0-9 A B C Ç D E F G H I İ J K L M N O Ö P R S Ş T U Ü V Y Z

ABDULLAH-ADLİ / ADLİYE-AKIL / AKİT-ALACAKLI / ALACAKLIDAN-ANNEYLE / ANONİM-ASETİK / ASGARİ-AYIN / AYIP-AZOTLU

Mahkeme / DaireEsas No.Kavram

A

Y11.HDE. 2000/8488A GRUBU PAY SAHİPLERİ GENEL KURUL KARARI ( Genel Kurul Kararı ile Onaylama İşleminin Sermaye Artırımına İlişkin Genel Kurul Kararının Geçerlilik Koşulu Değil Bekletici İşlevinin Olması )
Y19.HDE. 2002/7586A.Ş. BORÇLU OLMADIĞININ TESPİTİ TALEBİ ( A.Ş'nin Yöneticileri Olan Davalıların Bu Şirketin Ticari Defterlerini İhtara Rağmen İbraz Etmemeleri Nedeniyle Bu Şirket Ortakları Tarafından Davalıların Sahip Olduğu E. Ltd.Şti.'ne Borçlu Olmadığının Tespitine Karar Verilmesinin Doğru Olması )
Y11.HDE. 2005/370A.Ş. GENEL KURUL KARARLARININ İPTALİ ( İsteyebilmek İçin Toplantıya Katılan Ortakların Karara Muhalif Kalarak Keyfiyeti Toplantı Tutanağına Geçirtmiş Olmaları Gereği )
Y11.HDE. 2004/3806A.Ş. HİSSE SENET BEDELLERİNİN GERİ İSTENMESİ ( Davacı Ortak Olma Amacıyla Davalı A.Ş.'ye Yatırdığı ve Karşılığında Hisse Senedi Aldığı Bedeli Geri İsteyemeyeceği - İtirazın İptali )
Y11.HDE. 2004/3806A.Ş.'YE ORTAK OLMA AMACIYLA YATIRILAN PARANIN GERİ İSTENEMEYECEĞİ ( Bu Bedelin Geri İstenmesi İçin Yapılan Takipte İtirazın İptali Davasının ve Kötü Niyet Tazminatı Talebinin Reddinin Doğru Olduğu - Şirketin de Sattığı Hisse Senetlerini Geri Alamayacağı )
Y11.CDE. 2005/11114ABD İLE TÜRKİYE ARASINDA SUÇLULARIN İADESİ HAKKINDA SÖZLEŞME BULUNMASI ( Yabancı Ülke Vatandaşı Olup ABD'de Hakkında Ceza Kovuşturması Bulunan Sanıkların ABD'ye İadesi Gereği )
Y4.HDE. 2011/12864ABDULLAH GÜL DAVASI ( Yazılan "Musa'nın Gülü" Adlı Kitabın Kapak Tasarımında Kırmızı Renk Tercih Edilerek "Davutun Yıldızı-Siyonist Yıldız" Kullanılması - Davacının Eleştirilmesinden Ziyade Kullanılan Üslupla Küçük Düşürülmesi - Manevi Tazminata Hükmedilmesi )
Y9.CDE. 1999/1296ABDULLAH ÖCALAN DAVASI ( Devletin Hakimiyeti Altındaki Topraklardan Bir Kısmını Ayırıp Ayrı Bir Devlet Kurmaya Yönelik Eylemlerde Bulunmak )
YHGKE. 2008/10-272ABİSİNİN DOĞUM TARİHİNİ KULLANARAK YAŞLILIK AYLIĞI ALINMASI ( Aidiyet Davası - Davacı 55 Yaşını Doldurduğu Tarihte 4259 Gün Prim Ödeme Gün Sayısı Bulunduğu İçin Yaşlılık Aylığına Bu Tarihte Hak Kazanacağı )
Y7.CDE. 2004/31886ABONE ( Olmadan Elektrik Kullanma - Aboneli Olarak Başka Bir Sayacın Bulunup Bulunmadığı/Sayaca Bir Müdahalenin Olup Olmadığı )
Y3.HDE. 2014/2514ABONE ALEYHİNE TAHAKKUK ETTİRİLEN FATURADAN DOLAYI BORÇLU OLUNMADIĞININ TESPİTİ İSTEMİ (Elektrik Sayacının Eksik Tüketim Kaydettiğinden Bahisle - Elektrik Piyasası Müşteri Hizmetleri Yönetmeliğinde Açıklanan Yönteme Göre Davacının Sorumlu Tutulabileceği Bedel Hesaplatılarak Hüküm Kurulacağı)
Y7.HDE. 2012/3818ABONE GRUBU ( Abonenin Resmi Sağlık Kurumu Olduğunu Bilmesine Rağmen Olması Gereken Abone Grubuna Dahil Edilmemiş Olmasının Davalının Kusurundan Kaynaklandığı - Davacının Tahakkuk Ettirilen Fatura Bedelinden Fazla Ödediği Miktarı İstemekte Haklı Olduğu/Alacak Davası )
YHGKE. 2006/13-723ABONE KAYDI ( Su Borcundan Kaynaklanan İtirazın İptali Davası - Davacı İdare Tarafından Sunulan İş Emri Fotokopisinde Davalıya Ait Abone Bilgisinde Davalı Yerine Farklı Bir Abone Belirtildiği/Davalı Abonenin Dosyasının Eksiksiz Bir Şekilde Getirtileceği )
Y3.HDE. 2002/3721ABONE KAYDI ( Taraflar Arasındaki Uyuşmazlığın Telefonun Abone Kaydından Kaynaklanmaması-Borcun Ödenmemesinden Kaynaklanan Uyuşmazlık Olması Nedeniyle Bilirkişi İncelemesi Yaptırılması )
YCGKE. 1976/6-433ABONE OLMADAN ELEKTRİK KULLANMA ( Hırsızlık İddiası )
Y11.HDE. 1997/4365ABONE OLMADIĞI TV KANALININ ŞİFRESİNİ KIRARAK UMUMA AÇIK YERDE SEYRETTİRMEK ( Tazminat Miktarının Tesbitinde Haksız Fiil Sayısının Gözönünde Bulundurulacağı )
Y7.HDE. 2009/6751ABONE OLMAKSIZIN ELEKTRİK ENERJİSİNDEN YARARLANMA ( 3065 S. Katma Değer Vergisi Kanunu'na Göre KDV Matrahına Dahil Olan Enerji Dağıtım Hizmet Bedelinin KDV'sinden de Sorumlu Olacağı )
Y7.HDE. 2010/6468ABONE OLMAKSIZIN KAÇAK ELEKTRİK KULLANMA ( Davalının Tutanağa Konu İşyerinin Bulunduğu Adreste Hangi Tarihten İtibaren Faaliyette Bulunduğunun İlgili Kurumlardan Sorularak Araştırılması Gerektiği )
Y7.HDE. 2009/6987ABONE OLMAKSIZIN KAÇAK SU KULLANMA ( Davalıya Ait İşletmede İmalatta Kullanılan Kuyu Suyu Nedeniyle Su ve Atık Su Bedeline Hükmedilmemesinde İsabetsizlik Bulunmadığı - Haksız Fiilden Kaynaklanan Tazminat )
Y7.CDE. 2013/5752ABONE OLMAKSIZIN KAHVEHANEDE MAÇ YAYINLATMAK ( Abonelik Sözleşmesi Bulunuyor İse Suçun Oluşmayacağı - Digital Kart İle İlgili Olarak Abonelik Sözleşmesi Bulunup Bulunmadığının Müşteki Şirketten Sorulacağı/Karşılıksız Yararlanma )
Y7.HDE. 2010/1841ABONE OLMAKSIZIN SU TÜKETME ( Eylemin Kaçak Su Tüketimi Olduğu ve Tutanak Tarihlerinde Yürürlükte Bulunan Yönetmelik Hükümlerine Göre Kaçak Su Bedeli Hesabı Yapılması Gerektiği )
YHGKE. 1999/13-849ABONE OLMAYAN KİRACININ ELEKTRİK KULLANIMI ( Abone Olmasa Dahi Elektrik Tüketim Bedelinden Fiilen Kullanan Kişinin de Abonenin Yanında Sorumlu Olacağı - Abone Olmadan Elektirik Kullananın Eylemsel Sözleşme İlişkisine Girdiğinin Kabulü )
Y4.HDE. 2001/5395ABONE OLMAYAN KULLANICININ KAÇAK ELEKTRİK TÜKETİMİ ( Kaçak Elektrik Tüketim Tesbit Tutanağının Geçerliliği )
Y11.HDE. 2005/14085ABONE OLMAYANLARA CEZA VERİLMESİ ( Genel Kurulda Kabul Edildiği Halde Genel Kurul Kararına Dayanmadığı Gerekçesiyle Yönetim Kurulunun Bu Konulara İlişkin Maddelerinin İptaline Karar Verilmesinin Doğru Görülmediği )
Y19.HDE. 2009/7906ABONE OLUNMADAN TÜKETİLEN ELEKTRİK ( Parasının Ödetilmesi Amacıyla Başlatılan İcra Takibine İtirazın İptali - Kesilen Elektrik Enerjisini Davacının İzni Dışında Açarak Elektrik Enerjisi Tükettiği/Elektrik Enerjisi Bedelinden Müştereken ve Müteselsilen Sorumlu Olduğu )
Y4.HDE. 2004/13456ABONE OLUNMADAN TÜKETİLEN ELEKTRİK PARASI ( İcra Takibine İtirazın İptali İstemi - Davalının Ödediğini İleri Sürüp Kanıtlayamaması/Ödemesi Gereği )
Y4.HDE. 2008/13472ABONE OLUNMAKSIZIN ENERJİ TÜKETİLMESİ ( Normal Kullanım Süresi İle Tüketim Miktarı Belirlenmeli ve Elektrik Piyasası Müşteri Hizmetleri Yönetmeliği'nde Yer Alan Düzenlemeler Gözetilerek Zarar Kapsamının Belirlenmesi Gerektiği )
YİBGKE. 1958/24ABONE PARASI DIŞINDA PARA TALEP EDİLEMEYECEĞİ ( Telefon Abonelerinden )
YHGKE. 2013/13-204ABONE SÖZLEŞMELERİNDE KULLANILAN SU TÜKETİMİNDEN ABONE İLE BİRLİKTE FİİLİ KULLANCININ SORUMLULUĞU ( Taşınmazın Tapu Devrinin Alınmadığı Dönem İçin Davacının Su Borcundan Sorumlu Olmadığının Kabulü - Davacının Su Abonesi Olmadığı )
Y4.HDE. 2003/441ABONE SÖZLEŞMESİ ( Abone Sözleşmesine Göre Hak Sahibinin Kim Olduğunun Tespit Edilmesinde Yerel Mahkemenin Hataya Düşmüş Olması )
Y19.HDE. 2009/10471ABONE SÖZLEŞMESİ ( Davalı Sorumluluğun Kiracısına Ait Olduğunu Savunduğu - Davalının Abone Sözleşmesi İptal Edilmediğine Göre Kullanılan Elektrik Bedelinden Sorumlu Olduğu )
YHGKE. 2005/19-723ABONE SÖZLEŞMESİ ( Davalının Sözleşme Gerekleri Uyarınca Kullanılan Akım Bedelinden Sorumlu Tutulması Gerekirken Kesin Kanıt Oluşturmayan Belgelerle Orayı Tahliye Ettiği Nedenine Dayanılarak Davanın Reddinin Hatalı Olduğu )
Y11.HDE. 2003/6944ABONE SÖZLEŞMESİ ( Haksız Takip Tazminatına Hükmedilmesi İçin Takibin Tek Başına Haksız Olması Yeterli Olmayıp Kötüniyetle Yapıldığının da İddia Edilip İspat Edilmesi Gereği )
Y19.HDE. 2009/10977ABONE SÖZLEŞMESİ ( İptal Ettirmediğinden Gerek Kaçak Kullanım Gerekse Normal Kullanımdan Kaynaklanan Borçtan Sorumlu Olduğu ve Ancak Kaçak Kullanım Haksız Fiil Niteliğinde Olduğu - Bu Miktara Gecikme Zammı ve Gecikme Zammı KDV.si İstenemeyeceği )
Y3.HDE. 2005/1814ABONE SÖZLEŞMESİ ( Kaynaklanan Elektrik Borcunun Tahsili/İtirazın İptali İstemi - Davada Tüketici Mahkemesinin Görevli Olduğu )
Y2.CDE. 2007/14840ABONE SÖZLEŞMESİ ( Sanığın Suç Tarihinden Önce Abone Sözleşmesi Olup Olmadığı Tutanak Tarihinden Önce Ödemesi Olup Olmadığı Tahakkuk Ettirilen Cezaya İtiraz Edip Etmediğinin Araştırılması Gerektiği - Elektrik Hırsızlığı )
Y7.HDE. 2005/3346ABONE SÖZLEŞMESİ ( Tacir ya da Tacir Sayılan Taraflar Arasında Haksız Eylem - Davacı Tarafın Davalı Taraf İle Düzenlediği Abone Sözleşmesinin Düzenlendiği Gün İle Davaya Konu Yapılan Borcun Doğum Gününün Dikkate Alınması Gereği )
Y13.HDE. 2002/13133ABONE SÖZLEŞMESİ ( Taraflar Arasındaki Abone Sözleşmesinde Gecikme Halinde 6183 Sayılı Yasanın Uygulanacağının Kararlaştırılmış Olması )
Y13.HDE. 2005/966ABONE SÖZLEŞMESİ ( Tüketici Kredi Sözleşmesi ve Taksitli Satışlar için Öngörülen Faiz Oranlarının Bu Sözleşmelere Uygulanamaması )
Y13.HDE. 2002/13957ABONE SÖZLEŞMESİ ( Yerel Mahkemenin Taraflar Arasında Abone Sözleşmesinin Bulunun Bulunmadığını İncelemesinin Gerekmesi )
YHGKE. 2006/19-684ABONE SÖZLEŞMESİNDEN DOĞAN ALACAK ( Davalı Ticaret Şirketi Olup Alacak Konusu Suyu Ticari veya Mesleki Amaçla Kullandığından Genel Mahkemelerin Görevli Olduğu )
Y19.HDE. 2009/10410ABONE SÖZLEŞMESİNDEN DOĞAN DAVA ( Enerji Bedeli ve Kaçak Elektrik Borcu Nedeniyle Yapılan Takip - Abonelik Devam Ettiği Sürece Aboneliğe Konu Yerde Tüketilen Elektrik Bedelinden ve Kaçak Elektrik Kullanımından Sorumlu Olduğu )
Y13.HDE. 2004/12846ABONE SÖZLEŞMESİNDEN KAYNAKLANAN İTİRAZIN İPTALİ DAVASI ( Görevli Mahkeme - Görev Hususunun Yetki İtirazından Önce İncelenmesi Gereği )
Y11.HDE. 1992/3039ABONE SÖZLEŞMESİNİN İPTALİNE İLİŞKİN TEK İŞLEMİNİN İPTALİ DAVASI ( Görevli Mahkeme )
Y10.CDE. 2004/22942ABONE TÜKETİM FÖYÜ ( Elektrik Hırsızlığı - Keşif Yapılarak Sanıkların Ev veya İşyerlerindeki Lamba ve Elektrikli Aletlerinin Tüketeceği Elektrik Miktarlarının Saptanarak Getirtilmesi Gerektiği )
Y19.HDE. 2009/12788ABONE VE FİİLİ KULLANICININ SORUMLULUĞU ( Kaçak Elektrik Kullanımı - Abone ile Elektriği Fiilen Kullanın Kaçak Elektrik Kullanımından Birlikte Sorumlu Olduğu )
Y13.HDE. 2006/13231ABONE YAPILMAMASI GEREKEN KİŞİNİN ABONE YAPILMASI ( T.C.K.nun 184. Maddesi İle Cezai Yaptırımlar Getirildiği )
Y19.HDE. 2004/6454ABONELER ARASINDA EŞİTLİK ( Görüşme Hizmeti için Ğerekenin Dışında Ayrıca Bir Enerji Sarfı-Personel İstihdamı ve Teknik Donanımın Periyodik Bakımlarının Karşılanması Ğerekir ki Bunlar için Yapılan Masrafların Abonelere Eşit Biçimde Yansıtılması ancak Aylık Sabit Ücret Uygulamasıyla Mümkün Olması )
YHGKE. 2009/13-122ABONELERDEN ALINAN SABİT ÜCRET ( Alınmaması Gerektiğine Dair Tüketici Sorunları Hakem Heyetine Verilen Kararın İptali İstemi - Alınan Sabit Ücretin Yasal ve Hakkaniyete Uygun Bir Uygulama Olduğundan Davanın Kabulü Gereği )
Y11.HDE. 2004/11825ABONELERE GÖNDERİLEN FATURA ( GSM Şirketinin Faturaları Posta Kanunu Kapsamında Mektup Niteliğinde Olduğu )
Y19.HDE. 1995/3792ABONELERİN BAĞIMSIZ BÖLÜMLERİNE BIRAKILMALARI ( Elektrik Tarife Yönetmeliği - Tebliğ Yerine Geçeceği )
Y7.HDE. 2012/6639ABONELİĞE DAİR SÖZLEŞME VE ABONELİK DÖKÜMLERİ ( Dosya Arasına Alınarak Abonelik Sözleşmesinin İptal Edilip Edilmediği ve Takibe Konu Borcun Murisin Abonelik Dönemine Dair Olup Olmadığının Araştırılması Gerektiği - Elektrik Aboneliğinden Doğan Fatura Bedelinin Tahsili )
Y13.HDE. 2008/4990ABONELİĞE İLİŞKİN ALACAK ( Su Aboneliği - Geç Ödenmesi Halinde Yasal Oranda Gecikme Faizi İstenebileceği )
Y13.HDE. 2012/6684ABONELİĞİN BELİRSİZ KİŞİLER TARAFINDAN TESİS EDİLDİĞİ ( Aboneliğin Tesis Edildiği İşyerinin Kime Ait Olduğu Telefonun Kimler Tarafından Kullanıldığı Telefon Kullanılan İşyeri İle Davacı Arasında Herhangi Bir Bağ Bulunup Bulunmadığının Araştırılacağı - Menfi Tespit/Fatura Borcu )
Y13.HDE. 2002/2897ABONELİĞİN İPTAL EDİLMEMESİ SONUCU TAŞINMAZI TAHLİYE ETTİKTEN SONRA ÖDENEN DOĞALGAZ BORCU ( Doğalgaz Borcunun Davacı Tarafından Ödenmesiyle Kiracının Sebepsiz Zenginleşmiş Olması )
Y3.HDE. 2014/8835ABONELİĞİN İPTAL ETTİRİLMEMESİ ( Abonelik Sözleşmesinin Tarafı Olan Davacının Aboneliğe Konu Evi Boşalttığı - Abonelik İptal Ettirilmedikçe O Abonelik Üzerinden Tüketilen Kaçak ve Normal Kullanım Bedelinden Fiili Kullanıcıyla Birlikte Abonenin de Müteselsilen Sorumlu Sayılması Gerektiği )
Y19.HDE. 2008/949ABONELİĞİN İPTAL ETTİRİLMEMİŞ OLMASI ( Başkasına Kiralanan Yerdeki Kaçak Elektrik Kullanım Bedelinden Abonenin de Sorumlu Olduğu )
Y13.HDE. 2002/13957ABONELİĞİN İPTAL ETTİRİLMESİ ( Davalının Aboneliğini İptal Ettirmek İçin Başvurup Başvurmadığının Neticesinin Ne Oluğunun Araştırılmasının Gerekmesi )
Y13.HDE. 2012/6761ABONELİĞİN İPTALİ DİLEKÇESİ ( İtirazın İptali Davası - Davalı Davacıya Hitaben Dilekçeyi Vererek Aboneliğin İptalini İstediğinden Davalı Abonenin Sözkonusu Dönemine Dair Fatura Bedelinin Dilekçe Tarihine Kadar Olan Tüketiminden Sorumlu Olduğu )
Y3.HDE. 2013/8994ABONELİĞİN KAPATILMAMASI SONUCU DOĞAN ELEKTRİK SARFİYATI ( Davacı Aleyhine Tahakkuk Ettirilen Enerji Bedelinin Tahsili - Abone Olan Davacının Aboneliği Kapatmaması Sonucunda Doğan Elektrik Sarfiyatından Sorumlu Olacağının Kabulünün Zorunlu Olduğu )
Y19.HDE. 2004/11858ABONELİĞİN SONA ERDİRİLMESİ TALEBİ ( Başvurunun Suyun Muvakkaten Kapatılması Olduğu - Başvurunun Aboneliğin Feshi Sonucunu Doğuracağı Yönünde Görüş Bildiren Bilirkişi Raporunun Hükme Esas Alınması İsabetsiz Olduğu )
Y19.HDE. 2008/9281ABONELİĞİN TESİSİ-MUARAZANIN ÖNLENMESİ DAVASI ( Davacının Abonelik Talebinin Haksız Mahiyette Olduğu - Davacının Abonelik İçin Davalıya Başvuru Yaptığı Tarihte ve Dava Tarihinde Dava Dışı A.Ş. Adına Yapılan Aboneliğin Halen Devam Ettiği Gözetilerek Davanın Reddi Gerektiği )
Y13.HDE. 2012/2150ABONELİĞİNİ İPTAL ETTİRMEYEN KİŞİNİN ÜCRETTEN SORUMLULUĞU ( Kural Olarak Aboneliğini İptal Ettirmeyen Kişinin Ücretten Sorumlu Olacağı - Ancak Davalının Yeri Davacının Yasaklamasına Rağmen Alt Kiracıya Kiraladığı/Haksız Fiilinden Davacının Sorumlu Tutulamayacağı )
Y3.HDE. 2013/16458ABONELİĞİNİN DEVAM ETMESİ ( Kaçak Elektrik Kullanımından Kaynaklanan İtirazın İptali Davası - Elektrik Sözleşmesini İmzalayan ve Aboneliği Devam Eden Abone Tesisatta Kullanılan Elektrik Bakımından Elektrik Dağıtım Şirketine Karşı Sözleşme Gereği Sorumlu Olduğu/Dava Dışı Şahsın Elektriği Kaçak Olarak Kullanması Nedeniyle Kaçak Kullanım Bakımından Davalının Mevcut Abonelik Gereği Müteselsil Sorumlu Olduğu )
Y3.HDE. 2013/18883ABONELİK BAŞVURUSU ( Davacı Talebinin Reddolunduğunu İfade Etse de Bu Hususa İlişkin Herhangi Bir Delil İbraz Etmediği - Davacının ASKİ'ye Abonelik Başvurusu Yapmadan Davayı Açtığı/Davacının Ortada Bir Muaraza Yokken Dava Açmakta Hukuki Yararının Bulunmadığı )
YCGKE. 2006/7-160ABONELİK BAŞVURUSU ( Sayaçtan Geçirmek Suretiyle Abonesiz Elektrik Kullanmak - Sanığın Hangi Tarihten Beri Suça Konu Evde Oturduğu Evde Kurulu Güç İle Sayaç Miktarının Orantılı Olup Olmadığı Abonelik Başvurusunda Bulunup Bulunmadığı Araştırılması Gereği )
Y4.HDE. 1980/1671ABONELİK BAŞVURUSUNUN REDDİ ( Telefon Hattı Almak İçin Kuruma Müracaat Eden Davacıya Sırası Geldiği Halde Telefon Aboneliği verilmediği İçin Aboneliğin verilmesi Amacıyla Dava Açılması )
Y13.HDE. 2005/3951ABONELİK BEDELİ ( Davacının Dava Dışı Şirket Vasıtasıyla Davalıya Ait Hizmeti Satın Aldığı Davacının Aracı Şirkete Ödeme Yapması Nedeni İle Yükümlüğünün Bulunmadığını İleri Sürdüğü Anlaşılmasına Göre Abonelik Bedelinin Hizmetin Sahibi Olan Davalıya Ödenmesi Gereği )
YHGKE. 2012/19-314ABONELİK BEDELİNİN ÖDENMEMESİ NEDENİYLE BAŞLATILAN İCRA TAKİBİNE İTİRAZIN İPTALİ ( Su Aboneliği Bedeli/Temerrüt Tarihinden Sonra Uygulanacak Faiz Türü Bakımından Uyuşmazlık Bulunduğu - Yasal Değişikliklerin Gözetilmesi Gereği )
Y23.HDE. 2012/4096ABONELİK BELGELERİNİN İLGİLİ KURUMLARDAN GETİRTİLMESİ GEREĞİ ( Arsa Payı Karşılığı İnşaat Sözleşmesi/Gecikme Tazminatının Tahsili İsteminde Fiili Teslim Olgusunun Araştırılması Gerektiği - İtirazın İptali Davası )
YHGKE. 2009/13-461ABONELİK BULUNAN ADRESTE KULLANILAN KAÇAK SU BEDELİNİN TAHSİLİ ( Abonelik İlişkisinin Sözleşme Niteliğinde Olduğu - İtirazın İptali İsteminde Sözleşme İlişkisine Dayanıldığı Kabul Edilmeli ve Zamanaşımının Buna Göre Hesaplanması Gerektiği )
Y2.CDE. 2013/36342ABONELİK ESASINA GÖRE YARARLANILABİLEN ELEKTRİK ENERJİSİ ( Sahibinin Rızası Olmaksızın ve Tüketim Miktarının Belirlenmesini Engelleyecek Şekilde Tüketilmesi Suçu - 2002-2007 Arasında 12 Kez Sayaçsız ve 2008-2011 Arasında 5 Kez Abonesiz Sayaçla Elektrik Kullanıldığı İddiasıyla Tutanak Düzenlenmesi )
Y2.CDE. 2013/10345ABONELİK ESASINA GÖRE YARARLANILABİLEN ELEKTRİK ENERJİSİ SU VEYA DOĞAL GAZ ( Sahibinin Rızası Olmaksızın ve Tüketim Miktarının Belirlenmesini Engelleyecek Şekilde Tüketilmesi Biçiminde İşlenen Karşılıksız Yararlanma Suçlarının 05.07.2012 Tarihine Kadar İşlenmesi Halinde Mağdurun Zararını Tazmin Etmiş Olan Sanık Hakkında Ceza Verilmesine Yer Olmadığı )
Y19.HDE. 2011/3450ABONELİK HİZMET ÜCRETİ ( Haksız Fiil Niteliğindeki Eylem Nedeniyle Her Bir Kesinti Bakımından Kesintinin Yapıldığı Tarihten İtibaren Davacının Faize Hak Kazandığı ve Temerrüt İçin Ayrıca İhtar Aranmayacağı - İtirazın İptaline ve İcra İnkar Tazminatına Hükmedileceği )
Y2.CDE. 2009/57927ABONELİK İÇİN KURUMA BAŞVURUSU OLUP OLMADIĞININ SORULACAĞI ( Kaçak Elektrik Kullanımına İlişkin Davada Sanığın Karşılıksız Yararlanma Kastıyla Hareket Edip Etmediğinin Belirleneceği )
YHGKE. 2008/13-521ABONELİK İŞLEMİNİN TESİSİ DAVASI ( Bilirkişi Tarafından Bu Süreye İlişkin Davalı İdarenin Talep Edebileceği Alacağı Belirlendiği - Bundan Fazla Bedeli Davalı İdarenin Davacıdan İstemeye Hakkı Olmadığı )
YCGKE. 2006/7-137ABONELİK İŞLEMLERİ ( Elektrik Hırsızlığı Suçundan Dava Açılan Sanığın Bu Davanın Varlığına Karşılık Abonelik İşlemlerini Yaptırmaması Nazara Alındığında Faydalanma Kastının Bulunup Bulunmadığının Belirlenmesi Gereği )
Y23.HDE. 2012/1952ABONELİK İŞLEMLERİ ( Tamamlanmasıyla İlgili Mutad Uygulamalar Belirlenip Davacının Uğradığını Öne Sürdüğü Zararın Meydana Gelmesinde Müterafik Kusuru Bulunup Bulunmadığı Hususu Üzerinde Durulacağı - Maddi Tazminat İstemi )
Y13.HDE. 2006/11318ABONELİK NEDENİYLE KULLANILAN ELEKTRİK BEDELİNDEN SORUMLULUK ( İçme Suyu Tesisi İçin Oluşturulan Elektrik Aboneliğinden Asayiş Grubu İçme Suyu Birliği Tüzel Kişiliğinin Sorumlu Olduğu )
Y2.CDE. 2010/29524ABONELİK OLMADAN ELEKTRİK KULLANIMI (İdarenin Tespitine Engel Olmayacak Şekilde Elektrik Kullanılması Bu Kullanımın Müdahale Edilmemiş ve Gerçek Kullanımı Gösteren Sayaçtan Geçirilmek Suretiyle Gerçekleştirilmesi ve Failin Karşılıksız Yararlanma Maksadıyla Hareket Etmemesi Koşullarının Araştırılması Gerektiği - Elektrik Enerjisi Hırsızlığı )
Y2.CDE. 2011/3329ABONELİK OLMADAN VE SAYAÇSIZ OLARAK ELEKTRİK KULLANMAK ( Suç Tutanağı ve Tutanak Tanığı Beyanı Dikkate Alındığında Zorunluluk Halinin Söz Konusu Olmadığının Kabulü Gereği - Hırsızlık Suçunun Oluştuğu )
Y3.HDE. 2013/14561ABONELİK OLMAKSIZIN KAÇAK ATIK SU KULLANIMI ( Taraflar Arasında Sözleşme Benzeri Bir İlişkinin Kurulduğu - Eylem Haksız Fiil Kabul Edilerek Haksız Fiillerde de Zamanaşımı Süresi Bir Yıl Olduğundan Bahisle Davanın Zamanaşımından Reddine Karar Verilmesinin Hatalı Olduğu/İtirazın İptali )
Y3.HDE. 2013/16034ABONELİK OLMAKSIZIN KAÇAK ATIK SU KULLANIMI (İtirazın İptali - Taraflar Arasında Sözleşme Benzeri Bir İlişkinin Kurulduğu/Zamanaşımı Süresinin 10 Yıl Olduğu)
Y7.HDE. 2012/7413ABONELİK SÖZLEŞMELERİ ( İmza İncelemesi Yaptırılarak Sözleşmelerin Gerçekten Davacı Tarafından İmzalanıp İmzalanmadığının Araştırılması Gerektiği/İmzalanmış İse Borcunun Bulunup Bulunmadığı ve Borç Miktarı Hususları Duraksamasız Belirlendikten Sonra Bir Karar Verilmesi Gerektiği - Borçlu Olmadığının Tespiti )
Y7.HDE. 2012/9153ABONELİK SÖZLEŞMESİ ( Abonelik Sözleşmesi ve Gecikme Zammına İlişkin Düzenleme İncelenmeksizin İcra Takibi Öncesi İçin Gecikme Zammı Talebinin Kabulüne Karar Verilmesinin Doğru Olmadığı - İtirazın İptali )
YHGKE. 2005/13-771ABONELİK SÖZLEŞMESİ ( Abonelik Türünün Konut Olarak Gösterildiği - Açılan Menfi Tespit Davasının Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun Kapsamında Kalması Nedeniyle Tüketici Mahkemesinin Görevli Olduğu )
Y7.HDE. 2012/3818ABONELİK SÖZLEŞMESİ ( Alacak Davası/Abonenin Resmi Sağlık Kurumu Olduğunu Bilmesine Rağmen Olması Gereken Abone Grubuna Dahil Edilmemiş Olmasının Davalının Kusurundan Kaynaklandığı - Davacının Tahakkuk Ettirilen Fatura Bedelinden Fazla Ödediği Miktarı İstemekte Haklı Olduğu )
Y13.HDE. 1999/2148ABONELİK SÖZLEŞMESİ ( Bir Sayaç İçin Daire Sayısı Kadar Yapılması İstenmesi )
Y3.HDE. 2013/4072ABONELİK SÖZLEŞMESİ ( Borçlu Olmadığının Tespiti - Davacı İle Davalı TEDAŞ Arasında Yapılan Abonelik Sözleşmesinin Davalıya Ait Meskenin Elektrik İhtiyacının Karşılanması Amacıyla Yapıldığı/Tüketici Mahkemesinin Görevli Olduğu )
Y3.HDE. 2003/11839ABONELİK SÖZLEŞMESİ ( Cep Telefonu - Faturanın Zamanında Ödenmemesi/Şirketin Makul Bir Faiz Oranını Emsal Şirketler Dikkate Alınarak Belirleme Yükümlülüğü )
Y19.HDE. 2007/9281ABONELİK SÖZLEŞMESİ ( Davacının Başladığı İnşaatı Devam Ettirmek Amacını Taşımasının Tamamen Elektrik Borcundan Kurtulma Kastını İçerdiği ve Bu Nedenle Davacının Abonelik Talebinin Haksız Mahiyette Olduğu )
Y19.HDE. 2007/4629ABONELİK SÖZLEŞMESİ ( Davalının 4077 Sayılı Kanunun 3/E Maddesinde Tanımlanan Tüketici Kapsamına Girmediği - Genel Mahkemelerin Görevli Olduğu )
Y3.HDE. 2013/17230ABONELİK SÖZLEŞMESİ ( Davalının Babasına Ait Su Aboneliğini Babasının Vefatından Sonra Feshetmemesi Sebebiyle Fiilen Su Kullanan Şahısların Tüketim Bedellerinden de Abonelik Sözleşmesi Sebebiyle Sorumlu Bulunduğunun Kabulü Gerektiği - İtirazın İptali )
Y19.HDE. 2004/10714ABONELİK SÖZLEŞMESİ ( Elektrik Enerjisi Bedelinden Abonelik Sözleşmesi Uyarınca Abonenin Sorumluluğu Bulunduğu Gibi Abone Dışında Elektrik Enerjisini Kullanan Kişinin de Sorumlu Olduğu )
Y3.HDE. 2003/12445ABONELİK SÖZLEŞMESİ ( Faturanın Zamanında Ödenmemesi Halinde Gecikme Faiz Oranının Açıkça Gösterilmeyip Bu Hususu Belirleme Yetkisi Davacı Şirkete Bırakılmış Olduğuna Göre Davacı Şirketin Makul Bir Faiz Oranını Belirleme Yükümlülüğünün Bulunduğu )
Y19.HDE. 2010/2103ABONELİK SÖZLEŞMESİ ( Feshedilmedikçe Kaçak Kullanım Nedeniyle Oluşan Elektrik Bedelinden Fiili Kullanıcıyla Birlikte Abonenin de Müştereken ve Müteselsilen Sorumlu Olduğu )
Y13.HDE. 2002/2602ABONELİK SÖZLEŞMESİ ( İdari Bir Tasarruf ya da İşlem Olmadığından Niteliği İtibariyle Davaya Bakmaya İdari Yargı Değil Adli Yargının Görevli Olması )
Y19.HDE. 2004/8402ABONELİK SÖZLEŞMESİ ( İptal Edilmediği Müddetçe Sözleşmeden Doğan Sorumluluklar Sözleşmenin Taraflarına Ait Olduğu - Mahkemece Davalının Abone Olduğu İşyerinde Tüketilen Elektrik Bedelinden Sorumlu Olduğu )
Y19.HDE. 2009/355ABONELİK SÖZLEŞMESİ ( İptal Ettirilmediğine Göre İşyerinde Kullanılan Elektrik Enerjisi Bedelinden Davalının da Abone Olması Nedeniyle Sorumlu Olduğu Gözetilmeksizin Hüküm Kurulmasının Doğru Görülmediği )
Y19.HDE. 2005/3571ABONELİK SÖZLEŞMESİ ( İtirazın İptali - Davalının Abonesi Olduğu Telefon Hattından Yapmış Olduğu Görüşme Bedellerinden Sözleşme Hükümleri Çerçevesinde Sorumlu Olduğu )
Y3.HDE. 2007/6878ABONELİK SÖZLEŞMESİ ( İtirazın İptali - Davalıya Ait Aboneliğin İşyerine mi Meskene mi Ait Olduğu Araştırılmalı Taraf Delilleri Toplanmalı Elektrik Aboneliğinin Ticari İşyerine Ait Olduğunun Tespiti Halinde Genel Mahkemelerin Görevli Olduğu )
Y7.HDE. 2012/8468ABONELİK SÖZLEŞMESİ ( Kaçak Elektrik Kullanımına Dayalı İtirazın İptali Davası - Davalının Abonelik Durumu ve Abonelik Sözleşmesinin Kaçak Tutanağı Tanzim Edilmiş Olan Meskene Ait Olup Olmadığı Araştırılmadığı )
Y13.HDE. 2011/4025ABONELİK SÖZLEŞMESİ ( Kaçak Elektrik Kullanmadığından Borçlu Olunmadığının Tespiti Talebinin Mesken Elektrik Enerjisi Satımına İlişkin Abonelik Sözleşmesi Nedeniyle Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun Kapsamında Kaldığı )
Y3.HDE. 2010/8170ABONELİK SÖZLEŞMESİ ( Kaçak Su Kullanım Bedelinden Doğan Davanın Abonelik Sözleşmesinden Değil Haksız Fiilden Doğduğu/4077 S.K.'nın Uygulanamayacağı )
Y7.CDE. 2013/5752ABONELİK SÖZLEŞMESİ ( Karşılıksız Yararlanma/Sanığın Arkadaşına Ait Kart İle Maç İzlettiğini Beyan Ettiği - Abonelik Sözleşmesi Bulunuyor İse Suçun Oluşmayacağı/Digital Kart İle İlgili Olarak Abonelik Sözleşmesi Bulunup Bulunmadığının Müşteki Şirketten Sorulacağı )
Y19.HDE. 2010/7917ABONELİK SÖZLEŞMESİ ( Kuruma Ödenen Miktarın İstirdadı İstemi - Abonenin Abonelik Sözleşmesini İptal Ettirmediği Sürece Yani Abonelik Dönemindeki Elektrik Tüketim Bedelinden Sorumlu Olacağı )
Y19.HDE. 2009/3610ABONELİK SÖZLEŞMESİ ( Menfi Tespit İstemi - Davacı Sözleşmeyi İptal Ettirmediği ve 3. Şahısların Kullanmasına Müsaade Ettiği Tahakkuk Ettirilen Elektrik Bedellerinin Ödenmediği ve Davacının Davalı Kuruma Borcu Olduğu Gerekçesiyle Davanın Reddi Gerektiği )
Y13.HDE. 2002/2093ABONELİK SÖZLEŞMESİ ( Taraflar Arasında Abonelik Sözleşmesi Olmaması Nedeniyle Davacının Gecikme Zammı İsteyememesi )
Y13.HDE. 2005/5289ABONELİK SÖZLEŞMESİ ( Taraflar Arasında Bu Şekilde Bir Sözleşme Olmaması ve EGO İdaresini Kuruluş Yasasında da Bu Konuda Bir Hüküm Bulunmaması Nedeniyle Gecikme Zammına İlişkin Taleplerin Reddinin Gerekmesi )
Y7.HDE. 2009/5285ABONELİK SÖZLEŞMESİ ( Taraflar Arasında Bulunmayıp Davaya Konu Alacağın Bir Kısmının Kaçak Su Kullanımından Kaynaklandığı - Davacının Kaçak Su Bedeli Alacağının Geç Ödenmesi Nedeniyle Gecikme Zammı Uygulanmasını İsteyemeyeceği )
Y13.HDE. 2002/1130ABONELİK SÖZLEŞMESİ ( Taraflar Arasında Yazılı Sözleşme Olmaması-Gecikme Zammının Ödeneceğinin Kararlaştırılmaması )
Y13.HDE. 2008/14183ABONELİK SÖZLEŞMESİ ( Tespit Davası - Sözleşmede Abonenin Aboneliğinin Tek Taraflı Olarak Başkasına Devir Edebileceğine Dair Bir Kararlaştırma Bulunmadığı/Her Şeyden Önce Davacı Davalının Oluru Olmadan Abonelik Sözleşmesini Başkasına Devir Edemeyeceği )
YHGKE. 2007/13-58ABONELİK SÖZLEŞMESİ ( Tüketilen Su Bedelinin Tahsili - Davalı Halen Yönetici de Olmadığından Takibin ve Eldeki Davanın Davalı Eski Yöneticiye Yöneltilemeyeceği )
Y11.HDE. 1997/3161ABONELİK SÖZLEŞMESİ ( Yayınların İzlenmesini Sağlayan Şifre Çözücü Alma Zorunluluğu )
Y7.HDE. 2010/855ABONELİK SÖZLEŞMESİ (Borçlu Olmadığının Tespiti - Davacının Güvence Bedelini de Yatırdığı ve Sayacı Taktırdığı Belirlendiğine Göre Taraflar Arasında Borç Doğuran İşlem Niteliğindeki Sözleşme İlişkisinin Kurulduğu/Bilirkişiden Ek Rapor Alınarak Alacak Miktarının Hesaplanması Gerektiği)
Y7.CDE. 2010/13734ABONELİK SÖZLEŞMESİ (Olay Sırasında Dijital Cihaz İçerisinden Olay Tutanağında Numarası Yazılı Olan Kartın Ele Geçirildiği/Sanığın Bu Kartı Arkadaşından Temin Ettiğini Savunduğu ve Soruşturma İfadesinde Arkadaşının Adını Beyan Ettiği - Dijital Cihaz İçerisinden Ele Geçirilen Karta Dair Herhangi Bir Abonelik Sözleşmesinin Bulunup Bulunmadığının Araştırılması Gerektiği)
Y13.HDE. 2011/20009ABONELİK SÖZLEŞMESİ DAVASI ( Tarife Dışında Ücretlendirme Yapıldığı İddiası - İnternet Hizmeti İle İlgili Sözleşme İleriye Yönelik Sürekli Edimli Sözleşmelerden Olup Bu İtibarla Tüketici Sorunları Hakem Heyeti Kararı Delil Mahiyetinde Olup Kesin Olduğundan Söz Edilemeyeceği )
Y3.HDE. 2013/19244ABONELİK SÖZLEŞMESİ DAVASI ( Tüketicinin Kanal Katılım Payı ve Şebeke Hisse Bedelinden Sorumlu Tutulmamasına ve Kartlı Sayaç Yerine Mekanik Sayaç Takılması İstemi - ASKİ Tarifeler Yönetmeliğinin 39. Md. Çerçevesinde Yeniden Bilirkişi Raporu Alınması Gerektiği )
Y7.CDE. 2014/7458ABONELİK SÖZLEŞMESİ DÜZENLEME ( Yasal Abone Olan Kişinin Kimlik Bilgileri Kullanılarak Abonelik Sözleşmesi Düzenlenip Üçüncü Kişiye Hat Verilmesi Eylemi 5809 S. Yasanın 56/3.Md. Yoluyla 63/10 Md. Kapsamında Değerlendirilemeyeceği - Sübutu Halinde Yalnızca Sahtecilik Suçunu Oluşturabileceği )
Y3.HDE. 2004/2177ABONELİK SÖZLEŞMESİ GEREĞİ YAPILAN TAKİBE İTİRAZIN İPTALİ DAVASI ( Görevli Mahkeme )
Y11.HDE. 1998/1019ABONELİK SÖZLEŞMESİ OLMADAN İŞYERİNDE DECODER İLE ŞİFRELİ MAÇ YAYINI İZLETMEK
Y11.HDE. 1998/1589ABONELİK SÖZLEŞMESİ OLMADAN İŞYERİNDE DECODER İLE ŞİFRELİ MAÇ YAYINI İZLETMEK
Y7.CDE. 2012/22676ABONELİK SÖZLEŞMESİ OLMADAN ŞİFRELİ YAYINA KONU FUTBOL MÜSABAKASINI İZLETTİRME ( Şifre Çözücü Kart İle Gerçekleştirdiği İddiası - Sanığın Abonelik Sözleşmesi Bulunduğunu Savunması Karşısında Abonelik Sözleşmesi Getirtilip Araştırılması Gerektiği )
Y3.HDE. 2013/15805ABONELİK SÖZLEŞMESİNDE GECİKME ZAMMI UYGULAMASINA DAİR HÜKÜM (Araştırılması Gereği - İtirazın İptali Davası)
Y3.HDE. 2014/639ABONELİK SÖZLEŞMESİNDE ÖDEMELERDE GECİKME ( İtirazın İptali Davası - Abonelik Sözleşmesinde Ödemelerde Gecikme Olması Halinde Fatura Bedeline Uygulanacak Faiz Türüne Dair Hüküm Bulunmadığı/Davacının Alacağın Avans Faizi Oranında İşlemiş ve İşleyecek Faiziyle Birlikte Tahsilini Talep Edemeyeceği/Yasal Oranda Temerrüt Faizi Talep Edebileceği )
Y19.HDE. 2011/6269ABONELİK SÖZLEŞMESİNDEN DOĞAN ALACAK ( Bilirkişi Raporunda Belirtilen Faturaların Son Ödeme Tarihlerinden İtibaren Bildirim Tarihlerine Kadar Sözleşme ve Yönetmelikte Belirtilen Faizin Uygulanması Gerektiği )
Y3.HDE. 2014/5394ABONELİK SÖZLEŞMESİNDEN DOĞAN DAVA ( Tüketici Sorunları Hakem Heyeti Kararına İtiraz - Uyuşmazlığın Tüketici Mahkemesinde Görüleceği )
Y3.HDE. 2012/11410ABONELİK SÖZLEŞMESİNDEN KAYNAKLANAN ALACAK ( Elektrik Tüketim Bedeli/İtirazın İptali Davası - Davalının Mesken Abonesi Olması Durumunda Tüketici Mahkemesinin Görevli Olduğu )
Y13.HDE. 2005/1510ABONELİK SÖZLEŞMESİNDEN KAYNAKLANAN DAVADA GÖREVLİ MAHKEME ( İşyerinin Su İhtiyacı İçin Yapılan Sözleşmenin Tüketici Kanunu Kapsamına Girmeyeceği )
Y7.HDE. 2012/3468ABONELİK SÖZLEŞMESİNDEN KAYNAKLANAN FATURALARDAKİ SABİT ÜCRETE YAPILAN ARTIŞ ( Haksız Şart Niteliğinde Olduğu İddiasıyla İptali ve Fazla Tahsil Edilen Bedelin İadesi Davasının Kısmen Kabul Edildiği - Davacı Yararına Vekalet Ücretine Hükmedileceği )
Y19.HDE. 2010/13611ABONELİK SÖZLEŞMESİNDEN KAYNAKLANAN İTİRAZIN İPTALİ DAVASI ( Davalı Tarafça Davacıya Elektrik Enerjisinin Kesilmesi İçin İhtarname Gönderildiği - İhtarnamenin Tarihi Değil Davacıya Tebliğ Tarihi Esas Alınarak Bedelin Hesaplanacağı )
Y7.HDE. 2012/3533ABONELİK SÖZLEŞMESİNDEN KAYNAKLANAN SORUMLULUK ( Kaçak Elektrik Kullanımı Nedeniyle Açılan Tazminat Davası/Aboneliğini İptal Ettirmeden Davalının İşyerini Devrettiği - Sözleşme Hükümleri Uyarınca Abonenin de Kaçak Elektrik Kullanımından Kullanıcı İle Birlikte Müştereken ve Müteselsilen Sorumlu Olacağı )
Y13.HDE. 2004/12653ABONELİK SÖZLEŞMESİNDEN KAYNAKLANAN SU BEDELİNİN TAHSİLİ TALEBİ ( Görevli Mahkeme - Davalı Oto Yıkama Ticari İşletmesinin Ticari Faaliyetlerinde Kullanmak Üzere Aldığı Su Nedeniyle Tüketici Olarak Kabul Edilemeyeceği )
Y7.HDE. 2012/7093ABONELİK SÖZLEŞMESİNDEN KAYNAKLANAN UYUŞMAZLIK ( Zamanaşımı Süresinin On Yıl Olduğu - İcra Takip Tarihinden Geriye Doğru On Yıl Arasındaki Tüketim Miktarının Hesaplanması Gerektiği )
Y11.HDE. 1998/8092ABONELİK SÖZLEŞMESİNE AYKIRI DAVRANIŞLA HAKSIZ REKABET ( Şifreli Televizyon Yayınlarını İşyerinde Müşterilerine İzletmek )
Y3.HDE. 2008/9583ABONELİK SÖZLEŞMESİNE DAYALI ALACAĞIN TAHSİLİ ( Davacı İZSU Abonesinden veya Suyu Fiilen Kullanan Kişiden Bedel Talebinde Bulunma Konusunda Seçimlik Bir Hakka Sahip Kılındığı - Davacının Taşınmazın Maliki Olması Dışında Fiilen Kullanıcısı Olup Olmadığının Araştırılması Gerektiği )
Y7.HDE. 2012/9132ABONELİK SÖZLEŞMESİNE DAYALI MENFİ TESPİT DAVASI ( Davacının Husumetteki Hatasının Mazur Görülebilecek Nitelikte Olduğu - Mahkemece İstemin Reddi Yerine Diğer Şirketin Davaya Katılımı Sağlanarak Yargılamanın Bu Şekilde Yürütülmesi Gereği )
Y13.HDE. 2008/7449ABONELİK SÖZLEŞMESİNE DAYALI ÜCRETİN TAHSİLİ ( Mahkemenin Tüketici Sorunları Hakem Heyeti Kararını Kaldırırken Onun Yerine Geçip Yeni Bir Karar Veremeyeceği )
Y13.HDE. 2001/5070ABONELİK SÖZLEŞMESİNİ FESHETMEDEN TAŞINMAZDAN AYRILAN ABONE ( Sayaçta Kayıtlı Su Bedelinden Sorumlu Olacağı )
YHGKE. 2003/13-492ABONELİK SÖZLEŞMESİNİ İPTAL ETMEDEN TAŞINAN KİRACI ( Tahliyeden Sonraki Su Sarfiyatından da Sorumlu Olacağı )
Y19.HDE. 2004/8364ABONELİK SÖZLEŞMESİNİ İPTAL ETMEYEREK İŞYERİNİ TAHLİYE EDEN KİRACI ( Tahliyeden Sonraki Elektrik Kullanımından Abone Sıfatıyla Sorumlu Olacağı )
Y19.HDE. 2010/2577ABONELİK SÖZLEŞMESİNİN DEVAM ETMESİ ( Elektrik Bedelinin Tahsili - Fiili Olarak Elektrik Kullanılmaması Abonelik Sözleşmesindeki Sorumluluğu Ortadan Kaldırmayacağından ve Davalı Abonenin Fiili Olarak Elektrik Kullanan Kişi İle Birlikte Müteselsilen Sorumlu Olacağı )
Y3.HDE. 2012/12228ABONELİK SÖZLEŞMESİNİN FESHİ (Kaçak Elektrik Kullanımına Davacı Kurumun Elektrik Sayacını Sökmesinin Neden Olduğu Gerekçesiyle Davanın Reddedilemeyeceği - Abonelik Fesih Tarihine Göre Kaçak Elektrik Kullanımının Belirlenmesi Gerektiği)
Y3.HDE. 2013/15805ABONELİK SÖZLEŞMESİNİN İNCELENMESİ GEREĞİ (Taraflar Arasındaki Abonelik Sözleşmesinin Dava Dosyasına Getirtileceği - Sözleşmedeki Gecikme Zammına Dair Hükmün Yerel Mahkemece İncelenmesi Gerektiği/Kaçak Elektrik Bedelinin Tahsili)
Y19.HDE. 2011/381ABONELİK SÖZLEŞMESİNİN İPTALİ ( Abone Sahibinin Sorumluluğu - Elektriği Fiilen Kullanan Kiracıyla Abone Sahibinin Müşterek ve Müteselsil Sorumluluğunun Bulunduğu/İtirazın İptali Davası )
Y19.HDE. 2004/6597ABONELİK SÖZLEŞMESİNİN TİCARİ İŞLETMEYLE İLGİLİ OLMASI ( Doğalgaz Tüketim Bedelinin Tahsili Davasında Görevli Mahkeme )
Y3.HDE. 2014/4136ABONELİK TALEBİNİN KURUMCA YAPILMAMASI ( Davacıya Ait Bağımsız Bölümün Yer Aldığı Binanın Yapı Ruhsatının Yasanın Yürürlüğe Girişinden Önce Alındığı - Elektrik ve Doğalgaz Hizmetlerinin Götürüldüğünün Belgelendiği ve Dolayısıyla İmar Kanununun Geç. 11.Md.de İfade Edilen İstisnai Halin Eldeki Dava Bakımından Uygulanacağı )
Y11.HDE. 2003/6943ABONELİK TESİS İŞLEMİNİN REDDİ ( Özel Hukuk Hükümlerine Tabi İkdisadi Devlet Teşekkülü - Tacirler Arası Muarazanın Giderilmesinin Adli Yargıda Görülmesi Gerekeceği )
Y19.HDE. 2007/9281ABONELİK TESİSİ ( Davacının Arsa Sahipleri İle Kat Karşılığı İnşaat Sözleşmesi Yaparak Başladığı İnşaatı Devam Ettirmek Amacını Taşımasının Tamamen Elektrik Borcundan Kurtulma Kastını İçerdiği - Reddi Gereği )
Y13.HDE. 2011/4578ABONELİK TESİSİ ( İskan Ruhsatı Bulunmayan Yapılara Abonelik Tesis Edilemeyeceği - Geçici Abonelik Tesisi/Şantiye Suyu )
Y3.HDE. 2013/5883ABONELİK TESİSİ ( İstirdat İstemi - Davalı Kurumun Kişisel Bir Borcu Bulunmadığı Çekişmesiz Olan Davacı İçin Abonelik Tesisini Başkasına Ait Borcun Ödenmesi Koşuluna Bağlamasının Hukuka Aykırı Olduğu )
Y19.HDE. 2005/2508ABONELİK TESİSİ ( Menfi Tespit Davası - Davacının Davalıya Yeni Abonelik Tesisi İçin Başvuruda Bulunup Bulunmadığı Bulunmuş İse Başvurusunun Önceki Abonenin Borçlarının Ödenmesi Gerektiğinden Bahisle Reddedilip Reddedilmediğinin Araştırılması Gerektiği )
YHGKE. 2008/13-58ABONELİK TESİSİ ( Satın Almadan Önce Konutta Oturan Kişi Hakkında Kaçak Su Kullanımı Nedeniyle Tutanaklar Düzenlenmiş Olması Satın Alanın Abonelik Talebinin Reddi İçin Gerekçe Yapılamayacağı )
Y13.HDE. 2013/17185ABONELİK TESİSİ İSTEMİ ( Geçici Abonelik Şartlarının Mevcut Olup Olmadığı Konusunda Yapılacak İnceleme ve Değerlendirme Sonucuna Göre Bir Karar Verilmesi Gerektiği )
YHGKE. 2010/13-406ABONELİK ÜCRETİ (Telekom A.Ş Tarafından Alınan Ücretin Telekomünikasyon Kurumu Tarafından Tarife Kapsamında Belirlendiği - Danıştay Kararı İle İptal Edilmedikçe Tarife İle Belirlenen Ücretin Geçerli Olacağı)
Y13.HDE. 2011/18786ABONELİK VERİLMESİ DAVASI ( Davalının Davanın Açılmasına Sebebiyet Vermemiş Olması Halinde Yargılama Giderlerinden Sorumlu Tutulamayacağı - Davanın Açılmasına Sebep Olan Tarafa Yükletileceği )
Y10.HDE. 2014/3611ABONELİKLERİN HANGİ ADRESTE VE KİMİN ADINA OLDUĞUNUN TESPİTİ ( Seçmen Kayıt Bilgilerinin Dava Dosyasına Getirtileceği - Kamu Kurum ve Kuruluşlarına Verilen Adres Bilgilerinin Dikkate Alınması Gereği/Muhtar ve Azaların Beyanlarının Alınacağı )
Y3.HDE. 2013/3788ABONELİKTEN KAYNAKLANAN ALACAK İSTEMİ ( Davacı Tüketicinin Elektrik Tüketim Bedeli Faturalarına Yansıtılan Davaya Konu Bedellerin Mevcut Yasal Düzenlemelere Aykırı Bir Yönü Bulunmadığı )
Y7.HDE. 2012/9505ABONELİKTEN KAYNAKLANAN ELEKTRİK BORCU ( 6111 Sayılı Yasaya Göre Yapılandırılması İstemi - Tarımsal Sulamada Kullanılan Elektrik Borçlarında Alacağın Tedaşa ya da Özel Şirketlere Ait Olmasının Bir Önem Arz Etmediği ve Kanunun Yayımlandığı Tarih İtibariyle Ödenmediği Anılan Kanun Kapsamında Kaldığı Hususlarını Dikkate Alarak Bir Karar Verilmesi Gerektiği )
Y7.HDE. 2006/384ABONELiK SÖZLEŞMESİ ( Yapmak İçin İşlem Yapmayan Müterafik Kusuru İle Davalıyı Kaçak Kullanım Yapmak Zorunda Bırakan Davacının Normal İle Kaçak Su Bedeli Arasındaki Farkın Tamamını İstemesinin Hakkaniyete Uygun Düşmeyeceği - Kaçak Su Kullanılması )
Y19.HDE. 2009/7629ABONENİN ELEKTRİK BEDELİNDEN SORUMLULUĞU ( İtirazın İptali Davası - Elektrik Enerjisi Bedelinden Abone İle Birlikte Elektriği Kullananın da Müştereken ve Müteselsilen Sorumlu Tutulması Gerektiği )
Y19.HDE. 2012/4270ABONENİN ELEKTRİK BORCUNU ÖDEMEMESİ NEDENİYLE ABONELİK TESİS EDİLMEDİĞİ ( Abonelik Tesisi İçin Kiralanan Taşınmazla İlgili Yaptığı Ödemeleri Talep Ettiği - Davalının Dava Dışı Önceki Aboneler ile Davacı Şirket Arasında Organik Bağ Bulunduğu Savunmasının İnceleneceği )
Y19.HDE. 2005/701ABONENİN KAÇAK ELEKTRİK KULLANMADIĞI İDDİASI ( Menfi Tespit Davası - Abonelerde Öncelikle İhtilafsız Dönemlerdeki Tüketimi Doğru Olarak Kaydetmiş Olan Sayaç Değerine Göre Tüketimin Tesbit Edileceği )
Y3.HDE. 2013/14284ABONENİN KAÇAK KULLANIMDAN DOLAYI SORUMLULUĞU (Kaçak Kullanım Nedeniyle Haksız Fiil Sorumluluğunun Sözleşmeden Doğan Sorumluluğu Ortadan Kaldırmadığı - Aboneliğini Sonlandırmayan Abonenin Kaçak Kullanım Bedelinden Kaçak Kullanıcı ile Birlikte Sorumlu Olduğu)
Y3.HDE. 2013/20674ABONENİN KAÇAK SU KULLANIMINDAN SORUMLU OLMASI ( Fiilen Kullanan veya Ceza Mahkemesinde Yargılanan Kişinin Haksız Fiilden Kaynaklanan Sorumluluğu Bulunduğu - Bu Sorumluluğun Davalı Olan Abonenin Sözleşmeden Kaynaklanan Yükümlülüklerini Ortadan Kaldırmayacağının Gözetilmesi Gerektiği/İtirazın İptali )
Y3.HDE. 2013/19545ABONENİN KUSURU ( Sayacın R,S,T Fazlarının Çapraz Bağlandığı ve Abonenin Kusuru Dışında Bir Sebeple Sayacın Doğru Tüketim Kaydetmediği Konusunda İhtilaf Bulunmadığı/Davacı Abonenin Sorumlu Olduğu Bedelin Tespiti Hususunda Yeniden Rapor Alınması Gerektiği - Menfi Tespit İstemi )
Y13.HDE. 1998/2249ABONENİN MİRASÇISI SIFATI İLE ABONE OLMA İSTEMİ ( Davacının Orayı Kullanması Nedeniyle Murisin Borçlarını Ödemesinden Sonra Yeni Abone Kaydının Yapılmasının Gerekmesi )
Y11.CDE. 2005/9242ABONENİN NÜFUS CÜZDANI FOTOKOPİSİNİN BULUNMASI ( "Cihazın Boşa Çıktı Belgesi"ni Almak İçin Abonenin Yazılı Bir Başvurusu Gerekip Gerekmediği Bu Başvuruya Eklenmesi Gereken Belge Olup Olmadığının Araştırılması Gerektiği - Sahtecilik )
Y13.HDE. 2002/621ABONENİN SORUMLULUĞU ( Abonenin Çekeceği Reaktif Enerjiyi Ölçmek Üzere Gerekli Ölçü Aletlerini Tesis Etmek Zorunda Olması )
Y13.HDE. 2002/332ABONENİN SORUMLULUĞU ( Abonenin Kiracıları Tarafından Elektrik Tüketilmesinin Abonenin Sorumluluğunu Ortadan Kaldırmaması )
Y13.HDE. 2002/1498ABONENİN SORUMLULUĞU ( Davacının Gerekli Bildirimi Yapmaması Nedeniyle Gecikme Zammının Artmasına Kendi Kusuruyla Sebebiyet Vermiş Olması )
Y19.HDE. 2009/7900ABONENİN SORUMLULUĞU ( Davalı Tarafça Kanıtlanmadığı Sürece Sözleşme Hükümlerine ve Elektrik Tarifeleri Yönetmeliği'ne Göre Davalı Abone de Fiili Kullanıcı İle Birlikte Kullanılan Elektrik Enerjisi Bedelinden Müştereken ve Müteselsilen Sorumlu Olduğu )
Y19.HDE. 2010/14400ABONENİN SORUMLULUĞU ( Elektrik Kullanım Bedeli - Halihazırda Aboneliği Devam Eden Kişinin Elektrik Bedelinin Ödenmesinden Sorumlu Olduğu )
Y3.HDE. 2014/2420ABONENİN SORUMLULUĞU ( Kaçak Elektrik Kullanımına Dayalı Borçlu Olmadığının Tespiti/Aboneliğini İptal Ettirmeyen ve Kaçak Kullanıma Sebebiyet Veren Abonenin Sorumluluğu - Elektrik Bedeli Hesaplamasına İtiraz Edildiği/Yeni Uzman Bilirkişi Marifetiyle İnceleme Yaptırılması Gerektiği )
Y3.HDE. 2013/21381ABONENİN SÖZLEŞMEDEN DOLAYI SORUMLU OLDUĞU ( Müteselsil Sorumluluk Hükümlerinin Yerel Mahkemece Gözetilmesi Gereği )
Y13.HDE. 2003/4817ABONENİN TELEFON ÜCRETİNİ ÖDEMEMESİ ( Takibe Yapılan İtiraz - İcra İnkar Tazminatı )
Y13.HDE. 2006/2316ABONENİN USULSÜZ KAÇAK ELEKTRİK KULLANIMI ( Menfi Tespit Davası/Borcun Tahakkuk Ettirilen Faturadan Kaynaklandığı - Abonenin Haksız Eylemine Dayalı Davada Genel Mahkemelerin Görevli Olduğu )
Y19.HDE. 2012/632ABONENİN VE KULLANICININ MÜŞTEREK VE MÜTESELSİLEN SORUMLU OLDUĞU İLKESİ ( Kaçak Elektrik Kullanımı Nedeniyle Borçlu Olunmadığının Tespiti Talebinde Mahallinde Yeniden Keşif ve Bilirkişi İncelemesi Yapılarak Bu İlke de Gözetilerek Karar Verileceği )
Y19.HDE. 2001/5391ABONENİN YAZILI BİLDİRİM YÜKÜMLÜLÜĞÜ ( İtiraza Konu Faturanın Tebliğ Tarihinden İtibaren Sekiz Gün İçinde İlgili Kuruma İtirazın Bildirilmesi )
Y4.HDE. 2004/13924ABONESİZ ELEKTRİK KULLANIMI ( Davacının Sahibi Olduğu Dairede Abonesiz Olarak Tüketilmiş Olan Tüm Elektrik Bedelinden Sorumlu Tutulması )
Y3.HDE. 2013/17848ABONESİZ ELEKTRİK KULLANIMI (İtirazın İptali İstemi - Önceki Bilirkişiler Dışında Oluşturulacak Üç Kişilik Konusunda Uzman Bilirkişi Kurulu Marifetiyle Alınan Raporlardaki Çelişkileri Giderecek Biçimde Denetime Elverişli Yeni Bir Rapor Alınarak Hasıl Olacak Sonuç Dairesinde Hüküm Tesis Edilmesi Gerektiği)
Y11.CDE. 2004/944ABONESİZ ELEKTRİK KULLANMA ( Hakimin Dosyada Var Olan Kanıtların Takdir Ve Tercihinde Yanılgıya Düştüğünden Bahisle Yazılı Emir Yoluna Başvurulamayacağı )
Y2.CDE. 2007/18113ABONESİZ ELEKTRİK KULLANMAK ( Delillerin Takdir ve Tayini Gereken Durumlarda Sanığın Sorgusu Yapılıp Savunması Saptanmadan Beraat Kararı Verilemeyeceği )
Y2.CDE. 2007/14790ABONESİZ ELEKTRİK KULLANMAK ( Kuruma Kaydı Olmayan Sayaçtan Geçirilerek - Araştırılması Gereken Hususlar )
Y3.HDE. 2014/2412ABONESİZ KULLANIM KAÇAK TAHAKKUK FATURASI ( Menfi Tespit ve Bu Doğrultuda Yatırılan Bedelin İstirdadı - Raporlar Arasındaki Çelişikliği Ortadan Kaldırmak İçin Konusunda Uzman Bilirkişi veya Bilirkişi Kurulundan Rapor Alınması Gerektiği )
Y2.CDE. 2013/36342ABONESİZ SAYAÇLA ELEKTRİK KULLANMA ( Kurumun Bilgisi Dışında Kontrol ve Denetimi Ortadan Kaldıran Kendi Taktığı ve Müdahaleye Açık Sayaçla - Abonelik Esasına Göre Yararlanılabilen Elektrik Enerjisinin Sahibinin Rızası Olmaksızın ve Tüketim Miktarının Belirlenmesini Engelleyecek Şekilde Tüketilmesi Suçu )
Y7.HDE. 2010/1030ABONESİZ SU KULLANIM BEDELİNDEN SORUMLULUK ( Bina Maliklerinin Sorumlu Olacaklarına İlişkin Yasal Bir Düzenleme Bulunmadığından Bu Bedelden Ancak Fiili Kullanım Yapan Gerçek ve Tüzel Kişiler Sorumlu Olduğu )
Y13.HDE. 2011/5377ABONESİZ VE MÜHÜRSÜZ ELEKTRİK KULLANIMI ( Kaçak Tüketim Olup Davacının Tükettiği Endekse İtirazı Olmadığı - Denetime Elverişsiz Bilirkişi Raporuyla Hüküm Kurulduğundan Tutanaklardaki Tanıkların Dinlenip Uzman Bilirkişi Raporuna Göre Karar Verilmesi/Menfi Tespit )
Y3.HDE. 2014/5457ABONEYE HİZMET VERİLMEDİĞİ HALDE ADSL HATTININ AKTİF EDİLMESİNE KARAR VERİLMESİ ( Davanın Hakem Heyeti Kararının İptali Talebiyle Açıldığı Ancak Ayıplı Hizmete İlişkin Olduğu/Hakimin Davanın Hukuki Niteliğini Belirleme Yetkisi Olduğu - Davacı Tarafından Davalıya Hizmet Verilmediği Halde Aboneliğin Aktif Edilmesine ve Sağlayıcı Tarafından Sorunun Giderilmesine Karar Verildiğinden Hakem Heyeti Kararının İptal Talebinde Hukuki Yarar Bulunduğu )
Y13.HDE. 2004/7794ABONEYE TERCİH HAKKINI HATIRLATMAYAN İDARENİN VE GEREKLİ TEDBİRİ ALMAYAN ABONENİN MÜTERAFİK KUSURU ( Psikolojik Rahatsızlığı Bulunan Çocuğunun 900'lü Hatları Aramasından Dolayı Abonenin Yaptığı Ödemeler İçin İstirdat Talebi )
Y11.HDE. 2002/13167ABONMAN NAKLİYAT POLİÇESİ ( Belirli Bir Taşımaya İlişkin Akdi İlişki ve Bildirim Olmadıkça Taşınan Malın Sigorta Koruması Sağlamadığı - Salt Prim Tahsili Amacına Yönelik Olarak Yapılan Poliçenin Rizikodan Sonra Tanzim Edilmiş Olmasının TTK'nun 1279. Maddesinin Uygulanmasını Engellemediği )
Y11.HDE. 2009/13026ABONMAN POLİÇESİ ( Getirtilerek Hukuki Koruma Klozu Bulunup Bulunmadığının Saptanması ve Gerekirse Bilirkişi Kurulundan Rapor Alınmak Suretiyle Uyuşmazlığın T.T.K'nun 1292 ve 787/2. Md. Kapsamında Değerlendirilerek Karar Verileceği - Sigorta Sözleşmesine Dayalı Rücuen Alacak )
Y11.HDE. 1989/1468ABONMAN SİGORTA SÖZLEŞMELERİ ( Bir Çerçeve Anlaşma Olması )
YHGKE. 1996/13-346ABONMAN SÖZLEŞMESİ ( Atık Su Bedelinin Kişi ile İdare Arasında Abonman Sözleşmesi İlişkisinden Doğan ve Kamu Gücüne Değil Tarifeye ve Abonman Sözleşmesine Dayanılarak Alınması )
YHGKE. 1976/4-1976ABONMAN SÖZLEŞMESİ ( Davacının Yasal Koşullara Haiz Olmasına Rağmen İdarenin Kişiye Bunu Teknik Yönden Sağlama Olanağının da Olmasının Gerekmesi )
Y3.HDE. 2008/20090ABONMAN SÖZLEŞMESİ ( İdarenin Davacı Abone Adına Tahakkuk Ettirdiği Atık Su Bedeline İlişkin Uyuşmazlığın Adli Yargı Mercilerince Çözümleneceği )
YHGKE. 2008/19-633ABONMAN SÖZLEŞMESİ ( İtirazın İptali Davası/Davalının Ticarethane Aboneliği Bulunduğu - Tüketilen Elektrik Enerjisi Bedelinin Tamamından Elektriği Kullananlar İle Birlikte Abonman Sözleşmesi Uyarınca Abonenin de Müteselsilen Sorumlu Olacağı )
Y19.HDE. 2005/239ABONMAN SÖZLEŞMESİ ( Mahkemece Böyle Bir Şirket Bulunup Bulunmadığı Ticaret Sicilinden Sorulup Sözleşmenin Tarafı Doğru Biçimde Belirlenip Husumet Yönü Üzerinde Durulması Gerektiği )
Y13.HDE. 1997/2262ABONMAN SÖZLEŞMESİ ( Özel Hukuk İlişkisi Olması )
Y6.CDE. 2004/6958ABONMAN SÖZLEŞMESİ ( Sahtecilik - Sözleşme Sırasında Alınan Belgelerin Fotokopi Olup Sözleşme Aslının Bulunmadığının Belirtilmesi/Belgenin Aslını Gördükten Sonra mı Fotokopisini Aldıkları Yoksa Fotokopi Belgeyle Yetinip mi İşlem Yaptıklarının Sorulması Gerektiği )
YHGKE. 1991/13-24ABONMAN SÖZLEŞMESİ ( Taraflar Arasındaki Uyuşmazlık )
Y13.HDE. 1999/524ABONMAN SÖZLEŞMESİ BULUNMAMASI ( Kiracının Su Bedeli İçin Aski İle - İtirazın İptali Davası )
Y19.HDE. 2005/2490ABONMAN SÖZLEŞMESİNDEN KAYNAKLANAN ALACAK ( Likit Nitelikte Olduğundan Hükmedilen Miktar Üzerinden Davacı Lehine İcra İnkar Tazminatına Karar Verilmesi Gerektiği )
Y11.HDE. 1988/2181ABONMAN SÖZLEŞMESİNİN İMZALANMASI ( Sigortacının Sorumluluğunun ve Yaptığı Ödemelerden Dolayı Rücu Hakkının Başlaması )
Y11.HDE. 2004/12393ABONMAN TAŞIMA SİGORTA POLİÇESİ ( Sigortalı Eşyanın Kazada Hasarlanması Nedeniyle Tazminat - Bilirkişi Raporu Benimsenmeyerek Davacı Vekilinin Dilekçesi İle Bilirkişi Tarafından Belirlenen Sovtaj Miktarına İtirazı Bulunmadığı/Kabulü Gereği )
Y13.HDE. 2005/13365ABONMAN ÜCRETİ ( Abone Herhangi Bir Görüşme Yapmasa Bile Zaman Ayrımı Yapmaksızın Sistem Ona Senede 365 Gün ve 24 Saat Görüşme Yapma İmkanını Seferber Ettiğinden Alınan Ücretin Hizmet Karşılığı Olduğu ve Hukuka Aykırı Olmadığı )
YHGKE. 1989/5-131ACELE EL KOYMA ( Bu Suretle Kamulaştırılan Taşınmazda Daha Önce Ekim Yapıldığının Tespit Edilmiş Olmasının Taşınmazın Arsa Olarak Kabulüne Engel Teşkil Etmemesi )
Y5.HDE. 2013/27099ACELE EL KOYMA ( Kamulaştırma Bedelinin Tespiti - Anız Kalıntılarına Göre Taşınmazın Çeltik Arazisi Olarak Nitelendirilerek Ekilebilecek Ürün Münavebesine Göre Kamulaştırma Bedeli Belirlediğinden Raporun Hükme Esas Alınacak Nitelikte Olmadığı/Çeltik Gelirine Göre Değer Belirlemesi İçin Rapor Alınacağı )
Y5.HDE. 2005/5859ACELE EL KOYMA ( Kamulaştırma Bedelinin Tespiti Ve Tescil - Acele El Koymada Belirlenen Bedel Kabul Edilmemiş İse Mahkemece Değer Tespiti Yapılması Gereği )
Y18.HDE. 2003/1996ACELE EL KOYMA ( Kamulaştırmayı Yapan İdarece Taşınmaza/Taşınmazın Durumunun Tespiti - Mahkemece Kıymet Takdirine Esas Olabilecek Bütün Nitelikleri Tespit Ederek O Taşınmaz Malın İdare Adına Tesciline Karar Verip Bu Kararı Tapu Dairesine Bildirmesi Gereği )
Y5.HDE. 2013/30212ACELE EL KOYMA ( Taşınmaz Üzerinde Bulunan Yapının Niteliği Açıklanmadan ve Acele El Koyma Dosyasında %20 Oranında Yıpranma Olduğu Kabul Edilerek Hesaplama Yapıldığınn Gözetileceği - Eksik İncelemeyle Fazlaya Hükmedilemeyeceği )
Y5.HDE. 2012/7785ACELE EL KOYMA (Kararından Sonra Tespit ve Tescil Davası Açılması İçin Gereken Makul Süre Geçmesine Rağmen Davalı İdarece Dava Açılmadığı İçin İhtilafın Kamulaştırmasız Elatma Olarak Değerlendirilmesi Gerektiği - Kamulaştırmasız El Atılan Taşınmaz Bedelinin Tahsili İstemi )
Y5.HDE. 2014/10135ACELE EL KOYMA DOSYASINDA BLOKE EDİLEN BEDELİN KAMULAŞTIRMA BEDELİNDEN MAHSUBU ( Sadece Fark Bedelin Davalı Tarafa Ödenmesine Karar Verilmesi Gerekirken Tespit Edilen Toplam Kamulaştırma Bedelin Ödenmesine Karar Verilmesinin Doğru Olmadığı )
Y5.HDE. 2012/27230ACELE EL KOYMA DOSYASINDA VERİLEN KARAR ÜZERİNE YAPILAN ÖDEMENİN İADESİ TALEBİ ( Taşınmazın Daha Önce Kamulaştırılmış Olması Nedeniyle - Bu Parsel İçin Yapılan İade Bedeli Araştırılarak Karar Verileceği )
Y5.HDE. 2012/22728ACELE EL KOYMA İSTEMİ ( İle Açılan Davada Mahkemece İnceleme Yapılarak Taşınmazın Değeri Belirlendiği ve Bedelin Davalılar Adına Bloke Edildiği - Taraf Teşkili Sağlanıp Tespit Edilen Bedeli Maliklerin Kabul Edip Etmedikleri Sorulup Taraflar Arasında Uzlaşma Sağlanıp Sağlanmayacağının Belirlenmesi Gerektiği )
Y5.HDE. 2011/4117ACELE EL KOYMA İSTEMLİ DAVA ( Tespit Edilen Kamulaştırma Bedeline İtiraz Etmedikleri Gerekçesiyle Aksi Yönde Hüküm Kurulmasının Doğru Görülmediği )
Y5.HDE. 2013/23943ACELE EL KOYMA KARARI ( Kamulaştırma Bedelinin Tespiti - Acele El Koyma Kararından Sonra Davalılar Adına Bankaya Bloke Edilen Bedelin Tespit Edilen Kamulaştırma Bedelinden Mahsup Edileceği )
Y5.HDE. 2012/24407ACELE EL KOYMA KARARI ( Kamulaştırma Bedelinin Tespiti ve Tescil Davası - Acele El Koyma Kararından Sonra Davalı Adına Bankaya Bloke Edilen Miktarın Tespit Edilen Kamulaştırma Bedelinden Mahsup Edileceği )
Y5.HDE. 2008/8776ACELE EL KOYMA KARARI ( Kamulaştırmasız El Atma Nedeni İle Tazminat Davasının Açılma Tarihine Kadar 6 Aylık Makul Süre İçerisinde İdare Tarafından 2942 S.K. Md.10 Uyarınca Dava Açılmadığı - Taşınmaz Malikinin Kamulaştırmasız El Atma Nedeniyle Tazminat Davası Açma Hakkı Doğduğu )
Y5.HDE. 2013/7976ACELE EL KOYMA KARARI ( Sonrasında Taşınmazların Davalı Taraf Adına Bankaya Bloke Edilen Bedelinin Tespit Edilen Kamulaştırma Bedelinden Mahsup Edilmesi Gerektiği - Kamulaştırma Bedelinin Tespiti Davası )
Y5.HDE. 2008/9837ACELE EL KOYMA KARARI ( Taşınmazın Niteliği Dikkate Alınarak İrtifak Hakkı Nedeniyle Değer Düşüklüğü Oranının Taşınmazın Tüm Değerinin % 6'sı Oranında Olacağının Gözetileceği )
Y18.HDE. 2014/14759ACELE EL KOYMA KARARI İLE ÖDENEN BEDEL ( Kamulaştırma Bedelinin Tespiti İstemi - Hükmedilen Kamulaştırma Bedelinden Acele El Koyma Kararı İle Ödenen Bedel Düşüldükten Sonra Kalan Kısma Faiz Yürütülmesi Gerekirken Hatalı Şekilde Acele El Koyma Bedeli İçin de Faize Hükmedilmesinin Doğru Görülmediği )
YHGKE. 2002/5-522ACELE EL KOYMA NEDENİYLE TESCİL DAVASI ( Kamulaştırma İşlemlerinin İdari Yönden Kesinleşmiş Olması )
YHGKE. 2003/18-511ACELE EL KOYMA NEDENİYLE TESCİL TALEBİ ( Davalının Taşınmazın Devredildiği İddiasının Araştırılması Gereği )
Y18.HDE. 2006/9264ACELE EL KOYMA SURETİYLE KAMULAŞTIRMA ( Maliklerin Dava Açma ve Bu Şekilde Tespit İsteme Hakları Bulunmadığı - Arazinin ve Üzerindeki Ağaçların Gerçek Değerlerinin Tespiti İstemi )
Y18.HDE. 2003/1336ACELE EL KOYMA VE TESCİL DAVASI ( Yasa Gereği Taşınmaz Malın Niteliklerinin Tespiti İçin Mahallinde Bilirkişi İncelemesi Yaptırılması Gereği )
YHGKE. 1994/5-835ACELE EL KOYMAYA DAYALI TESCİL İŞLEMİ ( Kamulaştırma Evrakının Tebliğ Edilmiş Olması Şartı )
Y18.HDE. 2005/5142ACELE ELKONULMAK İSTENEN TAŞINMAZ ( Davanın Niteliği Gereği İdarece Acele Elkonulmak İstenen Taşınmazın Kamulaştırma Evrakının Mal Sahibine Tebliğinin Zorunlu Bulunmadığı )
YHGKE. 2012/18-1088ACELE ELKOYMA ( Kamulaştırma Bedelinin Tespiti Davası - Taşınmaz Üzerinde Acele Elkoyma Davası Keşif Tarihi İtibariyle Fiilen Mevcut Olduğu Bilirkişi Raporuyla Saptanan Yapılar Dikkate Alınarak Hesaplama Yapılması Gerektiği )
Y9.CDE. 1994/5662ACELE HALLER ( Tutuklama Acele Hallerden Olup Bir Mahkeme Yetkili Olmasa Bile Gecikmesinde Zarar Umulan Haller de Yargı Çevresi İçinde Gerekli Tahkikat İşlerini Yapması )
Y12.HDE. 2002/3063ACELE HALLERDE VEKALETNAME OLMADAN İŞLEM YAPILABİLECEĞİ ( İcra Müdürünün Kesin Bir Süre Tayin Edeceği - Bu Süre İçerisinde Vekaletname Getirilmek Şartıyla Yapılan İşlemlerin Geçerli Olacağı )
Y5.HDE. 2012/21731ACELE İŞ ( Kamulaştırma Bedel Tespit ve Tescil Davaları İvedi İşlerden Olup Adli Ara Vermede De Bakılacağı - Tebliğ İşlemi Usul ve Yasaya Uygun Olarak Yapılmasına Rağmen Davalı Vekilince Temyiz On Beş Günlük Sürede Yapılmadığından Temyiz Dilekçesinin Reddine Karar Verilmesinde Bir İsabetsizlik Görülmediği )
Y10.CDE. 2001/27927ACELE İŞLER ( Karşılıksız Çek Keşide Etmek Suçunun Acele İşlerden Olmaması Nedeniyle Adli Tatilde Duruşma Yapılıp Hüküm Kurulmasının Yasaya Aykırı Olması )
Y18.HDE. 2002/5258ACELE İŞLERDE EL KOYMA ( Zorunluluk Halinde Bedeli Bankaya Yatırılarak El Koyma / Taşınmazın Durumunun Mahkemece Tespiti ve Malın İdare Adına Tescili Kararı )
Y18.HDE. 1997/10920ACELE İŞLERDE EL KOYMA VE TESCİL ( Bedelin Bankaya Yatırılmış Olmasının Yeterli Olması )
Y18.HDE. 1998/6185ACELE İŞLERDE EL KOYMA VE TESCİL ( Davanın Ancak Tapu Maliki Hakkında Açılabilmesi )
Y18.HDE. 1998/3889ACELE İŞLERDE EL KOYMA VE TESCİL ( Taşınmazın Mülkiyetinin İhtilaflı Olması ve Bir Kamu Kurumunun Bu İhtilafta Taraf Olmasının Tescile Engel Olmaması )
Y18.HDE. 1994/9844ACELE İŞLERDE ELKOYMA VE TESCİL ( Davaların Sonucu Beklenmeksizin Taşınmazlara Hemen El Konulması Zorunluluğu Hallerinde Takdir Edilen Kıymet Bankaya Yatırılarak Tespit İstenmesi )
Y18.HDE. 1996/11964ACELE İŞLERDE ELKOYMA VE TESCİL ( İptal Kararı Sonucunun Beklenmesi )
Y18.HDE. 1995/12092ACELE İŞLERDE ELKOYMA VE TESCİL ( Kamulaştırma Bedeli Koşulsuz ve Kısıntısız Mal Sahibi Adına Bankaya Yatırılmış Keşif Yapılarak Bilirkişi Raporu Alınmış Olduğundan Tescil Edilmesi )
Y18.HDE. 1995/7772ACELE İŞLERDE ELKOYMA VE TESCİL ( Kamulaştırma Kanununa Göre Binanın Nitelikleri Tespit Edildikten Sonra Bu Tespitin Kamulaştırma Gereği Yapıldığı Yolunda Tapuya Şerh Verilmesi )
Y18.HDE. 1994/10052ACELE İŞLERDE ELKOYMA VE TESCİL ( Kamulaştırma Kanununun 16. Maddesinin Aynı Zamanda Mülkiyeti Devreden Yeni Bir Durum Yaratan Tescil İşlemini de İçermesi )
Y18.HDE. 1996/7279ACELE İŞLERDE ELKOYMA VE TESCİL ( Taşınmaz Hakkında Kamulaştırma Kanununun Uygulanması )
Y10.CDE. 2003/4397ACELE İTİRAZ ( CMUK.nun 122. Maddesine Göre Verilen Kararların Acele İtiraza Tabi Olması )
YCGKE. 1995/10-65ACELE İTİRAZ ( Evrak Üzerinden Verilen Kararlara Karşı )
YCGKE. 2003/9-24ACELE İTİRAZ ( İdam Cezasının Müebbet Hapse Dönüştürülmesi İnfaza İlişkin Olup Bu Karara Karşı Acele İtiraz Yoluna Başvurulabilmesi )
Y1.CDE. 2003/101ACELE İTİRAZ ( İnfaza İlişkin İşlemlerde - 4771 Sayılı Kanun Karşısında 765 sayılı TCK.'nın 2/2 Maddesi Kapsamında Yapılacak Uygulama )
YCGKE. 2003/9-18ACELE İTİRAZ ( Mahkumiyet Kararında Değişiklik Davasında Kararın Evrak Üzerinde Verilmesi-Bu Karara Karşı Acele İtiraz Yoluna Gidilebilmesi )
Y1.CDE. 1977/608ACELE İTİRAZ ( Son Soruşturmanın Açılmasına Yer Olmadığı Kararı )
Y7.CDE. 2005/1854ACELE İTİRAZ ( Sulh Ceza Mahkemesi Kararına Karşı - Tebliğden İtibaren Bir Hafta Süre Dolmadan Yapılan İtirazın Süresinde Olduğu )
Y8.CDE. 1998/8622ACELE İTİRAZ NİTELİĞİNDE KABUL EDİLME ( Eski Hale Getirme İsteminin Reddine İlişkin Ek Karar )
YCGKE. 1997/10-300ACELE İTİRAZ OLANAĞININ OLMASI ( Ek Savunma Hakkı Verilmemesine Neden Olması )
Y1.CDE. 2003/693ACELE İTİRAZ YASA YOLU ( İdam Cezasının Müebbet Ağır Hapse Çerilmesi ve Hükmün Sair Bölümleri İle Cezanın Geçerliliğine Acele İtiraz Yasa Yolu Açık Olmak Üzere Karar Verilmesinin Gerekmesi )
Y9.CDE. 2003/2116ACELE İTİRAZ YOLU ( Görevsizlik Kararlarına Karşı Acele İtiraz Yoluna Gidilebilmesi Ancak Bunların Temyizinin Mümkün Olmaması )
Y1.CDE. 2001/2667ACELE İTİRAZ YOLUNA BAŞVURMA HAKKI ( Sulh Ceza Mahkemesinin Görevsizlik Kararına Karşı )
Y9.CDE. 2004/1332ACELE İTİRAZ YOLUNA BAŞVURULABİLMESİ ( Görevsizlik Kararının Temyiz Edilememesi )
Y1.CDE. 2003/101ACELE İTİRAZIN İNCELENMESİ ( Hükümlünün 4771 Sayılı Kanun Nedeniyle Cezasının 765 sayılı TCK.nun 2/2. Maddesince İndirilmesine İlişkin Talebi - Merciince İncelenip Karara Bağlanması Gereği )
Y5.HDE. 2010/4373ACELE KAMULAŞTIRMA ( Acele El Koyma Dosyasında Değer Belirlenmesi Nedeniyle Bedel Tespit Davasının Reddine Karar Verilemeyeceği )
Y18.HDE. 2014/14652ACELE KAMULAŞTIRMA ( Acele Kamulaştırma Dosyasıyla Tespit Edilip İdarece Davalılar Adına Bankaya Fazladan Yatırılan Bedelin Davalılar Tarafından Bankadan Çekilmesine Kadar İşlemiş Olan Mevduat Faizi İle Birlikte Davacı İdareye Ödeneceği )
Y18.HDE. 1995/737ACELE KAMULAŞTIRMA ( Acele Kamulaştırmaya Konu Edilen Yerle İlgili Olarak Yapılan Tespitin Kamulaştırma İşlemleri Tamamlanmadan Yerine Getirilmiş Olması )
Y5.HDE. 2007/330ACELE KAMULAŞTIRMA ( Değer Tespiti ve Taşınmaza Acele El Koyma Davası - Tapu Kaydının İptali İle Davacı İdare Adına Tescil Kararı da Verilmesinin Doğru Olmadığı/İstemin Aşılamayacağı )
Y5.HDE. 2009/2564ACELE KAMULAŞTIRMA ( İrtifak Hakkı Bedelinin Tespit Edilerek Vadeli Hesaba Bloke Edilmesine ve Taşınmaza El Konulmasına İlişkin Karar Delil Tespiti Niteliğinde Olduğundan Temyiz Edilemeyeceği )
Y5.HDE. 2012/22728ACELE KAMULAŞTIRMA ( Kamulaştırma Konusu İrtifak Hakkı Bedelinin Tespiti ve Tescil - Taraf Teşkili Sağlanarak Acele El Koyma Davasında Tespit Edilen Bedeli Maliklerin Kabul Edip Etmedikleri Sorulup Taraflar Arasında Uzlaşma Sağlanıp Sağlanmayacağı Hususunun Belirlenmesi Gerektiği )
Y5.HDE. 2005/4581ACELE KAMULAŞTIRMA ( Kamulaştırmadan Arta Kalan Kısmın Yararlanmaya Elverişli Durumda Bulunmaması Sebebiyle Bedelinin Tahsili - Taşınmazına Hukuken El Konulan Malikin Makul Süre İçerisinde Tespit ve Tescil Davası Açmayan İdareye Karşı Açılabileceği )
Y5.HDE. 2008/7975ACELE KAMULAŞTIRMA ( Nedeniyle Verilen El Koyma Kararları Hukuk Tekniği İtibariyle Değer Tespiti Mahiyetinde Olduğu )
Y5.HDE. 2007/13938ACELE KAMULAŞTIRMA ( Nedeniyle Verilen El Koyma Kararları Taraflar Arasındaki Uyuşmazlığı Çözümleyen Nihai Bir Karar Niteliğinde Olmayıp Hukuk Tekniği İtibariyle Değer Tespiti Mahiyetinde Olduğu )
Y5.HDE. 2008/8776ACELE KAMULAŞTIRMA ( Olağanüstü Durumlarda Gerekli Olan Taşınmaz Malların Kamulaştırılmasında Kıymet Takdiri Dışındaki İşlemler Sonradan Tamamlanmak Üzere Taşınmazın Niteliğine Göre Seçilecek Bilirkişilerce Değeri Belirlendiği ve Taşınmaza El Konulduğu )
Y5.HDE. 2006/13679ACELE KAMULAŞTIRMA ( Taşınmazdan Geçen İrtifak Hakkının Bedelinin Tesbiti ve Taşınmazda İrtifak Hakkı Tesisi İstemi - Mahkemece Verilen Karar Delil Tesbiti Niteliğinde Olup Anlaşmazlığı Çözümleyen Nihai Bir Karar Olmadığından Temyizi Kabil Kararlardan Olmadığı )
Y12.HDE. 2011/29006ACELE KAMULAŞTIRMA DAVASINA İLİŞKİN TAKİP YAPILMASI ( Takibin İptali Talebinin Reddedileceği - Acele El Koyma Kararlarında Tescil Şartı Aranmadığından Mahkeme Kararının Tescile Gerek Kalmadan Uygulanacağı)
Y5.HDE. 2005/11331ACELE KAMULAŞTIRMA KARARLARI ( 2942 Sayılı Kamulaştırma Yasasının 27.Maddesi Uyarınca Verilen Acele Kamulaştırma Kararlarının Temyiz Edilmesi Mümkün Bulunmadığı - Temyiz Dilekçelerinin Reddi Gereği )
Y5.HDE. 2004/1109ACELE KAMULAŞTIRMA NEDENİ İLE DEĞER TESBİTİ ( Mahkemece Bedel Yönünden Verilen Kararın Delil Tespiti Niteliğinde Olması )
Y5.HDE. 2006/12157ACELE KAMULAŞTIRMA NEDENİYLE VERİLEN EL KOYMA KARARLARI ( Taraflar Arasındaki Anlaşmazlığı Çözümleyen Nihai Bir Karar Mahiyetinde Olmadığı - Kamulaştırma Bedelinin Tespiti )
Y3.CDE. 2004/55ACELE MEVADDAN SAYILAN DAVA ( Orman Suçlarına Ait Davalar - Diğer Suçlara Ait Davalarla Birlikte Görülmeyeceği )
YİBGKE. 1931/38ACELE SAYILAN İŞLER ( Adli Tatil Döneminde Sulh Hakimince Görülmesi )
Y11.HDE. 2000/2831ACENTA
Y7.CDE. 2002/10360ACENTA ( Belgesiz Seyahat Acentalığı Faaliyetinde Bulunan Acentanın Sahip ve Sorumlu Müdürleri Hakkında 1618 Sayılı Kanunun İlgili Maddesinin Uygulanması )
Y11.HDE. 2004/2813ACENTA ( Davacının Kabul Ettiği Borcu Davalının Ödediği Dikkate Alınarak Davanın Reddine Karar Verileceğii - İtirazın İptali )
Y11.HDE. 2000/4960ACENTA ( Davalı Sigortaya Acentanın Davacıya Ödeme Yaptığını Kanıtlama İmkanı Tanınarak ve Gerektiğinde Acenta Kayıtları Üzerinde Bilirkişi İncelemesi Yaptırılarak Sonucuna Göre Bir Karar Vermek Gereği - Kasko Tazminat Alacağı )
Y12.HDE. 1984/4157ACENTA ( Donatanı Temsil Ettiği Davada Verilen Hükmün Kendisine Karşı İcra Edilemeyeceği )
Y11.HDE. 1986/395ACENTA ( Kendi Yaptığı Sözleşmeden Dolayı Müvekkilini Mahkemede Temsil Edebilmesi )
Y11.HDE. 1984/982ACENTA ( Müvekkilleri Adına Akdedilen veya Akdine Aracılık Edilen Sözleşmelerden Doğan Hak ve Borçların Müvekkile Ait Olması )
Y11.HDE. 2001/5739ACENTA ( Noksan Teslim Nedeniyle Tazminat Davası - Davalının Acenta Veya Taşıyıcı Olup olmadığı Araştırılarak Sonucuna Göre Karar Verilmesi Gereği )
Y11.HDE. 1991/1122ACENTA ( Tahakkuk Edecek Sürestarya Ücretini Ödemeyi Taahhüt Etmesi )
Y12.HDE. 1991/9450ACENTA ( Temsil Edilen Namına Takip Edilebileceği )
YHGKE. 1984/11-582ACENTA ( Yasa Hükmünden Doğan Temsil Yetkisini Kullanan Bir Kurum )
Y19.HDE. 1999/7720ACENTA ARACILIĞIYLA YAPILAN İŞLEMLER ( Alacak Davası - Menkul Değer Satımında Aracı Kurumun Sorumluluğu)
YHGKE. 2007/11-250ACENTA ÇALIŞANININ SİGORTASIZ OLMASI ( Diğer Poliçelerde de İmzası Bulunan Kişinin Acente Çalışanı Olduğu/Sigortasız Çalıştırılmış Olması Bu Gerçeği Değiştirmediği - Poliçeyi Tanzim Eden Acentenin Prim Tahsilâtını Yapmaya Yetkili Olduğu )
Y11.HDE. 2005/5678ACENTA İLE SİGORTA ŞİRKETİ ARASINDAKİ İÇ İLİŞKİ ( İptal Edilen Sigorta Poliçesi Nedeniyle Prim Bedellerinin İadesi Talebi - Sigorta Şirketinin Acentenin Primleri Şirkete İntikal Ettirilmediği Savunması/Aralarındaki İç İlişkinin Davacıyı İlgilendirmeyeceği )
Y11.HDE. 1988/7717ACENTA OLDUĞU İLERİ SÜRÜLEN ŞİRKET ( Acenta Olduğunun İspat Edilememesi )
Y11.HDE. 1989/776ACENTA OLMAYIP ARIZİ İŞLEMLERDE BULUNAN GERÇEK VE TÜZEL KİŞİLER ( Sorumluluk )
Y6.CDE. 1999/7257ACENTA SÖZLEŞMESİ SONA ERDİKTEN SONRA İADE ETMEDİĞİ POLİÇEYİ KULLANAN SANIK ( Sahtecilik Değil Dolandırıcılık Suçunun Oluşması )
Y11.HDE. 1993/6532ACENTA TARAFINDAN İMZA EDİLEN KARGO RAPORU ( Taşıyıcıyı Bağlaması )
Y11.HDE. 1998/10037ACENTA TARAFINDAN TAHSİL EDİLEN PRİM BORCUNUN SİGORTA ŞİRKETİNE İNTİKAL ETTİRİLMEMESİ ( Sigortalılığın Doğmasını Engellemeyeceği )
Y11.HDE. 2005/13604ACENTA TARAFINDAN TAHSİL EDİLEN SİGORTA PRİMLERİ ( Komisyon ve Vergiler Düşüldükten Sonra En Geç Bir Hafta İçinde Sigortaya İntikal Edilmesi Gereği - Sigorta Şirketine İntikal Ettirilmeyen Primlerin Temerrüt Tarihinden İtibaren Avans Faizi ile Birlikte Tahsiline Karar Verilmesi Gereği )
Y19.HDE. 1999/4711ACENTACILIK ( Davalı Şirketin Acenta Durumunda Olması )
Y19.HDE. 2000/7824ACENTACILIK ( Davalı Şirketin Acenta Durumunda Olması )
Y19.HDE. 2001/190ACENTACILIK ( Davalı Şirketin Acenta Durumunda Olması )
Y19.HDE. 2001/7646ACENTACILIK ( Davalı Şirketin Acenta Durumunda Olması )
Y12.HDE. 1984/11148ACENTA-DONATAN İLİŞKİSİ ( Vekil-Müvekkil İlişkisi )
Y11.HDE. 1989/776ACENTALARIN SORUMLULUĞU ( Aracılık Yapması ve Akdettiği Sözleşmeler )
Y13.HDE. 1989/7818ACENTALIK HÜKÜMLERİ ( Yurtdışındaki Yabancı Ticari İşletme Adına Yurtiçinde İşlem Yapanlar Hakkında Dava Açılması )
Y13.HDE. 1996/10324ACENTALIK HÜKÜMLERİ UYGULANMASI ( Yabancılara İzafeten İş Görenler )
Y12.HDE. 2004/19978ACENTALIK İLİŞKİSİNDEN DOĞAN BORÇLAR ( Teminat Olmak Üzere Verilen İpotek - İpoteğin Paraya Çevrilmesi Yolu İle Takip Yapılamayacağı )
Y9.HDE. 2006/11527ACENTALIK SÖZLEŞMESİ ( Davacı İle Davalı Arasında İş Sözleşmesinin Bulunmadığı - Davalı İle Dava Dışı A.Ş. Arasında TTK Gereğince Taşıma İşleri Komisyonculuğu Sözleşmesinin Kurulduğu/İşçilik Alacaklarına İlişkin Talebin Reddi Gereği )
Y11.HDE. 2005/11755ACENTALIK SÖZLEŞMESİ ( Fesihten Sonra Davalı Acenta Tarafından Üretilmiş Poliçelerin Liste Halinde Davalıdan İstenip Davacı Kayıtları İle Örtüştüğü Oranda Prim Taksitlerinin İbrazı Gereği )
Y19.HDE. 1999/4701ACENTALIK SÖZLEŞMESİ ( İşlemlerden Doğan Her Türlü Hukuki Cezai Sorumluluk )
Y11.HDE. 1989/4424ACENTALIK SÖZLEŞMESİNDEN DOĞAN BORÇLAR ( Acentalık Sözleşmesinin Feshi Dolayısıyla Tahsil Edilen Primlerin Ödenmesi )
Y11.HDE. 1983/3997ACENTALIK SÖZLEŞMESİNDEN DOĞMAYAN DAVALAR ( Çatma-Davanın Donatana Karşı Açılması Gereği )
Y11.HDE. 1989/3185ACENTALIK SÖZLEŞMESİNDEN KAYNAKLANAN ALACAK ( Yangın Sigorta Sözleşmesinden Doğan Alacakla Takas Mahsubu )
Y11.HDE. 1989/4424ACENTALIK SÖZLEŞMESİNİN FESHİ ( Acentanın Tahsil Ettiği Primlerin Ödenmesi )
Y11.HDE. 1996/6699ACENTALIK SÖZLEŞMESİNİN FESHİ ( Hükümet Tarafından İmtiyaz Suretiyle Verilen Bir Sanatın İcrasından Tevellüt Eden Hallerde Sözleşmeye Konulan Sorumluluktan Kurtulma Şartının Geçerli Olmayacağı - Portföy Tazminatının Uzman Bilirkişi Aracılığı İle Saptanacağı )
Y12.HDE. 2005/10519ACENTANIN ARACILIK ETTİĞİ MUKAVELE ( Doğan İhtilaflarda Acentanın Müvekkili Namına Dava Açabileceği Gibi Müvekkiline İzafeten Kendisine Karşı Da Dava Açılabileceği )
Y11.HDE. 1999/7672ACENTANIN BULUNDUĞU YER MAHKEMESİ ( Sigorta Sözleşmesinden Kaynaklanan Davada Yetki )
Y10.HDE. 2003/7894ACENTANIN BULUNDUĞU YER MAHKEMESİNDE DAVA AÇILMASI ( Bunun İçin O Acentanın Şirket Adına Sigorta Sözleşmesi Yapmaya Ve Zorunlu Mali Mesuliyet Sigortası Poliçesi Düzenlemeye Yetkili Olmasının Zorunlu Olduğu )
Y11.HDE. 2002/12818ACENTANIN DAVA EHLİYETİ ( Davanın Doğrudan Acentaya Yöneltilemeyeceği İzafeten Açılabileceği ve Müvekkili Hakkında Karar Verilmesi Gereği )
Y11.HDE. 2003/8610ACENTANIN DAVALI DONATANA AİT GEMİLER ADINA ÖDEDİĞİ FENER SIHHİYE VE KILAVUZLUK ÜCRETLERİNDEN DOĞAN ALACAK TALEBİ ( Mahkemece Alacağın Hangi Gemilere İlişkin Olduğunun Açıklattırılarak İbraz Edilen İbra Belgeleriyle Karşılaştırılması Gereği )
Y11.HDE. 1988/6146ACENTANIN DONATANA İZAFETEN YÜKTEKİ NOKSANLIĞI TESPİT EDEN TUTANAĞI İMZALAMASI ( Donatanın Sorumluluğu )
Y11.HDE. 1989/9430ACENTANIN DONATANA RÜCUU ( Gemide Fazla Emtia Çıkması Nedeniyle Ceza Ödemek Zorunda Kalan )
Y15.CDE. 2012/9669ACENTANIN GÜVENİ KÖTÜYE KULLANDIĞI İDDİASI ( Tahsil Ettiği Sigorta Primlerini Şirkete İntikal Ettirmeme - Derdest İcra Dosyasının Getirtilmesi ve Diğer Araştırılması Gereken Hususlar )
Y11.HDE. 1989/4080ACENTANIN HAKSIZ FİİLDEN SORUMLULUK ŞARTLARI ( Balık Ağlarının Gemi Tarafından Parçalanması )
Y19.HDE. 2005/10057ACENTANIN İŞLEMLERİNDEN SORUMLULUK ( Aracı Kurumların Yeterli Denetim Yapmamaları Halinde Aracı Kurumun Acentası Gibi İşlemlerde Bulunan Kişi veya Kurumların Bu İşlemlerinden Dolayı Hukuken Sorumlu Olmaları )
Y12.HDE. 2008/15858ACENTANIN KONUMU ( Müvekkilini Temsil Eden Acenteye Karşı Müvekkilinin Borcunun Ödenmesi İçin İcra Emri Gönderilebileceği )
Y17.HDE. 2009/7838ACENTANIN KUSURU ( Kasko Sigorta Poliçesinden Kaynaklanan Tazminat - Acentadan Gelecek Yazı Cevabına Göre Sigorta Priminin Tahsil Edilememesinde Davalı veya Acentasının Kusurunun Bulunup-Bulunmadığı Hususlarında Rapor Düzenlettirilmesi Gerektiği )
Y12.HDE. 2008/7474ACENTANIN MALLARI ÜZERİNDE DOĞRUDAN HACİZ UYGULANAMAMASI ( Acentaya Vekil Sıfatıyla İlam Hükmünün İcrası İçin İcra Emri Çıkarılması Yerinde İse de Borcun Tahsiline Yönelik Olarak Uygulanamayacağı )
Y11.HDE. 1989/6308ACENTANIN MESULİYETİ ( Geminin Limana Tekel Tarifelerine Aykırı Giriş Yapmış Olması )
Y12.HDE. 1995/13090ACENTANIN MÜVEKKİLİNİ TEMSİL HAKKI ( Dava Açma ve Kendisine Dava Açılması )
Y11.HDE. 2002/5874ACENTANIN PASİF DAVA EHLİYETİ ( Acentenin Akteddiği Ya Da Aracılık Ettiği Sözleşmelerden Doğan İhtilaflar Hakkında Acentaya Karşı Dava Açılabilmesi )
YHGKE. 2007/11-250ACENTANIN PRİM TAHSİLİ YETKİSİ ( Ödemenin Acente Tarafından Ticari Defterlere İşlenmemiş Olması veya Sigorta Şirketine İntikal Ettirilmemesi Sigorta Ettirenin Prim Ödemesi Yapmadığının Kabulünü Gerektirmediği )
Y11.CDE. 1999/7945ACENTANIN SİGORTA PRİMLERİNİ KENDİ MENFAATİNE KULLANMASI ( Emniyeti Suistimal Suçunun Oluşması )
Y11.HDE. 1974/1604ACENTANIN SİGORTALI KAMYONUN TANKERE ÇEVRİLDİĞİNİ ZAMANINDA BİLDİRMEMESİ ( Poliçenin Münfesih Kabul Edilemeyeceği )
Y11.HDE. 1979/3398ACENTANIN SORUMLULUĞU
Y12.HDE. 2008/7474ACENTANIN SORUMLULUĞU ( Acentaya Vekil Sıfatıyla İlam Hükmünün İcrası İçin İcra Emri Çıkarılması Yerinde İse de Borcun Tahsiline Yönelik Olarak Acentanın Malları Üzerinde Doğrudan Haciz Uygulanamayacağı )
Y12.HDE. 2000/16816ACENTANIN SORUMLULUĞU ( Borçlunun Acentası Hakkında İcra Emri Çıkarılabileceği)
Y7.CDE. 1993/3219ACENTANIN SORUMLULUĞU ( Gümrük Para Cezasından Taşıt Sahibi Ve Kaptanla Birlikte Müteselsilen Sorumlu Bulunduğu )
Y11.HDE. 1997/4037ACENTANIN SORUMLULUĞU ( Hayvan Hayat Sigortasının Reddini Sigorta Ettirene Bildirmeden Hayvanın Ölmesi )
Y11.HDE. 1984/893ACENTANIN SORUMLULUĞU ( Kendisinin Donatan Adına Yaptığı Sözleşmelerden Doğan Uyuşmazlıklarda Taraf Olması )
Y12.HDE. 2005/10519ACENTANIN SORUMLULUĞU ( Vekilin Sorumluluğu Gibi Olduğu - Takip Alacaklısının Vekil Acentanın Şahsi Mallarına Yönelik Haciz Talimatının İptaline İlişkin Kararın Usul Ve Yasaya Uygun Olduğu )
Y12.HDE. 2005/10519ACENTANIN ŞAHSİ MALLARINA YÖNELİK TAKİP ( Haciz Talimatının İptaline İlişkin Kararın Usul Ve Yasaya Uygun Olduğu - Acentanın Sorumluluğunun Vekilin Sorumluluğu Gibi Olduğu )
Y11.HDE. 2003/9099ACENTANIN ŞİRKET ÜNVANININ DAVA DİLEKÇESİNDE YANLIŞ YAZILMIŞ OLMASI ( Husumeti Ortadan Kaldırmayacağı - Fener ve Tahsiliye Ücreti Talebi )
Y12.HDE. 1991/9450ACENTANIN TAKİBİ ( Doğrudan Doğruya Takip Edilememesi )
Y11.HDE. 2003/7662ACENTANIN TAKİP YAPMA HAKKI ( Acentelerin Müvekkilleri Adına Akdettikleri veya Akdine Aracılık Ettikleri Sözleşmelerden Doğan Uyuşmazlıklar Dolayısıyla Acente Sıfatıyla Müvekkilleri Adına Dava Açmalarının Mümkün Olması )
Y11.HDE. 2005/11755ACENTANIN TEMİNAT AMACIYLA İPOTEK OLUŞTURMASI ( Davalının Oluşan Borcu Ödememesi Nedeniyle Alacak Talebi - Sigorta Muhasebesi Konusunda Uzman Bilirkişinin de Bulunduğu Kuruldan Alınacak Rapor İle Saptanması Gereği )
Y11.HDE. 1981/1175ACENTANIN ÜSTLENDİĞİ GÖREVİN SÜREKSİZ OLMASI ( Husumet )
Y11.HDE. 2000/2835ACENTANIN VAKALET YETKİSİ ( Davalının Diğer davalıdan tahsil ettiği miktar itibariyle vakalet hükümlerine göre iş yapıp yapmadığının tespit edilmesi )
Y11.HDE. 2000/10056ACENTANIN YETKİSİ ( Davalı ile Sulh Olmaya veya Davacıya Ait Bir Talep Hakkından Vazgeçmeye Yetkisinin Olmaması )
Y11.HDE. 1988/9854ACENTAYA AÇILAN DAVA ( Asile İzafeten Olduğunun Bildirilmemesi )
Y12.HDE. 1995/13090ACENTAYA DAVA AÇILMASI ( Acentanın İşlemlerinden Dolayı )
Y11.HDE. 1989/776ACENTAYA HUSUMET TEVCİHİ ( Sadece Yaptığı İşlemlerle İlgili Olabilmesi )
Y4.HDE. 1986/5241ACENTAYA HUSUMETİN YÖNELTİLEBİLMESİ ( Müvekkiline Ait Geminin Yaptığı Kazadan Dolayı )
Y11.HDE. 1998/6193ACENTAYA KARŞI AÇILACAK DAVALAR ( Müvekkilinin Hasım Gösterilmesi Zorunluluğu )
Y11.HDE. 2003/7560ACENTAYA KARŞI AÇILAN FENER VE TAHLİSİYE ÜCRETİNİN TAHSİLİ DAVASI ( Davalının Geçişi Yapan Geminin Acentası Olup Olmadığının İlgili Belgeler ve Davalının Ticari Defterleri Üzerinde Bilirkişi İncelemesi Yaptırılarak Tesbiti Gereği )
Y11.HDE. 2002/12818ACENTAYA KARŞI DAVA AÇILMASI ( Acentanın Aracılıkta Bulunduğu veya Akdettiği Sözleşmelerden Dolayı Kendisine Doğrudan Dava Açılamayacağı - Acentanın Aracılık Ettiği veya Akdettiği Sözleşmelerden Doğan Uyuşmazlıklarda İzafeten Dava Açılabileceği ve Müvekkili Hakkında Karar Verilmesi Gereği )
Y11.HDE. 1989/5340ACENTAYA KARŞI DAVA AÇILMASI ( Taşıyana İzafeten )
Y11.HDE. 1989/4080ACENTAYA KARŞI DONATANA İZAFETLE DAVA AÇILMASI ( Haksız Fiil - Balık Ağlarının Gemi Tarafından Parçalanması )
Y11.HDE. 2001/3391ACENTAYA KARŞI İZAFETEN DAVA AÇILABİLMESİ ( Taşıma Sözleşmesine Konu Emtianın Gönderenin Muvafakati Alınmadan Alıcıya Teslimi Nedeniyle Donatanın Acentasının Doğrudan Sorumlu Tutulamayacağı )
Y17.HDE. 2011/4018ACENTE ( Acente Kaşesi ve İmzası Bulunan Belgede Poliçeye İstinaden Primin Rizikodan Önce Ödendiğinin Anlaşıldığı - Primin Acente Ya Da Sigorta Şirketinin Kayıtlarına İntikal Ettirilmesinin Davacı Sigortalıyı Bağlamayacağı )
Y11.HDE. 2001/10339ACENTE ( Acentelerin Risk Sonrası Hasar Bedelini Ödeme Yükümlülüğünün Olmaması )
Y11.HDE. 2002/306ACENTE ( Acentenin Akdettiği Veya Akdinde Aracılık Yaptığı Sözleşmelerden Doğan İhtilaflardan Dolayı Müvekkil Namına Acenteye Karşı Dava Açılabilmesi )
Y11.HDE. 2004/12870ACENTE ( Ancak Müvekkiline İzafeten Dava Açılabileceği - Asil Davada Taraf Olduğuna Göre Temsilciye Husumet Yöneltilemeyeceği )
Y11.HDE. 2004/1799ACENTE ( Asıl Taşıyıcı ile Birlikte Dava Açılan Diğer Davalı Şirket Hakkında Karar Verilebilmesi için Asıl Taşıyıcı Şirketin Acentesi Olup Olmadığının Kanıtlanmasının Gerekmesi )
Y11.HDE. 1982/2936ACENTE ( Dava Dilekçesinde Hasım Olarak Gösterilmesi )
Y11.HDE. 1986/6014ACENTE ( Donatandan Sözedilmeksizin Doğrudan Doğruya Acente Aleyhine Açılan Dava )
Y11.HDE. 2003/14022ACENTE ( Fener ve Tahlisiye Ücretinden Gemi Acentesinin de Sorumlu Olduğu - Davalının Geçiş Yapan Geminin Acentesi Olup Olmadığının Araştırılması Gereği )
Y11.HDE. 1982/5727ACENTE ( Müvekkil Namına Dava Açılabilmesi )
Y13.HDE. 2005/9940ACENTE ( Paket Tur Sözleşmesi - Davalı Davacıdan Parayı Dava Dışı 3. Şahıs Olan Şirket Adına Alması ve Aldığı Parayı Kesinti Yaparak Bu Şirkete Aktardığı Gözetildiğinde Davalı Şirketin Acenta Olduğunun Kabulü Gereği/Tüketici Mahkemesinin Görevli Olduğu )
Y11.HDE. 2004/971ACENTE ( Ticaret Kanunu Uyarınca Acenteye Karşı Davalıya İzafeten Yalnızca Aracılıkta Bulunduğu veya Akdettiği Mukavelelerle İlgili Çıkacak İhtilaftan Dolayı Husumet Yöneltilebilmesi )
Y11.HDE. 1982/2235ACENTE ( Türkiyede Merkez veya Şubesi Bulunmayan Şirket Adına )
Y13.HDE. 1996/4821ACENTE ( Yurt İçinde Merkez veya Şubesi Olmayan Yabancı İşletme Adına Yurt İçinde İşlem Yapanlar )
Y11.HDE. 1986/3832ACENTE ALEYHİNE AÇILAN DAVA ( Donatan Gösterilmek Suretiyle Dava Açılması )
Y11.HDE. 2014/341ACENTE ALEYHİNE DAVA ( Western Union Aracılığıyla Gönderilen Paranın Alıcısına Ödenmediği/Gönderene de İade Edilmediği - Mahkemece Davalıyla Western Union Arasında Yapılan Sözleşmeden Hareket Edildiği/Dosyada Bu Sözleşmeye Rastlanılmadığı - Mahkemece Davalıyla Dava Dışı Western Union Arasında Yapılan Sözleşmenin de Dosyaya Celbi Gerektiği )
Y11.HDE. 1984/863ACENTE ALEYHİNE TAHSİL KARARI ( Müvekkiline İzafeten )
Y19.HDE. 2003/5127ACENTE ARACILIĞIYLA YAPILAN İŞLEMLER ( Bir Edimin İfası veya Bir Hakkın Kullanılmasını Yardımcı Kişiye Bırakmış Olan Kimse Bu Yardımcı Kişinin İşi Gördüğü Sırada Sebep Olduğu Zararlardan Sorumlu Olduğu )
Y11.HDE. 2003/4719ACENTE DEFTER VE KAYITLARI ( Ödeme Olgusunun Tanıkla İspatı Caiz Olmadığından Davalı Sigorta Şirketi ile Davalı Acente Defter ve Kayıtları Üzerinde Bilirkişi Marifetiyle İnceleme Yapılması )
Y11.CDE. 2008/14684ACENTE GÖRÜNÜMÜ VEREN SANIK ( İşi Karşılığında Aldığı Bedeller İçin Vergi Usul Kanunu Gereğince Serbest Meslek Makbuzu Düzenlemeyip Fatura Düzenlemek Zorunda Bulunduğundan Basit Dolandırıcılık Suçunun Oluştuğu )
Y11.HDE. 2003/636ACENTE KOMİSYON ALACAĞI NEDENİYLE TAZMİNAT DAVASI ( Geç Tazmin - Temerrüt Faiziyle Dahi Zararın Karşılanamaması Nedeniyle Munzam Zarar )
Y11.HDE. 2005/13696ACENTE KOMİSYONU ( Davacıya Ödenen İştira Payından Kesildiği - Poliçenin Acente Aracılığıyla Yapılmadığı )
YHGKE. 2007/11-602ACENTE KURULMASI ( Kurularak Tahsilatların Ayrı Bir Hesapta Tutulması Neticesinde Her İki Davalıdan Tahsilinin İstenildiği - Bu Kısma İlişkin Uyuşmazlığın Davalının Davacı Yanında İşçi Olarak Çalışması Sebebiyle Davanın İş Mahkemesinde Görülmesi Gerektiği )
Y11.HDE. 1989/3387ACENTE OLMADIĞI SAVUNMASI ( Sözleşmenin Tarafı Olan Taşıma Şirketi )
Y11.HDE. 1997/9169ACENTE SIFATIYLA HASIM OLARAK YER ALINAN DAVALAR ( Zarardan Sorumlu Gösterilerek Hakkında İstekte Bulunulması - Husumet Yönünden Karar Verilmesi Gereği )
Y11.HDE. 1996/3960ACENTE SÖZLEŞMESİ ( Davacı Adına İstihsal Edilen Sigorta Prim Borcuna Dayalı Olarak Açılan Takibe İtirazın İptali İstemi )
Y19.HDE. 2003/1389ACENTE SÖZLEŞMESİ ( Komisyon Alacağı İçin Davalının Süre Tanımadan Tek Taraflı Fesih Beyanının Geçerli Olmaması )
Y19.HDE. 2003/1710ACENTE SÖZLEŞMESİ ( Tek Satıcılık Sözleşmesine Benzemesine Rağmen Arada Farklılıklar Olması )
Y11.HDE. 2009/2510ACENTE SÖZLEŞMESİNDEN KAYNAKLANAN ALACAK ( Vekalet Ücreti ve Diğer Yargılama Giderleri - Ret Gerekçesi Farklı Olan Davalılar Yönünden Vekalet Ücreti ve Yargılama Giderinin Alacaktan Sorumluluklarına Göre Farklı Belirlenmesi Gereği )
Y11.HDE. 2008/2974ACENTE TARAFINDAN TESLİM ALINAN EMTİA ( Taşıma Sözleşmesinden Kaynaklanan Tazminat İstemi - Bunun Sorumluluğunun Davalıya İzafe Edilip Edilmeyeceği Konusunda Ek Rapor Alınması Gerektiği )
Y19.HDE. 2005/1474ACENTE TEMSİLCİSİ ( Durumundaki ve Ayın Zamanda Davalının Ticari Vekilinin İmzaladığı Protokolün Davalıyı Bağlayacağı Gözetilip Uygun Sonuç Dairesinde Bir Karar Verilmesi Gerektiği )
Y17.HDE. 2012/2887ACENTE YETKİLİSİNİN BABASININ HESABINA YATIRILAN PRİM TAKSİTİ ( Bu Hesabın Acente Hesabı Olarak Kullanılıp Kullanılmadığı Yada Babanın Hesabından Acente Hesabına Para Aktarımı Yapılıp Yapılmadığının Araştırılması Gerektiği )
Y19.HDE. 2005/2335ACENTEDA REPO İŞLEMİ YAPMA ( Alacak İstemi - Aracı Kurumun Repo Yapma Yetkisi Bulunmadığı İçin Yapılan İşlemlerden Sorumlu Tutulamayacağı Gerekçeleriyle Aracı Kurum Hakkındaki Davanın Reddi Gereği )
Y11.HDE. 2005/13494ACENTEDE KAYBOLAN KARGO ( Taraflar Arasındaki Münhasır Delil Sözleşmesi - Şirket Acenteliği )
Y19.HDE. 2009/10556ACENTELİĞİN SONA ERMESİ ( İtirazın İptali İstemi - Davalının Dava Dışı Bir Geminin Acentesi Olduğu Ancak Geminin Satılması Nedeniyle Acenteliğinin Sona Erdiği - Dava Konusu Satış İşleminin Yapıldığı İddia Edilen Tarihte Davalının Acente Durumunda Olduğu/Acente Aleyhine Hüküm Kurulamayacağı )
Y11.HDE. 2005/13494ACENTELİK ( Şirket Acenteliğinden Ayrılma - Demirbaşların Devri )
Y11.HDE. 1982/5392ACENTELİK ( Türkiye Cumhuriyeti İçinde Merkez ya da Şubesi Bulunmayan Yabancı Ticari İşletmeleri Nam ve Hesabına Ülke İçinde İşlemde Bulunanlar )
Y11.HDE. 2002/5790ACENTELİK HAKKINI KAZANMADAN ARACI KURUMLA ACENTELİK SÖZLEŞMESİ YAPAN ŞİRKETİN FAALİYETİNİN DURDURULMASI ( Davacının Uğradığı Zararın Tazmini Talebi )
Y15.HDE. 2004/3652ACENTELİK HÜKÜMLERİNİN UYGULANMASI ( İrtibat Bürosu Yetkilisinin Temsilci Sıfatıyla Temsil Ettiği Firma Adına Yurt İçinde Yaptığı Geçici Muameleler Hakkında )
Y11.HDE. 2003/14304ACENTELİK İLİŞKİSİ ( Acentelik Sözleşmesinden Kaynaklanan Alacağın Tahsili Talebi - Cari Hesap Ekstresinin Tek Başına Acentelik İlişkisinin Varlığını İspat İçin Yeterli Olmadığı - İspatı İçin Yazılı Delil Olup Olmadığının Araştırılması ve Yemin Teklifinin Hatırlatılması Gereği )
Y11.HDE. 1997/9035ACENTELİK İLİŞKİSİ ( Bu İlişki İspat Edilemediğinden ve İşleme Başkasının Aracılık Etmediğinin Anlaşılmasına Göre Mal Bedelinin Acenteye Ödenmesinin Tacir Alıcıyı Sorumluluktan Kurtarmaması )
Y12.HDE. 2011/26573ACENTELİK İLİŞKİSİNDEN DOĞAN TEMİNAT İPOTEĞİ ( Genel Mahkemelerde Dava Açıp Alacağını Miktar Olarak Belirlemeden İpoteğin Paraya Çevrilmesi Yolu İle Takip Yapmasının Usulsüz Olduğu - Takibin İptaline Karar Verileceği )
Y11.HDE. 2006/7703ACENTELİK KOMİSYON ALACAĞI ( Prim Miktarı Belirlendikten Sonra Kesinti Yapılmış İse Bunun Nedeninin ve Bu Nedenin Sebep Olduğunun İspatının Davalı Sigorta Şirketine Düştüğünün Kabulü Gerektiği )
Y11.HDE. 2002/1320ACENTELİK SÖZLEŞMESİ ( Acente Aleyhine Açılan Davalarda Acente Hakkında Değil Müvekkil Hakkında Karar Verilmesinin Gerekmesi )
Y11.HDE. 2001/5020ACENTELİK SÖZLEŞMESİ ( Acentenin ,Acante Olarak Tayin Edildiği Bölgede Tekel Hakkının Olması )
Y11.HDE. 2005/13604ACENTELİK SÖZLEŞMESİ ( Acentenin Tahsil Ettiği Sigorta Primlerini Zamanında Sigorta Şirketine İntikal Ettirmemesi - En Geç Bir Hafta İçinde Sigorta Şirketine İntikal Ettirilmesi Gereken Primlerin Temerrüt Tarihinden İtibaren Avans Faizi ile Birlikte Tahsiline Karar Verilmesi Gereği )
Y11.HDE. 2005/13826ACENTELİK SÖZLEŞMESİ ( Alacağın Tahsili - İpoteğin Paraya Çevrilmesi Yoluna Başvurulmadan Asıl Borçlu Hakkında Adi Takip Yoluna Başvurulamayacağı Gibi Alacak Davasının da Açılamayacağı )
Y11.HDE. 2005/2106ACENTELİK SÖZLEŞMESİ ( Alacak Davası - Sigorta Hukuku ve Muhasebe Uzmanı Kişilerden Oluşan Üç Kişilik Bilirkişi Heyeti Oluşturulacağı )
Y11.HDE. 2013/1466ACENTELİK SÖZLEŞMESİ ( Feshinden Sonra Borçtan Mahsubu Gereken Bir Prim Tahsilatının Olup Olmadığının Dosyaya Sunulan Tüm Belgeler ve Rejistro Kayıt Örnekleri Üzerinde Uzman Bilirkişi Aracılığıyla İnceleme Yaptırılarak Tespit Edilmesi Gerektiği - İtirazın İptali )
Y11.HDE. 2012/7837ACENTELİK SÖZLEŞMESİ ( İlgili Maddesindeki Açık Düzenleme Kapsamında Davalıların Müşterek ve Müteselsil Borçlu Sıfatıyla Sorumluluklarının Düzenlendiği Garantör veya Kefil Sıfatlarının Bulunmadığı Anlaşıldığından Davanın Reddine Karar Verilmesinin Doğru Olmadığı - Alacak Davası )
Y9.HDE. 2006/9749ACENTELİK SÖZLEŞMESİ ( İşe İade Davası - Acente İşveren Vekili Olduğundan Onun Hakkındaki Davanın Husumet Yönünden Reddi Gerektiği )
Y11.HDE. 2005/13285ACENTELİK SÖZLEŞMESİ ( Prim Alacağı/İtirazın İptali Davası - Davalılar Vekilinin 1. Ek Bilirkişi Raporuna İtiraz Ettiği/2. Raporda ve Kararda Bu İtirazlar Üzerinde Durulması Gerektiği )
Y11.HDE. 2006/11577ACENTELİK SÖZLEŞMESİ ( Rejistro Defterlerinin Sigorta Muhasebesinden Anlayan Bilirkişi Tarafından İncelenmesi Gerektiği Yönündeki Ciddi İtirazları Karşılanmadan Salt Davacının TTK Gereğince Tutması Zorunlu Defterleri Üzerinde İnceleme İle Sınırlı Olarak Hüküm Kurulmasının Bozmayı Gerektirdiği )
YHGKE. 2009/11-127ACENTELİK SÖZLEŞMESİ ( Sözleşmenin Haksız Feshinden Kaynaklanan Tazminat Talebi/Davacı Şirket Adına Davayı Açan Kişinin Şirketin Temsilcisi Olduğu - Davalı İle Akdedilen Sözleşmeyi İmzalayan Kişinin Şirket Adına Sözleşmeyi Yaptığı/Davanın Aktif Husumet Yokluğundan Reddedilemeyeceği )
Y11.HDE. 2004/14742ACENTELİK SÖZLEŞMESİ ( Sözleşmenin Tek Taraflı Feshi - Tek Taraflı Fesih Nedeni ile Tazminat Talebi )
Y19.HDE. 2003/2370ACENTELİK SÖZLEŞMESİ ( Tahkim Şartı Uyarınca Atanan Hakem Kararının İptali Talebi - Hakemin Davacı Yanın Savunma Haklarını Kısıtladığı ve Yasal Süre İçinde Kararını Vermemesi Sebebiyle Davanın Kabulü Gereği )
Y11.HDE. 2005/9943ACENTELİK SÖZLEŞMESİ ( Usulüne Uygun Olarak Feshedilmemiş İse Dava Tarihinin Sözleşmenin Feshi Olarak Kabul Edileceği )
Y11.HDE. 2005/8600ACENTELİK SÖZLEŞMESİ ( Uyarınca İptal Edilen Poliçelere Ödenen Komisyon Bedelinin Geri Alınacağının Hüküm Altına Alındığı - Davalının İhtarname İle Temerrüde Düşürüldüğü/İstirda Davasının Kısmen Kabul Edildiği )
Y11.HDE. 1995/8837ACENTELİK SÖZLEŞMESİ ( Yetki Belgesi Süresiyle Sıkı Sıkıya İlişkili Olması )
Y22.HDE. 2011/6292ACENTELİK SÖZLEŞMESİ (T.T.K. m.116'ya Uygun Bulunmadığı - Davalı Şirketin Daha Önce Çalışan Olan Kişi İle Acentelik Sözleşmesi Yaptığı ve Acente Olarak Gösterilen Kişinin Personelini Tayin Etme ve İşten Çıkarma Yetkisinin Bulunmadığı)
Y11.HDE. 2002/12546ACENTELİK SÖZLEŞMESİ GEREĞİ TEMİNAT OLARAK VERİLEN SENETLERİN İBRANAMEYE RAĞMEN İADE EDİLMEDİĞİ İDDİASIYLA MENFİ TESBİT TALEBİ ( İbranamede Senede Bağlı Borcun Kapsam Dışı Tutulmuş Olması Nedeniyle Davanın Reddi Gereği )
Y11.HDE. 2004/5652ACENTELİK SÖZLEŞMESİ KARŞILIĞI DÜZENLENEN TEMİNAT SENEDİNDEN DOLAYI AÇILAN MENFİ TESBİT DAVASI ( Davacının Acente Sıfatıyla Düzenlediği Poliçelerden Doğan Ötürü Oluşan Borç Tutarında Senedin Teminat Niteliğini Koruyacağı )
Y11.HDE. 2013/6709ACENTELİK SÖZLEŞMESİ NEDENİYLE TEMİNAT İPOTEĞİNİN PARAYA ÇEVRİLMESİ HAKKINDA BAŞLATILAN İCRA TAKİBİ (İtirazın İptali Davası - Davalı Tarafça Hesap Bakımından Özel Bilgiyi Gerektirecek Mahiyette Ciddi İtirazlar Bulunduğu/Ek Rapor Alınacağı)
Y11.HDE. 2004/971ACENTELİK SÖZLEŞMESİNDEN DOĞAN ALACAK ( Davalı Asil Tarafından Takip Edilen Davada Talep Edilen Alacağın TTK Uyarınca Davacıya Gemi Alacaklısı Hakkı Verip Vermediğinin Araştırılmasının Gerekmesi )
Y12.HDE. 2005/6087ACENTELİK SÖZLEŞMESİNDEN DOĞAN ALACAK ( İpoteğin Paraya Çevrilmesi Yolu İle Takip Yapılmasının Usul ve Yasaya Aykırılığı - Alacağın Genel Mahkemece Belirleneceği )
Y11.HDE. 2008/1519ACENTELİK SÖZLEŞMESİNDEN DOĞAN ALACAK ( İtirazın İptali - Hesabın Kat Edilmesinden Sonra Sigortalının Kredi Kartı Hesabından Yapılmış Olan Ödemenin Hesaplamada Dikkate Alınmadığı Yönündeki Ciddi İtirazları Değerlendirilmeden Karar Verilemeyeceği )
Y11.HDE. 2011/8170ACENTELİK SÖZLEŞMESİNDEN DOĞAN TAZMİNAT (Mahkemece Karar Verilerek Dosyadan El Çekildikten Sonra Davanın Yeniden Ele Alınıp Bir Karar Verilemeyeceği/Davacı Temsilcisinin Vaki Feragat Beyanı Hakkında Bir Karar Verilmek Üzere Mahkemece Verilen Ek Kararın ve Asıl Kararın Bozulması Gerektiği )
Y11.HDE. 2003/7456ACENTELİK SÖZLEŞMESİNDEN KAYNAKLANAN ALACAĞIN TAHSİLİ ( Davacıya Ait Defter ve Kayıtlar Üzerinde Ayrıntılı İnceleme Yapılmasının Gerekmesi )
Y19.HDE. 2004/7782ACENTELİK SÖZLEŞMESİNDEN KAYNAKLANAN ALACAĞIN TAHSİLİ ( İflasla Vekalet Sona Ereceğinden İflas Edenin Vekilinin Duruşmaya Gelmemesi Halinde Dosyanın İşlemden Kaldırılması ve Davanın Açılmamış Sayılmasına Karar Verilmesinin Hatalı Olduğu )
Y11.HDE. 2003/14304ACENTELİK SÖZLEŞMESİNDEN KAYNAKLANAN ALACAĞIN TAHSİLİ İSTEMİ ( Cari Hesap Ekstresinin Tek Başına Acentelik İlişkisinin Varlığını İspat İçin Yeterli Olmadığı - İspatı İçin Yazılı Delil Olup Olmadığının Araştırılması ve Yemin Teklifinin Hatırlatılması Gereği )
Y12.HDE. 2005/11241ACENTELİK SÖZLEŞMESİNDEN KAYNAKLANAN ALACAK ( Teminat İpoteği Bir Cari Hesap Veya Kredi İlişkisine Dayanmıyorsa Dava Açılıp Alacak Miktarı Belirlenmeden İpoteğin Paraya Çevrilmesi Yoluyla Takip Yapılamayacağı )
Y11.HDE. 2009/9745ACENTELİK SÖZLEŞMESİNE DAYALI ALACAĞIN TAHSİLİ ( Reddedilen Kısım İçin Kendisini Vekille Savunan Davalı Yararına Avukatlık Asgari Ücret Tarifesi Gereği Vekalet Ücretine Hükmedilmesi Gerektiği )
Y11.HDE. 2005/13821ACENTELİK SÖZLEŞMESİNE DAYALI CARİ HESAP ALACAĞININ TAHSİLİ ( İleride Vücut Bulacak Ana Borç İle Buna Eklenecek Faiz İcra Takip Giderleri İle Yanlarca Kararlaştırılan Diğer Fer'ileri Yani İpotekle Teminat Altına Alınan Toplam Borç Miktarının Bu Tür İpotekte Tarafların İpotek Tesis Edilirken Rızaları İle Tespit Edilen Bu Limiti Aşmasının Mümkün Olmadığı )
Y11.HDE. 2009/15097ACENTELİK SÖZLEŞMESİNE DAYALI PRİM ALACAĞININ TAHSİLİ ( İpoteğin Paraya Çevrilmesi Yolu İle Başlatılan Takibe Yönelik İtirazın İptali - Borçtan Şahsen Sorumlu Olmayan İpotekli Taşınmaz Malikine İhbar Yapılmadıkça İpotek Borçlusu Bakımından Borç Muaccel Hale Gelemeyeceği/Muaccel Hale Gelmemiş Bir Borç İçin de İcra Takibi Yapılamayacağı )
Y11.HDE. 2013/12480ACENTELİK SÖZLEŞMESİNE KEFALET ( Davalının İmzasının Bulunduğu Gerek Acentelik Sözleşmesinde Gerekse Taahhütnamede Kefalet Tutarının Belirtilmediği - Geçerli Bir Kefaletten Söz Edilemeyeceğinden Anılan Davalı Hakkındaki Davanın Reddi Gerektiği/İtirazın İptali )
Y11.HDE. 2009/3337ACENTELİK SÖZLEŞMESİNİN FESHEDİLMESİ ( İpoteğin Paraya Çevrilmesi Yolu Yapılan Takibe Yönelik İtirazın İptali - İpotekle Teminat Altına Alınan Toplam Borç Miktarının Bu Tür İpotekte Tarafların İpotek Tesis Edilirken Rızaları İle Tespit Edilen Bu Limiti Aşmasının Mümkün Olmadığı )
Y11.HDE. 2005/13826ACENTELİK SÖZLEŞMESİNİN FESHİ ( Acentenin Vadeli Prim Ödemelerini Fesihten Sonra da Tahsil Etme Yetkisinin Sona Erdiğinin de Gözetilmesi Gerektiği )
Y11.HDE. 1996/2189ACENTELİK SÖZLEŞMESİNİN FESHİ ( Başlanmış İşlerin Tamamlanmamasından Dolayı Uğranılan Zararın Tazmini )
Y11.HDE. 1996/2084ACENTELİK SÖZLEŞMESİNİN FESHİ ( Kusurlu Olmayan Acentenin Komisyon Alacağı İsteyebilmesi )
Y11.HDE. 1997/2407ACENTELİK SÖZLEŞMESİNİN FESHİ ( Sigorta Şirketinin Acentelik Sözleşmesinin FeshiniÜçüncü Kişilere Karşı Etkili Olması için İlan Etmesinin Gerekmesi )
Y11.HDE. 2004/903ACENTELİK SÖZLEŞMESİNİN FESHİ ( Tüm Belge ve Defterlerin İncelenmesi Suretiyle Davalının Sorumlu Olduğu Prim Borcu Miktarının Kesin Olarak Saptanmasının Gerekmesi )
Y11.HDE. 2005/13606ACENTELİK SÖZLEŞMESİNİN FESHİNDEN KAYNAKLANAN TAZMİNAT TALEBİ ( Prim Artışı Azlığı ve Hasar Primi Oranının Yüksekliğinin Geçerli Bir Fesih Nedeni Olmadığı - Fesih Geçerli Olsa da Geri Dönüşüm Komisyonunun Verilmeyeceğine Dair Sözleşmede Hüküm Bulunmadığı )
Y11.HDE. 2013/61ACENTELİK SÖZLEŞMESİNİN FESHİNDEN SONRA POLİÇE ZEYİLNAMELERİ DOLAYISIYLA KOMİSYON ALACAĞI VE FAİZİNİN TAHSİLİ ( Zamanaşımı Defi - Islah Dilekçesi Davalıya Tebliğ Edilmiş Davalı 10 Günlük Süreden Sonra Islah Edilen Miktar Yönünden Zamanaşımını Savunduğu/Mahkemece Islah Edilen Miktar Yönünden Süresinde Zamanaşımı Definde Bulunulmadığından İşin Esasına Girileceği )
Y11.HDE. 2013/6709ACENTELİK SÖZLEŞMESİNİN HAKLI NEDENLE FESHİ (Acentenin Doğrudan veya Dolaylı Olarak Başka Sigorta Şirketlerinin Acenteliğini Alamayacağının Sözleşmede Belirlendiği/Haklı Nedenle Fesih - Teminat İpoteğinin Paraya Çevrilmesi/İtiraz)
Y11.HDE. 2009/11512ACENTELİK SÖZLEŞMESİNİN HAKSIZ FESHİ NEDENİNE DAYALI ALACAK ( İtirazın İptali - Uyuşmazlığın Menfi Tespit İstemi Olarak Değerlendirilerek Davacı-Karşı Davalının Borçlu Olmadığının Tespitine Karar Verilmesinin Doğru Olmadığı )
Y19.HDE. 2003/11146ACENTENİN ARACILIK YAPTIĞI SÖZLEŞMEDEN DOĞAN UYUŞMAZLIKLAR ( Müvekkili Namına Acentaya Karşı Dava Açılabileceği - Husumetin Acenteye Yöneltilemeyeceği )
Y11.HDE. 1982/2182ACENTENİN ARACILIKTA BULUNDUĞU İŞLERLE İLGİLİ DAVALAR ( Acentenin Bulunduğu Yer Mahkemesinin Yetkisi )
Y11.HDE. 2001/9492ACENTENİN ARACILIKTA BULUNMASI ( Acentenin Aracılıkta Bulunduğu veya Aktettiği Mukaveleden Doğan Uyuşmazlıkta Acenteye Dava Açılmasının Mümkün Olması )
Y11.HDE. 2004/8558ACENTENİN BELİRLENMESİ ( Liman Başkanlığı Kayıtlarına Dayanıldığı/Geminin Anılan Tarihlerde Davacının Alacağına Konu Geçişler İle İlgili Olarak Acentesi Olduğunun Kabulü Gerektiği - Fener ve Tahlisiye Ücreti Alacağı )
YHGKE. 2011/19-207ACENTENİN BORCUNDAN DOLAYI FİRMANIN SORUMLULUĞU ( İtirazın İptali Davası/Acentenin Aracında Davalı Firmanın Logosunun Bulunduğu Bu Logoya Güvenilerek Acenteye Yakıt Verildiği - Acentenin Ödemediği Yakıt Borcundan Firmaya Dava Açılabileceği )
Y11.HDE. 1982/2182ACENTENİN BULUNDUĞU YER MAHKEMESİNİN YETKİSİ ( Acentenin Aracılıkta Bulunduğu İşlerle İlgili Davalarda )
Y11.HDE. 2010/1523ACENTENİN DEFTER VE KAYITLARI ( Üzerinde Bilirkişi İncelemesi Yaptırılarak Davacının Ödediğini İddia Ettiği Prim Bedellerinin Acente Defterlerinde Kayıtlı Olup Olmadığı Belirlenerek Karar Verileceği - İşyeri Sigorta Sözleşmesine Dayalı Tazminat )
Y11.HDE. 2003/313ACENTENİN GEMİ İÇİN TAHAKKUK ETTİRİLEN FENER VE TAHLİSİYE ÜCRETİNİ KISMEN YATIRMIŞ OLMASI ( Geminin Sözkonusu Boğaz Çıkışıyla İlgili Acentelik Hizmetinin Bulunmadığı Savunmasının Dinlenemeyeceği )
YHGKE. 2005/11-98ACENTENİN HUSUMET EHLİYETİ ( Aracılık Ettiği Sözleşmelerden Doğan Uyuşmazlıklarda - Sigorta Primlerinin Tahsili Davası ve Münfesih Sayılan Sigorta Sözleşmesinden Dolayı Ödenen Fazla Primlerin İstirdadı Karşılk Davası )
Y17.HDE. 2010/11746ACENTENİN İKAMETGAHI MAHKEMESİ ( Yetki Sözleşmesi - Sigorta Sözleşmesine Aracılık Yapan Acentenin İkametgahının Bulunduğu Yer Mahkemesinin de Yetkili Olduğu )
YHGKE. 1979/11-37ACENTENİN İŞ SAHİBİ ADINA SÖZLEŞME YAPMASI ( Özel ve Yazılı Muvafakat Şartı )
Y11.HDE. 1996/2189ACENTENİN KUSURU ( Sözleşmenin Feshi-Başlanmış İşlerin Tamamlanmamasından Dolayı Komisyon Ücreti )
Y11.HDE. 2005/2013ACENTENİN MÜVEKKİLİNİ MAHKEMEDE TEMSİLİ ( Aracılıkta Bulunduğu veya Yaptığı Sözleşmelerden Doğan Uyuşmazlıklar da Müvekkili Adına Dava Açabileceği veya Acenteye Karşı Dava Açılabileceği - Haksız Fiil Nedeniyle Açılmışsa Mümkün Olmaması )
