DIBGK IDDGK VDDGK D1.D D2.D D3.D D4.D D5.D D6.D D7.D D8.D D9.D D10.D D11.D D12.D D13.D D14.D D15.D D16.D D17.D

D8.D 1.2.1978- 23.12.1996 / 14.1.1997 -

Önceki Endeks ( Bölüm 11)

Mahkeme / DaireTarihEsas No. ve Karar No.

D8.D

D8.D14.1.1997E. 1995/2031 K. 1997/18"YÜKSEK GÜRÜLTÜYLE ÇEVREYİ RAHATSIZ EDEN İŞYERİ ( İşyeri Ruhsatının İptali )
İŞYERİNE AİT ARAÇLARIN YAYA GEÇİŞLERİNİ ENGELLEMESİ ( İşyeri Ruhsatının İptali )
İŞYERİ RUHSATININ İPTALİ ( Yüksek Gürültü ile Çevreyi Rahatsız Eden ve Yaya Geçişlerini Engelleyen İşyeri )
ADLİ YARGIDA ALINAN BİLİRKİŞİ RAPORU ( Tespit Sonucu Düzenlenen Rapora Göre Karar Verilemeyeceği )"
D8.D21.1.1997E. 1996/4187 K. 1997/112"BELEDİYE BAŞKANI HAKKINDA İDARİ SORUŞTURMA AÇILMIŞ OLMASI ( Kesinleşmiş Yargı Kararının Bulunmaması-Belediye Başkanlığından Düşürülme )
GENSORU ( Gensoru Konularından Bazıları Hakkında Başkan İçin İdari Soruşturma Açılmış Olmasının Başkanlıktan Düşürmeyi Gerektirip Gerektirmediği )
BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN DÜŞÜRME ( Gensoru Konularından Bazıları Hakkında Başkan İçin İdari Soruşturma Açılmış Olmasının Etkisi )"
D8.D22.1.1997E. 1994/7189 K. 1997/148"SERBEST MUHASEBECİLİK RUHSATI ( Birinci Derece İmza Yetkisini Haiz Olarak Muhasebenin Sevk ve İdaresinden Sorumlu Olarak Çalışmış Olanlar )
MUHASEBENİN SEVK VE İDARESİNDEN SORUMLU OLARAK ÇALIŞMIŞ OLANLAR ( Birinci Derecede İmza Yetkisini Haiz Olanların Serbest Muhasebeci Ruhsatı Alabilmesi )"
D8.D23.1.1997E. 1995/131 K. 1997/206"İPTAL DAVASI ( Boş Bulunan Yardımcı Doçentlik Kadrosuna Atanma Başvurusunun Reddine İlişkin İşlem )
YARDIMCI DOÇENTLİK KADROSUNA ATANMA TALEBİ ( Kadroya Başvuran İki Adayın da Çoğunlukla Olumsuz Jüri Görüşü Esas Alınarak Atamalarının Yapılmamasında Hukuka Aykırılık Olmaması )
JÜRİ GÖRÜŞÜ ( Yardımcı Doçentlik Kadrosuna Başvuran İki Adayın da Çoğunlukla Olumsuz Jüri Görüşü Esas Alınarak Atamalarının Yapılmamasında Hukuka Aykırılık Olmaması )
ÜNİVERSİTEDE AÇIK OLAN YARDIMCI DOÇENTLİK KADROSUNA ATANMA İÇİN YAPILAN BAŞVURUNUN REDDİ ( Jüri Görüşünün Olumsuz Olması Nedeniyle )"
D8.D23.1.1997E. 1995/556 K. 1997/203"İKİ KEZ ÜST ÜSTE EKSİK RAPOR DÜZENLEYEN MÜFETTİŞ ( Kınama Cezasıyla Cezalandırılması )
KINAMA CEZASI ( Müfettişin Aynı Konuyla İlgili Olarak İki Kez Üst Üste Eksik Rapor Düzenlemesi )"
D8.D5.2.1997E. 1995/271 K. 1997/402"İPTAL DAVASI ( Araştırma Görevlisi Olan Davacı Hakkında Düzenlenen Olumsuz Sicil Raporu )
OLUMSUZ SİCİL RAPORU ( Mesaide Kılık Kıyafet Yönetmeliğine Aykırı Olarak Giyinen Araştırma Görevlisi Hakkında Olumsuz Sicil Düzenlenmesinde Hukuka Aykırılık Olmaması )
KILIK KIYAFET YÖNETMELİĞİNE AYKIRI HAREKET ( Mesaide Kılık Kıyafet Yönetmeliğine Aykırı Olarak Giyinen Araştırma Görevlisi Hakkında Olumsuz Sicil Düzenlenmesinde Hukuka Aykırılık Olmaması )"
D8.D6.2.1997E. 1996/1489 K. 1997/438"AKADEMİK KADROYA SAHİP ÖĞRETİM ÜYESİ ( Vekaleten Atandığı Üniversite Genel Sekreterliği Mali Haklarının Tanınıp Tanınmayacağı )
MALİ HAKLARIN TANINMASI ( Üniversite Genel Sekreterliğine Vekaleten Atanan Akademik Kadroya Sahip Öğretim Üyesine )
ÜNİVERSİTE GENEL SEKRETERLİĞİ ( Vekaleten Atanan Akademik Kadroya Sahip Öğretim Üyesine Söz Konusu Görevin Mali Haklarının Sağlanıp Sağlanmayacağı )"
D8.D19.2.1997E. 1995/1883 K. 1997/579"İPTAL DAVASI ( Avukat Olan Davacının Reklam Yasağı İle İş Edinmeye İlişkin Davranışlardan Kaçınmaya İlişkin Hükümlere Aykırı Davranması Nedeniyle Verilen Para Cezasının İptali Talebi )
AVUKATA VERİLEN PARA CEZASI ( Baro Disiplin Kurulu Tarafından Verilen Cezaya Karşı Türkiye Barolar Birliği Disiplin Kuruluna İtiraz Edilmesinin Gerekmesi )
BARO DİSİPLİN KURULU TARAFINDAN AVUKATA VERİLEN PARA CEZASI ( Cezaya Karşı Türkiye Barolar Birliği Disiplin Kuruluna İtiraz Edilerek Sonradan İdari Yargı Yoluna Başvurulabilmesi )"
D8.D19.2.1997E. 1995/662 K. 1997/574"ÖZEL TAHSİSLİ KONUT ( Yakıt Giderinin Oturanlardan Karşılanması )
YAKIT GİDERİ ( Özel Tahsisli Konutlarda Oturanlardan Karşılanabilmesi )"
D8.D20.2.1997E. 1996/4842 K. 1997/646"BELEDİYENİN KİRA AKDİNİN YENİLENMEMESİ VE TAHLİYEYE İLİŞKİN İŞLEMİ ( İptal Talebinin İdari Yargıda Görüleceği )
İDARİ YARGININ GÖREVİ ( Belediyeye Ait İşyerine İlişkin Kira Akdinin Yenilenmemesi ve Tahliyesine Dair İşlemin İptali Talebi )
GÖREV ( Belediyeye Ait İşyerine İlişkin Kira Akdinin Yenilenmemesi ve Tahliyesine Dair İşlemin İptali Talebi )"
D8.D25.2.1997E. 1995/1973 K. 1997/668"KAMU GÜCÜ KULLANILMASI ( OLuşturulan İdari İşleme Karşı Açılan Davanın Görülmesi )
GÖREVLİ YARGI YERİ ( İdari İşleme Karşı Açılacak Davaların idari Yargının Görevine Girmesi )
İDARİ YARGININ GÖREVLİ OLMASI ( İdari İşleme Karşı Açılacak Davalar"
D8.D10.3.1997E. 1995/2929 K. 1997/780"İPTAL DAVASI ( Adalet Bakanlığının Hazırlık Soruşturmasının İcrası Sırasında Hazırlık Soruşturması Evrakının İncelenmesi Suretinin Alınmasına İlişkin Genelgesi )
ADALET BAKANLIĞI GENELGESİNİN İPTALİ ( Hazırlık Soruşturma Dosyasının Sadece Müdafiye İncelettirilmesini Düzenleyen Genelgede Hukuka Aykırılık Olmaması )
HAZIRLIK SORUŞTURMA DOSYASI ( Dosyanın Sadece Müdafiye İncelettirilmesini Düzenleyen Adalet Bakanlığı Genelgesinde Hukuka Aykırılık Olmaması )
CEZA YARGILAMASI ( Yargılama Sırasında Hazırlık Soruşturma Dosyasının Sadece Müdafiye İncelettirilmesini Düzenleyen Adalet Bakanlığı Genelgesinde Hukuka Aykırılık Olmaması )"
D8.D11.3.1997E. 1996/1805 K. 1998/884"İPTAL DAVASI ( Davacının Yüksek Lisans Eğitiminde Geçen Sürenin Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Staj Süresinden Sayılmamasına İlişkin İşlem )
STAJ SÜRESİ ( Davacının Yüksek Lisans Eğitiminin Ancak Bilimsel Nitelikte Olan Kısmının Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Staj Süresinden Sayılmasının Gerekmesi )
SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK STAJ SÜRESİ ( Davacının Yüksek Lisans Eğitiminin Ancak Bilimsel Nitelikte Olan Kısmının Staj Süresinden Sayılmasının Gerekmesi )
YÜKSEK LİSANS EĞİTİMİ ( Davacının Yüksek Lisans Eğitiminin Ancak Bilimsel Nitelikte Olan Kısmının Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Staj Süresinden Sayılmasının Gerekmesi )"
D8.D14.3.1997E. 1996/5080 K. 1997/874"SEÇİMLERE KATILMAK İÇİN DEKANLIKTAN İSTİFA ( Seçimi Kazanamayan Kişinin Tekrar Dekanlığa Atanmasının Zorunlu Olmadığı )
MİLLETVEKİLLİĞİ SEÇİMİNİ KAZANAMAYAN KİŞİNİN ESKİ GÖREVİNE ATANMA TALEBİ ( Dekanlıktan İstifa Etmiş Kişinin Tekrar Dekanlığa Atanmasının Şart Olmadığı )"
D8.D25.3.1997E. 1995/4820 K. 1997/1013"LİSE MÜDÜRLÜĞÜNÜN DİPLOMA NOTUNU YANLIŞ BİLDİRMESİ ( Yükseköğretim Programına Yerleştirilmeme )
ÖSYM SINAVI ( Lise Müdürlüğünün Diploma Notunu Yanlış Bildirmesi )
YÜKSEKÖĞRETİM PROGRAMINA YERLEŞTİRİLMEME ( Lise Müdürlüğünün Diploma Notunu Yanlış Bildirmesi Nedeniyle )"
D8.D26.3.1997E. 1995/2214 K. 1997/1026"ESKİ BELEDİYE BAŞKANININ KATILIMIYLA ALINAN ENCÜMEN KARARI ( Yeni Belediye Başkanının Başvurabileceği Yollar )
İPTAL DAVASI ( Eski Belediye Başkanının Katılımıyla Alınan Encümen Kararına Karşı Yeni Belediye Başkanının Başvuracağı Yol )
İDARİ İTİRAZ ( Eski Belediye Başkanının Katılımıyla Alınan Encümen Kararına Karşı Yeni Belediye Başkanının Bu Yola Başvuramayacağı )
YENİ BELEDİYE BAŞKANININ BAŞVURABİLECEĞİ YOL ( Eski Belediye Başkanının Katılımıyla Alınan Encümen Kararına Karşı )"
D8.D1.4.1997E. 1997/1016 K. 1997/1122"BELEDİYE BAŞKAN VEKİLİ ( Görevden Alınan Başkan Yerine Atanan Vekil Hakkında 1580 Sayılı Yasanın 61 ve 76. Maddelerinin Uygulanamayacağı )
BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN DÜŞÜRME ( Görevden Alınan Başkan Yerine Atanan Vekil )
GÖREVDEN ALINAN BELEDİYE BAŞKANI YERİNE VEKİL OLARAK ATANAN KİŞİ ( Hakkında 1580 Sayılı Yasanın 61 ve 76. Maddelerinin Uygulanamayacağı )"
D8.D7.4.1997E. 1995/4538 K. 1997/1171"MEMURİYETTEN ÇIKARMA ( Eylem Yapıldığı Sırada Cezai Ehliyet Kalkacak Şekilde Akıl Hastalığına Tutulunmuş Olması Halinde )
DİSİPLİN HUKUKU BAKIMINDAN EHLİYETİN KALKMASI ( Eylem Yapıldığı Sırada Cezai Ehliyet Kalkacak Şekilde Akıl Hastalığına Tutulunmuş Olması )
CEZAİ EHLİYETİN BULUNMAMASI ( Disiplin Hukuku Bakımından da Ehliyeti Kaldıracağı )
MALULEN EMEKLİLİĞE SEVK ( Eylem Yapıldığı Sırada Cezai Ehliyet Kalkacak Şekilde Akıl Hastalığına Tutulunmuş Olması )"
D8.D8.4.1997E. 1995/3635 K. 1997/1209"HİZMET KUSURU ( İdarenin Tazminat Sorumluluğuna Yol Açması İçin Kusurun Ağı Olması Gereği )
İDARENİN TAZMİN YÜKÜMLÜLÜĞÜ ( Hizmet Kusurunun Ağır Olması Şartı )
ÜNİVERSİTEDEN KAYDIN SİLİNMESİ ( Süresinde Kayıt Yenilenmemesi-İdareden Tazminat İstenebilmesi İçin Hizmet Kusurunun Ağır Olması Şartı )
MADDİ VE MANEVİ TAZMİNAT ( Fakülteden Kaydın Silinmesi )"
D8.D8.4.1997E. 1996/972 K. 1997/1217"ÖSYM SINAVI ( Ortaöğretim Başarı Puanının Yanlış Hesaplandığı İtirazı )
DİPLOMA NOTUNUN YANLIŞ HESAPLANMASI ( Ortaöğretim Puanına İtiraz Edilecekse Diploma Notuna Sınavdan Önce İtiraz Edilmiş Olması Gereği )
ORTAÖĞRETİM BAŞARI PUANI ( Yanlış Hesaplandığı İtirazı )"
D8.D9.4.1997E. 1996/948 K. 1997/1225"DİPLOMA DÜZENLEME YETKİSİ VERİLMEMESİ ( Lise Son Sınıf Denkliği Bulunmaması Nedeniyle )
ÖZEL OKULLAR ( Kademeli Olarak Öğretime Başlanabileceğine İlişkin Düzenlemenin Yasaya Aykırı Olduğu )
KADEMELİ OLARAK ÖĞRETİME BAŞLAMA ( Özel Okullar-Söz Konusu Düzenlemenin Yasaya Aykırı Olduğu )"
D8.D14.4.1997E. 1995/2920 K. 1997/1326"İPTAL DAVASI ( Yükseköğretim Programından Kaydı Silinen Davacının Yeniden Sınava Girerek Aynı Bölümü Kazanması Nedeniyle Daha Önce Başarılı Olduğu Derslerden Muafiyet İsteminin Reddi İşlemi )
MUAFİYET İSTEMİ ( Yükseköğretim Programından Kaydı Silinen Davacının Yeniden Sınava Girerek Aynı Bölümü Kazanması Nedeniyle Daha Önce Başarılı Olduğu Derslerden Muafiyet İstemi )"
D8.D14.4.1997E. 1995/4473 K. 1997/1167"DÖNER SERMAYE KATKI PAYI ( Kadrosu Sağlık Bakanlığında Olduğu Halde Tıp Fakültesi Hastanesinde Uzmanlık Eğitimi Yapan Doktorlara Ödenmesi Gereken Miktarın Belirlenmesi )
SAĞLIK BAKANLIĞI KADROSUNDA OLAN DOKTORUN TIP FAKÜLTESİ HASTANESİNDE UZMANLIK EĞİTİMİ YAPMASI ( Araştırma Görevlilerine Ödenen Döner Sermaye Katkı Payı Kadar Ödenmemesi )
ARAŞTIRMA GÖREVLİLERİNE ÖDENEN DÖNER SERMAYE ( Kadrosu Sağlık Bakanlığında Olan Doktora Araştırma Görevlilerine Ödenen Oran Üzerinden Pay Ödenmemesi )"
D8.D14.4.1997E. 1995/5093 K. 1997/1305"MESLEK YÜKSEK OKULUNDAN ÜNİVERSİTEYE DİKEY GEÇİŞ ( İlk % 10'un Hesabında Sınıfı Geçen Öğrenci Sayısının Dikkate Alınması )
MESLEK YÜKSEK OKULUNDA % 10'LUK BAŞARI ORANI ( Sınıfı Geçen Öğrenci Sayısı-Dikey Geçiş )
SINIFI GEÇEN ÖĞRENCİ SAYISI ( Üniversiteye Dikey Geçişte Dikkate Alınan % 10'un Hesabı"
D8.D15.4.1997E. 1995/2200 K. 1997/1351"İLAN VE REKLAMLAR ( Belediyeden İzin Alınması-Vergilerin Büyükşehir Belediyesine Ait Olduğu )
BELEDİYEDEN İZİN ALINMASI ( Belli Yerlere Asılacak İlan ve Reklamlar İçin )
İLAN VE REKLAM VERGİLERİ ( Büyükşehir Belediyesine Ait Olduğu )"
D8.D15.4.1997E. 1996/1081 K. 1997/1349"TIPTA UZMANLIK ÜNVANINA SAHİP VETERİNER ( Doçentlik Yabancı Dil Sınavına Girmesi İçin Doktora Yapmış Olmasının Aranmayacağı )
DOKTORA YAPMIŞ OLMA ŞARTI ( Doçentlik Sınavına Girmek İsteyen Tıpta Uzmanlık Ünvanına Sahip Veteriner İçin Aranmayacağı )
DOÇENTLİK SINAVI ( Tıpta Uzmanlık Ünvanına Sahip Veterinerin Doktora Yapmış Olmasının Aranmaması )"
D8.D15.4.1997E. 1996/312 K. 1997/1346"ÜNİVERSİTE YERLEŞTİRME İŞLEMİNİN İPTALİ ( Ortaöğretim Puanı Düşük Olan ve Sınavda Yanlış Cevapları Silip Hepsini Doğru Yapan Öğrenci )
ÜNİVERSİTE SINAVI ( Ortaöğretim Puanı Düşük Olan ve Sınavda Yanlış Cevapları Silip Hepsini Doğru Yapan Öğrencinin Yerleştirme İşleminin İptali )
ÜNİVERSİTE SINAVINDA KOPYA ( Ortaöğretim Puanı Düşük Olan ve Sınavda Yanlış Cevapları Silip Hepsini Doğru Yapan Öğrencinin Yerleştirme İşleminin İptali )"
D8.D29.4.1997E. 1996/1867 K. 1997/1427"BAŞKASI YERİNE ÖSYM SINAVINA GİRİLMESİ ( Yükseköğretim Kurumundan Çıkarma Cezası Verilmesi )
YÜKSEKÖĞRETİM KURUMUNDAN ÇIKARMA CEZASI ( Başkası Yerine ÖSYM Sınavına Giren Öğrenciye )"
D8.D5.5.1997E. 1995/2674 K. 1997/1486"YANGIN SİGORTA VERGİSİ ( Büyükşehir Belediyesince Tahsil Edileceği )
TAHSİL YETKİSİ ( Yangın Sigorta Vergisi )
BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİNİN YETKİLERİ ( Yangın Sigorta Vergisinin Tahsili )"
D8.D5.5.1997E. 1995/4420 K. 1997/1490"YÜKSEK LİSANS YAZILI SINAV GİDERİ ( Ödemeyenlerin Sözlü Sınava Tabi Tutulmasının Eşitlik İlkesine Aykırı Olduğu )
YÜKSEK LİSANS YAZILI SINAVININ BAĞIŞ KOŞULUNA BAĞLANMASI ( Eşitlik İlkesinin İhlali Anlamına Gelmesi )
EŞİTLİK İLKESİNİN İHLALİ ( Yüksek Lisans Yazılı Sınav Giderini Ödemeyenlerin Sözlü Sınava Tabi Tutulması )"
D8.D5.5.1997E. 1996/20 K. 1997/1479"ÖSYM SINAV GİRİŞ BELGESİNİN ULAŞMAMASI ( Tazminat İstenip İstenemeyeceği )
MADDİ VE MANEVİ TAZMİNAT ( ÖSYM Sınav Giriş Belgesinin Ulaşmaması Dolayısıyla Sınava Girememe Halinde )
ÜNİVERSİTE SINAVINA GİREMEME ( Sınav Giriş Belgesinin Ulaşmamış Olması Nedeniyle )"
D8.D6.5.1997E. 1996/1525 K. 1997/1501"DÜZENLEYİCİ İŞLEMİN İPTALİ ( Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odaları Yönetmeliği'nin 34. Maddesindeki Aidat Borcuna İlişkin İbare )
AİDAT BORCU ( Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odaları Yönetmeliği'nin 34. Maddesinin Hukuka Uygun Olmadığı )
GENEL KURULDA OY KULANMA ( Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odaları Yönetmeliği'nin 34. Maddesinin Hukuka Uygun Olmadığı )
SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLER ODALARI YÖNETMELİĞİ`NİN 34. MADDESİ ( Aidat Borcu ve Oy Kullanmaya İlişkin İbarenin Hukuka Uygun Olmadığı )"
D8.D9.5.1997E. 1995/2133 K. 1997/1535"MUHASEBENİN FİİLEN SEVK VE İDARESİNDEN SORUMLU OLMAK ( Serbest Muhasebecilik ve Mali Müşavirlik Belgesi Verilmesi İçin )
SERBEST MUHASEBECİLİK VE MALİ MÜŞAVİRLİK BELGESİ ( Muhasebenin Fiilen Sevk ve İdaresinden Sorumlu Olmak )"
D8.D12.5.1997E. 1995/4119 K. 1997/1553"BELEDİYE İKTİSAT MÜFETTİŞİ ( Görev Tahsisli Konut Tahsis Edilememesi )
GÖREV TAHSİSLİ KONUT ( Belediye İktisat Müfettişlerine Tahsis Edilemeyeceği )"
D8.D14.5.1997E. 1996/2250 K. 1997/1639"VASİNİN AVUKATIN AÇTIĞI DAVAYA İCAZET VERMESİ ( Davayla İlgili Olarak O Zamana Kadar Yapılan İşlemlerin Geçerli Olduğu )
EHLİYET ( Kendisine Vasi Tayin Edilmesi Gereken Kişinin Atadığı Avukatın Dava Açması-Sonradan Atanan Vasinin Davaya İcazet Vermesi )
YARGILAMA İŞLEMLERİNİN GEÇERLİ HALE GELMESİ ( Vasinin Avukatın Açtığı Davaya İcazet Vermesi )"
D8.D14.5.1997E. 1997/542 K. 1997/1651"BELEDİYE MECLİSİNİN FESHİ ( Yıllık Kesin Hesabın Keyfi Olarak Reddi )
KESİN HESABIN REDDİ ( Belediye Meclisinin Feshi )
BELEDİYE MECLİSİNE AİT İŞLERİN SEKTEYE UĞRATILMASI ( Meclisin Feshi )"
D8.D16.5.1997E. 1995/2756 K. 1997/1666"SOKAK İSMİNİN DEĞİŞTİRİLMESİ ( Usulünce Alınmış Meclis Kararı Bulunması Gerektiği )
BELEDİYE MECLİS KARARI ( Sokak İsminin Değiştirilmesi İçin )"
D8.D22.5.1997E. 1996/1793 K. 1997/1778"DİSİPLİN CEZASI ( Kural Olarak Soruşturma Açılmadan Verilemeyeceği )
SORUŞTURMA AÇILMAMASI ( Doğrudan Savunma Alınıp Disiplin Cezası Verilmesinin Hukuka Aykırı Olduğu )
DOĞRUDAN SAVUNMA ALINARAK VERİLEN DİSİPLİN CEZASI ( Önceden Soruşturma Açılmış Olması Gerektiği )"
D8.D22.5.1997E. 1996/2367 K. 1997/1827"BELEDİYE BAŞKANININ AYLIK ÖDENEĞİ ( Bakanlık Genelgesinin Hukuka Uygun Olup Olmadığı )
BAKANLIK GENELGESİ ( Belediye Başkanının Aylık Ödeneğiyle İlgili )"
D8.D26.5.1997E. 1997/1979 K. 1997/1847"SERBEST MUHASEBECİLİK RUHSATI VERİLMESİ İSTEMİNİN REDDİ ( Maliye Bakanlığına İtiraz Edilebileceği )
İDARİ MERCİ TECAVÜZÜ ( Serbest Muhasebecilik Ruhsatı Verilmesi Talebinin Reddedilmesi Halinde Takip Edilmesi Gereken Yol )
MALİYE BAKANLIĞINA İTİRAZ ( Serbest Muhasebecilik Ruhsatı Verilmesi Talebinin Reddi )"
D8.D29.5.1997E. 1996/2630 K. 1997/1885"SERBEST MUHASEBECİ RUHSATI ( Staj Değerlendirme Yoklamasına Girmeyenlere Verilmeyeceği )
SERBEST MUHASEBECİ YOKLAMASI ( Girmeyenlere Serbest Muhasebeci Ruhsatı Verilmeyeceği )"
D8.D3.6.1997E. 1995/1362 K. 1997/1960"ÇOCUĞUN DİSİPLİN CEZASI ( Cezayı Ortadan Kaldıran Yönetmeliğin Değişmesi )
İPTAL DAVASI ( Çocuğunun Disiplin Cezası Almasına Dayanak Oluşturan Yönetmeliğin Kaldırılması )
HUKUKİ YARAR ( Yönetmeliğin Değişmesinde Yararın Olmaması )"
D8.D4.6.1997E. 1995/5296 K. 1997/1988"İPTAL DAVASI ( Türkiye Serbest Muhasebeciler Odası Birliğinin Vergi Denetmeni Olan Davacıya Yeminli Mali Müşavirlik Verilmemesi Yönündeki İşlemi )
VERGİ DENETMENLİĞİ ( Yeminli Mali Müşavirlik Belgesi Verilmemesi İşleminde Hukuka Aykırılık Olmaması )
YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK BELGESİ ( Vergi Denetmeni Olan Şahsa Belge Verilmemesinde Hukuka Aykırılık Olmaması )
SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK YAPMIŞ OLMA ( Yeminli Mali Müşavirlik Belgesi Alınması Şartı )
VERGİ İNCELEME YETKİSİ ALANLAR VE MESLEKİ YETERLİLİK SINAVINI VERMİŞ OLANLAR ( Yeminli Mali Müşavirlik Belgesi Almak İçin Sınava İhtiyaç Olmaması )"
D8.D12.6.1997E. 1995/4709 K. 1997/2077"İPTAL DAVASI ( Davacıya Kitap Yazması İçin Verilen Ücretli İzin Hakkının İptaline İlişkin Üniversite Yönetim Kurulu Kararının İptali Talebi )
YARDIMCI DOÇENT OLAN DAVACIYA KİTAP YAZMASI İÇİN VERİLEN İZNİN İPTALİ ( Davacının Görevlendirme İznini Herhangi Bir Program Dahilinde Gerçekleştirmemesi )
KİTAP YAZMAK İÇİN VERİLEN İZNİN İPTALİ ( Davacının Görevlendirme İznini Herhangi Bir Program Dahilinde Gerçekleştirmemesi Nedeniyle )"
D8.D16.6.1997E. 1995/2490 K. 1997/2115"DÖNER SERMAYE ( Fahri Araştırma Görevlisi Olarak Çalışan Yabancı Uyruklu Hekime Döner Sermayeden Ödeme Yapılamaması )
YABANCI UYRUKLU HEKİM ( Fahri Araştırma Görevlisi Olarak Çalışan Hekime Döner Sermayeden Ödeme Yapılamaması )
FAHRİ ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ ( Yabancı Uyruklu Hekime Döner Sermayeden Ödeme Yapılamaması )"
D8.D17.6.1997E. 1996/3847 K. 1997/2153"LİSANSÜSTÜ EĞİTİM YÖNETMELİĞİ ( Yönetmelikte Yapılan Yabancı Dil Sınavı İle İlgili Değişikliğin Doktora Yeterlilik Sınavına Girmemiş Eski Öğrencilere de Uygulanması )
YABANCI DİL SINAVI İLE İLGİLİ DEĞİŞİKLİK ( Lisansüstü Eğitim Yönetmeliğinde Yapılan Değişikliğin Doktora Yeterlilik Sınavına Girmemiş Eski Öğrencilere de Uygulanması )
DOKTORA YETERLİLİK SINAVI ( Lisansüstü Eğitim Yönetmeliğinde Yapılan Yabancı Dil Sınavı İle İlgili Değişikliğin Doktora Yeterlilik Sınavına Girmemiş Eski Öğrencilere de Uygulanması )"
D8.D18.6.1997E. 1997/2117 K. 1997/2169"BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN DÜŞÜRME İSTEMLERİ ( İdari Dava Türü Olmayıp Danıştaya Verilmiş Bir İdari Görev Olduğu-Yargılanmanın Yenilenmesi Yolu Bulunmaması )
YARGILAMANIN YENİLENMESİ ( Belediye Başkanlığından Düşürme İstemleri Hakkında Söz Konusu Olmaması )
DANIŞTAY'A VERİLMİŞ İDARİ GÖREV ( Belediye Başkanlığından Düşürme İstemleri )"
D8.D23.6.1997E. 1996/2031 K. 1997/2226"SAHTE ASKERLİK TECİL BELGESİ İLE OKULA KAYIT YAPTIRAN KİŞİNİN KAYDININ SİLİNMESİ ( Öğrencilik Statüsü Kazanılamadığından 4111 Sayılı Öğrenci Affı Yasasından Yararlanamaması )
ÖĞRENCİLİK STATÜSÜ ( Sahte Askerlik Tecil Belgesi İle Okula Kayıt Yaptıran Kişinin Kaydının Silinmesi Üzerine Öğrencilik Statüsü Kazanılamadığından 4111 Sayılı Öğrenci Affından Yararlanamaması )
4111 SAYILI YASA ( Sahte Askerlik Tecil Belgesi İle Okula Kayıt Yaptıran Kişinin Kaydının Silinmesi Üzerine Öğrencilik Statüsü Kazanılamadığından 4111 Sayılı Öğrenci Affından Yararlanamaması )"
D8.D23.6.1997E. 1997/1102 K. 1997/2230"DOĞALGAZ ABONMANLIK SÖZLEŞMESİNDEN DOĞAN UYUŞMAZLIKLAR ( Görevli Yargı Yeri )
İDARE MAHKEMESİNİN GÖREVİ ( Doğalgaz Abonmanlık Sözleşmesinden Doğan Uyuşmazlıklar )
GÖREV ( Doğalgaz Abonmanlık Sözleşmesinden Doğan Uyuşmazlıklar )"
D8.D23.6.1997E. 1997/185 K. 1997/2229"İPTAL DAVASI ( Doğalgaz Abonesi Olma Koşullarına İlişkin Düzenlemenin İptali Davasının İdari Yargıda Görülmesinin Gerekmesi )
DOĞALGAZ ABONESİ OLMA KOŞULLARINA İLİŞKİN DÜZENLEMENİN İPTALİ ( Görevli Yargının İdari Yargı Yeri Olması )
DOĞALGAZ ABONELİK ŞARTLARININ İDARECE DÜZENLENMESİ ( Abone Olma Koşullarına İlişkin Düzenlemenin İptali İstemiyle Açılan Davanın İdari Yargıda Görülmesinin Gerekmesi )
GÖREVLİ MAHKEME ( Doğalgaz Abonesi Olma Koşullarına İlişkin Düzenlemenin İptali Davasının İdari Yargıda Görülmesinin Gerekmesi )"
D8.D24.6.1997E. 1997/1224 K. 1997/2255"İŞYERİ AÇMA VE ÇALIŞMA RUHSATI VERMEKTE YETKİ ( İlçede - 2.Sınıf Gayri Sıhhi Müessese )
İŞYERİ AÇMA VE ÇALIŞMA RUHSATININ İPTALİ ( Belediyenin Yetkisi )
GAYRI SIHHİ MÜESSESELERİN AÇILIŞ VE ÇALIŞMALARINA İZİN VERME YETKİSİ ( Büyükşehir Belediyesinin Bu Yetkisini İlçe Belediyesine Devredebileceği )
İLÇE BELEDİYELERİNİN YETKİLERİ ( Gayri Sıhhi Müesseselerin Açılış ve Çalışmalarına Ruhsat Verme )"
D8.D25.6.1997E. 1995/3742 K. 1997/2289"BİLİRKİŞİ RAPORU ( Rapor Taraflara Tebliğ Edilmeden ve Yasal İtiraz Süresi Beklenmeden Davanın Karara Bağlanmasında Hukuka Uyarlık Olmaması )
TEBLİĞ ZORUNLULUĞU ( Bilirkişi Raporu Taraflara Tebliğ Edilmeden ve Yasal İtiraz Süresi Beklenmeden Davanın Karara Bağlanmasında Hukuka Uyarlık Olmaması )
İTİRAZ SÜRESİ ( Bilirkişi Raporu Taraflara Tebliğ Edilmeden ve Yasal İtiraz Süresi Beklenmeden Davanın Karara Bağlanmasında Hukuka Uyarlık Olmaması )"
D8.D30.6.1997E. 1996/3069 K. 1997/2325"İPTAL DAVASI ( Öğretim Üyesi Olan Davacının Kısmi Statüye Geçme İsteminin Reddine İlişkin İstemini Reddeden İşlem )
ÜNİVERSİTEDE DEVAMLI STATÜDE BEŞ YIL ÇALIŞAN DOÇENTLER ( Devamlı Statüde Profesörlüğe Atanmaları )
DEVAMLI STATÜDE BEŞ YIL ÇALIŞMA ŞARTI ( Profesörlerin Kısmi Statüye Geçmeleri İçin Yeniden Beş Yıl Devamlı Statüde Çalışma Şartının Aranmaması )"
D8.D3.7.1997E. 1997/1263 K. 1997/2336"GÖREVLİ YARGI YERİ ( Askerlik Yükümlülüğüyle İlgili İşlemler )
ASKERİ HİZMETE İLİŞKİN İDARİ İŞLEM VE EYLEMLERDEN DOĞAN UYUŞMAZLIKLAR ( Görevli Yargı Yeri )
ASKERİ YÜKSEK İDARE MAHKEMESİNİN GÖREVİ ( Askeri Hizmete İlişkin İdari İşlem ve Eylemlerden Doğan Uyuşmazlıklar )"
D8.D16.9.1997E. 1997/3572 K. 1997/2435"BELEDİYE BAŞKANININ DÜŞÜRÜLMESİ ( Belediye Meclisince Belediye Başkanının Faaliyet Raporu Hakkında Verilen Yetersizlik Kararı Nedeniyle )
BELEDİYE MECLİSİNCE BELEDİYE BAŞKANININ FAALİYET RAPORUNUN YETERSİZLİĞİ KARARI VERİLMESİ ( Yetersizlik Kararı Verilebilmesi İçin Dikkat Edilmesi Gereken Hususlar )
YILLIK ÇALIŞMA RAPORUNUN YETERSİZ GÖRÜLEBİLMESİ ŞARTLARI ( Gerekçe Gösterilen Nedenlerin Aynı Faaliyet Dönemine Ait Olması ve Somut Bilgilerle Saptanmasının Gerekmesi )"
D8.D22.9.1997E. 1995/4029 K. 1997/2459"BANKA ŞUBELERİ ( İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatı Almalarının Gerekmediği )
İŞYERİ AÇMA VE ÇALIŞMA RUHSATI ( Bankaların Almalarının Gerekmediği )"
D8.D23.9.1997E. 1996/4862 K. 1997/2482"MADEN RUHSAT SAHASI ( İşletme Faaliyetini Engellememek Koşulu İle Üçüncü Kişilere Taşocağı İzni Verilmesi )
İPTAL DAVASI ( Yürürlükte Olan Maden Ruhsat Sahası Üzerinde İşletme Faaliyetini Engellememek Koşulu İle Üçüncü Kişilere Taşocağı İzni Verilebilmesi )
TAŞOCAĞI İZNİ ( Yürürlükte Olan Maden Ruhsat Sahası Üzerinde İşletme Faaliyetini Engellememek Koşulu İle Üçüncü Kişilere Taşocağı İzni Verilebilmesi )"
D8.D1.10.1997E. 1995/2408 K. 1997/2551"DAVA AÇMA EHLİYETİ ( Belediyenin Çöp Toplama İşini Özel Bir Şirkete Vermesi Halinde Toplu İş Sözleşmesiyle Hak Sahibi Olanların )
BELEDİYENİN ÇÖP TOPLAMA İŞİNİ ÖZEL BİR ŞİRKETE VERMESİ ( Toplu Sözleşmeyle Hak Sahibi Olan İşçilerin ve Sendikanın Buna Karşı Dava Açıp Açamayacağı )
TOPLU SÖZLEŞME YAPAN SENDİKA VE İŞÇİLER ( Belediyenin Çöp Toplama İşini Özel Bir Şirkete Vermesi Halinde Dava Açıp Açamayacakları )"
D8.D10.10.1997E. 1995/4704 K. 1997/2699"İŞYERİNİN VERİLEN SÜREDE GÖSTERİLEN YERE TAŞINMAMASI ( Ticaretten Men )
TİCARETTEN MEN ( Şehrin Trafik Düzeni ve Gelişimini Olumsuz Etkileyen İşyerinin Verilen Süreye Rağmen Gösterilen Yere Taşınmaması )
ŞEHRİN TRAFİK DÜZENİNİ AKSATAN İŞYERİ ( Verilen Süreye Rağmen Gösterilen Yere Taşınmaması Üzerine Ticaretten Men Edilmesi )"
D8.D13.10.1997E. 1996/5256 K. 1997/2729"TAZMİNAT DAVASI ( Üniversite Rektörüne Yüksek Öğretim Kurulu Tarafından Yönetim Görevinden Ayırma Cezası Verilmesi Nedeniyle )
REKTÖRÜN GÖREVDEN ALINMASI ( Cumhurbaşkanınca Kararname Düzenlenmek Suretiyle Görevden Almanın Mümkün Olması )
YÜKSEK ÖĞRETİM KURULUNUN YETKİSİ ( Rektörleri Görevden Alma Yetkisinin Olmaması )
USULDE PARALELLİK İLKESİ ( Rektörlerin Cumhurbaşkanı Tarafından Seçilerek Göreve Başlaması Gibi Yine Cumhurbaşkanı Tarafından Kararname Düzenlenerek Görevden Alınabilmesi )
ÜNİVERSİTE REKTÖRÜNÜN GÖREVDEN ALINMASI ( Cumhurbaşkanınca Kararname Düzenlenmek Suretiyle Görevden Almanın Mümkün Olması )"
D8.D14.10.1997E. 1995/4040 K. 1997/2809"İPTAL DAVASI ( Davacının Daha Önce İşlettiği Taşocağının Yeniden Üç Yıl İçin Kiralama İstemiyle Yaptığı Başvurunun Reddine İlişkin İşlem )
TAŞOCAĞI İŞLETME İZNİ ( İşletebilmek İçin Önce Arazinin Hazineden Kiralanması Bundan Sonra İl Özel İdaresinden Ruhsat Alınmasının Gerekmesi )
İL ÖZEL İDARESİNDEN RUHSAT ALINMASI ( Taşocağı İşletebilmek İçin Önce Arazinin Hazineden Kiralanması Bundan Sonra İl Özel İdaresinden Ruhsat Alınmasının Gerekmesi )"
D8.D14.10.1997E. 1995/4850 K. 1997/2811"SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK STAJ SÜRESİ ( Yüksek Lisans Süresinin Tamamının Staj Süresinden Sayılamıyacağı )
YÜKSEK LİSANS SÜRESİ ( Tamamının Serbest Muhasebecilik Mali Müşavirlik Staj Süresinden Sayılmayacağı )"
D8.D15.10.1997E. 1997/3183 K. 1997/2831"BELEDİYE SULAMA BİRLİĞİ BAŞKANI ( Hırsızlıktan Mahkumiyetin Seçilme Yeterliliğini Engelleyeceği )
SEÇİLME YETERLİLİĞİNİN KAYBI ( Hırsızlıktan Mahkumiyet )
HIRSIZLIKTAN MAHKUMİYET ( Seçilme Yeterliliğinin Kaybı )"
D8.D30.10.1997E. 1995/2745 K. 1997/3074"TÜRKİYE VE ORTADOĞU AMME İDARESİ ENSTİTÜSÜ ( Kamu Kurumunda Görevli Olanların Enstitüde Eğitim Gördüğü Süre İçinde Özel Hizmet Tazminatı İş Güçlüğü ve İş Riski Zamlarının Düşürülmesi )
KAMU KURUMU GÖREVLİLERİNİN TODAİE'DE EĞİTİM GÖRMESİ ( Özel Hizmet Tazminatı İşgüçlüğü ve İş Riski Zamlarının Düşürülmesinin Yanlış Olması )
ÖZEL HİZMET ZAMMI ( Kamu Kurumu Görevlilerinin TODAİE'de Eğitim Görmeleri Esnasında Zamlarının Düşürülmesinin Yanlış Olması )
İŞGÜÇLÜĞÜ ZAMMI ( Kamu Kurumu Görevlilerinin TODAİE'de Eğitim Görmeleri Esnasında Zamlarının Düşürülmesinin Yanlış Olması )
İŞ RİSKİ ZAMMI ( Kamu Kurumu Görevlilerinin TODAİE'de Eğitim Görmeleri Esnasında Zamlarının Düşürülmesinin Yanlış Olması )"
D8.D4.11.1997E. 1995/4932 K. 1997/3156"BELEDİYENİN VERGİ BORCU ( Belediyeye İller Bankasından Verilen Paradan Mahsubuna İlişkin İdare İşleminin İptali Talebi )
İLLER BANKASINDAN BELEDİYEYE VERİLEN PARADAN MAHSUP ( Belediyenin Vergi Borcunun )
VERGİ BORCUNUN İLLER BANKASINDAN BELEDİYEYE VERİLEN PARADAN MAHSUBU ( Belediyenin Vergi Borcunun )
MAHSUP ( Belediyenin Vergi Borcunun İller Bankasından Belediyeye Verilen Paradan Mahsubu )"
D8.D4.11.1997E. 1997/2738 K. 1997/3143"ÇEVRE VE İNSAN SAĞLIĞINI TEHDİT EDEN AKARYAKIT İSTASYONU ( Kapatılmasının Hukuka Aykırı Olmayacağı )
GAYRI SIHHI MÜESSESE RUHSATI ( Çevre ve İnsan Sağlığını Tehdit Eden Akaryakıt İstasyonuna Verilmemesi )"
D8.D5.11.1997E. 1995/2672 K. 1997/3171"GÖREVLİ MAHKEME ( Taşocakları Tüzüğüne Aykırı Olarak Kaçak Kum ve Çakıl Çıkaran Kişiye Ceza Verilmesinde )
İDARİ PARA CEZASI VERME YETKİSİ ( Taşocaklarından Kaçak Mal Çıkaran Kişiye )
KAÇAK KUM VE ÇAKIL ÇIKARMAK ( İdari Para Cezası Verilmesinde Uygulanacak Usul )
TAŞOCAKLARI TÜZÜĞÜNE AYKIRI OLARAK KAÇAK KUM VE ÇAKIL ÇIKARMAK ( İdari Para Cezası Verilmesinde Uygulanacak Usul )"
D8.D6.11.1997E. 1997/3375 K. 1997/3189"SERBEST MUHASEBECİLİKTEN GEÇİCİ OLARAK MEN ( Birlik Disiplin Kurulunun İtirazın Reddine İlişkin Kararının Maliye Bakanlığının Onayıyla Kesinleşmesi )
MALİYE BAKANLIĞININ ONAYI ( Serbest Muhasebecilikten Mene İlişkin Birlik Disiplin Kuruluna Yapılan İtirazın Reddi )
TURMOB'UN İTİRAZIN REDDİNE İLİŞKİN KARARLARI ( Maliye Bakanlığının Onayıyla Kesinleşeceği )"
D8.D6.11.1997E. 1997/4040 K. 1997/3200"BELEDİYE BAŞKANININ YILLIK FAALİYET RAPORU ( Oylamada Meclisin Doğal Üyesi Olan Başkanın Oyunun da Hesaba Katılacağı )
BELEDİYE BAŞKANININ OY HAKKI ( Yıllık Faaliyet Raporunun Görüşülmesinde )
BELEDİYE MECLİSİ ( Başkanın Doğal Üye Olduğu )
BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN DÜŞÜRÜLME ( Belediye Başkanının Yıllık Faaliyet Raporu Hakkındaki Yetersizlik Kararı )
YETERSİZLİK KARARI ( Belediye Başkanının Yıllık Faaliyet Raporu Hakkındaki-Başkanlıktan Düşürülme )"
D8.D6.11.1997E. 1997/5284 K. 1997/3211"ÖZEL OKULLAR SINAVINDA SORULAN SORUNUN İPTALİ TALEBİ ( Görevli Mahkeme )
GÖREVLİ MAHKEME ( Özel Okullar Sınavında Sorulan Sorunun İptali Davasında )
SINAVDA SORULAN SORUNUN YANLIŞ OLDUĞU GEREKÇESİYLE İPTALİ TALEBİ ( Görevli Mahkeme )
BAKANLIĞIN DÜZENLEYİCİ İŞLEMİ NİTELİĞİNDEKİ ÖZEL OKUL SINAVINDA SORULAN SORUNUN İPTALİ TALEBİ ( Görevli Mahkeme )"
D8.D10.11.1997E. 1995/4007 K. 1997/3238"ARTEZYEN KUYULARINA SU SAYACI TAKTIRILMASI ( Kanalizasyon Hizmeti Vermeyen Belediyenin Bu İşlemi Yapamayacağı )
KANALİZASYON HİZMETİ VERİLMEYEN KESİMLER ( Belediyenin Artezyen Kuyularına Su Sayacı Taktıramayacağı )"
D8.D10.11.1997E. 1997/3307 K. 1997/3218"YARGININ İPTAL KARARINDAN SONRA İLGİLİYİ GÖREVE BAŞLATMAMA ( Dava Sırasında Yeniden Göreve Başlatılan Memurun Kendi İsteğiyle Tekrar Görevden Ayrılması )
MAHKEME KARARININ UYGULANMAMASI ( Müstafi Sayılmaya İlişkin Dava Sırasında Yeniden Göreve Başlatılan Memurun Kendi İsteğiyle Görevden Ayrılması Halinde )
MÜSTAFİ SAYILMAYA İLİŞKİN İPTAL DAVASI ( Dava Sırasında Yeniden Göreve Başlatılan Memurun Kendi İsteğiyle Görevden Ayrılması )"
D8.D11.11.1997E. 1995/4710 K. 1997/3276"OKULDAN UZAKLAŞTIRMA CEZASI ( Yüksek Öğretim Kurumu Dışındaki Disipline Aykırı Eylemi Nedeniyle Yükseköğretim Kurumu Öğrencisine Disiplin Cezası Verilmesinde Hukuka Aykırılık Olmaması )
DİSİPLİN CEZASI ( Yüksek Öğretim Kurumu Dışındaki Disipline Aykırı Eylemi Nedeniyle Yükseköğretim Kurumu Öğrencisine Disiplin Cezası Verilmesinde Hukuka Aykırılık Olmaması )
YÜKSEK ÖĞRETİM KURUMU DIŞINDAKİ DİSİPLİNE AYKIRI EYLEMLER ( Yükseköğretim Kurumu Öğrencisine Disiplin Cezası Verilmesinde Hukuka Aykırılık Olmaması )"
D8.D11.11.1997E. 1995/5304 K. 1997/3268"TEKNİK HİZMET TAZMİNATI ( Alınabilmesi Şartları )
İLAVE EĞİTİM ÖĞRETİM TAZMİNATI ( Mezun Olunan Okul İtibariyle Teknik Hizmetler Sınıfında Görev Alma Niteliklerini Taşıması )
MEZUN OLUNAN OKUL ( İlave Eğitim Öğretim Tazminatı Alınabilmesi İçin Teknik Hizmetler Sınıfında Görev Alma Niteliği Sağlaması Gereği )
TEKNİK HİZMETLER SINIFINDA GÖREV ALMA NİTELİĞİ ( Mezun Olunan Okuldan Dolayı-İlave Eğitim Öğretim Tazminatı Alınabilmesi İçin )"
D8.D12.11.1997E. 1995/2288 K. 1997/3311"TAM YARGI DAVASININ HUSUMETTEN REDDİ ( Rektörün Görev Sırasında İşlediği Kusurdan Dolayı Açılan Davanın Rektöre Yöneltilemeyeceği )
HUSUMET ( Rektörün Görev Sırasında İşlediği Kusurdan Dolayı Açılan Tam Yargı Davasının İdareye Yöneltilmesi Mecburiyeti )
MAHKEME KARARININ MEMUR TARAFINDAN YERİNE GETİRİLMEMESİ ( Tam Yargı Davasında Husumetin İdareye Yöneltilmesi Mecburiyeti )
REKTÖRÜN MAHKEME KARARINI YERİNE GETİRMEMESİ NEDENİYLE UĞRANILAN ZARAR ( Tam Yargı Davasında Husumetin İdareye Yöneltileceği )
TAZMİNAT DAVASININ İDAREYE YÖNELTİLECEĞİ ( Rektörün Mahkeme Kararını Yerine Getirmemesinden Uğranılan Zarar İçin Açılan )"
D8.D12.11.1997E. 1995/2637 K. 1997/3313"TAM YARGI DAVASINDA DAVACININ MÜTERAFİK KUSURU ( Su Borularının Patlaması Sonucu İşyerini Su Basan Davacının Yapısının Projeye Aykırı Olması )
DAVACININ MÜTERAFİK KUSURU ( Belediyeye Ait Boruların Patlaması Sonucu İşyerini Su Basan Davacının Yapısının Projeye Aykırı Olması )
PROJEYE AYKIRI YAPI NEDENİYLE TAZMİNATTA İNDİRİM ( Boruların Patlamasıyla İşyerini Su Basan Davacının Açtığı Tam Yargı Davasında )
TAZMİNATTA İNDİRİM ( Boruların Patlaması Sonucu İşyerini Su Basan Davacının Yapısının Projeye Aykırılığı Nedeniyle Müterafik Kusuru )"
D8.D12.11.1997E. 1995/3474 K. 1997/3327"ÖĞRETİM KURUMU NİTELİĞİ ( Kreş ve Gündüz Bakımevlerinin Bu Niteliği Bulunmadığı )
KREŞ VE GÜNDÜZ BAKIMEVİ ( Öğretim Kurumu Niteliğinde Olmadığı-Özel Hizmet Tazminatının İndirilmesi )
ÖZEL HİZMET TAZMİNATININ İNDİRİLMESİ ( Kreş ve Gündüz Bakımevlerinde Çalışanların )"
D8.D13.11.1997E. 1997/5325 K. 1997/3365"YETKİLİ MAHKEME ( Noterlere Verilen Disiplin Cezası - Adalet Bakanlığınca Onaylanması )
NOTERLERE DİSİPLİN CEZASI VERİLMESİ ( Adalet Bakanlığınca Onaylanması - İptal Davasında Yetkili Mahkeme )
ADALET BAKANLIĞINCA ONAYLANAN DİSİPLİN CEZASI ( Noterlere - İptal Davasında Yetkili Mahkeme )
NOTERLER BİRLİĞİNİN DİSİPLİN KURULU KARARINI ONAYLAYAN ADALET BAKANLIĞINA KARŞI AÇILACAK İPTAL DAVASINDA YETKİLİ MAHKEME"
D8.D17.11.1997E. 1997/3741 K. 1997/3392"CAN GÜVENLİĞİNİ İHLAL EDEN AKARYAKIT İSTASYONUNUN TAHLİYESİ ( Büyükşehir Belediye Başkanlığı Gayri Sıhhı Müesseseler İnceleme Kurulu Kararıyla )
FAALİYETTEN MEN ( Gayri Sıhhı Müesseseler İnceleme Kurulu Kararıyla Tanınan Sürede Akaryakıt İstasyonunun Tahliye Edilmemesi )
GAYRI SIHHİ MÜESSESELER İNCELEME KURULU KARARI ( Can Güvenliğini Tehdit Eden Akaryakıt İstasyonunun Tahliyesi Aksi Halde Faaliyetten Menine Dair )"
D8.D18.11.1997E. 1995/376 K. 1997/3431"İDARENİN TAZMİN BORCU ( Somut ve Gerçekleşmiş Zararlar-İhtimal ve Varsayıma Dayalı Olarak Tazminata Hükmedilemeyeceği )
TAM YARGI DAVASI ( Ancak Somut ve Gerçekleşmiş Zararların İstenebileceği )
MUAYENE YAPMA YASAĞININ YARGI KARARIYLA KALDIRILMASI ( Yasak Süresince Yapılamayan Muayene Ücretlerinin Tazmininin İstenemeyeceği )
ZARARIN NİTELİĞİ ( İdareye Tazmin Borcu Yükleyen-Somut ve Gerçekleşmiş Zarar )
SOMUT VE GERÇEKLEŞMİŞ ZARAR ( İdareden Tazmini İstenebilecek Zarar )"
D8.D20.11.1997E. 1995/3173 K. 1997/3474"DİSİPLİN CEZASI ( Kopya Çeken Öğrenci )
SINAV SIRASINDA KOPYA TUTANAĞI TUTULMAMASI ( Sonradan Kopya Çektiği Saptanan Öğrenciye Disiplin Cezası Verilebileceği )
KOPYA ÇEKEN ÖĞRENCİ ( Sınavda Tutanak Tutulmaması Halinde Öğrenciye Disiplin Cezası Verilip Verilemeyeceği )"
D8.D20.11.1997E. 1995/4503 K. 1997/3471"BELEDİYENİN DENETİM YETKİSİ DIŞINDA KALAN ALANDA ÜRETİLEN EKMEK ( Belediye Sınırlarında Satılabileceği )
EKMEK SATIŞI ( Belediyenin Denetim Yetkisi Dışında Üretilen Ekmeğin Belediye Sınırlarında Satılabileceği )
BELEDİYE SINIRLARINDA SATILAN EKMEK ( Bu Sınırlar Dışında Üretilmiş Olmasının Satışa Engel Teşkil Etmeyeceği )"
D8.D20.11.1997E. 1996/3687 K. 1997/3494"AYNI YER İÇİN HEM MADEN HEM DE TAÇOCAĞI RUHSATI VERİLMİŞ OLMASI ( Hangisinin Önce Alındığı ve Birlikte Çalışma Engeli Olup Olmadığının Araştırılması )
TAŞOCAĞI İŞLETME İZNİ ( Aynı Yer İçin Daha Sonra Ayrıca Maden Ruhsatı Verilmiş Olması )
MADEN İŞLETMESİ ( Aynı Yer İçin Daha Önceden Taşocağı İşletme İzninin Bulunuyor Olması )"
D8.D20.11.1997E. 1997/3747 K. 1997/3484"TAHSİSİN İPTALİ ( Adına Tahsis Edilen Yerin Başkasına Kullandırılması )
ADINA TAHSİS EDİLEN YERİN BAŞKASINA KULLANDIRILMASI ( Faaliyetten Men )
FAALİYETTEN MEN ( Adına Tahsis Edilen Yerin Başkasına Kullandırılması )"
D8.D21.11.1997E. 1995/3101 K. 1997/3537"ÖZEL HİZMET TAZMİNATI ( Belediyeye Bağlı Genel Müdürlükte Müfettiş Olarak Çalışan Kişinin Alıp Alamayacağı )
BELEDİYEYE BAĞLI GENEL MÜDÜRLÜKTE MÜFETTİŞ OLARAK ÇALIŞAN KİŞİ ( Özel Hizmet Tazminatı Alıp Alamayacağı )
BAĞIMSIZ GENEL MÜDÜRLÜK MÜFETTİŞİ OLMAK ( Özel Hizmet Tazminatı Alabilmek İçin )"
D8.D21.11.1997E. 1996/4736 K. 1997/3534"YÜKSEKÖĞRETİM KURUMUNA KAYIT ( Trafik Kazası Nedeniyle Süresinde Kayıt Yaptırılamaması )
TRAFİK KAZASI NEDENİYLE ÜNİVERSİTEYE KAYIT YAPILAMAMASI ( Sonradan Yapılan Kayıt Talebinin Kabul Edilmesi Gereği )
MÜCBİR SEBEP ( Trafik Kazası Nedeniyle Üniversiteye Kayıt Yapılamaması )"
D8.D21.11.1997E. 1996/5494 K. 1997/3536"YURTDIŞINDA YÜKSEK LİSANS ÖĞRENİMİNE GÖNDERİLEN ÖĞRENCİ ( Yüksek Lisans Bitiminde Geri Çağrılması ve Doktora Yapma İsteminin Reddi )
DOKTORA YAPMA TALEBİNİN REDDİ ( Yurtdışına Yüksek Lisans Öğrenimine Gönderilen Öğrencinin Yüksek Lisans Bitiminde Geri Çağrılması )
YÜKSEK LİSANS ÖĞRENİMİ İÇİN YURTDIŞINA GÖNDERİLEN ÖĞRENCİNİN YÜKSEK LİSANS BİTİMİNDE GERİ ÇAĞRILMASI ( Doktora Yapma Talebinin Reddi )"
D8.D21.11.1997E. 1997/5324 K. 1997/3368"YETKİLİ MAHKEME ( Emekli Olan Kamu Görevlisine Verilen Disiplin Cezasına Karşı Açılacak Davada )
DİSİPLİN CEZASI ( Emekli Olan Kamu Görevlisine Verilen - Açılacak Davada Yetkili Mahkeme )
KAMU GÖREVLİSİNE GÖREVİNDEN DOLAYI VERİLEN DİSİPLİN CEZASINA KARŞI AÇILACAK DAVA ( Yetkili Mahkeme )"
D8.D26.11.1997E. 1995/1964 K. 1997/3640"ÜCRET ALACAĞI ( Yabancı Uyruklu Olan ve Sözleşmeli Öğretim Elemanı Olarak Çalışan Davacının Ödenmeyen Ücretlerinin Yasal Faiziyle Birlikte Ödenmesi Talebi )
YABANCI UYRUKLU OLAN VE SÖZLEŞMELİ ÇALIŞAN ÖĞRETİM ELEMANI ( Kanunda Belirtilen Koşullar Yerine Getirtilmeden Ücret Ödenememesi )"
D8.D26.11.1997E. 1995/3839 K. 1997/3637"KAÇAK OLARAK KUM VE ÇAKIL ÇIKARMAK ( Para Cezası Verilebilmesi İçin İdarenin Durumu Adli Yargıda Tespit Ettirmesi Gereği )
ADLİ YARGININ GÖREVİ ( Çıkarılan Kum ve Çakılın Kaçak Olduğunu Tespit )
İDARİ PARA CEZASI ( Kaçak Olarak Kum ve Çakıl Çıkarılması Nedeniyle Uygulanabilmesi Şartları )"
D8.D26.11.1997E. 1995/4624 K. 1997/3645"ODA YÖNETİM KURULU ÜYELİĞİNE SEÇİLME KOŞULLARI ( Hırsızlıktan Mahkumiyetin Engel Teşkil Edip Etmemesi )
SABIKA KAYDININ SİLİNMESİ ( Oda Yönetim Kurulu Üyeliğinin Devamını Sağlayıp Sağlamayacağı )
SEÇİLME KOŞULLARININ ARANACAĞI ZAMAN ( Oda Yönetim Kurulu Üyeliğine )
YASAK HAKLARIN İADESİ ( Oda Yönetim Kurulu Üyeliğine Seçildikten Sonra Olmasının Göreve Devam Etmeyi Sağlayıp Sağlamayacağı )"
D8.D3.12.1997E. 1995/5283 K. 1997/3758"UYARMA VE KINAMA CEZASI ( Öğretmenlerin İdari Yargı Yoluna Gidip Gidemeyecekleri )
ÖĞRETMENLERE VERİLEN UYARMA VE KINAMA CEZASI ( İdari Yargı Yoluna Gidip Gidemeyecekleri )
İDARİ YARGI YOLU ( Öğretmenlerin Uyarma ve Kınama Cezasına Karşı Gidip Gidemeyecekleri )"
D8.D3.12.1997E. 1995/663 K. 1997/3744"BELEDİYELERİN TAŞIMACILIK FAALİYETLERİ İLE İLGİLİ ONAY YETKİSİ ( Dava Açma Ehliyeti-İçişleri Bakanına Verilmesinde Mevzuata Aykırılık Bulunmaması )
DAVA AÇMA EHLİYETİ ( Taşımacılık Faaliyetleriyle İlgili Onay Yetkisinin İçişleri Bakanlığına Devrine İlişkin Bakanlar Kurulu Kararının İptali )
TAŞIMACILIK FAALİYETLERİ İLE İLGİLİ ONAY YETKİSİNİN İÇİŞLERİ BAKANLIĞINA DEVRİ ( Belediyenin Bakanlar Kurulu Kararının İptalini İsteyip İsteyemeyeceği )"
D8.D4.12.1997E. 1997/1923 K. 1997/3785"DOKTOR OLARAK ÇALIŞAN TIPTA UZMANLIK ÖĞRENCİSİ ( Kadroyla İlişiğinin Tababet Uzmanlık Tüzüğü Hükümlerine Göre Kesilebileceği )
KADRO İLE İLİŞİĞİN KESİLMESİ ( Tıpta Uzmanlık Eğitimi Alan ve Aynı Zamanda Doktor Olarak Çalışan Kişi )
TABABET UZMANLIK TÜZÜĞÜ ( Tıpta Uzmanlık Eğitimi Alan ve Aynı Zamanda Doktor Olarak Çalışan Kişinin Kadroyla İlişiğinin Kesilmesi )"
D8.D8.12.1997E. 1997/4974 K. 1997/3818"BELEDİYE MECLİSİNİN FESHİ ( Kanunen Belirli Yer Dışında Toplanılmış Olması-Meclisin Müzakere Edemeyeceği Bir Konu Hakkındaki Toplantı )
BELEDİYE MECLİSİNİN KANUNEN BELİRLİ YER DIŞINDA TOPLANMASI ( Yasal Olarak Müzakere Edilemeyecek Konu Hakkındaki Toplantının Feshi Sağlamayacağı )
BELEDİYE MECLİSİNİN KARAR ALAMAYACAĞI KONULAR ( Kanunen Belirli Yer Dışında Toplanılmış Olmasının Feshi Gerektirmemesi )"
D8.D9.12.1997E. 1995/481 K. 1997/3848"SIKIYÖNETİM YASASI UYARINCA GÖREVDEN AYRI BULUNULAN DÖNEM ( Döner Sermayeden Pay Alınıp Alınamayacağı )
SIKIYÖNETİM YASASI UYARINCA ÜNİVERSİTEDEN AYRI KALINAN DÖNEM ( Döner Sermayeden Pay Alınıp Alınamayacağı )
DÖNER SERMAYEDEN PAY ALMA ( Sıkıyönetim Yasası Gereği Üniversiteden Ayrı Kalınan Dönem )"
D8.D10.12.1997E. 1995/4185 K. 1997/3879"İPTAL DAVASI ( Davacının Bir Yıl Kademesinin Durdurulması Cezasıyla Cezalandırılmasına İlişkin Adalet Bakanlığı Yüksek Disiplin Kurulu Kararı )
DEVLET MEMURLUĞUNDAN ÇIKARMA CEZASI ( Atamaya Yetkili Amirin İsteği Üzerine Memurun Bağlı Bulunduğu Yüksek Disiplin Kurulu Kararı İle Verilmesi )
DİSİPLİN KURULU KARARI ( Devlet Memurluğundan Çıkarma Cezasının Atamaya Yetkili Amirin İsteği Üzerine Memurun Bağlı Bulunduğu Yüksek Disiplin Kurulu Kararı İle Verilmesi )
YÜKSEK DİSİPLİN KURULU KARARI ( Devlet Memurluğundan Çıkarma Cezasının Atamaya Yetkili Amirin İsteği Üzerine Memurun Bağlı Bulunduğu Yüksek Disiplin Kurulu Kararı İle Verilmesi )"
D8.D11.12.1997E. 1995/2780 K. 1997/3890"İPTAL DAVASI ( KİT'lerde Görevli Müfettişlere Ödenecek Zam ve Tazminatlara İlişkin Bakanlar Kurulu Kararı )
BAKANLAR KURULU KARARININ İPTALİ ( KİT'lerde Görevli Müfettişlere Ödenecek Zam ve Tazminatlara İlişkin Kararının Yasaya ve Hukuka Aykırı Olması )
KAMU İKTİSADİ TEŞEBBÜSLERİNDE GÖREVLİ MÜFETTİŞLER ( Bunlara Ödenecek Zam ve Tazminatlara İlişkin Bakanlar Kurulu Kararının Yasaya ve Hukuka Aykırı Olması )"
D8.D11.12.1997E. 1995/3680 K. 1997/3928"DİSİPLİN CEZASI İLE EYLEM ARASINDA DENGE KURULMASI ( Bu Denge Kurulurken Dikkate Alınması Gereken Hususlar )
KADEME İLERLEMESİNİN DURDURULMASI ( Kesintisiz Birkaç Gün İşe Gelmeme-Disiplin Cezası Verilirken Dikkate Alınması Gereken Hususlar )
KESİNTİSİZ OLARAK BİRKAÇ GÜN İŞE GELMEME ( Disiplin Cezası Verilirken Dikkate Alınması Gereken Hususlar )"
D8.D16.12.1997E. 1997/3753 K. 1997/3980"GÖREVİNİ MAZERETSİZ VE İZİNSİZ TERK EDEN BELEDİYE BAŞKANI ( Başkanlıktan Düşürülme )
BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN DÜŞÜRÜLME ( Görevin Mazeretsiz ve İzinsiz Terk Edilmesi )"
D8.D18.12.1997E. 1995/4828 K. 1997/4060"İŞYERİNDEKİ EKSİKLİKLERİN TANINAN SÜREYE RAĞMEN GİDERİLMEMESİ ( Ruhsatın İptali ve İşyerinin Kapatılması )
RUHSATIN İPTALİ VE İŞYERİNİN KAPATILMASI ( İşyerindeki Eksikliklerin Tanınan Süreye Rağmen Giderilmemesi )"
D8.D18.12.1997E. 1997/1535 K. 1997/4048"UYARMA VE KINAMA CEZASI ( İdari Yargı Yolunun Ancak Yasayla Kapatılabileceği )
İDARİ YARGI YOLUNUN KAPATILMASI ( Uyarma ve Kınama Cezalarına Karşı İdari Yargı Yolunun Ancak Yasayla Kapatılabileceği )
SSK YASASINA TABİ KİŞİ ( Uyarma ve Kınama Cezasına Karşı İdari Yargı Yoluna Gidebileceği )"
D8.D18.12.1997E. 1997/3900 K. 1997/4049"VEKİLE TEBLİGAT YAPILMAMASI ( Davanın Süre Aşımından Reddine Karar Verilemeyeceği )
DAVANIN SÜRE AŞIMINDAN REDDİNE KARAR VERİLEMEYECEĞİ ( Vekile Tebligat Yapılmaması )
AVUKATA TEBLİGAT YAPILMASI ZORUNLULUĞU ( Davanın Süre Aşımından Reddine Karar Verilemeyeceği )"
D8.D19.12.1997E. 1996/4273 K. 1997/4100"DİSİPLİN CEZASI ( İlkokul Müdürü Hakkında Hangi Kanunun Uygulanacağı )
İLKOKUL MÜDÜRÜ ( Disiplin Cezasının Hangi Kanuna Göre Verileceği )
İLK VE ORTA TEDRİSAT MUALLİMLERİNİN TERFİ VE TECZİYELERİ HAKKINDA KANUN ( İlkokul Müdürlerine Disiplin Cezasının Kendisine Göre Uygulanacağı Kanun )"
D8.D22.12.1997E. 1995/1239 K. 1997/4107"SÜRÜCÜ KURSU ( Başvuruda İkametgah Belgesi İstenmesi )
İKAMETGAH BELGESİ ( Sürücü Kursuna Başvuruda İstenmesi )"
D8.D22.12.1997E. 1995/3916 K. 1997/4112"KAMU GÖREVLİSİNİN ESKİ GÖREV YERİNDEKİ TUTUM VE DAVRANIŞLARI ( Disiplin Cezasının Kim Tarafından Uygulanabileceği )
UYARMA VE KINAMA CEZASI ( 657 Sayılı Yasaya Tabi Olanların Yargı Yoluna Başvuramaması-Ceza Usulüne Uygun Tesis Edilmemişse )
USULÜNE UYGUN TESİS EDİLMEYEN UYARMA VE KINAMA CEZASI ( 657 Sayılı Yasaya Tabi Olanların da Yargıya Gidebilmesi )
657 SAYILI YASAYA TABİ OLARAK ÇALIŞANLAR ( Usulüne Uygun Tesis Edilmeyen Uyarma ve Kınama Cezasına Karşı Yargı Yoluna Gidebilecekleri )"
D8.D22.12.1997E. 1996/138 K. 1997/4123"OKUL MÜDÜR VEKİLİNCE VERİLEN DİSİPLİN CEZASI ( Disiplin Cezasının Yetkili Kurul Tarafından Verilebileceği )
AYLIKTAN KESME CEZASI ( Okul Müdür Vekili Tarafından Verilemeyeceği-Yetkili Kurul Tarafından Ele Alınması Gerektiği )
DİSİPLİN CEZASI ( Yetkili Kurul Tarafından Uygulanabileceği )"
D8.D24.12.1997E. 1996/652 K. 1997/4182"HALK OYLAMASI ( Yeni Belediye Kurulması )
YENİ BELEDİYE KURULMASI ( Halk Oylamasında Oylamaya Katılanların Geçerli Oylarının Yarısından Bir Fazlasının Olumlu Olmasının Yeterli Olduğu )
KULLANILAN OYLARIN YARISINDAN BİR FAZLASININ OLUMLU OLMASI ( Yeni Belediye Kurulmasında )"
D8.D29.12.1997E. 1995/2664 K. 1997/4231"SİCİL NOTUNUN DÜZENLENMESİ ( Araştırma Görevlisi Memurun Sicil Amirlerinin Yanında En Az Üç Ay Fiilen Çalışmamış Olması )
ÜÇ AY FİİLİ ÇALIŞMA KOŞULUNUN BULUNMAMASI ( Sicil Amirlerinin Memurun Sicil Notunu Önceki Yılların Not Ortalamasına Göre Düzenlemesi )
ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ MEMURUN SİCİL AMİRLERİNİN YANINDA EN AZ ÜÇ AY FİİLİ ÇALIŞMASININ BULUNMAMASI ( Sicil Notunun Düzenlenmesi Usulü )
MEMURUN SİCİL NOTUNUN DÜZENLENMESİ USULÜ ( Sicil Dönemi İçinde Sicil Amirlerinin Yanında En Az Üç Ay Fiili Çalışması Bulunmayan )"
D8.D30.12.1997E. 1995/3292 K. 1997/4323"GÖREVLİ YARGI YOLU ( İçme Suyu Şebekelerine Verilen Zararın Aboneden Tazmini İşlemine Karşı Açılacak Davada )
İÇME SUYU ŞEBEKESİNE VERİLEN ZARARIN ABONEDEN TAZMİNİ İŞLEMİNE KARŞI AÇILACAK DAVALAR ( Görevli Yargı Yolu )
TAZMİNAT DAVASINDA GÖREVLİ MAHKEME ( İçme Suyu Şebekesine Verdiği Zararın Aboneden Tazmini Talebiyle Açılan )"
D8.D22.1.1998E. 1995/4021 K. 1998/145"ÖZEL HİZMET TAZMİNATI ORANINA İTİRAZ ( Uzman Diş Hekiminin Uzman Tabip Niteliğinde Kabulünün Gerekeceği )
UZMAN DİŞ HEKİMİNİN UZMAN TABİP NİTELİĞİ ( Uzman Tabip Seviyesinden Özel Hizmet Tazminatının Talebi )"
D8.D5.2.1998E. 1995/3162 K. 1998/252"İPTAL DAVASI ( Davacıya Ait Akaryakıt İstasyonunun İki Ay İçinde Başka Yere Taşınmaması Halinde Kapatılacağına İlişkin Büyükşehir Belediyesi Koordinasyon Merkezi Başkanlığı İşlemi )
BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI İŞLEMİNİN İPTALİ ( Davacıya Ait Akaryakıt İstasyonunun İki Ay İçinde Başka Yere Taşınmaması Halinde Kapatılacağına İlişkin İşlem )
BENZİN İSTASYONUNUN BAŞKA YERE TAŞINMASINA İLİŞKİN KARAR ( Taşınmaması Halinde Kapatılacağına İlişkin Kararın Büyükşehir Belediye Başkanı İmzası İle İlgiliye Tebliğ Edilmesi )
YETKİ ( Benzin İstasyonunun Başka Yere Taşınmaması Halinde Kapatılacağına İlişkin Kararın Büyükşehir Belediye Başkanı İmzası İle İlgiliye Tebliğ Edilmesi )"
D8.D9.2.1998E. 1997/3376 K. 1998/266"TAZMİNAT DAVASI ( Belediyede Yıkım Şefi Olarak Görev Yapan Murisin Görev Yapmakta İken Gecekondu Sahibi Tarafından Öldürülmesi )
KAMU GÖREVLİSİNİN ÖLDÜRÜLMESİ ( Belediyede Yıkım Şefi Olan Murisin Yakınlarının Belediyeden Tazminat İsteme Hakkının Olması )
BELEDİYENİN SORUMLULUĞU ( Yıkım İşlemi Sırasında Gerekli Güvenlik Önlemi Alınmaması Üzerine Personelin Ölümü Nedeniyle Tazminat İle Sorumlu Olması )"
D8.D10.2.1998E. 1997/6176 K. 1998/303"İPTAL DAVASI ( Davacının Belediye Başkanlığından Düşürülmesine İlişkin Karar )
BELEDİYE BAŞKANLIĞININ DÜŞÜRÜLMESİNE İLİŞKİN DANIŞTAY KARARININ İPTALİ ( Danıştay Kararının Kesin Olması )"
D8.D11.2.1998E. 1997/5382 K. 1998/333"KAMU GÖREVLİLERİ HAKKINDA CEZA SORUŞTURMASI AÇILMASINA İLİŞKİN OLARAK VERİLEN KARARLAR ( İdari Davaya Konu Olacak Nitelikte Kesin ve Yürütülmesi Zorunlu Bir İşlem Olmaması )
İDARİ DAVA KONUSU ( Kamu Görevlileri Hakkında Ceza Soruşturması Açılmasına İlişkin Olarak Verilen Kararların İdari Dava Konusu Olacak Nitelikte Yürütülmesi Zorunlu Bir İşlem Olmaması )"
D8.D16.2.1998E. 1996/1495 K. 1998/431"İPTAL DAVASI ( Banka Şube Müdürü Olan Davacının Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik İzin Belgesi Verilmesi İstemiyle Yaptığı Başvurunun Reddine İlişkin İşlem )
BANKA ŞUBE MÜDÜRÜ ( Müdüre Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik İzin Belgesi Verilmemesinde Hukuka Aykırılık Olmaması )
SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK İZİN BELGESİ ( Banka Şube Müdürüne İzin Belgesi Verilmemesinde Hukuka Aykırılık Olmaması )"
D8.D16.2.1998E. 1997/4389 K. 1998/440"YARGI DENETİMİNİN SINIRI ( Davacının Talebinin Aşılarak Davacının Aleyhine Durumu Ağırlatıcı Karar Verilemeyeceği )
ALEYHE KARAR VERME YASAĞI ( Davacının İptalini İstediği Disiplin Cezasını Mahkemenin Hafif Bularak İptal Etmesi )
DİSİPLİN CEZASININ İPTALİ TALEBİ ( Mahkemenin Cezayı Verilmesi Gerekenden Hafif Takdir Edildiği Gerekçesiyle İptal Edemeyeceği )"
D8.D17.2.1998E. 1996/3855 K. 1998/460"GENEL DÜZENLEYİCİ İŞLEMİN İPTALİ ( Telafisi İmkansız Zararlara Yol Açacak Olması Halinde Bu İşleme Göre Yapılan İdari İşlemin İptal Edilemeyeceği )
İPTAL EDİLEN GENEL DÜZENLEYİCİ İŞLEM ( İptal İşleminin Geriye Yürürlüğünün Kapsamı ve Sınırları )
YÖNETMELİĞİN İPTALİ ( Yönetmelikteki Usule Uyularak Yapılmış Olan İhalenin İptali Telafisi Güç Zararlar Doğuracağından İptal Edilemeyeceği )
TİCARİ PLAKA İHALESİNİN BELEDİYEYE DANIŞMADAN YAPILMASINA İLİŞKİN YÖNETMELİK HÜKMÜNÜN İPTALİ ( Yapılmış İhalenin de İptalini Gerektirmemesi )"
D8.D18.2.1998E. 1995/1196 K. 1998/489"TİCARİ PLAKALARIN VERİLMESİNE İLİŞKİN USUL VE ESASLAR HAKKINDAKİ BAKANLAR KURULU KARARININ İPTALİ TALEBİ
HUSUMET ( Ticari Plakaların Verilmesinden Elde Edilen Paranın Dağıtılması Usulüne İlişkin Uygulamanın İptali Talebi )
ONAY YETKİSİNİN İÇİŞLERİ BAKANLIĞINA BIRAKILMASI İŞLEMİNİN İPTALİ TALEBİ ( Yeni Ticari Plakaların Tahsisine İlişkin Kararda )"
D8.D18.2.1998E. 1996/4715 K. 1998/490"TIPTA UZMANLIK SINAVI ( Tıp Fakültesi Mezunu Olmayanlara Sınavın Kısmen Farklı Uygulanmasına İlişkin İşlemin İptali Talebi )
TIP FAKÜLTESİ MEZUNU OLMAYAN ÖĞRENCİLER ( Tıpta Uzmanlık Sınavının Kısmen Farklı Uygulanmasına İlişkin İşlemin İptali Talebi )
TUS SINAVININ TIP FAKÜLTESİ MEZUNU OLMAYAN ÖĞRENCİLERE FARKLI UYGULANMASI ( Eşitlik İlkesine Aykırı Olduğu İddiasıyla İptali Talebi )
EŞİTLİK İLKESİNE AYKIRILIK İDDİASI ( Tıpta Uzmanlık Sınavının Tıp Fakültesi Mezunu Olmayanlara Kısmen Farklı Uygulanması İşleminin İptali Talebi )"
D8.D18.2.1998E. 1996/5072 K. 1998/485"SERBEST MUHASEBECİ VE SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLERE KAŞE KULLANMA MECBURİYETİ GETİREN TÜRMOB GENEL KURULU KARARININ İPTALİ TALEBİ
KAŞE KULLANMA MECBURİYETİ ( Serbest Muhasebeci ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlerin )
TÜRMOB GENEL KURULUNUN SERBEST MUHASEBECİ VE MALİ MÜŞAVİRLERE KAŞE KULLANMA MECBURİYETİ GETİREN KARARININ İPTALİ TALEBİ
VERGİ BEYANNAMELERİNDE KAŞE KULLANMA MECBURİYETİ GETİREN MESLEK KARARININ İPTALİ TALEBİ ( Serbest Muhasebeci ve Mali Müşavirlere )
MESLEK KARARININ İPTALİ TALEBİ ( Serbest Muhasebeci ve Mali Müşavirlere Vergi Beyannamesinde Kaşe Kullanma Mecburiyeti Getiren )"
D8.D20.2.1998E. 1996/3 K. 1998/527"TAZMİNAT DAVASI ( Yabancı Uyruklu Birinin Kullandığı Araç İle Davacıya Ait aracın Çarpması Sonucu Oluşan Zararın Tazmini Talebi )
TRAFİK KAZASINDAN DOĞAN TAZMİNAT DAVASI ( Davacının Aracının Sigortasız Olan Yabancı Uyruklu Kişinin Aracına Çarpması Sonucu Oluşan Kaza )
SİGORTASIZ YURDA ARAÇ GİRİŞİ ( Bu Aracın Kaza Yapması Durumunda İdarenin Tazmin Sorumluluğunun Doğması )
YABANCI UYRUKLU ARACIN YURDA SİGORTASIZ GİRİŞİ ( Bu Aracın Kaza Yapması Durumunda İdarenin Tazmin Sorumluluğunun Doğması )"
D8.D3.3.1998E. 1996/3742 K. 1998/776"İÇ YAZIŞMANIN İDARİ İŞLEM NİTELİĞİ BULUNMAMASI ( İdari Dava Konusu Yapılamaması )
İDARİ İŞLEM NİTELİĞİ BULUNMAYAN İÇ YAZIŞMA ( İdari Dava Konusu Yapılamayacağı )
KAMU KURULUŞLARI ARASINDAKİ İÇ YAZIŞMALAR ( Kesin ve Yürütülmesi Zorunlu İdari İşlem Niteliği Bulunmadığından İdari Dava Konusu Olamaması )
KESİN VE YÜRÜTÜLMESİ ZORUNLU İDARİ İŞLEM NİTELİĞİ BULUNMAYAN KAMU KURULUŞLARININ İÇ YAZIŞMALARI ( İdari Dava Konusu Yapılamayacakları )"
D8.D5.3.1998E. 1996/1016 K. 1998/810"UZAKLAŞTIRMA CEZASI ( Öğrencinin Vize Sınavında Kopya Çekmesi Nedeniyle )
OKULDAN BİR YARIYIL UZAKLAŞTIRMA CEZASI ( Öğrencinin Vize Sınavında Kopya Çekmesi Nedeniyle )
KOPYA ÇEKMEK ( Öğrencinin Daha Önce Başka Cezasının Olmaması Nedeniyle Bir Alt Ceza Uygulamasında Cezanın Alt Sınırı Değil Bir Alt Ceza Türünün Uygulanması )"
D8.D17.3.1998E. 1996/1824 K. 1998/1017"SÜRÜCÜ BELGESİ SINAV KURULUNDA YER ALAN ÖĞRETMENLERE VERİLECEK ÜCRET ( Sürücü Kurslarından Tahsili Usulüne İlişkin Genelgenin İptali Talebi )
EHLİYET BELGESİ SINAV KURULUNDA YER ALAN ÖĞRETMENLERE VERİLECEK ÜCRET ( Sürücü Kurslarından Tahsili Usulüne İlişkin Genelgenin İptali Talebi )
ÜCRETLERİN SÜRÜCÜ KURSLARINDAN TAHSİLİ USULÜNE İLİŞKİN GENELGENİN İPTALİ TALEBİ ( Sürücü Belgesi Sınav Kurulundaki Öğretmenlere Verilecek Olan )"
D8.D23.3.1998E. 1996/1356 K. 1998/1090"UZUN SÜRELİ TEDAVİ GİDERİNİN AİLENİN TABİ OLDUĞU SOSYAL GÜVENLİK KURULUŞUNDAN KARŞILANMASI KARARININ İPTALİ TALEBİ ( Üniversite Öğrencisinin )
ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİSİNİN UZUN SÜRELİ TEDAVİ GİDERLERİ ( Ailenin Tabi Olduğu Sosyal Güvenlik Kuruluşundan Karşılanması Kararının İptali Talebi )
ÖĞRENCİNİN UZUN SÜRELİ TEDAVİ GİDERLERİ ( Ailenin Tabi Olduğu Sosyal Güvenlik Kuruluşundan Karşılanmasına İlişkin YÖK Kararının İptali Talebi )
TEDAVİ GİDERİNİN AİLENİN TABİ OLDUĞU SOSYAL GÜVENLİK KURULUŞUNDAN KARŞILANMASI KARARININ İPTALİ TALEBİ ( Üniversite Öğrencisinin )"
D8.D23.3.1998E. 1996/3605 K. 1998/1080"SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK RUHSATININ İADESİ ( Tekrar Odaya Girebilmek İçin Sınava Girmek Zorunluluğunun Olmaması )
ODA KAYDINI SİLDİREN SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİR ( Tekrar Odaya Girebilmek İçin Sınava Girmek Zorunluluğunun Olmaması )
SINAVA GİRMEK ZORUNLULUĞUNUN OLMAMASI ( Odadan Kaydını Sildiren Serbest Muhasebeci Mali Müşavir - Tekrar Odaya Girebilmesi )"
D8.D24.3.1998E. 1996/1009 K. 1998/1123"REHBERLİK VE PSİKOLOJİK DANIŞMANLIK BÖLÜMÜ MEZUNU DAVACI ( Psikolog Ünvanından Yararlanma Talebi )
PSİKOLOG ÜNVANINDAN YARARLANMA TALEBİ ( Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Bölümü Mezunu Davacının )
REHBER ÖĞRETMEN ÜNVANINDAN YARARLANABİLME ( Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Bölümü Mezunları )"
D8.D24.3.1998E. 1996/245 K. 1998/1106"SÖZLEŞMELİ PERSONEL ( Özelleştirme Kapsamındaki KİT'de Çalışan - Kurumla Uyuşmazlıklarda Çözüm Yerinin İdari Yargı Olduğu ) o ÖZELLEŞTİRME KAPSAMINDAKİ KİT'DE ÇALIŞAN SÖZLEŞMELİ PERSONEL ( Kurumla Uyuşmazlıklarda Çözüm Yerinin İdari Yargı Olduğu )
KİT'DE ÇALIŞAN SÖZLEŞMELİ PERSONEL ( Özelleştirme Kapsamındaki - Kurumla Uyuşmazlıklarda Çözüm Yerinin İdari Yargı Olduğu ) o GÖREVLİ YARGI YERİ ( Özelleştirme Kapsamındaki KİT'de Çalışan Sözleşmeli Personel - Kurumla Uyuşmazlıklarda Çözüm Yerinin İdari Yargı Olduğu )"
D8.D24.3.1998E. 1996/4415 K. 1998/1119"SİVİL SAVUNMA UZMANLARI ( Şube Müdürlerine Ödenen Özel Hizmet Tazminatı ve İş Güçlüğü Zammının Ödenmemesinin Hukuka Uygunluğu )
ÖZEL HİZMET TAZMİNATI VE İŞ GÜÇLÜĞÜ ZAMMI ( Sivil Savunma Şube Müdürlerine Ödenen - Sivil Savunma Uzmanlarına Ödenmemesinin Hukuka Uygunluğu )"
D8.D30.3.1998E. 1996/807 K. 1998/1175"MAAŞ KESİM CEZASI ( İlköğretim Okulunda Öğretmen Olarak Görev Yapan Davacının Yasal Bir Özürü Olmadığı Halde Derslere Girmediğinden Bahisle Verilen Ceza )
İPTAL DAVASI ( Öğretmen Olan Davacı Hakkında Maaş Kesim Cezası Verilmesi Yönünde Tesis Edilen İşlem )
SORUŞTURMA RAPORU ( Rapor Düzenlenmeden Disiplin Amiri Tarafından İlgilinin İfadesi ve Savunması Alınarak Disiplin Cezası Verilmesinde Hukuka Uygunluk Olmaması )"
D8.D31.3.1998E. 1997/504 K. 1998/1202"YÜKSEK ÖĞRETİM KURULU ÜYELERİNİN ATANMASI ( Milli Eğitim Bakanlığı Kontenjanının Anayasada Yer Almadığından İptali )
MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞININ YÖK ÜYESİ ATAMA YETKİSİ ( Anayasaya Aykırılık Nedeniyle İlgili Kanun Hükmünün İptal Edilmiş Olması )
ANAYASAYA AYKIRILIK NEDENİYLE İPTAL EDİLEN KANUN HÜKMÜNE DAYANARAK YAPILAN İŞLEMİN İPTALİ ( Milli Eğitim Bakanlığınca YÖK'e Üye Atanması )"
D8.D21.4.1998E. 1996/4503 K. 1998/1369"SERBEST MUHASEBECİLİK ( İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatı Alınması Gereği )
İŞYERİ AÇMA VE ÇALIŞMA RUHSATI ( Serbest Muhasebecilik Yazıhanesinin Fiili Olarak Çalıştırılabilmesi İçin Alınması Gerektiği )"
D8.D22.4.1998E. 1998/1040 K. 1998/1405"TEMYİZ BAŞVURUSU ( Temyiz Karar Harcının Yatırılmasının Yeterli Olması ve Başvuru Harcının Alınmasına Gerek Olmaması )
BAŞVURU HARCI ALINMASINA GEREK OLMAMASI ( Temyiz Başvurusunda Temyiz Karar Harcının Yatırılmasının Yeterli Olması )
TEBLİGAT GİDERLERİNİN VERİLEN SÜREDE ÖDENMEMESİ ( Temyiz Başvurusunun Yapılmamış Sayılması )
TEMYİZ BAŞVURUSUNUN YAPILMAMIŞ SAYILMASI ( Temyiz Başvurusunda Bulunan Tarafın Tebligat Giderlerini Verilen Sürede Yatırmaması )"
D8.D30.4.1998E. 1997/2308 K. 1998/1504"ÖZEL HİZMET TAZMİNATI ( Maliye Bakanlığı Hukuk Müşavirlerinin Daha Yüksek Oranda Almalarının Eşitlik İlkesine Aykırı Olup Olmadığı )
MALİYE BAKANLIĞI HUKUK MÜŞAVİRLERİ ( Diğer Hukuk Müşavirlerinden Daha Yüksek Oranda Özel Hizmet Tazminatı Almalarının Eşitlik İlkesine Aykırı Olmadığı )
BAKANLAR KURULUNUN YETKİSİ ( Özel Hizmet Tazminatının Kimlere Daha Yüksek Oranda Verileceğini Tespit Etmek )"
D8.D15.5.1998E. 1997/4150 K. 1998/1759"YÜKSEKÖĞRENİMİN DENKLİĞİ ( Yurtdışında Alınan Diploma - Seviye Tesbit Sınavı )
YURTDIŞINDA ALINAN DİPLOMANIN DENKLİĞİ ( Seviye Tesbit Sınavı )
SEVİYE TESBİT SINAVI ( Yurtdışında Alınan Diplomanın Denkliği )"
D8.D22.5.1998E. 1998/920 K. 1998/1846"SÖZLEŞMELİ PERSONEL ( Devlet Tiyatroları Sözleşmeli Personeli Hakkında Yasal Düzenleme Olmadığı - Disipline Aykırı Davranışlara Sözleşme Ekindeki Hükümlerin Uygulanacağı )
DİSİPLİN CEZALARI ( Devlet Tiyatroları Sözleşmeli Personeli Hakkında Yasal Düzenleme Olmadığı - Disipline Aykırı Davranışlara Sözleşme Ekindeki Hükümlerin Uygulanacağı )
DEVLET TİYATROLARI SÖZLEŞMELİ PERSONELİ DİSİPLİN CEZASI"
D8.D28.5.1998E. 1996/814 K. 1998/1927"DEVLET MEMURUNUN BASINA DEMEÇ VERMESİ ( Kademe İlerlemesinin Durdurulması Cezası Verilebilmesinin Şartları )
KADEME İLERLEMESİNİN DURDURULMASI CEZASI ( Şartları-Basına Demeç Veren Devlet Memuruna Bu Cezanın Verilebilmesinin Şartları )"
D8.D3.6.1998E. 1998/1770 K. 1998/2063"BELEDİYE BAŞKANININ DÜŞÜRÜLEMEMESİ ( Hapis Cezalarının Paraya Çevrilmesi )
BELEDİYE BAŞKANININ BİR YILDAN FAZLA HAPİS CEZASI ALMASI ( Başkanlıktan Düşürülme )
HAPİS CEZALARININ PARAYA ÇEVRİLMESİ ( Belediye Başkanının Düşürülememesi )
MEMURİYETTEN YOKSUN KILINMA CEZASI ( Feri Olarak Belediye Başkanına Verilen )"
D8.D10.6.1998E. 1996/969 K. 1998/2177"ÖZEL HİZMET TAZMİNATI ( Büyükşehir Belediyelerine Bağlı Su Genel Müdürlüğü Müfettişlerinin Alıp Alamayacakları )
BAĞIMSIZ GENEL MÜDÜRLÜK MÜFETTİŞLERİ ( Büyükşehir Belediyelerine Bağlı Su Genel Müdürlüğü Müfettişlerinin Bu Kapsamda Olmadığı )
BÜYÜKŞEHİR BELEDİYELERİNE BAĞLI SU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ MÜFETTİŞLERİ ( Özel Hizmet Tazminatı Alıp Alamayacakları )"
D8.D15.6.1998E. 1997/1115 K. 1998/2244"İMARA AYKIRILIK ( İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatının İptali )
İŞYERİ AÇMA VE ÇALIŞMA RUHSATININ İPTALİ ( İmara Aykırılık Nedeniyle )"
D8.D15.6.1998E. 1998/397 K. 1998/2243"DAVA AÇMA EHLİYETİ ( Çevre Koruma Derneklerinin - Güncel Menfaati Bulunması Zorunluluğu )
ORMAN ALANININ TURİZM YATIRIMINA TAHSİSİ ( Çevre Koruma Derneklerinin Dava Açma Ehliyetleri )
DERNEKLERİN DAVA AÇMA YETKİSİ ( Güncel Menfaati Bulunması Zorunluluğu )
TURİZM YATIRIMI YAPMAK AMACIYLA ORMAN BAKANLIĞINCA ALAN TAHSİSİ ( Çevre Koruma Derneklerinin Dava Açması - Dava Açma Ehliyeti )"
D8.D18.6.1998E. 1996/1656 K. 1998/2299"KİMYA ÖĞRETMENLERİ ( İlave Eğitim Öğretim Tazminatı Alamayacakları )
İLAVE EĞİTİM-ÖĞRETİM TAZMİNATI ( Kimya Öğretmenlerinin Alamayacakları )
ÖZEL HİZMET TAZMİNATI ( Kimya Öğretmenlerinin Alamayacakları )"
D8.D24.6.1998E. 1996/3000 K. 1998/2346"ASKERİ OKULDAN İSTİFA EDEN ÖĞRENCİLERDEN ALINAN DEVLETÇE YAPILAN HARCAMALARIN KARŞILIĞI TAZMİNAT MİKTARINA İTİRAZ ( Görevli Yargı Yolu )
GÖREVLİ YARGI YOLU ( Askeri Okuldan Ayrılan Öğrenciden Devletçe Yapılan Harcamaların Karşılığında Alınan Tazminat Miktarına İtirazda )
DENİZ HARP OKULUNDAN İSTİFA EDEREK AYRILAN ÖĞRENCİ ( Ödeyeceği Tazminat Miktarına İtirazında Görevli Yargı Yolu )
TAZMİNAT MİKTARINA İTİRAZDA GÖREVLİ YARGI YOLU ( Askeri Okuldan İstifa Ederek Ayrılan Öğrencinin Ödeyeceği )
ASKERİ LİSE HAZIRLIK SINIFINDA OKUMAYAN ÖĞRENCİ ( Buna İlişkin Yönetmeliğin İptalini Talep Edemeyeceği )"
D8.D24.6.1998E. 1998/2002 K. 1998/2374"ARAŞTIRMA GÖREVLİLİĞİ SINAVINDA MİNİMUM BAŞARI NOTU ALMAK ( Atamanın Yapılmaması )
ÜNİVERSİTEDE BİLİMSEL YETERLİLİK KONUSUNDA TEREDDÜT ( Araştırma Görevliliği Sınavında Minimum Başarı Notu Almak - Atanmamak )
SINAVDA MİNİMUM BAŞARI NOTU ALMAK ( Araştırma Görevliliği - Atamanın Yapılmaması )
ATAMANIN YAPILMAMASI ( Araştırma Görevliliği Sınavında Minimum Başarı Notu Almak - Bilimsel Yeterlilik )"
D8.D29.6.1998E. 1995/5346 K. 1998/2393"EMNİYET MENSUPLARI ( Uyarma ve Kınama Cezasına Karşı İdari Yargıya Gidip Gidemeyecekleri )
UYARMA VE KINAMA CEZALARI ( Emniyet Mensuplarının İdari Yargı Yoluna Gidip Gidemeyecekleri )"
D8.D7.7.1998E. 1998/2615 K. 1998/2473"BAĞLANTI KARARI ( Verilebilmesinin Şartları )
BAŞKA BİR DAVAYLA AYNI MADDİ VE HUKUKİ SEBEBE DAYANMA ( Bağlantı Kararı )"
D8.D15.9.1998E. 1998/2461 K. 1998/2571"KAZANILMIŞ HAK ( Önceki Yönetmelik Zamanında Fakülteye Kaydını Yaptırmış Olan Öğrenciler İçin Yeni Yönetmeliğin Uygulanamayacağı )
YÖNETMELİK DEĞİŞİKLİĞİYLE BAŞARI NOTUNUN YÜKSELTİLMESİ ( Önceki Yönetmelik Zamanında Fakülteye Kaydını Yaptıran Öğrencilerin Kazanılmış Hakkı )
DERS GEÇME NOTUNUN YÜKSELTİLMESİNE İLİŞKİN YÖNETMELİK DEĞİŞİKLİĞİ ( Önceki Yönetmelik Zamanında Kayıt Yaptıran Öğrencilere Uygulanamayacağı )"
D8.D15.9.1998E. 1998/3498 K. 1998/2567"TİCARİ TAKSİ PLAKASI VERİLMESİ ( Durak Şartı )
DURAK ŞARTI ( Ticari Taksi Plakası Verilebilmesi İçin )
TİCARİ TAKSİNİN BİR DURAĞA BAĞLI OLARAK ÇALIŞMA ŞARTI ( Ticari Taksi Plakası Verilebilmesi İçin )"
D8.D15.9.1998E. 1998/3554 K. 1998/2579"HAZİNEYE AİT TARIM ARAZİLERİNİN SATIŞI ( 3202 S. Yasaya Göre Toplulaştırma Sonucu Oluşan Taşınmaz )
3202 SAYILI YASAYA GÖRE TOPLULAŞTIRMA SONUCU OLUŞAN VE HAZİNEYE AİT TAŞINMAZ ( Satışının 4070 S. Yasaya Göre Yapılamaması )"
D8.D17.9.1998E. 1998/4281 K. 1998/2607"BELEDİYE BAŞKANININ FAALİYET RAPORU ( Hakkında Bir Görüşme ve Tartışma Yapılmadan Yetersizlik Kararı Verilemeyeceği )
BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN DÜŞÜRÜLME ( Faaliyet Raporu Görüşülmeden Verilen Yetersizlik Kararına Dayanılarak Başkanlıktan Düşürmeye Karar Verilemeyeceği )
YETERSİZLİK KARARI ( Yıllık Faaliyet Raporu Görüşülmeden Karar Verilemeyeceği )"
D8.D18.9.1998E. 1997/4887 K. 1998/2635"MERA VASFININ KALDIRILMASI ( Yetki - Bilirkişi İncelemesi Zorunluluğu )
MERA OLARAK BIRAKILAN YERİN EROZYON KARŞISINDAKİ DURUMU
MERALARIN TAHSİS AMACINI DEĞİŞTİRME YETKİSİ ( Keşif ve Bilirkişi İncelemesi )"
D8.D22.9.1998E. 1998/1272 K. 1998/2645"SOSYAL SİGORTALAR KURUMU TARAFINDAN AÇILAN DAVALAR ( Harçtan Muafiyet )
SOSYAL SİGORTALAR KURUMU'NA KARŞI AÇILAN DAVALAR ( Haksız Çıkan Kurumun Harçtan Sorumlu Tutulamaması-Harçtan Muafiyet )
HARÇTAN MUAFİYET ( SSK'nın Taraf Olduğu Davalar )"
D8.D28.9.1998E. 1997/1978 K. 1998/2725"ÜNİVERSİTEDEN İLİŞİĞİ KESİLEN ÖĞRENCİ ( 4111 Sayılı Af Yasasından Yararlanmak İçin Başvuran Öğrencinin Daha Önce 3804 Sayılı Af Yasası Uyarınca Sınav Olduğu Dersten Tekrar Sınava Girmemesi )
4111 SAYILI AF YASASINDAN YARARLANMAK İÇİN BAŞVURAN ÖĞRENCİ ( 3804 Sayılı Af Yasası Uyarınca Sınavına Girerek Başardığı Derslerden Tekrar Sınava Girmemesinin Gerekmesi )"
D8.D28.9.1998E. 1997/4889 K. 1998/2726"TARIM REFORMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İŞLEMİNİN İPTALİ ( Taşınmazın Meralık Vasfının Kaldırılarak Hak Sahibi Çiftçilere Kiraya Verilmek Üzere Hazine Adına Tescil Edilmesine İlişkin İşlem )
MERA VASFINDAKİ ARAZİLERİN TARIMA AÇILMASI ( Meralık Vasfının Kaldırılarak Hak Sahibi Çiftçilere Verilmek Üzere Hazine Adına Tescil Edilmesi )
MERALIK VASFI KALDIRILAN ARAZİLER ( Hak Sahibi Çiftçilere Verilmek Üzere Hazine Adına Tescil Edilen Arazilerde Yörenin Özellikleri Araştırılarak Karar Verilmesi )"
D8.D1.10.1998E. 1996/662 K. 1998/2876"İPTAL DAVASI ( Davacıya Verilen Kınama Cezası )
SAVUMA HAKKI ( Herkesin Meşru Vasıta ve Yollardan Faydalanmak Suretiyle Yargı Mercileri Önünde Davacı Veya Davalı Olarak İddia ve Savunma Hakkına Sahip Olması )
KINAMA CEZASI ( Somut Bilgi ve Belgeyle SAptanamayan Eylem Nedeniyle Ceza Verilememesi )
TAZMİN YÜKÜMLÜLÜĞÜ ( Neden Olunan Zararın Davacının Aylığından Taksitler Halinde Kesilmesine İlişkin İşlemlerde Adli Yargı Kararı Olmadan Zararın Tazmin Ettirilememesi )"
D8.D5.10.1998E. 1997/312 K. 1998/2882"YURTDIŞI LİSANS ÜSTÜ EĞİTİM BURSU ( Not Ortalaması Değerlendirilmesi )
NOT ORTALAMASININ DEĞERLENDİRİLMESİ ( Yurtdışı Lisans Üstü Eğitim Bursu )"
D8.D6.10.1998E. 1996/1500 K. 1998/2907"YARDIMCI DOÇENTLİK BAŞVURUSUNUN DEKANLIKÇA REDDİ ( Başvuru Sırasında İlan Edilen Şartların Taşınmaması Dolayısıyla )
REKTÖRLÜKÇE İLAN EDİLEN ŞARTLAR ( Yardımcı Doçentlik Başvurusunda Taşınıp Taşınmadığının Dekanlıkça İncelenebilmesi )"
D8.D6.10.1998E. 1997/5291 K. 1998/2912"İPTAL DAVASI ( Sahadan Kömür Çıkarılmaması Yönünde Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanlığı Tarafından Tesis Edilen İşlem )
KÖMÜR ÜRETİM FAALİYETİNİN DURDURULMASI ( Sahada Ekonomik Alüminyum Varlığının Olmaması Nedeniyle )
ENERJİ BAKANLIĞI İŞLEMİNİN İPTALİ ( Sahada Ekonomik Alüminyum Varlığının Olmaması Nedeniyle Temdid Talebinin Kabul Edilmemesinde Hukuka Aykırılık Olmaması )"
D8.D6.10.1998E. 1997/750 K. 1998/2925"TAZMİNAT DAVASI ( Aşırı Yağışlar Sonucu Meydana Gelen Sel Felaketi Nedeniyle Uğranıldığı Öne Sürülen Zararın Giderilmesi İstemi )
TAM YARGI DAVASI ( Görevli Olmayan Adli Yargı Yerinde Açılan Davanın Görev Yönünden Reddi )
GÖREN YÖNÜNDEN DAVANIN REDDİ ( Kararın Kesinleşmesinden İtibaren Otuz Gün İçinde İdare Mahkemesinde Doğrudan Dava Açılmasının Gerekmesi )"
D8.D6.10.1998E. 1998/3311 K. 1998/2915"GÖREV ( Su Abonelerinin Depozit Miktarının Artırılmasına İlişkin Belediye Meclis Kararının İptali )
SU ABONELERİNİN DEPOZİT MİKTARININ ARTIRILMASINA İLİŞKİN BELEDİYE MECLİS KARARININ İPTALİ ( Görevli Yargı Yolu )"
D8.D12.10.1998E. 1998/4988 K. 1998/3015"KESİNLEŞEN DİSİPLİN CEZASI ( Yeni Bir İdari İşlemle Kaldırılamaması )
AYLIKTAN KESME CEZASI ( Kesinleştikten Sonra Yeni Bir İdari İşlemle Kaldırılamaması )
DİSİPLİN CEZASININ KALKMASI ( Hangi Hallerde Mümkün Olduğu-Kesinleşen Cezanın Yeni Bir İdari İşlemle Kaldırılamaması )"
D8.D15.10.1998E. 1998/4688 K. 1998/3147"YEDEK SUBAY ADAYLIĞI KARARININ ER OLARAK DEĞİŞTİRİLMESİ ( Yurtdışı Lisans Diploması Denkliğinin İptali-Askeri Yüksek idare Mahkemesinin Görevi )
ASKERİ YÜKSEK İDARE MAHKEMESİNİN GÖREVİ ( Yedek Subay Adaylığı Kararının Er Olarak Değiştirilmesine İlişkin Savunma Bakanlığı Kararının İptali )
YARGI YOLU ( Yedek Subay Adaylığı Kararının Er Olarak Değiştirilmesine İlişkin Savunma Bakanlığı Kararının İptali )"
D8.D19.10.1998E. 1998/2697 K. 1998/3153"YARGI YOLU ( Açık ve Kapalı İçki Satışı Nedeniyle Verilen İşyeri Kapatma Cezasına İlişkin Encümen Kararının İptali )
İŞYERİ KAPATMAYA İLİŞKİN BELEDİYE ENCÜMEN KARARI ( Belediye Suç ve Yasaklarına Aykırı Şekilde İçki Satışı-Karara Karşı Hangi Yargı Yoluna Gidileceği )
BELEDİYE SUÇ VE YASAKLARINA AYKIRI ŞEKİLDE AÇIK VE KAPALI İÇKİ SATIŞI ( İşyeri Kapatma Cezasına İlişkin Encümen Kararı Hakkında Hangi Yargı Yoluna Gidileceği )"
D8.D19.10.1998E. 1998/3081 K. 1998/3156"SÜRÜCÜ BELGESİNİN GERİ ALINMASINA İLİŞKİN İŞLEMİN İPTALİ ( Adli Yargının Görevi )
YARGI YOLU ( Sürücü Belgesinin Bir Süreyle Geri Alınmasına İlişkin İşlemin İptali )
ADLİ YARGININ GÖREVİ ( Sürücü Belgesinin Bir Süreyle Geri Alınmasına İlişkin İşlemin İptali )"
D8.D26.10.1998E. 1996/1992 K. 1998/3436"İPTAL DAVASI ( Avukat Olan Davacının Görevli Hakime Görevinden Dolayı Vakar ve Haysiyetine Saldırması Nedeniyle Hakkında Kovuşturma Yapılması Gerektiğine İlişkin Adalet Bakanlığı İşlemi )
ADALET BAKANLIĞI İŞLEMİNİN İPTALİ ( Avukat Olan Davacının Görevli Hakime Görevinden Dolayı Vakar ve Haysiyetine Saldırması Nedeniyle Hakkında Kovuşturma Yapılması Gerektiğine İlişkin İşlem )
AVUKATIN HAKİME GÖREVİNDEN ÖTÜRÜ SALDIRMASI ( Avukat Hakkında Kovuşturma Yapılması Gerektiğine İlişkin Adalet Bakanlığı İşleminin İdari İşlem Taşıması )"
D8.D27.10.1998E. 1997/2359 K. 1998/3478"ÖZLÜK HAKLARI ( Maliye Bakanlığı Hukuk Müşavirlerine A-6 Grubunda Yer Verilmesi )
MALİYE BAKANLIĞI HUKUK MÜŞAVİRLİĞİ PERSONELİNİN HİZMET TAZMİNATI ( Bakanlar Kurulunun Takdir Hakkını Kullanarak Belirlediği Sıranın Anayasanın Eşitlik İlkesine Aykırı Olmaması )
EŞİTLİK İLKESİ ( Maliye Bakanlığı Hukuk Müşavirlerine Bakanlar Kurulunun Takdir Hakkını Kullanarak Ödediği Hizmet Tazminatının Anayasanın Eşitlik İlkesine Aykırı Olmaması )
HİZMET TAZMİNATI ( Maliye Bakanlığı Hukuk Müşavirlerine Bakanlar Kurulunun Takdir Hakkını Kullanarak Ödediği Hizmet Tazminatının Anayasanın Eşitlik İlkesine Aykırı Olmaması )"
D8.D4.11.1998E. 1996/1574 K. 1998/3512"YETKİSİZ BELEDİYENİN VERDİĞİ KÜŞAT RUHSATININ İPTALİ ( Yetkili Belediyeden Ruhsat Alınması İçin Süre Tanınmadan İptal Yoluna Gidilemeyeceği )
YETKİLİ BELEDİYEDEN RUHSAT ALINMASI İÇİN SÜRE TANINMASI ( Yetkisiz Belediyenin Verdiği Küşat Ruhsatının İptal Edilebilmesi İçin )"
D8.D4.11.1998E. 1997/2367 K. 1998/3520"ÖZEL HİZMET TAZMİNATI ( Harç Yatıran Öğrencisi Onbeşbinden Fazla Olan Üniversitelerde Genel Sekreter ve Daire Başkanlarına Daha Fazla Tazminat Ödenmesi )
HARÇ YATIRAN ÖĞRENCİ SAYISININ ONBEŞ BİNDEN FAZLA OLMASI ( Üniversitelerde Genel İdare Hizmetleri Sınıfında Olan Genel Sekreter ve Daire Başkanlarına Daha Fazla Özel Hizmet Tazminatı Ödenmesi )
ÜNİVERSİTE GENEL SEKRETERİNE VE DAİRE BAŞKANINA FAZLA ÖZEL HİZMET TAZMİNATI ÖDENMESİ ( Üniversitede Harç Yatıran Öğrenci Sayısının Onbeş Binden Daha Fazla Olması Nedeniyle )"
D8.D4.11.1998E. 1998/2534 K. 1998/3508"YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK RUHSATI VERİLMESİ BAŞVURUSUNUN CEVAP VERİLMEYEREK REDDİ ( Doğrudan Dava Yoluna Gidilip Gidilemeyeceği )
İDARİ MERCİ TECAVÜZÜ ( Yeminli Mali Müşavirlik Ruhsatı Verilmesi İsteminin Cevap Verilmeyerek Reddi Halinde Doğrudan Dava Yoluna Gidilip Gidilemeyeceği )"
D8.D5.11.1998E. 1998/4933 K. 1998/3556"İLANEN TEBLİGAT ( Yeni Adresin Tebliğ Memurunca Tespit Edilememesi Şartı )
TEBLİĞ MEMURUNCA ADRESİN TESPİT EDİLEMEMESİ ŞARTI ( İlanen Tebligat Yoluna Gidilebilmesi İçin )
USULSÜZ TEBLİGAT ( İlanen Tebligat )
TEMYİZ BAŞVURUSUNUN SÜRE AŞIMINDAN REDDİ ( Muhatabın Askerde Olması-İlanen Tebligat Yoluna Gidilebilmesinin Şartları )"
D8.D9.11.1998E. 1998/4075 K. 1998/3593"ÜNİVERSİTE SENATOSU ( Doç. ve Prof. Kadrolarına Atamalarda Kullanılacak Değerlendirme Kriterleri ve Puanlama Esaslarını Belirleme Yetkisi Bulunup Bulunmadığı )
DOÇENTLİĞE ATAMAYA İLİŞKİN KURALLAR KOYMA YETKİSİ ( Üniversite Senatosunun Yetkisi Bulunup Bulunmadığı )
PROFESÖRLÜĞE ATAMAYA İLİŞKİN KURALLAR KOYMA YETKİSİ ( Üniversite Senatosunun Yetkisi Bulunup Bulunmadığı )
DOÇENTLİK KADROSUNA ATANMA ( Uluslararası Yayın Yapma Koşulu Aranmaması )
ULUSLARARASI YAYIN YAPMA ŞARTI ( Doçentlik Kadrosuna Atanma İçin Şart Olmaması )"
D8.D10.11.1998E. 1996/866 K. 1998/3623"İPTAL DAVASI ( Kaymakam Olan Davacıya Vali tarafından Verilen Uyarma Cezası )
UYARMA CEZASININ İPTALİ ( Kaymakam Olan Davacıya Vali Tarafından Verilen Cezaya Karşı Yapılan İtirazın Bir Üst Amir Olarak İçişleri Bakanlığı Müsteşarınca İncelenmesinin Gerekmesi )
KAYMAKAMA VERİLEN UYARMA CEZASI ( Vali Tarafından Verilen Cezaya Karşı Yapılan İtirazın Bir Üst Amir Olarak İçişleri Bakanlığı Müsteşarınca İncelenmesinin Gerekmesi )
VALİ TARAFINDAN KAYMAKAMA VERİLEN UYARMA CEZASI ( Cezaya Karşı Yapılan İtirazın Bir Üst Amir Olarak İçişleri Bakanlığı Müsteşarınca İncelenmesinin Gerekmesi )
YÖNETMELİK İPTALİ ( Resmi Gazetede Yayımlanmayan Yönetmeliğin Hukuken Geçersiz Olması )
RESMİ GAZETEDE YAYIMLANMASI GEREKEN YÖNETMELİK ( Ülke Geneline Yayılmış Olan İçişleri Bakanlığı Personelini İlgilendiren İçişleri Bakanlığı Disiplin Kurulları ve Disiplin Amirleri Yönetmeliği )"
D8.D10.11.1998E. 1998/4447 K. 1998/3632"ANABİLİM DALI BAŞKANI HAKKINDA ÖNSORUŞTURMA BAŞLATILMASI ( Görevin Tedviren Dekan Yardımcıları Tarafından Yürütülmesi )
ANABİLİM DALI BAŞKANLIĞININ TEDVİREN DEKAN YARDIMCILARI TARAFINDAN YÜRÜTÜLMESİ ( Üç Yıllık Bilim Dalı Başkanlığını Tamamlayan Kişi Hakkında Önsoruşturma Başlatılmış Olması )"
D8.D10.11.1998E. 1998/4598 K. 1998/3633"AYLIKTAN KESME CEZASI ( İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü Şube Müdürü Hakkında Cezanın Müsteşar Tarafından Verilmiş Olması )
İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ ŞUBE MÜDÜRÜ ( Aylıktan Kesme Cezasının Müsteşar Tarafından Verilip Verilememesi )
BAKANLIN MÜSTEŞARI TARAFINDAN UYGULANAN DİSİPLİN CEZASI ( İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü Şube Müdürü Hakkında-Aylıktan Kesme )"
D8.D10.11.1998E. 1998/4665 K. 1998/3634"İPTAL DAVASI ( Davacının Boş Olan Profesörlük Kadrosuna Atanmamasına İlişkin Üniversite Yönetim Kurulu Kararı )
PROFESÖRLÜK KADROSUNA ATANMA ( Yasada Öngörülen İlgili Bilim Alanında Uygulamaya Yönelik Çalışmaları Olmayan Davacının Atanma İşleminin Reddi )
ÜNİVERSİTE YÖNETİM KURULU KARARI ( Yasada Öngörülen İlgili Bilim Alanında Uygulamaya Yönelik Çalışmaları Olmayan Davacının Boş Olan Profesörlük Kadrosuna Atanma İşleminin Reddi )"
D8.D12.11.1998E. 1998/2455 K. 1998/3692"YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK RUHSATI ( Gümrük Başkontrolörünün Alıp Alamayacağı )
GÜMRÜK BAŞKONTROLÖRÜ ( Yeminli Mali Müşavirlik Ruhsatı Alıp Alamayacağı )
VERGİ İNCELEME YETKİSİ ( Gümrük Başkontrolorü )"
D8.D16.11.1998E. 1996/2024 K. 1998/3720"İPTAL DAVASI ( Uzmanlık Çalışması Yapmakta İken Görevine Son Verilen Davacının 4111 Sayılı Af Yasasından Yararlanma İstemini Reddeden Üniversite Senatosu Kararı )
TIPTA UZMANLIK ( 4111 Sayılı Af Yasası Kapsamında Sayılmadığından Toplum Hekimliği Dalında Uzmanlık Çalışması Yaparken Görevine Son Verilen Öğrencinin Aftan Yararlanamaması )
AF YASASI ( Tıpta Uzmanlık 4111 Sayılı Af Yasası Kapsamında Sayılmadığından Toplum Hekimliği Dalında Uzmanlık Çalışması Yaparken Görevine Son Verilen Öğrencinin Aftan Yararlanamaması )
ÜNİVERSİTE SENATO KARARI ( Toplum Hekimliği Dalında Uzmanlık Çalışması Yaparken Görevine Son Verilen Öğrencinin 4111 Sayılı Aftan Yararlanamaması )"
