0-9 A B C Ç D E F G H I İ J K L M N O Ö P R S Ş T U Ü V Y Z

Mahkeme / DaireEsas No.Kavram

0

Y11.HDE. 1997/107300.50 PROMİLİN ÜSTÜNDE ALKOLLÜ ARAÇ KULLANMAK ( Kaskonun Hasar Bedelini Ödememesinin Kazanın Sırf Alkolün Etkisi Altında Oluşması Durumunda Mümkün Olması )
Y21.HDE. 2011/1382901.01.2000 TARİHİNDEN ÖNCEKİ TESPİT EDİLEN PRİME ESAS KAZANÇ ( TÜİK Tarafından Her Yılın Aralık Ayına Göre Açıklanan Gayrisafi Yurtiçi Hasıla Sabit Fiyatlarla Gelişme Hızı İle Her Yıl Bir Önceki Yılın Tüketici Fiyat Endeksi Uygulanamayacağı )
Y1.HDE. 2012/1221101.04.1974 TARİH VE 1/2 SAYILI İNAÇLARI BİRLEŞTİRME KARARI ( Eldeki Davada Uygulama Alanı Bulunmadığı - Muris Muvazası Nedeniyle Tapu İptali ve Tescil/Davacının Tenkis İsteği de Bulunmadığından Davanın Reddine Karar Verilmesi Gerektiği )
YCGKE. 2013/9-101.05.2005 TARİHİNİN DİKKATE ALINMASI ( 466 S. Kanun Dışı Yakalanan veya Tutuklanan Kimselere Tazminat Verilmesi Hakkında Kanun Hükümlerinin Uygulanmasına Devam Edileceği - Davanın Süresinde Açıldığının Kabulü/3 Aylık Süre/Haksız Tutuklama )
Y6.CDE. 2008/461401.06.2005 TARİHİNDEN ÖNCE İŞLENEN SUÇLAR ( Mükerrirlere Özgü İnfaz Rejimi Hükümlerinin ve Cezanın İnfazından Sonra da Denetimli Serbestlik Tedbirinin Uygulanamayacağı )
Y10.HDE. 2012/1936301.10.2008 TARİHİNDEN SONRAKİ ÇALIŞMALAR ( 5510 S.K. Gözetilmesi Gereği - Hizmet Tespiti/Re'sen Araştırma İlkesi )
YCGKE. 2012/2-115202.08.2008 TARİHİNDEN ÖNCE VERİLEN HÜKMÜN AÇIKLANMASININ GERİ BIRAKILMASI KARARI ( Şartları Bulunmadığı Halde Yerel Mahkemece Şikayete Bağlı Olmayan Suç Hakkında Verilen Kararın Hatalı Olduğu - Yasal Değişikliğin Dikkate Alınacağı )
Y18.HDE. 2016/483504.11.1983 TARİHİNDEN SONRA EL KOYULAN TAŞINMAZLAR BAKIMINDAN HARÇ ( Kamulaştırmasız El Koyma Sebebiyle Açılan Davalarda Mahkeme ve İcra Harçları İle Her Türlü Vekalet Ücretinin Nispi Olarak Uygulanması Gerektiği )
Y5.HDE. 2016/767904.11.1983 TARİHİNDEN SONRAKİ DÖNEME DAİR EL ATMA ( Kamulaştırmasız El Atma Bedeli ve Ecrimisilin Toplamı Üzerinden Nispi Harca Hükmedileceği )
Y11.HDE. 2009/1183005. SINIFTA MARKA OLARAK TESCİL İÇİN YAPILAN BAŞVURU ( İşaretlerin Aynı veya Ayırt Edilemeyecek Kadar Benzer Olmadığı - Ürünlerin Nihai Tüketicilerinin Doktor ve Eczacı Gibi Kişilerden Oluşması ve Satışa Sunuş Şekline Göre Karıştırma Tehlikesi Bulunmadığından YİDK Kararının İptali Gerektiği )

1

Y11.HDE. 2002/26641 AY YERİNE 30 GÜN ÖDEME SÜRESİ VERİLMİŞ OLMASI ( Kooperatif Üyesinin İhracına İlişkin Kararın İptali )
Y12.HDE. 2004/108621 AYLIK SÜRE ( İhtara İtiraz Edilmemesi Halinde Alacaklıya Takip Hakkı Tanıyan Koşulun Oluşmadığı Tespit Edilmesine Göre Takip Şartı Yerine Getirilmeden Borçlu Hakkında Genel Haciz Yoluyla İlamsız Takip Yapılması Yasaya Aykırı Olduğu )
Y4.CDE. 2004/86841 HAZİRAN 2005 TARİHİNDEN ÖNCE İŞLENEN SUÇLAR ( Bu Tarihten Önce Verilip Kesinleşen Hükümler Bakımından 5252 Sayılı Yürürlük Yasasının 9.Maddesi İle 5275 Sayılı Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı Hakkında Yasa Hükümleri Uyarınca Mahallinde İşlem Yapılabileceği )
YCGKE. 2011/8-2921 HAZİRAN 2005 TARİHİNDEN SONRA KESİNLEŞEN HÜKÜMLER (1 Haziran 2005 Tarihinden Sonra Gerçekleştirilen Yasa Değişiklikleri Sebebiyle Uyarlama Yargılamasının Tabi Olacağı İlkelerin 5275 S.K'nın 98 İla 101. Maddelerine Göre Belirleneceği)
YHGKE. 1978/10-2381 OCAK 31 ARALIK İTİBARİYLE 5 TAKVİM YILI ESASININ GÖZÖNÜNDE BULUNDURULMASI ( Yaşlılık Aylığının Hesaplanması )
Y12.HDE. 2004/45901 YILLIK SÜRE ( İİK.nun 128/A Maddesindeki 1 Yıllık Süre 4949 Sayılı Yasanın 5/B-19. Maddesi Gereğince Bu Kanunun Yürürlüğe Girmesinden Sonra Yapılacak Kıymet Takdirlerinde Uygulanacağı )
Y12.HDE. 2004/60401 YILLIK SÜRE ( Kesinleşen Kıymet Takdirinin Yapıldığı Tarihten İtibaren Bir Yıl Geçmedikçe Yeniden Kıymet Takdiri İstenemeyeceği - 4949 Sayılı Kanunun Geçici 5. Maddesinin B-19. Bendine Göre 30.07.2003 Tarihinden Sonra Yapılan Kıymet Takdirlerinde Uygulanacağı )
Y19.HDE. 2007/12831 YILLIK SÜRE ( Para Dağıtımı İçin Düzenlenen Sıra Cetvelinin İptali Talebi - 3. Şahıstaki Alacağın da Hacizden İtibaren 1 Yıl Süre İçinde İcra Dosyasına Celbinin İstenmesi Gereği )
Y18.HDE. 2002/45141 YILLIK SÜRENİN HESAPLANMASI USULÜ ( Kamulaştırma Tebligatının 1 Yıl Sonra Yapılması Nedeniyle Taşınmazın Tebligat Tarihine Göre Değerlendirilmesinde )
Y12.HDE. 2010/259161. ARTIRMAYA KATILAN OLMAMASI ( İhale 2. Artırma Gününde Gerçekleştiği - İhale Bir Bütün Olup Satış 2. Artırmada Gerçekleşmiş Olsa Bile Artırmanın Sağlıklı Yapılmamış Olması İhalenin Feshini Gerektirdiği )
YHGKE. 2004/15-4951. ASLİYE TİCARET MAHKEMESİNİN GÖREVLİ OLDUĞU DAVALAR ( Bankaların Taraf Olduğu Bankalar Kanunundan Doğan Davalar - Bankanın Açtığı Tasarrufun İptali Davasının Bu Kapsama Girmemesi )
Y10.HDE. 2003/109881. BASAMAKTAN YAPILAN HESAPLAMA ( Ödenmesi Gereken Borçlanma Priminin Ancak Bir Kesimi 2 Yıllık Yasal Süre İçinde Ödenmiş Olması Nedeniyle Süresinde Ödenen Borçlanma Tutarı Karşılığı Gün Sayısı Oranlama Yapılmak Suretiyle Hesap Edileceği )
Y12.CDE. 2015/30971. DERECE ARKEOLOJİK SİT ALANI İÇERİSİNDE İNŞAİ VE FİZİKİ MÜDAHALE GERÇEKLEŞTİRİLMESİ ( Tapu Kaydında Davaya Konu Taşınmazın Sit Alanı İlan Edilen Bölge İçerisinde Yer Aldığına Dair Şerhin Mevcut Olduğu - İzinsiz Uygulamaların Yapıldığı Yerin Sit Alanı İlan Edilen Bölge İçerisinde Yer Aldığının Sanık Tarafından Bilindiğinin Kabul Edileceği/2863 S.K.'ya Muhalefet Suçundan Sanığın Mahkumiyetine Karar Verileceği )
Y12.CDE. 2015/30241. DERECE ARKEOLOJİK SİT ALANI İÇERİSİNDE İZİNSİZ İNŞAİ VE FİZİKİ MÜDAHALE GERÇEKLEŞTİRİLMESİ ( İzinsiz Uygulamanın Yapıldığı Yerin Sit Alanı Kabul Edildiğine Dair Kararın Mahallinde Mutat Vasıtalarla İlgili Belediyesince Duyurusunun Yapıldığı - 2863 S.K.'ya Muhalefet Suçundan Sanığın Mahkumiyetine Karar Verileceği )
Y12.CDE. 2015/139231. DERECE DOĞAL SİT ALANI İLAN EDİLEN BÖLGE İÇERİSİNDE İZİNSİZ BETONARME YAPI YAPILMASI ( 2863 Sayılı Kanuna Muhalefet - Bilirkişisi Raporunda Yapıda Kullanılan Malzemelerdeki Eskilik Renklerdeki Solmalar ve Yıpranma Durumları Gözetildiğinde Yapının 2001 Yılında Yapılmış Olduğunun Kabul Edildiği/Olağan Zamanaşımı Süresi Dolduğundan Kamu Davasının Düşmesine Karar Verileceği )
Y12.CDE. 2013/268551. DERECE DOĞAL SİT OLARAK TESCİLLİ YERİN BELEDİYEDEN KİRALANMASI ( İzinsiz Olarak İnşaat Yapmak Suretiyle Atılı Suçun İşlendiği İddiasıyla Dava Açılmışsa da Bozma Sonrası İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü'nce İnşaatın Bulunduğu Yerin Doğal Sit Alanı İçinde Kalmadığı Tespit Edildiği )
Y12.HDE. 2012/52531. HACİZ İHBARNAMESİ TEBLİĞ TARİHİNİN ÖĞRENME TARİHİ OLARAK DÜZELTİLMESİ İSTEMİ ( Şikayetçinin Usulsüz Tebliğ İşlemini Öğrendiği Tarihten İtibaren Öngörülen Yasal Yedi Günlük Süre Geçtikten Sonra İcra Mahkemesine Başvurduğu - İstemin Süre Aşımı Sebebiyle Reddi Gerektiği )
Y4.HDE. 2011/78831. HACİZ İHBARNAMESİNE CEVAP ( Davacının Vade Tarihi Belirtmek Suretiyle Dava Dışı Borçlunun Alacağı Bulunduğunu Belirttiğinden Vade Tarihinden Sonra Yapılan Haczin Hukuka Uygun Olduğunun Kabulü - Davanın Reddedileceği/Manevi Tazminat )
Y23.HDE. 2011/7491. HACİZ İHBARNAMESİNE İTİRAZ (İcra Müdürlüğünce Geçmiş Tarihli Haciz Konulması İçin 3. Kişiye Bir Tezkere Yazıldığı - Anılan Hükmün Bu Şekilde Aşılmasının Yasaya Aykırı Olduğu)
Y12.HDE. 2015/233441. HACİZ İHBARNAMESİNE İTİRAZ EDİLMEMESİ (2. Haciz İhbarnamesinin ve Duruma Göre Sonrasında 3. Haciz İhbarnamesinin Gönderilmesi Gerektiği/3. Kişiye 2.Haciz İhbarnamesi ve Duruma Göre 3. Haciz İhbarnamesi Gönderilmeksizin Yapılan Haciz İşlemİ Usulüne Uygun Olmayıp Mahkemece Haciz İşleminin İptaline İlişkin İstemin Kabulüne Karar Verilmesi Gerektiği)
Y12.HDE. 2007/60471. HACİZ İHTARNAMESİNE İTİRAZ ( İhtarnamede Açıklanan Nitelikte Bir Hesap Bulunmadığı İfade Edildikten Sonra Haczin Tatbik Edilemediğinin Bildirildiği - 2. Haciz İhtarnamesinin Gönderilmeyeceği )
Y15.HDE. 2004/36901. VE 2. ASLİYE TİCARET MAHKEMESİ'NİN GÖREVİ ( Bankalar Kanunu'ndan Doğan ve Bankanın Davacı Taraf Olduğu Davalarla Sınırlı Olması )
Y8.HDE. 2005/69401. VE 2. DERECE ARKEOLOJİK SİT ALANLARI ( Zilyetlik Yolu İle İktisap Edilemeyeceği - Hazinenin Müdahalenin Önlenmesi Talebinin Kabulü Gereği )
Y11.HDE. 2008/75811. VE 2. HACİZ İHBARNAMELERİNİN USULÜ KESİNLEŞMESİ ÜZERİNE YAPILAN HACİZ ( Ödenmek Zorunda Kalınan Meblağın Tahsili İstemi - Mahkemece Somut Uyuşmazlıkta İİK'nun 89. Md.sinin Koşullarının Oluşup Oluşmadığı Kararda Hiç Tartışılmadan Davanın Kabulünün İsabetsiz Olduğu )
Y4.HDE. 2012/14081. ve 2. HACİZ İHBARNAMESİNE İTİRAZ EDİLMEMESİ ( 2004 S.K. Md. 89'a İstinaden Açılan Menfi Tespit Davalarında 3. Haciz İhbarnamesinin Gönderilmesinin Yeterli Olduğu - İhbarnamenin Tebliğ Tarihine Göre Davanın Yasal Sürede Açıldığı )
YCGKE. 1979/5301/3'TEN YARIYA KADAR İNDİRME HÜKMÜNÜN ANLAMI ( Yasada Yer Alan Cezanın Tenziline İlişkin )
Y18.HDE. 2002/325210 GÜN İÇİNDE GÖREVLİ MAHKEMEYE BAŞVURARAK TEBLİGAT YAPTIRMA MECBURİYETİ ( Görevsizlik Kararı Üzerine )
Y19.HDE. 2003/580910 GÜN İÇİNDE TİCARET SİCİLİNE KAYDEDİLMEYEN TİCARİ İŞLETME REHNİ SÖZLEŞMESİ ( Geçerli Olmaması - Sıra Cetveline İtiraz Davası )
Y11.HDE. 2004/455310 GÜNLÜK CEVAP SÜRESİ ( Davalı Cevaplarını Dava Dilekçesinin Kendisine Tebliği Tarihinden İtibaren 10 Gün İçinde Mahkeme Kalemine Bildirmek Zorunda Olduğu )
Y13.HDE. 1999/588410 GÜNLÜK KESİN MEHİL ( Delillerin İbrazı İçin Taraflara Tanınan Mehilin Geçerliliğinin Şartları )
Y6.HDE. 2005/1010 GÜNLÜK KESİN SÜRE ( Çıkartılan İsticvap Davetiyesinde Davalının Beyanda Bulunması İçin Tebliğden İtibaren 10 Günlük Kesin Mehil Verilmesi HUMK.nun 234.Maddesine Uygun Olmadığı - Temerrüt Nedeniyle Tahliye Talebi )
Y10.CDE. 2003/857810 GÜNLÜK SÜRE ( Çek Karnesinin Geri Verilmesi İçin 10 Günlük Kanuni Süresinin Dolması Beklenmeksizin Suç Duyurusunda Bulunulması - Çek Kanununa Muhalefet Suçunun Kanuni Unsurlarının Oluşmadığı )
Y14.HDE. 2007/172210 GÜNLÜK SÜRE ( Görevsizlik Kararı Üzerine Davacının Temyiz Süresinin Sona Erdiği Tarihten Başlayarak 10 Gün İçerisinde Mahkemeye Yeniden Dilekçe Vermesi ve Çağrı Kağıdı Tebliğ Ettirilmesi Gereği )
Y14.HDE. 2005/760810 GÜNLÜK SÜRE ( Görevsizlik Kararının Kesinleşmesinden İtibaren 10 Gün İçinde Görevli Mahkemede Tebligat Yaptırılmaması Halinde Davanın Açılmamış Sayılmasına Karar Verilmeleceği )
Y1.HDE. 2005/111310 GÜNLÜK SÜRE ( Görevsizlik Kararının Kesinleştiği Gün İle Başvurma Günü Arasında 10 Günden Fazla Süre Geçmesi Halinde Görevli Mahkemede Sürdürülen Dava Görevsiz Mahkemede Açılan Davanın Devamı Olamayacağı )
Y12.HDE. 2004/2078410 GÜNLÜK SÜRE ( Karar Düzeltme Talebinin Reddine İlişkin Kararın Tebliğinden İtibaren Başlayacağı Gözardı Edilerek Kıymet Takdirine İlişkin Davanın Açılmamış Sayılmasına Karar Verilmesi Doğru Görülmediği )
Y13.HDE. 2005/178710 GÜNLÜK SÜRE ( Kararın Taraflara Tebliği ve Kesinleşmesinden İtibaren HUMK.nun 193. Maddesindeki 10 Günlük Süre Başladığı )
YHGKE. 1999/1-27510 GÜNLÜK SÜRE İÇİNDE GÖREVLİ MAHKEMEYE BAŞVURMA ŞARTI ( Görevsizlik Kararı Veren Mahkemenin Dosyayı Re'sen Görevli Mahkemeye Gönderemeyeceği )
Y11.HDE. 2005/1405610 GÜNLÜK SÜRE İÇİNDE TEMYİZ İSTEMİNDE BULUNULMASI ( Davalı Vekilinin HUMK'nun 433. Maddesine Dayanarak Temyize Cevap İle Birlikte Katılma Yoluyla Temyiz İsteminin Kabulü Gereği )
Y19.HDE. 2005/643810 GÜNLÜK SÜRELER ( Yasadan Kaynaklanan Mahkemeler Arasındaki Görevsizlik Kararları Teknik Anlamda Bir Görevsizlik Kararı Olmaması Nedeniyle Sürelerin Burada Uygulanmayacağı - İtirazın İptali )
Y19.HDE. 2002/346610 GÜNLÜK SÜRENİN BAŞLANGICI ( İş Bölümü İtirazının Kabulü Halinde İşe Görevli Mahkemede Bakılabilmesi İçin - Yüze Karşı Verilen ve Usulünce Tefhim Olunan Kararlarda Kararın Verildiği Tarihten İtibaren İşlemeye Başladığı/Tefhim veya Tebliğ Gününün Hesaba Katılmayacağı )
Y17.HDE. 2002/243610 GÜNLÜK SÜREYE TABİ OLMAMA ( Kadastro Mahkemesi Kurulması Üzerine Asliye Mahkemesinde Görülen Davaların Bu Mahkemeye İntikalinde )
Y9.HDE. 2004/1843210 GÜNLÜK ÜCRETİNİ AŞACAK MİKTARDA ZARARA SEBEP OLAN İŞÇİNİN İŞ AKDİNİN HAKLI NEDENLE FESHİ ( İhbar ve Kıdem Tazminatı Talebinin Reddi Gereği )
Y21.HDE. 1996/74310 KİŞİDEN AZ İŞÇİ ÇALIŞMASI ( İşverenin Konut Edindirme Yardımı Ödemekle Yükümlü Olmadığı )
YCGKE. 1974/6-9110 LİRA İÇİN 1 GÜN KURALI ( Hırsızlık Malı Bilerek Satın Alanlar İçin Kanunla Konulan Kural )
Y21.HDE. 1996/65510 YIL İÇİNDE TESPİT İSTEYEBİLME ( Çalıştıkları Kurumca Tespit Edilemeyen Sigortalılar )
Y5.CDE. 2006/59810 YILDAN FAZLA HAPİS CEZASINI GEREKTİREN HAL ( Taksirle Birden Fazla İnsanın Ölümüne ya da Bir veya Birden Fazla Kişinin Ölümü İle Birlikte Bir veya Birden Fazla Kişinin Yaralanmasına Neden Olma )
Y8.HDE. 2005/70510 YILLIK HAK DÜŞÜRÜCÜ SÜRE ( Geçmesinden Sonra Dava Açılmış Bulunduğuna Göre Davanın Reddine Karar Verilmiş Olmasının Doğru Olduğu - Tespit Dışı Bırakılan Taşınmazın Tescili Talebi )
Y8.HDE. 2003/551510 YILLIK HAK DÜŞÜRÜCÜ SÜRE ( İmar Kanunları Uyarınca Tapuya Tescil Edilmiş Bulunan Parsel Hakkında 3402 Sayılı Kadastro Kanununun 12/3. Maddesinde Belirtilen Sürenin Bu Olaya Uygulanamayacağı - Süresiz Olarak Tapu İptali Tescil Davası Açılabileceği )
Y7.HDE. 2003/182510 YILLIK HAK DÜŞÜRÜCÜ SÜRE ( Kadastrosu Yapılan ve Tutanakları Kesinleşen Taşınmazlar Hakkında Hak Düşürücü Süre Geçmiş İse Kanunun Yürürlüğe Girdiği Tarihten İtibaren 1 Yıl İçerisinde Hak Sahiplerinin Dava Açabileceği - Kadastro Tespiti )
YHGKE. 2001/8-6810 YILLIK HAK DÜŞÜRÜCÜ SÜRE ( Zilyetlik Yoluyla Mülk Edinmeye Dayalı Tapu Kaydının İptali ve Tescil Davası - Taşınmaz Kömür Havzası İçinde Kaldığından 10 Yıllık Hak Düşürücü Sürenin Uygulanmayacağı )
YHGKE. 2011/2-29510 YILLIK HAK DÜŞÜRÜCÜ SÜRE (Muris Muvazaası Sahtecilik Vekaletin Kötüye Kullanılması İddiasına Dayalı Davalar - Kadastro Tespitinden Önce İse ve Hak Düşürücü Süre Geçmişse İtiraz ve Davaların Dinlenemeyeceği )
Y14.HDE. 2015/125310 YILLIK HAK DÜŞÜRÜCÜ SÜRE (Tapu İptali ve Tescil/Davaya Konu Taşınmazın Kadastro İle 1953'de Hazineye Tescil Edildiği Davacıların Murisine Tapu Tahsis Belgesi İle 1985'de Tahsis Edildiği - Kadastrodan Önceki Nedenlere Dayanılarak Dava Açılmadığından Davaya Konu Olayda Uygulama Yeri Bulunmayan 3402 S.K. Md. 12/3 Hükmü Gerekçe Gösterilerek Davanın 10 Yıllık Hak Düşürücü Sürenin Geçtiği Gerekçesiyle Reddinin Hatalı Olduğu)
Y16.HDE. 2003/101310 YILLIK HAK DÜŞÜRÜCÜ SÜRENİN UYGULANMAMASI ( İkinci Kadastro İşleminin On Yıllık Süreye Tabi Olmaksızın Kadastro Müdürlüğünce Resen İptalinin Mümkün Olması )
Y1.CDE. 2013/329510 YILLIK İNDİRİM ( Koşullu Salıverilme Kararının Geri Alındığı/ İkinci Suçun 23 Nisan 1999'dan Sonra Olduğu - Çekilmesi Gereken Cezadan 10 Yıllık İndirim Hakkından Sanığın Yararlanamayacağı/Hükümlünün İtirazının Reddine Karar Verileceği )
Y1.CDE. 2002/124110 YILLIK İNDİRİM ( Müebbet Ağır Hapis Cezasının 36 Yıl Olarak Kabulü ile 4616 Sayılı Yasada Öngörülen On Yıllık İndirimin Bu Miktar Üzerinden Yapılması )
Y7.HDE. 2004/73710 YILLIK SÜRE ( Kadastro Tespitine Dayalı Tapu İptali - Dava 10 Yıllık Hak Düşürücü Süre Geçtikten Sonra Açıldığından Reddi Gereği )
Y16.HDE. 1993/657510 YILLIK SÜRE ( Satış Tarihinden Tespit Tarihine Kadar Geçmesi Gereği )
Y7.HDE. 2003/165610 YILLIK SÜRE GEÇTİKTEN SONRA YAPILAN İNTİKAL ( Haricen Satılan Taşınmazın Alıcıya Geçmesini Öngören Koşulların Oluşmasından Sonra Tapuda Yapılan İntikal Hukuken Sonuç Doğurmadığı - Kadastro Tespiti )
Y20.HDE. 2005/162910 YILLIK SÜREDEKİ DAVA HAKKI ( Davacı Kazandırıcı Zamanaşımı Zilyetliğine Dayanıp Tapuya Dayanmaması - Tutunduğu Vergi Kaydı Kendisine 10 Yıllık Süre İçinde Dava Açma Hakkı Vermediği/Tapu İptali ve Tescil Davasının Reddi Gereği )
Y8.HDE. 2011/450410 YILLIK ZAMANAŞIMI ( Kişisel Eşyanın İadesi Talebi/Dava Konusu Eşyaların Var Olduğu Tespit Edilemez İse İstem Tazminata İlişkin Olacağından Borçlar Kanunu'nda Yer Alan 10 Yıllık Zamanaşımı Hükümlerinin Uygulanacağı - Nikahın Devam Etmesinin Zamanaşımını Tatil Eden Sebeplerden Olduğu )
Y1.HDE. 2011/466210 YILLIK ZAMANAŞIMI ( Tapu Kaydının İptalinden Kaynaklanan Tazminat Talebi - Mülkiyetin Yitirildiği İddiası İle Açılan ve Devletin Sorumluluğunu Gerektiren Tazminat Davalarında 10 Yıllık Zamanaşımı Süresi Uygulanacağı )
Y20.HDE. 2011/1010410 YILLIK ZAMANAŞIMI ( Tapu Sicilinin Tutulmasından Kaynaklanan Tazminat Davası - Davanın 10 Yıllık Zamanaşımı Süresi İçerisinde Adli Yargıda Hazine Aleyhine Açılması Gerektiği/Devletin Kusursuz Sorumluluğunun Bulunduğu/Tapu Siciline Güven)
Y13.HDE. 2003/503810 YILLIK ZAMANAŞIMI SÜRESİ ( 1 Yıllık Zamanaşımı Süresinin Emanet Sözleşmesinde Uygulanmayacağı )
Y15.HDE. 2005/89610 YILLIK ZAMANAŞIMI SÜRESİ ( Binanın Ayıplı Olmasından Doğan Davalarda Zamanaşımı - Zamanaşımını Kesildikten Sonra Kesilmeden İtibaren Yeni Bir Sürenin Başlayacağı ve Borcun İkrar Edilmiş Olması Halinde Bu Sürenin 10 Yıl Olduğu )
Y11.HDE. 2005/268610 YILLIK ZAMANAŞIMI SÜRESİ ( Dolmadığı Anlaşılmasına Göre Müracaat Hakkı Yitirilen Bir Çekte Temel İlişkiye Dayanan Davacının İddiasını İspat Etmesi Gereği - Çeke Dayalı Alacağın Tahsili )
Y3.HDE. 2014/1000810 YILLIK ZAMANAŞIMINA BAĞLI ALACAK ( Harici Satış Sözleşmesi Sebebiyle Ödenen Bedelin İadesinin Tapu İptal ve Tescil Davasının Reddi Kararının Kesinleştiği Tarihten İtibaren 10 Yıllık Zamanaşımına Tabi Olduğu )
YHGKE. 2013/16-141100 DÖNÜM SINIRI ( Her Mahallenin Bir Çalışma Alanı Olarak Kabul Edileceği/Bu Durumda Kuru Toprakta 100 Dönüm Sınırının Aşılmadığının Kabulü Gereği - Özel Dairenin Bozma Kararına Karşı Direnin Yerel Mahkemenin Kararının Onanması Gerektiği )
Y16.HDE. 2004/18100 DÖNÜMDEN AZ MİKTARLI BİRDEN FAZLA TAŞINMAZIN ZİLYEDLİKLE İKTİSABI ( Tapulama Kanunu'nun Yürürlükte Bulunduğu Tarihte Açılan Kadastro Tesbitine İtiraz Davasında Bu Kanunun Uygulanacağı )
Y17.HDE. 2002/5568100 DÖNÜMDEN FAZLA TAŞINMAZ İKTİSAP EDİLEMEMESİ ( Zilyedlikle İktisap Nedenine Dayalı Kadastro Tesbitine İtiraz )
Y12.CDE. 2012/25144100 PROMİL ÜZERİNDE ALKOL ALINMASI ( Güvenli Sürüş Yeteneğinin Kaybedildiğinin Bilimsel Olarak Saptanmış Olduğu/Adli Tıp Kurumunun Yerleşmiş Görüşü Bulunduğu - Olayda Sanığın 100 Promil Üzeri Alkollü Olduğunun Anlaşıldığı/Mahkumiyet Kararı )
Y12.CDE. 2012/12992100 PROMİLDEN YÜKSEK ALKOL SEVİYESİ ( Bireysel Farklılıkları da Elimine Edebilecek Şekilde Güvenli Sürüş Yeteneğini Kaybettireceği - Trafik Güvenliğini Tehlikeye Sokma Suçunun Oluşacağı/Sanığın Beraatine Karar Verilemeyeceği )
Y12.CDE. 2011/5656100 PROMİLDEN YÜKSEK OLARAK SAPTANAN ALKOL DÜZEYİ ( Güvenli Sürüş Yeteneğini Kaybettireceğinin Bilimsel Olarak Kabulü Gereği - Trafik Güvenliğini Tehlikeye Sokma Suçunun Oluşacağı/Adli Tıp Kurumundan Görüş Alınmasa da Sanığın Mahkumiyetine Karar Verilebileceği )
Y12.HDE. 1996/2584103 DAVETİYESİ TEBLİĞİ ( Haciz Sırasında Borçlunun Karısına )
Y12.HDE. 2004/17013103 DAVETİYESİNİN TEBLİĞİ ( Hacizden Haricen Haberdar Olmuş Olsa Bile Borçlunun Hacizle İlgili Şikayetlerinde Sürenin Tebligatla Başlayacağı - Meskeniyet Şikayeti )
Y8.HDE. 2013/3419103 DAVETİYESİNİN TEBLİĞİ TALEBİ ( Vekille Takip Edilen İşlerde Tebligatın Vekile Yapılması Gerektiğini İleri Sürerek İcra Müdürlüğü'nün Ret Kararının Kaldırılmasını Talep Ettiği - Tebligatların Vekile Yapılması Gerektiğinden İstemin Kabulü Gerektiği )
Y12.HDE. 2014/7597103 ÖRNEK HACİZ DAVETİYESİ ( Borçlunun Meskeniyet Sebebiyle Haczedilmezlik Şikayetinde Bulunduğu - Borçluya 103 Örnek Haciz Davetiyesinin Tebliğ Edilmediği/Kıymet Takdiri Tebliği Üzerine Süresinde Müracaatta Bulunduğu Anlaşıldığından İşin Esasının İnceleneceği )
Y7.CDE. 2002/41931072 SAYILI KANUN KAPSAMI ( Suç Konusu Olduğu İleri Sürülen ve Üstünde Futbol Oynatılan Aletin 1072 Sayılı Kanun Kapsamına Giren Langırt ve Benzeri Oyun Aleti mi Olduğunun Tespit Edilmesi )
Y7.CDE. 2007/64471072 SAYILI KANUNA MUHALEFET ( Bu Kanuna Göre Açılan Davalara Sulh Ceza Mahkemesinin Bakmakla Görevli Olduğu )
Y7.CDE. 2007/115831072 SAYILI KANUNA MUHALEFET ( Hazırlık Aşamasında Alınan Bilirkişi Raporunun Yetersiz Olduğu Gerekçesiyle İddianamenin İadesi )
Y8.CDE. 2016/51441072 SAYILI KANUN'A MUHALEFET ( Sanığın İşyerinde Ele Geçen Tombala Makinasının 1072 S. Kanun'un 1. Md. Sayılan Baht ve Talihe Bağlı Oyun Alet ve Makinesi Olup Olmadığı Eylemin Anılan Kanuna Muhalefet Suçunu Oluşturup Oluşturmadığının Tayin ve Takdiri İle Buna Dair Davaya Bakma Görevinin Asliye Ceza Mahkemesine Ait Olduğu )
Y7.CDE. 2010/107881072 SAYILI KANUNUNA AYKIRILIK ( Kanunun İlgili Bütün Hükümleri Uygulanarak Elde Edilecek Sonuçların Birbiriyle Karşılaştırılması ve Karar Yerinde Tartışılması Suretiyle Lehe Olan Kanunun Belirleneceği )
Y7.CDE. 2003/55361072 SAYILI YASAYA AYKIRILIK ( Oyun Oynanan Yerlerin Bir Daha Açılmamak Üzere Kapatılmasına Rağmen Sanığın İşyerinde Oyun Makinesi Bulundurması )
Y7.CDE. 2003/96491072 SAYILI YASAYA MUHALEFET ( Suç Konusu Olduğu İleri Sürülen ve Üstünde Oyun Oynatılan Masanın 1072 Sayılı Kanun Kapsamına Giren Aletlerden Olup Olmadığnın Konusunda Uzman Kişilerden Alınacak Rapora Göre Belirlenmesinin Gerekmesi )
Y1.HDE. 2014/3211086 S. HUKUK USULÜ MUHAKEMELERİ KANUNU DÖNEMİNDE AÇILAN DAVA ( 6100 S. Kanun'un Yürürlüğe Girdiği Tarihe Kadar 1086 S. Kanun Hükümleri Uygulanarak Yürütüldüğü/Davanın Açılması İle İlgili Tüm İşlemlerin Tamamlandığı Kabul Edilerek İşin Esasına Girileceği - Gider Avansının Yatırılmadığı Gerekçesiyle Dava Şartı Yokluğundan Davanın Reddine Karar Verilmesinin Hatalı Olduğu )
Y15.HDE. 2014/38461086 S. YASA ZAMANINDA YAPILAN YETKİ SÖZLEŞMESİ ( Sözleşmeyle Kararlaştırılan Kesin Yetkinin 6100 S. Yasa'nın Yürürlüğe Girdiği Tarihten Sonra İmzalanan Yetki Sözleşmelerinde Uygulanacağı - 1086 S. Yasa Yürürlükte İken Yapılan Yetki Sözleşmesine Göre Akdin İfa Yeri Mahkemesinin Yetkisini Engelleyen Herhangi Bir Yasal Düzenleme Bulunmadığı )
Y18.HDE. 2015/130141086 S.K. YÜRÜRLÜKTE İKEN AÇILAN DAVADA GİDER AVANSI ( Duruşmada Gider Avansının Yatırılması İçin İki Haftalık Kesin Süre Verildiği ve Avansın Yatırılmaması Nedeniyle Davanın Reddedildiği/Davanın 1086 S.K. Zamanında Açılması ve Yargılamanın Tahkikat Aşamasına Geçilmiş Olması Gözetildiğinde Bu Aşamada Sadece HMK. 324. Maddesi Uyarınca Delil Avansı İstenebileceği - Gider Avansının İstenmesinin Yerinde Olmadığı/Gider Avansının Yatırılmaması Nedeniyle Dava Şartı Yokluğundan Davanın Reddedilemeyeceği )
Y14.HDE. 2013/24671086 S.K. YÜRÜRLÜKTE İKEN AÇILAN DAVALAR ( 6100 S.K.'ya Göre Eksik Gider Avasının İstenemeyeceği - 6100 S.K.'daki Delil İkamesi İçin Avansa İlişkin Hükümlerin Uygulanacağı )
Y14.HDE. 2013/48331086 S.K. YÜRÜRLÜKTE İKEN AÇILAN DAVALAR ( 6100 S.K.'ya Göre Eksik Gider Avasının İstenemeyeceği - 6100 S.K.'daki Delil İkamesi İçin Avansa İlişkin Hükümlerin Uygulanacağı )
Y14.HDE. 2015/52431086 SAYILI HUMK DÖNEMİNDE AÇILAN DAVA (6100 S. Kanun'un Yürürlüğe Girdiği Tarihe Kadar 1086 S. Kanun Hükümleri Uygulanarak Yürütüldüğü - Davanın Açılması İle İlgili Tüm İşlemlerin Tamamlandığının Kabul Edilmesi Gerektiği/Gerek 1086 S. HMUK'nın İlgili Hükümleri Gerekse 6100 S. HMK'nın 324. Md. Uygulanmak Suretiyle Sonuca Gidilmesi Gerektiği)
YHGKE. 2012/9-11701086 SAYILI HUMK YÜRÜRLÜKTE İKEN AÇILAN DAVA ( İşçilik Alacağı/Davanın Tahkikat Aşamasına Geçilmiş Bulunduğu - Sadece Delil Avansı İstenebileceği )
Y14.HDE. 2013/24541086 SAYILI KANUN DÖNEMİNDE AÇILAN DAVA ( Davanın Açılmasıyla İlgili Tüm İşlemlerin Tamamlanmış Olduğu - Eldeki Davada 6100 S.K. 324 M. Uygulanması Gerektiği/Gider Avansının Yatırılmaması Nedeniyle Davanın Reddinin Hatalı Olduğunun Kabulü )
Y15.HDE. 2013/5631086 SAYILI KANUN DÖNEMİNDE HAZIRLANAN SÖZLEŞME ( Daha Sonradan Yürürlüğe Giren 6100 S.K. Yektili Mahkeme Hususunda Uygulama Alanı Bulunmadığı - Sözleşmede Kararlaştırılan Mahkemenin Kesin Yetkili Mahkeme Olarak Kabul Edilemeyeceği )
Y1.HDE. 2014/216541086 SAYILI KANUN YÜRÜRLÜKTE İKEN AÇILAN DAVA ( Tapu Kaydının Düzeltilmesi Davası - Asliye Hukuk Mahkemesinin Görevli Olduğu )
Y18.HDE. 2013/21601086 SAYILI KANUN ZAMANINDA AÇILAN DAVA ( İtirazın İptali Davası/6100 S.K. Md.320/4 Uyarınca Davanın Açılmamış Sayılmasına Karar Verildiği - Her Davanın Açıldığı Tarihteki Koşullara Göre Değerlendirileceği/6100 S.K. Değil Davanın Açıldığı Tarihte Yürürlükte Bulunan 1086 S.K. Uygulanması Gerektiği )
YHGKE. 2012/9-11801086 SAYILI KANUN ZAMANINDA AÇILAN İŞÇİLİK ALACAĞI DAVASI ( Dilekçelerin Teati Aşamasının Geçip Tahkikat Aşamasına Geçildiği Gözetilerek Bu Aşamada Sadece Delil Avansı İstenebileceği - Gider Avansı İstenmesinin Yerinde Olmadığının Gözetileceği )
Y1.HDE. 2013/185301086 SAYILI KANUNUN UYGULAMA ALANI (1086 S.K. İhtiyati Tedbir Kararlarına Karşı Temyiz Yolu Kapalı Bulunduğuna Göre Bu Kararların Temyizen İncelenmesinin Yasal Dayanağının Bulunmadığı - Davalının Temyiz Talebinin Reddi Gereği/İhtiyati Tedbir)
YHGKE. 2012/9-12021086 SAYILIK HUMK YÜRÜRLÜKTE OLDUĞU TARİHTE AÇILAN DAVA ( İşçilik Alacağı/Davada Tahkikat Aşamasına Geçildiği - Bu Aşamada Sadece Delil Avansı İstenebileceği/Davacı Vekiline Verilen Kesin Sürede Avansın Ne Miktarda Yatırılacağının Açıkça Belirtilmediğinden Bu Nedenle Davanın Reddine Karar Verilemeyeceği )
Y6.CDE. 2002/2235211 - 15 YAŞ ARASI ( Suç Tarihinde 11 Yaşını Bitirip 15 Yaşını Tamamlamamış Sanığın İşlediği Suçun Sonuçlarını Kavrayabilme Yönünüden Akli Bedeni ve Ruhi Durumunun Bir Uzman Hekime Tespit Ettirilmesi Gereği - Hırsızlık )
Y8.CDE. 1999/1038411 YAŞINDAKİ ÇOCUĞUN SUÇU İKRARI ( 6136 S. Kanuna Muhalefet )
Y6.CDE. 1995/521111 YAŞINDAN KÜÇÜK SANIK ( Veli ya da Vasiye Teslimde Suç İşlemelerine Sebebiyet Verilmesi Halinde Ceza Alınacağının İhtar Edilememesi )
Y2.CDE. 2003/2134311 YAŞINI BİTİRİP 15 YAŞINI BİTİRMEYEN SANIK ( Suçun Anlam ve Sonuçlarını Kavrayabilme Yeteneği - Şikayetten Vageçme Nedeniyle Kamu Davasının Ortadan Kaldırılamayacağı )
YCGKE. 1984/39711 YAŞINI BİTİRİP 15 YAŞINI DOLDURMAMIŞ ÇOCUKLAR ( Muayenelerinin Uzman Hekim Tarafından mı Yoksa Kurul Tarafından mı Yapılacağı-Sağlık Ocağı Raporunun Yetersiz Olması )
Y5.CDE. 2002/792811 YAŞINI BİTİRMEMİŞ MAĞDURUN IRZ VE NAMUSA TASADDİ ( Sanığın 15 Yaşından Küçük Olması Nedeniyle Suçun Anlam Ve Sonuçlarını Kavrayabilme Yönünden Bedeni Akli Ve Ruhi Durumu Hakkında Uzman Hekim Raporu Alınması Gereği )
Y1.CDE. 1996/404811 YAŞINI BİTİRMEYEN SANIĞIN KASTEN ADAM ÖLDÜRME SUÇUNU İŞLEMESİ ( Sanık Hakkında Kovuşturma Yapılamaması )
YCGKE. 1980/1-32311 YAŞINI BİTİRMİŞ, 15 YAŞINDAN KÜÇÜK ÇOCUĞUN ADAM ÖLDÜRMESİ ( Temyiz Kabiliyetinin Tesbiti )
Y7.CDE. 2012/2825511. CEZA DAİRESİNİN GÖREV ALANI ( Başkasına Ait Kimlik Bilgileri İle Abonelik Sözleşmesi Yapıldığı - Eylemin Elektronik Haberleşme Kanunu'na Aykırılık Değil Özel Belgede Sahtecilik Suçunu Oluşturabileceği/11. Ceza Dairesinin Görevli Olduğu )
YCGKE. 2000/6-26111-15 YAŞ ARASI SANIK ( Ceza İndirimi-Suçun Anlam ve Sonuçlarını Kavrayabilme Yeteneğine Sahip Olup Olmadığının Araştırılması Gereği )
Y2.CDE. 1993/664511-15 YAŞ ARASI SANIK ( Hakkında Ceza Kararnamesi Düzenlenememesi-Yargılama Yapılması Gereği )
Y6.CDE. 2003/97711-15 YAŞI ARASINDAKİ KÜÇÜK ( Suç Tarihinde İşlediği Suçun Anlam ve Sonuçlarını Kavrayamayan Sanık Hakkında Deliller Değerlendirilip Suçu İşlenmişse Tedbire İşlenmemişse Beraate Karar Verilmesi Gereği - Bilirkişi Raporları Arasındaki Çelişkinin Giderilerek Sonucuna Göre Karar Verilmesi Gereği )
YCGKE. 1994/5-2861117 SAYILI KANUNA AYKIRI DAVRANMAK ( Ceza Genel Kurulunca Verilen Kararın Bozma Kararı Olması )
Y4.CDE. 2001/113271136 SAYILI KANUNA MUHALEFET ( Avukatların Bilirkişi Olarak Görevi Kötüye Kullanmasının Görevleriyle İlgisinin Bulunmaması Nedeniyle Bu Kanuna Göre Soruşturma Yapılmaması )
Y7.CDE. 2002/157911136 SAYILI YASAYA MUHALEFET ( Avukatlık Kanunu Gereğince Baro Levhasında Yazılı Bulunmayanların ve İşten Yasaklanmış Olanların Avukatlara Ait Yetkileri Kullanamaması )
Y19.CDE. 2015/331781163 S.K.'a MUHALEFET ( Sanıkların Kooperatif Yönetiminde Görev Aldıkları Tarihler Ayrı Ayrı Saptanarak Bu Tarihler İtibariyle Genel Kurulda Alınmış Huzur Hakkı Ödenmesine Dair Karar İle Sanıklara İddianame Kapsamında Ödendiği Belirtilen Meblağların Uygunluk Arz Edip Etmediğinin Tespit Olunarak Genel Kurul Kararına Uygunluk Arz Etmediğinin Saptanması Halinde Yapılan Ödemelere Dair İlgili Evrakların Celbi İle Sanıkların Daha Önce Başka Amaçla Atılmış Samimi İmza ve Yazı Örnekleriyle Mukayesesinin Yaptırılması Gerektiği )
Y19.CDE. 2015/44781163 SAYILI KANUNA AYKIRILIK ( Adli Sicil Kaydına Konu Mahkumiyet Kararlarının 3167 S.K.'ya İlişkin İlamlardan Olduğu - Çek Defterini Geri Vermeme Fiilinin Suç Olmaktan Çıkarıldığı/Hükmün Açıklanmasının Geri Bırakılması Müessesesinin Objektif Koşulların Varlığı Halinde Diğer Kişiselleştirme Hükümlerinden Önce ve Re'sen Mahkemece Değerlendirileceği )
Y7.CDE. 2002/88471163 SAYILI KANUNA MUHALEFET ( 1163 Sayılı Yasanın Kooperatif Yönetim Kurulu Üyeliği Şartı Olarak Aynı Türde Başka Bir Kooperatifin Yönetim Kurulu Üyesi Olmamayı da Öngörmüş olması )
Y7.CDE. 2003/149361163 SAYILI KANUNA MUHALEFET ( Hürriyeti Bağlayıcı Cezanın 647 Sayılı Yasanın 4. Maddesindeki Tedbire Çevrilmesi Esnasında 2918 Sayılı Yasada Öngörülen ve Ceza Niteliği Taşıyan Sürücü Belgesinin Geri Alınmasına Karar Verilmesi Yasaya Aykırı Olduğu )
Y7.CDE. 2003/38101163 SAYILI KANUNA MUHALEFET ( Islah Edeceği Kanısını Vermesi Halinde Kısa Süreli Hürriyeti Bağlayıcı Cezanın Muayyen Bir Yere Gitmekten Men Cezasına Çevrilebilmesinin Mümkün Olması )
Y7.CDE. 2004/86371163 SAYILI KANUNA MUHALEFET ( Kooperatif Yönetimince Tahsis Edilen Arsa Karşılığı Belediyeye Herhangi Bir Ödeme Yapılıp Yapılmadığı ve Yapılmışsa Ödeme Tarihinin Tereddüde Yer Vermeyecek Şekilde Tespiti Gerektiği )
Y19.CDE. 2015/111021163 SAYILI KANUN'A MUHALEFET ( Kooperatifin Üç Yıl Olağan Genel Kurulunu Yapmaması Halinde Dağılacağı/Dağılmasından İtibaren Sona Eren Tüzel Kişiliğin Genel Kurul Toplantısı Yapmamasından Söz Edilemeyeceği/Davaya Konu Edilen Yılda Anılan Kooperatifin Tüzel Kişiliği Sona Erdiği/Unsurları Oluşmayan Suçtan Sanığın Beraatine Karar Verileceği )
Y7.CDE. 2000/88391163 SAYILI KANUNA MUHALEFET ( Kooperatifin Üç Yıl Olağan Genel Kurulunu Yapmaması Halinde Dağılmış Sayılacağından Sanığın Yöneticiliğinin de Sona Ereceği )
Y7.CDE. 2002/55221163 SAYILI KANUNA MUHALEFET ( Kooperatifler Kanununda Hürriyeti Bağlayıcı Cezaların Paraya Çevrilemeyeceğinin öngörülmesi )
Y4.CDE. 2000/68771163 SAYILI KANUNA MUHALEFET ( Suç Tarihinde Kooperatif Başkanı Olan Sanığın Kooperatif İşlerini Taşeron Olarak Yürütmesi )
Y5.CDE. 2016/60881163 SAYILI KANUNA MUHALEFET (Sanığın Hükümden Önce Öldüğü UYAP Sisteminden Temin Edilen Nüfus Kaydından Anlaşıldığından Bu Hususun Araştırılıp Sonucuna Göre 5237 S.K. 64 ve 5271 S.K. 223/8. Maddeleri Uyarınca Bir Karar Verilmesi Gerektiğinin Gözetileceği)
Y19.CDE. 2015/44151163 SAYILI KANUNA MUHALEFET (Sanıkların Kooperatif Yönetiminde Görev Aldıkları Dönemler İle İddianame Kapsamında Kooperatif Üyeliğinden Çıkartılanlara Ait Çıkarma Kararlarının Şekli İle Tarihlerinin Ayrı Ayrı Saptanması Yine Kooperatife Ait Tüm Taşınmazlarda Ferdileştirme Yapılıp Yapılmadığı İle Yapılmışsa Tarihlerinin Tespit Olunması İhraç Olunan Kişilerin Bu Kararlara Karşı Genel Kurula İtiraz Edip Etmedikleri Ya da İhraç Kararının İptaline Dair Dava Açıp Açmadıklarının Belirlenmesi Gerektiği)
Y19.CDE. 2015/344401163 SAYILI KANUN'A MUHALEFET SUÇU (Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının Davaya Katılma Hakkının Bulunduğu - Mahkemece Suçtan Zarar Görene Duruşma Gününü Bildirir Davetiye Çıkartılmadan Yargılamaya Devam Edilerek Hüküm Kurulmasının Doğru Olmadığı)
Y1.HDE. 2003/42061163 SAYILI YASA ( Bu Yasa İle Kooperatif Hissesine İlişkin Tasarrufi İşlemlerin Düzenlenmiş Olması )
Y4.CDE. 2000/24191163 SAYILI YASADA SAYILAN KİŞİLER OLMAMA ( Görevi Savsamadan Dolayı Cezalandırılmalarının Yanlış Olması )
Y7.CDE. 1994/77381163 SAYILI YASANIN EK 2/5. MADDESİ UYARINCA HAPİS CEZALARININ PARA CEZASINA ÇEVRİLEMEYECEĞİ
Y4.CDE. 2000/24521163 SAYILI YASAYA AYKIRILIK ( Ortaklıktan Çıkarma Kararının İptaline Rağmen Ortağı Ortaklığa Almama Eylemi )
Y19.CDE. 2017/7451163 SAYILI YASAYA AYKIRILIK ( Sanığın Yönetim Kurulunda Bulunduğu Kooperatifin Ünvanının Değişip Değişmediği Anılan Her İki Kooperatifin Aynı Kooperatif Olup Olmadığı ve Suç Tarihi İtibarı İle Kooperatif Yönetim Kurulunda Bulunup Bulunmadığı Tespit Edilmeden Sanığın Mahkumiyetine Karar Verilmesinin Bozma Nedeni Olduğu )
Y7.CDE. 1998/76571177 SAYILI KANUNA AYKIRI DAVRANIŞ ( Sanığın Diğer Sanığa Ait Yerli Kıyılmış Tütünleri Nakletmek Üzere Bilerek Kabul Etmesi Eylemi )
YCGKE. 1984/7-3041177 SAYILI KANUNA MUHALEFET ( Sigara Stok Etmek )
Y7.CDE. 2003/47511177 SAYILI YASAYA AYKIRILIK ( Yakalama Tarihi İtibariyle Tütünün 1177 Sayılı Yasanın Yürürlükte Olduğu Yıla Ait Olduğu Gözetilerek 1177 Sayılı Yasa Hükümlerine Göre Karar Verilmesinin Gerekmesi )
Y20.HDE. 2001/8183%12 DEN FAZLA EĞİMLİ FUNDA İLE KAPLI ALAN ( 6831 Sayılı Yasa Gereğince Orman Sayılan Yerlerden Olduğu )
Y9.HDE. 2008/2404212 SAAT ÇALIŞMA 24 SAAT DİNLENME ŞEKLİNDE ÇALIŞMA ( Davacının Bu Şekilde Birinci Hafta 4 Gün İkinci Hafta 3 Gün Çalıştığı - Davacının Çalışma Şekline Göre 45 Saati Aşan Fazla Çalışması Bulunmadığından Fazla Çalışma Alacağına Hükmedilemeyeceği )
YCGKE. 1964/5-47012 YAŞINDAN KÜÇÜK ÇOCUĞUN ŞEHVET HİSSİ İLE ALIKONULMASI ( TCK 430. Maddenin Uygulanması )
Y10.CDE. 2004/2613612 YAŞINDAN KÜÇÜK ÇOCUK ( Cezai Sorumluluklarının Olmadığı - Yaş Küçüklüğü Nedeniyle Kusurunun Bulunmamasından Dolayı Ceza Verilmesine Yer Olmadığı Kararı Verileceği - Hırsızlık )
Y10.CDE. 2004/1315512 YAŞINDAN KÜÇÜK ÇOCUK ( Fiili İşlediği Sırada 12 Yaşını Doldurmamış Olan Çocukların Cezai Sorumluluğu Olmadığı - Hırsızlık )
Y5.CDE. 2003/95712 YAŞINDAN KÜÇÜK KIZI KAÇIRMAK ( Sanığın Mağdur Üzerinde Egemenlik Tesisine Elverişli Olup Olmadığının Olay Yerinde Keşif Yapılarak Saptanması Eylemin Kaçırmakmı Yoksa Tasaddi Suçunu Gerçekleştirmek İçin Yer Teminimi Olduğunun Belirlenmesi Gereği )
YCGKE. 1989/5-30612 YAŞINDAN KÜÇÜK MAĞDURUN IRZ VE NAMUSUNA TASADDİ SUÇU ( Mağduru Evinin Bitişiğindeki İnşaata Götürmesinin Kaçırma Niteliğinde Olmaması )
Y5.CDE. 2002/180212 YAŞINI BİTİREN VE BİTİRMEYEN MAĞDURLAR ( Rızalarıyla Kaçırıp Alıkoymak - Eylemlere Uygulanacak Hükümler )
Y6.CDE. 2013/1538412 YAŞINI DOLDURMAYAN KÜÇÜK ( Hakkında 5237 S. TCK'nun Md. 31/1 ve 7/2 Hükümleri Gereğince Kovuşturmanın Sonlandırılması Gerektiği - Hırsızlık )
Y1.CDE. 2009/782712 YAŞINI DOLDURMUŞ 15 YAŞINI BİTİRMEMİŞ KÜÇÜK ( İşlediği Fiilin Hukuki Anlam ve Sonuçlarını Algılama ve Bu Fiillerle İlgili Olarak Davranışlarını Yönlendirme Yeteneğinin Tespiti Gereği - Mahkemece Sosyal Çalışma Uzmanına Küçüğün İçinde Bulunduğu Aile Sosyal ve Ekonomik Koşullarla Psikolojik ve Eğitim Durumu Hakkında Rapor Hazırlatılması Gereği )
Y10.CDE. 2012/613112,9 GRAM ESRAR TAŞIYAN SANIK ( Esrarı Olaydan Kısa Süre Önce Kullanmak İçin Satın Aldığını Söylediği - Savunmanın Aksine Kullanma Dışında Başka Amaçla Bulundurduğuna İlişkin Yeterli ve Kesin Delil Olmadığı )
Y2.CDE. 2014/3356712-15 YAŞ GRUBU İÇERİSİNDE BULUNAN ÇOCUĞUN SUÇUN HUKUKİ ANLAM VE SONUÇLARINI ALGILAYIP ALGILAMADIĞININ TESPİTİ (Suça Sürüklenen Çocuğun Üzerine Atılı Suçun Hukuki Anlam ve Sonuçlarını Algılayıp Algılayamayacağının Değerlendirilmesi Açısından Suç Tarihinde 12-15 Yaş Grubu İçerisinde Bulunan Suça Sürüklenen Çocuk Hakkında Sosyal İnceleme Yaptırılmadığı Halde de Bunun Gerekçesinin Gösterilmesi Gerektiği)
Y2.CDE. 2014/173912-15 YAŞ GRUBU İÇERİSİNDE BULUNAN SUÇA SÜRÜKLENEN ÇOCUK ( Hakkında 5395 S. Çocuk Koruma Kanununun 35/1. ve Çocuk Koruma Kanununun Uygulanmasına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 20/2. Md. Gereğince Zorunlu Olan Sosyal İnceleme Raporu Alınmadan Hüküm Kurulamayacağı )
Y17.CDE. 2015/1469912-15 YAŞ GRUBU İÇERİSİNDE BULUNAN SUÇA SÜRÜKLENEN ÇOCUK (İşlediği Fiilin Hukukî Anlam ve Sonuçlarını Algılama ve Bu Fiille İlgili Olarak Davranışlarını Yönlendirme Yeteneğinin Olup Olmadığının Takdiri Bakımından Sosyal Yönden İnceleme Yaptırılmasının Gerekli Olduğu - Bilişim Sisteminin Kullanılması Suretiyle Hırsızlık)
Y2.CDE. 2014/2444312-15 YAŞ GRUBUNDA BULUNAN SANIK ( Hakkında Sosyal İnceleme Raporu Aldırılmadan ve 35/3. Md.ye Göre de Sosyal İnceleme Yaptırılmamasının Gerekçesi Gösterilmeden Hırsızlık ve İşyeri Dokunulmazlığını Bozmak Suçundan Hükümler Kurulmasının İsabetsizliği )
Y2.CDE. 2014/2427512-15 YAŞ GRUBUNDA OLAN SUÇA SÜRÜKLENEN ÇOCUK (Hırsızlık - 5237 S. TCK'nın 31/2. Md. Uyarınca İşlediği Fiilin Hukukî Anlam ve Sonuçlarını Algılayıp Algılamadığı veya Davranışlarını Yönlendirme Yeteneğinin Yeterince Gelişip Gelişmediği Hususunda Uzman Hekim Raporu Alınması Gerektiği)
Y7.CDE. 1997/104381219 SAYILI KANUNA AYKIRI DAVRANIŞ ( Diplomasız Diş Hekimliği Muayenesi Açmak )
Y7.CDE. 1998/74541219 SAYILI KANUNA AYKIRI DAVRANIŞ ( Eylemin Sahte Tabiplik Niteliğinde Olup Olmadığının Yüksek Sağlık Şurasından Sorulması Gereği )
YCGKE. 1994/7-3701219 SAYILI KANUNA AYKIRI OLARAK HASTA TEDAVİ ETMEK ( Diplomasız Kişinin Yanlış Kırık Tedavisi Sonucu Kolun Kangren Olması )
Y19.CDE. 2017/39201219 SAYILI KANUN'A AYKIRILIK ( Bozma Kararına Konu Olan Hapis Cezası Bakımından Dosyanın Akıbeti Araştırılarak Şayet Farklı Bir Esasta ise Her İki Dosyanın Birleştirilip Aynı Maddenin İhlali Sebebiyle Tek Bir Hüküm Kurulmasının Zorunlu Olduğu - Sanığın Eyleminin Bölünerek Sadece Adli Para Cezasına Karar Verilmek Suretiyle Kanuna Aykırı Davranılmasının Hatalı Olduğu )
Y19.CDE. 2016/78141219 SAYILI KANUNA AYKIRILIK ( Diploması Olmadığı Halde Menfaat Temin Etmek Amacına Yönelik Olmasa Bile Hasta Tedavi Eden veya Tabip Ünvanını Takınan Kişi İki Yıldan Beş Yıla Kadar Hapis ve Bin Güne Kadar Adli Para Cezası ile Cezalandırılacağı - Sanığın Güzellik Salonunda Milli Eğitim Bakanlığı Kurs Bitirme Belgesine İstinaden IPL Cihazı Kullanarak Epilasyon İşlemi Yaptığı/Lazerli Epilasyon İşleminin Hasta Tedavi Etmek Olarak Değerlendirilmesi Bakımından Dermotoloji Uzmanından Bilirkişi Raporu Alınarak Hüküm Kurulacağı )
Y7.CDE. 2000/65221219 SAYILI KANUNA AYKIRILIK ( Fizyoterapistin Özel Muayenehane Açıp Açamayacağı )
Y19.CDE. 2015/129101219 SAYILI KANUN'A AYKIRILIK ( Suçla Korunan Hukuki Yararın Kamu Sağlığı Suçun Mağdurunun İse Toplumu Oluşturan Bütün Bireyler Olduğu Diş Tabibi Olmadığını Bildiği Kişiye Tedavi Yaptıran Kişilerin İse Suçun Mağduru Değil Konusu Oldukları Cihetle Gerçek Kişi Şikayetçilerin Suçun Failinin Diploması Olmadığını Bildiği veya Bilebilecek Durumda Olduğu Bu Sebeple Katılan Sıfatıyla Açılan Davaya Katılma Haklarının Bulunmadığı )
Y19.CDE. 2015/127041219 SAYILI KANUNA AYKIRILIK SUÇU ( Doğrudan Doğruya Zarar Görmemesi Sebebiyle Davaya Katılma Hakkı Bulunmayanın Katılmasına Karar Verilerek Lehine Vekalet Ücretine Hükmedilmesinin Usul ve Yasaya Aykırı Olduğu )
Y19.CDE. 2015/157801219 SAYILI KANUN'A AYKIRILIK SUÇU ( Hüküm Tarihinde Yürürlükte Olan Düzenlemenin Para Cezasının Asgari Haddinin Beş Gün Adli Para Cezası Olması Sebebiyle Sanıklar Lehine Olduğu Gözetilmeden Hüküm Tesisinin Hatalı Olduğu )
Y19.CDE. 2016/134351219 SAYILI KANUN'A AYKIRILIK SUÇU (Sanığın Bir Suç İşleme Kararının İcrası Kapsamında Değişik Zamanlarda Aynı Mağdura Karşı Aynı Suçu Birden Fazla İşleyip İşlemediğinin ve Hakkında Zincirleme Suç Hükümlerinin Uygulanması Gerekip Gerekmediğinin Tartışılmasının Zorunlu Olduğu)
Y7.CDE. 2002/24311219 SAYILI KANUNA MUHALEFET ( Diploması veya Meslek Belgesi Olmaksızın Diş Protez Teknisyenliği ile İlgili Protez İmal Edilip İşyerinde Satılması )
Y7.CDE. 2002/36791219 SAYILI KANUNA MUHALEFET ( Diplomasız Olarak İğne Yaparak Hasta Tedavi Etmekten Dava Açılmış Olayda Eğer Daha Ağır Cezayı Müstelzim Fiil İşenmişse O Fiile Mahsus Ceza Verilmesi Gereği )
Y7.CDE. 2004/218921219 SAYILI KANUNA MUHALEFET ( Müşteki Sağlık Bakanlığının Suçtan Doğrudan Doğruya Zarar Görmediği Gibi 1219 Sayılı Yasa Kapsamındaki Suçları Takip Görevi de Bulunmadığından Müdahil Sıfatını Kazanamayacağı )
Y7.CDE. 2002/237061219 SAYILI KANUNA MUHALEFET ( Olay Tarihinde Diş Tedavisinde Kullanılan Aletlerin Çalışıp Çalışmadığının Belirlenmesinden Sonra Sanıkların Hukuki Durumlarının Değerlendirilmesinin Gerekmesi )
Y19.CDE. 2015/136881219 SAYILI KANUN'A MUHALEFET SUÇU ( Diplomasız Olarak Diş Hekimliği Mesleğine İlişkin Herhangi Bir Muayene veya Müdahale Yapma - Mahkemece Öncelikle İşyerinin Girişinde İsmi Yazılan Kişi Adında Bir Diş Hekimi İle Denetim Yapılan Adreste ya da Bu Adresin Yakınlarında Adı Geçen Hekime Ait Diş Kliniğinin Bulunup Bulunmadığının Tespit Edileceği )
Y19.CDE. 2015/127871219 SAYILI KANUN'A MUHALEFET SUÇU ( Yargılamaya Konu İş Yerinin Kayıtlı Olup Olmadığı Kayıtlı İse Kim Adına Kayıtlı Olduğu Vergi Dairesi Müdürlüğü İle İlgili Resmi Kurumlardan Sorulup Ele Geçirilen Malzemelerin Diş Kliniği Hizmeti Verilmesi İçin Yeterli Olup Olmadığının Bilirkişi İncelemesi Yaptırılarak Tespiti Gerektiği)
Y7.CDE. 2003/57341219 SAYILI YASAYA AYKIRILIK ( Çıraklık Eğitim Merkezinden Alınan Ustalık Belgesi İle Diş Teknisyenliği Yapılamaması )
Y9.CDE. 2007/51891219 SAYILI YASAYA TABİ KİŞİLER ( Mesleklerinin İcrasından Doğan Suçlardan Dolayı Yüksek Sağlık Şurasından Düşünce Sorulmasını Zorunlu Kıldığı )
YİBGKE. 1935/21221 SAYILI YASA ( Hakediş Davalarını İncelemekle Yükümlü Merciin Birinci Hukuk Dairesi Olması )
YİBGKE. 1952/151221 SAYILI YASA ( İstemin Bu Yasa Kapsamı Dışında Kalması Nedeniyle Hakkında İşlem Yapılmasına Gerek Olmaması )
Y2.CDE. 2001/36881262 SAYILI YASAYA AYKIRILIK ( Sahibi ve Sorumlu Müdürü Olduğu Eczanenin Satış ve Laboratuar Bölümünde Küpürü Kesik Halde İlaç Bulunması )
Y9.HDE. 1991/961313 YAŞINDAN ÖNCEKİ ÇALIŞMALAR ( Çıraklık Olup İhbar ve Kıdem Tazminatı Hesabında Değerlendirilmemesi )
YHGKE. 1991/9-10713 YAŞINDAN ÖNCEKİ HİZMETLERİN HESABA KATILMAMASI ( Kıdem Tazminatı Hesabında )
Y7.CDE. 2002/9541317 SAYILI TAŞOCAKLARI NİZAMNAMESİNE AYKIRILIK ( Bu Nizamnamedeki Para Cezası Hafif Para Cezası Kabul Edileceğinden Suç Tarihine Göre Temyiz İncelem Gününe Göre Zamanaşımına Uğraması )
Y7.CDE. 2004/79941329 SAYILI KANUNA MUHALEFET ( Dava Konusu Eylemin Vasfı İtibariyle 765 Sayılı Yasada Öngörülen Zamanaşımı Gerçekleştiğinden Sanık Hakkındaki Kamu Davasının Zamanaşımı Nedeniyle Ortadan Kaldırılmasına Karar Verilmesinin Gerekmesi )
YİBGKE. 1985/11329 TARİHLİ AMELİYATI İSKAİYE İŞLETME KANUNU ( DSİ'ye Ait Suyun İzinsiz Kullanılması Durumunda Bu Kanunun Uygulanması )
Y11.CDE. 2001/112521329 TARİHLİ AMELİYATI İSKAİYE İŞLETME KANUNU MUVAKKATINA MUHALEFET ( DSİ Tarafından Yapılıp Her Türlü Kullanım Hakkı Sulama Kooperatifine Devredilen Kuyudan Su Almak )
YHGKE. 1995/4-4061379 SAYILI KANUN ( Hangi Kamu Görevlilerinin Oturdukları Lojmanlara Telefon Bağlama ve Görüşmelerinin Ücretsiz Olacağının Sayılmış Olması )
Y7.CDE. 1997/97851380 SAYILI KANUNA AYKIRI DAVRANIŞ ( Balıkçı Barınağındaki Demirli Tekneden Zaptolunan Trol Kapısının Sanık Tarafından Yasak Yer Ve Zamanda Kullanılması )
Y7.CDE. 2002/40181380 SAYILI KANUNA MUHALEFET ( 1380 Sayılı Kanundaki Yazılı Suçları İşleyenler Hakkındaki Duruşmaların 3005 Sayılı Yasadaki Yer ve Zaman Kayıtlarına Bakılmaksızın Yapılmasının Gerekmesi )
Y7.CDE. 2004/20731380 SAYILI KANUNA MUHALEFET ( Genel Katma ve Özel Bütçeli İdareler İle Devletin ve Kamu İktisadi Teşebbüslerinin Hüküm ve Tasarrufu Altında Bulunan Su Ürünleri Üreme ve İstihsal Yerlerinden Merciinden İzin Almadan Çıkarılan Kumun Müsadere Edileceği )
Y7.CDE. 1997/80541380 SAYILI KANUNA MUHALEFET ( Hükmedilen Cezanın Tayini İçin Önce O Suça Kanunun Koyduğu Hadler Arasında Bir Ceza Tayininin Gerekmesi )
Y7.CDE. 2002/66921380 SAYILI KANUNA MUHALEFET ( Sanığın Fiilinin 1380 Sayılı Su Ürünleri Kanunu Belirlenmiş Yasaklamaya Dayalı Olmaksızın Sirkülerle Getirilen Yasaklamaya Aykırı Bir Davranış Olması )
Y7.CDE. 2002/25401380 SAYILI KANUNA MUHALEFET ( Sanığın İzinsiz Kum Aldığı İleri Sürülen Yerin Su Ürünleri İstihsal Yerlerinden Olup Olmadığının Araştırılmasının Gerekmesi )
Y7.CDE. 2002/66911380 SAYILI KANUNA MUHALEFET ( Su Ürünleri Avcılığında Bulunan Gemilerde Uygulandığı Döneme Ait Su Ürünleri Avcılığını Düzenleyen Sirkülerin Bulundurulmasının Zorunlu Olması )
Y7.CDE. 2002/7371380 SAYILI SU ÜRÜNLERİ KANUNUNA MUHALEFET ( On Sekiz Yaşından Küçük Olan Sanığa Zorunlu Olarak Müdafii Atanması Bu Müdafiinin Duruşmaya Gelmemesi Halinde Derhal Bir Müdafii Atanması )
Y7.CDE. 1995/5661380 SAYILI YASAYA AYKIRI DAVRANIŞ ( Sanığın Suçuna Uygulanan Yasa Maddesine Göre Önödemeye Tabi Olması )
Y7.CDE. 2002/159071380 SAYILI YASAYA AYKIRILIK ( İstihsal Vasıtalarından Gemilerde Aranılan Asgari Vasıf ve Şartların Bulunmaması )
Y7.CDE. 2003/3501380 SAYILI YASAYA MUHALEFET ( Dip Trolü İle Avlanmak )
Y7.CDE. 2002/16851380 SAYILI YASAYA MUHALEFET ( İstihsal Vasıtalarının Müsadere Edileceğine İlişkin Bir Hüküm Öngörülmediği gibi Bu Hususta Bir Kanuna Atıf da Yapılmaması )
Y19.CDE. 2015/178161390 GÜN YOKLAMA KAÇAĞI KALMA EYLEMİ ( İdari Para Cezasına İtirazın Reddi Kararı - Yükümlünün Sevke Tabi Olduğu Belirtilen Aralık 2007 Nisan 2008 Ağustos 2008 Aralık 2008 Nisan 2009 Ağustos 2009 Aralık 2009 Nisan 2010 Ağustos 2010 Aralık 2010 Nisan 2011 ve Ağustos 2011 Tarihlerini Kapsar Şekilde 15.9.2007-8.7.2011 Tarihleri Arasında Yüksek Lisans Öğrencisi Olduğu Anlaşıldığından İtirazın Kabulüne Karar Verilmesi Gerektiği )
Y22.HDE. 2012/1640514 YAŞINDAN KÜÇÜKLERLE HİZMET SÖZLEŞMESİ YAPILAMAMASI ( Emredici Hüküm Bulunduğu - 14 Yaşından Küçük Çocuklarla Yapılan Hizmet Sözleşmesinin Baştan İtibaren Geçersiz Olduğu/4857 S.K. Kapsamı Dışında Kaldığı/Hesaplamaya Esas Alınamacağı )
Y9.HDE. 2014/288761475 S.K. VE 4857 S.K.'NIN YÜRÜRLÜKTE OLDUĞU TARİHLER AÇISINDAN YILLIK İZİN ÜCRETİ ALACAĞI ( Davacının İşe Başladığı Tarihten 4857 S.K.'nın Yürürlüğe Girdiği Tarihe Kadar 1475 S.K.'nın Yıllık Ücretli İzin Md.sindeki Sürelere Göre - 4857 S.K.'nın Yürürlüğe Girdiği Tarihten Sonrası İçin İse 4857 S.K.'ya Göre Yıllık Ücretli İzin Alacağının Hesaplanması Gerektiği )
Y9.HDE. 2007/256441475 SAYILI İŞ KANUNU MD. 16 İLE 4857 SAYILI YENİ İŞ KANUNUN 22. MADDESİ ARASINDAKİ FARKLILIK ( İş Şartlarında Esaslı Değişikliğin İşçi Tarafından Kabul Edilmemesi - Yeni Kanunda 6 Gün İçinde Yazılı Olarak Yapılması Zorunluluğu )
Y9.HDE. 1995/112941475 SAYILI İŞ KANUNUNUN 5. MADDESİ KAPSAMINA GİRİP GİRMEME ( Bahçıvanın )
Y9.CDE. 1992/88071475 SAYILI KANUNA AYKIRI DAVRANIŞ ( Cezanın Üst Sınırının ve Zamanaşımı Süresinin Yasada Belirtilmemiş Olması )
Y9.CDE. 1992/88061475 SAYILI KANUNA AYKIRI DAVRANIŞ ( İşine Son Verilen İşçilerin Adlarının İş ve İşçi Bulma Kurumuna Bildirilmemesi )
Y9.CDE. 1993/10451475 SAYILI KANUNA AYKIRI DAVRANIŞ ( İşyerinde Müfettiş Tarafından Tesbit Edilen Eksiklikler İçin Para Cezası Verilmesi )
Y9.CDE. 1993/6171475 SAYILI KANUNA AYKIRI DAVRANIŞ ( Ondan Fazla İşçi Çıkaran İşverenin İş Bulma Kurumuna Bildirmemesi Nedeniyle İdari Para Cezası )
Y9.HDE. 2006/280031475 SAYILI YASA DÖNEMİNDE YAPILAN YÖNETMELİK DEĞİŞİKLİĞİ ( Bu Yasa Gereği Yazılı Tebligat Zorunluluğunun Olmadığı )
YHGKE. 2008/9-6731475 SAYILI YASANIN YÜRÜRLÜKTE OLDUĞU DÖNEM ( Davacının 45 Saati Aşan Haftalardaki Fazla Çalışması Belirlenerek Hüküm Altına Alınması ve 45 Saati Aşmayan Haftalarla İlgili Fazla Mesai Alacak İsteğinin Reddedilmesi Gerektiği )
Y9.CDE. 2003/21131475 SAYILI YASAYA MUHALEFET ( 1475 Sayılı İş Yasası Yürürlükten Kaldırıldığından Sanığın Durumunun Yeniden Değerlendirilmesinin Gerekmesi )
Y9.HDE. 2004/140581475 SAYILI YASAYA TABİ ÇALIŞMALAR ( SSK Kurumundan Davacının 1475 Sayılı Yasaya Tabi Çalışmalarının Tamamını Gösterir Kayıtlar Celbedilmeden Yazılı Şekilde Eksik Araştırma İle Hüküm Kurulması Hatalı Olduğu )
Y10.HDE. 2013/122461479 S. KANUN KAPSAMINDA SİGORTALI OLDUĞUNUN TESPİTİ ( Kurum'a Daha Öncesinde Kayıt ve Tescili Bulunmayan Davacının 1.10.2008 Tarihi Öncesinde Muhtarlıkta Geçen Sürelerde Sigortalı Sayılmasının Mümkün Bulunmadığı )
YHGKE. 2012/10-14771479 S.K.'NA TABİ ZORUNLU SİGORTALILIK SÜRESİNİN TESPİTİ İSTEMİ ( 4.10.2000'den Önceki Döneme Ait Vergi Kaydı Bulunan Dönemler İçin Kanunda Belirtilen 6 Aylık Sürede Kuruma Başvurusunun veya Borçlanma Tutarına Dair Prim Ödemesinin Bulunmadığı - Geriye Dönük Olarak Vergiye Kayıtlı Olduğu Süreleri Borçlanması ve Buna Dayalı Olarak Sigortalılığının Tespitine Yasaca Olanak Bulunmadığı )
Y10.HDE. 2006/141511479 SAYI YASA KAPSAMINDAKİ SİGORTALILIK ( Meslek Kuruluş Kaydı Tanık Anlatımları ve Zabıta Araştırması Sonucu Elde Edilen Bilgilerle Ortaya Çıkmış Olup Sigortalılığın Zorunlu ve Vazgeçilmez Niteliği Karşısında Dava Konusu Dönem Yönünden Sigortalılığın Geçerli Olduğu )
Y10.HDE. 2015/224461479 SAYILI KANUN KAPSAMINDA SİGORTALI OLDUĞUNUN TESPİTİ İSTEMİ ( Sigortalılığın Oluşumu Yönünden “Kendi Adına ve Hesabına Bağımsız Çalışma” Olgusunun Varlığı Zorunlu ve Asli Unsur Olduğu - Vergi Dairesine Meslek Kuruluşuna ve Esnaf Sanatkar Sicil Memurluğuna Kayıtlı Olmak Çalışmayı Doğrulayan Bir Şekil Şartından İbaret Olduğu Cihetle Aksinin Kanıtlanmasının Olanaklı Olduğunun Gözetileceği)
Y10.HDE. 2015/139241479 SAYILI KANUN KAPSAMINDA SİGORTALILIĞIN TESPİTİ ( Davalı Kurumun Merkezinin Bulunduğu İş Mahkemeleri İle Sigortalılığı İptal Eden Kurum Şubesinin Bulunduğu İş Mahkemelerinden Birinin Yetkili Olduğu/Dava Açılmadan Önce Müracaatın Olmasının ve Kurumca Müracaata Konu İstemin Zımnen Ya da Açıkça Reddedilmesi Gerektiğinin Dava Şartı Olarak Düzenlendiği -Dava Şartı Eksikliğinin Tamamlanması İçin Süre Verilmesinin Gerektiği )
Y10.HDE. 2014/264361479 SAYILI KANUN KAPSAMINDA SİGORTALILIĞIN TESPİTİ İSTEMİ (2654 S. Kanun'un Yürürlüğe Girdiği Tarihten Önce Kurum Kayıtlarına İntikal Eden Bildirge Prim Ödemesi ve Sigortalılık Talepleri Bulunanlar Yönünden 1479 S. Kanun'un 24 ve 25. Md. Çerçevesinde Yapılacak Değerlendirme İle Sigortalılık Nitelikleri Belirleneceği)
Y21.HDE. 2016/83181479 SAYILI KANUN KAPSAMINDA SİGORTALILIK ( Davacının 13.08.1985 Tarihinden İtibaren Devam Eden Şirket Ortaklığı ve Vergi Kaydı Olması Nedeniyle Sigortalı Sayılacağı - Ancak Davacının Sigortalılığına Esas Giriş Bildirgesinin Hangi Tarihte Kuruma Verildiğinin Belirlenmesinin Gerektiği )
Y10.HDE. 2012/39701479 SAYILI KANUN KAPSAMINDA SİGORTALILIK ( Zorunlu Sigortalılığın Oluşumu Yönünden "Vergi Dairesine/Meslek Kuruluşuna/Sicile Kayıtlı Olmak " İle Birlikte Kendi Adına ve Hesabına Bağımsız Çalışma Olgusunun Varlığının Zorunlu Asli Unsur Olup Her İki Şartın Birlikte Gerçekleşmesi Gerektiği )
Y10.HDE. 2015/193121479 SAYILI KANUN KAPSAMINDA SİGORTALILIK SÜRESİNİN TESPİTİ İSTEMİ ( Davacının Gerçekten Kendi Nam ve Hesabına Bağımsız Çalışmasının Nasıl Olduğu Trafik Sicili Zabıta Maliye Muhtarlık vs. Marifetiyle Araştırılmalı Yapılan Faaliyetin Gerçek Bir Çalışmaya Dair Olup Olmadığı Hiç Bir Kuşkuya Yer Vermeyecek Şekilde Ortaya Konulması Gerektiği)
Y10.HDE. 2015/235451479 SAYILI KANUN UYARINCA ZORUNLU SİGORTALILIK ( Davacının Ortağı Olduğu Limited Şirket Yanından Bildirimi Yapılan Dönemde 506 Sayılı Kanun Kapsamında Sigortalı Olmasının Mümkün Olmadığı - Şirket Dışında Geçen 506 Sayılı Kanuna Tabi Çalışmalar Yönünden İse 5510 Sayılı Kanundaki Geçici 63. Madde Hükmü Gözetilerek 1479 Sayılı Kanun Kapsamında Prim Ödemesi Bulunmadığı da Gözetilerek Karar Verilemsinin Gerektiği )
Y21.HDE. 2003/79191479 SAYILI KANUNA EKLENEN EK MADDE NEDENİYLE YAPILAN KESİNTİ ( Sosyal Güvenlik Destekleme Primi Kesintisi İşleminin İptali Talebi - Kanunun Yürürlüğe Girdiği 8.9.1999 Tarihinden Davacının Ticari Faaliyetinin Sona Erdiği Tarihe Kadar Kesinti İşleminin Yerinde Olduğu )
Y12.HDE. 2003/149971479 SAYILI KANUNUN UYGULANMASI ( Değişiklik Gereğince Kurumun Taşınır ve Taşınmaz Malları ve Bankalardaki Mevduatları ile Her Türlü Hak ve Alacaklarının Haczedilememesi )
YHGKE. 2003/21-3981479 SAYILI YASA ( Bu Yasayla Öngörülen Esnaf ve Sanatkar Sicil Kaydı Hem Bağ-Kur Sigortalılığı Hem de Esnaf ve Sanatkarlar Derneği İçin Bulunması Gerekli Yasal Ön Koşul Kabul Edilmesi )
YHGKE. 2000/10-10861479 SAYILI YASA ( Eklenen Madde İle Sigortalılara On İki Basamak Yükselme Hakkını Sağlamış Olması )
Y21.HDE. 2003/4921479 SAYILI YASA ( Esnaf Sicili Veya Kanunla Kurulu Meslek Kuruluşları Kayıtlarının Bağkur Sigortalılığına Esas Alınması )
Y10.HDE. 2003/64241479 SAYILI YASADAKİ DEĞİŞİKLİKLER ( Yaşlılık Aylığından Yararlanma Koşullarının Varlığında 1479 Sayılı Yasaya 4447 ve 4759 Sayılı Yasalar ile Yapılan Değişikliklerin Gözönünde Tutulması Lüzumu )
Y10.HDE. 1975/6811479 SAYILI YASADAN DOĞAN UYUŞMAZLIK ( Uyuşmazlıkların Yetkili İş Mahkemelerinde Veya Bu Davalara Bakmakla Görevli Mahkemelerde Görülmesi )
Y10.HDE. 2013/194331479 SAYILI YASANIN KAPSAMI (5754 S.K. 81 M. Getirilen Değişiklik - Hizmet Sürelerinin Diğer Kurum ve Sandıklara Bildirilmesi/Bağ-Kur Hizmetleri Bildirilmeyen Davacının 1982-1985 ve 1986-1990 Tarihleri Arasında Kapsam Dışı Kaldığı)
Y21.HDE. 2012/204431479 SAYILI YASAYA TABİ OLDUĞU DÖNEMDEKİ SİGORTALILIĞININ İPTALİ İSTEMİ (506 S. Yasaya Tabi Çalışmalarının Geçerli Olduğunun Tespiti İstemi - 1.10.2008 İle 1.3.2011 Tarihleri Arasında Yürürlükte Bulunan 5510 S. Yasa'nın Değişik 33. Md. Dikkate Alınarak Karar Verileceği)
Y13.CDE. 2011/1366415 -18 YAŞ GRUBUNDAKİ ÇOCUK ( Üç Yıl Süreyle Denetim Süresine Tabi Tutulması Gerektiği - Çocuğun İşlediği Hırsızlık Suçu )
Y19.HDE. 2013/1536415 GÜN İÇİNDE İLAÇ FİYAT FARKININ ÖDENMESİ ( İlaç Fiyatlarının Değişmesi Nedeniyle Eczanelerin Uğradığı Stok Zararlarının İlaç Şirketleri Tarafından Ecza Depolarına Ecza Depoları Tarafından da Eczanelere 15 Gün İçerisinde Ödenmek Zorunda Olduğu )
Y18.HDE. 1992/915315 GÜN ÖNCEDEN ÇAĞRI ( Çağrı Kağıdı - Davet Edilen 5 Kişinin İmzadan İmtina Etmeleri )
Y9.HDE. 2011/4465115 SAATLİK ÇALIŞMA SÜRESİ ( 1.5 Saat Yerine 1 Saat Ara Dinlenmesi İndirilmesinin Hatalı Olduğu - Mahkemece Hükme Esas Alınan Bilirkişi Raporunun Hatalı Olduğu/Ayrıca Yargılama Giderlerinin Ayrıntılı Olarak Dökümünün Yapılması Gerektiği )
Y12.HDE. 2016/23623%15 TEMİNAT YATIRILMASI ( İmza İtirazı - Takibin %15 Teminat Yatırılması Karşılığında Durdurulması Yönünde Karar Verildiği Ancak Belirlenen Teminatın Yatırılıp Yatırılmadığı Anlaşılamadığından İİK'nun 170/3. Md.sinde Belirtilen Şartların Oluşup Oluşmadığı Değerlendirilmedem Borçlu Aleyhine İnkar Tazminatına ve Para Cezasına Hükmedilmesinin Hatalı Olduğu )
YCGKE. 2002/5-10615 YAŞINDAN BÜYÜK MAĞDUREYİ RIZASIYLA KAÇIRIP ONUN IRZINA GEÇME SUÇU ( Açılan Davanın Sanığın Mağdure ile Evlenmesi Üzerine Ertelenmesi )
Y6.CDE. 2002/1580515 YAŞINDAN BÜYÜK SANIK ( İşlediği Hırsızlık Suçunun Farik ve Mümeyyizi Olmadığının Çocuk Hastalıkları Uzmanı Tarafından Bildirilmesi - Ceza Sorumluluğunu Kısmen veya Tamamen Ortadan Kaldıracak Bir Durumun Varlığının Belirlenmesi Gereği )
Y1.HDE. 2004/348315 YAŞINDAN KÜÇÜĞE YAPILAN TEMLİK ( Tapu İptali ve Tescil - Taşınmazın Davalıya Temlikinin Bedel Karşılığı Olmadığı Temlik Tarihinde Davalının 15 Yaşında ve Alış Gücüne Sahip Bulunmadığı Miras Bırakanın Yaptığı İşlemin Muvazaalı Olduğu )
Y4.CDE. 1994/719715 YAŞINDAN KÜÇÜĞÜ KAÇIRIP ALIKOYMA VE IRZA GEÇME ( Soruşturma Kağıtlarının Bölük Komutanı Tarafından Kendisine Gönderilen Sanık )
Y5.CDE. 1999/324715 YAŞINDAN KÜÇÜĞÜ ZORLA KAÇIRIP ALIKOYMAK VE IRZINA GEÇMEK ( Sanığın Cezai Ehliyeti-Gözlem İhtisas Dairesi Raporunun Yetersizliği )
YCGKE. 1993/5-2715 YAŞINDAN KÜÇÜĞÜN IRZINA TASADDİ ( Sanığın Hazırlık Aşamasındaki İkrarı ve Arada Husumet Olması Gibi Nedenlerle Suçun Oluştuğunun Kabulü )
Y5.CDE. 2002/792815 YAŞINDAN KÜÇÜK ÇOCUK ( Kaçırma Irz Ve Namusa Tasaddi - Suç Tarihinde 11 Yaşını Bitirmemiş Mağduru Kaçırma Suçunun Anlam Ve Sonuçlarını Kavrayabilme Yönünden Bedeni Akli Ve Ruhi Durumu Hakkında Uzman Hekim Raporu Alınması Gereği )
Y15.CDE. 2013/1531615 YAŞINDAN KÜÇÜK ÇOCUK ( Sanıkların 13 Yaşındaki Oğullarını Diğer Sanığın Yöneticiliğini Yaptığı Apartmanda Kısa Bir Süreliğine Apartman Görevlisi Olarak Çalışmış Gibi Göstererek Sigortalı İşe Giriş Bildirgesi Düzenleyip Katılan Kuruma Verdikleri/3 Gün Sonra Çocuğun Sigortalılık Durumunun İptal Edildiği/Eylemin İleriye Dönük Erken Emeklilik Amacıyla Yapıldığı Düşünülse Dahi Bu Durumda Da Belirli Bir Yıl Yaş Hizmet Süresi Ve Prim Ödemesi Koşullarının Gerçekleşmesi Halinde Emekliliğin Söz Konusu Olabileceği/Suç Tarihi İtibariyle Katılan Kurumun Zarar Görmesinin Mümkün Olmadığı )
YCGKE. 2013/14-57615 YAŞINDAN KÜÇÜK MAĞDURE ( Çocuğun Nitelikli Cinsel İstismarı/Mağdurenin 14 Yaşında Olduğu Ancak Yaşından Büyük Gösterdiği/Sanığın Tutarlı Şekilde Mağdurenin Kendisine Yaşını Büyük Söylediğini Beyan Ettiği ve Mağdurenin Doğruladığı - Hata Hükümlerinin Uygulanması Gereği )
YCGKE. 2013/14-51115 YAŞINDAN KÜÇÜK MAĞDUREDE RIZA ARANMAMASI ( 15 Yaşından Küçüklerin Cinsel Amaçlı Olarak Alıkonulmalarına Gösterdikleri Rızanın Bir Hukuka Uygunluk Nedeni Olamayacağı
YCGKE. 2003/5-2115 YAŞINDAN KÜÇÜK MAĞDURENİN RIZAEN IRZINA GEÇMEK ( Kızlık Zarı Yırtılmadan da Cinsel İlişkinin Mümkün Olup Olamayacağı Hususunda Rapor Alındıktan Sonra Suç Niteliğinin Belirlenmesi Gereği )
YCGKE. 2014/14-30715 YAŞINDAN KÜÇÜK MAĞDUREYİ CEBİR TEHDİT VEYA HİLE OLMAKSIZIN ALIKOYMA ( Mağdurenin Rızası Hukuken Üzerinde Mutlak Surette Tasarruf Edebileceği Bir Hakka Dair Olmadığından Hukuka Uygunluk Nedeni Olarak Kabul Edilemeyeceği - Sanığın Kişiyi Hürriyetinden Yoksun Kılma Suçundan Cezalandırılacağı )
Y5.CDE. 1998/202515 YAŞINDAN KÜÇÜK MAĞDUREYİ RIZAEN ALIKOYMAK ( Yetiştirme Yurdu Müdürünün Müdahale Talebi )
Y3.CDE. 1998/364915 YAŞINDAN KÜÇÜK SANIĞIN CEZASININ ERTELENMESİ ( Sanığın Lehine Olan Kanun Hükümlerinin Uygulanması )
Y4.CDE. 1991/378015 YAŞINDAN KÜÇÜK SANIĞIN İŞLEDİĞİ MÜESSİR FİİL ( Erteleme Talebinin Ahlaki Temayüllere Dayanılarak Reddedilmiş Olması )
YCGKE. 1989/3-33015 YAŞINDAN KÜÇÜK SANIĞIN ORMANDAN AĞAÇ KESMESİ ( Uygulanacak Hükümler )
Y2.CDE. 1999/578315 YAŞINDAN KÜÇÜK SANIK ( Ceza Kararnamesi ile Hüküm Kurulamaması-Verilen Kararın Yok Hükmünde Olması )
Y2.CDE. 2002/1375215 YAŞINDAN KÜÇÜK SANIK ( Ceza Kararnamesi ile Karar Verilememesi-Yazılı Emir )
Y7.CDE. 2004/3514715 YAŞINDAN KÜÇÜK SANIK ( Dava Duruşma Açılmadan Ceza Kararnamesi İle Sonuçlandırılamayacağı - Pasaport Kanununa Muhalefet )
Y6.CDE. 2002/339415 YAŞINDAN KÜÇÜK SANIK ( Erteli Cezasına Konu Etkili Eylem Suçunun İşlendiği Tarihte - 1 Yıl Sonra Yeni Bir Suç İşlemesi/Erteli Cezasının Aynen Çektirilmesine Karar Verilemeyeceği )
Y2.CDE. 2001/1455515 YAŞINDAN KÜÇÜK SANIK ( Farik Mümeyyizlik Raporunun Uzman Hekimden Alınması Gereği )
Y7.CDE. 2003/207115 YAŞINDAN KÜÇÜK SANIK ( Hakkında Ceza Tayininin 2253 Sayılı Yasaya Göre Olması Gerektiği - 15 Yaşından Küçüğün İşlediği Suçun Anlam ve Sonuçlarını Kavrayacak Durumda Olup Olmadığının Araştırılması Gereği )
Y5.CDE. 2002/447315 YAŞINDAN KÜÇÜK SANIK ( Irz ve Namusa Tasaddi - Sanığın Cezasının Lehe Bulunan 2253 Sayılı Yasanın 38. Maddesi Uyarınca Şartlı Ertelenmesi Yerine 647 Sayılı Yasanın 6. Maddesi Uyarınca Ertelenmesine Karar Verilmesinin Hatalı Olması )
Y7.CDE. 2003/104415 YAŞINDAN KÜÇÜK SANIK ( Trafik Kanununa Aykırılık Nedeniyle Verilen Para Cezası-Erteleme )
Y7.CDE. 2004/2205615 YAŞINDAN KÜÇÜK SANIK TARAFINDAN İŞLENEN TRAFİK SUÇU ( Trafik Suçlarından Verilen Hafif Para Cezasının Ertelenemeyeceğine İlişkin Kuralın Yaşı Küçük Sanık Hakkında Uygulanamayacağı )
YCGKE. 1997/4-39015 YAŞINDAN KÜÇÜKLERE VERİLEN CEZA ( Ertelemede 2253 Sayılı Kanunun Uygulanması Gereği )
YİBGKE. 1936/4115 YAŞINDAN KÜÇÜKLERİN IRZINA GEÇMEK SUÇUNUN AĞIRLAŞTIRICI SEBEBİ OLAN MUKAVEMET EDEMEME ( Ne Anlama Geldiği Hakkında )
Y6.CDE. 2002/350815 YAŞINI BİTİREN SANIKLAR ( Katıldıkları Duruşmanın Gizli Yapılması - Açıklık İlkesinin İhlali/Savunma Hakkının Kısıtlanması )
Y5.CDE. 1978/30415 YAŞINI BİTİRMEMİŞ KÜÇÜĞÜN IRZINA GEÇME ( Mağdureye Fuhuşa Teşvik Ederek Para Karşılığı Çeşitli Erkeklere Satma Eylemi )
Y7.CDE. 2002/176615 YAŞINI BİTİRMEMİŞ SANIK HAKKINDA UYGULANACAK HÜKÜM ( Diğer Kanunların 2253 Sayılı Kanuna Aykırı Hükümlerinin Küçük Suçlular Hakkında Uygulanmaması )
Y2.HDE. 1984/849915 YAŞINI BİTİRMEYEN ERKEK ( Evlenme İzni )
Y5.CDE. 1990/444815 YAŞINI BİTİRMEYEN KIZINI BAŞLIK PARASI İÇİN EVLENDİRMEK ( Irza Geçme Fiiline Asli İştirak )
YCGKE. 1984/3315 YAŞINI BİTİRMEYEN KÜÇÜĞÜN İŞLEDİĞİ SUÇ ( Suçun Anlam ve Sonuçlarını Kavrama Yeteneğine Sahip Olup Olmadığının Anlaşılması İçin Rapor Alınması-Hükümet Tabibi Raporunun Yetersizliği )
Y5.CDE. 2002/593715 YAŞINI BİTİRMEYEN KÜÇÜKLER ( Şikayetlerinin Geçerli Sayılması Ancak Mümeyyiz Olduklarının Raporla Saptanmasına Bağlı Olduğu - Sarkıntılık )
Y6.CDE. 2003/153115 YAŞINI BİTİRMEYEN SANIK ( 2253 Sayılı Kanunun 38. Maddesi Yerine 647 Sayılı Kanunun 6. Maddesi Gereği Erteleme Kararı Verilmesinin Yasaya Aykırı Olduğu - Sorgu Tarihinde Onbeş Yaşını Bitirmemiş Sanık Hakkında Oturumun Gizli Yerine Açık Yapılmasının Yasaya Aykırı Olduğu )
Y3.CDE. 1993/1159515 YAŞINI BİTİRMEYEN SANIK ( Farik ve Mümeyyiz Olup Olmadığının Araştırılması-Müdafi Tayin Zarureti )
Y6.CDE. 2012/1571015 YAŞINI BİTİRMEYEN SANIK ( Suç Tarihine Göre - TCK'nın 31/3. Maddesi İle Uygulama Yapılması ve Hakkında 5395 S. Çocuk Koruma Kanunu'nun 35/1. Md.sine Göre Sosyal İnceleme Raporu Alınmadan veya Aynı Maddenin 3. Fıkrasına Göre Bu Yönde İnceleme Yaptırılmamasının Gerekçesi de Kararda Gösterilmeden Hüküm Kurulmasının Yasaya Aykırı Olduğu )
Y5.CDE. 1998/36315 YAŞINI BİTİRMEYEN SANIK ( Şikayetten Vazgeçme-Kamu Davasının Düşürülmesi )
Y16.HDE. 2003/656115 YAŞINI DOLDURMAYAN KÜÇÜK ( Mal Beyanında Bulunmama Suçundan Cezalandırılamaması )
Y2.CDE. 2001/1205415 YAŞINI DOLDURMAYAN SANIK ( Müessir Fiil-Şikayetten Vazgeçme-Davanın Düşmemesi )
Y2.CDE. 2001/1412715 YAŞINI DOLDURMAYAN SANIK ( Takibi Şikayete Bağlı Suç-Şikayetten Vazgeçme-Kamu Davasının Düşüp Düşmemesi )
YCGKE. 2013/14-57515 YAŞINI TAMAMLAMAMIŞ MAĞDUREYLE CİNSEL İLİŞKİ ( Sanıkla Mağdurenin Evlendikleri ve Çocukları Olduğu - Sanığın Lise 1. Sınıf Öğrencisi Olan Mağdurenin 15 Yaşından Küçük Olduğunu Bilmemesinin Hayatın Olağan Akışına Aykırı Olduğu )
Y7.HDE. 2014/1102115 YIL 3600 GÜN ÇALIŞMA NEDENİYLE EMEKLİLİK HAKKI ( Yaş Şartı Aranmadığı/Fesih Tarihi İtibariyle Kıdem Tazminatına Kanun Gereğince Hak Kazanıldığı - Fesih Açısından SGK'dan Yazı Alınmasının ve İşverene Gönderilmesinin Kural Olarak Şart Olmadığı/Yazının Gönderilmesinin Faiz Açısından Önem Taşıdığı )
Y5.CDE. 2016/415415 YILLIK İLAVELİ ZAMANAŞIMI SÜRESİ ( Tüm Sanıklara İsnat Olunan Rüşvet Alma ve Verme Suçunun Temas Ettiği 765 S. TCK'nın 212/2 ve 213/1. Maddelerinde Öngörülen Cezaların Üst Sınırı İtibarıyla Aynı Kanun'un 102/3 ve 104/2. Maddelerinde Belirtilen 10 Yıllık Asli ve 15 Yıllık İlaveli Zamanaşımına Tabi Olduğu - Son Suç Tarihi Olan Mart 2000'den İnceleme Gününe Kadar 15 Yıllık İlaveli Zamanaşımı Süresinin Gerçekleştiği/Düşme )
Y12.HDE. 1995/9904151 ÖDEME EMRİ TEBLİĞİ ( İpotek Akit Tablosu ve İpotek Belgesinin Eklenmesinin Zorunlu Olmaması )
Y6.CDE. 2014/1251615-18 YAŞ GRUBUNDA BULUNAN SANIK ( Hakkında 5395 S. Çocuk Koruma Yasası'nın 35/1. Md. Uyarınca Sosyal İnceleme Yaptırılıp Raporunun Aldırılmamasının Yasaya Aykırılığı )
Y10.CDE. 2016/40015-18 YAŞ GRUBUNDA BULUNAN SANIK (Cezasından T.C.K.'nun 31. Md. 3. Fıkrası Gereğince İndirim Yapılması Gerektiği - Uyuşturucu ve Uyarıcı Madde Ticareti Yapma)
Y12.HDE. 1998/7937152 NOLU ÖDEME EMRİ ( İtirazın Kaldırılması-Alacaklı Yararına Tazminata Karar Verilmesi )
Y9.CDE. 1984/48131528 SAYILI YASAYA MUHALEFET ( Zoralıma İlişkin Kararın Temyizine Olanak Varsa Geri Vermenin de Aynı Yasa Yolu İncelemesine Bağlı Olması )
Y2.CDE. 2001/175811543 SAYILI YASAYA AYKIRI HAREKET ( Genel Nüfus Sayımının Yapıldığı Gün Sokağa Çıkma Yasağına Uymama Eylemi )
Y7.CDE. 1990/110471567 SAYILI KANUNA AYKIRI DAVRANIŞ ( Dava İddianame ile Açıldığı Halde Sanıklar Lehine Maktu Vekalet Ücreti Tayin Edilememesi )
Y7.CDE. 1989/2561567 SAYILI KANUNA AYKIRI DAVRANIŞ ( Dış Satım Bedeli Dövizin Yurda Getirilmemesi )
Y7.CDE. 1999/128131567 SAYILI KANUNA AYKIRI DAVRANIŞ ( Döviz Satın Almak )
Y7.CDE. 1991/71961567 SAYILI KANUNA AYKIRI DAVRANIŞ ( Fiili İhraç Tarihinden İtibaren 180 Günlük Süre İçinde Yurda Getirilmesi Gereken İhracat Bedeli Dövizin Getirilmemesi )
Y7.CDE. 1991/82311567 SAYILI KANUNA AYKIRI DAVRANIŞ ( Fiili İhraç Tarihinden İtibaren Yüzseksen Gün Geçtikten Sonra İhracat Bedeli Dövizi Yurda Getirme )
Y7.CDE. 1993/6231567 SAYILI KANUNA AYKIRI DAVRANIŞ ( İhracat Bedeli Dövizin Yurda Sonradan Getirilmesi )
Y7.CDE. 1990/60411567 SAYILI KANUNA AYKIRI DAVRANIŞ ( İhracat Bedelinin 3000 Dolar'dan Az Olması - Yayımlanan Karar ve Tebliğin Sanığın Lehine Olması )
Y7.CDE. 1990/46961567 SAYILI KANUNA AYKIRI DAVRANIŞ ( İhracat Gerçekleştirildikten Sonra Değişen Kanunun Sanık Aleyhine Sonuç Doğurması )
Y7.CDE. 1992/114551567 SAYILI KANUNA AYKIRI DAVRANIŞ ( İhracattan Yasaklanma Kararı - Malın Fiktif Depoya Alınma Tarihinden Sonra )
Y7.CDE. 1991/30271567 SAYILI KANUNA AYKIRI DAVRANIŞ ( Sanığın İhracat Bedeli Dövizi Fiili İhracat Tarihinden İtibaren 180 Gün İçinde Yurda Getirmesinin Gerekmesi )
Y7.CDE. 1990/78471567 SAYILI KANUNA AYKIRI DAVRANIŞ ( Süresinde Transferi Yaptırarak Açık İthalat Hesabını Kapatmamak )
Y7.CDE. 1990/46901567 SAYILI KANUNA AYKIRI DAVRANIŞ ( Süresinde Yurda Getirilmeyen İhracat Bedeli Karşılığı Döviz Tutarının 3000 Dolardan Fazla Olması Nedeniyle Mahkumiyete Karar Verilmesinin Gerekmesi )
Y7.CDE. 2002/175731567 SAYILI KANUNA AYKIRI DAVRANIŞ ( Türk Parasının Korunması Hakkındaki Kanuna Aykırı Eylemde Bulunmak )
Y7.CDE. 1990/58301567 SAYILI KANUNA AYKIRI DAVRANIŞ ( Yasada Belirtilen Otuz Günlük Sürenin Ek Süre Niteliğinde Olmaması ve Cezai Sorumluluğu da Kaldırmaması )
Y7.CDE. 1996/4431567 SAYILI KANUNA AYKIRI DAVRANIŞ ( Yurtdışında Dava Açıldığına Dair İbraz Edilen Belgelerdeki Konsolosluk Onayı )
YCGKE. 2001/7-531567 SAYILI KANUNA GÖRE VERİLEN PARA CEZASI ( Tazminat Niteliği ve Erteleme Kanunu Kapsamına Girmemesi )
Y7.CDE. 1995/65461567 SAYILI KANUNA MUHALEFET ( 3992 S. K.'nun Yürürlük Tarihinden Önce İhraç Edilen ve Süresinde Yurda Getirilmemiş Olan Dövizler/90 Gün İçinde Bozdurulması - Cezaların Uygulanmayacağı )
Y7.CDE. 1992/51811567 SAYILI KANUNA MUHALEFET ( İflasına Karar Verilen Şirketin Sanık Tüzel Kişi Olup Olmadığının Araştırılması )
Y7.CDE. 1993/77481567 SAYILI KANUNA MUHALEFET ( İhraç Edilen Malların Süresi Dışında Yurda Geri Getirilerek Taahhüt Hesabının Kapatıldığını Bildirmiş İse de Hesabın Açık Olduğu - Çelişki Giderilmeden Hüküm Verilemeyeceği )
YCGKE. 1988/7-381567 SAYILI KANUNA MUHALEFET ( Kamu Davasının Ortadan Kaldırılmasıyla Beraber Müsadere veya Tazminata Hükmedilmemiş Olmasının Kesin Karara Temyiz Kabiliyeti Kazandırmaması )
YCGKE. 1973/71567 SAYILI KANUNA MUHALEFET ( Kanunun Değişmemesi Durumunda Sanık Lehine Kuralının Uygulanmaması )
Y7.CDE. 1994/136331567 SAYILI KANUNA MUHALEFET ( Önceki Kararın Sadece Sanık Temsilcisi Tarafından Temyiz Edilmesi )
Y7.CDE. 2004/374971567 SAYILI KANUNA MUHALEFET ( Şirket Hakkında Ticaret Mahkemesince Verilen İflas Kararı Kesinleşmiş Olup Tasfiyenin Tamamlanması İle Sanık Tüzel Kişiliğe Ait Ticaret Unvanının Silinip Silinmediği Ticaret Sicilinden Sorulması Gereği )
Y7.CDE. 1997/5691567 SAYILI KANUNA MUHALEFET ( Yargılamanın Yenilenmesi İsteğinde Malların Gönderildiği İthalatçı Firmanın İflas Etmesinin Sebep Olarak Gösterilmesi )
YCGKE. 1984/7-4211567 SAYILI YASAYA AYKIRI DAVRANIŞ ( Bakanlar Kurulunca Alınan Kararlara Aykırı Hareket Edilmesi-Kanundan Doğan Bir Suçun Kararla Ortadan Kaldırılamaması )
Y7.CDE. 2002/12501567 SAYILI YASAYA AYKIRILIK ( Dava Konusu İhracat Bedeli Dövizin Yurtdışında Kalmasına Sebebiyet Verilmesi ve Hesabın Açık Olduğunun İhbar Edilmesi )
YCGKE. 1980/7-1061567 SAYILI YASAYA AYKIRILIK ( Kararda Erteleme İsteminin Reddi İle İlgili Yasal Gerekçenin Açıklanmasının Gerekmesi )
Y7.CDE. 1982/9861567 SAYILI YASAYA AYKIRILIK ( Sermaye Hareketleri Tebliğinin Uygulama Alanı )
YCGKE. 1976/7-431567 SAYILI YASAYA AYKIRILIK ( Suçun Zorunlu Nedenlerle Varılan Ek Süreler Sonunda Oluşması )
YCGKE. 2002/7-851567 SAYILI YASAYA AYKIRILIK (Hükmün Sanık Aleyhine Bozulması Halinde Bozmaya Karşı Diyeceklerinin Sorulmasının Savunma Hakkının Kısıtlanmaması İlkesine Dayanması)
Y7.CDE. 1997/82831567 SAYILI YASAYA MUHALEFET ( Suç Tarihinde Merkez Bankasınca Alımı Yapılmayan ve İlan Edilen Konvertibl Dövizler Listesinde Yer Almayan Yabancı Paranın Döviz Niteliğinin Olmaması )
Y9.HDE. 2017/59341581 SAYILI KANUN'A GÖRE KURULACAK VE KURULMUŞ SAYILAN KOOPERATİFLERİN HARÇ MUAFİYETİ ( Kooperatiflerin Davacı Olarak Açacakları Davalarda Harçtan Muaf Oldukları - Davalı Kooperatiflerin Temyiz Harçlarını Yatırması İçin Uyarınca Önel Verilmesi Süresi İçinde Harç Yatırıldığı Takdirde Buna Dair Belgelerin Dosyaya Ekleneceği )
Y7.CDE. 1994/65001593 SAYILI KANUNA AYKIRI DAVRANIŞ ( İşyerinin Ruhsatsız Açılması )
Y2.CDE. 1997/193551593 SAYILI KANUNA MUHALEFET ( İşyerinde Hijyenik Koşullara Uymamak )
Y2.CDE. 1995/75411593 SAYILI KANUNA MUHALEFET ( Ruhsatsız Ölü Gömmek )
Y7.CDE. 2000/88281593 SAYILI KANUNA MUHALEFET ( Sanık Hakkında Yaşı Küçük Çocuğu Çalıştırdığı Bara Almaktan Dava Açılması )
Y7.CDE. 2002/157131593 SAYILI YASAYA MUHALEFET ( Ruhsatsız Benzin ve Akaryakıt Satmak - Eylemin 1593 Sayılı Yasanın 282. Maddesi Kapsamında Değerlendirilmesi Gereği )
Y7.CDE. 2003/96651593 SAYILI YASAYA MUHALEFET ( Sanığın İşyerinde Elliden Fazla İşçi Çalıştırmasına Rağmen Doktor Bulundurmaması Eylemi )
YCGKE. 1988/5-28516 YAŞINDAKİ KIZ ÇOCUĞUNU KENDİ RIZASIYLA KAÇIRMAK ( Mayubiyeti Gerektirecek Şekilde Cinsel İlişkide Bulunmak-Sanığın İkrarı-İştirak )
Y2.HDE. 2015/362616 YAŞINI BİTİRMEMİŞ ERKEK VEYA KADINA EVLENME İZNİ VERİLMESİ ( On Altı Yaşını Doldurmuş Olmak Koşulunun Yanı Sıra Olağanüstü Durumların Ve Pek Önemli Bir Nedenin Varlığının Zorunlu Ollduğu/Tarafların Birlikte Olup Karı Koca Gibi Yaşamalarının Olağanüstü Durum Olarak Kabulüne İmkan Bulunmadığı - Evlenmeye İzin Verilemeyeceği )
Y2.HDE. 2003/648016 YAŞINI BİTİRMEMİŞ ERKEK VEYA KADINA EVLENME İZNİ VERİLMESİ ( Yasaya Aykırılığı )
Y2.HDE. 2003/108716 YAŞINI DOLDURMAYAN KADIN VE ERKEK ( Evlenmelerine İzin Verilemeyeceği )
Y1.CDE. 2016/233416. CEZA DAİRESİNİN GÖREVLİ OLMASI (Örgüt Faaliyeti Kapsamında Yangın Çıkartmak Suretiyle Kasten Öldürmeye Teşebbüs Nitelikli Mala Zarar Verme Tehlikeli Maddelerin İzinsiz Olarak Bulundurulması Suçları - İnceleme Görevinin Yargıtay Yüksek 16. Ceza Dairesinin Görevine Ait Olduğunun Gözetileceği)
Y7.CDE. 2002/26311608 SAYILI KANUNA MUHALEFET ( Ceza Karalarına Tebliği Tarihinden İtibaren Beş Gün İçinde Mahsus Hakimelre ve Bulunmayan Yerlerde Sulh Hakimliğine Mürücaatla İtiraz Olunabilmesi )
Y7.CDE. 1991/42191608 SAYILI YASAYA AYKIRI HAREKET ( Kaymakamlıkça Düzenlenen Kapanış Saatine Uymama )
Y7.CDE. 1995/45261608 SAYILI YASAYA AYKIRILIK ( Yetkililerce Düzenlenen Tutanağa Göre Muterizin Yasaya Aykırı Davrandığının Tespiti-Her Eylemin Bir Suç Teşkil Ettiğinin Gözetilmesi )
YCGKE. 1977/141609 SAYILI YASA UYGULAMASI ( Kasaba Çifçtçi Malları Koruma Başkan ve Üyelerinin Soruşturmasının Bu Yasanın Öngördüğü Usuller Çevresinde Yürütülmesinin Gerekmesi )
Y5.HDE. 1983/43331617 SAYILI YASA ( 4753 ve 4486 Sayılı Yasalara göre Dağıtılan Tarım Arazisinin Devir ve Temlik Edilememesi Sınırlama Süresinin Dolmasından Sonra Geri Alma Davası Açma Olanağı Vermemesi )
Y8.HDE. 1986/122451617 SAYILI YASA'NIN GETİRDİĞİ KISITLAMA
Y2.CDE. 1994/100781618 SAYILI KANUNA AYKIRI DAVRANIŞ ( Asliye Ceza Mahkemesinin Görevi )
Y7.CDE. 2002/103601618 SAYILI KANUNUN UYGULANMASI ( Belgesiz Seyahat Acentalığı Faaliyetinde Bulunan Acentanın Sahip ve Sorumlu Müdürleri Hakkında 1618 Sayılı Kanunun İlgili Maddesinin Uygulanması )
Y7.CDE. 2003/56481618 SAYILI YASAYA AYKIRILIK ( Sanığın Donatanı Olduğu Gemiyle Diğer Sanıkların İşletme Belgesi Almadan Seyahat Acenteliği Faaliyetlerini Sürdürmeleri )
Y12.HDE. 2001/11189163 ÖDEME EMRİ TEBLİĞ İŞLEMİ ( Tebligat Tüzüğüne Göre Gerekli İşlem Yapılmadığından Tebligatın Usulsüz Olması )
Y12.HDE. 1999/7803163 ÖDEME EMRİNİN İPTALİ ( Borçluya Gönderilen Ödeme Emrinde Alacağın Türk Parası ile Gösterilmemesi )
Y12.HDE. 2005/420163 ÖRNEK ÖDEME EMRİ TEBLİĞİ ( Borçlunun 5 Günlük Yasal Süre Geçtikten Sonra İtiraz Etmesi Halinde İtirazın Süre Yönünden Reddi Gereği )
Y12.HDE. 2005/5385169. MADDEYE DAYANAN İTİRAZLAR ( İcra Mahkemesince Yerinde Görülüp Görülmemesi Halinde İstemin Sadece Ret veya Kabulüne Karar Verileceği - Görevsizlik Kararı Verilemeyeceği )
YHGKE. 2012/4-78617 AĞUSTOS 1999 DEPREMİ ( Binanın Depremde Hasar Görmesi Nedeniyle Tazminat - Bina Mevzuata Uygun Yapılmış Olsa Bile Gerçekleşen Depremin 7,4 Şiddetinde Olduğu Göz Önüne Alındığında Binanın Deprem Nedeniyle Hasara Uğraması Kaçınılmaz Olduğu/Tazminat Tutarından İndirime Gidileceği )
Y3.HDE. 2015/238917 AĞUSTOS 1999 DEPREMİ ( İşyerinin Depremde Yıkılmasından Kaynaklı Gelir Kaybı Tazminatı İstemi - Davacı Şirkete Ait İşyerinin Üzerine Davalıya Ait Binanın Devrilmemiş Olması Halinde Dahi Depremin Yıkıcı ve Olumsuz Etkisi Sebebiyle Kazanç Elde Edemeyeceği Kuşkusuz Olduğu Gözetileceği )
Y9.CDE. 2002/7317 AĞUSTOS DEPREMİ ( Tedbirsizlik Ve Dikkatsizlik Sonucu Ölüme Sebebiyet Vermek - Kusurun Tespitinde Binalardan Birinin Diğerine Tahribe Neden Olup Olmadığı ve Depremin Yıkıma Etkisi Gibi Hususların İrdeleneceği )
YHGKE. 2003/4-60317 AĞUSTOS DEPREMİ SONUCU YIKILAN BİNA ( Zamanaşımı Süresinin Binanın Yapı Kullanma İzninin Alındığı Tarihten Değil de Deprem Sonucu Binanın Yıkılması Anından Başlaması )
Y14.HDE. 2007/11717. MADDEYE DAYALI İZİN ( Davanın Dayandığı İzin Oluru Bir Haritaya Bağlı İse Haritası İlgili Yerden Getirtilerek Yerinde Keşif Yapılmak Suretiyle Davalının Elattığı İddia Edilen Yerlerin İzin Kapsamında Kalıp Kalmadığını Belirlenmesi Gerektiği )
Y7.CDE. 2000/95071705 SAYILI KANUNA AYKIRI DAVRANIŞ ( Başka Firmaya Ait Tüplere Kendi Tesislerinde LPG Gazı Doldurmak-Şahsi Dava )
Y7.CDE. 2000/94891705 SAYILI KANUNA AYKIRI DAVRANIŞ ( Bayilik Sözleşmesi Olmadan LPG Tüplerini Satışa Arzetmek )
Y7.CDE. 1991/116691705 SAYILI KANUNA AYKIRI DAVRANIŞ ( Kamu Davasının Ön Ödeme Nedeniyle Ortadan Kaldırılması Hali ve Kabahat Mahkumiyetinin Tekerrüre Esas Alınamaması )
Y2.CDE. 2001/360191705 SAYILI KANUNA AYKIRI DAVRANIŞ ( Yangın Söndürme Cihazları Denetim Komisyonu Elemanlarınca Suçüstü Yakalanma )
Y2.CDE. 2002/246111705 SAYILI KANUNA AYKIRILIK ( Markasız Asansör Montajı ve İmalatı )
Y7.CDE. 2000/88601705 SAYILI KANUNA MUHALEFET ( Açılan Davaya Anılan Kanunda Hapis Cezası Öngörülmesi ve Suçun da Cürüm Olması Nedeniyle Asliye Ceza Mahkemesinde Bakılması )
Y7.CDE. 2002/24321705 SAYILI KANUNA MUHALEFET ( Bayilik Sözleşmesi Olmadığı Halde Bakkal Dükkanında LPG Tüplerinin Satışa Arzedilmesi )
Y7.CDE. 2002/192351705 SAYILI KANUNA MUHALEFET ( Sanık Savunmasını Kendisinin Yapacağını Beyan Etmiş Olduğuna Göre Vekaletleri Olmayan Ve Müdafi Sıfatı Bulunmayan Avukatların Temyiz Yetkileri Olmadığı )
Y2.CDE. 1995/7651705 SAYILI YASAYA AYKIRILIK ( Test Süresi Geçen Gaz Tüplerine Dolum Yaptırılması )
Y7.CDE. 2003/46291705 SAYILI YASAYA MUHALEFET ( Suç Tarihinden Önce Mahkumiyeti Olmayan Sanığa Verilen Bir Ay Hapis Cezasının Ceza veya Tedbirlerden Birine Çevrilmesi )
Y2.CDE. 1993/66161734 SAYILI KANUNA AYKIRI DAVRANIŞ ( Sanığın Bozulmuş Hayvan Yemi İmal Edip Satışa Arzetmek Şeklinde Oluşan Eylemi )
Y7.CDE. 2003/27431734 SAYILI YASAYA MUHALEFET ( Sanığın Suç Tarihini Kapsayan İş Sözleşmesinin Olup Olmadığı Araştırılarak Sonucuna Göre Durumun Tartışılması )
Y1.HDE. 2001/137121744 SAYILI YASA GEREĞİ NİTELİK YİTİRME ( Eski Tapu Kayıtlarını Kapsaması Halinde Taşınmazların Tapu Maliklerine veya Mirasçılarına ya da Onlardan Devralan Kişilere Bırakılması )
Y16.HDE. 2004/22621744 SAYILI YASA UYGULAMASI ( Orman Dışına Çıkartılan Taşınmazların Davacı Tarafın Dayandığı Hazinenin Temlikiyle Oluşan Tapu Kaydı Kapsamında Kaldığının Mahkemece Belirlenmesi )
Y1.HDE. 2003/102271744 SAYILI YASA UYGULAMASI ( Orman Sınırları Dışına Çıkarılmış ve Sınırlaması İtirazsız Kesinleşmiş Tapulu Arazinin Mülkiyetinin Tekrar Tapu Sahiplerine İntikal Etmesi )
Y20.HDE. 2005/30981744 SAYILI YASANIN 2. MADDE UYGULAMASI YAPILMASI ( Davacı Orman Yönetiminin Davasının Kabulü İle Taşınmazların Orman Vasfı İle Hazine Adına Tescili Gereği )
Y20.HDE. 2005/22301744 SAYILI YASAYA GÖRE YAPILAN 2. MADDE UYGULAMASI ( Hazine Adına Orman Sınırı Dışına Çıkarılan Yer - 3402 Sayılı Yasanın 20/C Maddesi Uyarınca Tahdit İçinde Kalan Bölümlerinin de Kapsamında Olduğu Kabul Edilemeyeceği )
Y1.HDE. 2003/44001771 SAYILI YASA ( Taşınmazların Öncesinin Dağıtım Tapusu Olduğunun Anlaşılması ve Tapu Kayıtlarının da Sabit Olduğunun Belirlenmesi )
Y7.CDE. 2003/27251774 SAYILI YASAYA MUHALEFET ( Yasada Belirtilen Para Cezası İdari Nitelikte Olduğundan Görevsizlik Kararı Verilmesinin Gerekmesi )
Y21.HDE. 2014/1227918 YAŞ KOŞULU ( Sigortalılık Süresinin 18 Yaşın Doldurulmasından Sonra Başlayacağı - Ancak 5510 sayılı Kanunun Geçici 6. Maddesi 506 Sayılı Kanunun Geçici 54. Maddesi Uyarınca Sigortalıların Yutdışında 1.4.1981 Tarihinden Önce Çalışmaya Başlamaları Halinde 18 Yaşını İkmal Koşulunun Aranmaksızın Eylemli Çalışma Tarihinin Başlngıç Tarihi Olarak Esas Alınacağı )
Y10.HDE. 2005/34818 YAŞIN DOLDURULMAMASI ( Rücuan Tazminat - Dava Davalının Yasal Temsilcilerine Yöneltilmesi Gereği )
Y10.HDE. 2004/496018 YAŞIN DOLDURULMASINDAN ÖNCEKİ SÜRELER ( Ödenen Malullük Yaşlılık Ve Ölüm Sigortaları Primleri Prim Ödeme Gün Sayılarının Hesabına Dahil Edilmesi Gereği )
Y16.HDE. 2003/545818 YAŞIN İKMAL EDİLMEMESİ ( Sanığın Medeni Kanun'un 14, 15 ve 16. Maddeleri Hükümlerine Göre Kanuni Mümessilinin Rızası Olmaksızın Kendi Tasarruflarıyla Borç Altına Giremeyeceği - Mal Beyanında Bulunmamak )
Y14.CDE. 2017/40618 YAŞINDAN BÜYÜK MAĞDURE ( Ruh Sağlığının Bozulduğuna Dair Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Erişkin Adli Kurulunca 12 Aylık Süreden Önce Düzenlenen Rapora Dayanılarak Verilen Cezanın TCK'nın 102/5. Maddesiyle Arttırılmasının Doğru Olmadığı - Nitelikli Cinsel Saldırı )
Y14.CDE. 2012/152518 YAŞINDAN BÜYÜK OLAN MAĞDURE ( Basit Nitelikli Cinsel Saldırı - Mağdurenin Beden veya Ruh Sağlığının Bozulup Bozulmadığının Tespiti Bakımından Olaydan İtibaren Bir Yıl Geçmeden Adli Tıp Kurumu 6. İhtisas Dairesince Düzenlenen Rapor Esas Alınarak Sanık Hakkında T.C.K.'nun 102/5. Md. Uygulanması Bozma Nedeni Olduğu )
Y2.CDE. 2004/291218 YAŞINDAN KÜÇÜĞÜ ÇALIŞTIRMAK ( Çocuğunu Ayakkabı Boyacısı Olarak Çalıştırmak Şeklinde Kabul Edilen Eyleminde TCK.nun 526. Maddesinin Kanuni Unsurları Oluşmadığı )
Y10.CDE. 2004/2661118 YAŞINDAN KÜÇÜK ( Müdafi Hazır Olmaksızın Hakkında Mahkumiyet Kararı Verilemeyeceği - Hırsızlık )
Y16.HDE. 2003/399618 YAŞINDAN KÜÇÜK BORÇLUNUN MAL BEYANINDA BULUNMAMASI ( Kanuni Mümessilin Rızası Olmaksızın Borç Altına Girememe - Tebligatta Sanığın Mal Beyanında Bulunması Meşruhatının Bulunmaması )
Y17.HDE. 2004/775318 YAŞINDAN KÜÇÜK ÇOCUĞUN KANUNİ TEMSİLCİSİNİN RIZASI OLMADAN BORÇ ALTINA GİREMEMESİ ( Mal Beyanında Bulunmamaktan Cezalandırılamayacağı )
Y2.CDE. 2005/502918 YAŞINDAN KÜÇÜK ÇOCUK ( Sarhoşluk - Sanığın Suç Tarihinde 15 Yaşını Bitirip 18 Yaşını Bitirmediği Anlaşıldığından TCY'nın 55/3.Maddesi Uyarınca Bu Cezasından 1/3 Oranında İndirim Yapılacağı )
Y2.CDE. 2014/813218 YAŞINDAN KÜÇÜK ÇOCUKLAR ( Polisin Bar Pavyon Gazino Meyhane Gibi İçkili Yerlere Girmesi Yanlarında Veli ve Vasileri Olsa Bile Onsekiz Yaşını Doldurmamış Küçüklerin Girmesini Men Edeceği - Suç ve Hüküm Tarihinde On Altı Yaşında Olan Suça Sürüklenen Çocuk Hakkında Hükmolunan Hapis Cezasının “Alkollü İçki Satışı Yapılan Yerlere Girmekten Yasaklanması” Tedbirine Çevrilmesine Karar Verilmesinin İsabetsizliği )
Y17.HDE. 2015/461818 YAŞINDAN KÜÇÜK ÇOCUKTA ÇALIŞMA GÜCÜ KAYBI ( Bilirkişi Raporunda Davacıların 18 Yaşından İtibaren Kazanç Sağlamaya Başlayacağı Kabul Edilerek Bu Yaştan İtibaren Zarar Hesabı Yapıldığı/Davacı Çocukların Sürekli Çalışma Gücünü Yitirdiği Tarihten İtibaren Zararın Oluşacağı Kabul Edilerek Hesaplama Yapılacağı - Maddi Tazminat )
Y20.CDE. 2017/706818 YAŞINDAN KÜÇÜK İKEN İŞLENEN SUÇ ( Uyuşturucu Madde Ticareti Yapma - Sanığın Tekerrüre Esas Alınan Mahkûmiyeti İle İlgili Suçun İşlendiği Tarihte 18 Yaşından Küçük Olması Sebebiyle Bu Hükmün Tekerrüre Esas Alınamayacağı )
YCGKE. 1992/5-36518 YAŞINDAN KÜÇÜK MAĞDUREYLE CİNSİ MÜNASEBETTE BULUNMA İDDİASI ( Irz ve Namusa Tasaddi )
Y8.CDE. 2001/1087518 YAŞINDAN KÜÇÜK OLAN SANIK ( Sanığa Kendi İsteği Aranmaksızın Avukat Tayininin Gerekmesi )
Y19.CDE. 2015/2119118 YAŞINDAN KÜÇÜK OLAN SANIK ( Yapacak Nitelikte Emval Veren Ağaç Kesme - Suç Tarihinden Önce Hapis Cezasına Dair Hükümlülüğü Bulunmayan ve Suç Tarihinde 18 Yaşından Küçük Olan Sanık Hakkında Tayin Olunan Kısa Süreli Hapis Cezasının 5237 S. TCK'nun 50/3. Md. Hükmü Uyarınca Seçenek Yaptırımlardan Birine Çevrilmesi Gerektiği )
Y9.CDE. 2004/44718 YAŞINDAN KÜÇÜK OLAN SANIKLARIN YARGILANMASI USULÜ ( 2253 Sayılı Yasada Yapılan Değişiklik Uyarınca Suç Tarihinde Onsekiz Yaşından Küçük Olan Sanıklar Hakkında Yargılamanın Çocuk Mahkemesinde Yapılmasının Gerekmesi )
Y9.CDE. 2004/80818 YAŞINDAN KÜÇÜK OLAN SANIKLARIN YARGILANMASI USULÜ ( 4963 Sayılı Yasa ile 2253 Sayılı Yasada Yapılan Değişiklik Uyarınca Suç Tarihinde Onsekiz Yaşından Küçük Olan Sanıklar Hakkında Yargılamanın Çocuk Mahkemesinde Yapılmasının Gerekmesi )
Y5.CDE. 1997/27618 YAŞINDAN KÜÇÜK SANIĞA MÜDAFİİ ATANMASI ZORUNLULUĞU ( Atanan Müdafiinin Bir Kısım Oturumlara Katılmaması )
Y10.CDE. 1996/132018 YAŞINDAN KÜÇÜK SANIĞA YAPILAN ÖNÖDEME İHTARI ( Cezanın İndirilmemiş Olması )
Y7.CDE. 2002/73718 YAŞINDAN KÜÇÜK SANIĞA ZORUNLU MÜDAFİİ ATANMASI ( Atanan Bu Müdafiinin Duruşmaya Gelmemesi Halinde Derhal Bir Müdafii Atanması )
Y10.CDE. 2003/414618 YAŞINDAN KÜÇÜK SANIĞIN YARGILANMASI ( 2253 Sayılı Yasa Uyarınca 18 Yaşından Küçük Sanığın Çocuk Mahkemelerinde Yargılanmasının ve TCK Mad.55'in Uygulanmasının Gerekmesi )
Y10.CDE. 2004/2118 YAŞINDAN KÜÇÜK SANIK ( 18 Yaşından Küçük Sanıkların Yargılamalarının Çocuk Mahkemelerince Yapılmasının Kamu Düzenine İlişkin Olduğu )
Y4.CDE. 2007/255818 YAŞINDAN KÜÇÜK SANIK ( 5395 Sayılı Çocuk Koruma Yasasının 24. Maddesi Uyarınca Uzlaşma Hükümlerinin Uygulanması Gerektiği )
YCGKE. 1993/5-1518 YAŞINDAN KÜÇÜK SANIK ( Hakkındaki Yargılama Tamamlandıktan Sonra Zorunlu Müdafilik Sisteminin Getirilmiş Olması-Muhakeme Kanunlarının Derhal Uygulanırlığı )
Y6.CDE. 2005/590018 YAŞINDAN KÜÇÜK SANIK ( Hırsızlık - Hükmolunan Kısa Süreli Özgürlüğü Bağlayıcı Cezanın Ağır Para Cezası ya da Tedbirlerden Birine Çevrilmesi Gerektiği )
Y6.CDE. 2001/1663118 YAŞINDAN KÜÇÜK SANIK ( Hırsızlık - Kısa Süreli Özgürlüğü Bağlayıcı Cezanın Ağır Para Cezasına Veya Tedbirlerden Birine Çevrilmesi Zorunluluğu )
Y10.CDE. 2004/1366018 YAŞINDAN KÜÇÜK SANIK ( Müdafii Duruşmada Hazır Bulunmadığı Takdirde Mahkemece Derhal Bir Müdafii Tayin Edebileceği Ve Duruşmanın Talikine Karar Verilebileceği)
Y8.CDE. 2001/872818 YAŞINDAN KÜÇÜK SANIK ( Müdafiin Duruşmalara Katılımı Sağlanmadan Yargılamaya Devam Edilememesi )
Y9.CDE. 2006/105718 YAŞINDAN KÜÇÜK SANIK ( Mükerrirlere Özgü İnfaz Rejiminin Uygulanmasına Karar Verilmesinin Yasaya Aykırı Olduğu )
Y6.CDE. 2003/1938818 YAŞINDAN KÜÇÜK SANIK ( Savunmanı Bulundurulmaksızın Karar Verilmesi Suretiyle Kanuna Aykırı Davranılmasının Bozmayı Gerektirdiği - Hırsızlık )
Y6.CDE. 2003/1523418 YAŞINDAN KÜÇÜK SANIK ( Savunmanı Bulunmaksızın Cezalandırılmasına Karar Verilmesinin Yasaya Aykırı Olduğu - Yüklenen Suçu Bilerek ve İsteyerek İşleme Kudretinin Bulunup Bulunmadığına İlişkin Rapor Alınması Gereği )
Y3.CDE. 2005/926618 YAŞINDAN KÜÇÜK SANIK ( Suçun İşlendiği Tarihte Tamamlamadığı Anlaşılan Sanık Hakkında Tayin Olunan Cezadan 765 Sayılı TCK'nın 55/3 Maddesi Uyarınca İndirim Yapılmamasında İsabet Görülmediği - Müessir Fiil )
Y7.CDE. 2004/2977318 YAŞINDAN KÜÇÜK SANIK ( Tayin Edilen Cezadan İndirim Yapılması Gereği - Cezanın Tedbire Çevrilmesi )
Y2.CDE. 2005/236518 YAŞINDAN KÜÇÜK SANIK ( Yargılanmasında Karar Verilirken Müdafiinin Hazır Bulundurulması Gereği )
Y6.CDE. 2012/1368018 YAŞINDAN KÜÇÜK SANIKLAR ( Hakkında 5395 S. Çocuk Koruma Kanununun 35/1. Md.sine Göre Sosyal İnceleme Raporu Alınmadan veya Aynı Md.nin 3. Fıkrasına Göre Bu Yönde İnceleme Yaptırılmamasının Gerekçesi de Kararda Gösterilmeden Hüküm Kurulmasının Bozma Nedeni Olduğu )
Y4.CDE. 2003/96318 YAŞINDAN KÜÇÜK SANIKLAR HAKKINDAKİ DAVALARA ÇOCUK MAHKEMELERİNDE BAKILACAĞINA İLİŞKİN KANUN DEĞİŞİKLİĞİ ( Usul Hükümlerinin Derhal Yürürlüğe Girmesi ve Mahkemece Görevsizlik Kararı Verilmesi Gereği )
Y11.HDE. 2003/243618 YAŞINDAN KÜÇÜK ÜYELERİN OY KULLANMASI ( Kooperatif Genel Kurul Kararlarının İptali Talebi - Yaşı Küçük Üyelerin Sayısının Toplantı ve Karar Nisaplarını Etkilememesi )
Y7.CDE. 2004/1830918 YAŞINDAN KÜÇÜKLER ( Tarafından İşlenen Suçların Çocuk Mahkemelerinde Yargılanarak Karar Verileceği - Suçların Soruşturma Ve Kovuşturulmasında 3005 SK. Hükümlerinin Uygulanmayacağı )
Y2.CDE. 2002/531018 YAŞINDAN KÜÇÜKLERE SİGARA SATILMASI ( Kanunda Gösterilen Yasaklamanın İdari Tedbirlerle Sağlanabileceğinin Nazara Alınması )
Y10.HDE. 2004/973918 YAŞINDAN ÖNCEKİ ÇALIŞMALAR ( Davacının 18 Yaşını Doldurduğu Tarihten Önceki Çalışma Süresinin Prim Ödeme Gün Sayısına Dahili Uygun Olsa da Sigortalılık Süresinin Başlangıcı Olarak 18 Yaşını İkmal Ettiği Tarihin Esas Alınmasının Gerekmesi )
YHGKE. 2007/10-3718 YAŞINDAN ÖNCEKİ ÇALIŞMALAR ( Tespiti İstenebileceği )
Y21.HDE. 2005/130118 YAŞINDAN ÖNCEKİ SİGORTALI ÇALIŞMALARIN EMEKLİLİKTE DEĞERLENDİRİLMESİ ( 01.04.1981 Tarihinden Önce Malullük Yaşlılık Ve Ölüm Sigortalarına Tescil Edilmiş Olanlara Uygulanacağı )
YHGKE. 2000/21-12818 YAŞINDAN ÖNCEKİ SİGORTALI HİZMET ( Yaşlılık Aylığı Hesabına Katılması Talebi )
Y6.CDE. 2001/1601718 YAŞINI BİTİRMEMİŞ OLAN SANIK ( Hakkında Hükmolunan Kısa Süreli Hürriyeti Bağlayıcı Cezanın Yasa Uyarınca Ağır Para Cezasına veya Öngörülen Tedbirlerden Birine Çevrilmesinin Zorunlu Olması )
Y4.CDE. 2003/1664018 YAŞINI BİTİRMEMİŞ SANIK ( Kısa Süreli Hürriyeti Bağlayıcı Ceza - 647 Sayılı Yasının 4. Maddesi 1. Fıkrasındaki Ceza veya Tedbirlereden Birine Çevrilmesi Gereği )
Y11.CDE. 2002/103718 YAŞINI BİTİRMEYEN SANIĞA MÜDAFİİ ATANMASI ( Atanan Zorunlu Müdafii Hazır Bulundurulmazsa Yeni Müdafii Atanması Yoluna Gidilmesi )
Y5.CDE. 1999/128918 YAŞINI BİTİRMEYEN SANIK ( Hakkındaki Kısa Süreli Hürriyeti Bağlayıcı Cezanın Tedbire Çevrilmesi Mecburiyeti )
Y6.CDE. 2001/1263918 YAŞINI BİTİRMEYEN SANIK ( İşlediği İddia Edilen Hırsızlık Suçunun Anlam Ve Sonuçlarını Kavrayabilme Yeteneğinde Bulunup Bulunmadığı Uzman Hekim Raporu İle Saptanması Gereği )
Y2.CDE. 1989/296618 YAŞINI BİTİRMEYEN SANIK HAKKINDAKİ HÜRRİYETİ BAĞLAYICI CEZA ( Para Cezasına Çevrilmesi Mecburiyeti )
Y11.CDE. 2003/786418 YAŞINI BİTİRMEYEN SANIKLAR ( Hırsızlık - Tayin Olunan Kısa Süreli Hürriyeti Bağlayıcı Cezaların 647 Sayılı Yasa'nın 4. Maddesinin 2. Fıkrasında Öngörülen Para Cezası veya Tedbirlerden Birine Çevrilmesinin Zorunlu Olduğu )
Y9.HDE. 1992/875318 YAŞINI DOLDURDUKTAN SONRA SÖZLEŞMESİ DEVAM EDEN ÇIRAKLAR ( İş Kanununun Uygulanmaması-İlgili Davaların İş Mahkemesinde Görülememesi )
Y9.HDE. 1997/103918 YAŞINI DOLDURDUKTAN SONRA SÖZLEŞMESİ SÜREN ÇIRAKLAR ( Haklarında İş Kanununun Uygulanmaması )
Y10.HDE. 2003/424918 YAŞINI DOLDURMADAN ÖNCEKİ SİGORTALI HİZMETİN UZUN SÜRE SONRA İPTALİ ( Objektif İyiniyet Kuralına Aykırılık )
Y7.CDE. 2002/2252018 YAŞINI DOLDURMAMIŞ VE SABIKA KAYDI BULUNMAYAN SANIK ( Para Cezası/Tedbir )
Y2.CDE. 2001/1461218 YAŞINI DOLDURMAYAN MAĞDURLAR ( Şikayetten Vazgeçmelerinin Kanuni Temsilcilerinin Onayına Bağlı Olması )
Y9.CDE. 1981/181818 YAŞINI DOLDURMAYAN SANIK ( Hakkında TCK 55. Maddenin Uygulanması-Herkesin Görebileceği Yere Yazı Yazmak )
Y7.CDE. 2000/1018918 YAŞINI DOLDURMAYAN SANIK ( Sanığa Atanan Müdafiin Hazır Bulunmadığı Celsede Karar Verilememesi )
Y7.CDE. 2003/1007318 YAŞINI DOLDURMAYAN SANIKLARIN ÇOCUK SAYILMASI ( Haklarında Suçüstü Hükümlerinin Uygulanamayacağı )
Y11.CDE. 2006/525618 YAŞINI İKMAL ETMEMİŞ SANIK ( 765 Sayılı TCK'nun 55/3. Maddesi Gereğince İndirim Yapılmamasının Yasaya Aykırı Olduğu )
Y2.CDE. 2005/18218 YAŞINI İKMAL ETMEYEN SANIK ( Etkili Eylem - Suçun İşlendiği Tarihte 18 Yaşını İkmal Etmediği Anlaşılan Sanığın Eyleminin 2253 Sayılı Kanun Hükümlerine Tabi Olduğu )
Y11.CDE. 2004/94118 YAŞINI TAMAMLAYAN SANIK ( Hükmün Verildiği Tarihte 18 Yaşını İkmal Ettikleri Gözetilmeden 2253 Sayılı Kanunun 16. Maddesine Aykırı Olarak Haklarında Tedbir Uygulanmasına Karar Verilmesi Yasaya Aykırı Olduğu - Hırsızlık )
Y21.HDE. 1999/685518 YAŞININ DOLDURULMASINDAN ÖNCE ÖDENEN PRİMLER ( Prim Ödeme Gün Sayısına Dahil Edileceği-Sigortalılık Süresinin 18 Yaşının Doldurulmasından Sonra Başlayacağı )
YCGKE. 1990/6-2471803 SAYILI AF KANUNUNUN KAPSAMI ( Hırsızlık Suçundan Sabıkalı Kişinin Memnu Hakların İadesi Talebi )
YCGKE. 1991/1-581803 SAYILI KANUNUN KAPSAMI ( Gıyabi Tutuklunun Teslim Olmamasının Firar Bu Kanundaki Firar Kapsamına Girip Girmediği )
Y7.HDE. 2002/45851858 TARİHLİ ARAZİ KANUNNAMESİ ( Mülga Olup Olmadığı-Kadastro Tespiti-Vergi Kaydı ve Kazandırıcı Zamanaşımı Zilyetliği-Tapu Kaydının Değeri )
Y7.CDE. 2004/2551918 KANUNA MUHALEFET ( Temyiz İnceleme Gününde Suç Tarihinde Yürürlükte Bulunan 765 Sayılı TCK'nun 102/5 ve 104/2. Maddelerinde Öngörülen Zamanaşımı Tahakkuk Ettiğinden Hükmün Bozulması Gereği )
Y7.CDE. 2004/111271918 SAYALI KANUNUNA MUHALEFET ( Eylemin Suç Tarihine Göre 4616 Sayılı Yasa Kapsamında Kalmadığı - Sanığın Hukuki Durumunun 1918 Sayılı Yasayı Yürürlükten Kaldıran 4926 Sayılı Yasa Hükümlerine Göre Belirlenmesi Gereği )
Y7.CDE. 1995/14361918 SAYILI KAÇAKÇILIK KANUNUNA MUHALEFET ( Duruşmanın Sanık Olmadan Yapılması Şartları )
Y7.CDE. 1997/92661918 SAYILI KANUNA AYKIRI DAVRANIŞ ( Baba Oğul Sanıkların Kamyonun Kasasında Bulunan Çuvalların İçine Suç Konusu Eşyaları Saklamaları )
Y7.CDE. 1994/70341918 SAYILI KANUNA AYKIRI DAVRANIŞ ( Bakanlık Genelgesine Aykırı Olarak Yedek Depo Yaptırmak )
Y7.CDE. 1999/124431918 SAYILI KANUNA AYKIRI DAVRANIŞ ( Bedelsiz İthal Rejimine Uygunsuzluk-Permi Hakkının Devri )
Y7.CDE. 1994/45791918 SAYILI KANUNA AYKIRI DAVRANIŞ ( Beyan Harici Bırakılan Eşyaların Gümrükçe Yapılan Aramada Ele Geçirilmesi )
Y7.CDE. 1999/10221918 SAYILI KANUNA AYKIRI DAVRANIŞ ( Bilirkişi İnceleme Tutanağının Birinci Sayfasının Katip Tarafından İmzalanmamasının Yasaya Aykırı Olması )
Y7.CDE. 1997/27171918 SAYILI KANUNA AYKIRI DAVRANIŞ ( Bu Suçlarda Son Soruşturmanın Yapılacağı Yerde Mahkemelerin Birden Çok Daireler Ayrılmış Olması )
Y7.CDE. 1994/32531918 SAYILI KANUNA AYKIRI DAVRANIŞ ( Fob Değerin İhracatta Vergi İadesi Ödemesinde Dikkate Alınmak Üzere Tespiti )
Y7.CDE. 2000/33941918 SAYILI KANUNA AYKIRI DAVRANIŞ ( Giriş Beyannamesi Muhteviyatına Uymayan Eşya Tespiti-Gümrüğü Yanıltmak )
Y7.CDE. 1992/11691918 SAYILI KANUNA AYKIRI DAVRANIŞ ( Gümrük Çıkış Beyannamesinde Ton Başına Verilen Destekleme Primi Verilen Nohutun Beyan Edilmesi )
Y7.CDE. 1994/101301918 SAYILI KANUNA AYKIRI DAVRANIŞ ( Gümrük Vergisinden Muaf Olarak Yurda Girebilecek Eşyaların Deklare Edilmeksizin Gümrük Kapılarından Sokulması )
Y7.CDE. 1992/1671918 SAYILI KANUNA AYKIRI DAVRANIŞ ( Gümrükte Yapılan Kontrolde Eşyanın Beyan Edilen Eşyadan Çok Fazla Eksik Çıkması )
Y7.CDE. 1998/14631918 SAYILI KANUNA AYKIRI DAVRANIŞ ( Hükümde Uygulanan Yasa Maddesinin Yanlış Olarak Gösterilmesinin Yasaya Aykırı Olması )
Y7.CDE. 1997/77121918 SAYILI KANUNA AYKIRI DAVRANIŞ ( İddianamede Yoksa Ek Savunma Verilmeden Maddenin Uygulanamaması )
Y7.CDE. 1991/27501918 SAYILI KANUNA AYKIRI DAVRANIŞ ( İhraç Edilecek Malın Cinsini Değiştirmek )
Y7.CDE. 1991/3461918 SAYILI KANUNA AYKIRI DAVRANIŞ ( İthal Edilen Katkı Maddesini Nakleden Aracın Şoförünün Kaçakçılık Yapması )
Y7.CDE. 1989/79861918 SAYILI KANUNA AYKIRI DAVRANIŞ ( İthalinin Mümkün Olmadığını Bilebilecek Durumda Olan Sanık )
Y7.CDE. 1990/109941918 SAYILI KANUNA AYKIRI DAVRANIŞ ( Kaçak Eşyalarda Damga Resminin Yüzde Yüz Üzerinden Alınmasının Gerekmesi )
Y7.CDE. 1991/74261918 SAYILI KANUNA AYKIRI DAVRANIŞ ( Kaçak Eşyanın Bir Kısmının Ticari ve Bir Kısmının Kullanma Bulundurulmasının Tek Suç Oluşturması )
Y7.CDE. 1990/47741918 SAYILI KANUNA AYKIRI DAVRANIŞ ( Kaliteli Çakmaklar Yerine Değeri Düşük Çakmak Göstererek Gümrüğü Yanıltma Eylemi )
Y7.CDE. 1997/100071918 SAYILI KANUNA AYKIRI DAVRANIŞ ( KKTC den Yurda Getirilen Malların Bir Kısmının Mahsup Edilerek Kalanı Üzerinden Ceza Verilmesi )
Y7.CDE. 2001/43251918 SAYILI KANUNA AYKIRI DAVRANIŞ ( Mazot/Müsadere Zorunluluğu - Yurda Yasal Yollardan Girdiğinin Kanıtlanamaması )
Y7.CDE. 1999/96891918 SAYILI KANUNA AYKIRI DAVRANIŞ ( Müsadere )
Y7.CDE. 1997/94471918 SAYILI KANUNA AYKIRI DAVRANIŞ ( Otonun İçinde Tutulan Tespit Zaptında Araçtan Sökülüp Kaçağa Sarfedilmek İstenen Parçaların Neler Olduğunun Öğrenilmesi )
Y7.CDE. 1998/64871918 SAYILI KANUNA AYKIRI DAVRANIŞ ( Pirincin Yurtdışından Transit Kaydı İle Getirilen Yabancı Menşeli Veya Devletçe İhraç Şartı İle Müşterisine Satılması )
Y7.CDE. 1998/23801918 SAYILI KANUNA AYKIRI DAVRANIŞ ( Sanığın Dava Konusu Eşyaları Kıbrıs'tan Yurda Önceki Girişlerinde Getirdiğine Dair Geçerli Belge İbraz Edememesi )
Y7.CDE. 1997/73311918 SAYILI KANUNA AYKIRI DAVRANIŞ ( Sanığın İşyerinde Yabancı Menşeli İçki Yakalanması )
Y7.CDE. 1997/3221918 SAYILI KANUNA AYKIRI DAVRANIŞ ( Sanığın Kaçak Eşyaları Kıbrıs'tan Yolcu Beraberi Getirdiğini Savunması )
Y7.CDE. 1991/95681918 SAYILI KANUNA AYKIRI DAVRANIŞ ( Sanığın Sınır ve Kıyı İllerinde Yasal Şartlara Uygun Şekilde Eşya İthali )
Y7.CDE. 1994/129641918 SAYILI KANUNA AYKIRI DAVRANIŞ ( Sanığın Tır Karnesinde Ettiği Beyandan Farklı Şeylerin Araştırmada Ortaya Çıkması )
Y7.CDE. 1997/51951918 SAYILI KANUNA AYKIRI DAVRANIŞ ( Sanığın Triptikle Geçici Olarak Yurda Soktuğu Otoyu Yurt İçinde Bırakmak Amacını Gütmesi )
Y7.CDE. 1997/96851918 SAYILI KANUNA AYKIRI DAVRANIŞ ( Sanığın Yurt Dışındaki Kullanılmış Giyim Eşyasını Yün Kırpıntıları İle Kamufle Etmesi )
Y7.CDE. 1997/63521918 SAYILI KANUNA AYKIRI DAVRANIŞ ( Sanık Tarafından Yurda Sokulan İki Araçtan Birinin Yurtdışı Edilmemiş Olması )
Y7.CDE. 2001/179961918 SAYILI KANUNA AYKIRI DAVRANIŞ ( Sanıkların Kıbrıs'tan Muafiyet Kapsamı Haricinde Mal Getirmeleri )
Y7.CDE. 2001/164581918 SAYILI KANUNA AYKIRI DAVRANIŞ ( Sanıkların Sağlamayı Amaçladıkları Menfaatin Gözönünde bulundurulması Olaydaki Hukuki Durumlarının Değerlendirilmesi )
Y7.CDE. 1993/26521918 SAYILI KANUNA AYKIRI DAVRANIŞ ( Sanıkların Toplu Kaçakçılıkta Bulunmalarının Deliller İle Anlaşılması )
Y7.CDE. 2000/14321918 SAYILI KANUNA AYKIRI DAVRANIŞ ( Suç Konusu Eşyanın Yurda Yasal Yollardan Girip Girmediğinin Araştırılması )
Y7.CDE. 1998/112091918 SAYILI KANUNA AYKIRI DAVRANIŞ ( Suç Tarihi İtibariyle Davaya Bakma Görevinin Ağır Ceza Mahkemesinde Olması )
Y7.CDE. 1990/84941918 SAYILI KANUNA AYKIRI DAVRANIŞ ( Taşıt Sürücüsü Olan Sanığın Ticari Miktarda Çayı Aracın İlk Bakışta Görülemeyecek Yerine Saklaması )
Y7.CDE. 1999/102181918 SAYILI KANUNA AYKIRI DAVRANIŞ ( Toplu Kaçakçılık-Tazmini Para Cezası ve Nisbi Harç )
Y7.CDE. 1999/25231918 SAYILI KANUNA AYKIRI DAVRANIŞ ( Uygulama Maddelerinin Yanlış Gösterilmesinin Yasaya Aykırı Olması )
Y7.CDE. 1991/20941918 SAYILI KANUNA AYKIRI DAVRANIŞ ( Zati ve Hediyelik Eşya Mahiyetinden Yararlanarak Bu Mahiyetteki Eşyayı Yurda Sokmanın Suç Olmaması )
Y7.CDE. 2005/177891918 SAYILI KANUNA AYKIRILIK ( 4926 Sayılı Yasanın 31/4 Maddesinde Sayılan Hallerde Yalnızca Suç Konusu Eşyanın Müsaderesi Öngörüldüğünden Ön Ödeme İle Kamu Davasının Ortadan Kaldırılmasına Karar Verildiğine Göre Nakil Aracının İadesine Karar Verileceği )
Y7.CDE. 2000/154051918 SAYILI KANUNA AYKIRILIK ( Kamu Davasının Af Kanunu Nedeniyle Kesin Hükme Bağlanmasının Ertelenmesi )
Y7.CDE. 2001/171481918 SAYILI KANUNA MUHALEFET ( 3291 Sayılı Yasa ile Sigaranın Tekel Eşyası Olmaktan Çıkarılıp Gümrük Eşyasına Dönüştürülmesi )
Y7.CDE. 2005/14081918 SAYILI KANUNA MUHALEFET ( 4926 Sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanununun Getirdiği Lehe Düzenlemeler Karşısında Sanıkların Suçunun Sübutu Halinde Eylemlerinin Yalnızca Para Cezasını Gerektireceği )
Y7.CDE. 2007/102251918 SAYILI KANUNA MUHALEFET ( 4926 Sayılı Kanunda Öngörülen Değişiklikler Hükmün Zat ve Mahiyetine İlişkin Bulunduğundan Duruşma Açılarak Sanığa Ödeme İhtaratında da Bulunulup Sonucuna Göre Bir Karar Verilmesi Gerektiği )
Y7.CDE. 2005/119411918 SAYILI KANUNA MUHALEFET ( 4926 Sayılı Kanunun Suç Saydığı Fiiller Nedeniyle Türk Ceza Kanunu veya Ceza Öngören Diğer Kanunlarda Yazılı Cürümleri İşleyenler Hakkında İçtima Kuralı Uygulanmaksızın Cürmün Cezasının Ayrı Ayrı Hükmolunacağı )
Y7.CDE. 2005/172391918 SAYILI KANUNA MUHALEFET ( 57. Maddesi Uyarınca Sanık Hakkında Kaçakçılık Suçundan Açılan Davadan Gümrük İdaresinin Haberdar Edilip Müdahale İmkanı Tanınmadan Yokluğunda Duruşmaya Devamla Davanın Sonuçlandırılmasının İsabetsizliği )
Y7.CDE. 2004/501918 SAYILI KANUNA MUHALEFET ( Açılan Kamu Davası Kesin Hükme Bağlanarak Ertelendiğinden Dava Konusu Araçların İadesi veya Müsaderesi Hususunda Asıl Hükümle Birlikte Değerlendirilmesinin Gerekmesi )
Y7.CDE. 2004/253821918 SAYILI KANUNA MUHALEFET ( Ağır Ceza Mahkemesine Ait Dava Dosyasının Getirtilip İncelenmesi ve Anılan Dosyaya İlişkin Belgelerin Temyiz Denetimine Olanak Verecek ve Duraksamaya Yer Bırakmayacak Şekilde Bu Dosya İçerisine Konulması Gerektiği )
Y7.CDE. 1999/154781918 SAYILI KANUNA MUHALEFET ( Alkollü İçkilerin Yurda Kaçak Yollarla Sokulması - Kaçak Yolla Yurda Sokulan İçkinin 5 Katı Üzerinden Ceza Tayin Edilip Tespit Olunan CİF Değerine Eklenmesi Gereği )
Y7.CDE. 1994/5061918 SAYILI KANUNA MUHALEFET ( Araca Ait Trafik Tescil Belgeleri İle Plakaların Sahte Olduğu - Sanığın Aracı Satın Aldığı Kişinin Araştırılıp Dinlenerek Hukuki Durumunun Tayini Gereği )
Y7.CDE. 1999/25141918 SAYILI KANUNA MUHALEFET ( Aracın Yasanın 47. Maddesi Yerine Uygulama Olanağı Bulunmayan 48. Maddesiyle Müsaderesine Karar Verilmesi - Yasaya Aykırılığı )
Y7.CDE. 1998/61771918 SAYILI KANUNA MUHALEFET ( Ayrı Ayrı Ele Geçirilen Yabancı Eşyalar İçin Faturalar İbraz Edilmiş Olması-Eksik Soruşturma )
Y7.CDE. 2001/154911918 SAYILI KANUNA MUHALEFET ( Belirlenecek Cif Değer Üzerinden Suç Tarihindeki Mevzuata Göre İdareye Hesaplattırılacak Gümrüklenmiş Değerin Cezaya Esas Alınması )
Y7.CDE. 1998/58831918 SAYILI KANUNA MUHALEFET ( CIF Değer/Suç Tarihindeki Paranın Satın Alma Gücüne Göre Fazla Ceza Tayini-Para Cezasını Ödemede Acz )
Y7.CDE. 1995/25071918 SAYILI KANUNA MUHALEFET ( Cumhuriyet Savcısının Esas Hakkındaki Düşüncesini Bildirdikten Sonra Sanık Vekilinin Savunma İçin Mehil İstemeye Hakkının Olması )
Y7.CDE. 2002/4411918 SAYILI KANUNA MUHALEFET ( Çevrilip Çektirilmesi Gereken Hapis Cezasının Ödemede Acze Düşüp Hapse Çevrilmesi Gereken Tarihte Yürüklekte Olacak Yeniden Değerleme Oranına Göre Hesaplanması )
Y7.CDE. 2007/82381918 SAYILI KANUNA MUHALEFET ( Dava Konusu Asit Anhidrit İsimli Maddenin Dosyada Bulunan Dış Ticaret Müsteşarlığı İthalat Genel Müdürlüğünün Yazıları ve Ekindeki Belgelere Göre İthali İzne Tabi Eşya Niteliğinde Bulunduğu )
Y7.CDE. 1991/78601918 SAYILI KANUNA MUHALEFET ( Dava Konusu Viski ve Sigaraların CİF Değerinin Suç Tarihi İtibariyle Tek İthalatçısı Olan Tekel İdaresinden Sorulması )
Y7.CDE. 2002/20961918 SAYILI KANUNA MUHALEFET ( Dava Konusuyla İlgili Uzman Bilirkişiye CİF Değerleri Tespit Ettirilerek Bunun Üzerinden İdareye Hesaplattırılacak Gümrüklenmiş Değerden Hüküm Kurulması )
Y7.CDE. 2002/3991918 SAYILI KANUNA MUHALEFET ( Değişik Marka Yabanca Menşeli Sigara-Puro ve Tütünün Tek İthalatçısının Tekel İdaresi Olması )
Y7.CDE. 1994/131571918 SAYILI KANUNA MUHALEFET ( Esasla Birlikte Karar Verilmeyen Hallerde Suç Eşyasının Zoralım Ya da İadesi Kararlarının Duruşma Açılarak Verilmesi Gereği )
Y7.CDE. 1993/15491918 SAYILI KANUNA MUHALEFET ( Eşyaların Yabancı Menşeeli Olup Olmadığı Yabancı Menşeli İse CİF ve Gümrüklenmiş Piyasa Değerinin Tespiti - Bilirkişi Beyanına Göre Hüküm Tesis Etmek Gerektiği )
Y7.CDE. 2002/51551918 SAYILI KANUNA MUHALEFET ( Eylemin Ticari Kaçakçılık Suçunu Oluşturması Nedeniyle 1918 Sayılı Yasaya Aykırı Olması )
Y7.CDE. 2006/79251918 SAYILI KANUNA MUHALEFET ( Görevlilerce Yapılan Arama Sonucunda İki Çanta İçerisinde Dava Konusu Eşyaların Ele Geçtiğinin Olay ve Zapdetme Tutanağının Toplanan Delillerle Anlaşıldığı - Teşebbüs )
Y7.CDE. 1998/54521918 SAYILI KANUNA MUHALEFET ( Gümrük Giriş Beyannamelerinde Gösterilen Değerin Eşyanın Gerçek Değerini Yansıtmadığı İddiası )
Y7.CDE. 1996/24201918 SAYILI KANUNA MUHALEFET ( Gümrük Kaçağı Vasıtaların Müsadere Edilmesi )
Y7.CDE. 2004/187901918 SAYILI KANUNA MUHALEFET ( Hazine Vekilinin Açılan Davaya Gümrük İdaresi Adına Katılması Gerektiği )
Y7.CDE. 1994/70671918 SAYILI KANUNA MUHALEFET ( Hükmedilen Tazmini Para Cezasının 1918 S. K. 33 /son Maddesi Yerine 33/2 Maddesiyle Arttırılmasına Karar Verilmesinin Yasaya Aykırılığı )
Y7.CDE. 2004/52011918 SAYILI KANUNA MUHALEFET ( Hükmün Kesinleşme Tarihinde Zamanaşımı Süresi Dolmuş Olup Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığının Yazılı Emre Dayanan İhbarname Münderecatının Yerinde Görülmediği )
Y7.CDE. 2004/3071918 SAYILI KANUNA MUHALEFET ( Hükümden Sonra Yürürlüğe Giren 1918 Sayılı Kaçakçılığın Men ve Takibine Dair Kanunu Yürürlükten Kaldıran 4926 Sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanununun Getirdiği Lehe Düzenlemelerin İncelenmesi Gereği )
Y7.CDE. 2004/142241918 SAYILI KANUNA MUHALEFET ( Hükümden Sonra Yürürlüğe Giren 4926 Sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanununun Getirdiği Lehe Düzenlemeler Gözönünde Tutularak Sanıkların Hukuki Durumlarının Yeniden Değerlendirilmesi Gereği )
Y7.CDE. 2004/141918 SAYILI KANUNA MUHALEFET ( Hükümden Sonra Yürürlüğe Giren 4926 Sayılı Yasa İle Getirilen Lehe Düzenlemeler Nedeniyle Suçun Subutu Halinde Sanıkların Eylemleri Sadece Ağır Para Cezasını Gerektireceği )
Y7.CDE. 2004/208531918 SAYILI KANUNA MUHALEFET ( Hükümden Sonra Yürürlüğe Giren 4926 Sayılı Yasanın Getirdiği Lehe Düzenlemeler Karşısında Sanıkların Suçlarının Sübutu Halinde Eylemlerinin Yalnızca Para Cezasını Gerektireceği )
Y7.CDE. 1997/95961918 SAYILI KANUNA MUHALEFET ( İade-Müsadere-Teminatların İadesi )
Y7.CDE. 2004/251701918 SAYILI KANUNA MUHALEFET ( İki Sanık Tarafından Gerçekleştirilen Eylemin Toplu Kaçakçılık Suçunu Oluşturduğunun Kabul Edilemeyeceği )
Y7.CDE. 1999/124021918 SAYILI KANUNA MUHALEFET ( İthal İşlemleri Yapılmak Üzere Yediemine Bırakılan Ham Yağın İşlenip İç Piyasaya Sürülmesi )
Y7.CDE. 2005/2701918 SAYILI KANUNA MUHALEFET ( İthalat Sırasında Türk Standartları Enstitüsünden Alınan Uygunluk Belgesi İçeriği ve Alınma Biçimi Gözetilerek Sanıkların Suç İşleme Kasıtlarının Bulunup Bulunmadığının Araştırılması Gereği )
Y7.CDE. 1999/126301918 SAYILI KANUNA MUHALEFET ( İthalatlarda Eksik Vergi ve Resim Ödemek Maksadıyla Düşük Bedelli Fatura Kullanmak )
Y7.CDE. 2005/92471918 SAYILI KANUNA MUHALEFET ( Kaçak Eşyaların Taşınmasına Bilerek Kullanılan Nakil Araçlarının Zoralımında Uygulanan Kanun Md. 4926 Sayılı Kanunun 20. Md. Yerine 4/4. Md. Olarak Gösterilmesinin İsabetsiz Olduğu )
Y7.CDE. 2002/27321918 SAYILI KANUNA MUHALEFET ( Kaçak Eşyaya Mahsus Tespit Varakasında Belirtilen Cif Değerler Toplamı ile Bilirkişinin Raporunda Bildirilen Cif Değerleri Arasında Fahiş Fark Olması )
Y7.CDE. 2003/206731918 SAYILI KANUNA MUHALEFET ( Kaçakçılığa Konu Aracın Çalındığına İlişkin Olarak Yetkili Mercilere Bir Başvuru Bulunup Bulunmadığının Araştırılması Gereği - Başvuru Varsa Bu Konuda Bir Fail Yada Delil Ele Geçip Geçmediğinin Tesbiti Gereği )
Y7.CDE. 1999/125641918 SAYILI KANUNA MUHALEFET ( Kaçakçılık Eylemine Konu Eşyanın Niteliğinin Belirlenmesi Gereği - Ticari Nitelikte Eşya/Ticari Kaçakçılık )
Y7.CDE. 2003/1521918 SAYILI KANUNA MUHALEFET ( Kanunu Yürürlükten Kaldıran 4926 Sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanununun Getirdiği Lehe Düzenlemeler İle 765 sayılı TCK. 2. Maddesi de Göz Önünde Tutularak Sanıkların Hukuki Durumlarının Yeniden Değerlendirilmesi Gerektiği )
Y7.CDE. 1993/5031918 SAYILI KANUNA MUHALEFET ( Kesilen Faturaların Gerçek Mal Alım Satımına Dayanmaması - Sanıkların da Gerçek Dışı Fatura Düzenlemek Suretiyle Bu Eyleme Katılmaları )
Y7.CDE. 2001/103731918 SAYILI KANUNA MUHALEFET ( KKTC'den Türkiye'ye Gelen Yolcuların Beraberlerinde 750 DM veya Eşiti Döviz Tutarında Hediyelik Eşyaları Gümrük Vergilerinden Muafen Yurda Sokabilmesi )
Y7.CDE. 2002/36511918 SAYILI KANUNA MUHALEFET ( Maznunların Duruşma Sırasında Diğer Bir Suçu Olduğu Anlaşılsa Bile Bu Halin Davaların Birleştirilmesine Sebep Teşkil Edememesi )
Y7.CDE. 2000/46901918 SAYILI KANUNA MUHALEFET ( Motorinin Hangi Yollardan Yurda Sokulduğunun Açıkça Tespit Edilmesi-Delil Yetersizliği )
Y7.CDE. 1998/48141918 SAYILI KANUNA MUHALEFET ( Münferit Kaçakçılık-Yabancı Menşeli Malı Alıp Satanların Ayrı Ayrı Sorumlu Tutulması )
Y7.CDE. 2005/64651918 SAYILI KANUNA MUHALEFET ( Müsadere - Suç Konusu Eşyaların Nakilde Kullanılan Araç Hakkında Mahallinde Her Zaman Bir Karar Verilebileceği )
Y7.CDE. 1993/92981918 SAYILI KANUNA MUHALEFET ( Müsadereye İlişkin Hükmün Duruşmalı Olarak Verilmesinin Gerekmesi )
Y7.CDE. 1993/38781918 SAYILI KANUNA MUHALEFET ( Naklihane Eşyası Adı Altında Yurda Kaçak Eşya Sokulması - Bilirkişinin Araştırması Gereken Hususlar )
Y7.CDE. 1998/25311918 SAYILI KANUNA MUHALEFET ( Nisbi Harç ve Nisbi Vekalet Ücreti - Gümrüklenmiş Piyasa Değerleri Toplamı )
Y7.CDE. 2005/72771918 SAYILI KANUNA MUHALEFET ( Öngörülen 7 Yıl 6 Aylık Zamanaşımı Süresinin Tahakkuk Etmediği - Suç Tarihinin Belirlenmesinde Yanılgıya Düşülerek Kamu Davasının Zamanaşımı Nedeniyle Ortadan Kaldırılmasına Karar Verilemeyeceği )
YCGKE. 1976/7-1791918 SAYILI KANUNA MUHALEFET ( Sanığa Bozmadan Sonra Diyeceği Sorulmadan İlk Hükümde Direnilmesinin Usule Aykırı Olması )
Y7.CDE. 1996/23871918 SAYILI KANUNA MUHALEFET ( Sanığın Dava Konusu Aracı Başka Bir Şahıstan Devraldığını Beyan Etmesi Durumunda Bu Şahsın Belirlenmesinin Gerekmesi )
Y7.CDE. 2002/5991918 SAYILI KANUNA MUHALEFET ( Sanığın Dava Konusu Sigaralardan Gümrük Yönetmeliği Gereğince On Paket Sigarayı Zati Eşya Muafiyetinden Faydalandırılarak Kalan Eşyalar Yönünden Cezalandırılması )
Y7.CDE. 2002/13601918 SAYILI KANUNA MUHALEFET ( Sanığın Duruşmada Söylenen Affınıza Sığınıyoruz Şeklindeki İfadesinin Takdiri İndirim Nedenlerinin Tatbiki İsteğini de İçermesi )
Y7.CDE. 2002/181831918 SAYILI KANUNA MUHALEFET ( Sanığın Eski Hale Getirme Talebinde Bulunması Halinde Bu Talebinin Reddi İhtilamilini Nazara Alarak Müddeti İçinde Temyiz Dilekçesi Vermesinin Gerekmesi )
Y7.CDE. 2005/96901918 SAYILI KANUNA MUHALEFET ( Sanığın Kaçak CD Bulundurmak Şeklinde Belirlenen Eyleminin Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu'nun 4. Md. İle Getirilen Düzenleme İle Cezai Yaptırıma Bağlandığı - Önödemeye Tabi Hale Geldiği )
Y7.CDE. 2002/31281918 SAYILI KANUNA MUHALEFET ( Sanığın Tazmini Para Cezasını Ödemede Acze Düşüp Hapse Çevrilmesi Gereken Tarihte Yürürlükte Olacak Yeniden Değerleme Oranına Göre İnfaz Sırasında Hesaplanması )
Y7.CDE. 1999/109641918 SAYILI KANUNA MUHALEFET ( Sanığın Tazmini Para Cezasını Ödemede Aczi )
Y7.CDE. 2004/1341918 SAYILI KANUNA MUHALEFET ( Sanık Hakkında Zamanaşımını Kesen Son İşlem Olan Sanığın Sorgusunun Yapıldığı Gün İtibariyle Temyiz İnceleme Gününde Zamanaşımı Tahakkuk Ettiği - Kamu Davasının Ortadan Kaldırılması Gereği )
Y7.CDE. 2004/541918 SAYILI KANUN'A MUHALEFET ( Sanıklar Hakkında Başka Dava Dosyaları Olup Olmadığı Araştırılarak Varsa Getirtilip İncelenmesi ve Sonucuna Göre Eylemin Toplu veya Teşekkül Halinde Kaçakçılık Niteliğinde Bulunup Bulunmadığının Araştırılması Gereği )
Y7.CDE. 1992/50961918 SAYILI KANUNA MUHALEFET ( Sanıklar Hakkında Teşekkül Halinde Oto Kaçakçılığı Suçundan Dava Açılması-Bu Dosyalar İncelenmeden Karar Verilememesi )
Y7.CDE. 2002/20471918 SAYILI KANUNA MUHALEFET ( Sanıkta Ele Geçirilen Yabancı Menşeli CDlerin Kendisinin Dava Konusu Edilmiş Olması-İçerdiği Film ve Oyunların Kaçakçılık Suçunu Oluşturmaması )
Y7.CDE. 1993/4191918 SAYILI KANUNA MUHALEFET ( Sigaranın CİF Değerinin Tespiti ile Gümrüklenmiş Değerinin İdareye Hesaplattırılarak Cezaya Esas Alınmasının Gerekmesi )
Y7.CDE. 1999/96921918 SAYILI KANUNA MUHALEFET ( Sorgu İçin Çıkarılan Her Bir İhzar Müzekkeresi İle Zamanaşımının Kesilmesi )
Y7.CDE. 1999/120391918 SAYILI KANUNA MUHALEFET ( Sorgusu Yapılamayan Sanık Hakkında Savunmasının Alınmasına Yönelik Olarak Çıkartılan Her Bir İhzar Müzekkeresi İle Zamanaşımı Süresinin Kesilmesi )
Y7.CDE. 2005/167471918 SAYILI KANUNA MUHALEFET ( Soruşturma Aşamasında 4926 Sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanununun 34. Maddesi Uyarınca Tebliğ Edilen Önödeme Önerisi Yazılı Tebligat Belgesine Sanığın İmzasının Alınmaması Nedeniyle Önödeme İhtarının Usulüne Uygun Bulunmadığı )
Y7.CDE. 2007/153741918 SAYILI KANUNA MUHALEFET ( Suç Tarihi İtibariyle Temyiz İnceleme Gününde Zamanaşımı Gerçekleşmiş Bulunduğundan Hükmün Bozulması ve Sanıklar Hakkındaki Kamu Davasının Ortadan Kaldırılması Gerektiği )
Y7.CDE. 2006/178311918 SAYILI KANUNA MUHALEFET ( Suç Tarihleri İtibariyle Suç Tarihinde Yürürlükte ve Lehe Bulunan Mülga 765 Sayılı TCK'nun 102/4 ve 104/2. Maddelerinde Öngörülen Zamanaşımının Gerçekleştiği - Kamu Davasının Ortadan Kaldırılması Gerektiği )
Y7.CDE. 2002/6521918 SAYILI KANUNA MUHALEFET ( Sürücü Sanığın Araçta Ele Geçirilen Sigara ve Çayların Tamamından Sorumlu Olması )
Y7.CDE. 1998/66921918 SAYILI KANUNA MUHALEFET ( Tazmini Ağır Para Cezasının Fazla Tayini )
Y7.CDE. 2002/13311918 SAYILI KANUNA MUHALEFET ( Tazmini Para Cezasıyla Birlikte Nispi Harç ve Nisbi Vekalet Ücretinin Sanıktan Müteselsilen Tahsiline Karar Verilmesinin Gerekmesi )
Y7.CDE. 1999/97211918 SAYILI KANUNA MUHALEFET ( Tekel Kaçağı Olan Otuz Şişe İçkinin Gümrük Kaçağı Eşyalar İçine Dahil Edilerek Hesaplanan Gümrüklenmiş Değere İtibarla Sanığa Fazla Ceza Tayini )
Y7.CDE. 1999/126261918 SAYILI KANUNA MUHALEFET ( Tekel Yeni Rakısı Benzeri Bir Alkollü İçki Hedeflenerek Üretilen İçki ve Satışı )
Y7.CDE. 2005/170301918 SAYILI KANUN'A MUHALEFET ( Toplu Kaçakçılık Suçunun Oluşabilmesi İçin Aralarında İştirak İradesi Bulunmasa Bile Suçun En Az Üç Kişi Tarafından İşlenmesi Gerektiği )
Y7.CDE. 1998/17891918 SAYILI KANUNA MUHALEFET ( Toplu Kaçakçılık-Fiilin Ortaya Çıkarılmasına Yardım )
Y7.CDE. 2004/257091918 SAYILI KANUNA MUHALEFET ( Verilen Yargılamanın Durdurulmasına İlişkin Karar Nihai Hüküm Niteliğinde Bulunmayıp Temyizinin Kabil Olmadığı )
Y7.CDE. 1998/48001918 SAYILI KANUNA MUHALEFET ( Yabancı Firmalara Ait Etiketleri Numune Gibi Göstererek Gümrük Vergi ve Resimlerinden Muafen İthale Teşebbüs )
Y7.CDE. 1999/119611918 SAYILI KANUNA MUHALEFET ( Yasal Haklar Hatırlatılmadan Sanığın Sorgulanamaması )
Y7.CDE. 1999/125561918 SAYILI KANUNA MUHALEFET ( Yurda Kaçak Sigara Sokma )
Y7.CDE. 2000/80791918 SAYILI KANUNA MUHALEFET ( Yurda Kaçak Yollardan Alkollü İçki Sokulması - KKTC.'den Muafiyetten Faydalanarak Getirildiği Savunulan/Geçerli Bir Satın Alma Belgesi İbraz Edilememesi )
YCGKE. 1978/7-4701918 SAYILI KANUNA MUHALEFET ( Yurt Dışındaki Adresi Belli Olmasına Göre Sorgusunun Yapılmasının Olanaklı Olması Rağmen Bozmaya Karşı Sanığın Diyeceklerinin Sorulmamasının Hatalı Olması )
Y7.CDE. 2002/20501918 SAYILI KANUNA MUHALEFET ( Yurt Dışından Yabancı Plakalı Araç Getirilmesi )
Y7.CDE. 1999/9701918 SAYILI KANUNA MUHALEFET ( Yurtdışından Getirilen Aracı Sahte Belgelerle Trafiğe Kayıt Edip Satmak )
Y7.CDE. 1999/10321918 SAYILI KANUNA MUHALEFET ( Yurtdışından Getirilen Araçları Sahte Belgelerle Trafiğe Tescil Edip Yasal Hale Getirerek Yurt İçinde Satmak )
Y7.CDE. 1998/9861918 SAYILI KANUNA MUHALEFET ( Yurtdışından Temin Edilen Çalıntı Aracın Yurtta Kalmasını ve Kaçağa Sarfedilmesini Temine Yönelik İşlemler Yapılması )
Y7.CDE. 2005/191901918 SAYILI KANUNA MUHALEFET ( Yürürlükten Kaldıran 4926 Sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu'nun Getirdiği Lehe Düzenlemeler Karşısında Sanığın Suçunun Sübutu Halinde Eyleminin Yalnızca Para Cezasını Gerektireceği )
Y7.CDE. 2004/187721918 SAYILI KANUNA MUHALEFET ( Zamanaşımını Kesen En Son İşlem Olan Sanıkların Savunmasının Alındığı Tarih İtibariyle Temyiz İnceleme Gününde Sanıklar Lehine Hükümler İçeren 765 S. TCK Md. 102/4'de Öngörülen Zamanaşımı Süresinin Tahakkuk Ettiği )
Y7.CDE. 2004/191801918 SAYILI KANUNA MUHALEFET SUÇU ( Sorgulamanın Yapıldığı Tarihten Temyiz İncelemesinin Yapıldığı Tarihe Kadar ki Sürede Zamanaşımı Tahakkuk Ettiğinden Kamu Davasının Ortadan Kaldırılmasının Gerekmesi )
YİBGKE. 1936/191918 SAYILI KANUNDA GEÇEN SUÇLARIN İSNADI VE İFTİRA ( Suçu İşleyenlere Uygulanacak Ceza )
Y7.CDE. 2004/1901918 SAYILI KANUNUNA MUHALEFET ( 4926 Sayılı Yasa ile Getirilen Lehe Düzenlemeye Göre Sanığa İsnat Edilen Suçun Ağır Cezayı Gerektirmediğinin Gözetilmesi )
YİBGKE. 1935/581918 SAYILI YASA ( Kaçak Eşya Kıymetinin Veya İnhisar ve Gümrük Resimlerinin Misli Şeklinde Belirtilen Para Cezalarının Ödence Kabilinde Olması )
Y7.CDE. 1998/82501918 SAYILI YASANIN 49/2. MADDESİNİN UYGULANMASI ( Toplu Kaçakçılık Suçundan Mahkumiyetlerine Karar Verilen Sanıklar - Sanık Sayısı da Nazara Alınarak İkili Birli Kuralının Uygulanması Zorunluluğu )
Y7.CDE. 1990/70361918 SAYILI YASAYA AYKIRI DAVRANIŞ ( Iraktan Yurda Sokulan Gas-Oilin Sanık Tarafından Teslim Tutanağı Olmaksızın Aracı Sahibine Vermesi )
Y7.CDE. 1995/25251918 SAYILI YASAYA AYKIRI DAVRANIŞ ( İspençiyarı ve Tıbbi Müstahzarların Hariçte Yapılanların İthali )
Y7.CDE. 1979/80121918 SAYILI YASAYA AYKIRI DAVRANIŞ ( İşin Mahiyetine Göre Duruşma Yapılmadan Evrak Üzerinden Karar Verilememesi )
Y7.CDE. 1992/52371918 SAYILI YASAYA AYKIRI DAVRANIŞ ( İthal Edilen Eşyaların Zoralımına Yurda Yasal Olmayan Yollardan Giren Malların İadesine Karar Verilmesinin Yanlış Olması )
Y7.CDE. 1996/49171918 SAYILI YASAYA AYKIRI DAVRANIŞ ( Mahkemece Tarafsız Bilirkişiye Cif Değerin Tespit Ettirilmesi )
Y7.CDE. 1993/741918 SAYILI YASAYA AYKIRI DAVRANIŞ ( Sanığın Alış Faturasını Sonradan Temin Etmesi ve Bu Faturanın Marka Olarak Suça Konu Saatleri Kapsamaması )
Y7.CDE. 1989/33381918 SAYILI YASAYA AYKIRI DAVRANIŞ ( Sanığın Kara Manifestosuna Göre Yurda Soktuğu Gas Oili Satması )
Y7.CDE. 2001/140961918 SAYILI YASAYA AYKIRI DAVRANIŞ ( Sanığın Yasal Olmayan Yollardan Elde Edilen Eşyaların Bir Kısmını Diğer Sanığın Evine Bırakmasının Asli İştirak Niteliğinde Olması )
YCGKE. 1987/7-4931918 SAYILI YASAYA AYKIRI DAVRANIŞ ( Sanık Hakkında Otonun Kaçak Olup Olmadığı Hakkında Karar Verilmesinin Gerekmesi )
Y7.CDE. 1993/11151918 SAYILI YASAYA AYKIRI DAVRANIŞ ( Tazmini Para Cezasını Ödemede Acz Halinde Çevrilip İnfazı Gereken Hapisin Üç Yılı Geçememesi )
YCGKE. 1987/7-2101918 SAYILI YASAYA AYKIRI DAVRANIŞ ( Yasa Hükümlerine Göre Göz Önünde Tutulması Gereken Değerler Tutarı )
Y7.CDE. 1994/88281918 SAYILI YASAYA AYKIRI DAVRANIŞ ( Yurda Kaçak Altın Sokmaya Çalışmak )
Y7.CDE. 1989/36361918 SAYILI YASAYA AYKIRI HAREKET ( İhraç Edilecek Koyunların Beher Kantar Ortalamalarının Kırkbeş Kilogramdan Az Olması )
Y7.CDE. 1995/19951918 SAYILI YASAYA AYKIRI HAREKET ( Kimyasal Maddeleri Kaçak Olarak Yurda Sokmak )
Y7.CDE. 1994/129611918 SAYILI YASAYA AYKIRI HAREKET ( Sanığın Yurtdışından Gelirken İçişleri Bakanlığının Genelgesine Uymaması )
Y7.CDE. 1996/42721918 SAYILI YASAYA AYKIRI HAREKET ( Sanık Vekillerinin Yargılamanın Yenilenmesi Talebinde Bulunmaları )
Y7.CDE. 1991/97651918 SAYILI YASAYA AYKIRI HAREKET ( Suçun Müeyyidesini Teşkil Eden Tazmini Para Cezaları )
YCGKE. 1986/7-1471918 SAYILI YASAYA AYKIRI HAREKET ( Tahsis Gayesi Dışında Kullanılması Mümkün Olmayan Minibüsün Sembolik Rakamlarla Kiraya Verilmesi )
Y7.CDE. 1990/67331918 SAYILI YASAYA AYKIRI HAREKET ( Tır Çekicisinin Rafında Ele Geçirilen İki Adet Fren Körüğünün Taşınmasının Bu Araca Bağlı Olmaması )
Y7.CDE. 1994/24091918 SAYILI YASAYA AYKIRI HAREKET ( Türkiye'ye Zati Vasıfta Kaçak Eşya Sokulması )
Y7.CDE. 1990/59321918 SAYILI YASAYA AYKIRI HAREKET ( Yabancı Menşeli Metrenin Bilirkişi İncelemesinin Yaptırılmasının Gerekmesi )
Y7.CDE. 1994/33071918 SAYILI YASAYA AYKIRI HAREKET ( Yabancı Sigaralardan Tekel Tarafından İthal Edilmeyenlerin CİF Değerlerinin Tespit Ettirilmesinin Gerekmesi )
Y7.CDE. 1994/91061918 SAYILI YASAYA AYKIRI HAREKET ( Yerli Rakı Kaçakçılığı Bakımından Ağır Para Cezası Hesabına Katılacak Değerin Fob Değer Olması )
Y7.CDE. 1993/49701918 SAYILI YASAYA AYKIRI HAREKET ( Yurtdışından Getirtilip Başka Aracın Şasi ve Motor Numaraları Verilen Mercedes Marka Araba )
Y7.CDE. 1994/25021918 SAYILI YASAYA AYKIRI HAREKET ( Yurtdışından Satın Alınan Tencerelerin Yurda Kaçak Olarak Sokulması )
Y7.CDE. 1996/15981918 SAYILI YASAYA AYKIRILIK ( Hapis Cezasına Hükmedildiği Halde Maktu Vekalet Ücretine Hükmedilmemesinin Yanlış Olması )
Y7.CDE. 2002/13331918 SAYILI YASAYA AYKIRILIK ( Her Türlü İspirto ve İspirtolu İçeceklerin Gümrük Eşyası Olması )
Y7.CDE. 2003/114881918 SAYILI YASAYA AYKIRILIK ( İdareyi Temsilen Yetkili Hazine Vekiline Duruşma Günü Tebliğ Edilip Müdahale İmkanı Sağlanmasının Gerekmesi )
Y7.CDE. 1992/42081918 SAYILI YASAYA AYKIRILIK ( Sanığın Teşekkül Oluşturmak Suretiyle Kaçakçılık Eylemine Katılıp Katılmadığının Tespiti-Başkaca Hakkında Dava Açılıp Açılmadığının Tespiti )
Y7.CDE. 2001/99161918 SAYILI YASAYA AYKIRILIK ( Sanıkların Diğer Sanıklarla Maddi ve Manevi Dayanışma İçinde Birlikte Hareketle Toplu Kaçakçılık Suçunun Oluşması )
Y7.CDE. 1983/32421918 SAYILI YASAYA AYKIRILIK ( Sanıkların Teşvik Tedbirleri Kararnamelerine Dayanarak İthal Ettikleri Saçları İzin Almadan Gümrük Vergisiz İthal Ettikleri Mallardan Bir Kısmını Satmaları )
Y6.CDE. 1992/96741918 SAYILI YASAYA AYKIRILIKTAN AÇILAN DAVA ( Sanık Hakkında Sahtecilikten Açılan Davada Diğer Dava Dosyasının Getirtilmesinin Gerekmesi )
Y7.CDE. 2004/177191918 SAYILI YASAYA AYKIRLIK ( Toplu Kaçakçılık Suçunun Oluşabilmesi İçin Eylemin İki veya Daha Fazla Kişi Tarafından Gerçekleştirilmesi Yeterli Olduğu )
Y7.CDE. 2004/352711918 SAYILI YASAYA MUHALEFET ( 4926 Sayılı Yasa Uyarınca Sanıklara Yapılacak Önödeme İhtaratında Dava Konusu Eşyaların Gümrüklenmiş Değerinin Hafif Olması Nedeniyle İndirim Yapılamaması )
Y7.CDE. 2003/52651918 SAYILI YASAYA MUHALEFET ( Av Bayiinde Ele Geçirilen Bayıtılcı Spreyin Münferit Ticari Kaçakçılık Suçunu Oluşturduğu - Sanığın 1918 Sayılı Yasanın 25/2. Maddesini İhlal Eden Eyleminin Ön Ödemelik Suçlardan bulunmadığı )
Y7.CDE. 2005/64401918 SAYILI YASAYA MUHALEFET ( Bu Yasanın 4926 Sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu'nun Yürürlüğe Girmesi Nedeniyle Yürürlükten Kaldırılmış Olması )
Y7.CDE. 2006/38931918 SAYILI YASAYA MUHALEFET ( Gümrüklenmiş Değerin Bir Misli Üzerinden Önödeme Önerisi Tebliğ Edilip Sonucuna Göre Bir Karar Verilmesi Gerektiği )
Y7.CDE. 2001/179951918 SAYILI YASAYA MUHALEFET ( Hükmedilecek Nispi Harç ve Nispi Vekalet Ücretinin Bu Yasa Uyarınca Sanıklardan Müteselsilen Tahsiline Karar Verilmesinin Gerekmesi )
Y7.CDE. 2004/2941918 SAYILI YASAYA MUHALEFET ( Kamu Davasının Zamanaşımı Nedeniyle Ortadan Kaldırılması - Dava Konusu Kaçak Eşyanın Zoralımı veya Teminatın İdare Lehine İrat Kaydı )
Y7.CDE. 2002/14681918 SAYILI YASAYA MUHALEFET ( Sanığa Ait Suça Konu Yerli Giyim Eşyalarının Diğer Sanığa Ait At Arabası ile Yasadışı Yollardan Yurtdışına Çıkarmak İsterlerken Yakalanması )
Y7.CDE. 2001/68211918 SAYILI YASAYA MUHALEFET ( Sanıkların Tazmini Para Cezasını Ödemeleri )
Y7.CDE. 2001/136171918 SAYILI YASAYA MUHALEFET ( Sanıkların Yan Delillerle Doğrulanmayan Anlatımları Dışında Sanığın Savunmasının Aksine Mahkumiyetine Yeter Derecede Delil Gösterilmemesi )
Y7.CDE. 1991/2661918 SAYILI YASAYA MUHALEFET ( Teşekkül Halinde Sigara ve Oyun Kağıdı Kaçakçılığı Yapılması )
Y7.CDE. 2004/337011918 SAYILI YASAYA MUHALEFET ( Tütün-Tütün Mamülleri ve Alkollü İçkiler Piyasası Düzenleme Kuruluna Verilen Görevler Kurul Oluşuncaya Kadar Mevcut Genel Müdürlüğün Üç Ay Daha Görevini Yerine Getirmesi )
Y7.CDE. 2002/20921918 ve 4250 SAYILI KANUNLARA MUHALEFET ( Dava Konusu Yerli Üretim Taklit Rakıları Bulundurmak ve Satışa Arzetmek Kaçakçılık Suçunu Oluşturmamakla Beraber TCK Madde 2'ye Göre Hüküm Kurulması )
YHGKE. 2011/16-7091926 TARİHİNDEN ÖNCE ÖLEN MİRASBIRAKAN ( Davacının Kadastro Tespiti Sırasında Taşınmazın Bir Kısmının Davalılar Adına Tespitinin İptali Talebi - Mirasçılar Arasında Kazandırıcı Zamanaşımı Uygulanamayacağı )
YİBGKE. 1958/191954/12 ESAS NUMARALI YARGITAY İÇTİHADI BİRLEŞTİRME KARARINDAKİ DAKTİLO HATASININ TASHİHİNE İLİŞKİN KARAR
Y8.HDE. 2013/104851983 TARİHİNDEN SONRAKİ KAMULAŞTIRMASIZ EL KOYMA İŞLEMLERİ ( 6111 S.K. Geçici Md.2'nin Anayasa Mahkemesi Tarafından İptal Edildiği/İdare Eyleminin 1983 Yılından Öncesine Ait Olduğuna İlişkin İddia Bulunmadığı - Borçlu İdarenin Haczi Kabil Malvarlığı Üzerine Haciz Konulacağı )
Y8.HDE. 2013/41721983 YILINDAN SONRA İDARE TARAFINDAN KAMULAŞTIRMASIZ EL ATMA ( İlama Dayalı Başlatılan Takipte Borçlu Belediyenin Haciz İşleminin İptali Talebinin Reddedileceği - İdarenin Hak Mal ve Alacaklarının Haczedilebileceği )

