0-9 A B C Ç D E F G H I İ J K L M N O Ö P R S Ş T U Ü V Y Z

Mahkeme / DaireKavram

K

4. DAİREK.K.T.C. ERCAN HAVAALANI ( Pat Sahaları Onarım ve Müteferrik İşler İnşaatı İşinin Türkiye'de Yapılmış Sayılmayacağı - KDV. Ödenmesinin Mevzuata Aykırı Olduğu )
TEMYİZ KURUL KARARIKAÇAK ET YAKALANMASI ( Belediyece Teşekkül Ettirilen Komisyon Vasıtasıyla Satılarak Elde Edilen Gelirin Yarısının Teşvik Primi Adı Altında Yakalayan Zabıta Memurlarına Ödenemeyeceği )
8. DAİREKAÇAK SU KULLANIMI ( Lojmanlarda - İdarenin Bakanlık Aleyhine Açtığı Dava Sonucu Verilen Karara İstinaden Ortaya Çıkan Su Borcunun Lojman Sakinlerince Karşılanması Gereği )
İÇTİHADI BİRLEŞTİRME GENEL KURUL KARARIKADASTRO KOMİSYON VE HİZMETLERİNDE GÖREVLİ PERSONEL ( Arazide Fiilen Çalıştıkları Günlerin Tespiti - Karşılığı İş Sahipleri Tarafından Yatırılan Görevler İçin Araziye Çıkılan Günlerin de Dikkate Alınması Gereği )
GENEL KURUL KARARIKADIN MEMUR ( Eşi Yurt İçinde Devlet Memuru İzinli Memur Ya da Emekli Olan/Kendisi Sürekli Görevle Yurt Dışına Gönderilen - Aile Yardımı Ödeneğine Müstahak Çocuklarının Yurt Dışında Yapılan Tedavi Giderleri )
TEMYİZ KURUL KARARIKADRO İÇİN ÖNGÖRÜLEN AYLIK YAN ÖDEME VE TAZMİNATLAR ( Mevzuata Aykırı Olarak Yapılan Atama - Ödenmemesi Gerektiği )
TEMYİZ KURUL KARARIKADRO KARޞILIОI SÖZLEޞME ( Bulunduğu Kadro ile ilişiği Kesilmeden Başka Kurumda Geçici Süreli Olarak Görevlendirilen Memur "Kadro Karşılığı Sözleşme"li Statüsüne Giremeyeceğinden Söz Konusu Memura Kadro Karşılığı Sözleşmeli Personel için Öngörülen Sözleşme Ücreti ikramiye Teşvik ikramiyesi vb. Ödemelerin Yapılamayacağı )
GENEL KURUL KARARIKADRO KARŞILIĞI SÖZLEŞMELİ OLARAK İSTİHDAM EDİLEN PERSONEL ( Yurt Dışına Gönderilmeleri - Hem Sözleşme Ücretlerinin Hem de Yurt Dışı Aylığının Ödenmesi Gereği )
İÇTİHADI BİRLEŞTİRME GENEL KURUL KARARIKADRO KARŞILIĞI SÖZLEŞMELİ PERSONEL ( Milli Güvenlik Kurulu Genel Sekreterliği'nde Görevli - Ek Göstergeleri 5300 ve Üstünde Belirlenenlere Makam Tazminatı Ödenmesine İmkan Bulunmadığı )
5. DAİREKADROLARININ BULUNDUĞU OKULLARIN DIŞINDA ÇEŞİTLİ YERLERDE GÖREVLENDİRİLEN ÖĞRETMEN ( Fiilen Yapılmayan Ders Karşılığı Ek Ders Ücretinden Yararlananlara Ek Ödeme Yapılmasının Mümkün Olmadığı )
TEMYİZ KURUL KARARIKADROLU İSTİHDAMIN MÜMKÜN OLMAMASI ( Bu Halde Bakanlar Kurulunca Tespit Edilecek Esas ve Şartlarla Tabiplerin Sözleşmeli Olarak İstihdam Edilebileceği - İş Yeri Hekiminin Kadrolu Memur Veya Sözleşmeli Personel Statüsünde Çalıştırılması Zorunluluğu )
TEMYİZ KURUL KARARIKADRONUN İPTAL EDİLMESİ ( Yeni İhdas Edilen Cetvellerde Gösterilmemesi - Genel İdare Hizmetleri Sınıfına Atanan Memur/Eski Kadrosuna Ait Özel Hizmet Tazminatının Yeni Görevinde Kaldığı Sürece Ödeneceği )
GENEL KURUL KARARIKADRONUN MAHFUZ TUTULMASI ( Seçimlere Katılmak Üzere Geçici Olarak Görevlerinden Ayrılan Sayıştay Başkan ve Üyeleri - Kadrolarının Seçim Sonuçlarının İlanından Geçecek Bir Aylık Sürenin Sonuna Kadar )
8. DAİREKADROSU BAŞKA FÜKÜLTEDE BULUNAN ENSTİTÜ MÜDÜR YARDIMCILIĞINA ATANAN PERSONEL ( Bu Görevi Dolayısıyla İdarî Görev Ödeneği Verilemeyeceği )
TEMYİZ KURUL KARARIKADROSU BULUNMAYAN GÖREV ( Görevin Tedviren Yürütüldüğü Vekalet Aylığı Ödenemeyeceği - Bir Görevin Vekaleten Yürütülebilmesi İçin Bu Göreve Ait Boş Yada Dolu Bir Kadronun Mevcut Olması Gerektiği )
4. DAİREKADROSUNUN BULUNDUĞU DAİREDEN BAŞKA BİR DAİREDE FİİLEN ÇALIŞANLAR ( Kadroları İçin Ödenen "Aylık Makdu Fazla Çalışma Ücreti"nden Yararlanamayacakları )
1. DAİREKALDIRIM BETONLARININ KIRILMASI ( İller Bankası "Beton Yol Sökülmesi" Pozunun Kullanılması Gereği - Bayındırlık ve İskân Bakanlığı'nca Çıkartılan "İnşaat Yıkılması" Fiyatının Kullanılamayacağı )
5. DAİREKALDIRIM BETONLARININ SÖKÜLMESİ VEYA KIRILMASI ( Bayındırlık ve İskân Bakanlığının Patlayıcı Madde Kullanmadan Demirli ve Demirsiz İnşaatın Yıkılması Birim Fiyatının Esas Alınamayacağı )
7. DAİREKALDIRIM BETONU DÖKÜMÜ İMALAT BEDELİ ( Ahşaptan Seri Kalıp Yapılması Birim Fiyatı Yerine Düz Yüzeyli Beton ve Betonarme Kalıbı Birim Fiyatının Esas Alınamayacağı )
TEMYİZ KURUL KARARIKALIP BEDELİ ( 21.013 Poz No'lu "Rendeli Düz Yüzeyli Beton, Betonarme Kalıbı" İmalatı Yerine 21.015 Poz No'lu "Rendeli Kereste İle Yapılan Lamba Zıvanalı Düz Yüzeyle Çıplak Beton, Betonarme Kalıbı" İmalatından Verilemeyeceği )
8. DAİREKALIP İSKELESİ ( Döşeme Betonu Altında Döşenecek - Hacmi Brüt Olarak Hesaplandığından Düşey Olarak İmal Edilen PERDE Betonları İçin Ayrıca Metrajı Çıkarılarak Toplam Hacme Dahil Edilemeyeceği )
4. DAİREKALKINMADA ÖNCELİKLİ YÖRE VE ARAZİ TAZMİNATI ( Genel İdare Hizmetleri Sınıfında Olan Fen İşleri Müdürüne Ödenemeyeceği - Teknik Hizmetler Sınıfında Görevli Personel İçin Öngörülmüş Olduğu )
GENEL KURUL KARARIKALKINMADA ÖNCELİKLİ YÖRELER ( Kamu Kuruluşlarınca Yaptırılan Konut ve Konut Sayılan İnşaatlar - Vergi Resim ve Harç İstisna ve Muaflıklarının Uygulanması Gereği )
6. DAİREKALORİFER KAZAN BORUSU YENİLENMESİ ( Birim Fiyatlara Kazanlarda Mevcut Eski Boruların Sökülmesi Bedeli de Dahil Olduğu - Ayrıca Demontaj Bedeli Ödenmesinin Mümkün Olmadığı )
TEMYİZ KURUL KARARIKALORİFER YAKIT GİDERLERİ ( Döner Sermaye Bütçesinden Ödenmesinde Mevzuata Aykırılık Bulunmadığı - Tıp Fakültesine Tahsisli Binaların Isıtılması İçin Alınan )
GENEL KURUL KARARIKAMU GELİR VE ALACAKLARI ( Takip ve Tahsilinden Muhasebe Yetkilisinin Tek Başına Sorumlu Olduğu - İdarelerce İlgili Kanunlarına Göre Tarh ve Tahakkuk Ettirilerek Tahsil Edilebilir Hale Gelmiş Olan )
1. DAİREKAMU GİDERİ ( Kanunlara Dayanılarak Yaptırılan İş Alınan Mal ve Hizmet Bedeli Sosyal Güvenlik Katkı Payı Borç Faizleri Gibi Kanunda Sayılan Harcamalar Olduğu - Liman Kanununa Muhalefet Nedeniyle Tahakkuk Ettirilen Para Cezasının Kamu Gideri Vasfı Bulunmadığı )
1. DAİREKAMU GİDERİ ( Kanunlara Dayanılarak Yaptırılan İş Alınan Mal ve Hizmet Bedelleri Sosyal Güvenlik Katkı Payları Gibi Kanunda Sayılan Harcamalar Olduğu - Belediyenin Kaymakamlık Emniyet Müdürlüğü Gibi Kurumlara Demirbaş Alması Kanuni Görevi Olmadığı Kamu Gideri Vasfı Taşımadığından Kamu Zararı Olduğu )
8. DAİREKAMU GİDERİ ( Yapılabilmesi İçin Kanunlara Dayanılarak Alınmış Bir Mal veya Hizmetin Bulunması Gereği - Yeminli Mali Müşavir Denetim ve Tasdik Ücretinin Belediye Bütçesinden Ödenmesinin Mümkün Olmadığı )
6. DAİREKAMU GİDERİ SAYILAMAYACAK ÖDEME ( Hizmet Binası İçerisinde Bulunan ve Özel Bir Şahıs Tarafından Kullanılan Çay Ocağının Elektrik ve Su Tüketim Bedelleri )
GENEL KURUL KARARIKAMU GÖREVİ HİZMETİNE GİRMEDE EŞİTLİK ( İlkesinin İhlali - İstisnai Memurluk Kadrolarının Devlet Memurluğuna Girmede Esas Olan Sınav Sistemini Aşmaya Yönelik Olarak Diğer Memur Kadrolarına Naklen Atanma Amacıyla Kullanılması )
GENEL KURUL KARARIKAMU GÖREVLİLERİ ( Kamu Görevlileri Sendikalarında Görev Alan ve Aylıksız İzinli Sayılan - Eşleri Ana Baba ve Çocuklarının Tedavi Giderlerinin Kurumlarınca Karşılanamayacağı )
TEMYİZ KURUL KARARIKAMU GÖREVLİLERİ SENDİKALARI ( Toplu Görüşmede Toplu Sözleşme Gibi Bir Metin Bulunmayıp Bir Mutabakat Metninden Söz Edildiği - Bu Metnin Bakanlar Kurulu ve Parlamentonun Onayına Kadar Gidebileceği )
GENEL KURUL KARARIKAMU GÖREVLİLERİ SENDİKALARI VE KONFEDERASYONLARI ( Yönetim Kurullarında Görev Alan ve Aylıksız İzinli Sayılan Kamu Görevlileri - Eşleri Ana Baba ve Çocuklarının Tedavi Giderlerinin Kurumlarınca Karşılanamayacağı )
GENEL KURUL KARARIKAMU GÖREVLİLERİNE ÖDENECEK EK TAZMİNAT ( Olağanüstü Hal Bölgesine Dahil İller İle Mücavir İllerde Bulunan Sürekli Kamu Görevlilerine - Hangi Hallerde Hak Kazanılacağı )
TEMYİZ KURUL KARARIKAMU GÖREVLİLERİNE YAPILAN ÖDEMELER İLE İLGİLİ TAKİBAT YAPILMAMASI ( Ödenmesi Herhangi Bir Mevzuatla Düzenlenmemiş Toplu Sözleşme veya İdari Bir Tasarrufla Kararlaştırılan Ödemelerin 6009 Sayılı Kanun Kapsamında Olduğu Hakkında Takibat Yapılamayacağı - Görev Tazminatının 6009 Sayılı Kanun Kapsamında Bir Ödeme Olmadığı )
TEMYİZ KURUL KARARIKAMU GÖREVLİLERİNİN MALİ SORUMLULUĞU ( Hakediş Raporlarına Dayanılarak Yapılan Ödemeler - Onaylayan Sıfatıyla İmzalayan Belediye Başkanının da Sorumlu Olduğu )
TEMYİZ KURUL KARARIKAMU GÖREVLİSİNE İŞYERİ HEKİMLİĞİ ÜCRETİ ÖDENMESİ (Bu Nedenle Hakkında İdari Veya Mali Yargılama ve Takibat Yapılamayacağı Başlatılanların İşlemden Kaldırılıp Bu Ödemelerin Geriye Tahsil ve Tazmin Konusu Edilemeyeceği)
TEMYİZ KURUL KARARIKAMU HARCAMALARINDA TASARRUF TEDBİRLERİ ( Çağrı Cihazı ve Araç Telefonu Kullanma Hakkı Olanın Vekalet ve Asalet Görevini Birlikte Yürütürken Vekalet Makamına Tahsisli Araçtan Yararlanmasının Savurganlık Olarak Yorumlanamayacağı )
TEMYİZ KURUL KARARIKAMU HİZMETİ ( Emlak Çevre Temizlik ve İlan Reklam Vergisi Mükelleflerinin Fiilî Olarak Taranması Yoklamalarının Yapılması Çağrı Mektuplarının Tanzimi Tebliği ve Tahakkuk İşlemleri - İhale Edilemeyeceği/Memurlar Eliyle Yaptırılması Gereği )
3. DAİREKAMU HİZMETİNİN TEMİNİ SIRASINDA BAZI VAKIF VE DERNEKLERE YAPILAN BAĞIŞ ( Yasal Olmadığı - Belediyede Görev Yapan Bekçilere Tahsis Edilecek Silahlar İçin Ruhsat Çıkarılması )
TEMYİZ KURUL KARARIKAMU HUKUKU DANIŞMANLIK HİZMETİ SATIN ALINMASI ( Mali Hizmet Biriminin Asli Görevi Olduğu Danışmanlık Hizmeti Alınmasının Mümkün Olmadığı Nedeniyle Verilen Tazmin Hükmü Kararının Düzeltilerek Kaldırılması )
TEMYİZ KURUL KARARIKAMU İHALE KANUNU ( 2286 S.K. Md. 35'e Göre İhale Edilen İşlerde SSK Primi Alt Sınır Artışından Kaynaklanan Farkın Yükleniciye Ödenmesinin Mümkün Bulunmadığı )
TEMYİZ KURUL KARARIKAMU İHALE KANUNUNA GÖRE ALIMI YAPILAN PETROL ÜRÜNÜNE FİYAT FARKI VERİLEBİLEMESİ ( Petrol Ürününün Hem Esaslarda Sayılan Ürünlerden Biri Olması Hem de EPDK'nın İnternet Sitesinde Bayi Satış Fiyatının Yayınlanmış Olması Gereği - LPG'ye Fiyat Farkı Verilmesinin Mevzuata Aykırı Olduğu )
1. DAİREKAMU İHALE KANUNUNA GÖRE İHALESİ YAPILACAK OLAN MAL ALIMLARINA İLİŞKİN FİYAT FARKI UGULANMASI ( Akaryakıt Alımlarında Bayi Satış Fiyatları Hesaplanırken KDV'nin Dahil Edilmemesi Gereği - Akaryakıt Alım Sözleşmesinde Fiyat Farkı Hesabına KDV Dahil Edilmesinin Fazla Ödemeye Neden Olduğu )
TEMYİZ KURUL KARARIKAMU İHALE KANUNU'NA GÖRE İHALESİ YAPILAN HİZMET ALIMLARI ( Fiyat Farkı Hesabında Uygulanacak Esaslar'da Düzenlenen Hususlara Aykırı Olarak Fiyat Farkı Hesabında Kullanılacak Temel Aylık Katsayısı Belirlenemeyeceği )
TEMYİZ KURUL KARARIKAMU İHALE KANUNU'NA GÖRE İHALESİ YAPILAN HİZMET ALIMLARI ( Fiyat Farkı Ödemelerinde Hazinece Karşılanan Prim Tutarlarının Dikkate Alınması ve Hakediş Ödemelerinden Düşülmesi Gerektiği )
6. DAİREKAMU İHALE KURUMU ( Kamu Tüzel Kişiliğini Haiz Kamu Mali Yönetim ve Kontrol Kanunu Kapsamında Düzenleyici ve Denetleyici Kurumlardan Olduğu - Resmi Dairelerle İlişkilerinde Damga Vergisine Tabi Olduğu )
İÇTİHADI BİRLEŞTİRME GENEL KURUL KARARIKAMU İHALE KURUMU PERSONELİNE ÖDENECEK HARCIRAH ( Hesabında 6245 Sayılı Harcırah Kanunu Hükümlerinin Uygulanması Gerektiği )
6. DAİREKAMU İHALE KURUMUNA YAPILAN ÖDEMELER ( Damga Vergisi Kesintisi Yapılması Gereği - Kamu İhale Kurumunun Resmi Dairelerle İlişkilerinde Damga Vergisine Tabi Olduğu )
GENEL KURUL KARARIKAMU İHALELERİ ( Kamu Tüzel Kişiliğine Sahip Bulunan Mahalli İdare Birliklerinin Katılmalarının Mümkün Bulunmadığı )
GENEL KURUL KARARIKAMU İNŞAATLARINDA HASIR ÇELİK KULLANILMASI ( Fiyat Farkı Verilebileceği - Zayiat Oranının Bayındırlık ve İskan Bakanlığınca Tespit Edileceği )
GENEL KURUL KARARIKAMU İŞLETMESİ ( Türk Tarih Kurumu Başkanlığına Bağlı Olarak Faaliyet Gösteren Basımevi - Sayıştay Denetimine Tabi Olduğu )
GENEL KURUL KARARIKAMU KAYNAĞININ VERİMLİ ETKİN VE EKONOMİK KULLANILMAMASI ( Sayıştay'ca Yapılan İncelemeler Sonucunda Tespit Edilmesi - Muhasebe Yetkilisinin Tek Başına Sorumlu Olduğu )