Y11.HDE. 2003/10128ACENTENİN NAVLUN BEDELİ İÇİN ASIL TAŞIYICIYA İZAFETEN DEĞİL KENDİ ADINA YAPTIĞI İCRA TAKİBİNE İTİRAZ EDİLMESİ ( Aktif Dava Ehliyetinin Bulunmaması - Acentenin Takibe İtiraz Edildikten Sonra Alacağı Temlik Almasının Takibi Geçerli Kılmayacağı )
Y11.HDE. 2005/1087ACENTENİN PASİF HUSUMET EHLİYETİNİN BULUNMAMASI ( Taşıma Sırasında Emtiada Meydana Gelen Hasardan Dolayı Taşıyana İzafeten Acenteye Dava Açılması Gerekirken Doğrudan Dava Açılması )
Y19.HDE. 2001/4972ACENTENİN SORUMLULUĞU ( Acente Davalı Vekillerinin Talimatıyla Hareket Etmiş ise de Vekillerinin Acentanın Elamanı Olmayıp Üçüncü Bir Şahıs Olması Durumunda Sorumlu Tutulamayacağı )
Y11.HDE. 2004/7220ACENTENİN SORUMLULUĞU ( Hasar Bedelinin Tahsili - Zarar Gören Şahsın Açtığı Dava Sonucu Davacının Ödeme Yapmak Zorunda Kaldığı/Davalı Acentenin Bundan Sorumlu Olduğu/Davalı İSU Genel Müdürlüğü Hakkındaki Davanın Reddi Gereği )
Y11.HDE. 2002/8919ACENTENİN SORUMLULUĞU ( İmzaladıkları Ya da Aracılık Yaptıkları Sözleşmeleri Kendi Nam ve Hesaplarına Yapmadıklarından Kural Olarak Sorumluluklarının Olmaması )
YHGKE. 2010/17-98ACENTENİN SORUMLULUĞU ( Kasko Sigortasına Dayalı Tazminat - Kural Olarak Prim Tahsil Yetkisi Bulunan Acente Tarafından Prim Tahsil Edilmesiyle Sigortacının Sorumluluğu Başladığı )
Y11.HDE. 2005/10892ACENTENİN SORUMLULUĞU ( Liman Hizmetlerinden Doğan Alacak/Acentenin Aracılıkta Bulunduğu Sözleşmelerden Doğan Uyuşmazlıklar İçin Acenteye Doğrudan Dava Açılamayacağı - Acentenin Kişisel Kusurunun İspatlanması veya Açık İstisnai Düzenleme Bulunması Gereği )
Y11.HDE. 2005/13623ACENTENİN SORUMLULUĞU ( Rücuan Tazminat Davası/Gemi İle Taşıma - Taşıyanın Kusurundan Dolayı Hasar Meydana Geldiğinden Donatanın Sorumlu Olacağı/Acentenin Ayrıca Sorumlu Tutulmaması Gerektiği )
Y11.HDE. 2009/7129ACENTENİN SORUMLULUĞU ( Sermaye Piyasası Mevzuatı ve Tebliğler Göz Önüne Alındığında Acente Nezdinde Mevzuata Aykırı İşlemleri Yürüten Şirket İtibariyle Bu Şahsın Yaptığı İşlemlerden Gerek Acente Gerekse Aracı Kurumun Sorumlu Tutulamayacağı )
Y11.HDE. 2003/952ACENTENİN SORUMLULUĞU ( Tacir Olması Nedeniyle - İşlemlerinde Basiretli Davranması Gereği )
Y13.HDE. 2009/9084ACENTENİN SÖZLEŞMEYE UYMAMASI ( Ayıplı Hizmet Yerine Sunulan Hizmetin Tüketici Tarafından Kabulü Halinde Tüketicinin Ayıplı Hizmet İddiasından Feragat Etmiş Sayılacağına İlişkin Düzenleme Haksız Şart Olduğu )
YHGKE. 2011/11-742ACENTENİN TAHKİM SÖZLEŞMESİ YAPMASI ( Demuraj Alacağının Tahsili Talebi - Limited Şirketin Özel Yetkisi Bulunmadığından Tahkim Sözleşmesinin Geçersiz Olacağı )
Y11.HDE. 2004/12728ACENTENİN TAKİP VE DAVA TARİHLERİNDEN ÖNCEKİ TARİHLİ TEMLİKNAMEYE DAYANARAK NAVLUN BEDELİ İÇİN KENDİ ADINA YAPTIĞI TAKİP VE AÇTIĞI DAVA ( Aktif Dava Ehliyetinin Bulunması - Temliknamenin Dava Açıldıktan Sonra Dosyaya İbraz Edilmiş Olmasının Dava Ehliyetini Ortadan Kaldırmayacağı )
Y11.HDE. 2005/2013ACENTENİN TARAF EHLİYETİ ( Yüklemeye İzin Verilmesi veya Limanın Kullanımı İçin Yapılan İşlemlerde Davalı Donatan Adına Katılımının Bulunması - Donatana İzafeten Dava Açılabilmesinin Mümkün Olması )
Y15.HDE. 2004/3652ACENTENİN TEMSİL YETKİSİ ( Türkiye'de Merkez veya Şubesi Bulunmayan Yabancı Bir Ticari İşletme Adına Yurt İçinde İşlem Yapanlar Hakkında Acentelik Hükümleri Uygulanabileceğinden Bunlara Karşı Dava Yöneltilebilmesi )
Y11.HDE. 2010/1523ACENTENİN YAPTIĞI PRİM ÖDEMESİ ( Hangi Poliçeye Dair Olduğuna Yönelik Bir Kaydın Bulunmadığı Göz Önüne Alınarak Davaya Konu Poliçeyi Düzenleyen Acentenin Defter ve Kayıtları Üzerinde Bilirkişi İncelemesi Yaptırılacağı - İşyeri Sigorta Sözleşmesine Dayalı Tazminat )
Y11.HDE. 2012/10984ACENTENİN YETKİLERİ ( İtirazın İptali/Davalıyla Dava Dışı Acente Arasındaki Acentelik Sözleşmesine Göre Dava Dışı Acentenin Prim Avansı Tahsiline Yetkili Olduğu - Acenteye Yapılan Ödemeden Dolayı Davalı Sigorta Şirketinin Sorumluluğuna Karar Verilmesi Gerektiği )
Y11.HDE. 2001/10256ACENTENİN YETKİLERİ ( Taşıma Sözleşmesinin Kusurlu İşlendiği İddiasıyla İhtiyati Tedbir Kararı Alınması- Aracılık Eden Acentenin Donatana İzafeten Tazminat Davası Açabilmesi )
Y11.HDE. 1998/5137ACENTENİN YÜKLEME KUSURUNDAN MESULİYETİ ( Navlun Sözleşmesinin İhlali )
Y11.HDE. 2007/8189ACENTEYA KARŞI AÇILAN DAVA ( Gümrük Cezasının Tahsili Talebi - Davanın Taşıyana İzafeten Değil Direkt Acenteye Karşı Açıldığı Anlaşıldığından Davanın Reddi Gerektiği )
Y11.HDE. 2003/4347ACENTEYA KARŞI DAVA AÇILMASI ( Konusu Suç Teşkil Eden İşlemler Nedeniyle Acentaya Karşı da Doğrudan Dava Açılmasının Mümkün Olması )
Y11.HDE. 2002/12653ACENTEYE ASALETEN AÇILAN DAVANIN HUSUMETTEN REDDİ GEREĞİ ( Taşıma Sözleşmesine Konu Emtianın Uğradığı Hasardan Dolayı Nakliyat Sigortacısının Ödediği Bedel İçin Rücu Talebi )
Y11.HDE. 2003/1042ACENTEYE DAVA AÇILMASI ( Sözleşmeden Doğan Uyuşmazlık Nedeniyle - Türkiyede Şube Veya Merkezi Olmayan Ticari İşletmeleri Takip Ve Dava Edilmesi Zorluğununun Kaldırılması )
Y11.HDE. 2002/3252ACENTEYE KARŞI AÇILAN KASKO SİGORTA BEDELİNİN TAHSİLİ DAVASI ( Acentanin Eylem ve İşlemlerinden Doğan Zarar Söz Konusu Olmadığından Acenteye Karşı Ancak Müvekkiline İzafeten Dava Açılabilmesi )
Y13.HDE. 1996/4821ACENTEYE KARŞI DAVA AÇILMASI ( Hükmün Acente Aleyhine Değil Esas Sözleşmede Taraf Olan Firma Aleyhine Tesis Edilebileceği )
Y11.HDE. 1998/6480ACENTEYE KARŞI DAVA AÇILMASI HALİNDE HUSUMET ( Sigorta Sözleşmesinde Aracılık Yapmasından Dolayı )
Y11.HDE. 1989/8244ACENTEYE KARŞI HÜKÜM TESİSİ ( Donatana Karşı Olmasının Gerekmesi )
Y11.HDE. 2005/13494ACENTEYE KARŞI İCRA TAKİBİ ( Acentenin Takibe İtiraz Etmesi - İtirazın İptali Davası )
Y11.HDE. 2003/10422ACENTEYE KARŞI LİMAN BARINMA ÜCRETLERİNİN TAHSİLİ TALEBİYLE AÇILAN DAVA ( Mahkemece İstinabe Yoluyla Bilirkişi İncelemesi Yaptırılırken Dikkat Edilecek Hususlar )
Y11.HDE. 2003/10210ACENTEYE KARŞI TAŞIYANA İZAFETEN AÇILAN TAZMİNAT DAVASI ( Doğrudan Acente Hakkında Hüküm Kurulamayacağı - Taşınan Malların Beyan Edilenden Eksik Çıkması Nedeniyle Ödenen Gümrük Cezasının Taşıyandan Tahsili Talebi )
YHGKE. 1997/21-387ACİL DURUM NEDENİYLE KURUM SAĞLIK TESİSLERİ DIŞINDAKİ TEDAVİ ( SSK'nun Sorumluluğu )
YHGKE. 1985/10-557ACİL MÜDAHELEYİ GEREKTİREN DURUMLAR ( Yurt Dışına Çıkan Sigortalının Giderleri )
Y21.HDE. 2010/5428ACİL OLARAK TEDAVİYE ALINMA ( İş Kazasından Kaynaklanan Tedavi Giderinin Kurumdan Tahsili İstemi - Davacının Tedavi Gördüğü Hastane ile SGK Arasında Sözleşme Bulunup Bulunmadığının Araştırılması Gerektiği )
Y15.CDE. 2011/11485ACİL SAĞLIK HİZMET BEDELİ ( Hiçbir Sosyal Güvencesi Olmayan ve Ödeme Gücü Bulunmayan Komşusuna Ait Yeşil Kart Karnesini Kullanarak Devlet Hastanesinde Erken Doğum Yapan Sanıktan Acil Sağlık Hizmet Bedellerinin Alınamayacağı ve Herhangi Bir Zararın Söz Konusu Olmayacağı )
Y15.CDE. 2012/17175ACİL SAĞLIK HİZMETİ ( Dolandırıcılık Suçu - Ödeme Gücünün Bulunmaması Nedeniyle Kendisinden Acil Sağlık Hizmet Bedeli Alınamayacak Olan Sanığa Yüklenebilecek Herhangi Bir Zarar Söz Konusu Olmayacağından Dolandırıcılık Suçunun Yasal Unsurlarının Oluşmayacağı )
Y15.CDE. 2011/10282ACİL SAĞLIK HİZMETİ ( Sosyal Güvencesi Olmayan Sanığın Göğsüne Tığ Batan Çocuğunu Yeğeninin Yeşil Kartını Kullanararak Tedavi Ettirdiği - Acil Sağlık Hizmetlerinden Herhangi Bir Bedel Alınmadığı/Zarar Söz Konusu Olmadığından Dolandırıcılık Suçunun da Oluşmayacağı )
Y6.HDE. 1999/7705ACİL SAMİMİ VE ZORUNLU İHTİYAÇ ( Henüz Doğmamış İhtiyaç-Tahliye )
Y6.HDE. 1999/8950ACİL SAMİMİ VE ZORUNLU İHTİYAÇ ( Konut İhtiyacı Nedeniyle Tahliye )
Y15.CDE. 2011/11924ACİL SERVİS HİZMETİNDEN FAYDALANABİLMEK İÇİN BAŞKASININ YEŞİL KARTINI KULLANMAK ( Sanığın Sağlık Güvencesi ve Geliri Olmadığı - Zarar Oluşmadığı/Ücretsiz de Acil Hizmetinden Yararlanacağından Eylemin Dolandırıcılık Teşkil Etmediği )
Y4.CDE. 2014/5075ACİL SERVİSTE DOKTORA TÜH SANA YAZIKLAR OLSUN NE BİÇİM DOKTORSUN DENMESİ ( Sanığın Sözlerinin Katılanın Onur Şeref ve Saygınlığını Rencide Edici Boyutta Olmadığı - Rahatsız Edici Kaba ve Nezaket Dışı Davranış Niteliğinde Olduğundan Hakaret Suçunun Unsurlarının Oluşmadığı )
Y21.HDE. 2002/5536ACİL TEDAVİNİN KURUM TARAFINDAN KARŞILANMASI ( Bağ-Kur Aleyhine Açılan Tedavi Gideri Davası - Protez Takmanın ve Tedavinin Acil Olup Olmadığı veya Özel Hastaneye Sevk İşleminin Yapılıp Yapılmadığının Araştırılması Gereği )
Y15.CDE. 2011/14481ACİL TIBBİ MÜDAHALE ( Sağlık Hizmet Bedelinin Alınamayacağı - Yeşil Kartı Olmayan Eşi İçin Kardeşinin Yeşil Kartını Alan Sanığın Eyleminde Kamu Kurum ve Kuruluşunun Zararına Dolandırıcılık Suçunun Oluşmadığı )
Y10.HDE. 2010/3219ACİL VE HAYATİ TEHLİKE ARZ EDEN HASTALIK NEDENİYLE ÖZEL SAĞLIK KURULUŞUNDA TEDAVİ ( Kurumun Muayene ve Tedaviye İlişkin Masraflardan Sorumlu Olacağı - Sorumlu Olduğu Miktarın Fatura Bedelinin Tamamı mı Olduğunun Belirleneceği )
Y18.HDE. 2003/2784ACİL VE ZORUNLU HALLERDE ONARIM ( Kat Malikleri Kurulu Kararı Olmasa Dahi Anayapının Bakımı İle Mimari Durumu Ve Sağlamlığının Korunması Bakımından Bunun Gerektirdiği Masraflardan Bütün Kat Maliklerinin Sorumlu Olacağı )
Y18.HDE. 2003/3101ACİL VE ZORUNLU İHTİYAÇLAR ( Gecikmesinde Sakınca Bulunan Ve Zarar Oluşması Kaçınılmaz Olan Durumlarda Yönetici Veya Kat Maliklerinden Birinin Yaptığı İşler İçin Sarf Ettiği Giderleri Diğer Kat Maliklerinden Yasa Ve Yönetim Planı Çerçevesinde İsteyebileceği )
Y15.HDE. 1991/531ACİZ BELGELERİ BULUNMASI ( Tasarrufun İptali Davasının Önkoşulu Olması )
Y15.HDE. 1995/2300ACİZ BELGELERİ GEREKMESİ ( Tasarrufun İptali Davasında )
Y1.HDE. 2003/10645ACİZ BELGESİ ( Aciz Belgesi Bulunmadığı Gerekçesiyle Oluşturulan Ret Kararının Davaya Konu Edilen Satış İşlemin Muvazaalı Olmadığını Ortaya Koymaması )
Y16.HDE. 2010/8948ACİZ BELGESİ ( Alacaklısını Zarara Sokmak Kastıyla Mecudu Eksiltme Suçunun Olşması İçin Aciz Belegesi Alınmasının Zorunlu Olmadığı )
Y16.HDE. 2010/4329ACİZ BELGESİ ( Alacaklısını Zarara Uğratmak Kastiyle Mevcudunu Eksiltmek - Sanığa İsnat Edilen Suçun Oluşması İçin Aciz Belgesinin Alınması Gerekmeyip Alacaklının Alacağını Alamadığını İspatlamasının Yeterli Olacağı )
Y16.HDE. 2008/8366ACİZ BELGESİ ( Alındığı Tarihte Müştekinin Şikayette Bulunduğu - Bu Durumda Şikayetin Süresinde Olduğunun Kabul Edilmesi Gerektiği )
Y16.HDE. 2007/265ACİZ BELGESİ ( Alınıp Alınmadığı ve Borcu Karşılamaya Yeter Mal Varlığının Bulunup Bulunmadığı Araştırılmadan Hüküm Kurulması İsabetsiz Olduğu )
Y15.HDE. 1984/874ACİZ BELGESİ ( Başka Bir İptal Davası Açılmasına Etkisi )
Y12.HDE. 1989/5348ACİZ BELGESİ ( Belgede Yazılı Miktar İçin Faiz İstenememesi )
Y12.HDE. 1973/3101ACİZ BELGESİ ( Belgede Yer Alan Tutar İçin Faiz İstenememesi )
Y15.HDE. 1994/6539ACİZ BELGESİ ( Belgenin Alındığı Tarihten İtibaren Geriye Doğru İki Yıllık Süre İçinde Yapılan Tasarrufların İptale Tabi Olması )
Y15.HDE. 2004/4587ACİZ BELGESİ ( Borçlu Adresine Hacze Gidilip Haczi Kabil Mal Bulunamaması/İcraca Düzenlenen Tutanak İle Saptanmış Olması - Davada Ön Koşulun Gerçekleşmiş Bulunduğu/Tasarrufun İptali )
Y15.HDE. 1996/1113ACİZ BELGESİ ( Borçlu Hakkında Tutulan Haciz Zaptının Geçici Aciz Belgesi Niteliğinde Olması Nedeniyle Tasarrufun İptali Davasının Bu Belgeye Dayanılarak Açılması )
Y15.HDE. 2003/1572ACİZ BELGESİ ( Borçlu Hakkında Tutulan Haciz Zaptının Geçici Aciz Belgesi Niteliğinde Olması Nedeniyle Tasarrufun İptali Davasının Bu Belgeye Dayanılarak Açılması )
Y15.HDE. 1993/5613ACİZ BELGESİ ( Borçlunun Adresinde Yapılan Hacizde, Haczi Kabil Malı Olmadığının Saptanmasıyla İlgili Tutanağın Gecici Aciz Belgesi Niteliğinde Olması )
Y7.CDE. 2004/377ACİZ BELGESİ ( Borçlunun Alacaklısını Zarar Uğratma Kastı ve Bu Suçtan Ceza Verilebilmesi için Aleyhine Aciz Belgesi İstihsal Edilmesine veya Alacaklı Alacağını İstifa Edemediğine İspat Etmesinin Gerekmesi )
Y13.HDE. 1974/1298ACİZ BELGESİ ( Borçlunun Hiçbir Malı Bulunmadığını Açıklaması )
Y7.CDE. 2003/4665ACİZ BELGESİ ( Borçlunun Mal Kaçırması Nedeniyle Aciz Belgesi Alıp Almadığının Ve Borca Yetecek Miktarda Malının Olup Olmadığının Araştırılmasının Gerekmesi )
Y15.HDE. 2003/5503ACİZ BELGESİ ( Bu Belgenin Alınabilmesi İçin Öncelikle Alacaklı Tarafından Borçlu Hakkında İcra Takibi Yapılmasının Gerekmesi )
Y13.HDE. 1975/6928ACİZ BELGESİ ( Dava Açıldıktan Sonra Alınması )
Y13.HDE. 1982/1699ACİZ BELGESİ ( Dava Açıldıktan Sonra Alınması )
Y17.HDE. 2013/824ACİZ BELGESİ ( Dava Açılmadan Dava Açıldıktan Sonra veya Temyiz Aşamasından ve Hatta Hükmün Yargıtay'ca Onanmasından veya Bozulmasından Sonra Bile Sunulma Olanağı Olduğu - Tasarrufun İptali İstemi )
YHGKE. 2004/15-182ACİZ BELGESİ ( Davacı Alacaklının Geçici Veya Kati Belgeyi Dava Şartı Olarak İbraz Etmesi Zorunluluğu - Tasarrufun İptali Davası )
Y15.HDE. 2005/7979ACİZ BELGESİ ( Davada Aciz Belgesi Alınmasına Gerek Olmayıp Esas Yönünden de Sübuta Erdiğinden Mahkemece Tasarrufun Alacak ve Ferilerini Geçmeyecek Şekilde Tasarrufun İptali Gereği )
Y15.HDE. 1998/727ACİZ BELGESİ ( Davadan Sonra Belgedeki Miktarın Ödenmesi )
Y15.HDE. 2004/7075ACİZ BELGESİ ( Davanın Açılmasından Önce Alınmasının Zorunlu Olmayıp Davanın Açılmasından Sonra da Alınabileceği/Temyiz Aşamasında ve Hatta Bozmadan Sonra Bile Alınıp İbraz Edilmesinin Yeterli Olduğu - Tasarrufun İptali Davası )
Y17.HDE. 2012/13055ACİZ BELGESİ ( Davanın Sonuna Kadar Hatta Tashihi Karar Aşamasında Dahi Sunulabileceği - Borçlunun Taşınmazları Üzerindeki Takyidatlar İle Taşınmaz Kıymetleri Gerektiğinde Bir Bilirkişi Marifetiyle Belirlenerek Aciz Halinin Mevcut Olup Olmadığının Tespit Edilmesi Gerektiği/Tasarrufun İptali )
Y17.HDE. 2010/3675ACİZ BELGESİ ( Dosyasında Kesin Aciz Belgesi Bulunmamakla Birlikte Borçlu Adresinde Yapılan Hacze Göre Aciz Halinin Varlığı Anlaşılması - Tasarruf İşleminin Alacaklıyı Zarara Uğratma Kastı Taşıyıp Taşımadığı Hususunun Satış Değerleri de Gözetilerek Karar Verilmesi Gereği )
Y15.HDE. 2002/5532ACİZ BELGESİ ( Geçici ve Kesin Aciz Belgesinin Tasarrufun İptali Davasının Koşulu Olduğu - Tasarrufun İptali Davası )
Y15.HDE. 1997/812ACİZ BELGESİ ( Haciz Tutanağı ile Tahakkuk Etmesi )
Y15.HDE. 1995/7123ACİZ BELGESİ ( İbraz Süresi )
Y15.HDE. 1995/119ACİZ BELGESİ ( İcraca Takdir Edilen Kıymete Göre Haczi Kabil Malların Kifayetsizliğinin Anlaşılması Durumunda Tutanağın Muvakkat Aciz Vesikası Yerine Geçmesi )
Y15.HDE. 1997/5163ACİZ BELGESİ ( İhtiyati Haciz Tutanağının Aciz Belgesi Niteliği Kazanması )
Y13.HDE. 1982/1699ACİZ BELGESİ ( İptal Davası Açabilme Şartı )
YHGKE. 1989/1-710ACİZ BELGESİ ( İptal Davası Açabilmek İçin Gerekmesi )
Y15.HDE. 1984/3110ACİZ BELGESİ ( İptal Davası Açıldıktan Sonra Alınması )
Y13.HDE. 1981/5203ACİZ BELGESİ ( İptal Davasında Yeterliği veya Geçerliği Tartışılamaz )
Y13.HDE. 1981/5203ACİZ BELGESİ ( İptal Davasının Dinlenilmesi Şartı )
Y15.HDE. 1983/3347ACİZ BELGESİ ( İptal Davasının Görülebilmesi İçin Önşart Olması )
Y15.HDE. 2003/1993ACİZ BELGESİ ( İptal Davasının Görülebilmesi İçin Önşart Olması )
Y15.HDE. 1984/1407ACİZ BELGESİ ( İptal Davasının Şartları )
Y12.HDE. 1970/1487ACİZ BELGESİ ( İptaline İlişkin Merci Kararının Kesinliği )
Y15.HDE. 1991/242ACİZ BELGESİ ( İstihkak Davalarında Gerekmediği Durumlar )
Y17.HDE. 2010/2873ACİZ BELGESİ ( Kesin Aciz Belgesinin İptal Edilmesine Dayalı Olarak ve Mal Bulunamaması Sebebiyle Tutulan Haciz Tutanaklarının Geçici Aciz Belgesi Niteliği Taşıyıp Taşımadığı Değerlendirilmeden Davanın Reddine Karar Verilmesinin Usul ve Kanuna Aykırı Olduğu )
Y15.HDE. 2004/1163ACİZ BELGESİ ( Kesin Veya Geçici/Tasarrufun İptali Davası Açılabilmesinin Ön Koşulu - Yargılama Sonuna Kadar Karar Düzeltme Aşamasında Dahi Sunulabileceği )
Y12.HDE. 1985/10697ACİZ BELGESİ ( Kollektif Şirket Ortaklarını Takip )
Y7.CDE. 2000/219ACİZ BELGESİ ( Sanığın Aleyhine Alınıp Alınmadığı Alacak Karşılığı Malına Haciz Konulup Konulmadığının Araştırılması Gereği - Alacaklısını Zarara Sokmak Kasdiyle Mevcudunu Eksiltmek )
Y7.CDE. 2003/5550ACİZ BELGESİ ( Sanığın Davranışı Nedeniyle Aleyhine Aciz Belgesi Alınıp Alınmaması )
Y17.HDE. 2006/5675ACİZ BELGESİ ( Takip Borçlusu Sanık Hakkında Aciz Belgesi Alınıp Alınmadığı ve Borçlunun Borcu Karşılamaya Yetecek Başkaca Mal Varlığı Bulunup Bulunmadığı Konusunda Araştırma Yapılması Gerektiği )
Y15.HDE. 2003/6075ACİZ BELGESİ ( Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonunun Diğer Kişiler Aleyhine Açılan İptal Davalarında Aciz Belgesi Olmadıkça Davanın Dinlenmesinin Mümkün Bulunmaması )
Y17.HDE. 2007/1079ACİZ BELGESİ ( Tasarrufun İptali - Kamu Bankalarının da Aciz Belgesi Olmadan Tasarrufun İptali Davalarını Açabilecekleri Bankacılık Kanununun Geçici 16. Maddesinde de Bu Değişikliğin Makable Şamil ( Geçmişe Yürüyeceği ) Olacağının Öngörüldüğü )
Y15.HDE. 2004/6051ACİZ BELGESİ ( Tasarrufun İptali Davaları Elinde Geçici veya Kesin Aciz Belgesi Olan Alacaklılar Tarafından Açılabileceği - Davacıya Aciz Belgesi Sunması İçin Süre Tanınması Sonucuna Göre Uyuşmazlığın Esasının İncelenmesinin Zorunlu Olduğu )
Y15.HDE. 2006/2937ACİZ BELGESİ ( Tasarrufun İptali Davalarının Dinlenebilmesi İçin Geçici Veya Kesin Aciz Belgesinin Dosyaya Sunulması Gerektiği )
Y17.HDE. 2009/5394ACİZ BELGESİ ( Tasarrufun İptali Davası - Davanın Görülebilme Koşulu Olup Mahkemece Kendiliğinden Dikkate Alınması Gerektiği )
Y15.HDE. 2003/1368ACİZ BELGESİ ( Tasarrufun İptali Davası - Dinlenebilmesi İçin Borçlu Hakkında Alınmış Kesin Ya da Geçici Aciz Belgesinin Mevcudiyetinin Şart Olduğu )
Y15.HDE. 1993/2723ACİZ BELGESİ ( Tasarrufun İptali Davası Açılabilmesi İçin Şart Olması )
Y17.HDE. 2011/1829ACİZ BELGESİ ( Tasarrufun İptali Davası/Aciz Belgesinin Dava Açıldıktan Sonra Hatta Hükmün Yargıtayca Onandıktan veya Bozulduktan Sonra Bile Sunulma Olanağı Olduğu - Daha Önceki Davalarda da Borçlunun Aciz Halinin Kabul Edildiği/Davanın Esasına Girilerek Karar Verilmesi, Gereği )
Y17.HDE. 2010/3843ACİZ BELGESİ ( Tasarrufun İptali Davası/Hükümden Sonra Temyiz İncelemesi ve Karar Düzeltme Aşamasında Dahi Sunulabileceği - Alacaklının Kesin Veya Geçici Aciz Belgesini İbraz Etmesi Gereği )
Y15.HDE. 2006/4872ACİZ BELGESİ ( Tasarrufun İptali Davasında Dava Şartı - Haciz Tutanağının Geçici Niteliğinde Kabul Edilmesi Gereği )
Y15.HDE. 2003/4238ACİZ BELGESİ ( Tasarrufun İptali Davasında Dava Şartı Olduğu - Temyiz İncelemesinin Sonuna Kadar İbraz Edilebileceği )
Y17.HDE. 2012/9161ACİZ BELGESİ ( Tasarrufun İptali Davasında İbraz Edilmesinin Gerektiği - Kesin veya Geçici Aciz Belgesi İbraz Edilmediğinden Davanın Reddi Yerine Aciz Belgesinin Davanın Her Aşamasında İbrazının Mümkün Olduğu Gözetilerek Süre Verilerek Sonucuna Göre Karar Verilmesi Gereği )
Y15.HDE. 2001/5768ACİZ BELGESİ ( Tasarrufun İptali Davasında Mahkemece Davacıya Aciz Belgesi Temini Mehil Verilmesi )
Y15.HDE. 2006/4594ACİZ BELGESİ ( Tasarrufun İptali Davasında Ön Koşul Olması - Davanın Her Aşamasında Sunulabileceği )
Y17.HDE. 2009/5893ACİZ BELGESİ ( Tasarrufun İptali Davasını Elinde Kat'i ya da Geçici Aciz Belgesi Olan Alacaklıların Açabileceği - Bu Husus Davanın Görülebilme Koşulu Olup Mahkemece Re'sen Gözönüne Alınması Gerektiği )
Y17.HDE. 2012/10872ACİZ BELGESİ ( Tasarrufun İptali Davasının Açılması İçin Ön Koşul Olduğu - Ön Koşulun Bulunmasından Sonra İptal Şartlarının Bulunup Bulunmadığı Araştırılması Gerektiği )
Y15.HDE. 2001/4764ACİZ BELGESİ ( Tasarrufun İptali Davasının Dinlenebilmesi İçin Borçlu Hakkında Kesin Yada Geçici Aciz Belgesinin Bulunmasının Gerekmesi )
Y17.HDE. 2007/2982ACİZ BELGESİ ( Tasarrufun İptali Davasının Dinlenebilmesi İçin Davacının Aciz Belgesi İbraz Edilmesinin Zorunlu Olduğu - Haczedilen Malların Takdir Edilen Kıymetlerine Göre Borca Yetmediği veya Haczi Kabil Malın Bulunmadığını İçeren Haciz Tutanağı Aciz Vesikası Hükmünde Olduğu )
Y15.HDE. 2003/6913ACİZ BELGESİ ( Tasarrufun İptali Davasının Dinlenme Koşulu Olması )
Y13.HDE. 1980/3842ACİZ BELGESİ ( Tasarrufun İptali Davasının Görülebilmesi Şartı )
Y15.HDE. 2003/2380ACİZ BELGESİ ( Tasarrufun İptali Davasının Önkoşulu Olduğu )
Y17.HDE. 2011/8922ACİZ BELGESİ ( Tasarrufun İptali İstemi - Elinde Kat'i ya da Geçici Aciz Belgesi Bulunan Alacaklılar Tarafından Açılabileceği )
Y17.HDE. 2008/4027ACİZ BELGESİ ( Tasarrufun İptali İstemi - Haciz Tutanaklarının Belge Yerine Geçeceği Kabul Edilerek Dava Şartı Gerçekleştiğinden Esasa Girilmesi Gerektiği )
Y15.HDE. 2004/1725ACİZ BELGESİ ( Varlığının Tasarrufun İptali Davasının Dinlenme Koşulu Olduğu - Mahkemenin Dava Açan Alacaklının Sahip Olup Olmadığını Re'sen Araştırması Zorunluluğu )
Y15.HDE. 2005/1769ACİZ BELGESİ ( Yargılama Sonuna Kadar ( Karar Düzeltme Aşamasında Dahi ) Aciz Belgesi Sunulabileceği Kabul Edildiğinden Yasanın Aradığı Biçimde Kesin veya Geçici Aciz Belgesi İbrazı İçin Alacaklıya Süre Tanınması Gereği )
Y15.HDE. 2004/2776ACİZ BELGESİ ( Yargılamanın Her Aşamasında Hatta Bozmadan Sonra Dahi Verilebileceği - Tasarrufun İptali Davası )
Y17.HDE. 2011/12904ACİZ BELGESİ (İptal Davasının Koşullarından Biri Alacaklının Elinde Kesin veya Geçici Aciz Belgesinin Bulunması Olduğu - Borçlunun Haczi Kabil Malının Bulunmaması Halinde Durumu Tespit Eden Haciz Zaptı Geçici Aciz Belgesi Niteliğinde Olduğu)
Y15.HDE. 2004/3568ACİZ BELGESİ ALINMASININ ÖNKOŞUL OLMASI ( Tasarrufun İptali Davasında - Davanın Açılmasından Önce Alınmasının Şart Olmaması )
Y15.HDE. 2004/4059ACİZ BELGESİ BULUNMAMASI ( Amme Alacağını Ödemekte Temerrüde Düşen Borçlunun Yaptığı Tasarrufun İptaline Hükmedilmesine Engel Olmayacağı )
Y15.HDE. 1996/6903ACİZ BELGESİ BULUNMAMASI ( İvazsız Tasarrufların İptali )
Y15.HDE. 1993/4391ACİZ BELGESİ BULUNMAMASI ( Tasarrufun İptali Davasında )
Y12.HDE. 2006/21812ACİZ BELGESİ DÜZENLENMESİNE İLİŞKİN KARAR ( Taraf Olmayan Şikayetçi Üçüncü Kişinin İcra Müdürlüğünce Borçlu Hakkında Aciz Belgesi Düzenlenmesine İlişkin Verilen Kararı Şikayete Hakkı Bulunmadığı - Aktif Husumet Yönünden Reddi Gerektiği )
Y17.HDE. 2009/713ACİZ BELGESİ İBRAZ EDİLMEMESİ ( Tasarrufun İptali Davası - Davanın Dinlenme Şartı Yerine Getirilmediğinden Bozmaya Uyularak Reddinin Yerinde Olduğu )
Y15.HDE. 2004/3914ACİZ BELGESİ İBRAZ EDİLMESİNİN DAVA ŞARTI OLMASI ( Tasarrufun İptali Davasında - Aciz Belgesinin Temyiz Aşamasında İbraz Edilmesiyle Önşartın Yerine Gelmiş Sayılacağı )
Y15.HDE. 2005/5159ACİZ BELGESİ İBRAZI ( Tasarrufun İptali - Kesin Aciz Belgesi İbraz Edilmediği Gibi Geçici Aciz Belgesi Niteliğinde Bir Haciz Tutanağının da Dosyaya Konulmadığı/Davanın Dinlenebilme Şartının Yerine Getirilmediği )
Y17.HDE. 2009/5267ACİZ BELGESİ İÇİN VERİLEN KESİN SÜRE ( Gerek Sürelerin Başlangıç ve Bitiş Tarihlerinin Gösterilmemesi Gerekse Kesin Süre Sonuçlarının İhtar Edilmemesi Açısından Usule Uygun Bulunmadığı )
Y15.HDE. 2004/5030ACİZ BELGESİ NİTELİĞİNİN BULUNMAMASI ( Tasarrufun İptali Davasında Mahkemece Alınan ve Aciz Halinin Varlığına İşaret Eden Bilirkişi Raporunun )
Y17.HDE. 2009/5394ACİZ BELGESİ SUNULMASI ( Dava Açıldıktan Sonra Temyiz Aşamasında ve Hatta Bozmadan Sonra Sunulabileceği )
Y15.HDE. 2004/3131ACİZ BELGESİ SUNULMASI ( Tasarrufun İptali Davasında Önşart Olması - Borçlunun Üçüncü Kişi Adına Tanzim Ettiği ve Üçüncü Kişi Tarafından Takibe Konan Bononun İptale Tabi Tasarruf Niteliği )
Y17.HDE. 2010/3414ACİZ BELGESİ VERİLMESİ İSTEMİ ( Tasarrufun İptali İstemi - Mahkemece İcra Takip Dosyasında Haciz Konulan Traktörün Değerinin Belirlenmesi ve Belirlenen Bu Değere Göre Alacağın Miktarı da Gözönüne Alınarak Borçlu Davalının Aciz Halinin Değerlendirilmesi Gerektiği )
Y15.HDE. 2005/2699ACİZ BELGESİ YOKLUĞU ( Tasarrufun İptali İstemi - Dayalı Olarak Red Edildiğinden Tarifenin 2.Kısımın 2.Bölümünde Yazılı Miktarı Geçmemek Üzere 3.Kısımda Yer Alan Vekalet Ücretine Hükmedilmesi Gerektiği )
Y15.HDE. 1997/812ACİZ BELGESİ ZORUNLULUĞU ( İptal Davası Açılmasında )
Y19.HDE. 2005/158ACİZ BELGESİNDE YAZILI ALACAK MİKTARI İÇİN FAİZ ( İstenemeyeceği Belirtilmiş İse de Bu Hüküm Alacaklının Borçlunun Malvarlığına Dahil Mal ve Haklardan Tatmin Edilmesi Haline Münhasır Olduğu )
Y15.HDE. 2005/6792ACİZ BELGESİNDE YER ALACAK TOPLAM TUTAR ( Görevin Tayinine Etki Edeceği - Davaya Bakmakla Görevli Mahkemenin Asliye Hukuk Mahkemesi Olması Gerektiği )
Y17.HDE. 2009/7799ACİZ BELGESİNDEKİ MİKTAR ( Tasarrufun İptali Davalarında Görevli Mahkeme Genel Hükümlere Göre Belirleneceği ve Kural Olarak Aciz Belgesindeki Alacak Miktarı Esas Alınacağı )
Y12.HDE. 1976/3878ACİZ BELGESİNE DAYALI ALACAKTA FAİZ
Y12.HDE. 2009/26613ACİZ BELGESİNE DAYANARAK AÇTIĞI İPTAL DAVASINI KAZANAN ALACAKLI ( Malın Haciz ve Satışını İsteyebilmesi İçin Yeni Bir Takip Yapmasına ve Bir Yıllık Süreye Uymasına Gerek Bulunmadığı )
Y15.HDE. 2006/6008ACİZ BELGESİNİN BULUNMAMASI ( Tasarrufun İptali Davasının Dinlenemeyeceği )
Y17.HDE. 2012/9959ACİZ BELGESİNİN İBRAZ EDİLMEMESİ (Tasarrufun İptali Davası - İcra Takip Dosyasında Değişik Kişi ve Kurumlara Yazılan Yazılara Verilen Cevaplardan ve Tüm Dosya Kapsamından Borçlu Davalının Malvarlığının Borcuna Yetmediğinin Anlaşılığı/Haciz Tutanaklarının Geçici Aciz Belgesi Yerine Geçtiği)
Y17.HDE. 2012/11606ACİZ BELGESİNİN MAHKEMEYE SUNULMASI ( Aciz Belgesinin Varlığının Davanın Görülebilme Koşulu Olduğu - Aciz Belgesinin Davanın Her Aşamasında Mahkemeye Sunulabileceği )
Y15.HDE. 2007/4201ACİZ BELGESİNİN SUNULMAMASI ( Reddedildiğinden Yani Dava Şartı Bulunmadığından Avukatlık Asgari Ücret Tarifesi'nin 7. Md. Uyarınca Davalı Yararına Maktu Vekalet Ücreti Takdir Edilmesi Gerektiği )
Y17.HDE. 2013/1341ACİZ BELGESİNİN SUNULMASI İÇİN YAPILACAK SATIŞLAR ( Başlayan Süreç Devam Ettiği Gibi Davacının Kendi Elinde Olmayan Nedenlerden Dolayı Satış İşlemlerinin Uzamış Olması Halinde Dava Şartı Olan Borçlunun Aciz Halinin Gerçekleşip Gerçekleşmediğine Dair İşlemlerin Neticelenmesinin Beklenmesi Gerektiği )
Y15.HDE. 2004/5591ACİZ BELGESİNİN TEMYİZ AŞAMASINDA İBRAZ EDİLMESİ ( Tasarrufun İptali Davasında Önkoşulun Gerçekleşmiş Olması - Bedeller Arasında Fahiş Fark Bulunması ve Tarafların Akraba Olması )
Y3.HDE. 2004/13390ACİZ DURUMA DÜŞME OLGUSUNUN ARAŞTIRILMASI GEREĞİ ( Çocuğu İçin Ölen Eşinin Annesinden Yardım Nafakası Talep Eden Eşin SSK Emeklisi ve Bir Şirketin Hakim Ortağı Olması )
Y7.HDE. 2009/3512ACİZ DURUMU ( Derneğin Kendiliğinden Dağıldığının Tespiti - Derneğe Karşı Yapılmış Bir İcra Takibi Dahi Olmaksızın Salt Derneğin Borcunun Bulunmasından Hareketle Derneğin Acze Düştüğünün Kabul Edilemeyeceği )
Y12.HDE. 1958/2029ACİZ DURUMUNUN ORTADAN KALKMASI ( Acizden Sonra İşleyecek Faizden de Sorumluluğa Sebep Olması )
Y15.HDE. 2005/2391ACİZ HALİ ( Borçlu ile Hissedar Olan Diğer Davalıların Açılan Taksim Davası Sırasında Taşınmazları Taksim Ettikleri ve Taksim Sonunda Davalı Borçluya İsabet Eden Taşınmazın Davacı Alacağını Karşılayacak Miktarda Olması Nedeniyle Aciz Halinin Gerçekleşmemiş Olması )
Y17.HDE. 2009/2065ACİZ HALİ ( Göstermesi Açısından Bir Belge İle Haciz Tutanakları Dosyaya İbraz Edildiği - Bu Belgeler Borçlular Aleyhindeki Takibin Kesinleştiğini ve Aciz Halinin Varlığını Göstermeye Yeterli Olduğu )
Y15.HDE. 2004/1756ACİZ HALİ ( İptal Davasının Ön Şartı Olduğu )
Y15.HDE. 2004/6051ACİZ HALİ ( Kesin Aciz Belgesi Sunulmadığı Gibi Borçlunun Aciz Halini Gösterir Haciz Tutanağı da Düzenlenmediği - Borçlunun Aciz Halinin Gerçekleştiğinden ve Dava Ön Koşulunun Bulunduğundan Söz Edilemeyeceği )
Y15.HDE. 2003/1643ACİZ HALİ ( Süresinde Mal Beyanında Bulunmayan Veya Haczi Kabil Malı Olmadığını Bildiren Kamu Borçlularına İptal Davası Açılabileceği )
Y17.HDE. 2008/4328ACİZ HALİ ( Tasarrufun İptali - Borçlunun Mevcut Mal Varlığı Karşısında Aciz Halinde Olup Olmadığı Dosyada Mevcut Haciz Tutanaklarının Geçici Aciz Belgesi Niteliğinde Kabul Edilip Edilemeyeceğinin Tartışılması Gerektiği )
Y17.HDE. 2007/5643ACİZ HALİ ( Tasarrufun İptali - Davalı 3. Kişi Borçlu Davalı Aciz Halini ve Alacaklısından Mal Kaçırma Amacını Bilebilecek En Yakın Kişi Olduğu/Davalılar Tapudaki Devir İşleminin Boşanmaya Rıza Göstermesi Karşılığında Devredildiğini Kanıtlayamadığından Davanın Kabulü Gereği )
Y17.HDE. 2010/7154ACİZ HALİ ( Tasarrufun İptali Davasının Dinlenebilme Koşullarından Birinin Borçlunun Aciz Halinin Gerçekleşmiş Olduğu - Borçlunun İki Gayrimenkulünün Satıldığı/Kalan Taşınmazının Borcu Karşılamadığı Gözetildiğinde Aciz Halinin Gerçekleştiğinin Kabul Edileceği )
Y17.HDE. 2010/2340ACİZ HALİ ( Tasarrufun İptali İstemi - İcra Takibi Sırasında Yapılan Hacizler Getirtilen Taşınır Taşınmaz Kayıtları İle Bu Mallar Üzerinde Görülen Takyidatlar Borç Miktarlarına İlişkin Resmi Kurum Yazıları Dikkate Alındığında Mevcut Olduğu )
Y17.HDE. 2013/4049ACİZ HALİ BULUNMAMASI ( Tasarrufun İptali İstemi - Mahkemece Borçlu Davalıya Ait Olan ve İcra Takip Dosyasında Haciz Konulan Bağımsız Bölüm İle Şirket Hisselerinin Değerlerinin Davacı Alacaklının Borcunu Karşılayıp Karşılamadığının Saptanması Belirlenen Değerlerin Borcu Karşılaması Halinde Borçlu Davalının Aciz Hali Bulunmadığından Davanın Ön Koşul Yönünden Reddi Gerektiği )
Y11.HDE. 2009/11773ACİZ HALİNDE BULUNMA ( Şirketin Sermaye Arttırımına İlişkin Genel Kurul Kararının İptali İstemi - Şirketin Aciz Halinde Bulunduğu Şüphesini Uyandıran Emareler Mevcut İse Yönetim Kurulunun Şirket Aktiflerinin Satış Fiyatları Esas Alınarak Bir Ara Bilanço Düzenlenmesi Gerektiği )
Y15.HDE. 2000/5126ACİZ HALİNDEKİ ŞİRKET ( Şirketin Organik Bağı Bulunan Şirket İle Yaptığı Tasarrufun Batıl Olması )
Y15.HDE. 2002/2241ACİZ HALİNİN GERÇEKLEMESİ ( Davalının Mal Varlıklarına İcraca Kıymet Takdiri Yapılarak Değerlendirilmesi Ve Takip Konusu Alacak Ve Ferilerini Karşılamaması )
Y15.HDE. 2003/1368ACİZ HALİNİN GERÇEKLEŞTİĞİNİN KABUL EDİLEMEYECEĞİ ( Borçlu Adına Kayıtlı Taşınmazların Bulunduğu - Üzerine Haciz Konulup Kıymet Takdiri Yaptırılmadan Kabul Edilemeyeceği )
Y17.HDE. 2008/150ACİZ HALİNİN TESPİTİ ( Olayda Adı Geçen ve Dava Konusu Olmayan Taşınmazlarının Değerlerinin Belirlenerek Borçlunun Aciz Halinde Olup Olmadığının Saptanması Gerektiği )
Y12.HDE. 1987/4278ACİZ NEDENİYLE ORTAKLAR HAKKINDA YAPILAN TAKİPTE ORTAKLARIN BORCA İTİRAZI ( Kollektif Şirket Borçlarından Dolayı Yapılan Takipte )
Y2.HDE. 2000/7048ACİZ OLMA ( Eski Hale Getirme İsteğinin Kabulü İstemin Kabulü Asil Veya Vekilin Arzu ve İhtiyarı Dışında İşlem Yapmaktan Aciz Olduğunun Belirlenmesine Bağlı Olması )
Y12.HDE. 1973/3101ACİZ TARİHİNDEN SONRA FAİZ
Y11.HDE. 2003/13840ACİZ VESİKASI ( Alacaklı İçin Borç Ödemeden Aciz Vesikası Verilmediğinin Mahkemeye Bildirilmesi Durumunda Bu İddiaların Açıklığa Kavuşturulması ile Sonuca Gidilmesinin Gerekmesi )
Y15.HDE. 2004/7623ACİZ VESİKASI ( Alacaklı Tarafından Borçlu Hakkında Geçici Veya Kesin Aciz Vesikasının Alınmış Olması Gereği - Tasarrufun İptali Davanın Açılabilmesinin Önkoşulu )
Y12.HDE. 2008/17359ACİZ VESİKASI ( Bonoların Zamanaşımına Uğradığı İddiası - "Geçici Aciz Vesikası" Olması Halinde Zamanaşımını Kesmeyeceği Keza Tasarrufun İptali Davasının da Zamanaşımı Kesen Dava Niteliği Bulunmadığı )
Y15.HDE. 1997/2306ACİZ VESİKASI ( Borçlunun Haczi Kabil Malının Yokluğunu Tespit Eden İhtiyati Haciz Tutanağının Takibin Kesinleşmesi Halinde Aciz Vesikası Niteliğini Kazanması )
Y15.HDE. 2002/3313ACİZ VESİKASI ( Bunun Diğer Borçlular Adına Alınmamış Olmasının Tasarrufun İptali Davasının Davalısını Açısından İşin Esasına Girilmesini Engellememesi )
Y2.HDE. 2002/3485ACİZ VESİKASI ( Davacının Vasiyet Edilen Veya Mirasçı Olmayıp Verilmiş Aciz Vesikası da Olmayan Kişi Olması - Dava Açma Ehliyetinin Olmaması )
Y15.HDE. 2003/729ACİZ VESİKASI ( Davalıların Hükümsüz Bağışlama İşlemlerinin İptali İçin Davacı Amme Alacaklısının Aciz Vesikası İbraz Etme Zorunluluğunun Olmaması )
Y19.HDE. 2001/6624ACİZ VESİKASI ( Davalının İlk Hacze İştirak Edebilmesi için Davacının Takibinin Daha Önce Yapılmış Takip Üzerine Alınmış Aciz Vesikasına Dayanmasının Gerekmesi )
Y17.HDE. 2007/3309ACİZ VESİKASI ( Davanın Görülebilme Koşullarından Olup Davadan Önce İbraz Edilebileceği Gibi Yargılama Sırasında ve Hatta Temyiz Aşamasında Dahi İbraz Edilebileceği - Tasarrufun İptali Davası )
YHGKE. 1989/1-710ACİZ VESİKASI ( Elinde Aciz Belgesi Bulunan Kişinin Borçlunun Yaptığı Tasarruflarını İsteyebilmesi )
Y15.HDE. 2006/6301ACİZ VESİKASI ( Fon Alacakları Bakımından Aciz Belgesi Zorunluluğunun Ortadan Kalkmış Olduğu )
Y15.HDE. 2000/4982ACİZ VESİKASI ( İptal Davası Açılabilmesi İçin Geçici Veya Kesin Aciz Vesikasının Bulunmasının Gerekmesi )
Y15.HDE. 2004/2070ACİZ VESİKASI ( Karar Düzeltme Aşamasında da İbrazının Mümkün Olduğu )
Y15.HDE. 2000/4192ACİZ VESİKASI ( Kesin Veya Geçici Aciz Vesikasının Bulunmasının İptal Davasının Açılması İçin Bir Önkoşul Olması-Davanın Açılmasından Önce Alınmasının Zorunlu Olmaması )
Y9.HDE. 2004/11465ACİZ VESİKASI ( Kıdem Ve İhbar Tazminatı Talebi - Davalı Usulsüz Kredi Kullandırılması Sebebiyle Alınmış Olan Aciz Vesikası Sunmasına Rağmen Mahkemece Konunun Değerlendirilmemesinin Hatalı Olduğu )
Y10.HDE. 2004/9389ACİZ VESİKASI ( Limited Şirket Ortağından Prim Tahsil Edilebilmesi İçin Şirket Hakkında Aciz Vesikası Düzenlenmesi Gerekmediği - Limited Şirket Yönetim Kurulu Üyelerinin Prim Borcu )
Y4.HDE. 2000/3835ACİZ VESİKASI ( Muvazaa Davasında Tapu İptaline Gidilmeden Davacıya Haciz ve Satış İsteme Yetkisinin Verilmesinin Gerekmesi )
Y4.HDE. 2007/6454ACİZ VESİKASI ( Muvazaalı Taşınmaz Devrinin İptali - Aciz Vesikası Sunma Şartı Olmadan Taşınmazın Satışını ve Haczini İsteyebilmesine Olanak Tanınması Yolunda İstemde Bulunma ve Dava Açma Hakkının Bulunduğu )
YHGKE. 1983/13-796ACİZ VESİKASI ( Muvazaaya Dayalı Tapu İptali Davasında Bu Belgenin Alınmasına Gerek Olmaması )
YHGKE. 1996/15-190ACİZ VESİKASI ( Satışın İptali Davasında Aciz Vesikası Dava Koşulu Olup Dava Açılmadan Önce Yerine Getirilmesinin Zorunlu Olmadığı - Bilikişice Takdir Edilen Değerler Arasındaki Fahiş Farkın Mahkemece Dikkate Alanması Gereği )
Y15.HDE. 2004/1745ACİZ VESİKASI ( Somut Olayda Davanın Dinlenebilme Şartı Olarak Borçlunun Aciz Vesikasının Bulunmasının Gerekmesi-Dosyada Borçlu Hakkında Alınmış Geçici ve Kesin Aciz Vesikası Bulunmaması )
Y15.HDE. 2003/75ACİZ VESİKASI ( Tasarrufu İptal Davasının Koşulu Olduğu - Haciz Yapılmadığına Dair İcra Tutanağının Geçici Aciz Vesikası Niteliğinde Olmadığı )
YHGKE. 2004/15-276ACİZ VESİKASI ( Tasarrufun İptali Davalarının Elinde Geçici Veya Kat'i Aciz Vesikası Bulunan Alacaklılarca Açılabileceği )
Y17.HDE. 2007/2418ACİZ VESİKASI ( Tasarrufun İptali Davalarının Elinde Kati ya da Geçici Aciz Vesikası Bulunan Alacaklılar Tarafından Açılabileceği )
Y12.HDE. 2011/1875ACİZ VESİKASI ( Tasarrufun İptali Davası - Davayı Kazanan Alacaklı ve 3. Kinin Malvarlığına Dahil Olan Emtiaların Satış Bedelinden Tatmin Edileceğinden Acizden Bahsedilemeyeceği İçin İ.İ.K.'nun 143/4.Md.sinin Uygulama Yeri Bulunmadığı )
Y15.HDE. 1995/3116ACİZ VESİKASI ( Tasarrufun İptali Davası Açabilmek İçin )
Y15.HDE. 2003/202ACİZ VESİKASI ( Tasarrufun İptali Davası Açabilmek Ön Şart Olduğu )
Y15.HDE. 1994/4956ACİZ VESİKASI ( Tasarrufun İptali Davası Açıldıktan Sonra Dosyaya İbraz Edilip Edilememesi )
Y15.HDE. 2003/6317ACİZ VESİKASI ( Tasarrufun İptali Davası İçin Alacaklıların Elinde Bulunması Gereği - İcra Müdürlüğünce Geçici Aciz Vesikası Anlamında Bir Belge Düzenlenemeyeceği )
Y15.HDE. 1990/2371ACİZ VESİKASI ( Tasarrufun İptali Davasında Dava Şartı Olduğu )
Y15.HDE. 1994/517ACİZ VESİKASI ( Tasarrufun İptali Davasını Elinde Muvakkat Veya Kati Aciz Vesikası Vesikası Bulunan Her Alacaklı İle İflas İdaresinin Açabilmesi )
Y15.HDE. 2000/4053ACİZ VESİKASI ( Tasarrufun İptali Davasının Açılabilmesi İçin Vesikanın Bulunmasının Gerekmesi )
Y15.HDE. 2003/2290ACİZ VESİKASI ( Tasarrufun İptali Davasının Açılması İçin Önkoşul Olması )
Y15.HDE. 2002/1472ACİZ VESİKASI ( Tasarrufun İptali Davasının Dinlenme Şartı Olarak )
Y15.HDE. 1994/178ACİZ VESİKASI ( Tasarrufun İptali Davasının Elinde Kati Yahut Geçici Aciz Vesikası Bulunan Alacaklı Tarafından Açılması )
Y17.HDE. 2010/10365ACİZ VESİKASI ( Tasarrufun İptali İstemi - Kesin veya Geçici Aciz Vesikasının Bulunması İptal Davası İçin Ön Koşul İse de Bunun Davanın Açılmasından Önce Alınmasının Zorunlu Olmadığı/Borçlunun Hacze Kabil Malının Bulunmaması Halinde Durumu Tesbit Eden Haciz Zaptı Geçici Aciz Belgesi Niteliğinde Kabul Edilebileceği )
Y4.HDE. 1996/2177ACİZ VESİKASI ( Vesika Olamadığı Gerekçesiyle Muvazaa İddiasının Reddi )
Y17.HDE. 2011/12788ACİZ VESİKASI (Borçlu Hakkında Aciz Vesikası Alınmamakla Birlikte Borçlu Kayıp ve Adresi Saptanamıyorsa Saptanan ve Bilinen Adreslerine de İcraca Borçlunun Haczi Kabil Malının Bulunmadığı Tespit Edilmiş İse Bu Durumu Tespit Eden Haciz Tutanağı Geçici Aciz Vesikası Niteliğinde Olduğu )
Y17.HDE. 2008/2898ACİZ VESİKASI (Borçlunun Haczedilebilir Borca Yeterli Malının Bulunmadığını Tespit Eden Haciz Tutanağının Aciz Belgesi Niteliğinde Olduğu - Tasarrufun İptali Davasında Aciz Belgesinin Davanın Her Aşamasında İbraz Edilebileceği)
Y17.HDE. 2010/6372ACİZ VESİKASI (Tasarrufun İptali - Davanın Dinlenebilmesi İçin Tasarrufta Bulunan Kişinin Gerçekten Borçlu Olması ve Ayrıca Borçlu Hakkında Düzenlenmiş Kati veya Geçici Aciz Belgesinin Sunulması Gerektiği )
Y17.HDE. 2010/2912ACİZ VESİKASI (Tasarrufun İptali İsteği - Tasarruf Tarihi İle Haczin Yapıldığı ve Aciz Vesikasının Alındığı Tarih Arasında İki Yıldan Fazla Süre Geçmiş Olduğundan Olayda İ.İ.K.nun 278. Md.sinin Uygulama Yeri Bulunmadığı)
Y11.HDE. 2009/5289ACİZ VESİKASI ALINMAMASI ( Off-Shore Bankası Aleyhine Borç Ödemeden Aciz Belgesi Alınmamış Olsa Dahi Daha Önceden Başka Alacaklıların Almış Olduğu Aciz Vesikasının Geçerli Olduğu - Davacının Alacağını İcra Yolu ile Tahsil Edememesi
Y7.CDE. 2003/10046ACİZ VESİKASI ALINMIŞ OLMASI VEYA BORCU KARŞILAYACAK MİKTARDA MALIN KALMAMIŞ OLMASI ŞARTI ( Alacaklısına Zarar Vermek Kasdıyla Mevcudunu Eksiltme Suçunun Oluşması İçin )
Y15.HDE. 2004/4272ACİZ VESİKASI İBRAZ EDİLMESİ ÖN KOŞULU ( Tasarrufun İptali Davasında - Aciz Vesikasının Karar Düzeltme Aşamasına Kadar İbraz Edilebileceği )
Y15.HDE. 2006/1137ACİZ VESİKASI İBRAZ ZORUNLULUĞU ( TMSF Tarafından Açılan Tasarrufun İptali Davalarında Aciz Belgesi Aranması Şartı Ortadan Kaldırılmış Olup Bu Değişiklik Makable Şamil Olduğu )
Y12.HDE. 2013/34167ACİZ VESİKASINA DAYALI İLAMSIZ TAKİBE İTİRAZIN KALDIRILMASI ( Borçlunun Takip Dosyası Borçlusunun Kendisi Olmadığını İleri Sürdüğü - Hakkında Aciz Vesikası Düzenlenen Borçlu İle İtiraz Eden Borçlunun Aynı Kişi Olup Olmadığı Belirlenerek Karar Verileceği )
Y15.HDE. 2001/2078ACİZ VESİKASINDA BELİRTİLEN ALACAK ( Bu Alacak İçin Faiz Talep Edilememesi )
Y12.HDE. 2013/34167ACİZ VESİKASINDA BORÇLUNUN AÇIK KİMLİĞİNİN BELİRTİLMEMESİ ( Aciz Vesikasına Dayalı İlamsız Takibe İtirazın Kaldırılması Talebi/Aciz Vesikasında Borçlunun Adı ve Soyadı Dışında Açık Kimliğinin Belirtilmediği - Borçluların Aynı Kişi Olup Olmadığı Belirleneceği )
Y12.HDE. 2007/2931ACİZ VESİKASINDA YAZILI ALACAK MİKTARI ( Tasarruf İptal Edilmek Suretiyle Borçlunun Mal Varlığı Meydana Gelmiş Olmakla Acizden Bahsedilemeyeceği İçin Alacak Miktarına Faiz Yürütülebileceği )
YHGKE. 1999/15-986ACİZ VESİKASININ ALINMASINDA ZAMAN
Y15.HDE. 2007/4856ACİZ VESİKASININ BULUNMAMASI ( Tasarrufun İptali/Dava Ön Şartının Gerçekleşmemesi Nedeniyle Reddedildiği - Davalı Yararına Maktu Vekalet Ücretine Hükmedilmesi Gerektiği )
Y17.HDE. 2012/11601ACİZ VESİKASININ GEÇERLİLİK SÜRESİ ( Geçerliliği İçin Öngörülmüş 2 Yıllık Sürenin Geçmesi Nedeniyle İİK'nun 278. Md.nin Uygulama Yeri Bulanmadığı - Tasarrufun İptali İstemi )
Y15.HDE. 2008/1634ACİZ VESİKASININ HÜKMÜNÜ YİTİRMESİ ( Takibin Devamı Sırasında Borçlunun Haczi Kabil Mal Edinmesi - Tasarrufun İptali Davasının Koşulu Olan Aciz Vesikasının Hükmünü Yitirdiğinin Mahkeme Re'sen Nazara Alınması Gereği )
Y15.HDE. 2005/4753ACİZ VESİKASININ KESİN MEHİLE RAĞMEN İBRAZ EDİLMEMESİ ( Maktu Ücreti Vekaleti Geçmemek Üzere Avukatlık Ücretine Hükmedilmesi Gerektiği )
Y15.HDE. 2004/5440ACİZ VESİKASININ TASARRUFUN İPTALİ DAVASININ ÖN KOŞULU OLMASI ( Dava Sonuçlanana Kadar Aciz Vesikasının İbraz Edilebilmesi - Aciz Belgesinin Geçersizliği veya Yetersizliğinin Bu Davada Tartışma Konusu Edilemeyeceği )
Y15.HDE. 2004/5141ACİZ VESİKASININ VE TAKİBİN KESİNLEŞMİŞ OLMASININ ÖNŞART NİTELİĞİ ( Tasarrufun İptali Davasında - İtirazın İptali Davasının Bekletici Mesele Niteliği )
Y11.HDE. 2003/13840ACİZ VESİKASININ VERİLMEMESİ ( Alacaklı İçin Borç Ödemeden Aciz Vesikası Verilmediğinin Mahkemeye Bildirilmesi Durumunda Bu İddiaların Açıklığa Kavuşturulması ile Sonuca Gidilmesi )
Y15.HDE. 1996/2753ACİZ VESİKASININ ZORUNLU OLMAMASI ( 6183 Sayılı Yasaya Göre Açılan İptal Davaları )
Y17.HDE. 2008/1637ACİZDEN DOLAYI BUTLAN ( Borçlu Tarafından Hacizden veya İflasın Açılmasından Evvelki 1 Yıl İçinde Tapuya Verilen Şerhlerin İptale Tabi Olacağı - Davalı Borçlunun Diğer Davalı Lehine Miras Hissesini Gayrimenkul Satış Sözleşmesi İle Satıp Şerhettirdiği/İptal Davasına Konu Edilebileceği )
Y18.HDE. 2003/8258ACZE DÜŞMÜŞ VAKIF ( Mal Varlığının Tasfiyeden Arta Kalan Mal ve Haklarının Medeni Kanun Hükümlerine Göre Kurulan Vakıflar Tüzüğünün 33. Maddesi Gözetilerek Karar Verilmesi Gereği - Vakfın Mal Varlığının Amacının Gerçekleşmesini Olanıksız Kılacak Şekilde Azaldığının Belgeyle Kanıtlanması Gereği )
Y16.HDE. 2009/3505ACZİNE KENDİ FİİLİ İLE SEBEBİYET VERMEK ( Alacaklının 3. Kişi Taşınmazların Borçlu Adına Kayıtlı Olmadığı İddiası İle Haczin Kaldırılmasını Talep Ettikten Sonra Şikayette Bulunduğu - Şikayetin Süresinde Olduğu )
Y16.HDE. 2008/236ACZİNE KENDİ FİİLİ İLE SEBEBİYET VERMEK ( Sanığın Borcu Karşılamaya Yetecek Başkaca Mal Varlığının Bulunup Bulunmadığı Konusunda İcra Takip Dosyasında Yapılan Araştırma İle Yetinilmemesi Gerekliliği - Yargılama Aşamasında da Araştırma Yapılacağı )
Y16.HDE. 2007/2065ACZİNE KENDİ FİİLİ İLE SEBEBİYET VERMEK ( Suç Hakkında İddianame İle Dava Açılması Gerekmediği - Alacaklının Şikayeti Üzerine Takip Edileceği )
Y16.HDE. 2011/7146ACZİNE KENDİ FİİLİYLE SEBEBİYET VE VAZİYETİNİN FENALIĞINI BİLEREK AĞIRLAŞTIRMA SUÇU ( Borçlu Şirket Hakkındaki Diğer İcra Takiplerinin Mahkemece Getirtilerek İncelenmesi Gereği - Araştırma Yapılmaksızın Beraat Kararı Verilemeyeceği )
YCGKE. 2011/16-178ACZİNE KENDİ FİİLİYLE SEBEBİYET VEREN VEYA VAZİYETİNİN FENALIĞINI BİLEREK AĞIRLAŞTIRAN BORÇLU ( Müştekinin 3 Aylık Şikayet Süresini Geçirmiş Olduğu - Borçlunun Aczine Sebep Olacak Eylem Tarihinin Gözetilmesi Gereği/Şikayet Süresi )
Y8.CDE. 1990/6718ACZİNE KENDİ FİİLİYLE SEBEBİYET VERME VE VAZİYETİNİ AĞIRLAŞTIRMA
Y16.HDE. 2010/728ACZİNE KENDİ FİİLİYLE SEBEBİYET VERME VE VAZİYETİNİN FENALIĞINI BİLEREK AĞIRLAŞTIRMA SUÇU ( Sanığın Maaşından Beş Ayrı İcra Takibi Nedeniyle Kesinti Yapıldığı - Sanığın Sosyal Yaşantısı ve Gelirinin Mahkemece Araştırılması Gereği )
Y8.CDE. 1997/19078ACZMENDİ ŞEYHİNİN KEMALİZMLE İLGİLİ SÖYLEMLERİ ( Sanığın Eyleminin Halkı Din Farklılığı Gözeterek Kin ve Düşmanlığa Tahrik Etmesi )
Y7.CDE. 2005/6198AÇIĞA ALINAN SANIĞIN GÖREVLİ OLMADIĞI SIRADA İŞLEDİĞİ SUÇ ( Vefat Eden Kimselerin Hesaplarından Diğer Sanığı Aldatarak Para Çekilmesini Sağlayıp Mal Edinmesi Nedeniyle Dolandırıcılık Suçunu İşlediği - Zimmet Olmadığı )
YCGKE. 2004/6-86AÇIĞA ATILAN İMZA ( Belge Bulunmaması - Bu Belgenin Hukuken Geçerli Bir İşlem Yazılarak Kullanılmasının Söz Konusu Olmaması Nazara Alındığında Olayda TCY.nın 509/2. Maddesinin Uygulanamayacağı )
Y19.HDE. 2001/6475AÇIĞA ATILAN İMZA ( Davacının Şirket Kaşesi Dışında Açığa Attığı İmzanın Şahsi Sorumluluğu Gerektirmesi )
Y13.HDE. 2013/7756AÇIĞA ATILAN İMZA ( İmza Atanın Sonuçlarına Katlanması Gereği - Karz Akdi )
Y13.HDE. 2011/14405AÇIĞA ATILAN İMZANIN KÖTÜYE KULLANILMASI ( Borçlu Olmadığının Tespiti - Ceza Davasının Sonucu Verilecek Karar Beklenerek ve Ayrıca Davalının Ceza Dosyasında Verdiği İfadeler İle Takibe Konu Senet ve Dosya Kapsamı Değerlendirilerek Karar Verileceği )
Y11.CDE. 2005/9545AÇIĞA ATILAN İMZANIN KÖTÜYE KULLANILMASI ( HUMK.'nun Cevaz Verdiği Ayrık Durumlar Dışında Tanıkla İspat Olunamayacağı )
Y11.CDE. 2005/5523AÇIĞA ATILAN İMZANIN KÖTÜYE KULLANILMASI ( Suçuna Dönüşmeyeceği Gözetilerek Sonucuna Göre Sanığın Hukuki Durumunun Takdir ve Tayini Gereği - Çeklerin Tüm Unsurlarıyla Düzenlenmiş Olması/Dolandırıcılık )
Y11.CDE. 2006/635AÇIĞA ATILAN İMZANIN KÖTÜYE KULLANILMASI ( Takibi Şikayete Bağlı Olduğu - 6 Aylık Şikayet Süresinin Dolduğunun Dikkate Alınacağı/Kamu Davasının Düşürüleceği )
Y11.CDE. 2011/11900AÇIĞA ATILAN İMZANIN KÖTÜYE KULLANILMASI (İmza Sahibinin Tevdi Ettiği Kişinin Kağıdın Zilyetliğinden Vazgeçerek Bunu Yazdırması Halinde Kağıdın Yeni Zilyedi Açısından "Esasen Kendisine Tevdi ve Teslim Olunmayan Kağıdı Bertakrip (Hukuka Aykırı )Ele Geçirme" Keyfiyeti Gerçekleşmiş Olacağı )
YHGKE. 2003/19-135AÇIĞA İMZA ( Açığa İmza Atılmak Suretiyle Düzenlenen Senetlerin Anlaşmaya Aykırı Olarak Doldurulduğu Kanıtlanmadıkça Geçerli Olması )
Y19.HDE. 2002/7505AÇIĞA İMZA ( Açığa İmzalı Kısma Sonradan Limit Yazılması İmza Atanı O Miktar İle Sınırlı Olarak Kefil Haline Getirmediği )
Y19.HDE. 1999/4472AÇIĞA İMZA ( Senedin Anlaşmaya Aykırı Doldurulduğu Belgeyle İspatlanmalıdır )
Y13.HDE. 1985/5422AÇIĞA İMZA ( Senedin Geçerliliği )
Y14.HDE. 2006/14101AÇIĞA İMZA ( Tapu İptali ve Tescil Davasında Davacının Dayandığı İnanç Sözleşmesinin İçeriğinin Davalı Aleyhine Sonradan Doldurulduğu Kanıtlanamadığından Geçerli Bir İnanç Sözleşmesinin Varlığının Kabul Edilmesi Gerektiği )
Y19.HDE. 1992/11886AÇIĞA İMZA ATILARAK SENET DÜZENLENMESİ ( Aradaki Anlaşmaya Aykırı Olduğu İddiasının Yazılı Delille Kanıtlanması )
Y11.HDE. 1974/4061AÇIĞA İMZA ATILARAK VE TEMİNAT AMACIYLA VERİLEN BONO ( Hamilin Alacağı Dışında Kalan Kısmın İptali )
Y9.HDE. 1997/14340AÇIĞA İMZA İDDİASI ( Davacı Kooperatif Müdürünün Ücretine İlişkin İbranamenin Geçersizliği İddiası )
Y15.HDE. 1983/1724AÇIĞA İMZA ŞEKLİNDE DÜZENLENEN SENET ( Anlaşmaya Aykırı Doldurulduğunu İspat Külfeti ve İspat Şekli )
Y11.CDE. 2012/50AÇIĞA İMZALANAN SENEDİN ANLAŞMAYA AYKIRI DOLDURULMASININ İSPATI ( Yazılı Delille İspatının Zorunlu Olduğu - H.U.M.K.'nun Cevaz Verdiği Ayrık Durumlar Dışında Tanıkla İspatının Olanaklı Bulunmadığı )
Y11.CDE. 2003/2082AÇIĞA İMZALI BOŞ SENEDİN ANLAŞMAYA AYKIRI DOLDURULARAK TAKİBE KONMASI SURETİYLE EMNİYETİ SUİSTİMAL ( Şikayete Tabi Suç Niteliği ve Süresinden Sonraki Şikayetin Dinlenemeyeceği )
Y15.CDE. 2011/20534AÇIĞA İMZALI İBRANAMEDİR BAŞLIKLI BELGE ( Aralarındaki Anlaşmaya Aykırı Olarak Doldurulduğu İddiasının Yazılı Belge İle Kanıtlanması Gerektiği - Açığa İmzanın Kötüye Kullanılması Suçu )
YCGKE. 2001/6-70AÇIĞA İMZALI SENEDİ DOLDURARAK BONO HALİNE GETİRİP KULLANAN SANIK ( Özel Evrakta Sahtecilik Suçu )
Y11.HDE. 2006/9701AÇIĞA İMZALI TEDİYE FİŞLERİ ( Banka Şube Personelinin Fişleri Kullanarak Hesaplarda Usulsüz İşlemler Yaptığı Sabit Olduğuna Göre Davalı Bankanın Sorumlu Olduğu )
YHGKE. 1999/13-910AÇIĞA İMZANIN KÖTÜYE KULLANILDIĞI İDDİASI ( İddianın İspatı )
Y19.HDE. 2014/3927AÇIĞA İMZANIN KÖTÜYE KULLANILMASI ( Bedelsiz Senetlerin İcra Takibine Konulması Sebebiyle Menfi Tespit Talebi - Davalının Ceza Davasındaki Beyanı Bağlayıcı Bir Beyan Olmadığı Halde Hükme Gerekçe Yapılarak Hüküm Kurulmasının Doğru Görülmediği )
Y11.CDE. 1997/3714AÇIĞA İMZANIN KÖTÜYE KULLANILMASI ( Boş Olarak Verilen Bononun Anlaşmaya Aykırı Doldurulması - Yazılı Delille İspatının Zorunluluğu )
Y11.CDE. 2006/8233AÇIĞA İMZANIN KÖTÜYE KULLANILMASI ( Cezanın Ertelenmesine veya Adli Para Cezası ya da Tedbirlerden Birine Çevrilmesine Ek Güvenlik Tedbirlerinin Uygulanmasına Yahut Bu Hususlara İlişkin İstemlerin Reddine Dair Dayanakların Gösterilmesi Gerektiği )
YCGKE. 1984/6-16AÇIĞA İMZANIN KÖTÜYE KULLANILMASI ( İmza Dışında Boş Olarak ve Teminat Amacıyla Verilen Kağıdın Ödenen Borçtan Daha Yüksek Bir Meblağla Doldurulup Takibe Konması-Senette Sahtecilik Oluşmaması )
Y11.CDE. 2004/3657AÇIĞA İMZANIN KÖTÜYE KULLANILMASI ( Rehinli Olarak Satın Aldığı Aracın Devir İşlemlerinin Yapılması İçin Katılanın Teminat Olarak Verdiği Boş Senede Ödediği Miktarın Çok Üzerinde Rakam Yazarak Takibe Koyması Halinde Suçun Oluştuğu )
Y4.CDE. 2013/11486AÇIĞA İMZANIN KÖTÜYE KULLANILMASI ( Suçun Hangi Kanıtlara ve Anlatımlara Üstünlük Tanınıp Sabit Kabul Edildiği Açıkça Gösterilmeden Yetersiz Gerekçeyle Hüküm Kurulmasının Yasaya Aykırı Olduğu )
Y11.HDE. 2004/238AÇIĞA KREDİ NİTELİĞİ ( Ödemelerin Hataen Hesaptan Düşürülmemesi Nedeniyle Banka Çek Hesabındaki Paranın Hesap Sahibi Davalı Tarafından Kullanılmaya Devam Edilmesi - Bankanın Faiz Talebinin Kabulü Gereği )
Y19.HDE. 2012/14125AÇIĞA SENET DÜZENLENMESİ ( Boş Bırakılan Yerlerin Sonradan Anlaşmaya Aykırı Şekilde Doldurulduğu Yolundaki İddianın Davacı Tarafından Yazılı Delille Kanıtlanması Gerektiği )
Y19.HDE. 2008/397AÇIĞA SENET DÜZENLENMESİ ( Mümkün Olduğu - Senedin Anlaşmaya Aykırı Doldurulduğunu İddia Eden Tarafın Bu İddiasını Yazılı Delille Kanıtlaması Gerektiği )
Y19.HDE. 2011/8731AÇIĞA SENET DÜZENLENMESİ ( Senedin Boş Olan Kısımlarının Sonradan Anlaşmaya Aykırı Olarak Düzenlendiği İddiasının Yazılı Delille Kanıtlanması Gereği - Ödeme İddiasının Şahsi Defilerden Olduğu İyiniyetli Hamile Karşı İleri Sürülemeyeceği )
Y14.HDE. 2008/15050AÇIĞA SENET VERİLMESİ ( Özel Halk Otobüsünün Kiralanmasına İlişkin Sözleşme/Hasılat Kirası - Davalının Senet Metninin Sonradan Doldurulduğuna İlişkin İddiasının Açığa Senet Verme Olarak Değerlendirilmesi Gereği )
Y6.HDE. 2005/7501AÇIK ADRESİN TESPİT EDİLEMEMESİ ( Önalım Hakkına Konu Payın İptali ve Tescil - Tebligat Yapılmadan İade Edildiğine ve Yaptırılan Adres Araştırmasında da Açık Adresi Tespit Edilemediğine Göre Tebligatın İlanen Yapılması Gereği )
Y2.HDE. 2009/19636AÇIK ADRESİNİN TESPİTİNE ÇALIŞILMASI GEREKTİĞİ ( Çocuk Mallarının Korunmasına Yönelik Alınacak Önlemlerde Bu Şahıs Muhatap Alınmalı ve Koşulların Gerektirmesi Halinde Çocuğun Velisi Olan Annesinden Velayetin Kaldırılıp Küçüğe Vasi Atanması İçin Vesayet Makamına İhbarda Bulunulabileceği )
Y6.HDE. 2003/3180AÇIK ALAN OLARAK KİRALANAN TAŞINMAZ (Üzerine Sonradan Musakkaf Tesis Yapılması - Tahliye Talebi/6570 Sayılı Kanun Hükümlerine Tabi Olacağı)
Y2.CDE. 2013/13543AÇIK ALANA BIRAKILAN ARACIN KİLİTLİ OLMAYAN YAKIT DEPOSUNDAN MAZOT ÇALMAK ( Eylemin Hırsızlık Suçunun Adet Veya Tahsis veya Kullanımları Gereği Açıkta Bırakılmış Eşya Hakkındaki Halini Oluşturduğu - Maddenin Hangi Fıkrasından Hüküm Kurulduğunun Anlaşılamamasının Karışıklığa Sebebiyet Vereceği )
Y7.CDE. 2011/1856AÇIK ALANDA BANDROLSÜZ NÜSHA SATMAK ( Şikayet Üzerine Hak Sahiplerinin Haklarını Kanıtlayan Belge ve/veya Nüshaları Cumhuriyet Savcılığına Sunmaları Halinde Kamu Davası Açılacağı )
Y13.CDE. 2013/5149AÇIK ALANDA BULUNAN KÜÇÜKBAŞ HAKKINDA HIRSIZLIK SUÇU ( Hırsızlığın Bina Müştemilatından Yapıldığı Tespit Edilmesi Halinde Sanık Hakkında Konut Dokunulmazlığını İhlal Suçundan da Dava Açtırılarak Hüküm Kurulması Gerektiği - Aksi Halde Sanık Hakkında TCK.nın 142/2-g Md.siyle Hüküm Kurulması Yerine Eksik İnceleme Sonucu Yazılı Şekilde Karar Verilmesinin Doğru Görülmediği )
YCGKE. 2013/13-77AÇIK ALANDA PARK HALİNDEKİ MOTOSİKLETİN ÇALINMASI ( Sabit Bir Noktaya Bağlı Olmayan Suç Konusu Motosikletin Çalınmasının 5237 S. TCK'nun Md. 142/1/e Hükmünde Düzenlenen Kullanım Gereği Açıkta Bırakılan Eşya Hakkında Hırsızlık Suçunu Oluşturduğu )
YCGKE. 2012/13-1411AÇIK ALANDA PARK HALİNE BIRAKILAN MOTOSİKLETİN ÇALIŞTIRILARAK GÖTÜRÜLMESİ ( Eylemin Adet veya Tahsis veya Kullanımları Gereği Açıkta Bırakılmış Eşya Hakkında Nitelikli Hırsızlık Suçunu Oluşturacağı )
Y4.CDE. 2012/21910AÇIK ALANDA SAĞLIĞA ZARAR VERECEK ŞEKİLDE MÜZİK YAYINI YAPMAK ( Çevresel Gürültünün Değerlendirilmesi ve Yönetimi Yönetmeliği'nde Belirtilen Seviyenin Üzerinde Yayın Yapıldığı - Gürültüye Neden Olma Suçu )
Y6.CDE. 1989/9668AÇIK ARAZİDE HIRSIZLIK ( Arı Kovanları )
Y6.HDE. 1978/5703AÇIK ARAZİNİN KİRALANMASI ( Tahliye İçin Altı Aylık Dönemler İçin Üç Ay Önceden Feshi İhbarda Bulunulması )
Y13.HDE. 2004/14850AÇIK ARTIRMA ( Aksi İleri Sürülüp Kesin Deliller İle Kanıtlanmadıkça Açık Arttırma Yapılırken Davacının İhaleye Konu Taşınmazı Bilerek Satın Aldığının Kabulü Gerektiği )
Y12.HDE. 2013/17586AÇIK ARTIRMA ( Birden Fazla Taşınmaz Satışı - Satış Gerçekleşmişse Artırma Bedelinin Rüçhanı Olan Alacaklarla Birlikte Satış ve Paylaştırma Giderlerini Karşılayıp Karşılamadığının İncelenerek Sonucuna Göre Bir Karar Verilmesi Gerektiği )
Y14.HDE. 2012/13646AÇIK ARTIRMA ( Sonucunda Bankanın Bedelini Ödeyerek Davaya Konu Parsele Malik Olmasıyla Taşınmazın Bedelinin Bankadan Tahsiline Karar Verilmesinin Doğru Olmadığı - Tapu İptali ve Tescili İstemi )
Y12.HDE. 2013/17921AÇIK ARTIRMA İLANI ( Bir Suretinin Adliye İlan Panosuna Asıldığı/Bu Tutanağın Aksi Fotoğraflarla veya Tanık Beyanlarıyla İspat Edilemeyeceği - Borçlunun Diğer Şikayet Nedenleri İncelenerek Karar Verilmesi Gerektiği )
Y12.HDE. 2013/17331AÇIK ARTIRMA İLANI ( İhalenin Feshi/Satışa Hazırlık Sırasında İcra Müdürlüğünce Tarihsiz Satış Kararında Açık Artırma İlanının Adliye Divanhanesinde de İlan Edilmesine Dair Karar Alındığı Halde Bu İlanın 2004 S. İİK'nun 114. Md. Koşullarında Yapılmadığı - Şikayetin Kabulü Gerektiği )
Y12.HDE. 2005/4054AÇIK ARTIRMA İLANI ( İlan Şekli Yeri Ve Günü İle Gazete İle Yapılıp Yapılmayacağını İcra Müdürünün Tarafların Menfaatine En Uygun Olacak Biçimde Tayin Ve Takdir Edeceği )
Y12.HDE. 2012/29472AÇIK ARTIRMA İLANI TEBLİGATI (Muhatab İle Babanının Aynı Çatı Altında Birlikte Oturduklarına Dair Bir Meşruhat Yazılmaksızın Babasına Yapılan Tebligatın Usulsüz Olduğu)
Y12.HDE. 1995/16441AÇIK ARTIRMA İLANINDA BELİRTİLECEK NOKTALAR ( Arsa Üzerindeki Bina )
Y12.HDE. 1994/17029AÇIK ARTIRMA İLANININ ( Tebliğ Süresi )
Y12.HDE. 1992/2072AÇIK ARTIRMA İLANININ DİVANHANEDE İLANI ( İhalenin Feshi )
Y3.HDE. 1994/15324AÇIK ARTIRMA İLE KİRALAMA ( Emsal Rayiçler ve Faktörlerin Gözönünde Tutulmuş Olması )
Y6.HDE. 2005/6968AÇIK ARTIRMA İLE SATILAN PAY ( Satış Sözleşmesi Açık Artırma Yapılmakla Gerçekleşmiş Olacağından Açık Artırma Tarihi İtibariyle Doğan Önalım Hakkının Alıcıya Karşı Kullanılması Gereği )
Y12.HDE. 1989/5824AÇIK ARTIRMA İLE SATIŞ ( İhaleye Bizzat Katılma Gereği )
Y18.HDE. 2001/9726AÇIK ARTIRMA İLE SATIŞ ( Ortaklaştırılan Taşınmazların Tümünün Bedelinin Ödenmemesi )
Y5.HDE. 1997/3757AÇIK ARTIRMA İLE YAPILAN SATIŞLAR ( Resmi İhale ile Satılmış Olup Gerçek Bedeli Yansıttığının Kabulü )
Y13.HDE. 2006/15447AÇIK ARTIRMA SURETİYLE GÜMRÜKLÜK EŞYA SATIMI ( İki İhale Arasındaki Fark Bedelinin Tahsili - Tasfiye Tüzüğünde İkinci Satış Bedelinin Birinci Satış Bedelinden Az Olması Halinde Farkın Davacı İdareye Ödeneceğinin Hükme Bağlandığı )
Y12.HDE. 2010/30580AÇIK ARTIRMA TUTANAĞI (İhalenin İlan Edilen Başlama ve Bitiş Saatleri Arasında Gerçekleştirilmediğinin Tespit Edilmesi - Başlı Başına Fesih Nedeni Olduğu)
YHGKE. 1980/1698AÇIK ARTIRMA VE SATIŞA İLİŞKİN KARARLAR ( Düzeltme Talebi )
Y4.CDE. 1994/9652AÇIK ARTIRMA YASASI ( Lambiri Döşemesine Belediye Kasasından Fazla Para Çıkması )
Y4.CDE. 1987/8751AÇIK ARTIRMA YASASINA AYKIRI BİÇİMDE ÖZEL KİŞİDEN BELEDİYE ADINA TAŞIMA ARACI ALAN BELEDİYE BAŞKANI ( Görevi Kötüye Kullanmak )
Y13.HDE. 2003/2256AÇIK ARTIRMA YOLU İLE KİRALANAN TAŞINMAZIN KİRA BEDELİNİN UYARLANMASI TALEBİ ( Davacının Akidi Emsal Rayiçleri Gözönünde Tutarak Serbest İradesi ile İmzalamış Olması-Talebin Reddi )
Y12.HDE. 1995/8461AÇIK ARTIRMA YOLUYLA SATIŞ ( Vergi Borcu Ödeme Yükümlülüğü )
Y12.HDE. 2010/1584AÇIK ARTIRMA YOLUYLA SATIŞIN İPTALİ ( Adı Geçenin İİK'nun 134. Md.sinde Belirlenen ( Tapudaki İlgili ) Sıfatı Bulunduğundan İhalenin Feshini İstemeye Hakkı Olduğu - Taşınmaz İhalesi Söz Konusu Olduğundan Adı Geçenin Ayrıca Satış İsteyen Alacaklı Sıfatının Bulunmasına Gerek Olmadığı )
Y6.HDE. 2008/10313AÇIK ARTIRMA YOLUYLA SATIŞIN KURULMASI ( Önalım Hakkı - Yapılan Satış Davacıya Noter Aracılığıyla Bildirilmediğinden Dava İki Yıllık Hak Düşürücü Süre İçinde Süresinde Açıldığından Esasa Girilmesi Gereği )
YHGKE. 1986/3-118AÇIK ARTIRMA YOLUYLA TAŞINMAZ KİRALANMASI ( Kiracının Sözleşmeyi Serbest İradesi İle İmzaladığının Kabul Edilmesi )
Y12.HDE. 2005/4054AÇIK ARTIRMA YOLUYLA TAŞINMAZ SATIŞI ( İcra Müdürünün Satışı Yaparken Taşınmazın Tahmini Değerini Niteliğini Ve Türkiye Genelinde Alıcı Çıkacak Özellikte Olup Olmadığını Gözetmek Zorunda Olduğu )
Y17.HDE. 2007/4399AÇIK ARTIRMADA ALINAN TAŞINMAZ ( Tasarrufun İptali - Davalının Satın Aldığı Taşınmazı Aynı Gün Borçlunun Babasına Satmış Olması Tek Başına Davanın Kabulüne Yeterli Görülemeyeceği )
Y11.HDE. 2003/12816AÇIK ARTIRMADA SATILAN GEMİ ( İpotekle Temin Edilmiş Davalı Alacağından Dolayı İlamsız Takip Yapılarak Satılmasına Karar Veren Güney Afrika Mahkemesi'nin Kararını Türk Mahkemelerinin İptal Etmek Gibi Bir Yetkisi Bulunmadığı )
Y12.HDE. 1987/10094AÇIK ARTIRMADA TELLAL BULUNMASI ZORUNLULUĞU
YHGKE. 1994/12-795AÇIK ARTIRMADA UYGULANACAK HÜKÜMLER
Y4.CDE. 1983/6170AÇIK ARTIRMADAN ÇEKİLMEK ( Sanığın Çıkar Karşılığı Rekabeti Önlemek İçin İhaleden Çek Karşılığı Çekilmesi )
Y19.HDE. 2005/2170AÇIK ARTIRMALI SATIŞ ( Satışın Feshedilmesi Nedeniyle Tazminat İstemi - İhale Şartnamesine Göre İki İhale Bedeli Arasında Bedel Farkı Tahakkuk Etmese de İlk İhale Bedeli Üzerinden Hesaplanan Gecikme Cezasının Reeskont Faizi İle Birlikte Tahsili Gerektiği )
Y12.HDE. 2012/5918AÇIK ARTIRMAYA HAZIRLIK AŞAMASINDA HATALI İŞLEM (Yurt Çapında ve Traji Ellibinin Üzerinde Olan ve Yurt Düzeyinde Dağıtımı Yapılan Gazetelerde İhale İlamının Yayımlanmamasının Usulsüz Olduğu - İhalenin Duyurulamadığının Kabulü Gereği )
Y18.HDE. 2003/9206AÇIK ARTIRMAYLA TAŞINMAZ MÜLKİYETİNİN KAZANILMASI ( Tescilden Önce Malikin Haklarının Alıcıya Geçeceği - Kat Malikleri Kurulu Kararının İptali Davasında Aktif Husumet Ehliyetinin Bulunması )
Y2.HDE. 2009/19741AÇIK ARTTIRMA YOLUYLA SATIŞ (Küçüğün Bakım Yetiştirme ve Eğitimi Amacıyla Satışa İzin Verilmesine Karar İle Yetineceği Yerde Muhammen Bedelle ve Açık Artırma Yoluyla Satışa İzin Verilmesi ve Satış Parasının İlgili Bankaya Yatırılmasına Karar Verilmesinin İsabetsizliği)
Y4.HDE. 1949/2144AÇIK ARTTIRMALARDA GABİN CERYAN ETMİYECEĞİ
Y12.HDE. 2013/12903AÇIK ARTTIRMALI SATIŞ (Katma Değer Vergisine Tabi Olduğu Kesin Satış Bedelinin Verginin Matrahını Teşkil Ettiği - Satış Gerçekleştikten Sonra Verilen Sürede Katma Değer Vergisinin Ödenmemesinin İhalenin Satış Memurluğunca Kaldırılması Nedeni Oluşturduğu)
Y12.HDE. 2010/29909AÇIK ARTTIRMAYLA SATIŞ İLANI ( Satış Kararında İlanın Türkiye'de Tirajı Ellibin ve Daha Yüksek Bir Gazeteyle Yapılmasına Karar Verildiği Halde Yerel Gazeteyle İlan Yapılamayacağı )
Y13.HDE. 2014/27036AÇIK AYIBIN BULUNMASI ( Taşınmaz Satış Vaadi Sözleşmesi - Malın Teslimi Tarihinden İtibaren 30 Gün İçinde Usulüne Uygun Olarak Davalılara Ayıp İhbarında Bulunduğu Kanıtlanamadığı/Mahkemece Ayıp İhbarının Süresinde Yapılmadığı Gerekçesiyle Davanın Reddine Karar Verilmesi Gerektiği )
Y11.HDE. 1998/2126AÇIK AYIP
Y15.HDE. 1981/699AÇIK AYIP
YHGKE. 2012/13-1514AÇIK AYIP ( 4077 S. K.'nun 4. Md. Hükmü Gereğince Malın Teslim Tarihinden İtibaren Otuz Gün İçinde İhbar Edilmediği Gerekçesiyle Davanın Reddine Karar Verilmesi Gerektiği - Değer Kaybının Ödetilmesi İstemi )
Y13.HDE. 2013/24983AÇIK AYIP ( Ayıplı İmalat Nedeniyle Oluşan Zararının Tahsili İstemi - Dava Konusu Taşınmazın Bulunduğu Alana İlişkin Vaziyet Planında Yeşil Alan Olarak Projelendirilen Kısma Davalı Tarafından Bina Yapılmasına İlişkin Husus Davacının Satın Aldığı Bağımsız Bölümün Ekonomik Değerini Düşüren Açık Ayıp Niteliğinde Olduğu )
Y15.HDE. 2007/1291AÇIK AYIP ( Ayıplı İşlerin Giderilme Bedellerine İlişkin İstemin Reddedilmesi Eksik İşlerin Giderilme Bedellerine İlişkin İstemin Kabul Edilmesi Gerektiği - Cezai Şart İle Eksik ve Ayıplı İşlerin Giderilme Bedellerinin Tahsili )
Y15.HDE. 2006/2294AÇIK AYIP ( Çeklerin İptali Menfi Tespit ve Tedbirin Devamı İstemi - Teslim Tarihine Göre Zamanında Yapılması Gereken Ayıplar BK'nun 359/1. Maddesinde Belirtilen Açık Ayıplarla İlgili Olduğu )
YHGKE. 2012/13-152AÇIK AYIP ( Davacının Taşınmaz Tespit Föyünde ve Teslim Tutanağında Konutu Ayıpsız Teslim Aldığını Beyan Ettiği - Davacının 30 Günlük Süre İçinde İhbarda Bulunmadığı/Açık Ayıp Yönünden Talepte Bulunamayacağı )
Y13.HDE. 2012/23931AÇIK AYIP ( Değer Kaybının Ödetilmesi İstemi/Mevcut Durumun Satın Alınan Bağımsız Bölümün Ekonomik Değerini Düşüren Açık Ayıp Olduğu/Davacıların Bu Ayıplardan Bağımsız Bölümü Satın ve Teslim Aldığı Tarihte Kolayca Bilgi Sahibi Olabileceği - Ayıp İhbarı Süresinde Yapılmadığından Davanın Reddedileceği )
Y13.HDE. 2010/7131AÇIK AYIP ( Değer Kaybının Ödetilmesi Talebi - Davacının Konuttaki Açık Ayıplar Nedeniyle Teslimden Sonra 30 Gün İçerisinde İhbarda Bulunması Gerektiği )
YHGKE. 2011/13-4AÇIK AYIP ( Değer Kaybının Tahsili Talebi/Teslim Edilen Konutlardaki Ayıpların Açık Ayıp Olduğu - 30 Gün İçerisinde Ayıp İhbarı Yapılmadığından Davanın Reddine Karar Verileceği )
Y15.HDE. 2007/2157AÇIK AYIP ( Eser Sözleşmesindeki Ayıbın Açık Ayıp Olduğunun Tespiti/Gizli Ayıp Olsa Dahi Kanuni Sürelerin Dolduğu - Yüklenicinin Ücretini Talep Edebileceği )
Y15.HDE. 2013/6427AÇIK AYIP ( Eser Sözleşmesinden Kaynaklanan İtirazın İptali Davası - Teknik Bilirkişi Marifetiyle İnceleme Yapılarak Ayıbın Niteliğinin Belirleneceği/Açık Ayıp İse Muayene ve İhbar Mükellefiyetinin Yerine Getirilmediğinden Davanın Reddedileceği )
Y15.HDE. 2005/7896AÇIK AYIP ( Eser Sözleşmesinden Kaynaklanan Uyuşmazlıklarda Açık Ayıpların ve Eksikliklerin Teslim Tarihinden İtibaren Zamanaşımı Süreleri BK'nun 126/IV. Maddesine Göre 5 Yıl Olduğu )
Y15.HDE. 1996/730AÇIK AYIP ( Eserin İhtirazi Kayıt İleri Sürülmeden Teslim Alınması-Ayıp İhbarı )
Y15.HDE. 2003/4499AÇIK AYIP ( Eserin Kabulü İle Yüklenicinin Kendisine Ayıp İhbarı Yapılmayan Açık Ayıplı İşlerin Sorumluluğundan Kurtulması )
Y15.HDE. 2003/6321AÇIK AYIP ( Eserin Teslim Alınmasından Sonra Muayene Edilip Açıkça Görülebilir Ayıpların Yükleniciye Bildirilmemesi Halinde Yüklenicinin Her Türlü Sorumluluktan Kurtulması )
Y15.HDE. 2008/2466AÇIK AYIP ( İhbarında Bulunulduğu Takdirde Eser Sahibi B.K Md. 360'da Düzenlenen Hakları Kullanabileceği )
Y15.HDE. 2009/336AÇIK AYIP ( İş Sahibi Eserin Tesliminden Sonra İşlerin Olağan Gidişine Göre İmkan Bulur Bulmaz Eseri Gözden Geçirmek ve Varsa Açık Ayıpları Yükleniciye Derhal Bildirmek Zorunda Olduğu )
Y15.HDE. 1989/3847AÇIK AYIP ( İş Sahibinin Eseri Teslim Alırken İtirazda Bulunması Şartı )
Y15.HDE. 2009/3561AÇIK AYIP ( İş-Eserin Tesliminden Sonra İş Sahibi İşin Gidişine Göre Olanak Bulur Bulunmaz Eseri Gözden Geçirmek ve Kusurları Varsa Yükleniciye Bildirmek Zorunda Olduğu )
Y13.HDE. 2014/5616AÇIK AYIP ( Satış Esnasında Sunulan Katalog Proje ve Tanıtımlarda Belirtilen Ancak Bunlara Uygun Yapılmayan Veya Eksik Yapılan İşler/Otopark Vs. Spor Alanları - Davacının Bu Ayıplardan Bağımsız Bölümü Satın ve Teslim Aldığı Tarihte Kolayca Bilgi Sahibi Olabileceği/30 Gün İçinde Ayıp İhbarında Bulunması Gerektiği )
Y13.HDE. 2012/6652AÇIK AYIP ( Söz Konusu Olduğunun ve Davalıların Bu Ayıbı Gizlemek İçin Her Hangi Bir Hileye Başvurmadıklarının Göz Önünde Bulundurulması Gerektiği - Değer Kaybının Ödetilmesi Davası )
Y15.HDE. 2010/775AÇIK AYIP ( Taşınmazı Teslim Alan Davacının Açık Ayıpları İhbar Etmediği - Açık Ayıpların Giderilme Bedelini İsteyemeyeceği )
Y15.HDE. 1992/1182AÇIK AYIP ( Tazmin İçin Teslimden Sonra Makul Sürede İstemde Bulunulması Gereği )
Y15.HDE. 2006/2375AÇIK AYIP ( Teslim Alınan Bağımsız Bölümdeki Ayıpların Açık Ayıp Olması Halinde İhtirazi Kaydın Kanıtlanamaması Durumunda Bu Bölümlerle İlgili Nefaset Bedeli Talebinin Reddine Aksi Halde Kabulüne Karar Verilmesi Gereği )
Y15.HDE. 2003/378AÇIK AYIP ( Teslim Edilen İnşaat İçin İskan Ruhsatı Alınması Ve Davalıya İhbar Yapılmaması - Davalının Sorumlu Tutulamayacağı )
Y23.HDE. 2012/2485AÇIK AYIP ( Teslimden Sonra Yükleniciye Süresinde İhbarda Bulunulup Bulunulmadığı Üzerinde Durulmalı ve Gerektiğinde Bilirkişi Kurulundan Ek Rapor Alınarak Oluşacak Uygun Sonuca Göre Bir Karar Verilmesi Gerektiği )
YHGKE. 2011/13-468AÇIK AYIP ( Tüketicinin Gayrimenkuldeki Açık Ayıbı 30 Gün İçinde İhbar Etmesi Gerektiği - Eksik İşler Nedeni İle Gayrimenkulde Oluşan Değer Kaybının Ödetilmesi Talebi )
Y15.HDE. 2010/5489AÇIK AYIP ( Yüklenicinin İş Sahibine Olan Borçlarına Aykırı Olarak İmalini Yüklendiği Eserin Ayıplı Olması Durumunda Açık Ayıplarda B.K.nun 359 - Gizli Ayıplarda İse 362. Md. Hükümlerine Uygun Olarak İhbarda Bulunulduğu Takdirde B.K.nun 360. Md.sinde Tanınan Hakları İş Sahibi Kullanılabileceği )
Y13.HDE. 2013/8141AÇIK AYIP (Alacak Davası - Ayıp Olduğu Belirtilen Hususların Niteliği Belirlenip Açık ya da Gizli Ayıp Olup Olmadığının Üzerinde Durulması Açık Ayıpların Otuz Günlük Süre İçerisinde İhbar Edilip Edilmediğinin Tartışılması Gerektiği)
Y19.HDE. 2008/2559AÇIK AYIP AYIRIMI ( Aracın Misli İle Değiştirilmesi Talebi - Davacı Yanca İleri Sürülen Tavan Çökmesi ve Boyanın Çizilmesine İlişkin Ayıplar Aracın İlk Tesliminde Gözle Görülebilecek ve Kolayca Tespit Edilebilecek Açık Ayıp Niteliğinde Olduğu )
Y15.HDE. 2002/789AÇIK AYIPLAR ( Bu Ayıpların İşin Kabulü Anında Bildirilmesinin Gerekmesi )
Y15.HDE. 2002/1758AÇIK AYIPLARDA MAKUL SÜRENİN BAŞLANGICI ( İşsahibinin Muayene ve İhbar Yükümlülüğü / Eserin Teslim Edildiğinin Kanıtlanması Gereği - Aksi Kararlaştırılmamışsa Bedelin Eser Tesliminde Ödenmesi Gereği )
Y15.HDE. 2004/839AÇIK AYIPLI İŞLER ( Eserin Kabul Edilmesi - Bedel Tenzil İsteme vs. Hakların Düşeceği )
Y15.HDE. 2004/6065AÇIK AYIPLI İŞLERİN İHBARI ( Eser Sözleşmesi - Arsa Sahibi Eseri Teslim Aldıktan Sonra Muayene Edip Derhal Ayıbı Yükleniciye Bildirmemesi Halinde Yüklenicinin Her Türlü Sorumluluktan Kurtulduğu )
Y15.HDE. 2003/4409AÇIK AYIPLI MAL ( Teslimi Sırasında İhtirazi Kayıt İleri Sürülmemesi Halinde Kabul Edilmiş Sayılacağı )
Y6.CDE. 1993/5830AÇIK BIRAKILAN OTONUN İÇİNDEN EL ÇANTASINI ÇALMA EYLEMİ ( Hırsızlık Suçunun Oluşması )
Y11.HDE. 1984/6625AÇIK BİR CAYMA İRADESİ OLMADAN LİMANDAN AYRILINMASI ( Pişmanlık Navlunu )
YİBGKE. 1986/4AÇIK BİR İRADE BEYANI OLMADAN DAVADAN FERAGAT EDİLMİŞ SAYILMAMA ( Tenkis Davası veya Muvazaa Nedeniyle İptal Tescil Davasının Açılması )
YHGKE. 1994/11-310AÇIK BONO
Y11.HDE. 1979/666AÇIK BONO ( Anlaşmaya Aykırı Doldurulması )
Y11.HDE. 1988/2648AÇIK BONO ( Anlaşmaya Aykırı Olarak Düzenlenmesi )
Y11.HDE. 1989/1463AÇIK BONO ( Başkası Tarafından Doldurulup Takibe Konulduğu İddiası )
Y15.HDE. 2003/1367AÇIK BONO ( Bononun Düzenlenme Sebebi Belli Olduğundan Borcun Sebebinin Gerçekleşmediğinin ve Bedelsiz Kaldığının Yazılı Delille İspat Olunmasının Gerekmesi )
Y19.HDE. 2007/9618AÇIK BONO ( Davalının Dava Dışı Şirkete Koyduğu Sermaye Payı Karşılığı Verildiği İddiasının Kanıtlanamaması - Menfi Tesbit Davası/Reddi Gereği )
Y12.HDE. 2005/19243AÇIK BONO ( Düzenlenmesinde Yasaya Aykırılık Bulunmadığı - Anlaşmalara Aykırı Olarak Doldurulduğu Kanıtlanarak Bononun Hükümsüz Hale Getirilebileceği )
Y19.HDE. 2011/8659AÇIK BONO ( Düzenlenmesinin Yasal Olarak Mümkün Olduğu - Açık Bononun Anlaşmaya Aykırı Doldurulduğunu İspat Yükünün Borçlu Keşideciye Ait Olduğu )
Y11.HDE. 1989/6487AÇIK BONO ( Gerçek Miktardan Fazla Bir Meblağla Doldurulduğu İddiası )
Y15.HDE. 2003/1367AÇIK BONO ( Tedavüle Çıkarılırken Anlaşmaya Aykırı Olarak Doldurulduğu İddiasının Borçlu Tarafından Yazılı Delil ve Yasal Delilerle Kanıtlanmasının Gerekmesi )
Y19.HDE. 2005/10120AÇIK BONO ( Türk Ticaret Kanunu Hükümlerine Göre Düzenlenmesi Mümkün Olduğu - Senedin Anlaşmaya Aykırı Doldurulduğunu Keşideci Yazılı Delil İle İspat Etmek Zorunda Olduğu )
Y12.HDE. 2002/11093AÇIK BONO ( Yasaya Göre Açık Bono Düzenlenmesi Mümkün Olduğundan Borçlunun Bononun Anlaşmaya Aykırı Doldurulduğu Hususunu İspatlamasının Gerekmesi )
Y12.HDE. 2001/12815AÇIK BONO ( Yasaya Göre Düzenlenmesinin Mümkün Olduğu - Borçlunun Bononun Anlaşmaya Aykırı Doldurulduğu Hususunu İspatlamasının Gerekmesi )
YHGKE. 2003/19-135AÇIK BONO DÜZENLENMESİ ( İhdas Tarihi Yazılmamak Üzere Açık Senet Düzenlenmesinin Mümkün Olması )
Y12.HDE. 2014/23172AÇIK BONO DÜZENLENMESİ ( Kambiyo Senetlerine Mahsus Haciz Yoluyla Takipte Borca İtiraz Davası/Açık Bono Düzenlenmesinin Yasaya Aykırı Olmadığı - Tanzim Tarihi Boş Olarak İmzalanan Senedin Tanzim Tarihinin Sonradan Yazılabileceği/Tarihin Anlaşmaya Aykırı Doldurulduğu Hususunun Yazılı Belgeyle Kanıtlanabileceği )
Y11.HDE. 2007/11415AÇIK BONO DÜZENLENMESİ ( Mümkün Olup Sonradan Eksiklikler Tamamlanabileceği - Doldurulmadan Boş Olarak Kaydedilen Bononun Zayi Nedeniyle İptali İstenebileceği )
Y12.HDE. 1995/11101AÇIK BONO TANZİMİ ( Geçerlidir )
Y12.HDE. 2001/18641AÇIK BONONUN SÖZLEŞMEYE AYKIRI DOLDURULDUĞU İDDİASI ( Yazılı Belgeyle İspat Koşulu )
Y8.CDE. 2013/10718AÇIK CEZA İNFAZ KURUMUNA AYRILMA ( Açık Ceza İnfaz Kurumuna Ayrılma Şartları Oluşmasına Karşın İradesi Dışındaki Bir Nedenle Açık Ceza İnfaz Kurumuna Ayrılamayan İyi Halli Hükümlü Hakkında Denetimli Serbestlik Uygulanabileceği )
Y5.CDE. 2014/3861AÇIK CEZA İNFAZ KURUMUNA AYRILMA ( Hükümlü Hakkında Cezai Müeyyidesi 7 Yıl Hapis Cezasından Az Olmayan Suçtan Kovuşturma Bulunduğu - Açık Kuruma Ayrılamayacağı/Denetimli Serbestlik Tedbiri Uygulanarak İnfazın Yapılması Şartları Oluşmadığı )
Y9.CDE. 2014/6189AÇIK CEZA İNFAZ KURUMUNA AYRILMA ( İnfaz Edilmekte Olan Cezası Sırasında Firar Etmesi Halinde İnfaz Edilmekte Olan Cezası Bakımından Açık İnfaz Kurumuna Ayrılamayacağı/Hükümlünün Firar Etme Suçu Nedeniyle Mahkum Edildiği Cezanın İnfazı Sırasında Firar Ettiği/Kasten Öldürme Suçuna İlişkin Denetimli Serbestlik Tedbiri Uygulanarak Cezanın İnfazına İlişkin Hükümlerden Yararlanamayacağına İlişkin Kararı Hukuka Aykırı Olduğu )
Y11.CDE. 2013/20450AÇIK CEZA İNFAZ KURUMUNA AYRILMA ( Koşullu Salıverilme - Hükümlünün Henüz Cezasının Beşte Birini Kapalı Ceza İnfaz Kurumunda Geçirmediği/Açık Ceza İnfaz Kurumuna Ayrılma Şartlarını Taşımadığı/Denetimli Serbestlik Hükümlerinden Faydalanamayacağı )
Y10.CDE. 2014/5113AÇIK CEZA İNFAZ KURUMUNA AYRILMA TALEBİ ( Adli Para Cezası Hapse Çevrilenler - Hükümlünün Kanunda Sayılan Şartları Taşıyıp 6352 Sayılı Kanunun Geçici 3/2-c Md.si Açık Ceza İnfaz Kurumlarına Ayrılma Yönetmeliğinin 5/1-c 6/1-a 6/2-b ve 12/2 Md.leri Bir Bütün Olarak Değerlendirildiğinde Hükümlünün Bundan Sonraki Kalan Cezalarının Doğrudan Açık Ceza İnfaz Kurumlarında İnfaz Edilmesi Gerektiği )
Y6.CDE. 2014/14723AÇIK CEZA İNFAZ KURUMUNDA BULUNAN HÜKÜMLÜLERİN KINAMADAN BAŞKA BİR DİSİPLİN CEZASI ALMASI ( Hükümlülerin Kurum Yönetim Kurulunun Kararı İle Kapalı Ceza İnfaz Kurumlarına Geri Gönderileceği - Bu Kararın İnfaz Hakiminin Onayına Sunulacağı )
Y10.CDE. 2013/1347AÇIK CEZA İNFAZ KURUMUNDA SON ALTI AYI KESİNTİSİZ OLARAK GEÇİRME ( Hükümlünün Koşullu Salıverilmesine 1 Yıldan Az Süre Kaldığı ve İyi Halli Olduğu Fakat Bu Koşulun Gerçekleşmediği - 5275 S.K. Md.105/A Uygulanmadığı )
Y3.CDE. 2013/10250AÇIK CEZAEVİNDE ALTI AY KALMA ŞARTI BULUNMADIĞI ( Hükümlünün Talebinin Reddi Gerektiği - Kanun Yararına Bozma Talebi )
Y1.CDE. 2002/3120AÇIK CEZAEVİNE AYRILMA KARARI (Cezaevi Yönetim Kurulu Başkanlığı'nca Belirlenen - Adalet Bakanlığı'nca Uygun Görülmemesi Kararının Yasaya Aykırılığı)
Y1.CDE. 2012/536AÇIK CEZAEVİNE NAKLEDİLMEYE HAK KAZANMA ( Geriye Kalan Toplam Cezanın Üçte Birini İyi Halli Olarak Çekmek ve Koşullu Salıverme Tarihine En Fazla 3 Yılın Kalması Gerektiği )
Y19.HDE. 1993/2574AÇIK ÇEK ( Doldurulabilecek Miktar )
Y10.CDE. 1997/4645AÇIK ÇEK ( Müdürün Düzenlediği Çekin Yetkisi Bittikten Sonra Doldurulması )
Y19.HDE. 1999/3276AÇIK ÇEKİN ANLAŞMAYA AYKIRI DOLDURULDUĞU İDDİASI ( Çeki Ciroyla İktisap Eden İyiniyetli Hamile Karşı İleri Sürülemeyeceği )
YCGKE. 1985/9-464AÇIK ÇEKİN ANLAŞMAYA AYKIRI DOLDURULDUĞU İDDİASI ( Emniyeti Suistimal Suçunun Şahitle İspatı )
Y21.HDE. 2003/6855AÇIK DENİZ BALIKÇILIĞINA BAŞLAMA TARİHİ ( Zorunlu Bağ-Kur Sigortalılığının Başlangıcı )
Y7.CDE. 2002/10791AÇIK DETERJAN SATMAK ( Açık Olarak Deterjan ve Çamaşır Suyu Satmak Şeklindeki Eylemin Gıda Maddeleri Tüzüğüne ve Türk Ceza Kanununa Aykırı Olması )
Y2.CDE. 1994/8923AÇIK DETERJAN SATMAK ( Gıda Maddeleri Tüzüğüne Aykırılık - Görevli Mahkeme )
Y1.CDE. 2007/3061AÇIK DURUŞMA ( 18 Yaşını Dolduran Sanık - Duruşmalarının Açık Olması Gerektiği )
Y10.CDE. 1998/8811AÇIK DURUŞMA ( Suç Tarihinde Onbeş Yaşından Küçük Olan Sanık Hakkında Bazı Duruşma Celselerinin Açık Olarak Yapılmasının Yanlış Olması )
Y11.HDE. 1997/7386AÇIK FATURA ( Açık Faturaların Ödenmediği İddiasıyla Yapılan İcra Takibine Vaki İtiraz )
Y19.HDE. 2001/5099AÇIK FATURA ( Açık Faturanın Mal Bedelinin ödenmediğine Karine Teşkil Edecek Olması )
Y11.HDE. 1987/6471AÇIK FATURA ( Kendisine Gönderilen Kişi Sekiz Gün İçinde İçeriğine İtiraz Etmemesi )
Y11.HDE. 1997/9855AÇIK FATURA ( Mahkemece Davalı Duruşmalara Gelmese Bile Tarafların Defterleri Celbine Karar Verilerek Bilirkişiden Alınacak Rapor Uyarınca Karar Verilmesi )
Y19.HDE. 2013/813AÇIK FATURA ( Olması Sebebiyle Dava Konusu Edilmeyen Başka Seri Numaralı Fatura Bakımından Mahkemece Menfi Tespit İstemininin Reddine Karar Verilmesinin Doğru Olmadığı - Menfi Tespit Davası )
Y19.HDE. 2012/7669AÇIK FATURA ( Ödeme İddiası Açısından İspat Yükünün Davalıya Ait Olduğu/İspat Yükü Kendine Düşen Davalı Tarafın Delil Sunmadığı - Fatura Bedelinden Daha Önce Ödenen Bedel Düşüldükten Sonra Kalan Asıl Alacak Miktarı Üzerinden İtirazın İptalinin İsabetli Olduğu )
Y13.HDE. 2002/636AÇIK FATURA ( Tek Taraflı Düzenlenmiş Bir Fatura Olması Nedeniyle Satım İlişkisini İspata Yeterli Olmaması )
Y13.HDE. 2008/7691AÇIK FATURA NİTELİĞİ ( Davalının Gerçek Bir Satışa İlişkin Bulunmadığını Savunduğu Fatura - Bedelin Ödenmediğine Karine Teşkil Ettiğinden Ödeme Konusundaki İspat Yükü Davalı Alıcıya Ait Olduğu )
YHGKE. 2003/21-406AÇIK HATAYA DAYALI İŞLEM ( Hukuki Değerden Yoksun İşlemler ve Açık Hataya Dayalı İşlemler İle Oluşan Haklarda Kazanılmış Haktan Bahsedilememesi )
YHGKE. 1990/2-130AÇIK HATAYA DÜŞME ( Mirastan Iskat Durumunda Murisin Açık Hataya Düşmesi Durumunda Ölüme Bağlı Tasarrufun Tamamının İptal Edilmesi )
Y8.CDE. 2000/15833AÇIK HAVA TOPLANTISI YAPMA İZNİNİ İLÇE SEÇİM KURULU YERİNE KAYMAKAMDAN ALAN SANIK ( Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanununa Muhalefet Oluşmaması )
Y8.CDE. 1991/1797AÇIK HAVA TOPLANTISINDA YABANCI UYRUKLU KİŞİNİN KONUŞTURULMASI ( 2911 S. Kanuna Muhalefet-İçişleri Bakanlığının İzni )
Y5.HDE. 1983/3392AÇIK HESAP YANILGISI ( Usuli Kazanılmış Haktan Söz Edilememesi )
Y21.HDE. 1998/3716AÇIK HÜKÜM ( Verilemeyeceği )
Y11.HDE. 1974/107AÇIK İRADE BEYANI ( Tanzim Tarihi Taşımayan Senette Gösterilen Alacağın Temliki İçin )
Y7.CDE. 1990/7847AÇIK İTHALAT HESABINI KAPATMAMAK ( Süresinde Transferi Yaptırarak - 1567 Sayılı Kanuna Aykırı Davranış )
YCGKE. 1985/9-464AÇIK KAMBİYO SENEDİNİN ARADAKİ ANLAŞMAYA AYKIRI DOLDURULDUĞU İDDİASI ( İspat Külfeti )
Y11.HDE. 2009/14147AÇIK KAPI İLKESİ ( Kooperatif Ortağı Olduğunun Tespiti - Kooperatif Genel Kurul Kararları ve Diğer Tüm Kayıtları Üzerinde Uzman Bilirkişi Marifetiyle İnceleme Yapılarak Davacı İçin de Açık Kapı İlkesi İşletilmesinden Doğan Bir Hakkının Mevcut Olup Olmadığının Değerlendirilmesi Gerektiği )
Y11.HDE. 2004/3379AÇIK KAPI İLKESİ ( Mevcut Koşullara Göre Kooperatif Üyesi Olamayan Davacının Davalı Kooperatife Ait Ana Sözleşmede Yazılı Üyelik Şartlarını Taşıyıp Taşımamasına Göre Üyeliğinin Tespiti )
Y12.HDE. 2002/8239AÇIK KEFALET SÖZLEŞMESİNİN GEÇERSİZLİĞİ ( Kefil Olunan Miktarın Belirtilmesi Mecburiyeti )
Y18.HDE. 2011/2125AÇIK KİMLİK BİLGİLERİ ( Anne Olduğuna Karar Verilen Kişinin Nüfus Bilgilerinin Hüküm Fıkrasında Gösterileceği - Ayrıca Son Oturuma Katılan Cumhuriyet Savcısının Ad,Soyad ve Sicil Numarasının Gerekçeli Kararın Başlık Bölümünde Gösterileceği )
Y19.HDE. 1992/6388AÇIK KREDİ ( Bankanın Müşterisine Fazla Ödemede Bulunması )
Y11.HDE. 1996/4269AÇIK KREDİ ( Hava bedelinin mükerrer ödenmesi )
Y11.HDE. 2005/8452AÇIK KREDİ İLİŞKİSİNİN BULUNMASI ( Hesaplanacak Tutar İçin Müterafik Kusur Nedenine Dayalı Olarak İndirim Yapılmasının Sözkonusu Olmamasına Göre Davanın Kabulü Gereği - Repo Alacağının Ticari Kredi Faizi İle Tahsili )
Y11.HDE. 1995/6863AÇIK KREDİ KULLANDIRMA ( Çekin Muhatabı Olmayan Bankaca Çek Keşidecisine )
Y11.HDE. 1995/3008AÇIK KREDİ SÖZLEŞMESİ ( Bankanın Çek Hesabı Tutarından Fazla Olarak Ödemede Bulunması )
Y6.CDE. 2014/14723AÇIK KURUMLARDA CEZASI İNFAZ EDİLEN HÜKÜMLÜLERİN FİRAR ETMESİ ( Kurum Yönetim Kurulunun Kararı İle Kapalı Ceza İnfaz Kurumlarına İade Edileceği/Bu Kararın İnfaz Hakiminin Onayına Sunulacağı - Firar Eylemine Konu İlam İle Sınırlı Tutulması Gerektiği/Sonraki Tarihlerde İnfazına Başlanılan veya Başlanılacak Olan Diğer İlamların İnfazı İçin de Açık İnfaz Kurumuna Ayrılmaya Engel Teşkil Edeceğinden Bahisle Reddedilemeyeceği )
YHGKE. 1989/12-539AÇIK MADDİ HATAYA DAYALI BOZMA ( Usuli Kazanılmış Hak Kuralının Hukuki Sonuç Doğurmayacağı )
YHGKE. 1998/20-710AÇIK MADDİ YANILGIYA DAYALI BOZMA KARARINA UYMA ( İlgilisi Yararına Usuli Müktesep Hak Doğurmaması )
YHGKE. 1995/9-348AÇIK MADDİ YANILGIYA DAYALI BOZMAYA UYMA ( Usuli Müktesep Hak Sağlamaması )
Y13.HDE. 2010/10193AÇIK MUVAFAKAT ( Davacının Bildirdiği Delillerin Kendi Delilleri Olduğunu Belirten” Beyanının “Açık Muvafakat” Olarak Değerlendirilmesi Gerektiği )
Y13.HDE. 2012/23497AÇIK MUVAFAKAT ( Satış Bedelinin Tahsili İstemi - Müddeabihin Miktarı İtibariyle Davacının Açık Muvafakati Olmadıkça Olayda Tanık Dinlenemeyeceği )
YHGKE. 1977/11-654AÇIK MUVAFAKAT ( Tanık Dinletilebilmesi için )
Y12.HDE. 2014/8AÇIK MUVAFAKATİNİN BULUNMAMASI ( Sakatlık Maaşına Haciz Konulması - Haczi Yasaklanan Gelir Aylık ve Ödeneklerin Haczedilmesine İlişkin Taleplerin Borçlunun Muvafakati Bulunmaması Halinde İcra Müdürü Tarafından Reddedileceği )
Y18.HDE. 2002/11829AÇIK OLAN TERAS ÜZERİNE ÇATI YAPILMASI ( Tüm Kat Maliklerinin Rızasını Almadan Onaylı Projede Açık Dam Olan Teras Üzerine Çatı Yapan Davacının Projeye Aykırı Olarak Yaptığı İnşaat Bedelini Talep Edememesi )
Y5.HDE. 2005/11127AÇIK OLAN YAZIM HATALARI ( Her Zaman Düzeltilebileceği - Tavzih )
Y2.CDE. 2001/37417AÇIK OLARAK SATIŞ ( En Büyük Mülki Amirden Satış İçin Ruhsat Alınma Zorunluluğu )
Y12.HDE. 2013/5332AÇIK OLMAYAN ŞÜPHE VE TEREDDÜT UYANDIRACAK HÜKÜM ( İtirazın Kaldırılması Davasında Hüküm Kısmında İstemin Kısmen Kabulüne Karar Verildiği Halde Ne Miktar İçin İtirazın Kaldırıldığı Belirtilmediği - İnfazda Zorluk Çıkaracak Şekilde Olduğu )
Y21.HDE. 2009/6978AÇIK ORANSIZLIĞIN BULUNMASI ( İş Kazası Sonucu Maluliyetten Doğan Tazminat - Ödemenin “Kısmi İfayı İçeren Makbuz” Niteliğinde Kabul Edilerek Yapılan Ödemenin Hak Sahiplerinin Ödeme Tarihindeki Gerçek Zararını Hangi Oranda Karşıladığını Saptamak Gerektiği )
Y21.HDE. 2010/7643AÇIK ORANSIZLIK ( Bulunması Durumunda Maddi Tazminata İlişkin Ödemeyi "Kısmi İfayı İçeren Makbuz" Niteliğinde Kabul Edilerek Yapılan Ödemenin Ödeme Tarihindeki Gerçek Zararı Hangi Oranda Karşıladığını Saptamak Gerektiği - İş Kazası Sonucu Ölümden Doğan Tazminat )
Y21.HDE. 2009/2217AÇIK ORANSIZLIK ( Bulunması Durumunda Maddi Tazminata İlişkin Ödenmeyi "Kısmi İfayı İçeren Makbuz" Niteliğinde Kabul Etmek ve Yapılan Ödemenin Ödeme Tarihindeki Gerçek Zararı Hangi Oranda Karşıladığını Hesaplamak Gerektiği )
Y21.HDE. 2010/4177AÇIK ORANSIZLIK ( İş Kazası Sonucu İbraname Verildiği - İbranamede Belirtilen Miktar İle Gerçek Zarar Miktarının Karşılaştırılacağı/Açık Oransızlık Bulunması Durumunda Maddi Tazimanata İlişkin Ödemenin Kısmi İfayı İçeren Makbuz Kabul Edileceği )
Y17.HDE. 2010/3172AÇIK ORANSIZLIK ( Trafik Kazası Sonucu Oluşan İşgücü Kaybı Nedeniyle Tazminat - Tazmini Gereken Miktar İle Sigortacıya Verilen İbranamede Yazılı Miktar Arasında Açık Oransızlık Varsa Bu Belge Makbuz Hükmünde Olduğu )
Y21.HDE. 2007/23038AÇIK ORANSIZLIK HALİNDE KISMİ ÖDEME OLARAK KABUL ( Kısmi İfayı İçerdiği/Ödemenin Yapıldığı Tarih Göz Önünde Tutularak Gerçek Zararın Bilirkişiler Aracılığı İle Saptanması Suretiyle Belirlenebileceği - Murisinin İş Kazası Sonucu Ölümü )
Y21.HDE. 2013/11055AÇIK ORANTISIZLIĞIN BULUNMASI (Maddi ve Manevi Tazminat İstemi - Davacılara Devredilen Taşınmazın Devir Tarihindeki Gerçek Değerinin Belirleneceği ve Davacı Eş ve Çocukların Karşılanmayan Zararını Aktüerya Uzmanı Bilirkişi Aracılığıyla Saptanacağı/Hesaplanan Miktar İle Alınan Meblağ Arasında Oransızlığın Bulunması Halinde Maddi Tazminata Hükmedileceği)
Y11.HDE. 1997/10689AÇIK OTO PAZARINDAN İYİNİYETLE ÇALINTI ARAÇ SATIN ALINMASI ( Devir Sırasında Satışın Noter Önünde Yapılıp Trafik Tescil Bürosu Kayıtlarına Güvenmesi ve İyiniyetli Olduğundan Araç Bedelinin Tazmini Talebinin Kabulü Gereği )
YHGKE. 1987/2-39AÇIK ÖĞRETİM KURUMUNDA OKUYAN REŞİT ÇOCUK ( Babasından Nafaka Talep Edebileceği )
YHGKE. 1992/2-548AÇIK ÖĞRETİMDE OKUYAN ÇOCUK ( Boş Zamanında Çalışması Nedeniyle Yardım Nafakasına Muhtaç Bulunmadığının Kabul Edilemeyeceği - Çalışmasının Kişisel Gayreti İle İlgili Olduğu )
YHGKE. 1999/2-118AÇIK ÖĞRETİMDE OKUYAN ÇOCUK ( Nafakanın Artırılması Talebi - İstemesine Engel Olmadığı )
Y19.HDE. 2014/3927AÇIK POLİÇE ( Bedelsiz Senetlerin İcra Takibine Konulması Sebebiyle Menfi Tespit Talebi - Lehdar Hanesine Davalının Adı Yazılarak Tedavüle Çıkarılması Olayında Davacıların Senedin Anlaşmaya Aykırı Olarak Doldurulduğunu Yazılı Delille İspat Etmeleri Gerektiği )
Y4.CDE. 2012/19483AÇIK RIZA BULUNMAKSIZIN GİRİLMESİ MUTAT OLMAYAN İŞYERLERİNE GİRME ( İşyeri Dokunulmazlığını İhlal - Gece 24.00 Sıralarında Açık Olması Mutad Olmayan Bayan Kuaförüne Rıza Bulunmaksızın Girilmesi Şeklindeki Eylemin Suç Teşkil Ettiği )
Y19.HDE. 2013/316AÇIK SATIŞ SÖZLEŞMESİNDEN KAYNAKLANAN ALACAĞIN TAHSİLİ ( Davacının Ağırlıklı Olarak Başka Markalı Ürünleri Devamlı Olarak Bulundurup Satmak Suretiyle Sözleşmeye Aykırı Davranmadığı - Sözleşme Hükümleri Dikkate Alınarak Davacının Başlangıçta Verdiği Yardımı İade Etmesi Gerektiği )
Y19.HDE. 2002/10360AÇIK SENEDİ DEVRALAN KİŞİ ( Senedi Keşideciyle Lehdar Arasındaki Sözleşmeye Aykırı Dolduramayacağı - Asıl Sözleşme Feshedildiğinden Senetlerin de Konusuz Kalacağı/Menfi Tesbit Talebinin Kabulü Gereği )
Y19.HDE. 2005/3251AÇIK SENET ( Anlaşmaya Aykırı Düzenlendiği İddiası Yemin Delili İle de İspatlanabildiği )
Y15.HDE. 1998/1969AÇIK SENET ( Senedin Anlaşmaya Aykırı Doldurulduğunun Yazılı Delille İspatının Gerekmesi )
Y12.HDE. 2000/6247AÇIK SENET ( Vadenin Geçmişe Dönük Yazıldığı İddiası - Yazılı Belge İle Kanıtlanması Zorunluluğu )
Y12.HDE. 2013/10305AÇIK SENET DÜZENLENMESİ ( Mümkün Olup Bu Senedin Anlaşmaya Aykırı Doldurulduğu Ancak Senede Açıkça Atıf Yapan Belgeyle İspatlanabileceği - Borçlular Tarafından Sunulan Ne Zaman Çekildiği Belli Olmayan Senet Fotokopisine Dayanılarak Senedin Teminat Amaçlı Verildiğinin İspatı Mümkün Olmadığı )
Y19.HDE. 2011/12548AÇIK TALEP GEREKTİĞİ ( Menfi Tespit Davasında Davacı Lehine Kötüniyet Tazminatı Hükmedilmesi İçin )
Y10.CDE. 1998/6419AÇIK TEFHİM ( Onbeş Yaşını Bitirmeyen Sanık Hakkında Hükmün Gizli Yerine Açık Tefhiminin Yanlış Olması )
Y14.HDE. 2006/7254AÇIK TEKLİF İLE YAPILAN İHALE ( Hazine Payının İhale Bedelinin Yatırılması Koşulu İle İptal ve Tescili İstemi - Davanın Gecikme İle Açıldığı Bu Suretle Davacının İdare Zararının Çoğalmasına Neden Olduğu/Kendi Kusuruyla Gecikerek Dava Açan Davacı Kusurunun Sonuçlarından Yararlanamayacağı )
Y14.HDE. 2011/5362AÇIK TEKLİF USULU ( Üniversitenin Katma Bütçeli İdare Olduğu Üç Yıl Süreli Kiralama İşlerinin Açık Teklif Usulüyle Yapılması Gereği - Yasanın Aradığı Anlamda Yapılmayan Sözleşmelerin Geçerli Olmadığı Geçzersiz Sözleşmeye Dayalı Olarak Hak İstenemeyeceği )
Y6.HDE. 1994/3927AÇIK TEKLİF USULÜ İLE İHALE ( Şuf'alı Payın İlişkin Bulunduğu Taşınmaz )
Y12.HDE. 2005/25346AÇIK TEKLİF USULÜYLE YAPILAN İHALE ( Devlet İhale Kanununa Göre/İdari Nitelik - Şikayetçinin Başvurusunun İdari Yargıda İnceleneceği/İhalenin Feshi Talebi )
Y2.HDE. 2003/13122AÇIK VE EKSİKSİZ YAZMA ( Mahkeme Tarafından Bir İşlemin Yapılmasına Yönelik Taraflara Verilen Kesin Sürenin Sonuç Doğurması için Yanların Yapacağı İşlerin Açık ve Eksiksiz Yazılması Lüzumu )
Y13.HDE. 2011/1340AÇIK VE GİZLİ AYIP ( Ayıbın İmalat Hatasından Kaynaklanıp Kaynaklanmadığı ve Hangilerinin Açık Ayıp Hangilerinin Gizli Ayıp Niteliğinde Olduğu Ayrı Ayrı Belirlendikten Sonra Ayıbın Davacı Tarafından Süresinde Davalıya İhbar Edilip Edilmediği Hususlarının Araştırılması Gerektiği )
Y13.HDE. 2003/17177AÇIK VE GİZLİ AYIP ( Ayıplı ve Eksik İşlerin Hangilerinin Açık Ayıp Hangilerinin Gizli Ayıp Niteliğinde Olduğu Ayrı Ayrı Tespit Edilerek Sonradan Ortaya Çıkan Gizli Ayıplar Tespit Edilirse Bunların Saptanacak Bedeline Hükmetmek Gereği - Tazminat Davası )
Y15.HDE. 2007/7141AÇIK VE GİZLİ AYIPLAR ( İtirazın İptali - Eser Sözleşmesi İle Teslim Alınan İmalata Açık ve Gizli Ayıplar Ayıp İhbarının Yapıldığı Her Türlü Delille İspatlanabileceği )
Y15.HDE. 2009/7049AÇIK VE GİZLİ AYIPLAR (Eser Sözleşmesinden Kaynaklanan İtirazın İptali - Mahalli Piyasa Rayiçlerine Göre Bedelin Hükme Esas Raporu Düzenleyen Bilirkişi Kurulundan Alınacak Bir Ek Raporla Hesaplatılıp Davacı Alacağından Mahsup Edilerek İcra İnkar Tazminatı İsteminin de Bu Çerçevede Değerlendirilmesi Gerektiği )
Y20.HDE. 2013/2204AÇIK VE İNFAZA ELVERİŞLİ HÜKÜM ( Tapu İptali ve Tescil Davası - Kabul Edilen Kısmın Taşınmazın Hangi Bölümüne İsabet Ettiğinin ve Yüzölçümünün Belirtilmesi Gerektiği )
YHGKE. 2007/13-80AÇIK VE KESİN OLAN BİR KANUN HÜKMÜNE AYKIRI ŞEKİLDE KARAR VERİLMESİ ( Halinde Davacının Karardan Dolayı Zarar Gördüğünü Hakimin Davranışı İle Zararı Arasında İlliyet Bağının Bulunduğunu İspat Etmesi Gerektiği )
Y19.HDE. 2009/1281AÇIK VEYA GİZLİ AYIP ( Ayıba Karşı Tekeffül Hükümlerine Dayalı Dava - Ayıpların Açık veya Gizli Ayıp Niteliğinde Olup Olmadığı ve TTK'nun 25/3. Md. Öngörülen Ayıp İhbar Süreleri İçerisinde Ayıp İhbarında Bulunulup Bulunulmadığı Hususları Üzerinde Durulması Gerektiği )
Y15.HDE. 2011/309AÇIK VEYA ZIMNİ KABUL ( Aleyhine Yargılamanın Yenilenmesi İstenen Kişinin Açık veya Zımni Kabulü İle Yargılamanın İadesinin Mümkün Olduğu )
YHGKE. 1984/8-777AÇIK VEYA ZIMNİ MUVAFAKAT ( Taşınmazının Başkası Tarafından Satışına Açık Veya Zımni Onayı Olmayan Kişiye Ait zilyetliğin Satın Alan Kişiye Geçmesine Olanak Olmaması )
Y4.HDE. 1980/11363AÇIK VEYA ZIMNİ ONAY ( Yasanın Öngördüğü Cevap Süresi Geçtikten Sonra İleri Sürülen Zamanaşımı )
Y6.HDE. 1993/779AÇIK VEYA ZİMNİ MUVAFAKAT ( Binada Yapılan Tadilatlar )
Y6.CDE. 1974/7092AÇIK YERDEN HIRSIZLIK ( Uygulanacak Kanunun Belirlenmesi )
Y12.HDE. 2010/11515AÇIK YETKİ ( Verilmediği Takdirde Bonoyu İmzalayan Şirket Vekilinin Şahsen Sorumlu Olacağı )
YCGKE. 1993/10-48AÇIKCA ÖDEME YERİ GÖSTERİLMEYEN ÇEKİN İBRAZ SÜRESİ
Y11.CDE. 2001/11649AÇIKÇA ANLAŞILMA KISTASI ( Sanıkların Kaçırdıkları Mobileti Gezip İade Edecektik Şeklindeki Savunmalarından Başka Dış Aleme Yansıyan Bir Belirtinin Söz Konusu Olmaması )
YHGKE. 2000/13-1744AÇIKÇA BORÇ İKRARINI İÇERMEYEN BELGE ( Belgedeki Yazı ve İmza Davalı Tarafından İnkar Edilmediğinden Bu Belgenin Davacı Lehine Yazılı Delil Başlangıcı Sayılması )
Y2.HDE. 1999/1276AÇIKÇA TALEP ( Yoksulluk Nafakası İçin Şart Olduğu )
Y9.HDE. 2009/46804AÇIKLAMA VE İSPAT HAKKI ( Tarafların Hukuki Dinlenilme Hakkı Kapsamında Sahip Olduğu - Davanın Taraflarının Usül Hukuku Hükümlerine Aykırı Olarak İspat Hakkını Kullanmalarının Kısıtlanması İddia ve Savunma Hakkının Kısıtlanması Sonucunu Doğuracağı )
Y9.CDE. 2009/6444AÇIKLAMA VE YAYINLAMA ( Terörle Mücadele Kanunu'na Aykırılık - Açıklama ve Yayınlamaya İlişkin Md. 6/4'de Yer Alan "Sahipleri" İbaresinin Anayasa Mahkemesince İptal Edildiğinin Gözetileceği )
Y19.HDE. 2013/18660AÇIKLAMA YAPMA VE İSPAT HAKKI ( Borçlu Olunmadığının Tespiti İstemi - Yazılı Yargılama Usulüne Tabi Davada Davalı Vekilinin Yetki İlk İtirazını Havi Cevap Dilekçesi Davacıya Tebliğ Edilmeden Dosya Üzerinden Karar Verilmiş Olması Davacının Savunma Hakkının ve Hukuki Dinlenilme Hakkının Açıklama Yapma ve İspat Hakkının İhlali Niteliğinde Olduğu )
YCGKE. 1997/8-329AÇIKLAMALI DAVET KAĞIDI ( Gönderilmeden Sanığın Yokluğunda Karar Verilmesi )
Y17.HDE. 2003/214AÇIKLAMALI DAVETİYE ( Dava Esasa Kaydedilip Tensibi Yapıldığından ve Taraflara Duruşma Gününü Bildirir Açıklamalı Davetiye Çıkartıldığından Davacının Tebligat Yaptırmadığından Bahsedilememesi )
Y10.CDE. 2006/1172AÇIKLAMALI DAVETİYE ( Karşılıksız Çek Keşide Etmek - Katılan Vekilinin Bulunduğu Yer Mahkemesine Yazılacak “İstinabe Talebi” Üzerine Bu Mahkeme Tarafından Düzenlenip Katılan Vekili Adına Tebliğe Çıkarılması Gerektiği )
Y10.CDE. 2005/8241AÇIKLAMALI DAVETİYE ( Sanığın Sorgusu İçin Tebliğe Çıkarılan Açıklamalı Davetiyenin Tebligat Kanunu'nun 35. Maddesi İle Tebligat Tüzüğü'nün 28 ve 55. Maddelerine Aykırı Tebliğ Edildiği - Yeniden Usulüne Uygun Tebligat Yapılması Gerektiği )
Y10.CDE. 2005/4484AÇIKLAMALI DAVETİYE ( Şikâyetçi veya Varsa Vekilinin Bulunduğu Yer Mahkemesine Yazılacak "İstinabe Talebi" Üzerine Bu Mahkeme Tarafından Düzenlenip Tebliğe Çıkarılması Gerektiği - Karşılıksız Çek Keşide Etmek )
Y10.CDE. 2005/10287AÇIKLAMALI DAVETİYE ( Şikayetçi Veya Vekiline - Bulunduğu Yer Mahkemesine Yazılacak İstinabe Talebi Üzerine Bu Mahkeme Tarafından Düzenlenip Çıkarılması Gereği )
Y10.CDE. 2005/8594AÇIKLAMALI DAVETİYE ( Vekil İle Takip Edilen İşlerde Tebligatın Vekile Yapılacağı - 4814 Sayılı Kanunun Müştekiye Açıklamalı Davetiye Çıkarılmasına İlişkin Geçici 1. Md. Hükmünün Tebligat Kanunun Anılan Amir Hükmüyle Birlikte Değerlendirilmesi Gerektiği )
Y16.HDE. 2005/7060AÇIKLAMALI DAVETİYE ( Yedieminliği Suistimal Suçu - Davetiye Tebliğ Edilerek 7 Gün İçinde Tesliminin İstenmesi Teslim Etmemenin Yasal Sonuçlarının Hatırlatılması Süre Sonunda Malların Teslim Edilmemiş Olması Gerektiği )
Y10.CDE. 2005/6586AÇIKLAMALI DAVETİYE TEBLİĞ EDİLMEMESİ ( Sanığın Yasanın 135 ve 236. Maddelerine Uygun Sorgusu Yapılıp Savunması Alınmadan Yazılı Şekilde Hüküm Kurulması Bozmayı Gerektirdiği - Karşılıksız Çek Keşide Etmek )
Y10.CDE. 2005/6699AÇIKLAMALI DAVETİYE TEBLİĞ EDİLMEYEN SANIK ( CMK. Md.147 ve 191'e Uygun Sorgusu Yapılıp Savunması Alınmadan Hüküm Kurulamayacağı - Çek Kanunu'na Muhalefet )
Y21.HDE. 2005/1085AÇIKLAMALI DAVETİYE TEBLİĞİ ( Vekaletin Ölümle Sona Ermesi Nedeniyle Davacı Asile Vekili Öldüğünden Kendisine Başka Bir Vekil Ataması veya Bizzat Duruşmada Hazır Bulunması Gerektiğini Bildirir Açıklamalı Davetiye Tebliğ Edilmesi Gereği )
Y10.CDE. 2004/13479AÇIKLAMALI DAVETİYENİN İSTİNABE İLE TEBLİĞİ ( Sanığın Bulunduğu Yer Mahkemesine Yazılacak İstinabe İle Tebliği Gerekirken Yargı Çevresi Dışında Bulunan Sanığa Doğrudan Davetiye Tebliği Yoluna Gidilmesi İsabetsiz Olduğu )
Y10.CDE. 2005/18414AÇIKLAMALI DURUŞMA DAVETİYESİ ( Katılanın Vekili Olması - Tebligatın Katılana Değil Vekile Yapılması Gerektiği )
Y23.HDE. 2013/5937AÇIKLAMALI GEREKÇELİ VE DENETİME ELVERİŞLİ BİLİRKİŞİ RAPORU ALINACAĞI ( Genel Kurula Sunulan Bilançonun Gerçeği Yansıtmadığı İddiasıyla Kooperatif Genel Kurulunun İptali İstemi - Hükme Esas Alınan Raporun Gerekli Araştırma ve İncelemeyi İçermediği )
Y16.HDE. 2003/8956AÇIKLAMALI İHTARNAME TEBLİĞİ ( Tebliğ Yapılmadıkça Davanın Reddine Karar Verilememesi )
Y16.HDE. 2006/4115AÇIKLAMALI TEBLİGAT ( Mal Beyanında Bulunmamak - Sanığa Duruşma Gün ve Saati Bildirilmeden Yapılan Yargılama Sonucunda Sanığın Beraatına Karar Verilmesinin Hatalı Olduğu )
Y2.HDE. 2005/6071AÇIKLAMALI TEBLİGAT ( Türk Medeni Kanununun 596. Maddesindeki Açıklama Dışında İlgililere Kanuna Aykırı Şekilde Açıklamalı Tebligat Yapılması Da Kanuna Aykırıdır.