D8.D17.11.1998E. 1997/3241 K. 1998/3795"HALLERDE GÜNLÜK RAYİCİN ALTINDA MAL SATILMASI ( Yasaklayıcı Bir Hüküm Bulunmadığı )
HAL MÜDÜRLÜĞÜNCE İLAN EDİLEN FİYATLAR ( Bu Fiyatların Altında Satış Yapıldığı İçin Para Cezası Verilemeyeceği )"
D8.D17.11.1998E. 1997/3261 K. 1998/3801"İPTAL DAVASI ( Hal Kompleksinde Rayiçlerin Altında Mal Satışı Yapan Komisyoncuya Belediye Encümeni Tarafından Verilen Para Cezası )
RAYİCİN ALTINDA MAL SATMA ( Hal Kompleksinde Satılan Mallar İçin Belirlenen Fiyatın Tüketiciyi Bilinçlendirme Amaçlı Olması Nedeniyle Düşük Fiyatla Mal Satan Kişiye Ceza Verilememesi )
PARA CEZASI ( Hal Kompleksinde Rayiçlerin Altında Mal Satışı Yapan Komisyoncuya Verilen Para Cezası )"
D8.D24.11.1998E. 1996/2540 K. 1998/3871"İPTAL DAVASI ( Kademe İlerlemesinin Durdurulması Cezası Alan Öğretim Üyesinin Doçentlik Sınavına Giremeyeceğine Dair Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı Kararı )
KADEME İLERLEMESİNİN DURDURULMASI CEZASI ALAN ÖĞRETİM ÜYESİ ( Öğretim Üyesinin Bu Süre İçinde Doçentlik Sınavına Alınmamasının Hukuka Uygun Olması )
DOÇENTLİK SINAVI ( Kademe İlerlemesinin Durdurulması Cezası Alan Öğretim Üyesinin Bu Süre İçinde Doçentlik Sınavına Alınmamasının Hukuka Uygun Olması )"
D8.D25.11.1998E. 1998/4355 K. 1998/3895"POLİS OKULU ( Öğrenci Adayı Olma Koşulları )
ADAYLIĞIN KABUL EDİLMEMESİ ( Polis Okuluna Kayıt Olma Şartları - Adayın Aile Bireylerinden Birine Ait Sabıka Kaydı )"
D8.D26.11.1998E. 1997/3035 K. 1998/3938"MEMUR EYLEMİNE KATILARAK BİR GÜN İŞE GELMEME ( İlkokul Öğretmenine Hangi Kanuna Göre Disiplin Cezası Verileceği )
İLKOKUL ÖĞRETMENİ ( Memur Eylemine Katılarak Bir Gün İşe Gelmemesi Halinde Hangi Kanuna Göre Disiplin Cezası Verileceği )
DİSİPLİN CEZASI ( Memur Eylemine Katılarak Bir Gün İşe Gelmeyen İlkokul Öğretmeni )"
D8.D26.11.1998E. 1997/3514 K. 1998/3932"İPTAL DAVASI ( İkinci Görev Olarak Yürüten Davacının İkinci Görev Aylığı Ödenmesi Yolundaki İsteminin Reddine Dair İşlem )
İKİNCİ GÖREV AYLIĞI ( Akademik Kadroda İkinci Görev Yürüten Personele Ödenmesi )
AKADEMİK KADRODA 2. GÖREV YÜRÜTEN PERSONEL ( İkinci Görev Aylığı Ödenmesi )
DÖNER SERMAYE KATILIM PAYI ( İkinci Görev Yürüten Personelin Paydan Yararlanamaması )"
D8.D30.11.1998E. 1996/2151 K. 1998/3975"NEDENSELLİK BAĞI ( Zarar ve Eylem Arasında )
TIKALI ANA KANALİZASYON BORUSUNU AÇMA SIRASINDA OLUŞAN ZARAR ( İdarenin Sorumluluğu İçin Zarar ve Eylem Arasında Nedensellik Bağı Bulunması )
İDARENİN SORUMLULUĞU ( Zarar ve Eylem Arasında Nedensellik Bağı Bulunması )"
D8.D1.12.1998E. 1996/1769 K. 1998/3986"KAMU ALACAĞI ( Belediyeye Ait Bariyerlerin Tahrip Edilmesi Dolayısıyla Oluşan Zarar )
BELEDİYE MALLARINA VERİLEN ZARAR ( Zararın Tahsili )
BELEDİYEYE AİT BARİYERLERİN TAHRİP EDİLMESİ ( Doğan Zararın Tahsili Şekli )"
D8.D3.12.1998E. 1998/2595 K. 1998/4026"ABONMAN SÖZLEŞMESİ ( Abone Olma ve Sözleşme Koşullarından Kaynaklanan İhtilaflarda Görev-Elektrik Su Doğalgaz )
ABONE OLMA VE SÖZLEŞME KOŞULLARINDAN KAYNAKLANAN İHTİLAFLAR ( Elektrik Su Doğalgaz vb.-Görevli Yargı Yolu )
GÖREV ( Abone Olma ve Sözleşme Koşullarından Kaynaklanan İhtilaflar-Elektrik Su Doğalgaz vb. )
ELEKTRİK SU DOĞALGAZ GİBİ SÖZLEŞMELERİN ABONE OLMA VE SÖZLEŞME KOŞULLARINDAN KAYNAKLANAN İHTİLAFLAR ( Görevli Yargı Yolu )"
D8.D8.12.1998E. 1997/4157 K. 1998/4127"ÖĞRENCİNİN KAZANILMIŞ HAKKI ( Yönetmelik Değişikliği - Fakülte Yönetim Kurulu Kararı İle Bir Üst Sınıfa Geçirilen )
SINAV YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK ( Fakülte Yönetim Kurulu Kararı İle Bir Üst Sınıfa Geçirilen Öğrencinin Kazanılmış Hakkı )
FAKÜLTE YÖNETİM KURULU KARARI İLE ÖĞRENCİNİN BİR ÜST SINIFA GEÇİRİLMESİ ( Yürütmenin Durdurulması Kararı İle )
İDARE MAHKEMESİNCE VERİLEN YÜRÜTMENİN DURDURULMASI KARARI ( Fakülte Yönetim Kurulu Kararı İle Bir Üst Sınıfa Geçirilen Öğrencinin Kazanılmış Hakkı )"
D8.D9.12.1998E. 1997/2836 K. 1998/4141"İPTAL DAVASI ( Karayolları Trafik Garanti Fonunun İptali İstemi )
KARAYOLLARI TRAFİK FONU KURULMASINA İLİŞKİN YÖNETMELİK ( Türkiye Sigorta ve Reasürans Şirketlerine Fon Yönetimi Görevi Verilmesi )
TRAFİK SİGORTASI ( Karayolları Trafik Fonu Kurulmasına İlişkin Yönetmelikle Türkiye Sigorta ve Reasürans Şirketlerine Fon Yönetimi Görevi Verilmesi )
GARANTİ FONU ( Karayolları Trafik Fonu Kurulmasına İlişkin Yönetmelikle Türkiye Sigorta ve Reasürans Şirketlerine Fon Yönetimi Görevi Verilmesi )
TİCARİ FAALİYET ( Karayolları Trafik Fonu Sigorta Primlerinden Oluşacağından Ticari Faaliyet Niteliğinin Olmaması )"
D8.D9.12.1998E. 1997/4204 K. 1998/4140"YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK RUHSATININ İPTALİ ( Maliye Bakanlığının Başvurusunun Turmob Tarafından Reddi-Yeminli Mali Müşavirlik Yapabilecekler )
BİRİNCİ DERECEDE İMZA ATMA YETKİSİ ( Yeminli Mali Müşavirlik Bakımından )"
D8.D10.12.1998E. 1996/1213 K. 1998/4166"MEMURLARIN HAFTA SONU ÇALIŞMASI ( Bir Hafta Önceden Yazılı Olarak Bildirme Şartı-Bir Gün Önceki Sözlü Uyarının Etkisi Olmaması )
DİSİPLİN CEZASI ( Memurun Bir Gün Önceki Sözlü Uyarıya Rağmen Hafta Sonu İşe Gelmemiş Olması )
BİR HAFTA ÖNCEDEN YAZILI BİLDİRİM ŞARTI ( Memurun Hafta Sonunda Çalıştırılabilmesi İçin )"
D8.D10.12.1998E. 1997/4334 K. 1998/4242"MEMURUN BİR GÜN İŞE GELMEMESİ ( Sendikalarının Kararı Doğrultusunda Etkinlik Göstermesi - Aylıktan Kesme Cezası Verilemeyeceği/Doğal ve Hoşgörü ile Karşılamak Gereği )
AYLIKTAN KESME CEZASI ( Memurun Bir Gün İşe Gelmeyip Sendikalarının Kararı Doğrultusunda Etkinlik Göstermesi - Ceza Verilemeyeceği/Doğal ve Hoşgörü ile Karşılamak Gereği )
MEMURLARIN SENDİKALARININ KARARI DOĞRULTUSUNDA ETKİNLİK GÖSTERMESİ ( Bir Gün İşe Gelememeleri - Aylıktan Kesme Cezası Verilemeyeceği/Doğal ve Hoşgörü ile Karşılamak Gereği )"
D8.D10.12.1998E. 1998/4700 K. 1998/4143"AYLIKTAN KESME CEZASI ( Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu Genel Müdürlüğü Disiplin Amirlerince Verilen Ceza )
ÜST DİSİPLİN AMİRİ ( Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu Genel Müdürlüğü Disiplin Amirlerince Verilen Ceza )
CEZA ( Yetkisiz Amirce Verilen Cezanın Hukuka Aykırılığı - Üst Disiplin Amiri )
SOSYAL HİZMETLER VE ÇOCUK ESİRGEME KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ DİSİPLİN YÖNETMELİĞİ ( Yetkisiz Amirce Ceza Verilemeyeceği - Maaştan Kesinti Yapılması Şeklinde Ceza )"
D8.D14.12.1998E. 1998/4581 K. 1998/4276"İPTAL DAVASI ( Profesör Olarak Görev Yapan Davacının Devamlı Statüden Kısmi Statüye Geçmek İçin Yaptığı Başvurunun Reddine İlişkin İşlem )
KISMİ STATÜYE GEÇME ( Devamlı Doçentlik Süresinden Kısmi Statüye Geçmek İçin Beş Yıl Devamlı Statüde Doçent Kadrosunda Çalışmış Olunmasının Gerekmesi )
DEVAMLI STATÜ ( Devamlı Doçentlik Süresinden Kısmi Statüye Geçmek İçin Beş Yıl Devamlı Statüde Doçent Kadrosunda Çalışmış Olunmasının Gerekmesi )
DOÇENTLİK SÜRESİ ( Devamlı Doçentlik Süresinden Kısmi Statüye Geçmek İçin Beş Yıl Devamlı Statüde Doçent Kadrosunda Çalışmış Olunmasının Gerekmesi )
YARDIMCI DOÇENTLİK ( Devamlı Veya Kısmi Statü Biçiminde Nitelemek ve Bu Kadroda Çalışılan Sürenin Devamlı Statüde Geçmiş Gibi Kabulüne Olanak Olmaması )"
D8.D16.12.1998E. 1996/1380 K. 1998/4372"DİSİPLİN SORUŞTURMASI ( Disiplin Cezasını Vermeye Yetkili Amirce de Yapılabileceği )
GÖREVE GELİNMEDİĞİNİN TUTANAKLA TESPİT EDİLMİŞ OLMASI ( Soruşturma Açılmadan Savunma Alınarak Ceza Verilebilmesi )
DİSİPLİN SORUŞTURMASI AÇILMAMASI ( Göreve Gelinmediğinin Tutanakla Tespit Edilmiş Olması Halinde )"
D8.D16.12.1998E. 1996/975 K. 1998/4370"AMİRİNİN İZNİ OLMAKSIZIN GÖREV YERİNİ TERKETME ( Meslekten Çıkarma Cezası Verilebilmesinin Şartları )
MESLEKTEN ÇIKARMA CEZASI ( Şartları-Amirin izni Olmaksızın Görev Yerini Terketme Halinde )
UZUN SÜRELİ DURDURMA CEZASI ( Amirin İzni Olmaksızın Görev Yerini Terk )"
D8.D21.12.1998E. 1996/2025 K. 1998/4453"İPTAL DAVASI ( Belediyenin İdari Bağlılığının Değiştirilmesine İlişkin Kanun Hükmünde Kararnamenin Anayasaya Aykırılığının Anayasa Mahkemesine Gönderilmesi İstemi )
BELEDİYENİN İDARİ BAĞLILIĞININ DEĞİŞTİRİLMESİ ( İdari Davaya Konu Olabilecek Husus Olmadığından Dosyanın İtiraz Yoluyla Anayasa Mahkemesine Gönderilmesi Olanağının Olmaması )
İTİRAZ YOLUYLA ANAYASA MAHKEMESİNE GÖNDERME ( Belediyenin İdari Bağlılığının Değiştirilmesi İşleminin İtiraz Yoluyla Anayasa Mahkemesine Gönderilmesi Olanağının Olmaması )"
D8.D21.12.1998E. 1998/4733 K. 1998/4458"SULAMA BİRLİĞİ BAŞKANI ( Başkanın Gerekçe Gösterilmeden Sadece Yetersizlik Oyuyla Düşürülmesinin Hukuka Aykırı Olması )
GÖREVDEN DÜŞÜRME ( Sulama Birliği Başkanının Gerekçe Gösterilmeden Sadece Yetersizlik Oyuyla Düşürülmesinin Hukuka Aykırı Olması )
FAALİYET RAPORU ( Sulama Birliği Başkanının Gösterdiği Raporla İlgili Yetersizlik Kararının Gerekçe Gösterilmeden Verilmesi Nedeniyle Başkanın Görevden Düşürülmesinin Hukuka Aykırı Olması )"
D8.D22.12.1998E. 1995/211 K. 1998/4503"SÖZLEŞMELİ ÖĞRETİM ELEMANININ GÖREV SÜRESİ ( Kanunda Yenilemeye Gerek Olmadan Belli Bir Tarihe Kadar Süreceğinin Belirlenmiş Olması )
DENİZCİLİK YÜKSEKOKULUNUN TEKNİK ÜNİVERSİTE BÜNYESİNE ALINMASI ( Sözleşmeli Öğretim Elemanlarının Görev Sürelerinin Tesbiti )
SÖZLEŞMENİN YENİLENMESİNE GEREK OLMAMASI ( Sözleşmeli Öğretim Elemanının Belli Bir Tarihe Kadar Görevlerinin Süreceğine İlişkin Kanun Hükmü )
ÖĞRETİM ELEMANININ GÖREV SÜRESİNİN UZATILMASINA GEREK OLMAMASI ( Kanunda Belli Bir Tarihe Kadar Görevlerini Sürdüreceklerinin Belirlenmiş Olması )"
D8.D23.12.1998E. 1996/3447 K. 1998/4527"GAYRI SIHHİ MÜESSESE ( Önceden Alınan Sıhhi Müessese İzni ile Çalışılamayacağı-Gayri Sıhhi Müessese İzni Alınması İçin Süre Tanınması )
SIHHİ MÜESSESE İZNİ ( Gayri Sıhhi Müessesenin Bu İzinle Çalışamayacağı )
SÜRE TANINMASI ( Sıhhi Müessese İzniyle Çalışan Gayrı Sıhhi Müessesenin Gayrı Sıhhi Müessese İzni Alması İçin )"
D8.D24.12.1998E. 1996/2249 K. 1998/4403"AF KANUNU KAPSAMINA GİRME ( Öğrenim Ücretini Süresinde Yatırmadığından Af Kanununun Yürürlük Tarihinden Sonra Kaydı Silinen Öğrenci )
ÖĞRENİM HARCINI SÜRESİNDE YATIRMADIĞINDAN KAYDI SİLİNEN ÖĞRENCİNİN ( Kaydın Silinmesinden Önce Yürürlüğe Giren Af Kanunundan Yararlanacağı )
ÜNİVERSİTE ÖĞRENİM HARCINI SÜRESİNDE YATIRMADIĞINDAN KAYDI SİLİNEN ÖĞRENCİ ( Kaydın Silinmesinden Önce Yürürlüğe Giren Af Kanunundan Yararlanacağı )"
D8.D24.12.1998E. 1997/1959 K. 1998/4563"UYARMA VE KINAMA CEZALARI ( Yargı Yolunun Ancak Yasayla Kapatılabileceği )
TRT YASASI ( Uyarma ve Kınama Cezalarına Karşı İdari Yargı Yolunu Kapatmadığından Yönetmelikle Bu Düzenlemenin Yapılamaması )
YARGI YOLUNUN KAPATILMASI ( Uyarma ve Kınama Cezalarına Karşı )"
D8.D24.12.1998E. 1998/4045 K. 1998/4564"DİSİPLİN CEZASI ( Fakülte Dekanı, Enstitü veya Yüksekokul Müdürünün Ceza Verme Yetkisi )
ÖĞRENCİ ( Disiplin Cezası Verilmesi - Yüksek Öğretim Öğrenciliği Sıfatına ve Onuruna Aykırı Davranışta Bulunan Öğrenci )
DİSİPLİNE AYKIRI DAVRANIŞ ( Disiplin Cezası Verilmesi - Yüksek Öğretim Öğrenciliği Sıfatına ve Onuruna Aykırı Davranışta Bulunan Öğrenci )
YETKİ ( Öğrencinin Disipline Aykırı Davranışında Ceza Verme Yetkisi )"
D8.D28.12.1998E. 1998/106 K. 1998/4619"ÜNİVERSİTE DENKLİĞİ ( Yurtdışındaki Üniversite Diplomasının Denkliği İçin Davacının Seviye Tespit Sınavına Tabi Tutulmasının Hukuka Uygun Olması )
YURTDIŞINDAKİ ÜNİVERSİTE DİPLOMASININ DENKLİĞİ ( Davacının Seviye Tespit Sınavına Tabi Tutulmasının Hukuka Uygun Olması )
SEVİYE TESPİT SINAVI ( Yurtdışındaki Üniversite Diplomasının Denkliği İçin Davacının Seviye Tespit Sınavına Tabi Tutulmasının Hukuka Uygun Olması )
DENKLİK TESPİTİ ( Yurtdışındaki Üniversite Diplomasının Denkliği İçin Davacının Seviye Tespit Sınavına Tabi Tutulmasının Hukuka Uygun Olması )"
D8.D30.12.1998E. 1995/765 K. 1998/4735"KAMU AVUKATLARI ( İş Riski Zammı )
İŞ RİSKİ ZAMMI ( Kamu Avukatları )"
D8.D12.1.1999E. 1998/2952 K. 1999/20"YURTDIŞINDA EĞİTİM GÖREN ÖĞRENCİ ( Diplomanın Denkliğinin Tanınması Talebinin Reddine İlişkin İşlemin İptali Talebi )
SEVİYE TESPİT SINAVINDA BAŞARISIZ OLAN ÖĞRENCİ ( Diplomanın Denkliğinin Tanınması Talebinin Reddi İşleminin İptalini İsteyemeyeceği )
DİPLOMANIN DENKLİĞİNİN TANINMASI TALEBİNİN REDDİ ( Yurtdışında Eğitim Gören Öğrencinin Seviye Tesbit Sınavında Başarısız Olması )
DENKLİK TALEBİNİN REDDİ İŞLEMİNİN İPTALİ TALEBİ ( Yurtdışında Burslu Öğrenim Görüp Denklik Sınavında Başarısız Olan Öğrencinin )"
D8.D13.1.1999E. 1997/3963 K. 1999/78"GÖREV TAHSİSLİ KONUT ( Nühendis - Kurum Yönetim Kurulu Kararıyla Sıra Tahsisine Esas Görev Ünvanları Arasına Alınması Nedeniyle Tahliye )
HİZMET TAHSİSLİ KONUT ( Kamu Konutları Tahsis Yönetmeliği/Mühendislere Görev Tahsisli Olarak Konut Verilmesi - Kurumun Bu Düzenlemeyi Hizmet Tahsisliye Dönüştüremeyeceği )
KAMU KONUTLARI TAHSİS YÖNETMELİĞİ ( Mühendislere Görev Tahsisli Olarak Konut Verilmesi - Kurumun Bu Düzenlemeyi Hizmet Tahsisliye Dönüştüremeyeceği )
MÜHENDİS ÜNVANI ( Kamu Konutları Tahsis Yönetmeliği/Mühendislere Görev Tahsisli Olarak Konut Verilmesi - Kurumun Bu Düzenlemeyi Hizmet Tahsisliye Dönüştüremeyeceği )"
D8.D13.1.1999E. 1998/2992 K. 1999/81"TRT TELEVİZYON ÖLÇÜM BAKIM MÜDÜRÜ ( Görev Tahsisli Konut Tahsis Edilip Edilememesi )
GÖREV TAHSİSLİ KONUT ( TRT Televizyon Ölçüm Bakım Müdürüne Tahsis Edilip Edilmemesi )
SIRA TAHSİSLİ KONUT ( Görev Tahsisli Konut-TRT Televizyon Ölçüm Bakım Müdürü )"
D8.D2.2.1999E. 1996/5086 K. 1999/209"YURTDIŞINDA LİSANSÜSTÜ ÖĞRETİME GÖNDERİLECEK ÖĞRENCİLER ( Yaş Sınırı Konması İşleminin Hukuka Uygunluğu )
YAŞ SINIRI KONMASININ HUKUKA UYGUNLUĞU ( Yurtdışına Lisansüstü Eğitime Gönderilecek Öğrenciler İçin )
LİSANSÜSTÜ EĞİTİM İÇİN YURTDIŞINA GÖNDERİLECEK ÖĞRENCİLER ( Yaş Sınırı Konması İşleminin Hukuka Uygunluğu )"
D8.D2.2.1999E. 1996/5187 K. 1999/198"İPTAL DAVASI ( Başkonsolosluk Ekonomik ve Ticaret Müşaviri Olan Davacının Başkonsoloslukça Aylıktan Kesme Cezası İle Cezalandırılmasına İlişkin İşlem )
KONSOLOSLUK GÖREVLİSİNE VERİLEN DİSİPLİN CEZASI ( Dışişleri Bakanlığı Aracılığı İle İlgili Kurumca Disiplin Soruşturması Yapılmasının Gerekmesi )
YURT DIŞI TEŞKİLATINDA GÖREVLİ PERSONELİN DİSİPLİNE AYKIRI HAREKETLERİ ( Dışişleri Bakanlığı Aracılığı İle İlgili Kurumca Disiplin Soruşturması Yapılmasının Gerekmesi )"
D8.D3.2.1999E. 1998/6475 K. 1999/222"DİSİPLİN CEZASINDA ZAMANAŞIMI SÜRESİ ( Emniyeti Suistimal Suçundan Adli Yargıda Mahkum Olan Memura Verilecek Olan )
ZAMANAŞIMI SÜRESİ ( Emniyeti Suistimalden Adli Yargıda Mahkum Olan Memura Disiplin Cezası Verilmesinde )
EMNİYETİ SUİSTİMALDEN ADLİ YARGIDA MAHKUM OLAN MEMUR ( Disiplin Cezası Verilmesinde Zamanaşımı Süresi )"
D8.D3.2.1999E. 1999/47 K. 1999/233"DAVA EHLİYETİ ( Derneğin Üyelerinin Kişisel Yararlarını İlgilendiren Konularda Üyeler Adına Dava Açamayacağı )
DERNEĞİN DAVA EHLİYETİ BULUNMAMASI ( Üyelerinin Kişisel ve Özel Yararlarını İlgilendiren Konularda Üyeler Adına )
ÜYELER ADINA DAVA AÇMA HAKKININ BULUNMAMASI ( Üyelerin Çıkarlarını Zedeleyen İşleme Karşı Derneğin )"
D8.D4.2.1999E. 1996/4808 K. 1999/250"ÇALINTI ARACIN TESCİLİNDEN ALICININ UĞRADIĞI ZARARIN TAZMİNİ ( Gerekli Özeni Göstermeden Tescili Yapan İdarenin )
TAM YARGI DAVASI ( Satın Aldığı Çalıntı Araca El Konulan Davacının Gerekli Özeni Göstermeden Adına Tescili Yapan İdareye Karşı Açtığı )
TAZMİNAT ÖDEME MECBURİYETİ ( Davacının Aldığı ve Çalıntı Olduğu Ortaya Çıkarak El Konulan Aracı Gerekli Özeni Göstermeden Sicile Kaydeden İdarenin )
İDARENİN TAZMİNAT ÖDEME YÜKÜMLÜLÜĞÜ ( Çalıntı Aracı Gerekli Özeni Göstermeden Sicile Kaydedip Alıcıyı Zarara Uğratması )
TRAFİK SİCİLİNE ÇALINTI OTONUN TESCİLİ ( Aracın Çalıntı Olduğu Ortaya Çıkınca El Konulması Nedeniyle İyiniyetli Alıcının Tazminat Talebi )"
D8.D8.2.1999E. 1999/38 K. 1999/283"GÖREVLİ YARGI YOLU ( Sulama Birliği Başkanlığı Seçiminin İptali Davasında )
SULAMA BİRLİĞİ BAŞKANLIĞI SEÇİMİNİN İPTALİ DAVASI ( Görevli Yargı Yolu )
İDARİ İŞLEM NİTELİĞİNDEKİ SULAMA BİRLİĞİ BAŞKANLIĞI SEÇİMİNİN İPTALİ DAVASI ( Görevli Yargı Yolu )"
D8.D9.2.1999E. 1997/2069 K. 1999/301"DÖNER SERMAYE İŞLETMESİ GELİRİNDEN PAY ÖDENMESİ ( Döner Sermayenin Bağlı Bulunduğu Birimlerdeki Kadrolara Atanmış Olunmasının Gerekmesi )
KADRO ŞARTI ( Döner Sermaye İşletmesi Gelirinden Pay Ödenmesi İçin Kadro Şartına Gerek Olmaması )"
D8.D11.2.1999E. 1996/1936 K. 1999/385"İPTAL DAVASI ( Davacının Otopark İşletmesi Yapmakta Olduğu Belediyeye Ait Taşınmazı Tahliye Etmesi Yönündeki Büyükşehir Belediye Encümeni Kararı )
BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE ENCÜMENİ KARARININ İPTALİ ( Davacının Otopark İşletmesi Yapmakta Olduğu Belediyeye Ait Taşınmazı Tahliye Etmesi Yönündeki Karar )
OTOPARK OLARAK İŞGAL EDİLEN BELEDİYEYE AİT TAŞINMAZ ( Taşınmazla İlgili Olarak Kullanımı Karşılığı Belli Para Alınmasının Sağlanması Amacıyla Alınan Encümen Kararı )
KİRA SÖZLEŞMESİ ( Otopark Olarak İşgal Edilen Belediyeye Ait Taşınmazla İlgili Olarak Kullanımı Karşılığı Belli Para Alınmasının Sağlanması Amacıyla Alınan Encümen Kararı )"
D8.D11.2.1999E. 1996/2596 K. 1999/387"ÖĞRETİM GÖREVLİSİNİN DÖNER SERMAYE İŞLETME MÜDÜRÜ OLARAK ATANMASI ( Fiilen Döner Sermaye İşletme Müdürlüğü Yapan Davacıya Döner Sermaye Katkı Payının Ödenmesi )
DÖNER SERMAYE KATKI PAYI ( Öğretim Görevlisi İken Döner Sermaye İşletme Müdürlüğüne Atanan Davacıya Ödenmesinin Gerekmesi )"
D8.D11.2.1999E. 1996/940 K. 1999/416"DİSİPLİN CEZASI ( Yönetim Görevinden Ayırma - Yönetim Görevinde Olmayan Öğretim Üyesine Verilemeyeceği )
YÖNETİM GÖREVİNDEN AYIRMA CEZASI ( Yönetim Görevinde Olmayan Öğretim Üyesine Verilemeyeceği )
ÖĞRETİM ÜYESİ ( Yönetim Görevinde Olmayan - Yönetim Görevinden Ayırma Cezası Verilemeyeceği )
YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI YÖNETİCİ ÖĞRETİM ELEMANLARI VE MEM.DİSİPLİN YÖN. ( Yönetim Görevinden Ayırma Cezası - Yönetim Görevinde Olmayan Öğretim Üyesine Verilemeyeceği )"
D8.D15.2.1999E. 1998/3854 K. 1999/430"ÖZEL TAHSİSLİ KONUT ( Görev Süresiyle Sınırlı Olması-Emekli Yüksek Yargı Organları Başkanları ve Başbakanlık Müsteşarları )
YÜKSEK YARGI ORGANLARI BAŞKANLARINA EMEKLİLİKLERİNDE ÖZEL TAHSİSLİ KONUT TAHSİSİ ( 2946 S. Yasaya Aykırı Olması )
EMEKLİ BAŞBAKANLIK MÜSTEŞARLARINA ÖZEL TAHSİSLİ KONUT TAHSİSİ ( 2946 S. Yasaya Aykırı Olması )"
D8.D17.2.1999E. 1998/6706 K. 1999/522"BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE MECLİSİ KARARININ VALİLİK TARAFINDAN TASDİK EDİLMEDEN İADESİ ( İdari Dava Yoluna Gidilip Gidilememesi )
İDARİ DAVA YOLU ( Büyükşehir Belediye Meclisince Kabul Edilen Bir Kısım Hizmetlere Ait Ücret Tarifesinin Tasdik Edilmeden İadesine İlişkin Valilik İşlemi )
BELEDİYE VE VALİLİK ARASINDAKİ İHTİLAFIN DANIŞTAY'DA TETKİKİ ( Büyükşehir Belediye Meclisince Kabul Edilen Tarifenin Tasdik Edilmeden İadesine İlişkin Valilik İşlemi )"
D8.D18.2.1999E. 1996/2509 K. 1999/551"MEMURUN EK İŞ YAPMASI YASAĞI ( Doktorluk Mesleği Yanında Ticari Faaliyet Gösteren Memura Kademe İlerleme Cezası Verilmesi )
KADEME İLERLEMESİNİN DURDURULMASI CEZASININ İPTALİ TALEBİ ( Doktorluk Mesleği Yanında Ticari Faaliyette de Bulunan Memur )
DİSİPLİN CEZASININ İPTALİ TALEBİ ( Doktorluk Mesleği Yanında Ticari Faaliyette de Bulunan Memur Davacıya Verilen )
DOKTORLUK YANINDA TİCARİ FAALİYETTE DE BULUNAN MEMUR ( Kademe İlerlemesinin Durdurulması Cezasının Hukuka Uygun Olması )"
D8.D18.2.1999E. 1998/4367 K. 1999/566"TARAFIN DEĞİŞMESİ ( Davacının Dava Konusu Ruhsatın İlişkin Olduğu İşyerini Devretmesi ve Devralanın Davaya Devam Edeceğini Bildirmesi )
EHLİYET ( Dava Konusu İptal Edilen Ruhsatın İlişkin Olduğu İşyerini Dava Sırasında Devralan Yeni Şirketin Davaya Devam Talebi )
RUHSATIN İPTALİ İŞLEMİNİN İPTALİ DAVASI ( Davacının İşyerini Başka Şİrkete Devretmesi ve Devralanın Davaya Devam Talebi )"
D8.D23.2.1999E. 1996/1937 K. 1999/649"VESAYET DENETİMİ ( İstisnalar Hariç Olmak Üzere Büyükşehir Belediyesinin İlçe Belediyesince Tesis Edilen İdari İşlemleri Vesayet Denetimi Yoluyla Kaldıramaması )
BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİNİN YETKİSİ ( İstisnalar Hariç Olmak Üzere Büyükşehir Belediyesinin İlçe Belediyesince Tesis Edilen İdari İşlemleri Vesayet Denetimi Yoluyla Kaldıramaması )
İLÇE BELEDİYESİNCE TESİS EDİLEN İŞLEM ( Büyükşehir Belediyesinin İşlemi Vesayet Denetimi Yoluyla Kaldıramaması )"
D8.D23.2.1999E. 1996/4856 K. 1999/650"İPTAL DAVASI ( Serbest Muhasebeci Olan Davacının Geçici Olarak Mesleki Faaliyetten Men Cezası İle Cezalandırılmasına İlişkin Serbest Muhasebeci ve Mali Müşavirler Odası İşlemi )
DİSİPLİN CEZASI ( Serbest Muhasebeciye Oda Disiplin Kurulu Tarafından Geçici Olarak Meslekten Men Cezası Verilmesi )
MESLEKTEN MEN CEZASI ( Serbest Muhasebeciye Oda Disiplin Kurulu Tarafından Geçici Olarak Verilen Meslekten Men Cezasının Tebliğ Edilerek İtiraz Hakkının Kullandırılmasının Gerekmesi )
SERBEST MUHASEBECİYE VERİLEN DİSİPLİN CEZASI ( Cezanın Tebliğ Edilerek İtiraz Hakkının Kullandırılmasının Gerekmesi )"
D8.D25.2.1999E. 1996/4782 K. 1999/714"DİSİPLİN CEZASININ YETKİ YÖNÜNDEN İPTALİ ( Kademe İlerleme Cezası ve Bu Cezanın Yerine Verilen Bir Alt Kademedeki Cezayı Vermeye Yetkili Merci )
KADEME İLERLEMESİNİN DURDURULMASI CEZASI VERMEYE YETKİLİ OLMAYAN MERCİ ( Bu Cezanın Yerine Daha Alt Seviyede Bir Ceza da Veremeyeceğİ )
DİSİPLİN CEZASINDA YETKİ ( Kademe İlerlemesinin Durdurulması Cezası Vermeye Yetkili Olmayan Amirin Bu Cezanın Yerine Geçen Başka Ceza da Veremeyeceği )
YETKİ YÖNÜNDEN İPTAL ( Kademe İlerlemesinin Durdurulması Cezası Vermeye Yetkili Olmayan Amirin Bu Cezanın Yerine Verdiği Alt Kademedeki Ceza )"
D8.D1.3.1999E. 1996/2689 K. 1999/866"GÖREVLİ YARGI YOLU ( Kömür Üretimi Sonucu Belediyeye Ait Su ve Kanalizasyon Şebekesine Verilen Zararın Davacıdan Tahsili İşleminin İptali Talebinde )
BELEDİYEYE AİT SU VE KANALİZASYON ŞEBEKESİNE VERDİĞİ ZARARIN DAVACIDAN TAHSİLİ İŞLEMİNİN İPTALİ DAVASI ( Görevli Yargı Yolu )
SU VE KANALİZASYON ŞEBEKESİNE ZARAR VEREN DAVACIDAN ZARARIN İDARECE RE'SEN TAHSİLİ İŞLEMİNİN İPTALİ TALEBİ ( Görevli Yargı Yolu )
TAZMİNAT TAHSİLİ İŞLEMİNE KARŞI AÇILAN DAVADA GÖREVLİ YARGI YOLU ( Belediyeye Ait Su Şebekesine Zarar Veren Davacıya Re'sen Ödetilen )"
D8.D1.3.1999E. 1996/3029 K. 1999/861"KİRA BEDELİNİN TESBİTİ DAVASI ( Kiralayan Belediyenin Tesbit Ettiği Kira Bedeline İtirazda Görevli Yargı Yolu )
BELEDİYECE KİRAYA VERİLEN YER İÇİN TESBİT EDİLEN KİRA BEDELİNE İTİRAZ DAVASI ( Görevli Yargı Yolu )
GÖREVLİ YARGI YOLU ( Belediyeden Kiralanan Yere İlişkin Kira Bedeline İtiraz Davasında )
DEVLET İHALE KANUNUNA GÖRE İHTİYAÇ NEDENİYLE TAHLİYE İŞLEMİNE KARŞI AÇILAN DAVA ( Görevli Yargı Yolu )
GÖREVLİ YARGI YOLU ( İdarenin Devlet İhale Kanununa Göre İhtiyaç Nedeniyle Tahliye İşlemine Karşı Açılan Davada )
İHTİYAÇ NEDENİYLE TAHLİYE İŞLEMİNE KARŞI AÇILAN DAVADA GÖREVLİ YARGI YOLU ( İdarece Devlet İhale Kanununa Göre Yapılan )"
D8.D3.3.1999E. 1996/3197 K. 1999/907"İPTAL DAVASI ( Meşrubat Büfesinin Kuşat Ruhsatı Alınıncaya Kadar Çalışmaktan Alıkonmasına İlişkin Büyükşehir Belediye Encümeni Kararı )
BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE ENCÜMEN KARARININ İPTALİ DAVASI ( Meşrubat Büfesinin Kuşat Ruhsatı Alınıncaya Kadar Çalışmaktan Alıkonmasına İlişkin Büyükşehir Belediye Encümeni Kararı )
RUHSAT VERME YETKİSİ ( Büyükşehir Belediyelerinin Tasarrufu Altında Bulunan Yol ve Meydanlardaki Büfelere Ruhsat Verme Yetkisinin Büyükşehir Belediyelerine Ait Olması )
SÜRE TANINMASI ( Büyükşehir Belediyesinin Yetki Çevresinde Olan Yerde İlçe Belediyesince Verilen Ruhsatın Geri Alınması İşleminde Büfe Sahibine Büyükşehir Belediyesinden Ruhsat Alması İçin )"
D8.D3.3.1999E. 1997/4357 K. 1999/944"HATALI OLARAK VERİLEN YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK RUHSATI ( Maliye Bakanlığınca İptalinin İstenmesi )
TURMOB'UN HATALI İŞLEMİ ( Maliye Bakanlığının Yargı Yoluna Başvurabilmesi İçin Birliğin Hatalı İşlemi Kaldırılmamış Olması Gereği )
MALİYE BAKANLIĞININ YARGI YOLUNA BAŞVURMASI ( Turmob'un Hatalı İşlemi Geri Almamış Olması Gereği )"
D8.D17.3.1999E. 1997/3792 K. 1999/1484"ÖZEL HİZMET TAZMİNATI ORANI ( Yüksekokul Mezunu Sağlık Personeline Ödenecek Olan )
SAĞLIK PERSONELİNE ÖDENECEK ÖZEL HİZMET TAZMİNATININ ORANI ( Yüksekokul Mezunu Sağlık Personeli )
YÜKSEKOKUL MEZUNU SAĞLIK PERSONELİ ( Ödenecek Özel Hizmet Tazminatının Oranı )"
D8.D17.3.1999E. 1997/4627 K. 1999/1489"DÖNER SERMAYE PAYI VE ÖZEL HİZMET TAZMİNATI ORANI ( Ortodonti Uzmanına Ödenecek Olan )
ORTODONTİ UZMANI ( Ödenecek Döner Sermaye Payı ve Özel Hizmet Tazminatı Oranı )
UZMAN HEKİMLERE ÖDENEN DÖNER SERMAYE PAYI VE ÖZEL HİZMET TAZMİNATI ORANI ( Ortodonti Uzmanına da Uygulanacağı )"
D8.D17.3.1999E. 1997/5053 K. 1999/1480"ÜNİVERSİTE ÖĞRETİM ÜYESİNE ÖDENECEK GELİŞTİRME ÖDENEĞİ FARKI ( Üniversite Ödeneği ve Makam Tazminatındaki Artışları Kapsamaması )
GELİŞTİRME ÖDENEĞİ FARKI ( Üniversite Ödeneği ve Makam Tazminatındaki Artışları Kapsamaması )
MAKAM TAZMİNATI VE ÜNİVERSİTE ÖDENEĞİNDEKİ ARTIŞLARDAN DOĞAN FARKIN DİKKATE ALINMAMASI ( Geliştirme Ödeneği Farkının Hesabında )"
D8.D17.3.1999E. 1998/6982 K. 1999/1478"DOĞALGAZ ABONELİK BAĞLANTI HİZMET BEDELİ ( Merkezi Isıtma Sistemi Bulunması Halinde Her Daireden Ayrı Ayrı Ücret Alınamaması )
MERKEZİ ISITMA SİSTEMİ İLE ISINAN SİTE VE BİNALAR ( Doğalgaz Abonelik Bağlantı Hizmet Bedelinin Nasıl Alınacağı )"
D8.D18.3.1999E. 1998/6751 K. 1999/1573"TIPTA UZMANLIK EĞİTİMİNİ TERKEDEN ÖĞRENCİ ( Doktora ve Yüksek Lisans Öğrencileri İçin Çıkarılan Aftan Yararlanamaması )
DOKTORA VE YÜKSEK LİSANS ÖĞRENCİLERİ İÇİN ÇIKARILAN AFTAN YARARLANMA TALEBİ ( Tıpta Uzmanlık Eğitimini Terketmiş Olan Öğrenci )
AFFIN KAPSAMI ( Doktora ve Yüksek Lisans Öğrencileri İçin Getirilen Affın Tıpta Uzmanlık Eğitimini Bırakmış Olanları Kapsamaması )"
D8.D12.4.1999E. 1996/5175 K. 1999/1956"JANDARMA İLE POLİSİN BİRLİKTE ÇALIŞMASI ( Özel Görevin Yerine Getirilmesi Sırasında Jandarma Komutanı Olan Subayın Polis Memurunun Amiri Olması )
POLİS İLE JANDARMANIN BİRLİKTE ÇALIŞMASI ( Özel Görevin Yerine Getirilmesi Sırasında Jandarma Komutanı Olan Subayın Polis Memurunun Amiri Olması )"
D8.D12.4.1999E. 1998/6984 K. 1999/1949"İÇKİLİ GAZİNO RUHSATININ İPTALİ ( Belediyenin Yetkisi Bulunmaması-En Büyük Mülki Amirin Emriyle Polis Tarafından İşlem Yapılabilmesi )
İŞYERİ KAPATMA CEZASI VERMEDE YETKİ ( Belediye-Polis-İçkili Gazino )
BELEDİYENİN YETKİLERİ ( İçkili Gazino Ruhsatının İptalini Kapsayıp Kapsamadığı )
POLİSİN YETKİLERİ ( İçkili Gazino Ruhsatının İptalini Kapsayıp Kapsamadığı )"
D8.D20.4.1999E. 1997/1231 K. 1999/2291"İPTAL DAVASI ( Hemşirelik Yüksekokulundan Mezun Olan Davacının Lisans Diplomasına Uzman Hemşire Yazılmasına İlişkin İstemin Reddine Dair İşlem )
HEMŞİRELİK YÜKSEKOKULU MEZUNU KİŞİ ( Lisans Diplomasına Uzman Hemşire Yazılmasının Gerekmesi )
DOKTORA EĞİTİMİ ( Hemşirelik Yüksekokulu Mezunu Kişinin Doğrudan Doktora Eğitimine Kabul Edilmemesinde Hukuka Aykırılık Olmaması )"
D8.D27.4.1999E. 1997/5486 K. 1999/2493"TIPTA UZMANLIK EĞİTİMİ GÖREN KİŞİ ( Öğrenci Katkı Payı Alınmasında Hukuka Aykırılık Olmaması )
ÖĞRENCİ KATKI PAYI ( Tıpta Uzmanlık Eğitimi Gören Kişiden Öğrenci Katkı Payı Alınmasında Hukuka Aykırılık Olmaması )"
D8.D30.4.1999E. 1996/4494 K. 1999/2624"İPTAL DAVASI ( Profesörün Makam Tazminatının Ödenmesi İstemini Reddeden Kurum İşleminin İptali İstemi )
MAKAM TAZMİNATI ( Profesör Ünvanı İle 657 Sayılı Yasaya Tabi Olarak Çalışanların Makam Tazminatından Yararlanamamaları )
PROFESÖR ÜNVANI İLE MAKAM TAZMİNATINDAN YARARLANMA İSTEMİ ( 657 Sayılı Yasaya Tabi Olarak Çalışanların Makam Tazminatından Yararlanamamaları )
657 SAYILI YASAYA GÖRE ÇALIŞANLAR ( Profesör Ünvanı İle 657 Sayılı Yasaya Tabi Olarak Çalışanların Makam Tazminatından Yararlanamamaları )"
D8.D3.5.1999E. 1996/4366 K. 1999/2658"BELEDİYE ENCÜMEN KARARININ İPTALİ ( Kuruyemişçi Olarak Ruhsat Alan Davacının İşyerinde İçki Çeşitleri Bulundurup Satması Nedeniyle )
RUHSATSIZ İÇKİ SATIŞI ( Kuruyemişçi Olarak Ruhsat Alan Davacının İşyerinde İçki Çeşitleri Bulundurup Satması Nedeniyle Belediye Encümen Kararıyla İşyerinin Kapatılması )
TEKEL İDARESİNDEN İÇKİ SATIŞ İZNİ ALINMASI ( Belediyeye Yeni Faaliyet Konusunu da Ekleterek Ruhsat İçin Başvurabilmesi )"
D8.D3.5.1999E. 1997/231 K. 1999/2659"SERBEST MUHASEBECİ, SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİR STAJININ TAMAMLANMASINDAN SONRA YAPILAN SINAVLAR ( Kanuna Aykırılıkları İddiası )
SINAVIN STAJIN BİR PARÇASI OLMASI VE KANUNA AYKIRILIĞININ İLERİ SÜRÜLEMEYECEĞİ ( Serbest Muhasebeci, Serbest Muhasebeci Mali Müşavir Stajları Sonunda Uygulanan )
STAJ BİTİMİNDE UYGULANAN SINAVLARIN İPTALİ TALEBİ ( Serbest Muhasebeci, Serbest Muhasebeci Mali Müşavir Stajyerlerine )"
D8.D4.5.1999E. 1996/5242 K. 1999/2738"İPTAL DAVASI ( Süresi İçinde Okul Kaydını Yenilemeyen Öğrencinin Mazeretini Bildirerek Kaydını Yeniletme İsteğinin İdare Tarafından Reddedilmesine İlişkin İşlem )
SÜRESİ İÇİNDE OKUL KAYDININ YENİLENMEMESİ ( Tutukluluk Halinin Kabul Edilir Bir Mazaret Olması )
OKUL KAYDININ SİLİNMESİ ( Süresi İçinde Okul Kaydını Yenilemeyen Davacının Tutukluluk Halinin Kabul Edilir Bir Mazaret Olması )
TUTUKLULUK ( Süresi İçinde Okul Kaydını Yenilemeyen Davacının Tutukluluk Halinin Kabul Edilir Bir Mazaret Olması )"
D8.D4.5.1999E. 1997/1762 K. 1999/2753"TAZMİNAT ( Milli Eğitim Müdürlüğü İnşaat Şube Müdürlüğünde Görevli Teknik Personele Bayındırlık Bakanlığınca Görevli Emsali teknik Personele Ödenen Oranda Tazminat Verilememesi )
MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ İNŞAAT ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜNDE GÖREVLİ TEKNİK PERSONEL ( Bayındırlık Bakanlığınca Görevli Emsali teknik Personele Ödenen Oranda Tazminat Verilememesi )"
D8.D6.5.1999E. 1996/5393 K. 1999/2825"YÜKSEK ÖĞRETİM KURULU İŞLEMİNİN İPTALİ ( Bir Üniversitede Araştırma Görevlisi Olan Davacının Mecburi Hizmetinin Başka Bir Üniversiteye Verilmesine İlişkin İstemini Reddeden İşlem )
ARAŞTIRMA GÖREVLİSİNİN MECBURİ HİZMETİ ( Yeni Kurulmuş ve Akademik Personel İhtiyacı Olan Üniversiteden Başka Bir Üniversiteye İstenen Tayinin Reddi )
MECBURİ HİZMETİ OLAN ARAŞTIRMA GÖREVLİSİNİN DEVİR İSTEMİ ( Yeni Kurulmuş ve Akademik Personel İhtiyacı Olan Personelin Devir İsteminin Reddi )"
D8.D6.5.1999E. 1996/5500 K. 1999/2826"ANADOLU LİSELERİNE GİRİŞ SINAVINA İLİŞKİN OKUL TABAN PUANLARI ( Puanların Belirlenmesinde Esas Ölçünün Asıl Lİsteden Sınavı Kazananların Olması )
OKUL TABAN PUANLARI ( Puanların Belirlenmesinde Esas Ölçünün Asıl Lİsteden Sınavı Kazananların Olması )"
D8.D11.5.1999E. 1996/2939 K. 1999/2923"YÜKSEK ÖĞRETİM KURULU İŞLEMİNİN İPTALİ ( Milli Eğitim Bakanlığınca Seçilen İki Üyenin Katılımıyla Rektör Adayları Belirlenmesine İlişkin İşlem )
REKTÖR ADAYLARININ BELİRLENMESİNE İLİŞKİN İŞLEM ( Kanunun Anayasaya Aykırılığı Gerekçesiyle Anayasa Mahkemesince İptali Nedeniyle Hukuka Aykırı Olması )
ANAYASA MAHKEMESİNCE İPTAL EDİLEN KANUNA GÖRE İŞLEM YAPMA ( YÖK Tarafından Milli Eğitim Bakanlığınca Seçilen İki Üyenin Katılımıyla Rektör Adaylarını Belirlemesine İlişkin İşlem )"
D8.D11.5.1999E. 1996/3005 K. 1999/2918"TCDD BÖLGE BAŞMÜDÜRLÜKLERİNDE İŞLETME MÜDÜRÜ OLARAK ÇALIŞMA ( Müstakil Bir İşletmenin Yöneticisi Olarak Görev Yapanlar İçin Belirtilen Oranda Özel Hizmet Tazminatı Verilmemesi )
ÖZEL HİZMET TAZMİNATI ( TCDD Bölge Başmüdürlüklerinde İşletme Müdürü Olarak Çalışanlara Verilmemesi )
EK GÖSTERGE ( TCDD Bölge Başmüdürlüklerinde İşletme Müdürü Olarak Çalışanlara Verilmemesi )"
D8.D13.5.1999E. 1998/2038 K. 1999/2990"MEMURA VERİLEN UYARMA CEZASI ( Hastalık İznine Ayrılmış Bulunan Disiplin Amirinin Ceza Verme Yetkisi Bulunmadığı )
HASTALIK İZNİNE AYRILAN DİSİPLİN AMİRİ ( Disiplin Cezası Verememesi-Uyarma Cezası )
DİSİPLİN CEZASI VERMEDE YETKİ ( Hastalık İznine Ayrılmış Bulunan Disiplin Amirinin Ceza Verme Yetkisi Bulunmadığı )"
D8.D17.5.1999E. 1997/327 K. 1999/3020"AİDAT BORCU OLANLARA FAALİYET İZNİ VERİLMEYECEĞİNE İLİŞKİN TÜRMOB GENELGESİNİN İPTALİ
SERBEST MUHASEBECİNİN ODAYA AİDAT BORCU BULUNMASI ( Kanun ve Yönetmelikte Bulunmadığı Halde Faaliyet İzni Verilmeyeceğine İlişkin TÜRMOB Genelgesinin İptali )
GENELGEYLE GETİRİLEN KISITLAMANIN İPTALİ ( Odaya Aidat Borcu Bulunan Serbest Muhasebecilere Faaliyet İzni Verilmeyeceğine İlişkin )
ODAYA AİDAT BORCU BULUNAN ÜYELERE SERBEST MUHASEBECİLİK FAALİYET İZNİ VERİLMEYECEĞİNE İLİŞKİN TÜRMOB GENELGESİNİN İPTALİ"
D8.D17.5.1999E. 1997/364 K. 1999/3022"SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVLARINDA BAŞARISIZ OLAN VE TEKRAR GİRME HAKKINI YİTİREN DAVACI ( İlgili Yönetmelik Hükmünün İptali Talebi )
SINAV HAKLARINI KULLANAN VE BAŞARISIZ OLAN SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİR ADAYI ( İlgili Yönetmelik Hükmünün İptali Talebi )
YÖNETMELİKLE GETİRİLEN SINAVA GİRİŞ SAYI KISITLAMASININ İPTALİ TALEBİ ( Sınav Haklarını Kullanarak Başarısız Olan Serbest Muhasebeci Mali Müşavir Adayının )"
D8.D17.5.1999E. 1999/1729 K. 1999/3045"SOKAKLARA İSİM VERİLMESİ ( Kişi Adlarının Sokaklara İsim Olarak Verilmesinde Esas Alınacak Kriterler )
ŞAHIS ADLARI ( Sokaklara İsim Olarak Verilebilmesinin Şartları )"
D8.D18.5.1999E. 1998/7119 K. 1999/3067"ÜNİVERSİTEDE KISMİ STATÜDE GÖREV YAPAN ÖĞRETİM GÖREVLİSİ ( Görev Süresinin Uzatılmamasında Üniversite Yönetim Kurulunun Görüşünün Alınmamış Olması )
ÜNİVERSİTE YÖNETİM KURULUNDAN GÖRÜŞ ALINMASI ( Kısmi Statüde Görev Yapan Öğretim Görevlisinin Görev Süresinin Uzatılmaması )
GÖREV SÜRESİNİN UZATILMAMASI ( Kısmi Statüde Görev Yapan Öğretim Görevlisi )"
D8.D21.5.1999E. 1997/3458 K. 1999/3124"KİRA BEDELİ ( Kalkınmada Öncelikli İlde Bulunan Kamu Konutunun Bodrum Katında Oturanların Kira Bedelinde %50 İndirim Yapıldıktan Sonra Bu Bedele %40 Oranında Daha İndirim Yapılması )
KALKINMADA ÖNCELİKLİ İLDE OTURAN KAMU PERSONELİ ( Kamu Konutunun Bodrum Katında Oturanların Kira Bedelinde %50 İndirim Yapıldıktan Sonra Bu Bedele %40 Oranında Daha İndirim Yapılması )
KAMU KONUTUNUN BODRUM KATINDA OTURANLAR ( Kalkınmada Öncelikli Bölgede Oturanların Kira Bedelinde %50 İndirim Yapıldıktan Sonra Bu Bedele %40 Oranında Daha İndirim Yapılması )"
D8.D27.5.1999E. 1997/6061 K. 1999/3306"ÖDEME EMRİNİN İPTALİ ( Köy Hudutları Dahilinde Bulunan Keçi Sürüsünü Kaldırmayan Davacıya Verilen Para Cezasının Tahsili Amacıyla Düzenlenen Ödeme Emri )
KÖY MUHTARLIĞININ YETKİSİ ( Köy Hudutları Dahilinde Bulunan Keçi Sürüsünü Kaldırmayan Davacıya Verilen Para Cezasının Tahsili Amacıyla Ödeme Emri Düzenleme Yetkisinin Olmaması )
PARA CEZASI ( Köy Muhtarlığının Köy Hudutları Dahilinde Bulunan Keçi Sürüsünü Kaldırmayan Davacıya Verilen Para Cezasının Tahsili Amacıyla Ödeme Emri Düzenleme Yetkisinin Olmaması )"
D8.D2.6.1999E. 1999/1434 K. 1999/3648"İŞ VE TİCARET MERKEZİ OLARAK AYRILAN TAŞINMAZ ( Şehiriçi Ulaşım Hizmetlerinde Kullanılmak Üzere Kiralanamaması )
İMAR PLANINDAKİ TAHSİS AMACI ( Taşınmazın Söz Konusu Amaç Dışında Kullanılamaması )
ŞEHİR İÇİ ULAŞIM HİZMETLERİNDE KULLANILACAK TAŞINMAZ ( İmar Planında Başka Bir Amaç İçin Tahsis Edilmemiş Olması Gereği )"
D8.D7.6.1999E. 1998/203 K. 1999/3674"İPTAL DAVASI ( Öğretmen Olan Davacının Bir Gün Göreve Gelmemesinden Ötürü Aylıktan Kesme Cezasına Muhatap Olması )
AYLIKTAN KESME CEZASI ( Boşanma Davası İçin Verilen Özel Vekaletname İle İdari Yargıda Dava Açılamaması )
VEKALETNAME ( Boşanma Davası İçin Verilen Özel Vekaletname İle İdari Yargıda Dava Açılamaması )
BOŞANMA DAVASI İÇİN VERİLEN ÖZEL VEKALETNAME ( Vekaletname İle İdari Yargıda Dava Açılamaması )"
D8.D8.6.1999E. 1998/2627 K. 1999/3706"ÜNİVERSİTE YAPI İŞLERİ VE TEKNİK DAİRE BAŞKANI ( Yönetim Görevinden Ayırma Cezası Verilip Verilememesi )
YÖNETİM GÖREVİNDEN AYIRMA CEZASI ( Üniversite Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanı )"
D8.D8.6.1999E. 1998/5045 K. 1999/3688"KADEME İLERLEMESİNİN DURDURULMASI CEZASI ( Üst Makama Yapılan İtirazın Dava Açma Süresini Durdurup Durdurmayacağı )
ÜST MAKAMA YAPILAN İTİRAZ ( Kademe İlerlemesinin Durması Hakkında-Dava Açma Süresini Durdurup Durdurmayacağı )
DAVA AÇMA SÜRESİ ( Kademe İlerlemesinin Durdurulması Cezası Hakkında Üst Makama Yapılan İtirazın Etkisi )"
D8.D15.6.1999E. 1996/4721 K. 1999/3910"İPTAL DAVASI ( Tıpta Uzmanlık Sınavı Sonucunda Aile Hekimliği Programına Yerleştirildiğini Gösterir Sınav Sonuç Belgesinin Davalı İdare Tarafından İptaline İlişkin İşlem )
TIPTA UZMANLIK SINAVI ( Sınav Sonucunda Aile Hekimliği Programına Yabancı Dil Puanı İle Yerleştirilen Davacının Yerleştirme İşleminin İdare Tarafından İptali )
TEBABET UZMANLIK TÜZÜĞÜ ( TUS Sonucunda Aile Hekimliği Programına Yabancı Dil Puanı İle Yerleştirilen Davacının Yerleştirme İşleminin İdare Tarafından İptalinin Tüzüğe Aykırı Olması )
AĞIRLIKLI KLİNİK TIP BİLİMLERİ PUANI ( Aile Hekimliği Programına Yabancı Dil Puanı İle Yerleştirilen Davacının Bu Programa Klinik Tıp Bilimleri Puanı İle Girmesine İlişkin İşlem )"
D8.D15.6.1999E. 1996/5204 K. 1999/3906"YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVINA GİRME HAKKI VE BU HAKKIN SINIRLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİK HÜKMÜNÜN İPTALİ TALEBİ
SINAV YÖNETMELİĞİ HÜKMÜNÜN İPTALİ TALEBİ ( Yeminli Mali Müşavirlik Sınavının Esaslarına İlişkin )"
D8.D15.6.1999E. 1997/1763 K. 1999/3899"İPTAL DAVASI ( Avukat Hakkında Adalet Bakanlığınca Soruşturma İzni Verilmemesine İlişkin İşlem )
AVUKAT HAKKINDA SORUŞTURMA İZNİ ( Adalet Bakanlığının İzin Vermemeye Yönelik İşleminin İdari İşlem Niteliğinde Olması )
İDARİ İŞLEM ( Avukat Hakkında Adalet Bakanlığınca Soruşturma İzni Verilmemesine İlişkin İşlem )"
D8.D16.6.1999E. 1997/5095 K. 1999/3962"İPTAŞ DAVASI ( Motorlu Taşıt Araçları İçin Satış Yetkisi Veren ve Vekaletnamelerin Süreli Olacağına İlişkin Türkiye Noterler Birliği Genelgesinin İptali İstemi )
TÜRKİYE NOTERLER BİRLİĞİ GENELGESİNİN İPTALİ DAVASI ( Motorlu Taşıt Araçları İçin Satış Yetkisi Veren ve Vekaletnamelerin Süreli Olacağına İlişkin Genelge )
MOTORLU TAŞIT ARAÇLARININ SATIŞI ( İçin Satış Yetkisi Veren ve Vekaletnamelerin Süreli Olacağına İlişkin Türkiye Noterler Birliği Genelgesinin İptali İsteminin Reddi )
NOTERLİK MESLEĞİYLE İLGİLİ İŞ ( Motorlu Taşıt Araçları İçin Satış Yetkisi Veren ve Vekaletnamelerin Süreli Olacağına İlişkin Türkiye Noterler Birliği Genelgesi )"
D8.D16.6.1999E. 1997/63 K. 1999/3958"YÜKSEK ÖĞRETİM KURUMLARI TARAFINDAN YURTDIŞINA LİSANSÜSTÜ ÖĞRENİME GÖNDERİLECEKLER ( Sınavı Kazanan Öğrencinin Not Ortalaması Koşulunu Taşımadığının Anlaşılması )
YURTDIŞINA LİSANSÜSTÜ EĞİTİM AMACIYLA GÖNDERİLECEK ÖĞRENCİLER ( Sınavı Kazanan Öğrencinin Not Ortalaması Koşulunu Taşımadığının Anlaşılması )
BURSTAN FAYDALANAMAMA ( Yurtdışına Gidiş Sınavını Kazanamayan Öğrencinin Burstan Yararlandırılmamasında Hukuka Aykırılık Olmaması )"
D8.D16.6.1999E. 1998/4596 K. 1999/3963"TAKOGRAF CİHAZI BULUNDURMA ZORUNLULUĞU ( Yasal Zorunluluğun İdari Düzenleyici İşlemle Kısıtlanamaması )
İDARENİN DÜZENLEYİCİ İŞLEMLERİ ( Yasal Düzenlemelere Aykırı Olamayacağı-Takograf Bulundurma Zorunluluğuna Yönetmelikle İstisna Konulamaması )"
D8.D16.6.1999E. 1998/892 K. 1999/3961"TAKOGRAF KULLANMA ZORUNLULUĞU ( İdari İşlemle Yasaya Aykırı Düzenleme Yapılamaması-İdare Mahkemesinin Genelgeye Yazılmak Üzere Karar Tesis Edememesi )
İÇİŞLERİ BAKANLIĞI GENELGESİYLE TAKOGRAF KULLANMA ZORUNLULUĞU SINIRLARININ DARALTILMASI ( Yasal Düzenlemelere Aykırı Olması )
İDARE MAHKEMESİ KARARLARI ( İdari İşlem ve Eylem Niteliğinde Olamayacağı )
BAKANLIK GENELGESİNE YAZILACAK ŞEKİLDE KARAR TALEP EDİLMESİ ( İdare Mahkemesinin Genelgeye Yazılmak Üzere Karar Tesis Edememesi )"
D8.D17.6.1999E. 1997/3109 K. 1999/4030"İPTAL DAVASI ( Üniversitede Öğrenci Olan Davacının Bir Yarıyıl Süreyle Yükseköğretim Kurumundan Çıkarma Cezasıyla Cezalandırılmasına İlişkin İşlem )
YÜKSEKÖĞRETİMDEN ÇIKARMA CEZASI ( Öğrenci Hakkında Disiplin Soruşturması Yapan Soruşturmacının Disiplin Kuruluna Katılarak Oy Kullanamaması )
DİSİPLİN KURULU ( Öğrenci Hakkında Disiplin Soruşturması Yapan Soruşturmacının Disiplin Kuruluna Katılarak Oy Kullanamaması )"
D8.D18.6.1999E. 1997/4074 K. 1999/4071"ÜNİVERSİTEDEN İLİŞİĞİ KESİLEN ÖĞRENCİ ( 4111 Sayılı Af Yasasından Yararlanmak İçin Başvuran Öğrencinin Daha Önce 3804 Sayılı Af Yasası Uyarınca Sınav Olduğu Dersten Tekrar Sınava Girmemesi )
4111 SAYILI AF YASASINDAN YARARLANMAK İÇİN BAŞVURAN ÖĞRENCİ ( 3804 Sayılı Af Yasası Uyarınca Sınavına Girerek Başardığı Derslerden Tekrar Sınava Girmemesinin Gerekmesi )"
D8.D22.6.1999E. 1996/1930 K. 1999/4194"MAKAM TAZMİNATI ( Meslek Yüksekokulu Müdürü Olan Davacıya Ödenmesinin Gerekmesi )
MESLEK YÜKSEK OKULU MÜDÜRÜ ( Profesörlük Kadrosunda Üç Yılını Doldurmamasına Rağmen Ek Göstergesinin Genel Müdür Seviyesinden Yüksek Olması Nedeniyle Makam Tazminatı Ödenmesi )
PROFESÖRLÜK KADROSUNDA ÜÇ YILINI DOLDURMAYAN MESLEK YÜKSEK OKULU MÜDÜRÜ ( Makam Tazminatı Ödenmesinin Gerekmesi )"
D8.D22.6.1999E. 1997/775 K. 1999/4181"ÜNİVERSİTE KADROLARINA YAPILACAK ATAMALAR ( Öğretim Üyeleri Dışında Kalan Öğretim Elemanları Kadrolarına Yapılacak Atamaları Maliye Bakanlığının İznine Tabi Kılan Tebliğ )
İPTAL DAVASI ( Üniversitelerde Öğretim Üyeleri Dışında Kalan Öğretim Elemanları Kadrolarına Yapılacak Atamaları Maliye Bakanlığının İznine Tabi Kılan Tebliğin İptali )
MALİYE BAKANLIĞININ İZİN VERMESİ ( Üniversitelerde Öğretim Üyeleri Dışında Kalan Öğretim Elemanları Kadrolarına Yapılacak Atamaları Maliye Bakanlığının İznine Tabi Kılan Tebliğin İptali )"
D8.D22.6.1999E. 1998/2541 K. 1999/4182"TAKDİR KOMİSYONU BAŞKANI ( Görev Tahsisli Lojman Verilip Verilmemesi-Maliye Bakanlığı Taşra Teşkilatı )
GÖREV TAHSİSLİ LOJMAN ( Takdir Komisyonu Başkanlarına )
LOJMAN KİRASININ %100 ZAMLI ALINMASI ( Lojmanın Süresinde Boşaltılmaması )
LOJMANIN SÜRESİNDE BOŞALTILMAMASI ( Lojman Kirasının %100 Zamlı Alınması )"
D8.D24.6.1999E. 1996/474 K. 1999/4245"İPTAL DAVASI ( Su ve Atık Su Ücret Tarifelerinin Belirlenmesine İlişkin Belediye Meclisi Kararı )
BELEDİYE MECLİSİ KARARININ İPTALİ ( Su ve Atık Su Ücret Tarifelerinin Belirlenmesine İlişkin Karar )
SU ÜCRET TARİFELERİNE İLİŞKİN UYUŞMAZLIK ( İdare Mahkemelerinde Görülmesinin Gerekmesi )
ATIK SU ÜCRET TARİFELERİNE İLİŞKİN UYUŞMAZLIK ( Vergi Mahkemelerinde Görülmesinin Gerekmesi )"
D8.D29.6.1999E. 1997/6140 K. 1999/4290"BELEDİYE ENCÜMEN KARARI ( Konut Yapı Kooperatifinden Ek Arsa Bedeli İstenmesi )
KONUT YAPI KOOPERATİFİNDEN EK ARSA BEDELİ İSTENİLMESİNE İLİŞKİN BELEDİYE ENCÜMEN KARARI ( İdarenin Tek Taraflı Bir İşlemi Olduğundan Açılan Davanın İdari Yargıda Görülmesi )
İDARENİN TEK TARAFLI İŞLEMİ ( Konut Yapı Kooperatifinden Ek Arsa Bedeli İstenmesine İlişkin Belediye Encümen Kararı )
GÖREVLİ MAHKEME ( Konut Yapı Kooperatifinden Ek Arsa Bedeli İstenmesine İlişkin Belediye Encümen Kararının İdarenin Tek Taraflı Bir İşlemi Olduğundan Davaya İdari Yargıda Bakılması )"
D8.D30.6.1999E. 1997/1749 K. 1999/4323"YÜKSEK ÖĞRETİM KURULU İŞLEMİNİN İPTALİ ( Devlet Konservatuarında Öğretim Görevlisi Olan Davacının Aynı Bölümde Sözleşmeli Öğretim Elemanı Olarak Çalışma İstemini Reddeden İşlem )
SÖZLEŞMELİ SANATÇI ÖĞRETİM ELEMANI OLARAK ÇALIŞMA İSTEĞİNİN REDDİ ( Eğitim Fakültesi Mezunu Olan Davacının Çalışma İsteminin Reddinde Hukuka Aykırılık Olmaması )
KONSERVATUAR MEZUNU OLMAYAN KİŞİNİN SÖZLEŞMELİ SANATÇI ÖĞRETİM ELEMANI OLARAK ÇALIŞMA İSTEĞİ ( Eğitim Fakültesi Mezunu Olan Davacının Çalışma İsteminin Reddinde Hukuka Aykırılık Olmaması )"
D8.D13.9.1999E. 1998/6858 K. 1999/4426"İPTAL DAVASI ( Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik İzin Belgesi İçin Başvuran Davacının İsteminin Reddedilmesi )
SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK İZİN BELGESİ ( Kamu Kurumlarının Muhasebe Birimlerinde Birinci Derecede İmza Yetkisine Haiz Olarak En Az Beş Yıl Çalışanlara Verilmesi )
KAMU KURULUŞLARININ MUHASEBE BÖLÜMÜNDE EN AZ BEŞ YIL ÇALIŞMA ŞARTI ( Serbest Muhasebeci Mali Müşavir Olma Şartı )"
D8.D22.9.1999E. 1996/3833 K. 1999/4561"TRAFİĞE TESCİLLİ ARAÇLAR ( Noter Senediyle Satışta Aracı Satanın da Satın Alan Üzerine Devir ve Tescil İçin Başvurabilmesi )
NOTER SENEDİYLE TRAFİĞE TESCİLLİ ARAÇ SATILMASI ( Aracı Satanın da Satın Alan Üzerine Devir ve Tescil İçin Başvurabilmesi )"
D8.D28.9.1999E. 1997/2812 K. 1999/4668"BANKA ŞUBE MÜDÜRÜ ( Serbest Muhasebecilik İzin Belgesi Talebinin Reddi İşleminin İptali Talebi )
SERBEST MUHASEBECİLİK İZİN BELGESİ TALEBİ REDDEDİLEN BANKA ŞUBE MÜDÜRÜ ( İşlemin İptali Talebi )
BİRİNCİ DERECE İMZA YETKİSİNE SAHİP BANKA ŞUBE MÜDÜRÜ ( Bu Yetkinin Niteliği ve Serbest Muhasebecilik İzin Belgesi İçin Gerekli Şartları Taşıyıp Taşımadığı )"
D8.D28.9.1999E. 1997/3020 K. 1999/4711"ÜNİVERSİTEDE BÜTÇE DAİRESİ BAŞKANI OLARAK ÇALIŞAN KİŞİ ( Serbest Muhasebecilik Ruhsatı Talebinin Reddi İşleminin İptali Talebi )
SERBEST MUHASEBECİLİK RUHSATI TALEBİNİN REDDİ İŞLEMİNİN İPTALİ TALEBİ ( Üniversitede Bütçe Dairesi Başkanı Olarak Çalışan Davacının )
BÜTÇE DAİRESİ BAŞKANININ SERBEST MUHASEBECİLİK RUHSATI TALEBİ ( Üniversitenin Kanunda Öngörülen Anlamda Kamu Kuruluşu Niteliğinde Olmaması )"
D8.D4.10.1999E. 1997/1277 K. 1999/4931"KISITLILIK HALİ ( Yargı Kararı İle Memnu Hakları İade Edilen Davacının Sürücü Belgesi Almasına Engel Halinin Ortadan Kalkmış Olması )
SÜRÜCÜ BELGESİ ( Kısıtlılık Hal Olan Davacının Yargı Kararı İle Memnu Hakları İade Edilen Davacının Sürücü Belgesi Almasına Engel Halinin Ortadan Kalkmış Olması )
MEMNU HAKLARIN İADESİ ( Kısıtlılık Hal Olan Davacının Yargı Kararı İle Memnu Hakları İade Edilen Davacının Sürücü Belgesi Almasına Engel Halinin Ortadan Kalkmış Olması )"
D8.D4.10.1999E. 1998/1277 K. 1999/493"MEMNU HAKLARIN İADESİ ( TCK 403. Maddeden Verilen Mahkumiyet-Sürücü Belgesi Alma Engelleri )
SÜRÜCÜ BELGESİ ALMA ENGELLERİ ( TCK 403. Maddeden Verilen Mahkumiyet-Memnu Hakların İadesi )
TCK 403. MADDEDEN MAHKUM OLUNMASI ( Sürücü Belgesi Alma Engelleri-Memnu Hakların İadesi )"
D8.D7.10.1999E. 1999/2615 K. 1999/5028"ÜNİVERSİTEYE KAYIT SÜRESİNİN GEÇİRİLMESİ ( Sürenin Geçmesinde İdarenin Hizmet Kusuru Bulunması Halinde Kaydın Yapılması )
İDARENİN HİZMET KUSURU NEDENİYLE SÜRESİNDE ÜNİVERSİTEYE KAYIT YAPTIRILAMAMASI ( Kayıt Başvurusunun Kabul Edilmesi )"
D8.D13.10.1999E. 1998/1055 K. 1999/5108"HAL TAHSİSLERİNDE ÜCRET ALINMASI ( Haller Yasasına Aykırılık Bulunmaması )
HALLER YASASINA AYKIRILIK ( Hal Tahsislerinde Ücret Alınması )"
D8.D13.10.1999E. 1998/1087 K. 1999/5107"ALAN SEÇİMİ ( Ortaöğretim Kurumları-Hukuka Aykırılık Bulunup Bulunmadığı )
ORTAÖĞRETİM KURUMLARINDA ÖĞRENCİLERİN ALANLARA YÖNLENDİRİLMESİ ( Hukuka Aykırılık Bulunup Bulunmadığı )"
D8.D18.10.1999E. 1997/2010 K. 1999/5231"ZABITA HİZMETLERİNİN YÜRÜTÜLMESİ ( Büyükşehir Belediye Başkanlığının Zabıta Hizmetlerinin Yürütülmesi Yönünden İlçe Belediyeleri Üzerinde Denetim Yetkisinin Olmaması )
DENETİM YETKİSİ ( Büyükşehir Belediye Başkanlığının Zabıta Hizmetlerinin Yürütülmesi Yönünden İlçe Belediyeleri Üzerinde Denetim Yetkisinin Olmaması )
BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİNİN İLÇE BELEDİYESİ ÜZERİNDEKİ YETKİSİ ( Büyükşehir Belediye Başkanlığının Zabıta Hizmetlerinin Yürütülmesi Yönünden İlçe Belediyeleri Üzerinde Denetim Yetkisinin Olmaması )"
D8.D20.10.1999E. 1997/2833 K. 1999/5307"ADALET HİZMETLERİ TAZMİNATI ( Bakanlar Kurulu Kararının Kadrolara Atanmış Olanlar İbaresinde ve Maliye Bakanlığı Genel Tebliğinde Hukuka Aykırılık Olmaması )
KADRO ŞARTI ( Adalet Hizmetleri Tazminatının Ödenmesi İçin Gerekli Olması )"
D8.D21.10.1999E. 1997/5117 K. 1999/5346"YÜKSEK ÖĞRETİM KURULU İŞLEMİNİN İPTALİ ( Yurtdışından Alınan Üniversite Diplomasına Denklik Verilmemesine İlişkin İşlem )
YURTDIŞINDAN ALINAN ÜNİVERSİTE DİPLOMASINA DENKLİK VERİLMEMESİ ( YÖK Kararıyla Denklik Belgesi Verilmemesi Öngörülen Yurtdışındaki Bir Üniversiteden Mezun Olan Kişinin Diplomasına Verilmemesi )
DENKLİK BELGESİ ( YÖK Kararıyla Denklik Belgesi Verilmemesi Öngörülen Yurtdışındaki Bir Üniversiteden Mezun Olan Kişinin Diplomasına Denklik Verilmemesi )"
D8.D21.10.1999E. 1998/1220 K. 1999/5359"UYARMA VE KINAMA CEZASI ( Memurlara Verilen Disiplin Cezası-Yargı Yolunun Açık Olup Olmadığı )
YARGI YOLU ( Memurlara Verilen Uyarma ve Kınama Cezaları )
MEMURLARA VERİLEN DİSİPLİN CEZALARI ( Uyarma ve Kınama Cezasına Karşı Yargı Yoluna Gidilip Gidilemeyeceği )"
D8.D26.10.1999E. 1997/256 K. 1999/5509"İPTAL DAVASI ( Kütüphane ve Dokümantasyon Dairesi Başkanlığında Uzman Olarak Görev Yapan Davacının Eğitim Öğretim Ödeneğinden Yararlandırılması İsteminin Reddedilmesi )
EĞİTİM ÖĞRETİM ÖDENEĞİ ( Kütüphane ve Dokümantasyon Dairesi Başkanlığında Uzman Olarak Görev Yapan Davacının Yararlanmasının Gerekmesi )
KÜTÜPHANE VE DOKÜMANTASYON DAİRESİ BAŞKANLIĞINDA UZMAN OLARAK ÇALIŞAN KİŞİ ( Eğitim Öğretim Ödeneğinden Yararlanmasının Gerekmesi )"
D8.D26.10.1999E. 1997/5585 K. 1999/5510"İPTAL DAVASI ( Ekmek Gramajının Sabitleştirilmesine İlişkin Belediye Encümen Kararı )
BELEDİYE ENCÜMEN KARARININ İPTALİ ( Ekmek Gramajının Sabitleştirilmesine İlişkin Encümen Kararında Mevzuata Aykırılık Olmaması )
EKMEK GRAMAJININ BELİRLENMESİ ( Belediye Encümenince Alınan Kararda Mevzuata Aykırılık Olmaması )"
D8.D26.10.1999E. 1997/84 K. 1999/5556"ÜNİVERSİTEDEN İLİŞİĞİ KESİLEN ÖĞRENCİ ( 4111 Sayılı Af Yasasından Yararlanmak İçin Başvuran Öğrencinin Daha Önce 3747 Sayılı Af Yasası Uyarınca Sınav Olduğu Dersten Tekrar Sınava Girmemesi )
4111 SAYILI AF YASASINDAN YARARLANMAK İÇİN BAŞVURAN ÖĞRENCİ ( 3747 Sayılı Af Yasası Uyarınca Sınavına Girerek Başardığı Derslerden Tekrar Sınava Girmemesinin Gerekmesi )"
D8.D26.10.1999E. 1997/85 K. 1999/5549"SINAV SONUCUNUN GEÇERLİLİĞİNİN SAPTANMASI ( Telafi Sınavında Bilirkişilerce İptali Gerektiği Saptanan Soruların Tam Puanla Değerlendirilmesi )
TELAFİ SINAVI ( Sınavda Bilirkişilerce İptali Gerektiği Saptanan Soruların Tam Puanla Değerlendirilmesi )"
D8.D27.10.1999E. 1997/1481 K. 1999/5585"ÖĞRETİM ÜYESİ KADROSU OLAN KİŞİNİN YÜKSEK LİSANSA BAŞVURMASI ( Yüksek Lisans Programını Kazanan Davacıdan Öğrenci Katkı Payı Alınması )
ÖĞRENCİ KATKI PAYI ( Yüksek Lisans Programını Kazanan Kişiden Katkı Payı Alınması )
YÜKSEK LİSANS PROĞRAMINI KAZANAN KİŞİ ( Öğrenci Katkı Payı Ödemesi )"
D8.D27.10.1999E. 1997/506 K. 1999/5569"İPTAL DAVASI ( Üniversite Sınavını Kazanan Ama İkinci Basamak Sınav Ücretini Yatırdığına İlişkin Makbuzu Süresi İçinde ÖSYM'ye Ulaştıramayan Öğrencinin Kaydının İptal Edilmesine İlişkin İşlem )
ÖSYM TARAFINDAN OKUL KAYDININ İPTALİ ( İkinci Basamak Sınav Ücretini Yatırdığına İlişkin Makbuzun Süresi İçinde ÖSYM'ye Ulaştırılamaması Nedeniyle )"
D8.D28.10.1999E. 1997/271 K. 1999/5676"MESLEK LİSESİ BÖLÜMÜ MEZUNU ÖĞRENCİ ( Kendi Alanı Dışında Bir Yüksek Öğretim Programının Tercihi Durumunda Ek Puandan Yararlanamaması )
EK PUAN ( Meslek Lisesi Bölümü Mezunu Olan Öğrencinin Kendi Alanı Dışında Bir Yüksek Öğretim Programını Tercihi Durumunda Ek Puandan Yararlanamaması )
ÖĞRENCİ SEÇME SINAVI ( Meslek Lisesi Bölümü Mezunu Olan Öğrencinin Kendi Alanı Dışında Bir Yüksek Öğretim Programını Tercihi Durumunda Ek Puandan Yararlanamaması )"
D8.D28.10.1999E. 1998/36 K. 1999/5625"TAZMİNAT DAVASI ( Belediyenin Yaptığı Kazı Çalışmaları Sırasında Patlayan Borudan Sızan Suyun Davacıya Ait Mobilya Atölyesini Basması Nedeniyle )
ADLİ YARGI YERİNDE AÇILAN İDARİ DAVA ( Görev Yönünden Reddedilerek Dosyanın İdare Mahkemesine Gönderilmesi Suretiyle İncelenmesine Olanak Olmaması )
İDARİ DAVANIN ALİ YARGI YERİNDE AÇILMASI ( Görev Yönünden Reddedilerek Dosyanın İdare Mahkemesine Gönderilmesi Suretiyle İncelenmesine Olanak Olmaması )"
D8.D28.10.1999E. 1999/271 K. 1999/567"EK PUAN ( Meslek Lisesi Mezunları-Yükseköğretim Programına Yerleştirmede )
MESLEK LİSESİ MEZUNLARI ( Yükseköğretim Programına Yerleştirmede Ek Puan )
TERCİH EDİLEN YÜKSEKÖĞRETİM PROGRAMI ( Meslek Lisesi Mezunlarının Ek Puandan Faydalanmasında Belirleyici Olması )"
D8.D2.11.1999E. 1997/1075 K. 1999/5717"ÖZEL İDARELER VE BELEDİYELER KEFALET SANDIĞI KURUMU ÇALIŞANI ( Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik İzin Belgesi Talebi )
SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK İZİN BELGESİ TALEBİ ( Özel İdareler ve Belediyeler Kefalet Sandığı Kurumunda Çalışan Davacının )
KAMU İKTİSADİ KURULUŞU NİTELİĞİ BULUNMAYAN KAMU TÜZEL KİŞİLİĞİNDE ÇALIŞAN DAVACI ( Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik İzin Belgesi Talebi )"
D8.D3.11.1999E. 1997/4288 K. 1999/5770"İPTAL DAVASI ( Davacıya Ait Su Satış Yerinin Ruhsatsız Çalıştırıldığı Gerekçesiyle Kapatılmasına İlişkin Belediye Encümeni Kararı )
BELEDİYE ENCÜMENİ KARARININ İPTALİ ( Belediyelerin Ruhsatsız İşletilen İşyerlerini Çalışmaktan Alıkoyma Yetkisinin Olması )
RUHSATSIZ İŞYERİNİN KAPATILMASI ( Belediyelerin Ruhsatsız İşletilen İşyerlerini Çalışmaktan Alıkoyma Yetkisinin Olması )"
D8.D3.11.1999E. 1998/2338 K. 1999/5757"ECZACILIK FAKÜLTESİ MEZUNU VE MİKROBİYOLOJİ DOÇENTİ ( İç Hastalıkları Anabilim Dalı Doçentlik Kadrosuna Atanmaması )
İÇ HASTALIKLARI ANA BİLİM DALI DOÇENTLİK KADROSU ( Eczacılık Fakültesi Mezunu ve Mikrobiyoloji Doçentinin Atanmaması )"
D8.D3.11.1999E. 1998/6329 K. 1999/5758"VAKIF ÜNİVERSİTELERİ REKTÖR VE TEMSİLCİLERİ ( Üniversitelerarası Kurul Üyesi Olup Olamayacakları )
ÜNİVERSİTELERARASI KURUL ÜYELİĞİ ( Vakıf Üniversiteleri Rektör ve Temsilcilerinin Üye Olup Olamayacakları )
YÖK ÜYELİĞİNE SEÇİM ( Vakıf Üniversiteleri Rektör ve Temsilcilerinin Üniversitelerarası Kurul Toplantısına Katılımının Mümkün Olup Olmadığı )"
D8.D3.11.1999E. 1999/1372 K. 1999/5771"657 SAYILI YASAYA TABİ DİŞ HEKİMİ ( Diş Hekimleri Odasınca Disiplin Cezası Verilememesi )
DİŞ HEKİMLERİ ODASININ DİSİPLİN CEZASINA İLİŞKİN YETKİ KAPSAMI ( Kamu Görevlisi Diş Hekimlerine Ceza Verip Verememesi )
KAMU GÖREVLİSİ DİŞ HEKİMİ ( Diş Hekimleri Odasınca Disiplin Cezası Verilememesi )"
D8.D3.11.1999E. 1999/801 K. 1999/5772"ARAŞTIRMA GÖREVLİLİĞİ ( Avukatlık Mesleği İle Bağdaşmaması )
AVUKATLIK MESLEĞİ İLE BAĞDAŞMAYAN İŞLER ( Araştırma Görevliliği )"
D8.D5.11.1999E. 1997/5951 K. 1999/5825"BELEDİYE MECLİSİ KOMİSYON ÜYELİKLERİ SEÇİMİNE İLİŞKİN KARARLAR ( Tekrar Görüşülmek Üzere Büyükşehir Belediye Başkanlığınca Geri Çevrilmesinde Hukuka Uyarlık Olmaması )
BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞININ YETKİSİ ( Belediye Meclisi Komisyon Üyelikleri Seçimine İlişkin Kararların Tekrar Görüşülmek Üzere Geri Çevrilmesinde Hukuka Uyarlık Olmaması )"
D8.D5.11.1999E. 1997/8 K. 1999/5584"BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİNİN YETKİSİ ( İlçe Belediyelerine Devredilen Gayrısıhhi Müesseselere Açılış ve Çalışma İzni Verme Yetkisinin Geri Alınması )
İLÇE BELEDİYESİNE DEVREDİLEN YETKİNİN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ TARAFINDAN GERİ ALINMASI ( Gayrısıhhi Müesseselere Açılış ve Çalışma İzni Verme Yetkisinin Geri Alınması )
GAYRISIHHİ MÜESSESELERE AÇILIŞ VE ÇALIŞMA İZNİ VERİLMESİ ( Büyükşehir Belediyesinin İlçe Belediyesine Verdiği Yetkiyi Geri Alabilmesi )"
D8.D5.11.1999E. 1998/3118 K. 1999/5846"YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK RUHSATI TALEBİ ( Şirkette 12 Yıldan Beri Muhasebe ve Mali İşlerden Birinci Dereceden Sorumlu Olan Davacının )
ŞİRKETTE MUHASEBE VE MALİ İŞLERDEN BİRİNCİ DERECEDE SORUMLU OLAN DAVACI ( Yeminli Mali Müşavirlik Ruhsatı Talebi )
MUHASEBE VE MALİ İŞLERDEN BİRİNCİ DERECEDE SORUMLU OLAN ŞİRKET YÖNETİCİSİ ( Yeminli Mali Müşavirlik Ruhsatı Talebi )"
D8.D5.11.1999E. 1998/7 K. 1999/5852"YURT DIŞINA LİSANSÜSTÜ ÖĞRENİME GİDECEK ÖĞRENCİLERİN SEÇİLMESİ ( Sınavda Burs Elde Edebilmek İçin Aranan Ortalamanın Altında Sınav Sonucu Alınması )
SINAV SONUCUNUN GECERSİZ SAYILMASI ( Sınavda Burs Elde Edebilmek İçin Aranan Ortalamanın Altında Sınav Sonucu Alınması Nedeniyle )
BURS İÇİN ARANAN ORTALAMANIN ALTINDA SINAV SONUCU ALINMASI ( Sınav Sonucunun Geçersiz Sayılması )"
D8.D8.11.1999E. 1997/3354 K. 1999/5919"İPTAL DAVASI ( Davacının Ticaret Meslek Lisesinden Aldığı Lise Diplomasının İptal Edilmesine İlişkin İşlem )
TİCARET MESLEK LİSESİNDEN ALINAN DİPLOMANIN İPTALİ ( Pratik Çalışma Belgesi Olmaması Nedeniyle )
MESLEK LİSESİNİ DIŞARIDAN BİTİRME ( Pratik Çalışma Belgesine Sahip Olunmasının Gerekmesi )
PRATİK ÇALIŞMA BELGESİ ( Meslek Lisesini Dışarıdan Bitirmek İçin Gerekli Olması )"
D8.D9.11.1999E. 1997/4470 K. 1999/5984"İSKAN NEDENİYLE VERİLEN TAŞINMAZLAR ( On Yıllık Kısıtlama Süresinin Başlangıç Tarihi Olarak Taşınmazın Hak Sahibine Teslim Tarihinin Alınması )
ON YILLIK KISITLAMA SÜRESİNİN BAŞLANGICI ( Taşınmazın Hak Sahibine Teslim Tarihinin Alınması )"
D8.D10.11.1999E. 1998/1955 K. 1999/6045"ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK ( Sınıf Tekrarı Yapan Öğrencinin Eski Yönetmelik Hükümlerine Tabi Olması )
SINIF TEKRARI YAPAN ÖĞRENCİNİN ÖNCEKİ YÖNETMELİK HÜKÜMLERİNE TABİ OLMASI ( Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinde Değişiklik )
ESKİ YÖNETMELİK HÜKÜMLERİNE TABİ OLMA ( Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinde Değişiklik-Sınıf Tekrarı Yapan Öğrenci )"
D8.D11.11.1999E. 1997/687 K. 1999/6100"AVUKAT STAJYERİNİN BARO TARAFINDAN LEVHADAN KAYDININ SİLİNMESİ ( Avukatlıkla Bağdaşmayacak Bir İşte Çalışılması Nedeniyle )
AVUKATLIKLA BİRLEŞMEYEN İŞTE ÇALIŞMA ( İşte Çalışıldığının Anlaşılma Tarihinin Levhadan Kayıt Silme Kararını Vermeye Yetkili Baro Yönetim Kurulunun Bu Konuda Verdiği Tarih Olması )
BARO YÖNETİM KURULU KARARININ İPTALİ ( Avukatlıkla Birleşmeyen İşte Çalışıldığının Anlaşılma Tarihinin Levhadan Kayıt Silme Kararını Vermeye Yetkili Baronun Bu Konuda Verdiği Tarih Olması )"
D8.D15.11.1999E. 1998/1881 K. 1999/6161"ÖĞRETİM GÖREVLİSİ KADROSUNA ATAMA YAPILMAMASI İŞLEMİNİN İPTALİ ( İdareyi Belli Bir Şekilde Karar Vermeye Zorlayacak Şekilde Yargı Kararı Verilememesi )
HUKUKA UYGUNLUK DENETİMİ ( İptal Davasında İdareyi Belli Bir Şekilde Karar Vermeye Zorlayacak Şekilde Karar Verilememesi )
İPTAL DAVASI ( İdareyi Belli Bir Şekilde Karar Vermeye Zorlayacak Tarzda Karar Verilememesi )"
D8.D16.11.1999E. 1998/6358 K. 1999/6243"MESLEKİ KAMU KURUMU ( Türkiye Seyahat Acentaları Birliği )
TÜRKİYE SEYAHAT ACENTALARI BİRLİĞİ ( Mesleki Kamu Kurumu-Yapmış Olduğu İşlemlerden Doğan İhtilaflarda Görev )
TÜRKİYE SEYAHAT ACENTALARI BİRLİĞİ ÜYE GİRİŞ AİDATININ BELİRLENMESİNE İLİŞKİN İŞLEMİN İPTALİ ( Görev )
GÖREV ( Türkiye Seyahat Acentaları Birliği İşlemlerden Doğan İhtilaflar )"
D8.D17.11.1999E. 1997/719 K. 1999/6278"İPTAL DAVASI ( Hastane Başhekimi Olan Profesöre İkinci Görev Aylığı Ödenmemesine İlişkin İdare İşlemi )
İKİNCİ GÖREV AYLIĞI ALINMASI ( Profesörün Aynı Zamanda Hastane Başhekimi Olması Nedeniyle )
PROFESÖRE İKİNCİ GÖREV AYLIĞI ÖDENMESİ ( Aynı Zamanda Hastane Başhekimi Olması Nedeniyle )"
D8.D18.11.1999E. 1998/2325 K. 1999/6414"ÖĞRENİM ÜCRETİNİN İADE EDİLMESİ ( 2. Yarıyıl Başlamadan Kayıt Yaptıran ve Fakat Devam Etmeyeceğini Beyan Eden Öğrenciye )
YÜKSEKÖĞRENİM HARCININ İADE EDİLMESİ ( 2. Yarıyıl Başlamadan Kayıt Yaptıran ve Fakat Devam Etmeyeceğini Beyan Eden Öğrenciye )
ÖĞRENİME DEVAM EDİLMEYECEĞİNİN ÜNİVERSİTEYE BİLDİRİLMESİ ( Harcın-Öğrenim Ücretinin İade Edilmesi )"
D8.D22.11.1999E. 1998/1609 K. 1999/6541"KENDİ İSTEĞİYLE GÖREVDEN AYRILAN KİŞİNİN ÖĞRETİM ÜYESİ OLARAK TEKRAR KURUMA DÖNMESİ ( Görevden Ayrılma Tarihinde Öğretim Üyesi Olma Şartı )
GÖREVDEN AYRILMA SIRASINDA ÖĞRETİM ÜYESİ OLMA ŞARTI ( Kendi İsteği ile Ayrılan Öğretim Üyelerinin Tekrar Ayrıldıkları Yükseköğretim Kurumlarına Dönebilmeleri )
KENDİ İSTEĞİYLE GÖREVDEN AYRILANLARIN YÜKSEKÖĞRETİM KURUMUNA ÖĞRETİM ÜYESİ OLARAK GERİ DÖNMELERİ ( Görevden Ayrılma Tarihinde Öğretim Üyesi Olma Şartı )"
D8.D22.11.1999E. 1998/374 K. 1999/6527"İPTAL DAVASI ( Üniversitede Uzman Kadrosunda Olan Kişinin Teknisyen Kadrosuna İlişkin İşlem )
ÖNLİSANS MEZUNU KİŞİNİN UZMAN KADROSUNDA ÇALIŞMASI ( Kişinin Daha Sonra Uzmanlık Kadrosundan Alınarak Teknisyen Kadrosuna Atanmasında Hukuka Aykırılık Olmaması )
UZMAN KİŞİNİN TEKNİSYEN KADROSUNA ATANMASI ( Önlisans Mezunu Olan Davacının Uzmanlık Kadrosundan Alınarak Teknisyen Kadrosuna Atanmasında Hukuka Aykırılık Olmaması )
TEKNİSYEN KADROSUNA ATANAN UZMAN KİŞİ ( Önlisans Mezunu Olan Davacının Uzmanlık Kadrosundan Alınarak Teknisyen Kadrosuna Atanmasında Hukuka Aykırılık Olmaması )"
D8.D7.12.1999E. 1999/2477 K. 1999/7077"İPTAL DAVASI ( Dava Açma Ehliyeti-Hukuki Yararın Kapsamı )
MEŞRU KİŞİSEL VE GÜNCEL MENFAATİN ETKİLENMESİ ( İptal Davası Açabilme Ehliyeti )
DAVA EHLİYETİ ( İptal Davası )
DEVLET ORMANINDA VAKIF ÜNİVERSİTESİ YAPILMASINA İZİN VEREN İDARİ İŞLEM ( Çevreci Bir Derneğin İptal Davası Açıp Açamayacağı )"
D8.D13.12.1999E. 1997/2009 K. 1999/7523"İPTAL DAVASI ( İlçe Belediyesi Sınırları İçerisinde Bulunan İşyerine Büyükşehir Belediyesi Zabıta Müdürlüğü Elemanlarınca Denetim Yapılarak Para Cezası Kesilmesine İlişkin İşlem )
İLÇE BELEDİYESİ SINIRLARI İÇERİSİNDE ZABITANIN YETKİSİ ( Büyükşehir Belediyesi Zabıta Elemanlarınca Denetim Yapılarak Para Cezası Kesilememesi )
PARA CEZASININ İPTALİ ( İlçe Belediye Sınırları İçerisinde Büyükşehir Belediyesi Zabıta Elemanlarınca Denetim Yapılarak Para Cezası Kesilememesi )
BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİNİN YETKİSİ ( İlçe Belediye Sınırları İçerisinde Büyükşehir Belediyesi Zabıta Elemanlarınca Denetim Yapılarak Para Cezası Kesilememesi )"
D8.D13.12.1999E. 1999/2852 K. 1999/7533"TİCARET ODASI MALİ MÜŞAVİRİNİN SÖZLEŞMESİNİN UZATILMAMASI ( İdari Yargının Görevi )
İDARİ YARGININ GÖREVİ ( Ticaret Odası Mali Müşavirinin Sözleşmesinin Uzatılmamasından Doğan Uyuşmazlık )"
D8.D15.12.1999E. 1997/6327 K. 1999/7709"LİSANS DİPLOMASI ( Üç Yıllık Okul Mezunu Olan Davacının Dört Yıllık Yüksek Öğrenim Kurumu Diploması İle Eşdeğer Sayılamaması )
ÜÇ YILLIK FAKÜLTE MEZUNU OLMA ( Alınan Diplomanın Dört Yıllık Yüksek Öğrenim Kurumu Diploması İle Eşdeğer Sayılamaması )"
D8.D15.12.1999E. 1999/2884 K. 1999/7706"AYRI İDARİ YARGI YERLERİNİN GÖREV ALANLARINA GİREN İŞLER İÇİN TEK DİLEKÇEYLE DAVA AÇILMASI ( Dilekçe Ret Kararı Verilmesi )
BİRDEN ÇOK İŞLEME KARŞI AYNI DİLEKÇE İLE DAVA AÇILMASI ( Ayrı Ayrı Dava Açılmak Üzere Dilekçenin Reddine Karar Verilmesi )
DİLEKÇE RET KARARI ( Ayrı İdari Yargı Yerlerinin Görev Alanlarına Giren Faklı İşlemler İçin Tek Dilekçe ile Dava Açılmış Olması )
İŞİN ESASINA GİRİLMEDEN DOSYANIN DANIŞTAY'A GÖNDERİLMESİ ( Hangi Hallerde Söz Konusu Olacağı )"
D8.D27.12.1999E. 1998/940 K. 1999/8041"EK SINAV HAKKI ( Üniversite Öğreniminin Azami Sürede Tamamlanamamış Olması Halinde-Daha Önce Hiç Alınmayan Dersler İçin Hak Tanınıp Tanınmayacağı )
ÜNİVERSİTE ÖĞRENİMİNİ AZAMİ SÜREDE TAMAMLAYAMAYAN ÖĞRENCİLERE TANINAN EK SINAV HAKKI ( Daha Önce Hiç Alınmayan Dersleri Kapsayıp Kapsamayacağı )
DAHA ÖNCE HİÇ ALINMAYAN DERSLER ( Üniversite Öğreniminin Azami Sürede Tamamlanamamış Olması Halinde Tanınan Ek Sınav Hakkının Bu Dersleri Kapsayıp Kapsamayacağı )"
D8.D29.12.1999E. 1997/6377 K. 1999/8171"4070 SAYILI YASA UYARINCA TAŞINMAZIN SATILMASI İSTEMİNİN REDDİ ( Arsa Ofisi Kanunu Kapsamında Olan Taşınmazın Satışının Yapılmamasında Hukuka Aykırılık Olmaması )
ARSA OFİSİ KANUNU KAPSAMINDA OLAN TAŞINMAZ ( Taşınmazın 4070 Sayılı Yasa Uyarınca Satışının Yapılmaması Yolundaki İşlemde Hukuka Aykırılık Olmaması )"
D8.D24.1.2000E. 1997/2258 K. 2000/378"SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRE VERİLEN DİSİPLİN CEZASINA İTİRAZIN REDDİNE İLİŞKİN TÜRMOB DİSİPLİN KURULU KARARI ( Maliye Bakanlığınca Onaylanmadan Kesinleşmeyeceği )
MALİYE BAKANLIĞININ TASDİKİNİN ŞART OLMASI ( Serbest Muhasebeci Mali Müşavire Verilen Disiplin Cezasına İtirazın Reddine İlişkin TÜRMOB Disiplin Kurulu Kararının Kesinleşmesi )
TÜRMOB DİSİPLİN KURULUNCA VERİLEN DİSİPLİN CEZASINA İTİRAZIN REDDİ KARARININ KESİNLEŞMESİ ( Maliye Bakanlığı Tasdikinin Şart Olması )
DİSİPLİN CEZASINA İTİRAZIN REDDİNE İLİŞKİN TÜRMOB DİSİPLİN KURULU KARARININ KESİNLEŞMESİ ( Maliye Bakanlığınca Tasdikin Şart Olması )"
D8.D26.1.2000E. 1997/5559 K. 2000/549"ÖĞRENCİ AFFI ( Askeri Tıp Fakültesinin Diğer Tıp Fakülteleri Düzeyinde Tıp Öğretimi Yapan Yükseköğretim Kurumu Olduğu - Askeri Öğrencinin Yasa Kapsamında Değerlendirilmesi )
ASKERİ TIP FAKÜLTESİ ( Diğer Tıp Fakülteleri Düzeyinde Tıp Öğretimi Yapan Yükseköğretim Kurumu Olduğu - Askeri Öğrencinin Af Yasası Kapsamında Değerlendirilmesi )"
D8.D31.1.2000E. 1997/4536 K. 2000/774"LİMME MEZUNLARI ( Serbest Muhasebecilik Stajına Kabul Edilmemeleri - Hukuka Aykırılık Bulunmadığı )
SERBEST MUHASEBECİLİK STAJI ( LİMME "Lise Mezunları Mesleki Eğitimi" Mezunlarının Kabul Edilmemeleri - Hukuka Aykırılık Bulunmadığı )
LİSE MEZUNLARI MESLEKİ EĞİTİMİ ( LİMME Projesi Mezunları - Serbest Muhasebecilik Stajına Kabul Edilmemeleri/Hukuka Aykırılık Bulunmadığı )"
D8.D22.2.2000E. 1999/4726 K. 2000/1621"PROFESÖRLÜK KADROSU İÇİN BAŞVURU ( Kesin Bir İşlem Tesis Edilmeden İdarece Yürütülmesi Gereken Bir Dizi İşlem İçin Öngörülen Süreler - Davanın Açılmasına İlişkin Sürelerin Hesaplanmasında Dikkate Alınamayacağı )
DAVA AÇMA SÜRESİ ( Profesörlük Kadrosu İçin Başvuru/Kesin Bir İşlem Tesis Edilmeden İdarece Yürütülmesi Gereken Bir Dizi İşlem İçin Öngörülen Süreler - Hesaplanmasında Dikkate Alınamayacağı )
İDARİ İŞLEMLER ( Profesörlük Kadrosu İçin Başvuru/Yapılan Duyurulardan Sonra İstekler Değerlendirilmek Suretiyle Halka İşlemler Oluşturulacağı - Davalarda Süre Durumunu Farklı Ele Almak Gereği )"
D8.D28.2.2000E. 1997/2017 K. 2000/1836"İHRACAT İSTİSNASINDAN DOĞAN KDV İADE VE MAHSUP İŞLEMLERİ ( Gümrük Çıkış Beyannamelerinin Noterler Yanında Yeminli Mali Müşavirlerce de Onaylanabileceğine İlişkin Genel Tebliğ Hükmünün İptali Talebi )
GÜMRÜK ÇIKIŞ BEYANNAMELERİNİN NOTERLER YANINDA YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLERCE DE TASDİK EDİLEBİLECEĞİNE İLİŞKİN GENEL TEBLİĞ HÜKMÜNÜN İPTALİ TALEBİ
YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLERİN TASDİK YETKİSİ ( Yeminli Mali Müşavirlerce Hazırlanıp Vergi Dairesine Verilecek Olan Gümrük Çıkış Beyannamelerini )
NOTERLERE VERİLEN YETKİLERİN GENEL TEBLİĞLE BAŞKA MERCİE VERİLEMEYECEĞİ İDDİASI ( Gümrük Çıkış Beyannamelerinin Yeminli Mali Müşavirlerce de Tasdik Edilebilmesi )"
D8.D8.3.2000E. 1998/319 K. 2000/2097"İPTAL DAVASI ( Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Ruhsatı Verilmesi Yolundaki Başvurunun Reddine İlişkin İşlemin İptali İstemi )
MALİ DENETİMDEN SORUMLU OLARAK ÇALIŞAN KİŞİ ( Kişiye Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Belgesi İçin Verilmesi İçin Yeterli Olmaması )
SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK RUHSATI ( Mali Denetimden Sorumlu Olarak Çalışılmasının Kişiye Ruhsat Verilmesi İçin Yeterli Olmaması )"
D8.D27.3.2000E. 1998/488 K. 2000/2238"KÖY SINIRLARI İÇİNDE BULUNAN KAYNAK SUYU ( Başka Bir Belediye Başkanlığına Tahsisinde Yetki - Milli Emlak Genel Müdürlüğü )
KAYNAK SUYU ( Köy Sınırları İçinde Bulunan/Başka Bir Belediye Başkanlığına Tahsisinde Yetki - Milli Emlak Genel Müdürlüğü )
BELEDİYE BAŞKANLIĞINA SU TAHSİSİNDE YETKİ ( Başka Köy Sınırları İçinde Bulunan Kaynak Suyu - Milli Emlak Genel Müdürlüğü )"
D8.D30.3.2000E. 1999/3912 K. 2000/2438"İDARİ İŞLEMİN VARLIĞI VE İÇERİĞİ ( Öğrenme Tarihinin Açıkça Belirlenebildiği Durumlarda Yazılı Bildirime Karine Sayılması ve Dava Açma Süresinin Başlangıcına Esas Alınması )
ORMAN İDARESİNCE YAPILAN TAHSİS ( Davacı Belediyenin Yapı Ruhsatını Verdiği Tarihte Kesin Olarak Bildiği - Davanın Süre Aşımı Gerekçesiyle Reddi Gereği )
BELEDİYECE ORMAN İDARESİNCE YAPILAN TAHSİSİN İPTALİ TALEBİ ( Yapı Ruhsatını Verdiği Tarihte İşlemi Kesin Olarak Bildiği - Davanın Süre Aşımı Gerekçesiyle Reddi Gereği )
DAVA AÇMA SÜRESİ ( İşlemi Öğrenme Tarihinin Açıkça Belirlenebildiği Durumlarda Yazılı Bildirime Karine Sayılması - Süre Başlangıcına Esas Alınması )
ÖĞRENME TARİHİNİN DAVA AÇMA SÜRESİNE ESAS ALINMASI ( Açıkça Belirlenebildiği Durumlarda Yazılı Bildirime Karine Sayılması - Davacı Belediyenin Yapı Ruhsatını Verdiği Tarihte Kesin Olarak Bildiği/Davanın Süre Aşımı Gerekçesiyle Reddi Gereği )"
D8.D5.4.2000E. 1998/3249 K. 2000/2598"GAYRI SIHHI MÜESSESENİN FAALİYETTEN MENİNDE YETKİ ( Ruhsatı Olmayan - Büyükşehir Belediye Başkanlığı )
RUHSATSIZ GAYRI SIHHI MÜESSESE ( Faaliyetten Men Edilmesinde Yetki - Büyükşehir Belediye Teşkilatı Bulunan Yer )
BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞININ YETKİSİ ( Ruhsatı Olmayan Gayrı Sıhhi Müesseseyi Faaliyetten Men )
YETKİ ( Ruhsatı Olmayan Gayrı Sıhhi Müesseseyi Faaliyetten Men - Büyükşehir Belediye Teşkilatı Bulunan Yer )"
D8.D11.4.2000E. 1998/5961 K. 2000/2691"GENELEVLERİN DENETLENMESİ ( "Zührevi Hastalıklar ve Fuhuşla Mücadele Komisyonları"nın Görevinde Olduğu - Belediyenin Görev Alanı Dışında Kaldığı )
BELEDİYENİN GÖREV ALANI DIŞINDA KALAN DENETLEME ( Genelevlerin - "Zührevi Hastalıklar ve Fuhuşla Mücadele Komisyonları"nın Görevinde Olduğu )
ZÜHREVİ HASTALIKLAR VE FUHUŞLA MÜCADELE KOMİSYONLARI ( Genelevlerin Denetlenmesi İle Görevli Olduğu - Belediyenin Görev Alanı Dışında Kaldığı )"
D8.D12.4.2000E. 1998/578 K. 2000/2376"İPTAL DAVASI ( Davacının Serbest Muhasebecilik Stajının İptal Edilmesine İlişkin Davalı İdare İşleminin İptali İstemi )
SERBEST MUHASEBECİLİK STAJININ İPTALİ ( Mesleki Eğitim Programlarının Serbest Muhasebecilik Stajından Sayılmaması )
LİSE MEZUNLARI MESLEKİ EĞİTİMİ ( Mesleki Eğitim Programlarının Serbest Muhasebecilik Stajından Sayılmaması )"
D8.D26.4.2000E. 1998/5651 K. 2000/3166"SÜRÜCÜ KURSLARI ( Kapatma Yetkisinin Milli Eğitim Bakanlığına Ait Olduğu - Belediyelerce Ruhsatlarının İptal Edilemeyeceği )
BELEDİYELERİN SÜRÜCÜ KURSLARI RUHSATLARINI İPTAL EDEMEYECEĞİ ( Kapatma Yetkisinin Milli Eğitim Bakanlığına Ait Olduğu )
RUHSAT İPTALİ ( Sürücü Kursları/Kapatma Yetkisinin Milli Eğitim Bakanlığına Ait Olduğu - Belediyelerce İptal Edilemeyeceği )
KAPATMA YETKİSİ ( Sürücü Kursları/Yetkinin Milli Eğitim Bakanlığına Ait Olduğu - Belediyelerce Ruhsatlarının İptal Edilemeyeceği )"
D8.D16.5.2000E. 1999/2767 K. 2000/3657"AVUKATLIK STAJI ( Kabul Edilmeyerek Baroya Kaydedilmemek - Jandarma Okullar Komutanlığında Jandarma Öğretmen Olan Davacı )
BAROYA KAYDEDİLMEMEK ( Avukatlık Mesleği ile Birleşmeyen Bir İşle Uğraşmak - Jandarma Okullar Komutanlığında Jandarma Öğretmen Olan Davacı )
AVUKATLIK MESLEĞİ İLE BİRLEŞMEYEN İŞ ( Jandarma Okullar Komutanlığında Jandarma Öğretmenlik Yapılması )"
D8.D17.5.2000E. 1998/2167 K. 2000/3705"BERBER ESNAFI ( Hafta Tatili İzninden İstisna Edilmedikleri - İstemleri Halinde Belediyenin Gerekli İnceleme ve Araştırmaları Yaparak Hafta Tatili Çalışma İzni Verebileceği )
BELEDİYELERİN BERBER ESNAFINA HAFTA TATİLİ ÇALIŞMA İZNİ VEREBİLECEĞİ ( Gerekli İnceleme ve Araştırmaları Yaparak )
HAFTA TATİLİ ÇALIŞMA İZNİ ( Berber Esnafı - İstemleri Halinde Belediyenin Gerekli İnceleme ve Araştırmaları Yaparak Verebileceği )"
D8.D1.6.2000E. 1998/860 K. 2000/4280"İPTAL DAVASI ( Araştırma Fonu Saymanı Olan Davacının Serbest Muhasebecilik Ruhsatı Verilmesi İsteminin Reddine İlişkin İşlemin İptalini İstemesi )
SERBEST MUHASEBECİ RUHSATI ( Ruhsat Alabilme Şartları )
MUHASEBECİLİK MESLEĞİNİN KONUSU ( Gerçek ve Tüzel Kişilere Ait Teşebbüs ve İşletmelerin Defterlerini Tutmak Bilanço Kar Zarar Tablosu ve Beyannameleri İle Diğer Belgelerini Düzenlemek )
VERGİ İNCELEME YETKİSİ OLANLAR ( Serbest Muhasebeci Olabilmeleri )"
D8.D6.6.2000E. 1998/1426 K. 2000/4362"KAMU YARARINA AYRILAN BELEDİYE TAŞINMAZI ( Bir Hizmete Tahsisi Tahsis Şeklinin Değiştirilmesi Koşulları )
BELEDİYE TAŞINMAZI ( Kamu Yararına Ayrılan - Bir Hizmete Tahsisi Tahsis Şeklinin Değiştirilmesi Koşulları )
BELEDİYE MECLİSİ TAŞINMAZ TAHSİS KARARI ( Kamu Yararına Ayrılan - Somut Gerekçelere Dayanılarak Alınması Zorunluluğu )"
D8.D6.6.2000E. 1998/2975 K. 2000/4365"RUHSAT VERİLENE KADAR İŞYERİNİN FAALİYETİNİN DURDURULMASI ( Başvuruda Bulunmuş Olan )
İŞYERİNİN FAALİYETİNİN DURDURULMASI ( Ruhsat Verilene Kadar - Başvurunun Yapılmış Olması )
BELEDİYE SINIRLARI İÇİNDE RUHSAT ALINMADAN İŞYERİ AÇILAMAYACAĞI ( Ruhsat İçin Başvurunun Yapılmış Olması )"
D8.D7.6.2000E. 1998/6473 K. 2000/4467"İPTAL DAVASI ( Gümrük Baş Kontrolörünün Yeminli Mali Müşavirlik Ruhsatı İsteminin Reddi İdari İşleminin İptali İstemi )
YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK RUHSATI ( Gümrük Kontrolörlerinin Bu Ruhsatı Alması İçin Gerekli Oan Şartlar )
GÜMRÜK KONTROLÖRLERİ ( Teminli Mali Müşavir Olabilmeleri İçin aranan Şartlara Uygun Olup Olmaması )
VERGİ İNCELEME YETKİSİ ALANLAR ( Yeminli Mali Müşavir Olmaya Hak Kazanabilmeleri )"
D8.D8.6.2000E. 1999/2506 K. 2000/4503"MECBURİ HİZMET ( Öğretim Üyesinin Bilimsel Araştırma Yapma Amacıyla 2547 Sayılı Yasanın 39/1 Fıkrası Kapsamında Yurt Dışında Görevlendirilmesi - Yükümlülüğünün Bulunmadığı )
YURT DIŞINDA GÖREVLENDİRİLME ( Öğretim Üyesinin Bilimsel Araştırma Yapma Amacıyla 2547 Sayılı Yasanın 39/1 Fıkrası Kapsamında - Mecburi Hizmet Yükümlülüğünün Bulunmadığı )
ÖĞRETİM ÜYESİNİN YURT DIŞINDA GÖREVLENDİRİLMESİ ( Bilimsel Araştırma Yapma Amacıyla 2547 Sayılı Yasanın 39/1 Fıkrası Kapsamında - Mecburi Hizmet Yükümlülüğünün Bulunmadığı )
ÖZEL NİTELİKLİ YASADA KURAL VARKEN GENEL NİTELİKLİ YASANIN UYGULANAMAYACAĞI ( 2547 Sayılı Yasanın 39/1 Fıkrası Kapsamında Yurt Dışında Görevlendirilme - 657 Sayılı Yasanın Uygulanamayacağı )"
D8.D20.6.2000E. 1998/1941 K. 2000/4827"GÖREVLİ YARGI YERİ ( Konutta Kullanılan Suyu Kaçak Olarak Başkasına Kullandırma Nedeniyle Kesilmesine İlişkin Uyuşmazlık )
KAÇAK SU KULLANDIRTMAK ( Konutta Kullanılan Su - Başkasına Kullandırma Nedeniyle Kesilmesine İlişkin Uyuşmazlık/Görevli Yargı Yeri )
SUYUN KESİLMESİNE İLİŞKİN UYUŞMAZLIK ( Konutta Kullanılan Suyu Kaçak Olarak Başkasına Kullandırma Nedeniyle - Görevli Yargı Yeri )"
D8.D22.6.2000E. 1997/2880 K. 2000/4893"YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVINA GİRİŞ TALEBİNİN REDDİ İŞLEMİNİN VE DAYANAĞI YÖNETMELİK HÜKMÜNÜN İPTALİ TALEBİ ( Tüm Sınav Haklarını Kullanıp Başarısız Olan Serbest Muhaseveci Mali Müşavirin )
SINAV YÖNETMELİĞİ HÜKMÜNÜN İPTALİ TALEBİ ( Yeminli Mali Müşavirlik Sınavına Tüm Giriş Haklarını Kullanıp Başarısız Olan Davacının Sınav Başvurusunun Reddi )"