TEMYİZ KURUL KARARIKAMU KAYNAKLARININ TASARRUFLU KULLANIMI YAKLAŞIMLARI (Belediye Başkan Yardımcılarının İşe Geliş Gidişlerinde Belediyeye Ait Hizmet Tahsisli Araçları Kullanıyorken Ayrıca Otobüs Kartı Yardımından Faydalanmalarının Bu Yaklaşım İle Bağdaşmadığı)
5. DAİREKAMU KESİMİNDE GÖREV ALANLAR ( Aylık Alıp Almadığına Bakılmaksızın Yönetim ve Denetim Üyelikleri Dahil Kamu Kesiminde Görev Alanlara Temsil ve Görev Tazminatını Ödenemeyeceği )
8. DAİREKAMU KONTU LOJMAN KAPICISININ KIDEM TAZMİNATI ( Lojman Kapıcısının İşvereninin Kendisine Konut Tahsis Edilenler veya Bunlar Adına Hareket Eden Yöneticiler Olduğu - Kamu Konutu Kapıcısının Kıdem Tazminatının Bütçeden Karşılanamayacağı )
TEMYİZ KURUL KARARIKAMU KONUTLARI ( Borçlar Kanunu Md. 258 Gereğince Kiracıya Ait Olan Küçük Onarım Giderlerinin Konut Tahsis Edilenler Tarafından Karşılanması Gerektiği )
2. DAİREKAMU KONUTLARI ( Elektrik Abone Cereyan Kesme Açma ve Bağlantı Ücretlerinin Üniversite Bütçesinden Karşılanamayacağı - Tahsis Edilenler Tarafından Karşılanacağı )
TEMYİZ KURUL KARARIKAMU KONUTLARI ( İdare Tarafından Satın Alınan Kalorifer Yakıt Bedeli Tutarının Lojmanlarda Oturanlarca Ödenen Tutardan Fazla Olması - Aradaki Farkın Lojmanlarda Oturanlarca Karşılanacağı )
3. DAİREKAMU KONUTLARI ( Konutların Aylık Kira ve Yakıt Bedelleri Yıllık Olarak Hesap Edilerek Konut Tahsis Edilen Personelin Maaşından Bir Yılın Karşılığı Olarak Her Ay Tahsil Edilmesi )
3. DAİREKAMU KONUTLARI ( Ortak Kullanım Alanlarındaki Aydınlatma Elektrik Su Gaz Otomat ve Benzeri Giderlerin Konut Tahsis Edilenler Tarafından Karşılanacağı )
TEMYİZ KURUL KARARIKAMU KONUTLARI ( Özel İdare Müdürlüğüne Ait Lojmanlar Üzerindeki TV Anten Sistemi ve Yükselticisinin Değiştirilmesi - Bedelini Bütçelerinden Ödeyemeyecekleri )
6. DAİREKAMU KONUTLARI ( Tahsis Edilenlerce Karşılanacak Bakım ve Onarım Giderleri - Dış Cephe Boyası Giderlerinin Kurum Bütçesinden Ödeneceği )
8. DAİREKAMU KONUTLARI GİDERLERİ ( Konut Tahsis Edilenler Tarafından Karşılanması )
7. DAİREKAMU KONUTLARI İÇİN KURUM VE KURULUŞLARCA KARŞILANACAK BAKIM VE ONARIM GİDERLERİ ( Özel Tahsisli Vali Konutu için Elektrik Yakacak Havagazı Telefon Temizlik Gideri ile Konuta Bağlı Girerlerin Ödenmesinin Mümükün Olduğu - Vali Konağına Alının Berber Koltuğunun Özel İdare Bütçesinden Ödenemeyeceği )
TEMYİZ KURUL KARARIKAMU KONUTLARI KANUNU ( Kamu Konutlarında Kamu Kurum ve Kuruluşlarınca Karşılanacak Giderler Sayılırken Uydu Anten Tesis Bedellerinin Bütçeden Karşılanacağı Hükmü Bulunmaması )
TEMYİZ KURUL KARARIKAMU KONUTLARI YÖNETMELİĞİ ( 26. Md.sinde Kamu Kurum ve Kuruluşlarınca Karşılanacak Giderler Arasında Sayılan İmalatlarda Kullanılması Nedeniyle Malzeme Bedellerinin Bütçeden Ödenmesinde Mevzuata Aykırı Bir Husus Bulunmadığı )
4. DAİREKAMU KONUTLARI YÖNETMELİĞİ ( Md. 4 ve ( 2 ) Sayılı Cetvelin 8-A Maddesine Uyulmadan Belediye Başkanına Konut Kiralanması - Bedelinin Belediye Bütçesinden Ödenmesinin Mümkün Olmadığı )
6. DAİREKAMU KONUTLARINDAN TAHSİL EDİLECEK PARALAR ( Askerî Lojmanların Ortak Kullanım Alanlarının Elektrik Giderlerinin Bütçeden Ödenmesinde Mevzuata Aykırılık Bulunmadığı )
3. DAİREKAMU KONUTLARININ ORTAK KULLANIM ALANLARI ( Aydınlatma Elektrik Su Gaz Otomat Giderlerinin Tahsis Edilenler Tarafından Karşılanacağı )
4. DAİREKAMU KONUTU ( Oturmakta Olan Belediye Başkanından Kira Kesintisi Yapılmamasının Mevzuata Aykırılığı - Belediyeye Ait Lojman )
8. DAİREKAMU KONUTU LOJMAN ( İstihdam Edilenlerin İş İlişkisinden Kaynaklanan Hak Edişlerinin Konut Tahsis Edilenler Tarafından Karşılanacağı - Kamu Konutunda Çalışan Kapıcı ile İdare Arasında İş İlişkisi Bulumadığı Gözetilerek İşveren Konut Tahsis Edilenlerin Olduğu Kabul Edilerek Kamu Kontu Kapıcısının Kıdem Tazminatının Bütçeden Ödenemeyeceği )
8. DAİREKAMU KONUTU TAHSİS EDİLENLER TARAFINDAN KARŞILANACAK GİDERLER ( Konutlarda İstihdam Edilen Kapıcı Bahçıvan Kaloriferci Elektrikçi ile Çeşitli İhtiyaçların Karşılanması Giderler - İşvereni Kamu Kurumu Olmayan Kapıcının Yasadan Kaynaklanan Kıdem Tazminatının Bütçeden Karşılanamayacağı )
GENEL KURUL KARARIKAMU KONUTU TAHSİS EDİLMEYEN ÜST DÜZEY YÖNETİCİLER ( Kendilerine Ait Olan Veya Oturmak Amacıyla Kiraladıkları Meskenler - Demirbaş Eşya Isınma Aydınlatma Su vb. Giderlerin Kurum ve Kuruluşlarca Karşılanamayacağı )
TEMYİZ KURUL KARARIKAMU KURULUŞLARINA AİT EŞYAYA İLİŞKİN GÜMRÜK İŞLEMLERİ ( Komisyoncular Aracılığı İle Yapılmasının Yasal Olmadığı )
4. DAİREKAMU KURULUŞLARINCA İŞLETİLEN SOSYAL TESİSLER ( Onarım ve Tadilat İşlerine Ait Giderlerinin Katma Bütçeden Ödenmesinin Mümkün Olmadığı )
1. DAİREKAMU KURULUŞU DEYİMİ ( Sendikaların Bu Tanıma Girmeyeceği )
TEMYİZ KURUL KARARIKAMU KURUM VE KURULUŞLARI DOKTORLARI ( Çalıştıkları Kurum ve Kuruluşlardaki İşçilerin İşyeri Hekimliği Hizmetlerini Görmelerinin Asli Vazifeleri Dâhilinde Olduğu - Ayrı Vazife Gibi Algılanarak Ücretlendirilmesinin Mümkün Olmadığı )
TEMYİZ KURUL KARARIKAMU KURUM VE KURULUŞLARINA AİT MOTORLU ARAÇLARIN SİGORTALANMASI ( Mali Sorumluluk Sigortası Yapılmasının Zorunlu Olduğu - Ambulans Araçları Dış Temsilcilik Araçları Belediylere Ait İtfaiye ve Ambulans Araçları Dışında Kamu Kurum ve Kuruluşlarına Ait Araçların Kasko Sigortası Giderlerinin Kamu Kurumlarının Bütçesinden Karşılanamayacağı )
6. DAİREKAMU KURUM VE KURULUŞLARINA UYGULANACAK SU TARİFE BEDELİ ( Atık Su Bedelinin Dahil Edilmemesi )
1. DAİREKAMU KURUM VE KURULUŞLARINA UYGULANACAK SU TARİFE BEDELLERİ ( Özel İşyerlerine Uygulanan En Düşük Tarife Bedellerini Aşamayacağı - İlçe Belediyesince Özel İşyerlerine Uygulanan En Düşük Tarife Bedelinin Üzerinde Bir Tarife Uygulanmasıyla Oluyan Fazla Ödemenin Sorumlularına Ödettirilmesi )
6. DAİREKAMU KURUM VE KURULUŞLARINCA İŞLETİLEN EĞİTİM VE DİNLENME TESİSLERİ ( Bakım Onarım ve Diğer İşlerinde Çalıştırılmak Üzere Kurumun Merkez ve Taşra Birimlerinden Geçici Görevli Personel Görevlendirilemeyeceği - Geçici Görev Harcırahı Ödenemeyeceği )
4. DAİREKAMU KURUM VE KURULUŞLARINCA İŞLETİLEN SOSYAL EĞİTİM TESİSLERİ ( Giderlerine Bütçeden Katkı Yapılamayacağı )
1. DAİREKAMU KURUM VE KURULUŞLARINCA İŞLETİLEN SOSYAL TESİS ( Temizlik/İşçilikGiderlerine Bütçeden Katkıda Bulunulamayacağı )
7. DAİREKAMU KURUM VE KURULUŞLARINCA İŞLETİLEN SOSYAL TESİSLER ( Dinlenme Tesisi Misafirhane Kreş Spor Tesisi ve Benzeri Sosyal Tesislerin Giderlerinin Bütçeden Karşılanamayacağı - İl Özel İdaresi Misafirhanesinin Elektrik Bedelinin Bütçeden Karşılanmasının Fazla Ödemeye Neden OlduğU )
TEMYİZ KURUL KARARIKAMU KURUM VE KURULUŞLARINDA ÇALIŞAN AVUKATLAR ( Vekalet Ücretinin Yıl İçindeki Tüm Katsayılar Dikkate Alırak Belirlenmesi ve Kanunla Belirlenen Limitler İçinde Dağıtılması Gereği - Dağıtılmayan Vekalet Ücretinin Emanet Hesaba Alınarak Sonraki Yıl Hesabına Katılarak Dağıtımının Yapılması Gereği )
TEMYİZ KURUL KARARIKAMU KURUM VE KURULUŞLARININ DERNEK VAKIF SANDIK GİBİ KURULUŞLARA YARDIM YAPMASI ( Dernek Vakıf Sandık Gibi Kuruluşları Kamu Kurumunun Görevine Giren Konularda Faaliyet Göstermesi Gereği - Kamu Kurumunun Görev Alanına Giren Konularda Ortak Proje Yapılması ve İdare ile Dernek Vakıf Sandık Gibi Kuruluş Arasında Protokol Yapılması Gereği )
8. DAİREKAMU KURUM VE KURULUŞLARININ DERNEKLERE YARDIM ETMESİ ( Kamu Yararına Çalışan Derneklere Tescillerini Yaptıran Spor Kulüplerine ve Amatör Kulüplere Yardımda Bulunabilecekleri - Kamu Yararına Çalışan Dernek Kararı Bulunmayan Cemiyetin Çıkardığı Gazeteye Yıllık Abone Ücretinin Kamu Zararı Olduğu )
GENEL KURUL KARARIKAMU KURUM VE KURULUŞLARININ YÜKLENİCİLER ELİYLE YÜRÜTÜLEN İNŞAAT İŞLERİ ( Kullanılan Çimentonun Şantiye Teslimi Yoluyla Karşılanması - Taşıma Bedellerinin Hesaplanma Usulü )
TEMYİZ KURUL KARARIKAMU KURUMLARINA AİT MOTORLU ARAÇLARIN KASKO SİGORTASI YAPILMASI ( Kamu Kurum ve Kuruluşlarına Ait Motorlu Araçların Mali Sorumluluk Sigortası Yapılmasının Zorunlu Olduğu Kasko Sigorta Giderlerinin Kurum Bütçesinden Karşılanamayacağı - Sadece Ambulans İtfaiye Araçları ve Dış Temsilcilik Araçlarına Ait Kasko Sigorta Harcamasının Bütçeden Karşılanabileceği )
TEMYİZ KURUL KARARIKAMU KURUMLARINA AİT ONARIM BEDELLERİNİN BELEDİYE BÜTÇESİNDEN KARŞILANMASI ( Belediyenin Görev Kapsamı Dışında Kalan Kamu Kurumlarına Ait Onarım Bedellerinin Belediye Bütçesinden Karşılanmasının Mümükün Olmadığı )
5. DAİREKAMU KURUMLARINCA İŞLETİLEN SOSYAL TESİSLER ( Bütçeden Katkıda Bulunulamayacağı - Öğretmenevi Onarım İşi )
GENEL KURUL KARARIKAMU KURUMUNCA YAPILAN ANALİZ HİZMETİ KARŞILIĞI ALINAN ÜCRET ( Kamu Geliri Niteliğinde Olduğu - Özel Hukuk Hükümlerine Tabi Vakfa Aktarılmasının Mümkün Olmadığı/Sayıştay Denetimi İmkânını da Ortadan Kaldıracağı )
8. DAİREKAMU KURUMUNUN MUHASEBE İŞLERİNİN HİZMET ALIM SURETİYLE GÖRDÜRÜLMESİ ( Muhasebe İşlerinin Asli ve Sürekli Hizmetlerden Olduğu - Kamu İdarelerince Genel Esaslara Göre Yürüttükleri Asli ve Sürekli İşlerinin Devlet Memurları Kanununda Sayılan Personeller Eliyle Gördürülmesi Gereği )
DAİRELER KURULUKAMU MALİYESİ VE İSTİHDAMA İLİŞKİN HÜKÜMLER İÇEREN YÖNETMELİKLER ( Sayıştay'ca İncelenerek Mütalaa Verilebileceği - Bir Bakanlık Veya Sayıştay Denetimine Tabi Diğer İdare ve Kurumlar Tarafından Hazırlanması da Gerektiği )
TEMYİZ KURUL KARARIKAMU MALLARININ SİGORTA ETTİRİLMESİ ( Kamu Görevlisinin Kişisel Sorumluluğundan Kaynaklandığı Kamu Görevlisinin Kendisine Teslim Edilen Devlet Malını Korumak Zorunda Olduğu - Devlet Malı Zarara Uğramışsa Zarar Sorumlusunda Tahsil Edilmesi Gerektiğinden Sigorta Giderinin Devlet Bütçesinden Ödenmesinin Mümkün Olmadığı )
7. DAİREKAMU PERSONELİ YABANCI DİL SINAVI ( Sınav Beş Yıl Süreyle Geçerli Olup Bu Sürenin Bitiminde Yeniden Sınava Girmeyenlerin Tamzinatlarının Kesilmesi )
GENEL KURUL KARARIKAMU TÜZEL KİŞİLİĞİ ( Sahip Bulunan Mahalli İdare Birlikleri - Kamu İhalelerine Katılmalarının Mümkün Bulunmadığı )
3. DAİREKAMU YARARINA ÇALIŞAN DERNEĞİN SEMİNERİNE KATILIM ÜCRETİ ( Dernek Adına Organizasyonu Yapan Şirkete Ödenmesinde Mevzuata Aykırılık Bulunmadığı )
5. DAİREKAMU YARARINA ÇALIŞAN DERNEK ( Belediye Bütçesinden Bağışta Bulunulmasında Mevzuata Aykırılık Bulunmadığı - Atatürk'çü Düşünce Derneği )
8. DAİREKAMU YARARINA ÇALIŞAN DERNEK ( Sayılabilmek İçin Bakanlar Kurulu Onayı Gereği - Belediyelerin Kamu Yararına Çalışan Derneklere Yardım Edebileceği Kamu Yararı Kararı Bulunmayan Gazeteciler Cemiyetinin Çıkardığı Ücretsiz Gazeteye Abonelik Ücretinin Kamu Zararına Neden Olduğu )
İÇTİHADI BİRLEŞTİRME GENEL KURUL KARARIKAMU YARARINA ÇALIŞAN DERNEK ( Türk İdareciler Derneği - İl Özel İdareleri Bütçelerinden Yardım Yapılmasının Mevzuata Aykırı Olmadığı )
TEMYİZ KURUL KARARIKAMU YARARINA ÇALIŞAN DERNEK SAYILABİLME ( Derneğin Amaç ve Faaliyetlerinin Ülke Çapında Yararlı Sonuçlar Verecek Nitelik ve Ölçüde Olması ve Çeşitli Makamların İzin ve Onayına Tabi Olması )
TEMYİZ KURUL KARARIKAMU YARARINA HİZMET EDEN DERNEKLER ( Özel İdare Bütçesinden Derneğe Yardımda Bulunulmasının Mümkün Olmaması )
TEMYİZ KURUL KARARIKAMU YÖNETİMİ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI ( Türkiye ve Orta Doğu Amme İdaresi Enstitüsü Kamu Yönetimi 'Yüksek Lisans Programına Katılan Kişiye Gerekli Yasal Koşullar Mevcut Değilken Bu Programa Katıldığı Günler İçin Gündelik ve Yol Masrafı Ödenemeyeceği )
TEMYİZ KURUL KARARIKAMU YÖNETİMİ YÜKSEK LİSANS PROĞRAMI ( TODAİE Tarafından Yürütülen - Personele Bu Süre Zarfında Geçici Görev Yolluğu Ödenmesinin Mümkün Olmadığı )
TEMYİZ KURUL KARARIKAMU ZARARI ( Kamu Kaynağında Eksilme Artışın Engellenmesi Şeklinde Meydana Geldiği - Kurum Lehine Hükmedilen Vekalet Ücretinin Kanunda Öngörülen Sınırlara Uyulmadan Dağıtılmasının Kamu Zararı Oluşturduğu )