2

Y2.HDE. 2013/231002 YAŞINDA ÇOCUĞUN BABASI İLE KİŞİSEL İLİŞKİ TESİSİ ( Velayeti Anneye Bırakılan Çocuğun Her Hafta Sonu Babası İle Kişisel İlişki Kurmasının Çocuğun Üstün Yararına Olmadığı - Annenin Velayet Görevini Yerine Getirmesine Engel Olacağı ve Anneyi Her Hafta Sonu Eve Bağlayacağı/Ayın Belirli Hafta Sonlarını İçerecek Şekilde İlişki Kurulacağı )
Y13.HDE. 2003/111692 YILLIK SÜRE ( Cayma Belgesinin Verilmemesi Halinde de Teslim Edilen Mal veya Hizmetin Ayıplı Olması Halinde Uygulanması Gereken 2 Yıllık Sürenin Burada Uygulanamayacağı - İstirdat Davası )
Y12.HDE. 2004/129662 YILLIK SÜRE ( Kesinleşen Kıymet Takdirinin Yapıldığı Tarihten İtibaren 2 Yıl Geçmedikçe Yeniden Kıymet Takdiri İstenemeyeceği - Aksi Halde İhalenin Feshine Karar Vermek Gerekeceği )
Y4.HDE. 2003/82152. HACİZ İHBARNAMESİ TEBLİĞİ ( Açılan Menfi Tespit Davasını İlk Oturumdan Önce Kabul Etmiş Bulunan Davalı Aleyhine Dava Açılmasına Yol Açmadığı Gibi İlk Oturumdan Önce Davayı Kabul Ettiğinden Yargılama Giderlerinden Sorumlu Tutulamayacağı )
Y4.HDE. 2004/145462. HACİZ İHBARNAMESİNİN İPTALİNE KARAR VERİLMESİ ( Davanın Esası Hakkında Hüküm Kurulmasına Yer Olmadığı - Her İki Tarafın da Yaptıkları Yargılama Giderlerinin Kendi Üzerlerinde Bırakılacağı )
Y12.HDE. 2007/60472. HACİZ İHTARNAMESİNİN GÖNDERİLEMEMESİ ( 1. Haciz İhtarnamesinde Açıklanan Nitelikte Bir Hesap Bulunmadığı İfade Edildikten Sonra Haczin Tatbik Edilemediğinin Bildirilmesi Nedeniyle - 2. Haciz İhtarının Yok Hükmünde Olduğu/Şikayet )
Y9.HDE. 2017/205222. ISLAH DİLEKÇESİ ( İşçilik Alacakalrının Tahsili İstemi/Mahkemece Bozma Kararından Sonra İkinci Artırım Olarak Adlandırılan Davacının 2. Islah Dilekçesinin Hükme Esas Alındığı - Islah Tahkikatın Sona Ermesine Kadar Yapılabilir Hükmü ile Her Ne Sebeple Verilirse Verilsin Bozmadan Sonra Islah Yapılamayacağına Dair 1944/10 E. 1948/3 K. sayılı YİBK 'nın Değiştirilmesine Gerek Olmadığına Dair 2015/1 E. 2016/1 K. sayılı YİBK Karşısında İsabetsiz Olduğu/Kararın Bozulması Gerektiği )
Y20.HDE. 2005/15482. MADDE UYGULAMASINA İTİRAZ ( Aplikasyon - Gezici Arazi Kadastro Mahkemesinin Kararı İle Taşınmazın Orman Sınırları Dışında Olduğunun Belirlenmesi/Bu Kararın Hazine Açısından Taşınmazın Orman Sınırları Dışında Bulunduğuna İlişkin Kuvvetli Delil Oluşturacağı )
Y23.HDE. 2014/79952. PAY OLARAK TEKLİF EDİLEN TAŞINMAZ ( Tapu İptali ve Tescil - Davacı Bağımsız Bölümün 2. Hisse Olarak Verilmesinin Davalı Kooperatif Tarafından Kabul Edildiğini İddia Ettiği/Davalı Yönetim Kurulunun Bu Yönde Bir Kararı Olmadığı - Taşınmazın Başkası Adına Tahsis Edildiği ve Tapu Kaydının Tescil Edildiği/İstemin Reddedileceği )
Y5.HDE. 2014/131902. SINIF SULU TARIM ARAZİSİNE DEĞER BİÇİLMESİ ( Kamulaştırma Bedelinin Tespiti - Taşınmaza Değerlendirme Tarihi Resmi Verileri Esas Alınarak Sınıfına Göre Değer Biçileceği )
Y9.HDE. 2011/503402. TANIK LİSTESİ VERME YASAĞI ( Bir Tarafın Karşı Tarafın Muvafakati Aranmaksızın Tanık Dinletmekten Vazgeçebileceği - Karşı Tarafın Diğer Tarafın Vazgeçtiği Tanıkların Dinlenmesini İsteyebileceği/Bu Durumda 2. Tanık Listesi Verme Yasağının Uygulanmayacağı )
Y18.HDE. 1992/104092/3 ÜNÜN FİİLEN KULLANILMA BAŞLANMASI ( Anagayrimenkulün Genel Giderlerden Sorumluluk )
Y20.HDE. 2012/56742/B ( Kesinleşen Orman Kadastrosu Sınırları İçinde Kalıp Nitelik Kaybı Nedeniyle Tapu İptali ve Tescili - 6831 Sayılı Kanunun Bazı Maddelerinde Değişiklik Yapılmış Olup Düzenlemelerin Davaya Konu Taşınmazın Niteliğine ve Durumuna Göre Değerlendirilmesi Gerektiği )
Y20.HDE. 2012/61332/B ( Kesinleşen Orman Kadastrosu Sınırları İçinde Kalıp Nitelik Kaybı Nedeniyle Tapu İptali ve Tescili - 6831 Sayılı Kanunun Bazı Maddelerinde Değişiklik Yapılmış Olup Düzenlemelerin Davaya Konu Taşınmazın Niteliğine ve Durumuna Göre Değerlendirilmesi Gerektiği )
Y20.HDE. 2012/64962/B ( Kesinleşen Orman Kadastrosu Sınırları İçinde Kalıp Nitelik Kaybı Nedeniyle Tapu İptali ve Tescili - 6831 Sayılı Kanunun Bazı Maddelerinde Değişiklik Yapılmış Olup Düzenlemelerin Davaya Konu Taşınmazın Niteliğine ve Durumuna Göre Değerlendirilmesi Gerektiği )
Y20.HDE. 2012/70302/B ( Kesinleşen Orman Kadastrosu Sınırları İçinde Kalıp Nitelik Kaybı Nedeniyle Tapu İptali ve Tescili - 6831 Sayılı Kanunun Bazı Maddelerinde Değişiklik Yapılmış Olup Düzenlemelerin Davaya Konu Taşınmazın Niteliğine ve Durumuna Göre Değerlendirilmesi Gerektiği )
Y20.HDE. 2015/40962/B ALANINDA KALAN TAŞINMAZDA EYLEMLİ ORMAN İDDİASIYLA AÇILAN TAPU KAYDININ İPTALİ VE TESCİL TALEBİ ( Çekişmeli Taşınmazın Eylemli Orman Alanı İçerisinde Kaldığı - Eylemli Biçimde Orman Olan Yerlerin Yeniden Orman Olarak Sınırlandırılabileceği veya Orman Sınırları Dışına Çıkarılan Ancak Fiilen Orman Olduğu Orman Genel Müdürlüğünce Tespit Edilen Yerlerin Talep Üzerine Maliye Bakanlığınca Orman Genel Müdürlüğüne Tahsis Edileceği/Hazine Adına Tapuya Orman Vasfıyla Tescil Edilebileceği )
Y20.HDE. 2014/33722/B ALANINDA KALAN TAŞINMAZIN TAPU KAYDINDA YAZILI EYLEMLİ ORMAN ŞERHİNİN SİLİNMESİ İSTEMİ ( Mahkemece Bir Fen Elemanı Bir Ziraat Bilirkişi ve Bir Orman Bilirkişi Yardımıyla Keşif Yapılarak Taşınmazın Güncel Durumunun Belirleneceği - Üzerindeki Ağaçların Sayısı Yaşı Kapalılık Durumu Baskın Ağaç Türünün Ne Olduğu Açıklattırılarak Sonuca Gidileceği )
Y16.HDE. 2015/39212/B ALANLARI HAKKINDA AÇILAN DAVALAR ( Kullanım Şerhinin İptali İstemi - 6292 S.K.'a Göre Yapılacak İşlemler Sonuçlanıncaya Kadar 2/B Alanları Hakkında Hazine Tarafından Kişiler Aleyhine Açılması Gereken Davalar Açılmayacağı Açılmış ve Devam Eden Davaların İse Durdurulacağı )
Y20.HDE. 2015/57282/B ALANLARINDA YAPILAN KULLANIM KADASTROSUNA İTİRAZ ( Davanın Kullanım Kadastrosuna İtiraz Niteliği Taşıdığı - Davanın Yenileme Kadastrosuna İtiraz Olarak Değerlendirilemeyeceği/Kadastro Mahkemesince Vekalet Ücreti Takdir Edileceği )
Y16.HDE. 2017/17712/B ALANLARINDA YAPILAN KULLANIM VEYA GÜNCELLEME KADASTROSU ( Bu Tür Bir Çalışma Yapılmadan 2/B Alanlarında Zilyetlik Şerhi Verilmesi Mümkün Olmadığı - Davanın Belirtilen Sebeple Tümden Reddine Karar Verilmesi Gerektiği )
Y20.HDE. 2012/64712/B ARAZİLERİ (Hazine Adına Orman Sınırları Dışına Çıkarılan Alanlar - 2/B Arazilere İlişkin Uyuşmazlığın Tapu Kayıtlarına Konulan Şerhlerin Silinmesi Açılan Davalardan Vazgeçilmesine İlişkin Yasal Düzenlemeler Kapsamında Yeniden Değerlendirilmesi)
Y20.HDE. 2010/50952/B ARAZİSİ ( Eylemli Orman Niteliindeki Taşınmaza İlişkin Yolsuz ve Geçersiz Olan Tapu Kaydının İptaline Dair Kararın Yenilik Doğuran Bir Karar Olmadığı - Yolsuz ve Geçersiz Olan Tapu Kaydının İptaline Dair Kararın Açıklayıcı Olduğu )
Y20.HDE. 2015/23172/B ARAZİSİ ( Orman Niteliğini Yitirmiş Taşınmaz - Orman Sınırları Dışında Kalan Yerlerin Orman Kadastrosu ve 2/B Uygulaması Yapılarak İlan Edilmesi ve Kesinleşmesi )
Y16.HDE. 2012/43692/B ARAZİSİ ( Zilyetliğin Tespiti Davası - Orman Sınırları Dışına Çıkartılan ve Hazine Adına Tescil Edilen Taşınmazın Belirlenen Tarihten Beri Davacının Fiili Kullanımında Oldğundan Bahisle Zilyetliğinde Olduğunun Tapunun Beyanlar Hanesine Tesciline Karar Verilmesi )
Y20.HDE. 2011/13012/B ARAZİSİNİN KULLANIMININ TAPUDA BEYANLAR HANESİNE ŞERH VERİLMESİ DAVASI ( Kullanım Olgusunu İspat Külfetinin Davacıya Ait Olduğu - Kullanımın Ne Zamandan İtibaren ve Ne Şekilde Olduğunun Maddi Olaylar ve Yerel Tanıklar Dinlenerek Kanıtlanması Gereği )
Y16.HDE. 2004/29142/B ÇALIŞMALARI SIRASINDA ORMAN DIŞINA ÇIKARILAN YER ( Hazine Adına - Tapu Kaydına Dayanarak Açılan İptal Davası/Kayıtların Gayri Sabit Hudutlu Olup Miktarından Fazla Arazinin Davacı Adına Tespit Edilip Kesinleştiği/Ormana Bitişik Olması Sebebiyle Zilyetliğe Değer Verilemeyeceği )
Y16.HDE. 2017/7192/B ÇALIŞMALARININ YOK HÜKMÜNDE SAYILMASI ( Aynı Taşınmazlar Hakkında Halen Orman Niteliğini Taşıyan Yerlerin Orman Sınırları Dışına Çıkarıldığı Gerekçesiyle Taşınmazların Vasfının Orman Olarak Düzeltilmesi İstemli Derdest Olan Davalar Bulunduğu - Kullanım Kadastrosuna Dair Davanın Görülebilmesi İçin Taşınmazın Mülkiyet Durumunun Kesinleşmesinin Zorunlu Olduğu/Davanın Bekletici Mesela Yapılıp Sonucuna Göre Hüküm Kurulacağı )
Y3.CDE. 2003/6312/B ÇALIŞMASI SONUCU HAZİNE ADINA ORMAN DIŞINA ÇIKARILAN YER ( Orman İdaresinin Dava Açması Sonucu Tekrar Ormana Bırakılıp Kararın Kesinleşmesi-Sanığın Haberdar Olup Olmadığının Belirlenmesi )
Y20.HDE. 2014/83482/B ÇALIŞMASINA İTİRAZ ( 6292 S. Kanun Göz Önünde Bulundurularak Tarafların Leh ve Aleyhlerine Vekalet Ücreti Takdir Edilmemesi Gerekirken Davalılar Aleyhine Yargılama Giderlerine Hükmedilmesinin Doğru Olmadığı )
Y5.HDE. 2012/48742/B GEREĞİNCE MALİYE HAZİNE ADINA TAPU OLUŞTURULMASI ( Kamulaştırma Bedelinin İadesini Gerektirmediği - Kamulaştırma Bedelinin Ödendiği ve Kamulaştırma Kararının Halen Geçerliliğini Koruduğu )
Y20.HDE. 2007/103832/B HARİTA VE TUTANAKLARI ( İle Birlikte İlk Orman Kadastro ve Aplikasyon Harita ve Tutanaklarının Birbirleri İle Çelişkili Olması -İlk Orman Kadastro Tutanaklarındaki Sınırlara Değer Verilerek Orman Sınırlarının Belirlenmesi Gereği )
Y20.HDE. 2010/111922/B HARİTA VE TUTANAKLARI (Kadastro Tespitine İtiraz - İlk Orman Kadastro Harita ve Tutanakları İle Aplikasyon ve 2/B Md. Harita ve Tutanaklarının Uyumsuz Olması Halinde Hava Fotoğrafı ve Memleket Haritası İle Desteklenen ve Gerçek Duruma Uygun Düşen Tutanaklara Değer Verileceği)
Y20.HDE. 2011/28882/B İDDİASINA DAYALI TAPU İPTALİ VE TESCİL ( Asliye Hukuk Mahkemesi'nin Kararı İle Tapuya Tescil Edildiği/Kadastral Parselden Geldiği - Asliye Hukuk Mahkemesi Kararının O Davada Taraf Olmayan Hazine Yönünden Kesin Hüküm Oluşturmadığı )
Y7.HDE. 2005/29062/B İŞLEMİNE KONU OLMAYAN TAŞINMAZ ( Kadastro Tesbitinden Doğan Dava/Gerçek Taraf Olmayan Orman İdaresinin Mahkemece Davaya Dahil Edilmesinin Kendisine Taraf Niteliği Kazandırmayacağı - Zilyetlikle Kazanılabileceği )
YHGKE. 1990/8-3552/B İŞLEMİNE KONU TAŞINMAZ ( Zilyedlikle İktisaba Dayalı Tescil Talebi )
Y20.HDE. 2017/52502/B İŞLEMİNİN YOK HÜKMÜNDE OLMASI ( İddiasıyla Açılan Dosyadaki Yargılamasının Halen Devam Ettiği - 2/B Uygulaması Kesinleşmeden Kullanım Kadastrosunun Yapılamayacağı ve Sözü Edilen Davanın Sonucunun Eldeki Davayı Etkileyebilecek Mahiyette Olduğu Mahkemece İşin Esasına Girilerek Karar Verildiği/Mahkemece 2/B Uygulamasının İptali için Açılan Davanın Sonucuna Göre Karar Verileceği )
Y20.HDE. 2009/26852/B KAPSAMINDA BULUNAN BÖLÜM İÇİN HAZİNENİN AÇTIĞI DAVA ( Kalan Bölüm Hakkında Her Zaman Dava Açabilmesinin Mümkün Olduğu )
Y20.HDE. 2015/32442/B KAPSAMINDA OLMAYAN TAŞINMAZIN 2/B KAPSAMINA ALINARAK ŞAGİL TESPİTİ YAPILMASI ( Çekişmeli Taşınmazın Kesinleşmiş ve Tapu Kütüğüne Aktarılmış Orman Parseli İçinde Kaldığı/Öncesi Devlet Ormanı Olan Bir Yerin 2/B Uygulaması İle Ancak Hazine Adına Orman Sınırı Dışına Çıkarılabileceği - Gerçek Kişilerin Bu Gibi Yerlerin Kendileri Adına Orman Sınırları Dışına Çıkartılmasını Talep Etmekte Hukuki Yararları Bulunmadığı/Halen Tahdit İçinde Olan Bir Yerin Hangi Sebeple Olursa Olsun Orman Sınırları Dışına Çıkartılması İçin İdareyi Zorlayıcı Nitelikte Açtıkları Davanın da Dinlenme Olanağı Bulunmadığından Davanın Reddedileceği )
Y20.HDE. 2012/80282/B KAPSAMINDAKİ TAŞINMAZ ( 6831 S.K. Düzenlenen Hükümlerin Görülmekte Olan Davaya Etkisinin Değerlendirilmesi Gereği )
Y20.HDE. 2009/42752/B KAPSAMINDAKİ TAŞINMAZLAR ( 3402 SK. Md. 12/3'in Uygulanamayacağı - Öncesi Orman Olan Yerde 2/B Uygulaması da Kesinleşmişken Şahıslar Adına Yapılmış 2. Kadastro İşleminin Yok Hükmünde Olduğu )
Y14.HDE. 2004/37542/B KAPSAMINDAKİ YERLER ( Üzerindeki Muhdesat İle Tasarruf Edenlerin Kadastro Tutanağının Beyanlar Hanesinde Gösterileceği - Bundan Sonra Yapılacak İşlemlerin Orman Bakanlığına Ait İş ve İşlemler Olduğu )
Y20.HDE. 2016/15522/B MADDE ALANLARININ DEĞİŞTİRİLEMEMESİ ( Aplikasyon veya Mutabakat İle veya 3402 S. Kanuna 5831 S. Kanunla Eklenen Ek Md. 4 Uyarınca Yapılan Aplikasyon ve Düzeltme İşlemi İle Kesinleşmiş 2/B Md. Alanlarının Değiştirilemeyeceği Gözetilerek Karar Verileceği - Kadastro Tespitine İtiraz)
Y20.HDE. 2014/68902/B MADDE HARİTA VE TUTANAKLARI ( Uyumsuz Olması Halinde Tutanakların Düzenlenmesine Esas Alınan Hava Fotoğrafı ve Memleket Haritası İle Desteklenen ve Gerçek Duruma Uygun Düşen Tutanaklara Değer Verileceği Düşünülerek Oluşacak Sonuca Göre Bir Karar Verileceği )
Y20.HDE. 2016/39732/B MADDE KOŞULLARI OLUŞMADIĞI ( Dava Konusu Taşınmazın Orman Niteliğini Yitirmediği - Hava Fotoğrafları ve Memleket Haritası İncelendiğinde Çekişmeli Taşınmazın Orman Niteliğini Kaybettiğine İlişkin Bir Bulguya Rastlanmadığı/Bilim ve Fen Bakımından da Aynı Sonuca Ulaşıldığı/Kararın Onanacağı/Bilirkişi )
Y20.HDE. 2010/36802/B MADDE SAHASINDA KALAN TAŞINMAZ ( Elatmanın Önlenmesi ve Kal - Davanın Kesinleşen Dosya Krokisine Bağlı Olarak Açıldığı ve Hakimin Talepten Fazlaya Karar Veremeyeceğinin Düşünülmesi Gerektiği )
Y20.HDE. 2005/52352/B MADDE ŞARTLARI ( Taşınmazın 2/B Madde Sahasında Bulunması Halinde Bilirkişilerden 2/B Madde Şartlarının Bulunup Bulunmadığını Raporlarında Tartışmaları Nitelik Kaybının Zorla mı Yoksa Doğal Olarak mı Olduğunu Saptamalarının İstenmesi Gerektiği )
Y20.HDE. 2005/31472/B MADDE UYGULAMASI ( 2/B Madde Uygulaması İle Orman Rejimi Dışına Çıkarılıp da Fiilen Orman Olduğu Saptanan Yerlerin Talep Üzerine Maliye Bakanlığınca Orman Genel Müdürlüğüne Tahsis Edileceği )
Y20.HDE. 1992/168492/B MADDE UYGULAMASI ( 6 Aylık İtiraz Süresinde Açılan Davalara Kadastro Mahkemesinin Bakması )
Y20.HDE. 2005/32002/B MADDE UYGULAMASI ( Çekişmeli Taşınmazın Tapu Kaydının 1959 Yılında Zilyetlik Nedenine Dayanılarak Oluşturulduğu - Bu Tür Tapu Kayıtlarına 1744 Sayılı Yasanın 2. Madde Uygulamasında Değer Verilemeyeceği )
Y20.HDE. 2001/4272/B MADDE UYGULAMASI ( Doğal Yolla Yetişmiş Kızılağaçların Orman Olup Olmadığı )
Y1.HDE. 2005/1482/B MADDE UYGULAMASI ( Düzenlenen Kroki Keşfi İzlemeye İmkan Vermemesi Nedeniyle Taşınmazın Dayanak Kayıtlarının İlk Tesisinden İtibaren Getirtilmesi Gereği - Tapu İptali ve Tescil )
Y20.HDE. 1992/177202/B MADDE UYGULAMASI ( Genel Mahkemenin Uyuşmazlığın Esasına Girişemeyeceği )
Y20.HDE. 2007/85382/B MADDE UYGULAMASI ( Hazine Adına Orman Rejimi Dışına Çıkartılan Yerlerin de "Kanunları Uyarınca Devlete Kalan Taşınmaz Mallar" Olduğu ve Çıkarma Tarihinden İtibaren Kamu Hizmetine Tahsis Edildiğinden Zilyetlikle Kazanılamayacağı )
Y20.HDE. 2005/43292/B MADDE UYGULAMASI ( Hazine Adına Orman Sınırı Dışına Çıkarılan Çekişmeli Taşınmazın Orman İçinde İken Tevzi Tapusunun Oluşturulması ve Daha Sonra da Hazinenin Özel Mülkü Gibi Düşünülmesi Gereği - Tapu İptali ve Tescil )
Y20.HDE. 2008/62112/B MADDE UYGULAMASI ( Hazine Adına Tapuya Tescili İstemi - Yönetmeliğin 54. Maddesi Uyarınca Hazırlanan Teknik İzahname Hükümleri İçinde İnceleme Yaptırılarak Alınacak Sonuç Çerçevesinde Karar Verilmesi Gerektiği )
Y20.HDE. 2011/4272/B MADDE UYGULAMASI ( Hazine Adına Tespiti Yapılan Taşınmazların Beyanlar Hanesindeki Zilyetlik Şerhine Yönelik Olarak Açılmış Kadastro Tespitine İtiraz - Keşif Yapılmadan ve İfraz Krokisi Düzenlenmeden Verilen Kararın İnfaz Kabiliyetinin Bulunmadığı )
Y20.HDE. 1993/5012/B MADDE UYGULAMASI ( İtirazların Varlığı Nedeni İle Tahdidin Kesinleşmediği )
Y20.HDE. 2001/82632/B MADDE UYGULAMASI ( Kadastro Mahkemesinin Görevi Dışında Olduğu )
Y20.HDE. 2015/40882/B MADDE UYGULAMASI ( Kadastro Tespitine İtiraz - Çekişmeli Taşınmazların Bulunduğu Yerde Kesinleşen Orman Kadastrosu ve 2/B Madde Uygulaması Olduğu/Taşınmaz Üzerinde 45-60 Yaşlarında Kızılçam Ağaçlarının Göründüğü - Davanın Reddi Gereği )
Y20.HDE. 2001/5962/B MADDE UYGULAMASI ( Kazandırıcı Zamanaşımı Zilyetliği Nedeniyle Adına Tespit )
Y20.HDE. 2001/64272/B MADDE UYGULAMASI ( Kesinleşen Orman Kadastrosu - Aplikasyon )
Y20.HDE. 2011/32342/B MADDE UYGULAMASI ( Orman Kadastrosuna İtiraz ve Tescil - Kadastro Mahkemesi 6 Aylık İtiraz Süresinde Açılan İlk Tahdit ve 2/B Md. Uygulamasına Yönelik Uyuşmazlıkların Çözümünde Görevli Olduğu )
Y20.HDE. 2001/3692/B MADDE UYGULAMASI ( Orman Kadastrosunun Birlikte Uygulanarak Tahdit Dışı Bırakma )
Y20.HDE. 2006/173902/B MADDE UYGULAMASI ( Orman Rejimi Dışına Çıkartma Konusunda Orman Yönetimini Zorlayıcı Nitelikte Bir Dava Açılamayacağı )
Y20.HDE. 2001/90452/B MADDE UYGULAMASI ( Orman Sınırları Dışına Çıkarılan Taşınmazlar )
Y20.HDE. 2001/90462/B MADDE UYGULAMASI ( Orman Sınırları Dışına Çıkarılan Taşınmazlar )
Y20.HDE. 2003/114482/B MADDE UYGULAMASI ( Orman Sınırları İçindeki Taşınmazın Sonraki Yıllarda Yapılan Uygulamayla Orman Dışına Çıkarılması Halinde Yasal Hasım Olarak Hazinenin Davada Yer Almasının Sağlanması )
Y20.HDE. 1992/177392/B MADDE UYGULAMASI ( Orman Tahdidi Nedeniyle Tahdide İtiraz Davasına Dönüşememesi )
Y20.HDE. 2001/104462/B MADDE UYGULAMASI ( Orman Yönetimi Ve Hazinenin Davada Taraf Sıfatıyla Yer Alması )
Y20.HDE. 2001/64282/B MADDE UYGULAMASI ( Ormandan Tarla Açma Suçunun Sabit Görüldüğü )
Y20.HDE. 2001/32452/B MADDE UYGULAMASI ( Tahdit Haritası İle Taşınmazın İrtibatını Gösterir Kroki )
Y20.HDE. 2005/122772/B MADDE UYGULAMASI ( Tapu İptali ve Tescil - Kesinleşen Orman Tahdidi İçinde İken 2/B Madde Uygulamasıyla Hazine Adına Orman Rejimi Dışına Çıkarıldığına Göre Kabulü Gereği )
Y20.HDE. 2011/16572/B MADDE UYGULAMASI ( Tapu Kaydına Dayalı Olarak Açılan Orman Kadastrosunun İptali İstemi - Genel Mahkemenin Görevli Olması/10 Yıllık Hak Düşürücü Süre Geçirilmediğinden İşin Esasına Girilerek Oluşacak Sonuca Göre Karar Verilmesi Gerektiği )
Y20.HDE. 2001/63922/B MADDE UYGULAMASI ( Tapulu Gayrimenkullerde Tapu Sahiplerinin 10 Yıllık Süre İçerisinde Dava Açma Hakları )
Y20.HDE. 2005/79962/B MADDE UYGULAMASI ( Tapusuz Taşınmazın Tescili İstemi - Maki Komisyonları Tarafından Makilik Alan Olarak Belirlenen Taşınmazlar Hakkında Özel Yasalar Gereğince Oluşturulan Tapulara Değer Verileceği )
Y20.HDE. 2005/124502/B MADDE UYGULAMASI ( Taşınmazın Hazine Adına Orman Sınırları Dışına Çıkarıldığı - Tapu Kaydı Oluşturulması Halinde Aplikasyon İşlemi İle Bir Daha Orman Sınırı İçine Alınamayacağından 2/B Uygulamasının da Yasal Değerinin Bulunmadığı )
Y20.HDE. 2001/91102/B MADDE UYGULAMASI ( Taşınmazın Orman Alanı Dışında Bırakılması )
Y20.HDE. 2001/7882/B MADDE UYGULAMASI ( Yasa Ve Yönetmeliğe Uygun Yapılıp Yapılmadığı - Askı Süresi )
Y20.HDE. 1993/31772/B MADDE UYGULAMASI ( Yasal İtiraz Süresi - Görevli Mahkeme )
Y20.HDE. 2015/162602/B MADDE UYGULAMASI ( Yörede 1964 Yılında Yapılan Arazi Kadastrosu Olup Taşınmaz Bu Çalışmada Hali Arazi Olarak Tespit Harici Bırakıldığı - Çekişmeli Taşınmaza Komşu Parsellerin de 2/B Sahasında Kalmakta İken 6292 S. Kanun Gereğince Satılarak Tapu Kaydı Oluştuğu Gözönünde Bulundurularak Hüküm Kurulabileceği )
Y20.HDE. 2007/65902/B MADDE UYGULAMASI ( Yörede Yapılıp İlan Edilen Orman Kadastrosunda Orman Sınırı Dışında Bırakıldığı - Kesinleşen Mahkeme Kararı İle Orman Olduğu Belirlenen Taşınmazın Niteliğini Değiştirmediği )
Y20.HDE. 2005/30562/B MADDE UYGULAMASI İLE ORMAN SINIRI DIŞINA ÇIKARMA ( Bu Konuda Çalışma Yapılması Hususunda Hak Düşürücü Süre İçinde Başvuruda Bulunmadıkları İçin Orman Kadastrosuna İtirazın Reddi Gereği )
YHGKE. 2010/20-2412/B MADDE UYGULAMASINA DAYALI TAPU İPTALİ VE TESCİL ( Davacılar Maliye Bakanlığı ve Orman Bakanlığı Yönünden 10 Yıllık Hak Düşürücü Sürenin Uygulanmasını Gerektiren Değişikliğin Değerlendirilmesi Gerektiği )
Y20.HDE. 2015/62072/B MADDE UYGULAMASINA DAYALI TAPU İPTALİ VE TESCİLİ TALEBİ ( Tapuda Davalı Adına Kayıtlı Olan Taşınmazın 2/B Madde Kapsamında Kalması Sebebiyle 6292 Sayılı Kanun Gereğince Davacının Davadan Vazgeçmiş Sayılmasına Karar Verileceği )
Y20.HDE. 2001/44582/B MADDE UYGULAMASINA İTİRAZ ( Altı Aylık Yasal İtiraz Süresi İçinde Açılacak İtiraz Davasının Kadastro Mahkemesinde Görülmesinin Gerekmesi )
Y20.HDE. 2005/22752/B MADDE UYGULAMASINA İTİRAZ ( Çekişmeli Taşınmazın Bilim ve Fen Bakımından Orman Niteliğini Yitirmediği ve 2/B Madde Koşullarını Taşımayan Yerlerden Olduğu Anlaşıldığına Göre Kabulü Gereği )
Y20.HDE. 2005/23972/B MADDE UYGULAMASINA İTİRAZ ( Davalı Orman Yönetiminin Usulünce Davayı Kabul Etmesi Sebebiyle "Kabul Nedeniyle Davanın Kabulüne" Karar Verilmesi Gereği )
Y20.HDE. 2001/77792/B MADDE UYGULAMASINA İTİRAZ ( Kadastro Tespitine İtiraz Davası - Davacı Tarafın Özürsüz Olarak Duruşmaya Gelmemesi )
Y20.HDE. 2001/78262/B MADDE UYGULAMASINA İTİRAZ ( Senetsiz Ve Belgesizden Kazandırıcı Zamanaşımı Zilyetliği - Görevsizlik Kararının Verilmesi )
Y20.HDE. 2015/101752/B MADDE UYGULAMASINA İTİRAZ ( Taşınmaz Zaten Hazine Adına Tapuya Kayıtlı Olup Orman Kadastro Komisyonunca Orman Sınırları Dışına Çıkartılan Kısmı İle İlgili Kullanıcı Tespiti de 3402 S. Kadastro Kanununun Ek-4. Maddesi Gereğince Daha Sonra Kullanım Kadastrosu Sırasında Yapılacağı - Davaya Konu Taşınmaz İle İlgili Sicil Oluşturulmasına Yer Olmadığı )
Y20.HDE. 2014/70032/B MADDE UYGULAMASINA İTİRAZ ( Taşınmazın Kesinleşen Orman Sınırı İçinde Kaldığı ve 6831 S. Kanun'un 2/B Md.siyle Orman Sınırı Dışına Çıkarma İşlemi İdari Mahiyette Olup Gerçek Kişi Tarafından İdareyi Zorlayıcı Nitelikte Dava Açılamayacağı/Reddi Gereği )
Y20.HDE. 2001/50132/B MADDE UYGULAMASINA İTİRAZ ( Yasal İtiraz Süresi İçinde Açılacak Orman Kadastrosuna ve 2/B Madde Uygulamasına İtiraz Davalarının Kadastro Mahkemesinde Görülmesinin Gerekmesi )
Y20.HDE. 2013/28762/B MADDE UYGULAMASINA İTİRAZ (Orman Bilirkişi Raporu ve Ek Raporuyla Ziraat Bilirkişi Raporunda Çekişmeli Taşınmazın Bozma İlamında Belirtilen Tarihten Önce Bilim ve Fen Bakımından Orman Niteliğini Yitirdiği ve 2/B Madde Koşullarını Taşıyan Yerlerden Olduğu Bildirildiğine Göre Davanın Reddine Karar Verilmesi Gerektiği)
Y20.HDE. 2015/35362/B MADDE UYGULAMASINA İTİRAZ VE TESCİL (Çekişmeli Taşınmazın Bulunduğu Yerde 1968 Yılında Seri Bazda Yapılıp Kesinleşen Orman Kadastrosu Daha Sonra 22.11.2012 Tarihinde İlan Edilerek Eldeki Dava Sebebiyle Kesinleşmeyen Sınırlaması Yapılmamış Yerlerde Orman Kadastrosu İle 6831 S.K. 2/B Madde Uygulaması Bulunmakla İtiraz İsteminin Reddi Gerektiği)
Y20.HDE. 2005/111352/B MADDESİ UYGULAMASI ( Taşınmaz Hazine Adına Orman Sınırları Dışına Çıkarıldığından Hazine Adına Tarla Niteliğiyle ve İşgal Edenleri de Beyanlar Hanesinde Gösterilerek Hazine Adına Tespit Edilmesinin İsabetli Olduğu - Kadastro Tespitine İtiraz )
Y20.HDE. 2001/43652/B MADDESİ UYGULAMASINA İTİRAZ ( Davacılara Ait Taşınmazın Bir Kısmının Orman Alanına Çıkartılması Bir Kısmının da Hazine Adına Sınırlandırılmasına Dair Tespitlere Vaki İtiraz )
Y20.HDE. 2012/82692/B NİTELİĞİYLE HAZİNE ADINA TARLA NİTELİĞİYLE TESCİL İSTEMİ (Diğer Dava Dosyasındaki Gibi Taşınmazın Orman Sayılan Yer Olduğu İddiasına Dayanılmadığı/Kesin Hükümden Davanın Reddedilemeyeceği - 6292 S.K. Düzenlemelerin Dikkate Alınacağı)
Y20.HDE. 2015/138322/B PARSELLERİNDE YAPILAN KULLANIM KADASTROSU SONUCU OLUŞAN TAPU KAYDININ İPTALİ İSTEMİ ( Kesinleşen 2/B Niteliğindeki Bu Tür Yerlerde Davacıların Tescil Talebi Dinlenemeyeceğinden Yalnızca Kullanım Durumunun Tespiti İle Tapu Kayıtlarında Bulunan Kullanıcı Şerhlerinin Gerçeği Yansıtacak Şekilde Düzeltilmesi Amacıyla Yeniden Keşif İcra Edilmesi Gerektiği )
Y20.HDE. 2011/131412/B SAHASI OLARAK ORMAN SINIRLARI DIŞINA ÇIKARILAN TAŞINMAZ ( Orman Kadastrosuna İtiraz Davası - Hazine Davaya Dahil Edilip Taraf Teşkili Sağlandıktan Sonra Eski Tarihli Memleket Haritası Hava Fotoğrafları ve Diğer Belgelerin Getirtileceği )
Y20.HDE. 2011/115572/B STATÜSÜNDEKİ TAŞINMAZ ( Davacının Satın Almış Olduğu Taşınmazına Daha Sonradan Hazine Adına Orman Sınırları Dışına Çıkarıldığına Dair Şerh Konulmuş Olduğu - Bu Nedenle Uğramış Olduğu Zararın Tazmini Talebi/Tapu Siciline Güven İlkesi)
Y20.HDE. 2005/104402/B ŞERHİNİN SİLİNMESİ İSTEMİ ( Hazine Tarafından Davacı Aleyhine Açılan Tapu İptali ve Tescil Davasının Asliye Hukuk Mahkemesinin Dosyasında Reddedildiği ve Kararın Tapu İptali ve Tescil İstemine Yönelik Olarak Onanıp Kesinleştiği - Kesin Hüküm Kurallarının Gözönünde Bulundurulması Gerektiği )
Y20.HDE. 2005/108322/B ŞERHİNİN SİLİNMESİ İSTEMİ ( Parselin Çekişmeli Bölümünün 6831 Sayılı Yasanın 2/B Maddesi Gereğince Hazine Adına Orman Sınırları Dışına Çıkarılan Alanda Kaldığı Yönündeki Şerhin Yasal Dayanağının Bulunmadığı - Kabulü Gereği )
Y20.HDE. 2005/108122/B ŞERHİNİN SİLİNMESİ İSTEMİ ( Tapu Kaydındaki/Hazine Tarafından Davacılar Aleyhine Açılan Tapu İptali ve Tescil Davasının Reddedilip Kesinleştiği - Kabulü Gereği )
Y20.HDE. 2007/392/B ŞERHİNİN SİLİNMESİ TALEBİ ( Toprak Tevzi Yoluyla Verilen Yerlerin Orman Rejimi Dışına Çıkartılması Halinde Hak Sahipleri Adına Tespit ve Tescil Edileceğine İlişkin 3402 SK'nın 45. Maddesi Yürürlükten Kaldırıldığı )
Y5.HDE. 2013/5932/B UYARINCA HAZİNE LEHİNE ORMAN SINIRLARI DIŞINA ÇIKARILMA ( 2/B Sahası Olduğunun Tespiti Halinde Taşınmazın Tekrar Tapu Sahibine İadesi Hususunda Taraflara 6292 S.K.'dan Yasadan Kaynaklanan Hakların Kullandırılması İmkanı Tanınıp Sonucuna Göre İşlem Yapılacağı )
Y16.HDE. 2013/19982/B UYARINCA ORMAN SINIRLARI DIŞINA ÇIKARILAN TAŞINMAZDAKİ ZİLYETLİK ŞERHİNİN KALDIRILMASI TALEBİ ( Hüküm Tarihinden Sonra Yürürlüğe Giren 6292 S.K. Md.9 Uyarınca İşlem Yapılması Zorunlu Olduğu )
Y20.HDE. 2011/35012/B UYGULAMA ALANI İÇİNDE OLAN TAŞINMAZLARIN TAPUSUNUN İPTALİ VE TESCİLİ TALEBİ ( 3373 S.K.'nın Yürürlüğünden Önce Yapılan Orman Kadastro İşlemlerine Karşı Tapulu Taşınmazlar İçin Getirilen 10 Yıllık Hak Düşürücü Sürenin Uygulanmayacağı - Davanın Reddedileceği )
Y20.HDE. 2004/92742/B UYGULAMA ALANINDAKİ TAŞINMAZ ( Tapu Kaydının İptali ve Hazine Adına Tescil Talebi - 2/B Uygulama Alanlarında İmar Uygulaması Yapılamayacağı )
Y21.HDE. 2005/117422/B UYGULAMA ALANLARI ( Dava Konusu Taşınmazın Dört Hududunun Orman ve Öncesi Orman Olan 2/B Uygulama Alanları ile Çevrili Bulunması - Halen Üzerinde Sedir Yabani Alıç Gibi Orman Ağaçları Bulunan Taşınmazın Bu Haliyle Devletin Hüküm ve Tasarrufu Altındaki Yerlerden Olduğu )
Y20.HDE. 2014/36392/B UYGULAMALARI SONUCU ORMAN REJİMİ DIŞINA ÇIKARTILAN ALANLAR ( Fiili Orman Olduğu Orman Genel Müdürlüğü Tarafından Tespit Edilen Yerlerin Maliye Bakanlığınca Orman Genel Müdürlüğüne Tahsis Edilebileceği - Orman Genel Müdürlüğünün Orman Vasfındaki Yerin Maliyeden Tahsisini İsteyebileceği Gibi Orman Vasfıyla Hazine Adına Tescili İçin Dava Açabileceği )
Y20.HDE. 2012/73592/B UYGULAMASI ( Aynı Parsel Hakkında Daha Önceden Açılmış ve Henüz Kesinleşmemiş Dava Bulunduğu - İlk Davada Verilen Hükmün Kesinleşmesi Bekletici Sorun Yapılarak Tüm Delillerin Birlikte Değerlendirileceği/Kadastro Tespitine İtiraz )
Y20.HDE. 2012/67182/B UYGULAMASI ( Aynı Parsel İçin Asliye Hukuk Mahkemesinde Zilyetliğin Şerhi İçin Dava Açıldığı - Kadastro Mahkemesinde Derdest Dava Olduğu/Asliye Hukuk Mahkemesinde Açılan Davalar Hakkında Görevsizlik Kararı Verilerek Davaların Birleştirileceği )
YHGKE. 2004/8-152/B UYGULAMASI ( Bilim ve Fen Bakımından Orman Niteliğinin Yitmesi ve Bu Nedenle Orman Dışına Çıkarılma - İşleminin Kesinleşmesinden İtibaren 20 Yıldan Fazla Koşullara Uygun Tasarruf Edilmek )
Y20.HDE. 2005/90772/B UYGULAMASI ( Bir Bölümü Hakkında Kesinleşmediği - Parselin İşaretli Bölümlerin Öncesinin Orman Sayılan Yer Olduğu Anlaşılmakla Bu Bölümlerin Orman Sınırı İçine Alınmasına Karar Verileceği )
Y20.HDE. 2005/82272/B UYGULAMASI ( Çekişmeli Parselin ( D ) Bölümünün Baştan beri 1948 Yılında Belirlenen Orman Tahdit Sınırı Dışında Olduğu ve Dolayısıyla 1997 Yılındaki Aplikasyon Sırasında Bu Bölümün Orman Sınırı İçinde Değerlendirilerek 2/B Uygulamasına Tabi Tutulmasında İsabetsizlik Bulunmaması )
Y20.HDE. 2005/33262/B UYGULAMASI ( Çekişmeli Taşınmazın Bulunduğu Yerde 3402 Sayılı Yasanın 4. Maddesine Göre Yapılıp Dava Tarihinde Kesinleşmeyen Aplikasyon ve 2/B Uygulaması Bulunduğu - Orman Yönetiminin Davasının Kabulü Gereği/Kadastro Tespitine İtiraz )
Y20.HDE. 2005/101672/B UYGULAMASI ( Çekişmeli Taşınmazın Bulunduğu Yerde 4785 Sayılı Yasa Gözetilerek Yapılan Bir Orman Kadastrosu Bulunmadığı - Hakkında 2/B Madde Uygulamasına Konu Edilmeyen Taşınmazın Tapu Kaydının İptali İle Orman Niteliği İle Tescili Gereği )
Y20.HDE. 2010/157082/B UYGULAMASI ( Çekişmeli Taşınmazın Bulunduğu Yerde Tespit Tarihinden Önce Yapılıp Kesinleşen Orman Kadastrosu Bulunduğu - Yargılamann Yenilenmesi İsteminin Reddi Gereği )
Y20.HDE. 2007/112412/B UYGULAMASI ( Çekişmeli Taşınmazla Yakın Komşu Taşınmazları da İçine Alacak Şekilde Uygulamaya ve Araştırmaya Dayalı Bilirkişilerin Onayını Taşıyan Krokili Bilimsel Verileri Bulunan Yeterli Rapor Alınacağı )
Y20.HDE. 2005/69202/B UYGULAMASI ( Dava Konusu Parselin Davalı Kooperatif Adına Olan Tapu Kaydının İptaline ve Hazine Adına Tapuya Kayıt ve Tescili Gerektiği )
Y20.HDE. 2004/133092/B UYGULAMASI ( Dayalı Tapu İptali Tescil Talebi - Kesinleşen Orman Kadastrosu Sınırları İçinde Kalan Yerlerle İlgili İlgili Her Türlü Kayıt ve Belgeler İle Mahkeme Kararlarının Hukuki Değerini Yitireceği )
Y20.HDE. 2008/101302/B UYGULAMASI ( Elatmanın Önlenmesi - 2/B Haritasına Dayalı Olarak Yöntemince Yapılan Uygulama ve Araştırma Sonucu Taşınmazın ( B ) İle İşaretlenen Bölümünün Tahdit İçinde Kaldığı Belirlenerek Bu Bölümün İptali Gerektiği )
Y20.HDE. 2001/81832/B UYGULAMASI ( Funda Ve Makiliklerle Örtülü Orman - Toprak Muhafaza Karakteri )
Y20.HDE. 2006/78342/B UYGULAMASI ( Harita ve Tutanaklar Uygulanmadığından Yeniden Seçilecek Konusunda Uzman Serbest Orman Mühendisi ve Harita Mühendisinden Oluşan Kurul Aracılığıyla Yeniden İnceleme Yaptırılması Gerektiği )
Y3.CDE. 2011/217372/B UYGULAMASI ( İşgal ve Faydalanma - 2/B Uygulaması İle İlgili İlanın Hangi Tarihte Yapıldığının Kesin Bir Şekilde Tespit Edileceği/Keşif de Yapılarak Bilirkişi Raporları Arasındaki Çelişkinin Giderileceği )
Y20.HDE. 2012/75562/B UYGULAMASI ( Kadastro Tespitine İtiraz - 30 Günlük Hak Düşürücü Sürenin Hesaplanmasında Tutanağın Askıya Çıkarıldığı Günün Hesaba Katılmayacağı/Dava Askı İlan Süresi İçinde Açıldığından Kadastro Mahkemesinin Görevli Olduğu )
Y20.HDE. 2012/73052/B UYGULAMASI ( Kadastro Tespitine İtiraz - 3402 Sayılı Yasanın Ek 4. Maddesi Gereğince Yol Boşluğu Bırakılıp Tespite Konu Edilmeyerek Tutanak Düzenlenmediği/İdareyi Kullanım Kadastrosu Yapılmasına Zorlayıcı Nitelikte Dava Açılamayacağı )
Y20.HDE. 2008/167002/B UYGULAMASI ( Kadastro Tespitine İtiraz - Orman Kadastro Sınırları İçinde Bulunan ve Daha Sonra Nitelik Kaybı Nedeniyle Hazine Adına Orman Rejimi Dışına Çıkarılan Taşınmaz Hakkında İkinci Kadastro Yoluyla Yolsuz ve Hatalı Olarak Oluşturulan Tapu Kaydının İptali Gereği )
Y20.HDE. 2008/126182/B UYGULAMASI ( Kadastro Tespitine İtiraz - Orman Rejimine Girmiş Yerlerin Herhangi Bir Nedenle Sınırlama Dışı Bırakılmış Olması Bu Yerin Orman Olma Vasfını Kazandırmadığı )
Y20.HDE. 2007/68672/B UYGULAMASI ( Kadastro Tespitine İtiraz - Taşınmazların Orman Bütünlüğü İçinde Bulunduklarından ve Üzerlerinden İnsan Elinin Çekilmesi Olduğu Gibi Bırakılması Halinde Yeniden Orman Haline Dönüşebileceği/Orman Niteliği İle Hazine Adına Tapuya Tescili Gereği )
Y20.HDE. 2008/102382/B UYGULAMASI ( Kadastro Tespitine İtiraz - Uzman Orman Bilirkişisi Taşınmazın Hangi Doğal Olaylar ve Eylemler Sonucu Bilim ve Fen Bakımından Orman Niteliğini Tam Olarak Kaybettiğini ya da Etmediğini İnceleyerek Raporunda Açıklaması Gerektiği )
Y20.HDE. 2001/46702/B UYGULAMASI ( Kadastro Tespitine İtirazla Birlikte Aplikasyon ve 2/B Uygulamasına da İtiraz Edildiğinden Görevli Mahkemenin Kadastro Mahkemesi Olması )
Y8.HDE. 2004/83632/B UYGULAMASI ( Kazandırıcı Zamanaşımı Zilyetliği - 6831 Sayılı Orman Kanununun 2/B Maddesi Çalışmalarının Yapıldığı İtiraz Süresi İçerisinde Yapılan İtirazlar Nedeniyle Açılmış Bulunan Davanın Devam Etmekte Olmasına Göre Uyuşmazlığın Buna Göre Çözümleneceği )
Y8.HDE. 2005/7162/B UYGULAMASI ( Kazandırıcı Zamanaşımı Zilyetliği - Yapılan 2/B Uygulamasına İlişkin Harita ve Belgelere Göre Orman Dışına Çıkartılan Yerlerden Olup Olmadığının Açık Bir Biçimde Belirlenmesi Gereği )
Y8.HDE. 2004/87212/B UYGULAMASI ( Kesinleşen Tapulama Mahkemesi Kararıyla Orman Olarak Saptanan Yer - Nitelik Kaybından Dolayı Orman Dışına Çıkarılamayacağı ve Orman Niteliğinin Ortadan Kaldırılamayacağı )
Y1.HDE. 2004/86572/B UYGULAMASI ( Kesinleşen Tespite İtiraz Davası İle Ortaya Çıkan Davaya Konu Taşınmazın Orman Tahdidi Dışında Kaldığına İlişkin Maddi Olgunun Davacı Hazineyi Bağlayacağı )
Y20.HDE. 2005/48802/B UYGULAMASI ( Mera Niteliğindeki Tesbitin İptali ve Tescil - Kabul ve Ret Oranına Göre Hesaplanacak Yargılama Giderinin Davalılardan Müştereken ve Müteselsilen Tahsil Edilerek Davacı Yönetime Ödenmesi Gerektiği )
Y20.HDE. 2003/115592/B UYGULAMASI ( Orman Kadastrosu Daha Önceden Yapılmış Olan Yerlerde )
Y20.HDE. 2003/42972/B UYGULAMASI ( Orman Kadastrosuna İtiraz Ve Tescil Davası - Taşınmazın Orman Sınırları İçerisine Alınması Durumunda Taşınmazın Öncesinin Orman Olup Olmadığının Araştırılması Gereği )
Y20.HDE. 2008/53342/B UYGULAMASI ( Orman Kadastrosunun Uygulanması Hakkında Yönetmeliğin Gözönüne Alınacağı - Çekişmeli Parsellerin Tümü Birleşik Harita Üzerinde Gösterilerek Bilirkişilerden Müşterek İmzalı Rapor ve Kroki Alınacağı )
Y16.HDE. 2004/81602/B UYGULAMASI ( Orman Sınırları Dışına Çıkarılan Yerler Hazine Adına Çıkarılır Ve Tapuya Tescil Edileceği - Çıkarılma Tarihine Göre 775 Sayılı Yasa'nın 3. Maddesine Göre Davacı Belediye Başkanlığı Adına Tescil Edilemeyeceği )
Y20.HDE. 2012/68762/B UYGULAMASI ( Orman Sınırlarına Çıkarılan Yerlerin Hazine Adına Tescili - Fiili Kullanımın Belirlenerek Beyanlar Hanesinde Gösterilmek Suretiyle Tescil Edileceği )
Y20.HDE. 2005/6112/B UYGULAMASI ( Öncesi İtibariyle Tahdit İçerisinde Olup da Bilim ve Fen Bakımından Nitelik Yitiren Yerlerin Orman Sınırları Dışına Çıkartılması İşleminin Yasa Gereğince Hazine Adına Yapılacağı - Kadastro Tespitine İtiraz/Zilyetlik Şerhinin Kladırılması İstemi )
Y20.HDE. 2005/6142/B UYGULAMASI ( Öncesi Makiye Ayrılan Taşınmaz/Mülkiyetin Tesbiti Davası - Hakemde Görülemeyeceği/Hakemin Görevi Dışına Çıkarak Parsel Üzerindeki 2/B Şerhinin Kaldırılmasına Karar Vermesinin Yasaya Aykırılığı )
Y20.HDE. 2003/100112/B UYGULAMASI ( Öncesi Orman Olan Bir Yerin Üzerindeki Bitki Örtüsü Yok Edilmiş Olması - Söz Konusu Yerin Orman Olduğunun Saptanması Halinde Özel Mülkiyete Konu Olamayacağı )
Y20.HDE. 2008/153162/B UYGULAMASI ( Öncesi Orman Olan Taşınmazların Tapuya Tescilinin Yolsuz Tescil Niteliğinde Olup Mülkiyet Hakkı Kazandırmayacağı )
Y20.HDE. 2004/33992/B UYGULAMASI ( Öncesi Orman Olan Yer - Üzerindeki Orman Bitki Örtüsü Yok Edilmiş Olsa Dahi Salt Orman Toprağının Orman Sayılan Yer Olduğu Düşündüreceği )
YHGKE. 2002/17-492/B UYGULAMASI ( Sonucu Hazine Adına Oluşturulan Tapu - 1976'da Yürürlükte Bulunan 1744 S.K. 2.Maddesinde Tapulu Yerlerin Mülkiyetinin Tapu Sahiplerine Döneceği Hükmü )
Y8.HDE. 2004/86332/B UYGULAMASI ( Sonucunda Taşınmazın Kesinleşen Orman Sınırları Dışında Kaldığı Açıklandığına Göre Davacı Hazine Adına Tescile Karar Verilmesinde Bir İsabetsizlik Görülmediği )
Y20.HDE. 2004/11002/B UYGULAMASI ( Tahdidin İlan Edilip Kesinleştiği Tarihe Kadar Orman Sayılan Yerlerden Olan Taşınmaz - Zilyetlik Süresinin Tahdit Dışında Bırakıldığı Tarihden Sonra Başlayacağı )
Y20.HDE. 2005/62102/B UYGULAMASI ( Tapu İptali Tescil - Krokisinde Kesinleşmiş Tahdit İçerisinde Kalan Yolların Orman Olarak Hazine Adına Tescil Edilen Parsellerle Birlikte Devlet Ormanı Olarak Hazine Adına Tescili Gerektiği )
Y20.HDE. 2005/79892/B UYGULAMASI ( Tapu İptali ve Tescil - Kesinleşen Orman Kadastrosu Yıllara Göre Yapılan Makiye Ayırma Arazi Kadastrosu Aplikasyon ve 2. Madde Uygulaması Kesinleşen 3302 Sayılı Yasanın 2/B Madde Uygulaması Olduğundan Kabulü Gereği )
Y20.HDE. 2008/129302/B UYGULAMASI ( Tapu İptali ve Tescil - Tapu Maliklerine Tapu Kaydına Dayalı Olarak 10 Yıl İçinde Dava Açma Hakkı Getirildiği ve Bu Yasanın Geriye Yürüyeceği ve Önceki Yasalara Göre Kesinleşen Kadastro İşlemlerine Uygulanacağına İlişkin Bir Hüküm de Bulunmadığı )
Y20.HDE. 2005/15762/B UYGULAMASI ( Taşınmazın Orman Tahdit Haritası İle İrtibatlı Krokisinin Düzenlenmesi Gereği - Tapu İptali Ve Tescil Davası )
Y20.HDE. 2008/26212/B UYGULAMASI ( Tespite İtiraz - Köylerindeki Orman Kadastrosu Aplikasyon ve 2/B Madde Haritalarına Göre Konumu Kenarlaştırılmış Harita ve Kadastro Paftası Üzerinde Ayrı Renkli Kalemlerle Gösterilip Keşfi İzleme Olanağının Sağlanması Gereği )
Y20.HDE. 2008/111342/B UYGULAMASI ( Tüm Çevresi Devlet Ormanı İle Çevrili Taşınmazın Tahdit Dışında Bırakılamayacağı - Orman Vasfı ile Davacı Hazine Adına Tapuya Kayıt ve Tescil Edileceği )
Y20.HDE. 2005/12652/B UYGULAMASI ( Yerel Bilirkişi Yol Dışında Hiçbir Sınırı Gösterememiş Kayıtta Yazılı İsimleri Bilmediğini Söylemesi Nedeniyle Tapu Kaydının Çekişmeli Taşınmaza Ait Olduğu Söylenemeyeceği - Hazinenin Tapu İptali Ve Tescil Davasının Kabulü Gereği )
Y17.HDE. 1999/52872/B UYGULAMASI ( Zilyedin Beyanlar Hanesinde Gösterilmesinin Şartları )
Y20.HDE. 2005/101512/B UYGULAMASI ( Zilyetliğe Dayalı Tapu İptali ve Tescil - Hangi Tarihte Yapıldığı Kesinleşip Kesinleşmediği Araştırılmamış 2/B Uygulamasına Ait İşe Başlama Çalışma Sonuçlandırma Askı İlan Tutanakları İle Uygulamayı Gösteren Harita Getirtilip Keşifte Uygulanması Gerektiği )
Y16.HDE. 2012/46182/B UYGULAMASI ( Zilyetliğin Şerhi - Taşınmazın Fiilen Kullanılmasının İspatlanması Gerektiği/Keşif Yapılarak Taşınmazın Geçmişte Ne Durumda Olduğu Kime Ait Olduğu Kimden Nasıl İntikal Ettiği/Davacının Ne Şekilde Zilyet Olduğunun Araştırılacağı )
Y20.HDE. 2011/139582/B UYGULAMASI (Aplikasyon ve Orman Kadastrosuna İtiraz - Orman Kadastrosuna ve Aplikasyon Uygulamasına İtiraz Süresinden Sonra 10 Yıllık Süre İçerisinde Tapuya Dayanarak Açılacak Davaların Genel Mahkemelerde Görülmesinin Zorunlu Olduğu)
Y16.HDE. 2014/16572/B UYGULAMASI (Hazine Adına Tapuya Tescil İstemi - Ek-4. Md. Uyarınca Oluşturulan Sınır Hattının Doğru Olduğu ve Çekişmeli Taşınmaz Bölümlerinin 2/B Sahası Dışında Kaldığının Anlaşılması Halinde Davanın Reddi Gerektiği)
Y20.HDE. 2010/156122/B UYGULAMASI (Kadastro Tespitine İtiraz - Şerhe İlişkin Talepler Tarafların İsteğiyle Dahi Tapu Sicil Müdürlüğünce Yerine Getirilemez ve Dava Yoluyla Genel Mahkemeden İstenemeyeceği)
Y20.HDE. 2005/107882/B UYGULAMASI İLE HAZİNE ADINA ORMAN SINIRLARI DIŞINA ÇIKARILAN TAŞINMAZ ( Taşınmaz Orman Sınırı İçinde İken Oluşturulan Kadastro Tapusunun Yasal Dayanağının Bulunmadığı - Tapunun İptali İle Hazine Adına Tescili Gereği )
Y20.HDE. 2005/104062/B UYGULAMASI İLE ORMAN DIŞINA ÇIKARILAN TAŞINMAZ İÇİN AÇILAN KADASTRO TESBİTİNE İTİRAZ DAVASI ( Kesinleşmiş Mahkeme Kararına Aykırı Kadastro Tesbitine Karşı Açılacak Davada Hak Düşürücü Süre )
Y20.HDE. 2011/106922/B UYGULAMASI İLE ORMAN SINIRI DIŞINA ÇIKARILAN YER ( Olduğunun Tespiti İstemi - Taşınmazın Hükmen Orman Olarak Tescil Edilip Edilmediğinin Araştırılacağı/Orman Kadastro ve 2/B Madde Uygulamasına İlişkin Haritalarla Tutanakların da Getirtileceği )
Y20.HDE. 2012/82532/B UYGULAMASI İLE ORMAN SINIRLARI DIŞINA ÇIKARILAN TAŞINMAZ ( Kadastro Çalışmasının Yapılmadığının Anlaşılması Üzerine Zilyetliğinin Tesbitine Karar Verilmesi İstemi - Genel Hukuk Mahkemelerinde Görüleceği )
Y20.HDE. 2014/30812/B UYGULAMASI İLE ORMAN SINIRLARI DIŞINA ÇIKARILAN TAŞINMAZDA BULUNAN KULLANIM DURUMUNUN DÜZELTİLMESİ İSTEMİ ( Hükmen veya Tahsis Edilmek Suretiyle Orman Olarak Tesciline Karar Verilen Taşınmazların Tapu Kayıtlarına Orman Sınırı Dışına Çıkarıldıklarına Dair Şerh Konulamayacağı Halde Hüküm Yerinde Bu Hususta Şerh Verilmesine Karar Verilmesinin Doğru Olmadığı )
Y20.HDE. 2017/52502/B UYGULAMASI KESİNLEŞMEDEN KULLANIM KADASTROSU YAPILAMAMASI ( Taşınmazla İlgili Olarak Orman Yönetimi Tarafından Hazine ve Lehine Kullanım Şerhi Verilenlere Karşı 2/B İşleminin Yok Hükmünde Olduğu İddiasıyla Açılan Dosyadaki Yargılamasının Halen Devam Ettiği - Sözü Edilen Davanın Sonucunun Eldeki Davayı Etkileyebilecek Mahiyette Olduğu Mahkemece İşin Esasına Girilerek Karar Verildiği/Mahkemece 2/B Uygulamasının İptali için Açılan Davanın Sonucuna Göre Karar Verileceği )
Y1.HDE. 2006/110062/B UYGULAMASI NEDENİYLE ORMAN DIŞINA ÇIKARMA ( Tapu İptali ve Tescil - Orman Dışına Çıkarma İşlemiyle Taşınmazların Tahdit Öncesinde Usulünce Yapılıp Kesinleşen Tahsis ve Tefvizler İle Oluşan Tapu Maliklerine İade Edilmesi Gereği )
Y16.HDE. 2014/76772/B UYGULAMASI SEBEBİYLE HAZİNE ADINA TESCİLİ YAPILAN TAŞINMAZ ( Beyanlar Hanesindeki Zilyetlik Şerhine Yönelik Açılan Kullanım Kadastrosu Davasında Görevli Mahkeme - Asliye Hukuk Mahkemesinin Görevli Olduğu )
Y16.HDE. 2014/84062/B UYGULAMASI SEBEBİYLE HAZİNE ADINA TESCİLİ YAPILAN TAŞINMAZ ( Beyanlar Hanesindeki Zilyetlik Şerhine Yönelik Açılan Kullanım Kadastrosu Davasında Görevli Mahkeme - Asliye Hukuk Mahkemesinin Görevli Olduğu )
Y16.HDE. 2015/154092/B UYGULAMASI SEBEBİYLE HAZİNE ADINA TESCİLİ YAPILAN TAŞINMAZ ( Davacının Zilyetlik Şerhi Verilmesi İstemiyle Dava Açtığı/Hükmün Tespit Maliki Hazinenin Davada Taraf Olmasının Zorunlulu Olduğu/Beyanlar Hanesine Şerh Verilmesi Yerine Tespit Kararı Verilmesinin İsabetsiz Olduğu - Kullanım Kdastrosu Davası)
Y20.HDE. 2005/99212/B UYGULAMASI SIRASINDA ORMAN SINIRI İÇİNDE BIRAKILAN TAŞINMAZ ( Böyle Yerlerde Yapılan Makiye Ayırma Çalışması Yasa ve Yönetmeliğe Uygun Bulunmadığından Yok Hükmünde Olacağı )
Y20.HDE. 2012/68922/B UYGULAMASI SONUCU HAZİNE ADINA TESCİL ( Davacının Davasının Mülkiyete Yönelik Olmayıp Kullanıcı Şerhine İlişkin Olduğu - Kullanıcı Durumun Araştırılarak Sonucuna Göre Karar Verileceği/Kullanım Kadastrosu Tespitine İtiraz )
Y20.HDE. 2002/48952/B UYGULAMASI YAPILAMAMASI ( Deliceleri Aşılama Erozyona Sebep Olacak Biçimde Teraslama Yapması Ya da Orman Bitkilerini Kökleyip Tarım Yapmaya Teşebbüs - Nitelik Kaybı Değil Zorla Niteliğin Kaybettirilmesi/Yasalarla Korunumayacağı )
Y16.HDE. 1999/9972/B UYGULAMASI YAPILAN TAŞINMAZ ( Vergi Kaydı ve Zilyedliğe Dayalı İktisap Davası )
Y20.HDE. 2004/44912/B UYGULAMASI YAPILAN YERLE İLGİLİ ARAZİ KADASTROSUNA İTİRAZ ( Orman Tahdit Haritası ile Çelişen Krokiye Göre Hüküm Kurulamayacağı )
Y20.HDE. 2009/71192/B UYGULAMASINA DAYALI TAPU İPTALİ TESCİL ( Yeniden Yapılacak Keşif Sonucu Parselin Kadastro Paftası Bu Parselde İmar Uygulaması Sonucu Oluşan Parsellere Ait İfraz Krokisi ve Orman Kadastro Haritasının Ölçeklerinin Eşitlenmesi Gerektiği )
YHGKE. 2012/20-1932/B UYGULAMASINA DAYALI TAPU İPTALİ VE TESCİL (Bozma ve Direnme Kararlarının Kapsamları İle Bağlı Olunmaksızın 5841 S. Yasaya İlişkin Anayasa Mahkemesi'nin İptal Kararı İle 6292 S. Yasa Hükümleri Göz Önünde Bulundurularak Karar Verileceği)
Y20.HDE. 2012/63012/B UYGULAMASINA DAYALI TAPU İPTALİ VE TESCİL İSTEMİ ( 6183 Sayılı Orman Yasasındaki Değişikliklerin Davaya Konu Taşınmaz Niteliğine ve Durumuna Göre Görülmekteki Davaya Etkisinin Değerlendirilmesi Gerektiği )
Y20.HDE. 2012/69262/B UYGULAMASINA DAYALI TAPU İPTALİ VE TESCİL İSTEMİ ( 6183 Sayılı Orman Yasasındaki Değişikliklerin Davaya Konu Taşınmaz Niteliğine ve Durumuna Göre Görülmekteki Davaya Etkisinin Değerlendirilmesi Gerektiği )
Y20.HDE. 2012/71802/B UYGULAMASINA DAYALI TAPU İPTALİ VE TESCİL İSTEMİ ( 6183 Sayılı Orman Yasasındaki Değişikliklerin Davaya Konu Taşınmaz Niteliğine ve Durumuna Göre Görülmekteki Davaya Etkisinin Değerlendirilmesi Gerektiği )
Y20.HDE. 2007/18942/B UYGULAMASINA İLİŞKİN DAVA ( Haritanın Şekli ve Hukuki Noksanlıklarının Düzeltme Tutanağına Göre Düzeltilmesi - Zorlama Yolu İle Orman Niteliğinin Yokedilmesinin Yasalarla Korunamayacağı/Bilirkişinin Bu Hususları İnceleyeceği )
Y20.HDE. 2005/54202/B UYGULAMASINA İTİRAZ ( Bilimsel Olarak ve Hukuken 6831 Sayılı Yasanın 1/J Maddesinin Karşı Kavramından % 12'den Fazla Eğimli Makilik Yerler Toprak ve Orman Muhafaza Karakteri Taşıyacağından Orman Sayıldığı )
Y20.HDE. 2015/29712/B UYGULAMASINA İTİRAZ ( Çekişmeli Taşınmazların Hükmen Orman Olması Sebebiyle 2/B Uygulamasına Konu Edilemeyeceği Gerekçesiyle Keşif ve İnceleme Yapılmaksızın Dava Kabul Edilmiş İse de Mahkemenin Kabulünün Bu Konudaki Mevzuata ve Dosya Kapsamına Uygun Düşmediği )
Y20.HDE. 2001/1102/B UYGULAMASINA İTİRAZ ( Dava Konusu Taşınmazın 2/B Uygulaması ile Hazine Adına Orman Sınırları Dışına Çıkarılması İşleminin Bu Yerin Orman Niteliğini Kaybetmemesi Nedeniyle İptali Talebi )
Y20.HDE. 2005/26962/B UYGULAMASINA İTİRAZ ( Davalı Hazine Yönünden Mahkemece Verilen Karar Kesinleştiğinden Temyiz İtirazlarının Reddi Gerektiği )
Y20.HDE. 2005/20652/B UYGULAMASINA İTİRAZ ( Dört Sınırı Fundalık Okuyan Tapuya Dayanarak - Böyle Bir Tapu Kaydına Dayanılarak Orman Rejimi Dışına Çıkartılan Bir Yerin Gerçek Kişi Adına Tescil Edilemeyeceği )
Y20.HDE. 2003/36352/B UYGULAMASINA İTİRAZ ( İlk Tahdit 6831 Sayılı Yasaya Göre 1963 Tarihinde İlanı Yapılarak 1963 Yılında Kesinleştiğine Daha Sonra 1987-1990 Yıllarında Yapılan Orman Kadastrosu Aplikasyon Ve 2/B Madde Uygulaması Da Eldeki Dava Nedeniyle Kesinleşmediğine Göre Davanın Bu Tahdit Haritasının Yerine Uygulanması Suretiyle Çözümleneceği )
Y20.HDE. 2015/139772/B UYGULAMASINA İTİRAZ ( Katılan Hazinenin Talebinin Tapu İptali ve Tescil Niteliğinde Olması Sebebiyle Görevsizlik Kararı Verilmesi Gerektiği - Katılma Tarihi İtibariyle 6 Aylık Askı İlân Süresinin Dolduğu ve Tutanakların Kesinleştiği Gerekçe Gösterilerek Görevsizlik Kararı Verilmesinin Hatalı Olduğu )
Y20.HDE. 2015/90822/B UYGULAMASINA İTİRAZ ( Mahkemece Önceki Bilirkişiler Dışında Bu Konuda Uzman Serbest Orman Mühendisleri Arasından Seçilecek Üç Orman Mühendisi Bir Ziraat Mühendisi ve Bir Fen Elemanı Marifetiyle Yeniden Yapılacak İncelemede Taşınmazların 31.12.1981 Tarihinden Önce Bilim ve Fen Bakımından Tam Olarak Orman Niteliğini Yitirip Yitirmediğinin Belirlenmesi Gerektiği )
Y20.HDE. 2015/9512/B UYGULAMASINA İTİRAZ ( Tahdit Dışında Olan A Harfi İle Gösterilen Bölümü Hakkında Dava Varmış Gibi Davanın Kısmen Kabulüne ve Mükerrer Sicil Oluşturacak Şekilde Tapuya Tesciline Karar Verilmesinin İsabetsiz Olduğu Yönündeki Bozma Kararına Uyularak Davanın Reddine Karar Verilmesinin Yerinde Olduğu )
Y20.HDE. 2014/6822/B UYGULAMASINA İTİRAZ ( Taşınmazın 25-35 Yaşlarında Fındık Ağaçları İle Kaplı Olduğu/Davalının Zilyetliğinin Fındık Ağaçlarının Yaşından Fazla Olduğundan Davalının Taşınmazda Hak Sahibi Olduğunun Kabul Edileceği - 2/B Uygulaması İle Orman Sınırları Dışına Çıkartılan Yerlerin Hazine Adına Çıkarıldığı/2/B Alanlarının Kullanıcılarına Satılması ve/veya Bedelsiz İadesi Söz Konusu Olduğundan Taşınmazın 2/B ile Orman Sınırları Dışına Çıkartılmasında Davalı Zilyedin Hukuki Yararı Olup Davanın Husumetten Reddedilemeyeceği )
YHGKE. 1998/20-7112/B UYGULAMASINA İTİRAZ ( Taşınmazın Orman Niteliğini Koruduğu İddiasıyla )
YHGKE. 2009/20-1472/B UYGULAMASINA İTİRAZ ( Uyuşmazlığın Genel Mahkemede Çözümlenmesi Gereği - Çevre ve Orman Bakanlığı İle Hak Sahiplerinin Davaya Dahil Edilmesi Gereği )
Y20.HDE. 2012/151232/B UYGULAMASINA İTİRAZ ( Yeniden Yapılacak İnceleme ve Keşifte Çekişmeli Taşınmazın Bilim ve Fen Bakımından Tam Olarak Orman Niteliğini Yitirip Yitirmediğinin Belirlenmesi Gerektiği )
Y20.HDE. 2003/35552/B UYGULAMASINA İTİRAZ ( Zeytincilik Parselleri Uyarınca Tahsis Edilerek Tapusu Oluşturulan Veya Oluşturulmamış Olmakla Birlikte Şahıslar Adına Tescili Konusunda Tarım Bakanlığınca Olur Verilmiş Zeytincilik Parselleri Hakkında Davacı Gerçek Kişinin Davası Kabul Edileceği )
Y20.HDE. 2016/16132/B UYGULAMASINA İTİRAZ (Halen Orman ve Su İşleri Bakanlığı ve Bağlı Birimlerinde Görev Yapmayan Bu Konuda Uzman Orman Yüksek Mühendisleri Arasından Seçilecek Bir Mühendis ve Bir Harita Mühendisinden veya Olmadığı Takdirde Bir Tapu Fen Memurundan Oluşturulacak İki Kişilik Bilirkişi Kurulu Marifetiyle Yeniden Keşif Yapılacağı)
Y20.HDE. 2015/33322/B UYGULAMASINA İTİRAZ (Önceki Bilirkişiler Dışında Bu Konuda Uzman Serbest Orman Mühendisleri Arasından Seçilecek Üç Orman Mühendisi Bir Ziraat Mühendisi ve Bir Fen Elemanı Yardımıyla Yeniden Yapılacak İnceleme ve Keşifte Taşınmazın Üzerinde Neler Gözüktüğünün Belirlenmesi Gerektiği)
Y20.HDE. 2004/2572/B UYGULAMASINA İTİRAZ DAVASI ( Hazine Tarafından Açılan - Orman Yönetiminin Pasif Husumet Ehliyeti )
Y20.HDE. 2004/10502/B UYGULAMASINA İTİRAZ DAVASI ( Orman Niteliğinin Kaybettirildiği İddiası - 2/B Maddesinde Bilim ve Fen Bakımından Orman Niteliğinin Kaybından Söz Edildiği )
Y20.HDE. 2001/32122/B UYGULAMASINA İTİRAZ DAVASI ( Taşınmazın Aplikasyon Ve 2/B Uygulamasının Yapılmış Olması )
YHGKE. 2004/20-1382/B UYGULAMASINDA ORMAN SINIRLARI İÇERİSİNDE BIRAKILAN ORMAN ARAZİSİ ( Zilyedlikle İktisap Edilememesi )
Y20.HDE. 2009/36972/B UYGULAMASINDAN KAYNAKLANAN TAPU İPTALİ VE TESCİL ( Davalının Daha Önce Açtığı Davada 2/B Şerhinin Silinmesine Dair Verilen Kararın Kesinleştiği - Kesin Hükmün Dikkate Alınacağı )
Y20.HDE. 2012/82952/B UYGULAMASINDAN KAYNAKLANAN UYUŞMAZLIK ( Hazine Adına Orman Rejimi Dışına Çıkartılan Taşınmazın Tapu Kaydının İptali ve Tescil İstemi - Kanun Değişikliği İle Tapusunun İptaline Karar Verilen Taşınmazların Tekrar Sahibine İadesine İlişkin Düzenlemelerin Gözetileceği )
Y20.HDE. 2005/126572/B UYGULAMASINI YANLIŞ YAPAN KİŞİLER HAKKINDA AÇILAN SORUŞTURMA ( Suçun Zamanaşımına Uğraması Nedeniyle Takipsizlik Kararı Verildiği - Bu İşlemden Zarar Gören İdarenin Sorumlular Hakkında Tazminat Davası Açma ve Bu Taşınmazları Kamulaştırma Hakkının Saklı Bulunduğu )
Y20.HDE. 2015/80212/B UYGULAMASININ İLAN EDİLEREK KESİNLEŞTİRİLMESİ ( Yerel Mahkeme Kararının Onanacağı - Kadastro Tespitine İtiraz Davası/Şerh/Orman Niteliği/Kadastro )
Y20.HDE. 2004/137802/B UYGULAMASININ İPTALİ ( Belgesizden Adlarına Tapuya Kayıt Edilen Parselin Orman Kadastro Sınırları İçine Alınarak 2/B Madde Uyarınca Hazine Adına Orman Sınırları Dışına Çıkarma İşleminin Yanlış Olması Nedeniyle İptali Gereği )
Y20.HDE. 2015/101752/B UYGULAMASININ İPTALİ İLE TAŞINMAZIN ORMAN NİTELİĞİYLE TAPUYA TESCİLİ İSTEMİ ( Davalının Taşınmaza Zilyet Olduğu/Yaklaşık 50 Yıllık Dönemde Yöre Halkının Taşınmaza Herhangi Bir Müdahaleleri Olmadığı Gibi Bu Yerin Davacıya Ait Olduğunun da Kabul Edildiği/Davalının Bu Taşınmaz Üzerinde Hak Sahibi Olmadığını İddia Etmenin Açık Somut Gerçekliğe ve Hakkaniyete Aykırı Olduğu )
Y20.HDE. 2006/53752/B UYGULAMASININ İPTALİ TALEBİ ( Davacıların İleri Sürdüğü Tapu Kaydının Tüm Aramalara Rağmen Tapu Arşivlerinde Bulunmadığı Anlaşıldığından Mahkemenin Tarafların Sunduğu Delillerle Bağlı Olması İlkesi Gereği Tapu Kaydının Varlığından Söz Edilemeyeceği )
Y20.HDE. 2012/108942/B UYGULAMASININ KESİNLEŞMESİ ( 2/B Uygulaması Kesinleşmedikçe Kadastro Çalışması Yapılamayacağı - 2/B Uygulamasının İptal Edildiği/Orman Niteliğinde Taşınmaz Kapsamındaki Bölgedeki Kadastro Tutanaklarının İptaline Karar Verileceği )
Y16.HDE. 2004/100582/B UYGULAMASIYLA ESKİ TAPU KAYITLARININ YENİDEN GEÇERLİLİK KAZANMAMASI ( Orman Sınırları İçerisine Alınmakla Taşınmaza İlişkin Tapu Kayıtlarının Geçerliliğini Yitirmiş Olması )
Y20.HDE. 2004/44882/B UYGULAMASIYLA HAZİNE ADINA ORMAN DIŞINA ÇIKARILAN TAŞINMAZ ( Orman Sınırları İçine Alınmadan Önceki Tapu Kaydına Dayalı İtiraz Davası )
Y7.HDE. 2004/23702/B UYGULAMASIYLA HAZİNE ADINA ORMAN SINIRLARI DIŞINA ÇIKARILAN TAŞINMAZ ( Zilyedlikle İktisap Edilememesi )
Y20.HDE. 2004/138982/B UYGULAMASIYLA MAKİYE AYRILARAK ORMAN DIŞINA ÇIKARILAN TAŞINMAZ ( Hazinece Satış Yoluyla Belediyeye Devredilen Taşınmaz İçin Belediye Adına Oluşan Tapu Kaydına Değer Verilemeyeceği )
Y20.HDE. 2005/26332/B UYGULAMASIYLA ORMAN DIŞINA ÇIKARILAN TAŞINMAZ ( Ancak Tapu Kaydına Dayanarak Hak İddia Edilebileceği - Kadim Mera İddiasının Dinlenemeyeceği )
Y16.HDE. 2003/116412/B UYGULAMASIYLA ORMAN DIŞINA ÇIKARILAN TAŞINMAZ ( Orman Köylüsü Lehine Tapuya Zilyedlik Şerhi İşlenebilmesi İçin Fiili Kullanma Şartı )
Y7.HDE. 2005/15812/B UYGULAMASIYLA ORMAN DIŞINA ÇIKARILAN TAŞINMAZ ( Zilyedliğin Şerh Verilmesi Talebiyle Kadastro Tesbitine İtiraz - Hayvan Otlatmak Suretiyle Taşınmaz Üzerinde Sürdürülen ve Uzun Süre Önce İradi Olarak Terkedilen Zilyedliğe Geçerlilik Tanınamayacağı )
Y8.HDE. 2003/66832/B UYGULAMASIYLA ORMAN DIŞINA ÇIKARILAN TAŞINMAZ ( Zilyedlikle İktisapta Aranacak Koşullar )
Y3.CDE. 2004/12432/B UYGULAMASIYLA ORMAN DIŞINA ÇIKARILAN TAŞINMAZI İŞGAL VE FAYDALANMA ( Taşınmazın Sonradan Mahkeme Kararıyla Tekrar Orman İçine Alındığından Haberdar Olup Olmadığının ve Suç Kastının Araştırılması Gereği )
Y20.HDE. 2002/1772/B UYGULAMASIYLA ORMAN DIŞINA ÇIKARILMIŞ TAŞINMAZ ( Kullanım Kadastrosuna İtiraz )
Y20.HDE. 2004/33612/B UYGULAMASIYLA ORMAN SINIRLARI DIŞINDA BIRAKILAN TAŞINMAZ ( Zilyedlikle İktisap İçin Zamanaşımı Süresinin Orman Kadastrosunun Kesinleşmesinden Sonra Başlayacağı )
Y20.HDE. 2004/33682/B UYGULAMASIYLA ORMAN SINIRLARI DIŞINDA BIRAKILAN TAŞINMAZ ( Zilyedlikle İktisap İçin Zamanaşımı Süresinin Orman Kadastrosunun Kesinleşmesinden Sonra Başlayacağı )
Y20.HDE. 2014/81112/B'LİK ALANDA KALAN TAŞINMAZIN TAPU KAYDININ BEYANLAR HANESİNE KULLANICI OLARAK ADININ YAZILMASI İSTEMİ (Çekişmeli Taşınmazın Bulunduğu Yerde 1940 Yılında Yapılan Orman Kadastrosu İle Daha Sonra 1978 1985 ve 1987 Yıllarında Yapılan Aplikasyon ve 2/B Uygulaması Bulunduğu/Davaya Konu Taşınmazın Bulunduğu Yerde Kullanım Kadastrosu Yapılmadığından Davacının Dava Açmakta Hukuki Yararı Bulunmadığı)
Y3.CDE. 1993/620620 CM'DEN BÜYÜK VE KÜÇÜK ORTA KUTURLU EMVAL KESİLMESİ ( Cezanın Hesabı )
Y10.HDE. 2003/1071320 TAM YIL SİGORTA PRİM ÖDEYEN SİGORTALI ( Süreye İlişkin Herhengi Bir Prim Borcunun Olmaması - Yaşlılık Aylığı Bağlanma Koşullarının Gerçekleştiği )
Y20.HDE. 2001/671920 YIL SÜREYLE ZİLYETLİK ( Orman Sayılmayan Yerlerden Olduğunun Tespiti - Taşınmaz Edinme Koşulları )
Y8.HDE. 2003/598420 YILDAN FAZLA SÜRE İLE KÜLTÜR ARAZİSİ OLARAK TASARRUF EDİLEN YER ( Taşınmazın Mer'a Norm Kararının Dışında Kalması - Tapu İptali Tescil Davasının Kabulüne Karar Verileceği )
Y8.HDE. 2002/168620 YILLIK KAZANDIRICI SÜRE ( Hükmün Kesinleştiği Tarihten Davanın Açıldığı Tarihe Kadar Kazanmayı Sağlayan 20 Yıllık Süre Geçmediğinden Tescil Davasının Reddi Gereği )
Y20.HDE. 2003/452820 YILLIK SÜRE ( Elatmanın Önlenmesi/Zilyetliğin İadesi Ve Tescil Talebi - Davada Hazine Ve Orman Yönetiminin Taraf Olması/Davanın Kabul Edilebilmesi İçin Davacılar Zilyetliğinin Dava Açıldığı Tarihe Kadar 20 Yıl Çekişmesiz Aralıksız Malik Gibi Devam Etmesi Gereği )
Y16.HDE. 1994/124820 YILLIK SÜRE ( İhdas Tarihiyle Tespit Tarihi Arasında Geçmesi Gereken Süre )
Y20.HDE. 1992/564420 YILLIK SÜRE ( İmar Ve İhya İşlemiyle Tapulama Tespit Tarihi Arasında Geçen Süre )
Y16.HDE. 1993/498520 YILLIK SÜRE ( Kaydın İhdas Tarihi İle Tespit Tarihi Arasındaki Geçmesi Gerekli Süre )
Y16.HDE. 2004/22920 YILLIK SÜRE ( Kaydın İhdas Tarihi İle Tespit Tarihi Arasındaki Geçmesi Gerekli Süre )
Y16.HDE. 1996/281620 YILLIK SÜRE ( Kaydın İhdas Tarihinden Tespit Tarihine Kadar Geçmesi Gereken Süre )
Y16.HDE. 1994/330020 YILLIK SÜRE ( Kaydın İhdas Tarihiyle Kadastro Tespiti Arasında Geçen Süre )
Y20.HDE. 1992/592720 YILLIK SÜRE ( Kazandırıcı Zamanaşımı Zilyetliği Yoluyla Mülk Edinme )
Y8.HDE. 2005/444120 YILLIK SÜRE ( Mülkiyetin Kazanılması İçin Gereken 20 Yıllık Zilyetlik Süresine Ulaşılmadığı - Davanın Reddine Karar Verilmesinde Usul ve Kanuna Aykırılık Görülmediği )
Y17.HDE. 2004/974220 YILLIK SÜRE ( Senedin Düzenlendiği 1967 Tarihinden İtibaren Davanın Açıldığı 1988 Tarihine Kadar Taşınmazda Davalıların 20 Yılı Aşkın Süre İle Zilyet Olmalarına Göre Tescil Talebinin Kabulü Gereği )
Y20.HDE. 2001/692320 YILLIK SÜRE ( Tesbit Tarihinden Önce Orman Kadastrosunun Yapılmamış Olduğu )
Y20.HDE. 2001/720720 YILLIK SÜRE ( Yasada Belirtilen Koşullar Altında Tasarruf - Kökleşmiş İçtihat Niteliğini Almış Bulunma )
Y16.HDE. 1995/68920 YILLIK SÜRE ( Zilyetlik Suretiyle Mülk Edinmenin Koşullarının Gerçekleşmesi )
Y8.HDE. 2005/32520 YILLIK TASARRUF MECBURİYETİ ( Paftasında Yol Olarak Bırakılan Bir Yerin Tapuya Tesciline Karar Verilmesi İçin Paftasında Gösterildiği Tarihten İtibaren Olacağı )
Y20.HDE. 2001/618320 YILLIK YASAL EDİNME SÜRESİ ( Dava Tarihine Kadar Bu Sürenin Geçmesi - Belirtilen koşullar altında tasarruf edilmesi )
Y20.HDE. 2001/490620 YILLIK YASAL EDİNME SÜRESİ ( Tespit Dışı Bırakılan Taşınmazın Tapuya Tescili Şartı )
Y20.HDE. 2005/219820 YILLIK ZAMANAŞIMI SÜRESİ ( Kadastro İşleminin Kesinleşme Tarihi İle Davanın Açıldığı Tarih Arasında 20 Yıllık Süre Geçmediğinden Tescil Davasının Reddi İsabetli Olduğu )
Y2.HDE. 2016/2530920.07.2016'DAN SONRA TESİS EDİLEN NİHAİ KARARLAR BAKIMINDAN KANUN YOLU ( HMK Md. 341 Uyarınca İlk Derece Mahkemelerinden Verilen Nihai Kararların İstinaf Yoluna Tabi Olacağı - Temyiz Edilen Boşanma Kararının İlgili Bölge Adliye Mahkemesi Hukuk Dairesine Gönderilmek Üzere Dosyanın Mahalli Mahkemesine İade Edileceği )
Y3.HDE. 2001/5092000 VE 2001 YILLARINA AİT KİRA PARASININ ARTIRILMASI ORANI ( Kanundaki Sınırların Aşılamayacağı)
Y13.HDE. 2002/147062000 YILI KİRA ARTTIRIM ORANI ( 4531 Sayılı Yasaya Uygun Olarak Kira Paralarının % 25 Oranında Arttırılacağı - Uyarlama Davası )
Y12.HDE. 2002/38572001 YILI BÜTÇE KARARNAMESİ ( Şikayete Konu Haciz İşlemi Nedeniyle Haczedilmezlik Hükmünden Borçlunun Yararlanamaması )
Y3.HDE. 2002/50442001 YILI KİRA ARTIŞ ORANI ( Sözleşmelerde Kararlaştırılan Kira Paralarına 2001 Yılında %10 Artış Uygulanması )
Y3.HDE. 2002/34072001 YILI KİRA ARTIŞ ORANI ( Sözleşmelerde Kararlaştırılan Kira Parasının 2001 Yılında %10 Oranında Artırılması )
Y6.HDE. 2001/64742001 YILI KİRA BEDELİNİN ARTIRILMASI ORANI ( %10'dan Fazla Artırılamayacağı ve Buna Aykırı Sözleşme Şartının Geçersiz Olacağı )
Y3.HDE. 2002/56582001 YILI KİRA MİKTARININ BELİRLENMESİ ( 4531 Sayılı Yasa Gereği Kira Parasının %20 Oranında Artırılması )
Y3.HDE. 2002/30242001 YILINA AİT KİRA PARASI ( Kira Parasının %10 Oranında Artırılması )
YHGKE. 2002/3-2432001 YILINDA UYGULANACAK KİRA ARTIŞ ORANI ( Kira Bedelinin Tesbiti Davası )
Y15.HDE. 2007/77322001/2862 SAYILI BAKANLAR KURULU KARARNAMESİ ( Uyarınca Fiyat Farkı Alacağı - Davalı İdarenin Yöntemine Uygun Temerrüde Düşürülmediğinden Alacakla İlgili Faizin Birleşen Dava Tarihinden Uygulanması Gereği )
Y1.CDE. 2016/26962004 DOĞUMLU NMAKTÜLÜ KANDIRARAK ŞEHİRDEN UZAKTA TARLAYA GÖTÜRMEK VE CEBRİ KULLANMAK SURETİYLE LİVATA YOLUYLA CİNSEL İSTİSMARDA BULUNUP ORTAYA ÇIKMASINI ÖNLEMEK AMACIYLA ÖLDÜRMESİ ( Suçların İşleniş Biçimi Zamanı ve Yeri Sanığın Suç İşleme Amaç ve Saikleri İle Kastının Yoğunluğu Nazara Alınıp Hakkaniyet ve Orantılılık İlkesi de Gözetilerek Temel Cezaların Alt Sınırdan Belirlenmesi Suretiyle Sanığa Eksik Cezalar Tayin Edilmesinin Bozmayı Gerektirdiği )
Y10.HDE. 2012/139662004 DÖNEMİNE AİT PRİM ALACAĞI VE GECİKME ZAMMI ( 2004 Yılı 7. 8. ve 9. Aylardan Önceki Dönemlere Ait Prim Alacağı ve Gecikme Zammı Alacakları 5 Yıllık Zamanaşımına Tabi Olduğundan Ödeme Emrinin İptalinin Kabulü - Sonrası Dönem İçin 10 Yıllık Zamanaşımı Uygulanacağı )
Y12.HDE. 2016/176142004 S.K. MD.16'DA DÜZENLENEN ŞİKAYET SÜRESİ ( Usulsüz de Olsa Borçluya Ödeme Emrinin Tebliğ Edildiği Daha Sonra 103 Davetiyesinin Tebliğ Edildiği Bu Tebliğ İşleminin Usulsüzlüğünün İse İleri Sürülmediği Buna Göre Borçlunun En Geç 103 Davetiyesinin Tebliğ Edildiği Tarihte Takipten ve Dolayısıyla Usulsüz Tebligattan Haberdar Olduğunun Kabulü İle Borçlunun Yaptığı Başvuru İİK. Md.16/1'de Öngörülen Yasal Yedi Günlük Süreden Sonra Olup Usulsüz Tebliğ Şikayetinin Süreden Rededileceği )
Y12.HDE. 2014/210322004 S.K.'NIN 6100 S.K.'YA GÖRE ÖZEL KANUN OLMASI ( Borçlunun Takip Alacaklısının Teminat Yatırmak Zorunda Olduğunu İddia Ederek Şikayet Yoluna Başvurduğu - 2004 S.K.'nın 6100 S.K.'ya Göre Özel Kanun Olduğu/2004 S.K.da Teminat Yatırma Zorunluluğuna Dair Düzenleme Bulunmadığından Şikayetin Reddedileceği )
Y12.HDE. 2015/247392004 S.K.'NIN 68. MADDESİNDE SAYILAN BELGELER ( Kredi Sözleşmeleri ve Bunlarla İlgili Süresinde İtiraz Edilmemiş Hesap Özetleri İle İhtarnameler ve Krediyi Kullandıran Tarafından Usulüne Uygun Düzenlenmiş Diğer Belge ve Makbuzların 2004 S.K.'nın 68/1.Maddesinde Belirtilen Belgelerden Sayılacağı - Borçlunun Hesap Özetinin Gerçeğe Aykırılığını Ancak Borcu Ödedikten Sonra Genel Mahkemede Açacağı Bir Dava İle İleri Sürebileceği )
Y12.HDE. 2015/250022004 SAYILI KANUN'UN 6100 SAYILI KANUN'A GÖRE ÖZEL KANUN OLMASI ( İcra Mahkemesince Görülen Şikayet ve İtirazlarda Ancak 2004 S.K.'da Açıkça Gönderme Olduğunda ya da İşin Niteliğine Uygun Düştüğü Ölçüde 6100 S.K.'nın Uygulanacağı )
Y12.HDE. 2005/107262004 YILI FAİZ ORANI ( 2004 Yılı Bütçe Kanunu'nun 49/O Maddesine Göre Hesaplanacağı - Dayanak İlamın Kesinleşme Tarihinden Sonraki Dönem Faizin Anayasanın 46. Maddesinin Son Fıkrasına Göre Ödeneceği )
Y15.HDE. 2015/49012011 TARİHİNDE DÜZENLENEN FATURALAR (Eldeki Davada Hesaplama Hatası Yapıldığı - 2009 Yılı Fiyatları ile Eksik ve Hatalı İmalâtın Bedelinin Bilirkişiden Ek Rapor Alarak Hesaplatmak ve Bu Miktarın Hüküm Altına Alınması Gerektiği/Eser Sözleşmesinden Kaynaklanan Eksik ve Ayıplı İmalatlar Nedeniyle Zararın Tahsili)
Y10.HDE. 2013/4212022 S. YASA KAPSAMINDA AYLIK BAĞLANAN DAVACI ( Davaya Konu Olan Aylıklar 5510 S. Yasa Kapsamında Bulunan Aylıklar Niteliğinde Olmadığı Gibi Sosyal Amaçlı Aylık Bağlamaya Yönelik 2022 S. Yasadan Kaynaklandığı/İdari Yargının Görevli Olduğu - Yersiz Ödeme Bildiriminin İptali İstemi )
Y10.HDE. 2011/33082022 SAYILI YASA GEREĞİ AYLIK BAĞLANMAMASI (Ödenmeyen Aylıklar İle Manevi Zararın Tahsili - Bu Tür Davalar İdari Yargının Görev Alanı İçerisinde Yer Aldığı )
Y3.HDE. 2012/58612022 SAYILI YASADAN KAYNAKLANAN DAVA ( Sebepsiz Zenginleşme Davası/Alacağın Tahsili İstemi - İş Mahkemesinin Değil Genel Mahkemelerin Görevli Olduğu )
Y10.HDE. 1991/89662022 SAYILI YASADAN YARARLANAN KİŞİ ( Sigortalı Oğlu Vasıtasıyla Sosyal Sigorta Sağlık Yardımından Yararlanmasının Kabul Edilememesi )
Y3.HDE. 2005/128702022 SAYILI YASAYA GÖRE AYLIK BAĞLANMASI ( Sağır ve Dilsiz - Yeniden Evlenme İle Bu Aylığın Kesileceği Hükmü Yasanın Uygulanması Hakkındaki Yönetmeliğin 5.Maddesi İle Getirildiği/Yasanın Verdiği Bir Hak Yönetmelikle Alınamayacağı )
Y16.HDE. 2013/387920-30 YIL ÖNCESİNE AİT HAVA FOTOĞRAFLARI ( Bu Fotoğrafların Stereoskop ile İncelenmesi Gerektiği - Stereoskopik Çift Hava Fotoğrafının Bir Stereoskop Altında İncelendiğinde Arazinin Üç Boyutlu Görülebilmesi Olanağını Saylayacağı )
YCGKE. 1990/5-7521 YAŞINI DOLDURMUŞ OLAN KADIN ( Kocası Tarafından Zor ve Nüfuz Kullanılarak Başka Erkeklere Pazarlanması )
Y21.HDE. 2003/34562100 SAYILI KANUNDAN ÖNCE KAMU SEKTÖRÜNDE ORMAN İŞÇİSİ OLARAK ÇALIŞMA ( Sigortalı Hizmet Kapsamına Girmemesi )
Y11.CDE. 2002/4392213 SAYIILI KANUNA MUHALEFET ( Mükellefin Tuttuğu Defterleri İşini Terk Etmiş Olsa Bile Beş Yıl Muhafaza Mecburiyetinin Olması )
Y9.CDE. 1993/242213 SAYILI KANUNA AYKIRI DAVRANIŞ ( 3167 Sayılı Kanuna Muhalefetten Verilen Mahkumiyetlerin Tekerrüre Esas Olmaması )
Y9.CDE. 1991/2311213 SAYILI KANUNA AYKIRI DAVRANIŞ ( Aracın Usulsüz Satış ve Devrini VUK Kapsamında Değerlendirilmemesi )
Y9.CDE. 1992/10401213 SAYILI KANUNA AYKIRI DAVRANIŞ ( Hükmün Kesinleşmesinden Sonra Yürürlüğe Giren ve Koşullu Af Hükümleri Getiren Kanun )
Y9.CDE. 1991/1301213 SAYILI KANUNA AYKIRI DAVRANIŞ ( Sanığa Verilen Para Cezasının Ödenmemesi Halinde Bir Gün Onbin Lira Sayılarak Hapse Çevrilmesi )
Y9.CDE. 1990/4181213 SAYILI KANUNA AYKIRI DAVRANIŞ ( Sanığın Vergi Usul Kanununa Muhalefet Etmesi )
Y11.CDE. 2001/11356213 SAYILI KANUNA AYKIRILIK ( İki Adet Mal Alış Faturasının Miktar ve Tutarlarında Tahrifat Yapma )
Y11.CDE. 2001/11768213 SAYILI KANUNA MUHALEFET ( Adi Ortaklıkta Cezai Sorumluluğun Suçun Ayrıntısını Bilen ve Oluşmasında Rolü Olan Ortağa Ait Olması )
Y11.CDE. 2002/2306213 SAYILI KANUNA MUHALEFET ( Bir Takvim Yılı İçerisinde Değişik Vergi Dönemlerinde İşlenen Suçların Müteselsil Suçu Oluşturması )
Y7.CDE. 2005/3696213 SAYILI KANUNA MUHALEFET ( CMUK'un 253/4. Maddesi Uyarınca Verilen Yargılamanın Durdurulmasına İlişkin Kararlar Nihai Hüküm Niteliğinde Bulunmayıp Temyizi Kabil Olmadığı )
Y11.CDE. 2002/2942213 SAYILI KANUNA MUHALEFET ( Defter Kayıt ve Belgelerin Gizlenmesi )
Y11.CDE. 2002/2772213 SAYILI KANUNA MUHALEFET ( Defter ve Belgelerin İbraz Edilmemesi )
Y11.CDE. 2002/4478213 SAYILI KANUNA MUHALEFET ( Defter ve Belgelerin İbraz Edilmemesi )
Y11.CDE. 2002/4636213 SAYILI KANUNA MUHALEFET ( Defter ve Belgelerin İbraz Edilmemesi )
Y11.CDE. 2001/11641213 SAYILI KANUNA MUHALEFET ( Defter ve Belgelerin İbraz Edilmemesi Nedeniyle )
Y11.CDE. 2002/382213 SAYILI KANUNA MUHALEFET ( Defter ve Belgelerin Mücbir Sebep Kapsamında Düşünülmeyen Nedenden Dolayı İbraz Edilememesine Göre Soyut Vergi Ziyaının Varlığının Yeterli Olması )
Y11.CDE. 2002/3446213 SAYILI KANUNA MUHALEFET ( Fatura Bedellerinin Satıcılara Ödendiğine Dair Para Akışı Olup Olmadığının Belirlenmesi )
Y11.CDE. 2002/851213 SAYILI KANUNA MUHALEFET ( Herhangi Bir Hizmet İlişkisine Dayanılmadan Sahte Fatura Düzenlenmesi )
Y7.CDE. 2006/9477213 SAYILI KANUNA MUHALEFET ( Hükümlünün Duruşmaya Çağrılmasından Vazgeçilerek Yokluğunda Karar Verilmesi Doğru Olmadığı )
Y11.CDE. 2002/1085213 SAYILI KANUNA MUHALEFET ( İbrazı istenen Defter ve Belgelerin Kanunun Mükellefe Yüklediği Saklama Zorunluluğunun Gerektirdiği Dikkat ve Özenin Gösterilmemesi Sonucu Kaybedilmesi )
Y11.CDE. 2002/4899213 SAYILI KANUNA MUHALEFET ( İncelemenin Dairede Yapılmasını Gerektiren Nedenlerden Birinin Varlığı Önceden Belirlenmeden Mükellefe Yapılan Tebligatın Hukuken Geçerli Olmaması )
Y11.CDE. 2002/444213 SAYILI KANUNA MUHALEFET ( İşi Yapan Vergi Mükellefi Olmayan Taşeronun Getirdiği ve Sanığın Yetkilisi Olduğu Şirket Adına Düzenlenen Sahte Faturaları Bilinçli Olarak Kabul Edip Kullanması )
Y11.CDE. 2002/1926213 SAYILI KANUNA MUHALEFET ( KDV Açısından Aynı Hesap Dönemi İçerisinde Farklı Tarihlerde Sahte veya Muhteviyatı İtibariyle Yanıltıcı Fatura Kullanılması )
Y7.CDE. 1993/503213 SAYILI KANUNA MUHALEFET ( Kesilen Faturaların Gerçek Mal Alım Satımına Dayanmaması - Sanıkların da Gerçek Dışı Fatura Düzenlemek Suretiyle Bu Eyleme Katılmaları )
Y11.CDE. 2002/646213 SAYILI KANUNA MUHALEFET ( Kullanılan Sahte Faturalarla Katma Değer Vergisi Ziyaına Sebebiyet Verilmesi )
Y11.CDE. 2002/40213 SAYILI KANUNA MUHALEFET ( Muhafaza Edilme Mecburiyeti Olunan Defterlerle Belgelerin Mücbir Sebeplere veya Kastı Kaldıran Diğer Nedenlere Dayanmadan Yetkililere İbraz Edilmemesi )
Y11.CDE. 2002/4394213 SAYILI KANUNA MUHALEFET ( Nakliyecilik Faaliyeti ile İştigal Eden Sanığın İşyeri Adresi Olarak İkametgahını Göstermesi )
Y11.CDE. 2001/11409213 SAYILI KANUNA MUHALEFET ( Ortakların Aksi Kararlaştırılmadıkça Hep Birlikte Müdür Sıfatıyla Şirket İşlerini İdareye ve Şirketi Temsile Mezun ve Mecbur Olmaları )
Y11.CDE. 2002/2891213 SAYILI KANUNA MUHALEFET ( Sahte Fatura Düzenlenmesi )
Y11.CDE. 2002/3355213 SAYILI KANUNA MUHALEFET ( Sahte Fatura Düzenlenmesi )
Y11.CDE. 2002/5109213 SAYILI KANUNA MUHALEFET ( Sahte Fatura Kullanılması )
Y11.CDE. 2002/1388213 SAYILI KANUNA MUHALEFET ( Sanığın Çalıştığı Matbaada Fazla ya da Hatalı Olarak Basılan Faturaları İptal Etmeyerek Komisyon Karşılığı Bazı Şirketlere Vermesi )
Y11.CDE. 2002/1770213 SAYILI KANUNA MUHALEFET ( Sanığın Defter ve Belgeleri İbraz Etmemesi )
Y9.CDE. 1996/1589213 SAYILI KANUNA MUHALEFET ( Sanığın İnfaz Edilmiş Eski Hükümlülüklerinin Olması )
Y11.CDE. 2002/3410213 SAYILI KANUNA MUHALEFET ( Sanığın Muhtelif Aylarda Gerçek Bedellerinden Daha Düşük Bedelli Faturalar Tanzim Etmesi )
Y11.CDE. 2002/4055213 SAYILI KANUNA MUHALEFET ( Sanığın Vergi İncelemesi İçin İstenilen Defter ve Belgeleri Yok Etmesi )
Y11.CDE. 2001/11795213 SAYILI KANUNA MUHALEFET ( Sanıkların Temin Ettikleri Faturalarla Katma Değer Vergisi Yanında Kurumlar Vergisi Ziyaına da Neden Olması )
Y11.CDE. 2002/677213 SAYILI KANUNA MUHALEFET ( Suça Konu Faturaların Gerçek Bir Mal Teslimine Dayanmayan Sahte Faturalar Olması )
Y11.CDE. 2002/1198213 SAYILI KANUNA MUHALEFET ( Suça Konu Olan Sahte Faturaların Temin Edilmesi ve Kullanılması )
Y11.CDE. 2002/4921213 SAYILI KANUNA MUHALEFET ( Şirket Adına Verilen Mütalaanın Şirketin Cezai Sorumluluğu Olmadığından Geçersiz Olması )
Y11.CDE. 2002/5497213 SAYILI KANUNA MUHALEFET ( Şirket Yetkilisi Olan Sanığın Gerçek Mal Alımına Dayanmadan Düzenlenmiş Belgeleri Kayıtlarına İntikal Ettirerek KDV İndiriminde Kullanması )
Y11.CDE. 2002/575213 SAYILI KANUNA MUHALEFET ( Şirketin Alış Faturaların Sahte Olması-Satış Faturalarının ise Gerçek Bir Alım Satım veya Hizmete Dayanmaması )
Y11.CDE. 2002/3796213 SAYILI KANUNA MUHALEFET ( Şirketin Hiçbir Mal Hareketi Olmaksızın Komisyon Karşılığı Fatura Alıp Satması ve Alış Satış Faturalarındaki Yazıların Aynı Kişiye Ait Olması )
Y11.CDE. 2002/4826213 SAYILI KANUNA MUHALEFET ( Tüzel Kişinin Birden Fazla Temsilcisinin Olması Halinde Cezai Sorumluluğun Cezanın Şahsiliği İlkesine Bağlı Olarak Belirlenmesi )
Y11.CDE. 2002/1935213 SAYILI KANUNA MUHALEFET ( Vergi İncelemesinde Yetkililer Tarafından Defterlerin Kaybedildiği İleri Sürülerek İbrazından Kaçınılması )
Y11.CDE. 2002/554213 SAYILI KANUNA MUHALEFET ( VUK Pişmanlık Hükümlerinden Yararlanmak Amacı ile Sadece Sanığın Kullandığı Faturaları Kapsayacak Şekilde Ek KDV Beyannamesinin Verilmesinin Yeterli Olmaması )
Y11.CDE. 2003/2609213 SAYILI KANUNA MUHALEFET SUÇU ( Sahte Fatura Kullanma Suçunun Niteliği ve İşlendiği Tarih İtibariyle 4811 Sayılı Kanun Gereğince Yeniden Takdir ve Değerlendirme Yapılmasının Gerekmesi )
Y15.CDE. 2014/3129213 SAYILI KANUN'A MUHALEFET SUÇU ( Sanık Hakkında 2006 ve 2007 Yıllarında Hiçbir Ticari İşlem Yapmaksızın Bir Bedel Karşılığında Muhteviyatı İtibariyle Yanıltıcı Belge Tanzim Ettiği İddiası İle Kamu Davası Açıldığı - Her Takvim Yılında İşlenen Fiilin Ayrı Bir Suç Olduğu Gözetilmeden Tek Bir Mahkumiyet Hükmü Kurulmasının Bozma Nedeni Olduğu )
Y11.CDE. 2007/1946213 SAYILI VERGİ USUL KANUNU'NA MUHALEFET ( Vergi Barışı Kanunu'ndan Yararlanıp Vergi ve Cezası Bulunmayanlar Hakkında Açılan Kamu Davalarının Ortadan Kaldırılması Gerektiği )
Y11.CDE. 1999/7418213 SAYILI VERGİ USUL KANUNUNA MUHALEFET ( Yasanın Değişmesi Sonucu Eylemin Ceza Mahkemesinde Yargılanmaktan Çıkarılması )
Y11.CDE. 2017/15867213 SAYILI VERGİ USUL KANUNU'NA MUHALEFET ETMEK ( Malmüdürlüğü‘nün Cevabi Yazısı ve Katılan Kurum Vekilinin İtiraz Dilekçesinde Sanığın Suçtan Kaynaklanan Kamu Zararını Gidermediği Bildirildiği - İtirazın Kabulüyle Hükmün Açıklanmasının Geri Bırakılmasına Dair Kararın Ortadan Kaldırılmasının Doğru Olduğu )
Y11.CDE. 2001/5066213 SAYILI VERGİ USUL YASASINA AYKIRILIK ( İstenilen Defter ve Belgelerin Sanıklar Tarafından Kaybedilmesi Nedeniyle İbraz Edilememesi )
Y11.CDE. 2001/6073213 SAYILI VERGİ USUL YASASINA AYKIRILIK ( Sanığın Yokluğunda Duruşma Yapılmamasının İstisnası )
Y11.CDE. 2003/17088213 SAYILI VERGİ USUL YASASINA MUHALEFET ( Vergi Borçlarının Tamamının Ödenip Ödenmediği ve Bunlara Karşı İdari Yargı Yerlerinde Açılmış Davalar Olup Olmadığı Açılmış İse Bu Davalardan Yasal Süresi İçersinde Vazgeçilip Vazgeçilmediğinin Belirlenmesi Gerektiği )
YCGKE. 1987/9-539213 SAYILI YASAYA AYKIRI DAVRANIŞ ( Sanığın Gerçeğe Aykırı Faturalarla Vergi Ziyanına Sebep Olmaması )
Y9.CDE. 1995/6100213 SAYILI YASAYA AYKIRI DAVRANIŞ ( Sanığın Özel Yoklama Memurlarının Dur Uyarısına Uymaması )
YCGKE. 1997/9-186213 SAYILI YASAYA AYKIRI DAVRANIŞ ( Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısının Karar Düzeltme İsteminde Bulunması )
YCGKE. 1992/9-63213 SAYILI YASAYA AYKIRI DAVRANMA ( İddianamede Sanığın İki Defa Satışla İlgili Belge Düzenlemediğinin Belirtilmiş Olması )
Y11.CDE. 2001/1068213 SAYILI YASAYA AYKIRILIK ( Ait Olduğu Yılı Takip Eden Beş Yıl Süreyle Saklanması ve İstenildiğinde İbraz Edilmesi Zorunluluğu Bulunan Belgeler )
Y11.CDE. 2001/3350213 SAYILI YASAYA AYKIRILIK ( Anonim Şirketin Esas Mukavelesinin Onaylı Örneğinin Getirtilerek İncelemenin Yapılmasının Gerekmesi )
Y11.CDE. 2001/55213 SAYILI YASAYA AYKIRILIK ( Borsa Tarafından Yapılan Tescil İşleminin İcra Ediliş Biçimi ve Niteliği )
Y9.CDE. 1996/3603213 SAYILI YASAYA AYKIRILIK ( Cumhuriyet Savcısının Kimliğinin Duruşma Tutanağında Gösterilmesinin Gerekmesi )
Y11.CDE. 2002/6394213 SAYILI YASAYA AYKIRILIK ( Defer ve Kayıtlarını İbraz Etmemek Suçunun Oluşması İçin Defter ve Kayıtların Varlığının Sabit Olması Şartı )
Y11.CDE. 2002/3889213 SAYILI YASAYA AYKIRILIK ( Defter ve Belgelerin Gizlenmesi )
Y11.CDE. 2001/1517213 SAYILI YASAYA AYKIRILIK ( Defter ve Belgelerin İbrazı İstendiğinde Çalındığı Savunmasında Bulunulması )
Y11.CDE. 2001/6284213 SAYILI YASAYA AYKIRILIK ( Defterlere Kaydı Gereken Hesap ve İşlemlerin Başka Ortamlara Kaydı )
Y11.CDE. 2000/6285213 SAYILI YASAYA AYKIRILIK ( Dört Yıla Ait Defter ve Belgelerin Çalındığı İleri Sürülmesine Rağmen Arabada Çalındığı İddiası )
Y11.CDE. 2002/1934213 SAYILI YASAYA AYKIRILIK ( Duruşmalı İnceleme Sonucu Verilen ve Kesinleşen Hüküm Mahiyetine Etkili Değişiklik Yapılmasının Duruşma Açılarak Verilen Yeni Kararla Mümkün Olması )
Y11.CDE. 2001/6048213 SAYILI YASAYA AYKIRILIK ( Faturaların Gerçek Alım Satıma Dayalı Olup Olmadığının Belirlenmesi )
Y11.CDE. 2001/4115213 SAYILI YASAYA AYKIRILIK ( İbrazı İstenen Defter ve Belgeleri Gizleme Suçu )
Y11.CDE. 2001/3062213 SAYILI YASAYA AYKIRILIK ( İnceleme Sonunda Kaçakçılık Cezalı Tarhiyat Yapılmasını Gerektiren Tespitler Nedeniyle Salınacak Vergi ve Kesilecek Kaçakçılık Suçu Cezası )
Y11.CDE. 2000/5998213 SAYILI YASAYA AYKIRILIK ( İşini Terkettiğini Bildiren Sanığın İş Yerinde Vergi İncelemesi Yapılması Zorunluluğunun Olmaması )
Y11.CDE. 2002/427213 SAYILI YASAYA AYKIRILIK ( Özel Gider İndiriminde Kullanılmak Üzere Sahte Fatura Düzenleyip Verme Eyleminin Özel Evrakta Sahtecilik Suçunu Oluşturması )
Y11.CDE. 2002/1852213 SAYILI YASAYA AYKIRILIK ( Sahte Fatura Basmak Suretiyle Vergi Usul Kanununa Muhalefet Suçunun İşlenmesi )
Y11.CDE. 2001/10122213 SAYILI YASAYA AYKIRILIK ( Sahte Fatura Düzenlenmesi )
Y11.CDE. 2001/5176213 SAYILI YASAYA AYKIRILIK ( Sahte Faturaları Özel Gider İndiriminde Kullanma )
Y11.CDE. 2002/4528213 SAYILI YASAYA AYKIRILIK ( Sahte Sevk İrsaliyesi Düzenlenmesi )
Y11.CDE. 2002/5726213 SAYILI YASAYA AYKIRILIK ( Sanığa Ek Savunma Hakkının Tanınmasının Gerekmesi )
Y11.CDE. 2000/6119213 SAYILI YASAYA AYKIRILIK ( Sanığın Bastırdığı Faturalardan Bir Kısmını Başkasına Kullandırması )
Y11.CDE. 2002/8501213 SAYILI YASAYA AYKIRILIK ( Sanığın Eyleminin Soyut Vergi Ziyaının Oluşması İçin Yeterli Bulunduğunun Gözetilmesinin Gerekmesi )
Y11.CDE. 2002/2140213 SAYILI YASAYA AYKIRILIK ( Sanığın Sorgusundan Sonra Verilen Mahkumiyet Kararının Zamanaşımını Kesmiş Olması )
Y11.CDE. 2000/6139213 SAYILI YASAYA AYKIRILIK ( Sanığın Temin Ettiği Sahte Faturalarla Katma Değer Vergisi Ziyaına Neden Olması )
Y11.CDE. 2000/5999213 SAYILI YASAYA AYKIRILIK ( Sanığın Temin Ettiği Sahte Faturalarla KDV Yasasında Kurumlar Vergisi Ziyaına Neden Olması )
Y11.CDE. 2002/4474213 SAYILI YASAYA AYKIRILIK ( Sanığın Tutmakla Zorunlu Olduğu Defter ve Belgeleri İbraz Etmemesi )
Y7.CDE. 1993/656213 SAYILI YASAYA AYKIRILIK ( Sanığın Yetkilisi Bulunduğu İhracatçı Firmanın Bir Miktarlık İhracatının Gerçek Dışı Olması )
Y11.CDE. 2002/33213 SAYILI YASAYA AYKIRILIK ( Şehirler Arası Yolcu Taşımasında Bilet Kesmeye Mecbur Olan Mükellefin Sahte Basılmış Yolcu Bileti Kullanması )
Y11.CDE. 2002/3307213 SAYILI YASAYA AYKIRILIK ( Şirketlerin Tasfiyesi Halinde Tutulması Gerekli Defterlerin Saklanması ve İbraz Zorunluluğunun Tasfiye Memurlarına Ait Olması )
Y9.CDE. 1996/956213 SAYILI YASAYA AYKIRILIK ( Vergi Ziyaının Sahte Belgenin Düzenlendiği Tarih Değil Ait Olduğu Takvim Yılını İzleyen Verginin Tarhı İçin Kanunda Belirlenen Dönemin Sonunda Gerçekleşmesi )
Y11.CDE. 2001/11381213 SAYILI YASAYA AYKIRILIK ( Vergi Ziyaının Varlığının Belirlenmesi-Adlarına Sahte Fatura Düzenlenen Mükelleflerin Defter ve Belgeleri Üzerinde Bilirkişi İncelemesi Yaptırılması )
Y11.CDE. 2000/6169213 SAYILI YASAYA AYKIRILIK ( Yetkililerin Ancak Varlıkları Noter Kayıtları Veya Sair Suretlerle Sabit Olan Defterlerin İbrazını İstemesi )
Y11.CDE. 2001/1369213 SAYILI YASAYA AYKIRILIK ( Zorunlu Defter ve Belgelerin İbraz Edilememesi )
Y9.CDE. 1996/3752213 SAYILI YASAYA MUHALEFET ( Fer'i Ceza Tayininin Bozma Nedeni Olması )
Y9.CDE. 1996/5294213 SAYILI YASAYA MUHALEFET ( Görevsiz Mahkemece Kurulan Hükmün Yazılı Emir Üzerine Yargıtayca İncelenip Bozulabilmesi ve İşin Esasını Halleden Bir Karar İçin Yeniden Yargılama Yapılamaması )
Y11.CDE. 1999/644213 SAYILI YASAYA MUHALEFET ( Kaçakçılığa Teşebbüs Eden Mükellefler Hakkında Ceza Uygulanması )
Y9.CDE. 1996/4073213 SAYILI YASAYA MUHALEFET ( Müdahale Tarihindeki Tarifeye Göre Vekalet Ücretinin Fazla Tayin Edilmesinin Yanlış Olması )
Y9.CDE. 1996/3520213 SAYILI YASAYA MUHALEFET ( Müdahil İdare Yararına Hükmolunan Vekalet Ücreti Miktarının Karar Yerinde Gösterilmesinin Gerekmesi )
Y9.CDE. 1996/5895213 SAYILI YASAYA MUHALEFET ( Sanığın Para Cezasına İlişkin Hükümlülüğünün Kesin Olup Tekerrüre Esas Olamaması )
Y11.CDE. 1999/371213 SAYILI YASAYA MUHALEFET ( Sanığın Sahte Faturalar Kullanması )
Y9.CDE. 1997/3782213 SAYILI YASAYA MUHALEFET ( Sanık ve Oğlunun İşi Adi Ortaklık Şeklinde Yürüttükleri ve Sanığın Savunmasında Bu İşlerle Oğlunun İlgilendiğini Söylemesi )
Y9.CDE. 1996/1430213 SAYILI YASAYA MUHALEFET ( Tekerrüre Esas Alınan Asıl Cezanın Ağır Para Cezası Olması )
Y11.CDE. 1999/6980213 SAYILI YASAYA MUHALEFET ( Usulüne Uygun Yapılan Tebligata Rağmen Yasal Defter ve Belgelerini İncelemeye İbraz Etmeme )
Y11.CDE. 2002/12644213 SAYILI YASAYA MUHALEFET ( Vergi Barışı Kanunu Gereğince Vergi Ziyaı Suçları Nedeniyle Yeniden Takdir ve Değerlendirme Yapılmasının Gerekmesi )
Y11.CDE. 2001/10991213 SAYILI YASAYA MUHALEFET ( Yangın Sonrasına Ait Belgeleri ve Tuttuğu Diğer Defterleri İbraz Etmeyen Sanığın Beraatine Karar Verilmesinin Hatalı Olması )
Y8.CDE. 1996/14620213 SAYILI YASAYA MUHALEFETTEN TECİLLİ CEZASI OLAN SANIK ( Erteli Cezanın Aynen İnfazının Hüküm Altına Alınmasının Hatalı Olması )
Y21.HDE. 1997/31742147 SAYILI YASADAN FAYDALANANLAR ( 3201 Sayılı Yasa Hükümlerinden Faydalanamaması )
Y10.HDE. 1991/71942147 SAYILI YASADAN YARARLANMA ( Yasaya Göre Tahsis Talebinde Bulunması ve Yaşlılık Aylığı Bağlanması için Çalışmanın Mümkün Olması )
Y21.HDE. 1996/29452147 SAYILI YASAYA GÖRE BAŞVURUDA BULUNANLARIN BORÇLARINI ÖDEMEMELERİ ( 3201 Sayılı Yasanın Yürürlüğünden İki Yıl Geçtikten Sonraki Borçlanma İsteklerinin Kabul Edilememesi )
Y10.HDE. 2002/14492147 SAYILI YASAYA GÖRE YAPILAN BORÇLANMA İŞLEMİNİN GEÇERLİLİĞİNİN TESPİTİ ( 3201 Sayılı Yasaya Göre Bağlanan Aylıklardan 2147 Sayılı Yasaya Göre Bağlanacak Aylıkların Düşülmesi )
Y10.HDE. 2002/15022147 SAYILI YASAYA GÖRE YAPILAN BORÇLANMA İŞLEMİNİN GEÇERLİLİĞİNİN TESPİTİ ( 3201 Sayılı Yasaya Göre Bağlanan Aylıklardan 2147 Sayılı Yasaya Göre Bağlanacak Aylıkların Düşülmesi )
Y10.HDE. 1996/66902167 SAYILI KANUN ( 506 Sayılı Kanun Kapsamına Alınan Sigortalılar )
YHGKE. 1982/10-862167 SAYILI KANUN ( Borçlanma Yönünden Sigortalı Sayılıp Sayılmama Durumunun Belirlenmesinda Esas Alınması )
Y11.CDE. 2012/2018122 ADET DOSYA İÇİN 1 SAATLİK TEK SÜRE VERİLMESİ ( Gerçeğe Aykırı Beyanda Bulunmak - Davaların Duruşmanın Bitmesi Muhtemel Olan ve Sonraki Duruşmaların Başlayacağı Saate Kadar Beklenilmesi Gerektiği )
Y21.HDE. 2009/81122 YAŞ KOŞULU ( “18 Yaşa” Çeken Yasa Değişikliğinin Davacı Hakkında Uygulanarak Davacının 18 Yaşını Doldurduğu Tarihte Prim Kesintisi Olmadığından Prim Kesintisinin Yapıldığı ve Aynı Zamanda 18 Yaşın da Dolmuş Olduğu Takip Eden Aybaşından İtibaren Tespite Karar Vermek Gerektiği - Tarım Bağ-Kur Sigortalısı Olduğunun Tespiti )
Y1.HDE. 1975/3174221 SAYILI YASANIN UYGULAMA ALANI ( Milli Birlik Komitesi Tarafından Çıkarıldığından Anayasa Mahkemesinde İptalinin İstenememesi )
Y16.HDE. 2003/8586222 SAYILI KANUN UYGULAMASI ( Bu Kanunn Amir Hüküm Gereğince Uyarınca Okul Binası ve Arsasının İl Özel İdaresi Adına Tesciline Karar Verilmesinin Zorunlu Bulunması )
Y7.CDE. 2002/2513222 SAYILI KANUNA MUHALEFET ( Para Cezasına İlişkin Kararın İlgililere Tebliğinden İtiberen Üç Gün İçinde Çoçuğun Okula Başlatılmaması Halinde Veli veya Vasinin Cezalandırılması )
Y7.CDE. 2002/140222 SAYILI KANUNA MUHALEFET ( Sanığa Tebliğ Edilen Ön Ödeme Önerisinde Hafif Hapis Cezasının Asgari Miktarı Gösterilmeden Doğrudan Çevrili Hafif Para Cezasının Belirtilmesi )
Y16.HDE. 2003/39952253 SAYILI KANUN UYGULAMASI ( Bu Yasa Uyarınca Suçun İşlendiği Tarih İtibariyle Sanığın 11 Yaşını İkmal Etmediğinden Cezalandırılamaması )
Y10.CDE. 2000/22262253 SAYILI KANUNUN AMACI ( Çocukların Suçun İşlenmesinden Sonraki Durumlarının İzlenmesi Suretiyle Islaha Yönelik Tedbirlerin Alınmasını Sağlamak Olması )
YCGKE. 1998/4-32253 SAYILI YASA ( Onbeş Yaşından Küçük Olan Sanığın Daha Lehine Olması Nedeniyle Uygulanmasının Gerekmesi )
Y7.CDE. 2002/17662253 SAYILI YASA UYGULAMASI ( Diğer Kanunların 2253 Sayılı Kanuna Aykırı Hükümlerinin Küçük Suçlular Hakkında Uygulanmaması Nedeniyle Verilecek Cezaların Ertelenebilmesi )
Y7.CDE. 2004/31612279 SAYILI KANUNA MUHALEFET ( 765 Sayılı TCK'nun 102/5 ve 104/2. Maddelerinde Öngörülen Zamanaşımı Süresi Tahakkuk Etmiş Bulunduğundan Hükmün Bozulması Gerektiği )
Y7.CDE. 2004/309722279 SAYILI KANUNA MUHALEFET ( Hükmün Açıklanmasının Geri Bırakılması Uygulaması Olanaklı Hale Geldiğinden 5237 S. TCK'nun 7. Md. Gözetilerek Yasal Koşullarının Oluşup Oluşmadığının Saptanması Gerektiği )
Y7.CDE. 2002/13412279 SAYILI KANUNA MUHALEFET ( Kanun Hükmünde Kararname Henüz Kanunlaşmadığından ve Eyleme Uyan Yasanın Ceza Hükümleri Yürürlükte Bulunduğundan Bu Yasa Hükümlerine Göre Ceza Tayin Edilmesi )
Y7.CDE. 2004/173112279 SAYILI KANUN'A MUHALEFET ( Sanığın Birden Fazla Kişiye Sürekli ve Sistemli Bir Biçimde Çıkar Karşılığı Ödünç Para Verme Eylemini Gerçekleştirdiği Gözetilerek Atılı Suçtan Mahkumiyetine Karar Verilmesi Gereği )
YİBGKE. 1936/822280 SAYILI YASA ( Borç Ertelemesinin Artırmada Yüzde Yetmişbeşi Bulmayan Taşınmaz Malından Başka Malı Bulunmayan Borçlular İçin Olması )
Y8.CDE. 2010/367323 NİSAN 1999 TARİHİNE KADAR İŞLENEN SUÇLARDAN DOLAYI ŞARTLA SALIVERİLMEYE DAVA VE CEZALARIN ERTELENMESİNE DAİR KANUN ( Mahkumiyetin 4616 S.K'nun Yürürlüğünden Önce Kesinleşmiş Olduğu - Bihakkın Tahliye Tarihine Göre Yerine Getirme Fişi Düzenlenmesiyle Yetinileceği )
Y13.CDE. 2011/1348423 NİSAN 1999 TARİHİNE KADAR İŞLENEN SUÇLARDAN DOLAYI ŞARTLA SALIVERİLMEYE DAVA VE CEZALARIN ERTELENMESİNE DAİR KANUN (Gereği Şartla Tahliye Kararı Verilen Mahkumiyet Kararının Zamanaşımı Sebebiyle Ortadan Kaldırılmasına Karar Verilmesinin Mümkün Olmadığı)
Y10.CDE. 2003/9272313 SAYILI KANUN ( Sanığın Tekerrüre Esas Olan Önceki Mahkumiyetinin Bu Kanunda Öngörülen İzinsiz Hint Keneviri Ekmek Suçuna İlişkin Olması )
Y9.CDE. 2015/70542313 SAYILI KANUN'A AYKIRILIK ( Suça Konu 9960 Kök Kenevirin Miktarına Bağlı Olarak Önem ve Değeri İle Oluşturduğu Tehlikenin Ağırlığı Dikkate Alınarak Temel Cezanın Alt Sınırdan Uzaklaşılarak Tayin Edilmesi Gerektiği )
Y7.CDE. 2002/221232313 SAYILI KANUNA MAHALEFET ( Karı Koca Olan Sanıklardan Eşin Kenevir Bitkisini Tohumların Arasına Karıştığı Bilmeden Ektiğini İddia Etmesi - Tüm Aşamalarda Suçu Kabul Etmeyen Eşin Mahkumiyeti İçin Yeterli Delillerin Nelerden İbaret Olduğu Araştırılmadan Hüküm Tesisinin Yasaya Aykırı Olduğu )
Y5.CDE. 2006/130492313 SAYILI KANUNA MUHALEFET ( 1 Haziran 2005 Tarihinden Önce Yürürlüğe Giren Kanunlarda Aksine Hüküm Yoksa Hapis Cezasının Alt Sınırı Bir Ay Üst Sınırı Beş Yıl Olduğu - Görevli Mahkemenin Buna Göre Belirleneceği )
Y7.CDE. 2003/7202313 SAYILI KANUNA MUHALEFET ( 3005 S. Yasaya Tabi Olmaması )
Y7.CDE. 2002/16182313 SAYILI KANUNA MUHALEFET ( Cezaların Ertelenebilmesine Rağmen Mahkemece Bu Hususta Karar Verilmemiş Olmasının Bozma Nedeni Olması )
Y7.CDE. 2003/4492313 SAYILI KANUNA MUHALEFET ( Cezaların Ertelenmesi )
Y7.CDE. 2002/86522313 SAYILI KANUNA MUHALEFET ( Esrar Elde Etmek Amacıyla Kenevir Eken Sanık Hakkında Hapsin Yanında Ayrıca Para Cezasına da Hükmolunmasının Hatalı Olması )
Y7.CDE. 1998/65252313 SAYILI KANUNA MUHALEFET ( Eylemin Hürriyeti Bağlayıcı Cezayı Gerektirmesi )
Y9.CDE. 2015/160842313 SAYILI KANUN'A MUHALEFET ( Hapis Cezasının Paraya Çevrilmesi Seçenek Yaptırım Diğer Bentlerde Düzenlenen Hususların İse Seçenek Tedbir Niteliğinde Olduğu - Hüküm Kesinleştikten Sonra C.Savcılığınca Yapılan Tebligata Rağmen Otuz Gün İçinde Seçenek Tedbirin Gereklerinin Yerine Getirilmesine Başlanmaması veya Başlanıp da Devam Edilmemesinin Sonuçlarının Kanunda Düzenlendiği/Hapis Cezası Adli Para Cezasına Çevrilirken TCK'nın 50/6 Maddesine Yer Verilmesinin Kanuna Aykırı Olduğu )
Y7.CDE. 2000/85872313 SAYILI KANUNA MUHALEFET ( İzinsiz Olarak Dişi Hint Keneviri Ekilmesi )
Y7.CDE. 2002/228572313 SAYILI KANUNA MUHALEFET ( Kavak Ağaçları Arasında Bulunan Dağınık ve Bakımsız 20-25 cm Arası Hint Kenevirleri )
Y7.CDE. 2003/137402313 SAYILI KANUNA MUHALEFET ( Sanığın Aynı Bahçe İçersindeki Birbirine Yakın Yerlere Aynı Kasıt Altında ve Aynı Ekim Döneminde Birden Fazla Kenevir Ekmek Şeklinde Oluşan Eyleminin Tek Suç Oluşturduğu )
Y7.CDE. 2003/142122313 SAYILI KANUNA MUHALEFET ( Sanığın Tarlasında Jandarma Tarafından Ele Geçirilen Bitkilerin Kenevir Olup Olmadığı Yönünde Ziraat Mühendisi ya da Ziraat Teknisyenine İnceleme Yaptırıp Rapor Aldırılmadan İmha Edildiği - Beraati Gereği )
Y9.CDE. 2017/13462313 SAYILI KANUNA MUHALEFET ( Sanık Hakkında UYAP'tan Ulaşılan Bilgilere Göre Başka Dosyadan 2313 S.K.'a Muhalafet Suçundan 6000 TL Adli Para Cezası Verildiği - Bu Kararın Onanarak Kesinleştiği Anlaşıldığından Anılan Dava Dosyasının Onaylı Bir Sureti Bu Dosya İçerisine Alındıktan Sonra Suç ve İddianame Tarihleri de Dikkate Alınarak Eylemlerin Müstakil Suçlar Olup Olmadığı veya TCK.43. Md.sinde Yer Alan Zincirleme Suçu Oluşturup Oluşturmadığı Tartışılarak Sanığın Hukuki Durumunun Takdir Edileceği )
Y9.CDE. 2015/120322313 SAYILI KANUNA MUHALEFET ( Sanıkta Ekili Halde Kenevir Ele Geçirilemediği Gibi Sanığın Kenevir Ektiğini Belirttiği Yerde Herhangi Bir Araştırma ve İnceleme Yapılmadığı İçin Kenevir Kökü veya Hasat Artığı Gibi Bir Maddi Bulgu da Elde Edilmediği/Aradan Geçen Zaman Nedeniyle Elde Edilmesinin de Mümkün Olamayacağının Anlaşılması Karşısında Atılı Suçu İşlediğine İlişkin Soyut Beyanı Dışında Kuşku Sınırlarını Aşan Yeterli ve Kesin Delil Bulunmayan Sanığın Beraati Yerine Mahkumiyetine Karar Verilmesinin İsabetsizliği )
Y7.CDE. 2003/3732313 SAYILI KANUNA MUHALEFET ( Sebze Ekili Bahçede 2956 Kök Kenevir Bitkisi Bulunması )
Y9.CDE. 2015/97212313 SAYILI KANUN'A MUHALEFET ( Suçu İşlediği Tarihte 15-18 Yaş Grubunda Olan Sanık Hakkında Yaş Küçüklüğü Sebebiyle Cezasından İndirim Yapılması Gerektiği - Fazla Ceza Tayin Edilmesinin Hatalı Olduğu )
Y7.CDE. 2002/192732313 SAYILI KANUNA MUHALEFET ( Uyuşturucu Madde - Kenevir Ekimi )
Y9.CDE. 2015/97202313 SAYILI KANUN'A MUHALEFET (Sanık Hakkında Temel Ceza Tayin Edilirken Uygulanan Kanun Maddesinin Yanlış Yazılması ve 5271 S.K.'nın 324/4 Maddesine Eklenen Ek Cümle Uyarınca "Devlete Ait Yargılama Giderlerinin 6183 S.K. Md.106'deki Terkin Edilmesi Gereken Tutarlardan Az Olması Halinde Bu Giderin Devlet Hazinesine Yüklenmesine Karar Verilir" Hükmüne Aykırı Olarak Yargılama Gideri Olan 8 TL'nin Sanığa Yüklenmesinin Hatalı Olduğu)
Y7.CDE. 2002/28992313 SAYILI YASA UYGULAMASI ( İzinsiz ve Yasak Hilafına Kenevir Ekilmesinin Bu Yasa Gereğince Suç Oluşturması )
Y7.CDE. 2003/38032313 SAYILI YASAYA AYKIRILIK ( Bu Suçla Birlikte Esrar Bulundurmak Suçunun Yargılaması Farklı Yasa Hükümlerine Tabi Olduğundan Davaların Ayrılmasının Gerekmesi )
Y7.CDE. 2003/56492313 SAYILI YASAYA AYKIRILIK ( Dava Konusu Kurutulmuş Kenevir Maddelerinin Sanığın Kullandığı Araçta Tülbent Bezine sarılı Vaziyette Ele Geçirildiğinden Uyuşturucu Madde Kullanma Suçunun Oluşması )
YCGKE. 2011/7-482313 SAYILI YASA'YA AYKIRILIK ( Eksik Cezaya Hükmolunduğu Eleştirisine Yer Verilerek Hükmün Esasının İncelendiği Belirtilirken Bu Yanılgılı Uygulama Nedeniyle Ortaya Çıkan Sonuçtan Sanığın İkinci Kez Yararlandırılması Anlamına Gelecek Şekilde Hükmün Açıklanmasının Geri Bırakılması Kurumunun Değerlendirilemeyeceği )
Y7.CDE. 2003/39062313 SAYILI YASAYA AYKIRILIK ( Sanığa Verilen Ceza Temyiz Edildiğinden Bozma Üzerine Usuli Kazanılmış Hak Kuralına Uyulmasının Gerekmesi )
Y7.CDE. 2003/39922313 SAYILI YASAYA AYKIRILIK ( Sanığın İzin Olmamasına Rağmen Kenevir Ekmesi )
Y7.CDE. 2003/46172313 SAYILI YASAYA AYKIRILIK ( Sulh Ceza Mahkemesinin İlamı ile Verilen Para Cezasının Suçun Kabahat Nevinden Oluşu Nedeniyle Kesin Nitelikte Olması )
Y10.CDE. 2005/18592313 SAYILI YASAYA AYKIRILIK ( Türkiye Genelindeki Uygulamaya Aykırı Biçimde Temel Cezanın Asgari Haddin Çok Üzerinde Tayin Edilmesi İsabetsiz Olduğu )
Y7.CDE. 2002/199932313 SAYILI YASAYA MUHALEFET ( Ceza Tayini - Uygulama Birliği Bakımından Ekilen Hint Keneviri Miktarının Nazara Alınması Gereği )
Y7.CDE. 2002/233272313 SAYILI YASAYA MUHALEFET ( Sanıkların İzinsiz Kenevir Ekmesi-Sanık Kadının Kocasını Korumak İçin Kenevirleri Sökmesi Nedeniyle Ceza Tayinine Yer Olmaması )
YHGKE. 1982/9-7292320 SAYILI YASA ( Emredici Nitelikteki Yasaklayıcı Hükmünün Yalnızca Tavan Sınırlamasını Değil Kıdem Tazminatının Esaslarını da Düzenlemesi )
Y9.HDE. 2003/261233 VE 308 SAYILI KHK GÖRE ÇALİŞTİRLAN SÖZLEŞMELİ PERSONEL ( Kıdem Tazminatının 4603 ve 4684 Sayılı Yasa Hükümlerine Göre Belirlenmesi Gereği - Geçmişe Yönelik Gecikme Zammı Faiz veya Fer'ilerinin Ödenmeyeceği )
Y4.HDE. 2015/138432330 S.K.'YA GÖRE ÖDENEN TAZMİNATIN RÜCUEN DAVALI KÜÇÜKTEN TAZMİNİ ( Vasi Tarafından Temsil Edilenin Kısıtlı Vasinin İse Kısıtlının Temsilcisi Olduğu/ Vaside Yanılmanın Tarafta Yanılma Değil Temsilcide Yanılma Olduğu - Davanın Pasif Husumetten Reddedilemeyeceği/Asıl Vasiye Davaya İlişkin Tebligat Yapılarak İşin Esasının İnceleneceği )
YİBGKE. 1940/362330 SAYILI AF KANUNU KAPSAMINA GİRMEYEN SUÇLAR ( Tekerrür Durumunda Mahkumiyetin Yeterli Olmaması ve Cezanın Çektirilmiş Olması Zorunluluğu )
YİBGKE. 1935/452330 SAYILI AF KANUNUNUN KAPSAMI ( Görev Sırasında veya Görev Dolayısıyla Memura Karşı İşlenen Suçlardan Dolayı 456 ve 457 Maddeye Göre Verilen Mahkumiyetlerin Kapsam Dışı Olduğu )
Y4.HDE. 2006/42502330 SAYILI GEREĞİNCE YAPILAN ÖDEMELER ( Ödenen Bedelin İçinde Manevi Tazminat da Bulunduğu - Manevi Tazminatın Bölünmezliği İlkesi Gereğince Davacıya Ayrıca Manevi Tazminat Verilmesi Doğru Olmadığı )
Y4.HDE. 2002/140052330 SAYILI KANUN KAPSAMINDAKİ KAMU GÖREVLİSİNE YAPILAN ÖDEME ( Bu Durumda Devletin Zarar Verene Kusuru Oranında Rücu Etme Hakkının Olması )
Y4.HDE. 2006/48192330 SAYILI KANUN UYARINCA ÖDENEN TAZMİNAT ( Davacıya Ödenen Tazminattan Manevi Tazminatın Tekliği İlkesi Gereğince Düşülme Yapıldıktan Sonra Kalan Miktarın Ödeme Tarihinden Bilirkişi Raporunun Düzenlendiği Tarihe Kadar Yasal Faizinin Hesaplanması ve Anapara İle Tazminat Miktarından İndirilmesi Gerektiği )
Y4.HDE. 2000/16462330 SAYILI KANUN UYARINCA ÖDENEN TAZMİNAT ( Devletin Haksız Fiil Failine Rücu Hakkı )
Y4.HDE. 2006/75292330 SAYILI KANUN UYARINCA ÖDENEN TAZMİNAT ( Rücuan Tahsili - Uygulamada Bu Tür Haksız Eylem Sonucu Ödenen Tazminatların Eylemi Gerçekleştirenden Rücuen İstenebileceği Kabul Edildiği )
Y4.HDE. 2006/75292330 SAYILI KANUNUN KAPSAMI ( Kamu Görevlisinin Görevi Sırasında ve Görevi İle Bağlantılı Olarak Uğradığı Zararların Öncelikle Ödemesini Üstlendiğinden Devlet Zarar Verenin Yükümlülüğü Oranında Onun Yerine Geçmek Suretiyle Yaptığı Ödeme Nedeniyle Ona Dönme Hakkını Elde Ettiği )
Y4.HDE. 2015/20632330 SAYILI NAKDİ TAZMİNAT VE AYLIK BAĞLANMASI HAKKINDA KANUN GEREĞİNCE ÖDENEN NAKDİ TAZMİNAT ( Haksız Eylem Sorumlusu Olan Davalılardan Alınması İstemi - Karar Gününde Yürürlükte Bulunan Katsayılara Göre Hesaplanan Tutar Üzerinden İstemin Kabul Edilmiş Olmasının Usul ve Yasaya Uygun Düşmediği )
Y4.HDE. 2002/9792330 SAYILI YASA ( Bu Yasa Uyarınca Ödenen Tazminatın Maddi ve Manevi Zararların Karşılığı Olması )
Y4.HDE. 2003/19462330 SAYILI YASA ( Bu Yasa ve Yargıtay İçtihatlarının Gereği Olan Sonuca Ulaşmayan Yerel Mahkemenin Vermiş Olduğu Kararın Hukuka Aykırı Olması )
YHGKE. 2003/4-892330 SAYILI YASA GEREĞİ ÖDENEN TAZMİNATIN RÜCUU ( Davalının Olay Tarihinde Temyiz Kudretin Sahip Olmaması )
Y4.HDE. 2015/92842330 SAYILI YASA GEREĞİ YAPILAN ÖDEME (Tamamının Güncellemesi Yapılarak Davacıların Destekten Yoksun Kalma Tazminatından Düşülmesinin Usul ve Yasaya Uygun Düşmediği - Davacılar Oğullarının Vatani Görevini Yaparken Meydana Gelen Trafik Kazası Sonucu Vefat Ettiğini Belirterek Uğranılan Zararın Davalı İdareden Tazmini İsteminde Bulunduğu)
Y4.HDE. 2004/169462330 SAYILI YASA GEREĞİNCE ÖDENEN TAZMİNATIN RÜCUEN TAHSİLİ ( Davalının Sorumluluğunun Haksız Eylemin Meydana Geldiği Tarihte Gerçekleşmesine Göre Tazminatın Bu Tarihteki Kıstaslara Göre Tayini Gereği )
Y4.HDE. 2017/25862330 SAYILI YASA UYARINCA ÖDENEN TAZMİNATIN DAVALIDAN RÜCUEN TAHSİLİ (Davalı Önceki Davada Davalı Olarak Yer Almadığına Göre İadenin Kapsamı Davacının Mahkum Olup Ödediği Para Bu Paranın Kendisi Hakkındaki Davada Verilen Hükmün Kesinleşmesine Kadar İşleyecek Faizi Önceki Davada Hükmedilen Avukatlık Ücreti ve Yargılama Giderleri Toplamından Davalının Payına Düşen Kısım Olduğu)
Y4.HDE. 2001/126562330 SAYILI YASA UYARINCA YAPILAN ÖDEMELER ( Destekten Yoksun Kalma Tazminatı Miktarından İndirilmesi )
Y4.HDE. 2003/90162330 SAYILI YASA UYGULAMASI ( Nakdi Tazminat Kanunu Gereği Polis Memuruna Ödenen Nakdi Tazminatın Rücuen İstenilmesi )
Y4.HDE. 2003/129252330 SAYILI YASA UYGULAMASI ( Üçüncü Bir Şahsı Tehdit Eden Davalıları Kovalarken Yaralanan Dava Dışı Polis Memuruna Ödenen Tazminatın Rücuan Tahsili )
Y4.HDE. 2004/46982330 SAYILI YASADAN DOĞAN ALACAK ( Görevli Polis Memurunun Olayda Bölüşük Kusuru Bulunmamasına Göre Bu Görevliye Yapılan Ödeme Nedeniyle İndirim Yapılamayacağı )
Y4.HDE. 2012/40542330 SAYILI YASADAN KAYNAKLANAN RÜCUAN TAZMİNAT ( Polis Memurlarının Yasal İşlem Yapmak İstemeleri Üzerine Davalıların Hakaret ve Tehdit Ederek Ardından Fiili Saldırıda Bulunarak Karşı Koymaları Üzerine Ödenen - Davalıların Eylemlerini Polislerin Haiz Olduğu Yetkiyi Aşması Sebebiyle Gerçekleştirdikleri/Tazminattan İndirim Yapılması Gerektiği )
Y4.HDE. 2015/157882330 SAYILI YASADAN KAYNAKLANAN RÜCUAN TAZMİNAT DAVASI ( Davalıların Ergin Olmayan Çocuklarının Polis Memurlarını Yaralaması Sebebiyle Tazminat İstemi - Uyuşmazlığın Aile Mahkemesinde Çözümleneceği )
Y4.HDE. 2016/14052330 SAYILI YASADAN KAYNAKLANAN RÜCUEN TAZMİNAT İSTEMİ ( Zamanaşımı Def'inin Bir Hakkın İstenebilirliğini Önlediği/Zamanaşımının Gerçekleştiğinin Anlaşılması Halinde İşin Esasına Girilmeden Davanın Sonuçlandırılması Gerektiği - Hâkimin Tahkikata Başlamadan Önce Hak Düşürücü Süreler ile Zamanaşımı Hakkındaki İtiraz ve Def'ileri İnceleyerek Karara Bağlayacağı/ Davalının Zamanaşımı Def'i Hakkında Bir Karar Verilmeden İşin Esası Hakkında Hüküm Tesis Edilmiş Olmasının Hatalı Olduğu )
YİBGKE. 1935/1162330 SAYILI YASADAN ÖNCE İNFAZ EDİLEN VE BU KANUN KAPSAMINA GİREN MAHKUMİYETLER ( Tekerrüre Esas Olmaması )
Y4.HDE. 2004/16432330 SAYILI YASANIN KAPSAMI ( 2. Maddesi İle Belirlendiği/Taksirli veya Kasıtlı Eylem Ayrımı Söz Konusu Olmadığı - Rücuan Tazminat )
Y4.HDE. 2000/80182330 SAYILI YASANIN UYGULAMA ALANI ( Devletin Kamu Görevlisinin Ölmesi Halinde Mirasçılarına Yaralanması Durumunda İse Kamu Görevlisine Nakdi Tazminat Ödemesi )
Y4.HDE. 2003/24522330 SAYILI YASAYA GÖRE AYLIK BAĞLANMASI ( Nakdi Tazminatın Tesbitine Esas Tutulacak Aylığın En Yüksek Devlet Memuru Aylığının Ek Gösterge Dahil Brüt Tutar Olması )
Y4.HDE. 2002/143912330 SAYILI YASAYA GÖRE RÜCU EDİLECEK MİKTAR ( Miktarın Olay Tarihindeki Duruma Göre Belirlenmesi )
YHGKE. 1982/9-3192364 SAYILI YASADAN ÖNCEKİ UYUŞMAZLIKLAR ( Yasanın Bunları Engelleyici Hüküm Getirmemiş Olmaması )
Y7.CDE. 1996/5886237 SAYILI KANUNA AYKIRI DAVRANIŞ ( Makam Şoförünün Görevine Aykırı Harekette Bulunması )
YİBGKE. 1936/1162380 SAYILI AF YASASI ( Yayımından Önce Çektirilmiş Olan Bu Yasa Kapsamındaki Ceza Hükümlülükleri Tekerrüre Esas Olmaması )
Y7.HDE. 2013/1183824 ÇALIŞMA 48 SAAT DİNLENME ŞEKLİNDE ÇALIŞMA ( Birinci Haftada 3 Gün İkinci ve Üçüncü Haftalarda 2 Gün Dördüncü Haftada 3 Gün Çalışacağından İlk Hafta 9 İkinci ve Üçüncü Hafta 6 Dördüncü Hafta 6 Saat Fazla Çalışma Yaptığı - Fazla Çalışmanın Yüksek Çıkması Durumunda Hakkaniyet İndirimi Yapılması Gereği )
Y22.HDE. 2016/1956624 DÖRT SAAT ÇALIŞIP 24 SAAT DİNLENME USULÜYLE YAPILAN ÇALIŞMALAR ( Bir Hafta 3 Gün Diğer Hafta İse 4 Gün Çalışma Yapılacağından Haftalık Normal Çalışma Süresi Dolmamış Olsa Dahi Günlük 11 Saati Aşan Çalışmalar Fazla Çalışma Sayılması Nedeniyle Bu Çalışma Sisteminde İşçi İlk Bir Hafta ( 3x3= ) Dokuz Saat Takip Eden Hafta İse ( 4x3= ) On İki Saat Fazla Çalışma Yapmış Sayılacağı )
Y22.HDE. 2016/1626524 SAAT ÇALIŞILAN GÜNLER ( Fazla Çalışma Alacağı İstemi - Yargıtay Hukuk Genel Kurulu'nca Benimsenen Dairemizin Yerleşik Uygulamasına Göre Bir İşçinin Günde En Fazla Fiilen 14 Saat Çalışabileceğinin Kabulü Gerektiği/Fiili Çalışma Süresi 14 Saat Kabul Edildiğinden Bunun 11 Saati Aşan 3 Saati Fazla Çalışma Olduğu )
Y22.HDE. 2015/2160524 SAAT ÇALIŞIP 24 SAAT DİNLENME ( Fazla Çalışma Alacağı - Davacı İşçinin Bir Hafta 3 Gün Bir Hafta 4 Gün Çalıştığı Ara Dinlenme Sonrası Günlük 3 Saat Fazla Mesai Yaptığı ve Ortalama Haftada 10,5 Saat Ayda 42 Saat Fazla Mesaisinin Bulunduğunun Anlaşılmasına Göre Davanın Kısmen Kabulüne İlişkin Kararın Bozulacağı )
Y9.HDE. 2000/1413524 SAAT ÇALIŞIP 24 SAAT DİNLENME ( Fazla Çalışma Ücreti)
Y7.HDE. 2013/1183824 SAAT ÇALIŞMA 24 SAAT DİNLENME USULÜYLE ÇALIŞMA ( Haftalık Çalışma Süresi Dolmasa da 11 Saati Aşan Çalışma Süresinin Fazla Çalışma Olarak Kabulü Gereği - 24 Çalışma 24 Saat Dinlenme Esasına Göre Çalışılan İşyerinde Haftalık İlk Haftada 9 Takip Eden Haftada 12 Saat Fazla Çalışma Yapıldığının Kabulü Gereği )
Y9.HDE. 2008/2404224 SAAT DİNLENME 12 SAAT ÇALIŞMA ŞEKLİNDE ÇALIŞMA ( Davacının Birinci Hafta 42 Saat İkinci Hafta 31,5 Saat Çalıştığı/1,5 Saatlik Ara Dinlenme Düşüldüğünde Günde 10,5 Saat Çalıştığı - Fazla Çalışma Alacağına Karar Verilemeyeceği )
Y9.HDE. 2009/4377624 SAATLİK NÖBET SİSTEMİ UYGULANAN İŞYERİ ( Çalışma Sisteminin 24 Saat Çalışıp 24 Saat Dinlenme Esasına Dayandığı - Fiili Çalışmanın 14 Saat Kabul Edileceği )
Y2.CDE. 2001/348172495 SAYILI KANUN ( Kamuya Ait Kurum ve Kuruluşlarda Ülke Güvenliği veya Toplum Hayatı Bakımından Olumsuz Sonuçlar Yaşatacak Eylemlere Karşı Güvenliğin Sağlanmasının Amaçlanması )
Y2.CDE. 1996/15812495 SAYILI KANUNA GÖRE ALINAN ÖNLEMLERE UYMAMA ( TCK.nın 526/1. Maddesinin
Y2.CDE. 2001/322652495 SAYILI KANUNUN KAPSAMI ( Kamuya Ait veya Özel Kurum ve Kuruluşlarda Ülke Güvenliği veya Toplum Hayatı Bakımından Olumsuz Sonuçlar Yaratacak Eylemlere Karşı Güvenliğin Sağlanması )
Y2.CDE. 2003/10582495 SAYILI YASA ( Sanığın Sahibi Olduğu Binada Gerekli Güvenlik Önlemlerini Aldırmamasının 2495 Sayılı Yasa Kapsamında Değerlendirilmesi )
Y2.CDE. 1994/91582495 SAYILI YASAYA AYKIRILIK ( Verilen Emre Rağmen Sabotajlara Karşı Koruma Planını Süresi İçerisinde Yapmama )
Y4.CDE. 2000/83172499 SAYILI KANUNA AYKIRILIK ( Bu Kanunda Yazılı Suçlardan Dolayı Kovuşturma Yapılmasının Sermaye Piyasası Kurulu'nun Cumhuriyet Başsavcılığına Yazılı Başvuruda Bulunmasına Bağlı Olması )
Y7.CDE. 1998/21232499 SAYILI KANUNA MUHALEFET ( Önödeme İhtarının Eksik Miktar Üzerinden Yapılmış Olması )
Y7.CDE. 1995/58152499 SAYILI KANUNUNA AYKIRI DAVRANIŞ ( Bu Kanuna Aykırı Olarak Piyasayı Etkileyecek Faaliyette Bulunmak )
Y7.CDE. 1996/41112499 SAYILI YASAYA AYKIRI DAVRANIŞ ( Sermaye Piyasası Kurulundan İzinsiz Faaliyette Bulunulması )
Y18.HDE. 2010/1225625 YAŞINDAN SONRA YAŞ TESPİTİNİN YAPILAMAYACAĞI ( Yargıtay Uygulamalarında Kabul Edilmiş İse de Davacının Askerlik Okul vb. Kayıtları Araştırılacağı/Oğlu İle Arasındaki Yaş Farkı Gözetilerek Karar Verileceği - Kayıtlar Arasında Çelişki Meydana Getirmemeye ve Hayatın Olağan Akışına Ters Düşecek Durumlara Yol Açmamaya Özen Gösterileceği )
Y12.CDE. 2014/8219252 PROMİL ALKOLLÜ OLARAK EN SOL ŞERİTTE SEYİR HALİNDE HAREKET ETME ( Sağındaki Şerit Üzerinde Aynı İstikamette Seyir Halinde Olan Otomobil İle Çarpıştığı ve Katılan Sanığın Eşinin Nitelikli Yaralandığı - Katılan Sanığın Eyleminin Bilinçli Taksirle Yaralama Olduğu Gözetileceği )
Y7.CDE. 2002/158832521 SAYILI KANUNA AYKIRI DAVRANIŞ ( Av Tezkeresi Ya da Yivsiz Tüfek Sahipliği Belgesi Bulunmayanlara Satış Yapmak - Ceza Verileceğine Dair Bir Düzenleme Bulunmadığı )
Y7.CDE. 2001/172412521 SAYILI KANUNA AYKIRI DAVRANIŞ ( Sanığın Yönetmeliğe Uyacağına Dair Verdiği Taahhüde Uymaması )
Y7.CDE. 2005/135592521 SAYILI KANUNA AYKIRILIK ( 5326 Sayılı Yasa ile 765 Sayılı Yasada Düzenlenen Kabahat Türünden Bazı Suçlar Hakkında İdari Para Cezası Öngörüldüğü - Lehe Olan Yasanın Belirlenip Sanğın Hukuki Durumunun Yeniden Tayin ve Takdiri Gereği )
Y7.CDE. 2002/104722521 SAYILI KANUNA MUHALEFET ( Av Tezkeresi veya Yivsiz Tüfek Sahipliği Belgesi Olmadan Yivsiz Av Tüfeği Bulunduran ve Taşıyanlar Hakkında Tüfeğin Müsaderesine Karar Verilmesi )
Y7.CDE. 2002/113052521 SAYILI KANUNA MUHALEFET ( Av Tezkeresi ya da Yivsiz Tüfek Sahipliği Belgesi Alan Kişilerin Tüfeğin Cins Marka Çap ve Seri Numaralarını Tezkere veya Belgelerine İşletmek Zorunda Olması )
Y7.CDE. 2004/20802521 SAYILI KANUNA MUHALEFET ( Av Tüfeklerinin Münhasıran Zoralıma Tabi Olmadığı Asıl Suçun Tabi Olduğu Hükümler Yönünden Zamanaşımının Gerçekleşmesi Halinde Belgeye Bağlanmasını Sağlamak Üzere Kolluk Makamlarına Tevdiine Karar Verilmesi Gerektiği )
Y7.CDE. 2004/351262521 SAYILI KANUNA MUHALEFET ( Av Tüfeklerinin Müsaderesine Dair Davaya Katılma Yetkisi Bulunmayan İdarenin Müdahilliğine Karar Verilmesi Hükmü Temyize Hak Vermediği )
Y7.CDE. 2003/36372521 SAYILI KANUNA MUHALEFET ( Av ve Sporda Kullanılan Tüfek ve Tabanca-İdari Birimlerden Geçerli Belgesinin Olup Olmadığının Sorulması )
Y7.CDE. 2002/227152521 SAYILI KANUNA MUHALEFET ( Babasına Ait Av Tezkeresine Kayıtlı Süresi Geçen Tüfeği Kullanmak )
Y7.CDE. 2003/67652521 SAYILI KANUNA MUHALEFET ( Ceza Kararnamesiyle Av Tüfeğinin Müsaderesine Karar Verilemeyeceği - Suç Konusu Eşyanın Müsaderesinin Duruşma Açılarak Oluşacak Sonuca Göre Kararlaştırılması Gereği )
Y7.CDE. 2005/105182521 SAYILI KANUNA MUHALEFET ( Emanette Kayıtlı Av Tüfeği ve Fişekler Hakkında Herhangi Bir Karar Verilmemiş İse de Dava Konusu Av Tüfeğinin Geçerli Belge İbrazı Halinde Sahibine İade Edilmek Üzere Zabıtaya Tevdii ve Fişeklerin Sahibine İadesi Gerektiği )
Y7.CDE. 2002/7052521 SAYILI KANUNA MUHALEFET ( Hafif Para Cezasının Üst Sınırının da Aşılması Suretiyle Ön Ödeme İhtarına Uyulmadığından Bahisle Artırım Yapılmasının Mümkün Bulunmaması )
Y7.CDE. 1996/21742521 SAYILI KANUNA MUHALEFET ( Meskun Mahalde Kuş Avlanması )
Y7.CDE. 2003/34592521 SAYILI KANUNA MUHALEFET ( Meşruhatlı Davetiye Tebliğ Edilmeden Gıyapta Yargılama Yapılamaması )
Y7.CDE. 2003/5812521 SAYILI KANUNA MUHALEFET ( Müsadere İçin Av Tezkeresi veya Sahiplik Belgesi Bulunup Bulunmadığının İlgili Zabıta Biriminden Sorulması )
Y7.CDE. 2002/233052521 SAYILI KANUNA MUHALEFET ( Müsadere Talebi-Av Fişekleri )
Y7.CDE. 2003/7352521 SAYILI KANUNA MUHALEFET ( Ön ödemeye Uyulmaması-Hafif Hapis Cezası )
Y7.CDE. 2005/101912521 SAYILI KANUNA MUHALEFET ( Ruhsatsız Av Tüfeğinin Müsaderesinin Talep Edilmesi )
Y7.CDE. 2002/24632521 SAYILI KANUNA MUHALEFET ( Sanığın Av Bayisinden Av Tezkeresi veya Yivsiz Av Tüfeği Sahiplik Belgesi Olmadan Suça Konu Av Tüfeğini Satım Almış Olması )
Y7.CDE. 2002/229192521 SAYILI KANUNA MUHALEFET ( Sanığın Geçerli Av Tezkeresi veya Yivsiz Tüfek Sahiplik Belgesi Bulunmaması-Müsadere )
Y7.CDE. 2002/232962521 SAYILI KANUNA MUHALEFET ( Sanığın Vefatı-Kamu Davasının Ortadan Kaldırılması )
Y7.CDE. 2002/227512521 SAYILI KANUNA MUHALEFET ( Taşıma Hakkı Bulunmayan Kişilerin Av Tüfeğini Kullanması-Müsadere )
Y7.CDE. 2003/69532521 SAYILI KANUNA MUHALEFET ( Tüfeğin Müsaderesine Karar Verilirken Tüfeğin Sanığın Eline Nasıl Geçtiğinin Araştırılması - Tüfeğin Sanığın Elinde Bulunmasına Sahiplik Belgesinde Kayıtlı Kişinin Rızasının Bulunup Bulunmadığının Sorulması Gereği )
Y7.CDE. 2003/144532521 SAYILI KANUNA MUHALEFET ( Zamanaşımını Kesen Son İşlem Olan Sanıkların Sorgusunun Yapıldığı Tarihten İtibaren Karar Tarihine Kadar TCK'nun 102/5 Maddesinde Öngörülen Zamanaşımı Tahakkuk Ettiğinden Kamu Davasının Ortadan Kaldırılması Gereği )
Y4.CDE. 2001/107902521 SAYILI YASA ( Kelebek Bıçaklarının Bu Yasaya Göre İthal ve İmaline İzin Verilen Av Bıçağı Niteliğinde Bıçaklardan Olması )
YCGKE. 2003/8-2092521 SAYILI YASA KAPSAMI ( Dava Konusu Bıçağın 2521 Sayılı Yasa Kapsamında Av Bıçağımı Yoksa Susta Tertibatı Bulunan ve 6136 Sayılı Yasa Kapsamında Kalan Bir Bıçakmı Olduğunun Belirlenmesi
Y7.CDE. 1997/27742521 SAYILI YASAYA AYKIRI DAVRANIŞ ( Satın Alınan Av Tüfeklerinin Bir Ay İçinde Ruhsata Bağlanmasının Gerekmesi )
YCGKE. 1989/2-72521 SAYILI YASAYA AYKIRI DAVRANIŞ SUÇU İDDİASI ( Ruhsatlı Av Tüfeğinin Taşıma Koşullarına Uymadan Taşınması )
Y7.CDE. 1996/58692521 SAYILI YASAYA AYKIRI HAREKET ( Tanzim ve Tevdii İle Hukuki Sonuç Doğurması Olanaksız Olan Belgeye Dayanılarak Tecziye Kararı Verilememesi )
Y7.CDE. 2004/43182521 SAYILI YASAYA MUHALEFET ( Av Tüfeğinin Müsaderesi Talebi İle Açılan Davaya Bakma Görevinin Sulh Ceza Mahkemesine Ait Olduğu )
Y7.CDE. 2002/193222521 SAYILI YASAYA MUHALEFET ( Müsadereye Konu Av Tüfeği - Duruşma Yapılmadan Müsaderesine Karar Verilmesinin Yasaya Aykırı Olduğu )
Y7.CDE. 2002/30252521 SAYILI YASAYA MUHALEFET ( Ön Ödeme İhtarına Uyulmaması Halinde Üst Haddi Geçmemek Üzere Verilecek Cezanın Yarı Oranında Artırılması )
Y7.CDE. 2004/352252521 SAYILI YASAYA MUHALEFET SUÇU ( Av Tüfeği Bulundurmak Nedeniyle )
Y7.CDE. 1992/12022531 SAYILI KANUNA AYKIRI DAVRANIŞ ( Türkiye Elektrik Kurumundan Ayrıldıktan Sonra Kurum Aleyhine Özel Bir İşte Çalışılması )
Y4.CDE. 2001/123082547 SAYILI YASA ( Üniversitede Özel Güvenlik Görevlisi Olan Sanığın Görev Yaptığı Sırada Suç İşlemesi Halinde 2547 Sayılı Yasa Uyarınca Soruşturma Yapılması )
Y7.CDE. 1991/42192559 SAYILI KANUNA AYKIRI DAVRANIŞ ( Kaymakamlıkça Düzenlenen Kapanış Saatine Uymama )
Y3.HDE. 2016/6392560 S.K.'YA TABİ BİR KURULUŞ OLAN DAVACI KURUMUN İTİRAZIN İPTALİ DAVASI ( 2560 S.K.'ya Tabi Olan İZSU'nun Çalışmalarını Özel Hukuk Kurallarına Göre Yaptığı - Tacir Olduğu/Davacı Hakkında Özel Hukuk Hükümlerinin Uygulanması Gerektiği )
Y3.HDE. 2014/74172560 SAYILI YASANIN GÖZETİLMESİ ( İSKİi'nin Müstakil Bütçe ile ve Kamu Tüzel Kiliğine Haiz Olarak Özel Hukuk Hükümlerine Göre Kamu Hizmeti İfa Ettiği/Tacir Sıfatı Bulunduğu - Yerel Mahkemece Görevsizlik Nedeniyle Davanın Reddedilmesinin Hatalı Olduğu/İstirdat Talebi/Esasa Girileceği )
YİBGKE. 1970/82613 SAYILI KANUNUN 22/E MADDESİNİN UYGULAMASI ( Tapudışı İşlemlerin Geçersizliği )
Y7.CDE. 1991/72712634 SAYILI KANUNA AYKIRI DAVRANIŞ ( Hüküm Tarihinden Önce Yürürlüğe Giren Kıyı Kanunu ile Eylemin Para Cezasını Gerektirir Niteliğe Dönüştürülmesi )
Y2.CDE. 2004/183512634 VE 3621 SAYILI KANUN ( Sanıkların Kum Aldıkları Yerin Niteliğinin Araştırılıp Sonucuna Göre Söz Konusu Kanunlardan Hangisi Kapsamında Kaldığının Değerlendirilmesi Gerektiği )
Y10.HDE. 2003/10932654 SAYILI YASA ( Bu Yasa İle Bağkur Kanununa Eklenen Geçici Maddeye Göre Bağ-Kur'a 1982 Tarihine Kadar Tescil Edilmeyenlerin Hak ve Yükümlülüklerinin Ayrıca Düzenlenmiş Olması )
Y10.HDE. 2003/64212654 SAYILI YASA DEĞİŞİKLİĞİ ( Yapılan Yasa Değişikliği ile Kazanılmış Hakları Ortadan Kaldırmanın Hukuka Aykırı Olması )
Y1.HDE. 2001/33292705 SAYILI YASA ( Yasa Uyarınca Devir Edilmesi Gereken Taşınmazın İlgili İdarece Devredilmemesi Halinde Hak Sahibi İdarenin Genel Yargıda İptal ve Tescil Davası Açabilmesi )
Y2.HDE. 2005/166492762 SAYILI VAKIFLAR KANUNUN 29. MADDESİ GEREĞİNCE AÇILAN DAVA ( Taşınmazın İcareteynli veya Mukataalı Vakıf Mal Olup Olmadığının Araştırılması Gereği )
Y11.HDE. 1991/5841277 SAYILI KHK İLE PRİM BORCU ASLINI ÖDEYEN ŞİRKETİN FAİZ VE GECİKME ZAMMININ ERTELENMESİ ( Bir Yıl İçinde Ödememe Halinde Yapılacak İşlemler )
Y10.HDE. 2003/8963277 SAYILI YASA ( Belediye Gelirleri Kanunu ile Diğer Kanunlarla Belediyeye Verilen Payların 6183 Sayılı Yasa Uuyarınca Yapılan Takiplerde Haczedilebilmesi )
YCGKE. 1982/6-16528 EKİM GÜNÜ SAAT 13.00'TE CUMHURİYET BAYRAMI NEDENİYLE RESMİ TATİLİN BAŞLAMASI ( Temyiz Süresinin Son Gününün 28 Ekim'e Denk Gelmesi )
Y7.CDE. 1993/2782813 SAYILI KANUNA AYKIRI DAVRANIŞ ( Sanığın Ruhsatsız Olarak Kullandığı Cihazların Bilirkişi Heyetine İncelettirilmesi )
Y7.CDE. 2002/112812813 SAYILI KANUNA MUHALEFET ( İlgili Merciden Ruhsat Almaksızın İşyerinde El Telsizi Bulunduran ve Kullanan Sanığın Atılı Suçtan Cezalandırılmasının Gerekmesi )
Y7.CDE. 1992/53642813 SAYILI TELSİZ KANUNUNA AYKIRI DAVRANIŞ ( Bilirkişi İncelemesinin Yeterli Olup Vericilerin Zaptına Gerek Olmaması )
Y7.CDE. 2002/21572813 SAYILI TELSİZ KANUNUNA MUHALEFET ( İzin Alınmadan Yapılan Yer-Teknik Özellik veya İşletme Tipinin Değiştirilmesi Halinde Telsiz Tesisinin Ruhsatının İptal Edilmesi )
Y7.CDE. 2003/36512813 SAYILI TELSİZ KANUNUNA MUHALEFET ( Suça Konu Telsizin Telsiz Kanununda Tarifi Bulan Verici-Alıcı veya Telsiz Alıcı Kapsamında Olup Olmadığının Üniversitenin Konu ile İlgili Bölümünden Seçilecek Öğretim Üyelerinden Oluşacak Bilirkişi Heyetine İncelettirilerek Tespit Ettirilmesi )
Y7.CDE. 1990/39272813 SAYILI YASAYA AYKIRI HAREKET ( Telsizin Ruhsatsız Kullanılması )
Y7.CDE. 2003/125932813 SAYILI YASAYA MUHALEFET ( Önödeme İhtarına Uyulmaması - Cezanın Yukarı Haddi Geçmemek Üzere Yarı Oranında Arttırılarak Tayini Gereği )
Y9.CDE. 2002/11692821 SAYILI KANUNA MUHALEFET ( Sanığın İşe Giriş ve Çıkış Bildirimlerini Kuruma Süresinde Vermemek Eylemlerinin Ayrı Ayrı İki Suç Oluşturması )
YCGKE. 2001/9-3382821 SAYILI YASAYA AYKIRILIK ( Belediye Başkanının İşe Giren ve Çıkan İşçileri Süresinde Kuruma Bildirmemesi )
Y9.CDE. 2002/6122821 SAYILI YASAYA AYKIRILIK ( Hazırlık Aşamasında Yapılan Önödeme Önerisinin Öngörülen Para Cezasının Miktarı İtibariyle Usulsüz Olması )
Y9.CDE. 2002/11872821 SAYILI YASAYA AYKIRILIK ( Sendika Temsilcisi Olan Sanığın Cezaevlerinde Yapılan Operasyonları Protesto Amacıyla Düzenlenen Toplantıya Katılması-Suçun Oluşmaması )
Y9.CDE. 2002/11882821 SAYILI YASAYA AYKIRILIK ( Sendika Temsilcisi Olan Sanığın Cezaevlerinde Yapılan Operasyonları Protesto Amacıyla Düzenlenen Toplantıya Katılması-Suçun Oluşmaması )
Y9.CDE. 2003/21172821 SAYILI YASAYA MUHALEFET ( Sanığa Çıkartılan Ön Ödeme Önerilerinde Suça İlişkin Kanun Maddesinin ve Para Cezasının Nevinin Gösterilmemesi-C.Savcısının Mühür ve İmzasının Bulunmaması )
Y9.CDE. 2002/5792821 SAYILI YASAYA MUHALEFET ( Suç Tarihinin İşçinin İşe Alınması ve İşten Çıkarılmasını Takip Eden Ayın Onaltı Günü Olması )
YHGKE. 1986/9-742821 SAYILI YASAYA MUHALEFET ( Yasanın Geçici 4.Maddesinin Yasanın Yürürlüğe Girdiği Tarihte Dört Ya da Daha Fazla Olağan Genel Kurul Dönemini Dolduranlara İki Dönem Daha Seçilebilme Olanağı Tanıması )
Y9.CDE. 2002/5762822 SAYILI KANUNA MUHALEFET ( Grevdeki İşçilerce Kullanılan Araçların Başka İşçiler Tarafından Kullanılıp Aynı İşin Yapılmasını Temine Çalışılmasına Engel Olma )
Y9.CDE. 1992/108972822 SAYILI KANUNA MUHALEFET ( Toplu İş Sözleşmesi Grev ve Lokavt-Suç Unsurlarının Oluşmaması )
Y9.CDE. 1996/55182822 SAYILI YASAYA MUHALEFET ( Kanunsuz Greve Tahrik ve Teşvik suçunun Oluşum Şartları )
Y4.HDE. 2004/25422822 YASA GEREĞİNCE ÖDENECEK ALACAK ( Tahsisatın Belediye Başkanlığınca Davacı Kuruma Aktarılmaması - Davalı Belediye Başkanı İle Hesap İşleri Müdürünün Birlikte Sorumlu Olduğu )
Y4.HDE. 2016/1292828 SAYILI KANUN UYARINCA ENGELLİ ÇOCUĞA EVDE BAKILMASINDAN DOLAYI AYLIK BAĞLANMASI ( Yersiz Ödenen Aylıkların Tahsili İstemi/Davalının Özürlüye Bakmaya Devam Ettiği - Davacının Değişen Durumları Kontrol Ederek Gerekli Önlemleri Alacağı/Ödemelerin Sosyal Devlet İlkesi Uyarınca Yapıldığı Kontrolde İhmal Gösteren Davacının Aylıkların İadesini İstenmesinin Anılan İlkeye Aykırı Düşeceğinden Davanın Reddedileceği )
YCGKE. 1988/8-36285 SAYILI KHK İLE RUHSATSIZ SİLAHLARA RUHSAT VERİLMESİ ( Ruhsatsız Tabanca ile Ateş Ederek Yaralamaya Sebep Olan Sanığın Yararlanamaması )
Y7.HDE. 2004/6732859 SAYILI YASA UYARINCA YENİLEME ÇALIŞMASI ( Bölgede İlk Kez Yapılan Kadastro Sırasında Tutanağı Düzenlenmeyen Bu Nedenle Kadastro Dışı Bırakılan Bir Taşınmazın Yenileme Çalışmalarına Konu Olamayacağı )
Y1.HDE. 2003/102522859 SAYILI YASA UYGULAMASI ( Davanın 2859 Sayılı Yasa Uyarınca Yapılan Yenileme Kadastrosu Sonucu Düzenlenen Kaydın İptali ve Tescil İstemine İlişkin Olması )
Y16.HDE. 2002/4942859 SAYILI YASA UYGULAMASI ( Mülkiyete İlişkin İhtilafların Bu Kanun Uyarınca Çözülememesi )
Y7.HDE. 2005/1432859 SAYILI YASADAN KAYNAKLANAN DAVA ( Yenileme Yönetmeliğinin 18/A Maddesi Hükmünde Açıklanan Sabit Sınır Tanımına Aynen Uyulduğu - Komşu Parsellerin Birbirlerine Tecavüzlerinin Bulunmadığı )
YHGKE. 2007/7-1812859 SAYILI YASANIN UYGULAMASI ( Kadastro Yenileme Tespitine İtiraz - İlk Kadastral Sınırlara İtibar Edilmemesinin Hangi Zorunlu Sebeplerden İleri Geldiği Açıklanmaksızın Mülkiyet Durumunu Değiştirecek Şekilde Yeni Bir Pafta Oluşturulması İsabetsiz Olduğu )
Y7.CDE. 2002/21992860 SAYILI KANUNA MUHALEFET ( Ceza Tayin Edilirken Suça Konan Aşağı ve Yukarı Hadler Arasında Bir Ceza Tayin Edilmesi ve Ne Nisbette Misli Arttırıma Tabi Tutulduğunun Belirlenmesi )
Y7.CDE. 2000/101892860 SAYILI KANUNA MUHALEFET ( Yetki Belgesinin İlin Bütün İlçelerini Kapsayıp Kapsamadığının Valilikten Sorulması )
Y4.CDE. 2003/28842860 SAYILI YASAYA AYKIRILIK ( Sanığın Yardım Sandığı İle Bağış Toplayıp Topladığı Bağışları Orman İşletme Şefliğine Çay Şeker Gibi Giderlerde Kullanmasının Bu Kanuna Aykırılık Teşkil Etmesi )
Y9.CDE. 1997/19632860 VE 2908 SAYILI YASALARA MUHALEFET ( Suçüstü Hükümlerine Tabi Olan ve Olmayan İki Ayrı Suçtan Açılan Davaların Tefriki )
Y12.CDE. 2015/163282863 S.K.'a MUHALEFET ( Açıklanan “Hayvan Barınağı Yapma” Fiili İle Diğer İddianamede Açıklanan “Arazinin Etrafını Çevirmek Suretiyle Ağıl Yapma” Fiilinin Aynı Taşınmaz Üzerinde Gerçekleştirilip Gerçekleştirilmediğinin Her İki Davanın Konusunun Aynı Fiil Olup Olmadığının Fiilin Özelliklerinin Bu Kapsamda Sanığın Eyleminin 1. Derece Doğal Sit Alanına Basit Mi Esaslı Mı Müdahale Oluşturduğunun ve Alanın Zarar Görmesine Bitki Örtüsünde Tahribata ve Ekolojik Dengede Bozulmaya Neden Olup Olmadığının Tespiti Gereği )
Y12.CDE. 2014/72352863 S.K.'YA AYKIRILIK ( Sanıkların Bulunduğu Araç İçerisinde Gümüş Sikkeler Ele Geçirildiği - Arkeolog ve Sanat Tarihçi Bilirkişilerden Alınan Bilirkişi Raporunda Sikkelerin Tamamının Gümüşten Yapılmış İmitasyon Olduğunun Tespit Edildiği/Sanıkların Üzerine Atılı Suçun Unsurları Oluşmadığından Beraatine Karar Verilmesi Gerektiği )
Y11.CDE. 1997/50052863 SAYILI KANUNA AYKIRI DAVRANIŞ ( 3.Grup Korunması Gerekli Tescilli ve Tapuda Şerhli Binanın Yıkılması )
Y11.CDE. 1997/6072863 SAYILI KANUNA AYKIRI DAVRANIŞ ( Antik Şehir Üzerinde Otopark Yapılması )
Y9.CDE. 1991/25332863 SAYILI KANUNA AYKIRI DAVRANIŞ ( Aramada Elde Edilen Sikkelerin Satışı )
Y9.CDE. 1992/77892863 SAYILI KANUNA AYKIRI DAVRANIŞ ( Bir Fiille Kanunun Muhtelif Maddelerini İhlal )
Y11.CDE. 1997/63772863 SAYILI KANUNA AYKIRI DAVRANIŞ ( Define Arama )
Y11.CDE. 1997/3482863 SAYILI KANUNA AYKIRI DAVRANIŞ ( Eser Şerhine Rağmen Koruma Amaçlı İmar Planına Aykırı İnşaat Yapılması )
Y9.CDE. 1995/50942863 SAYILI KANUNA AYKIRI DAVRANIŞ ( Eserlerin Müzelik veya Etüdlük Durumunda Bulunup Bulunmadığının Tesbiti )
Y11.CDE. 1996/18502863 SAYILI KANUNA AYKIRI DAVRANIŞ ( Eserlerin Niteliğinin Tespit Edilmesi Gereği )
Y9.CDE. 1992/106372863 SAYILI KANUNA AYKIRI DAVRANIŞ ( Eski Eser Şerhi Bulunan İşhanı Avlusuna İnşaat Yaptırmak )
Y11.CDE. 1996/16202863 SAYILI KANUNA AYKIRI DAVRANIŞ ( Fiziki ve İnşai Müdahalede Bulunmak )
Y11.CDE. 1997/56792863 SAYILI KANUNA AYKIRI DAVRANIŞ ( II. Grup Korunması Gerekli Kültür ve Tabiat Varlığının Değiştirilmesi )
Y11.CDE. 2001/112132863 SAYILI KANUNA AYKIRI DAVRANIŞ ( İkinci Derecede Sit Alanı İçerisinde Kalan Evin Mutfağının İkiye Bölünerek Bir Kısmının Banyo Haline Getirilmesi )
Y11.CDE. 1996/18902863 SAYILI KANUNA AYKIRI DAVRANIŞ ( İlanın Suç Unsur Olmaması )
Y9.CDE. 1990/33962863 SAYILI KANUNA AYKIRI DAVRANIŞ ( İnşai ve Fiziki Müdahale )
Y9.CDE. 1993/3022863 SAYILI KANUNA AYKIRI DAVRANIŞ ( İzin Almadan Duvar Yıkmak )
Y9.CDE. 1992/95842863 SAYILI KANUNA AYKIRI DAVRANIŞ ( İzinsiz Araştırma Yapmak ve Bulunan Sikkeleri Mercie Bildirmemek )
Y9.CDE. 1992/116442863 SAYILI KANUNA AYKIRI DAVRANIŞ ( İzinsiz Define Aramak - Tümülüste )
Y9.CDE. 1991/25032863 SAYILI KANUNA AYKIRI DAVRANIŞ ( İzinsiz Kazı Yaparken İhbar Üzerine Yakalanma )
Y9.CDE. 1991/3452863 SAYILI KANUNA AYKIRI DAVRANIŞ ( Kazı Yapılan Yerin Koruma Alanı Olarak Tescil ve İlan Edilip Edilmemesi )
Y11.CDE. 1998/55502863 SAYILI KANUNA AYKIRI DAVRANIŞ ( Kentsel Sit Alanına Havuz Yapılması )
Y11.CDE. 1996/23662863 SAYILI KANUNA AYKIRI DAVRANIŞ ( Kentsel Sit Alanında İnşaat Yapılması )
Y11.CDE. 1997/31962863 SAYILI KANUNA AYKIRI DAVRANIŞ ( Kentsel Sit Alanında Mütevelli Heyeti Kararıyla İnşaat Yapılması )
Y9.CDE. 1992/116422863 SAYILI KANUNA AYKIRI DAVRANIŞ ( Koruma Alanına İnşaat Yapmak )
Y9.CDE. 1992/93072863 SAYILI KANUNA AYKIRI DAVRANIŞ ( Korumaya Alınan Çeşmeye Mesafesi Tesbit Edilemeyen Uzaklıktaki Duvara Tecavüz )
Y11.CDE. 1998/2512863 SAYILI KANUNA AYKIRI DAVRANIŞ ( Korunması Gerekli Taşınır Kültür Varlığı Satın Alınması )
Y11.CDE. 1997/37052863 SAYILI KANUNA AYKIRI DAVRANIŞ ( Kültür Varlığı Sayılıp Sayılmayacağı Belli Olmayan Yapı ve Duvar Kalıntılarının Yok Edilmesi )
Y11.CDE. 1997/56522863 SAYILI KANUNA AYKIRI DAVRANIŞ ( Mahkumiyetten Sonra Binanın İç Kısımlarında Tadilat Yapılması )
Y9.CDE. 1992/88262863 SAYILI KANUNA AYKIRI DAVRANIŞ ( Projenin Sonradan Koruma Kurulunca Onaylanması )
Y11.CDE. 1997/37042863 SAYILI KANUNA AYKIRI DAVRANIŞ ( Restorasyon Projesi Koruma Kurulunca Onaylanmadan Kültür Varlığı Binanın Yıkılması )
Y9.CDE. 1992/108042863 SAYILI KANUNA AYKIRI DAVRANIŞ ( Sit Alanı İçerisindeki Binaya Kat Çıkmak )
Y9.CDE. 1992/93652863 SAYILI KANUNA AYKIRI DAVRANIŞ ( Sit Alanı İçinde İnşaat )
Y11.CDE. 1997/3522863 SAYILI KANUNA AYKIRI DAVRANIŞ ( Sit Alanı İçinde İnşaat Yapılması )
Y9.CDE. 1991/28032863 SAYILI KANUNA AYKIRI DAVRANIŞ ( Sit Alanı İçinde Kaldığını Bildiği Bina Çatısına İlaveler Yapmak )
Y11.CDE. 1997/70152863 SAYILI KANUNA AYKIRI DAVRANIŞ ( Sit Alanı Olarak Tescilli Yere Beton Dökerek Marangoz Yapılması )
Y9.CDE. 1993/6712863 SAYILI KANUNA AYKIRI DAVRANIŞ ( Suç Konusu Sikke ve Eserlerin Vasıflarının Tesbit Şekli )
Y11.CDE. 2001/90482863 SAYILI KANUNA AYKIRI DAVRANIŞ ( Türbenin Duvarlarına İzinsiz Fayans Döşemekten İbaret İnşai Müdahalenin Türbenin Özelliğini Bozacak Nitelikte Olup Olmadığının Belirlenmesi )
Y11.CDE. 1996/27342863 SAYILI KANUNA AYKIRI DAVRANIŞ ( Yeni Cami Yapılması İçin Caminin Yıkılması )
YCGKE. 2000/11-1172863 SAYILI KANUNA AYKIRILIK ( Eski Eser Olan Binayı Koruma Kurulu Kararına Uymayacak ve Eskisi Gibi Yapılamayacak Şekilde Yıkmak )
Y12.CDE. 2015/60052863 SAYILI KANUN'A AYKIRILIK ( Hükmü Açıklayan Mahkemenin Hükmü Açıklamakla Yetinmesi Gerekirken Sanık Hakkında Hükmedilen Hapis Cezasının Ertelenmesine Karar Vermesinin Bozmayı Gerektirdiği )
Y12.CDE. 2014/193922863 SAYILI KANUNA AYKIRILIK ( İnşaat Çalışmasının Yapılacağı Yere Giden Yoldaki Eski Çeşmenin İş Makinesinin Geçişini Engellemesi Nedeniyle Kitabe Kısmı Sökülüp Muhafaza Altına Alındıktan Sonra Yıkıldığı/Çeşmenin Tarihi Değeri Haiz Bir Taşınmaz Olduğunun Tereddütsüz Şekilde Anlaşıldığı - Sanıkların Kitabe Kısmını Ayırıp Geri Kalanını Yıkmış Olmalarından Çeşmenin Tarihi Eser Niteliği Taşıdığını ya da Taşıyabileceğini Bildikleri Sonucuna Varılacağı/Sanıkların Mahkumiyetine Karar Verileceği )
Y12.CDE. 2012/274562863 SAYILI KANUNA AYKIRILIK ( Keşif Yapılmadığı Halde Hükmün Gerekçesinde Mahallinde Yapılan Keşif ve Dosyaya Sunulan Bilirkişi Raporlarına Dayanılarak Hüküm Tesis Edilmesinin Hukuka Aykırı Olduğu )
Y12.CDE. 2013/352863 SAYILI KANUNA AYKIRILIK ( Kira Süresi Bitiminde Devam Eden İşgal Nedeniyle Sanığın Ecrimisil Ödeyerek Taşınmazı Kullanmasına İzin Verildiği Zannı İle Tarımsal Faaliyetini Sürdürdüğü - Suç Kastı İle Hareket Etmeyen Sanığın Atılı Suçtan Beraati Gereği )
Y12.CDE. 2015/95932863 SAYILI KANUNA AYKIRILIK ( Sanığın 3. Derece Doğal Sit Alanı İçerisindeki Binanın Yan Tarafına İzin Almaksızın Eklenti İnşa Ettirdiği - Bölgenin Niteliğini Bildiğini Kabulde Zorunluluk Bulunan Sanığın Mahkumiyetine Karar Verilmesi Gerektiği )
Y12.CDE. 2012/136352863 SAYILI KANUNA AYKIRILIK ( Sanığın Kazı Yaptığına Dair Jandarmanın Arandığı/İletişimin Tespiti Kararı Üzerine Sanığın Kazı İle İlgili Görüşmelerde Bulunduğunun Tespit Edildiği - Kazılan Yerin Eser Bulmaya Elverişli Olduğunun Belirlenemediği/Beraat Kararı Verileceği )
Y12.CDE. 2015/21282863 SAYILI KANUNA AYKIRILIK ( Tescil Tarihlerinden Sonra Yürürlüğe Giren 6498 S. Kanun'daki Düzenlemelerin Şekil Şartı Kabul Edilip Geçmişteki Tescil İşlemlerine de Yürütülmesine Yönelik Hatalı Değerlendirme İle Beraate Karar Verildiği/Gerekçeli Karar Başlığında Suç Tarihinin “2013” Şeklinde Gösterildiği - Kararın Bozulacağı )
Y12.CDE. 2013/226192863 SAYILI KANUNA AYKIRILIK (Sanığın Evinde Yakalanan Dava Konusu Eserler Üzerinde Üniversitelerin Arkeoloji ve Sanat Tarihi Kürsülerine Mensup Öğretim Üyelerinden Oluşan Bilirkişi Kuruluna İnceleme Yaptırılarak Karar Verileceği)
Y12.CDE. 2015/149312863 SAYILI KANUN'A AYKIRILIK (Taksitlerden Birinin Zamanında Ödenmemesi Halinde Geri Kalan Kısmın Tamamının Tahsil Edileceği Uyarısından Sonra Ödenmeyen Adli Para Cezasının Hapse Çevrileceğinin İhtar Edilmesi Gerektiği)
Y12.CDE. 2016/86622863 SAYILI KANUN'A AYKIRILIK SUÇU ( Aynı Fiil Sebebiyle Aynı Sanık İçin Önceden Verilmiş Bir Hüküm veya Açılmış Bir Dava Varsa Davanın Reddine Karar Verileceği - Sanık Hakkında Aynı Fiilden Dolayı Önceden Verilmiş Bir Hüküm veya Açılmış Bir Dava Bulunmadığı/Mahkemece Davanın Reddine Karar Verilmesinin Doğru Olmadığı )
Y12.CDE. 2015/136462863 SAYILI KANUNA AYKIRILIK SUÇU ( Ceza Miktarı Yönünden Sanığın Kazanılmış Hakkı Saklı Kalmak Kaydıyla Bozma Kararı Verildiği - İlk Hükümde Sanık Hakkında Tayin Edilen Ceza Miktarının İnfaz Aşamasında Gözetilmesi Gerektiği/Sanığın Neticeten Hapis Cezası ile Cezalandırılmasına ve Hapis Cezasının da Belirtilen Miktarda Adli Para Cezasına Çevrilmesine Hükmedilmesinin Hatalı Olduğu )
Y12.CDE. 2015/92102863 SAYILI KANUNA AYKIRILIK SUÇU ( Davaya Konu Eylemlerin Her İki Sanık Tarafından Yaptırılıp Yaptırılmadığının Tespit Ettirilmesi Böylece Sorumluluğu Belirlenecek Sanık veya Sanıkların Eylemlerine Uyan 2863 Sayılı Kanuna Aykırılık Suçundan Mahkumiyetine Karar Verilmesi Gerektiği )
Y12.CDE. 2015/20122863 SAYILI KANUNA AYKIRILIK SUÇU ( Dosya Kapsamındaki Belgelerden İşe Başladığı Anlaşılan Sanığın Savunmaları da Değerlendirilerek Hukuki Durumunun Tayin ve Takdir Edilmesi Gerektiği Gözetilmeksizin Eksik İnceleme ve Hatalı Değerlendirme İle Hüküm Tesis Edilmesinin İsabetsiz Olduğu )
Y12.CDE. 2016/86122863 SAYILI KANUN'A AYKIRILIK SUÇU ( Hükmün Açıklanmasının Geri Bırakılması - Denetim Süresi İçinde Kasten Yeni Bir Suç İşleyen Sanık Hakkındaki Hükmün Açıklanması İle Yetinileceği/Mahkemece Sanığın 6.000 TL ve 80 TL Adli Para Cezası İle Cezalandırılmasına Karar Verilmesinin Bozma Nedeni Olduğu )
Y12.CDE. 2015/27682863 SAYILI KANUNA AYKIRILIK SUÇU ( Hükümden Önce Yürürlüğe Giren 2863 S. K.'nun 65. Md. Hükmünde Yapılan Değişiklikler de Dikkate Alınarak Sanığın Hukuki Durumunun Eylemlerin Niteliği ve Suç Kastının Yoğunluğu da Dikkate Alınarak Tayin ve Takdir Edilmesi Gerektiği )
Y12.CDE. 2016/24912863 SAYILI KANUN'A AYKIRILIK SUÇU ( Jandarma Tespit Tutanağı İle Yapı Tespit ve Tatil Zaptının İnceleme Konusu Davanın Dayanağını Oluşturduğu - Söz Konusu Zapta Dayanılarak Sanık Hakkında Önceden Açılıp Sonuçlandırılan Bir Dava Dosyasının Bulunduğu/Mükerrer Açılan Davanın Reddine Karar Verilmesi Gerektiği )
Y12.CDE. 2015/129862863 SAYILI KANUN'A AYKIRILIK SUÇU ( Kolluk Görevlileri Tarafından Olay Yerinde Tespit Edilen Çukurun Sanıklar Tarafından Kazıldığına İlişkin Herhangi Bir Delil Bulunmaması Karşısında Sanıkların Atılı Suçu İşlediklerinin Sabit Olmadığı - Beraatlerine Karar Verilmesi Gerektiği )
Y12.CDE. 2015/23412863 SAYILI KANUN'A AYKIRILIK SUÇU ( Mahallinde İnşaat ve Sanat Tarihi Alanlarında Uzman Bilirkişiler Refakate Alınmak Suretiyle Keşif Yapılıp Öncelikle Yapılarda Kullanılan Malzemelerin Cinsi Yıpranma Durumu Renk Solmaları Gibi Teknik Verilerden Yararlanılmak Suretiyle Müdahalelerin Yapım Tarihinin Her Türlü Şüpheden Uzak Şekilde Tespit Edileceği )
Y12.CDE. 2015/131432863 SAYILI KANUN'A AYKIRILIK SUÇU ( Müdahaleler Sebebiyle Tescilli Kültür Varlığının Zarar Görüp Görmediğinin Özgün Yapısını Kaybedip Kaybetmediğinin Tereddütsüz Şekilde Belirlenmesi Böylece Suçun Unsurları Bütünüyle Ortaya Konulduktan Sonra Ulaşılacak Kanaate Göre Sanığın Hukuki Durumunun Takdir ve Tayini Gerektiği )
Y12.CDE. 2015/129812863 SAYILI KANUN'A AYKIRILIK SUÇU ( Sanığın Varlıkları Aracı İle Taşımış Olmasına Karşın Varlıkları Satın Alacak Olan Şahıslarla Henüz Buluşulmadan Güvenlik Görevlileri Tarafından Yakalanmış Olduğunun Anlaşılması Karşısında Eyleminin Teşebbüs Aşamasında Kaldığının Gözetilmesi Gerektiği )
Y12.CDE. 2015/31142863 SAYILI KANUNA AYKIRILIK SUÇU ( Sanıklar Tarafından Kasıtlı Olarak Mezar Yerlerinin Tahrip Edildiğine veya Kazı Çalışması Esnasında Açığa Çıkan Mezar Yerlerinin Görülmesine Rağmen Bilerek Kazıya Devam Olunduğuna Dair Delillerin Bulunmadığı - Sanıklar Hakkında Beraat Kararı Verilmesinde Bir Aykırılık Bulunmadığı )
Y12.CDE. 2015/47972863 SAYILI KANUN'A AYKIRILIK SUÇU ( Sanıklar Tarafından Yapılan Müdahalelerin Esaslı ya da Basit Müdahale Olup Olmadığı Tescilli Kültür Varlığının Zarara Uğrayıp Uğramadığı Özgün Yapısını Kaybedip Kaybetmediğinin Her Türlü Şüpheden Uzak Biçimde Belirlenmesi Gerektiği )
Y12.CDE. 2015/150722863 SAYILI KANUNA AYKIRILIK SUÇU ( Sit Tescilinin Suç Tarihinden Önce Mahallinde İlan Edildiğine Dair Bilgi ve Belgeye Ulaşılamaması Halinde Atılı Suçun Manevi Unsuru Oluşmayacağından Sanığın Beraatine Karar Verilmesi Gerektiği Gözetilmeksizin Eksik Araştırmaya Dayanılarak Beraat Kararı Verilmesinin Hatalı Olduğu )
Y18.CDE. 2015/148852863 SAYILI KANUNA AYKIRILIK SUÇU ( Tapu Kaydındaki Beyanlar Hanesinde Tescil Şerhi Bulunup Bulunmadığı Tescil Kararının Mahallinde Mutad Vasıtalarla İlan Edilip Edilmediği Araştırılıp Sanığın Eyleminin 2863 Sayılı Kanuna Aykırılık Suçunu Oluşturup Oluşturmadığının Değerlendirilmesi Gerektiği )
Y12.CDE. 2016/21102863 SAYILI KANUN'A AYKIRILIK SUÇU ( Taşınmaz Üzerinde 3. Derece Doğal Sit Şerhi Konulduğu - İzinsiz Müdahaleler Gerçekleştirilmeden Önce Bölgenin Niteliğinin Sanık Tarafından Bilindiği/Suç Tarihi İtibariyle Koruma Uygulama ve Denetim Bürosu Kurulup Kurulmadığı ve Eğer Kurulmuş İse Suça Konu Taşınmazın Bulunduğu Yerin Koruma Uygulama ve Denetim Bürosunun Yetki Alanı Kapsamında Kalıp Kalmadığı Araştırılarak Sanığın Mahkumiyetine Karar Verileceği )
Y12.CDE. 2015/20812863 SAYILI KANUN'A AYKIRILIK SUÇU ( Taşınmazın Bulunduğu Yerin Koruma Uygulama Denetim Bürosunun Sorumluluk Alanı Kapsamında Olup Olmadığı Hususu Tespit Edilerek Hükümden Önce Yürürlüğe Giren 6498 Sayılı Kanun İle Değişik 2863 Sayılı Kanunda Yapılan Değişiklikler de Dikkate Alınarak Sonuca Gidilmesi Gerektiği )
Y12.CDE. 2015/31032863 SAYILI KANUN'A AYKIRILIK SUÇU (Dosya Kapsamında Bulunan Olay Yerine Ait Fotoğrafların İncelenmesinden Anlaşılacağı Üzere Ahşap Kütükler Üzerine Kurulu da Olsa Çatısı Bulunan ve Tamamen Bitirilmiş Olan Ahşap Binanın Zemine Sabit Bir Yapı Olduğu - Sorumlu Olan Sanığın Atılı Suçtan Mahkumiyetine Karar Verilmesi Gerektiği)
Y12.CDE. 2015/107142863 SAYILI KANUNA AYKIRILIK SUÇU (Ele Geçirilen 1 Adet Mermer Adak Steli ve 1 Adet Bronz Sikkenin Davaya Konu Edilmediği - Mahkemece Öncelikle Bahse Konu Varlıkların Ele Geçirildiği Olay İle İlgili Olarak Cumhuriyet Başsavcılığı'na Suç Duyurusunda Bulunulup Dava Açılması Halinde İncelenen Dosya İle Birleştirilmesine Karar Verileceği)
Y12.CDE. 2015/150612863 SAYILI KANUNA AYKIRILIK SUÇU (Ev % 84 Oranında Tamamlanmış Olup İnşaat Durdurma Zabıtlarından Sonra da Çalışmaya Devam Edilerek % 34 Oranında İlave İmalat Yapıldığı - Mahkemece Mahkumiyet Yerine Beraat Kararının Verilmesinin Bozma Nedeni Olduğu)
Y12.CDE. 2015/127972863 SAYILI KANUN'A AYKIRILIK SUÇU (Mahkemece Suça Konu Taşınmazlara Ait Tapu Kayıtları Getirtilerek Hangi Taşınmazın Hangi Sanığın ya da Sanıkların Mülkiyetinde Bulunduğunun ve Her Bir Parseldeki Fiillerin Hangi Sanık ya da Sanıklar Tarafından Gerçekleştirildiğinin Açık Bir Şekilde Belirleneceği)
Y12.CDE. 2014/195182863 SAYILI KANUN'A AYKIRILIK SUÇU (Sanığın Yetkilisi Olduğu Firma Tarafından İş Makinesi İle Taş ve Toprak Alındığı/Adına Toprak Alımı Yapılan Firmada Hangi Konumda Çalıştığı Yürütülen Faaliyetin Hangi Amaca Yönelik Olduğu ve Hangi Hukuki İlişkiye Dayanılarak Çalışma Yapıldığı Kendisinin Bahse Konu Faaliyetin İcrasında Ne Sıfatla Görev Aldığı Sorulmak Suretiyle Sanığın Savunmasının Detaylıca Tespit Edilmesi Gerektiği)
Y12.CDE. 2015/31892863 SAYILI KANUNA AYKIRILIK SUÇU (Suç Tarihi İtibariyle Yürürlükte ve Lehe Olan 2863 S. K.'nun Md. 65/d Hükmü Uyarınca Eylemin Niteliği ve Suç Kastının Yoğunluğu Dikkate Alınarak Sanığın Mahkumiyetine Karar Verilmesi Gerektiği)
Y12.CDE. 2015/31402863 SAYILI KANUN'A AYKIRILIK SUÇU (Usulüne Uygun İlan Bulunduğundan Sanığın Bölgenin Sit Alanı İçerisinde Yer Aldığını Bildiğinin Kabulü Gerektiği - Buna Rağmen Üzerinde İnşai ve Fiziki Müdahalelerde Bulunduğu/Atılı Suçtan Mahkumiyetine Karar Verilmesi Gerektiği)
Y12.CDE. 2015/139232863 SAYILI KANUNA MUHALEFET ( 1. Derece Doğal Sit Alanı İlan Edilen Bölge İçerisine İzinsiz Betonarme Yapı Yapılması - Bilirkişisi Raporunda Yapıda Kullanılan Malzemelerdeki Eskilik Renklerdeki Solmalar ve Yıpranma Durumları Gözetildiğinde Yapının 2001 Yılında Yapılmış Olduğunun Kabul Edildiği/Olağan Zamanaşımı Süresi Dolduğundan Kamu Davasının Düşmesine Karar Verileceği )
Y12.CDE. 2015/146012863 SAYILI KANUNA MUHALEFET ( 2863 Sayılı Kanun'a Muhalefet Suçundan Beraat Kararı Verildiği - Kendisini Vekil İle Temsil Ettiren Sanık Lehine Avukatlık Asgari Ücret Tarifesi Uyarınca Hükmedilecek Vekalet Ücretinin Maliye Hazinesi Aleyhine Hükmedileceği/Vekalet Ücretinin Katılan Kurumdan Tahsiline Karar Verilmemesi Gerektiği )
Y11.CDE. 1996/11232863 SAYILI KANUNA MUHALEFET ( Arkeolojik Sit Alanı İçersinde İnşaat Yapılması )
Y12.CDE. 2015/55432863 SAYILI KANUN'A MUHALEFET ( Arkeolojik Sit Alanına İzinsiz İnşai ve Fiziki Müdahalede Bulunma - Kira Şartnamesinde Her Türlü Uygulama Öncesi Koruma Bölge Kurulu'ndan İzin Alınması Gerektiğinin Belirtildiği/Sanığın İfadesinde Yerin Sit Alanı İlan Edilmiş Bölge İçerisinde Yer Aldığını Bildiğini Beyan Ettiği - Atılı Suçun Oluştuğu )
Y11.CDE. 2001/100662863 SAYILI KANUNA MUHALEFET ( Bilirkişi İncelemesi Yaptırılması- Dava Konusu Eserin Korunması Gerekli Kültür Varlığı Olup Olmadığının Belirlenmesi )
Y11.CDE. 1996/16392863 SAYILI KANUNA MUHALEFET ( Birinci Derece Sit Alanı İçinde ve Kalıcı Nitelikte Fiziki ve İnşai Müdahale )
Y11.CDE. 2001/115232863 SAYILI KANUNA MUHALEFET ( Bu Kanun Kapsamındaki Taşınmaz Kültür ve Tabiat Varlığı Olarak Belirlenen Yerler ile Tespit ve Tescil Edilen Sit Alanları ve Mezarlıklar Dışında Kazı Yapılması )
Y12.CDE. 2015/60282863 SAYILI KANUN'A MUHALEFET ( Davaya Konu Taşınmazın Kültür Varlığı Olarak Tescillenen ve Tescilsiz Bir Parselin Tevhidinden Oluştuğu - Taşınmazın Bizzatihi Kendisinin Tescilli Olup Olmadığı Hususunda Bir Açıklık Bulunmadığı/Taşınmazın Bizzatihi Kendisinin Tescilli Olup Olmadığı Tespit Edilerek Karar Verileceği )
Y11.CDE. 1996/8642863 SAYILI KANUNA MUHALEFET ( Dedektörle Define Arama )
Y11.CDE. 2002/34702863 SAYILI KANUNA MUHALEFET ( Define Elde Etmek Amacıyla Yapılan Kazının Sit Alanı İçinde Kalıp Kalmadığının Belirlenmesi )
Y11.CDE. 1996/16482863 SAYILI KANUNA MUHALEFET ( Doğal ve Arkeolojik Sit Alanında Kalan Parsele İzin Almadan İnşaat Yapılması )
Y11.CDE. 2002/27082863 SAYILI KANUNA MUHALEFET ( Havaalanında X-Ray Cihazından Geçtiği Sırada Yakalanan Sanığın Hareketlerini Tamamlayamaması Nedeniyle Suçun Eksik Teşebbüs Aşamasında Kaldığının Kabulü )
Y11.CDE. 1996/26002863 SAYILI KANUNA MUHALEFET ( İnşaatın Kurulun Onayı İle Yapılmasına Rağmen Merdivenin Konumu Yönünden Projeye Aykırılıkta Bulunulması )
Y11.CDE. 2002/57412863 SAYILI KANUNA MUHALEFET ( İzinsiz Define Araştırması Yapılması )
Y11.CDE. 1996/15792863 SAYILI KANUNA MUHALEFET ( Kentsel Sit Alanlarına Bitişik Parsellere İnşaat Yapmak )
Y11.CDE. 1996/3212863 SAYILI KANUNA MUHALEFET ( Kültür Varlığı Lisenin Duvarına Kapı Takılması )
Y11.CDE. 1998/64912863 SAYILI KANUNA MUHALEFET ( Kültür Varlığı Olan Taşınmazın Arka Duvarının Yıkılması )
Y9.CDE. 1994/56622863 SAYILI KANUNA MUHALEFET ( Kütüphaneden El Yazması Tarihi Eser Niteliğindeki Kitapların Çalınması ve Satılmaya Çalışılması )
Y11.CDE. 1996/3272863 SAYILI KANUNA MUHALEFET ( Mezarlığın İçinde İhata Duvarı ve Bekçi Kulübesi Yapılması )
Y12.CDE. 2015/163562863 SAYILI KANUNA MUHALEFET ( Olay Yerinde Keşif Yapılarak Üzerinde Müdahale Gerçekleştirilen Taşınmazın Tespit Edilmesi Bu Taşınmazın Sit Alanı İçerisinde Kalıp Kalmadığının Özel Mülkiyete Mi Yoksa Hazineye Mi Ait Olduğunun ve Dolayısıyla Suça Konu Fiilin Hukuka Uygun Zeminde İcra Edilip Edilmediğinin Ayrıca Traktör İle Sürme Fiilinden Dolayı 1. Derece Doğal Sit Alanının Zarar Görüp Görmediğinin Bitki Örtüsünde Tahribat ve Ekolojik Dengede Bozulma Olup Olmadığının Tereddütsüz Şekilde Belirleneceği )
Y11.CDE. 2001/113452863 SAYILI KANUNA MUHALEFET ( Ruhsatsız Kazı Yapmak Filinin Taşınmaz Kültür Varlıklarını Süresinde Yetkililere Bildirmemek ve Envanterini Yapmak Suçuna Dönüşmemesi )
Y12.CDE. 2015/30972863 SAYILI KANUN'A MUHALEFET ( Sanığın 1. Derece Arkeolojik Sit Alanı İçerisinde Gerçekleştirdiği Eylemlerinin İnşai ve Fiziki Müdahale Niteliğinde Olduğu/Tapu Kaydında Davaya Konu Taşınmazın Sit Alanı İlan Edilen Bölge İçerisinde Yer Aldığına Dair Şerhin Mevcut Olduğu - İzinsiz Uygulamaların Yapıldığı Yerin Sit Alanı İlan Edilen Bölge İçerisinde Yer Aldığının Sanık Tarafından Bilindiğinin Kabul Edileceği/Sanığın Mahkumiyetine Karar Verileceği )
Y12.CDE. 2015/30242863 SAYILI KANUN'A MUHALEFET ( Sanığın 1. Derece Arkeolojik Sit Alanı İçerisinde İzin Anmadan Betonarme İlave Odalar Yaparak Eylemlerinin İnşai ve Fiziki Müdahale Niteliğinde Olduğu - İzinsiz Uygulamanın Yapıldığı Yerin Sit Alanı Kabul Edildiğine Dair Kararın Mahallinde Mutat Vasıtalarla İlgili Belediyesince Duyurusunun Yapıldığı/Sanığın Mahkumiyetine Karar Verileceği )
Y11.CDE. 2002/57322863 SAYILI KANUNA MUHALEFET ( Sanığın Birinci Derecede Sit Alanı İçinde Yer Alan Taşınmazlara Zeytin Fidanları Dikmekten İbaret Eylemi )
Y11.CDE. 2002/23592863 SAYILI KANUNA MUHALEFET ( Sanığın Kentsel Arkeolojik Sit Alanı İçinde Kalan Taşınmazında Bir Yıl Ara ile İki Duvar Yapması )
Y11.CDE. 2002/3662863 SAYILI KANUNA MUHALEFET ( Sanığın Tescilli Taşınmaz Kültür Varlığına Ait Etnoğrafik Nitelik Taşıyan Tahtaları Çalması )
Y11.CDE. 1996/3682863 SAYILI KANUNA MUHALEFET ( Sit Alanı İçindeki Binada Ek İşler Yapılması )
Y11.CDE. 1998/78362863 SAYILI KANUNA MUHALEFET ( Suça Konu Eserlerin Tasnif ve Tescile Tabi Olup Olmadıkları Müzelik Veya Etütlük Durumda Olup Olmadıklarının Kesin Olarak Tespiti )
Y11.CDE. 2002/42002863 SAYILI KANUNA MUHALEFET ( Suça Konu Eşyaların Korunması Gerekli Kültür Varlıkları Olup Olmadıklarının Kesin Biçimde Saptanmasının Gerekmesi )
Y11.CDE. 2002/23052863 SAYILI KANUNA MUHALEFET ( Tarla Sürmenin Kültür ve Tabiat Varlıklarının Yıkılmasına Sebep Olup Olmadığının Belirlenmesi )
Y11.CDE. 2001/115452863 SAYILI KANUNA MUHALEFET ( Tescili Yapılan Ancak Müzelere Alınmaları Gerekli Görülmeyen Korunması Gerekli Etnoğrafik Nitelikteki Kültür Varlıklarının Ticaretinin İzne Bağlı Olması )
Y11.CDE. 1997/24582863 SAYILI KANUNA MUHALEFET ( Yetersiz Bilirkişi Raporuyla Beraat Kararı Verilmesi )
Y12.CDE. 2015/100792863 SAYILI KANUN'A MUHALEFET (Kültür Varlıkları Bulmak Amacıyla İzinsiz Kazı Yapmak - İki Aylık Çalışma Sonucu 20 Metre Derinliğinde Kazı Yapan Sanığın İlgili Suçu Bir Kez İşlediği Halde Hakkında Zincirleme Suç Hükümleri Uygulanarak Fazla Ceza Tayininin Yasaya Aykırı Olduğu)
YCGKE. 2015/12-4882863 SAYILI KANUNA MUHALEFET SUÇU ( Davaya Katılma Hak ve Yetkisinin İl Kültür ve Turizm Müdürlüklerinin Görev Yetki Sorumluluk ve Çalışma Esasları Hakkında Yönetmeliğin 7/3-D Md. Uyarınca İl Kültür ve Turizm Müdürlüğüne Ait Olduğu - Müze Müdürlüğünün Açılan Kamu Davasına Katılma Hak ve Yetkisinin Bulunmadığı/Sit Alanına İzinsiz İnşai ve Fiziki Müdahalede Bulunmak )
Y12.CDE. 2015/44142863 SAYILI KANUNA MUHALEFET SUÇU ( Dosya İçerisinde Mevcut Beyan Bilgi ve Belgeler Göz Ardı Edilerek 6498 Sayılı Kanun Değişikliğine Şekli Bir Anlam Yüklenmek Suretiyle Beraate Dair Hüküm Tesisinin Kanuna Aykırı Olduğu )
Y12.CDE. 2016/81592863 SAYILI KANUNA MUHALEFET SUÇU ( Sanığın Davaya Konu Taşınmazın Yer Aldığı Muhitteki Binaların Büyük Bir Kısmının Sit Alanında Olduğunu Duyduğu İçin Hem Tapu Kaydından Hem de Belediyeden Sit Alanı Olup Olmadığını Araştırdığını Savunduğu - Mahkemece 2863 S. Kanun'un 65/4. Md. Uyarınca Mahkumiyet Hükmü Tesis Edileceği )
Y16.CDE. 2016/70272863 SAYILI KANUNA MUHALEFET SUÇU ( Sanıkların Rüşvet Karşılığında Kazıya Göz Yumulmasını Talep Ettiği - C.M.K.'nın 139. Md. Göre Gizli Soruşturmacı Tayin Edilmesi ve Sanıklar Hakkında C.M.K.'nın 135. Md. Göre İletişimin Tespitine Dair Kararlar Alınarak Sanıklar Hakkında Toplanan Delillerin Hukuka Uygun Bulunduğu )
YCGKE. 2014/12-3312863 SAYILI KANUNA MUHALEFET SUÇU ( Yerel Mahkemenin Son Uygulaması Direnme Kararı Olmayıp Yeni Hüküm Niteliğinde Olduğundan Dosyanın Temyiz İncelemesi Yapılmak Üzere Özel Daireye Gönderilmesine Karar Verilmesi Gerektiği )
Y12.CDE. 2015/25132863 SAYILI KANUN'A MUHALEFET SUÇU (İddia Savunma ve Kabul İle Kabulü Sağlayan Delillerin Gösterilmemesi Suretiyle Gerekçesiz Hüküm Tesisi Bozma Nedeni Olduğu)
Y11.CDE. 2001/64982863 SAYILI KÜLTÜR VE TABİAT VARLIKLARINI KORUMA YASASINA AYKIRILIK ( Suçun İşlendiği Yerin Gerçekten Höyük Olup Olmadığının Araştırılması )
Y1.HDE. 2004/10522863 SAYILI YASA UYGULAMASI ( Bu Kanunun Bu Yönde Çıkarılan Tüm Kanunları Yürürlükten Kaldırması ve Sit Alanları ile Kültür ve Tabiat Varlıkları ve Bunların Koruma Alanlarını Tarif Ederek Kesin Ayrımlarını Yapmış Olması )
YCGKE. 1995/9-1292863 SAYILI YASAYA AYKIRI DAVRANIŞ ( Bilirkişi Raporları Arasında Çelişki Bulunmaması Nedeniyle Soruşturmanın Genişletilmesine Yönelik İtirazın Reddi )
YCGKE. 1997/11-22863 SAYILI YASAYA AYKIRI DAVRANIŞ ( Koruma Altına Alınan Esere İzin Alınmadan İnşai ve Fiziki Müdahalede Bulunulması )
Y9.CDE. 1994/135452863 SAYILI YASAYA AYKIRI DAVRANIŞ ( Maliki Bulunduğu Sit Alanı İçerisindeki Taşınmazını Bilerek Diğer Sanığa Kiralama )
YCGKE. 1995/9-412863 SAYILI YASAYA AYKIRI DAVRANIŞ ( Suç İşleme Kastı-SİT Alanındaki Eve Su Sızması Nedeniyle İnşaat Yapmak )
Y11.CDE. 2000/26052863 SAYILI YASAYA AYKIRILIK ( Define Aranan Yerin Yasa Kapsamında Yer Alan Eski Mezarlık Olduğunun Keşfen Bilinmesi )
Y11.CDE. 2001/58532863 SAYILI YASAYA AYKIRILIK ( Ecrimisil Karşılığı Kiralanan 1.Derece Arkeolojik Sit Alanda Kalan Tarlaya Pamuk Ekmek )
Y11.CDE. 2001/15052863 SAYILI YASAYA AYKIRILIK ( İnşaat Ustalığı Yapan Sanığın Taşeronluk Sıfatıyla Arkeolojik Sit Alanı İçerisinden Kalan Yerde Su Basmanı Yapması )
Y7.CDE. 2008/3672863 SAYILI YASA'YA AYKIRILIK ( Korunması Gerekli Taşınmaz Kültür Varlığı Olarak Tescil Edilen Özel Mülkiyete Ait Taşınmazın Maliki Olan Sanığın İzin Almadan Diğer Sanıklarla İnşaat Sözleşmesi Akdederek İnşai Müdahale Yaptırdığı - Suçun Sanık Yönünden de Oluştuğu )
Y11.CDE. 2000/32742863 SAYILI YASAYA AYKIRILIK ( Ruhsatsız Yapılan Kazının Genel Kastla Yapılmasının Gerekli Olması )
Y11.CDE. 1999/45072863 SAYILI YASAYA AYKIRILIK ( Sanık Hakkında Dava Açıldıktan Sonra İnşaata Devam Edildiğinin Yeni Bir Tutanakla Tespit Edilmesi )
Y11.CDE. 1998/94382863 SAYILI YASAYA AYKIRILIK ( Suça Konu Korunması Gerekli Taşınır Kültür Varlıklarının Devlet Malı Niteliğinde Oldukları Gözetilerek Müzeye Tevdine Karar Verilmesinin Gerekmesi )
Y12.CDE. 2015/149462863 SAYILI YASAYA AYKIRILIK ( Şirket Yönetim Kurulunun İnşaatın Yapılması ve Yürütülmesi İçin Atanan Yetkililerden Çalışmanın Gidişatıyla İlgili Bilgi Alınıp İleriki Aşamalarda Ne Şekilde Hareket Edileceğine Dair Değerlendirmelerde Bulunulmasının İşin Doğasından Kaynaklandığı - Sanıkların Mahkumiyetlerine Karar Verileceği )
Y11.CDE. 2000/15562863 SAYILI YASAYA AYKIRILIK ( Tapuda Sivil Mimarlık Örneği Olarak Tecil ve Tespit Edilmiş Binanın Yıkılması )
Y11.CDE. 2002/20592863 SAYILI YASAYA AYKIRILIK ( Taşınır Bir Kültür Varlığının Satın Alınması ) )
Y11.CDE. 2004/112272863 SAYILI YASAYA AYKIRILIK ( Yapıların Birinci Derece Doğal Sit Alanında Siluet Etkisini Bozabilecek Nitelikte Olup Olmadığı Kültür Ve Tabiat Varlıkları Koruma Yüksek Kurulunun İlke Kararlarının Amaç ve Ruhuna Aykırılık Teşkil Edip Etmediği Tespit Edilmesi Gereği )
Y12.CDE. 2015/91462863 SAYILI YASAYA AYKIRILIK SUÇU ( Bölgenin Sit Alanı Olarak Kabul Edilmesine Dair Kararlar İle Sanık Tarafından İşletilen Otel Bitişiğindeki Hamamı'nın Korunması Gerekli Taşınmaz Kültür Varlığı Olarak Kabul Edilmesine Dair Kararın Mahallinde Usulüne Uygun Şekilde İlan Edilip Edilmediğinin İlan Edilmiş İse Edilme Tarihinin Özellikle Belediye Başkanlığı İl Özel İdaresi ve Valiliği'nden Sorulacağı )
Y12.CDE. 2014/136472863 SAYILI YASAYA AYKIRILIK SUÇU ( Sanıkların Eylem Birliği İçerisinde Hareket Ederek Kültür Varlıkları Bulmak Amacıyla Yaklaşık 70-80 Cm Derinliğinde Kazı Yaptıkları/Mahallinde Yapılan İnceleme Sonucu Suça Konu Kazı Alanının 1. Derece Arkeolojik Sit Alanı İçerisinde Kaldığı - Sanıkların Eylemlerinin 2863 S.K. 74/1-1. Cümlesi Kapsamında Kaldığı/Olay Yerinin Sit Alanı Dışında Kalması Sebebiyle Atılı Suçun Unsurlarının Oluşmadığı Gerekçesiyle Beraat Hükmü Tesisinin Hatalı Olduğu )
Y3.CDE. 2000/8402863 SAYILI YASAYA MUHALEFET ( Sanığın Eyleminin 2863 Sayılı Yasa Kapsamında Değerlendirilmesi Gerekeceği Cihetle Delilleri Takdir ve Suç Vasfının Tayininin Üst Görevli Ağır Ceza Mahkemesine Ait Olduğu )
Y7.CDE. 2008/195822863 SAYILI YASA'YA MUHALEFET ( Sanıktan Elde Edilen ve Bilirkişi Raporunda Etnoğrafık Eser Olarak Nitelenen Eşyanın Bir Taşınır Kültür Varlığının Hem Tescil Dışı Bırakılıp Hem de Müzede Korunması Gerekli Değer Olması Mümkün Olamayacağı )
Y11.CDE. 1998/89452863 SAYILI YASAYA MUHALEFET ( Yasa Kapsamında Olan Taşınır Kültür Varlıklarının Müzeye Tevdi )
Y12.CDE. 2014/153612863 SAYILI YASAYA MUHALEFET SUÇU ( Korunması Gerekli Taşınmaz Kültür Varlığı Olarak Tescilli Taşınmazda İzinsiz Tadilat Yapma - Taşınmazın Geri Dönüşümü Mümkün Olmayan Nitelikte Bir Zarar Gördüğünün Belirlenmesi Durumunda Sanığın 2863 S. Kanun'un 65/1-1. Cümlesi Uyarınca Cezalandırılacağı )
Y12.CDE. 2015/6172863 SAYILI YASAYA MUHALEFET SUÇU ( Müdahaleler Sebebiyle Zarar Tespiti Halinde “Kültür Varlığına Kasten Zarar Verme” Zarar Mevcut Olmayıp Esaslı Müdahale Gerçekleştirilmesi Halinde “İzinsiz İnşai ve Fiziki Müdahalede Bulunma” Basit Onarım Olması Halinde İse “İzinsiz Tadilat ve Tamirat Yapma” Suçundan Hüküm Tesis Edileceği )
Y2.CDE. 2001/237232872 SAYILI YASAYA AYKIRILIK ( Sanıkların Sadece Ördek Vurup Av Yapmaları-Bu Eylemleri Nedeniyle Ön Ödeme Yapılmış Olması Nedeniyle İdari Para Cezası Verilmesinin Gerekmesi )
Y7.CDE. 1998/74832873 SAYILI KANUNA AYKIRI DAVRANIŞ ( İnşa Edilen Yayla Evinin Bulunduğu Yerin Orman Kanunu Statüsünde Olması )
Y3.CDE. 1993/112752873 SAYILI KANUNA AYKIRI DAVRANIŞ ( İnşaat Yapılan Yerin 2873 Sayılı Yasada Tanımlanan Yerlerden Olup Olmadığının Araştırılması )
Y1.HDE. 2003/119642886 SAYILI YASA UYGULAMASIL ( 2886 Sayılı Yasa Hükmü ve Taraflar Arasındaki Sözleşme Gereğince Davalının Çekişmeli Taşınmazda Fuzuli Şagil Durumuna Düşmesi )
Y3.HDE. 1997/103422886 SAYILI YASANIN AMACI ( Kanundaki Özel Düzenlemenin Amacının Sadece Maliye Hazinesi İle İlgili Olması )
Y6.HDE. 1998/4882886 SAYILI YASAYA GÖRE KİRALANAN YER ( Bu Yer Hakkında 6570 Sayılı Yasanın Uygulanmasını Engellememesi )
Y10.CDE. 1995/402429 ŞUBAT KEŞİDE TARİHLİ ÇEK ( Geçerli Olması )
Y9.CDE. 2003/21362908 SAYILI DERNEKLER KANUNUNA MUHALEFET ( Derneğe Ait Defter ve Belgelerin Usulüne Uygun Tutulmamasının Bu Yasaya Aykırı Olması ve Davaya Asliye Ceza Mahkemesinde Bakılması )
Y9.CDE. 1996/54402908 SAYILI KANUNA MUHALEFET ( Bu Suçun Ödemeli Davalar Kapsamında Olması )
Y9.CDE. 2002/13762908 SAYILI YASAYA AYKIRILIK ( Dernek Genel Kurul Toplantısının Süresinde Yapılmaması )
Y9.CDE. 2002/7492908 SAYILI YASAYA AYKIRILIK ( Sanıkların Derneğe Ait Olan ve Devrettikleri Binanın Bir Katında Gelir Temin Etmek Amacıyla Bağış Karşılığında Düğün Salonu İşletmeleri )
Y9.CDE. 2002/12052908 SAYILI YASAYA MUHALEFET ( Delillerin Tayin ve Takdiri Gereken Durumlarda Sanığın Sorgusu Yapılıp Savunması Saptanmadan Beraat Kararı Verilememesi )
Y9.CDE. 2003/22282908 SAYILI YASAYA MUHALEFET ( Hüküm Tarihinden Önce Bu Kanunda Yapılan Değişiklik Nedeniyle Görevsizlik Kararı Verilmesinin Gerekmesi )
Y9.CDE. 2002/9612908 SAYILI YASAYA MUHALEFET ( İdarece Verilen Yetki Belgesinin Yasada Belirtilen Süresinin Bitiminden Sonra Dernek Adına Alındı Belgesi ile Bağış Almak ve Bunu Gelir Defterine Kaydetmek )
Y9.CDE. 2003/20892908 SAYILI YASAYA MUHALEFET ( Suçun Temas Ettiği Cezaların Kanun Değişikliğiyle Para Cezasına Dönüştürülmesi Nedeniyle Görevsizlik Kararı Verilmesinin Gerekmesi )
Y9.CDE. 2002/9382908 SAYILI YASAYA MUHALEFET ( Yasada Öngörülen Cezanın Para Cezası Olması Nedeniyle Ön Ödemeye Tabi Tutulmasının Gerekmesi )
Y9.CDE. 2004/23992908 SAYILI YASAYA MUHALEFET ( Yasanın 62. Maddesinde Belirtilen Eylemlerin Müeyyidesi Aynı Yasanın 85. Maddesinde Kapsamında Düzenlendiğinden Sanıklar Hakkında Hüküm Kurulurken Bu Hususun Gözetilmesinin Gerekmesi )
Y16.CDE. 2017/21222911 S. KANUNA MUHALEFET (Sanığın Kanuna Aykırı Yapılan Gösteriyi Düzenlediği Yönettiği veya Düzenleyen Yöneten Kişilerin Fiillerine İştirak Ettiğine Dair Delil Bulunmadığı Ancak Tutanak Mümzileri Dinlenilerek İkaz ve Zor Kullanmaya Rağmen Dağılmamakta Israr Etmiş İse Eyleminin 2911 S. Kanun'un 32/1. Md. Suçu Oluşturacağı)
Y8.CDE. 1991/17972911 SAYILI KANUNA AYKIRI DAVRANIŞ ( Açık Hava Toplantısında Yabancı Uyruklu Kişinin Konuşturulması-İçişleri Bakanlığının İzni )
Y8.CDE. 1998/262911 SAYILI KANUNA AYKIRI DAVRANIŞ ( Sanıkların TBMM de Eğitim Özgürlüğü Engellenemez Şeklinde Bağırmaları ve Pankart Açmalarının Suç Oluşturmaması )
Y8.CDE. 1998/85552911 SAYILI KANUNA AYKIRI DAVRANIŞ ( Yasadışı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşüne Katılma )
Y8.CDE. 1990/34472911 SAYILI KANUNA AYKIRI DAVRANIŞ İDDİASI ( Sendikanın Sendikalar Kanunu Hükümlerine Göre Tertiplediği Dayanışma Gecesinde )
Y8.CDE. 2002/14142911 SAYILI KANUNA AYKIRILIK ( Bir Partinin Yöneticisi Olan Sanığın Sivas Olaylarının Yıldönümü Dolayısıyla İşhanı Girişinde Ortak Basın Bildirisi Olan Bir Metni Yüksek Sesle Okuması )
YCGKE. 2014/9-1472911 SAYILI KANUN'A AYKIRILIK ( Güvenlik Görevlilerine Taş Atma ve Güvenlik Görevlilerine Atmak Üzere Elinde Taş Bulundurma Şeklindeki Eylemlerin 33/1 Maddesine Uygun Olduğu/Mutat ve Meşru Bir Düşünce ve Kanaat Açıklama Yöntemi Olduğu - 6352 Sayılı Kanun Gereğince Kovuşturmanın Erteleneceği )
Y9.CDE. 2012/85782911 SAYILI KANUNA AYKIRILIK ( Hükümden Sonra Yürürlüğe Giren "Kovuşturma Evresinde Kovuşturmanın Ertelenmesine Karar Verilir" Şeklindeki Düzenleme Karşısında Sanıkların Hukuki Durumunun Yeniden Takdir Edileceği )
Y8.CDE. 2002/11432911 SAYILI KANUNA AYKIRILIK ( Kolluk Yetkililerinin Dağılma İhtarından Sonra Kendilerine Dağılmaları İçin Makul Süre Tanınmadan Yakalanıp Götürülmeleri Eylemi )
Y8.CDE. 2002/9492911 SAYILI KANUNA AYKIRILIK ( Önceden Kararlaştırılmaksızın Duyarlılık Kazanmış Bir Konuda Toplumsal Refleks Sonucu Trafiği Aksatmadan Tek Sıra Halinde Yürünmesi )
Y8.CDE. 2002/10612911 SAYILI KANUNA AYKIRILIK ( Sanığın Slogan Atıp Pankart Taşıyarak Yürüyen Bir Topluluğun Fotoğraflarını Çekmesinin Ötesinde İzinsiz Yürüyüşün Düzenleyicisi Olması )
Y8.CDE. 2002/4862911 SAYILI KANUNA AYKIRILIK ( Sanıkların Trafiği Aksatmadan Hiçbir Saldırı Amacı Taşımadan Yasa Dışı Eylem İçinde Olmaksızın Kendilerin Katılan Bir Grupla Birlikte 300 Metre Yürümesi )
Y8.CDE. 2004/33142911 SAYILI KANUNA AYKIRILIK ( Sanıkların Yasaların Suç Saydığı Sloganlar Atılmadan Basın Açıklaması Yapılmadan ve Henüz Toplantı ve Gösteri Yürüyüşü Başlamadan Emniyet Güçlerince Dağıtıldıklarının Anlaşılması Karşısında Suçun Oluşmadığı )
YCGKE. 2013/9-3862911 SAYILI KANUN'A AYKIRILIK ( Suçlarını Oluşturan Eylemlerin 6352 S. Kanunun Geç. 1. Md. Kapsamında Kaldığı - Sanığın Uludere Olaylarını Protesto Etmek İçin Bir Araya Gelen Grubun İçinde Yer Aldığı - Kolluğun Dağılın İkazlarına Rağmen Görevlilere Direndiği/Sanığın Eylemlerinin 6352 S. Kanunun Geç. 1. Md. Kapsamında Kabul Edileceği )
Y16.CDE. 2015/73882911 SAYILI KANUN'A AYKIRILIK ( Tanımlanan Suçun Oluşması İçin Toplanan Gruba Dağılmaları Yönünde İhtar Yapılmalı İhtara Rağmen Dağılmamaları Halinde Zor Kullanmaya Başvurulmalı Zor Kullanmaya Rağmen Failin Dağılmamakta Israr Etmesi Gerektiği - Olay Görüntülerinde Sanıkların Dağılamamakta Israr Eden Grup İçerisinde Yer Alıp Almadıkları Hususunun Gerekirse Bilirkişi Marifetiyle İnceleme Yaptırılmak Suretiyle Kuşkuya Yer Vermeyecek Biçimde Belirlenip Sonucuna Göre Sanıkların Hukuki Durumlarının Takdir ve Tayini Gerektiği )
Y9.CDE. 2007/2332911 SAYILI KANUNA AYKIRILIK SUÇU ( Bu Suça Dönüştüğü Kabul Edilen Suçla İlgili Davaya Bakması Olanaklı Olmayan Mahkemenin Görevsizlik Kararı Vermesi Gereği )
Y16.CDE. 2015/63292911 SAYILI KANUN'A MUHALEFET ( 01.03.2008 Tarihinde Yürürlüğe Giren 5739 S.K. İle Yapılan Değişiklikle 5237 S.K. 50/6. Madde ve Fıkrasında Yer Alan "Yaptırım" İbaresinin "Tedbir" Olarak Değiştirilip 5275 S.K. 106. Maddesinin 4. ve 9. Fıkralarının Yeniden Düzenlenip 10. Fıkrasının da Yürürlükten Kaldırılması Karşısında Sanık Hakkında Kurulan Hükümde İnfazda Yetkiyi Kısıtlayacak Şekilde Seçenek Yaptırım Olan Adli Para Cezasının Ödenmemesi Durumunda Hapis Cezasının Kısmen veya Tamamen İnfazına Karar Verilemeyeceği )
Y8.CDE. 1995/175772911 SAYILI KANUNA MUHALEFET ( Devlet Memurları Sendika Yöneticilerinin Sendikal Amaçlı Kapalı Salon Toplantısı Yapması )
Y9.CDE. 1991/21312911 SAYILI KANUNA MUHALEFET ( Gösteriye Taşlarla Katılanlara Dağılın Uyarısı Yapılması Gerekip Gerekmediği )
Y8.CDE. 1990/37172911 SAYILI KANUNA MUHALEFET ( Kanunsuz Toplantıya Katılanların Görevlilerin İhtarına Rağmen Dağılmaması )
Y16.CDE. 2015/15712911 SAYILI KANUN'A MUHALEFET ( Sanıkların Mülki Amirliğe Herhangi Bir Bildirimde Bulunmadan Bölücü Terör Örgütü Liderinin Doğum Günü Kutlaması Amacıyla Etkinlik Tertiplediği Yapılan Etkinliğe Katılan Kitle Sayı Etkinliğin Süresi Grubun Yürüyüşünün Olmaması Polise Direnme Olmaksızın Dağılmaları Dikkate Alındığında Eyleminin 2911 S.K. 28/1 Maddesindeki Suçu Oluşturmayacağı - İhtara Rağmen Dağılmayıp Polise Direndiğine Dair Mahkumiyetine Yeter Nitelik ve Derecede Kesin ve İnandırıcı Delil Elde Edilemeyen Sanığın 2911 S.K. Md.32/1'e Aykırılık Suçundan Beraatine Karar Verileceği )
Y16.CDE. 2015/18142911 SAYILI KANUN'A MUHALEFET ( Suça Sürüklenen Çocuğun 2911 S.K. 32/1 ve 33/1. Maddelerine Uygun Olduğu Kabul Edilen Eyleminin Mutad ve Meşru Bir "Düşünce ve Kanaat Açıklama Yöntemi" Olduğu Kabul Edildiğinden Suça Sürüklenen Çocuğa Yüklenen Suçun Tarihi ve İşlenme Yöntemi İle Temel Şekli İtibariyle Gerektirdiği Cezanın Süresine Göre Hüküm Tarihinde Yürürlükte Olan 6352 S.K. Geç.1. Maddesi Kapsamında Düşünce ve Kanaat Açıklama Yöntemiyle İşlendiği ve Kovuşturmanın Ertelenmesine Karar Verilmesi Gerektiği )
Y16.CDE. 2015/64412911 SAYILI KANUN'A MUHALEFET ( Terör Örgütü Propagandasna Dönüşen Gösteriye Katılma - Hükümlünün 2911 S.K. Md. 33/1'e Uygun Olduğu Kabul Edilen Eyleminin Mutad ve Meşru Bir “Düşünce ve Kanaat Açıklama Yöntemi” Olduğu Kabul Edildiğinden Suçun Tarihi ve İşlenme Yöntemi İle Temel Şekli İtibariyle Gerektirdiği Cezanın Süresine Göre Hüküm Tarihinden Sonra Yürürlüğe Giren 6352 S.K.Geç.1. Maddesi Kapsamında Düşünce ve Kanaat Açıklama Yöntemiyle İşlendiği )
Y16.CDE. 2017/17412911 SAYILI KANUN'A MUHALEFET (İdareye Yasal Bildirimde Bulunmaksızın Kamu Hizmetine Tahsis Edilen Adliye Binasının Bahçesinde Gerçekleştirilen Kişilerin Şeref ve Saygınlığı İle Lekelenmeme Hakkını İhlal Edici İçerikte İfadelerin Kullanılması ve Pankart Taşınması Kara Yolu İşgal Edilerek Araç ve Yaya Trafiğinin Tehlikeye Düşürülmesi Suretiyle Yasa Dışı Toplantıya Dönüşen Gösteride Suçun Oluştuğu)
Y16.CDE. 2017/26762911 SAYILI KANUNA MUHALEFET SUÇU ( Sanığın 2911 Sayılı Kanun'un 32/1 ve 33/1 Maddesine Uygun Olduğu Kabul Edilen Eylemlerinin Mutad ve Meşru Bir "Düşünce ve Kanaat Açıklama Yöntemi" İle İşlendiği )
Y16.CDE. 2015/21472911 SAYILI KANUNA MUHALEFET SUÇU ( Suçlarının Tarihi İşlenme Yöntemi ve Temel Şekilleri İtibariyle Gerektirdiği Cezaların Sürelerine Göre Hükümden Önce Yürürlüğe Giren 6352 Sayılı Kanun Kapsamında Kaldığı - Kovuşturma Evresinde Kovuşturmanın Ertelenmesine Karar Verilir Şeklindeki Düzenleme Karşısında Sanıklar Hakkında Kovuşturmanın Ertelenmesine Karar Verilmesi Gerektiği )
YCGKE. 2015/9-1112911 SAYILI KANUNA MUHALEFET SUÇU ( Toplantı ve Gösteri Yürüyüşünün Düşünce ve Kanaat Açıklama Yöntemi Olması Nedeniyle 2911 S. K.'nun 32/2. Md. Hükmünde Yaptırıma Bağlanan Eylemlerinin Özel Dairece 6352 S. K.'nun Geç. Md. 1 Hükmü Kapsamında Kabul Edilmesinde Bir İsabetsizlik Bulunmadığı )
Y16.CDE. 2015/17952911 SAYILI KANUN'A MUHALEFET SUÇU ( Yasadışı Gösteride Taş Atma - Eylemin 2911 S. Kanun'un 32/1 ve 33/1. Md. Düzenlenen Suçları Oluşturduğu ve SSÇ'ların Ayrı Ayrı Cezalandırılacağı/Eylemlerinin Bir Bütün Halinde 2911 S. Kanun'un 33/1. Md. İhlali Kabul Edilerek Hüküm Kurulmasının İsabetsizliği )
Y8.CDE. 2001/90562911 SAYILI YASAYA AYKIRI DAVRANIŞ ( Meydanda Toplanıp Bildiri Okuduktan Sonra Kendilerinden Dağılan Sanıkların Eylemlerinin Suç Oluşturmaması )
Y8.CDE. 1997/182142911 SAYILI YASAYA AYKIRI EYLEM ( Dağılma İhtarı Yapılmadığı Takdirde Suçun Oluşmaması )
Y8.CDE. 1999/197822911 SAYILI YASAYA AYKIRILIK ( Sendika Yönetici ve Üyelerinin Bazı Memurların Sürgün Edilmesini Protesto Amacıyla Basın Bildirisi Okumaları ve Slogan Atmaları )
Y16.CDE. 2015/27672911 SAYILI YASAYA MUHALEFET ( Görevi Yaptırmamak İçin Direnme - Sanık Hakkında Daha Sonradan Yürürlüğe Giren Yasal Değişikliklerin Dikkate Alınacağı )
Y11.HDE. 2002/61782918 SAYILI KANUN ( Bu Kanunun Araç İşleteninin Sorumluluğunu Düzenlemesi )
Y13.HDE. 2002/120422918 SAYILI KANUN ( Karayolları Trafik Kanununa Göre Harici Satım Sözleşmelerinin Araç Satımından Geçerli Bir Sözleşme Olmayacağının Kabul Edilmesinin Gerekmesi )
Y7.CDE. 1999/2192918 SAYILI KANUNA AYKIRI DAVRANIŞ ( Alkollü Araç Kullanma-Sürücü Belgesinin Yetkisi Bulunmayan Trafik Zabıtasınca Alınması )
Y7.CDE. 1995/63952918 SAYILI KANUNA AYKIRI DAVRANIŞ ( Aracı Yasal Süre İçinde Adına Tescil Ettirmemek )
Y7.CDE. 1997/35912918 SAYILI KANUNA AYKIRI DAVRANIŞ ( Görev )
Y7.CDE. 1993/50362918 SAYILI KANUNA AYKIRI DAVRANIŞ ( Önödeme Tebligatı )
Y7.CDE. 1994/95032918 SAYILI KANUNA AYKIRI DAVRANIŞ ( Önödeme Tebligatı )
Y7.CDE. 1993/92192918 SAYILI KANUNA AYKIRI DAVRANIŞ ( Para Cezasının İndirilmesi )
YCGKE. 1993/2-3102918 SAYILI KANUNA AYKIRI DAVRANIŞ ( Satın Alınan Taşıtın Tescil İşleminin Yaptırılmaması-Para Cezası )
YCGKE. 1994/7-1032918 SAYILI KANUNA AYKIRI DAVRANIŞ ( Satın Alınan Taşıtın Tescil İşleminin Yaptırılmaması-Para Cezası )
Y7.CDE. 1997/109842918 SAYILI KANUNA AYKIRI DAVRANIŞ ( Sürücü Belgesinin Mahkeme Kararıyla Geri Alınabileceği )
Y7.CDE. 1998/6402918 SAYILI KANUNA AYKIRI DAVRANIŞ ( Sürücü Belgesinin Yetkili Olmayan Trafik Zabıtasınca Alınması Halinde Suç Unsurlarının Oluşmaması )
Y7.CDE. 1998/66182918 SAYILI KANUNA AYKIRI DAVRANIŞ ( Tekerrür )
Y7.CDE. 1997/81682918 SAYILI KANUNA AYKIRI DAVRANIŞ ( Usul ve Esaslara Uygun Düzenlenmeyen Suç Tutanağındaki Şekil Noksanlığının Giderilmesi Gereği )
Y7.CDE. 1998/45372918 SAYILI KANUNA AYKIRI DAVRANIŞ ( Usul ve Esaslara Uygun Düzenlenmeyen Suç Tutanağındaki Şekil Noksanlığının Giderilmesi Gereği )
Y7.CDE. 1997/81612918 SAYILI KANUNA AYKIRI DAVRANIŞ ( Usulüne Uygun Düzenlenmeyen Suç Tutanağının Şekil Noksanlığının Giderilmesi Gereği )
Y7.CDE. 2002/10532918 SAYILI KANUNA AYKIRI HAREKET ( Sanığın Savunmasının Alındığı ve Ön Ödeme Önerisinin Yapıldığı Duruşma Tutanağının Öncden Matbu Olarak Hazırlanmış Olması )
Y9.CDE. 1991/23112918 SAYILI KANUNA AYKIRI OLARAK ARACIN SATIŞ VE DEVRİ ( VUK Kapsamında Değerlendirilmemesi )
YCGKE. 1985/7-4842918 SAYILI KANUNA AYKIRILIK ( Trafik Belgesi ve Tescil Plakası Almadan Karayolunda Traktör Kullanmak )
Y2.CDE. 1989/102052918 SAYILI KANUNA MUHALEFET ( 20/e Maddesinin İhlali Nedeniyle Süresinde Ödeme Yapılırsa Kamu Davasının Ortadan Kaldırılmasına Karar Verilmesi Gereği )
Y7.CDE. 2002/54122918 SAYILI KANUNA MUHALEFET ( 2918 Sayılı Kanun Uyarınca Hürriyeti Bağlayıcı Cezadan Çevrilen Hafif Para Cezası ile Doğrudan Hükmolunan Hafif Para Cezasının Ertelenmesinin Mümkün Olmaması )
Y7.CDE. 2002/14102918 SAYILI KANUNA MUHALEFET ( 4616 Sayılı Yasayla Yapılmakta Olan Soruşturmada Davanın Açılmasının veya Açılmış Bulunan Davaların Kesin Hükme Bağlanmasının Ertelenmesi )
Y7.CDE. 2004/13382918 SAYILI KANUNA MUHALEFET ( 647 S.K. 5. Maddesi Uyarınca Hükmolunan Para Cezası - Gecikme Zammının Başlangıcı ve Oranı )
Y7.CDE. 2002/10612918 SAYILI KANUNA MUHALEFET ( Alkollü Araç Kullanmak Suçunu Bir ve İkinci Kez İşleyen Sürücülerin Belgelerinin Geçici Olarak Alınması İşlemlerinin Trafik Görevlilerince Yapılması )
Y7.CDE. 2002/26072918 SAYILI KANUNA MUHALEFET ( Alkollü Araç Kullanmak Suçunu Birinci ve İkinci Kez İşleyenlerin Sürücü Belgesinin Geçici Olarak Geri Alınması İşlemlerinin Trafik Görevlilerince Yapılması )
Y7.CDE. 1998/83952918 SAYILI KANUNA MUHALEFET ( Alkollü İçki Uyuşturucu Veya Keyif Verici Maddelerin Etkisi Altında Araç Sürülmesi )
Y7.CDE. 2002/236232918 SAYILI KANUNA MUHALEFET ( Bir Yıl İçinde Üç Kez Alkollü Araç Kullanmak )
Y7.CDE. 2002/58442918 SAYILI KANUNA MUHALEFET ( Bu Kanunda Yer Alan Suçun Tekrarından Maksadın Daha Önce Verilmiş Hükmün Kesinleşme Tarihinden İtibaren Bir Yıl İçinde Aynı Suçun Tekrar İşlenmesi Olması )
Y7.CDE. 2002/10462918 SAYILI KANUNA MUHALEFET ( Bu Kanunda Yer Alan Suçun Tekrarından Maksat Daha Önce Verilmiş Hükmün Kesinleşme Tarihinden İtibaren 1 Yıl İçinde Suçun Tekrar İşlenmiş Olması )
Y7.CDE. 2002/30042918 SAYILI KANUNA MUHALEFET ( Bu Kanunun Uygulanmasında Suçun Tekrarından Söz Edilen Maddelerinin Dışında Tekerrür Hükümlerinin Uygulanmaması )
Y7.CDE. 2002/236642918 SAYILI KANUNA MUHALEFET ( Bu Kanununda Yer Alan Suçun Tekrarından Maksat Daha Önce Verilmiş Hükmün Kesinleşme Tarihinden İtibaren Bir Yıl İçinde Aynı Suçun Tekrar İşlenmesi )
Y2.CDE. 1990/120962918 SAYILI KANUNA MUHALEFET ( Eksik Meblağ Taşıyan Tebligat ve Ödemeye Dayanılarak Kamu Davasının Ortadan Kaldırılmasına Karar Verilmiş Olması )
Y7.CDE. 2005/102702918 SAYILI KANUNA MUHALEFET ( Kabahatler Kanunun 11/1. Maddesindeki "Fiili İşlediği Sırada 15 Yaşını Doldurmamış Çocuk Hakkında İdari Para Cezası Uygulanmaz" Amir Hükmü Nazara Alınarak Sanığın Hukuki Durumunun Yeniden Değerlendirilmesi Gerektiği )
Y7.CDE. 2005/46252918 SAYILI KANUNA MUHALEFET ( Kovuşturma Sırasında Fiilin Kabahat Oluşturduğunun Belirlenmesi Halinde Mahkemece İdari Yaptırım Kararı Verilmesi Gereği )
Y2.CDE. 1990/62612918 SAYILI KANUNA MUHALEFET ( Noksan Yapılan Önödeme Bildirimine Dayanılarak Kamu Davasının Ortadan Kaldırılmasına Karar Verilememesi )
Y7.CDE. 1998/81202918 SAYILI KANUNA MUHALEFET ( Onsekiz Yaşını Bitirmemiş Olan ve Müdafii de Bulunmayan Sanığa Müdafii Tayin Edilerek Sorgusunun Yapılmasının Gerekmesi )
Y7.CDE. 2002/10842918 SAYILI KANUNA MUHALEFET ( Ön Ödemenin On Gün İçerisinde Yerine Getirilmesinin Gerekmesi Son Günün Pazara ve Herhangi Bir Tatile Tesadüf Ederse Mehilin Tatilin Ertesi Günü Bitmesi )
YCGKE. 1989/2-3672918 SAYILI KANUNA MUHALEFET ( Önödeme Nedeniyle Verilen Düşme Kararının Temyiz Edilip Edilemeyeceği )
Y2.CDE. 1992/45022918 SAYILI KANUNA MUHALEFET ( Para Cezası-Maaş Katsayısı )
Y7.CDE. 2001/95632918 SAYILI KANUNA MUHALEFET ( Sanığın Alkol Oranının Olay Anında 0, 50 Promilin Üstünde Olup Olmadığının Belirlenmesi Gereği )
Y7.CDE. 2002/30222918 SAYILI KANUNA MUHALEFET ( Sanığın Hakkında Sürücü Belgesinin Geri Alma Süresi İçinde Araç Kullanması )
Y7.CDE. 2002/25932918 SAYILI KANUNA MUHALEFET ( Sanığın İkinci Kez Sürücü Belgesiz Araç Kullanması )
Y7.CDE. 2002/19472918 SAYILI KANUNA MUHALEFET ( Sürücü Belgesi Olmadan Araç Kullananlar İçin İlk Tesbitte ve Tekrarı Halinde Farklı Cezaların Öngörülmüş Olması )
Y7.CDE. 1996/3302918 SAYILI KANUNA MUHALEFET ( Tescil İşleminin Sanığın Babasının Sorumluluğunda Olmasına Göre Sanığın Mahkumiyetine Karar Verilememesi )
Y7.CDE. 1998/83942918 SAYILI KANUNA MUHALEFET ( Ticari Taksi Kullanan Sanığın Alkollü Olarak Aracı Kullanması )
Y7.CDE. 2003/14302918 SAYILI KANUNA MUHALEFET ( Trafik Suç Tutanağının Sanığa Okunması Gereği )
Y7.CDE. 2003/112122918 SAYILI KANUNA MUHALEFET ( Tutanakta Önceden de Ehliyetsiz Araç Kullandığı Belirtilmesine Göre Tekrar Halinin Gerçekleşip Gerçekleşmediğinin Araştırılmasının Gerekmesi )
Y7.CDE. 2003/12852918 SAYILI KANUNA MUHALEFET ( Usulüne Uygun Olmayan Ön Ödeme Önerisi-Yapılan Ödemenin Süresinde Kabul Edilmesi )
Y7.CDE. 2002/10012918 SAYILI KANUNA MUHALEFET ( Üçüncü Defa Alkollü Araç Kullananlar Hakkında Sürücü Belgesinin 5 Yıl Süreyle Alınması Yanında Hafif Hapis ve Hafif Para Cezasının Ön Ödeme Kapsamında Olmaması )
Y7.CDE. 2005/12972918 SAYILI KANUNA MUHALEFET ( Yeni Türk Ceza Kanunu ile Sanığın Eylemine Uygulanacak Ceza İdari Para Cezasına Dönüştürüldüğünden Bu Hususun Değerlendirilmesinin Gerekmesi )
Y7.CDE. 2002/11272918 SAYILI KANUNA MUHALEFET ( Yüzbin Lira Kesirleri Atılmadan Hafif Para Cezası Hesaplanması Suretiyle Fazla Miktar Üzerinden Yapılan Usulsüz Ön Ödeme Önerisine Göre Hüküm Kurulmaması )
Y7.CDE. 1999/20372918 SAYILI KANUNDA ÖNGÖRÜLEN HAFİF PARA CEZASI ( Tecil Edilememesi )
YHGKE. 2012/4-8242918 SAYILI KANUNDAKİ ZAMANAŞIMI SÜRELERİ ( Trafik Kazası Sonucu Desteğin Ölümü Nedeniyle Maddi ve Manevi Tazminat Davası - Davacının Kısmi Islah ile Maddi Tazminat İsteminin Arttıramayacağı/Zamanaşımı Sürelerinin Geçmiş Olduğu )
Y2.CDE. 1992/3822918 SAYILI KANUNUN 14 VE 18. MADDELERİ UYARINCA VERİLEN PARA CEZALARI ( Adli Yargının Görev ve Yetki Alanı Dışında Olduğu )
YHGKE. 2012/4-3362918 SAYILI KANUNUN KAPSAMI ( Kazanın Meydana Geldiği Yerin Hemzemin Geçitten 300 Metre Mesafade Bir Yerde Olması Nedeniyle Eldeki Davada İdarenin Hizmet Kusuru Bulunduğunun Kabulü Gereği - İdari Yargının Görevli Olacağı/Görev )
Y4.HDE. 2013/132632918 SAYILI KANUNUN KARAYOLLARINDA UYGULAMA ALANI BULUNDUĞU ( Otel Bahçesinin Karayolu Mahiyeti Bulunmadığı - Davacı Hakkında Borçlar Kanunun Haksız Fiile İlişkin Hükümlerinin Uygulanması Gerektiği - Kazanın Otel Bahçesinde Gerçekleştiğinin Yerel Mahkemece Gözetilmesi Gereği/Haksız Fiil/Kusur )
Y4.HDE. 2002/103522918 SAYILI YASA ( Bu Yasaya Göre Motorlu Araçla İlgili Mesleki Faaliyette Bulunan Teşebbüslerin İşleten Gibi Sorumlu Tutulduğunun Dikkate Alınmasının Gerekmesi )
Y10.CDE. 2003/36432918 SAYILI YASA UYGULAMASI ( Sürücü Belgesi Bulunduğu Anlaşılan Sanık Hakkında Sözü Edilen Belgenin Onaylı Örneğinin Getirildikten Sonra 2918 Sayılı Yasanın Uygulanmasının Düşünülmesi )
Y10.HDE. 1998/69392918 SAYILI YASANIN 108. MADDESİNE DAYANDIRILAN TAZMİNAT TALEPLERİ ( Husumet )
Y9.CDE. 1996/28752918 SAYILI YASANIN 119. MADDESİ HÜKMÜ ( Sürücü Belgesinin Süresiz Alınmasının Mümkün Olmaması )
Y2.CDE. 2000/123662918 SAYILI YASANIN UYGULANMASI ( Tedbirsizlik ve Dikkatsizlikle Ölüme Asli Kusurlu Olmadan Sebep Olan Sanık İçin Uygulanması )
YCGKE. 1986/7-2892918 SAYILI YASAYA AYKIRI DAVRANIŞ ( Alkollü Olan Sanığın Kanındaki Alkol Miktarının Hesaplanmasının Gerekmesi )
YCGKE. 1986/7-3262918 SAYILI YASAYA AYKIRI DAVRANIŞ ( Sanık Lehine Olan Kanunun Uygulanmasının Gerekmesi )
YCGKE. 1988/2-4282918 SAYILI YASAYA AYKIRI DAVRANIŞ ( Sürücü Belgesi Olmaksızın Taşıt Kullanma )
Y6.CDE. 2003/50372918 SAYILI YASAYA AYKIRILIK ( Çalıntı Otomobile Takılan Plaka - İnceleme Sonucu Damganın Sahte Olmadığının Tespiti Halinde Suçun Oluşacağı )
Y7.CDE. 2002/47042918 SAYILI YASAYA AYKIRILIK ( Hürriyeti Bağlayıcı Cezadan Çevrili Hafif Para Cezasının Tecil Edilememesi )
Y7.CDE. 1996/31232918 SAYILI YASAYA AYKIRILIK ( Sanığa İsnat Edilen Suçun Önceden Tescilli Aracını Bir Aylık Sürede Adına Tescil Ettirmemesi )
Y7.CDE. 2000/32092918 SAYILI YASAYA AYKIRILIK ( Suç Tarihinde Onsekiz Yaşından Küçük Olan Sanığa Müdafii Tayin Edilmemesinin Yasaya Aykırı Olması )
Y7.CDE. 2002/18712918 SAYILI YASAYA AYKIRILIK ( Sürücü Belgesinin Geri Alınma Süresi İçinde Araç Kullanma )
Y7.CDE. 2003/14062918 SAYILI YASAYA AYKIRILIK ( Sürücü Belgesinin Geri Alınma Süresi İçinde Araç Kullanma )
Y7.CDE. 2002/18392918 SAYILI YASAYA MUHALEFET ( 3005 Sayılı Kanun Hükümlerine Tabi Suçtan Dolayı Duruşma Açılmadan ve Sanığın Savunması Alınmadan Ceza Kararnamesiyle Davanın Sonuçlandırılamaması )
Y7.CDE. 2002/17662918 SAYILI YASAYA MUHALEFET ( Diğer Kanunların 2253 Sayılı Kanuna Aykırı Hükümlerinin Küçük Suçlular Hakkında Uygulanmaması Nedeniyle Verilecek Cezaların Ertelenebilmesi )
Y7.CDE. 2006/130502918 SAYILI YASAYA MUHALEFET ( Lehe Yasanın Tespiti Yönünden Yeniden Değerlendirme Yapılması İçin Mahalline İade Edildiği - Verilen Yeni Hükmün Önceki İle Aynı veya Değişik Olması Önceden Verilenin Geçerliliğini Kaldırarak Onun Yerine Geçtiği Gerçeğini Değiştirmeyeceği )
Y7.CDE. 2002/12082918 SAYILI YASAYA MUHALEFET ( Sanığa Tebliğ Edilen Ön Ödeme Önerisinde Eylemine Uyan Hafif Hapis ve Hafif Para Cezalarının Asgari Miktarlarının Ayrı Ayrı Gösterilmemesi )
Y7.CDE. 2004/46482918 SAYILI YASAYA MUHALEFET ( Sanığa Verilecek Hafif Hapis Cezası ve Hafif Para Cezası Yarı Oranında Arttırılırken Hürriyeti Bağlayıcı Cezanın ve Hafif Para Cezasının Üst Haddinin Aşılarak Fazla Ceza Tayin Edilememesi )
Y7.CDE. 2006/112322918 SAYILI YASAYA MUHALEFET ( Sanığın Eylemine Uygulanabilecek Müeyyidenin İdari Para Cezasına Dönüştürüldüğü )
Y7.CDE. 2002/23132918 SAYILI YASAYA MUHALEFET ( Suç Tarihi İtibariyle On Beş Yaşını İkmal Etmemiş Olan Sanık Hakkında Diğer Kanunların 2253 Sayılı Kanuna Aykırı Hükümleri Küçükler Hakkında Uygulanmaması )
Y7.CDE. 2002/23492918 SAYILI YASAYA MUHALEFET ( Yargı Yetkisine Giren Suçlarla İlgili Tutanağın Bir Sureti İlgili Mahkemeye Gönderileceğinden Usulüne Uygun Düzenlenmiş Suç Tutanağı Olmadan Dava Açılamaması )
Y20.HDE. 2012/119222924 SAYILI KANUN HÜKÜMLERİNE GÖRE TESCİL İSTEMİ ( Rayiç Bedeli Tahsil Edilen Tapuda Tescil İşlemi Yapılmayan Taşınmazların Tapu Kaydının İptal ve Tescili - Davacı Gerçek Kişinin 6292 S. Kanunda Öngörülen Haklarını Kullanabilmesine İmkan Verilerek Hüküm Kurulacağı )
Y4.HDE. 1999/107722924 SAYILI KANUN UYARINCA TAHSİS ( Takdir Komisyonu Kararının İptali ve Rayiç Bedelin Tenkisi Davasında Görev )
Y7.HDE. 2005/27332924 SAYILI YASADAN DOĞAN ŞERHE YÖNELİK DAVA ( Orman Sınırları Dışına Çıkarılan Taşınmaz - Davacıların Taşınmazların Bulunduğu Yer Köy Nüfusuna Kayıtlı Olmaları En Az 5 Yıl Süre İle Orada Oturmuş Olmaları Gerçekten Taşınmazlar Üzerinde Zilyet Olmalarının Zorunlu Olduğu )
Y10.HDE. 2014/126732925 İLE 2926'YA TABİ SİGORTALILIĞIN ÇAKIŞMASI ( Sigortalılığın Çakıştığı Dönemde Tarımsal Faaliyetlerin Tespiti Halinde Zorunlu Sigortalılık Olan 2926 Sayılı Yasaya Tabi Sigortalılığa Üstünlük Tanınması Gerektiği- Tarım Bağ-Kur Sigortalısı Olunmadığının Tespiti )
Y21.HDE. 2003/117782925 SAYILI YASA UYARINCA SİGORTALILIĞIN SONA ERDİRİLMESİ ( S.S.K. Sigortalısı Olarak Tescil Edilip Prim Ödemesi Halinde İlgili İsteğe Bağlı Sigortalı Olduğunun Tespiti Talebinin Kabulü Gereği )
YHGKE. 2006/10-5542925 SAYILI YASA UYGULAMASI ( Bu Yasaya Göre Yapılan ve Davaya Konu Edilen Tescilin 506 Sayılı Kanuna Göre Tescil Edilmiş Olmak Şartını Gerçekleştirmediğinden Davanın Reddine Karar Verilmesinin Gerekmesi )
Y10.HDE. 2005/6812925 SAYILI YASAYA TABİ TESCİL ( Davaya Konu Edilen Tescil 506 Sayılı Kanuna Göre Tescil Edilmiş Olmak Şartını Gerçekleştirmediğinden İsteğe Bağlı Prim Ödemelerinin Geçerli Sayılması Talebinin Reddi Gereği )
Y10.HDE. 2014/126732926 İLE 5510'YA TABİ SİGORTALILIĞIN ÇAKIŞMASI ( 5510 Sayılı Yasanın 4 üncü Maddesinin ( a ) ( b ) ve ( c ) Bentlerinde Yer Alan Sigortalılık Hallerinin Aynı Anda Olması Halinde Öncelikle ( c ) Bendinin ( c ) Bendi Kapsamında Çalışmanın Bulunmaması Halinde İlk Önce Başlayan Sigortalılığın Esas Alınacağı - Çifte Sigortalılık )
YHGKE. 2014/21-6402926 S.K.' YA TABİ ZORUNLU SİGORTALILIK SÜRESİNİN TESPİTİ ( Prim Tevkifatına Dayalı Tespit Davasında Salt Ziraat Odası ve Kooperatif Kaydı Gibi Belgelerin Yeterli Olmadığı - Tarımsal Faaliyetin Sürdüğünün Hangi Tarımsal Ürünlerin Üretildiği veya Nereye Satıldığı Teslim Edildiği Gibi Hususların Belirlenmesi Gerektiği/Prim Tevkifatı ve Ürün Tesliminin Birkaç Yıl Dışında Süreklilik Arzettiği Hallerde Tarınsal Faaliyetin Sürekli Olduğunun Kabul Edileceği )
YHGKE. 2013/10-17832926 S.K.'YA TABİ ZORUNLU SİGORTALILIK SÜRESİNİN TESPİTİ İSTEMİ ( Davacının Ürün Teslimi veya Prim Tevkifatı Olmayan Yıllar Yönünden Tarımsal Faaliyette Bulunduğunun Kanıtlanması Gerektiği - Davacının 2926 S.K.'ya Tabi Sigortalılık İradesini Ortaya Koyacak Herhangi Başvuru Prim Ödemesi Ürün Satışı veya Bu Satışlardan Yapılan Prim Tevkifatı Hususlarının Ayrıntılı Olarak Araştırılması Gerektiği )
YHGKE. 2010/10-5232926 SAYILI KANUN KAPSAMINDA SİGORTALILIĞIN TESPİTİ (Zorunlu Sigortalılığın Makul Süreyi Aşmış Olması Karşısında - Bu Sigortalılık Kapsamında Prim Ödenmesi ya da Ürün Teslimatı Yapılması Halinde Yeniden Tarım Bağ-Kur Sigortalılığının Başlatılabileceği )
Y10.HDE. 2013/1392926 SAYILI KANUN KAPSAMINDA SİGORTALILIK ( Sigortalılığın İptaline Yönelik İşlemin İptali Davası - Davacının İradesini Ortaya Koyacak Herhangi Bir Başvurusu Prim Ödemesi Ürün Satışı veya Bu Satışlardan Yapılan Prim Tevkifatı Bulunup Bulunmadığı Hususları Ayrıntılı Olarak Araştırılması Gerektiği )
Y21.HDE. 2011/57892926 SAYILI KANUN KAPSAMINDA TARIM BAĞ-KUR SİGORTALISI SAYILDIĞI ( Tarım Sigortalısı Olduğu Dönemde Tarımsal Faaliyette Bulunduğu ve Bu Sebeple Prim Kesintisi Yapıldığı - Ziraat Odasına Kayıtlı Olduğu/Tarım Sigortalılığın İptali )
Y21.HDE. 2005/78362926 SAYILI KANUN'A TABİ SİGORTALILIK ( Zorunlu Sigortalılık Mahiyetinde Olup S.S.K. İsteğe Bağlı Sigortalılık Süresi İle Çakışma Halinde 2926 S. Kanun'a Tabi Zorunlu Sigortalılık Süresine Üstünlük Tanınması Gerektiği )
Y10.HDE. 2004/14082926 SAYILI KANUNA TABİ SİGORTALILIK SÜRESİ ( Hüküm Fıkrasında Açıkça Gösterilmemesi Usul ve Yasaya Aykırı Olduğu - Yaşlılık Aylığına Hak Kazandığının Tespiti )
Y10.HDE. 2011/18862926 SAYILI KANUNUN KAPSAMI ( Tarımsal Faaliyetin Devam Ettiğinin Davacının Prim Ödemelerinden Anlaşıldığı - Ancak Davacının 2926 S.K. Kapsamında Olup Olmadığının Tespit Edilmemesinin Hatalı Olduğu )
Y10.HDE. 2003/53092926 SAYILI YASA KAPSAMI ( Davacının 2926 Sayılı Yasa Kapsamında Olmayı Gerektirir Tarımsal Faaliyet İçinde Olduğunun Tespiti Halinde Anılan Dönemde Tarım BağKur Sigortalısı Sayılması )
Y10.HDE. 2006/200642926 SAYILI YASA KAPSAMINDA SİGORTALI OLDUĞUNUN TESPİTİ ( Bağ-Kur Genel Müdürlüğü Aleyhine Açılan Davanın ya Anılan Genel Müdürlüğünün Bulunduğu Ankara'da ya da Şubesinin Bulunduğu Yerde Açılması Gereği )
Y21.HDE. 2015/95442926 SAYILI YASA KAPSAMINDA SİGORTALILIK ( 1.2.2006-1.6.2008 Tarihleri Arasında 2926 Sayılı Yasa Kapsamındaki Sigortalılığının Bulunduğu/Bu Tarih İçin İstenen Hizmet Tespit Talebinin Reddine Karar Verilmesinin Bozma Nedeni Olduğu - Hizmet Tespit Davası )
Y10.HDE. 2005/106142926 SAYILI YASA KAPSAMINDA SİGORTALILIK ( Zorunlu Tarım Bağ-Kur Sigortalısı Olduğunun Tespiti - Davacının Teslim Ettiği Ürünlere İlişkin Olarak Ürün Bedelinden İlk Tevkifatın Yapıldığı Yıl Ay ve Günü İle Saptanarak Takip Eden Aybaşından Başlayarak Kabulü Gereği )
Y10.HDE. 2008/123142926 SAYILI YASA KAPSAMINDAKİ SİGORTALILIK ( Diğer Yasalar Kapsamındaki Zorunlu Sigortalılık Süreleriyle Çakışan Dönemleri Dışında Kalan Kısımlarının Geçerliliğinin Tespitine İlişkin Sorunun Çözümünde 5510 S.Y'nin Yürürlüğü Öncesindeki Yasal Düzenlemelerin Dayanak Alınacağı )
Y21.HDE. 2005/3732926 SAYILI YASANIN UYGULAMASI ( Kendi Nam ve Hesabına Tarımsal Faaliyette Bulunanların Zorunlu Tarım Bağkur Sigortasına Tabi Olmaları-Bu Sigortalılığın Kadınlarda 50 ve Erkeklerde 55 Yaşını Aşmamışlar için Zorunlu Olması )
Y21.HDE. 2004/6632926 SAYILI YASANIN UYGULANMASI ( Yasada Belirlenen Sürede Tescil ve Kayıt Yaptırmayan Sigortalının Hak ve Yükümlülüğünün Kayıt ve Tescili Takip Eden Aybaşından Başlaması )
Y21.HDE. 2005/54242926 SAYILI YASAYA TABİ SİGORTALI OLDUĞUNUN TESBİTİ ( Dava Konusu Dönemin 4956 S. Y'nın Yürürlüğünden Önceki Düzenlemeye Tabi Olduğu - Davacının 22 Yaşını Doldurduğu Tarihi Takip Eden Yılbaşı Olan Tarihten İtibaren 2926 S. Yasaya Tabi Sigortalılığını Başlatmak Gerektiği )
Y21.HDE. 2003/10832926 SAYILI YASAYA TABİ SİGORTALILIĞIN DEVAM ETTİĞİNİN TESPİTİ TALEBİ ( Davanın Sosyal Güvenliğe İlişkin Olması Nedeniyle Feragat Nedeniyle Ortadan Kaldırılamaması )
Y5.HDE. 2003/123552942 SAYILI KANUN ( 2942 Sayılı Kamulaştırma Kanununa Göre Yetkili Merciin Tek Taraflı Olarak Kısmen ve Tamamen Kamulaştırma İşleminden Vazgeçme Hakkının Bulunduğunun Gözetilmesi )
Y5.HDE. 2003/54302942 SAYILI KANUN UYGULAMASI ( 4650 Sayılı Kanunun Yürürlüğe Girdiği Tarihte Kamulaştırma Kararı Alınmış ve Tebligata Çıkmış Davalarda 2942 Sayılı Yasanın Önceki Hükümlerinin Uygulanması )
Y18.HDE. 1995/77722942 SAYILI KANUN UYGULAMASI ( Bu Kanun Gereğince Tespit-Terkin-Acele El Koyma İstenilmesi )
Y5.HDE. 2003/102112942 SAYILI KANUN UYGULAMASI ( Kamulaştırma Kanununun 38. Maddesinin Anayasa Mahkemesince İptal Edilmesi Nedeniyle Yerel Mahkeme Kararının Yasal Dayanağının Kalmaması )
Y7.CDE. 1996/69102960 SAYILI KANUNA MUHALEFET ( Sanığın Olay Tarihinde Tayin Edilen Yapı Tatil Zaptı İçeriğine Göre Projesine Aykırı Olarak İkinci Bir Bodrum Katı Yapmış Olması )
Y7.CDE. 2005/15292960 SAYILI KANUNA MUHALEFET ( Sit Alanı Öngörünüm Bölgesinde Bulunan Bahçe Duvarının Yıkılıp Verilen İzne Aykırı Olarak Denizin Altı Metre İçinde Demir Kazıklar Çakıldığı ve Bu Durumun Tespiti Üzerine Kazıkların Deniz Seviyesinin Altında Kesilmesi Nedeniyle Suçun Oluştuğu )
Y11.CDE. 2002/15962978 SAYILI KANUN ( Özel Gider İndiriminde Kullanılan Gerçeğe Aykırı Olan Belgelerin Düzenlenmesine Katılmadan Sadece Kullananlara Vergi İdaresince Para Cezası Hükmolunması )
Y11.CDE. 2003/100572978 SAYILI KANUN ( Sahte Olarak Düzenlenmiş Faturaları Özel Gider İndiriminde Kullanmaktan İbaret Eylemlerinin 2978 Sayılı Kanunun 6. Maddesi Kapsamında Bulunduğu - Görevsizlik Kararı Verileceği )
Y9.HDE. 2010/51170298 SAYILI KANUN UYARINCA GÖREVLENDİRİLME ( Fazla Çalışma ve Hafta Tatili Ücretleri Hakkındaki Uyuşmazlığın Genel Mahkemelerde Görüleceği - Bakanlık İle İşçi Arasındaki İlişkinin Hizmet Akdinden Kaynaklanmadığı/İş Mahkemesince Görevsizlik Kararı Verileceği )
Y8.CDE. 1996/16230298 SAYILI KANUNA AYKIRI DAVRANIŞ ( Belediye Başkanının Seçim İşlerinde Kullanılmak Üzere İlçe Seçim Kurulunca İstenilen Aracı Vermemesi )
Y8.CDE. 1995/13098298 SAYILI KANUNA AYKIRI DAVRANIŞ ( Seçim İşleriyle Doğrudan Görevlendirilmeyen Sanığın Muhtar Sıfatıyla Orada Oturmayanlara İkametgah Vermesi )
Y8.CDE. 2003/13406298 SAYILI KANUNA AYKIRILIK ( Oy Verme Süresi Sona Erdikten Sonra İçki Satışı Yapan Sanığın Atılı Suçtan Beraati Gereği )
Y8.CDE. 2006/603298 SAYILI KANUNA AYKIRILIK ( Sanıklar Hakkında 5252 Sayılı Yasa Uyarınca Hükmolunan Ağır Para Cezasının Adli Para Cezasına Dönüştürülmesi - Hüküm Tarihnde Yürürlükte Olan 647 Sayılı Yasaya Göre Ödenmeyen Para Cezasına Gecikme Zammı Uygulanmayacağının Gözetilerek Karar Verilmesi Gereği )
Y19.CDE. 2015/16525298 SAYILI KANUNA AYKIRILIK SUÇU ( Hükmün İçeriğindeki Hukuka Aykırılıklar Ancak Hükmün Hukuken Varlık Kazanması Halinde Olağan ve Olağanüstü Yasa Yolları Denetimine Konu Olabileceğinden Henüz Hukuken Varlık Kazanmayan Hükümdeki Hukuka Aykırılıkların Kanun Yararına Bozma Yasa Yoluyla Denetlenmesi Olanağı Bulunmadığı )
Y14.HDE. 2008/149682981 S.K.'NIN KAPSAMI ( Tapu Tahsis Belgesine Dayalı Tapu İptali ve Tescil Davası - 2981 S.K. Kapsamında Kalan Kişilere Yapılan Tahsisin 3. Kişilere Temlikine İmkan Sağlandığı )
Y14.HDE. 2011/153932981 SAYILI KANUN ( İmar Uygulamaları Nedeniyle Elatmanın Gerçekleşmesi - İmar Parseli Malikine Karşı Yapı Sahibinin Korunduğu/Elatmanın Önlenmesi ve Yıkım Davası )
Y1.HDE. 2003/71852981 SAYILI KANUN KAPSAMI ( 2981 Sayılı Kanunun Kapsamına Giren Yapılarla İlgili Olarak Yargı Mercilerinde Açılmış Davaların Yürütülememesi )
YHGKE. 1989/5-5672981 SAYILI KANUN KAPSAMINDA KALAN GECEKONDULAR ( Ecrimisil ve Arsa Kullanım Bedeli Alınmaması-Hakimin Re'sen Türk Kanunlarını Uygulayacağı )
Y14.HDE. 1994/7562981 SAYILI KANUN UYGULAMASI ( Kadastrosu Kesinleşmiş Taşınmazlarda Arsa Sahibi ile Haricen Alan Kişi Anlaşırlarsa )
Y17.HDE. 2002/212981 SAYILI KANUNA GÖRE YAPILAN TESBİTİN TAPU KAYITLARIYLA ÇELİŞMESİ ( Kadastro Tesbitine İtiraz )
Y1.HDE. 2003/113762981 SAYILI YASA UYGULAMASI ( Somut Olayda Çekişmeye Konu Olup 2981 Sayılı Yasanın Anılan Maddesine Göre Yapılan İşlemin İdari İşlem Niteliğinde Olduğunun Kabulünün Mümkün Olmaması )
Y5.HDE. 2015/7092981 SK HÜKÜMLERİNE GÖRE İMAR UYGULAMASI YAPILMASI ( Bu Uygulamalardan Doğan ve İpotekle Teminat Altına Alınanlar da Dahil Olmak Üzere Her Türlü Alacak ve Bedelin Borçlu İdarelerce İpotel veya Uygulama Tarihinden İtibaren 3095 S.K.'da Belirtilen Kanuni Faiz Oranı Uygulanarak Ödeneceği - İpotek Borçlusunun Şahıslar Olması Halinde Bu Düzenlemenin Uygulanmayacağı/Ayrıca Bu Düzenlemenin Anayasa Mahkemesi Kararı İle İptal Edildiği )
Y3.HDE. 2013/45172985 SAYILI KANUNLA GETİRİLEN İSTİSNA ( Taşınmazın Toplu Konut Alanı Vasfı Bulunmadığının Davacı Hakkında İstisnai Bir Durum Bulunmadığının Yerel Mahkemece Gözetilmesi Gereği - Davacının İdarenin Sunduğu Hizmetlerden Faydalanmakta Olduğu )
YCGKE. 1987/8-587299 SAYILI KHK ( KHK'nın Yürürlüğünden Önce Üzerinde Tabanca İle Yakalanan Sanığın Ruhsat Alabilmek Amacıyla Başvuru Hakkının Doğmuş Olması )
YCGKE. 1988/8-176299 SAYILI KHK'DEN YARARLANMA İMKANI BULUNMASI ( Ruhsatsız Tabanca Taşımak-6136 S. Kanun ile TCK.nun Bu Konudaki Hükümlerinin Uygulanmaması )
YCGKE. 1990/8-6299 SAYILI KHK'YA GÖRE BULUNDURMA RUHSATI ALINMIŞ OLAN SİLAH ( 387 Sayılı KHK'ya Göre Taşıma Ruhsatı Talebi )
YCGKE. 1990/1-70299 SAYILI KHK'YE GÖRE RUHSATA BAĞLANAN SİLAHLAR ( Silahların Suçta Kullanılmış Olması-6136 S. Yasanın Uygulanıp Uygulanmayacağı )
YHGKE. 2013/16-24402B ALANLARI HAKKINDA AÇILAN DAVALAR ( 6292 Sayılı Kanuna Göre Yapılacak İşlemler Sonuçlanıncaya Kadar 2B Alanları Hakkında Hazine Tarafından Kişiler Aleyhine Açılması Gereken Davaların Açılmayacağı ve Açılmış ve Devam Eden Davaların Durdurulacağı )
Y16.HDE. 2015/208312B ALANLARI HAKKINDA AÇILAN DAVALAR (Kullanım Şerhinin İptali İstemi - 6292 Sayılı Kanuna Göre Yapılacak İşlemler Sonuçlanıncaya Kadar 2/B Alanları Hakkında Hazine Tarafından Kişiler Aleyhine Açılması Gereken Davalar Açılmayacağı Açılmış ve Devam Eden Davaların Durdurulacağı)
Y20.HDE. 2010/108342-B UYGULAMASINA DAYALI TAPU İPTAL VE TESCİL DAVASI ( Yolsuz Tescilin Bütün Sonuçlarıyla Hükümsüz Olduğu Malikine Mülkiyet Hakkı Kazandırmayacağı - Çekişmeli Taşınmazın Orman Sınırları İçinde veya Dışında Olup Olmadığı Belirlenmeden Hak Düşürücü Sürenin Geçtiğinden Bahisle Davanın Reddinin Hatalı Olduğu )