D8.D22.6.2000E. 1998/656 K. 2000/4895"TÜRK TABİPLER BİRLİĞİ SORUŞTURMA USULLERİ ( Oda Yönetim Kurulu Üyelerinin Kendileriyle İlgili Soruşturmaları Başka Bir Oda Eliyle Yaptırılması )
SORUŞTURMA USULLERİ ( Türk Tabipler Birliği - Oda Yönetim Kurulu Üyelerinin Kendileriyle İlgili Soruşturmaları Başka Bir Oda Eliyle Yaptırılması )
ODA YÖNETİM KURULU ÜYELERİNİN KENDİLERİYLE İLGİLİ SORUŞTURMALAR ( Türk Tabibler Birliği - Başka Bir Oda Eliyle Yaptırılması )"
D8.D22.6.2000E. 1998/6818 K. 2000/4887"AVUKATIN MESLEKTEN ÇIKARILMASI ( Sahtecilik ve Görevi Kötüye Kullanmak Suçlarından Mahkum Olan - Memnu Haklarının İadesi/Baroya Yeniden Yazılma İsteminin Reddi )
AVUKATLIĞA KABULDE ENGELLER ( Sahtecilik ve Görevi Kötüye Kullanmak Suçlarından Mahkumiyet/Memnu Haklarının İadesi - Mesleğe Yaraşmayan Tutum ve Davranışları Çevresince Bilinir Hale Gelmesi )
MEMNU HAKLARIN İADESİ ( Avukatın Baroya Yeniden Yazılma İsteminin Reddi - Mesleğe Yaraşmayan Tutum ve Davranışları Çevresince Bilinir Hale Gelmesi )
BAROYA YENİDEN YAZILMA İSTEMİNİN REDDİ ( Sahtecilik ve Görevi Kötüye Kullanmak Suçlarından Mahkumiyet/Memnu Haklarının İadesi - Mesleğe Yaraşmayan Tutum ve Davranışları Çevresince Bilinir Hale Gelmesi )
MESLEĞE YARAŞMAYAN TUTUM VE DAVRANIŞLAR ( Sahtecilik ve Görevi Kötüye Kullanmak Suçlarından Mahkumiyet/Memnu Haklarının İadesi - Avukatın Baroya Yeniden Yazılma İsteminin Reddi )
SAHTECİLİK VE GÖREVİ KÖTÜYE KULLANMA ( Suçlarından Mahkum Olan Avukat/Memnu Haklarının İadesi - Baroya Yeniden Yazılma İsteminin Reddi/Mesleğe Yaraşmayan Tutum ve Davranışları Çevresince Bilinir Hale Gelmesi )
GÖREVİ KÖTÜYE KULLANMA VE SAHTECİLİK ( Suçlarından Mahkum Olan Avukat/Memnu Haklarının İadesi - Baroya Yeniden Yazılma İsteminin Reddi/Mesleğe Yaraşmayan Tutum ve Davranışları Çevresince Bilinir Hale Gelmesi )"
D8.D27.6.2000E. 1998/5912 K. 2000/4951"KAMU GÖREVİNDEN ÇIKARILMA ( Tıp Fakültesinde Santral Memuru Olarak Görev Yapan Davacı - Kılık Kıyafet Kurallarına Uymayarak Göreve Başörtülü Gelmesi )
KILIK KIYAFET KURALLARINA UYMAMAK ( Tıp Fakültesinde Santral Memuru Olarak Görev Yapan Davacının Başörtülü Gelmesi - Kamu Görevinden Çıkarılma Cezası )
BAŞÖRTÜSÜ ( Tıp Fakültesinde Santral Memuru Olarak Görev Yapan Davacı - Kılık Kıyafet Kurallarına Uymayarak Göreve Başörtülü Gelmesi/Kamu Görevinden Çıkarılma Cezası )
GÖREVDEN ÇIKARILMA ( Tıp Fakültesinde Santral Memuru Olarak Görev Yapan Davacı - Kılık Kıyafet Kurallarına Uymayarak Göreve Başörtülü Gelmesi )"
D8.D21.9.2000E. 2000/1384 K. 2000/5427"DOKTORA EĞİTİMİ İÇİN YURTDIŞINA GÖNDERİLEN ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ ( Maaşsız İzinli Sayılarak Yurtdışında Bulunduğu Sürenin İki Katı Kadar Mecburi Hizmetle Yükümlü Tutulamayacağı )
YURTDIŞINA GÖNDERİLEN ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ ( Doktora Eğitimi İçin - Maaşsız İzinli Sayılarak Yurtdışında Bulunduğu Sürenin İki Katı Kadar Mecburi Hizmetle Yükümlü Tutulamayacağı )
ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ ( Doktora Eğitimi İçin Yurtdışına Gönderilen - Maaşsız İzinli Sayılarak Yurtdışında Bulunduğu Sürenin İki Katı Kadar Mecburi Hizmetle Yükümlü Tutulamayacağı )
MECBURİ HİZMET ( Doktora Eğitimi İçin Yurtdışına Gönderilen Araştırma Görevlisi - Maaşsız İzinli Sayılarak Yurtdışında Bulunduğu Sürenin İki Katı Kadar Yükümlü Tutulamayacağı )
MAAŞSIZ İZİNLİ SAYILARAK YURTDIŞINDA BULUNMAK ( Doktora Eğitimi İçin Yurtdışına Gönderilen Araştırma Görevlisi - Sürenin İki Katı Kadar Mecburi Hizmetle Yükümlü Tutulamayacağı )"
D8.D25.9.2000E. 2000/2537 K. 2000/5508"DOKTORA KAMU GÖREVİNDE KUSURLU DAVRANMASI NEDENİYLE VERİLEN 4 AY MESLEKTEN MEN CEZASI ( Türk Tabipler Birliği Yüksek Onur Kurulunca - Ancak Disiplin Amirlerinin Yetkili Olduğu )
KAMU GÖREVİNDE KUSURLU DAVRANMASI NEDENİYLE DOKTORA VERİLEN 4 AY MESLEKTEN MEN CEZASI ( Türk Tabipler Birliği Yüksek Onur Kurulunca - Ancak Disiplin Amirlerinin Yetkili Olduğu )
TÜRK TABİPLER BİRLİĞİ YÜKSEK ONUR KURULU ( Kamu Görevinde Kusurlu Davrandığı Gerekçesiyle Doktora Verilen Meslekten Men Cezası - Ancak Disiplin Amirlerinin Yetkili Olduğu )
MESLEKTEN MEN CEZASI ( Türk Tabipler Birliği Yüksek Onur Kurulunca Kamu Görevinde Kusurlu Davrandığı Gerekçesiyle Doktora Verilen - Ancak Disiplin Amirlerinin Yetkili Olduğu )"
D8.D26.9.2000E. 1998/5997 K. 2000/5526"MESLEK YÜKSEKOKULU MEZUNLARI ( %10 una Tekabül Edenlerin Lisans Öğrenimine Devam Edebileceğine İlişkin Düzenleme - Hukuka Aykırılık Bulunmadığı )
LİSANS ÖĞRENİMİ ( Meslek Yüksekokulu Mezunlarının %10 una Tekabül Edenlerin Lisans Öğrenimine Devam Edebileceğine İlişkin Düzenleme - Hukuka Aykırılık Bulunmadığı )
YÜKSEKOKUL MEZUNLARI ( Meslek Yüksekokulu Mezunlarının %10 una Tekabül Edenlerin Lisans Öğrenimine Devam Edebileceğine İlişkin Düzenleme - Hukuka Aykırılık Bulunmadığı )"
D8.D26.9.2000E. 2000/3305 K. 2000/5528"BELEDİYELER BİRLİĞİ ( Başvuran Belediyelerin Üyeliğe Kabulü Yönünde Karar Alınmadan Meclis Toplantılarına Üye Sıfatıyla Çağrılmaları ve Kararlara Katılmaları - Birlik Meclisinin Feshini Gerektirmeyeceği )
BİRLİK MECLİSİNİN FESHİNİN GEREKMEMESİ ( Başvuran Belediyelerin Üyeliğe Kabulü Yönünde Karar Alınmadan Meclis Toplantılarına Üye Sıfatıyla Çağrılmaları ve Kararlara Katılmaları )"
D8.D28.9.2000E. 1998/3037 K. 2000/5859"ÖZEL SERVİS ARAÇLARI ( Büyükşehir Belediye Sınırları İçinde Çalışan - Büyükşehir Belediyelerinin Düzenleme Yapma Yetkisi )
BÜYÜKŞEHİR BELEDİYELERİNİN DÜZENLEME YAPMA YETKİSİ ( Büyükşehir Belediye Sınırları İçinde Çalışan Özel Servis Araçları İle İlgili )
BELEDİYE SINIRLARI İÇİNDE ÇALIŞAN ÖZEL SERVİS ARAÇLARI ( Büyükşehir Belediyesi - Büyükşehir Belediyelerinin Düzenleme Yapma Yetkisi )"
D8.D2.10.2000E. 1998/5959 K. 2000/5904"TURİZM İŞLETME BELGELİ LOKANTA ( Belediyenin de 1580 sayılı Yasadan Doğan Yetkisini Kullanabileceği - Faaliyetten Men ve Para Cezası )
BELEDİYENİN YETKİSİ ( Turizm İşletme Belgeli Lokanta - Faaliyetten Men ve Para Cezası )
FAALİYETTEN MEN VE PARA CEZASI ( Turizm İşletme Belgeli Lokanta - Belediyenin 1580 sayılı Yasadan Doğan Yetkisini Kullanabileceği )
PARA CEZASI ( Turizm İşletme Belgeli Lokanta - Belediyenin 1580 sayılı Yasadan Doğan Yetkisini Kullanabileceği )"
D8.D2.10.2000E. 1998/6373 K. 2000/5908"MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI ( Halk Eğitim Merkezleri Aracılığıyla Motorlu Taşıt Sürücü Kursu İşletip İşletememesi )
MOTORLU TAŞIT SÜRÜCÜ KURSU ( Milli Eğitim Bakanlığının Halk Eğitim Merkezleri Aracılığıyla İşletip İşletememesi )
BAKANLIĞA BAĞLI DÖNER SERMAYELER ( Milli Eğitim Bakanlığının Halk Eğitim Merkezleri Aracılığıyla Motorlu Taşıt Sürücü Kursu İşletip İşletememesi )
HALK EĞİTİM MERKEZİ ( Milli Eğitim Bakanlığınca Motorlu Taşıt Sürücü Kursu İşletip İşletememesi )"
D8.D3.10.2000E. 1999/122 K. 2000/5988"BELEDİYE TÜZEL KİŞİLİĞİNİN KALDIRILMASI ( Nüfusun İkibinin Altına Düşmesi-İzlenecek Yasal Prosedür )
BELDE NÜFUSUNUN İKİBİNİN ALTINA DÜŞMESİ ( Belediye Tüzel Kişiliğinin Kaldırılmasında İzlenecek Yasal Prosedür )
BELEDİYE KURULMASINA İLİŞKİN KURALLAR ( Belediye Tüzel Kişiliğinin Kaldırılmasında da Uygulanması )"
D8.D3.10.2000E. 1999/2131 K. 2000/5941"ARITMA TESİSİ YETERSİZ FABRİKANIN FAALİYETTEN MEN EDİLMESİ ( Belediye Encümen Kararı-Yetki ve Esas Yönünden İnceleme Yapma Gereği )
İDARİ PARA CEZASI ( Arıtma Tesisi Yetersiz Fabrika-Faaliyetten Men İdari Para Cezası Kararı Verme Yetkisi-Belediye Encümeninin Yetkisi Olup Olmadığı )
YETKİ VE ESAS YÖNÜNDEN İNCELEME ( Arıtma Tesisi Yetersiz Fabrikanın Belediye Encümen Kararıyla Faaliyetten Meni ve İdari Para Cezasına Çaptrılması )
BELEDİYE ENCÜMENİNİN YETKİSİ ( Arıtma Tesisi Yetersiz Fabrikanın Faaliyetten Meni ve İdari Para Cezasına Çarptırılması Kararı )"
D8.D4.10.2000E. 1998/5104 K. 2000/6006"LİSANSÜSTÜ EĞİTİM ÖĞRETİM İÇİN YURT DIŞINA GÖNDERİLEN ARAŞTIRMA GÖREVLİLERİ ( Mecburi Hizmetin Bağlı Olunan Üniversitede Yerine Getirilmesinin Şart Olup Olmadığı )
AKADEMİK PERSONEL ( Yurt Dşına Gönderilenlerin Mecburi Hizmetlerinin Başka Bir Üniversiteye Devredilip Devredilememesi )
MECBURİ HİZMET ( Yurt Dışına Lisansüstü Eğitim Öğretim İçin Gönderilen Araştırma Görevlisi-Mecburi Hizmetlerinin Başka Bir Üniversiteye Devredilip Devredilememesi )"
D8.D4.10.2000E. 1999/1497 K. 2000/6011"BARO LEVHASINA KAYIT EDİLMEME ( Türk Silahlı Kuvvetlerinden Disiplinsizlik Nedeniyle Resen Emekli Edilen Hakim - İşlemde Hukuka Uyarlık Bulunmadığı )
TÜRK SİLAHLI KUVVETLERİNDEN RESEN EMEKLİ EDİLEN HAKİM ( Disiplinsizlik Nedeniyle - Baro Levhasına Kayıt Edilmemesine İlişkin İşlemde Hukuka Uyarlık Bulunmadığı )
AVUKATLIK RUHSATNAMESİ TALEBİNİN REDDİ ( Türk Silahlı Kuvvetlerinden Disiplinsizlik Nedeniyle Resen Emekli Edilen Hakim - İşlemde Hukuka Uyarlık Bulunmadığı )"
D8.D10.10.2000E. 1998/913 K. 2000/6158"SANAYİ VE TİCARET ODASI ÜYELİĞİNDEN ÇEKİLMİŞ SAYILMA ( 6 Ay İçinde Yapılan Oda Meclis Toplantılarının Yarısından Bir Fazlasına Katılmama-Karar Verme Yetkisi )
TİCARET VE SANAYİ ODA MECLİS TOPLANTILARININ YARISINDAN BİR FAZLASINA KATILMAMA ( Meclis Üyeliğinden Çekilmiş Sayılmaya Karar Verme Yetkisi )
ODA MECLİSİ KARARI ( 6 Ay İçinde Yapılan Meclis Toplantılarının Yarısından Bir Fazlasına Katılmama Nedeniyle Sanayi ve Ticaret Odası Meclis Üyeliğinden Çekilmiş Sayılma )"
D8.D11.10.2000E. 2000/2476 K. 2000/6224"ECZACI ODASI ( Haysiyet Divanlarınca Verilen Kararlara Karşı Yargıya Başvurmada Uygulanacak Yol )
ECZACI ODASI HAYSİYET DİVANI ( Vereceği İkinci Karar Hakkında Yüksek Haysiyet Divanınca Verilen Karar İçin Odanın Yargı Yoluna Başvurabileceği )
YÜKSEK HAYSİYET DİVANI ( Eczacı Odası Haysiyet Divanının Vereceği İkinci Karar Hakkında Yüksek Haysiyet Divanınca Verilen Karar İçin Odanın Yargı Yoluna Başvurabileceği )"
D8.D12.10.2000E. 1998/5794 K. 2000/6257"TAŞOCAĞI RUHSATI ( Ruhsat Verme Yetkisi ve Bundan Önceki Yasal Prosedür )
TAŞOCAKLARININ KİRALANMASI ( Yetkili Merci-Maliye Bakanlığı )
DEVLETİN HÜKÜM VE TASARRUFU ALTINDAKİ YERLER ( Kiralanması ve Ruhsat Verilmesinde Yetki ve Yerine Getirilecek Şartlar-Taşocağı )
MALİYE BAKANLIĞININ YETKİSİ ( Taşocaklarının Kiraya Verilmesi )"
D8.D17.10.2000E. 1999/3351 K. 2000/6383"YÜKSEK ÖĞRETİM KURULU'NUN TAKDİR HAKKI ( Vakıf Üniversitelerine Yapılacak Devlet Yardımı Konusunda )
VAKIF ÜNİVERSİTELERİNE YAPILACAK DEVLET YARDIMI ( Yükseköğretim Kurulu'nun Takdir Hakkı )
YÖK'ÜN TAKDİR HAKKI ( Özel Üniversite'ye Devlet Yardımı Yapılıp Yapılmaması Hususunda )
ÜNİVERSİTENİN DEVLET YARDIMI TALEBİ ( Vakıf Üniversitelerine Devlet Yardımı Yapılmasının Usulü - İdarenin Takdir Hakkı )
DEVLET YARDIMI TALEBİ ( Vakıf Üniversitesinin - İdarenin Takdir Hakkı )"
D8.D19.10.2000E. 2000/2624 K. 2000/6488"İSKAN YOLUYLA VERİLEN TAŞINMAZLAR ( Tapu Kaydındaki Satış Vaadi Sözleşmesi Şerhinin Kaldırılması - Görevli Yargı Yeri )
TAPU KAYDINDAKİ SATIŞ VAADİ SÖZLEŞMESİNİN KALDIRILMASI ( İskan Yoluyla Verilen Taşınmazlar - Görevli Yargı Yeri )
SATIŞ VAADİ SÖZLEŞMESİ ( Tapu Kaydındaki Şerhin Kaldırılması - İskan Yoluyla Verilen Taşınmazlar/Görevli Yargı Yeri )
GÖREVLİ YARGI YERİ ( Tapu Kaydındaki Satış Vaadi Sözleşmesi Şerhinin Kaldırılması - İskan Yoluyla Verilen Taşınmazlar )"
D8.D24.10.2000E. 1998/6005 K. 2000/6566"GÖREV ( Deniz Ticaret Odası Memurunun Görevine Son Verilmesi-İşlemin İptali ve İhbar ve Kıdem Tazminatı Talebi-Dava Açma Süresi )
DENİZ TİCARET ODASI MEMURUNUN GÖREVİNE SON VERİLMESİ ( Görev-İptal Davası-İhbar ve Kıdem Tazminatı Davası-Dava Açma Süresi )
DAVA AÇMA SÜRESİ ( Deniz Ticaret Odası Memurunun Görevine Son Verilmesi İşleminin İptali-Adli Yargıda Açılan Davanın İdari Yargının Görev Alanına Girdiğinin Kesinleşmesi )
İDARİ YARGININ GÖREV ALANINA GİREN DAVANIN ADLİ YARGIDA AÇILMASI ( İdari Yargıda Dava Açma Süresi-Adli Yargıda ve İdari Yargıda Sürülen Taleplerin Farklı Olmasının Süreye Etkisi )
ADLİ YARGININ GÖREVSİZLİK KARARI ( İdari Yargıda Dava Açma Süresi-Görevine Son Verilen Deniz Ticaret Odası Memurunun İptal ve Tazminat Talebi )"
D8.D25.10.2000E. 1998/7093 K. 2000/6612"İDAREYE BİR İŞLEM YAPILMASI YÖNÜNDE YAPILAN BAŞVURUNUN YANITLANMAMASI ( Dava Açma Süresi-İdarece Kesin Bir Cevap Verilip Verilmemesi-6 Aylık Bekleme Süresi )
DAVA AÇMA SÜRESİ ( İdareye Bir İşlem Tesis İçin Yapılan Başvurunun Yanıtlanmaması-6 Aylık Bekleme Süresinin Hangi Durumda Söz Konusu Olacağı )
6 AYLIK BEKLEME SÜRESİ ( İdareye Bir İşlem Tesis İçin Yapılan Başvurunun Yanıtlanmaması )"
D8.D26.10.2000E. 2000/3464 K. 2000/6759"MEZUNİYET BAŞARI SIRALAMASI ( Yatay Geçiş Yapan Öğrencinin Geldiği Okuldaki Ortalamasının Değerlendirme Dışı Tutulması )
ÖNCEKİ ÜNİVERSİTEDEKİ DERS ORTALAMASI ( Mezuniyet Başarı Sıralamasında Değerlendirmeye Alınıp Alınmaması-Yatay Geçiş )
YATAY GEÇİŞ ( Öğrencinin Geldiği Okuldaki Ortalamasının Mezuniyet Başarı Sıralamasında Değerlendirilip Değerlendirilmemesi )
ÜNİVERSİTE SINAV VE DEĞERLENDİRME ESASLARI ( Yatay Geçiş-Önceki Okuldaki Ortalamaların Etkisi )"
D8.D31.10.2000E. 1999/684 K. 2000/7021"PROFESÖRLÜĞE ATANMA ( İlgili Bilim Alanında Çalışma Şartı-Çalışmanın Üniversite Kurumlarında Olmasının Zorunlu Olup Olmadığı )
DOÇENTLİK ( Profesörlüğe Atanma Şartları )
İLGİLİ BİLİM ALANINDA ÇALIŞMA ŞARTI ( Doçentlikten Profesörlüğe Atanma )
ÜNİVERSİTE KURUMLARINDA ÇALIŞMA ( Doçentlikten Profesörlüğe Atanma İçin Gerekli Olup Olmadığı )"
D8.D15.11.2000E. 1997/5877 K. 2000/7555"SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAV YÖNETMELİĞİ ( Maliye Bakanlığının Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasını Talep Edip Edememesi )
MALİYE BAKANLIĞININ İDARİ VE MALİ DENETİM YETKİSİ ( TÜRMOB Üzerinde-Bakanlığın Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Sınav Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasını Talep Edip Edememesi )
YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINI TALEP ETME YETKİSİ ( Maliye Bakanlığının TÜRMOB'dan-Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Sınav Yönetmeliği )"
D8.D16.11.2000E. 2000/746 K. 2000/7644"ÜNİVERSİTEYLE İLİŞİĞİN KESİLMESİ ( Tıpta Uzmanlık Eğitimi-Tababet Uzmanlık Tüzüğünde Öngörülen Esaslara Tabi Olduğu )
TIPTA UZMANLIK EĞİTİMİ ( Tababet Uzmanlık Tüzüğünde Öngörülen Esaslara Tabi Olduğu-Üniversiteyle İlişiğin Kesilmesi )
TABABET UZMANLIK TÜZÜĞÜ ( Tıpta Uzmanlık Eğitimi Yapanların Bilimsel ve Mesleki Yeterliliklerinin Değerlendirilmesinde Esas Olması )
BİLİMSEL VE MESLEKİ YETERLİLİK ( Tıpta Uzmanlık Eğitimi-Değerlendirmede Esas Mevzuat )"
D8.D28.11.2000E. 2000/2324 K. 2000/7746"ÖZEL ÖĞRENCİ ETÜD MERKEZİ ( Resmi Okullarda Görev Yapan Sınıf Öğretmenlerinin Ek Ders Verip Verememesi )
RESMİ OKULLARDA GÖREV YAPAN SINIF ÖĞRETMENLERİ ( Özel Öğrenci Etüd Merkezlerinde Ek Ders Verip Verememesi )
DERS SÜRESİNİ DOLDURMA ŞARTI ( Resmi Okullarda Görev Yapan Sınıf Öğretmenlerinin Özel Öğrenci Etüd Merkezlerinde Ek Ders Verip Verememesi )"
D8.D13.12.2000E. 1998/4790 K. 2000/8222"TAŞOCAĞI RÜSUMU ( Ödenmemesi Nedeniyle Ocağın Faaliyetinin Durdurulamayacağı - İdarenin 6183 Sayılı Yasa Hükümlerine Göre Alacağını Takip Etmesi Gerektiği )
KUM OCAĞI ( Taşocağı Rüsumunun Ödenmemesi Nedeniyle Faaliyetinin Durdurulamayacağı - İdarenin 6183 Sayılı Yasa Hükümlerine Göre Alacağını Takip Etmesi Gerektiği )
AMME ALACAĞI ( Taşocağı Rüsumu - Ödenmemesi Nedeniyle Ocağın Faaliyetinin Durdurulamayacağı/İdarenin 6183 Sayılı Yasa Hükümlerine Göre Alacağını Takip Etmesi Gerektiği )"
D8.D13.12.2000E. 2000/265 K. 2000/8223"İŞYERİ HEKİMLİĞİNİN KALDIRILMASI ( İşlem Dayanağı Yönetmeliğin Yargı Kararıyla İptal Edilmiş Olması )
İŞYERİ HEKİMİ ATAMA YÖNETMELİĞİ ( Yönetmeliğe Dayanılarak İşyeri Hekimliğinin İki Yıl Süreyle Kaldırılıp Kaldırılamaması )
DİSİPLİN CEZASI ( Yönetmeliğe Dayanılarak Verilip Verilememesi-İşyeri Hekimliğinin İki Yıl Süreyle Kaldırılması )"
D8.D19.12.2000E. 1999/2720 K. 2000/8365"İDARİ İSTİKRAR İLKESİ ( İhtiyaç Olduğu İlan Edilen Kadroya Gerek Olmadığından Bahisle Atanma İsteminin Reddi-Adli Tıp ABD İçin İlan Edilen Kadro )
YARDIMCI DOÇENTLİK KADROSUNA ATANMA İSTEMİNİN REDDİ ( Daha Önce İlan Edilmesine Rağmen Gerek Bulunmadığından Bahisle İstemin Reddi-İdari İstikrar İlkesi )
ADLİ TIP ANA BİLİM DALI ( İhtiyaç Olduğu İlan Edilen Kadroya Sonradan Gerek Olmadığından Bahisle Atanma İsteminin Reddi-İdari İstikrar İlkesine Aykırılık )
DAHA ÖNCE İLAN EDİLEN KADROYA ATAMA YAPILMAMASI ( Adli Tıp ABD İçin-İdari İstikrar İlkesine Aykırılık )"
D8.D21.12.2000E. 1999/526 K. 2000/8502"DOÇENTLİK BİLİM SINAVI ( Sözlü Sınav Aşamasında Davacıyla Çekişmesi Olan Bir Öğretim Üyesinin Katılımıyla Jüri Oluşturulması - Hukuka ve Kamu Görevi Gereklerine Uyarlık Bulunmadığı )
JÜRİ OLUŞTURULMASI ( Doçentlik Bilim Sınavının Sözlü Sınav Aşamasında Davacıyla Çekişmesi Olan Bir Öğretim Üyesinin Katılımıyla - Hukuka ve Kamu Görevi Gereklerine Uyarlık Bulunmadığı )"
D8.D21.12.2000E. 1999/848 K. 2000/8508"SÜRESİNDE TEZ HAZIRLAMADIĞI İÇİN OKULLA İLİŞİĞİ KESİLEN YÜKSEK LİSANS ÖĞRENCİSİ ( Öğrenci Affına İlişkin Kanundan Yararlanıp Yararlanmaması )
YÜKSEK LİSANS TEZİNİN TAMAMLANMASI İÇİN SÜRE VERİLMESİ ( Öğrenci Affına İlişkin Kanun-Yüksek Lisans Öğrencilerinin Yararlanıp Yararlanmaması )
ÖĞRENCİ AFFI ( Yüksek Lisans Öğrencisinin Yararlanıp Yararlanamayacağı )"
D8.D27.2.2001E. 1999/2887 K. 2001/742"ADLİ YARGININ GÖREVLİ OLMASI ( Verdiği Görev Ret Kararının Yanlışlıkla İdare Mahkemesine Gönderilmesi Üzerine Dosyayı Alan İdare Mahkemesinin Kendisine Doğrudan Açılmış veya Yargısal Kararla Ulaşmış Bir Dava Bulunmadığı - Dosyayı Yerine Göndermesi Gerekeceği )
GÖREVSİZLİK ( Görev Ret Kararının Yanlışlıkla İdare Mahkemesine Gönderilmesi Üzerine Dosyayı Alan İdare Mahkemesinin Kendisine Doğrudan Açılmış veya Yargısal Kararla Ulaşmış Bir Dava Bulunmadığı - Dosyayı Yerine Göndermesi Gerekeceği )"
D8.D29.3.2001E. 1999/3911 K. 2001/1318"BELEDİYEDEN KİRALANAN BÜFE ( Küşat Dışı Sayısal Loto ve Milli Piyango Bileti Satılamayacağı - Ancak Milli Piyango İdaresinden Alınmış Bir İzin Varsa Belediye Tarafından Belli Bir Süre Verilerek Anılan İştigalin Ruhsata İşletilmesi Gerektiği )
KÜŞAT DIŞI SAYISAL LOTO VE MİLLİ PİYANGO BİLETİ SATIŞI ( Milli Piyango İdaresinden Alınmış Bir İzin Varsa Belediye Tarafından Belli Bir Süre Verilerek Anılan İştigalin Ruhsata İşletilmesi Gerektiği )
MİLLİ PİYANGO İDARESİNDEN ALINMIŞ İZİN ( Varsa Belediye Tarafından Belli Bir Süre Verilerek Küşat Dışı Sayısal Loto ve Milli Piyango Bileti Satışının Ruhsata İşletilmesi Gerektiği )"
D8.D24.5.2001E. 1999/3331 K. 2001/2525"FERAGAT ( Kesin Bir Hükmün Hukuki Sonuçlarını Doğuracağı - Feragattan Dönülemeyeceği/Feragattan Dönen Davacının Rücu İstemi Kabul Edilerek İşin Esasına Girilerek Verilen İdare Mahkemesi Kararında İsabet Bulunmadığı )
FERAGATTAN RÜCU ( Feragattan Dönen Davacının Rücu İstemi Kabul Edilerek İşin Esasına Girilerek Verilen İdare Mahkemesi Kararında İsabet Bulunmadığı )"
D8.D27.6.2001E. 1999/2941 K. 2001/3408"MERA TAHSİS ÇALIŞMALARI ( Civar Köylere de Duyurulması Gerektiği ve İhtiyaç Fazlası ve Müşterek Kullanımların 5618 Sayılı Yasada Öngörülen Usule Göre Yapılması Gerektiği )
TOPRAK KOMİSYONLARINCA YAPILACAK ÇALIŞMALAR ( Mera Tahsis Çalışmalarının Civar Köylere de Duyurulması Gerektiği ve İhtiyaç Fazlası ve Müşterek Kullanımların 5618 Sayılı Yasada Öngörülen Usule Göre Yapılması Gerektiği )
İHTİYAÇ FAZLASI MÜŞTEREK KULLANIMLAR ( Toprak Komisyonlarınca Yapılacak Mera Tahsis Çalışmalarının Civar Köylere de Duyurulması Gerektiği ve 5618 Sayılı Yasada Öngörülen Usule Göre Yapılması Gerektiği )"
D8.D12.12.2001E. 2000/863 K. 2001/5824"TIPTA UZMANLIK SINAVI ( Almaya Oyçokluğu İle Hak Kazanan Davacıya Belge Verilmemesine İlişkin İşlemin Hukuka Aykırılığı - Sınavın Değerlendirilmesi Hususlarında Sağlık Bakanlığının Yetkisinin Bulunmadığı )
SAĞLIK BAKANLIĞININ TIPTA UZMANLIK SINAVINI DEĞERLENDİREMEYECEĞİ ( Uzmanlığı Almaya Oyçokluğu İle Hak Kazanan Davacıya Belge Verilmemesine İlişkin İşlemin Hukuka Aykırılığı - Tıp Fakültesine İstisna Getirilmiş Olduğu )
TABABET UZMANLIK TÜZÜĞÜ ( Uzmanlık Sınav Jürisinin Kuruluşu ve Çalışma Şekilleri Yönünden Tıp Fakültesine İstisna Getirilmiş Olduğu - Sağlık Bakanlığının Herhangi Bir Yetkisinin Bulunmadığı )"
D8.D13.12.2001E. 2001/3535 K. 2001/5872"KAZA TESPİT TUTANAĞI ( Kesin ve Doğrudan Yürütülebilir Nitelikte Bir İşlem Olmadığı - İptali İstemiyle Dava Açılamayacağı )
TRAFİK KAZASI ( Kaza Tespit Tutanağının Kesin ve Doğrudan Yürütülebilir Nitelikte Bir İşlem Olmadığı - İdari Davaya Konu Olamayacağı )
İDARİ DAVAYA KONU OLAMAYAN TUTANAK ( Kaza Tespit Tutanağının İptali İstemi - Kesin ve Doğrudan Yürütülebilir Nitelikte Bir İşlem Olmadığı )"
D8.D20.12.2001E. 2000/5422 K. 2001/5991"DİSİPLİN CEZASI ( Eylem ve Disiplin Kurulu Kararının Disiplin Cezalarını Affeden 4584 S.K.'nun Yürürlüğe Girmesinden Önce Oluşması - İdare Mahkemesinin İşin Esasına Yönelik Karar Vermemesi Gereği )
İDARE MAHKEMESİNİN İŞİN ESASINA YÖNELİK KARAR VERMEMESİ GEREĞİ ( Eylem ve Disiplin Kurulu Kararının Disiplin Cezalarını Affeden 4584 S.K.'nun Yürürlüğe Girmesinden Önce Oluşması - Disiplin Cezası )"
D8.D4.2.2002E. 2000/4438 K. 2002/587"TÜRBANLI FOTOĞRAF ( Nedeniyle Davacının Makina Mühendisleri Odasına Kaydının Yapılmaması - Bu Tür Başvuruların Kabul Edilmeyeceği Yönünde Tesis Edilen Düzenleyici İşlemde Hukuka Aykırılık Bulunmadığı )
MESLEK KURULUŞU ( Kamu Kurumu Niteliği - İbraz Edilen Fotoğrafın Türbanlı Olması Nedeniyle Kayıt Talebinin Reddedilmesi/Bu Tür Başvuruların Kabul Edilmeyeceği Yönünde Tesis Edilen Düzenleyici İşlemde Hukuka Aykırılık Bulunmadığı )
KAMU KURUMU NİTELİĞİNDE MESLEK KURULUŞU ( İbraz Edilen Fotoğrafın Türbanlı Olması Nedeniyle Kayıt Talebinin Reddedilmesi/Bu Tür Başvuruların Kabul Edilmeyeceği Yönünde Tesis Edilen Düzenleyici İşlemde Hukuka Aykırılık Bulunmadığı )
KİMLİK KARTLARI ( Resmi Bir Belge Olduğu - Yapıştırılacak Fotoğrafda Tanınmayı Zorlaştıracak Sakal Türban Başörtüsü Gibi Unsurların Bulunmaması Gereği )
SAKAL TÜRBAN BAŞÖRTÜSÜ GİBİ UNSURLAR ( Kimlik Kartlarının Resmi Bir Belge Olduğu - Yapıştırılacak Fotoğrafda Tanınmayı Zorlaştıracak Bu Unsurların Bulunmaması Gereği )"
D8.D27.2.2002E. 2001/4132 K. 2002/1202"TMMOB YASASININ 27. MADDESİNDE YAZILI İHTAR CEZASI ( Kesin Olup İtiraz Yolunun Kapalı Olduğu - İtiraz Edilmesi Durumunda İtirazda Geçen Sürelerin Dava Açma Süresini Kesmeyeceği )
DAVA AÇMA SÜRESİ ( Mühendis ve Mimar Odaları Haysiyet Divanlarınca Verilen Yazılı İhtar Cezaları - İtirazda Geçen Sürelerin Dava Açma Süresini Kesmeyeceği/Kesin Olup İtiraz Yolunun Kapalı Olduğu )
MÜHENDİS VE MİMAR ODALARI HAYSİYET DİVANLARINCA VERİLEN YAZILI İHTAR CEZALARI ( Kesin Olup İtiraz Yolunun Kapalı Olduğu - İtiraz Edilmesi Durumunda İtirazda Geçen Sürelerin Dava Açma Süresini Kesmeyeceği )"
D8.D12.3.2002E. 2000/4356 K. 2002/1410"İNTERNET KAFE (Elektronik Veya Mekanik Oyun Alet ve Makinaların Bulundurulmayacağı Ayrıca Bilgisayarlarla Oyun Oynatılmasına Müsaade Edilmeyeceği - İşyeri Açma İzni/Okul Bina ve Tesislerine Mesafe)
İŞYERİ AÇMA İZNİ (İnternet Kafeler - Elektronik Veya Mekanik Oyun Alet ve Makinaların Bulundurulmayacağı Ayrıca Bilgisayarlarla Oyun Oynatılmasına Müsaade Edilmeyeceği/Okul Bina ve Tesislerine Mesafe)
OKUL BİNA VE TESİSLERİNE MESAFE (İnternet Kafe Açma İzni - Elektronik Veya Mekanik Oyun Alet ve Makinaların Bulundurulmayacağı Ayrıca Bilgisayarlarla Oyun Oynatılmasına Müsaade Edilmeyeceği)
EĞİTİM VE ÖĞRETİM KURUMLARINA MESAFE (İnternet Kafe Açma İzni - Elektronik Veya Mekanik Oyun Alet ve Makinaların Bulundurulmayacağı Ayrıca Bilgisayarlarla Oyun Oynatılmasına Müsaade Edilmeyeceği)"
D8.D12.3.2002E. 2001/4049 "İŞYERİ HEKİMLİĞİ YÖNETMELİĞİNİN VE İŞYERİ HEKİMLİĞİ ATAMA VE UYGULAMA YÖNERGESİNİN YÜRÜTMESİNİN DURDURULMASI TALEBİ ( Kamuyu İlgilendiren Yönetmeliğin Resmi Gazetede Yayınlanması Mecburiyeti - Şekil Şartına Uymadan Çıkarılan Yönetmeliğe Dayanarak Çıkarılan Yönergenin de Yürütmesinin Durdurulması Gereği )
TÜRK TABİPLER BİRLİĞİ İŞYERİ HEKİMLİĞİ YÖNETMELİĞİNİN RESMİ GAZETEDE YAYINLANMADAN YÜRÜRLÜĞE GİREMİŞ OLMASI ( Kamuyu İlgilendiren İşyeri Hekimliğine Atanmaya İlişkin Hükümlerin Şekil Yönünden Hukuka Aykırı Olması )
KAMUYU İLGİLENDİREN İŞYERİ HEKİMLİĞİ YÖNETMELİĞİNİN RESMİ GAZETEDE YAYINLANMAMIŞ OLMASI ( Şekil Eksikliği Nedeniyle Yürütmesinin Durdurulması Gereği - Bu Yönetmeliğe Dayanarak Çıkarılan Yönergenin ve İşyeri Hekimliğine Atanma Talebinin Reddine İlişkin İşlemin Hukuka Aykırı Olması )
RESMİ GAZETEDE YAYINLANMADIĞINDAN YÜRÜRLÜĞE GİRMEME ( Türk Tabipler Birliği İşyeri Hekimliği Yönetmeliğinin Kamuyu İlgilendirmesi - Yürütmenin Durdurulması Talebinin Kabulü Gereği )
YÖNETMELİĞİN ŞEKİL ŞARTINA UYMAMA NEDENİYLE GEÇERSİZ OLMASI ( Türk Tabipler Birliği İşyeri Hekimliği Yönetmeliğinin Kamuyu İlgilendirdiğinden Resmi Gazetede Yayınlanmasının Geçerlilik Koşulu Olması - Yönetmeliğin ve Buna Dayanarak Çıkarılan Yönergenin Yürütmesinin Durdurulması Gereği )"
D8.D18.3.2002E. 2000/1782 K. 2002/1571"OKUL VE EĞİTİM KURUMLARINDA ÖĞRENCİSİ BULUNAN VELİLERDEN BAĞIŞ ADI ALTINDA KATKI PAYI ALINMASI ( Milli Eğitim Vakfı Aracılığıyla - Bağış Niteliği Bulunmadığı ve Mali Yükümlülülük Getirdiği/Hukuka Uyarlık Bulunmadığı )
MİLLİ EĞİTİM VAKFI ARACILIĞIYLA OKUL VE EĞİTİM KURUMLARINDA ÖĞRENCİSİ BULUNAN VELİLERDEN BAĞIŞ ADI ALTINDA KATKI PAYI ALINMASI ( Hukuka Uyarlık Bulunmadığı - Bağış Niteliği Bulunmadığı ve Mali Yükümlülülük Getirdiği )
ÖĞRENCİ VELİLERİNDEN BAĞIŞ ADI ALTINDA KATKI PAYI ALINMASI ( Milli Eğitim Vakfı Aracılığıyla Okul ve Eğitim Kurumlarında - Bağış Niteliği Bulunmadığı ve Mali Yükümlülülük Getirdiği/Hukuka Uyarlık Bulunmadığı )"
D8.D15.4.2002E. 2001/3235 K. 2002/2280"DOLANDIRICILIK ( Mahkum Olan ve Daha Sonra Aynı Mahkemece Memnu Hakların İadesine Karar Verilen Davacının Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Mesleki Yeterlik Sınavına Alınmamasında Hukuka Uyarlık Bulunmadığı )
MEMNU HAKLARIN İADESİ ( Dolandırıcılıktan Mahkumiyet - Aynı Mahkemece Memnu Hakların İadesine Karar Verilen Davacının Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Mesleki Yeterlik Sınavına Alınmamasında Hukuka Uyarlık Bulunmadığı )
SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK MESLEKİ YETERLİK SINAVI ( Dolandırıcılıktan Mahkum Olan ve Daha Sonra Aynı Mahkemece Memnu Hakların İadesine Karar Verilen Davacının Sınava Alınmamasında Hukuka Uyarlık Bulunmadığı )"
D8.D30.5.2002E. 2001/3373 K. 2002/3119"AÇIKTA OLAN BİLİM ADAMI ( 2547 Sayılı Yasanın 60/B Maddesinin Yükseköğretim Kurumundan Ayrılmış ve Hiçbir Öğretim Görevi Almamış Olan Açıkta Olan Bilim Adamlarına Hak Tanıyacağı )
ÖĞRETİM GÖREVİ ( 2547 Sayılı Yasanın 60/B Maddesinin Yükseköğretim Kurumundan Ayrılmış ve Hiçbir Öğretim Görevi Almamış Olan Açıkta Olan Bilim Adamlarına Hak Tanıyacağı )"
D8.D5.6.2002E. 2001/3192 K. 2002/3263"TAŞINMAZIN BİR KISMININ TAŞOCAĞI OLARAK KULLANILMASI ( ...-Lira Arazi Kullanım Bedeli İstenilmesine İlişkin İşlemin İdarece Adli Yargı Yerinde Açılacak Davanın Hazırlığını Teşkil Eden Bir Ön İşlem Niteliğinde Olduğu )
ÖN İŞLEM ( Taşınmazın Bir Kısmının Taşocağı Olarak Kullanılması - ...-Lira Arazi Kullanım Bedeli İstenilmesine İlişkin İşlemin İdarece Adli Yargı Yerinde Açılacak Davanın Hazırlığını Teşkil Eden Bir Ön İşlem Niteliğinde Olduğu )
ARAZİ KULLANIM BEDELİ ( Taşınmazın Bir Kısmının Taşocağı Olarak Kullanılması - ...-Lira Arazi Kullanım Bedeli İstenilmesine İlişkin İşlemin İdarece Adli Yargı Yerinde Açılacak Davanın Hazırlığını Teşkil Eden Bir Ön İşlem Niteliğinde Olduğu )"
D8.D21.6.2002E. 2001/4236 K. 2002/3741"SERVİS ARACI İŞLETMECİLİĞİ YAPAN ŞİRKETLER İÇİN ÜCRET BELİRLEME YÖNTEMİNE İLİŞKİN YÖNERGE HÜKMÜNÜN İPTALİ TALEBİNİN REDDİ GEREĞİ ( Esnaf Odasının Belirlediği Fiyatın Sadece Esnaf Olan Taşımacılar Açısından Geçerli Olup Tacir Taşıyıcıları Bağlamayacağı )
ESNAF ODASININ BELİRLEDİĞİ FİYATIN SADECE ESNAF OLAN SERVİS ARACI İŞLETMECİLERİNİ BAĞLAMASI ( Tacir Niteliğindeki Servis İşletmeciliği Yapan Şirketler İçin Fiyatın Belirlenmesinde Esnaf Odasınca Belirlenen Fiyatın Muhammen Bedele Esas Alınarak Ücretlerin İhale Yoluyla Belirleneceğine İlişkin Yönerge Hükmünün Geçerli Olması )
TACİR NİTELİĞİNDEKİ ŞİRKETLERİN SERVİS ARACI İŞLETMECİLİĞİNDEN DOLAYI ALACAKLARI ÜCRETİN TESBİTİNE İLİŞKİN YÖNERGE HÜKMÜNÜN İPTALİ TALEBİNİN REDDİ GEREĞİ ( Esnaf Odasının Belirlediği Fiyatın Sadece Esnaf Olan Taşımacılar Açısından Geçerli Olup Tacir Taşıyıcıları Bağlamayacağı )
OKUL SERVİS ARACI İŞLETMECİLİĞİ YAPAN TACİRLERE UYGULANACAK FİYAT TARİFESİNİN TESBİTİ USULÜNE İLİŞKİN YÖNERGE HÜKMÜNÜN İPTALİ TALEBİ ( Esnaf Odasının Belirlediği Fiyatın Sadece Esnaf Olan Servis Aracı İşletmecileri Açısından Geçerli Olacağı ve Tacirleri Bağlamayacağı )"
D8.D16.9.2002E. 2001/3174 K. 2002/3979"YATAY GEÇİŞ (Yükseköğretim Kurumları Arasında Önlisans ve Lisans Düzeyinde - Üniversiteye Giriş Sınav Puanının Değerlendirmede Dikkate Alınmasının Hukuka Aykırılığı)
YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI ARASINDA ÖNLİSANS VE LİSANS DÜZEYİNDE YATAY GEÇİŞ (Üniversiteye Giriş Sınav Puanının Değerlendirmede Dikkate Alınmasının Hukuka Aykırılığı)
NORMLAR HİYERARŞİSİ (Mevzuatta Düzenlenmeyen ve Üniversite Yönetim Kuruluna Düzenleme Yapma Yetkisi de Tanınmayan Bir Hususta ve Yönetmelikte de Yer Almayan Hükümleri İçeren Yönerge - Hukuka Uyarlık Bulunmadığı)
ÜNİVERSİTE YÖNERGESİ (Mevzuatta Düzenlenmeyen ve Üniversite Yönetim Kuruluna Düzenleme Yapma Yetkisi de Tanınmayan Bir Hususta ve Yönetmelikte de Yer Almayan Hükümleri İçeren - Normlar Hiyerarşisi/Hukuka Uyarlık Bulunmadığı)"
D8.D26.9.2002E. 2001/3656 K. 2002/4395"YÖNETMELİK İPTALİ TALEBİ ( Anabilim ve Anasanat Dalı Başkanlarının Atanması - Seçim Yapılarak Atanması Gerekirken Dekan Tarafından Re'sen Atanmasında Hukuka Uyarlık Görülmediği )
ATAMA İŞLEMİ ( Anabilim ve Anasanat Dalı Başkanlarının Seçim Yapılarak Atanması Gerekirken Dekan Tarafından Re'sen Atanmasında Hukuka Uyarlık Görülmediği )
ANABİLİM VE ANASANAT DALI BAŞKANLARININ ATANMASI ( Seçim Yapılarak Atanması Gerekirken Dekan Tarafından Re'sen Atanmasında Hukuka Uyarlık Görülmediği )
SEÇİMLE ATAMA ( Anabilim ve Anasanat Dalı Başkanlarının Seçim Yapılarak Atanması Gerekirken Dekan Tarafından Re'sen Atanmasında Hukuka Uyarlık Görülmediği )"
D8.D30.9.2002E. 2001/3153 K. 2002/4437"DEVAMSIZLIK NEDENİYLE DAVACININ SINIFTA BIRAKILMASINA İLİŞKİN İŞLEMLE İŞLEMİN DAYANAĞI OLAN SINIF GEÇME YÖNETMELİĞİ HÜKMÜNÜN İPTALİ TALEBİ ( İlk Derse Geç Kalan Öğrencinin Yarım Gün Devamsız Sayılmasına İlişkin Hükmün Yasaya Aykırı Olmaması )
İLK DERSE GEÇ KALAN ÖĞRENCİNİN YARIM GÜN DEVAMSIZ SAYILACAĞINA İLİŞKİN YÖNETMELİK HÜKMÜNÜN GEÇERLİ OLMASI ( Devamsızlık Nedeniyle Davacının Sınıfta Bırakılmasına İlişkin İşlemin ve Bu İşlemin Dayanağı Olan Sınıf Geçme Yönetmeliği Hükmünün İptali Talebi )
SINIFTA BIRAKILAN ÖĞRENCİNİN İŞLEMİN VE BU İŞLEMİN DAYANAĞI OLAN SINIF GEÇME YÖNETMELİĞİ HÜKMÜNÜN İPTALİ TALEBİ ( İlk Derse Geç Kalan Öğrencinin Yarım Gün Devamsız Sayılmasına İlişkin Hükmün Anayasaya ve Yasaya Aykırı Olmaması )
ÖZEL LİSENİN YÖNETMELİĞİNİN HENÜZ YÜRÜRLÜĞE GİRMEMİŞ OLMASI ( Devlet Okullarına İlişkin Sınıf Geçme Yönetmeliğinin Uygulanması ve Davacı Öğrencinin Sınıfta Bırakılmasına İlişkin İşlemin Geçerli Olması )"
D8.D2.10.2002E. 2002/51 K. 2002/4463"ŞARTLI SALIVERİLEN ÖĞRENCİ (4616 Sayılı Yasa - 1999-2000 Öğretim Yılı Sonuna Kadar İlişiği Kesilmiş Öğrencilerle Aynı Statüde Bulunduğundan Öğrenci Affından Yararlanacağı)
ÖĞRENCİ AFFI (4616 Sayılı Yasa Uyarınca Şartlı Salıverilen Davacı - 1999-2000 Öğretim Yılı Sonuna Kadar İlişiği Kesilmiş Öğrencilerle Aynı Statüde Bulunduğundan Yararlanacağı) "
D8.D7.10.2002E. 2001/4095 K. 2002/4554"KAMU GÖREVİNİN İFASINDA MEVZUATA AYKIRI DAVRANIŞ (Hastahane Başhekimi - Türk Tabipleri Birliğince Ceza Verilemeyeceği)
DOKTORUN KAMU GÖREVİNİ İFASINDA MEVZUATA AYKIRI DAVRANIŞI (Türk Tabipleri Birliğince Ceza Verilemeyeceği)
TÜRK TABİPLERİ BİRLİĞİ (Doktor Olan Davacıya Kamu Görevi İfasında Mevzuata Aykırı Davranışından Ötürü Ceza Veremeyeceği)
DİSİPLİN CEZASI (Doktor Olan Davacıya Kamu Görevi İfasında Mevzuata Aykırı Davranışından Ötürü Türk Tabipleri Birliğince Disiplin Cezası Verilemeyeceği)"
D8.D10.10.2002E. 2002/2570 K. 2002/4678"PROFESÖRLÜK KADROSUNA ATANMA (Birden Fazla Aday Olması Durumunda Jüri Üyelerinin Raporlarında Tercihlerini Bildirmeleri Zorunluluğu - Eksik Raporla İşlem Tesis Edilemeyeceği)
ATANMA (Profesörlük Kadrosuna - Birden Fazla Aday Olması Durumunda Jüri Üyelerinin Raporlarında Tercihlerini Bildirmeleri Zorunluluğu/Eksik Raporla İşlem Tesis Edilemeyeceği)
JÜRİ ÜYELERİNİN RAPORLARI (Profesörlük Kadrosuna Atanma/Birden Fazla Aday Olması Durumunda Jüri Üyelerinin Tercihlerini Bildirmeleri Zorunluluğu - Eksik Raporla İşlem Tesis Edilemeyeceği)"
D8.D15.10.2002E. 2001/2438 K. 2002/4757"BELEDİYEYE AİT TAŞINMAZLAR ( Satış Yetkisinin Belediye Meclisine Ait Olduğu - Bu Görevi Belediye Encümenine Devredebileceği )
YETKİ DEVRİ ( Belediyeye Ait Taşınmazların Satışı - Belediye Meclisine Ait Olduğu/Bu Görevi Belediye Encümenine Devredebileceği )
BELEDİYE MECLİSİNİN YETKİ DEVRİ ( Belediyeye Ait Taşınmazların Satışı - Bu Görevi Belediye Encümenine Devredebileceği )"
D8.D17.10.2002E. 2001/3405 K. 2002/4817"DİSİPLİN YÖNETMELİĞİ ( Türk Dişhekimleri Birliği ve Dişhekimleri Odalarının Disiplin Yönetmeliğinin Değişik 9/A Maddesinde Hukuka Aykırılık Bulunmadığı )
TÜRK DİŞ HEKİMLERİ BİRLİĞİ VE DİŞ HEKİMLERİ ODALARI ( Disiplin Yönetmeliğinin Değişik 9/A Maddesinde Hukuka Aykırılık Bulunmadığı )"
D8.D17.10.2002E. 2001/3626 K. 2002/4786"KARA HARP OKULUNNDAN MEZUN OLUP İŞLETME YÜKSEK LİSANS DİPLOMASI ALAN VE KARA HARP OKULUNDA DERS VEREN DAVACI ( Yüksek Lisansta ve Öğretim Görevliliğinde Geçen Çalışmalarının Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Stajından Sayılamayacağı )
SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK STAJINDAN SAYILMAMA ( Kara Harp Okulundan Mezun Olduktan Sonra İşletme Dalında Yapılan Yüksek Lisansta ve Kara Harp Okulunda Ders Vermekle Geçirilen Çalışmalar )
YÜKSEK LİSANS YAPMAK VE KARA HARP OKULUNDA DERS VERMEK SURETİYLE GEÇEN SÜRE ( Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Stajından Sayılamayacağı )
İŞLETME DALINDA YÜKSEK LİSANS YAPAN VE KARA HARP OKULUNDA ÖĞRETİM GÖREVLİSİ OLARAK DERS VEREN DAVACI ( Bu Çalışmalarının Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Stajından Sayılamayacağı )"
D8.D23.10.2002E. 2002/4647 K. 2002/4916"TEMYİZ SÜRE TUTMA TALEBİ ( İdari Yargıda Düzenlemeye Yer Verilmediği - İşlemeye Başlayan Temyiz Süresini Kesmeyeceği )
İDARİ YARGIDA SÜRELERİN TUTULMASI ( Düzenlemeye Yer Verilmediği - Temyiz Süre Tutma Talebinin İşlemeye Başlayan Süreyi Kesmeyeceği )"
D8.D31.10.2002E. 2001/4072 K. 2002/4962"MÜLKİYET HAKKININ ORTADAN KALDIRILMASI ( Belediye Encümeni Kararı İle - Özel Kişi Mülkiyetindeki Kavak Ağaçlarının Kesilmesi Yönünde Tesis Edilen İşlem/Hukuka Aykırılığı )
BELEDİYE ENCÜMEN KARARI ( Özel Kişi Mülkiyetindeki Kavak Ağaçlarının Kesilmesi Yönünde Tesis Edilen/Hukuka Aykırılığı - Mülkiyet Hakkının İdari Bir İşlemle Ortadan Kaldırılamayacağı )
ÖZEL KİŞİ MÜLKİYETİNDEKİ KAVAK AĞAÇLARININ KESİLMESİ ( Belediye Encümeni Kararı İle - Tesis Edilen İşlemin Hukuka Aykırılığı )"
D8.D14.11.2002E. 2002/2571 K. 2002/5257"VALİNİN YETKİSİ ( İl Genel Meclisince Kendisine Verilmesi Gereken Yetki - İl Daimi Encümeni Vasıtasıyla Kullanmasında Hukuka Aykırılık Bulunmadığı )
İL GENEL MECLİSİNİN VALİYE TEVDİ ETMESİ GEREKEN YETKİ ( Valinin İl Daimi Encümeni Vasıtasıyla Kullanmasında Hukuka Aykırılık Bulunmadığı )
İL DAİMİ ENCÜMENİ ( İl Genel Meclisince Valiye Verilmesi Gereken Yetki - Valinin İl Daimi Encümeni Vasıtasıyla Kullanmasında Hukuka Aykırılık Bulunmadığı )
YETKİ ( Valiye İl Genel Meclisince Verilmesi Gereken - İl Daimi Encümeni Vasıtasıyla Kullanmasında Hukuka Aykırılık Bulunmadığı )"
D8.D19.11.2002E. 2002/367 K. 2002/5368"BELEDİYELERİN DIŞ KREDİ BORÇLARI ( Hazinenin Kefil Olması - Sorumlu Tutulacaklar )
HAZİNENİN KEFALETİ ( Belediyelerin Dış Kredi Borçlarına - Sorumlu Tutulacaklar )"
D8.D21.11.2002E. 2002/3331 "TIPTA UZMANLIK TÜZÜĞÜ ( Diş Tabipleri ve Dişçilere Yönelik Düzenlemeler Getirilmesinde Yetki Yönünden Hukuka Uyarlık Görülmediği )
DİŞ TABİPLERİ VE DİŞÇİLERE YÖNELİK DÜZENLEMELER ( Tıpta Uzmanlık Tüzüğü İle Getirilen Yetki Yönünden Hukuka Uyarlık Görülmediği )
KANUNDA YETKİ BULUNMADAN TÜZÜK DÜZENLENMESİ ( Hukuka Uyarlık Görülmediği )
TÜZÜK DÜZENLENMESİ ( Kanunda Yetki Bulunmadan - Hukuka Uyarlık Görülmediği )"
D8.D27.11.2002E. 2002/265 K. 2002/5557"TİCARET VE SANAT İCRASINDAN YASAKLANMA (Kesinleşmiş Yargı Kararlarının İşyerinin Kapatılması Şeklinde Yerine Getirilmesi Gerektiği)
İŞYERİNİN KAPATILMASI (Ticaret ve Sanat İcrasının Yasaklanmasını Öngören Kesinleşmiş Yargı Kararları - İşyerinin Kapatılması Şeklinde Yerine Getirilmesi Gerektiği)
BELEDİYELERİN YASAKLARINA UYMAMAK (Nedeniyle Ticaret ve Sanat İcrasının Yasaklanmasını Öngören Kesinleşmiş Yargı Kararları - İşyerinin Kapatılması Şeklinde Yerine Getirilmesi Gerektiği)"
D8.D16.12.2002E. 2001/3641 K. 2002/5864"ÖĞRETİM ELEMANI İHTİYACI ( Yurtdışına Gönderilen Davacının 2547 Sayılı Yasa ve Bu Yasaya Geçici Maddeler Ekleyen 4584 Sayılı Yasa İle Getirilen Düzenlemelerden Yararlanıp Yararlanmayacağını Belirlemek Görevinin Yükseköğretim Kuruluna Ait Olduğu )
4584 SAYILI YASADAN YARARLANDIRMA ( Yurtdışına Gönderilen Davacının 2547 Sayılı Yasa ve Bu Yasaya Geçici Maddeler Ekleyen 4584 Sayılı Yasa İle Getirilen Düzenlemelerden Yararlanıp Yararlanmayacağını Belirlemek Görevinin Yükseköğretim Kuruluna Ait Olduğu )
YURT DIŞINA GÖNDERİLEN DAVACI ( 2547 Sayılı Yasa ve Bu Yasaya Geçici Maddeler Ekleyen 4584 Sayılı Yasa İle Getirilen Düzenlemelerden Yararlanıp Yararlanmayacağını Belirlemek Görevinin Yükseköğretim Kuruluna Ait Olduğu )"
D8.D16.12.2002E. 2002/2487 K. 2002/5873"YABANCI UYRUKLU KİŞİNİN ALDIĞI 2. EL YERLİ ARAÇ ( Araç Malikinden Başkası Kullanamaz İbaresi - Konulmasına İlişkin İşlemde Mevzuata Aykırılık Bulunmadığı )
ARAÇ TESCİL BELGESİ ( Yabancı Uyruklu Kişinin Aldığı 2. El Yerli Araç - Araç Malikinden Başkası Kullanamaz İbaresi Konulmasına İlişkin İşlemde Mevzuata Aykırılık Bulunmadığı )
GÜMRÜK MÜDÜRLÜĞÜNE TESLİM EDİLMESİ GEREKEN ARAÇLAR ( Yabancı Uyruklu Kişinin Aldığı 2. El Yerli Araç - Araç Malikinden Başkasının Kullanması )"
D8.D18.12.2002E. 2002/3302 K. 2002/6029"YARDIMCI DOÇENETLERİN ATANMASINDA 12 YILLIK SÜRE ÜST SINIRININ 4584 SAYILI KANUN KAPSAMINDAKİ KİŞİLER İÇİN KALDIRILMASI ( Yardımcı Doçent Kadrosuna Süre Şartına Uymadığı Gerekçesiyle Atanmayan Davacının İptal Talebinin Kabulü Gereği )
SÜRE ÜST SINIRININ KALDIRILMIŞ OLMASI ( Yardımcı Doçentlerin En Fazla 12 Yıl Atanabileceğine İlişkin Süre Şartının 4584 Sayılı Kanuna Göre Aranmayacağı - Salt Bu Süreyi Doldurduğu Gerekçeyle Atanmayan Davacının Atanma Talebinin Kabulü Gereği )
ATANMA TALEBİ ( Yardımcı Doçentlerin Atanmasında 12 Yıllık Süre Üst Sınırının 4584 Sayılı Kanun Kapsamındaki Kişiler İçin Kaldırılmış Olması - Bu Süreyi Doldurduğu Gerekçesiyle Atanmayan Davacının İşlemin İptali Talebinin Kabulü Gereği )"
D8.D23.12.2002E. 2002/2282 K. 2002/6239"DİPLOMA DÜZENLENMEMESİ (İmam Hatip Lisesinde Son Sınıf Öğrenimini Tamamlayan Kız Öğrenci - Milli Güvenlik Bilgisi Dersine Girmeyip Sınavlarına Katılmaması)
MİLLİ GÜVENLİK BİLGİSİ DERSİ (İmam Hatip Lisesinde Son Sınıf Öğrenimini Tamamlayan Kız Öğrencinin Derse Girmeyip Sınavlarına Katılmaması - Diploma Düzenlenmemesine İlişkin İşlemde Hukuka ve Mevzuata Aykırılık Olmadığı)
DERS NOTU OLMAMASI NEDENİYLE DİPLOMA DÜZENLENMEMESİ (İmam Hatip Lisesinde Son Sınıf Öğrenimini Tamamlayan Kız Öğrenci - Milli Güvenlik Bilgisi Dersine Girmeyip Sınavlarına Katılmaması)"
D8.D23.12.2002E. 2002/3476 K. 2002/6237"DEVLET HASTAHANESİNDEN VERİLEN RAPOR ( Davacının Orta Dereceli Alkollü Olduğuna İlişkin - Tek Başına İdari Davaya Konu Edilemeyeceği )
İDARİ DAVAYA KONU EDİLEMEYECEK İŞLEM ( Davacının Orta Dereceli Alkollü Olduğuna İlişkin Devlet Hastanesinden Verilen Rapor )
RAPOR ( Davacının Orta Dereceli Alkollü Olduğuna İlişkin Devlet Hastanesinden Verilen - Tek Başına İdari Davaya Konu Edilemeyeceği )"
D8.D30.12.2002E. 2002/3569 K. 2002/6478"DİSİPLİN CEZASI ( Kürtçenin Seçmeli Ders Olarak Programa Alınması İsteğiyle Toplu Verilen Dilekçelerin Birisini İmzalayan Üniversite Öğrencisi - Ceza Gerektirmeyeceği )
KÜRTÇENİN SEÇMELİ DERS OLARAK PROGRAMA ALINMASI İSTEMİ ( Toplu Verilen Dilekçelerin Birisini İmzalayan Üniversite Öğrencisi - Disiplin Cezası Gerektirmeyeceği )
YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI ÖĞRENCİ DİSİPLİN YÖNETMELİĞİ ( Kürtçenin Seçmeli Ders Olarak Programa Alınması İsteğiyle Toplu Verilen Dilekçelerin Birisini İmzalayan Üniversite Öğrencisi - Ceza Gerektirmeyeceği )
ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNİN TOPLU VERDİKLERİ DİLEKÇE ( Kürtçenin Seçmeli Ders Olarak Programa Alınması İsteğiyle - Disiplin Cezası Gerektirmeyeceği )"
D8.D14.1.2003E. 2002/2753 K. 2003/114"BELEDİYE SINIRLARI İÇİNDE TOPLU TAŞIMA FAALİYETİ ( Belediyece Yapılan Düzenlemeye Dayalı Olarak Verilen Faaliyetten Alıkoyma İşlemine İlişkin Uyuşmazlık - İdari Yargıda Görüleceği )
FAALİYETTEN ALIKOYMA İŞLEMİ ( Belediye Sınırları İçinde Toplu Taşıma Faaliyeti İle İlgili Belediyece Yapılan Düzenlemeye Dayalı Olarak Verilen - Uyuşmazlığın İdari Yargıda Görüleceği )
BELEDİYECE YAPILAN DÜZENLEMEYE DAYALI FAALİYETTEN ALIKOYMA İŞLEMİ ( Belediye Sınırları İçinde Toplu Taşıma Faaliyeti İle İlgili - Uyuşmazlığın İdari Yargıda Görüleceği )
GÖREV ( Belediye Sınırları İçinde Toplu Taşıma Faaliyeti İle İlgili Belediyece Yapılan Düzenlemeye Dayalı Olarak Verilen Faaliyetten Alıkoyma İşlemine - Uyuşmazlığın İdari Yargıda Görüleceği )"
D8.D21.1.2003E. 2002/3278 K. 2003/286"ÜNİVERSİTE SINAV YÖNETMELİĞİ (2547 Sayılı Yasaya Uygun Olmayan - Azami Eğitim ve Öğretim Süresini Doldurmayan Öğrencinin Başarısızlık "2.00 Not Ortalamasını Tutturamaması" Nedeniyle İlişiğinin Kesilemeyeceği)
AZAMİ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SÜRESİ (Doldurmayan Öğrencinin Başarısızlık "2.00 Not Ortalamasını Tutturamaması" Nedeniyle İlişiğinin Kesilemeyeceği - Yasaya Uygun Olmayan Üniversite Sınav Yönetmeliği)
NORMLAR HİYERARŞİSİ (2547 Sayılı Yasaya Uygun Olmayan Üniversite Sınav Yönetmeliği - Öğrencinin Başarısızlık "2.00 Not Ortalamasını Tutturamaması" Nedeniyle İlişiğinin Kesilemeyeceği)"
D8.D22.1.2003E. 2002/180 K. 2003/289"REKLAM YASAĞI YÖNETMELİĞİ ( Avukatlık Ortaklığının Bir Organizasyon ya da Kuruluş Sayılması Mümkün Olmadığı Gibi İletişim Hizmetlerinin Pazarlanması İle De Herhangi Bir İlgisi Bulunmadığı - Yönetmeliğin 9. Maddesinin 3. ve 4. Fıkralarında Yasaya Aykırılık Bulunmadığı )
BAROLAR BİRLİĞİNİN AÇTIĞI İPTAL DAVASI ( Reklam Yasağı Yönetmeliğinin 5m./1. Fıkrasındaki "...Türkçe Dışında Yabancı Dillerde İfade Ve Sair Şekiller İşaret.."İbaresinin 6m./7. Fıkrasının ve 9.m./3. ve 4. Fıkralarının Yasaya Aykırı Olmadığı )
TÜRKÇE DIŞINDA YABANCI DİLLERDE İFADE VE SAİR ŞEKİLLER İŞARET ( Avukatlık Ortaklığının Bir Organizasyon ya da Kuruluş Sayılması Mümkün Olmadığı Gibi İletişim Hizmetlerinin Pazarlanması İle De Herhangi Bir İlgisi Bulunmadığı - Yönetmeliğin 9.m./3. ve 4. Fıkralarında Yasaya Aykırılık Bulunmadığı )"
D8.D23.1.2003E. 2002/1638 K. 2003/358"MADEN RUHSATI ( Kanunlarda Belediye Başkanlarına Ticaret Yasağı Konulmadığı - Maden Kanununun 6. Maddesi Uyarınca Feshedilemeyeceği )
BELEDİYE BAŞKANLIĞI GÖREVİ ( Kanunlarda Ticaret Yasağı Konulmadığı - Maden Kanununun 6. Maddesi Uyarınca Maden Ruhsatının Feshedilemeyeceği )
BELEDİYE BAŞKANININ MEMUR SAYILMAYACAĞI ( Maden İşletme Hakkını Seçilmesinden İtibaren 6 Ay Zarfında Devretmeye Zorunlu Olmadığı )
MEMUR SAYILMA ( Belediye Başkanının Sayılmayacağı - Maden Kanununun 6. Maddesi Uyarınca Maden Ruhsatının Feshedilemeyeceği )
TİCARET YASAĞI ( Memurlar İçin Konulan - Kanunlarda Belediye Başkanlarına Konulmadığı/Maden Kanununun 6. Maddesi Uyarınca Maden Ruhsatının Feshedilemeyeceği )"
D8.D29.1.2003E. 2002/3352 K. 2003/427"YURTDIŞINA LİSANSÜSTÜ EĞİTİM AMACIYLA GÖNDERİLEN ÖĞRETİM ELEMANI ( Mecburi Hizmet Sorumluluğu - Bir Başka Üniversiteye Nakil İçin İdareyi Yargı Yoluyla Zorlayamayacağı )
MECBURİ HİZMET SORUMLULUĞU ( Lisansüstü Eğitim Amacıyla Yurtdışına Gönderilen Öğretim Elemanı - Bir Başka Üniversiteye Nakil İçin İdareyi Yargı Yoluyla Zorlayamayacağı )
LİSANSÜSTÜ EĞİTİM AMACIYLA YURTDIŞINA GÖNDERİLEN ÖĞRETİM ELEMANI ( Mecburi Hizmet Sorumluluğu - Bir Başka Üniversiteye Nakil İçin İdareyi Yargı Yoluyla Zorlayamayacağı )
MECBURİ HİZMETİN KADRONUN BULUNDUĞU KURUMDA YERİNE GETİRİLMESİ ZORUNLULUĞU ( Bir Başka Üniversiteye Nakil İçin İdarenin Yargı Yoluyla Zorlanamayacağı )"
D8.D29.1.2003E. 2002/3968 K. 2003/446"SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK STAJI ( Meslek Mensuplarının Gözetiminde ve Mesleklerle İlgili Faaliyetlerin Tam Bir Muhasebe Organizasyonu İçerecek Şekilde Yürütüldüğü Birimlerde Yapılması Gereği )
STAJ ( Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik - Meslek Mensuplarının Gözetiminde ve Mesleklerle İlgili Faaliyetlerin Tam Bir Muhasebe Organizasyonu İçerecek Şekilde Yürütüldüğü Birimlerde Yapılması Gereği )"
D8.D24.2.2003E. 2002/2749 K. 2003/796"SU BASMASI NEDENİYLE UĞRANILAN ZARARIN TAZMİNİ İSTEMİ ( Yağmur Sularının Uzaklaştırılması Önlemlerini Almak Görevinin İSKİ Genel Müdürlüğüne Ait Olduğu - Belediyenin Zarardan Sorumlu Tutulamayacağı )
TAZMİNAT DAVASI ( Atıksu Kanallarının Tıkalı Olması Sonucu Su Basması Nedeniyle Uğranılan Zarar - Belediyenin Zarardan Sorumlu Tutulamayacağı/Yağmur Sularının Uzaklaştırılması Önlemlerini Almak Görevinin İSKİ Genel Müdürlüğüne Ait Olduğu )
İSKİ'NİN GÖREVİ ( Yağmur Sularının Uzaklaştırılması Önlemlerini Almak - Atıksu Kanallarının Tıkalı Olması Sonucu Su Basması Nedeniyle Uğranılan Zarardan Belediyenin Sorumlu Tutulamayacağı )"
D8.D27.2.2003E. 2002/4018 K. 2003/923"LPG OTOGAZ SATIŞ İSTASYONU İŞLETME RUHSATININ İPTALİ ( İşyerinin Yer Seçimi İzni Tesis İzni ve Çalışma Ruhsatına İlişkin Konularda Yetkili Makamın Ruhsatına İlişkin Konularda Yetkili Makamın Aydın Valiliği Olduğu )
İŞYERİ AÇMA VE ÇALIŞMA RUHSATI ( İptal Edilmiş Olmasının İşyerinin Faaliyetten Men Edilmesi Sonucunu Doğurmayacağı )
İŞYERİNİN YER SEÇİMİ İZNİ ( Tesis İzni ve Çalışma Ruhsatına İlişkin Konularda Yetkili Makamın Ruhsatına İlişkin Konularda Yetkili Makamın Aydın Valiliği Olduğu )"
D8.D4.3.2003E. 2002/3512 K. 2003/974"BELEDİYENİN BAKIM VE ONARIMINDAN SORUMLU OLDUĞU ÇOCUK PARKI ( Salıncaktan Düşerek Hayatını Kaybeden Çocuk İçin Talep Edilen Tazminat - Adli Yargıda İstenen Miktarın İdari Yargıyı Bağlayıp Bağlamayacağı )
TAZMİNAT ( Adli Yargıda İstenen Miktarın İdari Yargıyı Bağlayıp Bağlamayacağı - Salıncaktan Düşerek Hayatını Kaybeden Çocuk/Belediyenin Sorumlu Olduğu Çocuk Parkı )
ADLİ YARGIDA AÇILAN TAZMİNAT DAVASI ( Görevsizlik Kararı - İdari Yargıda Açılan Davada Adli Yargı Yerinden İstenen Miktarla Sınırlı Kalınmayacağı )
İDARİ YARGIDA AÇILAN TAZMİNAT DAVASI ( Adli Yargının Görevsizlik Kararı - Adli Yargı Yerinden İstenen Miktarla Sınırlı Kalınmayacağı )
DAVANIN KISMEN REDDİ ( Karşı Taraf Vekili Yararına Hükmedilecek Ücretin Davacı Vekili Lehine Belirlenen Ücreti Geçemeyeceği )
VEKALET ÜCRETİ ( Davanın Kısmen Reddi - Karşı Taraf Vekili Yararına Hükmedilecek Ücretin Davacı Vekili Lehine Belirlenen Ücreti Geçemeyeceği )"
D8.D4.3.2003E. 2002/4520 K. 2003/973"YURTDIŞINDAN ALINAN DİPLOMA ( Denkliği Kabul Edilen - "Öğretmen Atamalarında Geçerli Değildir" Şeklinde Şerh Konmasının Hukuka ve Mevzuat Hükümlerine Uygun Olmadığı )
DENKLİĞİ KABUL EDİLEN DİPLOMA ( Yurtdışından Alınan - "Öğretmen Atamalarında Geçerli Değildir" Şeklinde Şerh Konmasının Hukuka ve Mevzuat Hükümlerine Uygun Olmadığı )
DİPLOMA ( Yurdışından Alınıp Denkliği Kabul Edilen - "Öğretmen Atamalarında Geçerli Değildir" Şeklinde Şerh Konmasının Hukuka ve Mevzuat Hükümlerine Uygun Olmadığı )
ÖĞRETMEN ATAMASI ( Yurdışından Alınıp Denkliği Kabul Edilen Diploma - "Öğretmen Atamalarında Geçerli Değildir" Şeklinde Şerh Konmasının Hukuka ve Mevzuat Hükümlerine Uygun Olmadığı )"
D8.D12.3.2003E. 2002/1541 K. 2003/1122"ÜNİVERSİTE OKUTMANI ( Sicilinin Olumsuz Düzenlenmesi - Dava Açma Süresinin 657 S.K. Hükümleri Gözönünde Tutularak Hesaplanmasının Gerektiği )
OLUMSUZ SİCİL ( Üniversite Okutmanı Hakkında Düzenlenen - Dava Açma Süresinin 657 S.K. Hükümleri Gözönünde Tutularak Hesaplanmasının Gerektiği )
DAVA AÇMA SÜRESİ ( Üniversite Okutmanı Hakkında Düzenlenen Olumsuz Sicil Hakkında - 657 S.K. Hükümleri Gözönünde Tutularak Hesaplanmasının Gerektiği )
Özel Hükümle Düzenlenen İtiraz Süresi
İDARİ YARGILAMA USULÜ KANUNU ( 11. Madde Hükmünün DMK'nın 117. ve 118. Maddeleri Alanında Uygulanamayacağı - Olumsuz Sicil Hakkında Dava Açılması )"
D8.D13.3.2003E. 2002/951 K. 2003/1149"EK GÖSTERGE UYGULANABİLMESİ ( Doçent Ünvanıyla Görev Yapan Davacıya Doçent Kadrosundan Uygulanabilmesi İçin En Az 3. Derece Kadroda Olması Gereği )
DOÇENT KADROSUNDAN EK GÖSTERGE UYGULANABİLMESİ ( Doçent Ünvanıyla Görev Yapan Davacı - En Az 3. Derece Kadroda Olması Gereği )"
D8.D19.3.2003E. 2002/2960 K. 2003/1179"ECZACININ 30 GÜN SÜREYLE SANAT İCRASINDAN MEN CEZASINA İLİŞKİN İŞLEMİN İPTALİ İSTEMİ ( Davacının Daha Önce Soruşturma Geçirip Geçirmediği Ceza Alıp Almadığı Araştırılarak Daha Hafif Ceza Tertibinin Mümkün Olup Olmadığı Dolayısıyla Takdir Yetkisinin Hakkaniyete Uygun Kullanılıp Kullanılmadığı Yönünden İdare Mahkemesince İnceleme Yapılması Gereği )
TAKDİR YETKİSİNİN HAKKANİYETE UYGUN KULLANILIP KULLANILMADIĞI ( İdare Mahkemesince İnceleme Yapılması Gereği - Eczacı Olan Davacının 30 Gün Süreyle Sanat İcrasından Men Cezasıyla Cezalandırılması Yolundaki Haysiyet Divanı İşlemi )"
D8.D31.3.2003E. 2002/637 K. 2003/1426"TÜRKİYE BAROLAR BİRLİĞİ STAJ KREDİ YÖNETMELİĞİ ( 8 ila 12 - 16 ila 20 ve 22 İla 24. Maddelerinin İptali İstemiyle Açılan Davada Söz Konusu Maddelerin Hukuka Aykırı Olmaması Nedeniyle Davanın Reddi Gereği )
YÖNETMELİK İPTALİ ( Türkiye Barolar Birliği Staj Kredi Yönetmeliğinin 8 İla 12, 16 İla 20 Ve 22 İla 24 Üncü Maddelerinin İptali İstemiyle Açılan Davada Söz Konusu Maddelerin Hukuka Aykırı Olmadığı )"
D8.D8.4.2003E. 2002/2293 K. 2003/1630"BELEDİYE ENCÜMEN KARARI ( Gıda Üretimi Yapan İkinci Sınıf İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatının İptali - Valiliğin Yetkili Olduğu )
GIDA ÜRETİMİ YAPAN İKİNCİ SINIF İŞYERİ ( İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatının Belediye Encümeni Kararı İle İptali - Valiliğin Yetkili Olduğu )
İKİNCİ SINIF GAYRİ SIHHİ MÜESSESE ( Gıda Üretimi Yapan/İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatının Belediye Encümeni Kararı İle İptali - Valiliğin Yetkili Olduğu )
İŞYERİ AÇMA VE ÇALIŞMA RUHSATI ( Gıda Üretimi Yapan İkinci Sınıf Gayri Sıhhi Müesseseler - Valiliğin Yetkili Olduğu )
GAYRI SIHHİ MÜESSESE ( Gıda Üretimi Yapan İkinci Sınıf Niteliğinde Olan - Ruhsat Vermeye Valiliğin Yetkili Olduğu )"
D8.D8.4.2003E. 2002/4297 K. 2003/1635"TÜRK TABİPLER BİRLİĞİNİN DİSİPLİN CEZASI UYGULAMASI ( Öğretim Üyesinin Ameliyatda Yanlış Uygulama Sonucu Ölüme Neden Olduğundan Bahisle - Soruşturma Açmaya ve Disiplin Cezası Vermeye Ancak Disiplin Amirlerinin Yetkili Olduğu )
TIP FAKÜLTESİ ÖĞRETİM ÜYESİNİN YANLIŞ AMELİYAT SONUCU ÖLÜME NEDEN OLDUĞU İDDİASI ( Soruşturma Açmaya ve Disiplin Cezası Vermeye Ancak Disiplin Amirlerinin Yetkili Olduğu - Türk Tabipleri Birliğince Ceza Uygulanamayacağı )
DİSİPLİN CEZASI UYGULAMASI ( Türk Tabipleri Birliğince ğretim Üyesinin Ameliyatda Yanlış Uygulama Sonucu Ölüme Neden Olduğundan Bahisle - Soruşturma Açmaya ve Disiplin Cezası Vermeye Ancak Disiplin Amirlerinin Yetkili Olduğu )
MESLEK KURULUŞLARI ( Kamu Kuruluşlarında Asli ve Sürekli Görevlerde Çalışan Meslek Mensuplarının Girme Mecburiyeti Olmadığı )"
D8.D8.4.2003E. 2002/4368 K. 2003/1632"BELEDİYE ENCÜMENİNİN SU SONDAJ KUYUSUNUN KİRA SÖZLEŞMESİNİ UZATMAMASI (Şebekeye Katılmasına ve Kaçak Kuyuların Kapatılmasına Karar Vermesi - İptali Davasının İdari Yargının Görevinde Bulunduğu)
İDARİ İŞLEM (Belediye Encümeninin Kira Sözleşmesi Bulunan Su Sondaj Kuyusunun Şebekeye Katılması ve Kaçak Kuyuların Kapatılması Kararı - İptali Davasının İdari Yargının Görevinde Bulunduğu)
GÖREV (Belediye Encümeninin Kira Sözleşmesi Bulunan Su Sondaj Kuyusunun Şebekeye Katılması ve Kaçak Kuyuların Kapatılması Kararı - İptali Davasının İdari Yargının Görevinde Bulunduğu)"
D8.D8.4.2003E. 2002/5264 K. 2003/1631"NÖBETÇİ İDARE MAHKEMELERİ ( Adli Ara Verme Süresi İçinde 2577 S.K. Md. 62'de Belirtilen İşlerden Olmayan Davayı Karara Bağlamasında Hukuka Uyarlık Bulunmadığı )
ADLİ ARA VERMEDE NÖBETÇİ İDARE MAHKEMESİNİN DAVAYI KARARA BAĞLAMASI ( Hukuka Uyarlık Bulunmadığı - Davanın 2577 S.K. Md. 62'de Belirtilen İşlerden Olmadığı )"
D8.D9.4.2003E. 2002/2340 K. 2003/1650"İLÇE TRAFİK KOMİSYONU KARARLARI ( Tek Başına İdari Davaya Konu Olabilecek Nitelikte Kesin ve Yürütülmesi Zorunlu İşlem Niteliği Taşımadığı )
İL TRAFİK KOMİSYONU BAŞKANLIĞI ( İlçe Trafik Komisyonu Kararlarının İncelenip Vali Onayı İle Kesin ve İcrai İşlem Niteliği Kazanacağı )
PLAKA TAHDİDİ ( İlçe Trafik Komisyonu Kararı - Tek Başına İdari Davaya Konu Olabilecek Nitelikte Kesin ve Yürütülmesi Zorunlu İşlem Niteliği Taşımadığı )"
D8.D17.4.2003E. 2002/3142 K. 2003/1836"ALKOLLÜ ARAÇ KULLANMAK ( İki Tespit Arasında Geçen Süre/Adli Kovuşturmaya Konu Suçlar Bakımından Geçerli Olan Tekerrür Hükmünün Uygulanmayacağı - Sürücü Belgesine El Konulması )
SÜRÜCÜ BELGESİNE EL KONULMASI ( Alkollü Araç Kullanma - İdari Ceza Niteliğine Dönüştürüldüğü/Adli Kovuşturmaya Konu Suçlar Bakımından Geçerli Olan Tekerrür Hükmünün Uygulanmayacağı )
TEKERRÜR ( Alkollü Araç Kullanma - İdari Ceza Niteliğine Dönüştürüldüğü/Adli Kovuşturmaya Konu Suçlar Bakımından Geçerli Olan Tekerrür Hükmünün Uygulanmayacağı )
GENELGE İLE TÜRK CEZA KANUNUNDAKİ ZAMANAŞIMI SÜRELERİNİN ESAS ALINMASI ( Alkollü Araç Kullanma/Tekerrür - Mümkün Olamayacağı )
TÜRK CEZA KANUNUNDAKİ ZAMANAŞIMI SÜRELERİNİN GENELGE İLE ESAS ALINMASI ( Alkollü Araç Kullanma/Tekerrür - Mümkün Olamayacağı )
İDARİ CEZA NİTELİĞİ ( Sürücü Belgelerinin Geçici Olarak Geri Alınması İşlemleri - Adli Kovuşturmaya Konu Suçlar Bakımından Geçerli Olan Tekerrür Hükmünün Uygulanmayacağı )"
D8.D17.4.2003E. 2002/3478 K. 2003/1827"ÖRGÜN ÖĞRETİM ÖĞRENCİSİNİN ÜST ÜSTE İKİ DÖNEM DERS ALMA FORMUNU DOLDURMAMASI ( Sadece Katkı Payını Yatırması - Kayıt Yenilemediği Gerekçesiyle İlişiğinin Kesilmesinde Mevzuata Aykırılık Olmadığı )
DERS ALMA FORMUNUN DOLDURULMAMASI ( Örgün Öğretim Öğrencisinin Üst Üste İki Dönem Sadece Katkı Payını Yatırması - Kayıt Yenilemediği Gerekçesiyle İlişiğinin Kesilmesinde Mevzuata Aykırılık Olmadığı )
ÖĞRENCİNİN KAYIT YENİLEMEDİĞİ GEREKÇESİYLE İLİŞİĞİNİN KESİLMESİ ( Örgün Öğretim Öğrencisinin Üst Üste İki Dönem Sadece Katkı Payını Yatırması Ders Alma Formunu Doldurmaması )"
D8.D24.4.2003E. 2002/2476 K. 2003/1905"DAVAYA KATILMA İSTEMİ ( İdare Mahkemesince Müdahale Talebi Hakkında Herhangi Bir Karar Verilmeden Esas Hakkında Karar Verilmesinde Hukuka Uyarlık Bulunmadığı )
İDARE MAHKEMESİNCE KATILMA TALEBİ HAKKINDA HERHANGİ BİR KARAR VERİLMEMESİ ( Hukuka Uyarlık Bulunmadığı - Esas Hakkında Karar Verilmesine Rağmen )
MÜDAHALE TALEBİ ( Yargılama Sürerken - İdare Mahkemesince TaleP Hakkında Herhangi Bir Karar Verilmeden Esas Hakkında Karar Verilmesinde Hukuka Uyarlık Bulunmadığı )"
D8.D24.4.2003E. 2002/3830 K. 2003/1894"DİSİPLİN SUÇU ( Yöntemine Uygun Soruşturma Açılmadan Konuyu Ortaya Koyacak Rapor Düzenlenmeden Ceza Verilmesinde Hukuka Uyarlık Bulunmadığı )
MİMARLAR ODASINCA VERİLEN MESLEKTEN MEN CEZASI ( Yöntemine Uygun Soruşturma Açılmadan Konuyu Ortaya Koyacak Rapor Düzenlenmeden Ceza Verilmesinde Hukuka Uyarlık Bulunmadığı - Disiplin Suçu )"
D8.D30.4.2003E. 2003/660 K. 2003/1961"BELEDİYE MECLİSİ ÜYELİĞİ ( Aynı Mecliste Birleşmesi Mümkün Olmayan İki Kardeş Meclis Üyesinden Birinin Düşürülmesine Karar Veremeyen Belediye Meclisi - Feshi Gerektiği )
KARDEŞ OLANLARIN BİR MECLİSTE BİRLEŞEMEYECEKLERİ ( İki Kardeş Meclis Üyesinden Birinin Düşürülmesine Karar Veremeyen Belediye Meclisi - Feshi Gerektiği )
BELEDİYE MECLİSİNE AİT İŞLERİN SEKTEYE UĞRAMASI ( Aynı Mecliste Birleşmesi Mümkün Olmayan İki Kardeş Meclis Üyesinden Birinin Düşürülmesine Karar Veremeyen Belediye Meclisi - Feshi Gerektiği )
BELEDİYE MECLİSİNİN FESHİ ( Kanunen Kendisine Verilen Görevi Yapmamak - Aynı Mecliste Birleşmesi Mümkün Olmayan İki Kardeş Meclis Üyesinden Birinin Düşürülmesine Karar Verilmemesi )"
D8.D8.5.2003E. 2002/4506 K. 2003/2130"FERAGAT ( Köy Ahalisini Doğrudan İlgilendiren Bir Davadan - Köy Derneğinin ve İhtiyar Heyetinin Olumlu Görüşünün Alınması Gereği )
KÖY AHALİSİNİ DOĞRUDAN İLGİLENDİREN DAVA ( Muhtarın Feragat Edemeyeceği - Köy Derneğinin ve İhtiyar Heyetinin Olumlu Görüşünün Alınması Gereği )
MUHTARIN DAVADAN FERAGATI ( Köy Ahalisini Doğrudan İlgilendiren - Köy Derneğinin ve İhtiyar Heyetinin Olumlu Görüşünün Alınması Gereği )
İHTİYAR HEYETİNİN OLUMLU GÖRÜŞÜNÜN ALINMASI GEREĞİ ( Köy Ahalisini Doğrudan İlgilendiren Bir Davadan Muhtarın Feragatı )
KÖY DERNEĞİNİN OLUMLU GÖRÜŞÜNÜN ALINMASI GEREĞİ ( Köy Ahalisini Doğrudan İlgilendiren Bir Davadan Muhtarın Feragatı )"
D8.D14.5.2003E. 2002/3345 K. 2003/2225"ÖĞRETİM ÜYESİNİN GEÇİCİ GÖREVLENDİRİLMESİ ( Süre Belirtilmediğinden Yapılan Görevlendirmenin Geçici Görevlendirme Olmayıp Atama Niteliğinde Olduğu )
GEÇİCİ GÖREVLENDİRMENİN ATAMA NİTELİĞİ ( Davacı Öğretim Üyesinin Mediko Sosyal Merkezi Başhekimliğine Yapılan Görevlendirilmesinde Herhangi Bir Süre Belirtilmemesi )
REKTÖRÜN ÖĞRETİM ÜYESİNİ GEÇİCİ GÖREVLENDİRMESİ ( Öğretim Üyeliği Görevinden Mediko Sosyal Merkezi Başhekimliğine - Süre Belirtilmediğinden Geçici Görevlendirme Olmayıp Atama Niteliğinde Olduğu )"
D8.D14.5.2003E. 2003/710 K. 2003/2241"AVUKAT HAKKINDA SORUŞTURMA İZNİ VERİLMESİ ( Bakanlık İşleminin İptali İstemi - Açılan Davanın İncelenmeksizin Reddedilmesinin Hukukuka Aykırı Olmadığı )
BAKANLIK İŞLEMİNİN İPTALİ İSTEMİ ( Avukat Hakkında Soruşturma İzni Vermesi - Açılan Davanın İncelenmeksizin Reddedilmesinin Hukukuka Aykırı Olmadığı )
İNCENMEDEN REDDEDİLEN TALEP ( Avukat Hakkında Soruşturma İzni Veren Bakanlık İşleminin İptali İstemi - Açılan Davanın İncelenmeksizin Reddedilmesinin Hukukuka Aykırı Olmadığı )"
D8.D15.5.2003E. 2002/3973 K. 2003/2283"SİCİLİN OLUMSUZ DÜZENLENMESİNE İLİŞKİN İŞLEM ( İptali Talebi - Hakkında Açılan Disiplin Soruşturması Sonucunda Herhangi Bir Disiplin Cezasına Gerek Görülmeyen Hallerin Olumsuz Sicile Dayanak Alınmasında Hukuka Uyarlık Bulunmadığı )
DİSİPLİN SORUŞTURMASI ( Herhangi Bir Disiplin Cezasına Gerek Görülmeyen Hallerin Olumsuz Sicile Dayanak Alınmasında Hukuka Uyarlık Bulunmadığı )
DİSİPLİN CEZASI ( Hakkında Açılan Disiplin Soruşturması Sonucunda Herhangi Bir Disiplin Cezasına Gerek Görülmeyen Hallerin Olumsuz Sicile Dayanak Alınmasında Hukuka Uyarlık Bulunmadığı )"
D8.D15.5.2003E. 2002/5081 K. 2003/2282"ARAŞTIRMA GÖREVLİSİNİN DÜZENLENEN OLUMSUZ SİCİL RAPORU ( İlgilinin Başka Üniversitedeki Çalışmalarına Değinilerek Akademik Sicil Amirlerince Paylaşılan Sicilin Hukuka Aykırılığı Sonucuna Varılmasında Hukuka Uyarlık Bulunmadığı )
AKADEMİK SİCİL AMİRLERİNCE PAYLAŞILAN SİCİL ( Araştırma Görevlisinin Düzenlenen Olumsuz Sicil Raporu - İlgilinin Başka Üniversitedeki Çalışmalarına Değinilerek Akademik Sicil Amirlerince Paylaşılan Sicilin Hukuka Aykırılığı Sonucuna Varılmasında Hukuka Uyarlık Bulunmadığı )"
D8.D20.5.2003E. 2003/1951 K. 2003/2320"TEMYİZ ( Yalnızca Davada Taraf Olanların Başvurabilecekleri - Taraf Olmayan Kişilerin Yargı Kararlarına Karşı Temyiz Yoluna Başvuramayacakları )
İDARE MAHKEMESİ KARARLARI ( Taraf Olmayan Kişilerin Temyiz Yoluna Başvuramayacakları - Yalnızca Davada Taraf Olanların Başvurabilecekleri )
DAVADA TARAF OLMAYANLAR ( Yargı Kararlarına Karşı Temyiz Yoluna Başvuramayacakları )"
D8.D21.5.2003E. 2002/5043 K. 2003/2361"YOLCU TAŞIMACILIĞI ( Durak ve Hat Verilmesi İstemi - İlçe Trafik Komisyonu Kararının İptali İstemiyle Açılan Davada İlçe Trafik Komisyonu Kararlarının İl Trafik Komisyonunca İncelenip Vali Tarafıdan Onaylandıktan Sonra Yürürlüğe Gireceği )
DURAK VE HAT VERİLMESİ İSTEMİ ( İlçe Trafik Komisyonu Kararının İptali İstemiyle Açılan Davada İlçe Trafik Komisyonu Kararlarının İl Trafik Komisyonunca İncelenip Vali Tarafından Onaylandıktan Sonra Yürürlüğe Gireceği )
İLÇE TRAFİK KOMİSYONU KARARININ İPTALİ ( İl Trafik Komisyonunca İncelenip Vali Tarafından Onaylandıktan Sonra Yürürlüğe Gireceği )"
D8.D29.5.2003E. 2002/3883 K. 2003/2545"YASAL AZAMİ ÖĞRENİM ( Öğrenimini Tamamlama İmkanı Bulunan Öğrencilerin Ortak Zorunlu Dersler Hariç Bir Dersten Üst Üste İki Kez ( F1 ) Notu Olması Durumunda İlişiklerinin Kesilmesinde 2547/m.44'ün Amacına Uyarlık Bulunmadığı )
OKULDAN İLİŞİĞİN KESİLMESİ ( Yasal Azami Öğrenim Süresine Göre Öğrenimini Tamamlama İmkanı Bulunan Öğrencilerin Ortak Zorunlu Dersler Hariç Bir Dersten Üst Üste İki Kez ( F1 ) Notu Olması Durumunda İlişiklerinin Kesilmesinde 2547/m.44'ün Amacına Uyarlık Bulunmadığı )"
D8.D4.6.2003E. 2004/799 K. 2004/2621"HİZMET KUSURU NEDENİYLE TAZMİNAT TALEBİ ( Belediyenin Yol Yapım Çalışmaları Sırasında Yığılan Hafriyatın Binaya 2000 Yılının Aralık Ayından 2001 Aralık Ayına Kadar Zarar Vermesi - 30.10.2002 Tarihinde Açılan Davanın Süresinde Olduğu )
MADDİ TAZMİNAT TALEBİ ( Belediyenin Yol Yapım Çalışmaları Sırasında Yığılan Hafriyatın Binaya 2000 Yılının Aralık Ayından 2001 Aralık Ayına Kadar Zarar Vermesi/30.10.2002 Tarihinde Açılan Davanın Süresinde Olduğu - Hizmet Kusuru )
BELEDİYENİN HİZMET KUSURU ( Yol Yapım Çalışmaları Sırasında Yığılan Hafriyatın Binaya 2000 Yılının Aralık Ayından 2001 Aralık Ayına Kadar Zarar Vermesi/30.10.2002 Tarihinde Açılan Davanın Süresinde Olduğu - Tazminat Talebi )"
D8.D23.6.2003E. 2002/4145 K. 2003/3056"İSKİ'NİN SU BAĞLAMA VE SÖZLEŞME YAPMAYI RED ETMESİ ( Eski Abonenin Borcunu Gerekçe Göstererek - Hukuka Uyarlık Bulunmadığı )
TAŞINMAZA SU BAĞLANMAMASI VE SÖZLEŞME YAPILMAMASI ( İSKİ'ce Eski Abonenin Borcu Gerekçe Gösterilerek - Kamu Hizmetinin Yerine Getirilmesinde Görevi Olan Bir Hususdan Kaçınma )
KAMU HİZMETİNDEN KAÇINMA ( İSKİ'ce Eski Abonenin Borcu Gerekçe Gösterilerek Sözleşme Yapılmaması ve Su Bağlanmaması )"
D8.D23.6.2003E. 2003/284 K. 2003/3042"ÖĞRETİM ÜYESİ ( Bir Yıl Süreyle Görevlendirilmiş Olması Nedeniyle Adı Geçen Tarla Bitkileri Bölümünün Aylıklı Profesörü Olarak Nitelendirilip Bölümün Aylıklı ve Doçent Ünvanlı Öğretim Üyesi Olan Davacının Bölüm Başkanlığına Atamasına İlişkin İşlemde Hukuka Uyarlık Bulunmadığı )
BÖLÜM BAŞKANLIĞINA ATANMA ( Davacının Adı Geçen Tarla Bitkileri Bölümünün Aylıklı Profesörü Olarak Nitelendirilip Bölümün Aylıklı ve Doçent Ünvanlı Öğretim Üyesi Olan Davacının Bölüm Başkanlığına Atamasına İlişkin İşlemde Hukuka Uyarlık Bulunmadığı )
BÖLÜM BAŞKANLIĞINA ATANMA ( Davacının Adı Geçen Tarla Bitkileri Bölümünün Aylıklı Profesörü Olarak Nitelendirilip Bölümün Aylıklı ve Doçent Ünvanlı Öğretim Üyesi Olan Davacının Bölüm Başkanlığına Atamasına İlişkin İşlemde Hukuka Uyarlık Bulunmadığı )"
D8.D23.6.2003E. 2003/534 K. 2003/3075"ÖSYM SINAVINA BAŞKASININ YERİNE GİRME ( Okuldan Çıkarma Cezasına İlişkin İşlem - "Öğrencilik Sıfatının Gerektirdiği İtibar ve Güven Duygusunu Sarsacak Nitelikte Davranışta Bulunmak" Fiilin Kınama Cezası Gerektirdiği )
OKULDAN ÇIKARMA CEZASI ( ÖSYM Sınavına Başkasının Yerine Girme - "Öğrencilik Sıfatının Gerektirdiği İtibar ve Güven Duygusunu Sarsacak Nitelikte Davranışta Bulunmak" Fiilin Kınama Cezası Gerektirdiği )
KINAMA CEZASI ( ÖSYM Sınavına Başkasının Yerine Girme - "Öğrencilik Sıfatının Gerektirdiği İtibar ve Güven Duygusunu Sarsacak Nitelikte Davranışta Bulunmak" Fiilin Kınama Cezası Gerektirdiği )"
D8.D25.6.2003E. 2002/3043 K. 2003/3139"TAŞOCAĞI RUHSATI VERİLMESİ İÇİN YAPILAN BAŞVURU ( Reddi Yönündeki İl Genel Meclisi Kararının İptali İstemi - İl Daimi Encümenince Verilmesi Gereken Bir Kararın İl Genel Meclisince Verilmesinde Yetki Yönünden Uygunluk Bulunmadığı )
İL GENEL MECLİSİ KARARININ İPTALİ TALEBİ ( Taşocağı Ruhsatı Verilmesi İçin Yapılan Başvurunun Reddi Yönündeki Kararının Yetki Yönünen Hukuka Aykırı Olduğu - İl Daimi Encümenince Verilmesi Gereken Bir Kararın İl Genel Meclisince Verilemeyeceği )
İL DAİMİ ENCÜMENİ ( Taşocağı Ruhsatı Verilmesi İçin Yapılacak Başvurularda Yetkili Olduğu - İl Genel Meclisince Verilmesinin Hukuka Aykırı Olduğu )"
D8.D25.6.2003E. 2002/4282 K. 2003/3136"SÜRÜCÜ KURSUNUN SÜREKLİ OLARAK KAPATILMASI ( Milli Eğitim Bakanlığı Özel Öğretim Kurumları Genel Müdürlüğü İşleminin İptali İstemiyle Açılan Davada İşlemi Yapan Milli Eğitim Bakanlığının Bulunduğu İdare Mahkemesinin Yetkili Olduğu )
YETKİ ( Sürücü Kursunun Sürekli Olarak Kapatılması - MEB. Özel Öğretim Kurumları Genel Müdürlüğü İşleminin İptali İstemiyle Açılan Davada İşlemi Yapan Milli Eğitim Bakanlığının Bulunduğu İdare Mahkemesinin Yetkili Olduğu )
GÖREVLİ VEYA YETKİLİ OLMAYAN MAHKEMEYE AÇILAN DAVA ( Görev Veya Yetki Yönünden Reddedilerek Dava Dosyasının Görevli Veya Yetkili Mahkemeye Gönderilmesine Karar Verileceği )"
D8.D25.6.2003E. 2002/4466 K. 2003/3138"EKMEK FIRINI ( İşyeri Açma ve Çalışma İzni Vermeye Mülki Amirin Yetkili Olduğu - Ruhsatsız Faaliyet Yürütmesi Halinde Belediyece Genel Hükümler Uyarınca Kapatılabileceği )
VALİLİKÇE ÇALIŞMA İZNİ VERİLMEYEN EKMEK FIRINI ( Belediye Eliyle Genel Hükümler Uyarınca Faaliyetine Son Verilmesinde Hukuka Aykırı Bir Yön Bulunmadığı )
BELEDİYENİN GENEL HÜKÜMLER UYARINCA EKMEK FIRINININ FAALİYETİNE SON VEREBİLECEĞİ ( Valilikçe Çalışma İzni Verilmeyen ve Ruhsatsız Faaliyet Yürüten )"
D8.D11.7.2003E. 2003/290 K. 2003/3237"SÜRÜCÜ OLUR RAPORU ( Düzenleme Yetki Belgesi İptali Talebi - Sağlık Bakanlığı Temel Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü İşleminin İptali İstemiyle Açılan Davanın Görüm ve Çözümünün İdare Mahkemesinin Yetki Alanında Olduğu )
DÜZENLEME YETKİ BELGESİNİN İPTALİ TALEBİ ( Sağlık Bakanlığı Temel Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü İşleminin İptali İstemiyle Açılan Davanın Görüm ve Çözümünün İdare Mahkemesinin Yetki Alanında Olduğu )
GÖREV ( Sürücü Belgesi Düzenleme Yetki Belgesi İptali Talebi - Sağlık Bakanlığı Temel Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü İşleminin İptali İstemiyle Açılan Davanın Görüm ve Çözümünün İdare Mahkemesinin Yetki Alanında Olduğu )"
D8.D16.9.2003E. 2002/2675 K. 2003/3329"İPTAL DAVASI ( Davacının Aracının Tescil İleminin Yapılmaması Üzerine Kazanılmış Haklarının İhlal Edildiği ve Bu İdari İşlemin Hakkaniyete Aykırı Olduğu İddiasıyla Açmış Olduğu Dava )
TESCİL ( Davacının Aracının İçişleri Bakanlığının Genelgesi Gereği Olarak Tescilinin Yapılmamış Olmasının Hukuka Uygun Olması )
KAMU GÜVENLİĞİ ( İlgili Genelgenin Kamu Güvenliği ile Trafikte Can ve Mal Güvenliğini Sağlamaya Yönelik Olarak Tesis Edilen Düzenleyici İşlem Olduğunun Anlaşılması )
ARAÇ DİNGİLİ ( Davacının Aracının İçişleri Bakanlığının Genelgesi Gereği Olarak Tescilinin Yapılmamış Olmasının Hukuka Uygun Olması )
GENELGE ( İlgili Genelgenin Kamu Güvenliği ile Trafikte Can ve Mal Güvenliğini Sağlamaya Yönelik Olarak Tesis Edilen Düzenleyici İşlem Olduğunun Anlaşılması )
İÇİŞLERİ BAKANLIĞI ( Davacıya Yönelik Olarak İçişleri Bakanlığının İlgili Genelgeye Göre Yapmış Olduğu İdari İşlemin Hukuka Uygun Olduğunun Belirlenmiş Olması )"
D8.D16.9.2003E. 2002/4793 K. 2003/3328"İPTAL DAVASI ( Davacının Bölüm Başkanlığına Atanması Amacıyla Yapmış Olduğu Başvurunun Zımnen Reddedilmesi Üzerine Bu İdari İşleme Karşı Açmış Olduğu İptal Davası Olması )
BÖLÜM BAŞKANI ( 2547 Sayılı Yasaya Göre Bölüm Başkanlığının O Bölümde Görevli En Yüksek Akademik Ünvana Sahip Öğretim Üyesince Yürütülmesinin Gerekmesi )
DOÇENT ( Doçent Olan Davacının O Bölümde En Yüksek Akademik Ünvana Sahip Olduğunun Anlaşılması )
EN YÜKSEK AKADEMİK ÜNVAN SAHİBİ ( 2547 Sayılı Yasaya Göre Bölüm Başkanlığının O Bölümde Görevli En Yüksek Akademik Ünvana Sahip Öğretim Üyesince Yürütülmesinin Gerekmesi )
YARDIMCI DOÇENT ( Dava Konusu Olayda Bölüm Başkanlığını Yürüten Yardımcı Doçentin Atanma Süresinin Beklenmesinin Hukuken Gerekli Olmadığının Kabul Edilmesinin Gerekmesi )
İSTİFA ( Davacını Daha Önceden Bölüm Başkanlığından İstifa Etmiş Olmasının Doçent Olması ile Kazandığı Haklarının Kullanılmasına Engel Olmayacağının Kabul Edilmesinin Gerekmesi )"
D8.D16.9.2003E. 2002/5663 K. 2003/3312"İPTAL DAVASI ( Davacının Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Stajının İptaline İlişkin İşlemin İptali İstemiyle Açmış Olduğu İptal Davası Olması )
KANUNİ MERKEZ ( Davacının Staj Yaptığı Yerin Kanuni Şirket Merkezinden Farklı Olduğu Kabul Edilse Dahi Şiirketin Fiilen Yürütüldüğü Yere Bakılmasının Gerekmesi )
SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİR ( Davacının Stajının Salt Yasal Merkezde Yapılmadığından Bahisle İdarece İptaline Karar Verilmiş Bulunmasının Hukuka Aykırı Olduğunun Kabul Edilmesinin Gerekmesi )
ŞİRKET MERKEZİ ( Somut Olayda Davacının Stajını Yapmış Olduğu Şirketin Yönetilminin Kanuni Merkez İçersinde Bulunmaması Ayrıca Bir Fiili Yönetim Merkezinin de Bulunması )
STAJ Davacının Stajının Salt Yasal Merkezde Yapılmadığından Bahisle İdarece İptaline Karar Verilmiş Bulunmasının Hukuka Aykırı Olduğunun Kabul Edilmesinin Gerekmesi )"
D8.D17.9.2003E. 2002/5054 K. 2003/3358"EK GÖSTERGE RAKAMLARI ( 2914 Sayılı Yasaya Ekli Ek Gösterge Cetvelinde Yer Alan Unvan ve Derecelere Göre Belirlenen Ek Gösterge Rakamlarından Bu Unvanı Alan Ancak Bu Unvanla İlgili Kadrolara Atanmamış Olan Kişilerin de Yararlanabileceği )
ÜNVAN VE DERECE ( 2914 Sayılı Yasaya Ekli Ek Gösterge Cetvelinde Yer Alan Unvan ve Derecelere Göre Belirlenen Ek Gösterge Rakamlarından Bu Unvanı Alan Ancak Bu Unvanla İlgili Kadrolara Atanmamış Olan Kişilerin de Yararlanabileceği )"
D8.D17.9.2003E. 2002/638 K. 2003/3334"İPTAL DAVASI ( Davacının Avukatlık Staj Yönetmeliğinin Muhtelif Maddelerinin İptali Amacıyla Açmış Olduğu İptal Davası Olması )
AVUKATLIK STAJININ KESİNTİSİZ OLMASI ( Dava Konusu Yönetmeliğin Bir Kısım Maddelerinin Avukatlık Stajının Kesintisiz Yapılması İlkesi İle Bağdaşmadığının Kabul Edilmesinin Gerekmesi )
TÜRKİYE BAROLAR BİRLİĞİ ( Avukatların Meslekte Gelişmelerini Teşvik Edecek ve Sağlayacak Her Türlü Tedbirleri Alma Görevinin Türkiye Barolar Birliğinin Temel Vazifesi Olması )
AVUKATLIK STAJI ( Hukuk Bilgilerinin Bilimsel Verilerden Ayırmaksızın ve Bilimin Yöntemleriyle Sormut Olaya Uygulayabilme Aşamasının Avukatlık Staj Aşaması Olması )
YÖNETMELİK ( Türkiye Barolar Birliği Avukatlık Staj Yönetmeliğinin Bir Kısım Maddelerinin Avukatın Bağımsızlığı ve Avukatlık Stajının Kesintisiz Olması İlkelerine Uymadığının Anlaşılması )
AVUKATLIK İŞLERİ ( Hukuk Bilgilerinin Bilimsel Verilerden Ayırmaksızın ve Bilimin Yöntemleriyle Sormut Olaya Uygulayabilme Aşamasının Avukatlık Staj Aşaması Olması )"
D8.D24.9.2003E. 2002/5565 K. 2003/3583"İPTAL DAVASI ( Davacının Büfe İçin Aldığı İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatına Konulan Açık veya Kapalı İçki Satışı Yapılamaz Şerhinin İptali Talebi )
İŞYERİ AÇMA VE ÇALIŞMA RUHSATINA KONAN ŞERHİN İPTALİ ( Belediyenin Verdiği Ruhsata Açık veya Kapalı İçki Satışı Yapılamaz Şeklinde Şerh Koyma Yetkisinin Olmaması )
İÇKİ SATIŞ İZNİ ( İznin Münhasıran Tekel Genel Müdürlüğüne Ait Olması-Belediyenin Davacının Çalışma Ruhsatını Bu Şekilde Kısıtlayamaması )"
D8.D24.9.2003E. 2002/5592 K. 2003/3584"İPTAL DAVASI ( Davacıya Ait LPG İstasyonunun Süresiz Kapatılmasına İlişkin Belediye Encümeni Kararı İle Bu Kararın Tebliğine İlişkin İdari İşlemlerin İptalini Talep Etmesi )
LPG SATIŞ İSTASYONU ( Davacının LPG Satış İstasyonunun İşyeri Açma Ruhsatı Olmadığı Ve Davacıya Verilen Mehil Zarfında Bu Eksikliğin Giderilmediğinin Anlaşılmış Olması )
GAYRISIHHİ MÜESSESELER ( Gayrısıhhi Müesseseler Yönetmeliğinin Gereği Olarak Söz Konusu İşyerinin Süresiz Olarak Kapatılmasının Hukuka Uygun Olması )
İKİNCİ SINIF GAYRİSIHHİ MÜESSESE ( Gayrısıhhi Müesseseler Yönetmeliğinin Gereği Olarak Söz Konusu İşyerinin Süresiz Olarak Kapatılmasının Hukuka Uygun Olması )
İŞYERİ AÇMA RUHSATI ( Davacının LPG Satış İstasyonunun İşyeri Açma Ruhsatı Olmadığı Ve Davacıya Verilen Mehil Zarfında Bu Eksikliğin Giderilmediğinin Anlaşılmış Olması )
İŞYERİ KAPATMA ( Gayrısıhhi Müesseseler Yönetmeliğinin Gereği Olarak Söz Konusu İşyerinin Süresiz Olarak Kapatılmasının Hukuka Uygun Olması )
MEHİL ( Davacının LPG Satış İstasyonunun İşyeri Açma Ruhsatı Olmadığı Ve Davacıya Verilen Mehil Zarfında Bu Eksikliğin Giderilmediğinin Anlaşılmış Olması )"
D8.D24.9.2003E. 2003/3073 K. 2003/3607"İŞLETME RUHSATI VERİLMEMESİ ( İmar Planında Park ve Çocuk Oyun Alanı Olarak Düzenlenen Yere Gürültü Kontrol Yönetmeliğine Göre Öngörülün Gürültü Seviyesini Aşan "Go-Kart ve Çocuk Trafik Eğitim Parkı" Açılması İçin Verilmemesinde Hukuka Aykırılık Bulunmadığı )
İMAR PLANINDA PARK VE ÇOCUK OYUN ALANI OLARAK DÜZENLENEN YER ( Gürültü Kontrol Yönetmeliğine Göre Öngörülün Gürültü Seviyesini Aşan "Go-Kart ve Çocuk Trafik Eğitim Parkı" Açılması İçin İşletme Ruhsatı Verilmemesinde Hukuka Aykırılık Bulunmadığı )
GÜRÜLTÜ SEVİYESİ ( Gürültü Kontrol Yönetmeliğine Göre Öngörülün Gürültü Seviyesini Aşan "Go-Kart ve Çocuk Trafik Eğitim Parkı" Açılması İçin İşletme Ruhsatı Verilmemesinde Hukuka Aykırılık Bulunmadığı )"
D8.D1.10.2003E. 2002/5534 K. 2003/3735"İPTAL DAVASI ( Üniversite Öğrencisi Olan Davacının Öğrenim Harcınını Yatırmadığı Gerekçesiyle Kaydının Silinmesine İlişkin İdari İşlemin İptali Amacıyla Açmış Olduğu İptal Davası Olması )
HARÇ VE ÜCRET YATIRILMASI ( Öğrenim Harcı Ödenmemesi Nedeniyle İdarece Gerçekleştirilen İşlemin Tebliğat Kanununa Uygun Olarak Davacıya Tebliğinin Yapılmamış Olması )
BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR ÖĞRETMENLİĞİ ( Öğrenim Harcı Ödenmemesi Nedeniyle İdarece Gerçekleştirilen İşlemin Tebliğat Kanununa Uygun Olarak Davacıya Tebliğinin Yapılmamış Olması )
İKİLİ ÖĞRETİM ( Öğrenim Harcını Yatırmayan Öğrencilere Bir Aylık Ek Süre Tanınması )
İLANEN TEBLİĞAT ( Davacıya Yapılan İdari İşlem Hakkında Usulüne Uygun Olarak Tebliğat Yapılmayarak Sadece İlanen Tebliğ Yoluna Gidilmiş Olmasının Hukuka Aykırı Olması )
TEBLİĞAT YÖNTEMİ ( Öğrenim Harcı Ödenmemesi Nedeniyle İdarece Gerçekleştirilen İşlemin Tebliğat Kanununa Uygun Olarak Davacıya Tebliğinin Yapılmamış Olması )"
D8.D3.10.2003E. 2003/1026 K. 2003/3773"İPTAL DAVASI ( Davacının 4109 Sayılı Yasa Uyarınca Muhtaç Asker Yardımı Yapılması Yolundaki Başvurusunun İdarece Reddedilmesi Üzerine Bu İdari İşlemin İptali İçin Açmış Olduğu Dava )
MUHTAÇ AİLELER İÇİN YARDIM ( Davacının Polis Memuru Eşinin Askere Gitmesi Üzerine 4109 Sayılı Yasada Öngörülen Muhtaç Asker Yardımı Yapılmasını Davalı İdareden Talep Etmesi )
MUHTAÇ ASKER YARDIMI ( Davacının Polis Memuru Eşinin Askere Gitmesi Üzerine 4109 Sayılı Yasada Öngörülen Muhtaç Asker Yardımı Yapılmasını Davalı İdareden Talep Etmesi )
BELEDİYE ( Davacının Başvurusunu 4109 Sayılı Yasaya Aykırı Bir Şekilde Reddeden Belediye Encümeninin İdari İşleminin Hukuka Aykırı Olduğunun Kabul Edilmesinin Gerekmesi )
DAİMİ İKAMET ETME ( 4109 Sayılı Yasada Muhtaç Asker Yardımından Faydalanacaklar İçin Daimi İkamet Şartının Aranmadığının Dikkate Alınmasının Gerekmesi )
İLÇE SINIRI İÇİNDE İKAMETGAH 4109 Sayılı Yasada Muhtaç Asker Yardımından Faydalanacaklar İçin Daimi İkamet Şartının Aranmadığının Dikkate Alınmasının Gerekmesi )
İKAMETGAH ( 4109 Sayılı Yasada Muhtaç Asker Yardımından Faydalanacaklar İçin Daimi İkamet Şartının Aranmadığının Dikkate Alınmasının Gerekmesi )"
D8.D7.10.2003E. 2003/473 K. 2003/3855"TUTUKLU ÖĞRENCİLER ( Cezaevi Araçları İle Asker Nezaretinde Üniversite Binaları İçinde Sınava Alınmalarında Sakınca Bulunduğu İçin Kayıtlarının Tahliye Tarihine Kadar Dondurulamayacağı )
TAHLİYE TARİHİNE KADAR KAYITLARIN DONDURULMASI ( Tutuklu Öğrencilerin Cezaevi Araçları İle Asker Nezaretinde Üniversite Binaları İçinde Sınava Alınmalarında Sakınca Bulunduğu İçin Dondurulamayacağı )
ASKER NEZARETİNDE SINAVA GİRME ( Cezaevi Araçları İle Asker Nezaretinde Üniversite Binaları İçinde Sınava Alınmalarında Sakınca Bulunduğu İçin Kayıtlarının Tahliye Tarihine Kadar Dondurulamayacağı )"
D8.D7.10.2003E. 2003/590 K. 2003/3845"TAM YARGI DAVASI ( Davacının Eşinin Davalı İdarenin Hizmet Kusuru Nedeniyle Ölmesi İle İdare Mahkemesince Belirlenen Tazminata Eklenecek Diğer Tazminat Alacakları Hakkındaki Dava Olması )
BİLİRKİŞİ ( Dava Konusu Olayda Bilirkişi Tarafından Belirlenen Ek Tazmin Raporuna İlişkin Davanın Süresi İçerisinde Açılmadığının Dikkate Alınmasının Gerekmesi )
DAVA AÇMA SÜRESİNİN BAŞLANGICI ( İdari Eylem Hakkında Yazılı Bildirim Alınması Halinde Bu Ittıla Tarihinden İtibarın Bir Yıl ve Herhalde Beş Yıl Zamanaşımı Süresinin Bulunması )
KUSUR ( Hizmet Kusuruna Dayalı Olarak Ortaya Çıkan Zararın Giderimi İçin Açılan Tam Yargı Davalarının Dava Açma Süresi İçerisinde Olmasının Gerekmesi )
İDARİ EYLEM ( Hizmet Kusuruna Dayalı Olarak Ortaya Çıkan Zararın Giderimi İçin Açılan Tam Yargı Davalarının Dava Açma Süresi İçerisinde Olmasının Gerekmesi )
ZARAR ( Dava Konusu Olayda Bilirkişi Tarafından Belirlenen Ek Tazmin Raporuna İlişkin Davanın Süresi İçerisinde Açılmadığının Dikkate Alınmasının Gerekmesi )
HAKLARIN SAKLI TUTULMASI ( Davacının Fazlaya İlişkin Haklarını Saklı Tutmuş Olması Halinde Dahi Söz Konusu Davanın Süresi İçinde Açılmış Olup Olmadığının Dikkate Alınmasının Gerekmesi )"
D8.D8.10.2003E. 2003/609 K. 2003/3899"ÖĞRENCİ KATKI PAYININ ÜÇ GÜN GECİKMELİ YATIRILMASI ( Bilinmesine Rağmen Bankaya Yatırılmasından Sonra Alınan Fakülte Yönetim Kurulu Kararıyla Davacının Kaydının Silinmesinde Hukuka Uyarlık Görülmediği )
YÜKSEKÖĞRETİM ÖĞRENCİSİNİN KAYDININ SİLİNMESİ ( Fakülte Yönetim Kurulu Kararıyla/Hukuka Uyarlık Görülmemesi - Öğrenci Katkı Payının Üç Gün Gecikmeli Bankaya Yatırıldığının Bilinmesi )"
D8.D10.10.2003E. 2002/5383 K. 2003/3940"YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVI ( 10 Yılını Tamamlayan Özel Banka Müfettişlerinin Kabul Edilmesinde Başarılı Olmaları Halinde Ruhsat Düzenlenmesinde Hukuka Aykırılık Bulunmadığı )
ÖZEL BANKA MÜFETİŞLERİ ( 10 Yılını Tamamlayan - YMM Sınavına Kabul Edilmesinde Başarılı Olmaları Halinde Ruhsat Düzenlenmesinde Hukuka Aykırılık Bulunmadığı )"
D8.D13.10.2003E. 2003/1961 K. 2003/3967"İPTAL DAVASI ( Avukat Olan Davacının Baro Levhasından Silinmesine ve Ruhsatnamesinin Geri Alınmasına İlişkin ...Barosu Yötetim Kurulu Kararının İpatli İstemiyle Açmış Olduğu Dava Olması )
TÜRKİYE BAROLAR BİRLİĞİ ( Baroların Vermiş Olduğu Disiplin Cezalarına Karşı On Beş Gün İçinde İtiraz Yoluna Başvurulmasının Tercihe Daylalı Hukuki Bir İmkan Olduğunun Kabul Edilmesi )
RUHSATNAME ( Davacının Ruhsatnamesinin Geri Alınmasına İlişkin Olarak Türkiye Barolar Birliğine İtiraz Etmemiş Olmasının Ayrıca Bir İptal Davası Açmaya Engel Olmayacağının Kabul Edilmesi )
AVUKAT ( Davacı Avukatın Baro Levhasından İsminin Silinmesi ve Ruhsatnamesinin Geri Alınması Üzerine Açtığı İptal Davasında İdare Mahkemesinin Görevsizlik Kararı Vermesinin Yasal Olmaması )
BARO LEVHASINDAN SİLİNME ( Dava Konusu Olayda Baronun Vermiş Olduğu Ceza Kesin ve Yürütülebilir Bir İdari İşlem Olduğunun Kabul Edilmesinin Gerekmesi )
KESİN İŞLEM ( Dava Konusu Olayda Baronun Vermiş Olduğu Ceza Kesin ve Yürütülebilir Bir İdari İşlem Olduğunun Kabul Edilmesinin Gerekmesi )
İDARİ YARGI ( Kamu Tüzel Kişiliği Olan Kurumların İdari İşlem Niteliğindeki Kararlarına Karşı Bu İşlemlerin İcrai ve Kesin Olması Şartıyla İptal Davası Açılabileceğinin Kabul Edilmesi )"
D8.D13.10.2003E. 2003/2062 K. 2003/4001"İPTAL DAVASI ( Davacının Doçentlik Kadrosuna Atanma İstemini Reddeden Üniversite Yönetim Kurulunun Kararının İptali Maksadıyla Açmış Olduğu Dava Olması )
ATAMA ( Dava Konusu Olayda İlan Edilen Doçenlik Kadrosuna Tek Aday Olarak Başvuran Davacının Bilimsel ve Akademik Yeterliliğinin Yeniden İncelenmeye Tabi Tutulmasının Yasal Olmaması )
ALMAN DİLİ VE EDEBİYAT ANABİLİM DALI ( Davacının Alman Dili Ve Edebiyatı Üzerinde Bilimsel ve Akademik Çalışmalarının Bulunması )
BİLİMSEL VE AKADEMİK YETERLİLİK ( Davacının Üniversitelerarası Kurulun Kararı İle Bilimsel Olarak Başarılı ve Yeterli Bulunması Nedeniyle Doçenliğe Yükselmiş Olması )
DOÇENT ( Davacının Üniversitelerarası Kurulun Kararı İle Bilimsel Olarak Başarılı ve Yeterli Bulunması Nedeniyle Doçenliğe Yükselmiş Olması )
YARDIMCI DOÇENT ( Davacının Üniversitelerarası Kurulun Kararı İle Bilimsel Olarak Başarılı ve Yeterli Bulunması Nedeniyle Doçenliğe Yükselmiş Olması )
ÜNİVERSİTELERARASI KURUL ( Davacının Üniversitelerarası Kurulun Kararı İle Bilimsel Olarak Başarılı ve Yeterli Bulunması Nedeniyle Doçenliğe Yükselmiş Olması )"
D8.D14.10.2003E. 2003/88 K. 2003/4047"İPTAL DAVASI ( Üniversite Öğrencisi Olan Davacının Aynı Fakültenin Türkçe Proğramına Geçmek İçin Yaptığı Başvurunun Zımnen Reddedilmesi Üzerine Açmış Olduğu İptal Davası Olması )
BÖLÜM FAKÜLTE VE ÜNİVERSİTE DEĞİŞTİRME ( Davacının Talebinin Eğtim-Öğretimin Amaçlarına Uygun Olduğu ve Geçişin Aynı Fakültenin Birimleri Arasında Olduğunun Dikkate Alınmasının Gerekmesi )
HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ İNGİLİZCE PROĞRAMI ( Davacının Talebinin Eğtim-Öğretimin Amaçlarına Uygun Olduğu ve Geçişin Aynı Fakültenin Birimleri Arasında Olduğunun Dikkate Alınmasının Gerekmesi )
HACETTEPE ÜVİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ TÜRKÇE PROĞRAMI ( Davacının Talebinin Eğtim-Öğretimin Amaçlarına Uygun Olduğu ve Geçişin Aynı Fakültenin Birimleri Arasında Olduğunun Dikkate Alınmasının Gerekmesi )
GEÇİŞİN AYNI FAKÜLTENİN AYNI BİRİMİ İÇİNDE OLMASI ( Davacının Talebinin Eğtim-Öğretimin Amaçlarına Uygun Olduğu ve Geçişin Aynı Fakültenin Birimleri Arasında Olduğunun Dikkate Alınmasının Gerekmesi )"
D8.D15.10.2003E. 2003/1148 K. 2003/4104"İŞYERİ AÇMA VE ÇALIŞMA RUHSATLARI ( Emlak Bürosunun Yönetmelikte Sayılan İşyerlerinden Olmadığı - Büro Niteliğinde İşyeri Olduğu/Kat Maliklerinin Muvafakatı Aranmayacağı )
EMLAK BÜROLARI ( İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatlarına İlişkin Yönetmelikte Sayılan İşyerlerinden Olmadığı - Kat Maliklerinin Muvafakatı Aranmayacağı/Büro Niteliğinde İşyeri Olduğu )
BÜRO NİTELİĞİNDE İŞYERİ ( Emlak Bürosu - İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatlarına İlişkin Yönetmelikte Sayılan İşyerlerinden Olmadığı/Kat Maliklerinin Muvafakatı Aranmayacağı )"
D8.D27.10.2003E. 2003/127 K. 2003/4310"DOKTORA EĞİTİMİNİ BAŞKA BİR ÜNİVERSİTEDE GÖREN DAVACININ KADRO TAHSİSİ YAPILMAMASI NEDENİYLE ENSTİTÜYLE İLİŞİĞİNİN KESİLMESİ ( İşlemin İptali Talebi )
OKUTMAN KADROSUNDA YER ALDIĞI ÜNİVERSİTENİN KARARIYLA BAŞKA ÜNİVERSİTEDE DOKTORA EĞİTİMİ GÖREN ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ ( Kadro Aktarımı Yapılmaması Nedeniyle Eğitim Gördüğü Enstitüden İlişiğinin Kesilmesi )
KADRO TAHSİSİ YAPILMADIĞINDAN DOKTORA ÖĞRENİMİ ALINAN ENSTİTÜDEN İLİŞİĞİN KESİLMESİ ( Öğretim Kadrosunda Yer Aldığı Üniversite Kararıyla Başka Üniversitede Doktora Yapan Araştırma Görevlisi )
LİSANSÜSTÜ EĞİTİMİNİ BAŞKA ÜNİVERSİTEDE GÖREN OKUTMAN ( Kadro Aktarımı Yapılmadığından Eğitim Gördüğü Üniversiteden İlişiğinin Kesilmesi - İşlemin İptali Talebi )
ARAŞTIRMA GÖREVLİSİNİN ÜNİVERSİTESİ ADINA BAŞKA ÜNİVERSİTEDE DOKTORA ÖĞRENİMİ GÖRMESİ ( Kadro Aktarımı Yapılmaması Nedeniyle Enstitüden İlişiğinin Kesilmesine İlişkin İşlemin İptali Talebi )"
D8.D24.12.2003E. 2003/3158 K. 2003/5902"LİSANS ÜSTÜ EĞİTİM ( Yurtdışına Gönderilip de Müstafi Sayılan Davacı Hakkında Gönderilme Tarihi 4160 Sayılı Yasanın ( 657 Sayılı Yasanın Ek 34. Maddesi ) Yürürlüğe Girdiği 5.8.1996 Tarihinden Sonra Olduğu İçin Bu Yasa Hükümlerinin Uygulanacağı )
YURT DIŞINA GÖNDERİLME ( Müstafi Sayılan Davacı Hakkında Gönderilme Tarihi 4160 Sayılı Yasanın ( 657 Sayılı Yasanın Ek 34. Maddesi ) Yürürlüğe Girdiği 5.8.1996 Tarihinden Sonra Olduğu İçin Bu Yasa Hükümlerinin Uygulanacağı )"
D8.D19.1.2004E. 2003/1817 K. 2004/172"SÜRÜCÜ BELGESİNİN GERİ ALINMASI ( Alkollü Araç Kullanan Sürücünün )
ALKOLLÜ ARAÇ KULLANDIĞINI BEYAN EDEN ANCAK ALKOL MUAYENESİNİ KABUL ETMEYEN SÜRÜCÜ ( Sürücü Belgesinin Geçici Olarak Geri Alınması )
EHLİYETİN GERİ ALINMASI ( Alkollü Araç Kullandığını Beyan Etmesine Rağmen Alkol Muayenesini Kabul Etmeyen Sürücüden )"
D8.D23.1.2004E. 2003/3030 K. 2004/309"TMMOB ODA ONUR KURULU KARARININ İDARİ DAVAYA KONU EDİLEMEMESİ ( Yüksek Onur Kurulunun Onayı ile Tekemmül Edeceğinden )
ONUR KURULU KARARINA KARŞI AÇILAN İPTAL DAVASI ( TMMOB Oda Onur Kurulu Kararının Yüksek Onur Kurulu Kararıyla Onanmadan Tek Başına Dava Konusu Edilememesi )
DİSİPLİN CEZASININ İPTALİ TALEBİ ( TMMOB Oda Onur Kurulu Kararının Yüksek Onur Kurulu Kararıyla Onanmadan Tek Başına Dava Konusu Edilememesi )
YÜKSEK ONUR KURULU KARARI OLMADAN TEK BAŞINA İPTAL DAVASINA KONU EDİLEMEME ( TMMOB Oda Onur Kurulu Kararı )
MİMARLAR ODASI ÜYESİNİN PROJE KOPYALAMASI NEDENİYLE ODA ONUR KURULUNCA VERİLEN PARA CEZASI ( TMMOB Yüksek Onur Kurulunca Onaylanmadan Tek Başına Dava Konusu Edilememesi )
PROJE KOPYALADIĞI GEREKÇESİYLE MİMAR HAKKINDA VERİLEN PARA CEZASI ( Oda Onur Kurulunun Verdiği Cezanın Yüksek Onur Kurulunca Onanmadan Dava Konusu Edilemeyeceği )"
D8.D26.1.2004E. 2002/5293 K. 2004/347"MALİYE MESLEK LİSESİ MEZUNLARININ ÜNİVERSİTE GİRİŞ SINAVINDA ALDIKLARI PUANLARIN ÇARPILACAĞI KATSAYI ( Lisans Programlarına Yerleştirmede Ek Puan Verilmemesine İlişkin Yöentmelik Düzenlemesinin İptali Talebi )
MESLEK YÜKSEKOKULU MEZUNLARININ KENDİ ALANLARINDA TERCİH ETTİKLERİ ÜNİVERSİTE BÖLÜMLERİNE YERLEŞTİRİLMESİNDE EK PUAN UYGULAMASI ( Maliye Meslek Lisesinin İktisat İşletme Hukuk Maliye Gibi Lisans Programlarına Girişte Ek Puan Alamayacağı )
ORTAÖĞRETİM BAŞARI PUANI UYGULAMASI ( Meslek Lisesi Mezunlarının Kendi Alanlarında Bir Lisans Programına Yerleştirilmesinde Ek Puan Alması - Maliye Meslek Lisesi Mezunlarının Sadece Maliye Meslek Yüksekokuluna Girişte Ek Puandan Yararlanacağı )
ÖSS'DE UYGULANAN KATSAYI ORANLARI ( Maliye Meslek Lisesi Mezunlarının Sadece Maliye Meslek Yüksekokuluna Girişte Ek Puandan Yararlanabileceği )
EK PUAN UYGULAMASINDAN YARARLANDIRILMAMAYA İLİŞKİN YÖNETMELİK HÜKMÜNÜN İPTALİ TALEBİ ( Maliye Meslek Lisesi Mezunlarının Maliye Meslek Yüksekokulu Dışındaki Lisans Programlarına Girişte Ek Puan Alamayacağına İlişkin Yönetmelik )
KATSAYI UYGULAMASI ( Üniversite Giriş Sınavlarında - Maliye Meslek Lisesi Mezunlarına Maliye Meslek Yüksekokulu Dışındaki Program Tercihleri İçin Ek Puan Uygulanamayacağı )"
D8.D26.1.2004E. 2003/2047 K. 2004/352"NAKLEN ATAMA İŞLEMİNİN İPTALİ TALEBİ ( Personeli Geçici Görevlendirmeye İlişkin Kanun Maddesine Dayanarak Yapılan )
ÜNİVERSİTE REKTÖRÜNE TANINAN PERSONELİ GEÇİCİ GÖREVLENDİRME YETKİSİ ( Nakil Vasıtası Olarak Kullanılamaması )
GEÇİCİ GÖREVLENDİRME MADDESİNE DAYANARAK NAKİL YAPILAMAMASI ( Üniversite Rektörüne Yasaca Tanınan Yetki )
REKTÖRÜN PERSONELİ BAŞKA BİRİMLERDE GEÇİCİ GÖREVLENDİRME YETKİSİ ( Nakil Vasıtası Olarak Kullanılamayacağı )"
D8.D26.1.2004E. 2003/2144 K. 2004/353"KÖYLER ARASINDAKİ SINIRIN TESBİTİ TALEBİNİN VALİLİKÇE ZIMNEN REDDİ ( İşlemin İptali İçin Açılan Davada Köy Sınırının Mahkemece Tesbit Edilememesi )
VALİLİĞE YAPILAN KÖYLER ARASINDAKİ SINIRIN YENİDEN TESBİTİ BAŞVURUSUNUN ZIMNEN REDDİ İŞLEMİNİN İPTALİ TALEBİ ( Mahkemece Köy Sınırının Belirlenememesi )
MAHKEMENİN KÖYLER ARASINDAKİ SINIRI TESBİT EDEMEMESİ ( Valiliğe Yapılan Köy Sınırlarının Tesbiti Başvurusunun Zımnen Reddi İşlemine Karşı Açılan İptal Davasında )
YARGI YETKİSİNİN SINIRI ( Mahkemece İdare İşleminin İptali İçin Açılan Davada Re'sen İdarenin Yerine Geçerek İşlem Yapılamaması - Köy Sınırlarının Tesbiti )"
D8.D26.1.2004E. 2003/2445 K. 2004/359"ÜNİVERSİTE TARAFINDAN YURTIDIŞINDA YÜKSEK LİSANS VE DOKTORA YAPTIRILAN ÖĞRETİM GÖREVLİSİ ( Göreve Dönmemesi Nedeniyle Müstefi Sayılması ve Yapılan Ödemelerin İadesi Talebi - Görevli Yargı Yolu )
YURTDIŞINDA YÜKSEK LİSANS VE DOKTORA YAPMASI İÇİN ÜNİVERSİTE TARAFINDAN GÖNDERİLEN ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ ( Eğitimini Bitirdikten Sonra Üniversiteye Dönmemesi Üzerine Müstefi Sayılması ve Üniversitece Yapılan Ödemelerin İmzaladığı Taahhütnameye Dayanarak İadesi Davasında Görevli Yargı Yolu )
GÖREVLİ YARGI YOLU ( Yüksek Lisans ve Doktora Yapması İçin Üniversitesince Yurtdışına Gönderilen Öğretim Görevlisinin Eğitimin Bitiminde Dönmemesi Nedeniyle Müstefi Sayılması ve Yapılan Ödemelerin İadesi Talebi )
KEFALET SENEDİNİN NİTELİĞİ ( Üniversitenin Eğitim İçin Yurtdışına Gönderdiği Araştırma Görevlisine İmzalattığı - Eğitim Sonunda Göreve Dönmeyerek İstifa Etmiş Sayılan Araştırma Görevlisinden Ödemelerin Tahsili Davasında Görevli Yargı Yolu )
YÜKSEK LİSANS VE DOKTORA EĞİTİMİ İÇİN ÜNİVERSİTE TARAFINDAN YURTDIŞINA GÖNDERİLEN ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ ( Eğitimin Sonunda Üniversiteye Dönmemesi Nedeniyle Müstafi Sayılması ve Yapılan Masrafların İadesi İçin Açılan Davada Görevli Yargı Yolu )
TAAHHÜTNAME VE KEFALET SENEDİNİN NİTELİĞİ ( Yüksek Lisans ve Doktora Eğitimi İçin Yurtdışına Gönderilen Araştırma Görevlisinin Üniversiteye Dönmemesi Üzerine Yapılan Ödemelerin İadesi Talebiyle Açılan Davada Görevli Yargı Yolu )"
D8.D26.1.2004E. 2003/3120 K. 2004/343"DEVLET HASTANESİNDE ÇALIŞAN DOKTOR ( Muayenehanesinin Görev Yaptığı Büyükşehir Belediye Sınırları İçerisinde Olması Mecburiyeti )
BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE SINIRLARI İÇERİSİNDEKİ DEVLET HASTANESİNDE ÇALIŞAN DOKTOR ( Aynı Büyükşehir Belediye Sınırları İçerisinde Muayenehane Açabileceği )
DOKTOR MUAYENEHANESİNİN KAPATILMASI İŞLEMİNİN İPTALİ ( Görev Yaptığı Devlet Hastanesinin Bulunduğu Büyükşehir Belediye Sınırları İçerisindeki )
MUAYENEHANENİN KAPATILAMAYACAĞI ( Doktorun Görev Yaptığı Devlet Hastanesinin Yer Aldığı Büyükşehir Belediye Sınırları İçerisindeki )
AYAKTA TEŞHİS VE TEDAVİ YAPILAN ÖZEL SAĞLIK KURULUŞU NİTELİĞİNDEKİ MUAYENEHANENİN KAPATILAMAMASI ( Doktorun Görev Yaptığı Devlet Hastanesinin Yer Aldığı Büyükşehir Belediye Sınırları İçerisindeki )"
D8.D27.1.2004E. 2003/3606 K. 2004/366"YARDIMCI DOÇENTLİK VE DOÇENTLİKLE PROFESÖRLÜK KADROLARINA ATAMA ( Üniversite Yönetim Kurulu Kararıyla Ek Koşullar Belirlenebileceği )
ÜNİVERSİTE YÖNETİM KURULU KARARININ İPTALİ TALEBİ ( Yardımcı Doçentlikle Doçentlik ve Profesörlük Kadrolarına Atamada Ek Koşullar Getiren )
YÖNETİM KURULU KARARININ İPTALİ TALEBİ ( Üniversitede Yardımcı Doçentlikle Doçentlik ve Profesörlük Kadrolarına Atamaya İlişkin Ek Koşullar Getiren )
DAVA AÇMA SÜRESİ ( Genel Düzenleyici İşlemin İptali İçin Dava Açılmamış Olsa Bile Uygulanmasına İlişkin İşleme Karşı Açılan İptal Davasıyla Birlikte İptal Talep Edilebileceği )
SÜRE ( Üniversite Yönetim Kurulu Kararına Karşı Süresinde İptal Davası Açmayan Kişinin İşlemin Uygulanması Üzerine Bu İşlemle Birlikte Yönetim Kurulu Kararının İptalini de İsteyebileceği )"
D8.D28.1.2004E. 2003/2201 K. 2004/420"BELEDİYE KURULMASI TALEBİNİN VALİLİKÇE REDDİ İŞLEMİNİN İPTALİ TALEBİ ( İçişleri Bakanlığı'nın Yeni Belediye Kurulması Taleplerinin Ertelenmesine İlişkin Genelgesine Dayanarak )
YENİ BELEDİYE KURULMASI TALEPLERİNİN ERTELENMESİNE İLİŞKİN İÇİŞLERİ BAKANLIĞI GENELGESİ ( Valiliğin Belediye Kurulması Talebini Reddetmesine İlişkin İşlemin İptali Talebi )
VALİLİKÇE YENİ BELEDİYE KURULMASI TALEBİNİN REDDEDİLMESİ ( İçişleri Bakanlığı'nın Genelgesine Dayanarak )
İÇİŞLERİ BAKANLIĞI'NIN YENİ BELEDİYE KURULMASI TALEPLERİNİN ERTELENMESİNE İLİŞKİN GENELGESİ ( Valilikçe Belediye Kurulması Talebinin Reddi İşleminin Geçerli Olması )"
D8.D1.2.2004E. 2004/139 K. 2004/583"ÖĞRETİM GÖREVLİSİNİN DERS YÜKÜ ARANMADAN EK DERS ÜCRETİNİN ZAMLI ÖDETİLMESİ TALEBİ ( Derdestlik İtirazı - Aynı İşlemin İki Kez İptal Edilememesi )
DERDESTLİK İTİRAZI ( Öğretim Görevlisinin Ders Yükü Aranmadan Ek Ders Ücretinin Zamlı Ödetilmesi Talebiyle Açtığı Birden Fazla Dava Bulunması )
EK DERS ÜCRETİNİN DERS YÜKÜ ARANMADAN ZAMLI ÖDETİLMESİ TALEBİ ( Üniversite Öğretim Görevlisinin - Aynı Konuda ve Aynı Taleple Açılan Birden Fazla Dava Bulunduğundan Derdestlik İtirazının Kabulü Gereği )
KESİN HÜKÜM ETKİSİ ( Üniversite Öğretim Görevlisinin Ek Ders Ücretlerinin Zamlı Ödetilmesi Talebinin Reddine İlişkin İşlemin İptali Talebi - Dava Konusu İşlemin Başka Davayla İptal Edilmiş Olması )"
D8.D9.2.2004E. 2003/3022 K. 2004/458"EĞİTİM VE ÖĞRETİM HAKKININ SINIRLANMASI ( Üniversite Öğrencisinin Öğretim Yılı Katkı Payının 2. Taksidini Gecikmeli Ödemesi Nedeniyle Sınavlara Alınmaması )
ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİSİNİN SINAVA ALINMAMASI ( Öğretim Yılı Katkı Payının 2. Taksidini Gecikmeli Ödemesi Nedeniyle - Eğitim ve Öğretim Hakkının Sınırlanması Sonucunu Doğuracağı )
SINAVA ALINMAMA ( Üniversite Öğrencisinin Öğretim Yılı Katkı Payının 2. Taksidini Gecikmeli Ödemesi Nedeniyle - Eğitim ve Öğretim Hakkının Sınırlanması Sonucunu Doğuracağı )
ÖĞRENCİ KATKI PAYI ( Üniversite Öğrencisinin Öğretim Yılı 2. Taksidini Gecikmeli Ödemesi Nedeniyle Sınavlara Alınmaması - Eğitim ve Öğretim Hakkının Sınırlanması Sonucunu Doğuracağı )
KATKI PAYI ( Üniversite Öğrencisinin Öğretim Yılı 2. Taksidini Gecikmeli Ödemesi Nedeniyle Sınavlara Alınmaması - Eğitim ve Öğretim Hakkının Sınırlanması Sonucunu Doğuracağı )"
D8.D10.2.2004E. 2003/2982 K. 2004/541"MADEN RUHSATININ İPTALİ ( Yolluk Avansının Yatırılmaması Üzerine İrad Kaydedilen Teminatın Tamamlanmaması Nedeniyle - İşlemde Hukuka Uyarlık Bulunmadığı )
YOLLUK AVANSI ( Yatırılmaması Üzerine İrad Kaydedilen Teminatın Tamamlanmaması Nedeniyle Maden Ruhsatının İptali - İşlemde Hukuka Uyarlık Bulunmadığı )
MADENCİLİK FONU ( Kontrol ve Denetim Harcamalarının Bu Fondan Karşılanacağı - Davacı Şirketten Yolluk Avansı İstenilmesinin Hukuka Aykırılığı )
RUHSAT SAHİPLERİ ( Yolluk Avansını Yatırmaması Nedeniyle Teminatlarının İrat Kaydedilemeyeceği ve Ruhsatın İptal Edilemeyeceği - Madencilik Fonundan Karşılanacağı )"
D8.D16.2.2004E. 2003/3386 K. 2004/653"ÖĞRENCİ SEÇME SINAVI ( Yerine Başkasını Sınava Sokarak Kayıt Yaptıranın Kaydının Silinerek Fakülte İle İlişiğinin Kesilmesine İlişkin İşlemde Hukuka Aykırılık Olmadığı )
ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİ SEÇME SINAVI ( Yerine Başkasını Sınava Sokarak Kayıt Yaptıranın Kaydının Silinerek Fakülte İle İlişiğinin Kesilmesine İlişkin İşlemde Hukuka Aykırılık Olmadığı )
SINAVA BAŞKASINI SOKMAK ( Öğrenci Seçme Sınavı - Kaydının Silinerek Fakülte İle İlişiğinin Kesilmesine İlişkin İşlemde Hukuka Aykırılık Olmadığı )
FAKÜLTE KAYDININ SİLİNMESİ ( Yerine Başkasını Sınava Sokarak Kayıt Yaptıranın - Fakülte İle İlişiğinin Kesilmesine İlişkin İşlemde Hukuka Aykırılık Olmadığı )"
D8.D18.2.2004E. 2002/4119 K. 2004/755"MOTORLU TAŞIT SÜRÜCÜ KURSLARI TEORİK DERS SINAVLARININ MERKEZİ SİSTEMLE YAPILACAĞINA İLİŞKİN YÖNETMELİĞİN İPTALİ TALEBİ ( Merkezi Sınav Sisteminin Hukuka Aykırı Olmaması )
EHLİYET SINAVININ MERKEZİ SİSTEMLE YAPILMASINA İLİŞKİN YÖNETMELİĞİN İPTALİ TALEBİ ( Merkezi Sınav Sisteminin Hukuka Aykırı Olmaması )
SÜRÜCÜ EHLİYET SINAVININ MERKEZİ SİSTEMLE YAPILMASINA İLİŞKİN İŞLEMİN İPTALİ TALEBİ ( İşlemin Hukuka Aykırı Olmaması )
MERKEZİ SINAV SİSTEMİNE İLİŞKİN BAKANLIK GENELGESİNİN İPTALİ TALEBİ ( Sürücü Kursları Teorik Ders Sınavları İçin Getirilen )"
D8.D25.2.2004E. 2003/3369 K. 2004/917"DOKTORA TEZİ SAVUNMA SINAVI ( Davacının Başarılı Olduğu ve Tutanağa Sehven Oybirliğiyle Ret Kararı Yazılmış Olabileceği İddiası - İdari Yargıda Tanık Veya Şahit Dinlenmesi Yada İfade Alınması Şeklinde Bir Yöntem Bulunmadığı )
İDARİ YARGILAMA USULÜ İLKELERİ ( Tanık Veya Şahit Dinlenmesi Yada İfade Alınması Şeklinde Bir Yöntem Bulunmadığı - Yazılı Yargılama Yapmak Zorunluluğu )
TANIK DİNLENMESİ ( İdari Yargılama Usulü İlkelerinde Böyle Bir Yöntem Bulunmadığı - Bilirkişi İncelemesi Yaptırılabileceği )
İFADE ALINMASI ( İdari Yargılama Usulü İlkelerinde Böyle Bir Yöntem Bulunmadığı - Bilirkişi İncelemesi Yaptırılabileceği )
BİLİRKİŞİ İNCELEMESİ ( İdari Yargılama Usulü İlkelerinde Tanık Veya Şahit Dinlenmesi Yada İfade Alınması Şeklinde Bir Yöntem Bulunmadığı - Bilirkişi İncelemesi Yaptırılabileceği )
YAZILI YARGILAMA USULÜ ( İdari Yargı Yerlerinde Zorunluluk - Lüzum Gördükleri ve Taraflar Veya İlgili Yerlerden Evrak ve Bilgiler İsteyebilecekleri )"
D8.D1.3.2004E. 2003/5276 K. 2004/970"DAVA AÇMA SÜRESİNİN BAŞLANGICI ( Yüksekokuldan İlişiği Kesilen Öğrencinin Adresine Tebligat Yapılamamış Olması )
OKULDAN KAYDIN SİLİNMESİ İŞLEMİNİN İPTALİ TALEBİ ( Dava Açma Süresinin Başlangıcı - Adrese Tebligat Yapılmamış Olması )
BAŞARISIZLIK NEDENİYLE YÜKSEKOKULDAKİ KAYDIN SİLİNMESİ ( Adrese Tebligat Yapılmamış Olması Halinde Dava Açma Süresinin Başlangıcı )
TEBLİGAT TARİHİ ( İdari İşleme Karşı Açılacak İptal Davasında Dava Açma Süresinin Başlangıcı - Yüksekokul Kaydının Silinmesi İşleminin İptali Talebi )
YÜKSEKOKUL ÖĞRENCİ KAYDININ SİLİNMESİ İŞLEMİNİN İPTALİ TALEBİ ( Tebligat Yapılmamış Olması Halinde Dava Açma Süresinin İşlememesi )"
D8.D2.3.2004E. 2003/3651 K. 2004/991"ÖĞRETİM ÜYESİNİN İSTİFA EDEREK MİLLETVEKİLİ SEÇİLMESİ ( Seçildikten Sonra Emekliye Ayrılıp Milletvekilliğinin Sona Ermesi Üzerine Yeniden Profesör Kadrosuna Atanma İstemi - İhtiyaç ve Olanaklar Doğrultusunda Reddedilmesi/Hukuka Aykırılık Bulunmadığı )
İSTİFA EDEREK MİLLETVEKİLİ SEÇİLEN ÖĞRETİM ÜYESİ ( Seçildikten Sonra Emekliye Ayrılıp Milletvekilliğinin Sona Ermesi Üzerine Yeniden Profesör Kadrosuna Atanma İstemi - İhtiyaç ve Olanaklar Doğrultusunda Reddedilmesi/Hukuka Aykırılık Bulunmadığı )
MİLLETVEKİLİ SEÇİLEN ÖĞRETİM ÜYESİ ( İstifa Ederek/Seçildikten Sonra Emekliye Ayrılıp Milletvekilliğinin Sona Ermesi Üzerine Yeniden Profesör Kadrosuna Atanma İstemi - İhtiyaç ve Olanaklar Doğrultusunda Reddedilmesi/Hukuka Aykırılık Bulunmadığı )
PROFESÖR KADROSUNA ATANMA İSTEMİ ( İhtiyaç ve Olanaklar Doğrultusunda Reddedilmesinde Hukuka Aykırılık Bulunmadığı - İstifa Ederek Milletvekili Seçilen ve Seçildikten Sonra Emekliye Ayrılıp Milletvekilliğinin Sona Ermesi Üzerine Atanma İstemi )"
D8.D3.3.2004E. 2003/3980 K. 2004/1027"DOÇENT KADROSU ( Doçent Unvanını Alan Ancak Doçent Kadrosuna Atanmayan Davacıya Doçentler İçin Belirlenen Ek Gösterge ve Döner Sermaye Payının Ödenmesi Gerektiği )
KADROYA ATANMAYAN DOÇENT ( Doçent Unvanını Alan Ancak Doçent Kadrosuna Atanmayan Davacıya Doçentler İçin Belirlenen Ek Gösterge ve Döner Sermaye Payının Ödenmesi Gerektiği )"
D8.D9.3.2004E. 2003/3756 K. 2004/1126"YURTDIŞINA LİSANSÜSTÜ EĞİTİM AMACIYLA GÖNDERİLEN ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ ( İstifa Etmesi - Çalışma İzni İçin Gerekli Olan Vize Değişikliği İçin Kurum Muvafakatının Verilmesi Amacıyla Başvurusunun Reddinin Hukuka Uygunluğu )
LİSANSÜSTÜ EĞİTİM AMACIYLA YURTDIŞINA GÖNDERİLEN ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ ( İstifa Etmesi - Çalışma İzni İçin Gerekli Olan Vize Değişikliği İçin Kurum Muvafakatının Verilmesi Amacıyla Başvurusunun Reddinin Hukuka Uygunluğu )
ARAŞTIRMA GÖREVLİSİNİN İSTİFA ETMESİ ( Lisansüstü Eğitim Amacıyla Yurtdışına Gönderilen - Çalışma İzni İçin Gerekli Olan Vize Değişikliği İçin Kurum Muvafakatının Verilmesi Amacıyla Başvurusunun Reddinin Hukuka Uygunluğu )"
D8.D9.3.2004E. 2003/4409 K. 2004/1123"YÜKSEK ÖĞRETİM KURUMUNDAN ÇIKARMA CEZASI ( Olayın Sadece Davacıyla Sınırlı Olmayıp Başka Kişileri de İlgilendirmesi - Durumun Özelliği Nedeniyle Üniversite Yönetim Kurulunca da Karar Verilebileceği )
ÜNİVERSİTE YÖNETİM KURULUNCA YÜKSEK ÖĞRETİM KURUMUNDAN ÇIKARMA CEZASI VERİLEBİLECEĞİ ( Olayın Sadece Davacıyla Sınırlı Olmayıp Başka Kişileri de İlgilendirmesi - Tehditle Adına Sahte Geçici Mezuniyet Belgesi Düzenletmek )
MEZUNİYET BELGESİ ( Görevli Bir Memuru Tehditle Adına Sahte Geçici Mezuniyet Belgesi Düzenletmek - Yükseköğretim Kurumundan Çıkarma Cezası/Üniversite Yönetim Kurulunca da Karar Verilebileceği )
SAHTE GEÇİCİ MEZUNİYET BELGESİ DÜZENLETMEK ( Görevli Bir Memuru Tehditle - Üniversite Yönetim Kurulunca Yükseköğretim Kurumundan Çıkarma Cezası Verilebileceği )"
D8.D12.3.2004E. 2003/5850 K. 2004/4461"ÖĞRETİM İŞLERİ ( Üniversite Rektörü ve Öğretim Üyesi Olan Davacının Mesleği İle İlgili Olarak Yaptığı Yayının Nitelendirilmesinin 2547 Sayılı Yasada Belirtilen Usul ve Esaslara Tabi Olduğu )
YÜKSEK ÖĞRETİM ( Üniversite Rektörü ve Öğretim Üyesi Olan Davacının Mesleği İle İlgili Olarak Yaptığı Yayının Nitelendirilmesinin 2547 Sayılı Yasada Belirtilen Usul ve Esaslara Tabi Olduğu )
YAYIN ETİĞİNE AYKIRILIK ( Üniversite Rektörü ve Öğretim Üyesi Olan Davacının Mesleği İle İlgili Olarak Yaptığı Yayın - TTB Tarafından Yayın Ettiğine Aykırı Davranıldığından Bahisle Disiplin Cezası Verilmesinde Hukuka Uyarlık Bulunmadığı )
DİSİPLİN CEZASI ( Üniversite Rektörü ve Öğretim Üyesi Olan Davacının Mesleği İle İlgili Olarak Yaptığı Yayın - TTB Tarafından Yayın Ettiğine Aykırı Davranıldığından Bahisle Verilmesinde Hukuka Uyarlık Bulunmadığı )"
D8.D16.3.2004E. 2003/3957 K. 2004/1345"VALİLİK İŞLEMİNİN İPTALİ TALEBİ ( İl Milli Eğitim Müdürlüğünü İlgilendiren Duruşmalarda Temsil Amacı İle Müdürlükçe Görevli Avukat Unvanına Sahip Olan ve Sadece Duruşmalar İçin Yetkilendirilen Avukat Tarafından İmzalanmasının Hukuken Mümkün Bulunmadığı )
İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜNÜ TEMSİL ( Temyiz Dilekçesinin Müdürlükçe Görevli Avukat Unvanına Sahip Olan ve Sadece Duruşmalar İçin Yetkilendirilen Avukat Tarafından İmzalanmasının Hukuken Mümkün Bulunmadığı )
SADECE DURUŞMALAR İÇİN YETKİLİ AVUKATIN İMZASI ( Temyiz Dilekçesinin İl Milli Eğitim Müdürlüğünü İlgilendiren Duruşmalarda Temsil Amacı İle Müdürlükçe Görevli Avukat Unvanına Sahip Olan ve Sadece Duruşmalar İçin Yetkilendirilen Avukatın İmzalanmasının Hukuken Mümkün Bulunmadığı )"
D8.D16.3.2004E. 2003/5495 K. 2004/1314"DOLMUŞ DURAK HAKKININ BULUNDUĞUNUN TESPİTİ ( İdari Dava Türleri Arasında Tespit Davası Olarak Bir Dava Türüne Yer Verilmemiş Olması )
TESPİT DAVASI ( İdari Dava Türleri Arasında Tespit Davası Olarak Bir Dava Türüne Yer Verilmemiş Olması-İdari Yargı Yetkisinin İdari Eylem ve İşlemlerin Hukuka Uygunluğunun Denetimi ile Sınırlı Olması )
DURAK HAKKININ KULLANILMASINA MANİ OLUNMASI İŞLEMİNİN İPTALİ ( İdari Dava Türleri İçinde Böyle Bir Davanın Olmaması Nedeniyle Bu Davanın da İncelenme Olanağının Olmaması )"
D8.D17.3.2004E. 2003/2768 K. 2004/1388"İŞLETME RUHSATI TEMİNATI ( İşletme Ruhsat Harcının Peşin Yatırılması Gerektiği ve Yatırmayan Şirketin Önişletme Ruhsatının İptal Edilmesinde Hukuka Aykırılık Bulunmadığı )
İŞLETME RUHSATI HARCI ( İşletme Ruhsat Harcının Peşin Yatırılması Gerektiği ve Yatırmayan Şirketin Önişletme Ruhsatının İptal Edilmesinde Hukuka Aykırılık Bulunmadığı )"
D8.D26.3.2004E. 2003/863 K. 2004/1472"FEN LİSELERİ YÖNETMELİĞİ HÜKMÜNÜN İPTALİ TALEBİ ( Fen Liselerine Giriş Sınavına Katılabilmek İçin Lise Öncesi Eğitimde Fen ve Matematik Alanındaki Derslerde Başarı Koşulu Getiren )
LİSE ÖNCESİ EĞİTİM DÖNEMİNDE FEN VE MATEMATİK ALANLARINDAKİ DERSLERDE BAŞARI DÜZEYİ ŞARTI GETİREN FEN LİSESİ YÖNETMELİĞİ HÜKMÜ ( İptali Talebi )
İLKÖĞRETİM DÖNEMİNDE FEN VE MATEMATİK DERSLERİNDEN YÜKSEK NOT ALMIŞ OLMA KOŞULU GETİREN YÖNETMELİK HÜKMÜNÜN İPTALİ TALEBİ ( Fen Liselerine Giriş Sınavında )
SINAV KILAVUZUNUN VE DAYANAĞI OLAN FEN LİSELERİ YÖNETMELİĞİ HÜKMÜNÜN İPTALİ TALEBİ ( Lise Öncesi Eğitim Döneminde Fen ve Matematik Derslerinden Yüksek Not Almış Olma Koşulu Getiren )
LİSE GİRİŞ SINAVLARI ( Fen Liseleri Sınavına Başvuru İçin Lise Öncesi Eğitim Döneminde Fen ve Matematik Derslerinden Belli Bir Not Düzeyi Şartı Getiren Yönetmelik Hükmünün İptali Talebi )"
D8.D30.3.2004E. 2002/2264 K. 2004/1523"MADENCİLİK FONU KESİNTİSİNE İLİŞKİN YÖNETMELİK DEĞİŞİKLİĞİNİN İPTALİ TALEBİ ( Dış Ticarette Ek Mali Yükümlülük Koymanın Kanunla Mümkün Olması )
DIŞ TİCARETTE EK MALİ YÜKÜMLÜLÜK KOYMA ( Kanunla veya Kanunla Verilmiş Yetkiye Dayanarak Alınan Bakanlar Kurulu Kararıyla Mümkün Olması - Madencilik Fonu Kesintisine İlişkin Yönetmelik Değişikliğinin İptali Talebi )
EK MALİ YÜKÜMLÜLÜK KONMASI ( Kanunla veya Kanunla Verilmiş Yetkiye Dayanarak Alınan Bakanlar Kurulu Kararıyla Mümkün Olması - Madencilik Fonu Kesintisine İlişkin Yönetmelik Değişikliğinin İptali Talebi )
YÖNETMELİKLE DIŞ TİCARETTE EK MALİ YÜKÜMLÜLÜK İHDAS EDİLEMEMESİ ( Madencilik Fonu Kesintisine İlişkin Düzenleme Getiren Yönetmelik Değişikliğinin İptali Talebi )
KANUNDA DÜZENLENMEYEN HUSUSLARDA YÖNETMELİK HÜKMÜYLE EK YÜKÜMLÜLÜK İHDAS EDİLEMEMESİ ( Madencilik Fonunun Kanunla Tasfiyesine Rağmen Yönetmelikle Fon Kesintisine ilişkin Düzenleme Yapılması )"
D8.D6.4.2004E. 2003/3350 K. 2004/1608"YARDIMCI DOÇENTLİK KADROSUNA ATANMA USULÜ ( Üniversite Yönetim Kurulu Kararıyla Yapılan Yabancı Dil Mülakat Sınavını Kaybetmesinin Etkisi )
ÜNİVERSİTE ÖĞRETİM GÖREVLİSİNİN YARDIMCI DOÇENTLİK KADROSUNA ATANMA TALEBİ ( Yapılacak İşlemler - Yabancı Dil İçin Düzenlenen Mülakatın Geçerli Olmaması )
YABANCI DİL MÜLAKAT SINAVINI KAYBETTİĞİ İDDİA EDİLEN ÖĞRETİM GÖREVLİSİ ( Yardımcı Doçentlik Kadrosuna Atanma Şartları )
ÖĞRETİM GÖREVLİSİNİN YARDIMCI DOÇENTLİK KADROSUNA ATANMA ( Üniversite Yönetim Kurulunca Ek Olarak Yapılması Kararlaştırılan İngilizce Mülakat Sınavını Kaybettiği Gerekçesiyle Atanmamasına İlişkin İşlemin İptali Gereği )"
D8.D15.4.2004E. 2003/4892 K. 2004/1827"ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİNE TAŞINAMAYACAKLAR ( Araç Tamir Bakım ve İmalat Sektörünün Bulunduğu - Oto Lastiği Alım Satım Ticareti İle Uğraşan İşyeri )
OTO LASTİĞİ ALIM SATIM TİCARETİ İLE UĞRAŞAN İŞYERİ ( Araç Tamir Bakım ve İmalat Sektörünün Bulunduğu Organize Sanayi Bölgesine Taşınmasının Hukuka Uygun Olmadığı )"
D8.D15.4.2004E. 2003/5198 K. 2004/1803"TUTUKLU ÖĞRENCİ HAKKINDA YAPILAN DİSİPLİN SORUŞTURMASI ( Savunmasının Alınmasının Zorunlu Olduğu - Yükseköğretim Kurumundan Çıkarma Cezasında Hukuka Uyarlık Görülmediği )
YÜKSEK ÖĞRETİM KURUMLARI DİSİPLİN YÖNETMELİĞİ ( Tutuklu Öğrenci Hakkında Yapılan Disiplin Soruşturması - Savunmasının Alınmasının Zorunlu Olduğu )
DİSİPLİN SORUŞTURMASI ( Tutuklu Öğrenci Hakkında Yapılan - Savunmasının Alınmasının Zorunlu Olduğu/Yükseköğretim Kurumundan Çıkarma Cezasında Hukuka Uyarlık Görülmediği )"
D8.D15.4.2004E. 2004/672 K. 2004/1829"TRAFİK KAZASI ( Karayolunda İdarenin Herhangi Bir Yatay ve Dikey İşaretleme Yapmadığı Uyarıca Levha Koymadığı ve Uçurumun Bulunduğu Yere Bariyer Yaptırmadığı - İdarenin Kamu Hizmetini Eksik Yaptığı/Hizmet Kusuru İşlediği )
İDARENİN HİZMET KUSURU ( Karayolunda İdarenin Herhangi Bir Yatay ve Dikey İşaretleme Yapmadığı Uyarıca Levha Koymadığı ve Uçurumun Bulunduğu Yere Bariyer Yaptırmadığı - İdarenin Kamu Hizmetini Eksik Yaptığı )
KARAYOLUNDA İŞARET LEVHA VE BARİYER BULUNMAMASI ( İdarenin Kamu Hizmetini Eksik Yaptığı/Hizmet Kusuru İşlediği - Davacı Yüzdeyüz Kusurlu Olsada Tazminata Hükmedilmesi Gereği )
KAMU HİZMETİNİN EKSİK YAPILMASI ( Karayolunda İdarenin Herhangi Bir Yatay ve Dikey İşaretleme Yapmadığı Uyarıca Levha Koymadığı ve Uçurumun Bulunduğu Yere Bariyer Yaptırmadığı/Hizmet Kusuru İşlediği - Tazminat Davası )"
D8.D19.4.2004E. 2003/4769 K. 2004/1871"DURUŞMAYA KATILMAYAN VEKİL ( Duruşmasız Ücret Tarifesinden Vekalet Ücreti Ödeneceği )
VEKALET ÜCRETİ ( Duruşmaya Katılmayan Vekil İçin Duruşmasız Ücret Tarifesinden Vekalet Ücreti Ödeneceği )
DURUŞMASIZ ÜCRET TARİFESİ ( Duruşmaya Katılmayan Vekil İçin Bu Ücret Tarifesinden Vekalet Ücreti Ödeneceği )"
D8.D20.4.2004E. 2003/4771 K. 2004/1882"FERAGAT ( Yargılama Giderlerinin Feragat Eden Davacı Üzerinde Bırakılması Gerekirken Davalı İdareden Alınarak Davacıya Verilmesine Karar Verilmesinde İsabet Bulunmadığı )
YARGILAMA GİDERLERİ ( Feragat Eden Davacı Üzerinde Bırakılması Gerekirken Davalı İdareden Alınarak Davacıya Verilmesine Karar Verilmesinde İsabet Bulunmadığı )
DAVADAN FERAGAT ( Yargılama Giderlerinin Feragat Eden Davacı Üzerinde Bırakılması Gerekirken Davalı İdareden Alınarak Davacıya Verilmesine Karar Verilmesinde İsabet Bulunmadığı )"
D8.D20.4.2004E. 2003/5119 K. 2004/1914"YATAY GEÇİŞ ( Eğitimini Yükseköğretim Kurulunun Tanıdığı Okulda Bitirerek Mezun Olan Kişinin Diplomasına Denklik Belgesinin Verilmesi Gerektiği )
DENKLİK BELGESİ ( Yatay Geçiş Yaparak Eğitimini Yükseköğretim Kurulunun Tanıdığı Okulda Bitirerek Mezun Olan Kişinin Diplomasına Denklik Belgesinin Verilmesi Gerektiği )"
D8.D21.4.2004E. 2004/1356 K. 2004/1916"İDARE MAHKEMESİNCE DAVANIN GÖRÜM VE ÇÖZÜMÜ YERİNİN VERGİ MAHKEMELERİ OLDUĞU GEREKÇESİYLE DAVANIN GÖREV YÖNÜNDEN REDDİ KARARI ( Temyiz Yoluyla İnceleme Konusu Yapılamayacağı - Pazar Yeri İçin İşgaliye Ücreti Alınmasına İlişkin Belediye Meclis Kararının İptali Davası )
TEMYİZ YOLUNA BAŞVURULAMAMASI ( İdare Mahkemesince Vergi Mahkemesinin Görevli Olduğu Gerkeçesiyle Verilen Görevsizlik Kararına Karşı - Pazar Yeri İçin İşgaliye Ücreti Alınmasına İlişkin Belediye Meclis Kararının İptali Davası )
PAZAR YERİ İÇİN İŞGALİYE ÜCRETİ ALINMASINA İLİŞKİN BELEDİYE MECLİS KARARININ İPTALİ TALEBİ ( İdare Mahkemesi'nce Vergi Mahkemesi'nin Görevli Olduğu Gerekçesiyle Verilen Görevsizlik Kararı - Temyiz Yoluna Başvurulamaması )
GÖREVSİZLİK KARARINA KARŞI TEMYİZ YOLUNA BAŞVURULAMAMASI ( İdare Mahkemesince Vergi Mahkemesinin Görevli Olduğu Gerekçesiyle Verilen - Belediye Meclisinin Pazar Yeri İçin İşgaliye Ücreti Alınmasına İlişkin Kararının İptali Davası )"
D8.D22.4.2004E. 2003/614 K. 2004/1921"ZİHİNSEL ÖZÜRLÜLER ÖZEL REHABİLİTASYON MERKEZLERİ YÖNETMELİĞİ HÜKMÜNÜN İPTALİ TALEBİ ( Yönetmelikle Getirilen Yaş Sınırlamasının Anayasaya Aykırı Olması )
EĞİTİM-ÖĞRETİM HAKKI ( Zihinsel Özürlüler Özel Rehabilitasyon Merkezleri Yönetmeliğiyle Getirilen 21 Yaş Sınırının Anayasaya ve Kanuna Aykırı Olması )
SOSYAL DEVLET İLKESİNE AYKIRILIK ( Zihinsel Özürlüler Özel Rehabilitasyon Merkezleri Yönetmeliğinin Yaş Sınırlamasına İlişkin Hükmün İptali Talebi )
YAŞ SINIRLAMASININ SOSYAL DEVLET İLKESİNE AYKIRI OLMASI ( Zihinsel Özürlülerin Eğitiminde )
ÖZÜRLÜLERİN EĞİTİM HAKKI ( Zihinsel Özürlüler Özel Rehabilitasyon Merkezleri Yönetmeliğiyle Eğitim İçin Yaş Sınırı Konmasının Sosyal Devlet İlkesine Aykırı Olması )"
D8.D27.4.2004E. 2003/5582 K. 2004/1968"BARO YÖNETİM KURULU'NUN ŞİKAYET EDİLEN AVUKATLA İLGİLİ VERDİĞİ KOVUŞTURMAYA YER OLMADIĞI KARARI ( Kesin ve Yürütülmesi Zorunlu Bir İşlem Niteliğinde Olduğu - İptal Davasına Konu Edilebileceği )
AVUKAT HAKKINDAKİ DİSİPLİN KOVUŞTURMASINA YER OLMADIĞINA İLİŞKİN BARO YÖNETİM KURULU KARARI ( Nihai Karar Niteliğinde Olduğu ve İptal Davasına Konu Edilebileceği )
NİHAİ KARAR NİTELİĞİ VE İPTAL DAVASINA KONU EDİLEBİLME ( Baro Yönetim Kurulunun Şikayet Edilen Avukat Hakkında Verdiği Disiplin Kovuşturmasına Yer Olmadığı Kararı )
İPTAL DAVASI AÇILABİLMESİ ( Baro Yönetim Kurulu'nun Şikayet Üzerine Avukat Hakkında Verdiği Kovuşturmaya Yer Olmadığı Kararına Karşı )
KOVUŞTURMAYA YER OLMADIĞINA İLİŞKİN BARO YÖNETİM KURULU KARARI ( Kesin ve Yürütülmesi Zorunlu İşlem Niteliğinde Olduğu ve İptal Davasına Konu Edilebileceği )
DİSİPLİN KOVUŞTURMASI YAPILMASINA YER OLMADIĞINA İLİŞKİN BARO YÖNETİM KURULU KARARI ( Kesin ve Yürütülmesi Zorunlu İşlem Niteliğinde Olduğu ve İptal Davasına Konu Edilebileceği )"
D8.D5.5.2004E. 2003/5277 K. 2004/2070"DİKEY GEÇİŞ PROGRAMI ÖĞRENCİSİ ( Hazırlık Programında 2.00 Not Ortalamasını Sağlayamaması/Fakültenin 3. Sınıfına Kaydı Yapılmayarak Kaydının Silinmesi - Lisans Öğrencileri İçin Öngörülen Azami Öğrenim Süresinden Yararlanamayacağı )
FAKÜLTE ÖĞRENCİSİNİN KAYDININ SİLİNMESİ ( Dikey Geçiş Programı Öğrencisi/3. Sınıfına Kaydı Yapılmayarak - Lisans Öğrencileri İçin Öngörülen Azami Öğrenim Süresinden Yararlanamayacağı/Hazırlık Programında 2.00 Not Ortalamasını Sağlayamaması )
HAZIRLIK PROGRAMINDA NOT ORTALAMASI SAĞLANAMAMASI ( Dikey Geçiş Programı Öğrencisi/3. Sınıfına Kaydı Yapılmayarak Kaydının Silinmesi - Lisans Öğrencileri İçin Öngörülen Azami Öğrenim Süresinden Yararlanamayacağı )
LİSANS ÖĞRENCİLERİ İÇİN AZAMİ ÖĞRENİM SÜRESİNDEN YARARLANAMAYACAKLAR ( Dikey Geçiş Programı Öğrencisi/Hazırlık Programında 2.00 Not Ortalamasını Sağlayamaması - Fakültenin 3. Sınıfına Kaydı Yapılmayarak Kaydının Silinmes )"
D8.D7.5.2004E. 2003/5891 K. 2004/2152"ATARİ SALONUNUN KAPATILMASINA İLİŞKİN EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ İŞLEMİNİN İPTALİ TALEBİ ( Langırt Oynatıldığı Gerekçesiyle - Görevli Yargı Yolu )
GÖREVLİ YARGI YOLU ( Langırt Oynattığı Gerekçesiyle Atari Salonunun Kapatılmasına İlişkin Emniyet Müdürlüğü İşleminin İptali Davasında - Kanunda Sulh Ceza Mahkemesinin Görevli Kılındığı Davaların Uygulanacak Cezalara İlişkin Uyuşmazlıklarla İlgili Olması )
LANGIRT OYNATAN ATARİ SALONUNUN KAPATILMASI ( İdari İşlem Niteliğinde Olduğu ve İdari Dava Konusu Yapılabileceği - Kanunla Sulh Ceza Mahkemesi'nin Görevli Kılındığı Davaların Ceza Uygulamalarına İlişkin Davalarla Sınırlı Olduğu )
SULH CEZA MAHKEMESİ'NİN GÖREVLİ OLDUĞU DAVALAR ( Langırt Oynatan Atari Salonunun Kapatılmasına İlişkin Emniyet Müdürlüğü İşleminin İptali Davasının İdari Dava Niteliğinde Olması ve Sulh Ceza Mahkemesi'nin Görevli Olduğu Davalardan Olmaması )"
D8.D7.5.2004E. 2004/359 K. 2004/2132"KÖYLER ARASI SINIRA BAĞLI KALINARAK YAPILAN TOPRAK ÜSTÜ UYGULAMASINA İLİŞKİN İLÇE İDARE KURULU KARARI ( Kesin ve Uygulanması Zorunlu Nihai İşlem Niteliği Bulunmadığından İptal Davasına Konu Edilememesi )
İPTAL DAVASINA KONU OLABİLECEK İŞLEM NİTELİĞİNİN BULUNMAMASI ( Köyler Arası Sınıra Bağlı Kalınarak Yapılan Toprak Üstü Uygulamasına İlişkin İlçe İdare Kurulu Kararı )
İLÇE İDARE KURULU'NUN KÖYLER ARASI SINIRA BAĞLI KALARAK YAPTIĞI TOPRAK ÜSTÜ UYGULAMASINA İLİŞKİN KARARI ( İptal Davasına Konu Edilebilecek Kesin ve Nihai Karar Niteliğinin Bulunmaması )
TOPRAK ÜSTÜ UYGULAMASINA İLİŞKİN İLÇE İDARE KURULU KARARI ( Önceden Çizilen Sınıra Dayandığından İdari Davaya Konu Edilemeyeceği )"
D8.D14.5.2004E. 2003/5390 K. 2004/2233"ANAOKULU AÇMA İZNİ ( Mesafe Şartı - İlk ve Ortaöğretim Öğrencilerinin Devam Ettiği Eğitim Kurumları İçin Öngörüldüğü/İzin Verilmemesine İlişkin İşlemde Yasaya Uyarlık Bulunmadığı )
ÖZEL ÖĞRETİM KURUMLARI KANUNU'NDAKİ MESAFE ŞARTI ( İlk ve Ortaöğretim Öğrencilerinin Devam Ettiği Eğitim Kurumları İçin Öngörüldüğü/Anaokulu Açmaya İzin Verilmemesine İlişkin İşlemde Yasaya Uyarlık Bulunmadığı )"
D8.D18.5.2004E. 2003/5456 K. 2004/2273"SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK MESLEKİ YETERLİK SINAVINA ALINMAMAYA İLİŞKİN İŞLEMİN İPTALİ ( Yargı Kararıyla Memnu Hakların İadesi Halinde Kamu Hizmetine Engel Bir Durumun Kalmaması )
MEMNU HAKLARIN İADESİ ( Yargı Kararıyla Memnu Hakların İadesi Halinde Kamu Hizmetine Engel Bir Durumun Kalmaması )
DOLANDIRICILIK SUÇUNDAN MAHKUM OLAN ŞAHSIN DAHA SONRADAN MEMNU HAKLARININ İADESİ ( Memnu Hakların İadesi ile Kamu Hizmetine Engel Durumun Ortadan Kalkmış Olması )"
D8.D18.5.2004E. 2004/702 K. 2004/2272"VEKALET ÜCRETİ ( Süresinde Savunma Verip Duruşmaya Katılmayan Vekil Hakkında Duruşmasız Ücret Üzerinden Vekalet Ücretine Hükmedileceği )
DURUŞMASIZ ÜCRET ( Süresinde Savunma Verip Duruşmaya Katılmayan Vekil Hakkında Duruşmasız Ücret Üzerinden Vekalet Ücretine Hükmedileceği )"
D8.D20.5.2004E. 2003/5336 K. 2004/2341"DAVA DEVAM EDERKEN DAVACININ ÖLMESİ ( Uyuşmazlığın Niteliği İtibariyle Yalnız Ölen Davacıyı İlgilendirdiği Gözönüne Alınarak Davanın Mirasçılarla Takibi Mümkün Olmadığı )
YALNIZ ÖLEN KİŞİYİ İLGİLENDİREN DAVA ( Uyuşmazlığın Niteliği İtibariyle Yalnız Ölen Davacıyı İlgilendirdiği Gözönüne Alınarak Davanın Mirasçılarla Takibi Mümkün Olmadığı )"
D8.D20.5.2004E. 2003/5602 K. 2004/2417"SİMİT FIRININA İZİNSİZ FIRIN İLAVESİ NEDENİYLE UYGULANAN MÜHÜRLEME İŞLEMİNİN İPTALİ TALEBİ ( Ek Fırının Mevzuata Uygunluğu Hakkındaki Bilirkişi Raporları Arasında Çelişki Bulunması - Yeni Bilirkişi İncelemesi Yaptırılarak Çelişkinin Giderilmesi Gereği )
RUHSATSIZ FIRIN İLAVESİ NEDENİYLE SİMİT FIRININA UYGULANAN MÜHÜRLEME İŞLEMİNİN İPTALİ TALEBİ ( Ek Fırının Mevzuata Uygunluğu Hakkındaki Bilirkişi Raporları Arasındaki Çelişkinin Yeni Bilirkişi Raporu Alınarak Giderilmesi Gereği )
BİLİRKİŞİ RAPORLARI ARASINDAKİ ÇELİŞKİNİN YENİ BİLİRKİŞİ İNCELEMESİ YAPTIRILARAK GİDERİLMESİ GEREĞİ ( Simit Fırınına İzinsiz Fırın İlavesi Nedeniyle İşyerinin Mühürlenmesi İşleminin İptali Davasında )
İŞYERİNİN MÜHÜRLENMESİ İŞLEMİNİN İPTALİ TALEBİ ( Simit Fırınına İzinsiz Fırın İlavesi Nedeniyle - Bilirkişi Raporları Arasındaki Çelişkinin Yeni Bilirkişi İncelemesi Yaptırılarak Giderilmesi Gereği )
GAYRİSIHHİ MÜESSESELER YÖNETMELİĞİNE AYKIRI ŞEKİLDE RUHSATSIZ FIRIN İLAVESİ NEDENİYLE SİMİT FIRINI NİTELİĞİNDEKİ İŞYERİNİN MÜHÜRLENMESİ ( İşlemin İptali Davasında Bilirkişi Raporları Arasındaki Çelişkinin Giderilmesi Gereği )"
D8.D25.5.2004E. 2003/5431 K. 2004/2434"YURTDIŞINDA ALINAN DİPLOMAYA VERİLEN DENKLİK BELGESİNE KONULAN "BU BELGE ÖĞRETMEN ATAMALARINDA GEÇERLİ DEĞİLDİR" ŞERHİNİN SİLİNMESİ TALEBİ ( Şerhin Silinmesinin Meslek Bilgisi Sınavında Başarılı Olma Şartına Bağlanmış Olması - YÖK'ün Yetkili Olması )
YÜKSEKÖĞRETİM KURULUNUN YETKİSİ ( Yurtdışında Alınan Diplomaya Verilen Denklik Belgesine Konulan Öğretmenlik Atamalarında Geçerli Olmadığına İlişkin Şerhin Silinmesinin Meslek Bilgisi Sınavında Başarılı Olma Şartına Bağlanması )
DENKLİK BELGESİNE KONULAN ÖĞRETMEN ATAMALARINDA GEÇERLİ OLMADIĞINA İLİŞKİN ŞERHİN SİLİNMESİ TALEBİ ( Yükseköğretim Kurulunun Şerhin Silinmesini Meslek Bilgisi Sınavında Başarılı Olma Şartına Bağlama Yetkisinin Bulunması )
MESLEK BİLGİSİ SINAVINDA BAŞARILI OLMA ŞARTININ GEÇERLİ OLMASI ( Denklik Belgesine Konulan "Öğretmen Atamalarında Geçerli Olmadığı"na İlişkin Şerhin Silinmesi İçin Öngörülen )
ÖĞRETMEN ATAMALARINDA GEÇERLİ OLADIĞINA İLİŞKİN DENKLİK BELGESİNE KONULAN ŞERHİN SİLİNMESİ TALEBİ ( Yükseköğretim Kurulu'nun Öngördüğü Meslek Bilgisi Sınavında Başarılı Olma Şartının Geçerli Olması )"
D8.D26.5.2004E. 2003/5120 K. 2004/2459"DEVLET ORMANINDAN KAYNAKLANAN SINIR UYUŞMAZLIĞI ( Hakkında Yeni Bir Sınır Çizilmesine Gerek Olmadığı )
YENİ SINIR ÇİZİLMESİ ( Devlet Ormanından Kaynaklanan Sınır Uyuşmazlığı Hakkında Yeni Bir Sınır Çizilmesine Gerek Olmadığı )"
D8.D28.5.2004E. 2003/5391 K. 2004/2507"AYLIKTAN KESME CEZASI ( Özel Dersane Müdürü Olan Davacının Disiplin Amirinin İlçe Milli Eğitim Müdürü/Üst Disiplin Amirinin Kaymakam Olduğu - İl Milli Eğitim Müdürünce Verilen 1/8 Oranında Aylıktan Kesme Cezasında Yetki Yönünden Hukuka Uyarlık Bulunmadığı )
İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRÜNCE VERİLEN CEZA ( Özel Dersane Müdürü Olan Davacının Disiplin Amirinin İlçe Milli Eğitim Müdürü/Üst Disiplin Amirinin Kaymakam Olduğu - İl Milli Eğitim Müdürünce Verilen 1/8 Oranında Aylıktan Kesme Cezasında Yetki Yönünden Hukuka Uyarlık Bulunmadığı )
ÜST DİSİPLİN AMİRİNİN KAYMAKAM OLMASI ( İl Milli Eğitim Müdürünce Verilen 1/8 Oranında Aylıktan Kesme Cezasında Yetki Yönünden Hukuka Uyarlık Bulunmadığı )"
D8.D28.5.2004E. 2003/5449 K. 2004/2471"BELEDİYE MECLİSİ KARARININ İPTALİ DAVASI ( Mülkiyeti Belediyeye Ait Olan Taşınmazın İhale Yoluyla Satışı İçin Belediye Meclisince Belediye Encümenine Yetki Verilebilmesi )
MÜLKİYETİ BELEDİYEYE AİT OLAN TAŞINMAZIN SATIŞI ( Taşınmazın İhale Yoluyla Satışı İçin Belediye Meclisince Belediye Encümenine Yetki Verilebilmesi )
BELEDİYE MECLİSİNİN BELEDİYE ENCÜMENİNE YETKİ VERMESİ ( ( Mülkiyeti Belediyeye Ait Olan Taşınmazın İhale Yoluyla Satışı Hususunda Yetki Verilebilmesi )"
D8.D28.5.2004E. 2004/747 K. 2004/2508"TAM YARGI DAVASINDA KARAR VERİLMESİNE YER OLMADIĞI KARARI VERİLMESİ ( Yapılan Ödeme Nedeniyle - Maktu Avukatlık Ücretine Hükmedilmesi Gerektiği )
AVUKATLIK ÜCRETİ ( Tam Yargı Davasında Yapılan Ödeme Nedeniyle Karar Verilmesine Yer Olmadığına Karar Verilmesi - Maktu Ücrete Hükmedilmesi Gerektiği )
KARAR VERİLMESİNE YER OLMADIĞI KARARI VERİLMESİ ( Tam Yargı Davasında Yapılan Ödeme Nedeniyle - Maktu Avukatlık Ücretine Hükmedilmesi Gerektiği )"
D8.D2.6.2004E. 2003/5647 K. 2004/2571"İŞYERİ RUHSATININ İPTALİ VE İŞYERİNİN KAPATILMASI İŞLEMİNİN YASAYA UYGUN OLMASI ( İşyerinde Mimari Projeye Aykırı Tadilat Yapılmış Olması Nedeniyle )
MİMARİ PROJEYE AYKIRI TADİLAT NEDENİYLE İŞYERİ RUHSATININ İPTALİ VE İŞYERİNİN KAPATILMASI ( İşlemin Hukuka Uygun Olması )
İMARA AYKIRILIK NEDENİYLE İŞYERİ RUHSATININ İPTALİ VE İŞYERİNİN KAPATILMASINA İLİŞKİN BELEDİYE ENCÜMEN KARARININ İPTALİ TALEBİ ( Ruhsat Alındıktan Sonra Mimari Projeye Aykırı Tadilat Yapılması )
PROJEYE AYKIRI TADİLAT NEDENİYLE İŞYERİ RUHSATININ İPTALİ VE İŞYERİNİN KAPATILMASI ( İşlemin İptali Talebinin Reddi Gereği )"
D8.D4.6.2004E. 2003/5650 K. 2004/2634"DENKLİK BAŞVURUSUNUN REDDİNE İLİŞKİN YÖK İŞLEMİNİN İPTALİ TALEBİ ( Gürcistan Tiflis Devlet Üniversitesi Gazetecilik Bölümünden Mezun Olan Davacının - Aynı Bölümü Bitiren Bazı Öğrencilere Denklik Verilmesine Rağmen Davacının Sınava Tabi Tutulmasının Eşitlik İlkesine Aykırı Olması )
EŞİTLİK İLKESİNE AYKIRILIK ( Aynı Yabancı Üniversiteden Mezun Olan Bazı Öğrencilere Denklik Verilmesine Rağmen Davacıya Denklik Verilmesinin Seviye Tesbit Sınavında Başarılı Olma Şartına Bağlanmış Olması )
YABANCI ÜNİVERSİTEDEN MEZUN OLAN DAVACININ DENKLİK TALEBİ ( Aynı Üniversiteden Mezun Olan Bazı Öğrencilere Denklik Verildiği Halde Davacı İçin Seviye Tesbit Sınavında Başarılı Olma Şartı Aranmasının Eşitlik İlkesine Aykırı Olması )"
D8.D4.6.2004E. 2004/622 K. 2004/2648"KAÇAK SU KULLANIMI NEDENİYLE BELEDİYE ENCÜMENİNCE VERİLEN PARA CEZASININ İPTALİ DAVASI ( Görevli Yargı Yolu - İdarenin Bilgisi Dışında Sayaç Değişikliği Yapmanın Sözleşmeye Aykırılık Teşkil Etmesi )
GÖREVLİ YARGI YOLU ( İdarenin Bilgisi Dışında Sayaç Değişikliği Yaparak Kaçak Su Kullanmaktan Dolayı Belediye Encümenince Verilen Para Cezasının İptali Talebi - İşlemin Sözleşmeye Aykırılıktan Kaynaklanması )
İDARENİN BİLGİSİ DIŞINDA SAYAÇ DEĞİŞTİREREK KAÇAK SU KULLANMAK ( Belediyece Verilen Para Cezasının İptali Davasında Görevli Yargı Yolu - İşlemin Sözleşmeye Aykırılıktan Kaynaklanması )
SÖZLEŞMEYE AYKIRILIK NEDENİYLE BELEDİYECE VERİLEN PARA CEZASININ İPTALİ DAVASI ( Görevli Yargı Yolu - İdarenin Bilgisi Dışında Su Sayacını Değiştirerek Kaçak Su Kullanmak )"
D8.D18.6.2004E. 2003/5163 K. 2004/2921"KARAR DÜZELTME İSTEMİ ( Davacının Temyiz İsteminin Reddine İlişkin Kararın Düzeltilmesi İsteminde Bulunmasında Hukuken Korunabilir Bir Yararı Olmadığı )
HUKUKİ YARAR ( Davacının Temyiz İsteminin Reddine İlişkin Kararın Düzeltilmesi İsteminde Bulunmasında Hukuken Korunabilir Bir Yararı Olmadığı )"
D8.D24.6.2004E. 2003/5727 K. 2004/3044"MERA TESBİTİNE İTİRAZ DAVASI ( Görevli Yargı Yolu )
GÖREVLİ YARGI YOLU ( Mera Tesbitine İlişkin İl Mera Komisyonu Kararının İptali Davasında )
İL MERA KOMİSYONUNUN MERA TESBİTİNE İLİŞKİN KARARININ İPTALİ TALEBİ ( Görevli Yargı Yolu )"
D8.D29.6.2004E. 2004/596 K. 2004/3110"KAMU HİZMETİNİN YERİNE GETİRİLMESİ SIRASINDA HİZMETİN KÖTÜ İŞLEYİŞİ NEDENİYLE VERİLEN ZARARDAN DOLAYI TAZMİNAT TALEBİ ( Görevli Yargı Yolu )
İDARİ YARGININ GÖREVLİ OLMASI ( İçme Suyu Hattı Geçirilmesi Sırasında Kazı Yapılan Yer Dışında Kalan Karayoluna Verilen Zarar Nedeniyle Tazminat Talebinde )
İÇME SUYU HATTI GEÇİRİLMESİ SIRASINDA KAZI YERİ DIŞINDA KALAN KARAYOLUNA VERİLEN ZARAR ( Tazminat Davasında Görevli Yargı Yolu - Zararın Hizmetin Kötü İşleyişinden Kaynaklanmış Olması )
HİZMET KUSURU NEDENİYLE OLUŞAN ZARAR İÇİN TAZMİNAT TALEBİ ( İçme Suyu Şebekesi Geçirilirken Yapılan Kazının Karayoluna Zarar Vermesi - Görevli Yargı Yolu )
TAZMİNAT DAVASINDA GÖREVLİ YARGI YOLU ( İçme Suyu Şebekesi Geçirmek İçin Yol Kenarına Yapılan Kazının Karayoluna Verdiği Zararın Hizmet Kusuru Niteliğinde Olması )"
D8.D5.7.2004E. 2003/5646 K. 2004/3154"ROGAR KAPAĞININ ÇÖKMESİ SONUCU ÇUKURA DÜŞEN DAVACININ MADDİ VE MANEVİ TAZMİNAT TALEBİ ( Faiz Başlangıcı - Dava Öncesi İdareye Uzlaşma Amaçlı Yapılan Başvuruların Temerrüt Oluşturmayacağı )
TAZMİNAT TALEBİ ( Kapağı Çöken ve Herhangi Bir Önlem Alınmayan Rogara Düşen Davacının - Faiz Başlangıcı/Dava Öncesi İdareye Yapılan Başvurunun Temerrüt Oluşturmayacağı )
FAİZ BAŞLANGICI ( Kapağı Çöken ve Herhangi Bir Önlem Alınmayan Rogara Düşen Davacının Tazminat Talebi - Dava Öncesi İdareye Yapılan Başvurunun Temerrüt Oluşturmayacağı/Faize Dava Tarihinden Hükmedilmesi Gereği )
TEMERRÜDÜN DAVA TARİHİNDEN İTİBAREN BAŞLAMASI ( Kapağı Çöken ve Herhangi Bir Önlem Alınmayan Rogara Düşen Davacının Tazminat Talebi - Dava Öncesi İdareye Yapılan Başvurunun Temerrüt Oluşturmayacağı )"
D8.D5.7.2004E. 2004/2568 K. 2004/3158"ATIK SU BEDELİ VE DAYANAĞI TARİFENİN İPTALİ TALEBİ ( İdari Yargının Görev Alanına Giren Davada İdare Mahkemesince Verilen Görevsizlik Kararının Temyiz Edilememesi )
GÖREV VE YETKİ YÖNÜNDEN VERİLEN RED KARARININ TEMYİZ EDİLEMEMESİ ( İdari Yargının Görev Alanındaki Davalarda Vergi Mahkemesi'nin Görevli Olduğu Gerekçesiyle İdare Mahkemesi'nce Verilen Görevsizlik Kararı )
TEMYİZ YOLUNA BAŞVURULAMAMASI ( Atık Su Ücret Tarifesinin ve Buna Dayalı Ücretin İptali Davasında Verilen Görevsizlik Kararına Karşı )"
D8.D15.9.2004E. 2004/2112 K. 2004/3292"DANIŞTAY'IN İLK DERECE MAHKEMESİ SIFATIYLA VERDİĞİ KARARIN UYGULANMASINDAN DOĞAN İŞLEMİN İPTALİ TALEBİ ( Kararın Birel Olmayıp Genel Hükümler İçermesi - İptal Davasında Görevli Mahkeme )
GÖREVLİ MAHKEME ( Danıştay'ın İlk Derece Mahkemesi Olarak Verdiği Kararın Uygulanmasıyla Yapılan İdari İşleme Karşı Açılan Davada - Süresini Doldurduğundan Doçentlik Kadrosuna Atanan Öğretim Görlisinin Daha Sonra Yardımcı Doçentlik İçin Süre Sınırlaması Kalktığından Tekrar Yardımcı Doçentliğe Atanamaması )
YARDIMCI DOÇENTLİKTE SÜRESİNİ DOLDURUP DOÇENT KADROSUNA ATANAN ÖĞRETİM ÜYESİNİN KANUN DEĞİŞİKLİĞİYLE SÜRE SINIRLAMASI KALKTIĞINDAN TEKRAR YARDIMCI DOÇENTLİĞE ATANMASI ( İşlemi İptal Eden Danıştay Kararının Uygulanması Suretiyle Yapılan Tekrar Doçentliğe Atama İşlemine Karşı Açılan İptal Davasında Görevli Mahkeme )
İLK DERECE MAHKEMESİ SIFATIYLA DANIŞTAY'DA GÖRÜLEN DAVADA VERİLEN KARARIN UYGULANMASI ( Yeni İşleme Karşı Açılan İptal Davasında Görevli Mahkeme - Yardımcı Doçentlik Kadrosunda Süreyi Doldurup Doçentliğe Atanan ve Daha Sonra Süre Sınırlaması Kalktığı Gerekçesiyle Yeniden Yardımcı Doçentliğe Atanan Öğretim Görevlisinin Doçent Olarak Atanmasına İlişkin İşlemin İptal Talebi )"
D8.D15.9.2004E. 2004/854 K. 2004/3288"SINAVSIZ DOĞRUDAN USTALIK BELGESİ VERİLMESİ TALEBİ ( İstemin Reddi İşleminin İptali İstemi - Anayasa Mahkemesinin 3308 S. Mesleki Eğitim Yasasının Geç. 1/B-1 Md. İptal Kararı Temyiz Aşamasında Geldiği/Yasal Dayanağı Ortadan Kalkan İşlemden Doğan Uyuşmazlığın Bu Husus Göz Önüne Alınarak Çözümleneceği )
ANAYASA MAHKEMESİ İPTAL KARARININ TEMYİZ AŞAMASINDA GELMESİ ( Sınavsız Doğrudan Ustalık Belgesi Verilmesi Talebinin Reddi İşleminin İptali İstemi - Kesinleşmemiş Davaların Anayasaya Aykırılığı Saptanmış Olan Kurallara Göre Çözümlenmesi Anayasanın Üstünlüğü ve Hukuk Devleti İlkesine Aykırı Düşeceği/Mahkemece Yeniden Karar Verileceği )
ANAYASANIN ÜSTÜNLÜĞÜ VE HUKUK DEVLETİ İLKESİ ( Sınavsız Doğrudan Ustalık Belgesi Verilmesi Talebinin Reddi İşleminin İptali İstemi - Anayasa Mahkemesinin 3308 S. Mesleki Eğitim Yasasının Geç. 1/B-1 Md. İptal Kararı Temyiz Aşamasında Geldiği/Mahkemece Yeniden Karar Verilmek Üzere Bozma Kararı Verileceği )"
D8.D17.9.2004E. 2004/1185 K. 2004/3318"SÜRÜCÜ BELGESİNİN GEÇİCİ GERİ ALINMASI ( 1 Yıl İçerisinde Hız Kuralını 5 Defa İhlal Etme Sebebiyle - %30'dan Fazla Aşma Koşulunun Getirilmesi/Failin Lehinde Olan Hükmün Tatbik Olunacağı )
HIZ KURALINI İHLAL ( 1 Yıl İçerisinde 5 Defa İhlal Etme Sonucu Sürücü Belgesinin 1 Yıl Süreyle Geri Alınacağı - %30'dan Fazla Aşma Koşulunun Getirildiği )
TRAFİK SUÇU ( 1 Yıl İçerisinde Hız Kuralını 5 Defa İhlal Edilmesi - %30'dan Fazla Aşma Koşulunun Getirilmesi/Failin Lehinde Olan Hükmün Tatbik Olunacağı )
FAİLİN LEHİNE OLAN HÜKMÜN TATBİK OLUNACAĞI ( 1 Yıl İçerisinde 5 Defa İhlal Etme Sonucu Sürücü Belgesinin 1 Yıl Süreyle Geri Alınacağı - %30'dan Fazla Aşma Koşulunun Getirildiği )"
D8.D20.9.2004E. 2003/5806 K. 2004/3331"DENKLİK BELGESİ ( Yurtdışından Alınan Diplomalar - "Bu Belge Öğretmen Atamalarında Geçerli Değildir" Şerhinin Kaldırılması İçin İlgilinin Öğretmenlik Meslek Bilgisi Sınavına Tabi Tutulmasında Hukuka Aykırılık Bulunmadığı )
ÖĞRETMENLİK MESLEK BİLGİSİ SINAVI ( İlgilinin "Bu Belge Öğretmen Atamalarında Geçerli Değildir" Şerhinin Kaldırılması İçin Sınava Tabi Tutulmasında Hukuka Aykırılık Bulunmadığı - Yurtdışından Alınan Diplomalar/Denklik Belgesi )
YURTDIŞINDAN ALINAN DİPLOMALARDA DENKLİK BELGESİ ( "Bu Belge Öğretmen Atamalarında Geçerli Değildir" Şerhinin Kaldırılması İçin İlgilinin Öğretmenlik Meslek Bilgisi Sınavına Tabi Tutulmasında Hukuka Aykırılık Bulunmadığı )
DİPLOMALARDA DENKLİK BELGESİ ( Yurtdışından Alınan - "Bu Belge Öğretmen Atamalarında Geçerli Değildir" Şerhinin Kaldırılması İçin İlgilinin Öğretmenlik Meslek Bilgisi Sınavına Tabi Tutulmasında Hukuka Aykırılık Bulunmadığı )"
D8.D20.9.2004E. 2004/341 K. 2004/3332"SÖZLÜ SINAVLA İLGİLİ DEĞERLENDİRMENİN SONRADAN YAPILMASI ( Ses ve Görüntü Kaydı veya Detaylı Tutanak Varsa Mümkün Olacağı - Doktora Öğrencisinin Sözlü Sınavdaki Performansın Bilirkişi İncelemesine Konu Edilemeyeceği )
YAZILI VE SÖZLÜ SINAV SONUÇLARI ARASINDAKİ DEĞERLENDİRME FARKLILIĞI ( Tek Başına Hukuka Aykırılık Teşkil Etmeyeceği - Doktora Öğrencisine Yazılı Sınavda Yüksek Not Veren Jüri Üyelerinin Sözlü Sınavda Düşük Not Vermesi )
DOKTORA ÖĞRENCİSİNİN YAZILI SINAVDA BAŞARILI OLUP SÖZLÜ SINAVDA BAŞARISIZ OLDUĞUNDAN KAYDININ SİLİNMESİ ( Yazılı Sınavda Yüksek Not Veren Jüri Üyelerinin Sözlü Sınavda Düşük Not Vermesinin Hukuka Aykırı Olmaması - Sözlü Sınavda Ses ve Görüntü Kaydı veya Detaylı Tutanak Yoksa Değerlendirmenin Sonradan Yapılamayacağı )"
D8.D22.9.2004E. 2003/5630 K. 2004/3409"ÖZEL ÖĞRETİM KURUMLARI ( Yasanın 9. Maddesinde Yer Alan Mesafe Koşulunun Okul Öncesi Eğitim Kurumu Olan Ana Okullarını Kapsamadığı )
OKUL ÖNCESİ EĞİTİM KURUMU ( Ana Okulları - Özel Öğretim Kurumları Yasasının 9. Maddesinde Yer Alan Mesafe Koşulunun Ana Okullarını Kapsamadığı )
ANA OKULU ( Özel Öğretim Kurumları Yasasının 9. Maddesinde Yer Alan Mesafe Koşulunun Ana Okullarını Kapsamadığı - Açma İzni Verilmesi İstemi )
OKUL AÇILMASINDA MESAFE KOŞULU ( Okul Öncesi Eğitim Kurumu Olan Ana Okullarını Kapsamadığı )"
D8.D22.9.2004E. 2003/5789 K. 2004/3406"MERMER RUHSATININ İPTALİ ( Ruhsat Sahasının Mahallinde Tetkiki İçin Gerekli Kontrol ve Denetim Masraflarının Verilen Süreye Rağmen Yatırılmaması Nedeniyle - Kontrol ve Denetim Masraflarının Madencilik Fonundan Karşılanması Gereği )
KONTROL VE DENETİM MASRAFLARININ VERİLEN SÜREDE YATIRILMAMASI NEDENİYLE MERMER RUHSATININ İPTALİ ( Masrafların Madencilik Fonundan Karşılanması Gereği )
MADEN İŞLETME RUHSATININ İPTALİ ( Kontrol ve Denetim Masraflarının Verilen Süreye Rağmen Yatırılmaması Nedeniyle - Masrafların Madencilik Fonundan Karşılanması Gereği )
RUHSATIN İPTALİ ( Mermer İşletme Ruhsatına Konu Sahanın Mahallinde Tetkiki İçin Gerekli Kontrol ve Denetim Masraflarının Ruhsat Sahibince Yatırılmadığı Gerekçesiyle - Masrafların Madencilik Fonundan Karşılanması Gereği )"
D8.D27.9.2004E. 2003/5914 K. 2004/3454"ARAŞTIRMA GÖREVLİSİNİN CEZALANDIRILMASI ( Yükseköğretim Kurumları Yönetici Öğretim Elemanı ve Memurları Disiplin Yönetmeliği Hükümlerinin Uygulanacağı )
TIPTA UZMANLIK EĞİTİMİ GÖREN DOKTORUN CEZALANDIRILMASI ( Yükseköğretim Kurumları Öğrenci Disiplin Yönetmeliğinin Uygulanamayacağı )
YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI DİSİPLİN YÖNETMELİKLERİ ( Araştırma Görevlisinin Cezalandırılması - Yönetici Öğretim Elemanı ve Memurları Disiplin Yönetmeliği Hükümlerinin Uygulanacağı )"
D8.D27.9.2004E. 2004/1570 K. 2004/3441"YATAY GEÇİŞ İŞLEMİNİN İPTALİ VE ÜNİVERSİTE KAYDININ SİLİNMESİ İŞLEMİNİN İPTALİ TALEBİ ( Davacının Sadece Hazırlık Sınıfını Okumasına Rağmen Sahte Transkript Belgesiyle Başka Üniversitenin Üçüncü Sınıfına Geçmiş Olması - Hukuka Aykırı Olarak Elde Edilen Hakkın Korunamayacağı )
SAHTE TRANSKRİPT BELGESİNE DAYALI YATAY GEÇİŞİN İPTALİ VE ÜNİVERSİTE KAYDININ SİLİNMESİ İŞLEMİNİN İPTALİ TALEBİ ( Sadece Hazırlık Sınıfını Okumasına Rağmen Yatay Geçişle Üçüncü Sınıfa Geçen Davacı Öğrenci - Hukuka Aykırı Hak Kazanımlarının Hukuk Düzenince Korunamayacağı )
HUKUKA AYKIRI HAK KAZANIMLARININ HUKUK DÜZENİNCE KORUNAMAMASI ( Hazırlık Sınıfını Okuduktan Sonra Üniversiteden Kaydını Silen ve Sahte Transkript Belgesiyle Başka Üniversiteye Yatay Geçiş Yapan Davacı Öğrencinin Yatay Geçişinin İptali ve Kaydının Silinmesi İşleminin Doğru Olması )
KAZANILMIŞ HAK OLUŞMAMASI ( Hazırlık Sınıfını Okumasına Rağmen Sahte Transkript Belgesiyle Başka Üniversitenin Üçüncü Sınıfına Yatay Geçiş Yapan Öğrenci Yararına - Yatay Geçişin İptali ve Kaydın Silinmesinin Geçerli Olması )"
D8.D28.9.2004E. 2004/1117 K. 2004/3482"VAKIF ÜNİVERSİTELERİNE DEVLET YARDIMI YAPILMASININ ŞARTLARI ( Üniversiteye Tahsis Edilmiş Taşınmaz Mal Bulunması Şartı )
TAŞINMAZ MAL TAHSİSİ ŞARTI ( Vakıf Üniversitesine Devlet Yardımı Yapılabilmesi İçin Gerekli Şartlar )
DEVLET YARDIMI YAPILMASI TALEBİ ( Özel Üniversitenin Devlet Yardımından Yararlanabilmesi İçin Üniversiteye Tahsis Edilmiş Taşınmaz Mal Bulunması Şartı )
ÜNİVERSİTEYE TAHSİS EDİLMİŞ TAŞINMAZ MAL BULUNMASI ŞARTI ( Vakıf Üniversitesinin Devlet Yardımından Yararlanabilmesi İçin )"
D8.D28.9.2004E. 2004/1512 K. 2004/3494"BELEDİYE BAŞKANLARININ MEMUR OLMAMASI VE TİCARET YASAĞININ BULUNMAMASI ( Belediye Başkanı Seçilmeden Önce Verilmiş Maden Ruhsatlarının Feshinin Hukuka Aykırı Olması )
MADEN İŞLETME RUHSATLARININ FESHİNE İLİŞKİN İŞLEMİN HUKUKA AYKIRI OLMASI ( Belediye Başkanı Seçilmeden Önce Verilmiş Bulunan - Belediye Başkanlarının Ticaret Yasağının Bulunmaması )
TİCARET YASAĞININ BULUNMAMASI ( Belediye Başkanlarının - Belediye Başkanı Seçilmeden Önce Verilmiş Maden İşletme Ruhsatının Feshine Hükmedilemeyeceği )
MEMUR NİTELİĞİNİN BULUNMAMASI ( Belediye Başkanına Belediye Başkanı Seçilmeden Önce Verilen Maden İşletme Ruhsatının İptalinin Hukuka Aykırı Olması )"
D8.D28.9.2004E. 2004/436 K. 2004/3491"SÜRÜCÜ BELGESİNİN BİR YIL SÜREYLE GERİ ALINMASI ( Hız Sınırlarının %30 dan Fazla Aşıldığının Bir Yıl İçerisinde 5 Kez Tesbit Edilmesi Gereği )
HIZ İHLALİ ( Hız Sınırlarının %30 dan Fazla Aşıldığının Bir Yıl İçerisinde 5 Kez Tesbit Edilmeden Sürücü Belgesinin Bir Yıl Süreyle Geri Alınamayacağı )
EHLİYETİN GERİ ALINMASI ( Bir Yıl Süreyle - Hız Sınırlarının %30 dan Fazla Aşıldığının Bir Yıl İçerisinde 5 Kez Tesbit Edilmesi Gereği )"
D8.D28.9.2004E. 2004/522 K. 2004/3492"YURTDIŞINDAKİ ÜNİVERSİTEDEN MEZUN OLANLARIN DİPLOMA DENKLİK SINAVINA GİRME ZORUNLULUĞU ( YÖK'ten Burslu Öğrenciler İçin Öngörülen Sınavın Birinci Aşamasından Muafiyetin Eşitlik İlkesine Aykırılık Oluşturmayacağı )
SEVİYE TESPİT SINAVININ BİRİNCİ AŞAMASINDAN MUAFİYETİN EŞİTLİK İLKESİNE AYKIRI OLMAMASI ( YÖK'ten Burs Alarak Yurtdışındaki Üniversitede Öğrenim Gören Kişilerin - Burssuz Okuyan Davacının Sınavın Birinci Aşamasından Muaf Tutulma Talebinin Reddi Gereği )
YÖK'TEN BURS ALARAK YURTDIŞINDAKİ ÜNİVERSİTEDE ÖĞRENİM GÖREN ÖĞRENCİLER ( Denklik Sınavının İlk Aşamasından Muaf Tutulmalarının Eşitlik İlkesine Aykırılık Oluşturmayacağı )
EŞİTLİK İLKESİNE AYKIRILIK OLUŞMAMASI ( YÖK'ten Burs Alarak Azerbaycan Neriman Nerimanov Üniversitesi'de Öğrenim Gören Öğrencilerin Denklik Sınavının İlk Aşamasından Muaf Tutulması )
DENKLİK SINAVININ İLK AŞAMASINDAN MUAFİYET TALEBİ ( YÖK'ten Burs Alarak Yurtdışındaki Üniversitede Öğrenim Gören Öğrencilerin Denklik Sınavının İlk Aşamasından Muaf Tutulmasının Eşitlik İlkesine Aykırılık Teşkil Etmemesi )"
D8.D29.9.2004E. 2004/628 K. 2004/3527"KUM OCAĞI RUHSATI ( Kesin Kararın İl Daimi Encümenince Verilmesi Gerektiği/Kaymakamlığın Nihai Bir Karar Verme Yetkisi Bulunmadığı - Taşocakları Nizamnamesi )
İLÇE İDARE KURULU KARARI ( Kum Ocağı İşletilmek Üzere Ruhsat Başvurusunun Reddi - Taşocakları Nizamnamesi/Kesin Kararın İl Daimi Encümenince Verilmesi Gerektiği )"
D8.D30.9.2004E. 2003/3888 K. 2004/3535"NAKLEN VE AÇIKTAN PERSONEL ATAMALARI ( İkinci Bir Talimata Kadar Durduran Genelge - Kapsam Dışında Tutulup Yardımcı Doçentlerin Bu İstisna Kapsamına Alınmaması Nedeniyle Akademik Nitelikteki Kamu Görevinin Gereklerine Yasanın Düzenleniş Şekline ve Anayasal Eşitlik İlkesine Uyarlık Bulunmadığı )
KAPSAM DIŞINDA TUTULAN YARDIMCI DOÇENTLER ( İstisna Kapsamına Alınmaması Nedeniyle Akademik Nitelikteki Kamu Görevinin Gereklerine Yasanın Düzenleniş Şekline ve Anayasal Eşitlik İlkesine Uyarlık Bulunmadığı )"
D8.D30.9.2004E. 2003/5531 K. 2004/3548"DİSİPLİNSİZLİK NEDENİYLE GÜLHANE ASKERİ TIP AKADEMİSİNDEN RESEN EMEKLİ EDİLENLER ( Başka Kamu Kurum ve Kuruluşunda İstihdam Edilmelerinin Mümkün Olmadığı - Üniversite Sağlık Yüksekokulu )
GÜLHANE ASKERİ TIP AKADEMİSİNDEN RESEN EMEKLİ EDİLENLER ( Disiplinsizlik Sicili İle - Başka Kamu Kurum ve Kuruluşunda İstihdam Edilmelerinin Mümkün Olmadığı )
RESEN EMEKLİ EDİLENLER ( Gülhane Askeri Tıp Akademisinden Disiplinsizlik Sicili İle - Sınav Jürisince Atanmasının Uygun Bulunduğu Üniversite Yönetim Kurulunca Uygun Görülmemesi/Yasaya Uygunluğu )
KAMU KURUM VE KURULUŞLARINDA İSTİHDAM EDİLEMEYECEKLER ( Gülhane Askeri Tıp Akademisinden Disiplinsizlik Sicili İle Resen Emekli Edilenler )
ATANMANIN UYGUN GÖRÜLMEMESİ ( Gülhane Askeri Tıp Akademisinden Disiplinsizlik Sicili İle Resen Emekli Edilenler - Sınav Jürisince Atanmasının Uygun Bulunduğu Üniversite Yönetim Kurulunca Uygun Görülmemesi/Yasaya Uygunluğu )"
D8.D30.9.2004E. 2004/170 K. 2004/3543"SOSYO-EKONOMİK GEREKÇELERLE BAZI TÜKETİCİ GRUPLARI İÇİN DÜŞÜK BİRİM FİYAT BELİRLENİRKEN SU HİZMETİ İÇİN BANKA ŞUBELERİNE YÜKSEK SU TARİFESİ UYGULANMASI ( Eşitlik İlkesine Aykırı Olması )
EŞİTLİK İLKESİNE AYKIRILIK ( Sosyo-Ekonomik Gerekçelerle Bazı Tüketici Gruplarına Su Hizmeti İçin Düşük Birim Fiyat Uygulanırken Banka Şubelerine Yüksek Tarife Uygulanması )
BELEDİYE MECLİSİNİN SU BİRİM FİYATLARINI BAZI TÜKETİCİ GRUPLARI İÇİN DÜŞÜK TUTUP ÖZEL BANKA ŞUBELERİNE YÜKSEK TARİFE UYGULAMASI ( Eşitlik İlkesine Aykırılık )
SU BİRİM FİYATLARININ DEĞİŞİK TÜKETİCİ GRUPLARINA FAHİŞ FARKLILIKLARLA UYGULANMASI ( Eşitlik İlkesine Aykırılık )"
D8.D30.9.2004E. 2004/1815 K. 2004/3546"YOL BOZMA VE ÇEVRE KİRLİLİĞİNİ ÖNLEME KATILIM PAYI TALEBİNE İLİŞKİN BELEDİYE MECLİSİ İŞLEMİNİN İPTALİ TALEBİ ( Görevli Mahkeme )
VERGİ MAHKEMELERİNİN GÖREVLİ OLMASI ( Yol Bozma ve Çevre Kirliliğini Önleme Katılım Payı Talebine İlişkin Belediye Meclisi İşleminin İptali Davasında )
GÖREVLİ MAHKEME ( Yol Bozma ve Çevre Kirliliğini Önleme Katılım Payı Talebine İlişkin Belediye Meclisi Kararının İptali Davasında )
BELEDİYE MECLİSİNİN YOL BOZMA VE ÇEVRE KİRLİLİĞİNİ ÖNLEME KATILIM PAYI TALEBİNE İLİŞKİN İŞLEMİNİN İPTALİ DAVASI ( Görevli Mahkeme )"
D8.D4.10.2004E. 2004/448 K. 2004/3589"DİPLOMA ( Yükseköğretim/Davacının Soyadı Değişikliği Nedeniyle Yeni Diploma Hazırlanması Talebi - Düzenlendikleri Tarihte Varolan Hukuki ve Fiili Durumu Gözeten Belge Olduğu )
YÜKSEKÖĞRETİM DİPLOMASI ( Düzenlendikleri Tarihte Varolan Hukuki ve Fiili Durumu Gözeten Belge Olduğu - Davacının Soyadı Değişikliği Nedeniyle Yeni Diploma Hazırlanması Talebi )
DİPLOMADA DEĞİŞİKLİK YAPILMASI ( Davacının Mahkeme Kararıyla Soy İsminin Değiştirilmesi - Uygun Yerine Bir Açıklama Yapılmasını Veya Bu Hususu Bildiren Bir Belge Verilmesini İsteme Hakkı )"
D8.D4.10.2004E. 2004/918 K. 2004/3579"AVUKATLIK RUHSATI VERİLMEMESİNE İLİŞKİN İŞLEMLERİN İPTALİ İSTEMİ ( Uyuşmazlığın Görüm ve Çözümünde İşlemleri Dolayısı İle Türkiye Barolar Birliği ve Adalet Bakanlığının Bulunduğu Yer Ankara İdare Mahkemelerinin Yetkili Olduğu )
YETKİLİ MAHKEME ( İşlemleri Dolayısı İle Türkiye Barolar Birliği ve Adalet Bakanlığının Bulunduğu Yer Ankara İdare Mahkemeleri - Vali Yardımcısına Avukatlık Ruhsatı Verilmemesine İlişkin İşlemlerin İptali İstemi )
TÜRKİYE BAROLAR BİRLİĞİ VE ADALET BAKANLIĞI İŞLEMLERİN İPTALİ İSTEMİ ( Uyuşmazlığın Görüm ve Çözümünde İşlemleri Dolayısı İle Bulundukları Yer Ankara İdare Mahkemelerinin Yetkili Olduğu - Vali Yardımcısına Avukatlık Ruhsatı Verilmemesi )"
D8.D5.10.2004E. 2004/2193 K. 2004/3624"ÖĞRENCİYE VERİLEN GEÇİCİ OKULDAN UZAKLAŞTIRMA CEZASININ İPTALİ TALEBİ ( İzinsiz Eylem Yapmak ve Yasadışı Slogan Atmak Gerekçesiyle Verilen - Güvenlik Görevlilerinin Tuttuğu Tutanak ve Davacının Savunmasıyla Yetinilememesi/Görgü Tanıkları Dinlenerek Hüküm Kurulması Gereği )
GÜVENLİK GÖREVLİLERİNİN TUTTUĞU TUTANAK VE DAVACININ SAVUNMASIYLA YETİNİLEMEMESİ ( İzinsiz Eylem Yapmak ve Yasadışı Slogan Atmak Gerekçesiyle Öğrenciye Verilen Geçici Uzaklaştırma Cezasının İptali Davasında - Görgü Tanıkları Dinlenip Olaylar Tek Tek Araştırılarak Hüküm Kurulması Gereği )
DİSİPLİN CEZASININ İPTALİ TALEBİ ( İzinsiz Eylem Yapmak ve Yasadışı Slogan Atmak Gerekçesiyle Öğrenciye Verilen Geçici Uzaklaştırma Cezası - Güvenlik Görevlilerinin Tuttuğu Tutanak ve Davacının Savunmasıyla Yetinilerek Hüküm Kurulamayacağı/Görgü Tanıklarının Dinlenmesi ve Olayların Araştırılması Gereği )
İZİNSİZ EYLEM YAPMAK VE YASADIŞI SLOGAN ATMAKTAN DOLAYI ÖĞRENCİYE VERİLEN GEÇİCİ UZAKLAŞTIRMA CEZASININ İPTALİ TALEBİ ( Görgü Tanıkları Dinlenip Olaylar Araştırılmadan Sadece Güvenlik Görevlilerine Ait Tutanak ve Davacı Öğrencinin İfadesine Dayanarak Hüküm Kurulamayacağı )
YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI ÖĞRENCİ DİSİPLİN YÖNETMELİĞİ'NE GÖRE VERİLEN DİSİPLİN CEZASININ İPTALİ TALEBİ ( Görgü Tanıkları Dinlenip Olaylar Araştırılmadan Sadece Güvenlik Görevlilerine Ait Tutanak ve Davacı Öğrencinin İfadesine Dayanarak Hüküm Kurulamayacağı )"
D8.D5.10.2004E. 2004/3 K. 2004/3629"ASKER AİLESİNE YARDIM TALEBİNİ REDDEDEN BELEDİYE ENCÜMEN KARARININ İPTALİ TALEBİ ( Davacının Yasal Şartları Taşıması )
ER AİLESİNE BELEDİYECE YARDIM YAPILMASI GEREĞİ ( Yasal Şartları Taşıyan Davacının Yardım Talebini Reddeden Belediye Encümen Kararının İptali Talebi )
BELEDİYE ENCÜMENİNİN ER AİLESİNE YARDIM TALEBİNİN REDDİNE İLİŞKİN KARARININ İPTALİ TALEBİ ( Davacının Yardıma Muhtaç Durumda Olması )"
D8.D5.10.2004E. 2004/64 K. 2004/3623"TİCARET SİCİL MEMURLUĞU'NUN ŞUBENİN TESCİL VE KAYDI İÇİN GÖNDERDİĞİ DAVET YAZISI ( İdari İşlem Niteliği - İtiraz Davasında Görevli Yargı Yolu )
GÖREVLİ YARGI YOLU ( Ticaret Sicil Memurluğu'nun Davacı Şirkete Ait Şube İçin Gönderdiği Tescil ve Kayıt Yaptırmaya Davet Yazısının İdari İşlem Niteliği )
İDARİ İŞLEM NİTELİĞİ ( Ticaret Sicil Memurluğu'nun Davacı Şirkete Ait Şube İçin Gönderdiği Tescil ve Kayıt Yaptırmaya Davet Yazısı - Görevli Yargı Yolu )
ŞUBENİN TİCARET SİCİLİNE TESCİL VE KAYDI İÇİN TİCARET SİCİL MEMURLUĞU'NUN GÖNDERDİĞİ DAVET YAZISI ( İdari İşlem Niteliğinde Olduğu ve Bu İşleme Karşı Açılan Davada İdare Mahkemesi'nin Görevli Olduğu )"
D8.D18.10.2004E. 2004/2158 K. 2004/3865"DOKTORA EĞİTİMİNDE BAŞARISIZ OLAN ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ ( Araştırma Görevliliğine de Son Verilmesi Gereği )
ARAŞTIRMA GÖREVLİLİĞİNE SON VERİLMESİ GEREĞİ ( Doktora Eğitiminde Başarısız Olan Araştırma Görevlisinin )
YÜKSEK LİSANS VE DOKTORA ÖĞRENİMİNİ SÜRESİNDE BAŞARAMAYAN ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ ( Araştırma Görevliliği Görevine de Son Verilmesi Gereği )"
D8.D18.10.2004E. 2004/690 K. 2004/3872"TAHSİS VE TEVZİ KOMİSYONU KARARINI İPTAL TALEBİ ( Daha Önce Açılan Dava Uyarınca Kesinleşmiş Hüküm Bulunan Tahsis ve Tevzi Komisyonu Kararının Yeniden Dava Konusu Edilmesini Gerektiren Durumlardan Olmadığı )
KESİNLEŞMİŞ HÜKÜM ( Daha Önce Açılan Dava Uyarınca Kesinleşmiş Hüküm Bulunan Tahsis ve Tevzi Komisyonu Kararının Yeniden Dava Konusu Edilmesini Gerektiren Durumlardan Olmadığı )"
D8.D18.10.2004E. 2004/948 K. 2004/3857"PROFESÖRLÜK KADROSUNA ATANMA ( Bir Başka Adayın Atanmasına İlişkin İşlemin İptali İstemi - Mahkemece Bilirkişi İncelemesi Yaptırılması Zorunluluğu/Sonucuna Göre Verilecek Kararın "İdari İşlem Niteliğinde Yargı Kararı" Olarak Değerlendirilemeyeceği )
BİLİRKİŞİ İNCELEMESİ YAPTIRILMASI ZORUNLULUĞU ( Uyuşmazlığın Konusu ve Davacının Jüri Raporuna Yönelttiği İtirazlar Dikkate Alındığında - İlan Edilen Profesörlük Kadrosuna Davacının Atanmayıp Bir Başka Adayın Atanmasına İlişkin İşlemin İptali )
İDARİ İŞLEM NİTELİĞİNDE YARGI KARARI OLARAK DEĞERLENDİRİLEMEME ( İlan Edilen Profesörlük Kadrosuna Davacının Atanmayıp Bir Başka Adayın Atanmasına İlişkin İşlemin İptali Davası - Mahkemece Bilirkişi İncelemesi Sonucuna Göre Verilecek Karar )"
D8.D19.10.2004E. 2003/78 K. 2004/3908"POLİS MESLEK YÜKSEKOKULUNDAN AYRILMAK ( Davacının Tekrar Okula Dönme İstemi - Çıkan Öğrencilerin Bir Daha Başvuramayacaklarına İlişkin Düzenlemede Hukuka Aykırılık Bulunmadığı )
YÜKSEKOKULDAN AYRILMAK ( Davacının Tekrar Okula Dönme İstemi/Çıkan Öğrencilerin Bir Daha Başvuramayacaklarına İlişkin Düzenlemede Hukuka Aykırılık Bulunmadığı - Polis Meslek Yüksekokulları Eğitim Öğretim Yönetmeliği )
POLİS AKADEMİSİ BAŞKANLIĞI KARARI ( Kendi İradesi İle Polis Meslek Yüksekokulundan Ayrılan Davacının Tekrar Okula Dönme İstemini Reddi - Mevzuatına Aykırılık Bulunmadığı )"
D8.D19.10.2004E. 2004/1367 K. 2004/3878"DOÇENTLİK SÖZLÜ SINAVI ( Davacının Hangi Yönlerden Başarısız Olduğu Belirtilmeksizin Sadece Bir Tutanak İle Başarısız Olduğunun Belirtilmesi - İşlemde Hukuka Uyarlık Bulunmadığı )
GEREKÇESİZ SINAV TUTANAĞI ( Davacının Hangi Yönlerden Başarısız Olduğunun Belirtilmemesi/İşlemde Hukuka Uyarlık Bulunmadığı - Doçentlik Sözlü Sınavı )
SINAV TUTANAĞINA GEREKÇE YAZILMAMASI ( Doçentlik Sözlü Sınavı - Sadece Bir Tutanak İle Başarısız Olduğunun Belirtilmesi/İşlemde Hukuka Uyarlık Bulunmadığı )"
D8.D20.10.2004E. 2004/1846 K. 2004/3943"BANKA ŞUBELERİ ( Belediyeden İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatı Alma Zorunluluğunun Bulunmaması - Bankaya Şube Açma İzni Verme Yetkisinin BDDK'ya Ait Olması )
BELEDİYEDEN İŞYERİ AÇMA VE ÇALIŞMA RUHSATI ALMA ZORUNLULUĞUNUN BULUNMAMASI ( Bankaya Şube Açma İzni Verme Yetkisinin BDDK'ya Ait Olması )
İŞYERİ AÇMA VE ÇALIŞMA RUHSATI ALMA ZORUNLULUĞUNUN BULUNMAMASI ( Banka Şubesinin Belediyeden - Aksi Yöndeki Belediye Meclis Kararının İptali Gereği )
ŞUBE AÇMAK İÇİN İŞYERİ AÇMA VE ÇALIŞMA RUHSATI ALMA ZORUNLULUĞUNUN BULUNMAMASI ( Banka Şubesinin - Bankaya Şube Açma İzni Verme Yetkisinin BDDK'ya Ait Olması )"
D8.D20.10.2004E. 2004/2668 K. 2004/3948"İŞYERLERİNİN AÇILIŞ KAPANIŞ SAATLERİNİN BELİRLENMESİ ( Büyükşehir Belediye Meclisince Belirlenmesinin Yeterli Olmadığı - Mahalli En Büyük Mülki Amirin Onayı Alındıktan Sonra Yürürlüğe Gireceği )
BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE MECLİSİNİN İŞYERLERİNİN AÇILIŞ KAPANIŞ SAATLERİNİ BELİRLEMESİ ( Yeterli Olmadığı - Mahalli En Büyük Mülki Amirin Onayı Alındıktan Sonra Yürürlüğe Gireceği )
MAHALLİ EN BÜYÜK MÜLKİ AMİR ( İşyerlerinin Açılış Kapanış Saatlerinin Belirlenmesi - Mülki Amirin Onayı Alındıktan Sonra Yürürlüğe Gireceği/Büyükşehir Belediye Meclisince Belirlenmesinin Yeterli Olmadığı )
BELEDİYE MECLİSİNİN İŞYERLERİNİN AÇILIŞ KAPANIŞ SAATLERİNİ BELİRLEMESİ ( Yeterli Olmadığı - Mahalli En Büyük Mülki Amirin Onayı Alındıktan Sonra Yürürlüğe Gireceği )"
D8.D25.10.2004E. 2003/4131 K. 2004/3980"ÖZEL YETENEK SINAVI ( Girdiği Programın Hazırlık Sınıfında Başarısız Olanların Türkçe Eğitim Yapan Denk Bir Programa Yerleştirilmemelerine İlişkin İşlemlerde Hukuka Aykırılık Bulunmadığı )
HAZIRLIK SINIFINDA BAŞARISIZLIK ( Özel Yetenek Sınavı İle Girdiği Programın Girdiği Programın Hazırlık Sınıfında Başarısız Olanların Türkçe Eğitim Yapan Denk Bir Programa Yerleştirilmemelerine İlişkin İşlemlerde Hukuka Aykırılık Bulunmadığı )