1. DAİREKAMU ZARARI ( Mevzuatında Öngörülmediği Halde Ödeme Yapılmasının Kamu Zararının Belirlenmesinde Esas Alınacağı - Belediye Kanununda Sayılan Giderler Arasında Bulunmayan Para Cezası Ödemesinin Kamu Zararına Sebebiyet Verdiği )
1. DAİREKAMU ZARARI ( Mevzuatta Öngörülmediği Halde Yapılan Ödemelerin Kamu Zararının Belirlenmesinde Esas Alınacağı - Belediyenin Savcılık Emniyet Müdürlüğü ve Kaymakamlığa Demirbaş Almasının Kanunla Verilen Görevi Olmadığı Bu Nedenle Yapılan Harcamaların Kamu Gideri Vasfı Taşımadığı Kamu Zararı Oluşturduğu )
TEMYİZ KURUL KARARIKAMU ZARARI ( Muhasebe Yetkilisinin Ödeme Aşamasında Ödeme Emri Belgesi ve Eki Belgeler Üzerinde Yetkililerin İmzasını Arama Yükümlülüğü Bulunduğu - Gerçekleştirme Görevlisinin İmzasının Bulunmadığı Durumda Harcama Yetkilisiyle Birlikte Sorumlu Olduğu )
GENEL KURUL KARARIKAMU ZARARI ( Sayıştay'ca Yapılan İncelemeler Sonucunda Tespit Edilen - İdarelerce İlgili Kanunlarına Göre Tarh ve Tahakkuk Ettirilerek Tahsil Edilebilir Hale Gelmiş Kamu Gelir ve Alacaklarının Takip ve Tahsilinden Muhasebe Yetkilisinin Tek Başına Sorumlu Olduğu )
TEMYİZ KURUL KARARIKAMU ZARARI ( Sayıştayın Giderlerin Kanunlara Uygun Yapılıp Yapılmadığı Ödemelerin İstihkak Sahiplerine Yapılıp Yapılmadığını Araştırmakla Yükümlü Olduğu - Kanunda Yazılan Miktarı Aşan Ödeme ve İstihkaktan Fazla Ödeme Yapılmasının Tazminine Hükmolunacağı )
1. DAİREKAMU ZARARI ( Şartnamesinde Proje Müdürünün Projenin Büyüklük ve Niteliğinde Uluslar Arası Bir Yatırımda Yöneticilik Deneyiminin Aranması - Şartnamede Belirtilen Koşulları Taşımayan Proje Müdürü İçin Yapılan Ödemenin Kamu Zararı Oluşturduğu )
TEMYİZ KURUL KARARIKAMU ZARARI AÇISINDAN İŞ ARTIŞI VE ARTIŞA İLİŞKİN FİYAT FARKI ÖDENMESİ (Sözleşme Kapsamında Yapılamayacağı Anlaşılan En İşlek ve Kalabalık Caddede Can ve Mal Emniyetini Ortadan Kaldıracak Nitelikteki Şantiye Sahasında Gelişen Durum - Mevzuata Aykırılık En Başından Beri Biliniyor Olsa da Asıl İşten Ayrılması Mümkün Olmayan Zorunlu İş Artışına Konu Ödeme İçin Tazmine Hükmedilememesi)
TEMYİZ KURUL KARARIKAMU ZARARI HESABI ( Belediye Avukatına 657 Sayılı Kanunda Öngörülen Limit Aşılarak Yapılan Vekalet Ücreti Ödemesinde Önceki Yıllarda Limit Doldurulmadığından Bahisle Mahsuplaşma Yapılamayacağı - Yıl Bazında Hesap İncelemesi Yapıldığından Kamu Zararı Hesabında Önceki Yıllarla Bağlantı Kurma ve Mahsuplaşma İşlemi Yapılamayacağı )
7. DAİREKAMU ZARARI OLUŞMAMASI (Bina Yapım İşinde Onayda Öngörülen Poz Yerine Daha Yüksek Bedelli Poz Üzerinden Yapılıp Ödemenin İse Daha Uygun Fiyatlı Olan Pozdan Ödenmesi)
6. DAİREKAMU ZARARINDAN SORUMLULUK ( Kaymakamlara Verilen Özel İdare Ödeneğinden Gelir Vergisi Kesilmemesi - Ödeme Emri Belgesini Düzenleyen Gerçekleştirme Görevlisinin Sorumlu Olduğu )
TEMYİZ KURUL KARARIKAMU ZARARINDAN SORUMLULUK (İl Özel İdaresi Personeline Yemek Verme Yerine Para İle Temsil Edilen Araçlar "Ticket" Vasıtasıyla Yemek Yardımı Yapılması - İhale Komisyonundaki Şahısların Sorumlu Olmadıkları Ödeme Emrini İmzalayan Gerçekleştirme Görevlisi ve Harcama Yetkilisinin Sorumlu Olduğu)
1. DAİREKAMU ZARARINDAN SORUMLULUK (İl Özel İdaresince Dernek Vakıf ve Birliklere Nakdi Kaynak Aktarılması Sonucu Oluşan - Ödeme Emri ve Eki Belgelerde İmzası Bulunmayanın Bu Ödemeden Sorumlu Tutulamayacağı)
1. DAİREKAMU ZARARINDAN SORUMLULUK (Sorumlularına Ortaklaşa ve Zincirleme Ödettirilmesi Gerektiği - İşin Projesine ve Teknik Şartnamesine Göre Yapılmayan Bodrum Kat İçinin Beton Dolgusu Nedeniyle Yüklenici Hakedişinden Kesinti Yapılmadığı)
4. DAİREKAMU ZARARININ GİDERİLMİŞ OLMASI (Sebebiyet Verenler Hakkında Gerekli İşlemlerin Yapılması İçin Ayrıca Bakanlığa Yazılması da Gerektiği - Hakediş Ödemelerinde Yapılmayan Eksik İmalat Bedelleri Yersiz Ödense de Kamu Zararının Tamamının Yüklenicisinden Rızaen Tahsil Edildiği)
TEMYİZ KURUL KARARIKAMU ZARARLARINDAN DOĞAN ALACAKLARDA ZAMANAŞIMI ( Zamanaşımını Kesen ve Durduran Haller Saklı Olmak Üzere On Yıl Olduğu - Zamanaşımı Süresinin Kamu Zararının Oluştuğu Kabul Edilen Tarihi Takip Eden Mali Yıl Başında İşlemeye Başlayıp Onuncu Yılın Sonunda Biteceği )
GENEL KURUL KARARIKAMU ZARARLARININ TAHSİLİ ( Taksitlendirme Süresinin Azami Beş Yıl Olduğu - Sorumlulara Bildirimden İtibaren Üç Ay İçinde Ödenmesi Halinde Faiz Tutarının İlam Alacağının %10'unu Geçemeyeceği Bu Süreden Sonraki Tahsilatta Faizin Genel Hükümlere Göre Belirlenmesi Gereği )
GENEL KURUL KARARIKAMU ZARARLARININ TAHSİLİ ( Zorunlu veya Mücbir Sebeplerle Takip ve Tahsil İmkânı Kalmayan Alacakların Takibinden Maliye Bakanı veya Üst Yöneticinin Oluru ile Vazgeçilebileceği - Sayışta İlamı ile Hüküm Altına Alınan ve Tahsil İmkanı Bulunan Alacağın Meclis Kararı ile Takibinden Vazgeçilmesinin Yasaya Aykırı Olduğu )
TEMYİZ KURUL KARARIKAMULAŞTIRILAN GAYRIMENKULLER ( Bedelin Artırılması Davası Açılması Suretiyle Gecikme Faizi Vekalet Ücreti Yargılama Gideri Vs. İçin Yapılan Ödemelerden Damga Vergisi Kesilmesi Gerekeceği )
TEMYİZ KURUL KARARIKAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZIN DEĞER TESPİTİ İÇİN KOMİSYON VE KURULUŞLARA ÜCRET ÖDENMESİ ( Değer Tespiti İçin Kanun ile Görüş Alınması İstenen Kuruluşlardan Alınan Bilgi İçin Ücret Ödenemeyeceği - Değer Tespiti İçin Oluşturulan Komisyonlarda Görev Alanlara Ücret Ödenemeyeceği )
TEMYİZ KURUL KARARIKAMULAŞTIRMA ( Bedelinin Ödenmesi İçin Düzenlenen Kağıtların Damga Vergisinden İstisna Edilmesi Gerektiği - İlkokul Yapımı İçin Kamulaştırılan Arsa )
TEMYİZ KURUL KARARIKAMULAŞTIRMA ( Belediye Tarafından Yapılanlar İçin Kurulan Kıymet Takdir ve Uzlaşma Komisyonunda Görevli Üyelere Huzur Ücreti Ödenmesinin Mümkün Olmadığı )
TEMYİZ KURUL KARARIKAMULAŞTIRMA ( İdare Aleyhine Neticelenmiş ve Davacıya Ana Para ve Yasal Faiz Ödenmesine Hükmedilen Tezyidi Bedel Davası - 6183 S.K. Md. 51'deki Oranların Uygulanmasında Hukuka Aykırılık Bulunmadığı )
İÇTİHADI BİRLEŞTİRME GENEL KURUL KARARIKAMULAŞTIRMA ( Resmi Daireler Lehine Yapılan - Tespit Edilen Bedellerin Ödenmesi Sırasında Damga Vergisi Kesintisi Yapılmaması Gereği )
7. DAİREKAMULAŞTIRMA BEDELİ ( Belediyenin Rayiçlere Göre Takdir Etmesi Gerekirken Tespit Edilen Bedellerin Oldukça Üzerinde Bir Bedel Belirleyemeyeceği )
TEMYİZ KURUL KARARIKAMULAŞTIRMA BEDELİNDEN DÜŞÜLECEK ARTIŞ MİKTARI ( Hesabında Sadece m2 İçin Verilen Bedelin Değil Taşınmaz Üzerinde Bulunan Ağaç Bağ Gibi Değerlerin de Toplam Bedelin %50'sini Aşmamak Kaydıyla Dikkate Alınması Gereği - Kısmen Kamulaştırma )
TEMYİZ KURUL KARARIKAMULAŞTIRMA İŞLEMLERİ ( İlçe Takdir Komisyonu'nda Görevli Olan Komisyon Üyelerine Ödenen Ücretlerden Gelir Vergisi Kesilmesi Gerektiği )
TEMYİZ KURUL KARARIKAMULAŞTIRMA KARARINA KONU TAŞINMAZIN DEĞERİNİN TESİPİTİ ( Kamulaştırma Kanunu Gereğince Oluşturulan Komisyonlarda Görev Alan Üyelere Ücret Ödenemeyeceği - Kamulaştırılan Taşınmazın Değerinin Tespiti İçin Kanunda Belirtilen Kuruluşlardan Alınan Bilgi Karşılığında Ücret Ödenemeyeceği )
8. DAİREKAMULAŞTIRMA VE KAMULAŞTIRMASIZ EL ATMAYA KARŞI AÇILAN DAVALAR ( Kesinleşen Mahkeme İlamlarının İcraya Konması Üzerine Yapılan Ödemeler - İcra Tahsil Harcı Ödenmemesi Gerektiği )
8. DAİREKAMULAŞTIRMASIZ ELATMA ( Belediye Aleyhine Açılan Davalar Sonucunda Kamulaştırma Bedelleri Dışında Ödenen Faiz Yargılama v.b. Giderler - Sorumlulardan Rucü'en Tahsil Edilmeyeceği )
TEMYİZ KURUL KARARIKAMULAŞTIRMASIZ ELATMA NEDENİYLE BEDELE HÜKMEDİLMESİ ( Bedelin Davacıya Ödenmesi İçin Yapılan Sözleşmeden "Sulh Protokolü" Damga Vergisi Alınacağı ve Ödemelerde Binde 7,5 Oranında Damga Vergisi Kesileceği )
7. DAİREKAMUYA YARARLI DERNEK STATÜSÜ ( Bulunmayan Şirket veya Hizmet İşletmesi Adı Altında Ticari Alanda Faaliyet Gösteren Kuruluşa Seminere Katılım Payı Adı Altında Belediye Personeli İçin Ödeme Yapılamayacağı )
5. DAİREKAN ŞEKERİ ÖLÇÜM CİHAZI ( Cihaz En Düşük Fiyattan Temin Edildiğinden Bedelin Bütçeden Ödenebilmesi )
8. DAİREKANAL KULLANIM ÜCRETİ ( Adı Altında Tahakkuk Ettirilen ve Su Faturalarının Belli Bir Yüzdesi Şeklinde Alınan Bedel - Çevre Temizlik Vergisi Kapsamına Girdiği/Bu Vergiden Muaf Tutulmuş Olan Kamu Kuruluşlarından Başka Ad Altında da Olsa Alınamayacağı )
TEMYİZ KURUL KARARIKANTARLA TARTILMA İŞİ ( Deniz Dolgusu Malzemesinin - Giderlerinin %25 Oranındaki Yüklenici Kârından Karşılanacağı/Bu Giderlerin Yeni Birim Fiyata Konu Edilemeyeceği )
3. DAİREKANTİN İŞLETME HAKKININ KİRAYA VERİLMESİ İHALESİ ( Sözleşmenin Teklif Edilen Bedel Yerine Muhammen Bedelin de Altında Yapılması - Eksik Tahsil Edilen Tutarın Sorumlulara Ödettirilmesi Gereği )
4. DAİREKANTİN KİRA BEDELLERİ ( Mülkiyeti Hazineye Ait Olup Üniversite Vakfına Kiraya Verilen - Üniversite Bütçesine Aktarılması Gereği )
GENEL KURUL KARARIKANUN ÖNÜNDE EŞİTLİK İLKESİNE AYKIRILIK ( İstisnai Memurluk Kadrolarının Devlet Memurluğuna Girmede Esas Olan Sınav Sistemini Aşmaya Yönelik Olarak Diğer Memur Kadrolarına Naklen Atanma Amacıyla Kullanılması )
GENEL KURUL KARARIKANUN TASARISI TASLAĞI HAKKINDA SAYIŞTAY'IN GÖRÜŞ BİLDİRMESİ ( Sayıştayla İlgili Düzenlemeler Hakkında Görüş Bildirilebileceği )
GENEL KURUL KARARIKANUNİ FAİZİN EKLENMESİ GEREĞİ ( Araştırma Görevlisinin Bakanlık Bünyesinde Bir Göreve Naklen Atanabilmesi - Mecburi Hizmetine Tekabül Eden Borcu )
GENEL KURUL KARARIKANUNİ KEŞİF ARTIŞI ( Dolayı Verilen Süre Nedeniyle Birim Fiyat Farkı/... Sarayı Kazan Dairesinin Doğalgaza Dönüşümü - 88/13181 Sayılı Kararname Hükümlerine Göre Ödenmesinin Mümkün Olmadığı )
GENEL KURUL KARARIKANUNLARIN BAKANLAR KURULU KARARINA GEREK GÖSTERDİĞİ İŞLER ( Sayıştay Hizmetleri İle İlgili Olanlarının Sayıştay Genel Kurulunun İdari İşler Niteliğindeki Kararlarıyla Yürütüleceği - Sözleşmeli Personel Çalıştırılması )
TEMYİZ KURUL KARARIKAPALI TEKLİF USULÜ ( Kapalı Teklif usulü ile İhale Edilen İşle İlgili Verilen Tekliflerin Hiçbir Gerekçe Gösterilmeden Reddinin Mevzuata Aykırı Olması )
7. DAİREKAPALI TEKLİF USULÜ İLE ALIM YAPILMASI ZORUNLULUĞU ( Malzeme Alım Tutarının Pazarlık Sınırının Üzerinde Olması )
1. DAİREKAPI VE PENCERE ALANLARI ( Birim Fiyat Tarifelerinde Belirtilen - MSB 615 ve 25.021 Pozlarının İmalat Miktarları Tespit Edilirken Düşülmesi Gereği )
8. DAİREKAPICI VE KALORİFERCİ GİDERLERİ ( Özel Tahsisli Konutlar Dışındaki Lojmanlara Ait Giderlerin Kurum Tarafından Karşılanmasında Zorunluluk Bulunmadığı )
1. DAİREKAPLICA TEDAVİLERİ ( Yatak ve Yemek Bedelinin Belediye Bütçesinden Karşılanmasının Mümkün Olmadığı )
8. DAİREKAPLICALARDA TEDAVİLERİNE GEREK GÖRÜLENLER ( Yol Masrafı ve Gündelik İle Buralarda Görmüş Oldukları Tedavi Giderlerinin Ödeneceği - Ayrıca Yatak ve Yemek Bedelinin Karşılanmayacağı )
7. DAİREKAR PAYI DAĞITIMI YAPILMAMASI (Belediyenin Ortağı Olduğu Şirket/%20 Yedek Akçe Ayrılmadan 1. Temettü Dağıtımı Zorunlu Olmadığı - Kamu Kaynağında Bir Eksilme Veya Kayıp Söz Konusu Olmadığı/Dağıtılmayan Karlar Şirket Hesaplarında Bulunan Para Alacak ve Haklar Her Türlü Değerler Niteliğinde Bulunduğu)
İÇTİHADI BİRLEŞTİRME GENEL KURUL KARARIKARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.'YE AİT FİYAT ( Demir Malzeme Fiyat Farkı Hesabı - Esas Alınmasının Mümkün Bulunmadığı )
GENEL KURUL KARARIKARAPARANIN AKLANMASI ( Suçun Araştırılması ve İncelenmesi İle Görevlendirilen Yardımcı ve Stajyer Memurlar - Kanunda Öngörülen Ek Ücretin Ödenemeyeceği )
TEMYİZ KURUL KARARIKARAR DÜZELTİLMESİ TALEBİ (Dairesi Adına Temyiz İtirazında Bulunmayan Kişinin Aynı İlamda Sorumluluğu Bulunanların Temyiz İtirazları Üzerine Düzenlenen Temyiz Kurulu Kararına Karşı Karar Düzeltilmesi Talebinde Bulunamayacağı)
TEMYİZ KURUL KARARIKARAR DÜZELTME (Temyiz Kurulu Kararının İlgililere Tebliğinden İtibaren 15 Günülük Süreye Tabi Olduğu - Onbeş Günlük Karar Düzeltme Süresi Geçtikten Sonra Yapılan Karar Düzeltme İsteminin Reddi Gereği)