3

Y11.HDE. 2003/44553 AY İÇİNDE İTİRAZ YAPILMASI GEREĞİ ( Zarar Gören 3.Kişilerin Faydalı Model Belgesinin Hükümsüzlüğünü Talep Edebilmeleri İçin Faydalı Model Başvurusunun İlanından İtibaren 3 Ay İçinde İtirazda Bulunulabileceği )
Y17.HDE. 2003/136563 AYLIK DAVA AÇMA SÜRESİ ( Alacaklının Suçun Oluştuğunu Öğrendiği Tarihten İtibaren 3 Ay İçerisinde Dava Açmak Zorunda Olduğu Nazara Alınmadan Yapılan Şikayete Göre Düşme Kararı Verilmesi Gerekirken Mahkûmiyet Kararı Verilemeyeceği - Nafaka Borcunun Ödenmemesi )
Y11.HDE. 2005/104993 AYLIK HAK DÜŞÜRÜCÜ SÜRE ( Kooperatif Ortaklığından İhraç Kararı - Karara Karşı 3 Aylık Hak Düşürücü Süre İçinde Dava Açılmadığından Davanın Reddedileceği )
Y10.HDE. 2003/113473 AYLIK SÜRE ( Bağlayıcı Olmayıp Davalı Kurum İncelemeyi Bitirdiği Anlaşılan Tarihinin Faiz Alacağına Başlangıç Olarak Kabulü Gereği - Emekliliğe Hak Kazanıldığının Tespiti )
Y18.HDE. 2005/9993 AYLIK SÜRE ( Davalıların Kendilerine Tanınan 3 Aylık Süre İçerisinde Hüküm Altına Alınan Hususları Eski Hale Getirmedikleri Takdirde Yine Kendilerince Eski Hale Getirecekleri - Davacılar Tarafından Yapılmasına Hükmedilemeyeceği )
Y10.HDE. 2005/43163 AYLIK SÜRE ( Yaşlılık Aylığının Geç Bağlandığını ve Aylıklarının Geç Ödendiğini İleri Sürdüğüne Göre Aylığın 506 Sayılı Yasanın 116. Maddesinde Öngörülen 3 Aylık Süre İçinde Bağlanıp Bağlanmadığı Araştırılması Gereği )
YHGKE. 1998/3-6793 YIL SÜRELİ KİRA SÖZLEŞMESİ ( Yeni Dönem Kira Bedelinin Tesbitinde Esas Alınacak Oran )
Y1.HDE. 2001/57813 YILI AŞAN KİRA SÖZLEŞMESİ ( Belediye Taşınmazları-Belediye Meclisinin Yetki Devri Niteliğinde Kararına Dayanılması )
Y12.CDE. 2015/95933. DERECE DOĞAL SİT ALANI İÇERİSİNDEKİ BİNANIN YANINA İZİN ALMAKSIZIN EKLENTİ İNŞA ETTİRİLMESİ ( Sanığın Bölgenin Niteliğini Bildiğini Kabulde Zorunluluk Bulunduğu - Mahkumiyetine Karar Verileceği )
Y12.CDE. 2016/21103. DERECE DOĞAL SİT ŞERHİ BULUNAN TAŞINMAZ ÜZERİNDE İZİNSİZ MÜDAHALELER GERÇEKLEŞTİRİLMESİ ( İzinsiz Müdahaleler Gerçekleştirilmeden Önce Bölgenin Niteliğinin Sanık Tarafından Bilindiği - Sanığın Mahkumiyetine Karar Verileceği )
Y15.HDE. 2002/12053. DERECEYE KADAR HISIMLAR ARASINDAKİ TASARRUFLAR ( Tasarrufun İptali Davasının Dinlenebilme Koşulları - Geçici Aciz Vesikası )
Y11.CDE. 1997/50053. GRUP KORUNMASI GEREKLİ TESCİLLİ VE ŞERHLİ BİNA ( Yıkılması )
Y12.HDE. 2011/16423. HACİZ İHBARNAMESİ (Hacizlerin Kaldırılması İstemi - Adı Geçene Gönderilen 3.Haciz İhbarnamesine Karşı Yasada Öngörülen 15 Günlük Süre İçerisinde Açılmış Bir Menfi Tespit Davası Bulunmadığından Sözü Edilen Alacak 3.Kişi Nezdinde Kesinleştiğinden Şikayetin Reddi Gerektiği)
Y11.HDE. 2001/36103. KİŞİ ADINA TESCİLLİ BİR MARKA BULUNMASI ( TPE'nin Yeniden İnceleme ve Değerlendirme Kurulunun 556 Sayılı Markaların Korunması Hakkındaki KHK'nin 36. m. Gereğince Verdiği İtirazın Reddinde Anılan Kararname Hükümlerine Aykırılık Olmadığı )
Y12.HDE. 2010/216463. KİŞİ BANKANIN HACİZ YAZISINA KARŞI CEVABI ( İstihkak İddiası - İcra Dairesinde Haciz Kararı Verildiği Tarihte Haczin Tamamlanmış Sayılacağı/Banka Yazısının İçeriği Gözetildiğinde Cevabın İstihkak Niteliğinde Olduğu )
Y21.HDE. 2003/16983. KİŞİ İLE BORÇLUNUN KARI KOCA OLMASI ( Tarafların Ödeme Emrinin Tebliğinden Sonra Kesinleşen Boşanma İlamı ile Boşanmaları )
Y12.HDE. 2003/25633. KİŞİDEKİ ALACAK ( Borçlunun Kendi Elindeki Malları Yanında 3. Kişideki Mal ve Alacaklarının da Haczi Olanaklı Olduğu - Ancak Haczin Uygulanabilmesi İçin 3. Kişideki Alacağın Kıymetli Evraka Bağlı Bulunmaması Gereği )
Y12.HDE. 2004/127953. KİŞİDEKİ PARANIN HACZİ ( Borçlunun Haczedilen Kendisine Ait Parayla İlgili Bir İşleme Karşı Çıkmasında Hukuki Yararı Olduğundan İşin Esası İncelenerek Sonucuna Göre Bir Karar Vermek Gereği )
Y11.HDE. 2004/23053. KİŞİNİN DAVAYA MÜDAHALESİ ( Hakkı Veya Borcu Bir Davanın Sonucuna Bağlı Olan İse İki Taraftan Birine Katılmak Suretiyle Edebileceği - Navlun Ücretinin Ödenmemesi )
Y12.HDE. 2006/116163. KİŞİNİN ELİNDEKİ MALLARIN HACZİ ( İstihkak İddiasında Bulunulması Halinde Dava Açmak Üzere Alacaklıya Süre Verilmesi Gereği )
Y11.HDE. 2011/153303. KİŞİNİN FİİLİNİ TAAHHÜT ( Davalı Bankanın 3. Kişinin Fiilini Taahhüt Ettiği/Davacının Kur Farkından Kaynaklanan Bedeli Talep Ettiği - Mektup Bedellerinin Ödeme Tarihindeki Kurdan ve Talep Tarihinden İtibaren Kanuni Faiz Yürütülmek Suretiyle Ödendiği/Alacak Davasının Reddine Karar Verileceği )
Y21.HDE. 2006/903. KİŞİNİN HAKLARININ ETKİLENMESİ ( İstihkak Davası - Finansal Kiralama Sözleşmesinin Geçerli Olabilmesi İçin Düzenlenme Şeklinde Noterlikçe Yapılması ve Kiracının İkametgahındaki Noter Özel Siciline Tescil Edilmesi Zorunluluğu )
Y21.HDE. 2003/18213. KİŞİNİN İSTİHKAK DAVASI ( Araç Noter Satışından Sonra Kaydi Haczin Konması Nedeniyle Davacının İyiniyetli Olduğu İddiası )
Y21.HDE. 2003/14973. KİŞİNİN İSTİHKAK DAVASI ( Arzın Maliki Olan Davacı 3.Kişinin Üzerindeki Ürünün De Sahibi Olacağından Borçlunun Bilerek Davacıya Ait Taşınmaz Üzerinde Ekim Yaptığı Ve İyi Niyetli Olmaması Nedeniyle Davanın Kabulü Gereği )
Y21.HDE. 2003/18243. KİŞİNİN İSTİHKAK DAVASI ( Dava Açma Süresi-İcra Müdürünce Gerekli Prosedür Yerine Getirilmediği Müddetçe Hacizli Mal Satılarak Bedeli Alacaklıya Ödenene Kadar Açılabilmesi )
Y21.HDE. 2004/133843. KİŞİNİN İSTİHKAK DAVASI ( Dava Konusu Aracın Mülkiyeti Hacizden Önce Alıcı Durumundaki Davacıya Geçmiş Olduğundan Davanın Kabulü Gereği )
Y21.HDE. 2003/31323. KİŞİNİN İSTİHKAK DAVASI ( Dava Sırasında Haczedilen Menkullerin Satılması Durumda İstihkak Davasının Bedele Dönüştüğü )
Y21.HDE. 2003/18203. KİŞİNİN İSTİHKAK DAVASI ( Dava Sonuçlanmadan Mahcuz Mal Paraya Çevrilirse Mercii Hakiminin Satış Bedelinin Yargılamanın Sonuna Kadar Alacaklıya Ödenmemesi Yönünde Karar Verebilmesi )
YHGKE. 2006/21-6183. KİŞİNİN İSTİHKAK DAVASI ( Davacı Tarafından 1. Hacizden Sonra Satın Alınan Yeni Buzdolabının Mülkiyetinin Davacıya Ait Olduğu Açıkça Ortada Olduğu - Bu Taşınır Mal Yönünden Davanın Kabulü Gerektiği )
Y21.HDE. 2003/18133. KİŞİNİN İSTİHKAK DAVASI ( Davacılar ile Borçlunun Ana Baba ve Oğul Olması-Haciz Adresi ile Ödeme Emrinin Tebliğ Adresi ve Takibe Konu Bono Adresinin Aynı Adresler Olması )
Y21.HDE. 2003/18023. KİŞİNİN İSTİHKAK DAVASI ( Davacının Boşanmasına Rağmen Davalıyla Aynı Yerde Oturması-Haczin de Davacı Huzurunda Birlikte Oturulan Evde Yapıldığının Ortada Olması )
Y21.HDE. 2003/20173. KİŞİNİN İSTİHKAK DAVASI ( Haciz Borçlunun Borç Dayanağı Senette Belirttiği Davacı Şirket Adresinde Gerçekleştirildiği - Borçlu ve 3.Kişi Malı Birlikte Ellerinde Bulundurduklarından İİK.nun 97/A Maddesi Gereğince Mal Borçlu Elinde Sayıldığı )
Y21.HDE. 2005/35913. KİŞİNİN İSTİHKAK DAVASI ( Haczedilen Eşyanın Yediemin Olarak Anılan Şirkete Teslimine Karar Verildiği - Davacı 3. Kişinin Tutumu Sonucu Alacağın Tahsili Geciktiğinden Davanın Reddi Nedeniyle Alacaklı Yararına % 40 Tazminata Hükmedileceği )
Y21.HDE. 2003/15003. KİŞİNİN İSTİHKAK DAVASI ( Haczolunan Menkul Malların Borçlu İle Birlikte Ellerinde Bulundurmalarının Aksi İspatlanabilir Bir Karineye İşaret Ettiği - Aksinin Her Türlü Delille Kanıtlanabileceği )
Y21.HDE. 2003/8163. KİŞİNİN İSTİHKAK DAVASI ( İİK.nun 97/A Maddesinde Öngörülen Mülkiyet Karinesi Borçlu Dolayısıyla Alacaklı Yararına Olduğu - Bu Karinenin Aksi Güçlü ve İnandırıcı Delillerle Kanıtlamadığı Anlaşılmakla Davanın Reddi Gereği )
Y21.HDE. 2004/21243. KİŞİNİN İSTİHKAK DAVASI ( İİK'nın 97/3. Maddesine Göre Takibin Talikine Karar Verilirse Haksız Çıktığı Takdirde Alacaklının Muhtemel Zararına Karşı Davacıdan 36. Maddede Gösterilen Teminat Alınacağı )
Y21.HDE. 2004/7703. KİŞİNİN İSTİHKAK İDDİASI ( İşyerinin Devri - Borçlunun Alacaklıdan Mal Kaçırmak Amacı/Alacaklının Haklarını Etkilemeyeceği )
Y21.HDE. 2005/29213. KİŞİNİN İSTİHKAK İDDİASININ KALDIRILMASI TALEBİ ( Borçlu Şirketin İşyerini Borcun Doğumundan Sonra Devretmesi - Ticari İşletmeyi Devralan Borçlardan Sorumlu Olduğu )
Y21.HDE. 2003/18063. KİŞİNİN İSTİHKAK İDDİASININ REDDİ ( İcra Müdürlüğünce Alacaklıya Çıkarılan Muhtıra da Diğer 3. Kişiye Karşı Yedi Gün İçinde Dava Açması İçi Uyarıda Bulunulmasının Amaçlanması )
Y12.HDE. 2000/30313. KİŞİNİN İTİRAZI ( 89/1 İhbarına - Alacaklının Aksini İsbat Ederek Cezalandırılmasını ve Tazminat Talebi )
Y15.HDE. 2004/75333. KİŞİNİN İYİNİYET SAVUNMASI ( Geçerli Olmaması - Yüklenici Tarafından Diğer Davalılara Yapılan Satışlar Avans Niteliğinde Olduğundan İnşaatın Sözleşme İmar Mevzuatına ve Tekniğine Uygun Biçimde Tamamlanması Halinde Sonuç Doğuracağı )
Y10.HDE. 2013/207633. KİŞİNİN KASTA DAYANMAYAN FİİLİ SONUCUNDA SİGORTALININ MALÜL KALMASINA VEYA ÖLÜMÜNE NEDEN OLMASI ( Sigortalıya veya Hak Sahiplerine Bağlanan Aylıkların İlk Peşin Değerinin Yarısından Sorumlu Tutulmasının Mümkün Olmadığı )
Y17.HDE. 2008/42913. KİŞİNİN SİGORTALI ARACI KULLANMASI ( Malikin Rızası Dahilinde Kullanırken Kazanın Geçekleştiği/Şirketin Sigortalısına Yaptığı Her Ödeme Karşısında Mutlaka Bir Zarar Sorumlusu Bulunmayabileceği - Davacı Sigortacının Rücu Edemeyeceği )
Y10.HDE. 2003/19233. KİŞİNİN SORUMLULUĞU ( Trafik Kazasında Ölen Sigortalı/Kurum Zararının Rücuan Ödetilmesi - Sorumluluğunun Ancak Suç Teşkil Eden Eyleminin Varlığı Halinde Mümkün Olabileceği )
Y12.HDE. 2001/96073. KİŞİNİN ŞİKAYET HAKKI ( Takipte Taraf Olmaması - İİK.nun 106 ve 110. Maddeleri Uyarınca Haczin Düşmüş Olduğundan Bahisle Şikayette Bulunamayacağı )
Y6.HDE. 2013/116043. KİŞİNİN VERMİŞ OLDUĞU MUVAFAKATİN KİRAYA VERENİ BAĞLAMAYACAĞI ( Kiraya Verenin Kardeşinin Sözleşmeye Aykırılığa Verdiği Muvafakatin Kiraya Veren İçin Zımni Kabul Olmadığı - 3.Kişinin Muvafakatinin Kiraya Vereni Bağlamadığı/Akde Aykırı Kullanım )
Y12.HDE. 2004/9273. KİŞİNİN YALAN BEYANI ( İİK.nun 89/4. Maddede Yer Alan "Tazminat" Sözcüğü Alacaklının Uğradığı Zararın Karşılığını İfade Edeceğinden Bu Tazminat Üzerinden %40 İnkar Tazminatına Hükmedilemeyeceği )
Y12.HDE. 2000/30313. KİŞİYE 89/1 İHBARININ TEBLİĞİ ( İtiraz Edilmesi - Alacaklının Aksini İsbat Ederek Cezalandırılmasını ve Tazminat Talebi )
Y12.HDE. 2005/159413. KİŞİYE ÇIKARILAN HACİZ İHBARNAMESİ ( İcra Müdürlüğünce 89/3 Haciz Müzekkeresi Çıkarılması Doğru Olmadığından Üçüncü Şahıs Müştekinin Bu İşleme Karşı da Süresiz Şikayet Hakkı Olduğu )
Y12.HDE. 2005/105523. KİŞİYE GÖNDERİLEN HACİZ İHBARNAMESİ ( Şirket Ortağının Borçlu Şirket Yönünden 3.Kişi Sayılamayacağından Sözü Edilen Haciz İhbarnamesinin Sonuç Doğurmadığı - Şikayetin Süresiz Olduğu )
Y12.HDE. 2004/8883. KİŞİYE HACİZ İHBARNAMESİ ( 89. Madde Kapsamında Belirtilen Özellikleri Taşıması Zorunlu Olmadığı Halde Ve Bu Durumun Da 3. Şahsın Daha Lehine Bir Sonuç Doğurduğu Gözardı Edilerek Şikayetin Reddi Gereği )
Y12.HDE. 2002/24203. KİŞİYE YAPILAN ÖDEME ( Ödemenin Çek Hamiline Yapılmadığı - 3. Kişiye Yapılan Ödemenin Borçluyu Borcundan Kurtarmadığı/İtirazın Reddi Gerektiği )
Y12.HDE. 2004/60783. ŞAHIS BELEDİYENİN HACZEDİLMEZLİK ŞİKAYETİ ( İdare Mahkemesinde Alacaklı Tarafından Açılan Davada Yürütmenin Durdurulması - Alacaklı Kesinleşmiş Bulunan İİK.nun 89. Maddesi Nedeni İle Bankadaki Mevduatlara Bu Aşamada Yeniden Haciz Uygulayabileceği )
Y4.HDE. 2004/145463. ŞAHIS ELİNDE HACZEDİLEN MALLAR ( Davacıya Gönderilen 2. Haciz İhbarnamesinin İptaline Karar Verildiği İçin Davanın Esası Hakkında Hüküm Kurulmasına Yer Olmadığı - Her İki Tarafın da Yaptıkları Yargılama Giderlerinin Kendi Üzerlerinde Bırakılacağı )
Y8.HDE. 2015/139643. ŞAHIS TARAFINDAN USULÜNE UYGUN YAPILMIŞ BİR İSTİHKAK İDDİASI BULUNMAMASI ( Davacı Alacaklının İİK'nun 99. Maddesi Hükümlerine Göre İstihkak Davası Açmakta Hukuki Yararı Olmayacağından Dava Şartı Yokluğundan Usulden Reddine Karar Verilmesi Gerektiği - İstihkak İddiasının Reddi Davası )
Y1.HDE. 2004/115033. ŞAHSA AİT TAŞINMAZ ÜZERİNDE YAPI İNŞAASI ( İmar Uygulaması Sonucu Bu Yer Davacıya Ait İmar Parseli İçerisinde Kalmış İse Kendi Arzu ve İradesi Dışında İdari Kararla Oluşan Bir Durum Söz Konusu Olduğundan Kusurlu Sayılamayacağı )
Y12.HDE. 2004/8883. ŞAHSA GÖNDERİLEN HACİZ MÜZEKKERESİ ( 89/1 Haciz İhbarındaki Özellikleri Taşıması Gerekmediği Gibi Müzekkerenin Tebliği İİK.nun 89/1 Ve Müteakip Maddelerine Göre 3. Şahıs Açısından Aynı Sonuçları Doğurmadığı )
Y11.HDE. 2004/12113. ŞAHSA VERİLEN ZARAR ( Sigorta Şirketinin Kendi Sigortalısına Geri Dönerek Ödediği Tazminatı Talep Edebilmesi İçin Kazanın Salt Alkolün Etkisiyle Meydana Geldiğinin Kesin Olarak Saptanması Gereği )
Y12.HDE. 2004/173043. ŞAHSIN CEZALANDIRILMASI VE TAZMİNAT TALEBİ ( 89/1 Haciz Müzekkeresine 3. Şahsın İtirazı Halinde Alacaklı 3. Şahsın Cezalandırılmasını Ve Ayrıca Tazminata Mahkum Edilmesini İsteyebileceği )
Y13.HDE. 2002/37203. ŞAHSIN FİİLİNİ TAAHHÜT ( Taşınmaz Satışı - Davalının Reklam ve Tanıtım Aşamalarında Satıcı Firmaya Beslenen Güvenin Pekiştirmesini Sağladığı/Tazminat Davasının Husumetten Reddedilemeyeceği )
Y12.HDE. 2013/177623. ŞAHSIN SORUMLULUĞU ( 3.Şahsa Borçlunun Nezdinde Doğmuş ve Doğacak Hak ve Alacaklarının Haczini Şeklinde Haciz İhbarnamesinin Çıkarılması Halinde 3. Şahsın Sorumluluğu Haciz Müzekkeresinin Kendisine Ulaştığı Tarihteki Mevcut Durumla Sınırlı Olacağı )
Y12.HDE. 2004/179283. ŞAHSIN SORUMLULUĞU ( Borçlunun Nezdinde Doğmuş ve Doğacak Hak ve Alacakları İçin Çıkarılan Haciz İhbarnamesi - Fiili Durumla Sınırlı Olacağından Muhtemel Alacaklar Açısından Sonuç Doğurmayacağı )
Y21.HDE. 2005/3973.KİŞİ ALEYHİNE TAZMİNAT ( Üçüncü Kişinin İstihkak Talebi - Reddedilen İstihkak Davasında 3. Kişi Aleyhine Tazminat Belirlenirken Alacak İle Mahcuzlardan Değeri Az Olanın Esas Alınması Gereği )
Y21.HDE. 2005/28143.KİŞİNİN İSTİHKAK DAVASI ( Davacının İbraz Ettiği Kira Sözleşmesinde Aslında Kendisinin Kiracı Olduğu - Anılan Şahsa Kiralama İle İlgili Herhangi Bir Bilgi ve Belge Sunulmadığı da Dikkate Alındığında Davacının İddialarında Samimi Olmadığı/Reddi Gereği )
Y21.HDE. 2005/11503.KİŞİNİN İSTİHKAK DAVASI ( Noterlikçe Düzenlenmiş Belgenin Hacze İmkan Verip Vermeyeceği - İpotek Tapu Sicil Müdürlüğü'nde Resmi Senet Düzenlenmesi Ve Tapu Sicil Kütüğüne Tescil İle Kurulacağından Sözleşmenin Davacıyı Bağlamadığı )
Y21.HDE. 2005/121783.KİŞİNİN İSTİHKAK DAVASI ( Takip Dayanağı Borç Devredilen İşyerinin İşletmesine İlişkin Olduğundan Devralan 3. Kişi İşletmenin Borçlarından Sorumlu Olduğu - Davanın Reddi Gerektiği )
Y21.HDE. 2005/3973.KİŞİNİN İSTİHKAK TALEBİ ( Reddedilen İstihkak Davasında 3. Kişi Aleyhine Tazminat Belirlenirken Takip Konusu Alacak İle Mahcuzlardan Değeri Az Olanın Esas Alınması Gereği )
Y1.HDE. 2005/109853.KİŞİNİN İYİNİYETİ ( Taşınmazın Sahte Veraset İlamına Dayanılarak İktisap edildiği - Davalıların Bilebilecek Durumda Oldukları - İyiniyetli 3. Kişi Sayılamayacakları - Tescilin Yolsuz Olduğu )
Y13.HDE. 2005/633830 GÜN İÇİNDE YAZILI BAŞVURU ( 4822 Sayılı Yasanın Geçici 1. Maddesinden Faydalanabilmek İçin İcra Takibi Yapılması ve Yasanın Yayınlandığı Tarihten İtibaren 30 Gün İçinde Kredi Kartı Veren Kuruluşa Yazılı Başvurusunun Bulunması Gereği )
Y10.HDE. 2002/856530 GÜNDEN AZ ÇALIŞTIRILAN SİGORTALI ( Ay İçinde Bazı İş Günlerinde Çalıştırılmadığı ve Ücret Ödenmediği Beyan Edilen Sigortalıların 30 Günden Az Çalıştırıldıklarını Açıklayan Bilgi ve Belgelerin İşverence Prim Bildirgelerine Eklenmesinin Şart Olduğu )
Y4.CDE. 1997/599430 GÜNDEN AZ HÜRRİYETİ BAĞLAYICI CEZA ( Zorunlu Olarak Paraya Çevrilmesi )
YCGKE. 1979/3-58330 GÜNDEN AZ HÜRRİYETİ BAĞLAYICI CEZANIN PARA CEZASINA ÇEVRİLMESİ ( Şartları )
YCGKE. 1983/12-1030 GÜNDEN AZ HÜRRİYETİ BAĞLAYICI CEZANIN PARA CEZASINA ÇEVRİLMESİ ZORUNLULUĞU ( Nafaka Borcunu Ödememekten Kaynaklanan )
Y7.HDE. 2003/111030 GÜNLÜK ASKI İLAN SÜRESİ ( Taşınmazların Tespitinin Malik Haneleri Açık Bırakılarak Yapılmış Olması - Kadastro Hakiminin Duruşmaya Başlayabilmesi İçin İlanları Yöntemine Uygun Şekilde Yaptırması Gereği )
Y13.HDE. 2011/748630 GÜNLÜK AYIP İHBARI ( Taşınmazda Yer Alan Ayıbın Gizli Olmadığı/Davacının 30 Gün İçinde Ayıp İhbarında Bulunmadığı - Değer Kaybının Tahsili Talebinin Reddine Karar Verileceği )
Y5.HDE. 2013/1691930 GÜNLÜK HAK DÜŞÜRÜCÜ SÜRE ( Davaya Konu Taşınmazın Mülga Arsa Ofisi Genel Müdürlüğü Tarafından Kamulaştırıldığı - 30 Günlük Hak Düşürücü Süre Dolduğundan Açılan Davanın Reddinin Doğru Olduğu/Davacıların Bedel Talep Edemeyeceğinin Kabulü/İdare Adına Tescil )
Y5.HDE. 2012/684730 GÜNLÜK HAK DÜŞÜRÜCÜ SÜRE ( Kamulaştırmasız El Atılan Taşınmaz Bedelinin Tahsili Talebi/İlanen Tebligatın Usulüne Uygun Olduğu - 30 Günlük Hak Düşürücü Süre İçerisinde Bedele İlişkin Dava Açılmadığından Kamulaştırma İşleminin Kesinleştiği/Davanın Reddedileceği )
Y5.HDE. 2014/791230 GÜNLÜK HAKDÜŞÜRÜCÜ SÜRE İÇİNDE DAVA AÇILMADIĞI ( Yapılan Yasal Değişiklik ile Mahkemelerce İdare Adına Tescil Kararı Verilen Kamulaştırmalarda Tebligatlar ve Diğer Kamulaştırma İşlemleri Tamamlanmış Sayılacağı/Bedel Talep Edilemeyaceğinin Kabulü )
Y7.HDE. 2003/256330 GÜNLÜK İTİRAZ SÜRESİ ( Geçtikten Sonra İtirazın Yapıldığı Gözönünde Tutularak Komisyon Kararının Sonucunun İptaline Ve Kesinleştirme İşleminin Yapılması İçin Tutanağın Kadastro Müdürlüğüne Gönderilmesine Karar Verilmesi Gereği - Kadastro Tespiti )
Y6.HDE. 2014/353130 GÜNLÜK KİRA BEDELİNİ ÖDEME SÜRESİ ( Ödeme Süresi Dolmadan İcra Mahkemesinden Tahliye Talep Edilemeyeceği )
Y6.HDE. 2005/1055830 GÜNLÜK ÖDEME SÜRESİ ( Temerrüt Nedeniyle Tahliye - İhtarnamede Tanınan Yasal Otuz Günlük Ödeme Süresi İçinde Davaya Konu Aylar Kiraları Ödenmediğine Göre Kiralananın Tahliyesine Karar Vermek Gerektiği )
Y6.HDE. 2015/1049730 GÜNLÜK ÖDEME SÜRESİ DOLMADAN YAPILAN TAHLİYE TALEBİNİN REDDİ ( Ödeme Süresinin Dolmasının Beklenmesi Gereği - Alacaklının İcra Mahkemesinden Tahliye İsteminin Erken Olduğu/Tahliye Talebinin Reddi/Kira Alacağının Tahsili İçin Başlatılan İcra Takibine İtirazın Kaldırılması ve Tahliye Davası/Kira Alacağı )
YHGKE. 2015/22-12830 GÜNLÜK ÜCRETİ AŞAN ZARAR ( Kazanın Aracın El Freninin Çekilmemesi veya Sabitleme Butonunun Devreye Konulmamasından Oluştuğu/Davacının Tedbirsiz ve Dikkatsiz Davranarak Kazaya Sebebiyet Verdiği/Sorumluluğun Davacıya Ait Olduğu/Feshin Haklı Nedene Dayandığı - Davacının Kıdem ve İhbar Tazminatına Hak Kazanamayacağı )
Y9.HDE. 2006/32030 İŞÇİ KISTASI ( Fesih Tarihinde Bir Kısım İşçinin İş Sözleşmesinin Askıda Olup Olmadığı Araştırılması Gereği - İş Sözleşmesi Askıda Olan İşçiler 30 İşçi Kıstasında Dikkate Alınması Gereği )
YHGKE. 2000/12-101130 ŞUBAT TANZİM TARİHLİ BONO ( Geçerliliği )
Y6.HDE. 2015/852630 YIL SÜRELİ KULLANMA İZİN SÖZLEŞMESİ (Tipik Bir İrtifak Hakkı Sözleşmesi Olup Kira Sözleşmesi Olarak Kabul Edilemeyeceğinden Uyuşmazlığın Çözümünde Asliye Hukuk Mahkemesinin Görevli Olduğu - Sözleşmenin Uyarlanması İstemi)
Y12.HDE. 2012/489830.06.2010 TARİHİNDEN SONRA KARAR VERİLEN KAMULAŞTIRMASIZ EL ATMA NEDENİNE DAYALI TAZMİNAT DAVALARI ( Tazminatın Tahsili Sebebiyle İdarelerin Mal Hak ve Alacakları Haczedilemeyeceğine İlişkin 2942 S.K. Geçici 6. Maddesinin Yürürlüğe Girdiği)
YHGKE. 1979/9-872300/8 SAYILI YASA ( İşçi Tanımına Girmeyen Kimseye Kıdem Tazminatı Ödenmemesi )
Y9.CDE. 2003/14913005 SAYILI KANUN ( Dernekler Kanununa Aykırılık Eylemlerinin 3005 Sayılı Kanun Hükümlerine Tabi Olması Nedeniyle Ceza Kararnamesiyle Sonuçlandırılmaması )
Y7.CDE. 2002/236383005 SAYILI YASA HÜKÜMLERİNE GÖRE YARGILAMA ( 15 Yaşından Küçük Sanık )
YCGKE. 2003/7-1553005 SAYILI YASA HÜKÜMLERİNE GÖRE YARGILMA YAPILMASI ( Basın Yasasındaki Araçlardan Birini Kullanarak Banka Hakkında Asılsız Haber Yayma Suçunun Yargılamasının Bu Kanuna Göre Yapılması )
Y8.CDE. 2001/110913005 SAYILI YASA HÜKÜMLERİNİN UYGULANMAMASI ( Savunma Hakkının Kısıtlanmasına Yol Açması )
YHGKE. 1989/9-973008 SAYILI İŞ KANUNU DÖNEMİNDE MUHASEBECİLİKTE GEÇEN SÜRE ( Kıdem Tazminatı Hesabında Dikkate Alınamaması )
YHGKE. 1987/9-5043008 SAYILI YASADAN SONRAKİ ÇALIŞMALARLA KIDEM TAZMİNATINA HAK KAZANILMASI ( Tis veya Yönetmelik Hükümlerine Göre Önceki Çalışmaların Hesaba Katılması )
Y14.HDE. 1991/70963083 SAYILI YASA ( Bu Yasa ile Getirilen Beş Yıllık Süre İçinde Mahkemelerin Devir Ve Temliki Gerektiren Karar Veremesi Kuralının Dikkate Alınması
Y7.HDE. 2004/7823083 SAYILI YASA ( Sulu veya Kuru Toprak Ayırımının Bu Kanun Hükümlerine Göre Yapılması )
Y6.HDE. 2001/23173083 SAYILI YASA KAPSAMINDAKİ TAŞINMAZLAR ( Ortaklığın Giderilmesi-5 Yıl Süre ile Mülkiyet ve Zilyetliğin Devredilememesi)
Y17.HDE. 1999/51243083 SAYILI YASANIN UYGULANMASI ( Mülkiyet İddiası İle On Yıllık Süre İçerisinde Dava Açılmış Olması Halinde Davanın Yasal Engel Nedeniyle Reddi )
Y1.HDE. 2013/28053091 SAYILI KANUN UYARINCA VERİLEN İDARİ MEN KARARININ İPTALİ İSTEMİ ( Yaratılan Sataşmanın Önlenmesi İstemi - 4721 S. TMK Hükümlerine Göre Değerlendirme Yapılması Gerekeceği/Sataşmanın Önlenmesi İstemi Bakımından İşin Esasının İncelenmesi Gerektiği )
Y8.CDE. 1997/136543091 SAYILI KANUNA AYKIRI DAVRANIŞ ( Aynı Tecavüz Tarihini Kapsayan İki Men Kararından Birinci Men Kararına Konu Olan Duvar ve Tuvalet )
Y8.CDE. 1998/176273091 SAYILI KANUNA AYKIRI DAVRANIŞ ( Aynı Yere 2. Kez El Atmak - 2. Men Kararı İnfazından Sonra İlk Men Kararının İptal Edilmesi )
Y8.CDE. 1992/88773091 SAYILI KANUNA AYKIRI DAVRANIŞ ( Aynı Yere Tecavüzün İki Kez Menine Karar Verildikten Sonra Hakkında Dava Açılan Sanık )
YCGKE. 1992/8-2143091 SAYILI KANUNA AYKIRI DAVRANIŞ ( Devletin Hüküm ve Tasarrufu Altındaki Yere Üçüncü Kez Elatma )
Y8.CDE. 1996/134373091 SAYILI KANUNA AYKIRI DAVRANIŞ ( İdarenin Aynı Men Kararına Konu Birden Fazla Yere Elatma - TCK.m.80'in Uygulanamayacağı )
Y8.CDE. 1990/83003091 SAYILI KANUNA AYKIRI DAVRANIŞ ( Köy Orta Malına İdari Men Kararına Rağmen El Atma )
Y8.CDE. 1990/42133091 SAYILI KANUNA AYKIRI DAVRANIŞ ( Sanığın İdarenin Men Kararına Rağmen Taşınmaza Yeniden Tecavüzü )
Y8.CDE. 1996/126933091 SAYILI KANUNA AYKIRI DAVRANIŞ ( Sanığın Oğullarına Ait Yere Men Kararına Rağmen 2. Kez Girmesi )
YCGKE. 1991/8-2623091 SAYILI KANUNA AYKIRI DAVRANIŞ ( Sanıklardan Birine Ait Olduğu İnancıyla Diğer Sanık Eşinin de Yardım Etmesi ve Taşınmaza Tecavüz )
Y8.CDE. 1995/92153091 SAYILI KANUNA AYKIRI DAVRANIŞ ( Sanıkların Ana Oğul Olması - Aile Dayanışmasının Suç Ortaklığı Boyutunda Değerlendirilemeyeceği )
Y8.CDE. 1995/66803091 SAYILI KANUNA AYKIRI DAVRANIŞ ( Suç Konusu Taşınmaza İki Kişinin Birlikte El Atması Halinde Cezanın Artırılması )
Y8.CDE. 2001/149923091 SAYILI KANUNA AYKIRILIK ( Dava Konusu Taşınmazın Ormanlık Sahası İçinde Kaldığını Belirtmeleri )
Y8.CDE. 2001/112873091 SAYILI KANUNA AYKIRILIK ( Hüküm Tarihinden Önce Ölen Sanığın Ölümü Nedeniyle Kamu Davasının Ortadan Kaldırılması )
Y8.CDE. 2004/4773091 SAYILI KANUNA AYKIRILIK ( İdarece Verilen İki Men Kararından Sonra 3. Kez Aynı Yere Elatılması - Beraat Hükmü Kurulamayacağı/Son Tecavüzün Yeni Bir Aykırılık Suçunu Oluşturduğu )
Y8.CDE. 2002/46613091 SAYILI KANUNA AYKIRILIK ( Kurulan Hükümde TCK.nun 522. Maddesinin Uygulanamayacağının Gözetilmesi Gereği )
Y8.CDE. 2002/44723091 SAYILI KANUNA AYKIRILIK ( Sanığın Sabit Görülen Eylemi Şeref ve Haysiyete Dokunan Nitelikte Bulunmadığı Halde Manevi Tazminata Hükmedilmesinin Doğru Olmaması )
Y8.CDE. 2003/136833091 SAYILI KANUNA AYKIRILIK ( Sanıkların Men Kararının İnfazında da Bulunmadıkları Anlaşılmakla 3091 Sayılı Yasanın 8. Maddesi Uyarınca Bu Tarihli Men Kararının İnfazının Yapılacağı Yer Tarih Ve Saatin Sanıklara Usulüne Uygun Tebliğ Edilip Edilmediği Araştırılması Gereği )
Y8.CDE. 2001/82993091 SAYILI KANUNA AYKIRILIK ( Tecavüz Edilen Dere Yatağının Köylüler Tarafından Ortaklaşa Yol Olarak Kullanılması-Hakkı Olmayan Yere Tecavüz Suçunun Oluşması )
Y8.CDE. 2003/125913091 SAYILI KANUNA AYKIRILIK ( Yapılan Keşifte Dava Konusu Yerin Orman Sayılan Yerlerden Olduğu - 3091 S.Y'nın 6831 S.Y İle Özel Düzenleme Kapsamında Olan Orman Suçları Hakkında Uygulama Yerinin Bulunmadığı )
Y8.CDE. 2004/65863091 SAYILI KANUNA AYKIRILIK SUÇU ( Sanık Hakkında Dava Konusu Yere İlişkin Olarak Verilmiş Bir Men Kararı Bulunmadığı Eyleminin Unsurlarının Varlığı Halinde Hakkı Olmayan Yere Tecavüz Suçunun Oluşacağı )
YCGKE. 1988/8-513091 SAYILI KANUNA MUHALEFET ( 12. Maddede Belirtilen İşlemlerin Kovuşturma Şartı Olduğu )
Y8.CDE. 2003/107403091 SAYILI KANUNA MUHALEFET ( Sanığın Köyün Ortak Kullanımına Bırakılan Yerlerden Olmayan Taşınmaza Ahır Yaparak Bu Yeri İşgal Etmesi - Koşulların Gerçekleşmesi Durumunda 3091 Sayılı Yasaya Aykırılık Oluşturan Eylemin 765 sayılı TCK'nun 513/1-2. Maddesi Uyarınca Cezalandırılmasının Bozma Nedeni Oldğu )
Y8.CDE. 2003/111233091 SAYILI KANUNA MUHALEFET ( Sanığın Tarlasını Taşkından Korumak Maksadiyle Dere Yatağına Bir Miktar Çalıçırpı Yığmaktan İbaret Eyleminde Hakkı Olmayan Yere Tecavüz Suçunun Unsurlarının Bulunmadığı )
Y8.CDE. 1996/34283091 SAYILI KANUNA MUHALEFET ( Sanıklara Savunma Hakkı Verilmemesinin Yasaya Aykırı Olması )
Y8.CDE. 2001/77223091 SAYILI KANUNA MUHALEFET ( Taşınmaz Mal Zilyetliğine Tecavüz-İdari Men Kararı-El Atılan Yerin Niteliği )
Y8.CDE. 1990/40633091 SAYILI KANUNUN UYGULANMA ŞARTLARI ( İhtiyati Tedbir Kararı Verilmemiş ve Dava Açılmamış Olması )
Y8.CDE. 1999/120223091 SAYILI YASAYA AYKIRI DAVRANIŞ ( İkinci Men Kararı Bulunmuyorsa Beraat Kararı Verilmesi Gereği )
Y8.CDE. 2001/83773091 SAYILI YASAYA AYKIRI EYLEM ( İlk Men Talebinde Bulunulmasından Tapu İptal ve Tescil Davası Açılmış Olması )
Y8.CDE. 2001/115703091 SAYILI YASAYA AYKIRI EYLEM ( Sabıkasız Olan Sanığın Kişiliğinde Dosyaya Yansıyan Olumsuzluk Olmaması ve Suçun İşlenişinde de Bir Özellik Olmaması )
Y8.CDE. 2001/137143091 SAYILI YASAYA AYKIRILIK ( Daha Önce Meralara Tecavüz Nedeniyle Dava Açıldığı Halde Sonradan 3091 Sayılı Yasaya Aykırılıktan Dolayı Dava Açıldığından Mükerrer Davadan Söz Edilememesi )
Y8.CDE. 2003/106523091 SAYILI YASAYA AYKIRILIK ( Davaya Konu Yolun Belediye Sınırları İçinde Kaldığının Anlaşılması Karşısında Hakkı Olmayan Yere Tecavüz Suçunun Oluşmadığı Koşulları Bulunduğu Takdirde 3091 Sayılı Yasanın Uygulanacağı )
Y8.CDE. 1996/148053091 SAYILI YASAYA AYKIRILIK ( İlk Men Kararına Konu Taşınmazın İkinci Men Kararına Konu Taşınmazla Aynı Olması Halinde Suçun Oluşması )
Y8.CDE. 1996/141783091 SAYILI YASAYA AYKIRILIK ( İnfaz Tutanağında Sanığın İmzasının Bulunmaması )
Y8.CDE. 2001/86553091 SAYILI YASAYA AYKIRILIK ( Sanığın Aynı Yere İki Kez Tecavüz Etmesi Nedeniyle 3091 Sayılı Yasanın Uygulanması )
Y8.CDE. 2001/27913091 SAYILI YASAYA AYKIRILIK ( Suçu Yanında Meraya Tecavüz Suçunun da Oluşması - Sanığın Aynı Yere Yeniden El Atması Nedeniyle 2. Davanın Açılmış Olması )
Y8.CDE. 2001/89213091 SAYILI YASAYA AYKIRILIK ( Tapuda Maliye Hazinesi Adına Tarla Vasfında Kayıtlı Taşınmaza El Atılması Nedeniyle )
Y8.CDE. 2002/75283091 SAYILI YASAYA MUHALEFET ( Dere Yatağının Ağzını Daraltan Sanığın Burayı Eski Hale Getirme Yükümlülüğünün Bulunmaması )
Y8.CDE. 2003/71013091 SAYILI YASAYA MUHALEFET ( İkinci Kez Verilen İdarenin Men Kararının İnfaz Edilmesi Nedeniyle Sanıklara Atılı Suçun Yasal Unsurlarının Oluştuğu Anlaşılmakla Sanıkların Cezalandırılmaları Gereği )
Y8.CDE. 2002/41673091 SAYILI YASAYA MUHALEFET ( Sanığın Köyün Üç Ayrı Mera Parseline Tecavüzleri Nedeniyle Verilen Üç Ayrı Men Kararına Karşı Gelen Tecavüz Eylemlerinin Üç Ayrı Suç Oluşturması )
YCGKE. 2006/8-1673091 SAYILI YASAYA MUHALEFET SUÇU ( Taşınmaz Zilyetliğine Vaki Tecavüz Nedeniyle )
Y12.HDE. 2004/46203095 SAYILI YASA ( Mahkemece İcra Müdürünün Yapmış Olduğu İşlemin 3095 Sayılı Yasaya Uygun Olup Olmadığı Denetlendikten Sonra Oluşacak Sonuca Göre Bir Karar Verilmesinin Gerekli Olması )
Y11.HDE. 2003/37623095 SAYILI YASA ( Somut Olayda Yerel Mahkemece 3095 Sayılı Yasanın Hükümlerinin Uygulama Alanı Bulup Bulmadığının Gözetilmesinin Gerekmesi )
Y12.HDE. 2005/102273095 SAYILI YASADAKİ FAİZ ORANI UYGULANACAĞI ( Takibe Dayanak Yaptığı İlamda Kamulaştırmasız El Atmadan Dolayı Tazminata Hükmedilmesi Nedeniyle )
Y12.HDE. 2007/69823095 SAYILI YASADAKİ FAİZ ORANLARI ( Esas Alınamayacağı - 01.01.2005-30.04.2005 Tarihleri Arasındaki Dönemde İşleyecek Faizin 2005 Yılı Bütçe Kanunu'nun 37/E Maddesindeki Oranlar Esas Alınarak Hesaplanması Gerektiği )
Y12.HDE. 2006/6623095 SAYILI YASANIN 2/2 MADDESİNE GÖRE FAİZ ( 1.1.2000 Tarihinde Yürürlüğe Giren 4489 Sayılı Yasaya Göre Ticari İşler İçin Avans Oranına Göre Faiz Uygulanacağı )
Y12.HDE. 2005/59843095 SAYILI YASANIN BİRİNCİ MADDESİ ( Takipte İstenen Faize Karşı Borçlunun İtirazları 3095 Sayılı Yasanın 1. Maddesine Göre ve Merkez Bankasının Kısa Vadeli Kredi İşlemlerinde Uyguladığı Reeskont Oranı Esas Alınarak Belirleneceği )
YHGKE. 1982/10-7231 ARALIK TARİHİNDE EMEKLİLİK İSTEMİNDE BULUNAN İŞÇİ ( Emeklilik Aylığının Hesabında Son Takvim Yılının Göz Önünde Bulundurulması )
YHGKE. 1999/21-89231 GÜN ÇEKEN AYLARIN PRİMLERİNİN 30 GÜN ÜZERİNDEN ÖDENMİŞ OLMASI ( Ölüm Aylığı Hesaplanırken Bu Günlerin de Hesaba Katılacağı )
Y9.HDE. 2001/1435131 GÜNLÜK AYLARDA 30 GÜN ÜZERİNDEN ÜCRET ÖDENMESİ ( Maktu Aylık-Ücretin Ödenme Şekli )
Y12.HDE. 2001/1646131 ŞUBAT KEŞİDE TARİHLİ ÇEK ( Geçerli Olacağı ve Keşide Tarihinin Şubatın Son Günü Olarak Kabul Edileceği )
YCGKE. 2004/10-20031 ŞUBAT KEŞİDE TARİHLİ ÇEK ( Günün 28 Şubat Olarak Kabul Edileceği - Çek Özelliğini Ortadan Kaldıracağının Kabulünün Aşırı Şekilcilik Olacağı )
Y7.CDE. 1994/773831.12.1987-14.12.1988 TARİHLERİ ARASINDA YÜRÜRLÜĞE GİREN YASALARDAKİ PARA CEZALARINA 3506 SAYILI YASANIN EK 1 VE 2. MADDELERİNİN UYGULANAMIYACAĞI
Y20.HDE. 2003/40523116 YASAYA GÖRE YAPILAN ORMAN SINIRLANADIRILMASI ( 4785 Sayılı Yasa Hükümleri Nazara Alınmadan Yapılmış Ve Taşınmaz Tahdit Sınırları Dışında Kalıyorsa Taşınmazın Öncesinin Belgelerde Ne Şekilde Nitelendirildiğinin Belirlenmesi Gereği )
Y21.HDE. 2003/4913165 SAYILI YASA ( Çalışmanın Yanında Ayrıca Vergi Kaydının Bu Kaydın Bulunmaması Halinde veya Vergiden Muaf Olunması Halinde Esnaf ve Sanatkar Sicil Kaydının Bulunamsının Gerekmesi )
Y10.CDE. 2002/29113167 SAYILI ÇEK KANUNUNA MUHALEFET ( Bankaya İbraz Edildiğinde Karşılığı Bulunmaması Halinde Kısmen De Olsa Ödenmeyen Çeki Keşide Eden Kişilerin Cezalandırılacağı )
Y6.CDE. 2001/164463167 SAYILI KANUN ( Anayasada Yapılan Değişiklik Gereğince Bu Kanuna Aykırılık Suçundan Dolayı Özgürlüğü Bağlayıcı Ceza Verilememesi )
Y10.CDE. 1992/3433167 SAYILI KANUNA AYKIRI DAVRANIŞ
Y10.CDE. 1993/11833167 SAYILI KANUNA AYKIRI DAVRANIŞ ( Aval Verenin Sorumluluğunun Hukuki Olup Cezai Olmaması )
Y10.CDE. 1996/21623167 SAYILI KANUNA AYKIRI DAVRANIŞ ( Beyaz Ciro )
YCGKE. 1995/7-1173167 SAYILI KANUNA AYKIRI DAVRANIŞ ( Ceza Mahkemesinden Kamu Davası Açılmaksızın Tazminat İstenmesi )
Y10.CDE. 1993/80123167 SAYILI KANUNA AYKIRI DAVRANIŞ ( Çek Bedelinin Faiz ve Tazminatıyla İcraya Ödenmesi )
Y7.CDE. 1989/36753167 SAYILI KANUNA AYKIRI DAVRANIŞ ( Çekin İbraz Süresi Sonunun Pazar Gününe Rastlaması )
Y7.CDE. 1990/10243167 SAYILI KANUNA AYKIRI DAVRANIŞ ( Çekin Sonradan Doldurulmasının Suçun Teşkilini Engellememesi )
Y7.CDE. 1989/25233167 SAYILI KANUNA AYKIRI DAVRANIŞ ( Çekin Süresi Geçtikten Sonra İbrazı )
Y7.CDE. 1990/1973167 SAYILI KANUNA AYKIRI DAVRANIŞ ( Çekte İki İsim Tek İmza Olması )
Y10.CDE. 1992/112003167 SAYILI KANUNA AYKIRI DAVRANIŞ ( Çekten Caymada Süre )
Y7.CDE. 1990/23963167 SAYILI KANUNA AYKIRI DAVRANIŞ ( Davayı Şikayet Hakkı Olmayan Birinin Açması )
Y7.CDE. 1989/37033167 SAYILI KANUNA AYKIRI DAVRANIŞ ( Emre Düzenlenmiş Karşılıksız Çekin Cirosuna Dayanarak Davaya Müdahil Olmak )
Y10.CDE. 1993/6643167 SAYILI KANUNA AYKIRI DAVRANIŞ ( Ertelenen Mahkumiyetten Önce İşlenmiş Bir Suçun Ertelemeye Etkisi )
Y7.CDE. 1991/33223167 SAYILI KANUNA AYKIRI DAVRANIŞ ( Esas Cezadan Ayrı Olarak Çek Keşide Etmenin Yasaklanma Gereği )
Y7.CDE. 1990/130723167 SAYILI KANUNA AYKIRI DAVRANIŞ ( İbraz Edenin Şikayetçi Olmaması )
Y7.CDE. 1990/12983167 SAYILI KANUNA AYKIRI DAVRANIŞ ( İflastan Sonra Çek Keşide Edilmesi )
Y10.CDE. 1992/157113167 SAYILI KANUNA AYKIRI DAVRANIŞ ( Keşide Yerinin Kısa Yazılması )
Y4.HDE. 1994/95583167 SAYILI KANUNA AYKIRI DAVRANIŞ ( Korunan ve Belli Sürelerde Avlanan Av Hayvanlarının Kanunsuz Olarak Avlanması Halinde Belirlenen Tazminatın İstenebilmesi )
Y10.CDE. 1998/114053167 SAYILI KANUNA AYKIRI DAVRANIŞ ( Müştekinin İbraz Eden Olmaması )
Y10.CDE. 1993/6573167 SAYILI KANUNA AYKIRI DAVRANIŞ ( Olumsuz Yetki Uyuşmazlığı )
Y10.CDE. 1999/84493167 SAYILI KANUNA AYKIRI DAVRANIŞ ( Paraya Çevrilmiş Hapis Cezasının Tekerrüre Esas Alınması )
Y10.CDE. 1995/58853167 SAYILI KANUNA AYKIRI DAVRANIŞ ( Sanığın Dolandırıcılık Suçundan Cezalandırılabilmesinin Şartları )
Y10.CDE. 1995/74283167 SAYILI KANUNA AYKIRI DAVRANIŞ ( Sanığın Keşideci İmzasının Başkasına Ait Olduğunu İddia Etmesi )
Y10.CDE. 1995/30643167 SAYILI KANUNA AYKIRI DAVRANIŞ ( Sanığın Suç Konusu Çekler Dolayısıyla Borçlu Olmadığının Kesin Hükümle Tespiti )
Y10.CDE. 1999/30853167 SAYILI KANUNA AYKIRI DAVRANIŞ ( Sanığın Tek Başına Çek Düzenleme Yetkisinin Varlığı Araştırılmalıdır )
Y10.CDE. 1993/69543167 SAYILI KANUNA AYKIRI DAVRANIŞ ( Tahsil Cirosuyla İktisap Edenin Şikayet Hakkı )
Y10.CDE. 1991/7683167 SAYILI KANUNA AYKIRI DAVRANIŞ ( TCK m.503/İlk Maddesindeki Misli Tabirinin Yanlış Yorumlanarak Cezanın Arttırılması )
Y7.CDE. 1989/87643167 SAYILI KANUNA AYKIRI DAVRANIŞ ( Telefonla Verilen Yetkiye İstinaden Çek Tanzimi )
Y10.CDE. 1992/61883167 SAYILI KANUNA AYKIRI DAVRANIŞ ( Teminat Çekinin Karşılıksız Olması )
Y10.CDE. 1994/73183167 SAYILI KANUNA AYKIRI DAVRANIŞ ( Üzerine Kayıt Konulmamış Çek )
Y10.CDE. 1995/98613167 SAYILI KANUNA AYKIRI DAVRANIŞ ( Yasal Süre Geçirildikten Sonra İbraz Olunan Çek )
Y10.CDE. 1996/30033167 SAYILI KANUNA AYKIRILIK ( 15. Maddeye Aykırılık )
Y10.CDE. 2005/63613167 SAYILI KANUNA AYKIRILIK ( 16/1. Maddesinde Öngörülen Ağır Para Cezasının Belirlenmesinde Suça Konu Çekin İbraz Tarihinde Merkez Bankasınca Belirlenecek Efektif Satış Kurunun Esas Alınması Gerektiği )
Y10.CDE. 1992/141923167 SAYILI KANUNA AYKIRILIK ( 18 Yaşını Doldurmayanın Çek Keşide Etmesi )
Y10.CDE. 1996/21503167 SAYILI KANUNA AYKIRILIK ( 30 Gün Süren Ayda Keşide Tarihinin 31 Yazılması )
Y10.CDE. 2007/79473167 SAYILI KANUNA AYKIRILIK ( 31.12.2008'den Sonra Tüzel Kişiler Hakkında 3167 S.K. Md. 16 Gereğince Ceza Verilemeyeceği - Karşılıksız Çek Keşide Etmek )
Y10.CDE. 2004/169683167 SAYILI KANUNA AYKIRILIK ( 3167 S.K Md. 16/3'de Öngörülmediği Halde Sanığın Çek Keşide Etmekten Yasaklanmasına Karar Verilmesinin Hatalı Olduğu )
Y10.CDE. 1997/46453167 SAYILI KANUNA AYKIRILIK ( Açık Çekin Anlaşmaya Aykırı Doldurulması )
Y10.CDE. 1994/71023167 SAYILI KANUNA AYKIRILIK ( Bankanın Şikayet Hakkı )
Y10.CDE. 2005/413167 SAYILI KANUNA AYKIRILIK ( Belgelerde Yer Alan Adreslere Öncelikle Tebligat Çıkarılması ve Tebligatın Yapılamaması Halinde Tebligat Kanunu'nun 35. Maddesi Uyarınca Usullere Uyularak Tebligat Yapılması Gerektiği )
Y10.CDE. 1991/15213167 SAYILI KANUNA AYKIRILIK ( Cezanın Alt Sınırdan Tayini )
Y10.CDE. 1992/78443167 SAYILI KANUNA AYKIRILIK ( Cirosu İptal Edilen Şirketin Şikayeti )
Y10.CDE. 2002/271483167 SAYILI KANUNA AYKIRILIK ( Çek Arkasındaki Karşılıksız Kaşesi Üzerinde Bulunan Tarihin İbraz Tarihi Olarak Kabul Edilmesi Gerektiği ve Buna Göre Şikayetçinin TCK.Nun 108. Maddesinde Öngörülen 6 Aylık Süre Dolmadan Şikayet Hakkını Kullandığının Gözetilmesi Gereği )
Y10.CDE. 2004/181943167 SAYILI KANUNA AYKIRILIK ( Çek Aslı veya İbraz Anında Bankaca Alınan Okunaklı ve Onaylı Fotokopisi Getirtilerek Lehtar Olan Adı Geçen Şirketin İlk Ciranta Olarak Cirosunun Bulunup Bulunmadığının Araştırılması Gerektiği )
Y10.CDE. 1995/23443167 SAYILI KANUNA AYKIRILIK ( Çek Bedelinin Faiz ve Tazminatıyla Ödenmesi )
Y10.CDE. 1994/61503167 SAYILI KANUNA AYKIRILIK ( Çek Bedelinin Ödenmesinin Kamu Davasına Etkisi )
Y10.CDE. 1993/693167 SAYILI KANUNA AYKIRILIK ( Çek Düzenleme Yetkisinin Araştırılmaması )
Y7.CDE. 1990/36723167 SAYILI KANUNA AYKIRILIK ( Çekin Yasal Süreden Sonra İbrazı Halinde )
Y10.CDE. 2004/214233167 SAYILI KANUNA AYKIRILIK ( Çeklerdeki Keşideci İmzaları İle İmza Sirkülerindeki Sanık İmzası Arasında Açık Bir Benzerlik Bulunmadığı - Çeklerdeki Keşideci İmzasının Sanığa Ait Olup Olmadığı Hususunda Gerekirse Teknik Bilirkişi İncelemesi Yaptırılması Gerektiği )
Y10.CDE. 2004/118223167 SAYILI KANUNA AYKIRILIK ( Çizilmiş Cirolar Yazılmamış Hükmünde İse de Çeki Elinde Bulunduran Kişi Emrine Düzenlenen Çekin Lehdarı İse Yetkili Hamil Olup Takip ve Şikayet Hakkını Kullanması İçin Ayrıca Dönüş Cirosunun Varlığına Gerek Bulunmadığı )
Y10.CDE. 2003/42043167 SAYILI KANUNA AYKIRILIK ( Dosya Üzerinden Yapılan İnceleme Sonucu Verilen Kararın İtirazı Kabil Bir Karar Olduğunun Temyizi Olanaklı Olmadığının Dikkate Alınmasının Gerekmesi )
Y10.CDE. 1996/104103167 SAYILI KANUNA AYKIRILIK ( Gerekçe Gösterilmeden Hürriyeti Bağlayıcı Cezanın Para Cezasına Çevrilmeyeceği - Çeklerin Miktarları Nazara Alınmadan Temel Cezanın Alt Sınırdan Tayin Edilemeyeceği )
Y10.CDE. 1992/99143167 SAYILI KANUNA AYKIRILIK ( Hukuk Mahkemesinde Çekin İptalinin İstenmesinin Ceza Davasına Etkisi )
Y10.CDE. 2003/31553167 SAYILI KANUNA AYKIRILIK ( Hürriyeti Bağlayıcı Ceza İlamlarının İnfazı için 4616 Sayılı Yasa Hükümlerinin Mahallinde Uygulanmasının Gerekmesi )
Y10.CDE. 1993/69443167 SAYILI KANUNA AYKIRILIK ( İflastan Önce Vadeli Olarak Çek Düzenlenmesi )
Y10.CDE. 2004/198143167 SAYILI KANUNA AYKIRILIK ( İhbarın 3167 Sayılı Yasanın 7. Maddesinde Öngörülen 10 Günlük Süreden Önce Yapılması Suçun Unsurlarının Oluşumu Yönünden Sonuca Etkili Olmadığı )
Y10.CDE. 1992/128293167 SAYILI KANUNA AYKIRILIK ( İhtar Mektubunun Usulüne Uygun Tebliğ Edilmemesi )
Y10.CDE. 1996/28993167 SAYILI KANUNA AYKIRILIK ( Karşılığı Bulunmayan Çekin Üzerinde Yazılı Tarihten Önce İbrazının Suçun Oluşumunu Engellememesi )
Y10.CDE. 2003/81043167 SAYILI KANUNA AYKIRILIK ( Katılan Vekilinin Verdiği Mazeret Dilekçesinde Şikayetlerinin Devam Ettiğini Bildirmesine Rağmen Vazgeçme Nedeniyle Düşme Kararının Hatalı Olması )
Y10.CDE. 1992/108753167 SAYILI KANUNA AYKIRILIK ( Keşide Tarihi Olarak 30 Şubat Yazılması )
Y10.CDE. 1992/123803167 SAYILI KANUNA AYKIRILIK ( Keşide Yer ve Tarihi Sonradan Yazılan Çekin Karşılığının Çıkmaması )
Y7.CDE. 1989/8823167 SAYILI KANUNA AYKIRILIK ( Keşide Yeri Sonradan Doldurularak Geçerli Hale Gelen Karşılıksız çek )
Y10.CDE. 2004/160633167 SAYILI KANUNA AYKIRILIK ( Meşruhatlı Davetiyenin Sanığın Bulunduğu Yer Mahkemesine Yazılacak İstinabe Talebi Üzerine Bu Mahkeme Tarafından Düzenlenip Tebliğe Çıkarılması Gereği )
Y10.CDE. 2004/168693167 SAYILI KANUNA AYKIRILIK ( Müştekinin Dilekçesine İstinaden Sanığın Müdahilliğine Karar Verildiği ve Hakkında Ek İddianame İle Kamu Davası Açılan Diğer Sanık Yönünden Müdahale İsteminde Bulunulmadığı - Vekalet Ücretinin Her İki Sanıktan Tahsiline Karar Verilemeyeceği )
Y10.CDE. 2003/12833167 SAYILI KANUNA AYKIRILIK ( Nihai Hüküm Niteliğindeki Kamu Davasının Reddine İlişkin Kararın Duruşma Açılarak Verilmesinin Gerekmesi )
Y10.CDE. 2004/233013167 SAYILI KANUNA AYKIRILIK ( Ödeme ve Keşide Yeri Aynı Olan Çekin 10 Günlük Süre İçerisinde Bankaya İbraz Edilip Edilmediği Çek Aslı Getirtilip İncelenmesi Gereği )
Y10.CDE. 1993/49703167 SAYILI KANUNA AYKIRILIK ( Sanığın Borcunu Ödemesi Sonucu Şikayetten Vazgeçmenin Davaya Etkisi )
Y10.CDE. 1993/87743167 SAYILI KANUNA AYKIRILIK ( Sanığın Gıyabında Duruşma Yapılıp Karar Verilmesi )
Y10.CDE. 2004/138183167 SAYILI KANUNA AYKIRILIK ( Sanığın Katılandan Aldığı Mal İçin Önceden Doğmuş Borca Karşılık Kimin Tarafından Düzenlendiği Belli Olmayan Suça Konu Çeki Göndermesi - Dolandırıcılık Suçunun Yasal Unsurlarının Oluşmadığı )
Y10.CDE. 1993/89683167 SAYILI KANUNA AYKIRILIK ( Sanığın Şirketi Temsilen Çek Düzenleme Yetkisi Araştırılmalıdır )
Y10.CDE. 2004/156433167 SAYILI KANUNA AYKIRILIK ( Sanık Adına Çıkarılan Meşruhatlı Davetiyenin Usule Uygun Şekilde Tebliğ Edilmediği - Sanığın Savunması Alınmadan Hüküm Kurulmasının Yasaya Aykırı Olduğu )
Y10.CDE. 2002/113223167 SAYILI KANUNA AYKIRILIK ( Sanık Hakkında Duruşma Günü Belirlenip Taraflara Celpname Çıkarılmadan ve Duruşma Açılmadan Karar Verilmesinin Yasaya Aykırı Olması )
Y10.CDE. 2003/42233167 SAYILI KANUNA AYKIRILIK ( Sanık İçin Yasadan Doğan Düzeltme Hakkı İmkanının Tanınmasının Gerekmesi )
Y10.CDE. 1995/14753167 SAYILI KANUNA AYKIRILIK ( Savcılık İşlemleriyle Zamanaşımının Kesilmesi )
Y10.CDE. 1995/29403167 SAYILI KANUNA AYKIRILIK ( Suç Konusu Çekin Mahkeme Kararıyla İptal Edilmiş Olması )
Y10.CDE. 2004/181923167 SAYILI KANUNA AYKIRILIK ( Suça Konu Çekin Keşide Tarihi İtibariyle Sanığın Adı Geçen Şirket Adına Münferiden Çek Keşide Etme Yetkisi Bulunup Bulunmadığının Araştırılması Gerektiği )
Y10.CDE. 1996/39913167 SAYILI KANUNA AYKIRILIK ( Suça Konu Çeklerin Arkasındaki Meşruhata Göre Çek Hesabının Bulunduğu Bankaya İbraz Edilmiş Olması )
Y10.CDE. 1996/88593167 SAYILI KANUNA AYKIRILIK ( Şikayet Hakkını Yetkili Hamilin Kullanacağı )
Y10.CDE. 2004/86533167 SAYILI KANUNA AYKIRILIK ( Takvimde Hiç Bulunmadığı İçin İmkansız Sayılan Bir Tarihin Keşide Tarihi Olarak Gösterilmesi Durumunda Çekin Geçerli Olmadığı )
Y10.CDE. 2004/181613167 SAYILI KANUNA AYKIRILIK ( TCK'nın 104/1. Maddesi Uyarınca Düşme Kararının Zamanaşımını Kesmeyeceği )
Y10.CDE. 2004/248743167 SAYILI KANUNA AYKIRILIK ( Tebligat Kanunun 35/2. Maddesinde Öngörülen Şekilde Aynı Adreste Evrakın Binanın Kapısına Asılması Suretiyle Yapılan Tebligata da Yeniden Muhtarın İmzasının Gerekmediği )
Y6.CDE. 1999/37083167 SAYILI KANUNA AYKIRILIK ( Tekerrüre Esas Olması )
Y7.CDE. 1991/87723167 SAYILI KANUNA AYKIRILIK ( Verilen Hükme Gerekçe Yazılması Zorunluluğu )
Y10.CDE. 2005/30803167 SAYILI KANUNA AYKIRILIK ( Yabancı Para Cinsinden Keşide Edilen Çekin İbraz Tarihinde Merkez Bankasınca Belirlenen Efektif Satış Kuru Üzerinden Hesaplanacak Miktarın Ağır Para Cezası Olarak Tayini Gereği )
Y10.CDE. 2004/237623167 SAYILI KANUNA AYKIRILIK ( Yeni TCK'da Ön Ödeme İhtarına Uyulmaması Halinde Cezanın Yarı Oranında Artırılacağına Dair Bir Hüküm Yer Almadığı )
Y10.CDE. 1992/29223167 SAYILI KANUNA AYKIRILIK ( Yetkili Mahkeme )
Y10.CDE. 1993/11753167 SAYILI KANUNA AYKIRILIK ( Yürürlükten Önce İşlenen Suçların Tekerrüre Esas Alınıp Alınmayacağı )
Y10.CDE. 1992/128343167 SAYILI KANUNA AYKIRILIK ( Zorunlu İhtaratın Usulüne Uygun Tebliğ Edilmemesi )
YCGKE. 2004/10-2003167 SAYILI KANUNA MUHALEFET ( 31 Şubat Keşide Tarihli Çek - Karşılıksız Çek Düzenlemek Olarak Kabul Edilememesi/Günün 28 Şubat Olarak Kabul Edilmesi Gerektiği )
Y10.CDE. 1996/19413167 SAYILI KANUNA MUHALEFET ( Borcun Bulunmadığının Kesin Hükümle Tespit Edilmiş Olması )
Y7.CDE. 2004/98093167 SAYILI KANUNA MUHALEFET ( Ceza Davasından Bağımsız Olan Müsadere Davasında Tazminat İsteminde Bulunulamayacağı )
Y10.CDE. 1996/1203167 SAYILI KANUNA MUHALEFET ( Dava Konusu Çekler Hakkında Tarafların Anlaşması )
Y10.CDE. 2003/15033167 SAYILI KANUNA MUHALEFET ( Hükümlülük Kararının Varlığı - Sanığın Tek Suç Oluşturan Eylemleri Nedeniyle Diğer Davaların Reddi Gereği/Ayrı Ayrı Hükümlülük Kararları Verilemeyeceği )
Y10.CDE. 1999/168843167 SAYILI KANUNA MUHALEFET ( Hükümlünün Ödeme Emri Tebliğine Rağmen Para Cezasını Ödememesi - 1 Günlük Hapis Cezasının Uygulanabilirliği )
Y10.CDE. 2004/254743167 SAYILI KANUNA MUHALEFET ( İddianame Okunmaksızın ve Sanık Sorguya Çekilmeksizin Mahkumiyet Kararı Verilmesinin Yasaya Aykırı Olduğu )
YCGKE. 1993/10-1843167 SAYILI KANUNA MUHALEFET ( İlgili Tebligatların İadeli Taahhütlü Mektupla Yapılması Şartı )
Y7.CDE. 2002/87443167 SAYILI KANUNA MUHALEFET ( Kabahat Fiillerinde Teşebbüsün Mümkün Olmadığı Gözetilerek Karar Verilmesinin Gerekmesi )
Y10.CDE. 1997/143073167 SAYILI KANUNA MUHALEFET ( Keşide Yerinin Açıkça Belli Olmaması )
Y10.CDE. 1992/60673167 SAYILI KANUNA MUHALEFET ( Keşide Yerinin Sonradan Yazılması Geçerli Olup Suçun Oluşumuna Etkisi Yoktur )
Y10.CDE. 2005/64113167 SAYILI KANUNA MUHALEFET ( Müşteki Vekilinin Şikayet Dilekçesi Hakkında Olumlu veya Olumsuz Bir Karar Verilmemesinin Yasaya Aykırı Olduğu )
Y7.CDE. 1988/98653167 SAYILI KANUNA MUHALEFET ( Ödeme ve Keşide Yeri Ayrı Olan Çeklerden Birinin Yazılı Süre İçinde İbraz Edilmesi )
Y11.CDE. 2012/30303167 SAYILI KANUNA MUHALEFET ( Sanığın Adli Sicil Kaydında 3167 S.K.'ya Aykırılık Nedeniyle Yer Alan Suçların Hükmün Açıklanmasının Geri Bırakılmasının Uygulanmasına Engel Teşkil Etmeyeceği )
Y10.CDE. 1998/45943167 SAYILI KANUNA MUHALEFET ( Sanığın Çek Üzerine İki Keşide Yeri Yazması )
Y10.CDE. 1998/57303167 SAYILI KANUNA MUHALEFET ( Sanığın Dolandırıcılıktan Mahkum Olması )
YCGKE. 2004/10-1993167 SAYILI KANUNA MUHALEFET ( Sanığın Ödeme Gününden Sonra Çek İptali Davası Açması - İptal Kararının Kesinleşme Şerhi de İçeren Onaylı Bir Örneğinin Ceza Dosyasına Getirtilmesi Gerektiği )
Y10.CDE. 2009/59913167 SAYILI KANUNA MUHALEFET ( Suça Konu Çeklerden Birisinin İbraz Kaşesi ve Tarihinin Okunaksız Olması Nedeniyle İbraz Sırasında Muhatap Banka Tarafından Alınan Fotokopisinin Onaylı Örneğinin Getirtileceği )
YCGKE. 1990/7-2223167 SAYILI KANUNA MUHALEFET ( Şikayet Hakkı )
YCGKE. 1993/10-73167 SAYILI KANUNA MUHALEFET ( Şikayete Bağlı Suç )
Y10.CDE. 2004/213863167 SAYILI KANUNA MUHALEFET ( Talimat Mahkemesince Alınan Sanığın İmza Örneklerinin Çekteki İmza İle Benzerlik Taşımadığı Nazara Alınarak C.Savcılığındaki Soruşturma Dosyanın Getirtilerek İncelenmesi Gerektiği )
Y10.CDE. 2005/100513167 SAYILI KANUNA MUHALEFET ( Tarafların Karşılıklı İradeleri ve Anlaşmalarına Göre Suça Konu Çekin Geçerliliğinin Kalmadığı - Sonradan Alınan ve Geçerliliğini Koruyan Çek Hakkında Yasal İşlem Yapılmış Olacağı )
Y8.CDE. 2001/83563167 SAYILI KANUNA MUHALEFETTEN VAROLAN HÜKÜMLÜLÜK ( Tekerrür-6136 S. Kanuna Muhalefet )
Y15.CDE. 2012/83433167 SAYILI KANUNDA DEĞİŞİKLİK ( Yeniden Yargılama Sonucunda Verilen Hüküm Tarihinden Sonra Yapılan Kanuni Değişiklikler ile Yaptırımın İdarî Yaptırıma Dönüştürüldüğü - Sanığın Hukuki Durumunun Yeniden Değerlendirilmesi Gerektiği/Lehe Hüküm )
Y12.HDE. 1989/125883167 SAYILI KANUNUN 8. MADDESİNDE ÖNGÖRÜLEN TAZMİNAT ( Bankalarca Uygulanıp İlamsız Takip Konusu Yapılamaması )
Y10.CDE. 1993/136973167 SAYILI KANUNUNA AYKIRI DAVRANIŞ ( Alacağın Temliki Hükümlerine Göre Devralanın Şikayeti )
Y10.CDE. 1994/6453167 SAYILI KANUNUNA AYKIRI DAVRANIŞ ( Suç Unsurlarının Oluşup Oluşmadığı )
Y10.CDE. 2004/133793167 SAYILI KANUNUNA MUHALEFET ( Suça Konu Çekin İbrazı Anında Keşide Yerinin Bulunmaması - Çek Olarak Kabulü Mümkün Olmayan Belge Nedeniyle Mahkumiyet Kararı Verilmesinin Yasaya AYkırı Olduğu )
Y10.CDE. 2009/80203167 SAYILI KANUNUNA MUHALEFET (5941 Sayılı Yasanın Gözönüne Alınarak Lehe Kanun Uyarlaması Yapılacağı)
YCGKE. 2003/7-2253167 SAYILI YASA ( Bu Kanunda Düzenlenen Dava Konsusu Suç İçin Öngörülen Ceza ve Üst Sınırı Dikkate Alındığında İki Yıllık Dava Zamanaşımına Tabi Olduğunun Kabul Edilmesinin Gerekmesi )
Y19.HDE. 2008/122783167 SAYILI YASA UYARINCA YAPILAN ÖDEME ( Karşılıksız Çıkan İki Adet Çek İçin Davacı Bankanın Davalıdan Alacaklı Olduğunun Kabulü - Ancak Karşılıksız Çıkma İhtimali Bulunan Çekler Yönünden Bu Çeklere Yönelik Depo Talebinin Reddi )
Y19.HDE. 2013/88743167 SAYILI YASADA GECİKME CEZASINA DAİR HÜKÜM BULUNMADIĞI (Dava Konusu Çekin 5941 S.K. Öncesine Ait Çek Olduğu - Çekin İbraz Tarihinin Dikkate Alınması Gereği/Kısmi İtirazın Yerinde Olduğu/Davanın Reddi/İtirazın İptali Davası/İbraz Tarihi)
Y12.HDE. 2004/36073167 SAYILI YASADA YAPILAN DEĞİŞİKLİK ( Yasada Yapılan Değişiklik ile Çekte Vergi Kimlik Numarası Zorunlu Unsur Olmuş İsede Bu Durumun Çekin Kambiyo Senedi Olma Özelliğini Kaldırmaması )
Y12.HDE. 1989/25013167 SAYILI YASANIN 8. MADDESİNDE ÖNGÖRÜLEN TAZMİNAT ( İlamsız Takip Konusu Olamaması )
Y10.CDE. 1993/44503167 SAYILI YASANIN UYGULAMA SAHASI ( Mavi Çeklere Şamil Olmaması )
YCGKE. 1988/7-3363167 SAYILI YASAYA AYKIRI DAVRANIŞ ( Mahkemenin Uyguladığı Maddeleri Cezanın Alt Sınırından Uzaklaşırken Takdire Dayanmamasının Yasaya Aykırı Olması )
Y10.CDE. 2004/169343167 SAYILI YASA'YA AYKIRI DAVRANMAK ( Sanık Hakkında Öncelikle İbraz Tarihinden Önce Açılmış Menfi Tespit veya Çek İptali Davası Bulunup Bulunmadığının Tespiti İle Açılmış Dava Var İse Sonucunun Beklenmesi Gereği )
Y10.CDE. 2004/181483167 SAYILI YASA'YA AYKIRI DAVRANMAK ( Suça Konu Çeke İlişkin İhtarnamenin Tebliğ Edildiği Tarihten Önce İbraz Edildiği - Çekin Vadeli Olarak Düzenlenip Düzenlenmediğinin Araştırılması Gereği )
Y7.CDE. 1988/120943167 SAYILI YASAYA AYKIRI HAREKET ( Hükümden Sonra Yürürlüğe Giren Kanunun İnfaz Yasasını Değiştirmesi )
Y10.CDE. 2004/200373167 SAYILI YASAYA AYKIRILIK ( Çek Aslı ve İbraz Anında Alınan Çek Fotokopilerinin Getirtilerek İbraz Anında Keşide Yerinin Tam Olarak Yazılı Olup Olmadığının Kuşkuya Yer Vermeyecek Şekilde Belirlenmesi Gereği )
Y7.CDE. 1986/26983167 SAYILI YASAYA AYKIRILIK ( Çek Unsurlarını İçermeyen ve Karşılığı da Bulunmayan Ancak İlk Bakışta Çek Olarak Düşünülebilecek Belgeyi Ödeme Belgesi Olarak Veren Sanığın Eylemi )
Y10.CDE. 1999/69943167 SAYILI YASAYA AYKIRILIK ( Çekteki İmzanın Sanığa Ait Olup Olmadığının Araştırılmasının Gerekmesi )
Y10.CDE. 2001/37093167 SAYILI YASAYA AYKIRILIK ( Daha Önce Hürriyeti Bağlayıcı Ceza İle Mahkum Olan Sanığın Şartla Tahliye ve Bihakkın Tahliye Tarihlerinin Araştırılması )
Y10.CDE. 1999/146553167 SAYILI YASAYA AYKIRILIK ( Dava Konusu Çekin On Günlük Yasal Süresi İçinde İbraz Edilmiş Olması )
Y10.CDE. 2001/281063167 SAYILI YASAYA AYKIRILIK ( Deprem Nedeniyle Banka Şubesinin Kapatılması - Tekrar Faaliyete Geçtiği Tarih/İbraz Süresi )
Y10.CDE. 1999/78153167 SAYILI YASAYA AYKIRILIK ( Emre Yazılı Çekin Arkasında Keşideci Şirketin Yetkilisinin Usulüne Uygun Cirosunun Olmaması )
Y10.CDE. 1999/109223167 SAYILI YASAYA AYKIRILIK ( Hükmün Zat ve Mahiyetinde Değişiklik Yapan Kararların Duruşma Açılarak Verilmesinin Gerekmesi )
Y10.CDE. 1999/47783167 SAYILI YASAYA AYKIRILIK ( Karşılıksız Çek Keşide Etmek Suçunda Şikayet Hakkının Çeki İbraz Eden Yetkili ve Yasal Hamile Ait Olması )
Y10.CDE. 1999/145623167 SAYILI YASAYA AYKIRILIK ( Keşide Tarihi İtibariyle Ödeme ve Keşide Yeri Aynı Olan Çek )
Y10.CDE. 1999/151943167 SAYILI YASAYA AYKIRILIK ( Muhatap Banka İle Çek Hamilinin Aynı Banka Şubesi Olması )
Y10.CDE. 1999/172543167 SAYILI YASAYA AYKIRILIK ( Objektif Sorumluluk Esası - Çeklerin Salt Teminat Olarak Kabul Edilemeyeceği )
Y10.CDE. 2005/3063167 SAYILI YASAYA AYKIRILIK ( Sanığa Açıklamalı Davetiye Tebliği Talimat Mahkemesince Tebliğe Çıkarılması Gereği - Savunma Hakkı İkametgahı Yargı Çevresi Dışında Olan Sanığın Sorgusu Talimat Mahkemesince Yapılması Gereği )
Y10.CDE. 2001/165853167 SAYILI YASAYA AYKIRILIK ( Sanığın Ayrı Davalara Konu Eylemlerinin Tek Suç Oluşturması- Bu Suç Hakkında Hüküm Kurulmuş Olması )
Y10.CDE. 2001/190753167 SAYILI YASAYA AYKIRILIK ( Sanığın Ayrı Davalara Konu Eylemlerinin Tek Suç Oluşturması- Bu Suç Hakkında Hüküm Kurulmuş Olması )
Y10.CDE. 2001/33167 SAYILI YASAYA AYKIRILIK ( Sanığın Ayrı Davalara Konu Eylemlerinin Tek Suç Oluşturması- Bu Suç Hakkında Hüküm Kurulmuş Olması )
Y10.CDE. 2001/38203167 SAYILI YASAYA AYKIRILIK ( Sanığın Ayrı Davalara Konu Eylemlerinin Tek Suç Oluşturması- Bu Suç Hakkında Hüküm Kurulmuş Olması )
Y10.CDE. 1998/71843167 SAYILI YASAYA AYKIRILIK ( Sanığın İstinabe Yoluyla Sorguya Çekilmesi )
Y10.CDE. 1999/65083167 SAYILI YASAYA AYKIRILIK ( Sanığın Sabıka Kaydındaki Tecilli Cezanın İlgili Olduğu Eylem )
Y10.CDE. 1999/148053167 SAYILI YASAYA AYKIRILIK ( Sanığın Temyizi Üzerine Bozulan Önceki Kararda Hürriyeti Bağlayıcı Cezaların Para Cezasına Çevrilmesi )
Y10.CDE. 2000/153543167 SAYILI YASAYA AYKIRILIK ( Sanık Hakkında Açılan Birden Çok Kamu Davasından Biri Kesinleştiğine Göre Diğerlerinin Reddine Karar Verilmesinin Gerekmesi )
Y10.CDE. 2000/1363167 SAYILI YASAYA AYKIRILIK ( Sanık Tarafından Finans Kurumu Emrine Düzenlenen Çeklerin Bu Kurum Tarafından Yine Kendi Şubesine İbraz Edilmesi )
Y10.CDE. 1999/136203167 SAYILI YASAYA AYKIRILIK ( Sanık ve Vekilinin Yokluğunda Verilen Kararın Sanık Vekiline Tebliğinin Gerekmesi )
Y7.CDE. 1988/37053167 SAYILI YASAYA AYKIRILIK ( Sanıkların Aldıkları Mal Karşılığı Karşılığı Bulunmayan Belgeyi Çek Adı Altında Vermeleri )
Y10.CDE. 2001/7063167 SAYILI YASAYA AYKIRILIK ( Suça Konu Çek Aslı Yada Onaylı Fotokopisinin Getirtilerek Müştekinin Cirosunun İptalinin Araştırılması )
Y7.CDE. 1990/88213167 SAYILI YASAYA AYKIRILIK ( Suça Konu Çek Olarak Kullanılan Belgede Keşide Yerinin Belirtilmemesi )
Y10.CDE. 1998/94813167 SAYILI YASAYA AYKIRILIK ( Suça Konu Çekin Önyüzündeki Sanık İmzasının Aval Niteliğinde Olması )
Y10.CDE. 1999/66133167 SAYILI YASAYA AYKIRILIK ( Suça Konu Çeklerin Bankaya İbraz Edilmesine Rağmen Ödeme Yasağı Olduğundan Bahisle İşlem Yapılmadan İadesi )
Y10.CDE. 1998/139603167 SAYILI YASAYA AYKIRILIK ( Şikayet Hakkının Çeki İbraz Eden Yetkili ve Yasal Hamil İle Ciro ve Teslim Yoluyla Çeki Elinde Bulunduran Kişilere Ait Olması )
Y10.CDE. 2001/187553167 SAYILI YASAYA AYKIRILIK ( Yasanın Objektif Sorumluluk Esasını Benimsemiş Olduğu Dikkate Alınarak Suçun Oluştuğunun Kabulü )
Y10.CDE. 2001/266083167 SAYILI YASAYA AYKIRILIK (Anayasa Değişikliği Neticesinde Sanık Hakkında Ceza Verilememesi)
YCGKE. 1988/7-5543167 SAYILI YASAYA AYKIRILIK SUÇU ( Aylık Taksitler Halinde Ödenmesi Gereken Borçlar için Sanığın Davayan Katılana Aynı Anda İleri Tarihli Karşılıksız Çekler Düzenleyip Vermesi )
Y10.CDE. 2001/214123167 SAYILI YASAYA MUHALEFET ( Altı Aylık Süre Geçtiği Halde Kamu Davasının Düşürülmesi Yerine Mahkumiyete Karar Verilmesinin Yasaya Aykırı Olması )
Y10.CDE. 2004/133673167 SAYILI YASAYA MUHALEFET ( Çekin Limited Şirket Adına Bankadaki Hesaptan Tek İmzayla Keşide Edilmesi - Sanıklardan Her Biri Çekteki İmzanın Kendisine Ait Olduğunu İddia Ettiğinden İmzanın Sanıklardan Hangisine Ait Olduğunun Araştırılması Gereği )
Y10.CDE. 2004/134483167 SAYILI YASAYA MUHALEFET ( Çekin Vekalete Dayalı Olarak İmzalandığı İddiası - Vekaletnamenin Kambiyo Taahhüdünde Bulunma Yetkisi İçerip İçermediğinin Araştırılması Gereği )
Y10.CDE. 2001/194393167 SAYILI YASAYA MUHALEFET ( Çift İmza ile Keşide Edilmesi Gereken Suç Konusu Çeklerin Tek İmza ile Keşide Edilmesi Nedeniyle Suçun Oluşmaması )
Y7.CDE. 2003/137883167 SAYILI YASAYA MUHALEFET ( Hükümden Sonra Yürürlüğe Giren 4915 Sayılı Kara Avcılığı Kanununun 24.Maddesinde Yer Alan Hafif Para Cezası İdari Para Cezasına Dönüştürüldüğü Cihetle Bu Hususun Değerlendirilmesi Gerektiği )
Y6.CDE. 2002/162473167 SAYILI YASAYA MUHALEFET ( Keşidecinin Önceden Verdiği Yetkiye Dayanılarak Onun Yerine İmza Konulmasında Suçun Manevi Unsurunun Oluşmadığı - Kambiyo Senedinin Esasta Özel Belge Olduğu )
Y10.CDE. 2004/134413167 SAYILI YASAYA MUHALEFET ( Müdahil Vekili Duruşmaya Katılmakla Davayı Takip İradesini Ortaya Koyduğu - Müdahil Vekilinin Üst Üste İki Duruşmaya Katılmadığından Bahisle Düşme Kararı Verilmesinin Yasaya Aykırı Olduğu )
Y10.CDE. 2004/134523167 SAYILI YASAYA MUHALEFET ( Müştekinin Çekin Arkasında Cirosu Bulunan Şirketi Temsile Yetkisi Bulunup Bulunmadığının Araştırılması Gereği - Şikayet Hakkı )
Y10.CDE. 2004/133853167 SAYILI YASAYA MUHALEFET ( Müştekinin Şikayet Hakkı Bulunup Bulunmadığının Araştırılarak Sanığın Hukuki Durumunun Tayın ve Takdiri Gereği - Karşılıksız Çek )
Y10.CDE. 1999/30103167 SAYILI YASAYA MUHALEFET ( Ödeme ve Keşide Yeri Aynı Olan Çekin On Günlük Yasal Süre Geçtikten Sonra İbraz Edilmesi )
Y10.CDE. 1994/100213167 SAYILI YASAYA MUHALEFET ( Önödeme İhtarı Yapılmaması Nedeniyle Yazılı Emir Yolu İle Bozma Talebi )
Y2.CDE. 2004/110353167 SAYILI YASAYA MUHALEFET ( Ruhsatsız Av Tüfeği Taşımak - Eylemin İdari Para Cezasına Dönüştüğü Gözetilerek Görevsizlik Kararı Verilmesi Gereği )
Y10.CDE. 2005/67363167 SAYILI YASAYA MUHALEFET ( Sanığın Yokluğunda Karar Verilmesi - Savunma Hakkının Kısıtlanması )
Y10.CDE. 1993/72483167 SAYILI YASAYA MUHALEFET ( Şikayetten Vazgeçmenin Etkisi )
Y10.CDE. 1997/113293167 SAYILI YASAYA MUHALEFET (Çek Keşide Edilip Tedavüle Çıkarıldığı Sırada Sanığın Kooperatifi Temsile Yetkili Olup Olmadığının Tam Olarak Belirlenmesi)
Y10.CDE. 1997/27183167 SAYILI YASAYA MUHALEFET (Sanığın Bankanın İhtarına Rağmen Süresi İçinde Elinde Olan Çek Karnelerini İade Etmemesinin Tek Suç Oluşturması)
Y10.CDE. 2002/295223167 SAYILI YASAYA MUHALEFET SUÇU ( Adres Değişikliği Bildiriminde Bulunmadığı Müddetçe Çek Hesabı Sahibinin Açtırırken Bildirdiği Adrese Yapılmakla Tebligatın Geçerli Olması )
YCGKE. 2007/10-863167 SAYILI YASAYADAKİ SUÇA NAZARAN ZAMANAŞIMI ( Karşılıksız Çekten Dolayı Bu Yasada Öngörülen Cezanın Para Cezası Olması Karşısında Suç Tarihi İtibariyle Yürürlükte Bulunan 765 Sayılı Yasa'nın 102 inci Maddesi Uyarınca Beş Yıllık ve 104 üncü Maddesi Uyarınca Yedi Yıl Altı Aylık Uzun Dava Zamanaşımı Süresine Tabi Bulunması )
Y7.CDE. 1989/1493167 YASAYA AYKIRILIK ( Suç Konusu Çekin Yasal Süre İçinde Muhatap Bankaya İbrazında Karşılıksız Çıkması )
Y7.CDE. 1996/68623182 SAYILI KANUNA AYKIRI DAVRANIŞ ( Sanığa Tahsis Edilen Limitler Üzerinde Kredi Kullandırılması )
Y7.CDE. 1995/62683194 SAYILI KANUNA AYKIRI DAVRANIŞ ( İlk Cezanın Kesinleşmemesi Halinde Tekerrür Şartlarının Oluşmaması )
Y10.HDE. 2002/376132 YIL FORMÜLÜ ( Meslek Hastalığında Kusur Oranının Tesbiti )
Y21.HDE. 1996/66253201 SAYILI KANUN ( İşçinin Borçlanma Yaparak Yurtdışındaki Çalışmalarıyla İlgili Olarak Yaşlılık Aylığı Bağlanması )
Y21.HDE. 2011/72743201 SAYILI KANUN ( Uyarınca Yaşlılık Aylığının Kesilip Kesilmeyeceği Noktasında Çalışmasının Hangi Tarihte Son Bulduğunu Yöntemince Belirlemek Gerektiği - Yaşlılık Aylığının İptaline Dair Kurum İşleminin İptali İstemi )
YHGKE. 2013/10-4343201 SAYILI KANUN (Yaşlılık Aylığının Bağlanabilmesi İçin Kesin Dönüş Şartının Varlığının Arandığı - Sigortalının Bu Şartı Gerçekleştirip Gerçekleştimediğinin Tespit Edilmesi Gereği/Sosyal Sigorta ve Sosyal Yardımların Sona Ermesi Gereği)
Y21.HDE. 1997/60153201 SAYILI KANUN GEREĞİ BORÇLANMA VE AYLIK TAHSİSİ YAPILMASI ( Yurda Kesin Dönüş Şartı )
Y21.HDE. 2014/41073201 SAYILI KANUN KAPSAMINDA PRİM ÖDEME ŞARTI ARANMAYACAĞI ( Uluslararası Sözleşmelerle İlgili Anayasal Hükmün Mahkemece Gözetilmesi Gerektiği - Yabancı Ülke Sigorta Başlangıcının Ülkemizde Sigorta Başlangıcı Olarak Davanın Kabulü Gerektiği )
Y10.HDE. 2005/102083201 SAYILI KANUN UYARINCA BORÇLANDIRILMAYA İLİŞKİN İSTEM ( Yetkili Makam Kararıyla Türk Vatandaşlığına Alınmanın Geçmişe Etkili Bulunmaması Nedeniyle Yurtdışında Sadece Türk Vatandaşlığını Kazandıkları Günden Sonraki Sürelerin Borçlanılabileceği )
Y10.HDE. 2016/102803201 SAYILI KANUNA GÖRE AYLIK ALANLARA MAHSUS YOKLAMA BELGESİ (Kesin Dönüş Yapanlar İçin Yaşlılık Aylığı Ödeneği Aldığı Halde Altı Aydan Uzun Süre Yurt Dışında Bulunmuş Olanların Yurtdışında Çalışıp Çalışmadıkları ve İkamete Dayalı Sigorta veya Sosyal Yardım Alıp Almadıklarının Araştırılması Gerektiği)
Y10.HDE. 2015/235063201 SAYILI KANUNA GÖRE BORÇLANMA HAKKI BULUNDUĞUNUN TESPİTİ ( Hükümlerin Çelişkiden Uzak ve İnfaza Elverişli Gerçeğe ve Hukuka Uygun Bir Karar Verilmesi Gerektiği - Borçlanma Talebi Yönünden Davacının İzinle Türk Vatandaşlığından Çıkmadan Önceki Yurt Dışında Geçen ve Belgelendirilen Sigortalılık Süreleri Arasında veya Sonunda Her Birinde Bir Yıla Kadar Olan İşsizlik Sürelerini Talep Tarihinde Türk Vatandaşı Olma Şartı Aranmaksızın Hakkı Bulunduğuna Yönelik İnfazında Tereddüt Oluşturmayacak Şekilde Karar Verileceği )
YHGKE. 2006/10-2833201 SAYILI KANUNA GÖRE YAŞLILIK AYLIĞI İSTEMİ ( Yurtdışındaki Çalışma İlişkisinin Sona Erdiği Tarihin Kuşkuya Yer Vermeyecek Şekilde Saptanması ve Belirlenen Bu Tarihin Yurda Kesin Dönüş Olarak Kabulü İle Yaşlılık Aylığının Artırılmasına İmkan Bulunup Bulunmadığı İncelenmesi Gereği )
Y21.HDE. 2015/5733201 SAYILI KANUNDA DEĞİŞİKLİK ( 11.09.2014 Tarihli Mükerrer Resmi Gazetede Yayımlanarak Yürürlüğe Giren ve 3201 S.K. Yapılan Değişikliklerin Ardından Davalı Kurum Tarafından Çıkarılan Genelge Kapsamında Davacının Kuruma Başvurusu Bulunup Bulunmadığının Tespit Edilmesi Gerektiği )
Y21.HDE. 1997/60153201 SAYILI KANUNDAN YARARLANARAK AYLIK BAĞLANANLARIN TEKRAR YURTDIŞINDA ÇALIŞMAYA BAŞLAMALARI ( Aylıkların Kesilmesi )
Y10.HDE. 2003/10383201 SAYILI YASA ( Bu Yasa İle Getirilmiş Bulunan Yabancı Ülkede Yaşayan Türk Vatandaşları İçin Türkiyeye Kesin Dönüş Yapmaları Şartının İptal Edilmiş Olması )
YHGKE. 2004/10-2143201 SAYILI YASA ( Kanunun Borçlanmanın Geçerliliği için Yurda Kesin Dönüşü Şart Kılan İlgili Maddesinin Anayasa Mahkemesince İptal Edilmiş Olması )
Y10.HDE. 2003/110893201 SAYILI YASA ( Kesin Dönüş Şartının Anayasa Mahkemesince İptal Edilmesi )
Y21.HDE. 2006/10833201 SAYILI YASA GEREĞİ BORÇLANDIRILMASI GEREKTİĞİNİN TESPİTİ ( Davacının Yurt Dışında Yabancı veya Türk İşveren Nezdinde Çalışıp Çalışmadığının Yöntemince Araştırılması Gerektiği )
Y21.HDE. 2005/5003201 SAYILI YASA GEREĞİNCE BORÇLANMA ( Borçlanabilmek İçin Hizmetin Geçtiği Yabancı Ülke Yasalarına Göre O Ülkeye Prim Ödenmesi Gerektiği Dikkate Alınarak Sonucuna Göre Bir Karar Verilmesi Gerektiği )
YHGKE. 2005/10-5753201 SAYILI YASA KAPSAMINDA ÖDENEN PARANIN İADESİ ( Sigortalıya Yapmış Olduğu Borçlanmaya Bağlı Olarak Yaşlılık Aylığında İlave Artış Yapılması Gerekeceği - Borçlanma Bedelinin İade Edilmemesi Gerektiği )
Y21.HDE. 2003/17573201 SAYILI YASA UYARINCA BORÇLANMA TALEBİ ( Kesin Dönüş Şartının Anayasa Mahkemesince İptal Edilmesi Nedeniyle Davacının Talebinin Kabulü )
Y10.HDE. 2011/124093201 SAYILI YASA UYARINCA KURUMA BORÇLANDIĞI SÜRENİN BASAMAK İNTİBAKINDA ESAS ALINARAK AYLIK MİKTARININ TESPİTİ ( 1479 S.Y'nın 50. Md.sine Göre Oluşturulmuş Prim Tablosundaki Hizmetlerinin Belirlenen Basamağa İntibak Ettirilerek Basamak Farkından Kaynaklanan Prim ve Gecikme Zammı Borcunun Belirlenip Ödetileceği )
Y10.HDE. 2014/110033201 SAYILI YASA UYARINCA KURUMA BORÇLANDIĞI SÜRENİN BASAMAK İNTİBAKINDA ESAS ALINARAK AYLIK MİKTARININ TESPİTİ İSTEMİ ( Sigortalının Yurtdışında Geçen Borçlanılan Prime Esas Gün Sayısı Talebe Göre Borçlanılan İlgili Aylara Mal Edilerek Bu Çerçevede Belirlenen Basamaklar Esas Alınarak Hesaplanan ve Başlangıçtan İtibaren Davacıya Ödenmesi Gereken Aylık Miktarı Kurumdan Sorulması Gerektiği )
Y10.HDE. 2005/57383201 SAYILI YASA UYARINCA TESPİT İSTEMİ ( 3. Maddesi Uyarınca İstemin Süreden Reddine İlişkin Kurum İşleminin İptaline ve Murisin Yurt Dışı Çalışmalarının Borçlanılabileceğinin Tespitine Dair Mahkeme Kabulünde Bir İsabetsizlik Bulunmadığı )
Y21.HDE. 1998/87413201 SAYILI YASA UYARINCA YAPILAN BORÇLANMANIN GEÇERLİLİĞİ ( İşsizlik Sigortasından Yararlanan Şahsın Kesin Dönüş Yapmış Sayılamaması )
Y10.HDE. 2005/126753201 SAYILI YASA UYGULAMASI ( Bu Yasa Uyarınca Döviz ile Değerlendirilecek Sürelerin Her Bir Gün için Tahakkuk Ettirilecek Dövizin Cins ve Miktarın Tespitine Bakanlar Kurulunun Yetkili Olması )
Y10.HDE. 2003/72403201 SAYILI YASA UYGULAMASI ( Davacı Tarafından 3201 Sayılı Yasa Uyarınca Yapılan Borçlanmanın Yurda Kesin Dönüş Koşulunun Yerine Getirilmediği Gerekçesiyle İptali İstemine Dair Olması )
Y10.HDE. 2006/165623201 SAYILI YASADAN YARARLANMA KOŞULU ( Borçlanılabilecek Yurtdışında Geçen Fiili Çalışmanın Varlığı ve Böyle Bir Çalışmanın Bulunması Halinde Davacı Yurda Kesin Dönüş Yaptıktan Sonra İki Yıl İçinde Davalı Kuruma Müracaat Şartı Aranmaksızın Borçlanma Yapabileceğinin Tespitine İlişkin Davayı Açabileceği )
Y10.HDE. 1999/81833201 SAYILI YASANIN İPTALİ NEDENİYLE FUZULEN ÖDENEN YAŞLILIK AYLIĞININ GERİ ALINMASI ( Borçlanılan Süreler Dışlanıldığında Dahi Murisin Hak Sahiplerine Ölüm Aylığı Bağlanması )
Y21.HDE. 2005/70623201 SAYILI YASANIN KAPSAMI ( Talep Konusu Hizmetin Geçtiği Dönemde Türk Vatandaşı Olmayan Davacının Yasadan Yararlanamayacağı )
YHGKE. 2005/10-4923201 SAYILI YASANIN KAPSAMI ( Türk Soylu ya da Sonradan Türk Vatandaşlığını Kazanmış Olmanın Yeterli Bulunmadığı - Borçlanma Hakkından Yurtdışında Türkiye Cumhuriyeti Vatandaşı Olarak Çalışan ve Borçlanma Sırasında Türk Vatandaşı Olanlar Yararlanabildiği )
YHGKE. 2002/10-5863201 SAYILI YASANIN UYGULAMA ALANI ( Yurt Dışında Geçen Hizmetlerin 3201 Sayılı Yasaya Göre Borçlanılabilmesi İçin Yurda Kesin Dönüş Yapma Koşulunun Gerçekleşmesinin Gerekmesi )
Y21.HDE. 2014/76793201 SAYILI YASAYA DAYALI BORÇLANMA ( Davacının Eğitim Süresi Dahil Olmak Üzzere 18 Yaşını İkmal Etmesinden Sonraki Türk Vatandaşı Olarak Geçen Çalışma Süreleri İçin Borçlanma Hakkı Tanınmasının Yerinde Olduğu - Ancak Sigortalılık Başlangıç Tarihi Olarak Eylemli Çalışmanın Başlangıç Tarihinin Esas Alınması Gerektiği )
YHGKE. 2012/10-16183201 SAYILI YASAYA DAYALI BORÇLANMA ( Sigortalılık Başlangıç Tarihinin Tespiti İstemi - Türkiye'de Hiçbir Sosyal Güvenlik Kuruluşuna Tabi Çalışması Bulunmayan Kişilerin Borçlanma Sürelerinin Sigortalılık Süresi Olarak Değerlendirilmesinin Yasal Bir Zorunluluk Haline Geldiği )
Y21.HDE. 2005/49563201 SAYILI YASAYA GÖRE BORÇLANABİLECEĞİNİN TESPİTİ ( Davacının Yurt Dışına İş Kurumu Aracılığıyla Gidip Gitmediği İş Kurumu Aracılığıyla Gönderilmiş İse Nerede ve Kime Ait İşyerinde Çalışmak Üzere Gönderildiğinin Araştırılması Gerektiği )
Y10.HDE. 1996/39063201 SAYILI YASAYA GÖRE BORÇLANMA ( İşsizlik Sigortasından Aylık Alınması - Sigortalının Yurda Kesin Dönüş Yapıp Yapmadığının Araştırılması )
Y10.HDE. 2002/14493201 SAYILI YASAYA GÖRE YAPILAN BORÇLANMA ( Davacının Borçlanmasını Yaptığı ve Aylık Bağlandığı Tarihte Yurda Kesin Dönüş Yapmaması Nedeniyle Borçlanmanın İptali )
Y10.HDE. 2002/15023201 SAYILI YASAYA GÖRE YAPILAN BORÇLANMA ( Davacının Borçlanmasını Yaptığı ve Aylık Bağlandığı Tarihte Yurda Kesin Dönüş Yapmaması Nedeniyle Borçlanmanın İptali )
Y10.HDE. 2005/413201 SAYILI YASAYA GÖRE YAPILAN BORÇLANMA ( Yurda Dönüş Yapılmasa Dahi Geçerli Olduğu - Yurt Dışı İlişkinin Sona Erdiği Tarihi Takip Eden Aybaşı Olan Tarihten İtibaren 3201 Sayılı Yasaya Göre Yapılan Borçlanma da Hesaba Katılarak Bağlanması Gereği )
Y21.HDE. 1997/31743201 SAYILI YASAYA GÖRE YAPILAN BORÇLANMA İŞLEMİ ( 2147 Sayılı Yasa Gereği Kendisine Yaşlılık Aylığı Bağlananların 3201 Sayılı Yasa Hükümlerinden Faydalanamaması )
Y21.HDE. 2003/112973201 SAYILI YASAYA GÖRE YAPILAN BORÇLANMA İŞLEMİNİN GEÇERLİ OLDUĞUNUN TESBİTİ TALEBİ ( Eldeki Davanın Tarafları Konusu Ve Maddi Vakıalar Önceki Dava İle Aynı Olup Kesin Hüküm Oluşturduğundan Davanın Reddedilmesi Gereği )
YHGKE. 2003/21-303201 SAYILI YASAYA GÖRE YAPILAN BORÇLANMA İŞLEMİNİN GEÇERLİLİĞİNİN TESPİTİ ( Kesin Hüküm Olması )
Y21.HDE. 2001/24143201 SAYILI YASAYA GÖRE YURDA KESİN DÖNÜŞ YAPMA KOŞULU ( Bu Koşulu Uzun Süre Yerine Getirip de Sonra Tekrar Dönen Davacının Yurt Dışında Çalıştığı Sürenin Aylığından Kesilmesi )
YHGKE. 2002/21-5563201 SAYILI YASAYA GÖRE YURTDIŞINDA GEÇEN HİZMETLERİN BORÇLANILMASI ( Bu Şekilde İşlem Yapmak İsteyenlerde Yurda Dönüş Şartının Aranması )
YCGKE. 1986/8-313250 SAYILI YASA UYGULAMASI ( Sanığın Bu Yasanın Yürürlükte Bulunduğu Süre İçinde Sanığın Silah Sattığı Kişiyi Söylemek ve Yerini de Göstermek Suretiyle Teslim İrade ve İsteğini Açıkça Ortaya Koyması Nedeniyle Davanın Ortadan Kaldırılması )
Y7.CDE. 2002/49663257 SAYILI KANUNA MUHALEFET ( Sanığın Bandrolsüz Müzik Kaseti Satmaktan İbaret Fiilinin Sinema Video ve Müzik Eserleri Kanununa Muhalefet Niteliğinde Olması )
Y7.CDE. 2004/195533257 SAYILI KANUNA MUHALEFET ( Sanığın Tezgah Üzerinde Bandrolsüz Kaset Satmak Şeklinde Belirlenen Eyleminin Kanuna Aykırı Olduğu )
YCGKE. 1990/2-3493257 SAYILI YASAYA AYKIRI DAVRANIŞ ( Kahvehanede Gösterime Sunulan Kasette SESAM Bandrolü Bulunmaması )
Y7.CDE. 2002/68273285 SAYILI KANUNA AYKIRILIK ( 3285 Sayılı Kanun Uyarınca Sanığın Eylemine Uygulanabilecek Müeyyidenin İdari Cezaya Dönüştürüldüğü Değerlendirilmeden Hüküm Kurulmasının Hatalı Olması )
Y7.CDE. 2002/112253285 SAYILI KANUNA MUHALEFET ( Aşı Ekibinin Sanığın Köyüne Gelineceği Gün için İlan Yapıp Yapmadığı Yapmışsa Görevlilerin İlan Edilen Tarihte mi Geldiklerinin Araştırılmasının Gereği )
Y7.CDE. 2002/19903285 SAYILI KANUNA MUHALEFET ( Mülki Amir Tarafından Verilen İdari Para Cezalarına Karşı Tebliğ Tarihinden İtibaren 7 Gün İçinde Yetkili İdare Mahkemesinde İtiraz Edilebilmesi )
Y7.CDE. 2002/105973285 SAYILI KANUNA MUHALEFET ( Sanığın Eylemine Uyan Aşı Tatbikini Gerektiren Hastalık İlgili Maddedeki Hastalıklardan ise Fail Hakkında Yazılı Cezaların İki Misli Artırılarak Hükmolunması )
Y4.CDE. 2002/34383285 SAYILI YASAYA AYKIRILIK ( Gerçeğe Aykırı Menşe Şahadatnamesi Düzenleyen Sanığın Eylemi )
Y3.CDE. 2000/116223285 SAYILI YASAYA AYKIRILIK ( İlan Yapılmasına Rağmen Hayvanları Aşılatmama )
Y7.CDE. 2002/19913285 SAYILI YASAYA MUHALEFET ( Bu Kanun Uyarınca İdari Para Cezasına İtiraz Edilecek Mahkemenin İdare Mahkemesinin Olması )
Y4.HDE. 2004/62203289 SAYILI KANUNA GÖRE ÖDENMESİ GEREKEN HASILAT PAYININ TAHSİLİ TALEBİ ( Görevli Yargı Yolu - Alacaklı Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü'nün Başvurabileceği Yargısal Yollar )
Y18.HDE. 1996/4113290 SAYILI KANUN UYGULAMASI ( Kat İrtifakı Tesis Edilmiş Olan Yapıda 3290 Sayılı Kanun Gereğince Kazanılmış Bağımsız Bölüme Arsa Payı Verilmek Suretiyle Tescil İstemi )
Y18.HDE. 1995/83983290 SAYILI KANUN UYGULAMASI ( Tescil Edilecek Bağımsız Bölümlerin İmar Affı Niteliğinde Olan 3290 Sayılı Kanundan Yararlanılarak Kazanılmış Olmasının Gerekmesi )
Y4.HDE. 2003/130863294 SAYILI YASA UYGULAMASI ( Kurban Derilerini Toplama Yetkisinin Türk Hava Kurumuna Ait Olması )
Y7.CDE. 2002/24103298 SAYILI KANUNA MUHALEFET ( Afyon ve Uyuşturucu Maddelerinin Elde Edildiği Bitkilerin Ekimi ve Araştırmasının İzne Tabi Olması )
Y7.CDE. 2002/25423298 SAYILI KANUNA MUHALEFET ( Haşhaş Ekim Bölgelerinde İzin Belgesi Almadan veya İzine Rağmen Belgesinde Belirtilen Alandan Fazla Yerde veya İzinde Kayıtlı Yerden Başka Yerde Ekim Yapılması )
Y7.CDE. 1999/117993298 SAYILI KANUNA MUHALEFET ( İzinsiz Haşhaş Ekmek )
Y7.CDE. 2002/194453298 SAYILI YASAYA MUHALEFET ( Hürriyeti Bağlama Cezası Yanında Verilen Ağır Para Cezasının Tazminat Kabilinden Parar Cezası Olmadığı - Hürriyeti Bağlama Cezası Hakkında Verilen Erteleme Kararının Ağır Para Cezasını da Kapsayacak Şekilde Verilmesi Gereği )
Y20.HDE. 2003/42833302 SAYILI YASAYA GÖRE YAPILAN KADASTRO ( Taşınmazın Her Bir Orman Kadastro Çalışmasına Göre Olan Konumu Aynı Kroki Üzerinde Gösterilmesi Gereği - Kadastro Tespitine İtiraz )
Y20.HDE. 2003/42973302 SAYILI YASAYA GÖRE YAPILAN ORMAN KADASTROSU ( 1988 Yılında Yapılması - Dava Konusu Taşınmazın Orman Sınırları İçerisine Alınması Durumunda Taşınmazın Öncesinin Orman Olup Olmadığının Araştırılması Gereği )
Y4.HDE. 2002/11573353 SAYILI YASA ( Türk Telekomünikasyon A.Ş.'nin Bu Kanun Kapsamında Olmayıp Özel Hukuk Hükümlerine Tabi Olması )
Y1.HDE. 2002/9313367 SAYILI KANUNUN UYGULANMASI ( Köy Tüzel Kişiliği Adına Kayıt Oluşturulduktan Sonra Davalı Gerçek Kişiye Tahsis Edilen Nizalı Taşınmazla İlgili Hazinenin Dava Açma Hakkının Olması )
Y14.HDE. 2006/66123367 SAYILI YASA HÜKÜMLERİNCE YAPILAN TAHSİSE DAYALI TAPU İPTALİ VE TESCİL ( Parselin Davacı Adına Tescili Arsa Bedelinin Onun Tarafından Ödenmesi Koşuluna Bağlı Olduğu )
Y1.HDE. 2005/893367 SAYILI YASAYA AYKIRI SİCİL ( Hazinenin Köy/Belediye Adına Tekrar Tescilini İsteme Hakkı ve Yetkisinin Bulunduğu )
Y17.HDE. 1995/8773402 SAYILI KADASTRO KANUNU ( Belgesiz Zilyetliğe Dayalı Olarak Taşınmaz Kazanılması )
Y17.HDE. 1995/38873402 SAYILI KADASTRO KANUNU ( İtirazın Sınırlı Olması Gereken Durumlar )
Y16.HDE. 1995/40523402 SAYILI KADASTRO KANUNU ( Tapulama Komisyonlarının Görev ve Yetkileri )
Y1.HDE. 2004/24043402 SAYILI KANUN ( Bu Yasa Çerçevesinde Dava Konusu Olay İçin Hak Düşürücü Sürenin Uygulanamayacğının Yerel Mahkemece Dikkate Alınmasının Gerekmesi )
Y20.HDE. 2015/84743402 SAYILI KANUNDAKİ DEĞİŞİKLİK ( Kadastro İşlemi ile Oluşan Tesbit ve Kayıtların İptali İçin Devlet veya Diğer Kamu Kurum ve Kuruluşları Tarafından Kayıt Lehtarına Karşı Kadastro Mahkemeleri ile Genel Mahkemelerde Açılan Davalarda Davalı Aleyhine Vekâlet İcreti Dahil Yargılama Giderine Hükmolunmayacağı )
Y14.HDE. 2013/223402 SAYILI KANUNLA GETİRİLEN USULİ DEĞİŞİKLİK ( Kararın Kesinleşmesinden Önce Yürürlüğe Girmiş Olduğu - 3402 S.K. Gereği Tarafların Yokluğunda Duruşma Yapılabileceği/Taraflardan Gelmez ise de Dosyanın İşlemen Kaldırılamayacağı )
Y1.HDE. 2004/35743402 SAYILI YASA ( Arsa Niteliğine Dönüşen Taşınmazın Bu Yasa Uyarınca Hazine Adına Tescil Edilebilir Olduğunun Yerel Mahkemece Dikkate Alınmasının Gerekli Olması )
Y16.HDE. 2004/28983402 SAYILI YASA ( Dava Konusu Olayda Yerel Mahkemece 3402 Sayılı Kanunun On Dörtüncü Maddesinde İfade Edilen Koşullarında Soruşturulmasının Gerekli Olması )
YHGKE. 1996/20-4173402 SAYILI YASAYA DAYALI YAPILAN KADASTRO TESPİTİ ( Genel Kadastro Komisyonları Tarafından Bu Yasaya Dayalı Olarak Yapılarak Tespit ve İlan Edilen Kadastro Çalışmasına Karşı Orman Genel Müdürlüğünün Dava Açabileceğinin Kabulünün Gerekmesi )
YHGKE. 2012/22-16803417 SAYILI YASA İLE ÇALIŞANLARIN AYLIK VE ÜCRETLERİNDEN TASARRUF KESİNTİSİ ( Kesintilerin Çalışanların İradeleri Dışında ve İdarenin Kamu Gücü Kullanılarak Yapıldığı - Bu Tasarruflarının Kamusal Usul ve Esaslarla Değerlendirilmesi Suretiyle Bir Kamu Hizmetinin Düzenlendiği )
Y9.HDE. 1997/131453417 SAYILI YASADA ÖNGÖRÜLEN İŞVEREN KATKISI ( Kıdem Tazminatı Hesabına Katılmaması )
Y10.HDE. 2006/117233417 VE 4853 SAYILI YASALARDAN DOĞAN ALACAK ( Tasarruf Teşvik Ana Para Kesintileri İle Devlet Ve İşveren Katkı Paylarının Tahsili İstemi - Yasalarda Yer Alan Düzenlemeler Gözönüne Alınarak Bir Karar Verilmesi Gereği )
Y9.CDE. 1990/1063419 SAYILI KANUNDAN FAYDALANMA ( Sanığın Üyelikten İşlenen Suçlara Katılmadan Kendiliğinden Çekilmesi )
YCGKE. 1996/9-2783419 SAYILI KANUNDAN FAYDALANMA KOŞULLARI ( Yasadışı Örgüte Yardım ve Yataklık Yapmakta İken Pişmanlık Duyarak Teslim Olması )
Y9.CDE. 1995/22943419 SAYILI KANUNUN UYGULANMASI ( Sanığın İfadelerinin Doğruluğunun Araştırılmasının Gerekmesi )
Y9.CDE. 1997/7583419 SAYILI YASADAN YARARLANMA ( Sanığın Arandığını Öğrenmesine Üzerine Gelip Teslim Olması ve Örgüte Ait Silahların Yerini Göstermesi )
Y9.CDE. 1996/7893419 SAYILI YASANIN UYGULAMA ALANI ( Herhangi Bir Eyleme Katılmadığı Anlaşılan Sanık Hakkında 3419 Sayılı Yasanın Uygulanmamasının Yasaya Aykırı Olması )
YHGKE. 1990/2-913444 SAYILI YASADAN YARARLANMA ŞARTI ( Devam Etmekte Olan Bir Davada Adı Geçen Kanundan Yararlanmak İstenildiğinin Bildirilmesinin Yeterli Olması )
YHGKE. 2003/2-3263444 SAYILI YASAL DÜZENLEME ( Kusur Unsurunun Boşanma Davalarındaki Öneminin 3444 Sayılı Yasal Düzenleme ile Evlilik Birliğinin Onarılmaz Biçimde Sarsılması Yönünde İkame Olunması )
YİBGKE. 1943/263467 SAYILI KANUNUN GEÇMİŞE YÜRÜYÜP YÜRÜMEYECEĞİ ( Mecburi Hizmetlerini Yapmayan Mühendislerden Tazminat Alınması )
Y15.HDE. 2014/80635. MADDE UYARINCA TEBLİGAT ( Davalı Şirkete Tebligat Yapılamaması Üzerine Ticaret Sicilden Şirketin Sicil Adresi Sorulmuş ve Davalı Şirketin Ticaret Sicilinden Bildirilen Adresinde Kapı Numarası 25 Olmasına Rağmen Çıkarılan Tebligatta Yazılan Kapı Numarası 55 Olup Bu Adrese Tebligat Yapılamadığından Bahisle 35. Md.ye Göre Tebligat Çıkarıldığı/35. Maddede Belirtilen Koşulların Sağlanmadığı )
Y6.HDE. 2004/266235. MADDEYE GÖRE TEBLİGAT ( Daha Önce Kendisine Tebligat Yapılan Kimsenin Adresinden Ayrılması ve Adres Değişikliğini Bildirmemesi Halinde Halinde Tebligat Yapılmasının Gerekmesi )
Y12.HDE. 2005/64935. MADDEYE GÖRE TEBLİGAT ( Daha Önce Tebliğat Yapılamayan Muhataba Bu Maddeye Göre Tebligat Yapılabilmesi İçin Önceden Tebligat Çıkarılan Adresin Resmi Nitelikli Sözleşmede Yer Alması Zorunlu Olduğu )
Y3.HDE. 2005/485735. MADDEYE GÖRE TEBLİGAT ( Sadece "7201 Sayılı Tebligat Kanununun 35.Maddesine Göre Tebliğ Edildi" "Tebligat Evrakı Muhatabın Adresine Yapıştırıldı" Denilmesi Yeterli Olmadığı )
Y4.HDE. 2006/17535. MADDEYE GÖRE TEBLİGAT ( Tebligat Yasasının 35. Maddesine göre Tebligat Yapılabilmesi İçin Daha Önce O Adreste Geçerli Bir Tebligatın Yapılabilmiş ve Adres Değişikliğinin Bildirilmemiş Olmasının Gerekmesi )
YHGKE. 2006/12-37835. MADDEYE GÖRE TEBLİGAT ( Türkiye Halk Bankası Kamu Bankası Statüsünde Olduğundan Banka ile Yapılan Sözleşmedeki Adresini Değiştiren Borçluya 35. Maddeye Göre Tebligat Yapılabileceği )
Y4.CDE. 2006/2035. MADDEYE GÖRE TEBLİGAT ( Yıkılan Evin Kapısına Evrakın Yapıştırılması Düşünülemeyeceğinden Yapılan Tebligatın Hukuken Geçersiz Olduğu )
YCGKE. 1989/4-2563506 SAYILI KANUNDAN YARARLANMA TALEBİ ( Duruşma Yapılmaksızın Dosya Üzerinden Karar Verilemeyeceği )
YCGKE. 1989/9-2503506 SAYILI YASANIN TEMYİZ İNCELEMESİ SIRASINDA YÜRÜRLÜĞE GİRMESİ ( Erteleme )
Y18.HDE. 2002/12153533 SAYILI KANUN ( Kamulaştırma Kanununun 38.Maddesine Dayalı Tapu İptali Tescil Davalarında Uygulanmayacağı )
Y4.HDE. 2013/17823533 SAYILI KANUN UYARINCA DAVA DİLEKÇESİNİN GÖREV YÖNÜNDEN REDDİ GEREKTİĞİ ( Orman Genel Müdürlüğü Tarafından Belediye Başkanlığı Aleyhine Maddi Tazminat İstemi - Tarafların Sıfatı Gereği Aralarındaki Uyuşmazlığın Tahkim Usulüne Göre Çözümlenmesi Gerektiği )
YHGKE. 2004/4-403533 SAYILI KANUN UYGULAMASI ( Hakem Tarafından Verilecek Kararların Kat'i Olması ve Tescile Tabi Olmaması-Aleyhine Hiçbir Makam ve Mahkemeye Müracaat Edilememesi )
YHGKE. 1991/ 8-5913533 SAYILI KANUNA TABİ KURUMLAR ARASINDAKİ MÜLKİYET UYUŞMAZLIĞI ( Görevli Yargı Mercii )
YİBGKE. 1978/23533 SAYILI KANUNUN 1. MADDESİNDEKİ KAMU KURUMLARI İLE VAKIFLAR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ARASINDAKİ UYUŞMAZLIKLAR ( Tahkim Yoluna Gidilememesi )
Y1.HDE. 2003/9063533 SAYILI YASA ( Bu Kanunda Belirtilen Kuruluşlar Arasında Ortaya Çıkan Hukuki Proplemlerin Hakem Kurullarca Çözümlenmesi )
Y4.HDE. 2002/104443533 SAYILI YASA ( Bu Yasaya Göre Davaların Hakemde Bakılabilmesinin Mümkün Olması )
Y1.HDE. 2003/43183533 SAYILI YASA ( Bu Yasaya Tabi Kuruluşlar Arasında Ortaya Çıkan Uyuşmazlıkların Genel Mahkemelerde Görülmesinin Hukuka Aykırı Olması )
Y20.HDE. 2001/52133533 SAYILI YASA ( Kadastro İşlemlerine Karşı Askı İlan Süresinde Açılan Kadastro Tespitine İtiraz Davalarında Tahkim Yasasının Uygulanmaması )
YHGKE. 1976/4-16483533 SAYILI YASA ( Kamu Kurumları Arasındaki Uyuşmazlığın Hakem Sıfatıyla Yürütülmesi )
Y1.HDE. 2004/137203533 SAYILI YASA KAPSAMINDA KALAN KAMU KURUM VE KURULUŞLARI ( Bunlar Arasındaki Uyuşmazlıkların Hakem Mahkemesi Sıfatıyla Çözümlenmesi-Ancak Taşınmazların Aynı ile İlgili Uyuşmazlıkların Genel Mahkemelerde Çözümlenmesi )
Y13.HDE. 2002/125823533 SAYILI YASA KAPSAMINDAKİ DAVALAR ( Somut Olayda Hakem Sıfatıyla Açılmış Olan Davanın Aslında Genel Mahkemelerde Görülmesi Gerektiğinin Gözetilmesinin Gerekmesi )
Y3.HDE. 2002/63863533 SAYILI YASADA BELİRTİLEN KURULUŞLAR ARASINDAKİ UYUŞMAZLIK ( Uyuşmazlığın Hakem Sıfatı İle Çözümlenmesi )
Y3.HDE. 2002/40643533 SAYILI YASADA YER ALAN KURULUŞLAR ARASINDA ÇIKAN UYUŞMAZLIK ( Hakem Tarafından Çözümlenmesi )
Y5.HDE. 2003/108173533 SAYILI YASANIN UYGULAMA ALANI ( Kamulaştırmasız El Atma Nedeniyle Tazminat Davası )
YHGKE. 2002/19-5593533 SAYILI YASANIN UYGULAMA ALANI ( Türk Telekom A.Ş.nin Taraf Olduğu Uyuşmazlıklarda Mecburi Tahkimin Söz Konusu Olmayıp Uyuşmazlığa Genel Mahkeme Sıfatıyla Bakılması )
Y3.HDE. 2002/30833533 SAYILI YASANIN UYGULAMA ALANI ( Vakıflar İdaresi İle Belediye Arasındaki Uyuşmazlığın Bu Kanuna Göre Hakem Yoluyla Çözümlenmesi )
Y3.HDE. 2004/32303533 SAYILI YASAYA AYKIRILIK ( Davalı Gerçek Kişi Hakkındaki Davanın Mecburi Tahkime Tabi Tutulmasının Yasal Olarak Mümkün Olmaması )
Y5.HDE. 1997/142263533 SAYILI YASAYA TABİ KAMU KURULUŞLARI ARASINDA KAMULAŞTIRMA ( Mülkiyet Uyuşmazlığının Hakemce Çözümlenmesi )
Y1.HDE. 2003/122083533 SAYILI YASAYA TABİ KURLUŞLAR ( Yanların 3533 Sayılı Yasaya Tabi Kuruluşlardan Olması )
Y14.HDE. 2005/11473533 SAYILI YASAYA TABİ KURULUŞ ( Mülkiyet Tespitinin Hakemde/Tescili Talebinin İse Mahkemede Görülmesi Gereği - Usuli İşlemlerle İlgili Red Olunan Davanın Kesin Hüküm Teşkil Etmeyeceğinden Yeniden Dava Açılabileceği )
Y1.HDE. 2003/103723533 SAYILI YASAYA TABİ KURULUŞLAR ( Hazine ve Belediyenin 3533 Sayılı Yasaya Tabi Kuruluşlardan Olması )
Y1.HDE. 2001/144153533 SAYILI YASAYA TABİ KURULUŞLAR ( Kuruluşlar Arasındaki Mülkiyete İlişkin İhtilafların Hakem Önünde Çözümlenmesi )
Y1.HDE. 1998/59953533 SAYILI YASAYA TABİ KURULUŞLAR ( Tarafların 3533 Sayılı Yasaya Tabi Kuruluşlardan Olması Nedeniyle Uyuşmazlığın Hakem Önünde Çözümlenmesinin Gerekmesi )
Y1.HDE. 2004/30123533 SAYILI YASAYA TABİ KURULUŞLAR ( Tarafların Sıfatları İtibariyle Taşınmaza Ait Mülkiyet Uyuşmazlığının Hakem Önünde Çözümlenmesi Zorunluluğu )
Y4.HDE. 1980/21693533 SAYILI YASAYA TABİ KURULUŞLAR ALEYHİNE AÇILAN DAVALAR ( Görevli Merci )
Y1.HDE. 2004/14473533 SAYILI YASAYA TABİ KURULUŞLAR ARASINDAKİ MÜLKİYET UYUŞMAZLIĞI ( Hakem Önünde Çözülmesi-Görev )
Y1.HDE. 2001/143913533 SAYILI YASAYA TABİ KURULUŞLAR ARASINDAKİ UYUŞMAZLIK ( Tahkimde Çözümlenmesinin Gerekmesi )
Y1.HDE. 2001/133173533 SAYILI YASAYA TABİ KURULUŞLAR ARASINDAKİ UYUŞMAZLIKLARIN TAHKİM YOLU İLE ÇÖZÜMÜ ( En Yüksek Dereceli Hukuk Hakimi Marifeti ile Olması )
Y6.HDE. 2003/74043561 SAYILI KANUNA GÖRE KAYYIM ATANMASI ( Paylaşım Davasında Tayin Edilen Kayyımın Hazinenin Hak ve Menfaatini İlgilendiren İşlemi Olmadığından Davalıların Harçtan Muaf Olmaması )
Y7.CDE. 2003/39813568 SAYILI YASAYA AYKIRILIK ( Sanığın Yasaklı Olduğu Dönemde Faaliyetlerine Devam Etmesi )
Y7.CDE. 1993/11693568 SAYILI YASAYA MUHALEFET ( Odaların Müdahale ve Temyiz Hakkı )
Y7.CDE. 2000/88613573 SAYILI KANUNA MUHALEFET ( Görev )
Y7.CDE. 2003/7893573 SAYILI KANUNA MUHALEFET SUÇU ( Ceza Kararnamesiyle Hafif veya Ağır Para Cezasına veya Üç Aya Kadar Hafif Hapis veya Meslek ve Sanatın İcrasının Tatiline veya Müsadareye Hükmedilebilmesi )
Y7.HDE. 2005/20193573 SAYILI YASA UYARINCA DAĞITIM YAPILMASI ( Komşu Taşınmazların Tespit Tutanakları ve Dayanakları Kayıtlarda Nizalı Parsel Yönünü Ne Biçimde ve Kimin Yeri Olarak Sınır Gösterdiği İncelenmesi Gereği )
Y1.HDE. 2003/78023573 SAYILI YASA UYGULAMASI ( 3573 Sayılı Yasa Hükmü Gereği Tevzi Edilen Sahaların Orman Mevhumu Haricinde Kalması ve Bu Taşınmazların Ormanla İlgisinin Kesilmesi )
YHGKE. 2012/12-113835'E GÖRE TEBLİGAT ( Borçlunun Vergi Kaydının Tebligat Tarihinden Önce Kapatılmış Olduğu İddiası - Vergi Kaydının Celbi İle Tebligat Tarihinde Vergi Kaydının Kapatılmış Olup Olmadığı Açıklığa Kavuşturulacağı )
Y10.CDE. 2009/1258835'E GÖRE TEBLİGAT ( Sanığın Yeni Adresininin Belirlenememesi Durumunda 7201 S.K. Md. 35'in Uygulanacağı/Sanığın Bilinen En Son Adresine Doğrudan Md. 35'e Göre Tebligat Yapılamayacağı - Ticaret Sicili Memurluğunun Yazılarında Belirtilen İş Adresine Tebliğ Yapılacağı )
Y10.CDE. 2004/1541835'E GÖRE TEBLİGAT USULÜ ( Usulsüz Tebligat Nedeniyle Kesinleşmeyen Kararların Yazılı Emir Yoluyla Bozma Talebine Konu Edilememesi - Çek Karnelerini İade Etmemek Suçu )
Y6.HDE. 2012/786535'E GÖRE TEBLİGAT YAPILAMAYACAĞI ( Gerekçeli Kararın Davalının Kimlik Bilgilerine Göre Adres Kayıt Sistemindeki Son Adresi Tespit Edilerek Tespit Edilen Adresine Tebliğ Edileceği - 7201 S.K. Md.35'e Göre Tebligat Yapılmış Olup 6099 S.K.'nın Yürürlüğe Girmesinden Sonra Yapıldığından Usulsüz Olduğu )
Y18.HDE. 2004/126135'E GÖRE TEBLİGAT YAPILMASININ ŞARTLARI ( Kat Malikleri Kurulu Kararının İptali ve Eski Hale Getirme Davası - Kat Malikine Tebligat Yapılması Usulü )
Y10.CDE. 2004/1642035'E GÖRE TEBLİGATIN GEÇERLİLİĞİ ( İmza Sirküleri için Notere Yapılan Adres Bildiriminin Tebligat Kanununun 35. Maddesine Yarar Adres Bildirimi Olarak Kabulü Gereği )
Y7.CDE. 2013/636235'E GÖRE YAPILAN TEBLİGAT ( 4926 S.K.'ya Aykırılık/Daha Önce Tebligat Yapılmadan 7201 S.K. Md. 35'e Göre Tebligat Yapıldığı - Önödeme Süresi Beklenilmeden Kamu Davası Açılmasının Hukuka Aykırı Olduğu/Öndemeye Uyulmadığının Belirtilmesinin İsabetsiz Olduğu )
Y11.HDE. 2003/248935'E GÖRE YAPILAN TEBLİGATIN USULSÜZ OLMASI ( Trafikten Adresi Sorulan Davalının Dava Tarihinde Aracın Maliki Olmaması Nedeniyle Yeni Adresini Bildirme Yükümlülüğünün Bulunmaması - Taraf Teşkili Sağlanmadan Davaya Bakılamaması )
Y21.HDE. 2014/43063600 PRİM GÜNÜ ŞARTINI YERİNE GETİREN DAVACI ( 506 S. Kanunun Geç. 81. Md.nin C-a Bendinde Belirtilen Prim Gün Sayısı Şartının Davacı Yönünden Oluşması Karşısında Davacının 506 S. Kanunun Geç. 81/C Md.nin Bendinin bc Alt Bendi Uyarınca 56 Yaşını Tamamlaması Şartı İle Yaşlılık Aylığına Hak Kazanacağı - Yaşlılık Aylığı Bağlanması İstemi )
Y7.HDE. 2014/78793600 PRİM ÖDEME GÜN SAYISI VE 15 YIL SİGORTALILIK SÜRESİNİN DOLMASI SEBEBİYLE İŞTEN AYRILMA ( Kıdem Tazminatı ve İkramiye Alacağı Talebi/Davacının Davalının Devraldığı Dava Dışı Şirket Nezdinde Aralıklı Olarak Çalıştığı - Davalı Nezdinde Bir Gün Çalıştığı/Hizmet Süresinin SGK'ya Bildirilen Çalışmaların Toplanarak Bulunacağı )
Y7.HDE. 2004/11343621 SAYILI KANUNA TABİ TAŞINMAZLAR ( Taşınmazların Tescile Tabi Olmaması - Taşınmazların Kadastro Dışı Bırakılmasına Karar Verilmesinin Gerekmesi )
Y8.HDE. 2001/57933621 SAYILI KIYI KANUNU ( Taşınmazın Öncesi İtibariyle Göl Yerel ve Bataklık Olup Olmadığının Araştırılması ve Böyle Bir Yerin Kazanılıp Kazanılamayacağının Değerlendirilmesi )
Y1.HDE. 2004/3683621 SAYILI YASA ( İdare Tarafından Kıyı Kenar Çizgisi Belirlendiğinde Eğer İdari Yargıda Dava Açılmazsa Kıyı Kenar Çizgisinin Adli Yargı Tarafından Saptanması Lüzumu )
Y7.CDE. 2003/357473621 SAYILI YASAYA MUHALEFET ( Sanığın Sakarya Nehri Kıyısında Bulunan Araziden Kum Alması - İdari Para Cezasını Gerektiren Suçu Oluşturduğu Gözetilerek Görevsizlik Kararı Verilmesi Gerektiği )
Y7.CDE. 2005/62463628 SAYALI KANUNA MUHALEFET ( Sanığın Kendisine Kayınbiraderi Kardeşi Oğlu Gibi Yakınlarının Para Gönderdiğini Yardımda Bulunduğunu İddia Etmesi - Dosyaya Sunulan Banka Dekontları ve Sanığa Yardımda Bulunulduğu İddia Edilen Kişilerin Tanık Olarak Dinlenerek Araştırılmadan Hüküm Kurulmasının Hatalı Olduğu )
Y19.CDE. 2015/334113628 SAYILI KANUN'A AYKIRILIK SUÇU ( Sanığın Edinimlerinin Tamamının veya Bir Kısmının Haksız Mal Edinme Niteliğinde Olup Olmadığı Göreviyle Bağdaşmasa Dahi Görevi Dışında Gelir Getiren Faaliyetleri Sebebiyle Elde Etmesi Söz Konusu Olabilecek Kazançlarının da Malvarlığıyla Orantılı Olup Olmadığının Belirlenmesi Gerektiği )
YCGKE. 2016/3023628 SAYILI KANUNA MUHALEFET ( Bilirkişi Raporlarında Sanığın Mal Varlığı İle Gelirinin Uyumlu Olduğunun Belirtildiği/Sanığın Üzerine Atılı Haksız Mal Edinme Eyleminin Şüphe Boyutunda Kaldığı - Yüklenen Suçun Sanık Tarafından İşlendiğinin Sabit Olmaması Gerekçesiyle Beraatine Karar Veren Özel Daire Kararının Onanacağı )
Y7.CDE. 2003/136003628 SAYILI KANUNA MUHALEFET ( Mal Bildiriminde Bankadaki Paranın Eksik Gösterilmesinin ve Döviz Hesabının Gösterilmemesinin Beşeri Hatadan Kaynaklanıp Kaynaklanmadığı ve Sanığın Suç İşleme Kastının Bulunup Bulunmadığı Tartışılması Gereği )
Y19.CDE. 2015/323873628 SAYILI KANUNA MUHALEFET SUÇU ( Bilirkişi Heyetine Yeniden İnceleme Yaptırılarak Sanığın Savunmaları da Değerlendirilip Edinimlerinin Tamamının veya Bir Kısmının Haksız Mal Edinme Niteliğinde Olup Olmadığının Belirlenmesi ve Sonucuna Göre Sanığın Hukuki Durumunun Tayini Gerektiği )
YCGKE. 2007/7-2113628 SAYILI YASA UYGULAMASI ( Bu Yasanın 16 ıncı Maddesi Gereğince Yasanın İlgili Bölümünde Yazılı Olan Cezaların 10 uncu Maddenin Birinci Fıkrası Hariç Tecil Edilememesi-Şahsi Hürriyeti Bağlayıcı Olanların ParaYA veya Tedbire Çevrilememesi-Failleri Hakkında Türk Ceza Kanununun 119 uncu Maddesi Hükümlerinin Uygulanamaması )
Y9.HDE. 2004/339033628 SAYILI YASA UYGULAMASI ( Yasanın Amacının Belli Görevlere Getirilen Kişilerin Mal Varlıklarının Denetleme Suretiyle Yolsuzluklarla Mücadele Olması )
Y6.CDE. 2004/80383628 SAYILI YASAYA AYKIRILIK ( İdareye Ait Binada Suça Konu Nakliye Teskerelerinin Çalınması - Tutulan Tutanaklar İle Diğer Kanıtların Birlikte Tartışılmadan Gerekçesiz Olarak Gasp Suçundan da Sanığın Beraatinin İsabetsiz Olduğu )
YCGKE. 1992/5-2603628 SAYILI YASAYA GÖRE AÇILAN DAVADA SUÇ VASFININ DEĞİŞMESİ ( Durma Kararı Verilmesi-Lüzumu Muhakeme Kararı Alınması )
Y7.CDE. 2003/13223628 SAYILI YASAYA MUHALEFET ( Bilirkişi Raporunda Sanığın Mal Beyanında Mallarının Tamamını Bildirmediği Belirtildiğinden Bunların Neler Olduğunun Araştırılması Gereği - Mal Beyanında Bulunmama )
YİBGKE. 1945/113659 SAYILI YASAYA TABİ KURUM VE KURULUŞLARDA ÇALIŞANLAR ( Çalışmalardan Ötürü Verilen Maaşın Kendi İstemiyle İşten Çıktıktan Sonra İstenememesi )
Y1.CDE. 1991/20173713 SAYILI KANUN ( Kesinleşmiş Mahkumiyetlerin İnfazının Tehiri Değil Açılmış ve Açılacak Olan Davalarda Uygulanması )
Y9.CDE. 1993/9703713 SAYILI KANUN ( Sanığa Hal ve Sıfatlarını Bilerek Yaptığı Yardımların Tarihleri Nazara Alınmadan Bu Kanun Uygulanmak Suretiyle Fazla Ceza Tayin Edilmesi )
Y1.CDE. 1991/28783713 SAYILI KANUNDAN YARARLANMA ( Daha Önce İşlenen Suçtan Hüküm Giyip de Tahliye Edildikten Sonra Kasten Suç İşleme )
YCGKE. 1991/6-2303713 SAYILI KANUNDAN YARARLANMA ( Önceden Şartla Tahliye Edilip Yeniden Suç İşlediğinden Şartla Tahliyesi Geri Alınan Sanık )
Y1.CDE. 2001/18813713 SAYILI YASA ( Hükümlülerin İdam Cezasından Dönüşen Hükümlülüklerinin Yerine Getirilmesinde 3713 Sayılı Yasanın Lehe Sonuçlar Vermesi )
YCGKE. 2003/9-393713 SAYILI YASA ( Somut Olayda PSK İsimli Örgütün Bu Yasa Kapsamında Terör Örgütü Olup Olmadığının Belirlenmesinin Gerekmesi )
Y8.CDE. 2001/104653713 SAYILI YASA İLE KURULUN HÜKÜMLÜLÜK ( 4616 Sayılı Yasa Kapsamında Olmaması )
Y16.CDE. 2015/17843713 SAYILI YASADA DEĞİŞİKLİK (Suçun Terör Örgütünün Korkutucu Gücünden Yararlanılarak İşlendiğine Dair Dosyada Delil Bulunmadığı - Ancak Suçun Silahla İşlendiğinin Anlaşıldığı/Cezanın Yarı Oranında Artırılacağı - Eksik Ceza Tayinin Aleyhe Temyiz Olmadığından Bozma Nedeni Sayılmadığı/3713 Sayılı Kanun)
Y9.CDE. 2004/1893713 SAYILI YASADA YAPILAN DEĞİŞİKLİK ( Hükümden Sonra Yürürlüğe Giren Yasal Değişikliklere Göre Sanığın Hukuki Durumunun Yeniden Tayin ve Takdirine Lüzum Bulunması )
Y8.CDE. 1996/156733713 SAYILI YASAYA AYKIRILIK ( Tahrikin Umumun Emniyeti İçin Tehlikeli Olabilecek Şekilde Yapılmadığından Sanıklar Hakkında Türk Ceza Kanunun 312. Maddesinin Uygulama Yerinin Olmaması )
Y1.CDE. 2001/13233713 VE 4616 SAYILI KANUNLARIN UYGULANMA ALANI ( Ayrı Tatbik Edildiğinde Her İkisinin de Aynı Sonucu Doğurması )
Y1.CDE. 2001/14203713 VE 4616 SAYILI KANUNLARIN UYGULANMA ALANI ( Hükümlünün Daha Önce Af Kanunundan İstifade Ettiği İçin 4616 Sayılı Kanundan Yararlanamaması )
Y1.CDE. 2001/14193713 VE 4616 SAYILI KANUNLARIN UYGULANMASI ( Sanığın Hangi Kanun Lehine İse O Kanunun Uygulanmasının Gerekmesi )
Y10.HDE. 2015/57603780 S.K. 4247 S.K. HÜKÜMLERİ KAPSAMINDA PRİM ÖDEMELERİ YAPILMASI ( İsteğe Bağlı Sigortalılığın Tespiti - 3780 ve 4247 Sayılı Af Yasaları Kapsamında veya İcraen Ödenmiş Olması Halinde 1479 S. K. Kapsamında İsteğe Bağlı Sigortalı Saymanın Mümkün Olduğu - 3780 ve 4247 Sayılı Af Yasaları Kapsamında veya İcraen Yapılan Prim Ödemeleri Dışındaki İlk Prim Ödemesini Takip Eden Ay Başından İtibaren Prim Ödemelerinin Karşıladığı Süre Kadar İsteğe Bağlı Sigortalı Kabul Edileceği )
Y9.CDE. 1993/3743787 SAYILI YASADAN YARARLANMA KOŞULU ( Vergi Usul Kanununa Muhalefet-Sanığın Bazı Taksitleri Ödemiş Olması )
Y4.CDE. 2002/42663816 SAYILI YASA ( Aykırılık Halinde Genel Hükümlere Göre Soruşturma Yapılacağı - Sanık Hakkında İddianame İle Dava Açılması gereği )
Y4.HDE. 2003/30533816 SAYILI YASA UYGULAMASI ( Bu Yasayla Ödeme Gücü Olmayan Vatandaşların Tedavi Giderlerinin Karşılanması )
Y8.CDE. 1992/82793831 SAYILI KANUNUN UYGULANMA GEREKLİLİĞİ ( İzinsiz Meskende Bulunan Sustalı Çakının Sanık Tarafından Kendiliğinden Teslim Edilmesi )
Y8.CDE. 1998/95473831 SAYILI YASA KAPSAMINDAKİ ÖNCEKİ MAHKUMİYET ( Tekerrüre Esas Olmaması-6136 S. Yasaya Aykırılık )
YCGKE. 1990/8-57387 S. KHK HÜKÜMLERİNDEN FAYDALANMA ( Gizli Silahın Elden Çıkarılmış Olması Halinde Mümkün Olmaması )
YCGKE. 1990/8-6387 SAYILI KHK'NIN KAPSAMI ( 299 Sayılı KHK'ya Göre Bulundurma Ruhsatı Verilmiş Olan Silahı da Kapsayıp Kapsamayacağı )
Y10.HDE. 2006/35413917 SAYILI KANUNUN GETİRDİĞİ DÜZENLEMENİN GEÇERLİ OLDUĞU TARİHLER ( Prim ve Gecikme Zammı Alacakları Yönünden Zamanaşımı Süresi 5 Yıl Olup Başlangıcı İse Alacağın Vadesinin Rastladığı Takvim Yılını Takip Eden Yıl Başı Olduğu )
Y21.HDE. 2004/8443917 SAYILI YASA UYGULAMASI ( Ölçümlemeye İlişkin Esaslar Yerine Yeni Düzenleme Getiren 616 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin Hükümlerinin Geçerliliğini Yitirmesi )
Y7.CDE. 2002/11247394 SAYILI HAFTA TATİLİ KANUNU HÜKÜMLERİ ( Bu Kanun Hükümlerinin Nüfusu Onbinden Aşağı Olan Şehir ve Kasabalarda Tatbikinin Mahalli Belediye Meclislerinin Karar ve İlanına Bağlı Olması )
Y7.CDE. 2002/19982394 SAYILI KANUNA MUHALEFET ( Önödeme İhtarına Uyulmaması Halinde Tayin Edilecek Cezanın Aşağı ve Yukarı Haddi Gösterilen Hallerde Yukarı Haddi Geçmemek Üzere Yarı Oranında Hükmolunması )
Y7.CDE. 1997/97783984 SAYILI KANUNA AYKIRI DAVRANIŞ ( İzinsiz Kablolu Yayın Yapılması )
Y7.CDE. 2000/107113984 SAYILI KANUNA AYKIRILIK ( Yayın Bantlarının Savcılıkça İstenmesi Şartı )
Y8.CDE. 2014/375733D SECURE SİSTEMİ KULLANILARAK KREDİ KARTIYLA KATILANIN BİLGİSİ DIŞINDA ALIŞVERİŞ YAPILMASI ( SMS Onayının Kart Sahibi Dışında Kişi/Kişiler Tarafından Yapılmasının Teknik Olarak Mümkün Olup Olmadığının Tespiti ve Temin Edilmesi Halinde Ses Kayıtları İle Sanığın Ses Kayıtlarının Karşılaştırılması İçin Bilirkişi İncelemesi Yaptırılacağı )
Y8.CDE. 2015/160063D ŞİFRESİNİN GÖNDERİLDİĞİ TELEFON NUMARASI ŞİKAYETÇİ TARAFINDAN KULLANILDIĞI (Başkasına Ait Banka veya Kredi Kartının İzinsiz Kullanılması Suçu - Mahkemece İnternet Üzerinden Harcama Yapılırken Kullanılan Mail Adresinin Erişim Yaptığı IP Numaralarının Bağlı Olduğu Telefon Hattı Sahiplerinin Beyanları Alınacağı)