Y23.HDE. 2012/2715AÇIKLAMALI VE DENETİME ELVERİŞLİ RAPOR ALINMASI ( Uzman Bilirkişinin Kooperatifin Defter ve Kayıtlarını İnceleyeceği - Genel Kurul ve Yönetim Kurulu Kararları ile Kooperatif Aidat Borçlarının Kalem Kalem Belirlenmesi Gereği/İtirazın İptali )
Y3.HDE. 2013/21340AÇIKLAMANIN YERALDIĞI HAVALE BELGESİ YÖNÜNDEN İSPAT YÜKÜ ( Davalı Tarafa Geçmiş Olduğunun Gözetileceği - Mahkemece Davalıya Açıklamanın Bulunduğu Bir Adet Ödeme Belgesi Hususunda İspat Olanağı Tanınarak Sonucuna Göre Karar Verileceği )
Y4.CDE. 2002/1965AÇIKLANAN EYLEM DIŞINA ÇIKMA ( Sanık Hakkında Tek Suçtan Dava Açıldığı - Ek İddianame Düzenletilmeli/Duruşma Sırasında Sanığın Yeni Bir Suçunun Ortaya Çıkması Halinde İşlem Yapılması Gereği )
Y9.HDE. 1997/15608AÇIKLANAN FESİH SEBEBİ DIŞINA ÇIKILMAMASI ( İşverenin Dayandığı Fesih Sebebi Yönünden İnceleme ve İrdeleme Yapılmasının Gerekmesi )
Y6.CDE. 2007/14160AÇIKLANMASI GERİ BIRAKILAN HÜKMÜN AÇIKLANMASI ( Denetimde Serbestlik Bürosu Tarafından Yapılan Çağrıya Uymayan Sanık Hakkında Yasal Olmayan Gerekçe İle Uygulama Yapılıp Hükmün Açıklanmasının Bozmayı Gerektirdiği )
Y12.CDE. 2013/16587AÇIKLANMASI GERİ BIRAKILAN HÜKMÜN AÇIKLANMASI ( Sanığın Denetim Süresi İçinde Kasten İşlediği Hırsızlık Suçunun Kesinleştiği - Trafik Güvenliğini Tehlikeye Sokma Suçundan Açıklanması Geri Bırakılan Hüküm Açıklanırken Duruşma Açılıp Tarafların Davet Edilmediği/Verilen Hüküm Yeni Olmadığından Savunma Hakkının Kısıtlandığından Söz Edilemeyeceği )
Y2.CDE. 2013/314AÇIKLANMASI GERİ BIRAKILAN HÜKMÜN AÇIKLANMASI ( Sübut ve Nitelendirmeye İlişkin Önceki Uygulamadan Farklı Bir Uygulama Yapılamayacağı - Denetim Süresi İçerisinde Kasten Yeni Bir Suç İşlediği Anlaşılan Suça Sürüklenen Çocuk Hakkındaki Geri Bırakılan Hükmün Açıklanması İle Yetinilmesi Gerektiği )
Y2.CDE. 2013/7355AÇIKLANMASI GERİ BIRAKILAN HÜKMÜN AÇIKLANMASI (Yeni İşlenen Suçun Açıklanması Geri Bırakılan Hükmün Kesinleşme Tarihinden Önce İşlenmesi ve Koşullarının Oluşmaması Nedeniyle Hükmün Açıklanamayacağı)
Y6.CDE. 2008/11832AÇIKLANMASI GERİ BIRAKILAN HÜKMÜN BAŞTAN KURULMASI USULÜ ( Önceki Kararda Açıklanması Geri Bırakılan Hükmün Baştan Kurulması Gerektiği - Önceki Hükme Atıfta Bulunularak "Hükmün Açıklanmasına" Denilmekle Yetinilmesi Gereği )
Y8.CDE. 2013/15905AÇIKLANMASI GERİ BIRAKILAN HÜKMÜN DENETİM SÜRESİ İÇİNDE İŞLENEN KASITLI İKİNCİ SUÇ (Bu Suçun Yargılaması Sonucunda da Hükmün Açıklanmasının Geri Bırakılmasına Karar Verildiğinden İlk Hükmün Açıklanmasına Karar Verilemeyeceğinin Gözetileceği)
Y2.CDE. 2007/13791AÇIKLANMASI GERİ BIRAKILAN HÜKÜM ( Denetim Süresi İçinde Hapis Cezasını Gerektiren Kasıtlı Bir Suç Nedeniyle Mahkum Olmayan Sanığın Şube Müdürlüğünün Çağrısına Uymamaktan İbaret Davranışı Nedeniyle Kurulması - Hükmün Açıklanmasına Karar Verilemeyeceği )
YCGKE. 2014/6-66AÇIKLANMASI GERİ BIRAKILAN KARAR ( Sanık Hakkında Hükmün Açıklanmasının Geri Bırakılmasına Karar Verilmiş Olup Bu Karar İtiraz Kanun Yoluna Tabi Olduğundan Hükmün Parçası Olan Müsadere Kararının da İtiraz Kanun Yoluna Tabi Olması Gerektiği )
Y2.CDE. 2010/18998AÇIKLANMASI GERİ BIRAKILAN MAHKUMİYET HÜKMÜ ( Hükmün Açıklanması ve Düşme Kararı Verilmesi veya Yeni Bir Mahkumiyet Hükmünün Tesisinden Sonra Ancak Temyiz İncelemesine Konu Olabileceği )
Y2.CDE. 2011/19218AÇIKLANMAYAN VE HUKUKEN VARLIK KAZANMAMIŞ BULUNAN HÜKÜM ( İçeriğine Dahil Bulunan Hukuka Aykırılıkların İtiraz Yolu İle İncelenmesi Olanağı Bulunmadığından Katılan Vekilinin Hükmün İçeriğine Yönelik İtirazının Kabulü Gereği )
Y2.CDE. 2010/18998AÇIKLANMAYAN VE HUKUKEN VARLIK KAZANMAMIŞ BULUNAN HÜKÜM ( İçeriğine Dahil Bulunan Hukuka Aykırılıkların İtiraz Yolu İle Tetkiki Olanağı Bulunmadığı Gibi Sanığın Kanuni Süresi İçinde Bulunmayan İtirazının Öncelikle Süreden Reddi Gerektiği )
YHGKE. 2012/20-397AÇIKLAYICI HÜKÜM ( Orman Kadastrosunun Kesinleşmesiyle Taşınmazın Kamu Malı Niteliğini Kazandığı/Mahkeme Kararının Mevcut Durumu Saptayıp Hukuksallaştıran Açıklayıcı Bir Hüküm Olduğu Bu Tür Kayıtlarda İyi Niyetle Edinme Kuralının da Uygulanamayacağı - Tapu İptali ve Tescil )
Y6.HDE. 2001/8623AÇIKLIK İLKESİ ( Mal Ortaklığın Giderilmesi Davasıyla İlgili Açılan Davada Verilen Hükmün Taraflarca Anlaşılır Şekilde Olmasının Gerekmesi )
Y6.CDE. 2002/3508AÇIKLIK İLKESİNİN İHLALİ ( Sanıkların 15 Yaşını Bitirmiş Oldukları Halde Katıldıkları Duruşmanın Gizli Yapılması - Savunma Hakkının Kısıtlanması )
Y5.CDE. 1978/958AÇIKLIK ÖGESİ ( Ahlaka Aykırı Eylemin Genel Yerde ve Açıkça İşlenmemesi Nedeniyle Kamunun Edep ve Namus Duygularına Saldırı Sayılmaması )
Y15.HDE. 1996/247AÇIKLIK VE KESİNLİK ( Tahkim )
Y15.HDE. 1996/2706AÇIKLIK VE KESİNLİK BULUNMASI ( Tahkim Sözleşmesinin En Önemli Unsurları Olmaları )
Y11.HDE. 2012/3577AÇIKLIK VE NETLİK İLKESİ ( Kısa Karar ile Gerekçeli Karar Arasında Tazminat Miktarı Yönünden Çelişkinin Hatalı Olduğu )
YHGKE. 1998/2-155AÇIKLIK VE NETLİK PRENSİBİ ( Hükmün Sonucu Kısmında Gerekçelerin Açık ve Şüphe ve Tereddüt Uyandırmayacak Şekilde Gösterilmesinin Gerekmesi )
Y3.HDE. 2013/19870AÇIKLIK VE NETLİK PRENSİBİ ( Taleplerden Herbiri Hakkında Verilen Hükümle Taraflara Yüklenen Borç ve Tanınan Hakların Açık Şüphe ve Tereddüt Uyandırmayacak Şekilde Gösterilip Açık Anlaşılır ve İnfaz Kabiliyetini Haiz Olması Gerektiği - Kuralın Kamu Düzenini Amaçladığı )
Y3.HDE. 2005/7842AÇIKÖGRETİM FAKÜLTESİNDE OKUYAN ÇOCUK ( Davalı Babanın Ekonomik Durumunun Çok İyi Olduğu - Hakkaniyet Esaslarına Uygun Bir Yardım Nafakasına Hükmedilmesi Gereği )
Y7.CDE. 2002/21868AÇIKTA ALKOLLÜ İÇKİ SATMAK ( Sanığın Eyleminin 4250 Sayılı Yasayada Suç Sayılan Eylemler Arasında Olması )
Y2.CDE. 2012/27625AÇIKTA BIRAKILAN EŞYA HAKKINDA HIRSIZLIK ( Motosikletin Kilitsiz Şekilde Açık Yerde Bırakıldığı - Eylemin Basit Hırsızlık Suçunu Oluşturacağı )
Y13.CDE. 2013/5086AÇIKTA BIRAKILAN EŞYA HAKKINDA HIRSIZLIK ( Sanığın Bina Dışına Yerleştirilmiş Güvenlik Kameralarını Çaldığı - Suçun Oluştuğu )
Y6.CDE. 2006/242AÇIKTA BIRAKILAN EŞYANIN ÇALINMASI ( Nitelikli Hırsızlık Suçunun Oluşması )
Y6.CDE. 2006/8225AÇIKTA BIRAKILMIŞ EŞYA ( Hükümlü Sokaktaki At Arabasının Yanında Duran Çuval İçindeki Çinko Levhaları Çaldığına Göre Bu Malların Kullanımları Gereği Sayılamayacağı - Açıktan Hırsızlık Suçunu Oluşturduğu )
Y13.CDE. 2013/9092AÇIKTA BIRAKILMIŞ EŞYA HAKKINDA HIRSIZLIK ( Hırsızlık Suçuna Konu Demir Kalıp Destek Direklerinin İnşaatta Kullanılmakta Olup İnşaat Alanında ve Kullanım Gereği Açıkta Bırakılmış Eşya Olduğu )
Y6.CDE. 2010/6808AÇIKTA BIRAKILMIŞ EŞYA HAKKINDA HIRSIZLIK ( Kapıları Açık ve Kontakt Anahtarı Üzerinde Bulunan Aracı Çalan Sanığın Eyleminin Açıkta Bırakılmış Eşya Hakkında Hırsızlık Değil Basit Hırsızlık Olduğu )
YCGKE. 2012/13-1313AÇIKTA BIRAKILMIŞ EŞYA HAKKINDA HIRSIZLIK ( Katılanın Kapıları Açık Olan Aracını Düz Kontak Yapmak Suretiyle Çalmaya Teşebbüs Ettiği - Eylemin Açıkta Bırakılmış Eşya Hakkında Hırsızlık Değil Muhafaza Altına Alınmış Eşya Hakkında Hırsızlık Olduğu )
YCGKE. 2012/13-1411AÇIKTA BIRAKILMIŞ EŞYA HAKKINDA HIRSIZLIK ( Sabit Bir Noktaya Bağlı Olmaksızın Açık Alanda Park Haline Bırakılan Motosikletin Çalıştırılarak Götürüldüğü - Adet veya Tahsis veya Kullanımları Gereği Açıkta Bırakılmış Eşya Hakkında Hırsızlık Suçundan Hüküm Kurulacağı )
Y13.CDE. 2011/26065AÇIKTA BIRAKILMIŞ EŞYA HAKKINDA HIRSIZLIK ( Suça Sürüklenen Çocuğun Şikayetçiye Ait Motosikleti Adet ve Kullanım Gereği Caminin Önünde Park Hâlinde İken Çaldığı - Eylemin Nitelikli Hırsızlık Olduğu )
Y2.CDE. 2014/25AÇIKTA BIRAKILMIŞ EŞYA HAKKINDA HIRSIZLIK ( Temel Cezalar En Alt Sınırdan Belirlendiği Halde Eylemlerin Gece Vakti Yapılması Sebebi İle Yapılan Artırımın Yasal ve Yeterli Gerekçe Gösterilmeden En Üst Sınırdan Yapılmasının Hukuka Aykırı Olduğu )
Y6.CDE. 2009/8830AÇIKTA BIRAKILMIŞ EŞYA HAKKINDA HIRSIZLIK ( Türk Telekom A.Ş.'ye Karşı İşlenen Eylemin Kamu Yararına Tahsis Edilen Eşya Hakkında Hırsızlık Değil Açıkta Bırakılan Eşya Hakkında Hırsızlık Suçunu Oluşturacağı )
Y6.CDE. 2011/17718AÇIKTA BIRAKILMIŞ EŞYA HAKKINDA HIRSIZLIK ( Yakınanın Arazisinde Bulunan Demir Su Borularını Çalmak - Açıkta Bırakılmış Eşya Hakkında Hırsızlık Suçunun Oluşacağı )
Y6.CDE. 2007/21540AÇIKTA BIRAKILMIŞ EŞYAYA YÖNELİK HIRSIZLIK SUÇU ( Uygulama Olanağı Bulunan 5237 Sayılı TCY'nın 142/1-E Maddesine Uyduğu - Plaka Hırsızlığı )
Y11.CDE. 2001/11238AÇIKTA BIRAKILMIŞ MAHSÜLLERİN ÇALINMASI ( Görevli Mahkemenin Asliye Ceza Mahkemesi Olması )
Y18.HDE. 2001/2644AÇIKTA KALAN ARSA PAYI ( Diğer Bağımsız Bölümlere Arsa Payı Oranında Verilmesi ve Bedelinin Aynı Şekilde Payı İptal Edilen Malike Ödenmesi)
Y2.HDE. 2005/15523AÇIKTA PAY BIRAKILMAMASI ( Herbir Mirasçının Paylarının Belirtilmesi Paylar Toplam İle Paydanın Eşitliğinin Sağlanması Gerektiği - Açıkta Bırakılan ( Artan ) Pay Bırakılmamasının Zorunlu Olduğu )
Y4.CDE. 2001/17317AÇIKTA YİYECEK SATMA ( Hijyenik Olmayan Koşullarda Açıkta Yiyecek Satmasına Engel Olmak ve Yiyeceklerini Toplamak İsteyen Görevli Zabıtaya direnmek )
Y6.HDE. 2005/11284AÇIKTAN AÇIĞA FENA KULLANIM ( Kiralananda Yapılan Denetimde Kumar Oynatıldığı ve Dernek Lokaline Üye Olmayan Kişilerin Kabul Edildikleri - Davalının Açıktan Açığa Fena Kullanmak Suretiyle Akde Aykırı Davrandığından Tahliyesi Gereği )
Y6.HDE. 2005/727AÇIKTAN AÇIĞA FENA KULLANIM NEDENİYLE TAHLİYE ( Davalının Kiralanandaki Faaliyeti Nedeniyle Çevrenin ve Komşuların Rahatsız ve Huzursuz Olduğu - Kiralananın Açıktan Açığa Fena Kullanıldığı Kanıtlandığından Davanın Kabulü Gerektiği )
Y6.HDE. 2007/14149AÇIKTAN AÇIĞA FENA KULLANMA ( Nedeniyle Tahliye Talep Edilmemesi Karşısında Tahliye Davasının Reddi Gerektiği - Akde Aykırılık Nedeniyle Tahliye İstemi/Soğuk Hava Depolarının Akde Aykırılık Oluşturmadığı )
YCGKE. 2003/7-154AÇIKTAN ALKOLLÜ İÇKİ SATMAK ( 4250 S. Yasanın 31. Maddesinin 560 S. KHK ile Kaldırılmadığı ve Kaldırılamayacağı )
Y6.HDE. 2012/5488AÇIKTAN FENA KULLANIM (Akde Aykırılık Nedeni İle Tahliye - Akaryakıt Satışında Benzin ve Mazotun Birbirine Karışarak Bu Hali İle Yapılan Satış Nedeni İle Tekne ve Botların Arızalanmasına Neden Olunmak Suretiyle Kiralananın Kira Süresi Boyunca Tam Bir İhtimam İçinde Kullanma İlkesi İhlal Edildiği)
Y6.HDE. 2012/18614AÇIKTAN FENA KULLANIM HALLERİ ( Kiralananda Yangın Çıkarmak,Kiralananın Randevu Evi Gibi Kullanılması, Fuhşa Teşvik, Fuhuş Yaptırmak veya Aracılık Etmek Gibi Durumlarda Kiralananın Açıktan Fena Kullanıldığının Kabulü Gerektiği - Tahliye )
Y6.HDE. 2012/18438AÇIKTAN FENA KULLANIM KOŞULLARININ OLUŞTUĞU ( Taraflar Arasında Ceza Davası Açıldığı - Hakaret ve Yaralama Teşkil Eden Olayların Vuku Bulduğu/Tehdit Bulunduğu/Kiralayanın Sopa ile Dövüldüğü İddiası/Tahliye Kararı Verileceği/Fena Kullanım )
Y6.HDE. 2012/18438AÇIKTAN FENA KULLANIM NEDENİYLE KİRALANANIN TAHLİYESİ DAVASI ( Cumhuriyet Başsavcılığı Soruşturma Dosyasından Karşılıklı Hakaret, Yaralama ve Tehdit Gibi Suçlardan Taraflar Hakkında Kamu Davası Açıldığı - Açıktan Fena Kullanım )
Y6.HDE. 2009/13568AÇIKTAN FENA KULLANIM NEDENİYLE TAHLİYE ( Bir Sağlık Kuruluşu Bünyesinde Kiralanan Kantin- Kafeteryada Kanunla Yasaklanmasına Rağmen Sigara İçilmesi ve Kiralananın Açıktan Açığa Fena Kullanılması Halini Teşkil Etmekte Olup Bu Konuda Ayrıca Bir İhtar Yapılmasına da Gerek Olmadığı )
Y6.HDE. 2005/4053AÇIKTAN FENA KULLANMA ( Halinde Akde Aykırılık Nedeniyle Tahliye İçin Kiracıya İhtar Gönderilmesine Gerek Olmadığı )
Y6.HDE. 2003/3492AÇIKTAN FENA KULLANMA ( Kira Aktine Aykırılık Nedeniyle Tahliye Davası - Sözleşmede Kiralananın Atölye Olarak Gösterilmesi/Geç Saatlere Kadar Gürültü ve Tozun İşin Mahiyetinden Kaynaklandığı )
Y6.HDE. 2010/9991AÇIKTAN FENA KULLANMA ( Tanıklar Davalı Kiracının Arkadaşları İle Birlikte Merdivenlerde İçip Taşkınlık Yaptıklarını ve Apartman Sakinlerinin Zillerine Bastıklarını Söylediği - Kiracının Bina Dahilinde Oturanlara Karşı İcabeden Vazifelerinin İhlali Niteliğinde Olup Davanın Kabulü Gereği )
Y6.HDE. 2003/2263AÇIKTAN FENA KULLANMA ( Taşınmazın Santral Binası Olarak Kullanılmasının Gerek Santral Üzerindeki Evin Gerekse Çevre Sakinlerinin Rahatsız Olacağının İleri Sürülmesi )
Y6.HDE. 2005/8285AÇIKTAN FENA KULLANMA ( Teşkil Etmeyen Akde Aykırılıklarda Süreli İhtar Tebliğ Edilmemiş İse Tahliye Kararı Verilemeyeceği )
Y6.HDE. 2004/6919AÇIKTAN FENA KULLANMA NEDENİ İLE AKDİN FESHİ VE TAHLİYE DAVASI ( Hasılat Kirası - Kiralayanın Bunun Giderilmesine Ait İhtarı Sonuçsuz Kalırsa Akdi Feshedebileceği )
Y6.HDE. 2009/9297AÇIKTAN FENA KULLANMA NEDENİYLE TAHLİYE ( Köpeklerin Dava Konusu Kiralananda ve Bahçesinde Barındırıldığı - Komşuların Ayakkabılarına Zarar Verdiği Gelen Misafirlerine Saldırdığı/Geceleri Havlayarak Rahatsız Ettiği İddiaları Kiralananın Açıktan Fena Kullanılması Kapsamında Değerlendirileceği )
Y7.CDE. 2008/15720AÇIKTAN İÇKİ SATIŞI YAPMAK ( Satış Belgesi Almadan Tütün ve Tütün Mamulleri İle Alkollü İçki Satmak Eylemleri 5728 S.K ile Yeniden Düzenlenip Bu Düzenlemenin Yürürlüğe Girdiği 08.02.2008 Tarihine Kadar Müeyyidesiz Kaldığı )
Y7.CDE. 2005/5957AÇIKTAN İÇKİ SATMAK ( İspirto ve İspirtolu İçkiler İnhisarı Kanunu'na Muhalefet - Açıktan İçki Satmak Eyleminin Yaptırımı Bulunmadığı Halde Ruhsatsız Kapalı İçki Satışı Eylemi İçin İşyerinin Kapatılmasına Karar Verilemeyeceği )
Y7.CDE. 2004/26285AÇIKTAN İÇKİ SATMAK ( Ruhsatsız İçki Satmak Suçundan Sanığın Beraati Ve İdari Yönden Gereğinin Takdiri İçin Dosyanın C.Savcılığı'na Tevdi Edilmesi Gerekirken Ağır Para Cezası İle Cezalandırılmasının Usul Ve Yasaya Aykırı Olduğu )
Y11.HDE. 2001/8755AÇIKTAN KREDİ KULLANDIRILMASI ( Çekin İbraz Tarihinde Karşılığının Bulunmamasına Rağmen Çek Bedelini Ödeyerek Açıktan Kredi Kullandırılması )
Y11.HDE. 2001/9611AÇIKTAN KREDİ KULLANDIRMA ( Ödemeler İçin Bankanın Reeskont Oranları Üzerinden Faiz İstemi )
Y19.HDE. 1996/869AÇIKTAN KREDİ KULLANDIRMA NİTELİĞİ ( Bankanın Fazla Ödeme Yapması )
YHGKE. 1998/19 – 127AÇIKTAN KREDİ KULLANDIRMAK
Y11.HDE. 1996/8995AÇIKTAN KREDİ KULLANIMI ( Çek Bedelinin Davalının Hesabında Hataen Düşülmemesi Nedeni ile Davalının Haksız Yere Parayı Kullanmış Olması )
Y17.HDE. 2005/9660AÇILAN ÇUKURA ARACIN DÜŞMESİ ( Tazminat Davası - Davalı Aski Genel Müdürlüğüne Husumet Yöneltilemeyeceğinden Davalı Yararına Maktu Vekalet Ücreti Tayini Gerektiği )
Y13.HDE. 2005/1583AÇILAN DAVADAN SONRA BAŞKA DAVAYA DÖNÜŞTÜRME ( İtirazın İptali ve İnkar Tazminatı Talebi - Davacı Vekili Mahkemeye Sunduğu Dilekçesi İle Davayı Alacak Davasına Dönüştürmesi Nedeniyle İcra İnkar Tazminatına Hükmolunamayacağı )
Y11.HDE. 2012/10728AÇILAN DAVANIN GERİ ALINMASI ( HUMK'da Davanın Atiye Bırakılması Şeklinde Bir Düzenleme Bulunmadığı Açılan Davanın Geri Alınabilmesi İçin Bu İsteğe Karşı Çıkılmamış Olması Gereği - Açılmış Davanın Geri Alınabilmesi İçin Açık Rıza Gerektiği Zımni Muvafakatin Geçerli Olmadığı )
YCGKE. 1987/9-422AÇILAN DAVANIN SONUCUNUN BEKLENMESİ ( Çeteye Yardım ve Yataklık Nedeniyle Açılan Dava İçin )
Y15.HDE. 2008/1221AÇILAN DAVAYA CEVAP VERİLMEMESİ ( Davalının Davayı İnkar Etmiş Sayılacağı İspat Külfetinin Davacıya Geçtiği )
Y6.HDE. 2007/9253AÇILAN DAVAYA ONAY ( Kiralayanların Üçünün Açtığı Davaya Dördüncü Kiralayanın Onay Vererek Katılmasının Mümkün Olmadığı )
Y6.HDE. 2005/5890AÇILAN DAVAYA PAYDAŞLARIN MUVAFAKATİ ( Olmaması Halinde Payın Tereke Adına Tescili Gereği - Elbirliği Mülkiyetinde Önalım Hakkına Konu Payın İptali İle Davacı Adına Tescili )
Y10.CDE. 2005/36AÇILAN DİĞER DAVA HAKKINDA KARAR VERİLMEMESİ ( Bila Mucip Hayvan Öldürmek - Sanık Hakkında Sövme Suçundan da Kamu Davası Açıldığı Halde Bir Karar Verilmemiş İse de Mahallinde Mahkemesince Süresi İçinde Karar Alınmasının Mümkün Olduğu )
YCGKE. 2004/2-51AÇILAN KAMU DAVASINDA ŞİKAYET EKSİKLİĞİNİN GİDERİLMESİ ( Süresi İçerisinde Sanığın Mahkemeye Başvurup Müdahil Olmasının Gerekmesi )
Y12.HDE. 1996/6178AÇILAN TAKİPLE İLGİLİ UYUŞMAZLIKLAR ( Yetkili Tetkik Mercii-Kiralananın İcra Yoluyla Tahliyesi )
Y11.CDE. 2002/7217AÇILMAMASI GEREKEN KREDİ HEBASABINI AÇTIRMAK ( Harcama Yapılması Eylemi Hakkında TCK'nın 504/1. Maddesi Yerine 503/1. Maddesine Göre Hüküm Kurulmasının Yasaya Aykırı Olduğu - Hile ve Desise ile Açtırılan Kredi Hesabının Birden Fazla Kullanılması Eyleminin Tek Suç Olarak Kabulü Gereği )
Y10.HDE. 1981/4442AÇILMAMIŞ DAVADA ALINAN BİLİRKİŞİ RAPORUNUN BAĞLAYICI OLMAYACAĞI
Y10.CDE. 2012/28381AÇILMAMIŞ DAVADAN MAHKUMİYETE KARAR VERMEK ( Sanık Hakkında Suç İşlemek Amacıyla Kurulmuş Olan Örgüte Üye Olma Suçundan Açılmış Dava Bulunmadığı - 5271 S.K. Md. 225/1 Aykırı Davranılması Hukuka Aykırı Olduğu )
Y14.HDE. 2006/10969AÇILMAMIŞ İMAR YOLLARININ VARLIĞI ( Geçit İhtiyacını Ortadan Kaldırmayacağı - Yolun Fiilen Kullanılması Bu Yerin Resmi Olarak Yola Terk Edildiği ve Yol Olarak Kullanıma Açıldığı Anlamına Gelmediğinden Yol İhtiyacı Varlığının Araştırılması Gereği )
Y4.HDE. 2012/16259AÇILMAMIŞ SAYILAN DAVA ( Açılmamış Sayılan Birleşen Dosya Davacısı Yararına Maddi Tazminata Hükmedilmeyeceği - Çelişki )
Y21.HDE. 2000/4323AÇILMAMIŞ SAYILAN DAVA ( Talep Edilen Manevi Tazminatın Zamanaşımı Süresi İçinde Yeniden Açılacak Bir Davada Değiştirilmesinin Mümkün Olmaması )
Y15.HDE. 2009/6539AÇILMAMIŞ SAYILAN DAVA (İş Bedelinin Tahsili/Zamanaşımını Kestiğinden Söz Edilemeyeceği - Zamanaşımı Süresini Kesen Bir İşlemin Varlığı da İddia Edilmediğine Göre 5 Yıllık Zamanaşımı Süresi Eldeki Davanın Açıldığı Tarihten Çok Önce Dolduğundan İstemin Reddi Gereği)
Y21.HDE. 2002/10855AÇILMAMIŞ SAYILAN DAVADA ALINAN KUSUR RAPORU ( Tarafları Bağlamaması )
YHGKE. 2009/21-484AÇILMAMIŞ SAYILAN DAVADA TALEP EDİLEN MANEVİ TAZMİNAT MİKTARI ( İsteğe İlişkin İrade Açıklaması Bağlayıcı Olup Sonra Açılan Davadaki Fazla İsteğin Reddedileceği - İş Kazası Sonucu Ölüm Nedeniyle Tazminat )
Y10.HDE. 2006/7610AÇILMAMIŞ SAYILAN DAVADAKİ KUSUR VE HESAP RAPORUNA İTİBAR EDİLEMEYECEĞİ ( İşbu Rücuan Tazminat Davasında Esas Alınması Olanaksız Olduğu )
Y21.HDE. 2013/21860AÇILMAMIŞ SAYILAN DAVADAKİ TALEPLE BAĞLI KALINMAMASI ( Açılmamış Sayılan Daha Önceki Davadaki Taleple Bağlı Kalınmaksızın Manevi Tazminatın Takdiri Gerektiği - Açılmamış Sayılan Davadaki Talebin Aşılamayacağından Bahisle Hatalı Karar Verildiği )
Y10.HDE. 2007/2943AÇILMAMIŞ SAYILAN DAVANIN RÜCU DAVASINDA DELİL OLARAK DEĞERLENDİRİLMESİ ( Sigortalı Tarafından Açıldıktan Sonra Yenileninceye Kadar İşlemden Kaldırılıp Açılmamış Sayılmasına Karar Verilen Tazminat Davasında Alınan Kusur Raporu )
Y12.HDE. 2003/24515AÇILMAMIŞ SAYILMASINA KARAR VERİLEN DAVA ( Duruşmaya Giren Davalı Avukatı Lehine Vekalet Ücretine Hükmedilmesi Gereği )
Y9.HDE. 2005/4497AÇILMAMIŞ SAYILMASINA KARAR VERİLEN DAVA ( Hukuki Sonuç Bağlanamayacağı ve Temerrüt Olarak Kabul Edilemeyeceği Faizin Eldeki Dava Tarihinden İtibaren Başlatılması Gereği )
YHGKE. 2002/8-72AÇILMAMIŞ SAYILMASINA KARAR VERİLEN DAVA ( Kadastro Tespitinin Kesinleşmesine Engel Sayılmaması )
Y8.HDE. 2001/3562AÇILMAMIŞ SAYILMASINA KARAR VERİLEN DAVADAN SONRA AÇILAN 2. DAVA ( Hak Düşürücü Süre Başlangıcı)
Y11.CDE. 2009/4065AÇILMAYAN DAVA HAKKINDA HÜKÜM KURULMASI ( Bir Olayın Açıklanması Sırasında Başka Bir Olaydan Söz Edilmesinin O Olay Hakkında Dava Açıldığı Anlamına Gelmeyeceği - İddianamede Tavsifi Yapılan Fiilin Dışına Çıkılarak Açılmayan dava Hakkında Hüküm Kurulamayacağı )
Y8.HDE. 2013/13009AÇILMIŞ BİR İSTİHKAK DAVASININ BULUNMASI ( Tereke Tespiti İstemi - Mahkemece Mirasçıların Tamamının Oluru Alınmadan Mirasçılar Arasında Görülen İstihkak Davasını Çözecek veya Konusuz Bırakacak ve Terekenin Paylaştırılması Sonucunu Doğuracak Şekilde Kararda Belirtilen Malvarlığı Unsurlarının Bir Kısım Mirasçılara Teslimine Karar Verilmesinin Usul ve Yasaya Aykırı Olduğu )
Y1.HDE. 1993/14422AÇILMIŞ BULUNAN DAVADA KİŞİNİN HAKKININ SAPTANMASINI İSTEMESİ ( Asli Katılma )
Y1.HDE. 2001/14253AÇILMIŞ DAVA ( Davanın Usulünce Düzenlenen Bir Dilekçe ile Açılması )
Y3.CDE. 1997/3999AÇILMIŞ DAVA HAKKINDA KARAR VERİLMESİ ZORUNLULUĞU ( Orman Kanunu m.91/1 )
Y10.HDE. 2009/16182AÇILMIŞ İŞÇİ ALACAKLARI DAVASI BULUNDUĞU ( Hizmet Tespit Davası - Güçlü Bir Delil Olduğu Gözetilerek Karar Verileceği )
Y2.HDE. 2010/19715AÇILMIŞ MİRASTA MİRASÇININ PAYINI DEVRALAN 3. KİŞİ ( Kendisinin Ya da Halefinin Elbirliği Mülkiyetinin Paylı Mülkiyete Çevrilmesini ve Bu İş İçin Kayyım Atanmasını İsteyemeyecekleri )
Y1.CDE. 1991/2017AÇILMIŞ VE AÇILACAK DAVALAR ( 3713 Sayılı Kanunun Uygulanması )
Y7.CDE. 1993/4922AÇLIK GREVİNDE BULUNMA ( Cezaevi Disiplin Yönetmeliği Gereği Verilen Cezaya Karşı Açılan Davanın Hangi Mahkemede Görülmesinin Gerekmesi )
Y3.CDE. 2012/29985AÇMA ( 6831 S.K.'da Yapılan Değişiklikten Önce Ağaç Kesmenin Suçun Unsuru Olarak Kabul Edildiği - Açma Eyleminin Tarihinin Belirleneceği )
Y3.CDE. 2010/3668AÇMA ( Devlet Ormanı Sayılan Yerde Orman Örtüsünü Kaldırmak Suretiyle Bina Yapmak/İnşaat Devam Etse Dahi Eylemin Tamamlanmış Sayılacağı - Açma Eyleminden Dolayı Ceza Tayin Edileceği )
Y3.CDE. 2012/13273AÇMA ( Orman Kanunu'na Aykırılık - Mahallinde Keşif Yapılarak Hava Fotoğrafı da Getirtileceği )
Y3.CDE. 2003/4844AÇMA ( Orman Örtüsünün Kaldırılma Tarihinin Belirlenerek Eylemin Açma mı İşgal mi Olduğunun Belirlenmesinin Gerekmesi )
Y3.CDE. 2004/7600AÇMA ( Yapmaksızın Sahayı İşgal Ettiğinden Bahisle İşgal Suçundan Kamu Davası Açıldığı - Eyleminin Açma Olarak Kabulü Halinde Ek İddianame Düzenlettirilmesi ya da CMUK Md. 259 Uyarınca İşlem Yapılması Gerektiği )
Y3.CDE. 2006/7800AÇMA (Orman Diri Örtüsünün Tahrip Edilerek Açma Yapılıp Ağaç Dikildiği - Orman Diri Örtüsünün Hangi Tarihte Kaldırıldığı Bilirkişiye Açıklattırılarak Ağaçlandırma Giderinin Tespit Edilip Edilemeyeceğinin Araştırılması Gereği)
Y3.CDE. 2003/6196AÇMA AMACI ( Kesilen Ağaçların Adeti Gözetilerek Sanığın Eyleminin Açma Amacına Yönelik Olup Olmadığının Belirlenmesi )
Y3.CDE. 2002/1224AÇMA AMAÇLI AĞAÇ KESMEK ( Sanığın Çelişkili Açıklamaları Karşısında Öncelikle Orman Mühendisinden Ağaçların Kesim Tarihinin Belirlenmesinin İstenmesi )
Y3.CDE. 2004/7851AÇMA KASTI ( Ormandan Ağaç Kesme - Orman Bilirkişisine İzinsiz Ağaç Kesme Eyleminin Açma Kastına Yönelik Olup Olmadığının Açıklattırılması ve Kesim Yapılan Sahanın Kimin Tasarrufunda Bulunduğunun Tespiti Gereği )
Y3.CDE. 2003/9752AÇMA SUÇU ( 10-12 Yıllık Eski Açma Olması Nedeniyle İşgal Faydalanma Suçunun Oluştuğu )
Y3.CDE. 2004/5316AÇMA SUÇU ( Açılmış Bir Davanın Bulunmadığı Gözetilmeden Yazılı Şekilde Hüküm Tesisi İsabetsiz Olduğu )
Y3.CDE. 2004/13433AÇMA SUÇU ( Ağaç Kesme Eyleminin Açma Suçunun Unsuru Olduğu Kabul Edilmesi Gereği )
Y3.CDE. 2004/750AÇMA SUÇU ( Bitki Örtüsünün Açıldığı Yere İlişkin Ağaçlandırma Giderlerine de Hükmedilmesi Gereği )
Y3.CDE. 2009/3659AÇMA SUÇU ( Orman Örtüsü Kaldırılıp Kaldırılmadığının Tesbit Edilerek Bilirkişi Raporuyla Suç Tutanağı Arasında Oluşan Çelişkilerin Giderilmesi ve Sanığın Eyleminin İşgal ve Faydalanma mı Açma Suçunu mu Oluşturduğunun Tayini Gerektiği )
Y3.CDE. 2004/17078AÇMA SUÇU ( Sanığın Eyleminin 6831 S.Y'nın 109. Maddesi Kapsamında Kalması ve Bu Suçun da Karar Tarihi İtibariyle de Zamanaşımına Uğraması Nedeniyle Emvalin Sahibine İadesine Karar Verilmesi Gerektiği )
Y3.CDE. 2004/10742AÇMA TARİHİ ( İşgal ve Faydalanma - Suça Konu Yerin Sanık Hakkında Zabıt Düzenlenen Yerle Aynı Yer Olup Olmadığı Genişletme Yapılıp Yapılmadığı Bu Tarihten İtibaren İşgal ve Faydalanmanın Devam Edip Etmediğinin Açma Tarihi Bilirkişiye Açıklattırılması Gerektiği )
Y3.CDE. 2002/6491AÇMA TARİHİNİN BELİRLENMESİ ( Raporda Açma Tarihi Konusunda Açıklık Bulunmaması-Bilirkişinin Duruşmaya Celp Edilerek Açma Tarihinin Sorulması )
Y3.CDE. 1990/316AÇMA TUTANAĞINDAN SONRA EKİMİN İKİNCİ EYLEM VE MÜSTAKİL SUÇ OLUŞTURMASI
Y3.CDE. 2004/7644AÇMA VE İŞGAL ( Orman Suçu - Eylemin Niteliği Açma ve İşgal Edilen Yerlerin Yüzölçümü Açma Tarihleri Kesin Olarak Belirlenip Sonucuna Nazaran Suç Vasfının Tayini İle Tazminat ve Ağaçlandırma Giderinin Tesbiti Gerektiği )
Y3.CDE. 2004/8266AÇMA VE İŞGAL ( Raporda Krokide A İşaretli Kısmın Yeni Açma Olup B İşaretli Kısımda İşgal ve Faydalanma Eyleminde Bulunulduğunun Bildirilmesine Göre Bilirkişi Raporları Arasındaki Çelişkinin Giderilmesi Gerektiği )
Y3.CDE. 2004/6577AÇMA YAPMA ( Ormandan - Konusunda Uzman 3 Kişilik Orman Mühendisleri Marifetiyle Yeniden Keşif Yapılarak Toprak Yapısı Meyli Muhafaza Karekteri Ağaç Kesmek Suretiyle Yapılıp Yapılmadığının Araştırılması Gerektiği )
Y3.CDE. 2004/21426AÇMA YAPMAK ( Ağaçların Bu Amaçla Kesilip Kesilmediği Yönünde İmzacı Tanıklardan En Az Birisi Hazır Bulundurulmak Suretiyle Konusunda Uzman Bir Başka Orman Mühendisi Bilirkişi Aracılığı ile Keşif Yapılması Gerektiği )
Y3.CDE. 2004/5705AÇMA YAPMAK ( Suretiyle Ağaçların Kesilip Kesilmediği Yönünde Oluşan Çelişki Karşısında İmzacı Tanıklardan En Az Birisi Hazır Bulundurulmak Suretiyle Konusunda Uzman Bir Başka Orman Mühendisi Bilirkişi Aracılığı ile Keşif Yapılması Gereği )
Y3.CDE. 2006/14195AÇMADA SUÇUN SÜBUTU ( Suça Konu Sahanın Dört Taraftan Orman Bitki Örtüsü Olan Pırnal Meşeleri Akçakesme ve Muhtelif Orman Bitki Örtüsü Devamında Kızılçam Ağaçları Olan Devlet Ormanı İle Çevrili Olduğu - Suç Kastının Yokluğundan Bahsedilmeyeceği )
Y3.CDE. 2003/5409AÇMADAN HASIL OLAN EMVAL ( Açmadan Hasıl Olan ve Yedieminde Bulunan Emval Hakkında Bir Karar Verilmesinin Gerekmesi )
Y11.HDE. 2003/4620AD ( Karışıklığa Meydan Verebilecek Tanıtma Vasıtalarıyla İltibasa Yol Açılmasının İyi Niyet Kurallarına Aykırı Bir Davranış Olarak Kabul Edilmesi )
Y17.HDE. 2012/6345AD DEĞİŞİKLİĞİ TALEBİ (Nüfusa Yanlış Kaydedilen Adın Değiştirilmesi İstemi/Haklı Nedenle Adın Değiştirilmesi Davası Olduğu ve Çekişmesiz Yargı İşi Sayıldığı - Görevli Mahkemenin Sulh Hukuk Mahkemesi Olduğu )
Y18.HDE. 1996/2181AD DEĞİŞTİRİLMESİ İSİM DEĞİŞTİRİLMESİ ( Çifte vatandaşlık )
Y18.HDE. 2007/3215AD DEĞİŞTİRME ( Kişinin Toplum İçinde Tanındığı Adını Taşıma Talebinin Haklı Neden Olduğu - Davanın Ancak Bir Kez Açılabileceği )
Y18.HDE. 2005/2602AD DEĞİŞTİRMEDE HAKLI NEDEN ( Davacının Doğumundan Beri Yaşadığı Ülkede Benjamin Adıyla Çağrılıp Tanındığından Cüneyt Olan Adın Benjamin Cüneyt Olarak Değiştirilmesi İsteminin Kabulü Gereği )
Y18.HDE. 2008/9439AD DÜZELTİLMESİ KONUSUNDA ÖZEL YETKİLİ VEKALETNAME ( Özel Yetkiyi de İçeren Verilmiş Bir Vekaletname Bulunup Bulunmadığı Sorularak Varsa Dosyasına Konulması Gerektiği )
Y18.HDE. 2005/1678AD SOYADI VE YAŞ DÜZELTME DAVALARI ( İlgilinin Oturduğu Yer Asliye Hukuk Mahkemesinin Yetkili Olduğu - Kanunla Belirlenmiş Özel Yetki Kuralı Olduğundan Re'sen Nazara Alınacağı )
Y12.HDE. 2001/509AD VE SOYAD YAZILARAK ATILAN İMZA ( Geçerliliği - Borçlunun Ad ve Soyadını Yazarken İmza Atmayı Amaç Edinmesi Gereği )
Y18.HDE. 2011/12222AD VE SOYADI DEĞİŞİKLİĞİ ( Hasan Basri Adının "Brusk Zander Brandon" Olarak Değiştirildiği Ancak "Southall" Soyadının 2525 S.K. Md. 3 ve Soyadı Nizamnamesi Md. 5 ve 7'ye Aykırılığı)
Y18.HDE. 2007/11231AD VE SOYADI DEĞİŞİKLİĞİ DAVALARI ( C. Savcısı İle Nüfus Müdürü Veya Memurunun Hazır Bulunması ve Kararın Onların önünde Verilmesi Zorunluluğu - Nüfus Kayıtlarının Düzeltilmesi )
Y18.HDE. 2004/10207AD VE SOYADI DEĞİŞİKLİĞİ DAVALARI ( Cumhuriyet Savcısı İle Nüfus Müdürü veya Memurunun Bulunması ve Kararın Onların Önünde Verilmesinin Zorunlu Olduğu )
Y18.HDE. 2008/3994AD VE SOYADI DEĞİŞTİRİLMESİ ( Haklı Nedenin Ortaya Çıkması İçin Süre Sınırlaması Bulunmadığı - Ad Değiştirildiği Sırada Soyadın Değiştirilmesi İçin Bulunmayan Haklı Nedenin Daha Sonradan da Ortaya Çıkabileceği )
Y18.HDE. 2005/4201AD VE SOYADI DEĞİŞTİRME TALEBİ ( Davacının Duruşmadaki Hal ve Hareketlerinden Davacının Davaya İcazet Verdiği Anlaşıldığı - Davacı Vekiline Dava İle İlgili Özel Yetkiyi İçeren Vekaletname İbrazının İstenmesine Gerek Bulunmadığı Halde Bunun İçin 10 Günlük Süre Verilmesi Doğru Görülmediği )
Y18.HDE. 2013/13254AD VE SOYADI DÜZELTİLMESİ ( Çekişmesiz Yargı Kapsamında Bulunduğu/Görevin Aksine Bir Düzenleme Bulunmadığı Takdirde Sulh Hukuk Mahkemesi Olduğu - 5490 S.K. Md. 36'da Davanın Asliye Hukuk Mahkemesinde Açılacağı Hükmünün Gözetilmesi Gerektiği )
Y18.HDE. 2013/10252AD VE SOYADI DÜZELTİLMESİ (Çekişmesiz Yargı Kapsamında Bulunduğu - Çekişmesiz Yargı İşlerinde Görevli Mahkemenin Aksine Düzenleme Bulunmadığı Sürece Sulh Hukuk Mahkemesi Olduğu/5490 S.K. Md.36 Uyarınca Asliye Hukuk Mahkemesinde Görüleceği)
Y18.HDE. 2013/4954AD VE SOYADI DÜZELTİLMESİ İŞLERİ ( Çekişmesiz Yargı Kapsamında Bulunduğu - HMK'nun 383. Md.sinde İse Çekişmesiz Yargı İşlerinde Görevli Mahkemenin Aksine Bir Düzenleme Bulunmadığı Sürece Sulh Hukuk Mahkemesi Olduğu )
Y18.HDE. 1996/8139AD VE SOYADI DÜZELTME DAVALARI ( Kayıt Düzeltme Davalarında Yetkili Mahkeme )
Y14.HDE. 2006/5387AD VE SOYADI İLE SİCİL NUMARASI ( Mahkeme İle Hakim veya Hakimlerin ve Tutanak Katibinin/Karar Başlığında Yer Alması Gerektiği - Aksi Hal Bozma Nedeni Olduğu )
Y7.CDE. 1988/8655AD VE SOYADI TAŞIMAYIP SADECE İMZA BULUNAN ÇEK ( Geçerli Olduğu )
Y12.HDE. 2009/18803AD VE SOYADIN YAZILI OLMASI ( Takipten Sonraki Vadeyi İçeren Bonolardaki Alacak Muaccel Olmadığından Takip Konusu Yapılamayacağı )
Y8.HDE. 2003/3522AD VE SOYADININ DÜZELTİLMESİ ( Verilen Hüküm Usul ve Kanuna Aykırı Olduğundan Öncelikle Davacı Vekiline Tapuda Baba Adı ve Soyadı Düzeltilmesi Davası Açması İçin Uygun Süre ve İmkan Tanınması Gereği - Tapu İptali ve Tescil )
Y18.HDE. 2007/7881AD VE SOYADININ HUKUKİ STATÜSÜ ( Kişi Haklı Nedenlere Dayanarak Adının Değiştirilmesini Hakimden İsteyebileceği - Adın Düzeltilmesi İstemi )
Y18.HDE. 2004/10712AD YA DA SOYADI DEĞİŞTİRİLMESİ TALEBİ ( Hakimden İstenebilmesi İçin Bu İstemin Haklı Nedenlere Dayanması Gereği )
Y3.CDE. 1992/10594ADA ÇAYI VE KEKİK OTU TOPLAYIP NAKLETMEK ( Orman Suçu - Görevsizlik Kararı Verilmesi Zorunluluğu )
Y18.HDE. 2013/17809ADA PARSEL NUMARASI DEĞİŞTİRİLEN TAŞINMAZ HAKKINDA KARARIN TAVZİHİ ( Kamulaştırmasız El Atma Sebebiyle Tazminat Davası/Karardan Önce Yenileme Kadastrosu yapılması ve Ada Parsel Numarasının Değişmesi/Eski Bilgilerin Yazılmasının Maddi Hata Olduğu - Hükmün Tavzih Edileceği )
Y12.HDE. 2003/10671ADA YÖNETİMİ ( Takibi Yapan Ada Yönetiminin 634 Sayılı Yasaya Göre Tüzel Kişiliği Olup Olmadığının Belli Olmaması )
Y5.CDE. 1978/2182ADABI UMUMİYE VE NİZAMI AİLE ALEYHİNDE CÜRÜMLER ( Reşit Olmayan Mağdureyi Zorla Kaçırmaya Eksik Derecede Teşebbüs )
Y5.CDE. 1976/2731ADABI UMUMİYE VE NİZAMI AİLE ALEYHİNDE CÜRÜMLER ( Sanığın Karısını Önceden Temin Ettiği Erkeklere Para Karşılığımda Teslim Etmesi )
Y1.CDE. 1981/11ADAK ÖLDÜRME ( Ağaç Kesme Yüzünden Çıkan Kavgada Öldürülenin Kafa Kemiklerinde Kırık ve Çatlak Oluşmayacak Biçimce Nacağın Künt Yanıyla Bir Kez Vurulması Sonucu Adamın Ölmesi )
YHGKE. 2011/4-418ADALET BAKANININ BEYANI ( Kişilik Haklarının İhlali Nedeniyle Manevi Tazminat Talebi/Davalı Adalet Bakanının Beyanlarının Kamuoyunu Aydınlatma Görevi Sınırları İçinde Kaldığı - Davanın Reddi Gerektiği )
Y4.CDE. 2011/1635ADALET BAKANININ İZNİ ( Devletin Askeri veya Emniyet Teşkilatını Alenen Aşağılama Suçunu İşleyen Kişi Hakkında Soruşturma Başlamasının Adalet Bakanının İzin Vermesi Koşuluna Bağlı Olduğu )
Y9.CDE. 2008/2009ADALET BAKANININ İZNİNE BAĞLI SORUŞTURMA ( Devletin Kurum ve Organlarını Aşağılama Suçu Hakkında Soruşturma Yapılması Adalet Bakanının İznina Bağlı Olduğu )
YCGKE. 1976/4-340ADALET BAKANININ YAZILI EMİR VERMESİ ( Mahkemenin Bozma Kararına Karşı Direnmede Bulunamaması )
YCGKE. 1976/4-509ADALET BAKANININ YAZILI EMİR YOLUNA BAŞVURMASI ( Kanuna Muhalefet Halinin Çok Ciddi Olmasının Gerekmesi )
Y3.HDE. 2008/19284ADALET BAKANLIĞI ALEYHİNE AÇILAN DAVA ( İcra ve İflas Dairesi Görevlilerinin Kusurlarından Doğan Tazminat - Hükmün Adalet Bakanlığı Hakkında Kurulması Gerektiğinin Gözetilmesi Gerektiği )
Y1.CDE. 2002/3120ADALET BAKANLIĞI İŞLEMİNİN İPTALİ (Cezaevi Yönetim Kurulu Başkanlığı'nca Belirlenen Hükümlünün Açık Cezaevine Ayrılma Hakkı - Uygun Görülmemesi Kararının İnfaz Hakimliğince İptali)
Y9.CDE. 2012/4775ADALET BAKANLIĞI İZNİ ( Devletin Askeri veya Emniyet Teşkilatını Alenen Aşağılama - Bu Suçtan Dolayı Kovuşturma Yapılmasının Adalet Bakanının İznine Bağlandığı/Gerekli İzin İstendikten Sonra Sonucuna Göre Sanığın Hukuki Durumunun Takdir Edileceği )
Y9.CDE. 2002/1511ADALET BAKANLIĞI İZNİ ( Hükümlünün Bir Ceza İnfaz Kurumundan Diğerine Nakli - Şikayet Üzerine Görevsizlik Kararı Verilmesi )
Y9.CDE. 1978/1069ADALET BAKANLIĞI İZNİ ( Sanık Hakkında Takibat Yapılması İçin Bakanlık İzni Verilmesi Gereken Durumlarda İzin Vermeye Bakanlık Müsteşarının da Yetkili Olması )
Y13.HDE. 2013/19629ADALET BAKANLIĞI TARAFINDAN AÇILAN YEDİEMİN DEPOLARI ( Ücret Tarifelerinin Sadece Bakanlıkça İşletilen Depolar İçin Geçerli Olduğu - Özel Yediemin Depolarına İlişkin Ücret Uyuşmazlıklarında da Bu Tarifedeki Kurallardan Yararlanılarak Hacizli Eşyanın Değeri Depoda Kaldığı Sürenin Uzunluğu ve Ortaya Çıkan Ücretin Fazlalığı Dikkate Alınarak Hakkaniyet İndirimi Yapılması Gerektiği )
Y2.HDE. 1995/1564ADALET BAKANLIĞI TEKLİFİ ( Yargıtayca İncelenmeksizin Kesinleşen Hükümlerin Bakanlığın Göstereceği Lüzum Üzerine Cumhuriyet Başsavcısı Tarafından Kamu Yararına Temyiz Olunması )
Y13.HDE. 2013/4797ADALET BAKANLIĞI ÜCRET TARİFESİ ( Davacı Adalet Bakanlığı Ücret Tarifesine Göre Hesaplanacak Yedieminlik Ücretinin Kendisine Ödenmesini İstediği - Adalet Bakanlığı Tarifesi Hükümleri Gözetilmek Suretiyle Yedieminlik Ücretinin Tespiti İle Belirlenecek Miktara Karar Verileceği )
Y7.CDE. 2006/8258ADALET BAKANLIĞI'NA BAĞLI HAKİM VE SAVCILAR ( Hakim ve Savcıların Kişisel Suçları - Merkez Bağlı ve İlgili Kuruluşlarındaki Hakim ve Savcıların Kişisel Suçları Hakkında Soruşturma ve Kovuşturmanın Ankara Cumhuriyet Başsavcısı ve Ağır Ceza Mahkemesine ait Olduğu )
Y4.HDE. 1998/9027ADALET BAKANLIĞINA HUSUMETİN YÖNELTİLEMEMESİ ( Hakimlerin Hukuka Aykırı Fiillerinden Dolayı Tazminat Davasında )
YCGKE. 2009/7-159ADALET BAKANLIĞINA İHBARDA BULUNULMASI ( Yasa Yararına Bozma Başvurusu Nedeniyle Yapılan İnceleme Sırasında Adalet Bakanlığının İstem Yazısında İleri Sürülmeyen ve Sonuca Etkili Bulunan Başkaca Hukuka Aykırılıklar Görüldüğünde Bu Yönlerden de Başvuruda Bulunulmasını Sağlamak Bakımından Bulunulması Gerektiği )
Y4.HDE. 1986/5464ADALET BAKANLIĞINA KARŞI AÇILAN TAZMİNAT DAVASI ( Ölenin Hükümlü Olması ve İlişkinin İdare Hukuku Alanına Girmesi Nedeniyle İdari Yargının Görevli Olması )
YCGKE. 1971/384ADALET BAKANLIĞINCA VERİLEN KOVUŞTURMA İZNİ ( Dava Süresinde Hesaba Katılmayacak Günler Nedeniyle Davanın Süresinde Açılmadığının Anlaşılması )
YİBGKE. 1977/3ADALET BAKANLIĞINCA VERİLEN YAZILI EMİR ( Erteleme İstekleri Hakkında Olumlu Yada Olumsuz Kararı Kapsayan Bir Hüküm Verilmemesi )
Y9.CDE. 1994/5877ADALET BAKANLIĞINDAN İZİN ALINMASI ( Basın Suçlarında Kamu Davası Açma Süresi-Sanık Hakkında Kamu Davasının Açılması )
Y9.CDE. 1983/794ADALET BAKANLIĞINDAN TAKİP İZNİ ALINMASI ( Cumhurbaşkanlığına Hakaret Suçu Nedeniyle )
Y4.HDE. 2011/5970ADALET BAKANLIĞINDAN TAZMİNAT İSTEMİ ( İsmini Kullanan Kişi Hakkında Verilen Mahkumiyet Kararının İnfazı İçin Yakalanarak Haksız Yere 27 Gün Hapiste Yatan Davacı - Asliye Hukuk Mahkemesinin Görevli Olduğu/Ağır Ceza Mahkemesinda Görülemeyeceği )
YCGKE. 1976/246ADALET BAKANLIĞININ GÖREVLİ MAHKEMEYİ BELİRLEME YETKİSİ ( Mermi Kaçakçılığı Davasında Birden Fazla Görevli Mahkeme Bulunması )
YCGKE. 1976/2-320ADALET BAKANLIĞININ GÖREVLİ MAHKEMEYİ TESBİTİ ( O Yerdeki Diğer Mahkemelerin Görevsizlik Kararı Verme Mecburiyeti )
Y9.CDE. 2009/6883ADALET BAKANLIĞI'NIN İZNİ ( Türk Milletini Türkiye Cumhuriyeti Devletini Devletin Kurum ve Organlarını Aşağılama - Kovuşturma Yapılmasının Adalet Bakanı'nın İznine Bağlanmış Olduğunun Gözetileceği )
Y9.CDE. 2003/887ADALET BAKANLIĞININ İZNİNE BAĞLI SUÇLAR ( Hükümetin Manevi Şahsiyetini Tahkir ve Tezyif Suçu )
Y9.CDE. 2003/2577ADALET BAKANLIĞININ İZNİYLE TAKİP EDİLECEK SUÇ ( Cumhuriyeti Alenen Tahkir ve Tezyif Etmek )
Y5.CDE. 1991/1922ADALET BAKANLIĞININ TALEBİ BULUNMADAN YARGILAMA YAPILMASI ( Daha Önce Almanya'da Cezalandırılmış Kişi - Yurt Dışına Uyuşturucu İhraç Etmek )
Y7.CDE. 2002/10429ADALET BAKANLIĞININ TEKLİFİ ( Hangi Mahkemenin İhtisas Mahkemesi Olarak Görevlendirileceğine Adalet Bakanlığının Teklifi Üzerine Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulunun Karar Vermesi )
YCGKE. 2012/6-58ADALET DAĞILIMINDA İSTİKRARIN SAĞLANMASI ( Sanıkların Özel Yetkili Ağır Ceza Mahkemesinin Görev Alanına Giren Suçlardan Beraat Kararı Verildiği - Görev Alanına Girmeyen Yağma ve Kişiyi Hürriyetinden Yoksun Kılma Suçlarından da Mahkumiyet Kararı Verebileceğinin Gözetileceği )
Y12.CDE. 2011/18556ADALET HAKKANİYET VE NASAFET KURALLARINA UYGUN BİR CEZAYA HÜKMEDİLMESİ GEREKTİĞİ ( Asgari Haddin Çok Üzerinde Temel Ceza Tayin Edilerek Teşdidin Derecesinde Yanılgıya Düşülmek Suretiyle Fazla Ceza Tayininin Yasaya Aykırı Olduğu )
Y20.HDE. 2005/10780ADALET KOMİSYONU BAŞKANLIĞINCA YETKİLENDİRME ( Her İki Asliye Hukuk Hakiminin de Davadan Çekinmesi Nedeniyle Yetkilendirme Yolu İle Davaya Bakacak Hakimin Belirlenmesi Gerektiği - Merci Tayini Yapılmasına Gerek Bulunmadığı )
Y9.HDE. 2013/16507ADALET KOMİSYONU KARARI ( İlave Tediye Alacağı/Dava Islah Edildiği Halde Islah Harcının Yatırılmadığı - Adalet Komisyonu Kararı Bulunmasının Harç Konusunda Sonuca Etkili Olmadığı/Islah İşlemi Yok Sayılarak Karar Verileceği )
YCGKE. 2003/4-318ADALET MÜFETTİŞİ RAPORU ( Hakimin Görevi Savsaması - Bazı Dosyaların İnfaza Verilmesinde Bazılarının Yargıtay'a Gönderilmesinde Bazılarının da Tebliği Sürelerinde Gecikmeler Olması - Gerekçeli Kararların Yazılmasından Sonra Gecikme İle Kısa Kararların Yazılması )
YCGKE. 2009/4.MD-108ADALET SİSTEMİNDEKİ YETERSİZLİK ( C. Savcısının İhmali Davranışla Görevi Kötüye Kullandığı İddiası/HSYK'nın Savcıların Yıllık İş Yükünü 1000 Olarak Belirlediği - Adliyedeki Fiziki Yetersizlik ve İş Yükü Dikkate Alındığında Suçun Oluşmadığının Gözetileceği )
Y12.CDE. 2013/8360ADALET VE HAKKANİYETE UYGUN CEZA BELİRLENMESİ ( Sanığın Hız Sebebiyle n Kullandığı Aracın Hakimiyetini Kaybederek İki Kişinin Ölümüne Sebep Olduğu - Tam Kusurlu Olduğu/Suçun İşleniş Biçimi Kusurun Yoğunluğu ve Cezanın Alt Sınırı da Dikkate Alınarak Ceza Belirleneceği )
Y7.CDE. 2013/5127ADALET VE HUKUK GÜVENLİĞİ ( Hukuka Aykırı Delillerin Delil Olarak Kabul Edilemeyeceği Hükmünün Adaleti ve Hukuk Güvenliğini Gerçekleştirilmeyi Engellememesi Gerektiği - Arama Kararı Olmadan Sanığın Bagajında Ele Geçirilen Sahte Parfümlerin İnsan Sağlığına Zararlı Olduğu/Yaşam Hakkı Diğer Hakların Üzerinde Olduğundan Bu Eşyaların Delil Olarak Değerlendirilebileceği )
Y12.CDE. 2011/23802ADALET VE KANUN ÖNÜNDE EŞİTLİK İLKESİ ( İşlenen Fiilin Ağırlığıyla Orantılı Ceza ve Güvenlik Tedbirine Hükmedileceği )
Y12.CDE. 2012/20352ADALET VE KANUN ÖNÜNDE EŞİTLİK İLKESİ ( Sanığın Tamamen Kusurlu Olduğu Olayda Bir Kişinin Hayatını Kaybettiği ve Sanığın Taksirinin Yoğunluğu Gözetilerek Hak ve Nefasete Uygun Ceza Tayin Edileceği - Asgari Hadden Ceza Tayin Edilmemesi Gerektiği )
YCGKE. 2012/9-91ADALET VE KANUN ÖNÜNDE EŞİTLİK İLKESİ (146 Promil Alkollü Olan Sanığın Aracı İle ve Bilinçli Taksirle 1 Kişinin Ölümü ve 1 Kişinin Yaralanmasına Sebebiyet Verdiği Olay - Cinayete Yakın Bir Olay Gerçekleştirmiş Olması Karşısında 6 Yıllık Cezanın 5237 S.K. Md 3/1'e Aykırı Olmadığı )
Y2.CDE. 2013/13644ADALET VE NASAFET KURALLARI (Temel Ceza Belirlenirken Bağlı Kalınması Gerektiği - Yargılama Konusu Eylemin Niteliği ve Dosya İçeriğine Uygun Olarak Orantılılık İlkesi Kapsamında İrdelenip Gerekçelendirilerek Karar Yerinde Gösterilmesi Gerektiği)
YCGKE. 1973/333ADALET VE NESAFET KURALLARI ( Cezanın İki Hat Arasında Tayin ve Takdirinin Hakimin Takdirinde Olması )
Y11.CDE. 2002/10345ADALET VE NESAFET KURALLARI ( Cezanın Kişiselleştirilmesi/Takdirde Yanılgı ve Zafiyete Düşülmemesi Gereği - Alt ve Üst Sınır Arasındaki Cezanın Belirlenmesi )
Y5.CDE. 1996/2923ADALET VE NESAFET KURALLARI ( İki Sınır Arasındaki Cezanın Belirlenmesi Aşamasında )
Y5.CDE. 1997/232ADALET VE NESAFET KURALLARI ( İki Sınır Arasındaki Cezanın Belirlenmesinde Gözönünde Tutulmasının Gerekmesi )
Y11.HDE. 2003/4227ADALETE OLAN GÜVEN ( Hukuk Hakiminin Ceza Hukukunun Mesuliyete Dair Hükümleri ile Bağlı OImamasına Rağmen Farklı Kusur Oranlarına Ulaşılmasının Adalete Olan Güveni Sarsabilmesi )
Y11.HDE. 2001/9731ADALETE UYGUN MİKTAR ( Hakimin Manevi Zarar Adı ile Hak Sahibine Verilmesine Karar Vereceği Para Tutarının Adalete Uygun Düşmesinin Gerekmesi )
Y4.HDE. 2000/12437ADALETE UYGUN OLMA KOŞULU ( Hakimin Özel Halleri Gözönünde Tutarak Manevi Zarar Adı İle Hak Sahibine Verilmesine Karar Vereceği Paranın Tutarı )
Y4.HDE. 2001/2961ADALETE UYGUN OLMA KOŞULU ( Hakimin Özel Halleri Gözönünde Tutarak Manevi Zarar Adı İle Hak Sahibine Verilmesine Karar Vereceği Paranın Tutarı )
YHGKE. 2006/11-369ADALETE UYGUN TAZMİNAT ( Trafik Kanunu Kapsamında Haksız Eyleme Dayalı Maddi ve Manevi Tazminat - Davacının Ekonomik ve Sosyal Durumu Yeterince Araştırıldıktan Sonra Davacı Yönünden Daha Ilımlı ve Adalete Uygun Makul Bir Manevi Tazminat Takdiri Gereği )
Y4.HDE. 1992/7276ADALETE UYGUNLUK ( Manevi Tazminat Miktarının Tayininde )
Y4.HDE. 1997/2052ADALETE UYGUNLUK ( Manevi Tazminatın Tutarının Adalete Uygun Olmasının Gerekmesi )
YHGKE. 1984/305ADALETİN GERÇEKLEŞMESİNİ SAĞLAMA ( Karar Düzeltme Yoluyla Giderilmesi )
YHGKE. 2010/7-216ADAM ÇALIŞTIRAN SIFATI ( Tacirler Arasındaki Haksız Eylem Nedeniyle Tazminat - İstisna Sözleşmesi İşe İlişkin Talimatların İşverenin Görevlendireceği Kişinin Vereceği ve Buna Yüklenicinin Uyacağına İlişkin Hükümlerin Bulunması/Davalı İstanbul Büyük Şehir Belediyesi Bakanlığının Adam Çalıştıran Konumunda Olduğu )
Y7.HDE. 2005/3704ADAM ÇALIŞTIRAN SIFATI İLE KUSURSUZ SORUMLULUK ( Sözleşme Getirtilip Zararın Meydana Geldiği Tarihte Davalı Karayolları Gn. Md.'nün İşin Yapımı Sırasında Diğer Davalıyı Kontrol ve Denetim Yükümlülüğünün Bulunup Bulunmadığının İncelenmesi Gereği )
Y7.HDE. 2009/6855“ADAM ÇALIŞTIRAN" SIFATIYLA SORUMLULUK ( Haksız Fiilden Kaynaklanan Maddi Tazminat - İş Sahibi İle Yüklenici ve Kepçe Sahibi Arasında Bağımlılık İlişkisi Bulunduğu - İş Sahibi İle Yüklenici "Adam Çalıştıran" Sıfatıyla Hasara Sebebiyet Verdiği Anlaşılan Kepçe Sahibi İse "Araç İşleten" Sıfatıyla Kusursuz Sorumlu Olduğu )
Y19.HDE. 1993/8957ADAM ÇALIŞTIRANIN ( İSTİHDAM EDENİN ) SORUMLULUĞU ( Sorumluluktan Kurtulabilme Şartı )
Y4.HDE. 2004/13122ADAM ÇALIŞTIRANIN KUSURU NEDENİYLE UĞRANILAN ZARAR ( Olay Tarihi Dikkate Alındığında 5 Yıllık Zamanaşımı Süresi İçinde Manevi Tazminat Davasının Açılabileceği )
Y11.HDE. 2007/5496ADAM ÇALIŞTIRANIN MESULİYETİ ( Banka Personelinin Usulsüz İşlerinden Doğan Müşteri Zararından Adam Çalıştıran Sıfatıyla Bankanın Sorumlu Olduğu )
Y4.HDE. 1977/6142ADAM ÇALIŞTIRANIN RÜCU ( Çalıştırılanın Kusuru Oranında Edilmesi )
Y4.HDE. 1977/197ADAM ÇALIŞTIRANIN RÜCUU ( Çalıştırdığı Kimseye Karşı İşlenilen Kusur )
YHGKE. 1994/11-178ADAM ÇALIŞTIRANIN SORUMLULUĞU ( Banka Çalışanının Sahte Ödeme Talimatı ile Büyük Ödeme Yapması )
Y3.HDE. 2012/22903ADAM ÇALIŞTIRANIN SORUMLULUĞU ( Banka Yönünden - Manevi Tazminat Davası/Tarafların Ekonomik ve Sosyal Durumları ve Davalının Yaralanma Derecesi Dikkate Alındığında Hakkaniyete Uygun Bir Tazminata Hükmedilmesi Gerektiği )
Y11.HDE. 2002/9647ADAM ÇALIŞTIRANIN SORUMLULUĞU ( Bankalar Bu Sıfat İlede Sorumlu Olduklarından Davacının Hesabından Üçüncü Şahıs Tarafından Çekilen Paranın Tazmininin Gerekmesi )
Y4.HDE. 2012/2522ADAM ÇALIŞTIRANIN SORUMLULUĞU ( Dava Konusu Eylemin Olay Tarihinde Yürürlükte Bulunan Türk Ceza Kanununa Göre İstisna Niteliğinde Olduğu Bu Durumda Adam Çalıştıran Sıfatını Taşıyan Davalı Bakımından da Uzamış Ceza Davası Zamanaşımı Süresinin Göz Önünde Tutulması Gerektiği - Haksız Eylem Nedeniyle Maddi Tazminat Davası )
Y4.HDE. 2001/13178ADAM ÇALIŞTIRANIN SORUMLULUĞU ( Davacı İdarenin Adamının Kusurunun da Yol Açtığı Eylemde Onunla Birlikte Kusurlu Olan Davalı Şirketin Sorumlu Tutulmasının Yasa Gereği Olması )
YHGKE. 2010/7-673ADAM ÇALIŞTIRANIN SORUMLULUĞU ( Davalı Belediyenin Alt Geçit Yol Düzenleme İşlerini Başka Şirketler Eliyle Eser Sözleşmesine Dayalı Olarak Yaptırdığı - Üçüncü Kişilere Verilen Zararların Giderilmesi Amacıyla Açılan Davaların Adli Yargıda Görüleceği )
Y11.HDE. 2003/7779ADAM ÇALIŞTIRANIN SORUMLULUĞU ( Davalılar Arasında Yapılan Sözleşme Getirtilerek Davalılar Arasındaki Hukuki İlişki Değerlendirildikten Sonra Hüküm Kurulmasının Gerekmesi )
Y4.HDE. 2001/11865ADAM ÇALIŞTIRANIN SORUMLULUĞU ( Davalının Verdiği Zarardan Davalıyı Çalıştıran Belediyenin de Sorumlu Olması )
Y13.HDE. 2003/2333ADAM ÇALIŞTIRANIN SORUMLULUĞU ( Doktorun Muayenesinde Çalıştırdığı Kişinin Verdiği Zarardan Sorumlu Olması )
Y13.HDE. 2003/6181ADAM ÇALIŞTIRANIN SORUMLULUĞU ( Eczacı Kalfası Eczacının Denetimi Altında Bulunan Yardımcı Kişi Olduğundan Eylemlerinden Dolayı Eczane Sahibinin Sorumlu Olması )
Y4.HDE. 2009/3211ADAM ÇALIŞTIRANIN SORUMLULUĞU ( Haksız Eylem Nedeniyle Yaralanma - Adam Çalıştıran Konumunda Bulunan İki Davalı Şirketin de Adam Çalıştıranın Hukuki Sorumluluğu Gereğince Sorumlu Tutulmaları Gerektiği )
Y7.HDE. 2009/3827ADAM ÇALIŞTIRANIN SORUMLULUĞU ( Haksız Fiilden Kaynaklanan Tazminat - 3. Kişilere Karşı Öne Sürülmesi Mümkün Bulunmayan Sözleşme Hükümlerine Dayanılamayacağı/İş Sahibinin "Adam Çalıştıran" Sıfatıyla Zarardan Müteselsil Sorumlu Tutulması Gerektiği )
Y19.HDE. 1993/6578ADAM ÇALIŞTIRANIN SORUMLULUĞU ( Hemzemin Geçit Dışında Trenin Karıştığı Kaza Nedeniyle DDY'nin Sorumluluğu )
Y17.HDE. 2005/11599ADAM ÇALIŞTIRANIN SORUMLULUĞU ( İadenin Kapsamı İcra Dosyasındaki Asıl Alacak Hüküm Kesinleşinceye Kadar İşlemiş Faizi Hükmedilen Vekalet Ücreti Yargılama Giderleri İle İcra Takip Giderleri Ve Vekalet Ücretinden İbaret Olduğu )
Y4.HDE. 2005/2603ADAM ÇALIŞTIRANIN SORUMLULUĞU ( İcra Müdürünün Kusuruna Dayalı Tazminat Talebi - BK.nun 55. Maddesine Göre Karar Verilmesi Doğru Olmadığı )
YHGKE. 2000/21-1333ADAM ÇALIŞTIRANIN SORUMLULUĞU ( İstihdam Edenin Sorumluluğu İçin Kendisinin Veya Çalıştırdığı Kişinin Kusurunun Koşul Olmaması )
YHGKE. 2003/21-673ADAM ÇALIŞTIRANIN SORUMLULUĞU ( İş Kazası Sonucu Ölüm Nedeniyle Maddi ve Manevi Tazminat - Adam Çalıştıranın Sorumlu Tutulabilmesi İçin Kusuru Şart Olmadığı Gibi Ölenin Dahi Kusurunun Kanuni Şartlardan Olmadığı )
Y7.HDE. 2008/6736ADAM ÇALIŞTIRANIN SORUMLULUĞU ( İş Sahibi İle Yüklenici Arasında Yapılan Sözleşmede İş Sahibine Yükleniciye Emir ve Talimat Verme Yapılan İşi Kontrol ve Denetleme Yetkisinin Tanınmış Olması Halinde İş Sahibinin Zarardan Sorumlu Olduğu )
Y11.HDE. 2008/8845ADAM ÇALIŞTIRANIN SORUMLULUĞU ( İş Yeri Sigorta Poliçesine Dayalı Rücuan Tazminat - Kat Maliki Davalılar Kalorifer Kazanını Sökme İşini Yapan Davalıyı Çalıştıran Konumunda Olduğundan Arsa Payları Oranında Çalıştırdıkları Kişinin Eylemlerinden de Sorumlu Oldukları )
Y11.HDE. 2001/10317ADAM ÇALIŞTIRANIN SORUMLULUĞU ( İşyerinde Çıkan Yangına Sebep Olan Elemanların Gerekli Tedbirleri Almaması-İşçileri Çalıştıran Şirketin Sorumlu Olması )
YİBGKE. 1957/1ADAM ÇALIŞTIRANIN SORUMLULUĞU ( Kusura İhtiyaç Duyulmaması )
Y11.HDE. 2004/1960ADAM ÇALIŞTIRANIN SORUMLULUĞU ( Kusurlu Olmasının Şart Olmaması-Hatta Sorumluluk için Zarar Veren İşçisinin Dahi Kusurlu Olmasının Gerekmemesi )
Y21.HDE. 2006/10119ADAM ÇALIŞTIRANIN SORUMLULUĞU ( Kusursuz Sorumlu Olan Davalının Varsa Bu Sorumluluğunu Kaldıran Nedenler Açıklanıp Tartışılmadan Salt Davalının Kusurunun Bulunmadığından Bahisle Davalı İşverene Yönelik Davanın Reddi Doğru Olmadığı )
Y10.HDE. 2009/16513ADAM ÇALIŞTIRANIN SORUMLULUĞU ( Sigortalı Sürücünün Kusurundan Dolayı Davalı İşverenin Sorumlu Tutulmasının Mümkün Bulunmamasına Göre Davalı İşveren Hakkındaki Davanın Reddine Karar Vermesi Gerektiği )
Y4.HDE. 2006/12772ADAM ÇALIŞTIRANIN SORUMLULUĞU ( Sorumluluğunun Nedeninin Bağımlılıktan Doğan Özen Gösterme Ödevine Aykırılıktan Kaynaklanması )
Y19.HDE. 1993/3224ADAM ÇALIŞTIRANIN SORUMLULUĞU ( Sorumluluktan Kurtulma Yolu )
Y4.HDE. 2001/13449ADAM ÇALIŞTIRANIN SORUMLULUĞU ( Şirket Çalışanlarına Talimat Vermek Suretiyle Zararlandırıcı Eylemin ve Zararın Oluşmasına Sebebiyet Verilmesi )
Y7.HDE. 2005/2600ADAM ÇALIŞTIRANIN SORUMLULUĞU ( Tacirler Arasında Haksız Eylem - Davalı Araç Maliki ve İşleten Olmasa Dahi Aralarındaki Sözleşme Gereği Taşıma İşini İhale İle Verdiği Şirketin Eylemi Nedeniyle Adam Çalıştıran Sıfatıyla Müteselsil Sorumlu Olabileceği )
Y4.HDE. 2004/12863ADAM ÇALIŞTIRANIN SORUMLULUĞU ( Temel Unsur Bağımlılık İlişkisi Olduğu/Bu Anlamda Çalıştırılan Adam Çalıştıranın Buyruğu Altında Olmalı Onun Gözetim ve Denetiminde İş Yapılması Gereği - Maddi Tazminat )
Y4.HDE. 2003/4731ADAM ÇALIŞTIRANIN SORUMLULUĞU ( Temel Unsurun Bağımlılık İlişkisi Olması - Çalıştırılanın Adam Çalıştıranın Buyruğu Altında Olması Onun Gözetimi ve Denetiminde İş Yapmasının Gerekmesi )
Y3.HDE. 2012/23133ADAM ÇALIŞTIRANIN SORUMLULUĞU ( Zararın Çalışanın Hukuka Aykırı Eyleminden Doğması ve Zararla Çalışanın Eylemi Arasında Uygun İlliyet Bağının Bulunmasının Yeterli Olduğu - Mağaza Sorumlusunun Eylemi Sebebiyle Zarar Oluştuğundan Davalı Şirketin Sorumlu Tutulması Gerektiği )
Y11.HDE. 2010/116ADAM ÇALIŞTIRANIN SORUMLULUĞU (Olarak Davalının BK'nun 55 ve 100 ve TTK'nun 449. Md. Uyarınca Çalışanlarının Eylemlerinden Sorumlu Olduğu - Ancak Bu Sorumluluğun Doğması İçin Bankaya Güven Duygusu İle Para Yatırılmasının Gerektiği)
Y4.HDE. 1984/7360ADAM ÇALIŞTIRMA İLİŞKİSİ
Y3.HDE. 1975/493ADAM ÇALIŞTIRMANIN SORUMLULUĞU VE HUSUMET ( Taşıt Trafikte Davalı Adına Kayıtlı Olmasa Dahi Şoförün Davalı Tarafından Çalıştırılıp Çalıştırılmadığının Araştırılması )
Y6.CDE. 2003/6690ADAM KAÇIRARAK FİDYE İSTEMEK ( Müştekilerin Çocuğunu Kaçırarak Tehditle Para İsteyen Sanıklar Hakkında Uygulanacak Kanun Maddesi )
Y8.CDE. 2009/1047ADAM KAÇIRMA ( Kişiyi Hürriyetinden Yoksun Kılma - Etkin Pişmanlık )
Y5.CDE. 1991/5212ADAM KAÇIRMAK - REŞİT MAĞDUREYİ ( Direksiyon Başında ve Aracın Kapısında Bekleyen Sanıklar - Feri/Asli İştirak )
Y6.CDE. 2005/13663ADAM KALDIRMA ( 5237 Sayılı TCY'da 765 Sayılı TCK'nun 499/1. Maddesinde Düzenlenen Suçun Tam Karşılığının Bulunmadığı - Olayın Özellik ve Niteliğine Göre 148 ya da 149. Maddelerinin Fıkra ve Bentlerinin Uygulanması Gerektiği )
Y6.CDE. 1994/12937ADAM KALDIRMA ( Sanıkların Müdahili Kaçırıp Tehdit Altında Tutarak Kendisinden Senet ve Vekaletname Almaları )
YCGKE. 2003/6-212ADAM KALDIRMA ( Sanıkların Şikayetçiden Olan Alacaklarını Tahsil Etmek İçin Onu Bir Yere Götürmeleri ve Elinden Zorla Senet Almaları )
YCGKE. 2004/6-179ADAM KALDIRMA SUÇU ( Fidye Almak Amacıyla Kaçırdıkları Mağdurdan Para ve Eşyalarını Alan Sanıkların Eyleminin Gasp Suçunu Oluşturmayacağı )
Y6.CDE. 2005/17029ADAM KALDIRMA SUÇU ( Tam Karşılığı 5237 Sayılı TCY'da Bulunmadığı - Bu Suç Kişinin İrade Özgürlüğü Yanında Dolaşım Özgürlüğüne de Yöneldiğinden ve Dolaşım Özgürlüğünü Suçun Öğesi Olarak Öngören Bir Düzenleme Bulunmadığı )
Y6.CDE. 2004/6742ADAM KALDIRMAK ( Aslına Uygunluğu Onaylanmamış Fotokopi Soruşturma Belgeleriyle Yetinilerek Hüküm Kurulmasının Bozmayı Gerektirdiği )
Y1.CDE. 2004/1555ADAM KALDIRMAK ( Gasp İçin - Sanıkların Alacaklarını Tahsil Edemeyen Sanıklar ve Ortaklarınca Para Karşılığı Anlaşarak Maktülün Hürriyetini Tahdit ve Tehdit Ederek Senet Tahsil Etmeleri )
Y9.CDE. 1975/2ADAM KALDIRMAK ( Kurulu Bir Örgütün Üyesi Olan ve Bu Suçtan Ölüm Cezasına Hüküm Giyen Arkadaşını Kurtarmak İçin Jandarma Kaçıran Sanığın Eyleminin Niteliği )
Y6.CDE. 2004/4281ADAM KALDIRMAK ( Sanığın Mağduru Issız Bir Yer Olan Çöplük Yakınındaki Depoya Zorla Götürüp Bağladıktan Sonra Cüzdanından Parasını Alması - Cezanın Yukarı Haddine Hükmolunacağı )
Y6.CDE. 2002/16752ADAM KALDIRMAK ( Yakınanın Zorla Issız Bir Yere Götürülüp Alacağından Çok Fazla Miktarda Senet İmzalatılması Eyleminin TCK'nın 499/1 Maddesini İhlal Ettiği - Senet Almak İçin Adam Kaldırma Suçu )
YHGKE. 1978/10-226ADAM KULLANANIN SORUMLU OLMASI ( Kusurun Bulunmasının Şart Olması )
Y1.CDE. 2003/161ADAM ÖLDÜMEYE TAM TEŞEBBÜS ( Taraflar Arasında Çıkan Kavgada Eyleminin Ölümle Sonuçlanabileceğini Bilen Sanığın Traktörü Hızla ve Kasten Mağdura Çarptırması )
YİBGKE. 1941/22ADAM ÖLDÜREN KAN DAVALISININ VE YAKINLARININ NAKLİ HAKKINDAKİ KARARLAR ( Temyizde Görevli Yargıtay Dairesi )
YCGKE. 1997/1-182ADAM ÖLDÜRME
YCGKE. 2008/1-166ADAM ÖLDÜRME ( “Hükmün Açıklanmasının Geri Bırakılması" Kurumunun Tatbik Alanı Genişletildiği - Sanık Lehine Sonuç Doğurduğunda Kuşku Bulunmayan Hukuki Kurumun Sanık Hakkında Uygulanıp Uygulanmayacağının Öncelikle Yerel Mahkemece Değerlendirilmesi Gerektiği )
Y1.CDE. 2008/2777ADAM ÖLDÜRME ( 15 Yaşını Doldurmamış Küçük - İşlediği Suçun Farik ve Mümeyyizi Olduğunda Sosyal Çalışma Uzmanına Rapor Hazırlatılıp Ceza Sorumluluğunun Belirlenmesi Gereği )
Y1.CDE. 2007/164ADAM ÖLDÜRME ( 5237 S. TCK. Gereği Karşılaştırma Yapılırken Md. 62'nin Uygulanmasına Yer Olmadığına Denildiği Ancak 765 S. TCK. Uygulamasında Md. 59 Uygulanarak Çelişki Yaratıldığı )
Y1.CDE. 2006/3349ADAM ÖLDÜRME ( 5237 Sayılı TCK'nun 7 ve 5252 Sayılı TCK'nun 9. Maddesi Hükümleri Uyarınca Sanığın Hukuki Durumunun Yeniden Değerlendirilmesinde Zorunluluk Bulunduğu )
Y1.CDE. 2006/408ADAM ÖLDÜRME ( 765 S.K. Gereğince Kurulacak Hükümde İçtima Hükümleri Nedeniyle Sadece Müebbet Hapis ve Hücre Cezasına Hükmedilmesi Gerektiğinden Bu Husus Koşullu Salıverme Hükümleri İle Birlikte Değerlendirildiğinde 765 S.K.'nun Daha Lehe Olduğu Düşünülmesi Gereği - Lehe Yasanın Belirlenmesi )
Y1.CDE. 2006/1740ADAM ÖLDÜRME ( 765 ve 5237 Sayılı Yasaların İlgili Maddelerinin Karşılaştırıldığında Aynı Hapis Cezasına Hükmedilmesi Halinde 5237 Sayılı Yasanın 53. Maddesi İle 765 Sayılı Yasanın 31 ve 33. Maddeleri Karşılaştırıldığında Sanık Lehine Olduğu Anlaşılan 5237 Sayılı Yasanın Uygulanması Gerektiği )
YCGKE. 2003/1-83ADAM ÖLDÜRME ( Adam Öldürmenin Meşru Savunma Şartları Altında Gerçekleşmesi )
YCGKE. 1990/1-73ADAM ÖLDÜRME ( Adam Öldürmeyi Açıklamak İçin Anlatılan Başka Bir Olayın /Maktulün Aracını Çalmak İstemek/ Dava Konusu Olmaması-Hükmün Konusu )
YCGKE. 1994/1-142ADAM ÖLDÜRME ( Adi Tahrik Altında )
Y5.CDE. 1973/3537ADAM ÖLDÜRME ( Ağır Ceza Mahkemelerinin Görevine Giren Suçlarda İlk Soruşturma Zorunluluğunun Kaldırılması )
Y1.CDE. 1996/2797ADAM ÖLDÜRME ( Ağır Tahrik - Nikahsız Yaşadığı Eşinin Annesinin Kızı İle Evlenmesini İstemesi Üzerine "Kızın Sadece Benim Karım mı Zaten İsterik Sen de Orospusun Kızında Oruspu" Diyen Maktulün Söz ve Eylemleri )
YCGKE. 2004/1-117ADAM ÖLDÜRME ( Ağır Tahrik - Sanık Tarafından Affedilmiş Olsa da Maktulün Her Biri Basit Tahrik Oluşturan Tevali Eden ve Sanık Üzerinde Psikolojik Etkisini Sürdürdüğü Anlaşılan Geçmişteki Haksız Davranışları )
Y1.CDE. 1992/776ADAM ÖLDÜRME ( Ağır Tahrik Altında İşlenmesi )
Y1.CDE. 2000/2292ADAM ÖLDÜRME ( Akıl Hastalığı - Cezai Ehliyetin Kesin Surette Tesbiti Zorunluluğu )
Y1.CDE. 2007/335ADAM ÖLDÜRME ( Akıl Hastası Sanık/Cezai Ehliyeti - Ruh Sağlığı Hastalıkları Hastanesi İle Adli Tıp Kurumu İhtisas Dairesi Raporları Arasındaki Çelişkinin Muayenesi de Yapılarak Adli Tıp Kurumu Genel Kurulu Raporuyla Giderilmesi Gereği )
Y1.CDE. 2009/5392ADAM ÖLDÜRME ( Alacağını İsteyen Maktule Borç Alarak Ödeyeceklerini Senedi Yanında Getirmesini Söyleyen Sanıkların Araçlarına Aldıkları Maktulü Öldürüp Üzerindeki Senetleri Almaları - Yağma ve Yağma İçin Öldürme Suçlarını Oluşturduğu )
Y1.CDE. 2006/2564ADAM ÖLDÜRME ( Alt Sınırı Beş Yıldan Az Olmayan Hapis Cezasını Gerektiren Suç -Yargılananan Hükümlünün Duruşmada Hazır Edilmesi Gerekliliği )
YCGKE. 2003/1-179ADAM ÖLDÜRME ( Amaç Suç/Araç Suç - Sanıkların Önceden Maktülün Parasını Almaya Karar Verip Sağ İken Bıçak İle Cebir Oluşturan İcra Hareketlerine Başladıkları ve Öldürülenin Parası Arabası ve Diğer Eşyalarını Almaları )
YCGKE. 1979/127ADAM ÖLDÜRME ( Amcasını Öldüren Maktulü Şedit Elemin Tesiri Altında Öldüren Sanık İçin Kan Gütme Saikinden Bahsedilemeyeceği )
Y1.CDE. 1978/3011ADAM ÖLDÜRME ( Annenin Çocuğunu Babasına Doğru Atarak Ölüme Sebebiyet Vermesi )
Y1.CDE. 2007/7771ADAM ÖLDÜRME ( Atışın Hangi Mesafeden Yapıldığı Sağ El Parmağın Tetik Kısmına Geçirilerek Döndürülmesi İle Silahın Atış Alıp Almayacağı Atış Alabilirse Mevcut Yaraların Oluşup Oluşamayacağının Saptanması Gereği )
YCGKE. 1973/216ADAM ÖLDÜRME ( Aynı Haksız Hareketin Sanıklarından Biri Hakkında Adi Diğeri Hakkında Ağır Tahrik Kabul Edilmesinin Usule Aykırı Olması )
Y1.CDE. 1997/973ADAM ÖLDÜRME ( Babaya Yöneltilen Bıçaklı Saldırı - Sanığın Daha Az Darbe ve Etkili İsabetlerle Saldırıyı Etkisiz Kılması Olası İken Meşru Müdafa Hududunu Aşan Aşırı Bir Karşı Saldırıya Yönelmesi - TCY. Md. 50'nin Tatbiki Zaruretini Doğurduğu )
Y5.CDE. 1977/3511ADAM ÖLDÜRME ( Başka Kasıt ve Nedenle Birkaç Kişiyi Öldüren Sanık Hakkında Her Öldürülen İçin Ayrı Ayrı Adam Öldürmeden Ceza Verilmesinin Gerekmesi )
Y1.CDE. 2001/4319ADAM ÖLDÜRME ( Bekçilik Görevini Yaparken Hırsızlık İçin Gelen Maktülü Öldüren Sanık )
Y1.CDE. 2003/4245ADAM ÖLDÜRME ( Beraber Oturulan Uzak Akrabanın Maktül Tarafından Irzına Geçilmesi - TCK. Md. 51/1'in Uygulanmasının Tartışılması Gereği )
Y1.CDE. 2003/4076ADAM ÖLDÜRME ( Bıçak ve Sopaların Kullanıldığı Kavganın Başlamasına Sanıklardan Hangisinin Neden Olduğunun Tesbit Edilememesi - Her İki Sanık İçin Tahrikin Ağır Olarak Kabulü )
Y1.CDE. 2007/315ADAM ÖLDÜRME ( Birlikte İşlenen Suç/Sanığın Maktülü Kollarından Tutarak Etkisiz Hale Getirdikten Sonra Diğer Sanığın Bıçakla Vurarak Öldürmesi - Her İki Sanığın Adam Öldürme Suçundan Mahkumiyetlerine Karar Verilmesi Gereği )
Y1.CDE. 2003/2466ADAM ÖLDÜRME ( Bozmadan Önce Sanık Lehine TCK. Md. 59. Uygulanmış Olmasına ve Bozmaya Uyulmasına Rağmen Bozmadan Sonra Uygulanmamasının Yasaya Aykırılığı )
YCGKE. 2008/1-29ADAM ÖLDÜRME ( Bozmadan Sonra Başlayan Yargılamada İddia Makamından Bozmaya Karşı Diyecekleri Sorulduktan Sonra Hazır Bulunan Sanığa Son Söz Verilmeden Yargılamanın Bitirilmesinin Yasaya Aykırı Olduğu )
Y1.CDE. 2003/1581ADAM ÖLDÜRME ( Bu Tür Suçlar İçin Yapılan Otopsilerde 1412 Sayılı Yasa Gereği Otopsi Yapan Kişi ya da Kişilerin İmzalarının Bulunmasının Gerekli Olması )
YCGKE. 1988/1-235ADAM ÖLDÜRME ( Canavarca Bir His Şevkiyle ve Bir Suçun Kanıtlarını Ortadan Kaldırmak Maksadıyla )
Y1.CDE. 2007/4784ADAM ÖLDÜRME ( Canavarca His Sevki İle/Birden Fazla Sanık - Suç Tarihi İtibariyle 18 Yaşını Doldurmayan Sanık )
YCGKE. 1972/208ADAM ÖLDÜRME ( Ceza Evinde Tutuklu Bulunan Eşin Zina Etmesi )
Y1.CDE. 1999/2216ADAM ÖLDÜRME ( Ceza Tayini/Yaş Küçüklüğü - İndirimlerin Gözönüne Alınarak Yapılması Gereği )
Y1.CDE. 2003/373ADAM ÖLDÜRME ( Cezai Ehliyet - Sanığın Adli Tahkikat Dosyası İle Birlikte Adli Tıp Kurumu Genel Kuruluna Sevk Edilerek "Sanığın Bizzat Muayenesi" Yapıldıktan Sonra Rapor Alınması Gereği )
Y1.CDE. 2003/1688ADAM ÖLDÜRME ( Dava Konusu Gasp ve Adam Öldürmeye Eksik Kalkışma ve Ruhsatsız Silah Taşıma Suçlarına Yasaya Aykırı Olarak İki Misli Hücre Hapsi Tatbikinin Hukuka Aykırı Olması )
Y1.CDE. 1994/4477ADAM ÖLDÜRME ( Dava Konusu Olayda Sanıkların Suçu Ayrıca Taammüden İşledikleri Anlaşıldığından Ceza Kanunu'nun İlgili Hükmünün Uygulanmaması )
Y1.CDE. 2005/417ADAM ÖLDÜRME ( Delil Yetersizliğinden Beraat Eden Sanığın Haksız Tutuklanmış Sayılacağı - Uğranılan Maddi Ve Manevi Zararların Tazminine Karar Verilmesi Gereği )
Y1.CDE. 2005/805ADAM ÖLDÜRME ( Depresyon Hastası Olduğu İddia Edilen Sanığın Adli Tıp Kurumuna Sevki İle Adli Tıp Kurumu Gözlem İhtisas Dairesinde Makul Süre Gözlem Altında Tutulması Gereği )
Y4.HDE. 1978/13133ADAM ÖLDÜRME ( Destekten yoksun kalma )
Y9.CDE. 2005/4212ADAM ÖLDÜRME ( Diğer Sanığın Yolcu İndirmek Üzere Otobüsünü Durdurduğu ve Ölenin Otobüsten İndikten Sonra Aniden Kontrolsüzce Yola Girdiği - Sanığın Fren Yapmasına Rağmen İntikal Mesafesi Yakın Olduğu İçin Duramayarak Ölene Çarpması )
YCGKE. 1993/9-189ADAM ÖLDÜRME ( Direnme Kararının Katılanlarla Vekillerinin Yokluğunun Tefhim Olması )
YCGKE. 1987/18ADAM ÖLDÜRME ( Dur Uyarısına Uymayan Maktülün Polisler Tarafından Vurulması )
Y1.CDE. 2002/141ADAM ÖLDÜRME ( Duruşma Esnasında Sanığa Ait Nüfus ve Sabıka Kaydı Okunarak Sanığa Diyeceklerinin Sorulmamasının Yasaya Aykırı Olması )
YCGKE. 1973/204ADAM ÖLDÜRME ( Dükkanında Yapılan Hırsızlık Üzerine Faili Bizzat Yakalamak İçin Tertibat Alan Sanığın Başkasının Öldürmesi )
YCGKE. 1997/1-358ADAM ÖLDÜRME ( Evdekilerin kişisel güvenliklerini korumak )
Y1.CDE. 2006/4417ADAM ÖLDÜRME ( Eylemin Maktulden Kaynaklanan Hakaret Niteliğinde Haksız Fiilin Sanıkta Meydana Getirdiği Hiddet ve Şiddetli Eylemin Etkisinde İşlenmesi - Tahrik Sebebiyle Yapılacak İndirimin Asgari Oranda Yapılmasının Adil Olacağının Gözetilmesi Gereği )
Y1.CDE. 2003/143ADAM ÖLDÜRME ( Eylemin Maktülden Gelen ve Sık Tekrarlanan Sarkıntılıklar ve Şantajlar Sonucu İşlenmesi - Ağır Tahrik )
Y1.CDE. 2005/3687ADAM ÖLDÜRME ( Faili Beli Olmayacak Şekilde - Ek Karara Karşı Hükümlünün Başvurusun Temyiz Yolu Niteliğinde Bulunduğu/İtiraza Esas Alarak Bu Yönde İnceleme Yapan Mahkemenin Kararı Yok Hükmünde Olduğu )
Y1.CDE. 1999/1758ADAM ÖLDÜRME ( Gasp Amacı İle/Maktulün Sanıklardan Hangisince Darp Edilip Öldürüldüğünün Kesin Olarak Belirlenememesi - Öldürmek Suçundan Her Sanık Yönünden TCK.nun 65/3. Maddesi İle Uygulama Yapılması Gereği )
Y1.CDE. 2006/1196ADAM ÖLDÜRME ( Gasp Suçunu Kolaylaştırmak İçin - 5237 Sayılı TCK'ya Göre İçtima Olanağı Bulunmadığı - 765 Sayılı TCK'da İse İçtima Olanağı Nazara Alındığında Koşullu Salıverme Hükümlerine Göre Sanığın Özgürlüğünü Daha Az Kısıtlayacağı )
Y1.CDE. 2003/4247ADAM ÖLDÜRME ( Gasp Suçunu Kolaylaştırmak Maksadıyla Bir Gün Önceden Planlanıp - Sanıkların Suçu Taammüden İşlediklerinin Gözardı Edilmesinin Kanuna Aykırılığı )
Y1.CDE. 2003/2461ADAM ÖLDÜRME ( Gasp Suçunu Kolaylaştırmak Maksadıyla/Sanığın Maktülü Arkadan Kucaklaması ve Yere Düşürerek Bıçağın Elinden Düşmesini Sağlaması Sonrasında Diğer Sanığın Yere Düşen Bıçakla Öldürmesi - Katılımın Asli Maddi Fail Düzeyinde Olduğu )
Y1.CDE. 2005/1079ADAM ÖLDÜRME ( Gasp Suçunu Kolaylaştırmak Ve İşlemiş Oldukları Suçu Gizlemek Kendilerini Cezadan Kurtarmak Maksadıyla İşlenmesi )
Y1.CDE. 2003/2326ADAM ÖLDÜRME ( Gasp ve Irza Geçme Suçunun Delillerini Ortadan Kaldırmak Gayesiyle - TCK.'nun 450/8. Madde ve Fıkrası Yanında 450/9. Madde ve Fıkrasının da Uygulanması Gereği )
YCGKE. 2001/1-266ADAM ÖLDÜRME ( Gayrı Muayyen Kasıtla - Sanığın Maktulun Bulunduğu Teknedeki İnsanların Seçilememesi Nedeniyle Çarpışmanın Doğurduğu Kızgınlıkla Gemiye Doğru Ateş Etmesi )
YCGKE. 1978/1-483ADAM ÖLDÜRME ( Gayrimuayyen Kastın Suçun Oluşması İçin Yeterli Olması )
YCGKE. 2007/1-281ADAM ÖLDÜRME ( Gece Saatlerinde Sadece Kadınların ve Küçük Çocukların Bulunduğu Eve Tahtadan Yapılmış Olan Tuvalet Penceresini Kullanarak Girecek Kadar Gözünü Karartmış ve Makul Hareket Edemeyecek Ölçüde Sarhoş Olan Maktulün Öldürülmesi - Sanığa Ceza Verilemeyeceği )
YCGKE. 1976/1-119ADAM ÖLDÜRME ( Geceleyin Çok Sarhoş Olan Sanığın Tabanca ile Oynaması Sırasındaki Patlama Sonucu Arkadaşının Ölmüş Olması )
YCGKE. 1976/1-267ADAM ÖLDÜRME ( Geçimsizlik Nedeniyle Babası Evine Sığınan Karısını Zorla Eve Götürmek İsteyen Damadın Kayınbaba Tarafından Öldürülmesi )
Y1.CDE. 2009/4015ADAM ÖLDÜRME ( Hakkında Koruma Tedbiri Kararı Alınan Tanık Beyanının Hükme Tek Başına Esas Teşkil Etmeyeceği - Tek Başına Bu Tanık Beyanına Dayanılarak Hüküm Kurulamayacağı )
Y1.CDE. 2004/4788ADAM ÖLDÜRME ( Haksız Hareketlerin Etkisinde Eylemin Gerçekleşmesi - Ağır Tahrik Hükümlerine Göre Yukarı Sınıra Ulaşmayan Adil Bir Oranda İndirim Yapılması Gerekirken Basit Tahrik Hükmünün Uygulanamayacağı )
Y1.CDE. 2001/2539ADAM ÖLDÜRME ( Haksız Tahrik - Sanığın Evinde Çıkan Tartışmada Bir Mağdurun Sanığın Eşini İteleyip Yere Düşürmesi Sonrasında Öldürme ve Öldürmeye Kalkışma Eyleminin Gerçekleşmesi )
YCGKE. 1997/1-8ADAM ÖLDÜRME ( Haksız tahrik )
Y1.CDE. 2006/521ADAM ÖLDÜRME ( Haksız Tahrik Nedeniyle İndirim Yapılırken Temel Cezanın Ağırlaştırılmış Müebbet Hapis Olması Nedeniyle 18 Yıl İle 24 Yıl Arasında Bir Cezanın Belirlenmesi Gerektiği )
Y1.CDE. 2003/1291ADAM ÖLDÜRME ( Hedef Gözetmeksizin Atış Yapan Sanığa Kasten Adam Öldürme Ve Faili Belli Olmayan Adam Öldürme Hükümlerinin İki Kez Ayrı Ayrı Uygulanarak Tecziyesi )
YCGKE. 2008/1-2ADAM ÖLDÜRME ( Hedefte Sapmadan Söz Edilemeyecek Olan Olayda Maktuleden Kaynaklanan ve Sanıklara Yönelen Her Hangi Bir Haksız Hareket Tespit Edilemediğinden Sanıklar Hakkında Haksız Tahrik Nedeniyle İndirim Yapılmaksızın Lehe Sonuç Doğuran Yasa İle Hüküm Kurulması Gerektiği )
YCGKE. 1994/9-3ADAM ÖLDÜRME ( Herbiri İdam Cezasını Gerektiren Birden Fazla Adam Öldürmek )
Y1.CDE. 2002/460ADAM ÖLDÜRME ( Hukuken Himaye Görmeyen Bir Törenin Güdümüyle Öldürme Eyleminin Gerçekleştirilmesi )
Y1.CDE. 2008/6500ADAM ÖLDÜRME ( Hükme Esas Alınan Otopsi Raporunun Duruşmada Açıkça Okunup Sanık ve Müdafiden Diyeceklerinin Sorulmamasının Usule Aykırılığı )
Y1.CDE. 2005/542ADAM ÖLDÜRME ( Hükümden Sonra Yürürlüğe Giren 5237 Sayılı TCK Hükümleri Uyarınca Sanıkların Hukuki Durumunun Yeniden Değerlendirilmesinin Zorunlu Olduğu - Gasp Suçunu Kolaylaştırmak Amacı )
Y1.CDE. 2005/2830ADAM ÖLDÜRME ( Hükümden Sonra Yürürlüğe Giren 5237 Sayılı TCK İle 765 Sayılı Türk Ceza Yasasının İlgili Bütün Hükümlerinin Uygulanması ve Ortaya Çıkan Sonuçların Birbirleriyle Karşılaştırılarak Lehe Olan Hükmün Belirlenmesi Gerektiği )
Y1.CDE. 2005/1608ADAM ÖLDÜRME ( Hükümden Sonra Yürürlüğe Giren 5237 Sayılı TCK. Uyarınca Kurulacak Hükümde Daha Az Ceza Takdir ve Tayin Olunması İhtimalinin Varlığı Nedeniyle Lehe Kanunun Tespiti Gereği )
Y1.CDE. 2004/2931ADAM ÖLDÜRME ( Hükümden Sonra Yürürlüğe Giren 5237 Sayılı TCK'nın 7. ve 5252 Sayılı TCK'nın 9. Maddesi Hükümleri Uyarınca Sanığın Hukuki Durumunun Yeniden Değerlendirilmesi Gereği )
Y1.CDE. 2007/4408ADAM ÖLDÜRME ( Hükümlünün Kayınvalidesini/5237 S.K.'da Nitelikli Hallerden Sayılmadığından Lehine Olan 5237 S.K. Md. 81, 62, 53 Uyarınca Cezalandırılması Gereği - Uyarlama )
Y1.CDE. 1984/109ADAM ÖLDÜRME ( Irza Geçme Eylemini Gerçekleştirememekten Duyduğu Kızgınlık İle ve O Eylemin Ortaya Çıkmasını Önlemek Amacıyla )
Y1.CDE. 2003/3091ADAM ÖLDÜRME ( İdam Cezasının Ağırlaştırılmış Müebbet Ağır Hapis Cezasına Çevrilmesi Nedeniyle Sonraki Lehe Düzenlemenin Uygulanması Gereği )
YCGKE. 1989/1-90ADAM ÖLDÜRME ( İkrarın Geçerli ve Hükme Dayanak Alınması Şartları )
YCGKE. 1975/1-10ADAM ÖLDÜRME ( İlçe Cumhuriyet Savcılarına Yargı Çevresini Aşarak Ağır Ceza Mahkemesinde İddianame ile Doğrudan Doğruya Dava Açma Yetkisinin Tanınmaması )
Y1.CDE. 2003/4262ADAM ÖLDÜRME ( İlk Haksız Hareketin Maktül ve Mağdurların Bulunduğu Grup Tarafından Gelmiş Olması - Hafif Haksız Tahrik Hükmünün Uygulanması Gerektiği )
YCGKE. 1980/199ADAM ÖLDÜRME ( İlk Haksız Hareketin Sanıktan Gelmesi Durumunda Adi Tahrik Hali )
Y1.CDE. 2003/2431ADAM ÖLDÜRME ( İlk Saldırının Maktülden Gelip Sanığın Eylemini Maktülden Kaynaklanan Haksız Ağır Tahrik Altında İşlemesi - TCK. 51/2. Maddesinin Uygulanması Gereği )
Y1.CDE. 2004/3249ADAM ÖLDÜRME ( İple Boğarak - Boyuna Bağlama ve Sıkma Sırasında İpe Bulaşması Muhtemel Epitel Hücreleri Halen Varlığını Koruyorsa Sanığın DNA Materyalleri İle Mukayeseli İncelemesi Yaptırılması Gereği )
Y1.CDE. 2007/4389ADAM ÖLDÜRME ( İşlediği Suçu Gizlemek Amacı İle - Yargılandığı Suçtan Başka Yer Ceza İnfaz Kurumunda Tutuklu Bulunan Sanık )
YCGKE. 1988/1-10ADAM ÖLDÜRME ( İşlenilen Suçun Delil ve Emarelerini Ortadan Kaldırmak ve Gayeye Ulaşamamaktan Duyulan İnfial İle )
YCGKE. 1979/1-228ADAM ÖLDÜRME ( Kaçırma Teşebbüsüne Direnen Maktulenin Bu Esnada Öldürülmesi Durumunda Sorumluluk )
Y1.CDE. 2003/1268ADAM ÖLDÜRME ( Kalabalık içinde Ateş Ederek Birden Fazla Kişiye Karşı Fiilde Bulunan Sanığın İşlediği Her Bir Fiil İçin Ayrı Ayrı Cezalandırılması Gereği )
Y1.CDE. 2001/3266ADAM ÖLDÜRME ( Kan gitme saiki ile )
Y1.CDE. 2004/1684ADAM ÖLDÜRME ( Kan Gütme Saiki İle - Suçun Kabul Edilebilmesi İçin Öldürmenin Münhasıran Bu Saikle İşlenmesi Gereği/Kan Gütme Saikine İnzimam Eden Tahrik Nedeninin Kan Gütme Saikini Bertaraf Edeceği )
Y1.CDE. 2006/5969ADAM ÖLDÜRME ( Kan Gütme Saiki İle/Sanıklara Yönelik Maktulden Kaynaklanan Haksız Bir Eylem Bulunmadığı - Tahrik Hükmünün Uygulanması/Bozma Nedeni )
Y1.CDE. 2002/197ADAM ÖLDÜRME ( Kan Gütme Saikiyle Hedefte Hata Neticesi Öldürmeye Tam Teşebbüs Edilmesi )
YCGKE. 1976/154ADAM ÖLDÜRME ( Kan Gütme Saikiyle Öldürme )
YCGKE. 1976/1-149ADAM ÖLDÜRME ( Kan Gütme ve Öç Almak Saikiyle Adam Öldürme )
Y1.CDE. 2007/180ADAM ÖLDÜRME ( Kangütme Saiki İle - Adam Öldürmenin Başka Bir Tahrik Olmaksızın Münhasıran Kangütme Saikiyle İşlenmesi Gereği )
Y1.CDE. 1977/852ADAM ÖLDÜRME ( Kanuni Ağırlatıcı Sebebin Ayrıca Takdiri Ağırlatıcı Sebep Olarak Değerlendirilememesi )
Y1.CDE. 2007/3444ADAM ÖLDÜRME ( Kardeşini - Okunması Zorunlu Belgeler Okunduktan Sonra Sanıktan Diyeceklerinin Sorulması Gerektiği )
Y1.CDE. 1993/1258ADAM ÖLDÜRME ( Karısı İle Zina Eden Kişiyi - Sanık Hakkında Ağır Tahrik Şartları Bulunduğu/Lehe Olan TCK. Md. 462/1'in Öncelikle Uygulanması Gerektiği )
YCGKE. 1980/236ADAM ÖLDÜRME ( Karşılıklı Silah Çekip Birbirlerini Vuran Sanık ve Maktulden Kimin Önce Davrandığı Anlaşılamıyorsa Ağır Tahrike Hükmedileceği )
Y1.CDE. 2000/2722ADAM ÖLDÜRME ( Kasıt - Geceleyin Bir Çok Kişinin Katıldığı Kavgada Bıçakla Tek Yara Sonucu )
YCGKE. 1972/282ADAM ÖLDÜRME ( Kasıtın Olmaması )
Y1.CDE. 2003/1011ADAM ÖLDÜRME ( Kasten - Kaçan Maktülün Ailesi Fertlerinden Yardım İstemesi Sırasında Sanığın Silahıyla Ateş Etmesi )
Y1.CDE. 2005/945ADAM ÖLDÜRME ( Kasten - Yakın Mesafeden Av Tüfeği İle Atar ve Toplardamarların Bulunduğu Uyluk Bölgesine Yapılan Atış/Toplu Saçma Girişi Sonucu Ana Damarların Parçalanarak Kan Kaybı İle Ölümün Husule Geldiğinin Bilinen Bir Keyfiyet Olması )
YCGKE. 1975/1-241ADAM ÖLDÜRME ( Kasten Öldürdüğüne İlişkin Bilgi Elde Edilememiş Olması )
Y1.CDE. 2005/1262ADAM ÖLDÜRME ( Kasten Öldürme Suçundaki Sair Uygulamalar Yönünden 5237 S.K.'nun 7. ve 5252 S.K.'nun 9. Maddesi Hükümleri Uyarınca Sanığın Hukuki Durumunun Yeniden Değerlendirilmesi Zorunluluğu )
YCGKE. 2003/1-215ADAM ÖLDÜRME ( Kasten Öldürmeye Kalkışmak/Kastın Belirlenmesi - Sanığın Kastının Adam Öldürmeye Veya Müessir Fiile Yönelik Olduğu Hususunun İspatı Gereği )
Y1.CDE. 2003/835ADAM ÖLDÜRME ( Kasten/Maktülün Vücudundaki Beş Mermiden Birinin Tek Başına Öldürücü Olup Sanığın Tabancasından Çıktığı - Diğer Sanığa Kasten Öldürmeye Tam Derecede Teşebbüsten Ceza Verilmesi Gereği )
Y1.CDE. 2003/81ADAM ÖLDÜRME ( Kasten/Sanıkların Yoğunlaşmış Kasıtla Belirgin Bir Ön Hazırlıkla İcra Ettikleri Eylem - Temel Cezanın Asgari Haddin Üstünde Tayini Gerektiği )
YCGKE. 2002/1-29ADAM ÖLDÜRME ( Kastı Aşan Etkili Eylem Sonucu Adam Öldürme )
YCGKE. 2007/1-37ADAM ÖLDÜRME ( Kastın Aşılması Suretiyle - Sanık Hakkında Hangi Yasanın Lehe Olduğunun Belirlenmesine Yönelik Karşılaştırma Açısından Yerel Mahkeme Hükmünün Öncelikle Yargıtay 1.Ceza Dairesi Tarafından Denetlenmesi Gerekeceği )
YCGKE. 1995/1-126ADAM ÖLDÜRME ( Kastın Aşılması Suretiyle )
Y1.CDE. 2005/305ADAM ÖLDÜRME ( Katil Kastiyle Olmayan Darp - Başlangıçta Yaranın Vahametinin Hastanede Fark Edilmemesinin Eylemin Vasfını Değiştirmeyeceği )
Y1.CDE. 2006/894ADAM ÖLDÜRME ( Kavga Ortamında Sanığın Attığı Yumruk Sonucu Yere Düşen Mağdurun Ölmesi - Maktulün Kalp Hastası Olduğunun Bilinip Bilinmediğinin Araştırılması Bilinmesi Halinde Bilinçli Taksir Sonucu Öldürme Suçunun İşlendiğinin Kabulü Gereği )
YCGKE. 1988/1-470ADAM ÖLDÜRME ( Kavga Sırasında Ölen Maktül )
Y1.CDE. 2004/4051ADAM ÖLDÜRME ( Kayınbiraderini Öldüren Sanığın Kaçmasını Engelleyen Maktule Kayınvalidenin Davranışının Tahrik Unsuru Kabul Edilemeyeceği - TCK. Md. 51/1'in Uygulanamayacağı )
Y1.CDE. 2004/897ADAM ÖLDÜRME ( Kendilerini Görüp Çığlık Atması Üzerine Suçu Kolaylaştırmak Amacıyla Maktüleyi Öldürüp Altın ve Paralarını Almak - Hırsızlık Suçunu Amaçlayan Eylemlerin Gaspa Dönüştüğü )
YCGKE. 1981/1-169ADAM ÖLDÜRME ( Kendisini Taciz Eden Maktulü Üzerine Benzin Döküp Yakarak Öldüren Sanık Hakkında İşkence ve Tazip Kasdı İddiası )
YCGKE. 2004/1-53ADAM ÖLDÜRME ( Köy Muhtarı Olan Sanık - Görev Sebebiyle İşlenen Suçlardan Olmadığından İdari Merciden İzin Alınmasına Gerek Bulunmadığı )
Y1.CDE. 2006/595ADAM ÖLDÜRME ( Lehe Hükümlerin Uygulanması - 5237 Sayılı Ceza Yasasının Yürürlüğe Girmeden Önce Kesinleşmiş Hükümlerin Yeniden Ele Alınmasına Olanak Verdiği )
Y1.CDE. 2007/7950ADAM ÖLDÜRME ( Lehe Kanunun Belirlenmesi Sırasında Sonuç Cezaların Eşit Çıkması - Hak Yoksunluğu Hükümlerini İçeren 5237 S.K. Md. 53'ün 765 Md. 31 ve 33'e Göre Lehe Olduğu )
Y1.CDE. 2005/2753ADAM ÖLDÜRME ( Lehe Olan Hükümlerin Uygulanması/765 S.K. İle Uygulamanın Lehe Olduğunun Derhal Anlaşılması-Uyarlama İsteminin Duruşma Yapılmaksızın Reddinde İsabetsizlik Olmadığı )
Y1.CDE. 2002/1450ADAM ÖLDÜRME ( Mağdure İle Arkadaşlık Edip Cinsel İlişkide Bulunan Maktül - Ağır Tahrikin Boyutu/Azami İndirim Yapılması Gereği )
Y1.CDE. 2009/4782ADAM ÖLDÜRME ( Mağdurun Ateş Sonucu Boyundan Üç Yerden Yaralanması - Kardeşinin Hayatına Yönelik Saldırıyı Defetmek Maksadı İle Maktulü Bıçak İle Yaralayıp Öldürdüğü/Eylemin Tümüyle Meşru Müdafaa Koşullarında Gerçekleştiği Beraat Kararı Verilmesi Gerektiği )
YCGKE. 1996/1-223ADAM ÖLDÜRME ( Mahkemece Verilen Yargılamanın Durdurulması Kararının Davanın Esasını Halleden Son Karar Niteliğinde Olmaması Nedeniyle Temyiz Olmaması )
YCGKE. 1976/1-204ADAM ÖLDÜRME ( Mahkemenin Cezada İndirime Gitmesi )
Y1.CDE. 2006/581ADAM ÖLDÜRME ( Mahkemenin Kabulünün ve Sanığın Savunmasının Aksine Maktülenin Sözlerinde Haksız Tahrik Teşkil Edecek Herhangi Bir Söz Bulunmadığı - Haksız Tahrik Hükümlerinin Uygulanamayacağı )
Y1.CDE. 2002/4403ADAM ÖLDÜRME ( Mahkumiyet Neticesi Yasal Kısıtlılığın Hapis Halinin Sona Ermesine Kadar Olması )
Y1.CDE. 2000/2665ADAM ÖLDÜRME ( Maktul Dövülürken Kendisinin de Tabancanın Arka Tarafı İle Maktulün Ensesine Vurduğunu İkrar Eden Sanık - Ölüye El Uzatma Suçundan Ceza Verilmesinin İsabetsizliği )
YCGKE. 1982/1-368ADAM ÖLDÜRME ( Maktul Tarafın Israrlı Ateşi ve Bekçi Sanıklardan Birinin Yaralanması Sonucunda Sanıkların da Hedef Gözeterek Karşılık Vermesiyle - Meşru Savunma )
Y1.CDE. 2007/5426ADAM ÖLDÜRME ( Maktul ve Mağdurların Gece Vakti Sanığın Konut Dokunulmazlığını Bozmaları Sanığa Saldırmaları Evin Camını Kırmaları - Haksız Tahrik/Alt ve Üst Sınırlar Arasında ve Makul Oranda İndirim Yapılması Gereği )
Y1.CDE. 2003/1195ADAM ÖLDÜRME ( Maktullerden Birinin Tahrik Altında Diğerinin ise Tahriksiz Öldürüldüğü Halde Ayrı Ayrı Hükümlerin Kurulup Cezaların İçtimasının Gerekmesi )
YCGKE. 1994/1-129ADAM ÖLDÜRME ( Maktulün Aralarında Kırgınlık Bulunan Sanığa Hakaret Etmesi )
Y1.CDE. 2003/2842ADAM ÖLDÜRME ( Maktulün Haksız Hareketleri Sonucu Sanıkların Öldürme Plânı Yaparak Olay Yerine İki Otoyla Gelip Sanığın Ateş Ederek Maktulü Öldürmesi - Taammüden Adam Öldürme Suçunu Oluşturduğu )
Y1.CDE. 2009/3411ADAM ÖLDÜRME ( Maktulün İşi İle İlgili Olarak Sanığı İkaz Ettiği - Bu İkazın Haksız Tahrik Oluşturmadığı )
Y1.CDE. 2005/2034ADAM ÖLDÜRME ( Maktulün Komşusunca Basit Tıbbi Müdahale İle Giderilebilecek Şekilde Yaralanması/Kronik Kalp Hastalığının Aktif Hale Gelerek Ölümün Gerçekleşmesi - Rahatsızlığı Bilip Bilmediklerine Göre Taksirin Belirleneceği )
YCGKE. 1996/1-121ADAM ÖLDÜRME ( Maktulün Olay Çıkarması ve Arkadaşlarıyla Sanıklara Saldırıp Yaralamasının Ağır Tahrik Niteliği )
Y1.CDE. 1996/1689ADAM ÖLDÜRME ( Maktulün Öldürülmesi İçin Diğer Sanıklarla Plan Yapan İşçisini Tetikçi Olarak Seçen Sanığın Öldürme Eyleminde Asli Maddi Faile Müzahir Olduğu Kabul Edilip Fer'i Fail Olarak Cezalandırılması Gerektiği )
YCGKE. 1980/207ADAM ÖLDÜRME ( Maktulün Sanığa ve Yanındakilere Küfredip Silah Çekmesinin Ağır Tahrik Oluşturması )
Y1.CDE. 2008/5356ADAM ÖLDÜRME ( Maktulün Sanığın Aracını Durdurup 50 cm. Bıçak İle Vurmaya Çalıştığı Sanığın Tabancasıyla İki Kere Yere Ateş Ettiği Maktulün Saldırıyı Sürdürüp Elini Yaralayınca Öldürdüğü - Eylemin Meşru Savunma Koşullarında Meydana Geldiği/Beraat Kararı Verilmesi Gerektiği )
Y1.CDE. 2006/4651ADAM ÖLDÜRME ( Maktulün Silahını Çekip Sanığa Yönelik Atışta Bulunması Üzerine Sanığın Maktulün Elindeki Silaha Sarıldığı ve Çekişme Esnasında Silahın Birden Çok Ateş Aldığı - Eylemin Meşru Savunma Koşulları İçinde Gerçekleştiği )
Y1.CDE. 2007/5102ADAM ÖLDÜRME ( Maktulün Suç Tarihi İtibariyle 18 Yaşını Doldurmadığı Anlaşıldığından Kurulan Hükümde 5237 Sayılı TCK'nın 82/1-E Maddesinin de Uygulanması Gerektiği )
YCGKE. 1986/608ADAM ÖLDÜRME ( Maktül Kadının İffet ve Sadakatle Bağdaşmayacak Davranışlarda Bulunması )
Y1.CDE. 1989/3454ADAM ÖLDÜRME ( Maktül Yakınlarının İnandırıcı Olmayan ve Esaslı Noktalarda Kendi İçinde Çelişkili İfadelerine Dayanılarak Hüküm Kurulamaması )
Y1.CDE. 2000/2975ADAM ÖLDÜRME ( Maktülde Kalp ve Damar Hastalığı Bulunduğu/Failin İradesinden Hariç Beklenmeyen Halin Etkisi Sonucunda Ölümün Gerçekleştiği - Maktule El Uzatmanın Değil 765 S.K. Md. 452/2'nin Uygulanacağı )
Y1.CDE. 2005/1232ADAM ÖLDÜRME ( Maktülden Kaynaklanan Haksız Bir Hareket Olmaması - Tasarlamaya Yaklaşan Kasıt Yoğunluğu Gözönüne Alınarak Cezanın Asgari Haddin Üzerinde Belirlenmesi Gerektiği )
Y1.CDE. 2002/1589ADAM ÖLDÜRME ( Maktülden Kaynaklanan Haksız Eylem Olmamasına Rağmen Cezada İndirim Yapılmasının Yasaya Aykırı Olması )
Y1.CDE. 2003/3964ADAM ÖLDÜRME ( Maktülden Kaynaklanan ve Süreklilik Kazanan ve Herbiri Basit Mahiyette Olsa da Birlikte Değerlendirildiğinde Ağır Düzeye Ulaşan Haksız Kışkırtma - TCK. Md. 51/2. Uygulanması Gereği )
YCGKE. 1992/137ADAM ÖLDÜRME ( Maktülü Kovalamak Suretiyle )
Y1.CDE. 2002/871ADAM ÖLDÜRME ( Maktülün Bıçakla Sanığın Parmağını Kesmesi Üzerine Sanığın da Kesici Delici Aletle Maktüle Vurması-Kastın Öldürmeye Yönelik Olduğunun Kabulü )
Y1.CDE. 1999/3900ADAM ÖLDÜRME ( Maktülün Kardeşiyle Kavga Eden Sanıklara Ateş Etmesi - Sanık İçin Hafif Tahrik Kabul Edilmesi Gereği )
YCGKE. 2002/1-129ADAM ÖLDÜRME ( Maktülün Oğlunun İlk Duruşmaya Gelip Şikayet Dilekçesi Vererek Sanığın Cezalandırılmasını İstemesi-Davaya Müdahale Olarak Anlaşılması )
Y1.CDE. 1988/4217ADAM ÖLDÜRME ( Maktülün Sağır ve Dilsiz Olan Sanık Tarafından Öldürüldüğünün Anlaşılmış Olması )
YCGKE. 1973/75ADAM ÖLDÜRME ( Maktülün Sanığa Yönelik Davranışlarının Ağır Tahrik İçermesi )
Y1.CDE. 1989/4271ADAM ÖLDÜRME ( Maktülün Sanık Yada Oğlu Tarafından Açılan Ateş İle Öldüğünün ve Mermilerin Tek Silaha Ait Olduğunun Anlaşılması )
Y1.CDE. 2001/4075ADAM ÖLDÜRME ( Malı Gaspa Uğrayan Kişinin Öldürme Eylemi )
YCGKE. 1980/298ADAM ÖLDÜRME ( Malına ve Canına Yönelik Saldırıdan Korunmak İçin Saldıran Kalabalığa Ateş Edip Öldürmede Meşru Müdafaa )
YCGKE. 1985/1-410ADAM ÖLDÜRME ( Memurun Görevi Sırasında İşlediği Suç )
Y1.CDE. 1997/3705ADAM ÖLDÜRME ( Meşru müdafaa )
Y1.CDE. 1999/4638ADAM ÖLDÜRME ( Meşru Müdafaa )
Y1.CDE. 1997/1164ADAM ÖLDÜRME ( Meşru Müdafaa Sınırının Aşılması )
YCGKE. 1997/1-37ADAM ÖLDÜRME ( Meşru Müdafaa Sınırının Aşılması Suretiyle İşlenen Suçtan Verilen Ağır Hapis Cezasının Hapis Cezasına Dönüşmesi - Kamu Hizmetlerinden Geçici Yasaklama Süresinin Hesaplanmasında TCK'nın 20. Maddesinin Uygulanacağı )
Y1.CDE. 2004/329ADAM ÖLDÜRME ( Muhtarın Ruhsatlı Kişisel Silahı İle - TCY.nın 281/1 Maddesinin Uygulanmaması Gereğinin Düşünülmemesinin Yasaya Aykırılığı )
Y1.CDE. 2005/3791ADAM ÖLDÜRME ( Müdafiinin Sanığın Akli Dengesinin Yerinde Olmadığına İlişkin Son Oturumdaki İddiası Karşısında Suç Tarihi İtibariyle Ceza Ehliyetinin Varlığı Araştırılması Gereği )
Y1.CDE. 2003/2329ADAM ÖLDÜRME ( Müdahilin Manevi Tazminat Talebi Hakkında Her İki Tarafın Ekonomik ve Sosyal Durumlarıyla Günün Ekonomik Koşullarına Göre Bir Karar Verilmesi Gereği )
Y1.CDE. 2003/1558ADAM ÖLDÜRME ( Müebbet Hapis Cezasına Diğer Suçları Nedeniyle Verilen Hapis Cezalarının İçtimaı - Hangi Ceza İçin Ne Müddetle Hücre Hapsi Tayin Edildiğinin Belirtilmesi Gereği )
Y1.CDE. 2000/2976ADAM ÖLDÜRME ( Müstakil Faili Belli Olmayacak Şekilde - Kasten Adam Öldürme ve İştirak Kararı Verilemeyeceği )
Y1.CDE. 2002/1659ADAM ÖLDÜRME ( Müstakil Faili Belli Olmayacak Şekilde Adam Öldürme )
Y4.HDE. 1978/13133ADAM ÖLDÜRME ( Müteselsil Sorumluluk )
Y1.CDE. 1994/4095ADAM ÖLDÜRME ( Neticenin Kasdı Aşması - Maktülün Ölümüne Neden Olan Kafatası Kırıklarının Sanığın İtmesinden Sonra Başını Sert Zemine Çarpmasından Husule Gelmesi )
Y1.CDE. 2005/480ADAM ÖLDÜRME ( Nişanlısına Kaçan Kızın Teslim Edilip Edilmemesi Hususunun Anlaşmazlıkla Sonuçlanmasının Hemen Sonrasında - Taammüd Unsurlarının Gerçekleşmediği )
YCGKE. 2012/1-1289ADAM ÖLDÜRME ( Nitelikli Kasten/ Sanığın Beyanlarının Aksinin Kanıtlanamadığı - Kendi İçinde Çelişkili Olan Diğer Sanığın Beyanları Esas Alınarak Mahkumiyet Kararı Verilemeyeceği )
Y1.CDE. 2007/2252ADAM ÖLDÜRME ( Olası Kast/Maktulün Yüz ve Boynundan 3 Mermi İle Vurulması Katılan Mağdurun Sağ Meme ve Göbekten 2 Mermi İle Yaralanması - Üst Sınıra Yakın Yerine Alt Sınırdan Ceza Verilemeyeceği )
Y1.CDE. 2002/2231ADAM ÖLDÜRME ( Olaya Katılan Altı Kişiden Sadece Bir Kişi Dışında Kim Yada Kimlerin Silahını Ateşlediğinin Saptanamaması )
Y1.CDE. 2000/3377ADAM ÖLDÜRME ( Olayda Haksız Tahrik Nedeniyle İndirime Gidilmemesinin Hatalı Olduğu )
YCGKE. 1988/1-234ADAM ÖLDÜRME ( Olayın Tasarlayarak Yapıldığı İddiası )
Y1.CDE. 2002/569ADAM ÖLDÜRME ( Otomobili Gasp Etmek ve Suç Kanıtlarını Yok Etmek Amacıyla )
YCGKE. 2002/1-237ADAM ÖLDÜRME ( Öldüren Kişinin Maktulün Yere Düşen Cep Telefonunu Alması - Nitelikli Değil Basit Hırsızlık Suçunun Oluşacağı )
YCGKE. 2000/1-238ADAM ÖLDÜRME ( Öldürme Fiilinin Tahrik Altında Olup Olmadığının Araştırılması Esnasında Dayanılan Anlatımların Birbirine Üstün Tutulmaması )
Y1.CDE. 2002/1470ADAM ÖLDÜRME ( Öldürme Kastı Olmaksızın Müessir Fiil Neticesi Ölüme Sebebiyet Verilmesi )
Y1.CDE. 2003/3509ADAM ÖLDÜRME ( Öldürmek Kastı Olmaksızın Müessir Fiil Sonucu - Cezanın Kullanılan Alet ve Vurma Şiddetine Göre Teşdiden Uygulanması Gereği )
YCGKE. 1974/16231ADAM ÖLDÜRME ( Öldürmenin Ağır Tahrik Altında İşlenmesi )
Y1.CDE. 2007/6258ADAM ÖLDÜRME ( Öldürüleceği Korkusuna Kapılan Sanığın Üzerinde Taşıdığı Ruhsatsız Tabancasını Çıkararak Silahlı Saldırının Devamı Sırasında Maktule Ateş Ettiği ve Ölümüne Neden Olması Eyleminin Meşru Savunma Koşullarında Gerçekleştirildiği )
YCGKE. 2008/1-77ADAM ÖLDÜRME ( Öldürülen İle Arasında Husumet Mevcut Olmadığı Saptanan Sanığın Olayda Yaralama Kastı İle Hareket Etmesi - Sanığın Kasten Yaralama Sonucu İnsan Öldürme Suçunu İşlediği )
Y1.CDE. 2006/2398ADAM ÖLDÜRME ( Öldürülmeye Teşebbüs Edilmesinden Dolayı Hastanede Tedavi Altındaki Maktulenin Yenilenen Kasıtla Vurulup Öldürülmesi - Zincirleme Suç Kabul Edilemeyeceği )
YCGKE. 1988/1-115ADAM ÖLDÜRME ( Ölümün Kimin Eseri Olduğunun Kesin Olarak Saptanamaması )
Y1.CDE. 2003/1730ADAM ÖLDÜRME ( Önceki Öldürme Olayına Aslen ve Fer'an Katılan Kişinin Maktulün Yakınları Tarafından Öldürülmesi - Failin Münhasıran Kan Gütme Saikinin Kabul Edilemeyeceği )
Y1.CDE. 2003/1134ADAM ÖLDÜRME ( Özel Tekerrür Nedeniyle İçtima Dahil Cezaların Çözümlenip Tek Bir Cezanın Esas Alınması Gereği )
Y1.CDE. 1997/4064ADAM ÖLDÜRME ( Para Karşılığı Başkalarıyla İlişki Kuran Karısını Öldüren Sanık Hakkında Ağır Tahrik Hükmünün Uygulanacağı )
Y1.CDE. 2000/2180ADAM ÖLDÜRME ( Para ve Eşyasını Gasp Ettikleri Maktulün Suçun Kanıtlarını Ortadan Kaldırmak Amacıyla Üzerinden Araç Geçirmek Suretiyle )
Y1.CDE. 2003/2125ADAM ÖLDÜRME ( Parasına Tamahen Kardeşini - Aynı Cezayı Gerektirse de İnfazda Farklı Sonuç Hasıl Edeceği Cihetle 4771 S.K. Md.1/a Engel Teşkil Etmediği Halde TCK. Md. 59'un Uygulanmamasının Yasaya Aykırılığı )
Y1.CDE. 2003/1885ADAM ÖLDÜRME ( Plan Dahilinde Sanıklardan Birinin Maktülü Suçun İşlendiği Yere Getirmesi Diğerinin Silah Temin Etmesi Ve Diğerinin Soğukkanlılıkla Öldürmesi )
Y1.CDE. 1999/478ADAM ÖLDÜRME ( Polisin yetki sınırlarını tecavüz etmesi )
Y1.CDE. 1981/575ADAM ÖLDÜRME ( Sabahleyin Evin Dışında Karısı ile Konuşurken Gördüğü Kişiyi Öldüren Sanık Hakkında TCK nun Zina Halinde Adam Öldürme Suçunun Uygulanmaması )
Y1.CDE. 2004/4246ADAM ÖLDÜRME ( Sanığı Olayın Faili Olduğuna Dair Hiçbir Delille Doğrulanmayan Varsayıma Dayalı Bir Beyan Dışında Tek Görgü Tanığının da Tanıyıp Teşhis Edememesi - Beraatine Karar Verilmesi Gereği )
Y1.CDE. 2002/2972ADAM ÖLDÜRME ( Sanığı Tartışma Sonucu Evi Terk Etmeye Kalkışan Oğlu ile Onun Gidişini Önlemeyen ve Kendisine Küfür Eden Eşini Hedef Alarak Ayrı Ayrı Ateş Etmesi )
Y1.CDE. 2002/1202ADAM ÖLDÜRME ( Sanığın Ağır Tahrik Altında Suçu İşlemesi )
YCGKE. 1988/1-524ADAM ÖLDÜRME ( Sanığın Aralarında Husumet Bulunan Maktulün Sürekli Tacizlerinin Etkisiyle Yanına Silah Alarak Maktulle Karşılaşacağı Duruşmaya Gitmesi ve Maktulün Yine Sataşması Üzerine Onu Öldürmesi - Taammüd Oluşmayacağı )
Y1.CDE. 2008/7430ADAM ÖLDÜRME ( Sanığın Ateş Ettiği Daire Kapısı Arkasında Bulunanların Vurulup Öleceğini Öngörmesi Gerektiği Kabul Edildiği Halde Kasten Adam Öldürmeden Hüküm Kurulmasının Çelişki Oluşturduğu )
Y1.CDE. 2002/350ADAM ÖLDÜRME ( Sanığın Babasını Öldürmesi )
Y1.CDE. 1999/4605ADAM ÖLDÜRME ( Sanığın Babasının Oğlunun Psikopat Olduğunu Bildirmesi Mahkemece Rapor Alınmasına Karar Verilmesi - Daha Sonra Bu Konuda Olumlu Veya Olumsuz Bir Karar Verilmemesinin Usule Aykırılığı/Cezai Ehliyet )
Y1.CDE. 2002/572ADAM ÖLDÜRME ( Sanığın Babasının Öldürülmesi Üzerine İntikam Duygusu Altında Maktülleri Öldürmesi )
Y1.CDE. 2002/1471ADAM ÖLDÜRME ( Sanığın Başkasını Korkutmak Amacıyla Evine Gidip Silahını Almak İsterken Maktülenin Buna Engel Olmak İstemesi Üzerine Kapının Önünde Durması ve Sanığın da Onu Vurması )
Y1.CDE. 2005/1295ADAM ÖLDÜRME ( Sanığın Birlikte Yaşadığı Kişinin Akrabası Aralarında Yaş Farkı Bulunan Maktülün Elini Öpmesine Karşılık Yanaklarından Öpmesi/Olagan Bir Davranış Olduğu - Tahrik Hükümlerinin Uygulanamayacağı )
YCGKE. 2006/1-341ADAM ÖLDÜRME ( Sanığın Birlikte Yaşadığı Üvey Annesini Ruhsatsız Tabancasıyla Öldürmesi )
Y1.CDE. 2001/4014ADAM ÖLDÜRME ( Sanığın Bu Suçtan Hüküm Giymesine Rağmen Katılanların Manevi Tazminatından Sorumlu Tutulmamasının Yasaya Aykırı Olması )
YCGKE. 1973/16278ADAM ÖLDÜRME ( Sanığın Bu Suçu Ağır Tahrik Altında İşlemesi )
YCGKE. 1986/338ADAM ÖLDÜRME ( Sanığın Bu Suçu Maktülün Haksız Hareketleri Sonucu İşlemesi Nedeniyle Cezadan İndirim Yapılmasının Gerekmesi )
YCGKE. 1997/1-156ADAM ÖLDÜRME ( Sanığın Daha Önceden Yararlandığı Şartlı Tahliye Kararının Geri Alınması )
Y9.CDE. 2005/5497ADAM ÖLDÜRME ( Sanığın Dosyada Mevcut İhbar Tutanağı Tanığın Özde Değişmeyen Kolluk Ve Duruşmadaki Beyanları Ölen Kişinin Yaralı İken Hastanede Polis Memuruna Verdiği İfadesinden Atılı Suçu İşlediği Anlaşıldığından Mahkumiyetine Karar Verilmesi Gereği )
Y9.CDE. 2008/4218ADAM ÖLDÜRME ( Sanığın Düğünde Apartmanın 2. Kat Balkonundan 3. Kat Balkonuna Her An Birinin Çıkabileceğini Öngörmesine Rağmen Ateş Etmesi - Olası Kast İle Öldürme Suçunun Ağır Ceza Mahkemesince Değerlendirileceği )
Y1.CDE. 2004/4786ADAM ÖLDÜRME ( Sanığın Emniyette İkrar İhtiva Eden İfadesinden Sonra Alınan Doktor Raporlarında Vücudunda Darp ve Cebire Maruz Kaldığını Gösteren Lezyonların Tespit Olunması - Baskı ve İşkence Savunmasının Reddedilemeyeceği )
Y1.CDE. 2006/7389ADAM ÖLDÜRME ( Sanığın Eniştesini Kendisinden Uzaklaştırmak Maksadıyla Salladığı Bıçağın Araya Giren Maktule İsabet Etmesi Sonucu Ölüme Sebebiyet Vermesi - 5237 S. TCK. Md. 30 Uygulanması/Hata )
Y1.CDE. 2005/152ADAM ÖLDÜRME ( Sanığın Epilepsi Hastalığının İşlediği Fiilin Hukuki Anlam ve Sonuçlarını Algılama ve Bu Fiille İlgili Davranışlarını Yönlendirme Yeteneğini Etkileyip Etkilemediği Hususunda Rapor Alınarak Hüküm Tesisi Zorunluluğu )
Y1.CDE. 1981/581ADAM ÖLDÜRME ( Sanığın Eşi ile Cinsel İlişkiye Girmesi Nedeniyle Kişinin Öldürülmesi )
YCGKE. 1983/6-305ADAM ÖLDÜRME ( Sanığın Haksız Saldırı Bertaraf Edildikten Sonra Ateş Etmesi Nedeniyle Yasal Savunma Altında Bulunmadığının Kabulü )
Y1.CDE. 1992/2107ADAM ÖLDÜRME ( Sanığın Haksız Yere Tutuklanması Nedeniyle Tazminat İstemesi )
Y1.CDE. 1988/2734ADAM ÖLDÜRME ( Sanığın Haksız Yere Tutuklanması Nedeniyle Tazminat İstenmesi )
Y1.CDE. 2001/4728ADAM ÖLDÜRME ( Sanığın İradesinden Hariç Beklenmeyen Nedenle Babanın Ölümüne Neden Olması Durumunda Cezasında İndirim Yapılması )
YCGKE. 2009/1-194ADAM ÖLDÜRME ( Sanığın İştiraki Olmaksızın Öldürme Eyleminin İşlenmesi Olanağı Bulunmadığından Sanığın Eyleminin Zorunlu Fer'i İştirak Niteliğinde Olduğu )
Y1.CDE. 2002/5010ADAM ÖLDÜRME ( Sanığın Kararın Kesinleşmesinden Önce Ölmesi Nedeniyle Kamu Davasının Ortadan Kaldırılmasına Karar Verilmesi )
Y4.CDE. 2001/14639ADAM ÖLDÜRME ( Sanığın Kardeşinin Elektriği Kesmesi Nedeniyle Hedef Gözetilmeden ve Herhangi Bir Söz Söylemeden Tüfekle Ateş Etmesi )
YCGKE. 1973/404ADAM ÖLDÜRME ( Sanığın Karısının Maktülle Daha Önce Defaetle Zinada Bulunması )
YCGKE. 1995/1-228ADAM ÖLDÜRME ( Sanığın Kendisine Yönelik Olan Saldırıya Karşı Koymak İçin Yani Meşru Müdafa İle Eylemi Gerçekleştirmesi )
YCGKE. 1994/1-166ADAM ÖLDÜRME ( Sanığın Kendisiyle Tartışan ve Ona Küfreden Kişiyi Öldürmesinde Adi Tahrik Oluşacağı )
Y1.CDE. 2003/772ADAM ÖLDÜRME ( Sanığın Kız Kardeşinin Çocuklarının Yetim Kalması Nedeniyle Öç Almak İçin Maktulü Öldürmesi - Kan Gütme Saiki İle Adam Öldürme Olarak Nitelendirilmesi Gereği )
Y1.CDE. 2007/5829ADAM ÖLDÜRME ( Sanığın Korku ve Telaşa Kapılarak Tabanca İle Önce Havaya Daha Sonra Silahlı Saldırının Devamı Sırasında Maktule İki El Ateş Ettiği - 5237 Sayılı TCK'nın 27/2. Maddesi Gereğince Ceza Verilmesine Yer Olmadığı Kararı Verilmesinin Gerektiği )
YCGKE. 2010/9-108ADAM ÖLDÜRME ( Sanığın Maktûlün Öldürülmesi ve Koruma Polisinin Yaralanması Olayına Olay Gününden Önce Yerin Keşfinin Yapılması ve Planlanması Silahların Temini ve Olay Günü de Bizzat Silah Kullanmak Suretiyle Asli Fail Olarak Katıldığı - Mahkûmiyeti Gereği )
Y1.CDE. 2003/3946ADAM ÖLDÜRME ( Sanığın Maktül C.'i Kendisini Yaralamasının Etkisiyle Ağır Tahrik Altında Maktül S.'i de Haksız Bir Hareket Olmaksızın Öldürdüğü - Herbir Maktülü Aynı Sebeb ve Saik Altında Öldürdüğünden Söz Edilemeyeceği )
Y1.CDE. 2002/841ADAM ÖLDÜRME ( Sanığın Maktüle Eşinin Başkasıyla İlişkiye Girmesi Nedeniyle Öldürmesi )
Y1.CDE. 2003/1533ADAM ÖLDÜRME ( Sanığın Maktülün Başka Yerlerine Vurma İmkanı Varken Kavgada Bıçakla Bacağına Tek Darbe Vurması Durumunda Kastın Aşılması Suretiyle Adam Öldürme Suçununu Oluştuğunun Kabulü )
Y1.CDE. 2002/111ADAM ÖLDÜRME ( Sanığın Maktülün Hakaret Dolu Sözleri Üzerine Ruhsatsız Silahını Çekerek Öldürme Eylemini Gerçekleştirmesi-Haksız Tahrik Hükümlerinin Uygulanması )
Y1.CDE. 2002/847ADAM ÖLDÜRME ( Sanığın Maktülün Kendisine Saldırması Üzerine Onu Öldürmesinde Meşru Müdafaa Hükümlerinin Uygulanması )
Y1.CDE. 2004/1919ADAM ÖLDÜRME ( Sanığın Marketinde Çalışan Maktüle Bilerek Arkasından Öldürme Kastı Olmaksızın Ateş Ederek - Sanığın Kastının Yaralama Olarak Nitelendirilemeyeceği )
Y1.CDE. 2008/5557ADAM ÖLDÜRME ( Sanığın Mazur Görülebilecek Bir Heyecan Korku ve Telaştan İleri Gelen Nedenle Meşru Savunmada Sınırı Aştığı - Sanık Hakkında Ceza Verilmesine Yer Olmadığına Karar Verilmesi Gerektiği )
Y1.CDE. 2005/443ADAM ÖLDÜRME ( Sanığın Muhtelif Yerlerine Demirle Vurup 10 Gün İşine Mani Olacak Şekilde Yaralayan Maktulü Otodan Aldığı Bıçağı Sallayarak - Bu Ortamda Eyleminin Kasten Yaralama Sonucu Ölüm Meydana Getirmek Olduğu )
Y1.CDE. 2002/143ADAM ÖLDÜRME ( Sanığın Oğlunu Öldürmesi )
Y1.CDE. 2003/1274ADAM ÖLDÜRME ( Sanığın Olay Öncesinden İtibaren Eyleminin Gasp Amacına Yönelik Olarak İşlediğinin Yerel Mahkemece Gözetilmesinin Gerekmesi )
YCGKE. 1988/1-318ADAM ÖLDÜRME ( Sanığın Öldürdüğü Kardeşinin Eski Eşiyle İlişkiye Girmesi ve Bunu Ölenin Alay Konusu Etmesi )
YCGKE. 1997/1-59ADAM ÖLDÜRME ( Sanığın Öldürme Fiilini Gerçekleştirmesinin Nedeninin Maktülün Kendisine Ateş Etmesi Olması Nedeniyle Kastın Olmaması )
Y1.CDE. 2003/173ADAM ÖLDÜRME ( Sanığın Öldürme Kastı Olmaksızın Müessir Fiil Sonucu Kardeşinin Ölümüne Sebebiyet Vermesi )
Y1.CDE. 2002/2801ADAM ÖLDÜRME ( Sanığın Ölenle Boğuşma Sırasında Ele Geçirdiği Bıçakla Yaralaması - Diz Boğumundaki Dış Kanamanın Ölüme Yol Açması/Diğer Yaraların Sathi Kesi olması )
Y9.CDE. 2006/1278ADAM ÖLDÜRME ( Sanığın Örgütçe Sorgulanıp Sonra Öldürülen Şahısların Sorgu Evlerine Getirilerek Bağlanıp Zorla Alıkonulmaları - Anayasal Düzeni Zorla Değiştirmeye Kalkışmak )
YCGKE. 1999/1 – 258ADAM ÖLDÜRME ( Sanığın Sarhoşluğunun Etkisiyle Maktüle İle Tartışıp Öldürmeden Etkili Eylemde Bulunması - Olayın Saptanamayan Bir Nedeni Bulunduğu Sanığın Ancak Maktülenin Tahrik Edici Bir Hareketi İle Saldırgan Duruma Geçeceğinin Düşünülmesinin İsabetsiz Olduğu/Haksız Tahrik Hükümlerinin Uygulanamayacağı )
Y1.CDE. 2009/1964ADAM ÖLDÜRME ( Sanığın Sokakta Toplanan Kalabalığı Gördüğü Halde Hedef Gözetmeksizin Ateş Ederken Sokakta Bulunan Maktulün İsabet Alıp Ölebileceğini Öngörmesi Gerektiği - Olası Kastla Öldürme Suçu )
Y1.CDE. 2011/342ADAM ÖLDÜRME ( Sanığın Suça Azmettiren Olarak Katıldığı Halde Azmettirmeye İlişkin Uygulama Maddesinin Hükümde Gösterilmemesi ve Uyarlama Yargılaması Yasa Gereği Zorunlu Olarak Yapıldığından Hükümlünün Yargılama Giderlerinden Sorumlu Tutulamayacağı )
Y1.CDE. 2003/2064ADAM ÖLDÜRME ( Sanığın Suçta Memurluğuna Ait Tabanca Kullanması - Cezanın Artırılması Gereği )
YCGKE. 2007/1-43ADAM ÖLDÜRME ( Sanığın Suçu İşlediğine İlişkin Kuşkulu Kalan Hususlardaki Kuşkular Giderilmeden Sanığın Cezalandırılması Varsayımlara Dayanacağından Yasaya Aykırı Olması )
YCGKE. 1994/1-104ADAM ÖLDÜRME ( Sanığın Suçu Kasten İşlediğinin Tesbiti )
YCGKE. 1995/1-60ADAM ÖLDÜRME ( Sanığın Taammüden İşleyip İşlemediğinin Araştırılmasının Gerekmesi )
Y1.CDE. 2005/1189ADAM ÖLDÜRME ( Sanığın Tanıkla Konuşurken Gelen Maktülün "Ne Konuşuyorsunuz Lan Siz Burada" Demesi Üzerine Kavga Ederlerken Bıçaklayarak Öldürmesi - Haksız Tahrik Hükümleri Uygulanması Gereği )
YCGKE. 1989/1-124ADAM ÖLDÜRME ( Sanığın Tartıştığı Maktule Yumruk Atarak Basamaklardan Yuvarlanıp Ölmesine Sebep Olmasında Kastın Aşılması Niteliği )
Y1.CDE. 2007/3177ADAM ÖLDÜRME ( Sanığın Tekerrüre Esas Nitelikte Sabıkası Bulunması - Cezanın Arttırılması Gerektiği )
Y1.CDE. 2007/9492ADAM ÖLDÜRME ( Sanığın Usulüne Uygun Şekilde Dava Dosyası İle Birlikte Adli Tıp Kurumuna Gönderilerek Gözlem İhtisas Dairesinde Müşahedeye Tabi Tutularak Akli Durumu ve Cezai Ehliyeti Konusunda Adli Tıp Kurumu Gözlem İhtisas Dairesi Kurullarından Rapor Aldırılması Gerektiği )
Y1.CDE. 1986/2940ADAM ÖLDÜRME ( Sanığın Yasal Savunma Sınırını Aşması )
Y1.CDE. 2002/1559ADAM ÖLDÜRME ( Sanık Babanın Oğlunu Öldürmesi-Müebbet Ağır Hapis Cezasıyla Cezalandırılması )
Y1.CDE. 2006/7065ADAM ÖLDÜRME ( Sanık Hakkında 765 Sayılı Türk Ceza Yasası İle Yapılan Uygulamanın Lehe Olduğu Derhal Anlaşıldığından Duruşma Yapılmaksızın Uyarlama İsteminin Reddinde İsabetsizlik Görülmediği )
Y1.CDE. 2003/1762ADAM ÖLDÜRME ( Sanık Jandarma Erin Kolluğun Silah Kullanma Yetkisini Düzenleyen Normlara Uymada Aşırılığa Kaçması - Zaruretin Tayin Ettiği Hududu Tecavüz )
Y1.CDE. 2004/113ADAM ÖLDÜRME ( Sanık Tarafının Hakim Konuma Geçtikleri Durumda İken Kapıldığı Ağır ve Haksız Tahrikin Etkisiyle Suçu İşlemesi - Cezanın TCK. Md. 51/2 İle İndirilmesi Gerektiği )
Y1.CDE. 2005/2324ADAM ÖLDÜRME ( Sanıkda Tesbit Edilen Yaralar İle Maktulenin Elinde ve Tırnağında Sanığa Ait Kan Lekesinin Tesbit Edilmesi - Failin İradesinden Hariç Gayrimelhuz Esbabın İnzimamı Sonucu Ölüme Sebebiyet )
Y1.CDE. 1979/2455ADAM ÖLDÜRME ( Sanıkla Maktul Arasında Kavga Çıkması Sonucu Yapılan Boğuşma Esnasında Silahın Patlaması Üzerine Maktülün Ölmesi )
Y1.CDE. 1988/4074ADAM ÖLDÜRME ( Sanıkların Birbirleriyle ve Kendi İçinde Çelişen İkrarlarının Suçun Sübutu İçin Yeterli Olmaması )
Y1.CDE. 1988/3757ADAM ÖLDÜRME ( Sanıkların Bu Suça Feran İştirakleri )
YCGKE. 1987/99ADAM ÖLDÜRME ( Sanıkların Bu suçu Hunharca Kendilerini Tatmin Etme Davranışlarının Olmaması )
Y1.CDE. 2006/4607ADAM ÖLDÜRME ( Sanıkların Eylemini Önceden Verilen Karar Doğrultusunda İrade Birliği İçerisinde Dayanışmalı Olarak İşledikleri - Suçu Birlikte İşleyen Olarak 765 S.K. Md. 64/1 Uyarınca Cezalandırılmaları Gereği )
Y1.CDE. 2006/108ADAM ÖLDÜRME ( Sanıkların Fikir ve İrade Birliği İçinde Karşılaştıkları Maktulü Kafasından Darp Ederek - Her İkisinin de Asli Maddi Fail Sıfatıyla Cezalandırılması Gerektiği )
Y1.CDE. 1997/2522ADAM ÖLDÜRME ( Sanıkların İşledikleri Hırsızlık ve Gasp Suçunun Muhbiri ve Tanığı Olan Maktuleyi Öldürmeleri )
Y1.CDE. 2002/1313ADAM ÖLDÜRME ( Sanıkların İşlemiş Oldukları Suçu Gizlemek Delil ve Emarelerini Ortadan Kaldırmak ve de Kendilerini Cezadan Kurtarmak Maksadıyla Maktüleyi Öldürmesi )
Y1.CDE. 2003/827ADAM ÖLDÜRME ( Sanıkların Kardeşleri Olan Maktülü - Tertip Edilen Temel Cezaların Müebbet Ağır Hapis Olarak Saptanması Gereği )
YCGKE. 1988/1-495ADAM ÖLDÜRME ( Sanıkların Maktülü Öldürdükten Sonra Parasını Almış Olmaları Nedeniyle Gasp Suçunun Unsurlarının Gerçekleşmemiş Olması )
Y1.CDE. 2004/2573ADAM ÖLDÜRME ( Sanıkların Suçu Gasp Amacıyla İşlemeleri - TCK. 450/7. Maddesinin Tatbiki Gereği )
Y1.CDE. 2003/2331ADAM ÖLDÜRME ( Sarhoş Maktüle Sanığın Tekrar Yumruk Atarak Şiddetle Yere Düşürmesi Sonucu Başının Kaldırıma Çarpması - Gayrimelhuz Esbabın İnzimamından Sözedilemeyeceği )
Y1.CDE. 2003/2429ADAM ÖLDÜRME ( Suç Tarihinde 18 Yaşından Küçük Sanık - TCK. Md. 55/3 Gereği İndirim Yapılıp Md. 55/4 Gereği 31. Maddenin Uygulanmayacağına Karar Verilmesi Gereği )
Y1.CDE. 1980/3197ADAM ÖLDÜRME ( Suçta Kullanılan Silahın Sanığın Savunmasında İleri Sürdüğü Pozisyonda Çekilip Çekilmediğinin Keşif Yapılarak Belirlenmesi )
Y1.CDE. 2002/4699ADAM ÖLDÜRME ( Suçtan Zarar Görenin Kamu Davasına Katılabilecekleri ve Katıldığı Andan İtibaren Şahsi Dava Müddeisinin Haiz Olduğu Haklardan Yararlanabileceği )
Y1.CDE. 2002/4700ADAM ÖLDÜRME ( Suçun İşlenmesindeki Özellikler ve Yoğunlaşan Kasıtlar Nazara Alınarak Alt Sınırın Üzerinde Ceza Tayin Edilmesi Gerektiği - Kapının Kırılması Ve Düşen Maktülün Kafasına 6 El Ateş Edilmesi )
Y1.CDE. 2003/1145ADAM ÖLDÜRME ( Suçun Yabancı Ülkede İşlenmesi - Sanığın O Ülke Kanununun Öngördüğü Cezadan Daha Fazla Ceza İle Mahkum Edilememesi )
YCGKE. 2008/1-9ADAM ÖLDÜRME ( Suçundan Devam Eden Bir Yargılama Bulunmadığı İçin Şikayetçinin Sonuçlanmış Bulunan İzinsiz Silah Taşıma Suçuna İlişkin Kamu Davasına Katılamayacağı )
YCGKE. 1980/16354ADAM ÖLDÜRME ( Şapkasıyla Alay Etme ve İkaz Edince de Kendisine Saldırıp Döverek Tornavidayla Yaralamanın Ağır Tahrik Oluşturması )
YCGKE. 1986/285ADAM ÖLDÜRME ( Taammüden Öldürme İddiasına Yönelik Delillerin Taammüdün Varlığını Göstermemesi )
Y1.CDE. 2002/1307ADAM ÖLDÜRME ( Taammüden ve de Aynı Sebep ve Kasıt Altında Birlikte Öldürme )
YCGKE. 1994/1-35ADAM ÖLDÜRME ( Taammüdün Varlığının Araştırılmasının Gerekmesi )
Y1.CDE. 2003/72ADAM ÖLDÜRME ( Taammüt Unsuru - Failin Karar ve İcrası Sırasında Soğukkanlılıkla Hareket Etmesi/Yeterli Süreye Rağmen Kararında Sebat ve Israr Ederek Eylemi Gerçekleştirmesi )
Y1.CDE. 1976/3690ADAM ÖLDÜRME ( Tabanca ile Karşılıklı Çatışmada Hangisinin Öncelik Kazandığının Tespit Edilememesi Halinde Meşru Müdafa Hükümlerinin Uygulanıp Uygulanmayacağı )
YCGKE. 2002/1-322ADAM ÖLDÜRME ( Tahrik - Maktüllerin Tevali Eden Haksız Hareketlerinin Bulunmadığı/Basit Etkili Eylem Düzeyinde Kalan Saldırıların TCY. 51/1 Madde ve Fıkrasına Uygun Hafif Haksız Tahrik Oluşturacağı )
YCGKE. 2003/1-173ADAM ÖLDÜRME ( Tahrik - Sanığın Evli Olan Ablasının Gündüz Vakti Evde Bir Erkekle Birlikte Bulunması ve Erkeğin Kuşku Uyandıracak Şekilde Bir Odada Kapıyı Kilitleyip Oturması )
Y1.CDE. 2006/1336ADAM ÖLDÜRME ( Tahrikin Basit Nitelikte Olduğu - 765 Sayılı TCK.nun Uygulanması Halinde Tahrikin Basit Olduğundan Bahisle Cezada 1/4 Oranında İndirim Yapılacağının Belirtilmesine Göre 5237 Sayılı TCK.nun 29. Maddesinin Tatbiki Gereği )
Y1.CDE. 2006/685ADAM ÖLDÜRME ( Taksirle - Sanığın İş Ortağının Kronik Kalp Hastalığı Olduğunu Bilmesine Rağmen Basit Derecede Etkili Eylemde Bulunması Olayın Stresi ve Eforu Sonucunda Gelişen Kalp Yetmezliği Sonucu Ölüm )