GENEL KURUL KARARIKARAR İLAM HARÇLARI ( Lisans Üstü Öğrenim İçin Yurt Dışına Gönderilen ve Mecburi Hizmet Yükümlülüğünü Yerine Getirmeyen Araştırma Görevlileri Hakkında Açılan Tazminat Davasının Üniversite Lehine Sonuçlanması - Davalıların Ödememeleri )
TEMYİZ KURUL KARARIKARAR PULU (Hakedişlerden Damga Vergisi Kesilmediği Gerekçesiyle Tazminine İlişkin Hüküm Kurulduğu - Sorumlunun Karar Pulunun Hesap Yılından Önce Yatırıldığına İlişkin Vergi Dairesi Alındılarını Dilekçe Ekinde Sunduğu/İlamın Sadece Karar Puluna İlişkin Tazmin Hükmünün Kaldırılması Gerektiği)
GENEL KURUL KARARIKARAR VE İLAM HARÇLARI ( Hazine Lehine Karar Verilen Davalarda Mükelleflerince Süresinde Ödenmeyen Veya Ödenmeyeceği Anlaşılan - Asıl Alacak İle Birlikte Gerçek Mükellefinden Tahsil Edilmek Üzere Hazine Tarafından Ödenebileceği )
7. DAİREKARAYOLLARI BİRİM FİYATLARI ( Fiyatlar Arasında Birim Fiyat Mevcut İken Özel Birim Fiyatlar Tespit Edilememesi )
4. DAİREKARAYOLLARI BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ İŞÇİSİ ( Belediye Asfaltlama Çalışmalarına Katılmaları - Öğle Yemeği Bedelinin Belediye Bütçesinden Ödenmesi/Mevzuata Aykırı Olmadığı )
3. DAİREKARAYOLLARI BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜNE FATURA EDİLEN SU BEDELİNE KDV UYGULANMASI ( Bunun Mümkün Olmaması Nedeniyle Fazla Ödemenin Sorumlulara Ödettirilmesinin Gerekmesi )
GENEL KURUL KARARIKARAYOLLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ PROJELERİ ( Otoyol Projelerinin Çıkartılarak Toplu Konut ve Kamu Ortaklığı İdaresi Projeleri Arasına Alınması - Ortaya Çıkan Mevzuata Aykırı Uygulamalar )
GENEL KURUL KARARIKARAYOLLARI TRAFİK KANUNUNA DAYANILARAK KURULAN GARANTİ FONU ( Hesaplarının Sayıştay Denetimine Tabi Olması Gereği )
7. DAİREKARAYOLU AĞI DIŞINDA KALAN YOLDA TAŞINAN MALZEME ( Nakliye Birim Fiyatının Hesabı )
TEMYİZ KURUL KARARIKARAYOLUNDA SATHİ KAPLAMA YAPILMASI ( 6540 Poz No'lu Sathi Kaplama Yapılması İmalatında Kullanılan Agregaya 4382 Pozundan Yıkama Bedeli Ödenmesi Mümkün Olmadığı )
1. DAİREKARO FAYANS VE FUGALI DUVAR KAPLAMASI ( Birim Fiyat Tarif ve Analizlerine Aykırı Olarak Sıva Bedelinin Ayrıca Ödenemeyeceği )
8. DAİREKAROTLA DELİK AÇMA KAPAMA ( Öngörülen Birim Fiyat Tarifine Aykırı Ödenen Tutarın Sorumlularına Ödettirilmesi )
4. DAİREKARSIZ BİRİM FİYATLAR ( Bayındırlık Bakanlığının İnşaat Birim Fiyatlarına Esas İşçilik Araç ve Geeç Rayiç Lİstelerinde Yer Alan Malzeme Birim Fiyatları )
7. DAİREKARTVİZİT BASTIRILMASI ( Memur Statüsündeki Daire Müdürlerine Kartvizit Bastırılmasının Mümkün Olmaması )
TEMYİZ KURUL KARARIKARTVİZİT VE TEBRİK KARTI BEDELLERİ ( Bedellerinin Bütçeden Karşılanamayacağı - Telekomünikasyon Kurumu Personeli )
TEMYİZ KURUL KARARIKASA VE VEZNEDARLARA İLİŞKİN SUİİSTİMAL SİGORTALARI ( Zorunlu Sigortalar Kapsamında Yer Almadığı/Bu Bedellerin Kurum Bütçesinden Ödenemeyeceği - Devlet Mallarının Sigorta Edilmemesi Esası )
TEMYİZ KURUL KARARIKASKO BEDELİ ( Belediye Adına Kayıtlı Aracın - Belediye Bütçesinden Karşılanmasının Mümkün Olmadığı )
6. DAİREKASKO SİGORTA ( Belediye Araçlarına Yaptırılmasının Mevzuata Aykırı Olduğu )
TEMYİZ KURUL KARARIKASKO SİGORTA ( Belediyelere Ait Araçlar İçin Yaptırılabileceği )
TEMYİZ KURUL KARARIKASKO SİGORTA ( Belediyeye Ait Araçlara Yaptırılarak Bedelinin Bütçeden Ödenmesinin Mümkün Bulunmadığı )
TEMYİZ KURUL KARARIKASKO SİGORTA ( İl Özel İdaresine Ait Araçların Kasko Sigortalarının Yaptırılamayacağı )
TEMYİZ KURUL KARARIKASKO SİGORTA (Belediye Kullanımında Bulunan Taşıtlara Yaptırılmasının Kamu Zararına Sebebiyet Verip Tazmin Gerektireceği)
TEMYİZ KURUL KARARIKASKO SİGORTA GİDERİ ( Döner Sermaye İşletmesinde Kullanılan Bakanlığa Ait Araçlar ve Lokalinde Bulunan Uygulama Restoranının Demirbaş ve Donanımı - Mevzuata Aykırılığı )
TEMYİZ KURUL KARARIKASKO SİGORTA GİDERLERİ ( Devlete ve Kamu Tüzel Kişilerine Ait Motorlu Araçlar - Bütçeden Karşılanmasının Yasal Olmadığı )
TEMYİZ KURUL KARARIKAT YEVMİYESİ ÖDENEMEMESİ ( Yurtdışı Kadrosunda Görevliyken Vefat Eden Memurun Ailelerine Yurda Dönüşlerinde Ödenen Yurtdışı Sürekli Görev Yolluğunda Birisinin Memur Olarak Nazara Alınarak Yurtdışı Yer Değiştirme Masrafı Ödenmesi )
8. DAİREKATILIM PAYI ( Tedavi Amacıyla Yurt Dışına Gönderilenler - Yurt Dışı Tedavi Giderlerinin %10'u Oranında Katılım Payı Alınacağı )
TEMYİZ KURUL KARARIKATILIM PAYI ( Yurtdışında Görevlendirilen ve Kendilerine Yurtdışı Geçici Görevi Yolluğu Ödenen Belediye Meclis Üyeleri İle Belediyenin İdari Personelinin Yurtdışı Görevi İçin Ayrıca Belediyeler Birliğine Katılım Payı Ödenemeyeceği )
4. DAİREKATILIM ÜCRETİ ( Belediyecilik Seminerine Katılması İçişleri Bakanlığı Mahalli İdareler Genel Müdürlüğünce Uygun Görülen Belediye Başkanı İçin Ücret Ödenmesi )
TEMYİZ KURUL KARARIKATKI PAYI ( Doğrudan Üniversiteye Değil Tıp Fakültesine Bağlı Döner Sermaye İşletmeleri - Öğretim Elemanı Olmakla Birlikte Tıp Fakültesinde Ders Vermeyen Rektöre Katkı Payı Verilemeyeceği )
2. DAİREKATKI PAYI ( Kadroları Devlet Hastanesinde Olan Hemşirelere Tıp Fakültesinde Geçici Olarak Görev Yaptıkları Dönem İçin Döner Sermayeden Katkı Payı Ödenebilmesi )
TEMYİZ KURUL KARARIKATKI PAYI ( Öğretim Elemanlarının Katkısı Olmadan Elde Edilen Sağlık Merkezi Tedavi Gelirlerinin Üniversite Sağlık Kültür ve Spor Dairesi Başkanlığı Personeline Katkı Payı Olarak Dağıtılamayacağı )
2. DAİREKATKI PAYI ( Üniversitenin Yaptığı Eğitim Faaliyetleri Çerçevesinde Elde Edilen Gelirlerden Faaliyette Katkısı Olanlara Pay Dağıtılması )
TEMYİZ KURUL KARARIKATKI PAYININ MATRAHI ( Döner Sermaye Katkı Payı - Maliye Bakanlığı Personeline Bütçeden Ödenen Ek Ödemenin Katkı Payının Matraha Dahil Edilmesinde Mevzuata Aykırılık Bulunmadığı )
TEMYİZ KURUL KARARIKATKI PAYLARININ DAĞITIMI ( Döner Sermaye - Rektörlükte Görevli Öğretim Üyelerine 95/6509 S. Kararname Uyarınca Verilen Geliştirme Ödeneğinin Katkı Payı Üst Sınırının Tespitinde Dikkate Alınmaması Gerektiği )
7. DAİREKATMA BÜTÇELİ KURULUŞLAR ( Büyükşehir Belediyesi Olmayan Belediyece Atık Su İle İlgili Çevre Temizlik Vergisi Tahakkuk Ettirilemeyeceği - Kapsam Dışında Bulunduğu )
TEMYİZ KURUL KARARIKATMA BÜTÇELİ KURULUŞLARA BAĞLI DÖNER SERMAYELİ KURULUŞLAR ( Hukuk Müşavirliği Bünyesinde Kadrolu Avukatlar Bulunduğu Halde Dışarıdan Avukatla Sözleşme Yapılarak Ücreti Ödenemeyeceği )
4. DAİREKATMA DEĞER VERGİSİ ( Lise Tarafından İmal Edilen Sıra Kürsü Gibi Okul Donatım Malzemelerine KDV Ödenebilmesi )
1. DAİREKATMA DEĞER VERGİSİ ( Resmi İlan Tarifesi Esas Alınarak Hesaplanan Bedellere Ayrıca KDV İlave Edilmiş Olmasının Mevzuata Aykırı Olmadığı )
1. DAİREKATMA DEĞER VERGİSİ ( Üniversitelerin Akademik Birimlerince Özel Kurumlara Verilen Proje ve Etik Kurul Hizmeti Nedeniyle Tahsil Edilen Bedeller Üzerinden %18 Oranında KDV Alınması Gereği - Üniversitelerin Bedeli Mukabili Özel Kurumlara Verdikleri Hizmetlerin Ticari Faaliyet Sayılarak KDV Tahsili Gereği )
3. DAİREKATMA DEĞER VERGİSİ İADE HAKKI ( İşlem Tutarı Toplam Teslim ve Hizmet Bedelinin Bütüne Tekabül Eden Kısmı Kadar Olması Gereği - İadenin İade Hakkı Doğuran İşlemin Tamamına Uygulanmasının Fazla Ödemeye Neden Olduğu )
5. DAİREKATMA DEĞER VERGİSİ İADESİ ( Yeminli Mali Müşavire Ödenen Ücretin İhracata İlişkin Genel Giderler Kapsamında Değerlendirilerek İade Edilecek KDV'nin Hesabında Dikkate Alınması )
İÇTİHADI BİRLEŞTİRME GENEL KURUL KARARIKATMA DEĞER VERGİSİ MATRAHI ( Elektrik ve Havagazı Tüketim Vergisinin Dahil Edilmesi Gerektiği )
3. DAİREKATMA DEĞER VERGİSİ MATRAHI ( Tüketilen Elektrik Bedeli İle Birlikte Tüketicilerden Tahsil Edilen Tüketim Vergisinin Matraha Dahil Edilebilmesi )
1. DAİREKATMA DEĞER VERGİSİ MÜKELLEFİYETİ ( Kızılay Derneğinin Teslim ve Hizmetlerinde Mükellef Olmadığı )
4. DAİREKATMA DEĞER VERGİSİ ORANI ( Takım Elbise İş Elbisesi Çizme Ayakkabı Pantolon Gömlek ve Halat İçin KDV Oranı %8 Olduğu - KDV'nin %8 Uygulanması Gereken Elbise İş Elbisesi Çizme Ayakkabı Alımında %18 Olarak Uygulanmasının Kamu Zararına Neden Olduğu )
3. DAİREKATMA DEĞER VERGİSİ ORANIN FAZLA UYGULANMASI ( Hakedişte KDV Oranının Aynı Olması Gerekliliği Karşısında Yapılan Hatalı Ödemenin Sorumlulara Ödettirilmesi )
4. DAİREKATMA DEĞER VERGİSİ TEVKİFATI ( Belediyeler ve Bunların Teşkil Ettikleri Birliklerin KDV Tevkifatı Yapmakla Sorumlu Kurumlar Arasında Sayıldığı - Tevkifat Uygulanacak İşlemler Arasında Yapım İşleri Makine ve Techizat Demirbaş ve Taşıtlara Ait Tadil Bakım ve Onarım Hizmetlerinin Bulunduğu )
8. DAİREKATMA DEĞER VERGİSİ TEVKİFATI ( İşgücü Temin Hizmet Alımlarında %90 Oranında KDV Tevkifatı Uygulanması Gereği )
TEMYİZ KURUL KARARIKATMA DEĞER VERGİSİ TEVKİFATI ( Temizlik Özel Güvenlik Danışmanlık ve Denetim Hizmetlerine Ait İşlere Ait Ödemelerin KDV Tevkifatına Tabi Olduğu - Belediyelerin KDV Tevkifatı Yapmak Zorunda Olan Kurumlardan Olduğu )
TEMYİZ KURUL KARARIKATMA DEĞER VERGİSİ TEVKİFATI (Gelir Vergisi Kanununa Göre Vergiden Muaf Esnaf ile Basit Usulde Vergilendirilen Mükellefler Tarafından Yapılan Teslim ve Hizmetlerin Katma Değer Vergisinden İstisna Tutulduğu - Basit Usulde Vergi Mükellefi Olan Yükleniciden KDV Tevkifatı Yapılmamasında Mevzuata Aykırılık Bulunmadığı)
4. DAİREKATMA DEĞER VERGİSİ TEVKİFATI YAPILACAK İŞLEMLER VE TEVKİFAT SORUMLULARI ( Yapım İşleri Makine ve Techizat Demirbaş ve Taşıtlara Ait Tadil Bakım ve Onarım Hizmetlerinin Tevkifat Yapılacak İşlemlerden Bazıları Olduğu - Belediye ve Birliklerinin KDV Tevkifatı ile Sorumlu Olduğu )
8. DAİREKATMA DEĞER VERGİSİNİN SÜRESİNDE ÖDENEMEMESİ ( Gecikme Cezasının Bütçeden Ödenememesi )
8. DAİREKATMA DEĞER VERGİSİNİN SÜRESİNDE ÖDENMEMESİ ( Döner Sermaye Bütçesinden Ödenen Gecikme Zammının Sorumlu Saymana Tek Başına Ödettirilmesi )
5. DAİREKATMA DEĞER VERGİSİZ MİKTARLAR ( Bu Miktarlar Üzerinden Damga Vergisi Kesilebilmesi )
1. DAİREKAYA KAZISI ( Barajlarda - Bedellerinin B-15.310 No'lu Pozun Birim Fiyatı Üzerinden Ödenmesi Gerektiği/Tahdidi Patlayıcı Kullanılması Gerekçesiyle Yeni Birim Fiyat Üzerinden Ödenemeyeceği )
TEMYİZ KURUL KARARIKAYA KAZISI BEDELİ ( Patlayıcı Madde Kullanılmadan Yapılan - B-15.310 Poz Nolu Fiyatın % 80 Zamlı Tutarıyla Ödenmesi Gerektiği 15.014/B ve 15.018/B Poz Nolu Birim Fiyatlardan Ödenmesinin Mümkün Olmadığı/Baraj ve HES İnşaatı İşi )
TEMYİZ KURUL KARARIKAYMAKAM KADROSUNA VEKALET EDEN KAYMAKAM VEKİLLERİ ( Kaymakamlık Kadro Derecesi İçin Öngörülen Mülki İdare Amirliği Hizmet Tazminat Farkının Ödenemeyeceği )
6. DAİREKAYMAKAM KONUTU ( Özel Tahsisli Konut Olduğu - ADSL Modemi ve Hattına Ait Giderin Ödenmesinde Mevzuata Aykırılık Bulunmadığı )
GENEL KURUL KARARIKAYMAKAM VE VALİ MUAVİNLERİNE GEÇİCİ GÖREV GÜNDELİĞİ ÖDENMESİ ( Devlet Memurları Yabancı Diller Eğitim Merkezince Düzenlenen Kurslara Katılan - Ödenmesinin Mümkün Bulunmadığı )
1. DAİREKAYMAKAM VEKİLİ ( İl Nüfus ve Vatandaşlık Müdürüne İl Özel İdaresi Kanununda Belirtilen Ödemenin Verilebilmesi )
6. DAİREKAYMAKAM VEKİLİ OLARAK ATANAN KAYMAKAM ADAYI ( Kaymakam Adaylarının Kaymakamlar ile Aynı Hizmet Sınıfında Bulunduğu - Asilin Atama Şartlarına Sahip Olan Kaymakam Adayına Vekil Olarak Yürüttüğü Kaymakamlık Görevi İçin Vekalet Aylığı Ödenmesinde Mevzuata Aykırılık Bulunmadığı )
TEMYİZ KURUL KARARIKAYMAKAM VEKİLLERİ ( Kaymakam Kadrosuna Vekalet Eden - Kaymakamlık Kadro Derecesi İçin Öngörülen Mülki İdare Amirliği Hizmet Tazminat Farkının Ödenemeyeceği )
TEMYİZ KURUL KARARIKAYMAKAMA EK ÖDEME ( 5302 S. Kanunun 63. Maddesinde Öngörülen Ek Ödenek Kaymakamlara Bir Hizmet Karşılığı Ödenmekte Olup Vekalet Halinde Hem Görev Yapılan İlçede Hem de Vekalet Edilen İlçede Ayrı Ayrı Ödenmesinin Mümkün Olmadığı )