4

Y11.HDE. 1995/41324 NİSAN KARARLARI SONUCU DÖVİZİN ARTMASI ( Dövize Endeksli Banka Kredisinin TL'ye Çevrilmesi Talebi )
Y5.CDE. 1991/33094. İHTİSAS KURULU ( Esrar Müptelalığı Bulunup Bulunmadığı Konusunda Nihai Karar Verme Yetkisi )
YHGKE. 2012/10-14774.10.2000 TARİHİNDEN ÖNCE KURUMA KAYIT VE TESCİLİN BULUNMAMASI ( 1479 S.K. Geçici Md.18'de Belirtilen 6 Aylık Sürede Borçlanma İradesini Ortaya Koyacak Şekilde Başvuru veya Prim Ödemesi Olmadığından Bu Tarih Öncesi Vergiye Kayıtlı Olunan Dönemin 1479 S.K. Kapsamında Sigortalı Olarak Değerlendirilemeyeceği )
Y18.HDE. 2014/142414.11.1983 TARİHİNDEN ÖNCE EL ATILAN TAŞINMAZ ( Bedel Talep Edilmesi Halinde Değerinin El Atma Tarihindeki Nitelikleri Esas Alınarak Tespiti Gereği - El Atma Tarihinde Arsa Niteliğinde Olmayan Taşınmazın Arsa Niteliğinde Kabul Edilerek Değer Tespitinin Hatalı Olduğu )
Y9.HDE. 1991/131324/10195 SAYILI KARARNAMEYE TABİ PERSONEL ( İşçi Sayılmaması ve Bu Çalışmasının Kıdem Tazminatı Hesabında Dikkate Alınmaması )
Y10.HDE. 2015/225804/1-A MADDESİ KAPSAMINDA SİGORTALI OLDUĞU İDDİASINA DAYALI DAVALI KURUMCA KABUL EDİLEN 4/1-B BAĞKUR SİGORTALILIĞININ VE PRİM BORCUNUN İPTALİ ( Mahkemece 5510 S.K. 53. Maddesi Gereğince 4/1-B Sigortalılığının İptal Edilmesi Gerektiği Gerekçesiyle Davanın Kabulüne Karar Verildiği - Davacının Kurucu Ortağı ve Temsilcisi Olduğu Şirketten Bildirilen Sürelerin 1479 Sayılı Kanun Kapsamında Sigortalı Olması Gerektiği Dikkate Alınarak Karar Verilmesi Gereği )
Y21.HDE. 2012/204434/1-B MADDESİNDEKİ SİGORTALILIĞIN İPTALİ İSTEMİ (5510 S. Yasanın 4/B-2 Md. Kapsamında Bağ-Kur Sigortalılığının 5510 S. Yasanın 4/A Bendi Kapsamında Zorunlu Sigortalı Olarak Çalışmasının Başladığı Tarihte Sona Erip Ermeyeceği Noktasındaki Uyuşmazlık - 5510 S. Yasa'nın Değişik 33. Md. Dikkate Alınarak Karar Verileceği)
Y6.HDE. 2014/45184+1 KURALI ( Kira Bedelinin Tespiti/ 4+1 Kuralının Uygulanacağı - İlk Yıl Sözleşme Hükümleri ve Uzayan 4 Yılda ÜFE Oranını Geçmemek Üzere Endeks Uygulanacağı/Kira Sözleşmesinin Başlangıç Tarihinden Dava Tarihine Kadar 5 Yıllık Süre Geçmediğinden Endekse Göre Belirleneceği - 3+1 Kuralına Göre Hak ve Nesafset Kuralına Göre Tespit Edilemeyeceği )
Y20.HDE. 2014/500040 VE 100 DÖNÜM KISITLAMA ARAŞTIRMASI ( 3402 S. Kanunun 14. Maddesinin 3/7/2005 Gün ve 5403 S. Toprak Koruma ve Arazi Kullanma Kanunu İle Değiştirilen 2. Fıkrası Hükümlerine Göre Yapılacağı )
Y20.HDE. 2013/258640 VE 100 DÖNÜM KISITLAMA ARAŞTIRMASI ( 3402 S. Kanunun 14. Md. 2. Fıkrası Hükümlerine Göre Yapılacağı Düşünülerek Adına Tescil Kararı Verilecek Kişi ya da Kişilerle Diğer Mirasçılar ve Onların Miras Bırakanları Yönünden Aynı Çalışma Alanı İçerisinde Belgesizden Zilyetliğe Dayalı Olarak Tespit ve Tescil Edilen Taşınmaz Olup Olmadığının Araştırılacağı )
Y9.CDE. 1996/59834008 SAYILI YASANIN UYGULAMA YERİ ( Suç Tarihinde Yürürlükte Olmayan 4008 Sayılı Yasanın Uygulama Yerinin Olmaması )
YHGKE. 1998/9-914046 SAYILI YASA UYGULAMASI ( Özelleştirme Programına Alınan Kuruluşların Satış-Kiralama-İşletme Hakkının Verilmesi- Mülkiyetin Gayrı Ayni Hakların Tesisi-Gelir Ortaklığı Modeli ve İşin Gereğine Uygun Sair Hukuki Tasarruflarla Özelleştirilip Özel Hukuk Tüzel Kişiliğine Geçilmesi )
Y13.HDE. 2002/134684077 SAYILI KANUN ( Bu Kanunun Kamu Yararını İlgilendirir ve Tüketiciyi Koruyucu Bir Kanun Olması )
Y13.HDE. 2013/23144077 SAYILI KANUN ( Mal ve Hizmet Piyasalarına İlişkin ve Taraflardan Birinin Tüketici Olduğu - Eldeki Davanın Tüketici Mahkemesinde Görülmesi Gerektiği/Görevsizlik Kararı Verileceği/Tüketici Kredisinin Teminatı Olarak Verilen İpotek/Görev )
Y13.HDE. 2012/99674077 SAYILI KANUN KAPSAMI ( Taraflar Arasındaki Hukuki İlişki Gözetildiğinde Davanın Yerel Mahkemece Tüketici Mahkemesi Sıfatiyle Görülmesi Gerektiği - Görev Hususunun Kamu Düzeyiyle İlgili Olduğu/Kazanılmış Hakkının Söz Konusu Bulunmadığı )
Y12.HDE. 2016/28524077 SAYILI KANUN KAPSAMINDA YARGILAMA ( İtirazın Kaldırılması/Mahkemece Alacağın Varlığı ve Miktarının 4077 S.K. Kapsamında Yargılama Yapılmasını Zorunlu Kıldığı Gerekçesi İle Davanın Reddedildiği - Genel Haciz Yoluyla İlamsız Takip Yapılmasında Usulsüzlük Bulunmayıp Mahkemece İİK. 68/b Maddesi Kapsamında İşin Esasının İncelenerek Oluşacak Sonuca Göre Karar Verilmesi Gerektiği )
Y13.HDE. 2013/41254077 SAYILI KANUN KAPSAMINDAKİ UYUŞMAZLIK ( Tüketici Mahkemelerinin Görevli Olduğu - Görevsizlik Kararı Verilemeceği )
Y13.HDE. 2002/54554077 SAYILI KANUNDAN KAYNAKLANAN UYUŞMAZLIK ( Her Türlü İhtilaflara Tüketici Mahkemelerinde Bakılacağı )
YHGKE. 2000/19-12554077 SAYILI KANUNDAN YARARLANMA ( Gerçek Veya Tüzel Kişi Tüketicinin Bir Malı Özel Amaçlarla Satın Alarak Nihai Olarak Kullanması Durumunda Faydalanma )
Y13.HDE. 2006/83754077 SAYILI KANUNUN KAPSAMI ( Tüketici İle Satıcı Arasındaki Uyuşmazlık Anılan Mahkemelerin Görev Alanı Dışında Olduğundan Mahkemece Görevsizlik Kararı Verilmesi Usul ve Yasaya Aykırı Olduğu )
Y19.HDE. 1999/39324077 SAYILI KANUNUN UYGULANMASI ( Ticaret Şirketleri Dahil Bütün Tüzel Kişilerin Tüketici Olabilmesi Mal veya Hizmetin Özel Amaçlarla Alınmasının Yeterli Olması )
Y13.HDE. 2013/36104077 SAYILI TKHK DAN KAYNAKLANAN DAVALARA TÜKETİCİ MAHKEMESİ TARAFINDAN BAKILACAĞI ( Görev Hususunun Re'sen Gözetilmesi - Görevle İlgili Düzenlemelerin Kamu Düzenine İlişkin Olduğu/4077 TKHK dan Doğan Davalarda Görevli Mahkeme/Kamu Düzeni )
Y14.HDE. 2006/88274077 SAYILI TÜKETİCİNİN KORUNMASI HAKKINDA KANUNUN KAPSAMI ( Yasanın Uygulamasıyla İlgili Olarak Çıkacak Her Türlü Uyuşmazlıkların Tüketici Mahkemesinde Görülmesi Zorunlu Olduğu )
Y13.HDE. 2002/127894077 SAYILI YASA ( Bu Yasa Çerçevesinde Ticari Amaçla Alınan Mallarla İlgili Olarak Ortaya Çıkan Hukuki Uyuşmazlıkların Tüketici Mahkemesinde Görülemeyeceğinin Kabul Edilmesi )
Y13.HDE. 2002/120114077 SAYILI YASA ( Bu Yasa Gereğince Orta Çıkan Uyuşmazlıklarda Tüketici Mahkemelerinin Görevli Olması )
Y13.HDE. 2012/70854077 SAYILI YASA ( Kapsamında Kaldığının Kabul Edilmesi İçin Taraflar Arasında Mal ve Hizmet Satışına Dair Bir Hukuki İşlemin Olması Gerektiği - İstirdat )
Y13.HDE. 2012/78574077 SAYILI YASA ( Menfi Tespit Davası - Harici Gayrimenkul Satış Sözleşmesinde Davacı Alıcı Sıfatıyla Taraf Olduğundan Tüketici Olarak Nitelendirileceği/Davaya Bakmakla Görevli Mahkemenin Tüketici Mahkemesi Olduğu )
Y11.HDE. 2012/158284077 SAYILI YASA HÜKÜMLERİNİN UYGULANMAMASI GEREĞİ ( Taraflar Arasındaki Uyuşmazlığın Bankacılık İşleminden Kaynaklandığı - Haksız Blok Nedeniyle Tazminat Davasının Açıldığı/Genel Hükümlerin Uygulacağı/Manevi Tazminat Davası )
Y3.HDE. 2015/11814077 SAYILI YASA KAPSAMINDA KALAN HUKUKİ İŞLEMLER (Kanun'un Amacı İçerisinde Taraflar Arasında Mal ve Hizmet Satışına Dair Bir Hukuki İşlemin Olması Gerektiği - Meskenin Elektrik İhtiyacının Karşılanması Amacıyla Yapılan Abonelik Sözleşmesinden Kaynaklanan Uyuşmazlığa Tüketici Mahkemesinde Bakılacağı)
Y13.HDE. 2015/280174077 SAYILI YASA KAPSAMINDAKİ HUKUKİ İŞLEMLER ( Yasanın Amacı İçerisinde Kanunda Tanımlanan Taraflar Arasında Mal Ve Hizmet Satışına İlişkin Bir Hukuki İşlemin Olması Gerektiği - Davacı İle Davalılardan Yüklenici Arasında Konut Alımına Yönelik Sözleşme Bulunduğundan Hukuki İlişkinin 4077 Sayılı Yasa Kapsamında Kaldığı/4077 Sayılı Yasanın Uygulanması İle İlgili Her Türlü İhtilafa Tüketici Mahkemelerinde Bakılacağı )
Y13.HDE. 2005/59824077 SAYILI YASA UYGULAMASI ( Gizli Ayıpla İlgili Bu Yasada Hüküm Bulunmaması Nedeniyle Bu Yasada Hüküm Bulunmayan Hallerde Genel Hükümlerin Uygulanmasının Gerekmesi )
Y15.HDE. 2004/32024077 SAYILI YASA UYGULAMASI ( İstisna-Eser Sözleşmesinden Doğan İlişkilerde Tüketicinin Korunması Hakkındaki Kanunun Hükümlerinin Uygulanmasının Hukuken Olanaklı Olmaması )
Y13.HDE. 2005/40484077 SAYILI YASADAKİ FAİZ ORANLARI ( Oranlarına İlişkin Değişikliklerin Yürürlük Tarihlerini Dikkate Almayan Bilirkişi Raporu Esas Alınmasının Hatalı Olduğu - İtirazın İptali )
Y13.HDE. 2004/166764077 SAYILI YASANIN KAPSAMI ( Kamu Tüzel Kişileri de Dahil Olmak Üzere Ticari veya Mesleki Faaliyetleri Kapsamında Tüketiciye Mal Sunan Gerçek veya Tüzel Kişilerin Satıcı Olarak Tanımlandığı )
Y13.HDE. 2004/133984077 SAYILI YASANIN KAPSAMI ( Mal ve Hizmet Piyasalarında Tüketicinin Taraflardan Birini Oluşturduğu Her Türlü Tüketici İşlemini Kapsaması )
Y13.HDE. 2005/79454077 SAYILI YASANIN KAPSAMI ( Taraflar Arasında Mal ve Hizmet Satışına İlişkin Bir Hukuki İşlemin Olması Gereği - Menfi Tespit Davası )
YHGKE. 2000/19-12554077 SAYILI YASANIN UYGULAMA ALANI ( Özel Amaçlı Satın Almalar İçin Uygulanması-Ticari İşler İçin Uygulanamaması )
Y3.HDE. 2001/63574077 SAYILI YASANIN UYGULANMASI ( Uyuşmazlığın Kapıdan Satış Sözleşmesinden Kaynaklandığı - Görev Konusunun Öncelikle Çözümlenmesi Gerektiği/İşin Esası Hakkında Karar Verilemeyeceği )
Y7.CDE. 2003/38504081 SAYILI KANUNA MUHALEFET ( Bu Kanun Uyarınca Verilen Cezalar İdari Nitelikte Olup Cezalara Karşı Sulh Hukuk Mahkemesine İtiraz Edilmesinin Gerekmesi )
Y15.HDE. 2002/11944160 SAYILI YASA ( Fiilen Döviz Olarak Yapılmış Olan Her Türlü Masrafların Aynı Döviz Cins ve Miktarı Üzerinden Borçlandırılması )
YİBGKE. 1944/364180 SAYILI YASAYLA KURULAN VEYA YETKİLENDİRİLEN MAHKEMELERDEN VERİLEN HÜKÜMLER ( Temyizen Tetkike Görevli Yargıtay Dairesi )
YCGKE. 2005/7-424195 SAYILI YASA UYGULAMASI ( Zehirle Avlanma Dışındaki Diğer Suçların Yaptırımının İdari Para Cezasına Dönüştürülmüş Olması-İdari Para Cezalarına Karşı İdare Mahkemelerine İtiraz Edilebilmesi-Bu Yasa ile Yasaklanan Fiilleri İşleyenlerin Derhal Avdan Men Edilmesi )
Y19.CDE. 2016/7004207 SAYILI KANUNA AYKIRILIK (Yerel Yayın Yapan Tv Kuruluşu Statüsünde İdari Yaptırım Uygulanması Gerekirken Ulusal Bazda Yayın Yapan Kuruluş Statüsünde Değerlendirilerek Fazladan İdari Yaptırım Uygulandığı Cihetle İtirazın Bu Yönden Kabulü Yerine Reddine Karar Verilmesinde İsabet Görülmediği)
Y7.CDE. 1998/83254208 SAYILI KANUNA MUHALEFET ( Yurtdışına Çıkartılan Uyuşturucudan Elde Edilen Paranın Yurda Sokulmak İstenmesi - Karaparanın Aklanması )
Y7.CDE. 2002/3224208 SAYILI YASAYA MUHALEFET ( Bu Kanunun Düzenlenme Amacının Suçun Doğurduğu Yasadışı Gelirlerin Yasal Kazanca Dönüştürülmesinin Engellenmesine Yönelik Olması )
Y7.CDE. 2001/88244208 SAYILI YASAYA MUHALEFET ( Sanıkların Kara Parayı Kaynak ve Niteliğini Değiştirmek Sureti ile Sınır Ötesi Harekete Tabi Tutarak Aklaması )
Y21.HDE. 1997/54974247 SAYILI KANUNDA SAYILAN KURULUŞLARDAN OLUP OLMAMA ( İdari Para Cezası ile İlgili Tahakkuk Ettirilen Gecikme Zammından Sorumlu Olunmadığının Tesbitine İlişkin Dava )
Y21.HDE. 2003/4554247 SAYILI YASA ( Davacının Bu Yasadan Yararlanmak İçin Yasal Süre İçerisinde Başvurmuş ve İradesini Açıkça Ortaya Koymuş ve Bildirilen Prim Borçlarını Ödemiş Olması )
Y21.HDE. 2003/6554247 SAYILI YASA ( Sigortalılık Koşullarının Oluşmamasına Rağmen 4247 Sayılı Yasanın Hükümlerini Uygulamak Suretiyle Geriye Yönelik Prim Tahsilinin Yasal Olmaması )
Y10.HDE. 2005/91394247 SAYILI YASADAN YARARLANARAK TAKSİTLE ÖDENEN PRİMLER ( Dava Konusu Tarihler Arası İsteğe Bağlı Sigortalılık Süresine İlişkin Olanlar Dışında Fazla Ödemenin Yapıldığı Tarihi Takip Eden Aybaşı İtibariyle İsteğe Bağlı Sigortalılığının Geçerli Olduğunun Tespitine Karar Verilmesi Gereği )
Y21.HDE. 2001/89574247 SAYILI YASADAN YARARLANMA ( Bağ-Kur Sigortalılığının Tespiti )
Y7.CDE. 1994/13674250 SAYILI KANUNA AYKIRI DAVRANIŞ ( Kanunda Belirtilen Usul Ve Esaslar Dışında İspirtolu İçki Üretimi Alış Ve Satışı )
Y7.CDE. 1998/50134250 SAYILI KANUNA AYKIRI DAVRANIŞ ( Sanıklarda Ele Geçirilen Alkollü İçkinin Analizi Sonucunda Tekel Yeni Rakısı Olmadığının Anlaşılması )
Y8.CDE. 2003/80414250 SAYILI YASA ( Sanığın 4250 Sayılı Yasa Kapsamındaki Eyleminin Yalnız Tazmini Nitelikte Para Cezasını Gerektirdiğinden Tekerrüre Esas Olmayacağının Kabul Edilmesinin Gerekmesi )
Y2.CDE. 2001/119684250 SAYILI YASAYA AYKIRILIK ( Ruhsat Almadan İçki Satma Eylemi )
Y7.CDE. 2003/58454250 SAYILI YASAYA AYKIRILIK ( Sanığın Bakkalında Ruhsatsız İçki Satması )
Y9.CDE. 1997/9384304 SAYILI YASANIN UYGULAMA ALANI ( Sorumlu Müdürlerin Cezalarının Ertelenmesinin Gerekmesi )
YİBGKE. 1945/15431 SAYILI YASA ( Yasanın Yürürlüğe Girdiği Zamanda Sağ Olan Padişahın Tapulu Taşınmazlarını Kapsaması )
Y2.HDE. 1998/93644320 SAYILI KANUN UYARINCA OLUŞTURULAN KARARLAR ( Geçici Tedbir Niteliğinde Olup Temyiz Edilemeyeceği )
Y4.CDE. 2014/30194320 SAYILI KANUN'A MUHALEFET ( Hükümden Sonra Yürürlüğe Giren 6284 Sayılı Ailenin Korunması ve Kadına Karşı Şiddetin Önlenmesine Dair Kanun İle 4320 Sayılı Ailenin Korunmasına Dair Kanunun Tümüyle Yürürlükten Kaldırıldığı - Görevli Mahkemenin Aile Mahkemesi Olduğu Anlaşıldığından Görevsizlik Kararı Verilmesi Gerektiği )
Y7.CDE. 2000/94774320 SAYILI KANUNA MUHALEFET ( Kusurlu Eş Olan Sanığın Müşterek Şekilde Oturdukları Evden Üç Ay Süreyle Uzaklaştırma Biçiminde Tedbir Kararı Vermesi )
Y7.CDE. 2003/46304320 SAYILI YASAYA MUHALEFET ( 3005 Sayılı Yasa Hükümlerine Tabi Dava il Genel Hükümlere Tabi Davaların Ayrılarak Görülmesinin Gerekmesi )
Y2.CDE. 2014/80644320 SAYILI YASAYA MUHALEFET ( 6284 S.K İle 4320 S.K.'nın Yürürlükten Kaldırıldığı - Tedbir Kararlarına Aykırılık Halinde Görevli Mahkemenin Aile Mahkemesi Olduğunun Gözetileceği )
Y1.HDE. 2003/79094321 SAYILI YASA DAYALI İSTEKLER ( Davanın 4331 Sayılı Yasaya Dayalı Elatmanın Önlenmesi ve Ecrimisil İsteklerine İlişkin Olması )
Y1.HDE. 2001/144434331 SAYILI YASANIN UYGULAMA ALANI ( Davalının Vakıflar İdaresine Kira Sözleşmesi Yapmak Yönünde İradesini Bildirmiş Olması Nedeniyle Fuzuli Şagil Olduğunun Kabul Edilememesi )
Y13.HDE. 2001/48254331 SAYILI YASANIN UYGULAMA ALANI ( Kira Sözleşmesinin Son Bulduğu Tarihten İtibaren Otuz Günlük Süre İçinde Davacı Kiracının Davalının Belirttiği Bedel Üzerinden Sözleşme Yapmasının Gerekmesi )
Y13.HDE. 1999/74264331 SAYILI YASAYA GÖRE YAPILAN KİRA SÖZLEŞMESİNDE KİRA BEDELİNE İTİRAZ ( Hak Düşürücü Süre )
Y11.CDE. 2004/94284369 SAYILI YASADAN ÖNCE İŞLENEN SUÇ ( Sahte Fatura Düzenlemek Suçunun Oluşabilmesi İçin Suça Konu Faturaların Alanlarca Kullanılması Suretiyle Vergi Ziyaına Sebebiyet Verilmesi ve Suç Tarihinin de Ziyaa Uğratılan Vergi Türüne Göre Tespiti Gerektiği )
Y6.CDE. 2007/124464389 SAYILI BANKALAR KANUNUNA MUHALEFET ( Zimmet Suçunun Konusunu Oluşturan Paranın Suç Tarihindeki Değerinin Az Olduğu Gözetilerek Cezadan İndirim Yapılması Gerektiği )
Y20.HDE. 2002/46134389 SAYILI KANUN UYGULAMALARINDAN DOĞAN UYUŞMAZLIKLAR ( Fon ve Bankaların İflas İdareleri Tarafından Açılan Davaya Asliye Ticaret Mahkemesinde Bakılması )
Y7.CDE. 2007/124464389 SAYILI KANUN'A MUHALEFET ( Zimmete Geçirilen Paranın Tamamı Soruşturma Başlamadan Önce Ödendiğine Göre Cezadan 2/3 Oranında İndirim Yapılması Gerektiği )
Y7.CDE. 2003/135684389 SAYILI KANUNA MUHALEFET ( Zimmete Para Geçirme - 5411 Sayılı Bankacılık Kanunu'nun 160/4 Maddesi Sanık Lehine Değişiklik İçermesi Nedeniyle Yeniden Bir Karar Verilmesi Gereği )
Y12.HDE. 2004/18314389 SAYILI YASA ( Alacaklı Bankanın Fona Devredilenlerden Olmaması Nedeniyle Bu Yasanın İstisna Hükmünün Uygulanmasının Somut Olayda Uygulanmasının Mümkün Olmadığının Kabul Edilmesi )
Y12.HDE. 2003/194854389 SAYILI YASANIN UYGULAMASI ( 4389 Sayılı Yasada Yapılan Değişiklikten Önce Faaliyet İzni Kaldırılan Finans Kurumu Hakkında Bu Yasanın Tasfiye Hükümlerinin Uygulanamaması )
Y19.HDE. 2004/86534389 SAYILI YASANIN UYGULAMASI ( Bu Yasa Uyarınca Fona Devredilen Bankalar Aleyhine Açılan Davaların Fon Aleyhine Sonuçlanması Halinde İcra İnkar Tazminatına Hükmolunamaması )
Y11.CDE. 2001/13884389 SAYILI YASAYA AYKIRILIK ( Sahte Tediye Fişleri Düzenleyerek Bankanın Parasını Mal Edinme Eylemi )
Y7.CDE. 2005/43254389 SAYILI YASAYA MUHALEFET ( Sanıklardan Tahsiline Karar Verilen Banka Zararının Hesaplanmasında Zimmete Geçirilen Dövizlerin Mal Edinme Tarihlerindeki Merkez Bankasının Efektif Satış Kurunun Esas Alınması Gerektiğinin Gözetilmemiş Olması )
Y4.CDE. 2002/8063442 SAYILI YASA ( Köy İhtiyar Kurulu Üyelerinin Muhtarla Birlikte Görev Yaparken İşledikleri Suçlarda Memur Sayılması )
Y4.CDE. 2001/13427442 SAYILI YASA ( Köy Muhtarı Olan Sanığın İcra Müdürlüğünün Taşınmaz Satış İlanını Yöntemine Uygun Olarak Gerçekleştirmemesi )
Y8.CDE. 2003/137864421 SAYILI KANUNA MUHALEFET ( Davacının Tutuklu Kaldığı Süreye ve Dosya İçeriğine Göre Hak ve Nesafet Kuralları Gözetilerek Manevi Tazminatın Tayini Gerektiği )
Y8.CDE. 2001/86914421 SAYILI YASA ( Hakkı Olmayan Yere Tecavüz-İddianame Tarihinde Hukuki Kesinti Gerçekleşmiş Olması-Fazla Ceza Tayin Edilmiş Olması )
Y8.CDE. 2001/127214421 SAYILI YASA DEĞİŞİKLİĞİ ( Sanıkların Geçmiş Mahkumiyetlerinin Ağır Para Cezasından İbaret Olması-Tekerrür Artırmasının Para Cezası Miktarlarına Göre Bir Günden Fazla Olamaması )
Y11.CDE. 1999/53124421 SAYILI YASA İLE YAPILAN DEĞİŞİKLİK ( Tayin Olunan Cezanın TCK.nun 81/1-3 Maddesi Gereğince Bir Gün Arttırılması Zorunluluğu )
Y7.CDE. 1999/98404421 SAYILI YASANIN TATBİKİNİN GEREKMESİ ( 556 Sayılı KHK'ya Aykırılıktan Açılan Davada Verilen Hükümden Sonra Yürürlüğe Giren 4421 Sayılı Yasanın Tatbiki )
Y8.CDE. 2001/142184422 SAYILI KANUN ( Bir Olaya Özgü Olarak Tek Bir Kişiye Yönelik Gasp Eylemlerinin Bu Yasada Tanımlanan Suçu Oluşturmaması )
Y8.CDE. 2002/1644422 SAYILI KANUNA AYKIRILIK ( Sanıkların Kendilerine Çıkar Sağlamak Amacıyla Tehdit Baskı Cebir veya Şiddet Uygulamak Suretiyle Suç İşlemek İçin Biraraya Geldiklerinin Kanıtlanamaması )
Y10.HDE. 2002/98444447 SAYILI KANUNUN YÜRÜRLÜĞE GİRDİĞİ TARİHTEN ÖNCE YÜRÜRLÜKTE BULUNAN HÜKÜMLERE TABİ OLAN DAVACI ( 08.09.1999 Tarihi İtibariyle 23 Yıldan Fazla Sigortalılık Süresi Bulunması Nedeniyle Yaşlılık Aylığı Tahsis Koşullarının Oluşması Nedeniyle Talebin Kabulü Gereği )
Y21.HDE. 2003/11774447 SAYILI YASANIN UYGULAMA ALANI ( Yasanın Yürürlüğe Girdiği Tarih İtibariyle 23 Yıl ve Daha Fazla Sigortalılık Süresi Bulunanlar Yönünden Önceki Yasa Hükümlerinin Uygulanması )
YHGKE. 2003/21-2994447 SAYILI YASANIN UYGULAMA ALANI ( Yasanın Yürürlüğünden Önce veya Sonra Mesleklerini Yürüten Avukat ve Noterler Açısından Bir Ayrım Yapılmadığının Dikkate Alınmasının Gerekmesi )
YCGKE. 2000/9-2124450 SAYILI KANUNUN KAPSAMI ( Anayasal Düzeni Zorla Değiştirmeye Teşebbüs Suçu Sanığının Silahlı Çatışma Sonucu Ölüme Sebebiyet Vermesi )
Y9.CDE. 2002/7254450 SAYILI YASADAN YARARLANMA ( Teşekkül veya Çetenin Ortaya Çıkmasına Yardımcı Olunmadığından Sanık Hakkında Ceza Verilmesinin Gerekmesi )
Y9.CDE. 2000/10164450 SAYILI YASADAN YARARLANMA TALEBİ ( Silahlı Çeteye Üyeyken Kendiliğinden Teslim Olan Sanık )
Y11.CDE. 1999/59624454 SAYILI KANUNUN UYGULAMA ALANI ( Atatürk Aleyhine İşlenen Suçlar Hakkındaki Kanuna Muhalefet Nedeniyle Açılan Kamu Davasının 4454 Sayılı Yasa Uyarınca Ertelenmesi )
Y10.HDE. 2012/128144477 SAYILI YASA İLE YAPILAN DEĞİŞİKLİKTEN ÖNCEKİ HÜKÜM ( İşverenin Kurumun Rücu Alacağından Sorumluluğu İçin İş Kazasının Meydana Geldiği Tarih İtibariyle Değişiklik Öncesi 506 S.K. Md. 10 Hükmünün Uygulanacağı )
YCGKE. 2000/4-344483 S. YASANIN YÜRÜRLÜĞÜNDEN ÖNCE GÖREVLE İLGİLİ SUÇTAN DOLAYI AÇILAN DAVA ( Büyükşehir Belediye Başkanı-Görevli Mahkeme )
Y4.CDE. 2005/94244483 SAYILI KANUN KAPSAMINDAKİ SUÇLAR ( Ceza Soruşturması Açılabilmesinin İzin Koşuluna Bağlandığı - İznin Alınamaması/İhbar Veya Şikayet Hakkında "İşlem Yapılmasına Yer Olmadığı" Kararı Verilebileceği CMK'da Belirtildiği Anlamda "Kovuşturmaya Yer Olmadığı Kararı" Verilemeyeceği )
YCGKE. 2000/4-404483 SAYILI KANUNUN UYGULANMASI ( Yürürlüğe Girdiği 4.12.1999 Tarihinden Önce İşledikleri İleri Sürülen Suçlardan Dolayı Memurin Muhakematı Hakkında Kanunu Muvakkat Hükümlerine Göre İşleme Başlanmışsa Artık Bu Yasada Öngörülen Hükümler Gereğince Soruşturma Yapılacağı )
Y4.CDE. 2002/260704483 SAYILI YASA ( Bu Yasa Gereği Soruşturma İzni Verilmesine Dair Kararın Sanığa Tebliğ Edilmesinin Gerekli Olması )
Y4.CDE. 2002/263354483 SAYILI YASA ( Bu Yasaya Göre Gerekli Olan Soruşturma İznini İçeren Kararın Görevliye Tebliği İle İlgili Belgelerin Denetime Olanak Verecek Şekilde Dosyaya Konulmasının Gerekmesi )
Y4.CDE. 2002/234034483 SAYILI YASA ( Sanığın Memur Olduğunun Saptanması Halnde 4483 Sayılı Yasa Uyarınca Merciinden İzin Alınarak yapılacak Ön Soruşturmaya Göre Dava Açılmasının Gerekmesi )
Y4.CDE. 2002/287104483 SAYILI YASA ( Sanıklar Hakkında Soruşturma İzni Verilmesine İlişkin Kararın Sanıklara Tebliğ Edilmesinin Gerekmesi )
Y9.CDE. 2003/17894483 SAYILI YASA UYGULAMASI ( Okul Müdürü Olan Sanık Hakkında Göreviyle İlgili İşlediği Suçtan Dolayı 4483 Sayılı Yasa Uyarınca İlgili Merciiden İzin Alınmasının Gerekmesi )
Y11.HDE. 2003/40264489 SAYILI YASA ( Dava Konusu Olayda Bu Yasa ile Yapılan Değişikliklerin Yerel Mahkemece Dikkate Alınmasının Gerekmesi )
Y9.HDE. 2004/140445 SAATLİK SÜREYİ AŞAN HAFTALIK ÇALIŞMA SÜRESİ ( Fazla Mesai Ücreti Olarak Kabulü ve Çalışmanın Gerçekleştiği Tarihteki Ücret Üzerinden Ücretlendirilmesi Gereği )
YİBGKE. 1945/64518 SAYILI AF YASASI ( Resmi Evrak Üzerinde Yapılan Sahtecilik Suçunun Af Kapsamına Girmemesi )
YİBGKE. 1945/64518 SAYILI AF YASASI`NIN KAPSAMI ( Resmi Makbuz Üzerinde Gerçekleştirilen Sahtecilik )
Y7.CDE. 2002/25284520 SAYILI KANUNA MUHALEFET ( İzinsiz Olarak Açıktan Alkollü İçki Satılması )
Y6.HDE. 2001/66394531 SAYILI KANUN ( Yasa Gereği Yapılan Artış Dahil Olma Üzere İki Aylık Kiranın İhtarla Verilen 30 Gün İçinde Ödeme Yerine Ödenmiş Olması )
Y12.HDE. 2000/135244531 SAYILI KANUN ( Yürürlüğünden Önce Belirlenen Kira Artış Oranı )
Y12.HDE. 2002/32394531 SAYILI YASA ( Bu Yasayla 6570 Sayılı Yasaya Eklenen Geçici 7. Madde - Kira Sözleşmesinin Birlikte Uygulanacağı/Kira Miktarının Belirleneceği )
Y12.HDE. 2002/30944531 SAYILI YASA ( Kira Parasına Uygulanacak Artış Oranının Belirlenmesi )
Y12.HDE. 2002/84934531 SAYILI YASA ( Kira Sözleşmesinin Başlangıç Tarihine Göre 4531 Sayılı Yasanın Uygulanması )
Y12.HDE. 2002/38094531 SAYILI YASA ( Kira Tespit Davasının Varlığının 4531 Sayılı Kanunun Uygulanmasına Engel Teşkil Etmemesi )
Y6.HDE. 2001/61064531 SAYILI YASA ( Kiracının Bu Yasaya İstinaden Yaptığı Artışla Kira Paralarını Ödemesi Nedeniyle Temerrütten Söz Edilememesi )
Y12.HDE. 2002/135404531 SAYILI YASA ( Yabancı paraya endeksli kira sözleşmelerinde artış oranı - İnkar tazminatının yabancı para olarak talep edilen asıl alacağın TL karşılığı üzerinden takdir edilmesi zorunluluğu )
Y12.HDE. 2000/187504531 SAYILI YASA ( Yürürlük Tarihinden Sonra Yenilenen Kira Sözleşmelerine Uygulanması Zorunluluğu )
Y12.HDE. 2000/143854531 SAYILI YASA UYARINCA KİRA BEDELİ ARTIRIMI ( %25 Olarak Uygulanması )
Y12.HDE. 2001/219434531 SAYILI YASANIN UYGULAMA ALANI ( 2001 Yılı İçin Yıllık Kira Artış Oranının %10 İle Sınırlandırılması )
Y3.HDE. 2001/81584531 SAYILI YASANIN UYGULAMA ALANI ( 2001 Yılı Kira Parasının Bir Önceki Dönem Kira Parasının %10 Oranında Artırılması Suretiyle Tespiti )
Y3.HDE. 2002/42834531 SAYILI YASANIN UYGULAMA ALANI ( 2001 Yılı Kira Parasının Bir Önceki Dönem Kira Parasının %10 Oranında Artırılması Suretiyle Tespiti )
Y12.HDE. 2002/94874531 SAYILI YASANIN UYGULAMA ALANI ( 4531 Sayılı Yasa Uyarınca 2001 Yılı İçin Kira Parasının %10 Oranında Artırılabilmesi )
Y3.HDE. 2003/96994531 SAYILI YASANIN UYGULAMA ALANI ( 4531 Sayılı Yasanın Uygulanması Suretiyle Belirlenen Bir Önceki Dönem Kira Bedeline Yeni Dönem İçin TEFE Endeksindeki Artışın %65 ile Arttırılarak Tespit Edilmesinin Gerekmesi )
Y12.HDE. 2002/86544531 SAYILI YASANIN UYGULAMA ALANI ( 4531 Sayılı Yasanın Uzun Süreli Kira Sözleşmelerinde de Uygulanması )
Y3.HDE. 2002/11564531 SAYILI YASANIN UYGULAMA ALANI ( 4532 Sayılı Yasanın Uygulandığı Yıldan Sonraki Dönemler İçin Yeni Bir Özel Yasa Çıkarılmamış Olması-4531 Sayılı Yasaya Göre Kira Tespiti Yapılması )
Y3.HDE. 2002/794531 SAYILI YASANIN UYGULAMA ALANI ( 616 Sayılı Anayasa Mahkemesi Tarafından İptal Edilen KHK'nın Uygulama Alanı Olup Olmadığının Belirlenmesi )
Y13.HDE. 2001/94794531 SAYILI YASANIN UYGULAMA ALANI ( Bir Yıl Önce İhtilafsız Olarak Ödenen Kira Miktarının 4531 Sayılı Yasa Uyarınca Artırılması-Fazladan Ödenen Paranın İadesi )
Y3.HDE. 2000/38064531 SAYILI YASANIN UYGULAMA ALANI ( Dönem Başlangıcının 4531 Sayılı Yasanın Yürürlüğünden Önce Olması Nedeniyle Yeni Dönem Kira Parasının Sınırlı Endeks Uygulamasına Göre Saptanması )
Y3.HDE. 2002/44264531 SAYILI YASANIN UYGULAMA ALANI ( Kanunun Yayımı Tarihinde Yürürlüğe Girmesi Nedeniyle 2001 Yılında Tespiti İstenilen Kira İçin 4531 Sayılı Yasanın Uygulanması )
Y3.HDE. 2002/56584531 SAYILI YASANIN UYGULAMA ALANI ( Kanunun Yayımlandığı Tarihte Yürürlüğe Girmesi Nedeniyle Tespit Davasında Uygulanmasının Gerekmesi )
Y3.HDE. 2002/49594531 SAYILI YASANIN UYGULAMA ALANI ( Kira Tespit Davasında 2001 Yılı İçin %20 Artırım Uygulaması )
Y6.HDE. 2001/51004531 SAYILI YASANIN UYGULAMA ALANI ( Sözleşmelerde Kararlaştırılan Kira Paralarının 2000 Yılında %25 Oranında Artırılması )
Y3.HDE. 2002/824531 SAYILI YASANIN UYGULAMA ALANI ( Sözleşmelerde Kararlaştırılan Kira Paralarının 2001 Yılında %10 Oranında Artırılabilmesi )
YHGKE. 2002/3-5324531 SAYILI YASANIN UYGULAMA ALANI ( Sözleşmelerde Kararlaştırılan Kira Paralarının 2001 Yılında %10 Oranında Artırılması )
Y3.HDE. 2002/20384531 SAYILI YASANIN UYGULAMA ALANI ( Sözleşmelerde Kararlaştırılan Kira Paralarının Yıllık %25 Oranında Artırılması )
Y3.HDE. 2002/50494531 SAYILI YASANIN UYGULAMA ALANI ( Sözleşmenin Yenilenme Tarihinde Yürürlükte Olan 4531 Sayılı Yasa Gereği Kira Bedeline %10 Artış Uygulanması )
Y3.HDE. 2002/40544531 SAYILI YASANIN UYGULAMA ALANI ( Vakıflar Genel Müdürlüğü İle Temsil ve İdare Ettiği Vakıflarla Yapılan Kira Sözleşmelerine 4531 Sayılı Yasa Uygulanarak Kira Parasının Tespit Edilmesi )
Y3.HDE. 2002/51614531 SAYILI YASANIN UYGULAMA ALANI ( Yasanın Anayasa Mahkemesince İptal Edilmesinin Kira Tespit Davasında Uygulanmasına Engel Olmaması )
Y3.HDE. 2003/151244531 SAYILI YASANIN UYGULAMASI ( 4531 Sayılı Yasa Uyarınca Yapılan Sınırlı Artışın Hak ve Nesafet Kuralının Uygulunmasını Gerektirir Özel Nedenlerden Sayılamaması )
Y3.HDE. 2003/122414531 SAYILI YASANIN UYGULAMASI ( Kanunun Yürürlüğe Girdiği Tarihten Sonra Gelen Kira Dönemi İçin Kira Bedelinin Tespiti Talebi Halinde Kanuni Artış Oranının Tüm Kira Dönemine Uygulanmasının Gerekmesi )
YHGKE. 2001/3-10054531 SAYILI YASANIN UYGULANMASI ( Vakıfa Ait Taşınmaz - 1998 Yılı Kira Bedelinin Artışında
Y3.HDE. 2002/21974531 SAYILI YASANIN YÜRÜRLÜĞE GİRMESİ ( Kira Tespit Davasının Yasanın Yürürlüğe Girdiği Tarihten Sonra Açılması Nedeniyle Yasanın Uygulanmasının Gerekmesi )
Y3.HDE. 2002/34114532 SAYILI YASANIN UYGULAMA ALANI ( 2000 Yılı Kira Parasının Bir Önceki Yılın Kira Parasına %25 Eklenmek Suretiyle Belirlenmesi )
Y3.HDE. 2001/54014532 SAYILI YASANIN UYGULANMASI ( Mülhak Vakıfların Kira Parasının Tespitinde Uygulanmayacağı - Ayrı Hükmi Şahsiyetlerinin Bulunduğu )
Y4.CDE. 2002/260834541 SAYILI YASA ( Dava Konusu Olayda Yoksullara Kömür Dağıtılmasına Yardımcı Olmak Bakımından Muhtarın Yasa Tarafından Görevlendirilip Görevlendirilmediğinin Tespit Edilmesinin Gerekmesi )
YİBGKE. 1955/74541 SAYILI YASA ( Yoksulluk Belgesinin Belediyelerce Düzenlenmesinin Bu Yasayla Kaldırılmamış Olması )
Y4.HDE. 2001/130044562 SAYILI ORGANİZE SANAYİ BÖLGELERİ YASASI ( Yasanın Yürürlük Tarihinden Önce Oluşan Organize Sanayi Bölgelerinin İntibak Süresi İçinde Yasaya Uygun Hale Getirilmeleri )
Y19.HDE. 2012/65514603 SAYILI KANUN ( Bu Kanunda Öngörülen Muafiyetlerin Uygulanabilmesi İçin Davalı Bankanın Davacı Konumunda Olması Gereği )
Y4.HDE. 2003/46974603 SAYILI YASA UYGULAMASI ( Türkiye Halk Bankası AŞ'nin Bu Yasa Gereğince Harçtan Bağışık Olması )
Y8.CDE. 2001/117074616 SAYILI KANUN ( Bu Kanundan Daha Önce Şartlı Salıverilme Hükümlerinden Yararlandığı Halde Yeniden Suç İşleyerek Hüküm Giyenlerin Bundan Yararlanamaması )
Y8.CDE. 2001/30814616 SAYILI KANUN ( Bu Kanunun 6136 Sayılı Kanundaki Bazı Suçlar için Uygulanmaması )
Y8.CDE. 2001/154484616 SAYILI KANUN ( Bu Kanunun Birinci Maddesinin Dokuzuncu Bendinin Anayasa Mahkemesince İptal Edilmesi )
Y8.CDE. 2001/154654616 SAYILI KANUN ( Bu Kanunun Birinci Maddesinin Dokuzuncu Bendinin Anayasa Mahkemesince İptal Edilmesi )
Y7.CDE. 2000/154054616 SAYILI KANUN ( Kamu Davasının Kesin Hükme Bağlanmasının Ertelenmesi-Kaçakçılık )
Y1.CDE. 2002/12434616 SAYILI KANUN ( Şartla Salı Verme Kanununun Anayasa Mahkemesince Bir Kısım Maddelerinin İptal Edilmesi Nedeniyle Yeni Bir Yasal Düzenleme ile Uygulanabilirliğinin Kaldırılması )
Y6.CDE. 2001/163164616 SAYILI KANUN ( Türk Ceza Kanununda Şartla Tahliye Kararı Geri Alınanların 4616 Sayılı Kanun Kapsamı Dışında Tutulduğuna Dair Açık Bir Hükmün Bulunmaması )
Y8.CDE. 2005/29814616 SAYILI KANUN HÜKÜMLERİNDEN YARARLANMA ( Hükümlünün Yararlanabilmesi İçin Öngörülen Süre Koşulunun Kalktığı ve Firar Hali de Yasal Engel Olmaktan Çıktığı - 6136 Sayılı Kanuna Aykırılık )
Y22.CDE. 2015/180604616 SAYILI KANUN KAPSAMINDA KALAN SUÇLAR ( 4616 S.K. Gereğince Bu Tarihten Önce Kesinleşen ve Anılan Kanun Gereği Şartla Tahliye Kararı Verilen Mahkûmiyet Kararının Zamanaşımı Sebebiyle Ortadan Kaldırılmasına Karar Verilmesinin Mümkün Olmadığı Gözetilmeksizin Karar Verilmesinde İsabet Görülmeyeceği )
Y22.CDE. 2015/170374616 SAYILI KANUN KAPSAMINDA KALAN SUÇLAR ( Kamu Davasının Kesin Hükme Bağlanmasının Ertelenmesine Karar Verilebilmesi İçin Davanın Kesin Hükümle Sonuçlanmamış Olması Gerektiği - Kesin Hükümle Sonuçlanmış Davalarda Sadece Cezanın İnfazı Sırasında İndirim Yapılmak Suretiyle Şartla Tahliye Hükümlerinin Uygulanabileceği )
Y4.HDE. 2002/112484616 SAYILI KANUN UYARINCA ERTELEME ( Şartla Salıverme ve Dava ve cezaların Ertelenmesi Kanuna Göre Cezanın Ertelenmesi )
YCGKE. 2005/5-364616 SAYILI KANUN UYGULAMASI ( Menfaat Temini Suçu Nedeniyle Açılan Kamu Davasının Suç Tarihi Nazara Alınarak Bu Yasa Kapsamında Kalması Nedeniyle Kesin Hükme Bağlanmasının Ertelenmesine Karar Verilmesi )
Y8.CDE. 2001/65134616 SAYILI KANUNA DAYANAN DAVANIN HÜKME BAĞLANMASININ ERTELENMESİ TALEBİNİN REDDİ ( İtiraz Yoluna Başvurulabileceği )
YCGKE. 2002/6-424616 SAYILI KANUNDAKİ İNDİRİMDEN YARARLANMA ( Kanun Kapsamındaki Yeni Bir Suçtan Dolayı Kesinleşmiş Mahkumiyeti Bulunanların Bu Cezaları Nedeniyle Kanunun 1. Maddesinin 2. Bendindeki İndirimden Yararlanmaları Olanağı Bulunduğu - Yağma Suçu )
Y5.CDE. 2004/41204616 SAYILI KANUNDAN YARARLANMA ( Yararlanabilmesi İçin Teslim Olma Koşulunun Ortadan Kalktığı - Reşit Olmayan Mağdureyi Rızasıyla Kaçırıp Alıkoymak )
YCGKE. 2001/9-604616 SAYILI KANUNDAN YARARLANMA TALEBİ ( Mahkumiyet Hükmünün Adli Sicilden Çıkarılmış Olması Koşulu )
Y6.CDE. 2001/103234616 SAYILI KANUNUN 1/6. MADDESİNİN ANAYASA MAHKEMESİNCE İPTALİ ( Süre Koşulu Bulunmadığından İlgili Herkesin Yararlanacağı )
YCGKE. 2004/8-924616 SAYILI KANUNUN KAPSAMI ( Halkta Korku Kaygı ve Panik Uyandıracak Şekilde Silahla Ateş Etmek Suçunun Kapsama Girmemesi - Ertelemeye Karar Verilememesi )
Y8.CDE. 2002/86254616 SAYILI KANUNUN KAPSAMI ( Sonraki Suçun Önceki Suçtan Daha Ağır Bir Cezayı Gerektirmemesi Halinde Yargılamanın Ertelenmesi Gereği - 6136 Sayılı Kanuna Muhalefet )
Y1.CDE. 2003/4874616 SAYILI KANUNUN KAPSAMI VE UYGULAMASI ( Gerek İlk Suç ve Gerekse Şartla Tahliyenin Geri Alınmasına Neden Olan İkinci Suçun Kanun Kapsamında Kalan Suçlar Olmasının Gerekmesi )
Y1.CDE. 2002/22504616 SAYILI KANUNUN UYGULANMASI ( İlk Suçun ve Şartla Tahliyenin Geri Alınmasına Neden Olan İkinci Suçun Kanunda Belirtilen Süreden Önce İşlenmiş Olmasının Gerekmesi )
Y9.CDE. 2001/26964616 SAYILI ŞARTLA SALIVERME KANUNU HÜKÜMLERİNDEN YARARLANMA TALEBİ ( İslami Hareket Örgütü Davası )
Y3.CDE. 2003/38944616 SAYILI ŞARTLA SALIVERME YASASI ( Sanığa Atılı Suçun 4616 Sayılı Yasa Kapsamında Kalıp Kalmadığının Tartışılması )
YCGKE. 2001/1-694616 SAYILI ŞARTLI TAHLİYE KANUNU ( Müebbet Ağır Hapis Cezasının 10 Yıl İndirilmesine Esas Alınacak Olan Süre )
Y11.CDE. 2002/81704616 SAYILI YASA ( 1. Maddesinin 4. Bendi Kapsamında Bulunan Hırsızlık Suçundan Ertelenmiş Mahkumiyetin Aynen İnfazının Mümkün Olmadığı - Hırsızlık )
Y2.CDE. 2000/145674616 SAYILI YASA ( Aynen Yerine Getirme Kararının Uygulanma Koşulları )
Y6.CDE. 2003/151774616 SAYILI YASA ( Eyleminin 27.4.1994 Tarihinden Önce Gerçekleşmesi - Hırsızlık Suçlarının 4616 Sayılı Yasa Kapsamında Bulunup Bulunmadığının Araştırılması Gereği )
Y7.CDE. 2000/164254616 SAYILI YASA ( Haksız Rekabet )
Y1.CDE. 2001/18814616 SAYILI YASA ( Hükümlülerin İdam Cezasından Dönüşen Hükümlülüklerinin Yerine Getirilmesinde 3713 Sayılı Yasanın Lehe Sonuçlar Vermesi )
YCGKE. 2003/7-2894616 SAYILI YASA ( İzinsiz Hint Keneviri Ekilmesine İlişkin Söz Konusu Suçun Şartlı Salıvermeyi Düzenleyen 4616 Sayılı Yasa Kapsamı İçerisinde Olduğunun Kabul Edilmesinin Gerekmesi )
Y9.CDE. 2003/7814616 SAYILI YASA ( Kapsamında Kalan İşe Alınan İşçinin Bildirilmemesi Eylemi Hakkında Açılan Kamu Davasının Ertelenmesi Gereği - Sendikalar Kanununa Muhalefet )
Y1.CDE. 2003/8944616 SAYILI YASA ( Mahkumiyet Kararı Sonrası Yürürlüğe Giren 4616 Sayılı Yasanın Tekerrür Arttırımına Engel Teşkil Etmeyeceğinin Yerel Mahkemece Gözetilmesinin Gerekmesi )
Y1.CDE. 2002/12414616 SAYILI YASA ( Müebbet Ağır Hapis Cezasının 36 Yıl Olarak Kabulü ile 4616 Sayılı Yasada Öngörülen On Yıllık İndirimin Bu Miktar Üzerinden Yapılması )
Y11.CDE. 2002/66244616 SAYILI YASA ( Öngörülen Daha Önce Şartla Tahliye Hükümlerinden Yararlanmamış Olma Koşulunun 4758 Sayılı Yasayla Kaldırıldığı - Araç Tescil Belgesinde Tahrifat Yapmak )
Y8.CDE. 2001/116274616 SAYILI YASA ( Sanığın Erteli Geçmiş Hükümlülüğünün Suç Vasıf ve Mahiyetine Suç Tarihine Göre Hükümden Sonra Yürürlüğe Giren 4616 Sayılı Yasa Gereğince Aynen Çektirilememesi )
Y1.CDE. 2005/3334616 SAYILI YASA GEREĞİNCE 10 YILLIK İNDİRİM ( Ölüm Cezası Yerine "Ağırlaştırılmış Müebbet Ağır Hapis" Cezası İle Bu Cezaya İlişkin Koşullu Salıverilmeyi Düzenleyen 5218 Sayılı Yasanın Tek Başına Uygulanacağından İndirimin Uygulanamayacağı )
Y11.CDE. 2001/26074616 SAYILI YASA GEREĞİNCE ERTELEMENİN DÜŞMESİ ( Deneme Süresi İçinde İşlenen Suç Nedeniyle )
Y10.CDE. 2002/224534616 SAYILI YASA KAPSAMI DIŞINDA KALAN SUÇLAR ( ( Uyuşturucu Madde Ticareti Yapmak - Şartla Salıvermeye ve Şartla Salıvermenin Geri Alınmasına Esas Olacak Suçların 4616 Kapsamında Olması Gereği )
Y9.CDE. 2005/15664616 SAYILI YASA KAPSAMINDA BULUNAN ÜÇ AYRI MÜEBBET AĞIR HAPİS CEZASI ( Bir Tanesi İçin Bile Hesaplanan Fiilen Çekilmesi Gereken Ceza Miktarı 10 Yıldan Fazla Olduğundan 10 Yıllık İndirimin Yalnızca Bir Müebbet Ağır Hapis Cezasına Uygulanması Gerektiği )
Y8.CDE. 2001/127214616 SAYILI YASA KAPSAMINDA KALAN CEZA ( Sanığın Erteli Cezasının 4616 Sayılı Yasa Kapsamında Kaldığından Aynen İnfazına Karar Verilemeyeceğinin Gözetilmesinin Gerekmesi )
Y8.CDE. 2001/152874616 SAYILI YASA KAPSAMINDA KALAN SUÇ ( Erteli Geçmiş Mahkumiyetin Suç Tarihi İtibariyle 4616 Sayılı Yasa Kapsamında Kalması )
Y7.CDE. 2002/12814616 SAYILI YASA KAPSAMINDA OLAN SUÇ ( Kamu Davasının Kesin Hükme Bağlanmasının Ertelenmesine Karar Verilmesi )
Y7.CDE. 2002/231304616 SAYILI YASA UYARINCA VERİLEN ERTELEME KARARI ( Temyizi Kabil Olmadığı - İtiraz Edilebileceği )
Y9.CDE. 2003/19154616 SAYILI YASA UYGULAMASI ( Bu Yasa Hükümleri Uyarınca Verilen Erteleme Kararı İtirazı Kabil Kararlardan Olup Temyizen İncelenmesinin Mümkün Olmaması )
Y10.CDE. 2003/31554616 SAYILI YASA UYGULAMASI ( Hürriyeti Bağlayıcı Ceza İlamlarının İnfazı için 4616 Sayılı Yasa Hükümlerinin Mahallinde Uygulanmasının Gerekmesi )
Y7.CDE. 2002/14104616 SAYILI YASA UYGULAMASI ( Yapılmakta Olan Soruşturmada Davanın Açılmasının veya Açılmış Bulunan Davaların Kesin Hükme Bağlanmasının Ertelenmesinin Düzenlenmiş Olması )
Y10.CDE. 2003/31554616 SAYILI YASA UYGULAMASINA KARŞI İTİRAZ ( Hürriyeti Bağlayıcı Ceza İlamlarının İnfazı için 4616 Sayılı Yasa Hükümlerinin Mahallinde Uygulanması Kararlarının İtiraza Tabi Olması )
Y1.CDE. 2002/64616 SAYILI YASADAN FAYDALANMA ( Firar Ettiğine İlişkin Dosyada Bilgi Olmayan ve Arandığını Öğrenince Başvuruda Bulunan Sanık )
Y1.CDE. 2002/1534616 SAYILI YASADAN FAYDALANMA ( Yararlanma İsteminin Kanunda Belirtilen Bir Aylık Süre İçinde Yapılmadığı Nedeniyle Reddedilmesi )
YCGKE. 2001/9-594616 SAYILI YASADAN FAYDALANMA KOŞULLARI ( Hırsızlık Suçundan Mahkum Olmuş Sanığın Ceza Zamanaşımı Süresi Dolduktan Sonra İşlediği Örgüte Yardım ve Yataklık Suçunda )
YCGKE. 2001/9-324616 SAYILI YASADAN YARARLANAMAMA ( Şartla Salıvermeden Yararlanmış Yeniden Suç İşlemiş Olan Sanık )
Y8.CDE. 2001/104654616 SAYILI YASADAN YARARLANMA ( Hükümlülüğün 3713 Sayılı Yasa ile Kurulduğundan 4616 Sayılı Yasanın Dışında Olması )
Y8.CDE. 2001/114154616 SAYILI YASADAN YARARLANMA HAKKI ( Hakkında Yakalama Kararı Olan Sanığın 4616 Sayılı Yasadan Yararlanması İçin Yasanın Yürürlüğe Girmesinden İtibaren Bir Ay İçinde Teslim Olması )
YCGKE. 2002/7-2994616 SAYILI YASANIN KAPSAMI ( Kamu Davasının Yasanın 1. Maddesinin 4. Bendi Uyarınca Kesin Hükme Bağlanmasının Ertelenmesine Karar Verilmesi Gereği - İzinsiz Hint Keneviri Ekmek )
Y7.CDE. 2004/111274616 SAYILI YASANIN KAPSAMI ( Suç Tarihi Dava Konusu Aracın Zaptedildiği Tarih Olduğundan Kamu Davasının 4616 Sayılı Yasa Kapsamında Ertelenmeyeceği - 4926 Sayıl Kaçakçılıkla Mücadele Kanununun Getirdiği Lehe Düzenlemeler Gözetilerek Sanığın Hukuki Durumunun Değerlendirilmesi Gereği )
Y2.CDE. 2003/207284616 SAYILI YASANIN KAPSAMI ( Uygulama Maddesinde Öngörülen Hürriyeti Bağlayıcı Cezanın Üst Sınırı Suç Tarihi 23 Nisan 1999'dan Önce Olması Gereği - İhkak-ı hak )
Y3.CDE. 2002/74604616 SAYILI YASANIN UYGULAMA ALANI ( 6831 Sayılı Yasaya Muhalefetten Açılan Davanın 4616 Sayılı Yasa Kapsamında Olmaması )
Y8.CDE. 2002/59184616 SAYILI YASANIN UYGULAMA ALANI ( Askeri Ceza Mahkemesi Tarafından Verilen Hükmün Kesinleşmesinden Sonra Ağır Ceza Mahkemesince Yeniden Yargılama Yapılamaması )
Y10.CDE. 2001/37094616 SAYILI YASANIN UYGULAMA ALANI ( Daha Önce Hürriyeti Bağlayıcı Ceza İle Mahkum Olan Sanığın Şartla Tahliye ve Bihakkın Tahliye Tarihlerinin Araştırılması )
Y8.CDE. 2000/114104616 SAYILI YASANIN UYGULAMA ALANI ( Daha Önce Şartla Salıverilme Hükümlerinden Yararlandığı Halde Suç İşleyerek Hüküm Giyenlerin 4616 Sayılı Yasanın Hükümlerinden Yararlanamamaları )
YCGKE. 2002/6-1094616 SAYILI YASANIN UYGULAMA ALANI ( Hırsızlık Malı Bilerek Satın Alma Suçunun 4616 Sayılı Yasanın Kapsamı Dışında Bırakılan Suçlardan Olmaması-Davanın Ertelenmesi )
Y11.CDE. 2001/52174616 SAYILI YASANIN UYGULAMA ALANI ( Kaçak İnşaatın Yapıldığı Tarihin Belirlenmesi )
Y10.CDE. 2001/245334616 SAYILI YASANIN UYGULAMA ALANI ( Karşılıksız Çek Keşide Etmek Suçu )
Y10.CDE. 2001/272024616 SAYILI YASANIN UYGULAMA ALANI ( Karşılıksız Çek Keşide Etmek Suçu )
Y10.CDE. 2001/286194616 SAYILI YASANIN UYGULAMA ALANI ( Karşılıksız Çek Keşide Etmek Suçunun Yasa Kapsamında Olup Olmadığının Değerlendirilmesi )
YCGKE. 2002/8-1554616 SAYILI YASANIN UYGULAMA ALANI ( Meraya Tecavüz Suçunun 4616 Sayılı Yasanın Kapsamı Dışında Bırakılan Suçlardan Olmaması-Davanın Kesin Hükme Bağlanmasının Ertelenmesi )
Y3.CDE. 2001/134564616 SAYILI YASANIN UYGULAMA ALANI ( Orman Suçu İşleyen Sanığın 4616 Sayılı Yasadan Yararlanamaması )
YCGKE. 2001/4-154616 SAYILI YASANIN UYGULAMA ALANI ( Sanığın Etkili Eylemde Bulunması )
Y8.CDE. 2001/80524616 SAYILI YASANIN UYGULAMA ALANI ( Sanık Hakkında Verilen 6136 Sayılı Yasaya Aykırılıktan Mahkumiyet Nedeniyle 4616 Sayılı Yasadan Yararlanmasının Mümkün Olmaması )
Y8.CDE. 2000/245954616 SAYILI YASANIN UYGULAMA ALANI ( Sanıkların Eylemlerinin Görevi İhmal Olması-4616 Sayılı Yasa Gereği Davanın Kesin Hükme Bağlanmasının Ertelenmesi )
Y9.CDE. 2001/21254616 SAYILI YASANIN UYGULAMA ALANI ( Sanıkların Örgüte En Son Yardım Ettikleri Tarihin Kuşkuya Yer Vermeyecek Biçimde Belirlenmesi )
Y8.CDE. 2001/84574616 SAYILI YASANIN UYGULAMA ALANI ( Suç Tarihinden Sonra Yürürlüğe Giren 4616 Sayılı Kanun Uyarınca Davanın Kesin Hükme Bağlanmasının Ertelenmesi )
Y8.CDE. 2000/105774616 SAYILI YASANIN UYGULAMA ALANI ( Suç Tarihinden Sonra Yürürlüğe Giren Yasa Uyarınca Davanın Kesin Hükme Bağlanmasının Ertelenmesi Zorunluluğunun Yasaya Aykırı Olması )
Y6.CDE. 2001/158464616 SAYILI YASANIN UYGULAMA ALANI ( Suç Tarihinin 23 Nisan 1999'dan Önceye Ait Olması ve Sanıklara Yüklenen Suç Kapsam dışı Suçlar İçinde Yer Almaması - Dava Konusu Suçun Tarihi ve Kapsam Dışı Suçlar İçinde Yer Almaması Gözetilerek Davanın Ertelenmesine Yer Olup Olmadığının Değerlendirilmesi Gereği )
Y1.CDE. 2003/22124616 SAYILI YASANIN UYGULAMA ALANI ( Şartla Salıverilme Kararı Geri Alınanlarla Aynen Çekmeleri Gereken Bakiye Cezalarından İndirim Yapılabilmesi Şartı )
YCGKE. 2002/6-434616 SAYILI YASANIN UYGULAMA ALANI ( Şartla Salıverilme Kararı Geri Alınanlarla Aynen Çekmeleri Gereken Bakiye Cezalarından İndirim Yapılabilmesi Şartı )
Y5.CDE. 2002/55674616 SAYILI YASANIN UYGULAMA ALANI ( Şartla Salıverilme Kararının Geri Alınmasına Konu Olan Suçların Her İkisinin Süre ve Diğer Koşullar Yönünden 4616 S. K. Kapsamında Bulunmaması - Aynen Çektirilmesi )
Y7.HDE. 2001/64224616 SAYILI YASANIN UYGULAMA ALANI ( Taahhüdü İhlal Suçu )
Y5.CDE. 2000/85394616 SAYILI YASANIN UYGULAMA ALANI ( Tüm Sanıkların İşledikleri Suçun Günü ve Niteliğine Göre Haklarında Yasanın Uygulanıp Uygulanamayacağının Tartışılmamasının Yasaya Aykırı Olması )
Y2.CDE. 2001/356604616 SAYILI YASANIN UYGULAMA ALANI ( Yasaklanan Yerde Balıkçı Teknesiyle Seyreden Sanığın Hukuki Durumunun Tayini )
YCGKE. 2002/4-1544616 SAYILI YASANIN UYGULAMA ALANI ( Yedieminlik Görevini Suistimal Suçunun 4616 Sayılı Yasanın Kapsamı Dışında Bırakılan Suçlardan Olmaması-Davanın Ertelenmesi )
Y4.CDE. 2001/166754616 SAYILI YASANIN UYGULAMA YERİ ( Erteli Cezanın Yerine Getirilmesinin Ertelenmesi Zorunluluğunun Bozma Nedeni Olması )
Y1.CDE. 2001/46024616 SAYILI YASANIN UYGULANMA YERİ ( 3713 ve 4616 Sayılı Yasalardan Lehe Sonuç Verenin Uygulanmasının Gerekmesi )
Y2.CDE. 2001/8114616 SAYILI YASANIN UYGULANMA YERİ ( Açıktan Ruhsatsız İçki Satma Eylemi )
Y1.CDE. 2001/26664616 SAYILI YASANIN UYGULANMA YERİ ( Hükümlünün Koşulla Salıverilmesi Salıverildiği Tarihten Önce İşlediği Suçlar Bakımından 4616 Sayılı Yasadan Yaralanmasına Engel Olmaması )
Y1.CDE. 2001/13274616 SAYILI YASANIN UYGULANMA YERİ ( Hükümlünün Salındıktan Sonra Tekerrür Süresi İçinde Yeniden Suç İşlemesi )
Y2.CDE. 2000/143034616 SAYILI YASANIN UYGULANMA YERİ ( Suç Gününe ve Uygulanan Maddede Öngörülen Özgürlüğü Bağlayıcı Cezanın Üst Sınırının Göz Önüne Alınması )
Y3.CDE. 2001/22474616 SAYILI YASANIN UYGULANMA YERİ ( Tapulu Taşınmazdan Ağaç Kesen
Y1.CDE. 2001/10944616 SAYILI YASANIN UYGULANMA YERİ ( Tekerrür Süresi İçinde Yeni Suçlardan Hüküm Giyen Sanık )
Y10.CDE. 2002/42154616 SAYILI YASANIN UYGULANMASI ( Çekle İlgili Suçtan Sanık Hakkında Hüküm Verildiği - Hükümden Sonra Şartla Salıverme Yasasının Yürürlüğe Girdiği/Yeniden Takdir Ve Değerlendirme Yapılması Gerektiği )
Y6.CDE. 2002/23874616 SAYILI YASANIN UYGULANMASI ( İçtima Olunan Cezalar Üzerinden Uygulanması Gereği ve İndirimin On Yılı Geçemeyeceği )
Y9.CDE. 2004/21814616 SAYILI YASANIN UYGULANMASI ( Yasada Kesinleşmiş Hükümlere Konu İnfazı Gereken Cezalar için Bir Erteleme Öngörülmediğinden Sanık Hakkında Kesinleşen Hapis Cezasının Ertelenmesine Karar Verilememesi )
Y8.CDE. 2001/92124616 SAYILI YASAYA GÖRE DAVANIN ERTELENMESİ ( 6136 S. Kanuna Muhalefet-Müsadere Yerine Silahın Muhafazasına Karar Verilmesi )
YCGKE. 2001/4-254616 SAYILI YASAYA GÖRE DAVANIN ERTELENMESİ ( Buna Rağmen Yargılamanın Sürdürülerek Beraat Kararı Verilmesine İlişkin Başvurması )
Y8.CDE. 2002/25774616 SAYILI YASAYA GÖRE ŞARTLA TAHLİYE ( Şartla salıverme kararının mümkün olan çabuklukta verilmesi gereği ve kanunda bu kararın hükmü veren mahkemece verileceğine dair bir madde olmadığından hükümlünün cezasını çekmekte olduğu yer mahkemesince verilebileceği )
Y1.CDE. 2002/19954616 SAYILI YASAYA GÖRE YAPILAN İNDİRİM ( Müebbet Ağır Hapis Cezasının 36 Yıl Olarak Kabulü ile 4616 Sayılı Yasada Öngörülen On Yıllık İndirimin Bu Miktar Üzerinden Yapılması )
Y9.CDE. 2004/9694617 SAYILI YASA ( Dava Konusu Olayda Hükümlünün Ağır Hapis Cezasının İnfazı Sırasında Yürülüğe Girmiş Bulunan 4617 Sayılı Yasanın Uygulanmasının Hukuka Uygun Olduğunun Kabul Edilmesi )
Y5.HDE. 2003/75914650 SAYILI KANUNUN UYGULANMASI ( Kanunun Yürürlüğe Girdiği Tarihte Kamulaştırma Kararı Alınmış Henüz Tebligata Çıkarılmamış Kamulaştırmalarda Bu Kanun Hükümlerinin Uygulanması )
Y5.HDE. 2004/60984650 SAYILI KANUNUN YÜRÜRLÜĞE GİRDİĞİ TARİHTEN ÖNCE KAMULAŞTIRMA KARARI ALINMASI ( Henüz Tebligata Çıkarılmamış Olan Kamulaştırmalarda 4650 Sayılı Kanun Hükümleri Diğerlerinde İse Önceki Hükümler Uygulanacağı )
YHGKE. 2004/18-924650 SAYILI YASA DEĞİŞİKLİĞİ İLE KAMULAŞTIRMADA SATIN ALMA USULÜ ( Tarafların Anlaşamaması veya Ferağ Verilmemesi Halinde Kamulaştırma Bedelinin Mahkemece Tespiti ve İdare Adına Tescili )
Y18.HDE. 2004/91994650 SAYILI YASA UYGULAMASI ( Kamulaştırma ile İlgili Kamulaştırma Tebliğinin ve Bedel Tespitinin Kamulaştırmayı Yapan İdarenin Başvurusu Üzerine Mahkemece Yapılması )
Y18.HDE. 2002/68384650 SAYILI YASANIN YÜRÜRLÜĞE GİRMESİNDEN SONRA TEBLİĞ EDİLEN KAMULAŞTIRMA EVRAKI ( Kamulaştırma Bedelinin Artırılması Davası-Aktif Husumet Ehliyeti )
Y9.CDE. 1997/2636466 SAYILI KANUN GEREĞİ TAZMİNAT ( Davacının Haksız Tutuklama Nedeniyle Tazminat İsteminde Bulunması )
Y9.CDE. 1997/2426466 SAYILI KANUN GEREĞİ TAZMİNAT ( Üç Aylık Dava Zamanaşımı Süresinin Kesinleşen Beraat Kararının Sanığa Tebliği İle Başlaması )
Y6.CDE. 1995/9069466 SAYILI KANUN GEREĞİ TAZMİNAT ( Zamanaşımına Uğrayan Dava Nedeniyle Sanığın Beraat Etme Olanağının Ortadan Kalkması )
Y9.CDE. 1994/4360466 SAYILI KANUN GEREĞİ TAZMİNAT İSTEMİ ( Hükmedilecek Miktarın Zenginleşme Sonucu Doğurmayacak Biçimde Olmasının Gerekmesi )
Y8.CDE. 2004/4820466 SAYILI KANUN GEREĞİNCE MANEVİ TAZMİNAT TAKDİR EDİLMESİ ( Tutuklama Müzekkeresinin Aslı ya da Onaylı Bir Örneğinin Getirtilip ve Tutuklanma Nedeninin Tespiti Gerektiği )
Y7.CDE. 1991/11677466 SAYILI KANUN GEREĞİNCE TAZMİNAT İSTEMİNDE BULUNMAK ( Hükmedilen Tazminata Yasal Faiz Uygulanamaması )
Y9.CDE. 1993/3510466 SAYILI KANUN GEREĞİNCE TAZMİNAT İSTEMİNDE BULUNMAK ( Üç Aylık Dava Süresinin Beraat Hükmünün Tebliğ Edilmesinden Sonra Başlaması )
Y12.CDE. 2015/9964466 SAYILI KANUN HÜKÜMLERİNE DAYALI TAZMİNAT (Davacının Bahse Konu Beraat Kararının Kesinleştiğini Ceza Dava Dosyasından Belge Almak Dosyaya Belge Sunmak Mahsup Ya da Sair Talepte Bulunmak ve Benzeri Yollarla Öğrenip Öğrenmediğinin Dolayısıyla Davanın 3 Aylık Sürede Açılıp Açılmadığının Şüpheye Yer Vermeyecek Şekilde Tespit Edilmesi Gerektiği)
Y1.CDE. 1991/1274466 SAYILI KANUNA AYKIRI DAVRANIŞ ( Davacı Olan Haksız Olarak Yakalanan Veya Tutuklanan Kişinin Ölmesi )
Y12.CDE. 2014/17230466 SAYILI KANUNA DAYALI TAZMİNAT İSTEMİ ( Davanın Süresinde Açılıp Açılmadığı - Mahkemece Tazminat İstemine Dayanak Ceza Dava Dosyası Celp Edileceği/Kesinleşme Şerhli Karar Örneği Davacıya Tebliğ Edilip Edilmediği veya Davacının Beraat Hükmünün Kesinleştiğini Dosyadan Belge Almak ve Benzeri Yollarla Öğrenip Öğrenmediği Tespit Edileceği )
Y8.CDE. 2003/8606466 SAYILI KANUNA DAYALI TAZMİNAT TALEBİ ( Yasaya Uygun Gözaltına Alınıp Makul Sürede Serbest Bırakılan Kişi Lehine Tazminat Hakkı Doğmadığı )
Y12.CDE. 2015/12541466 SAYILI KANUN'A DAYANILARAK TAZMİNAT İSTEMİ ( Davacı Hakkındaki Tutuklama İşleminin 1 Haziran 2005 Tarihinden Önce Gerçekleştiği - Davacının Tazminat Talebinin 466 S.K. Hükümlerine Tabi Olduğu/Verilen Kararların Kesinleştiği veya Bu İddiaların Mercilerince Karara Bağlandığı Tarihten İtibaren Üç Ay İçinde Davanın Açılması Gerektiği )
YCGKE. 2014/12-141466 SAYILI KANUNA GÖRE AÇILAN TAZMİNAT DAVALARINDA AZAMİ SÜRE ( Yerel Mahkeme Direnme Hükmünün 466 S.K. Hükümleri Uyarınca Tazminat Davasının Süresinde Açılmadığından Bahisle Reddine Karar Verilmesi Gerektiğinden Bozulacağı - 10 Yıllık Zamanaşımı Süresi Bulunduğu/Davanın 10 Yıl İçerisinde Açılmadığı )
YCGKE. 2014/12-141466 SAYILI KANUNA GÖRE TAZMİNAT DAVASININ SÜRESİZ OLARAK AÇILMASININ MÜMKÜN OLMADIĞI ( Keyfiliğin Önüne Geçilmesi Gereği - Azami Süre Belirlenmesinin Adalet ve Nesafet Kurallarına da Uygun Olacağı/10 Yıllık Zamanaşımı Süresi Bulunduğu/Zamaşımı Süresi Geçtiğinden Davanın Reddine Karar Verilmesi Gereği )
Y12.CDE. 2015/14515466 SAYILI KANUNA GÖRE TAZMİNAT İSTEMİ (Kanun Dışı Yakalanan veya Tutuklananlar Hakkında Beraat Hükmünün Verilmesinden İtibaren 10 Yıl Dolduktan Sonra 466 Sayılı Kanuna Göre Tazminat İstenemeyeceği)
Y1.CDE. 2002/1605466 SAYILI KANUNUN UYGULAMA ALANI ( Beraat Kararının Kesinleşmesi ile Dava Tarihi Arasında Onbeş Yıldan Fazla Sürenin Geçmesi-Davacının İyiniyetinden Bahsedilememesi )
YCGKE. 1980/1-215466 SAYILI KANUNUN UYGULAMA ALANI ( Yokluklarındaki Tutuklama Kararından Haberdar Olmayan ve İntikam Alınması Korkusu İle Kaçan Sanıklar )
Y12.CDE. 2015/12408466 SAYILI KANUNUN YÜRÜRLÜKTEN KALDIRILMIŞ OLMASI ( 01.06.2005 Tarihi İtibariyle 5271 Sayılı Yasaya Göre Getirilen Düzenlemenin Dikkate Alınacağı )
Y9.CDE. 2003/2016466 SAYILI YASA ( Davacının Haksız Olarak Tutuklu Kaldığı Günlere İlişkin Olarak 466 Sayılı Kanun Gereğince Tazminat Talep Etmesi )
YCGKE. 1975/8-39466 SAYILI YASA ( Haksız Tutuklanma Neticesinde Bu Yasa Çerçevesinde Devlete Karşı Açılmış Bulunan Tazminat Davası )
YİBGKE. 1977/1466 SAYILI YASA GEREĞİNCE TAZMİNAT DAVASI ( Davaya Bakan Mahkemenin Yargıtaydan Geçmeden Kesinleşen Beraat Kararını İncelemeye Yetkili Olmaması )
YCGKE. 2006/9-338466 SAYILI YASA UYARINCA TAZMİNAT ( 1. Maddesinin 6. Fıkrası Uyarınca Tazminata Hak Kazanabilmek İçin Fıkrada Aranan İlk Koşul Yakalama veya Tutuklamanın Hukuka Uygun Olması Gerektiği )
Y5.CDE. 2004/3477466 SAYILI YASA UYARINCA TAZMİNAT TALEBİ ( Davacı Yararına Avukatlık Ücret Tarifesinin 2. Kısım 2. Bölüm 10. Sırasında Belirlenen Miktar Üzerinde Ücreti Vekalet Taktir Edilmesi Gereği )
YCGKE. 1979/8-36466 SAYILI YASA UYGULAMASI ( Atılı Suçtan Beraat Eden Kişinin Başlangıçtaki Tutuklanmasında Kişisel Kusur ve Savsaklayıcı Davranışı Bulunmaması Halinde Tazminat İsteyebilmesi )
Y9.CDE. 2003/1787466 SAYILI YASA UYGULAMASI ( Bu Yasa Gereğince Üç Aylık Dava Açma Süresi Kesinleşmiş Beraat Kararının Tebliğinden İtibaren İşlemeye Başlaması )
Y9.CDE. 2004/1848466 SAYILI YASAYA DAYALI TAZMİNAT DAVASI ( Haksız Olarak Tutuklu Kalınan Günler Karşılığı için Bu Yasaya Dayalı Yapılan Tazminat Taleplerinde Hükmedilen Tazminata Faiz Uygulanamaması )
Y11.CDE. 2004/4610466 SAYILI YASAYA GÖRE MANEVİ TAZMİNAT TALEBİ ( Davacının Sosyal Ve Ekonomik Durumuna Hal Ve Mevkiin İcabına Tutuklu Kaldığı Süre Ve Benzeri Hususların Gözetilmesi Gereği )
Y10.HDE. 2003/12004692 SAYILI YASA ( 4692 Sayılı Kanunun Yürürlüğe Girdiği Tarih İtibariyle Bağ-Kur Sigortalısı Davacının Beş Yıldan Fazla Sigortalılık Süresinin Bulunması )
Y10.HDE. 2003/25284692 SAYILI YASA ( Bu Yasanın Uyuşmazlığın Çözülmesiyle İlgili Koşullarının Ne Şekilde Oluştuğunun Yerel Mahkemece Hükümde Belirtilmesinin Gerekmesi )
Y1.CDE. 2002/1274709 SAYILI KANUN ( Anayasaya Eklenen Fıkra Uyarınca Ölüm Cezasının Kaldırılması )
Y2.HDE. 2016/121714721 S.K. 166/ son MADDESİ UYARINCA BOŞANMA ( Eldeki Boşanma Davasına Dayanak Yapılan Önceki Boşanma Davası Halen Kesinleşmediğinden Mahkemece Davacının Boşanma Davasının Reddedileceği )
Y20.HDE. 2016/128584721 SAYILI KANUN 1007. MADDEYE GÖRE AÇILAN TAZMİNAT DAVASI ( Sorumluluğun Kusura Dayanmayan Objektif Bir Sorumluluk Türü Olduğu Tapu Müdür ya da Memurunun Kusuru Olsun ya da Olmasın Sicilin Tutulmasında Kişilerin Mal Varlığı Çıkarlarını Koruyan Hukuk Kurallarına Aykırı Davranılmış Olmasının Yeterli Olduğu - Davalı Olarak Hazinenin Taraf Gösterilmesi Gerekirktiği )
Y1.CDE. 2003/5864721 SAYILI YASA ( Bu Sözcüğün Yerine 4721 Sayılı Yasa Gözetilmek Suretiyle Hapislik Halinin Devamı Süresince İbaresinin Yazılması )
Y2.HDE. 2002/24624721 SAYILI YASANIN UYGULANMASI ( 406. Maddesinin Uygulanması Gerekti/743 Sayılı Yasanın 355. Ve 356. Maddelerinin Uygulanamayacağı - 4722 Sayılı Kanunun 2. Maddesi Gereğince Kamu Düzenine İlişkin Olduğu )
YHGKE. 2007/6-894721/m. 698, 699
Y7.CDE. 2014/336164733 S.K.'a MUHALEFET ( Savunması Sırasında Tutanaklara Yansıyan Olumsuz Bir Davranışı Olmayan Sanığın Pişman Olduğunu Belirtmesine Rağmen Hakkında "Sanığın Daha Evvel Kasıtlı Suçlardan 3 Aydan Fazla Süre İle Hapis Cezasına Mahkum Edildiğinin Anlaşılması Sanığın Suç İşledikten Sonra Yargılama Sürecinde Gösterdiği Pişmanlık Dolayısıyla Tekrar Suç İşlemeyeceği Yönünde Mahkememizde Olumlu Kanaate Varılmadığından" Şeklindeki Denetime Elverişsiz Gerekçe İle Ertelemeye Yer Olmadığına Karar Verilmesinin Hatalı Olacağı )
Y7.CDE. 2014/197954733 S.K.'YA MUHALEFET ( Bandrolsüz Sigara Satmak - 4733 S.K.'nın Cezai Hükümlerine Göre Sanığın Mahkumiyetine Karar Verilmesi Gerektiği/Sanığın Kaçakçılık Suçundan Mahkumiyetine Karar Verilemeyeceği )
Y7.CDE. 2013/57494733 S.K.YA MUHALEFET ( Sanığın Alkollü İçki Dağıtım ve Satışı Yapan İşletmesindeki İçki Şişelerinin Üzerindeki Üretici ve İhracatçı Firma Bilgilerinin Bandrollerdekilerden Farklı Olduğu - Cezai Sorumluluğun Bu İçkileri Üretenler ve İthal Edenlerde Olduğu/Sanığın Cezalandırılamayacağı )
Y7.CDE. 2012/66994733 SAYILI KANUNA AYKIRILIK ( Sanığın İş Yerinde Bandrolsüz 50 Adet İçki Şişesi Tespit Edildiği - Sanığın Bandrol Yükümlülüğünün Kendisi İçkileri Aldıktan Sonra Getirildiğini Savunduğu/Fatura ve Ticari Defterleri Üzerinde Bilirkişi İncelemesi Yapılacağı )
Y7.CDE. 2012/76504733 SAYILI KANUN'A AYKIRILIK ( Suç tarihinde Yürürlükte Bulunmayan Bu Kanun Uyarınca Hüküm Kurulamayacağı - Suç Tarihi İtibariyle Sanığın Eylemine Uyan ve Daha Lehe Düzenleme İçeren 5607 S.K. Gereğince Hüküm Kurulacağı )
Y7.CDE. 2014/260344733 SAYILI KANUNA AYKIRILIK SUÇU ( Sanığın Aşamalarda İnkara Yönelik Savunmada Bulunduğu ve Dosyadaki Hukuka Aykırı Yöntemlerle Elde Edilmiş Delillerin Değerlendirme Dışı Bırakılması Halinde İse Sanığın Cezalandırılmasına Yeterli Şüpheden Uzak Delilin Bulunmadığı Gözetilerek Sanığın Beraatine Karar Verilmesi Gerektiği )
Y7.CDE. 2014/295184733 SAYILI KANUN'A AYKIRILIK SUÇU ( Sanığın Birden Fazla Tekerrüre Esas Alınabilecek Sabıkasının Bulunması Halinde Bunlardan En Ağırının Esas Alınmasının Gerektiği - Bu Bağlamda Zorla Irza Geçme Suçundan Hükmolunan Beş Yıl On Ay Hapis Cezasına Dair Hükümlülüğün Tekerrüre Esas Alınması Gerektiği )
Y7.CDE. 2017/114144733 SAYILI KANUN'A MUHALEET ( Birleşen ve İnceleme Konusu Dosyalarda Sanıktan Kaçak ve Bandrolsüz Sigara Ele Geçtiği - Suç Tarihlerinin Yakın ve Eylemlerin Aynı Mahiyette Olduğu/Sanığın Bu Eylemleri Bir Suç İşleme Kararı İcrası Kapsamında İşleyip İşlemediği ve Zincirleme Suç Hükümlerinin Uygulanıp Uygulanmayacağı Tartışılacağı )
Y7.CDE. 2014/334664733 SAYILI KANUN'A MUHALEFET ( Adli Para Cezaları İçin Tekerrür Hükümleri Uygulanamayacağı Halde Tekerrür Hükümleri Uygulanmasına Karar Verilirken Hiç Bir Ayrım Yapmaksızın Sanığın Cezasının T.C.K'nun 58 Md. Uyarınca Mükerrirlere Özgü İnfaz Rejimine Göre Çektirilmesine Karar Verilmesinin Hatalı Olduğu )
Y7.CDE. 2014/312934733 SAYILI KANUNA MUHALEFET ( Adli Sicil Kaydına Göre Sabıkasız Olup CMK'nun 231.Maddesinde Düzenlenen HAGB Müessesine Engel Hali Bulunmayan Sanığın HAGB Müessesinden Yararlanmak İstediğini de Beyan Ettiği/Eşyanın İthalinde Öngörülen Gümrük Vergileri ve Diğer Eş Etkili Vergiler İle Mali Yükümlülükler Toplamının Kamu Zararı Olduğu Bildirilerek Zararı Ödemek İstemesi Halinde Süre Verilmesi ve CMK. Md. 231/9 de Gözetilerek Karar Verileceği )
YCGKE. 2015/9-1994733 SAYILI KANUNA MUHALEFET ( Atılı Suçtan Tüm Sanıklar Hakkında Dava Açıldığı Halde Herhangi Bir Hüküm Kurulmaması İsabetsizliğinden Bozma Kararı Verildiği - Karara Bağlanmayan İddiayla İlgili Dava Zamanaşımı Dolmuş Olsun veya Olmasın Mahallinde Her Zaman Hüküm Kurulabileceğine İşaret Edilmesi İle Yetinilmesi Gerektiği )
Y7.CDE. 2014/270724733 SAYILI KANUN'A MUHALEFET ( Dava Konusu Eşyanın Nakil Aracının Taşıma Yüküne Göre Miktar ve Hacim Bakımından Ağırlıklı Bölümünü Oluşturmadığı - Müsadere Koşulları Bulunmayan Nakil Aracının Sahibine İadesi Yerine Müsaderesine Karar Verilemeyeceği )
Y7.CDE. 2016/204674733 SAYILI KANUN'A MUHALEFET ( Denetimli Serbestlik Tedbirlerine Aykırı Davranan Sanığa Hükmü Açıklamadan Önce 5271 S. CMK. 11. Maddesi 2. Cümlesi Uyarınca Sanığın Bizzat Mahkemeye Çağırılıp Beyanı Alınması Gerekirken Meşruhatlı Davetiye Tebliğinden Bahisle Sanığın Beyanı Alınmadan Savunma Hakkı Kısıtlanacak Şekilde Hükmün Açıklanmasına Karar Verilmesinin İsabetsizliği )
Y7.CDE. 2014/314034733 SAYILI KANUN'A MUHALEFET ( Ele Geçen Kaçak Eşyanın Hacim ve Miktar İtibari İle Aracın Ağırlıklı Bölümünü Oluşturduğu Ayrıca Davaya Konu Eşya ve Nakil Vasıtasının Değerleri Dikkate Alındığında Nakil Vasıtasının Müsaderesinin İşlenen Suça Nazaran Daha Ağır Sonuçlar Doğurmayacağı - Davaya Konu Nakil Vasıtasının Müsaderesi Gerektiği)
Y7.CDE. 2014/312884733 SAYILI KANUNA MUHALEFET ( Engel Hali Bulunmayan ve Mahal Mahkemesinde Alınan Savunmasında Hakkında Hükmün Açıklanmasının Geri Bırakılmasına Karar Verilmesini Kabul Ettiğini Beyan Eden Sanığa Dava Konusu Eşyaya İlişkin "Eşyanın İthalinde Öngörülen Gümrük Vergileri ve Diğer Eş Etkili Vergiler İle Mali Yükler Toplam Tutarı" Olan Miktarın Kamu Zararı Olduğunun Bildirilmesi ve Sonucuna Göre Gerektiğinde CMK. 231/9 Fıkrası da Gözetilerek Bir Karar Verilmesi Gerektiği )
Y7.CDE. 2014/58774733 SAYILI KANUN'A MUHALEFET ( Eylemlerinin Suç Tarihi İtibariyle Yasa'nın 8/4 Maddesi Kapsamında Kaldığı - Suçtan Doğrudan Zarar Görmeyen Gümrük İdaresinin Davaya Katılma ve Hükmü Temyize Yetkisinin Bulunmadığı Gibi Katılmasına Karar Verilmesi de Hükmü Temyiz Yetkisi Vermeyeceği )
Y7.CDE. 2014/307174733 SAYILI KANUN'A MUHALEFET ( Farklı Dosyalar İle İncelenen İki Olayda Sanığın Kaçak Sigara İle Yakandığı ve Üzerine Atılı Eylemlerin Benzer Mahiyette Olduğu - Suç Tarihine ve İşlenen Suçun Niteliğine Göre Sanığın Eylemlerinin Zincirleme Biçimde Kaçakçılık Suçunu Oluşturup Oluşturmadığının Takdir ve Değerlendirilmesi Bakımından Dosyaların İncelenmesi Gerektiği )
Y7.CDE. 2017/133044733 SAYILI KANUNA MUHALEFET ( Gün Adli Para Cezasının Paraya Çevrilmesi Sırasında Uygulama Maddesinin Yanlış Yazılması Suretiyle C.M.K' nun 232/6. Md. Aykırı Davranıldığı - Bozma Nedeni Olduğu )
Y7.CDE. 2014/313714733 SAYILI KANUNA MUHALEFET ( Her Üç Olayda Sanıktan Ele Geçen Mamülün Kaçak Olduğu ve Yaşı Küçük Sanığın Üzerine Atılı Eylemlerin Benzer Mahiyette Olduğu - Suç Tarihine ve İşlenen Suçun Niteliğine Göre Sanığın Eylemlerinin Zincirleme Biçimde Kaçakçılık Suçunu Oluşturup Oluşturmadığının Takdiri Bakımından Dosyaların İncelenmesi Gerektiğinde Birleştirilmesi ve Sonucuna Göre Yaşı Küçük Sanığın Hukuki Durumunun Değerlendirilmesi Gerektiği )
Y7.CDE. 2014/17364733 SAYILI KANUNA MUHALEFET ( Hukuka Aykırı Arama Sonucu Ele Geçen Eşyanın Yasak Delil Niteliğinde Olduğu ve Bu Eşyanın Kaçak Olmasının Durumu Değiştirmeyeceği ve Sanığın Sigaraları Ticari Amaçla Aldığına Dair Herhangi Bir İkrarı da Bulunmadığı Nazara Alındığında Hukuka Aykırı Surette Elde Edilen Delillere Dayanılarak Hüküm Kurulmasının Yasaya Aykırı Olduğu )
Y1.CDE. 2015/51154733 SAYILI KANUNA MUHALEFET ( Hüküm Tarihinden Sonra Yürürlüğe Giren 6455 S.K.31. Maddesi İle 4733 S.K. 8/4 Maddesi Yürürlükten Kaldırıldığından 5607 S.K. Olayla İlgili Hükümleri Suçun Unsurlarında Değişiklik Olup Olmadığı Da Gözetilerek Yargıtay Denetimine İmkan Verecek Şekilde Sonuçlarının Birbirleriyle Karşılaştırılmasından Sonra Lehe Olan Hükmün Belirlenmesi Gerektiği )
Y7.CDE. 2014/331144733 SAYILI KANUN'A MUHALEFET ( Sanığa Dair Asliye Ceza Mahkemesi'nin Derdest Dosyasında Suç Tarihi ve İddianame Düzenleme Tarihi Gözetilerek Sanıkların Eylemlerinin Zincirleme Biçimde Kaçakçılık Suçunu Oluşturup Oluşturmadığının Takdir ve Değerlendirilmesi Bakımından Dosyaların Celp Edilerek İncelenmesi Gerektiği)
Y7.CDE. 2015/81054733 SAYILI KANUNA MUHALEFET ( Sanığın Başka Bir Dosyadaki Eylemi İle Temyiz İncelemesine Konu Dava Dosyasındaki Eyleminin Benzer Suç Vasfına Yönelik Olduğu Gözetilerek Olayların Oluş Ve Gelişimi İle Dış Dünyaya Yansıyan Diğer Tüm Özelliklerin Birlikte Değerlendirilmesiyle Eylemin Zincirleme Suç Kapsamında Kalıp Kalmadığının Belirlenmesi İçin Söz Konusu Dosyanın İncelenmesi Ve Gerektiğinde Birleştirilmek Suretiyle Yargılama Yapılarak Sonucuna Göre Sanığın Hukuki Durumunun Takdir Edileceği )
Y7.CDE. 2014/78114733 SAYILI KANUNA MUHALEFET ( Sanığın Denetim Süresi İçinde Kasıtlı Bir Suç İşlemesi Halinde Ertelenen Cezanın Kısmen veya Tamamen İnfaz Kurumunda Çektirilmesine Karar Verilmesi Gerektiği Halde İnfazı Kısıtlayacak Şekilde Sanığın Denetim Süresi İçerisinde Kasıtlı Bir Suç İşlemesi Halinde Ertelenen Cezanın Tamamen İnfaz Kurumunda Çektirilmesine Karar Verilmesinin Doğru Olmadığı )
Y7.CDE. 2014/289924733 SAYILI KANUN'A MUHALEFET ( Sanığın Eylemlerinin Zincirleme Suç Kapsamında Kalıp Kalmadığının Belirlenmesi Bakımından Kesinleşen Dosyaların İncelenmesi İle Diğer Dosyaların Temyiz İncelemesine Konu Bu Dosyayla Birleştirildikten Sonra Tüm Delillerin Birlikte Değerlendirilerek Sonucuna Göre Hüküm Kurulması Gerektiği )
Y7.CDE. 2014/318054733 SAYILI KANUNA MUHALEFET ( Sanığın Kaçak Sigara Satarken Yakalandığı ve Üzerine Atılı Eylemlerin Benzer Mahiyette Olduğu Dikkate Alınarak Suç Tarihine ve İşlenen Suçun Niteliğine Göre Sanığın Eylemlerinin TCK 43.Madde Kapsamında Zincirleme Biçimde Kaçakçılık Suçunu Oluşturup Oluşturmadığının Takdir ve Değerlendirilmesi Bakımından Dosyaların İncelenmesi Gerektiğinde Birleştirilmesi ve Sonucuna Göre Sanığın Hukuki Durumunun Değerlendirileceği )
Y7.CDE. 2014/296324733 SAYILI KANUN'A MUHALEFET ( Sanığın Satış Konusunda Aralarında Yaşanan Anlaşmazlık Sebebiyle İçkilerin İade Edilmek İstendiğini Ancak Firma Yetkilisine Ulaşamadığı İçin Kendisine Gönderildiğini Beyan Ettiği - Davaya Konu İçkilerin Satışına Dair İptal Edilmiş İrsaliyeli Fatura Örneğine Göre Adı Geçen Kişilerin Mahkemece Dinlenilmesinden Sonra Karar Verileceği )
Y7.CDE. 2014/226094733 SAYILI KANUN'A MUHALEFET ( Sanığın Sürücülüğünü Yaptığı Aracın Diğer Araca Eskortluk Yaptığı Yapılan Aramada Araçta Suç Unsuru Maddeye Rastlanmadığı - Diğer Sanığın Suça Konu Sigaraların Kendisine Ait Olduğunu Sanığın Bir Alakasının Olmadığını Beyan Ettiği/Mahkumiyetine Karar Verilmesinin Yasaya Aykırı Olduğu )
Y7.CDE. 2016/205184733 SAYILI KANUN'A MUHALEFET ( Sanığın Yanında Bulunan Ağaçta Asılı Duran Montun Kol İçlerinde Bandrolsüz Sigara Ele Geçirildiği - Sanığın Sigaralar ile Bir İlgisinin Olmadığını Belirttiği/Eylemin Sübutu Yönünden Şüpheden Uzak Kesin ve İnandırıcı Somut Bir Kanıt Bulunmaması Sebebiyle Sanığın Mahkumiyetine Karar Verilmesinin Hatalı Olduğu )
Y7.CDE. 2014/343344733 SAYILI KANUN'A MUHALEFET ( Sanık Hakkında İlgili Hüküm Gereğince Kamu Davası Açıldığı - Ek Savunma Hakkı Verilmeden Hakkında Mahkumiyet Kararı Verilmesinin Kanuna Aykırı Olduğu )
Y7.CDE. 2014/275984733 SAYILI KANUNA MUHALEFET ( Sanıkla Sevk ve İdaresindeki Araçta Eşyalar Arasında Kaçak Sigara Ele Geçirildiği - Sanıkların Yükü Toplu Olarak Teslim Aldıklarını Eşyaların Kolilerin Alındığı Şirket Çalışanlarınca Yüklendiğini Savunduğu/Sigaraların Dışarıdan Görülmediği - Sanıkların Beraat Edeceği )
Y7.CDE. 2014/335644733 SAYILI KANUN'A MUHALEFET ( Sanıklar Hakkında Doğrudan Hükmolunan Adli Para Cezasının Taksitlendirilmesine Karar Verilirken "Ödemelerin Birbirini Takip Eden Her Ayın 1'inde Yapılmasına" Denilmek Suretiyle 5275 S. Kanun'un 106/2 Md.sine Muhalefet Edildiği - Kararın Bozulacağı )
Y7.CDE. 2014/331454733 SAYILI KANUN'A MUHALEFET ( Sanıklar Hakkında Hükmolunan Adli Para Cezasının Taksitle Tahsiline Karar Verilirken Hükümde İnfaz Yetkisini Kısıtlayacak Şekilde "Ödenmeyen Adli Para Cezasının Hapse Çevrileceğinin İhtaratına" Karar Verilmesinin İsabetsizliği - Dava Konusu Kaçak Sigaraların Müsaderesine Karar Verilirken 4733 S. K. Md. 8/4'ün de Hükme Katılmasının ve Sanıkların Gözaltında Kaldığı Sürenin TCK. Md. 63 Uyarınca Mahsubuna Karar Verilmemesinin Hatalı Olduğu )
Y7.CDE. 2015/274234733 SAYILI KANUNA MUHALEFET ( Soruşturma Aşamasında Düzenlenmiş Varaka ile CİF Değerini Tespit Eden Kovuşturma Aşamasında Düzenlenmiş Bilirkişi Raporunun Bulunduğu - Tespit Edilen CİF Değer Üzerinden Gümrük İdaresi'ne Hesaplattırılacak Eşyanın İthalinde Öngörülen Gümrük Vergileri ve Diğer Eş Etkili Vergiler ile Mali Yükler Toplam Tutarı Olan Kamu Zararı Miktarının Sanık Lehine Olabileceği/Gerçek Zarardan Haberi Olmayan Sanık Hakkında Hagb Hususunun Tartışılmamasının Hatalı Olduğu )
Y7.CDE. 2014/309574733 SAYILI KANUNA MUHALEFET ( Suç Tarihinde Arama Noktasını Farkedince Yön Değiştiren Araçtan Yol Kenarında İnen Kulübenin Duvarının Dibine Sigaraları Bırakıp Kaçan Şahsın Jandarma Görevlisi Tarafından Tespit Olunması Karşısında Jandarma Görevlisi Dinlenilip Sanığın Teşhis Edilmesinin Sağlanacağı - Suç Tarihine ve İşlenen Suçun Niteliğine Göre Sanıkların Eylemlerinin Zincirleme Biçimde Kaçakçılık Suçunu Oluşturup Oluşturmadığının İnceleneceği ve Sonucuna Göre Sanıkların Hukuki Durumunun Değerlendirileceği )
Y7.CDE. 2014/71164733 SAYILI KANUNA MUHALEFET ( Suça Konu Eşyanın İthalinde Öngörülen Gümrük Vergileri ve Diğer Eş Etkili Vergiler İle Mali Yükler Toplam Tutarının Kamu Zararı Olduğunun Sanığa Bildirileceği - Mağdura veya Kamuya Verdiği Zararı Denetim Süresince Aylık Taksitler Halinde Ödemek Suretiyle Tamamen Gidermesi Koşuluyla da HAGB Kararı Verilebileceğinin Gözetileceği )
Y7.CDE. 2014/343054733 SAYILI KANUN'A MUHALEFET ( Suça Konu Nakil Vasıtasının Kayıtlı Malikin Sosyal ve Ekonomik Durumunun Nakil Vasıtasını Ne Şekilde Aldığının Ekonomik Durumunun Nakil Vasıtasını Almaya Elverişli Olup Olmadığının Gelir Getirici Bir İşinin Olup Olmadığının Suç Tarihi İtibariyle Ehliyetinin Bulunup Bulunmadığının Araştırılacağı - Sonucuna Göre Aracın Müsaderesine ile İlgiliye İadesine Karar Verilmesi Gerektiği )
Y7.CDE. 2017/98094733 SAYILI KANUN'A MUHALEFET ( Suçtan Doğrudan Zarar Görenin Tütün ve Alkol Piyasası Düzenleme Kurumu Olduğu Gümrük İdaresinin Davaya Katılma Hakkının Olmadığı ve Mahkemece Katılmasına Karar Verilmesinin de Yasa Yollarını Kullanma Hakkını Vermeyeceği Bu Anlamda HAGB'na Dair Hükme Yönelik Gümrük İdaresinin Değil Tütün ve Alkol Piyasası Düzenleme Kurumu'nun İtiraz Hakkının Bulunduğu )
Y7.CDE. 2007/162434733 SAYILI KANUN'A MUHALEFET ( Suçun Karşılığı Kanun Maddesine İlişkin Fıkranın İptal Edildiği - Sanık Hakkında Beraat Kararı Verileceği )
Y7.CDE. 2014/288944733 SAYILI KANUNA MUHALEFET ( Şüpheli Davranışlar Sergileyen Sanığın Yanında Bulunan Kolilerin Kontrolünde Kaçak ve Bandrolsüz Sigara Ele Geçirildiği - Sanığın Savunmasında Kolileri Kaçak Sigara Satan Abisi Sanığa Götürdüğünü Beyan Ettiği/Sanığın Atılı Suçu İşlediği Sabit Olduğundan Mahkumiyetine Karar Verilmesi Gerektiği )
Y7.CDE. 2014/339884733 SAYILI KANUN'A MUHALEFET ( T.C.K'nun 50/6. Md. Yer Alan Yaptırım İbaresinin Tedbir Olarak Değiştirildiği/5275 S. Kanun'un 106/4. 9. 3. ve 8. Fıkralarında Değişiklik Yapıldığı 10. Fıkrasının Yürürlükten Kaldırıldığı - Adli Para Cezasının Ödenmemesi Durumunda Hapse Çevrileceğinin Belirtilmesinin Hatalı Olduğu )
Y7.CDE. 2014/71584733 SAYILI KANUNA MUHALEFET ( Tayin Edilen Adli Para Cezasının Taksitle Tahsiline Karar Verilirken Taksit Aralığının Gösterilmesi Gerektiği - İnfazda Tereddüt Oluşturulmayacağı )
Y7.CDE. 2014/341334733 SAYILI KANUN'A MUHALEFET ( TCK'nun 53.Md.sinin 3.Fıkrası Uyarınca Mahkum Olduğu Kısa Süreli Olmayan Hapis Cezası Ertelenen Sanık Hakkında Anılan Maddenin L.Fıkrasının ( C ) Bendinde Yazılı Hak Yoksunluğunun Sanığın Sadece Kendi Altsoyu Üzerindeki Velayet Vesayet veya Kayyımlık Yetkileri Açısından Uygulanmasına Yer Olmadığına Karar Verileceği )
Y7.CDE. 2015/180814733 SAYILI KANUNA MUHALEFET ( Yargılama 5607 S.K.'ya Muhalefet Suçundan Yapılmasına Rağmen Sanığın Eyleminin 4733 S.K.'ya Muhalefet Suçunu Oluşturduğu - Bu Suçtan Doğrudan Zarar Gören Tütün ve Alkol Piyasası Düzenleme Kurumunun HAGB Kararına Yönelik İtiraz Hakkı Bulunduğu/Kurum Haberdar Edilmeden Yargılamanın Sonlandırılması ve HAGB Kararı Tebliğ Edilmediğinden Kararın Kesinleşmediğinin Gözetileceği )
Y7.CDE. 2015/109494733 SAYILI KANUNA MUHALEFET ( Yaşı Küçüğün Pazar Yerinde Park Halinde Bulunan Bir Araçtan Kaçak Sigaraları Aldığı ve Sanığın Bulunduğu Tezgaha Götürdüğü ve Sanığın Satış Yaparken Görüldüğünün İddia Edildiği/Sanığın Suçunu İnkar Ettiği - Yaşı Küçük Hakkında Kamu Davası Açılıp Açılmadığı Tespit Edilerek Açılmış İse Dosyanın Getirtilip İncelenmesi Kesinleşmiş İse Dosya İçine Alınması Derdest İse Birleştirilerek Delillerin Birlikte Değerlendirilmesi ve Tutanak Düzenleyicileri Duruşmada Tanık Olarak Dinlenilmesi Gerektiği )
Y7.CDE. 2016/66584733 SAYILI KANUNA MUHALEFET (4733 S.K. Md 8/10 Uyarınca İdari Yaptırım Kararlarına Karşı 2577 S.K. Hükümlerine Göre Kanun Yoluna Başvurulabileceği - İdare Mahkemesinde İptal Davası Açılmış Olmasının Kararın Yerine Getirilmesini Durduramayacağı/Sulh Ceza Mahkemesi'ne Yapılan Başvurunun Görev Yönünden Reddine Karar Verilmesi Gerekirken İdari Para Cezasının İptaline Karar Verilemeyeceği)
Y7.CDE. 2014/231464733 SAYILI KANUNA MUHALEFET (Adli Para Cezasının Bir Gün Karşılığının Hesaplanması Sırasında Uygulama Maddesinin Gösterilmesi Gerektiği/Suça Konu Kaçak Sigaraların Müsaderesi Yerine İmhasına Karar Verilmesinin Hatalı Olduğu)
Y7.CDE. 2014/317844733 SAYILI KANUNA MUHALEFET (Adli Sicil Kaydı Bulunmayan Sanığın Savunmasında HAGB'na Karar Verilmesini Talep Ettiği Nazara Alınarak Davaya Konu Sigaraların Bilirkişi Tarafından Belirlenen Cif Değeri Esas Alınarak Hesaplanan "Eşyanın İthalinde Öngörülen Vergileri ve Diğer Eş Etkili Vergiler İle Mali Yükler Toplam Tutarı Olan Miktarın Kamu Zararı Olduğunun Sanığa Bildirilmesi ve Sonucuna Göre Gerektiğinde 5271 S.K. Md. 231/9 de Gözetilerek Bir Karar Verilmesi Gerektiği)
Y7.CDE. 2014/67974733 SAYILI KANUN'A MUHALEFET (Dava Konusu Eşyanın Müsaderesine Karar Verilmesi İle Yetinilmesi Gerekirken Tasfiyesine Karar Verilmesinin Hatalı Olduğu/Dava Konusu Nakil Aracının Dosya Kapsamına Göre İyiniyetli Üçüncü Kişiye Ait Olduğu Gözetilmeden İadesi Yerine Müsaderesine Karar Verilmesinin Hatalı Görüldüğü)
Y7.CDE. 2014/311114733 SAYILI KANUN'A MUHALEFET (Ele Geçirilen Eşyanın Niteliğine Göre Sanığın Cezalandırılmasının Gerektiğinin Gözetilmesi Gereği - Suçtan Doğrudan Zarar Görmeyen Gümrük İdaresinin Katılma Hakkı Bulunmadığı Bu Nedenle Lehine Vekalet Ücretine Hükmedilmesinin Hatalı Olduğu)
Y7.CDE. 2014/224314733 SAYILI KANUNA MUHALEFET (Sanığın 4733 S.K. 8/4. Maddesi Uyarınca Cezalandırılması Gerektiği Gözetilmeyerek 8/1. Maddesi Uyarınca Cezalandırılmasına Karar Verilerek Eksik Ceza Tayininin Hatalı Olduğu - Kamu Zararı Olduğunun Sanığa Bildirilmesi ve Sonucuna Göre Gerektiğinde 5271 S.K. 231/9 Maddesi Hükümleri Gözetilerek Bir Karar Verilmesi Gerektiği)
Y7.CDE. 2014/298774733 SAYILI KANUN'A MUHALEFET (Sanığın Adli Sicil Bilgilerinde Hükmün Açıklanmasının Geri Bırakılmasına Dair Kaydının Bulunduğu Bu Kararın Nihai Bir Karar Olmaması Sebebiyle Sanık Hakkında Sabıkasının Bulunması Gerekçe Gösterilerek Bir Daha Suç İşlemeyeceğine Dair Olumlu Kanaat Oluşmadığından Hakkında Erteleme Hükümlerinin Uygulanmamasının Hatalı Olduğu)
Y7.CDE. 2014/68364733 SAYILI KANUNA MUHALEFET (Sanığın Adli Sicilindeki Hükmün Açıklanmasının Geri Bırakılmasına Dair Kaydın Yasal Engel Oluşturmadığı Gözetilmeden Kamu Zararının Sanık Tarafından Giderilmediğinden Bahisle Hükmün Açıklanmasının Geri Bırakılmasına Yer Olmadığına Karar Verilmesinin Hatalı Olduğu - Sanık Hakkında Tayin Olunan Gün Para Cezasının Adli Para Cezasına Çevrilmesi Sırasında Uygulama Maddesinin Gösterileceği)
Y7.CDE. 2014/69164733 SAYILI KANUNA MUHALEFET (Sanığın Aşamalarda Alınan Savunmasında da Suça Konu Eşyayı Satmak Amacıyla Getirdiğini Beyan Ettiği/Sanığın Olay Gününe Dair Giriş Çıkış Kayıtlarının Bulunup Bulunmadığının İlgili Gümrük Müdürlüğünden Sorulup Kayıtların Bulunması Halinde Sanığa Atılı Eylemin Kül Halinde 5607 S.K. 3/1. Maddesi Kapsamında Kalacağı ve Sanığın Anılan Hükümlere Göre Cezalandırılması Gerekeceği)
Y7.CDE. 2014/260354733 SAYILI KANUNA MUHALEFET (Sanığın Eylemlerini Bir Suç İşleme Kararının İcrası Kapsamında Gerçekleştirip Gerçekleştirmediği ve Hakkında TCK'nun 43. Md.sinin Uygulanıp Uygulanmayacağı Tartışılması İle Sanığın Hukuki Durumunun Tayin ve Takdir Edilmesi Gerektiği)
Y7.CDE. 2014/223224733 SAYILI KANUNA MUHALEFET (Sanığın Savunmalarında Bahse Konu Yerin Eve 100 Metre Mesafede Olduğu Eklenti Niteliğinin Bulunmadığı ve Kapısının da Sürekli Açık Olduğunu Sigaralarla Bir İlgisinin Bulunmadığını ve Kimin Koyduğunu Bilmediğini Beyan Ettiği/Keşif Yapılarak Suça Konu Eşyaların Ele Geçirildiği Yerin Niteliğinin Kesin Olarak Saptanması İşlem Tanığnın da Dinlenilerek Sonucuna Göre Tüm Deliller Birlikte Değerlendirileceği)
Y7.CDE. 2014/298744733 SAYILI KANUN'A MUHALEFET (Sanığın Savunmasının Aksine Ele Geçen Sigara ve Puroları Ticari Amaçla Bulundurduğuna Dair Cezalandırılmasına Yeterli Her Türlü Şüpheden Uzak Kesin ve İnandırıcı Delil Elde Edilemediği Gözetilerek Beraati Yerine Mahkumiyet Kararı Verilmesinin Hatalı Olduğu)
Y7.CDE. 2011/95734733 SAYILI KANUNA MUHALEFET (Sanığın Sonraki Arama İşlemi Sırasında Ele Geçen 4.000 Kg. Boğma Rakının Daha Önceki Arama İşlemi Öncesinde Üretildiği Şeklindeki Savunmasına Göre T.C.K'nın 43. Md.sinde Düzenlenen Zincirleme Suç Hükümlerinin Hangi Gerekçeye Dayandırıldığının Açıklanması Gerektiği)
Y7.CDE. 2014/347204733 SAYILI KANUN'A MUHALEFET (Sanık Hakkında Aynı Neviden Suç Sebebiyle Kamu Davası Açılan Suçlar Arasında İddianame İle Kesinti Bulunmadığı/Sanık Hakkında T.C.K'nun 43. Md.Uygulanıp Uygulanmayacağının Karar Yerinde Tartışılması Gerektiği - Benzer Dosyalar Araştırılıp Birleştirilerek Delillerin Birlikte Değerlendirileceği)
Y7.CDE. 2014/277474733 SAYILI KANUNA MUHALEFET (Suç Tarihi İtibariyle Davaya Konu Eşya Üzerinde Konusunda Uzman Bilirkişi Aracılığıyla İnceleme Yaptırılarak Piyasa Değerinin Belirlenmesinin Ardından Suç Tarihinde ve Sonrasında Yürürlükte Bulunan 4733 S.K. 8/1 Maddesi Hükümleri Olaya Ayrı Ayrı Uygulanarak Elde Edilecek Sonuçların Birbiriyle Karşılaştırılması ve Karar Yerinde Tartışılması Suretiyle Lehe Olan Kanunun Belirlenmesi ve Sonucuna Göre Hüküm Kurulması Gerektiği)
Y7.CDE. 2014/323844733 SAYILI KANUN'A MUHALEFET (Suç Tarihi ve Ele Geçen Eşyanın Niteliği İtibariyle Sanığın Eyleminin 4733 S.K. 8/4 Maddesi Kapsamında Kaldığı Gözetilmeden 4733 S.K. Uyarınca Beraatine 5607 S.K.'A Muhalefetten Mahkumiyet Hükmü Kurulmasının İsabetsizliği - İddianamede Müsaderesi Talep Edilmeyen Suça Konu Sigaralar Hakkında Zoralımına Hükmedilmesini Hatalı Olduğu)
Y7.CDE. 2014/69764733 SAYILI KANUN'A MUHALEFET (Suçtan Doğrudan Zarar Görmeyen ve Katılma Hakkı Bulunmayan Gümrük İdaresinin Davaya Katılan Olarak Kabul Edilip Lehine Vekalet Ücretine Hükmolunmasının Hatalı Olduğu)
Y7.CDE. 2014/316414733 SAYILI KANUNA MUHALEFET (Tazmini Nitelikte Adli Para Cezasına Dair Olan ve Kesin Olduğu İçin Tekerrüre Esas Alınması Mümkün Olmayan İlamın Tekerrüre Esas Alınmasının İsabetsiz Olduğu)
YCGKE. 2017/7-7374733 SAYILI KANUNA MUHALEFET (Tütün Mamulleri ve Alkollü İçkilerde Bandrollü Ürün İzleme Sistemi Genel Tebliği Uyarınca Süresinde Bandrol Almama ve Bu Alkollü İçecekleri Ticari Amaçla Bulundurup Satışa Arz Etme - Suça Konu Alkollü İçeceklerin Bir Kısmının Faturalı Olmasının Suçun Oluşmasına Etki Etmeyeceği)
Y7.CDE. 2014/309384733 SAYILI KANUNA MUHALEFET SUÇU ( Adli Para Cezasının Taksitlendirilmesi Esnasında Uygulama Maddesinin Gösterilmemesi Suretiyle C.M.K'nun 232/6. Md. Aykırı Davranıldığı/Dava Konusu Sigaraların Müsaderesi İle Yetinilmesi Gerekirken Tasfiyesine de Hükmedildiği - Kararın Bozulacağı )
Y7.CDE. 2014/71124733 SAYILI KANUNA MUHALEFET SUÇU ( Dava Konusu Kaçak Eşyanın Müsaderesi İle Yetinilmesi Gerektiği Halde İmha Suretiyle Tasfiyesine de Karar Verilmesinin Bozma Nedeni Olduğu )
Y7.CDE. 2014/261494733 SAYILI KANUNA MUHALEFET SUÇU ( Davaya Konu Aracın Kayıt Maliki Tarafından Kiralama Şirketine Kiraya Verilip Verilmediği Aracın Bu İş Yeri Tarafından Kiraya Verilip Verilmediği Kiralama Şirketiyle Taraflar Arasında Suç Tarihi İtibariyle Geçerli Olan Yazılı Kira Sözleşmesi Bulunup Bulunmadığının Saptanması Gerektiği )
Y7.CDE. 2014/20924733 SAYILI KANUNA MUHALEFET SUÇU ( Eşyanın 5607 S. Kanun'un 13. Md. Yollamasıyla 5237 S. T.C.K.'nın 54. Md. Uyarınca Müsaderesine Karar Verileceği - Mahkemece Doğrudan 5237 S. T.C.K.'nın 54. Md. Gereğince Müsaderesine Karar Verildiği Gibi Müsadereyle Yetinilmeksizin İmha Suretiyle Tasfiyesine Hükmedilmesinin İsabetsiz Olduğu )
Y7.CDE. 2017/130034733 SAYILI KANUNA MUHALEFET SUÇU ( Katılan Lehine Vekalet Ücretinin Sanıklardan Eşit Olarak Tahsili Yerine Müteselsilen Alınmasına Karar Verilmesi ve İddianamede Müsaderesi Talep Edilmeyen Aracın Müsaderesine Yer Olmadığına Karar Verilmesinin Doğru Olmadığı )
Y7.CDE. 2014/326434733 SAYILI KANUN'A MUHALEFET SUÇU ( Mahkemece Hükümde İnfaz Yetkisini Kısıtlayacak Şekilde Adli Para Cezasının Ödenmemesi Durumunda 5275 S. Kanun'un 106/3. Md. Uyarınca Hapse Çevrileceğinin Belirtilmesinin İsabetsiz Olduğu )
Y7.CDE. 2014/238634733 SAYILI KANUNA MUHALEFET SUÇU ( Sanığın Anılan Dosyadaki Eylemi ile Temyiz İncelemesine Konu Dava Dosyasındaki Eyleminin Benzer Suç Vasfına Yönelik Olduğu - Onanmasına Karar Verilen Dosya Bu Dosya İçine Konularak İncelemeye Konu Dosya ile Birlikte Zincirleme Suç Maddesinin Uygulanıp Uygulanmayacağının Değerlendirilmesi Gerektiği )
Y7.CDE. 2014/257494733 SAYILI KANUN'A MUHALEFET SUÇU ( Sanığın Denetim Süresi İçinde Kasıtlı Bir Suç İşlemesi Halinde Ertelenen Cezanın Kısmen veya Tamamen İnfaz Kurumunda Çektirileceğinin Denetim Süresinin İyi Halli Olarak Geçirilmesi Halinde İse Cezanın İnfaz Edilmiş Sayılacağının İhtarının Yapılmamasının Hatalı Olduğu )
Y7.CDE. 2017/127444733 SAYILI KANUNA MUHALEFET SUÇU ( Sanığın Eyleminin Diğer Dosyayla Benzer Mahiyette Olduğu - Anılan Dosyanın İncelenip Gerektiğinde Birleştirilerek Sanığın Bu Eylemi Bir Suç İşleme Kararı İcrası Kapsamında İşleyip İşlemediği ve Hakkında Zincirleme Suç Hükümlerinin Uygulanıp Uygulanamayacağı Hususu Tartışıldıktan Sonra Bir Karar Verilmesi Gerektiği )
Y7.CDE. 2015/248844733 SAYILI KANUNA MUHALEFET SUÇU ( Sanığın İşyerinin Deposunda Ele Geçirilen Etil Alkolün Rakı Üretiminde Kullanıldığı/Sanığın Bulundurma Yetkisi Olmadığı - TAPDK'nun Katılma İstemi Suçtan Doğrudan Zarar Gören ve Yargılamaya Katılma Hakkı Bulunan Kurum Olmasına Rağmen Reddedildiğinden TAPDK Vekiline Gerekçeli Karar Gönderilmediğinden Kararın Kesinleşmediği/Kanun Yararına Bozma İsteminin Reddi Gerektiği )
Y7.CDE. 2017/116824733 SAYILI KANUNA MUHALEFET SUÇU ( Sanığın Makaronlara Dair Sunmuş Olduğu Faturayla İlgili Olarak Düzenleyici Firma Yetkililerinin Beyanlarının Alınıp Faturanın Firma Defterlerinde Kayıtlı Olup Olmadığının Tespiti ile İthale Kadar İnilmek Suretiyle Zincirleme Menşei Araştırmasının Tamamlanarak İlgiliden Giriş Beyannameleri Tüm Ekleriyle Birlikte Getirtileceği - Tüm Belgeler Bilirkişiye Tevdi Edilerek Cins Miktar Menşei ve Sair Özellikleri İtibariyle Ayniyet Tespiti Yaptırılarak Karar Verilmesi Gerektiği )
Y7.CDE. 2014/300894733 SAYILI KANUN'A MUHALEFET SUÇU ( Sanığın Payına Düşen Yargılama Giderinin Yasada Terkin Edilmesi Gereken Miktardan Az Olduğunun Gözetilmesi Gerektiği - Olay Tarihinde Nakil Aracının Fiilen Kime Ait Olduğu ve Malen Sorumlunun İyiniyetli Üçüncü Kişi Durumunda Olup Olmadığı Tespit Edildikten Sonra Sonuca Gidilmesi Gerektiği )
Y7.CDE. 2014/296374733 SAYILI KANUNA MUHALEFET SUÇU ( Sanığın Sabıkasına Dair İlam Örneğine Göre Zararı Tazmin Ettiğinin Anlaşılması Karşısında Sanığın Sabıkasında Görünen Elektrik Hırsızlığına Dair İlamın Tekerrüre Esas Alınamayacağı Gözetilmeden Cezasının Mükerrirlere Özgü İnfaz Rejimine Göre Çektirilmesine Karar Verilmesinin Hatalı Olduğu )
Y7.CDE. 2014/55044733 SAYILI KANUNA MUHALEFET SUÇU ( Sanığın Sunduğu Fatura Uyarınca Düzenleyici ve İthalatçı Firma Yetkilileri Hakkında Suç Duyurusunda Bulunulduğu - Gerektiğinde Dosyaların Birleştirilerek Delillerin Birlikte Değerlendirilerek Sanıkların Hukuki Durumlarının Tayin ve Takdiri Gerektiği )
Y7.CDE. 2014/316854733 SAYILI KANUN'A MUHALEFET SUÇU ( Sanık Hakkında İletişimin Tespiti Kayda Alınması ve Dinlenmesi Kararının Aldırıldığı Soruşturma Dosyasının Akibetinin Araştırılacağı - Sanıkla İlgili Olan İletişimin Tespiti Kayda Alınması ve Dinlenmesine Dair Mahkeme Kararı da İncelenerek Sonuca Gidileceği )
Y7.CDE. 2016/66314733 SAYILI KANUN'A MUHALEFET SUÇU ( Suçtan Doğrudan Zarar Görmeyen ve Katılma Hakkı Bulunmayan Gümrük İdaresinin Davaya Katılan Olarak Kabul Edilip Lehine Vekalet Ücretine Hükmolunmasının İsabetsizliği )
Y7.CDE. 2017/114154733 SAYILI KANUN'A MUHALEFET SUÇU ( Tezgah Üzerinde Ticari Amaçla Yurda Kaçak Yollardan Getirilmiş Bandrolsüz Sigara Ele Geçirilmesi - Eylemlerin 1 Aydan Kısa Süre İçerisinde Meydana Geldiği Aralarında Hukuki Kesintinin Bulunmadığı/Zincirleme Suç Dairesinde Tek Bir Cezaya Hükmedilmesi Gerektiği)
Y7.CDE. 2014/290084733 SAYILI KANUN'A MUHALEFET SUÇU ( Yasa Değişiklikleri Gözönüne Alındığında İnfaz Yetkisini Kısıtlayacak Şekilde Adli Para Cezasının Ödenmemesi Halinde Ödenmeyen Adli Para Cezasının Hapse Çevrilmesine Karar Verilmesinin Hatalı Olduğu )
Y7.CDE. 2014/6784733 SAYILI KANUNA MUHALEFET SUÇU ( Yetersiz Kimlik Tespiti İle Kanuna Aykırı Şekilde İddianame De Okunmadan Sorgularının Yapılması Suretiyle Savunma Haklarının Kısıtlanmasının İsabetsiz Olduğu )
Y7.CDE. 2014/117394733 SAYILI KANUNA MUHALEFET SUÇU (Dava Konusu Eşyanın Sulh Ceza Mahkemesi'nce Tasfiyesine Karar Verildiği de Gözetilerek 4733 S. Yasanın 8/4. Md. Yollaması İle 5237 S. T.C.K.'nun 54. Md. Göre Müsaderesine ve Tasfiye Edilmişse Bedelinin Hazineye Gelir Kaydına Karar Verileceği)
Y7.CDE. 2015/7174733 SAYILI KANUNA MUHALEFET SUÇU (Eylemin 5237 S. TCK'nun 43. Md. Hükmü Kapsamında Kalıp Kalmadığının Belirlenmesi İçin Benzer Suç Vasfına Yönelik Dosyalar Birleştirilmek Suretiyle Yargılama Yapılarak Sonucuna Göre Sanığın Hukuki Durumunun Takdiri Gerektiğinin Gözetilmemesinin Yasaya Aykırı Olduğu)
Y7.CDE. 2014/321854733 SAYILI KANUN'A MUHALEFET SUÇU (Sanık Hakkında Hem Adli Para Cezası Hem de Hapis Cezası Verildiği ve Adli Para Cezası İçin Tekerrür Hükümlerinin Uygulanamayacağı/Mahkemece Hiçbir Ayrım Yapmaksızın Sanık Hakkında T.C.K.'nun 58. Md. Uyarınca Mükerrirlere Özgü İnfaz Rejiminin Uygulanmasına Karar Verilmesinin Doğru Olmadığı)
Y7.CDE. 2014/316684733 SAYILI KANUN'A MUHALEFET SUÇU (Suçtan Doğrudan Zarar Görmeyen ve Katılma Hakkı Bulunmayan Gümrük İdaresinin Davaya Katılan Olarak Kabul Edilip Lehine Vekalet Ücretine Hükmolunmasının Doğru Olmadığı)
Y7.CDE. 2015/79074733 SAYILI KANUNA MUHALEFET SUÇU (Zincirleme Suç - Sanığın Dairece Daha Önce İncelenen Dosyadaki Eylemi İle Temyiz İncelemesine Konu Dosyadaki Eylemi Benzer Suç Vasfına Yönelik Olduğu/Eylemin T.C.K.'nun 43. Md. Kapsamında Kalıp Kalmadığının Belirlenmesi İçin Dosyalar Birleştirilmek Suretiyle Yargılama Yapılacağı)
Y7.CDE. 2006/150844733 SAYILI YASAYA MUHALEFET ( Hükmün Açıklanmasının Geri Bırakılması Uygulaması Olanaklı Hale Geldiğinden 5237 S. TCK Md. 7 Gözetilerek Yasal Koşullarının Oluşup Oluşmadığının Saptanması Gerektiği )
Y7.CDE. 2004/77294733 SAYILI YASAYA MUHALEFET ( Sanığın Cezalandırılmasına İlişkin Hükümden Sonra 4733 Sayılı Yasanın 8/2. Maddesindeki Cezaya İlişkin Bölümün Anayasa Mahkemesi Tarafından Anayasa'ya Aykırı Olduğundan Sanığın Hukuki Durumunun Yeniden Değerlendirileceği )
Y7.CDE. 2015/164964733 SAYILI YASAYA MUHALEFET SUÇU ( Hak Yoksunluğu - Sanığın Kendi Altsoyu Üzerindeki Velayet Vesayet ve Kayyımlık Yetkileri Açısından Mahkum Olduğu Hapis Cezasından Koşullu Salıverilmesine Karar Yoksun Bırakılacağı )
Y7.CDE. 2015/147784733 SAYILI YASAYA MUHALEFET SUÇU ( Hükmün Açıklanmasının Geri Bırakılması - Eşyanın İthalinde Öngörülen Gümrük Vergileri ve Diğer Eş Etkili Vergiler İle Mali Yükler Toplam Tutarı” Kamu Zararı Olduğu Sanığa Bildirilerek Sonuca Gidileceği Gözetileceği )
Y7.CDE. 2014/12174733 SAYILI YASAYA MUHALEFET SUÇU ( Sanığın Savunmasının Aksine Ele Geçen Sigaraları Suç Kastıyla Bulundurduğuna ve Diğer Sanığın Eylemine İştirak Ettiğine Dair Cezalandırılmasına Yeterli Her Türlü Şüpheden Uzak Kesin ve İnandırıcı Delil Elde Edilemediği Gözetilerek Beraatine Karar Verilmesi Gerektiği )
Y7.CDE. 2014/237734733 SAYILI YASAYA MUHALEFET SUÇU ( Velayet Vesayet ve Kayyımlık Yetkilerinden Yoksunluk/Hapis Cezasının Ertelenmesi - Hak Yoksunluğunun Sadece Kendi Altsoyu Yönünden Uygulanmasına Yer Olmadığına Altsoyu Dışında Kalanlarla İse Cezanın İnfazı Tamamlanıncaya Kadar Yoksun Bırakılmasına Karar Verileceği )
YCGKE. 2016/7-594733 VE 5607 SAYILI KANUN'LARA MUHALEFET ( Önce Sanığın Ardından Katılan Vekilinin Diyecekleri Tespit Edildikten Sonra Hazır Bulunan Sanığa Son Sözleri Sorulmadan Yargılama Bitirilmek Suretiyle Hükmün Tesis ve Tefhim Edilmesi Savunma Hakkının Kısıtlanması Sonucunu Doğurduğu )
Y12.HDE. 2005/167354743 SAYILI KANUN ÇERÇEVESİNDE DÜZENLENEN SÖZLEŞME ( Finansal Yeniden Yapılandırma Sözleşmesine Dayalı Olarak Borçlular Hakkında İcra Takibi Yapıldığından Takibin Anılan Yasa Hükmünde Öngörülen İstisna Kapsamında Kaldığından Şikayetin Kabulü Gereği )
Y8.HDE. 2007/1594753 SAYILI KANUN'A GÖRE DAĞITILAN TAŞINMAZLARIN SATIŞ VE DEVRİ ( 20 Yıl Süreyle Başkasına Satış ve Devirleri Yasaklandığından Satın Almaya Dayalı Sürdürülen Zilyetlik Hukuken Değer Taşımadığı )
Y16.HDE. 2003/108884753 SAYILI KANUNA GÖRE OLUŞTURULAN TAPU KAYDI KAPSAMINDAKİ TAŞINMAZ ( Harici Satış Sözleşmesine Dayanarak Açılan Kadastro Tesbitine İtiraz Davası - Davacının Satın Alma Olgusunu ve 10 Yıllık Zilyedliği İspat Etmesi Gereği )
Y5.HDE. 1983/43334753 SAYILI YASA ( Koşulları Var ise Hazine Yirmi Beş Yıllık Sınırlama Süresi İçinde Dava Açabilmesi Sürenin Bitiminden Sonra Bu Yasaya Dayanarak Dava Açma Olanağının Olmaması )
YHGKE. 1982/14-424753 SAYILI YASANIN UYGULAMA ALANI ( 4753 Sayılı Yasaya Dayanılarak Dağıtılan Tarım Arazisinin Toprak ve Tarım Reformu Yasası Yürürlüğe Girinceye Kadar Başkalarına Devir ve Temlik Edilememesi )
Y8.HDE. 2005/76804753 VE 5618 SAYILI KANUN HÜKÜMLERİ UYARINCA TESCİL EDİLEN TAŞINMAZLAR ( Dağıtım Yoluyla Davalı Adına Tescil Edildiği - Tapu Kayıtlarının Edinme Sebebi Sütunundaki Oluşum Şekli Karşısında Tapu İptali ve Tescil Davasının Reddi Gereği )
Y7.HDE. 2001/97554753 VE 5618 SAYILI YASALAR UYARINCA TAHSİS VE TEMLİKİ İLE DAVALI TARAF YARARINA OLUŞAN TAŞINMAZ ( Hazinenin Açtığı Geri Alma Davası Sonucunda Davalı Taraf Adına Oluşan Tapu Kaydının İptaline Karar Verilmesi )
Y1.HDE. 2005/54324753 VE 5618 SAYILI YASALAR UYARINCA TEVZİ EDİLEN TAŞINMAZ ( Sonradan Yolsuz Olarak Davalılar Adına Mükerrer Olarak Sicil Oluştuğu Anlaşıldığına Göre İlk Tapu Kaydının Geçerli Olduğu - Tapu İptali ve Tescil Davasının Kabulünün İsabetli Olduğu )
Y13.HDE. 2002/139414757 SAYILI YASA ( Yerel Mahkemenin Bu Yasal Düzenlemeyi Dikkate Almaksızın Vermiş Olduğu Kararın Hukuka Aykırı Olması )
Y8.CDE. 2001/149694758 SAYILI YASA ( Suç Tarihine Göre 4616 Sayılı Yasanın Hükümden Sonra Yürürlüğe Giren 4758 Sayılı Yasayla Değişik Koşullarının Gözetilmesinin Gerekmesi )
Y1.CDE. 2003/4844771 SAYILI YASA UYGULAMASI ( İdam Cezaları Müebbet Ağır Hapis Cezasına Dönüştürülenler Hakkında Yapılacak İndirimlerde İdam Cezasının Esas Alınmasının Gerekli Olması )
Y9.HDE. 2004/222514773 SAYILI KANUN DÖNEMİNDE OLUŞMAYAN BİR EYLEMDEN DOLAYI FESİH ( Mümkün Olmadığı - İşe İade Talebinin Reddinin Hatalı Olması )
Y14.HDE. 1990/80194785 SAYILI YASA ( Bu Yasa İle Bütün Ormanların Devletleştirilmiş Olması )
Y6.CDE. 2002/198504806 SAYILI KANUN ( Bu Kanuna Göre Para Cezalarında Bin Liranın Artıklarının Hesaba Katılmayacağının Gözetilmesinin Gerekmesi )
Y4.CDE. 2002/228724806 SAYILI YASA ( Bu Yasa İle Değişik TCK Maddesinin Para Cezalarının Belirlenmesinde Dikkate Alınmasının Gerekmesi )
Y9.CDE. 2004/1704806 SAYILI YASA ( Bu Yasa İle Değişik TCK Maddesinin Para Cezalarının Belirlenmesinde Yerel Mahkemece Dikkate Alınmasının Gerekmesi )
YCGKE. 2003/4-404806 SAYILI YASA ( Bu Yasa İle TCY'de Yapılan Değişiklik ile Para Cezalarında Bin Liranın Küsurunun Hesaba Katılmayacağı Kuralının Getirilmiş Bulunduğunun Dikkate Alınmasının Gerekmesi )
Y4.CDE. 2002/240874806 SAYILI YASA ( Dava Konusu Olayda 4406 Sayılı Yasa İle Değişik 765 sayılı TCK Maddesinin Yerel Mahkemece Dikkate Alınmasının Gerekmesi )
Y1.CDE. 2003/15324806 SAYILI YASA ( Dava Konusu Olayda Para Cezalarının Belirlenmesinde 4806 Sayılı Yasa İle Yapılan Değişikliklerin Dikkate Alınmasının Gerekmesi )
Y4.CDE. 2002/239974806 SAYILI YASA ( Hükümden Sonra Yürürlüğe Giren 4806 Sayılı Yasa İle Değişik 765 sayılı TCK Maddesinin Dava Konusu Olayda Uygulanmasının Gerekli Olması )
Y4.CDE. 2002/260124806 SAYILI YASA ( Para Cezaları Belirlenirken 4806 Sayılı Yasanın Dikkate Alınmasının Gerekmesi )
Y4.CDE. 2002/226424806 SAYILI YASA ( Temel Para Cezalarının Belirlenmesinde TCK'da 4806 Sayılı Yasa İle Gerçekleşen Değişikliklerin Dikkate Alınmasının Gerekmesi )
Y4.CDE. 2002/286134806 SAYILI YASA ( Yerel Mahkemece Para Cezalarının Belirlenmesinde TCK'da 4806 Sayılı Yasa İle Yapılan Değişikliklerin Dikkate Alınmasının Gerekmesi )
Y4.CDE. 2002/290034806 SAYILI YASA ( Yerel Mahkemece Para Cezalarının Belirlenmesinde TCK'da 4806 Sayılı Yasa İle Yapılan Değişikliklerin Dikkate Alınmasının Gerekmesi )
Y3.CDE. 2003/55374806 SAYILI YASA ( Yerel Mahkemenin Hükümde Bu Yasayı Dikkate Almasının Gerekmesi )
Y6.CDE. 2002/181284806 SAYILI YASA İLE TCK'DA YAPILAN DEĞİŞİKLİK ( Bu Yasa İle Para Cezalarından Bin Türk Lirası Artıklarının Hesaba Katılmayacağının Düzenlenmiş Bulunması )
Y1.CDE. 2003/17094806 SAYILI YASA İLE YAPILAN DEĞİŞİKLİK ( Yerel Mahkemece Verilen Ağır Para Cezasından Bin Liranın Küsurunun Atılmasına Dair Kanun Değişikliğinin Dikkate Alınmasının Gerekmesi )
Y11.CDE. 2005/11694811 SAYILI YASA UYGULAMASI ( Vergi Ziyaına Sebebiyet Verildiği Hallerde Vergi ve Kesilen Cezalarla Gecikme Faizi ve Zamlarının Yasada Öngörülen Süre ve Tutarda Tamamen Ödenmesi ve Bunlara Karşı İdari Yargıda Dava Açılmaması veya Açılan Davalardan Vazgeçilmesinin Gerekmesi )
Y11.CDE. 2004/94824811 SAYILI YASADAN FAYDALANMA TALEBİ ( Son Taksit Ödeme Süresinin Eylül 2004 Ayı Sonuna Kadar Uzatıldığı Gözetilerek Bu Hükümden Yararlanarak Borcunun Tamamını Ödeyip Ödemediği Araştırılıp Sonucuna Göre Hüküm Kurulması Gereği )
Y10.CDE. 2004/138734814 SAYILI KANUN'UN YÜRÜRLÜĞE GİRMESİNDEN ÖNCE İŞLENEN SUÇ ( Ticari İlişki Nedeniyle Aynı Zamanda Düzenlenen Birden Fazla Çekin Karşılıksız Çıkması Halinde Eylemin Tek Suç Kabul Edileceği )
Y10.CDE. 2005/45344814 SAYILI YASANIN YÜRÜLÜĞÜNDEN ÖNCE DÜZENLENMİŞ ÇEK ( Ceza Hükümlerinin Uygulanması Yönünden Geçerliliklerini Yitirdiğine Dair Bir Hüküm Bulunmadığı - Geçiş Süresi Boyunca Vergi Kimlik Numarası Bulunmayan Çekler Geçerliliklerini Koruduğundan Ceza Sorumluluğunun Devam Ettiğinin Kabulü Gereği )
Y13.HDE. 2004/162474822 SAYILI KANUN GEREĞİ YENİDEN YAPILANDIRILAN KREDİ KARTI BORCU ( BSMV Eklenmesi Zorunluluğu )
Y13.HDE. 2004/168444822 SAYILI KANUNA DAYANARAK KREDİ KARTI BORCUNUN TAKSİTLENDİRİLMESİ TALEBİ ( Bankanın Hesabı Kat Etmemesi - Hesap Ekstresinin Son Ödeme Tarihine Kadar Ödeme Yapmamış Olan Borçlunun Temerrüde Düşmüş Sayılacağı ve Başvurunun Değerlendirilmesi Gereği )
Y13.HDE. 2003/174964822 SAYILI KANUNA GÖRE BORCUN FAİZ ORANI İNDİRİLİP TAKSİTLENDİRİLMEK SURETİYLE YENİDEN YAPILANDIRILMASI GEREĞİ ( Kredi Kartı Borcunun Tahsili İçin Açılan Takibe Vaki İtirazın İptali Davasında )
Y13.HDE. 2005/35094822 SAYILI KANUNA GÖRE BORCUN İNDİRİLEREK TAKSİTLENDİRİLMESİ İÇİN BAŞVURAN BORÇLU ( Kredi Kartı Borcu İçin Yapılan Takibe Vaki İtirazın İptali Davasında Mahkemece Yapılması Gereken İşlemler )
Y13.HDE. 2006/11874822 SAYILI KANUNA GÖRE BORCUN TAKSİTLENDİRİLMESİ ( Bu Yasa Kapsamında Kalsa da Borcun Henüz Ödenmediği Yargılaması Devam Eden Kredi Kartı Borçları Hakkında da 5464 Sayılı Yasanın Uygulanması )
Y3.HDE. 2005/177664822 SAYILI KANUNA GÖRE BORCUN TAKSİTLENDİRİLMESİ ( Kredi Kartı Borçlusunun 5464 Sayılı Kanunda Öngörülen 60 Günlük Sürede Bankaya veya Avukatına Bir Başvurusu Olup Olmadığı Davacı ve Davalı Bankadan Sorulup Araştırılması Gereği )
YHGKE. 2006/13-564822 SAYILI KANUNA GÖRE KREDİ KARTI BORCUNUN TAKSİTLENDİRİLMESİ ( Davacının 60 Günlük Yasal Süre İçerisinde Başvuruda Bulunmadığının Saptanması Durumunda Bu Kanun Çerçevesinde Çözülmesi Gereği )
Y13.HDE. 2004/96124822 SAYILI KANUNA GÖRE KREDİ KARTI BORCUNUN TAKSİTLENDİRİLMESİ TALEBİ ( Borçlunun Hesap Kat İhtarının Tebliğiyle Temerrüde Düşmesi - Hesap Ekstresindeki Son Ödeme Tarihiyle Hesap Kat İhtarname Tarihi Arasındaki Sürenin Makul Ölçülerde Olması )
Y13.HDE. 2004/89164822 SAYILI KANUNA GÖRE KREDİ KARTI BORCUNUN YAPILANDIRILMASI VE TAKSİTLENDİRİLMESİ TALEBİ ( Hesap Kat İhtarnamesindeki Borç Miktarı Esas Alınarak Bankaya Başvuru Tarihine Göre Borcun Hesaplanması Gereği )
Y13.HDE. 2004/162464822 SAYILI KANUNA GÖRE KREDİ KARTI BORCUNUN YENİDEN YAPILANDIRILMASI USULÜ ( Borç Miktarının Tesbitinde Hesaba Katılacak Alacak Kalemleri )
Y13.HDE. 2004/176824822 SAYILI KANUNDAN FAYDALANMA ( Kesinleşmiş Mahkeme İlamı ile Saptanan Borçların Kanun Kapsamında Bulunmaması )
Y13.HDE. 2005/151414822 SAYILI KANUNDAN YARARLANMA BAŞVURUSU ( İtirazın İptali Davasının Yargılaması Devam Ederken Çıkan Bu Yasadan Yararlanmak için Başvuru Yapıldığından Artık Bu Davada Taksitlerin Tespitiyle Yetinilmesi )
YHGKE. 2005/13-5584822 SAYILI KANUNDAN YARARLANMA BAŞVURUSU ( Verilen Kararın Bozulmasından ve Bozma Sonrası Direnme Aşamasında Menfi Tespit Davası İle Birleştirilen İtirazın İptali Davasında Davanın Konusuz Kaldığı Gerekçesiyle Karar Verilmesine Yer Olmadığına Hükmedilmesi Gereği )
Y10.HDE. 2005/35094822 SAYILI KANUNDAN YARARLANMA TALEBİ ( Kredi Kartı Borcundan Dolayı Temerrüde Düşen Borçlunun Borcunun Hesaplanması Usulü )
YHGKE. 2005/13-2784822 SAYILI KANUNDAN YARARLANMA TALEBİ ( Kredi Kartı Borcundan Dolayı Temerrüt Tarihinin Tesbiti - Hesap Ekstresinde Belirtilen Son Ödeme Tarihinde Değil Hesap Kat İhtarının Tebliğ Tarihinde Temerrüt Oluşacağı )
Y12.HDE. 2006/4254822 SAYILI KANUNUN 10 VE 10/A MADDELERİ ( İhtarnameden Sonraki Borcun Hesaplanmasında ve Takibin Denetlenmesinde Resen Dikkate Alınacağı - Kredi Sözleşmesi )
YHGKE. 2005/13-5584822 SAYILI KANUNUN GEÇİCİ 1. MADDESİNDEN YARARLANMA ( Borcun Kredi Veren İle Kredi Kullanan Tüketici Arasında Kredi Kartı Sözleşmesinin Düzenlenmesi ve Buna Dayanılarak Verilen Kredi Kartıyla Müşterinin Alışveriş Yapması Gerektiği )
Y13.HDE. 2005/37414822 SAYILI KANUNUN GEÇİCİ 1. MADDESİNDEN YARARLANMA ( Davacının Kredi Kartından Doğan Borçlarını Süresinde Ödemeyerek Temerrüde Düşmesi - Temerrüt Tarihinden İtibaren Asıl Alacak ve Akdi Faizden Oluşan Ana Para Alacağına Uygulanacağı )
YHGKE. 2006/13-774822 SAYILI KANUNUN GEÇİCİ BİRİNCİ MADDESİNDEN YARARLANMA ŞARTLARI ( Davacı Kredi Kartı Borçlusunun Borcunun Yeniden Yapılandırılması Talebiyle Kanunda Belirtilen 60 Günlük Süre İçinde Davalı Bankaya veya Avukatına Davacının Süresi İçinde Başvuruda Bulunmadığının Saptanması Halinde
Y13.HDE. 2005/45284822 SAYILI KANUNUN UYGULANMASI ( Kredi Kartı Borcu/İtirazın İptali - Geçici 1. Maddesinin Uygulanıp Uygulanmayacağı Tartışılarak Davacı Talebi Hakkında Bir Karar Verilmesi Gereği )
Y12.HDE. 2004/21044822 SAYILI YASA ( Borçlunun Temerrüdü Nedeniyle Ödenmeyerek İcra Takibi Aşamasına Gelen veya İcra Takibine Konu Edilen Kredi Kartı Borçlarının 4822 Sayılı Yasa Kapsamında Bulunması )
Y13.HDE. 2004/146024822 SAYILI YASA ( Borçlunun Temerrüdü Nedeniyle Ödenmeyerek İcra Takibi Aşamasına Gelen veya Takibine Konu Edilen Kredi Borçlarının Tahsili ve Tasfiyesine İlişkin Olması-Kefil Sıfatıyla Hakkında Takip Yapılan Davalının Yasadan Yararlanma Talebinin Kabul Edilmesinin Gerekmesi )
Y13.HDE. 2004/184214822 SAYILI YASA ( Bu Yasadan Yararlanabilmek için Yasanın Yayımından Önce Borçlunun Temerrüde Düşmüş Olmasının ve Yasada Belirtilen Süre İçerisinde Bankaya Başvuru Yapmasının Gerekmesi-Sözleşme Yapma ya da Taksit Ödeme Şartının Koşulamaması )
Y13.HDE. 2004/180354822 SAYILI YASA ( Bu Yasaya Dayalı Olarak Kredi Kartı Borcunun Tespiti ve Taksitlendirilmesi Talepleri ile İlgili Çıkan Uyuşmazlıklarda Tüketici Mahkemelerinin Görevli Olması )
Y13.HDE. 2005/23314822 SAYILI YASA ( Davacının Borcu Tespit Edilirken İcra Vekalet Ücretinin de Toplam Alacak Hesabına İlave Edilerek Taksitlere Usulünce Yansıtılmasının Gerekmesi )
Y13.HDE. 2004/140354822 SAYILI YASA ( Söz Konusu Yasa Hükümleri Doğrultusunda Mahkemece Yapılcak Borç Tespitinde Davalı Bankaca Yapılan İcra Masraflarının da Toplam Borca Dahil Edilmesinin Gerekmesi )
Y13.HDE. 2004/175064822 SAYILI YASA ( Süresi İçerisinde Yasadan Faydalanmak için Başvuran Davacının Borcuna Temerrüt Tarihinden İtibaren %50 Faiz İşletilerek İcra Masrafları-Vekalet Ücreti-Tahsil Harcı ve Banka Sigorta Vergisi Eklenerek Borcun Tespit Edilmesi )
Y13.HDE. 2004/140454822 SAYILI YASA ( Tüketicinin Asıl Alacak ve Akti Faizden Oluşan Ana Para Borcuna Temerrüt Tarihinden Yasadan Faydalanmak için Başvurduğu Tarihe Kadar %50 Faiz Uygulanarak Bulunacak Toplam Alacağına İcra Masrafları ve Avukatlık Ücreti ve BSM Vergisinin İlave Edilerek Toplam Davalı Alacağı Bulunmasının Gerekmesi )
Y13.HDE. 2005/136334822 SAYILI YASA ( Tüketicinin Bu Kanundan Yararlanabilmesi için Kanunun Yayımı Tarihinden İtibaren Otuz Gün İçinde Kredi Veren Kuruma Başvuru Yapmasının Gerekmesi )
Y13.HDE. 2005/9234822 SAYILI YASA ( Yasa Uyarınca Kredi Kartı Borcunun Tespiti için Mahkemeye Başvuran Davalının Açtığı Davanın Neticesinin İtirazın İptali Davasını Etkileyebilecek Olması Nedeniyle Beklenilmesinin Gerekmesi )
Y13.HDE. 2005/154514822 SAYILI YASA ( Yasadan Faydalanabilmek İçin Bocun Verilen Kredi Kartı ile Kredi Müşterisinin Alışveriş Yapması ve Nakit Para Çekmesinden Kaynaklanmasının Gerekmesi-Ayrıca Borçlunun Yasanın Yayımlanmasından Önce Temerrüde Düşmesinin Gerekmesi )
Y13.HDE. 2004/161554822 SAYILI YASA ( Yasadan Yararlanabilmek için Süresinde Başvuru Yapılmasının Yeterli Olup Taksit Ödeme Şartının Aranmaması )
Y13.HDE. 2005/22924822 SAYILI YASA ( Yasanın Yürürlük Tarihinde Kredi Kartı Borcu İcra Takibi Aşamasına Gelen veya Aleyhinde İcra Takibine Başlanılan Borçluların Yasanın Yayımlandığı Tarihten İtibaren Otuz Gün İçinde Kredi Kartı Veren Kuruluşa Yazılı Başvuruda Bulunmasının Gerekmesi )
Y13.HDE. 2005/90954822 SAYILI YASA ÇERÇEVESİNDE BORCUN TESPİTİ ( Bilirkişi Aracılığı İle İnceleme Yaptırılıp Alınacak Raporun Sonucuna Göre Tespiti Gereği - İtirazın İptali )
Y13.HDE. 2005/93364822 SAYILI YASA HÜKÜMLERİNE UYGUN HAZIRLANMAYAN ÖDEME PLANI ( Davalıyı Ödeme Yükümlülüğü Altına Sokmadığı - İtirazın İptali )
Y13.HDE. 2005/128914822 SAYILI YASA NEDENİYLE BORCUN TESPİTİ ( Belirlenecek Ödeme Planına Göre Tahsiline İmkan Verecek Bir Hüküm Kurulması Gereği - İtirazın İptali )
Y13.HDE. 2005/157194822 SAYILI YASA UYGULAMASI ( 4822 Sayılı Yasa ile Değişik 4077 Sayılı Yasanın 10 uncu Maddesi Temerrüt Faizinin Akdi Faizinin %30'unu Aşamayacağını Öngördüğünden Bu Yasanın Yürürlüğe Girdiği Tarihten Sonra Uygulanmasının Gerekmesi )
Y13.HDE. 2005/107534822 SAYILI YASA UYGULAMASI ( Bu Yasa Gereğince Başvuru Tarihi İtibariyle Tesbit Edilen Alacak Miktarının On İki Eşit Tasitle Ödenmesi Gerektiğinden On İki Ay Geçirildikten Sonra Yapılan Ödemelere Temerrüt Faizi Uygulanmasının Zorunlu Olması )
Y13.HDE. 2005/40094822 SAYILI YASA UYGULAMASI ( Bu Yasadan Faydalanılabilmesi için Bankanın Önerdiği Ödeme Planının Kabul ve İmza Zorunluluğunun Bulunmaması )
Y13.HDE. 2004/154934822 SAYILI YASA UYGULAMASI ( Bu Yasadan Faydalanmak için Kartı Borcundan Dolayı Kredi Kullanan Tüketicinin Bu Yasanın Yayınlanmasından Önce Temerrüde Düşmesi ve Ödenmeyen Kredi Kartı Borcu Nedeniyle Hakkında İcra Takibi Aşamasına Gelinmesi veya İcra Takibi Yapılması ve Süresi İçerisinde Gerekli Başvurunun Yapılmış Olmasının Gerekmesi )
Y13.HDE. 2004/179614822 SAYILI YASA UYGULAMASI ( Bu Yasanın Geçeci Maddesinin Kredi Kartı Borçlarını Yüksek Faizler Nedeniyle Ödeyemeyen Kredi Kartı Borçlularını Bu Zor Durumlarından Kurtarmak için Borçların Tasfiyesi ve Ödemesi Amacı ile Çıkarılmış Olması )
Y13.HDE. 2004/142914822 SAYILI YASA UYGULAMASI ( Bu Yasanın Kredi Kartı Borcunu Ödemeyen Tüketiciler için Borcun Ödenmesini Kolaylaştırmak Amacıyla Çıkarılmış Olması )
Y13.HDE. 2005/11084822 SAYILI YASA UYGULAMASI ( Davacı Söz Konusu Yasadan Yararlanmak için Süresinde Müracaat Ettiğine Göre Mahkemece Davacının Bu Yasa Hükümlerine Göre Borcunun Tespit Edilmesinin Gerekmesi )
Y13.HDE. 2005/8114822 SAYILI YASA UYGULAMASI ( Davacının Davalı Bankadan Aldığı Kredi Kartının Kullanımından Doğan Borcunu Ödeyemediğinden Hakkında İcra Takibi Yapıldığını 4822 Sayılı Yasadan Faydalanmak için Yaptığı Başvuruyu Davalı Bankanın Fazla Borç Çıkardığını Bildirerek Gerçek Borcunun Hesaplamasını İstemesi )
Y13.HDE. 2005/119584822 SAYILI YASA UYGULAMASI ( Davacının Süresinde Bankaya 4822 Sayılı Yasadan Faydalanmak için Başvurusu Olup Olmadığı ile Yasadan Yararlanma Koşullarının Oluşup Oluşmadığının Araştırılmasının Gerekmesi )
Y13.HDE. 2005/29064822 SAYILI YASA UYGULAMASI ( Davacının Süresinde Bu Yasadan Faydalanmak için Davalı Bankaya Başvurmuş Olması Nedeniyle Davacının Borcunun Hesaplanmasının Gerekmesi )
Y13.HDE. 2005/114184822 SAYILI YASA UYGULAMASI ( Davalı Borçlunun Söz Konusu Yasadan Yararlanma Koşulları Gerçekleşmiş Olduğundan Bankanın Alacağı Tespit Edilerek Sonucuna Uygun Bir Karar Verilmesinin Gerekmesi )
Y13.HDE. 2005/154214822 SAYILI YASA UYGULAMASI ( Faydalanabilmek için Kredi Kartı Sözleşmesinden Kaynaklanan Kredi Kartı Borcunun Olması-Yasanın Yayınlanmasından Önce Temerrüde Düşülmesi-Borç Nedeniyle İcra Takibi Aşamasına Gelinmiş Olması veya İcra Takibi Yapılmış Olması )
Y13.HDE. 2004/164424822 SAYILI YASA UYGULAMASI ( Ödeme Güçlüğüne Düşen Kredi Kartı Borçlularına Borçlarını Tasfiye Etme İmkanı Sağlayan Bir Atifet Yasası Olması-Bu Yasa İyiniyetli Kredi Kartı Borçlularının Borçlarını Tasfiye Amacı ile Çıkarılmış Olması )
Y13.HDE. 2004/167964822 SAYILI YASA UYGULAMASI ( Süresi İçerisinde Yasadan Yararlanma Talebinde Bulunan Davalının Kredi Kartı Borcunun Bilirkişi İncelemesi Yaptırılıp Belirlenerek Borcun Tespitinin Gerekmesi )
Y13.HDE. 2005/121754822 SAYILI YASA UYGULAMASI ( Temerrüt Tarihinden Bankaya Başvuru Tarihine Kadar Yıllık Faiz Uygulanarak Bu Biçimde Oluşan Toplam Alacağa İstenen Miktarı Geçmemek Üzere Tahsil Harcı-İcra Masrafları-Avukatlık Ücreti ve Banka Sigorta Muamele Vergisinin Eklenmesinin Gerekmesi )
Y13.HDE. 2004/137314822 SAYILI YASA UYGULAMASI ( Yasanın Geçici Maddesine Göre Yasanın Yayımı Tarihinden Önce Borçlunun Temerrüdünün Gerçekleşmesi Nedeni İli Ödenmeyerek İcra Takibi Aşamasına Gelen veya İcra Takibine Konu Edilen Kredi Kartı Borçlarına Ödeme Kolaylığının Getirilmiş Olması )
Y13.HDE. 2004/147064822 SAYILI YASADAN FAYDALANMA ( Alacağın İcraya Konulmuş Olması Halinde Vekalet Ücreti İcra Masrafları-Tahsil Harcı ve BSMV'nin de İlave Edilmesinin Gerekmesi )
Y13.HDE. 2005/25274822 SAYILI YASADAN FAYDALANMA ( Banka Tarafından Çıkarılan Ödeme Planına İtiraz Edilmesinin Yasadan Yararlanma Hakkını Ortadan Kaldırmaması )
Y13.HDE. 2005/17504822 SAYILI YASADAN FAYDALANMA ( Banka Yapılan Tarihsiz Başvuru Dilekçesini Kabul Edip İşleme Koyduğundan Davalının Süresinde Başvuru Yaptığının Kabul Edilmesinin Gerekmesi )
Y13.HDE. 2005/32304822 SAYILI YASADAN FAYDALANMA ( Bankanın Çıkardığı Ödeme Planı ile Mahkemece Tespit Olunan Miktar Aynı Olduğundan Davacı Aleyhine Vekalet Ücreti ve Yargılama Giderlerine Hükmolunmasının Gerekmesi )
Y13.HDE. 2004/167404822 SAYILI YASADAN FAYDALANMA ( Bankanın İhtar Tebliğ Tarihinin Temerrüt Tarihi Olarak Kabul Edilmesi ve Bu Tarih Dikkate Alınarak Borcun Hesaplanmasının Gerekmesi )
Y12.HDE. 2005/220954822 SAYILI YASADAN FAYDALANMA ( Borcun Kredi Veren ile Kredi Kullanan Tüketici Arasında Düzenlenen Kredi Kartı Sözleşmesinden Doğması-Bu Sözleşmeye Dayanarak Kredi Kartıyla Alış Veriş Yapılması ve Nakit Para Çekilmesinden Kaynaklanmasının Gerekmesi )
Y13.HDE. 2004/168914822 SAYILI YASADAN FAYDALANMA ( İcra Takibinde İstenen Miktarı Geçmemek Üzere Tahsil Harcı-İcra Masrafları-Avukatlık Ücreti ve BSMV Vergisinin Borca Eklenmesinin Gerekmesi )
Y13.HDE. 2005/131914822 SAYILI YASADAN FAYDALANMA ( İtirazın İptali Davası Sırasında Bu Yasa Hükümleri Çerçevesinde Borcu Hesaplanan ve Borcunun Bulunmadığı Tespit Edilen Davalılar Aleyhine İptal Davası Açılmasına Neden Olduklarından Vekalet Ücreti ve Yargılama Giderlerine Hükmolunmasının Gerekmesi )
Y13.HDE. 2005/14044822 SAYILI YASADAN FAYDALANMA ( Kanunun Yayımı Tarihinden İtibaren Otuz Gün İçinde Başvuru Yapan Borçlunun Yasa Hükümlerinden Faydalandırılmasının Gerekmesi )
Y13.HDE. 2005/130814822 SAYILI YASADAN FAYDALANMA ( Kredi Borçlusunun Yasanın Yayımlanmasından Önce Temerrüde Düşmüş Olması-Yasanın Yayımından İtibaren 30 Gün İçinde Kredi Veren Kuruma Başvuru Yapılmasının Gerekmesi )
Y13.HDE. 2004/176744822 SAYILI YASADAN FAYDALANMA ( Kredi Karı Borcunun Tespiti İstemi )
Y13.HDE. 2004/154474822 SAYILI YASADAN FAYDALANMA ( Kredi Kartı Borcunun Ödenmemesi Nedeniyle Aleyhine İcra Takibi Başlatılan Borçlunun Bu Yasa Hükümlerinden Yararlanabilmesi )
Y13.HDE. 2005/30704822 SAYILI YASADAN FAYDALANMA ( Kredi Kartı Borcunun Tespiti için Açılan Borç Tespiti Davasında Tüketici Niteliğinde Olan Davacının Harçtan Muaf Olması )
Y13.HDE. 2005/16714822 SAYILI YASADAN FAYDALANMA ( Kredi Kartı Borçlusunun Yasadan Yararlanmak için Usulüne Uygun Başvuru Yapmasının Gerekmesi )
Y13.HDE. 2004/166674822 SAYILI YASADAN FAYDALANMA ( Kredi Kartı Borçlusunun Yasanın Yürürlüğe Girdiği Tarihten İtibaren Otuz Gün İçinde Yazılı Olarak Bankaya Başvurmasının Gerekmesi )
Y13.HDE. 2004/167604822 SAYILI YASADAN FAYDALANMA ( Mahkemece Verilen Karar Her İki Tarafın Lehine ve Aleyhine Nitelik Arzettiğinden Her İki Taraf Aleyhine Vekalet Ücretine Hükmolunmasının Gerekmesi )
Y13.HDE. 2005/30714822 SAYILI YASADAN FAYDALANMA ( Yasa Gereği Çıkarılan Ödeme Planına İtiraz Edilmesinin Yasadan Yararlanma Hakkını Ortadan Kaldırmaması )
Y13.HDE. 2004/177744822 SAYILI YASADAN FAYDALANMA ( Yasa Hükümleri Uyarında Tespit Olunan Toplam Borcun Taksitlerinin Eksik Belirlenerek Hüküm Kurulamaması )
Y13.HDE. 2005/118664822 SAYILI YASADAN FAYDALANMA ( Yasada Öngörülen Şartları Taşıyan Borçlunun Tahsil Harcı-Vekalet Ücreti-İcra Masrafları ve BSMV Eklendikten Sonra Bulunacak Borcunun Yaptığı Ödemelerde Mahsup Edildikten Sonra 12 Eşit Taksite Bölünmesinin Gerekmesi )
Y13.HDE. 2005/121554822 SAYILI YASADAN FAYDALANMA ( Yasadan Faydalanma Şartları Oluşan ve Usulüne Uygun Başvuru Yapan Borçlunun Söz Konusu Yasa Hükümleri Çerçevesinde Borcunun Hesaplanması ve Takside Bölünmesinin Gerekmesi )
Y13.HDE. 2005/102784822 SAYILI YASADAN FAYDALANMA TALEBİ ( Davacı Süresinde İhtar İle Davalı Bankaya Başvurduğuna Göre 4822 Sayılı Yasanın Geçici 1. Maddesinden İstifade Etmesi İçin Yasal Şartların Oluştuğu - Borcun Tespiti Davası )
Y13.HDE. 2005/64224822 SAYILI YASADAN FAYDALANMA TALEBİ ( Davalının Başvurması Nedeniyle Dava Niteliği İtibarıyla Tespit Davasına Dönüşeceğinden Taraflar Lehine İnkar Tazminatına da Hükmedilemeyeceği )
Y13.HDE. 2004/135244822 SAYILI YASADAN FAYDALANMA TALEBİ ( Kredi Kartı Borcunu Ödeyememesi Nedeniyle Hakkında İcra Takibine Başlanılan Davacının Anılan Yasa Uyarınca Davalıya Olan Borcunun Yeniden Uyarlanması Talebi )
Y13.HDE. 2005/79434822 SAYILI YASADAN KAYNAKLANAN TESPİT DAVASI ( Dava İtirazın İptali Davası Olarak Açılmış İse de Davalının Süresinde Yaptığı Başvuru Nedeniyle Borcun Yasa Çerçevesinde Hesaplanıp Buna Göre Hüküm Kurulması Gereği )
Y12.HDE. 2005/12224822 SAYILI YASADAN YARARLANMA ( Borçlunun Süresinde Alacaklı Bankaya Başvurduğu Gerektiğinde Bilirkişiden de Yararlanılarak İlgili Protokol ve 4822 Sayılı Yasa Uyarınca Yargıtay Denetimine Elverişli Rapor Alınması Gereği )
Y13.HDE. 2004/152044822 SAYILI YASADAN YARARLANMA ( Bu Yasadan Yararlanmak için Yasanın Yayınlandığı Tarihten İtibaren Otuz Gün İçinde Kredi Veren Kuruluşa Yazılı Başvuruda Bulunulmasının Gerekmesi )
YHGKE. 2005/13-2194822 SAYILI YASADAN YARARLANMA ( Davalı Bankaya Süresinde Başvurduğuna Göre Temerrüt Tarihi İtibariyle Belirlenecek Ana Paraya Başvuru Tarihine Kadar %50 Temerrüt Faizi Yürütülmesi ve Yapılan Masraflar ve BSMV de Dahil Edildikten Sonra Borç ve Taksit Miktarı Hesap Edilmesi Gereği )
Y13.HDE. 2005/73324822 SAYILI YASADAN YARARLANMA ( Davalının Ödeme Planına Uymaması Yasadan Yararlanma Hakkını Ortadan Kaldırmadığı - Davacı Bankanın Çıkardığı Borç ve Ödeme Planının Denetlenmesi ve Bu Amaçla Yasaya Göre Davalı Borcunun Hesaplanması Gereği )
Y13.HDE. 2005/63704822 SAYILI YASADAN YARARLANMA ( Her İki Kart İçin Ayrı Ayrı Hesaplama Yapıldığı Halde Mahkemece ... Seri Nolu Kredi Kartı İçin Hüküm Kurulmuş Diğer Kredi Hakkında Olumlu ya da Olumsuz Bir Karar Verilmemiş Olması Hatalı Olduğu )
Y12.HDE. 2005/176764822 SAYILI YASADAN YARARLANMA ( Kendilerine Tebliğ Edilen Hesaplama Doğrultusunda Ödeme Yapıldığı İleri Sürüldüğüne Göre İcra Mahkemesince Borçlunun Yasada Belirlenen Süre İçerisinde Bankaya Başvuru Yapıp Yapmadığı Araştırılması Gereği )
Y13.HDE. 2005/49014822 SAYILI YASADAN YARARLANMA İSTEMİ ( Yasadaki 30 Günlük Süre Geçtikten Sonra Başvuruda Bulunulmasına Göre Yararlanılamayacağı )
Y12.HDE. 2005/134864822 SAYILI YASADAN YARARLANMA TALEBİ ( 4822 Sayılı Yasa Kuralları Doğrultusunda İstenebilecek Borcun Ne Olduğu İtirazın Kaldırılması Aşamasında Tespit Edilerek Oluşacak Sonuca Göre Bir Karar Verilmesi Gereği )
Y13.HDE. 2004/186824822 SAYILI YASADAN YARARLANMA TALEBİ ( Aleyhindeki İtirazın İptali Davası Devam Ederken Yürürlüğe Giren Yasa Uyarınca Davacı Bankaya Başvurarak Borcun Tespitini İsteyen Davalı Hakkındaki Davaya Tespit Davası Olarak Devam Edilmesinin Gerekmesi )
Y13.HDE. 2004/176844822 SAYILI YASADAN YARARLANMA TALEBİ ( Bu Yasadan Yararlanma Talebi Kapsamında Yapılan Borç Hesaplarında İcra Takibi Masraflarının-Vekalet Ücretinin-Faizin-Banka Sigorta Vergisinin Borca İlave Edilmesinin Gerekmesi )
Y13.HDE. 2005/23244822 SAYILI YASADAN YARARLANMA TALEBİ ( Bu Yasadan Yararlanma Talebi Kapsamında Yapılan Borç Hesaplarında İcra Takibi Masraflarının-Vekalet Ücretinin-Faizin-Banka Sigorta Vergisinin Borca İlave Edilmesinin Gerekmesi )
Y13.HDE. 2005/23134822 SAYILI YASADAN YARARLANMA TALEBİ ( Davalı Bankadan Aldığı Kredi Kartının Kullanımından Doğan Borcu Ödeyemeyen Davacının Borcunun Tespiti İstemi )
Y13.HDE. 2005/40864822 SAYILI YASADAN YARARLANMA TALEBİ ( Kredi Kartı Alıp Kullanan Davacının Tüketici Olduğu Ve Harçtan Muaf Olduğu Gözetilmeden Aleyhine Harç Yüklenmesi Usul Ve Yasaya Aykırı Olduğu )
Y13.HDE. 2005/4694822 SAYILI YASADAN YARARLANMA TALEBİ ( Kredi Kartı Borcunu Ödememesi Nedeniyle Temerrüde Düşen Davalının Anılan Yasa Uyarınca Borcun Tespiti Talebi )
Y13.HDE. 2005/6304822 SAYILI YASADAN YARARLANMA TALEBİ ( Kredi Kartı Borcunu Ödeyemediğini Belirten Davacının 4822 Sayılı Yasa Kapsamında Borcunun Tespiti ve Yapılandırılması Talebi )
Y13.HDE. 2005/9354822 SAYILI YASADAN YARARLANMA TALEBİ ( Kredili Bankomat Hesabından Kaynaklanan Borcunu Ödemekte Temerrüde Düşmüş Olan Borçlu - Hesap Kat İhtarnamesi Gönderilmemişse Hesap Ekstresindeki Asgari Miktar İçin Öngörülen Son Ödeme Tarihinin Temerrüt Tarihi Olarak Kabulü Gereği )
Y13.HDE. 2005/54064822 SAYILI YASADAN YARARLANMA TALEBİ ( Ödeme Planında Yazılı Tarihlerde ve Miktarlardaki Taksitlerin Vade Tarihlerinden İtibaren İşleyecek Yasal Faizleriyle Birlikte Tahsili Gereği )
Y13.HDE. 2005/58884822 SAYILI YASADAN YARARLANMA TALEBİ ( Yargılama Aşamasında Kanunun Yürürlüğe Girmesi - Menfi Tespit Davası/4822 Sayılı Yasa Hükümleri Gözetilerek Karar Verileceği )
Y13.HDE. 2004/171364822 SAYILI YASADAN YARARLANMA TALEBİ ( Yasanın Yürürlük Tarihinde Kredi Kartı Borcu İcra Takibi Aşamasına Gelen veya Aleyhinde İcra Takibine Başlanılan Borçluların Yasanın Yayımlandığı Tarihten İtibaren Otuz Gün İçinde Kredi Kartı Veren Kuruluşa Yazılı Başvuruda Bulunmasının Gerekmesi )
Y13.HDE. 2005/75344822 SAYILI YASAN YARARLANMA ( Davacı Banka Tarafından Açılan İtirazın İptali Davasının Tespit Davasına Dönüşmesi - Davalıların 4822 Sayılı Yasadan Yararlanma Olanaklarının Bulunup Bulunmadığının Tespiti Gereği )
Y13.HDE. 2005/139124822 SAYILI YASANIN GEÇİCİ 1. MADDESİ ( Davalının Temerrüt Tarihindeki Ana Para Borcu Asıl Alacağa Akdi Faiz İlavesi İle Saptanıp Buna Temerrüt Tarihinden Davalının Bankaya Başvuru Tarihine Kadar %50 Faiz Uygulanacağı )
Y13.HDE. 2005/110624822 SAYILI YASANIN GEÇİCİ 1. MADDESİ ( Davalıya Çıkarılan Ödeme Planı ve Bunun Tebliğine İlişkin Belgeler Getirtilerek Belirlenen Borç Miktarının Bu Maddeye Uygun Hesaplanıp Hesaplanmadığı Bilirkişiden Ek Rapor Alınarak Denetlenmesi Gereği )
Y13.HDE. 2005/103844822 SAYILI YASANIN GEÇİCİ 1. MADDESİ UYGULAMASI ( Alacağa Davalının 4822 Sayılı Yasadan Faydalanmak İçin Bankaya Başvuru Tarihe Kadar Yıllık %50 Faiz Uygulanacağı - İtirazın İptali )
Y13.HDE. 2005/63384822 SAYILI YASANIN GEÇİCİ 1. MADDESİNDEN FAYDALANABİLME ŞARTLARI ( Kredi Kartını Kullanan Tüketicinin Yasanın Yayınlanmasından Önce Temerrüde Düşmesi Ödenmeyen Kredi Kartı Borcu Nedeniyle Hakkında İcra Takibi Aşamasına Gelinmesi Gereği )
Y13.HDE. 2005/40624822 SAYILI YASANIN GEÇİCİ 1. MADDESİNDEN FAYDALANMA ( Hesabın Kati İtibariyle Davacının Temerrüde Düştüğü Tarihten Yasadan Faydalanmak İçin Başvurduğu Tarihe Kadar Yasada Öngörülen Faiz Oranı Uygulanıp Bu Tarih İtibariyle Borcun Tespiti Gereği )
YHGKE. 2005/13-3294822 SAYILI YASANIN GEÇİCİ 1. MADDESİNDEN FAYDALANMA TALEBİ ( Kredi Kartı Borçları B.K.'nun 101/2. Maddesinde Öngörülen Miktarı Önceden Belli Olan Kesin Vadeli Borç Niteliğinde Olmadığından Temerrüt Tarihi Bakımından Anılan Maddenin Uygulanamayacağı )
Y13.HDE. 2005/40644822 SAYILI YASANIN GEÇİCİ 1. MADDESİNDEN FAYDALANMA TALEBİ ( Temerrüt Tarihinden İtibaren Asıl Alacak ve Akdi Faizden Oluşan Ana Para Alacağına Başvuru Tarihine Kadar Yıllık %50 Gecikme Faizi Uygulanacağı )
Y13.HDE. 2005/68744822 SAYILI YASANIN GEÇİCİ 1. MADDESİNDEN YARARLANMA ( Davacının Yaptığı Başvurusu 30 Günlük Sürenin Geçmesinden Sonra Davalı Bankaya Ulaşması Nedeniyle Menfi Tespit Davasının Reddi Gereği )
Y13.HDE. 2005/37654822 SAYILI YASANIN GEÇİCİ 1. MADDESİNDEN YARARLANMA ( Talep Dışına Çıkılarak Ayrıca Temerrüt Halinde 4822 Sayılı Yasanın Geçici 1. Maddesi Gereğince Borcun Tespitine Karar Verilmesi İsabetsiz Olduğu )
Y13.HDE. 2005/119714822 SAYILI YASANIN GEÇİCİ 1. MADDESİNDEN YARARLANMA ŞARTLARI ( Kredi Kartı Sözleşmesine Dayanılarak Verilen Kredi Kartı İle Kredi Müşterisinin Alışveriş Yapıp Nakit Para Çekmesi ve Borcun Bundan Kaynaklanması/ Tüketicinin Temerrüde Düşmesi/İcra Takibi Yapılmış Olması/30 Gün İçinde Kredi Kartı Veren Kuruluşa Yazılı Başvuru )
Y13.HDE. 2005/60394822 SAYILI YASANIN GEÇİCİ 1. MADDESİNDEN YARARLANMA TALEBİ ( Tüketicinin Yasanın Yayınlanmasından Önce Temerrüde Düşmesi - İcra Takibi Aşamasına Gelinmesi ve Yasanın Yayınlandığı Tarihten İtibaren 30 Gün İçinde Kredi Kartı Veren Kuruluşa Yazılı Başvuru Gerekmesi )
Y13.HDE. 2005/55484822 SAYILI YASANIN GEÇİCİ 1. MADDESİNE GÖRE BORCUNUN TAKSİTLENDİRİLMESİ TALEBİ ( 4822 Sayılı Yasada Azalan Bakiye Sistemine Göre Faiz Hesabı Yapılacağına Dair Hüküm Bulunmadığı )
Y12.HDE. 2005/52064822 SAYILI YASANIN GEÇİCİ 2. MADDESİ ( Şartlarının Oluşup Oluşmadığı Dikkate Alınarak Sonuca Gidilmesi Gereği - Alacaklı Banka Borca İtirazın Kaldırılması İsteminde Bulunduğuna Göre İtirazın İcra Mahkemesince Takip Hukuku Prosedürü İçerisinde İnceleme Yapılacağı )
Y13.HDE. 2005/114254822 SAYILI YASANIN GEÇİCİ BİRİNCİ MADDESİNDEN YARARLANMA ŞARTLARI ( Kredi Kartı Sözleşmesine Dayanılarak Verilen Kredi Kartı İle Kredi Müşterisinin Alışveriş Yapıp Nakit Para Çekmesi ve Borcun Bundan Kaynaklanması/ Tüketicinin Temerrüde Düşmesi/İcra Takibi Yapılmış Olması/30 Gün İçinde Kredi Kartı Veren Kuruluşa Yazılı Başvuru )
Y13.HDE. 2005/4694822 SAYILI YASANIN KAPSAMI ( Bu Yasadan Faydalanabilmek için Geçerli Kredi Kartı Sözleşmesinin Olmasının-Borcun Kartın Kullanımından Kaynaklanmasının ve Borçlunun Yasanın Yayınlanmasından Önce Temerrüde Düşmesinin Gerekmesi )
Y13.HDE. 2005/28264822 SAYILI YASANIN UYGULAMASI ( Davalı Bankaca Davacının Yasadan Yararlanma Talebi Üzerine Çıkarılan Ödeme Planında Belirtilen Taksit Miktarları Fahiş Olmakla Mahkemece Borcun Usulünce Tespit Edilmesinin Gerekmesi )
Y13.HDE. 2005/42524822 SAYILI YASANIN UYGULAMASI ( Kanunun Yayımından Önce Borçlunun Temerrüdü Nedeni İle Ödenmeyerek İcra Takibine Konu Edilen Kredi Kartları Borçları Temerrüt Tarihindeki Ana Paraya Yıllık %50'yi Geçmemek Üzere Gecikme Faizi Uygulanacağı )
Y13.HDE. 2005/3064822 SAYILI YASANIN UYGULAMASI ( Süresi İçinde Yasadan Faydalanma Talebinde Bulunan Ancak Davalı Bankaca Belirlenen Taksitleri Fahiş Bularak İlk Taksidi Yatırmadan Dava Açan Davacının Yasadan Yararlanacağının Kabulü )
Y12.HDE. 2003/199684822 SAYILI YASANIN UYGULANMASI ( Borçlu 4822 Sayılı Yasada Öngörülen Otuz Günlük Süre İçinde Bankaya Yazılı Olarak Başvurduğundan Yazılı Yasa Maddesinin Nazara Alınmasının Gerekmesi )
Y13.HDE. 2005/130814822 SAYILI YASAYA GÖRE BORCUN HESABI ( Kredi Kartı Baorçlusuna Karşı Yapılmış İcra Takibinin Bulunması Halinde Toplam Alacağa İcra Masrafları Vekalet Ücreti Tahsil Harcı ve BSMV'ninde Eklenerek Bulunacak Borcun 12 Eşit Takside Bölünmesinin Gerekmesi )
Y12.HDE. 2005/220954822 SAYILI YASAYA GÖRE KREDİ KARTI BORCUNUN HESAPLANMASI ( Temerrüt Tarihi ile Bankaya Yapılan Başvuru Tarihine Kadar %50 Faiz Tahakkuk Ettirilmesi-Bulunacak Bu Miktara İcra Masrafları Vekalet Ücreti ve BSMV'nin Eklenmesinin Gerekmesi )
Y13.HDE. 2005/106744822 YASANIN GEÇİCİ BİRİNCİ MADDESİ ( Davalının Süresinde Başvurusunun Bulunup Bulunmadığının Araştırılması Süresinde Başvurusunun Olduğu Anlaşılması Halinde Açıklanan Yöntemle 4822 Sayılı Yasanın 1. Maddesine Göre Hesaplama Yaptırılacağı - İtirazın İptali )
YCGKE. 1993/9-149483 SAYILI KANUN HÜKMÜNDE KARARNAME ( Bölücülük Propagandasından Yargılanan Sanıkların Faydalanamaması )
Y3.HDE. 2003/152084842 SAYILI YASA GEREĞİ KAMU BANKALARININ HARÇTAN MUAF OLMASI ( Bu Husus Gözetilmeden Verilen Hükmün Düzetilmesinin Yeniden Yargılamayı Gerektirmemesi )
Y9.HDE. 2009/277214857 SAYILI İŞ KANUNU'NUN UYGULAMA ALANI ( İstifa Halinde Dahi İşçiye Kıdem Tazminatı Ödeneceğini Öngören Sözleşme Hükümleri İle İşyeri Uygulamalarının 4857 S.K. Uyarınca Geçerli Olacağı )
Y9.HDE. 2008/365404857 SAYILI İŞ YASASI DÖNEMİ ( Davacı Günde 3 Saat Fazla Çalıştığından Sadece Bu Dönem İçin Belirtildiği Şekilde Fazla Mesai Hesaplanması Gerektiği )
Y9.HDE. 2010/393664857 SAYILI KANUNLA GETİRİLEN DEĞİŞİKLİK ( Genel Anlamda Fesih Hakkının Kötüye Kullanılması Hususu - İşverenin Davacı İşçiyi İşten Çıkartmasında Kötü Niyetli Davrandığına İlişkin Kanuni Esaslara Uygun Bir Eylem ve Bildirimde Bulunmadığı )
Y9.HDE. 2007/408624857 SAYILI KANUNUN UYGULANDIĞI DÖNEM ( Gece Çalışmalarının Günde 7.5 Saati Geçemeyeceği/Bilirkişi Raporunda Belirtildiği Gibi Davacı İşçinin Fazla Mesai Alacağına Hak Kazanacağı – 1457 S.K'ya Ait Dönemde Gece Çalışma Süresi Belirlenmediği İçin Hak Kazanamayacağı )
Y9.CDE. 2004/74857 SAYILI YASA ( 4857 Sayılı Yasa Uyarınca İdari Para Cezalarına İtirazları İnceleme Görevinin İdari Yargıya Ait Olması )
YHGKE. 2008/9-6734857 SAYILI YASA DÖNEMİ ( Günlük 11 Saate Kadarki Çalışmalar Yönünden Örtülü Bir Denkleştirmenin Varlığı Kabul Edileceğinden Denkleştirmeye Esas Günlük 11 Saati Aşan Süreler Yönünden Fazla Çalışmanın Varlığı Kabul Edilerek Hesaplama Yapılması Gerektiği )
Y22.HDE. 2012/169794857 SAYILI YASANIN KAPSAMININ DEĞERLENDİRİLMESİ (Genel Müdürün Açmış Olduğu ve Aleyine Açılan Davalarda Görevli Mahkemenin Asliye Ticaret Mahkemesi Olacağının Kabulü - Şirket ile Genel Müdür Arasında Vekalet İlişkisi Bulunduğu/Görev)
Y7.HDE. 2014/21254857/m. 5
Y9.HDE. 2007/419024857/m.20
Y7.HDE. 2016/107654857/m.32, 41
Y9.HDE. 2007/5134857/m.41
Y9.HDE. 2007/68894857/m.41,44,46,47
Y12.HDE. 2002/126449 NOLU ÖDEME EMRİ ( Genel Haciz Yolu İle Takip - İtirazın İcra Dairesine Yapılması Gerektiği/İTM'ye Yapılan İtirazın Yasal Olmadığı )
Y12.HDE. 2005/38049 NO'LU ÖRNEK ÖDEME EMRİ ( Tebliğden Sonra Borçlunun Yasal Yedi Günlük Süre İçinde İtiraz Etmezse Takibin Kesinleştiği )
Y12.HDE. 2001/2143249 ÖDEME EMRİ ( Tebligat Yapılan İşyeri Adresinin Borçluya Ait Adres Olması )
Y12.HDE. 2001/1113149 ÖDEME EMRİNE İTİRAZ ( Borçlunun Kira Borcunu Kabul Etmesi-Ancak Bunun Alacaklıya Verilen Depozitodan Mahsubunun Gerektiğini İddia Etmesi )
YHGKE. 2013/4-19324915 SAYILI KANUNA MUHALEFET ( Kara Avcılığı Kanunu'na Aykırı Avlanması Nedeniyle Tazminat İstemini İçerir Yazı İle Tazminat Raporunun Davalıya Tebliğ Edildiği - Alacağın 6183 S.K.' ya Göre Tahsil Edileceğinin Bildirilmesinin Genel Hükümler Uyarınca Dava Açılmasına Engel Teşkil Etmediği/İşin Esasına Girileceği )
Y14.HDE. 2007/6484916 SAYILI KANUN HÜKÜMLERİNDEN YARARLANMAK ÜZERE YAPILAN BAŞVURU ( Hazine'ye Ait Tarım Arazilerinin Satışı -Resen Gözetilmesi Zorunlu Hak Düşürücü Sürenin Varlığı Nedeniyle Davanın Reddi Gerektiği )
Y1.HDE. 2003/116564916 SAYILI YASA İLE GETİRİLEN DÜZENLEMELER ( Anılan Yasayla Davalı Yararına Getirilen Düzenlemelerden Davalının Yararlanma Olanağının Olup Olmadığının Belirlenmesinin Zorunlu Olması )
Y1.HDE. 2003/4582492 SAYILI HARÇLAR KANUNU ( Bu Kanuna Göre Hazinenin Harçtan Muaf Tutulmasının Gerekmesi )
YİBGKE. 1964/3492 SAYILI YENİ HARÇLAR YASASININ UYGULANMASI ( Eski Harçlar Yasası Döneminde Açılmış Davalarda da )
Y7.CDE. 2002/16584922 SAYILI KANUNA MUHALEFET ( Dalış İzninin Alınmamış Olmasının Belgeleri Tam Olan Geminin Denize ve Yola Elverişlilik Belgesinin Battal Edilmesini Gerektirmemesi )
Y7.CDE. 2000/94764922 SAYILI KANUNA MUHALEFET ( Gemiyi Sevk ve İdare Eden Kaptan Hakkında Hapis Cezası Gemiyi İşleten Özel Donatan Hakkında ise Hapisle Beraber Para Cezasının Öngörülmesi )
Y7.CDE. 2003/5014922 SAYILI KANUNA MUHALEFET ( Sanığın Aynı Zamanda Özel Donatan Olması-Önödemeye Uyulmaması-Tekerrür )
Y7.CDE. 2002/32514922 SAYILI KANUNA MUHALEFET ( Su Ürünleri Kanununun 32. Maddesine Muhalefet Suçlarına Ait Yargılamanın Birlikte Görülemeyeceği
Y7.CDE. 2002/68324922 SAYILI KANUNA MUHALEFET ( Yolcu Gemisinde Tüzükte Belirlenen Sayıdan Fazla Yolcu Taşıma ve Yangın Tulumbası Olmadan Yola Çıkma Eylemlerinin 4922 Sayılı Yasaya Aykırı Olması )
Y7.CDE. 2003/124534922 SAYILI YASAYA MUHALEFET ( Önödeme İhtaratının Usulüne Uygun Yapılmaması - Davanın TCK'nun 119. Maddesi Uyarınca Ortadan Kaldırılması )
Y7.CDE. 2003/21724922 SAYILI YASAYA MUHALEFET ( Özel Donatan Olan Sanık Hakkında Verilen Hürriyeti Bağlayıcı Cezanın Yanında Ayrıca Ağır Para Cezasına da Karar Verilmesinin Gerekmesi )
Y7.CDE. 2003/47594922 SAYILI YASAYA MUHALEFET ( Sanığın Gemi Sağlık Cüzdanı Olmadan Denize Açılması )
Y7.CDE. 2002/15914922 SAYILI YASAYA MUHALEFET ( Yukarı Haddi Bir Yıla Kadar Cezayı Gerektiren Suçlarda İlk ve Son Soruşturma İşlemlerinin Askerliğin Bitimine Kadar Geri Bırakılması )
Y7.CDE. 2015/279284926 S. KAÇAKÇILIK KANUNUNA GÖRE ARAMA ( Araç Üzerinde Bazı Şahsi Mahiyette Eşyanın Bedelsiz İthaline Dair Tebliği İle Konulmuş Bir Şerh Olduğu/Araç Üzerine Konulmuş CMK Hükümlerine Uygun El Koyma Kararı Bulunmadığı/Temyize Tabi İncelenecek Bir Karar Bulunmadığı/Dosyanın İncelenmeksizin Mahalline Gönderileceği)
Y7.CDE. 2015/244264926 S.K.'A AYKIRILIK ( 4926 S. K. 34/Son Md.sindeki "... İdaresince" İbaresinin Hükümden Önce Anayasaya Aykırı Görülerek İptal Edildiği Dikkate Alınmak Suretiyle Kovuşturma Aşamasında Ele Geçen Kaçak Eşyaya Dair Bağımsız Bilirkişiye Yaptırılan İnceleme Neticesinde Belirlenen Cif Değer Üzerinden İdare Tarafından Düzenlenen Kemt Varakasındaki Gümrüklenmiş Değer Esas Alınmak Suretiyle Ön Ödeme Önerisi Tebliğ Edilip Sonucuna Göre Karar Verileceği )
Y7.CDE. 2009/189814926 SAYILI KAÇAKÇILIKLA MÜCADELE KANUNU ( Suç Tarihinde Yürürlükte Bulunan Kanun ile Suç Tarihinden Sonra Yürürlüğe Giren Kanunun İlgili Bütün Hükümleri Uygulanarak Sonuçların Birbiriyle Karşılaştırılması Gerektiği - Lehe Olan Yasanın Sonucuna Göre Hüküm Kurulması Gerektiği )
Y7.CDE. 2006/75294926 SAYILI KANUNA AYKIRILIK ( Kaçak Eşyanın Miktar ve Hacim Olarak Aracın Yükünün Ağırlıklı Bölümünü Oluşturması Halinde Aracın Müsaderesine Karar Verilebileceği )
Y7.CDE. 2005/107674926 SAYILI KANUNA MUHALEFET ( 4926 Sayılı Yasanın 5 /Son Madde Fıkrasında Toplu Kaçakçılık Suçunun Oluşabilmesi İçin Eylemin İki veya Daha Fazla Kişi Tarafından Gerçekleştirilmesinin Yeterli Olduğu )
Y7.CDE. 2005/159754926 SAYILI KANUNA MUHALEFET ( Davanın Ortadan Kaldırılmasına İlişkin Olarak Verilen Hükümden Sonra Yürürlüğe Giren 5271 Sayılı CMK'nın 2/1. Maddesine Göre Aralarında İştirak İradesi Bulunmasa da Üç veya Daha Fazla Kişi Tarafından İşlenen Suç Olarak Tanımlanan Toplu Kaçakçılık Suçunun Oluşmadığı )
Y7.CDE. 2004/386304926 SAYILI KANUNA MUHALEFET ( Dosyadaki Nüfus Kayıt Örneğinin Sanığa Ait Olup Olmadığı ve Kimlik Bilgilerindeki Çelişki Nedeninin Araştırılıp Giderilmesi Gerektiği )
Y7.CDE. 2004/337054926 SAYILI KANUNA MUHALEFET ( Gümrük İdaresince Kıymet Takdir Tutanağında Belirtilen Piyasa Satış Fiyatı Üzerinden Sigaraların Gümrüklenmiş Değerinin Hesaplandığı Gözetilerek Gümrük İdaresinin Resen Belirleyeceği CİF Değer Üzerinden Gümrüklenmiş Değerin Hesaplattırılacağı )
Y7.CDE. 2005/74444926 SAYILI KANUN'A MUHALEFET ( Nakil Vasıtası Aracın Bizatihi Kaçak Olmadığı ve 4926 Sayılı Yasada Ödeme Nedeniyle Kamu Davasının Açılmaması Halinde Nakil Vasıtası Aracın Müsaderesine Olanak Verecek Bir Yasal Düzenlemenin Yer Almadığı - Aracın İadesi Gereği )
Y7.CDE. 2006/59364926 SAYILI KANUNA MUHALEFET ( Tefrik Kararına Konu Tır Araçlarının Depolarının Kapasitelerinin Kaç Litrelik Olduğu ve Olay Yerinin Sınıra Uzaklığının Tespiti İle Sonucuna Göre Hüküm Tesisinin Gerektiği )
Y7.CDE. 2007/140954926 SAYILI YASA'YA AYKIRILIK ( Dava Konusu Beyan Harici Eşyanın Gümrük Tescil İşlemleri Tamamlandıktan Sonra Şüphe Üzerine Yapılan Aramada Bulunduğu ve Beyandaki Bilgilerin Yanlış Olduğunun Tespitinden Sonra Beyannamede Düzeltme Yapılamayacağı )
Y7.CDE. 2012/177304926 SAYILI YASAYA AYKIRILIK ( Dava Konusu Eşyanın Gümrüklenmiş Değeri Suç Tarihindeki Ekonomik Koşullar ve Paranın Satın Alma Gücüne Nazaran Hafif Olduğu Halde Mahkemece Sanık Hakkında 4926 S. Yasa'nın 4/3. Md. Uyarınca İndirim Yapılmamasının Yasaya Aykırı Olduğu )
Y7.CDE. 2010/75664926 SAYILI YASAYA MUHALEFET (Konusunda Uzman Bilirkişiye İncelettirilip CİF Değerinin Belirlenmesi ve Bu Miktar Üzerinden Gümrük İdaresine Hesaplattırılacak Gümrüklenmiş Değer Üzerinden Yeniden Ödeme Önerisi Tebliğ Edilerek Sonucuna Göre Karar Verilmesi Gerektiği)
Y15.HDE. 2003/61034949 SAYILI KANUNLA YAPILAN DEĞİŞİKLİK ( 4949 Sayılı Yasa İle İİK'da Yapılan Değişikliğin Bu Değişiklikten Önce Açılmış ve Derdest Olan İptal Davalarında da Cari Olması )
Y19.HDE. 2004/109124949 SAYILI YASADA DEĞİŞİKLİK ( Sıra Cetvelinin Düzenlenme Tarihinde Henüz Yasada Değişiklik Yapılmaması Nedeniyle Mahkemece Anılan Maddenin Önceki Şekline Uygun Biçimde Hüküm Kurulması Gereği )
Y12.HDE. 2004/28134949 SAYILI YASANIN UYGULANMASI ( Yasanın Yürürlüğe Girdiği Tarihte Derdest Olan Davalara da Uygulanmasının Gerekmesi )
Y21.HDE. 2005/9884956 SAYILI YASA ( Bağ-Kur Prim ve Gecikme Zammı Borcu - Yasanın Yayımı Tarihinden İtibaren 30 Gün İçinde Kuruma Başvurulması Gereği )
Y10.HDE. 2014/176244956 SAYILI YASADAN FAYDALANARAK AYLIK TUTARIN YÜKSELTİLMESİ İSTEMİ ( Tahsis Dosyası Celp Edilerek Hesaplama Sonucu Bulunan A2 Aylık Tutarının Basamak Satın Almayan ve Sigortalının Basamak Satın Alma Sonucu İntibak Ettirilerek Elde Ettiği Basamaklarda Fiilen Bulunan Sigortalılara Bağlanacak Aylık Tutarını Geçemeyeceği Dikkate Alınarak Hüküm Kurulacağı )
Y10.HDE. 2014/176244956 SAYILI YASADAN YARARLANARAK 11. BASAMAKTAN 16. BASAMAĞA YÜKSELEREK PRİM ÖDEMESİ NEDENİYLE AYLIĞININ BAŞLANGIÇTAN İTİBAREN 17. BASAMAĞA GÖRE BELİRLENMESİ İSTEMİ ( Bulunan A2 Aylık Tutarının Basamak Satın Almayan ve Sigortalının Basamak Satın Alma Sonucu İntibak Ettirilerek Elde Ettiği Basamaklarda Fiilen Bulunan Sigortalılara Bağlanacak Aylık Tutarını Geçemeyeceği )
Y10.HDE. 2004/3884958 SAYILI YASA DEĞİŞİKLİĞİ ( Ölen Sigortalının Ana ve Babasına Gelir Bağlanması için Gereken Şartlarda Meydana Getirilen Değişikliğin Ne Olduğu )
Y21.HDE. 2004/8444958 SAYILI YASA UYGULAMASI ( 506 Sayılı Yasada Yeni Düzenlemeler Getiren 4958 Sayılı Yasadan Önce Kurumun Ölçümlemeye Dayanak Aldığı Yasal Düzenlemelerin Ortadan Kaldırıldığı Hususu )
Y9.CDE. 2004/1814959 SAYILI TOPLUMA KAZANDIRMA YASASI ( Bu Yasanın Hükümlerinden Yararlanma İstemi ile İlgili Kararın Duruşma Açılmadan Evrak Üzerinden Yapılmasınn Yasaya Aykırı Olduğunun Kabul Edilmesi )
Y9.CDE. 2004/6104959 SAYILI TOPLUMA KAZANDIRMA YASASI ( Hüküm Kesinleşmeden Önceki Duruşmada Önceki Beyanlarını Redderek İnkara Yönelen Örgüt İçindeki Konum ve Faaliyetleri ile İlgili Uyumlu Bilgi Vermeyen Sanıkların Adı Geçen Yasadan Yararlanma Taleplerinin Red Edilmesinin Gerekmesi )
Y9.CDE. 2004/31034959 SAYILI TOPLUMA KAZANDIRMA YASASINDAN YARARLANMA TALEBİ ( Mahkumun Verdiği Bilgilerin Doğruluğunun İçişleri Bakanlığı'nca Araştırılması Mecburiyeti - Yeni Verilecek Ek Kararın Önceki Mahkumiyet Hükmünü Ortadan Kaldırmaması )
Y9.CDE. 2004/3164959 SAYILI YASA ( 4959 Sayılı Yasadan Yararlanma Talebi ile İlgili Olarak Kurulan Hükmüm Ek Karar Niteliğinde Olup Esas Hükmü Tamamen Ortadan Kaldıramaz Nitelikte Bulunması )
Y9.CDE. 2003/21564959 SAYILI YASA ( Dava Konusu Olayda Sanıklardan Birinin Topluma Kazandırma Yasasından Yararlanma İsteğinin Yerel Mahkemece Dikkate Alınmasının Gerekmesi )
Y9.CDE. 2004/59734959 SAYILI YASADAN YARARLANMA ( Operasyon Neticesinde Yakalanan Örgütün Konumu ve Faaliyetiyle İlgili Yeterli Bilgi Vermeyen Örgütün Dağılmasına veya Meydana Çıkarılmasına Yönelik Çaba Göstermeyen Hükümlünün Talebinin Reddedilmesinin Gerekmesi )
Y9.CDE. 2004/35204959 SAYILI YASADAN YARARLANMA TALEBİ ( Örgüt İçindeki Konumuyla Uyumlu Şekilde Bilgi Vermeyen Terör Örgütünün Dağılmasına veya Meydana Çıkarılmasına Yardım Ettiğine Dair Dosyada Herhangi bir Delil Bulunmaması )
Y9.CDE. 2004/3134959 SAYILI YASADAN YARARLANMA TALEBİ ( Sanığın Örgüt İçindeki Konumunun İçişleri Bakanlığından Sorulmasının Gerekmesi )
Y9.CDE. 2004/92294959 SAYILI YASADAN YARARLANMA TALEBİ ( Sanığın Örgütün Dağılması veya Çökertilmesine İlişkin Beyan ve Faaliyeti de Olmadığı Anlaşıldığından Reddi Gereği )
Y9.CDE. 2004/31154959 SAYILI YASANIN KAPSAMI ( Bu Yasanın Yürürlüğe Girdiği Tarihten Önce Örgütten Çekildiği Belirlenemeyen ve Yakalanan Hükümlünün Verdiği Bilgilerin Doğruluğunun İçişleri Bakanlığı Vasıtasıyla Araştırılmasının Gerekmesi )
Y9.CDE. 2004/1524963 SAYILI YASA ( Hükümden Sonra Yürürlüğe Giren 4963 Sayılı Yasa İle 765 sayılı TCK'da Yapılan Değişiklik Sonucunda Sanığın Eylemine İlişkin Suç Vasfının Değişmiş Bulunması )
Y5.CDE. 2002/91654963 SAYILI YASA UYGULAMASI ( Hükümden Sonra Yürürlüğe Giren 4963 Sayılı Yasa Değişikliği ile Suça Konu Dergilerin İmhasına Karar Verilemeyceğinin Gözetilmemesinin Hatalı Olması )
Y9.CDE. 2004/35234963 SAYILI YASANIN UYGULANMASI ( Bu Yasadan Yararlanmaya Dair Talep Neticesinde Verilecek Kararın Niteliği İtibariyle Hükmün Özüne İlişkin Olması Nedeniyle Kararların Duruşmalı Olarak Karara Bağlanmasınını Gerekmesi )