Y9.CDE. 2008/1641ADAM ÖLDÜRME ( Taksirle - Silahın Mekanik Arıza Nedeniyle Yada Yan Etkilerle Patlayıp Patlamayacağına İlişkin Rapor Aldırılarak Sanığın Hukuki Durumunun Tespitinin Gerekmesi )
YCGKE. 2001/9-115ADAM ÖLDÜRME ( Tammüden - Sanıkların Önceden Oluşan Kararla Olay Yerine Gelip Maktullerin Direnç ve Öldürülmekten Kurtulma Çabalarını Etkisiz Kılacak Nitelikteki Davranışlarının Tümü )
Y1.CDE. 2004/2530ADAM ÖLDÜRME ( Tarafsız Görgü Tanığının Bulunmadığı Olayda Karşılıklı Küfürleşme - İlk Küfürü Sanık Yapsa Dahi Akabinde Maktulün Sopayla Sanığı 5 Gün İşine Mani Olacak Şekilde Darbetmesi/Haksız Tahrik )
Y1.CDE. 2014/1990ADAM ÖLDÜRME ( Tartışma Sırasında Maktülün Sanığa Hakaret Edip Sopa İle Kafasına Vurarak Basit Tıbbi Müdahale İle Giderilecek Düzeyde Yaralaması Üzerine Sanığın Bıçakla Maktülü 13 Yerinden Yaralayarak Öldürdüğü - Haksız Tahrik Hükmünün Asgari Düzeyde İndirim Yapılmak Suretiyle Uygulanması Gerektiği )
Y1.CDE. 2003/1893ADAM ÖLDÜRME ( Tasarlamanın Unsurlarının Oluştuğunun Kesin Olarak Açıklığa Kavuşmamasına Karşılık Olayın Oluş Şeklinin Nazara Alınarak Sanıklar Hakkında Teşdiden Ceza Tayini Gerektiği )
Y1.CDE. 2002/2430ADAM ÖLDÜRME ( Tasarlayarak - Maktulün Yaptığı Tehdit ve Tacizler Tesbit Edildikten Sonra Babasını Öldürdüğü Kanaati de Bu Çerçeve İçinde Değerlendirilerek Sanık Hakkında Tahrikin Derecesinin Tesbiti Gereği )
Y1.CDE. 1979/3558ADAM ÖLDÜRME ( TCK 451. Maddenin Uygulanabilmesi Şartları )
Y1.CDE. 2003/2487ADAM ÖLDÜRME ( Temel Cezanın Belirlenmesi - Sanığın İyi Hali Nedeniyle Gasp Suçunda Uygulanan İndirimin Adam Öldürme Suçunda da Uygulanması Gereği )
Y1.CDE. 2000/1287ADAM ÖLDÜRME ( Türk vatandaşının Almanya'da )
Y1.CDE. 1975/2342ADAM ÖLDÜRME ( Türk Vatandaşının Yabancı Ülkede İşlediği Suç Nedeniyle Türkiye'de Cezasının İnfaz Edilmesi )
YCGKE. 1975/1-183ADAM ÖLDÜRME ( Üç Ayrı Kişiyi Öldüren Sanığın Af Yasasından Yararlanması )
Y1.CDE. 2003/988ADAM ÖLDÜRME ( Vaad Edilen Para Karşılığında - TCK. 64/2'deki İndirim Sebebinin Uygulanamayacağı )
Y1.CDE. 1992/1605ADAM ÖLDÜRME ( Yabancı ülkede )
YCGKE. 1994/1-146ADAM ÖLDÜRME ( Yağma Suçunu İşlemek İçin )
Y1.CDE. 2002/3118ADAM ÖLDÜRME ( Yargılamanın Aleyhte Yenilenmesi ve Beraat Kararının Kaldırılıp Sanık Hakkında Ceza Verilmesinin Gerekmesi )
Y1.CDE. 2001/4811ADAM ÖLDÜRME ( Yasal Savunma Koşulları Altında Öldürme Eylemini Gerçekleştiren Sanığın Beraatine Karar Verilmesinin Gerekmesi )
Y1.CDE. 2008/5696ADAM ÖLDÜRME ( Yasal ve Yeterli Gerekçe Gösterilmeden Sanık Hakkında Takdiri İndirim Maddesinin Uygulanmamasının Yasaya Aykırılığı )
Y1.CDE. 2004/627ADAM ÖLDÜRME ( Yeni Doğmuş Bebeği - Sanıkların Sadece Terk İradesi İle Hareket Etmedikleri/Eylemin Gerçekleştiriliş Biçimine Göre Ölümün Beklenir Zorunlu Bir Sonuç Olması )
Y1.CDE. 1999/3505ADAM ÖLDÜRME ( Zaruret hali aşılarak )
YCGKE. 2000/1-189ADAM ÖLDÜRME ( Zaruret halinin aşılması )
Y1.CDE. 2000/1021ADAM ÖLDÜRME ( Zaruretin tayin ettiği hududu tecavüz )
Y1.CDE. 2000/3473ADAM ÖLDÜRME ( Zaruretin Tayin Ettiği Hududu Tecavüz Etmek Suretiyle - Amme Hizmetlerinden Memnuiyetin Süresi )
Y1.CDE. 2001/2198ADAM ÖLDÜRME (Yaralanan Sanığın Karşı Saftaki Saldırganlardan Alınan Bıçakla Maktulü Öldürmesi - Ağır Kışkırtmanın Kabulü Gereği)
Y1.CDE. 2005/1678ADAM ÖLDÜRME / HIRSIZLIK / İZİNSİZ SİLAH TAŞIMA ( Her Bir Ceza İçin Ayrı Ayrı Hücrede Geçirilecek Sürenin Tespiti Gereği )
Y1.CDE. 2003/1280ADAM ÖLDÜRME CEZASININ SINIRI ( TMY'ni İlgili Maddesi Gereği Uyarınca İnfaz Kurumunda Geçecek Ağır Hapislik Süresinin Sözkonusu Davada Esas Alınmasının Gerekli Olması )
Y1.CDE. 2003/138ADAM ÖLDÜRME FİİLİNİN DİĞER BİR SUÇU HAZIRLAMAK VEYA KOLAYLAŞTIRMAK İÇİN İŞLENMESİ ( Sanığın Gasp Fiilini Gerçekleştirmek Amacıyla Her İki Maktüle Ateş Ettiğinin Anlaşılmış Olması )
YCGKE. 1985/1-512ADAM ÖLDÜRME FİİLİNİN TAAMMÜDEN İŞLENDİĞİNİN KANITLANAMAMASI ( Sanığın Kasten Adam Öldürme Suçundan Cezalandırılması )
YCGKE. 1994/1-49ADAM ÖLDÜRME KAST1
YCGKE. 1992/1-362ADAM ÖLDÜRME KASTI
Y1.CDE. 2002/1027ADAM ÖLDÜRME KASTI ( Av Tüfeği ile Yakın Mesafeden Bacağa Yönelik Atışlarda Öldürme Kastının Olduğunun Kabulü )
Y1.CDE. 2002/1335ADAM ÖLDÜRME KASTI ( Etkili Mesafeden Etkinliği Fazla Olan Tabanca ile Müteaddit El Ateş Eden Sanığın Kastının Öldürme Olduğunun Kabulü )
Y1.CDE. 2000/2933ADAM ÖLDÜRME KASTI ( Kesici Delici Aletle Darbelerden Sadece Birinin Batın Boşluğuna Şiddetle Vurulması - Sanığın Öldürme Kastının Şüpheli Olması/Hükmün Yaralamadan Kurulması Gereği )
Y1.CDE. 1989/4377ADAM ÖLDÜRME KASTI ( Sanığın Kendisini Tutan Maktüleden Kurtulmak Amacıyla Elinden Bıçakla Tek Darbe Vurması Sonucu Ölüme Neden Olması )
YCGKE. 1992/1-346ADAM ÖLDÜRME KASTI ( Suç vasfının tayini )
Y1.CDE. 2000/1605ADAM ÖLDÜRME KASTI ( Şakalaşırken )
Y1.CDE. 2000/1900ADAM ÖLDÜRME KASTI ( Tek Bıçak Darbesi - Yaralıyı Hastahaneye Kaldıranlar Arasında Sanığın da Bulunması/Müessir Fiil Kastıyla Husule Geldiğinin Kabulü Gereği )
Y1.CDE. 2002/207ADAM ÖLDÜRME KASTIYLA ATEŞ ETMEK ( Ana Damarların Bulunduğu Bacak Bölgesine Yapılan Atışla Toplu Saçma Girişi ile Geniş Doku Kaybı ile Ani ve Bol Kan Kaybı Olması Sonucu Ölümün Husule Gelmesi )
Y1.CDE. 2002/1187ADAM ÖLDÜRME KASTIYLA HAREKET ( Rambo Bıçakla Maktülün İç Organlarında Parçalanma Meydana Getirecek Şiddetle Vurması ve Maktülün Olay Sonrası Ölümü Dikkate Alınması )
Y10.HDE. 2002/3602ADAM ÖLDÜRME NEDENİYLE KURUMCA YAPILAN ÖDEMELER İÇİN RÜCU TALEBİ ( Davalının Cezai Ehliyetinin Bulunmaması )
Y4.HDE. 2004/10365ADAM ÖLDÜRME NEDENİYLE TAZMİNAT TALEBİ ( Kavgaya El Uzatanı Ölümden Veya Yaralamadan Doğan Zarardan Teselsül Kuralları Uyarınca Borçlar Yasasının 50 Ve 51. Maddelerindeki Esaslara Göre Müteselsil Olarak Sorumlu Tutmaya Olanak Olmadığı )
Y1.CDE. 2003/3946ADAM ÖLDÜRME SUÇLARINDA TAKDİRİ HAFİFLETİCİ SEBEPLER ( Gerekçe Gösterilmeden Uygulanmamasının Doğru Olmadığı )
Y1.CDE. 2003/3656ADAM ÖLDÜRME SUÇU ( Av Tüfeğiyle Olaya Katılan Sanığın Maktulde Sadece Bir Adet Tabanca Kurşunu Bulunması Nedeniyle Hakkında TCK 463. Maddesinin Uygulanamayacağı/Tabancalı Sanıklar Hakkında Bu Maddenin Uygulanacağı - Tahrik Edici Herhangi Bir Davranış Bulunmadığından Cezanın Haksız Tahrikten Dolayı İndirilemeyeceği )
Y1.CDE. 2006/6365ADAM ÖLDÜRME SUÇU ( Cezaların Eşitliği Halinde 5237 Sayılı TCK'nun 53. Maddesi 765 Sayılı TCK.nun 31-33. Maddelerine Göre Sanık Lehine Olduğu )
YCGKE. 1973/324ADAM ÖLDÜRME SUÇU ( Ergin Kızının Evlenmek İçin Habersiz Olarak Evden Kaçması Üzerine Kaçtığı Kişinin Baba Tarafından Öldürülmesi )
YCGKE. 1994/1-68ADAM ÖLDÜRME SUÇU ( Eylemin Sanıkların Sanıkların Önceden Maktulün Parasını Almaya Karar Verip Maktul Sağ iken Maddi Cebir Oluşturan İcrai Hareketlere Başladıkları ve Bunun Sonucunda Onu Öldürerek Parasını Aldıklarından Yağma Suçunu Oluşturması )
YCGKE. 1976/274ADAM ÖLDÜRME SUÇU ( Gelinin Kayınbabasının Kendisine Sarkıntılık Yapması Üzerine Öldürmesi )
YCGKE. 1982/38ADAM ÖLDÜRME SUÇU ( Hacı Olan Sanığa Hacıların Zalim Olduğu Yollu Sataşmanın Tahrik Oluşturması )
Y1.CDE. 2004/205ADAM ÖLDÜRME SUÇU ( Hazırlıkta Dinlenen Tanıkların Dinlenmesine İlişkin Ara Kararı Gereği Yerine Getirilmeden veya Ara Kararından Dönmeden Hüküm Kurulamayacağı )
YCGKE. 2006/1-4ADAM ÖLDÜRME SUÇU ( Hükümlünün İşlediği İkinci Suça Ait Tutukluluğun Öncelikle Bu Mahkumiyetinden Mahsup Edileceği - Kalan Süre Bulunduğu Takdirde Bu Sürenin Ancak İlk Suç Nedeniyle Verilen Cezadan Mahsubunun Mümkün Olacağı )
YİBGKE. 1940/15ADAM ÖLDÜRME SUÇU ( Kaçırıp Irzına Geçmek İstediği Kızı Kaçmak İstemeyince Öldüren Kişiye Uygulanacak Kanun Maddesi )
YCGKE. 2005/1-126ADAM ÖLDÜRME SUÇU ( Kasten Adam Öldürmeye Eksik Kalkışma ve Korku-Kaygı-Panik Yaratabilecek Şekilde Ateş Etmek Suçlarından Kamu Davası Açılmış Olması )
YCGKE. 1978/16396ADAM ÖLDÜRME SUÇU ( Kendisine Küfredip Bıçakla Saldıran Kişiyi Öldüren Sanık )
YCGKE. 1975/217ADAM ÖLDÜRME SUÇU ( Kendisini Korumak Kastıyla Öldürme Eylemine Girişmesi )
Y1.CDE. 2004/826ADAM ÖLDÜRME SUÇU ( Kır Bekçisi Olan Sanığın Atamasının Hangi Kanuna Göre Yapıldığının ve Suçun Görev Sırasında İşlenip İşlenmediğinin Tesbiti Gereği )
YCGKE. 1978/298ADAM ÖLDÜRME SUÇU ( Maktulün Jandarmadan Kaçan Sanığı Yakalamaya Çalışmasının Tahrik Niteliğinde Olmaması )
YCGKE. 1978/217ADAM ÖLDÜRME SUÇU ( Maktulün Sanığa Yönelik Darp ve Hakaretlerinin Adi Tahrik Niteliğinde Bulunması )
YCGKE. 1978/312ADAM ÖLDÜRME SUÇU ( Maktulün Sanığın Bilgi ve Rızasıyla Karısıyla Birlikte Olmasının Haksız Tahrik Niteliğinde Olmaması )
YCGKE. 1978/425ADAM ÖLDÜRME SUÇU ( Maktulün Sanığın Önüne Çıkarak Onu Yaralaması ve Tabancası Tutukluk Yaptığı İçin Öldürememesi Halinde Ağır Tahrik )
Y1.CDE. 2003/1156ADAM ÖLDÜRME SUÇU ( Maktüleden Kaynaklandığı Kabul Edilecek Tahrik Hallerinin En Ziyade Basit Tahrik Oluşturması )
YCGKE. 1979/1-98ADAM ÖLDÜRME SUÇU ( Müessir Fiil Kasdıyla Maktule Sopayla Vuran Sanığın Onun Ölümüne Sebep Olması )
Y1.CDE. 1996/464ADAM ÖLDÜRME SUÇU ( Müessir Fiile Azmettiren Sanığın Kastı Aşan Fiilden Sorumluluğu )
Y1.CDE. 2004/348ADAM ÖLDÜRME SUÇU ( Müştekinin Tanık Dinletme ve Tahkikat Açılması Talepli Dilekçesinin Müdahale Niteliğinde Olması - Temyiz Talebinin Müdahale Bulunmadığı Gerekçesiyle Reddedilemeyeceği )
YCGKE. 1997/1-70ADAM ÖLDÜRME SUÇU ( Ölende Kalp Yetmezliğinin Bulunduğunu Bilmeden Yumruk Atarak Ölmesine Sebebiyet Veren Kardeşi )
YCGKE. 1979/1-528ADAM ÖLDÜRME SUÇU ( Sanığın Birden Çok Kişiyi Öldürmüş Olması Halinde Cezaların İçtimaı )
YCGKE. 1991/1-301ADAM ÖLDÜRME SUÇU ( Sanığın Hazırlık Aşamasında ve Sulh Hakimi Önündeki İkrarlarının Baskı Altında Alındığı İddiası )
YCGKE. 1989/1-286ADAM ÖLDÜRME SUÇU ( Sanığın Kabadayılık Maksadıyla Maktulü Tokatlayıp Tehlikesiz Bölgesinden Bıçaklaması Sonucu Ölümde Kastın Aşılması )
Y1.CDE. 2004/4562ADAM ÖLDÜRME SUÇU ( Sanığın Kalabalık Meydanda Bulunan Maktule Ateş Ederken Meydanda Bulunan Diğer Maktulün de İsabet Alabileceğini Öngörmesi Gereği - Olası Kast Bulunması ve Tahrik ve Hükümlerinin Uygulanamaması )
YCGKE. 1977/1-26ADAM ÖLDÜRME SUÇU ( Sanığın Öldürmek İstediği Kişinin Karısı Tarafından Yaralanarak Engellenmesi Üzerine Onu Öldürmesi )
YCGKE. 1999/1-62ADAM ÖLDÜRME SUÇU ( Sanığın Türk Olması ve Bu Suçu Yabancı Ülkede İşlemesi Ve Türkiyede Bulunması )
Y1.CDE. 2003/3928ADAM ÖLDÜRME SUÇU ( Sanıkla Gayriresmi Evli Olan Maktulenin Diğer Maktulle Birlikte Kaçarak Evlenme Hazırlıkları İçine Girmesinin Tahrik Oluşturacağı - Öldürme Kararıyla Suçun İşlenmesi Arasında Uzun Süre Geçip Eylem Soğukkanlılıkla ve Planlanarak İşlenmiş Olmadığından Taammüd Hükmünün Uygulanmayacağı )
YCGKE. 1983/1-416ADAM ÖLDÜRME SUÇU ( Saralı Üvey Annenin Küçük Çocuğu Zehirleyerek Öldürmesinde Cezanın Tahfifi )
YCGKE. 1981/32ADAM ÖLDÜRME SUÇU ( Sarhoş Saldırganın Elinden Bıçağını Alıp Öldürücü Darbelerle Onu Bıçaklayan Sanığın Meşru Müdafaa Sınırını Aşması )
YCGKE. 1991/1-200ADAM ÖLDÜRME SUÇU ( Suçu İnkar Eden Sanıklar Hakkındaki İddiaların Sübuta Ermemesi ve Tanık Anlatımlarının Çelişkili Olması )
YCGKE. 1982/1-116ADAM ÖLDÜRME SUÇU ( Suçun Aklen Varit Endişe ve Hafvi Ciddi Sonucu İşlenmesinde Cezanın İndirilmesi Oranı )
YCGKE. 1990/1-133ADAM ÖLDÜRME SUÇU ( Suçun Meşru Müdafaa Koşullarında İşlenmiş Olması )
Y1.CDE. 2004/670ADAM ÖLDÜRME SUÇU ( Taammüdden Bahsedilebilmesi İçin Öldürme Kararı İle Kararın İcrası Arasında Makul Bir Süre Geçmiş Olması Şartı )
YCGKE. 1983/1-453ADAM ÖLDÜRME SUÇU ( Tahrik Oluşup Oluşmadığının Tesbiti )
Y1.CDE. 2001/4354ADAM ÖLDÜRME SUÇU ( Tüfekle Ölenleri Arayıp Bularak Yakından Yüksek Etkili Av Tüfeğiyle Bacaklarından Vurup Öldürmesi )
YCGKE. 1978/61ADAM ÖLDÜRME SUÇU VE AĞIRLATICI VE HAFİFLETİCİ SEBEPLER ( Düğünü Dağıtan Jandarma Karakol Komutanının Linç Edilerek Öldürülmesi )
YCGKE. 1999/1-69ADAM ÖLDÜRME SUÇUNA İŞTİRAK
YCGKE. 1985/2355ADAM ÖLDÜRME SUÇUNA İŞTİRAK ( Asli Maddi Fail Maktulü Öldürürken Yanındaki Kişilerin de Tabancayla Maktule Ateş Etmeleri )
Y1.CDE. 2004/5159ADAM ÖLDÜRME SUÇUNA İŞTİRAK ETMEYEN SANIĞIN CESEDİN ARACA BİNDİRİLEREK SAKLANMASINA YARDIM ETMESİ ( Suç Delillerini Gizlemek Suçundan Hüküm Kurulması Gereği - Adam Öldürmeye Asli İştirakten Bahsedilemeyeceği )
YCGKE. 1999/1–270ADAM ÖLDÜRME SUÇUNA KATILMAK ( Sanıklardan Hangisinin Vurduğu Saptanamayan Tek Bıçak Darbesi Sonucu Maktülün Öldüğü - Sanığın Asli Faili Belli Olmayan Fiilin Fer'i Faili Olarak Olaya Katıldığı )
Y8.CDE. 2012/9634ADAM ÖLDÜRME SUÇUNDA KULLANILAN SİLAH ( Sanıkla İlgisinin Araştırılacağı - Davaların Birleştirme Koşullarının Tespiti Gereği/Birleştirmenin Mümkün Olmaması Durumunda Bu Davayı İlgilendiren Delillerin Onaylı Örneklerinin Alınması Gereği )
Y1.CDE. 2009/1804ADAM ÖLDÜRME SUÇUNDA MAKTULDEN KAYNANKALAN HAKSIZ FİİL ( Sözlü ve Fiili Saldırının Haksız Tahrik Edip Etmeyeceğinin Değerlendirilmesi Gereği - Mahkemece Hak ve Nesafet Kuralı Gereği Alt Ceza Sınırından Karar Verilmesi Gerektiği )
YCGKE. 1980/1-323ADAM ÖLDÜRME SUÇUNDA SANIĞIN TEMYİZ KABİLİYETİNİN TESBİTİ ( 11 Yaşını Bitirmiş, 15 Yaşından Küçük Çocuğun İşlediği )
Y1.CDE. 2004/49ADAM ÖLDÜRME SUÇUNDAN BERAAT EDEN SANIK ( Haksız Tutuklama Nedeniyle Tazminat Talebi - Faiz Başlangıcı )
Y1.CDE. 2005/2691ADAM ÖLDÜRME SUÇUNDAN KURULAN HÜKÜM ( Lehe Yasanın Belirlenmesi ve Uygulanması - Tahrik İle İlgili Uygulama Nedeniyle Takdir Hakkının Kullanılması ve 6136 S.K.'ya Muhalefet Suçunda İse Seçenek Yaptırımların Uygulanmasına Olanak Sağlanmasının Sözkonusu Olduğu/Duruşma Yapılarak Hüküm Kurulması Gereği )
Y11.CDE. 2008/14967ADAM ÖLDÜRME SUÇUNDAN YAKALAMASI OLAN SANIK ( Başkasına Ait Nüfus Cüzdanına Kendi Resmini Yapıştırdığı - Sanığın Cinayet Suçundan Aranmakta Olmasının Cezanın Asgari Haddin Üzerinde Makul Bir Düzeyde Arttırılması İçin Yeterli Olduğu/En Üst Sınırdan Belirlenmesinin İsabetsiz Olduğu )
YCGKE. 2003/1-179ADAM ÖLDÜRME SUÇUNUN AĞIRLATICI NEDENİ ( Failin Öldürme Eylemini Başka Bir Suçu Kolaylaştırmak Veya İşlemek İçin Gerçekleştirmesi - Sanığın Gaspa Yönelik Amacı )
Y1.CDE. 2002/235ADAM ÖLDÜRME SUÇUNUN BİR BAŞKA SUÇU KOLAYLAŞTIRMAK İÇİN İŞLENMESİ ( Gasp Suçunu Kolaylaştırmak Maksadıyla Adam Öldürülmesi )
Y1.CDE. 2005/97ADAM ÖLDÜRME VE GASP ( Hürriyeti Bağlayıcı Cezaların Her Biri Yönünden Hücre Cezası Ayrı Ayrı Belirlendikten Sonra Toplanması Gerektiği )
YCGKE. 2003/1-179ADAM ÖLDÜRME VE GASP ( Sanıkların Önceden Maktülün Parasını Almaya Karar Verip Sağ İken Bıçak İle Cebir Oluşturan İcra Hareketlerine Başladıkları ve Öldürülenin Parası Arabası ve Diğer Eşyalarını Almaları )
Y1.CDE. 2004/3461ADAM ÖLDÜRME VE KORKU VE PANİK YARATACAK ŞEKİLDE ATEŞ ETMEK ( Korku ve Panik Yaratmaktan Ek Veya Sözlü İddia İle Dava Açılması Gereği - Bağımsız Suç Oluşturacağı )
YCGKE. 1975/1-82ADAM ÖLDÜRME VE ÖLDÜRMEYE TEŞEBBÜS ( Verilen Mahkumiyet Sonucu Olarak Sanığın Şoför Olduğunun Kabulü )
Y1.CDE. 2005/881ADAM ÖLDÜRME VE ÖLDÜRMEYE TEŞEBBÜS SUÇLARI ( Almanya'da İşlenen Suçlar Nedeniyle Alman Ceza Kanunu'ndaki Konuya İlişkin Hükümlerin de Gözönünde Bulundurulması Gereği - Mahkemece Alman Ceza Kanunu'nun Yeminli Tercümana Tercüme Ettirilmesi Gereği/Eksik ve Onaylanmamış Tercümelere Göre Hüküm Kurulamayacağı )
Y1.CDE. 2011/7537ADAM ÖLDÜRME VE ÖLDÜRMEYE TEŞEBBÜS SUÇUNDA LEHE KANUN BELİRLEMESİ ( Teşebbüse Dair Maddenin Uygulanmasında ve Hücre Süresinin Belirlenmesinde Takdir Hakkının Kullanılması Söz Konusu Olduğundan Duruşma Yapılmaksızın Karar Verilemeyeceği )
Y9.CDE. 2007/2839ADAM ÖLDÜRME VE TEŞEBBÜS ( Asker Kişi Olan Sanıkların Durumundaki Atılı Eylemleri Terörle Mücadele Görevleri Kapsamında Gerçekleştirdiklerinden Askeri Mahkemelerin Görevli Olduğu )
Y1.CDE. 2011/6998ADAM ÖLDÜRME VE YAĞMA ( 5237 Sayılı TCK'nun 765 Sayılı TCK'nuna Göre Daha Lehe Hükümler İhtiva Ettiği - Duruşmaya Gelmeyen Müdafiin Duruşmada Hazır Bulunarak Görevini Yapmaya Zorlanması )
YCGKE. 2004/1-124ADAM ÖLDÜRME VE YAĞMA SUÇLARI ( Hazırlık Aşamasında Düzenlenen Tutanaklardaki Usuli Eksikliklerin Tek Başına Bozma Sebebi Sayılamayacağı - Sanığın Tutanakların İçeriğini Yargılama Aşamasındaki Beyanlarıyla Teyit Etmiş Olması )
YCGKE. 1980/16258ADAM ÖLDÜRMEDE ADİ TAHRİK VE TAKDİRİ HAFİFLETİCİ SEBEPLERİN BİRLİKTE UYGULANMASI ( Ağaç Kesme ve Hakaret Nedeniyle )
Y1.CDE. 1994/5045ADAM ÖLDÜRMEDE AĞIRLATICI SEBEP ( Sıhri Hısımlık-Evliliğin Sona Ermiş Olması Halinde-Gelinini Öldürmek )
Y1.CDE. 1995/746ADAM ÖLDÜRMEDE AĞIRLATICI SEBEP ( Sıhri Hısımlık-Ölümle Evliliğin Sona Ermesinin Ceza Hukukunda Sıhri Hısımlığı da Kaldırması-Üvey Oğlunu Öldürmek )
YCGKE. 1980/1-205ADAM ÖLDÜRMEDE TAHRİK DERECESİ ( Kendisiyle Gayrimeşru İlişkiye Girerek Boşanmasına Sebebiyet Veren ve Ortada Bırakan Kişiyi Öldüren Sanık )
Y1.CDE. 1999/3216ADAM ÖLDÜRMEĞE TEŞEBBÜS
Y1.CDE. 1994/2431ADAM ÖLDÜRMEK ( 18 Yaşından Küçük Sanığın Livata Yoluyla Irzına Geçen Maktulün Penisini Kesip Defalarca Bıçaklaması )
Y9.CDE. 2003/2017ADAM ÖLDÜRMEK ( 3713 Sayılı Yasa Gereğince Ölüm Cezaları Yerine Getirilmemesi Bunların 765 sayılı TCK'ya Göre Cezalarının 10 Yılını Çektikleri Takdirde Şartla Salıverilmesi )
Y1.CDE. 2002/174ADAM ÖLDÜRMEK ( 4616 Sayılı Kanun Kapsamındaki Suçlarla İlgili Yapılan Soruşturmada Davanın Açılmasının veya Açılmış Bulunan Davaların Kesin Hükme Bağlanmasının Ertelenmesi )
Y1.CDE. 2006/322ADAM ÖLDÜRMEK ( 5237 S. TCK Md. 62'deki 1/5 İndirim Oranının Kanun Yürürlüğe Girmeden 1/6 Olarak Değiştirildiği Dikkate Alınmadan Tayin Olunan Cezaların 62. Md. İle Yapılan İndiriminin 1/6 Yerine 1/5 Oranında Yapılarak Eksik Ceza Tayininin İsabetsiz Olduğu )
Y1.CDE. 2005/340ADAM ÖLDÜRMEK ( 5237 Sayılı TCK. Uyarınca Sanık Yönünden Daha Az Ceza Takdir ve Tayin Olunması İhtimali Karşısında Sanıkların Hukuki Durumlarının Yeniden Değerlendirilmesi Gereği )
Y1.CDE. 2006/4297ADAM ÖLDÜRMEK ( 6136 Sayılı Yasa İle Kurulan Hükümde Suç Tarihine Göre 5237 Sayılı TCK'nun 53. Maddesi Uygulanamayacağı )
Y1.CDE. 2005/1478ADAM ÖLDÜRMEK ( Açılan Dava Yönünden Usulen Karar Verilmemiş Olup Bu Hususun Adam Öldürme Suçundan Haklarında Dava Açılan Diğer Sanıkların Hukuki Durumlarını Etkileyecek Olmasının İsabetsiz Olduğu )
Y1.CDE. 1994/4368ADAM ÖLDÜRMEK ( Adi Tahrik-Başkasının Aracına Çarpmak )
YCGKE. 1990/1-176ADAM ÖLDÜRMEK ( Ağır Tahrik-Maktulenin Kocasına Başkasıyla İlişkisi Olduğunu Söylemesi )
Y1.CDE. 2005/4164ADAM ÖLDÜRMEK ( Alt Sınırı 5 Yıldan Fazla Hapis Cezası İçeren Suçtan Yargılanan Sanığa Zorunlu Olarak Müdafii Tayin Edilmesi Gerektiği )
Y1.CDE. 2008/998ADAM ÖLDÜRMEK ( Alt Sınırı 5 Yıldan Fazla Hapis Cezasını Gerektiren Suçtan Yargılaması Yapılan ve Halen Başka Yer Cezaevinde Hükümlü Olarak Bulunan Hükümlünün Duruşmada Hazır Edilerek Müdafii Huzurunda Dinlenmesi Gerektiği )
YCGKE. 1990/1-107ADAM ÖLDÜRMEK ( Asli Faili Belli Olmayan Fiilde Fer'i Faillik )
Y1.CDE. 2002/1238ADAM ÖLDÜRMEK ( Ateş Alan Tüfekten Çıkan Saçmaların Yakın Atış Mesafesinden Maktülün Kalp Nahiyesine İsabetle vurulması )
Y1.CDE. 2001/234ADAM ÖLDÜRMEK ( Azmettirenlerin de Birlikte Öldürme Suçunu İşlediklerinin Kabulü )
Y1.CDE. 1995/3565ADAM ÖLDÜRMEK ( Babası İle Birlikte Amcasını - Şahsa Bağlı Ağırlatıcı Sebebin Sirayeti )
Y1.CDE. 2011/1267ADAM ÖLDÜRMEK ( Babasının Irzına Israrlı Saldırılardan Vazgeçmemesi Üzerine Kızının Meşru Savunma Koşulları İçinde Heyecan Korku ve Telaş İle Sınırı Aşarak Öldürmesi - Ceza Verilmesine Yer Olmadığına Karar Vermek Gerektiği )
Y1.CDE. 2000/647ADAM ÖLDÜRMEK ( Basit Tahrik Altında Kasten - TCK. m.59'un Uygulanmasının Talep Edilmesi/Reddin Yeterli Gerekçeyi İhtiva Etmesi Gereği )
Y1.CDE. 2000/1621ADAM ÖLDÜRMEK ( Bıçakla Kasten - Ölümü Meydana Getiren Yaranın 1 Adet Olduğundan Bahisle Suç Vasfının Tayininde Hata Yapılması )
Y1.CDE. 1996/1733ADAM ÖLDÜRMEK ( Bıçakla Saldıran Maktüle Sopayla Vurmak Saldırı Sona Erdikten Sonra Eylemine Devam Etmemek - Savunmada Aşırılığa Kaçmama Nedeniyle Beraat Kararı Gereği )
Y1.CDE. 1993/623ADAM ÖLDÜRMEK ( Bıçaklayarak-Asli Maddi İştirak-Öldürücü Yarayı Yapan Sanığın Belli Olması )
YCGKE. 1989/1-122ADAM ÖLDÜRMEK ( Birden Fazla Öldürme İçin Tek İdam Cezası Verilmesinde Aleyhe Temyiz Bulunmadığından Usuli Müktesep Hak Doğması )
Y1.CDE. 1994/3189ADAM ÖLDÜRMEK ( Bu Suçun Diğer Bir Suçu Hazırlamak ve de Kolaylaştırmak Maksadıyla İşlenmesi )
Y1.CDE. 2003/1911ADAM ÖLDÜRMEK ( Canavarca His Saikiyle - Çok Sayıda Öldürücü Vasıfta Yaranın Tek Başına Kabule Yeterli Olmadığı )
Y1.CDE. 1993/906ADAM ÖLDÜRMEK ( Ceza Tertibinde Sıra )
Y1.CDE. 2009/9408ADAM ÖLDÜRMEK ( Cezaların Eşitliği Halinde 5237 S. TCK 53. Md. 765 S. TCK'nun 31 ve 33. Md. Göre Lehe Olduğundan 5237 S. TCK'nun 82/1-H ve 62 ve 53. Md. Uyarınca Karar Verilmesi Gerektiği )
Y1.CDE. 2006/1375ADAM ÖLDÜRMEK ( Dairemizin Süreklilik Kazanan İçtihatlarına Göre Öldürenin Öldürülmesi Hallerinde Kangütme Saikinin Geçerli Olmayacağı )
Y1.CDE. 2006/4407ADAM ÖLDÜRMEK ( Davacının Tutuklu Kaldığı Süreye Hak ve Nesafet Kuralına Göre Manevi Tazminatın Eksik Tayini İsabetsiz Olduğu )
Y1.CDE. 2010/3730ADAM ÖLDÜRMEK ( Davetiye Tebliğine Rağmen Duruşmaya Gelmeyen ya da Aramalara Rağmen Bulunamadığından Tebligat Yapılamayan Hükümlünün Yokluğunda Duruşmaya Devam Edilerek Karar Verilebileceği )
YCGKE. 1990/1-139ADAM ÖLDÜRMEK ( Delil Yetersizliği-Hazırlık Soruşturması Dışındaki İkrar Dışında Delil Bulunmaması )
YCGKE. 1990/1-297ADAM ÖLDÜRMEK ( Delil Yetersizliği-Sanığın Çelişkili Beyanları )
YCGKE. 1995/1-381ADAM ÖLDÜRMEK ( Direnme Kararı/Özel Dairece İncelenmeyen İlk Hükümde Yer Almayan Beyana Dayanarak Yeni ve Değişik Gerekçelerle Hüküm Kurmak - Ceza Genel Kurulunca İncelenemeyeceği/Bozmaya Eylemli Uymak )
Y1.CDE. 2003/2908ADAM ÖLDÜRMEK ( Dört Yaşında Olan Maktulün Temizlik Kurallarına Uymamasının Gözetim Görevini Yüklenen Üvey Kardeşi Sanık Lehine Tahrik Kabul Edilemeyeceği )
YCGKE. 1991/1-133ADAM ÖLDÜRMEK ( Eylemin Haksız Tahrik Neticesi ve Ani Bir Kararla İşlenmesi Halinde Taammüden Değil Kasten İşlendiğnin Kabulü )
Y1.CDE. 2006/4354ADAM ÖLDÜRMEK ( Faili Belli Olmayacak Şekilde - Sanıkların Birlikte Hareketle Birden Fazla Atış Yaparak Maktulü Tek İsabetle Öldürmeleri Şeklinde Gerçekleşen Olayda 765 Sayılı TCK'nın 463. Maddesi Uygulanamayacağı )
Y1.CDE. 1998/1761ADAM ÖLDÜRMEK ( Faili Belli Olmayacak Şekilde Birden Çok Kişinin Dövdüğü Kişinin Bilinmeyen Ahvalin İnzimamı Neticesi Ölümü )
Y1.CDE. 2004/3329ADAM ÖLDÜRMEK ( Faili Belli Olmayacak Şekilde/Tanıkların Anlatımlarının Mahkumiyete Yeterli Delil Olamayacağı - Görgü Tanığı Bulunmadığı/Sanıkların Bulundukları Yerler Konusunda Mekan Tanıkları Göstermeleri )
Y1.CDE. 1990/1972ADAM ÖLDÜRMEK ( Failin İradesinden Hariç Gayri Melhuz Esbabın İnzimamı Sonucu )
Y1.CDE. 1999/656ADAM ÖLDÜRMEK ( Farklı Saiklere Dayalı Birden Çok Öldürme Eyleminden Dolayı Ayrı Ayrı Ceza Tayini Gerekmesi )
YCGKE. 2000/1-43ADAM ÖLDÜRMEK ( Feri İştirak-Silahlı Gasp Suçunu İşlemek İçin )
Y1.CDE. 1996/3717ADAM ÖLDÜRMEK ( Fikri İçtima Halinde Sanıklar Hakkında Uygulanacak Kanun Maddesinin Tesbiti )
Y1.CDE. 2004/1555ADAM ÖLDÜRMEK ( Gasp İçin Adam Kaldırmak - Ölüme Mucip Yaralar/Maktülün Atladığı Pencereye Gitme İktidarında Olup Olamıyacağının Adli Tıp Kurumundan Sorularak Suç Vasfının Tayin Edilmesi Gereği )
Y1.CDE. 1999/1700ADAM ÖLDÜRMEK ( Gasp suçu için )
Y1.CDE. 2001/53ADAM ÖLDÜRMEK ( Gayrı Resmi Eşini ve Onunla İlişkiye Giren Şahsı Öldürme Fiili )
Y1.CDE. 1998/3262ADAM ÖLDÜRMEK ( Gayriresmi Eşinin Irzına Vaki Saldırı Üzerine Saldırganı Öldüren Sanık Hakkında Ağır Tahrik Hükümlerinin Uygulanması )
YCGKE. 1977/1-234ADAM ÖLDÜRMEK ( Geceleyin Evinin Damına Çıkarak Pencereden İçeriye Girmek İsteyen Kişilerden Birini Öldüren Sanığa Ceza Verilmeyeceği )
Y1.CDE. 2004/504ADAM ÖLDÜRMEK ( Gizlendiği Yerden 2 El Ateş Ederek Taammüden - 2 Gün Önce Maktulü Öldürmeye Karar Vermesinin Emsal İçtihatlara Göre Tasarlama İçin Makul ve Yeterli Olduğu )
Y1.CDE. 2008/3784ADAM ÖLDÜRMEK ( Hakkında Yakalama Emri Bulunan Hükümlünün Duruşmada Hazır Edilerek Savunmasının Alınması Gerektiği )
Y1.CDE. 2006/28ADAM ÖLDÜRMEK ( Haksız Tahrikin Etkisiyle Suçun İşlendiği Sırada Yürürlükte Olan 765 Sayılı TCK İle Sonradan Yürürlüğe Giren 5237 Sayılı TCK'nun Ayrı Ayrı Her Kanun Kendi İçerisinde Bir Bütün Halinde Uygulanarak Lehe Kanunun Belirlenmesi Gerektiği )
Y1.CDE. 2009/7918ADAM ÖLDÜRMEK ( Haksız Tutuklamadan Kaynaklanan Tazminat Davasının Kısmen Reddi Halinde Davacı Vekalet Ücretinden Sorumlu Tutulamayacağı )
Y1.CDE. 2003/4074ADAM ÖLDÜRMEK ( Hangi Tanık Beyanına Ne Münasebetle Üstünlük Tanındığı Sanığın Eylemini Tasarlama Suretiyle mi İşlediğinin Denetlenebilir Açıklıkta Kararda İrdelenmesi Gereği )
YCGKE. 1989/1-357ADAM ÖLDÜRMEK ( Hazırlık İfadesindeki Suç Atfının Duruşmada Baskıya Dayandığı İddiasıyla Geri Alınması )
Y1.CDE. 2007/1726ADAM ÖLDÜRMEK ( Hükmün Açıklanmasının Geri Bırakılmasında Ceza Miktarının Üst Sınırının 2 Yıla Çıkarıldığı - Soruşturulması ve Kovuşturulması Şikayete Bağlı Olan Suçlarla İlgili Sınırlandırmanın da Kaldırıldığından Mahkemece Yeniden Değerlendirme Yapılması Gerektiği )
Y1.CDE. 2005/1122ADAM ÖLDÜRMEK ( Hükümden Sonra Yürürlüğe Giren 5237 Sayılı TCK Uyarınca Kurulacak Hükümde Daha Az Ceza Takdir Ve Tayin Olunması İhtimalinin Varlığı Karşısında Sanığın Hukuki Durumunun Yeniden Takdiri Gereği )
Y1.CDE. 2007/5074ADAM ÖLDÜRMEK ( Hükümlü Bizzat Duruşmada Hazır Bulundurulup Savunması Alınmadan İstinabe Yoluyla Alınan Savunması İle Yetinilerek Hüküm Kurulmasının Usule Aykırı Olduğu )
YCGKE. 1976/153ADAM ÖLDÜRMEK ( Irza Geçme Suçunu Gizlemek İçin Yapıldığı İddiasında Irza Geçmenin Gerçekleşip Gerçekleşmediğinin Tesbiti )
Y1.CDE. 1994/4478ADAM ÖLDÜRMEK ( İddianame Tarihinden Sonra Dosyaya Giren Doğum Kaydı ve Maktülün Baba Anne ve Kardeşlerini Gösterir Aile Kayıt Tablosunun Okunup Sanıktan Diyeceğinin Sorulmasının Gerekmesi )
Y1.CDE. 2003/4058ADAM ÖLDÜRMEK ( İlk Haksız Hareketin Borcunu Ödemeyerek Sanıktan Geldiği - Maktüllerin Sanığa Hakaret Etmesi Geri Dönüp Kapıyı Zorlaması Üzerine Sanığın Maktülleri Öldürmesi/Hafif Tahrik )
Y1.CDE. 1996/3925ADAM ÖLDÜRMEK ( İşkence ve Taziple Öldürme Özel Kastı )
YCGKE. 1980/1-335ADAM ÖLDÜRMEK ( İşlediği Bir Suçun Delil ve Emarelerini Ortadan Kaldırmak için Adam Öldürmek )
Y1.CDE. 2001/1649ADAM ÖLDÜRMEK ( İşlemiş Olduğu Suçu Gizlemek Delil ve Emarelerini Ortadan Kaldırmak ve de Kendisini Cezadan Kurtarma Maksadıyla Suçun İşlenmesi )
YCGKE. 1974/1-177ADAM ÖLDÜRMEK ( Kamu Güvenliği Nedeniyle Davanın Nakledilmesi )
YCGKE. 1990/1-28ADAM ÖLDÜRMEK ( Kan Gütme Saiki )
YCGKE. 1991/1-1ADAM ÖLDÜRMEK ( Kan Gütme Saiki Bulunduğunun Kabulü İçin Uzun Zaman Geçmesi ve Elem ve İnfialin Sona Ermesi Mecburiyeti )
Y1.CDE. 1991/750ADAM ÖLDÜRMEK ( Kan Gütme Saiki İle Öcalma Saikinin Karıştırılmamasının Gerekmesi )
YCGKE. 1990/1-310ADAM ÖLDÜRMEK ( Kan Gütme Saikiyle-Fikri İçtima-Gerçek İçtima )
Y1.CDE. 1996/3197ADAM ÖLDÜRMEK ( Karar Gününden Sonra Yürürlüğe Giren Yasanın Sanık Lehine Olması )
Y1.CDE. 1994/1565ADAM ÖLDÜRMEK ( Karının Kocasını Öldürmesi-Mutlak Butlanla Malul Olan Evlilik )
YCGKE. 2006/1-347ADAM ÖLDÜRMEK ( Kasten - Bıçak Fırlatma Neticesinde Mağdurun Yaralanıp Hastanede Ölmesi/Sanığın Eyleminin Ölüme Neden Olacağını Bilerek ve Ölüm Neticesini İsteyerek Hareket Etmesi Nedeniyle Suçun Oluştuğu )
Y1.CDE. 2003/1739ADAM ÖLDÜRMEK ( Kasten - Oynamakta Olan 1,5 Yaşındaki Öz Kızını Kollarından Tutup Kafasında 4 Ayrı Kırık Oluşturacak Şiddet ve Derecede Beton Duvara Çarpmak )
Y1.CDE. 2003/127ADAM ÖLDÜRMEK ( Kasten Müstakil Faili Belli Olmayacak Şekilde - Sanıkların Bıçaklarıyla Eyleme Kısa Sayılmayacak Bir Süre Dayanışmalı Olarak Destek ve Katkı Yapmaları )
Y1.CDE. 2005/538ADAM ÖLDÜRMEK ( Kasten/Sanığın Maktülü Bir Gece Vakti Kendi Yaşadığı Yer Dışında Bir Dağ Başında Israrla Ateş Ederek Vurmasını Gerektirecek Bir Nedenin Tespit Olunamaması - Şüpheden Sanık Yararlanır İlkesi Gereğince Beraati Gereği )
Y1.CDE. 1999/2602ADAM ÖLDÜRMEK ( Kastın Aşılması Durumunda Sanığa Verilecek Ceza Miktarının Tesbiti )
Y1.CDE. 2000/311ADAM ÖLDÜRMEK ( Kavga Esnasında Maktülün Stres ve Efor Nedeniyle Ölümü )
Y1.CDE. 2002/146ADAM ÖLDÜRMEK ( Kendisinden İstenen Töre Kuralını Yerine Getirmek için Kız Kardeşi Maktüleyi Av Tüfeği ile Öldürmesi )
Y1.CDE. 1993/725ADAM ÖLDÜRMEK ( Kendisini Suçtan Kurtarmak Maksadıyla İşlenmesi )
YCGKE. 2002/1-189ADAM ÖLDÜRMEK ( Kuşkudan Sanığın Yararlanacağı - Sanığın Maktûlün Yaralanmasına Bilahare de Ölümüne Neden Olduğuna İlişkin Her Türlü Şüpheden Uzak Kesin ve Yeterli Kanıt Bulunmaması/Maddi Kanıtların Büyük Bir Bölümünün de Savunmayı Doğruladığı )
Y1.CDE. 2005/2523ADAM ÖLDÜRMEK ( Lehe Olan Yasanın Belirlenmesi-765 S.K. İle Yapılan Uygulamanın Lehe Olduğu Derhal Anlaşıldığından Duruşma Yapılmaksızın Uyarlama İsteminin Reddi/İzinsiz Silah Taşımaktan Seçenek Yaptırımlar Nedeniyle Duruşmalı İnceleme Yapılması Gereği )
Y1.CDE. 1994/3800ADAM ÖLDÜRMEK ( Maktul ve Mağdurdan Kaynaklanan Haksız Hareketlerin Hafif Tahrikten Öte Ağır Tahrike Ulaşan Vahamette Olması )
Y1.CDE. 1996/756ADAM ÖLDÜRMEK ( Maktulün Birkaç Ay Önce Sanığın Kardeşini Yaralaması Olayında Tahrikin Derecesi )
Y1.CDE. 2002/2463ADAM ÖLDÜRMEK ( Maktulün Dövülmesi Üzerine Korkutmak Amacıyla Tabanca İle Ateş Etmesi - Sanıklardan Kaynaklanan Haksız Davranış/Kışkırtmanın Düzeyi )
YCGKE. 1984/420ADAM ÖLDÜRMEK ( Maktulün Girebi Denilen Aletle Babasının Kafasına Vurması Üzerine Failin Tabancayla Ateş Ederek Öldürmesi-Ağır Tahrik )
YCGKE. 1991/1-4ADAM ÖLDÜRMEK ( Maktulün Karısı Olan Sanığı Livataya Zorlaması, Müessir Fiilde Bulunması ve Bıçakla Tehdit Etmesinde Meşru Müdafaa )
Y1.CDE. 2006/338ADAM ÖLDÜRMEK ( Maktulün Mağdurlarla Birlikte Dövmeye Başladıkları ve Yere Düşen Sanığın Tabanca Çekmesi Üzerine Kaçmaya Çalışması/Yakın Mesafeden Sırtından Aldığı İsabetle Öldüğü - Öldürme Kastının Bulunduğu )
Y1.CDE. 2006/649ADAM ÖLDÜRMEK ( Maktulün Sanık İle Görüşme Düşüncesi ve Eşinin Evde Olmadığı Zannıyla Eve Gelmesi Sağlanıp Birlikte Öldürüldüğü Olayda Suçun Taammüden İşlendiğinin Kabulü Gereği )
Y1.CDE. 1997/1523ADAM ÖLDÜRMEK ( Maktül Kadının Başka Erkekle İlişkiye Girmesi Nedeniyle Öldürülmesinde Ağır Tahrik Hükümlerinin Uygulanması )
Y1.CDE. 2003/738ADAM ÖLDÜRMEK ( Maktülün Bıçak Çektiği Yolunda Başlangıçta Söylenmeyen Sonradan İleri Sürülen Savunma - Maktülün Cebinde Kapalı Halde Bıçak Bulunması Karşısında Geçerli Olamayacağı )
Y1.CDE. 2003/3103ADAM ÖLDÜRMEK ( Maktülün Elindeki Tabancayı Zorla Aldıktan Sonra Ateş Ederek - Eylemin Ağır Tahrik Altında Gerçekleştirildiğinin Kabulü )
Y1.CDE. 1994/2546ADAM ÖLDÜRMEK ( Maktülün Karın Bölgesinden İlk Yarayı Aldıktan Yeniden Saldırıya Geçmesinin Tıbben Mümkün Olup Olamayacağının Adli Tıp Kurumundan Sorulmasının Gerekmesi )
Y1.CDE. 2003/1819ADAM ÖLDÜRMEK ( Maktülün Sanığın Arkadaşını Silahla Yaralaması ve Sanığa Silahlı Saldırıda Bulunması - Meşru Müdafaanın Şartlarının Oluştuğunun Kabulü )
Y1.CDE. 1977/2338ADAM ÖLDÜRMEK ( Maktülün Sanıkların Bir Akrabasını Öldürmesinden Sonra Olay Yerinden Kaçarken Sanılar Tarafından Öldürülmesi Eyleminin Eş Zamanlı Sayılmaması )
Y1.CDE. 1992/2532ADAM ÖLDÜRMEK ( Memnu Hakların İadesi ve Genel Affın Birbirinden Farklı Müesseseler Olması )
YCGKE. 1992/1-255ADAM ÖLDÜRMEK ( Memur Olan Karısı ve Sevgilisini Görev Sırasında Öldürmek )
YCGKE. 2001/1-224ADAM ÖLDÜRMEK ( Meşru Müdafaa Sınırının Aşılması - Sanığın Bıçakla Kendisine Saldıran Maktulü Öldürücü Olmayan Nahiyelere Ateş Etme İmkanı Varken Göğüs ve Karın Bölgesine Ateş Ederek Öldürmesi )
YCGKE. 2000/1-112ADAM ÖLDÜRMEK ( Meşru Müdafaada Savunma İle Saldırı Arasında Uygun Oran Bulunmasının Gerekmesi )
YCGKE. 1985/185ADAM ÖLDÜRMEK ( Meşru Müdafada Sınırın Aşılmasıyla )
YCGKE. 2004/1-13ADAM ÖLDÜRMEK ( Muhtarın - Suça Konu Silahın Sanığın Kişisel Malı Olması/Suç Tarihinde Muhtar Olup Olmadığının Araştırılmasına Gerek Bulunmadığı )
Y1.CDE. 1993/567ADAM ÖLDÜRMEK ( Noksan Soruşturma )
Y1.CDE. 1994/1979ADAM ÖLDÜRMEK ( Olay Sırasına Uyuşturucu Alınmasının Sorumluluğu Etkilemeyeceği-Sebebinde Serbest Hareketler-Sanığın Bağımlı Olmaması )
YCGKE. 1997/1-9ADAM ÖLDÜRMEK ( Öldürme Kastı Olmaksızın İstemeyerek Olması )
Y1.CDE. 2003/1993ADAM ÖLDÜRMEK ( Öldürmek Kastı Olmaksızın Müessir Fiil Sonucu - Aletin Niteliğine Yaranın Mahiyetine ve Fiilin İşlenişine Göre Temel Cezanın Asgari Haddin Üzerinde Tayini Gereği )
Y1.CDE. 1982/1948ADAM ÖLDÜRMEK ( Ölenin Tüfeğini Doğrultarak Ateş Etmek İstediği Anda Sanığın Tabancasıyla Ateş Ederek - Meşru Savunma Koşullarının Kabulü Gereği )
Y1.CDE. 2005/333ADAM ÖLDÜRMEK ( Ölüm Cezası Yerine "Ağırlaştırılmış Müebbet Ağır Hapis" Cezası İle Bu Cezaya İlişkin Koşullu Salıverilme Hükümlerini Düzenleyen 5218 Sayılı Yasanın Tek Başına Uygulanacağı - 4616 Sayılı Yasa Gereğince 10 Yıllık İndirim Yapılamayacağı )
Y1.CDE. 1977/3678ADAM ÖLDÜRMEK ( Ölüm İle Öldürücü Eylem Arasında Nedensellik Bağının Bulunması )
YCGKE. 1989/1-239ADAM ÖLDÜRMEK ( Ölümün Sanıklardan Hangisinin Eylemiyle Gerçekleştiğinin Tesbit Edilememesi )
Y1.CDE. 2003/4061ADAM ÖLDÜRMEK ( Polis Memuru Sanığın Maktülü Yakalamak İçin Silah Kullanmasının Mevcut Şartlarda Hukuka Uygunluk Arzettiği - Yasanın Öngördüğü Sınırları Aşmak/Maktülü Sırtından Vurmak )
YCGKE. 1994/1-84ADAM ÖLDÜRMEK ( Sanığa Hakaret Edilmesi )
Y1.CDE. 1992/1458ADAM ÖLDÜRMEK ( Sanığa Kanunda Yazılı Üst Sınırdan Fazla Ceza Verilmesi )
Y1.CDE. 1993/906ADAM ÖLDÜRMEK ( Sanığın 4 Aylık Bebeğini Öldürmesi-4 Aylık Bir Bebekten Haksız Tahrik Sadır Olamayacağı )
YCGKE. 1997/1-41ADAM ÖLDÜRMEK ( Sanığın Ağrı Tahrik Altında Kalarak Yaralama Kastıyla Yapması Durumu )
Y1.CDE. 2001/238ADAM ÖLDÜRMEK ( Sanığın Bu Suçu Ağır Kışkırtma Altında İşlemesi )
Y1.CDE. 1990/418ADAM ÖLDÜRMEK ( Sanığın Bu Suçu Kastın Aşılması Suretiyle İşlemesi - Taraflar Arasında Öldürmeyi Gerektirecek Husumet Bulunmaması )
Y1.CDE. 1993/452ADAM ÖLDÜRMEK ( Sanığın Dövdüğü Kişinin Bir Hafta Sonra Ölmesi-Ölümün Kırıkların Bir Sonucu Olarak Gelişmesi )
Y1.CDE. 2000/2332ADAM ÖLDÜRMEK ( Sanığın Eşini Bıçakla Yaralaması - Daha Sonra Kendi Ailesine Telefonla Mağdureyi Öldürdüğünü Bildirmesi Suretiyle Eyleminin Öldürmeye Yönelik Olduğunu Sergilemesi Karşısında TCK.nun 449/1 Maddesi İle Tecziyesi Gereği )
Y1.CDE. 1991/2556ADAM ÖLDÜRMEK ( Sanığın Eylemini Meşru Müdafa Sınırları İçinde Yapması )
Y1.CDE. 1990/2298ADAM ÖLDÜRMEK ( Sanığın Eyleminin Katil Kastıyla Yapılmayan Müessir Fiil Sonucu Ölüme Neden Olma Sayılması )
Y1.CDE. 1995/2970ADAM ÖLDÜRMEK ( Sanığın Gece Vakti Saldırganların Kapıya Yüklenip Kilidi Kırarak Açılan Kapıdan Girmeleri Üzerine Kapıldığı Ciddi Korku ve Savunma İçgüdüsü İle - Ceza Tertibine Yer Olmadığı )
Y1.CDE. 2003/2925ADAM ÖLDÜRMEK ( Sanığın Hakaret Ederek Kavgaya Tutuştuğu Kişiyi Öldürmesi Halinde Haksız Tahrik Hükümlerinden Yararlanamaması )
YCGKE. 1991/1-131ADAM ÖLDÜRMEK ( Sanığın İkrarının Fenni Delillerle Çelişkili Olması )
Y1.CDE. 1990/3443ADAM ÖLDÜRMEK ( Sanığın İnfaz Edilen Mahkumiyetinin Eşhasa Karşı Cürümler Başlığını Taşıyan Bölümde Olması )
Y1.CDE. 2004/2262ADAM ÖLDÜRMEK ( Sanığın Kardeşi Olan Diğer Sanık İle Birlikte/Maktüle Kavga İcabı Sarılmak ve Tutmak - Tutmanın Etkin bir Tutma Olduğunun Anlaşılamadığı/TCK. 448, 65/3, 59 Maddeleri Gereğince Tecziyesi Gereği )
Y1.CDE. 1993/734ADAM ÖLDÜRMEK ( Sanığın Kardeşini Öldürmesi-Feri Faillerden Birinin Maktulün Oğlu Olması )
Y1.CDE. 2003/2998ADAM ÖLDÜRMEK ( Sanığın Maktule Yerini Bildirdiği Tarihi Eser Niteliğindeki Altınları İstemesi Üzerine Maktulün Tenasül Uzvunu Göstererek Bunları Alırsın Demesi - Haksız Tahrik )
YCGKE. 2003/1-172ADAM ÖLDÜRMEK ( Sanığın Maktule'yi Kaçırıp Götürmek Amacıyla Olay Yerine Gittiği Maktulenin Direnmesi Üzerine Amacına Ulaşamamaktan Duyduğu İnfial İle Ateş Edip Öldürmesi )
Y1.CDE. 1991/1125ADAM ÖLDÜRMEK ( Sanığın Maktülü Eşiyle Zina Yapmak İsterken Yakalayarak Öldürmesi Nedeniyle Özel Ağır Tahrik Hükümlerinden Yararlanması )
Y1.CDE. 1989/1802ADAM ÖLDÜRMEK ( Sanığın Maktülün Saldırısını Birkaç Bıçak Darbesiyle Önleme Olanağına Sahipken İleriye Gitmesi )
YCGKE. 1995/1-80ADAM ÖLDÜRMEK ( Sanığın Meşru Müdafaa Sınırlarını Aşarak Eylemi Gerçekleştirmesi )
YCGKE. 1998/1-20ADAM ÖLDÜRMEK ( Sanığın Otopsi Raporuyla Çelişen İkrarı )
YCGKE. 1996/1-145ADAM ÖLDÜRMEK ( Sanığın Öldürüleceği Korkusuyla Satırla Maktüle Vurması - Etkisiz Hale Getirmekle Yetinmeyip Bıçağın Maktüle Üç Kez Saplanmasıyla Kanuni Savunma Sınırlarının Aşıldığı )
Y1.CDE. 2001/861ADAM ÖLDÜRMEK ( Sanık Hakkında İki Kişiyi Aynı Kasıt Altında Öldürmek Suçundan Verilen İlk Hükmün Temyizi )
Y1.CDE. 2004/3094ADAM ÖLDÜRMEK ( Sanık Müdafiinin Yasal Savunma Şartlarının Oluştuğu ve TCK.nun 50. Maddesinin Uygulanması Gerektiği - Lehe Kanun Uygulaması )
Y1.CDE. 1990/1690ADAM ÖLDÜRMEK ( Sanık Tarafından Yapılan Eylemde Diğer Sanıkların Suçun İşlenmesinden Evvel ve Suçun İşlendiği Sırda Muzaharat ve Muavenette Olması )
YCGKE. 1975/221ADAM ÖLDÜRMEK ( Sanıkların Adam öldürmek ve Öldürmeğe Teşebbüsten Yargılanmaları )
YCGKE. 2003/1-82ADAM ÖLDÜRMEK ( Sanıkların Eylemlerini Birlikte Gerçekleştirmeleri - Meydana Gelen Ölüm Sonucu İle Her Sanığın Eylemi Arasında Bağ Kurulabilmesi/TCY. Md. 463 Uygulanma Olanağı Bulunmadığı )
Y1.CDE. 1992/1415ADAM ÖLDÜRMEK ( Sanıkların Gasp Suçunu Hazırlamak ve Kolaylaştırmak Amacıyla ve Hile İle Maktülü İl Hudutları Dışına Çıkarmaları )
Y1.CDE. 2002/1462ADAM ÖLDÜRMEK ( Sanıkların Gasp Suçunu İcra Etmek için Anlaştıkları Olay Yerinde Bu Amaçla Sanığın Maktülü Öldürmesi )
Y1.CDE. 1990/2175ADAM ÖLDÜRMEK ( Sanıkların Gayelerine Ulaşamamaktan Duydukları İnfial İle Suçu İşlemeleri )
YCGKE. 2002/1-294ADAM ÖLDÜRMEK ( Satanist İnançlar Doğrultusunda Canavarca His Şevki ve İşkence İle - TCY.sının 450/3. Madde ve Bendinin Uygulanması Gereği )
Y1.CDE. 1998/1093ADAM ÖLDÜRMEK ( Silahlı Çatışma Sırasında Vurulan Maktulü Kimin Vurduğunun Belli Olmaması )
YCGKE. 1999/1-271ADAM ÖLDÜRMEK ( Subjektif Yanılgı-Savunmada İfrada Gidilmesi )
YCGKE. 1993/1-13ADAM ÖLDÜRMEK ( Suç delillerini ortadan kaldırmak için )
Y1.CDE. 1990/84ADAM ÖLDÜRMEK ( Suç İşleyen Türkün Bu suçu Yabancı Ülkede İşlemesi )
YCGKE. 1991/1-36ADAM ÖLDÜRMEK ( Suçun Kan Gütme Saikiyle İşlendiğinin Kabulü İçin Gerekli Şartlar )
YCGKE. 1993/1-21ADAM ÖLDÜRMEK ( Suçun sübutu )
YCGKE. 1992/1-286ADAM ÖLDÜRMEK ( Suçun Zati Demirbaş Tabancayla İşlenmiş Olması )
Y1.CDE. 2003/756ADAM ÖLDÜRMEK ( Suçundan Hakkında Hüküm Kurulan Sanık - Uygulama Maddesinin Gösterilmemesinin Usule Aykırılığı )
Y1.CDE. 2004/4116ADAM ÖLDÜRMEK ( Taammüden - Doktor Bilirkişi ve Ölü Muayenesini Yapan C.Savcısının Tanık Olarak Beyanı Alınıp Maktule Yapılan Ateşin Mesafeleri ve Belirtilen Mesafelerden Eylemin Mümkün Olup Olmadığının Tespiti Gereği )
Y1.CDE. 1999/780ADAM ÖLDÜRMEK ( Taammüden İşlendiğinin Kabulü İçin Öldürme Kararının Şarta Bağlı Olmadan Alınması Mecburiyeti )
Y1.CDE. 2003/1979ADAM ÖLDÜRMEK ( Taammüden/Sanığın Kendisini Kandırıp Livata Etmekten Mahkum Olan Maktulün Cezasını Çekip Çıkması ve Kasabada Konuşulması Üzerine - Tahrikin Varlığının Kabul Edilmesi Gereği )
YCGKE. 1994/1-298ADAM ÖLDÜRMEK ( Taammüd-Hafif Tahrik )
YCGKE. 1994/1-167ADAM ÖLDÜRMEK ( Taammüt-Daha Önce Sanığın Karısını Kaçırmış Olan Maktulün Mütecaviz Hareketleri )
Y1.CDE. 2006/1798ADAM ÖLDÜRMEK ( Tanığın Beyanları İle Olayda Maktulden Kaynaklanan Haksız Eylemin Olmadığı Sabit Olduğu Halde Sanıklar Lehine Tahrik Hükümleri Uygulanmak Suretiyle Eksik Ceza Tayininin Yasaya Aykırı Olduğu )
YCGKE. 1989/1-322ADAM ÖLDÜRMEK ( Yağma Suçuna engel Olmak İsteyen Maktuleyi Öldürüp Gelinini de Bayılttıktan Sonra Altınlarını Alarak Kaçan Sanık )
Y1.CDE. 2002/4673ADAM ÖLDÜRMEK (İngiliz Holiganlar - Polis Kriminal Laboratuarı'ndan Alınan Raporun Niteliği/Suç Aleti Bıçak/Tahrikin Derecesi/Son Soruşturma Savunmaları Alınmayan Sanıklar)
Y1.CDE. 2007/3442ADAM ÖLDÜRMEK / ÖLDÜRMEYE TAM DERECEDE TEŞEBBÜS ( 5237 S. TCK'nun Lehe Olduğu Mahkemece de Kabul Edildiği Halde 5237 S. TCK Uyarınca Hüküm Kurulması Gerekirken Reddine Karar Verilmesinin Yasaya Aykırı Olduğu )
YCGKE. 2007/1-122ADAM ÖLDÜRMEK 2 KİŞİYİ ÖLDÜRMEYE TEŞEBBÜS VE RUHSATSIZ SİLAH BULUNDURMAK ( Lehe Yasa Belirlenmesinde - 765 S.K. Kapsamındaki İçtimalı Cezaların Değil Her Suç Yönünden Ayrı Ayrı Değerlendirme Yapılarak Her Biri İçin Tayin Edilen Cezanın Dikkate Alınması Zorunluluğu )
YCGKE. 1983/1-432ADAM ÖLDÜRMEK İDDİASI ( Evine Zorla Girmeye Çalışan Maktulü Av Tüfeğiyle Vuran Kadın Sanık )
YCGKE. 1999/1 – 265ADAM ÖLDÜRMEK KASTI ( Ölümün beklenen sonuç olması )
YCGKE. 1997/1-76ADAM ÖLDÜRMEK SUÇU ( Başka Suç İşlemeyi Kolaylaştırmak İçin )
Y1.CDE. 2004/112ADAM ÖLDÜRMEK SUÇU ( İki Aile Arasındaki Silahlı Çatışmayı Hangi Tarafın Çıkardığı Belli Olmadığından Her İki Taraf Hakkında da Ağır Tahrik Hükümlerinin Uygulanması Gereği )
YCGKE. 1996/1-11ADAM ÖLDÜRMEK SUÇU ( Mahkumiyet Kararı Verilebilmesi için Suçun Sanık Tarafından İşlendiğini Gösteren Kesin Kanıt Bulunmasının Gerekmesi )
Y1.CDE. 2001/4226ADAM ÖLDÜRMEK SUÇU ( Müşterilerden Birisine Rastlamasının Büyük Olasılık Olduğunu Bilerek Sanığın "İstençli Davranışının" Sonucundan Sorumlu tutulması )
Y1.CDE. 2002/1007ADAM ÖLDÜRMEK SUÇU ( Sanığın Aralarında Geçimsizlik Bulunan Eşi Maktüleyi ve Oğlu Maktülü Öldürmesi )
Y1.CDE. 1996/724ADAM ÖLDÜRMEK SUÇU ( Sanığın Yurtdışında İşlediği Suçtan Dolayı Uygulanacak Kanun ve Verilecek Ceza Miktarının Tesbiti )
Y1.CDE. 1997/1590ADAM ÖLDÜRMEK SUÇU ( Sanıkların Tarla sorunu Yüzünden Maktülleri Öldürmeleri )
Y1.CDE. 2003/210ADAM ÖLDÜRMEK SUÇU ( Suçun Canavarca Bir Hisle Yapılması )
YCGKE. 1982/1-230ADAM ÖLDÜRMEK SUÇU ( Suçun Öldürme Fiilinden Bir Süre Önce Vukubulan Adi Tahrik Sonucu İşlenmiş Olması )
Y1.CDE. 2007/6288ADAM ÖLDÜRMEK SUÇU ( Uyarlama Yargılaması - Tutuksuz Olan Hükümlünün Usulüne Uygun Olarak Duruşmaya Çağrılması Gelmediği Takdirde Müdafii Hazır Bulundurulmak Suretiyle Hüküm Kurulması Gerektiği )
Y1.CDE. 1997/3469ADAM ÖLDÜRMEK SUÇU ( Yurtdışında İşlenen Suç İçin Uygulanacak Ülke Kanunu ve Verilecek Ceza Miktarının Tesbiti )
YCGKE. 1991/1-281ADAM ÖLDÜRMEK SUÇU ( Zihinsel Özürlü Çocuklarını Girdiği Bunalım Neticesi Öldüren Sanık Hakkında Takdiri İndirim Nedenlerinin Uygulanması )
YCGKE. 1978/1-19ADAM ÖLDÜRMEK SUÇUNA İŞTİRAK ( Sanığın Kardeşini Kavga Etmekte Olduğu Maktulü Vurmaya Teşvik Etmesi )
Y1.CDE. 2003/2539ADAM ÖLDÜRMEK SUÇUNDA KOLLUKTA İKRAR ( Başkaca Kanıtla da Doğrulanamaması Halinde Ciddi ve Yeterli Kanıt Olarak Değerlendiremeyeceği
YCGKE. 1987/1-203ADAM ÖLDÜRMEK SUÇUNDAN YARGILANIP BERAAT ETMEK ( Sanığın Haksız Tutuklu Kaldığı Günler İçin Tazminat İstemi - Manevi Baskı ve Zora Dayanarak Alındığı Anlaşılan İkrarının Tutuklanmaya Kendi Kusuruyla Sebep Olduğuna Kanıt Olamayacağı )
Y1.CDE. 2008/6256ADAM ÖLDÜRMEK VE ADAM ÖLDÜRMEYE TEŞEBBÜS SUÇLARI ( Beraat Eden Sanığın Tutuklu Kaldığı Günler İçin Tazminat Talebi - Davacının Tututklu Kaldığı Tarihteki Yasa Hükümleri ile Dava Tarihinde Yürürlükte Olan 5271 Sayılı Hükümleri Nazara Alındığında Tutuklu Kalınan Günler İçin Tazminat Talep Edilemeyeceği )
YCGKE. 1976/168ADAM ÖLDÜRMEK VE BU SUÇA YARDIM VE İŞTİRAK ( Atanmalarında Belirtilen Yerin Sınırlarıyla Bağlı Bulunan Cumhuriyet Savcılarının Sınırları Dışındaki Bir Mahkemeye Dava Açamamaları )
Y1.CDE. 2003/487ADAM ÖLDÜRMEK VE GASP ( Bu Suçlar Dolayısıyla Mahkum Olup da Şartla Salıverilen Hükümlünün Tekrar Suç İşlemesi )
Y1.CDE. 2006/2212ADAM ÖLDÜRMEK VE GASP ( Yeniden Duruşma Açılarak Yapılan Uyarlama Sonucu Kurulan Hükümde Yasaya Aykırı Cihet Görülmediği - Öldürme ve Gasp Suçunda 62. Md İle 1/5 Oranında İndirim Yapılması Gerektiği )
YCGKE. 1984/1-400ADAM ÖLDÜRMEK VE KAÇIRMAYA TEŞEBBÜS ( Kaçırılmak İstenen Kişinin Kaçırılamayacağının Anlaşılması Üzerine Öldürülmesi )
Y1.CDE. 2008/5265ADAM ÖLDÜRMEK VE ÖLDÜRMEYE TEŞEBBÜS ( Alt Sınırı 5 Yıldan Fazla Hapis Cezasını Gerektiren Suçlarından Yargılanan Hükümlülerin Yargılanmaları Sırasında Müdafii Bulundurulmasında Yasal Zorunluluk Bulunduğu )
Y1.CDE. 2008/1980ADAM ÖLDÜRMEK VE YARALAMAK ( Halen Cezaevinde Bulundukları Bildirilen Hükümlülerin Bizzat Duruşmada Hazır Edilerek Müdafileri Huzurunda Savunmalarının Alınması Gerektiği )
Y9.HDE. 1998/12919ADAM ÖLDÜRMEKTEN MAHKUM OLMUŞ KİŞİNİN ALDIĞI MEMNU HAKLARIN İADESİ KARARI ( Sendika Yöneticiliği İçin Yeterli Olup Olmaması )
YCGKE. 2006/1-30ADAM ÖLDÜRMEYE AZMETTİRME ( İfadelerini Sonradan Geliştiren Tanık Dışında Başka Tanık Olmaması/Beyanları Samimi Olmayan Tanığın İfadesinin Mahkumiyet İçin Yeterli Olmadığı - Şüpheden Sanık Yararlanır İlkesi )
Y1.CDE. 2006/5969ADAM ÖLDÜRMEYE AZMETTİRME ( Maktulün Sanığın Kardeşini Olaydan 11 Yıl Önce Öldürmesi - Haksız Tahrikte Makul Bir İndirimle Yetinilmemesi/Bozma Nedeni )
Y1.CDE. 2006/4607ADAM ÖLDÜRMEYE AZMETTİRME ( Sanığın Eylem Öncesi Kullanılan Silahı Diğer Sanığa Teslim Edip 'Kavga Çıkarsa Adliyeden A.'lardan Kim Çıkarsa Ateş Et Vur Göbekten Vur' Şeklindeki Talimat Vermesi )
YCGKE. 1989/1-235ADAM ÖLDÜRMEYE AZMETTİRME ( Sanığın Kendisiyle Evlenmek İstediği Sevgilisine Kocasını Öldürtmesi )
YCGKE. 1976/231ADAM ÖLDÜRMEYE AZMETTİRMEK ( Öldürme Eylemini İşleyen Asıl Failin Suç İşlemekte Kişisel Çıkarının Olması Hali Azmettiren Sanık İçin İndirme Nedeni Olması )
Y1.CDE. 1990/1928ADAM ÖLDÜRMEYE EKSİK KALKIŞMA ( Mağdura İki El Ateş Etmesine Rağmen İsabet Ettiremeyen Sanık )
Y1.CDE. 1990/2114ADAM ÖLDÜRMEYE EKSİK KALKIŞMA ( Sanıkların Başkalarına Ateş Açarken Yanlışlıkla Yoldan Geçene İsabet Etmesi )
Y1.CDE. 2003/685ADAM ÖLDÜRMEYE EKSİK TEŞEBBÜS ( Cinsel İlişkide Bulunduğunu Düşündüğü Eşi İle Maktule Karşı Sanığın Dava Konusu Eylemini Gerçekleştirmiş Olması )
Y1.CDE. 1994/4842ADAM ÖLDÜRMEYE EKSİK TEŞEBBÜS ( İki Ateş Arasında Kalan Kişinin Ölmesi-Öldürücü Ateşin Hangi Taraftan Geldiğinin Belli Olması )
Y1.CDE. 2005/2392ADAM ÖLDÜRMEYE EKSİK TEŞEBBÜS ( Sanğın Av Tüfeğiyle Mağdurun Batın Bölgesine Ateş Ederek Mide Kolon ve İncebağırsaklarında Yaralanmaya Sebebiyet Vermesi - Sanığın Adam Öldürme Kastı Açık Olmasına Rağmen Adam Öldürmeye Eksik derecede Teşebbüsten Hüküm Kurulmasının Yasaya Aykırı Olduğu )
Y1.CDE. 2004/1689ADAM ÖLDÜRMEYE EKSİK TEŞEBBÜS ( Sanığın Kararlılık Gösteren Atışlarıyla Mağdurun Peşinden Giderek Ateş Ettiği - Zik Zak Çizerek Koşması ve Yere Yatmasından Dolayı İsabet Almaması )
Y1.CDE. 2004/981ADAM ÖLDÜRMEYE EKSİK TEŞEBBÜS ( Sanığın Öldürmek Kastıyla Ateş Etmiş Ancak İsabet Sağlayamamış Olması - Tüm İcra Hareketlerinin Tamamlandığının Kabul Edilemeyeceği )
Y1.CDE. 2003/3799ADAM ÖLDÜRMEYE EKSİK TEŞEBBÜS VE ADAM ÖLDÜRMEK ( Sapma Sonucu Sanığın Ateş Ettiği Şahıstan Başkasının İsabet Alarak Ölmesi )
Y1.CDE. 1988/4428ADAM ÖLDÜRMEYE ELVERİŞSİZ VASITA ( Sanığın Kullandığı Av Tüfeği ve Saçmalar )
YCGKE. 2003/1-179ADAM ÖLDÜRMEYE FER'AN İŞTİRAK ( Sanık Öldürme Eylemini İcra Ederken Yağmaya Yönelik Amacını Önceden Bildiği Sanığa Engel Olmayıp Varlığı İle Ona Manen Destek Vermek )
Y1.CDE. 2002/583ADAM ÖLDÜRMEYE FER'AN İŞTİRAK ( Sanıkların İştirak Altında Suçu İşlemeleri-Maktülü Hangisinin Öldürdüğünün Anlaşılamaması )
YCGKE. 1993/1-44ADAM ÖLDÜRMEYE İŞTİRAK
Y1.CDE. 2004/1926ADAM ÖLDÜRMEYE İŞTİRAK ( Maktülü Darp Niyetiyle Çağırmak ve Eline Sopa Alıp Olay Yerine Gitmekten İbaret Eylem - Suça Fer'an İştirak Düzeyinde Kaldığı )
Y1.CDE. 2002/4700ADAM ÖLDÜRMEYE İŞTİRAK ( Sanığın Olayın Başından Sonuna Kadar ve Ateş Etme Sırasında Sopayla Diğer Sanığın Yanında Olması - Feri İştirakten Hüküm Kurulamayacağı )
Y1.CDE. 2001/3157ADAM ÖLDÜRMEYE KALKIŞMA ( Bir Türkün Yabancı Ülkede Atınlara Tamahen Adam Öldürmeye Kalkışması )
Y1.CDE. 2012/3752ADAM ÖLDÜRMEYE KALKIŞMA ( Organlardan Birisinin İşlevini Yitirecek ve Hayati Tehlikeye Maruz Bırakacak Mahiyette Yaralama - Yaralamanın Niteliği ve Suçta Kullanılan Aletler Gözetildiğinde Sanığa Yaralama Suçundan Ceza Verilmesinin Hatalı Olduğu )
YCGKE. 1976/1-232ADAM ÖLDÜRMEYE KALKIŞMA ( Ruhsatsız Dinamit Bulundurarak Dinamiti Patlatması )
YCGKE. 1981/1-408ADAM ÖLDÜRMEYE KALKIŞMA SUÇU ( Hükmün Yargıtayca Bozulmasından Sonra Sadece Sanık Vekilinin Beyanı İle Yetinilememesi )
YCGKE. 2008/1-198ADAM ÖLDÜRMEYE KALKIŞMAK ( Aleyhe Temyiz Bulunmadığından Özel Dairece Yapılan Uygulama İle Yerel Mahkemece Verilen Hükümdeki Cezadan Daha Ağır Bir Ceza Belirlenmesinin Kanuna Aykırılığı )
YCGKE. 2003/1-196ADAM ÖLDÜRMEYE KALKIŞMAK ( Suç Niteliğinin Belirlenmesi - Öldürme Kastının Varlığının Araştırılması ve Saptanmasında Dikkate Alınacak Özellikler )
YCGKE. 2006/1-252ADAM ÖLDÜRMEYE KALKIŞMAK SUÇU ( Direnme Adı Altında 5237 Sayılı Yasa Normları Uygulanmak Suretiyle Kurulan ve Öncekinden Bu İtibarla Farklılık Arzeden Yeni Hükmün Öncelikle Özel Dairece İncelenip Denetlenmesinin Gerekmesi )
Y1.CDE. 2003/4256ADAM ÖLDÜRMEYE TAM DERECEDE TEŞEBBÜS ( Ağır Haksız Kışkırtmanın Sevkiyle Tahra Kullanan ve Mağdur'a Çok Sayıda Darbe Vurabilen Sanık - Bir Tanesiyle Mağdurun Kolunda Hayati Tehlike Yaratması/Yeterli Kanıtı Oluşturmayacağı )
Y1.CDE. 2003/3587ADAM ÖLDÜRMEYE TAM DERECEDE TEŞEBBÜS ( Darbelerin Öldürme Kastını Doğrulayacak Düzeyde Olmaması - Kastın Sanığın "Mağduru Öldürme Niyetiyle Yaraladığına" İlişkin Beyanına Dayandırılması )
Y1.CDE. 2003/61ADAM ÖLDÜRMEYE TAM DERECEDE TEŞEBBÜS ( Hayati Tehlike Yaratan Yaranın Birden Fazla Olması Takdirinde Bunun Öldürme Kastının Mevcudiyetine Delalet Edeceği )
Y1.CDE. 2002/153ADAM ÖLDÜRMEYE TAM DERECEDE TEŞEBBÜS ( Hükümlünün Şartla Salıverilme ve Erteleme Kanunundan Yararlanma İsteminin Reddedilmesi )
Y1.CDE. 2003/3977ADAM ÖLDÜRMEYE TAM DERECEDE TEŞEBBÜS ( Kocası Sanığı Başkalarıyla Aldattığı Yolunda Haklı Kanaat Oluşan Mağdure - Sanığın Vakıf Olup Olmadığının Tespiti İle Tahrik Hükümlerinin Bundan Sonra Düşünülmesi Gereği )
Y1.CDE. 2008/4013ADAM ÖLDÜRMEYE TAM DERECEDE TEŞEBBÜS ( Lehe Olan Yasanın Belirlenmesi Ve Uygulanması Sırasında Teşebbüs ve Tahrik Hükümleri Nedeniyle Takdir Hakkının Kullanılması Söz Konusu Olduğundan Sanık da Hazır Edilip Duruşmalı İnceleme Yapılması Gerektiği )
Y1.CDE. 2007/92ADAM ÖLDÜRMEYE TAM DERECEDE TEŞEBBÜS ( Mağdurda Meydana Getirilen Zararın Ağırlığı Nazara Alınarak 5237 S. TCK Md. 35 Uyarınca Yapılan Uygulama Sırasında Üst Sınıra Yaklaşılarak Ceza Tayini Gerektiği )
Y1.CDE. 1977/246ADAM ÖLDÜRMEYE TAM DERECEDE TEŞEBBÜS ( Sanığın Karar Düzeltme İsteminde Bulunması )
Y1.CDE. 2001/346ADAM ÖLDÜRMEYE TAM DERECEDE TEŞEBBÜS ( Suçun Yabancı Ülkede Bir Türk Tarafından İşlenmesi )
YCGKE. 2003/1-124ADAM ÖLDÜRMEYE TAM KALKIŞMA ( Etkili Mesafeden Hedef Gözeterek 8 El Ateş Etmek Mağdurdaki İsabet Sayısı ve Nahiyeleri - Öldürme Kastı İle Hareket )
YCGKE. 2000/1-42ADAM ÖLDÜRMEYE TAM KALKIŞMA ( Haksız Tahrik Altında )
Y1.CDE. 2001/2539ADAM ÖLDÜRMEYE TAM KALKIŞMA ( Sanığın Evinde Çıkan Tartışmada Bir Mağdurun Sanığın Eşini İteleyip Yere Düşürmesi Sonrasında Eylemin Gerçekleşmesi - Haksız Tahrik ) )
YCGKE. 2003/1-149ADAM ÖLDÜRMEYE TAM KALKIŞMA ( Sanığın Kendisine Yönelik Saldırıdan Sonra Kavganın Hareketli Ortamında Her İki katılana da Sadece Birer Bıçak Darbesi Vurmakla Yetinmesi/Tanığın Gelmesi Üzerine Olay Yerini Terketmesi - Yaralama Suçunun Oluşacağı )
Y1.CDE. 1988/4428ADAM ÖLDÜRMEYE TAM KALKIŞMA ( Sanığın Kullandığı Av Tüfeği ve Saçmalar Öldürmeye Elverişli Vasıta Niteliğinde Olmaması )
Y1.CDE. 2002/120ADAM ÖLDÜRMEYE TAM KALKIŞMA ( Silahla Ateş Edip Hayati Tehlike Oluşturur Biçimde Yaralaması )
YCGKE. 1992/1-346ADAM ÖLDÜRMEYE TAM TEŞEBBÜS
Y1.CDE. 2006/310ADAM ÖLDÜRMEYE TAM TEŞEBBÜS ( 5237 Sayılı Yasanın Lehe Hükümlerinin 5252 Sayılı Yasanın 9/1. Maddesinde Dayanılarak Takdir Hakkı Kullanılmak Suretiyle Kesin Hükümlerin "Zat ve Mahiyetlerini" Değiştiren Kararların Duruşmalı Verilmesi Gerektiği )
Y1.CDE. 1994/3669ADAM ÖLDÜRMEYE TAM TEŞEBBÜS ( 6136 Sayılı Yasaya Aykırı Davranışta Bulunmak Suçundan Verilen Cezanın Ertelenmesi )
Y1.CDE. 1991/2580ADAM ÖLDÜRMEYE TAM TEŞEBBÜS ( Adli Tıp Kurumu Gözlem ve İhtisas Dairesi Raporu İle Yetinilmesi )
Y1.CDE. 2007/422ADAM ÖLDÜRMEYE TAM TEŞEBBÜS ( Ağır Alkolizm Durumu İle Tedavi Gördüğünü İddia Eden Sanık - Akli Durumu ve Cezai Ehliyeti Konusunda Adli Tıp Kurumu'ndan Rapor Alınması Gereği )
Y1.CDE. 2002/468ADAM ÖLDÜRMEYE TAM TEŞEBBÜS ( Ağır Tahrik Altında İşlenmesi )
YCGKE. 1994/1-26ADAM ÖLDÜRMEYE TAM TEŞEBBÜS ( Alkollüyken Tabancasıyla Mağduru Yaralayıp Hastaneye Götürülmesini Engellemeye Çalışan Sanık Polis )
Y1.CDE. 2003/3960ADAM ÖLDÜRMEYE TAM TEŞEBBÜS ( Aralarında Husumet Olan Kardeşi Karın Sırt Kol ve Bacaklarından Yaralamak - Aynı Olayda Hedefte Hata Sonucu Başkasının da Ölümüne Neden Olmak )
YCGKE. 1990/1-158ADAM ÖLDÜRMEYE TAM TEŞEBBÜS ( Bıçaklı Saldırı Karşısında Önce Havaya Sonra Müştekiye Ateş Etmek-Meşru Müdafa )
Y1.CDE. 2004/242ADAM ÖLDÜRMEYE TAM TEŞEBBÜS ( Birbirleriyle Dargın Olup Barışmaya Yanaşmayan Kızkardeşiyle Eniştesini - Sanığa Yönelik Haksız Bir Eylemin Bulunmaması/Haksız Tahrik Hükmünün Uygulanamayacağı )
Y1.CDE. 2005/746ADAM ÖLDÜRMEYE TAM TEŞEBBÜS ( Bozma Kararında Adil Oranda İndirim yapılarak TCK. Md. 51/2 Uygulanması Gerektiği Belirtildiği Gözetilmeden Ağır Tahrik Nedeniyle Azami Oranda İndirim Yapılamayacağı )
Y1.CDE. 2005/580ADAM ÖLDÜRMEYE TAM TEŞEBBÜS ( Bozmadan Önce Tahrik Hükümleri Uygulanmadığı ve Hüküm Başka Bir Nedenle Bozulduğu Halde Bozmaya Uyulduktan Sonra Tahrikten Dolayı Cezanın Azaltılmasına Karar Verilemeyeceği )
Y1.CDE. 2004/2994ADAM ÖLDÜRMEYE TAM TEŞEBBÜS ( Canavarca His Şevkiyle - Kendisiyle Beraber Olmak İstemeyen Kişiye Gözdağı Verip Acı Çektirmek İçin Mağdur Oğlunu/Vahşi Bir Kötülük Eğilimi Sergileyerek Ateş Etmek Suretiyle )
Y1.CDE. 2004/114ADAM ÖLDÜRMEYE TAM TEŞEBBÜS ( Cezai Ehliyet İle İlgili Adli Tıp Kurumu Gözlem İhtisas Dairesi ile 4. İhtisas Kurulu Raporlarının Birbiri İle Çelişmesi - Farklılığın Adli Tıp Kurumu Genel Kurulu'ndan Rapor Alınarak Giderileceği )
YCGKE. 2003/1-31ADAM ÖLDÜRMEYE TAM TEŞEBBÜS ( Dava Konusu Olayda Mağdurun Sanık ve Arkadaşlarına Karşı Olan Haksız Davranışına Mukabil Aşırı ve Açık Bir Oransızlık İle Tepki Gösterilmiş Bulunması )
Y1.CDE. 2000/1611ADAM ÖLDÜRMEYE TAM TEŞEBBÜS ( Ekmek Bıçağı İle Doğrudan Hedef Alıp Yapılan Yaralar )
YCGKE. 1997/1-60ADAM ÖLDÜRMEYE TAM TEŞEBBÜS ( Fiilin Mağdurun Başlattığı Tartışma Neticesi İşlenmesinde Adi Tahrik )
YCGKE. 1993/353ADAM ÖLDÜRMEYE TAM TEŞEBBÜS ( Gece bekçisi )
Y1.CDE. 2004/2404ADAM ÖLDÜRMEYE TAM TEŞEBBÜS ( Hafif Tahrik Altında - Etkili Mesafeden Öldürücü Vasıftaki Tüfekle 1 El Ateş Ederek/Yaraların Yeri ve Vasıfları Kullanılan Silahın Niteliği )
Y1.CDE. 1993/1955ADAM ÖLDÜRMEYE TAM TEŞEBBÜS ( Hafif Tahrik-Sanık ve Mağdur Arasında Geçmişten Kalan Dargınlık-Köy Korucusunun Suçu Görev Nedeniyle Verilen Silahla İşlemiş Olması )
Y1.CDE. 1993/763ADAM ÖLDÜRMEYE TAM TEŞEBBÜS ( Hayati Bölgelere Elverişli Silahla Ateş Etmek )
Y1.CDE. 1993/820ADAM ÖLDÜRMEYE TAM TEŞEBBÜS ( Hayati Bölgelerinden Etkili Şekilde Bıçaklamak )
Y1.CDE. 2005/10ADAM ÖLDÜRMEYE TAM TEŞEBBÜS ( Hükmün Tefhim Edildiği Duruşmada Duruşma Tutanağının Son Sayfasının Üye Hakim Tarafından İmzalanmamış Olmasınınn Bozmayı Gerektirmesi )
Y1.CDE. 2005/1013ADAM ÖLDÜRMEYE TAM TEŞEBBÜS ( Hükümden Sonra Yürülüğe Giren Yeni Ceza Kanunu Nedeniyle Sanığın Hukuki Durumunun Yeniden Değerlendirilmesinin Gerekmesi )
Y1.CDE. 2003/3808ADAM ÖLDÜRMEYE TAM TEŞEBBÜS ( İki Adedi Öldürücü Nitelik Taşıyan Dokuz Bıçak Darbesi İle Yaralama - Sanığın Vurabileceği Başka Darbeler de Olduğu Yorumuna Dayanarak Kalkışmanın Eksik Düzeyde Kaldığına Hükmedilemeyeceği )
Y1.CDE. 2001/2263ADAM ÖLDÜRMEYE TAM TEŞEBBÜS ( Kardeşini - Ceza Miktarının Tayininde Hakimin Takdir Yetkisi ve Hakkaniyet )
Y1.CDE. 2003/2599ADAM ÖLDÜRMEYE TAM TEŞEBBÜS ( Kardeşini - Verilecek En Az Cezanın 16 Yıldan Az Olmamasının Adalet ve Yerleşik Uygulama İcabı Olduğu )
Y1.CDE. 1997/3995ADAM ÖLDÜRMEYE TAM TEŞEBBÜS ( Kardeşini Öldürmüş Olan Mağduru Tahliye Olduktan Sonra Yaralayarak Öldürmek İsteyen Sanık )
YCGKE. 1988/373ADAM ÖLDÜRMEYE TAM TEŞEBBÜS ( Kavga Sırasında Öldürücü Bölgelere Saldırının Öldürme Kastını Göstermemesi )
YCGKE. 1982/1-424ADAM ÖLDÜRMEYE TAM TEŞEBBÜS ( Kendisine Silah Çekip Ateş Etmek İsteyen ve Silahı Ateş Almayan Maktulü Bıçakla Yaralayan Sanık )
Y1.CDE. 2003/779ADAM ÖLDÜRMEYE TAM TEŞEBBÜS ( Kullanılan Silahın Etkinliği Hedef Seçilen Vücut Bölgesi ve Oluşan Harabiyet Nazara Alındığında Kastın Öldürme Olduğu )
Y1.CDE. 2003/825ADAM ÖLDÜRMEYE TAM TEŞEBBÜS ( Mağdur Y.'a Yönelik Atış Sayısına 2 Adedinin Kalça Nahiyesine İsabet Etmesine Diğer Mağdur'un Göğsünden İsabet Almasının Eylemin Tam Teşebbüs Olarak Tavsifi Gereği )
YCGKE. 1991/1-28ADAM ÖLDÜRMEYE TAM TEŞEBBÜS ( Mağdurenin Sanık Hakkındaki İddialarının Samimiyetten Uzak Olup Sanığın İkrarının da Gerçekçi Olmaması )
Y1.CDE. 1996/1025ADAM ÖLDÜRMEYE TAM TEŞEBBÜS ( Mağdurla Aralarında Öldürmeyi Gerektirecek Bir Neden Bulunmayan Sanığın Kavgada Bıçakla Yaralama Eylemine Kendiliğinden Son Vermesi - Kastın Öldürmeye Değil Yaralamaya Yönelik Olduğu )
Y1.CDE. 2002/4629ADAM ÖLDÜRMEYE TAM TEŞEBBÜS ( Mağdurla Önceye Dayalı Husumet - Sanığın Mağdurun Evine Gelip Dışarı Çağırıp Bıçakla Kalbine Uzayacak Derecede Saplaması )
YCGKE. 1977/1-40ADAM ÖLDÜRMEYE TAM TEŞEBBÜS ( Mağdurun Göğüs Bölgesini Hedef Alarak Ateş Eden Sanığın Elinde Olmayan Sebeplerle Amacına Ulaşamaması )
Y1.CDE. 2004/119ADAM ÖLDÜRMEYE TAM TEŞEBBÜS ( Mağdurun Göğüs ve Karın Gibi Hayati Bölgeye İsabet Eden 2 Bıçak Darbesi Sonucu Hayati Tehlike Yaratarak 45 Gün İşten Kalır Düzeyde Yaralanması )
Y1.CDE. 1994/1547ADAM ÖLDÜRMEYE TAM TEŞEBBÜS ( Mağdurun Kesinleşen Hükmün Ardından Gelişen Komplikasyonlar Sonucu Ölmesi-Ek Dava Açılması-Muhamekemenin İadesi )
Y1.CDE. 1998/1019ADAM ÖLDÜRMEYE TAM TEŞEBBÜS ( Meşru müdafaa )
YCGKE. 1996/1-298ADAM ÖLDÜRMEYE TAM TEŞEBBÜS ( Meydana Gelen Kavganın Etkisiyle Mağduru Silahla Etkili Mesafeden ve Hayati Bölgeden Vuran Sanık )
YCGKE. 1977/166ADAM ÖLDÜRMEYE TAM TEŞEBBÜS ( Olay Tarihinde Görevli Köy Bekçisi Olan ve İsnat Olunan Suçu da Bekçilik Görevini İfa Ettiği Sırada İşlemesi )
Y1.CDE. 2003/1384ADAM ÖLDÜRMEYE TAM TEŞEBBÜS ( Öldürmeye Teşebbüs Fiilini İki veya Daha Çok Kimse Birlikte Yapmış Olup da Failin Kim Olduğu Belli Olmazsa Her Birisi Hakkında Cezanın İndirilerek Hükmolunması )
YCGKE. 1981/114ADAM ÖLDÜRMEYE TAM TEŞEBBÜS ( Saldırı Sona Erdikten Sonra Verilen Karşılığın Meşru Müdafaa Kapsamına Girmemesi )
YCGKE. 2003/1-226ADAM ÖLDÜRMEYE TAM TEŞEBBÜS ( Sanığın 2-3 Metreden Mağdurun Hayati Tehlike Doğuracak Bölgelerini Hedef Alarak Yaptığı Atışlar - 60 Gün İş ve Güçten Kalacak Şekilde Yaralanma/Öldürme Kastını Taşıdığının Kabul Edilmesi )
YCGKE. 1995/1-229ADAM ÖLDÜRMEYE TAM TEŞEBBÜS ( Sanığın Aralarında Şiddetli Geçimsizlik Bulunan Eşini Öldürmeye Kalkışması )
Y1.CDE. 2003/4282ADAM ÖLDÜRMEYE TAM TEŞEBBÜS ( Sanığın Babasının Darp Edilmesini Görmesi Üzerine Silahını Çekerek Karşı Grupta Yer Alanları Vurması - Haksız Tahrik Hükümlerinin Uygulanması Gereği )
Y1.CDE. 2003/1277ADAM ÖLDÜRMEYE TAM TEŞEBBÜS ( Sanığın Babasının Ölümünden Mağduru Sorumlu Tutması/Yargılanıp Beraat Etmesinden 17 Yıl Geçmiş Bulunması - Eylemin Kan Gütme Saikine Bağlanmasında İsabetsizlik Görülmediği )
Y1.CDE. 2004/316ADAM ÖLDÜRMEYE TAM TEŞEBBÜS ( Sanığın Etkili Mesafeden Öldürmeye Yönelik Tek Seferlik Ateş Etmesi ve Merminin Cildi Sıyırması )
Y1.CDE. 2003/1101ADAM ÖLDÜRMEYE TAM TEŞEBBÜS ( Sanığın Etkili Mesafeden Yapmış Olduğu Tek Atışla Muhatabın Yaşamsal Vücut Bölümlerinde Oluşan İsabetin Öldürmeye Tam Kalkışma Olduğunun Saptanması )
YCGKE. 1987/1-566ADAM ÖLDÜRMEYE TAM TEŞEBBÜS ( Sanığın Evine Saldırı Olması Nedeniyle Ortada Haksız Kışkırtma Olması )
Y1.CDE. 2003/1870ADAM ÖLDÜRMEYE TAM TEŞEBBÜS ( Sanığın Eyleminin Niteliği Atış Mesafesinin Etkili Olup Olmadığı Olay Yeri İncelemeleri Gözönünde Tutularak Yerel Mahkemec Sonuca Gidilmesinin Gerekli Olması )
Y1.CDE. 2003/2470ADAM ÖLDÜRMEYE TAM TEŞEBBÜS ( Sanığın Eyleminin Niteliğinin Adam Öldürmeye Tam Teşebbüs Niteliğinde Olduğunun Kabul Edilmesinin Gerekmesi )
Y1.CDE. 2004/2133ADAM ÖLDÜRMEYE TAM TEŞEBBÜS ( Sanığın Hamile Kadını Karnından ve Kolundan Yakın Mesafeden Vurarak Uzun Süre İş ve Güçten Kalacak Şekilde Yaralaması - Yaralamadan Hüküm Kurulamayacağı - Anne Karnındaki Ceninin Ölmesinin Adam Öldürmek Olarak Nitelenemeyeceği )
YCGKE. 1986/1-549ADAM ÖLDÜRMEYE TAM TEŞEBBÜS ( Sanığın Kullandığı Av Silahının Öldürmeye Elvrişli Silah Olmaması )
YCGKE. 1986/1-567ADAM ÖLDÜRMEYE TAM TEŞEBBÜS ( Sanığın Mağdura Sıktığı Dört Kurşunu da Ayak Bacak Bölgesine Sıkması Nedeniyle Öldürme Kastının Olmaması )
Y1.CDE. 2005/2392ADAM ÖLDÜRMEYE TAM TEŞEBBÜS ( Sanığın Mağdura Yakın Mesafeden Av tüfeğiyle Batın Bölgesine AteŞ Etmesi - Atış Hayati Bölgeye Yöneltilerek Yapıldığından Sanığın Öldürme Kastı ile Hareket Ettiğinin Kabulü ile Öldürmeye Tam Teşebbüsten Hüküm Kurulması Gereği )
Y1.CDE. 2003/894ADAM ÖLDÜRMEYE TAM TEŞEBBÜS ( Sanığın Öldürücü Etkiye Sahip Tabanca İle Hedef Seçerek Üç Metrelik Mesafeden Yaptığı Atışın Mağduru Öldürmeye Yönelik Olduğunun Tespit Edilmiş Bulunması )
Y1.CDE. 2003/2534ADAM ÖLDÜRMEYE TAM TEŞEBBÜS ( Sanığın Traktörünü Bilinçli Olarak ve Hızla Mağdurun Üzerine Sürmesi ve Mağdura Çarpması Olayında Öldürmeye Teşebbüsün Varolduğunun Kabul Edilmesi )
Y8.CDE. 1992/12660ADAM ÖLDÜRMEYE TAM TEŞEBBÜS ( Sanığın Yeni Yasadan Yararlanmak İçin Başvuracağı Mahkemenin Hükmü Veren Mahkeme Olması )
Y1.CDE. 1990/2669ADAM ÖLDÜRMEYE TAM TEŞEBBÜS ( Sanık Türkün Bu Suçu Yabancı Ülkede İşlemesi )
Y1.CDE. 2004/1025ADAM ÖLDÜRMEYE TAM TEŞEBBÜS ( Sanıklardan Birinin Kız Kardeşine Yönelik Tacizin o Sanığın Arkadaşları İçin Haksız Tahrik Oluşturmayacağı )
Y1.CDE. 2005/622ADAM ÖLDÜRMEYE TAM TEŞEBBÜS ( Sanıkların Mağduru Bıçak Kullanmak Suretiyle Birlikte Yaraladıkları - Sanığın Mağduru Öldürmeye Tam Teşebbüs Suçuna İştirak Etmesi Nedeniyle )
YCGKE. 1995/1-11ADAM ÖLDÜRMEYE TAM TEŞEBBÜS ( Silahlı Saldırı Sonucu Yaralanan Sanığın Saldırı Bittikten Sonra Kaçan Sanığı Vurup Yaralaması )
YCGKE. 2003/1-143ADAM ÖLDÜRMEYE TAM TEŞEBBÜS ( Tahrik Hükümleri - Aradan Uzun Zaman Geçmesi Olayın Yargılamaya Konu Edilmesinin Uygulanmasını Engelleyemeyeceği )
Y1.CDE. 2007/2035ADAM ÖLDÜRMEYE TAM TEŞEBBÜS ( Takdir Hakkının Kullanılması Gerektiğinden Uyarlama Yargılamasının Duruşmalı Yapılması Gerektiği )
Y1.CDE. 2003/2444ADAM ÖLDÜRMEYE TAM TEŞEBBÜS ( TCK. Md.449/1, 62 İle Asgari 16 Yıl Ağır Hapis Cezasına Hükmedilmesi Gereği - 15 Yıl Ağır Hapis Cezası Verilip Diğer İndirimlerin Bu Ceza Üzerinden Yapılması/Yasaya Aykırılığı )
Y1.CDE. 2002/4988ADAM ÖLDÜRMEYE TAM TEŞEBBÜS ( Toplanan Deliller Karar Yerinde İncelenip Sanığın Mağdura Yönelik Adam Öldürmeye Tam Kalkışmak ve 6136 Sayılı Yasaya Muhalefet Suçlarının Sübutu )
YCGKE. 1983/1-419ADAM ÖLDÜRMEYE TAM TEŞEBBÜS ( Yeni Tanıklar ve Deliller İkame Edilerek Önceki Kararda Direnilmesinin Bozmaya Eylemli Uyma Niteliği )
YCGKE. 1989/1-69ADAM ÖLDÜRMEYE TAM TEŞEBBÜS İDDİASI ( Sanığın Korkutmak Maksadıyla Havaya Ateş Açmış Olması )
YCGKE. 1989/1-33ADAM ÖLDÜRMEYE TAM TEŞEBBÜS İDDİASI ( Suçun Oluşmasının Şartları )
Y1.CDE. 2004/1532ADAM ÖLDÜRMEYE TAM TEŞEBBÜS SUÇUNA FER'İ İŞTİRAK ( Türkçe Bilmeyen Sanıklara Tercüman Vasıtasıyla Hakları Hatırlatılmadan Sorgularının Yapılamayacağı - Keşif Tutanağında ve Krokide Bilirkişi İmzasının Bulunması Mecburiyeti )
Y1.CDE. 2001/1331ADAM ÖLDÜRMEYE TAM TEŞEBBÜS SUÇUNUN OLUŞMAMASI ( Tek Bıçak Darbesi/Uzuv Tatili - Sanığın Eylemini Sürdürmemesi )
YCGKE. 1983/1-322ADAM ÖLDÜRMEYE TAM TEŞEBBÜS SUÇUNUN SİLAHLI GASP SUÇUNUN İŞLENMESİNDE ARAÇ OLMASI ( Mürekkep Suç Oluşmaması ve Gerçek İçtima )
YCGKE. 1983/1-22ADAM ÖLDÜRMEYE TAM TEŞEBBÜS VE MÜESSİR FİİL ARASINDAKİ FARK ( Ceza Genel Kurulu Kararı Hakkındaki Tashihi Karar Talebi )
Y1.CDE. 2004/1100ADAM ÖLDÜRMEYE TAM TEŞEBBÜSTEN CEZA VERİLEMEMESİ ( Sanığın Mağdura Vurma İmkanı Bulunduğu Halde Eylemine Devam Etmemesi ve Yaraların İç Organlarda Ciddi Bir Harabiyet Yaratmaması - Müessir Fiil Suçunun Oluşacağı )
Y1.CDE. 2004/4085ADAM ÖLDÜRMEYE TAM/EKSİK TEŞEBBÜS ( Kangütme Saikiyle - Sanığın Mağdurenin Başına Tabancayı 3 Kere Dayamasına Rağmen Silahın Ateş Almaması Üzerine Arabadan Getirttiği Bıçakla Vurmak İsterken Engellenmesi )
YCGKE. 1990/1-251ADAM ÖLDÜRMEYE TEŞEBBÜS ( 1,5 Metreden Hayati Olmayan Bölgelere Ateş Edilmesinde Öldürme Kastı Bulunmaması )
Y1.CDE. 2010/5221ADAM ÖLDÜRMEYE TEŞEBBÜS ( 23 Nisan 1999 Tarihine Kadar İşlenmiş ve Ağır Hapis Cezası Öngörülen Suçlarda Henüz Takibata Geçilmemiş Olanlar İçin Yargılama Yapıldığında Sonunda Şartla Salıverilme Hükümlerinin Uygulanacağı - Cezanın Ertelenemeyeceği )
Y1.CDE. 1996/551ADAM ÖLDÜRMEYE TEŞEBBÜS ( 6136 s. Kanuna Muhalefetten Kurulan Hüküm Nedeniyle Cezanın Ertelenemeyeceği )
Y1.CDE. 2006/1430ADAM ÖLDÜRMEYE TEŞEBBÜS ( 765 Sayılı TCK.nun 456/4, 457/1. Maddelerinin Sanık Lehine Olduğunun Kabulü Gereği )
Y1.CDE. 2009/3285ADAM ÖLDÜRMEYE TEŞEBBÜS ( Açıkça Lehe Olduğu Anlaşılan 5237 S. Kanun Uyarınca Hüküm Kurulduktan Sonra Yargıtay Ceza Genel Kurulunun Dairemizce de Benimsenen Kararına Göre Uyarlama Yargılamasında ve İçtima Hükümlerinin Uygulanmasında Kazanılmış Hak Olmayacağı )
YCGKE. 1976/1-172ADAM ÖLDÜRMEYE TEŞEBBÜS ( Asliye Ceza Hakiminin Görevsizlik Kararı Üzerine Ağır Ceza Mahkemesine Gönderilen Davada Üye Olarak Bulunmasının Yasaya Aykırı Olması )
YCGKE. 1994/YYB-177ADAM ÖLDÜRMEYE TEŞEBBÜS ( Belediye Müstahdeminin - Genel Hükümlere Göre Soruşturma Yapılacağı )
YCGKE. 1976/1-205ADAM ÖLDÜRMEYE TEŞEBBÜS ( Bıçağın Hayati Önem Taşıyan Göğüs Bölgesine Vurulması )
YCGKE. 2004/1-14ADAM ÖLDÜRMEYE TEŞEBBÜS ( Bıçakla Adama Saldırarak Onu Yaralamada Saldırganın Adam Öldürme Kastının Olup Olmadığının Delillerle Tespitinin Gerekmesi )
YCGKE. 1984/1-249ADAM ÖLDÜRMEYE TEŞEBBÜS ( Bir Kimseyi Hayati Organlarından Derin Şekilde Yaralamak )
Y1.CDE. 2006/6195ADAM ÖLDÜRMEYE TEŞEBBÜS ( C. Savcısının Esas Hakkındaki Mütalaasında Belirttiği Maddeden Başka Bir Madde İle İlgili Olarak Hüküm Kurulduğuna Göre Sanıktan Ek Savunma Alınması Gerektiği )
Y1.CDE. 1998/1566ADAM ÖLDÜRMEYE TEŞEBBÜS ( Ceza Ehliyeti/Hastahane ve Adli Tıp İhtisas Kurulu Raporları Arasındaki Çelişki - Adli Tıp Genel Kurulundan Rapor Alınması Gereği )
Y1.CDE. 2007/4779ADAM ÖLDÜRMEYE TEŞEBBÜS ( Cezada Seçenek Yaptırımların Uygulanma Olasılığı Nedeniyle Takdir Hakkı Kullanılması Söz Konusu Olduğunda Duruşmalı İnceleme Yapılarak Hüküm Kurulması Gerektiği )
YCGKE. 1994/1-58ADAM ÖLDÜRMEYE TEŞEBBÜS ( Cezanın Artırılmasında Artırılan Miktarın Sene Olarak mı, Ay Olarak mı Temel Cezaya Ekleneceği )
Y1.CDE. 2004/101ADAM ÖLDÜRMEYE TEŞEBBÜS ( Çıkan Tartışma Öncesinde Mağdurun Sanığa Bıçak Çekip Yaralamasından Sonra Sanığın Tabancasını Çekip Yaralaması - Basit Tahrik Kabulü Gereği )
YCGKE. 1986/1-105ADAM ÖLDÜRMEYE TEŞEBBÜS ( Çocuk Yaşta Sayılacak Kişinin Annesini Döven Kişiye Arkadan Çakıyı Saplamasının Bıçakla Yaralama Olduğu )
Y1.CDE. 1999/914ADAM ÖLDÜRMEYE TEŞEBBÜS ( Etkili Mesafeden Hayati Bölgeye Ateş Ederken Silahın Tutukluk Yapması ve Araya Başkalarının Girmesi )
YCGKE. 1985/1-335ADAM ÖLDÜRMEYE TEŞEBBÜS ( Etkili Mesafeden Tabancayla Birçok Kez Ateş Etmek )
Y1.CDE. 2003/1070ADAM ÖLDÜRMEYE TEŞEBBÜS ( Hata Sonucu Kast Olunan Müşteki Yerine Oto İçinde Bulunan Mağdurun Saçma İsabetiyle Başından Yaralandığı Cihetle Hedefte Sapma Meydane Gelmesi )
Y1.CDE. 2002/4368ADAM ÖLDÜRMEYE TEŞEBBÜS ( Hayati Organlara Yapılan Bıçaklı Saldırı - Adli Tıp Kurumu İhtisas Dairesinden Alınacak Raporla Yaraların Hayati Tehlike Doğurup Doğurmadığın Değerlendirilmesinden Sonra Hüküm Verilmesi Gereği )
Y1.CDE. 2006/7769ADAM ÖLDÜRMEYE TEŞEBBÜS ( Hedef Alınan Vücut Bölgeleri Suçta Kullanılan Aletin Özelliği Yara Sayısı ve Niteliği Dikkate Alınarak Sanığın Bu Suçtan Cezalandırılması Gereği )
YCGKE. 2001/1-417ADAM ÖLDÜRMEYE TEŞEBBÜS ( Hükmün Aleyhe Bozulması Halinde Sanıktan Bozmaya Karşı Diyeceğinin Sorulmasının Gerekmesi )
Y1.CDE. 2009/3222ADAM ÖLDÜRMEYE TEŞEBBÜS ( Hükmün Tebliğinden İtibaren Bir Hafta İçinde Hükmü Veren Mahkemeye Bir Dilekçe Verilmesi veya Zabıt Kâtibine Yapılacak Beyanla Hükmün Temyiz Edilebileceğini Gösterir Açıklamalı Tebligat İle Hüküm Tebliğ Edilmesi Gerektiği )
Y1.CDE. 2006/4012ADAM ÖLDÜRMEYE TEŞEBBÜS ( Hükümlü Kanun Yararına Bozma İstemini İçeren Dilekçesinin Temyiz Başvurusu Olarak Sayılması Hükümlü Yasa Yolunu ve Süresini Gösterir Açıklamalı Bildirimde Bulunulması Zorunlu Olduğu )
Y1.CDE. 2011/253ADAM ÖLDÜRMEYE TEŞEBBÜS ( Hükümlünün Denetim Süresi İçinde Hırsızlık Suçu İşlediği/Adli Para Cezasına Mahkum Edildiği - Hükümlü Hakkında Bir Daha Koşullu Salıverilmeden Yararlandırılmaması Suretiyle Cezasının Çektirilmesi Kararına Karşı Yapılan İtirazın Kabulü Gereği )
Y1.CDE. 2008/9961ADAM ÖLDÜRMEYE TEŞEBBÜS ( İddianamenin Tebliği ile Duruşma Günü Arasında Bir Haftalık Süre Bulunmasının Zorunlu Olduğu - Aksi Halde Savunma Hakkının Kısıtlanacağı )
Y1.CDE. 2003/2437ADAM ÖLDÜRMEYE TEŞEBBÜS ( Kardeşi Mağdura Kol Boyu Mesafesinden Karın Bölgesine Ateş Etmek - İlk Atıştan Sonra Tabancanın Tutukluluk Yapması Nedeniyle Eylemini Sürdüremeyip Gitmek )
YCGKE. 2001/1-419ADAM ÖLDÜRMEYE TEŞEBBÜS ( Kast Olup Olmadığının Araştırılması )
Y1.CDE. 2000/2603ADAM ÖLDÜRMEYE TEŞEBBÜS ( Keserle Mağdurun Kafasına Direkt Olarak Vurulması )
Y1.CDE. 2008/9447ADAM ÖLDÜRMEYE TEŞEBBÜS ( Koşulları Varsa İnfaz Edilmiş Hükümlerle İlgili Olarak da Uyarlama Yargılaması Yapılabileceği - Uyarlama Yargılamasının Duruşmalı Yapılması Gerektiği )
YCGKE. 1985/1-634ADAM ÖLDÜRMEYE TEŞEBBÜS ( Kullanılan Bıçağın Niteliği Hedef Alınan Bölgelere ve Sanığın Çıkan Tartışmayı Derecesinde Bırakmayıp Dışarı Davetle Yanına Bıçak Alarak Suçu İşlemesi )
Y1.CDE. 2006/3202ADAM ÖLDÜRMEYE TEŞEBBÜS ( Kullanılan Vasıtanın Elverişliliği Yara Yeri İç Organlardaki Yaralanmanın Niteliği Hedef Alınan Vücut Bölgesi de Nazara Alındığında Sanığın Eyleminin Olduğu )
Y1.CDE. 2007/14ADAM ÖLDÜRMEYE TEŞEBBÜS ( Kullanılan Vasıtanın Niteliği Yara Yeri Yara Adedi Hedef Alınan Vücut Bölgesi Yaraların Niteliği Tanığın Müdahale Ederek Sanığın Eylemini Sürdürmesine Mani Olması Gibi Hususlar Dikkate Alınarak Mahkumiyeti Gereği )
YCGKE. 2000/1-245ADAM ÖLDÜRMEYE TEŞEBBÜS ( Küçük Taneli Saçma Dolu Tüfekle Uzak Mesafeden Mağdurlara Ateş Eden Sanığın Kastının Öldürmek Olduğunun Kesin Olarak Saptanamaması - Şüphenin Sanık Lehine Yorumlanması )
Y4.HDE. 2012/1114ADAM ÖLDÜRMEYE TEŞEBBÜS ( Maddi ve Manevi Tazminat - Adli Tıp Raporundan Davacının Maluliyet Oranının %65 Olarak Belirlenmesine Rağmen Hesap Bilirkişi Raporunda Bunun Tam Maluliyete Yol Açtığı Kabul Edilerek Hesaplama Yapılması ve Mahkemece de Raporda Belirtilen Miktara Hükmedilmesinin Doğru Görülmediği )
YCGKE. 1997/1-92ADAM ÖLDÜRMEYE TEŞEBBÜS ( Mağdurda Bıçakla Meydana Getirilen Yaralardan Biri Dışında Diğerlerinin Hayati Önemi Haiz Olmayan Bölgelerde Yer Alması ve Hedef Seçme Halinin Bulunmaması - Yaralama Suçunun Oluşacağı )
Y1.CDE. 2007/9707ADAM ÖLDÜRMEYE TEŞEBBÜS ( Mağdurların Yaralanması - Asliye Ceza Mahkemesinin Eyleminin Adam Öldürmeye Teşebbüs Olduğu Gerekçesiyle Görevsizlik Kararı Verip 6136 S.K.'ya Muhalefet Yönünden Yargılamaya Devam Etmesi )
YCGKE. 2008/1-208ADAM ÖLDÜRMEYE TEŞEBBÜS ( Mağduru Rahatlıkla Vurma Olanağına Sahipken Mağdur Yerine Tavana Doğru Ateş Etmekten İbaret Olan Eylemi Bir Bütün Halinde Adam Öldürmeye Teşebbüs Değil "Korkutma Kastıyla" İcra Edilen Silahla Tehdit Suçunu Oluşturduğu )
Y1.CDE. 2008/5589ADAM ÖLDÜRMEYE TEŞEBBÜS ( Mağduru Tabancayla Ateş Ederek Sol Uyruk ve Batın Bölgesinden Olmak Üzere Hayati Tehlike Geçirecek Şekilde Yaralama )
Y1.CDE. 2005/3971ADAM ÖLDÜRMEYE TEŞEBBÜS ( Mağdurun Karın Bölgesi Hedef Alınarak Yakın Mesafeden Silahla Yapılan Atış - Fiilin Yaralama Olamayacağı )
Y1.CDE. 2003/4243ADAM ÖLDÜRMEYE TEŞEBBÜS ( Mağdurun Uzuv Tatili Niteliğinde Ağır Şekilde Tabanca İle Yaralanması - Kastın Hedef Alınan Bölge ve Suçta Kullanılan Silahın Niteliği )
Y1.CDE. 2007/8490ADAM ÖLDÜRMEYE TEŞEBBÜS ( Olay Yerinde Ele Geçirilen Bıçak Üzerindeki Parmak İzinin Sanıklara Ait Olup Olmadığının Belirlenmesi Gerektiği )
Y1.CDE. 1981/414ADAM ÖLDÜRMEYE TEŞEBBÜS ( Otomobil Kullanarak Bu Suçun İşlenmesi )
Y1.CDE. 1997/1590ADAM ÖLDÜRMEYE TEŞEBBÜS ( Öldürme Fiilini İşleyen Sanıklara Yardım Edilmesi )
Y4.CDE. 2003/13949ADAM ÖLDÜRMEYE TEŞEBBÜS ( Öldürmeye Elverişli Bıçakla Hayati Tehlike Geçirmeye Yol Açacak Biçimde Yaralama Eyleminin TCY'nın 448. Maddesine Uyabileceği - Görevli Mahkeme )
Y4.CDE. 1997/9030ADAM ÖLDÜRMEYE TEŞEBBÜS ( Öldürmeye Elverişli Biçimde Yaralamak-Ağır Ceza Mahkemesinin Görevi )
Y1.CDE. 2003/1822ADAM ÖLDÜRMEYE TEŞEBBÜS ( Öldürmeye Uygun Mesafeden Hedef Seçip Ateş Etmesine Rağmen Mağdurun Ölmemesi - Öldürme Kastı )
YCGKE. 2005/1-89ADAM ÖLDÜRMEYE TEŞEBBÜS ( Özel Dairece İncelenmeyen Bir Hususun Doğrudan Doğruya ve İlk Kez Ceza Genel Kurulunca Ele Alınması Olanaksız Olduğu )
YCGKE. 1994/1-128ADAM ÖLDÜRMEYE TEŞEBBÜS ( Saldırganların Mağdur Tarafından Teşhisi İçin Keşif Yapılması Zorunluluğu )
Y1.CDE. 2002/2972ADAM ÖLDÜRMEYE TEŞEBBÜS ( Sanığı Tartışma Sonucu Evi Terk Etmeye Kalkışan Oğlu ile Onun Gidişini Önlemeyen ve Kendisine Küfür Eden Eşini Hedef Alarak Ayrı Ayrı Ateş Etmesi )
YCGKE. 1974/243ADAM ÖLDÜRMEYE TEŞEBBÜS ( Sanığın Bu Suça İlişkin Eyleminin Yargılanması Neticesinde Beraet Kararı Verilmiş Olması )
Y1.CDE. 1981/381ADAM ÖLDÜRMEYE TEŞEBBÜS ( Sanığın Eyleminin Adamın Ölmemesinden Dolayı Kavgada Yaralıya El Uzatma Suçunu Oluşturması )
YCGKE. 1999/1-322ADAM ÖLDÜRMEYE TEŞEBBÜS ( Sanığın Haksız Tahrik İddiasını Kanıtlayamaması - Ortağı Olan Mağdurun Sona Eren Ortaklık Nedeniyle Kendi Payını Ödemediği İddiası )
Y1.CDE. 1985/4356ADAM ÖLDÜRMEYE TEŞEBBÜS ( Sanığın Hızarıyla Mağdurun Kol Göğüs ve Karın Kaslarını Keserek Ameliyatına Neden Olmasında Kastın Varlığının Kabulü )
YCGKE. 2009/1-52ADAM ÖLDÜRMEYE TEŞEBBÜS ( Sanığın Hükümden Sonra Müdafii Tuttuğu - Yargıtay C. Başsavcılığı Tarafından Düzenlenen Tebliğnamenin Zorunlu Müdafiiye Değil Sanığın Vekaletname İle Görevlendirdiği Müdafiiye Tebliğ Edileceği )
Y1.CDE. 2008/103ADAM ÖLDÜRMEYE TEŞEBBÜS ( Sanığın İfadesinde Mağduru Öldürmek İçin Bıçakladığını Polis Aracını Görünce Kaçtığını Beyan Ettiği - Darbelerden Birinin Mağdurun Hayati Tehlike Geçirmesine Sebep Olduğu/Adam Öldürmeye Teşebbüs Suçundan Hüküm Kurulacağı )
YCGKE. 1987/1-56ADAM ÖLDÜRMEYE TEŞEBBÜS ( Sanığın Kastının Öldürme Olmaması Nedeniyle Olayın Etkili Eylem Sayılması )
YCGKE. 2006/1-158ADAM ÖLDÜRMEYE TEŞEBBÜS ( Sanığın Yakın Mesafeden Öldürme Sonucunu Almaya Elverişli Ateşli Silah İle Önce Havaya Birden Fazla Kez Sonra da Hayati Organlarının da Bulunduğu Bölgeye Ateş Ederek Katılanı Hayati Tehlike Geçirecek Şekilde Yaralaması )
Y1.CDE. 2005/2663ADAM ÖLDÜRMEYE TEŞEBBÜS ( Sanık Lehine Olan Kanunun Uygulanması Başvurusunun İncelenmesinde Duruşma Açılması Gerekip Gerekmediğinin Tesbiti Usulü - Teşebbüs Hükümleri Nedeniyle Takdir Yetkisinin Kullanılması Sözkonusu Olduğundan Duruşma Açılması Gereği )
YCGKE. 1987/130ADAM ÖLDÜRMEYE TEŞEBBÜS ( Sanıklardan Hangisinin Mağdurun Kafasına Vurduğunun Belirlenememesi )
Y1.CDE. 1980/3847ADAM ÖLDÜRMEYE TEŞEBBÜS ( Silahla Ateş Etmek Suretiyle Adam Öldürmeye Teşebbüs Etmek )
YCGKE. 2002/1-133ADAM ÖLDÜRMEYE TEŞEBBÜS ( Suçun Başka Suçun Ortaya Çıkmasını Engellemek Amacıyla İşlenmesi )
YCGKE. 1986/1-8ADAM ÖLDÜRMEYE TEŞEBBÜS ( Şartları Mevcut Olmayan Hayati Tehlike Sebebiyetine Yol Açan Yaralanmalara Bu Vasfın Verilemeyeceği - Sanığın Küfredilmesi ve Yumruklanması Üzerine Bıçağını Rastgele Sallamasıyla Mağdurun Yaralanması/Mani Sebep Bulunmadığı Halde Mağduru Takip Etmemesi )
YCGKE. 2001/1-289ADAM ÖLDÜRMEYE TEŞEBBÜS ( Tanık Dinlenmesinin Gerekmesi )
Y1.CDE. 1977/1744ADAM ÖLDÜRMEYE TEŞEBBÜS ( Temyiz Süresini Saklı Tutma ve Temyiz Dilekçelerinde Duruşma İsteminin Metin İçinde Olmasının Gerekmesi )
YCGKE. 2009/1-141ADAM ÖLDÜRMEYE TEŞEBBÜS ( Teşebbüste Aranan Kast İcrasına Başlanmış Cürmü Teşebbüs Aşamasında Bırakma Kastı Olmayıp Söz Konusu Suçu Tamamlamaya Yönelen Kast Olduğu )
YCGKE. 1985/270ADAM ÖLDÜRMEYE TEŞEBBÜS ( Tornavidanın Sapını Mağdurun Kafatasında Kırık Meydana Getirecek Surette Şiddetle Direkt Olarak Vurmak )
Y1.CDE. 2011/6264ADAM ÖLDÜRMEYE TEŞEBBÜS ( Uyarlama Yargılaması - Yeni TCK'ya Göre Uyarlama Yapılması Sonucunda Kurulacak Mahkumiyet Hükmünün Gerekçesinde Suça Konu Eylemin Gösterilmesi ve Nitelendirilmesi Gerektiği )
YCGKE. 1984/1-346ADAM ÖLDÜRMEYE TEŞEBBÜS ( Vücudun Hayati Bölgesine Bıçak Saplamak )
YCGKE. 1984/1-284ADAM ÖLDÜRMEYE TEŞEBBÜS ( Yakın Mesafeden Tabancayla Hayati Bölgeye Birkaç Kez Ateş Edip Sadece Birini İsabet Ettirmek )
Y1.CDE. 1983/2172ADAM ÖLDÜRMEYE TEŞEBBÜS ( Yeteneği Azaltan Akıl Hastalığı Bulunan Sanığa İndirim Yapılmasının Gerekmesi )
Y1.CDE. 2003/2570ADAM ÖLDÜRMEYE TEŞEBBÜS EYLEMİ ( Tasarlama Sonucunda Gerçekleştirdiğine İlişkin Bir Delil Olmaması - TCK.'nun 448, 62, 81/1. Maddelerinin Uygulanması Gereği )
Y4.CDE. 2011/9031ADAM ÖLDÜRMEYE TEŞEBBÜS SUÇU ( Eski Kız Arkadaşı Olan Mağdurenin Kendisinden Ayrılmasına Duyduğu Öfke Sebebiyle Mağdurenin İçinde Bulunduğu Taksiye Doğru Ateş Ettiği - Bu Suçu Oluşturup Oluşturmayacağı Hususunda Delilleri Değerlendirme Görevi Ağır Ceza Mahkemesine Ait Olduğu )
Y1.CDE. 2009/3237ADAM ÖLDÜRMEYE TEŞEBBÜS VE YARALAMA ( Hükümlüler Hakkında Her İki Suçtan Lehe Olduğu Kabul Edilerek 765 S. TCK'na Göre Hüküm Kurulduğuna Göre Öldürmeye Teşebbüs Suçundan Verilen Hapis Cezası Gözetilerek Yaralama Suçundan Verilen Cezanın Ertelenemeyeceği )
YCGKE. 1997/1-92ADAM ÖLDÜRMEYE TEŞEBBÜS VE YARALAMA SUÇLARINI BİRBİRİNDEN AYIRAN BAŞLICA ÖLÇÜLER
Y1.CDE. 2001/1782ADAM ÖLDÜRMEYE YARDIM ETMEK ( Ölenin Sol Elinde Atış Artığı Belirlendiğine İlişkin Svap Ekspertizi Karşısında Olayda Silah Kullandığının Kabul Edilmesinin Gerekmesi )
Y1.CDE. 2000/693ADAM ÖLDÜRTME ( Sanığın Tedirgin Ajite Olduğunun Tesbiti - Müşahadeden Sonra Adli Tıp İhtisas Kurulundan Ceza Ehliyetinin Tesbitinin İstenmesi Gereği )
Y14.HDE. 1980/3094ADAM ÖLMESİ VE BEDENSEL ZARAR ( Bunun Sonucu Olarak Kişilerin Destekten Yoksun Kalmalarına İlişkin Tazminat İstenmesi )
Y1.CDE. 2002/21ADAM YARALAMA ( Mağdurun Haksız Bir Şekilde Hareket Geçip Sanığı Yaralaması Üzerine Sanığın da Mağdura Bıçakla Saldırıda Bulunması-Ağır Tahrik Altında İşlendiğinin Kabulü )
Y1.CDE. 2002/1140ADAM YARALAMA ( Mağdurun Kafasına Taşla Vurulması ve Şiddetle Bıçak Darbesi Vurup Hayati Tehlike Oluşturması )
Y1.CDE. 2000/3163ADAM YARALAMA ( Sanıkların Aralarında Daha Önce Anlaşmaları Nedeniyle Cezanın Artırılması )
Y1.CDE. 1980/3847ADAM YARALAMA ( Silahla Ateş Etmek Suretiyle Adam Yaralama )
Y2.CDE. 2000/3757ADAM YARALAMAK ( Düğünde Ateş Ederken Kaza Sonucu )
Y1.CDE. 2002/477ADAM YARALAMAK ( Sanığın İşlediği Fiilin Mağdurdan Kaynaklanan Ağır Hakaretler Sonucu Olması Nedeniyle Ağır Tahrik Hükümlerinin Uygulanması )
Y4.CDE. 2003/11924ADAM YARALAMAK ( Sanığın Taş ve Balta ile Vurmak Suretiyle Yakınanı Yaralaması - İddia Adli Tıp Raporu ile Doğrulanmasına Karşın Çelişkili Tanık İfadesine Binaen Beraat Kararı Verilmesinin Yasaya Aykırı Olduğu )
Y19.HDE. 2006/10269ADAP VE AHLAKA AYKIRI CEZAİ ŞART ( Borçlu Tacir Bile Olsa İktisaden Mahvını Gerektirecek Ölçüdeki - Tamamen Veya Kısmen İptalinin İstenebileceği )
YHGKE. 1970/1053ADAP VE AHLAKA AYKIRI SAYILMA ( Cezai Şartın Kısmen İptali )
Y13.HDE. 2002/14711ADAP VE AHLAKA AYKIRI SÖZLEŞME ( Günlük %10 Gibi Fahiş Cezai Şart - Tamamen Veya Kısmen İptal Edilmesi Gereği )
Y10.HDE. 1992/1888ADAY ÇIRAK ÇIRAK VE ÖĞRENCİLER ( Uğranılan İş Kazasında İlgililerin Sorumlulukları )
Y15.HDE. 2001/3777ADEM-İ İFA NEDENİYLE SÖZLEŞMENİN FESHİ ( Kat Karşılığı İnşaat Sözleşmesinde Yüklenicinin Temerrüdü Halinde Arsa Sahiplerinin Hakları )
Y14.HDE. 2011/6337ADEMİ İFA NEDENİYLE TAZMİNAT (Vaat Alacaklısı Bulunan Tarafın Satış Vaadinin Gerçekleşmemiş Olması Halinde Tazminat Talep Edebileceği/İki Ayrı Satış Vadi Sözleşmesinden Önceki Tarihli Satış Vaadi Sözleşmesine Değer Verilerek Hüküm Kurulması - Tapu İptali ve Tescil)
YCGKE. 1976/6-139ADET ( Alışılmış Gelenekler Olması ve Gereklilik Niteliği Göstermesi )
Y6.CDE. 2007/9248ADET GEREĞİ AÇIKTA BIRAKILAN EŞYA HAKKINDA HIRSIZLIK ( Dosya Yargıtay'a Gönderildikten Sonra Sanığın Kardeşinin Kimlik Bilgilerini Kullandığının Anlaşıldığı - Bu Hususun Araştırılacağı )
Y6.CDE. 2007/4212ADET TAHSİS VEYA KULLANIM GEREĞİ AÇIKTA BIRAKILAN EŞYA ( Kapı Kilidini Zorlayıp Kabloları Kesip Düz Kontak Yaparak Çalınan Aracın Bu Niteliği Bulunmadığı - Hırsızlık )
Y13.CDE. 2012/9671ADET VEYA TAHSİS VEYA KULLANIMLARI GEREĞİ AÇIKTA BIRAKILMIŞ EŞYA HAKKINDA HIRSIZLIK ( Direksiyon Kilidi İle Kilitli Adet veya Kullanım Gereği Apartman Arkasına Park Edilen Motosikletin Çalınması Eyleminin Bu Düzenlemeye Uyduğu - Nitelikli Hırsızlık Suçu )
Y6.CDE. 2010/26840ADET VEYA TAHSİS VEYA KULLANIMLARI GEREĞİ AÇIKTA BIRAKILMIŞ EŞYA HAKKINDA HIRSIZLIK (Sanığın Yakınanın Park Halindeki Otomobilinin Plakalarını Çaldığı - Nitelikli Hırsızlık Suçu Oluştuğu)
Y11.HDE. 1974/2954ADETE GÖRE SÜRE TAYİNİ ( Muayene Kaydıyla Satışta Ayıp İhbarında )
Y6.CDE. 2005/1496ADI GEÇEN KİŞİLERİN MAĞDURLAR İLE YÜZLEŞTİRİLMESİ ( Saptanacak Durumun Kolluk Tarafından Düzenlenen Teşhis Tutanakları İçeriği İle Karşılaştırılmasından Sonra Kanıtların Değerlendirilmesi Gerektiği )
Y5.HDE. 2005/11127ADI VE SOYADI İLE VEKİL İSİMLERİNİN YANLIŞ YAZILMASI ( Açık Olan Yazım Hataları Her Zaman Düzeltilebileceğinden Tavzih Talebinin Kabulü Gereği )
Y18.HDE. 2009/5902ADI VE SOYADI YAZILI OLMAYAN TAKİP TALEBİ ( Borçlu Adına Ödeme Emri Çıkartılmasına Yasal Olanak Bulunduğundan Takip Talebine Dayanmayan İstemin Reddi Gerektiği )
Y12.HDE. 2011/3979ADI VE SOYADI YAZILMAK SURETİYLE ATILAN İMZA ( Karakter ve Sembol Kullanırken veya Ad ve Soyad Yazarken İmza Atma Amaç Edinilmesi Gereği - İspat Külfeti Alacaklıya Ait Olmak Üzere Borçlunun Adını ve Soyadını Yazmak Suretiyle İmza Atmak Şeklinde Uygulaması Bulunup Bulunmadığının Kanıtlanması Gereği )
Y11.HDE. 2009/12187ADIN BELİRTİLMESİ YETKİSİNE DAİR MANEVİ HAKLARIN İHLALİ ( Davacıya Ait Çizim-Tasarımların İzinsiz Olarak Kullanılması - Manevi Hakkının İhlal Edildiği/Tazminata Hükmedilmesi Gerektiği )
Y18.HDE. 2008/9740ADIN DEĞİŞTİRİLMESİ ( Aynı Konuda Kayıt Düzeltme Davası Bir Kez Açılabileceği - Adının Değiştirilmesi İstenen Kişi İle İlgili Olarak Daha Önce Mahkeme Kararına Dayanılarak Herhangi Bir Düzeltme veya Değiştirme İşlemi Yapılıp Yapılmadığının İlgili Nüfus Müdürlüğünden Sorulması Gerektiği )
Y18.HDE. 2011/1371ADIN DEĞİŞTİRİLMESİ ( Daha Önce Adı Mahkeme Kararı İle Düzeltilenin Adının İkinci Kez Tashihine Karar Verilemeyeceği - Aynı Konuya İlişkin Olarak Nüfus Kaydının Düzeltilmesi Davasının Ancak Bir Kere Açılabileceği )
Y18.HDE. 2003/2744ADIN DEĞİŞTİRİLMESİ ( Davacının Ölmüş Olan Babasının Nüfus Kütüğünde Yazılı Adını - Davanın Aktif Husumet Ehliyeti Yokluğundan Reddi Gereği )
Y18.HDE. 2008/9117ADIN DEĞİŞTİRİLMESİ ( Davacının Son Kaydı ( Evlilik Kaydı ) Yerine Kapalı Olan Kızlık Kaydı Üzerinden Düzeltme Yapılmasına Hükmedilmesinin Doğru Olmadığı )
Y18.HDE. 2003/3826ADIN DEĞİŞTİRİLMESİ ( Haklı Nedenlerin Varlığı Halinde Mümkün Olması Kişinin Toplum İçinde Bilinip Tanındığı Adını Kayden de Taşımasının Haklı Neden Teşkil Etmesi )
Y18.HDE. 2007/881ADIN DEĞİŞTİRİLMESİ ( Kişinin Haklı Nedene Dayanarak Adının Değiştirilmesini Mahkemeden İsteyebileceği - Din Değişikliğine Dayalı Olarak Yapılan İsim Değişikliği İsteminin Haklı Nedene Dayandığının Kabulü Gereği )
YHGKE. 2000/18-127ADIN DEĞİŞTİRİLMESİ ( Muhik Sebeplere Binaen Bir Kimsenin İsminin Değişmesini İsteyebilmesi )
Y18.HDE. 2003/313ADIN DEĞİŞTİRİLMESİ ( Nüfus İdaresinin Yaptığı Hata Sonucu İsim Değişikliği - Davanın Kabulüne Karar Verilmesi Gereği )
Y18.HDE. 2006/562ADIN DEĞİŞTİRİLMESİ ( Nüfus Kütüğünde Yazılı Adını Taşıyıp Bu Adla Ölen Babasının Adının Değiştirilmesi İstemiyle Oğlu Tarafından Açılan Davanın Aktif Husumet Ehliyeti Yokluğundan Reddi Gereği )
Y18.HDE. 2009/7200ADIN DEĞİŞTİRİLMESİ ( Ölü Olduğu Anlaşılan ( Annenin ) Adının Değiştirilmesi İstemiyle Davacı ( Oğlu ) Tarafından Açılan Davanın Aktif Husumet Ehliyeti Yokluğundan Reddi Gerektiği )
Y18.HDE. 2007/96ADIN DEĞİŞTİRİLMESİ DAVASI ( Ancak Haklı Nedenlere Dayanarak Talep Edilebileceği - Tanıkların Kullanılmadığını Beyan Ettikleri ve Sözcüğün Ad Olarak Kullanılmayacağı Sebebiyle Talebin Reddi Gereği )
Y18.HDE. 2004/6393ADIN DEĞİŞTİRİLMESİ DAVASI ( C. Savcısı İle Nüfus Müdürü Veya Memurunun Bulunması ve Kararın Onların Önünde Verilmesi Zorunluluğu )
Y18.HDE. 2002/10421ADIN DEĞİŞTİRİLMESİ DAVASI ( Davacının Nüfus Kaydındaki Adının Çevrede Tanınıp Bildiği Adla Değiştirilmesi Talebi )
Y18.HDE. 2005/8724ADIN DEĞİŞTİRİLMESİ DAVASI ( Ölü Olduğu Anlaşılan Davacıların Miras Bırakanının Davasının Aktif Husumet Ehliyeti Yönünden Reddedilmesinde Bir İsabetsizlik Bulunmadığı )
Y18.HDE. 2012/6324ADIN DEĞİŞTİRİLMESİ DAVASI ( Tanık Beyanında Davacının Çevresinde ve Aile Arasında Eski Adı ile Tanınıp Bilindiğini Yeni Adını Hiç Kullanmadığını Evlenmeyle Türk Vatandaşlığına Geçtiğinde Bu Adın Kendisine Verildiğini Beyan Ettiğinden Haklı Nedenin Kanıtlandığının Kabulü Gerektiği )
Y18.HDE. 2005/3685ADIN DEĞİŞTİRİLMESİ İSTEMİ ( Ancak Haklı Nedenlere Dayanılarak Hakimden İstenebileceği - Evlat Edinen İsterse Çocuğa Yeni Bir Ad Verebileceği )
Y18.HDE. 2011/3358ADIN DEĞİŞTİRİLMESİ İSTEMİ ( Aynı Konuya İlişkin Olarak Nüfus Kaydının Düzeltilmesi Davasının Ancak Bir Kere Açılabileceği )
Y18.HDE. 2011/5264ADIN DEĞİŞTİRİLMESİ İSTEMİ ( Kapalı Kayıt Üzerinden İşlem Yapılamayacağı Dikkate Alınarak Davanın Reddine Karar Verilmesi Gerektiği )
Y18.HDE. 2011/3049ADIN DEĞİŞTİRİLMESİ İSTEMİ ( Kişi Haklı Nedenlere Dayanarak Adının Değiştirilmesini Hakimden İsteyebileceği - Mahkemece Tüm Kanıtlar Toplanıp Bu Bağlamda Davacının Göstereceği Tanıklar da Dinlendikten Sonra Oluşacak Sonuç Doğrultusunda Hüküm Kurulması Gerektiği )
Y17.HDE. 2014/1591ADIN DEĞİŞTİRİLMESİ İSTEMİ ( Talebin Çekişmesiz Yargı Kapsamında Olmadığı - Asliye Hukuk Mahkemesinde Görüleceği )
Y18.HDE. 2009/6893ADIN DEĞİŞTİRİLMESİ İSTEMİ ( Vekilin Kişiye Sıkı Sıkıya Bağlı Kişilik Hakları İle İlgili Böyle Bir Davayı Açabilmesi İçin Vekaletnamesinde Özel Bir Yetkinin Bulunması Gerektiği )
Y18.HDE. 2005/2602ADIN DEĞİŞTİRİLMESİ TALEBİ ( Davacının Doğumundan Beri Yaşadığı Ülkede Benjamin Adıyla Çağrılıp Tanındığından Cüneyt Olan Adın Benjamin Cüneyt Olarak Değiştirilmesi İsteminin Kabulü Gereği )
Y18.HDE. 2011/9929ADIN DEĞİŞTİRİLMESİ TALEBİ ( Davacının Velayeti Altında Olan Çocuğunun Dersim Adıyla Tanındığını Belirttiği - Talep Haklı Nedene Dayandığından Kabulü Gereği )
Y18.HDE. 2005/10195ADIN DEĞİŞTİRİLMESİ TALEBİ ( Davalıların Çocuklarına Koymuş Oldukları Ad Yasa Maddesinde Öngörülen Kriterlere Aykırılık Teşkil Etmediğine Göre Mahkemece Davanın Reddine Karar Vermesinde İsabetsizlik Olmadığı )
Y18.HDE. 2006/11108ADIN DEĞİŞTİRİLMESİ TALEBİ ( Nüfus Kayıtlarına İlişkin Düzeltme Davaları Düzeltmeyi İsteyen Şahıslar Tarafından Yerleşim Yeri Adresinin Bulunduğu Yerdeki Görevli Asliye Hukuk Mahkemesinde Açılacağı )
Y16.HDE. 2008/951ADIN DÜZELTİLMESİ ( /2 Pay Sahibi Kişinin Kadastro Tutanağının İlgili Sütununa Yanlış Yazılan Adı - Husumet )
Y16.HDE. 2010/3614ADIN DÜZELTİLMESİ ( Henüz Sicil Oluşmamış Olduğundan Davanın Hazine'ye Yöneltilmesinin Zorunlu Olduğu - Tüzel Kişiliği Bulunmayan İdari Birim Niteliğindeki Kadastro Müdürlüğü'nün Davada Taraf Gösterilmesi Gerektiği )
Y18.HDE. 2012/4939ADIN DÜZELTİLMESİ ( Kendi Nüfus Kaydındaki Ölmüş Annenin - Tespit İstemini de Kapsayacağı Dikkate Alınarak Davacının Annesi H. İle E.'nin Aynı Kişi Olduğunun Tespitine Karar Verilmesi İle Yetinileceği )
YHGKE. 2010/18-135ADIN DÜZELTİLMESİ ( Kişiye Sıkı Sıkıya Bağlı Bulunan Dava Konusu Ad Üzerinde Hak Sahibi Bulunmayan Davacının Eldeki Davada Aktif Husumet Ehliyetinin Bulunmadığı )
Y18.HDE. 2008/8943ADIN DÜZELTİLMESİ ( Vekil Eden Davacı Adının Düzeltilmesi Konusunda Özel Bir Yetkiyi İçermediğinden Davacı Vekiline Verilmiş Özel Bir Vekaletname Bulunup Bulunmadığı Kendisinden Sorularak Karar Verilmesi Gerektiği )
Y18.HDE. 2008/7899ADIN DÜZELTİLMESİ ( Yargılama Sırasında Davacının Nüfus Kaydındaki Adı Nüfus Müdürlüğünce "Emire" Olarak Düzeltildiği - Davanın Konusuz Kalması Karşısında Bir Karar Verilmesine Yer Olmadığına Hükmedilmesi Gerektiği )
Y18.HDE. 2008/11648ADIN DÜZELTİLMESİ İSTEMİ ( Davacı Vekilinin İleri Sürdüğü Hususlar Dosyada Toplanan Kanıtlar Anılan Yasa Maddesi Hükmüne Göre Haklı Neden Sayılarak Davanın Kabulü İle Davacının Adının İstem Gibi Düzeltilmesi Gerektiği )
Y18.HDE. 2011/2391ADIN DÜZELTİLMESİ İSTEMİ ( Davacının Kızının Adının Değiştirilmesini Talep Ettiği - Alacağı Adla Çevresinde Tanınıp Tanınmadığının Tespit Edileceği/Tanık Beyanına Başvurulacağı )
Y18.HDE. 2011/5394ADIN DÜZELTİLMESİ İSTEMİ ( Nüfus Kaydındaki Anne Adının - Asliye Hukuk Mahkemesinin Görevli Olduğu )
Y18.HDE. 2008/9644ADIN DÜZELTİLMESİ İSTEMİ ( Sözkonusu Kişi İle Davacının Dedesi Olduğunu İddia Ettiği Kişinin Aynı Kişi Olup Olmadığı Konusunun da Araştırılması Bakımından Davacının Varsa Tanıkları da Dinlenmesi Gerektiği )
Y18.HDE. 2013/10252ADIN DÜZELTİLMESİ İSTEMİ (Sulh Hukuk Mahkemesinin Görevli Olduğundan Bahisle Görevsizlik Kararı Verilemeyeceği - Asliye Hukuk Mahkemesince İşin Esasına Girilerek Karar Verileceği)
Y18.HDE. 2010/9036ADIN DÜZELTİLMESİ TALEBİ ( Dava Dilekçesine Ekli Vekaletnamenin Genel Nitelikte Olduğu - Vekaletnamede Özel Yetkinin Bulunması Gerektiği/Asil Yapılan İşlere İcazet Verdiğini Bildirmezse Davanın Reddine Karar Verileceği )
Y18.HDE. 2010/11235ADIN DÜZELTİLMESİ TALEBİ ( Davacının Vatandaşlıktan Çıktığı/Nüfus Kaydının Kapalı Olduğu - Nüfus Kayıtları Üzerinde Herhangi Bir İşlem Yapılmayacağı/Talebin Reddine Karar Verileceği )
Y18.HDE. 2005/2874ADIN DÜZELTİLMESİ TALEBİ ( Olayların Aile Kütüklerine İşlenmesi Sırasında Nüfus Memurlarının Yaptıkları Maddi Hataların Dayanağı Belgelere Uygun Olarak Düzeltilebileceği )
Y18.HDE. 2002/11552ADIN DÜZELTİLMESİ VEYA DEĞİŞTİRİLMESİ ( Milli Kültürümüze Aykırılık Nedeniyle C. Savcısının Dava Açabileceği - İptalini Dava Edemeyeceği )
Y18.HDE. 2010/747ADIN İKİNCİ KEZ DÜZELTİLMESİ ( Aynı Konuya İlişkin Nüfus Kaydının Düzeltilmesi İçin Bir Kere Dava Açılabileceği - Küçüğün İsminin İkinci Kez Tashihine Karar Verilmesinin Hukuka Aykırı Olduğu )
Y18.HDE. 2003/185ADIN İPTALİ ( Nüfus Kütüğüne Tescil Edilmiş Bir Adın İptalinin Kişiyi Adsız Bırakması ve Anayasayla Güvence Altına Alınmış Bulunan Temel Kişilik Hakkına Saldırı Sonucunu Doğurması )
Y18.HDE. 2002/11552ADIN İPTALİ DAVASI ( Düzeltilmesi veya Değiştirilmesi İçin Açılabileceği - Davanın Reddi Gereği )
Y11.HDE. 1998/8277ADIN KORUNMASI ( Ticaret Ünvanında Kullanma )
Y18.HDE. 2002/4281ADIN VE CİNSİYETİN DEĞİŞTİRİLMESİ TALEBİ ( Doğumdan Sonraki Cinsiyet Değişikliğinin Sağlık Kurulu Raporuyla Belgelendirilmesi Şartı )
Y18.HDE. 2008/7361ADIN VE DOĞUM TARİHİNİN DÜZELTİLMESİ ( Hakim Nüfus Kayıtlarında Düzeltme Yapılmasına Karar Verirken Bu Kayıtlar Arasında Çelişki Meydana Getirmemek ve Hayatın Olağan Akışına Ters Düşecek Durumlara Yol Açmamaya Özen Göstermesi Gerektiği )
Y18.HDE. 2008/8639ADIN VE SOYADIN DEĞİŞTİRİLMESİ ( Ancak Haklı Nedenlere Dayanılarak Hakimden İstenebileceği )
Y18.HDE. 2011/3425ADIN VE SOYADIN DÜZELTİLMESİ ( Haklı Nedene Dayanılarak Hakimden İstenebileceği )
Y11.HDE. 1989/369ADINA BONO KEŞİDE EDİLEN KİŞİNİN SORUMLULUĞU ( Özel Yetkili Vekilin Vekaletnameye Uygun Olarak Düzenlediği Bonolardan Dolayı )
Y16.HDE. 1997/3749ADINA DAVA AÇILAN KİŞİNİN DAVA SIRASINDA HAYATTA OLMASI ( Davanın Aktif Husumet Ehliyeti Yokluğundan Reddedileceği )
Y14.HDE. 2012/8031ADINA TAHSİSLİ OLMAYAN ŞAHSIN DEVİR YETKİSİ ( Sözleşmeye Dayalı Tescil İstemi - Davalı Evli Oldukları Dönemde Pazar Yerini Davalı Eşi Adına Onunla Birlikte İşletmiş İse de Tahsis Diğer Davalı Adına Olduğundan Çekişmeli Pazar Yerini Davacıya Devir Yetkisine Sahip Olmadığı )
Y13.HDE. 1998/6840ADINA YOLSUZ TESCİL BULUNANIN DEVLETE AİT TAŞINMAZI SATMASI ( İyi veya Kötüniyete Bakılmaksızın Satım Tarihindeki Rayiç Değerin İsteneceği )
Y10.HDE. 2005/4888ADINDA SENDİKA İBARESİ BULUNAN DERNEK ( Yasal Anlamda Sendika Niteliğini Taşımayan Davacı Dernek Münhasıran Şahsa Bağlı Olan Sosyal Güvenlik Hakkına İlişkin Dava Açamayacağı )
Y7.HDE. 2002/1627ADİ ALACAK ( Birikmiş Olan Nafaka Alacağını Ödememek - İİK.nun 344. Maddesinde Yazılı Suçun Oluşmayacağı )
Y19.HDE. 2005/5912ADİ ALACAK ( Davacı Vergi Dairesinin Alacağının İcra ve İflas Kanunu'nun 206. Md. Gereğince Adi Alacak Olduğu Belirtilmişse de Bu Madde Kural Olarak İflas Yolu İle Tasfiyede Uygulanabilecek Bir Hüküm Olduğu )
Y23.HDE. 2011/1057ADİ ALACAK ( Kayıt Kabul Davası - Rüçhanlı Alacak Miktarı Hesaplanırken Sözleşmenin Anılan Maddesinin Tartışılmamasının Doğru Olmadığı Gibi Davacının Rüçhanlı Olarak Masaya Kaydını İstediği Alacağın Mahkemece Rüçhanlı Olduğu Kabul Edilmeyen Kısmının Adi Alacak Olarak Masaya Kaydı Gerektiği )
Y19.HDE. 2001/2667ADİ ALACAK ( Menkul Rehni Sözleşmesinde Limit Tayin Edilmesi Halinde Limit Fazlası Alacağın İflas Masasına Adi Alacak Olarak Kaydına Karar Verilmesi )
Y16.HDE. 2009/9168ADİ ALACAK ( Nafaka Borcunu Ödememek - İcra Emrinin Tebliğ Edildiği Tarihe Dek Birikmiş Nafaka Alacağı Adi Alacak Hükmünde Olup Ödenmemesi Nafaka Borcunu Ödememe Eylemini Oluşturmayacağı )
Y16.HDE. 2004/584ADİ ALACAK ( Teraküm Eden Nafakanın Adi Alacak Niteliğinde Olması-Ödenmemesinin Suç Oluşturmaması )
Y17.HDE. 2004/6683ADİ ALACAK NİTELİĞİ ( Birikmiş Nafaka - Nafaka Borcunu Ödememek Suçunun Konusu Olamayacağı )
Y16.HDE. 2004/6039ADİ ALACAK NİTELİĞİ ( Birikmiş Nafaka Alacağı - Ödenmemesi Halinde Nafaka Şartını İhlal Suçunun Unsurlarının Oluşmayacağı )
Y16.HDE. 2004/4509ADİ ALACAK NİTELİĞİ VE SUÇ OLUŞMAMASI ( Birikmiş Nafakanın Ödenmemesi )
Y13.HDE. 1992/9193ADİ ALACAKLARDA YETKİ
Y6.HDE. 2010/4437ADİ BELGE ( İcra Takibine Yapılan İtirazın Kaldırılması ve Tahliye Davası - Davacının Sahte Düzenlendiğini İddia Ettiği Adi Belgenin İcra Mahkemesinde Çözümlenemeyeceği/Yargılamayı Gerektirdiği )
Y13.HDE. 2003/6620ADİ BELGE ( İmzanın Kendisine Ait Olmadığı İddiası - Halı Satın Almadığının Tespiti )
Y12.HDE. 2009/18794ADİ BELGE ALTINDAKİ İMZA ( İtfa Nedeniyle Takibin İptali İstemi - İmzayı Kabul Edip Etmediği Alacaklıya Sorularak Karar Verileceği )
YHGKE. 2002/19-75ADİ BELGE İLE İSPAT ( Yapılan Bir ödemenin Senede Karşı Yapıldığının Ancak Senetle İspatlanabilmesi )
YHGKE. 2002/14-557ADİ BELGE İLE RIZAİ TAKSİM ( Mukavele Olarak Kabul Edilemeyeceği - Resmi Senede Hukuken Değer Vermek Gereği )
YHGKE. 1985/4-61ADİ BELGE İLE TAŞINMAZ SATIMI ( Haricen Satımının Geçerli Olmaması )
Y12.HDE. 1994/8136ADİ BELGE NİTELİĞİNDE ÖDEME BELGESİ ( İmzanın İnkar Edilmesi )
Y19.HDE. 2011/446ADİ BELGE NİTELİĞİNDEKİ ÇEK ( Çekte Keşide Yeri Yazılı Olmadığı Gibi T.T.K.nun 693/3. Md. Anlamında Keşidecinin Adı Soyadının Yanında da Keşide Yerinin Bulunmadığı - Çek Kambiyo Senedi Niteliğinde Olmayıp Adi Belge Niteliğinde Olduğu )
Y10.HDE. 2003/4574ADİ BELGELER ( İşverenin Eksik Çalışmaya İlişkin Bilgi ve Belgelerin Prim Bildirgeleri ile Birlikte Süresinde Verdiğini Adi Düzenlenmiş Belge ve Soyut Tanık Beyanları ile İspat Edememesi )
Y15.HDE. 1994/4532ADİ BELGELERLE İSPAT ( İstihkak Davasında Mülkiyet Karinesinin Aksini )
Y15.HDE. 1996/1894ADİ BİÇİMDE YAPILAN PROTOKOL ( Arsa Sahiplerinden Yalnızca Biri Tarafından İmzalandığından Tapu İptali ve Tescil İstenememesi )
Y13.HDE. 2005/9339ADİ BORÇ SENEDİ ( Senet Bono Olarak Kabul Edilememesi Halinde Bu Senede Dayalı Olarak Alacaklı Talepte Bulunabileceği Gibi Alacaklı Alacağın Temliki Yoluyla Alacak Hakkını Devredebileceği )
Y11.HDE. 1990/2775ADİ BORÇ SENEDİ ( Tanzim Edildiği Günü İçermeyen Senetler )
Y19.HDE. 2001/228ADİ BORÇ SENEDİ ( Tanzim Tarihi Olmayan Bonoların Kambiyo Senedi Niteliğinde Olmasa Bile İmzanın Davalı Tarafından İnkar Edilmemesi Nedeniyle Adi Borç Senedi Niteliğinde Olduğunun Kabulü )
Y4.CDE. 1990/719ADİ HAKARET ( Adiye Faresi Sözünün Sanıkça Maddei Mahsusa Gözetmeden Söylenmesi )
Y12.HDE. 2002/11873ADİ HAVALE ( Çek Niteliğini Taşımayan Belge - Çekte Bulunması Gereken Unsurlar / Keşide Yerinin Belirgin Olmaması )
Y6.HDE. 1987/1042ADİ HAVALE ( Kira Parasının Bu Yolla Ödenmesi Hususunda Teamül Oluşması )
Y12.HDE. 1997/4512ADİ HAVALE ( Süresinde İbraz Edilmeyen Çek )
Y10.CDE. 1997/11329ADİ HAVALE (Eksik Unsurlu Çek Olursa Bunun Adi Havale Niteliğinde Kabul Edilmesi)
Y12.HDE. 1995/5948ADİ HAVALE HÜKMÜNDEKİ ÇEK ( Süresinde Muhatap Bankaya İbraz Edilmeyen Çek )
Y12.HDE. 2004/16362ADİ HAVALE NİTELİĞİ ( Bankaya İbraz Edilmeyen Çekin İtirazın Kaldırılmasına Esas Olamayacağı )
Y12.HDE. 2002/833ADİ HAVALE NİTELİĞİ ( İbraz Tarihi Yazılmayan Çek - Genel Haciz Yoluyla Takibe Dayanak Yapılamayacağı )
Y12.HDE. 2001/18788ADİ HAVALE NİTELİĞİNİ KAZANMIŞ ÇEK ( Kambiyo Senetlerine Mahsus Yolla Takibe Konamamaları )
Y23.HDE. 2013/8272ADİ İFLAS YOLU ( İflas İstemi - Limited Şirket Ortaklığı ve Yöneticiliği Tek Başına Tacir Olmayı ve Böylece İflasa Tabi Kişilerden Olmayı Gerektirmediğinden ve Mahkemece Adı Geçenin Tacir Olduğuna İlişkin İİK'nun 43/1. Md. Kapsamında Başkaca Herhangi Bir Tespit de Yapılmadığından Davalı Hakkındaki Davanın Reddine Karar Verilmesi Gerektiği )
Y1.HDE. 1983/6737ADİ İSTİHKAK DAVASI
Y2.HDE. 1979/1737ADİ İSTİHKAK DAVASI
Y9.CDE. 2003/394ADİ İTİRAZA TABİ KARARLAR ( 4616 S.K. Gereğince Verilen Şartla Tahliye Kararları/Sürenin Geçmesi Söz Konusu Olamayacağı - CMUK. 297. Maddesine Tabi Olduğu )
Y6.HDE. 2011/12658ADİ KEFALET ( Asıl Borçlu Hakkındaki Takibin Kusuru Olmaksızın Semeresiz Kalması Borçlunun İflas Etmesi veya Boçlu Aleyhine Türkiyede Takibat İcrasının Semeresiz Kalması Halinde Kefilden Talepte Bulunabileceği - Yasal Koşullar Gerçekleşmeden Kefil Hakkında Takibat Yapılamayacağı )
Y13.HDE. 2003/4122ADİ KEFALET ( Borcun Adi Kefilden İstenebilmesi Koşulları - Borçlunun İflas Etmesi/Hakkında Takip Yapılıp Semeresiz Kalması )
Y6.HDE. 2005/5082ADİ KEFALET ( Borçlu İflas Etmedikçe Veya Hakkındaki Takip Sonuçsuz Kalmadıkça Müracaat Edilemeyeceği - Kira Alacağının Tahsili İçin Başlatılan İcra Takibi )
Y6.HDE. 2009/5568ADİ KEFALET ( Borçlunun Borcundan Kefilin Sorumlu Tutulabilmesi İçin Borçlunun İflas Etmesi veya Hakkındaki İcra Takibinin Semeresiz Kalmış Olması Gerektiği )
Y6.HDE. 2007/6249ADİ KEFALET ( Çeyiz Senedi - Geçerli Olabilmesi İçin Yazılı Olması/Belli Bir Miktarı İçermesi Gereği )
Y6.HDE. 2005/4024ADİ KEFALET ( Davacı Kiralayanın Kefile Yönelebilmesi İçin Borçlunun İflas Etmesi veya Hakkında Takibat İcra Olunupta Alacaklının Kusuru Olmaksızın Takibin Semeresiz Kalması Yahut Borçlu Aleyhinde Türkiye'de Takibat İcrasının İmkansız Hale Gelmesi Gerektiği )
Y6.HDE. 2014/1741ADİ KEFALET ( Davacı Tarafından Önce Kiracıdan Takip Konusu Alacak İstenmeden ve Hakkındaki Takip Sonuçsuz Kalmadan Davalı Kiracı İle Birlikte Kefil Hakkında da İcra Takibi Yapıldığından Kefil Hakkındaki Davanın Reddine Karar Verilmesi Gerektiği - İtirazın Kaldırılması ve Tahliye )
Y13.HDE. 2002/3679ADİ KEFALET ( Davacının Davalı ile Kiracılar Arasında Düzenlenen Kira Sözleşmesine İmza Atması Nedeniyle Adi Kefalet Hükümlerinin Uygulanması )
Y3.HDE. 2013/15870ADİ KEFALET ( İtirazın İptali Davası - Alacaklı Borçluya Başvurmadıkça Kefili Takip Edemeyeceği/Davacının Öncelikle Asıl Borçludan Alacağına Dair Talepte Bulunması Gerekirken Asıl Borçluyla Birlikte Kefil Hakkında da Takip Başlatıp İtiraz Üzerine Eldeki İtirazın İptali Davasının Açıldığı )
YHGKE. 1998/13-478ADİ KEFALET ( Kefaletin Kapsamı ve Kefile Başvurulması İçin Borçlu Hakkındaki Takibin Sonuçsuz Kalması Zorunluluğu )
Y6.HDE. 2005/8278ADİ KEFALET ( Kefilin Borç İle Sorumlu Olması Ancak Kefalet Akdinden Sonra Borçlunun İflas Etmesi veya Hakkında Takip Yapılıp Alacaklının Hatası Olmaksızın Karşılıksız Kalması veya Borçlu Aleyhine Türkiye'de Takip Yapılmasının İmkansız Hale Gelmesi İle Mümkün Olduğu )
Y13.HDE. 2003/3691ADİ KEFALET ( Kefilin Borçtan Sorumlu Tutulabilmesi )
Y6.HDE. 2011/7096ADİ KEFALET ( Kefilin Borçtan Sorumlu Tutulabilmesi Koşulu Gerçekleşmediğinde Asıl Borçlu İle Birlikte Hakkında Dava Açıldığında Reddine Karar Vermek Gerektiği - Kira Sözleşmesi )
Y13.HDE. 2002/14672ADİ KEFALET ( Kefilin Borçtan Sorumluluğunun Koşulları )