5. DAİREKAYMAKAMIN VALİ YARDIMCILIĞI KADROSUNA VEKALET ETMESİ ( Harcırahının Bu kadro Derecesine Göre Hesaplanamayacağı )
4. DAİREKAYMAKAMIN VEKALET ETTİĞİ DİĞER İLÇE KAYMAKAMLIĞI ( Bu Görevi Dolayısıyla Fazladan Özel İdare Ödeneği Verilemeyeceği )
5. DAİREKAYMAKAMLARA ÖDENEN İL ÖZEL İDARESİ ÖDENEKLERİ ( Gelir Vergisi Kesintisi Yapılması Gerektiği - Valinin Verdiği İl Özel İdaresi Görevlerini Yürüten Kaymakamlar )
4. DAİREKAYMAKAMLARA TAHSİS EDİLEN LOJMANLAR ( Gıda Giderleri ve Şahsî Temizlik Giderlerinin Bütçeden Karşılanacaklar Arasında Sayılmadığı )
5. DAİREKAYMAKAMLARA VERİLEN İL ÖZEL İDARESİ ÖDENEĞİ ( Vali Tarafından Görevlendirilen - 193 S.K. Md.2' ve 61'de Belirtilen Kazançlar Kapsamında Olduğu/Gelir Vergisi Kesintisi Yapılması Gerektiği )
TEMYİZ KURUL KARARIKAYMAKAMLARA VERİLEN ÖDENEK ( Geçici Görev ve İzin Nedeniyle Fiilen Görev Başında Bulunmayanlara Ödenemeyeceği Yerlerine Vekalet Edenlere Görevinin Devamı Süresince Ödenebileceği - Ödemenin Göreve Başlanıldığı Tarihten Hesaplanması Gerektiği )
6. DAİREKAYMAKAMLARA VERİLEN ÖZEL İDARE ÖDENEĞİ ( Gelir Vergisi Kesilmesi Gerektiği - Tevkifatının Yapılmaması/Kamu Zararından Harcama Yetkilisi ve Ödeme Emri Belgesini Düzenleyen Gerçekleştirme Görevlisinin Sorumlu Olduğu )
5. DAİREKAYMAKAMLARA YAPILAMAYACAK EK ÖDEME ( KHK/375 Ek Md. 3 Uyarınca Denge Tazminatı )
3. DAİREKAYMAKAMLIĞA VEKALET EDEN VALİ YARDIMCISI ( Vekalet Ettiği Sürece Hem Vekaletten Dolayı Hem de Vali Yardımcısı Olarak Aynı Ödeneği Almasının Mümkün Olmadığı )
TEMYİZ KURUL KARARIKAYMAKAMLIK GÖREVİNE VEKALET EDEN KAYMAKAMLAR (Özel İdare Ödeneğinin Hem Asli Görevleri Hem de Vekalet Ettikleri Görevler İçin Ayrı Ayrı Ödenemeyeceği)
TEMYİZ KURUL KARARIKAYMAKAMLIK GÖREVİNE VEKALETEN BAKAN ZİRAAT YÜKSEK MÜHENDİSİ ( Mülki İdare Amirliği Tazminatı Ödenmesinin Mümkün Olmaması )
8. DAİREKAYMAKAMLIK GÖREVİNİN VEKALETEN YÜRÜTENLER ( Milli Eğitim Müdürüne ve Mal Müdürüne Mülki İdare Hizmetleri Tazminatı Ödenmesinin Mümkün Olmadığı )
8. DAİREKAYMAKAMLIK KADROSUNA VEKALETEN ATANMA ( Boş Bulunan - Makam Tazminatı Ödenmesinde Mevzuata Aykırılık Bulunmadığı )
6. DAİREKAYMAKAMLIK KONUTU ( Sabit Telefonların Uluslararası Görüşmeye Açılması ve Uluslararası Telefon Görüşme Bedellerinin Bütçeden Karşılanmasının Mümkün Olmadığı )
1. DAİREKAYMAKAMLIK ÖDENEĞİ ( Kaymakamlara Yıllık İzinli ve Sıhhi İzinli Oldukları Günlerde Ödenek Verilememesi )
7. DAİREKAZANILMIŞ HAK ( Ödenmesi Öngörülen Ek İkramiyenin İkinci Taksidinin İşçinin Emekli Olma Tarihinden Önce Tahakkuk Etmesi Durumunda İşçi İçin Kazanılmış Hak Sayılması )
4. DAİREKAZI ( Bir İhale Kapsamındaki Serbest Kazı Veya Kanal Kazısı Miktarının 10.000m3'ü Aşması - Aşan Kısmın Bedelinin Kazı El İle Yapılmış Olsa Dahi Makinalı Kazı Birim Fiyatları Üzerinden Ödeneceği )
7. DAİREKAZI ( Birim Fiyata Dahil Bulunan 25 mt.ye Taşıma Mesafesi Toplam Mesafeden Düşülmesinden Sonra İlgili Taşıma Formülüyle Taşıma Bedelinin Bulunmasında Mevzuata Aykırılık Bulunmadığı )
TEMYİZ KURUL KARARIKAZI ( Dar Derin Paçal - 10.000 m3'ü Aşan Kısmı İçin İşin Özelliğine Binaen "Kazı Güzergahı ve Makine Kullanmanın İmkansızlığı Hususları" Elle Yapılacağı Önceden Kabul Edilerek İhale Çıkarılmasında Mevzuata Aykırılık Bulunmadığı )
1. DAİREKAZI ( Elle Tokmaklanarak Tabaka Tabaka Sıkıştırılması İmalatında Kullanılan Kazı Miktarının Nakliyeye Tabi Kazı Miktarından Düşülmesi Gereği - Dolguya Gelmiş Serilmiş Her Cins Kazı )
3. DAİREKAZI ( Gerek Elle Gerekse Makina İle Yapılan - Birim Fiyat Tarifelerinde Taşıtlara Yükleme ve Boşaltılmasının Dahil Bulunduğu )
7. DAİREKAZI ( Hafriyatının Yüzeyden İtibaren 0,25 m. Bitkisel Topraktan Oluştuğu - Dışarıdan Toprak Getirilerek Dolgudan Çıkan Malzeme İçin Yersiz Nakliye Bedeli Verilemeyeceği )
6. DAİREKAZI BEDELİ ( Fore Kazık Delgi Makinası İle Delme İşlemi - Kazı İşleminin Bu Birim Fiyatlara Dahil Olduğu - Ayrıca 15.006/C Pozundan Kazı Bedeli Ödenemeyeği )
7. DAİREKAZI BEDELİ ( Vakıflar Genel Müdürlüğü Birim Fiyatları Esas Alınarak Ödenmesinde Mevzuata Aykırılık Bulunmadığı - Sit Alanı İçinde ve Müze Müdürlüğü Denetiminde Yapılması )
7. DAİREKAZI HACMİ İÇİN DERİNLİK ZAMMI ÖDENMESİ ( 2 Metreden Sonraki Kısımdan Çıkarılan İçin Ödenmesi Gerekirken Kazı Hacminin Tamamına Ödenemeyeceği )
8. DAİREKAZI İLE İLGİLİ İMALATLAR ( Malzemelerin İşyerinde Taşınması Bedeli Olarak Yeni Bir Birim Fiyat Oluşturularak Ödeme Yapılamayacağı )
7. DAİREKAZI İMALAT VE NAKLİYE BEDELİNİN FAZLA ÖDENMESİ ( Kazı Klas Değerleri ve Kazı Miktarlarının Karşılaştırılması Sonucu Bulunan - Sorumluluk )
6. DAİREKAZI İŞİ ( Karayolları Birim Fiyatlarının Uygulanması Gerekirken Bayındırlık Kazı Birim Fiyatlarının Uygulanamayacağı - Yol İnşaatı )
7. DAİREKAZI KLAS DEĞERLERİ VE KAZI MİKTARLARININ KARŞILAŞTIRILMASI ( Fazla Ödenen İmalat ve Nakliye Tutarının Sorumlularına Ödettirilmesi )
2. DAİREKAZI MALZEMESİ ( Dışarıya Nakledilmesi ve Dışarıdan Dolgu İçin Malzeme Getirilerek Nakliye Bedeli Ödenmesinin Mevzuata Aykırılığı )
7. DAİREKAZI MALZEMESİNİN DOLGU MAHALLİNE NAKLİ ( Yükleme-Boşaltma Bedeli Olarak Emsal Poz Durumunda Olan ( 14.001 ) Krşılığı 0.75 Saat Düz İşçi Bedeli Öngörüldüğü )
TEMYİZ KURUL KARARIKAZI MİKTARI ( 10.000 m3'ü Aştığı Takdirde Aşan Miktara Makinalı Kazı Birim Fiyatı Uygulanması Gereği - Elle Kazı Birim Fiyatının Verilmesinin Mümkün Olmadığı )
1. DAİREKAZI NAKLİ BİRİM FİYATINA DAHİLOLAN TAŞIMA BEDELİ ( Bedelin Düşülmesine Gerek Olmaması )
İÇTİHADI BİRLEŞTİRME GENEL KURUL KARARIKAZI SIRASINDA ZEMİNDEN ÇIKAN SUYUN AZALTILMASI ( Amacıyla Oluşturulan Sızdırmazlık Perdesi Teşkilinden Sonraki İmalatlara İlişkin Su Boşaltma Zammı Hesabı )
7. DAİREKAZI TAŞI İLE BLOKAJ ( Yerine "Ocak Taşı İle Blokaj" İmalat Kalemi Kullanılarak Dışarıdan Taş Getirilmek Suretiyle Nakliye Bedeli Ödenmesinin Mümkün Olmadığı )
TEMYİZ KURUL KARARIKAZIDAN ÇIKAN HAFRİYAT ( Kazıdan Çıkan Hafriyatın Dolguda Kullanılamaz Nitelikte Olduğunun Kazı Klas Tespit Heyetince Tespit Edilmesi )
5. DAİREKAZIDAN ÇIKAN MALZEME ( Hendek Dolgusunda Kullanılmasında 14.001/KH Pozundan Ödeme Yapılması Gereği - Kazıya da İçeren Pozun Birim Fiyatının Esas Alınamayacağı )
8. DAİREKAZIDAN ÇIKAN MALZEME ( Laboratuar Raporu Olmamasına Rağmen Dolguda Kullanılmaması - Stabilize Malzeme Kullanılması Sonucu Yapılan Fazla Ödeme )
7. DAİREKAZIDAN ÇIKAN MALZEMELER ( Laboratuar Raporu İle Aksi Kanıtlanmadıkça Dolguda Kullanılması Gerektiği )
5. DAİREKAZIDAN ÇIKAN MALZEMENİN DOLGUDA KULLANILAMAMASI ( Yarı Yarıya Yumuşak ve Sert - Kazının Dolguda Kullanılmasına Elverişli Poz Analizleri Yarı Yarıya Kullanılarak Birim Fiyat Oluşturulamayacağı )
TEMYİZ KURUL KARARIKAZININ TAŞITLARA YÜKLENMESİ VE BOŞALTILMASI İŞLERİ ( Birim Fiyata Dahil Olduğu Belirtildiği - Ayrıca Yükleme Boşaltma Bedeli Verilmesinin Mümkün Bulunmadığı )
GENEL KURUL KARARIKDV İADELERİNDEKİ FAZLA ÖDEMELER ( Vergi Dairelerince Yapılan - Sayıştayca Tespit Edilecek Sorumluluğa Raporları Düzenleyen Yeminli Mali Müşavirlerin de Dahil Edilemeyeceği )
TEMYİZ KURUL KARARIKDV İADESİ ( İhraç Kapsamındaki Faaliyetlerden Dolayı KDV İadesi - Yeminli Mali Müşavirine KDV İadesi Tasdik Raporu İçin Yapılan Ödemenin KDV'sinin İade Edilmesinin Mümkün Olmadığı )
TEMYİZ KURUL KARARIKDV İADESİ ( İndirilmeyen KDV'nin Yüklenilen KDV'den Az olması Nedeniyle Yüklenilen Toplam KDV'nin Değil Sadece İndirilmeyen KDV'nin İadesi Gerektiği )
7. DAİREKDV İADESİ ( Mükellefe Nakit Olarak Yapılana İsabet Eden Kısmından Damga Vergisi Kesilmesi Vergi Borcuna Mahsup Edilen Kısım Üzerinden Kesilmemesinde Mevzuata Aykırılık Olmadığı )
7. DAİREKDV İADESİ ( Yalnızca İstisna Kapsamına Giren İşlemlere İsabet Edenlerin İadesi Mümkün İken Amortismana Tabi İktisadi Kıymetlere İlişkin KDV'nin Tamamının İade Edilmemesi Gereği )
4. DAİREKDV İADESİ ( Yapıldığı Tarihte Firma İçin Sahte Veya Muhteviyat İtibariyle Yanıltıcı Belge Kullandığı Tespiti Yapılmadığı - Alt Firmalarla İlgili Olarak Gerekli İşlem ve İncelemenin Başlatıldığı/İdarelerce Gereğinin Yapıldığı )
TEMYİZ KURUL KARARIKDV İADESİ ( Yeminli Mali Müşavire Düzenlettirilen Tasdik Raporunun İhracatın Zorunlu Unsuru Olmadığı/Müşavire Ödenen KDV'nin İhracat Nedeniyle Yüklenen KDV'ye Dahil Edilemeyeceği - İhracat İstisnası Kapsamındaki Faaliyetler )
2. DAİREKDV İADESİNE İLİŞKİN TASDİK RAPORU ( Yeminli Mali Müşavire Ödenen Ücretin İhracata İlişkin Genel Giderler Kapsamında Değerlendirilmesi Gerektiği )
7. DAİREKDV İSTİSNASI ( Araçlar İçin Liman ve Hava Meydanlarında Yapılan Hizmetler - Sahil Güvenlik Komutanlığı Deniz Araçlarının Limanda Kullandıkları Elektrik ve Su Bedellerine KDV İlave Edilemeyeceği )
4. DAİREKDV İSTİSNASI ( Kamu Kurum ve Kuruluşları Siyasi Partilerin İlim Fen Güzel Sanatları Tarimi Yaymak Islah ve Teşvik Etmek Amacıyla Yaptıkları Teslim ve Hizmetlerin KDV'den İstisna Olduğu - Döner Sermaye İşletmesinden Alının Kitap Dergi ve Bilimsel Kitaplar KDV'den Muaf Olduğu Halde KDV Alınmasının Yersiz Ödemeye Neden Olduğu )
TEMYİZ KURUL KARARIKDV İSTİSNASININ UYGULANABİLMESİ ( Hizmet İhracatında - Hizmetten Yurtdışında Yararlanılmış Olması Şartı )
4. DAİREKDV ÖDENMESİ VE VERGİ DAİRESİNE BEYAN EDİLMESİ ( Kızılay'ın İthal Ettiği Röntgen Filmleri - İstisnalardan Olmaması )
1. DAİREKDV TAHAKKUKU ( Üniversite Araştırma ve Uygulama Hastanesi Tarafından Tıbbi Sarf Malzemesi Cihaz ve Kimyasal Alımlarında % 8 yerine % 18 KDV tahakkuk Ettirimesi ve Ödenmesinin Mevzuata Aykırı Olduğu )
8. DAİREKDV TEVKİFATI ( Belediye Başkanlığına Ait Makine Techizat Demirbaş ve Taşıtların Tadil Bakım ve Onarım Hizmetleri ve Yapım İşleri Karşığılı Ödenen Bedelden 1/3 Oranında KDV Tevkifatı Yapılması Gereği )
TEMYİZ KURUL KARARIKDV TEVKİFATI YAPILACAK İŞLER VE TEVKİFAT YAPMAKLA SORUMLU KURUMLAR ( Danışmanlık Hizmeti Alımlarından KDV Tevkifatı Yapılması Zorunlu İşlerden Olduğu - Belediyelerin KDV Tevkifatı Yapmaları Gerektiği )
DAİRELER KURULUKDV VE GELİR VERGİSİ STOPAJI İLE İLGİLİ VERGİ BORCU OLMADIĞINA DAİR BELGE ( İhaleyi Alan Firmanın Teklif Mektubuyla Birlikte Vermemeleri - Sözleşmenin Tescilinin Mümkün Olmadığı )
6. DAİREKDV. İADESİ ( Genel İmal ve Yönetim Giderlerine Ait KDV'den İstisna Kapsamındaki Teslim Tutarına Pay Verilirken İhracat Oranından Daha Yüksek Bir Oranla Pay Verilemeyeceği )
4. DAİREKDV. ÖDENMEMESİ GEREKEN İŞ ( K.K.T.C. Ercan Havaalanı Pat Sahaları Onarım ve Müteferrik İşler İnşaatı İşinin Türkiye'de Yapılmış Sayılmayacağı )
TEMYİZ KURUL KARARIKDV'NİN AYRICA GÖSTERİLMEMİŞ OLMASI ( Ödeme Sırasında Satıcı Tarafından Verilen Faturada/Mevzuata Aykırılık Bulunmadığı - İhale Kanunu Uyarınca Yapılan Satınalmalar )
4. DAİREKDV'NİN İNDİRİM KONUSU YAPILABİLMESİ ( Hakediş Raporu Düzenlenen İşlerde - Ayrıca Fatura Düzenlenmesi ve Bu Faturada Verginin Gösterilmesi Gereği )
1. DAİREKERESTE FİYAT FARKI ( Kalıp İskele Doğrama Çatı ve İksa İşlemlerinde Kullanılan Keresteye Verilmesi )
7. DAİREKERESTE FİYAT FARKI ÖDENMESİ ( En Yakın Orman İşletmesi Fiyatlarının Esas Alınmasının Gerekli Olduğu )
TEMYİZ KURUL KARARIKERESTEDE FİYAT FARKI ( Malzeme Fiyat Farkı Uygulamasında Adı Fiyat Farkı Ödenecek Mazemeler Arasında Sayılan Kereste için Kullanım Yeri Ayrımı Yapılmasının Kararnamenin Amacına Ters Olması )
7. DAİREKESİN HAKEDİŞ VE KESİN METRAJA GERÇEK DIŞI İMALAT MİKTARI YAZMAK ( Hazine Zararına Sebep Olanlar Hakkında Soruşturma Açılması )
GENEL KURUL KARARIKESİN HESAP KANUNU TASARISI ( Ekine Bağlanacak Mal Yönetim Hesabı İcmal Cetvellerinin Yıllık Olarak Düzenlenecek Olması - Taşınır Yönetim Hesabının da Yıllık Olarak Verilmesinin Uygun Olduğu )