TÜRKÇE EĞİTİM ( Özel Yetenek Sınavı İle Girdiği Programın Hazırlık Sınıfında Başarısız Olanların Türkçe Eğitim Yapan Denk Bir Programa Yerleştirilmemelerine İlişkin İşlemlerde Hukuka Aykırılık Bulunmadığı )"
D8.D27.10.2004E. 2003/3171 K. 2004/4050"GIDA ÜRETİM VE SATIŞ YERLERİ HAKKINDA YÖNETMELİK İPTALİ ( İstanbul İlinde İdare ve Vergi Mahkemeleri Bulunduğundan Dava Dilekçesinin Pendik Asliye Hukuk Mahkemesine Verilemeyeceği )
VERGİ MAHKEMELERİ ( İstanbul İlinde İdare ve Vergi Mahkemeleri Bulunduğundan Dava Dilekçesinin Pendik Asliye Hukuk Mahkemesine Verilemeyeceği - Gıda Üretim ve Satış Yerleri Hakkında Yönetmelik İptali )
GÖREV ( İstanbul İlinde İdare ve Vergi Mahkemeleri Bulunduğundan Dava Dilekçesinin Pendik Asliye Hukuk Mahkemesine Verilemeyeceği )
İDARİ YARGI YERİ ( Pendik Asliye Hukuk Mahkemesine Verilen Dava Dilekçesiyle Dava Açıldığının Kabulüne Olanak Bulunmadığından Dava Dilekçesinin İdari Yargı Yerlerinin Kaydına Girdiği Tarihin Dava Açma Süresinde Esas Alınması Gerektiği )"
D8.D1.11.2004E. 2004/770 K. 2004/4104"ÖĞRENCİLERİN KATKI PAYINI YATIRMAMASI ( Kayıtlarının Yenilenmeyeceği - İlişiğinin Kesilmesine İlişkin İşlemde Hukuka Uyarlık Bulunmadığı )
KATKI PAYININ YATIRILMAMASI ( Öğrencilerin Kayıtlarının Yenilenmeyeceği - İlişiğinin Kesilmesine İlişkin İşlemde Hukuka Uyarlık Bulunmadığı )
ÖĞRENCİNİN KAYDININ SİLİNMESİ ( Katkı Payını Yatırmayan - Kaydının Yenilenmeyeceği/İlişiğinin Kesilmesine İlişkin İşlemde Hukuka Uyarlık Bulunmadığı )"
D8.D1.11.2004E. 2004/798 K. 2004/4105"ÖĞRENCİNİN KATKI PAYINI YATIRMAMASI ( Usulüne Uygun Bildirim Yapılmadığı ve Ek Süre Tanınmadığından Kaydının Silinmesine İlişkin İşlemde Mevzuata Uyarlık Bulunmadığı )
KATKI PAYININ YATIRILMAMASI ( Öğrencinin Kaydının Silinmesine İlişkin İşlemde Mevzuata Uyarlık Bulunmadığı - Usulüne Uygun Bildirim Yapılmadığı ve Ek Süre Tanınmadığı )
ÖĞRENCİNİN KAYDININ SİLİNMESİ ( Katkı Payını Yatırmaması Nedeniyle - Usulüne Uygun Bildirim Yapılmadığı ve Ek Süre Tanınmadığından İşlemde Mevzuata Uyarlık Bulunmadığı )"
D8.D2.11.2004E. 2004/2503 K. 2004/4170"İHALE YOLU İLE KİRALANAN YAYLA ( Sözleşmeye Aykırı Olarak Fazla Hayvan Getirilmesi Gerekçesiyle Verilen Para Cezasının Kaldırılması İstemi - Uyuşmazlığın Özel Hukuk Hükümleri Çerçevesinde Adli Yargı Yerince Çözümlenmesi Gereği )
İL MERA KOMİSYONUNCA VERİLEN PARA CEZASI ( Kaldırılması İstemi/Uyuşmazlığın Adli Yargı Yerince Çözümlenmesi Gereği - İhale Yoluyla Kiralanan Yaylaya Sözleşmeye Aykırı Olarak Fazla Hayvan Getirilmesi )
GÖREVLİ YARGI YERİ ( İhale Yoluyla Kiralanan Yaylaya Sözleşmeye Aykırı Olarak Fazla Hayvan Getirilmesi Gerekçesiyle Verilen Para Cezasının Kaldırılması İstemi - Adli Yargının Görevli Olduğu )
YAYLANIN İHALE YOLUYLA KİRALANMASI ( Sözleşmeye Aykırı Olarak Fazla Hayvan Getirilmesi Gerekçesiyle İl Mera Komisyonunca Verilen Para Cezasının Kaldırılması İstemi - Uyuşmazlığın Adli Yargı Yerince Çözümlenmesi Gereği )
PARA CEZASININ KALDIRILMASI İSTEMİ ( İhale Yoluyla Kiralanan Yaylaya Sözleşmeye Aykırı Olarak Fazla Hayvan Getirilmesi Gerekçesiyle İl Mera Komisyonunca Verilen - Adli Yargının Görevli Olduğu ) "
D8.D2.11.2004E. 2004/3338 K. 2004/4171"TAZMİNAT DAVASI ( Davanın Süre Yönünden Reddi Durumunda Maktu Vekalet Ücretinin Ödenmesinin Gerekmesi )
MAKTU VEKALET ÜCRETİ ( Tazminat Davasının Süre Yönünden Reddi Durumunda Maktu Vekalet Ücretinin Ödenmesinin Gerekmesi )
SÜRE ( Tazminat Davasının Süre Yönünden Reddi Durumunda Maktu Vekalet Ücretinin Ödenmesinin Gerekmesi )"
D8.D2.11.2004E. 2004/573 K. 2004/4174"ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ'NCE VERİLEN GÖREVSİZLİK KARARI ÜZERİNE İDARİ YARGI YERİNE GÖNDERİLEN DOSYA ( İdare Mahkemesine Hitaben Verilmiş Dava Dilekçesi Bulunmadığı Gerekçesiyle Asliye Mahkemesine İadesinde Hukuka Aykırılık Bulunmaması )
ORMAN BAKANLIĞI HAK SAHİPLERİ TESPİT KOMİSYONU'NA KARŞI AÇILAN DAVADA ASLİYE MAHKEMESİ'NİN GÖREVSİZLİK KARARI VERMESİ ( İdare Mahkemesine Hitaben Verilmiş Bir Dava Dilekçesi Bulunmadığından Dosyanın Asliye Hukuk Mahkemesine İadesinin Usule Uygun Olması )
İDARE MAHKEMESİNE HİTABEN YAZILMIŞ BİR DAVA DİLEKÇESİ BULUNMADAN MAHKEMECE DAVAYA BAKILAMAMASI ( Adli Yargı Yerinden Verilen Görevsizlik Kararı Üzerine Davacıların Dilekçe Verip Dosyayı İdare Mahkemesine Göndertmesi )
GÖREVSİZLİK KARARININ KESİNLEŞMESİ ÜZERİNE DAVACILARIN DİLEKÇE VEREREK DOSYAYI İDARE MAHKEMESİNE GÖNDERTMELERİ ( İdare Mahkemesine Hitaben Yazılmış Bir Dava Dilekçesi Bulunmadığından İşin Esasının İncelenemeyeceği )"
D8.D2.11.2004E. 2004/708 K. 2004/4157"NAKLEN ATAMA İŞLEMİ YARATACAK ŞEKİLDE YAPILAN GEÇİCİ GÖREVLENDİRME ( Belli Bir Süreyle Sınırlı Olmaksızın/İşlemde Hukuka Uyarlık Bulunmadığı - Üniversitede Görevli Tekniker )
GEÇİCİ GÖREVLENDİRME ( Üniversitede Görevli Teknikerin Belli Bir Süreyle Sınırlı Olmaksızın Naklen Atama İşlemi Etkisi Yaratacak Şekilde - Hukuka Uyarlık Bulunmadığı"
D8.D8.11.2004E. 2004/996 K. 2004/4264"KÖYDE YAPILAN KADASTRO ÇALIŞMASI ( Devletin Yürütmekle Yükümlü Olduğu Bir Kamu Hizmeti Olduğu - Köy Halkından Nakdi Bedel İstenmesinin Hukuki Bir Dayanağı Bulunmadığı )
DEVLETİN YÜRÜTMEKLE YÜKÜMLÜ OLDUĞU KAMU HİZMETİ ( Köyde Yapılan Kadastro Çalışması - Köy Halkından Nakdi Bedel İstenmesinin Hukuki Bir Dayanağı Bulunmadığı )
KADASTRO ÇALIŞMASI ( Köyde Yapılan/Köy Halkından Nakdi Bedel İstenmesinin Hukuki Bir Dayanağı Bulunmadığı - Devletin Yürütmekle Yükümlü Olduğu Bir Kamu Hizmeti Olduğu )"
D8.D9.11.2004E. 2004/3323 K. 2004/4280"İDARİ İŞLEMİN İPTALİ İSTEMİ ( Dava Konusu Yerin Projesindeki Aykırılıkların Yasal Düzenlemede Bahsi Geçen İmarla İlgili Düzenlemelere Aykırı Olmama Koşulunu Taşımadığı ve Ruhsatlandırılması Olanağı Bulunmadığı Açık Olup Tesis Edilen İşlem Hukuka Aykırılık İçermediğinden Aksi Yönde Verilen İdare Mahkemesi Kararında İsabet Görülmediği )
İŞYERİ RUHSATI VERİLMESİ ( Başvurunun Reddine İlişkin Davalı İdare İşleminin İptali İstemi - Dava Konusu Yerin Projesindeki Aykırılıkların Yasal Düzenlemede Bahsi Geçen İmarla İlgili Düzenlemelere Aykırı Olmama Koşulunu Taşımadığı ve Ruhsatlandırılması Olanağı Bulunmadığı )
MİMARİ PROJEYE AYKIRILIK ( Davacıya Ait İşyerinde Mimari Projesine Aykırı Hususlar Bulunduğundan Bahisle Dava Konusu İşlemin Tesis Edildiği - Yasal Düzenlemede Bahsi Geçen İmarla İlgili Düzenlemelere Aykırı Olmama Koşulunu Taşımadığı ve Ruhsatlandırılması Olanağı Bulunmadığı/Tesis Edilen İşlemin Hukuka Aykırılık İçermediği )
İMAR MEVZUATINA AYKIRILIK ( Ruhsat Başvurularını İnceleyecek Merciilerin İşyeri Açma ve Çalıştırma Ruhsatlarını Verirken İşyerinin Bulunduğu Yapının İmar Mevzuatına Uygun Olup Olmadığını Göz Önünde Bulundurması Zorunlu Olup İmar Mevzuatına Aykırı Bir Binanın veya İşyerinin Ruhsatlandırılamayacağı )"
D8.D10.11.2004E. 2004/1459 K. 2004/4334"BELEDİYE SINIRLARI İÇİNDE ET NAKLİ ( Belediye Ya da Yasada Öngörülen Usule Uygun Olarak Bu Yetkinin Devredildiği Kişilerce Yapılmasının Mümkün Olduğu )
KASAPLARIN KOMBİNALARLA ET SATIŞ YERİ ARASINDAKİ TAŞIMA İŞLEMİ ( Kendi Aracı İle Taşıyamayacağı - Ücret Mukabilinde Satış Yerlerine Nakletmenin Münhasıran Belediyelerin Hakkı Olduğu )
ET NAKLİ ( Belediye Sınırları İçinde - Belediye Ya da Yasada Öngörülen Usule Uygun Olarak Bu Yetkinin Devredildiği Kişilerce Yapılmasının Mümkün Olduğu )"
D8.D19.11.2004E. 2004/701 K. 2004/4380"YURTDIŞINDA TIPTA UZMANLIK EĞİTİMİ ALINMASI ( Alınan Eğitimin Bilimsel Düzeyinin Uygunluğunun Yapılacak Sınavla Tesbit Edilmesi Gereği - Kurumların YÖK Nezdinde Tanınıp Tanınmadığının Araştırılmasına Gerek Olmadığı )
TIPTA UZMANLIK EĞİTİMİ ( Yabancı Bir Ülkenin Yetkili Kurumunda/Kurumun YÖK Nezdinde Tanınıp Tanınmadığının Araştırılmasına Gerek Olmadığı - Alınan Eğitimin Bilimsel Düzeyinin Uygunluğunun Yapılacak Sınavla Tesbit Edilmesi Gereği )
UZMANLIK EĞİTİMİ ALINAN ÜNİVERSİTE ( Yabancı Ülkede/YÖK Nezdinde Tanınıp Tanınmadığının Araştırılmasına Gerek Olmadığı - Alınan Eğitimin Bilimsel Düzeyinin Uygunluğunun Yapılacak Sınavla Tesbit Edilmesi Gereği )"
D8.D29.11.2004E. 2004/5146 K. 2004/4559"İŞYERİ AÇMA İZİN BELGESİNİN İPTALİNE İLİŞKİN İŞLEMİN İPTALİ ( İşyerinin Mevcut Durumunun Yasal Düzenlemede Bahsi Geçen İmarla İlgili Düzenlemelere Aykırı Olmama Koşulunu Taşımadığı - Tesis Edilen İşlemde Hukuka Aykırılık Bulunmadığından Aksi Yönde Verilen İdare Mahkemesi Kararında Hukuki İsabet Görülmediği )
MİMARİ PROJEYE AYKIRILIK ( Davacı Şirkete Ait İşyerinin Bulunduğu Binada İzinsiz Olarak Mimari Projesine Aykırı Değişiklikler Yapılmış Olduğundan İşyerinin Mevcut Durumunun Bu Haliyle Yasal Düzenlemede Bahsi Geçen İmarla İlgili Düzenlemelere Aykırı Olmama Koşulunu Taşımadığı )
İMARLA İLGİLİ DÜZENLEMELERE AYKIRI OLMAMA ŞARTI ( İşyerinin Bulunduğu Binada İzinsiz Olarak Mimari Projesine Aykırı Değişiklikler Yapılmış Olduğu - İşyerinin Mevcut Durumunun Yasal Düzenlemede Bahsi Geçen İmarla İlgili Düzenlemelere Aykırı Olmama Koşulunu Taşımadığı/Tesis Edilen İşlemde Hukuka Aykırılık Bulunmadığı )"
D8.D30.11.2004E. 2004/1391 K. 2004/4587"YÜKSEK LİSANS ( Tamamlama Süresi 4 Yarı Yıllık Süre Dolmadan Bir Başarısızlık da Oluşmadan 2 Dönem Katkı Payı Ödenmemesi ve Kayıt Yenilenmemesi Nedeniyle Kaydın Silinemeyeceği )
KAYDIN SİLİNMESİ ( Yüksek Lisans Tamamlama Süresi 4 Yarı Yıllık Süre Dolmadan Bir Başarısızlık da Oluşmadan 2 Dönem Katkı Payı Ödenmemesi ve Kayıt Yenilenmemesi Nedeniyle - Hukuka Aykırılığı )
KATKI PAYI ÖDENMEMESİ VE KAYIT YENİLENMEMESİ ( Yüksek Lisans Tamamlama Süresi 4 Yarı Yıllık Süre Dolmadan Bir Başarısızlık da Oluşmadan Bu Nedenle Kaydın Silinemeyeceği ) "
D8.D30.11.2004E. 2004/2588 K. 2004/4605"BELEDİYE BAŞKANININ TUTUKLANMASI VE GÖREVDEN UZAKLAŞTIRILMASI ( Maaşının Üçte İkilik Kısmını Alamayacağı - Paranın Tahsisat Niteliğinde Olduğu ve Hizmet Karşılığında Verilebileceği )
BELEDİYE BAŞKANININ MAAŞI ( Tahsisat Niteliğinde Olduğu ve Hizmet Karşılığında Verilebileceği - Görevden Uzaklaştırıldığı Dönem İçin Maaşının Üçte İkilik Kısmını Alamayacağı )
ÖDENEĞİN AYNI ANDA İKİ YETKİLİYE VERİLMEMESİ ( Belediye Başkanının Tutuklu Kaldığı Dönem Boyunca Alamadığı Başkanlık Ödeneğinin Kendisine Verilmesi Talebi - Ödeneğin Başkan Yerine Görev İfa Eden Vekile Verileceği/Başkana Verilmemesinin Yerinde Olduğu )
TUTUKLANAN BELEDİYE BAŞKANINA ÖDENEK VERİLMEMESİ ( Tutuklu Kaldığı Dönem Boyunca - Ödeneğin Başkan Yerine Görev İfa Eden Vekile Verileceği/Başkana Verilmemesinin Yerinde Olduğu )"
D8.D7.12.2004E. 2004/1522 K. 2004/4771"GÖREVDEN UZAKLAŞTIRILAN DÖNEMDE ÖDENMEYEN MAAŞIN GÖREVE BAŞLADIKTAN SONRA ÖDENMESİ TALEBİ ( Belediye Başkanının Aldığı Maaşın Ödenek Olması Nedeniyle Yeniden Ödeme Yapılamaması )
BELEDİYE BAŞKANININ GÖREVİNDEN UZAKLAŞTIRILMASI ( Başkanın Yeniden Göreve Döndürüldükten Sonra Görevden Alındığı Döneme İlişkin Maaşları Ücret Olmayıp Ödenek Olduğundan Yeniden Ödenememesi )
ÖDENEĞİN YENİDEN ÖDENEMEMESİ ( Görevinden Uzaklaştırılan Belediye Başkanının Göreve Döndürüldükten Sonra Görevden Alındığı Döneme İlişkin Maaşlarının Ücret Olmayı Ödenek Olması Nedeniyle Yeniden Ödenememesi )"
D8.D8.12.2004E. 2004/1572 K. 2004/4798"BELEDİYE ENCÜMENİ KARARININ İPTALİ İSTEMİ ( Dava Konusu Encümen Kararının Dayandığı Gerekçenin Somutlaştığı Kooperatife Kiraya Verme İşlemi İdari Yargı Yerince İptal Edilmiş ve Hukuken Geçerliğini Yitirmiş Olduğundan Halen Varlığından Söz Edilemeyeceği )
TOPLU TAŞIMA HATTI ( Otobüs İşleten Kişilerin Dolacak Olan Sözleşmelerinin Feshine İlişkin Belediye Encümeninin Kararının İptali İstemi - Kooperatif İle Yapılan Kira Kağıdı Hukuken Var Olmadığından Bu Sözleşmeden Söz Edilerek Sözleşmelerin Salt Bu Yönden ve Kooperatife Üye Olunmadığı Gerekçesiyle Feshi Olanağı Olmadığı )
KAMU HİZMETİNİN AKSATILMAMASI ( Eski Yöntemin Bırakılmasının Oluşan Hukuki Durum Karşında Kamu Hizmetinin Aksatılmaması ve Kamu Görevinin Yürütülmesi Zorunluluğu Karşısında Yeni Bir Yaklaşımın Sergilenmesini Engelleyecek Bir Etken Olarak da Görülemeyeceği - Belediye Encümeni Kararının İptali )"
D8.D10.12.2004E. 2004/1805 K. 2004/4808"ARAÇ MUAYENE İSTASYONU AÇMA VE İŞLETME YETKİSİ VERİLMESİ ( Ortak Girişim Teklifinin "Uygun Teklif Olarak Tespitine” İlişkin İşlemi İptal Eden KGM İşleminin İptali İstemi - Dava Konusu İşlemin Sebep Unsuru Teklifçiler Arasında Tam Rekabetin Sağlanamaması Olduğu/Teklifçi Sayısının Kısıtlı Tutulmasının Kamu Yararını Zedelemeyeceği - İstemin Kabulü Gerektiği )
REKABET İHLALİ BULUNMADIĞI ( Araç Muayene İstasyonu Açma ve İşletme Yetkisi Verilmesine İlişkin Ortak Girişim Teklifinin "Uygun Teklif Olarak Tespitine” İlişkin İşlemi İptal Eden KGM İşleminin İptali İstemi - KGM Gerekli Cihaz ve Tesisler İle Donatılmadığı Personelin Nicelik ve Nitelik Açısından Yetersiz Olduğu/Teklifçi Sayısının Kısıtlı Tutulmasının Kamu Yararını Zedelemeyeceği )
KARAYOLLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜNÜN İŞLEMİNİN İPTALİ İSTEMİ ( Araç Muayene İstasyonu Açma ve İşletme Yetkisi Verilmesine İlişkin Ortak Girişim Teklifinin "Uygun Teklif Olarak Tespitine” İlişkin İşlemi İptal Eden KGM İşleminin İptali İstemi - Teklifçi Sayısının Kısıtlı Tutulmasının Kamu Yararını Zedelemeyeceği/İstemin Kabulü Gerektiği )"
D8.D10.12.2004E. 2004/895 K. 2004/4824"ALKOLLÜ ARAÇ KULLANMAK ( Davacının Trafik Ceza Tutanağını İmzalamaktan İmtina Etmesinin İtiraz Sayılacağı/Alkol Test Cihazıyla Yapılan Ölçüme Dayalı Ceza Verilemeyeceği - Kanındaki Alkol Oranının Belirlenmesi İçin Yetkili Sağlık Kuruluşlarına Sevki Gerektiği )
TRAFİK CEZA TUTANAĞINI İMZALAMAKTAN İMTİNA ( İtiraz Sayılacağı - Alkollü Araç Kullananın Kanındaki Alkol Oranının Belirlenmesi İçin Yetkili Sağlık Kuruluşlarına Sevki Gerektiği/Alkol Test Cihazıyla Yapılan Ölçüme Dayalı Ceza Verilemeyeceği )
ALKOL TEST CİHAZIYLA YAPILAN ÖLÇÜME DAYALI CEZA VERİLEMEMESİ ( Davacının Trafik Ceza Tutanağını İmzalamaktan İmtina Etmesinin İtiraz Sayılacağı - Kanındaki Alkol Oranının Belirlenmesi İçin Yetkili Sağlık Kuruluşlarına Sevki Gerektiği ) "
D8.D22.12.2004E. 2004/2159 K. 2004/5064"KOOPERATİFİN YENİ TOPLU TAŞIMA HATTI TAHSİS EDİLMESİ İSTEMİ ( Davacı Kooperatifin Taşıma Yapması Durumunda Hatta Çalışan Kooperatiflerin Durumu Ne Derecede Etkileneceği Çalışan Kooperatiflerden Başka Yeni Araç İlavesine İhtiyacın Olup Olmadığı Yerleşim Yerlerinin Nüfus ve Alt Yapı Tesislerine İlişkin Teknik Bilgilere Dayalı Tespit Edilerek Karar Verileceği )
BİLİRKİŞİ RAPORU ALMA ( Kooperatifin Yeni Toplu Taşıma Hattı Tahsis Edilmesi İstemi - Davacı Kooperatifin Taşıma Yapması Durumunda Hatta Çalışan Kooperatiflerin Durumu Ne Derecede Etkileneceği Çalışan Kooperatiflerden Başka Yeni Araç İlavesine İhtiyacın Olup Olmadığı Yerleşim Yerlerinin Nüfus ve Alt Yapı Tesislerine İlişkin Teknik Bilgilere Dayalı Olarak Tespit Edilerek Karar Verileceği )
İL TRAFİK KOMİSYONU KARARININ İPTALİ İSTEMİ ( Kooperatifin Yeni Toplu Taşıma Hattı Tahsis Edilmesi İstemi - Davacı Kooperatifin Taşıma Yapması Durumunda Hatta Çalışan Kooperatiflerin Durumunun Ne Derecede Etkileneceği ve Çalışan Kooperatiflerden Başka Yeni Araç İlavesine İhtiyacın Olup Olmadığı Konusu Yerleşim Yerlerinin Nüfus ve Alt Yapı Tesislerine İlişkin Teknik Bilgilere Dayalı Olarak Tespit Edileceği )"
D8.D29.12.2004E. 2004/2414 K. 2004/5241"AÇIKÖĞRETİM FAKÜLTELERİ İLAHİYAT ÖNLİSANS PROGRAMI ( Bitirenlerin Diplomalarına "Bu Belge Din Hizmetleri Sınıfında Çalışanlar İçin Geçerlidir Başka Amaçla Kullanılamaz" İbaresinin Yazılmasının Hukuka Aykırı Olmadığı )
İLAHİYAT ÖNLİSANS PROGRAMI ( Bitirenlerin Diplomalarına "Bu Belge Din Hizmetleri Sınıfında Çalışanlar İçin Geçerlidir Başka Amaçla Kullanılamaz" İbaresinin Yazılmasının Hukuka Aykırı Olmadığı - Açıköğretim Fakülteleri )
DİN HİZMETLERİ SINIFINDA ÇALIŞACAK PERSONEL ( Açıköğretim Fakültelerinin İlahiyat Önlisans Programını Bitirenlerin Diplomalarına "Bu Belge Din Hizmetleri Sınıfında Çalışanlar İçin Geçerlidir Başka Amaçla Kullanılamaz" İbaresinin Yazılmasının Hukuka Aykırı Olmadığı )"
D8.D10.1.2005E. 2004/2277 K. 2005/35"HAZİNE ARAZİLERİNİN DAĞITIMI ( Kesin Hak Sahibi Olmadığına İlişkin İşlemin İptali İstemi - Geçici Hak Sahipliği Listesi İle İtiraz ve İhbarların Değerlendirilmesi Sonucu Hazırlanan Hak Sahibi Olmayanlara Ait Liste ve Kesin Hak Sahibi Olanlara Ait Liste İlan Edilerek İlgililere Bildirildiği/Dava Açma Süresi Geçtikten Sonra Açılan Davanın Reddi Gerektiği )
KESİN HAK SAHİBİ OLMADIĞINA İLİŞKİN İŞLEMİN İPTALİ İSTEMİ ( Hazine Arazilerinin Dağıtımı - Geçici Hak Sahipliği Listesi İle Hak Sahibi Olmayanlara Ait Liste ile Kesin Hak Sahibi Olanlara Ait Liste Yönetmelik Uyarınca İlan Edilerek İlgililerin Öğrenme Koşulu Gerçekleştiği/Dava Açma Süresi Geçtikten Sonra Açılan Davanın Esasına Girilemeyeceği )
ÖĞRENME KOŞULU SAĞLANDIĞI ( Kesin Hak Sahibi Olmadığına İlişkin İşlemin İptali İstemi - Geçici Hak Sahipliği Listesi İle Hak Sahibi Olmayanlara Ait Liste ve Kesin Hak Sahibi Olanlara Ait Liste Yönetmelik Uyarınca İlan Edilerek İlgililere Bildirimi Sağlandığı/Süresinde Açılmayan Davanın Süreaşımından Reddedileceği )"
D8.D11.1.2005E. 2004/5942 K. 2005/57"VAKIF ÜNİVERSİTESİ DAİRE BAŞKANI ( Akademik Kadro Dışında Görev Yapan - İş Akdinin Fesh Edilmesine İlişkin Uyuşmazlığın Adli Yargının Görevinde Olduğu )
İŞ AKDİNİN FESHİ ( Vakıf Üniversitesinde Akademik Kadro Dışında Görev Yapan İş Kanununa Tabi Çalışan İdare Mali İşler Daire Başkanı - Uyuşmazlığın Adli Yargıda Çözümlenmesi Gereği )
AKADEMİK KADRO DIŞINDA GÖREV YAPAN VAKIF ÜNİVERSİTESİ DAİRE BAŞKANI ( İş Akdinin Fesh Edilmesine İlişkin Uyuşmazlığın Adli Yargının Görevinde Olduğu )
GÖREV ( Vakıf Üniversitesinde Akademik Kadro Dışında Görev Yapan İş Kanununa Tabi Çalışan İdare Mali İşler Daire Başkanı - İş Akdinin Fesh Edilmesine İlişkin Uyuşmazlığın Adli Yargıda Çözümlenmesi Gereği )"
D8.D12.1.2005E. 2002/6209 K. 2005/94"KÖY MUHTARININ GÖREVİNE SON VERİLMESİNE İLİŞKİN İŞLEMİN İPTALİ TALEBİ ( Seçilme Yeterliliğini Ortadan Kaldıracak Nitelikte Suç İşlemesi ve Hakkındaki Mahkumiyet Kararının Kesinleşmesi Nedeniyle )
KAYMAKAMLIK TARAFINDAN MUHTARLIK GÖREVİNİN SONA ERDİRİLMESİ ( Muhtarın Seçilme Yeterliliğini Ortadan Kaldıracak Nitelikte Suç İşlemesi ve Hakkındaki Mahkumiyet Kararının Kesinleşmesi Nedeniyle )
İLÇE İDARE KURULUNUN KÖY MUHTARININ GÖREVİNE SON VERMESİ ( Ağır Cezalık Suç İşleyen ve Hakkındaki Mahkumiyet Kararı Kesinleşen Muhtarın Memuriyet Şartlarını Yitirmesi Nedeniyle )
MUHTARIN AĞIR CEZALIK SUÇ İŞLEMESİ VE HAKKINDAKİ MAHKUMİYET KARARININ KESİNLEŞMESİ ( İlçe İdare Kurulunun Görevden Almaya İlişkin Kararının İptali Talebinin Reddi Gereği )
AĞIR CEZALIK SUÇ İŞLEYEN VE HAKKINDAKİ MAHKUMİYET KARARI KESİNLEŞEN KÖY MUHTARININ MEMURİYET ŞARTLARINI YİTİRMESİ ( İlçe İdare Kurulunca Görevine Son Verilmesinde Hukuka Aykırılık Bulunmaması )"
D8.D12.1.2005E. 2004/3669 K. 2005/96"ALKOLLÜ ARAÇ KULLANMAK ( Alkol Miktarının 0,50 Promilin Üzerinde Olup Olmadığının Tespitinde Kan Numunesi Alınarak Yapılan Tetkiklerin Esas Alınması Gereği )
ALKOLMETRE CİHAZI İLE YAPILAN ÖLÇÜM ( 2,30 Promil/Davacının İtirazı Üzerine Gönderildiği Adli Tıp Kurumunda 1,5 Saat Sonra Alınan Kan Örneğindeki Tahlil Sonucunda 0,25 Promil Tespiti - Kan Numunesindeki Tetkiklerin Esas Alınacağı )
KAN NUMUNESİ ALINARAK YAPILAN TETKİKLER ( Esas Alınması Gereği - Alkollü İçkilerin Sürücüler Üzerindeki Etki Dereceleri ve Alkol Miktarının 0,50 Promilin Üzerinde Olup Olmadığı )
TRAFİK KONTROLÜ SIRASINDA ALKOLMETRE CİHAZI İLE YAPILAN ÖLÇÜM ( Alkol Miktarının 0,50 Promilin Üzerinde Olup Olmadığının Tespitinde Kan Numunesi Alınarak Yapılan Tetkiklerin Esas Alınması Gereği )"
D8.D12.1.2005E. 2004/3824 K. 2005/114"İŞYERİ AÇMA VE KAPATMA SAATLERİNİ BELİRLEME YETKİSİ ( Alt Kademe Belediyelerine Ait Olduğu - Büyükşehir Belediye Encümenince Alınan İdari İşlemin Yetki Unsuru Yönünden Hukuka Aykırılığı )
BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE ENCÜMENİ KARARININ İPTALİ ( Yetki Unsuru Yönünden Hukuka Aykırılık - İşyeri Açma ve Kapama Saatlerini Belirleme Yetkisinin Alt Kademe Belediyelerine Ait Olduğu )"
D8.D12.1.2005E. 2004/3860 K. 2005/84"ÖĞRETİM ÜYESİNİN KAMU GÖREVİNDEN ÇIKARILMASI ( İşlemin İptali İstemi/Dava Açma Süresi/Tebligat Evrakları Getirtilmesi - Davacıya Dava Konusu İşlem Resmi Gazetede Yayımlanmak Suretiyle Tebliğ Edildiği/Davacıya Tebligatın İlanen Yapılmasını Gerektirecek Belgeler Getirtildikten Sonra İlanen Tebligatın Geçerli Olup Olmadığı Belirlenerek Karar Verileceği )
TEBLİGAT EVRAKLARININ GETİRTİLMESİ ( Öğretim Üyesinin Kamu Görevinden Çıkarılması İşleminin İptali İstemi/Dava Açma Süresi Tespiti - İşlem Resmi Gazetede Yayımlanmak Suretiyle Tebliğ Edildiği/Tebligat Evrakları Getirtilerek İlanen Tebligat Yapılması Şartları Bulunup Bulunmadığı Değerlendirilerek Dava Açma Süresi Yönünden Değerlendirme Yapılacağı )
RESMİ GAZETEDE YAYIMLAMAK SURETİYLE İLAN ( Öğretim Üyesinin Kamu Görevinden Çıkarılması İşleminin İptali İstemi/Dava Açma Süresi - Davacının Bilinen Son Adresinden Ayrıldığı ve Yeni Adresinin Bilinmediğine İlişkin Muhtarlık Şerhi Taşıyan Tebligat Evrakı Bulunmadığı/Mahkemece Tebligat Evrakları Getirtilerek İlanen Tebligat Şartları Değerlendirileceği )
İLANEN TEBLİGAT ( Davacının Bilinen Son Adresinden Ayrıldığı ve Yeni Adresinin Bilinmediğine İlişkin Muhtarlık Şerhi Taşıyan Tebligat Evrakı Bulunmadığı - Mahkemece Tebligat Evrakları Getirtilerek İlanen Tebligat Şartları Değerlendirilerek Sonuca Gidileceği/Öğretim Üyesinin Kamu Görevinden Çıkarılması İşleminin İptali İstemi - Dava Açma Süresi )"
D8.D12.1.2005E. 2004/5499 K. 2005/110"GÖREVSİZ YARGI YERİNCE VERİLEN GÖNDERME KARARI ( İdari Dava Açılamayacağı - Bu Şekilde Gönderilen Dosyanın İadesi Gerektiği )
İDARİ DAVA AÇILAMAMASI ( Görevsiz Yargı Yerince Verilen Gönderme Kararı - Bu Şekilde Gönderilen Dosyanın İadesi Gerektiği )
DOSYANIN İADESİ GEREĞİ ( Görevsiz Yargı Yerince Verilen Gönderme Kararı - İdari Dava Açılamayacağı )"
D8.D14.1.2005E. 2004/3976 K. 2005/123"ÖĞRETİM ÜYESİNİN FAKÜLTE YÖNETİM KURULU KARARININ İPTALİ İSTEMİ ( Görev Yaptığı Birimde Emekli Bir Öğretim Üyesinin Görevlendirilmesi - Menfaat İhlalinin Gerçekleştiği/Dava Açma Ehliyetinin Bulunduğu )
FAKÜLTE YÖNETİM KURULU KARARININ İPTALİ İSTEMİ ( Öğretim Üyesi/Görev Yaptığı Birimde Emekli Bir Öğretim Üyesinin Görevlendirilmesi - Dava Açma Ehliyetinin Bulunduğu/Menfaat İhlalinin Gerçekleştiği )
DAVA AÇMA EHLİYETİ ( Öğretim Üyesinin Görev Yaptığı Birimde Emekli Bir Öğretim Üyesinin Görevlendirilmesiyle İlgili Fakülte Yönetim Kurulu Kararının İptali İstemi - Akademik Bilimsel ve Ders Saatleri Yönünden Menfaatini Etkilediği )
MENFAAT İHLALİ ( Öğretim Üyesinin Görev Yaptığı Birimde Emekli Bir Öğretim Üyesinin Görevlendirilmesiyle İlgili Fakülte Yönetim Kurulu Kararının İptali İstemi - İhlalin Gerçekleştiği/Dava Açma Ehliyetinin Bulunduğu )"
D8.D14.1.2005E. 2004/5052 K. 2005/157"MECBURİ HİZMET YÜKÜMLÜLÜĞÜ ( Araştırma Görevlisinin Mecburi Hizmet Yükümlülüğünü Yerine Getirmeyerek İstifa Ettiği/Yüklenme Senedine Bağlı Borcun Ödenmesine İlişkin İşlemin İptali Talebi - Uyuşmazlığın İdari Yargıda Görüleceği )
EĞİTİM HARCAMALARININ TAHSİLİ ( Araştırma Görevlisinin Mecburi Hizmet Yükümlülüğünü Yerine Getirmeyerek İstifa Ettiği/Yüklenme Senedine Bağlı Borcun Ödenmesi Bildiriminin ve Dayanağı İşlemlerin İptali Talebi - Uyuşmazlığın İdari Yargıda Görülmesi Gereği )
YÜKLENME SENEDİNE BAĞLI BORÇ ( Araştırma Görevlisinin Mecburi Hizmet Yükümlülüğünü Yerine Getirmeyerek İstifa Ettiği/Yüklenme Senedine Bağlı Borcun Ödenmesi Bildiriminin ve Dayanağı İşlemlerin İptali Talebi - Uyuşmazlığın İdari Yargıda Görüleceği )
ARAŞTIRMA GÖREVLİSİNİN İSTİFA ETMESİ ( Mecburi Hizmet Yükümlülüğünü Yerine Getirmeyerek/Yüklenme Senedine Bağlı Borcun Ödenmesi Bildiriminin ve Dayanağı İşlemlerin İptali Talebi - Uyuşmazlığın İdari Yargıda Görülmesi Gereği )
YARGI YERİ UYUŞMAZLIĞI ( Araştırma Görevlisinin Mecburi Hizmet Yükümlülüğünü Yerine Getirmeyerek İstifa Ettiği/Yüklenme Senedine Bağlı Borcun Ödenmesi Bildiriminin ve Dayanağı İşlemlerin İptali Talebi - Uyuşmazlığın İdari Yargıda Görülmesi Gereği )"
D8.D14.1.2005E. 2004/5994 K. 2005/138"MADDİ VE MANEVİ TAZMİNAT DAVASI ( Görevsiz Yargı Yerince Verilen Gönderme Kararı İle İdari Dava Açılamayacağı Bu Şekilde Gönderilen Dosyanın İadesi Gerektiği )
GÖREVSİZLİK ( Trafik Kazasından Kaynaklanan Maddi ve Manevi Tazminat - Görevsiz Yargı Yerince Verilen Gönderme Kararı İle İdari Dava Açılamayacağı Bu Şekilde Gönderilen Dosyanın İadesi Gerektiği )
İDARİ DAVA ( Maddi ve Manevi Tazminat - Görevsiz Yargı Yerince Verilen Gönderme Kararı İle İdari Dava Açılamayacağı Bu Şekilde Gönderilen Dosyanın İadesi Gerektiği )
TRAFİK KAZASINDAN KAYNAKLANAN TAZMİNAT ( Görevsiz Yargı Yerince Verilen Gönderme Kararı İle İdari Dava Açılamayacağı Bu Şekilde Gönderilen Dosyanın İadesi Gerektiği )"
D8.D17.1.2005E. 2004/1912 K. 2005/180"ÜNİVERSİTELERARASI KURUL YABANCI DİL SINAVI ( Aynı Salonda Girenler - Cevap Kağıtlarının Bilgi İşlem Yöntemiyle Değerlendirme Sonucunda Doğru ve Yanlışlarda Birleşilmesi/Kopya Yapma Fiili Olarak Değerlendirilmesi )
KOPYA YAPMA FİİLİ ( Üniversitelerarası Kurul Yabancı Dil Sınavına Aynı Salonda Girenler - Cevap Kağıtlarının Bilgi İşlem Yöntemiyle Değerlendirme Sonucunda Doğru ve Yanlışlarda Birleşilmesi )
YABANCI DİL SINAVI ( Aynı Salonda Girenler - Cevap Kağıtlarının Bilgi İşlem Yöntemiyle Değerlendirme Sonucunda Doğru ve Yanlışlarda Birleşilmesi/Kopya Yapma Fiili Olarak Değerlendirilmesi )"
D8.D27.1.2005E. 2004/4966 K. 2005/256"PETROL HAKKI SAHİBİ YABANCI ŞİRKET ( Kur Farkına Dayalı Sermaye Transfer Talebinin Reddedildiği - Olay Tarihinde Yürürlükte Olan Petrol Kanunu Uyarınca Kur Farkı Ödenmesine Olanak Veren Bir Hüküm Bulunmadığının Gözetileceği )
KUR FARKINA DAYALI SERMAYE TRANSFER TALEBİ ( Petrol Hakkı Sahibi Yabancı Şirketin Talebinin Reddedildiği - Hukuka Uygun Olduğu/Olay Tarihinde Yürürlükte Olan Petrol Kanunu Uyarınca Kur Farkı Ödenmesine Olanak Veren Bir Hüküm Bulunmadığı )
SERMAYE İHRACINDA KUR GARANTİSİ ( Petrol Hakkı Sahibi Yabancı Şirketin Kur Farkına Dayalı Sermaye Transfer Talebinin Reddedildiği/Hukuka Uygun Olduğu - Olay Tarihinde Yürürlükte Olan Petrol Kanunu Uyarınca Kur Farkı Ödenmesine Olanak Veren Bir Hüküm Bulunmadığı )"
D8.D28.1.2005E. 2004/2697 K. 2005/282"YÜKSEKÖĞRETİM KURULU YÜKSEK DİSİPLİN KURULU KARARI İLE VERİLEN CEZANIN İPTALİ TALEBİ ( Dekan Olan Davacının Yüksek Okul Binalarında Kız Öğrencilerin Türbanla Okula Devam Etmelerine Göz Yumması )
TIP FAKÜLTESİ DEKANININ KIZ ÖĞRENCİLERİN OKULA TÜRBANLA GİRMELERİNE GÖZ YUMMASI ( Yüksek Öğretim Kurulu Yüksek Disiplin Kurulu Tarafından Verilen Yönetim Görevinden Ayırma Cezasının Yerinde Olması )
YÖNETİM GÖREVİNDEN AYIRMA ( Üniversite Rektör Yardımcısı ve Tıp Fakültesi Dekanının Kız Öğrencilerin ve Bazı Çalışanların Türbanlı Olarak Yüksek Okula Girmelerine Göz Yumması Nedeniyle Bu Cezanın Verilmesi )
TÜRBANLI OLARAK OKULA GELEN KIZ ÖĞRENCİLERE DEKAN TARAFINDAN GÖZ YUMULMASI ( Yönetim Görevinden Ayırma Cezası Verilmesi )
ÜNİVERSİTEDE TÜRBANLI OLARAK ÇALIŞMAYA GÖZ YUMMA ( Tıp Fakültesi Dekanına Yönetim Görevinden Ayırma Cezası Verilmesi )"
D8.D31.1.2005E. 2004/3590 K. 2005/302"İKİNCİ KONUT NİTELİĞİNDE BULUNAN SİTE VİLLA YAZLIK EVLER GİBİ MESKENLER ( Farklı Su Ücret Tarifesi Belirlenmesinde Hukuka ve Hakkaniyet Kurallarına Aykırılık Bulunmadığı )
YAZLIK EVLER SİTE VİLLA GİBİ MESKENLER ( Farklı Su Ücret Tarifesi Belirlenmesinde Hukuka ve Hakkaniyet Kurallarına Aykırılık Bulunmadığı - İkinci Konut Niteliği )
SU ÜCRET TARİFESİNİN FARKLI BELİRLENMESİ ( Yazlık Evler Siteler ve Villalar Gibi İkinci Konutlar İçin - Hukuka ve Hakkaniyet Kurallarına Aykırılık Bulunmadığı )"
D8.D2.2.2005E. 2004/3750 K. 2005/400"İŞYERİ AÇMA VE ÇALIŞMA RUHSATI ALMAK ÜZERE BELEDİYEYE BAŞVURU ( En Geç Müracatını İzleyen İş Günü İçerisinde Çalışma Ruhsatının Verilmesi Gerektiği )
BELEDİYEYE İŞYERİ AÇMA VE ÇALIŞMA RUHSATI ALMAK ÜZERE BAŞVURU ( En Geç Müracatını İzleyen İş Günü İçerisinde Çalışma Ruhsatının Verilmesi Gerektiği ) "
D8.D4.2.2005E. 2004/3469 K. 2005/435"ÖĞRETİM ÜCRETİNİN İKİNCİ TAKSİDİNİ YATIRMADIĞI GEREKÇESİ ( Fakülteden Kaydının Silinmesi İşleminin İptali İstemi - Davacının Adresine Yapılan Uyarı İhtarına ilişkin Tebligatın Adresten Ayrıldığı Nedeniyle İade Edildiğinden Bahisle Tesis Edilen İşlemde Hukuka Uyarlık Bulunmadığı/Tebligatın 7201 S. Tebligat Yasası Hükümlerine Göre Yapılması Gerektiği )
TEBLİGAT YASASI HÜKÜMLERİNE GÖRE TEBLİGAT YAPMA ( Öğretim Ücretinin İkinci Taksidini Yatırmadığı Gerekçesiyle Fakülteden Kaydının Silinmesi İşleminin İptali İstemi - Öğrencilerin Okuldan Kaydının Silinmesi Gibi Önemli Sonuçlar Doğuran Harcın İkinci Taksidinin Yatırılmaması İhtarına İlişkin Tebligatın 7201 S. Tebligat Yasası Hükümlerine Göre Yapılacağı )
FAKÜLTEDEN KAYDININ SİLİNMESİ İŞLEMİNİN İPTALİ İSTEMİ ( Öğretim Ücretinin İkinci Taksidini Yatırmadığı Gerekçesiyle - Uyarı İhtarına İlişkin Tebligatın 7201 S. Tebligat Yasası Hükümlerine Göre Yapılacağı/Davacının Adresine Yapılan Tebligatın Adresten Ayrıldığı Nedeniyle İade Edildiğinden Bahisle Tesis Edilen İşlemde Hukuka Uyarlık Bulunmadığı )
OKULDAN KAYIT SİLİNMESİ İHTARI TEBLİGAT KANUNU'NA GÖRE YAPILACAĞI ( Davacının Adresine Yapılan Uyarı İhtarına İlişkin Tebligatın Adresten Ayrıldığı Nedeniyle İade Edildiğinden Bahisle Tesis Edilen İşlemde Hukuka Uyarlık Bulunmadığı - Öğretim Ücretinin İkinci Taksidini Yatırmadığı Gerekçesiyle Fakülteden Kaydının Silinmesi İşleminin İptali İstemi )"
D8.D7.2.2005E. 2004/2625 K. 2005/452"ÖZEL ÖĞRETİM KURSU ( İngilizce Kursu Açma İzni Bulunmayan - Kursa Katılıp Sertifika Alan Davacının Sertifikasının İptal Edilmesinde Hukuka ve Kazanılmış Hak İlkesine Aykırılık Bulunmadığı )
İNGİLİZCE KURSU SERTİFİKASININ İPTALİ ( Hukuka ve Kazanılmış Hak İlkesine Aykırılık Bulunmadığı - İngilizce Kursu Açma İzni Bulunmayan Özel Öğretim Kursunun Verdiği Sertifika )
SERTİFİKA İPTALİ ( İngilizce Kursu Açma İzni Bulunmayan Özel Öğretim Kursunun Verdiği Sertifika - Hukuka ve Kazanılmış Hak İlkesine Aykırılık Bulunmadığı )
KAZANILMIŞ HAK İLKESİ ( Kursa Katılıp Sertifika Alan Davacının Sertifikasının İptal Edilmesinde Aykırılık Bulunmadığı - İngilizce Kursu Açma İzni Bulunmayan Özel Öğretim Kursunun Verdiği Sertifika )"
D8.D7.2.2005E. 2004/4054 K. 2005/480"ENSTİTÜ İLE İLİŞİĞİN KESİLMESİ İŞLEMİNİN İPTALİ İSTEMİ ( Başka Şehirde Yüksek Lisans Yapma - Ders Vermek ve Uygulama Yaptırmakla Yükümlü Olan Davacının Bu Görevini Aksatacak Şekilde Başka Şehirde Yüksek Lisans Yapmasına Engel Olunması Hukuka Uygun Olduğu/Davanın Reddedileceği )
BAŞKA ŞEHİRDE YÜKSEK LİSANS YAPMA ( Ders Vermek ve Uygulama Yaptırmakla Yükümlü Olan Davacının Bu Görevini Aksatacak Şekilde Başka Şehirde Yüksek Lisans Yapmasına Engel Olunması Hukuka Uygun Olduğu - İstemin Reddi Gerektiği/Enstitü İle İlişiğin Kesilmesi İşleminin İptali İstemi )
ÖĞRETİM GÖREVLİSİNİN BAŞKA ŞEHİRDE YÜKSEK LİSANS YAPARAK GÖREVİNİ AKSATMASI ( Enstitü İle İlişiğin Kesilmesi İşleminin İptali İstemi - Ders Vermek ve Uygulama Yaptırmakla Yükümlü Olan ve Duyulan İhtiyaç Nedeniyle Üniversitede Öğretim Görevlisi Olarak İstihdam Edilen Davacının Görevini Aksattığı/İstemin Reddi Gerektiği )"
D8.D8.2.2005E. 2004/5780 K. 2005/576"DİSİPLİN CEZASI VERİLMESİ İŞLEMİNİN İPTALİ İSTEMİ ( Dava Açma Süresi - İşlemin Davacıya Tebliğinden Bir Gün Sonra Davacı Dilekçe İle Rektörlük Makamına Verilen Cezanın Tekrar Değerlendirilmesi ve İptal Edilmesi İçin Başvurduğu/İşlemin Tesis Tarihi Baz Alındığında Dahi Açılan Davanın Süresinde Olduğu )
DAVA AÇMA SÜRESİ ( Disiplin Cezası Verilmesi İşleminin İptali İstemi - İşlemin Davacıya Tebliğinden Bir Gün Sonra Davacı Dilekçe İle Rektörlük Makamına Verilen Cezanın Tekrar Değerlendirilmesi ve İptal Edilmesi İçin Başvurduğu/İşlemin Tesis Tarihi Baz Alındığında Dahi Açılan Davanın Süresinde Olduğu - Davanın Süreaşımından Reddi Kararı Doğru Olmadığı )
ÜST MAKAMA BAŞVURMA ( Disiplin Cezası Verilmesi İşleminin İptali İstemi/Dava Açma Süresi - İşlemin Davacıya Tebliğinden Bir Gün Sonra Davacı Dilekçe İle Rektörlük Makamına Verilen Cezanın Tekrar Değerlendirilmesi ve İptal Edilmesi İçin Başvurduğu - İşlemin Tesis Tarihi Baz Alındığında Dahi Açılan Davanın Süresinde Olduğu Gözetileceği )"
D8.D16.2.2005E. 2003/3952 K. 2005/693"OKUL SERVİS ARAÇLARI ( Taşıma Hizmetlerini Üstlenecek Gerçek ve Tüzel Kişilerin Taşıtların Taşıma Kapasitesinden Fazla Öğrenci Taşıyamayacakları - Velilerin İstemeleri Halinde Çocuklarını Herhangi Bir Okul Servis Aracı İşletenine Taşıtabilecekleri )
ÖĞRENCİ TAŞIMA İŞİ ( Velilerin İstemeleri Halinde Çocuklarını Herhangi Bir Okul Servis Aracı İşletenine Taşıtabilecekleri - Taşıma Hizmetlerini Üstlenecek Gerçek ve Tüzel Kişilerin Taşıtların Taşıma Kapasitesinden Fazla Öğrenci Taşıyamayacakları )
ÖĞRENCİ TAŞIMA HİZMETLERİNİ ÜSTLENECEK GERÇEK VE TÜZEL KİŞİLER ( Okul Servis Araçları Hizmet Yönetmeliğinde Taşıma Kapasitesinden Fazla Öğrenci Taşıyamayacakları Kuralında Hukuka Aykırılık Bulunmadığı )
VELİLERİN ÇOCUKLARINI HERHANGİ BİR OKUL SERVİS ARACI İŞLETENİNE TAŞITABİLECEKLERİ ( Okul Servis Araçları Hizmet Yönetmeliğindeki Kuralda Hukuka Aykırılık Bulunmadığı )"
D8.D18.2.2005E. 2004/5603 K. 2005/746"MECBURİ HİZMET YÜKÜMLÜLÜĞÜNÜ YERİNE GETİRMEYEREK İSTİFA ETMEK ( Taahhütname ve Kefalet Senedi Uyarınca Yapılacak Ödeme ve Senedin İptali İstemiyle Açılan Dava - İdari Yargı Yerinde Görüleceği )
YÜKLENME SENEDİ ( Mecburi Hizmet Yükümlülüğünü Yerine Getirmeyerek İstifa Eden Davacının Yapılacak Ödeme ve Senedin İptali İstemiyle Açtığı Dava - İdari Yargı Yerinin Görevli Olduğu )
KEFALET VE TAAHHÜT SENEDİ UYARINCA YAPILACAK ÖDEME VE SENEDİNİN İPTALİ İSTEMİYLE AÇILAN DAVA ( İdari Yargı Yerinin Görevli Olduğu - Mecburi Hizmet Yükümlülüğünü Yerine Getirmeyerek İstifa Eden Davacı )"
D8.D22.2.2005E. 2004/4350 K. 2005/809"DİNİ YERLER KAPSAMI ( Büyükşehir Belediyesi Meclis Kararında Belirtilen - Kilisenin Bu Kapsamda Olduğu/Bedelsiz Su Kullanım Hakkından Yararlandırılması Gereği )
BEDELSİZ SU KULLANIM HAKKI ( Kilisenin Büyükşehir Belediyesi Meclis Kararında Belirtilen Dini Yerler Kapsamında Olduğu/Yararlandırılması Gereği - Eşitlik ve Hakkaniyet İlkesi )
KİLİSENİN DİNİ YERLER KAPSAMINDA BULUNDUĞU ( Büyükşehir Belediyesi Meclis Kararında Belirtilen - Bedelsiz Su Kullanım Hakkından Yararlandırılması Gereği )
EŞİTLİK VE HAKKANİYET İLKESİ ( Bedelsiz Su Kullanım Hakkı - Kilisenin Büyükşehir Belediyesi Meclis Kararında Belirtilen Dini Yerler Kapsamında Olduğu/Yararlandırılması Gereği )"
D8.D8.3.2005E. 2004/6166 K. 2005/1059"İPTAL DAVALARI ( Davanın Reddine İlişkin Karar Davacı Açısından Kesin Hüküm Niteliği Taşımadığı )
DAVANIN REDDİ ( İptal Davalarında Davacı Açısından Kesin Hüküm Niteliği Taşımadığı )
KESİN HÜKÜM NİTELİĞİ ( İptal Davalarında Davanın Reddine İlişkin Karar Davacı Açısından Taşımadığı )"
D8.D9.3.2005E. 2004/4870 K. 2005/1096 "ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİSİNİN KAZANILMIŞ HAKKI ( Okuduğu Dönem İçerisinde Yürürlüğe Giren ve Lehine Olan Yönetmelik Hükmü - Dekanlıkça Uygulanmamasına Yönelik İşlemin İptali Gerektiği )
DEKANLIK İŞLEMİNİN İPTALİ ( Hukuk Fakültesi Öğrencisi Olan Davacının Okuduğu Dönem İçerisinde Yürürlüğe Giren ve Lehine Olan Yönetmelik Hükmü - Kazanılmış Hak Oluşturacağı )
YÖNETMELİĞİN UYGULANMASINA YÖNELİK TALEBİN REDDİNE DAİR İŞLEMİN İPTALİ ( Öğrenci Olan Davacının Okuduğu Dönem İçerisinde Yürürlüğe Giren ve Lehine Olan Yönetmelik Hükmünün Kendisi İçin Kazanılmış Hak Teşkil Etmesi )
KAZANILMIŞ HAK ( Öğrenci Olan Davacının Okuduğu Dönem İçerisinde Yürürlüğe Giren ve Lehine Olan Yönetmelik Hükmünün Kendisi İçin Kazanılmış Hak Teşkil Edeceği )"
D8.D18.3.2005E. 2004/3336 K. 2005/1265"ÜNİVERSİTE ÖĞRETİM ÜYESİNE VERİLEN AYLIKTAN KESME CEZASININ ZAMANAŞIMINA UĞRAMASI ( Cezanın Verilmesi İle Suç Fiilinin İşlendiği Zaman Arasında İki Yıldan Fazla Süre Bulunduğu )
AYLIKTAN KESME CEZASI ( Üniversite Öğretim Üyesine Verilen - Cezanın Verilmesi İle Suç Fiilinin İşlendiği Zaman Arasında İki Yıldan Fazla Süre Bulunduğu/Disiplin Ceza Verme Yetkisinin Zamanaşımına Uğradığı )
DİSİPLİN CEZASI ( Üniversite Öğretim Üyesine Verilen Aylıktan Kesme Cezası - Eylem İle Ceza Verilmesi Arasında Geçen Süre 2 Yıldan Fazla Olduğundan Ceza Verme Yetkisinin Zamanaşımına Uğradığı )
ZAMANAŞIMI ( Üniversite Öğretim Üyesine Verilen Aylıktan Kesme Cezası - Eylem İle Ceza Verilmesi Arasında Geçen Süre 2 Yıldan Fazla Olduğundan Ceza Verme Yetkisinin Zamanaşımına Uğradığı )"
D8.D18.3.2005E. 2004/5175 K. 2005/1232"SIFATI KALDIRILAN KÖY MUHTARI ( Sıfatı Kaldırılan Köy Muhtarının Seçilme Yeterliliği Olmadığı Halde Tekrar Seçilmesi Halinde Görevine Son Verilmesinde Valiliğin Değil Seçim Kurullarının Yetkili Olduğu )
SEÇİLME YETERLİLİĞİNİN OLMAMASI ( Sıfatı Kaldırılan Köy Muhtarı - Tekrar Seçilmesi Halinde Görevine Son Verilmesinde Valiliğin Değil Seçim Kurullarının Yetkili Olduğu )
YETKİLİ MERCİ ( Sıfatı Kaldırılan Köy Muhtarının Seçilme Yeterliliği Olmadığı Halde Tekrar Seçilmesi Halinde Görevine Son Verilmesinde Valiliğin Değil Seçim Kurullarının Yetkili Olduğu )"
D8.D22.3.2005E. 2004/4675 K. 2005/1323"DEKANLIK İŞLEMİNİN İPTALİ TALEBİ ( Üniversite Tıp Fakültesinin Göğüs Kalp Damar Cerrahisi Anabilim Dalı Başkanlığına Yapılan Seçim Sonucunda Eşit İki Oyda Kalan İki Profesör Öğretim Üyesi Dışında Başka Bir Profesörün Atanmasına İlişkin İşlem )
ANABİLİM DALI BAŞKANLIĞI SEÇİMİNE İLİŞKİN DEKANLIK İŞLEMİNİN İPTALİ ( Seçime Katılan Adaylardan Herhangi Birinin Anabilim Dalı Başkanı Olarak Seçilememesi-Buna Rağmen Dekan Tarafından Atama Yapılamamasının Yasaya Aykırı Olması )
İDARENİN KANUNİLİK İLKESİ ( Akademik Kuruluşlarda Bulunsalar da Kamu Yöneticilerinin Görev ve Yetkilerinin Hukuki Düzenlemelerle Belirlenmesinin Bu İlkenin Bir Gereği Olması )
KANUNİLİK İLKESİ ( Akademik Kuruluşlarda Bulunsalar da Kamu Yöneticilerinin Görev ve Yetkilerinin Hukuki Düzenlemelerle Belirlenmesinin Bu İlkenin Bir Gereği Olması )"
D8.D28.3.2005E. 2004/5389 K. 2005/1430"ALKOLLÜ İÇKİ SATIŞI ( İşyeri Tabelalarında Alkollü İçki Üreten Firmaların Logo Alamet Marka Ya da Sembollerin Bulunmasında Hukuka Aykırılık Bulunmadığı )
BELEDİYE ENCÜMENİNİN ALKOLLÜ İÇKİ SATAN PERAKENDE SATICININ TABELASININ SÖKTÜRÜLMESİ KARARI ( Alkollü İçki Üreten Firmaların Logo Alamet Marka Ya da Sembollerin Bulunması - Reklamda Sınırlamanın Dışına Çıkılmadığı/Bu Konuda Karar Alma Yetkisinin Bulunmadığı )
ALKOLLÜ İÇKİ ÜRETEN FİRMALARIN LOGO ALAMET MARKA YA DA SEMBOLLERİ ( Perakende Satıcılık Yapanın İşyeri Tabelalarında Bulunması - Belediye Encümeninin Söktürülmesine Dair Karar Alamayacağı )
İLAN VE REKLAM PANOLARI ( Perakende Satıcılık Yapanın İşyeri Tabelalarında Alkollü İçki Üreten Firmalara Ait Bulunan - Hukuka Aykırılık Bulunmadığı )"
D8.D30.3.2005E. 2004/5582 K. 2005/1500"POLİS MESLEK YÜKSEK OKULU ÖĞRENCİSİ ( Kaydı Yapıldıktan Sonra Hastaneye Sevkedildiği/Göz Sağlığı İle İlgili Olumsuz Tepit Sonucu İlişiğinin Kesildiği - Davacının Sağlık Durumunun Tespiti Amacıyla Mahkemece Belirlenecek Hakem Hastanede Yeniden Muayene Edileceği )
İLİŞİK KESME ( Öğrencinin Polis Yüksekokuluna Kaydı Yapıldıktan Sonra Devlet Hastanesine Sevkedildiği/Göz Sağlığı İle İlgili Olumsuz Tepit Sonucu İlişiğinin Kesildiği - Davacının Sağlık Durumunun Tespiti Amacıyla Mahkemece Belirlenecek Hakem Hastanede Yeniden Muayenesinin Sağlanacağı )
GÖZ SAĞLIĞI ( Öğrencinin Polis Yüksekokuluna Kaydı Yapıldıktan Sonra Devlet Hastanesine Sevkedildiği/Göz Sağlığı İle İlgili Olumsuz Tepit Sonucu İlişiğinin Kesildiği - Davacının Sağlık Durumunun Tespiti Amacıyla Mahkemece Belirlenecek Hakem Hastanede Yeniden Muayene Edilmesi Gerektiği )
SAĞLIK KURULU RAPORU ( Öğrencinin Polis Yüksekokuluna Kaydı Yapıldıktan Sonra Devlet Hastanesine Sevkedildiği/Göz Sağlığı İle İlgili Olumsuz Tepit Sonucu İlişiğinin Kesildiği - Davacının Sağlık Durumunun Tespiti Amacıyla Mahkemece Belirlenecek Hakem Hastanede Yeniden Muayenesinin Sağlanacağı )"
D8.D1.4.2005E. 2004/2891 K. 2005/1516"ÜNİVERSİTE ÖĞRETİM ÜYESİNE VERİLEN AYLIKTAN KESME CEZASININ İPTALİ TALEBİ ( Disiplin Soruşturmasına Başlanılmasına İçin Yönetmelikte Öngörülen Sürelere Uyulmamış Olmasının Ceza Verme Yetkisini Zamanaşımına Uğratmaması )
AYLIKTAN KESME CEZASI ( Disiplin Soruşturmasına Başlanılmasına İçin Yönetmelikte Öngörülen Sürelere Uyulmamış Olmasının Ceza Verme Yetkisini Zamanaşımına Uğratmaması )
DİSİPLİN CEZASI ( Yükseköğretim Kurumu Disiplin Yönetmeliğinde Yer Alan ve Disiplin Soruşturmasına Başlanılması İçin Öngörülen Sürelere Uyulmamış Olmasının Ceza Verme Yetkisini Zamanaşımına Uğratmaması )
ZAMANAŞIMI ( Yükseköğretim Kurumu Disiplin Yönetmeliğinde Yer Alan ve Disiplin Soruşturmasına Başlanılması İçin Öngörülen Sürelere Uyulmamış Olmasının Ceza Verme Yetkisini Zamanaşımına Uğratmaması )"
D8.D1.4.2005E. 2004/3464 K. 2005/1510"BELEDİYELERİN TOPLU TAŞIMA ARAÇLARINDAN İNDİRİMLİ OLARAK YARARLANABİLME ( Ücretli Olarak Çalışan ve Aynı Zamanda Öğrenci Olanların Yaralandırılması Gereği )
ÜCRETLİ OLARAK ÇALIŞAN VE AYNI ZAMANDA ÖĞRENCİ OLANLAR ( 4736 S.K. Kapsamında Toplu Taşım Hizmetlerinden İndirimli Olarak Yaralandırılacakları )
ÖĞRENCİLERİN BELEDİYELERİN TOPLU TAŞIMA ARAÇLARINDAN İNDİRİMLİ OLARAK YARARLANMALARI ( Çalışan Çalışmayan Öğrenci Ayrımı Yapılmadığı )"
D8.D1.4.2005E. 2004/3654 K. 2005/1517"YÜKSEKÖĞRETİM KURULU İŞLEMİNİN İPTALİ ( Suriye Şam Üniversitesinden Tıpta Uzmanlık Eğtimini Tamamlayan Davacının Uzmanlık Denklik Sınavına Alınmamasına İlişkin İşlemin İptalini Talep Etmesi )
TIPTA UZMANLIK SINAVINI YURT DIŞINDA BİTİREN ŞAHSIN UZMANLIK DENKLİK SINAVINA ALINMAMASINA İLİŞKİN İŞLEMİN İPTALİ ( Uzmanlık Denlik Sınavına Alınmasının Temel Koşulunun Yurtdışında Bitirilen Üniversitenin YÖK Tarafından Tanınması Olması )
YURTDIŞINDAKİ ÜNİVERSİTEDEN MEZUN OLAN KİŞİNİN TIPTA UZMANLIK DENKLİK SINAVINA ALINMAMASI ( Yurtdışında Bitirilen Üniversitenin YÖK Tarafından Tanınmaması Nedeniyle İşlemin Hukuka Uygun Olması )
YÖK TARAFINDAN YURTDIŞINDAKİ ÜNİVERSİTENİN TANINMAMASI ( Bu Okuldan Mezun Olan Kişinin Denkliğinin Verilmesinin Mümkün Olmaması )"
D8.D1.4.2005E. 2004/5405 K. 2005/1544"MERKEZİ SINAV SİSTEMİ ( Davacı Öğrenci İle Arkasında Oturan Öğrencinin Yanlış Cevaplarının Çakıştığı - Mevcut Düzenlemelere Göre Sınav Sonucunun İptal Edilmesinin Hukuka Uygun Olduğu )
İKİLİ KOPYA ÇEKME GİRİŞİMİ ( ÖSYS Sınavında Davacı Öğrenci İle Arkasında Oturan Öğrencinin Yanlış Cevaplarının Çakıştığı - Sınav Sonucunun İptal Edileceği )
KOPYA ÇEKME ( ÖSYS Sınavında Davacı Öğrenci İle Arkasında Oturan Öğrencinin Yanlış Cevaplarının Çakıştığı - Mevcut Düzenlemelere Göre Sınav Sonucunun Geçersiz Sayılacağı )
YANLIŞ CEVAPLARIN ÇAKIŞMASI ( ÖSYS Sınavında Davacı Öğrenci İle Arkasında Oturan Öğrencinin Yanlış Cevaplarının Çakıştığı - Sınav Sonucunun İptal Edileceği )
SINAV PUANI VERİLMEMESİ ( İkili Kopya Çekme/ÖSYS Sınavında Davacı Öğrenci İle Arkasında Oturan Öğrencinin Yanlış Cevaplarının Çakıştığı - Sınav Sonucunun Geçersiz Sayılacağı )"
D8.D1.4.2005E. 2005/111 K. 2005/1512"ENERJİ NAKİL HATTI TESİSİNE AİT İZİN BEDELİ ( Bedelin Dava Konusu İşlemle İstenildiği/İşlemin Kamu Gücüne Dayalı ve Tek Taraflı Olarak Tesis Edildiği - Uyuşmazlığın İdari Yargıda Görülmesi Gereği )
YARGI YERİ UYUŞMAZLIĞI ( Enerji Nakil Hattı Tesisine Ait İzin Bedeli/Bedelin Dava Konusu İşlemle İstenildiği - İşlemin Kamu Gücüne Dayalı ve Tek Taraflı Olarak Tesis Edildiği/Uyuşmazlığın İdari Yargıda Görüleceği )
GÖREVLİ MAHKEME ( Enerji Nakil Hattı Tesisine Ait İzin Bedeli/Bedelin Dava Konusu İşlemle İstenildiği - İşlemin Kamu Gücüne Dayalı ve Tek Taraflı Olarak Tesis Edildiği/Uyuşmazlığın İdari Yargıda Görülmesi Gereği )
KAMU GÜCÜNE DAYALI VE TEK TARAFLI TESİS EDİLMİŞ İŞLEM ( Enerji Nakil Hattı Tesisine Ait İzin Bedeli Talebi - Uyuşmazlığın İdari Yargıda Görüleceği )"
D8.D4.4.2005E. 2004/6323 K. 2005/1549"DAVA DİLEKÇESİNDE DAVACILARIN İMZALARININ BULUNMAMASI ( Dilekçenin Reddi Üzerine Verilen Yenileme Dilekçelerinde de Aynı Eksiklik Devam Ettirildiğinden Dilekçenin Reddinde Usule ve Yasaya Aykırılık Bulunmaması )
İMZALARIN EKSİK OLMASI ( Dava Dilekçesinde Davacıların İmzalarının Bulunmaması - Dilekçenin Reddinin Yerinde Olması )
DİLEKÇENİN REDDİNİN USULE VE YASAYA UYGUN OLMASI ( Dava Dilekçesinde Davacıların İmzalarının Bulunmaması Nedeniyle )"
D8.D5.4.2005E. 2004/2869 K. 2005/1598"KAMU GÖREVİNDEN ÇIKARMA ( Disiplin Cezasını Gerektiren Eylemin İşlendiği Tarihten İtibaren İki Yıl Geçtikten Sonra Ceza Verme Yetkisinin Zamanaşımına Uğraması )
DİSİPLİN CEZASI ( Yükseköğretim Kurumları Disiplin Yönetmeliği Gereğince Disiplin Cezasını Gerektiren Eylemin İşlendiği Tarihten İtibaren İki Yıl Geçtikten Sonra Ceza Verme Yetkisinin Zamanaşımına Uğraması )
ZAMANAŞIMI ( Yükseköğretim Kurumları Disiplin Yönetmeliği Gereğince Disiplin Cezasını Gerektiren Eylemin İşlendiği Tarihten İtibaren İki Yıl Geçtikten Sonra Ceza Verme Yetkisinin Zamanaşımına Uğraması )"
D8.D6.4.2005E. 2005/91 K. 2005/1608"DAVADAN FERAGAT ( Savunma Alınıp Yürütmenin Durdurulması İstemi Hakkında Karar Verildikten Sonra - Davalı İdare Lehine Vekalet Ücreti Verilmesi Gerektiği )
VEKALET ÜCRETİ ( Savunma Alınıp Yürütmenin Durdurulması İstemi Hakkında Karar Verildikten Sonra Davadan Feragat - Davalı İdare Lehine Hükmedilmesi Gerektiği )
İDARE LEHİNE VEKALET ÜCRETİ VERİLMESİ GEREĞİ ( Savunma Alınıp Yürütmenin Durdurulması İstemi Hakkında Karar Verildikten Sonra Davadan Feragat )"
D8.D8.4.2005E. 2004/3604 K. 2005/1642"DOKTORA ÖĞRENİMİNDE BAŞARISIZ OLMAK ( Araştırma Görevlisi Olan Davacının Üniversite İle İlişiğinin Kesilmesinde Hukuka Aykırılık Bulunmadığı )
ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ KADROSUNDAN İLİŞİĞİN KESİLMESİ ( Doktora Öğreniminde Başarısız Olmak - Hukuka Aykırılık Bulunmadığı )"
D8.D8.4.2005E. 2005/1215 K. 2005/1637"GÖREV VE YETKİ YÖNÜNDEN VERİLEN RED KARARLARI ( Mahkemelerce İdari Yargının Görev Alanına Giren Konularda - Temyizen İncelenme Olanağı Bulunmadığı )
TEMYİZEN İNCELENME OLANAĞI BULUNMAMASI ( Mahkemelerce İdari Yargının Görev Alanına Giren Konularda Verilen Görev ve Yetki Yönünden Red Kararları ) "
D8.D12.4.2005E. 2004/2087 K. 2005/1702"AVUKATLIĞA ENGEL FİİL VE HALLER ( İşkence Suçundan Mahkum Olmak - Bu Fiilin Hukukun Üstünlüğünü ve İnsan Haklarını Savunmak ve Korumakla Görevli Avukatlık Mesleğinin İlke ve Amaçlarıyla Bağdaşmadığı )
MAHKUMİYETİ ERTELENİP ADLİ SİCİL KAYDI SİLİNEN MEMURUN BAROYA YAZILMAK İSTEMİ ( İşkence Suçundan Mahkum Olan/Avukatlık Mesleğinin İlke ve Amaçlarıyla Bağdaşmadığı - Başvurunun Reddinde Hukuka Aykırılık Bulunmadığı )
BAROYA YAZILMA İSTEMİNİN REDDİ ( İşkence Suçundan Mahkumiyeti Ertelenip Adli Sicil Kaydı Silinen Memur - Fiilin Hukukun Üstünlüğünü ve İnsan Haklarını Savunmak ve Korumakla Görevli Avukatlık Mesleğinin İlke ve Amaçlarıyla Bağdaşmadığı )
İŞKENCE SUÇU ( Mahkumiyeti Ertelenip Adli Sicil Kaydı Silinen Memurun Baroya Yazılma Başvurusunun Reddinde Hukuka Aykırılık Bulunmadığı - Fiilin Avukatlık Mesleğinin İlke ve Amaçlarıyla Bağdaşmadığı )
ADLİ SİCİL KAYDI SİLİNEN MEMURUN BAROYA YAZILMAK İSTEMİ ( İşkence Suçundan Mahkum Olan - Fiilin Hukukun Üstünlüğünü ve İnsan Haklarını Savunmak ve Korumakla Görevli Avukatlık Mesleğinin İlke ve Amaçlarıyla Bağdaşmadığı )"
D8.D13.4.2005E. 2004/2595 K. 2005/1730"İŞYERİ AÇMA İZNİ ( 3568 Sayılı Yasaya Tabi Olan Serbest Muhasebeci ve Mali Müşavir Büroları - Belediyelerden İzin Almalarına Gerek Olmadığı )
SERBEST MUHASEBECİ VE MALİ MÜŞAVİR BÜROLARI ( 3568 Sayılı Yasaya Tabi Olan - Belediyelerden İşyeri Açma İzni Almalarına Gerek Olmadığı )
MALİ MÜŞAVİR VE SERBEST MUHASEBECİ BÜROLARI ( 3568 Sayılı Yasaya Tabi Olan - Belediyelerden İşyeri Açma İzni Almalarına Gerek Olmadığı )"
D8.D19.4.2005E. 2004/2155 K. 2005/1841"AVUKATLARIN REKLAM YASAĞI ( Avukatın Vekili Olduğu Firmaya Ait Bir Ürün Hakkında Medyada Açıklama Yapması ve Bu Konudaki İlanın Altına Avukat Unvanıyla İmza Atmasının Reklam Yasağı Kapsamında Olduğu - Kınama Cezası )
KINAMA CEZASI ( Avukatın Vekili Olduğu Firmaya Ait Bir Ürün Hakkında Medyada Açıklama Yapması ve Bu Konudaki İlanın Altına Avukat Unvanıyla İmza Atmasının Reklam Yasağı Kapsamında Olduğu )
AVUKATIN ÜN KAZANMAYA YÖNELEN DAVRANIŞI ( Vekili Olduğu Firmaya Ait Bir Ürün Hakkında Medyada Açıklama Yapması ve Bu Konudaki İlanın Altına Avukat Unvanıyla İmza Atmasının Reklam Yasağı Kapsamında Olduğu - Kınama Cezası )"
D8.D20.4.2005E. 2004/1667 K. 2005/1896"ÖĞRENCİNİN DİSİPLİN CEZASINI GEREKTİREN FİİLİ ( İşlendiği Tarihten İtibaren 2 Yıl İçinde Disiplin Cezası Verilmesi Gerektiği - 3 Yıl Sonra Disiplin Soruşturması Açılarak Tesis Edilen İşlemde Hukuka Uyarlık Bulunmadığı )
DİSİPLİN SORUŞTURMASI ( Öğrencinin Disiplin Cezasını Gerektiren Fiilin İşlendiği Tarihten İtibaren 2 Yıl İçinde Disiplin Cezası Verilmesi Gerektiği - 3 Yıl Sonra Soruşturma Açılarak Tesis Edilen İşlemde Hukuka Uyarlık Bulunmadığı )"
D8.D20.4.2005E. 2004/1724 K. 2005/1897"BAŞKASININ YERİNE ÖSS SINAVINA GİREN ÖĞRENCİ ( Eyleminin Ağırlığı ve Adli Kovuşturmayı Gerekli Kılması Nedeniyle Yükseköğretim Kurumundan Çıkarma Cezası Verilmesinde Hukuka Aykırılık Bulunmadığı )
YÜKSEKÖĞRETİM KURUMUNDAN ÇIKARILMA CEZASI ( Hukuka Aykırılık Bulunmadığı - Başkasının Yerine ÖSS Sınavına Giren Öğrenci/Eyleminin Ağırlığı ve Adli Kovuşturmayı Gerekli Kılması )
ÖSS SINAVINA BAŞKASININ YERİNE GİREN ÖĞRENCİ ( Eyleminin Ağırlığı ve Adli Kovuşturmayı Gerekli Kılması Nedeniyle Yükseköğretim Kurumundan Çıkarma Cezası Verilmesinde Hukuka Aykırılık Bulunmadığı )"
D8.D3.5.2005E. 2004/4249 K. 2005/2083"SU VE ATIKSU ÜCRET TARİFESİNE İLİŞKİN UYUŞMAZLIK ( Ücret Tarifelerinin Belirlenmesine İlişkin Çevre Koruma Altyapı Tesisleri Yapma ve İşletme Birliği Meclisi Kararının İptali Talebi )
GÖREVLİ MAHKEME ( Su Tarifelerine İlişkin Uyuşmazlığın Görüm ve Çözüm Yerinin İdare Mahkemesi Atıksu Ücret Tarifesine İlişkin Uyuşmazlığın Çözüm Yerinin ise Vergi Mahkemesi Olması )
AYNI DİLEKÇE İLE İKİ AYRI KONUDA DAVA AÇILMASI ( İki Ayrı Mahkemenin Görev Alanını İlgilendiren Dava Konusu İşlemlere Karşı Ayrı Ayrı Dilekçelerle Dava Açılmasının Gerekmesi )
ATIKSU ÜCRET TARİFESİNDEN KAYNAKLANAN DAVA ( Görevli Mahkemenin Vergi Mahkemesi Olması Nedeniyle Su Ücret Tarifesinden Kaynaklanan Dava ile Aynı Anda İdare Mahkemesinde Bakılamaması )"
D8.D3.5.2005E. 2004/5142 K. 2005/2084"EĞİTİM VE ÖĞRETİM HAKKININ SINIRLANMASI ( Üniversitesi Öğrencisinin Öğretim Yılı Katkı Payının 2. Taksidini Gecikmeli Olarak Ödemesi Nedeniyle Sınavlara Alınmaması )
ÖĞRETİM YILI KATKI PAYI ( Üniversitesi Öğrencisinin 2. Taksidini Gecikmeli Olarak Ödemesi Nedeniyle Sınavlara Alınmaması - Açıkça Hukuka Aykırı Olduğu )
ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİSİNİN SINAVLARA ALINMAMASI ( Öğretim Yılı Katkı Payının 2. Taksidini Gecikmeli Olarak Ödemesi Nedeniyle - Eğitim ve Öğretim Hakkının Sınırlanması Sonucunu Doğuracağı ) "
D8.D3.5.2005E. 2004/6102 K. 2005/2053"PETROL KANUNU'NDA İTİRAZ KARAR VE DAVA AÇMA SÜRELERİ ( Yirmi Günlük Özel Sürelere Yer Verildiği - 2577 Sayılı Kanun'daki Genel Kuralların Uygulanamayacağı )
İDARİ YARGILAMA USULÜ KANUNU'NDAKİ SÜRELER ( Dava Açma İtiraz ve Cevap Vermeme - Petrol Kanunu'nda Yirmi Günlük Özel Sürelere Yer Verildiği - 2577 Sayılı Kanun'daki Genel Kuralların Uygulanamayacağı )
DAVA AÇMA SÜRESİ ( 2577 S.K. Md. 7'deki "Özel Kanunlarında Ayrı Süre Gösterilmeyen" Kaydı - 2577 Sayılı Kanun'daki Genel Kuralların Uygulanamaması/Petrol Kanunu'nda Yirmi Günlük Özel Sürelere Yer Verildiği )
SÜRELERİN ÖZEL KANUNLARINDA FARKLI GÖSTERİLMESİ ( 2577 Sayılı Kanun'daki Genel Kuralların Uygulanamayacağı )"
D8.D3.5.2005E. 2005/1077 K. 2005/2082"ÜNİVERSİTE ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ ( Önceden Düzenlenmiş Olan Taahhütname ve Kefalet Senedi İçeriğinde Yer Alan Parasal Yaptırımların Hayata Geçirilmesi - Ödenen Paranın İadesi Davasının İdari Yargıda Görüleceği )
ÖDENEN PARANIN İADESİ DAVASI ( Üniversite Araştırma Görevlisinin Önceden Düzenlenmiş Olan Taahhütname ve Kefalet Senedi İçeriğinde Yer Alan Parasal Yaptırımların Hayata Geçirilmesi Nedeniyle Açılan Davanın İdari Yargıda Görüleceği )
TAAHHÜTNAME VE KEFALET SENEDİ İÇERİĞİNDE YER ALAN PARASAL YAPTIRIMLAR ( Hayata Geçirilmesi Nedeniyle Açılan Davanın İdari Yargıda Görüleceği - Üniversite Araştırma Görevli )
GÖREV ( Üniversite Araştırma Görevlisinin Önceden Düzenlenmiş Olan Taahhütname ve Kefalet Senedi İçeriğinde Yer Alan Parasal Yaptırımların Hayata Geçirilmesi Nedeniyle Açılan Davanın İdari Yargıda Görüleceği )"
D8.D4.5.2005E. 2004/3520 K. 2005/2145"İDARİ İŞLEMİN İPTALİ ÜZERİNE AÇILAN TAM YARGI DAVASI ( İptal Kararının Temyizen İncelenmesi İçin Danıştaya Gönderilmiş Olması-Tazminat Davası İçin Bekletici Bir Sorun Niteliği Taşıması )
MADDİ TAZMİNAT ( İdari İşlemin İptali Üzerine Tam Yargı Davası Açılması-İptal Kararının Temyizen İncelenmesi İçin Danıştaya Gönderilmiş Olması-Tazminat Davası İçin Bekletici Bir Sorun Niteliği Taşıması )
BEKLETİCİ SORUN ( İdari İşlemin İptali Üzerine Tam Yargı Davası Açılması-İptal Kararının Temyizen İncelenmesi İçin Danıştaya Gönderilmiş Olması-Tazminat Davası İçin Bekletici Bir Sorun Niteliği Taşıması )
TAM YARGI DAVASI İÇİN BELİRLENEN SÜRE DOLMADAN İPTAL KARARININ TEMYİZ İNCELENMESİ İÇİN DANIŞTAYA GÖNDERİLMESİ ( Açılan Tam Yargı Davasını Vaktinden Önce Açılan Dava Konumuna Getirmemesi )"
D8.D4.5.2005E. 2004/4991 K. 2005/2128"DOKTORA ÖĞRENCİSİNİN KAYDININ SİLİNMESİ ( Öğrenci Programı Bitirdikten Sonra Talebi Üzerine Kendisine Yabancı Dil İçin Ek Süre Verildiği - Süre Sonunda Başarısız Olduğu/Kaydının Silinmesinin Hukuka Uygun Olduğu )
YABANCI DİL ( Doktora Öğrencisinin Programı Bitirdikten Sonra Yabancı Dil İçin Ek Süre Talep Ettiği - Süre Sonunda Başarısız Olduğu/Kaydının Silineceği )
EK SÜRENİN SONUNDA DOKTORA ÖĞRENCİSİNİN YABANCI DİL KONUSUNDA BAŞARISIZ OLMASI ( Doktora Öğrencisinin Programı Bitirdikten Sonra Yabancı Dil İçin Ek Süre Talep Ettiği - Kaydının Silinmesinin Hukuka Uygun Olduğu )"
D8.D4.5.2005E. 2004/5084 K. 2005/2119"KAZANILMIŞ HAK ( Üniversite Öğrencisinin Olay Tarihindeki Yönetmelik Hükümleri Gereğince Üst Sınıfa Kayıt Yaptırma Hakkı Kazandığı - Sonradan Gerçekleşen Yönetmelik Değişikliğinde Yer Alan Aleyhe Hükümlerin Davacı Öğrenci İçin Uygulanamayacağı )
ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİSİNİN KAZANILMIŞ HAKKI ( Üniversite Öğrencisinin Olay Tarihindeki Yönetmelik Hükümleri Gereğince Üst Sınıfa Kayıt Yaptırma Hakkı Kazandığı - Sonradan Gerçekleşen Yönetmelik Değişikliğinde Yer Alan Aleyhe Hükümlerin Davacı Öğrenci İçin Uygulanmaması Gereği )
LİSANS ÖĞRENCİSİNİN ÜST SINIFA KAYIT YAPTIRMA HAKKI ( Olay Tarihindeki Yönetmelik Hükümleri Gereğince Öğrencinin Bu Hakkı Kazandığı - Sonradan Gerçekleşen Yönetmelik Değişikliğinde Yer Alan Aleyhe Hükümlerin Davacı Öğrenci İçin Uygulanamayacağı )"
D8.D4.5.2005E. 2005/580 K. 2005/2140"KAMU GÖREVLİLERİ HAKKINDA DİSİPLİN SORUŞTURMASI AÇILDIĞININ BİLDİRİLMESİ ( Kesin ve Yürütülmesi Zorunlu Bir İşlem Niteliğinde Bulunmadığı - İdari Davaya Konu Olamayacağı )
İDARİ DAVAYA KONU OLAMAYACAK İŞLEM ( Kamu Görevlisine Hakkında Disiplin Soruşturması Açıldığının Bildirilmesi - Kesin ve Yürütülmesi Zorunlu Bir İşlem Niteliğinde Bulunmadığı )
KESİN VE YÜRÜTÜLMESİ ZORUNLU İŞLEM NİTELİĞİ BULUNMAMASI ( Kamu Görevlisine Hakkında Disiplin Soruşturması Açıldığının Bildirilmesi )"
D8.D4.5.2005E. 2005/863 K. 2005/2122"TURİZM YATIRIM BELGELİ TESİS ( Arazi Tahsis Bedeli Özel Ödenek Geliri Ağaçlandırma Özel Ödenek Geliri ve Teminat Bedelinin Peşin Ödenmesi Talebi - Özel Ödenek Geliri Dışında Tüm Bedellerin Aynı Nitelikte Değerlendirilerek Taksitlendirilmediğinden Bahisle İşlemin İptal Edilemeyeceği )
TAKSİTLENDİRME ( Arazi Tahsis Bedeli Özel Ödenek Geliri Ağaçlandırma Özel Ödenek Geliri ve Teminat Bedelinin Peşin Ödenmesi Yönündeki Orman İşletme Müdürlüğü İşlemi - Özel Ödenek Geliri Dışında Tüm Bedellerin Aynı Nitelikte Değerlendirilerek Taksitlendirilmediğinden Bahisle İşlemin İptal Edilemeyeceği )
OTEL DEVRALINMASI ( Arazi Tahsis Bedeli Özel Ödenek Geliri Ağaçlandırma Özel Ödenek Geliri ve Teminat Bedelinin Peşin Ödenmesi Talebi - Bu Bedellerin Kendilerinden Hiç İstenilmemesi Gerektiği Eğer İstenilecekse Peşin Alınmaması Gerektiği Yönündeki Davacı İddialarının Terditli Dava Niteliği Taşıyıp Taşımadığının Değerlendirileceği )
TERDİTLİ DAVA ( Arazi Tahsis Bedeli Özel Ödenek Geliri Ağaçlandırma Özel Ödenek Geliri ve Teminat Bedelinin Peşin Ödenmesi Talebi - Bu Bedellerin Kendilerinden Hiç İstenilmemesi Gerektiği Eğer İstenilecekse Peşin Alınmaması Gerektiği Yönündeki Davacı İddialarının Niteliğinin Değerlendirileceği )"
D8.D12.5.2005E. 2004/4709 K. 2005/2213"KAÇAK TAŞOCAĞI MALZEMESİ ÇIKARILMASI ( Adli Yargıda Yapılan Tespit Üzerine 4 Katı Ruhsat Harcı ve El Konulamayan Kaçak Malzeme Bedelinin Birleştirilerek Para Cezası Olarak İstenilebileceği )
PARA CEZASI ( 4 Kat Ruhsat Harcı ve El Konulamayan Kaçak Malzeme Bedeli Birleştirilerek İstenilebileceği - Ruhsat Alınmaksızın Kaçak Taşocağı Malzemesi Çıkarmak )
TAŞOCAĞI MALZEMESİ ( Adli Yargıda Kaçak Çıkartıldığının Tespiti - Para Cezası/4 Kat Ruhsat Harcı ve El Konulamayan Kaçak Malzeme Bedeli Birleştirilerek İstenilebileceği )"
D8.D12.5.2005E. 2004/4780 K. 2005/2206"ALKOLLÜ ARAÇ KULLANMAK ( Sürücü Belgesi 6 Ay Süreyle Geri Alınan Davacının Bu Süre İçinde Aynı Suçu Yeniden İşlemesi - Geri Alınma Süresinin İki Yıl Daha Uzatılabileceği )
SÜRÜCÜ BELGESİNİN GERİ ALINMASI ( 6 Ay Süreyle Geri Alınan Davacının Bu Süre İçinde Aynı Suçu Yeniden İşlemesi/Geri Alınma Süresinin İki Yıl Daha Uzatılabileceği - Alkollü Araç Kullanmak )
SÜRÜCÜ BELGESİ OLMADAN ALKOLLÜ ARAÇ KULLANMAK ( Sürücü Belgesi 6 Ay Süreyle Geri Alınan Davacının Bu Süre İçinde Aynı Suçu Yeniden İşlemesi - Eyleminin Bu Şekilde Nitelendirilemeyeceği )"
D8.D12.5.2005E. 2004/4797 K. 2005/2222"ALKOLLÜ ARAÇ KULLANMAK ( Davacının Trafik Ceza Tutanağını İmzalamaktan İmtina Ettiği - Kan Tahlili Yaptırılmak Üzere Kriminal Laboratuvarına veya Adli Tıp Merkezine veya Sağlık Bakanlığına Bağlı Sağlık Kuruluşlarına Gönderileceği )
TRAFİK CEZA TUTANAĞINI İMZALAMAKTAN İMTİNA ETMEK ( Davacının Alkol Promil Seviyesine İtiraz Ettiği - Kan Tahlili Yaptırılmak Üzere Kriminal Laboratuvarına veya Adli Tıp Merkezine veya Sağlık Bakanlığına Bağlı Sağlık Kuruluşlarına Gönderilmasi Gereği )
KAN TAHLİLİ ( Davacının Alkol Promil Seviyesine İtiraz Ederek Trafik Ceza Tutanağını İmzalamaktan İmtina Ettiği - Kan Tahlili Yaptırılmak Üzere Kriminal Laboratuvarına veya Adli Tıp Merkezine veya Sağlık Bakanlığına Bağlı Sağlık Kuruluşlarına Gönderileceği )
PROMİL SEVİYESİ ( Alkollü Araç Kullanmak/Davacının Trafik Ceza Tutanağını İmzalamaktan İmtina Ettiği - Kan Tahlili Yaptırılmak Üzere Kriminal Laboratuvarına veya Adli Tıp Merkezine veya Sağlık Bakanlığına Bağlı Sağlık Kuruluşlarına Gönderilmasi Gerektiği )
ALKOL ÖLÇÜMÜNE İTİRAZ ( Davacının Trafik Ceza Tutanağını İmzalamaktan İmtina Ettiği - Kan Tahlili Yaptırılmak Üzere Kriminal Laboratuvarına veya Adli Tıp Merkezine veya Sağlık Bakanlığına Bağlı Sağlık Kuruluşlarına Gönderileceği )"
D8.D13.5.2005E. 2004/4169 K. 2005/2258"BELEDİYELERCE YAPTIRILAN ÇOK KATLI AÇIK VEYA KAPALI OTOPARKLAR ( Faaliyete Geçirilmeden Önce İşleticilerinin İl Trafik Komisyonundan İzin Almaları Gerektiği )
OTOPARKLARIN FAALİYETE GEÇİRİLMESİ ( Öncesinde İşleticilerinin İl Trafik Komisyonundan İzin Almaları Gerektiği - Belediyelerce Yapılan Çok Katlı Açık ve Kapalı Otoparklar )
İL TRAFİK KOMİSYONLARININ GÖREVİ ( Otopark İlanı ve Sahiplerine Veya Üçüncü Kişilere İşletilmesi İçin İzin Vermek ) "
D8.D16.5.2005E. 2004/4516 K. 2005/2324"ARAŞTIRMA GÖREVLİLİĞİ GÖREVİNE SON VERİLMESİ ( Yurtiçindeki Başka Bir Üniversitede Doktora Eğitimi Gören Davacının Başarısız Olduğu Gerekçesiyle Son Verilmesi - İlişiğinin Kesilmesinde Kamu Yararı ve Hizmet Gerekleri Bakımından Hukuka Aykırılık Bulunmadığı )
KAMU YARARI VE HİZMET GEREKLERİ ( Yurtiçindeki Başka Bir Üniversitede Doktora Eğitimi Gören Davacının Başarısız Olduğu Gerekçesiyle Araştırma Görevlisi Kadrosu İle İlişiğinin Kesilmesinde Kamu Yararı ve Hizmet Gerekleri Bakımından Hukuka Aykırılık Bulunmadığı )
ARAŞTIRMA GÖREVLİSİNİN BAŞARISIZ OLMASI NEDENİYLE İLİŞİĞİNİN KESİLMESİ ( Kamu Yararı ve Hizmet Gerekleri Bakımından Hukuka Aykırılık Bulunmadığı )"
D8.D18.5.2005E. 2004/5017 K. 2005/2370"KARAYOLLARINDA HIZ LİMİTİNİN AŞILMASI ( Ceza Puanı Cetveli Uyarınca Para Cezası ve Ceza Puanı Verilmesine İlişkin İşlemde Hukuka Aykırılık Bulunmadığı )
CEZA PUANI CETVELİ UYARINCA PARA CEZASI ( ve Ceza Puanı Verilmesine İlişkin İşlemde Hukuka Aykırılık Bulunmadığı - Davacının Kullandığı Araç İle Karayolları Trafik Yasası ve Karayolları Trafik Yönetmeliğinde Belirtilen Hız Limitini Aşması )"
D8.D18.5.2005E. 2004/5177 K. 2005/2368"ARACIN ALICI ADINA TESCİLİ TALEBİ ( Aracı Satan Kişinin Tescil Talebinin Kabulü Gereği - Alıcının Başvurusunun Zorunlu Olmaması ve Noterce Satışın Trafik Tescil Şubesine Bildirilmesi Gereği )
TESCİL TALEBİ ( Araç Satış Sözleşmesinin Noterlerce Trafik Siciline Bildirilmesinin Zorunlu Olması - Alıcının Satışı Tescil Ettirmemesi Nedeniyle Adına Vergi Tahakkuk Ettirilen Satıcının Tescil Talebinin Kabulü Gereği )
SATICININ ARACIN ALICI ADINA TESCİLİNİ TALEP HAKKI ( Noterlerce Trafik Siciline Satışı Bildirme Yükümlülüğü - Alıcının Tescil Talebinde Bulunmasının Şart Olmaması )"
D8.D7.6.2005E. 2004/5427 K. 2005/2794"DENKLİK BELGESİNİN İPTALİNE İLİŞKİN İŞLEMİN İPTALİ TALEBİ ( Uzmanlık Eğitimi Yapma İmkanı Tanınan Davacıya Lisans Eğitiminin de Tanındığı Anlamına Gelmeyeceği - Davacının Lisans Seviyesinde Denklik İçin Seviye Tesbit Sınavına Girmesi Zorunluluğu )
UZMANLIK EĞİTİMİ İÇİN TÜRKİYE'YE GETİRİLEN IRAKLI ÖĞRENCİ ( Tıpta Uzmanlık Alanındaki Başarısının Genel Tıp Eğitimine İlişkin Sayılamayacağı - Lisans Seviyesinde Denklik Hakkı Kazanabilmesi İçin Seviye Tesbit Sınavına Girmesi Zorunluluğu )
TIPTA UZMANLIK ALANINDA EĞİTİM GÖREN VE BAŞARILI OLAN YABANCI ÖĞRENCİ ( Uzmanlıktaki Başarısının Genel Tıp Eğitimine İlişkin Sayılamayacağı - Lisans Seviyesinde Denklik Hakkı Kazanabilmesi İçin Seviye Tesbit Sınavına Girmesi Zorunluluğu )"
D8.D14.6.2005E. 2003/4730 K. 2005/2938"İŞYERİ AÇMA VE ÇALIŞMA RUHSATLARI YÖNETMELİĞİ ( Gezici Piliç Köfte vb. Satış Yerlerinin Yönetmeliğin Kapsamına Alındığı - Dava Konusu Yönetmelik Değişikliğinde Hukuka ve Kamu Yararına Aykırılık Bulunmadığı )
YEMEK SATIŞ YERLERİ ( Gezici Piliç Köfte vb. - Dava Konusu İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatlarına İlişkin Yönetmelikte Değişiklikle Yönetmeliğin Kapsamına Alınmasında Hukuka ve Kamu Yararına Aykırılık Bulunmadığı )
GEZİCİ PİLİÇ KÖFTE vb. SATIŞ YERLERİ ( Yönetmelikte Değişiklikle Yönetmeliğin Kapsamına Alınmasında Hukuka ve Kamu Yararına Aykırılık Bulunmadığı - İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatlarına İlişkin Yönetmelik )
KÖFTE PİLİÇ vb. GEZİCİ SATIŞ YERLERİ ( Yönetmelikte Değişiklikle Yönetmeliğin Kapsamına Alınmasında Hukuka ve Kamu Yararına Aykırılık Bulunmadığı - İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatlarına İlişkin Yönetmelik )"
D8.D22.6.2005E. 2004/4729 K. 2005/3142"BELEDİYE BAŞKANININ BELEDİYE MECLİSİ KARARININ İPTALİ TALEBİ ( Toplantıya Katılarak Kabul Oyu Kullanan Davacının Meclis Kararına Karşı Dava Açma Ehliyetinden Söz Edilemeyeceği )
DAVA AÇMA EHLİYETİ ( Toplantıya Katılarak Kabul Oyu Kullananın Meclis Kararına Karşı Dava Açma Ehliyetinden Söz Edilemeyeceği - Belediye Başkanı Olarak Belediye Meclisine Başkanlık Eden Davacı )
BELEDİYE MECLİSİ KARARININ İPTALİ TALEBİ ( Belediye Başkanı Olarak Belediye Meclisine Başkanlık Eden ve Kabul Oyu Kullanan Davacının Bu Karara Karşı Dava Açma Ehliyeti Bulunmadığı )"
D8.D28.6.2005E. 2004/5192 K. 2005/3264"MADEN İŞLERİNDE BEYAN USULÜ ( Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığına Bildirimde Bulunulmaksızın Taşeron Sözleşmesi Yapılması - Maden Yasası Md. 10'un Uygulanmasının Yasaya Uygun Olduğu )
ENERJİ VE TABİİ KAYNAKLAR BAKANLIĞI'NA BİLDİRİMDE BULUNULMAKSIZIN TAŞERON SÖZLEŞMESİ YAPILMASI ( Maden Yasası Md. 10'un Uygulanmasının Yasaya Uygun Olduğu - Beyan Usulü )
TAŞERON SÖZLEŞMESİ YAPILMASI ( Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığına Bildirimde Bulunulmaksızın - Maden Yasası Md. 10'un Uygulanmasının Yasaya Uygun Olduğu )"
D8.D16.9.2005E. 2005/1331 K. 2005/3668"İŞYERİ AÇMA VE ÇALIŞMA RUHSATI ( Alınmaksızın Faaliyete Geçilmesi - Hizmet Kusuru İle Zarar Arasındaki İlliyet Bağını Keseceği/İşyerinde Meydana Gelen Zarar Nedeniyle İdarenin Tazminatla Sorumlu Tutulamayacağı )
HİZMET KUSURU İLE ZARAR ARASINDAKİ İLLİYET BAĞININ KESİLMESİ ( İşyerinde Meydana Gelen Zarar Nedeniyle İdarenin Tazminatla Sorumlu Tutulamayacağı - İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatı Alınmaksızın Faaliyete Geçilmesi )
SİGORTA RÜCU DAVASI ( İdarenin Su Borusunun Patlaması Sonucunda Oluşan ve Davacı Sigorta Şirketince Sigortalısına Ödenen Zarar - İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatı Almadan Faaliyete Geçilmesi Nedeniyle İdarenin Tazminatla Sorumlu Tutulamayacağı
ZARAR İLE HİZMET KUSURU ARASINDAKİ İLLİYET BAĞININ KESİLMESİ ( İşyerinde Meydana Gelen Zarar Nedeniyle İdarenin Tazminatla Sorumlu Tutulamayacağı - İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatı Alınmaksızın Faaliyete Geçilmesi )"
D8.D20.9.2005E. 2005/267 K. 2005/3723"EMEKLİYE AYRILAN YARDIMCI DOÇENTİN TEKRAR ATANMA TALEBİ ( Hizmetine İhtiyaç Duyulmadığından İdarece Atanmamasında Kamu Yararı ve Hizmet Gereklerine Aykırılık Bulunmaması )
YARDIMCI DOÇENT OLARAK GÖREV YAPARKEN KENDİ İSTEĞİYLE EMEKLİYE AYRILAN DAVACI ( Tekrar Atanma Talebinin Hizmetine İhtiyaç Duyulmadığından İdarece Reddi - Hizmet Gereklerine Uygun İşlemin İptali Talebinin Reddi Gereği )
ATANMA TALEBİNİN REDDİ İŞLEMİNİN İPTALİ TALEBİ ( Yardımcı Doçent Olarak Görev Yapmaktayken Kendi İsteğiyle Emekli Olan Davacının Tekrar Atanma Talebinin Hizmetine İhtiyaç Duyulmadığından Reddi )"
D8.D23.9.2005E. 2005/1009 K. 2005/3768"ÜNİVERSİTE MENSUPLARI ( Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyetinde Eğitim - Öğretim Faaliyeti Gösteren Üniversitelerin Üniversitelerarası Kurulda Temsil Edilmeleri Nedeniyle Bu Üniversitelerce Verilecek Akademik Unvanların Türk Mevzuatına Tabi Olduğu )
EĞİTİM - ÖĞRETİM FAALİYETİ ( Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyetinde Eğitim - Öğretim Faaliyeti Gösteren Üniversitelerin Üniversitelerarası Kurulda Temsil Edilmeleri Nedeniyle Bu Üniversitelerce Verilecek Akademik Unvanların Türk Mevzuatına Tabi Olduğu )
AKADEMİK UNVAN ( Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyetinde Eğitim - Öğretim Faaliyeti Gösteren Üniversitelerin Üniversitelerarası Kurulda Temsil Edilmeleri Nedeniyle Bu Üniversitelerce Verilecek Akademik Unvanların Türk Mevzuatına Tabi Olduğu )"
D8.D27.9.2005E. 2004/867 K. 2005/3796"BAŞÖRTÜSÜ İLE SINAVA GİRME ( Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavına Başörtüsü İle Giren Davacının Bu Nedenle Sınavının Geçersiz Sayılmasına İlişkin İşlem İle Dayanağı Kılavuz Hükmünde Yasa ve Anayasa Mahkemesi Kararlarına Aykırılık Bulunmadığı )
SINAVA BAŞÖRTÜSÜ İLE GİRME ( Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavına Başörtüsü İle Giren Davacının Bu Nedenle Sınavının Geçersiz Sayılmasına İlişkin İşlem İle Dayanağı Kılavuz Hükmünde Yasa ve Anayasa Mahkemesi Kararlarına Aykırılık Bulunmadığı )
LİSANSÜSTÜ EĞİTİMİ GİRİŞ SINAVI ( Başörtüsü İle Giren Davacının Bu Nedenle Sınavının Geçersiz Sayılmasına İlişkin İşlem İle Dayanağı Kılavuz Hükmünde Yasa ve Anayasa Mahkemesi Kararlarına Aykırılık Bulunmadığı )"
D8.D7.10.2005E. 2004/2430 K. 2005/3943"DÜZENLEYİCİ GENEL İŞLEM ( "Yükseköğretim Programlarına Dikey Geçiş İçin Başvuracak Adaylarda Söz Konusu Programlardan En Çok Beş Yıl Önce Mezun Olma" Şartının 2547 Sayılı Yasada Kısıtlayıcı Hüküm Olmaması Nedeniyle Hukuka Aykırı Olduğu )
YÜKSEKÖĞRETİM PROGRAMLARINA DİKEY GEÇİŞ ( Başvuracak Adaylarda Söz Konusu Programlardan En Çok Beş Yıl Önce Mezun Olma Şartının 2547 Sayılı Yasada Kısıtlayıcı Hüküm Olmaması Nedeniyle Hukuka Aykırı Olduğu )
MEZUN OLMA ŞARTI ( Yükseköğretim Programlarına Dikey Geçiş İçin Başvuracak Adaylarda Söz Konusu Programlardan En Çok Beş Yıl Önce Mezun Olma" Şartının 2547 Sayılı Yasada Kısıtlayıcı Hüküm Olmaması Nedeniyle Hukuka Aykırı Olduğu )"
D8.D14.10.2005E. 2004/2984 K. 2005/4086"DİSİPLİN CEZASI VERİLMESİNE İLİŞKİN REKTÖRLÜK İŞLEMİNİN İPTALİ TALEBİ ( Öğretim Üyesine Disiplin Cezası Vermeye Yetkili Disiplin Amirinin Rektör Değil Dekan Olması - Üst Disiplin Amiri Olan Rektör Tarafından Ceza Verilemeyeceği )
REKTÖRÜN DİSİPLİN AMİRİ SIFATIYLA CEZA VEREMEMESİ ( Öğretim Üyesi Hakkında Disiplin Cezasının Disiplin Amiri Olan Dekan Tarafından Verilmesi Gereği )
ÖĞRETİM ÜYESİ HAKKINDA DİSİPLİN CEZASI VERME YETKİSİ ( Üst Disiplin Amiri Olan Rektöre Değil Disiplin Amiri Olan Dekana Ait Olması )"
D8.D21.10.2005E. 2005/1680 K. 2005/4184"YETKİLİ SERVİS İSTASYONLARI ( T. S.'na Göre 600 m2'lik Asgari Fiziki Alan Yeterli İken Ölçütün 2000 m2'ye Çıkartılarak Sahip Olmayanların Sanayii Sitelerine Taşınması Yolundaki Belediye Meclis Kararı - Herhangi Somut Bir Tespite Dayanılmadığından Hukuka Uyarlık Bulunmadığı )
BELEDİYE MECLİS KARARI ( Herhangi Somut Bir Tespite Dayanılmadığından Hukuka Uyarlık Bulunmadığı - Yetkili Servis İstasyonları İçin T. S.'na Göre 600 m2'lik Asgari Fiziki Alan Yeterli İken Ölçütün 2000 m2'ye Çıkartılarak Sahip Olmayanların Sanayii Sitelerine Taşınması )
SOMUT TESPİTE DAYANMAYAN BELEDİYE MECLİSİ KARARI ( T. S.'na Göre 600 m2'lik Asgari Fiziki Alan Yeterli İken Ölçütün 2000 m2'ye Çıkartılarak Sahip Olmayanların Sanayii Sitelerine Taşınması - Hukuka Uyarlık Bulunmadığı )"
D8.D24.10.2005E. 2005/5247 K. 2005/4229"İDARE MAHKEMESİ KARARININ TEMYİZİ ( İdare Mahkemesi Bulunmayan Yerlerde Dilekçenin Asliye Hukuk Hakimliklerine Verilebileceği - Pendik İlçesi Ayrı Bir İlçe Olsa Bile İstanbul İlinin İçinde Yer Aldığı/Yasada Belirtilen Yer Olarak Değerlendirilemeyeceği )
İDARE MAHKEMESİ BULUNMAYAN YER ( Temyiz Dilekçesinin Asliye Hukuk Hakimliklerine Verilebileceği/Dilekçenin Süre Aşımı Nedeniyle Reddi - Pendik İlçesi Ayrı Bir İlçe Olsa Bile İstanbul İlinin İçinde Yer Aldığı )
SÜRE AŞIMI ( İdare Mahkemesi Kararının Temyizi/İdare Mahkemesi Bulunmayan Yerlerde Dilekçenin Asliye Hukuk Hakimliklerine Verilebileceği - Pendik İlçesi Ayrı Bir İlçe Olsa Bile İstanbul İlinin İçinde Yer Aldığı/Yasada Belirtilen Yer Olarak Değerlendirilemeyeceği )
TEMYİZ ( İdare Mahkemesi Bulunmayan Yerlerde Dilekçenin Asliye Hukuk Hakimliklerine Verilebileceği - Pendik İlçesi Ayrı Bir İlçe Olsa Bile İstanbul İlinin İçinde Yer Aldığı/Yasa Hükmünde Belirtilen Yer Olarak Değerlendirilemeyeceği )"
D8.D28.10.2005E. 2005/1337 K. 2005/4464"TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ İLE ODALAR VE BORSALAR KANUNU ( Yasanın Yürürlük Tarihinden Önce Kurulan Teşekküllerde İstihdam Edilmiş Olanların Mevcut Statülerini Koruyacakları )
İŞ AKDİNİN FESHİNDEN DOĞAN UYUŞMAZLIKTA GÖREV ( Ticaret ve Sanayi Odası Genel Sekreter Yardımcısı Olan Davacı - 5174 S.K.'nun Yürürlük Tarihinden Önce Kurulan Teşekküllerde İstihdam Edilmiş Olanların Mevcut Statülerini Koruyacakları/İdari Yargının Görevli Olduğu )
GÖREV ( Ticaret ve Sanayi Odası Genel Sekreter Yardımcısının İş Akdinin Feshinden Doğan Uyuşmazlık - İdari Yargının Görevli Olduğu/5174 S.K.'nun Yürürlük Tarihinden Önce Kurulan Teşekküllerde İstihdam Edilmiş Olanların Mevcut Statülerini Koruyacakları )"
D8.D28.10.2005E. 2005/2636 K. 2005/4459"HAZIR KIYMA SATIŞI ( Tarım ve Köyişleri Bakanlığınca İzin Verilen Tesislerde Üretilip Paketlenmiş ve Üzerinde Etiket Bilgileri Olacak Şekilde Satılacağı )
TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞININ GÖREV VE YETKİSİ ( Gıdalar İle İlgili Üretim İzni Gıda Sicili İstihdam Laboratuar Kuruluş İzni İthalat ve İhracat İzni Denetim ve Sair Hizmetlerin Yürütülmesi )"
D8.D31.10.2005E. 2004/2981 K. 2005/4478"DİSİPLİN CEZASININ İPTALİ ( Davacının Usulüne Uygun Sevk Alarak Yattığı Hastaneden Alınan Hastalık Raporunda Davacıya Atfedilen Bir Kusur Bulunmadığı - Mazeretsiz Olarak Görevine Gelmediği Söylenemeyeceğinden Talebin Kabulü Gereği )
GÖREVDEN ÇEKİLMİŞ SAYILMA ( Davacının Usulüne Uygun Sevk Alarak Yattığı Hastaneden Alınan Hastalık Raporunda Davacıya Atfedilen Bir Kusur Bulunmadığı - Disiplin Cezasının İptali Talebinin Kabulü Gereği )
MAZERETSİZ OLARAK GÖREVE GELMEME ( Belirtilen Sürede Hastanede Tedavi Gördüğü Açık Olan Davacı Hakkında Mazeretsiz Olarak Görevine Gelmediği Söylenemeyeceği - Disiplin Cezasının İptali Talebinin Kabulü Gereği )
USULÜNE UYGUN HASTALIK RAPORU ( Belirtilen Sürede Hastanede Tedavi Gördüğü Açık Olan Davacı Hakkında Mazeretsiz Olarak Görevine Gelmediği Söylenemeyeceği - Disiplin Cezasının İptali Talebinin Kabulü Gereği )"
D8.D9.11.2005E. 2004/3072 K. 2005/4546"KAMU GÖREVİNDEN ÇIKARMA CEZASI ( Öğretim Üyesi Olan Davacının Yabancı Dil Sınavında ( B ) Tipi Soru Kitapçığı Verildiği Halde ( A ) Seçeneğini İşaretlediği - Eyleminden İtibaren İki Yıl Geçtiği/Ceza Verme Yetkisinin Zamanaşımına Uğradığı )
ÖĞRETİM ÜYESİNİN KOPYA ÇEKMESİ ( Yabancı Dil Sınavında ( B ) Tipi Soru Kitapçığı Verildiği Halde ( A ) Seçeneğini İşaretlediği - Eyleminden İtibaren İki Yıl Geçtiği/Ceza Verme Yetkisinin Zamanaşımına Uğradığı )
ZAMANAŞIMI ( Öğretim Üyesi Olan Davacının Yabancı Dil Sınavında ( B ) Tipi Soru Kitapçığı Verildiği Halde ( A ) Seçeneğini İşaretlediği - Eyleminden İtibaren İki Yıl Geçtiğinden Ceza Verme Yetkisinin Zamanaşımına Uğrayacağı )"