Y13.HDE. 2001/11318ADİ KEFALET ( Kefilin Kira Alacağından Sorumluluğu )
Y12.HDE. 1997/4347ADİ KEFALET ( Kefilin Sorumluluk Derecesi )
Y6.HDE. 2011/7194ADİ KEFALET ( Kira Borcuna Kefalet - Önce Kiracıdan Kira Alacağının İsteneceği ve Kiracı Hakkındaki Takip Sonuçsuz Kalmadan Kefil Hakkında İcra Takibi Yapılamayacağı )
Y6.HDE. 2007/1100ADİ KEFALET ( Kira Sözleşmei - Kefillik Süresi Olan 1 Yıl da Dolduğundan Kefil Hakkındaki Davanın Reddi Gereği - Kefil Lehine İcra Tazminatına Hükmedilmesi Gerektiği )
Y6.HDE. 2010/562ADİ KEFALET ( Kira Sözleşmesi - Davacının Önce Kiracıdan Kira Parası Talebinde Bulunmadan Veya Yapacağı Takip Sonuçsuz Kalmadan Kiracı İle Birlikte Kefil Hakkında da Dava Açtığı - Kefil Hakkındaki Davanın Reddi Gerektiği )
Y12.HDE. 2003/15254ADİ KEFALET ( Kira Sözleşmesi - Kefil Hakkında Takip Yapılabilmesi Koşulları )
Y19.HDE. 2009/10647ADİ KEFALET ( Kredi Kartına Ait Borcun Ödenmemesine Dayalı İtirazın İptali Davası - Asıl Borçluya Gidilmeden Davalı Kefile Başvurulamayacağının Dikkate Alınacağı )
Y13.HDE. 2010/864ADİ KEFALET ( Menfi Tespit Davası - Yenilenen Dönem İçin de Geçerli Olacağına İlişkin Kararlaştırma Kefilin Sorumlu Olacağı Miktar ve Sürenin Belirsiz Olması Nedeniyle Geçersiz Olduğu )
Y19.HDE. 2008/357ADİ KEFALET HÜKÜMLERİ ( 5464 Sayılı Yasa Sadece Banka Kartları ve Banka Kredi Kartlarına İlişkin Sözleşmeler Bakımından Kefilin Sorumluluğunu Adi Kefalet Hükümlerine Göre Belirlediği )
Y19.HDE. 2008/137ADİ KEFALET MÜTESELSİL KEFALET ( 5464 Sayili Banka Kartları ve Kredi Kartları Kanununun Kredi Kartları Kullanımında Kefilin Adi Kefalet Hükümlerine Tabi Olduğu - 5464 Sayılı Yasanın Yürürlüğünden Önce Kefilin Müteselsil Sonrasında Adi Kefalet Hükümlerine Göre Sorumlu Olduğu )
Y6.HDE. 2014/1146ADİ KEFALETE DOĞRUDAN BAŞVURU ( Kötüniyet Tazminatı Talebi - Davacı Alacaklının Davalı Borçlunun Kefaletinin Türü İle İlgili Yanılgıya Düşerek Takip Yapıp Eldeki Davayı Açması Başlı Başına Kötüniyetli Olduğunu Göstermeyeceği )
Y13.HDE. 2005/3673ADİ KEFİL ( Adi Kefaletten Kefilin Borç ile Muhatap Olması Ancak Kefalet Aktinden Sonra Borçlunun İflas Etmesi veya Hakkında Takibat İcra Olunup da Alacaklının Hatası Olmaksızın Semeresiz Kalması Yahut Borçlu Aleyhinde Türkiye'de Takibat İcrasının İmkansız Hale Gelmesi ile Meşrut Olması )
Y6.HDE. 2005/9223ADİ KEFİL ( Alacağın Öncelikle Asıl Borçlu Olan Kiracı Anonim Şirketinden Takip ve Tahsili Yoluna Gidilmesi Ancak Bu Takip Sonuçsuz Kalırsa Kefilden Takip ve Tahsil Edilmesi Gerektiği - İtirazın İptali )
Y13.HDE. 1991/7229ADİ KEFİL ( Asıl Borçluya Başvurulmadan Takip Edilmesinin Şartları )
Y6.HDE. 2010/2819ADİ KEFİL ( Başvurulabilmesi İçin Alacağın Asıl Borçludan Tahsil Edilememiş Olması Gerektiği )
Y13.HDE. 2001/1126ADİ KEFİL ( Borcun Adi Kefilden İstenebilmesi Şartları )
Y13.HDE. 2002/12702ADİ KEFİL ( Kefile Müracat Edilmesi İçin Kural Olarak Asıl Borçluya Karşı Takibin Yapılması ve Bu Takibin Neticesiz Kalmasının Gerekmesi )
Y13.HDE. 2003/10819ADİ KEFİL ( Kefilin Borçtan Sorumlu Tutulabilmesi Asıl Borçlunun İflas Etmesi veya Ona Karşı Başlatılan İcra Takibinin Sonuçsuz Kalması ya da Asıl Borçlu Hakkında Türkiye'de İcra Takibi Yapılmasının İmkansız Hale Gelmesine Bağlı Olduğu )
Y6.HDE. 2014/3278ADİ KEFİL ( Kira Sözleşmesi - Hakkında Takip Yapılma Koşulları Gerçekleşmediğinden Davanın Reddedileceği )
Y6.HDE. 2011/732ADİ KEFİL ( Kira Sözleşmesine - Hakkında Takip Yapılabilmesi İçin Borçlunun İflas Etmesi Veya Hakkında Takip Yapılıp da Semeresiz Kalması Veya Türkiye'de Takibin İmkansız Hale Gelmesi Gerektiği/Doğrudan İcra Takibi Yapılamayacağı )
Y6.HDE. 2012/5302ADİ KEFİL ( Uyuşmazlığın B.K'nun Kefalet Hükümlerini Düzenleyen 486. Md.sine Göre Çözümleneceği/Asıl Borçluya Gidilmeden Adi Kefil Hakkında Takip Yapılamayacağı/Kefil Hakkındaki Davanın Reddi Gerektiği - Kira Bedelinin Tahsili )
Y12.HDE. 1996/10006ADİ KEFİL HAKKINDA TAKİP
Y12.HDE. 2000/12141ADİ KEFİL HAKKINDA TAKİP ( Önce Asıl Borçlunun Takip Edilmesi Zorunluluğu )
Y12.HDE. 1994/10958ADİ KEFİL HAKKINDA TAKİP ( Yapılabilme Şartları )
Y6.HDE. 2012/1389ADİ KEFİL HAKKINDA TAKİP ( Yapılabilmesi İçin Kefalet Akdinden Sonra Borçlunun İflas Etmesi veya Hakkında Takip Yapılıp da Alacaklının Hatası Olmaksızın Semeresiz Kalması veya Borçlu Aleyhine Türkiye'de Takip Yapılmasının İmkansız Hale Gelmesi Gerektiği - İtirazın Kaldırılması İstemi )
Y12.HDE. 2001/10902ADİ KEFİL HAKKINDA YAPILAN TAKİP ( Borçlu Hakkındaki Takibin Semeresiz Kalmasına Tabi Olması )
Y13.HDE. 2011/6704ADİ KEFİL MÜTESELSİL KEFİL ( Tüketci Kredisinin Teminatı Olarak Şahsi Teminat Verilen Hallerde Krediyi Veren Asıl Borçluya Başvurup Alacağının Tahsil Edemediği Takdirde Kefile Başvurabileceği - Asıl Borçluya Başvurulmadan Kefilden Borcun İfasının İstenemeyeceği )
Y6.HDE. 2007/6249ADİ KEFİLE BAŞVURU ( Kefalet Sözleşmesinden Sonra Borçlunun İflas Etmesi - Hakkında Takibat İcra Olunup Semeresiz Kalması Veya Türkiye'de İmkansız Hale Gelmesi Zorunluluğu )
Y3.HDE. 2008/11091ADİ KEFİLE BAŞVURU ( Kira Alacağının Tahsili - Borçlunun İflas Etmesi Hakkında Yapılan İcra Takibinin Alacaklının Hatası Olmaksızın Semeresiz Kalması ya da Borçlu Aleyhine Türkiye'de Takibat İcrasının İmkansız Hale Gelmesi Halinde Adi Kefile Başvurulabileceği )
Y6.HDE. 2010/9254ADİ KEFİLE BAŞVURU ( Kira Parasının Tahsili - Alacaklı Davacı Ancak Asıl Borçlu Hakkındaki Takibin Kusuru Olmaksızın Semeresiz Kalması ya da Borçlu Aleyhine Yapılacak Takiplerin Çok Masraflı ve Güç Olması Hallerinde Adi Kefile Başvurabileceği )
Y11.HDE. 2008/9803ADİ KEFİLE KARŞI AÇILAN ALACAK DAVASI ( Kredi Kartı Üyelik Sözleşmesinden Kaynaklanan Alacak - Tüketici Lehine Verilen Taahhüdün Adi Kefalet Mahiyetinde Olup B.K.nun 483. Md. Uyarınca Adi Kefalette Öncelikle Asıl Borçluya Başvurulup Aciz Belgesi Alınması Gerektiği )
Y6.HDE. 2009/10101ADİ KEFİLE MÜRACAAT ( Adi Kefile Doğrudan Başvurulamayacağı - Borçlunun İflas Etmiş Olması veya Hakkında Yapılan İcra Takibinin Sonuçsuz Kalmış Olması veya Borçlu Aleyhine Türkiyede Takibat İcrasının İmkansız Hale Gelmiş Gereği )
Y6.HDE. 2010/562ADİ KEFİLİN BORÇTAN SORUMLU TUTULABİLMESİ ( Kefalet Sözleşmesinden Sonra Borçlunun İflas Etmesi Veya Hakkında Takibat İcra Olunup da Alacaklının Hatası Olmaksızın Semeresiz Kalması İle Mümkün Olduğu - Kira Sözleşmesi )
Y6.HDE. 2005/5733ADİ KEFİLİN BORÇTAN SORUMLULUĞU ( Ancak Kefalet Sözleşmesinden Sonra Borçlunun İflas Etmesi veya Hakkında Takibat İcra Olunup da Alacaklının Hatası Olmaksızın Semeresiz Kalması Halinde Mümkün Olduğu )
Y6.HDE. 2003/4335ADİ KEFİLİN BORÇTAN SORUMLULUĞU ( Borçlunun İflas Etmesi veya Hakkında Takibat İcra Olunup da Alacaklının Hatası Olmaksızın Semeresiz Kalmasının Gerekmesi )
Y13.HDE. 2003/10819ADİ KEFİLİN SORUMLULUĞU ( Asıl Borçlunun İflas Etmesi veya Ona Karşı Başlatılan İcra Takibinin Sonuçsuz Kalması ya da Asıl Borçlu Hakkında Türkiye'de İcra Takibi Yapılmasının İmkansız Hale Gelmesine Bağlı Olduğu )
Y6.HDE. 2005/4649ADİ KEFİLİN SORUMLULUĞU ( Borç İle Sorumlu Tutulabilmesi İçin "Kefalet Sözleşmesinden Sonra Borçlunun İflas Etmesi veya Hakkında Takibat İcra Olunup da Alacaklının Hatası Olmaksızın Semeresiz Kalması Yahut Borçlu Aleyhine Türkiye'de Takibat İcrasının İmkansız Hale Gelmesi" Gerektiği )
Y6.HDE. 2010/4922ADİ KEFİLİN SORUMLULUĞU ( Kira Sözleşmesinde Davalının Adi Kefil Olarak İmzası Bulunduğu - Davalı Kefilden Alacağın İstenebilmesi İçin Öncelikle Asıl Borçlu Olan Kiracı Şirketten Borcun Takip ve Tahsili Yoluna Gidileceği )
Y6.HDE. 2004/1261ADİ KEFİLİN SORUMLULUĞU ( Kira Sözleşmesine Kefalette - Kira Sözleşmesindeki Süreyle Sınırlı Sorumluluk )
Y12.HDE. 2000/17895ADİ KEFİLİN SORUMLULUĞUNUN ŞARTLARI ( Asıl Borçlu Hakkındaki Takibin Semeresiz Kalması ve Belirli Süreli Kefalette Süre Koşulu)
Y6.HDE. 2004/9495ADİ KEFİLİN SORUMLULUĞUNUN ŞARTLARI ( Asıl Borçluya Karşı Yapılan Takibin Sonuçsuz Kalmış Olması Şartı - Kiracının Kira Süresi Dolmadan Taşınmazı Tahliye Etmiş Olması Nedeniyle Taşınmazın Boş Kaldığı Aylara İlişkin Kira Bedeli Talebi )
Y1.CDE. 2001/4345ADİ KIŞKIRTMA ( Olaydan Birkaç Saat Önce Mağdurun Sanığa Küfretmesinin Hafif Kışkırtmanın Varlığını Göstermesi )
Y6.HDE. 2004/971ADİ KİRA ( Borçlar Kanunu'na Tabi Sözleşme - Tahliye Kararı Verilebilmesi İçin Feshi İhbar Sürelerine Riayet Edilmesinin Yeterli Olduğu )
Y6.HDE. 2006/8123ADİ KİRA ( Boş İş Yerinin Mağaza Olarak Kullanılmak Üzere Kiraya Verilmesi - Kira Parasının Aylık Cironun Bir Bölümü Olarak Ödeneceğinin Kararlaştırılmasının Taraflar Arasındaki Kira İlişkisinin Hasılat Kirası Olduğunu Göstermeyeceği )
Y6.HDE. 2009/4531ADİ KİRA ( Dava Konusu Edilen ve Davacılar Adına Kayıtlı Olan Taşınmaz Arsa Vasfında Olduğu - Kiralananın Borçlar Kanunu'nun Adi Kira Hükümlerine Tabi Olduğunun Kabulü İle Uyuşmazlığın Bu Kanun Hükümlerine Göre Çözümlenmesi Gerektiği )
Y6.HDE. 2008/14267ADİ KİRA ( İki Haklı İhtar Nedeniyle Açılacak Tahliye Davasının Sözleşmenin Bitiminden İtibaren Bir Ay İçerisinde Açılmasının Zorunlu Olduğu - Kiralananın B.K'nın Adi Kiraya İlişkin Hükümlerine Tabi Olduğu )
Y13.HDE. 1988/1533ADİ KİRA ( İşletme Ruhsatı Verilmeksizin Fabrikanın Kiraya Verilmesi )
Y6.HDE. 2003/638ADİ KİRA ( Kiralanan Arsa Vasfında Olması İş Makinaları Parkı Yıkıma-Yağlama Yeri Olarak Kullanılmak Üzere Kiraya Verildiğinden Adi Kiraya İlişkin Hükümlerin Uygulanması )
Y12.HDE. 2002/578ADİ KİRA ( Köy Hudutları İçindeki Yerlerde 6570 Sayılı Yasanın Uygulama Alanının Olmaması )
Y6.HDE. 2005/7314ADİ KİRA ( Olaya Adi Kira İlişkisi Uygulanması Gerekmesi Nedeniyle Borçluya Ödeme Emrinde Otuz Günlük Ödeme Süresi Tanınmış Olmasına Rağmen Borçlunun İtiraz Etmeyerek Takibin Kesinleşmiş Olması ve Ödemede Yapılmamış Olması Nedeniyle Tahliyeye Karar Verilmesinin Gerekmesi )
Y1.HDE. 2003/13416ADİ KİRA ( Önceki Kayıt Maliki İle Aktedilen Kira Sözleşmesinin Sonradan Taşınmazı Satış Yoluyla Edinen Davacıyı da Bağlayacağı - Elatmanın Önlenmesi ve Yıkım )
Y6.HDE. 2006/11947ADİ KİRA ( Sözleşmede Kira Parasının Aylık Cironun Bir Bölümü Olarak Ödeneceğinin Kararlaştırılması Taraflar Arasındaki Kira İlişkisinin Hasılat Kirası Olduğunu Göstermeyeceği )
Y6.HDE. 2014/7033ADİ KİRA ( Trafo Yeri Olarak Kullanılmak Üzere Kiraya Verilen Taşınmaz - Sözleşmenin Bu Niteliğine Göre Olaya 818 S. Borçlar Kanunu'nun Adi Kiraya Dair Hükümlerinin Uygulanması Gerektiği )
Y6.HDE. 2010/2585ADİ KİRA (Tahliye Davası/Kiralanın Çay Ocağı Olmasının Tek Başına Hasılat Kirası Olarak Kabul Edilmesi İçin Yeterli Olmadığı - Borçlar Kanunu'nun Adi Kira Hükümlerinin Uygulanacağı)
Y6.HDE. 2014/1859ADİ KİRA HÜKÜMLERİ ( Öncelikle Kiralananın Konut ve Çatılı İşyeri Kapsamında Kalıp Kalmadığının Belirleneceği - Bu Kapsam Dışındaki Kiralananlar için Adi Kira Hükümleri Uygulanacağı )
Y6.HDE. 2011/3891ADİ KİRA HÜKÜMLERİNE TABİ OLAN KİRALANAN ( Feshi İhbar Düzenlemesine Uyulmaması İle Akdin Kendiliğinden Yenilendiği - Kira Parasının Ödendiği Savunulmadığı Gibi Ödeme Belgesi de Sunulmadığından İtirazın İptali Talebinin Kabulü )
Y6.HDE. 2014/9150ADİ KİRA HÜKÜMLERİNE TABİ OLMA ( Kiracılık Sıfatının Tespiti - Davalı Vakıflar Genel Müdürlüğü İle Olan Kira İlişkisi Adi Kira Hükümlerine Tabi Olup Sözleşmede Açık ya da Örtülü Süre Belirlenmiş İse Sözleşmenin Sürenin Sonunda Kendiliğinden Sona Ereceği/İdare İhtarname İle Kira Süresinin Sonu İtibariyle Sözleşmeyi Sonlandırdığını Bildirdiği/İstemin Kabulünün İsabetsizliği )
Y6.HDE. 2005/8099ADİ KİRA HÜKÜMLERİNE TABİ TAŞINMAZ ( Bir Yıl Süreli Kira Sözleşmesinin Sona Ermesi Nedeniyle Süresiz Hale Geldiği - Feshi İhbar Sürelerine Riayet Etmek Koşulu İle Tahliye Davasının Açılması Gerektiği )
Y6.HDE. 2010/8069ADİ KİRA HÜKÜMLERİNE TABİ TAŞINMAZ ( GSM Baz İstasyonu Kurulması İçin Kiralanan Üç Katlı Binanın Çatısı - 6570 SK. Kapsamında Olmadığı )
Y6.HDE. 2011/1135ADİ KİRA HÜKÜMLERİNE TABİ TAŞINMAZ ( GSM Baz İstasyonu Kurulması İçin Kiralandığı/Tahliye Talebi - Kal İstemi Varmışcasına Görevsizlik Kararı Verilemeyeceği )
Y6.HDE. 2010/10172ADİ KİRA HÜKÜMLERİNİN UYGULANACAĞI ( İktisap ve İşyeri İhtiyacı Nedeniyle Kira Sözleşmesinin Feshi İle Tahliye Talebi - Tahliyesi İstenen Taşınmazın Boş Arsa Olarak Halı Saha İşletmeciliği Yapılmak Üzere Kiraya Verildiği )
Y6.HDE. 2010/6495ADİ KİRA İÇİN ÖDEME EMRİ ( Kira Alacağının Tahsili Amacıyla Örnek 13 Ödeme Emri Tebliği/Borçlunun Süresinde İtiraz Etmemesi - Evraklar Bulunmadığı Gerekçesiyle ve Duruşma Yapılmaksızın Davanın Reddedilemeyeceği )
Y12.HDE. 2002/8232ADİ KİRA NİTELİĞİ ( Kira Bedelinin Hasılatın Bir Kısmını Oluşturmaması )
Y12.HDE. 2003/2575ADİ KİRA SÖZLEŞMESİ ( 60 Günlük Süre Tanınması Gereği - Ekonomik Kriz Nedeni İle Kira Bedelinin Uyarlanması Yönünde Görüşmelerin Devam Ettiğini Beyanla Borca İtiraz )
Y6.HDE. 2004/6208ADİ KİRA SÖZLEŞMESİ ( Borçlar Kanununa Tabi Adi Kira Sözleşmesinin Feshi ihbar Edildikten Sonra İşgal Bedeli Alınması Sözleşmenin Yenilendiği Anlamına Gelmeyeceği - İtirazın İptali ve Tahliye Talebi )
Y12.HDE. 2003/22492ADİ KİRA SÖZLEŞMESİ ( Borçlu İcra Takibine Dayanak Olan Adi Kira Sözleşmesindeki İmzaya İtiraz Ettiğine Göre Alacaklının İtirazın Kaldırılmasını Merciden İsteyememesi )
Y6.HDE. 2004/3092ADİ KİRA SÖZLEŞMESİ ( Buna Dayalı Tahliye Davalarının Çözümünde Borçlar Kanununun Adi Kiraya İlişkin Hükümlerinin Uygulanmasının Gerekmesi )
Y21.HDE. 2003/10291ADİ KİRA SÖZLEŞMESİ ( İstihkak Davası )
Y6.HDE. 2009/1744ADİ KİRA SÖZLEŞMESİ ( Tarla Niteliğindeki Taşınmaz Marangoz Atölyesi Yapılmak Üzere Kiraya Verildiği - Kiralanan Köy Sınırları İçerisinde Bulunduğundan Kira Sözleşmesi B.K'nun Adi Kiraya İlişkin Hükümlerine Tabi Olduğu )
Y17.HDE. 2012/7697ADİ KİRA SÖZLEŞMESİ (Her Zaman Temini Mümkün Olup Vergi Levhası İse Beyana Dayalı Olarak Düzenlenen Belgelerden Olduğu - İspat Yükü Altında Olan ve Karinenin Aksini Her Türlü Delille Kanıtlama Olanağına Sahip Olan 3. Kişi Fatura ya da Başkaca Bir Delil Sunamadığı/Mülkiyet Karinesinin Aksini Kanıtlayamayan 3. Kişinin İstihkak Davasının Reddi Gerektiği)
Y6.HDE. 2013/1858ADİ KİRA SÖZLEŞMESİNE TABİ TAŞINMAZ ( Borçlar Kanununa Tabi Olması ve Akdin Sona Ermesi Halinde Kiracının Bu Sebeple Tahliyesi Mümkün İse de Kiralananın 6570 S. Yasaya Tabi Olması Halinde Kanunun 7. Md.sindeki Sebepler Olmaksızın Akdin Sona Ermesi Sebebiyle Tahliye Talep Edilemeyeceği )
Y16.HDE. 2003/8967ADİ KİRA VE HASILAT KİRALARINA İLİŞKİN TAHLİYE TAKİBİ ( Mal Beyanında Bulunmama Suçunun Oluşmayacağı - Zamanaşımı Süresi )
Y6.HDE. 2008/4719ADİ KİRA VE HASILAT KİRASI ( Davalı Kiracı Takip Konusu Kesinleşen Kira Parasını İ.İ.K'nın Md. 269/C'de Sayılan Belgelerden Biri İle Ödediğini Kanıtlayamadığından Oluşan Temerrüt Olgusu Nedeniyle Tahliyeye Karar Vermek Gerektiği )
Y12.HDE. 2012/12913ADİ KİRA VE HASILAT KİRASINA AİT TAKİPLER ( Ödeme Emrinin Hangi Hususları İçermesi Gerektiği İcra ve İflas Kanunu Yönetmeliğinin 32. Md.sinde Düzenlendiği - Talepname İle Birlikte İcra Müdürlüğüne Sunulan Sözleşme Örneğinin Ayrıca Ödeme Emri Ekinde ( Borçluya Tebliğ Edileceği ) Yönünde Bir Hüküm Bulunmadığı )
Y12.HDE. 2008/17241ADİ KİRA VEYA HASILAT KİRASI ( Ödeme Emrinde Adi Kiraya ve Hasılat Kirasına Ait Takiplerle İlgili Hangi Aylar Kirasının ve Ne Kadar Eksik Yatırıldığının Açıklanması Gerektiğine Dair Bir Düzenleme Bulunmadığı - Ödeme Emrine Yönelik Şikayetin Reddedileceği )
Y12.HDE. 2012/14478ADİ KİRAYA VE HASILAT KİRALARINA ÖZGÜ TAKİP (Yabancı Para Alacağı - Hesaplamalarda Hangi Faiz Türünün ve Oranının Uygulandığının ve Hangi Tarihteki Hangi Kurun Esas Alındığının Belirtilmediği/Ayrıntılı Bilirkişi Raporu Alınarak Karar Verileceği)
Y12.HDE. 2014/12784ADİ KİRAYA VE HASILAT KİRASINA AİT İCRA TAKİBİ ( Ödeme Emrininin Tebliğ Mazbatasında Tebliğ Memurunun Adı ve Soyadının Yazılmadığı - Tebliğat Kanununa Aykırı Usulsüz Tebliğ Bulunduğu/Mahkemenin Şikayetin Kabulüne İlişkin Kararın Onanacağı )
Y11.HDE. 1991/528ADİ KOMANDİT ŞİRKET ( Esas Sözleşmesinde Şirket Konusunun Belirtilmiş Olması )
Y11.HDE. 1989/6000ADİ KOMANDİT ŞİRKET ADINA OLAN TEMİNAT MEKTUBU ( Davalının Kefil Olması )
Y11.HDE. 2002/12740ADİ KOMANDİT ŞİRKETİN FESHİ ( Karar Şirketin Tüzel Kişiliğini Etkiliyeceğinden Davanın Hasımsız Açılıp Sonuçlandırılmayacağı )
Y11.HDE. 1975/2086ADİ KOMANDİT ŞİRKETİN İNFİSAHI ( Tek Komandite Ortağın Ortaklıktan Çıkarılması )
Y11.HDE. 1983/969ADİ KOMANDİT ŞİRKETİN TASFİYESİ ( Tasfiye Memuru Ücretinin Sermaye Payını Koyan Komanditer Ortaktan İstenemeyeceği )
Y12.HDE. 2012/5726ADİ MALÜL OLARAK EMEKLİYE AYRILMA ( Emekli İkramiyesinin Haczedilemeyeceğin Dair Bir Düzenleme Getirilmemiş Bulunduğu - Alacaklı ile Borç İlişkisinin Henüz Sonlanmadığı/Emekli İkramiyesinin Haczinin Mümkün Olduğu/Şikayetin Reddi Gerektiği )
YİBGKE. 1947/15ADİ MUAMELE ( Sanat Erbabının Gerek Bizzat Gerekse İşçi İstihdam Ederek Sanat Eseri Oluşturması )
Y13.HDE. 2012/9963ADİ MÜTESELSİL KEFALET (Adi Kefalette Kefile Müracaat Edilebilmesi İçin Kefalet Sözleşmesinden Sonra Borçlunun İflas Etmesi veya Hakkında Takibat İcra Olunup da Alacaklının Hatası Olmaksızın Semeresiz Kalması Yahut Borçlu Hakkında Türkiye'de Takibat İcrasının İmkansız Hale Gelmesi Gerektiği)
Y8.HDE. 2008/3987ADİ NİTELİKLİ SENET ( Bağış Taahhüdünde Bulunulamayacağı/Tapuda Kayıtlı Taşınmazlar Hakkında Bağış Taahhüdünün Resmi Şekilde Yapılması Gerektiği - Tapu İptali ve Tescil )
Y12.HDE. 1993/7032ADİ NİTELİKLİ TAHLİYE TAAHHÜDÜ ( Belge Tarihine İtiraz )
Y12.HDE. 1995/214ADİ NİTELİKLİ TAHLİYE TAAHHÜDÜ ( İmzaya İtirazın İncelenmesi )
Y15.HDE. 2005/7932ADİ NİTELİKLİ YAZILI KAĞIT ( Aynı Gün Kaleme Alındığı İntibaını Uyandıran Adi Nitelikli Yazılı Kağıt Davacıyı Bağlamadığı Gibi Delil Niteliğinde de Olmadığı - Eser Sözleşmesinden Doğan İş Bedelinin Tahsili )
YHGKE. 1998/12-729ADİ NİTELİKTE TAHLİYE TAAHHÜDÜ ( Tarih ve İmza İkrar Edilmezse Bu Taahhüde Dayanılamayacağı )
Y6.HDE. 2010/930ADİ NİTELİKTEKİ KEFALET ( İtirazın Kaldırılması ve Tahliye Davası/Kira Sözleşmesindeki Kefaletin Adi Nitelikte Olduğu - Asıl Borçlu Hakkında Takip Yapıldığı ve Semeresiz Kaldığına Dair İddia Bulunmadığı/Kefilin Sorumlu Olmayacağı )
Y13.HDE. 2011/15315ADİ ORTAĞIN AÇMIŞ OLDUĞU ALACAK DAVASI ( Davacının Adi Ortaklık İçin Koymuş Olduğu Katkı Payını Talep Etmesi - Bu İsteğin Adi ortaklığın Feshi ve Tasfiyesi Anlamı Taşıdığı/Adi Ortaklığın Mahkemece Tasfiye Edilmesi Gerektiği )
Y12.HDE. 1982/3014ADİ ORTAĞIN GÜNLÜK HASILAT PAYININ HACZİ
Y12.HDE. 1992/1669ADİ ORTAĞIN KİŞİSEL BORCU ( Ortak Malların Haczedilemezliği )
Y12.HDE. 1992/1669ADİ ORTAĞIN KİŞİSEL BORÇLARININ TAKİBİ
Y9.HDE. 2009/6316ADİ ORTAĞIN ORTAKLIKTA ÇALIŞMASI ( Fiili Çalışma Olgusu Anlaşılmakla Ücret Alacağına Hükmedileceği - Ortak Olmasının Çalışmasına Engel Teşkil Etmeyeceği )
Y14.HDE. 2008/4589ADİ ORTAĞIN ŞİRKET HESABI ( Temsil Yetkisi Verilmemiş Olan Adi Ortağın Şirket Hesabına Kendi Namına Üçüncü Şahıs İle Yaptığı İşlemden Kendisi Alacaklı ve Borçlu Olduğu )
Y12.HDE. 1982/3014ADİ ORTAĞIN TASFİYE PAYININ HACZİ
Y12.HDE. 2010/31617ADİ ORTAK TARAFINDAN KEŞİDE EDİLEN ÇEK (Adi Ortaklığı İdare Yetkisi Bulunan Temsilcinin Yapacağı İşlemin Ortakları Üçüncü Kişilere Karşı Eşit Olarak Sorumlu Kılacağı - İdareci Ortağın İmzaladığı Çekten Dolayı Diğer Ortakların Müşterek ve Müteselsil Sorumlu Olduğu)
Y13.HDE. 2012/27803ADİ ORTAKLARDAN BİRİSİNİN AVUKAT OLMASI ( Sözleşmenin Geçerliliğini Etkileyemeceği - Avukatın Ticari İşlerle İlgilenmesinin Müeyyidesinin Avukatlık Kanununda Düzenlenmiş Olduğu/Avukatın Ticari İşletme İşletmesi/Adi Ortaklık )
Y15.HDE. 2011/1718ADİ ORTAKLARIN PAYLARINA GÖRE FAZLA ÖDENEN TOPLAM MİKTARIN DAĞITILMAMASI ( Yerel Mahkemece Hesaplama Hatası Yapıldığı )
Y15.HDE. 2004/5716ADİ ORTAKLIĞA AİT BAĞIMSIZ BÖLÜM ( Davacı Yüklenici Yapımını Adi Ortaklığa Devrettiği İnşaattan Ortağı Tarafından Katılan Bağımsız Bölüm İçin Arsa Sahibine Karşı Dava Açamayacağı )
Y13.HDE. 2003/1439ADİ ORTAKLIĞA BAŞKA ORTAK ALMA ( Tüm Ortakların İştiraki ile Alacakları Kararla Mümkün Olması- Davacının Katkı Payının Ödetilmesi İsteğinin Ortaklığın Fesih ve Tasfiyesini de İçermesi )
Y3.HDE. 2014/2569ADİ ORTAKLIĞA İLİŞKİN KAR PAYI ALACAĞI TALEBİ (Davacının Sadece Otelde Çalıştığı ve Adi Ortaklık Bulunmadığı İddiası - Adi Ortaklığın Tasfiyesine İlişkin 6098 S.K. 620 M. ve Devam Maddelerinin Gözetilmesi Gerektiği/Tasfiye/Adi Ortaklık)
Y13.HDE. 2002/14454ADİ ORTAKLIĞA İŞTİRAK ( İdareci Ortağın Dahi Diğer Tüm Ortakların Rıza Ve Muafakatları Olmadıkça Ortaklığa Yeni Ortak Alamayacağı )
Y13.HDE. 1987/6728ADİ ORTAKLIĞA KARŞI AÇILAN DAVA ( Davacıya Diğer Ortakları Dahil Etmesi İçin Süre Verilmesi Zorunluluğu )
Y3.HDE. 2012/11608ADİ ORTAKLIĞA KARŞI AÇILAN DAVA ( Ortaklığın Tüzel Kişiliği Olmadığı - Davacıya Dava Edilen Adi Ortaklığın Bütün Ortaklarının İsim ve Adresi Açıklattırılarak Davaya Bu Ortakların Huzuru İle Devam Edileceği )
Y13.HDE. 1987/6728ADİ ORTAKLIĞA KARŞI AÇILAN DAVADA BİR ORTAĞIN HASIM GÖSTERİLMESİ
Y13.HDE. 1987/6728ADİ ORTAKLIĞA KARŞI AÇILAN DAVADA HUSUMET
Y7.HDE. 2013/14340ADİ ORTAKLIĞA KARŞI DAVA AÇILMASI ( İşe İade Davası - Ortak Girişimin Tüzel Kişiliğinin Olmadığı/Ortak Girişimi Oluşturan Şirketlerden Sadece Biri Adına Dava Açılmış Olmasına Rağmen Taraf Teşkili Sağlanmadan Hüküm Kurulmasının Hatalı Olduğu )
Y9.HDE. 2007/8892ADİ ORTAKLIĞA KARŞI DAVA AÇILMASI ( Ortakların Birlikte Davalı Gösterilmesi Zorunluluğu - Dava Tarihinden Önce Vefat Eden Ortağın Mirasçılarının Davaya Dahil Edilmesi Gerektiği )
Y12.HDE. 1985/7855ADİ ORTAKLIĞA KARŞI TAKİP YAPILMASI ( Yönetici ve Temsil Yetkisi Olan Ortağa Karşı Yapılacağı )
Y10.HDE. 2013/4916ADİ ORTAKLIĞA KARŞI YÖNELTİLEN DAVA ( Adi Ortaklığın Tüzel Kişiliği Bulunmaması Nedeniyle Ortaklığı Oluşturan İki Şirkete Karşı Karşı Tarafın Rızası Aranmaksızın Hakim Tarafından Taraf Değişikliği Yapılabileceğinin Gözetilmesi Gereği )
Y12.HDE. 2012/8791ADİ ORTAKLIĞA KARŞI YÜRÜTÜLEN TAKİP ( Tüzel Kişiliği Olmadığından Aktif ve Pasif Dava Ehliyeti Olmadığı - Takibin İptali Talebinin Süresiz Şikayete Tabi Olacağı )
Y13.HDE. 1987/4442ADİ ORTAKLIĞA SERMAYE OLARAK TAŞINMAZ MÜLKİYETİ KOYMAK
Y12.HDE. 2010/90ADİ ORTAKLIĞI TAKİP ( Ortaklığı Oluşturan Şirketlere Ayrı Ayrı Ödeme Emri Tebliğ Edilmiş Olması - Başlatılan Genel Haciz Yoluyla Takipte Bir Usulsüzlük Bulunmadığı/İlamsız Takip )
Y13.HDE. 2011/7811ADİ ORTAKLIĞI TASFİYESİ ( Sözlesinde Yer Alan Tasfiye Hükümlerine Göre Yapılması - Borçlar Kanunun Adi Ortaklığın Tasfiyesine İlişkin Hükümlerin Uygulanması )
Y12.HDE. 2010/2957ADİ ORTAKLIĞI TEMSİLEN İDARECİ ŞERİKİN İMZALADIĞI ÇEK ( İtiraz Eden Borçlu Ortak Sorumlu Olacağından İtirazın Reddi Gereği )
YHGKE. 1991/13-76ADİ ORTAKLIĞI YÖNETEN VE YÖNETMEYEN ORTAKLAR ARASI İLİŞKİ
Y10.HDE. 2012/10457ADİ ORTAKLIĞIN DAVA VE TARAF EHLİYETİ ( Adi Ortalığın Dava ve Taraf Ehliyetine Sahip Olmadığı Kendisine Dava Açılamayacağı - Ortaklığı İlgilendiren Haklar ve Borçlar Bakımından Bütün Ortakların Birlikte Davacı ve Davalı Olarak Davaya Katılmaları Gereği )
YHGKE. 1989/13-457ADİ ORTAKLIĞIN DAVA VE TARAF EHLİYETİNİN OLMAMASI
Y15.HDE. 2013/3675ADİ ORTAKLIĞIN DAVADA TEMSİLİ ( Tüzel Kişiliği Bulunmadığı - Taraf Oldukları Sözleşmeden Doğan Davaların Adi Ortakların Hepsine Karşı Açılması Gerektiği/Adi Ortaklığı Oluşturan Şirketlerin Davaya Katılımıyla Taraf Teşkilinin Sağlanmış Olacağı )
Y11.HDE. 2008/12131ADİ ORTAKLIĞIN DEVRİNİN KAPSAMI ( İşletmenin Ticaret Ünvanından Ayrı Olarak Devredilemeyeceği - Devir Sözleşmesinden Sonra Davalının Anılan İbare İçin Marka Başvurusunda Bulunmasının Kötüniyetli Olduğu )
Y13.HDE. 2001/8206ADİ ORTAKLIĞIN FESHİ ( Davacı Tarafından Ortaklık Payına Karşılık Ortaklık Tesis Edilirken Davalıya Verilen Taşınmazın Dava Devam Ederken Dava İhbar Olunana Satılması )
Y13.HDE. 2001/949ADİ ORTAKLIĞIN FESHİ ( Davacının Ortaklığa Koyduğu Sermayenin Ödetilmesi Talebinin Ortaklığın Fesih ve Tasfiyesini de Kapsaması )
Y3.HDE. 2013/5549ADİ ORTAKLIĞIN FESHİ ( Davacıya Ödenmeyen Kar Payının Belirlenip Davalıdan Tahsili - Adi Ortaklığın Haklı Sebeple Feshine ve Tasfiyesine Karar Verilmesine Karşın Tasfiyenin Bizzat Mahkemece Yapılmamasının Doğru Görülmediği )
Y13.HDE. 2003/1404ADİ ORTAKLIĞIN FESHİ ( Fesih ile İlgili Davaların Beş Yıllık Zamanaşımına Bağlı Olması )
Y13.HDE. 2002/10402ADİ ORTAKLIĞIN FESHİ ( İdarecei Ortağın Haksız Yere Ortaklığı Terk Etmesi Nedeniyle Açılan Alacak Davasının Ortaklığın Feshi Anlamına Gelmesi )
Y13.HDE. 1984/6667ADİ ORTAKLIĞIN FESHİ ( İhbara Gerek Bulunmaması )
YHGKE. 2001/13-241ADİ ORTAKLIĞIN FESHİ ( İlk Davada Adi Ortaklık İlişkisi Olmadığının Tesbit Edildiği/Bu Davada Salt Araç Alımına Katılım Bedeli İle Aracın Davalılarca Kullanılmasından Doğan Kazanç Kaybının İstendiği - Kesin Hüküm İçin Dava Konusunun Hukuki Sebebin ve Taraflarının Aynı Olması Gereği )
Y13.HDE. 2006/13591ADİ ORTAKLIĞIN FESHİ ( Mahkemece Feshe Karar Verilmekle Ortaklığın Son Bulduğu - Ortaklık Son Bulduğuna Göre Tasfiyenin de Mahkemece Bizzat Yaptırılması Gerektiği )
YHGKE. 1987/11-163ADİ ORTAKLIĞIN FESHİ ( Markanın Kullanılması Sorunu )
Y13.HDE. 2002/13785ADİ ORTAKLIĞIN FESHİ ( Ortaklığın Fesih ve Tasfiyesinin Ne Şekilde Yapılacağının Kararda Belirtilmesinin Gerekmesi )
Y15.HDE. 2001/5501ADİ ORTAKLIĞIN FESHİ ( Şirket Ortaklarının Adi Ortaklıktan Doğan Alacaklarını Tahsil Edebilmeleri için Şirketin Tasfiye Edilmesinin Zorunluluğu )
Y3.HDE. 2014/5281ADİ ORTAKLIĞIN FESHİ DAVASI ( Adi Ortaklığın Tasfiyesinde Tasfiye Memurunun Yaptığı Tasfiye İşleminin Sonuç Bilançosuna Göre Hakim Tarafların Hak ve Yükümlülüklerini Saptayıp Tasfiye İşlemini Sonlandırması ve Bu Doğrultuda Hüküm Oluşturması Gerektiği )
Y13.HDE. 2009/5315ADİ ORTAKLIĞIN FESHİ NEDENİYLE YAPILAN MASRAFLARIN İADESİ TALEBİ ( Davanın Ortakların Tümünü İlgilendirdiği - Dava Dışı Diğer İki Ortağın Davada Taraf Olarak Yer Alacağı )
Y3.HDE. 2014/5440ADİ ORTAKLIĞIN FESHİ TALEBİ ( Davacının Yaptığı Ödemelerin Olduğu Belirtildiği Aynı Şekilde Davalının Yaptığı Ödemelerin Olduğu Belirtildiği/Mahkemece Davalının Yaptığı Bu Ödemelerin Yapılan Alacak Hesabında Gözetilmesinin Zorunlu Olduğu )
Y13.HDE. 1983/7825ADİ ORTAKLIĞIN FESHİ TALEBİ ( Sözleşmede Yazılı Olan Sürenin Dolması Nedeniyle )
Y13.HDE. 2009/14978ADİ ORTAKLIĞIN FESHİ VE TASFİYESİ ( Adi Ortaklığın Feshine Karar Verildiği - Ortaklığın Mal Varlığının Ne Şekilde Tasfiye Edileceğinin Gösterileceği )
Y13.HDE. 2010/5661ADİ ORTAKLIĞIN FESHİ VE TASFİYESİ ( Adi Ortaklığın Malvarlığının Tespiti Gerektiği - Adi Ortaklığın Malvarlığının Tespitinde Davacının Bu Tapu İptali Ve Tescil Davasında Davalı Sıfatıyla Verdiği Dilekçelerdeki Davalı Sıfatıyla Yaptığı Kabullerinin İçeriği Esas Alınması Gerektiği )
Y11.HDE. 1975/4547ADİ ORTAKLIĞIN FESHİ VE TASFİYESİ ( Dava Sermaye ve Kar Payının Tahsiline İlişkin Olunduğundan Tasfiyenin Mahkemece Yapılmasının Gerekmesi )
Y7.HDE. 2012/4794ADİ ORTAKLIĞIN FESHİ VE TASFİYESİ ( Yönetici Ortak Olduğu Anlaşılan Davalıdan Hesap İstenilmesi ve Tarafların Tasfiye Konusunda Anlaşıp Anlaşamadıkları Tespit Edilerek Tasfiyede Anlaştıkları Takdirde Ona Göre Karar Verilmesi Gerektiği - Katılım Payı Alacağı İstemi )
Y13.HDE. 2005/10281ADİ ORTAKLIĞIN FESHİ VE TASFİYESİ İSTEMİ ( Tarafların Delilleri İle Adi Ortaklığın Kayıt ve Belgeleri Toplanıp Konusunda Uzman Bilirkişiden Taraf ve Yargıtay Denetimine Uygun Rapor Alınarak Hasıl Olacak Sonuca Uygun Bir Karar Verilmesi Gerektiği )
Y13.HDE. 2004/6577ADİ ORTAKLIĞIN FESHİ VE TASFİYESİ TALEBİ ( Yönetici Ortağın Yılda En Az Bir Kez Hesap Verme Yükümlülüğü )
Y13.HDE. 1986/3778ADİ ORTAKLIĞIN FESHİNE KARAR VERİLİP TASFİYESİNE KARAR VERMEMEK
Y12.HDE. 2008/6209ADİ ORTAKLIĞIN FESİH VE TASFİYESİ ( Adi Ortaklıkta Yönetici Ortak Yılda En Az Bir Defa Hesap Vermekle Yükümlü Olduğu )
Y13.HDE. 1987/937ADİ ORTAKLIĞIN FESİH VE TASFİYESİ ( Anlaşma Olmadığı Takdirde Tasfiyenin Mahkemece Yapılması Gerekeceği )
Y13.HDE. 2005/10461ADİ ORTAKLIĞIN FESİH VE TASFİYESİ ( İdare Görev ve Yetkinin Nezi Davası - Mahkemece Ortaklığın Fesih ve Tasfiyesine Karar Verilmesi Tasfiyenin de Bizzat Yaptırılması Gerektiği )
YHGKE. 2013/13-25ADİ ORTAKLIĞIN FESİH VE TASFİYESİ ( İşçilere Yapılan Ödemenin Adi Ortaklıktaki Diğer Ortaktan Tahsili İstemi - Fiilen Sona Eren Adi Ortaklık İçin Yapılan Giderin Davalı Ortaktan Tahsili İçin Dava Açılması Talebinde Ortaklığın Fesih ve Tasfiyesi İsteğinin de Bulunduğu Kabul Edileceği )
Y13.HDE. 1987/1962ADİ ORTAKLIĞIN FESİH VE TASFİYESİ ( Taraflar Arasında Gizli Ortaklığın Bulunması )
Y13.HDE. 2011/16915ADİ ORTAKLIĞIN FESİH VE TASFİYESİ (Davalının Ceza Dosyasındaki Beyanının Adi Ortaklık İlişkisinin Varlığına Dair Harici İkrar Niteliğinde Olduğu - Beyan Yan Deliller İle Desteklenmesi Halinde Geçerli Olacağından Davacının Tanıklarının Dinlenerek Tüm Deliller Işığında Karar Verileceği)
Y13.HDE. 2011/10150ADİ ORTAKLIĞIN FESİH VE TASFİYESİ İSTEMİNİ DE İÇEREN DAVA ( Menfi Tespit İstemi - Ortaklık Konusu İşin Yapımının Belediyece Durdurulması/Dava Dışı Ortakların da Bu Davayı Dahil Edilmeleri Gerektiği )
Y12.HDE. 1998/1074ADİ ORTAKLIĞIN FESİH VE TASFİYESİNE İCRA MÜDÜRLÜĞÜNÜN TAYİN EDİLMESİ
Y13.HDE. 1987/1962ADİ ORTAKLIĞIN GİZLİ YAPILMASI ( Ortakların Kiralayan ve Kiracı Olarak Gösterilmesi )
Y12.HDE. 2007/12147ADİ ORTAKLIĞIN İDARESİ ( Ortaklardan Birine Şirket İşlemlerini İdare Görevi Verilmediği Sürece Adi Ortaklığın İdaresinin Her İki Ortağa Ait Olduğunun Kabulü Zorunluluğu )
Y12.HDE. 2003/12043ADİ ORTAKLIĞIN İKTİSAP ETTİĞİ VEYA ŞİRKETE DEVREDİLEN ŞEYLER ( Alacaklar Mallar Haklar Ayni Haklar Şirket Sözleşmesinde Kabul Edilen Kurallara Uygun Olarak Şirketin Müşterek Malı Olacağı )
YHGKE. 1977/11-268ADİ ORTAKLIĞIN İLZAMI
Y13.HDE. 2002/14454ADİ ORTAKLIĞIN İSPATI ( Ortaklık İddiasında Bulunanın Bu Hususu Yasal Delillerle Kanıtlama Zorunluluğu )
Y13.HDE. 2005/10281ADİ ORTAKLIĞIN KAYIT VE BELGELERİ ( Toplanıp Konusunda Uzman Bilirkişiden Taraf ve Yargıtay Denetimine Uygun Rapor Alınarak Hasıl Olacak Sonuca Uygun Bir Karar Verilmesi Gerektiği )
Y13.HDE. 1996/2250ADİ ORTAKLIĞIN MAHKEMECE FESHİ ( Zamanaşımının Kesinleşme Tarihinden Hesaplanacağı )
Y13.HDE. 2002/14851ADİ ORTAKLIĞIN MAHKEMECE TASFİYESİ ( Türk Lirası Üzerinden Karar Verilmesi Gereği )
Y12.HDE. 2011/3953ADİ ORTAKLIĞIN MALLARI ÜZERİNE HACİZ KONULMASI ( Bu Husus Ortaklardan Her Biri Tarafından Şikayet Konusu Yapılabileceği - İcra Müdürlüğünce Şirket İş Ortaklığının Milli Savunma Bakanlığı'nda Mevcut Hak Edişlerine Haciz Konulduğundan Adi Ortaklığının üçüncü kişi Nezdinde Bulunan Alacağına Haciz Konamayacağı )
Y13.HDE. 2010/5661ADİ ORTAKLIĞIN MALVARLIĞININ TESPİTİ GEREĞİ ( Adi Ortaklığın Feshi ve Tasfiyesi Davasında Öncelikli Olarak Gerektiği )
Y13.HDE. 2001/324ADİ ORTAKLIĞIN ÖLÜMLE SONA ERMESİ ( Tasfiyede Gözönünde Bulundurulacak Hususlar )
Y11.HDE. 2002/1365ADİ ORTAKLIĞIN SONA ERDİRİLMESİ ( Taraflar Arasındaki Ortaklık İlişkisinin Niteliğinin Ortaya Konması Gereği - Belgenin Geçerliliği Ve Borç Doğurup Doğurmayacağının Araştırılması )
Y13.HDE. 2011/10879ADİ ORTAKLIĞIN SONA ERMESİ ( Adi Otaklığın Tasfiyesi Sözleşmesinde Bu Hususta Bir Hüküm Varsa Buna Göre Yoksa Borçlar Kanunu Hükümlerine Göre Yapılması Gereği - Tasfiye İşlemlerinin Ortaklığın Aktif ve Pasif Mal Varlığı Belirlenmesi Ortaklık Hesabı Çıkartılarak Sonuçlandırılması Gereği )
Y13.HDE. 2001/12450ADİ ORTAKLIĞIN SONA ERMESİ ( Davalının Süresinden Önce Ortaklığı Feshetmesi Nedeniyle Sözleşmenin Bitim Tarihine Kadar Kar Payının Talebi )
Y13.HDE. 1974/1156ADİ ORTAKLIĞIN SONA ERMESİ ( Ortaklardan Birinin Ölümüyle )
Y13.HDE. 2004/17236ADİ ORTAKLIĞIN SONA ERMESİ ( Ortaklığın Devamına İlişkin Sözleşme Olmaması Nedeniyle - Alacak Talebi/Ortaklığa Konu Dükkanın Malları İle Birlikte Tasfiye Edilmesi Gereği )
Y13.HDE. 2005/13457ADİ ORTAKLIĞIN SONA ERMESİ ( Son Bulduğu Tarih İtibariyle Tespit Edilecek Aktif ve Pasifin Mal Varlığının Belirlenmesi Gereği )
Y13.HDE. 2005/13590ADİ ORTAKLIĞIN SONA ERMESİ ( Şarta Bağlı Olarak Yapılması-Sorumluluğun Tespiti )
Y13.HDE. 2002/14428ADİ ORTAKLIĞIN SONA ERMESİ ( Şeriklerden Hiçbirisinin Tek Taraflı Olarak Şirketi Sona Erdiremeyeceği - Bütün Şeriklerin İttifakının Gerektiği )
YHGKE. 2005/13-348ADİ ORTAKLIĞIN SONA ERMESİ ( Taraflardan Birinin Ölümü İle Son Bulmakla Beraber Tasfiye Yapılıncaya Kadar Oluşan Kar Payının Verilmesi Zorunluluğu )
Y9.HDE. 2001/10125ADİ ORTAKLIĞIN ŞİRKETLEŞMESİ ( Ortaklarına Karşı Açılan Kıdem Tazminatı Davasında Husumet )
Y12.HDE. 2012/29183ADİ ORTAKLIĞIN TARAF EHLİYETİ OLMAMASI ( Tüzel Kişiliği Olmadığından Taraf Ehliyeti Olmadığı - Bu Hususun Adi Ortaklığı Oluşturan Ortaklardan Herbiri Tarafından Süresiz Olarak Şikayet Konusu Yapılabileceği/Taraf Ehliyetinin Mahkemece Resen Nazara Alınacağı )
Y13.HDE. 2012/27803ADİ ORTAKLIĞIN TASFİYE EDİLECEK MALVARLIĞI BULUNMAMASI ( Davacının Tasfiye Payı Talep Edemeyeceği - Alacak Davası )
YHGKE. 1991/13-76ADİ ORTAKLIĞIN TASFİYE ŞEKLİ ( Sözleşme Bulunmaması - Ortağın Ölümü )
Y13.HDE. 2001/12871ADİ ORTAKLIĞIN TASFİYESİ ( Adi Ortaklık İlişkisinde İdareci Ortağın Diğer Ortaklara Hesap Vermekle Yükümlü Olması )
Y13.HDE. 2002/14851ADİ ORTAKLIĞIN TASFİYESİ ( Aksi Kararlaştırılmadıkça Tarafların Eşit Hisseye Sahip Olduğu Kabul Edilerek Yapılması Gereği )
Y13.HDE. 2010/15536ADİ ORTAKLIĞIN TASFİYESİ ( Davacının Verdiği Avans Tutarının Davalıdan Ödetilmesi Talebi - Süresinde Açılmadığından Bahisle Tefrik Edilen Karşı Davanın Ayrı Bir Esasa Kaydedildiğinden Bu Davanın Ana Davadan Ayrı Bir Dava Teşkil Edeceği )
Y13.HDE. 2002/3700ADİ ORTAKLIĞIN TASFİYESİ ( Davalının Yaptığı İş Gereği Limited Şirketin Gizli Ortağı Olması -Uyuşmazlık Durumunda Adi Ortaklığın Tasfiyesi Hükümlerinin Uygulanması )
Y13.HDE. 1974/2553ADİ ORTAKLIĞIN TASFİYESİ ( Hesaplar Yapılmadan Sermayenin İadesine Karar Verilemeyeceği )
Y13.HDE. 2006/13591ADİ ORTAKLIĞIN TASFİYESİ ( Hüküm Bulunduğu Takdirde Sözleşmedeki Hükümlere Göre Yapılmasının Asıl Olduğu - Bulunmuyorsa Mahkemece Yasanın Öngördüğü Şekilde Gerçekleştirileceği )
Y13.HDE. 2002/10402ADİ ORTAKLIĞIN TASFİYESİ ( Mahkemece Öncelikle Tarafların Tasfiye Hususunda Anlaşıp Anlaşamadıklarının Tespit Edilmesi )
Y13.HDE. 1986/516ADİ ORTAKLIĞIN TASFİYESİ ( Mahkemenin Müdahaleci Bir Tavırla Tasfiyeyi Tam Olarak Gerçekleştirmesi Gereği )
Y3.HDE. 2011/10282ADİ ORTAKLIĞIN TASFİYESİ ( Medeni Kanunun Ortaklığın Giderilmesi Hükümlerinin Uygulanmasının Doğru Olmadığı - Adi Ortaklığın Tasfiyesi İsteminin Şeyin Değerine Bakılmaksızın Sulh Hukuk Mahkemesinin Görevli Olduğu Davalardan Olmadığı )
Y13.HDE. 2002/3634ADİ ORTAKLIĞIN TASFİYESİ ( Ortakların Baba Oğul Olması Nedeniyle Ortaklığın Tasfiyesinde Anlaşmaları Durumunda Tasfiyenin Kendi Aralarında Olması )
Y13.HDE. 2012/8999ADİ ORTAKLIĞIN TASFİYESİ ( Ortaklık Sözleşmesinde Hüküm Bulunduğu Takdirde Tasfiyenin Bu Sözleşmedeki Hükümlere Göre Yapılması Gerektiği/Böyle Bir Hükmün Bulunmaması Halinde İse Tasfiyenin Yasadaki Sıra Takip Edilerek Yapılması Gerektiği - Alacak Davası )
Y3.HDE. 2013/13165ADİ ORTAKLIĞIN TASFİYESİ ( Sözleşmede Hüküm Bulunduğu Takdirde Tasfiyenin Sözleşmedeki Hükümlere Göre Yapılmasının Sağlanması Böyle Bir Hükmün Bulunmaması Halinde İse Ortakların Anlaşarak Tasfiye Memuru Belirlemelerinin İstenmesi Bu Konuda Anlaşamamaları Halinde İse Hakim Tarafından Tasfiye İşlemini Gerçekleştirecek Tasfiye Memurunun Resen Atanması Gerektiği )
Y13.HDE. 2009/4130ADİ ORTAKLIĞIN TASFİYESİ ( Sözleşmede Hüküm Bulunmadığı Takdirde Tasfiyenin Borçlar Kanunu Md. 539'daki Sıraya Göre Yapılacağı )
Y3.HDE. 2014/5281ADİ ORTAKLIĞIN TASFİYESİ ( Taraflar Arasındaki Uyuşmazlığın Adi Ortaklığın Tasfiyesine İlişkin Bulunduğu Kabul Edilerek Uyuşmazlığın Kanunda Belirtilen Sıra ve Yöntem İzlenerek Çözüme Kavuşturulması Gerektiği )
Y13.HDE. 2001/11734ADİ ORTAKLIĞIN TASFİYESİ ( Tarafların Mevcut Mal ve Demirbaşların Bölüşülmesinde Anlaşamamaları )
Y13.HDE. 2005/13457ADİ ORTAKLIĞIN TASFİYESİ ( Tasfiyenin Nasıl Yapılacağı Hususunda Anlaşamaması Halinde Tespit Edilen Ortaklık Mallarının Satılarak Elde Edilen Gelirden Öncelikle Ortaklığın Borçlarının Ödenmesinden Sonra Elde Kalan Adi Ortaklığın Toplam Aktifinin Tarafların Hissesi Oranında Paylaştırılması Gereği )
Y13.HDE. 2009/5315ADİ ORTAKLIĞIN TASFİYESİ ( Tasfiyenin Ortaklık Sözleşmesinde Hüküm Bulunmakta İse Bu Hükümlere Hükmün Bulunmaması Halinde İse Borçlar Kanunu'nda Yer Alan Hükümler Sırayla Takip Edilerek Yapılacağı )
Y3.HDE. 2009/19685ADİ ORTAKLIĞIN TASFİYESİ ( Tasfiyenin Yalnızca Bir Şubedeki Değil Baştan İtibaren Sürdürülen Adi Ortaklığın Tasfiyesine İlişkin Olduğu - Tasfiye Kapsamında Kalan ve Açıkça Davalı Tarafın Sorumlu Olduğu Bir Borç Olarak Gösterilmeyen Alacak İçin Takip ve Dava Açılamayacağı )
Y13.HDE. 2003/1289ADİ ORTAKLIĞIN TASFİYESİ ( Tasfiyeye İlişkin Protokol İle Ortaklık Konusu Taşınmazın Mülkiyetin Karşı Tarafa Geçirme Borcu Altına Girmesi )
Y13.HDE. 2008/9545ADİ ORTAKLIĞIN TASFİYESİ ( Yargılama Sırasında Karar Verildiği - Tasfiyenin Yapılması İçin Davalılara Süre Verilmesi ve Bu Süre İçinde Tasfiyenin Tamamlanmaması Halinde Tasfiyeyi BK Hükümlerine Göre Bizzat Yapmak Gerektiği )
Y3.HDE. 2014/2569ADİ ORTAKLIĞIN TASFİYESİ İŞLEMLERİ (6098 S.K. Gözetilmesi Gereği - Adi Ortaklığın Tasfiye İşlemlerini Yürütmek Üzere Tasfiye Görevlisi Atayabileceği/Anlaşamamaları Halinde Hakim Tarafından Tasfiye Görevlisi Atanmasının Talep Edilebileceği)
Y3.HDE. 2014/5440ADİ ORTAKLIĞIN TASFİYESİ TALEBİ ( Mahkemece Davalının Yaptığı Bu Ödemelerin Yapılan Alacak Hesabında Gözetilmesinin Zorunlu Olduğu - Davacının Yaptığı Ödemelerin Kabul Edilip Davalının Yaptığı Ödemelerin İse Kabul Görmemesinin Hakkaniyete Aykırı Olduğu )
Y13.HDE. 2001/351ADİ ORTAKLIĞIN TASFİYESİ VE BONOLARDAN DOLAYI BORÇLU OLUNMADIĞININ TESBİTİ TALEBİ ( Mahkemece Uygulanacak Esaslar )
YHGKE. 1984/4-523ADİ ORTAKLIĞIN TASFİYESİNE DAİR YAZILI SÖZLEŞME ( Tanık Dinletilememesi )
YHGKE. 1977/11-268ADİ ORTAKLIĞIN TEMSİLİ
Y12.HDE. 2010/31617ADİ ORTAKLIĞIN TEMSİLİ (İdare Görevi Verilen Ortağın Bütün Ortakları Üçüncü Kişilere Karşı Temsil Hakkını Haiz Olduğu - Yetkili Mümessil Tarafından Şirket Nam ve Hesabına Borçlanılan Borçtan Diğer Ortakların da Müteselsilen Sorumlu Olacağı)
Y13.HDE. 2005/17906ADİ ORTAKLIĞIN TESPİTİ ( Taraflar Arasında Herhangi Bir Yazılı Sözleşme Bulunmaması - Kayınpeder Damat Olan Davacı ve Davalının Tanık Beyanları Değerlendirilip Sonucuna Göre Hüküm Kurulması Gereği )
Y13.HDE. 2002/13785ADİ ORTAKLIĞIN TESPİTİ DAVASI ( Davacının Adi Ortaklık Kurduğu Ancak Davalıların Sözleşme Hükümlerine Aykırı Davranması Dolayısıyle Ortaklığın Feshini ve Tasfiyesini Talep Etmesi )
Y12.HDE. 2014/9341ADİ ORTAKLIĞIN TÜZEL KİŞİLİĞİ BULUNMADIĞI ( Ortaklığa Ait Mal ve Alacak Üzerinde Haciz Konulamayacağı - Ancak Ortağın Kar Payı ve Tasfiye Payı Üzerine Haciz Konulabileceğinin Gözetilmesi Gereği/Taleple Bağlılık İlkesi/Şikayetin Kabulü/Haciz )
YHGKE. 2012/12-863ADİ ORTAKLIĞIN ÜÇÜNCÜ KİŞİDEN OLAN İSTİHKAKINA HACİZ KONULMASI ( Şikayet - Borçlu Ortağın Kar veya Tasfiye Payı Belirlenmeden Ortaklığa Ait Hak Edişin Doğrudan Haczine Karar Verilemeyeceği/Ortak Girişimin Ulaştırma Bakanlığı Karayolları Bölge Müdürlüğündeki İstihkakının Haczinin Usul ve Yasaya Aykırı Olduğu )
Y13.HDE. 1981/696ADİ ORTAKLIK
Y11.CDE. 2003/16019ADİ ORTAKLIK ( 213 Sayılı Vergi Usul Yasasına Muhalefet - Sanıkların Defter ve Belgelerinde Sözkonusu Araca Ait Giriş Kaydı Bulunup Bulunmadığı da Saptanarak Suçun Sübutu Halinde Adi Ortaklığın İdaresinin Kime Ait Olduğunun Belirlenmesi Gerektiği )
Y15.HDE. 1990/2403ADİ ORTAKLIK ( 3. Kişinin İstihkak İddiası - Hilafının Ortaklık Sözleşmesinden Anlaşılamaması )
Y13.HDE. 2002/1647ADİ ORTAKLIK ( Adi Ortaklığın Tüzel Kişiliği Olmadığından Husumetin Ortaklığın Tüm Ortaklarına Yöneltilmesi )
Y10.HDE. 2002/452ADİ ORTAKLIK ( Adi ortaklığın tüzel kişiliği olmaması nedeniyle taraf ehliyetinin olmadığı - Dava dilekçesinde şirket nevileri belirtilmemiş olmamakla sonradan tamamlanması sağlanması suretiyle taraf teşkilinin sağlanmasından sonra yargılamaya geçilmesi gereği )
Y13.HDE. 2008/404ADİ ORTAKLIK ( Aksi Taraflarca Kararlaştırılmamışsa Adi Ortaklık Ölüm İle Sona Ereceği - Bu Nedenle Fesih ve Tasfiyenin Ölüm Tarihi İtibari İle Yapılması Gerektiği )
YHGKE. 1989/13-457ADİ ORTAKLIK ( Aktif Husumette Ehliyet )
Y13.HDE. 2012/8999ADİ ORTAKLIK ( Alacak Davası - Mahkemece Adi Ortaklığın Tasfiyesinden Sonra Davalının Davacıya Borçlu Olup Olmadığının Belirlenerek Sonucuna Uygun Karar Verilmesi Gerektiği )
Y11.HDE. 1988/5242ADİ ORTAKLIK ( Bir Ortağın Ortaklık Dışı Borcundan Diğer Ortağın Sorumluluğu )
Y13.HDE. 1976/3515ADİ ORTAKLIK ( Bir Ortağın Yükümü Altına Girdiği Borç Nedeniyle Diğer Ortağın Ona Karşı Sorumlu Olması )
Y11.HDE. 2002/7112ADİ ORTAKLIK ( Birden Fazla Gerçek Kişinin Bir Ticari İşletmeyi Bu Şekilde İşletmeleri - Her Birinin Tacir Sıfatını Kazandıklarının Kabulü Gereği )
Y3.HDE. 1979/7567ADİ ORTAKLIK ( Bu Ortaklığın Bozulmasından Dolayı Haksız İşgalden Dolayı Tazminat İstenmesi )
Y9.HDE. 2009/46168ADİ ORTAKLIK ( Bütün Ortaklarının İsim ve Adresleri Dilekçe İle Açıklattırılması Gerektiği - Husumet Tüm Ortaklara Yöneltilerek Taraf Teşkili Sağlandıktan Sonra Uyuşmazlığın Esası Hakkında Bir Karar Verilmesi Gerektiği )
Y13.HDE. 2014/5826ADİ ORTAKLIK ( Cezai Şart - Adi Ortaklığın Tüzel Kişiliği Bulunmadığı Davada Taraf Ehliyeti de Bulunmadığı )
Y13.HDE. 2011/15315ADİ ORTAKLIK ( Davacının Adi Ortaklık İçin Koymuş Olduğu Katkı Payını Talep Etmesi - Bu İsteğin Adi ortaklığın Feshi ve Tasfiyesi Anlamı Taşıdığı/Adi Ortaklığın Mahkemece Tasfiye Edilmesi Gerektiği/Alacak Davası )
Y13.HDE. 1980/6217ADİ ORTAKLIK ( Davacının Davalı Oğluna Ortağına Verilen Tarlalardan Dolayı Pay Alacağının Ödetilmesini İstemesi )
Y13.HDE. 2004/13068ADİ ORTAKLIK ( Davacının Davalılarla Birlikte Ortak Kuyumcu Dükkanı Açmak için Anlaştıkları Bu Amaçla Almanya'dan Banka Havalesi ile Davalılar Hesabına Para Göndermesi ve Davalıların Bu Paraların Çekilmiş Olması )
Y13.HDE. 1991/4193ADİ ORTAKLIK ( Davacının Eczacı Olmayan Kardeşi ile Yaptığı Eczanenin İşletilmesine İlişkin Adi Ortaklık Sözleşmesinin Kanuna Aykırı Olduğu İddiası )
Y7.HDE. 2012/4794ADİ ORTAKLIK ( Davacının Katılım Payı Alacağı Yönündeki İstemi Aynı Zamanda Ortaklığın Fesih ve Tasfiyesini de Kapsayacağından Adi Ortaklığın Fesih ve Tasfiyesine Karar Verilmesi Gerektiği )
Y13.HDE. 2006/10616ADİ ORTAKLIK ( Davalı İdareci Ortağın Ortaklıkla İlgili Davacıya Hesap Vermediği Anlaşıldığından Davacı BK'nun 535/7. Maddesi Hükmü Gereğince Fesih Talebinde Haklı Olduğu )
Y13.HDE. 2006/9540ADİ ORTAKLIK ( Davalı Şirketin Üçüncü Şahıslarla Gerçekleştirilen İlişkilerde Aktif Olarak Faaliyet Gösterdiği ve Bu Oluşumda Davacının Gizli Ortak Konumunda Bulunduğu - Davalının Davacıya Karşı Sorumlu Olduğu )
Y9.HDE. 2006/18323ADİ ORTAKLIK ( Davalı ve Ortakları Adi Ortaklıksa Ortakların Her Birisine Davanın Yöneltilip Dilekçenin Tebliğ Edilmesi Gereği - İhbar ve Kıdem Tazminatı )
Y13.HDE. 1995/3782ADİ ORTAKLIK ( Davalının Borçtan Şirket İle Birlikte Müteselsilen Sorumlu Olması )
Y13.HDE. 1995/10823ADİ ORTAKLIK ( Diş Hekimi ve Diş Teknisyeni Arasında )
Y13.HDE. 2003/3152ADİ ORTAKLIK ( Dükkan İle Torna Makinelerine Karşı Davalının Emeğini Sermaye Olarak Koyması )
Y13.HDE. 2003/1289ADİ ORTAKLIK ( Emek Ve Sermayelerin Ortak Bir Amaç İçin Birleştirilmesi )
YHGKE. 1991/11-164ADİ ORTAKLIK ( Esas Sözleşmenin Düzenlenmesinden Önce Taraflar Arasındaki Anonim Şirket Kurulması Hususundaki Anlaşma )
Y9.HDE. 2007/8983ADİ ORTAKLIK ( Ev Hanımı Olup Fiilen Çalışmayan Ortak - İşçilik Alacaklarından Sorumlu Olduğu )
Y13.HDE. 2005/12983ADİ ORTAKLIK ( Feshine Karar Verildiğinde Ortaklığın Mal Varlığının Ne Şekilde Tasfiye Edileceği Karar Yerinde Gösterilmesi Gerektiği )
Y13.HDE. 2005/10880ADİ ORTAKLIK ( Feshine Karar Verildiğinde Ortaklığın Mal Varlığının Ne Şekilde Tasfiye Edileceğinin Karar Yerinde Gösterilmesi Gerektiği - Ortaklığın Giderilmesi İstemi )
Y11.HDE. 2003/7200ADİ ORTAKLIK ( Gayri Resmi Ortaklık Limited Şirkette Mümkün Olmadığından Kar Payı İstemine İlişkin Talebin Adi Ortaklık ve Hizmet Sözleşmesi Çerçevesinde Çözümlenmesinin Gerekmesi )
Y12.HDE. 2008/13412ADİ ORTAKLIK ( Hakkındaki Takipte Adi Ortakların Ayrı Ayrı Gösterilmesi ve Her Birine Ayrı Ödeme Emri Tebliği Gerektiği )
Y12.HDE. 2003/11642ADİ ORTAKLIK ( Her Ortak Şirketin İştirak Hakkına Sahip Olduğundan Ortağın Kişisel Alacakları Borçlu Ortağın Şirketteki Kar Payının İİK'nun 89. Maddesine Göre Haczettirebileceği )
Y12.HDE. 2011/3953ADİ ORTAKLIK ( Her Ortak Şirketin Karına İştirak Hakkına Sahip Olduğundan Ortağın Kişisel Alacaklıları Borçlu Ortağın Şirketteki Kar Payını İ.İ.K.nun 89. Md.sine Göre Haczettirebileceği - Tasfiye Edilmesi Halinde Borçluya İsabet Edecek Tasfiye Payının da Haczinin Mümkün Bulunduğu )
Y15.HDE. 2006/2404ADİ ORTAKLIK ( Hükmi Şahsiyeti Bulunmadığı - Adi Ortaklığın Taraf Olduğu Sözleşmelerden Doğan İhtilaflarda Ortaklığı Oluşturan Bütün Ortakların Birlikte Hareket Etmeleri Gereği )
Y12.HDE. 2013/21231ADİ ORTAKLIK ( Hükmü Şahsiyeti Bulunmadığından Aktif veya Pasif Taraf Ehliyetinin Olmadığı - Mahkemece Adi Ortaklık Adına Yapılan Başvurunun Aktif Husumet Yokluğu Nedeniyle Reddedileceği )
Y11.HDE. 1979/4583ADİ ORTAKLIK ( İdareci Ortağın Yetkisi/Manevi Tazminat Davası Açmak - Ortaklardan Bu Konuda Açık Yetki Almak Gereği )
Y12.HDE. 2009/18175ADİ ORTAKLIK ( İdareci Ortak Ticari Mümessil Gibi Yetkili Olup Özel Yetki Aranmaksızın Kambiyo Taahhüdünde Bulunabileceği - İşlem Diğer Ortakları Bağlayacağı )
Y15.HDE. 2012/2613ADİ ORTAKLIK ( İki veya Daha Fazla Kişinin Ortak Bir Amacı Gerçekleştirmek İçin Güçlerini ve Araçlarını Birleştirmeye Sözleşme Uyarınca Söz Verdikleri Bir Şahıs Birliği Olduğu - Gerçek Kişiler Arasında Kurulabileceği Gibi Bir veya Daha Çok Kişi İle Ticaret Şirketi Arasında da Kurulabileceği )
Y21.HDE. 2008/3210ADİ ORTAKLIK ( İstihkak Davası - Ortaklık Malının Ortaklardan Birinin Şahsi Borcu Dolayısıyla Haczedilemeyeceği/Ortağın Alacaklılarının Haklarını Ancak Ortağın Tasfiyedeki Payı Üzerinde Kullanabileceği )
Y17.HDE. 2013/11076ADİ ORTAKLIK ( İstihkak Davası/Alacağın Gerçek Olup Olmadığının Tespiti Amacıyla Borçlunun Ticari Defterinin Araştırılması Gerektiği - Adi Ortaklığın Tesbiti Halinde Bir Ortağın Alacaklısının Haklarını Ancak Ortağın Tasfiyedeki Payı Üzerinde Kullanabileceği ve Alacaklının Ortaklığa Ait Bir Mal Üzerine Haciz Koyduramayacağının Dikkate Alınacağı )
YHGKE. 1993/10-90ADİ ORTAKLIK ( İş kazası )
Y7.HDE. 2013/10028ADİ ORTAKLIK ( İşçilik Alacakları Davası/Husumetin İş Ortaklığına Yöneltildiği - Dava Dilekçesinin Ortaklığın Adresine Tebliğ Edildiği/Ortaklığı Oluşturan Şirketlerin Ayrı Tüzel Kişilikleri Bulunduğundan Her Bir Şirkete Dava Dilekçesinin Tebliğinin Gerekeceği )
Y9.HDE. 2008/44175ADİ ORTAKLIK ( İşe İade İstemi - İki Şirkete Ait İşyerlerindeki Çalışmaların Birlikte İstihdam Olgusu Taşıyıp Taşımadığı Çalışanların Her İki İşverene Hizmet Verip Vermediği Şirketler Arasında Adi Ortaklık Bulunup Bulunmadığı İşçi Nakilleri Olup Olmadığının Araştırılması Gerektiği )
Y15.HDE. 2013/348ADİ ORTAKLIK ( İtirazın İptali - Yapılacak Araştırma Sonucunda Dava Dışı Şahsın Davacı İle Birlikte İşin Yapımını Yüklenici Olarak Üstlendiklerinin Anlaşılması Halinde Aralarındaki İlişkinin Adi Ortaklık İlişkisi Olduğunun Dikkate Alınması Gerektiği )
Y13.HDE. 2003/7920ADİ ORTAKLIK ( Joint Venture Sözleşmesinin Mahiyeti İtibariyle Yürürlükteki Mevzuatımıza Göre Borçlar Kanununda Düzenlenen Adi Ortaklık Sözleşmesi Mahiyetinde Olması )
Y13.HDE. 2006/7273ADİ ORTAKLIK ( Kar Payı Talebi - İşyerinin Aylık Net Gelirinin Belirlenmesi İçin Aynı İş Kolunda Faaliyet Gösteren Benzer Konumdaki İşyerlerinin Net Gelirlerinin Belirlenmesi Suretiyle Olayın Çözümüne Ulaşılması Zorunlu Olduğu )
Y13.HDE. 1993/9907ADİ ORTAKLIK ( Kardeşler Arasında Ortaklık Olduğunun Tespiti İçin Tanık Deliline Başvurulması )
Y11.HDE. 1990/2212ADİ ORTAKLIK ( Kollektif şirket kurulurken )
Y13.HDE. 2004/14238ADİ ORTAKLIK ( Mahkemece Adi Ortaklığın Feshine ve Tasfiyesine Karar Verilmesi Halinde Tasfiye Usulünün Gösterilmesinin Gerekmesi )
Y13.HDE. 1981/7082ADİ ORTAKLIK ( Minibüsü Çalıştıran İle Minibüs Sahibi Arasındaki İlişki )
Y14.HDE. 1982/5744ADİ ORTAKLIK ( Motel Yapımı İçin )
Y13.HDE. 1995/10004ADİ ORTAKLIK ( Müşterek İş Ortaklığı Sözleşmesinin Hukuki Niteliği İtibariyle Bir Adi Şirket Hükmünde Olması )
Y9.HDE. 2004/12137ADİ ORTAKLIK ( Noterde Düzenlenen Belge İle Adi Ortaklığın Bozulması Üzerine Alacaklardan Son İşveren Olan Şirketin Sorumlu Tutulması Gereği - İhbar ve Kıdem Tazminatı )
Y13.HDE. 1984/6667ADİ ORTAKLIK ( Ortağın Arazisi Üzerinde Diğer Ortağın Emeğini Koyarak Elde Edilen Hasılatın Paylaşılması )
Y13.HDE. 1988/5087ADİ ORTAKLIK ( Ortağın Borcunu Yerine Getirmemesi Halinde Kendisine Karşı Başvurulabilecek Yollar )
YHGKE. 1991/13-76ADİ ORTAKLIK ( Ortağın Müşterek Gelir ile Adına Taşınmaz Alması )
Y15.HDE. 2007/3749ADİ ORTAKLIK ( Ortak Tek Başına Bu Davayı Açamayacağından Mahkemece Davacıya Adi Ortaklığın Diğer Ortağı Şirketinden Davaya Muvafakat Alması Alamadığı Takdirde Hakkında Ayrıca Dava Açıp Bu Dava İle Birleştirileceği - Alacak İstemi )
Y9.HDE. 1992/13224ADİ ORTAKLIK ( Ortaklar Arasında Hizmet Akdi İlişkisi Bulunmayacağından İşçilik Haklarının da Söz Konusu Olmayacağı )
Y13.HDE. 1983/6001ADİ ORTAKLIK ( Ortaklar Arasındaki Davalarda Zamanaşımı Süresi )
Y12.HDE. 2008/19620ADİ ORTAKLIK ( Ortaklar Ortaklık Borçlarından Doğrudan Doğruya ve Sınırsız Olarak Tüm Malvarlıkları İle Sorumlu Oldukları )
Y13.HDE. 1984/6322ADİ ORTAKLIK ( Ortaklardan Birinin Kardan Fazla Pay Aldığı İddiası )
Y13.HDE. 1984/4918ADİ ORTAKLIK ( Ortaklardan Birinin Ortaklık İçin Yaptığı Masraflar )
Y13.HDE. 1974/1156ADİ ORTAKLIK ( Ortaklardan Birinin Ölümü )
Y11.HDE. 1990/6902ADİ ORTAKLIK ( Ortakların Hepsinin Tacir Sayılması )
Y13.HDE. 2003/1438ADİ ORTAKLIK ( Ortakların Her Türlü Nakit Alacak Veya Haklarını Sermaye Payı Olarak Koyabilmelerinin Mümkün Olması )
Y13.HDE. 2004/17236ADİ ORTAKLIK ( Ortaklığın Devamına Dair Evvelce Yapılmış Sözleşme Bulunmadıkça Ortaklardan Birinin Ölümü İle Ortaklığın Sona Ereceği )
Y13.HDE. 2000/10639ADİ ORTAKLIK ( Ortaklık Konusu Sözleşmede Aksi Kararlaştırılmadığı Takdirde Can ve Zararın Eşit Olarak Paylaştırılması )
Y13.HDE. 2003/13802ADİ ORTAKLIK ( Ortaklık Sermayesini Karşılamak Üzere Bankadan Alınan Kredinin Diğer Ortaktan Talebi Sermayenin Talebi Olduğundan Ortaklığın Tasfiyesini Kapsadığının Kabulü Gereği - Adi Ortaklıkta İdareci Ortağın Hesap Vermesi Gerektiği )
Y12.HDE. 2008/17211ADİ ORTAKLIK ( Ortaklık Sözleşmesi İle Yasada Belirtilen İdare Yetkisi Tanınan Şerik Ortak da Üçüncü Bir Kişi de Olabileceği )
Y13.HDE. 1986/1596ADİ ORTAKLIK ( Ortaklık Sözleşmesinde İmza Eksikliğinin Geçerliliğine Etkisi )
Y13.HDE. 2003/1879ADİ ORTAKLIK ( Ortaklıkta Tarafların Katılım Payı Koymalarının Gerekmesi )
Y9.CDE. 1989/2215ADİ ORTAKLIK ( Ödeme Kaydedici Cihaz Fişi Kesilmemesi - Sorumluluk )
Y13.HDE. 2003/1962ADİ ORTAKLIK ( Ölümle Sona Ermesi-Bölüşmeyle İlgili Hesaplamaların Yapılması )
Y11.HDE. 2003/9513ADİ ORTAKLIK ( Sözleşmenin İptali - Diğer Ortaklarının Taraf Olarak Hep Birlikte Hareket Etmediği Fuzuli İşgal Tazminatına İlişkin Davanın Kısmen Kabulüne Karar Verilmesi Doğru Görülmediği )
Y13.HDE. 2009/4130ADİ ORTAKLIK ( Sözleşmesinde Hüküm Bulunmadığı Takdirde Tasfiyenin Borçlar Kanunu Md. 539'daki Sıraya Göre Yapılması Gerektiği )
Y13.HDE. 2011/7811ADİ ORTAKLIK ( Sözleşmesinde Hüküm Bulunması Halinde Tasfiyesinin Sözleşme Hükümlerine Göre Yapılması Gereği - Ortaklığın Tasfiyesine İlişkin Sözleşmede Hüküm Bulunmaması Halinde Tasfiyenin Borçlar Kanunu Hükümlerine Göre Yapılması Gereği )
Y12.HDE. 2013/9972ADİ ORTAKLIK ( Şikayet - Ortakların Ortaklık Borçlarından Dolayı Alacaklılara Karşı Doğrudan Doğruya ve Sınırsız Olarak Tüm Varlıklarıyla Sorumlu Olduğu/Alacaklının Tüzel Kişiliği Bulunmayan Ortaklığa Ait Bir Mal veya Alacak Üzerine Haciz Koyduramayacağının Gözetilmesi Gerektiği )
Y11.HDE. 1990/1595ADİ ORTAKLIK ( Şirketlerin Biraraya Gelerek Yeni Bir A.Ş.Kurma Ön Akitleri )
Y15.HDE. 2003/7121ADİ ORTAKLIK ( Taraf Ehliyeti - Davalı Gösterilen Ortak Girişimin Ortaklarının Aynı Avukata Ayrı Ayrı Vekaletname Vererek Cevap Verip Husumeti Kabul Etmesi/Taraf Teşkilinin Tamamlandığı )
Y15.HDE. 2005/6880ADİ ORTAKLIK ( Taraf Ehliyeti Olmadığı - Asıl ve Karşı Davada Ortaklığı Oluşturan Şirketlerin Aynı Avukata Ayrı Ayrı Vekaletname Vererek Davayı Açtırıp Karşı Davaya Cevap Verdiklerinden Davanın Ortaklığı ve Karşı Davanın da Aynı Şirketlere Karşı Açıldığının Kabulu Gereği )
Y8.HDE. 2005/3009ADİ ORTAKLIK ( Taraflar Arasında Adi Ortaklık İlişkisinin Varlığı Kanıtlanamadığı Gibi Davacının Adi Ortaklık İlişkisine Dayanarak İptal ve Tescil İsteğinde Bulunmasının Mümkün OImaması )
Y13.HDE. 2003/6109ADİ ORTAKLIK ( Tarafların Birbirlerine Olan Güvenlerini Yitirmeleri Nedeniyle Tasfiyesi - Tarafların Taleplerinin Tasfiye Aşamasında Değerlendirilmesi Zorunluluğu/Alacak Davası )
Y13.HDE. 2003/6412ADİ ORTAKLIK ( Tasfiyesi - Sözleşmede Hüküm Bulunup Bulunmamasına Göre Yapılacaklar )
YHGKE. 1974/13-75ADİ ORTAKLIK ( Tüm Ortakların Zarardan sorumlu Olması )
YHGKE. 1986/211ADİ ORTAKLIK ( Tüm Şirket Türlerinin Temeli Olması Nedeniyle Ticaret Şirketleri İle Arasında Uyumlu Bir İlişki Sağlamanın Gerekmesi )
Y11.HDE. 2010/3849ADİ ORTAKLIK ( Tüzel Kişiliği Bulunmadığı Açılan Davalarda Karar Adi Ortak Adına Değil Bütün Ortaklar Adına Tesis Edileceği - Ortaklardan Birinin Açtığı İhtiyati Hacze İtiraz Davasının Hemem Reddedilmeyerek Diğer Ortakların Davaya Katılaması ve Muavafakatının Temini İçin Süre Verilmesi Gereği )
Y10.HDE. 2012/10457ADİ ORTAKLIK ( Tüzel Kişiliği Bulunmadığı/Adi Ortalık Sözleşmesinin Yeni Bir Hukuki Varlığa Vücut Vermediği Adi Ortaklıkla Oluşan Topluluğun Medeni Hakları Kullanma Yeteneği Bulunmadığı - Adi Ortalığın Dava ve Taraf Ehliyetine Sahip Olmadığı Kendisine Dava Açılamayacağı )
Y10.HDE. 2010/2569ADİ ORTAKLIK ( Tüzel Kişiliği Olmadığı İçin Ortaklığı Oluşturan Kişiler Tespit Edilerek Husumet Yöneltileceği )
Y12.HDE. 2012/29183ADİ ORTAKLIK ( Tüzel Kişiliği Olmadığından Taraf Ehliyeti Olmadığı/Bu Hususun Adi Ortaklığı Oluşturan Ortaklardan Herbiri Tarafından Süresiz Olarak Şikayet Konusu Yapılabileceği - Borçlunun Taraf Ehliyeti Olmadığından Takibin İptaline Karar Verileceği )
Y12.HDE. 2008/18531ADİ ORTAKLIK ( Tüzel Kişiliği Olmayan Adi Ortaklığın Taraf Ehliyeti Olmadığı - Bu Nedenle Her Ortağa Ayrı Bir Ödeme Emri Gönderilmesi Gerektiği )
YHGKE. 1993/13-801ADİ ORTAKLIK ( Yapılacak Masrafların Artırılması İçin Sözleşmeyle Öngörülen Mutabakat Şartının Yorumu )
Y13.HDE. 2003/2800ADİ ORTAKLIK ( Yılda En Az Bir Kere Hesap Verme Zorunluluğuna Uymamak )
Y13.HDE. 1985/349ADİ ORTAKLIK ( Yönetici Ortaktan Hesap İstenmesi )
Y3.HDE. 2014/442ADİ ORTAKLIK ( Zarara Uğratıldığı İddiasıyla Alacak İstemi - Taraflar Arasında Yazılı Sözleşme Olmadığı da Gözetilerek Ortakların Anlaşarak Tasfiye Memuru Belirlemelerini İstemek Gerektiği )
Y9.HDE. 1980/3649ADİ ORTAKLIK ( Zararlandırıcı Olaydan Sonra Adi Ortaklığın Bozulması ve Bozma Belgesinde Sorumluluğun Üçüncü Kişilere Karşı Eşit Sorumluluklarını Değiştirmemesi )
Y15.HDE. 2011/1468ADİ ORTAKLIK (Tüzel Kişiliği Bulunmadığı - Adi Ortaklığı Oluşturan Tüm Ortakların Muvafakatları Alınmak veya Katılmaları Sağlanarak Davada Temsillerinin Sağlanması Gereği )
Y12.HDE. 2008/2359ADİ ORTAKLIK ADINA ÇIKARILAN ÖDEME EMRİ ( Geçerli Olmadığı )
Y12.HDE. 2010/31601ADİ ORTAKLIK ADINA ŞİKAYET ( Tedbirin Teminatı Olarak Verilen Teminat Mektubunun Paraya Çevrilmesine İlişkin Kararın İptali Talebi - Avukatın Tüm Şirketlerin Vekili ve Temsil Yetkisini Haiz Olduğu )
Y12.HDE. 2013/21231ADİ ORTAKLIK ADINA YAPILAN BAŞVURU ( Hükmü Şahsiyeti Bulunmadığından Aktif veya Pasif Taraf Ehliyeti Olmadığı - Davaların Adi Ortaklığı Oluşturan Ortaklardan Herhangi Biri Tarafından Açılacağı )
YHGKE. 2000/13-1135ADİ ORTAKLIK ADINA YAPILAN HARCAMALARIN TAHSİLİ TALEBİ ( İddianın Davacı Tarafından İspat Edilmesi Mecburiyeti - Davacı Tarafından Düzenlenen Belgelerin Davacının Ortaklık Adına Ödeme Yaptığını Göstermemesi )
Y12.HDE. 2014/12436ADİ ORTAKLIK ALEYHİNE İCRA TAKİBİ YAPILMASI ( Ortaklığın Tüzel Kişiliği Bulunmadığı - Ortakların Ortaklık Borçlarından Alacaklılara Karşı Doğrudan ve Sınırsız Olarak Tüm Varlıklarıyla Sorumlu Olacağı/Takibin İptali Talebi Şikayet Niteliğinde Olduğundan İcra Mahkemesince İnceleneceği )
Y13.HDE. 2011/9502ADİ ORTAKLIK DAVASI ( Bir Ortağın Hissesine Diğer Ortağa Devretmesi Kendi İç İlişkileri ve Birbirlerine Karşı Sorumluluklarına İlişkin Olduğu İçin Adi Ortaklığın Dışarıya Karşı Olan Sorumluluğunu Etkilemediği )
Y3.HDE. 2013/15812ADİ ORTAKLIK DÖNEMİNE İLİŞKİN ALACAK ( Tarafların Adi Ortaklık Kapsamından Meydana Gelen Tüm Masraflardan Ortak Sorumlu Olduklarının Kararlaştırıldığı - İcra Takibinin Tarafların Fiile Ortak Oldukları Döneme İlişkin Olduğu/Mahkeme Kararının Onanacağı )
Y12.HDE. 2013/908ADİ ORTAKLIK EMRİNE DÜZENLENEN KAMBİYO SENEDİ ( Adi Ortaklığın Tüzel Kişiliği Olmadığı/Takibe Konu Senetlerin Kambiyo Senedi Niteliğinde Olmadığı - Şikayet Kabulü Gerektiği )
YHGKE. 1991/13-76ADİ ORTAKLIK GELİRİ İLE SATIN ALINAN TAŞINMAZLAR ( Ölüm Nedeni ile Fesih ve Tasfiye Davası )
Y1.HDE. 1973/11654ADİ ORTAKLIK HÜKÜMLERİ ( Taşınmazın Satın Alınması İçin Yapılan Özel Ortaklıkta )
Y15.HDE. 2010/1033ADİ ORTAKLIK İLİŞKİSİ ( Bulunup Bulunmadığı Araştırılmalı ve Adi Ortaklık İlişkisi Bulunduğu Anlaşılır İse Davacı Tek Başına Bu Davayı Açamayacağından Diğer Ortağın Davaya Katılması veya Açılan Davaya Muvafakat Vermesi İçin Mehil Verilmesi Gerektiği - Yüklenicinin Taşeronlar Aleyhine Açtığı Tazminat Davası )
Y9.HDE. 2010/11131ADİ ORTAKLIK İLİŞKİSİ ( Davacı İş Kanunu Kapsamında Kalmadığından İş Mahkemesine Açılan Bu Davada Dava Dilekçesinin Görev Nedeni İle Reddi ve Davanın Görevli Hukuk Mahkemesine Gönderilmesine Karar Verilmesi Gerektiği )
Y13.HDE. 2005/9852ADİ ORTAKLIK İLİŞKİSİ ( Devam Ettiği Müddetçe Zamanaşımı İşlemez ve Zamanaşımının da Adi Ortaklığın Son Bulmasından İtibaren 5 Yıl Olduğu )
Y3.HDE. 2013/8099ADİ ORTAKLIK İLİŞKİSİ ( Tarafların Adi Ortaklığı Sözleşme İle Yazılı Hale Getirdikleri ve 10 Yıl Süreli Olması - Davalı Tarafından Ortaklığa Konu Taşınmazın Dava Dışı 3. Kişiye Satış Tarihi İle Dava Tarihi Arasında Beş Yıllık Zaman Aşımı Süresinin Dolmadığı/Esasa Girilerek Karar Verilmesi Gerektiği )
Y13.HDE. 2011/10150ADİ ORTAKLIK İLİŞKİSİNDEN DOĞAN DAVA ( Menfi Tespit İstemi - Adi Ortaklık İlişkisinden Doğan/Ortaklık Konusu İşin Yapımının Belediyece Durdurulması - Davanın Adi Ortaklığın Fesih ve Tasfiyesi İstemini de İçerdiği/Dava Dışı Ortakların da Bu Davayı Dahil Edilmeleri Gerektiği )
Y3.HDE. 2012/6103ADİ ORTAKLIK İLİŞKİSİNDEN KAYNAKLANAN ALACAK İÇİN İCRA TAKİBİNE İTİRAZIN İPTALİ ( Mahkemenin Kısa Kararı ile Gerekçeli Kararı Arasında Çelişki/Bozma Nedeni Olduğu - 10.04.1992 Tarihli Yargıtay İçtihadı Birleştirme Kararının Gözetileceği )
Y21.HDE. 2005/7447ADİ ORTAKLIK İLİŞKİSİNİN SENETLE İSPATI ZORUNLULUĞU ( Vergi Kaydı Bulunmasının Tek Başına Ortaklık İlişkisini Göstermemesi ve SSK Sigortalılığına Engel Teşkil Etmeyeceği )
Y13.HDE. 2003/3152ADİ ORTAKLIK KARI ( Sermayenin Tür Miktar ve Niteliğine Bakılmaksızın Eşit Paylaşılması Gereği )
Y12.HDE. 2013/9972ADİ ORTAKLIK MALLARININ HACZİ ( Şikayet/İki Limited Şirketi Tarafından Oluşturulan Adi Ortaklık Adına İki Şirket Aleyhine Başlatılan İcra Takibinde Adi Ortaklığın Toki Başkanlığındaki Muhtemel İstihkaklarına Haciz Konulduğu - Tüzel Kişiliği Bulunmayan Ortaklığa Ait Bir Mal veya Alacak Üzerine Haciz Konulamayacağı )
Y19.HDE. 2004/8053ADİ ORTAKLIK NAMINA BORÇLANMA ( Şirketi Temsil Yetkisine Sahip Olan Ortak Tarafından Yapılan Muamelelerden Diğer Ortakların da Sorumlu Tutulmasının Gerekmesi )
YHGKE. 2013/13-25ADİ ORTAKLIK ORTAĞININ DİĞER ORTAĞA AÇTIĞI ALACAK DAVASI ( Adi Ortaklığın Fiilen Sona Erdiği - Davacının Talebi İçerisinde Adi Ortaklığın Fesih ve Tasfiye İsteğinin de Bulunduğunun Kabulü İle Ortaklığın Tasfiyesinden Sonra Davalının Davacıya Borçlu Olup Olmadığı Belirlenerek Karar Verileceği )
Y12.HDE. 2008/8288ADİ ORTAKLIK PAYININ HACZİ ( Her Ortak Şirketin Karına İştirak Hakkına Sahip Olduğundan Ortağın Kişisel Alacaklıları Borçlu Ortağın Şirketteki Kar Payını İİK'nın 89. Maddesine Göre Haciz Ettirebileceği )
YHGKE. 2003/13-307ADİ ORTAKLIK SÖZLEŞMESİ ( Davalıların Murisinin Ölmesinin Adi Ortaklığı Sona Erdirmemesi )
Y13.HDE. 1998/1393ADİ ORTAKLIK SÖZLEŞMESİ ( Davalının Üçüncü Kişiden Sözleşme İle Kiraladığı Dükkanda Hazır Yemek Konusunda Adi Ortaklık Yapılacağı ve Karın Paylaştırılacağına Dair Sözleşme )
Y3.HDE. 2013/18778ADİ ORTAKLIK SÖZLEŞMESİ ( Feshiyle Davalının Davacıya Ödemiş Olduğu Bedelin Tahsili ve Eldeki Davaya Konu Miktarın Bedelsizlik Nedeniyle İptali İçin Davalı Tarafından Başka Mahkemede Açılan Dava Eldeki Davayı Etkileyeceğinden Anılan Davanın Sonucunun Beklenmesi Gerektiği - İtirazın İptali )
Y8.HDE. 2013/3802ADİ ORTAKLIK SÖZLEŞMESİ ( İstihkak Davası - Şikayetin Mahiyetine Göre Usulüne Uygun Duruşma Açılarak Dava Konusu Araçların Kimin Adına Kayıtlı Olduğu Adi Ortaklığa Ait Mal Olup Olmadığı Hususunda Araştırma Yapılması Gerektiği )
Y12.HDE. 2005/16613ADİ ORTAKLIK SÖZLEŞMESİ ( İştirak Kurallarına Tabi Olduğu Cihetle Davanın Bütün Ortaklar Tarafından Birlikte Açılması Gerektiği - Bir Hüküm Mevcut Olmadıkça Adi Ortaklığı İdare Eden Şerik ve Diğer Şerikler Arasındaki İlişkiler Vekalet Hükümlerine Tabi Olduğu )
Y15.HDE. 2012/4946ADİ ORTAKLIK SÖZLEŞMESİ ( Kendi Adına ve Adî Ortaklık Hesabına Bir Üçüncü Kişi İle Hukuksal İşlemde Bulunan Ortak Bu Üçüncü Şahsa Karşı Bizzat Kendisi Alacaklı ve Borçlu Olacağı - İş Bedelinin Tahsili )
Y11.HDE. 2001/11373ADİ ORTAKLIK SÖZLEŞMESİ ( Ortaklık İlişkisi - Yönetici Ortağın İradesiyle Açılan Rödovans Alacağının Tahsili )
Y13.HDE. 1985/7196ADİ ORTAKLIK SÖZLEŞMESİ ( Sermaye Payı Olarak Taşınmaz Mülkiyetinin Konulması )
Y13.HDE. 2000/4996ADİ ORTAKLIK SÖZLEŞMESİ ( Sözleşme İle Yayınlanacak Kitapların Hazırlanması Kararlaştırıldığı - Taraflar Arasında Tarafların Hak ve Yükümlülüklerini Düzenleyen Yazılı Bir Adi Ortaklık Sözleşmesi Bulunmadığı )
Y13.HDE. 2010/17695ADİ ORTAKLIK SÖZLEŞMESİ ( Uyuşmazlığın Çözümü İçin Öncelikle Adi Ortaklığın Mahkemece Tasfiyesinin Yaptırılması Gerektiği - İdareci Ortak Olan Davalıdan Adi Ortaklığa İlişkin Hesap İstenmesi Gerektiği )
Y11.HDE. 1974/548ADİ ORTAKLIK SÖZLEŞMESİNDEN ÇIKAN UYUŞMAZLIKLAR ( Tarafları Tacir Olsa da Temyiz İncelemesinin 11. Hukuk Dairesinde Yapılmayacağı )
Y13.HDE. 2011/8456ADİ ORTAKLIK SÖZLEŞMESİNDEN DOĞAN ALACAK (İşletme Ortaklığı Konusundaki Akdi İlişki Davalı Tarafından da Kabul Edildiğine Göre Uyuşmazlığın Çözümünde B.K.nun 520 ve Devamı Md.lerindeki Hükümler Dikkate Alınması Gerektiği)
Y13.HDE. 2012/27803ADİ ORTAKLIK SÖZLEŞMESİNDEN KAYNAKLANAN ALACAK DAVASI ( Adi Ortaklık Sona Erdiğinden Tasfiye Yapılması Gereği/Ancak Adi Ortaklığın Tasfiye Edilecek Mameleki Bulunmadığının Gözetileceği - Adi Ortaklığın Fiilen Sona Erdiğinin Kabulü/Tahliye )
Y13.HDE. 2012/27803ADİ ORTAKLIK SÖZLEŞMESİNE KONU LOKALİN TAHLİYESİ İLE SÖZLEŞMENİN SONA ERMESİ ( Tasfiye Edilecek Herhangi Bir Malvarlığı Bulunmadığından Davacının Tasfiye Payı Alacağı Talep Edemeyeceğinin Kabulü - Adi Ortaklık Sözleşmesinin Sona Ermesi )
YHGKE. 2011/13-534ADİ ORTAKLIK SÖZLEŞMESİNİN FESHİ ( Bütün Hesapların Görülüp Ortaklığın Aktif ve Pasif Bütün Malvarlığının Belirleneceği - Dava ve Takipler Nedeniyle Ortaya Çıkacak Yükümlülüklerin Adi Ortaklığa Mı Davalıya Mı Ait Olacağının Açık Biçimde Tespit Edileceği )
Y13.HDE. 2012/27803ADİ ORTAKLIK SÖZLEŞMESİNİN SONA ERMESİ ( Davaya Konu Lokalin Mahkeme Karariyle Tahliyesi - Tasfiye/Tasfiye Payı )
Y11.HDE. 2005/4468ADİ ORTAKLIK ŞEKLİNDEKİ ORTAK GİRİŞİM ( Tüzel Kişiliği Bulunmadığı Halde Adi Otaklığa Yöneltilen Dava - Temsilcide Hata Sayılacak Surette Adi Ortaklardan Her Birinin Adı Yazılmak Suretiyle Açılan Davada Taraf Teşkilinin Salandığı )
Y23.HDE. 2013/8432ADİ ORTAKLIK TARAFINDAN DAVA AÇILMASI ( Adi Ortaklığın Tüzel Kişiliği Dava ve Taraf Ehliyeti Bulunmadığı - Davanın Tek Otak Tarafından Açılması Halinde Diğer Ortakların Davaya Katılması veya Onaylarının Alınıp Kendisine Temsil Yetkisi Vermelerini Sağlamak Üzere Uygun Süre Verileceği )
Y7.HDE. 2012/7337ADİ ORTAKLIK ÜYELİĞİNDEN ÇIKARILMA KARARININ İPTALİ ( Delil Olarak İleri Sürülen Tüm Belgelerin Aslının İsteneceği - Uzman Bilirkişiden Denetime Açık Rapor alınacağı/Tüm Deliller Toplanmadan Hüküm Verilemeyeceği )
Y11.HDE. 1976/5670ADİ ORTAKLIKTA BORÇLARDAN ORTAKLARIN SORUMLULUĞU ( 3.Kişiye Verilen Bonolar )
Y11.CDE. 2001/11768ADİ ORTAKLIKTA CEZAİ SORUMLULUK ( Suçun Ayrıntısını Bilen ve Oluşmasında Rolü Olan Ortağa Ait Olması )
Y11.HDE. 1982/4522ADİ ORTAKLIKTA CİROLAR UYARINCA TÜM ORTAKLARIN SORUMLULUĞU
Y9.HDE. 2007/24539ADİ ORTAKLIKTA DAVA EHLİYETİ ( Ortak Girişim Adi Ortaklığın Tüzel Kişiliği Bulunmadığından Taraf Ehliyeti Bulunmadığı - Davalı Gösterilen Adi Ortaklığın Ortakları Dava Dilekçesinin Tebliği Üzerine Aynı Avukata Ayrı Ayrı Vekalet Verdiklerinden Husumeti Kabul Ettiklerinden Taraf Teskilinin Sağlandığı )
Y12.HDE. 2008/16926ADİ ORTAKLIKTA DİĞER ORTAĞIN SORUMLULUĞU ( Ortaklığı İdare Yetkisi Bulunan Temsilcinin Yapacağı İşlemlerin Üçüncü Şahıslara Karşı Ortakları Eşit Olarak Sorumlu Kıldığı - Takibe Konu Çekin Temsilci Ortak İle İmzalanmasının Diğer Ortağı Bağlayacağı )
YHGKE. 1991/13-76ADİ ORTAKLIKTA FESİH
Y12.HDE. 2008/4755ADİ ORTAKLIKTA HACİZ ( Adi Ortaklığın Malının Haczedilemeyeceği - Ortağın Tasfiyedeki Payı Üzerine Haciz Konulabileceği/Alacaklı Ortaklığa Ait Bir Mal Üzerinde Haciz Koyduramayacakları )
Y4.HDE. 1975/10503ADİ ORTAKLIKTA HAKSIZ FİİL SORUMLULUĞU
Y13.HDE. 1999/1101ADİ ORTAKLIKTA HİSSE DEVRİ ( Ortaklardan Hiçbirinin Rızası Olmadıkça Şirkete Üçüncü Şahsın Alınamaması ve Devredilememesi )
Y13.HDE. 1986/3778ADİ ORTAKLIKTA HİSSE DEVRİNDE KARIN ÖDENECEĞİ KİŞİ ( Devrin Kabul Edilmemesinde )
Y12.HDE. 2010/31617ADİ ORTAKLIKTA İDARECİ ORTAĞIN İŞLEMİNİN BAĞLIYICILIĞI (Ortaklardan Birinin Bütün Ortaklar Adına Üçüncü Kişilerle Yaptığı İşlemlerin Ortakları Temsil Hükümlerine Göre Sorumlu Kılacağı - Ortağın İşleminin Bağlayıcılığının Kendisini Temsilci Olarak Tanıtmasına Bağlı Olduğu)
Y13.HDE. 2002/14851ADİ ORTAKLIKTA İDARECİ ORTAK ( Hesap Verme Yükümlülüğü - Ortaklığın Tasfiyesi )
YHGKE. 1989/13-457ADİ ORTAKLIKTA İŞTİRAK KURALLARINDAN YARARLANMA ( Davaya Katılma-Temsil Yetkisi Verme )
Y7.HDE. 2011/1619ADİ ORTAKLIKTA MÜTESELSİL SORUMLULUK ( Davanın Konusu Haksız Fiilden Kaynaklanan Para Alacağı Olup Ortaklardan Her Biri Borçtan Müteselsil Sorumlu Olduklarından Davanın Ortaklardan Birine Dahi Yöneltilebileceği - İtirazın İptali İstemi )
Y21.HDE. 2004/6297ADİ ORTAKLIKTA ORTAĞIN BORCU ( Alacaklılarının Adi Ortaklık Mallarını Haczedemeyecekleri - Ancak Ortağın Tasfiye Payını Haczedilebilecekleri )
Y13.HDE. 2004/586ADİ ORTAKLIKTA ORTAĞIN ÖLÜMÜNÜN HUKUKİ NETİCESİ ( Ölümden Sonra Ortaklığın Devamına Dair Bir Şart Kararlaştırılmamışsa Ortaklığın Sona Ermesi )
Y9.HDE. 2009/6316ADİ ORTAKLIKTA ORTAĞIN ÜCRET ALACAĞI ( Adi Ortağın Ortak Olmasının Çalışmasına Engel Teşkil Etmeyeceği - Fiili Çalışma Olgusu Anlaşılmakla Alacağının Hüküm Altına Alınacağı )
Y13.HDE. 1986/3778ADİ ORTAKLIKTA ORTAKLARIN HİSSE DEVRİ ( Diğerlerinin Rızasını Alma Zorunluluğu )
Y13.HDE. 2005/13590ADİ ORTAKLIKTA ORTAKLARIN SORUMLULUĞU ( Ortaklığın Sona Erdirilmesine İlişkin Protokol Şarta Bağlandığından Sorumluluğun Tespitinde Şartın Gerçekleşip Gerçekleşmediğinin Araştırılmasının Gerekmesi )
Y9.HDE. 1980/3649ADİ ORTAKLIKTA ORTAKLARIN ÜÇÜNCÜ KİŞİLERE KARŞI İLİŞKİSİ ( Zararlandırıcı Olaydan Sonra Adi Ortaklığın Bozulması ve Bozma Belgesinde Sorumluluğun Diğer Ortaklarca Yüklenilmesinin Ortakların İç İlişkilerini İlgilendirmesi )
Y13.HDE. 2009/3258ADİ ORTAKLIKTA ORTAKLARIN YÜKÜMLÜLÜKLERİ ( Davacı Dava Dışı Sigorta Şirketine Ödediği Paranın Tamamını Davalıdan İsteyemeyeceği ve Ödediği Paranın Ortaklıktaki Hissesi Kadarından Kendisinin Sorumlu Olduğu )
Y13.HDE. 1986/2015ADİ ORTAKLIKTA PAY DEVREDEN İLE DEVRALANIN HUKUKİ İLİŞKİLERİ ( Diğer Ortakların Onayı Olmaması Durumunda )
Y13.HDE. 1986/2015ADİ ORTAKLIKTA PAY DEVRİ ( Diğer Ortakların Onayını Almadan )
Y13.HDE. 1986/2015ADİ ORTAKLIKTA PAY DEVRİNİN DİĞER ORTAKLARIN ONAYINA BAĞLI OLMASI
YHGKE. 1991/13-76ADİ ORTAKLIKTA RESMİ SÖZLEŞME BULUNMAMASI ( Ortağın Ölümü Halinde Tasfiye )
Y12.HDE. 2008/16926ADİ ORTAKLIKTA TEMSİL ( Adi Ortaklığı Temsilen Ortak Temsilcinin İmzaladığı Çekten Dolayı İtiraz Eden Borçlu Ortağın Sorumlu Olacağı - Ortaklığı İdare Yetkisi Bulunan Temsilcinin Yapacağı İşlemlerin Üçüncü Şahıslara Karşı Ortakları Eşit Olarak Sorumlu Kılacağı )
Y13.HDE. 2002/14428ADİ ORTAKLIKTA YENİ ORTAK KABULÜ ( Ortaklardan Hiçbirisinin Diğerlerinin Rızası Olmaksızın Şirkete Üçüncü Şahsı Alamayacağı )
Y11.HDE. 1990/6902ADİ ORTAKLIKTAKİ GERÇEK KİŞİLERİN TACİR SAYILMALARI
Y19.HDE. 1993/7181ADİ ORTAKLIKTAKİ HİSSE ( Ortağın Konkordato Talebi )
Y15.HDE. 1996/4381ADİ ORTAKLIKTAKİ PAY ( Davacı İle Borçlu Ortak Olduğundan Davanın Merci Hakimliğince Davanın Üçüncü Kişinin Adi Ortaklıktaki Payı Oranında Kabulünün Gerekmesi )
Y13.HDE. 1986/4471ADİ ORTAKLIKTAKİ PAYIN DEVRİ ( Ortakların Muvafakatine Bağlı Olması )
Y13.HDE. 2009/6702ADİ ORTAKLIKTAN DOĞAN ALACAK ( Ortaklığı Sona Erdiren Mahkeme Kararının Kesinleşmesinden İtibaren Muaccel Olduğuna Göre Zamanaşımı Bu Tarihten İtibaren İşlemeye Başlayacağı )
Y11.HDE. 1974/3586ADİ ORTAKLIKTAN DOĞAN UYUŞMAZLIKLARDA TEMYİZ ( Ortaklıktan Doğan Uyuşmazlıklara İlişkin Hakem Kararının Temyiz İncelemesinin 13. Hukuk Dairesine Ait Olması )
Y3.HDE. 2002/2077ADİ ORTAKLIKTAN KAYNAKLANAN ALACAK DAVASI ( Ortaklığın Yazılı Sözleşme İle Kurulmasından Ötürü Tasfiye Edildiğinin de Yazılı Kanıtla İspatlanmasının Gerekmesi )
Y13.HDE. 2005/719ADİ ORTAKLIKTAN KAYNAKLANAN ALACAK TALEBİ ( Meyve Bahçesinin Bakımı Karşılığı Satılan Meyvelerin Bedelinin Yarı Yarıya Paylaşılacağına İlişkin Sözleşmenin Adi Ortaklık Niteliği - Sebepsiz Zenginleşmeye Dayalı Zamanaşımı İddiasının Dinlenemeyeceği )
Y13.HDE. 2004/9842ADİ ORTAKLIKTAN KAYNAKLANAN KAR PAYI VE SERMAYE PAYI ALACAĞI TALEBİ ( İspat Külfetinin Davalı Yönetici Ortaklarda Olması - Davacı Ortağın Gelir Vergisi Beyanında Bulunmasının Ortaklık Karının Bu Miktarla Sınırlı Olduğunu Göstermemesi )
Y11.HDE. 2005/11391ADİ ORTALIĞIN FESHİ ( Davanın Davalısı İle Limited Şirketin Feshi Davasının Davalısının Farklı Olduğundan Davanın Birlikte Görülemeyeceği )
Y12.HDE. 2012/24520ADİ ORTALIĞIN TASFİYESİ ( Ortaklığın Semereleri Üzerindeki Haczin Kaldırılacağı - Ancak Ortalığın Semerelerinden Ortağın Tasfiye Payına Düşen Kısım Üzerinde Haczin Mümkün Olduğu/Ortaklığın Payı Üzerine Haciz Konulamayacağı )
Y13.HDE. 2011/10879ADİ ORTALIĞIN TASFİYESİ ( Öncelikle Ortaklığın Aktif ve Pasif Mal Varlığının Belirlenmesi Yönetici Ortaktan Ortalık Hesabını Gösterir Hesabın İstenmesi - Hesapta Uyuşmazlık Çıkması Halinde Taraf Delilleri Toplanarak Mal Varlığının Nasıl Tasfiye Edileceği Sorulması Anlaşmaları Halinde Buna Göre Karar Verilmesi Gereği )
Y10.HDE. 2008/17435ADİ ORTALIĞIN ZARARLANDIRICI SİGORTA OLAYINDAN SORUMLULUĞU ( Ortakların Ortaklık Borçlarından Doğrudan Sorumlu Oldukları İşveren Sıfatını Haiz Oldukları - Adi Ortaklığa Ait İşyerinde Meydana Gelen Zaralandırıcı Sigorta Olayı Nedeniyle Adi Ortaklığın Bütün Ortaklarının Sorumluluklarının İrdelenmesi Gereği )
Y11.CDE. 2006/7207ADİ PARA CEZASI ( 5237 S.Y'nın 245. Maddesinin 3. Fıkrası Uyarınca Hapis Cezası Yanında Adli Para Cezasının da Hükmolunması Gerektiğinin Gözetilmemesinin Yasaya Aykırı Olduğu )
Y12.HDE. 1976/2323ADİ POSTA HAVALESİ ( Kiracıyı Temerrütten Kurtarmaması )
Y6.HDE. 2009/13680ADİ POSTA HAVALESİ İLE GÖNDERİLEN ÖDEME ( Usule Uygun Ödeme Olarak Kabul Edilemeyeceği - Yasal Sürede Kiranın Tamamı Ödenmediği İçin Temerrüdün Gerçekleştiğinin Kabul Edilmesi Gerektiği )
Y8.CDE. 2004/8395ADİ SARHOŞLUK ( Sanığın Alkollü Olarak Telefon Kulübesi Camını Kırdığını İkrar Ettiği/Bu İkrarın Diğer Sanık Tarafından Doğrulandığı - Eylemin Adiyen Değil Saldırgan Sarhoşluk Olduğunun Gözönüne Alınacağı )
YİBGKE. 1946/13ADİ SARHOŞLUKTAN MAHKUMİYET ( Sarhoşlukta İtiyada Esas Olabilmesi )
YHGKE. 1976/13-22ADİ SATIŞ SENEDİNİN GEÇERSİZLİĞİ ( Tapulu Taşınmazların Satışı )
Y14.HDE. 2000/5585ADİ SATIŞ SÖZLEŞMESİ ( Davalıların Murislerinin Davaya Konu Yeri Satmadığı Senetteki İmzanın Murislerine Ait Olmadığını Beyan Etmeleri )
Y15.HDE. 1985/3651ADİ SATIŞ SÖZLEŞMESİ İLE MOTORLU ARAÇ SATIŞI
Y13.HDE. 2005/14419ADİ SENEDE DAYALI TAKİBE VAKİ İTİRAZIN İPTALİ TALEBİ ( Borçlunun Senedin Kira Sözleşmesinin Teminatı Olarak Düzenlendiği Savunması - Yazılı Delille İspat Yükümlülüğü )
YHGKE. 1970/590ADİ SENET
Y15.HDE. 1995/7044ADİ SENET ( Adi Biçimde Düzenlenen Satış Protokolündeki Tarihin Davalı Alacaklıyı Bağlamaması )
Y6.CDE. 1982/6950ADİ SENET ( Aslının Bulunamaması Nedeniyle Üzerinde İnceleme Yapılamayan ve Başka Şekilde Kanunda Yazılı Koşulları Taşıdığı Kesin Olarak Belirlenemeyen Senet )
Y13.HDE. 2005/4670ADİ SENET ( Davacının Dayandığı Tanzim Tarihi Bulunmadığı için Bononun Niteliğinde Olmayan Adi Senet Olması )
Y11.HDE. 1989/7729ADİ SENET ( Düzenleme Tarihi Bulunmayan Emre Muharrer Senet )
Y6.CDE. 1976/6996ADİ SENET ( Sahteliği İddia Olunan Resmi Senedin Arkasına Yazılan Açıklamalarla Adi Senet Niteliğine Dönüşmesi )
Y11.HDE. 1988/7729ADİ SENET ( Tanzim Tarihi Bulunmayan Senet )
Y11.HDE. 1975/1973ADİ SENET ( Tanzim Tarihi Taşımayan Senet )
Y13.HDE. 1983/2189ADİ SENET ( Tapulu Taşınmazda Çıkabilecek Ayıp İçin Verilen Taahhüt )
Y12.HDE. 1987/2979ADİ SENET ( Üçüncü Kişileri Bağlamaz )
Y11.HDE. 1977/707ADİ SENET NİTELİĞİ ( Keşide Yeri Bulunmayan Çek )
YHGKE. 2000/21-1158ADİ SENET NİTELİĞİ ( Tanzim Tarihi Bulunmayan Senet - Alacağın Temliki Hükümlerine Göre Hakkın Devredilebilmesi )
YİBGKE. 1940/35ADİ SENET NİTELİĞİ ( Tazminat Şartlı Senetler )
Y11.HDE. 1974/107ADİ SENET ÜZERİNDEKİ CİRO ( Alacağın Temlikini Sağlamaması )
Y14.HDE. 1999/5188ADİ SENETLE DEVİR ( Satış Vaadine Konu Taşınmaz Üzerindeki Şahsi Hakkın )
Y11.HDE. 1984/2144ADİ SENETLE GAYRİMENKUL SATIMI ( Düzenlenen Bonoların İptali )
Y15.HDE. 1984/349ADİ SENETLE GEMİ SATIŞI ( İyiniyetli Üçüncü Kişilere Karşı İleri Sürülememesi )
Y21.HDE. 2003/1733ADİ SENETLE İSPAT ( Çeyiz Senedine Dayanarak Haczedilen Eşyaların Kendisine Ait Bulunduğu İddiasının Her Zaman Düzenlenmesi Olanaklı Adi Yazılı Nitelikte Olduğundan Bağlayıcı Olmaması )
YHGKE. 1993/13-127ADİ SENETLE OTOMOBİL SATIMI
Y13.HDE. 1983/7823ADİ SENETLE TAPULU TAŞINMAZ SATIŞI ( Senette Yer Alan Cezai Şartın Mukadderatı )
Y20.HDE. 2004/9075ADİ SENETLE TAŞINMAZ SATIN ALIMI ( Tapuda Orman Olarak Hazine Adına Kaydedilmiş Bulunan Taşınmazın Tapu İptali ve Tesciline İlişkin Davada Davacının Taşınmazı Satın Aldığı Şahısları Hasım Gösteremeyeceği )
Y16.HDE. 2004/11161ADİ SENETLERE DAYALI KADASTRO TESPİTİ ( Kural Olarak Taşınmazların Tarafların Ortak Miras Bırakanından Kaldığının Kabulü Gereği - Aksini İspat Yükü Satım Olgusuna Dayanan Davalıya Ait Olduğu )
Y11.HDE. 2011/9557ADİ SÖZLEŞME ( Çekin İptali İstemi - Bilahare Resmi Sözleşme Yapılmış İse Sözleşmenin Adiyen Düzenlenmesi Senetleri Geçersiz Kılmadığı )
Y20.HDE. 2005/9817ADİ SÖZLEŞME İLE SATIN ALINAN DEVREMÜLK SÖZLEŞMESİ ( Özel Mahkeme Durumundaki Tüketici Mahkemesinin Görevli Olamayacağı - Genel Mahkemelerin Görevli Olduğu )
Y4.HDE. 2005/9674ADİ SÖZLEŞMELERİN DELİL NİTELİĞİ ( Araçların Oluşturdukları Zararların Ödetilmesini İmkansız Kılmak İçin Olaydan Sonra Eski Tarihli Düzenlenen Sözleşmelerle Üçüncü Kişi Durumundaki Mağdurların Zarara Uğratılmasını Önlemek Amacıyla Bu Gibi Belgelere HUMK'nun 299. Maddesinin Uygulanması Gereği )
Y12.HDE. 2008/16739ADİ ŞİRKET ( İki veya Daha Fazla İşletmenin Belli Bir Amaca Ulaşmak İçin Katkılarını Birleştirdikleri Ortak Girişim Adi Şirket Olup Tüzel Kişiliği Olmadığından Taraf Ehliyeti de Bulunmadığı )
YHGKE. 1986/211ADİ ŞİRKET ( İlgili Borçlar Kanunu Hükümlerinin Diğer Ticaret Şirketletine Uygulanıp Uygulanamayacağı )
Y13.HDE. 2001/4528ADİ ŞİRKET ( İnşaat Masraflarına Katılmadığından Kendisine Düşen Daire Verilmeyen Ortağın Tasfiye ve Payının Ödenmesi Talebi )
Y12.HDE. 1985/7855ADİ ŞİRKET ( Takiplerin Yönetici ve Temsil Yetkisi Olan Ortağa Karşı Yapılacağı )
Y13.HDE. 2005/11807ADİ ŞİRKET ( Tescil ya da Hisse Bedeli İle Aylık Gelirin Tahsili Talebi - Yargılama Sırasında Taraflar Ortaklığın Fiilen Sona Erdiğini Beyan Ederek Tasfiye Talebinde Bulunması - Ortaklık Sona Erdiğine Göre Tasfiyenin de Bizzat Mahkeme Tarafından Yaptırılması Gereği )
Y12.HDE. 2007/12147ADİ ŞİRKET ALEYHİNE YAPILAN İCRA TAKİBİ ( İki A.Ş'nin Kurduğu Adi Ortaklık/Takip Dayanağı Belgede İmzası Olmayan Diğer Ortağın da Borçtan Sorumlu Olacağı - Takibin İki Ortak Şirket Hakkında Birlikte Yapılacağı )
Y12.HDE. 1995/11628ADİ ŞİRKET İDARESİ ( Tüm Ortaklarca Yapılacağı )
YİBGKE. 1939/4ADİ ŞİRKET İLİŞKİSİNDEN KAYNAKLANAN DAVA ( Görevli Yargıtay Dairesi )
YHGKE. 1980/13-1923ADİ ŞİRKET KAR PAYI ( Devri Edimlerden Olmaması )
Y12.HDE. 1996/9143ADİ ŞİRKET NAMINA BONO İMZALANMASI ( Diğer Ortakları da Bağlaması )
Y15.HDE. 2004/5384ADİ ŞİRKET NİTELİĞİ ( Konsorsiyum Tarzı Ortaklık - Ortaklığa Dahil Şirketler Arasında Mecburi Dava Arkadaşlığı Bulunması/Ortaklardan Bazılarının Açtığı Davaya Diğer Ortakların Muvafakaitinin Alınması ve Farklı Ortaklarca Açılan Davaların Birleştirilmesi Gereği )
Y11.HDE. 2004/10494ADİ ŞİRKET NİTELİĞİ ( Ortak Girişimin - Sigorta Prim Borcu İçin Yapılan Takibe Vaki İtirazın İptali Davasında Ortak Girişimi Oluşturan Şirketlerden Herbirine Müteselsil Sorumluluğa Dayanarak Karşı Dava Açılabileceği )
YHGKE. 2003/12-574ADİ ŞİRKET NİTELİĞİNDEKİ JOİNT VENTURE ORTAKLIK ( Tüzel Kişiliği Bulunmadığından Taraf Ehliyetinin Bulunmaması - Joint Venture'u Oluşturan Şirketlerin Ortak Vekil Vasıtasıyla Takibe İtiraz Etmesiyle Taraf Teşkilinin Sağlanmış Olacağı/Takibin İptaline Hükmedilemeyeceği )
Y12.HDE. 1967/5295ADİ ŞİRKET ORTAĞININ KİŞİSEL ALACAKLARININ HACZİ ( İnfisah Sebebi )
Y9.HDE. 1997/10351ADİ ŞİRKET ORTAĞININ SORUMLULUĞU ( Ortaklığın Sona Erme Tarihine Kadar Gerçekleşen Borçlardan Sorumluluk )
Y15.HDE. 2001/5501ADİ ŞİRKET ORTAKLARI ( Adi Şirket Ortaklarının Adi Ortaklıktan Doğan Alacaklarını Tahsil Edebilmeleri için Şirketin Tasfiye Edilmesinin Zorunluluğu )
Y13.HDE. 2005/3612ADİ ŞİRKET ORTAKLIĞI NEDENİYLE ÖDENMESİ GEREKEN KAR PAYININ TAHSİLİ TALEBİ ( Defter ve Belgelerin İbraz Edilmemesi - İşletmenin Karının Tesbitinde Vergi Levhalarında Yer Alan Miktarın Değil Bilirkişi Vasıtasıyla Tesbit Edilecek Gerçek Durumu Yansıtan Miktarların Esas Alınması Gereği )
Y13.HDE. 1984/3290ADİ ŞİRKET SÖZLEŞMESİ ( Yazılı Şekil Şartı Bulunmaması )
Y13.HDE. 1998/9839ADİ ŞİRKET YÜKLENİCİ PAYINA DÜŞEN BAĞIMSIZ BÖLÜMLERİN ORTAKLARDAN BİRİ TARAFINDAN OĞLUNA DEVRİ ( Muvazaa Nedeniyle Tapu İptali )
Y13.HDE. 2000/11118ADİ ŞİRKETE AİT GELİRLE ORTAĞIN KENDİ ADINA TAŞINMAZ ALMASI ( Diğer Ortağın Payına Düşen Paranın Tahsili Talebi - Temerrüde Düşürmemiş Olma Halinde Faiz Başlangıcı - Yabancı Para Borcuna Yürütülecek Faiz Oranı )
Y13.HDE. 2001/3250ADİ ŞİRKETE SERMAYE OLARAK İMALAT YÜKÜMLÜLÜĞÜ KOYAN ORTAK ( Şirkete Sermaye Olarak Yaptığı İşyeri İnşası Giderlerinin Ödenmesi Talebi )
Y12.HDE. 1995/12692ADİ ŞİRKETİ TEMSİL ( Ortaklardan Herbirinin Bu Hakka Sahip Olması )
Y13.HDE. 1988/5087ADİ ŞİRKETİN FESHİ ( Ortağın Borcunu Yerine Getirmemesi Sebebiyle )
Y13.HDE. 1984/6823ADİ ŞİRKETİN FESHİ ( Ortaklık Mallarının Diğer Ortakların Haberi Olmaksızın Yönetici Ortak Tarafından Satılması )
Y12.HDE. 1995/12692ADİ ŞİRKETİN İDARESİ ( Tüm Ortaklara Ait Olduğu )
Y12.HDE. 1967/5295ADİ ŞİRKETİN İNFİSAHI ( Şirket Ortağının Tasfiye Payına Haciz Konulması )
Y13.HDE. 2008/6209ADİ ŞİRKETİN SONA ERME NEDENLERİ ( Ortaklığın Sona Erdirilmesi Malların Paylaştırılması ya da Satış Yolu İle Elden Çıkarılarak Bedelinin Paylaştırılması ve Tasfiye Tarihine Kadarki Kâr Zarar Durumu İle Ortaklığın Özelliğine Göre Diğer Hususların Hüküm Altına Alınarak Yapılması Gerektiği )
YHGKE. 1983/13-52ADİ ŞİRKETİN TASFİYESİ ( Ortaklara İadesi Gereken Miktarın Nasıl Tespit Edileceği )
Y13.HDE. 2004/5137ADİ ŞİRKETİN TASFİYESİ TALEBİ ( Ortaklıktan Ayrılan Davacının İşyeri İçin Yaptırdıkları Tesise Katkısının Tahsilini İstemesinin Tasfiye Talebi Niteliğinde Olması - Adi Şirketin Tasfiyesinde Uygulanacak Usul )
YHGKE. 2005/13-700ADİ ŞİRKETİN TASFİYESİ TALEBİ ( Şirket Ortağının Kar Payı veya Tasfiye Payına Haciz Uygulanması Şartı - Ortağın Tasfiye Payı Yerine Şirketin Alacağına Konan Haczin Kaldırılmış Olması Nedeniyle Bu Şartın Gerçekleşmemiş Olması )
Y13.HDE. 2008/6209ADİ ŞİRKETİN TASFİYESİNDE USUL ( Malların Paylaştırılması ya da Satış Yolu İle Elden Çıkarılarak Bedelinin Paylaştırılması ve Tasfiye Tarihine Kadarki Kâr Zarar Durumu İle Ortaklığın Özelliğine Göre Diğer Hususların Hüküm Altına Alınarak Yapılması Gerektiği )
Y12.HDE. 1995/11628ADİ ŞİRKETİN TEMSİLİ ( Her Ortağın Bu Hakka Sahip Olduğu )
Y14.HDE. 2012/4185ADİ ŞİRKETTEKİ TASFİYE PAYI ( Dayanılarak Dava Açabileceği/Davacının Yüklenicinin 6 Arsa Sahibi İle Yaptığı Temlik İşlemine Dayanarak Adına Bağımsız Bölüm Tescili İstemi - Temlik Alacaklıları Sözleşmeyi Tasfiye Etmiş Oldukları )
Y12.HDE. 2000/16931ADİ TAHLİYE TAAHHÜDÜ ( İmza İnkarı - İtirazın Kaldırılması İsteminin Reddine Karar Verilmesi)
Y12.HDE. 1998/1377ADİ TAHLİYE TAAHHÜDÜ ( Tanzim Tarihi İnkar Edilmiş Tahliye Taahhüdü )
Y12.HDE. 1967/11782ADİ TAHLİYE TAAHHÜDÜ ( Tetkik Mericiinde İmzanın İnkar Edilmesi )
Y12.HDE. 2002/6386ADİ TAHLİYE TAAHHÜDÜNE DAYANMAK ( Borçlunun İtirazında Vermediğini Beyan Etmesi - İşin Hallinin Yargılamayı Gerektirmesi )
YHGKE. 2005/6-762ADİ TAHLİYE TAAHHÜTNAMESİNİN ALTINDAKİ İMZANIN İNKAR EDİLMESİ ( Davalıya Ait Olduğunun Saptanamaması - Davacı Lehine Vekalet Ücreti ve Yargılama Giderlerine Hükmedilemeyeceği )
YCGKE. 1994/1-298ADİ TAHRİK ( Adam Öldürmek-Taammüd )
YCGKE. 1973/324ADİ TAHRİK ( Babanın Kızının Kaçtığı Kişiyi Öldürmesi )
YCGKE. 1973/204ADİ TAHRİK ( Dükkanında Yapılan Hırsızlık Üzerine Faili Bizzat Yakalamak İçin Tertibat Alan Sanığın Başkasının Öldürmesi )
YCGKE. 1980/199ADİ TAHRİK ( Karşılıklı Silah Çekme Sonucu Öldürmede İlk Haksız Hareketin Sanıktan Gelmiş Olması )
Y1.CDE. 1996/3403ADİ TAHRİK ( Maktul ve Yakınlarının Önce Sanığa Saldırıp Bıçakla Bacağını ve Kaşını Yaralaması - Ağır Tahrik Kabulü )
Y1.CDE. 1974/311ADİ TAHRİK ( Maktulün Sanıklaradan Birinin Kızı Diğerinin Kardeşi Olan Kişiyle Cinsel İlişkiyi Sürdürüp Hamile Bıraktıktan Sonra Evlenmeyi Kabul Etmemesi )
Y5.CDE. 1983/2783ADİ TAHRİK ( Maktülenin Başkaları İle Yasak İlişki Kurduğu Tanıklarca İfade Edildiğinden Sanık Lehine Adi Tahrikten Bahsedilmesi )
Y1.CDE. 1988/4201ADİ TAHRİK ( Maktülün Sınır Düzeltilmesine İtiraz Etmesi ve Kavgayı Başlatması Nedeniyle )
YCGKE. 1984/56ADİ TAHRİK ( Sanığın Maktul ve Yakınlarının Toplu Saldırısına Uğrayıp Dövülmesi )
Y1.CDE. 1993/1253ADİ TAHRİK ( Sanığın Maktüle Gitmesini Söylemesine Rağmen Gitmemekte Direnen ve Garsonlarla Ağız Kavgasına Başlayan Maktülü Öldürmesinde Adi Tahrik Hükümlerinin Uygulanması )
YCGKE. 1987/1-55ADİ TAHRİK ( Sanığın Maktülü Öldürmesine Maktülün Sarfetmiş Olduğu Sözlerin Sebep Olması )
YCGKE. 1994/1-142ADİ TAHRİK ALTINDA ADAM ÖLDÜRME ( Ölenin Olaydan Önce Sanığa Omuz Vurması Olay Günü de El Kol Hareketleri İle Dışarıya Çağırması )
YCGKE. 1983/43ADİ TAHRİK HÜKMÜNÜN UYGULANMASI ( Üç Sene Önce Gelininin Irzına Geçen Kişiyi Öldürmeye Teşebbüs Eden Sanık )
YCGKE. 1983/296ADİ TAHRİK HÜKÜMLERİ ( Amcasının Kızının Ayrı Yaşadığı Gayriresmi Eşi Tarafından Zorla Evine Götürüldüğünü Görerek Öldüren Sanık )
YCGKE. 1979/1-352ADİ TAHRİK NETİCESİ MÜESSİR FİİL ( Kendisine Hakaret Eden Mağdureleri Bıçakla Yaralayan Sanık )
YCGKE. 1997/1-60ADİ TAHRİK NİTELİĞİ ( Başlattığı Tartışma Neticesi Mağduru Öldürmeye Tam Teşebbüs Suçunda )
YCGKE. 1978/217ADİ TAHRİK NİTELİĞİ ( Maktulün Sanığa Yönelik Kavgada Adiyen Darp ve Hakaret )
YCGKE. 1978/303ADİ TAHRİK NİTELİĞİ ( Maktulün Sanığı Üç Gün İş ve Gücünden Kalır Şekilde Attığı Taşla Yaralaması )
YCGKE. 1994/1-166ADİ TAHRİK NİTELİĞİ ( Maktulün Sanıkla Tartışması ve Ona Küfretmesi )
YCGKE. 1978/262ADİ TAHRİK NİTELİĞİ ( Sanığın Gayrimeşru Bir Birleşme ile Müşterek Hayatını Sürdürdüğü Karısını Mağdurun Banyo Penceresinden Seyretmesi )
YCGKE. 1982/1-230ADİ TAHRİK SONUCU ADAM ÖLDÜRMEK ( Tahrik Teşkil Eden Eylemle Öldürme Hareketi Arasında Zaman Farkı Bulunması )
YCGKE. 1978/306ADİ TAHRİK SONUCU ÖLDÜRME ( İzinliyken Bir Çocuğu Döven Gruptan Birini Kovalayıp Öldüren Zabıta Memuru )
YCGKE. 1981/72ADİ TAHRİK SONUCU TAAMMÜDEN ADAM ÖLDÜRME ( Maktulün Sanığı Hırsızlıkla Suçlaması Nedeniyle İşlenmesi )
YCGKE. 1980/16258ADİ TAHRİK VE TAKDİRİ HAFİFLETİCİ SEBEPLERİN BİRLİKTE UYGULANMASI ( Maktulün Sanığın Ağaçlarını Kesmesi ve Hakaret Etmesi )
Y13.HDE. 2003/1283ADİ TAKİP ( Davalı Alacaklıdan Alacağının Varlığına İlişkin Delillerinin Sorulması )
Y11.HDE. 2001/9311ADİ TAKİP ( Gemi Alacağı Yerine Bu Tahsil Yolunun Seçilmesi - TTK.nun 1259 ve 1260 maddeleri Uyarınca Davanın Zamanaşımı Yönünden Reddolunamayacağı )
Y13.HDE. 2004/14067ADİ TAKİP NEDENİYLE BORÇLU OLMADIĞININ TESPİTİ TALEBİ ( Davada İspat Yükünün Belgesiz İcra Takibi Yapan Takip Alacaklısı Davalıya Ait Olması )
Y21.HDE. 2004/6828ADİ TAKSİM SÖZLEŞMESİ ( Alacaklının Haklarını Etkilemeyeceği - 3. Kişinin İstihkak İddiası )
Y19.HDE. 2004/13006ADİ TASFİYE ( 6 Ay İçinde Tamamlanmaması Halinde Alacaklılar Basit Tasfiye Usulünün Uygulanmasına Karar Verebileceği - Kayıt Kabul Davası )
Y23.HDE. 2014/5653ADİ TASFİYE / BASİT TASFİYE ( İflas Masasının İdaresinin Adi Tasfiyede İflas İdare Memurlarına Basit Tasfiyede İflas Dairesine Ait Olduğu - Temyize Konu Mahkeme Kararının İflas Masasını Temsile Yetkili Merciin Benimsenmiş Olan Usule Göre Belirlenerek Tebliği ve Temsilinin Sağlanması Gereği )
Y4.CDE. 2001/7115ADİ TEHDİT ( Silahlı Tehdit Suçunun Silahın Yöneltilmesinin Gerekmeyip Gösterilmesinin Yeterli Olması )
Y14.HDE. 2010/4027ADİ VE HASILAT KİRASI (Kiralanan Üzerinde Kiracının Haklarıyla Telifi Kabil Olmayacak Bir İddiada Bulunulması Durumunda Kiralayan Husumeti Üzerine Alarak Kiracının Akit Uyarınca Kullanmasına Engel Bir Hal Meydana Gelmişse Bunu İzale Etmek Mecburiyetinde Olduğu)
Y2.CDE. 2001/15074ADİ YARALAMA ( Suça Uygulanan Maddede Özgürlüğü Bağlayıcı Cezanın Üst Sınırına Göre Erteleme Yasasının Uygulama Yerinin Olup Olmadığının Değerlendirilmesinin Gerekmesi )
Y4.HDE. 2008/744ADİ YAZILI ARAÇ KİRA SÖZLEŞMESİ ( İtibar Edilemeyeceği - Trafik Kazasından Doğan Manevi Tazminat/Davalının Araç Maliki Sıfatı İle Sorumlu Olduğu )
Y21.HDE. 2003/12103ADİ YAZILI ARİYET SÖZLEŞMESİ ( Üçüncü Kişilerin Haklarını Etkilemediği )
Y15.HDE. 2008/3556ADİ YAZILI ARSA PAYI KARŞILIĞI İNŞAAT YAPIM SÖZLEŞMESİ ( Fotokopi Belge Altındaki İmza da İnkâr Edilmiş ve Belge Aslı da İbraz Edilememiş Olduğundan Varlığı Kanıtlanamamış Kat Karşılığı İnşaat Sözleşmesine Dayalı Davanın Reddi Gerektiği )
Y3.HDE. 2002/932ADİ YAZILI BELGE ( Bono Şeklinde Düzenlenmekle Birlikte Yasal Unsurlarından Birinin Eksik Olması Nedeniyle )
Y15.HDE. 2003/4178ADİ YAZILI BELGE ( Davacı Adına Her Zaman Düzenlenmesinin Mümkün Olması Nedeniyle Alacaklıyı Bağlayıcı Nitelikte Olmadığı )
Y15.HDE. 1997/5606ADİ YAZILI BELGE ( Davacı Tarafından İbraz Edilen Belgeler )
Y3.HDE. 2005/9088ADİ YAZILI BELGE ( Davacıların Dayanağı Olan Belge Adi Yazılı Nitelikte Olduğundan Tek Başına Ödeme Olgusunun Varlığını İspata Yeterli Olmadığı - Borçlu Olmadığının Tespiti )
Y15.HDE. 2006/2133ADİ YAZILI BELGE ( Davacıya Ödeme İle İlgili Olarak Davalıya Yemin Teklifine Hakkı Olduğu Hatırlatılmalı ve Sonucuna Göre Hüküm Kurulması Gereği - Ödeme Miktarının İspatlanamaması )
Y4.HDE. 2004/15718ADİ YAZILI BELGE ( Hayvan Mülkiyetinin Belirlenmesine İlişkin Uyuşmazlıklar Yönünden Düzenlenmesi Zorunlu Bir Belge Olmadığı - Hayvan Mülkiyetinin Devrinde Yazılı Belge Gerekmediği )
Y14.HDE. 2008/3821ADİ YAZILI BELGE ( Tapu İptali ve Tescil - Davada Dayanılan "Protokol" Başlıklı Belge Adi Yazılı Düzenlendiğinden Mülkiyet Nakli İstemi İçin Hüküm ve Sonuç Doğurmadığı )
Y15.HDE. 2006/541ADİ YAZILI BELGE ( Tasarrufun Taraflarınca Her Zaman Düzenlenmesi Olanaklı Bulunan Adi Yazılı Belgelerle ve Tanık Beyanlarıyla Gerçek Bedelin Haricen Borçluya Ödenmiş Olduğu Kanıtlanamayacağı )
YHGKE. 1996/14-276ADİ YAZILI BELGE ( Temlikten Sonra Düzenlenememesi )
Y3.HDE. 2013/13090ADİ YAZILI BELGE (Davalının Ödeme Belgesi Olarak Sunduğu Adi Yazılı Belge Yazılı Delil Başlangıcı Kabul Edilerek Davalıdan Bu Adi Yazılı Belgeyi Destekler Yan Deliller Sorulması Gerektiği - Araç Tamir Bedelinden Kaynaklı Alacağın Tahsili)
Y14.HDE. 2006/14688ADİ YAZILI BELGE İLE TAŞINMAZ SATIŞI ( Konu Amaçlı Taşınmaz Devri - Davacının Cezai Şart Talep Ettiği/Tüketici Mahkemelerinin Görevli Olacağı )
Y15.HDE. 1993/3321ADİ YAZILI BİÇİMDEKİ SÖZLEŞME ( Resmi Şekilde Yapılmadığı İçin Geçersiz Olma - Cezai Şart )
Y15.HDE. 2003/4682ADİ YAZILI BORÇLANMA BELGELERİ ( Munzam Zarar Borçlusunu Bağlamayacağı )
Y3.HDE. 2003/14541ADİ YAZILI DELİL ( Resmi Şekilde Yapılmış Sözleşmeye Karşı Muvazza İddiasının Adi Yazılı Delille de ispat Edilebilmesi )
Y1.HDE. 2005/6029ADİ YAZILI DELİLLE İSPAT ŞARTI ( Muris Muvazaası İddiasına Dayalı Tapu İptali ve Tescil Talebi )
Y14.HDE. 2004/5864ADİ YAZILI DÜZENLENEN SÖZLEŞME ( Davacı Üçüncü Kişi Temellük Ettiği Şahsi Hakkı Öncelikle Akidi Olan Yükleniciye Karşı Kanıtlamak Zorunda Olduğu - Davanın Aynı Zamanda Yüklenici Şirkete Yöneltilebileceği )
Y15.HDE. 2012/3710ADİ YAZILI ESER SÖZLEŞMESİ ( Davalıya Ait İnşaatın Mini Kazık Ankraj İmalatı İşinin Yapımı - Yapılan Sözleşmenin Bir “Eser” Sözleşmesi Olduğu/Mahkemece Kendi İçinde Çelişkiler Taşıyan Bilirkişi Kurulu Raporunun Hükme Dayanak Alınarak Davanın Kısmen Kabulünün Hatalı Olduğu )
Y15.HDE. 2004/6922ADİ YAZILI KAT KARŞILIĞI İNŞAAT SÖZLEŞMESİ ( Sözleşmede İnşaatın Yapımı İçin Kararlaştırılan Süre Dolduğu Halde İnşaat Yapılarak Davacıya Bağımsız Bölümleri Teslim Edilmediğinden Davalıların Temerrüde Düştüğü - Tapu İptali ve Tescil )
Y15.HDE. 2006/3112ADİ YAZILI KAT KARŞILIĞI İNŞAAT SÖZLEŞMESİ ( Yüklenici İnşaatı Büyük Ölçüde Tamamlamış İse Geçersizliğini İleri Sürmenin İyiniyet Kuralları İle Bağdaşmayacağı )
Y15.HDE. 1994/2747ADİ YAZILI KİRA SÖZLEŞMESİ ( Her Zaman Tanzimi Mümkün ve Alacaklı Üçüncü Şahsı Bağlayıcı Olmaktan Uzak Adi Yazılı Kira Sözleşmesine Dayanılması )
Y15.HDE. 1994/4238ADİ YAZILI KİRA SÖZLEŞMESİ ( Mülkiyet Karinesinin Aksini İspat-Tanık Beyanı )
YHGKE. 2012/12-516ADİ YAZILI KİRA SÖZLEŞMESİ ( Tahliye Emrine Karşı Şikayet Kanun Yolunda İleri Sürüldüğü - Sunulan Belgenin İİK.'nun 135/2 Maddesinde Yazılı Nitelikte Olmadığı/Taşınmazı İşgal Etmekte Haklı Olduğunu İflas Tarihinden Önce Yapılmış Resmi Bir Belge İle İspatlayamadığından Şikayetin Reddedileceği )
Y12.HDE. 1998/6313ADİ YAZILI NİTELİKTE İBRA BELGESİ ( İmza İnkarının Mercice İncelenememesi )
Y14.HDE. 2007/16072ADİ YAZILI PAYLAŞMA SÖZLEŞMESİ ( Tapu İptal ve Tescil/Sözleşmede Tarafların İsim ve İmzaları Olmadığı - Eşleri ve Kardeşlerinin Arasında Düzenlendiği/Tarafları Bağlamayacağı ve Buna Dayanarak Mülkiyet Aktarımı İstenemeyeceği )
Y13.HDE. 2011/6322ADİ YAZILI SATIŞ BELGESİ ( Tapu İptali ve Tescil/Devrin Yapılmaması Nedeniyle Alacağın Faiziyle Tahsili- Adi Yazılı Satış Belgesinde Satış Bedelinin Miktarı Belirtilmediğinden Miktarın Neye Göre Esas Alındığının Gerektiğinde Bilirkişi Kurulu ile Tespiti Gerektiği )
Y19.HDE. 2002/2319ADİ YAZILI SATIŞ SÖZLEŞMESİ ( Motorlu Taşıt-İşleten Sıfatı-Alacak Davası )
Y3.HDE. 2013/4289ADİ YAZILI SATIŞ SÖZLEŞMESİ ( Ödenen Satış Bedelinin Faizi İle Birlikte İadesi ve Munzam Zararın Tahsili - Satış Sözleşmesi Kanunun Aradığı Resmi Şekilde Yapılmadığı İçin Geçersiz Olduğu/Taraflar Aldıklarını Sebepsiz İktisap Hükümlerine Göre Karşılıklı Olarak İade İle Yükümlü Olduğu )
Y14.HDE. 2010/6423ADİ YAZILI SATIŞ SÖZLEŞMESİ (Tapu İptali ve Tescil - Borçlar Kanunu'nun 11. Md. Uyarınca Geçersiz Bulunduğundan Davanın Reddedilmiş Olmasında Yasaya Aykırı Bir Yön Olmadığı)
Y14.HDE. 2000/500ADİ YAZILI SATIŞ SÖZLEŞMESİNE DAYALI TAPU İPTALİ VE TESCİL ( Tapulu Taşınmazların Devrine İlişkin Sözleşmelerin Resmi Şekilde Yapılmasının Gerekmesi )
Y11.HDE. 2002/1365ADİ YAZILI SENETE BAĞLI BORCUN TAHSİLİ ( Girişilen Takibe Yapılan İtirazın İptali Talebi - Adi Ortaklığın Sona Erdirilmesi )
Y11.HDE. 2010/14998ADİ YAZILI SÖZLEŞME ( Cevap Lahiyasında Dahi Temlik Yasağı İçeren Sözleşmeye Dayalı Olarak Savunma Yapmama Her Zaman İçin Düzenlenmesi Mümkün Olabilen Adi Yazılı Bila Tarihli Sözleşmeye Göre Temlikin Geçerli Olabilmesinin Kendisinin Yazılı Muvafakatına Bağlı Olduğunu İleri Sürmesi MK 2. Md.sine Aykırı Olduğu )
Y15.HDE. 2006/1361ADİ YAZILI SÖZLEŞME ( Davacı İş Sahibinin Davası Kısmen Kabul Edilmiş Olduğu Halde Red ve Kabul Oranı Yerine Davacının Yaptığı Tüm Yargılama Giderlerinin Davalıdan Tahsiline Karar Verilmesi Doğru Olmadığı )
Y14.HDE. 2005/1013ADİ YAZILI SÖZLEŞME ( Davacı Taşınmazı Bu sözleşmeye Göre Kullanmasına Göre Kullanımın Haksız Sayılmadığı Haksız İşgal Tazminatı İsteminin Reddi Gereği )
Y14.HDE. 2008/2673ADİ YAZILI SÖZLEŞME ( İntifa Hakkı Adi Yazılı Sözleşmeyle Tesis Edilemeyeceğinden Davacının İntifa Hakkı Kurulması İsteminin Reddi Gerektiği )
Y15.HDE. 2004/4724ADİ YAZILI SÖZLEŞME ( Kat Karşılığı İnşaat Sözleşmesinin Bu Şekilde Yapılıp İnşaatın Bitirilip Davacılara Teslim Edildiği - Bu Aşamada Akdin Geçersizliğinin İleri Sürülmesi İyiniyet Kuralları İle Bağdaşmayacağı )
Y15.HDE. 2008/66ADİ YAZILI SÖZLEŞME ( Müşterek Paydaş Olan Müteahhitle Yapılan Arsa Payı Karşılığı İnşaat Sözleşmesi - İnşaat Tamamen Bittiğinden Zorunlu Şekile Uyulmadan Yapılan Sözleşmenin Geçerlilik Kazanacağı )
Y2.HDE. 2007/13046ADİ YAZILI SÖZLEŞME ( Paylı Mülkiyete Tabi Taşınmazdaki Payın Temliki Resmi Şekilde Yapılabileceği - Bu Parselle İlgili Adi Yazılı Sözleşmenin Geçerli Olmadığı )
Y15.HDE. 2003/6868ADİ YAZILI SÖZLEŞME ( Resmi Şekilde Yapılan Sözleşmenin Adi Yazılı Sözleşme İle Değiştirilemeyeceği/ Değişiklik Sözleşmesi İfa Edilmişse Artık Bunun Geçersizliği İleri Sürülemeyeceği - Eser Sözleşmesi )
Y15.HDE. 2007/6945ADİ YAZILI SÖZLEŞME ( Sözleşmenin Kapsamı ve İmzaların Aidiyetine Yönelik Olarak Davalıya İsticvap Davetiyesi Gönderilmeden İcra Takibine Borçlu Davalının Yaptığı Yetki İtirazı Kabul Edilerek Davanın Reddinin Hatalı Olduğu )
Y15.HDE. 2004/4663ADİ YAZILI SÖZLEŞME ( Tapu Devri Yapılmamış İse de Tevhit Olunan Parseldeki İnşaat Tamamlanmış Olmakla Tüm Parseller İçin Bu Aşamada Akdin Geçersizliğinden Sözedilmesi İyiniyet Kuralları İle Bağdaşmadığı )
Y15.HDE. 2003/5080ADİ YAZILI SÖZLEŞME ( Tapuda Pay Devri Suretiyle Geçerli Hale Geldiği )
Y13.HDE. 2001/3667ADİ YAZILI SÖZLEŞME ( Tapulu Taşınmazların Mülkiyetini Nakledici Sözleşmelerin Geçerli Sözleşme Olarak Kabulü İçin Resmi Şekle Uygun Yapılmasının Gerekmesi )
Y15.HDE. 2008/6271ADİ YAZILI SÖZLEŞME ( Tarafları Bağlamaz İse de Bu Sözleşmeye Dayanılarak 1998 Yılında Başlayan İnşaat Dava Tarihine Kadar 9 Yıl Süreyle İhtilâfsız Bir Şekilde Sürdürülmüş ve %90 Seviyelerine Kadar Getirildiği - Uzun Süre Geçtikten Sonra Akdin Geçersizliğinin İleri Sürülemeyeceği )
Y15.HDE. 1997/1484ADİ YAZILI SÖZLEŞME ( Taşınmaz Mülkiyetinin Devrinin Bedel Olarak Kararlaştırılması )
Y15.HDE. 2011/1753ADİ YAZILI SÖZLEŞME (İfa İle Sonuçlandığından Söz Edilmesi Mümkün Olmamakla Birlikte İmara Aykırı Yapılan ve Yasal Hale Getirilmesi Mümkün Olmayan Bir İnşaatın Yasalar Uyarınca Kal'i Gerektiği )
Y3.HDE. 2012/19584ADİ YAZILI SÖZLEŞME İLE KONUT ALINMASI ( Satış Bedeli ve Gecikme Tazminatının Tahsili Talebi - Davanın Tüketici Mahkemesinde Görülmesi Gereği )
Y14.HDE. 2005/2345ADİ YAZILI SÖZLEŞME İLE KÜTÜKTEKİ HAKKIN DEVRALINMASI ( Bu Devre O Kişinin Mirasçıları Tarafından Karşı Konulmadığından Kütüğün Beyanlar Hanesindeki Tüm Hakkın Davacıya Geçtiği )
Y1.HDE. 2005/4190ADİ YAZILI SÖZLEŞME İLE TAŞINMAZ DEVRİ ( Zaruri ve Faydalı Masrafların Tahsili/Satış Bedelinin İadesi - Kooperatifin Davacının Üyeliğine Kabul Etmemesi Nedeniyle Taleplerin Kabulü Gereği )
Y14.HDE. 2013/1852ADİ YAZILI SÖZLEŞME UYARINCA TAPU İPTALİ VE TESCİL DAVASI ( Dava Konusu Taşınmazın Konut Niteliğinde Bulunduğu - Davacının Tüketici Durumunda Bulunduğu/Eldeki Davada Tüketici Mahkemelerinin Görevli Olduğunun Gözetilmesi Gerektiği )
Y15.HDE. 2004/4539ADİ YAZILI SÖZLEŞMEYLE YAPILAN DEĞİŞİKLİĞİN GEÇERSİZ OLMASI ( Noterde Resmi Şekilde Yapılan Kat Karşılığı İnşaat Sözleşmesinin Aynı Usulle Tadil Edilebileceği )
Y15.HDE. 2005/6696ADİ YAZILI SULH PROTOKOLÜ ( İmzalayan Kişilerin Hüviyetleri ve İmzalarının Tevsik Edilmemesi - Mahkemece Sulh Protokolü Hakkında İnceleme Yapılıp Karar Verilmek Üzere Mahkeme Kararının Bozulması Gereği )
Y11.HDE. 1991/419ADİ YAZILI SULH SÖZLEŞMESİ ( Geçersiz Oluşu )
Y8.HDE. 1985/6706ADİ YAZILI ŞEKİL ( Miras Payının Diğer Bir Mirasçıya Devri )
Y2.HDE. 1998/13579ADİ YAZILI ŞEKİL ( Miras Taksim Sözleşmesi )
Y13.HDE. 1990/791ADİ YAZILI ŞEKİL ( Taşınmaz Mal Mülkiyetinin Devri Sözleşmesinin Geçerli Olmaması )
Y23.HDE. 2012/2227ADİ YAZILI ŞEKİLDE DÜZENLENEN ARSA PAYI KARŞILIĞI İNŞAAT SÖZLEŞMESİ ( Tapuda Pay Devrini İçerdiğinden Geçersiz Olduğu - Davacının Taşınmazını Davalı Kooperatife Tapuda Yapılan Satış İşlemiyle Devrettiği/Artık Sözleşmenin Geçersiz Olduğunun İleri Sürülemeyeceği )
Y11.HDE. 2003/11893ADİ YAZILI ŞEKİLDE KOOPERATİF HİSSESİNİN DEVRİ ( Davalılar Arasındaki Hisse Devri ve Bu Devrin Kooperatifçe Muvazaaya Dayalı Olduğuna İlişkin Davacı İddiası Üzerinde Durulup Sonucuna Göre Ortaklığa Karar Verilmesi Gereği )
Y15.HDE. 2011/5404ADİ YAZILI ŞEKİLDE YAPILAN KAT KARŞILIĞI İNŞAAT SÖZLEŞMESİ ( Sözleşmede Yükleniciye Ait Bağımsız Bölümlerin Devir Zamanı ve Aşamasının Gösterilmediği - Yüklenicinin Bağımsız Bölümlerin Adına Tescili İsteminde Bulunabilmesi İçin Yükümlülüklerini Tam Olarak Yerine Getirmesi Gereği )
Y15.HDE. 2011/1744ADİ YAZILI ŞEKİLDE YAPILAN SÖZLEŞMELER ( Yanlarını Bağlayıcı Olup Olmadığının İnşaatın İmar Yasası ve Bağlı Mevzuatına Uygun Olarak Yasal Yapı Şeklinde Yapılıp Yapılmadığının Saptanması Gerektiği - Arsa Payı Karşılığı İnşaat Sözleşmesine Dayalı Tapu İptali ve Tescil )
Y11.HDE. 2005/2494ADİ YAZILI ŞEKİLDE YAPILAN TİCARİ ARAÇ DEVRİ ( Taksi Durak Hakkının Aidiyetinin Tespiti Talebi - Doğrudan Bağlı Bulunduğu Ticari Plakadan Soyutlanarak Ayrı Bir Ticari Hak Konusu Olmayan Belirtilen İstemle Açılan Davanın Dinlenebilirlik Koşullarının Bulunmadığı )
Y15.HDE. 2004/4510ADİ YAZILI TAAHHÜTNAMENİN GEÇERLİLİĞİ ( Kat Karşılığı İnşaat Sözleşmesinde Yer Almayan Teslim Tarihinin Taahhütnameyle Belirlenmiş Olması - Noksan İşler Bedeli ve Gecikme Tazminatı Taleplerinin Kabulü Gereği )
Y14.HDE. 2008/2489ADİ YAZILI TARİHSİZ SÖZLEŞMEYE DAYALI MÜLKİYET AKTARIMI İSTEMİ ( Yüklenicinin Kişisel Hakkını Temellük Eden Üçüncü Kişi de Alacağın Temliki Hükümlerinden Yararlanarak Bu Hakkını Arsa Sahibine Karşı İleri Sürebileceği )
Y18.HDE. 2005/267ADİ YAZILI TAŞINMAZ DEVRİ BELGESİ ( Davacının Annesi Yerine Ziraat Fakültesi Dekanlığına Verdiği "...Parseldeki Bulunan Hissemden Vazgeçip Hissemi Adı Geçen Fakülteye Bağışladım" Şeklindeki Belge Mülkiyeti Geçiren Yasal Bir Tasarruf İşlemi Olmadığı )
Y14.HDE. 2008/3598ADİ YAZILI TEMLİK ( Dava Dışı Yüklenicinin Adi Yazılı Sözleşmeyle 1/2 Payı Davacıya Temlik Ettiği İddia Edilmiş İse de Bu Sözleşmede Bağımsız Bölümün Temlik Edildiğine Dair Bir Beyan Olmadığı - Yüklenicinin Yaptığı Temlik İşlemine Dayanamayacağı )
Y15.HDE. 2006/5967ADİ YAZILI VE ŞİFAHİ SÖZLEŞMENİN GEÇERSİZLİĞİNİ İLERİ SÜRME ( Kat Karşılığı İnşaat Sözleşmesinin Resmi Şeklide Yapılması Gereği - İnşaatın Tamalanıp Bitirilmesi ve Tarafların Edimlerini Önemli Ölçüde Yerine Getirdiği Halde Resmi Şekle Uyulmadığını İleri Sürülmesinin Korunamayacağı )
Y5.HDE. 1984/8611ADİ ZAMANAŞIMI
Y7.HDE. 1979/10036ADİ ZAMANAŞIMI
Y5.CDE. 1981/138ADİ ZİMMET ( Kayıtları Tahrif ve Tagyir Etmek Gerçek Olmayan Belgeler Düzenlemek ibraz Etmek Suretiyle Hile ve Hud'a Yoluna Başvurmanın Adi Zimmet Suçunu Oluşturup Oluşturmadığının Tespit Edilmesinin Gerekmesi )