7. DAİREKESİN TEMİNAT KESİNTİSİ YAPILMAMASI (Hakedişlerin Tamamı Yapılmış Olmasına Rağmen Yüklenicinin Bu İşle İlgili Kesin Hesap Kesintisinin Üzerinde Alacağı Bulunduğu - Usül Hatası Olarak Değerlendirildiği/Herhangi Bir Kamu Zararı Oluşmadığı)
5. DAİREKESİN TEMİNAT VE EK KESİN TEMİNATIN GÜNCELLENMESİ VE İRAT KAYDEDİLMESİ ( Yüklencinin Taahhüdünü Yerine Getirmemesi Nedeniyle Sözleşmenin Feshedilmesi Halinde Teminatın İrat Kaydedileceği - İrat Kaydedilen Kesin ve Ek Teminatın Alındığı Tarih ile İrat Kaydedildiği Tarihe Kadan Toptan Fiyat Endeksine Göre Güncellenerek Aradaki Farkın Tahsili Gereği )
1. DAİREKESİN TEMİNATIN İRAT KAYDEDİLMESİ ZORUNLULUĞU ( Taşeronun İşi Ek Süreye Rağmen Tamamlayamaması - İşin Tasfiye Edilmesi )
GENEL KURUL KARARIKESİNHESAP KANUNLARI ( Ödenek Üstü Harcama - İlişkin Bulunduğu Bölümdeki Artık Veya Tamamlayıcı Ödenekle Karşılanması/Bu Ödenek Üstü Harcamalardan Dolayı Sorumlulara Sorumluluk Yüklenemeyeceği )
8. DAİREKESİNLEŞEN MAHKEME İLAMLARININ İCRAYA KONULMASI ÜZERİNE YAPILAN ÖDEMELER ( İcra Tahsil Harcı Ödenmemesi Gerektiği - Kamulaştırma ve Kamulaştırmasız Al Atma İşlemlerine Karşı Açılan Davalar )
GENEL KURUL KARARIKESİNLEŞEN SAYIŞTAY İLAMININ YERİNE GETİRİLMESİ ( Sorumlularınca Keyfiyet İdarelerince Kendilerine Bildirilmesinden İtibaren Üç Ay İçinde Hazineye Ödenmesi Gereği - Kesinleşen Sayıştay İlamlarının Yerine Getirilmesini İzlemekten İlamın Gönderildiği Kurumun En Büyük Amirinin Sorumlu Olduğu )
GENEL KURUL KARARIKESİNLEŞMİŞ MAHKEME KARARINA DAYANAN ÜNİVERSİTE ALACAĞI ( Sürüncemede Bırakılmadan Tahsil Edilebilmesi Bakımından Ödeme Süresinin Beş Yılı Aşmaması ve Ödeme Planının Taahhütname ve Kefaletnameye Bağlanması Gerektiği - Mecburi Hizmetini Yerine Getirmeden İstifa Eden Araştırma Görevlisi )
3. DAİREKEŞİF ARTIŞI ( %30'u Aşan Miktarda İş Artışı Yapılmış Olması Proje Bedelinin de Aynı Oranda Arttılmasını Mümkün Kılmadığı )
5. DAİREKEŞİF ARTIŞLARI ( Artışlar Üzerinden Damga Vergisi Kesilmesinin Gerekmesi )
1. DAİREKEŞİF ÖZETİNDE BİRİM FİYATI GÖSTERİLMEYEN TUVENAN DOLGU YAPILMASI ( MSB.301 Pozu Kullanılmayıp Bunun Yerine Daha Pahalı Özel Poz Yapılmasının Mümkün Olmadığı )
2. DAİREKEŞİF ÖZETLERİ ( İşlenmiş 1. Sınıf Meşe Parkenin Yer Aldığı - Emanet Komisyonu Kararı ve İta Amiri Onayı Alınmadan Daha Pahalı Bir Malzeme Alınamayacağı )
5. DAİREKEŞİF TUTANAĞI ( Ait Olduğu Her Bir Dosya İçin Kanunda Belirlenen Oranlara Göre Ayrı Ayrı Yol Tazminatı Ödenmesi Gerektiği - Hazine Avukatları )
6. DAİREKIBRIS 'A ATANAN ASKERİ PERSONEL ( Sürekli Görev Yolluklarına Esas Yer Değiştirme Masraflarının Hesaplanmasında Değişken Unsurun Yurtiçi ve Yurtdışı Olarak Hesaplanamaması )
TEMYİZ KURUL KARARIKIBRIS TAZMİNATI ( 14. Zırhlı Tugay Komutanlığında Görev Yapan Bazı Askeri Personele Ödenen - Hesabında Temsil ve Görev Tazminatının Göz Önünde Bulundurulamayacağı )
TEMYİZ KURUL KARARIKIBRIS TAZMİNATI ( Girne Asker Hastanesinde Magusa Deniz Komutanlığında Kıbrıs Türk Birlikleri Komutanlığında Görev Yapan Bazı Askeri Personele Ödenen - Hesabında Temsil ve Görev Tazminatının Göz Önünde Bulundurulamayacağı )
TEMYİZ KURUL KARARIKIDEM AYLIĞI TABAN AYLIĞI ZAM VE TAZMİNATLAR (Memura Ödenen İkramiye Ödemesinde İkramiye Hesabına Katılmaması Gereği - Memura Ödenecek İki Maaş Tutarındaki İkramiyenin Hesabında Devlet Memurları Kanunundaki Aylık Tanımının Esas Alınması Gereği)
5. DAİREKIDEM TAZMİNAT ( TİS İle 30 Günlük Sürenin 36 ve 40 Gün Olarak Değiştirilmesi - Mevsimlik İşçilerin Yararlanamayacağı Hükmü Olmadığından Onların da Yararlanabileceği )
5. DAİREKIDEM TAZMİNATI ( 65 Yaşını Doldurduktan Sonra Çalışmaya Devam Eden İşçi - Bu Sürelerin Tazminatın Hesaplanmasında Dikkate Alınması Gereği )
5. DAİREKIDEM TAZMİNATI ( Askerlikte Geçen Sürenin Borçlanılmış Olması - Hizmet Akdinin İşveren Tarafından Feshedilmesi Halinde Tazminata Esas Hizmet Süresi İle Birleştirilemeyeceği )
3. DAİREKIDEM TAZMİNATI ( Belediye Otobüs İşletmesi/TİS Gereğince Ödenen Bilet Satış Primi - Esas Ücrete Dahil Edilebileceği )
1. DAİREKIDEM TAZMİNATI ( Belediye'de Çalışan İşçilerin Hizmet Akitlerinin Karşılıklı Anlaşma İle Sona Erdirilmesi )
TEMYİZ KURUL KARARIKIDEM TAZMİNATI ( Belediyeye Bağlı İdarede İşçi Olarak Çalışan Kişinin Sonradan Belediyeye Başkan Yardımcısı Olması/Kıdem Tazminatının Belediye Bütçesinden Karşılanamayacağı - Kendi Talebine Bağlı Olarak SSK'yla İlişkilendirilmiş Olduğu/İlişkinin İşçi - İşveren İlişkisi Olarak Tanımlanmayacağı )
TEMYİZ KURUL KARARIKIDEM TAZMİNATI ( Borçlanılan Askerlik Süresinin Hesaplamaya Katılmaması Gerektiği - İş Akdinin İşçi Tarafından İş Kanunu Md. 16/2 ve TİS. Gereğince Feshi )
TEMYİZ KURUL KARARIKIDEM TAZMİNATI ( Devlet Memurları Kanunu'na Tabi Olarak Görev Yapmakta Olan Kurum Doktorlarına "iş Yeri Hekimliği" Yaptıkları Süreler için Ödenemeyeceği )
4. DAİREKIDEM TAZMİNATI ( Emekli Olan Belediye İşçisi - Hizmet Süresi Hesaplanırken Hizmet Akdinin Askıda Olduğu Tutukluluk Süresinin Dikkate Alınmaması Gerektiği )
TEMYİZ KURUL KARARIKIDEM TAZMİNATI ( Emekli Olan İşçi Personele Ödenecek Kıdem Tazminatının Kıdem Tazminatı Ödenmemiş İlave Hizmet Süresine Göre Hesaplanarak Ödenmesi Gereği )
6. DAİREKIDEM TAZMİNATI ( Emekli Sansığı Kanununa Tabi Olarak Geçirilen Hizmet Sürelerine Ait Tazminatın SSK'ya Tabi Olarak Çalışırken Alınan Son Ücret Üzerinden Hesaplanamaması )
8. DAİREKIDEM TAZMİNATI ( Emeklilik İkramiyesi İçin Memurlara Getirilen Otuz Fiili Hizmet Yılı Sınırının İşçi Statüsünde Bulunanlarla İlgisinin Olmaması )
7. DAİREKIDEM TAZMİNATI ( Emeklilik Nedeniyle Ödenen - Hesaplanmasında Fesih Tarihinin Yanlış Alınması Sonucu 10 Aylık Bir Sürenin Hizmet Süresine Fazladan Dahil Edilemeyeceği )
2. DAİREKIDEM TAZMİNATI ( Emekliye Ayrılan İşçinin Tazminatına Esas Süresinin Hesabında Grevde Geçen Sürenin Düşülmesi Gereği )
8. DAİREKIDEM TAZMİNATI ( Grev ve Lokavt Süresince Hizmet Akdinin Askıda Kalması Nedeniyle Tamzinat Ödenememesi )
8. DAİREKIDEM TAZMİNATI ( Hizmet Süresinin Hesabına İşçinin Greve Katıldığı Sürenin Dahil Edilemeyeceği )
8. DAİREKIDEM TAZMİNATI ( İş Aktilerinin Feshedildiği Tarihteki Tavanın Esas Alınmayıp Bir Gün Sonraki Tavanın Esas Alınması Suretiyle Yapılan Ödemenin Kabulünün Mümkün Olmaması )
5. DAİREKIDEM TAZMİNATI ( İş Kazasında Ölen İşçinin Murislerine Ödenen - Veraset ve İntikal Vergisi Kesilmemesi Gerektiği/Çalıştığı DSİ'nin 7338 S.K. Md. 4/g'de Sayılan Kuruluşlardan Olduğu )
2. DAİREKIDEM TAZMİNATI ( İşçilerin Hizmet Akitlerinin İstifa Suretiyle Sona Ermesi Durumunda Ödenmesinin Mümkün Olmadığı )
7. DAİREKIDEM TAZMİNATI ( İşçilerin Kıdemlerinin Aynı İşverenin Bir Veya Değişik İş Yerlerinde Çalıştıkları Süreler Göz Önüne Alınarak Hesaplanması )
5. DAİREKIDEM TAZMİNATI ( İşçinin İş Akdi Feshedilmediği Müddetçe Onaltı Ay Gibi Uzun Bir Süre İçin de Olsa Raporlu Olduğu Günler İçin Tazminat Ödenmesinde Mevzuata Aykırılık Olmaması )
TEMYİZ KURUL KARARIKIDEM TAZMİNATI ( İşçinin İşverenden İzin Almaksızın Veya Haklı Bir Sebebe Dayanmaksızın Ardı Ardına İki İşgünü İşe Gelmemesi Nedeniyle İş Akdinin Feshi - İşçiye Kıdem Tazminatı Ödenmesinin Mümkün Olmadığı )
5. DAİREKIDEM TAZMİNATI ( Orman İçi Dinlenme Yerinin Özel Sektöre İhale Edilmesi Sonucu Hizmetine İhtiyaç Kalmayan İşçiye Sürekli Çıkış Verilmesi )
4. DAİREKIDEM TAZMİNATI ( Ödenmesini Gerektiren Hallerin Yasada Düzenlendiği - Emekliye Sevkedilen İşçilerin Daha Önce Bulundukları Devlet Memurluğu Görevinden İstifa Ederek Ayrıldıkları Memuriyetten İşçiliğe Geçiş Yapmadıkları Gözetilerek Memuriyetteki Sürenin Kıdem Tazminatına Sayılamayacağı )
5. DAİREKIDEM TAZMİNATI ( Ölüm Halinde Borçlanılan Askerlik Süresi - İlgilinin Mirasçılarına Bu Sürenin de Dikkate Alınarak Ödenmesinde Mevzuata Aykırılık Olmadığı )
5. DAİREKIDEM TAZMİNATI ( Ölüm Halinde İlgililerin Mirasçılarına Borçlanılan Askerlik Sürelerinin de Dikkate Alınarak Ödenmesinde Mevzuata Aykırılık Bulunmadığı )
5. DAİREKIDEM TAZMİNATI ( Ölüm Nedeninin Tazminat Ödenmesini Gerektirecek Haller Arasında Olması )
5. DAİREKIDEM TAZMİNATI ( Özel İşleri Nedeniyle Ayrılan İşçiye Ödenemeyeceği )
1. DAİREKIDEM TAZMİNATI ( Sendikada Geçen ve İş Akdinin Askıda Olduğu Hizmet Süresi İçin )
7. DAİREKIDEM TAZMİNATI ( Süresi Belirli Hizmet Akdi İle Çalışan İşçiler - Her Mevsim Çalıştığı Süreler Toplanarak Hesaplanmış Olmasında Mevzuata Aykırılık Olmadığı )
1. DAİREKIDEM TAZMİNATI ( Tazminatın Hesabında Hizmet Sürelerinin Yıldan Artan Kısmı İçin Kıstelyevm Esasına Göre Ödeme Yapılması Gerekirken Tam Yıl Üzerinden Ödeme Yapılmasının Mümkün Olmaması )
GENEL KURUL KARARIKIDEM TAZMİNATI ( Yaşlılık Veya Malullük Aylığına Hak Kazanan İşçi - 5434 Veya 506 Sayılı Yasalara Göre Borçlanılan Askerlikte Geçen Sürelerinin Dikkate Alınması Gereği )
3. DAİREKIDEM TAZMİNATI HESABI ( Emekli Sandığına Tabi Olarak Çalışmakta iken İstifa Suretiyle Bu Statüden Ayrılarak Aynı Kamu Kuruluşunda İş Kanununa Tabi Olarak Çalışan Kişi )
8. DAİREKIDEM TAZMİNATI HESABI ( Mevsimlik İşçilere Ödenen Tamzinatın Hesabında Ücrete İlaveten İşçiye Sağlanan Para Tutarının Bulunması )
6. DAİREKIDEM TAZMİNATI HESABI ( Ücrete Yansıtılan sosyal Yardımların Bir Günlüğünün Bulunmasında 365 Gün Yerine Fiilen Çalışılan Günlerin Esas Alınamaması )
5. DAİREKIDEM TAZMİNATI HESABINA KATILMAYACAK SÜRELER ( Grev ve Lokavt ile Geçen Sürenin Kıdem Tazminatı Hesabına Katılmayacağı - Grev ve Lokavttta Geçen Sürede İşçilere Ücret ve Sosyal Yardımların Ödenemeyeceği )
1. DAİREKIDEM TAZMİNATI ÖDEMESİ NEDENİYLE KAMU ZARARI ( Üç Gün Üst Üste Fasılasız İşe Gelmeyen İşçinin İş Akdinin Kıdem Tazminatı Ödenmeksizin Feshi Gereği - Üç Gün İşe Gelmeyen İşçinin Kıdem Tazminatının Ödenmesinin Kamu Zararına Neden Olduğu )
5. DAİREKIDEM TAZMİNATININ ZAMANINDA ÖDENMEMESİ ( İş Mahkemesinin Kararının Beklenmesinden Kaynaklanması - Yargılama ve Faiz Giderlerinin Ödenmesinde Mevzuata Aykırılık Bulunmadığı )
2. DAİREKIDEM VE TABAN AYLIĞI ( Saymanlığa Kurum İçinden Vekalet Eden Saymanın Vekalet Aylığının Hesabı )
6. DAİREKIDEM ZAMMI ( Fazla Mesai Evlilik ve Çocuk Zammı Gibi Arızi Nitelikli Olmadığı İşyerinde Geçen Hizmet Süresine Bağlı Süreklilik Niteliği Bulunan Bir Ödeme Olduğu - İlave Tediye ve Sözleşme İkramiyesi Hesabında Günlük Yevmiye Hesabına Dahil Edilmesinde Mevzuata Aykırılık Bulunmadığı )
1. DAİREKIRILMAMIŞ VE ELENMEMİŞ ÇAKILLI MALZEME İLE BİNA TEMEL ALTI VE BİNA İÇİ DOLGUSU YAPILMASI ( Birim Fiyata Sıkıştırma Bedelinin Dahil Olduğu )
5. DAİREKIRMA TAŞ ( Bayındırlık İşleri Genel Şartnamasine Göre Fiyat Farkı Verilebilmesi )
İÇTİHADI BİRLEŞTİRME GENEL KURUL KARARIKIRMA TAŞ ( Sahipli Ocaklardan Temin Edilen - Bayındırlık İşleri Genel Şartnamesinin 6'ncı Maddesinde Belirtilen Farkın Ödenmesinde Mevzuata Aykırılık Bulunmadığı )
6. DAİREKIRMA TAŞ FİYAT FARKI BEDELİ ( Moloz Taş Fark Fiyatından Ödeme Yapılmasının Mümkün Olmadığı )
6. DAİREKIRMATAŞ SABİT NAKLİYE BEDELİ ( Ödenirken Mükerrerliği Önlemek İçin İçindeki Yükleme Boşaltma Bedelinin Düşülmesi Gereği )
TEMYİZ KURUL KARARIKISMEN KAMULAŞTIRMA ( Kalan Kısmın Değerinde Bu İşlem Nedeniyle Artış Olması - Düşülecek Artış Miktarının Hesabında Sadece m2 İçin Verilen Bedelin Değil Taşınmaz Üzerinde Bulunan Ağaç Bağ Gibi Değerlerin de Toplam Bedelin %50'sini Aşmamak Kaydıyla Dikkate Alınması Gereği )
GENEL KURUL KARARIKISMİ DENETİM ( Teftiş Lâyihalı Mahallî İdareler Hesaplarının Ek Madde 9 Kapsamında İncelenmesinin Mümkün Bulunduğu - Bu Suretle İncelenmiş Hesapların Aynı Madde Uyarınca Yargılanıp Hükme Bağlanması Gerektiği )
7. DAİREKISMİ DENETİM RAPORU ( Başkanlık Makamından Onay Alınmasından Sonra Düzenlenmesi )
6. DAİREKISMİ STATÜDE GÖREV YAPAN PROFESÖRLER ( Makam Tazminatı Ödenmesinin Mümkün Olmadığı )