5

Y12.HDE. 2012/324595 GÜNLÜK YASAL SÜRE ( Kambiyo Senedine Dayalı Takip/Ödeme Emrinin Usulsüz Tebliği - Borçlunun Öğrenme Tarihi Olarak Beyan Ettiği Tarihe Göre 5 Günlük Yasal Süre İçerisinde İtiraz Yapıldığı Tespit Edildiği Takdirde İcra Takibine İtirazlarının Esasının İnceleneceği )
Y11.HDE. 1995/31795 NİSAN 1994 EKONOMİK PAKETİ ÜZERİNE DÖVİZ KURUNDAKİ AŞIRI ARTIŞ NEDENİYLE UYARLAMA TALEBİ ( Yabancı Para Üzerinden Konut Kredisi Kullanan Davacının )
Y10.HDE. 2015/7178%5 TEŞVİK İNDİRİMİNDEN FAYDALANDIRILMASI GEREKTİĞİNİN TESPİTİ İSTEMİ (Şirkete Ait İşyerlerinin Kamu İdaresi İşyerleri Kapsamında Olduğu ve Davanın Reddi Gerektiği - Sermayesinin Büyük Bölümünün Büyükşehir Belediyesi Tarafından Karşılanarak İhale Aldığı Anlaşılan Davacı Şirketin Kamusal Yönünün Ağır Bastığı)
Y20.HDE. 2001/90465 YIL İKAMET ( Yargıcın Doğru Sicil Oluşturma Görevi Olduğu )
Y20.HDE. 2001/90455 YIL İKAMET ZORUNLULUĞU ( Hakimin Doğru Sicil Oluşturma Görevi )
Y1.CDE. 2004/53185 YIL VE DAHA AZ AĞIR HAPİS CEZASI ( Verilen Durumlarda 765 Sayılı TCK'nın 33. Maddesi Uygulanamayacağı - Kasten Adam Öldürmek/Gasp/İzinsiz Silah Taşımak )
Y21.HDE. 2003/91465 YIL VE DAHA FAZLA PRİM BORCU BULUNAN SİGORTALI ( Prim Borcunun Güncelleştirilmesi )
Y17.HDE. 2013/73455 YILLIK CEZA ZAMANAŞIMININ UYGULANMASI ( Trafik Kazası Nedeniyle Maddi Ve Manevi Tazminat Davası/Davalının Araç Sürücüsünün Kusurlu Hareketi İle Meydana Gelen Kaza Sonucu Yaralanarak Malul Olduğu - Islah İle Tazminat Talebini Artırdığı/Cezayı Gerektiren Bir Fiilden Doğan Davada Daha Fazla Olan Ceza Zamanaşımının Uygulanacağı )
Y7.HDE. 2005/34795 YILLIK DÖNEM ( Ecrimisil İstekleri Dava Tarihinden Önce ve En Fazla Geriye Dönük Olmak Üzere 5 Yıllık Dönem İçin İstenebileceği )
Y10.HDE. 2003/113925 YILLIK HAK DÜŞÜRÜCÜ SÜRE ( Çalışmanın Tespiti - Dava Tarihine Kadar Geçmiş Olması Sebebiyle Davanın Reddi Gereği )
Y21.HDE. 2010/50715 YILLIK SİGORTALILIK SÜRESİ ( Askerlik Borçlanma Süresinin 5 Yıllık Sigortalılık Süresine Katılamayacağı - 900 Günlük Malullük Yaşlılık ve Ölüm Sigortaları Primine Katılabileceği/Ölüm Aylığına Hak Kazanılacağı )
Y5.HDE. 2014/96125 YILLIK SÜRE ( Enerji Nakil Hattı Nedeniyle Kamulaştırılarak Üzerinde İrtifak Hakkı Tesis Edilen Taşınmaz/Enerji Hattının Sökülmesi Nedeniyle Tapu Kaydındaki İrtifak Hakkı Şerhinin Terkini Talep Edildiği - Kamulaştırmanın Kesinleşmesinden İtibaren İlgili Süre Geçtiğinden Davanın Reddi Gerektiği )
Y5.HDE. 2012/11405 YILLIK SÜRE ( Kamulaştırmasız El Atılan Taşınmaz Bedelinin Tahsili Talebi/5 Yıl İçerisinde Davalı İdarece Kamulaştırma Görevinin Yerine Getirilmediği - Mülkiyet Hakkının Süresi Belirsiz Bir Şekilde Kısıtlanamayacağı/Davanın Kabulüne Karar Verileceği )
Y18.HDE. 1996/10535 YILLIK SÜRE ( Ön Koşul Olması - Yasa Hükmüne Yanlış Anlam Verilmesi )
Y5.HDE. 2012/121935 YILLIK SÜREDE KAMULAŞTIRMA GÖREVİNİN YERİNE GETİRİLMEMESİ ( Kamulaştırmasız El Atılan Taşınmaz Bedelinin Tahsili Talebinin Kabulüne Karar Verileceği )
YCGKE. 1993/4-335 YILLIK ZAMANAŞIMI SÜRESİ ( Görevi İhmal Suçunun Tabi Olması )
Y9.HDE. 2005/175015 YILLIK ZAMANAŞIMI SÜRESİ ( İkramiye Elbise Parası Alacakları İle Gecikme Ücretlerinin Ödetilmesine İlişkin Alacakların Zamanaşımı Süresinin Geçmiş Olduğu Gözönünde Tutulmadan Kabulüne Karar Verilmesinin Usul ve Yasaya Aykırı Olduğu )
Y11.HDE. 2006/141135 YILLIK ZAMANAŞIMI SÜRESİ ( Markanın Hükümsüzlüğü Davası/Hangi Sürede Açılacağı Hususunda Düzenleme Getirilmediği - Dava Açma Hakkının Sınırsız Sürede Kullanılamayacağı/Tanınmış Sayılan Markalar İçin Öngörülen 5 Yıllık Sürenin Eldeki Davaya da Uygulanacağı )
Y9.HDE. 2017/2051950 DAHİL 50 DEN AZ İŞÇİ ÇALIŞTIRILMASI ( Uyuşmazlığın Taraflar Arasındaki İlişkinin İş Kanunu Kapsamında Değerlendirilip Değerlendirilemeyeceği ve İş Mahkemesinin Görevi Noktasında Toplandığı - Tarım ve Orman İşlerinin Yapıldığı İşyerinde Sendika Örgütlenmesi Sonucu Toplu İş Sözleşmesi Bağıtlanmış ise Üye Sendika Üyesi İşçi ile İşveren Arasındaki Uyuşmazlığın İş Mahkemesinde Görülmesi Gerektiği/Eksik İncelemeyle Görevsizlik Kararı Verilmesinin Hatalı Olduğu )
Y8.CDE. 1998/2468500 ADET MERMİ ELE GEÇİRİLMESİ ( Mutad Sınır Aşıldığından 6136 S. Yasanın 13/1 Maddesinin Uygulanması )
Y9.HDE. 2004/241945004 SAYILI YASA UYGULAMASI ( Özelleştirme Kapsamında Bulunan Kuruluşlarda Çalışan İşçilerin Hiçbir Zorlama Olmadan Kendi İstekleri ile Ayrılmalarının Sağlanması ve Teşvik Edilmesi )
Y9.HDE. 2004/125795004 SAYILI YASADAN YARARLANARAK İSTEĞİYLE AYRILAN İŞÇİ ( İhbar Tazminatına Hak Kazanamayacağı - Ödenmiş İhbar Tazminatının Fark Kıdem Tazminatına Mahsubu Gereği )
Y7.CDE. 2012/315175015 S.K.YA MUHALEFET SUÇU ( Suçtan Doğrudan Zarar Gören Konumunda Olan ve Yargılamaya Katılma Hakkı Bulunan EPDK Davadan Haberdar Edilmeden Hüküm Kurulamayacağı )
Y7.CDE. 2014/245845015 SAYILI KANUN'A AYKIRILIK ( El Konulan Plastik Bidon İçerisindeki Motorin Yönünden Düzenlenen Ulusal Marker Kontrol Cihazı Fişi Kapsamında Akaryakıtın Ulusal Marker Seviyesinin Geçerli Olduğu - Muhafaza Edilmekte İse Bu Akaryakıta Dair Numunenin Ulusal Marker Seviyesinin Geçerli Olup Olmadığının Tespiti Bakımından Yetkili Kuruluşlardan Rapor Alınması Gerektiği )
Y7.CDE. 2015/280985015 SAYILI KANUN'A MUHALEFET ( Sanık Hakkında Hem Adli Para Cezası Hem de Hapis Cezası Verildiği ve Adli Para Cezası İçin TCK. Md. 58'e Göre Tekerrür Hükümleri Uygulanamayacağı Halde Tekerrür Hükümleri Uygulanmasına Karar Verilirken Hiç Bir Ayrım Yapmaksızın Sanık Hakkında Mükerrirlere Özgü İnfaz Rejiminin Uygulanmasına Karar Verilmesinin İsabetsizliği )
Y7.CDE. 2018/18605015 SAYILI KANUNA MUHALEFET SUÇU ( Akaryakıt Kaçakçılığı Suçu - bir suç işleme kararının icrası kapsamında değişik zamanlarda bir kişiye karşı aynı suçun birden fazla işlenmesi durumunda bir cezaya hükmedileceği/Ancak bu cezanın dörtte birinden dörtte üçüne kadar artırılacağı )
Y7.CDE. 2014/276555015 SAYILI PETROL PİYASASI KANUNU'NA AYKIRILIK ( Kaçak Mazot Ele Geçirildiği - Sanığın İnkara Yönelik Çelişkili Savunması Karşısında Tutanağı Düzenleyen Polis Memurlarının Tanık Sıfatıyla Dinlenmek Üzere Hazır Edilmelerine Karar Verildiği/Beyanları Alınmadan veya Dinlenilmelerinden Vazgeçilmesine Karar Verilmeden Hüküm Kurulamayacağı )
Y5.CDE. 2017/12655015 SAYILI YASAYA AYKIRILIK SUÇU ( Sanığın Kamu İhale Yasası Uyarınca Doğrudan Temin Yöntemi İle Yakıt Verdiği - Yakıtın Tanklarda Uzun Süre Beklemesi Neticesinde Niteliğinin ve Özelliklerinin Değişip Değişmeyeceğinin Bilirkişi Tarafından Tespiti Gerektiği )
YHGKE. 2013/21-2218506 S. KANUN DÖNEMİNDE BAĞLANAN YETİM AYLIĞININ KESİLMESİNDE 5510 S. KANUNUN UYGULANMASI ( Yetim Aylığının İptali İşlemi 5510 S. Kanunun Yürürlük Tarihinden Sonra Gerçekleşmiş Olduğundan 5510 S. Kanunun Geç. 1. Md. Uygulanmayacağı - Mahkemece Birlikte Yaşama Olgusu Yöntemince Araştırılarak Karar Verilmesi Gerektiği )
Y10.HDE. 2014/3129506 S.K. UYARINCA YAŞLILIK AYLIĞI (Davacının Birleştirilmiş Hizmet Süreleri Toplamı Üzerinden Son Yedi Yıllık Fiili Hizmet Süresi İçinde 506 S.K. Kapsamında 1260 Gün Fiili Hizmet Süresi Olmadığı - 506 S.K. Kapsamında Hak Kazanmadığı)
Y21.HDE. 1997/1100506 SAYILI KANUN ( Sonradan Yaş Düzeltme Davalarının Bağlı Olduğu Şartlar )
Y10.HDE. 1996/6690506 SAYILI KANUN KAPSAMINA ALINAN SİGORTALILAR ( Kanunun Yürürlük Tarihinden İtibaren Bir Yıl İçinde Kuruma Başvurmalarının Gerekmesi )
Y10.HDE. 2015/23185506 SAYILI KANUN KAPSAMINDA GERÇEKLEŞEN HİZMET AKDİNE DAYALI SİGORTALILIK (Tarım Bağ-Kur Sigortanın Tali Sigortalılık Kapsamında Kaldığı - Davacının Fiili ve Kesintisiz Olarak Çalışmasını Sürdürdüğü/2926 S. Kanun Kapsamında Tarım Bağ-Kur Sigortalılık Bildirimi Yapılan Dönem Yönünden Hizmet Tespitinde Engel Bir Halin Bulunmadığı)
Y10.HDE. 2015/5854506 SAYILI KANUN KAPSAMINDA YAŞLILIK AYLIĞI BAĞLANMASI İSTEMİ ( Mahkemece Tarımsal Faaliyet Yöntemince İrdelenip Tarım Bağ-Kur Sigortalılık Şartlarının Oluşup Oluşmadığı Tespit Edileceği ve Sonucuna Göre 5510 S. Kanun'un 53. Md. Kapsamında Değerlendirme Yapılmak Suretiyle Bir Karar Verilmesi Gerektiği )
Y21.HDE. 1997/2707506 SAYILI KANUN KAPSAMINDAKİ SİGORTALILAR ( Sanatçı Hizmet Borçlanmasından Yararlanması )
Y21.HDE. 2012/22548506 SAYILI KANUN KAPSAMINDAKİ SİGORTALILIĞININ GEÇERLİ OLDUĞUNUN TESPİTİ İSTEMİ ( Mahkemece Davacının Limited Şirket Ortaklığı Ne Zaman Sonlandığı Hususları Araştırılacağı - Şirket Ortaklığı Devam Ettiği Sürelerde 506 S. Kanun Kapsamında Sigortalı Kabul Edilemeyeceğinden O Döneme Dair Talep Reddedileceği )
Y9.CDE. 1990/787506 SAYILI KANUNA AYKIRI DAVRANIŞ ( SSK'ca İbrazı İstenen Defter ve Kayıtların Süresinde İbraz Edilmemesi Halinde Uygulanacak Ceza )
Y21.HDE. 2003/10900506 SAYILI KANUNA GÖRE TESCİL EDİLMİŞ OLMA ( İsteğe Bağlı Sigortalılık-Tarım Sigortalılığının Sona Ermesi )
Y9.CDE. 1989/933506 SAYILI KANUNA MUHALEFET ( Kanunda Öngörülen Yükümlülükleri Yerine Getirmeyenlere Sosyal Sigortalar Kurumunca İdari Para Cezası Verilmesi )
Y8.CDE. 1972/2933506 SAYILI KANUNA MUHALEFET ( Muhakeme Masrafı Meyanına Giren ve Müdahil Lehine Tayini Gereken Vekalet Ücretinin Ödenmediği Nazara Alınmadan Yazılı Şekilde Kamu Davasının Ortadan Kaldırılması )
Y9.CDE. 1994/4222506 SAYILI KANUNA MUHALEFET ( Muterizin Prim Bordrosu ile Sigorta Prim Bildirgesini Süresinde Vermemesi )
Y9.CDE. 1994/13704506 SAYILI KANUNA MUHALEFET ( Ücretsiz ve İzinli Bulunan İşçilerin Çalıştırılmadıklarının Anlaşılması Karşısında İşverenin Bu Sürelerle İlgili Olarak Bildirimde Bulunmaması )
Y11.CDE. 2002/5974506 SAYILI KANUNA MUHALEFET ( Yetkili Mahkemenin Alacaklı Sigorta Müdürlüğünün Bulunduğu Yer İş Mahkemesi Olması )
Y21.HDE. 2001/4900506 SAYILI KANUNA TABİ ÇALIŞMA ( Tarım Bağ-Kur Sigortalısı İken Aynı Zamanda 506 Sayılı Yasaya Tabi Olarak Çalışan Kişinin Çakışan Sürelerde Tarım Bağ-Kur Sigortalısı Sayılamaması )
Y10.HDE. 2011/19129506 SAYILI KANUNLA GETİRİLEN HAKLARIN KALDIRILMIŞ OLDUĞU ( 5510 S.K. Davacı İçin Farklı Bir Düzenleme Yeraldığı )
Y21.HDE. 2012/9055506 SAYILI KANUN'UN ÜLKE DIŞINDA MEYDANA GELEN SİGORTA OLAYINA UYGULANMASI ( İşçinin Önceden Sigortalı Olduğu İşveren Tarafından Geçici Görevle Yurtdışındaki İşyerine Götürülmesi - SSK'ya Yükümlülükler Getiren Sosya Güvenlik Sözleşmesinin veya Kısa Vadeli Sigorta Kollarını da Kapsayan Topluluk Sigortası Bulunması )
Y10.HDE. 2003/1818506 SAYILI YASA ( Bu Yasanın Somut Olayda Uygulanabilir Olup Olmadığının İncelenmesinin Gerekmesi )
Y10.HDE. 2004/592506 SAYILI YASA ( Kurumun Kusurlu İşverene Rücu Hakkının Kendine Özgü Halefiyet İlkesine Dayalı Bir Dava Olması )
YHGKE. 1982/10-69506 SAYILI YASA ( Prim İtiraz Komisyonu Kararına İlişkin Davalarda Uygulanmasının Gerekmesi )
YHGKE. 1976/9-1800506 SAYILI YASA ( Yanlış Alınan Primlerin Bu Yasanın Yürürlüğe Girmesinden Önceki Olaylara da Uygulanması )
YHGKE. 1982/10-72506 SAYILI YASA ( Yasada Yer Alan Sınırlamaların Aylıklar ve Toptan Ödemeye İlişkin Olması )
Y21.HDE. 2001/9180506 SAYILI YASA GEREĞİ KESİNLEŞEN İDARİ PARA CEZASI ( Menfi Tespit veya İstirdat Davası Açılıp Açılamaması )
Y21.HDE. 2011/12154506 SAYILI YASA KAPSAMINDA İŞÇİ ARAŞTIRMASI ( İş Kazasının Tespiti İstemi - Hüküm Kurulurken Davacının Murisinin İşvereni Olduğu İddia Edilen Kişinin 506 S.K. Kapsamında İşçisi Olup Olmadığı Yeterince Araştırılmadan Sonuca Gidilmesinin Hatalı Olduğu )
Y12.HDE. 2004/22107506 SAYILI YASA UYARINCA BAĞLANAN GELİR VE AYLIKLAR ( Nafaka Borçları Dışında Haczedilemeyeceği - Haczedilmeyeceğine İlişkin Haktan Ancak Haciz Sırasında ve Sonrasında Feragat Edilebileceği )
Y21.HDE. 2004/844506 SAYILI YASA UYGULAMASI ( 506 Sayılı Yasada Yeni Düzenlemeler Getiren 4958 Sayılı Yasadan Önce Kurumun Ölçümlemeye Dayanak Aldığı Yasal Düzenlemelerin Ortadan Kaldırıldığı Hususu )
YHGKE. 2006/10-554506 SAYILI YASA UYGULAMASI ( Bu Yasaya Göre Malüllük-Yaşlılık ve Ölüm Sigortalılığına İsteğe Bağlı Olarak Devam Edilebilmesi için Gerekli Yasal Koşullardan Biri de Müracaat Tarihinden Önce 506 Sayılı Kanuna Göre Tescil Edilmiş Olunmasının Gerekmesi )
Y12.HDE. 2002/1394506 SAYILI YASADAKİ DEĞİŞİKLİĞİN UYGULANMA TARİHİ ( Takibin Değişiklikten Önce Olması Nedeniyle Takip Tarihi İtibariyle Nazara Alınamaması )
Y21.HDE. 2002/4024506 SAYILI YASANIN ÖNGÖRDÜĞÜ SİGORTALILIK ( Gerçek Anlamda Hizmet Akdine Göre Oluşmuş Bir Sigortalılık Olması )
Y21.HDE. 1999/6943506 SAYILI YASANIN UYGULAMA ALANI ( Apartman )
YCGKE. 1971/5-430506 SAYILI YASAYA AYKIRI DAVRANIŞ ( Balık Avcılığından Elde Edilen Ürün Tarım Ürünü Olduğundan İşverenin Sigorta Prim Bildirgesi Düzenlemesine Gerek Olmaması )
YCGKE. 1975/8-123506 SAYILI YASAYA AYKIRI DAVRANIŞ ( İşverenin Sigorta Bildirimlerini Vermemesi Nedeniyle )
YCGKE. 1977/9-393506 SAYILI YASAYA AYKIRI DAVRANIŞ ( Vekalet Ücretinin Yargılama Giderinden Sayılması )
YCGKE. 1978/9-486506 SAYILI YASAYA MUHALEFET ( Aylık Sigorta Prim Bordrosunu Vermemek Suretiyle Bu Kanuna Muhalefet Edilmiş Olması )
Y9.CDE. 1995/5241506 SAYILI YASAYA MUHALEFET ( Sigorta Prim Bordrosu İle Sigorta Prim Bildirgesinin Süresinde Verilmemesi Nedeniyle )
Y21.HDE. 2002/4319506 SAYILI YASAYA TABİ OLMA ( Hizmet Sözleşmesine Dayalı Çalışması Olmayan Kişilerin Hileli Düzenlenen İşe Giriş Bildirgeleriyle 506 Sayılı Sisteme Kabul Edilmesinin Yanlış Olması )
Y21.HDE. 2009/6969506 SAYILI YASAYA TABİ SİGORTALILIK ( Davacının Vergi Kaydı İle Başlayan 1479 S.K.'ya Tabi Sigortalılığı Arasında 506 S.K.'ya Tabi Sigortalı Çalışmaları Bulunduğu - 506 S.K.'ya Tabi Sigortalılığın İptal Edileceği )
Y21.HDE. 2005/5328506 SAYILI YASAYA TABİ SİGORTALILIK ( Kanunla Kurulu Emekli Sandıklarına Tabii Olanlar veya Herhangi Bir İşverene Hizmet Akdi İle Bağlı Olmaksızın Kendi Nam ve Hesabına Çalışanlar Bu Yasa Kapsamında Sigortalı Olamayacağı )
Y21.HDE. 2003/10889506 SAYILI YASAYA TABİ ZORUNLU SİGORTALI ÇALIŞMA HARİCİNDE KALAN TARIM BAĞ-KUR'U ( Davacının Tarımsal Faaliyetine İlişkin Muhtarlık ve Tanık Beyanları Bulunmasına Göre Sadece İlgili Dönem Arasında S.S.K.'ya Tabi Çakışan Zorunlu Sigortalı Çalışmaları Haricinde Bu Sigortalılığın Tespiti Gereği )
Y4.HDE. 1975/13360507 SAYILI YASAYA GÖRE GENEL KURUL
Y21.HDE. 2003/492507 Sayılı Yasa ( 1479 Sayılı Yasanın Kapsamına Aldığı Kuruluşlar Arasında 507 Sayılı Yasaya Göre Kurulan Derneklerin Bulunmamasının Gözetilmesinin Gerekmesi )
Y18.HDE. 2004/77935072 SAYILI YASA UYGULAMASI ( Yasanın Yürürlük Tarihinden Önce Kurulan Vakfın Kuruluş Senedindeki Adını ve Kamu Görevlilerinin Görev Ünvanlarını Kullanma Hakkının Saklı Olması )
Y6.HDE. 2004/129651 NOLU ÖDEME EMRİ ( Borçluya Tahliye İhtarını İçeren - Hukuki Sonuç Doğurmayacağı/Talepnamede Tahliye İsteminin Yer Alması Gereği )
Y12.HDE. 1999/608851 ÖDEME EMRİ ( Tebligat Parçasının Yasaya Uygun Olması - Borçlunun Yaptığı Şikayetin Gecikmiş İtiraz Olarak Değerlendirilmesi )
Y12.HDE. 2002/1361151 ÖRNEK İHTARLI ÖDEME EMRİ ( Kira alacağının tahsili için tahliye istemli icra takibi - Takibe süresi içinde itiraz edilmemesi ve sonuçları / Süresi içinde itiraz edilmemesi ve borç ödenmediğinde tahliyeye karar verilmesi gereği )
Y12.HDE. 2000/1748951 ÖRNEK İHTARLI ÖDEME EMRİ ( Ödeme Emrinde Ödeme ve İtiraz Sürelerinin Gösterilmemesi - Borçlunun Temerrüdünden Söz Edilememesi )
Y12.HDE. 2002/406251 ÖRNEK İHTARLI ÖDEME EMRİ ( Ödeme ve İtiraz Sürelerinin Gösterilmemesi - Borçlunun Temerrüdünden Söz Edilemeyeceği )
Y12.HDE. 1996/952151 ÖRNEK İHTARLI ÖDEME EMRİ ( Usulsüz Tebligat-Tebligata Ittıla Tarihinden İtibaren İcra Müdürlüğüne İtiraz Edilmesi )
Y12.HDE. 2002/255051 ÖRNEK ÖDEME EMRİ ( Alacaklının Takip Talebinde Tahliye İstememesine Rağmen Borçluya Örnek 51 Ödeme Emri Gönderilmesinin Alacaklıya Tahliye İçin Ek Bir Hak Bahşetmemesi )
Y12.HDE. 2002/2908751 ÖRNEK ÖDEME EMRİ ( Ayrıca Şikayet Konusu Yapılmamışsa Tebliğ İşleminin Usulsüzlüğünün Mercice Re'sen Dikkate Alınmayacağı )
Y12.HDE. 1999/1101651 ÖRNEK ÖDEME EMRİ ( Tahliye İstemi Olmadığı Halde İcra Dairesince Borçluya Tahliye İhtarlı Ödeme Emri Tebliğ Olunmasının Talep Dışı Olması )
Y6.HDE. 1998/103451 SAYILI ÖRNEK ÖDEME EMRİ YERİNE 49 SAYILI EMRİN TEBLİĞ EDİLMESİ ( Mahkemenin Karar Verme Zorunluluğu )
Y7.CDE. 2012/214005179 SAYILI KANUN'A AYKIRILIK ( Peynirlere İlişkin Raporda Açıklama Bulunmadığı/5179 S.K.'da Düzenlenen ve Sağlığa Aykırılık Teşkil Etmeyen Tüm Eylemlerin İdari Ceza Gerektirdiği - Numunenin Sağlığa Zararlı Nitelikte Olup Olmadığı ve Sonucuna Göre Eylemin Adli ya da İdari Cezalardan Hangisini Gerektirdiğinin Belirleneceği )
Y19.CDE. 2015/54445179 SAYILI KANUN'A MUHALEFET ( Sanığın Sahibi Olduğu Firmada Üretildiği Anlaşılan Kırmızı Pul Biberlerin Satışa Arz Edilirken Alınan Numuneler Üzerinde Yapılan Analizlerin Sonucunda Aflatoksin Miktarlarının Türk Gıda Kodeksinde Belirtilen Hükümlere Aykırı Olduğunun Tespit Edildiği/Analizi Yapılan Pul Biberlerde Aflatoksin Oluşumunun Üretimden mi Kaynaklandığı Yoksa Üretimden Sonraki Süreçte mi Oluştuğu Araştırılıp Üretimden Sonraki Süreçte Oluştuğunun Anlaşılması Halinde Beraat Kararı Verileceği )
YİBGKE. 1955/85197 SAYILI YASAYA AYKIRILIK ( Paydaşın Taşınmaza El Uzatması Önlendikten Sonra Yeniden El Uzatmasının Suç Olması )
Y1.HDE. 2007/17045219 SAYILI KANUN ( 21.7.2004 Tarihinde Yürürlüğe Girdiği - Değeri 7.090. YTL.'den Az Olan Davalara Ait Hükümlerin Onanmasına veya Bozulmasına İlişkin Yargıtay Kararları Hakkında Karar Düzeltme Yoluna Gidilemeyeceği )
YCGKE. 2011/8-5725235 SAYILI YASA ( Geçici 1. M. Eldeki Davada Gözetilmesi Gerektiği - Asliye Ceza Mahkemesinin Yargılamaya Devam Edebileceğinin Kabulü/Özel Dairenin Davanın Esasını İncelemesi Gerektiği/Yasak Nitelikte Buçak Bulundurma Suçu/Görevsizlik )
Y1.CDE. 2006/5955237 SAYILI CEZA KANUNUN UYGULANMASI ( Yasanın Yürürlüğünden Önce Kesinleşmiş Hükümler Hakkında Uygulanabileceği )
Y12.CDE. 2015/141765237 SAYILI KANUN 53. MADDESİ İLE İLGİLİ ANAYASA MAHKEMESİNİN İPTAL KARARI ( Sanık Hakkında Madde Hükmü Tatbik Edilirken İptal Kararının Gözetilmesi Gerektiği/2863 Sayılı Kanuna Muhalefet )
Y11.CDE. 2010/88785237 SAYILI KANUNUN LEHE DÜZENLEME İÇERDİĞİ ( Resmi Belgede Sahtecilik Suçu - 5237 S.K. İle Üst Sınırın Aşağı Çekilmesi Nedeniyle Yasa Koyucunun Lehe Yaptığı Düzenleme de Göz Önüne Alınarak Temel Cezanın Takdir ve Tayin Olunması Gerektiği )
Y6.CDE. 2006/178815237 SAYILI TCY'DE CEZALARIN TOPLANMASINA YER VERİLMEMESİ ( Hükümlünün Her Bir Mağdura Karşı Eyleminden Dolayı Verilen Hapis Cezalarının Ayrı Ayrı 5237 Sayılı Yasa'nın 51/1. Maddesi Uyarınca Ertelenip Ertelenmeyeceğinin Tartışılması Gerektiği )
YCGKE. 2008/3-255237 SAYILI YASA ÇERÇEVESİNDE SİLAH ( Yaralama Suçunda Kullanılan Sopa 6. Maddesinin 1/F Fıkrası Kapsamında Saldırı ve Savunmada Kullanılmaya Elverişli Mahiyette ve Silah Olarak Nitelendirildiği )
Y1.CDE. 2006/315237 SAYILI YASA HÜKÜMLERİNİN UYGULANMASI ( Herhangi Bir İnceleme Araştırma Kanıt Tartışması ve Takdir Hakkının Kullanılması Gerekmeden Uygulama Yapmak Mümkün İse Duruşma Yapılmaksızın da Aksi Halde Duruşma Yapılarak Karar Verilebildiği )
Y17.CDE. 2015/127645237 SAYILI YASA UYGULAMASI ( Sanıkların Hukuki Durumlarının 5271 S.K. Hükümleri de Gözetilerek Yeniden Değerlendirilmesinde Zorunluluk Bulunması )
Y4.CDE. 2003/164135237 SAYILI YASA UYGULAMASI ( Sanıkların Hukuki Durumlarının 5271 Sayılı Ceza Muhakemesi Yasası Hükümleri de Gözetilerek Yeniden Değerlendirilmesinde Zorunluluk Bulunması )
Y3.CDE. 2006/45665237 SAYILI YASADA ADİ PARA CEZASI ( Öngörülmeyip Gün Adli Para Cezası Öngörüldüğünden Kesilen Emval İle Temel Adli Para Cezasının Çarpımı Sonucu Elde Edilen Değer 1 YTL'nin Altında Kaldığı )
Y1.CDE. 2005/50765237 SAYILI YASANIN UYARLANMASI TALEBİ ( 5237 Sayılı Yasa İle Kurulan Hüküm Lehe İse Uygulamanın Ona Göre Yapılması Aksi Halde 5237 Sayılı Yasa İle Hüküm Kurulmasına Yer Olmadığına Karar Verilmesi Gereği - Kasten Adam Öldürmeye Tam Derecede Teşebbüs )
Y5.CDE. 2005/187485237 SAYILI YASANIN UYGULANMASI ( Görevsizlik Kararı Veren Üst Dereceli Mahkemenin Görevsizlik Kararını Kaldırması Gereği - Tedbirsizlik ve Dikkatsizlik Sonucu Ölümüne ve Yaralamaya Sebebiyet Vermek )
Y6.CDE. 2014/14465237 SAYILI YASANIN YÜRÜRLÜĞÜNDEN ÖNCE İŞLENEN SUÇLAR ( Lehe Yasa Uygulamasında Her Suç İçin Ayrı Ayrı Değerlendirme Yapılacağı - 765 S.K. 77. M. Yazılan Sınırların Dikkate Alınmasının Gereği - Hükümlüler Hakkında Temeli Ağır Hapis Olan Cezaların Toplamı 30 Yıl Olacağının Gözetilmesi Gereği )
Y2.CDE. 2012/165565252 SAYILI KANUN ( Sanığın Lehine Olan Bütün Hükümlerin Olaya Uygulanacağı - Ortaya Çıkan Sonuçların Birbiriyle Karıştırılmaması Gereği/Ayrı Ayrı Sonuçlarının Belirleneceğiğ/Yapılan Bireyselleşmenin Nedenlerinin Belirtileceği )
Y11.CDE. 2005/87515252 SAYILI YASANIN ARA NORM NİTELİĞİ ( 5237 Sayılı Yasanın Yürürlüğe Girdiği 1.6.2005 Tarihinden Önce Verilen Ve Kesinleşen Kararlarda Lehe Yasanın Belirlenmesinde 5252 Sayılı Yasada Mevcut Hükümlerin Gözetileceği - Sahtecilik )
Y8.CDE. 2012/290095271 SAYILI KANUN 231. MADDE UYGULAMASI ( Adli Sicil Kaydında Silinme Koşulları Oluşmayan Geçmiş Hükümlülüğü Bulunan Sanık Hakkında Uygulanma Olanağı Bulunmadığı )
YCGKE. 2011/6-3315271 SAYILI KANUNDAKİ YASAL DÜZENLEME ( 18 Yaşından Küçük Suça Sürüklenen Çocuğun Korunması Amacıyla Duruşmanın Gizli Yapılmasının Alenilik İlkesinin İhlali Sayılamayacağının Kabulü - Küçük Yaştaki Çocuklara Ait Yargılama/Zorunlu Kapalılık )
Y1.HDE. 2007/5845272 SAYILI YASANIN GEÇİCİ 1. MADDESİNİN YÜRÜRLÜKTEN KALDIRILMASI ( Yasama Organının Görev ve Yetkilerinden Olduğu - Davacının Kazanılmış Hakkından Bahsedilemeyeceğinden Tapu İptali ve Tescil Davasının Reddi İsabetli Olduğu )
Y6.CDE. 2014/147235275/m. 14
YHGKE. 2008/1-3335283 SAYILI KANUN'DAN KAYNAKLANAN TESCİL İSTEMİ ( Ana Taşınmazın Yüzölçümüne Oranlanmasıyla Bulunacak Oran Dahilinde Davacı İdarenin Taşınmazda Paydaş Kılınması Suretiyle Çözüme Bağlanması Gerektiği )
Y9.HDE. 2006/166955283 SAYILI YASA GEREĞİNCE PERSONELLE İLGİLİ SORUMLULUK ( Sağlık Bakanlığına Ait Olduğu - Sadece Sağlık Bakanlığı Aleyhine Hüküm Kurulması Gereği/SSK Aleyhine De Hüküm Kurulması Hatalı )
Y12.HDE. 1994/1071353 İCRA EMRİ ( Örnek 53 İcra Emrinin Tebliğinden Sonra Yedi Günlük Sürenin Geçmesi-Yapılan İtirazın Süreden Reddinin Gerekmesi )
Y12.HDE. 2002/1116753 İCRA EMRİ ( Takip Borçlusuna Yapılan Takibin Kesinleşmesinden Sonra Taşınmazın Müştekiye Satılmasının İlamın İnfazına Engel Olmaması )
Y12.HDE. 2002/127553 NOLU İCRA EMRİ ( Takibin Usulsüz Olduğu - İtirazın Kabulü Gerektiği )
Y11.HDE. 2011/105695320 SAYILI KANUNA TABİ BANKALAR ( Teminatsız İhtiyati Haciz Talebinde Bulunabileceği - 2010/964 S. Bakanlar Kurulu Kararı/Bankanın Teminatsız İhtiyati Haciz Talebinin Kabulü Gereği/Bankalarca Yeniden Yapılandırma Sürecinin Devam Ettiği )
Y4.HDE. 2015/121245320 SAYILI KANUNUN UYGULAMA ALANI BULUNMADIĞI ( Haksız El Koyma Tarihinin 01.06.2005 Tarihinden Önce Olduğunun Gözetilmesi Gereği - Mülga 466 S.K. ise Haksız El Koyma ile İlgili Herhangi Bir Hüküm Bulunmadığı/Yerel Mahkemenin Görevsizlik Kararı Vermesinin Hatalı Olduğu/Esasa Girilmesi Gereği )
YHGKE. 2003/11-68537 SAYILI KHK ( Bu KHK'nın TTK Maddelerindeki Değişiklerinin Anayasa Mahkemesinin İptal Kararı İle Yürürlükten Kalkmış Olduğunun Gözetilmesi )
Y4.HDE. 2016/147955393 S.K. Md. 49'a AYKIRI ÇALIŞMA İDDİASI ( Kurum Zararının Tazmini - Sözleşmeli Personelin Belediye'de Fiilen Çalışmadığına Dair İddia İspat Ya da Vukuat Kaydı Bulunmadığı/Davacı Kurumun Bir Zarara Uğradığından Söz Edilemeyeceği Zira Bu Maaş Ödemeleri Karşılığı Hizmet Olarak Dava Dışı Sözleşmeli Personelden Alındığı Bu Nedenle Mahkemece Davanın Reddi Gerektiği )
Y7.CDE. 2014/142835411 SAYILI KANUN'A AYKIRILIK ( Bankacılık Kanunu'na Muhalefet - Sanığın Kanuni Soruşturma Raporunda Belirtilen Müdahil Bankanın Şubesinde Görev Yaptığı Tarihleri Arasında Gerçekleştirdiği Ancak İddianameye Konu Edilmeyen Eylemleriyle İlgili Dava Açılıp Açılmadığı Araştırılarak Açıldığının Tespiti Halinde Gerektiğinde Davaların Birleştirilerek Karar Verileceği )
Y10.HDE. 2013/247935434 SAYILI KANUN KAPSAMINDA İŞTİRAKÇİ OLARAK EMEKLİ AYLIĞI ALMAKTA OLAN DAVACI ( 5510 S. Kanun'un Geç. 4. Md.sinde Değişiklik Getiren 5754 S. Kanun'un Yürürlüğe Girmesinden Önce Mevcut Statüsünde Bulunduğu Göz Önünde Bulundurularak ve 6100 S. HMK'nın 114/1-B Md.sine Göre Dava Şartı Olan "Yargı Yolunun Caiz Olmaması" Nedeniyle Davanın Usulden Reddi Gerektiği )
Y2.CDE. 1993/15065435 SAYILI KANUNLA DEĞİŞTİRİLEN HÜKÜMLER ( Yürürlükten Kaldırmanın Söz Konusu Olmaması )
YİBGKE. 1956/45435 SAYILI YASA ( Para Cezalarının Artırılması )
YİBGKE. 1951/65435 SAYILI YASAYA GÖRE PARA CEZALARININ ARTIRILMASI ( Vergi ve resimin Tazminat Kabilinden Olması Artan Orana Tabi Para Cezalarının Ayrık Olması )
Y10.HDE. 2008/108005458 SAYILI KANUN'DAN YARARLANMA TALEBİ ( Davacının Çıkarılan Borca Süresinde İtiraz Ettiği/Kurumun İtirazı Cevapsız Bıraktığı - Kurumun Davacının Taahhütname İmzalamadığı Gerekçesiyle Verdiği Red Kararının Hukuka Aykırı Olduğu )
Y10.HDE. 2011/88505458 SAYILI YASA HÜKMÜNDEN YARARLANAMAMA ( Davacının 4958 ve 5458 Sayılı Kanun Hükümlerine Göre Yeniden Yapılandırma İsteminde Bulunduğu - Taksitlendirilen Primleri Ödemediği/İsteğe Bağlı Sigortalılık )
Y10.HDE. 2006/209335458 SAYILI YASADAN YARARLANDIRILMA TALEBİ ( Kanunun Yürürlüğüne Kadar Ödenmemiş Olan Prim ve Sosyal Güvenlik Destek Primi Borçları Bu Kanunun Yürürlüğe Girdiği Tarihten İtibaren İki Ay İçersinde Kuruma Yazılı Başvurmak Şartıyla Bu Madde ve 3. Madde Hükümlerine Göre Yeniden Yapılandırılacağı )
Y21.HDE. 2009/104025458 SAYILI YASADAN YARARLANMA KOŞULLARI ( Kanun Kapsamındaki Borçlara İlişkin Yapılan İtiraz ve Açılan Davalaradan Feragat Edilmesi Gereği - 1479 Sayılı Kanun Uyarınca Açılan Hizmet Tespit Davasından Vageçilemeyeceği 5458 Sayılı Kanundan Yararlanmak İçin Hizmet Tespit Davasından Feragatin Gerekli Olmadığı )
Y19.HDE. 2007/109745464 SAYILI KANUN HÜKÜMLERİNDEN YARARLANMA KOŞULLARI ( 5464 Sayılı Kanun ile Sağlanan Hakların Taksitlerden Herhangi Birinin Ödenmemesi Halinde Ortadan Kalkacağı - Borçlu İlk İki Taksitten Sonraki Taksitleri Ödemediğinden Bankanın Borç Yapılndırma Sözleşmesini Feshederek Takibe Geçebileceği )
Y8.CDE. 2016/52295464 SAYILI KANUNA AYKIRILIK ( Kartların Müracaat Sahiplerinin Gerçek Kimlik Bilgileri Kullanılarak Alınması Sebebiyle Sahte Kart Üretme Suçundan Söz Edilemeyeceği - Sanıkların Kartları Sahiplerinin Rızaları Dışında Kullandıklarına Dair Mahkumiyetlerine Yeterli Her Türlü Şüpheden Uzak Delil Bulunmadığı/Sanıkların Birlikte Müracaat Sahiplerinin Kimlik Bilgilerini Kullanarak Katılana Sahte Çalışma Belgesi İbraz Etmeleri Şeklinde Gerçekleşen Eylemlerin Zincirleme Gerçeğe Aykırı Beyan Sözleşme ve Eki Belgelerle Sahtecilik Suçu Oluşturduğu )
YHGKE. 2006/13-565464 SAYILI KANUNA GÖRE KREDİ KARTI BORCUNUN TAKSİTLENDİRİLMESİ ( Davacının 60 Günlük Yasal Süre İçerisinde Başvuruda Bulunması Halinde Durumun 5464 Sayılı Kanunun Geçici 4. Maddesi Kapsamında Değerlendirilmesi Gereği )
Y19.HDE. 2007/109745464 SAYILI KANUNA GÖRE YAPILANDIRILAN KREDİ KARTI BORCUNUN SONRAKİ TAKSİTLERİNİN ÖDENMEMESİ ( 5464 Sayılı Kanuna Göre Yapılandırılan Kredi Borcunun Taksitlerinden Herhangi Birinin Ödenmemesi Halinde Yasadan Yararlanma Hakkının Ortadan Kalkacağı )
Y13.HDE. 2006/11875464 SAYILI KANUNDAN YARARLANMAK İÇİN BANKAYA VEYA AVUKATINA BAŞVURU ŞARTI ( Bunun için Kredi Kartı Borçlusu Olan Davacının Sözkonusu Kanunun Yayımı Tarihinden İtibaren 60 Gün İçinde Başvurulması )
YHGKE. 2006/13-715464 SAYILI KANUNUN GEÇİCİ 4. MADDESİNDEKİ DÜZENLEME ( Borcunun Yeniden Yapılandırılması İstemiyle Yasal 60 Günlük Süre İçerisinde Davalı Bankaya veya Avukatına Bir Başvuruda Bulunmuş Olup Olmadığının Araştırılması Gereği )
YHGKE. 2006/13-775464 SAYILI KANUNUN GEÇİCİ DÖRDÜNCÜ MADDESİNDEN YARARLANMA ŞARTLARI ( Davacı Kredi Kartı Borçlusunun Borcunun Yeniden Yapılandırılması Talebiyle Kanunda Belirtilen 60 Günlük Süre İçinde Davalı Bankaya veya Avukatına Başvurması Halinde )
Y3.HDE. 2005/177665464 SAYILI KANUNUN GEÇİCİ DÖRDÜNCÜ MADDESİNDEN YARARLANMA ŞARTLARI ( Kredi Kartı Borçlusunun 60 Günlük Sürede Bankaya veya Avukatına Bir Başvurusu Olup Olmadığı Davacı ve Davalı Bankadan Sorulup Araştırılması Gereği )
Y19.HDE. 2007/109515464 SAYILI KANUNUN UYGULAMASIYLA İLGİLİ UYUŞMAZLIK ( Kart Hamilinin Tüketici Olması Halinde 4077 Sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun Hükümlerinin Uygulanacağı - Tüketici Mahkemesinin Görevli Olduğu )
YHGKE. 2007/12-565464 SAYILI YASA UYARINCA YAPILAN ÖDEME PLANI ( Son Taksitin Vadesinde Ödenmesi Üzerine İcra Takibi Sona Ereceğinden Mahkemece Bu Husus Bekletici Mesele Yapılarak Son Taksitin Vade Tarihine Kadar Beklenmesi Gereği )
YHGKE. 2007/13-595464 SAYILI YASADAN FAYDALANMA ( Kredi Kartı Borçlusu Olan Davalının Faydalanması Yasanın Yayımlandığı Tarihten İtibaren 60 Günlük Süre İçinde Kredi Kartı Veren Kuruluşa veya Avukatına Yazılı Olarak Müracaatına Bağlı Tutulduğu )
Y13.HDE. 2008/96605464 SAYILI YASADAN YARARLANMA ( Bankaca Gönderilen Ödeme Planına Yapılan İtirazın Plan Doğrultusunda Ödeme Yapmak ve Ödemeye Devam Etmek Koşuluyla Kabul Edileceği - Ödeme Planına Göre Herhangi Bir Ödeme Yapılmadan Ödeme Planına Yapılan İtirazın Reddi Gereği )
Y19.HDE. 2007/43235464 SAYILI YASA'DAN YARARLANMA ( Davalının Başvuruda Bulunmadığı Mahkemece İtirazın İptaline Karar Verilmesi Gerektiği - Davalının Talebe Rağmen Bankaca Protokolde Belirtilen Taksitleri Ödemediği )
Y8.CDE. 2017/207545464 SAYILI YASAYA MUHALEFET (Bankadan Şikayetçi Adına Kredi Kart Talebinde Bulunup Bankaca Talebin Reddedilmesi - Eylemin 5464 S. Yasaya Muhalefet Suçunu Oluşturacağı/Mağdur Banka Olup Zincirleme Şeklinde İşlenen Tek Suç Olarak Kabulü Gerektiği)
Y4.HDE. 2003/42425468 SAYILI KANUN ( Uyuşmazlığın Fikir ve Sanat Eserleri Kanunundan Kaynaklanmadığından Davanın Genel Hükümlere Göre Çözümlenmesinin Gerekmesi )
Y11.HDE. 2016/7279551 SAYILI KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMEDE DÜZENLENEN HUSUSULARDAN KAYNAKLANAN UYUŞMAZLIKLARDA GÖREV (Fikri ve Sınai Haklar Hukuk Mahkemesine Ait Olduğu/Fikri ve Sınai Haklar Hukuk Mahkemesi Kurulmayan Yerlerde Asliye Ticaret Mahkemesi Kurulmuş Olup Olmamasına Bakılmaksızın Bir Ya da İki Asliye Hukuk Mahkemesi Olan Yerlerde Bir Numaralı Asliye Hukuk Mahkemesi İkiden Fazla Asliye Hukuk Mahkemesi Olan Yerlerde 3 Numaralı Asliye Hukuk Mahkemesinin Davaya Bakacağı)
Y7.CDE. 1999/9847551 SAYILI KANUNA MUHALEFET ( Davaların Birlikte Görülebilmesi İçin Sanıklar Arasında Fiili ve Şahsi İrtibat Olmasının Gerekmesi )
Y7.CDE. 1998/11188551 SAYILI KANUNA MUHALEFET ( Markanın Yenilenip Yenilenmediğinin Araştırılması-Taklit Edilen Amblemin İğfal Kabiliyetinin Tespiti )
Y7.CDE. 1998/5352551 SAYILI KANUNA MUHALEFET ( Sanığın Sağlığa Zararlı Besin Maddesi Satması )
Y7.CDE. 1998/11187551 SAYILI KANUNA MUHALEFET ( Takibin Şikayete Bağlı Olması-Sanıklardan Biri Hakkında Şikayetten Vazgeçme )
Y11.HDE. 2004/5635551 SAYILI KHK UYARINCA HÜKÜMSÜZLÜĞÜN TESPİTİ DAVASI ( Patent ve Faydalı Model Haklarına Tecavüz Nedeniyle )
Y10.HDE. 2014/111425510 S. KANUNUN 4/1-A KAPSAMINDA SİGORTALI OLDUĞUNUN TESPİTİ ( Yaşlılık Aylığı Tahsisi ve Ödenmeyen Aylıklarının Faiziyle Tahsili - İhtilaf Konusu Dönemde Davacının Hangi Tarihler Arasında Limited Şirket Ortağı Olduğu Hisse Devrinin Bulunup Bulunmadığı ve Bu Konuda Ortaklar Kurulunca Karar Verildiği Tarih Araştırılarak Karar Verileceği )
Y10.HDE. 2015/199795510 S.K. İLE DİĞER SOSYAL GÜVENLİK MEVZUATINDAN KAYNAKLANAN UYUŞMAZLIKLARIN ÇÖZÜMÜ ( Hizmet Akdine Tabi Çalışmaları Sebebiyle Zorunlu Sigortalılık Sürelerinin Tespiti Talepleri Hariç Olmak Üzere Dava Açılmadan Önce Sosyal Güvenlik Kurumuna Müracaat Edilmesinin Zorunlu Olduğu - Diğer Kanunlarda Öngörülen Süreler Saklı Kalmak Kaydıyla Yapılan Müracaata Altmış Gün İçinde Kurumca Cevap Verilmezse Talebin Reddedilmiş Sayılacağı/Kuruma Karşı Dava Açılabilmesi İçin Taleplerin Reddedilmesi veya Reddedilmiş Sayılmasının Şart Olduğu )
Y13.HDE. 2012/89105510 S.K. UYARINCA YAPILAN %5'LİK HAZİNE ÖDEMESİ ( Sebebiyle Kesinti Yapıldığını Belirterek Alacağın Tahsili Talebi/Davacının Davalıya Temizlik Hizmeti Verdiği - İlişkinin Borçlar Kanunundan Kaynaklandığı/İş Mahkemesinin Görevli Olmadığı )
Y10.HDE. 2010/85415510 S.K. YÜRÜRLÜĞE GİRDİĞİ TARİHTEN ÖNCESİ (Davacının Eşinin Tedavi Tarihinin ve Tıbbi Malzeme Fatura Tarihinin Öncesine Ait Olduğu/5510 S.K. Hükümleri Uygulanamayacağı - 5434 S.K. Hükümleri Uygulanacağı/Tıbbi Malzeme Bedelinin Tahsili İstemi )
Y10.HDE. 2015/71785510 SAYILI KANUN KAPSAMINDAKİ %5 TEŞVİK İNDİRİMİNDEN FAYDALANDIRILMASI GEREKTİĞİNİN TESPİTİ İSTEMİ (Sermayesinin Büyük Bölümünün Büyükşehir Belediyesi Tarafından Karşılanarak İhale Aldığı Anlaşılan Davacı Şirketin Kamusal Yönünün Ağır Bastığı - Mahkemece Davanın Reddi Gerektiği)
Y10.HDE. 2011/191295510 SAYILI KANUNDAKİ KOŞULLARIN OLUŞMAMASI ( Kaldırılan 506 S.K. Ek.5 M. Fiili Hizmet Süresi Zammından Sigortalının Faydalanma Koşulları Oluşmuş Olsa Dahi Söz Konusu Maddenin Yürürlükten Kaldırıldığının Mahkemece Gözetilmesi Gerektiği )
Y20.HDE. 2015/141695510 SAYILI KANUNDAN DOĞAN UYUŞMAZLIKLAR ( İş Mahkemesince Verilen İhtiyati Haczin Kaldırılması İstemi/Uyuşmazlığın 5510 Sayılı Kanun Hükümlerinin Uygulanmasından Kaynaklandığı - İş Mahkemesinin Görevli Olduğu )
Y10.HDE. 2013/214805510 SAYILI KANUNDAN ETKİLENİLMEMESİ İÇİN YAPTIRILMIŞ SİGORTALILIK DURUMU ( Geçerli Olmadığı - Davanın Reddi Gereği )
Y10.HDE. 2015/238675510 SAYILI KANUN'UN 21. MADDESİ GEREĞİ RÜCU DAVALARI (Rücuen Tazminat İstemi - Sigortalı veya Hak Sahipleri Tarafından Tazmin Sorumluları Aleyhine Açılan Tazminat Davalarında Alınan Kusur Tespitine Dair Bilirkişi Raporuyla Ulaşılan Sonuçlar Rücu Davasında Bağlayıcı Nitelikte Bulunmamakta İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Kuralları Yönünden Ayrıntılı İrdeleme İçermesi Halinde Güçlü Delil Olduğu)
Y10.HDE. 2014/80685510 SAYILI KANUNUN 4/1-B KAPSAMINDA SİGORTALILIK ( Türkiye'de Hiçbir Sosyal Güvenlik Kuruluşuna Tabi Çalışması Bulunmayan Kişi - 3201 S. Kanuna Dayalı Borçlanma Sürelerinin 5510 S. Kanunun 4/1-B Kapsamında Sigortalılık Süresi Olarak Değerlendirilmesi Gerektiği )
Y10.HDE. 2013/121695510 SAYILI KANUNUN UYGULANMASINDAN KAYNAKLANAN UYUŞMAZLIKLAR (Aksine Bir Düzenleme Bulunmaması Halinde İş Mahkemesinin Görevinde Olduğu - Hak Sahibi Sigortalının Boşandığı Eşiyle Birlikte Yaşamaya Devam Etmesi Durum Değişikliği Nedeniyle Aylığın Kesilmesi)
Y10.HDE. 2015/246385510 SAYILI KANUN'UN UYGULANMASINDAN KAYNAKLANAN UYUŞMAZLIKLARDA GÖREVLİ MAHKEME ( İş Mahkemelerinde Görüleceği - Yetim Aylığının Kesilmesi İşleminin İptali Talebi/Çekişme 5510 S. K. Hükümlerinin Uygulanmasından Kaynaklandığından Adli Yargı ve İş Mahkemelerinin Görevli Sayılacağı )
Y10.HDE. 2012/31965510 SAYILI KANUNUN YÜRÜRLÜK TARİHİ (1.10.2008 Tarihinden İtibaren Her Ne Sebeple Olursa Olsun Eylemli Olarak Birlikte Yaşadıkları Saptanan Hak Sahiplerinin Gelirin/Aylığın Kesilmesinin Zorunluluğu Olduğu - Dürüstlük Kuralı )
Y10.HDE. 2010/114035510 SAYILI YASANIN YÜRÜRLÜĞE GİRDİĞİ TARİHTEN ÖNCESİNE İLİŞKİN UYUŞMAZLIK ( İdari İşlem ve Eylem Niteliğindeki Uyuşmazlıklarda İdari Yargının Görevli Olduğu - Borçlanma Talebinin Geçerli Olduğunun Tespiti )
Y9.HDE. 2003/158455521 SAYILI ÖZEL YASA ( Taraflar Arasında ki İlişkinin Hizmet Akdi Olduğu Hususunda İhtilaf Olmadığından Bu Davanın 5521 Sayılı Özel Yasa Gereği İş Mahkemesinde Görülmesinin Gerekmesi )
Y11.HDE. 2000/7676554 SAYILI KANUN HÜKMÜNDE KARARNAME ( Davacının Endüstriyel Tasarım Tesciline Yönelik İtirazları Üzerinde Durularak Bu KHK Çerçevesinde Değerlendirme Yapılmasının Gerekmesi )
Y11.HDE. 2012/4857554 SAYILI KANUN HÜKMÜNDE KARARNAME ( Haksız Rekabetten Kaynaklanan Maddi ve Manevi Tazminat - Davacının İddiaları Arasında 554 S. KHK Hükümleri Uyarınca Tescilli Tasarımlarından Söz Edilmiş İse de Bu Tasarımlardan Kaynaklanan Haklara Dayanılmadığından Uyuşmazlıkta Söz Konusu KHK Hükümlerinin Uygulama Yerinin Bulunmadığı )
Y11.HDE. 2003/14043554 SAYILI KHK UYGULAMASI ( Burada Rüçhan Hakkının Başvuru Tarihi İtibariyle Kesinleşeceğinin Öngörülmüş Olması-Rüçhan Hakkı Belgesinin veya Tasdikli Tercümesinin Üç Ay İçinde Verilmemesi Halinde Rüçhan Hakkının Düşmesi )
Y7.CDE. 2008/14106554 SAYILI KHK'YA AYKIRILIK ( 554 Sayılı KHK'nın Suç Tanımlayan Hükümlerinin Tümüyle Zımni Olarak İlga Edildiğinin Gözetileceği )
Y7.CDE. 2000/8561554 VE 556 SAYILI KHK'LARA MUHALEFET SUÇU ( Şikayet Süresi )
Y7.CDE. 2003/12456556 SAYILI K.H.K'YE MUHALEFET ( Başkasından Temin Edilmiş De Olsa Taklit Marka Tişört Satan Ve Taklit Olduğunu Bilecek Durumda Olan Sanığın Cezalandırılması Gereği )
Y7.CDE. 2002/2848556 SAYILI KANUN HÜKMÜNDE KARARNAME ( Kovuşturmanın Şikayete Bağlı Bulunduğu Hallerde Müdahil Vekilinin Hükümden Sonra Şikayetten Vazgeçtiğinden Sanığın Kabul Edip Etmediğinin Sorulması )
Y11.HDE. 2004/2011556 SAYILI KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMEDE ÖNGÖRÜLEN DAVALAR ( Bu Davaların Çözüm Yerinin Adalet Bakanlığınca Kurulacak İhtisas Mahkemeleri Olması )
Y7.CDE. 2002/10429556 SAYILI KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMEDE ÖNGÖRÜLEN DAVALARDA GÖREVLİ MAHKEME ( Bu Kararnamede Öngörülen Davalarda Görevli Mahkemenin Adalet Bakanlığınca Kurulacak İhtisas Mahkemeleri Olması )
Y19.CDE. 2015/7753556 SAYILI KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMEYE AYKIRILIK ( Gerekçeli Kararda Tarafların Uzlaşamadığından Bahsedilmişse de O Tarihte Yüklenen Suç Sebebiyle Uzlaşma Hükümlerinin Uygulanmasına Yasal Olanak Bulunmadığı - Bir Hakkın Doğmadan Önce Kullanılması Söz Konusu Olamayacağından Uzlaşma Teklifinin Hukuken Geçerli Olmadığı )
Y7.CDE. 2002/695556 SAYILI KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMEYE AYKIRILIK ( Karıştırılma İhtimali Olan Herhangi Bir İşaretin Kullanılmasının Marka Tescilinden Doğan Hakkın İhlali Olması )
YCGKE. 2011/7-302556 SAYILI KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMEYE AYKIRILIK ( Sanıklara Atılı Eylemin Suç Olmaktan Çıkarılmasından Dolayı Derhal Beraat Kararı Verilmesi Koşullarının Oluştuğu - Derhal Beraat Kararı Verilmesi Gereken Bir Halde Zamanaşımından Düşme Kararı Verilemeyeceği)
Y7.CDE. 2003/12381556 SAYILI KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMEYE MUHALEFET ( 61. Maddede Yazılı Filleri İşleyenler Hakkında 5194 Sayılı Yasa ile Yeni Cezaların Öngörülmesi - Sanığın Lehine Olan Hükümlerin Uygulanması Gereği )
Y7.CDE. 2004/21989556 SAYILI KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMEYE MUHALEFET ( 61/A Maddesi Değiştirilmiş ve Öngörülen Ceza Miktarlarında Değişiklik Yapıldığı - 5237 Sayılı TCK.nun 7/2.Maddesi Hükmü İle Birlikte Değerlendirilerek Yeniden Bir Karar Verilmesi Gereği )
Y7.CDE. 2002/19366556 SAYILI KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMEYE MUHALEFET ( Boyakıran Maddesi/Taklit Olduğu İddiası - Tahlil Yaptırılması Gereği )
Y7.CDE. 2002/71556 SAYILI KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMEYE MUHALEFET ( Dava Konusu Soba Kovalırının Tescilli Ürün Kapsamında Olup Olmadıkları Türk Patent Enstitüsünden Sorulması )
Y7.CDE. 2003/12587556 SAYILI KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMEYE MUHALEFET ( Kararnameye Eklenen 61/A Maddesinin Değiştirildiği - Öngörülen Ceza Miktarları Değiştiğinden Yeniden Karar Verilmesi Gereği )
Y7.CDE. 2002/2526556 SAYILI KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMEYE MUHALEFET ( Kovuşturmanın Şikayete Bağlandığı Hallerde Müdahilin Açılan Davada Şikayetinden Vazgeçmesi Halinde Kamu Davasının Düşürülmesi )
Y7.CDE. 2005/11029556 SAYILI KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMEYE MUHALEFET ( Sanıkların Herhangi Bir Tüpgaz Bayii Olup Olmadıklarına Dair Aşamalardaki Beyanlarının Çelişkili Olduğu )
Y7.CDE. 2003/10409556 SAYILI KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMEYE MUHALEFET ( Sanıkta Ele Geçirilen Suça Konu Eşyaların Müdahil Firma Adına Tescilli Markayı Taşıyıp Taklit Ürünler Olduğu - Mahkumiyeti Gereği )
Y7.CDE. 2003/13584556 SAYILI KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMEYE MUHALEFET ( Suçun Takibinin Şikayete Bağlı Olması - Şikayetten Vazgeçme Nedeniyle Yeniden Yargılama Yapılması )
Y7.CDE. 2003/10406556 SAYILI KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMEYE MUHALEFET ( Tekstil İşi ile Uğraşan Sanığın Dava Konusu Malların Müdahil Firmaya Ait Orjinal Markanın Taklidi Olup Olmadığını Bilecek Durumda Olması Nedeniyle Hakkında Beraat Kararı Verilememesi )
Y7.CDE. 2003/21060556 SAYILI KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMEYE MUHALEFET ( Yakalanan Ürünlerin Taklit Olup Olmadığı Araştırılıp Taklit Olduğunun Tespiti Halinde Konfeksiyon Ticaretiyle Uğraşan Sanığa Ceza Verilmesinin Gerekmesi )
Y7.CDE. 1999/9840556 SAYILI KANUN HÜKMÜNDEKİ KARARNAMEYE AYKIRILIK ( Hükümden Sonra Yürürlüğe Giren 4421 Sayılı Yasanın Sanık Lehine Olan Hükümlerinin Uygulanması )
Y7.CDE. 2003/10411556 SAYILI KANUN HÜKMÜNDEKİ KARARNAMEYE AYKIRILIK ( Hükümden Sonra Yürürlüğe Giren 5194 Sayılı Yasanın Sanık Lehine Olan Hükümlerinin Uygulanması - Taklid Oldukları Tespit Edilen Ürünlerin Müsaderesi Yerine Sanığa İadesine Karar Verilmesinin Yasaya Aykırı Oluduğu )
Y7.CDE. 1999/9867556 SAYILI KANUN HÜKMÜNDEKİ KARARNAMEYE MUHALEFET ( Yağların Taklit Tenekelere Konup Konmadığı İğfal Kabiliyetine Haiz Olup Olmadığının Araştırılması )
Y11.HDE. 2012/8751556 SAYILI KHK HÜKÜMLERİ ( Uyarınca Tescilli Markadan Kaynaklanan Öncelik ya da Üstünlük Haklarına Dayanılmadığından KHK Hükümlerinin Uygulama Yeri Bulunmadığı - Haksız Rekabetin Tespiti ve Önlenmesi Davası )
Y7.CDE. 2003/21273556 SAYILI KHK YA AYKIRILIK ( Bu Suçun Şikayete Tabi Bir Suç Olması ve Şikayetçi Firmanın Şikayetinden Vazgeçmesi )
Y11.HDE. 2015/14071556 SAYILI KHK'DAN KAYNAKLANAN DAVALARDA GÖREV ( İhtisas Mahkemesinin Görevli Olduğu - Fikri ve Sınai Haklar Hukuk Mahkemesi Kurulmayan ve Adli Yargı Adalet Komisyonu'nun Bulunduğu Merkezde Yer Alan Asliye Hukuk Mahkemeleri'nde Tek Asliye Hukuk Mahkemesi Varsa O Mahkeme 2'den Fazla Asliye Hukuk Mahkemesi Varsa 3 Numaralı Asliye Hukuk Mahkemesinin İhtisas Mahkemesi Sıfatıyla Görevli Olacağı/Mahkemece Dosyanın 3. Numaralı Mahkemeye Gönderileceği )
Y7.CDE. 2000/7686556 SAYILI KHK'YA MUHALEFET ( Lisans Hakkı Sahibinin Marka Sahibi Adına Dava Açma ve Takip Yetkisinin Araştırılması )
Y7.CDE. 2000/6532556 SAYILI KHK'YA MUHALEFET ( Sanığın Suç Konusu Oyuncakları Fatura Karşılığı Başka Firmadan Satın Aldığı Savunmasının Araştırılması )
YCGKE. 2005/7-143556 SAYILI KHK'YE AYKIRILIK ( Bulunduğu Takdirde Orijinal Ürün ve Patent Enstitüsü'nden Marka Tescil Belgelerinin Onaylı Suretleri Orijinal Ürünün Bulunmaması veya Temininin Mümkün Olmaması Halinde İse Anılan Kurumdan Marka Tescil Belgelerinin Onaylı Suretlerinin Getirtilmesi Gereği )
Y7.CDE. 2000/9565556 SAYILI KHK'YE MUHALEFET ( Dava Konusu Oto Teypleri ve Hoperlörle İlgili Marka Tescil Belgelerinin Asılları veya Onaylanmış Suretlerinin Getirtilerek İnceleme Yaptırılması )
Y7.CDE. 2003/3614556 SAYILI KHK'YE MUHALEFET ( Davasında Hükmün Dayanağı Marka Sahipliği Belgelerinin Onanmış Örnekleri Getirtilerek Tecavüzün Tescilli Markaya Karşı Yapılıp Yapılmadığının Araştırılması Gereği - İşyeri Kapatma ve Ticaretten Men Cezası )
Y7.CDE. 2003/843556 SAYILI KHK'YE MUHALEFET ( Koğuşturması Şikayete Bağlı Suçtan Dolayı Temyiz Aşamasında Vazgeçme Halinde Sanıktan Kabul Edip Etmediği Sorularak Davanın Düşmesinin Değerlendirilmesi )
Y7.CDE. 2003/3615556 SAYILI KHK'YE MUHALEFET ( Yapılan Yargılamada Keşif Günü Sanığa Bildirilmeden Bilrkişi Raporuna Karşı Diyecekleri Sorulmadan Karar Verilmesinin Savunma Hakkını Kısıtladığı - İşyeri Kapatma ve Ticaretten Men Cezası )
Y7.CDE. 2002/23283556 SAYILI YASAYA AYKIRILIK ( Sanığın İşyerindeki Deposunda İstif Edilmiş Halde Suça Konu Giyim Eşyalarının Ele Geçirilmesi )
Y7.CDE. 2000/2284556 SAYILI YASAYA MUHALEFET ( Takibinin Şikayete Bağlı Olduğu - Şikayetin Şikayete Yetkili Kişi Tarafından Yapılması Gereği )
Y7.CDE. 2002/22534560 SAYILI K.H.K.'YE MUHALEFET ( İzinsiz Ekmek Üretmek/İdari Para Cezasını Gerektirdiği - Mühür Fekki Suçunun Oluştuğu Ve Delillerin Değerlendirilmesinin Asliye Ceza Mahkemesine Ait Olduğu )
Y7.CDE. 2003/8403560 SAYILI K.H.K.'YE MUHALEFET ( Sanığın İşyerinde Denetleme Yapılırken Eksiklerle İlgili Sanığa Süre Verilip Verilmediğinin Araştırılması Gereği )
Y7.CDE. 2002/21393560 SAYILI K.H.K.'YE MUHALEFET ( Sanığın Satışa Sunduğu Gıda Ürünlerinde Son Kullanma Tarihinin Geçtiği Eksikliklerin Giderilmesi İçin Süre Verilmediği Anlaşıldığından Suçun Yasal Unsurlarının Oluşmadığı )
Y4.CDE. 2001/9119560 SAYILI KANUN HÜKMÜNDE KARARNAME ( Eksik Gramajlı Ekmekleri Satışa Sunmanın Bu KHK'ye Aykırı Olması ve İdari Para Cezasını Gerektirmesi )
Y4.CDE. 2001/10989560 SAYILI KANUN HÜKMÜNDE KARARNAME ( Fırınlarında Etiketli Olarak Ekmek Üretip Sattıklarına İlişkin Bilgi Bulunmayan Sanıkların Tebliğe Aykırı Olarak Eksik Gramajlı Ekmek İmal Etmesi )
Y4.CDE. 2002/8610560 SAYILI KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMEYE AYKIRILIK ( Adı Geçen Kararnameye Aykırılık Nedeniyle Mühürlenen İşyerinin Mührünün Bozulmasında Ceza Yasasının Değil Bu Kararnamenin Uygulanması )
Y4.CDE. 2002/8657560 SAYILI KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMEYE AYKIRILIK ( Sanığın Damacanlara Normal Açık Su Tanklarından Dolum Yapması )
Y4.CDE. 2002/5641560 SAYILI KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMEYE AYKIRILIK ( Sanığın Su Kuyusunun Mührünü Bozarak Kaçak Su Satışını Sürdürmek Eyleminin Gıdaların Üretimi Tüketimi ve Denetlenmesine Aykırı Olması )
Y7.CDE. 2002/6072560 SAYILI KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMEYE AYLIRILIK ( Öngörülen Süreler Sonunda Tesbit Edilen Hususlar Düzeltilmediği Takdirde Denetlenen İşyerinde 4128 Sayılı Kanuna Göre İşlem Yapılması )
Y7.CDE. 2004/13668560 SAYILI KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMEYE MUHALEFET ( Ekmek Ürettiği Fırınını İşyeri Ruhsatı Almadan İşlettiğinden Mühürlenerek Kapatılmasına Rağmen Mühürlerini Bozarak İşletmeye Devam Etmek )
Y7.CDE. 2002/2217560 SAYILI KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMEYE MUHALEFET ( Eksikliğin Giderilmesi için Verilen Süre İçinde İş Yerinde Çalışan Personelin Sağlık Kontrollerinin Yaptırılmaması )
Y7.CDE. 2002/4624560 SAYILI KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMEYE MUHALEFET ( Son Kullanma Tarihi Geçen Ürünün Analizi Sonucu Küflendiği Ve Sağlığa Az Veya Çok Zarar Verecek Derecede Bozulduğunun Tesbiti Üzerine Yapılan Önödeme Tebliğine Uyulmaması )
Y4.CDE. 2002/28230560 SAYILI KHK YA AYKIRILIK ( İşyeri Mühürlenen Sanığın suç Tarihinde Mühürü Bozması )
Y7.CDE. 2003/4805560 SAYILI KHK YA MUHALEFET ( Sanığın İşyerinden Alınan Numunelerin Bu Kanun Hükmünde Kararnamede Belirlenen Niteliklere Uygun Olmaması )
Y7.CDE. 2002/13738560 SAYILI KHK'YA AYKIRI DAVRANIŞ ( Yoğurt Ambalajı Üzerinde Standart Numarasının Yer Almaması - Suçun Oluşmayacağı )
Y7.CDE. 2002/342560 SAYILI KHK'YE MUHALEFET ( Kaynak Suyunun Polikarbonlara Doldurulup Elle Kapaklanması Sebebiyle İnsan Sağlığına Zarar Vermesi - İstihsali Uygun Şekilde Ambalajlanması Ve Satışı Hususunda İlgili Bakanlık Teşkilatından İzin Alınmaması )
Y7.CDE. 2003/5607560 SAYILI YASAYA K.H.K.'ya MUHALEFET ( İs Kokulu Olması Nedeniyle Tağşiş Edilmiş Simidi Üreterek Satma )
Y16.HDE. 2002/85835602 SAYILI TAPULAMA KANUNA GÖRE KADASTRO TESPİTİ ( Tapu Dışı Satımın Geçerli Olması İçin Kadastrodan Önce Yapılmasının Yeterli Olduğu Ve Ayrıca Süre Öngörülmediği )
Y7.HDE. 2001/105795602 SAYILI YASANIN UYGULAMA ALANI ( Kadastro Tespitinin Yapıldığı Tarihte Yürürlükte Olan 5602 Sayılı Yasa Uyarınca Tespite Karşı İleri Sürülen İtirazların Dava Niteliğinde Olması )
Y7.CDE. 2017/68425607 S. YASAYA MUHALEFET ( Birleştirme Kararı Beklenmeden Sanık Hakkında Karar Verildiği/Karar Tebliğe Çıkartılıp Karar Numarası Alınmadan Tutanak Tutularak Birleşen Dosya Yönünden Yargılamaya Devam Edilerek Birleşen Dosya Sanığı Hakkında Karar Verildiği ve Ayrı Tarihlerde Kurulan Hükümler Açısından Ortak Gerekçeli Kararının Yazılması Suretiyle Hükümde Karışıklığa Sebebiyet Verildiği - Kararın Bozulacağı )
Y7.CDE. 2015/154945607 S.K.'A MUHALEFET ( Sanığın Sigaraların Bulunduğu Tezgahın Önünde Birlikte Satış Yaparken Yakalandığı - Suç Tarihinde 18 Yaşından Küçük Olduğu Anlaşılan Kardeşi Sanığın CMK. Hükümlerine Göre Hakları Hatırlatılarak İfadesinin Alınması Ayrıca Soruşturma Evrakında Şüpheli Sıfatıyla Yer Aldığından Evrakın Akıbetinin Araştırılarak Dava Açılmış Olması Halinde Dosya İle Temyiz İncelemesine Konu İş Bu Dava Dosyası Arasında Hukuki ve Fiili İrtibat Bulunması Cihetiyle Davaların Birleştirilerek Delillerin Birlikte Değerlendirileceği )
Y5.CDE. 2014/84485607 SAYILI KAÇAKÇILIK YASASINA MUHALEFET SUÇU ( Sanık Hakkında Suç Tarihi İtibarıyla İlgili Suça Dair Olarak Açılmış Bir Soruşturma ve Dava Olup Olmadığının Tespitiyle Varsa Başlatılan Soruşturmanın Akıbetinin Araştırılacağı - Kamu Davası Açılmış ve Olanaklı ise Birleştirme Yoluna Gidilip Tüm Deliller Birlikte Değerlendirilerek Görevinin Gereklerine Aykırı Hareket Etmesi İçin Nasıl Menfaat Temin Edildiği Gerekçeleriyle Gösterilerek Sanığın Hukuki Durumunun Tayini Gerektiği )
Y7.CDE. 2009/189815607 SAYILI KAÇAKÇILIKLA MÜCADELE KANUNU ( Suç Tarihinde Yürürlükte Bulunan Kanun ile Suç Tarihinden Sonra Yürürlüğe Giren Kanunun İlgili Bütün Hükümleri Uygulanarak Sonuçların Birbiriyle Karşılaştırılması Gerektiği )
Y7.CDE. 2015/180815607 SAYILI KANUNA MUHALEFET ( Sanığın Eyleminin 4733 S.K.'ya Muhalefet Suçunu Oluşturduğu - Bu Suçtan Doğrudan Zarar Gören Tütün ve Alkol Piyasası Düzenleme Kurumunun HAGB Kararına Yönelik İtiraz Hakkı Bulunduğu/Kurum Haberdar Edilmeden Yargılamanın Sonlandırılması ve HAGB Kararı Tebliğ Edilmediğinden Kararın Kesinleşmediği )
Y7.CDE. 2014/69165607 SAYILI KANUNA MUHALEFET (Sanığın Aşamalarda Alınan Savunmasında da Suça Konu Eşyayı Satmak Amacıyla Getirdiğini Beyan Ettiği/Sanığın Olay Gününe Dair Giriş Çıkış Kayıtlarının Bulunup Bulunmadığının İlgili Gümrük Müdürlüğünden Sorulup Kayıtların Bulunması Halinde Sanığa Atılı Eylemin Kül Halinde 5607 S.K. 3/1. Maddesi Kapsamında Kalacağı ve Sanığın Anılan Hükümlere Göre Cezalandırılması Gerektiği)
YCGKE. 2015/7-2735607 SAYILI KANUNA MUHALEFET SUÇU ( Fatura veya Sevk İrsaliyesi Bulunmamasının Muzların Yurda Kaçak Yollar İle Getirildiğine Dair Tek Başına Mahkûmiyete Yeterli Delil Oluşturmaması Karşısında Sanığın Atılı Suçu İşlediğine Dair Hakkında Her Türlü Şüpheden Uzak Kesin ve İnandırıcı Delil Bulunmadığının Kabul Edilmesi Gerektiği )
Y7.CDE. 2012/76505607 SAYILI KANUNU'NA AYKIRILIK ( Suç Tarihi İtibariyle Sanığın Eylemine Uyan ve Daha Lehe Düzenleme İçeren 5607 S.K. Gereğince Hüküm Kurulması Gerektiği - Suç Tarihinde Yürürlükte Bulunmayan 4733 S.K. Uyarınca Hüküm Tesis Edilemeyeceği )
Y7.CDE. 2015/263015607 SAYILI YASANIN 3/14-1.CÜMLESİNE MUHALEFET (Eşyanın İşlemlerini İş Takipçisi Olarak Yerine Getirdiği Anlaşılan Sanığın Beyannamelerinin İşlemlerini Kendisinin Takip Ettiğini İhracatçı Firma Tarafından Kurye İle Gelen Fatura ve Evrakları İlgili Müşavirlik Firmasına Gönderdiği - Cezalandırılmasına Yeterli Delil Elde Edilemediğinin Gözetileceği)
Y7.CDE. 2015/199035607 SAYILI YASANIN 3/18.MADDESİNE MUHALEFET SUÇU ( Sanıkların Hürriyeti Bağlayıcı Ceza İle Cezalandırılmalarına Karar Verildiği Halde Kazanılmış Hak Teşkil Etmeyen ve Güvenlik Tedbiri Niteliğinde Olan T.C.K.'nun 53. Md. Uygulanması Gerektiğinin Gözetilmemesinin Doğru Olmadığı )
Y7.CDE. 2017/117335607 SAYILI YASAYA MUHALEFET ( Her Dört Olayda da Sanığın Üzerine Atılı Eylemlerin Benzer Mahiyette Olduğu - Suç Tarihine İşlenen Suçun Niteliğine Göre Sanığın Eyleminin Zincirleme Biçimde Kaçakçılık Suçunu Oluşturup Oluşturmadığının Takdir ve Değerlendirilmesi Bakımından Anılan Dosyaların İncelenerek Gerektiğinde Birleştirilmesi ve Sonucuna Göre Sanığın Hukuki Durumunun Değerlendirilmesi Gerektiği )
Y7.CDE. 2014/347825607 SAYILI YASAYA MUHALEFET ( Sanığın Mesleğinin Şoförlük Olmasının Tek Başına Suçun İşlenmesinde Kolaylık Sağlayan Bir Durum Olmadığı Gözetilmeden ve Şoförlük Mesleğinin Atılı Suçu İşlemesinde Sanığa Ne Şekilde Kolaylık Sağladığı da Açıklanmadan 5607 S.K. Md. 4/4 Uyarınca Cezada Artırım Yapılmak Suretiyle Fazla Ceza Tayininin Hatalı Olduğu )
Y7.CDE. 2016/182585607 SAYILI YASAYA MUHALEFET SUÇU ( Resmi İthalatçıların Emsal İthalatlarda Beyan Ettikleri Fatura Kıymetlerine Zorunlu Miktarlar Eklendiğinde Ödenmesi Gereken Vergi Miktarı Tesbit Edilerek Sanıkların İthalat Aşamasında Ödedikleri Vergi Miktarı Karşılaştırılıp Aradaki Farkın Hazinenin Zarar Miktarı Olacağının Gözetilmesi Gerektiği )
Y7.CDE. 2017/116815607 SAYILI YASAYA MUHALEFET SUÇU ( Sanığın İki Eyleminin Bulunduğu ve Sanığın Eylemlerinden İlki ile İkincisi İçin Belirtilen Tarihlerin Farklı Olduğu - Suç Tarihlerine ve İşlenen Suçun Niteliğine Göre Sanığın Eylemlerinin Zincirleme Biçimde Kaçakçılık Suçunu Oluşturduğu Gözetilmeden Hüküm Tesisinin Hatalı Olduğu )
YCGKE. 2015/7-6945607 VE 4733 SAYILI KANUNLARA MUHALEFET ( Ele Geçen ve Ticari Amaçla Bulundurulan Bandrolsüz Sigara ve Alkollü İçkilerin 4733 S. Kanun'un 8/4 ve Kaçak Çayın İse 5607 S. Kanun'un 3/5. Md. Kapsamında Değerlendirileceği - Söz Konusu Suçların Konusunun ve Suçtan Zarar Gören Kurumların Farklı Oluşu Nazara Alınıp Sanıkların Kaçak Çay İle Bandrolsüz Tütün ve Alkollü İçkilere Yönelik Eylemlerinin Tek Fiil Oluşturduğunun Kabul Edilemeyeceği )
Y7.CDE. 2014/317815607 YASAYA MUHALEFET (Suçtan Doğrudan Zarar Gördüğü ve Kamu Davasına Katılma Hakkı Bulunduğu ve Müşteki İdare Vekilinin Katılma Dilekçesi Sunduğu Halde Katılma Kararı Verilmesi Gerektiği Gözetilmeden İdare Vekilinin Yokluğunda Yargılamaya Devam Olunarak Karar Verilemeyeceği - Ticari Miktar ve Mahiyette Bulunan ve Satışa Arz Edilen Eşya Yönüyle Sanığın Eyleminin 5607 S.K. Kapsamında Kaldığı da Gözetilerek Atılı Suçtan Mahkumiyeti Yerine Yetersiz Gerekçe İle Beraatine Karar Verilemeyeceği)
Y10.HDE. 2013/15135620 SAYILI KANUNA GÖRE KADROLU ÇALIŞTIRILMA GEREKTİĞİNİN TESPİTİ TALEBİ ( Aksi İdari İşlemin de İptali İstemi - İdari Yargı Görevli Olduğundan Yargı Yeri Yanlışlığı Nedeniyle Dava Dilekçesinin Reddi Gerektiği )
YİBGKE. 1950/125677 SAYILI YASA ( Yasadaki Fıkralardan Anlaşılacağı Üzere Hükmedilmiş ve Edilecek Cezaların Kısmen Veya Tamamen Sınırlandırılmış Özel Af Olması )
Y7.CDE. 2002/205515680 SAYILI KANUNA AYKIRILIK ( Tekzip Yazısının Yayınlanmaması - 6 Ay İçinde Açılmayan Davaların Dinlenmeyeceği )
Y7.CDE. 2003/142985680 SAYILI KANUNA MUHALEFET ( 5680 Sayılı Basın Kanununun 5187 Sayılı Yasa ile Yürürlükten Kaldırıldığı - Sanığın Eyleminin 5187 Sayılı Yasanın 19/2. Maddesinde Suç Olarak Düzenlendiği ve TCK'nun 119. Maddesi Kapsamında Kaldığının Gözetilmesi Gereği/Yargıyı Etkilemek )
Y7.CDE. 2002/96575680 SAYILI KANUNA MUHALEFET ( Ceza Kovuşturmalarına Ait Talep ve İddianamelerle Kararların ve Diğer Her Türlü Vesika ve Evrakın Kararın Verilmesinden Önce Yayınlanmasının Yasaklanmış Olması )
Y7.CDE. 1995/57605680 SAYILI KANUNA MUHALEFET ( Duruşma Zaptında Sanığın Kimliği İle Haklarının Hatırlatıldığı Bölümün Kopyalı Düzenlenmesi )
Y7.CDE. 2000/45885680 SAYILI KANUNA MUHALEFET ( Sanığın Mülki Amirliğe Verdiği Beyannamede Gazetenin İdare Yeri Olarak Gösterdiği Adresin Boş Olması )
YHGKE. 2003/4-1675680 SAYILI YASA ( Basının Özgürlüğünü Pekiştiren Kanuni Düzenlemelerin Bulunması )
YCGKE. 1995/7-1655680 SAYILI YASAYA AYKIRI DAVRANIŞ ( Sanığın Sorgusunun Usul Kanununa Uygun Alınmamış Olması )
Y7.CDE. 1992/37605680 SAYILI YASAYA AYKIRI DAVRANIŞ ( Suç Mağdurlarının Hüviyetlerini Açıklayan Malümat veya Resimlerinin Neşrinin Yasak Olması )
Y7.CDE. 2003/64755680 SAYILI YASAYA AYKIRILIK ( Sanığın Cevap ve DüzeltmeYİ Yayınlamaması )
YCGKE. 1995/7-2895680 SAYILI YASAYA AYKIRILIK ( Savunma Hakkını Kısıtlar Şekilde Karar Verilmesi )
Y7.CDE. 1992/39025680 SAYILI YASAYA MUHALEFET ( Ön Ödeme İhtarı-İhtarda Ödeme Süresi ve Ödeme Yapılmadığı Takdirde Cezanın Artırılarak Hükmedileceği İhtarının Olmaması )
Y7.CDE. 2003/18755682 SAYILI KANUNA MUHALEFET ( Türkiye'den Yurtdışına Çıkacak veya Girecek Olanları Gümrük Kapılarınadan Başka Yerlere Bilerek Taşıma Eyleminin Pasaport Kanununa Aykırılık Teşkil Etmesi )
Y7.CDE. 2003/154605682 SAYILI PASAPORT KANUNUNA MUHALEFET ( Sanığın Vize Süresinin Bitmesine Rağmen Türkiye'de Kalmaya Devam Etmesi - Sanığa Cezalı İkamet Harcı Alınarak İçişleri Bakanlığınca Sınırdışı Edilmek Olup Herhangi Bir Cezai Yaptırım Öngörülmediği )
Y7.CDE. 2003/385682 SAYILI YASAYA MUHALEFET ( Ön Ödemeye Tabi Suçlarda Ön Ödeme İhtarı Yapılmadan Kamu Davası Açılması Halinde Sulh Ceza Mahkemesince Sanığa Usulüne Uygun Ön Ödeme İhtarı Yapılması )
Y7.CDE. 2003/58385682 SAYILI YASAYA MUHALEFET ( Sanığın İki Yıl Önce Türkiyeye Giriş Yapması Nedeniyle Suç Tarihinin Bu Tarih Olarak Kabulü )
Y7.CDE. 2002/265683 SAYILI KANUNA MUHALEFET ( İzinsiz Yabancı İşçi Çalıştırılması-İşyerinde Çalıştırılan Yabancının Ad-Soyad-Tabiyet-Mesleğin 15 Gün İçinde En Yakın Güvenlik Birimlerine Bildirilmemesi )
Y7.CDE. 2000/13115683 SAYILI KANUNA MUHALEFET ( Sanığın Bir Ay Süreli Turist Vizesinde Belirtilen Sürenin Bitmesine Rağmen Türkiye'de Kalmaya Devam Etmek Şeklinde Gerçekleşen Eylemi )
Y9.HDE. 2017/219435727 SAYILI KURUM İŞLEMİNİN İPTALİNE KARAR VERİLMESİNİ İSTEMİ ( Davacının Görev Değişikliği Anında İşyeri Sendika Temsilcisi Görevinde Olmadığı/Bu Sebeple Sendikalar Kanunu'nun İlgili Maddesinden Yararlanamayacağı - İş Şartlarında Esaslı Değişiklik İçeren Görev Değişikliğini İş Kanunu'nun İlgili Maddesi Uyarınca Kabul Etmeme Hakkından Başka Yasal Olanak Olmadığı/Bu Sebeple Davacının Dava Açmakta Hukuki Yararının Bulunmadığından Davanın Usulden Reddine Karar Verilmesi Gerektiği )
Y1.HDE. 2016/184175737 S. KANUN'UN 17. MD. DAYALI TAPU İPTALİ VE TESCİL İSTEMİ ( Mahkemece Kayıt Malikleri İle Nüfus Kayıtları Uyarınca Tespit Edilen Şahısların Aynı Şahıslar Olup Olmadığı Hususunun Tespit Edileceği - 5737 S. Kanun'un 17. Md. Koşullarının Gerçekleşip Gerçekleşmediğinin Tespit Edileceği/Taşınmazların Vakfına Dönmesi )
Y1.HDE. 2016/84165737 S. KANUN'UN 17.MADDESİNE DAYALI TAPU İPTALİ VE TESCİL ( Adı Geçenlerin Nüfus Kayıtlarının ve Mirasçıları Bulunup Bulunmadığının Nüfus Müdürlüğünden Sorulacağı ve Zabıta Marifetiyle Araştırma Yapılacağı/Mirasçı Bırakmadan Ölüp Ölmediğinin Tereddüte Yer Bırakmayacak Biçimde Açıklığa Kavuşturulacağı )
Y7.CDE. 2014/67545752 SAYILI KANUN'A MUHALEFET (Aynı Olay Sebebiyle Sanık Hakkında 5607 Sayılı Yasa'ya Muhalefet Suçundan da Soruşturma Yürütüldüğü Anlaşılmakla Sanığın Bandrolsüz ve Kaçak Sigara Sevk Ederken Yakalanmak Şeklinde Gerçekleşen Eyleminin Bölünemeyeceği ve Bütünüyle 4733 S.K. Md. 8/4'de Düzenlenen Suçu Oluşturacağı Gözetilerek Anılan Soruşturma Evrakının Akibeti Araştırılıp Açılmış İse Dava Dosyası Getirtilip İncelenerek Sonuçlanmamış İse Her İki Dosyanın Birleştirilmesi Suretiyle Sanığın Hukuki Durumunun Tayin Ve Takdir Edilmesi Gerektiği)
Y10.HDE. 2013/194335754 SAYILI YASA İLE YAPILAN DEĞİŞİKLİK (1479 S.K. Kapsamı/1479 S.K. Tabi Hizmet Süreleri Diğer Kurum ve Sandıklara Bildirilmemiş ise Geçerli Olmayacağı - 1479 S.K. Ek Geçici 6. Madde ile Yapılan Değişikliğin Yerel Mahkemece Gözetileceği)
Y21.HDE. 2010/24135763 SAYILI YASADAN YARARLANMASI GEREKTİĞİNİN TESPİTİ ( Davacının Vergi Kaydına Göre 1479 S. Yasa'nın 24.Md. Uyarınca Vergi Kaydı Esas Alınarak Yasa'nın Yürürlük Tarihinden İtibaren Zorunlu 1479 S. Yasa Bağ-Kur Sigortalılığına Karar Verilmesi Gerektiği )
Y3.HDE. 2015/38085784 SAYILI YASA İLE YAPILAN DEĞİŞİKLİK ( 3194 Sayılı Yasadaki Değişikliğin Yürürlüğe Girdiği Tarihe Kadar İnşaat Ruhsatı Alınmış ve Alt Yapı Hizmetlerinin Biri Götürülmüş İse Kullanma İzni Alınmadan Geçici Su ve Elektrik Aboneliği Verilebileceğinin Yerel Mahkemece Gözetilmesi Gerektiği )
Y12.CDE. 2014/919558 PROMİL ALKOL SÜRÜŞ YETENEĞİNİ KAYBETTİRMEYECEĞİ ( Taksirle Yaralama/Davanın Düşmesi - Gece Yağmurlu Havada Islak Zeminde Seyir Halinde İken Sanığın Direksiyon Hakimiyetini Kaybederek Direğe Çarptığı/Kemik Kırığı Oluşan Mağdur Şikayetçi Olmadığı - Şikayet Yokluğundan Davanın Düşeceği )
Y19.CDE. 2015/141105809 SAYILI KANUN'A AYKIRILIK SUÇU ( Sanıkların Tamamı Hakkında Başka Mahkemede Açılan Kamu Davasında Sanık Olduklarından Bahisle Üzerlerine Atılı Suçlarından Hangisinden Ayrı Ayrı Tüm Sanıkların Hangi Seçimlik Eylemleri Sebebiyle Ceza Aldıkları Gerekçede Gösterilmeden Mahkumiyet Kararı Verilmesinin İsabetsiz Olduğu )
Y19.CDE. 2016/28275809 SAYILI KANUNA MUHALEFET ( Kurumdan İzinsiz ve Yetkisiz Elektronik Haberleşme Hizmeti Verme - Şirketin Eskiden Var Olan Yetki Belgesine İstinaden Yetkilendirme Ücretlerinin Hesaplanan Gecikme Zammı İle Birlikte Kurumun Yasa ve Yönetmeliğe Göre Vermiş Olduğu Süre İçerisinde Ödenip Ödenmediğinin Araştırılacağı )
Y19.CDE. 2016/121225809 SAYILI KANUNA MUHALEFET ( Uyap Ortamında Yapılan Araştırmada Sanık Hakkında Aynı Suçu İşlediği Gerekçesiyle Dairenin Onanmasına Karar Verilen Diğer Dava Dosyasında da Sanığın Mahkumiyetine Karar Verildiğinin Anlaşılması - Anılan Dosyanın Getirilip İncelenmek Suretiyle Suç ve İddianame Tarihleri Dikkate Alınıp Hukuki Kesintinin İddianamenin Düzenlenmesiyle Gerçekleşeceği İlk Düzenlenen İddianameye Kadarki Eylemlerin Zincirleme Suçu Oluşturacağının Gözetileceği )
Y19.CDE. 2017/6775809 SAYILI KANUNA MUHALEFET SUÇU ( Davaya Katılma ve Duruşmadan Haberdar Edilme Hakkı Bulunan Ancak Duruşmaya Çağrılmayan Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumunun Duruşmalara Çağrılması Şartlarının ve Talebinin Olması Halinde Katılmasına Karar Verilmesi Gerektiği )
YİBGKE. 1954/65813 SAYILI YASANIN YÜRÜRLÜĞÜNDEN ÖNCEYE İLİŞKİN DAVALAR ( Davalar Hakkında Süre Gelen Kayıtlamaları Sona Erdirecek Adli Anlaşmanın Yürürlüğüne Kadar Bakılamaması )
Y8.CDE. 2001/55495815 SAYILI YASAYA MUHALEFET ( Atatürk Aleyhine İşlenen Suçlar Hakkında Kanuna Aykırılıktan Hüküm Kurulması )
YCGKE. 1979/1715816 SAYILI YASAYA MUHALEFET ( Atatürk Aleyhine İşlenen Suçlarda Şikayete Gerek Kalmaksızın Savcılıklarca Resen Takibatın Yapılması )
Y11.CDE. 2002/53335816 SAYILI YASAYA MUHALEFET ( Sanığın Konuşması Sırasında Atatürk'ü Küçük Düşürücü Söz Sarfetmemesine Rağmen Mahkumiyet Verilmesinin Yasaya Aykırı Olması )
YİBGKE. 1960/25837 VE 6734 SAYILI KANUNLARIN YÜRÜRLÜK SÜRELERİ İÇİNDEKİ HİZMETLER ( Hafta Tatil Ücreti Miktarının Tesbiti )
Y11.HDE. 2012/30255846 S.K.'DAN KAYNAKLANAN TAZMİNAT DAVASI ( Serbest Mimar Olan Davacının Mimari Projesinin Çizdiği Binada Yapılan Tadilatların Proje Üzerinde DeğişiklikYapılmadan Gerçekleştirildiği ve Proje Bakımından Bir Tecavüzün Bulunmadığı - Uzman Bilirkişi Kurulundan Denetime Uygun Rapor Alınacağı )
Y20.HDE. 2016/10475846 SAYILI FSEK VE 551 554 555 VE 556 SAYILI KHK'LARDAN KAYNAKLANAN HUKUK DAVALARINDA GÖREVLİ MAHKEME ( Telif Hakkı İhlalinden Kaynaklanan Tazminat İstemi - Davanın Fikri ve Sınai Haklar Hukuk Mahkemesi Sıfatıyla Asliye Hukuk Mahkemesince Görülüp Sonuçlandırılacağı )
Y19.CDE. 2015/341655846 SAYILI KANUN'A AYKIRILIK ( Dosyaya Yansıyan Maddi Bir Zararın Bulunmadığı Gözetilmeden Mahkemece Zarar Giderilmediğinden Bahisle Hükmün Açıklanmasının Geri Bırakılmasına Yer Olmadığına Karar Verilmesinin İsabetsiz Olduğu )
Y7.CDE. 2004/110685846 SAYILI KANUNA AYKIRILIK ( Sanıkların Dava Konusu Eserleri İzin Almadan ve Mali Hak Bedellerini Ödemeden Adı Geçen Radyo Kanalında Yayınlamak Şeklinde Belirlenen Eylemlerinin Şahsi Dava Yoluyla Takibi Mümkün Olduğu )
Y7.CDE. 2002/74815846 SAYILI KANUNA MUHALEFET ( 5846 Sayılı Yasanın İlgili Maddelerinde Sayılan Suçlardan Dolayı Yapılan Kovuşturmanın Şikayete Bağlı Olması )
Y7.CDE. 2003/105675846 SAYILI KANUNA MUHALEFET ( 76.Maddesinin 1.Fıkrasında Bu Kanunun Düzenlediği Hukuki İlişkilerden Doğan Davalarda Görevli Mahkemenin Adalet Bakanlığınca Kurulacak İhtisas Mahkemelerinin Olduğu )
Y7.CDE. 2003/98465846 SAYILI KANUNA MUHALEFET ( Ceza Davalarına Asliye Ceza Mahkemesinin İki Asliye Ceza Mahkemesi Varsa 1 Nolu Asliye Ceza Mahkemesinin İkiden Fazla Asliye Ceza Mahkemesi Varsa 3 Nolu Asliye Ceza Mahkemesinin Yetkilendirilmesi Gerektiği )
Y7.CDE. 2002/66425846 SAYILI KANUNA MUHALEFET ( Hak Sahibinin Yazılı İzni Olmaksızın Mali Hak Bedeli Ödemeden Müzik Eserleri Yayınlamak Suçunun Kovuşturmasının Yazılı Şikayete Bağlı Olması )
Y7.CDE. 2004/56715846 SAYILI KANUNA MUHALEFET ( Hukuka Aykırı Olarak Yapılmış Arama Sonucu Elde Edilen Deliller Hükme Esas Alınamayacağı )
Y7.CDE. 2004/59995846 SAYILI KANUNA MUHALEFET ( Sanıkların Eğitimi İştigal Konuları ile Sosyal Durumları da Gözetilerek Orijinal Tabloyu Görmeden Sahte Olduğunu Bilmeleri İcap Edip Etmedikleri Konusu Araştırılarak Sonucuna Göre Hüküm Kurulmasının Gerekmesi )
Y19.CDE. 2016/25855846 SAYILI KANUNA MUHALEFET ( Suça Sürüklenen Çocuk Hakkında 3 Yıllık Denetim Süresinin Sona Erdiği Gözetildiğinde Açıklanması Geri Bırakılan Hükmün Ortadan Kaldırılmasına Karar Verilmesi Gerektiği/Üç Yıllık Denetim Süresi Sona Erdikten Sonra Denetimli Serbestlik Müdürlüğüne Süresinde Başvurmaması Sebebiyle Denetimli Serbestlik Bürosu İnfaz İşlemleri Değerlendirme Komisyonunun Yükümlülüğe Uymadığına Dair Tespit Kararı Üzerine Mahkemece Tedbirin Yerine Getirilememesi Sebebiyle Hükmün Açıklanmasına Karar Verilmesinin Hatalı Olduğu )
Y7.CDE. 2010/10515846 SAYILI YASAYA AYKIRILIK ( Bandrol Yükümlülüğüne Aykırılık - Yakalanan Cd'lerin Tamamı Yönünden Bilirkişi Marifetiyle Ayrıntılı İnceleme Yapılacağı )
YCGKE. 1977/4285917 SAYILI YASA UYGULAMASI ( İkinci Elatmanın Resmi Tutanakla Saptanması ve Yeniden Sahibine Teslimi Zorunluluğunun Bulunmaması-Son Eylemin Tanıkla da Kanıtlanabilmesi )
YCGKE. 1987/8-3825917 SAYILI YASAYA AYKIRI HAREKET ( İkinci Men Kararı Verilmesi )
YCGKE. 1979/6-415917 SAYILI YASAYA MUHALEFET ( Tebliğ ve Tebelluğa ve Davayı Her Derecede Takibe Yetkili Olan Vekile İlamın Tebliğ Olanağı Bulundukça Müvekkile Tebligat Yapılmasının Yasaya Aykırı Olması )
Y19.CDE. 2016/125805942 SAYILI KANUN'A MUHALEFET SUÇU ( Mimarlar Odasının Giderlerinin Karşılanması Amacıyla Diğer Mimarların da Desteği İle Sanığın Hesabında Parça Parça Toplanan Paraların Sanığın Malvarlığına Dahil Olmadığı ve Suç İşleme Kastı İle Hareket Etmediği Halde Yerinde Olmayan Gerekçe İle Mahkumiyet Hükmü Kurulmasının Hatalı Olduğu )
Y9.HDE. 2011/102065953 SAYILI KANUN ( İş Kanunundan Ayrı Olarak Gazeteciler İçin Özel Düzenlemeler Getirmiş Olduğu - Davacının Mesleğe Girişinin Daha Önceki Bir Tarih Olduğunu İddia Etmesi Dolayısıla - Bu İddianın Her Türlü Dellile İspat Edilebileceği )
Y4.HDE. 2015/154665957 S.K.'DA BELİRTİLEN DEĞERİN ALTINDA BULUNAN UYUŞMAZLIKLARDA HAL HAKEM HEYETİNE BAŞVURUNUN ZORUNLU OLMASI ( Heyetin Vereceği Kararların İlam Hükmünde Olduğu/2004 S.K.'daki İlamların Yerine Getirilmesi Hakkındaki Hükümlerine Göre Yerine Getirileceği - On Beş Gün İçinde Asliye Ticaret Mahkemesine İtiraz Edebileceği/ Asliye Ticaret Mahkemesinin Vereceği Karar Kesin Olacağı )
YİBGKE. 1957/55958 SAYILI YASADAN YARARLANANLAR ( Türkiye'ye Gelen ve Türk Vatandaşlığına Kabul Edilen Osmanlı Hanedanının Kadın Üyelerine İlişkin Olması )
Y21.HDE. 2013/36885997 SAYILI KANUNLA YAPILAN DEĞİŞİKLİK (3201 S.K.'daki Değişiklikle Türkiye'de Sosyal Güvenlik Destek Primine Tabi Olarak Çalışılabileceği Mümkün Hale Getirilmişse de Davacının Durumu Gereği Yasanın Yürürlüğe Girdiği Tarihin Gözetileceği)