YCGKE. 1996/5-249ADİ ZİMMET ( Sanığın Görevi Nedeniyle Kendisinde Olan Eşyaları Üçüncü Kişilere Yarar Sağlamak Amacıyla Onlara Teslim Etmesi )
Y7.CDE. 2001/13607ADİ ZİMMET ( Tediye Fişindeki Sanık Banka Görevlisinin Attığı Sahte İmzanın İlk Bakışta Anlaşılabilmesi Durumunda Eylemin Adi Zimmet Suçunu Oluşturması )
Y2.CDE. 2011/26258"ADİ" SÖZCÜĞÜYLE YAPILAN HAKARET (Katılanın Tüm Aşamalarda Sanığın Kendisine "Vicdansız Adi Muayenehaneye Gitseydik Yani Para İle Olsaydı Böyle Olmazdı" Şeklindeki Beyanında ve İddianamede Yer Alan ve Hakaret Oluşturan "Adi" Sözcüğüne Dair Gerekçeli Kararda Tüm Kanıtlar ve İddianamedeki Hakaret İddiaları Değerlendirilip Sonuca Göre Karar Verileceği)
Y4.HDE. 1997/8009ADİL OLMA ( Hakimin Özel Halleri Gözönünde Tutarak Manevi Zarar Adı Altında Karar Altına Alacağı Para Tutarının Adalete Uygun Olmasının Gerekmesi )
Y18.HDE. 2013/9612ADİL VE HAKKANİYETE UYGUN BİR KAMULAŞTIRMA ( Taşınmaz Malikinin Eline Geçecek Bedelin Kamulaştırılanın Değerine Uygun Olup Olmadığının Gözetilmesi Gerektiği )
Y18.HDE. 2006/6760ADİL VE HAKKANİYETE UYGUN KAMULAŞTIRMA BEDELİ TESPİTİ ( Yetkisinin Hakime Ait Olduğu - Hakim Yetkisini Kullanırken Objektif Davranması Farklı Bedellerden Birini Hükme Esas Alırken Dayanaklarını Gerekçeleriyle Birlikte Göstermesi Gereği )
Y9.HDE. 2009/19305ADİL YARGILAMA ( Kararın Gerekçeli Olma Zarureti - Yargıcın Uyuşmazlık Konusu Olan Olay Hakkında Tüm Kanıtları Toplaması Tartışması Bu Kanıtlardan Hangilerine Değer Vermediğinin Nedeni Hangilerini Üstün Tuttuğunun Dayanaklarını Değerlendirdikten Sonra Bir Sonuca Varması Gerektiği )
Y9.HDE. 2009/10000ADİL YARGILAMA HAKKININ İHLALİ ( Kararın Temyizi İçin Oldukça Yüksek Miktarda Olan Karar ve Temyiz Harcının Yatırılmasının İstenmesi ve Verilen Sürede Yatırılmaması Üzerine Kanun Yoluna Başvuru Hakkının Ortadan Kaldırılması Halinde )
Y6.CDE. 2010/12917ADİL YARGILAMA İLKESİ ( Hükmün Açıklanmasına Karar Verilebilmesi İçin Öncelikle Ceza Yargılamasının ‘Vasıtasızlık' ‘Aleniyetlik' ve ‘Sözlülük' İlkeleri Gereği Duruşma Açılarak Sanığın Hakkında Yapılan Yargılamadan Haberdar Edilmesi Gerektiği )
Y14.CDE. 2012/11784ADİL YARGILAMAYI ETKİLEMEYE TEŞEBBÜS ( Emniyet Müdürü Vekili Olan Sanığın Eyleminin Mahkemece Tartışılması Gereği )
Y4.CDE. 2011/5488ADİL YARGILAMAYI ETKİLEMEYE TEŞEBBÜS ( Polis Memuru Olan Sanıkların Adli Kolluk Görev ve Yetkilerine Sahip Olduğu/Müştekinin Şikayetçi Olduğunu Öğrendiklerinde "16 Yaşındasın Git Babanla Konuş Sonra Şikayetçi Olursan İfadeni Alırız" Dedikleri - Müştekinin Babasının " Eğer Kızımın Kızlığı Bozulduysa Şikayetçiyim" Dediği Halde Hiçbir İşlem Yapmadıkları/Eylemin Görevi Kötüye Kullanma ve Adil Yargılamayı Etkilemeye Teşebbüs Hükümleri Kapsamında Değerlendirilmesi Gerektiği )
Y11.HDE. 2003/7508ADİL YARGILANMA ( Dava Konusu Olayda Davacı Tarafa İmtiyazlı Pay Sahiplerine Karşı Ayrı Bir Dava Açma Hakkı Tanınmasının Gerekli Olması )
Y9.HDE. 2007/37338ADİL YARGILANMA ( İşçilik Alacakları - Hakim Olay Hakkında Tüm Kanıtları Toplayıp Tartışması Bu Kanıtlardan Hangilerine Değer Vermediğinin Nedeni Hangilerini Üstün Tuttuğunun Dayanaklarını Değerlendirdikten Sonra Bir Sonuca Varması Gerektiği )
Y9.HDE. 2008/20517ADİL YARGILANMA ( Kıdem Tazminatı - Maddi Olgularla Hüküm Arasında Bağlantı Kurulabilmesi Gerektiği )
Y4.CDE. 2008/864ADİL YARGILANMA ( Yargılamanın Yenilenmesi Talebi - Olaya Tamamen Yabancı Bir Hakimin Talebi İncelemesi Gerektiği )
Y13.CDE. 2012/14553ADİL YARGILANMA ( Yaşı Küçük Sanığa Zorunlu Müdafii Atandığı - Düzenli Mali Gelirleri Bulunmadığı Anlaşılan Sanıklara Yargılama Gideri Olarak Yükletilmesine Karar Verilmesinin Adil Yargılanma Hükümlerine Aykırı Olduğu )
Y1.HDE. 2013/11883ADİL YARGILANMA (Taraf Teşkilinin Sağlanmasının İlkesinin Bir Gereği Olduğu - Elatmanın Önlenmesi ve Ecrimisil Davası)
Y8.CDE. 2013/5397ADİL YARGILANMA HAKKI ( 6136 S. Yasaya Muhalefet - Görevlinin Müdahalesi Adil Yargılama Hakkını İhlal Edici Nitelikte Olduğu Takdirde Sanığın Suçu İşlediğini Gösteren Diğer Delillerin Mahkumiyete Yeterli Olup Olmadığı Suçun Nasıl İşlendiği Suç Eşyasının Nerede ve Nasıl Bulunduğunun Değerlendirileceği )
Y14.CDE. 2013/6321ADİL YARGILANMA HAKKI ( Ağır Ceza Mahkemesinin Karşılıklı Yetksizlik Kararı Olmadığından Bahisle Yetkili Savcılığın Belirlenmesi Talebinin Reddine Karar Verdiği - Yetkili Savcılığı Belirlemesi Gereği )
Y9.CDE. 2006/5836ADİL YARGILANMA HAKKI ( AİHM'nin Saptadığı İhlallerin Sonuçlarını Etkin Biçimde Ortadan Kaldıracak Yeni Bir Adil Yargılamanın Yapılması Amacıyla Yargılamanın Yenilenmesi İstemi Yerinde Olduğu )
Y6.CDE. 2012/6243ADİL YARGILANMA HAKKI ( Avukatlık Ücretinin Mali Geliri Bulunmadığı Anlaşılan Sanığa Yargılama Gideri Olarak Yükletilmesine Karar Verilmesinin Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesinde Düzenlenen Adil Yargılanma Hakkına İlişkin Düzenlemeye Aykırı Olduğu )
YCGKE. 2011/7-305ADİL YARGILANMA HAKKI ( Bandrolsüz Müzik ve Film Cd'si Satmak/846 S.K.'da Yapılan Kanun Değişikliği İle Suç Tipinin Yeniden Düzenlendiği - Öncelikle Yargıtay Özel Dairesince Bu Durumun Değerlendirileceği )
YCGKE. 2009/2-53ADİL YARGILANMA HAKKI ( Bu Hakkın Kapsamına Yeni Bir Yorum Getiren Sözleşmeye ve Yasalara Açıkça Aykırılık Oluşturduğundan Belirtilen Durumun 5271 S. Yasanın 40. Md. Uyarınca Eski Hale Getirme Nedeni Sayılması Gerektiğinde Duraksama Bulunmadığı )
Y23.HDE. 2012/1078ADİL YARGILANMA HAKKI ( Çıkma Payı Alacağı İstemi - Davalı Vekilinin Yokluğunda Duruşma Yapılarak Hüküm Kurulmasının Adil Yargılanma ve Savunma Haklarının İhlali Niteliğinde Olduğu )
Y14.CDE. 2012/2829ADİL YARGILANMA HAKKI ( Çocuğun Cinsel İstismarı - İlk Kararı Veren Heyetin Olayla İlgili Kanaatinin Oluştuğu/Adil Yargılama Hakkının Bir Uzantısı Olarak Farklı Bir Heyetin Yargılamanın Yenilenmesi Talebini İncelemesi Gereği )
Y19.HDE. 2006/2957ADİL YARGILANMA HAKKI ( Dava Dosyasının Duruşma Gün ve Saatinden Önce Ele Alınarak Hüküm Kurulması Savunma Hakkının Kısıtlanması Niteliğinde Olması Nedeniyle Bu Hakka Aykırılık Teşkil Ettiği )
Y23.HDE. 2012/1685ADİL YARGILANMA HAKKI ( Davalıya Geçerli Bir Dava Dilekçesi Tebliğinin Olmadığı/Bu Durumun Hukuki Dinlenilme Hakkına ve Adil Yargılanma Hakkına Aykırılık Oluşturulacağı - Tapu İptali ve Tescil )
Y22.HDE. 2013/17442ADİL YARGILANMA HAKKI ( Gerekçeli Karar Hakkının da Adil Yargılanma Kapsamında Değerlendirildiği/Ulaşılan Sonucun Belirtilerek Gerekçelendirilmediği - Sadece Bilirkişi Raporunun Yeterli Görüldüğünün İfade Edildiği/Usulüne Uygun Gerekçeli Karar Bulunmadığı )
Y16.HDE. 2010/28ADİL YARGILANMA HAKKI ( Gözönünde Bulundurularak Sanığın Tespit Edilecek Adresine Duruşma Gününün Usulüne Uygun Olarak Tebliği Gerektiği - Ticareti Usulüne Aykırı Terk Suçu )
Y11.HDE. 2013/2641ADİL YARGILANMA HAKKI ( Hak Arama Özgürlüğünün Uygulamaya Yönelik Uzantısı Niteliğinde Olduğu - Taraflar Dinlenmeden İddia ve Savunmalarını Beyan Etmeleri İçin Davet Edilmeden Hüküm Kurulması Savunma Hakkının Kısıtlanması Niteliğinde Olduğu )
YCGKE. 2009/3-107ADİL YARGILANMA HAKKI ( Hakaret ve Kasten Yaralama - Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığınca Düzenlenen Tebliğnamenin Sanık Müdafiine Tebliğ Edilmesi Gereği )
Y14.HDE. 2005/9711ADİL YARGILANMA HAKKI ( Herkes Meşru Vasıta ve Yollardan Faydalanmak Suretiyle Yargı Mercileri Önünde Davacı veya Davalı Olarak İddia ve Savunma İle Adil Yargılanma Hakkına Sahip Olduğu )
Y13.HDE. 2012/9248ADİL YARGILANMA HAKKI ( Hukuki Dinlenilme Hakkının 3 Unsuru - Tarafların Yargılama Konusunda Bilgilenme Hakkı Yargılamayla İlgili Açıklama ve İspat Hakkı Bu Açıklamaların Mahkemece Dikkate Alınıp Değerlendirilmesi Yükümlülüğü Olduğu )
Y6.HDE. 2012/5149ADİL YARGILANMA HAKKI ( Hukuki Dinlenilme Hakkının Adil Yargılama Hakkının En Önemli Unsuru Olduğu - Ortaklığın Giderilmesi Davasında Mirasçı Olduğunu İleri Süren Kişinin Müdahalliğine Karar Verileceği )
Y12.HDE. 2014/19718ADİL YARGILANMA HAKKI ( İhalenin Feshi Talebi/Tarafların Yargılama İle İlgili Bilgi Sahibi Olma Açıklama ve İspat Hakkı Bulunduğu - Bu Hakkın Adil Yargılanma İlkesinin En Önemli Unsuru Olduğu/Mahkemenin Dava Dilekçesini ve Duruşma Gününü Taraflara Kendiliğinden Tebliğ Edip Taraf Teşkilini Sağlaması Gerektiği )
Y9.HDE. 2012/26425ADİL YARGILANMA HAKKI ( Kanuni Bağımsız ve Tarafsız Bir Mahkeme Tarafından Makul Süre İçinde Hakkaniyete Uygun Yargılanma ve Hukukî Dinlenilme Haklarını Kapsadığı/Davalı Tanıkları Dinlenilmeksizin ve Davalının Mazareti Hakkında Yokluğunda Karar Verilmesinin Hukuki Dinlenilme Hakkını İhlal Ettiği - İşçilik Alacakları Davası )
Y1.CDE. 2006/6229ADİL YARGILANMA HAKKI ( Kasten Öldürmeye Tam Derecede Teşebbüs - Sanık Müdafiine Makul Bir Süre Tanınmaması/Bozma Nedeni )
Y22.HDE. 2013/12507ADİL YARGILANMA HAKKI ( Mahkeme Kararında Tarafların İddia ve Savunmalarının Özetinin Anlaştıkları ve Anlaşamadıkları Hususların Delillerin Tartışılmasının ve Değerlendirilmesinin Hukuki Sebeplerin Bulunması Gerektiği - Kararların Denetiminin Yapılabilmesi İçin Gerekçeli Olması Gerektiği )
Y9.CDE. 2011/10473ADİL YARGILANMA HAKKI ( Mahkeme Kararının Gerekçeli Olmasının Adil Yargılanma Hakkının Bir Parçası Olduğu - Kanun Yoluna Başvurabilme Hakkını Etkin Bir Şekilde Kullanabilmenin Ön Koşulu Olduğu )
Y3.HDE. 2012/11707ADİL YARGILANMA HAKKI ( Ödünç İddiasına Dayalı Alacak/Kişinin Kendisinden Habersiz Yargılama Yapılarak Karar Verilemeyeceği - Taraflar Yargılamayla İlgili Açıklamada Bulunma ve Bu Çerçevede İddia ve Savunmalarını İleri Sürme ve İspat Etme Hakkına Sahip Olduğu )
Y10.HDE. 2009/988ADİL YARGILANMA HAKKI ( Rücuan Tazminat Davası - Duruşma Gününden Önce Hüküm Dosyanın Ele Alınarak Kurulamayacağı/Bozma Sonrasında Davalı Kat Malikleri Kuruluna Bozma İlamı ve Duruşma Gününün Tebliğ Edileceği )
YHGKE. 2013/4-688ADİL YARGILANMA HAKKI ( Sabit Görülen Vakıalarla Bunlardan Çıkarılan Sonuç ve Hukuki Sebeplerin Gösterilmesi Gereği )
YCGKE. 2009/6-57ADİL YARGILANMA HAKKI ( Sanığa Zorunlu Müdafii Atandığı Ancak Sanığın Haberdar Olmadığı/Öğrenme Üzerine Temyiz Başvurusunun Kabul Edileceği - Hükmün Müdafii Yanında Sanığın Kendisine de Tebliğ Edileceği )
YCGKE. 2009/6-16ADİL YARGILANMA HAKKI ( Sanığın Kendisine Müdafii Atandığından Haberi Olmadan Öğrenme Üzerine Süresinden Sonra Temyiz Talebinde Bulunduğu - Talebin Kabul Edilerek Dosyanın İnceleneceği )
Y6.CDE. 2012/5492ADİL YARGILANMA HAKKI ( Sanığın Mali Gelirinin Bulunmadığı - Zorunlu Savunman Görevlendirilmesi Sebebiyle Savunmana Ödenen Avukatlık Ücretinin Sanığa Yükletilmemesi Gerektiği )
YCGKE. 2006/6-204ADİL YARGILANMA HAKKI ( Sanığın Yeni Adres Bildirerek Yapılacak Tebligatların Belirtilen Adrese Gönderilmesi Talebinde Bulunmasına Rağmen Tebliğnamenin Sanığın Önceki Adresine Koşulları Oluşmadığı Halde Tebligat Kanununun 35. Maddesine Göre Tebliği Yasaya Aykırı Olduğu )
YCGKE. 2005/7-166ADİL YARGILANMA HAKKI ( Sanık Hakkında Düzenlenen Tebliğnamenin Tebliğ Edilmemesi - Bozma Nedeni )
YCGKE. 2010/6-130ADİL YARGILANMA HAKKI ( Savunma Hakkı İle İlgili Bulunan Hüküm Buyurucu Nitelikte Olup Uyulması Zorunlu Olduğu )
Y1.HDE. 2013/22323ADİL YARGILANMA HAKKI ( Taraf Teşkilinin Sağlanması Anayasanın 90/Son Md. Delaletiyle AİHS'nin 6. Md. Hükmü Uyarınca Adil Yargılanma Hakkının da Bir Gereği Olduğu - Dava Dilekçesi Usulüne Uygun Tebliğ Edilmeyerek Davalının Savunma Hakkını Kullanamadığı )
Y1.HDE. 2013/1348ADİL YARGILANMA HAKKI ( Taraf Teşkilinin Sağlanmasının Adil Yargılanma Hakkının Gereği Olduğu - Dava Dilekçesinin Usulüne Uygun Tebliğ Edilmediği ve Davalının Savunma Hakkını Kullanamadığı/Taraf Teşkili Sağlanacağı )
YCGKE. 2008/9-195ADİL YARGILANMA HAKKI ( Tebliğnamenin Tebliği İle Amaçlanan Tebliğnamedeki Görüşlerden Haberdar Edilme Ve Karşı Görüşlerini Bildirme Olanağı İlgililere Tanınması Gerektiği )
Y16.HDE. 2012/2224ADİL YARGILANMA HAKKI ( Ticareti Terk Suçu - Duruşma Davetiyesinin Sanığın Terk Ettiği Bildirilen Adresine Tebligat Kanunu Md. 35'e Göre Tebliğ Edildiği/ Sanığın Eline Ulaşamayacağı )
YHGKE. 2011/11-554ADİL YARGILANMA HAKKI ( Usulsüz Tebligat - Taraf Teşkili Sağlanmadan Yargılama Yapılmasının Bu Hakkı İhlal Edeceğinin Gözetileceği )
Y16.HDE. 2013/1276ADİL YARGILANMA HAKKI ( Yargı Merciileri Önünde Davacı ve Davalı Olarak İddia ve Savunma Haklarının Güvence Altına Alınması ve Tarafların Usul Hükümlerine Riayet Etmediklerinin Denetimi İçin Her Dosyaya Değişik Duruşma Saat Verileceği )
Y14.CDE. 2013/11851ADİL YARGILANMA HAKKI ( Yargılamanın Yenilenmesi Talebi - Adil Yargılama Hakkının Bir Uzantısı Olarak Farklı Bir Heyetin Yargılamanın Yenilenmesi Talebini İncelemesi Gereği )
Y5.CDE. 2011/7298ADİL YARGILANMA HAKKI ( Yargılamanın Yenilenmesi Talebini Farklı Bir Hakimin İncelemesi Gereği - İlk Yargılamada Görev Alan Mahkeme Başkanının Yargılamanın Yenilenmesi Talebinin Reddine Dair Kararda Görev Almasının Adil Yargılanma Hakkına Aykırı Olduğu )
Y11.CDE. 2009/1947ADİL YARGILANMA HAKKI ( Yargıtay C. Başsavcılığınca Düzenlenen Tebliğname Hükmü Temyiz Etmeleri veya Aleyhlerine Sonuç Doğurabilecek Görüş İçermesi Halinde Sanık veya Müdafii İle Müdahil Şahsi Davacı veya Vekillerine Dairesince Tebliğ Olunacağı )
Y23.HDE. 2012/2778ADİL YARGILANMA HAKKI ( Yetersiz Gerekçe ile Hüküm Kurulmasının Hukuk Devleti İlkesi ile Hukuki Dinlenilme Hakkı ve Adil Yargılanma Hakkını İhlal Ettiği - Kooperatif Genel Kurulu Kararı İptali Davası )
Y16.HDE. 2012/1598ADİL YARGILANMA HAKKI (Aleni Yargılanma Prensibi İle Hukuki Dinlenilme Hakkı Duruşmaların Açık Yapılması Kadar Hükmün Açık Duruşmada Tefhimini ve Kararların Gerekçeli Olmasını Zorunlu Kıldığı - Kadastro Tespitinden Doğan Dava)
YHGKE. 2014/2-296ADİL YARGILANMA HAKKI (Davalı Vekilinin Görevden Çekilmesi/Vekillikten Çekilmeye İlişkin Dilekçenin Dava Dosyasında Yeraldığı - Yeni Vekile Usulüne Uygun Bozma Kararının Tebliğ Edilmesi Gereği/Hak Arama Özgürlüğü/Hukuki Dinlenme Hakkı)
YCGKE. 2011/13-250ADİL YARGILANMA HAKKI (Hırsızlık - Yargıtay Cumhuriyet Savcısı Olarak Tebliğname Düzenleyip Görüş Bildirdiği Olayda Özel Dairede İşin Müzakeresine Katılıp Oy Kullanamayacağı/Böyle Bir Kararın Yok Hükmünde Sayılacağı)
Y14.CDE. 2012/1926ADİL YARGILANMA HAKKI (Irz ve Namusa Tasaddide Bulunma - Hükmün Kapalı Duruşmada Açıklanmasının Duruşmanın Herkese Açıklığı İlkesine ve AİHS'nin 6/1. Maddesine Aykırı Olduğu)
Y4.CDE. 2010/21275ADİL YARGILANMA HAKKI (İftira Suçu - Suç Yükleme Niteliğine Sahip Olmayan Belge Hukuken İddianame Sayılamayacağından Usulüne Uygun Açılmamış Bir Davada Hüküm Kurulmasının Adil Yargılanma İlkesine Aykırılık Teşkil Edeceği )
Y3.HDE. 2012/5839ADİL YARGILANMA HAKKI (Tarafların Yargılanmada Yeralmaları ve Yargılamadan Tam Olarak Bilgi Sahibi Olmaları Gereği - Yargılamada Tarafların Açıklama Hakkı ve İspat Hakları/Usulsüz Tebliğat Nedeniyle Davalının Haklarını Kullanamadığı )
Y3.CDE. 2004/7232ADİL YARGILANMA HAKKI İLKESİ ( Tercüman İçin Yapılan Yargılama Giderlerinin Sanıktan Tahsiline Karar Verilmesinin Aykırı Olduğu )
YCGKE. 2007/9-181ADİL YARGILANMA HAKKI VE SAVUNMA HAKKI ( Yargıtay C. Başsavcılığı'nca Düzenlenen Tebliğnamenin Hükmü Temyiz Etmeleri veya Aleyhlerine Sonuç Doğurabilecek Görüş İçermesi Halinde Sanık veya Müdafii İle Şahsi Davacı veya Vekillerine Tebliğinin Zorunlu Olduğu )
YHGKE. 2003/7-438ADİL YARGILANMA HAKKINA AYKIRILIK ( Davacının Kendisini Bağlamayan ve İkrar Olarak Kabul Edilemeyen Bir Beyanı Gerekçe Yapılarak Savunma İmkanı Verilmeden Davanın Görülebilme İmkanının Olmadığı Gerekçesiyle Reddi )
YCGKE. 2007/3-9ADİL YARGILANMA HAKKINA AYKIRILIK ( Yasa Yoluna Başvuru Süresi ve Şeklinin Gösterilmemesi - - Eski Hale Getirme Nedeni Sayılması Gerektiği ) )
Y2.HDE. 2004/11405ADİL YARGILANMA HAKKININ İHLALİ ( Davacının Gösterdiği Tanıklar İlk Oturumda Mahkemece Dinlendiği Halde Davalıya Delil Gösterme Fırsatı Tanınmadan İlk Oturumda Davanın Sonuçlandırılması )
Y4.CDE. 2010/27631ADİL YARGILANMA HAKKININ İHLALİ ( Terörle Mücadele Şube Müdürü Olan Sanığın Kasten Öldürme Olayından Sonra 18 Yaşından Küçük Şüpheliye Soru Sorduğu/Görüntülerini Kameraya Aldırdığı - İcrai Davranışla Görevi Kötüye Kullanma Suçunun Oluştuğu )
Y19.HDE. 2013/18660ADİL YARGILANMA HAKKININ İHLALİ ( Yazılı Yargılama Usulüne Tabi Davada Davalı Vekilinin Yetki İlk İtirazını Havi Cevap Dilekçesi Davacıya Tebliğ Edilmeden Dosya Üzerinden Karar Verilmiş Olması Davacının Savunma Hakkının ve Hukuki Dinlenilme Hakkının Açıklama Yapma ve İspat Hakkının Dolayısı İle AİHS Md. 6'da Düzenlenen Adil Yargılanma Hakkının İhlali Niteliğinde Bulunduğu )
YCGKE. 2011/10-182ADİL YARGILANMA HAKKININ KAPSAMI ( Uyuşturucu Madde Ticareti Yapmak - Sanığın Kovuşturma ve Soruşturma Aşamasında Türkçe'yi Bildiğini Beyan Ettiği ve Bu Hususun Tespit Edildiği/Daha Sonra Türkçe Bilmediğini İddia Ederek Tercümandan Yararlanamayacağı )
Y6.CDE. 2014/7077ADİL YARGILANMA İLKESİ ( Yağma/Sanık İçin Zorunlu Savunman Atandığı - Yargılama Giderlerinin Mali Geliri Bulunmayan Sanığa Yükletilemeyeceği )
Y2.HDE. 2010/11672ADİL YARGILANMA VE HUKUKİ DİNLENİLME HAKKI ( Boşanma Davaları Birleştirilse Dahi Tarafların Her Dava İçin Ayrı Delil ve Tanık Listesi İbraz Edebileceği - Davalı Davacı Kocanın Kendi Açtığı Dava İçin Gösterdiği Tanıkların Dinleneceği )
Y23.HDE. 2012/1788ADİL YARGILANMA VE HUKUKİ DİNLENİLME HAKKI (Dava Tarihleri Arasında Hükümlü Olan Davalıya Vasi Atanıp Atanmadığı Araştırılmaksızın Dava Dilekçesinin Davalının Ev Adresine Tebliğ Edilmesinin Doğru Olmadığı - Davalının Yokluğunda Hüküm Kurulamayacağı )
Y12.HDE. 2012/3702ADİL YARGILANMA VE HUKUKİ DİNLENME HAKKI ( Borçlu Tarafından İleri Sürülen İtiraz Sebeplerinin Gerekçede Tek Tek Sonuca Bağlanacağı - İtiraz Sebeplerinin Tek Tek Tartışılacağı/Sonucuna Göre Karar Verilmesi Gereği/İcra Emrinin İptali Davası )
Y4.HDE. 2013/13931ADİL YARGILMAYI ETKİLEMEYE TEŞEBBÜS ( Basın Yoluyla Kişilik Haklarına Saldırı Nedeniyle Manevi Tazminat Davası - Güncelliği Bulunan Bir Olayın Habere Konu Edilmesinde Hukuka Aykırılık Olmadığı )
Y9.HDE. 2007/7999ADİSYON KAYBI ( İşe İade Talebinde Bulunan İşçinin Diğer İşçilere Oranla Fazla Adisyon Kaybettiği - Aynı Eylem Nedeni İle Diğer İşçilerin Sözleşmelerinin Feshedilmediği/Bunun Feshi Geçersiz Kılmasında Gerekçe Gösterilemeyeceği )
Y1.CDE. 1996/4243ADİYEN DARP ( Seken Kurşunla Kırılan Oto Camının Sanığın Hedeflemediği Bir Şahsı Yaralaması )
Y12.HDE. 2005/649ADİYEN DÜZENLENEN KİRA SÖZLEŞMESİ ( Borçluya 35. Maddeye Göre Tebligat Yapılması Yasanın Açıklanan Hükmüne Aykırı Olduğu - İlanen Tebligat Yapılması Gerektiği )
YCGKE. 1986/4-588ADİYEN ETKİLİ EYLEM ( Kavganın Her Türlü Müstakil Müessir Fiilden Ayrı Bir Suç Olması )
YCGKE. 1973/332ADİYEN KATİL SUÇLARI ( Sebebin Acı ve Öfke Duygusu Olması )
Y2.CDE. 2003/18498ADİYEN MÜESSİR FİİL ( Sanıkların Elleriyle ve Diğer Sanığın İse Bıçakla Vurmak Suretiyle Müessir Fiilde Bulundukları - Müştekinin Hazırlık Soruşturması Aşamasında Şikayetçi Olmadığını Bildirmesi Karşısında Davanın Düşürülmesi Gerektiği )
Y2.CDE. 2004/20317ADİYEN SARHOŞLUK SUÇU ( Sanığın Umuma Açık Düğün Mahallinde Aldığı Alkolün Etkisiyle Taşıma Ruhsatlı Tabancasını Ateşlemek Suretiyle Halkın Rahat ve Huzurunu Bozması )
Y2.CDE. 1999/7777ADİYEN TEHDİT ( Sanığın Müştekiye “Dükkanı Başına Yıkarım” Sözleri - Takibinin Şikayete Bağlı Bulunduğu )
YCGKE. 1999/5-32ADİYEN ZİMMET
Y7.CDE. 2007/15441ADİYEN ZİMMET ( 5411 S. Yasaya Göre Nitelikli Zimmet 4389 S. Yasaya Göre Adiyen Zimmet Suçunu Oluşturacağı Gibi Ödemede Söz Konusu Olmadığına Göre 4389 S. Yasa da Adiyen Zimmet Suçunu Düzenleyen Para Cezası Öngörülmediğinden 4389 S. Y'nın Sanık Lehine Olduğu )
YCGKE. 1990/5-53ADİYEN ZİMMET ( Hile ve Hud'anın Kolayca Anlaşılması )
Y5.CDE. 1990/1281ADİYEN ZİMMET ( Memurun Yetkili Olup Olmadığının Araştırılması )
Y4.CDE. 2002/410ADİYEN ZİMMET ( Polis Memuru Olan Sanığın Resmi Aracın Benzin Gereksinimi için Kendisine Teslim Olunan Akaryakıt Fişini Özel Aracının Akaryakıt Borcuna Karşılık Kullanması )
Y5.CDE. 1991/177ADİYEN ZİMMET ( Resmi Evrakta Sahtecilikten Farkı )
YCGKE. 1988/274ADİYEN ZİMMET ( Sanığın Makbuzun Dairede Kalan İkinci ve Üçüncü Kopyalarında ve Kayıtlarında Tahrifat Yapmamış Olması )
Y5.CDE. 1994/3656ADİYEN ZİMMET SUÇU ( Gişe Sorumlusu Sanığın Müşteriye Ödendiğinden Fazla Miktarda Tediye Fişi Düzenleyip İmzalatmasının Nitelikli Zimmet Olması )
Y5.CDE. 1989/5465ADİYEN ZİMMET SUÇU ( Tekel Sorumlu Ambar Memurunun Belge Düzenlemeden ve Kayıt da Yapmadan Depodan Mal Çıkarması )
Y6.HDE. 2011/12270ADLARI AYNI OLAN KİŞİLER ( Ortaklığın Giderilmesi - Tapu Paydaşı İle Mirasçılık Belgesinde Adı Geçenin ve Davalının Aynı Kişi Olup Olmadığı Üzerinde Durularak Davalının Nüfus Kaydı Celp Edilip Soyadının Ne Şekilde Kayıtlı Olduğunun Araştırılacağı )
Y10.HDE. 2006/7185ADLARINA SİGORTA PRİM TAHSİL EDİLEN SİGORTALILAR ( Prim Borcunun İptali - Çalışmaları Tespit Edildiği İçin Adlarına Sigorta Primi Tahsili Yoluna Gidilen Sigortalıların Hak Alanını İlgilendirdiğinden Anılan Kişilere Yöntemince Husumet Yöneltilmesi Gereği )
Y21.HDE. 2010/940ADLI TIP GENEL KURULU ( Sağlık Kurulu Raporunun SGK'yı Bağladığı - Diğer İlgiler Yönünden Bağlayıcılığının Olmadığı /Maluliyet Başlangıç Tarihi Hakkında Çelişki Halinde Adli Tıp Genel Kurulundan Rapor Alınacağı/İş Göremezlik Oranı)
Y3.CDE. 2004/12973ADLI TIP RAPORU RAPORU ( Yakınana İlişkin Grafilerin Dosya İçine Alınıp Tüm Rapor ve Grafiler İle Hasta Gözlem Belgelerinin İstanbul Adlı Tıp Kurumuna Gönderilerek İhtisas Dairesinden Rapor Alınıp Sonucuna Göre Sanığın Hukuki Durumunun Belirlenmesi Gerektiği )
YCGKE. 2007/8-143ADLİ / İDARİ PARA CEZASI ( Araçla Seyir Halinde İken Kurusıkı Tabanca İle Havaya Ateş Etme Şeklindeki Eylem Başkalarının Huzur ve Sükununu Bozma Niteliğinde Olduğu - İdari Para Cezasını Gerektirdiği )
YCGKE. 2008/12ADLİ / İDARİ YAPTIRIM ( Kaçakçılık - İster Adli Yaptırımı Gerektiren Suç İsterse İdari Yaptırımı Gerektiren Kabahat Oluştursun Her İki Halde de Kovuşturma Konusu Fiili Değerlendirme ve Takdir Yetkisinin Görevli Asliye Ceza Mahkemesine Ait Olduğu )
YCGKE. 2007/72ADLİ / İDARİ YAPTIRIMI GEREKTİREN SUÇ ( Bandrolsüz CD Satmak - Her İki Halde de Yargılama Yaparak Kovuşturma Konusu Fiili Değerlendirme ve Gerektirdiği Yaptırımı Belirleme Görevinin Adli Merciye Ait Olduğu )
Y14.HDE. 2007/1077ADLİ / İDARİ YARGI ( Tapu Sicilinin Düzeltilmesi İstemi - İdarece Yapılan veya Yaptırılan Bu İşlemler İdari Yargı Yerinde Dava Açılarak Bozulmadıkça Hukuki Varlıklarını Koruyacağı )
Y3.HDE. 2005/6514ADLİ / İDARİ YARGI ( Tespit Davası - İdari Bir İşleme Konu Olabilecek veya İdari Bir Kararın Alınmasına Esas Tutulacak Konularda Adli Yargıya Başvurulamayacağı )
Y4.HDE. 2005/791ADLİ / İDARİ YARGI YOLU ( Trafik Kazasında Yaralanma - Karayolları Trafik Yasası Kamu Kurumlarına Ait Araçlarla Özel Kişilere Ait Araçlar Arasında Sorumluluk Yönünden Bir Ayrım Yapmadığından Adli Yargının Görevli Olduğu )
YİBGKE. 1954/6ADLİ ANLAŞMANIN YÜRÜRLÜĞÜ ( Almanya İle Yapılan Anlaşmanın Yürürlüğüne Kadar Alman Gerçek ve Tüzel Kişilere Ait Davalara Bakılamaması )
Y11.HDE. 2005/13431ADLİ ARA VERME ( 15 Günlük Temyiz Süresinin Bu Süre İçinde Bitmesi Halinde 7 Günlük Uzatma Halinin Uygulanmasının Mümkün Olduğu )
Y8.CDE. 2001/11392ADLİ ARA VERME ( 6136 Sayılı Yasaya Aykırılık Suçu Yanında İşlenen Bu Suça İlişkin Davanın 3005 Sayılı Yasaya Göre Yürütülmesinin Olanaksız Bulunması )
Y6.HDE. 2010/2603ADLİ ARA VERME ( Gerek Uygulamada Gerekse Öğretide Tahliye Davalarının Acele Davalardan Olduğu - Adli Tatilde Görülen Davalar Arasında Tahliye Davaları da Sayıldığı )
Y8.HDE. 2002/5588ADLİ ARA VERME ( Görevsizlik Kararının Kesinleşmesi Tarihinden İtibaren Davacının On Gün İçinde Yeniden Dilekçe Vermek veya Yeniden Çağrı Kağıdı Tebliğ Ettirmesi Gereği - Bu Sürenin Adli Araverme İçersinde de İşleyeceği )
Y17.HDE. 2005/12710ADLİ ARA VERME ( Kadastro Mahkemesinin Adli Ara Vermeye Tabi Olmadığı Hükme Bağlandığına Göre Temyiz Süresinin Adli Ara Vermede de İşleyeceği - Genel Kadastro Sonucunda Oluşan Tapu Kayıtlarının İptali ve Tescil )
Y18.HDE. 2005/8919ADLİ ARA VERME ( Kamulaştırma Yasasından Doğan Davalarda Basit Yargılama Usulü Uygulanacağı ve Adli Ara Vermede de Bakılacağı )
Y11.HDE. 2004/13095ADLİ ARA VERME ( Kooperatifler Kanunundan Doğan Davalarda Basit Yargılama Usulünün Uygulandığı - Bu Nedenle Söz Konusu Davalara Adli Ara Vermede de Bakılacağı )
Y11.HDE. 2004/12426ADLİ ARA VERME ( Kooperatifler Kanunu'ndan Doğan Hukuk Davalarında Basit Muhakeme Usulünün Uygulanması Gerektiği - Davaya Adli Aravermede de Bakılacağı )
Y11.HDE. 2007/14300ADLİ ARA VERME ( Kooperatifler Kanunu'ndan Kaynaklanan Davaların Basit Yargılama Usulüne Tabi Tutulacağından Davanın Adli Ara Vermede de Görüleceği - Verilen Kararlara Ait Temyiz Süreleri Adli Tatilde de İşleyeceği )
Y19.HDE. 2005/3202ADLİ ARA VERME ( Menfi Tesbit Davası - Dava Dilekçesinin Tebliğ Edilmiş Olmasına Adli Ara Vermeden Sonra Uzayan Yedi Günün de Geçirilmesinden Sonra Yetki İtirazı İleri Sürüldüğüne Göre Davanın Esasının İncelenmesi Gerektiği )
Y5.HDE. 2007/13733ADLİ ARA VERME ( Muhtesat Bedelinin Tespiti - Kamulaştırma Kanunu'ndan Doğan Davalara Basit Yargılama Usulünün Uygulanacağı ve HUMK'nun 176. Maddesinin 11. Bendi Kapsamında Olan Bu Davalara Adli Ara Vermede de Bakılacağı )
Y11.HDE. 2004/12097ADLİ ARA VERME ( Rücu Davasının Adli Tatilde Görülmesi Gereken Davalardan Olmaması )
Y6.CDE. 2004/11158ADLİ ARA VERME ( Sanıkların TCK Md. 339'a Göre Cezalandırılmaları İstemi - Sanıkların Tutuklu Olmadığı ve Haklarındaki Dava Adli Ara Vermede Görülmesi Gereken Acele İşlerden Olmadığı )
Y15.HDE. 2003/1563ADLİ ARA VERME ( Tasarrufun İptali Davası HUMK.nun 176/11. Maddesi Uyarınca Adli Ara Vermede Bakılabilecek İşlerden Olduğu )
Y17.HDE. 2010/9383ADLİ ARA VERME ( Yargıtay İlamının 9.8.2010 Günü Tebliğ Edildiği Karar Düzeltme Dilekçesinin 7.9.2010 Tarihinde Verildiği/Tasarrufun İptali Davasının Basit Yargılama Usulüne Tabi Olduğu - Süreler İşlemeye Devam Ettiğinden 15 Günlük Sürenin Dolduğu )
Y11.HDE. 2004/14712ADLİ ARA VERME ( Yasal Sürelerin İşlemesi - Kooperatifler Kanunu'nda Düzenlenen Hususlardan Doğan Davaların Basit Yargılama Usulüne Tabi Olduğu )
Y7.CDE. 2002/19398ADLİ ARA VERME ( Yasal Zorunluluk Bulunmadığ Halde Duruşma Açılarak Hüküm Kurulmasının Hatalı Olduğu )
Y17.HDE. 2005/11660ADLİ ARA VERME / ADLİ TATİL ( Kadastro Mahkemesinin Adli Ara Vermeye Tabi Olmadığı Hükme Bağlandığına Göre Temyiz Süresinin Adli Ara Vermede de İşleyeceği )
Y15.HDE. 2003/5238ADLİ ARA VERMEDE BAKILABİLECEK İŞLER ( Tasarrufun İptali Davaları - Basit Yargılama Usulüne Tabi Olduğu/Süre Geçirildikten Sonra Verilen Temyiz Dilekçesinin Reddi Gereği )
Y11.HDE. 2001/9143ADLİ ARA VERMEDE BAKILACAK DAVA VE İŞLER ( Basit Yargılama Usulüne Bağlı Tutulan Dava ve İşlere Adli Ara Vermede Bakılabilmesi )
Y15.HDE. 2003/75ADLİ ARA VERMEDE BAKILACAK İŞLER ( Tasarrufun İptali Davaları Adli Ara Vermede Bakılabilecek İşlerden Olduğu - Temyize İlişkin Sürenin Adli Ara Vermede de İşleyeceği )
Y11.HDE. 1974/712ADLİ ARA VERMEDE BAKILMAYAN DAVALAR ( Mahkemeler İçin Zorlayıcı Olmasına Rağmen Taraflar ve Diğer İlgililer İçin İsteğe Bağlı Olması )
Y4.HDE. 2011/14426ADLİ ARA VERMEDE YAPILAN TEBLİGAT ( Temyiz Süresinin Bitmesinin Adli Ara Vermeye Rastlamaması Karşısında HUMK. Md. 177 Hükmünün Uygulanamayacağı )
Y7.CDE. 2013/5178ADLİ ARAMA ( Nedenini Oluşturan Fiil Belli Olmayıp Arama İçin Makul Şüpheyi Haklı Kılan Unsurlar Bulunmadığı - Bu Şekilde Bir Numaralı İş Yerinden Başlayıp Yirmi Beş Numaralı İş Yerinde Biten Adli Arama Yapılmasına İzin Verilmesinin İsabetsiz Olduğu/Korsan Kitap Satma Suçu )
Y11.HDE. 2001/7448ADLİ ARAVERMEDE GÖRÜLECEK İŞLER ( Basit Yargılama Usulüne Tabi İşler-Ticaret Şirketleri Ortaklarının Şirketle veya Birbirleriyle Olan İlişkilerinden Doğan Davalar )
YCGKE. 1998/11-134ADLİ ARAVERMEDE TUTUKSUZ DAVAYA BAKILMASI ( Ceza İşlerini Gören Makam ve Mahkemelerin Adli Tatile Duruşma Koymasının Yanlış Olması )
Y9.HDE. 2007/30197ADLİ BELGE İNCELEMESİ ( Davacı İşçinin İstifa Dilekçesi Altındaki Yazıya ve İmzaya İtiraz Ettiği - İki Bilirkişi Raporu Arasında Çelişki Bulunduğu/Öncelikle Çelişkinin Giderilmesi Gerektiği )
Y5.CDE. 2005/18237ADLİ BELGE İNCELEMESİ ( İhaleye Fesat Karıştırma - Teklif Mektuplarındaki Yazıların Firma Yetkililerinin Eli Mahsulü Olup Olmadığının Araştırılacağı )
Y10.CDE. 2005/15059ADLİ BELGE İNCELEMESİ ( Karşılıksız Çek Keşide Etmek - Fotokopisine Göre Sanığın Parafı Olmaksızın Keşide Tarihinin Değiştirilmiş Görünümde Olduğu/Aslının ve İbraz Anında Alınan Onaylı Örneğinin Getirtilerek Bilirkişi İncelemesi Yaptırılacağı )
Y11.CDE. 2012/773ADLİ BELGE İNCELEMESİ ( Resmi Belgede Sahtecilik/Sanığın Haberi Olmadığını Beyan Ettiği - Sanığın Alınacak İmza ve Yazı Örnekleri Üzerinde Bilirkişi İncelemesi Yaptırılıp Araç Muayene İşlemi Üzerindeki İmza ve Yazıların Kimin Eli Ürünü Olduğunun Tespit Edileceği )
Y1.HDE. 2012/13298ADLİ BELGE İNCELEMESİ ( Tapu İptali ve Tescil Davasında Davalı Karşı Davacı Vekilince İki Adet Mutabakat Belgesi Sunulduğu - Adli Belge İncelemesi Yapılacağı )
Y4.CDE. 2005/12646ADLİ BELGE İNCELEMESİ ( Tehdit - Mektuplardaki Yazıların Sanıkların Eli Ürünü Olup Olmadığının Adli Tıp Kurumu'ndan Sorulması Gerektiği/Sorulmadan Beraat Kararı Verilemeyeceği )
YCGKE. 2012/6-1487ADLİ BELGE İNCELEMESİ ( Yağma/Kişiyi Hürriyetinden Yoksun Kılma - Başka Yağma Suçu Sebebiyle Yakalanan Suç Ortağına Yazıldığı Belirtilerek Dosyaya Sunulan Yazının Sanık Tarafından Kabul Edilmediği/Adli Belge İncelemesi Yapılacağı )
Y7.CDE. 2008/3454ADLİ BELGE İNCELEMESİ ( Zimmet/Sanığın Müşterilerin Bilgisi Dışında Banka Hesaplarında Değişik Tarihlerde Sahte Tediye Fişleriyle Zimmetine Geçirdiği - Tediye Fişleri İle İlgili Adli Belge İncelemesi Yaptırılacağı )
YHGKE. 2013/6-650ADLİ BELGELERİN İNCELENMESİ (Adli Tıp Kurumu Fizik İhtisas Dairesi Adli Belge İnceleme Şubesine Ait Raporun Yeterli Olmadığı - Başka Bir Uzman Bilirkişi Heyetinden Rapor Alınması Gerektiği/Ziynet Eşyası Bedelinin Tahsili İstemi)
Y4.HDE. 1986/4898ADLİ BİR HİZMETİN GÖRÜLMESİ SIRASINDA İŞLENEN HAKSIZ FİİL ( Devletin Sorumluluğunun Olması )
Y6.CDE. 2003/16076ADLİ EMANET ( Kayıtlı Suça Konu Üzerinde Ekleme ve Değişiklik Yapıldığı İddia Edilen Tüm Belgelerin Asıllarının Dosya İçerisine Konulmamasının Bozmayı Gerektirdiği )
Y2.CDE. 2001/26103ADLİ EMANET ( Olayda Kullanılan Kayıtlı Bıçak Hakkında Zamanaşımı Sonuna Kadar Mahkemesinden Karar Alınmasının Mümkün Olması )
Y7.CDE. 2013/15826ADLİ EMANET SIRASINDA KAYITLI KAÇAK EŞYA ( Hakkında Mahallinde Her Zaman Bir Karar Verilebileceği )
Y4.HDE. 1999/929ADLİ EMANETE ALINAN ARAÇTA MUHAFAZA ALTINDAYKEN MEYDANA GELEN HASAR ( İdare Aleyhine Açılan Tazminat Davasında Görevli Yargı Yolu )
Y12.CDE. 2013/10672ADLİ EMANETE ALINAN EŞYA ( Bir Karar Verilmesi Gerektiği - Verileri Hukuka Aykırı Olarak Ele Geçirmek )
YHGKE. 2007/4-259ADLİ EMANETE ALINAN PARA ( Aidiyetinin Tespiti veya Teslimi İçin Hukuk Mahkemesinde Dava Açılamayacağı - Söz Konusu Paranın Kime Ait Olduğunun Ceza Yargılaması Sonunda Anlaşılacağı )
YHGKE. 2012/12-80ADLİ EMANETE ALINAN SENET ( C. Savcılığınca Hazırlık Soruşturmasına Konu Edilmesi Nedeniyle - Alacaklının Senedin Tasdikli Fotokopisini İcra Dairesine Sunmak Suretiyle Takip Yapmasına Engel Olmadığı )
Y6.CDE. 2008/14516ADLİ EMANETE ALINAN ŞİŞ ( Suçta Kullanıldığı veya Kendiliğinden Suç Oluşturduğuna İlişkin Kanıtlar Gösterilmeden İmhasına Karar Verilmesinin Hatalı Olduğu )
Y4.CDE. 2001/8670ADLİ EMANETTE KAYITLI AV TÜFEĞİNE İLİŞKİN RUHSAT SÜRESİNİN SON BULMASI ( Tüfeğin Ruhsatı Yenileninceye Kadar Kolluğa Teslimi Yerine Zoralımına Karar Verilememesi )
Y1.CDE. 2013/2659ADLİ EMANETTE KAYITLI BULUNAN EMANET EŞYA (Bu Eşyalar Hakkında Karar Verilmemesi Hukuka Aykırı Olduğu)
Y8.CDE. 2012/9423ADLİ EMANETTE KAYITLI EŞYA ( Adli Emanette Kayıtlı Eşyaların Akıbeti Hakkında Bir Karar Verilmesi Gereği )
Y6.CDE. 2010/20410ADLİ EMANETTE KAYITLI EŞYA ( Eşya Hakkında Karar Verilmesi Gereği - Nitelikli Hırsızlık )
Y8.CDE. 2006/6012ADLİ EMANETTE KAYITLI FOTOĞRAFIN DELİL OLARAK SUNULMASI ( Olay Yerinde Çekildiği Belirtilen ve Sanığın Evinde Zaptedilen Adli Emanette Kayıtlı Fotoğraf Dosyaya Delil Olarak Konulup İncelenmesi Gerektiği - Hürriyeti Tahdit )
Y8.CDE. 2000/22107ADLİ EMANETTE KAYITLI SİLAHLARIN SATILMASI ( 6136 Sayılı Yasaya Aykırılık Suçunun Oluşması )
Y4.CDE. 2007/12775ADLİ EMANETTE KAYITLI SUÇ ALETİ ( Müsadare İstemi Hususunda Bir Karar Verilmemesinin Hatalı Olduğu )
YCGKE. 1997/57ADLİ GÖREV ( Cezaevindeki Tutukluların Çıkardığı İsyanı Bastırmak İçin Orada Bulunan Görevlilerin Eylemlerinin Adli Görevle İlgili Olması )
Y4.CDE. 2002/8748ADLİ GÖREV ( Jandarma Astsubayı Olan Sanığın Tutuklama Müzekkeresini Yerine Getirmesinin Onun Adli Görevinden Olması )
Y4.CDE. 2002/6592ADLİ GÖREV ( Kavgada Yaralanan Kişinin Tedavi İçin Hastaneye Getirilmesi - Sağlık Memurunun Durumu Kolluk Görevlilerine Bildirmesi Gereği )
YCGKE. 1975/203ADLİ GÖREV ( Köy Muhtarının Orman Yasasındaki Görevleri Adli Nitelikte Olması Nedeniyle Haklarındaki Kovuşturmanın Genel Hükümlere Göre Yürütülmesi )
Y6.CDE. 2002/13759ADLİ GÖREV ( Noterlik Tarafından Gönderilen Azilnamenin Adli Tebligat Sayılmayacağından Tebliğ İşleminin de Adli Görev Olarak Sayılmaması )
Y2.CDE. 2002/23355ADLİ GÖREVDEN ÇEKİNMEK SUÇU ( Bilirkişilik Görevinden İmtina Etmek - Doğrudan Doğruya Zarar Görmeyenlerin Davaya Katılma Hakları Bulunmadığı )
Y4.CDE. 1975/4334ADLİ GÖREVİ İHMAL ( Bilirkişilerin Ceza Yasasının Uygulanmasında Memur Sayılmamaları Nedeniyle Görevi İhmalden Ceza Verilememesi )
Y4.CDE. 2006/8379ADLİ GÖREVİ İHMAL ( C.Savcısının Evrakları İşlemsiz Bırakması - Kamu Davasının Açılması İçin Yeterli Delil Değil Yeterli Şüphenin Aranacağı )
YCGKE. 1989/YYB-158ADLİ GÖREVİ İHMAL ( Cumhuriyet Savcılığınca Doğrudan Takibatta Bulunulmasının Gerekmesi )
Y5.CDE. 2012/7527ADLİ GÖREVİ İHMAL (Şirket Yetkilisi Sanığın Hukuk Mahkemesince Yazılan Müzekkerelere Cevap Vermemesi/Kamu Görevlisi Olmadığından Bu Suçun Oluşmayacağı - Eylemin Emre Aykırı Davranış Niteliğinde Bulunduğu/İdari Para Cezası İle Cezalandırılması Gerektiği)
Y4.CDE. 2006/8658ADLİ GÖREVİ İHMAL SUÇU ( Kamu Görevlileri İle Cumhuriyet Savcılarının Sözlü ve Yazılı İstem ve Emirlerini Yapmakta Yetkilerini Kötüye Kullanma veya İhmalleri Görülen Kolluk Amir ve Memurları Hakkında Cumhuriyet Savcılarınca Doğrudan Doğruya Soruşturma Yapılacağı )
YCGKE. 2006/4-129ADLİ GÖREVİ İHMAL SUÇU ( Memuriyet Görevini İfa Esnasında Görevine İlişkin Olarak Kamu Adına Kovuşturmayı Gerektiren Suçun İşlendiğini Öğrendiği Halde İlgili Daireye Bildirimde İhmal veya Gecikmede Bulunulması Halinde Oluştuğu )
Y4.CDE. 2006/10499ADLİ GÖREVİ KÖTÜYE KULLANMAK ( Emniyet Müdürlüğü Nezdinde Görev Yapan Sanık - En Üst Dereceli Amirin Talimatı İle Mahkemeye Sevki Gereken Kişiyi Polis Derneği'ne Bağış Karşılığı Sevketmediği )
YCGKE. 1989/158ADLİ GÖREVİN İHMALİ ( Askerlik Şubesi Memurlarının Jandarmanın Adli Soruşturma Kapsamındaki Talimatına Aykırı Davranması-Görev )
Y6.CDE. 2009/4250ADLİ GÜN CEZASININ PARA CEZASINA DÖNÜŞTÜRÜLMESİ ( Uygulanan Yasa Maddesinin Karar Yerinde Gösterileceği )
Y8.CDE. 2006/5743ADLİ GÜN PARA CEZASININ FAZLA TAYİNİ ( Hürriyeti Bağlayıcı Cezanın Asgari Hadden Verilmesi - Adli Gün Para Cezasının da Alt Sınırdan Verilmesi Gerektiği )
Y4.CDE. 1997/10242ADLİ HEYETE HAKARET VE SÖVME ( Yayın Yoluyla - TCK. 268 /son Fıkrası Uygulanarak Eksik Ceza Belirlenemeyeceği )
Y4.CDE. 2007/7001ADLİ HEYETE SÖVME ( Haciz Sırasında Görevli Olan Avukata Sövme Eyleminin 765 S. TCY Md. 266/3'e Uyduğu )
Y4.CDE. 1996/7171ADLİ HEYETE SÖVMEK ( Adli Kurul Kavramının Açıklanması-Keşif-Hakim Avukat Mübaşir vb. )
Y19.HDE. 1997/4461ADLİ İDARİ VE ASKERİ KAZA MERCİLERİ TARAFINDAN TEBLİGAT ( Ve Diğer Adalet Daireleri Re'sen veya Talep Halinde İşin Mahiyetine Göre Dairelerinde Çalınan Memurlar Vasıtasıyla Tebligat Yapılmasına Karar Verebileceği )
YİBGKE. 1933/37ADLİ İHTİSAS MAHKEMESİ ( Sadece Kaçakçılık Davalarını Görmek Üzere Kurulan - Ağır Ceza Mahkemelerine Bağlılıklarının Olmaması )
YCGKE. 2004/7-189ADLİ İŞLEM NİTELİĞİ ( İdari İşlemin Denetimi Niteliğinde Olan İdari Para Cezasına İtirazın İncelenmesinde Adli Yargı Mercilerinin Yasayla Görevlendirilmesi - Yapılan İşleme Adli İşlem Niteliği Vermediği )
YHGKE. 2007/12-601ADLİ İŞLEM NİTELİĞİNDEKİ İCRA MÜDÜRLÜĞÜ İŞLEM VE KARARLARI ( Kendiliklerinden Dönerek Yeni Bir Karar Vermelerinin Mümkün Olmadığı - Şikayet Yoluna Başvurulacağı )
Y4.HDE. 2012/7891ADLİ İŞLEMLERİN BASIN YOLUYLA YAYILMASI (Manevi Tazminat - Jandarma Alay Komutanlığı Nezdinde Yapılan Soruşturmanın Tamamı İdari Görev Sırasında ve de Görevi Gereği Yapmış Olduğu İşlemlerden Olduğu/Dava Şartının Gerçekleşmediği)
Y6.CDE. 2003/9169ADLİ İŞLERE İLİŞKİN BELGE ( Kanıtlar Gösterilmeden TCK'nun 343.Maddesinin 2. Fıkrası ile Uygulama Yapılmasının Yasaya Aykırı Olduğu - Yalan Beyanda Bulunmak )
Y4.CDE. 2003/5891ADLİ KAMU GÖREVİ YAPAN KİŞİYİ TEHDİT ( Ceza Yasası Uygulamasında Memur Sayıldığı - TCY. 273. Maddesinin Uygulanma Olanağının Düşünülmesi Gereği )
Y10.CDE. 2014/1ADLİ KOLLUK GÖREVLİSİ ( Uyuşturucu Madde Ticareti - Örgüt Faaliyeti Çerçevesinde İşlenmediği İçin Görevlendirilen Kişilerin Gizli Soruşturmacı Olarak Kabul Edilemeyeceği/Statülerinin Adli Kolluk Görevlisi Olması Gereği )
Y11.CDE. 2008/13063ADLİ KONTROL ( Tututklama Sebeplerinin Birinin Varlığı Halinde Üst Sınırı Üç Yıl veya Daha Az Hapis Cezası Gerektiren Suç Sebebiyle Tutuklama Yerine Adli Kontrol Kararı Verilebileceği - Tutuklama İstemine Konu Suçun Cezasının Üst Sınırı Üç Yıldan Fazla Olduğundan Adli Kontrol Kararının Yasaya Aykırı Olduğu )
Y2.CDE. 2008/1572ADLİ KONTROL TEDBİRİNİN UYGULANMASI ( Kasten Yaralama - Verilen Tedbir Kararının İtiraza Tabi Olup 5271 Sayılı CMK Md. 264 Hükmü Dikkate Alınarak Sanık Yasal Süre İçerisinde Verilen Temyiz Dilekçesinin İtiraz Niteliğinde Olduğu )
Y5.CDE. 2009/4344ADLİ MAHKEME ASKERİ MAHKEME ( Askeri Lojmanlara Ait Su Tüketimi Nedeniyle Toplanan Paraların Zimmete Geçirilmesi Eyleminin Askeri Ceza Kanunu Kapsamında Olmadığı - Eylem Askeri Bir Hizmet Yaparken veya Vazifeden Ötürü Tevdi Edilmiş Bir Para Hakkında Olmadığından Adli Yargının Görevine Girdiği )
YCGKE. 1984/7-84ADLİ MAHKEMELERİN GÖREVİ ( Asker veya Sivillerin İşledikleri Kaçakçılık Suçlarına İlişkin Davalar )
YHGKE. 1985/4-88ADLİ MAHKEMELERİN GÖREVLİ OLMASI ( Tazminat Davalarında )
YHGKE. 1998/3-130ADLİ MAKAMLARA BAŞVURMA HAKKI ( Suç İsnadı veya İhbarının Manevi Tazminata Kaynaklık Etmesi )
Y11.HDE. 2001/10052ADLİ MERCİLERDE TEMSİL ( Tasfiye İşlerinde Amme İdaresini Temsil Eden Kişilerin Muhakemat Müdürü veya Hazine Avukatı Gibi Yetkililer Olması )
Y3.CDE. 2014/14160ADLİ MUAYENE RAPORU ( Sanığın Katılanın Yüzüne Tokat Attığını Kabul Ettiği - Sadece Adli Muayene Raporuna Göre Katılanın Vücudunda Darp ve Cebir İzi Bulunmaması ya da Kasten Yaralama Eylemi Eylemi Sonucunda Vücutta İz Kalmamasının Suçun Oluşmadığı Anlamına Gelmeyeceği )
Y11.HDE. 2006/4314ADLİ MUHABERATA UYGUN OLMAYAN SÖZLER ( “… Sorumluluğun Müvekkilime Yükletilmesi Hukuk ve Adalet Anlayışınızı Rencide Etmiyor ve Bu Haksızlık İçinize Siniyor İse Düzeltme İstemimizi Reddedin Aksi Halde Kararınızı Düzeltin” İfadesi )
Y1.HDE. 2010/1003ADLİ MÜZAHARET TALEBİ ( Karara Bağlanıp Harç Konusunun Halledilmesi ve Ondan Sonra Davacının Aldığı Borcu Ödeyip Ödemediğinin Yemin de Dahil Gösterilen Deliller Değerlendirilmek Suretiyle Açıkça Saptanması Gerektiği - İnançlı İşlemden Kaynaklanan Tapu İptali-Tescil )
Y21.HDE. 2002/1283ADLİ MÜZAHARET TALEBİ ( Sonuçlandırılmadan Islah Dilekçesinin Maktu Harca Tabi Olarak Kabulünün Usul ve Yasaya Aykırılığı )
Y2.HDE. 1995/926ADLİ MÜZAHARET TALEPLİ DAVANIN AÇILIŞ TARİHİ
Y7.HDE. 2005/3803ADLİ MÜZAHERET ( Davanın Adli Müzaherete Nail Kişilerden Olmadığı - Davacıya Noksan Harcı İkmal Etmesi İçin Yeniden Makul Sayılabilecek Kesin Bir Önel Verilmesi Gereği )
Y21.HDE. 2010/8636ADLİ MÜZAHERET ( İş Kazası Sonucu Maluliyetinden Doğan Tazminat Davasında Adli Müzaheretten Yararlanan Davacının Harç Ödemekten Bağışık Tutulacağı )
YHGKE. 2012/19-5ADLİ MÜZAHERET TALEBİ ( Reddine Dair Özel Daire'ce İlk Derece Mahkemesi Sıfatıyla Verilen Hükmün Kesin Olduğu - Kanun Yoluna Başvurulamayacağı )
YCGKE. 1987/154ADLİ NİTELİKTE GÖREV ( Orman İdaresi Memurlarının İfa Ettikleri Görev )
Y9.CDE. 2009/8701ADLİ OLAYLARDA VE KAZALARDA MEYDANA GELEN ÖLÜM OLAYI ( Nüfus Müdürlüklerine veya Genel Müdürlüğe Bildirme Yükümlülüğünün Cumhuriyet Savcılıklarına Ait Bulunduğu - Ölenin Kimliğinin Tespiti Davası )
YCGKE. 2011/7-314ADLİ PARA CEZA ( Sanığın Aracında Yakalanan Motorinin Gerek Piyasa Değerinin Gerekse Gümrüklenmiş Değerinin Fahiş Olmaması Göz Önüne Alındığında Verilebilecek Adli Para Cezası En Fazla Yakalanan Akaryakıtın Gümrüklenmiş Değerinin Altı Katı Olabileceği)
Y3.CDE. 2004/13270ADLİ PARA CEZALARI ( Hüküm Tarihinden Sonra Yürürlüğe Giren 5335 Sayılı Yasa 22 5083 Sayılı Yasa 2 TCY 2. Maddeleri Gereğince Yeni Türk Lirası Üzerinden Hesaplanması ve Hesaplamanın Her Aşamasında 1 YTL Nin Küsuratının Hesaplamadan Çıkarılması Gereği )
Y5.CDE. 2011/9907ADLİ PARA CEZALARI İÇİN MÜKERRİRLERE ÖZGÜ İNFAZ REJİMİ ÖNGÖRÜLMEDİĞİ (Mühür Bozma Suçundan Adli Para Cezasına Hükmolunan Sanık Hakkında Mükerrirlere Özgü İnfaz Rejiminin ve Cezanın İnfazından Sonra Denetimli Serbestlik Tedbirinin Uygulanamayacağı)
YCGKE. 2011/8-142ADLİ PARA CEZALARINA İLİŞKİN ERTELEME VE HÜKMÜN AÇIKLANMASININ GERİ BIRAKILMASI ( "Sanığın Başka Suçtan Tutuklu Olması" İfadesi Yasal Olmamakla Birlikte Yerel Mahkemece Erteleme ve Hükmün Açıklanmasının Geri Bırakılmasına Yer Olmadığına Karar Verilirken Kullanılan Diğer Gerekçeler İse Tamamen Yasal ve Yeterli Olduğu )
Y8.CDE. 2006/9848ADLİ PARA CEZALARININ İÇTİMA ETTİRİLMESİ ( Doğrudan Verilen Adli Para Cezası/Kısa Süreli Hapis Cezasından Dönüştürülen Para Cezası - İçtima Ettirilmemesi Gerektiği )
Y10.CDE. 2014/5113ADLİ PARA CEZALARININ İNFAZI ( Açık Ceza İnfaz Kurumuna Ayrılma Talebi - Adli Para Cezasının Hükümlü Tarafından Her Zaman Ödenebileceği ve Adli Para Cezalarının İnfazının Gerek Kanun Hükmü Gerekse Açık Ceza İnfaz Kurumlarına Ayrılma Yönetmeliğinin 5/1-C Md.si Hükmü Gözetildiğinde Açık Ceza İnfaz Kurumlarında Çekmesi Gerektiği )
Y8.CDE. 2006/9848ADLİ PARA CEZALARININ İNFAZI ( Kısa Süreli Hapis Cezasından Dönüştürülen Para Cezası İle Doğrudan Verilen Para Cezasının İçtima Ettirilemeyeceği - Farklı İnfaz Rejimine Tabi Olduklarının Gözönüne Alınması Gerektiği )
Y8.CDE. 2006/8602ADLİ PARA CEZALARININ İNFAZI ( Sanık Hakkında Hapis Cezasından Çevrilerek Tayin Olunan ve Doğrudan Tayin Edilen Adli Para Cezasının Toplanamayacağı - Ayrı Ayrı İnfazına Hükmedilmesi Gereği )
Y9.CDE. 2005/6586ADLİ PARA CEZALARININ İNFAZI ( Sendikalar Kanununa Aykırılık - Lehe Hüküm Uygulamasıyla Ağır Para Cezasının Adli Para Cezasına Dönüştüğünden Adli Para Cezasının İnfazı 6183 Sayılı Kanuna Göre Yapılacağı )
Y10.CDE. 2007/2770ADLİ PARA CEZALARININ ÖDENMEMESİ ( 765 S.K. Uyarınca Yerine Çektirilecek Hapis Cezasının 5 Yıldan Fazla Olması - Bozma Nedeni )
YCGKE. 2010/3-84ADLİ PARA CEZALARININ TEMYİZİ ( Kasten Yaralama - Kısa Süreli Hürriyeti Bağlayıcı Cezaya Seçenek Olarak veya 52. Madde Uyarınca Doğrudan Hükmedilen İki Milyar Lirayı Aşmayan Adli Para Cezalarına İlişkin Hükümlerin Temyiz Yeteneği Bulunmadığı )
Y8.CDE. 2010/11067ADLİ PARA CEZALARININ TOPLANAMAYACAĞI (Hapis Cezası Yanında Hükmolunan Adli Para Cezasının da Hapis Cezası Gibi Alt Sınırdan Tayin Edileceği - Cezaların İçtimai Olmadığından Adli Para Cezalarının Toplanamayacağı)
Y8.CDE. 2012/35189ADLİ PARA CEZALARININ TOPLANMASI ( Hapisten Çevrilen Para Cezası İle Doğrudan Verilen Para Cezası Toplanmak Suretiyle Taksitlendirilmelerine Karar Verilemeyeceği )
YCGKE. 2010/3-118ADLİ PARA CEZALARININ TOPLANMASI ( Orman Yasasına Aykırılık - Doğrudan Tayin Olunan Adli Para Cezası İle Özgürlüğü Bağlayıcı Cezadan Çevrilen Adli Para Cezasının Toplamının Temyiz Sınırında Nazara Alınacağı )
Y10.CDE. 2007/19883ADLİ PARA CEZASI ( 01.06.2005 Tarihinden Önce İşlenen Suçlar İçin de 2.000 YTL'yi Geçmeyen Adli Para Cezasına İlişkin Hükümlerin Kesin Olduğundan Temyiz Edilemeyeceği )
Y10.CDE. 2006/8630ADLİ PARA CEZASI ( 1 Haziran 2005 Tarihinden İtibaren Para Cezasının Alt Sınırı 450 Milyon Liraya Üst Sınırı 100 Milyar Liraya Çıkartıldığı )
Y4.CDE. 2006/9172ADLİ PARA CEZASI ( 100 YTL'nin Altındaki/Ödenmemesi Durumunda Hapis Cezasına Çevrilemeyeceği - Ancak 6183 Sayılı Yasa Hükümlerine Göre Tahsili Yoluna Gidilebileceği )
Y7.CDE. 2010/10788ADLİ PARA CEZASI ( 1072 Sayılı Kanuna Aykırılık - Hapis Cezasıyla Birlikte Adli Para Cezasının Yüz Günden Bin Güne Kadar Hükmedilmesi Gerektiği )
YCGKE. 2008/10-60ADLİ PARA CEZASI ( 3167 Sayılı Yasanın m. 16/1'de Düzenlenen İlk Kez Karşılıksız Çek Keşide Etmek Suçunun Yaptırımının Olduğu )
Y9.CDE. 2006/2166ADLİ PARA CEZASI ( 5 Günden Az 730 Günden Fazla Olamayacağı - Belirlenen Tam Gün Sayısının En Az 20 En Fazla 100 YTL Üzerinden Belirlenecek Miktar ile Çarpılması Sonucunda Tespit Edilmesi Gereği )
Y10.CDE. 2007/4750ADLİ PARA CEZASI ( 5 Yıl Hapis Cezasına Hükmedildikten Sonra 50 Gün Hapis Cezasına Hükmedilmesi - 50 Gün Adli Para Cezasına Hükmedilmesi Gerektiği )
Y4.CDE. 2007/6450ADLİ PARA CEZASI ( 5237 S. TCY'nın 58. Maddesinin 6. Fıkrasında Düzenlenen Mükerrirlere Özgü İnfaz Rejimi Uygulanamayacağından Seçimlik Cezalardan Adli Para Cezasının Tercih Edilebileceği )
Y5.CDE. 2008/1410ADLİ PARA CEZASI ( 5237 Sayılı Kanun Gereğince Hüküm Kurulup 765 Sayılı TCK'nu Uyarınca Verilen Cezanın Kazanılmış Hak Olduğundan Bahisle Önceki Adli Para Cezasının İnfazına Karar Verilmesinde İsabet Görülmediği )
Y11.CDE. 2006/3811ADLİ PARA CEZASI ( 5237 Sayılı TCK'nın 158/1-1 Md. Göre Uygulama Yapılırken Adli Para Cezasının Tayininde Bir Gün Karşılığının Anılan Yasa'nın 52. Md. Uyarınca Tayin Olunacak Miktar İle Çarpılarak Bulunması Gerektiği )
YCGKE. 2006/10-130ADLİ PARA CEZASI ( 5237 Sayılı Yasa İle Hüküm Kurulurken Adli Para Cezasına Esas Olan Temel Gün Süresi Takdir Kullanılarak 5 Gün Yerine 50 Gün Olarak Belirlendiğine Göre Uyarlama Yargılamasının Duruşma Açılarak Yapılması Gerektiği )
Y9.CDE. 2006/2804ADLİ PARA CEZASI ( 5252 Sayılı Kanunun 5. Maddesi Uyarınca Sanık Hakkında Verilmesi Gereği - Takibi Şikayete Bağlı Suç )
Y10.CDE. 2006/3883ADLİ PARA CEZASI ( 5252 Sayılı Kanunun 5/1. Maddesi Uyarınca Kanunlarda Öngörülen "Ağır Para" Cezalarının "Adli Para" Cezasına Dönüştürüldüğü - Kullanmak İçin Uyuşturucu Madde Bulundurmak )
Y4.CDE. 2005/13281ADLİ PARA CEZASI ( 5252 Sayılı Yasanın 5/1. Maddesi Gözetilmeden Adli Para Cezası Yerine Ağır Para Cezasına Hükmolunmasının Yasaya Aykırılığı )
Y16.HDE. 2006/4853ADLİ PARA CEZASI ( 5252 Sayılı Yasa'nın 7. Maddesine Göre Hafif Hapis Cezaları İdari Para Cezasına Dönüştürüldüğünden Adli Sicil Kanunu'na Göre İdari Para Cezaları Adli Sicile İşlenmeyeceği )
Y9.CDE. 2006/524ADLİ PARA CEZASI ( 5252 Sayılı Yasaya Göre Kanunlarda Öngörülen Ağır Para Cezalarının Adli Para Cezasına Dönüştürüldüğünün Nazara Alınması Gereği )
Y2.CDE. 2006/6109ADLİ PARA CEZASI ( 5275 Sayılı Yasa'nın 106 ve Geçici 1. Maddelerine Göre Ödenmeyen Adli Para Cezalarının Bir Günü Yüz Lira Üzerinden Hapse Çevrileceği )
Y8.CDE. 2012/16903ADLİ PARA CEZASI ( 6136 S.K.'ya Aykırılık - Hürriyetici Bağlayıcı Cezanın Alt Sınırdan Tayin Edildiği/Yanında Tayin Olunan Adli Para Cezasının Farklı Bir Gerekçe Gösterilmeden Alt Sınır Üzerinde Tayin Edilemeyeceği )
Y8.CDE. 2011/1399ADLİ PARA CEZASI ( 6136 S.K.'ya Aykırılık - Sanığın Aleyhine Olacak Şekilde Suç Tarihinde Yürülürkte Olmayan Gün Adli Para Cezasının Uygulanamayacağı )
Y8.CDE. 2012/20519ADLİ PARA CEZASI ( 6136 S.K.'ya Muhalefet - Hüküm Kurulurken Hapis Cezası Yanında Adli Para Cezasına Hükmedileceği )
Y1.CDE. 2009/8618ADLİ PARA CEZASI ( 6136 S.K'na Muhalefet Suçundan Sanığın Hapis Cezası Yanında Kanunun 13. Md.sinde Yapılan Değişiklik Dikkate Alınarak Temel Ceza Olarak 30 Gün Adli Para Cezasına Hükmedilmesinde İsabetsizlik Görülmediği )
Y8.CDE. 2006/5966ADLİ PARA CEZASI ( 6136 Sayılı Kanuna Aykırılık - Suç ve Karar Tarihindeki Düzenlemelere Göre Sanık Hakkında Hükmedilen Temel Adli Para Cezasının 450 Yeni Türk Lirasından Fazla Olamayacağı )
Y8.CDE. 2003/3734ADLİ PARA CEZASI ( 6136 Sayılı Yasanın 13/2. Madde ve Fıkrasının Hürriyeti Bağlayıcı Ceza İle Birlikte Adli Para Cezası da Öngördüğü Gözetilmeden Sanığın Sadece Hapis Cezasına Hükmedilemeyeceği )
YCGKE. 2009/2-43ADLİ PARA CEZASI ( 647 S.Y'nın 4. Md. Uygulanmak Suretiyle Tayin Edilen Sonuç Adli Para Cezasının Miktarına Bakılmaksızın Maddedeki "Bu Hükmün Uygulanması Kanun Yollarına Başvurmada Engel Teşkil Etmez" Düzenlemesi Uyarınca Temyiz Yeteneğinin Bulunduğu )
Y9.CDE. 2006/3307ADLİ PARA CEZASI ( 765 Sayılı TCK'nın 19. Maddesi Gözönünde Bulundurulduğunda 1.6.2005'te Yürürlüğe Giren 5252 Sayılı Kanunun 5. Maddesine Göre Her Bir Suç İçin Mahkemece Tayin Olunan Adli Para Cezasının Sanık Lehine Olduğu )
Y1.CDE. 2011/253ADLİ PARA CEZASI ( Adam Öldürmeye Teşebbüs Suçundan Hükümlünün Denetim Süresi İçinde Hırsızlık Suçu İşlediği/Adli Para Cezasına Mahkum Edildiği - Adli Para Cezasının Koşullu Salıverilmenin Geri Alınmasını Gerektirmediğinin Gözetileceği )
Y3.CDE. 2012/15272ADLİ PARA CEZASI ( Adli Para Cezaları Hakkında Mükerrirlere Özgü İnfaz Rejiminin Uygulanamayacağı )
Y5.CDE. 2012/2105ADLİ PARA CEZASI ( Adli Para Cezaları İçin Mükerrirlere Özgü Bir İnfaz Rejimi Öngörülmemesine Rağmen Sanık Hakkında Mükerrirlere Özgü İnfaz Rejiminin ve Cezanın İnfazından Sonra Denetimli Serbestlik Tedbirinin Uygulanmasına Karar Verilmesinin Hukuka Aykırı Olduğu - Mühür Bozma )
Y7.CDE. 2012/6133ADLİ PARA CEZASI ( Adli Para Cezası İle Hapis Cezasının Birlikte Verildiği Suçlarda Hapis Cezasını Mükerrirlere Özgü İnfaz Rejimine Göre Çektirilmesine Karar Verilmesi ve İnfazdan Sonra Denetimli Serbestlik Tedbirinin Uygulanacağının Belirtilmesiyle Yetinileceği )
Y3.CDE. 2012/31010ADLİ PARA CEZASI ( Adli Para Cezası Seçenek Yaptırımının Erteleme Hükmüne Göre Daha Lehe Olduğu - İddianamede Sanık Hakkında Seçenek Yaptırım Olan Adli Para Cezasının Uygulanmasının İstendiği/Ek Savunma Hakkı Verileceği )
Y3.CDE. 2012/15187ADLİ PARA CEZASI ( Adli Para Cezasına Hükmedildiğinde Tekerrür Hükümlerinin Uygulanamayacağı )
Y8.CDE. 2007/607ADLİ PARA CEZASI ( Adli Para Cezasına Hükmedilmesi - Mahkumiyet Kararında Mükerrirlere Özgü İnfaz Rejiminin ve Cezanın İnfazından Sonra Denetimli Serbestlik Tedbirinin Uygulanacağının Belirtilememesi Gerektiği )
Y3.CDE. 2011/36146ADLİ PARA CEZASI ( Adli Para Cezasına İlişkin Mahkûmiyet Hükmünün Kesin Nitelikte Olması Nedeniyle Tekerrüre Esas Alınamayacağı - Basit Yaralama )
Y9.CDE. 2013/6076ADLİ PARA CEZASI ( Adli Para Cezasına Mahkum Edilen Sanık Hakkında Hak Yoksunluğuna Hükmedilemeyeceği )
YCGKE. 2006/3-215ADLİ PARA CEZASI ( Adli Para Cezasını da Kapsar Biçimde Erteleme Kararı Verilmesini Hukuka Aykırı Olduğu )
Y2.CDE. 2012/25635ADLİ PARA CEZASI ( Adli Para Cezasının Gün Sayısının Alt Sınırının Gösterilmediği Hallerde Alt Sınırın Beş Gün Olduğu )
Y12.CDE. 2011/18060ADLİ PARA CEZASI ( Adli Para Cezasının Ödenmesi İçin Mehil Verilmesi ya da Taksitlendirilmesi Seçeneklerinden Birinin Tercih Edilmesiyle Yetinileceği - Taksirle Yaralama )
Y4.CDE. 2008/9167ADLİ PARA CEZASI ( Adli Sicil Belgesinde Yer Alan Önceki Hükümlülüğünün Adli Para Cezasına İlişkin Olması - Bu Nedenle Ertelemeye Yer Olmadığına Hükmolunmasının Yasaya Aykırılığı )
Y6.CDE. 2005/15542ADLİ PARA CEZASI ( Ağır Para Cezalarının Adli Para Cezasına Dönüştürüldüğünün Gözetilmesinin Zorunlu Olduğu )
Y4.CDE. 2006/2503ADLİ PARA CEZASI ( Ağır Para Cezalarının Dönüştürülmemesi - Bozma Nedeni )
Y10.CDE. 2007/15325ADLİ PARA CEZASI ( Ağır Para Cezası - Hükümden Sonra Yürürlüğe Giren Bakanlar Kurulu Kararı Uyarınca 1 TL'nin Küsuru Hesaba Katılmadan Belirlenmesinde ve Adli Para Cezasına Dönüştürülmesinde Zorunluluk Bulunduğu )
Y8.CDE. 2004/1052ADLİ PARA CEZASI ( Ağır Para Cezasının 5252 S.K. Md. 5/1 İle Adli Para Cezasına Dönüştürüldüğü - Tayin Edilirken Her Aşamada "Bir" Yeni Türk Lirası Küsurunun Atılması Zorunluluğu )
Y16.HDE. 2013/1892ADLİ PARA CEZASI ( Alacaklısını Zarara Sokmak Kasdiyle Mevcudunu Eksiltmek Suçunda Temel Gün Adli Para Cezasının 1 Gün Tayin Edildiği ve Bir Gün Karşılığı 20,00 TL Takdir Edildiği Halde Bu Miktarlar Çarpılmadan Bırakılmak Suretiyle 5237 S.K. Md.52'ye Muhalefet Edildiği )
Y13.CDE. 2011/34082ADLİ PARA CEZASI ( Anayasa Mahkemesi'nin 1412 S.K. Md.305/f.2-b.1 İptaline İlişkin Kararının Yürürlük Tarihi İle 5320 S.K.'ya Eklenen Geçici Md.2'nin Yürürlük Tarihi Arasında Tüm Adli Para Cezalarının Miktarına Bakılmaksızın Temyizi Kabil Olduğu )
Y10.CDE. 2011/21867ADLİ PARA CEZASI ( Artırım ve İndirim Maddeleri Uygulandıktan Sonra Sonuç Gün Para Cezasının Adli Para Cezasına Çevrileceği )
Y4.CDE. 2009/11574ADLİ PARA CEZASI ( Arttırım ve İndirimlerin Gün Üzerinden Yapılması Gereği - 365 Günlük Adli Para Cezasının Paraya Çevrilip Bu Miktar Üzerinden İndirim ve Arttırımların Yapılmasının Fazla Ceza Tayinine Neden Olduğu )
Y1.CDE. 2007/1096ADLİ PARA CEZASI ( Ateşli Silahlar Kanunu'na Aykırılık - Suç Tarihi İtibariyle Temel Para Cezasının 450 YTL'den Fazla Olamayacağı )
Y8.CDE. 2008/4963ADLİ PARA CEZASI ( Ateşli Silahlar Kanununa Muhalefet - Md. 13'e Aykırılık/Adli Para Cezasının En Az 450 TL Olacağının Gözönüne Alınacağı )
YCGKE. 2009/1-95ADLİ PARA CEZASI ( Ateşli Silahlar Kanununa Muhalefet/Sanığa Adli Para Cezası Verildiği - Koşulları Oluştuğundan Hükmün Açıklanmasının Geri Bırakılmasına Karar Verilmesi Gereği )
Y8.CDE. 2012/28216ADLİ PARA CEZASI ( Ateşli Silahlar ve Bıçaklar İle Diğer Aletler Hakkında Kanun'a Muhalefet - 6136 S. Yasanın 13/1. Md. ve Fıkrasında Hapis Cezasının Yanında Tayin Edilen Adli Para Cezasına Esas Alınan Birim Gün Sayısının 30 Günden Az Olmayacağı )
Y7.CDE. 2011/3515ADLİ PARA CEZASI ( Bandrol Yükümlülüğüne Aykırı Davranış - 5 İla 730 Gün Arasında Adli Para Cezasının Tayin Edilebileceği/Lehe Kanunun Belirlenmesi Gerektiği )
Y11.CDE. 2007/8741ADLİ PARA CEZASI ( Banka veya Kredi Kartlarının Kötüye Kullanılması - Belirlenecek Adli Para Cezasının Miktarı Suçtan Elde Edilen Haksız Menfaatin İki Katından Az Olamayacağı )
Y2.CDE. 2007/13400ADLİ PARA CEZASI ( Basit Tıbbi Müdahale İle Giderilebilecek Yaralama - 2 Ay 10 Gün Karşılığı Olan Seçimlik Para Cezasına Çevrilmesi Gerektiği )
Y3.CDE. 2012/11232ADLİ PARA CEZASI ( Basit Yaralama Suçunda Sanık Hakkında Hapis Cezasına Hükmedildiği - Adli Para Cezasından Bahsedilerek Hükümde Karışıklığa Sebebiyet Verilmesinin Hukuka Aykırı Olduğu )
Y12.CDE. 2012/25323ADLİ PARA CEZASI ( Başkaca Hak Mahrumiyeti İçermeyen 2000 TL'ye Kadar 2000 TL Dahil Adli Para Cezalarına İlişkin Mahkumiyet Hükümleri Halen Uygulanmakta Olan 1412 S. K.'nun 305. Md. Gereğince Kesin Nitelikte Olduğu )
Y11.CDE. 2010/17400ADLİ PARA CEZASI ( Başkasına Ait Banka Veya Kredi Kartının Kötüye Kullanılması - Hükmolunan Hapis Cezası Yanında Adli Para Cezası da Tayin Olunacağı )
Y11.CDE. 2006/8668ADLİ PARA CEZASI ( Belirlenecek Tam Gün Sayısı İle Bir Gün Karşılığı Olarak Takdir Edilen Miktarın Çarpılmak Suretiyle Hükmolunması Gerektiği - Dolandırıcılık )
Y2.CDE. 2008/31841ADLİ PARA CEZASI ( Belirlenirken Alt Sınırdan Uzaklaşmadığı ve Maddedeki Hapis Cezasının Alt Sınırı Dikkate Alınarak Hesaplandığı Belirtilerek Suç Tarihi İtibariyle Aynı Yasanın 52. Md. Uyarınca 5 Gün Adli Para Cezası Tayin Edilmesi Gerektiği )
Y3.CDE. 2011/12734ADLİ PARA CEZASI ( Belli Haklardan Yoksun Bırakılmasına Karar Verilebilmesi İçin Kişi Hakkında Hapis Cezasına Hükmedilmesi Gerektiği- Kasten Yaralama )
Y11.CDE. 2006/5972ADLİ PARA CEZASI ( Beş Günden Az ve Kanunda Aksine Hüküm Bulunmayan Hallerde Yediyüzotuz Günden Fazla Olmamak Üzere Belirlenen Tam Gün Sayısının Bir Gün Karşılığı Olarak Takdir Edilen Miktar ile Çarpılması Suretiyle Hesaplanan Meblağın Hükümlü Tarafından Devlet Hazinesine Ödenmesinden İbaret Olması )
Y4.CDE. 2007/8612ADLİ PARA CEZASI ( Beş Günden Az ve Kanunda Aksine Hüküm Bulunmayan Hallerde Yediyüzotuz Günden Fazla Olmamak Üzere Belirlenen Tam Gün Sayısının Bir Gün Karşılığı Olarak Takdir Edilen Miktar ile Çarpılması Suretiyle Hesaplanan Meblağın Hükümlü Tarafından Devlet Hazinesine Ödenmesinden İbaret Olması )
Y11.CDE. 2007/7255ADLİ PARA CEZASI ( Bir Tam Gün Karşılığı Tayin Edilen Cezanın Asgari Hadden Tayini ve Tekerrüre Esas Sabıkası Bulunan Sanık Hakkında Mükerirler Hakkındaki İnfaz Rejiminin Uygulanmasına Karar Verilmemesinin Doğru Görülmediği )
Y11.CDE. 2007/8608ADLİ PARA CEZASI ( Bulunan Miktar Suçtan Elde Olunan Haksız Menfaatin İki Katından Az İse Adli Para Cezası Asgari Bu Miktara Yükseltilerek Bu Miktar Üzerinden İndirimler Yapılarak Belirlenmesi Gerektiği )
Y11.CDE. 2007/5158ADLİ PARA CEZASI ( Bulunan Miktar Suçtan Elde Olunan Haksız Menfaatin İki Katından Az İse Adli Para Cezası Asgari Bu Miktara Yükseltilerek Bu Miktar Üzerinden Varsa İndirimler Yapılarak Sonuç Adli Para Cezasının Belirlenmesi Gerektiği )
Y15.CDE. 2011/25925ADLİ PARA CEZASI ( Cezanın Alt Sınırdan Tayin Edildiği - Yasal ve Yeterli Gerekçe Gösterilmeksizin Aynı Gerekçeyle Adli Para Cezası Tam Gün Sayısının Asgari Hadden Uzaklaşılarak Belirlenemeyeceği/Güveni Kötüye Kullanmak )
Y11.CDE. 2009/6640ADLİ PARA CEZASI ( Cezanın Doğrudan Para Olarak Tayin Edilemeyeceği )
Y7.CDE. 2006/4638ADLİ PARA CEZASI ( Cezanın İki Yıldan 5 Yıla Kadar Hapis Cezası Olarak Düzenlendiği ve Adli Para Cezasının Kaldırıldığı - Lehe Olan Hükmün Uygulanması İle Adli Para Cezasının Tayini Mümkün Görülmediği )
Y11.CDE. 2007/5850ADLİ PARA CEZASI ( Cezanın Kişiseleştirilmesi Sırasında Verilecek Para Cezalarının Arttırım ve İndirimlerinin Gün Olarak Belirlenen Miktar Üzerinden Yapılması Gerektiği )
Y2.CDE. 2008/20163ADLİ PARA CEZASI ( Cezası Ertelenmeyen Sanık Hakkında Seçenek Yaptırımlardan Adli Para Cezasının Tercih Edilmesi Durumunda Adli Para Cezasının Alt Sınırının 5 Gün Olması Karşısında 5237 S. TCK'nun 106/1. Fıkra 2. Cümlesinin Sanık Lehine Olacağı )
YCGKE. 2007/5-172ADLİ PARA CEZASI ( Cinsel Taciz - Seçimlik Cezalardan Özgürlüğü Bağlayıcı Cezanın Yaptırım Olarak Takdir Edilip Bu Özgürlüğü Bağlayıcı Cezanın Adli Para Cezasına Çevrilemeyeceği )
Y1.CDE. 2006/4718ADLİ PARA CEZASI ( CMK'nun 195. Maddesinde Suç Yalnız veya Birlikte Adli Para Cezasını veya Müsadereyi Gerektirmekte İse Sanık Gelmese Bile Duruşma Yapılabileceği )
Y10.CDE. 2009/13906ADLİ PARA CEZASI ( Çek Defterini Geri Vermemek - Sanığın Adli Para Cezası İle Cezalandırılması Yerine Aleyhine Olacak Şekilde Fazla Ceza Tayininin Hukuka Aykırı Olduğu )
Y7.CDE. 2010/12065ADLİ PARA CEZASI ( Diplomasız Olarak Diş Hekimliği Mesleğine İlişkin Birden Fazla Şahsa Muhtelif Zamanlarda Müdahalede Bulunmak - Günlüğü 20 TL'den Hesabıyla Paraya Çevrilerek Cezalandırılması Gerektiği )
Y15.CDE. 2011/11924ADLİ PARA CEZASI ( Doğrudan Haksız Menfaatin İki Katının Esas Alınarak İndirimlerin Bu Miktar Üzerinden Uygulanmasının Hukuka Aykırı Olduğu )
Y5.CDE. 2011/11704ADLİ PARA CEZASI ( Doğrudan Tayin ve Tespiti Gerektiği - Mühür Bozma Suçunda Seçimlik Ceza Öngörüldüğü/Hürriyeti Bağlayıcı Cezanın Sonradan Paraya Çevrilemeyeceği )
Y8.CDE. 2007/4584ADLİ PARA CEZASI ( Doğrudan Verilen ve Hapisten Çevrilen - Ödenmediğinde C. Savcısı ve Hükmü Veren Mahkemenin İnfaz İle İlgili Vereceği Kararlar ve Koşullu Salıverme Hükümlerinin Uygulanıp Uygulanamaması )
Y11.CDE. 2006/4872ADLİ PARA CEZASI ( Dolandırıcılık - Adli Para Cezasından Yapılacak Artırım ve İndirimlerin Gün Olarak Belirlenen Miktar Üzerinden Yapılacağı/Gün Olarak Tayin Olunan Miktarın Paraya Çevrilmesinden Sonra Artırım ve İndirimlerin Yapılmasıyla Fazla Adli Para Cezasına Hükmedilemeyeceği )
Y11.CDE. 2010/12872ADLİ PARA CEZASI ( Dolandırıcılık - Bulunan Tutarın Haksız Menfaatin İki Katından Az Olamayacağı )
Y15.CDE. 2013/10972ADLİ PARA CEZASI ( Dolandırıcılık - Hapis Cezası Yanında Adli Para Cezasına da Hükmolunacağı )
Y15.CDE. 2011/25610ADLİ PARA CEZASI ( Dolandırıcılık - Hapis Cezasının Alt Sınırdan Tayin Edildiği/Yasal ve Yeterli Gerekçe Gösterilmeden Aynı Gerekçeyle Adli Para Cezasına Esas Alınması Gereken Tam Gün Sayısının Alt Sınırdan Uzaklaşılarak Tayin Edilmesinin Hukuka Aykırı Olduğu )
Y15.CDE. 2011/67228ADLİ PARA CEZASI ( Dolandırıcılık - Suçtan Elde Edilen Haksız Menfaat Miktarının Belli Olması Karşısında Sonuç Gün Sayısı İle Bir Gün Karşılığı 20-100 TL Arasında Takdir Olunacak Miktarın Çarpılması Neticesinde Sonuç Adli Para Cezasının Belirleneceği )
Y2.CDE. 2012/28240ADLİ PARA CEZASI ( Dolandırıcılık Hükmünde Hapis Cezası Yanında Adli Para Cezası da Öngörüldüğü Halde Sanığın Yalnızca Hapis Cezasıyla Cezalandırılması Suretiyle Eksik Ceza Tayininin Hukuka Aykırı Olduğu )
YCGKE. 2013/15-729ADLİ PARA CEZASI ( Dolandırıcılık Suçu - Ulaşılan Sonuç Cezanın Suçtan Elde Edilen Menfaatin İki Katından Az Olması Durumunda Adli Para Cezasının TCK'nun 158. Md.sinin Birinci Fıkrasının Son Cümlesi Uyarınca Suçtan Elde Edilen Menfaatin İki Katına Çıkarılması Gerektiğinin Gözetilmemesinin Kanuna Aykırı Olduğu )
Y4.CDE. 2007/8414ADLİ PARA CEZASI ( Ertelemede Yargıca Ölçüt Olması Gereken "Geçmişteki Durumu ve Suç İşleme Hususundaki Eğilimleri Değerlendirilmeden Salt "Sabıkalı Oluşu" Göz Önüne Alınarak Yetersiz Gerekçeyle Erteleme Talebinin Reddine Karar Verilmesinin Yasaya Aykırı Olduğu )
Y3.CDE. 2007/9789ADLİ PARA CEZASI ( Erteli - TCK'da Aynen İnfazına Yönelik Herhangi Bir Düzenleme Bulunmadığının Gözetilmesi Gerektiği )
Y11.CDE. 2006/4682ADLİ PARA CEZASI ( Esas Alınacak Tam Gün Birim Sayısı Üzerinden Artırım ve İndirimler Yapıldıktan Sonra Belirlenen Sonuç Gün İle Bir Gün Karşılığı Takdir Edilen Miktarın Çarpılması Suretiyle Belirleneceği )
YCGKE. 2009/7-216ADLİ PARA CEZASI ( Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na Aykırılık - Sanık Hakkında Hükmedilen Adli Para Cezası Kesinlik Sınırı Altında Kaldığından Temyizi Kabil Olmadığının Dikkate Alınacağı )
Y5.CDE. 2007/2847ADLİ PARA CEZASI ( Fuhuş Suçu - 5237 S. TCK'nun 227/1. Maddesi Uyarınca Hapis Cezasının Yanında Adli Para Cezası Tayini Gerektiği )
Y14.CDE. 2012/4297ADLİ PARA CEZASI ( Fuhuş Suçu - Gün Para Cezası Adli Para Cezasına Çevrilirken Uygulama Maddesinin Gösterilmesi Gerektiği )
YCGKE. 2006/167ADLİ PARA CEZASI ( Gecikme Zammının Ceza Niteliğinde Olmadığı ve Uygulanamayacağı - Gecikme Zammının Gerek Kabahat Gerekse Suçlar Bakımından Öngörülen Ceza ve Tedbirler Arasında Sayılmadığı )
Y9.CDE. 2005/6346ADLİ PARA CEZASI ( Genel Tehlikeye Neden Olacak Biçimde Bina Yıkılması - Hükümden Sonra Yürürlüğe Giren Yasalar Dikkate Alınarak Tayin Olunan Ağır Para Cezasının Adli Para Cezasına Dönüştürülmesi Gerektiği )
YCGKE. 2010/4-231ADLİ PARA CEZASI ( Görevi İhmal - Sanıklar Hakkında Hükmolunan Sonuç Adli Para Cezasının Adli Para Cezasına Çevrilen Hapis Cezasından Kaynaklandığı/Hükmün Temyiz Yeteneğine Sahip Olduğunun Kabulünde Zorunluluk Bulunduğu )
YCGKE. 2006/4-232ADLİ PARA CEZASI ( Görevli Memura Sövme - Sanığın Lehine Olduğu Kabul Edilen 765 Sayılı TCY ve 647 Sayılı Yasanın 4. Maddeleri Uyarınca Adli Para Cezası İle Cezalandırılmasına ve Bu Cezanın da Takside Bağlanıp Ertelenmesinde Karar Verilmesinde İsabetsizlik Olmadığı )
Y4.CDE. 2008/13055ADLİ PARA CEZASI ( Görevliye Hakaret Eylemine İlişkin Olarak 5237 Sayılı TCY'nın 125/3-A Maddesinde Öngörülen Adli Para Cezasının 1 Yıldan Az Belirlenemeyeceğinin Gözetilmemesinin İsabetsizliği )
Y4.CDE. 2007/7334ADLİ PARA CEZASI ( Gün Olarak Belirleneceği - Artırma ve Eksiltmelerin de Gün Üzerinden Yapılacağı )
Y11.CDE. 2007/9394ADLİ PARA CEZASI ( Gün Olarak Belirleneceği - Çocuklar Hakkındaki Adli Para Cezaları Hapis Cezasına Çevrilemeyeceği )
Y15.CDE. 2011/15528ADLİ PARA CEZASI ( Güveni Kötüye Kullanma Suçu - Hapis Cezası Alt Sınırdan Tayin Edilmesine Rağmen Adli Para Cezasının Gerekçe Gösterilmeksizin Alt Sınırın Çok Üzerinde Tayin Edilmesinin Hatalı Olduğu )
Y2.CDE. 2013/25673ADLİ PARA CEZASI ( Güveni Kötüye Kullanma Suçunun Nitelikli Halinde Hapis Cezası Yanında Adli Para Cezasının Öngörüldüğünün Dikkate Alınacağı )
Y2.CDE. 2008/13784ADLİ PARA CEZASI ( Hakaret - Cezası Ertelenmeyen Sanık Hakkında Seçenek Yaptırımlardan Adli Para Cezasının Tercih Edilmesi Durumunda Adli Para Cezasının Alt Sınırının 5 Gün Olması Karşısında 5237 S. TCK'nun 125. Md. nin Sanık Lehine Olacağı )
Y3.CDE. 2011/23018ADLİ PARA CEZASI ( Hakaret Suçlarından Verilen Adli Para Cezasına Dair Mahkumiyet Hükümlerinin Miktar İtibariyle Verildiği Tarihte Kesin Olması Sebebiyle Tekerrüre Esas Alınmaması Gereği )
Y2.CDE. 2008/31414ADLİ PARA CEZASI ( Hakaret Suçunun Şikayete Bağlı Suçlardan Olduğu - 5237 S. TCK'nun 50/2. Md. Uyarınca Bu Cezanın Adli Para Cezasına Çevrilemeyeceği/Bu Suçlara İlişkin Takdiri İndirim Maddesinin Uygulanıp Uygulanmamasının Mahkemenin Takdirinde Olduğu )
Y8.CDE. 2012/10994ADLİ PARA CEZASI ( Hakkı Olmayan Yere Tecavüz - Hapis Cezası Alt Sınırdan Tayin Olunduğu Halde Aynı Gerekçe İle Adli Para Cezasına Esas Alınan Birim Gün Sayısının Alt Sınırdan Uzaklaşılarak Tayin Edilmesinin Hukuka Aykırı Olduğu )
Y8.CDE. 2013/908ADLİ PARA CEZASI ( Hakkı Olmayan Yere Tecavüz/Hapis Cezasının Alt Sınırdan Tayin Edildiği - Adli Para Cezasına Esas Alınan Birim Gün Sayısının Aynı Gerekçe İle Alt Sınırdan Uzaklaşılarak Tayin Edilmesinin Çelişki Oluşturduğu )
Y15.CDE. 2012/9534ADLİ PARA CEZASI ( Hapis Cezaları Alt Sınırdan Tayin Edildiği Halde Adli Para Cezaları Belirlenirken Yeterli ve Yasal Gerekçe Gösterilmeksizin Aynı Gerekçeyle Asgari Hadden Uzaklaşılamayacağı )
Y11.CDE. 2011/1917ADLİ PARA CEZASI ( Hapis Cezaları Suçun İşleniş Biçimleri Dikkate Alınarak Takdiren Asgari Hadden Tayin Olunduğu Halde Aynı Gerekçelerle Adli Para Cezalarının Birim Gün Sayısının Alt Sınırdan Uzaklaşılarak Gerekçede Çelişkiye Düşülmesinin Hukuka Aykırı Olduğu )
Y5.CDE. 2006/9514ADLİ PARA CEZASI ( Hapis Cezası İle Adli Para Cezasının Seçenek Olarak Öngörüldüğü Hallerde Hapis Cezasına Hükmedilmişse Bu Ceza Artık Adli Para Cezasına Çevrilemeyeceği Ancak Hapis Cezasının Adli Para Cezasına Çevrilmesi Halinde Bunun Sanık Lehine Kazanılmış Hak Oluşturacağı )
Y15.CDE. 2013/14207ADLİ PARA CEZASI ( Hapis Cezası İle Birlikte Adli Para Cezasına da Karar Verileceği - Hizmet Nedeniyle Güveni Kötüye Kullnamak )
Y2.CDE. 2006/863ADLİ PARA CEZASI ( Hapis Cezasının Adli Para Cezasına Çevrilmesi Esnasında Yasada Belirtilen Rakamların Üstüne Çıkılamaması )
Y15.CDE. 2012/9311ADLİ PARA CEZASI ( Hapis Cezasının Alt Sınırdan Tayin Edildiği - Adli Para Cezasının Yeterli ve Yasal Gerekçe Gösterilmeden Aynı Gerekçeye Dayanarak Tam Gün Sayısının Asgari Hadden Uzaklaşılması Suretiyle Sanığa Fazla Ceza Tayin Edilmesinin Hukuka Aykırı Olduğu )
Y15.CDE. 2011/67017ADLİ PARA CEZASI ( Hapis Cezasının Alt Sınırdan Tayini Halinde Mutlak Surette Adli Para Cezasının da Alt Sınırdan Tayini Gerektiği Yönünde Bir Zorunluluk Bulunmadığı Ancak Gerekçesinin Gösterileceği )
Y15.CDE. 2012/8966ADLİ PARA CEZASI ( Hapis Cezasının Alt Sınırdan Tayini Halinde Para Cezasının da Alt Sınırdan Tayini Yönünde Zorunluluk Bulunmadığı - Bu Durumun Gerekçelerinin Gösterilmesi ve Gerekçelerin Yasal Olması Dosya İçeriğiyle Örtüşmesi Gerektiği/Gerekçe Gösterilmeksizin Alt Sınırın Üzerinde Tayin Edilemeyeceği )
Y4.CDE. 2008/464ADLİ PARA CEZASI ( Hapis Cezasının Paraya Çevrilip Ertelenmemesi - Seçimlik Olarak Öngörülen Adli Para Cezasının Anılan Yasanın 52/1-2 Md. Gözetilerek Belirlenmesi Durumunda Sanık Lehine Bir Sonuç Doğurup Doğurmayacağının Yeniden Değerlendirilmesi Gerektiği )
Y6.CDE. 2008/7939ADLİ PARA CEZASI ( Hapisten Çevrilen - 106/4. Md. Hükmü Göz Ardı Edilerek Ödenmeyen Adli Para Cezasının Hapse Çevrilmesine Karar Verileceğinin Bildirilmesinin Bozmayı Gerektirdiği )
Y2.CDE. 2010/3612ADLİ PARA CEZASI ( Hapisten Çevrili Adli Para Cezaları Bakımından Temyiz Edilebilme Sınırı Getirilmesi Adil Yargılanma Hakkıyla Bağdaşmayacağı - Doğrudan Verilen Adli Para Cezasının İnfazının Durdurulmasına Karşı Yapılan İtirazın Kabulü Gerektiği )
Y5.CDE. 2007/1889ADLİ PARA CEZASI ( Hesaplanırken Artırım ve İndirimler Gün Üzerinden Yapılacağı - Belirlenen Sonuç Gün İle Kişinin Bir Gün Karşılığı Ödeyebileceği Miktarın Çarpılması Suretiyle Bulunacağı )
Y10.CDE. 2005/10433ADLİ PARA CEZASI ( Hesaplanırken Cezanın Belirlenmesi ve Bireyselleştirilmesine Yönelik Artırma ve İndirimler Gün Üzerinde Yapılacağı - Adli Para Cezası Belirlenen Sonuç Gün İle Kişinin Bir Gün Karşılığı Ödeyebileceği Miktarın Çarpılması Suretiyle Bulunacağı )
Y4.CDE. 2007/8631ADLİ PARA CEZASI ( Hesaplanırken Cezanın Belirlenmesi ve Bireyselleştirilmesine Yönelik Artırma ve İndirimler Gün Üzerinden Yapılacağı - Adli Para Cezası Belirlenen Sonuç Gün İle Kişinin Bir Gün Karşılığı Ödeyebileceği Miktarın Çarpılması Suretiyle Bulunacağı )
Y4.CDE. 2007/12031ADLİ PARA CEZASI ( Hesaplanırken Cezanın Belirlenmesi ve Bireyselleştirilmesine Yönelik Artırma ve İndirimlerin Adli Para Cezası Karşılığı Gün Üzerinden Yapılacağı ve Adli Para Cezasının Belirlenen Sonuç Gün İle Kişinin Bir Gün Karşılığı Ödeyebileceği Miktarın Çarpılması Suretiyle Bulunacağı )
Y2.CDE. 2006/7191ADLİ PARA CEZASI ( Hesaplanırken Cezanın Belirlenmesi ve Bireyselleştirilmesine Yönelik Artırma ve İndirimlerin Gün Üzerinden Yapılması Gerektiği - Silahla Kasten Yaralama )
Y11.CDE. 2006/4694ADLİ PARA CEZASI ( Hesaplanırken Cezanın Belirlenmesi ve Bireyselleştirilmesine Yönelik Arttırma ve İndirimlerin Belirlenen Tam Gün Sayısı Üzerinden Yapılarak Sonuç Gün İle Bir Gün Karşılığı Takdir Olunan Miktarın Çarpılması Gerektiği )
Y11.CDE. 2007/481ADLİ PARA CEZASI ( Hesaplanmasında Artırma ve İndirimin Belirlenen Tam Gün Sayısı Üzerinden Yapılması - Sonuç Gün İle Bir Gün Karşılığı Tayin Olunan YTL.nin Çarpılması Gerektiği )
Y2.CDE. 2012/18440ADLİ PARA CEZASI ( Hırsızlık - Para Cezasının Kesin Nitelikte Olması Nedeniyle Tekerrüre Esas Alınamayacağı )
Y13.CDE. 2012/1773ADLİ PARA CEZASI ( Hırsızlık Suçu Nedeniyle Verilen/Anayasa Md. 76'da Sayılan Suçlardan Olduğu - Adli Sicil Kaydından Çıkartılıp Arşiv Kaydına Alındığı/Arşiv Kaydının Silinemeyeceği )
Y13.CDE. 2012/1771ADLİ PARA CEZASI ( Hırsızlık Suçundan Hakkında Para Cezasına Hükmedilen Sanığın Cezasının Mükerrirlere Özgü İnfaz Rejimine Göre Çektirilmesine Karar Verilemeyeceğinin Gözetileceği )
YCGKE. 2009/6-87ADLİ PARA CEZASI ( Hırsızlık Suçundan Sanık Hakkında Hükmolunduğu - 765 S.K.'nın Lehe Olduğuna Karar Verilerek Ceza Verilmesinin Ardından 5237 S.K. Üzerinden Seçenek Yaptırım Uygulaması Yapılamayacağı/5237 S.K. Md. 50 Kapsamındaki Yaptırımların Temyizinin Kabil Olmadığı )
Y13.CDE. 2012/1768ADLİ PARA CEZASI ( Hırsızlık/Mala Zarar Vermek - 18 Yaşından Küçük Sanık Hakkında Verilen Kısa Süreli Hapis Cezalarının Para Cezasına Çevrileceği )
Y6.CDE. 2010/27472ADLİ PARA CEZASI ( Hırsızlık/Sanığın Suç Tarihinde 18 Yaşından Küçük Olduğu - Hükmün Açıklanmasının Geri Bırakılması Kararı Verildiği/Kasten Yaralama Suçu Nedeniyle Hükmün Açıklanmasından Önce Duruşmanın Taraflara Bildirilmesi Gerektiği )
Y11.CDE. 2009/4607ADLİ PARA CEZASI ( Hizmet Nedeniyle Güveni Kötüye Kullanmak - İnfaz Hükümlerinin Farklı Olduğu Gözetilmeden Doğrudan Hükmolunan Adli Para Cezası İle Hapisten Çevrilen Adli Para Cezasının Toplanması Suretiyle Hüküm Tesisinin İsabetsiz Olduğu )
Y2.CDE. 2006/10559ADLİ PARA CEZASI ( Hükmedildiği İçin Hükümlülük Kararında Mükerrirlere Özgü İnfaz Rejiminin ve Cezanın İnfazından Sonra Denetimlik Serbestlik Tedbirinin Uygulanacağının Belirtilemeyeceği )
Y2.CDE. 2008/5693ADLİ PARA CEZASI ( Hükmedildiği İçin Hükümlülük Kararında Mükerrirlere Özgü İnfaz Rejiminin ve Cezanın İnfazından Sonra Denetimlik Serbestlik Tedbirinin Uygulanacağının Belirtilmeyeceği )
Y16.HDE. 2006/6103ADLİ PARA CEZASI ( Hükmedilirken Öncelikle Suç Karşılığı Olarak Kanundaki Sınırlar Arasında Cezanın Bireyselleştirilmesindeki Ölçüler Esas Alınarak Gün Birimi Sayısı Saptanması Gerektiği )
Y8.CDE. 2006/3821ADLİ PARA CEZASI ( Hükmolunan Ağır Para Cezalarının Adli Para Cezasına Dönüştürülmesi Gerektiği )
Y7.CDE. 2004/25493ADLİ PARA CEZASI ( Hükmolunan Ağır Para Cezasının Adli Para Cezasına Dönüştürülmesi Gerektiği - Bir YTL Altında Kalan Tutarların Dikkate Alınmamasında Zorunluluk )
Y8.CDE. 2007/9550ADLİ PARA CEZASI ( Hükmolunan Hapis Cezasından Çevrilen - İnfazında Mükerrirlere Özgü İnfaz Rejiminin Uygulamasının Mümkün Olmadığı )
Y8.CDE. 2014/7650ADLİ PARA CEZASI ( Hüküm Kurulurken Adli Para Cezasına Esas Alınan Birim Gün Sayısı Üzerinden Artırım veya İndirim Yapıldıktan Sonra Belirlenen Sonuç Gün Sayısı İle Bir Gün Karşılığı Tayin Olunan Miktarın Çarpılması Sonucu Belirlenmesi Gerektiği )
Y8.CDE. 2007/6703ADLİ PARA CEZASI ( Hüküm Tarihinde Yürürlükte Bulunan 5252 S.K. Md. 5/2 Uyarınca 450 Yeni Türk Lirasından Fazla Olamayacağının Gözetilmesi Zorunluluğu )
Y9.CDE. 2008/1286ADLİ PARA CEZASI ( Hükümden Sonra Yürürlüğe Giren Yasal Değişiklikler Gözetilerek Adli Para Cezası Öngörülen Suçun Ön Ödemeye Tabi Bulunması Nedeniyle Usulüne Uygun Ön Ödeme İhtarı Yapılması Gereği - Ön Ödemeye Tabi Suç/Ön Ödeme İhtarı )
Y9.CDE. 2006/5430ADLİ PARA CEZASI ( Hükümlü Hakkında Adli Para Cezasına Hükmedilmesi ve 1 YTL Altında Kalan Tutarların Nazara Alınmaması Gerektiğinin Gözetilmemesi İsabetsiz Olduğu )
Y7.CDE. 2014/2962ADLİ PARA CEZASI ( Hükümlünün İçtima Kararına Konu Hapis Cezasının Süresinde Ödenmemesi Üzerine Hapse Çevrilen Adli Para Cezası Olması İtibariyle Adlî Para Cezasının Ödenmemesi Nedeniyle Cezası Hapse Çevrilen Hükümlülerin İnfaz Usulünden Yararlandırılmalarında Hak Ederek Tahliye Tarihinin Esas Alınması Gerektiği )
Y1.CDE. 2013/5410ADLİ PARA CEZASI ( Hükümlünün Süresi Dolmadan Kasten Yaralama ve 6136 S.K.'ya Aykırılık Suçlarından Adli Para Cezası İle Cezalandırıldığı - Adli Para Cezasının Koşullu Salıverilmenin Geri Alınmasını Gerektirmediğinin Gözetileceği )
Y5.CDE. 2008/4274ADLİ PARA CEZASI ( Hürriyeti Bağlayıcı Ceza Yanında Hükmedilen Adli Para Cezasının Temyize Tabi Olması )
Y8.CDE. 2012/18706ADLİ PARA CEZASI ( Hürriyeti Bağlayıcı Cezanın Adli Para Cezasına Çevrildiği - Sanık Hakkında Tekerrür Hükümlerinin Uygulanamayacağı/Hırsızlık )
Y9.CDE. 2006/6032ADLİ PARA CEZASI ( İlan ve Bildirimleri Yapmamak/Suç Tarihi İtibariyle Şüpheli Hakkında 5237 S.K Md. 52'nin Uygulanamayacağı - 2821 S.K. Md. 59'da Öngörülen Ağır Para Cezasının Maktu Olduğuna Dikkat Edileceği )
Y5.CDE. 2006/7518ADLİ PARA CEZASI ( İlk Hükümde Sanık Hakkında Tayin Edildiği - Sadece Sanık Tarafından Temyiz Edilmesi Nedeniyle Kazanılmış Hak Oluşturduğu/ Hapis Cezasına Hükmolunamayacağı )
YCGKE. 2010/10-144ADLİ PARA CEZASI ( İlk Hükümden Sonra Yürürlüğe Giren Bakanlar Kurulu'nun 5083 S. Yasanın 1. Md.sine Dayanılarak Alınan Kararı Uyarınca Sanığa Hükmolunan Adli Para Cezasının Türk Lirası Olarak Belirlenmesinde Zorunluluk Bulunduğu )
Y4.CDE. 2013/30759ADLİ PARA CEZASI ( İmar Kirliliğine Neden Olmak - Sanık Hakkında Yeniden Hüküm Kurulurken Belirlenecek Sonuç Adli Para Cezası Üzerinden Aleyhe Bozmama İlkesinin Uygulanması Gereği )
YCGKE. 2011/3-267ADLİ PARA CEZASI ( İşgal ve Faydalanma Suçu - Tekerrürün Uygulanamayacağına İlişkin Bozma Nedeni Yapılan Hukuka Aykırılıktan Ötürü Yeni Bir Karar Verilebilmesi İçin Bir Araştırmaya Gerek Olmadığı Gibi Mahkemeye Bırakılmış Serbest Bir Değerlendirme Yetkisi de Bulunmadığından Yerel Mahkeme Hükmünün Bozulmasına Gerek Olmadığı )
YCGKE. 2010/6-201ADLİ PARA CEZASI ( İşyeri Dokunulmazlığını Bozma/Adli Para Cezasının Fazla Belirlendiğinin Dikkate Alınacağı - Sanığın Suç Tarihinde 18 Yaşından Küçük Olduğu/Para Cezasını Ödememesi Halinde Hapse Çevrilmeyeceği )
YCGKE. 2008/8-62ADLİ PARA CEZASI ( İzinsiz Patlayıcı Madde İmal Etmek - Suç Niteliğine Yönelik Temyiz Başvurusunun Bulunmaması ve Hükmedilen 500 YTL Adli Para Cezasının Kesinlik Sınırında Bulunması Nedeniyle Temyiz İsteminin Reddi Gerektiği )
Y7.CDE. 2014/5571ADLİ PARA CEZASI ( Kaçakçılık - Adli Para Cezasının Karşılığının Belirlenmesi Sırasında Uygulama Maddesinin Gösterilmemesinin Hukuka Aykırı Olduğu )
Y7.CDE. 2004/20799ADLİ PARA CEZASI ( Kaçakçılık Kanunu'na Muhalefet - Hükümden Sonra Yürürlüğe Giren 4926 S.K.'da Sanıkların Eyleminin Yalnızca Para Cezası Gerektirdiği/Lehe Kanunun Uygulanması Gereği )
Y7.CDE. 2004/21732ADLİ PARA CEZASI ( Kaçakçılık Kanunu'na Muhalefet - Hükümden Sonra Yürürlüğe Giren 4926 S.K.'da Sanıkların Eyleminin Yalnızca Para Cezası Gerektirdiği/Lehe Kanunun Uygulanması Gereği )
Y7.CDE. 2013/14208ADLİ PARA CEZASI ( Kaçakçılık Suçu - Sanık Hakkındaki Adli Para Cezası Takside Bağlanmadığı/İnfaz Yetkisini Kısıtlar Biçimde Adli Para Cezasının Ödenmemesi Halinde Ödenmeyen Kısma Karşılık Gelen Gün Miktarınca Hapse Çevrilmesine Karar Verilmesinin Doğru Görülmediği )
YCGKE. 2012/7-1369ADLİ PARA CEZASI ( Kaçakçılık/5607 S.K. ve 4926 S.K.'da Yer Alan Müeyyidelerin Farklı Neviden Olduğu - Lehe Kanun Karşılaştırmasının Uygun Olmadığı/Adli Para Cezası Öngören 4926 S.K.'nın Uygulanamayacağı )
Y2.CDE. 2011/27879ADLİ PARA CEZASI ( Kamu Görevlisine Görevinden Dolayı Hakaret - Suçun Alenen İşlenmesi Nedeniyle Artırım Yapılırken Fazla Ceza Tayin Edilmesinin İsabetsiz Olduğu )
Y4.CDE. 2007/1114ADLİ PARA CEZASI ( Kamu Görevlisine Hakaret - Hükmedilen Hapis Cezasının Adli Para Cezasına Çevrilebileceği Ancak Yalnız Hapis Cezalarının Ertelenebileceği Adli Para Cezasının Ertelenemeyeceği )
Y2.CDE. 2011/29802ADLİ PARA CEZASI ( Kamu Görevlisine Hakaret - Seçenekli Yaptırımlardan Kısa Süreli Hapis Cezası Tercih Edilmişse Adli Para Cezasına Çevrilemeyeceği )
Y10.CDE. 2009/7799ADLİ PARA CEZASI ( Kanun Koyucunun Nispi Nitelikteki Para Cezalarının Uygulanmasına Tamamen Son Vermeye Dönük Bir Amacının Bulunmadığı - Nispi Nitelikteki Adli Para Cezalarına 5237 S. TCK'nun 52. Maddesinde Öngörülen Gün Para Cezası Sistemine Aykırılık Değil Farklılık Oluşturduğu )
Y5.CDE. 2012/6178ADLİ PARA CEZASI ( Kanunda Öngörülmemesine Rağmen Hapis Cezasıyla Beraber Adli Para Cezasına Hükmedilmesinin Kanuna Aykırı Olduğu - Görevi Kötüye Kullanma )
Y10.CDE. 2007/17196ADLİ PARA CEZASI ( Karşılıksız Çek Keşide Etmek - Belirlenmesinde Zorunluluk Bulunduğunun Dikkate Alınacağı )
Y14.CDE. 2011/16245ADLİ PARA CEZASI ( Karşılıksız Çek Keşide Etmek - Diğer Kanunlarda Yer Alan Nispi Nitelikteki Adli Para Cezalarının Gün Para Cezası Sistemine Aykırılık Oluşturmadığının Gözetileceği/31.12.2008 Tarihinden Sonra da Geçerliliklerini Sürdürecekleri )
Y10.CDE. 2008/3665ADLİ PARA CEZASI ( Karşılıksız Çek Keşide Etmek - Para Cezası İçin Öngörülen Seksen Milyar Liralık Üst Sınırın 765 S. TCK'nın Ek 2.Md.sine Göre Artırılmasının Dayanağı Kalmadığı ve Bu Durumun Sanığın Lehine Olduğu )
Y10.CDE. 2006/7350ADLİ PARA CEZASI ( Karşılıksız Çek Keşide Etmek Suçundan Yargılanan Sanıklar Hakkında Verilen Adli Para Cezasının 765 Sayılı TCK'nın Ek 2. Maddesine Göre Artırılmasının Doğru Olmadığı )
YCGKE. 2011/10-63ADLİ PARA CEZASI ( Karşılıksız Çek Keşide Etmek/Çek Bedeli Kadar Adli Para Cezası Öngörüldüğü - Zamanaşımı Süresinin En Fazla Yarı Oranında Artarak 7 Yıl 6 Aya Uzayacağı )
Y10.CDE. 2006/2568ADLİ PARA CEZASI ( Karşılıksız Çıkan Her Çek Yaprağının Ayrı Bir Suç Oluşturacağı - Üst Sınırın Dikkate Alınarak Her Bir Çek İçin Ayrı Cezalandırılacağı )
Y3.CDE. 2011/2717ADLİ PARA CEZASI ( Kasten Yaralama - 1.6.2005 Tarihinden Önce İşlenen Suçlarda Mükerrirlere Özgü İnfaz Rejiminin Uygulanamayacağı/Sanık Hakkında Verilen Adli Para Cezasında Tekerrür Hükümleri Uygulanmasının Hukuka Aykırı Olduğu )
Y2.CDE. 2006/9646ADLİ PARA CEZASI ( Kasten Yaralama - Kesinleşme Tarihinden İtibaren Değil Ödeme Emrinin Tebliğinden İtibaren Takside Bağlanacağı )
Y3.CDE. 2011/12863ADLİ PARA CEZASI ( Kasten Yaralama - Sanık Hakkında Adli Para Cezasına Hükmedildiği/Hükümlülük Kararında Mükerrirlere Özgü İnfaz Rejiminin ve Cezanın İnfazından Sonra Denetimli Serbestlik Tedbirinin Uygulanacağının Belirtilemeyeceği )
Y3.CDE. 2014/10633ADLİ PARA CEZASI ( Kasten Yaralama - Sanık Hakkında Verilen Adli Para Cezasının Kesinlik Sınırı İçinde Kaldığı/Sanık Hakkında Doğru Uygulama Yapılmış Olması Halinde Seçimlik Cezalardan Adli Para Cezası Yerine Hapis Cezasının Tercih Edileceği ve Bu Hükmün Temyize Tabi Olacağı )
Y3.CDE. 2011/43923ADLİ PARA CEZASI ( Kasten Yaralama - Tekerrüre Esas Alınan İlamın Miktar İtibari İle Kesin Olduğu/Adli Para Cezalarının Tekerrür Uygulamasına Eesas Alınamayacağı )
Y3.CDE. 2011/17894ADLİ PARA CEZASI ( Kasten Yaralama Suçunda Kanunda Yazılı Olmayan Miktarda Adli Para Cezasına Hükmedilemeyeceği)
YCGKE. 2011/2-211ADLİ PARA CEZASI ( Kasten Yaralama/Sanığın Adli Para Cezasına Mahkum Edildiği - Sehven Hükmün Açıklanmasının Geri Bırakılması Kararı Verildiğinden Bahisle Hükmün İtiraza Tabi Olduğu Kabul Edilerek Dosyanın İadesine Karar Verilemeyeceği/Kasten Yaralama )
Y2.CDE. 2009/44758ADLİ PARA CEZASI ( Kasten Yaralama/Suç Tarihi İtibariyle Adli Para Cezasının Alt Sınırının 5 Gün Olduğu - Takdiren Alt Sınıra Hükmedildiği/ 120 Gün Adli Para Cezasına Hükmetmek Suretiyle Fazla Ceza Tayin Olunamayacağı )
Y13.CDE. 2013/27021ADLİ PARA CEZASI ( Kaybolmuş veya Hata Sonucu Ele Geçmiş Eşya Üzerinde Tasarruf - Hapis veya Adli Para Cezasının Seçenek Yaptırım Olarak Öngörüldüğü/Adli Para Cezasına Hükmedilecekse Doğrudan Adli Para Cezasına İlişkin Hüküm Kurulacağı )
Y15.CDE. 2012/5816ADLİ PARA CEZASI ( Kazanılmış Hak Teşkil Eden Adli Para Cezasının Bozma Kararından Sonra Yapılan Yargılamada Artırılamayacağı )
Y4.HDE. 2014/9494ADLİ PARA CEZASI ( Kesim İzni Alanı Dışında Kalan Ormandan Ağaç Kesildiği/Dava Konusu Orman Emvalinin Meşe Ağaçlarının Kök Sürgünü ve Yan Dalları Olduğu Ağaçların Hayatiyetlerini Kaybetmediği - Davalının Adli Para Cezası İle Cezalandırıldığı/Ağaçlandırma Giderine Hükmedilmemesi Gerektiği )
Y2.CDE. 2011/27795ADLİ PARA CEZASI ( Kesin Nitelikte Adli Para Cezalarının Tekerrüre Esas Olamayacağı )
Y2.CDE. 2008/18456ADLİ PARA CEZASI ( Kesin Nitelikte Olduğu ve Tekerrüre Esas Olamayacağı - Sanık Hakkında Mükerrirlere Özgü İnfaz Rejiminin ve Buna Bağlı Olarak Cezanın İnfazından Sonra Denetimli Serbestlik Tedbirinin Uygulanmasına Karar Verilemeyeceği )
YCGKE. 2009/7-38ADLİ PARA CEZASI ( Kesin Olan Hükümlerin 2 Milyar Liraya Kadar Adli Para Cezasına İlişkin Mahkumiyet Hükümleri İle Üst Sınırı 10 Milyar Lira Adli Para Cezasını Gerektiren Suçlardan Dolayı Verilen Beraat Kararlarıyla Sınırlı Olduğu - Kıyas Yoluyla Düşme Kararlarına Bu Hükmün Uygulanamayacağı )
Y8.CDE. 2006/6232ADLİ PARA CEZASI ( Kısa Süreli Hapis Cezasından Çevrilen Adli Para Cezasının Ödenmemesi Halinde Hapis Cezasının Yerine Getirilmesine veya Seçenek Yaptırımın Değiştirilmesine Karar Verileceği )
Y10.CDE. 2006/13772ADLİ PARA CEZASI ( Kişinin Ekonomik ve Diğer Şahsi Halleri Göz Önünde Bulundurularak En Az Yirmi ve En Fazla Yüz Türk Lirası Üzerinden Belirleneceği - Ticari Amaçla Uyuşturucu Madde Bulundurmak )
Y11.CDE. 2010/17775ADLİ PARA CEZASI ( Kredi Kartının Kötüye Kullanılması - Hapis Cezası Takdiren Asgari Hadden Tayin Olunduğu Halde Aynı Gerekçeler İle Hapis Cezası Yanında Hükmolunan Adli Para Cezasının Birim Gün Sayısının Alt Sınırdan Uzaklaşılarak Tayin Edilemeyeceği )
Y11.CDE. 2006/8430ADLİ PARA CEZASI ( Kredi Kartının Kötüye Kullanılması Suçunda Sanığın Ayrıca Cezalandırılması Gerektiği )
Y10.CDE. 2008/12708ADLİ PARA CEZASI ( Kullanmak İçin Uyuşturucu Madde Bulundurmak Suçunda Sanık Hakkında 765 S.K. Uyarınca Adli Para Cezasına Hükmedildiği - 5237 S.K.'da İlgili Maddede Davanın Düşmesi Seçeneğine Yer Verildiği/Cezanın Tekerrüre Esas Olamayacağı )
Y2.CDE. 2010/39487ADLİ PARA CEZASI ( Kumar Oynanması İçin Yer ve İmkan Sağlama - Temyiz Sınırının Verilen Adli Para Cezasının Toplamı Dikkate Alınarak Tespit Edileceği )
Y4.CDE. 2007/11814ADLİ PARA CEZASI ( Kusurun Ağırlığı Suç Konusunu Önem ve Değeri Zarar ve Tehlikenin Ağırlığı Gibi Gerekçelerle Uygulama Yapılacağı Belirtilerek ve Bu Nedenle 765 S. TCY'nın 274. Md.sinin Sanık Lehine Olduğu Kabul Edilerek Fazla Cezaya Hükmolunmasının Yasaya Aykırı Olduğu )
Y8.CDE. 2007/622ADLİ PARA CEZASI ( Lehe Yasa Olan 5237 S. TCK'nun Uygulanmış Olması Karşısında Seçenek Yaptırımın Yerine Getirilmemesi Halinde Anılan Yasanın 50. Maddesinin 6. Fıkrası Nazara Alınarak Ödenen İlk Taksit Miktarının Mahsubu Gerektiği )
Y17.HDE. 2006/4518ADLİ PARA CEZASI ( Mal Beyanında Bulunmamak/Suç Yalnız veya Birlikte Adli Para Cezasını veya Müsadereyi Gerektirmekte İse Sanık Gelmese Bile Duruşma Yapılabileceği - Sanığa Gönderilecek Davetiye İle Gelmese de Duruşmanın Yapılacağı )
Y13.CDE. 2013/7097ADLİ PARA CEZASI ( Mala Zarar Verme Suçunda Hapis Cezası İle Adli Para Cezasının Seçenek Olarak Öngörüldüğü - Hapis Cezasına Hükmedilmişse Para Cezasına Çevrilemeyeceği/18 Yaşından Küçüklerde Kısa Süreli Hapis Cezasının Adli Para Cezası ya da Diğer Seçenek Yaptırımlardan Birine Çevrilebileceği )
YCGKE. 2010/9-117ADLİ PARA CEZASI ( Mala Zarar Verme/Ceza Belirlenirken Adli Para Cezasında Alt Sınırdan Uzaklaşılmayacağı Yönünde Karar Verildiği - Ancak Alt Sınır Olan 5 Gün Yerine Daha Fazla Ceza Verildiği/Hukuka Aykırılığın Kanun Yararına Bozmanın Konusunu Oluşturabileceği )
Y15.CDE. 2012/15976ADLİ PARA CEZASI ( Mala Zarar Vermek - Adli Para Cezasının Tespit Edilen Tam Gün Sayısının Bir Gün Karşılığı Takdir Edilen Miktarla Çarpılması Sırasında Uygulanan Kanun Maddesinin Gösterilmesi Gerektiği )
Y4.CDE. 2007/8601ADLİ PARA CEZASI ( Miktar İtibariyle Temyiz Kesinlik Sınırının Altında Kalması - Kesin Kararların Suç Vasfına Yönelik Temyizi Halinde Yargıtay Denetimine Tabi Tutulacakları )
Y6.CDE. 2009/11664ADLİ PARA CEZASI ( Miktar Yönünden Kesin Nitelikli Olanların Tekerrüre Esas Alınamayacağının Gözetilmesi Gerektiği )
Y7.CDE. 2006/11227ADLİ PARA CEZASI ( Miktarında Değişiklik Yapılmış Bulunduğundan 5237 S. TCK Md. 7 Uyarınca Lehe Olan Yasanın Belirlenip Sonucuna Göre Sanığın Hukuki Durumunun Takdir ve Değerlendirilmesi Gerektiği )
Y6.CDE. 2005/18471ADLİ PARA CEZASI ( Miktarının Belirlenmesi İçin Duruşma Açılıp Cezanın Bireyselleştirilmesi Amacına Yönelik Takdir Hakkının Nedenleri de Gösterilerek Hüküm Kurulması Gerektiği )
Y7.CDE. 2011/11138ADLİ PARA CEZASI ( Mudiyi Kandırıp İmzasını Alarak Boş Bir Tediye Fişini Kullanıp Hesabından Para Çekmek Eyleminin Nitelikli Zimmet Olduğu - Zararın Oluşması Halinde 5411 S.K. Kapsamındaki Üç Katı Adli Para Cezası Uygulamasında Toplam Zararın Gözetileceği )
Y9.CDE. 2013/2812ADLİ PARA CEZASI ( Muhafaza Görevini Kötüye Kullanmak/Seçimlik Ceza Öngörüldüğü Hallerde Adli Para Cezasının Alt Sınırının Hapis Cezasının Alt Sınırının Altında Olamayacağı - Cezanın Belirlenmesi Hükümlerinin Yanlış Yorumlanarak Fazla Cezaya da Hükmedilemeyeceği )
Y11.CDE. 2007/6711ADLİ PARA CEZASI ( Mutlaka Gün Üzerinden Tayin Edilmesi Gerektiği - Tespit Olunan Sonuç Gün İle Bir Gün Karşılığı 20-100 YTL Arasında Takdir Edilecek Miktar Çarpımı Yapılacağı )
Y4.CDE. 2009/8373ADLİ PARA CEZASI ( Mühür Bozma - 5237 S. TCY'nın 61/8. Md.sinde Yer Alan Hüküm Gözetilmeden Aynı Yasanın 62. Maddesi Gereği İndirimin Gün Üzerinden Yapılması Yerine Adli Para Cezası Üzerinden Uygulanmasının Yasaya Aykırı Olduğu )
Y5.CDE. 2011/13263ADLİ PARA CEZASI ( Mühür Bozma - Adli Para Cezasının Bir Gün Karşılığının 20 TL'den Hesaplanması Sırasında Uygulama Maddesinin Gösterilmesi Gereği )
YCGKE. 2009/6-142ADLİ PARA CEZASI ( Mühür Bozma - Şartları Oluştuğu Takdirde Sanık Hakkında Seçimlik Cezalardan Adli Para Cezasının Uygulanacağı )
Y4.CDE. 2011/621ADLİ PARA CEZASI ( Mühür Bozma Suçu - Suç Tarihinde Yürürlükte Olan Yasa Gereği Adli Para Cezasının Tercih Edilmesi ve Alt Sınırdan Uygulama Halinde 5 Gün Adli Para Cezasına Hükmedileceği )
Y8.CDE. 2011/11053ADLİ PARA CEZASI ( Mükerrirlere Özgü İnfaz Rejiminin Uygulanmasının Mümkün Olmadığı )
Y4.CDE. 2008/18592ADLİ PARA CEZASI ( Mükerrirlere Özgü İnfaz Rejiminin Yalnızca Hapis Cezalarına İlişkin Olduğu ve Aynı Yasanın Adli Para Cezalarının İnfaz Yöntemini Gösteren 106. Md. de Mükerrirlerle İlgili Bir Düzenlemeye Yer Verilmediği - 5237 S. TCY'nın 58/6-7 Md.'lerinin Uygulanamayacağı )
Y14.CDE. 2012/3712ADLİ PARA CEZASI ( Müstehcenlik/Hapis Cezasının Yanında Para Cezası da Öngörüldüğü - Yalnızca Hapis Cezasına Hükmedilemeyeceği )
Y11.CDE. 2007/2157ADLİ PARA CEZASI ( Nitelikli Dolandırıcılık - 158. Maddenin 1. Fıkrasının ( e ) ( f ) ve ( j ) Bentlerinde Sayılan Hallerde Suçtan Elde Edilen Menfaatin İki Katından Az Olamayacağı )
Y15.CDE. 2014/19048ADLİ PARA CEZASI ( Nitelikli Dolandırıcılık - Doğrudan Haksız Elde Olunan Yararın İki Katının Esas Alınarak Adli Para Cezasına Hükmedilemeyeceği )
Y11.CDE. 2010/9912ADLİ PARA CEZASI ( Nitelikli Dolandırıcılık - Dolandırıcılık Suçunun Müeyyidesi Hapis ve Adli Para Cezası Olarak Düzenlendiği/Adli Para Cezası Hesaplanırken Cezanın Belirlenmesi ve Bireyselleştirilmesine Yönelik Artırım ve İndirimler Gün Üzerinden Yapılacağı )
Y15.CDE. 2011/19012ADLİ PARA CEZASI ( Nitelikli Dolandırıcılık - Eğer Suçtan Elde Edilen Haksız Menfaat Miktarı Belli İse Çıkacak Sonuç Gün Sayısı İle Bir Gün Karşılığı 20-100 TL Arasında Takdir Olunacak Miktarın Çarpılması Neticesinde Sonuç Adli Para Cezasının Belirleneceği )
Y11.CDE. 2008/11862ADLİ PARA CEZASI ( Nitelikli Dolandırıcılık - Günlüğü 5237 S. TCK Md. 52/2 Uyarınca Takdiren 20.00 Ytl'den Hesaplanmak Suretiyle 10.000 TL. Adli Para Cezasıyla Cezalandırılacağı )
Y15.CDE. 2012/22112ADLİ PARA CEZASI ( Nitelikli Dolandırıcılık - Suçtan Elde Edilen Haksız Menfaat Miktarı Belli Değilse 5 İla 5.000 Tam Gün Arasında Takdir Edilen Gün Sayısı Üzerinden Arttırma ve Eksiltmeler Yapıldıktan Sonra Ortaya Çıkacak Sonuç Gün Sayısı İle Bir Gün Karşılığı 20 -100 TL Arasında Takdir Olunacak Miktarın Çarpılması Neticesinde Sonuç Adli Para Cezasının Belirleneceği )
Y15.CDE. 2012/7383ADLİ PARA CEZASI ( Nitelikli Dolandırıcılık/Mutlaka Gün Üzerinden Tayin Edileceği - Haksız Menfaat Miktarının Belli Değilse 5 ila 5.000 Tam Gün Arasında Bir Gün Karşılığı 20-100 TL Arasında Takdir Olunacak Miktarın Çarpılarak Belirleneceği )
Y7.CDE. 2011/10566ADLİ PARA CEZASI ( Nitelikli Zimmet Suçu/Bankanın Uğradığı Zararın Tahsil Edilmeyen Miktarının Dikkate Alınması Gerektiği - Zararın Üç Katı Olarak Belirlenen Adli Para Cezasının Teselsül Nedeniyle 765 S.K. Md. 80 Uyarınca Arttırılamayacağı Gözetileceği )
Y8.CDE. 2011/5509ADLİ PARA CEZASI ( Olayın Oluş Şekli, Dosya Kapsamının Yakalanan Göçmen Sayısının ve Yakalandıkları Yerin Dikkate Alınacağı - Alt Haddin Üzerinde Ceza Tayini Yapılamayacağı )
Y3.CDE. 2006/7386ADLİ PARA CEZASI ( Orman Kanunu'na Aykırılık - 5252 S.K. Md. 5 Uyarınca Temel Adli Para Cezasının Alt Sınırının 450,00 YTL Olduğunun Dikkate Alınacağı/Para Cezalarının Adli Para Cezası Olarak Tayini Gerektiği )
YCGKE. 2011/3-213ADLİ PARA CEZASI ( Orman Kanunu'na Aykırılık/Hapis Cezasından Çevrilen ve Doğrudan Verilen Para Cezasının Kesinlik Sınırı Altında Kaldığı - Temyiz Yasa Yoluna Başvurulamayacağı )
Y8.CDE. 2009/12136ADLİ PARA CEZASI ( Orman Kanunu'na Aykırılık/Sanık Hakkında Hükmolunan Hapis Cezalarının Adli Para Cezasına Çevrildiği - Adli Para Cezalarının İnfazında Mükerrirlere Özgü İnfaz Rejiminin Uygulanamayacağı )
Y7.CDE. 2007/11341ADLİ PARA CEZASI ( Ödeme İçin Hükmün Kesinleşmesinden İtibaren Bir Yıldan Fazla Olmamak Üzere Mehil Verilebileceği - Cezanın Taksitle Ödenmesine de Hükmedilebileceği Para Cezasının Ödenmesine İlişkin Her İki İmkanın Birlikte Verilmeyeceği )
Y2.CDE. 2007/15905ADLİ PARA CEZASI ( Ödeme İçin Tebligat Yapılması - Yasal Süresinde Ödenmemesi Nedeniyle Mahkemece Cezanın Hapis Cezası Olarak İnfazı veya Başka Bir Tedbire Çevrilerek İnfazına Karar Verilmesi Gerekliliği )
Y5.CDE. 2007/544ADLİ PARA CEZASI ( Ödenmemesi Halinde Ödenmeyen Kısmının Mahkumiyet Kararındaki Karşılığı Olan Gün Miktarınca Hapis Cezasına Dönüştürüleceği - Miktarının Saptanıp 20 YTL Üzerinden Hapse Çevrilmesi Gerektiği )
Y2.CDE. 2007/15283ADLİ PARA CEZASI ( Ödenmemesi Halinde Ödenmeyen Kısmının Mahkumiyet Kararındaki Karşılığı Olan Gün Miktarınca Hapis Cezasına Dönüştürüleceği - Miktarının Saptanıp Günlüğü 20 YTL Üzerinden Hapse Çevrilmesi Gerektiği )
YCGKE. 2010/2-6ADLİ PARA CEZASI ( Önceki Hükümlülüğü Kesin Nitelikte Adli Para Cezası Olan Hükümlü Hakkında Tekerrür Nedeniyle Mükerrirlere Özgü İnfaza Hükmedilemeyeceği )
Y7.CDE. 2007/12632ADLİ PARA CEZASI ( Para Cezalarından Çevrilen Hürriyeti Bağlayıcı Cezalara Şartla Tahliye Hükmünün Uygulanacağına Dair Bir Sarahat Bulunmadığı )
Y4.CDE. 2006/322ADLİ PARA CEZASI ( Para Cezasının "Adli" Para Cezası Olduğunun Hükümde Belirtilmemesinin Yasaya Aykırı Olduğu )
Y15.CDE. 2012/976ADLİ PARA CEZASI ( Resmi Belgede Sahtecilik ve Dolandırıcılık - Adli Para Cezasının Miktarı Suçtan Elde Edilen Menfaatin İki Katından Az Olamayacağı/Bu Yüzden Haksız Menfaat Miktarının Belirli Olacağı )
Y11.CDE. 2008/8844ADLİ PARA CEZASI ( Resmi Belgede ve Mühürde Sahtecilik/Dolandırıcılık - Adli Para Cezasının Belirlenecek Tam Gün Sayısı İle Bir Gün Karşılığı Olarak Takdir Edilen Miktarın Çarpılması Suretiyle Tayin Edileceği )
Y7.CDE. 2007/17244ADLİ PARA CEZASI ( Ruhsatsız İçki Satmak - 4733 S.K. Md. 8 Anayasa Mahkemesince İptal Edildiğinden Sanıklar Hakkında Adli Para Cezasına Hükmedilmemesi Gereği )
YCGKE. 2011/1-65ADLİ PARA CEZASI ( Ruhsatsız Silah Bulundurma Suçu - Hükmolunan Sonuç Cezanın Adli Para Cezası Olması Halinde Herhangi Bir Hak Yoksunluğuna Hükmedilmesinin Olanaklı Olmadığı )
Y8.CDE. 2004/1150ADLİ PARA CEZASI ( Ruhsatsız Silah Bulundurmak - Ağır Para Cezasının Bu Cezaya Dönüştürüldüğünün Gözönünde Bulundurulması Gereği )
Y4.CDE. 2010/3201ADLİ PARA CEZASI ( Sanığa Kara Avcılığı Kanunu'na Aykırı Davranmak Suçundan Doğrudan Verilen - Sonradan İşlenen Suçta Tekerrüre Esas Alınamayacağı )
Y6.CDE. 2003/19964ADLİ PARA CEZASI ( Sanığın Bildirdiği Kimlik Bilgilerinin Gerçekte Var Olmayan Kişiye Ait Olduğunun Anlaşılması Durumunda Adli Para Cezasının Öngörülmesi Nedeniyle Sanığın Lehine Olması - Yalan Beyanda Bulunmak )
YCGKE. 2010/3-184ADLİ PARA CEZASI ( Sanığın Daha Önce Temyiz Sınırının Altında Olan ve Doğrudan Kesinleşen Adli Para Cezasının Tekerrüre Esas Alınamayacağı )
Y2.CDE. 2011/29476ADLİ PARA CEZASI ( Sanığın Daha Önce Üç Aydan Fazla Hapis Cezasına Mahkum Edilmediği - Yargılama Sürecinde Pişmanlık Gösterip Göstermediği Nazara Alınıp Cezasının Ertelenip Ertelenmeyeceğine Karar Verileceği )
Y1.CDE. 2006/2623ADLİ PARA CEZASI ( Sanığın Esas Hedefi Olan Mağduru Sırtından Vurup Ağır Yaralaması - Tahrik Altında Öldürmeye Teşebbüsten Ayrıca Ceza Verilmesi Yerine Adli Para Cezası Verilmesi/Bozma Nedeni )
YCGKE. 2007/1-215ADLİ PARA CEZASI ( Sanığın İşlediği Ruhsatsız Silah Taşımak Suçundan 6136 S.Y Md. 13/1. Uyarınca Hapis ve Adli Para Cezası İle 5237 S.Y'nin Md. 62/1 Uyarınca Cezasından 1/6 Oranında İndirim Yapılarak Adli Para Cezasıyla Cezalandırılmasına Karar Verilmesi Gerektiği )
Y3.CDE. 2011/17906ADLİ PARA CEZASI ( Sanığın Kasten Yaralama Suçundan Cezalandırılmasına Karar Verildiği/Miktarda Hesaplama Hatası Yapıldığı - Çocuklar Hakkında Hükmedilen Adli Para Cezasının Ödenmemesi Halinde Bu Cezanın Hapse Çevrilemeyeceğinin Gözetileceği)
Y8.CDE. 2007/8592ADLİ PARA CEZASI ( Sanığın Ödememesi Nedeniyle 9 Gün Hapse Çevrilmesi - 65 Yaşını Bitirdiğinden Zararın Giderilmesine Yönelik Sorumluluklar Saklı Kalacak Şekilde Cezasının Konutunda Çektirilmesine Karar Verileceği )
Y16.HDE. 2013/13832ADLİ PARA CEZASI ( Sanığın Ticareti Terk Hükümlerine Muhalefet Etmek Suçundan Cezalandırıldığı - Müştekinin Feragati ya da Borcun İtfa Edilmesi Halinde Bütün Neticeleriyle Beraber Cezanın Düşeceğine Dair İhtaratın Gösterileceği )
Y2.CDE. 2012/25963ADLİ PARA CEZASI ( Sanık Hakkında Adli Para Cezasına Hükmedildiği - Mükerrirlere Özgü İnfaz Rejiminin ve Cezanın İnfazından Sonra Denetimli Serbestlik Tedbirinin Uygulanacağının Belirtilemeyeceği )
Y5.CDE. 2012/14729ADLİ PARA CEZASI ( Sanık Hakkında Adli Para Cezasına Hükmedildiği - Tekerrür Hükümlerinin Uygulanmasına Karar Verilemeyeceği )
Y2.CDE. 2007/10619ADLİ PARA CEZASI ( Sanık Hakkında Adli Para Cezasına Hükmedildiği İçin Hükümlülük Kararında Mükerrirlere Özgü İnfaz Rejiminin ve Cezanın İnfazından Sonra Denetimlik Serbestlik Tedbirinin Uygulanacağının Belirtilemeyeceği )
Y2.CDE. 2010/35826ADLİ PARA CEZASI ( Sanık Hakkında Adli Para Cezasının Belirlenmesinde Esas Alınan Tam Gün Sayısı İle Bir Gün Karşılığı Olarak Takdir Edilen Miktarın Ayrı Gösterileceği )
Y4.CDE. 2006/1159ADLİ PARA CEZASI ( Sanık Hakkında Hükmedilen Ağır Para Cezasının 5252 S.Y'nın 5. Maddesince Adli Para Cezasına Çevrildiğinin Gözetilmemesinin Yasaya Aykırı Olduğu )
Y9.CDE. 2007/8417ADLİ PARA CEZASI ( Sanık Hakkında Taksirle Yaralamaya Sebebiyet Vermekten Seçimlik Olarak Uygulanması - Bununla Birlikte Belli Hakları Kullanmaktan Yoksun Bırakılma Kapsamında Sürücü Belgesinin Geri Alınmasına Karar Verilebileceği )
Y10.CDE. 2012/17806ADLİ PARA CEZASI ( Sanıklar Hakkında Uyuşturucu Madde Ticareti Yapma Suçundan Kurulan Hükümde Sanıklar Hakkında Bir Gün Karşılığı Adli Para Cezası Tayin Edilirken ve Adli Para Cezası Taksitlendirilirken Kanun Maddesinin Gösterilmemesinin Hukuka Aykırı Olduğu)
Y5.CDE. 2010/9429ADLİ PARA CEZASI ( Sarkıntılık - 5275 S. Kanunun Geçici 1. Md.sindeki Düzenlemenin Sadece 5237 S. TCK Dışındaki Diğer Kanunlarda Yer Alan Adli Para Cezalarının Ödenmemesi Halinde Asliye Ceza Mahkemesinin İtirazın Reddine Dair Kararında Bir İsabetsizliğin Bulunmadığı )
YCGKE. 2006/5-350ADLİ PARA CEZASI ( Sarkıntılık - Asgari Hadden Ceza Tayin Edilerek Bu Cezanın Adli Para Cezasına Çevrildiği Dikkate Alınıp Suç Tarihi de Gözetilerek Seçenek Yaptırımlardan Adli Para Cezasının Tercihi İle Adli Para Cezasına Esas Alınacak Gün Sayısının 5 Gün Olarak Belirlenmesi Gerektiği )
Y1.CDE. 2007/1422ADLİ PARA CEZASI ( Seçenek Olarak Öngörüldüğü Hallerde Hapis Cezası Tercih Edilmişse Bu Ceza Adli Para Cezasına Çevrilemeyeceği )
Y2.CDE. 2006/9433ADLİ PARA CEZASI ( Seçenek Olarak Öngörülen Hapis Cezasına Hükmedilmişse Adli Para Cezasına Çevrilmemesi Gerektiği )
Y2.CDE. 2008/1432ADLİ PARA CEZASI ( Seçenek Yaptırımlardan Hapis Cezasının Tercih Edilmesi Halinde Bu Cezanın Adli Para Cezasına Çevrilemeyeceği )
Y2.CDE. 2008/13953ADLİ PARA CEZASI ( Seçimlik Ceza Olarak Öngörüldüğü Gözetilmek Suretiyle Sonuçların Belirlenmesi ve Bu Şekilde Bulunan Sonuç Cezaların Karşılaştırılması ve Sonuca Göre Lehe Olan Kanunların Belirlenmesi Gerektiği - Hakaret )
Y5.CDE. 2012/2102ADLİ PARA CEZASI ( Seçimlik Cezalardan Adli Para Cezası Seçilerek 30 Gün Karşılığı Adli Para Cezasına Hükmedildiği ve Bu Cezanın Sanık İçin Kazanılmış Hak Oluşturduğu - Son Hükümde Daha Fazla Adli Para Cezasına Hükmedilerek Fazla Ceza Tayininin İsabetsiz Olduğu)
Y2.CDE. 2008/25076ADLİ PARA CEZASI ( Seçimlik Cezalardan Adli Para Cezasının Tercih Edilmesi Halinde 5237 S. TCK'nun 61. Md. sine 9. Fıkra Eklenmesinden Önce İşlenen Suçlarda Adli Para Cezasının Alt Sınırının 5 Gün Olduğu )
Y4.CDE. 2009/688ADLİ PARA CEZASI ( Seçimlik Olarak Öngörülüp Yasanın 52. Maddesi Uyarınca Belirlenecek Adli Para Cezasının Sanık Lehine Sonuç Doğuracağının Gözetilmemesinin Yasaya Aykırı Olduğu )
Y2.CDE. 2005/13798ADLİ PARA CEZASI ( Sonuç Ceza İdari Para Cezasına Dönüştürülmeden Hafif Hapis veya Hafif Para Cezası Olarak Bırakılabilir ve Bu Durumda Tayin Olunan Cezanın Temyizi Kabil Olduğu )
YCGKE. 2012/12-1519ADLİ PARA CEZASI ( Sonuç Cezanın Yeni Hükümde Hapis Olarak Belirlenmesinde ve Bu Cezanın Ertelenmesine Karar Verilmesinde 1412 S. CMUK'nun Md. 326 /son Hükmüne Bir Aykırılık Bulunmadığı - Taksirle Ölüme Sebebiyet )
Y10.CDE. 2006/8375ADLİ PARA CEZASI ( Sonuç Gün İle 5237 Sayılı TCK'nun 52/2. Maddesine Göre Saptanan Gün Karşılığı Miktarın Çarpılması Suretiyle Bulunması Gereği - Satmak Amacıyla Uyuşturucu Madde Bulundurmak )