6. DAİREKISMİ ZAMANLI OLARAK GEÇİCİ İŞLERDE ÇALIŞTIRILAN ÖĞRENCİLER ( Sadece %1,5 Oranında İş Kazaları İle Meslek Hastalıkları Primi Ödenmesi Gereği )
1. DAİREKISTELYEVM ESASI ( İşçilere Ödenen Kıdem Tazminatının Hesabında Hizmet Sürelerinin Yıldan Artan Kısmı İçin Bu Esasa Göre Ödeme Yapılması Gerekirken Tam Yıl Üzerinden Ödeme Yapılamaması )
3. DAİREKIYMET TAKDİR KOMİSYON ÜYELERİ ( Ödenecek Ücretin Genelge ile Belirlendiği - Genelge ile Belirlenen Ücretin Üzerinde ve Aylık Sınır Aşılarak Yapılan Ödemenin Yersiz Ödemeye Neden Olduğu )
2. DAİREKIYMET TAKDİR KOMİSYONU ÜYELERİNE ÖDENEN HUZUR HAKKI ÜCRETİ ( Ücret Üzerinden Gelir Vergisi Kesintisi Yapılmasının Gerekmesi )
TEMYİZ KURUL KARARIKIYMET TAKDİR VE UZLAŞMA KOMİSYONU ( Belediye Tarafından Yapılan Kamulaştırma İşlemleri İçin Kurulan Kıymet Takdir ve Uzlaşma Komisyonunda Görevli Üyelere Huzur Ücreti Ödenemeyeceği )
1. DAİREKIZILAY DERNEĞİ ( Teslim ve Hizmetlerinde Katma Değer Vergisi Mükellefi Olmadığı )
4. DAİREKIZILAY'IN İTHAL ETTİĞİ RÖNTGEN FİLMLERİ ( KDV Ödenmesi ve Vergi Dairesine Beyan Edilmesi - İstisnalardan Olmaması )
1. DAİREKİL VE BENZERİ BAĞLAYICI MALZEME TEMİNİ ( Makine İle - Birim Fiyatına Malzemenin Taşıtlara Yüklenmesi ve İşyerinde Boşaltılması Bedeli Dahil Olduğu )
5. DAİREKİRA BEDELİ ÜZERİNDEN KDV TAHAKKUK ETTİRİLMEMESİ (Belediye Tarafından Devlet İhale Kanununa Göre İşletme Hakkı Kiralanması - Oluşan Zararda Belediye Başkanının Tahakkuk ve Tahsil İşlemleri İle Mali Bir Sorumluluğu Olmadığı/Gerçekleştirme Görevlisi ile Muhasebe Yetkilisine Ödettirilmesi Gerektiği)
3. DAİREKİRA ÖDEMELERİNDEN VERGİ KESİLMEMESİ ( Vergiden Muaf Tutulan Vakfın Gayrimenkullerinin Kiralanması Karşılığında Yapılan Kira Ödemeleri )
TEMYİZ KURUL KARARIKİRA PARASININ ZAMANINDA ÖDENMEMESİ ( Göreve Başladığı Tarihten Önce Yapılan Kira Sözleşmesine Göre Ödenmesi Gereken Kiraların Zamanında Ödenmemesinden Memurun Sorumlu Tutulamaması )
TEMYİZ KURUL KARARIKİRA SÖZLEŞMESİ ( SPK İle İMKB Arasında SPK Ankara Hizmet Binası İçin İmzalanmış Olan - İMKB Gelirinden % 5 Oranındaki Kesintinin % 30'unun Kira Bedeli Olarak Ödeneceği Belirtildiği/Kira Ödemelerinde Bu Oranın Esas Alınması Gerektiği )
TEMYİZ KURUL KARARIKİRALAMA SURETİYLE KONUT TEMİNİ ( Belediye Başkanına Kiralama Suretiyle Lojman Sağlanacak Kişler Arasında Sayılmadığı - Kiralama Suretiyle Konut Kiralamasının Bütçede Yeterli Ödeneğin Olması İçişleri Bakanlığının Teklifi ve Maliye Bakanlığının Uygun Görüşü Üzerine Başbakanlıktan İzin Alınması Şartına Bağlı Olduğu )
5. DAİREKİRALAMA SURETİYLE KONUT TEMİNİ ( İlgili Bakanlığın Teklifi Maliye Bakanlığının Uygun Görüşü ve Başbakanlığın İznine Bağlı Olduğu - Temin Edilecek Personel Arasında Sayılmayanlara )
2. DAİREKİRALAMA SURETİYLE LOJMAN TAHSİSİ ( Emlakçıya Ödenen Komisyon İle Boya Giderlerinin Kurum Bütçesinden Karşılanamayacağı )
5. DAİREKİREMİT ALTINA ÇATI ÇAKILMASI ( Hem 21.210 Hem de 21.230 Pozlarından Ödeme Yapılmasının Mümkün Bulunmadığı )
GENEL KURUL KARARIKİŞİ BORÇLARI HESABINA KAYDEDİLEN ALACAK ( Borçlu İçin İcra Müdürlüğünce Ödemeden Aciz Belgesi Verildiği ve İlgilinin Adresi de Tespit Edilemediğinden Tahsili Mümkün Görülmeyen Alacağın Terki - İstifa Edene Peşin Ödenen Maaşın 21 Günlüğü )
6. DAİREKİŞİSEL HARCAMA ( Belediye Başkanı ve Belediye Meclis Üyelerinin Siyasi Parti İsmi Vererek Fotoğraflarıyla İlan Vermesinin Kişisel Harcama Olduğu - Kişisel Harcama Mahiyetindeki İlan Bedelinin Belediye Bütçesinden Karşılanmasının Mevzuata Aykırı Olduğu )
TEMYİZ KURUL KARARIKİŞİSEL MAHİYETLİ HARCAMA ( TMSF Çalışanlarına Kartvizit Bastırılması - Kişisel Mahiyetli Bir Harcama Olan Kartvizit Bastırılması Bedelinin Kurum Bütçesinden Karşılanmasının Mevzuata Aykırı Olduğu )
GENEL KURUL KARARIKİT.'LER İLE DİĞER KURUM VE KURULUŞLARA YAPILAN ÖDEMELER ( Nispi Vergiye Tabi Bulunan Makbuzlarla Bu Mahiyetteki Kağıtlara Ait Damga Vergisi - Bu Ödemelerin Yapılması Avans Suretiyle Ödemelerde İse İstihkaktan Kesintiyle Ödenmesi Gerektiği )
3. DAİREKİTAP ALIMI ( Doğrudan Temin Yoluyla - Alış Fiyatı İle Piyasa Rayiç Fiyatı Arasında Fahiş Fark Bulunması/Fazla Ödeme Tutarının Sorumlulara Ödettirileceği )
GENEL KURUL KARARIKLASİK TÜRK MÜZİĞİ KOROSU ( Düzenlenen Yurtiçi Turne Faaliyetlerine Katılan Sanatçı ve Diğer Görevlilerin İkamet Giderlerinin Kurumlarınca Karşılanması Gereği )
TEMYİZ KURUL KARARIKLİMA TESİSATI İÇİN KDV. ORANI ( %18 Uygulanması Gerektiği - İnşaat ve Onarım İşinde Taahhüt Konusu İşin Parçası Olduğu )
TEMYİZ KURUL KARARIKOBİ PROJELERİ ( Kurul Kararıyla Kabul Edilen KOBİ Projelerinin Yürütülmesi Esnasında Herhangi Bir Danışmanlık Hizmetinden Yararlanılabileceğine Veya Bu Gider Kaleminin Destekleneceğine İlişkin Bir Hüküm Bulunmadığı - KOBİ Projelerine İlişkin Olarak "Proje Yürütme Bedeli" Adı Altında Kurul Kararıyla Destek Ödemesi Yapılamayacağı )
3. DAİREKOKTEYL VERİLMESİ ( Üniversitenin Açılışında Rektörlükçe - Bedelinin Temsil Ağırlama Giderlerinden Karşılanamayacağı )
6. DAİREKOMPANZASYON TESİS KURULMASI ( Reaktif Enerji Bedelinin Kurum Bütçesinden Ödenmesinin Mümkün Olmadığı )
5. DAİREKONAKLAMA BEDELİ ( Kursa Katılan İl Özel İdaresi Personeline Geçici Görev Süresince Ödenebilecek Bedelin 10 Gün İle Sınırlı Olduğu )
5. DAİREKONAKLAMA BEDELİ (Belediyenin Kurulacak Müze İçin Muhtelif Müzelerin Teknik İncelemesini Yapmak Üzere Yurtdışına Görevlendirdiği Memur Veya Hizmetli Olmayan Personel - Yurtdışında Geçirdikleri Günler İçin Konaklama Ücreti Ödenmesinin Mevzuata Uygun Bulunduğu)
8. DAİREKONAKLAMA GİDERİ ( Geçici Görevle İl Dışına Giden Belediye Başkanına Konaklam Gideri Ödenememesi )
3. DAİREKONAKLAMA GİDERİ ( Üniversite Bünyesinde Yapılan Geçici Görevlendirmeler - Harcırah Kanunu'nda Belirlenen Miktardan Daha Fazla Ödenemeyeceği )
6. DAİREKONAKLAMA GİDERİ ÖDENMESİ (Belediye Başkanına Gündeliğini Aşan Miktarda - Kamu Zararına Neden Olacağı/Harcama Yetkilisi ile Gerçekleştirme Görevlisine Ödettirileceği)
6. DAİREKONAKLAMA GİDERLERİ ( Belediye Başkanının Katıldığı Konferansa Mahalli İdareler Genel Müdürlüğünün İzni İle Katıldığından Giderlerin Belediye Bütçesinden Ödenebilmesi )
7. DAİREKONAKLAMA GİDERLERİNİN VALİNİN ONAYI İLE İL ÖZEL İDARE BÜTÇESİNDEN KARŞILANMASI ( Cumhuriyetin 75. Yılını Kutlama Etkinlikleri Çerçevesinde Gelen Halk Ozanları Sporcular ve Sanatçıların )
1. DAİREKONAKLAMA VE YEMAK GİDERLERİ ( Belediyeye Görevli Olarak Gelen İçişleri Bakanlığı Kontrolörlerinin - Belediye Bütçesinden Karşılanamayacağı )
1. DAİREKONAKLAMA VE YEMEK BEDELİ ÖDENEMEYECEĞİ ( Görevli Olarak Başka İle Giden Belediye Başkanı )
7. DAİREKONFERANS ÜCRETİ ( Düzenlenen Her Konferansta Sunum Yapılmasının Ayrı Bir Eser Meydana Getirildiği Anlamına Gelmeyeceği - Telif Ücreti Ödenmesinin Mümkün Olmadığı )
1. DAİREKONFERANS ÜCRETİ ( Üniversite ve Kurumların Öğretim Görevlileri ve Personeline Her Bir Konferans İçin Verilmesi Gerektiği - Saat Başına Ücret Verilemeyeceği )
8. DAİREKONSER VEREN SANATÇILARA BELEDİYECE ÖDENEN BEDEL ( Gelir Vergisi Stopajı Yapılmayıp Fon Payı Kesilmemesi - Fazla Ödenen Tutarın Sorumlularına Ödettirilmesi )
TEMYİZ KURUL KARARIKONTROL TEŞKİLATI BÜNYESİNCE OLUŞTURULAN KAZI KLAS TESPİT HEYETİ ( Kazıdan Çıkan Hafriyatın Tamamının Dolguda Kullanılamaz Nitelikte Olduğunun Heyetçe Tespit Edilmesi )
3. DAİREKONTROLLUKÇA DÜZENLENEN TUTANAK ( Drenaj Dolgu Malzemesi Olarak Kullanılan Malzemenin Yıkanması Gerektiği Belirtildiğinden Yıkama Bedeli Öödenmesinde Mevzuata Aykırılık Bulunmadığı - Kum Çakıl )
6. DAİREKONTROLLÜK HİZMETİ SAĞLANMASI MACIYLA GÖREVLENDİRİLEN PERSONEL ( Ücret Ödenememesi )
GENEL KURUL KARARIKONUT GİDERLERİ ( Kamu Konutu Tahsis Edilmeyen Üst Düzey Yöneticiler - Kendilerine Ait Veya Kiraladıkları Meskenlerin Demirbaş Eşya Isınma Aydınlatma Su vb. Giderlerin Kurum ve Kuruluşlarca Karşılanamayacağı )
5. DAİREKONUT KİRALANMASI ( Belediye Genel Sekreteri ve Genel Sanat Yönetmeni İçin - İlgili Bakanlığın Teklifi Maliye Bakanlığının Uygun Görüşü ve Başbakanlığın İznine Bağlı Olduğu )
TEMYİZ KURUL KARARIKONUT TAHSİS EDİLENLER ( Borçlar Kanunu Md. 258 Gereğince Kiracıya Ait Olan Küçük Onarım Giderlerinin Tahsis Edilenler Tarafından Karşılanması Gerektiği - Kamu Konutları )
DAİRELER KURULUKONUT VE ARSA ÜRETİLMESİ TAHSİSİ GİBİ FAALİYETLER ( Belediye Arsa ve Konut Üretimi Tahsis Yönetmeliği Taslağına Bu Amaçlara Yönelik Ticari Faaliyetlere İlişkin Hüküm Konulamayacağı - Bakanlar Kurulu İznine Tabi Olduğu )
GENEL KURUL KARARIKONUT VE KONUT SAYILAN İNŞAATLAR ( Kalkınmada Öncelikli Yörelerde Kamu Kuruluşlarınca Yaptırılan - Vergi Resim ve Harç İstisna ve Muaflıklarının Uygulanması Gereği )
TEMYİZ KURUL KARARIKOOPERATİF GENEL KURUL TOPLANTILARINA TEMSİLCİ OLARAK GÖREVLENDİRİLEN MEMURLAR ( Memuriyet Mahalli Dışına - Temsilci Ücretinden Ayrı Olarak Geçici Görev Yolluğu Ödenmesinde Mevzuata Aykırılık Bulunmadığı )
TEMYİZ KURUL KARARIKOOPERATİF VE KURULUŞLARIN GENEL KURUL TOPLANTILARI ( Memuriyet Mahalli Dışındakilere Bakanlık Temsilcisi Sıfatıyla Katılan Sanayi ve Ticaret İl Müdürlüğü Personeline Kooperatiflerce Verilen Ücretin Dışında Ayrıca Geçici Görev Yolluğu Ödenmesi Gerektiği )
8. DAİREKOOPERATİF VEYA ÜST KURULUŞLARIN GENEL KURULUNA BAKANLIK TEMSİLCİSİ SIFATIYLA KATILAN PERSONEL ( Memuriyet Mahalli Dışında - Kooperatiflerce Yatırılan Ücretin Dışında Ayrıca Harcırah Ödenmesinin Mümkün Olmadığı )
1. DAİREKOOPERATİFLERE AİT GAYRIMENKULLERİN KİRALANMASI ( Yapılan Kira Ödemelerinden %22 Oranında Gelir Vergisi Tevkifatı Yapılması Gereği )
1. DAİREKORUYUCU SIVI İLE DÖŞEME VE DUVAR KAPLAMASI YAPILMASI ( Islak Zeminlerde Uygulanmaması Gerektiği - Fazla Ödeme )
8. DAİREKOSGEB'CE DESTEKLENEN YATIRIMLAR (Ekonomi Bakanlığı'ndan Yatırım Teşvik Belgesi Almış İşletmelere Verilen Desteklerin Vergi v.b. Olduğu - Giderin Vergi Hariç Bedelinin Desteklenmesinin KOSGEB Mevzuatı Açısından Aynı Gider Sayılmadığı/Mükerrer Destek Oluşturmadığı)
4. DAİREKÖPRÜ CİVARINDAKİ KAZI VE DOLGU İŞLERİ ( Köprüye İlişkin İmalat Olarak Kabul Edilemeyeceği - Köprü Başlarını Mevcut Yola Bağlamak İçin Yapılan İmalatlar Hakkında Kullanılan Ocak Taşı ile İstifsiz Taş Dolgu Yapılması Birim Fiyatına Körü İnşaat Zammı Uygulanamayacağı )
4. DAİREKÖPRÜ İNŞAAT ZAMMI ( İhale Öncesi Verileceği Kararlaştırılmamış Olanlar İçin Sonradan TCK 3992 Poz no'lu Birim Fiyat Üzerinden Ödenmesinin Mümkün Olmadığı )
4. DAİREKÖPRÜ İNŞAAT ZAMMI ( Köprü ile İlgili Birim Fiyatlara Uygulanması Gereği - Köprü İnşaatı Köprü Yaklaşım Planını Bittiği Nokta Olduğundan Köprü Civarındaki Kazı ve Dolgu İşlerinin Köprüye İlişkin İmalat Olarak Değerlendirilemeyeceği )
İÇTİHADI BİRLEŞTİRME GENEL KURUL KARARIKÖPRÜ İNŞAATI ZAMMI (Ödenmesinin Mümkün Bulunmaması - DSİ Genel Müdürlüğünce Yürütülen Baraj İnşaatları/İşin Sözleşmesindeki İlk Keşif Cetvelinde Bulunmayan ve İlave Keşiflerle Sonradan Muhtevaya Alınan Köprü Yapımları)
İÇTİHADI BİRLEŞTİRME GENEL KURUL KARARIKÖPRÜ YAPIMLARI ( DSİ. Tarafından Yürütülen Baraj İnşaatlarında Eksiltmeden Sonra İşin Muhtevasına Dahil Edilen - Köprü İnşaatı Zammının Ödenmesine İmkan Bulunmadığı )
8. DAİREKÖY HİZMETLERİ TARAFINDAN KİRAYA VERİLEN MAKİNE VE EKİPMANLAR ( Kira Bedelinin Hesaplanmasında Sözleşme Hükmüne Kısmen Uyulmamış Olması )
7. DAİREKÖY İLKÖĞRETİM OKULLARINDA DERS YAPILMAYAN YAZ AYLARINDA VE YARIYIL TATİLLERİNDE EK DERS ÜCRETİ ( Fiilen Eğitim Yapılmadığı İçin Sadece Ders Niteliğinde Yönetim Görevi ve Ders Dışı Hazırlık ve Planlama Görevi Karşılığı Ek Ders Ücreti Ödenebileceği - Zorunlu Ek Ders Görevi Karşılığı Ek Ders Ödenemeyeceği )
2. DAİREKÖY KORUCULARINA GİYİM KUŞAM MALZEMELERİ SATINALMA ( Düzenlenen Sözleşmeden Damga Vergisi Kesilmemesinin Yasaya Aykırılığı )