6

Y8.CDE. 2005/3546 AYLIK İADE SÜRESİ ( Ruhsatsız Silah Bulundurmak - Sanığa Silahı Teslim Etmesi İçin Çıkartılan Tebligatın Tebliğ Olunmasına Rağmen 6 Aylık İade Süresinden Sonra Silahın Teslim Edilmesi/6136 S.K Md. 13/1 Uyarınca Hapis ve Ağır Para Cezası İle Cezalandırılması Gerektiği )
Y20.HDE. 2003/42856 AYLIK İLAN SÜRESİ ( Kadastro Tespitine İtiraz - Davacı Orman Bakanlığı Taşınmazın Halen Orman Niteliğindeki Yerlerden Olduğu İddiasıyla Süresi İçinde Orman Genel Müdürlüğü İle Tapu Sahiplerine Husumet Yöneltmesi Gereği )
Y9.HDE. 2005/368466 AYLIK KIDEM KOŞULU ( Gerçekleşmedikçe İş Güvencesi Hükümlerinden Yararlanılamayacağı - Feshin Geçersizliği ve İşe İade Talebi )
Y22.HDE. 2011/10146 AYLIK KIDEMİN HESAPLANMASI ( İş Güvencesinden Yararlanmak İçin En Az 6 Aylık Kıdem Sahibi Olmak Gerektiği - Altı Aylık Kıdem Süresinin Hesaplanmasına Alacak ve Tazminatları Ödenen Önceki Dönemin Dahil Edilemeyeceği )
Y8.CDE. 2003/81686 AYLIK SÜREDE DEVRİN YAPILMAMASI ( Silahın Zoralımına Karar Verileceği - 6136 Sayılı Ateşli Silahlar Ve Bıçaklar Kanununa Muhalefet )
Y17.HDE. 2005/114556 AYLIK ZAMANAŞIMI ( Suç Tarihi İtibariyle Sanığın Lehine Olan 6 Aylık Asli Zamanaşımının Dolmuş Bulunduğu Görüldüğünden ve Bu Sürenin Uzaması da Mümkün Olmadığından Hükmün Bozulması Gereği )
Y9.HDE. 2006/12146 GÜNLÜK SÜRE ( İşverence Haklı Nedenle Fesihte Uyulması Gereken Altı Günlük Sürenin Soruşturma Halinde Yetkili Makamın Onayına Sunulduğu Tarihte Başladığı )
Y13.HDE. 2005/707960 GÜNLÜK EK SÜRE ( Davanın Açılmamış Sayılması Kararından Sonra Zamanaşımı Süresi Dolmuş İse 60 Günlük Ek Süreden Yararlanılabileceği )
Y4.HDE. 2014/402460 GÜNLÜK EK SÜRE ( Haksız Eylem Nedeniyle Tazminat Davası/İdare Mahkemesinden Verilen Görev Yönünden Ret Kararı - Zamanaşımı Süresi Dolmuş Olsa Dahi 60 Günlük Ek Sürede Davacının Davasını Açabileceği/Davanın Reddedilmemesi Gereği )
Y6.HDE. 2015/60860 GÜNLÜK ÖDEME SÜRESİ ( Kesinleşen Takip Sebebiyle Tahliye İstemi - Kiralananın Niteliğine Göre Hasılat ( Ürün ) Kirası Söz Konusu Olup Türk Borçlar Kanunu'nun 362.Maddesi Gereğince Davalı Kiracıya 60 Günlük Ödeme Süresini İçeren Ödeme Emrinin Tebliğ Ettirilmemesi Sebebiyle Davanın Reddi Gerektiği )
Y9.HDE. 2001/773260 YAŞINI BİTİREN PERSONEL ( İşçinin İhbar Öneli Vermeksizin İş Akdinin Feshedilmesi Durumunda İhbar Tazminatına Hak Kazanması )
YCGKE. 1976/7-3826085 SAYILI KANUNA MUHALEFET ( Anayasa Gereğince Mahkemelerin Her Türlü Kararlarının Gerekçeli Olarak Yazılmasının Gerekmesi )
Y10.HDE. 1986/16376085 SAYILI KARAYOLLARI TRAFİK KANUNU ( Zamanaşımı )
Y3.HDE. 2014/5326098 S. TÜRK BORÇLAR KANUNU'NDAKİ 10 YILLIK ZAMANAŞIMI SÜRESİ ( Harici "Sözlü" Hukuken Geçersiz Sözleşmeden Kaynaklansa Dahi Bu Sözleşmelerden Doğan Uyuşmazlıklarda da Uygulanması Gerektiği - Araç Satışı/Haciz ve Rehinler Nedeniyle Devir Alınamadığından Bedelin İadesi Talebi )
Y13.HDE. 2014/240106098 S. YASANIN FAİZE İLİŞKİN HÜKÜMLERİ KAMU DÜZENİNE İLİŞKİN OLDUĞU ( Sözleşmenin Feshinden Kaynaklı Alacak İstemi - Davada Hükmolunan Aylık % 4 Faizin Yıllık % 48 Faize Tekabül Ettiği Davacının da Tacir Olmadığı/Mahkemece Taraf ve Yargı Denetimine Elverişli Bilirkişi Raporu Alınarak Hüküm Kurulması Gerektiği )
Y9.HDE. 2010/176606098 S.K.'NIN YÜRÜRLÜĞE GİRMESİNDEN SONRA DÜZENLENECEK İBRA SÖZLEŞMELERİ ( Feshi İzleyen En Az Bir Aylık Süre İçinde İbraname Düzenlenmesinin ve Ödemelerin Banka Kanalıyla Yapılması Zorunluluğunun 01.07.2012 Tarihinden Sonra Düzenlenecek İbra Sözleşmeleri İçin Geçerli Olduğu )
Y6.HDE. 2015/39076098 S.K.'YA GÖRE KİRACI ALEYHİNE MUACCELİYET ŞARTI DÜZENLENEMEMESİ ( 6098 S.K.'da Kiracıya Kira Bedeli ve Yan Giderler Dışında Başka Bir Ödeme Yükümlülüğü Getirilemeyeceği - Kira Bedelinin Zamanında Ödenmemesi Halinde Ceza Koşulu Ödeneceğine veya Sonraki Kira Bedellerinin Muaccel Olacağına İlişkin Anlaşmaların Geçersiz Olacağı )
Y6.HDE. 2015/75876098 S.K.'YA GÖRE MÜTESELSİL KEFALET SÖZLEŞMESİ ( Yazılı Şekilde Yapılmadıkça ve Kefilin Sorumlu Olacağı Azami Miktar İle Kefalet Tarihi Belirtilmedikçe Geçerli Olmayacağı - Kefilin Sorumlu Olduğu Azami Miktarı Kefalet Tarihini ve Müteselsil Kefil Olması Durumunda Bu Sıfatla veya Bu Anlama Gelen Herhangi Bir İfadeyle Yükümlülük Altına Girdiğini Kefalet Sözleşmesinde Kendi El Yazısıyla Belirtmesinin Zorunlu Olduğu )
Y13.HDE. 2013/96098 SAYILI BORÇLAR KANUNU ( Somut Olaya Etkisinin Bulunup Bulunmadığının İrdelenip Değerlendirilmesi Gerektiği - İtirazın İptali Davası )
Y6.HDE. 2014/99986098 SAYILI BORÇLAR KANUNU'NA GÖRE TAHLİYE ( On Yıllık Kira Süresinin Dolması Nedeniyle Tahliye - Geri Kalan Kira Süresi Beş Yıldan Daha Kısa Olanlar Hakkında Borçlar Kanunu'nun Yürürlük Tarihinden İtibaren Beş Yıl Sonra Uygulanacağı )
Y21.HDE. 2011/42216098 SAYILI KANUN ( Rücu Edilemeyen Ödemeler/Bir Olayın Tamamen Kaçınılmazlık Sonucu Meydana Geldiğinin Saptanması Halinde İşverenin Sorumluluğunun Hakkaniyet Ölçüsünde Saptaması - 6098 S.K. 55 M. Düzenlemenin Emredici Mahiyeti )
Y6.HDE. 2016/19026098 SAYILI KANUN HÜKÜMLERİNİN UYGULANACAĞI (Kira Sözleşmesinin 6098 S.K. Yürürlük Tarihinden Sonra İmzalandığı/Kefaletin Şekil Şartları ve Diğer Unsurların 6098 S.K. Kapsamında Değerlendirilmesi Gereği - Eldeki Davada Kefillik Sözleşmesinin Yasal Şartlarının Oluşmadığı/Davalının Sorumlu Olmadığı)
Y6.HDE. 2014/45186098 SAYILI KANUN YÜRÜRLÜĞE GİRDİKTEN SONRA AÇILAN DAVA ( Kira Bedelinin Tespiti/ 4+1 Kuralının Uygulanacağı - İlk Yıl Sözleşme Hükümleri ve Uzayan 4 Yılda ÜFE Oranını Geçmemek Üzere Endeks Uygulanacağı 5 Yıllık Süre Geçmeden Hak ve Nesafet Kuralının Uygulanmayacağı )
Y6.HDE. 2013/69016098 SAYILI KANUNDA İHTARNAME SÜRELERİ ( Kiracının Temerrüdü - Konut ve Çatılı İşyerleri için 30 Günlük Süre Verilmesi Gereği/Davacının Gönderdiği Sözleşmenin Feshine Dair İhtarnamenin 6098 S.K. Emredici Hükmüne Aykırı Olduğu )
Y12.HDE. 2013/9156098 SAYILI KANUNUN UYGULAMASI ( Henüz Sonuçlanmamış İcra Takipleri İçin de Uygulanabileceği - İtirazın İptali Davası )
YHGKE. 2013/6-22496098 SAYILI T.B.K.'NUN 88. VE 120. MD. HÜKÜMLERİ TİCARİ İŞLERDE UYGULANAMAYACAĞI ( 6102 S. T.T.K.'nun 8. ve 9. Md. Ticari İşler Bakımından Özel Hüküm Niteliğinde Olup Ticari İşlerde Bu Hükümler Uygulanacağı - Tacirler Arasına Yapılan Kira Sözleşmesinde Aylık %10 Gecikme Faiz Uygulanmasına İlişkin Hüküm Geçerli Olduğu )
Y11.HDE. 2013/42436098 SAYILI TÜRK BORÇLAR KANUNU ( Yürürlüğe Girmesinden Sonra Düzenlenen Kredi Sözleşmesine Kefil Olanlara yönelik Olarak Talep Edilen İhtiyati Haciz İstemi Yönünden Dikkate Alınması Gerektiği - Kefalet Sözleşmesine İlişkin Şartlar )
Y6.HDE. 2014/41426098 SAYILI TÜRK BORÇLAR KANUNUNA GÖRE İKİ HAKLI İHTAR SEBEBİYLE TAHLİYE DAVASI ( Kiraya Veren Tarafından Açılması Gerektiği/Kiraya Veren Durumunda Olmayan Malikin Davayı Açabilmesi İçin İki haklı İhtardan önce Kiracıya İhtar Göndererek Kendisine Ödeme Yapılacağını İhtar Etmesi Gerektiği/Birden Fazla Kiraya Veren Var İse İhtarları Birlikte Göndermeleri ve Davayı Birlikte Açmalarının Zorunlu Olduğu - Kira Süresi Bir Yıldan Uzun Süreli Kiralarda İhtarların Yapıldığı Kira Yılının Bitiminden Başlayarak Bir Ay İçinde Açılacağı/Sözlü Kira İlişkisinin Varlığını Başlangıç Tarihini Süresini Aylık Kira Miktarını ve Ödeme Gününü Davacı İspat Edemediğinden Davanın Reddi Gerektiği )
Y9.HDE. 2012/18926098 SAYILI YASA ( Bu Yasada İş İlişkisini Anlaşma İle Sonlandıran İbranamenin Düzenlenmiş Olduğu - Ancak 6098 S.K. Önceki Dönemde Düzenlenen İbraname Sözleşmeleri İçin İçtihatlara Göre Değerlendirilme Yapılması Gerektiği/İbraname Akti )
Y9.HDE. 2011/515246098 SAYILI YASA (Bu Yasadaki İbra Sözleşmesiyle İlgili Şartların 01.07.2012 Tarihi Öncesi İçin Geçerli Olmadığı)
Y12.HDE. 2013/125266099 SAYILI YASA İLE YAPILAN DEĞİŞİKLİK ( 7102 S.K. 35 M. Kapsamında Tebliğat Yapılabilmesi İçin Borçlunun Adres Kayıt Sisteminde Bir Adresinin Bulunmaması Gereği - Ayrıca Kendisine Daha Önceden Tebliğ Yapılmış Olması Şartı )
Y1.HDE. 2016/18156100 S. HMK' NUN YÜRÜRLÜK TARİHİNDEN SONRA AÇILAN DAVA ( Çekişmesiz Yargı İşlerinde Görevli Mahkeme Aksine Bir Düzenleme Bulunmadığı Sürece Sulh Hukuk Mahkemeleri Olduğu/Asliye Hukuk Mahkemesinde Yazılı Yargılama Usulüne Göre Görülemeyeceği - Tapu Kayıt Malikiyle Davacı Murisinin Aynı Kişi Olduğunun Tespiti İstemi )
YİBGKE. 2013/16100 S. KANUNLA GETİRİLEN YENİ MÜESSESE (1086 S.K.'da İhtiyati Tedbir Kararlarına Karşı Kanun Yoluna Gidilmesine Yönelik Herhangi Bir Hüküm Olmadığı - Yeni Kanunda Getirilen Kanun Yolu İbaresi İle Kastedilenin İstinaf Yolu Olduğu)
Y14.HDE. 2013/48336100 S.K.' DAKİ GİDER AVANSINA İLİŞKİN DÜZENLEME ( Dava Şartı Olduğu - 6100 S.K.'daki Delil İkamesi Avansında Avansın Yatırılmaması Halinde O Delilin İkamesinden Vazgeçilmiş Sayılacağı )
Y4.HDE. 2016/160186100 S.K. MD.106 GEREĞİNCE TESPİT DAVASINDA GÖREV YERİ (Davacının İşletmecisi Olduğu İşyerinin Davalılar Tarafından 6306 S.K. Kapsamında Risk Tespiti Yapıldığından Bahisle Yıktırılmasına Karar Verildiğini Belirterek Söz Konusu Yapının Riskli Yapı Olup Olmadığının Tespitini İstediği/İstem HMK.106. Maddesinde Düzenlenen Tespit Davası Niteliğinde Olup Davanın Görüm ve Çözüm Yeri Adli Yargı Olacağı)
Y19.HDE. 2014/170586100 S.K.'DAKİ YETKİ DÜZENLEMELERİNİN TAKİP HUKUKUNDA NAZARA ALINMASI ( İtirazın İptali Davası/İcra Dairesinin Yetkisine İtiraz Edildiği - 2004 S.K.'ya Göre 6100 S.K.'daki Yetki Düzenlemelerinin Takip Hukukunda da Nazara Alınacağının Belirtildiği/Taraflar Arasındaki Yetki İtirazının Hadise Şeklinde Araştırılıp Akdi İlişkinin Bulunup Bulunmadığının Tespit Edilerek Yetki İtirazının Değerlendirilmesi Gerektiği )
Y7.HDE. 2014/22196100 S.K.'LA GETİRİLEN YENİ MÜESSESE (İhtiyati Tedbirin Kaldırılmasına İlişkin İtirazın Reddi Üzerine Verilen Kararın İstinaf Yolu İle İncelenebileceği - 1086 S.K.'da İhtiyati Tedbir Kararlarına Karşı Kanun Yoluna Gidilmesine Yönelik Herhangi Bir Hüküm Olmadığı/Temyiz Yoluyla İncelenemeyeceği)
Y1.HDE. 2013/131406100 S.K.'NIN YÜRÜRLÜĞÜ ZAMANINDA AÇILAN EL ATMANIN ÖNLENMESİ DAVASI ( Görevli Mahkemenin Asliye Hukuk Mahkemesi Olduğu - 4721 S.K. Md.683/2 Hükmünden Kaynaklanan Davaların Taşınmazın Aynına Yönelik Olduğu/Davanın 6100 S.K. Md.2 Kapsamında Kaldığı )
YHGKE. 2016/4-15126100 SAYILI H.M.K.'NIN 46. MADDESİNE DAYALI TAZMİNAT İSTEMİ ( Sorumluluğa Dayanak Yapılan Olgular Usul Kurallarına Uyulmama ve Taraf Tutmak Suretiyle Karar Verme Olduğu - Verilen Kararların Yasa Yolundan Geçmek Suretiyle Kesinleştiği Taraf Tutma Konusunda İse Bir Delil Sunulmadığı/Sınırlı ve Sayılı Hukuki Sorumluluk Nedenlerinden Hiç Birisi Mevcut Olmadığından Davanın Reddine Karar Verileceği )
YHGKE. 2015/13-24006100 SAYILI H.M.K.'NIN 46. MADDESİNE DAYALI TAZMİNAT İSTEMİ (H.M.K.'nın 46. Md. Sayılan Sebeplerden Hiçbirisi Mevcut Olmayan Davanın Reddi Kararının Onanacağı)
Y11.HDE. 2016/3886100 SAYILI HMK DA DAHİLİ DAVA MÜESSESESİ BULUNMADIĞI ( Mahkemece Eksik Hasımla Açılan Davanın Reddedileceği - Sigorta Şirketinin İşbu Davaya Dahil Edilmesinin Sonuç Doğurucu Nitelikte Olmadığı/Dava Dışı Sigorta Şirketinden Tahsil Edilmesi Gereken Kredi Borcunun Davacıdan Tahsil Edilmesinden Kaynaklı Menfi Tespit ve İstirdat )
Y21.HDE. 2014/19436100 SAYILI HMK İLE 1086 SAYILI HUMK'UN UYGULAMA ALANI ( Davacının İş Mahkemesinde 2010 Yılındaki Celseye Katılmadığı Sonrasında Yenileme Dilekçesi Verdiği - 28.09.2012 Tarihinde Yine Duruşmaya Katılmadığı/1086 S.K. Md. 409'un Uygulanması Gereği )
Y1.HDE. 2013/21576100 SAYILI HMK YÜRÜRLÜĞE GİRMEDEN ÖNCE AÇILAN DAVA ( Görevli Mahkeme - 16.500 TL İstemli Davada İstek Miktarı İtibariyle Sulh Hukuk Mahkemesinin Görevli Olmadığı Asliye Hukuk Mahkemesi Görevli Olduğu/Mahkemece Davanın Esasına Girilmesinde İsabet Bulunmadığı )
YHGKE. 2016/16-27526100 SAYILI HMK'NIN 46. MADDESİNE DAYALI TAZMİNAT MİKTARININ TESPİTİ İSTEMİ (Davacıların Eda Davası Açmak Yerine Tespit Davası Açmış Olmalarında Hukuki Yarar Bulunmadığından Davanın Reddine Karar Verileceği - Davanın Usulden Reddedilmiş Olması Sebebiyle Davacı Tarafa Disiplin Para Cezası Verilmesi Yoluna Gidilmeyeceği)
Y14.HDE. 2013/17356100 SAYILI HMK'NIN HÜKÜMLERİNİN UYGULANMASI ( 6100 S. HMK'nın Yürürlüğe Girdiği Tarihten Sonra Açılan Davalarda Görevle İlgili Olarak 6100 S. HMK'nın Hükümlerinin Uygulanması Gerektiği - Taşınmaz Üzerine Kayıtlı İpoteğin Kaldırılması Davasında Asliye Hukuk Mahkemesinin Görevli Olduğu )
Y2.HDE. 2011/213816100 SAYILI HMK'NIN UYGULANMASI ( Yetki İtirazı/Davalı Vekilinin Yetki İtirazı Hakkında Karar Verilmediği - Yetki İtirazının İncelenmesinde 01.10.2011 Tarihinde Yürürlüğe Giren 6100 Sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanununun Hükümlerinin Uygulanması Gerektiği )
Y2.HDE. 2013/95976100 SAYILI HMK'NIN YÜRÜRLÜĞÜNDEN SONRA AÇILAN DAVA ( Davalının Ön İnceleme Duruşmasına Gelmediği - Hukuki Dinlenilme Hakkının Gereği Olarak Tahkikat Duruşmasına Davet Edilmesi Gereği )
YHGKE. 2015/18-25896100 SAYILI HUKUK MUHAKEMELERİ KANUNU'NUN 46. MADDESİNE DAYALI TAZMİNAT İSTEMİ (Hakimin H.M.K.'nın 46. (A) ve (B) Maddelerine Aykırı Davrandığını İddia Etmiş İse de Davacı Tarafından İspat Edilemediği - Davanın Esastan Reddine İlişkin Kararın Onanmasına Karar Verileceği)
YHGKE. 2015/4-35196100 SAYILI HUKUK MUHAKEMELERİ KANUNU'NUN 46. MADDESİNE DAYALI TAZMİNAT İSTEMİ (Usul Hükümleri Gerekleri Yerine Getirilmeksizin Özel Dairece Maliye Hazinesinin Resen “Davaya Dâhil Edilmesi” Yönünde Karar Verilmesinin Yerinde Bulunmadığı)
Y2.HDE. 2010/161166100 SAYILI HUKUK MUHAKEMELERİ KANUNU'NUN UYGULANMASI ( Tamamlanmış İşlemleri Etkilememek Kaydıyla Derhal Uygulanacağı - Yetki İtirazının Yapıldığı Tarih Gözetildiğinde 1086 S.K.'nın Uygulanacağı/İtirazın Süresinde Yapılmadığının Gözetileceği )
Y12.HDE. 2013/11986100 SAYILI KANUN UYGULAMASI ( Yetki Sözleşmelerinin Sadece Tacirler ve Kamu Tüzel Kişileri Tarafından Düzenlenebileceği - Ticari İş Yapan Gerçek Kişilerin Dahi Yetki Süzeleşmesi Yapamayacağı/Yetki İtirazının Kabulü Gereği )
Y8.HDE. 2013/58056100 SAYILI KANUN ZAMANINDA AÇILAN DAVA ( İstihkak Davası - Asıl İcra Takibinin Yapıldığı Yer Mahkemesi İle Davalının Yerleşim Yeri Mahkemelerinde Açılması Gerektiği )
Y20.HDE. 2013/306100 SAYILI KANUNLA GETİRİLEN DÜZENLEME ( Dava Şartı Noksanlığının Giderilmesi - Davanın Usulden Reddedilemeyeceği )
Y6.HDE. 2012/22246100 SAYILI KANUNUN DİKKATE ALINMASI ( Yazı ve Hesap Hatalarıyla Diğer Benzeri Açık Hataların Mahkemece Re'sen ve Taraflardan Birinin Talebi Üzerine Düzeltilebileceği - Haksız İcra Takibi Nedeniyle Ödenen Paranın İstirdatı Davası )
Y1.HDE. 2013/44166100 SAYILI YASA DÖNEMİNDE AÇILMIŞ ÇEKİŞMESİZ YARGI DAVASI ( Sulh Hukuk Mahkemesinin Görevli Olduğunun Gözetilmesi Gerektiği - Görev Hususunun Kamu Düzeniyle İlgili Olduğu ve Mahkemece Re'sen Gözetilmesi Gereği/Görevsizlik Kararı )
Y7.HDE. 2014/122266100 SAYILI YASA YÜRÜRLÜĞE GİRMEDEN ÖNCE AÇILAN DAVANIN BELİRSİZ ALACAK DAVASI OLARAK GÖRÜLEMEYEĞİ ( Davanın Açıldığı Tarihte Olmayan Bir Hukuki Nitelendirme İle "Belirsiz Alacak Davası" Olarak Görülemeyeceği - Dava Kısmi Dava Olarak Kabul Edilerek Davacının Alacak İçin Ne Kadar Talepte Bulunduğu Açıklattılarak Sonuca Gidileceği/İşçilik Alacakları İstemi )
Y2.HDE. 2012/98216100 SAYILI YASANIN YÜRÜRLÜĞE GİRDİĞİ TARİHTEN SONRA YAPILAN TEBLİĞ ( Davalının Tebliğden İtibaren İki Hafta İçinde Cevap Verme Hakkı Bulunduğu/En Az İki Hafta Süre Bulunduğu - Bu Kurala Aykırılığın Savunma Hakkını Olumsuz Etkileyeceği )
Y15.HDE. 2012/35016100 SAYILI YASANIN YÜRÜRLÜĞE GİRMEDİĞİ TARİHTE YETKİ SÖZLEŞMESİ YAPILMASI (Taraflara Seçimlik Hak Tandıdığı - Kesin Yetki Kuralının Bulunmadığı/Mahkemenin Yetki Yönünden Davayı Reddetmesinin Hatalı Olduğu/İşin Esasına Girerek Hüküm Vereceği)
Y2.HDE. 2013/81066100/m. 297
Y11.HDE. 2013/13646102 SAYILI KANUN ( Talep Tarihinde Yürürlükte Olduğu - Yerel Mahkemece 6102 S.K. Gözetilerek Değerlendirme Yapılacağı )
YHGKE. 2014/19-8616102 SAYILI KANUN'A GÖRE AYIP İHBARI ( Diğer Tarafı Temerrüde Düşürmeye Sözleşmeyi Feshe Sözleşmeden Dönmeye Dair İhbarlar veya İhtarlar Noter Aracılığıyla Taahhütlü Mektupla Telgrafla veya Güvenli Elektronik İmza Kullanılarak Kayıtlı Elektronik Posta Sistemi İle Yapılacağı )
Y12.HDE. 2013/120916102 SAYILI KANUNDA ÇEK TAZMİNAT ORANIN DEĞİŞTİRİLMİŞ OLDUĞU ( %10 Oranında Çek Tazminatı Talep Edilebileceği )
Y23.HDE. 2015/9566102 SAYILI YASANIN UYGULAMA ALANI ( Eldeki Davanın 01.07.2012 Tarihinden Sonra Açılmış Olduğunun Gözetileceği - Ticari Dava Niteliği Bulunduğu/6102 S.K. 5/4. M. Gereği Asliye Ticaret Mahkemesi Bulunmadığından Asliye Hukuk Mahkemesi'nce Davaya Devam Edileceği/Görevsizlik Kararı Verilemeyeceği )
Y12.HDE. 2013/26916102 SAYILI YENİ TÜRK TİCARET KANUNU ( Yürürlüğe Girdiği Tarihten Sonrası İçin Uygulanacağı - Yeni Türk Ticaret Kanunu'nun Yürürlüğe Girmesinden Önceki İşlemeye Başlamış Zamanaşımı Sürelerine Etkili Olmadığı/6103 S.K. Gözetileceği )
Y7.HDE. 2012/73196111 S. KANUN UYARINCA YAPILANDIRMA ( Yargılama Sırasında Yürürlüğe Girdiği - Su Tüketim Bedelinin Ödenmemesi Üzerine Girişilen Takibe İtirazın İptali İsteminde Yapılandırma Başvurusunun Takipteki Borcu Kapsayıp Kapsamadığı ve Akıbeti Araştırılacağı )
Y10.HDE. 2011/195136111 S.K. HÜKÜMLERİNDEN FAYDALANMA HAKKININ TESPİTİ ( Birikmiş Prim Borçlarını Ödemek Amacıyla Yasal Sürede Davalı Kuruma Başvurmak ya da Mahkemeden Talepte Bulunmak Gerektiği - Dava Yasal Sürede Açılmadığından Kuruma Yasal Sürede Başvuru Yapılıp Yapılmadığının Araştırılacağı )
Y10.HDE. 2011/149066111 S.K. UYARINCA YAPILANDIRMA KAPSAMINA GİREN BORÇ ( 506 S.K. Md. 26 Uyarınca Rücuan Tazminat Davası/Başvuru Yapılması veya Yapılandırılan Borcun Taksitler Halinde Ödenmeye Başlanması Yeterli Olmadığı - Yapılan Taksit Ödemeleri Kurum Alacağını Karşılıyorsa Davanın Konusuz Kaldığı )
YHGKE. 2012/18-5096111 SAYILI KANUN (Eldeki Davada Kurum Alacağı Bakımından 6111 S.K. Mahkemece Somut Olayda Değerlendirilmesi Gereği)
YHGKE. 2016/6-14256111 SAYILI KANUN KAPSAMINDA BORÇ YAPILANDIRMA ( İtirazın İptali - Davanın Devamı Aşamasında Yürürlüğe Giren Kanun Hükmü İle İdarenin Yapmış Olduğu Düzenleyici Bir İşlem Çerçevesinde Davalı Tarafın İtirazından Vazgeçerek İdare İle Anlaştıkları Taraflar Arasında Yapılan Bu Anlaşma İle Artık Davalı Taraf İtirazından Vazgeçmiş Olduğundan Davanın Konusunun Kalmadığı )
Y22.HDE. 2017/149276111 SAYILI KANUN KAPSAMINDA İŞÇİNİN BAŞKA KURUMA GEÇMESİ ( Davacının Davalı Bünyesindeki Çalışmasının 25.11.2011 Tarihinde Sona Erdiği - Alacak Hesabının 29.09.2014 Tarihine Kadar Yapılması ve 25.11.2011 Tarihinden Sonraki Dönem İçin de Davalının Sorumlu Tutulmasının İsabetsiz Olduğu)
Y10.HDE. 2017/49816111 SAYILI KANUN KAPSAMINDA YAPILAN ÖDEMELERİN GEÇERLİ BULUNDUĞUNUN TESPİTİ İSTEMİ ( Prim Tevkifatı Bulunup Bulunmadığı Hususları Ayrıntılı Olarak Araştırılarak Sigortalılık Süresine Dair Yapılacak Değerlendirme Sonucuna Göre Karar Verilmeli Anılan Süreye Dair 6111 S. Kanun Kapsamındaki Ödemeler Davacı Tarafından İade Alınmamışsa Geçerli Sayılması Gerektiği)
Y7.HDE. 2012/81426111 SAYILI KANUN KAPSAMINDA YAPILANDIRILACAK BORCUN TESPİTİ DAVASI ( Faturalardaki Fazla Kısmın İptali ve Tedbiren Kesilen Elektriklerin Açılması Talebi - Davacının İhtiyati Tedbir Talebinin Redinin Hatalı Olduğu/İhtiyati Tedbir )
Y3.HDE. 2013/94616111 SAYILI KANUN KAPSAMINDAKİ ALACAK ( Atıksu Fatura Bedelinin Tahsili Talebine İtirazın İptali - Bu Yasa Hükümlerinden Faydalanmak İçin Davalının Başvurusunun Olup Olmadığının Davacıya Sorulacağı/Talebi Olmuşsa Taraf Delilleri Toplanarak Karar Verilmesi Gerektiği )
Y10.HDE. 2012/118226111 SAYILI KANUN UYARINCA YAPILAN YAPILANDIRMA ( İş Kazası Sonucu İş Göremez Duruma Giren Sigortalıya Yapılan Ödemelerin Rücuen Tahsili İstemi - Davanın Konusuz Kaldığına Karar Verebilmek İçin Bu Kanundan Yararlanılarak Yapılan Ödemelerin Esas Talep Sonucunu Karşıladığının Anlaşılması Gerektiği )
YHGKE. 2013/10-12586111 SAYILI KANUNDAN YARARLANDIRILMA TALEBİ ( Davacının Bu Talebi Hakkında Karar Verilmediği/Ancak Yerel Mahkemece Bu Talebin Unutulduğu Gerekçesiyle Hüküm Değiştirilmek Suretiyle Tavzih Kararı Verildiği/Tavzih Kararının Yasaya Uygun Olmadığının Kabulü )
Y21.HDE. 2014/93946111 SAYILI KANUNDAN YARARLANDIRILMASI GEREKTİĞİNİN TESPİTİ İSTEMİ ( Davacının Sigortasının Durduğu Tarihten Sonraki Döneme Ait Prim Borçlarını Ödemesi Halinde Durdurulan Sigortalılığının Geçerlilik Kazanacak Olması Nedeni İle Davacının İhtilaf Konusu Dönem İçin Prim Borçlarını Ödemek Yerine Tespit Davası Açmakta Hukuki Yararı Olmadığı )
Y10.HDE. 2014/52256111 SAYILI KANUNLA GETİRİLEN DEĞİŞİKLİK (Zornlu Mali Sorumluluk Sigortası Poliçe Limitleri İçerisinde Kalmak Koşulu ile Kurumca Yapılan Geçici İş Göremezlik Ödemelerinin Sigorta Şirketinden Tahsilinin Mümkün Olduğunun Gözetilmesi Gerektiği)
Y10.HDE. 2015/125996111 SAYILI KANUNUN YAPILANDIRMA HÜKÜMLERİNDEN YARARLANILMASI ( Hükmün Bir Kısmının Bozma Kapsamı Dışında Bırakılmasının Amacının Bu Kısımların Doğru Olduğunu Belirlemek Bozmanın Sınırlarını Çizmek ve Bu Şekilde Usulü Kazanılmış Hakları Oluşturup Korumak Olduğu/Bu Maddi ve Hukuki Olgular Gözetilmeksizin Yanılgılı Değerlendirme Sonucu Hüküm Kurulmasının Usul ve Yasaya Aykırı Olacağı )
Y10.HDE. 2015/107276111 SAYILI KANUNUN YAPILANDIRMA HÜKÜMLERİNDEN YARARLANILMASI ( Tarım Bağ-Kur Sigortalılığının Tespiti - Davanın Esası Hakkında Karar Verilmesinde Hukuki Yararının Kalmaması Halinde Bu Olayın Hükümde Göz Önüne Alınması ve Mahkemece Bu Dönem Yönünden Davanın Konusuz Kalması Sebebiyle Esas Hakkında Karar Verilmesine Yer Olmadığına Karar Verileceği )
Y18.HDE. 2012/77286111 SAYILI YASA ( Bu Yasa İle 634 S.K. 24. Maddesine Eklenen Fıkranın Mahkemece Gözetileceği - Eski Hale İade Davası )
Y13.HDE. 2012/42596111 SAYILI YASA ( Elektrik Dağıtım Şirketi Tarafından Davacının Elektrik Borcunun Taksite Bağlanmış Olduğunun Anlaşıldığı/6111 S.K. Faydalanılarak Yapılan Bu Taksitlendirme İle Davanın Konusuz Kalacağı/Menfi Tespit Davası )
Y8.HDE. 2012/120166111 SAYILI YASA ( Yayımlandığı Tarihten Önce Dava Konusu Edilmiş ve İcra Takibi Başlatılmış Alacaklar İçin Borçlunun Başvuruda Bulunması Halinde Asıl Borçlular ve Kefiller Hakkında Sürdürülen Davaların Sonlandırılacağı İcra ve Takip İşlemlerinin Durdurulacağı
Y18.HDE. 2011/1066111 SAYILI YASA İLE AVUKATLIK BÜROLARI HAKKINDA YAPILAN DÜZENLEME ( Avukatlık Kanunu'nda Avukatlık Büroları İle İlgili Düzenleme Yapılıncaya Kadar Meskenlerdeki Büroların Faaliyetlerine Devam Edeceği - Sürenin Maddenin Yürülüğe Giriş Tarihinden İtibaren 2 Yıl Olduğu )
Y10.HDE. 2012/33206111 SAYILI YASA KAPSAMI (25.02.2011 Yürülük Tarihinden Önce Meydana Gelen Trafik Kazaları Sebebiyle Sunulan Sağlık Hizmetlerinin Sosyal Güvenlik Kurumu Tarafından Karşılanacağı - Bu Yasal Düzenlemenin Mahkemece Dikkate Alınacağı )
Y21.HDE. 2016/98166111 SAYILI YASA KAPSAMINDA SİGORTALI OLDUĞUNUN TESPİTİ İSTEMİ (Davacının Belirli Tarihten Sonra Prim Kesintisi veya Ürün Teslimi Bulunmaması Halinde Belirlenen Tarihler Arasında Tarım Bağ-Kur Sigortalısı Olduğunun Tespitine Karar Verileceği - Bulunması Halinde Tarım Bağ-Kur Sigortalısı Olduğu Sürelerin Tespit Edileceği)
Y10.HDE. 2013/70566111 SAYILI YASA KAPSAMINDA TEDAVİ GİDERLERİ ( Sigorta Şirketinin Güvence Hesabının Sürücünün ve İşletenin Zorunlu Olarak Sigorta Teminatına Bağlanması Nedeniyle Yasadan ve Sözleşmeden Doğan Yükümlülüğünün 6111 S.K. İle Getirilen Düzenlemenin Yürürlüğe Girmesi İle Sona Erdiği )
Y7.HDE. 2012/78906111 SAYILI YASA UYARINCA YAPILANDIRILAN BORÇ ( Kaçak Elektrik Nedeniyle Tahakkuk Ettirilen Bedele Yönelik Borçlu Olunmadığının Tespiti İstemi - Dava Tarihinin 6111 S.K.'nın Yürürlüğe Girmesinden Önce Olduğu Gözetilerek İşin Esasına Girileceği/İhtirazi Kayıt İle Yapılandırma Talebinde Bulunulduğu )
Y21.HDE. 2012/106056111 SAYILI YASADAN FAYDALANMA TALEBİ ( Davacının 01.05.1996-20.11.2009 Tarihleri Arasındaki Prim Borçları Yönünden Yapılandırma Başvurusunun Süresinde Yapıldığı - Davanın Kabulü Gerekirken Yerel Mahkemece Reddinin Hatalı Olduğu )
Y21.HDE. 2016/12456111 SAYILI YASADAN YARARLANMA ( Yaşlılık Aylığının Tespiti - Davacının 22.3.1985 İle 31.3.2000 Tarihleri Arasında Sigortalı Kabul Edilmesi Mümkün Olmadığından Kuruma Tekrar Hangi Tarih Aralığında Sigortalı Kabul Edildiği Sorularak 31.3.2000-15.8.2005 Döneminde 6111 Sayılı Yasadan Yararlandığı Kabul Edilerek Yaşlılık Aylığını Bu Kapsamda Değerlendirilmesi Gerektiği )
Y21.HDE. 2012/134956111 SAYILI YASA'DAN YARARLANMA HAKKI BULUNDUĞUNUN TESPİTİ (Yetki İtirazı Doğrultusunda HMK'nın 14/1 Md. Doğrultusunda Yetkisizlik Kararı Verilerek Dava Dosyasının Yetkili ve Görevli İş Mahkemesine Gönderilmesi Gerektiği)
Y13.HDE. 2010/186106111 SAYILI YASADAN YARARLANMA İMKANI (Orman Arazilerine İlişkin Arazi Tahsis Sözleşmesinden Kaynaklanan Alacak - Davalının Hükümden Sonra Yürürlüğü Giren 6111 S. Yasadan Yararlanmak İçin İlgili Mercie Müracaatının Olup Olmadığı ve Müracaatı Var İse İdarece Bu Hususta Verilmiş Bir Karar Olup Olmadığının Tespitinin Zorunlu Olduğu )
Y21.HDE. 2014/15896111 SAYILI YASA'DAN YARARLANMA TALEBİ ( Davacı Prim Borçlarını Ödemek İstemiş ve Davalı Kurum Davacının İsteğe Bağlı Sigortalılık İçin Ödediği Prim Miktarını Zorunlu Sigortalılığa Dair Borcuna Mahsup Ettikten Sonra Borç Miktarı Çıkarmış Olup Davalı Kurumun Bu Yöndeki İşleminin de Hatalı Olduğu )
Y13.HDE. 2011/118906111 SAYILI YASANIN DİKKATE ALINMASI ( Borçlunun Borcunun Yapılandırılması Halinde Davadan Vazgeçilmesinin Mümkün Olacağı ve Davanın Konusuz Kalacağı - Borcun Yapılandırılması Hususunda Davalının Talebinin Sorulması Gerektiği/Yapılandırma )
Y10.HDE. 2012/133316111 SAYILI YASANIN TRAFİK KAZASINDAN KAYNAKLANAN TEDAVİ GİDERLERİNE İLİŞKİN GETİRDİĞİ YENİLİK ( Tedavi Giderleri Faizine İlişkin Rücuan Tazminat Davası - Sigorta Şirketinin Güvence Hesabının Sürücünün ve İşletenin Zorunlu Olarak Sigorta Teminatına Bağlanması Nedeniyle 6111 S.K. Uyarınca Sona Erdirildiği )
Y22.HDE. 2012/14428613 SAYILI KANUN HÜKMÜNDE KARARNAME TAZMİNATI ( Davacının Çalışma Sürelerini Ortaya Koyacak Puantaj Kayıtları ve Yıllık İzin Ödemelerine İlişkin Bordrolar ve Benzeri Tüm Kayıt ve Belgelerinin Dosyaya İbrazının Sağlanması Gerektiği )
Y10.HDE. 2003/10666135 SAYILI KANUNDAKİ DEĞİŞİKLİK ( Bu Yasadaki Değişiklik İle Sermaye Hisseleri Oranında Sorumluluk Kuralının Getirilmiş Olması )
Y6.CDE. 2001/92656136 KANUNA MUHALEFET ( Hükümden Sonra Yürürlüğe Giren 4616 Sayılı Kanun - Yeniden Takdir ve Değerlendirme Yapılarak Hüküm Kurulması Zorunluluğu )
YCGKE. 2013/8-2116136 S. KANUNA AYKIRILIK SUÇU ( Olağanüstü Kanun Yolu - İtiraz Süresi Sona Erdiği Halde, İtiraz Kanun Yoluna Özel Daire İlamının Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığına Tevdiinden 31 Gün Sonra Olacak Şekilde Başvurulduğu/30 Günlük Kanuni Süreden Sonra Yapılan Sanık Aleyhindeki İtirazın Ceza Genel Kurulunca Görüşülmesinin Mümkün Olmadığı )
Y8.CDE. 2017/214356136 S.K.'A AYKIRIRLIK ( Bakanlığın Tabancaya Ait Aynı Seriden Fabrikasyon Orjinal Örneklerinin Dairelerinde Bulunmaması Sebebiyle Tabanca Üzerinde Değişiklik Yapılıp Yapılmadığı Hususunda Mütalaa Verilemeyeceğinin Belirtilmesi ve Olayda Özel Yapım Mermi de Ele Geçirilememiş Olması ve Sanığın Savunması Karşısında Savunmasının Aksine Ele Geçen Tabancanın Vasıflarını Bilerek Bulundurduğuna Dair Her Türlü Şüpheden Uzak ve İnandırıcı Delil Bulunmadığı Gözetilmeden Mahkumiyetine Karar Verilmesinin İsabetsizliği )
Y8.CDE. 2017/14306136 S.K.'A MUHALEFET ( Sanıkta Bir Adet Yasak Bıçak ve 7 Adet Fişek Ele Geçirilmiş Olması Karşısında Fikri İçtima Kuralı Uyarınca En Ağır Cezayı Gerektiren Fiilden Hüküm Kurulması Buna Göre de Sadece 6136 S. K. 15/1. Md.sinde Tanımlanan Yasak Bıçak Bulundurma Suçundan Dolayı Ele Geçen Malzeme Sayısı Dikkate Alınarak Alt Sınırdan Uzaklaşılmak Suretiyle Ceza Tayini Gerektiği Gözetilmeden Sanık Hakkında Ayrıca 6136 S. K. 13/4. Md.sinde Tanımlanan Ruhsatsız Fişek Bulundurma Suçundan da Mahkumiyet Kararı Verilemeyeceği )
Y8.CDE. 2004/2566136 S.K.'YA AYKIRILIK ( Köy Yerinde Toplanan Kalabalıkta Kimliği Belirsiz Bir Kişinin Ateş Açtığı/Yaşı Küçük Sanığa Silahı Saklaması İçin Verdiği - Sanıkta Taşıma ve Bulundurma Kastı Olmadığının Gözönüne Alınacağı/Eyleminin Saklamaktan İbaret Olduğu )
Y8.CDE. 2001/142146136 SAYILI KANUN KAPSAMINDAKİ SİLAH ( Barut Veya İtici Güç İle Gülle Mermi Füze Gaz v.b. Atabilen Silahların Nitelikleri )
Y8.CDE. 1989/64716136 SAYILI KANUNA AYKIRI DAVRANIŞ ( Açılan Zoralım Davasının Üzerinde Hak İleri Sürülen Eşyaya İlişkin Olması )
Y8.CDE. 1992/38466136 SAYILI KANUNA AYKIRI DAVRANIŞ ( Askeri Amaçlı Silah ve Mermi Yüklü Olan Ticaret Gemisinin Barış Zamanında İstanbul Boğazından Geçmeye Çalışması )
Y8.CDE. 1998/46876136 SAYILI KANUNA AYKIRI DAVRANIŞ ( Bir Adet Mermiyi Bulduğunu Savunan Reşit Olmayan Lise Öğrencisi )
Y8.CDE. 1998/95786136 SAYILI KANUNA AYKIRI DAVRANIŞ ( Bir Kısım Sanıkların Bomba Bulundurması )
Y8.CDE. 1994/74006136 SAYILI KANUNA AYKIRI DAVRANIŞ ( Birden Çok Silahı Hukuki Bir Kesinti Olmaksızın Değişik Zaman ve Mekanlarda Taşıma Eylemi )
Y8.CDE. 1996/154846136 SAYILI KANUNA AYKIRI DAVRANIŞ ( Bireysel Nitelikte Silah Ticareti Yapmak )
Y8.CDE. 1994/63796136 SAYILI KANUNA AYKIRI DAVRANIŞ ( Bulundurma Ruhsatı Olan Silahı Yanında Taşıma Eylemi )
Y8.CDE. 2000/183106136 SAYILI KANUNA AYKIRI DAVRANIŞ ( Bulundurma Ruhsatlı Tabancanın Yönetime Bilgi Vermeden Nakli - Meskun Yerde Nedensiz Ateş Etmek )
Y8.CDE. 1994/73986136 SAYILI KANUNA AYKIRI DAVRANIŞ ( Değişen Kanuna Göre Ortadan Kaldırılması Gereken Sabıka Kayıtlarının Tekerrüre Esas Alınamaması )
Y8.CDE. 1997/175696136 SAYILI KANUNA AYKIRI DAVRANIŞ ( Dipçik Kısmı Çıkartılarak El Kabzası Konulan Pompalı Tüfek )
Y8.CDE. 1993/93036136 SAYILI KANUNA AYKIRI DAVRANIŞ ( Evde Bulundurma Ruhsatlı Tabancanın Üzerinde Bulunması )
Y8.CDE. 2001/43566136 SAYILI KANUNA AYKIRI DAVRANIŞ ( Gönüllü Köy Koruyucusunun Görevine Son Verilmesi - Tabancayı Teslim Etmesi İçin Tebligat Yapılması Zorunluluğu )
Y8.CDE. 1994/73996136 SAYILI KANUNA AYKIRI DAVRANIŞ ( Hükmedilecek Ağır Para Cezasının Hesaplanması )
Y8.CDE. 1994/123346136 SAYILI KANUNA AYKIRI DAVRANIŞ ( İki Farklı Zamanda İki Ayrı Tabanca İle Yakalanan Sanığın Kanunca İki Kez Cezalandırılması Şartı )
YCGKE. 1992/8-2516136 SAYILI KANUNA AYKIRI DAVRANIŞ ( İzinsiz Bıçak Satmak )
Y8.CDE. 1992/82796136 SAYILI KANUNA AYKIRI DAVRANIŞ ( İzinsiz Meskende Bulunan Sustalı Çakının Sanık Tarafından Kendiliğinden Teslim Edilmesi )
Y8.CDE. 1998/158046136 SAYILI KANUNA AYKIRI DAVRANIŞ ( Kelebek Bıçaklarının Vasfının Tesbiti )
Y8.CDE. 1998/84146136 SAYILI KANUNA AYKIRI DAVRANIŞ ( Kolluk Görevlilerinin Düzenlediği Belge - Silahın Sağlam Olup Olmadığının Bilirkişice İncelenmesi )
Y8.CDE. 1998/60176136 SAYILI KANUNA AYKIRI DAVRANIŞ ( Kolluk Memurunun Düzenlediği Belge - Yeminli Bilirkişi İncelemesi Yaptırılması Zorunluluğu )
YCGKE. 1989/8-3756136 SAYILI KANUNA AYKIRI DAVRANIŞ ( Muhtar Olan Babasına Ait Köy Demirbaşına Kayıtlı Silahı Taşımak-OHAL )
Y8.CDE. 1997/137616136 SAYILI KANUNA AYKIRI DAVRANIŞ ( Niteliksiz Tabancaların Sayısal Vehamete Ulaştığının Kabul Edilmemesi )
Y8.CDE. 1995/36446136 SAYILI KANUNA AYKIRI DAVRANIŞ ( Ortadan Kaldırılması Gereken Sabıka Kaydının Tekerrüre Esas Alınamayacağı )
Y8.CDE. 1998/84086136 SAYILI KANUNA AYKIRI DAVRANIŞ ( Otomatik Susta Tertibatı Olmayan Tek Ağızlı Kelebek Bıçağın Vasfının Tesbiti )
Y8.CDE. 1998/102746136 SAYILI KANUNA AYKIRI DAVRANIŞ ( Özel Zula İle Donatılan Bölümlerinde Silah Taşınırken Yakalanan Kamyonun Zoralımına Karar Verilmesi )
Y8.CDE. 1992/19866136 SAYILI KANUNA AYKIRI DAVRANIŞ ( Para Veya Tedbire Çevrilmiş Cezaların Asıl Mahkümiyet Sayılmaları )
Y8.CDE. 1993/101156136 SAYILI KANUNA AYKIRI DAVRANIŞ ( Ruhsatlı Silah - Yerli ve Yabancı Menşeyli Mermi Bulundurmak )
Y8.CDE. 1989/102496136 SAYILI KANUNA AYKIRI DAVRANIŞ ( Ruhsatsız Kama Benzeri Taşıyan Sanık - O.Hal Kanununa Göre Ayrıca Cezalandırılma Koşulu )
Y8.CDE. 1997/120056136 SAYILI KANUNA AYKIRI DAVRANIŞ ( Ruhsatsız Silahın Başkasına Ait Olması )
Y8.CDE. 2001/82756136 SAYILI KANUNA AYKIRI DAVRANIŞ ( Sahibinin Ölümü İle Tabancanın Mirasçılarına İntikal Etmesi Nedeniyle Murise Ait Silahın Evde Olmasında Suç Kastının Varlığının Araştırılması )
Y8.CDE. 1990/86246136 SAYILI KANUNA AYKIRI DAVRANIŞ ( Sanığa Verilen Para Cezasının Katsayı Farkı Nedeniyle İki Misli Yerine Üç Misli Artırılarak Sanığa Fazla Ceza Tayini )
Y8.CDE. 1997/117816136 SAYILI KANUNA AYKIRI DAVRANIŞ ( Sanığın Bulundurduğu Yirmi Adet Niteliksiz Tabancanın Sayısal Vehamet Boyutunda Olması )
Y8.CDE. 1990/43876136 SAYILI KANUNA AYKIRI DAVRANIŞ ( Sanığın Dava Konusu Silahla Yaralama Suçunu da İşlemiş Olması ve Her İki Davanın Ayrı Ayrı Açılmış Olması )
Y8.CDE. 1997/12386136 SAYILI KANUNA AYKIRI DAVRANIŞ ( Sanığın Diğer Sanıklara Silah Temin Etmesi )
Y8.CDE. 1995/56056136 SAYILI KANUNA AYKIRI DAVRANIŞ ( Sanığın Evinde Ruhsatsız Tabanca Bulundurmaktan Eyleminin Yasaya Aykırı Olması )
Y8.CDE. 1992/95446136 SAYILI KANUNA AYKIRI DAVRANIŞ ( Sanığın Evini aramaya Gelen Polislere Karşı Direnmemesi ve Silahların Yerlerini Bizzat Kendisinin Göstermesi )
Y1.CDE. 1992/16336136 SAYILI KANUNA AYKIRI DAVRANIŞ ( Sanığın Ruhsatsız Bıçak Taşıması )
Y8.CDE. 1995/36356136 SAYILI KANUNA AYKIRI DAVRANIŞ ( Sanığın Silah Onarımı İle İştigal Etmesi )
Y8.CDE. 1994/42526136 SAYILI KANUNA AYKIRI DAVRANIŞ ( Sanığın Yargılama Sırasında Vefat Etmesi Nedeniyle Hakkındaki Kamu Davasının Ortadan Kaldırılması )
Y8.CDE. 1992/126606136 SAYILI KANUNA AYKIRI DAVRANIŞ ( Sanığın Yeni Yasadan Yararlanmak İçin Başvuracağı Mahkemenin Hükmü Veren Mahkeme Olması )
Y8.CDE. 1993/87746136 SAYILI KANUNA AYKIRI DAVRANIŞ ( Sanığın Yokluğunda ve Bilgisi Dışında Yapılan Hukuki ve Usuli İşlemlerin Sanığa Okunarak Diyeceğinin Sorulmaması )
Y8.CDE. 1992/2846136 SAYILI KANUNA AYKIRI DAVRANIŞ ( Sanık Köy Muhtarının Adliyede Silahıyla Dolaşması )
Y8.CDE. 1992/35216136 SAYILI KANUNA AYKIRI DAVRANIŞ ( Sanıkta Onbeş Adet Niteliksiz Tabanca Yakalanması )
Y8.CDE. 1990/109746136 SAYILI KANUNA AYKIRI DAVRANIŞ ( Satılan Tabancanın İstiklal Harbi Gazisi Dedeye Ait Olduğu İddiası )
Y8.CDE. 1996/23966136 SAYILI KANUNA AYKIRI DAVRANIŞ ( Satış İçin Bulundurulduğu Kanıtlanamayan Dört Adet Tabanca - Sayısal Vehamet )
Y8.CDE. 1994/12246136 SAYILI KANUNA AYKIRI DAVRANIŞ ( Sayısal ve Vasıf Unsurlarından Herhangi Birinin Bulunması Halinde Mürettep Cezanın Yarı Nisbetinde Artırılması )
Y8.CDE. 1994/146496136 SAYILI KANUNA AYKIRI DAVRANIŞ ( Sayısal Vehamete Ulaşan Silahları Nakletme )
Y8.CDE. 1993/53736136 SAYILI KANUNA AYKIRI DAVRANIŞ ( Silahın Adliye Koridorunda Yakalanması - Temel Cezanın Artırılamayacağı )
Y8.CDE. 1995/128066136 SAYILI KANUNA AYKIRI DAVRANIŞ ( Suç Kastının Varlığının İnandırıcı Olması )
Y8.CDE. 1994/102856136 SAYILI KANUNA AYKIRI DAVRANIŞ ( Suça Konu Bıçağın Adli Tıp Kurumunca Tanımlanması )
Y8.CDE. 1991/127926136 SAYILI KANUNA AYKIRI DAVRANIŞ ( Şartla Tahliye - Yeniden Suç İşlenmesi/İçtimaya Dahil Edilen Henüz Çekilmemiş Sayılan Cezadan Dolayı Artırım )
Y8.CDE. 1990/60076136 SAYILI KANUNA AYKIRI DAVRANIŞ ( TCK.m.296'ya Göre Tayin Edilen Temel Cezanın Hesaplanma Şekli )
Y8.CDE. 1991/104266136 SAYILI KANUNA AYKIRI DAVRANIŞ ( Temel Ağır Para Cezasının Noksan Tayininin Yasaya Aykırı Olması )
Y8.CDE. 1992/31966136 SAYILI KANUNA AYKIRI DAVRANIŞ ( Teşekkül Halinde Silah Kaçakçılığı Yapma )
Y8.CDE. 1991/126536136 SAYILI KANUNA AYKIRI DAVRANIŞ ( Tutuksuz Yargılanan Sanık - Sorgu Yapılmadan Mahkumiyet Kararı Verilemeyeceği )
Y8.CDE. 1997/186666136 SAYILI KANUNA AYKIRI DAVRANIŞ ( Yivsiz-Setsiz Kısa Namlulu Av Fişeği Atan 114 Silah İmal Edip Satmak )
YCGKE. 1990/8-66136 SAYILI KANUNA AYKIRI DAVRANIŞ İDDİASI ( 387 Sayılı KHK'ya Dayanarak Taşıma Ruhsatı Talep Etme Yetkisi )
YCGKE. 1990/8-86136 SAYILI KANUNA AYKIRI DAVRANIŞ İDDİASI ( Bulundurma Ruhsatlı Silahını Taşıyan Sanık Hakkında Ruhsat Başvurusu Hakkı Tanıyan Yasa Döneminde )
Y8.CDE. 1995/49126136 SAYILI KANUNA AYKIRI DAVRANlŞ ( Suçun Manevi Unsurunun Bulunmaması - Bulundurma Ruhsatlı Silahını Köydeki Evinden Kentteki Evine Nakil )
Y8.CDE. 2001/153846136 SAYILI KANUNA AYKIRI EYLEM ( Bıçağın Adli Tıp Kurumuna Gönderilip Nitelikleri ve Özellikleri İtibariyle 6136 Sayılı Yasa Kapsamında Olup Olmadığının Belirlenmesi )
Y8.CDE. 2001/159486136 SAYILI KANUNA AYKIRI EYLEM ( Hapis Cezasından Çevrilme Ağır Para Cezası - Cezanın Yanında Verilen Temel Ağır Para Cezası )
Y8.CDE. 2001/128506136 SAYILI KANUNA AYKIRI EYLEM ( Yetkili Birime Başvurmayarak Suça Konu Silahı Sadece Evinde Bulunduran Sanığın Beraatine Karar Verilmesi )
Y8.CDE. 2001/69756136 SAYILI KANUNA AYKIRI EYLEM ( Yurtdışından İki Adet Tabanca Getirme Eylemi )
YCGKE. 1973/7-1766136 SAYILI KANUNA AYKIRI HAREKET ( Sanığa Yükletilen Cezanın Kısa Süreli Hürriyeti Cezalardan Olmaması )
Y8.CDE. 1990/49086136 SAYILI KANUNA AYKIRI HAREKET ( Sanığın Ruhsatsız Silah Taşıması )
Y8.CDE. 1994/51036136 SAYILI KANUNA AYKIRI HAREKET ( Sanıklara Verilen Cezanın Para Cezasına Veya Ertelemeye Dair Olmadığına Karar Verilmesi )
Y8.CDE. 1997/120996136 SAYILI KANUNA AYKIRI HAREKET ( Sanıklarda MKE Yapısı Savunma Tipi Cins Yönünden Özellik Arzetmeyen Bomba Ele Geçmesi )
Y8.CDE. 2003/37346136 SAYILI KANUNA AYKIRILIK ( 13/2. Madde ve Fıkrasının Hürriyeti Bağlayıcı Ceza İle Birlikte Adli Para Cezası Da Öngördüğü Gözetilmeden Sanığın Sadece Hapis Cezasına Hükmedilemeyeceği )
Y8.CDE. 1998/76766136 SAYILI KANUNA AYKIRILIK ( 3831 S. Yasa Kapsamındaki Mahkumiyetin Tekerrüre Esas Olup Olmayacağı )
Y8.CDE. 1998/95476136 SAYILI KANUNA AYKIRILIK ( 3831 S. Yasa Kapsamındaki Önceki Mahkumiyetin Tekerrüre Esas Olmaması )
Y8.CDE. 1998/24686136 SAYILI KANUNA AYKIRILIK ( 500 Adet 9mm Çapında Mermi )
Y8.CDE. 2004/26296136 SAYILI KANUNA AYKIRILIK ( 647 Sayılı Yasanın Yürürlükten Kaldırılması Karşısında Kaldırılan Bu Yasanın Değişik 5/5. Uyarınca Ödenmeyen Para Cezasına Gecikme Zammının Uygulanamayacağının Gözetilmesi Zorunlu Olduğu )
Y8.CDE. 1998/17986136 SAYILI KANUNA AYKIRILIK ( Adli Tevbih-Mağdurun Karakol Amiri ve Başkomiser Sıfat ve Statüsünde Olması Halinde )
Y8.CDE. 2004/109976136 SAYILI KANUNA AYKIRILIK ( Ağır Para Cezası Taksitlendirilirken Yasaya Aykırı Olarak Taksitlerden Birisinin Süresinde Ödenmemesi Halinde Kalan Miktarın Tamamının Tahsil Edileceğinin Karar Yerinde Gösterilmemesinin Bozmayı Gerektirdiği )
Y8.CDE. 2002/118866136 SAYILI KANUNA AYKIRILIK ( Altı Aylık Süre İçinde Ruhsatı Yeniletmeyerek Silah Bulundurmak )
Y8.CDE. 2003/143156136 SAYILI KANUNA AYKIRILIK ( Arama Yapılacağı Sırada Kardeşine Ait Silahı Alıp Üzerinde Saklayan Kişinin 6136 Sk'ya Aykırılık Yönünden Suç Kastından Söz Edilemeyeceği )
Y8.CDE. 2002/71046136 SAYILI KANUNA AYKIRILIK ( Ateşli Silahlarla Bunlara Ait Mermilerin Taşınması )
Y8.CDE. 1998/10856136 SAYILI KANUNA AYKIRILIK ( Av Tüfeğinin Namlusunun Kesilerek Kısaltılması )
Y8.CDE. 2001/157276136 SAYILI KANUNA AYKIRILIK ( Ayrı Ayrı Suç İşleyen Sanıkların Davetiye ve Müzekkere Giderinden İbaret Yargılama Giderinden Müteselsilen Sorumlu Tutulmalarının Gerekmesi )
Y8.CDE. 2001/133636136 SAYILI KANUNA AYKIRILIK ( Ayrı Suçlardan Tayin Olunan Aynı Türden Para Cezasının İçtima Edilmesi ve Toplam Ceza Esas Alınarak Uygulama Yapılması )
Y8.CDE. 1998/20956136 SAYILI KANUNA AYKIRILIK ( Başkasına Ait Bulundurma Ruhsatlı Tabancanın Taşınması-Zoralım )
Y8.CDE. 2001/113926136 SAYILI KANUNA AYKIRILIK ( Bu Suçtan Açılan Davanın 3005 Sayılı Yasaya Tabi Olmamasından Dolayı Adli Ara Verme İçerisinde Görülmemesi )
Y8.CDE. 2002/82356136 SAYILI KANUNA AYKIRILIK ( Bulundurma Ruhsatlı Silaha Nakil Aşamasında Yetkili Mercilerden İzin Almamak - İdari İşlem Eksikliği Olarak Değerlendirilmesi Gereği )
Y8.CDE. 1998/6456136 SAYILI KANUNA AYKIRILIK ( Bulundurma Ruhsatlı Silahı Üzerinde Taşımak )
Y8.CDE. 1998/5046136 SAYILI KANUNA AYKIRILIK ( Bulundurma Ruhsatlı Silahın Mermilerinin Taşınması )
Y8.CDE. 1998/6926136 SAYILI KANUNA AYKIRILIK ( Bulundurma Ruhsatlı Tabanca İçin Nakil Belgesi Alınmamış Olması )
Y8.CDE. 2003/113326136 SAYILI KANUNA AYKIRILIK ( Bulundurma Ruhsatlı Tabanca/Evini Taşıyan Sanık - Yetkili Merciden Nakil İzni Almamasının İdari İşlem Eksikliği Olarak Nitelendirilmesi Gerektiği )
Y8.CDE. 1998/8946136 SAYILI KANUNA AYKIRILIK ( Bulundurma Ruhsatlı Tabancanın Güvenlik Alanı Dışına Çıkarılıp Çıkarılmadığının Tam Olarak Tespit Edilmesi )
Y8.CDE. 2001/137536136 SAYILI KANUNA AYKIRILIK ( Ceza Davasının Ceza Yasası Gereğince Zamanaşımına Uğraması Sebebiyle Düşmesi )
Y8.CDE. 2001/89306136 SAYILI KANUNA AYKIRILIK ( Cezada İndirim ve Kefalet Parasının İadesi )
Y8.CDE. 1998/15076136 SAYILI KANUNA AYKIRILIK ( Cezada İndirim Yapılırken Hesap Hatası Yapılması )
Y8.CDE. 1997/14196136 SAYILI KANUNA AYKIRILIK ( Cezadan Takdiren Yapılan İndirim - Yaralama
Y8.CDE. 2002/47976136 SAYILI KANUNA AYKIRILIK ( Cezaların Seçimlik Ceza Olduğu Gözetilmeden Hafif Hapis ve Hafif Para Cezasına Birlikte Hükmedilmesinin Hatalı Olması )
Y8.CDE. 2001/86866136 SAYILI KANUNA AYKIRILIK ( Cezayı Hafifletecek Takdiri Sebeplerin Uygulamasında Yanlış Hesap Sonucu Fazla Ağır Para Cezası Tayininin Yasaya Aykırı Olması )
Y8.CDE. 2002/103246136 SAYILI KANUNA AYKIRILIK ( Dava Konusu Silah İçin Ekspertiz Raporunda Antika Olarak Değerlendirilebilir Denmesi Karşısında Tabancanın Bu Vasfının Olup Olmadığının Değerlendirilmesi )
Y8.CDE. 1998/88796136 SAYILI KANUNA AYKIRILIK ( Delil Yetersizliği )
Y8.CDE. 2005/28946136 SAYILI KANUNA AYKIRILIK ( Duruşma Açılmadan Ek Karar İle Temyiz İncelemesi Yapılmak Üzere Dosyanın Yargıtay C. Başsavcılığına Geri Gönderilmesi Yasaya Aykırı Olduğu - Yasa Gereği Ortadan Kalkan Hükmün Temyizen İncelenmesi Olanaksız Olduğu )
Y8.CDE. 1998/50246136 SAYILI KANUNA AYKIRILIK ( Düğünde Sadece Ateş Etmek İçin Arkadaşından Ruhsatsız Tabancayı Alıp Ateş Edip Teslim Etmek )
Y8.CDE. 1998/79036136 SAYILI KANUNA AYKIRILIK ( Eksik Soruşturma ile Hüküm Kurulması-Suça Konu Silah Üzerinde Uzman Bilirkişi İncelemesi Yaptırılmaması )
Y8.CDE. 1998/20966136 SAYILI KANUNA AYKIRILIK ( Ele Geçmeyen Silah İçin Ceza Verilememesi )
Y8.CDE. 2001/99116136 SAYILI KANUNA AYKIRILIK ( Ele Geçmeyen ve Bu Nedenle Atışa Elverişliliği Saptanamayan Tabanca Nedeniyle Mahkumiyet Hükmü Kurulamaması )
Y8.CDE. 2001/128126136 SAYILI KANUNA AYKIRILIK ( Ele Geçmeyen ve Bu Nedenle Atışa Elverişliliği Saptanmayan Tabanca Nedeniyle Sanık Hakkında Mahkumiyet Kararı Verilememesi )
Y8.CDE. 2005/21916136 SAYILI KANUNA AYKIRILIK ( Emanette Kayıtlı Pompalı Av Tüfeğininin "Verasette İsmi Bulunanlardan Birisi Ruhsat Çıkardığında Ruhsat Çıkarana İadesine" Karar Verildiği - Müsaderesine Karar Verilemeyeceği )
Y8.CDE. 2001/128086136 SAYILI KANUNA AYKIRILIK ( Emekli Astsubay Olduğunu Savunan Sanığın Meşru Kaynaktan Edindiği Silahını Taşımasının Hukukiliğinin Saptanması )
Y8.CDE. 1998/25426136 SAYILI KANUNA AYKIRILIK ( Emekli Polislerin Zati Tabancaları )
Y8.CDE. 1998/18796136 SAYILI KANUNA AYKIRILIK ( Ertelemenin 2253 S. Yasaya Göre Yapılması Gerekirken 647 S. Yasaya Göre Yapılmış Olması )
Y8.CDE. 2001/100906136 SAYILI KANUNA AYKIRILIK ( Ertelemenin Toplam Ceza Süresi Üzerinden Yapılması )
Y8.CDE. 2005/13076136 SAYILI KANUNA AYKIRILIK ( Ertelenmiş Cezaların Aynen İnfazına Karar Verilebilmesi İçin Sonradan Verilen Cezanın Ertelenmiş Ceza İle Aynı Neviden veya Daha Ağır Neviden Olması Gerektiği )
Y8.CDE. 1998/130796136 SAYILI KANUNA AYKIRILIK ( Erteli ve Ortadan Kalkmış Sayılan Önceki Mahkumiyet-Suçu Birlikte İşlemeyn Sanıkların Yargılama Giderlerinden Sorumluluğu )
Y8.CDE. 1998/19436136 SAYILI KANUNA AYKIRILIK ( Geçici Köy Korucusunun 4178 S. Yasanın Yürürlüğünden Önce Görevinden Ayrılmış Olması )
Y8.CDE. 1998/83356136 SAYILI KANUNA AYKIRILIK ( Gerekçeli Kararda Uygulanan Yasa Hükmünün Yanlış Gösterilmesi )
Y8.CDE. 1998/54006136 SAYILI KANUNA AYKIRILIK ( Gönüllü Köy Korucusunun İdarenin Bilgisi Altında Silah Taşıdığı İddiası )
Y8.CDE. 2002/43266136 SAYILI KANUNA AYKIRILIK ( Görevliler Tarafından Kanun Hükmüne Aykırı Biçimde Verilen Silahlar İçin İdarenin Yeniden Ruhsat Verme Yükümlülüğünün Olması )
Y8.CDE. 1998/73146136 SAYILI KANUNA AYKIRILIK ( Hakkında Dava Açılandan Başkası Adına Mahkumiyet Hükmü Kurulmuş Olması )
Y8.CDE. 1998/26646136 SAYILI KANUNA AYKIRILIK ( Hatıralık İddiası )
Y8.CDE. 1998/4636136 SAYILI KANUNA AYKIRILIK ( Hazırlık Soruşturmasında Zabıtaca Düzenlenen Raporun Hükme Dayanak Yapılamaması )
Y8.CDE. 1998/4796136 SAYILI KANUNA AYKIRILIK ( Hazırlık Soruşturmasında Zabıtaca Düzenlenen Raporun Hükme Dayanak Yapılamaması )
Y8.CDE. 2004/39666136 SAYILI KANUNA AYKIRILIK ( Herhangi Bir Suçta Kullanılmayan Ele Geçmeyen ve Bu Nedenle Atışa Elverişliliği Konusunda Usulen Bilirkişi İncelemesi Yaptırılamayan Tabanca Nedeniyle Sanığın Mahkumiyetine Karar Verilmesinin İsabetsiz Olduğu )
Y8.CDE. 1998/10686136 SAYILI KANUNA AYKIRILIK ( Herkese Açık Gazinoda Korku ve Panik Yaratacak Şekilde Silah Atmak )
Y8.CDE. 2001/129266136 SAYILI KANUNA AYKIRILIK ( Hükümden Sonra Yürürlüğe Giren 4616 Sayılı Yasa Gereğince Davanın Kesin Hükme Bağlanmasının Ertelenmesi )
Y8.CDE. 2002/83936136 SAYILI KANUNA AYKIRILIK ( Hürriyeti Bağlayıcı Ceza Paraya Çevrilirken Bir Yılın 365 Gün Yerine 360 Gün Olarak Kabulünün Doğru Olmaması )
Y8.CDE. 2001/145136136 SAYILI KANUNA AYKIRILIK ( İddianame Örneğinin Dosyada Bulunmaması ve Asıllarına Uygunlukları Onaylanmayan Fotokopi Hazırlık Evrakının Hükme Esas Alınmasının Hatalı Olması )
Y6.CDE. 2016/76136 SAYILI KANUNA AYKIRILIK ( İddianamenin Düzenlendiği Tarihten Önce Ele Geçen Ruhsatsız Tabanca ve Mermiler Sebebiyle Sanıkların Eylemlerinin Kül Halinde Tek Bir 6136 Sayılı Kanuna Muhalefet Suçunu Oluşturacağı - Temel Ceza Belirlendiği Sırada Kastlarının Yoğunluğuna Göre Alt Sınırdan Uzaklaşılması Gerektiği )
Y8.CDE. 2002/6256136 SAYILI KANUNA AYKIRILIK ( İhbar Üzerine Sanıkla İlişkiye Geçen Kolluk Görevlilerinin Yapılan Pazarlık Sonucu Sanığın Evinde Bulunan Tabancının Satışı Konusunda Anlaşmaya Varması )
Y8.CDE. 1998/19876136 SAYILI KANUNA AYKIRILIK ( İkametgah Değişikliği Nedeniyle Silahı Yeni Eve Naklederken Nakil Durumunun Bildirilmemiş Olması )
Y8.CDE. 1998/6466136 SAYILI KANUNA AYKIRILIK ( İnfaz Edilmemiş Önceki Mahkumiyetin Tekerrüre Esas Olmaması )
Y8.CDE. 2001/109546136 SAYILI KANUNA AYKIRILIK ( İşyerinde Bulundurma Ruhsatlı Tabancası Olan Sanığın İşyerini Başka Yere Naklettiğini Bildirmemesinin İdari İşlem Eksikliği Olarak Kabul Edilmesi )
Y8.CDE. 2003/106946136 SAYILI KANUNA AYKIRILIK ( Kahvehanede Yapılan Üst Aramasından Sonra Sanığın Dışarı Çıkmasına İzin Verildiği - Daha Sonra Sanığın Oturduğu Sandalyenin Yakınında Tespit Edilen Tabancanın Sanığa Ait Olduğu Konusunda Yeterli Delil Bulunamadığından Sanığın Beraatine Karar Verileceği )
Y8.CDE. 1999/75146136 SAYILI KANUNA AYKIRILIK ( Kararın Sanığın Vekilinin Veya Müdafiinin Yokluğunda Tefhim Edilmesi )
Y8.CDE. 1998/9136136 SAYILI KANUNA AYKIRILIK ( Kelebek Bıçağın 6136 S. Yasa Kapsamına Giren Silahlardan Olup Olmadığı Konusunda Rapor Alınması )
Y8.CDE. 1998/15096136 SAYILI KANUNA AYKIRILIK ( Kelebek Bıçak )
Y8.CDE. 1998/79046136 SAYILI KANUNA AYKIRILIK ( Kelebek Bıçak )
Y8.CDE. 2004/41206136 SAYILI KANUNA AYKIRILIK ( Kelebek Bıçakla Yakalanma - İthal ve İmaline İzin Verilen Av Bıçağı Niteliğinde Olduğu ve "Suçun Oluşması Kasdın Varlığına Bağlıdır" Hükmü/Sanığın Beraatine Karar Verilmesi Gereği )
Y8.CDE. 1998/43056136 SAYILI KANUNA AYKIRILIK ( Kelebek Çakı )
Y8.CDE. 2001/86636136 SAYILI KANUNA AYKIRILIK ( Keşifte Dinlenmiş Bilirkişiye Yemin Ettirilmemek Suretiyle Yasaya Aykırı Hüküm Kurulması )
Y8.CDE. 2001/42186136 SAYILI KANUNA AYKIRILIK ( Köy Korucusunun İhtiyaçtan Çok Fazla Silah Bulundurması-Ticari Amaç )
Y8.CDE. 2001/134736136 SAYILI KANUNA AYKIRILIK ( Köy Muhtarı Olan Sanığın Köy Demirbaşına Kayıtlı Olan Tabancayı Taşımasında Suç Unsurunun Olmaması )
Y8.CDE. 2001/99916136 SAYILI KANUNA AYKIRILIK ( Marketinde Bulundurma Ruhsatlı Tabancayı Arabada Taşırken Kaza Yapan Sanığın Kaza Sonrası Tabancasının Kaybolması Üzerine Savcılığa Durumu Bildirmesi )
Y8.CDE. 2001/132636136 SAYILI KANUNA AYKIRILIK ( Mavzer Tüfeğinin Belirlenen Özelliklerine göre Hatıra veya Antika Olup Olmadığının Saptanarak Sonucuna göre Karar Verilmesi )
Y8.CDE. 2003/70596136 SAYILI KANUNA AYKIRILIK ( Mermi İmal Etmek ve Ruhsatsız Silah Bulundurmak - En Ağır Cezanın Verilmesi İle Yetinilmesi Gereği )
Y8.CDE. 2002/15056136 SAYILI KANUNA AYKIRILIK ( Muhtarın Görev Süresinin Sona Erdiği Tarihten İtibaren 6 Ay İçinde Yönetime Başvurması Gereği - 4 Ay Sonra Silahı Taşıması )
Y8.CDE. 2005/31526136 SAYILI KANUN'A AYKIRILIK ( Muhtarlık Görevinin Sona Ermesi - 6 Aylık Süre Dolmadan Sanığın Üzerinde Ele Geçirilen Dava Konusu Silahın Gereğinin Takdiri İçin İdareye Teslimi Yerine Zoralıma Karar Verilmesi Doğru Olmadığı )
Y8.CDE. 2004/2746136 SAYILI KANUNA AYKIRILIK ( Olay Mahallinde Keşif Yapılarak Davaya Konu Sepet İçinde Ele Geçen Alet ve Malzemelerin Bulunduğu Yerin Konumu Fiziki Özellikleri Buranın Nasıl Bir Yerleşim Yeri Olduğunun Saptanması Gereği )
Y8.CDE. 2003/133336136 SAYILI KANUNA AYKIRILIK ( Olay Yerinde Bulunan Boş Kovanların Bu Tabancaya Ait Olup Olmadığına İlişkin Krıminal Laboratuar Raporlarının da Dosyada Bulunmadığı Adam Öldürme Suçundan Devam Eden Yargılama Dosyasının Getirtilmesi Gereği )
Y8.CDE. 2004/89486136 SAYILI KANUNA AYKIRILIK ( Ödenmeyen Adli Para Cezasına Gecikme Zammı Uygulanmasına Karar Verilemeyeceği )
Y8.CDE. 2006/62326136 SAYILI KANUNA AYKIRILIK ( Ödenmeyen Kısma Karşılık Gelen Gün Miktarınca Hükümlünün Hapsedileceği - Seçenek Yaptırım Olarak Belirlenen Adli Para Cezaları Dışında Adli Para Cezasından Çevrilen Hapsin İnfazının Ertelenemeyeceği )
Y8.CDE. 2002/42956136 SAYILI KANUNA AYKIRILIK ( Önceki Hükümlülüğünün İki Ayrı Suçtan Verilen Sonuç Cezanın Tamamının Esas Alınması Suretiyle Sanığa Fazla Ceza Tayininin Hatalı Olması )
Y8.CDE. 1998/50996136 SAYILI KANUNA AYKIRILIK ( Para Cezası Hesaplanırken Toplamada Hata Yapılması )
Y8.CDE. 1998/5826136 SAYILI KANUNA AYKIRILIK ( Para Cezasının Eksik Tayini )
Y8.CDE. 1998/50436136 SAYILI KANUNA AYKIRILIK ( Para Cezasının Hesabında Maddi Hata )
Y8.CDE. 1998/29926136 SAYILI KANUNA AYKIRILIK ( Plastik Jopun 6136 S. Yasa Kapsamına Girdiği )
Y8.CDE. 2001/111066136 SAYILI KANUNA AYKIRILIK ( Ruhsat Harcının Yatırılmaması Nedeniyle Taşıma Ruhsat Belgesinin Düzenlenmemiş Olmasının Silahı Ruhsatsız Hale Getirmemesi )
Y8.CDE. 1998/20946136 SAYILI KANUNA AYKIRILIK ( Ruhsat Süresinin Dolup Dolmadığının Araştırılması )
Y8.CDE. 2004/40056136 SAYILI KANUNA AYKIRILIK ( Ruhsatsız Silah Taşıma Mütemadi Suçlardan Olup İddianame İle Hukuki Kesinti Oluştuğu - Taşımaya Devam Edilmesi Yeni Suç Oluşturacağı )
Y8.CDE. 1998/29046136 SAYILI KANUNA AYKIRILIK ( Ruhsatsız Tabanca Taşımak-Bir Olaydan Sonra Başka Bir Ruhsatsız Silah Taşınmasının Tek Suç Olup Olmadığı )
Y8.CDE. 2001/152916136 SAYILI KANUNA AYKIRILIK ( Sabıkası Olmayan Sanığa Verilen Bir Ay Hapis Cezasının Para Cezasına Çevrilmesinin Gerekmesi )
Y8.CDE. 1999/178496136 SAYILI KANUNA AYKIRILIK ( Sadece Boş Kovanlara Dayanılarak Karar Verilememesi-Dolu Mermilerin Getirtilmesi )
Y8.CDE. 1998/20246136 SAYILI KANUNA AYKIRILIK ( Sanığa Ait Onaylı Nüfus Kaydının Bulunmaması )
Y8.CDE. 2003/130406136 SAYILI KANUNA AYKIRILIK ( Sanığa Silahı Başka Şahıslara Devretmesi İçin Tebligat Yapıldığı - Ancak Silahın Emniyetçe Zaptedilmediği Başka Bir Olay Nedeniyle Ele Geçirildiği Anlaşılmakla Sanığın Beraati ve Silahın Zaptedildiği Tarihten İtibaren Yönetime Teslimi Gereği )
Y8.CDE. 2001/159476136 SAYILI KANUNA AYKIRILIK ( Sanığa Tayin Edilen Ağır Para Cezası ile Bu Cezanın Yanında Verilen Temel Ağır Para Cezasının toplanıp Taksitlendirilmesinin Gerekmesi )
Y8.CDE. 2001/159496136 SAYILI KANUNA AYKIRILIK ( Sanığa Tayin Edilen Ağır Para Cezası Taksitlendirilirken Taksit Aralıklarının Belirtilmemesi Suretiyle İnfazda Duraksamaya Neden Olunmasının Hatalı Olması )
Y8.CDE. 2001/99446136 SAYILI KANUNA AYKIRILIK ( Sanığa Zabıtaca Ruhsatını Yeniletmesi Yönünde Tebligat Yapılmamış Olması )
Y8.CDE. 2001/160716136 SAYILI KANUNA AYKIRILIK ( Sanığın 60 Günlük Süreyi Geçirdikten Sonra Tabancaya Ruhsat Almak İçin Emniyete Müracaatı - Ruhsatsız Silah Taşıma Kastından Sözedilemeyeceği )
Y8.CDE. 2001/91596136 SAYILI KANUNA AYKIRILIK ( Sanığın Akli Dengesinin Yerinde Olmaması-Ceza Ehliyetinin Tespiti )
Y8.CDE. 2002/56486136 SAYILI KANUNA AYKIRILIK ( Sanığın Amcasının Silahını İsterken Düğünde Düşmanlarım Var Beni Rahatsız Ediyorlar Korkuyorum, Ne Olur Ne Olmaz Tabancanı Verirmisin Biçiminde Gösterdiği Neden - Taşıma Kastı )
Y8.CDE. 2001/99046136 SAYILI KANUNA AYKIRILIK ( Sanığın Bir Fiili ile Kanunun Birden Çok Hükmünü İhlal Etmesi Nedeniyle Bunlardan En Ağır Cezayı İçeren ile Cezalandırılması )
Y8.CDE. 2001/142856136 SAYILI KANUNA AYKIRILIK ( Sanığın Cezasının Ertelenmesine Yer Olmadığına Karar Verilirken Geçmişteki Hali ve Suç İşleme Hususundaki Eğiliminin İrdelenmesi )
Y8.CDE. 1998/130826136 SAYILI KANUNA AYKIRILIK ( Sanığın Görevi Nedeniyle Alınmış Silah Taşıma Ruhsatının Bulunması )
Y8.CDE. 2001/127186136 SAYILI KANUNA AYKIRILIK ( Sanığın Görevli Memura Hafif Direnişte Bulunması )
Y8.CDE. 2001/124196136 SAYILI KANUNA AYKIRILIK ( Sanığın Her Ne Kadar Ruhsat Süresi Dolmuşsa da Tebligat Tarihinden İtibaren Altı Aylık Sürenin Geçmemiş Olması Nedeniyle Suçun Oluşmaması )
Y8.CDE. 2001/153856136 SAYILI KANUNA AYKIRILIK ( Sanığın İfadesinde Lehe Olan Hükümlerin Uygulanmasını Talep Ettiği Halde Takdiri İndirim Konusunda Olumlu veya Olumsuz Karar Verilmemesi )
Y8.CDE. 2001/87566136 SAYILI KANUNA AYKIRILIK ( Sanığın İkametinde Bulundurma Ruhsatlı Tabancasını Üzerinde Taşıyarak Yakalanması Nedeniyle Mahkumiyete Karar Verilmesinin Gerekmesi )
Y8.CDE. 2010/123226136 SAYILI KANUNA AYKIRILIK ( Sanığın İkametinde Ele Geçen ve Adli Tıp Raporuna Göre 6136 S.K. Kapsamında Olan Hançer Benzeri Bıçak ve 2 Adet Mermi Dolayısıyla Fikri İçtima Gereğince Yasanın Md. 15/1. Gereğince Hüküm Kurulması Gerektiğinin Gözetileceği )
Y8.CDE. 2001/155646136 SAYILI KANUNA AYKIRILIK ( Sanığın İşyerinde Bulundurmak Üzere Ruhsata Bağlattığı Silahını İşyerini Naklederken Eşyaları ile Getirip Yeni İşyerinde Bulundurması )
Y8.CDE. 2003/127036136 SAYILI KANUNA AYKIRILIK ( Sanığın Kollukta "Devrek'e Giderken Silah Arkadaşım Ayhan'ın Üzerinde Yakalandı" Şeklindeki Beyanı Doğrultusunda Ayhan İsimli Şahsın Kimliğinin Tespiti İle O Tarihte Üzerinde Silah Ele Geçirilip Geçirilmediği Tespit Olunması Gereği )
Y8.CDE. 2015/145356136 SAYILI KANUNA AYKIRILIK ( Sanığın Lehe Hükümlerin Uygulanmasına İlişkin İsteminin 5237. S.K. Md.50 Uygulamasını da Kapsadığının Gözetileceği )
Y8.CDE. 2001/159586136 SAYILI KANUNA AYKIRILIK ( Sanığın Meskende Bulundurma Ruhsatlı Tabancasını Düğün Alanına Götürmesi )
Y8.CDE. 2001/148906136 SAYILI KANUNA AYKIRILIK ( Sanığın Ruhsat Süresinin Bitiminde Kendisine Gerekli Tebligat Yapılmasına Karşın Altı Aylık Süre İçinde Ruhsatı Yeniletmemesi )
Y8.CDE. 2002/88876136 SAYILI KANUNA AYKIRILIK ( Sanığın Ruhsat Süresinin Bitiminde Kendisine Gerekli Tebligat Yapılmasına Rağmen 6 Aylık Sürede Ruhsatı Yeniletyerek Bu Silahı Evinde Bulundurması )
Y8.CDE. 2001/137236136 SAYILI KANUNA AYKIRILIK ( Sanığın Ruhsatsız Silahıyla Şikayetçiyi Yaralaması )
Y8.CDE. 2001/153696136 SAYILI KANUNA AYKIRILIK ( Sanığın Silah Taşıma Ruhsatının Yönetimce Bulundurmaya Çevrilip Kendisine Bu Konuda Tebligat Yapılmaması )
Y8.CDE. 2001/155826136 SAYILI KANUNA AYKIRILIK ( Sanığın Silahın Ruhsatsız Olduğunu Bilmemesi Nedeniyle Kasıt Unsuru Olmadığından Suçun Oluşmaması )
Y8.CDE. 2001/145466136 SAYILI KANUNA AYKIRILIK ( Sanığın Son Sözünde Lehine Olan Hükümlerin Uygulanmasını Talep Etmesi-Bu Yönde Olumlu veya Olumsuz Bir Karar Verilmemesinin Hatalı Olması )
Y8.CDE. 2001/98196136 SAYILI KANUNA AYKIRILIK ( Sanığın Suça Konu Silahın Dedesinden Kaldığını ve Antika Olduğunu İleri Sürmesi )
Y8.CDE. 2001/98826136 SAYILI KANUNA AYKIRILIK ( Sanığın Süresi Biten Taşıma Ruhsatını Yeniletmek İçin Yetkili Birime Başvurması )
Y8.CDE. 2001/82426136 SAYILI KANUNA AYKIRILIK ( Sanığın Tabancayı Taşıma Kastının Olmaması Nedeniyle Mahkumiyet Hükmü Kurulmasının Yasaya Aykırı Olması )
Y8.CDE. 2004/2816136 SAYILI KANUNA AYKIRILIK ( Sanığın Üzerinde Ele Geçen Bir Adet Mermiyi Kolye Yaptırmak İçin Bulundurması Nedeniyle Yasaya Aykırı Davranma Kastı Bulunmadığı )
Y8.CDE. 2001/150376136 SAYILI KANUNA AYKIRILIK ( Sanığın Üzerinde Ele Geçirilen Yirmi Üç Adet Ruhsatsız Merminin Pek Az Sayı Kapsamında Kalıp Mutat Sayıya Ulaşmaması Nedeniyle Bu Kanun Kapsamına Girmesi )
Y8.CDE. 2001/127116136 SAYILI KANUNA AYKIRILIK ( Sanık Hakkında Bıçak ve Mermi Bulundurmak Suçlarından Dava Açılması-İki Ayrı Suç İşlendiği İddiasıyla Fazla Ceza Verilmesinin Yasaya Aykırı Olması )
Y8.CDE. 2012/169036136 SAYILI KANUNA AYKIRILIK ( Sanık Hakkında Hürriyetici Bağlayıcı Cezanın Alt Sınırdan Tayin Edildiği - Yanında Tayin Olunan Adli Para Cezasının Farklı Bir Gerekçe Gösterilmeden Alt Sınır Üzerinde Tayin Edilemeyeceği )
Y8.CDE. 1998/78946136 SAYILI KANUNA AYKIRILIK ( Sanık Lehine Olan Hükümlerin Uygulanması Talebinin Cevapsız Bırakılması )
Y8.CDE. 2001/118656136 SAYILI KANUNA AYKIRILIK ( Sanık Vekilince 647 Sayılı Yasanın Maddelerinin Uygulanılması Talep Edildiği Halde Bu Konuda Olumlu Olumsuz Bir Karar Verilmemesinin Hatalı Olması )
Y8.CDE. 2001/129526136 SAYILI KANUNA AYKIRILIK ( Sanık Vekilinin Son Celsedeki Erteleme İstemi Hakkında Olumlu Yada Olumsuz Bir Karar Verilmemesinin Hatalı Olması )
Y8.CDE. 2001/128296136 SAYILI KANUNA AYKIRILIK ( Sanıklarıjn Emeli Türk Silahlı Kuvvetleri Personeli Olması-Görev Kartlarına Suça Konu Silahlarla İlgili Bilgilerin Yazılıp Yazılmadığının Belirlenmesi )
Y8.CDE. 2002/40516136 SAYILI KANUNA AYKIRILIK ( Sanıkların Mağdura Yönelik Silahlı Saldırılarının Öldürmeye Tam Kalkışmak Niteliğinde Olup Olmadığını Değerlendirmenin Ağır Ceza Mahkemesinde Olması )
Y8.CDE. 2002/1646136 SAYILI KANUNA AYKIRILIK ( Sanıkların Örgüt Amacını Yerine Getirmek İçin Silah Taşıması )
Y8.CDE. 2001/99596136 SAYILI KANUNA AYKIRILIK ( Sanıkta Aynı Anda Tabanca ve Kama Bulunması-Ayrı Ayrı Hüküm Kurulup Kurulmaması )
Y8.CDE. 2002/67126136 SAYILI KANUNA AYKIRILIK ( Sanıkta Ele Geçirilen Bıçak Sayısının 100'ü Geçmemesi-Uygulama Maddesi )
Y8.CDE. 2001/122246136 SAYILI KANUNA AYKIRILIK ( Sanıkta Yakalanan Bıçakların Kelebek Bıçaklardan Olduğunun Yeminli Bilirkişi Tarafından Saptanması )
Y8.CDE. 2003/143646136 SAYILI KANUNA AYKIRILIK ( Sanıktan Aynı Anda Tabanca ve Bıçak Elde Edilmesine Göre Eylemin Tek Suç Kabulü İle TCK'nın 79. Maddesi Uyarınca Daha Ağır Cezayı Öngören 6136 SK'nın 13/1. Maddesi Uyarınca Hüküm Kurulması Gereği )
Y8.CDE. 2001/149026136 SAYILI KANUNA AYKIRILIK ( Silah Taşıma Ruhsatının Süresi Biten Sanığa İdarece Süre Uzatımı Hususunda Tebligat Yapılmaması Nedeniyle Suçun Oluşmaması )
Y8.CDE. 2001/75596136 SAYILI KANUNA AYKIRILIK ( Silah Taşıma ve Bulundurma Şartlarını Kaybedenlerin Ruhsatlarının İptali ile Silahın Başkasına Devri İçin Yönetimce Zabt Edilmesi )
Y8.CDE. 1998/73386136 SAYILI KANUNA AYKIRILIK ( Silahın Adliye Koridorunda Taşınması Halinde Cezanın Artırılıp Artırılmayacağı )
Y8.CDE. 1998/10176136 SAYILI KANUNA AYKIRILIK ( Silahın Devir ve Ruhsat İşlemleri İçin Yanda Bulundurulduğu Savunması )
Y8.CDE. 1998/13716136 SAYILI KANUNA AYKIRILIK ( Silahın Sanığa Ait Olduğunu Gösteren Kesin Deliller Elde Edilememesi )
Y8.CDE. 2002/31156136 SAYILI KANUNA AYKIRILIK ( Silahın Yasa Kapsamına Girip Girmediğinin Tespiti )
Y8.CDE. 2004/109606136 SAYILI KANUNA AYKIRILIK ( Suç Tarihinde Yürürlükte Bulunmayan Yasanın Sanık Aleyhine Uygulanamayacağı )
Y8.CDE. 2003/125046136 SAYILI KANUNA AYKIRILIK ( Suç Tarihinden Sonra Yürürlüğe Giren Gecikme Zammı Uygulaması Yapılmayacağı )
Y8.CDE. 2001/137496136 SAYILI KANUNA AYKIRILIK ( Suça Konu Bıçağın Adli Tıp Kurumuna Gönderilerek Yasaya Aykırılığın Olup Olmadığının Belirlenmesi )
Y8.CDE. 2001/159736136 SAYILI KANUNA AYKIRILIK ( Suça Konu Mermilerin Sağlamlıklarının Patlatılmak Suretiyle Tespiti )
Y8.CDE. 1998/88566136 SAYILI KANUNA AYKIRILIK ( Suça Konu Silahın Antika Olması )
Y8.CDE. 1998/10866136 SAYILI KANUNA AYKIRILIK ( Suça Konu Silahın Atışa Elverişli Olup Olmadığı )
Y8.CDE. 2002/39276136 SAYILI KANUNA AYKIRILIK ( Suça Konu Silahın Atışa Elverişli Olup Olmadığı Nitelikleri ve Bu Kanun Kapsamındaki Silahlardan Olup Olmadığının Hususlarında Bilirkişi İncelemesi Yapılması )
Y8.CDE. 2001/149916136 SAYILI KANUNA AYKIRILIK ( Suça Konu Silahın Bilinen Haliyle Esaslı Bir Müdahaleyi Gerektirip Gerektirmediğinin ve Antika Silahlardan Olup Olmadığının Belirlenmesi )
Y8.CDE. 1999/113756136 SAYILI KANUNA AYKIRILIK ( Suça Konu Silahın Yakalandığı Lokalin Yönetim ve Yapı Olarak Dernekle Doğrudan Bağlantılı Yerlerden Olup Olmadığının Araştırılması )
Y8.CDE. 2001/150556136 SAYILI KANUNA AYKIRILIK ( Suça Konu Silahın Yasada Belirtilen Bıçaklardan Olup Olmadığının Belirlenmesi İçin Bilirkişi Raporu Alınması )
Y8.CDE. 1998/20226136 SAYILI KANUNA AYKIRILIK ( Suça Konu Silahların Atışa Elverişli Olup Olmadığı )
Y8.CDE. 2001/109216136 SAYILI KANUNA AYKIRILIK ( Suça Konu Tabancanın Sanığın Ölü Dedesine Ait Taşıma Ruhsatlı Silah Olması )
Y8.CDE. 2001/138076136 SAYILI KANUNA AYKIRILIK ( Suça Konu Tabancanın Sanığın Üst Teğmen iken Şehit Olan Oğluna Ait Zati Silah Olması )
Y8.CDE. 2001/7176136 SAYILI KANUNA AYKIRILIK ( Suçta Kullanmak Üzere Vahim Nitelikli Silah Temin Eden Sanıklar Hakkında Uygulanacak Kanun Maddesi )
Y8.CDE. 2001/84546136 SAYILI KANUNA AYKIRILIK ( Susta Tertibatlı Bıçak - Özelliğine Göre Nitelik Bakımından Vahim Olup Olmadığının Araştırılması Gereği )
Y8.CDE. 2001/143826136 SAYILI KANUNA AYKIRILIK ( Süngünün Belirlenen Özelliklerine Göre Antika Olup Olmadığının Belirlenmesi )
Y8.CDE. 2001/90896136 SAYILI KANUNA AYKIRILIK ( Süresi Dolan Ruhsatı Yenilememek-Suçun Oluşması İçin Tebligat Şartı )
Y8.CDE. 1998/157006136 SAYILI KANUNA AYKIRILIK ( Süresi Dolan Ruhsatı Yeniletmemek )
Y8.CDE. 1998/46076136 SAYILI KANUNA AYKIRILIK ( Tabanca Sayısının 4 Olması Halinde 13/2.Maddenin Uygulanması )
Y8.CDE. 1998/49606136 SAYILI KANUNA AYKIRILIK ( Tabancaların Niteliksiz Olmasına Rağmen 22 Adet Olması-12. Maddenin 4. Fıkrasının Uygulanması )
Y8.CDE. 2004/68676136 SAYILI KANUNA AYKIRILIK ( Tabancanın Eski Köy Muhatrı Üzerine Kayıtlı Olduğu - Yeni Köy Muhtarı Olan Sanığın Devir İşlemleri İçin Valiliğe Geldiği Esnada Yakalandığı/Suç Kastı Olmayan Sanık Hakkında Beraat Kararı Verileceği )
Y8.CDE. 2001/131966136 SAYILI KANUNA AYKIRILIK ( Taksitlendirme Koşulunun Sonuç ve Toplam Para Cezasına İlişkin Olması )
Y8.CDE. 2001/89296136 SAYILI KANUNA AYKIRILIK ( Taşıma Ruhsatının Geçerlilik Süresi )
Y8.CDE. 2003/105436136 SAYILI KANUNA AYKIRILIK ( Taşıma Ruhsatnamesi Düzenlenen Silahların Ruhsatname Düzenlenen İlin Mülki Sınırları Dahilinde Geçerli Olmak Üzere 6136 S.K Ek.1 Maddesinde Sayılan Yerler Haricinde Her Yerde Taşınabileceği )
Y8.CDE. 2001/152876136 SAYILI KANUNA AYKIRILIK ( Tazmini Nitelikteki Para Cezasının Tekerrüre Esas Olmaması )
Y8.CDE. 1998/55686136 SAYILI KANUNA AYKIRILIK ( TCK 59 Uyarınca Yapılacak İndirimlerin Sanığın Diğer Suçlarına da Uygulanması )
Y8.CDE. 1998/51216136 SAYILI KANUNA AYKIRILIK ( TCK.nun 59. Maddesi ile 647 Sayılı Yasanın Lehe Hükümlerinin Uygulanması İsteğinin Cevapsız Bırakılması )
Y8.CDE. 1998/25006136 SAYILI KANUNA AYKIRILIK ( TCK.nun 59. Maddesiyle Yapılan İndirimde Temel Ağır Para Cezasının Fazla Tayini )
Y8.CDE. 2001/87826136 SAYILI KANUNA AYKIRILIK ( Tedbirsizlik ve Dikkatsizlik Sonucu Silahla Yaralama-Ceza Artırımı )
Y8.CDE. 2006/70476136 SAYILI KANUN'A AYKIRILIK ( Tekerrürden Dolayı Ceza Artırımı Öngörmeyen 'Hükmolunan Cezanın Mükerrirlere Özgü İnfaz Rejimine Göre Çektirileceği ve Denetimli Serbestlik Tedbiri Uygulanacağına İlişkin 5237 Sayılı Yasa'nın 58. Maddesinin Suç Tarihinde Yürürlükte Bulunmadığı )
Y8.CDE. 2001/156806136 SAYILI KANUNA AYKIRILIK ( Temel Ağır Para Cezasının Taksitlendirme Dışı Bırakılmasının Hatalı Olması )
Y8.CDE. 2001/114956136 SAYILI KANUNA AYKIRILIK ( Uyuşturucu Kullanmak Suçundan Açılan Dava ile Birleştirilmesinin Hatalı Olması )
Y8.CDE. 2001/154096136 SAYILI KANUNA AYKIRILIK ( Uyuşturucu Kullanmak Suçundan Açılan Dava ile Birleştirilmesinin Hatalı Olması )
Y8.CDE. 2001/135856136 SAYILI KANUNA AYKIRILIK ( Üst Aramasında Ruhsatsız Tabancası Ele Geçirilen Sanığın Diğer Şahısların Aranması Devam Ederken Üzerindeki Beze Sarılı Sekiz Adet Mermiyi Araziye Fırlatması )
Y8.CDE. 2001/91506136 SAYILI KANUNA AYKIRILIK ( Verilen Cezanın Paraya Çevrilmeme Gerekçesinin Yasal Olmaması )
Y8.CDE. 2001/88786136 SAYILI KANUNA AYKIRILIK ( Verilen Hükmün Tekerrür Nedeniyle Artırılmamasının Yasaya Aykırı Olması )
Y8.CDE. 2001/95016136 SAYILI KANUNA AYKIRILIK ( Yaşı Küçük Sabıkasız ve Suçunu İkrar Eden Sanık-Takdiri Hafifletici Sebepler )
Y8.CDE. 2001/102306136 SAYILI KANUNA AYKIRILIK ( Yeni Mahkumiyetin Konusu Olan Ceza ile Erteli Cezanın Birlikte Çektirileceğinin Belirtilmesi )
Y8.CDE. 2001/138246136 SAYILI KANUNA AYKIRILIK ( Yivsiz Silah Taşımanın Suç Olmaması )
Y8.CDE. 2003/132316136 SAYILI KANUNA AYKIRILIK ( Yönetmelik İle Getirilen Kısıtlamalar Suç Oluşturmayıp İdari Yaptırımlar Olduğu - Sanıklara da Bu İdari Yaptırımların Uygulanabileceği Uzun Namlulu Silahlarının Henüz Ruhsatları İptal Edilmeden Şehir Merkezinde Taşımalarının Suç Oluşturmayacağı )
Y8.CDE. 1998/72036136 SAYILI KANUNA AYKIRILIK ( Yurtdışından Satın Alınan Tabancanın Yurda Kaçak Sokulması-Görev )
Y8.CDE. 1997/28646136 SAYILI KANUNA AYKIRILIK ( Yurtduşından Yurda Sokulan Kılıçlar-Kamu Davasının Ortadan Kaldırılması )
Y8.CDE. 2001/87286136 SAYILI KANUNA AYKIRILIK ( Zorunlu Müdafiin Duruşmalara Katılımı Sağlanmadan Yargılamaya Devam Edilememesi )
Y8.CDE. 2011/171216136 SAYILI KANUNA AYKIRILIK (Sanığın Evinde Yapılan Aramada 5 Adet 6136 S.K. Kapsamında Tabanca Ele Geçtiği - Silah Ticareti Yaptığına İlişkin İhbar Dışında Yeterli Kanıt Bulunmayan Sanığın 6136 S.K. Md.13/2 Uyarınca Cezalandırılacağı )
Y8.CDE. 2001/74566136 SAYILI KANUNA AYKIRILIK (Yurtdışından Getirilen Sustalı ve Benzeri Bıçakların 1000 Adedin Üzerinde Olması - Miktar Olarak Vahim Kabul Edilmesi Gereği)
Y8.CDE. 2016/120436136 SAYILI KANUNA AYKIRILIK SUÇU ( Taşınması ve Bulundurulması Bizatihi Suç Teşkil Eden Mavzer Tipi Uzun Namlulu Yivli ve Setli Tüfeğin Müsaderesi Gerektiği - Suça Konu Tabanca ve Tüfek Hususunda Duruşma Açılarak Karar Verilmesi Gerektiği )
Y8.CDE. 2005/72116136 SAYILI KANUNA AYKIRILIK VE TEDAVÜLE KOYMAK AMACIYLA SAHTE PARA BULUNDURMAK ( Sanıkların Savunması Oluş ve Dosya Kapsamı Karşısında Tutanak Mümzileri de Dinlenerek Hüküm Kurulması Gerektiği )
Y8.CDE. 2003/104406136 SAYILI KANUNA AYKIRILIK VE TEHDİT ( Ruhsatını Yeniletmesi İçin Kendisine Yapılan Tebliğe Rağmen Müracaat Etmediği - Sanığın Silahı Taşıdığına İlişkin Dosyada Herhangi Bir Delil Bulunmadığından Beraati Gereği )
Y8.CDE. 2000/236806136 SAYILI KANUNA AYKIRILIKTAN DA CEZA VERİLMESİ ( Çıkar Sağlamak Amacıyla Teşekkül Oluşturan Sanıklara )
Y1.CDE. 2002/1746136 SAYILI KANUNA MUHALEFET ( 4616 Sayılı Kanunda Feri Cezaların İnfaz Edilmemesi veya Ertelenmesi Yönünde Bir Hükmün de bulunmaması )
Y3.CDE. 2017/62026136 SAYILI KANUNA MUHALEFET ( 6545 S. Kanun'un 81. Md.siyle 5275 S. Kanun'un 106/3. Md. Aykırı Olarak Hükümde İnfaz Yetkisini Kısıtlayacak Şekilde Verilen Adli Para Cezasının Ödenmemesi Durumunda Hapse Çevrileceğine Karar Verilmesinin Bozma Nedeni Olduğu )
Y8.CDE. 2001/73366136 SAYILI KANUNA MUHALEFET ( Ateşli Silahların Tabanca Sayılabilmesi Koşulları )
Y8.CDE. 2001/142146136 SAYILI KANUNA MUHALEFET ( Barut Veya İtici Güç İle Gülle Mermi Füze Gaz v.b. Atabilen Silahların Kapsam İçinde Olabilme Koşulları )
Y8.CDE. 2002/51716136 SAYILI KANUNA MUHALEFET ( Bu Kanuna Muhalefetten Verilen Hapis Cezası Nedeniyle Verilen Şartla Tahliye Kararının Geri Alınması )
Y8.CDE. 2001/30816136 SAYILI KANUNA MUHALEFET ( Bu Kanundaki Bazı Suçlar için 4616 Sayılı Kanun Hükümlerinin Uygulanmaması )
Y1.CDE. 2003/486136 SAYILI KANUNA MUHALEFET ( Bu Suçtan Açılmış Kamu Davası Hakkında Zamanaşımı Süresi İçinde Karar Alınmasının Mümkün Olması )
Y8.CDE. 2002/89576136 SAYILI KANUNA MUHALEFET ( Bulundurma Ruhsatlı Tabancasını Evinden Alıp 250 Metre Uzaktaki Sürünün Yanına Giderek Tabanca ile Kurtlara Ateş Etmesinde Tabancasını Taşıma Kastının Olmaması )
YCGKE. 2012/8-56136 SAYILI KANUNA MUHALEFET ( Ertelemeye Engel Oluşturmamakla Birlikte Sabıka Kaydında Birden Fazla Geçmiş Mahkumiyeti Bulunan Sanığın Pişmanlığını Gösteren Davranışı Olmadığı - Bir Daha Suç İşlemeyeceği Yönünde Kanaat Oluşmaması Şeklindeki Gerekçenin Yeterli Olduğu )
Y8.CDE. 2003/112046136 SAYILI KANUNA MUHALEFET ( Evinde Yapılan Arama Sırasında Elde Edilen Tabancaların Sayısına Göre Sanığın Satmak Amacıyla Tabancaları Bulundurduğunun Anlaşılması Karşısında Yasanın 12/1. Maddesi Uyarınca Ceza Tayini Gereği )
Y8.CDE. 2017/75346136 SAYILI KANUNA MUHALEFET ( Hükmün Açıklanmasının Geri Bırakılması Kararı Verilmiş Olan Suça Sürüklenen Çocuğun Denetim Süresi İçinde Kasten Yeni Bir Suç İşlemesi - Duruşma Açılarak Daha Önce Açıklanması Geri Bırakılmış Hükmü Aynen Açıklamak Zorunda Olduğunun Düzenlendiği Halde Önceki Açıklanması Geri Bırakılmış Hükümden Farklı Şekilde Hüküm Kurulmasının Yasaya Aykırı Olduğu )
Y9.CDE. 1991/33316136 SAYILI KANUNA MUHALEFET ( İddianamede Yer Almayan Fiilden Ceza Verilememesi )
Y8.CDE. 2000/33836136 SAYILI KANUNA MUHALEFET ( İnfaz Kanununda Yapılan Değişikliğin Sanık Lehine Olması )
Y8.CDE. 2002/12716136 SAYILI KANUNA MUHALEFET ( İzinsiz Mermi İmal Etmekten Göz Altında Bulunurken Evinde İkinci Kez Yapılan Aramada Ruhsatsız Tabanca Ele Geçirilmesi )
Y1.CDE. 2002/1276136 SAYILI KANUNA MUHALEFET ( İzinsiz Silah Taşınması )
YCGKE. 1978/1956136 SAYILI KANUNA MUHALEFET ( Kalabalık Yerde Havaya Ateş Eden Sanığın Silah Bulundurma Suçunun Teşdit Edilip Edilememesi )
Y8.CDE. 1997/78296136 SAYILI KANUNA MUHALEFET ( Katılmasının Zorunlu Olmadığı Oturuma Katılmayan Sanığın Bu Nedenle Teminatının Hazineye İrat Kaydına Karar Verilememesi )
Y8.CDE. 2001/45606136 SAYILI KANUNA MUHALEFET ( Kavgada Korkutmak Amacıyla Silah Çekilmesi )
Y8.CDE. 1997/66036136 SAYILI KANUNA MUHALEFET ( Kelebek Bıçağı Olduğu Anlaşılan Suça Konu Aletin Kanunda Belirtilen Bıçaklardan Olup Olmadığının Belirlenmesi )
Y8.CDE. 2001/86406136 SAYILI KANUNA MUHALEFET ( Kelebek Bıçak - Kanun Kapsamında Olmadığı )
Y6.CDE. 2000/54666136 SAYILI KANUNA MUHALEFET ( Kelebek Bıçak-Suç Konusu Bıçağın Emniyet Genel Müdürlüğü Merkez Kriminal Polis Laboratuarına Gönderilmesi Gereği )
Y1.CDE. 1998/24356136 SAYILI KANUNA MUHALEFET ( Kelebek Tabir Edilen Bıçak İçin Görüş Alınması - Suç Kastı da Değerlendirilmek Suretiyle Sanığın Hukuki Durumunun Tayini )
Y1.CDE. 1999/956136 SAYILI KANUNA MUHALEFET ( Kelebek Tabir Edilen Bıçak İçin Görüş Alınması - Suç Kastı da Değerlendirilmek Suretiyle Sanığın Hukuki Durumunun Tayini )
Y8.CDE. 2001/78596136 SAYILI KANUNA MUHALEFET ( Kollukta Yeminsiz Teknik Büro Memurunun Düzenlediği Ekspertiz Raporu-Bilirkişi Raporu )
Y1.CDE. 2005/4386136 SAYILI KANUNA MUHALEFET ( Kurulan Hüküm Bozmadan Önceki Tarihli Temyiz İncelemesine Konu Edilmeyerek Kesinleşmiş Olduğundan Aynı Konuda Kurulmuş Bulunan Yeni Hüküm Hukuken Yok Sayılacağı )
Y1.CDE. 1998/4926136 SAYILI KANUNA MUHALEFET ( Kurulan Hükümde TCK.m. 55/3'ün Uygulanması Gereği - Ölümle Biten Kavgada Maktule El Uzatan Sanık/İzinsiz Bıçak Taşımak )
YCGKE. 1983/YYB-3646136 SAYILI KANUNA MUHALEFET ( Memur Hakkında Verilen Yargılamanın Gerekliliği Kararından Sonra Açılan Kamu Davasının Yargılaması Sırasında Atılı Suçun Genel Hükümlere Göre Takibinin Gerekmesi )
Y8.CDE. 2015/151166136 SAYILI KANUN'A MUHALEFET ( Mermi Taşınması - Suça Konu Mermilerden En Az 51 Tanesinin Atışa Elverişli ve 6136 Sayılı Yasa Kapsamında Olduğu Saptandıktan Sonra Suç Vasfının Tayin Edileceği/Mermilerin Sadece 25 Tanesinin Patlatılması Suretiyle Düzenlenen Rapor İle Yetinilerek Hüküm Kurulamayacağı )
YCGKE. 1982/8-4866136 SAYILI KANUNA MUHALEFET ( Önceki Hükmün Sanığın Temyizi Üzerine Yargıtay Tarafından Bozulmuş Olması ve Hükmün Tümüyle Ortadan Kalkması )
Y8.CDE. 1997/8876136 SAYILI KANUNA MUHALEFET ( Önceki İlamın Kardeşine İlişkin Olduğunu İddia Eden Sanığın Nüfus Aile Kayıt Tablosu Getirtilerek Bu İddianın Araştırılması )
Y8.CDE. 1999/3706136 SAYILI KANUNA MUHALEFET ( Resmi Yoldan Noter Hibe Senediyle Devraldığı Silah İçin Başvuruda Bulunduğu Halde Ruhsat Almayan Sanık )
Y8.CDE. 1997/176236136 SAYILI KANUNA MUHALEFET ( Ruhsat Süresinin Dolmasından Sonra Sanığa Tebligat Yapılmaması )
YCGKE. 1982/8-2566136 SAYILI KANUNA MUHALEFET ( Ruhsatsız Silahını Arama Sırasında Teslim Etmemek İddiası )
Y1.CDE. 2002/1206136 SAYILI KANUNA MUHALEFET ( Ruhsatsız ve İzinsiz Silah Taşımak )
Y8.CDE. 1997/177886136 SAYILI KANUNA MUHALEFET ( Sanığa Ait Silahın Maddi Menfaat Karşılığı Diğer Sanık Tarafından Nakledilmesi Eyleminde Ortaklık ve Sayısal Vahamet Unsurlarının Oluştuğunun Kabulü )
Y8.CDE. 1997/65976136 SAYILI KANUNA MUHALEFET ( Sanığa Suç Tarihinden Önce Ruhsatını Yeniletmesi İçin Tebligat Yapılıp Yapılmadığının Araştırılması )
Y1.CDE. 2001/2386136 SAYILI KANUNA MUHALEFET ( Sanığın Bu Suçu Ağır Kışkırtma Altında İşlemesi )
Y8.CDE. 1997/172526136 SAYILI KANUNA MUHALEFET ( Sanığın Evinde Bulunan Mermilerin Suça Konu Silahla Atılmaması )
Y8.CDE. 2001/73316136 SAYILI KANUNA MUHALEFET ( Sanığın Evinde Tabanca ve Mermi İşyerinde de Muştalı Sustalı Bıçak Elde Edilmesi )
Y8.CDE. 2002/75516136 SAYILI KANUNA MUHALEFET ( Sanığın Görev Yaptığı Sırada Satın Alıp Şahsi Mal Olarak Envantere Kaydını Yaptırdığı Daha Sonra İstifa Ettiğinden Buna Göre Araştırma Yapılması )
Y6.CDE. 2014/26066136 SAYILI KANUNA MUHALEFET ( Sanığın İkametinde Yapılan Aramada Ev İşyeri Arama Tutanağının İçeriğine Göre Bir Adet 9 Mm Çaplı Ruhsatsız Tabanca Ve Tabancaya Ait Bir Adet Şarjör Şarjör İçerisinde Toplam 8 Adet 9 Mm Çaplı Fişek Ele Geçirildiğinin Anlaşılması Karşısında Sanık Hakkında 6136 S.K. 13. Maddesinin 3. Fıkrası İle Uygulama Yapılması Gerektiği )
Y6.CDE. 2013/322096136 SAYILI KANUNA MUHALEFET ( Sanığın Kollukta Müdafi Huzurunda Alınan Beyanı İle Sulh Ceza Mahkemesindeki Sorgusundaki Anlatımlarında Olay Esnasında Silah Kullandığını Açıkça İkrar Ettiği Olayda Kullanılan Tabancanın Sanığın İkametinde Ele Geçirildiği - Sanığın Üzerine Atılı 6136 Sayılı Yasaya Aykırılık Suçunu İşlediği )
Y1.CDE. 2016/41406136 SAYILI KANUNA MUHALEFET ( Sanığın Olayda Kullandığı Suç Silahı Olan Bıçak İle İlgili Aldırılan Kriminal Raporda İnceleme İçin Gönderilen Bıçağın İmal Durumu Tip ve Nitelikleri Bakımından Bir Av Bıçağı Olduğunun 6136 S. K. 4/1. Md.sinde Belirtilen Yasak Niteliğe Haiz Bıçaklardan Olmadığının Tespit Edilmesi - 6136 S.K. 15/4. Md.si Hükmü Karşısında Mahkumiyeti Yerine Atılı Suçtan Beraatine Karar Verilmesinin Hatalı Olacağı )
Y8.CDE. 2001/83626136 SAYILI KANUNA MUHALEFET ( Sanığın Ölen Babasından Kalan Silahı Kendi Adına Taşıma Ruhsatı Çıkartmadan Taşıması )
Y8.CDE. 1997/42756136 SAYILI KANUN'A MUHALEFET ( Sanığın Silahın Babadan Kalma Antika Bir Silah Olduğuna Dair Savunması - Kriminal Polis Labarutarından Görüş Alınacağı )
Y8.CDE. 1997/42686136 SAYILI KANUNA MUHALEFET ( Sanığın Suça Konu Silahla İlgili Olarak Taşıma Ruhsatı Almaksızın Noter Devir Belgesine Dayalı Olarak Devraldığı Silahı Taşıması )
Y8.CDE. 2001/158486136 SAYILI KANUNA MUHALEFET ( Sanığın Valilik Makamından Taşıma Ruhsatı Almadan Bulundurma Ruhsatlı Tabancısını Taşıması )
Y8.CDE. 2014/149106136 SAYILI KANUNA MUHALEFET ( Sanık Hakkında Düzenlenen İddianamede Yasak Bıçak Bulundurmak Suçundan Cezalandırılması Ve Bıçağın Müsaderesi Talep Edildiği/ 6136 Sayılı Yasaya Aykırı Davranmak Suçundan Hüküm Kurulmamasının Hatalı Olduğu )
Y8.CDE. 2001/118146136 SAYILI KANUNA MUHALEFET ( Sanık Nüfus Kaydına Göre Suçun İşlenmiş Bulunduğu Tarihte On Sekiz Yaşını İkmal Etmediğinden Verilen Cezalar Üzerinde Ceza Yasası Gereğince İndirim Yapılması )
Y8.CDE. 2001/118096136 SAYILI KANUNA MUHALEFET ( Sanık On Sekiz Yaşını İkmal Etmediğinden Verilecek Cezaların Bu Yasada Belirtilen Ceza veya Tedbirlerden Birine Hapis Cezasının Çevrilmesi )
Y8.CDE. 2001/118186136 SAYILI KANUNA MUHALEFET ( Sanık Suçun İşlenmiş Bulunduğu Tarihte On Sekiz Yaşını İkmel Etmediğinden Verilen Cezalar Üzerinde Ceza Yasası Gereğince İndirim Yapılması )
Y8.CDE. 1997/120976136 SAYILI KANUNA MUHALEFET ( Sanıkta Uzun Namlulu Tüfek ve Tabanca Ele Geçirilmesi )
Y8.CDE. 2002/121116136 SAYILI KANUNA MUHALEFET ( Silah Taşıma Ruhsatı Beş Yıl için Geçerli Olduğundan Sürenin Sonar Ermesinden Bir Ay Evvel Tebligat için Gerekli İşlemlerin Başlatılmasının Gerekmesi )
Y1.CDE. 1999/2286136 SAYILI KANUNA MUHALEFET ( Silahla Yaralama - TCK.'nun 456/4. Maddesi Uygulanarak Verilen Ceza Süresi Nedeniyle 81/2. Maddenin Uygulanması Gereği )
YCGKE. 1980/8-4566136 SAYILI KANUNA MUHALEFET ( Silahlar Açısından Vehamet Niteliğinin Adli Tıp Kurumu Fizik Bölümünden Görüş Alınarak Saptanması )
Y8.CDE. 2002/86256136 SAYILI KANUNA MUHALEFET ( Sonraki Suçun Önceki Suçtan Daha Ağır Bir Cezayı Gerektirmemesi Halinde 4616 Sayılı Kanuna Göre Yargılamanın Ertelenmesi Gereği )
Y8.CDE. 2000/74216136 SAYILI KANUNA MUHALEFET ( Suç Tarihine Göre Hükümden Sonra Yürürlüğe Giren 4616 Sayılı Kanunda Belirlenen Haller Bulunmaması Halinde Davanın Kesin Hükme Bağlanmasının Ertelenmesi )
Y8.CDE. 2001/117516136 SAYILI KANUNA MUHALEFET ( Suç Teşkil Eden Bıçak Taşıması Nedeniyle Sanık Hakkında Fazla Ağır Para Cezasına Hükmedilmesi )
Y8.CDE. 2002/64476136 SAYILI KANUNA MUHALEFET ( Tefhimle Geçerlilik Kazanan ve Hükmün Esasını Oluşturan Kısa Kararın Son Bölümünün Dosya İçerisinde Bulundurulmamasının Usule Aykırı Olması )
Y8.CDE. 2001/90766136 SAYILI KANUNA MUHALEFET ( Tek Ağızlı Otomatik Susta Tertibatı Bulunmayan Kelebek Bıçak )
Y8.CDE. 2002/28356136 SAYILI KANUNA MUHALEFET ( Tekerrür Kuralları Uygulanırken Tekerrürden Dolayı Sanığın Cezasının Artırımında Tekerrüre Esas Cezalardan En Ağırının Temel Alınmasının Gerekmesi )
Y8.CDE. 2001/141006136 SAYILI KANUNA MUHALEFET ( Tekerrür Nedeniyle Yapılacak Artırım Takdiri İndirim Hükmünün Uygulanması Sonucu Verilen Ceza Üzerinden Yapılması )
Y8.CDE. 2001/83566136 SAYILI KANUNA MUHALEFET ( Tekerrür-Önceki Hükümlülüğün 3167 S. Kanundan Kaynaklanması )
Y8.CDE. 2003/120876136 SAYILI KANUNA MUHALEFET ( Uçaksavar Mermisinin Sağlamlığının Patlatılarak Tesbiti Gereği - Cezanın Artırılmasında Gözönünde Bulundurulacak Kanun Maddeleri )
Y1.CDE. 2006/18936136 SAYILI KANUNA MUHALEFET ( Verilen Ceza Yönünden 5237 Sayılı TCK'nun 53. Maddesinin Uygulanamayacağı Cihetle Takdiri Hafifletici Sebep Hakkında 765 Sayılı TCK'nun 59. Maddesi Yerine 5237 Sayılı TCK'nun 62. Maddesinin Uygulanması İsabetsiz Olduğu )
Y16.CDE. 2017/21296136 SAYILI KANUNA MUHALEFET (Sanığın Silahın Abisine Ait Olduğunu Beyan Ettiği - Arama Sırasında da Evde Bulunan Sanığın Abisi ve Babasının Silahın Ele Geçirildiği Odanın Kimin Kullanımında Olduğuna Dair Tanık Sıfatıyla Beyanları Alınarak Silahın Kime Ait Olduğu Kuşkuya Yer Bırakmayacak Şekilde Belirlenmesi Gerektiği)
Y2.CDE. 2016/178926136 SAYILI KANUNA MUHALEFET ETME SUÇU (Sanığın Suça Konu Silahı Patronunun Eve Getirdiğini Belirttiği Savunmasında Silahın Kendisine Ait Olmadığını Suçlamayı Kabul Etmediğini Belirtmesi Karşısında Sanığın Atılı 6136 S. Kanun'a Muhalefet Etme Suçunu İşlediğinin Sabit Olmaması Sebebiyle Beraati Yerine Mahkumiyetine Karar Verilmesinin İsabetsiz Olduğu)
Y8.CDE. 2017/8476136 SAYILI KANUNA MUHALEFET SUÇU ( İlgili Suçun Kesintisiz Suçlardan Olduğu/İddianamenin Düzenlendiği Tarihe Kadar Gerçekleştirilen Eylemlerin Tek Suç Bu Tarihten Sonra Gerçekleştirilen Eylemlerin ise Ayrı Suç Oluşturacağı - Sanığın Üzerinde Saldırıda Bulunmak Amacıyla Taşıdığı Anlaşılan Bıçak Bulunduğu/Fikri İçtima Kuralı Uyarınca En Ağır Cezayı Gerektiren Fiilden Dolayı Alt Sınırdan Uzaklaşılarak Tayini Gerektiği - Sanık Hakkında Açılan Diğer Davaının Akıbeti Araştırılarak Hüküm Kurulacağı )
Y8.CDE. 2002/43376136 SAYILI KANUNA MUHALEFET SUÇU ( Olay Akşamı Taraftarı Bulunduğu Takımın Galip Gelmesi Üzerine Evinin Penceresinden Ruhsatsız Silahıyla İki El Ateş Etmesi )
Y8.CDE. 2000/34326136 SAYILI KANUNA MUHALEFET VE SİLAHLA MÜESSİR FİİL ( Sanığın Önceden Var Olan 6136 Sayılı Kanuna Muhalefetten Sabıkasının Tekerrüre Esas Alınamaması )
Y2.CDE. 1997/45176136 SAYILI KANUNUN 9. MADDESİNİN UYGULANMA YERİ ( Tüfeğin Yönetime Teslimi Yerine Zoralımına Karar Verilememesi )
Y1.CDE. 2012/62246136 SAYILI KANUNUNA AYKIRILIK ( Kasten Öldürme ve 6136 S.K.'ya Aykırılık/Hükümlünün Denetim Süresi İçinde Kasten Yaralama Suçu İşlendiği - Kasıtlı Suç Olduğu/Koşullu Salıverilme Kararının Geri Alınacağı )
Y8.CDE. 2011/22436136 SAYILI KANUNUNA AYKIRILIK ( Sanığın Savunmasında Silahı Sakladığı Yerden Alıp Satmak İçin Götürdüğü Sırada Yakalandığını Savunduğu/Silah Ticareti Yaptığına Dair Delil Bulunamadığı - Eylemin 6136 S.K. Md. 13/2 Kapsamında Değerlendirileceği )
Y8.CDE. 2000/225076136 SAYILI KANUNUNA AYKIRILIK ( Valilik Oluru Sonucu Hibe Yolu İle Devralınan Tabancayı Evde Bulundurmak - Suçun Kasıt Ögesinin Bulunmaması )
Y8.CDE. 2004/111256136 SAYILI KANUNUNA MUHALEFET ( Sanıkların Toplu Olarak Silah Ticareti Eylemini Gerçekleştirmeleri - Eylemin 6136 Sayılı Yasanın 12/2. Maddesine Uyan Suçu Oluşturduğu Gözetilmeden Aynı Yasanın 12/1. Maddesine Göre Hüküm Kurulmasının Yasaya Aykırı Olduğu )
Y1.CDE. 2003/9206136 SAYILI YASA ( 6136 Sayılı Yasaya Muhalefetten Hüküm Giyen Sanığın Suç İşleme Kastının Bulunmadığının Dolayısıyla Suçun Unsurlarının Gerçekleşmediğinin Dikkate Alınması )
Y9.CDE. 2004/836136 SAYILI YASA ( Suç Konusu Silahların 6136 Sayılı Yasa Yerine 765 Sayılı Yasa Hükümleri Gereği Müsadere Edilmiş Bulunmasının Sonuca Etkili Olmadığının Kabul Edilmesinin Gerekmesi )
YCGKE. 2003/8-2096136 SAYILI YASA KAPSAMI ( Dava Konusu Bıçağın 2521 Sayılı Yasa Kapsamında Av Bıçağımı Yoksa Susta Tertibatı Bulunan ve 6136 Sayılı Yasa Kapsamında Kalan Bir Bıçakmı Olduğunun Belirlenmesi
Y8.CDE. 2004/29756136 SAYILI YASA KAPSAMI ( Dava Konusu Silahın Namlu Uzunluğunun Fişek Yatağı Hariç 30 Cm. ve Tüm Uzunluğunun da 50 Cm.'yi Geçmemesi Gerektiği )
Y1.CDE. 1994/36696136 SAYILI YASAYA AYKIRI DAVRANIŞ ( Cezanın Ertelenmesi - Adam Öldürmeye Tam Teşebbüsten Ceza Verilmesi )
YCGKE. 1998/8-686136 SAYILI YASAYA AYKIRI DAVRANIŞ ( Dipçiği Değiştirilip Yerine El Kabzası Takılan Av Tüfeğinin Yasak Silah Sayılmasının Yasaya Aykırı Olması )
Y8.CDE. 1994/42196136 SAYILI YASAYA AYKIRI DAVRANIŞ ( Ertelenmiş Cezanın Aynen İnfazının Şartları )
Y8.CDE. 1995/37946136 SAYILI YASAYA AYKIRI DAVRANIŞ ( Ertelenmiş Cezanın Aynen Uygulanması Koşulları )
Y8.CDE. 2000/229496136 SAYILI YASAYA AYKIRI DAVRANIŞ ( Hibe Edilen Silah İçin Ruhsat Talebinde Bulunulduğu Savunmasının Mahkemece Soruşturulması Zorunluluğu )
YCGKE. 1987/8-4366136 SAYILI YASAYA AYKIRI DAVRANIŞ ( İki Şarjörü Birleştirerek Mermi Kapasitesini Artırma )
Y5.CDE. 1996/17936136 SAYILI YASAYA AYKIRI DAVRANIŞ ( Sanığın Hile İle Mağduru Evine Götürüp Sustalı Bıçakla Onu Korkutarak Irzına Geçmesi )
YCGKE. 1994/8-576136 SAYILI YASAYA AYKIRI DAVRANIŞ ( Sanığın Mermileri Satmak İçin Ülkeye Getirmesi )
Y8.CDE. 1990/47126136 SAYILI YASAYA AYKIRI DAVRANIŞ ( Sanığın Seçim Kanununa Aykırı Olarak Bulundurma Ruhsatı Olmaksızın Yanında Silah Taşıması )
Y8.CDE. 1999/90216136 SAYILI YASAYA AYKIRI DAVRANIŞ ( Sanığın Silah Ticareti Yaptığına Dair Hukukdışı Elde Edilen Telefon Kayıtlarının Hükme Esas Alınamaması )
Y8.CDE. 1977/51056136 SAYILI YASAYA AYKIRI DAVRANIŞ ( Sanığın Suçu İnkar Etmesi ve Başka da Delil Olmaması Nedeniyle Beraat Kararı Verilmesinin Gerekmesi )
YCGKE. 1986/8-1646136 SAYILI YASAYA AYKIRI DAVRANIŞ ( Sanığın Tehdit Suçunu Silahla İşlemiş Olması Nedeniyle Cezanın Paraya Çevrilmesinin Söz Konusu Olmaması )
YCGKE. 1995/1-3756136 SAYILI YASAYA AYKIRI DAVRANIŞ ( Sanık Vekilinin Mesleki Mazeretinin Kabul Edilip Edilmemesi ve Kabul Edilecekse Duruşma Gününün Bildirilmemiş Olması )
Y8.CDE. 1983/23556136 SAYILI YASAYA AYKIRI DAVRANIŞ ( Tekerrür Sebebiyle Artırma Yapılması )
Y8.CDE. 2001/100876136 SAYILI YASAYA AYKIRI EYLEM ( Elde Edilen Mermilerin Otuzbir Adetten Az Olması Nedeniyle Yasal Yönden Vahim Olarak Değerlendirilememesi )
Y8.CDE. 2000/225246136 SAYILI YASAYA AYKIRI EYLEM ( Erteli Geçmiş Hükümlülüğün Çektirilmesine Karar Verilememesi )
Y8.CDE. 1979/17776136 SAYILI YASAYA AYKIRI EYLEM ( Eylemin Sıkıyönetim Kapsamında Kalması Nedeniyle Davaya Askeri Mahkemede Bakılması )
Y8.CDE. 2001/115776136 SAYILI YASAYA AYKIRI EYLEM ( Sanığın Para Cezasını Ödeme Emrinin Tebliği Üzerine Süresinde Ödediğinde Kefalet Parasının Sanığa İadesine Karar Verilmesi )
Y8.CDE. 2001/122726136 SAYILI YASAYA AYKIRI EYLEM ( Sanığın Silah Fabrikasında Görev Yaptığı Sırada Elde Ettiği Silah Parçalarıyla Yaptığı Silahı Satma Eylemi )
Y8.CDE. 1997/106996136 SAYILI YASAYA AYKIRI EYLEM ( Sanıkların Yurtdışından Türkiye'ye Geçerek Türkiye Topraklarına Girdikten Sonra Torbalarda Saklı Olarak Yirmi Adet Tabanca İle Yakalanmaları )
Y8.CDE. 2001/144446136 SAYILI YASAYA AYKIRI EYLEM ( Tekerrüre Esas Olan Önceki Cezanın Hürriyeti Bağlayıcı Ceza Olması Halinde Tekerrür Nedeniyle Para Cezasında Artırım Yapılması )
Y8.CDE. 1996/37606136 SAYILI YASAYA AYKIRI HAREKET ( Halkta Korku Kaygı ve Panik Yaratacak Şekilde Ateş Etmek )
Y8.CDE. 1996/6836136 SAYILI YASAYA AYKIRI HAREKET ( Korku Kaygı Panik Yaratacak Biçimde Ateş Etmek )
Y8.CDE. 1996/75416136 SAYILI YASAYA AYKIRI HAREKET ( Korku Kaygı ve Panik Yaratacak Biçimde Silahla Ateş Etmek )
Y8.CDE. 1999/37866136 SAYILI YASAYA AYKIRI HAREKET ( Korku Kaygı ve Panik Yaratacak Biçimde Silahla Ateş Etmek )
Y8.CDE. 1995/37786136 SAYILI YASAYA AYKIRI HAREKET ( Sanığın Ruhsatsız Silah Bulundurması )
YCGKE. 1976/2466136 SAYILI YASAYA AYKIRI HAREKET ( Yurda Yasak Mermi Sokma Davalarında Görevli Mahkemenin Belirlenmesi )
Y8.CDE. 1999/103846136 SAYILI YASAYA AYKIRILIK ( 11 Yaşındaki Çocuğun Soyut İkrarının Hükme Dayanak Yapılamaması )
Y8.CDE. 2012/282166136 SAYILI YASAYA AYKIRILIK ( 13/1. Md. ve Fıkrasında Hapis Cezasının Yanında Tayin Edilen Adli Para Cezasına Esas Alınan Birim Gün Sayısının 30 Günden Az Olmayacağı )
Y8.CDE. 1996/146206136 SAYILI YASAYA AYKIRILIK ( 213 Sayılı Yasaya Muhalefetten Tecilli Cezası Bulunan Sanık )
Y8.CDE. 1997/142336136 SAYILI YASAYA AYKIRILIK ( 2253 Sayılı Yasa Uyarınca Yapılan Yargılama Sonucu Verilen Kararların Tekerrüre Esas Olamaması )
YCGKE. 1984/8-3686136 SAYILI YASAYA AYKIRILIK ( 2478 Sayılı Kanunla Yeniden Düzenlenip Ağırlaştırılan Cezanın Misil Artırmasına Tabi Olamayacağı )
Y8.CDE. 1997/2066136 SAYILI YASAYA AYKIRILIK ( 3831 Sayılı Yasa Kapsamındaki Önceki Mahkumiyetin Tekerrüre Esas Olamaması )
Y8.CDE. 1996/130016136 SAYILI YASAYA AYKIRILIK ( 3831 Sayılı Yasa Kapsamındaki Önceki Mahkumiyetin Tekerrüre Esas Olmaması )
Y8.CDE. 2001/84676136 SAYILI YASAYA AYKIRILIK ( Adam Öldürmede Kullanılan Ruhsatsız Silahı Saklamak )
Y8.CDE. 2000/221076136 SAYILI YASAYA AYKIRILIK ( Adli Emanette Kayıtlı Silahların Sanıklar Tarafından Alınarak Satılması )
Y8.CDE. 2001/106216136 SAYILI YASAYA AYKIRILIK ( Adli Tıp Kurumu Genel Kurulunun Kararında Sanığın Cezai Ehliyete Haiz Olmadığının Belirtilmesi )
Y8.CDE. 2002/120276136 SAYILI YASAYA AYKIRILIK ( Askeri Suçların Tekerrüre Esas Alınamayacağı Gözetilmeden Sanığın Cezasında Tekerrür Nedeniyle Artırım Yapılmasının Yasaya Aykırı Olması )
Y8.CDE. 2001/60666136 SAYILI YASAYA AYKIRILIK ( Av Saçması Atan Silahın 6136 Sayılı Yasa Kapsamında Olup Olmadığının Belirlenmesi )
Y8.CDE. 1996/137536136 SAYILI YASAYA AYKIRILIK ( Babasına Ait Tabancayı Habersiz Alıp Kendini Kazaen Yaralaması Sonrası Yakalanan Sanığın Ruhsatsız Silah Suçunu İşlediğinin Kabul Edilememesi )
Y8.CDE. 1997/146916136 SAYILI YASAYA AYKIRILIK ( Bağımsız Bir Suç Olan 6136 Sayılı Yasanın Muhteratı İçin Görevsizlik Kararı Yeterli Olmayıp Ayri Bir İddianame İle Dava Açılmasının Gerekmesi )
Y8.CDE. 1996/161646136 SAYILI YASAYA AYKIRILIK ( Başkasına Ait Tabancayı Saklamaktan İbaret Olan Eylemin Suçun İşlenmesinden Sonra Faile Yardım Suçunu Oluşturması )
Y8.CDE. 1997/129116136 SAYILI YASAYA AYKIRILIK ( Belediyede Koruma Görevlisi Olan Sanığın Kendisine İşyerinde Taşınması Kaydı İle Verilen Ruhsatlı Tabancayı Koşullara Uymadan Taşıması )
YCGKE. 2011/8-4986136 SAYILI YASAYA AYKIRILIK ( Belirtilen Hukuka Aykırılığın Hükmün İçeriğinin Denetlenmesini Gerektirmesi Nedeniyle “Yasa Yararına Bozma” Konusu Yapılması Olanaklı Görülmediğinden “Yasa Yararına Bozma İsteminin Reddi” Gereği )
Y8.CDE. 2017/224056136 SAYILI YASAYA AYKIRILIK ( Bozmadan Önce Verilen Hükümde Belirtilen Suçlardan Hükmedilen Hapis Cezalarının Ertelenmelerine Karar Verildiği - İlgili Kararın Sanık Müdafii Tarafından Temyiz Edildiği/Bozma Sonrası Verilen Mahkumiyet Hükümlerinin Ertelenmelerine Karar Verilmemesi Suretiyle Kazanılmış Hak Kuralının İhlal Edilmesinin Kanuna Aykırı Olduğu )
Y8.CDE. 2000/182326136 SAYILI YASAYA AYKIRILIK ( Bu Suç Nedeniyle Cezada Takdiri İndirim Nedeninin Kullanılmasına Rağmen Kavgada Silah Boşaltmak Suçundan Kullanılmamasının Yasaya Aykırı Olması )
Y8.CDE. 1996/125166136 SAYILI YASAYA AYKIRILIK ( Bu Suçla Beraber Uyuşturucu Kullanmaya İlişkin Davaların Birlikte Görülememesi )
Y8.CDE. 2002/122286136 SAYILI YASAYA AYKIRILIK ( Bulundurma Ruhsatlı Silahın Nakil Belgesinin Onaysız Olması - Sanığın Belge Almamış Olduğu Kabul Edilse Dahi Durumun İdari İşlem Eksikliği Olduğu Gözetilmesi Gereği )
Y8.CDE. 1996/161576136 SAYILI YASAYA AYKIRILIK ( Bulundurma Ruhsatlı Silahın Sanıkta Yakalandığı Yerle İlgili Tanık Beyanları Arasındaki Çelişki Giderilmeden Hüküm Kurulamaması )
YCGKE. 1996/8-706136 SAYILI YASAYA AYKIRILIK ( Bulundurma Ruhsatlı Tabancayı Kolluktan Alınan İzinle Ev Taşırken Yolda Yakalanma-Suç Kastı )
Y8.CDE. 1996/154716136 SAYILI YASAYA AYKIRILIK ( Cezada İndirim Yapılırken Eksik Para Cezası Tayini Aykırılığının Düzeltilerek Onanabilmesi )
YCGKE. 1985/8-1976136 SAYILI YASAYA AYKIRILIK ( Çalıştığı Ülkeden Yurda Kesin Dönüş Yapan Kişinin Oradan Aldığı Sustalı Bıçağı Yurda Sokması )
Y8.CDE. 2001/27526136 SAYILI YASAYA AYKIRILIK ( Devir Suretiyle Alınan Ruhsat İçin Valilik Oluru Taşıyan Silah - Ruhsata Bağlatmadan Evde Bulundurulması/Suçu Oluşturmayacağı )
Y8.CDE. 2001/32566136 SAYILI YASAYA AYKIRILIK ( Devlet Malı Olan Silahın Yasaya Aykırı Olarak Bireysel Amaçla Satılması )
Y8.CDE. 1996/69846136 SAYILI YASAYA AYKIRILIK ( Ele Geçmeyen Nitelikleri Saptanamayan Silah Nedeniyle Ceza Hükmü Kurulamaması )
Y8.CDE. 2001/150426136 SAYILI YASAYA AYKIRILIK ( Esas Hakkındaki Mütalaayı Son Sözü ve Kısa Kararın Bir Kısmını İçeren Duruşma Tutanağında Hakim İmzasının Bulunmamasının Bozma Nedeni Olması )
Y8.CDE. 1997/85236136 SAYILI YASAYA AYKIRILIK ( Gece Saat Bir Gibi Sanıklara İçki Verilmemesi Nedeniyle Ateş Etmeleri )
Y8.CDE. 1997/29226136 SAYILI YASAYA AYKIRILIK ( Haklarında Dava Olmayan Sanıkların da Silahla İlgili Yargılama Giderlerinden Müteselsilen Sorumluluğuna Karar Verilememesi )
Y4.CDE. 2011/118266136 SAYILI YASAYA AYKIRILIK ( Hapis Cezasına Mahkumiyetin Kanuni Sonucu Olarak Olarak Belli Hakları Kullanmaktan Yoksun Bırakılma Hükmünün Uygulanacağı )
Y8.CDE. 1978/61506136 SAYILI YASAYA AYKIRILIK ( Hükmü Duruşmada Tefhim İle Öğrenen Vekaletnameli ve Temyize Yetkili Avukatın Temyiz Süresini Geçirmiş Olması )
Y8.CDE. 2001/144976136 SAYILI YASAYA AYKIRILIK ( Hürriyeti Bağlayıcı Ceza ile Birlikte Para Cezası da İçeren Hükümlülüğün Tekerrüre Esas Alınması İçin Her İki Cezanın da İnfazının Şart Olması )
Y8.CDE. 1996/151666136 SAYILI YASAYA AYKIRILIK ( İçtima Sırasında Hesap Hatası Sonucu Cezanın Yanlış Yazılmasının Yerinde Giderilebilir Maddi Hata Olması )
Y8.CDE. 1997/90716136 SAYILI YASAYA AYKIRILIK ( İçtima Sırasında Hesap Hatası Sonucu Sanığa Fazla Ceza Tayininin Düzelterek Onama Gerektirmesi )
Y8.CDE. 1996/46306136 SAYILI YASAYA AYKIRILIK ( İdarece MKE'den Silah Satın Alınması Amacıyla Verilen Onayın Uzun Süreli Taşımalarda Ruhsat Gibi Değerlendirilememesi )
Y8.CDE. 1996/148206136 SAYILI YASAYA AYKIRILIK ( İl Kriminal Polis Laboratuvarı Tarafından Verilen Raporda Tebliğnamedeki Soruşturmanın Genişletilmesine Yönelik Düşünceye İştirak Edilmemiş Olması )