Y2.CDE. 2008/1325ADLİ PARA CEZASI ( Sövme - Yeni Düzenlemelere Göre Adli Para Cezası Açısından Değerlendirme Yapılmadan Lehe Olan Yasanın Yanlış Değerlendirilmesi Bozmayı Gerektirdiği )
Y2.CDE. 2012/30770ADLİ PARA CEZASI ( Suç Eşyasının Kabul Edilmesi Suçu - Hapis Cezası Yasa Maddesinde Gösterilen Alt Sınırdan Belirlendiği Halde Adli Para Cezasının Gün Sayısının 5 Gün Yerine 30 Gün Olarak Belirlenmesinin Hatalı Olduğu )
Y2.CDE. 2012/23887ADLİ PARA CEZASI ( Suç Eşyasının Satın Alınması veya Kabul Edilmesi - Temel Cezanın Alt Sınırdan Belirlenmesine Karar Verildiği/Fazla Adli Para Cezasına Hükmedilemeyeceği )
Y11.CDE. 2011/11558ADLİ PARA CEZASI ( Suç Konusunun Miktar ve Önemine Dayanarak Adli Para Cezası Bakımından Alt Sınırdan Ayrılmak Suretiyle Hüküm Kuran Mahkemenin Takdir ve Uygulamasında Bir İsabetsizlik Görülmediği )
YCGKE. 2007/4-273ADLİ PARA CEZASI ( Suç Önceki Bir Tarihte İşlenmiş Olsa Dahi 647 S.Y'nin Yürürlükten Kalktığı 01.06.2005 Tarihinden Sonra Ödenmeyen Ceza Bakımından Anılan Yasanın 5/5. Maddesine Dayanılarak Gecikme Zammı Uygulanamayacağı )
Y3.CDE. 2006/4779ADLİ PARA CEZASI ( Suç Tarihi Eski Olsa Dahi Yeni Kanundaki Lehe Hükmün Uygulanması Gerektiğinin Gözetilmesi Gereği - Orman Suçu )
Y4.CDE. 2009/1385ADLİ PARA CEZASI ( Suç Tarihine Göre Bu Cezaya İlişkin Gün Biriminin Alt Sınırının 5 Gün Olması - Suçun İşlendiği Zamandaki Yasa İle Sonradan Yürürlüğe Giren Yasanın İlgili Hükümlerinin Birbiriyle Karşılaştırılması Suretiyle Lehe Yasanın Belirlenmesi Gerektiği )
Y8.CDE. 2013/670ADLİ PARA CEZASI ( Suça Sürüklenen Çocuğun Aleyhine Olacak Şekilde Suç Tarihinden Sonra Yürürlüğe Giren Yasa Gereği Fazla Adli Para Cezasına Hükmedilemeyeceği )
Y5.CDE. 2006/10720ADLİ PARA CEZASI ( Suçun İşlendiği Tarih İtibariyle 647 S.K. Md. 6Uyarınca Ertelenmesi Olanaklı Olduğu ve 5237 S.K. Md. 7'de Nazara Alınarak Bu Hususta Olumlu veya Olumsuz Bir Karar Verilmemesinin Hatalı Olması )
Y4.CDE. 2007/1119ADLİ PARA CEZASI ( Suçun Tanımlandığı Maddede Doğrudan veya Seçenek Yaptırım Olarak Adli Para Cezası Öngörülüyor ve Mahkemece Adli Para Cezası Tercih Edilecekse TCK'nın 52. Maddesinin Uygulanacağı )
Y11.CDE. 2006/4493ADLİ PARA CEZASI ( Süresi İçinde Ödenmemesi Nedeniyle İnfazın 5275 Sayılı Yasanın 106.Maddesi Gereğince Yapılması Gerektiği Cihetle Yerel Mahkeme Kararında Bir İsabetsizlik Görülmediği )
Y4.CDE. 2006/1755ADLİ PARA CEZASI ( Süresinde Ödenmemesi - Gecikme Zammı Uygulanamayacağı )
Y8.CDE. 2007/6744ADLİ PARA CEZASI ( Süresinde Ödenmemesi Üzerine 5237 S.Y Md. 50/6 ve Fıkrası Uyarınca Hükmü Veren Mahkemece Kısa Süreli Hapis Cezasının Tamamen veya Kısmen İnfazına Karar Verileceği )
Y10.CDE. 2006/645ADLİ PARA CEZASI ( Süresinde Ödenmeyen Para Cezalarına Gecikme Zammı Uygulanamayacağı )
YCGKE. 2007/9-160ADLİ PARA CEZASI ( Taksirle Adam Öldürmek/Cezanın Kişiselleştirilmesi - Sabıkası Olmayan Sanığın Özgürlüğü Bağlayıcı Cezanın Ertelenmesine Engel Bir Hali Bulunmadığından Verilen Erteleme Kararının Hukuka Uygun Olduğu )
Y12.CDE. 2012/848ADLİ PARA CEZASI ( Taksirle Öldürme - Hapis Cezanın Günlüğü 30 TL'den Adli Para Cezasına Çevrildiği Halde Gerekçede 20 TL'den Paraya Çevrildiğinin Yazılması Suretiyle Hükmün Karıştırılmasının Hukuka Aykırı Olduğu )
Y12.CDE. 2012/24514ADLİ PARA CEZASI ( Taksirle Öldürme - Hapis Cezasının Uzun Süreli de Olsa Seçenek Yaptırımlardan Adli Para Cezasına Çevrilebileceği )
Y12.CDE. 2011/1330ADLİ PARA CEZASI ( Taksirle Yaralama - Adli Para Cezasına Hükmedilmesi Karşısında Sanığın Sürücü Belgesinin Geçici Olarak Geri Alınmasına Karar Verilemeyeceği )
Y12.CDE. 2011/1353ADLİ PARA CEZASI ( Taksirle Yaralama - Seçenek Cezalardan Tercih Edilen Hapis Cezasının Adli Para Cezasına Çevrilemeyeceği )
YCGKE. 2013/12-374ADLİ PARA CEZASI ( Taksirle Yaralama Suçu - Aylık Taksitlerin Sanığın Aylık Kazancının Çok Üzerinde Olduğu Gözetilmeden Hükmolunan Süreli Hapis Cezasının Adli Para Cezasına Çevrilmesinin Doğru Olmadığı/Bir Gün Karşılığı Adli Para Cezası Miktarının Alt Sınırdan Uzaklaşarak 30 Lira Olarak Belirlenmesinin Usul ve Kanuna Aykırı Olduğu )
Y12.CDE. 2012/1777ADLİ PARA CEZASI ( Taksirle Yaralama Suçunda Sanığın Hafif Kusurlu Olduğu/Cezanın Aşağı Hadden Tayin Edildiğinin Belirtildiği - Kanun Değişikliği Öncesindeki Sanık Lehine Olan Düzenlemenin Gözetilerek Sanığın 90 Gün Karşılığı Adli Para Cezasına Hükmedilmemesi Gerektiği )
YCGKE. 2010/9-42ADLİ PARA CEZASI ( Taksirli Suçlarda Adli Para Cezasına Çevrilen İki Yıldan Fazla Hapis Cezalarında Hükmün Açıklanmasının Geri Bırakılmasına Karar Verilemeyeceği )
Y12.CDE. 2013/7271ADLİ PARA CEZASI ( Taksirli Suçlarda Diğer Koşulların Varlığı Halinde Uzun Süreli Hapis Cezasının Adli Para Cezasına Çevrilebileceği - Taksirle Öldürme )
Y9.CDE. 2009/6444ADLİ PARA CEZASI ( Taksitlendirilmesi Sırasında Suç Tarihi İtibariyle 5237 S.K. Md. 52/4'ün Uygulanacağı )
Y11.CDE. 2006/5514ADLİ PARA CEZASI ( Tam Gün Sayısı Üzerinden Bireyselleştirmeye Yönelik Artırım ve İndirim Yapılması Sonuç Gün Sayısı İle Bir Gün Karşılığı Ödenecek Miktarın Çarpılması Gerektiği )
Y8.CDE. 2006/5435ADLİ PARA CEZASI ( Tamamen veya Kısmen Ödenmemesi Halinde Hükmü Veren Mahkeme Tarafından Kısa Süreli Hapis Cezasının Tamamen veya Kısmen Yerine Getirilmesine ya da Seçenek Yaptırımın Değiştirilmesine Karar Verileceği - Göçmen Kaçakçılığı )
Y9.CDE. 2008/14023ADLİ PARA CEZASI ( Tamamının Değişiklikten Sonra 5275 S.K Md. 106'da Belirtilen Yönteme Uygun Biçimde İnfaz Edileceği - Taksirle Ölüme Neden Olmak )
Y12.CDE. 2012/28259ADLİ PARA CEZASI ( Tayin Edilen Gün Para Cezasının Miktarı Belirlenirken Uygulanan Kanun Maddesinin Gösterileceği )
Y9.CDE. 2013/3578ADLİ PARA CEZASI ( Tayin Olunan Gün Para Cezasının Adli Para Cezasına Çevrilmesi ve Taksitlendirilmesi Sırasında Uygulanan Kanun ve Maddelerinin Karar Yerinde Gösterilmesi Gerektiği )
Y11.CDE. 2006/3546ADLİ PARA CEZASI ( Tayininde Tam Gün Birim Sayısı Üzerinden Artırım ve İndirim Yapılmalı Belirlenen Sonuç Gün İle Bir Gün Karşılığı Takdir Edilen Miktar Çarpılarak Sonuca Varılması Gereği )
Y4.CDE. 2006/3546ADLİ PARA CEZASI ( Tayininde Tam Gün Üzerinden Artırım ve İndirim Yapılmalı Belirlenen Sonuç Gün İle Takdir Edilen Miktar Çarpılarak Sonuca Varılması Gereği - Ertelenemeyeceği )
Y10.CDE. 2006/13606ADLİ PARA CEZASI ( TCK'nun 188/3. Maddesi Uyarınca Tespit Edilen Temel Gün Üzerinden Cezanın Belirlenmesine ve Bireyselleştirilmesine Yönelik Artırım ve İndirim Yapıldıktan Sonra Sonuç Gün İle Sanığın Bir Gün Karşılığı Ödeyebileceği Miktarın Çarpılması Sonucu Belirleneceği )
YCGKE. 2008/9-265ADLİ PARA CEZASI ( Tedbire Çevrilmeden Hükmün Açıklanmasının Geri Bırakılması Koşullarının Değerlendirilmesinin Zorunlu Olduğu )
Y4.CDE. 2011/11416ADLİ PARA CEZASI ( Tehdit - Hükmolunan Adli Para Cezası Nedeniyle Mükerrirlere Özgü İnfaz Rejimi Uygulanmasının Hukuka Aykırı Olduğu )
Y4.CDE. 2012/575ADLİ PARA CEZASI ( Tehdit Suçundan Hüküm Kurulurken Seçimlik Hapsi Cezasının Tercih Edildiği - Sanığa Verilen Hapis Cezasının Adli Para Cezasına Çevrilmemesi Gerektiği )
Y4.CDE. 2008/21510ADLİ PARA CEZASI ( Tehdit ve Hakaret - Sanığın Hapis Cezası Verilmiş Olsaydı Yararlanabileceği Bir Haktan Mahkemenin Takdirinin Adli Para Cezası Olması Nedeniyle Yararlandırılmamasının Hukuka Uygun Görülmediği )
Y5.CDE. 2011/1560ADLİ PARA CEZASI ( Tekerrüre Esas Olamayacağı )
Y9.CDE. 2011/1035ADLİ PARA CEZASI ( Tekerrürün Uygulanabilmesi İçin Hapis Cezasına Hükmedilmesi Gereği - Hakkında Adli Para Cezasına Hükmedilen Sanığa Mükerrerlere Özgü İnfaz Rejiminin Uygulanamayacağının Gözetileceği )
Y8.CDE. 2012/18094ADLİ PARA CEZASI ( Temel Ceza Belirlenirken Gerekçesi Gösterilerek Hapis Cezasının Alt Sınırdan Tayin Edildiği - Aynı Gerekçeyle Adli Para Cezasına Esas Alınan Birim Gün Sayısının Alt Sınırdan Uzaklaşarak Belirlenmesinin Hukuka Aykırı Olduğu )
Y9.CDE. 2008/5842ADLİ PARA CEZASI ( Terörle Mücadele Kanunu'nun 612. Md. Aykırılık Suçu İçin Öngörülen Adli Para Cezası Suç Tarihi İtibarı İle Ön Ödemeye Tabi Olduğu )
Y10.CDE. 2006/13546ADLİ PARA CEZASI ( Teşdiden Belirlenmesi Nedeniyle Bu Durumun `Türk Ceza Kanunu'nun Lehe Olan Hükümlerinin Derhal Uygulanabileceği Hallerden` Olmadığından Duruşma Açılması Gereği - Teşekkül Halinde Uyuşturucu Madde Ticareti Yapmak )
Y16.HDE. 2014/3036ADLİ PARA CEZASI ( Ticareti Terk Hükümlerine Muhalefet Suçundan Sanığın Cezalandırıldığı - Sanığın Aynı Suç Sebebiyle Başka Dosyalardan Cezalandırıldığının Bildirilmesi Karşısında Belirtilen Dosyalar İncelenerek Hüküm Kurulacağı )
Y10.CDE. 2009/5984ADLİ PARA CEZASI ( TL. Olarak Belirlenmesi Gerektiği )
Y7.CDE. 2012/21511ADLİ PARA CEZASI ( Transit Rejim Kurallarına Aykırılık - Hükmedilen Adli Para Cezasının 4926 S.K. Md.8/1 Uyarınca Arttırılacağı )
Y10.CDE. 2009/9130ADLİ PARA CEZASI ( Türk Lirası ( TL ) Olarak Belirlenmesinde Zorunluluk Bulunduğu - Uyuşturcu Madde Ticareti Yapmak )
Y10.CDE. 2007/19318ADLİ PARA CEZASI ( Tüzel Kişiler Hakkında Yaptırım Uygulanmasına Olanak Kalmadığından Sanık Hakkında Beraat Kararı Verilmesi Gerektiği )
YCGKE. 2008/1-238ADLİ PARA CEZASI ( Uyarlama Yargılaması Sonucunda Hükmedilen - Halen Yürürlükte Bulunan 1412 S. CYUY'nın 305. Md. Uyarınca Kesin Olup Bu Hükmün Temyiz Yeteneğinin Bulunmadığı )
Y15.CDE. 2011/66967ADLİ PARA CEZASI ( Uygulanan Kanun ve Maddesinin Gösterilmesi Gereği - Dolandırıcılık Suçu/Hileli Davranışlar )
Y10.CDE. 2006/13272ADLİ PARA CEZASI ( Uyuşturucu Madde Ticareti Yapmak - 5237 Sayılı TCK. Lehe Kabul Edilerek Uygulama Yapıldığı Halde Hapis Cezanın Yanı Sıra Verilen Adli Para Cezasının Aynı Kanuna Göre Tespiti Gerektiği )
Y10.CDE. 2006/13056ADLİ PARA CEZASI ( Uyuşturucu Madde Ticareti Yapmak - 5237 Sayılı TCK'nun 188/3. Maddesinde Hürriyeti Bağlayıcı Ceza Yanında Adli Para Cezası da Öngörüldüğü Halde Sanık Hakkında Adli Para Cezası Verilmeyerek Eksik Ceza Tayini Yasaya Aykırı Olduğu )
Y12.CDE. 2011/3922ADLİ PARA CEZASI ( Uzun Süreli Hapis Cezalarının Diğer Koşulların Varlığı Halinde Yalnızca 5237 S.K. Md.50/1-a Uyarınca Adli Para Cezasına Çevrilebileceği - Md. 50/1-b Uyarınca Zararın Tazmini Suretiyle Seçenek Yaptırıma Çevrilemeyeceği/Taksirle Öldürme )
Y10.CDE. 2008/5462ADLİ PARA CEZASI ( Verilen Adli Para Cezasının Gün Karşılığı Olarak Miktarı Belirtilen İlamlarda Mahkemece Bir Gün Karşılığı Olarak Takdir Edilen Miktar Ne Kadar İse Aynı Miktar Üzerinden Ödenmeyen Adli Para Cezasının Hapse Çevrilmesi Gerektiği )
Y3.CDE. 2007/601ADLİ PARA CEZASI ( veya Kısa Süreli Hapis Cezasının Ertelenmesine Hükmedilen Hallerde Hak Yoksunluklarına Karar Verilemeyeceği - Kasten Yaralama )
Y9.CDE. 2007/8670ADLİ PARA CEZASI ( Yanında Sürücü Belgesinin Geri Alınması Kararı Verildiği/Temyizi Kabil Olduğu Gözetilmeden Kararda Kesin Olduğunun Belirtilemeyeceği - Yasa Yolunun Yanlış Gösterilmesinin Eski Hale İade Nedeni Olduğu/Meşruhatlı Davetiye İle Tarafların Bilgilendirileceği )
Y11.CDE. 2006/1228ADLİ PARA CEZASI ( Yasal ve Yeterli Gerekçe Gösterilmeden Bir Tam Gün Karşılığı Tayin Olunan Cezanın Asgari Hadden Tayininin Yasaya Aykırılığı )
YCGKE. 2006/8-167ADLİ PARA CEZASI ( Yeni Mevzuaatta Gecikme Zammı Uygulanmasını Öngören Herhangi Bir Norm da Bulunmadığından Sanığa Verilen Adli Para Cezasının Süresinde Ödenmemesi Halinde Gecikme Zammı Uygulamasına İlişkin Normun Tatbikine Yasal Olanak Bulunmaması )
Y11.CDE. 2008/2333ADLİ PARA CEZASI ( Yüklenen Dolandırıcılık Suçunun Unsurları İtibariyle Oluşmadığı Taraflar Arasındaki Uyuşmazlığın Hukuki Nitelikte Olduğunun Gözetilmesi Gerektiği )
Y7.CDE. 2011/379ADLİ PARA CEZASI ( Zimmet/Bankacılık Kanunu Uyarınca Gün Para Cezasının Takdir Edileceği - 5237 S.K. Uyarınca Tayin Edilecek Adli Para Cezasının Banka Zararının 3 Katına Çıkarılması Gereği )
Y7.CDE. 2011/630ADLİ PARA CEZASI ( Zimmetin Açığa Çıkmamasını Sağlamaya Yönelik Hileli Davranışlarla İşlendiği/Nitelikli Zimmet - Adli Para Cezasının da Bu Fiiller Bakımından Banka Zararının Üç Katından Az Olmamak Üzere Belirleneceği )
YCGKE. 2013/14-310ADLİ PARA CEZASI ( Zincirleme Suç Hükümleri Uyarınca Hapis Cezasında Artırım Yapıldığı Halde Gün Adli Para Cezasından Artırım Yapılmamasının Kanuna Aykırı Olduğu - Fuhuş İçin Aracılık Yapmak )
Y10.CDE. 2010/38765ADLİ PARA CEZASI (Adli Para Cezaları 5083 S. Kanun'un 1. Md. İle Hükümden Sonra Yürürlüğe Giren Bakanlar Kurulunun Kararının 1. Maddesi Uyarınca Türk Lirası (TL) Olarak Belirlenmesinde Zorunluluk Bulunması Bozmayı Gerektirdiği)
Y14.CDE. 2013/8034ADLİ PARA CEZASI (Cinsel Taciz - Sanığın Mağdureye Yönelik Fiziki Bir Temas Olmaksızın Cep Telefonundan Mağdurenin Kullandığı Cep Telefonuna "Ay Çok Tatlı Alo Deyişin Var Tanışmak İster Misin" Şeklinde Cinsel Amaçlı Mesaj Gönderdiği/5271 S. C.M.K.'nun 309 4d Bendinin Verdiği Yetkiye Dayanılarak Suç Konusunun Önem ve Değeriyle Meydana Gelen Zarar veya Tehlikenin Ağırlığı Nazara Alınarak Sanığın Adli Para Cezası İle Cezalandırılmasına Karar Verildiği)
Y10.CDE. 2011/26910ADLİ PARA CEZASI (Gün Olarak Belirlenip Paraya Çevrilmesi Sırasında 5271 S. C.M.K.'nun 232/6 Md. Hükmüne Aykırı Olarak Uygulanan Kanun Maddesinin Gösterilmemesinin Yasaya Aykırı Olduğu)
Y4.CDE. 2012/8059ADLİ PARA CEZASI (Hakaret - 5237 S. TCK'nın 50/2. Hükmüne Göre Suç Tanımında Hapis Cezası İle Adli Para Cezasının Seçenek Olarak Öngörüldüğü Hallerde Hapis Cezasına Hükmedilmişse Bu Cezanın Artık Adli Para Cezasına Çevrilmeyeceğinin Gözetilmesi Gerektiği)
Y3.CDE. 2013/19623ADLİ PARA CEZASI (Hakkında Adli Para Cezasına Hükmedilen Sanığın Hakkında 5237 S. T.C.K.'nun 52/4 Md. Gereğince Ödenmeyen Adli Para Cezasının Hapse Çevrileceğinin İhtar Edilmesi Gerektiği)
Y10.CDE. 2008/2833ADLİ PARA CEZASI (Karşılıksız Çek Keşide Etmek - Öngörülen Üst Sınırın 5237 S. Türk Ceza Kanunu'nun 7/2. Md. Uyarınca 765 S. TCK'nun Ek 2. Maddesine Göre Artırılmasının Mümkün Olmadığı ve Tüm Yıllar İçin Geçerli Olduğu Dikkate Alınarak Adli Para Cezasına Hükmedilmesi Gerektiği)
Y9.CDE. 2013/7257ADLİ PARA CEZASI (Muhafaza Görevini Kötüye Kullanma Suçu - Hükmedilen Temel Adli Para Cezasının T.C.K.nın 52/1. Maddesi Uyarınca 5 Gün Yerine T.C.K.nın 61/9. Maddesine Yanlış Anlam Verilerek 90 Gün Olarak Fazla Tayini Hukuka Aykırı Olduğu)
YCGKE. 2011/3-181ADLİ PARA CEZASI (Önödemeye Esas Para Cezasının Miktarı İtibariyle 2.000 Liranın Altında Olduğu - Kesin Nitelikte Olan ve Temyiz Yeteneği Bulunmayan Yerel Mahkeme Hükmü Zoralıma Karar Verilen Emval ve Eşyaların Toplam Değerinden Dolayı Temyiz Edilebilirlik Niteliği Kazanmadığı)
Y2.CDE. 2012/29162ADLİ PARA CEZASI (Suç Eşyasının Satın Alınması veya Kabul Edilmesi Suçu - Yasada Hapisle Birlikte Öngörülen Adli Para Cezasının Gün Sayısının Alt Sınırının Gösterilmediği Hallerde Aynı Kanunun 52/1. Md.si Gereğince Alt Sınırın Beş Gün Olduğu/Hapis Cezası Yasa Maddesinde Gösterilen Alt Sınırdan Belirlendiği Halde Gün Sayısının 5 Gün Yerine 180 Gün Olarak Belirlenmesinin Kanuna Aykırı Bulunduğu)
Y10.CDE. 2009/20671ADLİ PARA CEZASI (Türk Lirası Olarak Belirlenmesinde Zorunluluk Bulunduğu)
Y7.CDE. 2010/12075ADLİ PARA CEZASI (Zimmet - Takdir Edilecek Gün Para Cezasının Artırım ve İndirime Tabi Tutulduktan Sonra 5237 S. TCK'nun 52.Md.sindeki Esaslara Göre Tayin Edilecek Sonuç Adli Para Cezasının Banka Zararının Üç Katı Olan Miktara Çıkartılması Gerektiği)
Y8.CDE. 2006/3421ADLİ PARA CEZASI ALT SINIRI ( Sanık Hakkında Verilen Önceki Para Cezasının Aynen İnfazına Karar Verilemeyeceğinin Gözetilmemesi İsabetsiz Olduğu )
Y10.CDE. 2014/5113ADLİ PARA CEZASI HAPSE ÇEVRİLENLER ( Açık Ceza İnfaz Kurumuna Ayrılma Talebi - Açık Ceza İnfaz Kurumlarına Ayrılma Yönetmeliğinin 12/2 Md.sinde Başka Bir Suçtan Dolayı Anılan Mahkumiyet Kararlarının Hapis Cezalarına İlişkin Olup Verilen Adli Para Cezalarının Ödenmemesi Sebebi İle Hapis Cezasına Çevirme Olmadığı )
Y10.CDE. 2007/234ADLİ PARA CEZASI HESABI ( Tayin Olunan Temel Gün Üzerinden Bireyselleştirmeye Yönelik Artırım ve İndirimler Yapıldıktan Sonra Sonuç Gün İle Kişinin Bir Gün Karşılığı Ödeyebileceği Miktarın Çarpılması Suretiyle Bulunması Gerektiği )
Y2.CDE. 2006/6346ADLİ PARA CEZASI HESABININ GÜN ÜZERİNDEN YAPILACAĞI ( 5237 Sayılı Yasanın 61/8. Maddesi Uyarınca - Silahlı Müessir Fiil )
YCGKE. 2010/7-159ADLİ PARA CEZASI İLE CEZALANDIRILMA ( Para Cezalarında Artırım Yapılırken Herhangi Bir Kısıtlama Getirmeyen Yasa Koyucu Özgürlüğü Bağlayıcı Cezalarda Yasa Maddesinde Gösterilen Üst Sınırın Aşılmaması Kaydıyla Yarı Oranında Artırım Yapılabileceği Esasını Kabul Ettiği )
Y7.CDE. 2007/7394ADLİ PARA CEZASI İLE HAPİSTEN ÇEVRİLME PARA CEZASI ( Her Bir Cezanın Bağımsız Olduğu Toplanamayacağı )
YCGKE. 2012/4-956ADLİ PARA CEZASI İLE MAHKUMİYET ( Hak Yoksunluklarına Karar Verilemeyeceği )
Y7.CDE. 2010/3908ADLİ PARA CEZASI MİKTARI ( Takdir Edilecek Gün Para Cezasının Artırım ve İndirime Tabi Tutulduktan Sonra 5237 S. T.C.K.nun 52. Md.sindeki Esaslara Göre Tayin Edilecek Sonuç Adli Para Cezasının Banka Zararının Üç Katı Olan Miktara Çıkartılması Gerektiği )
YCGKE. 2007/10-108ADLİ PARA CEZASI ÖNGÖRÜLEN SUÇLAR ( Hapis Cezası Yanında - Hapis Cezasının Alt Sınırdan Tayini Halinde Mutlak Surette Adli Para Cezasının da Alt Sınırdan Tayini Gerektiği Yönünde Bir Zorunluluk Bulunmasa da Gerekçeleri Yasal ve Dosya İçeriğiyle Örtüşmesi Gerektiği )
Y9.CDE. 2008/6699ADLİ PARA CEZASI TAYİN EDİLMİŞ OLMASI ( Mükerrirlere Özgü İnfaz Rejimi ve Denetimli Serbestlik Tedbirine Karar Verilemeyeceği )
Y11.CDE. 2007/305ADLİ PARA CEZASI TAYİNİ ( Esas Alınacak Tam Gün Birim Sayısı Üzerinden Artırım ve İndirimler Yapıldıktan Sonra Belirlenen Sonuç Gün İle Bir Gün Karşılığı Takdir Edilen Miktarın Çarpılması Suretiyle Sonuç Adli Para Cezasının Tayini Gerektiği )
Y9.CDE. 2006/8650ADLİ PARA CEZASI TEMYİZ SINIRI ( Hükmolunan İki Milyar Liraya Kadar Para Cezaları Temyiz Edilemeyeceği )
YCGKE. 2009/9-7ADLİ PARA CEZASI VE TEDBİR ( Sanık Hakkında Hükmolunan Hapis Cezasının Henüz Seçenek Yaptırım Olarak Adli Para Cezasına ve Tedbire Çevrilmeden Hükmün Açıklanmasının Geri Bırakılması Koşullarının Değerlendirilmesinin Zorunlu Olduğu )
Y4.CDE. 2010/18499ADLİ PARA CEZASI YA DA ÜST SINIRI BEŞ YILDAN FAZLA OLMAYAN HAPİS CEZASINI GEREKTİREN SUÇLAR ( Bakımından Kovuşturmanın Kovuşturmanın Ertelenmesi Kurumunun Düzenlenmesi Karşısında Sanığın Durumunun Yeniden Değerlendirileceği - Gizliliğin İhlali )
Y10.CDE. 2007/2770ADLİ PARA CEZASI YERİNE ÇEKTİRİLECEK HAPİS CEZASI ( Para Cezasının Ödenmemesi - Yerine Çektirilecek Hapis Cezasının 5 Yıldan Fazla Olamayacağı )
YCGKE. 2012/5-1393ADLİ PARA CEZASI YERİNE HAPİS CEZASININ TERCİH EDİLMESİ ( Mühür Bozma Suçu - Seçenek Yaptırımın "Suç Konusunun Önem ve Değeri Suç Kastının Yoğunluğu Zararın ve Tehlikenin Ağırlığı Nazara Alınarak Takdiren" Denilmek Suretiyle Hapis Cezası Olarak Belirlenmesinin Hukuka Uygun Olduğu )
Y8.CDE. 2012/22957ADLİ PARA CEZASINA ÇEVİRME ( Adli Sicil Kaydında Yer Alan Mahkumiyetinin Silinme Koşulları Oluşan Sanığa Hükmedilen Otuz Gün ve Daha Az Süreli Hapis Cezasının Adli Para Cezasına veya Seçenek Tedbirlerden Birisine Çevrilmesi Zorunluluğuna Uyulacağı )
Y7.CDE. 2007/17253ADLİ PARA CEZASINA ÇEVİRME ( Gün Karşılığı Verilen Para Cezasının Adli Para Cezasına Çevrilmesi Sırasında Yapılacak Uygulamada da 647 S.Y Daha Lehe Olduğu Halde 5237 S.Y Gereğince Uygulama Yapılmasının Bozmayı Gerektirdiği )
Y4.CDE. 2008/3635ADLİ PARA CEZASINA ÇEVİRME ( Suç Tanımında Hapis Cezası İle Adlî Para Cezasının Seçenek Olarak Öngörüldüğü Hâllerde Hapis Cezasına Hükmedilmişse Bu Ceza Artık Adlî Para Cezasına Çevrilmeyeceği )
YCGKE. 2013/12-676ADLİ PARA CEZASINA ÇEVİRME ( Taksirle Öldürme - Bozmadan Sonra Pişman Olduğunu Açıkça Beyan Eden Sanık Hakkında Kendisini Bu Süreçte Bizzat Gözlemleyen ve Olumlu Kanaate Varan Yerel Mahkemece Hükmolunan Sonuç Hapis Cezasının Adli Para Cezasına Çevrilmesinde Bir İsabetsizlik Olmadığı )
Y4.CDE. 2009/3898ADLİ PARA CEZASINA ÇEVİRME VE TAKSİTLENDİRME ( Hükümden Çıkarılmasına İlişkin Kararın Hukuka Uygun Olmadığı )
Y3.CDE. 2011/36453ADLİ PARA CEZASINA ÇEVİRME YASAĞI ( Hapis Cezasının Tercih Edilmesi Durumunda Bu Cezanın Adli Para Cezasına Çevrilemeyeceği Kuralının Kısa Süreli Hapis Cezasının TCK'nın 50/1. Md.de Yazılı Para Cezası Dışındaki Seçenek Yaptırımlardan Birisine Çevrilmesine Engel Olmadığı )
Y6.CDE. 2006/3213ADLİ PARA CEZASINA ÇEVRİLEN CEZANIN ERTELENMESİ ( 5237 S.K. Kapsamında Mümkün Olmadığı )
Y9.CDE. 2008/13924ADLİ PARA CEZASINA ÇEVRİLEN HAPİS CEZASI ( 2 Yıl 1 Aylık Hapis Cezası - CMK 231/5. Maddesindeki Şartların Oluşmadığı )
Y9.CDE. 2006/4903ADLİ PARA CEZASINA DÖNÜŞTÜRME ( Kanunlarda Öngörülen Ağır Para Cezaları Adli Para Cezasına Dönüştürülmüştür" Şeklindeki Amir Hüküm Nazara Alınmadan Ağır Para Cezasına Hükmedilmesi İsabetsiz Olduğu )
Y8.CDE. 2005/614ADLİ PARA CEZASINA DÖNÜŞTÜRÜLEN AĞIR PARA CEZASI ( Ödenmeyen Cezaya Gecikme Zammının Uygulanamayacağının Gözetilmesi Zorunluluğu )
Y8.CDE. 2004/5184ADLİ PARA CEZASINA DÖNÜŞTÜRÜLME ( 5252 S.K. Md. 5/1 Uyarınca Hükmolunan Ağır Para Cezası - Yasaya Aykırılığı )
Y8.CDE. 2009/9502ADLİ PARA CEZASINA ESAS ALINAN BİRİM GÜN SAYISININ ALT SINIRDAN UZAKLAŞILARAK TAYİNİ (Sanıklar Hakkında 5237 S.K. Md.197/1 Uygulanırken Hapis Cezasının Alt Sınırdan Tayin Olunduğu - Çelişkiye Neden Olduğu)
Y8.CDE. 2012/9423ADLİ PARA CEZASINA ESAS ALINAN GÜN SAYISI ( Adli Para Cezasına Esas Alınan Birim Gün Sayısı İle Bir Gün Karşılığı Takdir Olunacak Miktarın Çarpılarak Adli Para Cezasının Belirlenmesi Gereği )
Y12.CDE. 2011/16016ADLİ PARA CEZASINA KARAR VERİLMİŞ OLMASI ( Sürücü Belgesinin Süreli Olarak Geri Alınması Uygulanmasına Engel Teşkil Etmeyeceği - Taksirle Yaralama Suçu )
YCGKE. 2012/13-276ADLİ PARA CEZASINA YÖNELİK MAHKUMİYET KARARLARININ TEMYİZİ ( Anayasa Mahkemesi İptal Kararının Yürürlük Tarihi İle 6217 S. Yasanın Yürürlük Tarihi Arasındaki Tarihlerde İster Hapis Cezasından Çevrilen İster Doğrudan Hükmolunan Adli Para Cezasına İlişkin Mahkumiyet Hükümlerinin Hiçbir Miktar Sınırlaması Olmaksızın Temyiz Kabiliyeti Bulunduğu )
Y3.CDE. 2011/12845ADLİ PARA CEZASINDA HAK YOKSUNLUĞU OLMAYACAĞI (Sanık Hakkında Yaralama Suçundan Dolayı Verilen Hapis Cezasının Adli Para Cezasına Çevrildiği - 5237 S.K. Md.53/1'deki Hak Yoksunluklarına Hükmedilemeyeceği)
YCGKE. 2007/4-145ADLİ PARA CEZASINDA İNDİRİM ( Yasaya Aykırı Yapılması - Yasaya Aykırı Bu Hususlar Yönünden de Yasa Yararına Bozma İstenip İstenmeyeceği Adalet Bakanlığından Sorulması Gerektiği )
Y4.CDE. 2008/21510ADLİ PARA CEZASINDAN ÇEVRİLEN HAPİS ( İnfazının Ertelenemeyeceği ve Hakkında Koşullu Salıverme Hükümlerinin Uygulanamayacağının Belirtilmesine Karşın Konutta Çektirmeyle İlgili Benzeri Bir İstisnaya Yer Verilmemesi de Adli Para Cezasından Çevrilen Hapsin Konutta Çektirilmesine Engel Bulunmadığı )
Y2.CDE. 2009/53799ADLİ PARA CEZASINDAN ÇEVRİLEN HAPİS CEZASI ( Basit Yaralama - İnfazının Ertelenememesi ve İnfazında Koşulla Salıverme Hükümlerinin Uygulanamaması ve Hak Yoksunlukları Bakımından Adli Para Cezasının Esas Alınacak Olması - Özel İnfaz Usullerinin Uygulanamayacağı )
Y8.CDE. 2006/11325ADLİ PARA CEZASINDAN ÇEVRİLEN HAPSİN İNFAZI ( Ertelenemeyeceği ve Bunun İnfazında Koşullu Salıverilme Hükümleri Uygulanamayacağı )
YCGKE. 2010/2-233ADLİ PARA CEZASINDAN İBARET MAHKUMİYET ( Miktarı İtibari İle Hükmün Kesin Nitelikte Olduğu Gözetilmeden Temyiz Süresinin Geçtiği Gerekçesiyle Başvurunun Reddedildiği - Bu Hususun Yargıtay C. Başsavcılığı İtirazına Konu Edilemeyeceği )
YCGKE. 2011/1-347ADLİ PARA CEZASINI ÇEVİRME ( Taksirle Ölüme Neden Olma - Hükmolunan Hapis Cezası Seçenek Yaptırım Olarak Adli Para Cezasına Çevrilmeden Hükmün Açıklanmasının Geri Bırakılması Koşullarının Değerlendirilmesi Zorunlu Olduğu )
Y10.CDE. 2006/11299ADLİ PARA CEZASINI GEREKTİREN SUÇLARDA ALT SINIR ( Alt Sınırının 450 Milyon Üst Sınırını İse 100 Milyar Türk Lirası Olarak Uygulanacağı )
Y15.CDE. 2011/23780ADLİ PARA CEZASININ ALT SINIRDAN TAYİNİ ( Hapis Cezasının Alt Sınırdan Tayini Halinde Mutlak Surette Adli Para Cezasının da Alt Sınırdan Tayini Gerekmediği/Ancak Bunun Gerekçelerinin Gösterileceği - Gerekçe Gösterilmeksizin Alt Sınırın Üzerinde Tayin Edilmesinin Bozmayı Gerektirdiği )
Y8.CDE. 2012/36816ADLİ PARA CEZASININ ALT SINIRI ( 6136 S.K. Md. 13 Uyarınca Adli Para Cezasının Alt Sınırının 30 Gün Olduğu - Alt Sınırın Altında Belirlenemeyeceği )
Y4.CDE. 2007/7618ADLİ PARA CEZASININ ALT SINIRININ AÇIKÇA GÖSTERİLMEMESİ ( Alt Sınırın 5 Gün Olarak Belirlenecek Olması Karşısında Sanık Hakkında Adli Para Cezası Uygulamasının Tercih Edilmesi Durumunda Yeni Yasanın Daha Lehe Sonuç Doğurabileceği - Mühür Bozma )
YCGKE. 2006/8-245ADLİ PARA CEZASININ ALT VE ÜST SINIRLARI ( 01.01.2005-31.05.2005 Tarihleri Arası 489.- 123.877. YTL - 01.06.2005 Tarihinden İtibaren 450- 100.000. YTL Olduğu )
Y15.CDE. 2012/18607ADLİ PARA CEZASININ ARTIRILMASI ( Nitelikli Dolandırıcılık - Sanığın Suçu Zincirleme Olarak İşlediği Dikkate Alınarak Yapılacak Artırımın Hapis Cezasının Yanısıra Adli Para Cezası İçin de Uygulanacağı )
Y8.CDE. 2012/9423ADLİ PARA CEZASININ BELİRLENMESİ ( Adli Para Cezasına Esas Alınan Birim Gün Sayısı İle Bir Gün Karşılığı Takdir Olunacak Miktarın Çarpılarak Adli Para Cezasının Belirlenmesi Gereği )
Y8.CDE. 2011/8044ADLİ PARA CEZASININ BELİRLENMESİ ( Ateşli Silahlar Kanunu'na Aykırılık - Adli Para Cezasının Gün Para Cezası Sistemine Göre Tayini Gerektiği )
Y15.CDE. 2011/23905ADLİ PARA CEZASININ BELİRLENMESİ ( Dolandırıcılık - Adli Para Cezasının Suçtan Elde Edilen Haksız Menfaatin İki Katından Az Olmayacak Şekilde Belirleneceği/Günlüğü 20 - 100 YTL Arasında Hesaplanacağı )
Y15.CDE. 2013/12569ADLİ PARA CEZASININ BELİRLENMESİ ( Dolandırıcılık - Hapis Cezası Alt Sınırdan Tayin Edilmesine Rağmen Ayrıca Gerekçe Gösterilmeden Adli Para Cezasının Alt Sınırın Üzerinde Tayin Edilemeyeceği )
Y15.CDE. 2013/12571ADLİ PARA CEZASININ BELİRLENMESİ ( Dolandırıcılık - Hapis Cezasının Alt Sınırdan Tayin Edildiği Ayrıca Gerekçe Gösterilmeden Adli Para Cezasının Alt Sınırın Üzerinde Tayin Edilmesinin Hukuka Aykırı Olduğu )
Y15.CDE. 2011/13671ADLİ PARA CEZASININ BELİRLENMESİ ( Dolandırıcılık - Sanıklar Hakkında Hapis Cezası Alt Sınırdan Tayin Edildiği Halde Adli Para Cezası Belirlenirken Yeterli ve Yasal Gerekçe Gösterilmeksizin Tam Gün Sayısının Asgari Hadden Uzaklaşılması Suretiyle Sanıklara Fazla Ceza Tayininin Doğru Görülmediği )
Y15.CDE. 2011/66151ADLİ PARA CEZASININ BELİRLENMESİ ( Dolandırıcılık - Suçtan Elde Edilen Haksız Menfaat Miktarı Belli İse Suçtan Elde Olunan Haksız Menfaatin İki Katından Az Olmayacak Şekilde Belirleneceği )
Y15.CDE. 2013/5721ADLİ PARA CEZASININ BELİRLENMESİ ( Dolandırıcılık - Verilen Hapis Cezası Alt Sınırdan Tayin Olunmasına Karşılık Adli Para Cezası Belirlenirken Yasal ve Yeterli Gerekçe Gösterilmeden Alt Sınırdan Uzaklaşılarak Tayin Edilmesinin Hatalı Olduğu )
Y3.CDE. 2012/29985ADLİ PARA CEZASININ BELİRLENMESİ ( Hapis Cezasının Alt Sınırdan Tayin Edilmesine Karşılık Gerekçe Gösterilmeksizin Gün Adli Para Cezasının Alt Sınırdan Ayrılarak Tayin Edilmesinin Hukuka Aykırı Olduğu - Ağaç Kesme )
Y15.CDE. 2011/11169ADLİ PARA CEZASININ BELİRLENMESİ ( Kamu Kurum ve Kuruluşlarının Zararına Dolandırıcılık - Hatalı İşlemin Tespit Edildiği Tarihten Geriye Doğru Hatanın Kaynaklandığı İlgiliye Göre 5 veya 10 Yıllık Yersiz Ödemenin Tespit Edileceği )
Y10.CDE. 2011/2995ADLİ PARA CEZASININ BELİRLENMESİ ( Karşılıksız Çek Keşide Etmek - 5941 S.K. ve 3167 S.K. Uyarınca Adli Para Cezalarının ve Diğer Yaptırımların Tespit Edilip Karşılaştırılarak Lehe Kanun Uygulamasının Belirlenmesi Gereği )
Y10.CDE. 2010/57641ADLİ PARA CEZASININ BELİRLENMESİ ( Karşılıksız Çek Keşide Etmek - Çek Hesabında Bulunan Bedel İle Bankaca Ödenmesi Gereken Bedelin Mahsup Edileceği/Kalan Bedel Dikkate Alınarak Bir Gün Karşılığının 20 -100 TL Arasında Takdir Edileceği )
Y14.CDE. 2012/1946ADLİ PARA CEZASININ BELİRLENMESİ ( Karşılıksız Çek Keşide Etmek - Doğrudan Çek Bedeli Kadar Adli Para Cezasına Hükmolunamayacağı/Her Bir Çek İle İlgili Olarak Binbeşyüz Güne Kadar Adli Para Cezası Belirleneceği )
Y15.CDE. 2013/12564ADLİ PARA CEZASININ BELİRLENMESİ ( Nitelikli Dolandırıcılık - Eğer Suçtan Elde Edilen Haksız Menfaat Miktarı Belli İse Adli Para Cezasının O Takdirde Tespit Olunacak Temel Gün Suçtan Elde Olunan Haksız Menfaatin İki Katından Az Olmayacak Şekilde Belirleneceği )
Y8.CDE. 2012/25081ADLİ PARA CEZASININ BELİRLENMESİ ( Parada Sahtecilik Suçunda - Temel Hürriyeti Bağlayıcı Cezaların Alt Sınırdan Tayin Edildiği/Adli Para Cezalarının Farklı Gerekçe Göstermeksizin Alt Sınırın Üstünde Tayin Edilemeyeceği )
Y7.CDE. 2012/22960ADLİ PARA CEZASININ BELİRLENMESİ ( Petrol Kaçakçılığı - Ulusal Marker Seviyesi Geçersiz Olan Akaryakıtın Miktarı Dikkate Alınarak Sanık Hakkında Alt Sınırdan Uzaklaşılarak Adli Para Cezası Şeklinde Ceza Tayini Yoluna Gidilmesinin Hukuka Aykırı Olduğu )
Y15.CDE. 2011/11483ADLİ PARA CEZASININ BELİRLENMESİ ( Suçtan Elde Edilen Haksız Menfaat Miktarı Belli Değil İse 5 İla 5.000 Tam Gün Arasında Takdir Edilen Gün Sayısı Üzerinden Ortaya Çıkacak Sonuç Gün Sayısı İle Bir Gün Karşılığı 20 TL İle 100 TL Arasında Takdir Edilen Miktarın Çarpılacağı )
Y12.CDE. 2012/32576ADLİ PARA CEZASININ BELİRLENMESİ ( Taksirle Adam Öldürme - Hürriyeti Bağlayıcı Cezayı Adli Para Cezasına Çevirmenin Yasal Dayanağını Oluşturan Yasa Maddesinin Gösterileceği/Esas Tam Gün Sayısının Belirtileceği )
Y12.CDE. 2013/7502ADLİ PARA CEZASININ BELİRLENMESİ ( Taksirle Yaralama - Adli Para Cezasının Yıl Olarak Belirlenemeyeceği )
Y8.CDE. 2012/18391ADLİ PARA CEZASININ BELİRLENMESİ ( Temel Ceza Belirlenirken Hapis Cezasının Alt Sınırdan Tayin Edildiği - Aynı Gerekçeyle Adli Para Cezasına Esas Alınan Birim Gün Sayısının Alt Sınırdan Uzaklaşılarak Belirlenemeyeceği/Hakkı Olmayan Yere Tecavüz )
Y10.CDE. 2008/12276ADLİ PARA CEZASININ BELİRLENMESİ ( Uyuşturucu Madde Ticareti Yapma Suçu - Türk Lirası Olarak Belirlenmesinde Zorunluluk Bulunduğu )
Y11.CDE. 2007/2157ADLİ PARA CEZASININ BELİRLENMESİ ŞEKLİ ( 5 İla 5.000 Tam Gün Arasında Takdir Edilen Gün Sayısı İle Bir Gün Karşılığı 20 İla 100 YTL. Arasında Takdir Olunacak Miktarın Çarpılması - Uygulama Koşulları )
Y12.CDE. 2013/12293ADLİ PARA CEZASININ BÖLÜNEBİLECEĞİ TAKSİT MİKTARI ( Dörtten Az Olamayacağı Gözetilmeden Üç Taksitte Ödenmesine Karar Verilmesinin Kanuna Aykırı Olduğu - İzinsiz Kazı Yapma Suçu )
Y10.CDE. 2007/11698ADLİ PARA CEZASININ ERTELENMESİ ( Çek Defterini Geri Vermemek - Mükerrirlere Özgü İnfaz Rejimi İle Çektirilemeyeceği )
Y3.CDE. 2014/10859ADLİ PARA CEZASININ ERTELENMESİ ( Ertelemenin Hapis Cezaları İçin Söz Konusu Olabileceği - Adli Para Cezasının Ertelenmesinin İsabetsiz Olduğu )
Y12.CDE. 2012/27455ADLİ PARA CEZASININ ERTELENMESİ ( Ertelenemeyeceğinin Gözetilmesi Gereği - 2863 S.K.'ya Aykırılık )
Y3.CDE. 2006/10557ADLİ PARA CEZASININ ERTELENMESİ ( Hapisle Birlikte Hükmedilse Dahi Adli Para Cezasını Kapsar Biçimde Erteleme Kararı Verilemeyeceği - Sadece Hapis Cezasının Ertelenmesine Karar Verileceği )
Y5.CDE. 2007/9511ADLİ PARA CEZASININ ERTELENMESİ ( İşlediği Suçtan Dolayı İki Yıl veya Daha Az Süreyle Hapis Cezasına Mahkum Edilen Kişinin Cezasının Ertelenebileceği Hükmüne Yer Verildiği Nazara Alınmadan Tayin Olunan Adli Para Cezasının da Ertelenmesinin Kanuna Aykırı Olduğu )
Y2.CDE. 2008/12753ADLİ PARA CEZASININ ERTELENMESİ ( Mahkemece Lehe Kanunun Karşılaştırılmalı Değerlendirilmesinde Usul ve Yasaya Aykırı Bir Durum Görülmediği )
Y16.HDE. 2010/5439ADLİ PARA CEZASININ ERTELENMESİ ( Mümkün Olmadığı Nazara Alınmadan Sanık Hakkındaki Para Cezasının Ertelenmesine Karar Verilmesinin İsabetsiz Olduğu - Alacaklısını Zarara Uğratmak Kastiyle Mevcudunu Eksiltmek )
Y8.CDE. 2007/1159ADLİ PARA CEZASININ ERTELENMESİ ( Niteliği Gereği Ertelenemeyecek Cezanın Ayırdedilmeksizin Ertelenmesi - Bozma Nedeni )
Y13.CDE. 2012/1769ADLİ PARA CEZASININ ERTELENMESİ ( Nitelikli Hırsızlık/Suça Sürüklenen Çocuk Hakkında Verilen Kısa Süreli Hapis Cezasının Adli Para Cezasına Çevrildiği - Adli Para Cezasının Ertelenemeyeceğinin Gözetileceği )
YCGKE. 2009/8-28ADLİ PARA CEZASININ ERTELENMESİ ( Ruhsatsız Silah Taşıma/765 S.K. Uyarınca Verilen Hapis Cezası Paraya Çevrilip Ertelenebilecekken 5237 S.K Uyarınca Ertelemenin Mümkün Olmadığı - 765 S.K.'nın Uygulanması Gereği )
Y4.CDE. 2010/15023ADLİ PARA CEZASININ ERTELENMESİ GEREKTİĞİ (Hakaret Suçu Nedeniyle Yapılan Uygulamada Hapis Cezasının Ertelenmesine Karar Verilmesine Rağmen İkinci Yaptırım Olan Adli Para Cezasının Ertelenmemesine İlişkin Kararın Yanlış Olduğu)
YCGKE. 2007/9-84ADLİ PARA CEZASININ GÜN BİRİMİ ( Taksirle Yaralama/5237 S.K. Md. 89'da Adli Para Cezasının Alt ve Üst Sınırlarının Gösterilmediği - Artırım ve İndirimler Uygulandığında 7 Gün Birimi Belirlenmekte Olup Bunun 20.00 YTL İle Çarpılacağı )
Y2.CDE. 2013/28068ADLİ PARA CEZASININ HAPSE ÇEVRİLEMEMESİ ( Suça Süreklenen Çocuk - 5275 S.K. 106/4 Md. Gözetilmesi Gerektiği )
Y10.CDE. 2007/3622ADLİ PARA CEZASININ HAPSE ÇEVRİLMESİ ( Hapis Cezasının Üst Sınırı Beş Yıl Kabul Edilerek İnfazın Gerçekleştirileceği - Karşılıksız Çek Keşide Etmek )
Y3.CDE. 2012/32222ADLİ PARA CEZASININ HAPSE ÇEVRİLMESİ ( Kasten Yaralama - Suça Sürüklenen Çocuğun Ödenmeyen Adli Para Cezasının Hapse Çevrilemeyeceği )
Y8.CDE. 2006/9560ADLİ PARA CEZASININ HAPSE ÇEVRİLMESİ TALEBİ ( Hapis Cezasına Seçenek Adli Para Cezası/Sanığın Ödemeyeceğini Beyan Ettiği - Talep Üzerine Hükmü Veren Mahkemeden Bir Karar Alınacağı )
Y2.CDE. 2007/1028ADLİ PARA CEZASININ HAPSE ÇEVRİLMESİNE İLİŞKİN KARARIN KALDIRILMASI ( Kısa Süreli Hapis Cezasının Adli Para Cezasına Çevrildiği/Sanığın Kısmi Ödeme Yaptığı - Para Cezasının Tamamını Yatırdığından Bahisle Karar Verilemeyeceği )
Y4.CDE. 2006/8661ADLİ PARA CEZASININ HAPSE DÖNÜŞMESİ ( Mahkemece Hapisten Çevrilen Adli Para Cezalarının Yerine Getirilmemesi Halinde Hükmü Veren Mahkemece Kısa Süreli Hapis Cezasının Tamamen veya Kısmen İnfazına Karar Verilmesinin Gerekmesi-Bu Konuda Savcılığın Karar Verememesi )
Y15.CDE. 2012/2312ADLİ PARA CEZASININ HATALI OLMASI ( Denetime İzin Verecek Mahiyette Gerekçe Gösterilmediği - Sanıkların Haksız Çıkar Tutarına Yakın Rakamlar Ölçü Alınarak Bu Ölçüde Farklı Kabullerle Çelişki Oluşturulduğu - Dolandırıcılık Suçu )
YCGKE. 2013/3-820ADLİ PARA CEZASININ HESAPLANMASI ( 6136 S.K.'ya Muhalefet - Sanığı Birebir Gözlemleyen Mahkemenin Hürriyeti Bağlayıcı Cezayı Adli Para Cezasına Çevirirken Alt Sınırdan Uzaklaşmasının Hukuka Uygun Olduğu )
Y11.CDE. 2007/199ADLİ PARA CEZASININ HESAPLANMASI ( Artırım ve İndirimlerin Gün Üzerinden Yapılması Gerektiği Göz Önünde Bulundurulmadan Fazla Ceza Tayin Edilmesinin İsabetsizliği )
Y11.CDE. 2006/1228ADLİ PARA CEZASININ HESAPLANMASI ( Artırma ve İndirimlerin Belirlenen Tam Gün Sayısı Üzerinden Yapılıp Sonuç Gün İle Bir Gün Karşılığı Tayin Olunan Miktarın Çarpımı İle Sonuç Cezanın Bulunması Gerektiği )
Y11.CDE. 2007/6709ADLİ PARA CEZASININ HESAPLANMASI ( Belirlenecek Tam Gün Sayısı İle Bir Gün Karşılığı Olarak Takdir Edilen Miktarın Çarpılmak Suretiyle Belirlenmemesi - Bozma Nedeni )
YCGKE. 2006/167ADLİ PARA CEZASININ HESAPLANMASI ( Bir YTL'nin Altında Kalan Tutar - Her Aşamada Atılması Gerektiği )
Y2.CDE. 2006/6346ADLİ PARA CEZASININ HESAPLANMASI ( Cezanın Belirlenmesi ve Bireyselleştirilmesine Yönelik Artırma ve İndirimlerin Gün Üzerinden Yapılacağı )
Y11.CDE. 2007/6711ADLİ PARA CEZASININ HESAPLANMASI ( Doğrudan Haksız Elde Olunan Miktarın İki Katı Esas Alınmak Suretiyle Karar Verilmesi - Bozma Nedeni )
Y15.CDE. 2012/22303ADLİ PARA CEZASININ HESAPLANMASI ( Nitelikli Dolandırıcılığın Kanunda Belirtilen Hallerinde Suçtan Elde Olunan Haksız Menfaatin İki Katından Az Olmayacak Şekilde Para Cezasının Belirleneceği Ancak Doğrudan Haksız Elde Olunan Yararın İki Katı Adli Para Cezası Tayin Edilemeyeceği )
Y11.CDE. 2010/14423ADLİ PARA CEZASININ HESAPLANMASI ( Nitelikli Dolandırıcılık - Adli Para Cezasının Suçtan Elde Edilen Haksız Menfaatin İki Katından Az Olması Durumunda Para Cezasının Asgari Miktara Yükseltileceği/Sonra Takdiri İndirim Nedenlerinin Uygulanacağı )
YCGKE. 2012/15-1364ADLİ PARA CEZASININ HESAPLANMASI ( Nitelikli Dolandırıcılık/ Mahkemece Alt Sınırdan Ceza Tayin Edildiği - Adli Para Cezası Takdir Edilirken Haksız Menfaatin İki Katından Az Olamayacağı )
Y10.CDE. 2007/4750ADLİ PARA CEZASININ HESAPLANMASI ( Tayin Olunan Temel Gün Üzerinden Bireyselleştirmeye Yönelik Artırım ve İndirimler Yapılması - Belirlenecek Miktarın Çarpılması Suretiyle Bulunacağı )
Y18.HDE. 2012/6557ADLİ PARA CEZASININ İDARİ PARA CEZASINA DÖNÜŞTÜRÜLMESİ ( Dernek Genel Kurulunun Kanun Hükümlerine Aykırılığına İlişkin Para Cezasının - Bu Kanun Değişikliği İle C. Savcısının Genel Kurul Toplantısını İptal İçin Dava Açma Hakkının Sona Ereceği )
Y7.HDE. 2011/2391ADLİ PARA CEZASININ İDARİ PARA CEZASINA DÖNÜŞTÜRÜLMESİ ( Dernekler Kanunu Md. 32/b'de Düzenlenen - Genel Kurul Toplantılarının İptali Davalarının Ceza Mahkemesinde Görülemeyeceği )
Y3.CDE. 2006/11741ADLİ PARA CEZASININ İNFAZI ( 5275 Sayılı Kanun'un 122. Maddesi İle 647 Sayılı Kanun Yürürlükten Kaldırıldığından Süresinde Ödenmeyen Para Cezalarına İlişkin Gecikme Zammının Uygulanamayacağı )
Y13.CDE. 2011/13663ADLİ PARA CEZASININ İNFAZI ( Adli Para Cezalarının Ödenmemesi Üzerine Yapılması Gereken Hapse Çevirme İşleminin 5275 S.K. Md. 106 Uyarınca Yapılacağı )
Y2.CDE. 2009/53796ADLİ PARA CEZASININ İNFAZI ( Adli Para Cezasından Çevrilen Hapis Cezasının İnfazının Ertelenememesi İnfazında Koşullu Salıverme Hükümlerinin Uygulanamayacağı - Hak Yoksunlukları Bakımından Adli Para Cezasının Esas Alınacağı )
Y7.CDE. 2007/12571ADLİ PARA CEZASININ İNFAZI ( Cumhuriyet Savcılığınca Hapis Cezasından Çevrilen Adli Para Cezasının Ödenmesi İçin Hükümlüye Ödeme Emri Gönderileceği - Adli Para Cezasının Kesinleşme Tarihinden İtibaren Takside Bağlanması Şeklindeki Kararın Yasaya Aykırı Olduğu )
Y2.CDE. 2007/4157ADLİ PARA CEZASININ İNFAZI ( Hükmedildiği İçin Hükümlülük Kararında Mükerrirlere Göre İnfaz Rejiminin ve Cezanın İnfazından Sonra Denetimli Serbestlik Tedbirinin Uygulunacağının Belirtilemeyeceği )
Y2.CDE. 2008/11898ADLİ PARA CEZASININ İNFAZI ( Hükümlüye Ödeme Emri Tebliği Üzerine Belli Süre İçinde Ödenmeyen Para Cezalarına Gecikme Zammı Uygulanacağına İlişkin Herhangi Bir Düzenleme Bulunmadığı )
Y4.CDE. 2006/9696ADLİ PARA CEZASININ İNFAZI ( Mükerrerlere Özgü İnfaz Rejiminin Uygulanamayacağının Gözetilmemesinin Yasaya Aykırılığı )
Y8.CDE. 2010/12982ADLİ PARA CEZASININ KALDIRILMASI ( Usulsüz Olarak Oy Sandığının Yerinin Cebir veya Şiddet veya Hileyle Değiştirilmesi - Sanıklar Lehine Değişiklik Yapılması Karşısında Hapis Cezası Yanında Adli Para Cezasına Hükmedilemeyeceği )
Y3.CDE. 2011/22877ADLİ PARA CEZASININ KESİN NİTELİKTE OLMASI ( Mahkemenin Tekerrüre Esas Aldığı Suçta Tekerrür Koşullarının Oluşmadığı )
Y3.CDE. 2012/30666ADLİ PARA CEZASININ KESİNLEŞMESİ ( Sanığın Sonraki Yargılamasında Kasıtlı Olarak Eşine Karşı Basit Yaralama Suçunu 5 Yıllık Denetimli Serbestlik Süresi İçinde İşlediği Buna İlişkin Adli Para Cezasının Temyiz Edilememe Anlamında Kesinleşmesi Nedeniyle Hükmün Açıklanacağı )
YCGKE. 2008/8-188ADLİ PARA CEZASININ KESİNLİK SINIRINDA BULUNMASI ( 1 Haziran 2005 Tarihinden Önce İşlenip İlgili Yasasında Yaptırım Olarak Para Cezası Öngörülen Suçlardan Dolayı Doğrudan Hükmedilen 2000 YTL'ye Kadar Mahkumiyet Hükümlerinin Temyiz Yeteneğinin Bulunmadığı )
Y14.CDE. 2013/1849ADLİ PARA CEZASININ MİKTARI NEDENİYLE KESİN HÜKÜM NİTELİĞİNDE OLMASI ( Tekerrüre Esas Olamayacağı - Sanığın Cezasının Mükerrirlere Özgü İnfaz Rejimine Göre Çektirilemeyeceği/Cezanın İnfazından Sonra Denetimli Serbestlik Tedbiri Uygulanamayacağı )
Y9.CDE. 2006/2164ADLİ PARA CEZASININ ÖDENMEMESİ ( 1 Gün Hapse Çevirme Sınırının Altında Kalan Para Cezalarının Hapse Çevrilemeyeceği - Ağır Para Cezasından Dönüştürülen )
YCGKE. 2007/8-113ADLİ PARA CEZASININ ÖDENMEMESİ ( 1.6.2005'den Önce İşlenen Suç/Yeni Yasaya Göre Hapisten Çevrilen - Suç Tarihi Ne Olursa Olsun 5237 S.K. Md. 50'nin 6. Fıkrası Uyarınca Hapse Çevrilmesi Gerektiği )
Y6.CDE. 2013/13318ADLİ PARA CEZASININ ÖDENMEMESİ ( 18 Yaşından Küçük Sanık Hakkında Hükmedilen Para Cezasının Ödenmemesi Halinde Hapis Cezasına Çevrilemeyeceği )
Y8.CDE. 2013/4538ADLİ PARA CEZASININ ÖDENMEMESİ ( 5237 S.K. Md 50/6'da Yapılan Değişiklik İle Yaptırım İbaresinin Tedbir Olarak Değiştirildiği - Hapisten Çevrilen Adli Para Cezasının Ödenmemesi Halinde Kısa Süreli Hapis Cezasının Tamamen veya Kısmen İnfaz Edileceğinin Sanığa İhtar Edilmesine Karar Verilmesinin Hukuka Aykırı Olduğu )
Y8.CDE. 2011/9823ADLİ PARA CEZASININ ÖDENMEMESİ ( 5237 S.K. Md.50'ye Göre Belirlendiği Hallerde Suç Tarihi Ne Olursa Olsun Aynı Usulle Yani Mahkemece Bir Gün Karşılığı Takdir Olunan Miktar Üzerinden Hapis Cezasına Çevrileceği )
Y9.CDE. 2006/11325ADLİ PARA CEZASININ ÖDENMEMESİ ( 6136 Sayılı Kanuna Muhalefet - Hapis Cezasına Çevrilmesi Halinde Bu Cezanın İnfazında Koşullu Salıverilme Hükümlerinin Uygulanması Gerektiği )
Y3.CDE. 2013/24513ADLİ PARA CEZASININ ÖDENMEMESİ ( Adli Para Cezasının Ödenmemesi Sonucu Hapse Çevrilmesi Halinde Doğrudan Verilen Hapis Cezaları İle Toplanamayacağı - Doğrudan Verilen Hapis Cezalarının Toplanması Halinde Aleyhe Hüküm Doğuracağının Gözetileceği )
Y11.CDE. 2006/5521ADLİ PARA CEZASININ ÖDENMEMESİ ( Bu Durumda 5275 Sayılı Yasa Uyarınca Cumhuriyet Savcısının Kararı ile Ödenmeyen Kısma Karşılık Gelen Gün Miktarınca Mahkumun Hapsedilmesi )
Y6.CDE. 2009/2014ADLİ PARA CEZASININ ÖDENMEMESİ ( Çocuklar Hakkında Hükmedilen Adli Para Cezasının Ödenmemesi Halinde Bu Cezanın Hapse Çevrilemeyeceği )
Y12.CDE. 2012/18505ADLİ PARA CEZASININ ÖDENMEMESİ ( Hapis Cezasına Çevrildiği - Daha Önce Hapis Cezasına Mahkum Olmayan Sanık Hakkında Hükmedilen Hapis Cezasının Seçenek Yaptırımlardan Birine Çevrileceği/Trafik Güvenliğini Tehlikeye Sokmak )
Y13.CDE. 2011/13663ADLİ PARA CEZASININ ÖDENMEMESİ ( Hapse Çevirme İşleminin 5275 S.K. Md. 106 Uyarınca Yapılacağı - Hırsızlık )
Y13.CDE. 2012/10117ADLİ PARA CEZASININ ÖDENMEMESİ ( Hırsızlık - 18 Yaşından Küçük Olan Sanıklar Hakkında Hükmedilen Adli Para Cezasının Ödenmemesi Halinde Hapse Çevrilmeyeceği )
Y2.CDE. 2013/30285ADLİ PARA CEZASININ ÖDENMEMESİ ( Hırsızlık - 18 Yaşını Tamamlamamış Suça Sürüklenen Çocuğun Ödememesi Halinde Hapse Çevrilemeyeceği )
Y13.CDE. 2013/20858ADLİ PARA CEZASININ ÖDENMEMESİ ( Hırsızlık Suçu - 18 Yaşından Küçük Olan Sanık Hakkında Hükmedilen Para Cezasının Ödenmemesi Halinde Hapse Çevrilmeyeceği Gözetilmeyerek 5275 Sayılı Kanunun 106/4. Mad.sine Aykırı Davranılmasının Doğru Görülmediği )
Y6.CDE. 2008/1825ADLİ PARA CEZASININ ÖDENMEMESİ ( Hırsızlık/Sanığın Hapis Cezasının Adli Para Cezasına Çevrildiği - Para Cezası Ödenmediğinden Sanığın Tutuklu Kaldığı Sürenin Mahsubunun Hükmolunan Hapis Cezası Üzerinden Yapılacağı )
Y8.CDE. 2008/8510ADLİ PARA CEZASININ ÖDENMEMESİ ( Hükümlü Tebliğ Edilen Ödeme Emri Üzerine Belli Süre İçinde Adli Para Cezasını Ödemez İse C. Savcısının Kararı İle Ödenmeyen Kısma Karşılık Gelen Gün Miktarınca Hapsedileceği )
Y4.CDE. 2008/11831ADLİ PARA CEZASININ ÖDENMEMESİ ( Ödenmeyen Para Cezalarına İlişkin Olarak Gecikme Zammına Hükmedilemeyeceği )
Y15.CDE. 2013/12571ADLİ PARA CEZASININ ÖDENMEMESİ ( Para Cezasının Ödenmemesi Durumunda İlgili Madde Uyarınca Uygulama Yapılacağına Hükmedilmesi Gerektiği - Uygulama Yeri Olmayan 5237 Md. 52/4'ün Uygulanamayacağı/Dolandırıcılık )
Y9.CDE. 2010/7404ADLİ PARA CEZASININ ÖDENMEMESİ ( Suç Tarihi İtibariyle 18 Yaşından Küçük Olan Sanık Hakkında Ödenmeyen Adli Para Cezasının Hapis Cezasına Çevrilmesine Karar Verilemeyeceği )
Y2.CDE. 2007/15905ADLİ PARA CEZASININ ÖDENMEMESİ ( Süresi Belli Olmayacak Şekilde Para Cezasının Tamamının Ödenmesi İçin Yeniden Süre Verilmesi - Bozma Nedeni )
YCGKE. 2012/7-1404ADLİ PARA CEZASININ ÖDENMEMESİ HALİ ( Peşin Kanısıyla Hareket Etmenin Ödeme İhtimalinde Bazen Sanığı Daha Fazla Miktarda Ödeme Yapmaya Zorlama Sonucunu Doğuracağı/Hükmedilen Para Cezalarının Ödenmemesi İhtimalinde Sanığın Kaç Gün Hapsedileceğini Hesaplamanın Lehe Olan Kanunun Tespiti Aşamasında Yerinde Olmayacağı - Kaçakçılık Suçu )
YCGKE. 2010/8-241ADLİ PARA CEZASININ ÖDENMESİ ( Ödenmesi İçin Mehil Verme veya Taksitler Halinde Ödenmesi Yöntemlerinden Birine Hükmedileceği )
Y2.CDE. 2006/9646ADLİ PARA CEZASININ ÖDENMESİ USULÜ ( Sanığın Ödeme Emrinin Tebliğinden İtibaren Ödeme Yapması Gerektiği - Kesinleşme Tarihinden İtibaren Ödeneceğine Karar Verilemeyeceği )
Y7.CDE. 2007/11341ADLİ PARA CEZASININ ÖDENMESİNİN SEÇİMLİK YOLLARI ( Ödeme İçin Mehil veya Taksitle Ödeme Seçeneği - Adli Para Cezasının Ödenmesine İlişkin Yolların Seçimlik Olduğu Her İki Ödeme Şeklinin Birlikte Verilemeyeceği )
Y3.CDE. 2012/17055ADLİ PARA CEZASININ SEÇENEK OLARAK DÜZENLENMESİ ( Hapis Cezası Tercih Edilerek Temel Ceza Saptandıktan Sonra Hapis Cezasının Adli Para Cezasına Çevrilemeyeceği )
Y5.CDE. 2010/4396ADLİ PARA CEZASININ SEÇİMLİK CEZA OLARAK ÖNGÖRÜLMESİ ( 19.12.2006 Tarihinden Önceki Seçimlik Cezalarda Temel Adli Para Cezasının Alt Sınırının 5 Gün Olduğunun Nazara Alınması Gerektiği )
Y5.CDE. 2012/2748ADLİ PARA CEZASININ SEÇİMLİK CEZA OLARAK ÖNGÖRÜLMESİ ( Adli Para Cezasının Seçimlik Ceza Olarak Öngörüldüğü Suçlarda Bu Cezaya Dair Gün Biriminin Alt Sınırının O Suç Tanımındaki Hapis Cezasının Alt Sınırından Az Üst Sınırının da Hapis Cezasının Üst Sınırından Fazla Olamayacağı )
Y11.CDE. 2010/14423ADLİ PARA CEZASININ SUÇTAN ELDE EDİLEN HAKSIZ MENFAATİN İKİ KATINDAN AZ OLMASI ( Nitelikli Dolandırıcılık - Adli Para Cezasının Suçtan Elde Edilen Haksız Menfaatin İki Katından Az Olması Durumunda Para Cezasının Asgari Miktara Yükseltileceği )
Y2.CDE. 2007/19871ADLİ PARA CEZASININ SÜRESİNDE ÖDENMEMESİ ( 543 YTL/Günlüğü 100 YTL Üzerinden Hapse Çevrilip Arta Kalan Kısmın Nazara Alınmaması - Kalan Paranın Tahsili İçin İlamın C. Savcılığınca Mahallin En Büyük Mal Memurluğuna Verilmesi Gereği )
YCGKE. 2007/11-243ADLİ PARA CEZASININ SÜRESİNDE ÖDENMEMESİ ( Yasalardaki Ayrık Durumlar Hariç Suç Önceki Bir Tarihte İşlenmiş Olsa Bile 01.06.2005 Tarihinden Sonra Ödenmeyen Adli Para Cezalarına Gecikme Zammı Uygulanmasına Karar Verilemeyeceği - Hırsızlık )
Y2.CDE. 2008/25970ADLİ PARA CEZASININ TAKSİTLE ÖDENMESİ ( Enerji Hırsızlığı - Taksitle Ödenmesine Karar Verilirken Taksit Sayısının Gösterileceği )
Y7.CDE. 2007/11341ADLİ PARA CEZASININ TAKSİTLE ÖDENMESİ ( Taksidin Dörtten Az Olamayacağı En Geç İki Yılda Ödenmesi - Taksitlerden Birinin Zamanında Ödenmemesi Halinde Kalan Kısmın Tamamının Tahsil Edileceği ve Ödenmeye Para Cezasının Hapse Çevrileceği )
YCGKE. 2012/12-1522ADLİ PARA CEZASININ TAKSİTLENDİRİLMEMESİ ( Taksirle Öldürme - Sanığın Taksitlendirme İle İlgili Talepte Bulunmadığı/Kararın Yerinde Olduğu )
Y7.CDE. 2011/10708ADLİ PARA CEZASININ TAKSİTLENDİRİLMESİ ( 24 Eşit Taksitte Tahsiline Karar Verilmesine Rağmen 5237 S.K. Md.52/4 Hükmüne Aykırı Olarak ve İnfazda Tereddüt Oluşturacak Şekilde Taksit Aralığının Belirtilmemesi Hukuka Aykırı Olduğu )
Y12.CDE. 2013/12293ADLİ PARA CEZASININ TAKSİTLENDİRİLMESİ ( 5237 S. TCK'nun Md. 52/4 Hükmü Uyarınca Taksit Sayısının Dörtten Az Olamayacağı Gözetilmeden Üç Taksitte Ödenmesine Karar Verilmesinin Kanuna Aykırı Olduğu - İzinsiz Kazı Yapma Suçu )
YCGKE. 2013/4-567ADLİ PARA CEZASININ TAKSİTLENDİRİLMESİ ( İnfaz Aşamasında Ödeme Emrinin Kendisine Tebliği Üzerine 30 Gün İçinde Adli Para Cezasının Üçte Birinin Ödenmesinden Sonra Geriye Kalan Kısmın İki Eşit Taksitte Tahsili İmkanı - İmar Kirliğine Neden Olma Suçu/Taksit İmkanı )
Y8.CDE. 2013/908ADLİ PARA CEZASININ TAKSİTLENDİRİLMESİ ( Sanığın Aleyhine ve İnfaz Yetkisini Kısıtlar Şekilde Para Cezasının Kararın Kesinleşmesinden İtibaren Takside Bağlanmasına Karar Verilemeyeceği - Hakkı Olmayan Yere Tecavüz )
Y3.CDE. 2012/37388ADLİ PARA CEZASININ TAKSİTLENDİRİLMESİ ( Sanık Hakkında Hükmedilen Adli Para Cezaları Taksitlendirilirken Taksit Aralıklarının Gösterilmemesinin Yasaya Aykırı Olduğu )
Y11.CDE. 2011/1732ADLİ PARA CEZASININ TAKSİTLENDİRİLMESİ ( Sanık Hakkında Lehe Olduğu Gerekçesiyle 765 Sayılı T.C.K.nın Uygulandıktan Sonra Tayin Olunan Para Cezasının Taksitlendirilerek Karma Uygulama Yapılamayacağı )
Y8.CDE. 2009/7206ADLİ PARA CEZASININ TAKSİTLENDİRİLMESİ ( Savunma Dilekçesinde Lehe Yasa Hükümlerinin Uygulanmasına Dair Talebinin Adli Para Cezasının Taksitlendirilmesini de Kapsadığının Gözetileceği )
Y3.CDE. 2006/1699ADLİ PARA CEZASININ TAKSİTLENDİRİLMESİ ( Taksit Aralıklarının Karar Yerinde Gösterilmemesinin Yasaya Aykırı Olduğu - Taksitler Ödenmediği Takdirde Adli Para Cezasının Hapis Cezasına Çevrileceği Hususunun İhtar Edilmemesinin Yasaya Aykırı Olduğu )
Y3.CDE. 2012/27725ADLİ PARA CEZASININ TAKSİTLENDİRİLMESİ ( Taksitlerden Birinin Zamanında Ödenmemesi Halinde Ödenmeyen Adli Para Cezasının Hapse Çevrileceğinin Kararda Belirtilmesi Gereği )
Y3.CDE. 2007/3239ADLİ PARA CEZASININ TAKSİTLENDİRİLMESİ ( Uygulanan Yasa Maddesinin Gösterilmesi Gerektiği )
Y10.CDE. 2010/6181ADLİ PARA CEZASININ TAKSİTLENDİRİLMESİ ( Uyuşturucu Madde Ticareti Yapmak - Sanığın Lehine Olan Kanun Hükümlerinin Uygulanmasını Talep Ettiği/Adli Para Cezasının Taksitlendirilmesi Hususunun da İncelenmesi Gereği )
Y8.CDE. 2013/9169ADLİ PARA CEZASININ TAKSİTLENDİRİLMESİ ( Yasak Nitelikte Silah Taşımak - Adli Para Cezasının Sanık Aleyhine ve İnfaz Yetkisini Kısıtlar Şekilde Kararın Kesinleşmesinden İtibaren Takside Bağlanamayacağı )
Y8.CDE. 2007/3440ADLİ PARA CEZASININ TAKSİTLENDİRİLMESİ TALEBİ ( Lehe Olan Hükümlerin Uygulanması İstemi Kapsamında Öne Sürülen Talep Hakkında Olumlu veya Olumsuz Bir Karar Verilmesi Gerektiği )
Y15.CDE. 2011/23535ADLİ PARA CEZASININ TAYİNİ ( Dolandırıcılık - Temel Hapis Cezasının Tayini Alt Sınırdan Takdir ve Tayin Olunduğu Halde Aynı Gerekçelere Dayanılarak Adli Para Cezasının Belirlenmesine Esas Alınan Birim Gün Sayısının Asgari Hadden Uzaklaşılarak Tayini Suretiyle Çelişkiye Neden Olunmasının Bozmayı Gerektirdiği )
Y11.CDE. 2007/8077ADLİ PARA CEZASININ TAYİNİ ( Uygulama Maddesinin Gösterilmemesinin Yasaya Aykırılığı )
Y4.CDE. 2010/15023ADLİ PARA CEZASININ TAYİNİ (Hakaret Suçu - Suç Tarihine Göre En Çok Hükmedilebilecek Miktar Gözetilmeksizin Bundan Fazlasına Hükmedilemeyeceği)
Y15.CDE. 2011/14294ADLİ PARA CEZASININ TAYİNİ (Yasa Koyucunun Ayrıca Adli Para Cezası Öngördüğü Suçlarda Hapis Cezasının Alt Sınırdan Tayini Halinde Mutlak Surette Adli Para Cezasının da Alt Sınırdan Tayini Gerektiği Yönünde Bir Zorunluluk Bulunmamakta İse de Buna İlişkin Dosya Kapsamına Uygun Yasal Gerekçelerin Gösterilmesi Gerektiği - Dolandırıcılık)
Y5.CDE. 2006/10719ADLİ PARA CEZASININ TECİLİ ( Sadece Hapis Cezaları Ertelenebileceği Halde Hükmedilen Adli Para Cezasının Teciline Karar Verilmesinin Yasaya Aykırı Olduğu )
Y4.CDE. 2008/11093ADLİ PARA CEZASININ TEKERRÜRE ESAS ALINMASI ( Sanığın Hapis Cezasına İlişkin Mahkumiyeti Bulunmadığı - Adli Para Cezasının Tekerrüre Esas Alınarak Cezanın Ertelenmesine Yer Olmadığına Karar Verilmesinin Hukuka Aykırı Olduğu )
Y7.CDE. 2013/9304ADLİ PARA CEZASININ TEKERRÜRE ESAS ALINMASI ( Sanığın Tekerrüre Esas Alınan Sabıkasının Kesin Nitelikte Adli Para Cezası Olduğu ve 1412 S. CMUK.nun 305 /son Md.si Uyarınca Tekerrüre Esas Alınamayacağı Gözetilmeden Karar Verilmesinin Doğru Görülmediği )
YCGKE. 2006/5-350ADLİ PARA CEZASININ TERCİH EDİLMESİ ( Esas Alınacak Gün Sayısının 5 Gün Olarak Belirlenmesi Cezasının 1/6 Oranında Arttırılması Artırım Miktarı Bir Günün Aşağısında Kaldığından Cezasından Herhangi Bir Artırım Yapılmaması Gerektiği )
YCGKE. 2013/10-51ADLİ PARA CEZASININ TL OLARAK BELİRLENMEMESİ ( Hukuka Aykırı Olduğu - Yeniden Yargılama Yapılmasını Gerektirmediği/Yerel Mahkeme Hükmünün Düzeltilmek Suretiyle Onanacağı )
Y1.CDE. 2007/3177ADLİ PARA CEZASININ TOPLANMASI USULÜ ( Doğrudan Verilen Adli Para Cezası İle Hürriyeti Bağlayıcı Cezadan Çevrilen Adli Para Cezasının Toplanması - Uygulama Maddesinin Gösterilmesi Zorunluluğu )
Y6.CDE. 2006/8691ADLİ PARA CEZASININ UYGULANMASI ( Yağma/Sanık Hakkında 765 S.K. Uyarınca Uygulama Yapıldığı - Hükmolunan Cezanın 5237 S.K. Kapsamında Taksitlendirilemeyeceği )
Y15.CDE. 2012/2312ADLİ PARA CEZASININ ÜST SINIRI ( 5000 Güne Kadar Adli Para Cezası Olduğu Gözetilmeden 5150 Gün Adli Para Cezasına Hükmedilmesinin Hatalı Olduğu - Ayrıca Mahkemece Verilen Hak Yoksunluğu Yönündeki Kararında Hatalı Olduğunun Kabulü )
Y2.CDE. 2007/1018ADLİ PARA CEZASININ YANLIŞ HESAPLANMASI ( Sanığa Verilen 1 Ay Hapis Cezasının 1 gün Karşılığının 20 YTL Hesaplanması Esnasında/Eksik Ceza Tayini - Bozma Nedeni )
Y3.CDE. 2012/21554ADLİ RAPOR ( Basit Yaralama/Mağdurun ve Tanığın Kollukta Verdikleri İfadeleri ve Mağdurun Adli Raporu Nazara Alındığında Suçun Oluştuğunun Kabul Edileceği - Beraat Kararı Verilemeyeceği )
Y12.CDE. 2011/114ADLİ RAPOR ( Hayati Tehlike Geçirecek Şekilde Yaralanmaya Müteakip Devlet Hastanesine Sevk Edilen Mağdurun 6 Ay Sonra Poliklinik Muayenesine Müteakip Durumunun Değerlendirileceğinin Bildirilmiş Olması Karşısında Kesin Adli Raporunun Aldırılması Gerektiği )
Y3.CDE. 2012/20662ADLİ RAPOR ( Katılanın Beyanları ve Adli Rapordaki Bulgular Gözetildiğinde Kasten Yaralama Suçunun Oluştuğunun Kabulü Gereği )
Y5.CDE. 2008/336ADLİ RAPOR ( Zeka Geriliği Tespit Edilen Mağdurenin Beyanlarına İtibar Edilip Edilmeyeceği Eyleme Mukavemet Edip Edemeyeceği Ruh Sağlığı Bozukluğunun Meydana Gelen Cinsel İstismar Olayına Bağlı Olup Olmadığı Hakkında )
Y4.CDE. 2003/15482ADLİ RAPOR DÜZENLEME ( Doktor Sanığın Alkolmetre Cihazıyla Ölçüm ve Yönteme Uygun Bir Muayene Yapmadan Gönderilen Kişinin "Alkolsüz" Olduğuna İlişkin Raporu - Sanığın Alkolsüzlüğün Doğrulanması Karşısında Eylemin TCY.nın 230.Maddesine Uyduğu )
Y9.CDE. 2013/3808ADLİ RAPOR VE TESLİM TUTANAĞI DÜZENLENMESİNE SEBEBİYET VERMEK ( Aranan Sanığın Kardeşinin Kimlik Bilgilerini İlettiği/Kardeşinin de Aranıyor Olduğu - İftira Değil Resmi Belgenin Düzenlenmesinde Yalan Beyan Suçunun Oluşacağı )
Y11.HDE. 2002/2142ADLİ RAPORLAR ( Özel Sağlık Kuruluşuna Başvuran Hastalara İstirahat Raporları ile Adli Raporların İki Nüsha Olarak Düzenlenmesi )
YCGKE. 2013/14-796ADLİ RAPORUN OLAYDAN EN AZ ALTI AY SONRA ALINMASININ ZORUNLU OLUP OLMADIĞI (Basit Cinsel İstismar - Çocuklardan Birinin Ruh Sağlığının Bozulduğu Diğerinin Bozulmadığı Yönündeki Raporlar Nedeniyle Çelişkinin Ancak Olayın Üzerinden Altı Aylık Süre Geçtikten Sonra Yapılan Muayene Neticesi Verilecek Raporlarla Giderilmesi Gerektiği)
Y4.CDE. 2005/11766ADLİ RAPORUN SAHTELİĞİNDEN SÖZ EDEN SANIK ( İftira Suçunun Kendiliğinden Gönüllü Olarak İhbar ve Şikayette Bulunma Öğesinin Ne Suretle Var Olduğu Tartışılıp Açıklanamadan İftira Suçundan Hükümlülük Kararı Verilemeyeceği )
YCGKE. 2010/11-40ADLİ SİCİL ( 1.6.2005 Tarihinden Önce İşlenen Suçlar Yönünden Önceki Mahkumiyetin Esasen Vaki Olmamış Sayılacağı Haller veya Silinme Koşullarının Oluşup Oluşmadığına Bakılmaksızın Hükmün Açıklanmasının Geri Bırakılmasının Objektif Koşullarının Değerlendirilmesinde Nazara Alınacağı )
Y1.CDE. 2003/117ADLİ SİCİL ( Adli Sicilden Çıkartılması Gereken Ceza Tekerrüre Esas Alınamaması )
Y4.CDE. 2008/21424ADLİ SİCİL ( Saldırgan Sarhoşluk - Yaptırımının İdari Para Cezası Olarak Belirlenmesi ve Adli Sicil Yasasının 5/1-C Md. ve Fıkrası Uyarınca İdari Para Cezasına İlişkin Kararların Adli Sicile Kaydedilmemeleri Karşısında CMK.nun Değişik 231/6-A Md. ve Fıkrasına Göre Kasıtlı Suçtan Mahkumiyet Sayılamayacağı )
Y2.CDE. 2013/10345ADLİ SİCİL ( Sanığın 5237 S. TCK'nın 168. Md.nin 5. Fıkrası Hükmünden Kaç Kez Yararlandığının Denetimi Açısında da Verilecek Kararın 5352 S. Adli Sicil Kanununun 6. Maddesine Eklenen 2. Fıkra Uyarınca Adli Sicilde Bunlara Özgü Sisteme Kaydının Sağlanması Gerektiği )
Y2.CDE. 2009/42855ADLİ SİCİL ( Sanığın Hırsızlık Suçundan Ertelenen ve Bir Yıl Deneme Süresi Öngörülen Mahkumiyeti Bulunduğu - Deneme Süresi İçinde Sanığın Kasıtlı Bir Suç İşleyip İşlemediği ve Erteli Mahkumiyetinin Adli Sicilden Çıkarılma Koşullarının Gerçekleşip Gerçekleşmediğinin Araştırılması Gereği )
Y4.CDE. 2009/5644ADLİ SİCİL ( Sanığın Hükmün Açıklanmasının Geri Bırakılması Kararını Etkileyecek Mahkumiyeti Bulunmamakla Birlikte Diğer Sanığın 765 S. TCY'nın 456/4. Maddesi Uyarınca İnfaz Edilmiş ve 3682 S. Adli Sicil Yasası'nın 8. Maddesi Uyarınca Silinme Koşullarının Oluşmadığı )
Y4.CDE. 2010/22690ADLİ SİCİL (Piyasaya Sahte Para Sürmek - Özel Nitelikli Sahtecilik Suçu Olan Sahte Para Sürme Suçunun İstisnai ve Arşiv Kaydına Alınması Gereken Suçlardan Olduğu/Arşiv Kaydının Silinemeyeceği)
Y6.CDE. 2006/5013ADLİ SİCİL ARŞİV KAYDI ( Silinerek Arşive Alınan Arşiv Bilgileri İlgilinin Ölümü Üzerine ve Her Halde Kaydın Girildiği Tarihten İtibaren Seksen Yılın Geçmesiyle Tamamen Silinmesi )
Y8.CDE. 2009/10758ADLİ SİCİL ARŞİV KAYDININ SİLİNMESİ ( Ateşli Silahlar Kanunu'na Aykırılık - Hükümlünün Adli Sicil Arşiv Kaydının Silinmesine Karar Verilemeyeceği )
Y14.CDE. 2012/2126ADLİ SİCİL ARŞİV KAYITLARININ SİLİNMESİ TALEBİ ( Reşit Olmayan İle Cinsel İlişki - Adli Sicil Kanunu'nda Değişiklik Yapıldığı/Adli Sicil Arşiv Kayıtlarının Silinme Koşullarının Yeniden Düzenlendiği - Hüküm Tarihinden Sonra Yürürlüğe Giren Mevzuata Göre Mahkemesince İstem Üzerine Tekrar Değerlendirme Yapılabileceği )
YCGKE. 2010/6-46ADLİ SİCİL ARŞİVİ ( Hırsızlık Suçuna İlişkin Para Cezasının Ertelendiği ve Erteleme Süresinin Dolduğu - Ancak Suçun Kapsamı Gereği Adli Sicil Arşivinden Hükümlülüğün Silinemeyeceği )
Y6.CDE. 2004/8001ADLİ SİCİL BEGESİ ( Sanığın Nüfus Kaydındaki Ana Adı ile Uyumlu Olmayan Adli Sicil Belgesi ile Yetinilmesinin Yasaya Aykırı Olduğu )
Y10.CDE. 2001/30239ADLİ SİCİL BELGESİ ( Başkasının Malına Zarar Vermede - Sanığa Ait Nüfus Kayıt Örneğindeki Bilgilere Uygun İstenmediği )
Y1.CDE. 1998/4590ADLİ SİCİL BELGESİ ( Mühürsüz ise İtibar Edilemeyeceği )
Y10.CDE. 2004/21102ADLİ SİCİL BELGESİ ( Teşekkül Halinde Uyuşturucu Madde Ticereti Yapmak - Sanığın Adli Sicil Belgesinde Yer Alan Daha Ağır Mahkumiyeti de Araştırılarak Sonucuna Göre Uygulama Yapılması Gerektiği )
Y4.CDE. 2008/9167ADLİ SİCİL BELGESİNDE YER ALAN ÖNCEKİ HÜKÜKMLÜLÜK ( Adli Para Cezasına İlişkin Olması ve Bunun Tek Başına Ertelemeye Engel Olmayacağı )
Y8.CDE. 2011/16743ADLİ SİCİL KANUNU (Yürürlük Tarihinden Önceki Kayıtların Silinmesine İlişkin Koşulların Düzenlendiği - Sanığın Ağır Para Cezasına İlişkin Kaydın Arşiv Kayıtlarından Çıkarılmasına Karar Verilemeyeceği)
Y11.CDE. 2012/25090ADLİ SİCİL KANUNU'NA GÖRE DEĞERLENDİRME YAPILMASI ( 5352 S.K. 13/A Maddesinin Eldeki Davada Mahkemece Gözetileceği - Yasaklanan Hakların İadesi Koşullarının Oluşup Oluşmadığının Değerlendirilmeksizin Hükümlü Talebinin Reddedilemeyeceği )
Y10.CDE. 2002/11644ADLİ SİCİL KANUNUNA GÖRE SÜRE VE SİLİNME ŞARTI ( Sarhoşluk Suçundan Verilen Mahkumiyet Kararının İnfaz Tarihinden Şimdiki Suçun İşlendiği Tarihe Kadar 1 Yıllık Sürenin Dolması Ve Silinme Koşullarının Oluşması Nedeniyle Tekerrüre Esas Alınamayacağı )
Y13.CDE. 2013/29222ADLİ SİCİL KAYDI ( 5352 S.K. 6/2 M. Göre Mahkemece Adli Sicil Kaydı Oluşturulamacağı - Karşılıksız Yararlanma Suçu )
Y11.CDE. 2004/2561ADLİ SİCİL KAYDI ( 8/D Bendi Uyarınca Silinme Koşullarının Oluştuğu Ve Başka Sabıkası Bulunmadığından Tayin Olunan Hapis Cezasının 647 Sayılı Yasanın 4/2. Maddesi Uyarınca Aynı Yasanın 4/1. Maddesindeki Ceza Veya Tedbirlerden Birine Çevrilmesi Zorunlu Olduğu )
Y12.CDE. 2012/25294ADLİ SİCİL KAYDI ( Adli Sicil Kaydı Bulunmayan Sanık Hakkında 25 Gün Hapis Cezasına Hükmolunduğu - Kısa Süreli Hapis Cezasının Seçenek Yaptırımlara Çevrileceği/Trafik Güvenliğini Tehlikeye Sokma Suçu )
YCGKE. 2013/3-204ADLİ SİCİL KAYDI ( Adli Sicil Kaydı Duruşmada Okunan Sanık Hakkında İddianamede Uygulanması Talep Edilmeyen Tekerrür Hükmünün Uygulanabilmesi İçin Ek Savunma Hakkı Verilmemesi Sonuca Etkili Olmadığından Bozma Nedeni Olmayacağı - Kasten Yaralama )
Y11.CDE. 2007/4289ADLİ SİCİL KAYDI ( Adli Sicil ve İstatistik Yasasındaki Koşullar Gerçekleşmeden Arşiv Kaydının Silinmesi - Bozma Nedeni )
Y11.CDE. 2006/7477ADLİ SİCİL KAYDI ( Anayasanın 76. Maddesi İle Özel Kanunlarda Sayılan Suçların Silinme Koşulları Gerçekleştiğinde Adli Sicil Kaydından Çıkarılıp Arşiv Kaydına Alınacağı )
Y8.CDE. 2011/10966ADLİ SİCİL KAYDI ( Ateşli Silahlar Kanunu'na Aykırılık - Daha Önce Hapis Cezasına Mahkum Edilmemiş Olan Sanık Hakkında Uygulanan Hükmolunan Kısa Süreli Hapis Cezasının Seçenek Yaptırımlardan Birine Çevrileceği )
YCGKE. 2009/1-95ADLİ SİCİL KAYDI ( Ateşli Silahlar Kanununa Muhalefet/Sanığa Adli Para Cezası Verildiği - Sanığın Kaydının Bulunmadığı/Diğer Koşulların da Oluştuğu Gözönüne Alınarak Hükmün Açıklanmasının Geri Bırakılmasına Karar Verileceği )
Y9.CDE. 2003/1222ADLİ SİCİL KAYDI ( Basın Yoluyla Tahkir ve Tezyif - Sanığın Nüfus ve Adli Sicil Kaydı Getirtilerek Okunup Diyecekleri Sorulmadan Hüküm Kurulamayacağı )
Y1.CDE. 2006/28ADLİ SİCİL KAYDI ( Bozmaya Uyulduğu Halde Sanığın Nüfus Kaydına Uygun Anne Adı Doğru Yazılarak Adli Sicil Kaydının İstenmemesinin İsabetsiz Olduğu )
Y2.CDE. 2008/5693ADLİ SİCİL KAYDI ( Bulunan Hangi Sabıkaları Nedeniyle Tekerrür Koşullarının Oluştuğunun ve Hangi Kayıt Dolayısıyla TCK'nun 58. Maddesi Gereğince Mükerrirlere İlişkin İnfaz Rejimine Tabi Tutulmasına Karar Verildiğinin Açıklanmamasında İsabet Görülmediği )
Y10.CDE. 2006/3864ADLİ SİCİL KAYDI ( Bulunduğu Gerekçesiyle Suç Tarihinde Yürürlükte Olmayan ve Sanık Aleyhine Sonuç Doğuran Cezasının Mükerrirlere Özgü İnfaz Rejimine Göre Çektirilmesine Karar Verilmesi Bozmayı Gerektirdiği )
Y3.CDE. 2005/22095ADLİ SİCİL KAYDI ( Celbedilen Nüfus Kaydına Göre Adli Sicil Kaydı Getirtilerek Hüküm Kurulması Gerektiği )
Y6.CDE. 2004/8783ADLİ SİCİL KAYDI ( Çıkarılma Koşullarının Gerçekleştiği - Tekerrür Hükümlerinin Uygulanamayacağı )
Y9.CDE. 2010/2918ADLİ SİCİL KAYDI ( Davacının Mahsup İşlemine Esas Olabilecek Kaydının Bulunup Bulunmadığının Araştırılması Gerektiği )
Y2.CDE. 2007/2647ADLİ SİCİL KAYDI ( Dosyaya Getirtilmeden Karar Verilmesi - Bozma Nedeni )
Y5.CDE. 1974/4252ADLİ SİCİL KAYDI ( Genel Afla Ortadan Kalkan Mahkumiyet Hükümlerine Ait Sicil Varakalarının Adli Sicilden Çıkarılması İsteminin Reddine Dair Hükmün Temyiz İncelemesine Tabi Olmaması )
Y2.CDE. 2007/9023ADLİ SİCİL KAYDI ( Getirilmemesi Hükümde Karışıklığa Sebebiyet Verilmesi ve Hükmün Geri Bırakılmasına Dair Bir Açıklama Yapılmamasının Bozmayı Gerektirdiği )
Y1.CDE. 2009/2860ADLİ SİCİL KAYDI ( Getirtilip Tutuklu Kaldığı Sürenin Başka Suçları Nedeniyle Mahsup Edilip Edilmediği C. Savcılığı Aracılığı İle Araştırılmadan Eksik Soruşturmayla Hüküm Kurulmasının Yasaya Aykırı Olduğu )
Y2.CDE. 2011/27749ADLİ SİCİL KAYDI ( Görevi Yaptırmamak İçin Direnme - Sanığın Kasıtlı Bir Suçtan Dolayı 3 Aydan Fazla Hapis Cezasına Mahkum Edilmediği/Sicil Kaydı Gözetilerek Bir Daha Suç İşlemekten Çekineceğine Dair Kanaat Oluşmadığı Şeklindeki Gerekçenin Yeterli Olmadığı )
Y1.CDE. 2009/795ADLİ SİCİL KAYDI ( Haksız Olarak Tutuklu Kalınan Günler İçin Tazminat Talebi - Davacının Nüfus Kaydına Uygun Adli Sicil Kaydının Getirtilip İnceleneceği )
Y12.CDE. 2012/29130ADLİ SİCİL KAYDI ( Haksız Tutuklama Nedeniyle Tazminat Talebi - Davacının Nüfus Kaydının ve Hakkında Mahsup İşlemi Yapılıp Yapılmadığının Denetlenmesi Bakımından Sabıka Kaydının Dosya Arasına Alınması Gerektiği )
Y2.CDE. 2012/17061ADLİ SİCİL KAYDI ( Hangi İlamın Tekerrüre Esas Alındığının Denetime Olanak Verecek Biçimde Karar Yerinde Gösterileceği/Hırsızlık - Aleyhe Temyiz Olmadığı/Tekerrüre Esas Mahkumiyet Kararlarından En Hafif Olanının Tekerrüre Esas Alınması Gerektiği )
YCGKE. 2011/6-389ADLİ SİCİL KAYDI ( Hırsızlık/Sanığın Daha Önce de Hırsızlık Suçundan Hüküm Giydiği Ancak Cezasının Ertelendiği - Sanığın Deneme Süresi İçinde Suç İşlediği/Hükmün Açıklanmasının Geri Bırakılması Kurumunun Uygulanmasının Mümkün Olmadığı )
Y4.CDE. 2010/25732ADLİ SİCİL KAYDI ( Hükmün Açıklanması ve Hükmün Açıklanmasının Geri Bırakılması - Sanığın Adli Sicil Kaydında Yer Alan Sabıkasının Silinme Koşullarının Gerçekleştiği/Sanığın Hukuksal Durumunu ( B ) ve ( C ) Bentlerindeki Koşulları Yönünden Tartışması Gerektirdiği )
Y9.CDE. 2008/6854ADLİ SİCİL KAYDI ( Hükmün Açıklanmasının Geri Bırakılması - Hükmolunan Cezanın Tür ve Miktarı Gözetilip Dosyada Bulunan Adli Sicil Kayıtları da Değerlendirilerek Sanığın Hukuki Durumunun Yeniden Tayin ve Takdirinde Zorunluluk Bulunduğu )
Y9.CDE. 2008/3078ADLİ SİCİL KAYDI ( Hükmün Açıklanmasının Geri Bırakılmasına İlişkin Düzenleme Karşısında Suçun Niteliği Hükmolunan Cezanın Tür ve Miktarı Adli Sicil Kaydı Dikkate Alınarak Sanığın Hukuki Durumunun Yeniden Tayin ve Takdiri Gerektiği )
Y9.CDE. 2007/8526ADLİ SİCİL KAYDI ( Hükümden Sonra Yürürlüğe Giren "Hükmün Açıklanmasının Geri Bırakılması"na İlişkin Düzenleme Karşısında Sanığın Hukuki Durumunun Yeniden Değerlendirilmesi Gerektiği )
Y6.CDE. 2003/14096ADLİ SİCİL KAYDI ( Hükümlülüğü Bulunmayan Sanık Hakkında Tekerrür Hükümlerinin Uygulanması Sonucu Fazla Cezaya Hükmolunmasının İsabetsiz Olduğu )
Y3.CDE. 2011/11281ADLİ SİCİL KAYDI ( Kasten Yaralama - Sanığa Verilen Cezanın 1 Yılın Üstünde Olduğu/5352 S.K. Gçc. Md.2/2 Uyarınca Mahkumiyet Hükmünün Arşiv Kaydından Çıkarılmasının Mümkün Olmadığı )
Y10.CDE. 2006/14358ADLİ SİCİL KAYDI ( Kayda Geçmiş Hükümlülükleri Bulunan Sanık Hakkında 5237 Sayılı TCK'nun 58. Maddesinin Uygulanması Gerekip Gerekmediğinin Karar Yerinde Tartışılmaması İsabetsiz Olduğu )
Y7.CDE. 2005/7558ADLİ SİCİL KAYDI ( Kesinleşmiş Mahkumiyet Kararları İnfaz Edilmez Şeklindeki Düzenleme Af Kanunu Niteliğinde Olmadığı Gibi 5 Yıllık Adli Sicil Kaydının Silinmesi Süresinin de Gerçekleşmediği - Hükümlünün Adli Sicil Kaydının Silinemeyeceği )
Y1.CDE. 2010/3484ADLİ SİCİL KAYDI ( Mağdurun Adli Sicil Kaydının Getirtilmesi Gereği - Mağdurun Suç Tarihinde 18 Yaşından Küçük Olduğunun Anlaşılması Halinde Eylemin Çocuğu Öldürmeye Teşebbüs Suçunu Oluşturacağı )
Y5.CDE. 2010/10631ADLİ SİCİL KAYDI ( Nitelikli Cinsel İstismar - Adli Sicil Kaydında Belirtilen İlamın Onaylı Suretinin Getirtileceği/Eylemin Diğer Faili Olan ve Hakkında Mahkumiyet Hükmü Kesinleşen Diğer Sanığa Ait Sabıka Kaydının Esas Alınacağı )
Y2.CDE. 2012/26064ADLİ SİCİL KAYDI ( Nitelikli Hırsızlık/Sanığın Sabıkasız Olduğu - Davranışlarının Olumlu Değerlendirildiği/Yasal ve Yeterli Olmayan Gerekçe İle Ertelemeye Yer Olmadığına Karar Verilemeyeceği )
Y6.CDE. 2003/874ADLİ SİCİL KAYDI ( Nüfus Kaldına Uygun Olmayan Adli Sicil Kaydı ile Yetinilerek Hüküm Kurulmasının Yasaya Aykırı Olduğu - Anahtarla Kapıyı Açmak Suretiyle Yapılan Hırsızlık Eylemi Hakkında TCY'nin 493/2. Maddesine Göre Uygulama Yapılması Gereği )
Y3.CDE. 2012/27716ADLİ SİCİL KAYDI ( Orman Kanununa Aykırılık - Adli Sicil Kaydındaki İlamın Silinme Koşullarının Oluştuğu/Uygun Bulunmayan Gerekçeyle Temel Cezanın Alt Sınırdan Uzaklaşılarak Tayin Edilemeyeceği )
Y11.CDE. 2010/1636ADLİ SİCİL KAYDI ( Özel Belgede Sahtecilik Suçuna İlişkin Adli Sicil Arşiv Kaydının Silinmesine Karar Verilemeyeceği )
Y5.CDE. 2008/16882ADLİ SİCİL KAYDI ( Özel Kanunlarda Sayılan Suç ve Mahkûmiyetler Dışındaki Kayıtlar İçin İlgilinin Cumhuriyet Başsavcılığının veya Adlî Sicil ve İstatistik Genel Müdürlüğünün Talebi Üzerine Hükmü Veren Mahkemece veya Talep Edenin Bulunduğu Yer Asliye Ceza Mahkemesince Arşiv Kaydının Silineceği )
Y2.CDE. 2008/20959ADLİ SİCİL KAYDI ( Para Cezasından İbaret Sanığın Sabıkasının Ertelemeye Engel Teşkil Etmediği Gözetilmeden Suçu İşledikten Sonra Yargılama Sürecinde Pişmanlık Gösterip Göstermediği Değerlendirilmeden Cezanın Ertelenmesine Yer Olmadığına Karar Verilmesinin Yasaya Aykırı Olduğu )
YCGKE. 2008/8-272ADLİ SİCİL KAYDI ( Piyasaya Sahte Para Sürmek - Adli Sicil Kaydı Bulunmayan Sanığın Cezasının Miktarı Dikkate Alındığında Hükmün Açıklanmasının Geri Bırakılması Konusunda Yerel Mahkemece Değerlendirilme Yapılması Gerektiği )
Y11.CDE. 2010/12970ADLİ SİCİL KAYDI ( Resmi Belgede Sahtecilik/Adli Sicil Kaydında Yer Alan Önceki Hükümlülüğünün Suç Tarihinden Sonraya Ait Olduğu - Erteleme veya Hükmün Açıklanmasının Geri Bırakılması Hususlarının Gözetileceği )
Y11.CDE. 2010/17210ADLİ SİCİL KAYDI ( Resmi Belgede Sahtecilik/Sanığın Adli Sicil Kaydının Silinme Koşullarının Oluştuğu - Hükmün Açıklanmasının Geri Bırakılmasındaki Zarar Kavramının Manevi Zararı Kapsamadığının Gözetileceği )
Y2.CDE. 2014/6263ADLİ SİCİL KAYDI ( Sanığın 5237 S. TCK'nın 168. Md.nin 5. Fıkrası Hükmünden Kaç Kez Yararlandığının Denetimi Açısında da Verilecek Kararın 5352 S. Adli Sicil Kanununun 6/2 Md. Uyarınca Adli Sicilde Bunlara Özgü Sisteme Kaydının Sağlanması Gerektiği )
Y6.CDE. 2003/11609ADLİ SİCİL KAYDI ( Sanığın Adli Sicil Kaydına Göre Tekerrüre Esas Hükümlülüğü Bulunmadığı Halde Hangi İlamın da Esas Alındığı Denetime Olanak Sağlayacak Şekilde Karar Yerinde Gösterilmesi Gereği )
Y10.CDE. 2006/10746ADLİ SİCİL KAYDI ( Sanığın Adli Sicil Kaydında Bulunan Hangi Sabıkası Nedeniyle Tekerür Koşullarının Oluştuğunun ve Hangi Kayıt Dolayısıyla TCK'nın 58. Maddesinin 7. Fıkrasının Uygulandığının Belirtilmemesi İsabetsiz Olduğu )
Y4.CDE. 2009/2914ADLİ SİCİL KAYDI ( Sanığın Adli Sicil Kaydında Bulunan Önceki Hükümlülüklerinin Silinme Koşullarını Taşıyıp Taşımadığı Araştırılarak Silinme Koşullarının Bulunması Durumunda Diğer Koşullar da Tartışılarak Karar Verilmesi Gerektiği )
YCGKE. 2011/4-694ADLİ SİCİL KAYDI ( Sanığın Adli Sicil Kaydında Silinme Koşulları Oluşmayan İki Suçtan Hükümlülüğü Bulunduğu/İncelemeye Konu Suçun İşlendiği Tarihten Sonra da Beş Ayrı Suçtan Daha Sabıka Kaydı Bulunduğu - Hükmün Açıklanmasının Geri Bırakılmasının Uygulanamayacağı )
Y3.CDE. 2013/31082ADLİ SİCİL KAYDI ( Sanığın Adli Sicil Kaydında Tekerrüre Esas Sabıkası Bulunduğunun Gözetilmesi Gereği )
Y6.CDE. 2006/17827ADLİ SİCİL KAYDI ( Sanığın Adli Sicil Kaydında Yazılı Önceki Hükümlülükleri Esas Alınarak 5237 Sayılı TCK'nun 58/3-7. Md. Uygulanması Gerektiği )
YCGKE. 2011/7-348ADLİ SİCİL KAYDI ( Sanığın Adli Sicil Kaydında Yer Alan Mahkumiyetinin Silinme Koşullarının Oluşmadığı - Daha Önce Kasıtlı Suç İşlememiş Olmak Koşulu Gerçekleşmediğinden HAGB Uygulanamayacağı/5015 S.K.'ya Aykırılık )
Y4.CDE. 2010/16184ADLİ SİCİL KAYDI ( Sanığın Adli Sicil Kaydında Yer Alan Sabıkasına Esas Mahkumiyet Kararlarının Silinme Koşullarının Oluşup Oluşmadığı Araştırılmadan HAGB Talebinin Reddine Karar Verilmemesi Gereği )
Y4.CDE. 2011/1140ADLİ SİCİL KAYDI ( Sanığın Adli Sicil Kaydındaki Doğum Tarihinin Nüfus Kaydı İle Uyumlu Olmadığı - Usulüne Uygun Kaydın Getirtileceği )
Y3.CDE. 2012/30362ADLİ SİCİL KAYDI ( Sanığın Adli Sicil Kaydındaki İlamın Silinme Koşulları Oluştuğu Halde Bu İlama Dayanılarak Sanığın Erteleme ve Hükmün Açıklanmasının Geri Bırakılması Taleplerinin Reddine Karar Verileceği )
Y11.CDE. 2011/854ADLİ SİCİL KAYDI ( Sanığın Adli Sicil Kaydının Getirtilerek Hükmün Açıklanmasının Geri Bırakılmasına Karar Verilip Verilmeyeceğinin Değerlendirileceği )
Y6.CDE. 2005/3293ADLİ SİCİL KAYDI ( Sanığın Ana Adı Yanlış Yazılarak Getirtilen Kaydı İle Yetinilmesinin Bozmayı Gerektireceği - Hırsızlık )
Y3.CDE. 2012/15056ADLİ SİCİL KAYDI ( Sanığın Kayıtlarının Bir Kısmının Silinme Koşullarının Oluştuğu/Bir Kısmının Suç Olmaktan Çıktığı - Gerekçe Kısmında HAGB'ye Karar Verildiği Halde Hüküm Fıkrasında Uygulanmamasına Karar Verilmesinin Çelişkili Olduğu )
Y2.CDE. 2001/23901ADLİ SİCİL KAYDI ( Sanığın Nüfus Kaydına Uygun Kaydının Getirtilmemesi - Temyiz Edilmemesi Nedeniyle Bozma Sebebi Yapılamayacağı )
Y2.CDE. 2009/3900ADLİ SİCİL KAYDI ( Sanığın Önceki Hükümlülüğüne İlişkin Suçunu 18 Yaşını Doldurmadan İşlediği/Cezasını Çektiği Tarihten İtibaren 5 Yıl Geçtiği - Adli Sicildeki Bu Kaydın Çıkartılması Koşulunun Gerçekleştiği/Hükmün Açıklanmasının Geri Bırakılması Koşullarının Oluştuğu )
Y8.CDE. 2001/15264ADLİ SİCİL KAYDI ( Sanığın Suçun İşlendiği Tarihte Adli Sicilden Silinme Koşullarının Gerçekleşmemesi )
Y4.CDE. 2008/11543ADLİ SİCİL KAYDI ( Sanık Hakkında Belirlenen Cezanın Türü ve Sanığın Nüfus Kaydındaki Adı İle Adli Sicil Kaydındaki Adının Birbiriyle Uyumlu Olmaması Karşısında Yeniden Adli Sicil Kaydı Getirtilmesi Gerektiği )
Y5.CDE. 2007/7652ADLİ SİCİL KAYDI ( Sicil Kaydındaki İlamların Getirilip Mükerrer Olup Olmadığının Araştırılması Gerektiği )
YCGKE. 2012/2-1418ADLİ SİCİL KAYDI ( Silinme Şartları Gerçekleşmiş Sabıkası Dışında Mahkûmiyeti Bulunmayan Sanığın Üzerine Atılı Hakaret Suçundan Giderebileceği Maddi Bir Zararın Bulunmaması Karşısında Hakkında Hükmün Açıklanmasının Geri Bırakılmasına Engel Objektif Bir Neden Bulunmadığı )
Y9.CDE. 2007/7008ADLİ SİCİL KAYDI ( Soruşturma Aşamasında Sanığın Annesinin Adının Yanlış Olarak Çıkartılması - Mahkemesince Getirtilmesi Mümkün Bulunduğundan İddianamenin İadesi Nedeni Yapılamayacağı )
Y5.CDE. 2010/3351ADLİ SİCİL KAYDI ( Soruşturulması ve Kovuşturulması Şikayete Bağlı Suç Olma Koşulunun Kaldırılması Karşısında Mahkemece Sanığın Adli Sicil Kaydı da Gözetilerek Hükümlerin Açıklanmasının Geri Bırakılıp Bırakılmayacağının Karar Yerinde Tartışılması Gerektiği )
Y5.CDE. 2009/5313ADLİ SİCİL KAYDI ( Soruşturulması ve Kovuşturulması Şikayete Bağlı Suç Olma Koşulunun Kaldırılması Karşısında Sanığın Adli Sicil Kaydı da Gözetilerek Mahkemece Hükmün Açıklanmasının Geri Bırakılıp Bırakılmayacağının Tartışılması Gerektiği )
YCGKE. 2011/3-344ADLİ SİCİL KAYDI ( Suç Tarihleri Aynı Olan Her İki İlamda da Onsekiz Yaşından Küçük Olması Nedeniyle Hakkında Tekerrür Hükmünün Uygulanma Koşulları Bulunmadığı - Kasten Yaralama Suçu )
Y12.CDE. 2012/6898ADLİ SİCİL KAYDI ( Taksirle Yaralama - Adli Sicil Kaydı Bulunmayan ve Suç Tarihinde 17 Yaşında Bulunan Suça Sürüklenen Çocuk Hakkındaki Kısa Süreli Hapis Cezasının Seçenek Yaptırıma Çevrilmesi Gereği )
Y1.CDE. 2007/2879ADLİ SİCİL KAYDI ( Tekerrür Hükümlerinin Uygulanıp Uygulanmayacağına Karar Verilmesi Açısından Dosyaya Getirtilmesi Gerektiği )
Y1.CDE. 2007/9163ADLİ SİCİL KAYDI ( Tekerrür Hükümlerinin Uygulanması Gerekip Gerekmediğinin Tartışılmamasının Yasaya Aykırı Olduğu - Belli Hakları Kullanmaktan Yoksun Bırakılan Sanık Hakkında Velayet Vesayet ve Kayyımlık Yetkileri Açısından Getirilen Kısıtlamanın Şartla Salıverme Tarihine Kadar Geçerli Olduğu )
Y13.CDE. 2012/2520ADLİ SİCİL KAYDI ( Tekerrür Uygulamasına Esas Alınan Asliye Ceza Mahkemesi'nin İlamının Diğer Sanığın Adli Sicil Kaydında Yer Aldığının Anlaşılması Karşısında Sanığın Adli Sicil Kaydında Yer Alan ve Tekerrüre Esas Olan İlamın Karar Yerinde Gösterilmesi Gerektiği )
Y2.CDE. 2008/38549ADLİ SİCİL KAYDI ( Trafik Güvenliğini Tehlikeye Sokma - Sanığın Adli Sicil Kaydındaki İlamın Kesinleşme ve İnfaz Tarihlerini Gösterir Onaylı Örneği Getirtilerek Adli Sicilden Silinme Koşullarının Gerçekleşip Gerçekleşmediğinin Araştırılması Gerektiği )
Y6.CDE. 2010/20129ADLİ SİCİL KAYDI ( Yağma - Sanığın Adli Sicil Kaydındaki Tekerrür Hükümlerinin Uygulanmasına Esas Olacak Nitelikteki İlamların Kesinleşme ve Yerine Getirme Tarihini İçerir Örneklerinin Getirtilmesi Gereği )
YCGKE. 2009/6-88ADLİ SİCİL KAYDI ( Yağma/Hakkında Yaş Küçüklüğü Hükümleri Uygulanan İlamın Esas Alınarak Tekerrür Uygulanamayacağı - Sanığın Kaydında Yaş Küçüklüğünün Uygulanıp Uygulanmadığı Anlaşılamayan Mahkumiyetler Olduğu/Tekerrür Uygulaması Açısından Tüm İlamların Getirtileceği )
Y8.CDE. 2013/16ADLİ SİCİL KAYDI ( Yer Alan Hükmün Açıklanmasının Geri Bırakılması Kararı Mahkumiyet Hükmü Niteliğinde Olmayıp Cezanın Ertelenmesi ve Hükmün Açıklanmasının Geri Bırakılmasına Engel Teşkil Etmeyeceği )
Y10.CDE. 2006/13557ADLİ SİCİL KAYDI ( Yer Alan ve En Fazla Cezayı İçeren İlamının Kesinleşme ve İnfaz Tarihlerini Gösterir Şekilde Onaylı Bir Örneği İstenerek Tekerrüre Esas Olup Olmadığının Tartışılması Gerektiği )
Y10.CDE. 2005/20195ADLİ SİCİL KAYDI BULUNAN SANIK ( Suç Tarihinde Yürürlükte Olmayan İnfaz Rejimi İle İlgili Bulunan ve Sanık Aleyhine Sonuç Doğuran 5237 S.K. Md. 58/6 Gereğince Cezanın Mükerrirlere Özgü İnfaz Rejimine Göre Çektirilmesine Karar Verilemeyeceği )
YCGKE. 2010/10-50ADLİ SİCİL KAYDI BULUNMAYAN SANIK ( Cezasından Yaş Küçüklüğü Nedeniyle "Üçte İki" Oranında İndirim Yapılması Halinde Sonuç Ceza Üç Yılın Altına Düşeceği )
YCGKE. 2009/9-54ADLİ SİCİL KAYDI BULUNMAYAN SANIK ( Diğer Objektif Koşulların da Gerçekleştiği Anlaşılmakla Hükmün Açıklanmasının Geri Bırakılması Yönünden Bir Değerlendirme Yapılmasının Zorunlu Olduğu )
YCGKE. 2010/2-194ADLİ SİCİL KAYDI BULUNMAYAN SANIK ( Hakkında Objektif ve Sübjektif Koşullar Değerlendirilmek ve Sanığın Bu Konudaki İradesi de Açıkça Belirlenerek Karar Verme Yetkisinin Yargılamayı Yapan İlk Derece Mahkemesine Ait Bulunduğunun Gözönüne Alınacağı )
Y12.CDE. 2012/22903ADLİ SİCİL KAYDI BULUNMAYAN SANIK ( Trafik Güvenliğini Tehlikeye Sokmak - Olumsuz Kişiliği de Tespit Edilemediği/Yetersiz Gerekçe İle Hapis Cezasının Seçenek Yaptırıma Çevrilmemesinin İsabetsiz Olduğu )
Y1.CDE. 2001/234ADLİ SİCİL KAYDI GETİRİLMEDEN HÜKÜM VERİLMESİ ( Bozma Nedeni )
Y7.HDE. 2002/1037ADLİ SİCİL KAYDI VE NÜFUS KAYIT ÖRNEĞİ GETİRTİLMESİ GEREĞİ ( Nafaka Borcunu Ödemeyen Sanık - Noksan Soruşturma İle Hüküm Kurulamayacağı )
Y6.CDE. 2010/22057ADLİ SİCİL KAYDINA GÖRE ESKİ HÜKÜMLÜĞÜ BULUNMAYAN SANIK ( Cezaların Kişiselleştirilmesi Kapsamında Sanığın Kimliğiyle Örtüşmeyen Gerekçeye de Dayanılarak Cezalar Alt Sınır Aşılarak Belirlenmesi ve Yine Aynı Gerekçeyle Hükmün Açıklanmasının Geri Bırakılmasına Yer Olmadığına Karar Verilmesinin İsabetsizliği )
Y2.CDE. 2009/16674ADLİ SİCİL KAYDINA GÖRE ÖNCEKİ MAHKUMİYETLERİN SİLİNME KOŞULLARININ OLUŞMASI ( Sanık Hakkında 765 S. TCK'nun 482/3.Md. Gereğince Tayin Edilecek Hapis Cezasının Paraya Çevrilmesi Halinde Ertelenebileceğinden Sanık Lehine Olacağı )
Y4.CDE. 2009/14972ADLİ SİCİL KAYDINA GÖRE SABIKASIZ OLAN SANIK ( Hakkında Kurulan Hükmün Açıklanmasının Ertelenip Ertelenmeyeceğine İlişkin Bir Değerlendirme Yapılmadan Karar Verilemeyeceği )
Y1.CDE. 2010/4783ADLİ SİCİL KAYDINDA BİRDEN ÇOK MAHKUMİYET KARARI BULUNAN SANIK ( Hangi Mahkumiyet Kararının Tekerrüre Esas Alındığının Belirtilmesi Gerektiği )
Y1.CDE. 2010/5375ADLİ SİCİL KAYDINDA BİRDEN FAZLA MAHKUMİYET KARARI BULUNAN SANIK ( TCK'nun 58. Md.sinin Hangi Mahkumiyet Kararından Dolayı Uygulandığının Hüküm Fıkrasında Açıkça Gösterilmemesi Yasaya Aykırı Olduğu )
Y13.CDE. 2012/16722ADLİ SİCİL KAYDINDA BULUNAN CEZA MAHKEMESİNİN İLAMI ( Tekerrüre Esas Olmasına Rağmen 5237 S.K. Md.58'in Uygulanmaması Hukuka Aykırı Olduğunun Gözetileceği - 2008 Yerine Getirme Tarihli Olduğu )
Y3.CDE. 2012/15958ADLİ SİCİL KAYDINDA GÖRÜNEN SABIKA ( İlamda Hükmün Açıklanmasının Geri Bırakılmasına Karar Verildiği - Kasıtlı Suçtan Mahkumiyeti Olmayan Sanığa Yasal Olmayan ve Yetersiz Gerekçe İle CMK Md. 231'in Uygulanmamasının Doğru Olmadığı )
YCGKE. 2013/15-389ADLİ SİCİL KAYDINDA KASITLI BİR SUÇTAN VERİLMİŞ MAHKUMİYET HÜKMÜ BULUNMASI ( Sanık Hakkında Daha Önce Kasıtlı Bir Suçtan Mahkum Olmamış Olma Şartının Gerçekleşmediği - Hükmün Açıklanmasının Geri Bırakılması Hükümlerinin Uygulanma Şartlarının Değerlendirilmesi Amacıyla Kararın Bozulmasına Karar Verilemeyeceği )
Y16.HDE. 2010/5231ADLİ SİCİL KAYDINDA MAHKUMİYETİ BULUNMAYAN SANIK (Hükmedilen 10 Gün Hapis Cezasının Seçenek Yaptırımlardan Birine Çevrilmesi Zorunluluğunun Gözetilmemesinin Yasaya Aykırılığı)
Y13.CDE. 2013/374ADLİ SİCİL KAYDINDA TEKERRÜRE ESAS İLAMIN BULUNMAMASI ( Hırsızlık Suçu - Sanığın Tekerrüre Esas Alınan Sulh Ceza Mahkemesi'nin Mahkumiyet Kararının Kesinleştiği Sanığın Adli Sicil Kaydında Tekerrüre Esas Başkaca İlamının da Bulunmadığının Anlaşılması Karşısında Sanık Hakkında Kesinleşme Tarihine Göre Tekerrür Hükümlerinin Uygulanmayacağı )
Y3.CDE. 2013/26722ADLİ SİCİL KAYDINDA TEKERRÜRE ESAS MAHKUMİYET BULUNMASI ( Sanık Hakkında Seçimlik Cezalardan Hapis Cezasına Hükmedileceği - Mahkemece Adli Para Cezası Tercih Edilmek Suretiyle 5237 S. T.C.K.'nun 58/3. Md. Aykırı Ceza Verilmesinin Doğru Olmadığı )
YCGKE. 2011/13-384ADLİ SİCİL KAYDINDA YER ALAN İLAMLAR ( Denetime Olanak Verecek Biçimde Getirtilmeden ve Hangi İlamın Tekerrüre Esas Alındığı Kararda Gösterilmeden Hükmolunan Cezanın Mükerrirlere Özgü İnfaz Rejimine Göre Çektirilmesine Hükmolunamayacağı )
Y11.CDE. 2011/5338ADLİ SİCİL KAYDINDA YER ALAN MAHKUMİYET ( Defter ve Belgelerin Teslim Edilmemesi Suçu - İlamın Adli Sicilden Silinme Koşullarının Oluşup Oluşmadığının Araştırılması Gerektiği )
Y8.CDE. 2012/22957ADLİ SİCİL KAYDINDA YER ALAN MAHKUMİYETİN SİLİNMESİ ( Koşulları Oluşan Sanığa Hükmedilen Otuz Gün ve Daha Az Süreli Hapis Cezasının Adli Para Cezasına veya Seçenek Tedbirlerden Birisine Çevrilmesi Zorunluluğuna Uyulması Gerektiği )
Y10.CDE. 2002/14088ADLİ SİCİL KAYDINDAKİ CEZANIN ARTTIRILAN MİKTAR KADAR OLMAMASI ( Tekerrür Nedeniyle Cezaların Arttırılması )
Y2.CDE. 2008/17758ADLİ SİCİL KAYDINDAKİ MAHKUMİYETİN AYNEN İNFAZI ( Bozma Nedeni Olması - Denetim Süresi İçinde Kasıtlı Suç İşleyen Sanık Hakkında Kısmen veya Tamamen İnfaz Kurumunda Çektirilmesine Karar Verilip Verilmemesi İçin Mahkemesine Bildirilmesi İle Yetinileceği )
Y8.CDE. 2008/7830ADLİ SİCİL KAYDINDAKİ MAHKUMİYETLER ( Sanığın Tutukluluğundan Mahsup Edilip Edilmediğinin Araştırılması Gerektiği - Haksız Tutuklama Nedeniyle Tazminat )
Y2.CDE. 1996/8169ADLİ SİCİL KAYDINDAKİ PARA CEZASI MAHKUMİYETİ ( Ne Şekilde 647 S. Yasanın 4. Maddesinin Uygulanmasına Engel Teşkil Ettiğinin Açıklanması )
Y13.CDE. 2012/1773ADLİ SİCİL KAYDINDAN ÇIKARATILARAK ARŞİV KAYDINA ALINAN SUÇ ( Hırsızlık Suçu Nedeniyle Verilen Adli Para Cezası/Anayasa Md. 76'da Sayılan Suçlardan Olduğu - Arşiv Kaydının Silinmesinin Mümkün Olmadığı )
Y9.CDE. 2009/14955ADLİ SİCİL KAYDINDAN ÇIKARTILMA KOŞULLARI ( Sanığın Sicil Kaydında Görünen Sabıkasının Çıkartılma Koşullarına Sahip Olduğu - Hapis Cezasının Ertelenmesi ve Hükmün Açıklanmasının Geri Bırakılması Kararında Bunun Dikkate Alınması Gerektiği )
Y5.CDE. 2001/6951ADLİ SİCİL KAYDINDAN MAHKUMİYETİN ÇIKARILMASINDA SÜRENİN BAŞLANGICI ( Irz ve Namusa Tasaddiden Aldığı Ceza Ertelenen Kişinin )
Y3.CDE. 2013/19737ADLİ SİCİL KAYDINDAN SİLİNEMEYEN SUÇLAR ( Sanığın Eyleminin Özel Kanunlarda Sayılan Cezalar Kapsamında Kaldığı/5352 S. K.'nun Geç. Md. 2/2 Hükmü Uyarınca Mahkumiyet Hükmünün Arşiv Kaydından Çıkarılmasının Mümkün Olmadığı - Devlet Ormanını İşgal ve Faydalanma Suçu )
Y2.CDE. 1999/1931ADLİ SİCİL KAYDININ ARAŞTIRILMASI ( Mahkumiyetin İnfaz Edilmiş Olup Olmadığı Araştırılmadan Tekerrüre Esas Alınamaması )
Y10.CDE. 2003/8802ADLİ SİCİL KAYDININ GETİRTİLMESİ ( Sanığın Anne Adının Nüfus Kaydına Uygun Olmaması - TCK. Md. 81 ve 95/2 Uygulanıp Uygulanmayacağının Tartışılması Gereği )/Çek Kanununa Aykırılık
Y9.CDE. 2005/5136ADLİ SİCİL KAYDININ SİCİLDEN ÇIKARILMASI ( Ertelenmiş Cezası Bulunan Hükümlünün Suç Tarihinde 18 Yaşında Küçük Olmasının Yasada Belirlenen Süreyi Kısaltmasının Söz Konusu Olmaması )
YCGKE. 2011/8-460ADLİ SİCİL KAYDININ SİLİNEMEMESİ ( 765 S.K. Döneminde Kesinleşen Eylemin Sahtecilik Suçu Mahiyetinde Bulunduğunun Anlaşılması Durumunda Hükmün Açıklanmasının Geri Bırakılmasının Mümkün Olmayacağı - Özel Daire Kararının Bozulacağı )
Y2.CDE. 2011/27779ADLİ SİCİL KAYDININ SİLİNME KOŞULLARININ OLUŞMASI ( Kamu Görevlisine Hakaret - Sanığın Adli Sicil Kaydındaki Mahkumiyetinin Silinme Koşullarının Oluştuğu/Uygulanıp Uygulanmayacağının Tartışılacağı )
Y9.CDE. 2003/2321ADLİ SİCİL KAYDININ SİLİNMESİ ( 3713 Sayılı Yasanın 8. Maddesinin Yürürlükten Kaldırılmış Olması Nedeniyle TCK.nun 2/2. Maddesi Hükmü Uyarınca Duruşma Açılarak Karar Verilmesi )
Y10.CDE. 2006/671ADLİ SİCİL KAYDININ SİLİNMESİ ( 5237 Sayılı TCK'ya Göre Verilen Ceza Sanık Tedavi ve Denetimli Serbestlik Tedbirinin Gereklerine Uygun Davrandığı Takdirde İnfaz Edilmeyecek Mahkumiyet Hükmü Adli Sicilden Silinerek Arşiv Kaydına Alınacağı )
Y3.CDE. 2006/10145ADLİ SİCİL KAYDININ SİLİNMESİ ( Adı Geçenin Silmeye Konu Suçunun 6136 Sayılı Kanun'da Sayılan Suçlardan Olması Sebebiyle Bahse Konu Kaydın Mevzuat Gereği Adli Sicil Kaydından Çıkartılarak Arşiv Kaydına Alınması Gerektiği )
Y9.CDE. 2008/10204ADLİ SİCİL KAYDININ SİLİNMESİ ( Adli Sicil Kayıtlarının Koşulları Oluştuğu Takdirde Sicil Kaydından Çıkarılarak Arşiv Kaydına Alınacağı - Arşiv Kaydının İse Silinmesinin Mümkün Olmadığı )
Y11.CDE. 2007/4289ADLİ SİCİL KAYDININ SİLİNMESİ ( Adli Sicil ve İstatistik Yasasındaki Koşullar Gerçekleşmeden - Bozma Nedeni )
Y6.CDE. 2006/5013ADLİ SİCİL KAYDININ SİLİNMESİ ( Cezanın veya Güvenlik Tedbirinin İnfazının Tamamlanması Halinde Adli Sicil ve İstatistik Genel Müdürlüğünce Silinerek Arşiv Kaydına Alınması )
Y9.CDE. 2004/1290ADLİ SİCİL KAYDININ SİLİNMESİ ( Dernekler Kanununa Muhalefetten Dolayı Oluşan Sabıka Kaydının Silinmesi için Hüküm Tarihinden İtibaren Beş Yıllık Yasal Sürenin Gerçekleşmesinin Gerekmesi )
Y6.CDE. 2009/14066ADLİ SİCİL KAYDININ SİLİNMESİ ( Hükümden Sonra Yürürlüğe Giren Değişiklikler Karşısında Sanığın Adli Sicil Kaydında Yer Alan İlamların Getirilerek Silinme Koşullarının Araştırılacağı - Sanığın Hukuki Durumunun Yeniden Değerlendirileceği )
Y1.CDE. 2011/4171ADLİ SİCİL KAYDININ SİLİNMESİ ( Hükümlünün Adli Sicil Arşiv Kaydının 657 S.K. Md. 48 Kapsamındaki Cezalardan Olduğu - Kaydın Silinmesi Talebinin Reddine Karar Verileceği )
Y11.CDE. 2009/1496ADLİ SİCİL KAYDININ SİLİNMESİ ( Hükümlünün Sabıka Kaydını Oluşturan Suçun 3568 S. Kanun'un 4. Maddesinde Sayılan Vergi Kaçakçılığı Suçu Olduğu )
Y1.CDE. 2014/3725ADLİ SİCİL KAYDININ SİLİNMESİ ( Kasten Öldürmeye Teşebbüs Suçunda Hükümlü İçin Arşiv Kaydının Silinmesi İçin Gerekli Olan Süre Koşulunun Oluşmadığının Gözetileceği - Kaydın Silinmesine Karar Verilemeyeceği )
Y2.CDE. 2009/53726ADLİ SİCİL KAYDININ SİLİNMESİ ( Kasten Yaralama ve Konut Dokunulmazlığının İhlali - Sanığın Sabıkasına Esas İlamın Silinme Şartları Oluştuğundan Hükmün Açıklanmasının Geri Bırakılması Kararı İçin Engel Teşkil Etmeyeceği )
Y3.CDE. 2013/15102ADLİ SİCİL KAYDININ SİLİNMESİ ( Orman Kanunu'na Aykırılık - Sanığın Eyleminin T.C. Anayasası Md. 76. İle Özel Kanunlarda Sayılan Cezalar Kapsamında Kaldığından Arşiv Kaydından Silinmesinin Mümkün Olmadığı )
Y3.CDE. 2004/14988ADLİ SİCİL KAYDININ SİLİNMESİ ( Öngörülen 5 Yıllık Süre - Ertelenmiş Cezayı İçeren Hükmün Kesinleştiği Tarihten Değil Verildiği Tarihten Başlaması Gereği )
Y11.CDE. 2010/12190ADLİ SİCİL KAYDININ SİLİNMESİ ( Sahte Nüfus Cüzdanı ve ÖSYM Giriş Kartı İle Başkasının Yerine Girdiği Sınavın Başlangıcında Durumun Anlaşıldığı/Sahtecilik Suçunu Oluşturduğu - Arşiv Kaydının Silinmesi İçin 5352 S.K. Md.12'de Öngörülen Koşulların Oluşmadığı )
Y12.CDE. 2013/16880ADLİ SİCİL KAYDININ SİLİNMESİ ( Sanığın Adli Sicil Kaydı İncelendiğinde Sulh Ceza Mahkemesinin Adli Para Cezasına Mahkumiyetini İçeren Kaydın Silinme Koşullarının Oluştuğunun Gözetilmesi Gerektiği - Trafik Güvenliğini Tehlikeye Sokma Suçu )
Y2.CDE. 2009/2119ADLİ SİCİL KAYDININ SİLİNMESİ ( Sanığın Mahkumiyetinin Silinme Koşullarının Oluştuğu - Hükmün Açıklanmasının Geri Bırakılmasına Engel Teşkil Etmeyeceği )
Y2.CDE. 2009/5538ADLİ SİCİL KAYDININ SİLİNMESİ ( Sanığın Önceki Hükümlülüklerine İlişkin Suçları 18 Yaşını Doldurmadan İşlediği/Cezalarını Çektiği Tarihten İtibaren 2 Yıl Geçmesi Nedeniyle Adli Sicildeki Bu Kayıtların Silinme Koşullarının Oluştuğu - Hükmün Açıklanmasının Geri Bırakılması Hususunun Değerlendirileceği )
Y8.CDE. 2001/11707ADLİ SİCİL KAYDININ SİLİNMESİ ( Sanığın Şartlı ve Bihakkın Tahliyesinden Sonra Ceza Zamanaşımı veya Adli Sicil Kanununda Öngörülen Silinme Süresi Geçmeden Hırsızlık Suçu İşlemesi )
Y4.CDE. 2008/15467ADLİ SİCİL KAYDININ SİLİNMESİ ( Silinme Koşullarının Oluşan Adli Sicil Kaydı Dışında Sabıkası Bulunmayan Sanık Hakkında Hükmün Açıklanmasının Geri Bırakılması Koşullarının Değerlendirilmesi Gerektiği )
Y4.CDE. 2000/4257ADLİ SİCİL KAYDININ SİLİNMESİ ( Silinme Koşullarının Suç Tarihinden Önce Gerçekleşmiş Olması Durumunda Sanığın Mahkum Edildiği Cezanın Paraya Çevrilmesi ve Ertelenmesi Olanağının Bulunması )
Y5.CDE. 2012/251ADLİ SİCİL KAYDININ SİLİNMESİ KOŞULLARININ ARAŞTIRILMASI ( 01.06.2005 Tarihinden Önceki Mahkumiyetlerin Adli Sicilden Silinme Koşulları Oluşması Durumunda Hükmün Açıklanmasının Geri Bırakılmasına Engel Teşkil Etmeyeceğinin Gözetileceği )
Y8.CDE. 2011/1396ADLİ SİCİL KAYDININ SİLİNMESİ TALEBİ ( 6136 Sayılı Yasaya Aykırılık Nedeniyle Hükmedilen Ağır Para Cezasının Adli Sicil Kaydından Silinmesi Talebinin Koşullar Oluşmadığından Reddedileceği )
Y11.CDE. 2012/25085ADLİ SİCİL KAYDININ SİLİNMESİ TALEBİ ( Defter ve Belgeleri İbraz Etmemek - Sigortacılık Kanunu'nda İşlenmemesi Koşul Olarak Belirtilen Suçlardan Olduğundan Talebin Reddi Gerektiği )
Y10.CDE. 2012/26735ADLİ SİCİL KAYDININ SİLİNMESİ TALEBİ ( Karşılıksız Çek Keşide Etmek - Adli Sicil Kaydının Sİlinmesi Talebi/Yürürlükteki Kanun Uyarınca Kaydın Komisyon Tarafından Silinebileceğinin Gözetilerek Davanın Reddi Gerektiği )
Y14.CDE. 2012/5619ADLİ SİCİL KAYDININ SİLİNMESİ TALEBİ ( Reşit Olmayanla Cinsel İlişki - Adı Geçenin Kaydına Dair Suçun Niteliği ve Suç Tarihi İtibarıyla Silinebilir Kayıt Kapsamında Olduğunun Gözetileceği )
Y8.CDE. 2004/8796ADLİ SİCİL KAYDININ SİLİNMESİ TALEBİ ( Sahte Para Tedavüle Koymak Suçunda Geçmesi Gereken Süre ve Başlangıcı )
Y2.HDE. 2010/11100ADLİ SİCİL KAYDININ TEMİNİ ( Cinsiyet Değişikliği Talebi - Davacının Adli Sicil Kaydı ve Aranılan Şahıslardan Olup Olmadığına İlişkin Kayıtların Getirtileceği )
Y8.CDE. 2002/4409ADLİ SİCİL KAYITLARI ( Mahkumiyetlere İlişkin İlamlar - Tekerrür/Kesinleşme İnfazlarını İçeren Onaylı Belgenin Getirtilmesi Gereği )
Y10.CDE. 2004/13956ADLİ SİCİL KAYITLARI ( Resmi Belgeler veya Yetkili Makamlarca Aslına Uygunluğu Onaylanmış Bulunan Suret ya da Fotokopilerdeki Bilgilerle İstenen Amaca Ulaşılmakta İse Ayrıca Getirtilmesinin Gerekmediği )
Y4.CDE. 2010/22409ADLİ SİCİL KAYITLARI ( Suçun Soruşturulması ve Kovuşturulmasının Şikayete Bağlı Olması Koşulunun Kaldırılması Karşısında Sabıkası Bulunan Sanıkların Adli Sicil Kayıtlarında Yer Alan Sabıkalarına Esas Mahkumiyet Kararlarının Silinme Koşullarının Oluşup Oluşmadığının Tartışılması Gerektiği )
Y1.CDE. 2011/2064ADLİ SİCİL KAYITLARI (Nüfus Kayıtlarına Uygun Olmaması Durumunda Dikkate Alınarak Hüküm Kurulamayacağı)
Y4.CDE. 2001/17398ADLİ SİCİL KAYITLARININ SİLİNME SÜRESİ ( Sanığın Önceki Hükümlülükleri Para Cezasına Çevrilmiş Olması- Bir ve Beş Yıllık Silinme Sürelerinin Dolması )
Y4.CDE. 1996/8152ADLİ SİCİL KAYITLARININ SİLİNMESİ ( Cürme İlişkin Eski Hükümlülüklerin Üzerinden Beş Yıl Geçtikten Sonra Yeni Suç İşlenmesi )
Y14.CDE. 2012/1945ADLİ SİCİL KAYITLARININ SİLİNMESİ ( Karşılıksız Çek Keşide Etmek/Suç Olmaktan Çıkarıldığı - Adli Sicil Kayıtlarının Silinme Koşullarının Yeniden Düzenlendiği/Bu Hususlara İlişkin Oluşan Hukuki Durumun Yasa Yararına Bozma Yolu İle Değil Mahkemesince Değerlendirilmesi Gereği )
Y4.CDE. 2001/17398ADLİ SİCİL KAYITLARININ SİLİNMESİ ( Sanığın Önceki Hükümlülükleri Para Cezasına Çevrilmiş Olması- Bir ve Beş Yıllık Silinme Sürelerinin Dolması )
Y11.CDE. 2008/13181ADLİ SİCİL ÖZETİNDE YER ALAN CEZALARIN SİLİNME KOŞULLARI ( Araştırılarak Sonucuna Göre 5237 S. TCK'nun 7/2. Md. Gözetilerek 5728 S. Yasanın 562. Md. İle Değişik CMK'nun 231. Md. Uyarınca "Hükmün Açıklanmasının Geri Bırakılmasının" Takdir ve Değerlendirilmesi Gerektiği )
Y2.CDE. 2008/18671ADLİ SİCİL VE ARŞİV BİLGİLERİNİN SİLİNMESİ ( 5352 Sayılı Adli Sicil ve İstatistik Yasasının 12. Maddesindeki Koşulların Gerçekleşmemesi Halinde Silinemeyeceği )
Y2.CDE. 2012/4152ADLİ SİCİL VE ARŞİV KAYDININ SİLİNMESİ ( Erteli Hapis Cezası Nedeniyle Belirlenen Denetim Süresinin İyi Halli Olarak Geçirilmesi Durumunda Cezanın İnfaz Edilmiş Sayılacağı ve Adli Sicil Kanununun 9. Md. Uyarınca İnfazın Tamamlanması İle Adli Sicil Kaydının Silinerek Arşiv Kaydına Alınacağı )
Y8.CDE. 2011/16743ADLİ SİCİL VE ARŞİV KAYDININ SİLİNMESİ (Ateşli Silâhlar ve Bıçaklar İle Diğer Aletler Hakkında Kanun'a Muhalefet Suçundan Ağır Para Cezasına İlişkin Mahkumiyet Kararının 5232 S.K. Uyarınca Arşiv Kaydının Silinmesinin Mümkün Olmadığı)
Y11.CDE. 2013/11054ADLİ SİCİL VE İSTATİSTİK GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ( Adli Sicil ve Arşiv Kaydının Silinmesi İşleminin Müdürlük Tarafından Yapılabileceği )
Y1.CDE. 1990/1961ADLİ SİCİLDEKİ HÜKÜMLÜLÜK KAYDININ SİLİNMESİ ( Suç İşleyen Kişinin Islah Edilerek Topluma İadesinden Sonra Silinmesi )
Y6.CDE. 2005/11095ADLİ SİCİLDEKİ KAYDIN ÇIKARTILMASI ( Tekerrür Hükümlerinin Uygulanamayacağının Gözetilmesi Gereği )
Y8.CDE. 1985/171ADLİ SİCİLDEKİ KAYDIN SİLİNMESİ ( Deneme Süresi İçerisinde Mahkum Edilmeme Gerekçesine Bağlı Kalınması )
YCGKE. 1996/3-144ADLİ SİCİLDEN SABIKANIN SİLİNMEMİŞ OLMASI ( Sanığın Daha Önceden Yüz Kızartıcı Suç İşlemiş Olması Nedeniyle )
YCGKE. 2001/9-32ADLİ SİCİLDEN SİLİNEMEYEN SUÇTAN ŞARTLI TAHLİYE EDİLMİŞ OLAN SANIK ( İşlediği İkinci Suçtan Dolayı Şartla Tahliye Kanunundan Faydalanamayacağı )
Y1.CDE. 2003/3509ADLİ SİCİLDEN SİLİNME ( 3682 S.K. Md. 8 Uyarınca Kabahatlere İlişkin Mahkumiyetlerin İnfazı Takiben 1 Yıl Ağır Para Cezasına İlişkin TCY. Md. 55/3 Uygulanarak Verilen Mahkumiyetlerin İnfazı Takip Eden 2 Yıl Sonunda )
Y10.CDE. 2005/90ADLİ SİCİLDEN SİLİNME ( Ertelenmiş Olan Hükmün Esasen Vaki Olmamış Sayıldığı Hallerde Bu Tarihin Esas Alınacağı Gibi Hükmün Tüm Cezai Sonuçlarıyla Birlikte Ortadan Kalktığı Halde de Anılan Tarihin Adli Sicilden Silinmeye Esas Alınması Gerektiği )
YCGKE. 2008/11-250ADLİ SİCİLDEN SİLİNME KOŞULLARI ( Eski Yasa Döneminde İşlenmiş Suçlarda - Oluşmuş Olan Mahkûmiyetler İle Ertelenmiş ve Vaki Olmamış Sayılmasına Karar Verilen Mahkûmiyetlerin Hükmün Açıklanmasının Geri Bırakılmasına Yasal Engel Oluşturmayacağı )
Y4.CDE. 2002/5383ADLİ SİCİLDEN SİLİNME KOŞULLARI BULUNAN SARHOŞLUK SUÇLARINA İLİŞKİN HÜKÜMLÜLÜKLER ( İtiyadi Sarhoşluğa Esas Alınamayacağı )
Y8.CDE. 2003/5959ADLİ SİCİLDEN SİLİNME KOŞULLARININ GERÇEKLEŞMESİ ( Tekerrüre Esas Alınan Geçmiş Mahkumiyet - Tekerrüre Esas Alınamayacağının Gözetilmesi Gereği )
Y2.CDE. 2008/36023ADLİ SİCİLDEN SİLİNME KOŞULLARININ OLUŞMASI ( Hükmün Açıklanmasının Geri Bırakılmasına Karar Verilebilmesi İçin Aranan Nesnel ve Öznel Şartlardan Hangisi veya Hangilerinin Gerçekleşmediği Denetime Olanak Verecek Biçimde Karar Yerinde Gösterilmesi Gerektiği )
YCGKE. 2001/9-60ADLİ SİCİLDEN SİLİNME KOŞULU ( Şartlı Tahliye Edildikten Sonra Bihakkın Tahliye Tarihinden Önce Yeniden Suç İşleyen Kişi )
Y7.CDE. 2012/5444ADLİ SİCİLDEN SİLİNME ŞARTLARI OLUŞMUŞ MAHKUMİYET ( Hükmün Açıklanmasının Geri Bırakılması Uygulamasında Yasal Engel Oluşturmayacağı )
Y1.CDE. 2002/792ADLİ SİCİLDEN SİLİNMESİ OLANAKSIZ SUÇ ( Hırsızlık Suçundan Sabıkalı Sanık - Yaralamadan Cezasının Ertelenmesine Karar Verilmesinin Yasaya Aykırılığı )
Y2.CDE. 2013/306ADLİ SİCİLE GÖNDERİLECEK KARARLAR ( 6352 Sayılı Yasanın Yürürlüğe Girmesinden Önce Kesinleşen Mahkumiyet Hükümlerinin Etkin Pişmanlık Hükmünden Sanığın Kaç Kez Yararlandığının Denetlenmesine Olanak Sağlayan ve Adli Sicile Kaydedilmesi Gereken Kararlardan Olmadığı )
Y11.CDE. 2009/5699ADLİ SORUŞTURMA ( Sanığın Alkollü Araç Kullanırken Yakalandığı Sırada Kardeşine Ait Sürücü Belgesini İbraz Ettiği/Sonra Üzerinden Çıkan Nüfus Cüzdanı Fotokopisi İle Gerçek Kimliğinin Tespit Edildiği - Alkollü Araç Kullanımının İdari Para Cezasını Gerektirdiği Adli Soruşturma Yapılamayacağı Kararı Verilemeyeceği )
YCGKE. 1989/5-138ADLİ SORUŞTURMA İÇİN ÖZEL ARABASIYLA KÖYE GİDİP GELDİĞİNDEN BAHİSLE BENZİN ALDIRTAN KARAKOL KOMUTANI ( Cebri İrtikap Suçu İddiası )
Y5.CDE. 2008/9308ADLİ SORUŞTURMA ÖNCESİ ZİMMETE GEÇİRİLEN PARANIN TAMAMEN İADE EDİLMESİ ( Nitelikli Zimmet - Etkin Pişmanlık Hükümleri Uyarınca Sanık Hakkında 2/3 Oranında İndirim Uygulanması Gerektiği )
Y11.CDE. 2009/16540ADLİ SORUŞTURMADA BAŞKASINA AİT KİMLİK BİLGİLERİNİ VERMEK ( Sanığın İsmini Verdiği Kişi Gerçek Bir Kişi İse İftira Değilse Resmi Belgenin Düzenlenmesinde Yalan Beyan Suçunun Oluşacağı - Hırsızlık )
Y11.CDE. 2010/15406ADLİ SORUŞTURMADA KARDEŞİNİN ADINI BİLDİRMEK (Suçtan Kurtulmak Amacıyla Soruşturma Evrakının Bu İsme Göre Düzenlenmesine Neden Olmak - Eyleminin "İftira" Suçuna Uyduğu)
Y2.CDE. 1988/259ADLİ SORUŞTURMAYI GEREKTİREN BİR OLAYDA ÖLEN KİŞİ ( Kişiyi Keşif ve Otopsi Yapılmadan Gömme Eyleminin Suç Olması )
YCGKE. 1994/9-184ADLİ TABİPLİK RAPORU ( Sanığın İfadelerinin Alınmasında Cebir İzine Rastlanmaması )
Y11.CDE. 2006/8231ADLİ TAHKİKAT ESNASINDA SANIĞIN KENDİNİ BAŞKA KİMLİK BİLGİLERİ İLE TANITMASI ( Bilgilerini Verdiği Şahsın Gerçekte Varolup Olmamasının Suçun Vasfını Değiştireceğinin Dikkate Alınacağı )
Y9.CDE. 2003/1377ADLİ TATİL ( 3005 Sayılı Yasaya Tabi Olmayan ve Sanığı Tutuklu Bulunmayan Davada Adli Ara Vermede Sanığın Sorgusunun Yapılmasının Yanlış Olması )
Y11.HDE. 2003/10378ADLİ TATİL ( Adli Tatilde Bakılamayacak Bir Dava ile İlgili Olarak Adli Tatilde Verilen Dilekçenin Karşı Tarafa Tebliği Üzerine Tatilin Sona Ermesinden İtibaren İtirazda Bulunulması )
Y11.HDE. 2001/9820ADLİ TATİL ( Basit Yargılama Usulüne Bağlı Tutulan Dava ve İşlerin Adli Ara Vermede de Görülmesi )
Y11.HDE. 1976/4481ADLİ TATİL ( Basit Yargılama Usulüne Bağlı ve Temyiz Süresi Tebliğ ile Başlayan Bir Davada Sürenin Bitiminin Adli Tatile Rastlaması )
Y11.HDE. 1998/2584ADLİ TATİL ( Basit Yargılama Usulüne Tabi İşlerin Adli Tatilde Görülebilmesi )
Y11.HDE. 2002/1252ADLİ TATİL ( Bitim Tarihinden Bir Sonraki Günün Tatil Saatine Kadar Uzamış Sayılması )
Y2.HDE. 2002/3646ADLİ TATİL ( Dava Dilekçesi ve Duruşma Gününün Adli Tatil İçerisinde Davalıya Tebliğ Edilmesi- Cevap Süresinin Adli Tatil Bitimine Kadar Uzaması )
Y13.HDE. 1981/6547ADLİ TATİL ( Hakem Kararlarına İlişkin Temyiz Süresinin Adli Ara Vermeye Rastlaması Nedeniyle Uzamanın Mümkün Olmaması )
YHGKE. 1996/11-814ADLİ TATİL ( Hangi Dava ve İşlerin Görüleceğinin Kanunda Sınırlı Olarak Sayılması )
Y16.HDE. 2004/3145ADLİ TATİL ( İcra Ceza Davalarının Adli Tatilde Görülememesi )
Y12.HDE. 2004/19672ADLİ TATİL ( İcra ve İflas Daireleri ve İcra Mahkemelerinin Adli Tatilde de İş Başında Oldukları - Basit Yargılama Usulüne Tabi Olan İtiraz Şikayet ve Bu Nevi Davalarda HUMK. Md. 177'nin Uygulama Olanağı Bulunmadığı )
Y23.HDE. 2012/1857ADLİ TATİL ( İflas Davaları Basit Yargılama Usulüne Tabi Olup İflas Davalarında Temyiz Süresi 10 Gün Olup Adli Tatilde Süreler Çalışacağı - Temyiz İncelemesi de Murafaa Yapılmadan Görüleceği )
YHGKE. 2008/14-831ADLİ TATİL ( Karar Düzeltme Dilekçesinin En Geç Tatili Takip Eden İlk Mesai Günü Verilmesi Gerektiği )
Y10.CDE. 2001/27927ADLİ TATİL ( Karşılıksız Çek Keşide Etmek Suçunun Acele İşlerden Olmaması Nedeniyle Adli Tatilde Duruşma Yapılıp Hüküm Kurulmasının Yasaya Aykırı Olması )
Y11.HDE. 2003/595ADLİ TATİL ( Kooperatif ve Ortağı Arasındaki Uyuşmazlığın Basit Usule Tabi Olması Nedeniyle Adli Ara Vermede Sürelerin İşlemeye Devam Etmesi )
Y11.HDE. 2005/13922ADLİ TATİL ( Kooperatifler Kanununa Tabi Davaların Basit Yargılama Yöntemine Tabi Olduğu - Sürelerin Adli Tatilde de İşlediği )
Y5.CDE. 2002/5278ADLİ TATİL ( Müstehcen İçerikli Yayın Yapan Gazate - Basın Kanununun 39. Maddesi Karşısında Duruşma ile Hüküm Kurulabileceği )
YHGKE. 1992/2-152ADLİ TATİL ( Nafaka Davalarının Yürütülmesi )
Y11.HDE. 1979/928ADLİ TATİL ( Onbeş Günlük Temyiz Süresinin Adli Ara Vermeden Sonra Sona Ermesi )
Y8.CDE. 2001/10252ADLİ TATİL ( Suç Üstü Yasasına Tabi Olmayan ve Genel Hükümlere Göre Açılan Davanın Adli Tatil Süresi İçinde Görülerek Karara Bağlanmasının Yasaya Aykırı Olması )
YİBGKE. 1931/38ADLİ TATİL ( Sulh Hakimlerinin Ancak Acele Sayılan İşleri Görmesi )
Y15.HDE. 2004/3669ADLİ TATİL ( Tasarrufun İptali Davaları Basit Yargılama Usulüne Tabi Olması ve Adli Aravermede Bakilabilmesi Nedeniyle Adli Aravermede Geçen Günlerin Süreye Dahil Olması )
Y16.HDE. 2003/12366ADLİ TATİL ( Tatil Süresi İçinde İcra Ceza Suçlarına İlişkin Davalara Bakılamaması )
Y5.HDE. 2002/1387ADLİ TATİL ( Temyiz Süresine Etkisi )
Y11.HDE. 2005/7660ADLİ TATİL ( Uyuşmazlık Kooperatifler Kanunu'ndan Kaynaklanmakta Olup Bu Tür Davalarda Basit Yargılama Usulünün Uygulanacağından Davaların Adli Ara Vermede de Görüleceği )