D8.D14.11.2005E. 2004/3111 K. 2005/4626"AYLIKTAN KESME CEZASI ( Amirine veya Maiyetindekilere Karşı Küçük Düşürücü veya Aşağılayıcı Fiil ve Hareketlerde Bulunma/Öğretim Üyesi Davacıya Bir Derece Hafif Cezanın Verilmesine Dair Takdir Yetkisinin Disiplin Kuruluna Ait Olduğu - Rektörlüğün Yetkili Olmadığı/İşlemin İptal Edileceği )
BİR DERECE HAFİF OLAN CEZANIN UYGULANMASI ( Amirine veya Maiyetindekilere Karşı Küçük Düşürücü veya Aşağılayıcı Fiil ve Hareketlerde Bulunması Nedeniyle Öğretim Üyesi Davacıya Aylıktan Kesme Cezası Verildiği - Takdir Yetkisinin Disiplin Kuruluna Ait Olduğu/Rektörlüğün Yetkili Olmadığı )
YETKİ YÖNÜNDEN HUKUKA AYKIRILIK ( Davacıya Aylıktan Kesme Cezası Verildiği - Bir Derece Hafif Cezanın Verilmesine Dair Takdir Yetkisinin Disiplin Kuruluna Ait Olduğu/Rektörlük Yetkili Olmadığından İşlemin İptal Edileceği )
AMİRİNE VEYA MAİYETİNDEKİLERE KARŞI KÜÇÜK DÜŞÜRÜCÜ VEYA AŞAĞILAYICI FİİLDE BULUNMA ( Davacıya Aylıktan Kesme Cezası Verildiği - Bir Derece Hafif Cezanın Verilmesine Dair Takdir Yetkisinin Disiplin Kuruluna Ait Olduğu )"
D8.D16.11.2005E. 2004/3100 K. 2005/4693"YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARINDA GÖREVLİ BULUNAN PERSONEL ( Fakülte Bünyesinde Her Kademedeki Görevliler İçin Dekan Yüksek Okulda İse Yüksek Okul Müdürü Disiplin Amiri Olarak Kabul Edildiği )
DİSİPLİN AMİRİ ( Yükseköğretim Kurumlarında Görevli Bulunan Personel - Fakülte Bünyesinde Her Kademedeki Görevliler İçin Dekan Yüksek Okulda İse Yüksek Okul Müdürü Disiplin Amiri Olarak Kabul Edildiği )
KINAMA CEZASI ( Kadro Durumu Nedeniyle Disiplin Amiri Olan Dekan Tarafından Verilmesi Gerekirken Yüksek Okul Müdürü Tarafından Verildiği - Tesis Edilen İşlemde Yetki Yönünden Hukuka Uyarlık Bulunmadığı )
DİSİPLİN YÖNETMELİĞİ ( İptal İstemi/Kadro Durumu Nedeniyle Disiplin Amiri Olan Dekan Tarafından Verilmesi Gerekirken Yüksek Okul Müdürü Tarafından Verildiği - Tesis Edilen İşlemde Yetki Yönünden Hukuka Uyarlık Bulunmadığı )"
D8.D22.11.2005E. 2005/5703 K. 2005/4758"BELEDİYE GİŞESİNİN NAKLEDİLMESİ İŞLEMİNİN İPTALİ ( Uyuşmazlığa İlişkin Karar Düzeltme İsteminin de Reddedildiği/Tüm Hukuk Yollarının Tüketildiği - Hukuki Sürecin Yasada Öngörülmeyen Şekilde Yeniden Başlatılamayacağı )
HUKUK YOLLARININ TÜKETİLMESİ ( Belediye Gişesinin Nakledilmesi İşleminin İptali Talebi/Uyuşmazlığa İlişkin Karar Düzeltme İsteminin de Reddedildiği - Tüm Hukuk Yollarının Tüketildiği/Hukuki Sürecin Yasada Öngörülmeyen Şekilde Yeniden Başlatılamayacağı )"
D8.D23.11.2005E. 2004/3101 K. 2005/4802"YARDIMCI DOÇENTE VERİLEN KADEME İLERLEMESİNİN DURDURULMASI CEZASI ( Cezanın Disiplin Kurulunun Kararı Alındıktan Sonra Atamaya Yetkili Amir Olan Rektör Tarafından Verilmesi Gerektiği )
KADEME İLERLEMESİNİN DURDURULMASI CEZASI ( Yardımcı Doçente Verilen - Cezanın Disiplin Kurulunun Kararı Alındıktan Sonra Atamaya Yetkili Amir Olan Rektör Tarafından Verilmesi Gerektiği )
DİSİPLİN KURULU KARARI ( Yardımcı Doçente Verilen Üç Yıl Kademe İlerlemesinin Durdurulması Cezası - Kurul Kararı Olmadan Verilen Cezanın Hukuka Aykırı Olduğu )"
D8.D23.11.2005E. 2004/792 K. 2005/4782"KAMU HİZMETİ GEREĞİ ( Kamu Hizmetinin Gerekleri ve Kamu Yararı Gözetilerek Düzenlenip Yayımlanan Dava Konusu Tarifede Mesleğin Kamu Hizmeti Niteliğinin Ağır Bastığı Gözardı Edilemeyeceği )
AVUKATLIK ÜCRET TARİFESİNİN İPTALİ ( 1412 Sayılı CMUK'nun 146. Maddesi İle Bu Kanun Gereğince Yapılacak Hukuki Yardımlar İçin Avukatlık Asgari Ücret Tarifesinden Ayrık Olarak Tarife Düzenlenmesine Olanak Tanındığından Eşitlik İlkesine Aykırılık Söz Konusu Edilemeyeceği )
CMUK GEREĞİ YAPILACAK HUKUKİ YARDIMLAR ( Avukatlık Asgari Ücret Tarifesinden Ayrık Olarak Tarife Düzenlenmesine Olanak Tanındığından Eşitlik İlkesine Aykırılık Söz Konusu Edilemeyeceği )"
D8.D23.11.2005E. 2005/3171 K. 2005/4790"KULLANMA VE GECİKME BEDELİ ( İlişkin İşlemin İptalinin Talep Edildiği Ancak Dilekçedeki İfadelerin Açık Olmadığı/İşlemin Tamamının mı Yoksa Yalnızca Faizin mi İptalinin Talep Edildiğinin Anlaşılamadığı - Dilekçenin Reddine Karar Verilmesi Gereği )
DİLEKÇEDEKİ İFADELERİN AÇIK OLMAMASI ( Ormanlık Sahanın Kullanma ve Gecikme Bedeline İlişkin İşlemin İptali Talebi - Dilekçedeki İfadelerden İşlemin Tamamının mı Yoksa Yalnızca Faizin mi İptalinin Talep Edildiğinin Anlaşılamadığı - Dilekçenin Reddine Karar Verileceği )
ORMANLIK SAHA ( Kullanma ve Gecikme Bedeline İlişkin İşlemin İptali Talebi - Dilekçedeki İfadelerden İşlemin Tamamının mı Yoksa Yalnızca Faizin mi İptalinin Talep Edildiğinin Anlaşılamadığı - Dilekçenin Reddine Karar Verileceği )"
D8.D25.11.2005E. 2005/2428 K. 2005/4822"LİSANS ÜSTÜ EĞİTİM ( Davacının Aynı Anda İki Ayrı Yüksek Lisans Yapmasına Engel Olunmasına Yönelik Yükseköğretim Yürütme Kurulu Kararında Hukuka Aykırılık Bulunmadığı )
YÜKSEKÖĞRETİM YÜRÜTME KURULU KARARI ( Davacının Aynı Anda İki Ayrı Yüksek Lisans Yapmasına Engel Olunmasına Yönelik - Hukuka Aykırılık Bulunmadığı )
YÜKSEK LİSANS ( Davacının Aynı Anda İki Ayrı Yüksek Lisans Yapmasına Engel Olunmasına Yönelik Yükseköğretim Yürütme Kurulu Kararında Hukuka Aykırılık Bulunmadığı )"
D8.D29.11.2005E. 2004/4824 K. 2005/4872"ARAŞTIRMA GÖREVLİSİNİN DOÇENT OLMASI ( Rektörlük İşlemi İle Görev Aylığının Düşürüldüğü - İşlemin Hukuka Uygun Olmadığı )
GÖREV AYLIĞININ DÜŞÜRÜLMESİ ( Araştırma Görevlisi İken Doçent Kadrosuna Alınan Davacı - Rektörlüğün İşleminin İptal Edileceği )
REKTÖRLÜĞÜN MAAŞIN DÜŞÜRÜLMESİNE KARAR VERMESİ ( Araştırma Görevlisi İken Doçent Kadrosuna Alınan Davacı - Rektörlüğün İşleminin İptal Edilmesi Gereği )"
D8.D9.12.2005E. 2005/1425 K. 2005/5059"YÜKSEKÖĞRETİM KURULU BAŞKANINCA TESİS EDİLEN İŞLEM ( Rektör Hakkında "Soruşturma Açılmamasına" İlişkin - İdari Davaya Konu Edilebileceği )
SORUŞTURMA AÇILMAMASI KARARI ( Yükseköğretim Kurulu Başkanınca Tesis Edilen Rektör Hakkında "Soruşturma Açılmamasına" İlişkin İşlemin İdari Davaya Konu Edilebileceği )
REKTÖR HAKKINDA SORUŞTURMA ( Yükseköğretim Kurulu Başkanınca Tesis Edilen Rektör Hakkında "Soruşturma Açılmamasına" İlişkin İşlemin İdari Davaya Konu Edilebileceği )
İDARİ DAVA ( Yükseköğretim Kurulu Başkanınca Tesis Edilen Rektör Hakkında "Soruşturma Açılmamasına" İlişkin İşlemin İdari Davaya Konu Edilebileceği )"
D8.D9.12.2005E. 2005/5327 K. 2005/5081"TİCARET BORSASI MEMURUNUN TAZMİNAT TALEBİ ( Özel Hizmet ve Kıdem Tazminatı Talebi - İdari Dava Niteliğinde Bulunan Davanın İdari Yargı Yerinde Çözümleneceği )
ÖZEL HİZMET VE KIDEM TAZMİNATI TALEBİ ( Ticaret Borsası Memurunun Emekliliğine İlişkin Tazminat Talebi - Davanın İdari Yargıda Görülmesi Gereği )
YARGI YOLU UYUŞMAZLIĞI ( Ticaret Borsası Memurunun Emekliliğine İlişkin Özel Hizmet ve Kıdem Tazminatı Talebi - Davanın İdari Yargıda Görüleceği/İdare Mahkemesinin Görevsizlik Kararının Hukuka Aykırı Olduğu )
GÖREVLİ MAHKEME ( Ticaret Borsası Memurunun Emekliliğine İlişkin Özel Hizmet ve Kıdem Tazminatı Talebi - Davanın İdari Yargıda Görüleceği/İdare Mahkemesinin Görevsizlik Kararının Hukuka Aykırı Olduğu )"
D8.D18.1.2006E. 2005/5817 K. 2006/35"HAMAMIN İDARECE KAPATILMASI NEDENİYLE TAZMİNAT TALEBİ ( Asliye Hukuk Mahkemesinde Açılan Davada Görevsizlik Kararı Verildiği/Kararın Kesinleştiği - 30 Günlük Yasal Süre İçinde İdare Mahkemesinde Dava Açılmadığından Davanın Reddine Karar Verileceği )
ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDE AÇILAN TAZMİNAT DAVASINDA GÖREVSİZLİK KARARI VERİLMESİ ( Kararın Kesinleştiği - 30 Günlük Yasal Süre İçinde İdare Mahkemesinde Dava Açılmadığından Davanın Reddine Karar Verileceği )
YASAL SÜRESİ İÇİNDE İDARE MAHKEMESİNDE DAVA AÇILMAMASI ( Hamamın Davalı İdarece Kapatıldığı Gerekçesiyle Asliye Hukuk Mahkemesinde Dava Açıldığı/Görevsizlik Kararı Verildiği ve Kesinleştiği - 30 Günlük Yasal Süre Dava Açılmadığından Davanın Reddine Karar Verileceği )"
D8.D31.1.2006E. 2005/5211 K. 2006/352"BİLİRKİŞİNİN GÖREVİNİ GEREĞİ GİBİ YAPMAMASI ( İnşaat Mühendisleri Odasına Bağlı Şubece İnşaat Mühendisi Bilirkişinin Onur Kuruluna Sevkine Gerek Olmadığı Yönünde Karar Verildiği - Kararın İdari Yargı Denetimine Tabi Olacağı )
İNŞAAT MÜHENDİSLERİ ODASINA BAĞLI ŞUBE KARARI ( Bilirkişinin Görevini Gereği Gibi Yapmadığı İddiası - Karara İlişkin Davanın Bilirkişi Raporunun Hazırlandığı Davaya Bakan Asliye Hukuk Mahkemesinde Görüleceği Gerekçesi İle Reddine Karar Verilemeyeceği )
MESLEK KURULUŞU KARARI ( Bilirkişinin Görevini Gereği Gibi Yapmadığı İddiası - Bilirkişinin Bağlı Olduğu Meslek Kuruluşunun Kararının İdari Yargıda Denetleneceği )
İDARİ YARGI DENETİMİ ( İnşaat Mühendisleri Odasına Bağlı Şubece İnşaat Mühendisi Bilirkişinin Onur Kuruluna Sevkine Gerek Olmadığı Yönünde Karar Verildiği - Kararın İdari Yargı Denetimine Tabi Olacağı )"
D8.D6.2.2006E. 2005/5698 K. 2006/408"YIKIM İŞLEMİNİN BİLDİRİMİ ( Taşınmazına İlişkin Uyuşmazlıkta Para Cezasının Kaldırılması İçin Davacının Adli Yargı Yerinde Dava Açtığı - Yıkım Bildirimine Karşı Açılan Davanın İdari Yargıda Görüleceği )
YAYLA EVİNİN YIKILACAĞINA DAİR YAPILAN BİLDİRİM ( Taşınmaza İlişkin Uyuşmazlıkta Para Cezasının Kaldırılması İçin Davacının Adli Yargı Yerinde Dava Açtığı - Yıkım Bildirimine Karşı Açılan Davanın İdari Yargıda Görülmesi Gerektiği )
GÖREVLİ YARGI YERİ ( Davacının Yayla Evinin Yıkılacağı Bildirimine Karşı İdare Mahkemesinde Dava Açtığı/Taşınmazına İlişkin Uyuşmazlıkta Para Cezasının Kaldırılması İçin Davacının Adli Yargı Yerinde Dava Açtığı - Yıkım Bildirimine Karşı Açılan Davanın İdari Yargıda Görüleceği )"
D8.D13.2.2006E. 2004/5352 K. 2006/544"HUZUR HAKKI ( Belediye Meclis Üyelerine Verilecek Huzur Hakkının Üst Sınırını Büyükşehir Belediyeleriyle İlçe ve Kademe Belediyelerinin Üstlendiği Görev ve Sorumluluk Alanları Gözetilerek Tespit Edilmesinde Hukuka Aykırılık Bulunmadığı )
BELEDİYE MECLİS ÜYELERİNE VERİLECEK HUZUR HAKKI ( Üst Sınırını Büyükşehir Belediyeleriyle İlçe ve Kademe Belediyelerinin Üstlendiği Görev ve Sorumluluk Alanları Gözetilerek Tespit Edilmesinde Hukuka Aykırılık Bulunmadığı )
İLÇE VE KADEME BELEDİYELERİ ( İçişleri Bakanlığınca Uygulamada Birliği Sağlamak Üzere Belediye Meclis Üyelerine Verilecek Huzur Hakkının Üst Sınırını Büyükşehir Belediyeleriyle İlçe ve Kademe Belediyelerinin Üstlendiği Görev ve Sorumluluk Alanları Gözetilerek Tespit Edileceği )"
D8.D15.2.2006E. 2005/5900 K. 2006/601"YÜKLENME SENEDİNDEN KAYNAKLANAN UYUŞMAZLIK ( Davacının Kefalet Senedini İdare İle Eşit Düzeyde Olarak İmzaladığının Kabulünün Mümkün Olmadığı - Uyuşmazlığın İdari Mahkemede Çözümleneceği )
MECBURİ HİZMET YÜKÜMLÜLÜĞÜ ( Yüklenme Senedinden Kaynaklanan Uyuşmazlık - Uyuşmazlığın İdari Mahkemede Çözümlenmesi Gerektiği )
GÖREVLİ YARGI YERİ ( Yüklenme Senedinden Kaynaklanan Uyuşmazlık - Davacının Kefalet Senedini İdare İle Eşit Düzeyde Olarak İmzaladığının Kabulünün Mümkün Olmadığı/Uyuşmazlığın İdari Mahkemede Çözümleneceği )"
D8.D15.2.2006E. 2006/453 K. 2006/607"DAVAYA KATILANLARIN TEMYİZ TALEBİ ( İşletme İzninin İptali Talebi/Talebin Kabul Edildiği - Taraflarca Temyiz İsteminde Bulunulmadığı/Davaya Katılanlar Taraflarla Birlikte Hareket Edebileceğinden Tek Başlarına Temyiz Talebinde Bulunamayacakları )
TARAF OLMAYAN KİŞİNİN TEMYİZ TALEBİ ( İşletme İzninin İptali Talebi/Talebin Kabul Edildiği - Davaya Taraf Olmaya Kişinin Temyiz Talebinin Kabul Edilemeyeceği )
İŞLETME İZNİNİN İPTALİ TALEBİ ( Talebin Kabul Edildiği - Taraflarca Temyiz İsteminde Bulunulmadığı/Davaya Katılanlar Taraflarla Birlikte Hareket Edebileceğinden Tek Başlarına Temyiz Talebinde Bulunamayacakları )"
D8.D17.2.2006E. 2005/3486 K. 2006/624"KADEME İLERLEMESİNİN DURDURULMASI ( Doçent Doktor Olan Öğretim Üyesinin Kazanç Temin Etmek Amacıyla Ticari Faaliyetle Uğraştığı - Disiplin Kurulunca Öğretim Üyesinin Savunması Alınmadan Karar Verilemeyeceği )
ÖĞRETİM ÜYESİNİN TİCARİ FAALİYETLE UĞRAŞMASI ( Kademe İlerlemesinin Durdurulması Cezası Verildiği - Disiplin Kurulunca Öğretim Üyesinin Savunması Alınmadan Karar Verildiği/Hukuka Aykırı Olduğu )
DİSİPLİN KURULUNUN SAVUNMA ALMADAN KARAR VERMESİ ( Doçent Doktor Olan Öğretim Üyesinin Kazanç Temin Etmek Amacıyla Ticari Faaliyetle Uğraştığı/Kademe İlerlemesinin Durdurulması Cezası Verildiği - Hukuka Aykırı Olduğu )
KAZANÇ TEMİN ETMEK AMACIYLA TİCARİ FAALİYETLE UĞRAŞMAK ( Doçent Doktor Olan Öğretim Üyesinin Disiplin Kurulunca Savunması Alınmadan Hakkında Kademe İlerlemesinin Durdurulması Cezası Alınamayacağı ) "
D8.D21.2.2006E. 2005/3863 K. 2006/672"GENEL EĞLENCE VE DİNLENME YERLERİ ( Açılması İzne Bağlı Yerlere Uygulanacak İşlemler Hakkında Yönetmeliğin 37. Maddesinin İşletme Hakkını Miras Yolu İle Edinen Yasal Mirasçılara İşyerini Devretme Olanağı Veren Bir Kazanılmış Hak Tanımadığı )
İŞYERİNİ DEVRETME ( Açılması İzne Bağlı Yerlere Uygulanacak İşlemler Hakkında Yönetmeliğin 37. Maddesinin İşletme Hakkını Miras Yolu İle Edinen Yasal Mirasçılara İşyerini Devretme Olanağı Veren Bir Kazanılmış Hak Tanımadığı )
KAZANILMIŞ HAK ( Açılması İzne Bağlı Yerlere Uygulanacak İşlemler Hakkında Yönetmeliğin 37. Maddesinin İşletme Hakkını Miras Yolu İle Edinen Yasal Mirasçılara İşyerini Devretme Olanağı Veren Bir Kazanılmış Hak Tanımadığı )"
D8.D24.2.2006E. 2005/4497 K. 2006/725"YÜKSEKÖĞRETİM KURUMUNDAN ÇIKARMA CEZASI ( Görüntü Kaydı İle İlgili Olarak Bilirkişiye Başvurulması Gerektiği - Toplantının İzinsiz Olduğu Biliniyorsa Öğrencilere Duyurulup Duyrulmadığının Araştırılacağı/Yeterli Saptama Yapılmadan Karar Verilemeyeceği )
GÖRÜNTÜ KAYITLARI ( Yükseköğretim Kurumundan Çıkarma Cezası/Yeterli Saptama Yapılmadan Karar Verilemeyeceği - Bilirkişiye Başvurulacağı/Hangi Yöntemle Oluşturulduğunun ve Diğer Hususların Açıklığa Kavuşturulacağı )
İZİNSİZ TOPLANTIYA KATILMAK ( Yükseköğretim Kurumundan Çıkarma Cezası - Toplantının İzinsiz Olduğunun Öğrencilere Duyurulup Duyurulmadığının Araştırılacağı )"
D8.D27.2.2006E. 2004/5705 K. 2006/739"BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ SINIRLARINA KATILAN NOTERLERİN ORTAK HESABA DAHİL EDİLMESİ ( 1857 Sayılı Genelgenin Yalnızca Belediye Belediye Sınırları İle İlgili Olduğu/Ortak Hesap Payının Dağıtımı İle İlgili Olmadığı - Genelgenin İptali Talebinin Reddedileceği )
TÜRKİYE NOTERLER BİRLİĞİ GENELGESİNİN İPTALİ TALEBİ ( 1857 Sayılı Genelgenin Konusunun Belediyelerdeki Sınırlar İle İlgili Olduğu/Ortak Payın Hangi Oranda Dağıtılacağı Yönünde Bir Hüküm İçermediği - Talebin Reddi Gerektiği )
NOTERLERİN ORTAK HESAPTAKİ GELİRLERİNİN DAĞILIMI ( Hususu Hakkında Düzenleme İçermeyen 1857 Sayılı Genelge/Genelgenin Yalnızca Belediye Sınırları İle İlgili Olduğu - Genelgenin İptali Talebinin Reddedileceği )
ORTAK HESAPTAKİ GELİRİ ( Noterlerin Ortak Hesap Gelir Dağıtımının Hangi Oranda Yapılacağı Hususunda Düzenleme İçermeyen 1857 Sayılı Genelge/Genelgenin Yalnızca Belediye Sınırları İle İlgili Olduğu - Genelgenin İptali Talebinin Reddi Gereği )"
D8.D27.2.2006E. 2004/6289 K. 2006/735"PROFESÖRLÜK KADROSUNA ATANMA ( Jüri Üyelerinden İkisinin Kadroya Atanan Kişi İle Birlikte Bir Çok Ortak Çalışma Yaptığı - Jürinin Objektif ve Yansız Olmadığı/Kadroya Başvuran Adayların Bilimsel Yeterlilikleri Açısından Bilirkişi İncelemesi Yapılacağı )
JÜRİ ÜYELERİNİN TARAFSIZLIĞI ( Üniversite Tıp Fakültesi Nöroloji Anabilim Dalında Açık Bulunan Profesörlük Kadrosuna Atanan Kişinin Jüri Üyelerinden İkisi İle Birlikte Bir Çok Ortak Çalışma Yaptığı - Jürinin Objektif ve Yansız Olmadığının Kabulü Gereği )
BİLİRKİŞİ İNCELEMESİ ( Üniversite Tıp Fakültesi Nöroloji Anabilim Dalında Açık Bulunan Profesörlük Kadrosuna Atanan Kişinin Jüri Üyelerinden İkisi İle Birlikte Bir Çok Ortak Çalışma Yaptığı/Jürinin Objektif Olmadığı - Kadroya Başvuran Adayların Bilimsel Yeterlilikleri Açısından Bilirkişi İncelemesi Yapılacağı )
ATAMA İŞLEMİNİN İPTALİ TALEBİ ( Nöroloji Anabilim Dalında Açık Bulunan Profesörlük Kadrosuna Atanan Kişinin Jüri Üyelerinden İkisi İle Birlikte Bir Çok Ortak Çalışma Yaptığı/Jürinin Objektif Olmadığı - Kadroya Başvuran Adayların Bilimsel Yeterlilikleri Açısından Bilirkişi İncelemesi Yapılması Gereği )"
D8.D27.2.2006E. 2005/6244 K. 2006/736"BELEDİYELER ARASINDA MAL DEVRİ ( Büyükşehir Belediyelerinden İlçe Belediyelerine Mal Devri Sırasında Envanter Kaydında Gösterilmeyen ve Devredilmeyen Taşınmazların Sonradan Tespiti Halinde İlçe Belediyesine Devri Gerektiği )
ENVANTER KAYDINDA GÖSTERİLMEYEN VE DEVREDİLMEYEN TAŞINMAZLARIN SONRADAN TESPİTİ ( Büyükşehir Belediyelerinden İlçe Belediyelerine Mal Devri Sırasında Envanter Kaydında Gösterilmemesi Nedeniyle İlçe Belediyesine Devri Gerektiği )
BÜYÜKŞEHİR BELEDİYELERİNDEN İLÇE BELEDİYELERİNE MAL DEVRİ ( Sırasında Envanter Kaydında Gösterilmeyen ve Devredilmeyen Taşınmazların Sonradan Tespiti Halinde İlçe Belediyesine Devri Gerektiği )"
D8.D27.2.2006E. 2005/77 K. 2006/751"ÖĞRENİM İŞLERİ ( Velinin İradesi Dışına Çıkılarak Belirli Bir Miktarda Katılım Payı Zorunluluğu Getirilmesinde ve Alınan Bağışların Bir Kısmının Milli Eğitim Vakfı ve Milli Eğitim Müdürlüklerine Bırakılmasında Hukuka Uyarlık Bulunmadığı )
KATILIM PAYI ZORUNLULUĞU ( Velinin İradesi Dışına Çıkılarak Getirilmesinde ve Alınan Bağışların Bir Kısmının Milli Eğitim Vakfı ve Milli Eğitim Müdürlüklerine Bırakılmasında Hukuka Uyarlık Bulunmadığı )
BAĞIŞLARIN MİLLİ EĞİTİM VAKFI VE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜKLERİNE BIRAKILMASI ( Velinin İradesi Dışına Çıkılarak Belirli Bir Miktarda Katılım Payı Zorunluluğu Getirilmesinde ve Alınan Bağışların Milli Eğitim Müdürlüklerine Bırakılmasında Hukuka Uyarlık Bulunmadığı )"
D8.D28.2.2006E. 2005/3432 K. 2006/768"DOÇENTLİK KADROSUNA ATANMA TALEBİ ( Talebin Usulüne Uygun Oluşturulan Jüri Tarafından Reddedildiği - Davacının Bilimsel Çalışmalarını Jürinin Önyargılı Olarak Değerlendirdiğine İlişkin İddiası/Bilirkişi Kurulunun Konuyu İncelemesi Gereği )
BİLİRKİŞİ İNCELEMESİ ( Davacının Doçentlik Kadrosuna Yaptığı Başvurunun Usulüne Uygun Oluşturulan Jüri Tarafından Reddedildiği/Davacının Bilimsel Çalışmalarını Jürinin Önyargılı Olarak Değerlendirdiğine İlişkin İddiası - Bilirkişi Kurulunun Konuyu İncelemesine Karar Verileceği )
ATANMA TALEBİNİN REDDİ ( Davacının Doçentlik Kadrosuna Yaptığı Başvurunun Usulüne Uygun Oluşturulan Jüri Tarafından Reddedildiği/Davacının Bilimsel Çalışmalarını Jürinin Önyargılı Olarak Değerlendirdiğine İlişkin İddiası - Bilirkişi Kurulunun Konuyu İncelemesine Karar Verilmesi Gereği )"
D8.D1.3.2006E. 2004/6043 K. 2006/808"EK DERS ÜCRET TALEBİ ( Reddine İlişkin İşlemin İptali İçin Öğretim Üyesi Tarafından Üniversite ve Maliye Bakanlığına Dava Açıldığı/Davanın Kabul Edildiği - Maliye Bakanlığının Husumet Mevkiinden Çıkarıldığı/Taraf Olmadığından Kararı Temyiz Edemeyeceği )
TEMYİZ YOLUNA BAŞVURMA YETKİSİ ( Öğretim Üyesi Tarafından Ek Ders Ücret Talebinin Reddine İlişkin İşlemin İptali İçin Üniversite ve Maliye Bakanlığına Dava Açıldığı/Davanın Kabul Edildiği - Maliye Bakanlığı Husumet Mevkiinden Çıkarıldığından Temyiz Yoluna Başvuramayacağı )
HUSUMET ( Öğretim Üyesi Tarafından Ek Ders Ücret Talebinin Reddine İlişkin İşlemin İptali İçin Üniversite ve Maliye Bakanlığına Dava Açıldığı/Davanın Kabul Edildiği - Maliye Bakanlığı Husumet Mevkiinden Çıkarıldığından Temyiz Yoluna Başvuramayacağı )
TARAF SIFATI OLMAYANIN TEMYİZ TALEBİ ( Öğretim Üyesi Tarafından Ek Ders Ücret Talebinin Reddine İlişkin İşlemin İptali İçin Üniversite ve Maliye Bakanlığına Dava Açıldığı - Maliye Bakanlığının Husumet Mevkiinden Çıkarıldığı/Taraf Olmadığından Kararı Temyiz Edemeyeceği )"
D8.D1.3.2006E. 2005/714 K. 2006/796"EGO GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İŞLEMİ ( Ankara İlinde Uygulana Gelen Toplu Taşıma Araçlarında Tekli ve Beşli Kartlardan 45 Dakikalık Aktarma Servislerinin Kaldırılmasının Eşitlik İlkesine Aykırı Olduğu )
TOPLU TAŞIMA SİSTEMİ ( Ankara İlinde Uygulana Gelen Toplu Taşıma Araçlarında Tekli ve Beşli Kartlardan 45 Dakikalık Aktarma Servislerinin Kaldırılmasının Eşitlik İlkesine Aykırı Olduğu )
EŞİTLİK İLKESİ ( Ankara İlinde Uygulana Gelen Toplu Taşıma Araçlarında Tekli ve Beşli Kartlardan 45 Dakikalık Aktarma Servislerinin Kaldırılmasının Eşitlik İlkesine Aykırı Olduğu )"
D8.D1.3.2006E. 2005/721 K. 2006/792"MEMNU HAKLARIN İADESİ KARARI ( Tüm Ehliyetsizlikleri Ortadan Kaldırıcı Nitelikte Olduğu - Kararı Almış Olan Davacının Artık Bu Aşamada Memuriyete Engel Halinin Varlığından Söz Edilemeyeceği )
EHLİYETSİZLİKLERİ KALDIRICI NİTELİKTE KARAR ( Memnu Hakların İadesi Kararı Almış Olan Davacının Artık Bu Aşamada Memuriyete Engel Halinin Varlığından Söz Edilemeyeceği )"
D8.D17.3.2006E. 2005/116 K. 2006/1071"NOTERLERİN DEFTER ONAYI ORTAK CARİ HESABINA YATIRMASI GEREKEN MEBLAĞ ( Telefonla Duyurunun Tebligat Hukukunun Temel Prensiplerine Aykırılığı - Yazılı Bildirim Üzerine Genelgede Belirtilen 2 İş Günü İçinde Yatıran Davacıya Uyarma Cezası Verilemeyeceği )
DİSİPLİN CEZASI ( Noterlerin Defter Onayı Ortak Cari Hesabına Yatırması Gereken Meblağın Telefonla Duyurulabileceğine İlişkin Genelgeye Dayanarak Geç Ödenmesi Nedeniyle Verilen - Tebligat Hukukunun Temel Prensiplerine Aykırılığı/Hukuka Uyarlık Bulunmadığı )
TEBLİGAT HUKUKUNUN TEMEL PRENSİPLERİNE AYKIRILIK ( Noterlerin Defter Onayı Ortak Cari Hesabına Yatırması Gereken Meblağın Telefonla Duyurulabileceğine İlişkin Genelge Hükmü - İptali Kararı )"
D8.D21.3.2006E. 2005/1546 K. 2006/1123"MESLEK YÜKSEK OKULLARI VE AÇIK ÖĞRETİM ÖN LİSANS PROGRAMLARI MEZUNLARI ( Lisans Öğrenimine Devamları Hakkında Yönetmelik Gereği Dikey Geçiş İçin Başvuracak Adaylarda Söz Konusu Programlardan En Çok Beş Yıl Önce Mezun Olmuş Olma Şartı Aranacağı )
LİSANS ÖĞRENİMİNE DEVAM ( Dikey Geçiş İçin Başvuracak Adaylarda Söz Konusu Programlardan En Çok Beş Yıl Önce Mezun Olmuş Olma Şartı Arandığı )
DİKEY GEÇİŞ İÇİN BAŞVURU ( Dikey Geçiş İçin Başvuracak Adaylarda Söz Konusu Programlardan En Çok Beş Yıl Önce Mezun Olmuş Olma Şartı Arandığı )"
D8.D22.3.2006E. 2005/1614 K. 2006/1140"KİMLİK TESPİTİNE ESAS BELGE ( Avukat Kimliklerinin Karaparanın Önlenmesinde Esas Alınacak Belgeler İçinde Yer Almamasında Kamu Hizmeti Gereklerine ve Hukuka Aykırılık Bulunmadığı )
AVUKAT KİMLİKLERİ ( Karaparanın Önlenmesinde Esas Alınacak Belgeler İçinde Yer Almamasında Kamu Hizmeti Gereklerine ve Hukuka Aykırılık Bulunmadığı )
KARAPARANIN ÖNLENMESİ ( Avukat Kimliklerinin Karaparanın Önlenmesinde Esas Alınacak Belgeler İçinde Yer Almamasında Kamu Hizmeti Gereklerine ve Hukuka Aykırılık Bulunmadığı )"
D8.D22.3.2006E. 2005/2927 K. 2006/1138"BAKANLAR KURULU PRENSİP KARARI ( Altın Madenini Siyanür Liçi Yöntemiyle İşletme İzni Veren İşlem Kesinleşmiş Mahkeme Kararı İle İptal Edildiği Halde Yargı Kararlarının Uygulanamaz Hale Getirilmesi Sonucunu Doğuran Yeni İşlem Tesisi Hukuka Aykırı Olduğu )
KESİN VE YÜRÜTÜLEBİLİR İDARİ İŞLEM ( Bakanlar Kurulunca Çevre ve Orman Bakanlığının Yerine Geçilerek Yargı Kararının Uygulanamaz Hale Getirilmesi Sonucunu Yaratan Dava Konusu İşlemin Tesis Edilmesinde Yetki Yönünden Hukuka Uygunluk Bulunmadığı )
MAHKEME KARARLARININ DEĞİŞTİRİLMEDEN YERİNE GETİRİLMESİ GEREĞİ ( İptal Edildiği Halde Yargı Kararlarının Uygulanamaz Hale Getirilmesi Sonucunu Doğuran Yeni İşlem Tesisi Hukuka Aykırı Olduğu )
İDARENİN MAHKEME KARARLARINA UYMA ZORUNLULUĞU ( Bakanlar Kurulunca Çevre ve Orman Bakanlığının Yerine Geçilerek Yargı Kararının Uygulanamaz Hale Getirilmesi Sonucunu Yaratan Dava Konusu İşlemin Tesis Edilmesinde Yetki Yönünden Hukuka Uygunluk Bulunmadığı )"
D8.D3.4.2006E. 2006/401 K. 2006/1300"AVUKAT HAKKINDA KOVUŞTURMA İZNİ VERİLMESİ ( İşlemin Ceza Yargılamasına Yönelik Olduğu - İdari Davaya Konu Edilemeyeceği )
KOVUŞTURMA İZNİ VERİLMESİNİN İPTALİ TALEBİ ( Avukat Hakkında/İşlemin Ceza Yargılamasına Yönelik Olduğu - İdari Davaya Konu Edilemeyeceğinden Talebin Reddi Gerektiği )
CEZA YARGILAMASINA YÖNELİK FAALİYET ( Avukat Hakkında Kovuşturma İzni Verildiği - İşlemin Ceza Yargılamasına Yönelik Olduğu/İşlemin İptali İçin Açılan Davanın Reddi Gerektiği )"
D8.D10.4.2006E. 2005/1158 K. 2006/1464"EMEKLİ ÖĞRETİM ELEMANLARI ( 65 Yaşını Doldurmak Suretiyle - Emekli Aylıkları Kesilmeksizin ve Yaş Kaydı Aranmaksızın Sözleşme İle Çalıştırılabilecekleri ve Ücret Ödenmesi Gerektiği )
ÖĞRETİM ELEMANLARININ EMEKLİLİKTEN SONRA ÇALIŞMALARI ( 65 Yaşını Doldurmak Suretiyle - Ücret Ödenmesi Gerektiği/Emekli Aylıkları Kesilmeksizin ve Yaş Kaydı Aranmaksızın Sözleşme İle Çalıştırılabilecekleri )
EMEKLİLİKTEN SONRA ÇALIŞMA ( 65 Yaşını Dolduran Öğretim Elemanları - Emekli Aylıkları Kesilmeksizin ve Yaş Kaydı Aranmaksızın Sözleşme İle Çalıştırılabilecekleri ve Ücret Ödenmesi Gerektiği )"
D8.D17.4.2006E. 2005/1785 K. 2006/1607"AVUKATLIK STAJINDAN MUAFİYET ( Polis Akademisi Güvenlik Bilimleri Fakültesi Hukuk Dersleri Bölüm Başkanlığında Öğretim Üyesinin İstemi - Avukatlık Kanunu Md. 4 Kapsamında Olmadığı/Reddi Gereği )
POLİS AKADEMİSİ ( 2547 S.K.'da Tanımlanan Şekli İle Üniversite Olmadığı - Güvenlik Bilimleri Fakültesi Hukuk Dersleri Bölüm Başkanlığında Öğretim Üyesinin Avukatlık Stajından Muafiyet İsteminin Yasaya Uygun Olmadığı )
BARO LEVHASINA YAZILMA İSTEMİ ( Avukatlık Stajından Muaf Tutularak - Polis Akademisi Güvenlik Bilimleri Fakültesi Hukuk Dersleri Bölüm Başkanlığında Öğretim Üyesi/Avukatlık Kanunu Md. 4 Kapsamında Olmadığı )"
D8.D26.4.2006E. 2005/4199 K. 2006/1740"ANAGAYRİMENKULÜN KÜTÜĞÜNDE İŞYERİ OLARAK GÖSTERİLEN BAĞIMSIZ BÖLÜM ( Umuma Açık İstirahat ve Eğlence Yerinin Açılmasının ve İşletilmesinin Kat Maliklerinin Oyçokluğuyla Verecekleri Karara Bağlanamayacağı )
İŞYERİ AÇMA VE ÇALIŞMA RUHSATI ( Kütüğünde İşyeri Olarak Gösterilen Bağımsız Bir Bölümde Umuma Açık İstirahat ve Eğlence Yerinin Açılmasının ve İşletilmesinin Kat Maliklerinin Oyçokluğuyla Verecekleri Karara Bağlanamayacağı )
UMUMA AÇIK İSTİRAHAT VE EĞLENCE YERİ AÇILMASI ( Kütüğünde İşyeri Olarak Gösterilen Bağımsız Bir Bölümde Kat Maliklerinin Oyçokluğuyla Verecekleri Karara Bağlanamayacağı - Mülkiyet Hakkına ve Çalışma Özgürlüğüne Aykırılığı )
BAĞIMSIZ BÖLÜM ( Kütüğünde İşyeri Olarak Gösterilen - Umuma Açık İstirahat ve Eğlence Yerinin Açılmasının ve İşletilmesinin Kat Maliklerinin Oyçokluğuyla Verecekleri Karara Bağlanamayacağı )"
D8.D28.4.2006E. 2005/1111 K. 2006/1772"BELEDİYE BAŞKAN YARDIMCILARI ( 5272 Sayılı Kanun ve Buna Dayalı Genelge Uyarınca Sayısının Azaltılmasında Hukuka Aykırılık Bulunmadığı )
BELEDİYE KANUNUNUN UYGULANMASI HAKKINDA GENELGE ( Belediye Başkan Yardımcılığı Sayısının Azaltılmasında Hukuka Aykırılık Bulunmadığı )"
D8.D1.5.2006E. 2005/3398 K. 2006/1788"LİSELERİN EĞİTİM VE ÖĞRETİM SÜRESİ ( Üç Yıllık Genel Mesleki ve Teknik Liseler - 2005-2006 Öğretim Yılından İtibaren 9. Sınıftan Başlamak Üzere Kademeli Olarak 4 Yıla Çıkarılmasında Hukuka Aykırılık Bulunmadığı )
HAZIRLIK 9. SINIFI BULUNAN LİSELER ( Öğrenim Sürelerinin 4 Yıla Göre Yeniden Düzenleneceği )
ANADOLU LİSELERİ İLE YABANCI DİL AĞIRLIKLI LİSELER ( Kademeli Olarak Anadolu Lisesi Adıyla Tek Program Altında Birleştirileceği )
YABANCI DİL AĞIRLIKLI LİSELER ( Anadolu Liseleri İle Kademeli Olarak Anadolu Lisesi Adıyla Tek Program Altında Birleştirileceği )"
D8.D12.5.2006E. 2005/1776 K. 2006/2053"BELEDİYE MECLİSİ KARARININ BİR KISMINA YÖNELİK İPTAL İSTEMİ ( Tamamının İptal Edilmesinin Yargılama Hukukuna Aykırı Olduğu )
YARGILAMA HUKUKUNA AYKIRILIK ( Belediye Meclisi Kararının Bir Kısmına Yönelik İptal İstemi Bulunmasına Karşın Tamamının İptal Edilmesi )
TALEPTEN FAZLASINA HÜKMEDİLMESİ ( Belediye Meclisi Kararının Bir Kısmına Yönelik İptal İstemi Bulunmasına Karşın Tamamının İptal Edilmesi - Yargılama Hukukuna Aykırı Olduğu )"
D8.D21.5.2006E. 2005/4800 K. 2006/2603"ÖSYS ( Yükseköğretim Programına Yerleştirmede Ortaöğretim Başarı Puanının Çarpılacağı Katsayının 0,24 Yerine 0,08 Olarak Belirlenmesi - Kararda Eğitim İlkelerinin Öngördüğü Amaca Kamu Yararına ve Hizmet Gereklerine Uyarlık Bulunmadığı )
YÜKSEKÖĞRETİM PROGRAMINA YERLEŞTİRME ( Ortaöğretim Başarı Puanının Çarpılacağı Katsayının 0,24 Yerine 0,08 Olarak Belirlenmesi - Kararda Eğitim İlkelerinin Öngördüğü Amaca Kamu Yararına ve Hizmet Gereklerine Uyarlık Bulunmadığı )"
D8.D29.5.2006E. 2005/5787 K. 2006/2248"ÜNİVERSİTE ARAŞTIRMA GÖREVLİSİNİN YÜKSEK LİSANS EĞİTİMİ İÇİN YURTDIŞINA GÖNDERİLMESİ ( Başarısız Olarak Geri Dönmesi - Yurtdışı Eğitimden Doğan Borcunu Nakden Ödemesi Gerektiği )
YURTDIŞI EĞİTİMDEN DOĞAN BORÇ ( Üniversite Araştırma Görevlisinin Yüksek Lisans Eğitimi - Nakden Ödemesi Gerektiği/Başarısız Olarak Geri Dönmesi )
YÜKSEK LİSANS EĞİTİMİ İÇİN YURTDIŞINA GÖNDERİLME ( Üniversite Araştırma Görevlisinin Başarısız Olarak Geri Dönmesi - Yurtdışı Eğitimden Doğan Borcunu Nakden Ödemesi Gerektiği )"
D8.D6.6.2006E. 2005/1806 K. 2006/2360"ÖZEL HALK OTOBÜSLERİNİN RUHSAT İPTALİ ( Yönetmelik Hükmü İle Ulaşım Koordinasyon Merkezi Genel Kurulunca Kullanılacağı - Büyükşehir Belediyesine Ait Olduğu Gerekçesiyle İşlemin Yetki Yönünden İptal Edilemeyeceği )
BÜYÜKŞEHİR BELEDİYELERİNDE TOPLU TAŞIMA HİZMETİ ( Özel Halk Otobüsleri İle İlgili Ruhsat Konusunda Büyükşehir Belediyesinin Yetkili Olduğu - Yönetmelik Hükmü İle Bu Yetkinin Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Koordinasyon Merkezi Genel Kurulunca Kullanılacağı )
TOPLU TAŞIMA HİZMETİ ( Özel Halk Otobüsleri İle İlgili Ruhsat Konusunda Büyükşehir Belediyesinin Yetkili Olduğu - Yönetmelik Hükmü İle Bu Yetkinin Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Koordinasyon Merkezi Genel Kurulunca Kullanılacağı )"
D8.D7.6.2006E. 2006/1249 K. 2006/12490"DÜZENLEYİCİ İŞLEMİN YÜRÜTÜLMESİNİN DURDURULMASI ( Verilen Kararın Bu Düzenlemeye Dayalı Olarak Tesis Edilmiş Olan Bireysel İşlemlerin Hukuki Geçerliliğini Etkilediği - Bireysel İşlemlerin Kazanılmış Hakka Dönüşmediği )
BİREYSEL İŞLEMLER ( Düzenleyici İşlemin Yürütülmesinin Durdurulmasına Yönelik Olarak Verilen Karar Bu Düzenlemeye Dayalı Olarak Tesis Edilmiş Olan Bireysel İşlemlerin Hukuki Geçerliliğini Etkilediği )
KAZANILMIŞ HAK ( Düzenleyici İşlemin Yürütülmesinin Durdurulmasına Yönelik Olarak Verilen Karar Bu Düzenlemeye Dayalı Olarak Tesis Edilmiş Olan Bireysel İşlemlerin Hukuki Geçerliliğini Etkilediği - Bireysel İşlemlerin Kazanılmış Hakka Dönüşmediği )"
D8.D16.6.2006E. 2005/1750 K. 2006/2520"AVUKATLARDAN BARO GİDERLERİNE KATKI PAYI VE SOSYAL YARDIM FONU KESİNTİSİ İSTENMESİ ( 1136 Sayılı Avukatlık Yasasında Dayanağı Bulunmadığı - İstenemeyeceği )
BARO GİDERLERİNE KATKI PAYI VE SOSYAL YARDIM FONU KESİNTİSİ İSTENMESİ ( 1136 Sayılı Avukatlık Yasasında Dayanağı Bulunmadığı - İstenemeyeceği )"
D8.D16.6.2006E. 2006/1677 K. 2006/2522"BELEDİYE MECLİS KARARI İLE SÖZLEŞME OLMAMASINA RAĞMEN TEDAŞ'TAN KABLO VE DİREKLERİ İÇİN KİRA İSTENMESİ ( İptali İsteminden Doğan Uyuşmazlığın Görüm ve Çözüm Yerinin İdari Yargı Olduğu )
TEDAŞ'TAN KABLO VE DİREKLERİ İÇİN KİRA İSTENMESİ ( Belediye Meclis Kararı İle Sözleşme Yok İken - İptali İsteminden Doğan Uyuşmazlığın Görüm ve Çözümünde Görevli Yargı Yeri )
GÖREVLİ YARGI YERİ ( Belediye Meclis Kararı İle Sözleşme Yok İken Elektrik Kablo ve Direkleri İçin TEDAŞ'ten Kira İstenmesi - İptali İsteminden Doğan Uyuşmazlık )"
D8.D26.6.2006E. 2006/1779 K. 2006/2674"KAÇAK SU KULLANILMASI ( Kaçak Su Bedeli Tahakkuk Ettirilmesine İlişkin İşlemin İptali İstemi - Taraflar Arasında Daha Önceden Belirlenmiş Bir Abonelik Sözleşmesi Bulunmadığı/İdari Yargının Görevli Olduğu )
ABONELİK SÖZLEŞMESİ ( Taraflar Arasında Daha Önceden Belirlenmiş Bir Abonelik Sözleşmesi Bulunmadığı/İşlemin İdarece Kamu Gücüne Dayanılarak Hazırlanmış ve Tek Taraflı Olarak Uygulanan Bir İdari İşlem Olduğu - İdari Yargının Görevli Olduğu )
İDARİ YARGI ( Kaçak Su Bedeli Tahakkuk Ettirilmesine İlişkin İşlemin İptali İstemi - Taraflar Arasında Daha Önceden Belirlenmiş Bir Abonelik Sözleşmesi Bulunmadığı/İdari Yargının Görevli Olduğu )
KAÇAK SU BEDELİ TAHAKKUK ETTİRİLMESİNE İLİŞKİN İŞLEMİN İPTALİ İSTEMİ ( Taraflar Arasında Daha Önceden Belirlenmiş Bir Abonelik Sözleşmesi Bulunmadığı - İdari Yargının Görevli Olduğu )"
D8.D28.6.2006E. 2005/1852 K. 2006/2747"BELEDİYE OTOBÜS TERMİNALİ OTOPARKI ( Uzun Süreli İstifade Etmek İsteyen Özel Araç Sahiplerinden Belli Bir Bedel Alınmasında İsabetsizlik Bulunmadığı )
OTOPARKIN ÜCRETSİZ HALE GETİRİLMESİ TALEBİ ( Şehirlerarası Otobüs Terminalindeki - Özel Araç Sahiplerine Süre Sınırlaması Olmaksızın Tamamen Ücretsiz Hale Getirilmesinin Kanunların Tanıdığı Ücretsiz Yararlanma Hakkının Sınırlarını Aştığı )
ÜCRETSİZ YARARLANMA HAKKI ( Belediye Otobüs Terminali Otoparkı - Özel Araç Sahiplerine Süre Sınırlaması Olmaksızın Tamamen Ücretsiz Hale Getirilmesinin Kanunların Tanıdığı Ücretsiz Yararlanma Hakkının Sınırlarını Aştığı )"
D8.D4.7.2006E. 2006/1712 K. 2006/2824"OKULDAN İLİŞİĞİN KESİLMESİ ( Davacının Öğrencisi Olduğu Fakültenin K.K.T.C.'de Bulunduğu - Davanın K.K.T.C.'de Açılması Gereği )
YARGI YERİNİN BELİRLENMESİ ( Üniversite Öğrencisinin Okuldan İlişiğinin Kesildiği - Davacının Öğrencisi Olduğu Fakültenin K.K.T.C.'de Bulunduğu/ Davanın K.K.T.C.'de Açılacağı )
K.K.T.C'DE GERÇEKLEŞEN İŞLEM İÇİN TÜRKİYE'DE DAVA AÇILMASI ( Üniversite Öğrencisinin Okuldan İlişiğinin Kesildiği - Davacının Öğrencisi Olduğu Fakültenin K.K.T.C.'de Bulunduğu/ Davanın K.K.T.C.'de Açılacağı )"
D8.D7.7.2006E. 2006/2880 K. 2006/2896"AÇIK HATA ( Döner Sermaye Katkı Payı Ödemesinin Hatalı Olduğunun Basit Bir İnceleme İle Fark Edilmeyip Hesapların Denetimi Sonucu Ortaya Çıkarıldığı - Açık Hata Kapsamında Değerlendirilemeyeceği/Dava Açma Süresi )
DAVA AÇMA SÜRESİ ( Hatalı Ödemenin Yapılmasında Davacının Gerçek Dışı Beyanı Ya da Hilesinin Bulunmadığı/Hesapların Denetimi Sonucu Ortaya Çıkarıldığı - Açık Hata Kapsamında Değerlendirilemeyeceği/60 Günlük Süre )
HATALI ÖDEME ( Döner Sermaye Katkı Payı Ödemesinin Hatalı Olduğunun Basit Bir İnceleme İle Fark Edilmeyip Hesapların Denetimi Sonucu Ortaya Çıkarıldığı - Açık Hata Kapsamında Değerlendirilemeyeceği )
DÖNER SERMAYE KATKI PAYI ÖDEMESİ ( Hatalı Ödeme - Ödendiği Tarihten İtibaren 2577 Sayılı Yasada Öngörülen Dava Açma Süresi İçinde Geri Alınmasının Mümkün Olduğu )"
D8.D7.7.2006E. 2006/970 K. 2006/2893"GÖREV SÜRESİ SONA ERMİŞ BULUNAN REKTÖRÜN SENATOYU TOPLANTIYA ÇAĞIRMASI VE BAŞKANLIK ETMESİ ( Yetkisi Bulunmadığından Bu Şekilde Alınmış Kararların Hukuki Geçerliği Bulunmadığı - Ağır ve Açık Yetki Gasbı Bulunduğu )
REKTÖRÜN SENATOYU TOPLANTIYA ÇAĞIRMASI VE BAŞKANLIK ETMESİ ( Görev Süresi Sona Ermiş Bulunan - Ağır ve Açık Yetki Gasbı Bulunduğu/Yetkisi Bulunmadığından Bu Şekilde Alınmış Kararların Hukuki Geçerliği Bulunmadığı )
YETKİ GASBI ( Görev Süresi Sona Ermiş Bulunan Rektörün Senatoyu Toplantıya Çağırması ve Başkanlık Etmesi - Yetkisi Bulunmadığından Bu Şekilde Alınmış Kararların Hukuki Geçerliği Bulunmadığı )"
D8.D13.9.2006E. 2006/4529 K. 2006/3028"ARAZİNİN TAHSİS AMACININ DEĞİŞTİRİLMESİ ( Gsm Baz İstasyonunun Kamu Yararına Olduğundan Bahisle - İşleme Karşı Açılacak Davada Görevli Mahkemenin İşlemi Tesis Eden Valiliğin Bulunduğu Yer İdare Mahkemesinin Olduğu )
MERA KOMİSYONU KARARININ İPTALİ TALEBİ ( Gsm Baz İstasyonunun Kamu Yararına Olduğundan Bahisle Arazinin Tahsis Amacının Değiştirildiği - İşleme Karşı Açılacak Davada Görevli Mahkemenin İşlemi Tesis Eden Valiliğin Bulunduğu Yer İdare Mahkemesinin Olduğu )
GÖREVLİ MAHKEME ( Gsm Baz İstasyonunun Kamu Yararına Olduğundan Bahisle Arazinin Tahsis Amacının Değiştirildiği - İşlemi Valiliğin Tesis Ettiği/Uyuşmazlığın Valiliğin Bulunduğu İdare Mahkemesinde Çözümleneceği )"
D8.D18.9.2006E. 2005/2542 K. 2006/3075"YURTDIŞI DİPLOMA DENKLİK BAŞVURUSU ( Eğitime Başladığında YÖK Tarafından Tanınan Daha Sonra Tanınmama Kararı Alınan Fakülte Mezunu Davacı - Reddedilmesinde İdare Hukukunun Genel İlkelerine Hukuka ve Hakkaniyete Uyarlık Bulunmadığı )
YÖK TARAFINDAN TANINAN ANCAK DAHA SONRA TANINMAMA KARARI ALINAN ÜNİVERSİTE ( Davacının Denklik Başvurusunun Reddi/Hukuka ve Hakkaniyete Uyarlık Bulunmadığı - İdarenin Yasa ve Yönetmelikte Belirlenen Kurallar Doğrultusunda İncelemesi Gerektiği )
DENKLİK BAŞVURUSU ( Eğitime Başladığında YÖK Tarafından Tanınan Daha Sonra Tanınmama Kararı Alınan Fakülte Mezunu Davacı - Reddedilmesinde İdare Hukukunun Genel İlkelerine Hukuka ve Hakkaniyete Uyarlık Bulunmadığı )
YÜKSEKÖĞRETİM KURUMUNDAN ALINAN DİPLOMA İÇİN DENKLİK BAŞVURUSU ( Eğitime Başladığında YÖK Tarafından Tanınan Daha Sonra Tanınmama Kararı Alınan Fakülte Mezunu Davacı - İdarenin Yasa ve Yönetmelikte Belirlenen Kurallar Doğrultusunda İncelemesi Gerektiği/Reddedemeyeceği )"
D8.D19.9.2006E. 2006/4566 K. 2006/3097"İÇME SUYU BİRLİĞİNİN FESHİ ( Mevzuatta Bir Düzenleme Bulunmadığından Hangi İçme Suyu Birliğinin Feshi İsteniyorsa Yetkili Mahkemenin de O İçme Suyu Birliğinin Bulunduğu Yer İdare Mahkemesi Olduğu )
YETKİLİ MAHKEME ( İçme Suyu Birliğinin Feshi Konusunda Mevzuatta Bir Düzenleme Bulunmadığından Hangi İçme Suyu Birliğinin Feshi İsteniyorsa O İçme Suyu Birliğinin Bulunduğu Yer İdare Mahkemesi Olduğu )"
D8.D25.9.2006E. 2005/2099 K. 2006/3165"BELEDİYE BAŞKAN ÖDENEKLERİ ( Mahalli İdareler Gn. Md.'ğünün "5272 S.K. Yürürlüğe Girdikten Sonra Daha Önce Alınan Meclis Kararları Geçerliliğini Yitirmiştir" Şeklindeki Düzenlemesinin Hukuka Aykırı Olmadığı )
MAHALLİ İDARELER GN. MD.'ĞÜ GENELGESİ ( 5272 S.K. Yürürlüğe Girdikten Sonra Belediye Başkan Ödenekleri Konusunda Daha Önce Alınan Meclis Kararları Geçerliliğini Yitirmiştir Şeklindeki Düzenlemesinin Hukuka Aykırı Olmadığı )"
D8.D29.9.2006E. 2006/4877 K. 2006/3247"TEMYİZE BAŞVURMA SÜRESİ ( Tebliğ Tarihini İzleyen 30 Gün İçinde Başvurulabileceği - Sürenin Bitmesi Ara Verme Zamanına Rastlarsa Bu Sürelerin Ara Vermenin Sona Erdiği Günü İzleyen Tarihten İtibaren Yedi Gün Uzamış Sayılacağı )
TEMYİZ BAŞVURUSUNUN ARA VERME ZAMANINA RASTLAMASI ( Temyiz Süresinin Bitmesi Ara Verme Zamanına Rastlarsa Bu Sürelerin Ara Vermenin Sona Erdiği Günü İzleyen Tarihten İtibaren Yedi Gün Uzamış Sayılacağı )"
D8.D3.10.2006E. 2006/4033 K. 2006/3311"TİCARET ODASI YÖNETİM KURULU KARARININ İPTALİ TALEBİ ( Navlun Hasılatı Oda Payının Tahsili İşlemine İlişkin - Kararın İdari İşlem Niteliğinde Olmadığı/Davanın Reddinin Hukuka Uygun Olduğu )
İDARİ İŞLEM ( Navlun Hasılatı Oda Payının Tahsili İşlemine İlişkin Ticaret Odası Kararının İdari İşlem Niteliğinde Olmadığı - Kararın İptaline İlişkin Davanın İdare Mahkemesince Reddine Karar Verileceği )"
D8.D4.10.2006E. 2006/3622 K. 2006/3348"MENFAATİN ETKİLENMESİ ( Sürekli Oturulan Kentle Sınırlı Tutulamayacağı - Davacının Tatillerde Gittiği Evinin Önündeki Mezarların Kaldırılması Amacıyla İdareye ve Yargıya Başvurmada Kişisel Güncel ve Meşru Bir Menfaati Bulunduğu )
İDAREYE VE YARGIYA BAŞVURMADA KİŞİSEL GÜNCEL VE MEŞRU BİR MENFAATİN BULUNMASI ( Davacının Tatillerde Gittiği Evinin Önündeki Mezarların Kaldırılması Talebi - Menfaatin Etkilenmesinin Sürekli Oturulan Kentle Sınırlı Tutulamayacağı )
MEZARLARIN KALDIRILMASI TALEBİ ( Davacının Tatillerde Gittiği Evinin Önündeki - İdareye ve Yargıya Başvurmada Kişisel Güncel ve Meşru Bir Menfaati Bulunduğu )
EHLİYET ( Davacının Tatillerde Gittiği Evinin Önündeki Mezarların Kaldırılması Amacıyla İdareye ve Yargıya Başvurmada Kişisel Güncel ve Meşru Bir Menfaati Bulunduğu - Ehliyeti Olmadığı Gerekçesiyle Davanın Reddedilemeyeceği )"
D8.D6.10.2006E. 2006/4397 K. 2006/3398"VEKİL VASITASI İLE TAKİP EDİLEN İŞLER ( Tebligatların Vekile Yapılması Temyize İlişkin Sürenin de Vekile Tebliğ Tarihinden Başlaması Gerektiği )
TEMYİZ İSTEMİNİN ZAMANAŞIMI NEDENİYLE REDDİ ( İsabetsizliği - Tebligatların Vekile Yapılması Temyize İlişkin Sürenin de Vekile Tebliğ Tarihinden Başlaması Gerektiği/Vekille Takip Edilen İşler )
TEBLİGAT ( Vekille Takip Edilen İşler - Tebligatların Vekile Yapılması Temyize İlişkin Sürenin de Vekile Tebliğ Tarihinden Başlaması Gerektiği )
SÜRELERİN BAŞLANGICI ( Vekille Takip Edilen İşler - Doğrudan Davacıya Yapılan Tebligatın Sürelerin Başlaması Yönünden Esas Alınamayacağı )"
D8.D10.10.2006E. 2004/2524 K. 2006/3512"AVUKATLIK KİMLİKLERİNİN NİTELİĞİ ( Resmi Kimlik Olmakla Birlikte Kara Paranın Aklanmasının Önlenmesi Bakımından Kimlik Tespitine Esas Alınacak Belgeler Arasında Olmadığı )
KARA PARANIN AKLANMASININ ÖNLENMESİNE DAİR KANUN'A GÖRE KİMLİK TESPİTİ ( Avukatlık Kimliklerinin Kara Paranın Önlenmesinde Esas Alınacak Belgeler İçinde Yer Almamasında Kamu Hizmeti Gereklerine ve Hukuka Aykırı Olmadığı )
KİMLİK TESPİTİNE ESAS ALINACAK BELGENİN NİTELİĞİ ( Kara Paranın Aklanmasının Önlenmesi Bakımından Belgelerin Yaygın Kullanımda Detaylı Bilgiye Sahip ve Herkesin Kolaylıkla Ayırt Edici Özelliklerini Tespit Edebileceği Nitelikte Olması Gereği - Nüfus Hüviyet Cüzdanı/Sürücü Belgesi/Veya Pasaport Olduğu )
TÜRKİYE BANKALAR BİRLİĞİ İŞLEMİ ( Avukatlık Kimlikleri Resmi Kimlik Olmakla Birlikte Kara Paranın Aklanmasının Önlenmesi Bakımından Kimlik Tespitine Esas Alınacak Belgeler Arasında Olmadığı )"
D8.D20.10.2006E. 2004/2527 K. 2006/3819"AVUKAT ALEYHİNE AÇILAN DAVA ( Bir Avukatın Başka Bir Avukata Karşı Asil ya da Vekil Sıfatıyla Takip Edeceği Davayı Kendi Barosuna Bir Yazı İle Bildirmesi Gerektiği - Bildirmeyen Avukata Verilen Disiplin Cezasında Hukuka Aykırılık Olmadığı )
MESLEK KURALLARINA UYMA YÜKÜMLÜLÜĞÜ ( Bir Avukatın Başka Bir Avukata Karşı Asil ya da Vekil Sıfatıyla Takip Edeceği Davayı Kendi Barosuna Bir Yazı İle Bildirmesi Gerektiği )
TÜRKİYE BAROLAR BİRLİĞİ MESLEK KURALLARI ( Avukatların Yüklendikleri Görevleri Bu Görevin Kutsallığına Yakışır Bir Şekilde Özen Doğruluk ve Onur İçinde Yerine Getirmek ve Avukatlık Unvanının Gerektirdiği Saygı ve Güvene Uygun Biçimde Davranmasına Yönelik Olduğu )
UYARMA CEZASI ( Bir Avukatın Başka Bir Avukata Karşı Asil ya da Vekil Sıfatıyla Takip Edeceği Davayı Kendi Barosuna Bir Yazı İle Bildirmesi Gerektiği - Bildirmeyen Avukata Verilen Disiplin Cezasında Hukuka Aykırılık Olmadığı )"
D8.D7.11.2006E. 2005/3527 K. 2006/4058"HİZMET KUSURU ( Orta Öğrenim Öğrencisi Olup Yatılı Olan Davacıların Çocuğunun Öldürülmesi Olayı Okul Pansiyon ve Eklentilerinin Dışında Gerçekleşmesinden Dolayı İdarenin Hizmet Kusurundan Söz Edilemeyeceği )
ORTA ÖĞRENİM ÖĞRENCİSİ / ÖLÜM ( Yatılı Olan Davacıların Çocuğunun Öldürülmesi Olayı Okul Pansiyon ve Eklentilerinin Dışında Gerçekleşmesinden Dolayı İdarenin Hizmet Kusurundan Söz Edilemeyeceği )
OKUL VE PANSİYON EKLENTİLERİ DIŞINDA GERÇEKLEŞEN EYLEM ( Orta Öğrenim Öğrencisi Olup Yatılı Olan Davacıların Çocuğunun Öldürülmesi - İdarenin Hizmet Kusurundan Söz Edilemeyeceği )"
D8.D15.11.2006E. 2005/3529 K. 2006/4395"ÖZEL SAĞLIK KURULUŞUNCA VERİLEN İLAN ( Hekimin Sadece Adının Yer Alması - Reklam Yasağına Aykırılık Nedeniyle Sorumluluk Yüklenmesinin Disiplin Hukukunun Temel İlkelerinden Cezaların Şahsiliği İlkesiyle Çeliştiği )
DOKTORLARIN REKLAM YASAĞINA AYKIRI TUTUM NEDENİYLE SORUMLU TUTULMASI ( Disiplin Hukukunun Temel İlkelerinden Cezaların Şahsiliği İlkesiyle Çeliştiği - Özel Sağlık Kuruluşunca Verilen Gazete İlanında Davacının Adının da Bulunması )
CEZALARIN ŞAHSİLİĞİ İLKESİ ( Özel Sağlık Kuruluşunca Verilen Gazete İlanında Hekimin Sadece Adının Yer Alması - Reklam Yasağına Aykırılık Nedeniyle Sorumluluk Yüklenmesinin Bu İlkeyle Çeliştiği )"
D8.D15.11.2006E. 2006/3778 K. 2006/4385"SINIR ANLAŞMAZLIĞI ( Ayrı İlçelere Bağlı İki Köy Arasında 1933 Yılında Çizilmiş Olan Sınırın Geçiş Yerlerinin Taraflara Toprak Üstünde Gösterilmesine İlişkin İşlem - Kesin ve Yürütülmesi Zorunlu İşlem Olmadığı/Dava Konusu Edilemeyeceği )
KESİN VE YÜRÜTÜLMESİ ZORUNLU İŞLEMLERDEN OLMAYAN İL İDARE KURULU İŞLEMİ ( Dava Konusu Edilemeyeceği - Ayrı İlçelere Bağlı İki Köy Arasında 1933 Yılında Çizilmiş Olan Sınırın Geçiş Yerlerinin Taraflara Toprak Üstünde Gösterilmesi )
KÖYLER ARASINDA 1933 YILINDA ÇİZİLMİŞ OLAN SINIRIN GEÇİŞ YERLERİNİN TARAFLARA TOPRAK ÜSTÜNDE GÖSTERİLMESİNE İLİŞKİN İL İDARE KURULU İŞLEMİ ( Dava Konusu Edilemeyeceği - Kesin ve Yürütülmesi Zorunlu İşlem Olmadığı )"
D8.D22.11.2006E. 2006/3937 K. 2006/4549"YURTDIŞI TEKNİK ÜNİVERSİTESİNDEN MEZUN OLAN DAVACININ DENKLİK BAŞVURUSU ( YÖK'nun Soruşturmasında ODTÜ Rektörlüğü'nden Eşdeğer Olduğunun Belirtilmesi - Seviye Tespit Sınavında Başarılı Olma Koşuluna Bağlanamayacağı )
DENKLİK BAŞVURUSU ( Gürcistan Teknik Üniversitesi Mezunu/YÖK'nun Soruşturmasında ODTÜ Rektörlüğü'nden Eşdeğer Olduğunun Belirtilmesi - Seviye Tespit Sınavında Başarılı Olma Koşuluna Bağlanamayacağı )
DENKLİK BELGESİ VERİLMESİ İSTEMİNİ SEVİYE TESPİT SINAVINDA BAŞARILI OLMA KOŞULUNA BAĞLAMAK ( Hukuka Uyarlık Bulunmadığı - YÖK'nun Soruşturmasında ODTÜ Rektörlüğü'nden Eğitimin Eşdeğer Olduğunun Belirtilmesi )"
D8.D1.12.2006E. 2006/6128 K. 2006/4795"AVUKAT OLMAYAN KİŞİNİN ŞİRKET ADINA TEMYİZ BAŞVURUSU ( Davacı Şirket Temsilcisinin Avukat Olmayan Kişiye Noter Aracılığıyla Vekaletname Verdiği - Vekaletname İle Temyizin Yalnızca Avukatlar Tarafından Yapılabilecek İşlerden Olduğunun Dikkate Alınacağı )
YALNIZ AVUKATLARIN YAPABİLECEĞİ İŞLER ( Davacı Şirket Temsilcisinin Avukat Olmayan Kişiye Noter Aracılığıyla Vekaletname Verdiği - Avukat Olmayan Bir Kişinin Temyiz Başvurusunda Bulunamayacağı )
DANIŞTAYDA TEMYİZ HAKKINI KULLANMA YETKİSİ ( Davacı Şirket Temsilcisinin Avukat Olmayan Kişiye Noter Aracılığıyla Vekaletname Verdiği - Avukat Olmayan Bir Kişinin Temyiz Başvurusunda Bulunamayacağı )"
D8.D5.12.2006E. 2006/4912 K. 2006/4858"TRAFİK KAZASI ( Maddi Hasarlı - Kaza Tespit Tutanağının İptali ve Gerçek Olaya Uygun Hale Getirilmesi İstemi - Tutanağın Kesin ve Doğrudan Yürütülebilir Nitelikte Bir İşlem Olmadığı )
KAZA TESPİT TUTANAĞI ( İptali ve Gerçek Olaya Uygun Hale Getirilmesi İstemi/Tutanağın Kesin ve Doğrudan Yürütülebilir Nitelikte Bir İşlem Olmadığı - Maddi Hasarlı Trafik Kazası )
KESİN VE DOĞRUDAN YÜRÜTÜLEBİLİR İŞLEM NİTELİĞİ ( Maddi Hasarlı Trafik Kazası/Kaza Tespit Tutanağının İptali ve Gerçek Olaya Uygun Hale Getirilmesi İstemi - Tutanağın Bu Nitelikte Bir İşlem Olmadığı )"
D8.D6.12.2006E. 2006/76 K. 2006/4896"AVUKATLIK ASGARİ ÜCRET TARİFESİ ( Bir Avukat Yanında Aylıklı Çalışan Avukatın Aylık Ücretinin Avukatlık Asgari Ücret Tarifesinde Düzenlenebilecek Bir Niteliği Bulunmadığından, Tarifede Yer Almasında Mevzuata Uyarlık Görülmediği )
AVUKAT YANINDA ÇALIŞAN AVUKATIN ALACAĞI ÜCRET ( Aylıklı Çalışan Avukatın Aylık Ücretinin Avukatlık Asgari Ücret Tarifesinde Düzenlenebilecek Bir Niteliği Bulunmadığından Tarifede Yer Almasında Mevzuata Uyarlık Görülmediği )"
D8.D15.1.2007E. 2006/4018 K. 2007/16"AVUKATLIĞA ENGEL TEŞKİL EDECEK HALLER ( Davacının Adam Öldürme Suçundan Hapse Mahkum Olup Daha Sonra Şartla Salıverildiği - Memnu Haklarının İade Edildiği/Ancak Avukatlık Mesleğine Yakışmayacak Tutumunun Çevre Tarafından Bilinmesi Hükmü Gereği Staj Yapma Talebinin Reddedileceği )
ADAM ÖLDÜRME ( Davacının Hapse Mahkum Olup Daha Sonra Şartla Salıverildiği - Memnu Haklarının İade Edildiği/Ancak Staj Yapma Talebinin Reddi Gereği )
MEMNU HAKLARIN İADESİ ( Davacının Adam Öldürme Suçundan Hapse Mahkum Olup Daha Sonra Şartla Salıverildiği - Memnu Haklarının İade Edildiği/Ancak Avukatlık Mesleğine Yakışmayacak Tutumunun Çevre Tarafından Bilinmesi Hükmü Gereği Staj Yapma Talebinin Reddedileceği )
AVUKATLIK MESLEĞİNE YAKIŞMAYACAK TUTUM VE DAVRANIŞLAR ( Davacının Adam Öldürme Suçundan Hapse Mahkum Olup Daha Sonra Şartla Salıverildiği - Mesleğe Yakışmayacak Tutumunun Çevre Tarafından Bilinmesi Hükmü Gereği Staj Yapma Talebinin Reddedileceği )"
D8.D19.1.2007E. 2006/4857 K. 2007/69"ÖYS SONUCUNUN GEÇERSİZ SAYILMASINA İLİŞKİN İŞLEM ( İptali İstemiyle Açılan Davanın Reddi - Avrupa İnsan Hakları Mahkemesinin Kesinleşen Kararı Nedeniyle Yargılamanın Yenilenmesi İsteminin Kabulü İle Dava Konusu İşlemin İptali )
AVRUPA İNSAN HAKLARI MAHKEMESİNİN KESİNLEŞEN KARARI ( Yargılamanın Yenilenmesi İsteminin Kabulü İle Dava Konusu İşlemin İptali - ÖYS Sonucunun Geçersiz Sayılmasına İlişkin İşlemin İptali İstemiyle Açılan Davanın Reddedilmiş Olması )
YARGILAMANIN YENİLENMESİ ( ÖYS Sonucunun Geçersiz Sayılmasına İlişkin İşlemin İptali İstemiyle Açılan Davanın Reddedilmiş Olması - Avrupa İnsan Hakları Mahkemesinin Kesinleşen Kararı Nedeniyle Yargılamanın Yenilenmesi İsteminin Kabulü )"
D8.D24.1.2007E. 2006/2129 K. 2007/214"ÜYELİK KAPSAMI ( Yönetmelikte Yer Alan "Mezuniyet Tarihinden İtibaren" İbaresi Uyarınca Tesis Olunan İşlem - Üye Statüsü Kurulmadan Geçen Sürenin Ödenti Yönünden Üyelik Kapsamı İçine Alınmasına Yönelik Olması Nedeniyle Anayasa ve Yasaya Aykırı Olduğu )
TMMOB JEOLOJİ MÜHENDİSLERİ ODASI ( Yönetmelikte Yer Alan "Mezuniyet Tarihinden İtibaren" İbaresi Uyarınca Tesis Olunan İşlem - Üye Statüsü Kurulmadan Geçen Sürenin Ödenti Yönünden Üyelik Kapsamı İçine Alınmasına Yönelik Olması Nedeniyle Anayasa ve Yasaya Aykırı Olduğu )
MEZUNİYET TARİHİ ESAS ALINARAK ÜYE STATÜSÜ KURULMADAN GEÇEN SÜRE ( Ödenti Yönünden Üyelik Kapsamı İçine Alınmasına Yönelik Olması Nedeniyle Anayasa ve Yasaya Aykırı Olduğu )"
D8.D26.1.2007E. 2006/6719 K. 2007/262"EŞ NEDENİYLE TAYİN TALEBİ ( Davacının Tayin Talep Ettiği İlde Boş Kadro Bulunduğu - Tayin Talebini Reddeden Üniversite Personel Daire Başkanlığının İşleminin İptal Edileceği )
KADROSUNDA BOŞ YER OLANIN TAYİN TALEBİ ( Eş Nedeniyle - Talebin Kabulü Gereği )
BİLGİSAYAR İŞLETMENİNİN TAYİN TALEBİ ( Davacının Eş Nedeniyle Tayin Talep Ettiği İlde Boş Kadro Bulunduğu - Talebin Kabul Edileceği )
ÜNİVERSİTE PERSONEL DAİRE BAŞKANLIĞI KARARI ( Davacının Tayin Talep Ettiği İlde Boş Kadro Bulunduğu - Tayin Talebini Reddeden Kararın İptal Edileceği )"
D8.D5.2.2007E. 2005/6022 K. 2007/440"MÜDÜR YARDIMCISI OLARAK ATANMA TALEBİNİN REDDİ ( Ölçme ve Değerlendirme Uzmanı Olan Davacının Kanunda Belirtilen En Az İki Yıllık Öğretmenlik Yapma Koşulunu Taşımadığından Red İşleminin Yerinde Olduğu )
MÜDÜR YARDIMCISI OLABİLMENİN KOŞULLARI ( Ölçme ve Değerlendirme Uzmanı Olan Davacının Kanunda Belirtilen En Az İki Yıllık Öğretmenlik Yapma Koşulunu Taşımadığından Atanma Talebinin Reddine İlişkin İşlemin Hukuka Uygun Olduğu )
EN AZ İKİ YIL ÖĞRETMENLİK YAPMA KOŞULU ( Davacının Müdür Yardımcısı Olarak Atanma İsteminin Reddedildiği - Ölçme ve Değerlendirme Uzmanı Olan Davacının Kanunda Belirtilen En Az İki Yıllık Öğretmenlik Yapma Koşulunu Taşımadığı/Red Kararının Hukuka Uygun Olduğu ) "
D8.D6.2.2007E. 2005/4991 K. 2007/551"VALİLİĞİN HASIM OLARAK GÖSTERİLDİĞİ DAVA ( Valiliği Temsilen Valinin Bizzat ya da Mevzuat Uyarınca Valiliği Temsile Yetkili Bir Vekil Aracılığıyla Savunma İtiraz ve Temyiz Dilekçesi Vermesi Gerektiği )
VALİLİĞİ TEMSİL YETKİSİ ( Bulunduğuna İlişkin Olarak Dosyada Herhangi Bir Belge Yer Almadığı Anlaşılan Emniyet Şube Müdürü Tarafından Verilen Dilekçelerle Dosyanın Tekemmül Ettirilip Verilen Kararda Hukuka Uyarlık Bulunmadığı )
EMNİYET ŞUBE MÜDÜRÜ ( Valiliği Temsile Yetkisi Bulunduğuna İlişkin Olarak Dosyada Herhangi Bir Belge Yer Almadığı Anlaşılan Emniyet Şube Müdürü Tarafından Verilen Dilekçelerle Dosyanın Tekemmül Ettirilip Verilen Kararda Hukuka Uyarlık Bulunmadığı )"
D8.D9.2.2007E. 2006/5676 K. 2007/612"İLÇE BELEDİYE MECLİSİ KARARI ( Büyükşehir Belediye Başkanına Gönderildiği Tarihten İtibaren 7 Gün İçerisinde Yeniden Görüşülmesinin İstenilmemesi Nedeniyle Kesinleştiği ve Kesinleşen Bu Karara Karşı 10 Günlük Sürede Dava Açılması Gerektiği )
YEDİ GÜN İÇERİSİNDE YENİDEN GÖRÜŞÜLMESİNİN İSTENİLMEMESİ NEDENİYLE KESİNLEŞEN KARAR ( İlçe Belediye Meclisi Kararı - Kesinleşen Bu Karara Karşı 10 Günlük Sürede Dava Açılması Gerektiği )
DAVA AÇMA SÜRESİ ( İlçe Belediye Meclisi Kararının Büyükşehir Belediye Başkanına Gönderildiği Tarihten İtibaren 7 Gün İçerisinde Yeniden Görüşülmesinin İstenilmemesi Nedeniyle Kesinleştiği ve Kesinleşen Bu Karara Karşı 10 Günlük Sürede Dava Açılması Gerektiği )"
D8.D13.2.2007E. 2005/4988 K. 2007/717"BELEDİYEYE AİT TAŞINMAZ ( Esnaf ve Sanatkarlar Odasına Hizmet Binası Yapımı İçin Devlet İhale Kanunu Hükümlerine Uyulmadan Doğrudan Satışına İlişkin Belediye Meclis Kararında Hukuka Uyarlık Bulunmadığı )
KAMU KURUMU NİTELİĞİNİ HAİZ TÜZEL KİŞİLİK ( Esnaf ve Sanatkarlar Odası - 1580 ve 2886 S.Yasaların Belediyeye Ait Bir Taşınmazın Tahsisine ve Doğrudan Satışına Olanak Sağlamadığı )
ESNAF VE SANATKARLAR ODASINA HİZMET BİNASI YAPIMI İÇİN BELEDİYEYE AİT TAŞINMAZIN DOĞRUDAN SATIŞI ( Belediye Meclis Kararında Hukuka Uyarlık Bulunmadığı - Devlet İhale Kanunu Hükümlerine Uyulması Gerektiği )
DEVLET İHALE KANUNU HÜKÜMLERİNE UYULMADAN DOĞRUDAN SATIŞ ( Esnaf ve Sanatkarlar Odasına Hizmet Binası Yapımı İçin Belediyeye Ait Taşınmazın - Belediye Meclis Kararında Hukuka Uyarlık Bulunmadığı )"
D8.D19.2.2007E. 2005/4185 K. 2007/878"ARAŞTIRMA GÖREVLİSİNİN İLİŞİĞİNİN KESİLMESİ ( Kadrosu Geçici Olarak Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi'ne Aktarılan Davacının Kefalet ve Taahhüt Senedi İmzalayıp Kadrosunun Aktarıldığı Yerde Göreve Başlamaması Nedeniyle Yapılan İşlemde Hukuka Aykırılık Olmadığı )
KEFALET VE TAAHHÜT SENEDİ İMZALANMASI ( Kadrosu Geçici Olarak Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi'ne Aktarılan Davacının Kadrosunun Aktarıldığı Yerde Göreve Başlamaması Nedeniyle İlişiğinin Kesilmesine İlişkin İşlemde Hukuka Aykırılık Olmadığı )
KADRONUN AKTARILDIĞI YERDE GÖREVE BAŞLAMAMA ( Kefalet ve Taahhüt Senedi İmzaladığı - İlişiğinin Kesilmesine İlişkin İşlemde Hukuka Aykırılık Olmadığı )"
D8.D21.2.2007E. 2006/1309 K. 2007/951"AVUKATLIK KİMLİĞİ ( Karaparanın Önlenmesinde Esas Alınacak Belgeler İçinde Yer Almamasında Kamu Hizmeti Gereklerine ve Hukuka Aykırılık Bulunmadığı - Avukat Kimliğinin Dava Konusu Yönetmelik Kapsamına Alınmamasının Bu Kimliğin Resmi Niteliğini Ortadan Kaldırmayacağı )
KARAPARANIN AKLANMASININ ÖNLENMESİ ( Kimlik Tespitine Esas Alınacak Belgelerin Yaygın Kullanımda Detaylı Bilgiye Sahip ve Herkesin Kolaylıkla Ayırdedici Özelliklerini Tespit Edebileceği Nitelikte Olması Gerektiği )
KİMLİĞİN KULLANIM ALANI ( Avukatlık Kimliklerinin Karaparanın Önlenmesinde Esas Alınacak Belgeler İçinde Yer Almamasında Kamu Hizmeti Gereklerine ve Hukuka Aykırılık Bulunmadığı )"
D8.D27.2.2007E. 2005/5349 K. 2007/1098"YARDIMCI DOÇENTLİĞE BAŞVURMA VE ATANMA İSTEMİ ( Doktora/Uzmanlık Sonrası En Az 1 Yıl Beklenmesi Gerekeceğine İlişkin Üniversite Yönergesi Hükmünde ve Davacının Başvurusunun Reddinde Hukuka Aykırılık Bulunmadığı )
DOKTORA/UZMANLIK SONRASI EN AZ 1 YIL BEKLENMESİ GEREKTİĞİ ( Üniversite Yönergesi Hükmünde ve Davacının Yardımcı Doçentlik Kadrosuna Atanmak İçin Yaptığı Başvurusunun Reddinde Hukuka Aykırılık Bulunmadığı )"
D8.D7.3.2007E. 2005/6261 K. 2007/1246"YÖNETMELİKTE OLMAYAN KISITLAMALAR ( İçkili Yer Bölgesi Tespitinde Yönetmelikte Olmayan Kısıtlamalar Getiren Genelge Üst Hukuk Normlarına ve Hukuka Aykırı Olduğu )
İÇKİLİ YER BÖLGESİ TESPİTİ ( Yönetmelikte Olmayan Kısıtlamalar Getiren Genelge Üst Hukuk Normlarına ve Hukuka Aykırı Olduğu )
GENELGE İPTALİ TALEBİ ( İçkili Yer Bölgesi Tespitinde Yönetmelikte Olmayan Kısıtlamalar Getiren Genelge Üst Hukuk Normlarına ve Hukuka Aykırı Olduğu )"
D8.D14.3.2007E. 2006/892 K. 2007/1481"ÜNİVERSİTE YAPI İŞLERİ VE TEKNİK DAİRE BAŞKANLIĞINDA GÖREVLİ İNŞAAT MÜHENDİSİ ( 657 S.K.'ya Tabi - Özel Şartlar ve Nitelikler Gerektiren Öğretim Görevlisi Olarak Görevlendirilmesine Olanak Bulunmadığı )
ÖĞRETİM GÖREVLİSİ OLARAK GÖREVLENDİRİLMENİN MÜMKÜN OLMAMASI ( 657 S.K.'ya Tabi Üniversitenin Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığında Görevli İnşaat Mühendisi )
İDARİ KADRODA GÖREV YAPAN PERSONEL ( Üniversitenin Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığında Görevli İnşaat Mühendisi - Özel Şartlar ve Nitelikler Gerektiren Öğretim Görevlisi Olarak Görevlendirilemeyeceği )"
D8.D19.3.2007E. 2006/387 K. 2007/1531"UYARMA CEZASI ( Öğretim Görevlisinin Ders Programlarını Aldığı Halde İmzalamadığı/Disiplin Amiri Tarafından Verilmesi Gerektiği - Fakülte Yönetim Kurulu Tarafından Verilen Cezanın Yetki Yönünden Hukuka Aykırı Olduğu )
FAKÜLTE YÖNETİM KURULU TARAFINDAN VERİLEN DİSİPLİN CEZASI ( Öğretim Görevlisinin Ders Programlarını Aldığı Halde İmzalamadığı - Uyarma Cezasının Disiplin Amiri Tarafından Verilmesi Gerektiği )
DERS PROGRAMLARINI ALINDIĞI HALDE İMZALAMAMAK ( Öğretim Görevlisine Verilecek Uyarma Cezasının Fakülte Yönetim Kurulu Tarafından Değil Disiplin Amiri Tarafından Verilmesi Gereği )"
D8.D20.3.2007E. 2005/6155 K. 2007/1584"İÇKİLİ RESTAURANT İŞLETME İZNİ BAŞVURUSU ( Davanın Reddi Yolundaki Mahkeme Kararının İdari Kolluk Olarak Emniyet ve Asayiş İle Kamu Düzenini Sağlama ve Korumanın Jandarmanın Görevi Olması Nedeniyle Hukuka Aykırı Olduğu )
İDARİ KOLLUK OLARAK EMNİYET VE ASAYİŞ İLE KAMU DÜZENİNİ SAĞLAMA GÖREVİ ( İçkili Restaurant İşletme İzni Başvurusu Hakkında Davanın Reddi Yolundaki Mahkeme Kararının Kamu Düzenini Sağlama ve Korumanın Jandarmanın Görevi Olması Nedeniyle Hukuka Aykırı Olduğu )
JANDARMANIN GÖREVİ ( İdari Kolluk Olarak Emniyet ve Asayiş İle Kamu Düzenini Sağlama ve Korumanın Jandarmanın Görevi Olması Nedeniyle İçkili Restaurant İşletme İzni Başvurusu Hakkında Davanın Reddi Yolundaki Mahkeme Kararının Hukuka Aykırı Olduğu )"
D8.D22.3.2007E. 2005/6143 K. 2007/1610"NOTERİN SORUMLULUĞU ( Noterin İmza Yetkisini Devretmesinin Sorumluluğunu Ortadan Kaldırmayacağı - Başkatibin Aslını Görmediği Vekaletnamaye Aslı Gibidir Onayı Verdiği/Noterin de Bu Eylemden Sorumlu Olacağı )
BAŞKATİBİN İŞLEMİNDEN NOTERİN SORUMLULUĞU ( Noterin İmza Yetkisini Devretmesinin Sorumluluğunu Ortadan Kaldırmayacağı - Başkatibin Aslını Görmediği Vekaletnamaye Aslı Gibidir Onayı Verdiği/Noterin de Bu Eylemden Sorumlu Olacağı )
NOTERİN İMZA YETKİSİNİ DEVRETMESİ ( Sorumluluğunu Ortadan Kaldırmayacağı - Başkatibin Aslını Görmediği Vekaletnamaye Aslı Gibidir Onayı Verdiği/Noterin de Bu Eylemden Sorumlu Olduğu )"
D8.D22.3.2007E. 2006/5484 K. 2007/1608"NOTERİN ATANMA TALEBİNDEN VAZGEÇMESİ ( Noterlik Belgesi Sahibi İken 2 Kez Atandıktan Sonra 1 Kez - Hakkında 1512 S.K. Md. 30/3 Uyarınca Tesis Olunan İşlemde Hukuka Uyarlık Bulunmadığı )
ATANMA TALEBİNDEN VAZGEÇME ( Noterin Noterlik Belgesi Sahibi İken 2 Kez Atandıktan Sonra 1 Kez - Hakkında 1512 S.K. Md. 30/3 Uyarınca Tesis Olunan İşlemde Hukuka Uyarlık Bulunmadığı )"
D8.D23.3.2007E. 2005/3766 K. 2007/1639"POLİS OKULU ÖĞRENCİLERİ ( "Lazer Müdahalesi Geçirmemiş Olacaktır" Şartı Aranmasına İlişkin Yönetmeliğinin Göz Hastalıklarına İlişkin Düzenlemeye Dayalı Olarak Davacının Okuldan İlişiğinin Kesilmesinde İsabetsizlik Olmadığı )
LAZER MÜDAHALESİ GEÇİRMEMİŞ OLMA ŞARTI ( Polis Okulu Öğrencileri - Yönetmeliğin Göz Hastalıklarına İlişkin Düzenlemeye Dayalı Olarak Davacının Okuldan İlişiğinin Kesilmesinde İsabetsizlik Olmadığı )
OKULDAN İLİŞİĞİN KESİLMESİ ( Polis Okulu Öğrencileri Hakkında "Lazer Müdahalesi Geçirmemiş Olacaktır" Şartı Aranmasına İlişkin Yönetmeliğin Göz Hastalıklarına İlişkin Düzenlemeye Dayalı Olarak Kesilmesinde İsabetsizlik Olmadığı )
GÖZ HASTALIKLARI ( Polis Okulu Öğrencileri Hakkında "Lazer Müdahalesi Geçirmemiş Olacaktır" Şartı Aranmasına İlişkin Yönetmeliğin Göz Hastalıklarına İlişkin Düzenlemeye Dayalı Olarak Davacının Okuldan İlişiğinin Kesilmesinde İsabetsizlik Olmadığı )"
D8.D23.3.2007E. 2006/1016 K. 2007/1647"DENKLİK BELGESİ VERİLMESİ İSTEMİ ( Üniversitenin Olumlu Görüşü Sonrasında Yapılan Başvurular İçin Seviye Tespit Sınavı Yapılmaksızın Denklik Belgesi Verildiği - Daha Önce Mezun Olanlar Açısından Eşitsizlik Yaratıldığından Davacının Lisans Denklik Talebinin Reddinin İsabetsizliği )
BİLİRKİŞİ RAPORU ( Olumlu Görüş Sonrasında Bu Tarihten Sonra Yapılan Başvurular İçin Seviye Tespit Sınavı Yapılmaksızın Denklik Belgesi Verildiği - Daha Önce Mezun Olanlar Açısından Eşitsizlik Yaratıldığından Davacının Lisans Denklik Talebinin Reddinin İsabetsizliği )
LİSANS DENKLİK TALEBİ ( Üniversitenin Olumlu Görüşü Sonrasında Yapılan Başvurular İçin Seviye Tespit Sınavı Yapılmaksızın Denklik Belgesi Verildiği - Daha Önce Mezun Olanlar Açısından Eşitsizlik Yaratıldığından Davacının Talebinin Reddinin İsabetsizliği )"
D8.D27.3.2007E. 2005/3880 K. 2007/1696"TEMYİZ ( İl Emniyet Müdürünün Vali Adına Davayı Takip Edebileceğine İlişkin Yetki Belgesinin Dosyada Bulunmaması - Davanın Temyiz Edilmemiş Sayılması )
VALİ ADINA DAVA TAKİBİ ( İl Emniyet Müdürünün/Davayı Takip Edebileceğine İlişkin Yetki Belgesinin Dosyada Bulunmaması - Davanın Temyiz Edilmemiş Sayılması )
NOKSAN BELGE NEDENİ İLE DAVANIN TEMYİZ EDİLMEMİŞ SAYILMASI ( İl Emniyet Müdürünün Vali Adına Davayı Takip Edebileceğine İlişkin Yetki Belgesinin Dosyada Bulunmaması - Verilen Sürede Noksanlığın Tamamlanmaması )"
D8.D27.3.2007E. 2005/5657 K. 2007/1700"DÖNER SERMAYE GELİRİNDEN PERSONELE PAY ÖDENMESİ ( Görevin Fiilen Yapılmadığı Dönemlerde Ödenmeyeceğine İlişkin Maliye Bakanlığı Tebliğinde Hukuka Uyarlık Bulunmadığı )
DÖNER SERMAYE GELİRİNDEN PAY ALACAK PERSONELİ KISITLAMA ( Maliye Bakanlığı Tebliğinde Hukuka Uyarlık Bulunmadığı - Sosyal Devlet ve Hukuk Devleti İlkelerine ve 657 S.K.'un Genel Mantığına Aykırı Olduğu )
İZİN TEDAVİ GÖRÜLEN VE RAPORLU OLUNAN SÜRELER ( Döner Sermaye Gelirinden Pay Ödenmeyeceğine İlişkin Maliye Bakanlığı Tebliğinde Hukuka Uyarlık Bulunmadığı )
NORMLAR HİYERARŞİSİNE AYKIRILIK ( Tebliğ İle Yasayla Yapılan Düzenlemeden Farklı Bir Düzenlemeye Gidilmesi - Döner Sermaye Gelirinden Pay Alacak Personeli Kısıtlama )
TEBLİĞ İLE YASAYLA YAPILAN DÜZENLEMEDEN FARKLI BİR DÜZENLEMEYE GİDİLMESİ ( Döner Sermaye Gelirinden Pay Alacak Personeli Kısıtlama - Normlar Hiyerarşisine Uyarlık Bulunmadığı )"
D8.D2.4.2007E. 2006/6404 K. 2007/1790"İDARE MAHKEMESİNCE KEŞİF VE BİLİRKİŞİ İNCELEMESİNE RESEN KARAR VERİLMESİ ( Tarafların Giderleri Ödememesi - İleride Haksız Çıkacak Taraftan Alınmak Üzere Devlet Hazinesinden Ödenmesine Karar Verilmesi Zorunluluğu )
KEŞİF VE BİLİRKİŞİ İNCELEMESİ ( İdare Mahkemesince Resen Karar Verilmesi - Giderlerin İleride Haksız Çıkacak Taraftan Alınmak Üzere Devlet Hazinesinden Ödenmesine Karar Verilmesi Zorunluluğu/Tarafların Ödememesi )
BİLİRKİŞİ İNCELEMESİ ( İdare Mahkemesince Resen Karar Verilmesi - Tarafların Giderleri Ödememesi/İleride Haksız Çıkacak Taraftan Alınmak Üzere Devlet Hazinesinden Ödenmesine Karar Verilmesi Zorunluluğu )"
D8.D3.4.2007E. 2006/4971 K. 2007/1833"TAPUYA MERA OLARAK TESCİL EDİLEN TAŞINMAZ ( Maden Arama Ruhsatı Verilmesinde Hukuka Uyarlık Bulunmadığı - Madencilik Faaliyetinde Bulunulamayacağı )
MADENCİLİK FAALİYETİ ( Taşınmazın Mera Olarak Sınırlandırıldığı - Maden Arama Ruhsatı Verilmesinde Hukuka Uyarlık Bulunmadığı )
MERA OLARAK TESCİL EDİLEN TAŞINMAZ ( Maden Arama Ruhsatı Verilmesinde Hukuka Uyarlık Bulunmadığı - Madencilik Faaliyetinde Bulunulamayacağı )"
D8.D6.4.2007E. 2006/1591 K. 2007/1945"AVUKATLIK STAJI ( Bir Bölümünün Yurt Dışında Yapılmasında Hukuka Aykırılık Olmadığı )
STAJIN BELLİ BİR BÖLÜMÜNÜN YURT DIŞINDA YAPILMASI ( Avukatlık Kanununda ve Avukatlık Staj Yönetmeliğinde Öngörülen Amaca ve Usule Uygun Olarak Tamamlanması Karşısında Bu Sürenin Staj Süresinden Sayılacağı )
AVUKAT YANINDA YAPILAN STAJ ( Bir Bölümünün Yurt Dışında Yapılmasında Hukuka Aykırılık Olmadığı )
BARO LEVHASINA KAYIT TALEBİ ( Stajın Belli Bir Bölümünün Yurt Dışında Yapılmasında Hukuka Aykırılık Olmadığı )"
D8.D11.4.2007E. 2005/5827 K. 2007/2060"ODALARIN ÇIKARDIKLARI YÖNETMELİKLER ( Faaliyet Alanlarını ve Faaliyetlerinin Yürütülmesine İlişkin Kuralları Belirlemek Üzere Çıkardığı Yönetmeliklerin Tamamen Kendi Çalışma Alanlarına ve Uzmanlık Konularına Yönelik Olması Gerektiği )
MİMARLAR ODASINCA HAZIRLANAN YÖNETMELİK ( Hizmet Tanımları Arasında Yer Alan “… İnşaat Yönetimi ve Yapı Denetimi Hizmeti” Başka Odaların Uzmanlık Alanlarına Girdiği )
MİMARLIK MESLEĞİ ( Genel Bir Disiplin Olarak Bu Hizmetlerin Hepsini İçerdiğinin Kabulü Şehir Planlama İç Mimarlık Peyzaj Mimarlığı Gibi Bu Hizmetlerin Asıl Uzmanlaşmış Disiplinlerinin Yok Sayılması Anlamına Geleceği )"
D8.D8.5.2007E. 2005/5021 K. 2007/2758"KÖYÜN NÜFUS DURUMUNUN DEĞİŞMESİ ( Köy Yasası Kapsamında Tüzel Kişiliği Devam Eden - Orman Köyü Olma Niteliğini Kaybettiği Gerekçesiyle Tüzel Kişiliğinin Sona Erdirilemeyeceği )
KÖY TÜZEL KİŞİLİĞİNİN SONA ERDİRİLEMEMESİ ( Köy Yasası Kapsamında Tüzel Kişiliği Devam Eden Köyün Sadece Nüfus Durumu Değiştiğinden Bahisle ve Orman Köyü Olma Niteliğini Kaybettiği Gerekçesiyle )
ORMAN KÖYÜ OLMA NİTELİĞİNİN KAYBEDİLMESİ ( Köy Yasası Kapsamında Tüzel Kişiliği Devam Eden Köyün Sadece Nüfus Durumu Değiştiğinden Bahisle ve Bu Niteliğini Kaybettiği Gerekçesiyle Tüzel Kişiliğinin Sona Erdirilemeyeceği )"
D8.D14.5.2007E. 2006/2832 K. 2007/2860"ÜNİVERSİTE MEMURU ( Soruşturma Sonucu Önerilen Cezanın Kamu Görevinden Çıkarma Olduğu - Cezayı Ancak YÖK'nun Verebileceği/Alt Ceza Takdir Yetkisinin de Bu Kurula Ait Olduğu )
KAMU GÖREVİNDEN ÇIKARMA CEZASI ( Ancak YÖK'nun Verebileceği/Alt Ceza Takdir Yetkisinin de Bu Kurula Ait Olduğu - Üniversite Memuru )
CEZA VERME YETKİSİ ( Üniversitede Memur Olarak Görev Yapan Hakkında - Önerilen Cezanın Kamu Görevinden Çıkarma Olduğu/Cezayı Ancak YÖK'nun Verebileceği Alt Ceza Takdir Yetkisinin de Bu Kurula Ait Olduğu )"
D8.D18.5.2007E. 2006/2066 K. 2007/3002"BELEDİYE BAŞKANININ TUTUKLANMASI VE GÖREVDEN UZAKLAŞTIRILMASI ( Maaşının Üçte İkilik Kısmını Alamayacağı - Paranın Tahsisat Niteliğinde Olduğu ve Hizmet Karşılığında Verilebileceği )
BELEDİYE BAŞKANININ MAAŞI ( Tahsisat Niteliğinde Olduğu ve Hizmet Karşılığında Verilebileceği - Görevden Uzaklaştırıldığı Dönem İçin Maaşının Üçte İkilik Kısmını Alamayacağı )"
D8.D25.5.2007E. 2006/4687 K. 2007/3183"KUYU SUYU KULLANIMININ İPTALİ ( Büyükşehir Belediyesi ve ASKİ Genel Müdürlüğü'ne Ait Hiç Bir Hizmetten Su veya Atıksu Kanalından Yararlanmayan Davacı Şirkete İptal Edileceği Yönünde ASKİ Genel Müdürlüğünce Tesis Edilen İşlemlerde Yetki Yönünden Hukuka Aykırı Olduğu )
SU VEYA ATIKSU KANALINDAN YARARLANMAMA ( Yararlanmayan Davacı Şirkete Ait Kuyu Suyu Kullanımının İptal Edileceği Yönünde ASKİ Genel Müdürlüğünce Tesis Edilen İşlemlerde Yetki Yönünden Hukuka Aykırı Olduğu )
YETKİ ( Belediye ve ASKİ Genel Müdürlüğü'ne Ait Hiç Bir Hizmetten Su veya Atıksu Kanalından Yararlanmayan Davacı Şirkete Ait Kuyu Suyu Kullanımının İptal Edileceği Yönünde ASKİ Genel Müdürlüğünce Tesis Edilen İşlemlerde Yetki Yönünden Hukuka Aykırı Olduğu )"
D8.D8.6.2007E. 2006/4362 K. 2007/3584"POLİS AKADEMİSİ FAKÜLTE YÜKSEK OKULU ÖĞRENCİSİ ( İlişiği Kesilen Davacının Askeri ve Emniyet Teşkilatına Bağlı Okullar 2547 Sayılı Yasa'nın Dışında Özel Kanunlarıyla Düzenlendiğinden 5316 Sayılı Af Yasası Kapsamı Dışında Olduğu - Aftan Faydalanamayacağı )
OKULDAN İLİŞİĞİN KESİLMESİ ( Polis Akademisi Fakülte Yüksek Okulu Öğrencisi - Askeri ve Emniyet Teşkilatına Bağlı Okullar 2547 Sayılı Yasa'nın Dışında Özel Kanunlarıyla Düzenlendiğinden 5316 Sayılı Af Yasası Kapsamı Dışında Olduğu )
AF YASASI KAPSAMI ( Polis Akademisi Fakülte Yüksek Okulu Öğrencisinin Okuldan İlişiğinin Kesilmesi - Askeri ve Emniyet Teşkilatına Bağlı Okullar 2547 Sayılı Yasa'nın Dışında Özel Kanunlarıyla Düzenlendiğinden Af Yasası Kapsamı Dışında Olduğu )
AFDAN FAYDALANMA ( Polis Akademisi Fakülte Yüksek Okulu Öğrencisinin Okuldan İlişiğinin Kesilmesi - Askeri ve Emniyet Teşkilatına Bağlı Okullar 2547 Sayılı Yasa'nın Dışında Özel Kanunlarıyla Düzenlendiğinden Af Yasası Kapsamı Dışında Olduğundan Faydalanamayacağı )"
D8.D12.6.2007E. 2005/4721 K. 2007/3650"TBMM ÜYELERİNE TRAFİK CEZASI UYGULANMASI ( Tespit Tutanağı Düzenlenip Kural İhlalinin Müeyyidesi Uygulanmak Üzere TBMM Başkanlığına Gönderileceği )
HAKİM VE SAVCILARA TRAFİK CEZASI UYGULANMASI ( Tespit Tutanağı Düzenlenip Yetkili Yargı Mercilerine Gönderileceği - Kural İhlalinin Müeyyidesinin Bu Makamlarca Uygulanacağı )
DİPLOMATİK DOKUNULMAZLIĞI OLAN KİŞİLERE TRAFİK CEZASI UYGULANMASI ( Tespit Tutanağı Düzenlenip Valilikler Aracılığıyla Dışişleri Bakanlığına Gönderilerek Kural İhlalinin Müeyyidesinin Bu Makamlarca Yerine Getirileceği )"
D8.D12.6.2007E. 2006/3576 K. 2007/3676"KAMU GÖREVİNİN AVUKATLIK MESLEĞİYLE BAĞDAŞMAMASI ( Stajını Daha Önce Tamamlayıp Ruhsatını Almadan Kaymakam Olarak Görev Yapanın Ruhsatı Başvurusunun Reddedilmesinde Hukuka Aykırılık Bulunmadığı )
AVUKATLIK STAJI TAMAMLANMASINA RAĞMEN RUHSAT VERİLMEMESİ ( Stajını Daha Önce Tamamlayıp Ruhsatını Almadan Kaymakam Olarak Görev Yapanın Ruhsatı Başvurusunun Reddedilmesi - Yürüttüğü Kamu Görevinin Avukatlıkla Bağdaşmadığı )
AVUKATLIK MESLEĞİYLE KAMU GÖREVİNİN BAĞDAŞMAMASI ( Stajını Daha Önce Tamamlayıp Ruhsatını Almadan Kaymakam Olarak Görev Yapanın Ruhsatı Başvurusunun Reddedilmesinde Hukuka Aykırılık Bulunmadığı )"
D8.D15.6.2007E. 2007/1931 K. 2007/3760"MADDİ HASARLI TRAFİK KAZASI TESPİT TUTANAĞININ İPTALİ ( Davaya Adli Yargı Yerlerince Bakılacağı - İdari Yargı Yerinde Açılan Davanın Görev Yönünden Reddi Gereği İncelenmeksizin Reddine Karar Verilemeyeceği )
TRAFİK KAZASI TESPİT TUTANAĞININ İPTALİ ( Maddi Hasarlı - İdari Yargı Yerinde Açılan Davanın Görev Yönünden Reddi Gereği İncelenmeksizin Reddine Karar Verilemeyeceği/Davaya Adli Yargı Yerlerince Bakılacağı )
GÖREV ( Maddi Hasarlı Trafik Kazası Tespit Tutanağının İptali İstemiyle Açılan Dava - Davaya Adli Yargı Yerlerince Bakılacağı/İdari Yargı Yerinde Açılan Davanın Görev Yönünden Reddi Gereği İncelenmeksizin Reddine Karar Verilemeyeceği )"
D8.D22.6.2007E. 2006/1861 K. 2007/3999"KÖYLER ARASINDA SINIR UYUŞMAZLIĞI ( İçişleri Bakanlığında Görevli Merkez Valisinin Bilirkişi Olarak Tayin Edilemeyeceği - Yargılamanın Tarafsızlığına Gölge Düşüreceği )
BİLİRKİŞİ ( İçişleri Bakanlığında Görevli Merkez Valisinin Bilirkişi Olarak Tayin Edilmesinin Yargılamanın Tarafsızlığına Gölge Düşüreceği - Köyler Arasında Sınır Uyuşmazlığı )"
D8.D25.6.2007E. 2005/5700 K. 2007/4017"TMMOB MİMARLIK-MÜHENDİSLİK VE ASGARİ ÜCRET-ASGARİ ÇİZİM VE DÜZENLEME ESASLARI YÖNETMELİĞİ ( Kamu Yararı ve Hizmet Gereklerine Uygun Bulunan Dava Konusu Yönetmelik Hükümlerinde Hukuka Aykırılık Görülmediği )
YÖNETMELİK İPTALİ İSTEMİ ( TMMOB Mimarlık-Mühendislik ve Asgari Ücret-Asgari Çizim ve Düzenleme Esasları Yönetmeliği - Yürürlükteki Mevzuat İle Sözleşme Yapma Hürriyetine ve Rekabet Kanunu'na Aykırı Olmadığı )
MİMARLIK VE MÜHENDİSLİK MESLEĞİ HAKKINDA ÇIKARILAN YÖNETMELİK ( Meslek Disiplini ve Ahlakını Korumak Maksadı İle Yürürlüğe Konulan Bu Düzenlemeler Birlik ve Odanın Anayasa ve 6235 S. Yasa İle Belirlenen Görev Alanı İle Doğrudan İlgili Olduğu )"
D8.D3.7.2007E. 2005/3879 K. 2007/4213"YÖNETMELİK ÇIKARMA YETKİSİ ( Mesleğin ve Kamu Yararının Gerçekleşmesini Teminen Kendi Görev Alanları İle İlgili Konularda Odaların Yetkisi Bulunduğu - Düzenleyici Kuralların Birbiriyle Uyumunu Sağlamak Konusunda da Birliğin Denetim Yetkisinin Olduğu )
ODALARIN YÖNETMELİK ÇIKARMA YETKİSİ ( Mesleğin ve Kamu Yararının Gerçekleşmesini Teminen Kendi Görev Alanları İle İlgili Konularda Bulunduğu )
MİMARLIK HİZMETİNİN ÖNEMİ VE ÖZELLİĞİ ( Gereği Belli Bir Disiplin İçinde Yürütülmesinin Kaçınılmaz Olması Karşısında Dava Konusu Maddelerin Hizmetin Niteliği Sunumu ve Bu Hizmetten Yararlananlar Açısından Getirdiği Kuralların Üst Hukuk Kurallarına Aykırılık Taşımadığı )
HİZMETİN NİTELİĞİ SUNUMU VE BU HİZMETTEN YARARLANANLAR ( Mimarlık Hizmetinin Önemi ve Özelliği Gereği Gereği Belli Bir Disiplin İçinde Yürütülmesinin Kaçınılmaz Olması Bu Hizmetten Yararlananlar Açısından Getirdiği Kuralların Üst Hukuk Kurallarına Aykırılık Taşımadığı )"
D8.D17.9.2007E. 2007/1377 K. 2007/4701"ANABİLİM DALI BAŞKANI ( Fakülte Anabilim Dalına Atanan Öğretim Üyesinin Atama İşlemine Karşı İptal Davası Açmak Hususunda Ehliyeti Olduğu )
DAVAYA EHLİYET ( Anabilim Dalı Başkanının Atanan Öğretim Üyesinin Atama İşlemine Karşı İptal Davası Açmakta Ehliyeti Olduğu )
ÖĞRETİM ÜYESİNİN ATAMA İŞLEMİNİN İPTALİ DAVASI ( Anabilim Dalı Başkanının Dava Açmakta Ehliyeti Olduğu )"
D8.D19.9.2007E. 2007/2566 "AVUKATLARIN İŞ YERİ AÇMASI ( Özel Mevzuatı Uyarınca Ruhsatlandırılan İşyerlerinin Dava Konusu Yönetmeliğe Tabi Kılınmasını Öngören Düzenleme Dayanağı Yasa Kurallarına Aykırı Olduğu )
İŞYERİ AÇMA VE ÇALIŞTIRMA RUHSATI ( Özel Mevzuatı Uyarınca Ruhsatlandırılan İşyerlerinin Dava Konusu Yönetmeliğe Tabi Kılınmasını Öngören Düzenleme Dayanağı Yasa Kurallarına Aykırı Olduğu )
YÖNETMELİĞİN YASAYA AYKIRI OLMASI ( İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatlarına İlişkin Yönetmeliğinin 3. Maddesinin 2. Cümlesinin Yürütmenin Durdurulması Gerektiği )"
D8.D21.9.2007E. 2007/1293 K. 2007/4793"İPTAL DAVALARI ( Davanın Reddine İlişkin Kararların Davacı Açısından Kesin Hüküm Niteliği Taşımadığı )
KESİN HÜKÜM ( Davanın Reddine İlişkin Kararların Davacı Açısından Kesin Hüküm Niteliği Taşımaması - İptal Davaları )
DAVANIN REDDİNE İLİŞKİN KARAR ( İptal Davaları - Davacı Açısından Kesin Hüküm Niteliği Taşımadığı )"
D8.D26.9.2007E. 2007/2506 K. 2007/4888"KADASTRO MAHKEMESİ KARARLARININ KESİN NİTELİKTE OLMASI ( Davalı İdarenin Kadastro Mahkemesi Kararı Doğrultusunda İşlem Tesis Ederek Davacının Talebini Reddetmesi İşleminde Usul ve Yasaya Aykırılık Bulunmadığından Davanın Reddi Gerektiği )
KÖY SINIRININ VE KADASTRO ÇALIŞMA ALANININ YENİDEN TESPİT EDİLMESİ İSTEMİ ( Kadastro Mahkemesi Kararlarının Kesin Nitelikte Olduğu - Davalı İdarenin Kadastro Mahkemesi Kararı Doğrultusunda İşlem Tesis Ederek Davacının Talebini Reddetmesi İşleminde Usul ve Yasaya Aykırılık Bulunmadığı )
İDARENİN KADASTRO MAHKEMESİ KARARI DOĞRULTUSUNDA İŞLEM TESİS ETMESİ ( Davacının Talebini Reddetmesi İşleminde Usul ve Yasaya Aykırılık Bulunmadığından Davanın Reddi Gerektiği )"
D8.D1.10.2007E. 2007/1955 K. 2007/4968"ÜNİVERSİTENİN EĞİTİM-ÖĞRETİM BİLİMSEL ARAŞTIRMA VE YAYIM FAALİYETLERİ ( Karar Alma Yetkisinin Senatoya Ait Olduğu )
DOÇENT UNVANININ ALINMASI ( Bu Kadroya Atanmayanların Doçentliğin Her Türlü Akademik Haklarından Yararlanmalarının Deneme Dersini Başarı İle Vermeleri Şartına Bağlanamayacağı )
DOÇENTLİĞİN HER TÜRLÜ AKADEMİK HAKLARINDAN YARARLANMA ( Doçent Unvanını Alan Ancak Bu Kadroya Atanmayanların Bu Haklardan Yararlanmalarının Deneme Dersini Başarı İle Vermeleri Şartına Bağlanamayacağı )