YCGKE. 2004/8-216136 SAYILI YASAYA AYKIRILIK ( İzinsiz Silah Taşıma Suçunda Kullanılan Tabanca Ele Geçirilemeyip Üzerinde Bilirkişi İncelemesi Yaptırılması Olanağı Bulunmadığı - Ceza Verilip Verilemeyeceği )
Y8.CDE. 1997/112876136 SAYILI YASAYA AYKIRILIK ( Kabahat Neviinden Suçların Cürümlere Tekerrüre Esas Olmaması
Y8.CDE. 1997/182016136 SAYILI YASAYA AYKIRILIK ( Kamu Davası Açılmasıyla Hukuki Kesinti Gerçekleştiğinden Bundan Sonraki Ruhsatsız Silah Taşımaların Ayrı Bir Suç Oluşturması )
Y8.CDE. 1997/176026136 SAYILI YASAYA AYKIRILIK ( Kavgada Korkutmak Amacıyla Silah Boşaltma )
Y8.CDE. 1996/141886136 SAYILI YASAYA AYKIRILIK ( Kayınbiraderine Ait Bulundurma Ruhsatlı Silahı Emaneten Sabahtan Akşama Kadar Evinde Bulunduran Sanığın Suç Kastından Bahsedilememesi )
Y6.CDE. 2007/64146136 SAYILI YASA'YA AYKIRILIK ( Kendi İçinde Devamlılık Öğesi Taşıdığı İçin İddianame Düzenlenmeye Kadarki Eylemler Tek Suç Olup Zincirleme Suç Hükümlerinin Uygulanmayacağı )
Y8.CDE. 2001/140626136 SAYILI YASAYA AYKIRILIK ( Kısa ve Gerekçeli Kararda Uygulanan Yasa ve Maddesinin Gösterilmemesinin Yasaya Aykırı Olması )
Y8.CDE. 1997/15876136 SAYILI YASAYA AYKIRILIK ( Kişisel İhtiyacını Karşılamak Amacıyla Yurt Dışından Alınan Silahın Ülkeye Sokulması )
Y8.CDE. 1997/23246136 SAYILI YASAYA AYKIRILIK ( Kocasına Ait İki Tabancayı Kısa Süre Çantasında Taşıyan Sanıkta Taşıma Kastının Olmaması )
Y8.CDE. 2004/38296136 SAYILI YASAYA AYKIRILIK ( Korku Kaygı veya Panik Yaratabilecek Biçimde Silahla Ateş Etme Suçunu Oluşturduğunun Gözetilmemesinin Hatalı Olduğu )
Y8.CDE. 1998/42616136 SAYILI YASAYA AYKIRILIK ( Köy Korucusuna Ait Silahın Dükkanda Durmasına İzin Verilmesi )
Y8.CDE. 1996/157646136 SAYILI YASAYA AYKIRILIK ( Kriminal Laboratuvarının Oluşa Uygun Raporları İle Hüküm Kurulmasına Yasaya Aykırılık Olmaması )
Y8.CDE. 1996/141386136 SAYILI YASAYA AYKIRILIK ( Mağdurun Tüfekle Kendi Kendisini Yaralamaktan İbaret Olan Sanığın Eyleminden Silah Sahibi Olan Babasının Sorumlu Tutulamaması )
Y8.CDE. 2001/126576136 SAYILI YASAYA AYKIRILIK ( Mahkumiyet Hükmünü Temyiz Etmeyen Sanık ile Birlikte Suç İşlemeyen Sanığın Yargılama Giderlerinden Müteselsilen Sorumlu Tutulmasının Yasaya Aykırı Olması )
Y8.CDE. 2001/110916136 SAYILI YASAYA AYKIRILIK ( Meskun Yerde Silahla Ateş Etme Suçuyla Birlikte Yürütülmesi Gerekirken Bu Zorunluluğa Uyulmamasının Savunma Hakkının Kısıtlanmasına Yol Açması )
Y8.CDE. 1997/99396136 SAYILI YASAYA AYKIRILIK ( Müessir Fiile İlişkin İnceleme Yetkisinin Yargıtay 4. Ceza Dairesinin Görevine Girmesi )
Y8.CDE. 1996/75056136 SAYILI YASAYA AYKIRILIK ( Olayda Kısa Süreli Taşımanın Söz Konusu Olması )
Y8.CDE. 1985/53296136 SAYILI YASAYA AYKIRILIK ( On Adetten Fazla Mermi Kapasiteli Ruhsatsız Tabanca Bulundurmada Cezanın Artırılması )
Y8.CDE. 1998/41726136 SAYILI YASAYA AYKIRILIK ( Onay Tarihi ile Başvuru Tarihi Arasında 5 Yıl Geçmesi )
Y8.CDE. 1996/157326136 SAYILI YASAYA AYKIRILIK ( Onbeş Yaşından Küçük Olan Tanığın Yeminsiz Dinlenmesinin Gerekmesi )
Y8.CDE. 1997/13726136 SAYILI YASAYA AYKIRILIK ( Onsekiz Yaşından Küçük Olan Sanığın Yargılamanın Tüm Aşamalarında Zorunlu Müdafii Tarafından Temsil Edilmesinin Gerekmesi )
Y8.CDE. 1997/8166136 SAYILI YASAYA AYKIRILIK ( Onsekiz Yaşından Küçük Sanığın Cezasından İndirim Yapılmamasının Yasaya Aykırı Olması )
Y8.CDE. 1996/157676136 SAYILI YASAYA AYKIRILIK ( Önceki Mahkumiyetin Tekerrüre Esas Olmayan 3831 Sayılı Yasa Kapsamında Olup Olmadığının Belirlenmesi )
YCGKE. 2010/1-1526136 SAYILI YASAYA AYKIRILIK ( Özel Daire Denetiminden Geçmemiş Bulunan "Yeni Hükmün" Doğrudan ve İlk Kez Ceza Genel Kurulu Tarafından Ele Alınması Mümkün Görülmediğinden Dosyanın İncelenmek Üzere Özel Daireye Gönderilmesine Karar Verilmesi Gerektiği )
Y8.CDE. 1997/10696136 SAYILI YASAYA AYKIRILIK ( Özgürlüğü Bağlayıcı Cezanın Para Cezasına Çevrilmesi Durumunda Bir Yılın 365 Gün Olarak Değerlendirilmesi )
Y8.CDE. 1998/83626136 SAYILI YASAYA AYKIRILIK ( Para Cezasının Eksik Takdir Edilmiş Olması )
Y8.CDE. 2002/46356136 SAYILI YASAYA AYKIRILIK ( Para Cezasının Ödemesi Belirtilirken C. Savcısının İnfaz Yetkisinin Kısıtlanmasının Yasaya Aykırı Olması )
Y8.CDE. 2001/149546136 SAYILI YASAYA AYKIRILIK ( Ruhsat Süresi Biten ve Tebligat Üzerine Altı Ay İçinde Ruhsatı Yenilenmeyen Taşıma Ruhsatlı Silahların Bulundurmaya Çevrilmesi )
Y8.CDE. 2001/142056136 SAYILI YASAYA AYKIRILIK ( Ruhsatı Yenilenmemiş Silahın Evde Bulundurulmasının Suç Teşkil Etmemesi )
Y8.CDE. 1997/159546136 SAYILI YASAYA AYKIRILIK ( Ruhsatsız Silah Taşınması )
YCGKE. 1983/8-2826136 SAYILI YASAYA AYKIRILIK ( Ruhsatsız Tabanca Satışına Aracılık Etmek )
Y8.CDE. 2001/146106136 SAYILI YASAYA AYKIRILIK ( Sanığa Ait Silah Taşıma Ruhsatının Süresinin Sona Ermesi- Ruhsatın Yenilenmesi İçin Sanığa Tebligat Yapılmamış Olması )
Y8.CDE. 1997/16426136 SAYILI YASAYA AYKIRILIK ( Sanığa Hükmedilen Hapis Cezası Bir Yılı Geçtiğinden Hapis Cezasının Para Cezasına Çevrilmemesinin Gerekmesi )
Y8.CDE. 2001/142456136 SAYILI YASAYA AYKIRILIK ( Sanığa İddianame Okunup İsnat Edilen Suç Anlatılmadan Sorgusunun Yapılmasının Yasaya Aykırı Olması )
Y8.CDE. 2001/114156136 SAYILI YASAYA AYKIRILIK ( Sanığın 4616 Sayılı Yasadan Yararlanamaması )
Y8.CDE. 2003/70766136 SAYILI YASAYA AYKIRILIK ( Sanığın Alıcılara Teslim için Gönderilen Silahları Alıcı Görünümündeki Jandarmalara Teslim Ederken Yakalanmasının Toplu Kaçakçılık Olması )
Y8.CDE. 2001/114186136 SAYILI YASAYA AYKIRILIK ( Sanığın Atılı Suç Nedeniyle Hüküm Giymesi-Hüküm Giyenlerin Para Cezaları Kısa Süreli Hürriyeti Bağlayıcı Cezadan Çevrilse Bile Hapse Çevrilememesi )
Y8.CDE. 2002/114816136 SAYILI YASAYA AYKIRILIK ( Sanığın Aynen İnfazına Karar Verilen Önceki Cezasının Hapis Bu Kez Tayin Olunan Cezanın ise Hapisten Çevrilme Ağır Para Cezası Olduğunun Anlaşılması )
Y8.CDE. 1997/13856136 SAYILI YASAYA AYKIRILIK ( Sanığın Ayrıca Silahlı Çete Suçundan da Yargılanması )
Y8.CDE. 1996/154206136 SAYILI YASAYA AYKIRILIK ( Sanığın Birden Fazla Suçtan Sabıkasının Olması )
Y8.CDE. 1997/86306136 SAYILI YASAYA AYKIRILIK ( Sanığın Cezadan İndirim ve Ertelemeye İlişkin Talepleri Konusunda Olumlu Yada Olumsuz Karar Verilmesinin Gerekmesi )
Y8.CDE. 2001/122206136 SAYILI YASAYA AYKIRILIK ( Sanığın Emekli Polis Memuru Olması-Yasal Yollardan Edinilen Tabancanın Özelliklerinin Emekli Kimlik Kartına İşlenmek Suretiyle Taşınabilmesi )
Y8.CDE. 1996/5426136 SAYILI YASAYA AYKIRILIK ( Sanığın Evinde Aynı Gün Yapılan Aramada Bulunan Başka Bir Silahla İlgili Dava Açılıp Açılmadığına Göre Karar Verilmesi )
Y8.CDE. 1996/110486136 SAYILI YASAYA AYKIRILIK ( Sanığın Evinde Ele Geçen Mermilerin Miktar İtibariyle Mutad Sayıda Olmaması )
Y8.CDE. 1996/62746136 SAYILI YASAYA AYKIRILIK ( Sanığın Hangi Hükümlülüğünün Tekerrüre Esas Alındığı Açıklanmadan Tekerrür Hükümlerinin Uygulanamaması )
Y8.CDE. 1979/17766136 SAYILI YASAYA AYKIRILIK ( Sanığın İşlediği İlk Ruhsatsız Silah Taşıma Suçuyla İlgili Hükmün Kesinleşmemesi )
Y8.CDE. 1997/39246136 SAYILI YASAYA AYKIRILIK ( Sanığın Kullandığı Kelebek Çakının Kanunda Belirtilen Silahlardan Olup Olmadığının Belirlenmesi )
Y6.CDE. 2004/91976136 SAYILI YASAYA AYKIRILIK ( Sanığın Polislere Yardımcı Olmak Amacı İle Polis Tarafından Aranan Kişiden Aldığı Tabancaları Görevlilere Teslim Etmek Üzere Götürürken Yakalandığı - Suça Konu Tabancaları Taşıdığına İlişkin Kanıtların Tartışılması Gerektiği )
Y8.CDE. 1997/2126136 SAYILI YASAYA AYKIRILIK ( Sanığın Ruhsatlı Silahını Dernekte Taşıması )
Y8.CDE. 2000/105776136 SAYILI YASAYA AYKIRILIK ( Sanığın Ruhsatsız Silah ile Halk İçinde Ateş Etmesi )
Y8.CDE. 2003/10746136 SAYILI YASAYA AYKIRILIK ( Sanığın Sattığı Bulaşık Makinesinin İçinde Bulunan ve Paslanmış Durumdaki Silah ve Mermileri Savunması-Satmak İçin Bulundurduğuna Dair Kanıt Olmaması )
Y8.CDE. 2002/59406136 SAYILI YASAYA AYKIRILIK ( Sanığın Sorgusunun Yapıldığı Oturuma Ait Duruşma Tutanağının Bir Sayfasının Katip Tarafından İmzalanmamasının Bozma Nedeni Olması )
Y8.CDE. 1997/112836136 SAYILI YASAYA AYKIRILIK ( Sanığın Suç Konusu Silahı Taşıdığını Kabul Etmesi )
Y8.CDE. 1997/136706136 SAYILI YASAYA AYKIRILIK ( Sanığın Suç Tarihinde Onbeş Yaşını Bitirmemiş Olması )
Y8.CDE. 2002/71846136 SAYILI YASAYA AYKIRILIK ( Sanığın Susma Hakkını Kullanmasının Hakkında İndirim Maddelerinin Uygulanmasına Engel Olmaması )
Y8.CDE. 2001/107706136 SAYILI YASAYA AYKIRILIK ( Sanığın Tekerrüre Esas Alınan Ağır Ceza Mahkemesinin İlamının İnfazından İtibaren 5 Yılı Aşkın Bir Zamanın Geçmesi )
Y8.CDE. 2000/179106136 SAYILI YASAYA AYKIRILIK ( Sanığın Tekerrüre Esas Alınan Geçmiş Hükümlülüğü Nedeniyle Hakkında Tayin Olunan Hapis Cezalarının Artırılabilmesi )
Y8.CDE. 2001/121756136 SAYILI YASAYA AYKIRILIK ( Sanığın Tekerrüre Esas Alınan Sabıka Kaydına Göre Hapis ve Ağır Para Cezasından İbaret Geçmiş Hükümlülüğünden Hapis Cezasının İnfaz Edilmiş Olması )
Y8.CDE. 2000/206386136 SAYILI YASAYA AYKIRILIK ( Sanık Hakkında Etkili Eylem Suçundan Verilen Ceza ile Silahla Tehdit Suçundan Verilen Cezanın Artırılması )
Y8.CDE. 2001/80526136 SAYILI YASAYA AYKIRILIK ( Sanık Hakkında Verilen Mahkumiyet Nedeniyle 4616 Sayılı Yasadan Yararlanmasının Mümkün Olmaması )
Y8.CDE. 2001/143876136 SAYILI YASAYA AYKIRILIK ( Sanık İçin Hükmedilen Hapis Cezası Paraya Çevrilirken Dayanılan Kanun ve Maddesinin Gösterilmemesinin Hatalı Olması )
Y8.CDE. 1999/56566136 SAYILI YASAYA AYKIRILIK ( Sanıkta Ele Geçen Tabancanın Nitelikleri İle Atışa Elverişli ve 6136 Sayılı Yasa Kapsamında Olup Olmadığı Belirlenmeden Hüküm Kurulması )
Y8.CDE. 1999/74716136 SAYILI YASAYA AYKIRILIK ( Sanıkta Silah Ele Geçmemesi ve Mağdurun da Oluşan Yaranın Başka Nedenlerle Oluştuğunu Söylemesi )
Y8.CDE. 1996/130576136 SAYILI YASAYA AYKIRILIK ( Sanıkta Suç Kastı Olmadığından Beraatine Karar Verilmesi )
Y8.CDE. 2001/155636136 SAYILI YASAYA AYKIRILIK ( Sanıkta Yakalanan Kelebek Bıçak Diye Tabir Edilen Silahın 6136 Sayılı Yasa Kapsamına Girmemesi-Kasıt Unsurunun Olmaması Nedeniyle Suçun Oluşmaması )
Y8.CDE. 1996/148236136 SAYILI YASAYA AYKIRILIK ( Sayı Olarak Az Nitelikte Mermi Bulundurma Eylemi )
YCGKE. 1997/8-2036136 SAYILI YASAYA AYKIRILIK ( Silah Ticareti )
Y8.CDE. 2000/236706136 SAYILI YASAYA AYKIRILIK ( Silah Ticareti Yapmak Suçunun İddianame ile Dava Açılıncaya Kadar Temadi Etmesi-Mükerrer Cezalandırmanın Önlenmesi ve Delillerin Birlikte Değerlendirilmesi )
Y8.CDE. 1997/190096136 SAYILI YASAYA AYKIRILIK ( Silahın Atışa Uygunluğu Konusunda Düzenlenen Raporlar Arasındaki Çelişki Giderilmeden Hüküm Kurulamaması )
Y8.CDE. 1996/137506136 SAYILI YASAYA AYKIRILIK ( Silahın Ölen Eşten Kalması )
Y8.CDE. 1999/103696136 SAYILI YASAYA AYKIRILIK ( Silahın Sanığa Devredilmiş Olması-Silahın Ruhsatsız Olarak Sanıkta Bulunması Nedeniyle Müsaderesine Karar Verilmesinin Gerekmesi )
Y8.CDE. 2004/16566136 SAYILI YASAYA AYKIRILIK ( Silahın Sanık Cezaevinden Tahliye Olduktan 4 Ay Sonra Cezaevinin Çatısında Bulunduğu - Mahkumiyet Hükmü Kurulmaması Gereği )
Y8.CDE. 1998/26606136 SAYILI YASAYA AYKIRILIK ( Silahla Tehdit )
Y8.CDE. 1997/10796136 SAYILI YASAYA AYKIRILIK ( Suç Konusu Tabancanın Atışa Elverişli Olup Olmadığının Bilirkişi İncelemesine Tabi Olması )
Y8.CDE. 2001/148786136 SAYILI YASAYA AYKIRILIK ( Suç Konusu Tabancanın Yasanın Men Ettiği Silahlardan Olması Şartı )
Y8.CDE. 1997/106306136 SAYILI YASAYA AYKIRILIK ( Suç Tarihi İtibariyle Eksik Temel Ağır Para Cezası Tayininin Düzelterek Onamayı Gerektirmesi )
Y8.CDE. 2001/108756136 SAYILI YASAYA AYKIRILIK ( Suç Tarihinde 15 Yaşını Bitirip 18 Yaşını Bitirmeyen Sanığa Kendi İsteği Aranmaksızın Avukat Tayininin Gerekmesi )
Y8.CDE. 1996/145136136 SAYILI YASAYA AYKIRILIK ( Suç Tarihinde Onsekiz Yaşından Küçük Sanığa Verilen Cezadan İndirim Yapılması )
Y8.CDE. 1997/51066136 SAYILI YASAYA AYKIRILIK ( Suça Konu Bıçağın Kanunda Sayılanlardan Olup Olmadığının Kesin Olarak Saptanması İçin Adli Tıptan Rapor Alınmasının Gerekmesi )
Y8.CDE. 1998/73306136 SAYILI YASAYA AYKIRILIK ( Suça Konu Silahın Elde Edilememesi )
Y8.CDE. 2004/1346136 SAYILI YASAYA AYKIRILIK ( Suça Konu Silahın Fişek Yatağı Dahil Namlu Uzunluğu ve Toplam Uzunluğunun 6136 Sayılı Yasa Kapsamında Kalmadığının Gözetilmesi Gereği )
Y8.CDE. 1997/1536136 SAYILI YASAYA AYKIRILIK ( Suça Konu Silahın Sağlam ve Kullanılmaya Elverişli Olup Olmadığının Uzman Bilirkişiye Tespit Ettirilmesinin Gerekmesi )
Y8.CDE. 1997/14946136 SAYILI YASAYA AYKIRILIK ( Suça Konu Silahın Sanığa Aidiyetinin İspatlanmasının Gerekmesi )
Y8.CDE. 1996/52046136 SAYILI YASAYA AYKIRILIK ( Suça Konu Silahlar Üzerinde Yeminli Bilirkişi İncelemesi Yaptırılmasının Gerekmesi )
Y8.CDE. 1997/8856136 SAYILI YASAYA AYKIRILIK ( Suça Konu Silahların Sanıklara Aidiyetinin Şüpheli Olması Durumunda Şüphenin Sanık Lehine Değerlendirilmesi )
Y8.CDE. 2003/125586136 SAYILI YASAYA AYKIRILIK ( Suçlarından Davalar ile 2313 Sayılı Yasanın 27 ve 4926 Sayılı Yasanın 30. Maddeleri Uyarınca Uyuşturucu Madde Suçlarına İlişkin Davaların Birlikte Görülemeyeceği )
Y8.CDE. 1997/77076136 SAYILI YASAYA AYKIRILIK ( Suçtan Önce İnfaz Edilmiş Önceki Mahkumiyetin Tekerrüre Esas Olması )
Y8.CDE. 1996/134416136 SAYILI YASAYA AYKIRILIK ( Suçun Silahla Müessir Fiil Suçunun Kanıtı Olması Nedeniyle Birlikte Görülmesinin Gerekmesi )
Y8.CDE. 2001/132686136 SAYILI YASAYA AYKIRILIK ( Susta Tertibatı Otomatik Olmayan Sustalı Çakının 6136 Sayılı Kapsamında Olmaması )
Y8.CDE. 2001/114536136 SAYILI YASAYA AYKIRILIK ( Süresinde Taşıma Ruhsatlarını Yeniletmeyenlerin Ruhsatlarının Bulundurmaya Dönüşmesi )
Y8.CDE. 2001/148496136 SAYILI YASAYA AYKIRILIK ( Taşıma Ruhsat Süresi Sona Eren Tabanca İçin Sanığın Başvurusu Üzerine Valilik Oluru ile Geçerli Taşıma Ruhsat Onayı Verilmesi )
Y8.CDE. 1997/104636136 SAYILI YASAYA AYKIRILIK ( Taşıma Ruhsatı Süresi Dolan Sanığın Yapılacak Tebligat Üzerine Altı Ay İçerisinde Ruhsatını Yeniletmemesi Durumunda Ruhsatın Geçersiz Olması )
Y8.CDE. 1997/81296136 SAYILI YASAYA AYKIRILIK ( Taşıma Ruhsatının Süresinin Bitiminden İtibaren Altı Ay İçinde Yenilenebilmesi ve Yenisi Çıkana Kadar Eski Ruhsatın Geçerli Olması )
Y8.CDE. 2001/102696136 SAYILI YASAYA AYKIRILIK ( Taşıma Ruhsatlı Tabancanın Seri Nosuna Ait İki Rakamın Yanlış Yazıldığına İlişkin Savunmada Bulunulması
Y8.CDE. 1997/11746136 SAYILI YASAYA AYKIRILIK ( Taşınıp Ateş Edildiği Belirlenen Silahla İlgili Ayrıca Bilirkişi İncelemesi Yaptırılmaması Eksikliğinin Bozma Nedeni Sayılamaması )
YCGKE. 1976/8-3626136 SAYILI YASAYA AYKIRILIK ( Taşınması Yasak Bıçak Bulundurma Suçu Konusu Hançer Benzeri Bıçağın Niteliğinin Tayini )
Y8.CDE. 1997/124576136 SAYILI YASAYA AYKIRILIK ( Tecile Karar Verildiğinde Ayrıca Ahlaki Temayül Kavramının Gerekçede Kullanılmasının Fazlalık Olup Bozma Nedeni Olmaması )
Y8.CDE. 1996/24116136 SAYILI YASAYA AYKIRILIK ( Tecilli Cezanın Aynen İnfazına Karar Verilmesinin Olanaklı Olması )
Y8.CDE. 1996/77146136 SAYILI YASAYA AYKIRILIK ( Tekerrüre Esas Alınan Önceki Karar Getirtilmeden Hüküm Kurulamaması )
Y8.CDE. 1996/146556136 SAYILI YASAYA AYKIRILIK ( Temel Ceza Tayini )
Y8.CDE. 1997/119786136 SAYILI YASAYA AYKIRILIK ( Temyiz Edilemeyen Kararların Tekerrüre Esas Olamaması )
Y8.CDE. 1997/55056136 SAYILI YASAYA AYKIRILIK ( Temyiz Edilemezlik Sınırında Olan Doğrudan Para Cezasına İlişkin Temyiz Talebinin Reddi )
Y8.CDE. 1997/124566136 SAYILI YASAYA AYKIRILIK ( Uzun Süre Başkasının Silahını Taşıma İle Suç Oluşması )
Y8.CDE. 1996/12686136 SAYILI YASAYA AYKIRILIK ( Verilen Hükmün İade-i Muhakeme Yoluna Götürülmesi )
Y8.CDE. 1996/151596136 SAYILI YASAYA AYKIRILIK ( Yakalanan Mermilerin Sayısı )
Y8.CDE. 1997/99436136 SAYILI YASAYA AYKIRILIK ( Yargılama Aşamasında Sanığa Son Sözün Verilmemesi )
YCGKE. 2003/8-2696136 SAYILI YASAYA AYKIRILIK ( Yasak Silah Bulundurmak Suçundan Sanığın Emanette Kayıtlı Tabancanın 6136 Sayılı Yasanın Uygulanması için İdareye Tevdii )
Y8.CDE. 2017/68656136 SAYILI YASAYA AYKIRILIK (Adli Para Cezalarının Yerine Getirilmemesi Halinde 6545 S. Kanunla Değişik 5275 S. Kanun'un 106/3. Md. Uyarınca İnfaz Aşamasında Resen Uygulama Yapılabileceği - Hüküm Fıkrasında T.C.K'nun 52/4. Md. Gereğince İnfazı Kısıtlar Biçimde İhtarat Yapılamaycağı)
Y8.CDE. 2015/94306136 SAYILI YASAYA AYKIRILIK (Sanığın Belirli Kişilere Yönelik Eylemlerinde Topluma Karşı İşlenen Suçlar Arasında Yer Alan Genel Güvenliğin Kasten Tehlikeye Sokulması Suçunun Yasal Unsurlarının Bulunmadığı Gözetilerek Sanığın Eyleminin Mağdura Karşı Silahla Kasten Yaralamaya Teşebbüs ve Katılana Yönelik Olası Kastla Mala Zarar Verme Suçlarını Oluşturacağı)
Y1.CDE. 2017/31906136 SAYILI YASAYA AYKIRILIK (Yargıtayca Davanın Zamanaşımı Nedeniyle Düşürülmesine Karar Verildiği Ancak Düşme Kararının İlamat Masasına Sehven Bildirilmediği/Sanığın Adli Sicil Kaydında Göründüğünden Tekerrüre Esas Mahkumiyet Olarak Hükme Bağlandığı - Belirtilen Kararın Tekerrüre Esas Alınamayacağı)
YCGKE. 2017/8-9536136 SAYILI YASAYA AYKIRILIK (Yasal Yeterli ve Geçerli Direnme Nedeni Gösterilmeden ve Bozmaya Niçin Uyulmadığı Açıklanmadan Hüküm Kurulduğu - Yerel Mahkeme Direnme Hükmünün Saptanan Bu Usulü Sebepten Dolayı Diğer Yönleri İncelenmeksizin Bozulmasına Karar Verilmesi Gerektiği)
Y8.CDE. 2017/4576136 SAYILI YASAYA AYKIRILIK SUÇU ( Bozma İlamına Uyma Yönündeki Kararın Ara Karar Niteliğinde Olmayıp Davanın Esasını Çözümleyen Karar Olduğu - Bozmaya Uyulmakla Yerel Mahkemenin Bozma Kararında Gösterilen Esaslara Göre İşlem Yaparak Bir Karar Verme Görevi Doğduğu )
Y8.CDE. 2001/106876136 SAYILI YASAYA AYKIRILIK SUÇU ( Bu Suç ile Uyuşturucu Madde Kullanmak Suçuna Ait Davaların Birlikte Görülememesi )
Y1.CDE. 2006/776136 SAYILI YASAYA MUHALEFET ( 5237 Sayılı Yasada Cezaların İçtimaına Yönelik Hüküm Bulunmadığından Kasten Öldürme Suçlarıyla Birlikte Cezaların Toplanmasına Karar Verilemeyeceği )
Y8.CDE. 2002/81096136 SAYILI YASAYA MUHALEFET ( Bıçak Hakkında Kriminal Laboratuvarda İnceleme Yaptırılarak Kelebek Bıçak Olup Olmadığı Kelebek Bıçaksa Susta Tertibatı Olup Olmadığının Araştırılması )
Y8.CDE. 2000/229296136 SAYILI YASAYA MUHALEFET ( Bozmaya Uyan Mahkemenin Delillerde Değişiklik Bulunmadığı Halde Kararı Değiştirememesi )
Y7.CDE. 2003/62076136 SAYILI YASAYA MUHALEFET ( Bu Suçun 3005 Yasaya Tabi Olması-2313 Sayılı Yasaya Muhalefet Davası ile Birlikte Görülememesi )
Y8.CDE. 1977/44476136 SAYILI YASAYA MUHALEFET ( Cezanın Ertelenmesini İsteyen Sanığın İsteminin Reddi )
Y1.CDE. 2005/22846136 SAYILI YASAYA MUHALEFET ( En Son Yargılamanın Yapılarak Hükmün Kurulduğu Görevli Mahkemede Sanığın Sorgusu Yapılmadan Hüküm Kurulamayacağı )
YCGKE. 1990/8-576136 SAYILI YASAYA MUHALEFET ( Gizli Silahını Elinden Çıkaran Kişinin 387 S. KHK'den Faydalanamaması )
Y8.CDE. 2017/205416136 SAYILI YASAYA MUHALEFET ( Hükmedilen Hapis Cezalarının Ertelenmelerine Karar Verildiği Bu Kararın da Sanık Müdafii Tarafından Temyiz Edildiği - Bozma Sonrası Verilen Mahkumiyet Hükümlerinde İlgili Suçlardan Ayrı Ayrı Verilen 1 Yıl Hapis Cezalarının Ertelenmelerine Karar Verilmemesi Suretiyle Kazanılmış Hak Kuralının İhlal Edilmesinin Hatalı Olduğu )
Y8.CDE. 2003/115496136 SAYILI YASAYA MUHALEFET ( Mahkemece Gerekçesiz Hüküm Kurulamayacağı )
YCGKE. 1978/8-1606136 SAYILI YASAYA MUHALEFET ( Nüfus Kütüklerinde Doğduğu Yılın Ay veya Günü Yazılmamış Olan Sanıklar için Ceza Belirlenirken Nüfus Yasasının Uygulanması )
Y6.CDE. 2014/78006136 SAYILI YASAYA MUHALEFET ( Olaydan Sonra Sanığın Evinde Yapılan Aramada Ele Geçirilen Ruhsatsız Toplu Tabancanın Diğer Sanığa Ait Olduğunun ve Sanığa Emaneten Verildiğinin Sanıkların Aşamalardaki Tüm Beyanları İle Anlaşıldığı - Belirtilen Sanık Hakkında Atılı Suçtan Mahkumiyet Kararı Verilmesi Gerektiği )
Y8.CDE. 1997/8156136 SAYILI YASAYA MUHALEFET ( Onsekiz Yaşından Küçük Sanık Hakkında Verilen Hürriyeti Bağlayıcı Cezanın Ağır Para Cezasına Çevrilmesi )
Y8.CDE. 2002/78186136 SAYILI YASAYA MUHALEFET ( Özel Tekerrür Hükümleri Uyarınca 6136 Sayılı Yasaya Aykırılık Suçu Yerine 765 sayılı TCK'nın 264/5 Maddesine Aykırılık Suçunun Tekerrüre Esas Alınmasının Hatalı Olması )
Y8.CDE. 1999/186876136 SAYILI YASAYA MUHALEFET ( Reşit Olmayan Sanığın Üzerindeki Mermiyi Bulduğu Savunmasının İncelenmesi ve Merminin Bizzat Muayenesi Mecburiyeti )
YCGKE. 1973/8-5266136 SAYILI YASAYA MUHALEFET ( Sanığın İstinabe İle Alınan Savunmasında Duruşmadan Vareste Tutulmasını İstemiş Olması )
Y8.CDE. 1999/178586136 SAYILI YASAYA MUHALEFET ( Sanığın Silah Ticareti Yapmadığının Tesbiti )
YCGKE. 1976/8-1176136 SAYILI YASAYA MUHALEFET ( Sanıkta Yakalanan Bıçağın Taşınması Yasak Aletlerden Olup Olmadığının Tesbiti )
Y8.CDE. 1997/11526136 SAYILI YASAYA MUHALEFET ( Silah Ruhsatı Başvurusunda Bulunulmasının Suç Kastı Olmadığını Göstermesi )
Y8.CDE. 2000/208326136 SAYILI YASAYA MUHALEFET ( Silah Satışına Aracılık Yapan Sanık )
Y8.CDE. 2001/47926136 SAYILI YASAYA MUHALEFET ( Silah Ticareti Yaptığı Kanıtlanamayan Sanık Hakkında Uygulanacak Kanun Maddesi )
YCGKE. 1984/8-1616136 SAYILI YASAYA MUHALEFET ( Silahın Niteliğine Göre Alışılmışın Üzerinde Mermi Taşımak )
YCGKE. 1986/8-316136 SAYILI YASAYA MUHALEFET ( Söz Konusu Yasaya Aykırı Davranma Suçunun Süreklilik Gösten Mütemadi Bir Suç Olması )
Y1.CDE. 1995/17176136 SAYILI YASAYA MUHALEFET ( Tekerrür-Sanığın Mahkum Olmuş Olduğu Fiilin Suç Olmaktan Çıkarılmış Olması Halinde )
Y8.CDE. 2005/14586136 SAYILI YASAYA MUHALEFET ( Toplu Suçun 5271 Sayılı Yasada İştirak İradesi Bulunmasa da Üç veya Daha Fazla Kişi Tarafından İşlenen Suç Şeklinde Tanımlanmış Olması )
Y8.CDE. 2000/74676136 SAYILI YASAYA MUHALEFET OLUŞMAMASI ( Tabancanın Ateşleme İğnesinin Eksik Olması Nedeniyle Silah Niteliği Bulunmaması )
Y8.CDE. 2016/74026136 SAYILI YASAYA MUHALEFET SUÇU ( Aynı Fiil Sebebiyle Açılan Mükerrer Davanın Reddine Karar Verilmesi Gerekirken Anılan Mahkemenin Mahkumiyet Kararının Onandığı - Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığınca İtiraz Kanun Yoluna Başvurulabileceği/Kanun Yoluna Bozma Talebinin Reddi Gerektiği - Sanık Lehine İtirazlarda Süre Aranmayacağı )
YCGKE. 2005/8-486136 SAYILI YASAYA MUHALEFET SUÇU ( İzinsiz Silah Taşımak Fiili Nedeniyle )
Y4.CDE. 2013/384526136 SAYILI YASAYA MUHALEFET SUÇU/TEHDİT SUÇU ( Cezanın İnfazından Sonra Denetimli Serbestlik Tedbirinin Uygulanmasına Karar Verilmesi İle Yetinileceği - İnfazı Kısıtlar Biçimde 1 Yıl Süre İle Denetimli Serbestlik Tedbiri Süresi Belirlenemeyeceği )
Y8.CDE. 2001/20586136 SAYILI YASAYA MUHALEFET SUÇUNUN OLUŞMAMASI ( Satın Alınan Silaha Ait Faturanın Yol Belgesi Yerine Geçme Süresinin Uzatılması )
Y8.CDE. 1998/41726136 SAYILI YASAYI İHLAL KASTI ( Ruhsat Alınacağı İnancı ile MKE. Kurumundan Silah Alınması )
Y8.CDE. 2013/6706136 SK'YA MUHALEFET ( Suçun Maddi Zarara Doğurmaya Elverişli Olmadığı - Oluşan Zararın Gideirlmediğinden Bahisle Hükmün Açıklanmasının Geri Bırakılmasına Yer Olmadığına Karar Verilemeyeceği )
Y21.HDE. 2004/844616 SAYILI KANUN HÜKMÜNDE KARARNAME ( 3917 Sayılı Yasayla Öngörülen Ölçümlemeye İlişkin Esaslar Yerine Yeni Düzenleme Getiren Kararnamenin Hükümlerinin Geçerliliğini Yitirmesi )
Y3.HDE. 2002/79616 SAYILI KHK'NIN UYGULAMA ALANI ( KHK'nın Anayasa Mahkemesince İptal Edilmesi-Tespit İstenen Dönemin KHK'nın Çıkmasından Önce Olması Nedeniyle 4531 Sayılı Yasaya Göre Tespit Yapılması )
Y21.HDE. 2002/1036616 SAYILI KHK'NİN ANAYASA MAHKEMESİNCE İPTALİ ( Yasaya Karşı Hile Veya Başka Nedenle Yasanın Öngördüğü Yükümlülükleri Yerine Getirmeyenler Hakkında Hiçbir İşlem Yapılmaması )
Y21.HDE. 2002/651616 SAYILI KHK'NİN İPTAL EDİLMESİ ( Yeni Yasaların Yürürlüğe Girmesiyle Mevcut Tüm Davalara Uygulanmasının Gerekmesi )
YHGKE. 2014/17-8436183 S. KANUN GEREĞİ AÇILAN TASARRUFUN İPTALİ DAVASI (Tasarrufun İptali Davasının Devamı Sırasında 2004 S. İ.İ.K. Hükümlerine Dayalı Takibe Geçildiği - Davalı Tarafından Yapılan Takibe İtiraz Edilmesi Üzerine Davacı Tarafından İtirazın İptali Davasının Açıldığı/Mahkemece İtirazın İptali Davasının Sonucunun Beklenerek Karar Verileceği)
Y12.HDE. 2015/33226183 S. KANUN HÜKÜMLERİ KAPSAMINDA YAPILAN İHALE ( Anılan Yasada İhalenin Feshi Halinde Para Cezasına Dair Bir Düzenleme Olmadığı Gibi İİK'nun 134/2. Md.sine Yapılmış Bir Atıf da Olmadığı - Şikayetçi Borçlunun İhale Bedelinin %10'u Oranında Para Cezası İle Cezalandırılmasının İsabetsiz Olduğu )
YHGKE. 2015/4-4176183 S. KANUN HÜKÜMLERİNE TABİ ALACAK ( Genel Hükümler Çerçevesinde Dava Konusu Yapılmasında Hukuki Yarar Bulunduğu - Hal Rüsum Cezası Bedelinin Ödetilmesine İlişkin İcra Takibine İtirazın İptali İstemi/Davacının 6183 S. Kanuna Başvurmak İle 2004 S. Kanuna Başvurmak Konusunda Seçimlik Hakkı Bulunduğu )
Y10.HDE. 2015/45776183 S.K. 68. MADDESİNDE DÜZENLENEN ÖGREV ( İstihkak İddiası İle Kurum Tarafından Yapılan Hacizn İptali - 6183 S.K. 68.Maddede Görev Konusunda Yalnızca "Mahkeme" İbaresi Kullanılmış Başka Bir Kanuna Atıf da Yapılmamakla Borçlunun veya Üçüncü Kişilerin Haczedilen Mal Üzerinde Hak İddia Etmeleri Mülkiyet Hakkının Korunmasına Yönelik Olduğundan Davaya Bakmanın Adlî Yargının Görevine Girdiğine Kuşku Olmadığı/Maddede Geçen "Mahkeme" İbaresinden İse "Genel Mahkemelerin" Anlaşılması Gerektiği )
Y9.CDE. 2013/67136183 S.K. UYARINCA MENKUL MALIN HACZİ (Haciz İşlemi Yapılarak Yediemin Olarak Sanığa Teslim Edilen Mahcuz Hakkında Satış İsteme Süresi Geçtikten Sonra Satışa Çıkarılmasına Karar Verildiği - Muhafaza Görevini Kötüye Kullanma Suçu)
Y17.HDE. 2013/34806183 S.K.'NIN UYGULANMASINDAN DOĞAN DAVALARDA VEKALET ÜCRETİ ( 6183 S.K.'nın Uygulanmasından Doğan Davalar İçin Avukatlık Ücreti Tutarının Maktu Olarak Belirlenmiş Olması Gerektiği - Nispi Vekalet Ücreti Tayin Edilemeyeceği )
Y17.HDE. 2014/182946183 SAYILI AATUHK'NUN 24 VE DEVAMI MADDELERİ GEREĞİNCE AÇILMIŞ TASARRUFUN İPTALİ İSTEMİ ( Davalı Borçlunun Delil Olarak Bildirdiği Vergi Mahkemesinin Kesinleşmiş Karar Örneklerinin İsteneceği - Danıştay'da Ki Dosyanın Kesinleşmesi Bekleneceği )
Y12.HDE. 2002/107726183 SAYILI KANUN ( Belediyelere Verilmekte Olan Payların Vergi ve Resim Hükmünde Olmaları ve Belediyelerin 6183 Sayılı Yasaya Göre Tahsili Gereken Borçları Dışında Haczedilememesi )
Y21.HDE. 2003/10806183 SAYILI KANUN GEREĞİ GÖNDERİLEN ÖDEME EMRİNE İTİRAZ ( İtirazın Yedi Gün İçinde Yapılmasının Gerekmesi )
Y21.HDE. 2016/157636183 SAYILI KANUN KAPSAMINDAKİ ALACAK TAHİSİLİ ( Taksitlenidirilme Talebi Üzerine Borcun Taksitlendirilmesinin Borcu İradi Bir Kabul ve İkrar Anlamına Gelmeyeceği - Taksitlenidirilmiş Borçla İlgili Açılmış Davanın İhtirazi Kayıt Niteliğinde Olduğu )
Y15.HDE. 1993/11486183 SAYILI KANUNA GÖRE AÇILAN İSTİHKAK DAVALARINDA GÖREV VE YETKİ
Y15.HDE. 1993/11486183 SAYILI KANUNA GÖRE AÇILAN İSTİHKAK DAVALARINDA GÖREVLİ MAHKEME ( Tetkik Merciinin Davaya Bakamaması )
Y12.HDE. 2001/3486183 SAYILI KANUNA GÖRE SSK TARAFINDAN YAPILAN TAKİPTEN DOĞAN UYUŞMAZLIKLAR ( Görevli ve Yetkili Mahkeme )
Y15.HDE. 1992/24846183 SAYILI KANUNA GÖRE YAPILAN HACZE KARŞI İSTİHKAK DAVASI ( Yetkili Mahkeme )
Y17.HDE. 2011/76266183 SAYILI KANUNA GÖRE YAPILAN İCRA TAKİBİ ( İstihkak Davası - Dava Değerine Göre Asliye veya Sulh Hukuk Mahkemesinde Görülmesi Gereği )
Y7.CDE. 2002/41346183 SAYILI KANUNA MUHALEFET ( Amme Alacaklarının Tahsilinde Borçlunun Tahsile Engel Olmak Amacıyla Varlığını Gerçeğe Aykırı Olarak Yok Etmesi Veye Azaltmasının Yasaya Aykırı Olması )
Y7.CDE. 2007/28486183 SAYILI KANUNA MUHALEFET ( Hacizli Aracın Tesilim Edilmemesi - Kaydına Haciz Konulan Aracın Haczedilmemiş Olduğu Gözetilerek Suçun Oluşmadığının Kabulü Gereği )
Y7.CDE. 2006/92136183 SAYILI KANUN'A MUHALEFET ( Hacizli Malı Teslim Etmemek - Kaydına Haciz Şerhi Verilen Araç Fiilen Hacedilmediği ve Sanığa Yediemin Olarak Teslim Edilmediğinden Suçun Oluşmadığı )
Y15.HDE. 2002/2846183 SAYILI KANUNDAN DOĞAN İSTİHKAK DAVASI ( Yetkili Mahkeme )
YHGKE. 2004/12-1986183 SAYILI KANUNDAN DOĞAN TAKİPLER ( Bu Yasa Nedeniyle Uygulanan Hacizlerle İlgili Şikayetlerin İş Mahkemesinde Çözümlenmesinin Gerekmesi )
Y17.HDE. 2014/170716183 SAYILI KANUNUN İLGİLİ HÜKÜMLERİ GEREĞİNCE AÇILMIŞ TASARRUFUN İPTALİ ( Davaya Konu Ev Önce Borçlunun Yakın Arkadaşı Tarafından Alındığı ve Daha Sonra Borçlunun Kardeşinin Eşine Satıldığı/Her İki Davalının da Borçlunun Mali Durumunun Bozuk Olduğunu Bildiği Açık İkrarları İle Sabit Olduğundan Davanın Kabulüne Karar Verileceği )
Y4.HDE. 2001/119016183 SAYILI KANUNUN UYGULAMA ALANI ( Köy Muhtarının Topladığı Elektrik Fatura Bedellerini Yatırmaması Üzerine Uğranılan Zararın Haksız Eylemden Kaynaklanması )
Y10.HDE. 2016/168876183 SAYILI KANUN'UN UYGULANMASI SEBEBİYLE DOĞAN UYUŞMAZLIK ( Ödeme Emrinin İptali İstemi - 5510 S. Kanun'un 88/19. Md.sinde Belirtilen Yetkiye Dair Hüküm Kesin Nitelikte Olup Diğer Yetki Kurallarının Üzerinde Olup Uygulanmasının Yasal Gereklilik Olduğu )
Y10.HDE. 2015/70746183 SAYILI KANUN'UN UYGULANMASINDAN DOĞAN DAVALARDA AVUKATLIK ÜCRETİ ( Maktu Olarak Belirlenmesi Gerektiği Nisbi Olarak Belirlenmesinin Yasaya Aykırı Olduğu - 6183 Sayılı Kanun Kapsamındaki Alacağa Yapılan İtirazda Borçlunun Haksız Çıkması Durumunda Reddolunan Miktardaki Kamu Alacağının %10'u Oranında Haksız Çıkma Tazminatına Hükmedileceği )
Y10.HDE. 2011/18326183 SAYILI KANUNUN UYGULANMASINDAN KAYNAKLANAN DAVA (Prim Borcunun Tahsili - Avukatlık Ücretinin Maktu Olarak Belirlenmesi Gereği Gözetilmeyerek Nispi Vekalet Ücretine Hükmedilmesinin Usul ve Yasaya Aykırı Olduğu)
Y4.HDE. 2003/18696183 SAYILI YASA ( Amme Alacakları Tahsili Usulü Hakkında Kanun Olması )
Y7.HDE. 2001/104966183 SAYILI YASA ( Bağ-Kur Prim Alacağına 6183 Sayılı Yasanın Uygulanmasının Gerekmesi- Sanığa Taahhüdü İhlalden Dolayı Ceza Verilememesi )
Y4.HDE. 2001/133196183 SAYILI YASA ( Davacı Bir Kamu Kuruluşu Olduğundan Federasyon Fon Payının Alınması İsteminin Özel Bir Yasa Olan 6183 Sayılı Yasada Düzenlenen Yönteme Göre Tahsil Edilmesi )
Y13.HDE. 2002/27766183 SAYILI YASA ( EGO'nun Doğalgaz Satımından Dolayı Tahakkuk Ettirdiği Alacağın Amme Alacağı Sayılmaması ve Bedelin Geç Ödenmesi Halinde 6183 Sayılı Yasadaki Gecikme Zammının Uygulanmaması )
Y15.HDE. 2004/16256183 SAYILI YASA ( Kurum Alacaklarının Tahsiliyle İlgili Olarak 6183 Sayılı Yasanın Uygulamasından Doğacak Uyuşmazlıkların Çözülmesinde İş Mahkemelerinin Yetkili Mahkeme Olması )
Y13.HDE. 2002/131336183 SAYILI YASA ( Uyuşmazlığın Nispet ve Hesabına Ay Kesirlerinin Tam Ay Olarak Hesaplanacağının Bu Yasa İle Gösterilmiş Olması )
Y4.HDE. 2003/18696183 SAYILI YASA ÇERÇEVESİNDE BORÇLUNUN TAKİBİ ( Davacının İcra Takibinden Önce Ayrıca 6183 Sayılı Yasaya Göre de Takip Yapmış Olduğunun Yerel Mahkemece Dikkate Alınmasının Gerekmesi )
Y13.HDE. 2005/114016183 SAYILI YASA GEREĞİNCE HESAPLANAN GECİKME ZAMMI ( Faiz Niteliğinde Olduğu Gözetilerek BK'nun 113/2 Maddesi Hükmüne Göre Asıl Borç Ödeme Vesair Nedenlerle Sona Erdiği Takdirde Onun Fer'ilerinin de Düşmüş Sayılacağı )
Y11.HDE. 2005/24266183 SAYILI YASA GEREĞİNCE TAHSİL EDİLEN ALACAK ( 2560 Sayılı İSKİ Kuruluş Kanunu'na Dayalı Olarak İhtarlara Rağmen Davalının Gerekli Sanayi Suyu Taşıma İzin Belgesini Yenilememesi Nedeniyle Tahakkuk Ettirilen Ceza )
Y12.HDE. 2002/112646183 SAYILI YASA HÜKÜMLERİ ( İmar Yasası Gereğince Verilen Para Cezalarının Tahsili - İlamlı İcra )
Y15.HDE. 2005/75536183 SAYILI YASA HÜKÜMLERİ DOĞRULTUSUNDA YÜRÜTÜLEN HACİZ ( Açılan Davanın Vergi Mahkemesinin Görevinde Kaldığı Düşünülemeyeceği - Çünkü Davada Mahcuz Malın Davacıya Ait Olduğu İleri Sürülerek Mülkiyet Hakkına Dayanıldığı )
Y19.HDE. 2004/117646183 SAYILI YASA KAPSAMINDA TAKİP VE TAHSİL ( Anılan Hüküm Uyarınca Fon Alacağı Yönünden 6183 Sayılı Yasanın 21.Maddesi Uyarınca İşlem Yapılması Gerektiği - Sıra Cetveline İtiraz )
Y21.HDE. 2004/34376183 SAYILI YASA UYARINCA TEBLİĞ EDİLEN ÖDEME EMRİ ( Prim ve Gecikme Zammı Borcunun İptali Davasında Dosyada İcra Takibi Yapıldığına İlişkin Dosyada Bilgi ve Belge Bulunmaması )
Y15.HDE. 2001/50786183 SAYILI YASADA HÜKÜM BULUNMAYAN HALLER ( İcra İflas Kanununun İptal Davalarına Dair Hükümlerinin Uygulanması )
Y21.HDE. 2000/16796183 SAYILI YASADAN KAYNAKLANAN İSTİHKAK DAVASI ( Görev-Başkasının Vergi Borcu Nedeniyle Araca Konan Haczin Kaldırılması Davası )
Y10.HDE. 2015/218026183 SAYILI YASADAN KAYNAKLI DAVA ( Davacı ve Davalı Lehine Maktu Vekâlet Ücretine Karar Verileceği - Ödeme Emrinin İptali İstemi/Avukatlık Asgari Ücret Tarifesi'nin 13/2. Md. Göre de Hükmedilen Ücret Kabul veya Reddedilen Tutarı Geçemeyeceği )
Y3.HDE. 2002/32936183 SAYILI YASANI UYGULAMA ALANI ( Belediyenin Tahsil Etmek İstediği Para Cezasının Bu Kanuna Göre Tahsilinin Gerekmesi )
Y10.HDE. 2002/28426183 SAYILI YASANIN UYGULAMA ALANI ( Dava Konusu İcra Takibinin Yasal Dayanağının 6183 Sayılı Yasa Olması )
Y21.HDE. 2000/52746183 SAYILI YASANIN UYGULAMA ALANI ( Kurumu Sigorta Prim Alacağının Tahsilinde Uygulanması )
Y21.HDE. 1995/71776183 SAYILI YASANIN UYGULAMA ALANI ( Kurumun Sigorta Prim Alacaklarının Tahsilinde Uygulanması )
Y17.HDE. 2015/59986183 SAYILI YASAYA DAYALI ALACAK İSTEMİ ( İki Şirketin Faaliyet Alanının Aynı Olması Davacının Davalı Şirketin Muvazaalı Kurulduğu İddiası Olması Sebebi İle Hakimin Davayı Nitelendirme ve Aydınlatma Ödevi Gereğince Taraflar Arasındaki İlişkiyi Belirlemek Üzere Dahili Davalı Şirket İle Davalı Şirket Arasındaki Sözleşmelerin Davalı Şirketin ve Davalı Firmanın Ticari Sicil Kayıtlarının Ticari Defterlerinin Dosya Arasına Alınacağı )
Y15.HDE. 2002/13636183 SAYILI YASAYA DAYALI TASARRUFUN İPTALİ DAVASININ ŞARTI ( Borcun Doğumunun İptali İstenen Satıştan Önce Olması Gereği )
Y12.HDE. 2003/123726183 SAYILI YASAYA GÖRE BELEDİYE BORÇLARININ HACZİ ( Umuma Ait Akar Olmayan Açık ve Kapalı Mahalleri-Yasalarla Verilen Paylar-Vergi-Resim-Harçların Bu Yayasaya Göre Haczedilebilmesi )
YİBGKE. 1949/156183 SAYILI YASAYA GÖRE EMEKLİ AYLIĞI ALAN EMEKLİLER ( Belediyelerin 4923 Sayılı Yasa İle Emeklilik Hakkı Tanınan Görevlerden Birinde Ücretle Çalışmaları )
Y3.HDE. 2002/9616183 SAYILI YASAYA GÖRE GÖNDERİLEN ÖDEME EMRİ ( Ödeme Emrine İtirazın Vergi Mahkemesine Yapılabilmesi )
Y10.HDE. 2004/123016183 SAYILI YASAYA GÖRE HACZEDİLEN MALLARIN SATIŞI ESNASINDA DEVREDİLMESİ ( Muvazaalı Tasarrufların İptali Davasının 6183 Sayılı Yasaya Göre Genel Mahkemelerde Açılmasının Gerekmesi )
Y12.HDE. 2000/81396183 SAYILI YASAYA GÖRE TAHSİL ZORUNLULUĞU ( Belediye Encümenince Verilen İdari Para Cezası )
Y12.HDE. 2003/67546183 SAYILI YASAYA GÖRE TAKİP ( İİK'nun 68. Maddesinde Yazılı Nitelikte Bir Belgeye Dayanılmaması Halinde Merciiden Borçlunun İtirazının Kaldırılmasının İstenilememesi )
Y12.HDE. 2005/10866183 SAYILI YASAYA GÖRE YAPILAN HACİZ ( Yapılan Haciz İşlemleri İle İlgili Şikayetleri İncelemek Görevinin İdari Yargıya Ait Olması )
Y10.HDE. 2002/20306183 SAYILI YASAYA GÖRE YAPILAN TAKİP ( Belediye Gelirleri Kanunu İle Diğer Kanunlarla Belediyeye Verilen Payların 6183 Sayılı Yasa İle Yapılan Takiplerde Haczedilebilmesi )
Y7.CDE. 2003/99346183 SAYILI YASAYA MUHALEFET ( Sanığın Kayden Hazcedilen Aracını Onbeş Günlük Sürede Teslim Etmemesi Şeklindeki Eyleminin Amme Alacağının Tahsiline Engel Olmak Şeklinde Değerlendirilememesi )
Y3.HDE. 2013/158056183 SAYILI YASAYA TABİ OLMAYAN ALACAKLAR (Alacağın Geç Ödenmesi Halinde Gecikme Zammı ve Gecikme Zammına KDV Uygulanacağının Sözleşmede Kararlaştırılmış Olması Gerektiği - Abonelik Sözleşmesinin Mahkemece İncelenmesi Gereği)
Y13.HDE. 2002/147826183 SAYILI YASAYA TABİ OLMAYAN KURUMLAR ( Alacaklarında Bu Kanuna Dayanarak Gecikme Zammı Talep Edemeyecekleri - EGO'nun Bakanlığa Ait Hastaneye Sattığı Doğalgaz Bedeli )
Y14.HDE. 2005/67866188 SAYILI YASADAN KAYNAKLANAN HAKLARIN SAKLI TUTULMASI ( Tapu İptali ve Tescil - Davacının Anılan Yasadan Kaynaklanan Hakkının Bulunup Bulunmadığı Araştırılması Gerektiği/Tapu Tahsis Belgesinin Verilip Verilmediğinin Saptanması Gerektiği )
Y10.HDE. 2004/10719619 SAYILI K.H.K. ( 34.Maddeye Göre Kuruma Kayıt Ve Tescil Yapıldığı Halde Kayıt Ve Tescil Tarihinden İtibaren Üç Yıl Ve Daha Fazla Süreyle Hiç Prim Ödememiş Olanların Sigortalılık İşlemleri Sigortalılık Hakları Saklı Kalmak Kaydıyla Durdurulacağı )
Y21.HDE. 2003/2567619 SAYILI KHK'NIN ANAYASA MAHKEMESİ'NCE İPTALİ ( Ölüm Aylığında Aranacak Prim Gün Sayısı )
Y10.HDE. 2011/9637619 SAYILI KHK'NIN UYGULAMA OLANAĞI OLMADIĞI ( Zorunlu Sigortalılığın Tespitinde Davada Uygulanabilirliği Bulunmayan 619 S. KHK Hükümlerine Dayanılarak Davanın Reddine Karar Verilemeyeceği - İstemin Kabulü Gerektiği )
Y19.CDE. 2016/83986222 S. KANUNA MUHALEFET SUÇU ( Sanığın Suç Tarihinde Stadyum Misafir Seyirci Turnikesinden Giriş Yaptığı Sırada Polis Memurları Tarafından Yapılan Üst Aramasında Suça Konu Meşalenin Ele Geçirilmesi Karşısında Sanığın Üzerine Atılı Suçun Teşebbüs Aşamasında Kaldığının Gözetileceği)
Y19.CDE. 2016/5746222 SAYILI KANUNA AYKIRILIK SUÇU (En Yakın Genel Kolluğa İki Kez Başvurma Yükümlülüğünü Yerine Getirmeme Suçunu İşlediği İddiasıyla Kamu Davası Açılmasına Karşın Hükümde Hakaret İçeren Tezahürat Eyleminin Sabit Olduğu Kabul Edilerek Açılmamış Suçtan Sanığın Mahkumiyetine Karar Verilmesinin Hukuka Aykırı Olduğu)
Y19.CDE. 2016/92646222 SAYILI KANUN'A MUHALEFET SUÇU ( Sanıklar Hakkında 6222 S. Kanun'un 18/1. Md. Üçüncü Cümlesi Uyarınca Spor Müsabakalarını Seyirden Yasaklanma Güvenlik Tedbirinin Uygulanma Süresine Karar Verileceği)
Y19.CDE. 2016/14646222 SAYILI KANUNA MUHALEFET SUÇU ( Suça Sürüklenen Çocuk Hakkında Spor Alanlarına Yasak Madde Sokulması Eylemi Sebebiyle Hükmedilen Cezaya Ek Olarak Mahkemesince Güvenlik Tedbiri Olarak Spor Müsabakalarını Seyirden Yasaklanmasına Karar Verildiği - Çocuklar Hakkında Hükmedilen Adli Para Cezasının Ödenmemesi Halinde Bu Cezanın Hapse Çevrilemeyeceği )
Y19.CDE. 2016/155296222 SAYILI YASAYA MUHALEFET ( Kanun'da Sayılan Suçlar Sebebiyle Hükmedilen Cezaya Ek Olarak Mahkeme Güvenlik Tedbiri Olarak Spor Müsabakalarını Seyirden Yasaklanma Kararı Vereceği - Mahkemenin Mahkumiyet Kararı Vermesi Halinde Bu Yaptırımın Uygulanıp Uygulanmaması Konusunda Takdir Hakkı Bulunmadığı )
Y9.HDE. 2003/1537625 SAYILI KANUNA GÖRE DÜZENLENMİŞ HİZMET SÖZLEŞMESİ ( Tarflardan Biri Akdi Feshetmedikçe Akdin Aynı Süreyle Yenilenmiş Sayılacağının Kararlaştırılması - Borçlar Kanunu 325. Maddesinin Kıyasen Uygulanması Gereği )
YHGKE. 1971/1-97625 SAYILI YASANIN UYGULAMA ALANI ( Bu Yasayla Yabancıların Taşınmaz Mal Edinme Hakkı Kısıtlandığından İntifa Hakkı Edinmelerinin de Yasak Olması )
Y9.HDE. 2003/11486625 SAYILI YASAYA GÖRE YAPILAN İŞ SÖZLEŞMELERİ ( Bir Yıldan Daha Az Süreli Olamayacağından Okulların Kapalı Olduğu Dönemde Fiilen Eğitim Hizmeti Verilmese Dahi Bu Sözleşmeye Tabi Öğretmenler Ücrete Hak Kazandığı )
Y8.CDE. 2014/60446252 SAYILI KANUN ( Katılan Kurumun Zararını Ödeyen Sanık Hakkında Ceza Verilmesine Yer Olmadığı Kararı Verilmesi Gerektiği )
Y12.HDE. 2012/249846273 SAYILI YASA İLE ZAMANAŞIMI SÜRESİNİN DEĞİŞTİRİLMESİ ( Takip Konusu Çeklerin Keşide Tarihleri İbraz Süresinin Bitim Tarihi 6273 S.K.'nın Yürürlüğe Girmesinden Önce Olduğundan Çeklerin 6 Aylık Zamanaşımı Süresine Tabi Olduğu )
Y16.HDE. 2016/100706292 S.K.'NUN YÜRÜRÜLÜĞE GİRMESİNDEN SONRA KULLANICI ŞERHİNİN TERKİNİ TALABİ ( 6292 S.K. Md. 9/2 Göz Önüne Alınarak Davanın Dava Şartı Yokluğundan Reddedileceği )
Y20.HDE. 2016/12696292 SAYILI KANUN'UN MAHKEMECE RE'SEN GÖZETİLMESİ GEREĞİ (Emredici Hüküm Bulunduğu/Açılan Davalardan Vazgeçilmesinin Kanunun Emredici Hükmü Gereği Olduğu - Hazinenin Davadan Vazgeçmiş Sayılmasına Karar Verileceği/Buradaki Davadan Vazgeçmenin Ferağatten Farklı Bir Niteliğinin Bulunduğunun Kabulü)
Y5.HDE. 2012/146156292 SAYILI YASA ( Hükümlerine Göre Tapusu İptal Edilen Davaya Konu Taşınmazların Tekrar Tapu Sahibine İadesi Hususunda Taraflara Yasadan Kaynaklanan Haklarının Kullandırılması Gerektiği - Tazminat Davası )
YHGKE. 2013/21-1026331 SAYILI KANUN ( İşverenin İşçinin Sağlığı ve İş Güvenliğini Sağlama Yükümlüğüne Dair 4857 S.K. 77 M. Eldeki Davada Gözetilmesi Gereği - İş Kazasının Oluşumuna Etken Kusur Oranlarının Yasanın Öngördüğü Koşullarda Tespit Edileceği )
Y21.HDE. 2013/219846331 SAYILI YASA ( İşverenin Sorumluluğunu Objektifleştiren Kriterlerin Yeraldığı - Mevzuatta Yer Alan Teknik İş Güvenliği Kurallarına Uyulmaması İşverenin Kusurlu Davranışı Olarak Kabul Edileceği/İş Kazası Sonucu Maluliyet/Maddi ve Manevi Tazminat Talebi )
Y18.HDE. 2014/14345634 S.K.'DAN KAYNAKLANAN VE KONUSU DOĞRUDAN PARA ALACAĞI OLMAYAN DAVALAR ( Davaların Niteliği Gereği Harç Yönünden Maktu Tarifelere Tabi Olduğunun Gözetileceği )
Y18.HDE. 1995/5754634 SAYILI KANUN UYGULAMASI ( Ortak Giderlerle İlgili Davalarda Uygulanması için Kat İrtifakı Kurulu Binaların Fiilen Tamamlanmış Olması ve Bağımsız Bölümlerin 2/3'ünün Fiilen İskan Edilmesi )
Y1.HDE. 2003/9291634 SAYILI YASA HÜKÜMLERİ ( Kat Mülkiyeti Kurulmuş Ana Yapıdaki Ortak Yerlere Elatmanın Önlenmesinde 634 Sayılı Kat Mülkiyeti Yasası Hükümlerinin Gözönüne Alınması )
Y18.HDE. 2002/7022634 SAYILI YASA HÜKÜMLERİNİN UYGULANMASI ( Tek Bir Parsel Üzerindeki Kat Mülkiyetine Tabi Bağımsız Bölümler ve Malikleri Arasındaki Uyuşmazlıklara Uygulanması )
Y12.HDE. 2003/13156634 SAYILI YASA UYGULAMASI ( Kat Mülkiyetinin Ancak Tek Parsel Üzerindeki Yapı ve Yapılarda Kurulubileceğinden Yönetim Planı Tek Parseldeki Kat Malikleri Arasında Yapılmışsa Uyuşmazlığa Bu Yasa Hükümlerinin Uygulanması )
Y1.HDE. 2003/13151634 SAYILI YASADAN KAYNAKLANAN UYUŞMAZLIK ( Uyuşmazlığın 634 Sayılı Kat Mülkiyeti Yasasından Kaynaklanması )
Y18.HDE. 2002/10383634 SAYILI YASANIN UYGULAMASI ( Bu Kanun Uygulanmasından Doğan Uyşumazlıklarda Anataşınmazın Bulunduğu Yer Mahkemesinin Yetkili Olması )
Y12.HDE. 2003/15251634 SAYILI YASANIN UYGULANMASI ( 634 Sayılı Yasanın Uygulanma Koşulunun Taşınmazların Aynı Parsel Üzerinde Bulunmasına Bağlı Olması )
YHGKE. 1985/5-784634 SAYILI YASAYA AYKIRILIK ( Ana Taşınmazın Ortak Yerlerinde Değişiklik Yapılması İçin Kat Maliklerinin Tümünün Muvafakatinin Alınmasının Gerekmesi )
YHGKE. 1988/5-560634 SAYILI YASAYA AYKIRILIK ( Ortak Yer ve Tesislerden Elde Edilecek Faydaların Çoğaltılmasına Yarayan Yeniliklerin Kat Maliklerinin Pay ve Paydaş Çoğunluğu İle Verecekleri Kararla Yapılması )
Y18.HDE. 2004/8944634 SAYILI YASAYA AYKIRILIK ( Yönetim Planındaki Tüm Kat Maliklerinin Rızasını veya Oybirliğiyle Karar Alınmasını Gerekli Kılan Koşulları Bertaraf Eden Nitelikteki Hükmün Geçersiz Olması )
Y12.HDE. 2004/3108634 YASA UYGULAMASI ( Bu Yasanın Uygulanma Koşulunun Taşınmazların Aynı Parsel Üzerinde Bulunmasına Bağlı Olması )
Y4.HDE. 2001/118496343 SAYILI KANUNUN UYGULAMASI ( Seçimlerin Gizli Oyla Yapılması ve Seçimlere İlişkin İşlemlerin Yargı Gözetimi Altında ve İlçe Seçim Kurulu Başkanı Hakimince Yürütülmesi )
Y2.CDE. 2012/262676352 S.K. KARŞISINDA ELEKTRİK ENERJİSİ VE MÜHÜR BOZMA SUÇUNDAN AYRI HÜKÜM KURULACAĞI ( Sanığın Eyleminin Bütün Olarak Karşılıksız Yararlanma Suçunu Oluşturmayacağı )
Y10.CDE. 2013/13476352 S.K. UYARINCA CEZANIN İNFAZI ( Hükümlünün 6352 S.K.'nın Yürürlüğe Girdiği Tarihte Koşullu Salıverilme Tarihine 1 Yıldan Az Süre Kalmışsa da Belirtilen Tarihte Açık Ceza İnfaz Kurumunda Bulunmadığından Geçici Md.2/3'ün Uygulanamayacağı )
Y2.CDE. 2015/34826352 SAYILI KANUN ( Sanığın Kurum Zararını Tazmin Etmesi/Kaçak Elektrik Kullanma Suçu - Ceza Verilmesine Yer Olmadığı/Sanık Hakkında Zincirleme Suça Dair Hükümlerin Uygulanıp Uygulanmayacağının Tartışılması Gereği/Kurum Zararının Belirlenmesi Gereği/Şikayetçi Kurumun Zararının Giderilmesi/Kaçak )
Y13.CDE. 2014/88316352 SAYILI KANUN (Yargı Hizmetlerinin Etkinleştirilmesi Amacıyla Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Ve Basın Yoluyla İşlenen Suçlara İlişkin Dava Ve Cezaların Ertelenmesi Hakkında Kanunun Geç. 2. M. Gereğince Sanığa Ceza Verilmesine Yer Olmadığının Yerel Mahkemece Gözetilmesi Gerektiği)
Y9.CDE. 2012/20856352 SAYILI KANUN GEÇİCİ MADDE 1 KAPSAMINDA KALAN SUÇ ( Kovuşturma Evresinde Kovuşturmanın Ertelenmesine Karar Verileceği )
Y9.CDE. 2012/42156352 SAYILI KANUN GEREĞİNCE SANIKLARIN HUKUKİ DURUMUNUN YENİDEN TAKDİRİ GEREKTİĞİ ( Suçlarının Tarihleri İşlenme Yöntemleri ve Temel Şekli İtibariyle Gerektirdiği Cezaların Sürelerine Göre Bu Kanun Kapsamında Kaldığı )
Y2.CDE. 2012/251356352 SAYILI KANUN İLE ELEKTRİK ENERJİSİ HAKKINDA HIRSIZLIK SUÇU ( 5237 S.K. Md.142/1-f 'nin Yürürlükten Kaldırıldığı - 6352 S.K. Geçici Md.2/f.2'ye Göre İşlem Yapılması İçin Mahkemesine İade Edileceği )
Y2.CDE. 2012/251416352 SAYILI KANUN İLE GETİRİLEN DÜZENLEMELER ( Elektrik Enerjisi Hırsızlığı - 6352 S.K. Geçici Md. 2'ye Göre İşlem Yapılması İçin Dosyanın Mahkemesine İade Edilmesi Gerektiği )
Y9.CDE. 2012/41736352 SAYILI KANUN İLE YAPILAN DEĞİŞİKLİK ( 6352 S.K. İle 3713 S.K.'da Yer Alan Hükmün Açıklanmasının Geri Bırakılması Seçenek Yaptırımlara Çevrilmesi ve Erteleme Yasağının Kaldırıldığının Gözetileceği )
YCGKE. 2012/2-3386352 SAYILI KANUN İLE YAPILAN DEĞİŞİKLİKLERİN KAPSAMI ( Hırsızlık - 6352 S.K. Gçc. Md.2/1'de Yer Alan Düzenlemenin Sadece Karşılıksız Yararlanmaya Dönüştürülen Hırsızlık Suçlarını Kapsadığının Gözetileceği )
Y9.CDE. 2012/28936352 SAYILI KANUN UYARINCA SANIĞIN HUKUKİ DURUMUNUN YENİDEN TAKDİRİ ( 2911 S.K.'na Aykırılık - Terör Örgütünün Propagandasına Dönüştürülen Gösteri Yürüyüşünde Kimliğin Gizlenmesi Amacıyla Yüzün Kapatılması ve Kamu Görevlisine Karşı Görevi Yaptırmamak İçin Direnme Eylemleri )
Y19.HDE. 2014/115296352 SAYILI KANUN'DA YAPILAN İCRA İNKAR TAZMİNATI DEĞİŞİKLİĞİ ( 6352 S.K.'nın Yürürlüğe Girdiği Tarihten Sonra Yapılan İcra Takipleri Üzerine Açılacak İtirazın İptali Davalarında Tazminatın %20 Olarak Uygulanacağı - İtirazın İptali Davasına Konu Takip Değişikliğin Yürürlüğe Girmesinden Önce Yapıldığından Takibin Tarihi Dikkate Alınarak %40 Tazminata Hükmedileceği )
Y19.HDE. 2012/166136352 SAYILI KANUN'DA YAPILAN İCRA İNKAR TAZMİNATI DEĞİŞİKLİĞİ ( 6352 S.K.'nın Yürürlüğe Girdiği Tarihten Sonra Yapılan İcra Takipleri Üzerine Açılacak İtirazın İptali Davalarında Tazminatın %20 Olarak Uygulanacağı - Takibin Tarihi Dikkate Alınarak %40 Tazminata Hükmedileceği )
Y19.HDE. 2013/79406352 SAYILI KANUNDAN ÖNCE YAPILAN TAKİP (Davacı Lehine Yüzde Kırk İcra İnkar Tazminatına Hükmedilmesi Gerekirken Yüzde Yirmi Oranında İcra İnkar Tazminatına Hükmedilmesinin Doğru Olmadığı - İtirazın İptali)
Y12.CDE. 2013/24546352 SAYILI KANUNLA DEĞİŞİKLİK ( Cezanın Miktarına Göre Sanığın Hukuki Durumunun Yeniden Tayin ve Takdiri Gereği )
YCGKE. 2012/5-4206352 SAYILI KANUNLA GETİRİLEN RÜŞVET SUÇUNA ÖZGÜ TEŞEBBÜS DURUMU ( 5237 S.K. 35. M. Uygulama Olanağının Ortadan Kaldırılmış Olduğu - Ancak Özel Dairece Hüküm Tarihi İtibarıyla Yasanın 35. M. Uyarınca Uygulama Yapılabileceğinin Kabulü )
YCGKE. 2012/5-4206352 SAYILI KANUNLA YAPILAN DEĞİŞİKLİK ( 6352 S.K. 87. M. Yapılan Düzenleme ile “Rüşvete Aracılık Eden Kişinin” Sorumluluk Statüsü Ağırlaştırılarak Eylemden “Müşterek Fail” Olarak Sorumlu Tutulacağından Yeni Yasal Değişikliğin Aleyhe Olduğu )
Y5.CDE. 2011/123086352 SAYILI KANUNLA YAPILAN DEĞİŞİKLİK ( Yetkili Olmadığı Bir İş İçin Yarar Sağlama Suçunun Hükümden Sonra 6352 S.K. İle Yeniden Düzenlenerek Suç Unsurlarında Değişiklik Yapıldığı - 6352 S.K. Geçici Md.2 Dikkate Alınarak Mahkemesince Yeniden Değerlendirme Yapılacağı )
Y9.CDE. 2010/184076352 SAYILI KANUNUN HÜKÜMDEN SONRA YÜRÜRLÜĞE GİRMESİ ( Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanununa Aykırılık/Terör Örgütünün Propagandasına Dönüştürülen Gösteri Yürüyüşünde Kimliğin Gizlendiği - 6352 S.K. Uyarınca Sanığın Hukuki Durumunun Yeniden Takdiri Gerektiği )
Y19.HDE. 2012/165486352 SAYILI KANUNUN YÜRÜRLÜĞE GİRDİĞİ TARİHTEN SONRA YAPILAN TAKİPLER ( Üzerine Açılacak Olan Menfi Tespit Davalarında 2004 S.K. Md.72/4'teki Tazminatın Asgari %20 Olarak Uygulanacağı - İcra Takip Tarihi 2010 Olduğundan %20 Oranında Tazminata Hükmedilemeyeceği )
Y3.CDE. 2013/102506352 SAYILI YASADAN FAYLANDIRILMA ( 6352 Sayılı Kanunun Yürürlüğe Girdiği Tarihte Hükümlünün Salıverilmesine Bir Yıldan Fazla Süre Bulunduğu - Açık Ceza Evinde 6 Ay Kalma Şartı Bulunmadığı/Cezanın İnfaz Tarihine Dikkate Edileceği/Tehdit Suçu )
Y2.CDE. 2013/119736352 SAYILI YASAL DEĞİŞİKLİK ( Elektrik Enerjisi Hırsızlığı Suçu - Kurum Zararının Ödenmesi Hali/Sanık Hakkında Ceza Verilmesine Yer Olmadığı/İşin Esasına Girilemeceği/Sanığa Bildirim Üzerine 6 Aylık Süre İçinde Zararın Kaşılanması Gereği )
Y12.HDE. 2012/280456352 SAYILI YASANIN YÜRÜRLÜK TARİHİ ( 6352 S.K.'daki Değişikliğin Takip Tarihinden İtibaren Değil Haciz Satış Gibi Her Bir Takip İşleminin Tarihi Esas Alınarak Uygulanacağı )
Y9.HDE. 2013/59806356 SAYILI KANUNUN YÜRÜRLÜĞÜNDEN ÖNCE ORTAYA ÇIKAN UYUŞMAZLIK ( Yetki Tespitinin İptali İstemi/2822 S.K. Uygulanacağı - 6356 S.K. Hükümleri Uygulanamayacağı )
Y20.HDE. 2016/15536360 SAYILI KANUN İLE KÖY TÜZEL KİŞİLİĞİNİN KALDIRILMASI (Köyün Katıldığı İlçe Belediyesi ve İlgili Büyükşehir Belediyesinin de Davada Taraf Olacağından 6360 S. Kanun'un Geçici 1. Md. On Üçüncü Fıkrası Gereğince İşlem Yapılması İçin Kararın Bozulması Gerektiği - Kadastro Tespitine İtiraz)
Y1.CDE. 2014/43646459 SAYILI KANUNUN UYGULAMA ALANI ( Hükümlünün Koşullu Salıverildikten Sonra Denetim Süresi İçinde Yağma Suçundan Mahkum Edildiği - Koşullu Salıverilmenin Geri Alındığı/İkinci Suçtan Dolayı Birinci Suçtan Verilen Şartla Tahliye Kararının Geri Alınması Kararının 6459 S.K.'nın Yürürlüğe Girdiği Tarihe Kadar Geçerli Olacağı )
Y11.CDE. 1999/5128647 SAYILI KANUNUN LEHE OLAN HÜKÜMLERİNİN UYGULANMASI TALEBİ ( Cezanın Ertelenmesini de Kapsayacağı )
Y1.CDE. 2006/475647 SAYILI KANUNUN TATBİKİNE YER OLMADIĞINA KARAR VERİLMESİ ( Kasten Öldürmeye Teşebbüs - Verilen Hapis Cezasının Seçenek Yaptırımlara Dönüştürülmesine Yer Olup Olmadığının Takdiri Gerekirken Verilmesinin Kanuna Aykırı Olduğu )
YİBGKE. 1966/1647 SAYILI YASA ( Bir Mıntıkada İkamet Cezasının Kaldırılmamış Olması )
Y4.CDE. 2003/863647 SAYILI YASA ( Dava Konusu Olayda 647 Sayılı Yasanın Uygulama Alanının Yasal Ölçütlere Dayandırılmamış Olmasının Hukuka Aykırı Olması )
Y4.CDE. 2003/631647 SAYILI YASA ( Dava Konusu Olayda Özgürlüğü Bağlayıcı Cezanın Para Cezasına Çevrilme Olanağının Bulunup Bulunmadığının Yerel Mahkemece Tartışılmasının Gerekli Olması )
Y8.CDE. 2001/11809647 SAYILI YASA ( Sanık On Sekiz Yaşını İkmal Etmediğinden Verilecek Cezaların Bu Yasada Belirtilen Ceza veya Tedbirlerden Birine Hapis Cezasının Çevrilmesi )
Y4.CDE. 2002/26070647 SAYILI YASA ( Yargıca Ölçüt Olması Gereken Sanığın Geçmişteki Durumu ve Suç İşleme Hususundaki Eğilimlerinin Yerel Mahkemece Gözetilmemiş Olmasının Hukuka Aykırı Olması )
Y3.CDE. 2003/5395647 SAYILI YASA UYGULAMASI ( 647 Sayılı Yasanın Anılan Maddesinin Uygulaması Sırasında Bir Yılın 365 Gün Yerine 360 Gün Üzerinden Hesaplanmasının Yasaya Aykırı Olması )
Y7.CDE. 2000/9574647 SAYILI YASA UYGULAMASI ( Para Cezasıyla Mahkumiyet Halinde Aynı Cinsten Olmayan Hapis Cezasının İnfazına Karar Verilmesine Yasal Olanak Bulunmaması )
YİBGKE. 1973/5647 SAYILI YASANIN 19. MADDESİNİN 1712 SAYILI YASAYLA DEĞİŞMESİ ( Yasanın Değişmesinden Önce Cezaevinden Kaçan ve Cezasının Bir Bölümünü Çeken Hükümlü )
Y9.CDE. 2000/2365647 SAYILI YASANIN LEHE HÜKÜMLERİNİN TATBİKİ TALEBİ ( Mahkemece Bu Konuda Bir Karar Verilmesi Mecburiyeti )
Y2.CDE. 1997/4517647 SAYILI YASANIN UYGULANMA İSTEMİ ( Olumlu veya Olumsuz Bir Kararla Cevaplanması Gereği )
Y11.CDE. 1997/213647 SAYILI YASANIN UYGULANMASI ( 18 Yaşını Bitirmeyen Sanık - Hırsızlık Malın Satışına Aracılık Etmek )
YHGKE. 2013/5-6036487 KANUN İLE KAMULAŞTIRMA KANUNU'NDA YAPILAN DEĞİŞİKLİK ( İmar Kısıtlamalarından Kaynaklanan Tazminat Davalarının İdari Yargıda Görüleceği Belirtildiği - Hükmün Görev Yönünden Bozulmasına Karar Verildiği )
Y18.HDE. 2015/227596487 SAYILI KANUNUN YÜRÜRLÜĞE GİRMESİNDEN ÖNCE AÇILAN KAMULAŞTIRMASIZ EL ATMA NEDENİNE DAYALI TAZMİNAT DAVALARI ( 6487 S.K.'nın Yürürlüğe Girmesinden Önce Açılan Davalar İçin Uzlaşmaya Gidilmemesi Sebebiyle Davaların Reddedilemeyeceği )
Y5.HDE. 2014/79126487 SAYILI YASA İLE GETİRİLEN DEĞİŞİKLİK ( Mahkemelerce İdare Adına Tescil Kararı Verilen Kamulaştırmalarda Tebligatlar ve Diğer Kamulaştırma İşlemleri Tamamlanmış Sayılacağı - Kamulaştırma İşlemleri Sebebiyle Hak ve Alacak Talebinde Bulunulamayacağı )
Y13.HDE. 1999/6113% 65 ÜST SINIRININ UYGULANMASI ( Kira Bedelinin Tesbitinde Toptan Eşya Fiyatları Endeksinin Yansıtılması )
Y10.HDE. 2003/184065 YAŞ AYLIĞI ALAN ANA VE BABA ( Sigortalı Çocuklarının Üzerinden Sağlık Yardımlarından Yararlanmalarına Engel Olmaması )
Y10.HDE. 1991/896665 YAŞ AYLIĞI ALAN KİMSE ( Sigortalı Oğlu Vasıtasıyla Sosyal Sigorta Sağlık Yardımından Yararlanmasının Kabul Edilememesi )
YCGKE. 2006/6-32865 YAŞ ÜZERİ SANIK ( 5237 Sayılı Yasa Gereğince Geçmişte Hapis Cezasına Mahkum Olmayan ve Suç Tarihinde Altmış Beş Yaşını Doldurmuş Bulunanlara Verilen Bir Yıl veya Daha Az Süreli Hapis Cezasının Adli Para Cezasına veya Seçenek Tedbirlere Çevrilmesi )
Y2.CDE. 2011/2714165 YAŞINDAN BÜYÜK OLAN SANIK ( Korku Kaygı veya Panik Yaratabilecek Tarzda Ateş Etme - 65 Yaşından Büyük ve Sabıkasız Sanığın Kısa Süreli Hapis Cezasının Seçenek Yaptırıma Çevrileceği )
Y3.CDE. 2012/1077165 YAŞINDAN BÜYÜK SANIK ( Adli Sicil Kaydında Hapis Cezasına Mahkumiyeti Bulunmayan Sanık Hakkında Tayin Olunan Kısa Süreli Hapis Cezasının Seçenek Yaptırımlardan Birine Çevrileceği - Orman Kanunu'na Aykırılık )
Y19.CDE. 2015/66065 YAŞINDAN BÜYÜK SANIK ( Daha Önceden Hapis Cezasına Dair Mahkumiyeti Bulunmayan Sanık Hakkında Tayin Olunan Kısa Süreli Hapis Cezasının 5237 S. TCK'nın 50/3. Md.sinde Öngörülen Seçenek Yaptırımlardan Birine Çevrilmesi Gerektiğinin Değerlendirilmemesinin Yasaya Aykırı Olduğu )
Y4.CDE. 2013/579865 YAŞINI BİTİREN SANIK ( Hükmolunan Kısa Süreli Hapis Cezasının 5237 S. T.C.K'nun 50/3. Maddesi Uyarınca Anılan Md.nin 1. Fıkrasında Belirtilen Seçenek Yaptırımlardan Birisine Çevrilmesi Zorunluluğuna Uyulmamasının Bozmayı Gerektirdiği )
Y3.CDE. 2013/1632465 YAŞINI BİTİREN SANIK ( Kasten Yaralama - Suç Tarihinde 65 Yaşını Bitirmiş Olan ve Daha Önce Hapis Cezasına Mahkumiyeti Bulunmayan Sanık/Kısa Süreli Hapis Cezasının Seçenek Yaptırımlardan Birine Çevrilmesi Gerektiği )
Y5.CDE. 2014/588465 YAŞINI BİTİRMİŞ KİŞİLER HAKKINDA HAPİS CEZASI VERİLMESİ ( 3 Yıl ve Daha Az Süreli Hapis Cezaları Bakımından Erteleme Hükümlerinin Uygulanabileceği - Suç Tarihinde 65 Yaşını Bitirdiği Anlaşılan Sanık Hakkında Hapis Cezasının Ertelenmesine İlişkin Hükümlerin Gerçekleşip Gerçekleşmediğin Tartışılması Gerektiği )
Y9.CDE. 2012/956965 YAŞINI BİTİRMİŞ OLAN SANIK ( Dolandırıcılık - 65 Yaşını Bitirmiş Olan ve Hapis Cezasına Mahkumiyeti Bulunmayan Sanık Hakkında Tayin Olunan Kısa Süreli Hapis Cezasının Seçenek Yaptırımlardan Birine Çevrilmesi Zorunluluğunun Gözetileceği )
Y2.CDE. 2011/2775665 YAŞINI BİTİRMİŞ SANIK ( Kamu Görevlisine Hakaret - Sanığın Geçmiş Sabıkası Bulunmadığı/Sanık Hakkında Hükmolunan Kısa Süreli Hapis Cezasının Seçenek Yaptırımlardan Birine Çevrilmesinin Zorunlu Olduğu )
Y3.CDE. 2012/2722365 YAŞINI DOLDURAN SANIK ( Orman Kanunu'na Aykırılık - Suç Tarihinde 65 Yaşını Doldurmuş Sanık Hakkında Tayin Edilen Kısa Süreli Hapis Cezasının Seçenek Yaptırımlardan Birine Çevrilmesi Gereği )
Y12.CDE. 2012/100565 YAŞINI DOLDURAN SANIK ( Taksirle Yaralama - Sanık Hakkında Verilen Hapis Cezasının Tedbirlerden Birine Çevrilmesinin Zorunlu Olduğu )
Y3.HDE. 2012/1118565 YAŞINI DOLDURMUŞ MUHTAÇ GÜÇSÜZ VE KİMSESİZ TÜRK VATANDAŞLARINA AYLIK BAĞLANMASI ( Aylık Alan Ana ve Babanın Memur Olarak Çalışan Çocuklarının Sağlık Yardımlarından Yararlanabileceği )
YCGKE. 2003/6-2065 YAŞINI DOLDURMUŞ MUHTAÇ GÜÇSÜZ VE KİMSESİZLERE AYLIK BAĞLANMASI ( Yalan Beyan - Verilen Bilgiler İlgili Makam Tarafından Araştırma Yapılmasını Gerektiriyorsa Suçun Oluşmayacağı )
Y9.CDE. 2013/750365 YAŞINI DOLDURMUŞ VE DAHA ÖNCE HAPİS CEZASINA MAHKUM EDİLMEMİŞ SANIK (Hakkında Tayin Olunan Kısa Süreli Hürriyeti Bağlayıcı Cezanın 5237 S. T.C.K'nun 50/3. Md. Gereğince Aynı Md.nin 1. Fıkrasında Belirtilen Seçenek Yaptırımlardan Birine Çevrilmesi Gerektiği)
YCGKE. 2013/4-63565 YAŞININ ÜZERİNDE OLAN SANIK ( İmar Kirliliğine Neden Olmak/Sanığın Sabıkası Bulunmadığı - Üzerine Atılı Suçu Kabul Edip Pişman Olduğunu ve Takdirin Mahkemeye Ait Bulunduğunu Beyan Ettiği/Erteleme Hükümlerinin Uygulanıp Uygulanmayacağı Konusunda Olumlu ya da Olumsuz Bir Karar Verilmesi Gerektiği )
Y23.HDE. 2017/3636502 SAYILI KANUN'A GÖRE ESER SÖZLEŞMELERİNDEN KAYNAKLANAN DAVALARDA GÖREVLİ MAHKEME ( Kanunda Zikredilen Eser Sözleşmelerinden Kastın Ticari ve Mesleki Amaçlarla Salt Kişisel İhtiyaçları İçin Kullanma ve Tüketme Amacıyla Gerçek ve Tüzel Kişi İle Tüketici Arasında Yapılan Eser Sözleşmeleri Olduğu )
Y9.CDE. 2015/100436545 SAYILI KANUN İLE YAPILAN DEĞİŞİKLİK (Koşullarının Bulunması Halinde Hükmün Açıklanmasının Geri Bırakılması ya da Davanın Düşmesi Kararı Verileceği)
Y14.CDE. 2015/78286545 SAYILI YASA İLE GETİRİLEN DEĞİŞİKLİKLER ( Suçun İşlendiği Zaman Yürürlükte Bulunan Kanun ile Sonradan Yürürlüğe Giren Kanunların Hükümleri Farklı İse Failin Lehine Olan Kanun Hükmünün Uygulanarak İnfaz Olunacağı - Kanunların Bütün Hükümlerinin Olaya Uygulanacağı/Ortaya Çıkan Sonucun Karşılaştırılacağı )
Y18.CDE. 2015/324476545 SAYILI YASA İLE YAPILAN DEĞİŞİKLİK (5237 S.K. Düzenlenen Cinsel Dokunulmazlığa Karşı Suçların Yeniden Düzenlenmiş Olması Nedeniyle Yerel Mahkemece Sanığın Lehine Olan Yasal Düzenlemenin Araştırılması Gerektiği - Önceki ve Sonraki Kanunların Bütün Hükümleri Olaya Uygulanacağı/Lehe Yasa/Cinsel Taciz)
Y9.CDE. 2015/156606545 SAYILI YASA UYGULAMASI (Koşulları Oluştuğu Takdirde Davanın Düşmesi ve Hükmün Açıklanmasının Geri Bırakılması Koşullarının Gözetilmesi Gerektiği)
Y14.CDE. 2013/111306545 SAYILI YASAL DEĞİŞİKLİK ( Sanık Hakkındaki Hükümden Sonra Yürürlüğe Giren Yasal Değişikliğin Lehe Yasanın Belirlenmesi Açısında Mahkemece Değerlendirilmesi Gereği - Lehe Yasanın Tespiti/Her İki Yasa Maddelerinin Olaya Uygulanacağı/Lehe Yasa )
Y8.HDE. 2016/178396552 SAYILI KANUN HAKKINDAKİ ANAYASA MAHKEMESİNİN İPTALİ KARARI ( İcra Takibine Başlanılan Tarihin 6552 S.K. Yürürlük Tarihinden Sonra Olduğunun Gözetilmesi Gereği - Borca Yetecek Mal Göstermesi İçin Muhtıra Tebliğ Edilmeden Doğrudan Haciz Konulduğundan Haczin Usulsüz Olduğunun Kabulü )
Y4.CDE. 2002/4906657 SAYILI YASA ( Sanığın Yardımcı Hizmetler Sınıfında Hizmet Yaptığı - Ceza Uygulamasında Memur Sayılmadığı )
Y4.CDE. 2001/12308657 SAYILI YASA ( Üniversitede Özel Güvenlik Görevlisi Olan Sanığın Görev Yaptığı Sırada Suç İşlemesi Halinde 2547 Sayılı Yasa Uyarınca Soruşturma Yapılması )
Y6.HDE. 2014/39816570 S. K. 7/ç MADDESİNE GÖRE TAHLİYE ( Projenin Tasdik Edilmiş Olması ve Uygulanması Sırasında İçinde Oturulmasının Mümkün Olmadığının Saptanması ve Tadilatın İmar Maksadı İle Yapılması Gerektiği - Tahliye )
Y13.HDE. 2003/28826570 SAYILI KANUN ( Hangi Hallerde Ve Nezaman Tahliye Davası Açılabileceği )
Y6.HDE. 2000/59636570 SAYILI KANUN KAPSAMINDA BULUNMAYAN KİRA SÖZLEŞMESİ ( Akdin Bitimi Nedeniyle Tahliye Davasında Sözleşmenin Süre Bitiminde Sona Ermesi )
Y6.HDE. 2008/118146570 SAYILI KANUN KAPSAMINDA KALAN TAŞINMAZ ( İktisap ve İhtiyaç Nedeniyle Tahliyenin Yeni Malik Tarafından İstenebileceği - Dava Konusu Taşınmazın 6570 Sayılı Kanun Kapsamında Kalıp Kalmadığının Belirlenmesi Gereği )
Y12.HDE. 2002/48016570 SAYILI KANUN KAPSAMINDAKİ TAŞINMAZIN TAHLİYE TALEBİ ( Takip talebine vukubulan itirazın kaldırılmasının İTM'den talep edilebileceği - tahliye taahhütnamesi
YHGKE. 2004/3-986570 SAYILI KANUN UYGULAMASI ( Bu Kanuna Eklenen Geçici Madde ile Kira Parasının Yabancı Para veya Kıymetli Madene Endeksli Olarak Belrilendiği Sözleşmelerde Ayrıca Artış Uygulanmaması )
Y7.CDE. 1991/107996570 SAYILI KANUNA AYKIRI DAVRANIŞ ( İhtiyaç Nedeniyle Tahliye Kararının İcra Konulması )
Y7.CDE. 1993/75556570 SAYILI KANUNA AYKIRI DAVRANIŞ ( Miras Paylaşıldıktan Sonra Taşınmazın Yeni Malik Olarak Kiraya Verilmesi )
Y7.CDE. 1995/4606570 SAYILI KANUNA AYKIRI DAVRANIŞ ( Para Cezasının Hangi Değer Üzerinden Hesaplanacağı )
YCGKE. 1991/7-1096570 SAYILI KANUNA AYKIRI DAVRANIŞ ( Tahliye Ettirilen Taşınmaz Üzerinde İntifa Hakkı Tesis Edildikten Sonra Kiraya Verilmesi )
Y6.HDE. 2001/28116570 SAYILI KANUNA GÖRE TAHLİYE ( Kiralananın Sökülüp Takılabilir Nitelikte Olması Nedeniyle Borçlar Kanunu Hükümlerine Göre Tahliyeye Karar Verilmesinin Gerekmesi )
Y7.CDE. 1993/36886570 SAYILI KANUNA MUHALEFET ( İhtiyaç Sebebiyle Tahliye Ettirilen Eve Yerleşip Boşaltılan Evi Kiraya Vermek )
Y7.CDE. 2003/123346570 SAYILI KANUNA MUHALEFET ( Müdahil Dava Konusu Taşınmazdan İhtiyaç Nedeniyle Tahliye Kararı Alınarak İcra Marifetiyle Tahliye Ettirildiğine Göre Sanığa Atılı Suçun Yasal Unsurlarının Oluştuğu - 6570 Sayılı Kanuna Muhalefet )
Y7.CDE. 1978/20656570 SAYILI KANUNA MUHALEFET ( Suçun Oluşması İçin İcra Emrinde Gösterilen Sürede Taşınmazın Tahliyesinin Yeterli Olması )
Y7.CDE. 1993/36826570 SAYILI KANUNA MUHALEFET ( Tazminat Talebi Hakkında Dikkate Alınacak Hususlar )
Y6.HDE. 2004/5876570 SAYILI KANUNA TABİ KİRA SÖZLEŞMESİ ( Temerrüt Nedeniyle Tahliye Hususunda Borçlar Kanunu'ndaki Tahliye Hükümlerinin Uygulanacağı )
Y6.HDE. 2004/31406570 SAYILI KANUNA TABİ OLAN KİRALANAN ( Dava Konusu Yerin 6570 Sayılı Kanun Hükümlerine Tabi Olması ve Davanın Kanundaki Tahliye Sebeblerinden Hiçbirine Dayanmaması )
Y13.HDE. 2004/174016570 SAYILI KANUNA TABİ OLMAYAN KİRA AKDİ NİTELİĞİ ( Devletin Özel Mülkü Olan Arsayı Kiralayarak Üzerine Tesis İnşa Eden Davacının Temerrüdü - Akdin Feshi ve Tahliye İşlemine Karşı Açtığı Muarazanın Men'i Davası )
Y12.HDE. 1996/103416570 SAYILI KANUNUN KAPSAMI DIŞINDA KALAN TAŞINMAZLAR ( Kira Sözleşmesi Süresinin Bitiminden İtibaren Bir Ay İçinde Sözleşmenin İcra Dairesine İbrazı İle Tahliye İstemi )
Y3.HDE. 2012/107046570 SAYILI KANUNUN UYGULAMA ALANI ( Davaya Konu Kiralanan Taşınmazın Boş Arsa Vasfında mı Yoksa Üzerindeki Prefabrik Yapı İle Birlikte Davalıya Kiraya Verilip Verilmediğinin Tespit Edilmesi Gereği/Sonucuna Göre Mahkemece Karar Verileceği )
Y6.HDE. 2005/40006570 SAYILI YASA HÜKÜMLERİNE TABİ TAŞINMAZ ( Taşınmazın Kira Süresinin Bitimi Nedeniyle Tahliyesine Karar Verilemeyeceği - Sözleşmenin Özel Şartlar Bölümünde Yer Alan Tahliye Taahhüdünün İlk Sözleşmeyle Verilmiş Bulunduğundan Geçerli Olmadığı )
Y6.HDE. 2001/22986570 SAYILI YASA KAPSAMINA GİREN YERLER ( BK'nun Temerrüt Nedeniyle Tahliyeye İlişkin Hükmünün Uygulanması)
Y13.HDE. 1999/37946570 SAYILI YASA KAPSAMINDA KALAN YERLER ( Belediyenin Kiraya Verdiği Yerler )
Y3.HDE. 1999/21846570 SAYILI YASA KAPSAMINDA KİRA PARASININ TESPİTİ ( Sözleşmeyle Kararlaştırılan Dönemden Sonra - Tüketici Toptan Eşya Fiyat Endeksinin Uygulanacağı )
Y12.HDE. 1991/95866570 SAYILI YASA KAPSAMINDAKİ TAŞINMAZLARIN İLAMSIZ TAHLİYESİ
Y1.HDE. 2004/71266570 SAYILI YASA UYGULAMASI ( Davalının İntifa Hakkının Terkininden Önce İntifa Hakkı Sahibi ile Yaptığı Kira Sözleşmesine Dayanarak Taşınmazda Oturması - Koşulların Oluşması Halinde Davacının Tahliye Davası Açabilmesi )
Y3.HDE. 1996/68266570 SAYILI YASANIN AMACI ( Kiracıları Korumak Olması Nedeniyle Kira Sözleşmesine Kiracılar Aleyhine Konan Cezai Şartın Geçersiz Olması )
Y13.HDE. 2001/127716570 SAYILI YASANIN UYGULAMA ALANI ( Belediyenin Kiraya Verdiği Taşınmazların Tahliyesi Hakkında 6570 Sayılı Yasanın Uygulanması )
Y13.HDE. 2002/22886570 SAYILI YASANIN UYGULAMA ALANI ( Belediyeye Ait Taşınmazın İhale Kanununa Göre Kiraya Verilse de Taşınmazın Bulunduğu Yer Açısından 6570 Sayılı Yasaya Tabi Olması )
Y3.HDE. 2002/6496570 SAYILI YASANIN UYGULAMA ALANI ( Dava Konusu Taşınmazın Musakkaf Olduğunun Anlaşılması Durumunda 4531 Sayılı Yasa Uyarınca Kira Tespitinin Gerekmesi )
Y6.HDE. 1997/64756570 SAYILI YASANIN UYGULAMA ALANI ( Hasılat Kiralarına da Uygulanabilmesi )
Y6.HDE. 1994/22896570 SAYILI YASANIN UYGULAMA ALANI ( Hasılat Kirasında da Uygulanacağı )
Y13.HDE. 1996/97236570 SAYILI YASANIN UYGULAMA ALANI ( Hayrat Vakıflar Hakkında Uygulanamaması )
Y12.HDE. 2002/5786570 SAYILI YASANIN UYGULAMA ALANI ( Köy Hudutları İçindeki Yerlerde Uygulanamaması )
Y6.HDE. 2012/60006570 SAYILI YASANIN UYGULANAMAMASI ( Kiralanın Niteliği Gereğince B.K'nın Adi Kiraya İlişkin Hükümlerinin Uygulanacağı )
YCGKE. 1984/7.2996570 SAYILI YASAYA AYKIRI DAVRANIŞ ( Kiralayanın Yasada Belirtilen Sebeplerden Dolayı Tahliye Ettirdiği Gayrımenkulü Mücbir Sebep Olmaksızın Üç Sene Müddetle Başkasına Kiralayamaması )
Y6.HDE. 2004/31686570 SAYILI YASAYA AYKIRILIK ( İşyeri İhtiyacı Nedeniyle Kiralananın Tahliyesi Davalarında Tahliye Kararı Verilmesi için İhtiyaç İddiasının Gerçek Samimi ve Zorunlu Olmasının Gerekmesi )
YHGKE. 2000/1-9916570 SAYILI YASAYA EKLENEN GEÇİCİ MADDENİN ANAYASA MAHKEMESİNCE İPTALİ ( Bu İptal Kararının Geriye Etkili Olmaması )
Y3.HDE. 2001/18166570 SAYILI YASAYA GÖRE KİRA ARTTIRIMI ( 2000 Yılında % 25 Oranında Kira Arttırımı Yapılabileceği - Musakkaf Olmayan Taşınmazların Bu Yasaya Dahil Olmadığı )
Y6.HDE. 2001/67716570 SAYILI YASAYA TABİ OLMAK ( Taşınmazda Keşif Yapılarak Taşınmazın 6570 Sayılı Yasaya Tabi Olup Olmadığının Belirlenmesi )
Y1.HDE. 2002/55946570 SAYILI YASAYA TABİ OLMAYAN ARSA ( Kira Süresinin Bitmiş Olması Nedeniyle Elatmanın Önlenmesi ve Ecrimisil Davasının Kabul Edilmesi Gereği )
Y13.HDE. 2001/126456570 SAYILI YASAYA TABİ OLMAYAN TAŞINMAZLAR ( Bu Taşınmazlarla İlgili Kira Tespit Davası Açılamaması )
Y6.HDE. 1999/72806570 SAYILI YASAYA TABİ OLMAYAN YER ( Söz Konusu Yasadaki Sebeplerle Tahliye İstenememesi-İki Haklı İhtar )
Y6.HDE. 2001/57906570 SAYILI YASA'YA TABİ YERLER İÇİN YAPILAN SÖZLEŞMELER ( Sözleşmelerin Feshi İhbar Olunmadıkça Ayn Şartlarla Bir Yıl Daha Yenilenmesi )
YİBGKE. 1966/11658 SAYILI BAKANLAR KURULU KARARNAMESİ ( Özel Takas Primlerine Etkisi Olmaması )
Y21.HDE. 2015/35626645 SAYILI YASA İLE DEĞİŞİKLİK ( 23.04.2015 Tarihinde Yürürlüğe Giren Maddenin Yürürlük Tarihinden Önce Şirketin 07.02.2014 Tarihinde Ticaret Sicilinden Resen Terk Edildiği Gözetileceği - Davacının İptal Edilen Yetim Aylığının Kesildiği Tarihten İtibaren Yeniden Bağlanması Talebi/Prim Ödemesi Yapılmaması )
Y10.HDE. 2015/127446736 SAYILI KANUN KAPSAMINDA YAPILANDIRMAYA TABİ KURUM ALACAĞI ( Karar Tarihinden Sonra Yürürlüğe Giren Yasal Düzenleme Gereği Davaya Konu Borcun Yapılandırma Kapsamında Bulunduğu - 6736 S. Kanun'un Tanıdığı Alacakların Yeniden Yapılandırılması Olanağından Yararlanılıp Yararlanılmadığı İnceleneceği )
Y17.HDE. 2013/134516762 SAYILI KANUN DÖNEMİNDE AÇILAN DAVA NİTELİĞİ (Davanın Taraflarının İş Bölümü İtirazında Bulunmadığından Mahkemece Kendiliğinden Görevsizlik Kararı Verilemeceği - Borçlu Şirketin Kendisine Ait Alacağı Temlikine İlişkin Tasarrufun İptali)
Y12.HDE. 2013/26916762 SAYILI TÜRK TİCARET KANUNU YÜRÜRLÜK ALANI ( Bu Kanun Döneminde Başlayan Zamanaşımı Süreleri Hakkında 6102 S.K. Uygulama Alanı Bulunmadığı - İbraz Süresi Dolan Çek Hakkında Yeni Türk Ticaret Kanunu Hükümlerinin Uygulanamayacağı )
Y15.CDE. 2014/143656763 SAYILI YASA İLE YAPILAN DEĞİŞİKLİK ( 5271 S. Kanunun 253 ve 254. Maddelerinde Yapılan Değişikliğin Mahkemece Gözetilmesi Gerektiği )
Y7.CDE. 2002/4173677 SAYILI KANUNA MUHALEFET ( Muska Yazmak - Suçun Oluşması İçin Eylemlerinin Menfaat Temini Amacıyla Mutad İştigal Haline Getirilmesi Gereği )
Y7.CDE. 2000/9574677 SAYILI KANUNA MUHALEFET ( Para Cezasıyla Mahkumiyet Halinde Aynı Cinsten Olmayan Hapis Cezasının İnfazına Karar Verilmesine Yasal Olanak Bulunmaması )
YİBGKE. 1955/9677 SAYILI KANUNUN AMACI ( Cemiyeti Hurafelerden ve Batıl İtikatlardan Kurtarmak Olması )
YCGKE. 1987/7-80677 SAYILI YASAYA AYKIRI DAVRANMA ( Üfürükçülük ve Nüshacılıkı Menfaat Temini İçin Mutad Meşgale Haline Getirme )
YİBGKE. 1937/2677 SAYILI YASAYA AYKIRILIK ( Buna İlişkin Verilen Kararların İncelenmesinin Yargıtay 3. Ceza Dairesinin Görevinde Olması )
Y12.HDE. 2012/61026772 SAYILI KANUN ( Esas Ücrete Munzam Tediyelerin Haczedilememesi/İkramiyenin 1/4'ünden Fazlasının Haczedilemeyeceği - İkramiye Yönünden Konulan Haczin 3/4'ü Yönünden Şikayetin Kabulü/Yerel Mahkemece Talebin Tümden Reddedilmemesi Gereği )
Y7.HDE. 2014/93896772 SAYILI KANUN KAPSAMI ( Belediyeler ve Belediyeye Bağlı Kuruluşların Kanun Kapsamında Değerlendirileceği - Davalı Şirketin %96 Ortağı Büyükşehir Belediyesi ve Geri Kalan Ortakların da Belediyeye Bağlı Kuruluşlar Olduğu/İstemin Kabul Edileceği - İlave Tediye Alacağı )
Y9.HDE. 2011/123026772 SAYILI KANUN KAPSAMINDAKİ İLAVE TEDİYE ALACAĞI ( Hesaplama ve Kabule Rağmen Hüküm Fıkrasında Davacı İşçinin İlave Yevmiye Alacağının Reddinin Hukuka Aykırı Olduğu - TİS İle Düzenlenen Yılda 60 Gün İkramiye Alacağının Kıstelyevm Esasına Göre Belirleneceği )
Y7.HDE. 2014/212806772 SAYILI KANUN UYARINCA ÖDENEN İLAVE TEDİYE ALACAĞINA UYGULANACAK FAİZ ( Yasal Faiz Uygulanması Gereği - En Yüksek Banka Mevduat Faizi Uygulanmasının Hatalı Olduğu )
YİBGKE. 1958/276772 SAYILI KANUNA GÖRE YAPILAN EK ÖDEME ( İşçinin İlişkin Yıl Sona Ermeden İşten Çıkmış Olması Halinde İadesinin İstenememesi )
Y22.HDE. 2015/86116772 SAYILI KANUNUN UYGULAMA ALANI BULUNMADIĞI ( Vakfın Özel Hukuk Kişisi Olması Nedeniyle Kanunun Birinci Maddesi Kapsamına Girmediğinin Açık Olduğu - İlave Tediye Alacağından Yararlanacaklar ve Yararlanma Şartları Bulunmadığıdan Davanın Reddine Karar Verileceği/Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı )
Y9.HDE. 2011/472066772 SAYILI YASA KAPSAMINDA YER ALAN ÜNİVERSİTE ( Davacının Üniversitede İşçi İken Memur Statüsüne Geçtiği - Davalı Üniversite 6772 S.K. Kapsamında Bulunduğundan Mahkemece Ödenmeyen İlave Tediye Alacağına Karar Verileceği )
Y9.HDE. 2011/197056772 SAYIYILI YASADAN KAYNAKLANAN TİS ALACAĞI ( Toplu İş Sözleşmesi Alacağı Olmadığı - Bankalarca Uygulanan En Yüksek İşletme Faizi Yerine Yasal Faiz Uygulanması Gereği )
Y14.HDE. 2006/110706785 SAYILI İMAR KANUNUN KAPSAMINDA TAHSİS EDİLEN TAŞINMAZ ( İmar Affına Dayalı Tapu İptal ve Tescil Davası - Dava Konusu Taşınmazın Tapu Kaydında Terk Edilemez Satılamaz Amacı Dışında Kullanılamaz Şerhi Bulunması )
Y5.HDE. 2015/265366785 SAYILI KANUN HÜKÜMLERİNE GÖRE YAPILAN İMAR UYGULAMALARI ( İdarelerin Taraf Olduğu Her Türlü Alacak ve Bedel Artırım Davalarında Taşınmazın Değerinin Uygulamanın Tapuda Tescil Edildiği Tarih Değerlendirme Tarihi Olarak Esas Alınacağı ve O Tarihteki Nitelikleri Gözetilmek Suretiyle Tespit Edileceği/Tespit Edilen Bu Bedelin Türkiye İstatistik Kurumu Tarafından Açıklanan Yurtiçi ÜFE Tablosu Esas Alınmak Suretiyle Dava Tarihi İtibariyle Güncellenerek Ortaya Çıkan Gerçek Bedelin Hak Sahibine Ödeneceği )
YHGKE. 1972/5-6926830 SAYILI YASA ( 6830 Sayılı Yasaya Göre Kamulaştırılan Taşınmaza Değer Biçilirken Kamulaştırılmadan Hemen Önceki Alım Satım Rayicinin Dikkate Alınmasının Gerekmesi )
Y19.CDE. 2015/104206831 SAYILI KANUN'A AYKIRI OLARAK ORMANDAN AĞAÇ KESİLMESİ ( Önce Emvalin Yakacak Nevinden Olması Sebebiyle İndirim Yapılacağı - Sonra Suçun İşlenmesinde Motorlu Testere Kullanmasından Dolayı Artırım Yapılacağı/Suçun Önem ve Değeri İle Kesilen Ağaç Sayısının Fazla Olması Nedeniyle Alt Sınırdan Uzaklaşılarak Temel Cezanın Belirlenmesi Gerektiği )
Y19.CDE. 2016/39836831 SAYILI KANUN'A AYKIRILIK SUÇU ( Hükmün Açıklanmasının Geri Bırakılması Kararlarına Karşı İtiraz Yolu Açık Olup Kararların Temyizinin Mümkün Bulunmadığı Cihetle Temyiz Dilekçesi İtiraz Mahiyetinde Kabul Edilerek Mahallinde İtiraz Merciince Değerlendirilmek Üzere Dosyanın Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığına Tevdii Gerektiği )
Y3.CDE. 2001/130856831 SAYILI KANUNA MUHALEFET ( Orman Ürünleri Ticareti Yapma )
Y19.CDE. 2015/95326831 SAYILI KANUN'A MUHALEFET ( Sanığın 139 Numaralı Bölmeden Ağaç Kestiğine Dair Mahkumiyetine Yetecek Derecede Her Türlü Şüpheden Uzak Kesin ve İnandırıcı Delil Bulunmadığı/Beraati Yerine Mahkumiyetine Karar Verilmesinin Hatalı Olduğu )
Y3.CDE. 2001/132936831 SAYILI KANUNA MUHALEFET ( Sanığın Kaçak Emvali Devriklerden Temin Ettiğini Beyan Etmesi )
YCGKE. 2005/3-336831 SAYILI KANUNA MUHALEFET SUÇU ( Sanığın Orta Kutru 20 cm'den Küçük ve 20 cm Olan Yakacak Vasfındaki Orman Emvalini Motorlu Testere ile Kesmek Suçundan Cezalandırılması )
Y19.CDE. 2015/99856831 SAYILI KANUN'A MUHALEFET SUÇU (Kendisini Vekille Temsil Ettiren Katılan İdare Lehine Maktu Vekalet Ücretine Hükmedilmesi Gerekirken Ayrıca Müsaderesine Karar Verilen Tesis Değeri Üzerinden Nisbi Vekalet Ücretine de Hükmedilmesinin Doğru Görülmediği)
Y20.HDE. 2006/53756831 SAYILI KANUNUN 2/B MADDE UYGULAMASININ İPTALİ TALEBİ ( Davacıların İleri Sürdüğü Tapu Kaydının Tüm Aramalara Rağmen Tapu Arşivlerinde Bulunmadığı Anlaşıldığından Mahkemenin Tarafların Sunduğu Delillerle Bağlı Olması İlkesi Gereği Tapu Kaydının Varlığından Söz Edilemeyeceği )
Y4.CDE. 2002/291436831 SAYILI ORMAN YASASI ( Orman Yasasına Göre Suçta Kullanılan Nakil Araçlarının Kesin Bir Zorunluluk Olmadıkça Yediemine Teslim Edilemeyeceğinin Kabul Edilmesi )
Y3.CDE. 1987/150156831 SAYILI ORMAN YASASINA AYKIRI DAVRANIŞ ( Eskiden Beri Orman Olduğu Anlaşılan ve Zilyetlikle Kazanılması Olanaksız Suç Yerinde Orman Kanuna Muhalefet Suçunun İşlenmesi )
Y3.CDE. 1984/112806831 SAYILI ORMAN YASASINA AYKIRI DAVRANIŞ ( Meraya El Atma Suretiyle Orman Kanununa Muhalefet Suçunun İşlenmesi )
Y20.HDE. 2012/69266831 SAYILI ORMAN YASASINDAKİ DEĞİŞİKLİKLER ( 2/B Uygulamasına Dayalı Tapu İptali ve Tescili İstemi - Düzenlemelerin Davaya Konu Taşınmaz Niteliğine ve Durumuna Göre Görülmekteki Davaya Etkisinin Değerlendirilmesi Gerektiği )
Y20.HDE. 2012/71806831 SAYILI ORMAN YASASINDAKİ DEĞİŞİKLİKLER ( 2/B Uygulamasına Dayalı Tapu İptali ve Tescili İstemi - Düzenlemelerin Davaya Konu Taşınmaz Niteliğine ve Durumuna Göre Görülmekteki Davaya Etkisinin Değerlendirilmesi Gerektiği )
Y4.HDE. 2002/132816831 SAYILI YASA ( 6831 Sayılı Orman Yasasına Aykırı Olan Bilirkişi Raporunun Yerel Mahkemece Kabul Edilmesinin Hukuka Aykırı Olması )
YCGKE. 2003/3-2546831 SAYILI YASA ( Dava Konusu Olayda Bu Yasada Düzenlenen Kaçak Orman Emvali Bulundurma Suçunun Sanık Tarafından İşlendiğinin Sabit Bulunması )
Y3.CDE. 2003/79196831 SAYILI YASA ( Sanığın Eylemi Nedeniyle 6831 Sayılı Yasanın İlgili Maddesinden Hüküm Kurulması Nedeniyle Ağaçlandırma Gideri Tayin Edilemeyeceğinin Gözetilmemesinin Hatalı Olması )
Y9.CDE. 2004/3666831 SAYILI YASA ( Sanığın Tarlasındaki Bitki Köklerini Toplayıp Yakmaktan İbaret Olan Eylemin 6831 Sayılı Yasanın Kapsamı İçerisinde Olmadığının Saptanmış Olması )
Y3.CDE. 2003/51286831 SAYILI YASA ( Somut Olayda Sanığının Eyleminin 6831 Sayılı Yasanın İçerisinde Girip Girmediğinin Değerlendirilmesinin Gerekmesi )
Y3.CDE. 2003/66656831 SAYILI YASA ( Suça Konu Emvalin Yaban Armudu Cinsinden Olması Nedeniyle Sanığın Eyleminin 6831 Sayılı Yasada Düzenlenen Suçlardan Olduğunun Gözetilmesinin Gerekmesi )
YCGKE. 2003/3-136831 SAYILI YASA ( Yerel Mahkemece Eylemin Motorlu Testere Kullanılmaması Nedeniyle Cezanın 6831 Sayılı Yasa Gereği Arttırılmamasının Hukuka Uygun Olduğunun Kabul Edilmesi )
Y3.CDE. 2003/54226831 SAYILI YASA UYGULAMASI ( Ağır Para Cezası TCK nın Anılan Maddesinde Belirlenen Cezanın Altında Kaldığında Ön Ödemeye Uymama Halinde Verilecek Cezanın Artırılamaması )
Y3.CDE. 2003/63006831 SAYILI YASA UYGULAMASI ( Sanığın Oturduğu Yerin Orman İçi Köyü mü Yoksa Belde mi Olduğunun Araştırılması ve Belde Olması Halinde 6831 Sayılı Yasanın Anılan Maddesinin Uygulanması Lüzumu )
Y3.CDE. 2003/55696831 SAYILI YASA UYGULAMASI ( Sanığın Suç Tutanağındaki İkrarı ve Tutanağın Aksi Kanıtlanamadığına Göre Eylemin 6831 Sayılı Yasanın Anılan Maddelerine Uyan Suçu Oluşturması )
Y1.HDE. 2003/78026831 SAYILI YASA UYGULAMASI ( Somut Olaydaki Taşınmazlarda Sonradan 6831 Sayılı Yasa Uyarınca Yapılan Çıkarma İşlemlerinin Hukuki Değer Taşımaması )
Y19.CDE. 2015/6606831 SAYILI YASANIN 101/2 MADDESİNE AYKIRILIK ( Olay Yerinde Orman Mühendisi Fen Bilirkişisinin Yanısıra Meteoroloji Mühendisi ve İtfaiyeci Bilirkişisinden Oluşacak Heyet Vasıtasıyla Keşif Yapılmak Suretiyle Yangının Çıkış Noktası Nedeni ve Ne Şekilde Meydana Geldiği Saptanarak Elde Edilecek Delillere Göre Hüküm Kurulacağı )
YCGKE. 1994/3-86831 SAYILI YASAYA AYKIRI DAVRANIŞ ( Aynı Eylem Nedeniyle Sanıklar Hakkında Hem İzinsiz Ağaç Kesmek Hem de Kaçak Orman Emvali Nakletmekten Dava Açılması )
YCGKE. 1996/3-1106831 SAYILI YASAYA AYKIRI DAVRANIŞ ( Bozmadan Önce Sanığa Verilen Son Sözün Bozmadan Sonra Verilmemesi )
YCGKE. 1998/3-1706831 SAYILI YASAYA AYKIRI DAVRANIŞ ( Devrik Orman Emvali Üzerinde Şekil Değişikliği Yapmak )
Y3.CDE. 1999/93266831 SAYILI YASAYA AYKIRI DAVRANIŞ ( Duruşmada Yapılan Önödeme İhbarı Üzerine Sanığın Süresi İçinde Para Cezası İle Yargılama Giderini Ödemesi )
YİBGKE. 1968/76831 SAYILI YASAYA AYKIRI DAVRANIŞ ( Köylülere Verilen Orman Mallarının Amaca Uygun Kullanılmaması )
YCGKE. 1981/3-1266831 SAYILI YASAYA AYKIRI DAVRANIŞ ( Sanığın Bu Suçtan Dolayı Sağladığı Malların Rayiç Değeri İle İdarece Yapılacak Masrafları da Ödemesinin Gerekmesi )
YCGKE. 1995/3-2446831 SAYILI YASAYA AYKIRI DAVRANIŞ ( Sanığın Sabıkasız Olmasına Sorgusunun Talimatla Alınmasına Rağmen Cezasının Ertelenmemesinin Yanlış Olması )
YCGKE. 1995/3-2416831 SAYILI YASAYA AYKIRI DAVRANIŞ ( Sanığın Sorgusu Sırasında Haklarının Anlatılmamış Olması )
YCGKE. 1994/3-3486831 SAYILI YASAYA AYKIRI DAVRANIŞ ( Tahkikat ve Hükmün Yalnız İddianamede Beyan Olunan Suça ve Zan Altına Alınan Şahıslara Hasredilmesi )
Y3.CDE. 2000/127356831 SAYILI YASAYA AYKIRI DAVRANMA ( Sanığın Suç Konusu Yeri Kendisinin Değil Eşinin Ektiğine Dair Savunmayı Eşinin de Doğrulaması )
Y3.CDE. 2002/76286831 SAYILI YASAYA AYKIRILIK ( Açma Sahasına Dikilen ve Keşif Bilirkişisi Raporunda Belirlenen Sabit Tesis Niteliğinde Bağ Çubuklarının Müsaderesine Karar Verilmesi )
Y3.CDE. 2002/72616831 SAYILI YASAYA AYKIRILIK ( Açmanın Zamanaşımına Uğrayıp İşgal Suçuna Dönüşmesi- Ağaçlandırma Giderine Hükmlolunamaması )
Y3.CDE. 2002/71926831 SAYILI YASAYA AYKIRILIK ( Ağaçların Hangi Tarihte Kesildiğinin Bilirkişiye Tespit Ettirilmesi )
Y3.CDE. 2002/57126831 SAYILI YASAYA AYKIRILIK ( Ağaçların Kesim Tarihi İle İhbar Tarihi Arasında Dört Aydan Fazla Sürenin Geçmiş Olması )
Y3.CDE. 2001/131656831 SAYILI YASAYA AYKIRILIK ( Arazi Kadastro Ekiplerince Yapılan Saptamanın Kesinleşip Kesinleşmediğinin Sorulması )
Y3.CDE. 1995/120996831 SAYILI YASAYA AYKIRILIK ( Asker Olan Sanık Hakkındaki Davanın Terhisine Kadar Geri Bırakılması )
Y3.CDE. 2002/86916831 SAYILI YASAYA AYKIRILIK ( Bilirkişi Raporunun İbraz Edildiği Duruşmada Hazır Bulunan Sanığa Bilirkişi Raporunun Okunmamasının Yasaya Aykırı Olması )
Y3.CDE. 2002/70016831 SAYILI YASAYA AYKIRILIK ( Bozma İlamından Sonra Verilen Cezanın İlk Hükümle Tayin Olunan Ceza Miktarından Fazla Olamaması )
YİBGKE. 1957/96831 SAYILI YASAYA AYKIRILIK ( Çekişmeli Taşınmazın Orman Sayılıp Sayılmayacağıyla İlgili Tarım Bakanlığından Görüş Alınmasının Gerekmesi )
Y3.CDE. 2002/59546831 SAYILI YASAYA AYKIRILIK ( Duruşmada Hazır Olan Sanıklara Son Söz Hakkının Verilmemesi )
Y3.CDE. 2002/66826831 SAYILI YASAYA AYKIRILIK ( Emvalin Değerinin Fazla Olmaması Nedeniyle Cezada Artırım Yapılamaması )
Y3.CDE. 2002/76246831 SAYILI YASAYA AYKIRILIK ( Emvalin Tapulu Araziden Kesilen Ağaçlardan Elde Edilip Edilmediğinin Bilirkişiye Açıklattırılması )
Y3.CDE. 2002/6496831 SAYILI YASAYA AYKIRILIK ( Fidan Budanan Yerin Senetsizden Mahkemece Adına Tescil Edilen Kişinin Mirasçısı Tarafından El Değiştirdiğinden Suç Kastı Olmaması )
YCGKE. 1981/3-2656831 SAYILI YASAYA AYKIRILIK ( Günün Ekonomik Koşullarına ve Paranın Satın Alma Gücüne Göre Kaçak Orman Mallarının Değerinin Hafif Olarak Kabulü )
Y3.CDE. 1986/74586831 SAYILI YASAYA AYKIRILIK ( Hayvan Otlatılan Yerin Gençleştirmeye Ayrıldığına İlişkin Bir Karar Olup Olmadığı Saptanmadan Cezada Artırım Yapılmasının Yasaya Aykırı Olması )
Y3.CDE. 2002/71836831 SAYILI YASAYA AYKIRILIK ( Kaçak Emval Naklinde Kullanılmayan Ancak Yükleme Yapıldığı Sırada Yakalanan Traktör İle Römorkun İadesinin Gerekmesi )
Y3.CDE. 2004/52636831 SAYILI YASAYA AYKIRILIK ( Kesilen Ağaçların Bilirkişi Raporunda Fidan Tazminat Hesabında Maden Direk Olarak Kabul Edilerek Çelişkiye Düşülmesi - Keşfin Sadece Suça Konu Emval Üzerinde Yapılmasının Yetersiz Olduğu )
Y3.CDE. 2002/23316831 SAYILI YASAYA AYKIRILIK ( Kesilen Ağaçların Fidan Sayılıp Sayılamayacağının Araştırılmasının Gerekmesi )
Y3.CDE. 2002/36956831 SAYILI YASAYA AYKIRILIK ( Keşif Yapılarak Suça Konu Yerin Özel Orman Sınırları İçinde Mi Yoksa Orman Sayılmayan Saha Kapsamında mı Kaldığının Tespiti )
Y3.CDE. 2002/77926831 SAYILI YASAYA AYKIRILIK ( Müdahale Tarihinde Yürürlükte Olan Tarifeye Aykırı Olarak Maktu Vekalet Ücretinin Fazla Tayininin Yasaya Aykırı Olması )
Y3.CDE. 2001/133166831 SAYILI YASAYA AYKIRILIK ( Odunun da Dikiliden Kesilip Sanayi Odununa Doğranan Bir Adet Çam Ağzından Elde Edildiğinin Anlaşılması-Yakacak Odun İçin Ayrıca Ağır Para Cezasına Hükmedilememesi )
Y3.CDE. 2002/73776831 SAYILI YASAYA AYKIRILIK ( Orman Amenajman Planında Suç Konusu Yerin Devlet Ormanı Olarak Belirlenmesi-Eylemin İşgal ve Faydalanma Olması )
Y3.CDE. 2002/69696831 SAYILI YASAYA AYKIRILIK ( Orman Dışına Çıkarılan Yere İlandan Sonra Ancak Çıkarma Kararının Kesinleşmesinden Önce Bina Yapan Sanığın Suç Kastının Olmaması )
Y3.CDE. 2002/68926831 SAYILI YASAYA AYKIRILIK ( Orman Emvali Nakil Aracının Kime Ait Olursa Olsun Müsaderesinin Gerekmesi )
Y3.CDE. 2002/28916831 SAYILI YASAYA AYKIRILIK ( Orman İçerisinden Yetkili Merciilerden İzin Almadan Ağaç Kesilmesi )
Y3.CDE. 1999/97266831 SAYILI YASAYA AYKIRILIK ( Orman İdaresi Tarafından Verilen Nakliye ve İrsaliyeye Uyan Kaplamaları Araç İle Nakletme )
Y3.CDE. 2000/16476831 SAYILI YASAYA AYKIRILIK ( Orman Olmayan Yerden Ormanlarda Yetişen Cinsten Emval Kesme )
Y3.CDE. 2002/23536831 SAYILI YASAYA AYKIRILIK ( Orman Sınırları İçerisinde Ağaçları Keserek Yer Açılması )
Y3.CDE. 2002/23586831 SAYILI YASAYA AYKIRILIK ( Orman Sınırları İçerisinde Ağaçları Keserek Yer Açılması )
Y3.CDE. 2002/64956831 SAYILI YASAYA AYKIRILIK ( Orman Yüksek Mühendisleri Raporu İle Fen Bilirkişi Raporu Arasında Farklılık Olması-Yeniden Rapor Düzenlettirilmesi )
Y3.CDE. 2001/131996831 SAYILI YASAYA AYKIRILIK ( Ormandan Ağaç Budama Eylemini Gerçekleştiren Sanığın Ön Ödeme Uyarısına Uymaması )
Y3.CDE. 2002/74926831 SAYILI YASAYA AYKIRILIK ( Ormandan Kaçak Olarak Yapacak Nitelikte Küçük Ağaç ve Fidan Kesimi )
Y3.CDE. 1985/39826831 SAYILI YASAYA AYKIRILIK ( Ormandan Tarla Açıp Buradan Yararlanmaya Devam Etmek Şeklinde Gelişen Olayda Tek Suç Olması )
Y3.CDE. 2002/64916831 SAYILI YASAYA AYKIRILIK ( Raporda Açma Tarihi Konusunda Açıklık Bulunmaması-Bilirkişinin Duruşmaya Celp Edilerek Açma Tarihinin Sorulması )
Y3.CDE. 2002/73176831 SAYILI YASAYA AYKIRILIK ( Sabıkaları Olmayan ve Ev Kadını Olan Sanıkların Yetersiz Gerekçe İle Cezalarının Ertelenmemesinin Yasaya Aykırı Olması )
Y3.CDE. 2002/75746831 SAYILI YASAYA AYKIRILIK ( Saha Üzerinde Ekili Sebzelerin Tesis Niteliğinde Olmaması- Zoralımına Karar Verilememesi )
Y3.CDE. 1994/22426831 SAYILI YASAYA AYKIRILIK ( Sahipli Araziden Dal Kesilmesi )
Y3.CDE. 2002/75526831 SAYILI YASAYA AYKIRILIK ( Sanığa Verilen Cezada Tekerrüre Esas Sabıkası Nedeniyle Bir Gün Artırıma Gidilebilmesi )
Y3.CDE. 2002/39786831 SAYILI YASAYA AYKIRILIK ( Sanığın Açık Kimliği Bulunmayan İddianamede Gerekli Düzeltme Yaptırılmadan Bu İddianameyle Açılan Davaya Devamla Hüküm Kurulması )
Y3.CDE. 2002/84926831 SAYILI YASAYA AYKIRILIK ( Sanığın Ağıl Yaptığı İşgal Sahası Dışından Hayvanlarına Yedirmek İçin Meşe Ağaçlarını Dipten ve Bir Kısmının da Dal ve Tepelerini Kesmesi )
Y3.CDE. 2002/21166831 SAYILI YASAYA AYKIRILIK ( Sanığın Aynı Eylemi Kısa Süre Önce de İşlemiş Olması Nedeniyle Suçun Teselsül Olması )
Y3.CDE. 2002/63896831 SAYILI YASAYA AYKIRILIK ( Sanığın Başkası Adına Düzenlenmiş Nakliye Teskeresini Değiştirmeden Emvalin Sahibi Sıfatıyla Suç Konusu Emvali Kendi Köyüne Nakletmesi )
Y3.CDE. 2001/134626831 SAYILI YASAYA AYKIRILIK ( Sanığın Doğum Tarihinin Yanlış Yazılmasının Mahallinde Düzeltilebilir Maddi Hata Olması )
Y3.CDE. 2002/58766831 SAYILI YASAYA AYKIRILIK ( Sanığın Emvali Naklederken Yakalandığı Yerin Orman Rejimi Altında Olan Yerlerden Olup Olmadığının Belirlenmesi )
Y3.CDE. 2002/67806831 SAYILI YASAYA AYKIRILIK ( Sanığın Emvali Nereden Topladığı Sorulup Bu Yerin Orman Olup Olmadığının Kesin Şekilde Tespitinden Sonra Müsadere Yönünde Karar Verilmesinin Gerekmesi )
Y3.CDE. 2002/24636831 SAYILI YASAYA AYKIRILIK ( Sanığın Evinde İhbar Üzerine Yapılan Aramada Tutanakta Yazılı Kaçak Orman Emvalinin Ele Geçirilmesi )
Y3.CDE. 2002/24766831 SAYILI YASAYA AYKIRILIK ( Sanığın Nakliye Tezkeresinde Belirtilen Meşe Odunları İle Taşıdığı Odunların Aynı Olup Olmadığının Tespitinin Gerekmesi )
Y3.CDE. 2002/74636831 SAYILI YASAYA AYKIRILIK ( Sanığın Orman İçinde Bulunan Gerilim Hattının Altındaki Devrik Odunları Toplayarak Arabasıyla Naklederken Yakalanması )
Y3.CDE. 2002/24306831 SAYILI YASAYA AYKIRILIK ( Sanığın Ormandan Tarla Açarak İzinsiz Ağaç Kesmesi )
Y3.CDE. 2002/69176831 SAYILI YASAYA AYKIRILIK ( Sanığın Suça Konu Emvali Başkasından Satın Alması )
Y3.CDE. 2002/86496831 SAYILI YASAYA AYKIRILIK ( Sanığın Sürerek İşgal ve Faydalanmada Bulunması )
YCGKE. 2003/3-1286831 SAYILI YASAYA AYKIRILIK ( Sanığın Tarlasındaki Çalıları Yakmak İsterken Ormanı da Yakması-Orman Yakmak Suçunun Kasıtla İşlendiğinin Kabulü )
Y3.CDE. 2002/85046831 SAYILI YASAYA AYKIRILIK ( Sanığın Yaptığı Çadır ve Ağılın Orman Dahilinde Olduğu İddiası )
Y3.CDE. 2002/80486831 SAYILI YASAYA AYKIRILIK ( Sanık Hakkında Ön Ödeme İhtarına Uymaması Nedeniyle Ceza Artırımında Temel Ağır Para Cezasının Suç Tarihi İtibariyle Üst Haddi Geçememesi )
Y3.CDE. 2002/61826831 SAYILI YASAYA AYKIRILIK ( Sanık Tarafından Kesilen Ağaçların Tamamının Fidan Niteliğinde Olması Nedeniyle Fazla Ceza Tayininin Yasaya Aykırı Olması )
Y8.CDE. 2001/101906831 SAYILI YASAYA AYKIRILIK ( Sanıklara Tayin Olunan Cezanın Yarı Oranında Artırılması )
Y3.CDE. 2003/79536831 SAYILI YASAYA AYKIRILIK ( Sanıkların Suçu Birlikte İşledikleri Kabul Edildiğinden Yargılama Giderlerinin Sanıklardan Müştereken Tahsilinin Gerekmesi )
Y3.CDE. 2002/80556831 SAYILI YASAYA AYKIRILIK ( Sorgu Tarihi İle Hüküm Tarihi Arasında Zamanaşımı Süresinin Geçmiş Olması )
Y3.CDE. 2002/79616831 SAYILI YASAYA AYKIRILIK ( Sorgu Tarihi İle Hüküm Tarihi Arasında Zamanaşımı Süresinin Gerçekleşmiş Bulunması )
Y3.CDE. 2001/111176831 SAYILI YASAYA AYKIRILIK ( Suç Günü Orman Alanı Olan Yerin Suç Gününden Sonra Orman Dışına Çıkarılsa da Sanığın Suçluluğunun Ortadan Kalkmaması )
Y3.CDE. 2002/86516831 SAYILI YASAYA AYKIRILIK ( Suç Konusu Yerde Dikili Olan Aşılı Zeytin Ağaçlarının Zoralımına Karar Verilmesinin Gerekmesi )
Y3.CDE. 2001/107066831 SAYILI YASAYA AYKIRILIK ( Suç Konusu Yerin Eski Açma Olduğu Kesinleşmiş Orman Sınırlamasında Kaldığının Belirlenmesi )
Y3.CDE. 1989/108856831 SAYILI YASAYA AYKIRILIK ( Suç Konusu Yerin Orman Kadastro Komisyonu Tarafından Orman Sınırları Dışına Çıkarılması-İtiraz Üzerine Tekrar Orman İçine Alınması )
Y3.CDE. 2001/127426831 SAYILI YASAYA AYKIRILIK ( Suç Konusu Yerin Orman Olup Olmadığının Belirlenmesi-Orman İse Üzerine Dikili Fındık Fidanlarının Zoralımına Karar Verilmesi )
Y3.CDE. 2002/76666831 SAYILI YASAYA AYKIRILIK ( Suç Konusu Yerin Orman Sayılan Yerlerden Olup Olmadığının Belirlenmesi )
Y3.CDE. 1986/75376831 SAYILI YASAYA AYKIRILIK ( Suç Tespit Tutanağından Sanığın İnşaatında Kullandığı Çam Kerestelerin Boyutlarının Belli Olması-Ne Kadar Ağaç Kullanıldığının Belirlenmesi )
Y3.CDE. 2002/47156831 SAYILI YASAYA AYKIRILIK ( Suç Yeri İle İlgili Hava Fotoğraflarının Uygulandığına Dair Bilgiye Rasaanmaması )
Y3.CDE. 2002/72246831 SAYILI YASAYA AYKIRILIK ( Suç Yerinin Kapsamında Kaldığı Alanın Tabiatı Koruma Alanı Olarak Ayrılması )
Y3.CDE. 2001/112956831 SAYILI YASAYA AYKIRILIK ( Suç Yerinin Sanığın Nüfusuna Kayıtlı ve Fiilen Oturduğu Köyün Mülki Sınırları İçinde Olup Olmadığının Yönetimden Sorulması )
Y3.CDE. 2002/75136831 SAYILI YASAYA AYKIRILIK ( Suça Konu Emvalin Fidan Vasfında Olup Olmadığının Kesilen Ağaçların Yaşları ve Gelişme Durumları da Nazara Alınarak Tespit Edilmesi )
Y3.CDE. 2002/46686831 SAYILI YASAYA AYKIRILIK ( Suça Konu Emvalin Kesim Tarihinin Belirlenmesinin Gerekmesi )
Y3.CDE. 2002/82756831 SAYILI YASAYA AYKIRILIK ( Suça Konu Olanın Çevresinde Bulunan Çitlerin Zoralımına Karar Verilmesi )
Y3.CDE. 2002/67636831 SAYILI YASAYA AYKIRILIK ( Suça Konu Yerde Açma Yapılması Ancak Ağaç Kesme ve Kök Sökme İşleminin Yapılmaması )
Y3.CDE. 2002/63306831 SAYILI YASAYA AYKIRILIK ( Suça Konu Yerdeki Çay Bitkilerinin Müsaderesine Karar Verilmesinin Gerekmesi )
Y3.CDE. 1986/75926831 SAYILI YASAYA AYKIRILIK ( Suçun İşlendiği Tarihte Onbeş Yaşını Bitirmeyen Sanık Hakkında Uzman Hekim Raporu Alınması )
Y3.CDE. 2002/26026831 SAYILI YASAYA AYKIRILIK ( Tapunun Kendisine Ait Olduğu İnancıyla Ormandan Ağaç Kesen Sanığın Eylemi )
Y3.CDE. 2001/136616831 SAYILI YASAYA AYKIRILIK ( Tazminata Veya Ağaçlandırma Giderine Hükmedilmediği Halde Nispi Karar Harcına Hükmedilmesinin Hatalı Olması )
Y3.CDE. 2002/22066831 SAYILI YASAYA AYKIRILIK ( Tekerrür Nedeniyle Sanık Hakkında Fazla Ceza Tayininin Yasaya Aykırı Olması )
Y3.CDE. 1999/43726831 SAYILI YASAYA AYKIRILIK ( Tutmazlık Nedeniyle Keşif Bilirkişilerine Kadastronun Cinsi ve Arazi Kadastrosunun Yasaya Göre Yapılıp Yapılmadığının Araştırılması )
Y3.CDE. 2002/61166831 SAYILI YASAYA AYKIRILIK ( Usulüne Uygun Müdahale Talebinde Bulunan Orman İdaresinin Müdahilliği Hakkında Karar Verilmemesinin Yasaya Aykırı Olması )
Y3.CDE. 2003/78476831 SAYILI YASAYA AYKIRILIK ( Yakalanan Orman Emvalinin Kesim Sahasından Olup Olmadığının Belirlenmesi )
Y3.CDE. 2002/67336831 SAYILI YASAYA AYKIRILIK ( Yayla Evinin Yapımında Kullanılan Orman Emvalini Sanığın Kestiğine Dair Delil Olmaması )
Y3.CDE. 2002/27146831 SAYILI YASAYA AYKIRILIK ( Yetkililerden İzin Alınmadan Orman Emvalinin Kesilmesi )
Y3.CDE. 2002/69506831 SAYILI YASAYA AYKIRILIK ( Yetkisizlik Kararı Veren Mahkemeye Orman İdaresi Tarafından Müdahale Dilekçesi Verilmesi )
Y3.CDE. 2002/26696831 SAYILI YASAYA AYKIRILIK ( Zamanaşımı Nedeniyle Davanın Ortadan Kalkmasının Gerekmesi )
Y19.CDE. 2015/97386831 SAYILI YASAYA AYKIRILIK (Davada Kendisini Vekille Temsil Ettiren Katılan İdare Lehine Hüküm Tarihinde Yürürlükte Olan A.A.Ü.T'ne Göre Maktu Vekalet Ücretine Hükmedilmesi Gerektiği - Ayrıca Müsaderesine Karar Verilen Değer Üzerinden Nisbi Vekalet Ücretine de Hükmedilmesinin Bozma Nedeni Olduğu)
Y3.CDE. 2003/18876831 SAYILI YASAYA GÖRE ZORALIM ( Bilirkişi Raporlarından Orman Sahası İçerisinde Kaldığı Anlaşılan Bina ve Tesislerin 6831 Sayılı Yasa Gereğince Zoralımına Karar Verilmesi )
Y3.CDE. 2002/74606831 SAYILI YASAYA MUHALEFET ( Bu Suçun 4616 Sayılı Yasa Kapsamına Girmemesine Rağmen Kamu Davasının Hükme Bağlanmasının Ertelenmesine Karar Verilmesinin Yasaya Aykırı Olması )
Y3.CDE. 2003/65156831 SAYILI YASAYA MUHALEFET ( Emvalin Yerinde Kullanılmayıp Her Ne Suretle Olursa Olsun Elden Çıkarılması Halinde 6831 Sayılı Yasadaki Suçun Unsurlarının Oluşacağı )
Y3.CDE. 2002/61986831 SAYILI YASAYA MUHALEFET ( Kesilen Fidanın Balta İle Kesildiğinin Belirlenmiş Olması Karşısında Sanığa Verilen Cezanın Artırılamaması )
YCGKE. 1973/3-4856831 SAYILI YASAYA MUHALEFET ( Sanığın Eyleminin Devlet Ormanından Ağaç Keserek Tarla Açtığı ve Bağ Diktiği Belirtilmek Suretiyle Orman Kanunununa Aykırılık Teşkil Ettiğinin Kabul Edilmesi )
YCGKE. 1976/3-116831 SAYILI YASAYA MUHALEFET ( Sanığın Ormandan Tarla Açmak Şeklindeki Eyleminin Orman Kanununa Aykırılık Teşkil Ettiğinin Kabul Edilmesi )
Y3.CDE. 2002/58496831 SAYILI YASAYA MUHALEFET ( Sanığın Tapulu Arazisindeki Kuru Otları Temizlemek İçin Yakması )
Y3.CDE. 2004/58976831 SAYILI YASAYA MUHALEFET ( Satıldığı Anlaşılan Emvalin Orman İdaresine İrat Kaydına Karar Verilmesi Gereği - Müsadere Kararı )
Y3.CDE. 2002/67156831 SAYILI YASAYA MUHALEFET ( Suç Konusu Sahanın Tapuda Orman Olarak Maliye Hazinesi Adına Tespiti Yapılan Alan İçinde Kalması )
Y3.CDE. 2002/86746831 SAYILI YASAYA MUHALEFET ( Suça Konu Emvalin Meşe Ağaçlarının Yaprağından İbaret Olması-Sanıkların Eyleminin İdari Para Cezasını Gerektirmesi )
YCGKE. 2006/3-2596831 SAYILI YASAYA MUHALEFET SUÇU ( Devlet Ormanından Devrik Emval Kesme Eylemi Nedeniyle )
YİBGKE. 1957/186835 SAYILI KANUN ( Dört Metreküp İşlenmiş Keresteyi Geçmeyen Orman Suçlarından Dolayı Sanık Hakkında Kovuşturma Yapılmaması )