Y4.HDE. 2003/15423ADLİ TATİL ( Üç Aylık Hak Düşürücü Sürenin Sonunun Adli Tatile Gelmesi/davanın Yenilenmesi - Tatilin Bittiği Günden İtibaren Yedi Gün Uzatılmış Kabul Edileceği )
Y13.HDE. 2001/677ADLİ TATİL BİTİMİNE DENK GELEN SÜRELER ( Atiye Bırakılan Davanın Yenilenmesinde Sürenin Son Gününün Adli Tatile Denk Gelmesi Halinde Yapılacak İşlemler )
YHGKE. 1979/11-1675ADLİ TATİL HÜKÜMLERİ ( Kooperatif Ortaklığından Çıkarma Kararına İtiraz Davasında Uygulanmaması )
Y11.HDE. 1980/5971ADLİ TATİL HÜKÜMLERİNE TABİ OLMAMA ( Şirket Ortakları Arasında Müdür Tayininden Doğan Dava )
Y16.HDE. 2004/3125ADLİ TATİL İÇERİSİNDE YARGI YAPILAMAMASI ( İcra Ceza Davalarında )
YHGKE. 2012/4-99ADLİ TATİL İÇİNDE BAŞLAYIP ADLİ TATİLDEN SONRA SONA EREN SÜRELER ( Adli Tatil İçinde Biten Süreler İçin Öngörülen Uzatma Süresinin Uygulanamayacağı - Tazminat Davası )
YCGKE. 2007/8-78ADLİ TATİL İÇİNDE GÖRÜLEMEYEN DAVA ( Davaya İlişkin Kararın Adli Tatil İçinde Tebliğ Edilmesi Halinde Yedi Günlük Temyiz Süresinin Adli Tatilin Bittiği Tarihten İtibaren Hesaplanması Gerektiği )
YCGKE. 2011/3-435ADLİ TATİL İÇİNDE YAPILAN TEMYİZ (Sanığın Yüzüne Karşı Tefhim Olunan Hüküm/Bir Haftalık Sürenin Son Gününün Adli Tatile Denk Geldiği - Adli Tatil İçinde Sürelerin İşlemeyeceği/Yapılan Temyizin Süresinde Olduğu)
YCGKE. 2005/16-32ADLİ TATİL SÜRESİ İÇİNDE KARAR VERİLMESİ ( Yasaya Aykırı Olduğu/Bu Süre İçerisinde Yasal Süreler de İşlemeyeceğinden Yakınan Vekilinin Temyiz İsteminin Süresinde Yapıldığının Kabulünde de Zorunluluk Bulunduğu - Taahhüdü İhlal )
YHGKE. 1996/11-814ADLİ TATİLDE ARA VERİLEN İŞLER ( Munzam Süre )
Y15.HDE. 2003/5997ADLİ TATİLDE BAKILABİLECEK DAVA ( Tasarrufun İptali Davasının Basit Yargılama Usulüne Tabi Olması Nedeniyle )
Y2.HDE. 2002/11966ADLİ TATİLDE BAKILABİLECEK İŞLER ( Tenfiz Talebi - Süresinden Sonraki Temyiz Talebinin Yerel Mahkemece Reddedilmemiş Olması Halinde Yargıtay'ca da Doğrudan Reddedilebileceği )
Y15.HDE. 2003/5486ADLİ TATİLDE BAKILABİLEN DAVALAR ( Basit Yargılama Usulüne Tabi Davalar - Tasarrufun İptali Davasında Sürelerin Adli Aravermede İşlemeye Devam Etmesi )
Y5.HDE. 2012/21731ADLİ TATİLDE BAKILACAK DAVALAR ( Kamulaştırma Bedel Tespit ve Tescil Davaları İvedi İşlerden Olup Adli Ara Vermede De Bakılacağı - Tebliğ İşlemi Usul ve Yasaya Uygun Olarak Yapılmasına Rağmen Davalı Vekilince Temyiz On Beş Günlük Sürede Yapılmadığından Temyiz Dilekçesinin Reddine Karar Verilmesinde Bir İsabetsizlik Görülmediği )
Y23.HDE. 2011/1009ADLİ TATİLDE BAKILACAK İŞLER (Basit Yargılamaya Tabi Davaların Adli Tatilde de Görüleceği - Kooperatif Kanununundan Kaynaklanan Uyuşmazlıkların Basit Yargılamaya Tabi Olduğu ve Adli Tatilde Görüleceği )
Y11.HDE. 2003/13496ADLİ TATİLDE BAKILAMAYACAK DAVALAR ( Yenileme Süresinin Son Gününün Adli Tatile Rastlaması - Ayrıca Bir Karar Vermeye Gerek Kalmaksızın Tatilin Bittiği Günden İtibaren 7 Gün Daha Uzamış Sayılacağı )
YHGKE. 2006/2-775ADLİ TATİLDE BAKILAMAYACAK OLAN DAVALAR ( Boşanma Nafaka ve Tazminata İlişkin Davalar - Üç Aylık Yenileme Süresinin Bitmesi Adli Tatile Rastlarsa Bu Süre Adli Tatilin Bittiği Günden İtibaren Ayrıca Bir Karar Vermeye Gerek Olmaksızın Yedi Gün Daha Uzatılmış Sayılacağı )
Y2.HDE. 2012/15593ADLİ TATİLDE BAKILAMAYACAK OLAN DAVALAR ( Yetki Derdestlik ve Birleştirme İlk İtirazının Yapıldığı Tarihte 1086 S.K.'nın Yürürlükte Bulunduğu - Sürelerin Son Gününün Adli Tatile Rastladığı Takdirde Adli Tatilin Bittiği Günden İtibaren Yedi Gün Uzatılmış Sayılacağı )
Y17.HDE. 2005/2742ADLİ TATİLDE BAKILAN DAVALAR ( Taahhüdü İhlal Suçundan Dolayı Açılan Davaya Adli Tatilde Bakılamayacağı )
Y2.HDE. 1996/1157ADLİ TATİLDE BAKILMAYACAK DAVA ( İlgili Olarak Cevap Layihası Verilebileceği Ancak Cevap Süresinin Adli Tatilde de İşleyeceği - Süre Bitiminin Adli Tatile Rastlaması Halinde Sürenin Yedi Gün Daha Uzayacağı )
Y15.HDE. 2008/3838ADLİ TATİLDE BASİT USULLE YARGILAMALARIN GÖRÜLMESİ ( Tasarrufun İptali )
Y2.HDE. 1984/9224ADLİ TATİLDE BİTEN CEVAP SÜRESİ ( Munzam Süre İçinde Yetki İtirazında Bulunulması )
YHGKE. 1992/4-708ADLİ TATİLDE BİTEN MEHİLLER
YHGKE. 1992/4-708ADLİ TATİLDE BİTEN SÜRELER
Y10.CDE. 2001/26997ADLİ TATİLDE DAVA GÖRÜLMESİ ( Karşılıksız Çek Keşide Etmek Davasının Adli Tatilde Görülmemesinin Gerekmesi )
Y8.CDE. 1977/5892ADLİ TATİLDE DAVANIN GÖRÜLMESİ ( Savunmayı Kısıtlayıcı Durum Yaratmadığından Hüküm Verilmesine Engel Olmaması )
Y11.HDE. 1993/7051ADLİ TATİLDE DE GÖRÜLEBİLEN DAVALAR ( Kooperatif Ortaklığından Çıkarma Kararının İptali Davası-Basit Muhakeme Usulüne Tabi Davalar )
Y10.CDE. 2005/1556ADLİ TATİLDE DURUŞMA AÇILMASI ( 18 Yaşından Küçük Sanık Hakkında 3005 Sayılı Yasa Hükümleri Uyarınca Yargılama Yapılmasının İsabetsiz Olduğu )
Y11.HDE. 1980/5917ADLİ TATİLDE GÖRÜLEBİLECEK DAVALAR ( Ticaret Şirketlerinde Ortakların Şirketle veya Birbiriyle Olan Münasebetlerinden Doğan Davalar )
Y1.HDE. 2012/15740ADLİ TATİLDE GÖRÜLEBİLECEK İŞLER ( İhtiyati Tedbir Talepleriyle Bunlara Yapılacak İtirazlar ve Diğer Başvurular Hakkında Karar Verilmesi İsteklerinin Görülebileceği - Yedi Günlük Yasal Temyiz Süresi Geçmiş Bulunduğundan Tedbirin Kaldırılmasına Dair Kararın Temyiz İsteğinin Süreden Reddine Karar Verildiği )
YHGKE. 1992/2-152ADLİ TATİLDE GÖRÜLEBİLEN DAVALAR ( Bu Dönemde Görülebilen Nafaka Davası İçin Temyiz Süresinin Yine Bu Dönemde İşlemesi )
Y6.HDE. 2010/2603ADLİ TATİLDE GÖRÜLECEK DAVA VE İŞLER ( Adli Tatilde Görülen Davalar Arasında Tahliye Davaları da Sayıldığı )
Y11.HDE. 2001/10033ADLİ TATİLDE GÖRÜLECEK DAVALAR ( İhtiyati Hacizden Kaynaklanan Davalar )
Y6.HDE. 2010/1615ADLİ TATİLDE GÖRÜLECEK DAVALAR ( Tahliye Davasının Acele Davalardan Olduğu - Adli Tatilde Görüleceği )
YHGKE. 1997/11-644ADLİ TATİLDE GÖRÜLECEK İŞLER ( Basit usul )
YCGKE. 2004/3-195ADLİ TATİLDE GÖRÜLEN DAVALAR ( Orman Suçları - C.Savcısının Bir Aylık Süre İçerisinde Temyiz İsteminde Bulunması Gerektiği )
Y19.HDE. 2005/2942ADLİ TATİLDE GÖRÜLMEYECEK DAVA ( İşlemden Kaldırılan Davanın Üç Aylık Yenileme Süresinin Adli Tatile Rastlaması - Sürenin Tatilin Bitiminden Yedi Gün Sonraya Kadar Uzayacağı )
Y7.CDE. 2001/17770ADLİ TATİLDE GÖRÜLMEYECEK İŞLER ( Uyuşturucu Maddelerin Murakabesi Kanununa Aykırı Davranış )
Y9.HDE. 2012/36458ADLİ TATİLDE İŞLEMEYE DEVAM EDEN SÜRELER ( İş Davalarının Adli Tatilde Görülebildiği ve Sürelerin de İşlemeye Devam Edeceği - Davalının Temyiz Talebinin Sekiz Günlük Temyiz Süresinin Son Günü Geçtikten Sonra Yapıldığının Temyiz Defterine Kayıt ve Harç Makbuzlarından Anlaşıldığı )
Y11.HDE. 2001/9426ADLİ TATİLDE İŞLEYEN SÜRELER ( Basit Usulde Yargılamaya Tabi Davanın Kararının Tebliğ Edildiği Halde Davacının Yasal Süre Geçtikten Sonra Kararı Temyiz etmesi )
Y11.HDE. 2008/675ADLİ TATİLDE İŞLEYEN SÜRELER ( Ticaret Şirketine İlişkin Önalım Yoluyla Pay Devrinin Sağlanması Talebi - Davanın Basit Yargılama Usulüne Tabi Olduğu/Sürelerin Adli Tatilde İşleyeceği )
YCGKE. 2007/8-78ADLİ TATİLDE KARAR TEBLİĞİ ( Yedi Günlük Temyiz Süresinin Adli Tatilin Bittiği Tarihten İtibaren Hesaplanması Gerektiği )
YİBGKE. 1934/47ADLİ TATİLDE SONA EREN SÜRE ( Ceza İşlerinde Tatilin Bitiminden Sonra Üç Gün Uzatılabileceği )
YCGKE. 1981/9-444ADLİ TATİLDE SONA EREN TEMYİZ SÜRESİ ( Adli Tatilden Sonra Üç Günlük Uzamanın Hesaplanması )
Y2.HDE. 1996/1157ADLİ TATİLDE SÜRELER ( Adli Tatilde Bakılmayacak Dava İle İlgili Olarak Cevap Layihası Verilebileceği Ancak Cevap Süresinin Adli Tatilde de İşleyeceği - Süre Bitiminin Adli Tatile Rastlaması Halinde Sürenin Yedi Gün Daha Uzayacağı )
YCGKE. 2003/17-161ADLİ TATİLDE SÜRELER ( Ceza İşlerinde Tatilden Önce Yürümeye Başlamış Olan Sürelerin Tatilde Sona Ermesi Durumunda Tatilin Sona Erdiği Günden İtibaren Üç Gün Uzatılacağı )
Y23.HDE. 2014/167ADLİ TATİLDE SÜRELER ( İflasın Ertelenmesi İstemleri Basit Usule Tâbi Olup Süreler Adli Tatilde İşlemeye Devam Edeceğinden Süresinden Sonra Yapılan Temyiz İsteminin Reddi Gerektiği )
YİBGKE. 1933/47ADLİ TATİLDE SÜRELERİN DURUMU ( Ceza İşlerinde Tatilden Önce Yürümeye Başlamış Olan Sürelerin Tatilde Sona Ermesi Durumunda Tatilin Sona Erdiği Günden İtibaren Üç Gün Uzatılması )
Y11.HDE. 2002/9452ADLİ TATİLDE SÜRENİN İŞLEMESİ ( Basit Usule Tabi Davaların Adli Tatilde Görülebileceği - Sulh Hukuk Mahkemesi Kararına Karşı Temyiz Süresinin İşleyeceği )
Y11.HDE. 2002/10506ADLİ TATİLDE SÜRENİN İŞLEMESİ ( Basit Usule Tabi Davaların Adli Tatilde Görülebileceği - Temyiz ve Karar Düzeltme Sürelerinin de İşleyeceği )
Y3.HDE. 2004/192ADLİ TATİLDE SÜRENİN İŞLEMEYE DEVAM ETMESİ ( Nafaka Davalarında - Nafakanın Artırılması Talebi )
Y11.HDE. 2003/9750ADLİ TATİLDE SÜRENİN KESİLMEMESİ ( Basit Yargılama Usulüne Tabi Kasko Rücu Davasında Temyiz Süresi )
YCGKE. 2005/1-174ADLİ TATİLDE TEBLİĞ EDİLEN HÜKÜM ( Temyiz Süresi Tatil Süresince İşlemediği )
Y11.HDE. 2004/12097ADLİ TATİLDE TEMYİZ SÜRESİ ( Rücu Davasıyla İlgili Olarak Adli Ara Verme Süresinde Temyiz Süresinin İşlemesi-Süresinden Sonra Yapılan Temyiz İstemleri Hakkında Yargıtay Tarafından da Bir Karar Verilebilmesi )
YHGKE. 2004/15-721ADLİ TATİLDE TEMYİZ SÜRESİNİN İŞLEMEYE DEVAM ETMESİ ( Temyiz Süresini Kaçıran Avukatın Usulsüz Tebligat İddiası - Tebligatı Sekreter Sıfatıyla Alan Kişinin Temizlikçi Olduğu İddiası/Aynı Kişiye Daha Önce de Tebligat Yapılmış ve Bu Tebligatın Usulsüzlüğünün İddia Edilmemiş Olması )
Y11.HDE. 2005/13560ADLİ TATİLDE YARGILAMA ( Basit Usulle Yargılamaların Devam Edeceği - Temyizin Süresi İçinde Yapılmaması )
Y17.HDE. 2004/14239ADLİ TATİLDE YARGILAMA YAPILAMAMASI ( İcra Ceza Davalarından Dolayı - Mal Beyanında Bulunmama Suçu )
Y5.CDE. 1996/1327ADLİ TATİLDE YARGILAMA YAPILMASI ( Üniversitede Sayman Mutemet Olan Sanık Hakkında Zimmetine Para Geçirmek Suçundan Adli Tatilde Yargılama Yapılarak Hüküm Verilmesine İsabetsizlik Olmaması )
YCGKE. 2013/2-272ADLİ TATİLE RASTLAYAN SÜRELER ( Temyiz Süresi İşlemeyecek İse de Adli Tatil İçerisinde Yapılan Tebligatın Geçerli Olduğu/Tebliğden İtibaren Geçerli Olan Bir Haftalık Temyiz Süresinin Adli Tatilin Bittiği Tarihten İtibaren Hesaplanması Gerektiği - Hırsızlık )
Y6.CDE. 2002/13759ADLİ TEBLİGAT ( Noterlik Tarafından Gönderilen Azilnamenin Adli Tebligat Sayılmayacağından Tebliğ İşleminin de Adli Görev Olarak Sayılmaması )
Y11.HDE. 2001/10052ADLİ TEBLİGATIN MUHATABI ( Tasfiye İşlerinde Amme İdaresini Temsil Eden Kişilerin Muhakemat Müdürü veya Hazine Avukatı Gibi Yetkililer Olması )
Y4.CDE. 2010/29481ADLİ TEBLİGATLA GÖREVLENDİRİLEN PERSONEL ( Görevi Kötüye Kullanma Suçu - Sanığın PTT Personeli Olmadığı/Üstlenici Firma Elemanı Olarak İstihdam Edildiğinden Suçun Oluşmayacağı )
Y1.HDE. 1997/10067ADLİ TEŞKİLATTA DEĞİŞİKLİK ( Davanın Başka Bir Mahkemenin Yargı Çevresine Girmesi Halinde HUMK m.193'teki On Günlük Başvurma Süresinin Uygulanmayacağı )
Y7.HDE. 1998/3007ADLİ TEŞKİLATTA DEĞİŞİKLİK ( Dosyanın Yeni Mahkemeye Gönderilmesi İçin 193. Maddedeki On Günlük Başvurma Süresinin Uygulanmayacağı )
YHGKE. 1992/8-78ADLİ TEŞKİLATTA DEĞİŞİKLİK ( Tapu iptali ve tescil )
Y5.HDE. 1990/5145ADLİ TEŞKİLATTA OLUŞAN DEĞİŞİKLİK ( Dava Evrakının Yeni Kurulan Mahkemeye Gönderilmesi )
Y18.HDE. 1997/4927ADLİ TEŞKİLATTA VUKUBULAN DEĞİŞİKLİK ( Dava Evrakının Yeni Teşkil Eden Mahkemeye Tevdii )
YHGKE. 1987/8-202ADLİ TEŞKİLATTA VUKUBULAN DEĞİŞİKLİKLER ( Dava Evrakının Yeni Teşkil Eden Mahkemeye Devri ve Tevdi )
Y8.CDE. 1998/1798ADLİ TEVBİH ( Mağdurun Karakol Amiri ve Başkomiser Sıfat ve Statüsünde Olması Halinde-6136 S. Kanuna Aykırılık )
Y7.CDE. 1979/4989ADLİ TEVBİH ( Para Cezası Sınırı Genişletildiğinden Adli Tevbih Uygulanması )
YİBGKE. 1935/69ADLİ TEVBİH CEZASI VERİLİP VERİLEMİYECEĞİ ( Asgari Sınır Üzerinden Verilen Cezadan Tenzilat Yapılması Gerektiği Takdirde )
Y10.HDE. 2003/7044ADLİ TIP ( Asliye Ceza Mahkemesince Hükme Dayanak Yapılan Adli Tıp Trafik İhtisas Dairesi Kusur Raporu ile Bu Dosyada Alınan Kusur Raporu Arasındaki Çelişkinin Giderilmesinin Gerekmesi )
YCGKE. 1973/5-490ADLİ TIP ( Irza Geçme Eyleminin İşlenip İşlenmediğinin İşlenmiş İse Nitelik ve Derecesinin Saptanmasında Doktor Raporlarının Yeterli Olmaması Durumunda Adli Tıpa Gönderilmesi )
Y1.HDE. 2008/4689ADLİ TIP ( Kişinin Ehliyetli Olup Olmadığının Tespitinde En Yetkili Kurum Olduğu )
Y1.CDE. 2005/2383ADLİ TIP ( Sanığa Konan Ruhsal Rahatsızlık Tanısı Hakkında Bu Defa Da Adli Tıp Kurumu İlgili İhtisas Dairesinden Rapor Aldırılmak Suretiyle Yeni TCK Nedeniyle Sanığın Hukuki Durumunun Yeniden Tespiti Gereği - Kasten Öldürmeye Tam Derecede Teşebbüs )
Y1.CDE. 2011/6500ADLİ TIP 1. İHTİSAS KURULU GÖRÜŞÜ ( Kasten Öldürme ve Yardım Etme - Maktulün Kesin Ölüm Sebebinin Tespiti Hususunda Adli Tıp Kurumu Morg İhtisas Dairesinin Otopsi Raporunda Adli Tıp 1. İhtisas Kurulundan Görüş Alınmasının Uygun Olduğunuın Belirtildiği/Dikkate Alınacağı )
Y12.CDE. 2011/760ADLİ TIP 3. İHTİSAS KURULU ( Taksirle Yaralama/Adli Tıp Kurumu 3. İhtisas Kurulunun Bilimsel ve Teknik Görüşlerini Mahkemelere Bildirmekle Görevli Kılındığı - Katılanın Yaşı ve Mesleği Belirtilerek Kuruldan Rapor Alınması Gereği )
Y1.CDE. 2013/709ADLİ TIP 4. İHTİSAS KURULU RAPORU İLE GÖZLEM İHTİSAS DAİRESİ RAPORUNDA ÇELİŞKİ OLMASI (Adli Tıp Genel Kurulu'ndan Rapor Alınacağı - İşlediği Fiilin Hukuki Anlam ve Sonuçlarını Algılayıp Algılayamayacağına İlişkin)
Y10.CDE. 2010/30978ADLİ TIP 5. İHTİSAS KURULU RAPORU ( Uyuşturucu ve Uyarıcı Madde Etkisi Doğuran İlaç Ticareti/lacın Konu İle İlgili Uluslararası ve İç Hukuk Mevzuatında Uyuşturucu ve Uyarıcı Madde Olarak Yer Almadığı - Adli Tıp Kurumu Beşinci İhtisas Kurulu 'ndan Rapor Alınacağı )
Y12.HDE. 2010/31197ADLİ TIP FİZİK İHTİSAS DAİRESİ ( Grafolog Bilirkişilerden Alınan Raporların İmzanın Borçlunun Eli Ürünü Olup Olmadığına Dair Alınan Raporların Çeliştiği/Adli Tıp Kurumu Grafoloji Bölümünün İmza İncelemesinde Son Mercii Olmadığı - Yeniden Uzman Bilirkişilerden Oluşacak Kuruldan Mütalaa Alınması Gerektiği )
YCGKE. 1982/8-211ADLİ TIP FİZİK ŞUBESİNE BAŞVURULMASI ZORUNLULUĞU ( Suça Konu Aletin Muşta Olup Olmadığının Tesbiti İçin )
Y2.HDE. 2003/14266ADLİ TIP GENEL KURULU ( Adli Tıp Genel Kurulunun Adli Tıp İhtisas Kurulları ile Adli Tıp Kurumu Dışındaki Sağlık Kuruluşlarının Verdikleri Raporlar Arasındaki Çelişkileri Karara Bağlaması )
Y1.CDE. 1993/602ADLİ TIP GENEL KURULU ( Adli Tıp Kurulu Raporu Tam Bir Vicdani Kanaat İstihsaline Elverişli ve Mukni Görülmemesine Göre Bir de Adli Tıp Genel Kurulundan Rapor Alınması )
Y1.CDE. 2008/4977ADLİ TIP GENEL KURULU ( Akli Durum ve Cezai Ehliyet - Sanığın Akli Durum ve Cezai Ehliyeti Konusunda Adli Tıp Genel Kurulundan Rapor Alınması Yerine Adli Tıp Kurumu 4. İhtisas Kurulu Raporu ile Yetinilerek Hüküm Kurulmasının Yasaya Aykırı Olduğu )
Y1.CDE. 2011/3181ADLİ TIP GENEL KURULU ( Gözlem Altına Alma/Kasten Öldürmeye Teşebbüs - Gözlem İhtisas Dairesi İle 4. İhtisas Kurulu Raporları Arasında Çelişki Olması Durumunda Sanığın Adli Tıp Genel Kuruluna Gönderileceği )
Y1.CDE. 2013/933ADLİ TIP GENEL KURULU ( Kasten Öldürme/6136 S.K.'ya Muhalefet - Cezai Ehliyete İlişkin Devlet Üniversitesinden Alınan Rapor İle Adli Tıp Kurumu Gözlem İhtisas Dairesinden Alınan Rapor Arasında Çelişki Bulunduğu/Genel Kuruldan Görüş Alınacağı )
Y1.CDE. 1991/2310ADLİ TIP GENEL KURULU ( Maktülün Kendinden Kaynaklanan Eylemlerin Müessir Fiil Olayı Olmasa Dahi Olup Olmayacağının Araştırılmasının Gerekmesi )
Y5.CDE. 2011/1472ADLİ TIP GENEL KURULU ( Ruh Sağlığını Bozacak Şekilde Cinsel İstismar/Şube Müdürlüğü Raporunda Mağdurelerin Ruh Sağlığının Bozulmadığının İhtisas Kurulu Raporunda İse Bozulduğunun Belirtildiği - Çelişkinin Giderilmesi İçin Dosyanın Genel Kurula Gönderileceği )
Y11.HDE. 2005/10727ADLİ TIP GENEL KURULU ( Tıp Fakültesince Verilen Kurul Raporu ile Adli Tıp Kurumunca Verilen Rapor Arasındaki Çelişkinin Giderilmesi - Akıl Sağlığı Konusunda Verilen Her İki Raporda da Aynı Sayıda Pisikiyatri Uzmanı Buluduğu Nazara Alınarak Adli Tıp Genel Kurulu Raporu Alınması Gereği )
Y1.CDE. 2012/5439ADLİ TIP GENEL KURULU ( Yaralama/Akıl Hastalığı - Gözlem İhtisas Dairesi İle 4. İhtisas Kurulu'nun Raporları Arasında Çelişki Bulunması Halinde Adli Tıp Genel Kurulu'na Yönlendirileceği )
Y10.HDE. 2014/15117ADLİ TIP GENEL KURULU ( Yasanın 95. Maddesi Uyarınca Yüksek Sağlık Kurulundan Verilecek Rapor İle Adli Tıp Kurumundan Alınacak Rapor Arasında Çelişki Bulunması Halinde Adli Tıp Genel Kurulundan Alınmasınının Gerektiği - Eksik İnceleme Sonucu Hüküm Kurulduğu )
Y21.HDE. 2014/872ADLİ TIP GENEL KURULU (Davacı Sigortalının Yüzde On Üç Nokta İki Oranındaki Maluliyetinin Hastane Raporu Tarihinde Mevcut Olup Olmadığı Adli Tıp Kurumu Genel Kurulundan Sorulmadan Karar Verilmesinin Hatalı Olduğu - Manevi Tazminat)
Y10.HDE. 2011/1234ADLİ TIP GENEL KURULU KARARI ( Çelişkileri Giderecek Şekilde Yeniden Rapor Alınarak Davacının İşe Başladığı Tarihte Maluliyetini Gerektirir Derecede Rahatsız Olup Olmadığı Hususu Tereddüde Yer Vermeyecek Şekilde Belirlenmesi Gerektiği )
Y10.HDE. 2011/6082ADLİ TIP GENEL KURULU RAPORLARINDA DEĞİŞİK ORANLAR BELİRTİLMESİ ( Sürekli İş Göremezlik Oranındaki Değişikliğin İyileşmeden Mi Yoksa Methot Değişikliğinden Mi Olduğunun Belirlenerek Karar Verileceği )
Y21.HDE. 2013/3850ADLİ TIP GENEL KURULU RAPORU ( Alınarak Maluliyetin Varlığı Halinde Maluliyet Başlangıç Tarihini ve Talep Tarihini Dikkate Alarak Maluliyet Aylığı Koşullarının Davacıların Murisi İçin Gerçekleşip Gerçekleşmediğini Tüm Unsurlarıyla Tartışarak Karar Vermek Gerektiği )
Y1.CDE. 2003/373ADLİ TIP GENEL KURULU RAPORU ( Cezai Ehliyet/Sanığı Bizzat Muayene Etmeden Adli Tahkikat Dosyası İle İlgili Kurumlarca Düzenlenen Raporları Değerlendirerek Rapor Vermesi - Eksik İnceleme/Adam Öldürme )
Y13.HDE. 2004/12088ADLİ TIP GENEL KURULU RAPORU ( Hakimin Bilirkişilerin Vardığı Sonuçla Bağlı Olmadığı - Doktorun Özen Borcu ve Sorumluluğu/Hatalı Ameliyat )
Y10.HDE. 2013/5246ADLİ TIP GENEL KURULU RAPORU ( Maluliyet Aylığına Hak Kazandığının Tespiti - Adli Tıp Kurumu İhtisas Dairesiyle Sosyal Sigorta Yüksek Sağlık Kurulu ve Üniversite Hastaneleri Arasında Ortaya Çıkan Çelişkinin Adli Tıp Genel Kurulu Tarafından Hazırlanacak Raporla Giderilmesi Gerektiği )
Y21.HDE. 2007/16950ADLİ TIP GENEL KURULU RAPORU ( Rapor Almak Suretiyle Davacının Sürekli İş Göremezlik Oranını Kesin Olarak Belirlemek Gerektiği - İş Kazası Sonucu Maluliyet )
YHGKE. 2011/17-256ADLİ TIP GENEL KURULU RAPORU ( Trafik Sigorta Poliçesinden Kaynaklanan Rücuan Tazminat - Öncelikle Tıp Fakültesinde Görevli Doktorlardan Alınacak Bilirkişi Raporu İle Sonuca Ulaşılmalı Yetersiz Görülmesi Halinde İse Alınması Gerektiği )
Y13.HDE. 2005/11676ADLİ TIP GENEL KURULU RAPORU ( Yetersiz ve Dosya İçerisindeki Yüksek Sağlık Şurası Raporuyla da Çelişen - Esas Alınmak Suretiyle Karar Verilmesinin Usul ve Yasaya Aykırı Olduğu )
Y21.HDE. 2013/3662ADLİ TIP GENEL KURULU RAPORU (Maluliyet Oranının Tespiti Bakımından Dosyada Mevcut Raporlar Arasındaki Çelişkiyi Giderecek Şekilde Son Kez Olarak Adli Tıp Genel Kurulundan Rapor Alınması Gerektiği - Malulen Emekliliğe Hak Kazandığının Tespiti)
Y1.CDE. 1999/2433ADLİ TIP GENEL KURULU RAPORU GEREKLİLİĞİ ( Çelişkilerin ortadan kaldırılması )
Y21.HDE. 2010/3927ADLİ TIP GENEL KURULUNDAN EK RAPOR ALINMASI GEREĞİ ( Maluliyet Aylığı Almaya Hak Kazandığının Tesbiti - Davacının İşe Giriş Tarihinde 2/3 Oranında Maluliyetinin Bulunup Bulunmadığının Hiç Bir Kuşku ve Duraksamaya Yer Vermeyecek Şekilde Belirlenmesi Gerektiği )
Y21.HDE. 2005/6153ADLİ TIP GENEL KURULU'NDAN GÖRÜŞ ALINMASI ( Murisinden Dolayı Mesleki Ölüm Gelirinin Bağlanmasına Karar Verilmesini İstemi )
Y21.HDE. 2010/8269ADLİ TIP GENEL KURULUNDAN RAPOR ( Davacının Çalışma Gücünün 2/3'ünü Kaybedip Kaybetmediği ve Kaybetmiş İse Hangi Tarihten İtibaren Malul Sayılacağı Hususunda Rapor Alınıp Sonucunda Davacının Malullük Aylığına Hak Kazanıp Kazanmadığına Karar Verileceği )
Y21.HDE. 2008/19400ADLİ TIP GENEL KURULUNDAN RAPOR ALINMASI ( Alınarak Raporlar Arasındaki Çelişkinin Giderilmesi Ayrıca Davacıdaki İyileşmenin Hangi Tarihte Oluştuğu Tespit Ettirilerek Karar Verilmesi Gerektiği - Maluliyetin Tespiti İstemi )
Y12.CDE. 2011/12604ADLİ TIP GENEL KURULUNDAN RAPOR ALINMASI (Taksirle Öldürme - Adli Tıp Kurumu İhtisas Kurulunun Raporunda Sanığın Kusurlu Davranışı İle Ölüm Neticesi Arasında İlliyet Bağı Bulunup Bulunmadığının Belirtilmediği/Yüksek Sağlık Şurası Raporunda İse Kusurla Ölüm Arasında İlliyet Bağı Kurulamayacağı Tespitinin Yer Aldığı - İlliyet Bağı Bulunup Bulunmadığının Saptanması İçin Adli Tıp Kurumu Genel Kurulu'ndan Rapor Alınacağı)
Y14.CDE. 2013/10736ADLİ TIP GENEL KURULUNDAN RAPOR ALMA ( Cinsel Saldırı - Raporlara Göre Mağdurede Zeka Geriliği Olduğu/Rehberlik ve Araştırma Merkezine Göre Mağdurenin Zekasının Eğitilebilir Olduğu - Adli Tıp İhtisas Kurulundan Fiile Ruhsal Yönden Mukavemete Muktedir Olup Olmadığı Akıl Hastalığının Hekim Olmayanlarca Anlaşılıp Anlaşılamayacağı Hususunda Rapor Alınacağı )
Y14.HDE. 2006/3252ADLİ TIP GÖRÜŞÜ ( Ölünceye Kadar Bakım Sözleşmesinin Ehliyetsizlik Nedeniyle İptali İstemi - Ehliyetin Varlığını veya Yokluğunu Bildirmek Uzmanlık İşi Olduğundan Ehliyet Konusunda Adli Tıp Görüşü Alınması Gerektiği )
Y9.CDE. 2007/5472ADLİ TIP İHTİSAS KURULLARI RAPORU ( Rapor ve Görüşler Arasında Ortaya Çıkan Çelişkilerin Giderilmesi İçin Bir Kez de Adli Tıp Kurumu Genel Kurulundan Rapor Alınması Gerektiği )
Y1.CDE. 2003/135ADLİ TIP İHTİSAS KURULU ( Ameliyatla İlgili Tedavi Müşahade Evrakı ve Raporların Temin Edilip Adli Tıp Kurumuna Gönderilerek İlgili İhtisas Kurulunda İncelenmesi )
Y10.CDE. 2006/8720ADLİ TIP İHTİSAS KURULU ( Mütalaa Alınarak Suç Niteliğinin ve Sanıkların Hukuki Durumlarının Tayin ve Takdiri Gereği - Teşekkül Halinde Uyuşturucu Madde İmal Etmek )
Y5.CDE. 2009/13569ADLİ TIP İHTİSAS KURULU RAPORU ( Çocuğun Nitelikli Cinsel İstismarı ve Buna Yardım Etmek - Usulüne Uygun Teşekkül Etmeyen Adli Tıp İhtisas Kurulu Raporuna Dayanarak Hüküm Kurulamayacağı )
Y11.HDE. 2004/2410ADLİ TIP İHTİSAS KURULU RAPORU ( Meslekteki Kazanma Gücü Kaybı Oranını Sigortalının Mesleğini Dikkate Alarak Sosyal Sigortalar Sağlık İşlemleri Tüzüğü Hükümlerine Göre Belirleyen Kurulun Raporuyla Yetinilmesi Hatalı Olduğu )
Y1.CDE. 2010/4303ADLİ TIP İHTİSAS KURULU RAPORU ( Sanığın Akli Durumu ve Cezai Ehliyeti Konusunda Rapor Aldırılması ve Gözlem İhtisas Dairesinin Raporu İle 4.İhtisas Kurulunun Raporları Arasında Çelişki Çıkması Halinde Sanık Adli Tıp Genel Kuruluna Gönderilerek Muayenesi de Yapılarak Rapor Aldırılacağı )
YCGKE. 1993/4-130ADLİ TIP İHTİSAS KURULU RAPORU ( Uzuv Tatili-Yeterli Bir Raporun Niteliği )
Y21.HDE. 2010/11004ADLİ TIP İHTİSAS KURULU RAPORUNA İTİRAZ EDİLMESİ ( Edilmesine Göre Karinenin Aksinin İspatlandığının Kabul Edilemeyeceği )
YCGKE. 1989/4-226ADLİ TIP İHTİSAS KURULU RAPORUNUN ADLİ TIP GENEL KURULUNA İNCELETTİRİLMESİ ( Bu İncelettirme İçin Mahkemenin Yapması Gerekenler )
Y4.HDE. 2003/2307ADLİ TIP İHTİSAS KURULU RAPORUNUN ALINMASI ( Somut Olayda Yerel Mahkemenin Hükme Dayanak Gördüğü İş Gücü Kaybını Belirten Raporun Yetersiz Olması )
Y1.CDE. 2000/693ADLİ TIP İHTİSAS KURULUNDAN CEZA EHLİYETİNİN TESBİTİNİN İSTENMESİ GEREĞİ ( Öldürtmekten Sanığın Tedirgin Ajite Olduğunun Tesbiti )
Y10.CDE. 2007/15034ADLİ TIP İHTİSAS KURULU'NDAN MÜTALAA ALINMASI ( Sanıktan Elde Edilen Uyuşturucu Madde Çevresinden Elde Edilen Alet ve Malzemeler Nazara Alınarak Sanık Tarafından Uyuşturucu Madde İmal Edilip Edilmediği Hususunda - Uyuşturucu Madde İmal Etmek )
Y5.CDE. 1996/496ADLİ TIP İKİNCİ İHTİSAS KURULU RAPORU ( Mağdurun Fiili Livata Yoluyla Irzına Geçilmediği Lezyonların Irza Geçmeye Teşebbüs Aşamasında Olması )
Y13.HDE. 2003/6620ADLİ TIP İNCELEMESİ ( Belgenin İçeriğinin Doğruluğunu İspat - Kuvvetli Belge )
Y13.HDE. 2013/10894ADLİ TIP İNCELEMESİ ( Davacının Teslim Ettiği Mal Karşısında Aldığını İddia Ettiği Pusulalar Üzerinde Adli Tıp İncelemesi Yaptırıldığı - Pusulaların Bir Bölümünün Davalıların Elinden Çıktığının Tespit Edildiği/Pusulaların Yazılı Delil Başlangıcı Sayılacağı )
Y8.HDE. 2005/3617ADLİ TIP İNCELEMESİ ( Esas Belgelerin Bir Kısmı Yeni Tarihli Olup Eski Tarihli Olan Belgeler İse Okul Karnesi Niteliğinde ve HUMK'nun 309 ve Devamında Belirtilen Belgelerden Olduğu )
Y10.HDE. 2011/7475ADLİ TIP İNCELEMESİ ( Hizmet Tespiti - İmza ve Fotoğraf İncelemesi Yaptırılmalı ve Ayrıca Davacı İle Aynı Dönemde Birlikte Çalıştığı İşveren ve Kurum Kayıtları Esas Alınarak Belirlenecek ve Çalışmanın Kime Ait Olduğunu Bilebilecek Durumda Bulunan Çalışma Arkadaşları Dinlenerek Karar Verileceği )
Y2.HDE. 2002/88ADLİ TIP İNCELEMESİ ( Sağlık Raporları Arasında Çelişki Olması Nedeniyle )
Y6.CDE. 1982/5114ADLİ TIP İNCELEMESİ ( Sahte Olduğu İddia Edilen Bononun İncelenmesinin Gerekmesi )
Y3.CDE. 2006/8674ADLİ TIP KRİTERLERİ ( Yaralama - 5237 S. K. ve Yeni Adli Tıp Kriterlerine Göre İş ve Güç Kaybının Ölçüt Olarak Nazara Alınmadığı )
Y3.CDE. 2006/2899ADLİ TIP KRİTERLERİ ( Yeni TCK'da Yaralamaya Dair Farklı Olduğu - Yeni Ölçütlere Göre Rapor Alındıktan Sonra Lehe Olan Hükmün Saptanması Gereği )
Y1.CDE. 1993/733ADLİ TIP KURULU ( Maktüle Ait Rapor Varsa Müşahede Kağıtları da Getirtilerek ve Ölü Muayene Zabıt Varakası Örneklerinin Adli Tıp Kuruluna Gönderilmesi ve Ölümün Araştırılması )
Y5.CDE. 2003/184ADLİ TIP KURULU ( Resmi Bir Kurumda Doğmadığı Anlaşılan Mağdurenin Gerçek Yaşının Duraksamaya Yer Vermeyecek Biçimde Saptanması Bakımından Adli Tıp Kurumunun Görüşünün Alınmasının Gerekmesi )
Y21.HDE. 2013/2955ADLİ TIP KURULU RAPORU ( Esnaf Bağ-Kur Sigortalısı Olan Davacının Hastalığının Sigortalılık Başlangıç Tarihinden Öncesinde Mevcut Olup Olmadığının Tespiti İçin Adli Tıp Genel Kurulu'ndan Rapor Alınması Gerektiği )
Y21.HDE. 2008/19012ADLİ TIP KURULU RAPORU ( Maluliyet Aylığı Almaya Hak Kazandığının Tesbiti - Sigortalının Çalışma Gücü Kaybı Oranını İşe Başlama Tarihinde Maluliyeti Bulunup Bulunmadığını ve Hangi Tarihten İtibaren Maluliyetinin Geçerli Olduğunu Tesbit Etmek İçin Almak Gerektiği )
Y21.HDE. 2012/14025ADLİ TIP KURULU RAPORU ( Maluliyet Aylığına Hak Kazanıldığının Tespiti İstemi - Sosyal Sigorta Yüksek Sağlık Kurulu Raporu ile Adli Tıp Kurulu 3. İhtisas Dairesinin Raporu Arasında Çelişki Bulunması Halinde ise Bu Çelişkinin Giderilmesi İçin Adli Tıp Kurumu Genel Kurulundan Rapor Alınması Gerektiği )
Y21.HDE. 2009/12731ADLİ TIP KURULU RAPORU ( Malüliyet Oranın Tespiti İçin Adli Tıp Kurumu 3. İhtisas Kurulundan Rapor Alınması Gerektiği - Sosyal Sigortalar Yüksek Sağlık Kurulu Raporu İle Adli Tıp Kurumu Raporu Arasında Bu Konuda Çelişki Bulunması Halinde Adli Tıp Genel Kurulu'ndan Rapor Alınması Gerektiği )
Y2.HDE. 2008/15955ADLİ TIP KURULU RAPORU ALINMASI GEREĞİ ( Evlat Edinenin Sağlık Durumu ve Hukuki Ehliyetine İlişkin Raporları Arasında Çelişki Bulunması )
Y21.HDE. 2009/5752ADLİ TIP KURULUNDAN RAPOR ALINMASI ZORUNLULUĞU ( Kurum Yüksek Sağlık Kurulundan Alınan Rapora Somut Verilere Dayanan İtiraz - Meslek Hastalığı Sonucu Ölenin Oğlunun Maddi Tazminat İstemi )
Y1.CDE. 2011/1689ADLİ TIP KURUMU ( 2. İhtisas Dairesi'nden Mağdurda Oluşan Kesici Delici Alet Yaralanmalarının Sayısı ve Hayati Tehlikeye Sebebiyet Verilip Verilmediği Hususunda Rapor Alınacağı )
Y5.CDE. 2006/2761ADLİ TIP KURUMU ( 5237 Sayılı Yasanın 102/5. Maddesinin Tatbiki Bakımından Mağdurenin Suçun Sonucunda Beden ve Ruh Sağlığında Bozulma Olup Olmadığı Hususunda Adli Tıp Kurumu İlgili İhtisas Dairesinden Görüş Alınması Gerektiği )
Y8.CDE. 2012/34966ADLİ TIP KURUMU ( 6136 S.K.'ya Aykırılık - Adli Tıp Kurumundan Silahın Bilye Geçişine İmkan Verecek Şekilde Gaz Ayırıcı Parçasının Tadil Edilip Edilmediğine Dair Rapor Alınacağı )
Y1.CDE. 2007/7771ADLİ TIP KURUMU ( Adam Öldürme - Sanık Gönderilerek Atışın Hangi Mesafeden Yapıldığı Sağ El Parmağın Tetik Kısmına Geçirilerek Döndürülmesi İle Silahın Atış Alıp Almayacağı Atış Alabilirse Mevcut Yaraların Oluşup Oluşamayacağının Saptanması Gereği )
Y4.HDE. 2002/13990ADLİ TIP KURUMU ( Adli Tıp Kurumu Kanununa Göre Daimi İşgücü Kaybı Oranının Belirlenmesinin Münhasıran Adli Tıp Kurumuna Bırakılmış Olması )
Y19.HDE. 2002/2472ADLİ TIP KURUMU ( Alınan Bilirkişi Raporlarının Hükme Elverişli Olmaması-Adli Tıp Kurumundan Olaydaki Kusur Dağılımı Yönünden Alınacak Rapora Göre Hüküm Tesisi )
Y12.HDE. 2004/4316ADLİ TIP KURUMU ( Alınan Raporda Ödeme Belgesindeki İmzanın Alacaklıya Ait Olup Olmadığı Husususun Tespit Edilememesi Halinde Mahkemece Grafoloji Dalında Uzman Üç Kişilik Bilirkişi Kuruluna İnceleme Yaptırılması Gereği )
Y4.CDE. 2003/11924ADLİ TIP KURUMU ( Alınan Raporun Yargıtay Denetimine Olanak Sağlayacak Biçimde Dosyaya Konulmadan Karar Verilmesinin Yasaya Aykırı Olduğu - Adam Yaralamak
Y21.HDE. 2010/13512ADLİ TIP KURUMU ( Aracılığıyla İş Kazası İle Ölüm Arasında Tıbbi İlliyet Bağının Bulunup Bulunmadığına Dair Rapor Alınması ve Sonucuna Göre Bir Karar Verilmesi Gerektiği)
Y1.CDE. 2004/242ADLİ TIP KURUMU ( Ceza Ehliyeti Hususunda Mütalaada Bulunmaya Görevli ve Yetkili Bulunan 4.İhtisas Kurulundan Rapor Alınmayarak Gözlem İhtisas Dairesinin Raporuyla Yetinilmesinin Kanuna Aykırılığı )
Y1.CDE. 1993/604ADLİ TIP KURUMU ( Ceza Ehliyeti Konusunda Mütalaa Verme Yetkisinin Adli Tıp Kurumunun İlgili İhtisas Kuruluna Ait Olması )
Y1.CDE. 1991/391ADLİ TIP KURUMU ( Cezai Ehliyet Veya Bunu Kaldıran Veya Hafifleten Sebepleri İle Hukuki Ehliyetin Tespitine İlişkin İşlemlerin Yapılması )
Y5.CDE. 2010/10823ADLİ TIP KURUMU ( Cinsel İstismar/Mağdurenin Yaşı Dikkate Alınarak Tespit Edilen Bulguların Nitelikli İstismarın Yeterli Kanıtı Olup Olmadığının Belirleneceği - Bulguların Hoyratça Yapılan Basit İstismar Sırasında Meydana Gelip Gelmeyeceği Hususlarında İlgili İhtisas Kurulundan Görüş Sorulacağı )
Y5.CDE. 2008/14919ADLİ TIP KURUMU ( Cinsel Saldırı ve Kişiyi Hürriyetinden Yoksun Kılma - Mağdurun Beden ve Ruh Bakımından Kendisini Savunamayacak Durumda Olup Olmadığı ve Durumunun Hekim Olmayanlarca Anlaşılıp Anlaşılamayacağı Hususlarında Adli Tıp Kurumunun İlgili İhtisas Kurulundan Rapor Alınması Gerektiği )
Y5.CDE. 2008/14948ADLİ TIP KURUMU ( Çocuğun Basit Cinsel İstismarı - Sanıkların İşledikleri Fiillerin Hukuki Anlam ve Sonucunu Algılama veya Davranışarını Yönlendirme Yeteneklerinde Azalma Olup Olmadığı Hususlarında Çelişkili Bilirkişi Raporu Bulunduğu/Adli Tıp Kurumundan Rapor Alınacağı )
Y1.HDE. 2004/7860ADLİ TIP KURUMU ( Ehliyetsizlik İddiası Hakkında Rapor Alınıp Gerekli Araştırma ve İnceleme Yapılacağı - Daha Sonra Muris Muvazaası Üzerinde Durularak Bir Hüküm Kurulması Gereği )
Y1.HDE. 2000/6481ADLİ TIP KURUMU ( Ehliyetsizlikle İlgili İddianın Adli Tıp Kurumunca Araştırılması Gereği - Ehliyetli Olması Halinde Muvazaa İddiasının Araştırılması Gereği - Tapu İptali Tescil Talebi )
Y9.CDE. 2005/1754ADLİ TIP KURUMU ( Her Üç Mağdurunda Tüm Tedavi Evrakları Celp Edilip Adli Tıp Kurumundan Mağdurlardan İkisinin Çehrede Sabit Eser ve Diğer Mağdurun İse Hayati Tehlike Geçirip Geçirmediği Hususunda Mütalaa Alınması Gereği - Tedbirsizlik ve Dikkatsizlik Sonucu Yaralamaya Sebebiyet )
Y11.HDE. 2004/914ADLİ TIP KURUMU ( İmza İncelemesi Hususunda Tek Yetkili Kurum Olmaması )
Y13.HDE. 2005/4600ADLİ TIP KURUMU ( İmza İncelemesinde Üst ve Son Mercii Olmaması )
Y12.HDE. 2012/28216ADLİ TIP KURUMU ( Kambiyo Senetlerine Mahsus Haciz Yoluyla Takip/İmzaya İtiraz - Alınan Rapor Doğrultusunda Hüküm Kurulmuşsa da İki Rapor Arasında Çelişki Bulunduğu/Bu Çelişki Giderilmeden Hüküm Kurulamayacağı )
Y1.CDE. 2008/1152ADLİ TIP KURUMU ( Kasten Öldürmek - Sanığın Gerçek Yaşının Bilimsel Olarak Tespiti Açısından Tam Teşekküllü Devlet Hastanesinde Kemik Grafileri Çektirilip Adli Dosya İle Birlikte Gönderilip Adli Tıp Kurumu İlgili İhtisas Dairesinden Rapor Aldırılması Gerektiği )
Y1.CDE. 2005/3114ADLİ TIP KURUMU ( Kasten Öldürmeye Tam Derecede Teşebbüs - Yara Adedi ve Yaraların Her Birinin Yaşamsal Tehlikeye Sebebiyet Verip Vermediğinin Tespit Edilmesi İçin Tıbbi Rapor ve Belgelerin Kuruma Gönderileceği )
Y1.CDE. 2007/1649ADLİ TIP KURUMU ( Kasten Yaralama - Dosyanın Adli Tıp Kurumuna Gönderilerek Yaralamanın Niteliğinin Belirleneceği )
YCGKE. 2011/5-207ADLİ TIP KURUMU ( Katılanın Ruh Sağlığının Bozulup Bozulmadığının Belirlenmesine Dair Raporun Yerel Mahkeme Tarafından Gazi Üniversitesinden Alınmasında Bir İsabetsizlik Bulunmadığı - Zorunlu Olarak Çocuk Psikiyatrisi Bulunan En Az Beş Kişilik Bir Bilirkişi Heyetinden Rapor Alınması Gerektiği )
Y1.CDE. 2013/2170ADLİ TIP KURUMU ( Mağdur Hakkında Tüm Tedavi Evrakı Adli Tıp Kurumuna Gönderilerek Kasten Yaralama ve Neticesi Sebebi İle Ağırlaşmış Yaralama Kapsamında Rapor Alındıktan Sonra Eylemin Nitelendirilmesi Gerektiği )
Y4.CDE. 1991/2957ADLİ TIP KURUMU ( Mağdur Ve Tanık Anlatımları Arasındaki Çelişkinin Giderilmesi )
Y5.CDE. 2001/5929ADLİ TIP KURUMU ( Mağdurenin Adli Tıp Kurumuna Gönderilip Arazlarının ve Görme Engelinin Olup Olmadığının Saptanması )
Y1.CDE. 2013/228ADLİ TIP KURUMU ( Mağdurun Yüz Bölgesinden Yaralandığı - Kesin Raporunun Adli Tıp Kurumu İlgili İhtisas Kurulundan Alınacağı )
Y18.HDE. 2014/2253ADLİ TIP KURUMU ( Mahkemece Aldırılan Raporda Akıl Hastalığı ve Zayıflığı Saptanmadığı/Davacının Delil Olarak Sunduğu Raporda İse Hafif Bilişsel Bozukluğu Demans Alzheimeri ve Bunaması Bulunduğunun Anlaşıldığı - Kısıtlanması İstenen Kişinin Raporları Arasında Çelişki Bulunduğu Anlaşıldığından Adli Tıp İlgili İhtisas Kuruluna Sevk Edileceği/Muayene Sonucunda Resmi Rapora Göre Karar Verileceği )
Y1.HDE. 2002/5920ADLİ TIP KURUMU ( Müşaverete Muhtaç Olma Durumu Adli Tıp Kurumu Raporu İle Açıklığa Kavuşturulmadan Sonuca Gidilmesinin Hatalı Olması )
Y5.CDE. 2006/11937ADLİ TIP KURUMU ( Nitelikli Cinsel İstismar/Mağdurun Gerçek Yaşının Tespit Edilmesi Gerektiği - Mahkemenin Sağlık Kurulu Raporunu Gözönüne Alarak Görüş Alması Gerektiği )
Y4.CDE. 1997/556ADLİ TIP KURUMU ( Raporda Belirtilen Yaralanmanın Hangi Uzaklıktan Yapıldığının Sorulması )
Y5.CDE. 2004/7925ADLİ TIP KURUMU ( Reşit Olmayan Mağdureyi Rızasıyla Kaçırıp Alıkoyma ve Irza Geçme - Mağdurenin Irza Geçme Fiillerine Mukavemete Muktedir Olduğu ve Olayın Ahlaki Kötülüğünü İdrak Edebileceği` Bildirilmiş Olduğu Gözetilerek Mağdurenin Adli Tıp Kurumuna Sevkinin Sağlanması Gerektiği )
Y1.CDE. 1991/2580ADLİ TIP KURUMU ( Sanığın Akıl Hastası Olduğuna Dair Verilen Rapor İle Yetinilmesinin Yasaya Aykırı Olması )
YCGKE. 2004/10-193ADLİ TIP KURUMU ( Sanığın Suç Tarihi İtibarıyla Ve Halen Uyuşturucu Madde Kullanma Alışkanlığının İptila Düzeyinde Olup Olmadığı Konusunda Görüşü Sorulması Gereği - Uyuşturucu Madde Kullanmak )
Y8.CDE. 2001/12653ADLİ TIP KURUMU ( Sanığın Suçu İşlediği Sırada Şuurunu ve Hareket Serbestisini Kaldıracak Şekilde Akli Malüliyete Müptala Olup Olmadığının Belirlenmesi )
Y21.HDE. 2009/15860ADLİ TIP KURUMU ( SGK Sağlık Kurulu Tarafından Belirlenen İş Göremezlik Oranına İtiraz Edilmesi Nedeniyle Üniversite Adli Tıp Ana Bilim Dalı Başkanlığından Rapor Alınmasının Hatalı Olduğu - Adli Tıp Kurumu Raporu Alınması Gerektiği )
Y5.CDE. 2006/13952ADLİ TIP KURUMU ( Silahla Tehdit Ederek Cinsel Saldırı - Fiil İle Mağdurenin Beden ve Ruh Sağlığının Bozulması Arasında İlliyet Bağının Tespiti Açısından Görüş Alınması Gerektiği )
Y3.CDE. 2010/1412ADLİ TIP KURUMU ( Soruşturma ve Yargılama Makamlarınca Yaralama Suçlarının Neticelerin Araştırılacağı - Ancak Bu Sonuçların Adli Tıp Kurumu Tarafından Belirlenen Esaslara Uygun Olması Gerektiği )
Y1.CDE. 1991/1472ADLİ TIP KURUMU ( Suç Konusu Bıçağın Yasanın Cezalandırdığı Aletlerden Olup Olmaması )
Y8.CDE. 2001/13749ADLİ TIP KURUMU ( Suça Konu Bıçağın Adli Tıp Kurumuna Gönderilerek 6163 Sayılı Yasaya Aykırılığın Olup Olmadığının Belirlenmesi )
Y1.HDE. 2011/1764ADLİ TIP KURUMU ( Tapu İptali ve Tescil - Çekişme Konusu Taşınmazın Temlikine İlişkin Resmi Satış Akdinde Davacıya Atfen Bulunan Parmak İzinin Davacıya Ait Olup Olmadığının Adli Tıp Kurumu Başkanlığımdan Araştırılması Gerektiği )
Y1.HDE. 2009/5266ADLİ TIP KURUMU ( Tapu İptali ve Tescil - Ehliyetsizlik İddiası İşlem Tarihi İtibarıyla Usule Uygun Araştırılmalı ve Adli Tıp Kurumundan Rapor Alınması Gerektiği )
Y1.HDE. 2010/13911ADLİ TIP KURUMU ( Tapu İptali ve Tescil Davası - Akit Tarihinde Ehliyetsiz Olduğu İddia Edilen Baba Hakkında Adli Tıp Kurumu 4. İhtisas Dairesinden Rapor Alınacağı )
Y21.HDE. 2003/1662ADLİ TIP KURUMU ( Tarafların SS Yüksek Sağlık Kurulu Kararına İtiraz Etmesi Durumunda Adli Tıp Kurumundan Rapor Alınması )
Y4.CDE. 2005/12646ADLİ TIP KURUMU ( Tehdit - Mektuplardaki Yazıların Sanıkların Eli Ürünü Olup Olmadığının Sorulması Gerektiği/Sorulmadan Beraat Kararı Verilemeyeceği )
Y1.HDE. 2002/4760ADLİ TIP KURUMU ( Temlik İşlemini Yapan Kişinin Akıl Hastalığı Gibi Durumlarının Olup Olmadığının Araştırılması Bakımından Kurumdan Rapor Alınması )
Y11.HDE. 2008/12437ADLİ TIP KURUMU ( Trafik Kazası Sonucu Maluliyetten Doğan Alacak - Davacının Meydana Gelen Trafik Kazası Neticesinde Uğramış Olduğu Maluliyet Oranının Sosyal Sigortalar Sağlık İşlemleri Tüzüğü Hükümlerine Göre Davacının Mesleği de Gözetilerek Belirlenmesi Gerektiği )
Y4.HDE. 2007/547ADLİ TIP KURUMU ( Trafik Kazası Sonucu Yaralanma - Meslekte Kazanma Güç Kaybına İlişkin Rapor Adli Tıp Kurumundan Alınması Gereği )
Y4.HDE. 2004/6692ADLİ TIP KURUMU ( Üçüncü İhtisas Kurulu Meslekte Kazanma Gücü Kaybının Belirlenmesi Konusunda Bilimsel Ve Teknik Görüşlerini Mahkemelere Bildirmekle Görevli Kılındığı )
Y4.HDE. 2004/9459ADLİ TIP KURUMU ( Üçüncü İhtisas Kurulu'nun "Meslekte Kazanma Gücü Kaybı" Konusunda Bilimsel ve Teknik Görüşlerini Mahkemelere Bildirmekle Görevli Kılındığı )
Y5.CDE. 2004/2096ADLİ TIP KURUMU ( Yaş Tespitine Esas Olacak Kemik Grafileri Çektirilip Sağlık Kurulundan Rapor Alınması ve Gerektiğinde Adli Tıp Kurumu İhtisas Kurulundan Görüş Sorulmak Suretiyle Gerçek Yaşının Bilimsel Biçimde Saptanması Gerektiği )
Y1.HDE. 2012/9508ADLİ TIP KURUMU (Ehliyetsizlik Nedenine Dayalı Tapu İptali ve Tescil İstemi - İşlem Tarihinde Hukuki Ehliyete Haiz Olup Olmadığının Saptanabilmesi Bakımından Rapor Alınması Gerektiği )
Y10.HDE. 2012/23373ADLİ TIP KURUMU (Rücuen Tazminat Davası - Yüksek Sağlık Kurulunca Belirlenen İş Göremezlik Oranına Karşı Tarafların İtirazı Halinde Mahkemece 3. İhtisas Dairesinden Rapor Alınabileceği)
Y4.HDE. 2012/6478ADLİ TIP KURUMU 3. İHTİSAS KURULU ( Meslekte Kazanma Gücü Kaybı Hususunda Bilimsel ve Teknik Görüşlerini Mahkemeye Bildirmekle Görevli Kılındığı - Davacının Yaşı ve Meslek Grubu Dikkate Alınarak Maluliyet Raporu İle Davacının İş Göremezlik Oranı Belirleneceği )
Y4.HDE. 2007/12666ADLİ TIP KURUMU 3. İHTİSAS KURULU'NDAN GÖRÜŞ ALINACAĞI ( Trafik Kazasından Doğan Tazminat İstemi - Davacının Yaşı ve İşi de Dikkate Alınarak Sosyal Sigortalar Kurumu Sağlık İşlemleri Tüzüğü'ne Göre Beden Gücü Kaybının Tespiti İçin Alınacağı )
Y4.HDE. 2006/14487ADLİ TIP KURUMU 3. İHTİSAS KURULU'NDAN RAPOR ALINACAĞI ( İş Gücü Kaybının Tespiti Açısından Üniversite Adli Tıp Ana Bilim Dalı Başkanlığı Tarafından ve İki Uzman Bilirkişi Görüşü İle Düzenlenen ve Doyurucu Olmayan Rapor Esas Alınarak Hüküm Kurulamayacağı )
YCGKE. 2010/5-243ADLİ TIP KURUMU 6. İHTİSAS KURULU RAPORU ( Nitelikli Cinsel İstismar - Ruh veya Beden Sağlığının Bozulup Bozulmadığına İlişkin Adli Tıp Kurumu Raporunun Çocuk Psikiyatristinin Katılımı İle Hazırlanacağı )
Y8.CDE. 2011/11057ADLİ TIP KURUMU BAŞKANLIĞI'NDAN RAPOR ALINACAĞI ( Raporlar Hastane Tedavi Evrakları Film ve Grafiler İle Adli Emanette Kayıtlı Bulunan Fotoğrafların Gönderilerek Adli Tıp Şube Müdürlüğünün Raporunda Saptanan Lezyonların Hayati Tehlikeye Neden Olup Olmadığı Hususunda Görüş Alınacağı )
Y5.CDE. 1994/458ADLİ TIP KURUMU DÖRDÜNCÜ İHTİSAS KURULU ( Görevleri )
YCGKE. 1980/8-456ADLİ TIP KURUMU FİZİK BÖLÜMÜ ( Silahlar Açısından Vehamet Niteliğinin Adli Tıp Kurumu Fizik Bölümünden Görüş Alınarak Saptanması )
Y6.CDE. 2002/15623ADLİ TIP KURUMU FİZİK GRAFOLOJİ DAİRESİ ( Raporunda Bonoda Alacaklı İsminin Sanığın Eli Ürünü Olmadığının Belirtilmesi - Bononun Zorunlu Unsuru Olan Alacaklı İsminin Kimin Tarfından Yazıldığının Araştırılması Gereği )
Y12.HDE. 2011/8412ADLİ TIP KURUMU FİZİK İHTİSAS DAİRESİ ( Daire Tarafından Hazırlanan Bilirkişi Raporunda İmzanın Borçlunun Eli Ürünü Olup Olmadığının Tespit Edilemediğinin Belirtildiği - Alacaklının Kötüniyetinin veya Ağır Kusurunun Ne Şekilde Oluştuğu Belirtilmeden İcra Tazminatına Hükmedilemeyeceği )
Y12.HDE. 2012/6638ADLİ TIP KURUMU FİZİK İHTİSAS DAİRESİ ( İmza İncelemesinde Son Merci Olmadığı Raporun Kurumdan Alınmış ve Heyetçe Düzenlenmiş Olmasının da Rapora Üstünlük Sağlamayacağı - Raporlar Arasındaki Çelişkinin Giderilmesi )
Y8.CDE. 2009/17080ADLİ TIP KURUMU FİZİK İHTİSAS DAİRESİ ( Resmi Belgede Sahtecilik - Suça Konu Nüfus Cüzdanları Sürücü Belgeleri ve Diplomaların Sahteliği Hususunda Adli Tıp Kurumu Fizik İhtisas Dairesi'nden Rapor Alınması Gereği )
Y12.HDE. 2005/23306ADLİ TIP KURUMU FİZİK İHTİSAS DAİRESİ ( Senetteki İmzanın Yapılan İncelemede Borçlunun Eli Ürünü Olup Olmadığı Tespit Edilemediğine Göre Alacaklının Senedi Takibe Koymasında Kötü Niyetinin veya Ağır Kusurunun Ne Şekilde Oluştuğunun Açıklanması Gereği )
Y12.HDE. 2007/9441ADLİ TIP KURUMU FİZİK İHTİSAS DAİRESİ İLE JANDARMA KRİMİNAL LABORATUVARI RAPORLARI ARASINDAKİ ÇELİŞKİ ( Çelişki Giderilmeden Hüküm Tesis Edilemeyeceği )
Y11.HDE. 2008/12962ADLİ TIP KURUMU FİZİK İHTİSAS DAİRESİ KARARI ( İmzanın Muris Durumundaki Şirket Hissedarına Ait Olmadığının Anlaşılmış Olduğu - Davacın Mirasçının Eldeki Davayı Açmada Hukuki Yararı Bulunduğu/Yönetim Kurulu Kararının İptali )
Y1.HDE. 2012/9404ADLİ TIP KURUMU FİZİK İHTİSAS DAİRESİ RAPORU ( Yerel Mahkemece Sahte İmza İçin Alınan Raporun Yetersiz Olduğu )
Y1.HDE. 2011/193ADLİ TIP KURUMU FİZİK İHTİSAS DAİRESİNDEN RAPOR ALINACAĞI ( Akitteki İmzanın Davacıya Ait Olup Olmadığının Duraksamaya Yer Bırakmayacak Şekilde Saptanması ve Sahteciliğin Belirlenmesi Halinde Sonraki Kayıt Maliklerinin Olayı Bilen veya Bilmesi Gereken Konumda Bulunup Bulunmadıklarının İrdelenmesi Gerektiği )
Y21.HDE. 2008/13792ADLİ TIP KURUMU GENEL KURULU ( Bağ-Kur Sigortalısının Maluliyetinin Tespiti Davası - Maluliyete İlişkin Verilmiş Raporlar Arasındaki Çelişkinin Adli Tıp Kurumu Genel Kurulundan Alınacak Rapor ile Giderilmesi )
Y5.CDE. 2011/2911ADLİ TIP KURUMU GENEL KURULU ( Mağdurenin Akıl Hastalığının Hekim Olmayanlarca Anlaşılıp Anlaşılmayacağına İlişkin Heyet ve Adli Tıp Kurumu Raporları Arasında Çelişki Olduğu/Adli Tıp Genel Kurulundan Rapor Alınması Gereği - Nitelikli Cinsel Saldırı )
Y21.HDE. 2012/3382ADLİ TIP KURUMU GENEL KURULU ( Sosyal Sigorta Yüksek Kurulu Kararına İtiraz Halinde Konu Hakkında Burdan Rapor Alınacağı - Davacının Eşinin Ölüm Nedeninin Meslek Hastalığına Bağlı Olup Olmadığı Hususunda Rapor Alınarak Karar Verileceği )
Y10.HDE. 2010/7950ADLİ TIP KURUMU GENEL KURULU RAPORU ( Alınarak Anılan Raporla Davalının Sorumluluktan Kurtulması Gereğini Doğuracak Durumun Bulunup Bulunmadığının Açıklığa Kavuşturulması Gerektiği - Kurumca Yapılan Hatalı İşlem Nedeniyle Tazminat )
Y21.HDE. 2009/15959ADLİ TIP KURUMU GENEL KURULU RAPORU ( Dava Konusu Uyuşmazlıkta Çelişkili İşgöremezlik Oranları Bulunduğundan/Adli Tıp Kurumu Genel Kurulundan İş Görmezlik Oranı ile İlgili Rapor Alınması Gerektiği )
Y21.HDE. 2009/10279ADLİ TIP KURUMU GENEL KURULU RAPORU ( Kuruldan İtirazın Değerlendirilmesini Sağlamak ve Adli Tıp 3. İhtisas Kurulu'nun Raporuyla S.S.K Yüksek Sağlık Kurulu'nun Kararı Arasındaki Çelişkileri Gidermek Gerektiği )
Y21.HDE. 2006/1576ADLİ TIP KURUMU GENEL KURULU RAPORU ( Sürekli İşgöremezlik Oranının Belirlenmesi İle İlgili Uyuşmazlıkta Söz Sahibi Son Tıbbi Merci Olduğu - Mahkemeyi Bağladığı )
Y1.CDE. 2011/5876ADLİ TIP KURUMU GENEL KURULUNA SEVK ( Sağlık Kurulu Raporları Arasında Çelişki - Sanığın Ceza-i Ehliyetinin Tespiti )
Y5.CDE. 2008/692ADLİ TIP KURUMU GENEL KURULUNDAN GÖRÜŞ ALINMASI ( Raporlar Arasındaki Çelişkinin Giderilmesinin Temini ve Mağdurenin Ruh Sağlığının Bozulup Bozulmadığının Saptanması Açısından Gerektiği )
YHGKE. 1992/2-123ADLİ TIP KURUMU GENEL KURULUNDAN RAPOR ALINMASI ( Babalık Davası-Davalının Çocuk Yapma Kabiliyeti Konusunda Adli Tıp Kurumu Raporlarıyla Bilimsel Raporların Çelişmesi )
Y21.HDE. 2013/2400ADLİ TIP KURUMU GENEL KURULUNDAN RAPOR ALINMASI ( Manevi Tazminat Davası - Sosyal Güvenlik Kurumu Sağlık Kurulları Daire Başkanlığı Tarafından Verilen Rapor İle Adli Tıp Kurumu Tarafından Verilen Rapor Arasında Çelişkinin Giderilmesi Gerektiği )
Y21.HDE. 2002/1579ADLİ TIP KURUMU GENEL MECLİSİ ( İki Rapor Arasındaki Çelişkinin Giderilmesi İçin Buradan Rapor Alınmasının Gerekmesi )
Y12.CDE. 2012/25144ADLİ TIP KURUMU GÖRÜŞÜ ( 100 Promil Üzeri Alkollü Olanların Güvenli Sürüş Yeteneğini Kaybettiğinin Bilimsel Olarak Tespit Edildiği - Kontrolsüz Kavşağa Giriş Nedeniyle Trafik Kazası/Sanığın 100 Promil Üzeri Alkollü Olduğu/Alkollü Araç Kullanımı )
Y14.CDE. 2014/21ADLİ TIP KURUMU GÖRÜŞÜ ( Nitelikli Cinsel Saldırı/Mağdurenin Akıl Hastalığı Sebebiyle Kendini Savunamayacak Durumda Olduğuna Dair İki Hekim Tarafından Düzenlemiş Raporun Dava Açılması İçin Yeterli Olduğu - İlgili İhtisas Kurulundan Rapor Alınmadığı Gerekçesiyle İddianamenin İadesi Kararı Verilmesinin Hukuka Aykırı Olduğu )
Y2.CDE. 2006/8158ADLİ TIP KURUMU GÖRÜŞÜ ( Tıbbi Bakımdan Bilimsel Verilere Göre Sanığın Aldığı Alkolün Etkisiyle Emniyetli Bir Şekilde Araç Sevk ve İdare Edemeyecek Durumda Olup Olamayacağı Konusunda Adli Tıp Kurumundan Bilimsel Görüş Alınacağı )
Y1.CDE. 2007/6323ADLİ TIP KURUMU GÖZLEM İHTİSAS DAİRESİ ( Adam Öldürmekten Sanığın Müşahadeye Tabi Tutularak Akli Durumu ve Cezai Ehliyeti Konusunda Rapor Alınması Gereği - Raporlar Arasında Çelişki Bulunması Halinde Adli Tıp Genel Kurulunun İnceleme ve Raporuna Göre Sanığın Hukuki Durumunun Belirlenmesi Gereği )
Y1.CDE. 2013/1447ADLİ TIP KURUMU GÖZLEM İHTİSAS DAİRESİ RAPORU ( Önce Sanığın Ceza Ehliyeti Bulunmadığı Sonra Bulunduğu Yönünde Rapor Verdiği/4. İhtisas Kurulu Raporu İle Çelişki Oluşturduğu - Dosyanın Genel Kurula Gönderileceği )
Y12.HDE. 2007/2366ADLİ TIP KURUMU GRAFOLOJİ BÖLÜMÜ ( İmza İncelemesinde Son Mercii Olarak Kabulü Mümkün Bulunmadığından Bu Rapora Üstünlük Tanınamayacağı )
Y12.HDE. 2008/7035ADLİ TIP KURUMU GROFOLOJİ BÖLÜMÜ ( İmza İncelemesinde Son Mercii Olarak Kabul Edilemeyeceği - Raporunun Emniyet Genel Müdürlüğü Kriminal Polis Laboratuvarı Raporu İle Çelişmesi )
YCGKE. 1994/2-41ADLİ TIP KURUMU İHTİSAS DAİRESİ RAPORU ( Trafik kazası )
Y5.CDE. 1998/389ADLİ TIP KURUMU İHTİSAS DAİRESİNDEN GÖRÜŞ İSTENMESİ ( Kızlık Zarına Zarar Vermeden Irza Geçmenin Mümkün Olup Olmadığının Anlaşılması İçin )
YCGKE. 1992/5-236ADLİ TIP KURUMU İHTİSAS KURULU ( Livatanın Tespitinde Raporlar Arasında Çelişki Bulunması Durumunda Görüş Alınmasının Gerekmesi )
Y5.CDE. 2009/1613ADLİ TIP KURUMU İHTİSAS KURULU ( Usulüne Uygun Teşekkül Etmeyen/Raporuna Dayanılarak Hüküm Kurulamayacağı - Ruh Sağlığını Bozacak Şekilde Çocuğun Cinsel İstismarı )
Y14.CDE. 2011/12866ADLİ TIP KURUMU İHTİSAS KURULU ( Usulüne Uygun Teşekkül Ettirilmesi Gereği - Cinsel İstismar )
YCGKE. 1985/1-375ADLİ TIP KURUMU İHTİSAS KURULU KARARI ( Aynı İhtisas Kolundan Birden Fazla Üyenin Katılamayacağı )
Y5.CDE. 2011/2961ADLİ TIP KURUMU İHTİSAS KURULU RAPORU ( Beden ve Ruh Sağlığını Bozacak Şekilde Basit Cinsel İstismar - Beden veya Ruh Sağlığında Bozulma Meydana Gelip Gelmediğinin Adli Tıp Kurumu İlgili İhtisas Kurulundan Görüş Alınarak Saptanması Gerektiği )
Y5.CDE. 2010/7223ADLİ TIP KURUMU İHTİSAS KURULU RAPORU ( Çocuğun Nitelikli Cinsel İstismarı - Usulüne Uygun Olarak Teşekkül Etmeyen İhtisas Kurulu Raporuna Dayanılarak Karar Verilemeyeceği )
Y1.CDE. 2009/70ADLİ TIP KURUMU İHTİSAS KURULU RAPORU ( Kasten Yaralama - Adli Tıp Kurumu İlgili İhtisas Kurulu'ndan Rapor Aldırılması ve Sonucuna Göre Sanığın Hukuki Durumunun Değerlendirilmesi Gereği )
YCGKE. 1990/1-250ADLİ TIP KURUMU İHTİSAS KURULU RAPORU ( Konunun Uzmanının Katılmadığı Raporun Hükme Dayanak Yapılamaması )
Y5.CDE. 1997/3556ADLİ TIP KURUMU İHTİSAS KURUMU ( Mağdurun Muayenesine Ait Raporlar Arasında Çelişki Bulunması Nedeniyle Dosyanın Buraya Gönderilmesinin Gerekmesi )
Y5.CDE. 2006/1497ADLİ TIP KURUMU İHTİSAS RAPORU ( Kızlığı Bozulan Mağdurenin Suçun Sonucunda Beden ve Ruh Sağlığında Bozulma Olup Olmadığı Hakkında Rapor Alınarak Saptanması Gerektiği )
Y17.HDE. 2014/18307ADLİ TIP KURUMU İLE HESAP BİLİRKİŞİSİ KUSUR ORANLARININ FARKLI OLMASI ( Hesap Edilen Tazminat Miktarından Sadece %20 Kusur İndirimi Yapılarak Fazla Tazminata Hükmedilmesinin Doğru Olmadığı - Trafik Kazasından Kaynaklanan Maddi ve Manevi Tazminat )
Y10.HDE. 2002/1864ADLİ TIP KURUMU İLE SOSYAL SİGORTA YÜKSEK SAĞLIK KURULU RAPORU ARASINDA ÇELİŞKİ OLMASI ( Çelişkinin Yeni Bir Raporla Ortadan Kaldırılması )
Y5.CDE. 2011/1672ADLİ TIP KURUMU İLGİLİ İHTİSAS KURULU RAPORU ALINMASI GEREĞİ ( Mağdurenin Eylem Nedeniyle Posttravmatik Stres Bozukluğuna Düçar Olup Ruh Sağlığının Bozulduğu - Sanığın Mağdureyi Bıçak Zoruyla Öpüp Okşadığı/Sanığın Eylemin Çocuğun Basit Cinsel İstismar Suçunu Oluşturduğu )
Y4.HDE. 2003/11276ADLİ TIP KURUMU İLGİLİ İHTİSAS KURULUNDAN RAPOR ALINMASI GEREĞİ ( Beden Gücü Kaybı Nedeniyle Oluşan Zararın Tazmini İçin Açılan Davada Davacının Hangi Oranda İşgücü Kaybına Uğradığı )
Y12.HDE. 2013/20880ADLİ TIP KURUMU İMZA İNCELEMESİ ( Son Mercii Olarak Kabulü Mümkün Bulunmayıp Raporun Anılan Kurumdan Alınmış ve Heyetçe Düzenlenmiş Olması Ona Üstünlük Sağlamayacağından Bu Rapor Esas Alınarak Sonuca Gidilemeyeceği - İmzaya İtiraz )
Y5.CDE. 2004/8413ADLİ TIP KURUMU İNCELEMESİ ( Irza Geçme - Saptanan Spermatozoidlerin Sanığa Ait Olup Olmadığının Tespiti Açısından Kan Vermek Üzere Adli Tıp Kurumu Biyoloji İhtisas Dairesine Gönderilmesi Gerektiği )
Y9.HDE. 2004/10603ADLİ TIP KURUMU İNCELEMESİ ( İbraname ve Feragatname Niteliğindeki Belge Üzerinde Yaptırılan Bilirkişi İncelemesi Sonucu Düzenlenen Rapora Karşı Davalı İtirazda Bulunduğundan Belge Üzerinde Adli Tıp Kurumunca İnceleme Yapılması Gereği - Kıdem Tazminatı ve İzin Ücretinin Ödenmesi Talebi )
Y10.CDE. 2002/21586ADLİ TIP KURUMU İNCELEMESİ ( Sanık Üzerinde Yakalanan İlacın Uyuşturucu Niteliğinde Olup Olmadığının Tespiti - Mahallinde Düzeltilebilir Maddi Hata )
Y10.CDE. 1998/8605ADLİ TIP KURUMU KİMYASAL TAHLİLLER İHTİSASA DAİRESİ ( Şahit Numune Olarak Alınan Maddenin Tutanağın Örneği İle Birlikte Daireye Gönderilmesinin Gerekmesi )
Y5.CDE. 2011/850ADLİ TIP KURUMU MÜTALAASI ( Cinsel İstismar - Mağdurenin Ruh Sağlığının Bozulup Bozulmadığı Hususunda Adli Tıp Kurumu İlgili İhtisas Kurulundan Rapor Alınması Gerektiği )
Y5.CDE. 2008/15912ADLİ TIP KURUMU MÜTALAASI ( Mağdurun Adli Tıp Kurumu 6. İhtisas Kurulundan Raporunun Alınmadığı Gerekçesiyle İddianamenin İade Edilemeyeceği )
Y5.CDE. 2011/1210ADLİ TIP KURUMU MÜTALAASI ( Nitelikli Cinsel İstismar - Sanık Hakkında Askeri Hastane Baştabipliğince Akli Durumunun Yerinde Olmadığına Dair Rapor Verildiği/Gerektiğinde Adli Tıp Kurumu İhtisas Kurulundan Mütalaa Alınması Gereği )
Y10.HDE. 2013/681ADLİ TIP KURUMU RAPORLARI ARASINDA ÇELİŞKİ BULUNMASI ( Malullük Aylığının Tahsisi - Maluliyetin Başlangıcı Yönünden Sosyal Sigorta Yüksek Sağlık Kurulu Tarafından Verilen Rapor İle Adli Tıp Kurumu 3. İhtisas Kurulu Tarafından Verilen Rapor Arasında Çelişki Bulunması Nedeni İle Adli Tıp Genel Kurulundan Çelişkinin Giderilmesi İçin Rapor Alınması Gerektiği )
Y10.HDE. 2001/8944ADLİ TIP KURUMU RAPORLARI ARASINDA ÇELİŞKİ OLMASI ( Yeni Rapor Alınarak Bu Çelişkinin Giderilmesi )
YHGKE. 1992/2-123ADLİ TIP KURUMU RAPORLARI İLE ÖZEL BİLİMSEL RAPORLAR ARASINDA ÇELİŞKİ ( Babalık Davası-Dosyanın Adli Tıp Genel Kuruluna Gönderilmesi )
Y21.HDE. 2010/7363ADLİ TIP KURUMU RAPORU ( 2/3 Maluliyetini Gerektirir Hastalıkla Bağ-Kur Kapsamına Girdiği Konusunda Sosyal Sigortalar Yüksek Sağlık Kurulu Raporu İle Adli Tıp Kurumu Raporu Arasında Arasında Çelişki Bulunması Halinde Çelişkiyi Adli Tıp Genel Kurulundan Bu Konuda Rapor Alarak Gidermek Gerektiği )
Y4.HDE. 2011/15616ADLİ TIP KURUMU RAPORU ( 3. İhtisas Kurulunun Meslekte Kazanma Gücü Kaybı Konusunda Bilimsel ve Teknik Görüşlerini Bildirmekle Görevli Olduğu - Trafik Kazasından Kaynaklanan Tazminat Davasında Kuruldan Rapor Alınacağı )
Y5.CDE. 2006/4332ADLİ TIP KURUMU RAPORU ( 5237 Sayılı Yasanın 103/6. Maddesinin Uygulanma Olasılığı Nazara Alınarak Mağdurenin Suçun Sonucunda Beden veya Ruh Sağlığında Bozulma Olup Olmadığının Saptanması İçin Gerektiği - Irza Geçme )
Y8.CDE. 2012/35189ADLİ TIP KURUMU RAPORU ( 6136 S.K.'ya Aykırılık - Adli Tıp Kurumudan Aletin 6136 S.K. Kapsamında Kalıp Kalmadığına Dair Rapor Alınacağı )
Y8.CDE. 2006/7945ADLİ TIP KURUMU RAPORU ( 6136 Sayılı Kanuna Muhalefet - Dava Konusu Bıçağın 6136 Sayılı Yasa Kapsamındaki Silahlardan Olup Olmadığı Konusunda Alınması Gerektiği )
Y5.CDE. 2008/15122ADLİ TIP KURUMU RAPORU ( Alınacak Raporla Suçun Sonucunda Mağdurun Beden veya Ruh Sağlığında Bozulma Olup Olmadığının Saptanması Gerektiği - Çocuğun Nitelikli Cinsel İstismarı )
Y21.HDE. 2007/19763ADLİ TIP KURUMU RAPORU ( Ayakta Dik Pozisyonlandırma Cihazı Bedelinin Tahsili - İş Göremezlik Derecesinin Azalmasına Katkıda Bulunup Bulunmayacağı Hususunda Alınması Gereği )
Y1.HDE. 2012/812ADLİ TIP KURUMU RAPORU ( Ayırt Etme Gücü Nisbi Bir Kavram Olup Kişiye Eylem ve İşleme Göre Değiştiği/Bu Yönde En Yetkili Sağlık Kurulundan Alınmasını da Gerekli Kıldığı - Davacı Eşinin Torununa Yaptığı Temlik/Ehliyetsizlik Hukuksal Nedenine Dayalı Tapu İptali ve Tescil )
Y14.CDE. 2012/4164ADLİ TIP KURUMU RAPORU ( Beden veya Ruh Sağlığını Bozacak Şekilde Çocuğun Basit İstismarı - Adli Tıp Kurumu 6. İhtisas Kurulu'nun Raporunu Düzenleyen Heyet İçerisinde Çocuk Psikiyatri Uzmanının Bulunması Gerektiği )
Y4.HDE. 2001/12278ADLİ TIP KURUMU RAPORU ( Bilirkişi Raporundaki Oranın Hangi Esaslara Göre Tespit Edildiğinin Açıklanmamış Olması-Mahkemece Adli Tıp Kurumundan Rapor Alınması )
Y1.HDE. 2004/3394ADLİ TIP KURUMU RAPORU ( Bu Kurum Tarafından Mağdurun Olay Tarihinde Ehliyetli Olduğunun Tesbitine İlişkin Verilen Rapora Göre Yapılan Satış İşleminin Geçerli Kabul Edilmesi )
Y5.CDE. 2005/19521ADLİ TIP KURUMU RAPORU ( Bulguların Olaya Bağlı Olup Olmadığı İle Fiili Livata Yoluyla Irza Geçmeye Delalet Edip Etmediği ve Mağdurun Beyanlarına İtibar Edilip Edilmeyeceği Fiile Ruhsal Yönden Mukavemete Muktedir Olup Olmadığı Hususlarında Alınması Gerektiği )
Y14.CDE. 2013/3213ADLİ TIP KURUMU RAPORU ( Cinsel İstismar Suçu - Mağdurenin Olaydan Dolayı Ruh Sağlığında Bozulma mı Yoksa Olaydan Etkilenme mi Olduğunun Şüpheye Yer Vermeyecek Şekilde Tespiti Gerektiği/Etkilenme Olması Halinde Bu Durumda Dikkate Alınarak Cezanın Alt Sınırdan Uzaklaşılarak Tayini ve Sanığın Hukuki Durumunun Buna Göre Değerlendirilmesi Gerektiği )
YCGKE. 2012/5-1507ADLİ TIP KURUMU RAPORU ( Cinsel İstismar/Sanıkların 12 - 15 Yaş Grubunda Olduğu - Mental Reterdasyonu Olan Mağdureye Fiili Livata Uygulayıp Uygulayamayacakları Hususunda Üniversite Hastanesi İle Adli Tıp Kurumu 6. İhtisas Kurulunca Düzenlenen Rapor Arasında Çelişki Olduğu/Adli Tıp Genel Kurulundan Rapor Alınacağı )
Y5.CDE. 2009/13537ADLİ TIP KURUMU RAPORU ( Çocuğun Cinsel İstismarı - Sanığın Savunmalarında Mağdurenin Yaşına İtirazda Bulunduğu/Nüfus Kaydına Göre Nüfusa Geç Tescili Yapılan Mağdurenin Doğum Tutanağının Getirtileceği )
Y5.CDE. 2010/9890ADLİ TIP KURUMU RAPORU ( Çocuğun Cinsel İstismarı - Suçun Sonucunda Mağdurenin Beden veya Ruh Sağlığının Bozulup Bozulmadığı Hususunda Adli Tıp Kurumundan Rapor Alınmadığı Gerekçesiyle İddianamenin İade Edilemeyeceği )
Y5.CDE. 2007/5439ADLİ TIP KURUMU RAPORU ( Çocuğun Nitelikli Cinsel İstismarı - Adli Tıp Kurumu İlgili İhtisas Kurumundan Rapor Alınması Gerektiği )
Y11.HDE. 2004/6059ADLİ TIP KURUMU RAPORU ( Davacıdaki Arızanın Uzuv Zaafı Niteliğinde Olup Olmadığının ve Bu Durumun Ortaya Çıkmasında Davacının İhmali Hareketinin Bulunup Bulunmadığı Tespiti Gereği - Trafik Kazası Nedeniyle Maddi ve Manevi Tazminat )
Y21.HDE. 2009/2110ADLİ TIP KURUMU RAPORU ( Davalı SGK'nun Davacının Hastalık Düzeyinin Azalıp Artmasını Kontrol Etme Yetkisinin Her Zaman Mevcut Olduğu Göz Ardı Edilerek Adli Tıp Kurumu Raporları Doğrultusunda Davanın Reddinin Hatalı Olduğu )
Y17.HDE. 2011/8722ADLİ TIP KURUMU RAPORU ( Davalının Hasarın Tamamından Sorumlu Olduğu - Müteselsil Sorumluluk Hükümlerinin Uygulanacağı )
Y18.HDE. 2009/434ADLİ TIP KURUMU RAPORU ( Doğum Tarihinin Düzeltilmesi - Davacının Annesinin 183 Gün Sonra İkinci Bir Doğum Yapıp Yapamayacağı Konusunda Hastane Sağlık Kurulu'ndan veya Adli Tıp Kurumu'ndan Rapor Alınarak Bir Karar Verilmesi Gerektiği )
Y18.HDE. 2006/6874ADLİ TIP KURUMU RAPORU ( Doğum Tarihinin Düzeltilmesi İstemi - 25 Yaşın Üzerinde Olan Kişi Hakkında Sağlıklı Bir Sonuca Ulaşılabilmesi İçin Adli Tıp Kurumunun Bu Konu İle İlgili Uzman Dairesinden Rapor Alınması Gerektiği )
Y1.HDE. 2011/7464ADLİ TIP KURUMU RAPORU ( Ehliyetsizlik İddiası Yönünden Adli Tıp Kurumundan Mirasbırakanın Taşınmazı Temlik Tarihinde Hukuki Ehliyetinin Olup Olmadığı Yönünde Rapor Alınması Gerektiği - Ehliyetsizlik Sebebine Dayalı Tapu İptali ve Tescil İstemi )
Y1.HDE. 2012/9774ADLİ TIP KURUMU RAPORU ( Ehliyetsizlik Ve Hile Hukuksal Nedenine Dayalı Tapu İptali ve Tescil - Hukuki Ehliyetsizliğin Kamu Düzeni İle İlgili Olduğu Gözetilerek Önemine Binaen Öncelikle İncelenmesi ve Adli Tıp Kurumu 4. İhtisas Dairesinden Rapor Alınması Gerektiği )
Y1.HDE. 2012/13381ADLİ TIP KURUMU RAPORU ( Ehliyetsizlik ve Muris Muvazaası Hukuksal Nedenlerine Dayalı - Murisin Akit Tarihinde Hukuki Ehliyetinin Bulunup Bulunmadığının Saptanması Bakımından Alınması Gerektiği )
Y2.CDE. 2001/34862ADLİ TIP KURUMU RAPORU ( Emsal Adli Tıp Kurumu Uygulamaları ve Mağdurun Şikayetçi Olmaması Nedeniyle Tedavi Evraklarının Adli Tıp Kurumuna Gönderilmesi )
Y2.HDE. 2013/23957ADLİ TIP KURUMU RAPORU ( Evlenmenin Butlanı İstemi - Dosyanın Bir Bütün Halinde Adli Tıp Kurumu Başkanlığına Gönderilerek Müteveffanın Evlenme Sırasında Sürekli Bir Sebeple Ayırt Etme Gücünden Yoksun Bulunup Bulunmadığı Yönünde Rapor Almak Gerektiği )
Y12.HDE. 2009/9700ADLİ TIP KURUMU RAPORU ( Fizik İhtisas Dairesinin İmza İncelemesinde Son Merci Olarak Kabulü Hususunda Yasal Bir Düzenleme Bulunmadığı )
Y17.HDE. 2005/5147ADLİ TIP KURUMU RAPORU ( Gerek İlk Bilirkişiden Alınan Rapor Gerekse Adli Tıp Kurumundan Alınan Rapor Birbirini Doğruladığı - Bilirkişi Raporlarında Belirtilen Kusur Oranında Farklı Kusur Belirlemesinin Kabul Edilemeyeceği )
Y2.CDE. 2009/2196ADLİ TIP KURUMU RAPORU ( Hakaret - Sanığın Suç Tarihinde Akıl Hastalığı Nedeniyle İşlediği Fiilin Anlam ve Sonuçlarını Algılayıp Algılayamadığı ve Fiille İlgili Davranışlarını Yönlendirme Yeteneğinin Azalıp Azalmadığı Hususunda Alınması Gerektiği )
Y4.CDE. 2007/11626ADLİ TIP KURUMU RAPORU ( Hakaret ve İftira Suçunda Şüphelinin Akıl Hastası Olması Nedeniyle Takipsizlik Kararı Verildiği – Raporun Başka Bir Suç Soruşturması Sırasında Alınması Nedeniyle Karara Esas Oluşturamayacağı )
Y5.CDE. 2004/5501ADLİ TIP KURUMU RAPORU ( Irz ve Namusa Tasaddide Bulunma - Zeka Geriliği Bulunduğu Bildirilen Mağdurenin Adli Tıp Kurumuna Gönderilerek Maruz Kaldığı Fiillere Karşı Mukavemet Edemeyecek Derecede Akıl Hastası Olup Olmadığının Tespiti Gerektiği )
Y5.CDE. 2005/14903ADLİ TIP KURUMU RAPORU ( Irza Geçme Suçu Yönünden Kesinleşen Hükümde 765 Sayılı TCK'nun 418/2. Maddesinin Uygulandığı - Suçun Sonucunda Mağdurenin Beden ve Ruh Sağlığında Bozulma Olup Olmadığının Adli Tıp Kurumu İlgili İhtisas Dairesinden Görüş Alınması Gerektiği )
Y4.CDE. 2008/4389ADLİ TIP KURUMU RAPORU ( İlgili İhtisas Dairesine Sevk Edilip Muayene Ettirilerek Suç Tarihinde İşlediği İleri Sürülen Suç Bakımından 32. Maddeden Yararlanıp Yararlanamayacağına İlişkin Sağlık Kurulu Raporu Alınması Gerektiği )
Y1.HDE. 2007/10362ADLİ TIP KURUMU RAPORU ( İlk Temlik Sırasında Ehliyetsiz Olduğu İkinci El Konumunda Diğer Davalının İse Koruyuculuğundan Yararlanamayacağı Saptanmak Suretiyle Yazılı Biçimde Karar Verilmesinde Bir İsabetsizlik Bulunmadığı )
Y21.HDE. 2006/1880ADLİ TIP KURUMU RAPORU ( İş Kazası Sonucu Uğranılan Beden Gücü Kaybı Nedeniyle Maddi Tazminat - Adli Tıp Kurumu Genel Meclisi'nden Rapor Alınarak Sonuca Gidilmesi Gerektiği )
Y21.HDE. 2006/8731ADLİ TIP KURUMU RAPORU ( İtiraz Olunması Halinde Hiçbir Kuşku ve Duraksamaya Yol Açmayacak Biçimde Meslekte Güç Kayıp Oranının Saptanmasından Sonra Davacının Tazminatının Belirlenmesi Gereği )
Y6.HDE. 2011/815ADLİ TIP KURUMU RAPORU ( Kadının Darp Edilmesi ile İlgili Rapor Bulunduğu - Kadının Ziynet Eşyalarını Almasına Engel Olunduğu/Darp Nedeniyle Kadının Müşterek Haneden Çıkmak Zorunda Kaldığı/Çeyiz ve Ziynet Eşyalarının Aynen İadesi Davası )
Y1.CDE. 2013/780ADLİ TIP KURUMU RAPORU ( Kasten Öldürme - Mağdurun Ruh Bakımından Kendisini Savunmayacak Olduğuna İlişkin Raporun Tek Başına Hükme Esas Alınmayacağı )
Y1.CDE. 2007/6461ADLİ TIP KURUMU RAPORU ( Kasten Öldürme - Yaranın Yeri Vuruş Şekli ve İsabet Bölgesi Dikkate Alınarak Maktulenin Araç Kullanırken Kendisinde ve Sanıkta Bu Yaraları Meydana Getirip Getiremeyeceği Hakkında Alınması Gerektiği )
Y1.CDE. 2007/224ADLİ TIP KURUMU RAPORU ( Kasten Öldürmeye Teşebbüs - Sanığın Suç Tarihinde "İşlediği Fiilin Hukuki Anlam ve Sonuçlarını Algılama Yeteneğinin Bulunup Bulunmadığına Dair Alınması Gerektiği )
Y3.CDE. 2014/24474ADLİ TIP KURUMU RAPORU ( Kasten Yaralama - Katılan Hakkındaki Tüm Tedavi Evraklarının Adli Tıp Kurumuna Gönderilerek Katılandaki Yaralanmanın Duyularından ve Organlarından Birinin Sürekli Zayıflaması Niteliğinde Olup Olmadığı Hususunda Rapor Alınacağı )
Y3.CDE. 2011/36143ADLİ TIP KURUMU RAPORU ( Kasten Yaralama - Müştekinin Mevcut Raporuyla Birlikte Adli Tıp Kurumuna Gönderilerek Yüzünde Sabit İz Olup Olmadığı Hususunda Rapor Aldırılması Gerektiği )
Y3.CDE. 2011/36151ADLİ TIP KURUMU RAPORU ( Kasten Yaralama - Müştekinin Mevcut Raporuyla Birlikte Adli Tıp Kurumuna Gönderilerek Yüzünde Sabit İz Olup Olmadığı Hususunda Rapor Aldırılması Gerektiği )
Y1.CDE. 2013/610ADLİ TIP KURUMU RAPORU ( Kasten Yaralama/Mağdurun Tüm Tedavi Belgelerinin Adli Tıp Kurumu'na Gönderilerek Ayrıntılı Rapor Alınacağı - Mağdurun Yetersiz Raporlarıyla Hüküm Kurulamayacağı )
Y17.HDE. 2009/3444ADLİ TIP KURUMU RAPORU ( Kaza Sonucunda Yaralanan Kişinin Daimi İş Göremezlik Derecesinin Rapor Nazara Alınarak Karar Verileceği - Üniversite Hastanesinin Özürlü Sağlık Kurulundan Alınan Rapora İtibar Edilerek Hüküm Kurulamayacağı )
Y10.CDE. 2006/11099ADLİ TIP KURUMU RAPORU ( Kimyasal Tahliller İhtisas Dairesinden Suç Konusu Maddenin Afyon Olup Olmadığı Konusunda Rapor Alınarak Sanığın Hukuki Durumunun Tayin ve Taktiri Gerektiği - Uyuşturucu Madde Ticareti Yapmak )
Y14.HDE. 2011/6257ADLİ TIP KURUMU RAPORU ( Kısıtlı Olduğu Dönemde Değerinden Düşük Bedelle Satmak Zorunda Kaldığı İddiasıyla Açılan Tapu İptali ve Tescil - Rapor ve Var İse Doktor ve Hasta Müşahade Evrakları Toplanarak Adli Tıp Kurumuna Gönderilmesi Gerektiği )
Y8.HDE. 2008/5531ADLİ TIP KURUMU RAPORU ( Kişinin Musab Olduğu Bu Akıl Zayıflığı Neticesinde Halen Menfaatlerini Müdrik ve Telkinlere Mukavim Olamayabileceği ve Kendi Hür İradesi İstikametinde Serbest Olarak Eylem ve İşlemlere Girişemeyebileceği/Mirastan Feragat Sözleşmesinin İptaline Karar Verilmesinde İsabetsizlik Görülmediği )
YCGKE. 2010/5-179ADLİ TIP KURUMU RAPORU ( Konunun Uzmanı Olan Çocuk Psikiyatrisi Uzmanı Bulunmadan Düzenlenen Raporun Hükme Esas Alınamayacağı - Mağdure Hakkında Yeniden ve Yasaya Uygun Şekilde Oluşturulmuş Bir Kuruldan Rapor Alınarak Sanığın Hukuki Durumunun Buna Göre Belirlenmesi Gerektiği )
Y5.CDE. 2007/9328ADLİ TIP KURUMU RAPORU ( Kovuşturma Aşamasında Alınan Raporun Hüküm Kurmaya Yeterli Görülmemesi - İddianamenin İadesi Nedeni Yapılamayacağı/Mahkemesince Kurumdan veya Uzmanlardan Rapor Alınabileceği )
Y19.HDE. 2011/10604ADLİ TIP KURUMU RAPORU ( Kredi Sözleşmesi ve İpotek Akit Tablosundaki İmzaların Davacının Eli Ürünü Olmadığının Anlaşıldığı - Menfi Tespit İsteminin Kabulün İsabetli Olduğu )
Y4.HDE. 2007/14223ADLİ TIP KURUMU RAPORU ( Maddi ve Manevi Tazminat - Adli Tıp Kurumundan Usulüne Uygun Biçimde Yeniden Rapor Alınarak Maluliyet Oranının Belirlenmesi Gerektiği )
Y2.CDE. 2001/26683ADLİ TIP KURUMU RAPORU ( Mağdur Hakkında Düzenlenen Raporda Çehrede Sabit Eser Bırakacak Nitelikte Olduğunun Belirtilmesi )
Y4.CDE. 2002/24935ADLİ TIP KURUMU RAPORU ( Mağdura Ait Tüm Rapor ve Grafiklerin Adli Tıp Kurumuna Gönderilerek Yaralanmanın Benzerlerine Göre Yaşamsal Tehlikeye Yol Açıp Açmadığının Belirlenmesi )
Y3.CDE. 2012/24475ADLİ TIP KURUMU RAPORU ( Mağdurdaki Kemik Kırığının Hayat Fonksiyonlarını Hangi Derecede Etkileyecek Nitelikte Olduğu Hususunda Rapor Alınacağı - Yaralama )
Y5.CDE. 2008/11388ADLİ TIP KURUMU RAPORU ( Mağdurede Bulunup Bulunmadığı Bulunması Halinde de Bunun Beden veya Ruh Bakımından Kendisini Savunmaya Engel Olup Olmadığı Hususunda Adli Tıp Kurumundan Rapor Alınmadığı Gerekçesiyle İddianamenin İade Edilemeyeceği - Irza Geçmek ve Alıkoymak )
Y5.CDE. 2006/2782ADLİ TIP KURUMU RAPORU ( Mağdurenin Beden ve Ruh Sağlığında Bozulma Olup Olmadığı İlgili İhtisas Dairesinden Görüş Alınarak Belirlenmesi Gerektiği - Irza Geçme )
Y5.CDE. 2008/16384ADLİ TIP KURUMU RAPORU ( Mağdurenin Ruh Sağlığının Bozulup Bozulmadığı Hususunda, Adli Tıp Kurumu İlgili İhtisas Kurulundan Rapor Alındıktan Sonra TCK Md. 103/6'ün Tatbiki Gerektiği )
Y5.CDE. 2009/11331ADLİ TIP KURUMU RAPORU ( Mağdurenin Sevki Sağlanarak Hymenin Yırtılmaksızın Parmak Sokulmasına Müsait Olup Olmadığı Hususunda Görüş Alınması Gerektiği - Nitelikli Cinsel Saldırı )
Y5.CDE. 2005/242ADLİ TIP KURUMU RAPORU ( Mağdurenin Suçun Ahlaki Redaetini İdrak Edip Etmeyeceği Fiile Ruhsal Yönden Mukavemete Muktedir Olup Olmadığı” Hususlarında Alınması Gereği - Zorla Kaçırıp Alıkoyma ve Irza Geçme )
Y5.CDE. 1996/401ADLİ TIP KURUMU RAPORU ( Mağdurenin Yaşının Kayden Ondört Olmasına Rağmen Rapora Göre Olay Günü Onbeş Yaşında Olduğunun Belirlenmesi )
Y2.CDE. 2002/1037ADLİ TIP KURUMU RAPORU ( Mağdurun Tırmıkla Kafasından Yaralanması - Sadece Doktor Raporu Alımasının Eksik İnceleme Sayılacağı )
Y1.CDE. 2007/3678ADLİ TIP KURUMU RAPORU ( Mağdurun Vücudundaki Yara Adedi ve Niteliğini Belirtecek Şekilde Rapor Alınması Gerektiği )
Y1.CDE. 2008/1500ADLİ TIP KURUMU RAPORU ( Mahallinde Mağdur Sanık ve Tanıklar Hazır Edilmek Suretiyle Temsili ve Tatbiki Keşif Yapılıp İfadeler Arasındaki Çelişkilerin Giderilmeye Çalışılıp Hedefin Mobil Olup Olmadığının Belirlenmesi Gerektiği )
Y4.HDE. 2006/13277ADLİ TIP KURUMU RAPORU ( Mahkemece %12.3 Oranında Maluliyeti Öngören Raporu Zamanaşımına Esas Alınıp Davanın Kabulüne Karar Verilmesi Yerinde Olduğu - Trafik Kazası Sonucu Yaralanmadan Kaynaklanan Maddi ve Manevi Tazminat )
Y10.HDE. 2004/13094ADLİ TIP KURUMU RAPORU ( Malûl Maaşlarının Tahsili Talebi - Konuya İlişkin Ana Bilim Dalı Uzmanlarından Oluşturulan Kuruldan Rapor Alınması Gereği )
Y21.HDE. 2008/3480ADLİ TIP KURUMU RAPORU ( Malulen Emekliliğine Hak Kazandığının Tespiti - Malulüyetin %90 Olarak Tespit Edildiğinden Davacının Adli Tıp Kurumu Rapor Tarihi Esas Alınarak Malulüyet Aylığına Hak Kazandığı Belli Olduğu Halde Davanın Reddinin Hatalı Olduğu )
Y21.HDE. 2007/23590ADLİ TIP KURUMU RAPORU ( Malulen Emeklilik Aylığı Bağlanması Talebi/Raporun Davacının Muayenesi Yapılmadan Dosya Üzerinden Hazırlandığı - Adli Tıp Kurumunca Davacının Muayenesinin Bizzat Yapılarak Malulüyet Oranının ve Başlangıç Tarihinin Belirleneceği )
Y21.HDE. 2007/20995ADLİ TIP KURUMU RAPORU ( Maluliyet Aylığı - S.S. Yüksek Sağlık Kurulu Raporuna İtiraz Halinde Adli Tıp Kurumundan Alınacak Raporlar İle Maluliyet Oranının Belirlenmesi Gerektiği )
YHGKE. 2010/10-390ADLİ TIP KURUMU RAPORU ( Maluliyet Oranının Tespiti - Kanunun Açık Hükmü Gereğince Mahkemece Adli Tıp Genel Kurulundan Alınan Raporla İşin Sonuçlandırılmasında Bir İsabetsizlik Bulunmadığı )
Y21.HDE. 2005/14307ADLİ TIP KURUMU RAPORU ( Malullük Aylığı Alması Gerektiğinin Tespiti - Davacının Tedavi Gördüğü Tüm Sağlık Kurumlarından Tedavi Dosyaları ve Eki Olan Belgeler Getirtilerek Çalışma Gücünü 2/3'ünü Kaybedecek Derecede Olup Olmadığının Belirlenmesi Gerektiği )
YHGKE. 2010/21-60ADLİ TIP KURUMU RAPORU ( Malullük Aylığına Hak Kazandığının Tespiti - Gerekmediği Halde Adli Tıp Kurumu'ndan Maluliyet Oranı İle İlgili Rapor Alınmış Olması Davacının Aleyhine Değerlendirilemeyeceği/Kendisi Yönünden Maluliyet Oranı Kesinleşen Davalı Kuruma da Hak Vermediği )
Y1.CDE. 2010/325ADLİ TIP KURUMU RAPORU ( Mevcut Yaralamanın Taşla Oluştuğu da İddia Edildiğinden Taşın Doğrudan Vurulması ya da Atılması Suretiyle Meydana Gelip Gelemeyeceğinin Araştırılması Gerektiği )
Y1.HDE. 2012/7740ADLİ TIP KURUMU RAPORU ( Mirasbırakanın Sağlık Kurulu Raporları,Hasta Müşahede Raporlar ve Reçeteleri ile Tüm Hasta Dosyasının Adli Tıp Kurumuna Gönderileceği - Ehliyetsizlik İddasının Araştırılacağı/Sonucuna Göre Karar Verilmesi Gereği )
Y2.HDE. 2004/2862ADLİ TIP KURUMU RAPORU ( Murisin Temyiz Kudretine Sahip Olup Olmadığını Belirlemek Amacıyla Adli Tıp Kurumu Raporu Alınması ve Buna Göre Bir Karara Ulaşılmasının Gerekmesi )
Y3.CDE. 2006/7516ADLİ TIP KURUMU RAPORU ( Müessir Fiil - Sanığın Ortopedi Uzmanı Tarafından Düzenlenen Rapora İtiraz Ettiği/Mağdura Ait Tüm Adli Raporları ve Varsa Tedavi Belgeleri Adli Tıp Kurumuna Gönderilerek Düzenlenecek Rapordan Sonra Sanığın Hukuki Durumunun Tayin Edileceği )
Y5.CDE. 2011/378ADLİ TIP KURUMU RAPORU ( Nitelikli Cinsel İstismar - Adli Tıp Kurumunun Ruh Sağlığının Bozulup Bozulmadığına İlişkin Olarak 6 Aylık Süre Dolmadan Rapor Tanzim Ettiği/Dava Dosyası ve Gerektiğinde Mağdure de Gönderilerek Rapor Alınacağı )
YCGKE. 2011/5-201ADLİ TIP KURUMU RAPORU ( Nitelikli Cinsel İstismar - Mağdur Çocuğun Ruh Sağlığının Bozulup Bozulmadığına İlişkin Olarak Adli Tıp Kurumu 6.İhtisas Kurulu'nda Görevli Uzmanlar Arasından Seçilecek ve Aralarında Çocuk Psikiyatristi de Bulunan En Az 5 Kişilik Bilirkişi Heyetinden Rapor Alınacağı )
Y5.CDE. 2007/14004ADLİ TIP KURUMU RAPORU ( Nitelikli Cinsel İstismar - Mağdurun Beden veya Ruh Sağlığının Bozulup Bozulmadığına Dair Çelişkili Raporlar/Dosyanın Mağdurla Birlikte Kurumun Genel Kuruluna Gönderilereceği )
Y5.CDE. 2011/817ADLİ TIP KURUMU RAPORU ( Nitelikli Cinsel İstismar - Usulüne Uygun Teşekkül Etmeyen İhtisas Kurulunun Mağdurun Ruh Sağlığının Bozulduğuna Dair Raporuna Dayanılarak Karar Verilemeyeceği )
Y5.CDE. 2010/10777ADLİ TIP KURUMU RAPORU ( Nitelikli Cinsel İstismara Teşebbüs - Travma Sonrası Stres Bozukluğu Tanısının Mağdurun Beden veya Ruh Sağlığında Bozulmaya Neden Olup Olmadığı Hususunda Adli Tıp Kurumundan Rapor Aldırılması Gerektiği )
Y5.CDE. 2009/8531ADLİ TIP KURUMU RAPORU ( Nitelikli Cinsel Saldırı - Mağdurdaki Bulguların Suçun Kesin Kanıtı Olup Olmadığı ve Bu Suça Teşebbüs veya Basit Cinsel Saldırı Sırasında Meydana Gelip Gelemeyeceği Hususunda Alınması Gerektiği )
Y18.HDE. 2005/10198ADLİ TIP KURUMU RAPORU ( Nüfus Kütüğünde Kardeşinin Kaydı İle de Bir Çelişki Yaratmayacağı Gözetilmeden Adı Geçenin Doğum Tarihinin Düzeltilmesi Talebinin Reddinin Hatalı Olduğu Gereği )
Y8.CDE. 2001/15169ADLİ TIP KURUMU RAPORU ( Olaydan Önceki Darpların Yada İçki İçirmelerin Çocuğun Düşmesine Neden Olup Olmayacağı Hususunda Adli Tıp Kurumundan Rapor Alınması )
Y1.CDE. 2006/7546ADLİ TIP KURUMU RAPORU ( Olayın Savunmada Anlatıldığı Haliyle Fiilen Gerçekleşip Gerçekleşemeyeceğine İlişkin Olarak Alınması Gerektiği - Kasten Ölüdürme )
Y9.CDE. 2004/10165ADLİ TIP KURUMU RAPORU ( Oluşa Uygun Tespit Değerlendirme ve Gerekçeleri İçeren Rapor Esas Alınarak Sanıkların Hukuki Durumlarının Değerlendirilmesi Gereği )
Y12.CDE. 2013/14868ADLİ TIP KURUMU RAPORU ( Pratisyen Hekimin Eksik Müdahalesi Sonucunda Ölüme Sebebiyet Verme Suçu - Tedavi İçin Cerrahi Müdahalenin Zorunlu Olduğu Halde Hastanın Kan Sululuk Derecesi Yüksek Olduğundan Cerrahi Müdahalenin Mümkün Olmadığı/Sanığın Doğru Tıbbi Girişimde Bulunduğunda Dahi Ölümün Gerçekleşip Gerçekleşmeyeceği Nörolog Muayenesi ya da Diğer Hastaneye Sevk Sırasında Yaşanan Gecikmenin Sonuca Etkili Olup Olmadığının Belirtilmediği Rapora Dayanılarak Hüküm Kurulamnayacağı )
Y17.HDE. 2008/396ADLİ TIP KURUMU RAPORU ( Raporda Aracın Onarımının Ekonomik Olmayacağı Belirtilerek Davacının Zararının Belirlendiği - Rapor Doğrultusunda Karar Verileceği )
Y8.CDE. 2001/10621ADLİ TIP KURUMU RAPORU ( Raporda Sanığın Cezai Ehliyete Haiz Olmadığının Belirtilmesi )
Y5.CDE. 2008/15137ADLİ TIP KURUMU RAPORU ( Raporlar Arasındaki Bu Farklılığın Giderilmesi ve Sanıklara İsnat Edilen Suçların Oluşumu ve Unsurlarına Önemli Etkisi Nazara Alınarak Mağdurenin Gerçek Yaşının Belirlenmesi İçin Adli Tıp Kurumu İlgili İhtisas Kurulundan Rapor Alınması Gerektiği )
YCGKE. 2008/5-161ADLİ TIP KURUMU RAPORU ( Raporu İle Ankara Kriminal Polis Laboratuarının Mağdurenin İç Çamaşırındaki Kan Örneğinin Bir Bayana Vücut Sıvısının da Erkek Bir Şahsa Ait Olduğunun Saptandığı - Zorla Irza Geçme Suçundan Mahkumiyeti Gereği )
Y3.CDE. 2004/11507ADLİ TIP KURUMU RAPORU ( Ruhsatsız Av Tüfeği Bulundurma - Adli Tıp Kurumundan Görüş Alınmadan Uzman Hekimce Verilmekle Birlikte Dayandığı Bulgularla Sonuç Arasında Orantısızlık Bulunan Kesin Rapora Dayanılarak Hüküm Kurulamayacağı )
Y9.CDE. 2007/6643ADLİ TIP KURUMU RAPORU ( Sağlık Personeli Hakkında Yüksek Sağlık Şurası'ndan Görüş Alınması Bir Zorunluluk İse de Yüksek Sağlık Şurası'nın Bu Konuda Son Merci Olmadığı/Adli Tıp Kurumu Tarafından Düzenlenen Rapora İtibar Edileceği )
Y1.CDE. 2007/9492ADLİ TIP KURUMU RAPORU ( Sanığın Adli Tıp Kurumuna Gönderilerek Gözlem İhtisas Dairesinde Müşahedeye Tabi Tutularak Akli Durumu ve Cezai Ehliyeti Konusunda Adli Tıp Kurumu Gözlem İhtisas Dairesi Kurullarından Rapor Aldırılması Gerektiği )
Y9.CDE. 2008/6230ADLİ TIP KURUMU RAPORU ( Sanığın Akıl Hastası Olup Olmadığı Adli Tıp Kurumu veya Tam Teşekküllü Resmi Sağlık Kurumlarından Aldırılacak Sağlık Kurulu Raporları İle Saptanabileceği - Mala Zarar Verme )
Y2.CDE. 2006/883ADLİ TIP KURUMU RAPORU ( Sanığın Kaç Promil Alkol Alması Durumunda Alkolün Etkisiyle Emniyetli Bir Şekilde Araç Sevk ve İdare Edemeyecek Halde Olamayacağı Konusunda Adli Tıp Kurumundan Bilimsel Görüş Alınması Gereği )
YCGKE. 2011/5-412ADLİ TIP KURUMU RAPORU ( Sanığın Öz Kızı Olan 15 Yaşından Küçük Mağdura Zincirleme Şekilde Cinsel İstismarı - Konunun Uzmanı Olan Çocuk Psikiyatrisi Uzmanı Bulunmadan Düzenlenen Raporun Hükme Esas Alınamayacağı)
Y1.CDE. 2008/8546ADLİ TIP KURUMU RAPORU ( Sanığın Silahın Yanlışlıkla Patlaması İle Babasını Öldürdüğüne İlişkin Savunması - Adli Tıp Kurumu Raporunda Silahın Yanlışlıkla Patlamadığının Belirtildiği/Kasten Öldürme Eyleminin Gerçekleştiğinin Kabul Edileceği )
Y12.CDE. 2014/13632ADLİ TIP KURUMU RAPORU ( Sanığın Yolcu İndiren Minibüsün Arkasından Yola Giren Maktule Uyarıda Bulunmadan Geçmesi Nedeni İle Çarptığı - Tali Kusurlu Olduğunun Adli Tıp Kurumu Trafik İhtisas Dairesi Raporu İle Belirlendiği/Mahkumiyetine Karar Verileceği )
Y10.CDE. 2013/12337ADLİ TIP KURUMU RAPORU ( Sanıkta Depresif Bozukluk ve Anti Sosyal Kişilik Bozukluk Bulunduğu - Suç Tarihinde İşlediği Fiilin Anlam ve Sonuçlarını Algılayıp Algılamadığı ve Davranışlarını Yönlendirme Yeteneğinin Azalıp Azalmadığı Konusunda Adli Tıp Kurumundan Rapor Alınacağı Akıl Hastalığına İlişkin Hükümlerin Uygulanıp Uygulanamayacağının Tartışılacağı )
Y2.CDE. 2001/11895ADLİ TIP KURUMU RAPORU ( Sarhoşluk-Sanığın Epilepsi Olması )
Y1.HDE. 2004/13082ADLİ TIP KURUMU RAPORU ( Satış Vaadi Sözleşmesinin Yapıldığı ve Satış İşleminin Gerçekleştiği Tarihleri Bakımından Miras Bırakanın Ehliyetli Olup Olmadığının Araştırılması Gerektiği - Tapu İptali ve Tescil )
Y10.HDE. 2003/3142ADLİ TIP KURUMU RAPORU ( Sosyal Sigorta Yüksek Sağlık Kurulu Raporuna İtiraz Halinde Adli Tıp Kurumundan Rapor Alınmasının Gerekmesi )
Y4.HDE. 2011/10520ADLİ TIP KURUMU RAPORU ( Sosyal Sigortalar Sağlık İşlemleri Tüzüğü Gereği Maluliyet Oranı Hakkında Yerel Mahkemece Heyet Raporu Alınmamış Olmasının Hatalı Olduğu - İki Hekim Tarafından Verilen Rapor Dikkate Alınarak Hüküm Kurulamayacağı )
Y1.CDE. 1999/944ADLİ TIP KURUMU RAPORU ( Suç Vasfının Tesbiti - İki Kırığın Kaç Darbe İle Meydana Geldiği Ayrı Ayrı Hayati Tehlike Oluşturup Oluşturmadığı ve Keserin Hangi Kısmı İle Meydana Geldiği )
YCGKE. 2006/4-202ADLİ TIP KURUMU RAPORU ( Suça Konu Aletle İlgili Olarak Rapor Alınarak Yargılama Konusu Aletin Fiilen Saldırı ve Savunmada Kullanılmaya Elverişli Nesne Niteliği Taşıyıp Taşımadığı Araştırılması Gereği )
Y12.CDE. 2011/3267ADLİ TIP KURUMU RAPORU ( Taksirle Öldürme/Sanığın Kusuru Olup Olmadığı Hususunda Adli Tıp Kurumu veya Teknik Üniversite Uzmanlarından Rapor Alınacağı - Dosya İle İlgisi Olmayan Adli Tıp Kurumu Raporları Dayanak Gösterilerek Beraat Kararı Verilemeyeceği )
Y9.CDE. 2006/4796ADLİ TIP KURUMU RAPORU ( Taksirle Yaralama - Yeterli Görülmediği Gerekçesi İle İddianamenin İadesi/Bozma Nedeni )
Y1.HDE. 2009/5128ADLİ TIP KURUMU RAPORU ( Tapu İptali ve Tescil - Ehliyetsizlik Kamu Düzeni İle İlgili Olduğundan Öncelikle İncelenmeli Bu Konuda Rapor Alınması Gerektiği )
Y1.HDE. 2007/9941ADLİ TIP KURUMU RAPORU ( Tapu İptali ve Tescil - Tarafların Varsa Miras Bırakana Ait Sağlık Kurulu Raporları Hasta Müşahade Kayıtları Reçeteler v.s. İstenmesi Tüm Dosyanın Adli Tıp Kurumuna Gönderilmesi Gerektiği )
Y9.CDE. 2004/9330ADLİ TIP KURUMU RAPORU ( Taşıt Trafiğine Ait Kaplama Üzerinde Yürüyen Maktule de Kusur İzafe Eden - Sanığın Tam Kusurlu Olduğunun Kabul Edilemeyeceği/Tedbirsizlik ve Dikkatsizlik Sonucu Ölüme Sebebiyet Vermek )
Y4.HDE. 2008/7330ADLİ TIP KURUMU RAPORU ( Trafik Kazasından Doğan Maddi ve Manevi Tazminat - Davacının Yaşı ve İşi Dikkate Alınarak “Sosyal Sigortalar Kurumu Sağlık İşlemleri Tüzüğüne” Göre Beden Gücü Kaybının Tespiti İçin Görüş Alınması Gerektiği )
Y17.HDE. 2006/5229ADLİ TIP KURUMU RAPORU ( Trafik Kazasından Kaynaklanan Tazminat - Olaya Uygun Olan ve Birbirini Doğrulayan Bilirkişi Raporundaki Kusur Oranlarına Göre Hüküm Kurulması Gerekirken Adli Tıp Kurumu Raporunun Hükme Esas Alınmasının Doğru Görülmediği )
Y5.CDE. 2009/7179ADLİ TIP KURUMU RAPORU ( Tüm Mağdurların Ruh ve Beden Sağlıklarının Bozulup Bozulmadığı Konularında Adli Tıp Kurumu İlgili İhtisas Dairesinden Rapor Alınınasından Sonra Oluşacak Sonuca Göre Sanığın Hukuki Durumunun Tayin ve Takdiri Gerektiği )
YCGKE. 1988/247ADLİ TIP KURUMU RAPORU ( Ulaştığı Sonuç Çelişkili Olan ve Sanığı Kusurlu Yapan Adli Tıp Kurumu Raporuna Dayanılarak Sanığın Mahkumiyetine Karar Verilmesinin Yanlış Olması )
Y10.CDE. 2006/10707ADLİ TIP KURUMU RAPORU ( Uyuşturucu Madde Ticareti Yapmak - Sanığın Evinde Ele Geçirilen Kenevir Tohumu İle Karışık Kenevir Bitkisinden Kullanmaya Elverişli Uyuşturucu Madde Elde Edilip Edilemeyeceği Konusunda Alınması Gerektiği )
Y5.CDE. 2007/1176ADLİ TIP KURUMU RAPORU ( Uzman Raporu Varken Ayrıca Adli Tıp Kurumundan Rapor Alınmadığı Gerekçesiyle İddianame İade Edilemeyeceği )
Y4.CDE. 2009/508ADLİ TIP KURUMU RAPORU ( Yaralama - Mağdurun Kulağındaki Yaranın Tırnakla mı Yoksa Kesici Bir Aletle mi Meydana Geldiği Hususunda Dava Dosyasının Adli Tıp Kurumuna Gönderilerek Bu Hususta Bir Görüş Alınması Gerektiği )
Y3.CDE. 2005/116ADLİ TIP KURUMU RAPORU ( Yaralama - Mağdurun Tedavi Gördüğü Kurumdaki Raporlara Ait Belgeler Eklenerek Adli Tıp Kurumu İlgili Biriminden Rapor Alınıp Sonucuna Göre Sanığın Hukuki Durumunun Takdir ve Tayini Gerektiği )
Y1.CDE. 2003/103ADLİ TIP KURUMU RAPORU ( Yaralama Eylemi Sonrası Dosyanın Adli Tıp Kurumuna Gönderilerek Hayati Tehlike Durumu ve İşten Kalma Süresinin Sorulup Tesbitinden Sonra İlgili Hükmün Uygulanması )
YHGKE. 2006/12-259ADLİ TIP KURUMU RAPORU ( Yargılama Sırasında Borçlunun Küçük Harf Kullanarak Yazı Yazamadığı Belirlendiği - İmzanın Borçluya Ait Olduğunu Kanıtlama Külfeti Alacaklıya Ait Olduğu )
Y21.HDE. 2008/17292ADLİ TIP KURUMU RAPORU ( Yüksek Sağlık Kurulu Kararına İtiraz Edilmesi Halinde İnceleme Adli Tıp Kurumu Giderek Adli Tıp Kurumu Genel Kurulu Aracılığıyla Yaptırılması Gerektiği )
Y21.HDE. 2008/17428ADLİ TIP KURUMU RAPORU ( Yüksek Sağlık Kurulu'nca Verilen Raporlar Sosyal Güvenlik Kurumu Bakımından Bağlayıcı İse de Diğer İlgililer Bakımından Bağlayıcı Olmadığından İtiraz Edilmesi Halinde Alınması Gerektiği )
YHGKE. 2003/4-467ADLİ TIP KURUMU RAPORU ( Zararlandırıcı Eylemin Tüm Sonuçlarının Anlaşılması )
Y5.CDE. 2004/10429ADLİ TIP KURUMU RAPORU ( Zorla Kaçırıp Alıkoyma/Mağdurun Fiili Livatadan Dolayı Önemli Bir Ruhsal Travma Geçirmesi - Mağdurun Sıhhatine Büyük Bir Nakısa İrası Niteliğinde Olup Olmadığı Konusunda Adli Tıp Kurumundan Görüş Alınması Gereği )
Y5.CDE. 2006/10670ADLİ TIP KURUMU RAPORU ( Zorla Kaçırma ve Alıkoyma - Eylem Sonucunda Mağdurenin Beden ve Ruh Sağlığında Bozulma Olup Olmadığı Hususunda Adli Tıp Kurumu İlgili İhtisas Dairesinden Görüş Alınması Gereği )
Y1.HDE. 2012/5982ADLİ TIP KURUMU RAPORU (Ehliyetsizlik Nedenine Dayalı Tapu İptali ve Tescil - Ayırt Etme Gücü Nisbi Bir Kavram Olması Kişiye Eylem ve İşleme Göre Değişmesi Bu Yönde En Yetkili Sağlık Kurulundan Özellikle Adli Tıp Kurumundan Rapor Alınmasını da Gerekli Kıldığı)
Y23.HDE. 2012/3425ADLİ TIP KURUMU RAPORU (İmza İle İlgili Olarak Daha Önceden Alınan Kriminal Raporlar Arasındaki Çelişkinin Giderilmeksizin ve Yeterli Araştırma Yapılmaksızın Hüküm Kurulmasının Hatalı Olduğu - Eksik İncelemeye Dayalı Hüküm)
Y1.CDE. 2012/6128ADLİ TIP KURUMU RAPORU (Kan Gütme Saikiyle Adam Öldürme Suçuna Teşebbüs ve Yaralama - İlgili İhtisas Kurulundan Rapor Alınması Gereği
Y10.CDE. 2013/8059ADLİ TIP KURUMU RAPORU (Kriminal Polis Laboratuvarı Müdürlüğü'nün Ekspertiz Raporunda Belirtilen Uyuşturucu Maddeleri İçeriyorsa Miktarlarının Saptanıp Saptanamadığı Tabletlerin Bir ya da Birden Fazla Kullanılması Halinde Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Etkisi Doğurup Doğurmadığı Konularında Rapor Alınacağı)
Y1.HDE. 2012/7933ADLİ TIP KURUMU RAPORU (Mahkemece Devlet Hastanesi'nden Alınan Heyet Raporunun Yeterli Olmadığı/Eksik Araştırma ve İnceleme Yapıldığının Kabulü - Muris Hakkında Adli Tıp Kurumu Raporu Alınması Gerektiği/Tüm Delillerin İnceleneceği )
YCGKE. 2011/5-177ADLİ TIP KURUMU RAPORU (Nitelikli Cinsel İstismar - Mağdure Hakkında Yeniden ve Yasaya Uygun Bir Şekilde Oluşturulmuş Bir Kuruldan Rapor Alınarak Sanığın Hukuki Durumunun Buna Göre Belirleneceği)
Y14.CDE. 2013/6230ADLİ TIP KURUMU RAPORU (Rapordaki Sonucun Dayandığı Verilerin Açıkça Yazılması Yerine Eksik ve Yetersiz Adli Tıp Raporuna Dayanılarak Ceza Belirlenmesinin Doğru Olmadığı - Çocukların Cinsel İstismarı Suçu )
Y1.CDE. 2013/701ADLİ TIP KURUMU RAPORU (Suç Tarihinde ve Halen Akli Durumu ve Cezai Ehliyeti Hakkında - Raporlar Arasında Çelişki Bulunursa Adli Tıp Genel Kurulu'nda Muayenesi Yapıldıktan Sonra Rapor Aldırılacağı/Nitelikli Kasten Öldürme Suçu)
Y14.HDE. 2011/5439ADLİ TIP KURUMU RAPORU ALINMASI GEREĞİ ( Akıl Hastalığı Veya Akıl Zayıflığının Bilirkişi Raporu ile Belirlenebileceği - Ayırtetme Gücünün Nisbi Bir Kavram Olması Nedeniyle ve Kişiye Eylem ve İşleme Göre Değiştiğinden En Yektlii Sağlık Kurulundan Rapor Alınacğaı )
Y1.HDE. 2013/18653ADLİ TIP KURUMU RAPORU ALINMASI GEREĞİ (Mirasbırakanın Geçirdiği Rahatsızlık Nedeniyle Fiil Ehliyetini Kaybetme Durumuna Geldiği Şeklindeki Yerel Mahkeme Gerekçesinin Yeterli Araştırmaya/İncelemeye Dayanmadığının Kabulü - Ehliyetsizlik İddiası)
YCGKE. 2012/14-1037ADLİ TIP KURUMU RAPORU ALINMASINA GEREK OLMADIĞI ( Mağdurenin Ruh Sağlığının Bozulmasında Sanığın Sabit Bulunan Cinsel Saldırısının Etkili Olduğunun Gözetileceği - Çevre Baskısı/Dedikoduların Etkisinin de Yine İlgili Suç Nedeniyle Olduğu )
YCGKE. 2007/5-239ADLİ TIP KURUMU RAPORU İLE DOĞUM TARİHİNİN DOĞRU OLMADIĞININ SAPTANMASI ( Kardeşlerin Doğum Tarihleri Arasında En Az 180 Gün Süre Bulunması Gerektiği - Irza Geçme ve Alıkoyma )
Y1.HDE. 2007/10189ADLİ TIP KURUMU RAPORU İLE SAPTANAN EHLİYETSİZLİK ( Davalının da Davacının Ehliyetsiz Olduğunu Bildiği ve Taşınmazı Kullandığı - Elatmanın Önlenmesi ve Ecrimisil İsteminin Kabulü Gereği )
Y21.HDE. 2010/940ADLİ TIP KURUMU RAPORUNA İTİRAZ EDİLMESİ ( Sağlık Kurulu Raporunun Sadece SGK'yı Bağladığı - Diğer İlgiler Yönünden Bir Bağlayıcılığı Bulunmadığı/Maluliyet Başlangıç Tarihi Hakkında Çelişki Halinde Adli Tıp Genel Kurulundan Rapor Alınacağı)
Y12.HDE. 2013/20100ADLİ TIP KURUMU RAPORUNDA NET GÖRÜŞ BİLDİRİLMEDİĞİ ( İmzanın Borçlu Eli Ürünü Olup Olmadığı Hususunda Net Görüş Bildirilmediği - İmzaya İtiraz Edilen Takibin İptali Davasında Alacaklının Yeni Bir Bilirkişi İncelemesi Yapılmasını Talep Ettiği/Yeniden Uzman Bilirkişi Kurulundan Rapor Alınacağı )
Y5.CDE. 2011/1472ADLİ TIP KURUMU ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ RAPORU İLE İHTİSAS KURULU RAPORU ARASINDA ÇELİŞKİ BULUNMASI ( Ruh Sağlığını Bozacak Şekilde Cinsel İstismar - Çelişkinin Giderilmesi İçin Dosyanın Genel Kurula Gönderilmesi Gereği )
Y3.HDE. 2012/17532ADLİ TIP KURUMU TARAFINDAN İSTENEN ÜRODİNAMİ TETKİKLERİ ( Davacının Şikayetlerinin Dikkate Alınmaksızğın Sağlam Kabul Edilerek Maddi Tazminat İsteminin İspatlanamadığından Reddine Karar Verilemeyeceği - Maddi Zararın Tespiti Gerektiği )
Y11.HDE. 2005/2660ADLİ TIP KURUMU TRAFİK İHTİSAS DAİRESİ ( Tanık Beyanları Olay Tarihindeki Kaza Yeri Sinyalizasyon Durumu Kavşağın Özelliklerinin Birlikte Değerlendirilmesi - Kazanın Meydana Gelmesinde Tarafların Kusur Oranının Belirlenmesi Gereği )
Y2.CDE. 2002/9620ADLİ TIP KURUMU TRAFİK İHTİSAS DAİRESİ ( Tedbirsizlik Ve Dikkasizlik Sonucu Yaralamaya Sebebiyet Veren Sanığın Münibüste Bulunan Yolcularca Doğrulanan Savunması )
Y4.HDE. 2002/9447ADLİ TIP KURUMU TRAFİK İHTİSAS DAİRESİ ( Trafik Bilirkişi Raporuna İtiraz-Kusur Oranlarının Tespiti )
Y2.CDE. 2002/17759ADLİ TIP KURUMU TRAFİK İHTİSAS DAİRESİ ( Yol Yapımından Sorumlu Kuruluşa Verdiği 2/8 Oranındaki Kusur - Sanıklara Dağılımı/Tedbirsizlik ve Dikkatsizlik Sonucu Ölüme Neden Olmak )
Y2.CDE. 2002/8399ADLİ TIP KURUMU TRAFİK İHTİSAS DAİRESİ RAPORU ( Uzman Kuruluşlardan Oluşacak Bilirkişi Heyeti Raporu - Sanığın Hukuki Durumunun Takdir Ve Tayini )
Y4.HDE. 2009/13129ADLİ TIP KURUMU ÜÇÜNCÜ İHTİSAS KURULU ( 2659 S.K. Gereğince Alınacak Raporla İş Göremezlik Oranının Tespit Edileceği - Haksız Fiil Nedeniyle Maddi ve Manevi Tazminat Davası )
Y4.HDE. 2000/12549ADLİ TIP KURUMU ÜÇÜNCÜ İHTİSAS KURULU ( Meslekte Kazanma Gücünün Tespiti İçin Bu Kuruldan Rapor Alınmasının Gerekmesi )
Y4.HDE. 2012/227ADLİ TIP KURUMU ÜÇÜNCÜ İHTİSAS KURULU'NDAN RAPOR ALINACAĞI ( Kurulun Meslekte Kazanma Gücü Kaybı Hususunda Bilimsel ve Teknik Görüşlerini Mahkemeye Bildirmekle Görevli Kılındığı - Maluliyet Oranını Gösterir Rapor Alınacağı/Trafik Kazası Sebebiyle Yaralanmadan Kaynaklanan Tazminat )
YHGKE. 2003/21-23ADLİ TIP KURUMU VE TIP FAKÜLTELERİNDEN RAPOR ALINMASI ( Kaza İle Ölüm Arasındaki İlliyet Bağının Tespiti İçin Gerekirse İlgili Kurumlardan Rapor Alınmasının Gerekmesi )
Y4.HDE. 2011/13633ADLİ TIP KURUMUİHTİSAS KURULU RAPORU ( İle Davacının İş Göremezlik Oranı Belirlenerek İş Göremezlik Zararı ve Manevi Tazminat Miktarlarının Buna Göre Saptanması Gerektiği - Tazminat Davası )
Y5.CDE. 2000/3697ADLİ TIP KURUMUNA MÜRACAAT GEREKLİLİĞİ ( Muayene Sonucu Saptanacak Bulgular da Nazara Alınarak Livata Eyleminin Teşebbüs ve Tasaddi Aşamasında Kalıp Kalmadığı Hususlarında Mütalaa Alınıp Hukuki Durumunun Tayini Edileği - Raporlar Arasında Çelişki )
Y1.CDE. 2013/709ADLİ TIP KURUMU'NA SANIĞIN SEVKİ (5237 S.K. Md.32 Uyarınca Rapor Alınmak Üzere Gözlem İhtisas Dairesinde Müşahadeye Tabi Tutulup Rapor Alınacağı - Sonrasında Adli Tıp 4. İhtisas Kurulu'na Gönderilerek Rapor Alınacağı)
Y1.CDE. 1997/1064ADLİ TIP KURUMUNCA DÜZENLENEN SANIĞIN YAŞININ DÜZELTİLMESİNE İLİŞKİN RAPOR ( Sanığın Bizzat Görülmesinin Şart Olmaması )
Y12.HDE. 2008/4556ADLİ TIP KURUMUNCA HEYETÇE DÜZENLENEN BİLİRKİŞİ RAPORU ( İlk Bilirkişi Raporuyla Çelişmesi Halinde Ona Üstünlük Sağlamayacağı - Çelişkinin Giderilmesi İçin Yeniden Bilirkişi Kurulu Oluşturulacağı )
Y12.HDE. 2006/576ADLİ TIP KURUMU'NCA İMZANIN BORÇLUYA AİT OLUP OLMADIĞININ TESBİT EDİLEMEMESİ ( Bilirkişi Raporundaki Belirsizliğin Borçlu Yararına Değerlendirilmesi Gereği - Çekteki İmzanın İspat Külfetinin Alacaklıda Olması )
Y19.HDE. 2010/9091ADLİ TIP KURUMUNDAN ALINAN İMZA ( Basit Tersimli İmzalar Olması ve Önemli Tanı ve Yazı Unsuru İçermemesi Nedeniyle Aidiyetin Davalıya Ait Olup Olmadığının Tespit Edilemediği - İmzanın Davalıya Ait Olmadığının İspat Edilemediği Gerekçesi İle İtirazın İptali Gereği )
Y12.HDE. 2013/16197ADLİ TIP KURUMUNDAN ALINAN İMZAYA İLİŞKİN RAPOR ( Kambiyo Senetlerine Mahsus Haciz Yolu İle Yapılan Takipte İmzaya İtirazın Kabulüne Karar Verileceği - İmzanın Borçlu Şirketin Temsilcisi Eli Ürünü Olmadığı Bildirildiği )
Y12.HDE. 2006/20225ADLİ TIP KURUMUNDAN ALINAN RAPOR ( Heyetçe Düzenlenmiş Olması Ona Üstünlük Sağlamadığı - İmza İncelemesi )
Y12.HDE. 2003/14331ADLİ TIP KURUMUNDAN ALINAN RAPOR ( Senetteki İmzanın Borçlu Eli Mahsulü Olmadığı - Raporlar Arasında Çelişki Bulunduğundan Merciice Yeniden Uzman 3 Kişilik Bilirkişi Kurulu Seçilerek Rapor Alınması Gereği )
Y21.HDE. 2004/12943ADLİ TIP KURUMUNDAN ALINAN RAPORLA HÜKÜM KURULAMAMASI ( Maluliyet Oranındaki Artışın Tesbiti Talebiyle Açılan Davada Mahkemece Uygulanacak Prosedür )
Y12.CDE. 2011/5656ADLİ TIP KURUMUNDAN GÖRÜŞ ALINMAMASI ( Trafik Güvenliğini Tehlikeye Sokmak/100 Promilden Fazla Saptanan Alkol Düzeyinin Güvenli Sürüş Yeteneğini Kaybettireceğinin Bilimsel Olarak Kabul Edileceği - 164 Promil Alkollü Olan Sanığın Görüş Alınmadan da Mahkumiyetine Karar Verilebileceği )
Y5.CDE. 2005/15766ADLİ TIP KURUMUNDAN GÖRÜŞ ALINMASI GEREĞİ ( Suçun Sonucunda Mağdurenin Beden ve Ruh Sağlığında Bozulma Olup Olmadığı-9 Yaşındaki Mağdureye Nitelikli Cinsel İstismarda Bulunmak )
Y11.CDE. 2011/5441ADLİ TIP KURUMUNDAN İNCELEME YAPTIRILMASI ( Sanık ile Şikayetçi Arasında Yapıldığı İddia Edilen Protokolün Bulunup Bulunmadığı ve Varsa Protokol ile Senet Üzerinde Adli Tıp Kurumundan İnceleme Yaptırılacağı - Sahte Senet Tanzimi )
Y2.CDE. 1999/11181ADLİ TIP KURUMUNDAN MÜTALAA ALINMASI ( Doktor Aleyhine Yanlış Tedavi Sonucunda Ölüme Yol Açmak İddiasına Karşı Doktorun Kusuru Olup Olmadığını Araştıran Raporlarda Çelişki Bulunduğu - Adli Tıp Kurumundan Rapor Alınacağı )
YCGKE. 1992/5-19ADLİ TIP KURUMUNDAN MÜTALAA ALINMASI ( Zorla Irzına Geçilen Mağdurenin Akıl Hastalığı Bulunup Bulunmadığı Hususunda )
Y5.CDE. 2007/6677ADLİ TIP KURUMUNDAN MÜTALAA ALINMASI GEREKTİĞİ ( Basit Cinsel Saldırı - Mağdurenin Beden veya Ruh Sağlığında Bozulma Olup Olmadığı )
Y2.HDE. 2003/1622ADLİ TIP KURUMUNDAN MÜTALAA ALINMASI ZORUNLULUĞU ( Raporlar Arasındaki Çelişkinin Giderilmesi - Koruma Maksatlı Vesayet Altına Alma Talebi )
Y14.CDE. 2011/6672ADLİ TIP KURUMUNDAN RAPOR ALINACAĞI ( Çocuğun Nitelikli Cinsel İstismarı Suçu/Kayden 1992 Doğumlu Olan Mağdurenin Gerçek Yaşının Saptanacağı - Mağdurenin Suç Tarihi ve Röntgen Çekilme Tarihi İtibarıyla Yaşı Konusunda Rapor Alınacağı )
Y10.HDE. 2010/1485ADLİ TIP KURUMUNDAN RAPOR ALINACAĞI ( Geçici İşgöremezlik Ödenekleri Hakkında Kuruma Borçlu Olmadığının Tespiti Talebi - Davacıya Ait Sağlık Kurulu Raporuna Karşı Diğer Devlet Hastanesince Teşhis ve Rapor Süresinin Uygun Olmadığı Sonucuna Varıldığı - Raporlar Arasındaki Çelişkinin Giderileceği )
Y2.HDE. 2010/8333ADLİ TIP KURUMUNDAN RAPOR ALINARAK ÇELİŞKİNİN GİDERİLMESİ ( Hakkında Kısıtlama Kararı İstenen Kişi İçin İki Farklı Hastaneden Birbiri İle Çelişecek Şekilde Rapor Verildiği - Çelişkinin Giderilmesi Gereği )
Y5.CDE. 2007/11586ADLİ TIP KURUMUNDAN RAPOR ALINARAK HÜKÜM TESİSİ GEREĞİ ( Cinsel Saldırı - Mağdureye Eğitim ve Araştırma Hastanesince Verilen Anksiyöz Duygulanım Raporu )
YCGKE. 2012/5-828ADLİ TIP KURUMUNDAN RAPOR ALINMAMASI ( Cinsel İstismar - Çocuğun Ruh ve Beden Sağlığının Bozulup Bozulmadığının Tespitinde Adli Tıp Kurumu Yerine Tıp Fakültesi Adli Tıp Anabilim Dalı Başkanlığından Rapor Alınabileceği )
Y5.CDE. 2008/3616ADLİ TIP KURUMUNDAN RAPOR ALINMAMASI ( Gerekçesiyle İddianamenin İade Edilemeyeceği - Cinsel Amaçla Kişiyi Hürriyetinden Yoksun Bırakmak ve Nitelikli Cinsel Saldırı )
Y2.CDE. 1996/268ADLİ TIP KURUMUNDAN RAPOR ALINMASI ( Ameliyatta Kusurlu Hareketleriyle Ölüme Sebep Olan Doktor ve Teknisyenlerin Kusur Oranları Hakkında )
Y1.HDE. 2007/10359ADLİ TIP KURUMUNDAN RAPOR ALINMASI ( Ayırt Etme Gücünün Nisbi Bir Kavram Olması Kişiye Eylem ve İşleme Göre Değişmesi Bu Yönde En Yetkili Sağlık Kurulundan Özellikle Adli Tıp Kurumundan Rapor Alınmasını da Gerekli Kıldığı )
Y2.CDE. 1999/1931ADLİ TIP KURUMUNDAN RAPOR ALINMASI ( Devlet Hastanesince Düzenlenen Raporda Ciltte Skar Kaldığının Belirtilmiş Olması )
Y3.HDE. 2012/17331ADLİ TIP KURUMUNDAN RAPOR ALINMASI ( Fiil Ehliyeti Yokluğu, Akıl Hastalığı ya da Akıl Zayıflığı Hususların Önemli Olması ve Özel ve Teknik Bilgiyi Gerektirmesi Nedeniyle En Yetkili Kuruluş Olan Adli Tıp Kurumu Raporu Alınması Gereği )
Y1.CDE. 2007/4101ADLİ TIP KURUMUNDAN RAPOR ALINMASI ( Fizik İhtisas Dairesi Balistik Şubesi - Atış Mesafesi ve Vurma Halkası Oluşup Oluşmayacağı Hususunun Belirtilmesi )
Y5.CDE. 1989/195ADLİ TIP KURUMUNDAN RAPOR ALINMASI ( Kronik Livata Bulgularının Belirlenip Eylemin Nitelendirilmesi İçin )
YCGKE. 1993/5-160ADLİ TIP KURUMUNDAN RAPOR ALINMASI ( Mağdurenin Yaşı Konusundaki Çelişkinin Giderilmesi-Alıkoyma ve Irza Geçme )
Y1.CDE. 2007/4784ADLİ TIP KURUMUNDAN RAPOR ALINMASI ( Maktulden ve Olay Yerinden Alınan Örnekler İle Sanıklardan Alınan Örneklerin Karşılaştırılması Gerektiği - Tespit Sonucuna Göre Sanıkların Hukuki Durumlarının Değerlendirilmesi Gerektiği )
YCGKE. 1967/42ADLİ TIP KURUMUNDAN RAPOR ALINMASI ( Ruhsatnameli Ebe Tarafından Yapılan Kürtaj Sonucu Gebe Kadının Ölmesi )
Y10.HDE. 2003/10871ADLİ TIP KURUMUNDAN RAPOR ALINMASI ( Sürekli İşgörmezlik Hesap Raporuna İtiraz-SSK Zararının Rücuan Tazmini Davası )
Y8.HDE. 2011/7734ADLİ TIP KURUMUNDAN RAPOR ALINMASI ( Tapu İptali ve Tescil Davası/Ayırt Etme Gücünün Tespiti İçin Devredenin Tedavi Evrakları ve Tedavi Gördüğü Yerlerin Sorulacağı - Resmi Yazılar İstenerek Dosyanın Bütün Halinde Adli Tıp Kurumuna Gönderileceği )
Y21.HDE. 2009/6409ADLİ TIP KURUMUNDAN RAPOR ALINMASI (Ölümün Meslek Hastalığından Kaynaklanıp Kaynaklanmadığı Konusunda Kurum Yüksek Sağlık Kurulundan Rapor Alınmasının Zorunlu Olduğu - Kurum Yüksek Sağlık Kurulu Raporuna Karşı Somut Verilerle İtiraz Edilmesi Halinde Adli Tıp Kurumundan Rapor Alınması Gereği)
YHGKE. 2002/10-583ADLİ TIP KURUMUNDAN RAPOR ALINMASI GEREĞİ ( Davacının İş Yerinde Yaralanması ile Sol Bacağında Oluşan Tümör Arasında Uygun İlliyet Bağının Olup Olmadığının Tespiti İçin )
Y1.HDE. 2004/11923ADLİ TIP KURUMUNDAN RAPOR ALINMASI GEREĞİ ( Ehliyetsizlik İddiasıyla Açılan Tapu İptali ve Tescil Davasında Temyiz Kudretinin Tesbiti )
Y2.CDE. 2005/2131ADLİ TIP KURUMUNDAN RAPOR ALINMASI GEREĞİ ( Müştekinin Kaç Gün İş ve Güçten Kalacağına Dair - Rapordaki Bulgular İtibariyle Adli Tıp Kurumunun Emsal Raporlarına Göre İş ve Güçten Kalma Süresinin Kuşku Yaratması/Müessir Fiil )
Y3.CDE. 2007/8328ADLİ TIP KURUMUNDAN RAPOR ALINMASI GEREĞİ ( Pratisyen Hekim Tarafından Düzenlenen Adli Tıp Raporunun İçeriğine ve Yaralanmanın Niteliğine Göre )
Y5.CDE. 2002/6810ADLİ TIP KURUMUNDAN RAPOR ALINMASI GEREĞİ ( Reşit Olmayan Mağdureyi Rızasıyla Kaçırıp Cinsi Münasebette Bulunmak - Suçun Oluşup Oluşmadığı Konusunda Doğan Kuşku )
Y4.CDE. 2006/8701ADLİ TIP KURUMUNDAN RAPOR ALINMASI GEREĞİ ( Sanığın Akıl Hastalığının Tüm Köy Halkı Tarafından Bilindiği İddiası - Rapor Sonucuna Göre Hüküm Kurulması Gerektiği )
Y2.HDE. 2005/17880ADLİ TIP KURUMU'NDAN RAPOR ALINMASI GEREĞİ ( Vasiyetnamenin Tanzim Tarihinde 81 Yaşında Olan Murisin Fiil Ehliyetinin Bulunup Bulunmadığı Konusunda - Vasiyetnamenin İptali Davası )
Y4.CDE. 1991/3533ADLİ TIP KURUMUNDAN RAPOR ALINMASI MECBURİYETİ ( Müessir Fiilin Mağduru Kaç Gün İş ve Gücünden Mahrum Edeceği Konusunda )
Y1.CDE. 2007/1213ADLİ TIP KURUMUNDAN RAPOR ALINMASI ZORUNLULUĞU ( Bıçakla Yaralama/Kasten Öldürmeye Tam Derecede Teşebbüsten Hüküm Verilmesi - Her Bir Yaranın Yaşamsal Tehlike Oluşturup Oluşturmadıkları )
Y4.CDE. 1996/772ADLİ TIP KURUMUNDAN YENİDEN GÖRÜŞ ALINMASI ( Mağdurun Bitkisel Hayata Girmesinin Sadece Sanığın Fiilinden Kaynaklanmış Olup Olmadığı-Yaralama )
Y12.HDE. 2010/30334ADLİ TIP KURUMUNUN GRAFOLOJİ BÖLÜMÜNÜN İMZA İNCELEMESİ ( Son Mercii Olarak Kabulü Mümkün Bulunmayıp Raporun Anılan Kurumundan Alınmış ve Heyetçe Düzenlenmiş Olması da Yerleşik Yargıtay İçtihatlarına Göre Ona Üstünlük Sağlamayacağından Bu Rapora Üstünlük Tanınarak Sonuca Gidilemeyeceği - Çeke Dayalı Olarak Başlatılan Takip )
Y19.HDE. 2013/8021ADLİ TIP KURUMUNUN İMZA İNCELEMESİ ( Raporda Samimi İmza Örneklerinin İstenmesine Rağmen Gönderilmediğinin Belirtildiği - Eksiklikler Giderilerek Alınan Bilirkişi Raporuna Göre Karar Verileceği/Menfi Tespit Davası )
Y17.HDE. 2005/10534ADLİ TIP KURUMUNUN KUSUR RAPORU ( Trafik Kazasından Doğan Tazminat - İlgili Dosya Mahkemesinden Getirtilerek İncelenmeli Taraflarının Aynı Olmaması Halinde Alınan Raporların Tarafları Bağlamayacağı )
Y4.HDE. 1977/5372ADLİ TIP MECLİSİ ( Görevleri - Yargı hakkını kullanma )
YHGKE. 1981/9-929ADLİ TIP MECLİSİ ( İş Kazası Durumunda Kaçınılmazlık Durumunun Bulunup Bulunmadığının Saptanması )
YHGKE. 1977/1-880ADLİ TIP MECLİSİ ( Tasarruf Ehliyetinin Tesbiti )
YHGKE. 1979/2-307ADLİ TIP MECLİSİ MÜTALAASI ( Vasiyetnamenin Düzenlendiği Tarihte Vasiyetçinin Ölüme Bağlı Tasarrufu Yapmaya Ehil Olup Olmadığı Hususunda Adli Tıp Meclisinin Mütalaasının Alınması )
Y21.HDE. 2004/5338ADLİ TIP MECLİSİ RAPORU ZORUNLULUĞU ( Maluliyetin Tespiti ve Gelir Bağlanması - S.S.Yüksek Sağlık Kurumu Raporuna İtiraz )
YCGKE. 1984/1-461ADLİ TIP MECLİSİNE BAŞVURULMASI ( Yüksek Tansiyonlu Kişiye Atılan Tokatla Beyin Kanaması Arasında İlliyet Bağı Bulunup Bulunmadığını Tespit İçin-İhtisas Kurulu Raporundan Sonra )
Y5.CDE. 2008/5532ADLİ TIP MUAYENESİ ( Çocuğun Nitelikli Cinsel İstismarı - Muayene Sırasında Çocuk Psikiyatri Uzmanının da Bulunması Gerektiği )
YCGKE. 1981/6-226ADLİ TIP MÜESSESESİNİN İHTİSAS ŞUBELERİNCE VERİLEN RAPORLAR ARASINDAKİ ÇELİŞKİNİN GİDERİLMESİ ( Sahte Bono Tanzimi Suçunda )
Y21.HDE. 2010/6124ADLİ TIP RAPORLARINA İTİRAZ ( Yüksek Sağlık Kurulu Raporuyla Adli Tıp İhtisas Kurulu Raporu Arasındaki Açık Çelişkinin Giderilmesi İçin Adli Tıp Kurumu Genel Kurulundan Görüş Alınması Gerektiği - Malulen Emekliliğin Tespiti )
Y1.CDE. 2007/6724ADLİ TIP RAPORU ( Akıl Hastalığı - Gözlem İhtisas Dairesi ve 4. İhtisas Kurulundan Alınan Raporlar Arasında Çelişki Mevcut İse Genel Kuruldan Rapor Alınması Gerektiği )
Y1.HDE. 2003/3863ADLİ TIP RAPORU ( Ayırt Etme Gücünün Nisbi Bir Kavram Olması Nedeniyle Bu Yönde En Yetkili Sağlık Kurullarından Özellikle Adli Tıp Kurumundan Rapor Alınmasının Gerekmesi )
Y21.HDE. 2001/5287ADLİ TIP RAPORU ( Biyolojik ve Tıbbi Gerekçelerden Uzak Sağlık Rapor Neticesinde Verilen ve Kesinleşen Yaş Tashihi Kararının 506 Sayılı Yasa Karşısında Kabul Edilemez Olması-Bu Hususta Adli Tıptan Rapor Alınmasının Gerekmesi )
YHGKE. 1990/12-385ADLİ TIP RAPORU ( Bononun Tarihlerinde Tahrifat Yapıldığının Anlaşılması )
Y5.CDE. 2008/15382ADLİ TIP RAPORU ( Çocukların Basit Cinsel İstismarı - Mağdureler Hakkında Düzenlenen Ruh Sağlıklarının Bozulup Bozulmadığı Konusunda İki Rapor Arasındaki Çelişkinin Giderilmesi Gerektiği )
Y21.HDE. 2004/12696ADLİ TIP RAPORU ( Davacının İtiraz Etmesi Halinde Konunun Adli Tıp Kurumu Veya Tıp Fakülteleri Konseylerinden Alınacak Raporlara Göre Değerlendirme Yapılarak Maluliyet Aylığından Yararlanılabilmesi İçin 1479 Sayılı Yasanın 29. Maddesindeki Koşulların Varlığının İrdeleneceği )
Y17.HDE. 2013/1687ADLİ TIP RAPORU ( Davacıya Ait Tıp Fakütesi Hastanesinde Bulunan Tedavi Evrakları Adli Raporu ve Tüm Tedavi Evrakları Getirilerek Davacının Tedavisini Gereği Gibi Yaptırma