DENEME DERSİ ( Doçent Unvanını Alan Ancak Bu Kadroya Atanmayanların Doçentliğin Her Türlü Akademik Haklarından Yararlanmalarının Deneme Dersini Başarı İle Vermeleri Şartına Bağlanamayacağı )"
D8.D1.10.2007E. 2007/4287 "YÜRÜTMENİN DURDURULMASI ( İdari İşlemin Uygulanması Halinde Giderilmesi Güç veya Olanaksız Zararların Doğması ve İdari İşlemin Açıkça Hukuka Aykırı Olması Koşullarının Birlikte Gerçekleşmesi Durumunda Yürütmenin Durdurulmasına Karar Verileceği )
İDARİ İŞLEMİN UYGULANMASI ( Halinde Giderilmesi Güç veya Olanaksız Zararların Doğması ve İdari İşlemin Açıkça Hukuka Aykırı Olması Koşullarının Birlikte Gerçekleşmesi Durumunda Yürütmenin Durdurulmasına Karar Verileceği )"
D8.D5.10.2007E. 2006/4263 K. 2007/5076"SİCİL RAPORU ( Bir Bütün Olup Sicil Amirinin Düşüncesini Yansıtan Hususun Kesin ve İcrai İşlem Olmadığı )
KESİN VE İCRAİ İŞLEM ( Sicil Amirinin Kanaatinin İptali - Sicil Raporu Bir Bütün Olup Sicil Amirinin Düşüncesini Yansıtan Hususun Kesin ve İcrai İşlem Olmadığı )
SİCİL AMİRİNİN KANAATİNİN İPTALİ ( Sicil Raporu Bir Bütün Olup Sicil Amirinin Düşüncesini Yansıtan Hususun Kesin ve İcrai İşlem Olmadığından İncelenmeksizin Reddi Gerektiği )
SİCİL AMİRİNİN DÜŞÜNCESİ ( Sicil Amirinin Kanaatinin İptali - Sicil Raporu Bir Bütün Olup Sicil Amirinin Düşüncesini Yansıtan Hususun Kesin ve İcrai İşlem Olmadığından İncelenmeksizin Reddi Gerektiği )"
D8.D8.10.2007E. 2007/4961 K. 2007/5105"DOLMUŞ VE BELEDİYE OTOBÜS ÜCRETLERİ ( Zam Yapılmasına İlişkin İşlemin İptali İstemi - Davacı Tüketiciler Birliği Derneğinin Meşru ve Aktüel Menfaat İlişkisinin Varlığı Açık Olduğundan Mahkeme Kararında Hukuka Uygunluk Bulunmadığı )
ZAM YAPILMASI İŞLEMİNİN İPTALİ İSTEMİ ( Dolmuş ve Belediye Otobüs Ücretlerine İlişkin - Davacı Tüketiciler Birliği Derneğinin Meşru ve Aktüel Menfaat İlişkisinin Varlığı Açık Olduğundan Mahkeme Kararında Hukuka Uygunluk Bulunmadığı )
İPTAL DAVASI ( İdari İşlemlerin Hukuka Uygunluğunun Yargı Yoluyla Denetimini Amaçlayan İptal Davasının Görülebilmesi İçin Ön Sorunlarından Olan Davacının Subjektif Ehliyeti Olan Yani Kişisel Haklarını İhlal Eden Bir Davanın Bulunup Bulunmadığı Hususunun Yargı Yerince Takdir Edileceği )"
D8.D10.10.2007E. 2006/4441 K. 2007/5224"MECBURİ HİZMET YÜKÜMLÜLÜĞÜNÜN KALDIRILMASI ( Eğitim Amacıyla Başka Bir Üniversitede Görevlendirilen Ancak Girdiği Yabancı Dil Sınavında Başarısız Olan Eski Görev Yerine Dönen Davacıdan Kefalet Senedi Uyarınca Ödenen Maaşların İki Katı İstenemeyeceği )
EĞİTİM AMACIYLA BAŞKA ÜNİVERSİTEDE GÖREVLENDİRİLME ( Mecburi Hizmet Yükümlülüğü Kaldırıldığından Girdiği Yabancı Dil Sınavında Başarısız Olan Eski Görev Yerine Dönen Davacıdan Kefalet Senedi Uyarınca Ödenen Maaşların İki Katı Olarak İstenemeyeceği )
KEFALET SENEDİ UYARINCA MAAŞININ İKİ KATI OLARAK TAHSİL ( Mecburi Hizmet Yükümlülüğü Kaldırıldığından Girdiği Yabancı Dil Sınavında Başarısız Olan Eski Görev Yerine Dönen Davacıdan İstenemeyeceği )
YABACI DİL SINAVINDA BAŞARIZ OLMA ( Mecburi Hizmet Yükümlülüğü Kaldırıldığından Eğitim Amacıyla Başka Bir Üniversitede Görevlendirilen ve Eski Görev Yerine Dönen Davacıdan Kefalet Senedi Uyarınca Ödenen Maaşların İki Katı Olarak İstenemeyeceği )"
D8.D30.10.2007E. 2005/1471 K. 2007/5584"SAHİL ŞERİTLERİNDE I ( A ) GRUBU MADEN RUHSATI VERİLEMEYECEĞİ ( Kıyı Çizgisinden Deniz İstikametine Doğru I ( A ) Grubu Maden İşletme Ruhsatı Verilecek Yerlerin Valilikçe Gerekli İncelemeler Yapılarak Verileceği - 20 Metreden Daha Az Derin Denizlerde Verilemeyeceği )
MADEN KANUNUNUN I ( A ) GRUBU MADENLERİ İLE İLGİLİ UYGULAMA YÖNETMELİĞİ ( Denizlerde Kıyı İle Kıyı Kenar Çizgisi Arasındaki Bölge ve Deniz Sahil Şeritlerinde I ( A ) Grubu Maden Ruhsatı Verilemeyeceği )
MADEN RUHSATI ( Kıyı Çizgisinden Deniz İstikametine Doğru I ( A ) Grubu Maden İşletme Ruhsatı Verilecek Yerlerin Valilikçe Gerekli İncelemeler Yapılarak Verileceği - 20 Metreden Daha Az Derin Denizlerde Verilemeyeceği )"
D8.D5.11.2007E. 2006/4201 K. 2007/5695"SINAVSIZ OLARAK SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK RUHSATI VERİLMESİ İSTEMİ ( 3568 S.K.'da Öngörülen 6 Aylık Süre İçersinde Davacının Başvuruda Bulunduğu Ancak Gerekli Belgeleri Temin Etmediği - İstemin Reddine İlişkin İşlemin Hukuka Uygun Olduğu )
GEREKLİ BELGELERİN TAMAMLANMAMASI NEDENİYLE SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK RUHSATI VERİLMEMESİ ( 3568 S.K.'da Öngörülen 6 Aylık Süre İçersinde Davacının Başvuruda Bulunduğu Ancak Gerekli Belgeleri Temin Etmediğinin Dikkate Alınacağı )
SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK RUHSATI VERİLMESİ İSTEMİ ( 3568 S.K.'da Öngörülen 6 Aylık Süre İçersinde Davacının Başvuruda Bulunduğu Ancak Gerekli Belgeleri Temin Etmediği - İstemin Reddine İlişkin İşlemin Hukuka Uygun Olduğu )"
D8.D5.11.2007E. 2006/4562 K. 2007/5686"ALKOLLÜ ARAÇ KULLANMAK ( Sürücü Belgesinin Geri Alınarak Para Cezası Verilmesi İşleminin İptali İstemi - Valilik Hasım Mevkiine Alınarak Karar Verilebileceği )
SÜRÜCÜ BELGESİNİN GERİ ALINARAK PARA CEZASI VERİLMESİ İŞLEMİNİN İPTALİ DAVASI ( Valiliğin Husumetiyle Çözümlenmesi Gerektiği - İçişleri Bakanlığı'nın Hasım Konumuna Alınamayacağı )
HUSUMET ( Alkollü Araç Kullandığı Tespit Edilen Davacının Sürücü Belgesinin Geri Alınarak Para Cezası Verilmesi İşleminin İptali İstemi - Valilik Hasım Mevkiine Alınarak Karar Verilebileceği )"
D8.D5.11.2007E. 2007/3155 K. 2007/5674"ÖĞRETİM ÜYESİNE CEZASI VERME YETKİSİ ( Kademe İlerlemesinin Durdurulması ve Buna Bağlı Olarak Alt Cezanın Verilmesinde - Yetkili Disiplin Kuruluna Ait Olduğu/Rektör Tarafından Verilemeyeceği )
REKTÖR TARAFINDAN ÖĞRETİM ÜYESİNE CEZA VERİLMESİ ( Kademe İlerlemesinin Durdurulması ve Buna Bağlı Olarak Alt Ceza - Davacının Bağlı Bulunduğu Kurumun Disiplin Kurulunca Verilmesi Gerektiği )
KADEME İLERLEMESİNİN DURDURULMASI CEZASI ( Buna Bağlı Olarak Alt Cezanın Rektör Tarafından Verilemeyeceği - Yetkili Disiplin Kurulunca Verilebileceği )
ALT CEZA UYGULAMASI ( Üniversitenin Rektörü Tarafından Değil Asıl Cezayı Vermeye Yetkili Disiplin Kurulu Tarafından Değerlendirilmesi Gerektiği )"
D8.D5.11.2007E. 2007/3339 K. 2007/5682"KAÇAK SU KULLANIMI ( Bedelin Tahsili Yolunda Tesis Edilen İşlem/Abonelik Sözleşmesi Bulunmadığı - İşlemin Tek Taraflı İdari İşlem Niteliği/Uyuşmazlığın İdari Yargının Görev Alanına Girdiği )
ABONELİK SÖZLEŞMESİ BULUNMADAN KAÇAK SU KULLANIMI ( Bedelin Tahsili Yolunda Tesis Edilen İşlem/Uyuşmazlığın İdari Yargının Görev Alanına Girdiği - İşlemin Tek Taraflı İdari İşlem Niteliği )
GÖREVLİ YARGI YERİ ( Abonelik Sözleşmesi Bulunmadan Kullanılan Kaçak Su Bedelin Tahsili Yolunda Tesis Edilen İdari İşlemle İlgili Uyuşmazlık - İdari Yargının Görev Alanına Girdiği )"
D8.D12.11.2007E. 2006/5365 K. 2007/5891"DİPLOMA DENKLİK BELGESİ VERİLMESİ TALEBİ ( Davacının Kayıt Yaptırdığı Tarihte Mezun Olduğu Üniversitenin Tanındığı - Davacının Talebinin Mevzuata Uygun Şekilde İnceleme Yapılmaksızın Reddinin Hukuka Aykırı Olduğu )
TIP FAKÜLTESİ DİPLOMA DENKLİK BELGESİ ( Davacının Kayıt Yaptırdığı Tarihte Mezun Olduğu Üniversitenin Tanındığı - Davacının Talebinin Mevzuata Uygun Şekilde İnceleme Yapılmaksızın Denklik Belgesi Verilmesi Talebinin Reddinin Hukuka Aykırı Olduğu )"
D8.D14.11.2007E. 2007/2849 K. 2007/6017"LİSANS DİPLOMASINA DENKLİK VERİLMEMESİ ( T.C Vatandaşlığı Yanında Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Vatandaşlığına da Sahip Olan Davacının ÖSYM Tarafından Bir Sınava Girmeden Özel Burs ve Sıralama Sınavı İle Kayıt Olması Nedeniyle Hukuka Aykırı Olmadığı )
İKİ VATANDAŞLIĞA SAHİP OLMA ( Davacının ÖSYM Tarafından Bir Sınava Girmeden Özel Burs ve Sıralama Sınavı İle Kayıt Olması Nedeniyle Lisans Diplomasına Denklik Verilmemesine İlişkin İşlemde Hukuka Aykırılık Bulunmadığı )
ÖZEL BURS VE SIRALAMA SINAVI İLE KAYIT OLMA ( T.C Vatandaşlığı Yanında Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Vatandaşlığına da Sahip Olan Davacının ÖSYM Tarafından Bir Sınava Girmeden Kayıt Olması - Aldığı Lisans Diplomasına Denklik Verilmemesine İlişkin İşlemde Hukuka Aykırılık Bulunmadığı )"
D8.D16.11.2007E. 2006/6488 K. 2007/6091"HÜKÜM FIKRASI ( Karar Sonucunun Belirtilmesi Zorunluluğu - Belirtilmemesi Durumunda Karar Oluşmayacağından Usul Hukukuna Uyarlık Bulunmadığı )
KARAR SONUCUNUN BELİRTİLMEMESİ ( Karar Oluşmayacağından Usul Hukukuna Uyarlık Bulunmadığı - Kararın Bozulması ve Yeniden Karar Verilmek Üzere Dosyanın Mahkemeye Gönderilmesi )"
D8.D19.11.2007E. 2007/4194 K. 2007/6111"TOPLU TAŞIMA ARAÇLARI ( Kara Deniz Su ve Demir Yolu Üzerinde İşletilen Her Türlü Servis ve Toplu Taşıma Araçlarının Sayılarını Belirlemek Yetki ve İmtiyazlarının Belediyelere Ait Olduğu )
PLAKA TAHDİT VE DEVRİ İLE İLGİLİ KARAR ( Her Türlü Servis ve Toplu Taşıma Araçlarının Sayılarını Belirlemek Yetki ve İmtiyazlarının Belediyelere Ait Olduğu - Belediyesi Meclis Kararı )
BELEDİYELERİN YETKİSİ ( Kara Deniz Su ve Demir Yolu Üzerinde İşletilen Her Türlü Servis ve Toplu Taşıma Araçlarının Sayılarını Belirlemek Yetki ve İmtiyazlarının Belediyelere Ait Olduğu )
SERVİS ARAÇLARI ( Kara Deniz Su ve Demir Yolu Üzerinde İşletilen Her Türlü Servis ve Toplu Taşıma Araçlarının Sayılarını Belirlemek Yetki ve İmtiyazlarının Belediyelere Ait Olduğu )"
D8.D20.11.2007E. 2007/4001 K. 2007/6184"TÜRK MÜHENDİS VE MİMAR ODALARI BİRLİĞİNE BAĞLI ODA VEYA ŞUBELERİN TAPU TESCİLİ ( Tescile İlişkin İşlemlerde Uygulanacak Usulü Belirleyen TMMOB İşleminin Hukuka Uygun Olduğu - İnşaat Mühendisleri Odasının Tasarruf Ehliyetini Kaldırmayacağı )
TMMOB İŞLEMİNİN İPTALİ TALEBİ ( Tapu Tesciline İlişkin İşlemlerde Uygulanacak Usulü Belirleyen TMMOB İşleminin Hukuka Uygun Olduğu )
TAPU TESCİLİNE İLİŞKİN İŞLEMLERDE UYGULANACAK USUL ( Usulü Belirleyen TMMOB İşleminin Hukuka Uygun Olduğu - İşlemin İnşaat Mühendisleri Odasının Taşınmaz İktisabında Tasarruf Ehliyetini Kaldırmayacağı )
TAŞINMAZ İKTİSABINDA TASARRUF EHLİYETİ ( TMMOB'un Tapu Tescilinde Uygulanacak Usulü Belirleyen İşleminin Hukuka Uygun Olduğu - İşlemin İnşaat Mühendisleri Odasının Tasarruf Ehliyetini Kaldırmayacağının Gözetileceği )"
D8.D27.11.2007E. 2006/73 K. 2007/6355"TÜRK MÜHENDİS VE MİMAR ODALARI BİRLİĞİ ( Ziraat Mühendisleri Odası Meslek İçi Eğitim Uzmanlık ve Belgelendirme Yönetmeliğinin 6. Md. ( I ) ve ( S ) Bendleri İle Ziraat Mühendislerinin Görev ve Yetkilerine İlişkin Tüzüğün 19. Md. Hukuka Aykırı Bir Yön Bulunmadığı )
ZİRAAT MÜHENDİSLERİ ODASI ( Meslek İçi Eğitim Uzmanlık ve Belgelendirme Yönetmeliğinin 6. Md. ( I ) ve ( S ) Bendleri İle Ziraat Mühendislerinin Görev ve Yetkilerine İlişkin Tüzüğün 19. Md. Hukuka Aykırı Bir Yön Bulunmadığı )"
D8.D3.12.2007E. 2006/4114 K. 2007/6538"TOPRAK KORUMA PROJESİ HAZIRLAMA EĞİTİMİ ( Konusunda Bir Düzenlemenin Bulunmadığı - 3046 S.K'da İse Bakanlıklara Kendi Personeline Hizmet İçi Eğitim Verme Görevi Verilmişse de Personeli Olmayan Kişilere Herhangi Bir Eğitim Verme Görevinin Yüklenmediği )
BAKANLIKLARA KENDİ PERSONELİNE HİZMET İÇİ EĞİTİM VERME GÖREVİ VERİLMESİ ( Personeli Olmayan Kişilere Herhangi Bir Eğitim Verme Görevinin Yüklenmediği - Toprak Koruma Projesi Hazırlama Eğitimi )
ZİRAAT MÜHENDİSİ ( Özel Sektör Çalışanı Olan Toprak Koruma Projesi Hazırlayabilecek ve Ziraat Mühendisleri Odası'na Üyeliği Zorunlu Olan Ziraat Mühendislerine Toprak Koruma Projesi Eğitimi Vermeye Davalı Bakanlığın Yetkisi Bulunmadığı )
ÖZEL SEKTÖR ÇALIŞANI ( Olan Toprak Koruma Projesi Hazırlayabilecek ve Ziraat Mühendisleri Odası'na Üyeliği Zorunlu Olan Ziraat Mühendislerine Toprak Koruma Projesi Eğitimi Vermeye Davalı Bakanlığın Yetkisi Bulunmadığı )"
D8.D11.12.2007E. 2007/4703 K. 2007/6951"YAPI ( İSKAN ) İZNİ BULUNMAYAN KONUT ( Elektrik Su Kanalizasyon Doğalgaz ve Telefon Hizmetlerini Götürerek Burada İkamete Göz Yuman İdarenin Davacının Kiracı Olarak Bulunduğu Dairenin Atık Su ve Yağmur Suyu İle Dolmasından Dolayı Oluşan Zarardan Sorumlu Olacağı )
ELEKTRİK SU KANALİZASYON DOĞALGAZ VE TELEFON HİZMETLERİ ( Yapı ( İskan ) İzni Bulunmayan Konuta Hizmetlerini Götürerek Burada İkamete Göz Yuman İdarenin Davacının Kiracı Olarak Bulunduğu Dairenin Atık Su ve Yağmur Suyu İle Dolmasından Dolayı Oluşan Zarardan Sorumlu Olacağı )
İDARENİN KUSURU ( Yapı ( İskan ) İzni Bulunmayan Konuta Elektrik Su Kanalizasyon Doğalgaz ve Telefon Hizmetlerini Götürerek Burada İkamete Göz Yuman İdarenin Davacının Kiracı Olarak Bulunduğu Dairenin Atık Su ve Yağmur Suyu İle Dolmasından Dolayı Oluşan Zarardan Sorumlu Olacağı )
DAİRENİN ATIK SU VE YAĞMUR SUYU İLE DOLMASINDAN DOĞAN ZARAR ( Yapı ( İskan ) İzni Bulunmayan Konuta Elektrik Su Kanalizasyon Doğalgaz ve Telefon Hizmetlerini Götürerek Burada İkamete Göz Yuman İdarenin Oluşan Zarardan Sorumlu Olacağı )
İDARENİN İSKAN İZNİ BULUNMAYAN KONUTTA İKAMETE GÖZ YUMMASI ( Elektrik Su Kanalizasyon Doğalgaz ve Telefon Hizmetlerini Götürerek Burada İkamete Göz Yuman İdarenin Oluşan Zarardan Sorumlu Olacağı )
ZARARDAN SORUMLULUK ( Yapı ( İskan ) İzni Bulunmayan Konuta Elektrik Su Kanalizasyon Doğalgaz ve Telefon Hizmetlerini Götürerek Burada İkamete Göz Yuman İdarenin Oluşan Zarardan Sorumlu Olacağı )"
D8.D12.12.2007E. 2006/4647 K. 2007/7046"GEMİ MÜHENDİSLERİ ODASINA ÜYE OLMAK İÇİN YAPTIRILAN BAŞVURUNUN REDDİ ( Davacının Makine Mühendisleri Odasına Kayıtlı Bulunduğu - Deniz Bilimleri ve Teknolojisi Gemi İnşaatı Bölümünde Yüksek Lisans Yapmış Olması Davacıya Gemi Mühendisleri Odasına da Kayıt Yaptırabilme Hakkı Tanımayacağı )
DENİZ BİLİMLERİ VE TEKNOLOJİSİ GEMİ İNŞAATI BÖLÜMÜ ( Yüksek Lisans Yapmış Olan Davacıya Gemi Mühendisleri Odasına da Kayıt Yaptırabilme Hakkı Tanımayacağı )
ODA KAYDI/ÜYELİĞİ ( Gemi Mühendisleri Odasına Üye Olmak İçin Yaptırılan Başvurunun Reddinin İptali İstemi - Davacının Makine Mühendisleri Odasına Kayıtlı Bulunduğu/Deniz Bilimleri ve Teknolojisi Gemi İnşaatı Bölümünde Yüksek Lisans Yapmış Olması Davacıya Gemi Mühendisleri Odasına da Kayıt Yaptırabilme Hakkı Tanımayacağı )"
D8.D12.12.2007E. 2007/6457 "ENGELLİ VATANDAŞLARIN EĞİTİM GİDERLERİNİN BAKANLIKÇA KARŞILANMASI ( 18 Yaş Sınırı Getiren Tebliğdeki Düzenlemenin Hukuka Aykırı Olduğu )
BEDENSEL ENGELLİLER ( Özel Eğitim Giderlerinin Bakanlıkça Karşılanması Konusunda 18 Yaş Sınırı Getiren Tebliğdeki Düzenlemenin Hukuka Aykırı Olduğu )
ONSEKİZ YAŞ SINIRI GETİREN DÜZENLEME ( Bedensel Engellilerin Özel Eğitim Giderlerinin Bakanlıkça Karşılanması Konusunda 18 Yaş Sınırı Getiren Tebliğdeki Düzenlemenin Hukuka Aykırı Olduğu )"
D8.D14.12.2007E. 2006/6046 K. 2007/7132"İŞYERİNİN SÜRESİZ MÜHÜRLENMESİ ( İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatının İdari işlemle İptal Edilmemiş Olduğu - İşyerinin Süresiz Mühürlenemeyeceği )
İŞYERİ AÇMA VE ÇALIŞMA RUHSATI ( Ruhsatın İdari işlemle İptal Edilmemiş Olduğu - İşyerinin Süresiz Olarak Mühürlenemeyeceği )"
D8.D14.12.2007E. 2006/6068 K. 2007/7077"DENKLİK BELGESİNİN TANINMAMASI ( Davacı Eğitime Başladığı Sırada Tanınan Denkliğin Sonradan Tanınmamasının Kazanılmış Hak İlkesine Aykırılık Oluşturacağı - Denklik Talebinin Reddine İlişkin Kararın Kaldırılacağı )
KAZANILMIŞ HAK ( Davacının Eğitime Başladığı Sırada Tanınan Lisans Diploması Denkliğinin Sonradan Tanınmamasının Bu İlkeye Aykırılık Oluşturacağı - Denklik Talebinin Reddine İlişkin Kararın Kaldırılması Gereği )
LİSANS DİPLOMASININ DENKLİĞİNİN TANINMAMASI KARARININ İPTALİ TALEBİ ( Davacının Eğitime Başladığı Sırada Tanınan Lisans Diploması Denkliğinin Sonradan Tanınmadığı/Kazanılmış Hak İlkesine Aykırılık Oluşturacağı - İptal Talebinin Kabul Edileceği )"
D8.D24.12.2007E. 2007/8941 "ÖZÜRLÜLERİN EĞİTİM GİDERLERİ ( Mağdur Edilmemeleri Amacıyla Çıkarılan 20.11.2007 Gün ve 60180 Sayılı Genelgenin İdarenin Savunması Alınıp Yeniden Bir Karar Verilinceye Kadar Yürütmesinin Durdurulması ) "
D8.D28.12.2007E. 2006/4107 K. 2007/7481"DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ DERSİ ( Alevilik Mezhebine Bağlı Öğrenci Velisinin Çocuğunun Zorunlu Din Dersi Eğitiminden Muaf Tutulması Talebinin Kabulü - Ülkemizde Çoğulculuk Anlayışı İçerisinde Nesnel ve Rasyonel Bir Şekilde Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Öğretiminin Verilmediği )
DİN EĞİTİMİ ( İlk ve Ortaöğretim Okullarında/Kişilerin Kendi İsteğine Küçüklerin de Kanuni Temsilcisinin Talebine Bağlı Olduğu - Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Dersinin Bu İçeriği İle Zorunlu Tutulmasında Hukuka Uyarlık Bulunmadığı )
ALEVİLİK MEZHEBİNE BAĞLI ÖĞRENCİ VELİSİ ( Çocuğunun Zorunlu Din Dersi Eğitiminden Muaf Tutulması Talebinin Kabulü - Zorunlu Din Dersi Eğitiminin Kişilerin Kendi İsteğine Küçüklerin de Kanuni Temsilcisinin Talebine Bağlı Olduğu )
ZORUNLU DİN DERSİ EĞİTİMİ ( İlk ve Ortaöğretim Okullarında Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Dersinin Bu İçeriği İle Zorunlu Tutulmasında Hukuka Uyarlık Bulunmadığı - Alevilik Mezhebine Bağlı Öğrenci Velisinin Çocuğunun Muaf Tutulması Talebinin Kabulü )
İLKÖĞRETİM OKULLARINDA ZORUNLU DİN DERSİ EĞİTİMİ ( Alevilik Mezhebine Bağlı Öğrenci Velisinin Çocuğunun Muaf Tutulması Talebinin Kabulü - Kişinin Dininin Bir Ayrım ve Eşitsizlik Unsuru Olarak Kullanılmaması ve Devletin Bütün Dinsel İnançları Eşdeğer Görmesi Gerektiği ) "
D8.D14.1.2008E. 2006/6445 K. 2008/27"YATAY GEÇİŞ İŞLEMLERİ ( İlgili Olarak Üniversite veya Fakülte Yönetim Kuruluna Düzenleme Yapma Yetkisi Tanınmadığı - Yatay Geçiş İçin Kontenjan Ayrılmamasına İlişkin Fakülte Yönetim Kurulu Kararında Hukuka Uyarlık Bulunmadığı )
ÜNİVERSİTE VEYA FAKÜLTE YÖNETİM KURULUNA DÜZENLEME YAPMA YETKİSİ ( Yükseköğretim Kurumları Arasında Öğrencilere Yaptırılacak Yatay Geçiş İşlemleriyle İlgili Olarak Yetki Tanınmadığı )
YATAY GEÇİŞ İÇİN KONTENJAN AYRILMAMASINA İLİŞKİN FAKÜLTE YÖNETİM KURULU KARARI ( Düzenleme Yapma Yetkisi Tanınmadığı )"
D8.D14.1.2008E. 2007/7911 K. 2008/52"TRAFİK CEZA TUTANAĞI ( Araç Plakası Esas Alınarak Düzenlenen - İptali Davasının Trafik Mahkemelerinde Bulunmadığı Yerlerde Sulh Ceza Mahkemelerinde Görüleceği )
GÖREV ( Araç Plakası Esas Alınarak Düzenlenen Trafik Ceza Tutanağının İptali Davası - Trafik Mahkemelerinin Bulunmadığı Yerlerde Sulh Ceza Mahkemelerinin Görevli Olduğu )
ARAÇ PLAKASINA DÜZENLENEN TRAFİK CEZA TUTANAĞI ( İptali Davasının Trafik Mahkemelerinde Bulunmadığı Yerlerde Sulh Ceza Mahkemelerinde Görüleceği )"
D8.D23.1.2008E. 2006/6724 K. 2008/329"ECZACILAR HAKKINDA YURTDIŞI DİPLOMALARINDA DENKLİK İÇİN YAPILAN SINAVIN KALDIRILMASI TALEBİ ( Avrupa Bölgesinde Yükseköğretimle İlgili Belgelerin Tanınmasına İlişkin Sözleşmede Doğrudan Denklik Verileceğine İlişkin Hüküm Bulunmadığı - Sınavın Kaldırılamayacağı )
ZORUNLU SEVİYE TESPİT SINAVININ KALDIRILMASI ( Sağlık Bilimleri Alanındaki Eczacılar Hakkında/Onaylanarak Yürürlüğe Giren Avrupa Bölgesinde Yükseköğretimle İlgili Belgelerin Tanınmasına İlişkin Sözleşmede Doğrudan Denklik Verileceğine İlişkin Hüküm Bulunmadığı - İşlemin Hukuka Aykırı Olduğu )
AVRUPA BÖLGESİNDE YÜKSEKÖĞRETİMLE İLGİLİ BELGELERİN TANINMASI ( Sözleşmenin Onaylanarak Yürürlüğe Girdiği/Sözleşmede Sağlık Bilimleri Alanında Doğrudan Denklik Verileceğine İlişkin Hüküm Bulunmadığı - Zorunlu Seviye Tespit Sınavının Kaldırılamayacağı )"
D8.D23.1.2008E. 2007/1040 K. 2008/334"AVUKATLIK ÜCRETİ ( İcra ve İflas Müdürlükleri İle İcra Mahkemelerindeki Hukuki Yardımın Karşılığı- Tarifenin İhdas Amacıyla Bağdaşmayan Asgari Sınırı Ortadan Kaldıran Düzenlemede Hukuka Uyarlık Bulunmadığı )
İCRA VE İFLAS MÜDÜRLÜKLERİ İLE İCRA MAHKEMELERİNDE AVUKATLIK ÜCRETİ ( Tarifenin İhdas Amacıyla Bağdaşmayan Asgari Sınırı Ortadan Kaldıran Düzenlemede Hukuka Uyarlık Bulunmadığı )
İCRA TAKİBİ ( Asıl Alacak Miktarı 1.250.-YTL'ye Kadar Olan - "Avukatlık Ücreti Tarifenin İkinci Kısmının İkinci Bölümünde İcra Dairelerindeki Takipler İçin Öngörülen Maktu Ücrettir. Ancak Bu Ücret Asıl Alacağı Geçemez" Düzenlemesinin İptali )
AVUKATLIK ASGARİ ÜCRET TARİFESİ ( İcra ve İflas Müdürlükleri İle İcra Mahkemelerindeki Hukuki Yardımın Karşılığıda Tarifenin İhdas Amacıyla Bağdaşmayan Asgari Sınırı Ortadan Kaldıran Düzenlemede Hukuka Uyarlık Bulunmadığı )"
D8.D23.1.2008E. 2007/1110 K. 2008/332"AVUKATLIK ÜCRETİ ( Konusu Para Olan Veya Para İle Değerlendirilebilen Uyuşmazlıklar İçin Vergi Mahkemelerinde Ödenecek - 3. Kısımdaki Nisbi Oranlar Üzerinden Hesaplanacağı Düzenlemesi/Tarifenin Bütünlüğü İçindeki Tutarlılığı Bozduğu )
VERGİ MAHKEMELERİNDEKİ UYUŞMAZLIKLAR İÇİN ÖDENECEK AVUKATLIK ÜCRETİ ( Konusu Para Olan Veya Para İle Değerlendirilebilen - Üst Sınır Getirilmesine İlişkin Düzenlemede Hukuka Uyarlık Görülmediği )
NİSBİ ÜCRETE BAĞLI HUKUKİ YARDIMLAR ( Tarifenin Bütünlüğü İçindeki Tutarlılığı Bozacak Şekilde Vergi Uyuşmazlıklarında Üst Sınır Getirilmesine İlişkin Düzenlemede Hukuka Uyarlık Görülmediği )
AVUKATLIK ASGARİ ÜCRET TARİFESİ ( Vergi Mahkemelerinde Görülecek Uyuşmazlıklar İçin Ödenecek Avukatlık Ücreti - Tarifenin Başka Bir Kısmında Yer Almayan Şekilde Azami Sınır Getirilemeyeceği )"
D8.D25.1.2008E. 2007/4362 K. 2008/417"MADEN ARAMA RUHSATI ( İptali İstemi - Kaz Dağlarının Milli Park Olduğu/IV. Grup Ruhsatın Bulunduğu Taşınmazların Milli Park Alanı İçinde Kalıp Kalmadığının Araştırılması Kalıyor İse Buna Göre İnceleme Yapılması Gerektiği )
MADENCİLİK FAALİYETLERİ İZİN YÖNETMELİĞİ ( Milli Park İçerisinde Kalan Taşınmazlar İçin Ayrı Uygulamaların Yapılması Gerektiği Hükmü - IV.Grup Maden Arama İle Maden İşletme 'Altın-Gümüş' Ruhsatının İptali İstemi )
MİLLİ PARK İÇERİSİNDE KALAN TAŞINMAZLARDA MADENCİLİK FAALİYETLERİ ( IV.Grup Maden Arama İle Maden İşletme 'Altın-Gümüş' Ruhsatının İptali İstemi - Madencilik Faaliyetleri İzin Yönetmeliğinde Ayrı Uygulamaların Yapılması Gerektiği Hükmü )
MADEN İŞLETME 'ALTIN-GÜMÜŞ' RUHSATI ( İptali İstemi - Kaz Dağlarının Milli Park Olduğu/IV. Grup Ruhsatın Bulunduğu Taşınmazların Milli Park Alanı İçinde Kalıp Kalmadığının Araştırılması Kalıyor İse Buna Göre İnceleme Yapılması Gerektiği )
KAZ DAĞLARINDA MADENCİLİK FAALİYETLERİ ( Ruhsatların İptali İstemi - Kaz Dağlarının Milli Park Olduğu/Ruhsatın Bulunduğu Taşınmazların Milli Park Alanı İçinde Kalıp Kalmadığının Araştırılması Kalıyor İse Buna Göre İnceleme Yapılması Gerektiği )
ZEYTİNCİLİĞİN ISLAHI ( İptali İstenilen IV.Grup Maden Arama İle Maden İşletme 'Altın-Gümüş' Ruhsatı - 3573 S.K. Md. 20/1'e Aykırı Olarak Toz Duman Emisyonu Bulunduğunun Saptanması Karşısında Bu Hususun Gözardı Edilemeyeceği ) "
D8.D26.2.2008E. 2006/6391 K. 2008/1386"TÜRK ECZACILARI BİRLİĞİ TARAFINDAN VERİLEN DİSİPLİN CEZALARI ( 4455 Sayılı Disiplin Affı Yasası Kapsamında Değerlendirilemeyeceği )
DİSİPLİN AFFI YASASI ( Türk Eczacıları Birliği Tarafından Verilen Disiplin Cezalarının 4455 Sayılı Disiplin Affı Yasası Kapsamında Değerlendirilemeyeceği )
DİSİPLİN AFFI YASASININ KAPSAMI ( Türk Eczacıları Birliği Tarafından Verilen Disiplin Cezalarının 4455 Sayılı Disiplin Affı Yasası Kapsamında Değerlendirilemeyeceği )"
D8.D29.2.2008E. 2007/679 K. 2008/1461"DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ DERSİ ( Dini ve Felsefi İnancına Uygun Olmadığını Belirten Davacının Herhangi Bir Din Mensubu Olduğuna Bakılmaksızın İnanç Özgürlüğünün Uygulaması Kapsamında Çocuğunun Zorunlu Dersden Muaf Tutulması Gerektiği )
İNANÇ ÖZGÜRLÜĞÜ ( İlköğretim Okullarında Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Dersinin Bu İçeriği İle Zorunlu Tutulmasında Hukuka Uyarlık Bulunmadığı - Davacının Çocuğunun Zorunlu Din Dersi Eğitiminden Muaf Tutulması Talebinin Kabulü Gerektiği )
DİN EĞİTİMİ ( Öğretimde Uygulanan Müfredatın Belirli Bir Din Anlayışını Esas Alması Durumunda Bunun Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Dersi Olarak Kabul Edilemeyeceği ve Din Eğitimi Halini Alacağı - Muaf Tutulma Talebi )
ZORUNLU DİN DERSİ EĞİTİMİ ( Dini ve Felsefi İnancına Uygun Olmadığını Belirten Davacının Herhangi Bir Din Mensubu Olduğuna Bakılmaksızın İnanç Özgürlüğünün Uygulaması Kapsamında Çocuğunun Muaf Tutulması Gerektiği )
İLKÖĞRETİM OKULLARINDA ZORUNLU DİN DERSİ EĞİTİMİ ( Kişilerin Kendi İsteğine Küçüklerin de Kanuni Temsilcisinin Talebine Bağlı Olduğu - Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Dersinin Bu İçeriği İle Zorunlu Tutulmasında Hukuka Uyarlık Bulunmadığı ) "
D8.D4.3.2008E. 2005/4978 K. 2008/1052"BİLİRKİŞİ LİSTESİNDEN ÇIKARILMA SEBEBİ ( Yönetmelikte Hukuki Güvenlik İlkesine Aykırı Olacak Şekilde Soyut ve Belirsizlik İçeren İfadelere Yer Verildiği )
BİLİRKİŞİLİKLE BAĞDAŞMAYAN TUTUM VE DAVRANIŞLAR ( İl Adli Yargı Adalet Komisyonlarınca Bilirkişi Listelerinin Düzenlenmesi Hakkında Yönetmeliğin Md. 12. ( E ) Bendinde ve Buna Bağlı Olarak Md. 14 Son Cümlesinin Hukuka Aykırılığı )
HUKUKİ GÜVENLİK İLKESİNE AYKIRI İFADELER ( İl Adli Yargı Adalet Komisyonlarınca Bilirkişi Listelerinin Düzenlenmesi Hakkında Yönetmeliğin Md. 12. ( E ) Bendinde ve Buna Bağlı Olarak Md. 14 Son Cümlesinin Hukuka Aykırılığı )
İL ADLİ YARGI ADALET KOMİSYONLARINCA BİLİRKİŞİ LİSTELERİNİN DÜZENLENMESİ HAKKINDA YÖNETMELİK ( 14. Maddesinin Son Cümlesi Hariç Diğer Kısımlarında Hukuka Aykırılık Bulunmadığı )"
D8.D10.3.2008E. 2008/1501 "YÖK BAŞKANI'NIN GENELGE YAYIMLAMASI ( Yükseköğretim Genel Kurulu'nun Düzenleme Getirebileceği Bir Alanda YÖK Başkanı'nın Tek Başına Düzenleme Yapma Yetkisinin Bulunmadığı - Anayasa'ya Eklenen İbarelerden Sonra Üniversitelerde Türbanla İlgili Uygulama )
TÜRBANLA İLGİLİ UYGULAMA ( Anayasa'ya Eklenen İbarelerden Sonra/YÖK Başkanı'nın Tek Başına Genelge Yayımlama Yetkisinin Bulunmadığı - Bazı Kız Öğrencilerin Eğitim ve Öğrenim Hakkını Kullanamadıkları Belirtilip Uygulamanın Yöneticilerinin Görev Yetki ve Sorumluluğunda Olduğu )
EĞİTİM VE ÖĞRENİM HAKKI ( Anayasa'ya Eklenen İbarelerden Sonra YÖK Başkanı'nın Bazı Kız Öğrencilerin Bu Hakkı Kullanamadıklarını Belirtip Uygulamanın Yöneticilerinin Görev Yetki ve Sorumluluğunda Olduğu Hakkında Genelge Yayımlaması - Yetki Yönünden Yasaya Aykırılığı )
ÜNİVERSİTELERDE TÜRBANLA İLGİLİ UYGULAMA ( Anayasa'ya Eklenen İbarelerden Sonra - Yükseköğretim Genel Kurulu'nun Düzenleme Getirebileceği Bir Alanda YÖK Başkanı'nın Tek Başına Düzenleme Yapma Yetkisinin Bulunmadığı ) "
D8.D11.3.2008E. 2007/1207 K. 2008/1829"İDARİ YAPTIRIM ( Bir Yıl Süreyle Bilimsel Araştırma ve Çalışmalarda Üniversitenin Fon ve İmkanlarından Yararlandırılmamasına İlişkin İşlemde Mevzuat Hükmüne Dayanmadığı ve Yönetimin Genel Takdir Yetkisine Dayanarak Yaptırım Uygulamasının Olanaklı Olmadığı )
YÖNETİMİN GENEL TAKDİR YETKİSİ ( Bilimsel Araştırma ve Çalışmalarda Üniversitenin Fon ve İmkanlarından Yararlandırılmamasına İlişkin İşlemde Mevzuat Hükmüne Dayanmadığı ve Yönetimin Genel Takdir Yetkisine Dayanarak Yaptırım Uygulamasının Olanaklı Olmadığı )"
D8.D11.3.2008E. 2007/5454 K. 2008/1784"TIPTA UZMANLIK SINAVI ( Öngörülen Süre İçinde Başvuru ve Kayıt Koşulunu Yerine Getirmemekle Boş Kalan Kontenjan ÖSYM Tarafından Doldurulacağından Askerlik Süresi Sonuna Kadar Uzmanlık Eğitim Hakkının Saklı Tutulmasına Olanak Bulunmadığı )
UZMANLIK EĞİTİM HAKKININ SAKLI TUTULMASI ( Öngörülen Süre İçinde Başvuru ve Kayıt Koşulunu Yerine Getirmemekle Boş Kalan Kontenjan ÖSYM Tarafından Doldurulacağından Askerlik Süresi Sonuna Kadar Saklı Tutulmasına Olanak Bulunmadığı )
BOŞ KALAN KONTENJAN ÖSYM TARAFINDAN DOLDURULMASI ( Tıpta Uzmanlık Sınavı - Öngörülen Süre İçinde Başvuru ve Kayıt Koşulunun Yerine Getirilmemesi Nedeniyle/Askerlik Süresi Sonuna Kadar Uzmanlık Eğitim Hakkının Saklı Tutulmasına Olanak Bulunmadığı )
ASKERLİK HİZMETİ ( Öngörülen Süre İçinde Başvuru ve Kayıt Koşulunu Yerine Getirmemekle Boş Kalan Kontenjan ÖSYM Tarafından Doldurulacağından Askerlik Süresi Sonuna Kadar Uzmanlık Eğitim Hakkının Saklı Tutulmasına Olanak Bulunmadığı )"
D8.D11.3.2008E. 2007/9224 K. 2008/1793"REKLAM YASAĞI ( Avukat Olan Davacıların Bürolarına Ait Antetti Kağıtlarında Yurtdışında Bulunan Yabancı Hukuk Bürolarının İsimlerinin İrtibatlı Büro Olarak Belirtilmesi Nedeniyle Disiplin Cezası İle Cezalandırılmasında İsabetsizlik Olmadığı )
İRTİBATLI BÜRO ( Avukat Olan Davacıların Bürolarına Ait Antetti Kağıtlarında Yurtdışında Bulunan Yabancı Hukuk Bürolarının İsimlerinin İrtibatlı Büro Olarak Belirtilmesi - Reklam Yasağına Aykırı Fiil Olduğundan Disiplin Cezası İle Cezalandırılmasında İsabetsizlik Olmadığı )
AVUKAT BÜROSU ( Avukat Olan Davacıların Bürolarına Ait Antetti Kağıtlarında Yurtdışında Bulunan Yabancı Hukuk Bürolarının İsimlerinin İrtibatlı Büro Olarak Belirtilmesi Nedeniyle Disiplin Cezası İle Cezalandırılmasında İsabetsizlik Olmadığı )"
D8.D12.3.2008E. 2006/5607 K. 2008/1831"AVUKATLIK RUHSATNAMESİNİN HAZIRLANMASI ( Yapılan Harcamaların Karşılığı Olarak Türkiye Barolar Birliğince Belirlenen Ruhsat Bedelinde Hukuka Aykırılık Olmadığı )
RUHSAT BEDELİ ( Avukatlık Ruhsatnamesinin Hazırlanması İçin Yapılan Harcamaların Karşılığı Olarak Türkiye Barolar Birliğince Belirlenen Ruhsat Bedelinde Hukuka Aykırılık Olmadığı )
BAROLAR BİRLİĞİNCE BELİRLENENRUHSAT BEDELİ ( Avukatlık Ruhsatnamesinin Hazırlanması İçin Yapılan Harcamaların Karşılığı Olarak - Hukuka Aykırılık Olmadığı )"
D8.D31.3.2008E. 2007/905 K. 2008/2352"ORTAÖĞRETİM KURUMLARINDA DÖNEM NOTUNUN BELİRLENMESİ ( Takdir Hakkını Ortadan Kaldıran Milli Eğitim Bakanlığı Orta Öğretim Kurumları Sınıf Geçme ve Sınav Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmeliğin 2. Maddesinde Hukuka Aykırılık Bulunmadığı )
MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI ORTA ÖĞRETİM KURUMLARI SINIF GEÇME VE SINAV YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK ( 2. Maddesinde Hukuka Aykırılık Bulunmadığı )
YÖNETMELİK İPTALİ ( Öğretmenlerin Olası Subjektif Değerlendirmelerinin Önüne Geçmek Amacıyla Takdir Hakkını Ortadan Kaldıran Milli Eğitim Bakanlığı Orta Öğretim Kurumları Sınıf Geçme ve Sınav Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmeliğin 2. Maddesinde Hukuka Aykırılık Bulunmadığı )
ÖĞRETMENLERİN TAKDİR HAKKI ( Ortadan Kaldıran Milli Eğitim Bakanlığı Orta Öğretim Kurumları Sınıf Geçme ve Sınav Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmeliğin 2. Maddesinde Hukuka Aykırılık Bulunmadığı )"
D8.D31.3.2008E. 2008/2280 K. 2008/2337"BELEDİYE BAŞKANI HAKKINDA SORUŞTURMA AÇILMASI İSTEMİ ( İşleme Konulmamasına İlişkin İşlemin İptali İstemi - İdare Mahkemesine Yapılan Başvurunun Görev Yönünden Reddi İle Dosyanın Bölge İdare Mahkemesine Gönderilmesi Gerektiği )
İŞLEME KONULMAMASINA İLİŞKİN İŞLEMİN İPTALİ ( Belediye Başkanı Hakkında Soruşturma Açılması İstemi - İşleme Konulmamasına İlişkin İşlemin İptali İstemi/İdare Mahkemesine Yapılan Başvurunun Görev Yönünden Reddi İle Dosyanın Bölge İdare Mahkemesine Gönderilmesi Gerektiği )
GÖREV ( Belediye Başkanı Hakkında Soruşturma Açılması İstemi - İşleme Konulmamasına İlişkin İşlemin İptali İstemi/İdare Mahkemesine Yapılan Başvurunun Görev Yönünden Reddi İle Dosyanın Bölge İdare Mahkemesine Gönderilmesi Gerektiği )
BÖLGE İDARE MAHKEMESİNE GÖNDERME KARARI ( Belediye Başkanı Hakkında Soruşturma Açılması İstemi - İşleme Konulmamasına İlişkin İşlemin İptali İsteminde Dosyanın Bölge İdare Mahkemesine Gönderilmesi Gerektiği )"
D8.D4.4.2008E. 2007/1518 K. 2008/2488"NOTERLİK FAALİYETİ ( Büro İçin İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatı Alınması Gerektiği )
İŞYERİ AÇMA VE ÇALIŞMA RUHSATI ( Noter Olarak Görev Yapan Davacının Bürosu İçin Alması Gerektiği )
BÜRO İÇİN İŞYERİ AÇMA VE ÇALIŞMA RUHSATI ALINMASI GEREKTİĞİ ( Noterlik Faaliyeti )"
D8.D4.4.2008E. 2007/1723 K. 2008/2485"KINAMA KARARI ( Soruşturmanın Kanunda Öngörülen Sürelere Uyulmadan Yürütüldüğü Gerekçesiyle İşlemi İptal Eden İdare Mahkemesi Kararında Hukuka Uyarlık Görülmediği - T. Barolar Birliği Disiplin Kurulu )
BAROLAR BİRLİĞİ DİSİPLİN KURULUNUN VERDİĞİ KINAMA KARARI ( İptali İstemi - Kanunla Getirilen Belirli Sürelere Uyulmaması Bu Kanunda Görevli Olanların Kişisel Sorumluluğu İle İlgili Olup Disiplin Suçu İşleyen Avukata Ceza Verilmemesi Sonucunu Doğurmadığı )
DİSİPLİN KOVUŞTURMASINDA ZAMANAŞIMI ( Avukatların - Disiplin Cezasının Verilmesinden Önceki Evrelerde Kanunla Getirilen Belirli Sürelere Uyulmaması Bu Kanunda Görevli Olanların Kişisel Sorumluluğu İle İlgili Olup Disiplin Suçu İşleyen Kişiye Ceza Verilmemesi Sonucunu Doğurmadığı )
AVUKATLIK DİSİPLİN HUKUKU ( Disiplin Cezasının Verilmesinden Önceki Evrelerde Kanunla Getirilen Belirli Sürelere Uyulmaması Bu Kanunda Görevli Olanların Kişisel Sorumluluğu İle İlgili Olup Disiplin Suçu İşleyen Kişiye Ceza Verilmemesi Sonucunu Doğurmadığı )"
D8.D10.4.2008E. 2007/2252 K. 2008/2695"CİNSEL TACİZ VE SARKINTILIK ( Yüz Kızartıcı Şeref ve Haysiyet Kıncı Suçlar Arasında Bulunmaması Nedeniyle Yükseköğretim Görevlisinin Af Yasasından Yararlandırılmamasında İsabet Bulunmadığı - Memurlar ve Diğer Kamu Görevlileri )
MEMURLAR VE DİĞER KAMU GÖREVLİLERİ ( Yükseköğretim Görevlisi - Yüz Kızartıcı Şeref ve Haysiyet Kıncı Suçlar Arasında Cinsel Taciz ve Sarkıntılık Suçuna Yer Verilmediğinden Af Yasasından Yararlandırılmamasında İsabet Bulunmadığı )
YÜKSEKÖĞRETİM GÖREVLİSİ ( Yüz Kızartıcı Şeref ve Haysiyet Kıncı Suçlar Arasında Cinsel Taciz ve Sarkıntılık Suçuna Yer Verilmediğinden Af Yasasından Yararlandırılmamasında İsabet Bulunmadığı )
YÜZ KIZARTICI ŞEREF VE HAYSİYET KIRICI SUÇLAR ( Arasında Cinsel Taciz ve Sarkıntılık Suçuna Yer Verilmediğinden Yükseköğretim Görevlisinin Af Yasasından Yararlandırılmamasında İsabet Bulunmadığı - Sarkıntılık Suçunun Sübut Bulması )
DİSİPLİN CEZALARININ AFFI HAKKINDA KANUN KAPSAMI ( Cinsel Taciz ve Sarkıntılık Suçunun Yüz Kızartıcı Şeref ve Haysiyet Kıncı Suçlar Arasında Bulunmaması Nedeniyle Yükseköğretim Görevlisinin Af Yasasından Yararlandırılabileceği )
AF YASASINDAN YARARLANMA ( Cinsel Taciz ve Sarkıntılık Suçunun Yüz Kızartıcı Şeref ve Haysiyet Kıncı Suçlar Arasında Bulunmaması Nedeniyle Yükseköğretim Görevlisinin Yararlandırılabileceği )"
D8.D14.4.2008E. 2007/1868 K. 2008/1740"ANADOLU LİSELERİ ARASINDA ÖĞRENCİ NAKLİ ( Açık Kontenjan ve Puan Üstünlüğü Esaslarına Tabi Olduğu - Öğretmen Çocuklarına Ayrıcalık Tanıyan Bir Kontenjan Bulunmadığı )
ÖĞRETMEN ÇOCUKLARINA AYRICALIK TANINMAMASI ( Anadolu Liseleri Arasında Öğrenci Nakli - Açık Kontenjan ve Puan Üstünlüğü Esaslarına Tabi Olduğu )
ÖĞRENCİ NAKLİ ( Anadolu Liseleri Arasında - Öğretmen Çocuklarına Ayrıcalık Tanıyan Bir Kontenjan Bulunmadığı/Açık Kontenjan ve Puan Üstünlüğü Esaslarına Tabi Olduğu )"
D8.D18.4.2008E. 2007/1861 K. 2008/2875"TOPLU TAŞIMA HİZMETİ ( Belediye Meclisinin Toplu Taşıma Hizmetlerini İmtiyaz Yoluyla Kiraya Verebilmesi İçin Danıştay'ın Uygun Görüşü ve İçişleri Bakanlığı Kararının Alınması Gerektiği )
DANIŞTAY GÖRÜŞÜ ( Belediye Meclisinin Toplu Taşıma Hizmetlerini İmtiyaz Yoluyla Kiraya Verebilmesi İçin Alınması Gereği ve İçişleri Bakanlığı Kararı Alınacağı )
ULAŞIM HİZMETLERİNİN İMTİYAZ YOLUYLA KİRAYA VERİLMESİ ( Belediye Meclisinin Toplu Taşıma Hizmetleri - Danıştay'ın Uygun Görüşü ve İçişleri Bakanlığı Kararının Alınması Gerektiği )
İÇİŞLERİ BAKANLIĞI KARARI ALINMASI ZARURETİ ( Belediye Meclisinin Toplu Taşıma Hizmetlerini İmtiyaz Yoluyla Kiraya Verebilmesi İçin )
BELEDİYE MECLİSİNİN TOPLU ULAŞIM HİZMETİ ( İmtiyaz Yoluyla Kiraya Verebilmesi İçin Danıştay'ın Uygun Görüşü ve İçişleri Bakanlığı Kararının Alınması Gerektiği )"
D8.D29.4.2008E. 2007/1103 K. 2008/3030"BÜYÜKŞEHİR BELEDİYELERİNİN SINIRININ TESPİTİ ( Köy Sınırının Herhangi Bir Kısmının Çizilen 20 km'lik Yarıçap İçinde Kaldığı - Köyün Meskun Mahali Bu Yarıçap Dışında Olsa Dahi Büyükşehir Belediyesine Bağlanacağı )
KÖYÜN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİNE BAĞLANMASI ( Köy Sınırının Herhangi Bir Kısmının Çizilen 20 km'lik Yarıçap İçinde Kaldığı - Köyün Meskun Mahalinin Bu Yarıçap İçinde Bulunması Gerekmediği"
D8.D29.4.2008E. 2008/853 K. 2008/3052"İŞYERİ KAPATMA CEZASI ( 1608 Sayılı Yasa Uyarınca Verilen İşyeri Kapatma Cezalarına Karşı Açılacak Davalarda İdari Yargının Görevli Olduğu )
1608 SAYILI YASA UYARINCA VERİLEN CEZALAR ( İşyeri Kapatma Cezalarına Karşı Açılacak Davalarda İdari Yargının Görevli Olduğu )
GÖREV / İDARİ YARGI ( 1608 Sayılı Yasa Uyarınca Verilen İşyeri Kapatma Cezalarına Karşı Açılacak Davalarda İdari Yargının Görevli Olduğu )
BELEDİYE ZABITA YÖNETMELİĞİ'NİN 7. MADDESİNE AYKIRI OLARAK AÇMA VE KAPAMA SAATİNE UYULMAMASI ( 1608 Sayılı Yasa Uyarınca Verilen İşyeri Kapatma Cezalarına Karşı Açılacak Davalarda İdari Yargının Görevli Olduğu )"
D8.D2.5.2008E. 2008/1398 K. 2008/3133"İŞYERİ KAPATMA CEZASI ( Ve Para Cezasından Doğan Uyuşmazlıklara Bakma Görevinin İdari Yargı Yerine Ait Olduğu - İşletmenin Genel Temizliğinin Olmaması Nedeniyle )
GÖREVLİ MAHKEME ( Umuru Belediyeye Müteallik Ahkamı Cezaiye Hakkında Yasa Uyarınca Verilen İşyeri Kapatma Cezası ve Para Cezasından Doğan Uyuşmazlıklara Bakma Görevinin İdari Yargı Yerine Ait Olduğu )
İŞYERİNİN TEMİZ OLMAMASI ( İşyeri Kapatma Cezası ve Para Cezasından Doğan Uyuşmazlıklara Bakma Görevinin İdari Yargı Yerine Ait Olduğu )
PARA CEZASI ( İşyerinde Yapılan Denetim Sonucu İşletmenin Genel Temizliğinin Olmadığı ve Yeni Fiyat Tarifesinin İşletmede Bulunmaması Nedeniyle İşyeri Kapatma Cezası ve Para Cezasından Doğan Uyuşmazlıklara İdari Yargıda Bakılacağı )"
D8.D7.5.2008E. 2007/2774 K. 2008/3350"İŞYERİ AÇMA VE ÇALIŞMA RUHSATLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİK ( Banka Şubelerinin de İlgili İdareden İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatı Alması Gerektiği )
BANKA ŞUBELERİ ( İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatlarına İlişkin Yönetmelik Uyarınca Banka Şubelerinin de İlgili İdareden Ruhsat Alması Gerektiği )
İŞYERİ AÇMA VE ÇALIŞMA RUHSATI ( İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatlarına İlişkin Yönetmelik Uyarınca Banka Şubelerinin de İlgili İdareden Ruhsat Alması Gerektiği )
BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN RUHSAT ALMA GEREĞİ ( İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatlarına İlişkin Yönetmelik Uyarınca - Banka Şubelerinin de İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatı Alması Gerektiği )"
D8.D12.5.2008E. 2007/3156 K. 2008/3414"KAMU GÖREVİNDEN ÇIKARMA ( Rektörlük Teklifinin Reddine İlişkin YÖK Başkanlığı İşlemi İle Dayanağı Olan Yüksek Denetleme Kurulu Kararının İptali İstemiyle Açılan Dava - Rektörlüğün Dava Açma Ehliyetinin Bulunmadığı )
REKTÖRLÜĞÜN DAVA AÇMA EHLİYETİ BULUNMAMASI ( Profesörün Kamu Görevinden Çıkarma Cezası İle Cezalandırılması Teklifinin Reddine İlişkin YÖK Başkanlığı İşlemi İle Dayanağının İptali İstemiyle Açılan Dava )
YÖK BAŞKANLIĞI İŞLEMİ ( Profesörün Kamu Görevinden Çıkarma Cezası İle Cezalandırılması Teklifinin Reddine İlişkin - Rektörlüğün İptali İçin Dava Açma Ehliyetinin Bulunmadığı )"
D8.D14.5.2008E. 2006/4453 K. 2008/3513"EĞİTİM ARAÇLARININ YEREL VEYA GENEL DÜZEYDE İNCELENMESİ ( Konusunda Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığının Belirlendiği )
TALİM VE TERBİYE KURULU ( Eğitim Araçlarının Yerel veya Genel Düzeyde İncelenmesi Konusunda Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığının Belirlendiği )
HİBE ALINMASI ( Yönetmelikle Yasa Hükmüne Aykırı Olarak Yerel Düzeyde Hibe ve Alımlarda Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığın Görevlerinin Başka Bir Birime Bırakılmasında Mevzuata Uyarlık Bulunmadığı )"
D8.D14.5.2008E. 2006/6384 K. 2008/3514"SÜRÜCÜ ADAYLARI VE SÜRÜCÜLERDE ARANACAK SAĞLIK ŞARTLARI İLE MUAYENELERİNE DAİR YÖNETMELİK ( Yasak Zorunluluk ve Yükümlülüklere Uymayan Sürücülere "Araç Kullanmaktan Men" Yaptırımının Uygulanamayacağı )
ARAÇ KULLANMAKTAN MEN ( Yönetmelikte Belirtilen Kural Yasak Zorunluluk ve Yükümlülüklere Uymayan Sürücülere Verilmesinin Cezaların Yasallığı İlkesine Uygun Bulunmadığı )
CEZALARIN YASALLIĞI İLKESİNE AYKIRILIK ( Yönetmelikte Belirtilen Kural Yasak Zorunluluk ve Yükümlülüklere Uymayan Sürücülere "Araç Kullanmaktan Men" Yaptırımının Verilmesi )"
D8.D14.5.2008E. 2007/263 K. 2008/3515"BERAAT EDEN KİŞİNİN ÖDEYECEĞİ YARGILAMA GİDERLERİ ( Sadece Kendi Kusurundan Oluşan Giderleri Ödeyeceği Bu Kişinin Önceden Ödemek Zorunda Kaldığı Giderlerin Hazinece Üstlenileceği )
AVUKATLIK ÜCRET TARİFESİNİN HAZIRLANMASI ( Beraat Eden ve Kendisini Vekil İle Temsil Ettiren Sanık Yararına Hazine Aleyhine Maktu Avukatlık Ücretine Hükmedilmesine İlişkin Düzenlemede Üst Hukuk Normlarına Aykırılık Bulunmadığı )
YARGILAMA GİDERLERİNE HÜKMEDİLMEMESİ ( Beraat Eden Kişinin Sadece Kendi Kusurundan Oluşan Giderleri Ödeyeceği Bu Kişinin Önceden Ödemek Zorunda Kaldığı Giderlerin Hazinece Üstlenileceği )
HAZİNE ALEYHİNE MAKTU AVUKATLIK ÜCRETİNE HÜKMEDİLMESİNE İLİŞKİN DÜZENLEME ( Beraat Eden ve Kendisini Vekil İle Temsil Ettiren Sanık Yararına Hükmedilmesine İlişkin Düzenlemede Üst Hukuk Normlarına Aykırılık Bulunmadığı )"
D8.D14.5.2008E. 2007/3190 K. 2008/3516"İŞYERİ AÇMA VE ÇALIŞMA RUHSATLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK ( 3. Maddesi Uyarınca İşyerlerinin Yetkili İdarelerden Usulüne Uygun Olarak İşyeri Açma Ruhsatı Almadan Çalıştırılamayacağına İlişkin Düzenlemenin Hukuka Uygun Olduğu )
İŞYERLERİNİN YETKİLİ İDAREDEN USULÜNCE RUHSAT ALMA ZARURETİ ( İşyeri Açma Ruhsatı Almadan Çalıştırılamayacağına İlişkin Düzenlemenin Hukuka Uygun Olduğu )"
D8.D14.5.2008E. 2007/4009 K. 2008/3517"İŞYERİ AÇMA VE ÇALIŞMA RUHSATI VERİLMESİ ( İlgili Merciin İncelemesi Yasada Belirtilen Hususlarla Sınırlı Olup Yasayla İstisna Kapsamında Tutulan İşyerlerinin Dışındaki Tüm İşyerleri İçin Geçerli Olduğu )
İSTİSNA KAPSAMINDA TUTULAN İŞYERLERİ ( İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatı Verilmesi - İlgili Merciin İncelemesi Yasada Belirtilen Hususlarla Sınırlı Olup Yasayla İstisna Kapsamında Tutulan İşyerlerinin Dışındaki Tüm İşyerleri İçin Geçerli Olduğu )
YÖNETMELİK KAPSAMINDAKİ İŞYERLERİ ( İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatı Almasının Zorunlu Tutulmasına İlişkin Dava Konusu Yönetmelik Hükmünde Hukuka Aykırılık Bulunmadığı )"
D8.D14.5.2008E. 2007/4011 K. 2008/3518"NİSBİ ÜCRET İLKESİ ( Mesleki Denetim Ücretinin Hesaplanmasında Nisbi Ücret İlkesi Getirildiği - Mesleki Denetimin Gerekleri ve Sınırları Gözönünde Tutulmadan Peşin Ödeme Yapılmak Üzere Nisbi Ücret Belirlenmesinde Hukuka Uyarlık Görülmediği )
MESLEKİ DENETİM ÜCRETİNİN HESAPLANMASI ( Nisbi Ücret İlkesi Getirildiği - Mesleki Denetimin Gerekleri ve Sınırları Gözönünde Tutulmadan Peşin Ödeme Yapılmak Üzere Nisbi Ücret Belirlenmesinde Hukuka Uyarlık Görülmediği )
PEŞİN VE NİSBİ ÖDEME ( Kazanılmış Bir Ücreti ve Yürütülen İşlerin İçeriksel Niteliğinin ve Niceliğinin Saptanmasını Gerekli Kıldığı )
SERBEST MİMARLIK HİZMETLERİ ( Ayrı Yıllarda Yapılması Durumunda Nispi Hesaplama Esasını Düzenleyen Aynı Maddenin 4. Fıkrası da Nispi Oranlar Öngördüğünde Dava Konusu Edilen Yönetmeliğin 18. Maddesinin 3. Ve 4. Fıkrasında Hukuka Uyarlılık Bulunmadığı )"
D8.D22.5.2008E. 2006/6504 K. 2008/3745"KENT KONSEYİ YÖNETMELİĞİ ( İptali İstenilen 8. Maddesinin 2. Fıkrası İle 11. Maddenin 1. Fıkrasının İkinci Tümcesi Hakkında Karar Verilmesine Yer Olmadığına Karar Verildiği )
KENT KONSEYİ YÜRÜTME KURULU ( Yönetmeliğin İptali İstenilen 8. Maddesinin 2. Fıkrası İle 11. Maddenin 1. Fıkrasının İkinci Tümcesi Hakkında Karar Verilmesine Yer Olmadığına Karar Verildiği )"
D8.D22.5.2008E. 2007/1280 K. 2008/3744"KENT KONSEYİ YÖNETMELİĞİ ( Yönetmeliğin Sözonusu Hükmüyle Var Olan Kent Konseyi Yapılanmalarının Yok Sayıldığı - Şimdiye Kadar Belirli Bir Yapı Kazanan Kurumların Ortadan Kaldırılmaması Gerektiği )
KONSEY YAPILANMALARI ( Yönetmelikle Kent Konseylerinin Belirli Bir Yapıya Kavuşturulması İçin Çalışma Usul ve Esaslarının Yasanın Öngördüğü Yetkiyle Bir Düzene Bağlanması Amaçlandığı - Kent Konseylerinin Oluşturulan Yeni Sisteme İntibakının Sağlanmasında Hukuka Aykırılık Görülmediği )
KENT KONSEYLERİNİN OLUŞTURULAN YENİ SİSTEME İNTİBAKININ SAĞLANMASI ( Yönetmelikle Kent Konseylerinin Belirli Bir Yapıya Kavuşturulması İçin Çalışma Usul ve Esaslarının Yasanın Öngördüğü Yetkiyle Bir Düzene Bağlanması Amaçlandığından Hukuka Aykırılık Görülmediği )"
D8.D9.6.2008E. 2008/1863 K. 2008/4227"İL GENEL MECLİSİNCE ALINAN KARAR ( Valiye Gönderilmeksizin Doğrudan İptal Dava Açıldığından Mercii Tecavüzü Nedeniyle İncelenme Olanağı Bulunmadığı )
MERCİİ TECAVÜZÜ ( İl Genel Meclisi Tarafından Alınan Karar Valiye Gönderilmeksizin Doğrudan İptal Dava Açılması - İncelenme Olanağı Bulunmadığı )"
D8.D18.6.2008E. 2008/4616 K. 2008/4550"GIDA VE GIDA İLE TEMAS EDEN MADDE VE MALZEME ÜRETİMİ ( Üreten İş Yerlerinin Çalışma İzni ve Gıda Sicili ve Üretim İzni İşlemleri İle Sorumlu Yönetici İstihdamı Hakkında Yönetmeliğin 29/A Bendinin İptali İsteminin Süre Aşımı Yönünden Reddi Gereği )
SORUMLU YÖNETİCİ İSTİHDAMI ( Gıda ve Gıda İle Temas Eden Madde ve Malzemeleri Üreten İş Yerlerinin Çalışma İzni ve Gıda Sicili ve Üretim İzni İşlemleri İle Sorumlu Yönetici İstihdamı Hakkında Yönetmeliğin 29/A Bendinin İptali İsteminin Süre Aşımı Yönünden Reddi Gereği )
ÇALIŞMA İZNİ VE GIDA SİCİLİ VE ÜRETİM İZNİ İŞLEMLERİ İLE SORUMLU YÖNETİCİ İSTİHDAMI ( Hakkında Yönetmeliğin 29/A Bendinin İptali İsteminin Süre Aşımı Yönünden Reddi Gereği )"
D8.D24.6.2008E. 2008/1540 K. 2008/4713"YER DEĞİŞTİRME SURETİYLE ATANMA ( Özel Sektörde Çalışan Eşi Nedeniyle - Sağlık Bakanlığının Muvafakat Talebinin Reddedilmesine İlişkin Dava Konusu İşlemde Hukuka Uyarlılık Bulunmadığı )
AİLENİN KORUNMASI ( Ailenin Huzur ve Mutluluğunun Devamı Kamu Görevlilerinin Ailevi Kaygılardan Uzak Bir Biçimde Kamu Hizmetlerini Verimli Etkin ve Sağlıklı Bir Biçimde Yürütmeleri İçin Gerekli Ortamın Sağlanması Devletin Sorumluluğunda Olduğu )
MEMURLARIN BİR KURUMDAN DİĞERİNE NAKİLLERİ ( Sağlık Bakanlığı Personel Genel Müdürlüğünün Yazısı İle Davacının Tayininde Sakınca Bulunmaması ve Uygun Görülmesi Halinde Naklen Atanması İçin Muvafakat Talep Edildiği - Reddeden Bakanlık İşleminde İsabet Olmadığı )
EŞİN ÖZEL SEKTÖRDE ÇALIŞMASI ( Sağlık Bakanlığı Personel Genel Müdürlüğünün Yazısı İle Davacının Tayininde Sakınca Bulunmaması ve Uygun Görülmesi Halinde Naklen Atanması İçin Muvafakat Talep Edildiği - Reddeden Bakanlık İşleminde İsabet Olmadığı )"
D8.D25.6.2008E. 2007/3470 K. 2008/4728"ÖZEL SÜRÜCÜ KURSU ÖĞRETMENİ ( Kusurlu Davranışı Nedeniyle Çalışma İzni Kaldırılarak Görevine Son Verilebileceği - Bu Yaptırımın Bir Daha Özel Öğretim Kurumunda Görev Yapamayacak Şeklinde Genişletmenin Hukuka Uygun Olmadığı )
ÖZEL ÖĞRETİM KURUMLARI ( MEB'na Bağlı - Davacının Kusurlu Davranışı Nedeniyle Görevine Son Verilebileceği - Bu Yaptırımın Bir Daha Özel Öğretim Kurumunda Görev Yapamayacak Şeklinde Genişletmenin Hukuka Uygun Olmadığı )"
D8.D30.6.2008E. 2008/2751 K. 2008/4860"EŞİN ÖZEL SEKTÖRDE ÇALIŞMASI ( Davacının Hemşire Olarak Naklen Atanması Üniversite Rektörlüğünce Uygun Görülmesine Karşın Davacının Muvafakat Talebinin Reddedilmesine İlişkin Dava Konusu İşlemde Hukuka Uyarlılık Bulunmadığı )
KURUMLARARASI NAKİL YOLUYLA ATAMA ( Davacının Naklen Atanması Üniversite Rektörlüğünce Uygun Görülmesine Karşın Davacının Muvafakat Talebinin Reddedilmesine İlişkin İşlemde Hukuka Uyarlılık Bulunmadığı )
AİLE BİRLİĞİNİN KORUNMASI ( Eşin Özel Sektörde Çalışması/Davacının Hemşire Olarak Naklen Atanması Üniversite Rektörlüğünce Uygun Görülmesine Karşın Davacının Muvafakat Talebinin Reddedilmesine İlişkin Dava Konusu İşlemde Hukuka Uyarlılık Bulunmadığı )
AİLENİN KORUNMASI İLKESİ ( İdarelerin de Ailenin Huzur ve Mutluluğunun Sağlanmasına Yönelik Kamu Görevlilerinin Ailevi Kaygılardan Uzak Bir Biçimde Kamu Hizmetlerini Verimli Etkin ve Sağlıklı Bir Biçimde Yürütmeleri İçin Gerekli Ortamı Sağlamakla Yükümlü Oldukları )"
D8.D1.7.2008E. 2008/5311 K. 2008/4900"ARAŞTIRMA GÖREVLİSİNİN ATANMASI ( Yetkisi Olmayan Fakülte Yönetim Kurulunun Yapmış Olduğu Atama İşleminde Hukuka Uyarlık Bulunmadığı - Rektöre Ait Olduğu )
ATAMA YETKİSİ ( Araştırma Görevlisi/Rektöre Ait Olduğu - Yetkisi Olmayan Fakülte Yönetim Kurulunun Yapmış Olduğu Atama İşleminde Hukuka Uyarlık Bulunmadığı )
FAKÜLTE YÖNETİM KURULU ( Araştırma Görevlisinin Atama İşleminde Yetkisi Bulunmadığı - Rektöre Ait Olduğu )"
D8.D9.7.2008E. 2008/1164 K. 2008/4989"STAJYER AVUKATIN SİGORTALI OLARAK ÇALIŞMASI ( Avukatlığa Engel Olduğundan Stajın Yeniden ve Kesintisiz Olarak Yapılması Gereği )
BARO LEVHASINA KAYIT YAPTIRMAYA ENGEL HALLER ( Stajyer Avukatın Staj Dönemi Boyunca Sigortalı Olarak Çalışamayacağı )
AVUKATLIĞA ENGEL HALLER ( Stajyer Avukatın Staj Dönemi Boyunca Sigortalı Olarak Çalışamayacağı - Avukatlığa Engel Olduğundan Stajın Yeniden ve Kesintisiz Olarak Yapılması Gereği )
AVUKATLIK STAJININ USULÜNE UYGUN OLARAK TAMAMLANMAMASI ( Stajyer Avukatın Staj Dönemi Boyunca Sigortalı Olarak Çalışamayacağı - Avukatlığa Engel Olduğundan Stajın Yeniden ve Kesintisiz Olarak Yapılacağı )"
D8.D11.7.2008E. 2008/2534 K. 2008/4993"KURUMLAR ARASI NAKİL YOLUYLA ATAMA ( Davacının Hemşire Olarak Naklen Atanması Anılan Üniversite Rektörlüğünce Uygun Görülmesine Karşın Davacının Muvafakat Talebinin Reddedilmesine İlişkin Dava Konusu İşlemde Hukuka Uyarlılık Bulunmadığı )
NAKLEN ATAMA ( Davacının Hemşire Olarak Naklen Atanması Anılan Üniversite Rektörlüğünce Uygun Görülmesine Karşın Davacının Muvafakat Talebinin Reddedilmesine İlişkin Dava Konusu İşlemde Hukuka Uyarlılık Bulunmadığı )
AİLENİN KORUNMASI ( İdarelerin Ailenin Huzur ve Mutluluğunun Sağlanmasına Yönelik Kamu Görevlilerinin Ailevi Kaygılardan Uzak Bir Biçimde Kamu Hizmetlerini Verimli Etkin ve Sağlıklı Bir Biçimde Yürütmeleri ve Aile Birliğinin Korunması İçin Gerekli Ortamı Sağlamakla Yükümlü Olduğu )
MUVAFAKAT TALEBİNİN REDDEDİLMESİ ( Davacının Hemşire Olarak Naklen Atanması Anılan Üniversite Rektörlüğünce Uygun Görülmesine Karşın Davacının Muvafakat Talebinin Reddedilmesine İlişkin Dava Konusu İşlemde Hukuka Uyarlılık Bulunmadığı )"
D8.D22.9.2008E. 2008/1165 K. 2008/5407"AVUKATLIK STAJI ( Memur Olan Zabıt Katibinin Yaptığı Başvuru - Ücret Karşılığı Yaptığı Görevinin Yanında Yapmasının Hukuken Olanaklı Bulunmadığı )
AYLIK ÜCRET ( Karşılığı Yapılan Zabıt Katipliği Yanında Avukatlık Stajı Yapılmasının Mümkün Olmadığı - Staj Başvurusunun Reddedilmesinde Hukuka Aykırılık Bulunmadığı )
MEMURUN AVUKATLIK STAJI YAPMAK İÇİN BAŞVURUSU ( Ücret Karşılığı Yapılan Görev Yanında Avukatlık Stajı Yapılamayacağı - Reddedilmesinin Hukuka Aykırı Olmadığı )"
D8.D24.9.2008E. 2008/3863 "ATATÜRK KÖŞESİ ( Yürürlüğe Giren Yönetmelikle Bulundurma Zorunluluğunun Ortadan Kalktığı - Türk Milli Eğitim Temel İlke ve Kurallarına Aykırı Olduğu )
ÖZEL ÖĞRETİM KURUMLARI YÖNETMELİĞİ ( Atatürk Köşesi/Yürürlüğe Giren Yönetmelikle Bulundurma Zorunluluğunun Ortadan Kalktığı - Yönerge İle Hükmün Düzenlenemeyeceği/Türk Milli Eğitim Temel İlke ve Kurallarına Aykırı Olduğu )
TÜRK MİLLİ EĞİTİM TEMEL İLKE VE KURALLARI ( Yürürlüğe Giren Yönetmelikle Atatürk Köşesi Bulundurma Zorunluluğunun Ortadan Kalktığı- Yönerge İle Hükmün Düzenlenemeyeceği/Türk Milli Eğitim Temel İlke ve Kurallarına Aykırı Olduğu )"
D8.D24.9.2008E. 2008/3883 "ÖZEL EĞİTİM KURUMLARI ( Atatürk Köşesi Bulunması Zorunluluğunu Ortadan Kaldıran Yönetmelik Değişikliği Anayasa'ya Yasalara ve Türk Milli Eğitiminin Temel İlkelerine Aykırı Olduğu )
ATATÜRK KÖŞESİ ( Özel Öğretim Kurumlarında Bulunması Zorunluluğunu Ortadan Kaldıran Yönetmelik Değişikliği Anayasa'ya Yasalara ve Türk Milli Eğitiminin Temel İlkelerine Aykırı Olduğu )
EĞİTİM SİSTEMİ ( Özel Öğretim Kurumlarında Atatürk Köşesi Bulunması Zorunluluğunu Ortadan Kaldıran Yönetmelik Değişikliği Anayasa'ya Yasalara ve Türk Milli Eğitiminin Temel İlkelerine Aykırı Olduğu )"
D8.D26.9.2008E. 2008/1180 K. 2008/5500"AB İHTİSAS KOMİSYONU ÇALIŞMALARI ( İl Özel İdareleri Dış Politika İle İlgili Olarak Yetkilendirilmediğinden AB İhtisas Komisyonunun Çalışmalarına Devam Etmesine İlişkin İşlemin Açık Yetki Aşımı Nedeniyle Hukuka Aykırı Olduğu )
YETKİ AŞIMI ( İl Özel İdareleri Dış Politika İle İlgili Olarak Yetkilendirilmediğinden AB İhtisas Komisyonunun Çalışmalarına Devam Etmesine İlişkin İşlemin Açık Yetki Aşımı Nedeniyle Hukuka Aykırı Olduğu )"
D8.D7.10.2008E. 2008/3353 K. 2008/5591"TERÖR ÖRGÜTÜNE YARDIM VE YATAKLIK ETMEK ( Avukatlık Stajını Tamamlayan Davacının - Davacının Avukatlık Mesleğine Yaraşmayacak Tutum ve Davranış Olduğu Hususunda Kuşku Bulunmayan Eylemi Nedeniyle Belirtilen Ehliyetsizlik Durumu Devam Ettiğinden Avukatlık Mesleğine Kabul Edilmemesinde Hukuka Aykırılık Bulunmadığı )
AVUKATLIK MESLEĞİNE YARAŞMAYACAK TUTUM VE DAVRANIŞ ( Terör Örgütüne Yardım ve Yataklık Etmek - Kuşku Bulunmayan Eylemi Nedeniyle Belirtilen Ehliyetsizlik Durumu Devam Ettiğinden Avukatlık Mesleğine Kabul Edilmemesinde Hukuka Aykırılık Bulunmadığı )"
D8.D7.10.2008E. 2008/6857 K. 2008/5588"GIDA VE GIDA İLE TEMAS EDEN MADDE VE MALZEMELERİ ÜRETEN İŞ YERLERİ ( Çalışma İzni ve Gıda Sicili ve Üretim İzni İşlemleri İle Sorumlu Yönetici İstihdamı Hakkında Yönetmeliğin 29. Maddesinin ( C ) Bendinin İptaline Karar Verildiğinden Karar Verilmesine Yer Olmadığı )
SORUMLU YÖNETİCİ OLABİLME ESASLARI ( Gıda ve Gıda İle Temas Eden Madde ve Malzemeleri Üreten İş Yerlerinin Çalışma İzni ve Gıda Sicili ve Üretim İzni İşlemleri İle Sorumlu Yönetici İstihdamı Hakkında Yönetmeliğin 29. Maddesinin ( C ) Bendinin İptaline Karar Verildiğinden Karar Verilmesine Yer Olmadığı )
KARAR VERİLMESİNE YER OLMAMA ( Gıda ve Gıda İle Temas Eden Madde ve Malzemeleri Üreten İş Yerlerinin Çalışma İzni ve Gıda Sicili ve Üretim İzni İşlemleri İle Sorumlu Yönetici İstihdamı Hakkında Yönetmeliğin 29. Maddesinin ( C ) Bendinin İptaline Karar Verildiğinden )"
D8.D13.10.2008E. 2007/4918 K. 2008/6074"VAKIF ÜNİVERSİTESİ ( Öğrecinin Katkı Payını Yatırmadığı - Kaydının Silinmesinde Hukuka Aykırılık Bulunmadığı )
ÖĞRENCİ KATKI PAYI ( Vakıf Üniversitesi Öğrencisi - Yatırmaması Sebebiyle Kaydın Silinebileceği
ÖĞRENCİ KAYDININ SİLİNMESİ ( Vakıf Üniversitesi Öğrencisi - Öğrenci Katkı Payını Yatırmadığından Kaynının Silinmasinin Mümkün Olduğu )"
D8.D14.10.2008E. 2007/3822 K. 2008/6167"ECZANEDE DENETLEME YAPILMASINI ENGELLEME ( Sahibi Sorumlu Müdür Tarafından - Resmi Denetçilerin İmzaladığı Tutanağa Dayanılarak Verilen İdari Para Cezasında Yasal Düzenlemelere Aykırılık Bulunmadığı )
DENETLEME YAPILMASINI ENGELLEME ( Eczane Sahibi ve Sorumlu Müdür Olan Davacı - Somut Tespitler İçeren ve Resmi Denetçilerin Düzenlediği Tutanak/Verilen İdari Para Cezasının Yasal Olduğu )
RESMİ DENETÇİLER TARAFINDAN İMZALANAN TUTANAK ( Eczane Sahibi ve Sorumlu Müdür Olan Davacının Denetim Yapılmasını Engellediği/Somut Tespitler İçerdiği - İdari Para Cezası Verilmesinin Hukuka Aykırı Olmadığı )
İDARİ PARA CEZASI ( Eczane Sahibi ve Sorumlu Müdür Olan Davacının Denetim Yapılmasını Engellediği - Somut Tespitler İçeren ve Denetçiler Tarafından İmzalanan Tutanağa Dayanılarak Verilen/Hukuka Aykırılık Bulunmadığı )"
D8.D30.10.2008E. 2008/1073 "BELDE BELEDİYESİNİN İL BELEDİYE SINIRLARINA KATILMASINA İLİŞKİN İŞLEMİ ( Kamu Yararının Zorunlu Kıldığı Bir İşlem Olmadığı ve Mevcut Belediye Tüzel Kişiliğinin Korunmasının Şehircilik İlkeleri ve Şehir Bütünlüğü Yönünden Yerinde Olacağı )
BİLİRKİŞİ RAPORU ( Belediye Tüzel Kişiliğini Koruması Halinde İleride Kentsel Bütünleşmenin Nasıl Sağlanabileneceği Hususuna İlişkin Değerlendirmeler İçermediği Yönündeki İtirazın Anılan Raporu Kusurlandırmayacağı ve Bilirkişi Raporunun Karara Esas Alınabilecek Nitelikte Olduğu )
KAMU YARARININ ZORUNLU KILDIĞI İŞLEM ( Belde Belediyesinin İl Belediye Sınırlarına Katılmasına İlişkin İşlemi - Kamu Yararının Zorunlu Kıldığı Bir İşlem Olmadığı ve Mevcut Belediye Tüzel Kişiliğinin Korunmasının Şehircilik İlkeleri ve Şehir Bütünlüğü Yönünden Yerinde Olacağı )"
D8.D5.11.2008E. 2008/5604 K. 2008/7054"REKTÖRLÜK İŞLEMİ ( Nisaba Uygun Olmayan Sayı İle Karar Alan Fakülte Yönetim Kurulu Kararına Dayalı Biçimde Tesis Edilen Rektörlük İşleminde Hukuka Uyarlık Bulunmadığı )
NİSABA UYGUN OLMAYAN SAYI İLE KARAR ALINMASI ( Alan Fakülte Yönetim Kurulu Kararına Dayalı Biçimde Tesis Edilen Rektörlük İşleminde Hukuka Uyarlık Bulunmadığı )
FAKÜLTE YÖNETİM KURULU KARARI ( Nisaba Uygun Olmayan Sayı İle Karar Alan Fakülte Yönetim Kurulu Kararına Dayalı Biçimde Tesis Edilen Rektörlük İşleminde Hukuka Uyarlık Bulunmadığı )"
D8.D10.11.2008E. 2008/5612 K. 2008/7269"HUKUK MÜŞAVİRİ ( Olarak Üniversitede Görevli Olan Davacının Döner Sermaye Gelirlerinin Elde Edilmesinde Doğrudan Katkısı Olmadığından Döner Sermaye Gelirlerinden Faydalandırılamayacağı )
DÖNER SERMAYE GELİRLERİ ( Hukuk Müşaviri Olarak Üniversitede Görevli Olan Davacının Döner Sermaye Gelirlerinin Elde Edilmesinde Doğrudan Katkısı Olmadığından Faydalandırılamayacağı )"
D8.D11.11.2008E. 2007/4611 K. 2008/7324"DİPLOMANIN BİR KERE VERİLMESİ İLKESİ ( İsim Eksikliğinin Tamamlanması Talebinin Aykırı Olmadığı )
DİPLOMADA EKSİKLİK ( İsim Eksikliğinin Tamamlatılması Talebinin Maddi Hatanın Düzeltilmesi İstemi Olduğu - Bir Kere Verileceği İlkesine Aykırılık Teşkil Etmediği )
DİPLOMADA İSİM EKSİKLİĞİNİN TAMAMLANMASI ( İsim Eksikliği/Maddi Hatanın Düzeltilmesi İstemi Olduğu - Diplomanın Bir Kere Verileceği İlkesine Aykırı Olmayacağı )
MADDİ HATANIN DÜZELTİLMESİ TALEBİ ( Diplomada İsim Eksikliğinin Tamamlatılması İsteminin Olduğu - Bir Kere Verileceği İlkesine Aykırı Olmadığı )"
D8.D11.11.2008E. 2008/7089 K. 2008/7331"KURAN KURSUNA YARDIM ( Büyükşehir Belediyelerinin Giderleri Arasında da Sayılmayan Kuran Kursları ve Gönüllü Kuruluşlarca Açılmış Kar Amacı Gütmeyen Öğrenci Yurtlarına Yapılacak Yardıma İlişkin Dava Konusu İşlemde Hukuka Uyarlık Bulunmadığı )
BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİNİN YETKİ VE GÖREVLERİ ( Giderleri Arasında da Sayılmayan Kuran Kursları ve Gönüllü Kuruluşlarca Açılmış Kar Amacı Gütmeyen Öğrenci Yurtlarına Yapılacak Yardıma İlişkin Dava Konusu İşlemde Hukuka Uyarlık Bulunmadığı )
KURS VE YURTLARA YARDIM YAPMA ( Büyükşehir Belediyelerinin Giderleri Arasında da Sayılmayan Kuran Kursları ve Gönüllü Kuruluşlarca Açılmış Kar Amacı Gütmeyen Öğrenci Yurtlarına Yapılacak Yardıma İlişkin Dava Konusu İşlemde Hukuka Uyarlık Bulunmadığı )
YASAL OLARAK GİDERLERİ ARASINDA BULUNMAYAN KURULUŞLARA YAPILACAK YARDIM ( Büyükşehir Belediyeleri - “Öğrenci Sayısına ve İhtiyaca Göre" Olarak Soyut Şekilde İfade Edilmesi de İşlemin Sebep Yönünden Sakatlığı Sonucunu Doğurduğu )"
D8.D17.11.2008E. 2007/2384 K. 2008/7488"İÇİŞLERİ BAKANLIĞI GENELGESİNİN İLGİLİ MADDELERİNİN İPTALİ TALEBİ ( Genelgenin Daha Sonra Yürülüğe Giren Genelge İle Yürürlükten Kaldırıldığı - Karar Verilmesine Yer Olmadığına Hükmedileceği )
YÜRÜRLÜKTEN KALKAN GENELGENİN İLGİLİ MADDELERİNİN İPTALİ TALEBİ ( Genelgenin Daha Sonra Yürülüğe Giren Genelge İle Yürürlükten Kaldırıldığı - Karar Verilmesine Yer Olmadığına Karar Verilmesi Gereği )
GENELGENİN SONRAKİ GENELGE İLE YÜRÜRLÜKTEN KALDIRILMASI ( Yürürlükten Kaldırılan Genelgenin İlgili Maddelerinin İptali Talebi - Davanın Konusuz Kaldığı/Karar Verilmesine Yer Olmadığına Karar Verileceği )
DAVANIN KONUSUZ KALMASI ( Bazı Maddelerinin İptali Talep Edilen Genelgenin Daha Sonra Yürülüğe Giren Genelge İle Yürürlükten Kaldırıldığı - Davanın Konusuz Kaldığı/Karar Verilmesine Yer Olmadığına Hükmedileceği )"
D8.D17.11.2008E. 2007/3978 K. 2008/7492"OKULDAN İLİŞİĞİN KESİLMESİ ( Öğrencilik Yaşamı İle Bağdaşma Olanağı Bulunmayan ve Yaşam İçinde Farklı Sorumlulukları da Beraberinde Getiren Nişanlanma ve Evlenme Durumlarında Okulla İlişiğinin Kesilmesini Öngören Düzenlemede Hukuka Uyarlık Bulunmadığı )
ÖĞRENCİLİK YAŞAMI İLE BAĞDAŞMA EYLEMLER ( Yaşam İçinde Farklı Sorumlulukları da Beraberinde Getiren Nişanlanma ve Evlenme Durumlarında Okulla İlişiğinin Kesilmesini Öngören Düzenlemede Hukuka Uyarlık Bulunmadığı )
ORTAÖĞRETİM ÖĞRENCİSİNİN EVLENMESİ ( Yaşam İçinde Farklı Sorumlulukları da Beraberinde Getiren Nişanlanma ve Evlenme Durumlarında Okulla İlişiğinin Kesilmesini Öngören Düzenlemede Hukuka Uyarlık Bulunmadığı )
EVLENME ( Öğrencilik Yaşamı İle Bağdaşma Olanağı Bulunmayan ve Yaşam İçinde Farklı Sorumlulukları da Beraberinde Getiren Nişanlanma ve Evlenme Durumlarında Okulla İlişiğinin Kesilmesini Öngören Düzenlemede Hukuka Uyarlık Bulunmadığı )"
D8.D18.11.2008E. 2008/2778 K. 2008/7542"ZEYTİNCİLİĞİN ISLAHI VE YABANİLERİNİN AŞILATTIRILMASI ( Hakkında Kanun Hükümleri Uyarınca Tahsis Edilen Taşınmazın Amacı Dışında Kullanıldığının Tespit Edilmesi Üzerine Her Zaman İçin Tahsisin İptal Edilebileceği )
TAHSİSİN İPTALİ ( Zeytinciliğin Islahı ve Yabanilerinin Aşılattırılması Hakkında Kanun Hükümleri Uyarınca Tahsis Edilen Taşınmazın Amacı Dışında Kullanıldığının Tespit Edilmesi Üzerine Her Zaman İçin Tahsisin İptal Edilebileceği )"
D8.D1.12.2008E. 2008/7122 K. 2008/8054"ATANMA İSTEMİ ( Davacı Hakkında Olumsuz Sonuç Doğuran Kesin ve Yürütülmesi Zorunlu Bir İşlem Olduğu - İşin Esasının İncelenmesi Gerektiği )
ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ KADROSUNA ATANMA İSTEMİ ( Reddi Yolundaki Dava Konusu Akademik Kurul Kararının Bölüm Başkanı veya Dekanın Davacı Hakkında Olumlu Görüş Vermesini ve Rektörün Atama İşlemi Tesis Etmesini Engelleyici Nitelikte Olduğu )
AKADEMİK KURUL KARARI ( Araştırma Görevlisi Kadrosuna Atanma İsteminin Reddi Yolundaki Dava Konusu Kurul Kararının Bölüm Başkanı veya Dekanın Davacı Hakkında Olumlu Görüş Vermesini ve Rektörün Atama İşlemi Tesis Etmesini Engelleyici Nitelikte Olduğu )"
D8.D2.12.2008E. 2007/8372 K. 2008/8091"SERBEST MALİ MÜŞAVİR ( Gerekli Denetimlerin Yapılabilmesi ve Mesleğin Belli Standartlara Bağlanabilmesi İçin İkametgahın Büro Olarak Kullanılamayacağı )
İKAMETGAHIN BÜRO OLARAK KULLANILMASI ( Serbest Mali Müşavir - Konut Dakunulmazlığı Nedeniyle Gerekli Denetimlerin Yapılamayarak Mesleğin Belli Standartlara Bağlanamayacağı/Mümkün Olmadığı )
MUHASEBECİLİK MESLEĞİ ( Gerekli Denetimlerin Yapılabilmesi ve Mesleğin Belli Standartlara Bağlanması Gereği/Konut Dokunulmazlığı Sebebiyle Yapılamayacağı - İkametgahın Büro Olarak Kullanılamayacağı )
KONUT DOKUNULMAZLIĞI ( İkametgahını Büro Olarak Kullanan Serbest Mali Müşaviri/Nedeniyle Gerekli Denetimler Yapılamayacağından İkametgahını Büro Olarak Kullanmasının Mümkün Olmadığı )"
D8.D16.12.2008E. 2008/4027 K. 2008/8266"ÜNİVERSİTELERARASI YABANCI DİL SINAVINDA BİR BAŞKASININ YERİNE SINAVA GİRME ( Hakkında Tesis Edilen Kamu Görevinden Çıkarma Cezasını Fiilin Öğretim Elemanı Görev Kimliği Dışında Gerçekleştirildiğinden Bahisle İptal Eden Mahkeme Kararında Hukuka Uyarlık Bulunmadığı )
BAŞKASININ YERİNE SINAVA GİRME ( Hakkında Tesis Edilen Kamu Görevinden Çıkarma Cezasını Fiilin Öğretim Elemanı Görev Kimliği Dışında Gerçekleştirildiğinden Bahisle İptal Eden Mahkeme Kararında Hukuka Uyarlık Bulunmadığı )
KAMU GÖREVİNDEN ÇIKARMA CEZASI ( Başkasının Yerine Sınava Girme - Hakkında Tesis Edilen Kamu Görevinden Çıkarma Cezasını Fiilin Öğretim Elemanı Görev Kimliği Dışında Gerçekleştirildiğinden Bahisle İptal Eden Mahkeme Kararında Hukuka Uyarlık Bulunmadığı )"
D8.D19.12.2008E. 2008/4826 K. 2008/8384"ADRESE DAYALI NÜFUS SAYIMI SONUÇLARINA İTİRAZ ( Resmi Gazetede Yayımlanmadığı ve İlgili Belediyelere Tebliğ Edilerek Sonuçlara İtiraz veya İptal Davası Açma İmkanı Tanınmadığı ve Yasanın İptali İstemiyle Anayasa Mahkemesine Doğrudan Başvuru Hakkı da Olmadığı )
BELEDİYELERİN YETKİLERİNİN ARTTIRILMASI ( Adrese Dayalı Nüfus Sayımı Sonuçları Resmi Gazetede Yayımlanmadığı ve İlgili Belediyelere Tebliğ Edilerek Sonuçlara İtiraz veya İptal Davası Açma İmkanı Tanınmadığı - Anayasa Mahkemesine Doğrudan Başvuru Hakkı da Olmadığı )
BELEDİYENİN GELİRLERİNİN ARTTIRILMASI ( 5747 Sayılı Yasanın Uygulanmasına İlişkin Genelgenin İptali İstemiyle Açılan Davanın da Anayasa Mahkemesi Kararında Belirtilen Adrese Dayalı Nüfus Sayımı Sonucuna Karşı Açılan Davalar Kapsamında Olduğu )
BELEDİYELERİN TÜZEL KİŞİLİKLERİ ( Türkiye İstatistik Kurumu Tarafından Gerçekleştirilen Adrese Dayalı Nüfus Sayımı Sonuçlarına Yasal Süresi İçinde İptal Davası Açanlar Yönünden İptaline Karar Verildiğinden Dava Açan Belediyelerin Tüzel Kişiliklerinin Devam Ettiği )"
D8.D23.12.2008E. 2007/5152 K. 2008/8503"MÜZE OLARAK KULLANILMASINA KARAR VERİLEN BİNA ( Hukuki Statüsünün Anadolu Lisesi Olduğu - Binanın Boşaltılması ve Öğrencilerin Çeşitli Okullara Dağıtılması Biçiminde Tesis Edilen İşlemin İptalinde İsabetsizlik Olmadığı )
ÖĞRENCİ ÖĞRETMEN VE PERSONELİNİN BAŞKA OKULLARA NAKLİNİN YAPILMASI ( Müze Olarak Kullanılmasına Karar Verilen Binanın Anadolu Lisesi Olduğu - Tesis Edilen İşlemin İptalinde İsabetsizlik Olmadığı )
MERKEZİ SINAV SİSTEMİ İLE KAZANILAN HAKLARIN İHLALİ ( Binanın Boşaltılması ve Öğrencilerin Çeşitli Okullara Dağıtılması Biçiminde Tesis Edilen İşlemin İptalinde İsabetsizlik Olmadığı )"
D8.D30.12.2008E. 2007/4325 K. 2008/8716"DİPLOMA ( Dekan ve Rektörüm İmzasının Yeterli Olduğu/Mütevelli Heyet Başkanının İmzasının Bulunmayacağı Kararı - Hukuka Uygun Olduğu )
MÜTEVELLİ HEYET BAŞKANI ( Diplomada İmzasının Bulunmayacağı Kararı/Yüksek Öğretim Kurulunun Yetkisine Dayalı Olark Uygulamada Birlik Sağlanması Amacıyla Verdiği - Hukuka Aykırılık Bulunmadığı )
UYGULAMADA BİRLİK SAĞLANMASI ( Amacıyla Yüksek Öğretim Kurulunun Diplomada Mütevelli Heyet Başkanının İmzası Olmayacağı Kararı/Dekan ve Rektörün İmzalarının Bulunacağı - Kararın Hukuka Aykırı Olmadığı )"
D8.D19.1.2009E. 2007/6791 K. 2009/352"İLÇE BELEDİYESİ SINIRLARI İÇERİSİNDE BULUNAN PARKLARA İSİM VERME YETKİSİ ( İlçe Belediye Meclislerine Ait Olduğu ve İlçe Belediye Meclislerince Konuyla İlgili Olarak Alınan Kararların Mülki İdare Amirinin Onayı İle Yürürlüğe Gireceği )
PARKLARA İSİM VERME YETKİSİ ( İlçe Belediyesi Sınırları İçerisinde Bulunan - İlçe Belediye Meclislerine Ait Olduğu ve İlçe Belediye Meclislerince Konuyla İlgili Olarak Alınan Kararların Mülki İdare Amirinin Onayı İle Yürürlüğe Gireceği )
BELEDİYE MECLİSİ ( İlçe Belediyesi Sınırları İçerisinde Bulunan Parklara İsim Verme Yetkisinin İlçe Belediye Meclislerine Ait Olduğu )
YETKİLİ MERCİ ( İlçe Belediyesi Sınırları İçerisinde Bulunan Parklara İsim Verme Yetkisinin İlçe Belediye Meclislerine Ait Olduğu ve İlçe Belediye Meclislerince Konuyla İlgili Olarak Alınan Kararların Mülki İdare Amirinin Onayı İle Yürürlüğe Gireceği )"
D8.D3.2.2009E. 2007/4208 K. 2009/795"MAHALLE MUHTARLIKLARI ( Kum Ocağı İşletme Ruhsatlarının İptali İstemi - Tüzel Kişiliğinin Bulunmadığından Mahalle Muhtarlarının Mahalle Muhtarlığı Olarak Açtıkları Davanın Ehliyet Yönünden Reddi Gerektiği )
DAVA EHLİYETİ ( Kum Ocağı İşletme Ruhsatlarının İptali İstemi - Mahalle Muhtarlıklarının Tüzel Kişiliğinin Bulunmadığından Mahalle Muhtarlarının Mahalle Muhtarlığı Olarak Açtıkları Davanın Ehliyet Yönünden Reddi Gerektiği )
KUM OCAĞI İŞLETME RUHSATLARININ İPTALİ İSTEMİ ( Mahalle Muhtarlıklarının Tüzel Kişiliğinin Bulunmadığından Mahalle Muhtarlarının Mahalle Muhtarlığı Olarak Açtıkları Davanın Ehliyet Yönünden Reddi Gerektiği )
MAHALLE MUHTARI ( Mahalle Halkından Biri Olarak Her Zaman Dava Açabileceği - Tüzel Kişiliği Bulunmayan Mahalle Muhtarlığının Davada Davacı ya da Davalı Olarak Taraf Olma Yeteneğinin Bulunmadığı )"
D8.D10.2.2009E. 2007/9827 "ÇEVRENİN KORUNMASI ( Uluslararası Sözleşme ve Protokollerde Çevrenin Korunması Konusunda Ülkelerin Yükümlülük Altına Girdiği - Madencilik Faaliyetleri İzin Yönetmeliği İle Çalışılacak Alanlarla Sözleşmelerde Belirlenen Alanların Ortak Olduğu/Yönetmeliğin Uygulanamayacağı )
MADENCİLİK FAALİYETLERİ İZİN YÖNETMELİĞİ ( Madencilik Faaliyetleri İzin Yönetmeliği/Yönetmeliğin Dayanağı Olan Madencilik Kanununun İlgili Maddesinin İptal Edildiği - Hukuksal Dayanağını Yitiren Yönetmeliğin Uygulanamayacağı )
ULUSLARARASI SÖZLEŞMELERE KONU ALANLAR ( Madencilik Faaliyetleri İzin Yönetmeliği İle Çalışılacak Alanlarla Çevrenin Korunmasına Dair Sözleşmelerde Belirlenen Alanların Ortak Olduğu - Yönetmeliğin Uygulanmasının Anayasa ve Uluslararası Sözleşmelere Aykırılık Oluşturacağı )
ANAYASA MAHKEMESİNİN İPTAL KARARI ( Yönetmeliğin Dayandığı Madencilik Kanunun İlgili Maddesini İptal Ettiği/Resmi Gazete'de Yayımlanmasından 1 Yıl Sonra Yürürlüğe Gireceği - 1 Yıl Sonra Yürürlüğe Girecek Olmasının Yönetmeliği Bu Süre İçin Hukuka Uygun Hale Getirmeyeceği )"
D8.D10.2.2009E. 2008/6285 "ÇEVRENİN KORUNMASI ( Uluslararası Sözleşme ve Protokollerde Çevrenin Korunması Konusunda Ülkelerin Yükümlülük Altına Girdiği - Madencilik Faaliyetleri İzin Yönetmeliği İle Çalışılacak Alanlarla Sözleşmelerde Belirlenen Alanların Ortak Olduğu/Yönetmeliğin Uygulanamayacağı )
MADENCİLİK FAALİYETLERİ İZİN YÖNETMELİĞİ ( Madencilik Faaliyetleri İzin Yönetmeliği/Yönetmeliğin Dayanağı Olan Madencilik Kanununun İlgili Maddesinin İptal Edildiği - Hukuksal Dayanağını Yitiren Yönetmeliğin Uygulanamayacağı )
ULUSLARARASI SÖZLEŞMELERE KONU ALANLAR ( Madencilik Faaliyetleri İzin Yönetmeliği İle Çalışılacak Alanlarla Çevrenin Korunmasına Dair Sözleşmelerde Belirlenen Alanların Ortak Olduğu - Yönetmeliğin Uygulanmasının Anayasa ve Uluslararası Sözleşmelere Aykırılık Oluşturacağı )"
D8.D10.2.2009E. 2008/6287 "MADENCİLİK FAALİYETLERİ İZİN YÖNETMELİĞİ ( Yönetmeliğin Dayanak Kanun Maddesinin AYM Kararı İle İptal Edildiği Ancak İptal Hükmünün Yayımlanmasından 1 Yıl Sonra Yürürlüğe Gireceğine Karar Verildiği - Yönetmeliğin de Yürütmesinin Durdurulmasına Karar Verileceği )
YÖNETMELİĞİN DAYANAĞI OLAN KANUN MADDESİNİN İPTAL EDİLMESİ ( Madencilik Faaliyetleri İzin Yönetmeliğinin Dayanak Maddesinin AYM Kararı İle İptal Edildiği Ancak İptal Hükmünün Yayımlanmasından 1 Yıl Sonra Yürürlüğe Gireceğine Karar Verildiği - Yönetmeliğin de Yürütmesinin Durdurulacağı )
DAYANAK KANUN MADDESİNİN ANAYASA MAHKEMESİ KARARI İLE İPTAL EDİLMESİ ( Madencilik Faaliyetleri İzin Yönetmeliğinin Dayanak Maddesinin AYM Kararı İle İptal Edildiği Ancak İptal Hükmünün Yayımlanmasından 1 Yıl Sonra Yürürlüğe Gireceğine Karar Verildiği - Yönetmeliğin de Yürütmesinin Durdurulacağı )"
D8.D13.2.2009E. 2008/10271 K. 2009/1027"REKLAM TABELASININ BİLDİRİMSİZ KALDIRILMASI ( Belediyece Herhangi Bir Bildirim Yapılmaksızın Kaldırılması Sonucunda Oluşan Zarardan Belediyenin Sorumlu Olacağı )
BELEDİYECE KALDIRILAN REKLAM TABELASI ( Davacı Şirkete Ait Kaldırımda Bulunan Reklam Tabelasının Herhangi Bir Bildirim Yapılmaksızın Kaldırılması Sonucunda Oluşan Zarardan Belediyenin Sorumlu Olacağı )
ZARARIN TAZMİNİ ( Davacı Şirkete Ait Kaldırımda Bulunan Reklam Tabelasının Herhangi Bir Bildirim Yapılmaksızın Kaldırılması Sonucunda Oluşan Zarardan Belediyenin Sorumlu Olacağı )
ŞİRKETE AİT KALDIRIMDA BULUNAN REKLAM TABELASI ( Herhangi Bir Bildirim Yapılmaksızın Kaldırılması Sonucunda Oluşan Zarardan Belediyenin Sorumlu Olacağı )"
D8.D17.2.2009E. 2007/4540 K. 2009/1191"YABANCI UYRUKLU ŞAHSIN YAPTIĞI KAZA ( Araç İçin Zorunlu Sigorta Tesis Edilmesine Yönelik Tedbirleri Almayan Başbakanlık Gümrük Müsteşarlığı İle Söz Konusu Aracı Trafikten Men Etmeyen İçişleri Bakanlığının Hizmet Kusurunun Bulunduğu )
ZORUNLU MALİ SİGORTASI BULUNMAYAN ARAÇ ( Yabancı Uyruklu Şahsın Yaptığı Kaza Nedeniyle Tazminat - Başbakanlık Gümrük Müsteşarlığı İle Söz Konusu Aracı Trafikten Men Etmeyen İçişleri Bakanlığının Hizmet Kusurunun Bulunduğu )
HİZMET KUSURU ( Zorunlu Mali Sigortası Bulunmayan Yabancı Uyruklu Şahsın Yaptığı Kaza Nedeniyle Tazminat - Başbakanlık Gümrük Müsteşarlığı İle Söz Konusu Aracı Trafikten Men Etmeyen İçişleri Bakanlığının Hizmet Kusurunun Bulunduğu )
TRAFİK KAZASI NEDENİYLE TAZMİNAT ( Zorunlu Mali Sigortası Bulunmayan Yabancı Uyruklu Şahsın Yaptığı Kaza Nedeniyle - Başbakanlık Gümrük Müsteşarlığı İle Söz Konusu Aracı Trafikten Men Etmeyen İçişleri Bakanlığının Hizmet Kusurunun Bulunduğu )"
D8.D23.2.2009E. 2007/5844 K. 2009/1309"KIRAATHANE AÇILMASI İSTEMİNİN REDDİ İŞLEMİ ( Umuma Açık İstirahat ve Eğlence Yerlerinin Patlayıcı Parlayıcı Yanıcı V.B. Tehlikeli Maddeler Üretilen Satılan Kullanılan Yerlere Uzaklığı Konusunda Açık Bir Düzenleme Olmadığı - Bu Yerlerin Başka Kurumlara Olan Uzaklığının Kıyas Yolu İle Uygulanamayacağı )
UMUMA AÇIK İSTİRAHAT VE EĞLENCE YERLERİ ( Patlayıcı Parlayıcı Yanıcı V.B. Tehlikeli Maddeler Üretilen Satılan Kullanılan Yerlere Uzaklığı Konusunda Açık Bir Düzenleme Olmadığı/Bu Yerlerin Başka Kurumlara Olan Uzaklığının Kıyas Yolu İle Uygulanamayacağı - Kıraathane Açılması İstemi )
PATLAYICI PARLAYICI YANICI V.B. TEHLİKELİ MADDELER ÜRETİLEN SATILAN KULLANILAN YERLER ( Umuma Açık İstirahat ve Eğlence Yerleri - Uzaklığı Konusunda Açık Bir Düzenleme Olmadığı/Bu Yerlerin Başka Kurumlara Olan Uzaklığının Kıyas Yolu İle Uygulanamayacağı )"
D8.D2.3.2009E. 2008/10469 "LİSE VE ORTAOKULLAR YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK ( 11-14 Yaş Grubundaki Çocukların Pek Çok Faktörlerden Etkilendikleri - Davranışlarının "Başarılı" ya da "Başarısız" Olarak Değerlendirilmesinin Ölçme/Değerlendirme Kriterlerine Uygun Olmadığı )
SEVİYE BELİRLEME SINAVININ İPTALİ ( Lise ve Ortaokullar Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik/11-14 Yaş Grubundaki Çocukların Pek Çok Faktörlerden Etkilendikleri - Davranışlarının "Başarılı" ya da "Başarısız" Olarak Değerlendirilmesinin Ölçme/Değerlendirme Kriterlerine Uygun Olmadığı )"
D8.D2.3.2009E. 2008/10580 "SEVİYE BELİRLEME SINAVI ( Seviye Belirleme Sınavlarına Katılacak Olan 11-14 Yaş Grubundaki Yetişme Çağındaki Çocukların Davranışlarının "Başarılı" ya da "Başarısız" Olarak Değerlendirilmesinin Ölçme/Değerlendirme Kriterlerine Uygun Olmadığı )
MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI ORTAÖĞRETİM KURUMLARINA GEÇİŞ YÖNERGESİ ( Seviye Belirleme Sınavlarına Katılacak Olan 11-14 Yaş Grubundaki Yetişme Çağındaki Çocukların Davranışlarının "Başarılı" ya da "Başarısız" Olarak Değerlendirilmesinin Uygun Olmadığı )
ÖLÇME / DEĞERLENDİRME KRİTERLERİ ( Seviye Belirleme Sınavlarına Katılacak Olan 11-14 Yaş Grubundaki Yetişme Çağındaki Çocukların Davranışlarının "Başarılı" ya da "Başarısız" Olarak Değerlendirilmesinin Uygun Olmadığı )"