GENEL KURUL KARARIKÖYDEN İLÇE MERKEZİNE İLÇE MERKEZİNDEN KÖYE VEYA KÖYDEN KÖYE ATANAN MEMURLAR ( Yeni Görev Yerleri "Memuriyet Mahalli" Dışında Olmak Koşuluyla Sürekli Görev Yolluğu Ödenmesi Gerekeceği )
1. DAİREKÖYLERE HİZMET GÖTÜRME BİRLİĞİ ( Resmî Daire Sayılmadığı İçin Birlike Yapılan Ödemelerden Damga Vergisi Kesintisi Yapılması Gereği )
TEMYİZ KURUL KARARIKÖYLERE HİZMET GÖTÜRME BİRLİKLERİ ( 488 S. Kanunun 8. Md.sindeki "Resmî Daire" Tanıma Girmesinden Dolayı Bu Birliğe Yapılan Ödemelerden Damga Vergisi Kesintisi Yapılmamasında Mevzuata Aykırılık Bulunmadığı )
6. DAİREKÖYLERE YARDIM ( İstanbul İl Özel İdaresinin Tertibi - Yapılacak Yardımın Tesis Maliyetinin %70'i Kadar Olması Gereği/Tamamının Verilemeyeceği )
1. DAİREKREDİ GERİ ÖDEMELERİ ( Damga Vergisi Kesilmemiş Olmasında Mevzuata Aykırılık Bulunmadığı )
4. DAİREKREDİ GERİ ÖDEMELERİ AMACIYLA DÜZENLENEN KAĞITLAR ( Damga Vergisinden İstisna Tutulduğu - Belediyenin Vakıflar Bankasına Yaptığı Kredi Geri Ödemesi Nedenyle Damga Vergisi Kesilmemesinin Mevzuata Aykırı Olmadığı )
TEMYİZ KURUL KARARIKREDİ GERİ ÖDEMELERİ İÇİN DÜZENLENEN VERİLE EMİRLERİ ( Bankaların Resmi Daire Olmadığı Verile Emirlerinin Resmi Daireler Adına Yapılmış Bir Ödeme Olmadığı - Belediye Tarafından Düzenlenerek Bankaya Verilen Belgelerin Damga Vergisine Tabi Bulunmadığı )
6. DAİREKREDİ VE YURTLAR KURUMUNA AİT MOTORLU TAŞITLAR ( Motorlu Taşıtlar Vergisinin Ödenmemiş Olmasının Mevzuata Aykırı Olmadığı )
2. DAİREKREŞ GİDERİ ( Belediyede Çalışan Memurların - Devlet İhale Kanunu Uygulanarak Hizmet Satın Alınması Suretiyle Belediye Bütçesinden Ödenemeyeceği )
TEMYİZ KURUL KARARIKREŞ VE SOSYAL TESİSLER ( Yakıt Giderlerinin Üniversite Bütçesinden Ödenmesinin Mümkün Olmadığı - Üniversite Kampusu İçerisinde Bulunan )
1. DAİREKULLANILMASI MUTAT MUAYYEN TARİFELİ NAKİL VASITASI ( Geçici Görevle Giden İlköğretim Müfettişlerinin Yol Giderleri - Harcırahın Kullanılması Mutat Yol ve Taşıt Araçları Üzerinden Ödenmesi Gereği )
5. DAİREKULLANILMAYAN İZİNLERİN ÜCRETİ ( Ancak Akdin Feshinde Mümkün Olduğu - İş Yoğunluğu Nedeniyle Kullanılmadığı Gerekçesiyle Akdin Devamı Sırasında Ödenmesinin Mümkün Olmadığı )
TEMYİZ KURUL KARARIKUM ÇAKIL ( Bayındırlık İşleri Genel Şartnamesi Uyarınca Kum Çakıl İçin Şartnameye Göre Fark Ödenmesi Kabul Edilmediği Takdirde Eşitsizliğin Ortaya Çıkması )
1. DAİREKUM ÇAKIL BEDELİ ( 2641 Poz No'lu İmalatta Kullanılan - Birim Fiyat Dışında Sadece Taşınması Bedelinin Ödenmesi Gerektiği/08.007/K Pozundan Ayrıca Yıkama Bedeli Ödenmesinin Mümkün Olmadığı )
3. DAİREKUM ÇAKIL BEDELİ ( Malzemenin Sahipli Ocaklardan Satın Alınması - Valiliklerce Oluşturulacak Bir Heyet Tarafından Her Yıl Ocak Ayında Tespit Edilmesi )
7. DAİREKUM ÇAKIL FİYAT FARKI HESABI ( Valilikçe Tespit Edilmiş Olan Zamlı Fiyata Yıkama Bedeli Dahil Olduğundan Rayiç Fiyata Yıkama Bedelinin İlave Edilmesinin Gerekmesi )
8. DAİREKUM ÇAKIL FİYATI ( Yükleme Bedelini de Kapsayan - Fiyat Farkı Hesap Edilirken Yükleme Bedelinin Düşülmemesi Nedeniyle Mükerrer Ödemede Sorumluluk )
5. DAİREKUM ÇAKIL İÇİN NAKLİYE BEDELİ ( Komisyonun İnşaat Mahalline Daha Uzak Bir Ocağı Belirlemesi - Bedelinin Ödenmesinde Mevzuata Aykırılık Bulunmadığı )
7. DAİREKUM ÇAKIL İÇİN ÖDENEN FARKLAR ( Fiyat Farkından Ziyade Bedel Farkı Niteliğinde Olduğu - İşte Yerel Fiyatlar Rayiç Fiyatlardan Düşük Olduğundan Kesinti Yapılması Gerektiği )
3. DAİREKUM ÇAKIL İÇİN YIKIMA BEDELİ ÖDENMESİ ( Kontrollukça Düzenlenen Tutanakta Drenaj Dolgu Malzemesi Olarak Kullanılan Malzemenin Yıkanması Gerektiği Belirtildiğinden Mevzuata Aykırılık Bulunmadığı )
8. DAİREKUM ÇAKIL MALZEME FİYAT FARKI HESABI ( Bayındırlık Bakanlığı Rayici Yerine Kendilerinin de Analiz Yapma Yetkisi Bulunan Köy Hizmetleri Genel Müdürlüğün Hesaplanan Rayicin Esas Alınabilmesi )
TEMYİZ KURUL KARARIKUM ÇAKIL MALZEMESİ ( Yükleme Boşaltma Bedeli İmalat Birim Fiyatına Dahil Olduğundan Ayrıca Yükleme Boşaltma Bedeli Ödenmesinin Mevzuata Aykırı Olduğu )
5. DAİREKUM ÇAKIL NAKLİNDE İSTİF BEDELİ HESAPLANMASI ( Sadece Beton İmalatında Kullanılanlara Verilebileceği - Beton İmalatı Dışındaki 15.153 ve15.151/1 Pozlarında Kullanılanlar İçin Bedel Hesaplanamayacağı )
3. DAİREKUM ÇAKIL YIKANMASI ( Teknik Zorunluluk Bulunduğuna Dair Bir Tutanak Mevcut Olmadığı - Yıkama Bedeli Ödenemeyeceği )
İÇTİHADI BİRLEŞTİRME GENEL KURUL KARARIKUM ÇAKILIN TAŞITLARA YÜKLENMESİ VE FİGÜRESİ ( Bina İnşaatlarında Kullanılan ve Şantiyeye Getirilen - Birim Fiyatı Dahilinde Figüre Bedeli Ödenebileceği )
İÇTİHADI BİRLEŞTİRME GENEL KURUL KARARIKUM VE ÇAKIL İÇİN FİYAT FARKI ÖDENMESİ ( Bayındırlık İşleri Genel Şartnamesinin 6'ncı Maddesine Göre - Mümkün Bulunduğu )
TEMYİZ KURUL KARARIKURBAN BAYRAMI YARDIMI ( Belediyede Çalışan Memur Personele Bu Ad Altında Ödeme Yapılmasının Mevzuata Aykırı Olduğu )
6. DAİREKURBAN BAYRAMINDA KURBAN KESİMİ ( Belediyece Kesim Yerlerinin Belirlenmesi Denetlenmesi ve Görevlendirdiği 8 Kasap İle 10 Yardımcı Personelin Ücretlerini Ödemesinde İlişilecek Bir Husus Bulunmadığı )
1. DAİREKURS VEYA OKULLARA GÖNDERİLECEKLERE ÖDENECEK GEÇİCİ GÖREV GÜNDELİKLERİ ( Memuriyet Mahalli Dışına Gönderileceklere 90 Günü Aşan Süre İçin 2/3 Gündelik Ödemesi Bu Süreyi Aşan Süre İçin Gündelik Ödenememesi Gereği )
5. DAİREKURSA KATILAN İL ÖZEL İDARESİ PERSONELİNE ÖDENEBİLECEK KONAKLAMA BEDELİ ( 10 Gün İle Sınırlı Olduğu - Kurs Süresini Kapsayan 52 Günün Tamamı İçin Ödenemeyeceği )
1. DAİREKURSA KATILANLAR ( İkametgah Veya Vazife Mahalli İle İstasyon Veya Durak Arasındaki Nakil Vasıtası Masraflarının Dışında Geçici Görev Sırasında İkametgah ve Kurs Yeri Arasındaki Mutat Taşıt Ücretinin Ödenemeyeceği )
TEMYİZ KURUL KARARIKURSLARIN ELEKTRİK BRİM FİYATLARI ( Ticarethane Alt Grubunda Yer Alan ve Diğer1 Tarifesinden Faturalanması Gerektiği - Belediyece Daha Pahalı Olan Ticarethane "Resmi Daireler" Birim Fiyatından Ödenmesi/Tazmini Gerektireceği )
8. DAİREKURUL ÜYELERİ MAAŞ ÖDEMESİ (15.01.2012'den Sonra Kurum İçinden Veya Dışından İlk Defa Veya Yeniden Atananlar - KHK/666'nın Md. 1 İle KHK/375'e Eklenen Ek Md. 11/b'de Yer Alan “Kurul Üyesi” İbareleri AYM Kararı İle İptal Edildiğinden KHK/631'e Göre Ödeme Yapılmasında Sakınca Bulunmadığı)
TEMYİZ KURUL KARARIKURULUŞ GİDERİ ( Yeni Açılan Öğretmenevinin Herhangi Bir Geliri Olmadığı Elektrik Su Kırtasiye ve Temizlik Giderlerinin Bu Nitelikte Olduğu Düşünülerek Bütçeden Karşılanabileceği )
DAİRELER KURULUKURUM ALACAKLARI HESAP GRUPLARI ( Genel Bütçeye Dahil Daireler ve Katma Bütçeli İdareler Muhasebe Yönetmeliğinde Bulunması Uygun Olan Hususlar )
TEMYİZ KURUL KARARIKURUM AVUKATLARI ( 657 S. Kanuna Tabi Olarak Çalışan Kurum Avukatlarına Ödenen Vekalet Ücreti Hesabında Yıllık Tutar Sınırlamasının Dikkate Alınması Gerektiği )
TEMYİZ KURUL KARARIKURUM AVUKATLARI ( 657 S. Kanun'a Tabi Olarak Çalışanlara Ödenen Vekalet Ücreti Hesabında Yıllık Tutar Sınırlamasının Dikkate Alınması Gerektiği )
8. DAİREKURUM BÜTÇELERİNDEN KARŞILANAMAYACAK GİDERLER ( Trafik Kazası Geçiren Yeşil Kart Sahibi Hastaların Tedavi Giderleri )
TEMYİZ KURUL KARARIKURUM BÜTÇELERİNE YİYECEK YARDIMI KARŞILIĞI OLARAK KONULAN ÖDENEK ( Memurlara Yemek Vermek Üzere Kurulan Yemek Servisi Yardım Sandığı Dernek Veya Bu Mahiyetteki Kuruluşlara Ödenebileceği )
2. DAİREKURUM BÜTÇESİNDEN İDARİ PARA CEZASI ÖDENMESİ (Kurum Çalışanları İçin SGK. Bildirgelerin Yasal Süresi İçinde Bildirilmemesi Nedeniyle Kesilen - Yükümlülükleri Yasal Süresinde Yerine Getirmeyen İlgili Memurlar ve Gözetim Yükümlüsü Kurum Amirleri Tarafından Ödenmesi Gerektiği)
TEMYİZ KURUL KARARIKURUM BÜTÇESİNDEN ÖDENEMEYECEK GİDERLER ( Kasa Sigortası ve Veznedarlara İlişkin Suiistimal Sigortaları - Zorunlu Sigortalar Kapsamında Yer Almadığı )
8. DAİREKURUM DIŞINDAN AVUKATLA HİZMET SÖZLEŞMESİ YAPILMASI ( Hasta Faturalarının Tahsili İçin - Döner Sermaye Bütçesinden Ödenemeyeceği/Hizmetin Memurlar ve Sözleşmeli Personele Gördürülmesinin Uygun Olacağı )
TEMYİZ KURUL KARARIKURUM DOKTORLARI ( Devlet Memurları Kanunu'na Tabi Olarak Görev Yapmakta Olan - "iş Yeri Hekimliği" Yaptıkları Süreler için Kıdem Tazminatı Ödenemeyeceği )
1. DAİREKURUM DOKTORUNA İŞYERİ HEKİMLİĞİ ÜCRETİ ( Çalıştığı İşyerindeki İşçiler İçin İşyeri Hekimliği İçin Ayrıca Bir Ücret Ödenemeyeceği - Belediyede İkinci Görevle Görevlendirilen Doktorun İkinci Görev Maaşında Başka Belediyedeki İşçiler İçin İşyeri Hekimliği İçin Maaş Ödenemeyeceği )
TEMYİZ KURUL KARARIKURUM İÇİNDEN VEYA DİĞER KURUMDAN VEKALETEN ATANMA (Vekalet Eden Şahsa ekaleten Yürüttüğü Göreve Ait Zam ve Tazminat Farklarının Ödenebilmesi İçin Asaleten Atanmada Aranan Tüm Şartları Taşıması Gerektiği - Asaleten Atanmada Aranan Yüksek Öğrenim Şartını Taşımaması)
TEMYİZ KURUL KARARIKURUM PERSONELİ İÇİN BASTIRILAN KARTVİZİT VE TEBRİK KARTI ( Bedellerinin Bütçeden Karşılanamayacağı )
1. DAİREKURUM TABİBİ VASITASIYLA MEMURİYET MAHALLİ DIŞINA GÖNDERİLEN PERSONEL ( Tedavi Yolluğu Ödenmesinin Mümkün Olmadığı - Sevkin -2. Veya 3. Basamak Sağlık Kuruluşlarınca Yapılması Gerektiği )
GENEL KURUL KARARIKURUM VE KURULUŞLARA YAPILAN ÖDEMELER ( Nispi Vergiye Tabi Bulunan Makbuzlarla Bu Mahiyetteki Kağıtlara Ait Damga Vergisi - Bu Ödemelerin Yapılması Avans Suretiyle Ödemelerde İse İstihkaktan Kesintiyle Ödenmesi Gerektiği )
3. DAİREKURUMA TELEVİZYON ALINMASI ( Harcama Belgeleri İle Muhasebe Kayıtları Tamam Olan Müdürlüğe TV Satın Alınabilmesi )
7. DAİREKURUMDA DAHA YÜKSEK DERECELİ KADRO BULUNMAMASI ( Özel Hizmet Tazminatı - Bakanlar Kurulu Kararı Gereğince %49 Oranında Ödenmesi Gerekirken %55 ve %60 Oranında Ödenmesinin Hatalı Olduğu )
TEMYİZ KURUL KARARIKURUMLAR ARASI KİRA SÖZLEŞMESİ ( SPK İle İMKB Arasında SPK Ankara Hizmet Binası İçin İmzalanmış Olan - İMKB Gelirinden % 5 Oranındaki Kesintinin % 30'unun Kira Bedeli Olarak Ödeneceği Belirtildiği/Kira Ödemelerinde Bu Oranın Esas Alınması Gerektiği )
GENEL KURUL KARARIKURUMLARCA HAZIRLANACAK HİZMET İÇİ EĞİTİM YÖNETMELİKLERİ ( Devlet Memurları Kanunu Uyarınca - Bakanlar Kurulu Kararıyla Yürürlüğe Konulmasına Gerek Olmadığı )
İÇTİHADI BİRLEŞTİRME GENEL KURUL KARARIKURUMLARCA SATILAN DAMGA PULU ( Satış Aidatının Yarısının T.C. Emekli Sandığına Gönderilmemesi Sebebiyle Sorumlular Hakkında Tazmin Hükmü Verilip Verilmeyeceği )
7. DAİREKURUMUN ZARARA UĞRATILMASI ( Zarara Uğratanların Tespiti ve Ödenen Tutarın Geri Alınması İçin İlgililer Hakkında Rücu Davası Açılmasının Gerekmesi )
TEMYİZ KURUL KARARIKÜÇÜK ONARIM GİDERLERİ ( Kamu Konutları - Borçlar Kanunu Md. 258 Gereğince Kiracıya Ait Olduğu/Konut Tahsis Edilenler Tarafından Karşılanması Gerektiği )
8. DAİREKÜLTÜR BAKANLIĞI TARAFINDAN SOLİST SANATÇI OLARAK GÖREVLENDİRİLEN KİŞİ ( Hiçbir Çalışmaya Katılmayan Kişiye Ücret Ödenememesi )
GENEL KURUL KARARIKÜLTÜR BAKANLIĞI TARAFINDAN YAPILAN İHALELER ( Geliştirme ve Destekleme Fonu Tarafından Finanse Edilen İşler - Sözleşmelerin Tescile Tabi Oldukları/Harcamaların Sayıştay Denetimi Kapsamında Bulundukları )
5. DAİREKÜLTÜR BAKANLIĞINCA CEM VAKFINA GÖNDERİLEN PARA ( Emanet Reddiyat Fişi İle Ödenmesinde Mevzuata Aykırılık Olmadığı - Cem Evi Yapımında Kullanılmak Üzere )
TEMYİZ KURUL KARARIKÜLTÜR BAKANLIĞININ GÖREVLERİ ( 2863 Sayılı Kanun Kapsamına Giren Korunması Gerekli Taşınır ve Taşınmaz Kültür ve Tabiat Varlıklarının Araştırılması-Açığa Çıkarılması ve Korunması )
TEMYİZ KURUL KARARIKÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞINDA GÖREVLİ TEKNİK ELEMANLAR ( Yürüttükleri Hizmetler Arazi Üzerinde Çalışmayı Gerektirdiğinden Arazide Çalışan Teknik Personel gibi Giyecek Yardımı Alabilmesi )
6. DAİREKÜLTÜREL ETKİNLİKLER ( Yapılması Amacıyla Bir Şahıstan Kültür ve Sanat Danışmanlık Hizmeti Satın Alınabileceği - Belediye Tarafından Düzenlenen Tören Festival Kutlama Gibi )

L Kavram Endeksi