7

Y7.HDE. 2014/131397 GÜN 24 SAAT İŞYERİNDE BULUNMA ( Fazla Çalışma Alacağı - Davacı Ailesiyle Birlikte Bekçi Olarak Çalıştığı Narenciye Bahçesi İçindeki Evde Yaşadığı/İş Yaşantısıyla Aile ve Sosyal Yaşantısı İç İçe Giren Davacıya İşvereninin Çalışacağı Saatlere Dair Bir Sınırlaması Bulunmadığı - İstemin Reddedileceği )
Y8.HDE. 2013/46667 GÜNLÜK HAK DÜŞÜRÜCÜ SÜRE ( 7. Günün Ramazan Bayramı Tatiline Rastlaması Sebebiyle Bayram Tatilinin Bitimini Takip Eden İlk Mesai Gününde Açıldığı - Davanın Süresinde Açıldığı/Esasının İncelenmesi Gereği )
Y10.HDE. 2001/16517 GÜNLÜK İTİRAZ SÜRESİ ( İdari Para Cezasının 506 Sayılı Yasa'nın 140. Maddesine Göre Olduğu - İtiraz Süresinin Sonunda Veya Anılan Madde Uyarınca Kurum'a İtiraz Edilmişse İtirazın Reddine İlişkin Kurum Kararının İlgiliye Tebliği Tarihinde Muaccel Hale Geleceği )
Y11.CDE. 2003/171667 GÜNLÜK ÖDEME SÜRESİ ( İdari Para Cezalarının Tebliğ Tarihinden İtibaren 7 Gün İçinde Kuruma Ödeneceği Veya Aynı Süre İçinde Kurumun İlgili Ünitesine İtiraz Edilebileceği - Sosyal Sigortalar Kanununa Aykırılık )
Y17.HDE. 2005/84397 GÜNLÜK SÜRE ( İcra Mahkemesi Kararlarına Karşı C.Savcıları Bakımından Temyiz Süresi Kararın Savcılık Makamına Bildirilmesinden İtibaren 7 Gün Olduğu )
Y17.HDE. 2005/112657 GÜNLÜK SÜREDEN SONRA YAPILAN TEMYİZ ( Taahhüdü İhlal - Yerel Mahkeme Tarafından İİK'nun 365/1. Madde ve Fıkrası Uyarınca Temyiz İsteğinin Reddinin İsabetli Olduğu )
Y8.HDE. 2013/188617 GÜNLÜK ŞİKAYET SÜRESİNİN İSTİSNASI ( Kamu Düzenine Aykırı Hareket Edilmesi Durumu - İcra Memurunun İşleminin İptali )
Y8.CDE. 1983/193070 YAŞINA VARMAMIŞ OLAN MAHKUMLAR ( Haklarındaki Cezanın Tecilinde Gerekli Şartlar )
YİBGKE. 1962/17132 SAYILI KANUN YÜRÜRLÜĞE GİRMEDEN ÖNCE VERİLİP KESİNLEŞMİŞ CEZA VE TAZMİNAT ( Bu Kanun Kapsamına Girmesi )
Y12.HDE. 2012/136587201 SAYILI KANUNUN UYGULANABİLMESİ ( Daha Önceden Usulüne Uygun Tebliğat Yapılmamış Olsa Bile Borçlunun Kamu Kurum ve Kuruluşlarına Verdiği En Son Adresine Tebliğatın Yapılabileceği - İcra Takibine Usulsüz Tebliğat Yapıldığı İtirazı )
Y1.HDE. 2003/47787201 SAYILI YASA ( Tebliğat Kanunu ve Tüzüklerinin En Ufak Ayrıntılarına Kadar Uygulanmasının Gerekmesi )
Y7.CDE. 2002/22037201 SAYILI YASAYA MUHALEFET ( Yapılan Tebligata Rağmen Miktarın Süresinde Ödenmemesi )
Y19.CDE. 2015/72107258 SAYILI KANUNA MUHALEFET (Hükme Esas Alınacak Nitelikte Herhangi Bir Bilgisayar İnceleme veya Bilirkişi Raporunun Olmaması - İşyerinde Bulunarak Zaptedilen Bilgisayar Kasası İle Diğer Eşya Konusunda Uzman Bilirkişiye Tevdi Edilerek Yurt Dışında Oynatılan Her Çeşit Bahis veya Şans Oyunlarının İnternet Yoluyla ve Sair Suretle Erişim Sağlayarak Türkiye'den Oynanmasına İmkan Sağlayıp Sağlamadığının Ayrıntılı Bilirkişi Raporu Alındıktan Sonra Sanığın Ne Şekilde Başka Kişilere Yasa Dışı Futbol Bahsi veya Şans Oyunu Oynattığı Yer ve İmkan Sağladığının Tartışılması Gerektiği)
Y19.CDE. 2015/48617258 SAYILI KANUNA MUHALEFET (Sanığa Ait Yerde Yapılan Aramada Herhangi Bir Maç Kuponu Bülten Gibi Delillerin Ele Geçmediği ve Sanığın Aşamalarda Israrla Kimseye Bahis Oynatmadığı Sadece Kendisinin ve Arkadaşı Olan Diğer Sanığın Kişisel Olarak Oynadığını Savunduğu - Bilgisayar Üzerinde Yeniden İnceleme Yapılarak Hangi Tarihlerde Kaç Kez Yasadışı Bahis Sitelerine Girildiği ve Bahis Kuponu Düzenlenip Düzenlenmediği ve Sanığın Başkalarına Bahis Oynatabilmesi İçin Ne Gerektiği Hususlarında Ayrıntılı ve Açıklayıcı Bilirkişi Raporu Alınmasından Sonra Hukuki Durumun Takdiri Gerektiği)
Y7.CDE. 1996/71397397 SAYILI KANUNA AYKIRI DAVRANIŞ ( Bilirkişi Yemin Zaptının Önceden Matbu Olarak Hazırlanıp Boşluklarının Doldurulması Suretiyle Tutulması )
Y1.HDE. 2003/13475743 SAYILI TÜRK MEDENİ KANUNU HÜKÜMLERİNİN UYGULANMASI ( Somut Olayda Taraflar Arasındaki Çekişmenin 743 Sayılı Türk Medeni Kanunu Hükümleri Gereği Çözülmesinin Gerekmesi )
Y3.HDE. 2003/2980743 VE 4721 SAYILI MEDENİ KANUNLARDAKİ NAFAKA DAVASINDA SÜRE ( 743 Sayılı Yasada Süre Bulunmadığı - Boşanma Kararı 1.1.2002 Tarihinden Önce Verilmesine Göre Dava 4721 Sayılı Yasanın Yürürlüğü Girmesinden İtibaren Bir Yıl İçinde Açılabileceği )
Y7.CDE. 1998/12337478 SAYILI KANUNA AYKIRI DAVRANIŞ ( Bu Kanunun Uygulanması İçin Köy İçme Suları Tesislerinin DSİ Tarafından Yapılmış Olmasının Gerekmesi )
Y6.CDE. 1996/126747478 SAYILI KANUNA AYKIRI DAVRANIŞ ( Sanığın Köye Ait Şebekeye Bağlanmış Suyu Sayaçtan Geçirmeksizin Kullanma Eylemi )
Y6.CDE. 2002/65007478 SAYILI KANUNA AYKIRI DAVRANIŞ ( Sanığın Köye Ait Şebekeye Bağlanmış Suyu Sayaçtan Önce Boruya Müdahale ile Bağlantı Yapmak Suretiyle Kullanması )
Y7.CDE. 2002/3057478 SAYILI KANUNA AYKIRI HAREKET ( Köy İçme Suları Hakkında Kanunun Uygulanabilmesi için İçme Suyu Tesisinin DSİ veya Onun Yerine Geçen Kamu Kurumu Tarafından Yapılmasının Gerekmesi )
Y8.CDE. 2001/119737478 SAYILI KANUNA AYKIRILIK ( Sanığın Köye Ait Olan Kapalı Su Şebekesine Ait Boruyu Kesmesi )
Y7.CDE. 2002/59937478 SAYILI KANUNA MUHALEFET ( Köy İçme Suları Kanunun İlgili Maddesinde Suçun Unsurlarının Tesis Olunan Nizamı Bozmak Tahrip Etmek veya Nizama Aykırı Hareket Etmek Şeklinde Olması )
Y1.CDE. 2013/1708765 S.K. UYARINCA VERİLMİŞ OLAN KESİNLEŞMİŞ HÜKMÜN LEHE OLMASI ( Uyarlama Talebinin Reddine Karar Verilmesi Gerektiği - İnfazda Tereddüt Oluşturacak Şekilde 765 S.K. Uyarınca Yeniden Hüküm Kurulamayacağı )
Y11.CDE. 2014/10919765 SAYILI KANUNA GÖRE KESİNLEŞMİŞ MAHKUMİYET HÜKMÜ ( Sonradan Yürürlüğe Giren 5237 S.K. Uyarınca Özel Belgede Sahtecilik Suçu İçin Temel Cezanın Tayini ile Bireyselleştirilmesine Dair Tüm Hükümleri Olaya Uygulanarak Ortaya Çıkan Sonuçların Gösterilip Birbiriyle Karşılaştırılması Suretiyle Lehe Yasa Belirlenip Sonucuna Göre Hüküm Kurulması Gereği )
Y1.CDE. 2007/2484765 SAYILI TCK.NUN 452/2 MADDESİNDE ÖNGÖRÜLEN SEBEPLE ADAM ÖLDÜRMEK ( 5237 Sayılı TCK.nunda Açıkça Suç Olarak Düzenlenmemekle Beraber 5237 Sayılı Yasanın 85.Maddesi Uyarınca Taksirle Öldürme Suçunun Değerlendirilmesi Gereği )
YCGKE. 2002/3-197765 SAYILI YASADA KASTLA İLGİLİ KABUL EDİLEN KURAM ( Yasa Tarafından Kabul Edilen ve Öğretide Ağırlıklı Görüş Olan Bilinç ve İrade Teorisi Olarak Bilinen Karma Teori Olması )
YİBGKE. 1983/8766 SAYILI KANUNA GÖRE TESCİL EDİLEN HAKLARA KARŞI İTİRAZ VE DAVALAR ( Hak Düşürücü Süre ve Başlangıcı )
Y1.HDE. 2001/14312766 SAYILI TAPULAMA KANUNU ( Murisin Ölüm Tarihi ve Temlik Tarihi ile Tespit Tarihine Göre Davada Tespit Öncesi Nedene Dayanıldığından Davanın On Yıllık Hak Düşürücü Süre de Açılması )
Y1.HDE. 2008/3908775 SAYILI KANUN UYARINCA TAHSİSEN ALINMIŞ YER ( Bir Yıllık Süre Geçtikten Sonra da Olsa Bina Yapılmışsa Belediyenin Süresinde Bina Yapılmadığı Gerekçesiyle Açtığı Tapu İptali ve Tescil Davasının Reddedilmesi Gerektiği )
Y13.HDE. 2005/17333775 SAYILI KANUN UYGULAMASI ( Bu Kanuna Dayalı Satım Sözleşmesine Dayanılarak Açılan Davada Zamanaşımı Süresinin On Yıl Olması ve Bu Sürenin Tapunun Devredildiği Tarihte Başlaması )
Y14.HDE. 2006/12964775 SAYILI YASAYA GÖRE TAHSİS EDİLEN TAŞINMAZ ( 10 Süre ile Devir ve Temlik Edilemyeceği - 10 Yıllık Süre Dolmadan Mülkiyet Aktarımı İçin Dava Yoluyla Tescil İstenemeyeceği )

8

Y10.HDE. 2012/234258 GÜNLÜK TEMYİZ SÜRESİ ( Hizmet Tespiti Davası - Hükmün Tefhiminin Gerekli Unsurları Taşımadığı/Tefhimden İtibaren 8 Günlük Temyiz Süresinin Geçtiğinden Bahisle Temyiz Talebinin Reddedilemeyeceği )
Y10.HDE. 2004/117088 GÜNLÜK TEMYİZ SÜRESİ ( İş Mahkemelerinden Verilen Kararlar - Emekli Aylığına Hak Kazanıldığının Tespiti )
Y23.CDE. 2015/19028 YAŞINDAKİ ÇOCUĞUN BUZDOLABINI SATMAK İSTEMESİ ( Sanık Çocuğun Teklifini Kabul Ederek Belirtilen İkamete Girerek 25 TL Para Verip Buzdolabını Aldığı - Ceza Sorumluluğu Olmayan Çocuk Aldatılamayacağından Dolandırıcılık Suçundan Hüküm Kurulamayacağı/Sanığın Hırsızlık Suçundan Cezalandırılması Gerektiği )
YCGKE. 1984/7-4218/192 SAYILI BAKANLAR KURULU KARARI ( İhracat ve İhracat Hesaplarının Kapatılması ile İlgili İşlemleri Kapsaması )
Y15.HDE. 2006/974818/m. 355, 410
Y10.HDE. 2005/987587. MADDE ŞARTLARI ( İşyeri Tescilinin İptali Talebi - İtibar Edilmeyen Bilirkişi Raporunda da Belirtildiği Gibi 87. Madde Şartları Gerçekleştiğinden Davanın Reddi Gereği )
Y12.HDE. 2004/1576389 HACİZ İHBARNAMESİ ( Borçlu Belediyenin Haczedilmezlik Şikayetini İleri Sürmede Hukuki Yararı Olduğu )
Y12.HDE. 2015/3046789 HACİZ İHBARNAMESİ ( Henüz Üçüncü Kişiye İkinci ve Üçüncü Haciz İhbarnameleri Gönderilmediğinden Alacaklının Başvurusu Üzerine Borçlunun Üçüncü Kişinin Bildirdiği Borçluya Ait Vadesi Gelmiş Alacak Miktarı İle Üçüncü Kişi Tarafından Dosyaya Gönderilen Bedel Arasındaki Farkı Oluşturan 10.607,72 TL'nin İcra Takip Dosyasına Gönderilmesinin İstenilmesine Dair İcra Müdürlüğünün Verdiği Kararın Usulsüz Olduğu )
Y12.HDE. 2015/2334489 HACİZ İHBARNAMESİ (İİK. Md. 89 Uyarınca 3. Kişinin Borçlunun Alacağının Mevcut Olduğunu Belirtmesi Borcun Zimmetinde Sayılması İçin Yeterli Olmayıp Maddede Belirtilen Prosedürün Tamamlanması Süresinde 1. Haciz İhbarnamesine İtiraz Edilmemesi Sebebiyle 2. Haciz İhbarnamesinin ve Duruma Göre Sonrasında 3. Haciz İhbarnamesinin Gönderileceği)
Y4.HDE. 2011/694589 İHBARNAMESİ ( Borçlu Şirketin Adresinde Hiçbir Zaman Bulunmaması/Olumsuz Durumu Kanıtlamanın Zorluğu Karşısında ve Somut Olay Gözetildiğinde Davacıdan Şirketi Bulmasının Beklenemeyeceği - Kaynağı Gösterilmeyen 89 İhbarnameleri Nedeniyle Davacının Borçlu Olmadığına Karar Vermek Gerektiği )
Y12.HDE. 2005/2254789 İHBARNAMESİ ( İİK'nun 89/4.Maddesi Gereğince 89/1 Haciz İhbarnamesine İtiraz - 3.Şahısın Verdiği Cevabın Aksi Alacaklının İcra Mahkemesinde Genel Hükümlere Göre Açacağı Davada Alacağı İspat Ederek 3.Şahsın Tazminata Mahkum Edilmesini İsteyebileceği )
Y15.HDE. 2001/133789 İHBARNAMESİNE USULÜNE UYGUN CEVAP VERİLMEMİŞ OLMASI ( Teminat Mektubunun Paraya Çevrilmesinde Kusurlu Olan Tarafın Sorumluluğu )
Y12.HDE. 2002/795089 İHBARNAMESİNİN GÖNDERİLMESİ TALEBİ ( Yedieminin Talep Hakkının Bulunmaması - Alacaklının Talep Edebilmesi )
YHGKE. 1990/12-62089 İHBARNAMESİNİN YAPILMAMASI ( Bankaya Şikayet Hakkı Vermemesi )
Y11.HDE. 2008/758189. MADDE KOŞULLARININ OLUŞUP OLUŞMADIĞININ KARARDA TARTIŞILMASI GEREĞİ ( Gönderilen 1. ve 2. Haciz İhbarnamelerinin Usulü Kesinleşmesi Üzerine Ödenmek Zorunda Kalınan Meblağın Tahsili İstemi - Mahkemece Somut Uyuşmazlıkta İİK'nun 89. Md.sinin Koşullarının Oluşup Oluşmadığı Kararda Hiç Tartışılmadan Davanın Kabulüne Karar Verilmesinin Doğru Görülmediği )
Y12.HDE. 2003/1099189/ HACİZ İHBARNAMESİ ( Yasal Süresi İçerisinde İcra Dosyasına 89/1 Haciz İhbarnamesine Karşı Yapılan İtiraz Dilekçesinin Girmemesi Üzerine İcra Müdürlüğünce Haciz İhbarnamesinin Muhatabı Bankaya 89/2 Haciz Müzekkeresinin Tebliği Gereği )
Y12.HDE. 2002/451389/1 HACİZ İHBARNAMESİ ( A.Ş.lerde hisse senedine dönüşmemiş payların haciz ihbarnamesi ile haczinin mümkün olduğu - Anonim Şirketin hisse senedine dönüşmeyen çıplak payların şirket pay defterine işlenmesi )
Y12.HDE. 2013/488989/1 HACİZ İHBARNAMESİ ( Hacizlerin Kaldırılması İstemi - Usulüne Uygun Olarak 89/1 Haciz İhbarnamesi Gönderilmeden 89/2 ve 89/3 Haciz İhbarnameleri Çıkarılamayacağı )
YHGKE. 2007/12-54889/1 HACİZ İHBARNAMESİ ( Hesapta Bulunan Paraya Bloke Konulması - Olayın Tarafların Her Türlü Delil ve Belgeleri Sorulup Toplandıktan Sonra Genel Hükümler Çerçevesinde Yapılacak Yargılama İle Sonuca Gidilmesi Gerektiği )
Y12.HDE. 2005/1778389/1 HACİZ İHBARNAMESİ ( Kesinleşen Takip Üzerine Borçlunun Üçüncü Kişi TC. Ziraat Bankası Nezdindeki Mevduatının Haczini Teminen 89/1 Haciz İhbarnamesi Gönderilebileceği )
Y12.HDE. 2004/1947489/1 HACİZ İHBARNAMESİ ( Tüzel Kişiliği Bulunan İlgili Bakanlık Muhatap Gösterilerek Gönderilmesi Yerine 3. Şahıs Olan Emniyet Genel Müdürlüğüne Gönderilmesinin Usulsüz Olduğu )
Y12.HDE. 2016/2156889/1 HACİZ İHBARNAMESİ (Adi Ortaklığın Kendisini Oluşturan Şirketlerden Ayrı Bir Tüzel Kişiliğinin Bulunmaması ve Adi Ortaklığın 3. Şahıslardaki Alacak ve Hakları Üzerine Haciz Konulmasının Mümkün Bulunmaması Sebebiyle Haciz İhbarnamelerinin İptali Gerektiği)
Y12.HDE. 2010/2056489/1 HACİZ İHBARNAMESİ GÖNDERİLMESİ ( Tebliğ Tarihinden Sonra Doğmuş Bir Alacağın Varlığı Halinde Mahkemenin de Kabulünde Olduğu Gibi Yeni Bir 89/1 Haciz İhbarnamesi Gönderilerek veya İ.İ.K.nun 78. Md. Kapsamında Haciz Müzekkeresi İle Bu Alacağın Haczedilebileceği )
Y11.HDE. 2002/240689/1 HACİZ İHBARNAMESİNE İTİRAZ EDİLMESİ ( Alacaklının Cezalandırma ve Tazminat İsteyebilmesi veya Alacak Davası Açabilmesi - Aynı Konuda Açılıp Reddedilmiş Dava Bulunduğundan Kesin Hüküm Nedeniyle Davanın Reddi Gereği )