D8.D3.3.2009E. 2007/7394 K. 2009/1476"İŞYERİ AÇMA VE ÇALIŞMA RUHSATI ( Banka Şubeleri Bakımından da Alınması Zorunluluğuna İlişkin İşlemde Kanuna Aykırılık Bulunmadığı - Banka Şubelerinin 3572 S.K. Md. 2'de Sayılan İşyerleri Arasında Yer Almadığı )
BANKA ŞUBESİ AÇMA İZNİ VERME YETKİSİ ( Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu'na Ait Olduğu - Ancak Yetkili İdarelerden İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatı Alınmadan Açılması ve Çalıştırılmasının Mümkün Olmadığı )
BELEDİYEDEN İŞYERİ AÇMA VE ÇALIŞMA RUHSATI ALMA YÜKÜMLÜLÜĞÜ ( Banka Şubeleri - 3572 S.K. Md. 2'de Sayılan İşyerleri Arasında Bulunmadığı )
RUHSAT ALMA ZORUNDA OLMAYAN İŞYERLERİ ( İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatlarına Dair Kanun Md. 2'de Sayıldığı - Banka Şubelerinin Arasında Bulunmadığı/Almalarının Zorunlu Olduğu )"
D8.D6.3.2009E. 2008/128 K. 2009/1567"AVUKATLIK ÜCRETİ ( Beraat Eden veya Ceza Verilmeyen Sanığın Ödediği/Önceden Ödenmek Zorunda Olunan Giderler Kapsamında Olduğu - Devletin Karşılaması Gereği )
HAZİNE ALEYHİNE MAKTU AVUKATLIK ÜCRETİ ( Sanığın Önceden Ödemek Zorunda Olduğu Giderler Kapsamında Olduğu - Hakkında Beraat veya Ceza Verilmeyen Kişinin Devlet Tarafından Karşılanacağı )
CEZA DAVALARINDA ÜCRET ( Beraat Eden ve Vekil İle Temsil Ettiren Sanık Yararına Hazine Aleyhine Maktu Avukatlık Ücretine Hükmedilmesinin Hukuka Aykırı Olmadığı )
BERAAT VEYA CEZA VERİLMEYEN KİŞİ ( Önceden Ödemek Zoprunda Olduğu Giderlerin Devlet Tarafından Ödeneceği - Kendisini Vekil İle Temsil Ettirmişse Hükmedilen Avukatlık Ücretinin de Devlet Tarafından Ödeneceği )
DEVLETİN KARŞILADIĞI GİDERLER ( Ceza Davalarında Beraat Eden Sanığın Önceden Ödemek Zorunda Olduğu - Vekil İle Temsil Edilmiş İse Hükmedilen Avukalık Ücretinin de Bu Kapsamada Değerlendirilmesi Gereği )"
D8.D16.3.2009E. 2009/852 K. 2009/1870"İMAR UYGULAMA HİZMET BEDELİ ALINMASI ( Belediyece Yapılan İmar Planları ve İmar Uygulamaları Sonucunda Kişilere Ait Taşınmazların Değer Kazandığı Gerekçesiyle İdari Hizmetlerin Karşılığı Olarak Belediye Tarafından Belirlenen Tarifeye Dayanılmak Suretiyle Herhangi Bir Bedel İstenilemeyeceği )
BELEDİYECE YAPILAN İMAR PLANLARI VE İMAR UYGULAMALARI ( Kişilere Ait Taşınmazların Değer Kazandığı Gerekçesiyle İdari Hizmetlerin Karşılığı Olarak Belediye Tarafından Belirlenen Tarifeye Dayanılmak Suretiyle Herhangi Bir Bedel İstenilemeyeceği )
KİŞİLERE AİT TAŞINMAZLARIN DEĞER KAZANMASI ( Belediyece Yapılan İmar Planları ve İmar Uygulamaları Sonucunda İdari Hizmetlerin Karşılığı Olarak Belediye Tarafından Belirlenen Tarifeye Dayanılmak Suretiyle Herhangi Bir Bedel İstenilemeyeceği )"
D8.D17.3.2009E. 2008/130 K. 2009/1905"ÖZEL TERTİBATLI ARAÇ ( Plakasında "Sakatlara Mahsus" İşaretinin Kaldırılması İstemiyle Yapılan Başvurunun Reddine İlişkin İşlem İle İşleminin Dayanağı Olan Karayolları Trafik Yönetmeliği'nde Hukuka Aykırılık Bulunmadığı )
PLAKADA "SAKATLARA MAHSUS" İŞARET ( Özel Tertibatlı Araç - İşleminin Dayanağı Olan Karayolları Trafik Yönetmeliği'nde Hukuka Aykırılık Bulunmadığı )
ÖZÜRLÜ VATANDAŞLARIN KİŞİLİK HAK VE HÜRRİYETİ ( Özel Tertibatlı Araç Plakasında "Sakatlara Mahsus" İşaretinin Kaldırılması İstemiyle Yapılan Başvurunun Reddinde ve Karayolları Trafik Yönetmeliği'nde Hukuka Aykırılık Bulunmadığı )
ÖZEL HAYATIN GİZLİLİĞİ VE MAHREMİYETİ ( Özel Tertibatlı Araç Plakasında "Sakatlara Mahsus" İşaretinin Kaldırılması İstemiyle Yapılan Başvurunun Reddinde ve Dayanak Karayolları Trafik Yönetmeliği'nde Hukuka Aykırılık Bulunmadığı )"
D8.D20.3.2009E. 2007/8500 K. 2009/1979"SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRİN MESLEKTEN ÇIKARILMASI ( SSK ve Vergi Dairesine Yatırılmak Üzere Verilen Paraları Yatırmadığı Hizmet Nedeniyle Emniyeti Suistimal Suçundan İki Kez Hüküm Giydiği İşlerinin Ruhsatsız Bir Kişice Yürütüldüğü - Hukuka Aykırılık Bulunmadığı )
MESLEKTEN ÇIKARILMA CEZASI ( Serbest Muhasebeci Mali Müşavir - SSK ve Vergi Dairesine Yatırılmak Üzere Verilen Paraları Yatırmadığı Hizmet Nedeniyle Emniyeti Suistimal Suçundan İki Kez Hüküm Giydiği İşlerinin Ruhsatsız Bir Kişice Yürütüldüğü )
MESLEK ŞEREF VE HAYSİYETİNE AYKIRI DAVRANIŞLAR ( Serbest Muhasebeci Mali Müşavirin SSK ve Vergi Dairesine Yatırılmak Üzere Verilen Paraları Yatırmadığı Hizmet Nedeniyle Emniyeti Suistimal Suçundan İki Kez Hüküm Giydiği İşlerinin Ruhsatsız Bir Kişice Yürütüldüğü - Meslekten Çıkarma Cezasının Hukuka Uygun Olduğu )"
D8.D24.3.2009E. 2008/8591 K. 2009/2023"ANKARA'DA UYGULANAN SU TARİFESİ ( Tefe'ye Göre Belirlenemeyeceği - Faturaların Su Bedeli Tüketim Miktarına Göre Kademelendirilmesi ve 45 Günlük Süreyle Taahhuk Ettirilmesinin Hukuka Uygun Olmayıp Bozmayı Gerektirdiği )
SU SATIŞ ÜCRETİNİN TEFE'YE GÖRE BELİRLENMESİ ( Mümkün Olmadığı )
TEFE ( Göre Su Satış Ücretlerinin Belirlenemeyeceği )
SU VE KANALİZASYON İDARELERİ ( Suyun Dağıtımı ve Fiyatının Belirlenmesinde Tekel Konumunda Olduğu -Halka Ekonomik Yük Teşkil Edecek Makul Sayılamayacak Uygulamalardan Kaçınması Gereği/Su Bedelini Belirlerken Eşitliksiz Davranamayacağı )
TÜKETİM MİKTARINA GÖRE KADEMELENDİRME ( Eşit Maliyetli Maldan Daha Fazla Ücret Alınması Sonucunu Doğuracağı - Tekel Konumunda Olan Su ve Kanalizasyon İdarelerinin Eşitliğe Aykırı Davranamayacağından Su Ücretlerini Bu Şekilde Belirleyemeyeceği )
FATURALARIN 45 GÜNLÜK SÜREYLE TAAHHUK ETTİRİLMESİ ( Kullanılan Su Miktarının Artacağı ve Bedelinde Artış Olacağı/Hukuka Uyarlık Görülmediği - Aylık İşlem Yapılmasının Hakkaniyete Uygun Olup İdare Ek Külfet Getirmediğinden Bozulacağı )
SU FATURALARI ( Faturanın Aylık Taahhuk Ettirilmesinin İdare Ek Külfet Getirmediği - 45 Günlük Olmasının ve Tüketime Göre Kademelendirilmesinin Miktarı ve Bedeli Artıracağı/Eşit Maliyetli Maldan Fazla Ücret Alınacağından Bozulması Gereği )"
D8.D30.3.2009E. 2007/7245 K. 2009/2167"ORMANLIK ALAN ( Davacı Şirkete Tahsis Edilen Ormanlık Alan İçin Tesislerin Kullanıma Açılmasından Sonra Yasal Düzenlemeler ve Yapılan Anlaşmalar Gereği Davacı Şirketten Gayrisafi Hasıla Bedeli İstenilmesine İlişkin İşlemde Hukuka Aykırılık Bulunmadığı )
GAYRİSAFİ HASILA BEDELİ İSTENİLMESİ ( Davacı Şirkete Tahsis Edilen Ormanlık Alan İçin Tesislerin Kullanıma Açılmasından Sonra Yasal Düzenlemeler ve Yapılan Anlaşmalar Gereği Davacı Şirketten İstenilmesine İlişkin İşlemde Hukuka Aykırılık Bulunmadığı )
SPORTİF TESİS YAPILMASI ( Yapılmak Üzere Orman İdaresi Tarafından Davacı Şirkete Tahsis Edilen Ormanlık Alan İçin Tesislerin Kullanıma Açılmasından Sonra Yasal Düzenlemeler ve Yapılan Anlaşmalar Gereği Davacı Şirketten İstenilmesine İlişkin İşlemde Hukuka Aykırılık Bulunmadığı )"
D8.D30.3.2009E. 2008/9268 K. 2009/2170"DİPLOMA DENKLİĞİ İSTEMİ ( Eğitim-Öğretim Hakkı ve Çalışma Hakkına İlişkin Olması - Her Zaman Denklik Verilmesi İçin Davalı İdareye Başvurulabileceği )
EĞİTİM-ÖĞRETİM HAKKI VE ÇALIŞMA HAKKI ( Diploma Denkliği İsteminin Olması - Bu Konuda Daha Sonraki Tarihlerde İlgili İle Benzer Hukuki Durumda Olanların Lehine Verilmiş Yargı Kararları Bulunması da Göz Önüne Alınarak Her Zaman Denklik Verilmesi İçin İdareye Başvurulabileceği )
YARGI KARARI BULUNMASI ( Diploma Denkliği İstemi - Bu Konuda Daha Sonraki Tarihlerde İlgili İle Benzer Hukuki Durumda Olanların Lehine Verilmiş Yargı Kararları Bulunması da Göz Önüne Alınarak Her Zaman Denklik Verilmesi İçin İdareye Başvurulabileceği )"
D8.D13.4.2009E. 2007/7891 K. 2009/2521"UMUMA AÇIK İŞYERİ NİTELİĞİNDE OLMAYAN "MARKET" İŞYERİ ( "İçkili Yer Bölgesi" İçinde Olmaması Nedeniyle "Kapalı İçki Satışı" İzni Verilmemesine İlişkin İşlemde Hukuka Uyarlık Bulunmadığı )
MARKET İŞYERİ ( "Umuma Açık İşyeri" Niteliğinde Olmayan - "İçkili Yer Bölgesi" İçinde Olmaması Nedeniyle "Kapalı İçki Satışı" İzni Verilmemesine İlişkin İşlemde Hukuka Uyarlık Bulunmadığı )
KAPALI İÇKİ SATIŞI ( "Umuma Açık İşyeri" Niteliğinde Olmayan "Market" İşyerinin - "İçkili Yer Bölgesi" İçinde Olmaması Nedeniyle "Kapalı İçki Satışı" İzni Verilmemesine İlişkin İşlemde Hukuka Uyarlık Bulunmadığı )
İÇKİLİ YER BÖLGESİNDE OLMAMA ( "Market" İşyerinin - "Kapalı İçki Satışı" İzni Verilmemesine İlişkin İşlemde Hukuka Uyarlık Bulunmadığı )"
D8.D17.4.2009E. 2009/663 "YÖNETMELİKTE YER ALMAYAN ATAMALAR ( Atamaları Yönetmeliğe Tabi Tutacak Düzenlemeler İçeren YÖK Kurulu Kararı - Üst Hukuk Normuna Aykırılık Oluşturduğu )
YÖNETMELİK KAPSAMI DIŞINA ÇIKAN ATAMALAR ( Atamaları Yönetmeliğe Tabi Tutacak Düzenlemeler İçeren YÖK Kurulu Kararı - Kanuna Aykırı Olduğu )
YÖK KURULU KARARI ( Karar İle Yönetmelik Kapsamı Dışında Kalan Atamaların Yönetmeliğe Tabi Tutulduğu - Üst Hukuk Normuna Aykırılık Oluşturduğu )"
D8.D22.4.2009E. 2007/7221 K. 2009/2726"İNSAN VE ÇEVRE SAĞLIĞI ( Dikkate Alınması Suretiyle Köy İçinde Bulunan Evlerin Yanında Beslenecek Hayvan Sayısına Sınırlama Getirilmesinde Hukuka Aykırılık Bulunmadığı )
KÖY İÇİNDE BULUNAN EVLERİN YANINDA BESLENECEK HAYVAN SAYISI ( İnsan ve Çevre Sağlığının Dikkate Alınması Suretiyle Sınırlama Getirilmesinde Hukuka Aykırılık Bulunmadığı )
HAYVAN SAYISINA SINIRLAMA GETİRİLMESİ ( İnsan ve Çevre Sağlığının Dikkate Alınması Suretiyle Köy İçinde Bulunan Evlerin Yanında Beslenecek Hayvan Sayısına Sınırlama Getirilmesinde Hukuka Aykırılık Bulunmadığı )"
D8.D28.4.2009E. 2009/1080 "MESLEK VEYA KAMU KURULUŞLARININ YÖNETİM VEYA DENETİM ORGANLARINDA GÖREV ALMAK ( Öğretim Elemanlarının Bu Görevlerini Ancak Yüksek Öğretim Kanunu Kapsamında Görevlendirilerek Yerine Getirebileceklerine İlişkin Genelge - Kanuna Aykırı Olduğu )
ÜNİVERSİTE YÖNETİM KURULU VE REKTÖR İZNİ ( Öğretim Elemanlarının Meslek Kuruluşlarının Yönetim Organlarında Görev Almasının Geçici Görevlendirme Niteliği Taşıyamayacağı - İzna Bağlanamayacağı )
MESLEKİ ÖRGÜTLENME HAKKI ( Öğretim Elemanlarının Meslek Kuruluşlarının Yönetim Organlarında Görev Almasının Rektör İznine Bağlanması Hakkında Genelge - Örgütlenme Hakkına Aykırı Olduğu )
ÖĞRETİM ELEMANINININ MESAİ SAATİNİ KURUMA HASRETMESİ ( Öğretim Elemanlarının Meslek Kuruluşlarının Yönetim Organlarında Görev Almasının Bu Kapsamda Değerlendirilemeyeceği - Rektör İznine Bağlanamayacağı )"
D8.D28.4.2009E. 2009/825 K. 2009/2795"SÖZLEŞMELİ PERSONEL ( Dava Konusu İşlem Tarihi İtibariyle Yürürlükteki Hali ve 657 Sayılı Yasanın 1. Maddesi Uyarınca Sözleşmeli Personele Döner Sermaye Ek Ödemesi Yapılmamasında Hukuka Aykırılık Bulunmadığı )
DÖNER SERMAYE EK ÖDEMESİ ( Dava Konusu İşlem Tarihi İtibariyle Yürürlükteki Hali ve 657 Sayılı Yasanın 1. Maddesi Uyarınca Sözleşmeli Personele Ödeme Yapılmamasında Hukuka Aykırılık Bulunmadığı )"
D8.D6.5.2009E. 2007/8336 K. 2009/2995"ULAŞIM KOORDİNASYON MERKEZİ ( Büyükşehir Belediye Yasası İle Düzenlenen Çalışma Usul ve Esaslarını Belirleyen Yönetmeliğin Henüz Yayımlanmamasından Dolayı Karar Alamayacağı Yönünde Verilen İdare Mahkemesi Kararında Hukuka Uyarlık Bulunmadığı )
BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE YASASI İLE DÜZENLENEN VE BU YASA UYARINCA FAALİYET GÖSTEREN ULAŞIM KOORDİNASYON MERKEZİ ( Çalışma Usul ve Esaslarını Belirleyen Yönetmeliğin Henüz Yayımlanmamasından Dolayı Karar Alamayacağı Yönünde Verilen İdare Mahkemesi Kararında Hukuka Uyarlık Bulunmadığı )
GÜZERGAH VERİLMESİ İSTEMİ ( Ticari Araca - Büyükşehir Belediye Yasası İle Düzenlenen ve Bu Yasa Uyarınca Faaliyet Gösteren Ulaşım Koordinasyon Merkezinin Çalışma Usul ve Esaslarını Belirleyen Yönetmeliğin Henüz Yayımlanmamasından Dolayı Karar Alamayacağı Yönünde Verilen İdare Mahkemesi Kararında Hukuka Uyarlık Bulunmadığı )"
D8.D12.5.2009E. 2009/731 "YÖNETİM GÖREVİNDEN AYIRMA CEZASI ( Dekan Olan Davacı Hakkında İyi Hali Gözönüne Alınarak Aylıktan Kesme Cezası Yerine Verildiği - Yönetim Görevinden Ayırma Cezası Daha Ağır Bir Ceza Olduğundan Hukuka Aykırılık Oluşturduğu )
AYLIKTAN KESME CEZASI ( Dekan Olan Davacının İyi Hali Gözetilerek Yönetmelikte Yer Alan Aylıktan Kesme Cezası Yerine Yönetim Görevinden Ayırma Cezası Verildiği - Görevinden Ayırma Cezası Daha Ağır Olduğundan Yönetmeliğin Kanuna Aykırı Olduğu )
DİSİPLİN SUÇ VE CEZALARI ( Yönetici Öğretim Elemanı ve Memurları Disiplin Yönetmeliği - Yönetmelikte Aylıktan Kesme Cezasından Daha Hafif Olarak Belirlenen Yönetim Görevinden Ayırma Cezasının Özünde Daha Ağır Nitelikte Olduğu/Kanuna Aykırı Olduğu )"
D8.D14.5.2009E. 2008/4076 K. 2009/3166"MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI ÖZEL ÖĞRETİM KURUMLARI YÖNETMELİĞİ ( "Ayrıca Bireysel Grup Destek Eğitimi ve Rehabilitasyon Hizmetlerinin Verildiği Özel Eğitim Kurumu" İbaresinde Engellilere İlişkin Yasal Düzenlemelerde Hukuka Aykırı Olmadığı )
BİREYSEL GRUP DESTEK EĞİTİMİ VE REHABİLİTASYON HİZMETLERİ ( Verildiği Özel Eğitim Kurumu İbaresinde Engellilere İlişkin Yasal Düzenlemelerde Hukuka Aykırı Olmadığı - Milli Eğitim Bakanlığı Özel Öğretim Kurumları Yönetmeliği )
ÖZEL EĞİTİM KURUMLARI ( Milli Eğitim Bakanlığı Özel Öğretim Kurumları Yönetmeliği - "Ayrıca Bireysel Grup Destek Eğitimi ve Rehabilitasyon Hizmetlerinin Verildiği Özel Eğitim Kurumu" İbaresinde Engellilere İlişkin Yasal Düzenlemelerde Hukuka Aykırı Olmadığı )"
D8.D25.5.2009E. 2009/1705 "TIP EĞİTİMİ ANA BİLİM DALI ( Kapatılarak Sağlık Bilimleri Enstitüsü Bünyesinde Tıp Eğitimi Anabilim Dalı Açılmasının Doçentlik Sınavlarına Başvuru ve Kadro Hususlarında Sıkıntı Yaratacağı - Hukuka Aykırı Olduğu )
SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ ( Tıp Eğitimi Anabilim Dallarının Kapatılarak Sağlık Bilimleri Enstitüsüne Devri - 190 Öğretim Elemanının Geçiş Süreci Tanınmadan ve Alt Yapısı Hazırlanmadan Sağlık Bilimleri Enstitüsü Bünyesine Alınmasıyla Birlikte Kadro Sorunlarının da Gündeme Geleceği )
BİYOİSTATİSTİK VE TIP BİLİŞİMİ ANABİLİM DALLARININ BİRLEŞTİRİLMESİ ( Eşitlik İlkesine Aykırılık Olduğu )"
D8.D1.6.2009E. 2009/3631 K. 2009/3579"ADLİ YARDIM TALEBİ ( Muhtar ve İki Aza Tarafından İmzalanmış Fakirlik Kağıdı ve İlgili Kurumlardan Alınan Herhangi Bir Aylık veya Yardıma Bağlı Olmadığına İlişkin Yazıların Dosyaya Sunulmasına Reğmen Reddedilmesinde İsabet Olmadığı )
HARÇ VE MASRAFLAR ( Hak Sahibi Olmasına Rağmen Adli Yardım Talebinin Reddi İle Harç ve Posta Masraflarının Yatırılmadığından Bahisle Davanın Açılmamış Sayılmasına Karar Verilmesinin İsabetsiz Olduğu )
DAVANIN AÇILMAMIŞ SAYILMASI ( Hak Sahibi Olmasına Rağmen Adli Yardım Talebinin Reddi İle Harç ve Posta Masraflarının Yatırılmadığından Bahisle Karar Verilmesinin İsabetsiz Olduğu )"
D8.D2.6.2009E. 2007/8466 K. 2009/3785"YATAY GEÇİŞ ÖNCESİ ALINAN DERSLER ( Genel Not Ortalamasında Notsuz Olarak Hesaba Katılmasına İlişkin İşlemde Hukuka ve Eşitlik İlkesine Aykırılık Bulunmadığı )
EŞİTLİK İLKESİ ( Yatay Geçiş Öncesi Alınan Derslerin Genel Not Ortalamasında Notsuz Olarak Hesaba Katılmasına İlişkin İşlemde Hukuka ve Eşitlik İlkesine Aykırılık Bulunmadığı )"
D8.D2.6.2009E. 2009/2295 "GEÇİCİ GÖREVLENDİRME İLE RESEN ÖĞRETİM ÜYESİ GÖNDERME ( İdarenin Resen Yapabileceği Yönünde Yetkisinin Bulunmadığı - Üniversitelerce Belirlenecek Nesnel Ölçütler Kullanılarak Yapılamayacağı/İlgilinin Rızasının Alınmasını Zorunlu Kılan Yasanın Amir Hükümlerine Aykırı Olduğu )
ÖĞRETİM ÜYELERİNİN PLANLI BİR BİÇİMDE YETİŞTİRİLMESİ ÖDEVİ ( Geçici Görevlendirme İle Resen Öğretim Üyesi Gönderme - İlgilinin Rızasının Alınmasını Zorunlu Kılan Yasanın Amir Hükümlerine ve Planlı Yetiştirme Ödevine Aykırı Olduğu )
ÖĞRETİM ÜYELERİNİN RIZALARININ ALINMASI ZORUNLULUĞU ( Geçici Görevlendirme İle Resen Öğretim Üyesi Gönderme - Yeterli Sayıda Gönüllü Bulunamazsa Görevlendirmelerin Üniversitelerce Belirlenecek Nesnel Ölçütler Kullanılarak Yapılamayacağı/Kanuna Aykırı Olduğu )
ZORLA ÇALIŞTIRMA YASAĞI ( Geçici Görevlendirme İle Resen Öğretim Üyesi Gönderme/İdarenin Resen Yapabileceği Yönünde Yetkisinin Bulunmadığı - Yasağa Aykırı Olduğu/İlgilinin Rızasının Alınmasının Zorunlu Olduğu )"
D8.D10.6.2009E. 2007/7535 K. 2009/4041"İŞYERİ AÇMA VE ÇALIŞMA RUHSATI ALINCAYA KADAR GÜZELLİK MERKEZİNİN FAALİYETTEN MEN EDİLMESİ ( Sağlık Müdürlüğünden Alınan Uygunluk Belgesi İle Faaliyete Geçen İşyerinin Bu Tarihten Sonra Yürürlüğe Giren Yönetmelik Değişikliği İle Getirilen Kurallara Tabi Tutulmasında Hukuka Uyarlık Bulunmadığı )
İŞYERİNİN FAALİYETTEN MEN EDİLMESİ ( İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatı Alıncaya Kadar Men Edilmesi - Sağlık Müdürlüğünden Alınan Uygunluk Belgesi İle Faaliyete Geçen İşyerinin Bu Tarihten Sonra Yürürlüğe Giren Yönetmelik Değişikliği İle Getirilen Kurallara Tabi Tutulamayacağı )
UYGUNLUK BELGESİ İLE FAALİYETE GEÇEN İŞYERİ ( Bu Tarihten Sonra Yönetmelik Değişikliği İle Getirilen Kurallara Tabi Tutulamayacağı )"
D8.D19.6.2009E. 2007/8635 K. 2009/4200"İL GENEL MECLİSİ KARARININ İPTALİ İSTEMİ ( Diyarbakır İlinin Merkez ve İlçelerine Bağlı Bulunan Köy Mahalle Mezra ve Bucaklarına Ait Eski İsimlerinin Yeni İsimleri İle Beraber Tabelalara Yazılabilmesine İlişkin Karar Alma Yetkisinin Bulunmadığı )
KÖY MAHALLE MEZRA VE BUCAKLARINA AİT ESKİ İSİMLERİNİN YENİ İSİMLERİ İLE TABELALARA YAZILMASI ( Diyarbakır İlinin Merkez ve İlçelerine Bağlı Bulunan - İl Genel Meclisinin Bu Konuda Karar Alma Yetkisi Olmadığından İptali Gerektiği )
İSİM DEĞİŞİKLİĞİ ( Diyarbakır İlinin Merkez ve İlçelerine Bağlı Bulunan Köy Mahalle Mezra ve Bucaklarına Ait Eski İsimlerinin Yeni İsimleri İle Beraber Tabelalara Yazılabilmesine İlişkin İl Genel Meclisinin Karar Alma Yetkisinin Bulunmadığı )"
D8.D30.6.2009E. 2009/3485 K. 2009/4384"KÖYLERİN BİRLEŞTİRİLMESİ ( İl Genel Meclisinin Aldığı Kararın İstişari Nitelikte Olduğu - İcrai İşlem Yapma Yetkisine İçişleri Bakanlığı'nın Haiz Bulunduğu )
İL GENEL MECLİSİ KARARI ( Köylerin Birleştirilmesi - İcrai İşlem Yapma Yetkisine İçişleri Bakanlığı'nın Haiz Bulunduğu/Kararın İstişari Nitelikte Olduğu )
İÇİŞLERİ BAKANLIĞI'NIN YETKİSİ ( Köylerin Birleştirilmesi Konusunda İcrai İşlem Yapma - İl Genel Meclisinin Aldığı Kararın İstişari Nitelikte Olduğu/Kesin ve Yürütülebilir Bir İşlem Olmadığı )"
D8.D3.7.2009E. 2008/3011 K. 2009/4450"EMNİYET TEŞKİLATI SAĞLIK ŞARTLARI YÖNETMELİĞİ ( EkA Maddesinin 1. Fıkrasındaki "Hematoloji" İbaresinde Hukuka Aykırılık Bulunmadığı - "Talesemi Taşıyıcılığı" Bir Hastalık Olmadığından Davacının Polis Meslek Yüksekokulundan İlişiğinin Kesilmesinin Hukuka Aykırı Olduğu )
TALESEMİ TAŞIYICILIĞI ( Bir Hastalık Olmadığından Davacının Polis Meslek Yüksekokulundan İlişiğinin Kesilmesinin Hukuka Aykırı Olduğu )
HEMATOLOJİ İBARESİ ( Emniyet Teşkilatı Sağlık Şartları Yönetmeliğinin EkA Maddesinin 1. Fıkrasındaki "Hematoloji" İbaresinde Hukuka Aykırılık Bulunmadığı )
AKDENİZ ANEMİSİ TAŞIYICILIĞI ( Bir Hastalık Olmadığından Davacının Polis Meslek Yüksekokulundan İlişiğinin Kesilmesinin Hukuka Aykırı Olduğu )"
D8.D25.9.2009E. 2007/8684 K. 2009/5081"ATANMA İŞLEMİ GERÇEKLEŞEN ÖĞRETİM ÜYESİNİN BEKLETİLMESİ ( Davacı Öğretim Üyesinin Sağlık Bakanlığı Tarafından Gerekli Belgelerin Geç Gönderilmesi Nedeniyle Maddi ve Manevi Tazminat Talebi - Talebin Kabul Edileceği )
ÖĞRETİM ÜYESİNİN ATANMAYA İLİŞKİN BELGELERİNİN GEÇ GÖNDERİLMESİ ( Davacı Öğretim Üyesinin Maddi ve Manevi Tazminat Talebinin Kabulüne Karar Verileceği )
SAĞLIK BAKANLIĞININ ATANMAYA İLİŞKİN BELGELERİ GEÇ GÖNDERMESİ ( İlgili Mevzuatlarda Bekleme Süresi Öngörülmediği - Davacı Öğretim Üyesinin Maddi ve Manevi Tazminat Talebinin Kabulü Gerektiği )
MADDİ VE MANEVİ TAZMİNAT TALEBİ ( Davacı Öğretim Üyesinin Sağlık Bakanlığı Tarafından Atanma İşlemine İlişkin Belgelerin Geç Gönderilmesi Nedeniyle Maddi ve Manevi Tazminat Talep Ettiği - İlgili Mevzuatlarda Bekleme Süresi Öngörülmediği/Talebin Kabul Edileceği )"
D8.D12.10.2009E. 2009/2480 K. 2009/5660"İMAR ALANLARI İÇİNDE KALAN MADENCİLİK FAALİYETLERİ ( İlgili Yerel Merciden İzin Alınarak Yapılacağı - 5177 S.Y'nın Yürürlüğe Girdiği Tarihten Önce Verilmiş Olan İzinlerin Müktesep Hak Olarak Ruhsat Hukuku Devam Ettiği Sürece Geçerli Olacağı )
MADENCİLİK FAALİYETLERİ ( İmar Alanları İçinde Kalan - İlgili Yerel Merciden İzin Alınarak Yapılacağı/5177 S.Y'nın Yürürlüğe Girdiği Tarihten Önce Verilmiş Olan İzinlerin Müktesep Hak Olarak Ruhsat Hukuku Devam Ettiği Sürece Geçerli Olacağı )
MÜKTESEP HAK ( İmar Alanları İçinde Kalan Madencilik Faaliyetleri İlgili Yerel Merciden İzin Alınarak Yapılacağı - 5177 S.Y'nın Yürürlüğe Girdiği Tarihten Önce Verilmiş Olan İzinlerin Müktesep Hak Olarak Ruhsat Hukuku Devam Ettiği Sürece Geçerli Olacağı )
GAYRİ SIHHİ MÜESSESELER ( Her Halükarda Ayrıca İşletme Ruhsatı Alınmasının Zorunlu Olduğu )"
D8.D26.10.2009E. 2009/6614 "İLKÖĞRETİM KURUMLARI YÖNETMELİĞİ ( Öğrenci Andı Başlığını Taşıyan Md. 12'nin Anayasaya Uluslararası Sözleşmelere ve İnsan Haklarına Aykırı Olduğu Tercih Hakkının Kaldırıldığı Yasal Dayanağının Bulunmadığı İddiası İle İptali ve Yürütmenin Durdurulması İstemi - 2577 S.K. Md. 27'de Öngörülen Koşulların Gerçekleşmediği )
ÖĞRENCİ ANDI ( MEB. İlköğretim Kurumları Yönetmeliği Md. 12 - Anayasaya Uluslararası Sözleşmelere ve İnsan Haklarına Aykırı Olduğu Tercih Hakkının Kaldırıldığı Yasal Dayanağının Bulunmadığı İddiası İle İptali ve Yürütmenin Durdurulması İstemi - Koşulların Gerçekleşmediği/2577 S.K. Md. 27 )"
D8.D30.10.2009E. 2009/2916 K. 2009/6193"YARDIMCI DOÇENTLİK KADROSUNA ATANMA ( Davacı Hakkında Değerlendirmede Bulunmak Üzere Seçilmiş Olan Üç Kişilik Jüri Üyeleri Arasında Kadronun İlan Edildiği Birim Yöneticisinin Yer Almadığı - Atanma İsteminin Reddinde Hukuka Uyarlık Bulunmadığı )
YÜKSEK ÖĞRETİM KANUNUNA AYKIRI OLARAK OLUŞTURULAN RAPOR ( Davacının Yardımcı Doçentlik Kadrosuna Atanma Başvurusunun Reddedildiği - Üç Kişilik Jüri Üyeleri Arasında Kadronun İlan Edildiği Birim Yöneticisinin Yer Almadığı/İşlemin Hukuka Aykırı Olduğu )"
D8.D6.11.2009E. 2009/6689 "TIPTA UZMANLIK EĞİTİMİ ( Yasalarda Bir Değişikliğe Gidilmeden Biyoloji Bölümü Mezunlarının Eğitim Almasını Engelleyen Tıpta ve Diş Hekimliğinde Uzmanlık Eğitimi Yönetmeliği Geç. Md. 4'deki Eksik Düzenlemede Hukuka Uyarlık Bulunmadığı )
BİYOLOJİ BÖLÜMÜ MEZUNLARI ( Tıpta Uzmanlık Eğitimi Almalarını Engelleyen Tıpta ve Diş Hekimliğinde Uzmanlık Eğitimi Yönetmeliği Geç. Md. 4'deki Eksik Düzenlemede Hukuka Uyarlık Bulunmadığı - Üst Hukuk Normlarına Aykırılığı/Yasalarda Bir Değişikliğe Gidilmediği )
ÜST HUKUK NORMLARI ( Yasalarda Bir Değişikliğe Gidilmeden Çıkarılan Yönetmelikle Yasalara Dayanılarak Yürütülen ve Hukuki İstikrar Kazanmış İdari Uygulamaların Değiştirilemeyeceği )"
D8.D9.11.2009E. 2009/4918 K. 2009/6504"KAYMAKAMLIK İŞLEMİNİN İPTALİ İSTEMİ ( Haksız Ödemin Tahsiline İlişkin - Davalı İdarelerce Gerekli Onay ve İzinleri Verilen Tüm Bu Hususlarda Davacı Kurumun Fazladan Ödemeye Sebep Olan Gerçek Dışı Beyanının Olmadığı Görüldüğünden Dava Konusu İşlemde Hukuka Uyarlık Görülmediği )
HAKSIZ ÖDEMENİN TAHSİLİ ( Kaymakamlık İşleminin İptali İstemi - Davalı İdarelerce Gerekli Onay ve İzinleri Verilen Tüm Bu Hususlarda Davacı Kurumun Fazladan Ödemeye Sebep Olan Gerçek Dışı Beyanının Olmadığı Görüldüğünden Dava Konusu İşlemde Hukuka Uyarlık Görülmediği )
ÖZEL EĞİTİM KURUMUNA DAVALI İDARECE HAKSIZ VE YERSİZ ÖDEME YAPILDIĞI İDDİASI ( Davacı Kurumun Fazladan Ödemeye Sebep Olan Gerçek Dışı Beyanının Olmadığı Görüldüğünden Bu Miktarın Ödenmesine İlişkin Kaymakamlık İşlemininde Hukuka Uyarlık Görülmediği )"
D8.D11.11.2009E. 2007/2125 K. 2009/6646"MADEN ARAMA RUHSATI ( Madencilik Faaliyetleri İzin Yönetmeliği'nin Hukuksal Dayanaktan Yoksun Kaldığı - Müdahil Firmaya Maden Arama Ruhsatı Verilmesi İşleminde Hukuka Uyarlık Bulunmadığı )
MADENCİLİK FAALİYETLERİ İZİN YÖNETMELİĞİ ( Esasları Yasada Belirlenmeyen Bir Faaliyeti Yönetmelikle Düzenleyen Ayrıca Bu Faaliyetin ÇED Belgesi Aranmadan Sürdürülmesine Olanak Sağlayan Maden Arama İzin Yönetmeliği'nin Hukuksal Dayanaktan Yoksun Kaldığı )
ANAYASA MAHKEMESİ İPTAL KARARI ( Madencilik Faaliyetleri İzin Yönetmeliği - Esasları Yasada Belirlenmeyen Bir Faaliyeti Yönetmelikle Düzenleyen Ayrıca Bu Faaliyetin ÇED Belgesi Aranmadan Sürdürülmesine Olanak Sağlayan Maden Arama İzin Yönetmeliği'nin Hukuksal Dayanaktan Yoksun Kaldığı )"
D8.D16.11.2009E. 2009/6279 K. 2009/6723"BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ GENEL SEKRETERİ OLAN DAVACININ ENCÜMEN KARARLARINI İPTALİNİ TALEP ETMESİ ( Davacının 5216 S.K. Md. 16'ya Dayanarak İptal Talep Ettiği - Hukuki Menfaati Bulunmadığı Gerekçesiyle Davanın Reddedilmesinin Hukuka Aykırı Olduğu )
DAVA EHLİYETİ ( Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreterinin Encümen Kararlarının İptalini Talep Etmesinde Hukuki Menfaati Bulunduğu - Dava Ehliyeti Nedeniyle Davanın Reddedilemeyeceği )
ENCÜMEN KARARLARININ İPTALİ İSTEMİ ( Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreterinin Encümen Kararlarının İptalini Talep Etmesinde Hukuki Menfaati Bulunduğu - Dava Ehliyeti Nedeniyle Davanın Reddedilemeyeceği )"
D8.D20.11.2009E. 2009/6890 "YÜKSEKÖĞRETİME GİRİŞTE KATSAYI PUANI UYGULAMASININ KALDIRILMASI ( Yükseköğretim Genel Kurulu Kararının Hukuka ve Hakkaniyete Aykırılığı - Milli Eğitim Sisteminin Yönlendirmeye İlişkin ve 2547 S.K. Md. 45'deki Kuralların Yürürlükte ve Uygulanıyor Olması )
ÜNİVERSİTEYE GİRİŞTE KATSAYI PUANI UYGULAMASININ KALDIRILMASI ( Yükseköğretim Genel Kurulu Kararının Hukuka ve Hakkaniyete Aykırılığı - Milli Eğitim Sisteminin Yönlendirmeye İlişkin ve 2547 S.K. Md. 45'deki Kuralların Uygulanmasını Bertaraf Edebileceği )
KATSAYI PUANI UYGULAMASI ( Yükseköğretim Genel Kurulu Kararı İle Kaldırılması - Farklı Hukuki Statüdeki Öğrencilerin Aynı Konumda Değerlendirilmesi Sonucu Anayasal Eşitlik Kuralı İle Çelişkili Bir Durum Yaratıldığı )
MESLEKİ VE TEKNİK LİSELER ( Tercih Edilebilir Hale Getirme Amacıyla Yükseköğretime Girişte Katsayı Puanı Uygulamasının Kaldırılmasının Hukuka ve Hakkaniyete Aykırılığı - Milli Eğitim Sisteminin Yönlendirmeye İlişkin ve 2547 S.K. Md. 45'deki Kuralların Yürürlükte ve Uygulanıyor Olması )"
D8.D23.11.2009E. 2009/5562 K. 2009/6909"ALIŞVERİŞ MERKEZLERİNDE İLK ÜÇ SAATE KADAR OTOPARK ÜCRETİ ALINMAMASI ( Hukuka Uygun Olduğu - Alışveriş Merkezlerine Müşteri Olarak Gelenlerin Otopark İhtiyaçlarının Ticari Amaç Güdülmeksizin ve Ücretsiz Olarak Bina İçinde veya Parselinde Karşılanması Gerektiği )
OTOPARK ÜCRETİ ( Alışveriş Merkezine Gelenlerin İlk Üç Saate Kadar Otoparktan Ücretsiz Yararlanması Gerektiği - Üç Saatten Sonra Uygulanacak Ücretlerin İse İstanbul Büyükşehir Belediyesinin Tarife Komisyonunca Belirlenen Ücret Oranında Olması Gerektiği )
UKOME KARARININ İPTALİ TALEBİ ( Alışveriş Merkezine Gelenlerin İlk Üç Saate Kadar Otoparktan Ücretsiz Yararlanması Yönündeki - Hukuka Uygun Olduğu )
ÜCRETSİZ OTOPARK ( Alışveriş Merkezine Gelenlerin İlk Üç Saate Kadar Otoparktan Ücretsiz Yararlanacağı - Tamamen Ücretsiz Olmasının İse Kısa Süreli Otopark Yerinin Azalmasına Yol Açacağı )"
D8.D4.12.2009E. 2009/5454 K. 2009/7028"AKADEMİK KADROLARA YAPILACAK ATAMALAR ( Anabilim Dalı Bölüm Gibi İlgili Birimlerin Akademik Personel İhtiyacına İlişkin Görüş ve Önerileri Alınmadan Akademik İlana Çıkılmasında ve Atama Yapılmasında Hukuka Uyarlık Bulunmadığı )
GÖRÜŞ VE ÖNERİ ALINMASI ( Akademik Kadrolara Yapılacak Atamalar İçin Anabilim Dalı Bölüm Gibi İlgili Birimlerin Akademik Personel İhtiyacına İlişkin - Alınmadan Akademik İlana Çıkılmasında ve Atama Yapılmasında Hukuka Uyarlık Bulunmadığı )
ATAMA YAPILMASI ( Akademik Kadrolara Yapılacak Atamalar İçin Anabilim Dalı Bölüm Gibi İlgili Birimlerin Akademik Personel İhtiyacına İlişkin Görüş ve Önerileri Alınmadan Akademik İlana Çıkılmasında ve Atama Yapılmasında Hukuka Uyarlık Bulunmadığı )"
D8.D4.12.2009E. 2009/5457 K. 2009/7025"TIPTA UZMANLIK SINAVI ( Girecek Adaylardan Askerliğini Yapmamış Olanların Uzmanlık Eğitimi Yapacakları Dal İçin Öngörülen Sürenin Sonuna Kadar 34 Yaşından Gün Almayacak Durumda Olması Gerektiği )
UZMANLIK EĞİTİMİ ( Tıpta Uzmanlık Tüzüğü Uyarınca Uzmanlık Sınavına Girecek Adaylardan Askerliğini Yapmamış Olanların Uzmanlık Eğitimi Yapacakları Dal İçin Öngörülen Sürenin Sonuna Kadar 34 Yaşından Gün Almayacak Durumda Olması Gerektiği )
ASKERLİK YAPMAMIŞ OLANLAR ( Uzmanlık Sınavına Girecek Adaylardan - Uzmanlık Eğitimi Yapacakları Dal İçin Öngörülen Sürenin Sonuna Kadar 34 Yaşından Gün Almayacak Durumda Olması Gerektiği )"
D8.D15.12.2009E. 2009/8738 "OKUL SERVİS ARAÇLARININ NİTELİKLERİNİN YÖNETMELİKLE DEĞİŞTİRİLMESİ ( İdarenin Taşıtın 10 Yaşından Büyük Olmaması Gerektiği Yönündeki Düzenlemenin Meslek Örgütlerinden Gelen Talep Doğrultusunda 20 Yaşa Çıkarıladığına Yönelik Savunması - Bir Meslek Örgütünden Bildirilen Görüşün Düzenlemeyi Değiştirmek İçin Yeterli Olamayacağı/Üst Kuruluşların da Görüşünün Alınacağı )
REHBER PERSONELİN NİTELİKLERİNİN YÖNETMELİKLE DEĞİŞTİRİLMESİ ( Aranan Niteliklerin Düşürüldüğü/İdarenin Değişikliğin Maliyet ve Personel Teminindeki Güçlük Nedeniyle Yapıldığına Dair Savunması - Yeterli Araştırma Yapılmadan Değişiklik Yapılmasının Hukuka Aykırı Olduğu )
TAŞIMALI EĞİTİM ( Taşıt ve Rehber Personel Niteliklerinin Düşürülmesine İlişkin Değişikliğin Yeterli Araştırma Yapılmadan Gerçekleştirildiği - Hukuka Aykırı Olduğu )
KURUM GÖRÜŞÜNÜN SORULMAMASI ( Taşıt ve Rehber Personel Niteliklerinin Düşürülmesine İlişkin Değişikliğin Yeterli Araştırma Yapılmadan Gerçekleştirildiği - Üst Kuruluş ve Meslek Örgütlerinin Görüşlerinin Alınması Gereği )"
D8.D16.12.2009E. 2009/247 K. 2009/7623"TÜRKİYE BAROLAR BİRLİĞİ ADLİ YARDIM YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİĞİN İPTALİ İSTEMİ ( Adli Yardımdan Faydalanmasına Olanak Tanınanların Haklarının En İyi Şekilde Korunarak Yargılama Sürecinin Gereği Gibi Yerine Getirilmesinin Sağlanması ve Bu Sayede İnsan Hakları Standartlarının Yükseltilmesinin Amaçlandığı )
KAMU GÖREVİ NİTELİĞİ ( Ağır Bastığı Göz Ardı Edilmemekle Birlikte Avukatlık Yasası Gereği Adli Yardımda Ödenecek Ücretlerin Belirlenmesi Konusunda Türkiye Barolar Birliğine Yönetmelik Çıkarma Yetkisinin Tanındığı - Türkiye Barolar Birliği Adli Yardım Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmeliğin İptali İstemi )
TÜRKİYE BAROLAR BİRLİĞİNİN YÖNETMELİK ÇIKARMA YETKİSİ ( Türkiye Barolar Birliği Adli Yardım Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmeliğin İptali İstemi - Kamu Görevi Niteliğinin Ağır Bastığı Göz Ardı Edilmemekle Birlikte Avukatlık Yasası Gereği Adli Yardımda Ödenecek Ücretlerin Belirlenmesi Konusunda Türkiye Barolar Birliğine Yönetmelik Çıkarma Yetkisinin Tanındığı )
ADLİ YARDIM ( Faydalanmasına Olanak Tanınanların Haklarının En İyi Şekilde Korunarak Yargılama Sürecinin Gereği Gibi Yerine Getirilmesinin Sağlanması ve Bu Sayede İnsan Hakları Standartlarının Yükseltilmesinin Amaçlandığı - Türkiye Barolar Birliği Adli Yardım Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmeliğin İptali İstemi )"
D8.D21.12.2009E. 2009/4536 K. 2009/7892"YABANCI DİLLE OKUTULAN DERSE YER VERMEYEN LİSANS VEYA LİSANSÜSTÜ PROGRAMLAR ( Zorunlu Yabancı Dil Hazırlık Programı Getirilebileceği )
YABANCI DİL HAZIRLIK SINIFI ( Zorunlu Olduğu Bir Yükseköğretim Kurumunda Okuyan Davacının Hazırlık Sınıfını Geçmeden Birinci Sınıfa Kaydının Yapılamayacağı )
HAZIRLIK SINIFI ( Yabancı Dil Hazırlık Sınıfının Zorunlu Olduğu Bir Yükseköğretim Kurumunda Okuyan Davacının Hazırlık Sınıfını Geçmeden Birinci Sınıfa Kaydının Yapılamayacağı )"
D8.D25.12.2009E. 2008/1088 K. 2009/8114"RUHSAT VERİLMESİ İSTEMİ ( Başvurunun Reddine İlişkin İşlemin İptali İstemi - İmar Planında Akaryakıt İstasyonu Olarak Ayrılma ve Akaryakıt Tesis İzni Alınmasının Akaryakıt Ruhsatı Verilmesinde Mesafe Şartı İçin Kazanılmış Hak Teşkil Etmeyeceği )
AKARYAKIT İSTASYONU ( Akaryakıt Satış ve Servis İstasyonu Kurmak Üzere Ruhsat Verilmesi Başvurusunun Reddine İlişkin İşlemin İptali İstemi - İmar Planında Akaryakıt İstasyonu Olarak Ayrılma ve Akaryakıt Tesis İzni Alınmasının Akaryakıt Ruhsatı Verilmesinde Mesafe Şartı İçin Kazanılmış Hak Teşkil Etmeyeceği )
AKARYAKIT TESİS İZNİ ALINMASI ( Akaryakıt Satış ve Servis İstasyonu Kurmak Üzere Ruhsat Verilmesi İstemi - Akaryakıt Ruhsatı Verilmesinde Mesafe Şartı İçin Kazanılmış Hak Teşkil Etmeyeceği )
MESAFE ŞARTI ( Ruhsat Verilmesi Başvurusunun Reddine İlişkin İşlemin İptali İstemi - İmar Planında Akaryakıt İstasyonu Olarak Ayrılma ve Akaryakıt Tesis İzni Alınmasının Akaryakıt Ruhsatı Verilmesinde Mesafe Şartı İçin Kazanılmış Hak Teşkil Etmeyeceği )
KAZANILMIŞ HAK ( İmar Planında Akaryakıt İstasyonu Olarak Ayrılma ve Akaryakıt Tesis İzni Alınmasının Akaryakıt Ruhsatı Verilmesinde Mesafe Şartı İçin Kazanılmış Hak Teşkil Etmeyeceği )"
D8.D25.12.2009E. 2009/6617 "TIPTA VE DİŞ HEKİMLİĞİNDE UZMANLIK EĞİTİMİ YÖNETMELİĞİ ( Uzun Yıllardan Beri Ana Dal Olarak Belirlenen Parazitoloji Disiplininin Yan Dal Olarak Düzenlenmesinin Hukuka Aykırı Olduğu )
TIBBİ PARAZİTOLOJİNİN YAN DAL OLARAK DÜZENLENMESİ ( Uzun Yıllardan Beri Ana Dal Olduğu - Tıpta ve Diş Hekimliğinde Uzmanlık Eğitimi Yönetmeliğinde Yan Dal Olarak Düzenlenemeyeceği )
ANA DAL OLAN TIBBİ PARAZİTOLOJİNİN YAN DAL OLARAK DÜZENLENMESİ ( Tıpta ve Diş Hekimliğinde Uzmanlık Eğitimi Yönetmeliğinde - Hukuka Aykırı Olduğu )"
D8.D28.12.2009E. 2009/6398 "TIBBİ BİYOLOJİK BİLİMLER MEZUNLARININ TIPTA UZMANLIK EĞİTİMİ ALMASI ( Davacının TUS Uyarınca Yerleştirildiği Tıbbi Mikrobiyoloji Bölümüne Atanma Talebinin Reddedildiği - Tedavi Edici veya Hastaya Doğrudan Müdahale Gerektiren Niteliği Olmayan Alanlarla Sınırlı Olarak Uzmanlık Eğitimi Alabileceği )
TIPTA UZMANLIK SINAVI ( Tıbbi Biyolojik Bilimler Mezunu Davacının TUS Uyarınca Yerleştirildiği Tıbbi Mikrobiyoloji Bölümüne Atanma Talebinin Reddedildiği - Davacının Tıpta Uzmanlık Eğitimi Almasına İlişkin Uygulamayı Ortadan Kaldıran YÖK Genel Kurul Kararının Hukuka Aykırı Olduğu )
TIBBİ MİKROBİYOLOJİ BÖLÜMÜNE ATANMA ( Tıbbi Biyolojik Bilimler Mezunu Davacının TUS Uyarınca Yerleştirildiği Bölüme Atanma Talebinin Reddedildiği - Davacının Tıpta Uzmanlık Eğitimi Almasına İlişkin Uygulamayı Ortadan Kaldıran YÖK Genel Kurul Kararının Hukuka Aykırı Olduğu )"
D8.D11.1.2010E. 2009/7835 "TIPTA VE DİŞ HEKİMLİĞİNDE UZMANLIK EĞİTİMİ YÖNETMELİĞİ ( Yan Dalda Uzmanlık Belgesinin Yan Dalın Bağlı Bulunduğu Ana Dalda Uzmanlığı Bulunan Tabiplere Verilmesi Gerektiği - Yönetmelikte Yer Alan "Bağlı Ana Dalda Uzman Olduktan Sonra" İbaresinin Hukuka Uygun Olduğu )
YAN DALDA UZMANLIK ( Tıpta ve Diş Hekimliğinde Uzmanlık Eğitimi Yönetmeliğinde Yer Alan "Bağlı Ana Dalda Uzman Olduktan Sonra" İbaresinin İptali Talebi - Yan Dalda Uzmanlık Belgesinin Yan Dalın Bağlı Bulunduğu Ana Dalda Uzmanlığı Bulunan Tabiplere Verilmesi Gerektiği/Talebin Reddedileceği )
UZMANLIK BELGESİ VERİLMESİ ( Tıpta ve Diş Hekimliğinde Uzmanlık Eğitimi Yönetmeliğinde Yer Alan "Bağlı Ana Dalda Uzman Olduktan Sonra" İbaresinin İptali Talebi - Yan Dalda Uzmanlık Belgesinin Yan Dalın Bağlı Bulunduğu Ana Dalda Uzmanlığı Bulunan Tabiplere Verilmesi Gerektiği/Talebin Reddedileceği )"
D8.D11.1.2010E. 2009/7855 "PERİFERİK DAMAR CERRAHİSİ ( Tıpta ve Diş Hekimliğinde Uzmanlık Eğitimi Yönetmeliği İle İlk Defa İhdas Edildiği/Hukuka Aykırı Bulunarak İptal Edildiği - Periferik Damar Cerrahisi Yan Dal Alanında Uzmanlık Belgesi Verilmesine İlişkin Olan Düzenlemenin Dayanaksız Kaldığı/Hukuka Aykırı Olduğu )
TIPTA VE DİŞ HEKİMLİĞİNDE UZMANLIK EĞİTİMİ YÖNETMELİĞİ ( İlk Defa İhdas Edilen Periferik Damar Cerrahisine İlişkin Düzenlemenin İptal Edildiği - Periferik Damar Cerrahisi Yan Dal Alanında Uzmanlık Belgesi Verilmesine İlişkin Olan Düzenlemenin de Dayanaksız Kaldığı )
YAN DALDA UZMANLIK BELGESİ VERİLMESİ ( Tıpta ve Diş Hekimliğinde Uzmanlık Eğitimi Yönetmeliği İle İlk Defa Periferik Damar Cerrahisine İlişkin Düzenlemenin İptal Edildiği - Periferik Damar Cerrahisi Yan Dal Alanında Uzmanlık Belgesi Verilmesine İlişkin Olan Düzenlemenin de Dayanaksız Kaldığı )"
D8.D12.1.2010E. 2009/8626 "KAT SAYI UYGULAMASI ( Uygulamanın Kaldırılmasına İlişkin Kararın Eşit Olmayanları Eşit Hale Getirdiği - Bir Mesleğe Yönelik Program Uygulayan Ortaöğretim Mezunlarının Aynı Alanda Bir Yükseköğretim Programına Yerleştirilmesinde Puanlarının Daha Yüksek Katsayı İle Çarpılması Esasının Kaldırılmasının Hukuka Aykırı Olduğu )
YÜKSEKÖĞRETİME GEÇİŞTE KAT SAYI UYGULAMASI ( Bir Mesleğe Yönelik Program Uygulayan Ortaöğretim Mezunları Açısından Uygulamanın Kaldırılmasına İlişkin Kararın Eşit Olmayanları Eşit Hale Getirdiği - Yürütmenin Durdurulmasına Karar Verileceği )
MESLEĞE YÖNELİK PROGRAM UYGULAYAN OKULLARDA ÖĞRENİM GÖREN KİŞİLER ( Bakımından Yükseköğretim Programına Yerleştirmede Katsayı Uygulamasının Kaldırılmasına Karar Verilemeyeceği )
ÜNİVERSİTEYE GİRİŞTE UYGULANAN KATSAYININ DEĞİŞTİRİLMESİ ( Bir Mesleğe Yönelik Program Uygulayan Ortaöğretim Mezunları Açısından Katsayı Uygulamasının Kaldırılmasının Hukuka Aykırı Olduğu )"
D8.D15.1.2010E. 2009/7840 "YENİ İHDAS EDİLEN ANA DALLARDA UZMANLIK BELGESİ VERİLMESİ ( Tıpta ve Diş Hekimliğinde Uzmanlık Eğitimi Yönetmeliğindeki Bu Hükmün İptal Edildiği - Geçici 9. Maddenin de Uygulama Alanı Kalmadığı )
USULÜNE GÖRE UZMANLIK ALMAYANLARIN UZMANLIK ALANLARINDA ÇALIŞMASI ( Tıpta ve Diş Hekimliğinde Uzmanlık Eğitimi Yönetmeliği - Usulüne Göre Uzmanlık Almayanların Bu Ünvanı Kullanamayacağına İlişkin İbarenin Bu Alanda Çalışmayı da Engellediği Yönünde Yorumlanamayacağı )
TIPTA VE DİŞ HEKİMLİĞİNDE UZMANLIK EĞİTİMİ YÖNETMELİĞİ ( Usulüne Göre Uzmanlık Almayanların Bu Ünvanı Kullanamayacağına İlişkin İbarenin Diş Hekimlerinin Uzmanlık Alanında Çalmasını da Engellediği Yönünde Yorumlanamayacağı - Yönetmeliğin İlgili Hükmünün Hukuka Uygun Olduğu )
DİŞ HEKİMLİĞİNDE UZMANLIK ( Tıpta ve Diş Hekimliğinde Uzmanlık Eğitimi Yönetmeliği/Usulüne Göre Uzmanlık Almayanların Bu Ünvanı Kullanamayacağı - Düzenlemenin Yerinde Olduğu )
UZMANLIK ÜNVAN VE YETKİSİNİ KULLANMA ( Tıpta ve Diş Hekimliğinde Uzmanlık Eğitimi Yönetmeliğinde Usulüne Göre Uzmanlık Almayanların Bu Ünvanı Kullanamayacağına İlişkin İbarenin Bu Alanda Çalışmayı da Engellediği Yönünde Yorumlanamayacağı )"
D8.D15.1.2010E. 2009/8191 K. Y.D."TIPTA VE DİŞ HEKİMLİĞİNDE UZMANLIK EĞİTİMİ YÖNETMELİĞİ ( Ek 2 Sayılı Çizelgede Yeni Ana Dalların İhdas Edilmesini Gerektirecek Bilimsel Görüş ve Sair Delillerin Davalı İdarece Sunulamadığı - Çizelgenin Hukuka Aykırı Olduğu )
DİŞ HEKİMLİĞİNDE UZMANLIK ANADALI SAYISININ ARTIRILMASI ( Davalı İdarece Bu Durumun Gereklilik Olduğuna Dair Hukuki ve Bilimsel Görüşe Dayalı Bir Delil Sunulamadığı - Tıpta ve Diş Hekimliğinde Uzmanlık Eğitimi Yönetmeliği Ek 2 Sayılı Çizelgenin İptali Talebi/Talebin Kabul Edileceği )
UZMANLIK ANADALI SAYISININ ARTIRILMASI ( Tıpta ve Diş Hekimliğinde Uzmanlık Eğitimi Yönetmeliği Ek 2 Sayılı Çizelge İle - Yeni Ana Dalların İhdas Edilmesini Gerektirecek Bilimsel Görüş ve Sair Delillerin Davalı İdarece Sunulamadığı/Çizelgenin Hukuka Aykırı Olduğu )
DİŞ HASTALIKLARI VE TEDAVİSİ ( Tıpta ve Diş Hekimliğinde Uzmanlık Eğitimi Yönetmeliği Ek 2 Sayılı Çizelgede Yer Almadığı/Nedeninin Belirlenemediği - İdarece Delil Sunulamadığı/Çizelgenin Hukuka Aykırı Olduğu )"
D8.D20.1.2010E. 2009/7909 "DİŞ HEKİMLİĞİNDE DOKTORA EĞİTİMİ ( Tıpta ve Diş Hekimliğinde Uzmanlık Eğitimi Yönetmeliği'nde Uzmanlık Eğitimi İle Doktora Eğitimi Arasındaki Farkları Kaldıracak Hüküm Bulunmadığı/Eşdeğer Olmadıkları - Geçici 9. Maddenin Kapsamında Değerlendirilemeyeceği )
UZMANLIK EĞİTİMİ ( Doktora Eğitiminden Farklı Olduğu/Farkların Tıpta ve Diş Hekimliğinde Uzmanlık Eğitimi Yönetmeliği İle Ortadan Kaldırılmadığı - Geçiçi 9. Maddenin Diş Hekimliğinde Doktora Yapanlar Açısından Hukuka Aykırılık Taşımadığı )
YENİ İHDAS EDİLEN ANA DALLARDA UZMANLIK BELGESİ VERİLMESİ ( Diş Hekimliğinde Doktora Yapanların Bu Kapsamda Değerlendirilemeyeceği - Tıpta ve Diş Hekimliğinde Uzmanlık Eğitimi Yönetmeliğinin Geçici 9. Maddesinin Diş Hekimliğinde Doktora Yapanlar Açısından Hukuka Uygun Olduğu )
TIPTA VE DİŞ HEKİMLİĞİNDE UZMANLIK EĞİTİMİ YÖNETMELİĞİ ( Yönetmeliğin Diş Hekimliğinde Doktora Yapanlar İle Uzmanlık Belgesi Alanlar Arasındaki Farkı Kaldırmadığı - Diş Hekimliğinde Doktora Yapanlar Açısından 9. Maddenin Hukuka Uygun Olduğu )"
D8.D22.1.2010E. 2007/9786 K. 2010/210"SEVİYE BELİRLEME SINAVINDA KİTAPÇIK TÜRÜNÜ YANLIŞ KODLAMA ( Öncelikle Adayın Sorumlu Olduğu/Ancak Sınava Giren Öğrencilerin Yaşlarının Çok Küçük Olduğu - Adayın Yanlışlıktan Tek Başına Sorumlu Tutulamayacağı/Kitapçık Türünün Değiştirilerek Değerlendirmenin Yapılacağı )
YAŞI KÜÇÜK SINAV ADAYININ KİTAPÇIK TÜRÜNÜ YANLIŞ KODLAMASI ( Seviye Belirleme Sınavında/Öncelikle Adayın Sorumlu Olduğu - Ancak Sınava Giren Öğrencilerin Yaşlarının Çok Küçük Olduğu/Adayın Yanlışlıktan Tek Başına Sorumlu Tutulmaması Gerektiği )
SINAV KİTAPÇIĞINI YANLIŞ KODLAMA ( Seviye Belirleme Sınavında/Öncelikle Adayın Sorumlu Olduğu - Ancak Sınava Giren Öğrencilerin Yaşlarının Çok Küçük Olduğu/Adayın Yanlışlıktan Tek Başına Sorumlu Tutulmaması Gerektiği )"
D8.D25.1.2010E. 2009/7845 "ROMATOLOJİ YAN DALININ BAĞLI BULUNDUĞU ANA DALLAR ( Bu Dallar İçerisinde Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyona Yer Verilmesinin Yerinde Olduğu - Tıpta ve Diş Hekimliğinde Uzmanlık Eğitimi Yönetmeliğinin İlgili Hükmünün İptali Talebinin Reddedileceği )
FİZİKSEL TIP VE REHABİLİTASYON ( Romatoloji Yan Dalının Ana Dal Olarak Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyona Bağlanmasının Hukuka Uygun Olduğu - Tıpta ve Diş Hekimliğinde Uzmanlık Eğitimi Yönetmeliğinin Konu İlgili Hükmünün Yerinde Olduğu )
TIPTA VE DİŞ HEKİMLİĞİNDE UZMANLIK EĞİTİMİ YÖNETMELİĞİ ( Romatoloji Yan Dalının Ana Dal Olarak Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyona Bağlanmasının Hukuka Uygun Olduğu )
Tıpta ve Diş Hekimliğinde Uzmanlık Eğitimi Yönetmeliği/ Ek 3 Sayılı Çizelge"
D8.D27.1.2010E. 2007/9179 K. 2010/317"EVLİ OLAN DAVACININ OKUL İLE İLİŞİĞİNİN KESİLMESİ ( Davacının Aile Baskısıyla Evlendiği/Evliliğinin Butlanı İçin Açtığı Davanın Kabul Edilip Kesinleştiği - Okuduğu Ticaret Lisesi İle İlişiğinin Kesilmesi İşleminin Hukuka Aykırı Olduğu )
İPTALİNE KARAR VERİLEN EVLİLİK NEDENİYLE OKUL İLE İLİŞİĞİN KESİLMESİ ( Davacının Aile Baskısıyla Evlendiği/Evliliğinin Butlanı İçin Açtığı Davanın Kabul Edilip Kesinleştiği - Okuduğu Ticaret Lisesi İle İlişiğinin Kesilmesi İşleminin İptaline Karar Verileceği )
OKUL İLE İLİŞİĞİN KESİLMESİ ( Evlili Nedeniyle/Davacının Evliliğinin Butlanı İçin Açtığı Davanın Kabul Edilip Kesinleştiği - Okuduğu Ticaret Lisesi İle İlişiğinin Kesilmesi İşleminin Hukuka Aykırı Olduğu )"
D8.D27.1.2010E. 2010/1 "KAT SAYI UYGULAMASI ( Yüksek Öğretim Genel Kurulu Kararı Hakkında Yürütmenin Durdurulması Talebi - Ayrımların Kaldırılması Sonucunu Doğuran Bir Düzenlemenin Eğitim Sisteminin Örgütleniş Biçimindeki Bütünlüğü Bozacağı ve Yargı Kararlarına Aykırı Olacağı/Talebin 2. Maddedeki Karar İçin Kabul Edileceği )
AĞIRLIKLI ORTA ÖĞRETİM BAŞARI PUANI ( Kat Sayı Uygulamasına İlişkin Yüksek Öğretim Genel Kurulu Kararı Hakkında Yürütmenin Durdurulması Talebi - Kat Sayı Ayrımlarının Kaldırılması Sonucunu Doğuran Bir Düzenlemenin Eğitim Sisteminin Örgütleniş Biçimindeki Bütünlüğü Bozacağı ve Yargı Kararlarına Aykırı Olacağı )
YÜKSEK ÖĞRETİM GENEL KURUL KARARI ( Kat Sayı Uygulamasına İlişkin Yüksek Öğretim Genel Kurulu Kararında Yer Alan Öğretmen Lisesi ve Meslek Lisesi Mezunu Olanlar Hakkındaki 3. Maddenin Hukuka Aykırı Olduğu )
YÜKSEK ÖĞRETİM PROGRAMINA YERLEŞTİRME ( Kat Sayı Uygulamasına İlişkin Yüksek Öğretim Genel Kurulu Kararında Yer Alan Öğretmen Lisesi ve Meslek Lisesi Mezunu Olanlar Hakkındaki 3. Maddenin Hukuka Aykırı Olduğu )"
D8.D27.1.2010E. 2010/2 "İKİNCİ KATSAYI KARARI ( 1998 Yılından İtibaren Uygulanan ve Hukuka Uygunluğu Yargısal Kararlarla İstikrar Kazanmış Olan Mevcut Katsayı Uygulamasının İdarece Değiştirilmesinin Mümkün Olmadığı )
KAYSAYI KARARI ( Hukuka Uygunluğu Yargısal Kararlarla İstikrar Kazanmış Olan Katsayı Uygulamasının İdarece Değiştirilemeyeceği - Değiştirilmesinin Yargı Kararlarını Geçersiz Kıldığı Sonucuna Ulaşılacağı )
ÜNİVERSİTE GİRİŞ SINAVLARINDA UYGULANAN KATSAYI UYGULAMASI ( 1998 Yılından İtibaren Uygulanan ve Hukuka Uygunluğu Yargısal Kararlarla İstikrar Kazanmış Olan Mevcut Katsayı Uygulamasının İdarece Değiştirilmesinin Mümkün Olmadığı )
YARGI KARARLARININ UYGULANMASI ( Bu Konuda İdarelere Herhangi Bir Takdir Yetkisi Tanınmadığı/İdarelerin Yargı Kararlarının Doğruluğunu Tartışma ve Buna Göre Uygulama Yapma Yetkisinin Bulunmadığı - Üniversite Sınavı Katsayı Kararı )"
D8.D9.2.2010E. 2007/8493 K. 2010/606"ŞİKAYET VE İTİRAZLARIN İNCELENMESİ ( İcra Tetkik Mercii Hakimliğince Yapılan İcra Daireleri Nezdinde Yürütülen İş ve İşlemleri Avukatlık Meslek Kurallarının 27/2 Md.sinde İfade Edilen “Takip Edilen Dava” Kapsamının Dışında Tutulamayacağı )
MESLEĞE DUYULAN GÜVENİ ARTTIRMAK AMACIYLA GETİRİLEN İLKELERE AYKIRI DAVRANMAK ( Davrandığı Açık Olan Davacının Eylemine Uyan Adil Bir Cezayla Cezalandırılmasına İlişkin İşlemde Hukuka Aykırılık Bulunmadığı )
AVUKATLIK MESLEĞİ ( Düzen ve Geleneklerini Korumak Meslektaşlar Arasında Dayanışmayı ve Gösterilmesi Gereken Özenin Korunmasını Sağlayarak Meslek İtibarını ve Mesleğe Duyulan Güveni Arttırmak Amacıyla Getirilen İlkelere Aykırı Davranma - Cezayla Cezalandırılmasına İlişkin Dava Konusu İşlemde Hukuka Aykırılık Bulunmadığı )"
D8.D15.2.2010E. 2007/9225 K. 2010/713"AYLIKTAN KESME CEZASI ( Öğretim Görevlisi Olan Davacının Kendisine Verilen Öğrenci Belgesi Geri İstendiğinde Belgeyi Almadığını Beyan Ettiği/Resmi Sıfatın Gerektirdiği İtibar ve Güven Duygusunu Sarsacak Nitelikte Davranışta Bulunduğu - Verilecek Cezanın 1/30 İle 1/8 Arasında Olması Gereği )
ÖĞRENCİ BELGESİNİN GERİ İADE EDİLMEMESİ ( Öğretim Görevlisi Olan Davacının Kendisine Verilen Geri İstendiğinde Belgeyi Almadığını Beyan Ettiği/Resmi Sıfatın Gerektirdiği Güven Duygusunu Sarsacak Nitelikte Davranışta Bulunduğu - Verilecek Aylıktan Kesme Cezasının 1/30 İle 1/8 Arasında Olacağı )
RESMİ SIFATIN GEREKTİRDİĞİ İTİBAR VE GÜVEN DUYGUSUNUN SARSILMASI ( Öğretim Görevlisi Olan Davacının Kendisine Verilen Öğrenci Belgesi Geri İstendiğinde Belgeyi Almadığını Beyan Ettiği - Verilecek Aylıktan Kesme Cezasının 1/30 İle 1/8 Arasında Olacağı )"
D8.D19.2.2010E. 2009/7647 K. 2010/815"HAKKINDA ŞİKAYETTE BULUNULAN AVUKAT İÇİN GÖZLEMCİ AVUKAT GÖREVLENDİRİLMESİ ( Ankara Barosu Tarafından Kurulan Avukat Hakları ve Toplumla İlişkiler Merkezinden Seçilerek - Bu Merkezin Disiplin Hukuku Kurallarının İşletilmesi Gereken Bir Konuda Faaliyette Bulunamayacağı )
ANKARA BAROSU TARAFINDAN KURULAN AVUKAT HAKLARI VE TOPLUMLA İLİŞKİLER MERKEZİ ( Davacı Hakkında Verilen Şikayet Dilekçesi Üzerine Disiplin Kuralları Çerçevesinde Hukuki Süreç Başlatılması Gerekirken Merkezden Seçilen Yasal Dayanağı Olmayan Gözlemci Avukat Görevlendirilemeyeceği )
GÖZLEMCİ AVUKAT ( Davacı Hakkında Verilen Şikayet Dilekçesi Üzerine Disiplin Kuralları Çerçevesinde Hukuki Süreç Başlatılması Gerekirken Avukat Hakları ve Toplumla İlişkiler Merkezinden Seçilen Yasal Dayanağı Olmayan Gözlemci Avukat Görevlendirilemeyeceği )"
D8.D1.3.2010E. 2009/7831 "TIPTA VE DİŞ HEKİMLİĞİNDE UZMANLIK EĞİTİMİ YÖNETMELİĞİ ( Çizelgesinde Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Ana Dalı Sayılmadığı Gerekçesiyle Eksik Bölümün İptalinin Talep Edildiği - Yönetmelik Maddesinde Ana Dallar Sayma Suretiyle Belirlenmediğinden YD Talebinin Reddedileceği )
FİZİKSEL TIP VE REHABİLİTASYON ANA DALI ( Tıpta ve Diş Hekimliğinde Uzmanlık Eğitimi Yönetmeliği Çizelgesinde Bu Anadala Yer Verilemediği - Yönetmelik Maddesinde Ana Dallar Sayma Suretiyle Belirlenmediğinden Yürütmenin Durdurulması Talebinin Reddi Gerektiği )
ANA DALIN YÖNETMELİK ÇİZELGESİNE YAZILMAMASI ( Tıpta ve Diş Hekimliğinde Uzmanlık Eğitimi Yönetmeliği Çizelgesinde Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Ana Dalı Sayılmadığı Gerekçesiyle İptali Talebi - Ana Dallar Sayma Suretiyle Belirlenmediğinden YD Talebinin Reddedileceği )"
D8.D5.3.2010E. 2008/4976 K. 2010/1108"MERKEZİ İDAREYE TANINAN İZİN YETKİSİ ( Sadece Şirket Kurulması ve Kurulmuş ya da Kurulacak Şirketlere Sermaye Katılımında Bulunması Hallerinde Söz Konusu Olduğu )
İZİN ALMA ( Yasada Yer Almayan Bir Durumu Bakanlar Kurulu İznine Tabi Tutan Genelgede Hukuka Uyarlık Bulunmadığı )
SERMAYEYE İŞTİRAK ETMEK ( Serbest Piyasa Koşullarında ve Ticaret Yasası Hükümlerine Göre Faaliyet Gösterecek Olan Şirketlerin - İçişleri Bakanlığı Kanalıyla Bakanlar Kurulundan İzin Almaları Gibi Bir Gereklilik Öngörülmediği )"
D8.D5.3.2010E. 2009/4222 K. 2010/1110"DOKTORA TEZİNİN İPTALİ ( İntihal Gerekçesiyle - Uyuşmazlığın Dava Konusu İşlemi Tesis Eden Davalı Üniversitenin Bulunduğu Yer Mahkemesinde Çözümleneceği/Davacının Görev Yaptığı İl Mahkemesinde Görülemeyeceği )
YETKİLİ MAHKEME ( İntihal Gerekçesiyle Doktora Tezinin İptali - Davanın Davacının Görev Yaptığı İl Mahkemesinde Görülemeyeceği İşlemi Tesis Eden Davalı Üniversitenin Bulunduğu Yer Mahkemesinin Yetkili Olduğu )
KANUNLARDA YETKİLİ İDARE MAHKEMESİNİN GÖSTERİLMEMESİ ( Dava Konusu İdari İşlemi Yapan İdari Merciin Bulunduğu Yerdeki İdare Mahkemesinin Yetkili Olduğu )"
D8.D8.3.2010E. 2008/6852 K. 2010/1146"ENSTİTÜ VE YÜKSEKOKULLARIN KALKINMA PLAN VE PROGRAMLARI ( İlke ve Hedefleri Doğrultusunda ve Yüksek Öğretim Planlaması Çerçevesinde Yükseköğretim Kurulunun Görüşü ve Önerisi Üzerine Kanunla Kurulacağı )
FAKÜLTE KURULMASI ( 2547 S. Yasaya Göre Özel Bir Kanun Niteliği Taşıyan 2809 S. Kanunun Ek 30. Md. Hükmü Uyarınca Bakanlar Kurulu Kararı İle de Fakülte Kurulabileceği )
ÜNİVERSİTE FAKÜLTELERİNİN KURULMASI ( Yüksek Öğretim Planlaması Çerçevesinde Yükseköğretim Kurulunun Görüşü ve Önerisi Üzerine Kanunla Kurulacağı - 2809 S. Kanunun Ek 30. Md. Hükmü Uyarınca Bakanlar Kurulu Kararı İle de Fakülte Kurulabileceği )"
D8.D15.3.2010E. 2009/7832 "YAN DAL UZMANLIĞI ( İlgili Eğitim Sürecini Oluşturan Yan Dal Asistanlığının Belirtilen Koşulları Karışısında Uzmanlığın Kazanılmasına Etken Olan Eğitim Süreci ve Başarılı Olma Özellikleriyle Çeliştiği Açık Olan Cerrahi Onkoloji Yan Dalında İstisnai Bir Şekilde Yan Dal Uzmanlık Belgesi Verilmesini Öngören Düzenlemede Hukuka Uyarlık Bulunmadığı )
TIPTA UZMANLIK TÜZÜĞÜ ( Tıpta ve Diş Hekimliğinde Uzmanlık Eğitimi Yönetmeliğinin Geç. 10. Md. Yer Alan "Cerrahi Onkoloji" İbaresi Yönünden 2577 S. Yasanın 27. Md.de Öngörülen Koşulların Gerçekleştiğinden Yürütmesinin Durdurulması Gerektiği )
TIPTA VE DİŞ HEKİMLİĞİNDE UZMANLIK EĞİTİMİ YÖNETMELİĞİ ( Geç. 10. Md. Yer Alan "Cerrahi Onkoloji" İbaresi Yönünden 2577 S. Yasanın 27. Md.de Öngörülen Koşulların Gerçekleştiğinden Yürütmesinin Durdurulması Gerektiği )"
D8.D15.3.2010E. 2010/461 K. 2010/1280"AYLIKTAN KESME CEZASI ( Olayda Bakılan Davanın Açılmasından Sonra Rektörlükçe Disiplin Cezasının Bozulmasıyla Davanın Konusuz Kaldığı Açık Olup Karar Verilmesine Yer Olmadığına Karar Verilmesi Gerektiği )
DAVANIN KONUSUZ KALMASI ( Aylıktan Kesme Cezası - Olayda Bakılan Davanın Açılmasından Sonra Rektörlükçe Disiplin Cezasının Bozulmasıyla Davanın Konusuz Kaldığı Açık Olup Karar Verilmesine Yer Olmadığına Karar Verilmesi Gerektiği )
İDARENİN DAVA AÇILMASINA SEBEBİYET VERMESİ ( Dava Açıldıktan Sonra Disiplin Cezasının Bozulmuş Olduğu Yönünde İşlem Tesis Eden Davalı İdarenin Davanın Açılmasına Sebebiyet Verdiği Açık Olup Konusunun Katmaması Nedeniyle Karar Verilmesine Yer Olmadığına Karar Verileceği )"
D8.D17.3.2010E. 2007/9418 K. 2010/1350"BELEDİYE SINIRLARI DIŞINDA DEPOLAMA YAPMALARINA İLİŞKİN KISMININ İPTALİ İSTEMİ ( Gidişte ve Dönüşte İndirme ve Bindirme Yapacaklarından ve Belediye Sınırları İçerisinde Depolama Yapmamalarının Ulaşım Hizmeti Açısından Oluşacak Sıkıntıyı Bertaraf Edeceğinden Hukuka Aykırılık Bulunmadığı )
BELEDİYE ÖZEL HALK OTOBÜSLERİNİN BELEDİYE SINIRLARI DIŞINDA DEPOLAMA YAPMALARI ( Belediye Sınırları İçerisinde Depolama Yapmamalarının Ulaşım Hizmeti Açısından Oluşacak Sıkıntıyı Bertaraf Edeceğinden Hukuka Aykırılık Bulunmadığı )
HAKSIZ REKABETİN KALDIRILMASI İSTEMİ ( Belediye Özel Halk Otobüslerinin Gidişte ve Dönüşte İndirme ve Bindirme Yapacaklarından ve Belediye Sınırları İçerisinde Depolama Yapmamalarının Ulaşım Hizmeti Açısından Oluşacak Sıkıntıyı Bertaraf Edeceğinden Hukuka Aykırılık Bulunmadığı )"
D8.D17.3.2010E. 2009/970 K. 2010/1344"ÖĞRETİM ELEMANLARI ( Kamu Kuruluşları veya Meslek Kuruluşlarının Yönetim veya Denetim Organlarında Görev Almalarının Anayasa ve Yasalarla Tanınan Hakların Gerçekleşmesinin Genelge İle Sınırlandırılamayacağı )
MESLEK KURULUŞLARININ YÖNETİM VE DENETİM KURULLARINA SEÇİLEBİLMESİ ( Bu Suretle Kamu Görevini Yerine Getirebilmesi Hakkının Farklı Bir Yorumla İzne Bağlanması Hukuksal Açıdan Mümkün Görülmediği )
KAMU GÖREVİNİ YERİNE GETİRME ( Meslek Kuruluşlarının Yönetim ve Denetim Kurullarına Seçilebilmesi - Bu Suretle Kamu Görevini Yerine Getirebilmesi Hakkının Farklı Bir Yorumla İzne Bağlanması Hukuksal Açıdan Mümkün Görülmediği )"
D8.D31.3.2010E. 2009/7779 K. 2010/1593"İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI ULAŞIM KOORDİNASYON MERKEZİNİN İŞLEMİNİN İPTALİ İSTEMİ ( Yasal Zorunluluk Bulunmasına Karşın İlçe Belediyelerinin Katılımı Sağlanmaksızın Tesis Edilen İşlemde Şekil Yönünden Hukuka Uyarlık Bulunmadığı )
İLÇE BELEDİYELERİNİN KATILIMI SAĞLANMAKSIZIN TESİS EDİLEN İŞLEM ( Şekil Yönünden Hukuka Uyarlık Bulunmadığı - İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı Ulaşım Koordinasyon Merkezinin İşleminin İptali İstemi )
ŞEKİL EKSİKLİĞİ ( İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı Ulaşım Koordinasyon Merkezinin İşleminin İptali İstemi - Yasal Zorunluluk Bulunmasına Karşın İlçe Belediyelerinin Katılımı Sağlanmaksızın Tesis Edilen İşlemde Şekil Yönünden Hukuka Uyarlık Bulunmadığı )"
D8.D31.3.2010E. 2010/1692 K. 2010/1580"FERAGAT ( İki Taraftan Birinin Talep Sonucundan Vazgeçmesi Olarak Tanımlandığı - Feragat Beyanının Dilekçe İle veya Yargılama Sırasında Sözlü Olarak Yapılabileceği/95. Maddesinde de Feragatin Kesin Bir Hükmün Hukuki Sonuçlarını Hasıl Edeceği )
TEMYİZ AŞAMASINDA DAVADAN FERAGAT İSTEMİ ( İncelenebilmesi İçin Öncelikle İdare Mahkemesi Kararının Usulüne Uygun Olarak Temyiz Edilmiş Olması ve Yani Temyiz İncelemesinin Yapılabilmesi Gerektiği )
TEMYİZ İSTEMİNİN FERAGAT NEDENİYLE İNCELENME OLANAĞI KALMAMASI ( Davacı Tarafından Aynı Anda Temyiz İsteminden ve Davadan Vazgeçildiği - Bu Aşamada Davadan Feragat İstemi Hakkında da Karar Verilme Olanağı Bulunmadığı )"
D8.D5.4.2010E. 2009/7827 "PLASTİK REKONSTRÜKTİF VE ESTETİK CERRAHİSİ ( Ana Dalında Uzmanlık Eğitimi Süresini Beş Yıl Olarak Belirleyen Düzenleme İle Diş Hekimliği Alanında Ağız Diş ve Çene Cerrahisi Ana Dal Uzmanlık Alanı İhdas Edilmesine İlişkin Düzenlemede Hukuka Uyarlık Görülmediği )
TIPTA VE DİŞ HEKİMLİĞİNDE UZMANLIK EĞİTİMİ YÖNETMELİĞİ ( Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahisi Ana Dalı Uzmanlık Eğitimi Süresinin Beş Yıl Olarak Belirlenmesine İlişkin Düzenlemede Hukuka Uyarlık Görülmediği )
UZMANLIK EĞİTİMİ SÜRESİ ( Tıpta ve Diş Hekimliğinde Uzmanlık Eğitimi Yönetmeliği - Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahisi Ana Dalı Uzmanlık Eğitimi Süresinin Beş Yıl Olarak Belirlenmesine İlişkin Düzenlemede Hukuka Uyarlık Görülmediği )"
D8.D5.4.2010E. 2009/7850 "TIPTA VE DİŞ HEKİMLİĞİNDE UZMANLIK EĞİTİMİ YÖNETMELİĞİ ( Geçici 9.Md. Yer Alan "Ağız Yüz ve Çene Cerrahisi" İbaresi Yönünden 2577 S. Yasanın 27. Md. de Öngörülen Koşullar Gerçekleştiğinden Yürütmesinin Durdurulduğu )
UZMANLIK UNVANININ KAZANILMASI ( Etken Olan Eğitim Süreci ve Başarılı Olma Özellikleriyle Çeliştiği Açık Olan Ağız Yüz ve Çene Cerrahisi Alanında İstisnai Bir Şekilde Uzmanlık Belgesi Verilmesini Öngören Düzenlemede Hukuka Uyarlık Bulunmadığı )
AĞIZ YÜZ VE ÇENE CERRAHİSİ ( Tıpta ve Diş Hekimliğinde Uzmanlık Eğitimi Yönetmeliği Geçici 9.Md. Yer Alan "Ağız Yüz ve Çene Cerrahisi" İbaresi Yönünden 2577 S. Yasanın 27. Md. de Öngörülen Koşullar Gerçekleştiğinden Yürütmesinin Durdurulduğu )"
D8.D9.4.2010E. 2009/2447 K. 2010/1772"TARAF TEŞKİLİ (Sendika Şubelerinin Dava Açma Açılan Davada Taraf Olmalarına İlişkin Bir Kısıtlayıcı Hüküm Bulunmadığı - Yönetim Kurulu'nca Alınan Kararla Şubeye Dava Açma Hususunda Yetki Verildiği)
SENDİKANIN TARAF EHLİYETİ (Sendika Şubelerinin Dava Açma Açılan Davada Taraf Olmalarına İlişkin Bir Kısıtlayıcı Hüküm Bulunmadığı - Yönetim Kurulu'nca Alınan Kararla Şubeye Dava Açma Hususunda Yetki Verildiği)
YETKİLİ MAHKEME (Dava Konusu İşleminin Sendika Üyeleri ve Tüm Çalışanların Hukuki Durumuna Yaptığı Etki Dikkate Alındığında Dava Açma Konusunda Yetkili Olduğunun Kabulü Gerektiği)"
D8.D9.4.2010E. 2009/5241 K. 2010/1773"KÖY SINIRININ BELİRLENMESİ İSTEMİ ( İl İdare Kurulunun Kararının İptali İstemi - Hazırlanan Bilirkişi Raporundan Köy Sınırları İçerisinde Bırakılması Gereken Yaylanın Bir Kısmının Belediye Sınırları İçerisinde Bırakılması Sonucunu Doğuran Sınır Belirleme İşleminde Hukuka Uyarlık Bulunmadığı )
İL İDARE KURULUNUN KARARININ İPTALİ İSTEMİ ( Köy Sınırları İçerisinde Bırakılması Gereken Yaylanın Bir Kısmının Belediye Sınırları İçerisinde Bırakılması Sonucunu Doğuran Sınır Belirleme İşleminde Hukuka Uyarlık Bulunmadığı )
YAYLANIN SINIR YERİ ( Köy Sınırları İçerisinde Bırakılması Gereken Yaylanın Bir Kısmının Belediye Sınırları İçerisinde Bırakılması Sonucunu Doğuran Sınır Belirleme İşleminde Hukuka Uyarlık Bulunmadığı )"
D8.D12.4.2010E. 2009/7858 "TIPTA VE DİŞ HEKİMLİĞİNDE UZMANLIK EĞİTİMİ YÖNETMELİĞİ ( Yoğun Bakım ve Çocuk Yoğun Bakım Yan Dallarını ve Bu Yan Dalların Bağlı Olduğu Ana Dalları Düzenleyen Ek-3 Sayılı Çizelgenin 21. ve 45. Satırlarında Hukuka Uyarlık Görülmediği )
TIPTA YAN DALLAR ( Yoğun Bakım ve Çocuk Yoğun Bakım Yan Dallarının Bağlı Olduğu Ana Dalların Belirlenmesini Hukuki Bir Zemine Oturtacak İdarenin Takdir Hakkını ve Düzenleme Yetkisini Kamu Yararı ve Hizmet Gerekleri Uyarınca Kullandığını Ortaya Koyacak Bilimsel Gerekçenin Bulunmadığı )"
D8.D13.4.2010E. 2009/5914 K. 2010/1877"İETT İDARE ENCÜMENİNİN KARARININ İPTALİ İSTEMİ ( Toplu Ulaşım Hizmetlerinde Kullanıldığı Ortaya Konulamayan Dava Konusu Araçların 5216 S. Yasaya Eklenen Ek 2. Md. Esas Alınarak Toplu Ulaşım Sistemine Dahil Edilmesine İlişkin Dava Konusu İşlemde Hukuka Uyarlık Görülmediği )
TOPLU ULAŞIM HİZMETLERİNDE KULLANILDIĞI ORTAYA KONULAMAYAN ARAÇLAR ( 5216 S. Yasaya Eklenen Ek 2. Md. Esas Alınarak Toplu Ulaşım Sistemine Dahil Edilmesine İlişkin Dava Konusu İşlemde Hukuka Uyarlık Görülmediği )
BELEDİYE BAŞKANLIĞINCA HAZIRLANAN İNCELEME RAPORU ( Dava Konusu Araçların İşletilmesine Esas Alınan Ek Protokole Belediye Kayıtlarından Ulaşılamadığı - Dolayısıyla Protokolün Gerçeği Yansıtmadığı/Toplu Ulaşım Sistemine Dahil Edilmesine İlişkin Dava Konusu İşlemde Hukuka Uyarlık Görülmediği )"
D8.D16.4.2010E. 2010/2304 "YÜKSEKÖĞRETİM GENEL KURULU KARARININ İPTALİ İSTEMİ ( Yükseköğretime Girişte Yerleştirme Puanlarının Hesaplanmasında Uygulanacak Katsayıların Belirlenmesi İle İlgili Kararının Milli Eğitim Temel Yasasının Alanlara Yönlendirmeye İlişkin Amacına Ve Bu Konudaki Yargı Kararlarına Aykırı Olmadığı )
YÜKSEKÖĞRETİME GİRİŞTE YERLEŞTİRME PUANLARI ( Hesaplanmasında Uygulanacak Katsayıların Belirlenmesi İle İlgili Yükseköğretim Genel Kurulu Kararının Milli Eğitim Temel Yasasının Alanlara Yönlendirmeye İlişkin Amacına ve Bu Konudaki Yargı Kararlarına Aykırı Olmadığı )
KATSAYILARIN BELİRLENMESİ ( Yükseköğretim Genel Kurulunun Yükseköğretime Girişte Yerleştirme Puanlarının Hesaplanmasında Uygulanacak Katsayıların Belirlenmesi İle İlgili Kararında Hukuka Aykırılık Olmadığı )"
D8.D19.4.2010E. 2009/10357 "KADIN HASTALIKLARI VE DOĞUM ANA DALI ( Eğitim Süresinin Beş Yıldan Dört Yıla Düşürülmesine İlişkin Düzenlemede İsabet Bulunmadığı )
EĞİTİM SÜRESİ ( Kadın Hastalıkları ve Doğum Ana Dalının Eğitim Süresinin Beş Yıldan Dört Yıla Düşürülmesine İlişkin Düzenlemede İsabet Bulunmadığı )
TIPTA VE DİŞ HEKİMLİĞİNDE UZMANLIK EĞİTİMİ YÖNETMELİĞİ ( Kadın Hastalıkları ve Doğum Ana Dalı Uzmanlık Eğitimi Süresini Dört Yıl Olarak Belirleyen Düzenleme İle Üreme Endokrinolojisi ve İnfertilite Disiplinine Yer Verilmemesinde Hukuka Uyarlık Görülmediği )
UZMAN HEKİMLER ( Tıpta Ve Diş Hekimliğinde Uzmanlık Eğitimi Yönetmeliği - Kadın Hastalıkları ve Doğum Ana Dalı Uzmanlık Eğitimi Süresini Dört Yıl Olarak Belirleyen Düzenleme İle Üreme Endokrinolojisi ve İnfertilite Disiplinine Yer Verilmemesinde Hukuka Uyarlık Görülmediği )"
D8.D21.4.2010E. 2009/4695 K. 2010/2033"ORMAN SAYILAN ALANLARDA SU İSALE HATTI VE SU DEPOSU YAPIMI ( Davacı Belediyeye Orman Sahasında Yapılacak Tesisle İlgili Olarak Verilecek İzinden Bedel Alınması ve Alınan Bedelin İadesinin Mümkün Olmayacağı Şeklinde Tesis Edilen İşlemde Hukuka Aykırılık Görülmediği )
BEDEL ALINMASI ( Orman Sayılan Alanlarda Su İsale Hattı ve Su Deposu Yapımı - Davacı Belediyeye Orman Sahasında Yapılacak Tesisle İlgili Olarak Verilecek İzinden Bedel Alınması ve Alınan Bedelin İadesinin Mümkün Olmayacağı Şeklindeki İşlemde Hukuka Aykırılık Görülmediği )
ORMAN SAHASINDA YAPILACAK TESİS ( Davacı Belediyeye Orman Sahasında Yapılacak Tesisle İlgili Olarak Verilecek İzinden Bedel Alınması ve Alınan Bedelin İadesinin Mümkün Olmayacağı Şeklindeki İşlemde Hukuka Aykırılık Görülmediği )"
D8.D27.4.2010E. 2008/1645 K. 2010/2069"İL SINIRLARI İÇERİSİNDEKİ SU KAYNAKLARININ TAHSİSİ ( Hakkında Karar Verebilecek Olan Karabük İl Özel İdaresinin Bolu İl Sınırları İçinde Kalan Su Kaynağının Tahsisi Hakkında Verdiği Kararda Yetki Yönünden Hukuka Uyarlık Bulunmadığı )
TAHSİS KARARI ( Ancak Kendi İl Sınırları İçerisindeki Su Kaynaklarının Tahsisi Hakkında Karar Verebilecek Olan Karabük İl Özel İdaresinin Bolu İl Sınırları İçinde Kalan Su Kaynağının Tahsisi Hakkında Verdiği Kararda Yetki Yönünden Hukuka Uyarlık Bulunmadığı )
YETKİ YÖNÜNDEN HUKUKA AYKIRILIK ( Ancak Kendi İl Sınırları İçerisindeki Su Kaynaklarının Tahsisi Hakkında Karar Verebilecek Olan Karabük İl Özel İdaresinin Bolu İl Sınırları İçinde Kalan Su Kaynağının Tahsisi Hakkında Verdiği Kararda Yetki Yönünden Hukuka Uyarlık Bulunmadığı )"
D8.D3.5.2010E. 2009/10046 "TIPTA VE DİŞ HEKİMLİĞİNDE UZMANLIK EĞİTİMİ YÖNETMELİĞİ ( Ek-1 ve Ek-3 Sayılı Çizelgelerine Karşı Davacı Birliğin Dava Açma Ehliyeti Bulunmadığından Bu Aşamada Anılan Düzenlemeler Yönünden Yürütmenin Durdurulması İsteminin Reddi Gerektiği )
DAVA EHLİYETİ ( Davacı Birliğin Tıpta ve Diş Hekimliğinde Uzmanlık Eğitimi Yönetmeliğinin Ek-1 ve Ek-3 Sayılı Çizelgelerine Karşı Dava Açma Ehliyeti Bulunmadığı - Yürütmenin Durdurulması İsteminin Reddi Gerektiği )
TABİP ODALARI ( Davacı Birliğin Tıpta ve Diş Hekimliğinde Uzmanlık Eğitimi Yönetmeliğinin Ek-1 ve Ek-3 Sayılı Çizelgelerine Karşı Dava Açma Ehliyeti Bulunmadığı - Anılan Düzenlemeler Yönünden Yürütmenin Durdurulması İsteminin Reddi Gerektiği )"
D8.D7.5.2010E. 2009/10443 K. 2010/2327"BARO LEVHASINA YAZILMA ( Avukatlık Stajını Usulüne Uygun Şekilde Tamamlaması ve Avukatlık Yasasında Belirtilen Avukatlığa Kabule Engel Bir Halinin Bulunmaması ve Avukatlık Mesleği İle Birleşemeyen Bir İşle Uğraşmaması Gerektiği )
AVUKATLIĞA KABUL ŞARTLARI ( Staj Döneminde Sigortalı Olarak Bir Ücret Karşılığında Çalışmanın Avukatlığa Engel Olması Nedeniyle İlgilinin Avukatlık Stajını Yeniden ve Kesintisiz Olarak Yapması Gerektiği )
AVUKATLIK STAJI ( Avukatlığa Kabul Şartları - Staj Döneminde Sigortalı Olarak Bir Ücret Karşılığında Çalışmanın Avukatlığa Engel Olması Nedeniyle İlgilinin Avukatlık Stajını Yeniden ve Kesintisiz Olarak Yapması Gerektiği )
STAJ DÖNEMİNDE SİGORTALI OLARAK BİR ÜCRET KARŞILIĞINDA ÇALIŞMA ( Avukatlığa Engel Olması Nedeniyle İlgilinin Avukatlık Stajını Yeniden ve Kesintisiz Olarak Yapması Gerektiği )"
D8.D12.5.2010E. 2009/10907 K. 2010/2412"DAHİLİYE UZMANI ( Davacının Yoğun Bakım Yan Dalında Alanında Yetkinliğini Kanıtlamış Bir Öğretim Üyesinden Aldığı Eğitim Sonucunda Jüri Tarafından Yapılan Sözlü Sınavda Başarılı Bulunduğu - Yoğun Bakım Yan Dal Uzmanlık Belgesinin Tescil Edilmemesine İlişkin İşlemde Hukuka Uyarlık Bulunmadığı )
YOĞUN BAKIM YAN DAL UZMANLIK BELGESİ ( Davacının Jüri Tarafından Yapılan Sözlü Sınavda Başarılı Bulunması Nedeniyle Tescil Edilmemesine İlişkin İşlemde Hukuka Uyarlık Bulunmadığı )
SÖZLÜ SINAVDA BAŞARILI OLMA ( Davacının Yoğun Bakım Yan Dalında Alanında Yetkinliğini Kanıtlamış Bir Öğretim Üyesinden Aldığı Eğitim Sonucunda Jüri Tarafından Yapılan Sözlü Sınavda Başarılı Bulunduğu - Yoğun Bakım Yan Dal Uzmanlık Belgesinin Tescil Edilmemesi Gerektiği )"
D8.D18.5.2010E. 2010/106 "TIPTA VE DİŞ HEKİMLİĞİNDE UZMANLIK EĞİTİMİ YÖNETMELİĞİ ( Ek-3 Sayılı Çizelgesinin 11. Satırında Yer Alan Düzenlemede Hukuka Uyarlık Görülmediği )
ÇOCUK HEMATOLOJİSİ VE ONKOLOJİSİ ( 3 Yıllık Eğitim Süresi Olan Tek Bir Yan Dal Olarak Belirlenmesine İlişkin Düzenlemede İdarenin Takdir Hakkını ve Düzenleme Yetkisini Kullandığını Ortaya Koyacak Bilimsel Gerekçenin Bulunmadığı )
EĞİTİM YÖNETMELİĞİ ( Tıpta ve Diş Hekimliğinde Uzmanlık Eğitimi Yönetmeliğinin Ek-3 Sayılı Çizelgesinin 11. Satırında Yer Alan Düzenlemede Hukuka Uyarlık Görülmediği )
YÖNETMELİK İPTALİ İSTEMİ ( Tıpta ve Diş Hekimliğinde Uzmanlık Eğitimi Yönetmeliği - 4. Md.nin ( J ) Bendi 27. Md.nin 2., 3. ve 4. Fıkraları, 28. Md. nin 3. Fıkrası, Geçici 2. Maddesinin 1. Fıkrası, Geçici 3. Maddesinin 1. Fıkrası Yönünden Yürütmenin Durdurulması İsteminin Reddi Gerektiği )"
D8.D21.5.2010E. 2009/3918 K. 2010/2805"KARARI SÜRESİNDE TEMYİZ ETMEME (Etmemiş Olsa Bile Karşı Tarafa Cevap Verme Süresi İçerisinde Karşılıklı Temyiz Talebinde Bulunma Hakkı Veren Hükme Benzer Bir Hükmün Kararın Düzeltilmesine İlişkin 54. Maddede Yer Almadığı)
KARŞILIKLI TEMYİZ TALEBİNDE BULUNMA HAKKI (Veren Hükme Benzer Bir Hükmün Kararın Düzeltilmesine İlişkin 54. Maddede Yer Almadığından Davacının Davalı İdarenin Karar Düzeltme Dilekçesine Karşılık Verdiği Dilekçede Talep Ettiği Karar Düzeltme İsteminin Hukuken İncelenme Olanağı Bulunmadığı)
KARAR DÜZELTME İSTEMİ (Kararın Düzeltilmesine İlişkin 54. Md.de Yer Almadığından Davacının Davalı İdarenin Karar Düzeltme Dilekçesine Karşılık Verdiği Dilekçede Talep Ettiği Karar Düzeltme İsteminin Hukuken İncelenme Olanağı Bulunmadığı)"
D8.D26.5.2010E. 2008/10118 K. 2010/2924"AVUKATLIK SÖZLEŞMELERİNE İLİŞKİN UYUŞMAZLIKLARIN TAHKİM YOLUYLA ÇÖZÜMLENMESİ ( Buna Yönelik Düzenlemenin Hukuk Devleti İlkesi Gereği Yasa İle Yapılabileceği - TBB Avukatlık Kanunu Yönetmeliğinde Bu Şekilde Değişiklik Yapılamayacağı )
TBB AVUKATLIK KANUNU YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK ( Avukatlık Sözleşmelerine İlişkin Uyuşmazlıkların Tahkim Yoluyla Çözülebileceğine İlişkin Düzenlemenin Yönetmelikle Yapılamayacağı )
UYUŞMAZLIKLARIN ÇÖZÜMÜ İÇİN ALTERNATİF YÖNTEMLERİN YAŞAMA GEÇİRİLMESİ ( Avukatlık Sözleşmelerine İlişkin Uyuşmazlıkların Tahkim Yoluyla Çözülebileceğine İlişkin Düzenlemenin Yönetmelikle Yapılamayacağı - Kanunla Yapılabileceği )
HUKUK DEVLETİ İLKESİ ( Avukatlık Sözleşmelerine İlişkin Uyuşmazlıkların Tahkim Yoluyla Çözülebileceğine İlişkin Düzenlemenin Yönetmelikle Yapılamayacağı )"
D8.D31.5.2010E. 2008/8169 K. 2010/3111"ADLİ YARDIM BÜROSUNUN GELİR VE GİDERLERİ ( Davacı Birliğin Önerileri Üzerinde Anlaşmaya Varılmadan Yönetmeliğin Yalnızca Adalet Bakanlığı İmzasıyla Yürürlüğe Konulması 1136 S.Y'nın 180. Md. Açıkça Aykırılık Teşkil Ettiği )
YÖNETMELİĞİN YALNIZCA ADALET BAKANLIĞI İMZASIYLA YÜRÜRLÜĞE KONULMASI ( Adli Yardım Bürosunun Gelir ve Giderleri - Davacı Birliğin Önerileri Üzerinde Anlaşmaya Varılmadan Yürürlüğe Konulmasının 1136 S.Y'nın 180. Md. Aykırı Olduğu )
MÜDAFİ VE VEKİLLER İÇİN BAROLARCA YAPILACAK CARİ GİDERLER ( TBB ve Adalet Bakanlığı Tarafından Birlikte Çıkarılması Gerektiği - Yönetmeliğin Yalnızca Adalet Bakanının İmzasıyla Yürürlüğe Konulmasında Yetki Unsuru Yönünden Hukuka Uyarlık Bulunmadığı )
ADALET BAKANLIĞI İMZASIYLA YÜRÜRLÜĞE KONULAN YÖNETMELİK ( Müdafi Ve Vekiller İçin Barolarca Yapılacak Cari Giderler - Davacı Birliğin Önerileri Üzerinde Anlaşmaya Varılmadan Yürürlüğe Konulmasının 1136 S.Y'nın 180. Md. Aykırı Olduğu )"
D8.D31.5.2010E. 2009/6676 K. 2010/3100"ÜNİVERSİTE YÖNETİM KURULU'NUN İŞLEMİNİN İPTALİ İSTEMİ ( Silahlı Terör Örgütüne Bilerek ve İsteyerek Yardım Etme - Açılan Ceza Davasının Sonucu Beklenilmeden ve Buna İlişkin Adli Yargı Kararı İrdelenmeden Verilen İdare Mahkemesi Kararının Eksik İnceleme Nedeniyle Hukuka Aykırı Olduğu )
DİSİPLİN CEZASI İLE YAPTIRIMA BAĞLANAN SUÇ ( Aynı Zamanda Ceza Hukuku Yönünden de Yargılama Konusu Olmuşsa Ceza Mahkemelerinin Verecekleri Kesin Kararların Disiplin Hukukunda Göz Önünde Bulundurulacak Veri ve Bilgiler Arasında Yer Alacağı )
SİLAHLI TERÖR ÖRGÜTÜNE BİLEREK VE İSTEYEREK YARDIM ETME ( Açılan Ceza Davasının Sonucu Beklenilmeden ve Buna İlişkin Adli Yargı Kararı İrdelenmeden Verilen İdare Mahkemesi Kararının Eksik İnceleme Nedeniyle Hukuka Aykırı Olduğu )
SORUŞTURMA VE YARGILAMA USULÜ ( Disiplin Hukuku İle Ceza Hukukunun Verilen Cezanın Niteliği ve Bu Cezanın Doğurduğu Sonuçlar ve Etkiler İle Ceza ve Suçların Tanımı ve Konuluş Amaçları Yönlerinden Birbirinden Farklı Özellikler Taşıdığı )"
D8.D31.5.2010E. 2010/582 K. 2010/3118"DOÇENTLİK UNVANINA HAK KAZANMA ( Sözlü Sınavı da Başarması Gerektiği Açık Olduğundan ve Doçentlik Sınavının Tamamlanamamasına Neden Olan İşlemlerin Yürütmesinin Durdurulması ve İptaline İlişkin Yargı Kararı Ancak Sözlü Sınavdan Önceki Hukuki Durumun İhdasını Sağlayacağı )
SÖZLÜ SINAV ( Davacının İki Aşamalı Olan Doçentlik Sınavında Doçentlik Unvanına Hak Kazanması İçin Sözlü Sınavı da Başarması Gerektiği - Davacının Hiç Bir Edimde Bulunmadan Yani Sözlü Sınava Girmeden Doçentlik Unvanı Alamayacağı )
DOÇENTLİK SINAVININ TAMAMLANAMAMASI ( Neden Olan İşlemlerin Yürütmesinin Durdurulması ve İptaline İlişkin Yargı Kararı Ancak Sözlü Sınavdan Önceki Hukuki Durumun İhdasını Sağlayacağı )"
D8.D2.6.2010E. 2008/720 K. 2010/3180"BELEDİYE TARAFINDAN İŞLETİLEN MEZBAHA ( 5179 S. Yasa Uyarınca Tarım İl Müdürlüğünden Çalışma ve Üretim İzni Alması Gerektiği )
ÇALIŞMA VE ÜRETİM İZNİ ( Belediye Tarafından İşletilen Mezbahanın Tarım İl Müdürlüğünden Çalışma ve Üretim İzni Alması Gerektiği )
MEZBAHA ( Belediye Tarafından İşletilen Mezbahanın Tarım İl Müdürlüğünden Çalışma ve Üretim İzni Alması Gerektiği )"
D8.D4.6.2010E. 2008/3052 K. 2010/3222"SU TARİFESİ UYGULANMASI İSTEMİ ( Özel Öğrenci Yurtlarını İşyeri Abonesi Kapsamında Düzenleyen Dava Konusu Tarife Hükmünde ve Bu Hüküm Uyarınca Tesis Edilen Davacı Şirkete Ait Öğrenci Yurtlarının Mesken Abonesi Kapsamında Kabul Edilmesi İstemiyle Yapılan Başvuruların Reddinde Hukuka Uyarlık Bulunmadığı )
MESKEN ABONESİ ( Su Tarifesi Uygulanması İstemi - Özel Öğrenci Yurtlarını İşyeri Abonesi Kapsamında Düzenleyen Dava Konusu Tarife Hükmünde ve Bu Hüküm Uyarınca Tesis Edilen Davacı Şirkete Ait Öğrenci Yurtlarının Mesken Abonesi Kapsamında Kabul Edilmesi İstemiyle Yapılan Başvuruların Reddinde Hukuka Uyarlık Bulunmadığı )
ÖZEL ÖĞRENCİ YURTLARI ( İşyeri Abonesi Kapsamında Düzenleyen Dava Konusu Tarife Hükmünde ve Bu Hüküm Uyarınca Tesis Edilen Davacı Şirkete Ait Öğrenci Yurtlarının Mesken Abonesi Kapsamında Kabul Edilmesi İstemiyle Yapılan Başvuruların Reddinde Hukuka Uyarlık Bulunmadığı )"
D8.D4.6.2010E. 2009/8976 K. 2010/3225"ÇEVRESEL ETKİ DEĞERLENDİRİLMESİ ( Zeytinlik Sahalarında Açılacak Zeytin Ürünlerine İlişkin İşletmeler İçin Dahi Tarım ve Köyişleri Bakanlığı'nın İzni Gerektiği - Maden Sahası İçin Anılan Yasa Metninde Belirtilen Mesafe Şartının Öncelikle Dikkate Alınması Gerektiği )
ZEYTİNLİK SAHALARINDA AÇILACAK ZEYTİN ÜRÜNLERİ ( İlişkin İşletmeler İçin Dahi Tarım ve Köyişleri Bakanlığı'nın İzni Gerektiği - Maden Sahası İçin Anılan Yasa Metninde Belirtilen Mesafe Şartının Öncelikle Dikkate Alınması Gerektiği )
MADEN İŞLETME RUHSATININ İPTALİ İSTEMİ ( Zeytin Ürünlerine İlişkin İşletmeler İçin Dahi Tarım ve Köyişleri Bakanlığı'nın İzni Gerektiği - Maden Sahası İçin Anılan Yasa Metninde Belirtilen Mesafe Şartının Öncelikle Dikkate Alınması Gerektiği )
MESAFE ŞARTI ( Maden İşletme Ruhsatının İptali İstemi - Zeytin Ürünlerine İlişkin İşletmeler İçin Dahi Tarım ve Köyişleri Bakanlığı'nın İzni Gerektiği/Maden Sahası İçin Anılan Yasa Metninde Belirtilen Mesafe Şartının Öncelikle Dikkate Alınması Gerektiği )"
D8.D8.6.2010E. 2010/3326 "MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI ORTAÖĞRETİM KURUMLARINA GEÇİŞ YÖNERGESİNDE DEĞİŞİKLİK ( Normlar Hiyerarşisine ve Hukuka Aykırılık Görülmediği )
FIRSAT EŞİTLİĞİNE AYKIRI DÜZENLEME ( Milli Eğitim Bakanlığı Ortaöğretim Kurumlarına Geçiş Yönergesi - Yarışmalara Katılmayarak Zamanını Seviye Belirleme Sınavı İçin Kullanan Öğrencilerin Sağlanan Bu Hukuki Avantajdan Yararlanması Engellendiği Cihetle )
ORTAÖĞRETİM KURUMLARINA GEÇİŞ YÖNERGESİNDE DEĞİŞİKLİK ( Normlar Hiyerarşisine ve Hukuka Aykırılık Görülmediği - Seviye Belirleme Sınavı İçin Kullanan Öğrencilerin Sağlanan Bu Hukuki Avantajdan Yararlanması Engellendiği Cihetle “Fırsat Eşitliğine" Aykırı Düzenleme Yapıldığı )"
D8.D16.6.2010E. 2009/692 K. 2010/3552"ÖZEL ÖĞRETİM KURUMLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İŞLEMİNİN İPTALİ İSTEMİ ( Rehber Öğretmen Tanımı ve Görevlerini Belirleyen Kurallar Dikkate Alındığında Rehber Öğretmenlerin Ders Verme Görevleri Bulunmadığından Tesis Olunan İşlemde Kamu Yararı ve Hizmet Gerekleri Açısından Hukuka Aykırılık Görülmediği )
REHBER ÖĞRETMEN ( Tanımı ve Görevlerini Belirleyen Kurallar Dikkate Alındığında Rehber Öğretmenlerin Ders Verme Görevleri Bulunmadığından Tesis Olunan İşlemde Kamu Yararı ve Hizmet Gerekleri Açısından Hukuka Aykırılık Görülmediği )
DERS VERME GÖREVİ ( Özel Öğretim Kurumları Genel Müdürlüğü İşleminin İptali İstemi - Rehber Öğretmen Tanımı ve Görevlerini Belirleyen Kurallar Dikkate Alındığında Rehber Öğretmenlerin Ders Verme Görevleri Bulunmadığından Tesis Olunan İşlemde Hukuka Aykırılık Görülmediği )"
D8.D21.6.2010E. 2008/6751 K. 2010/3634"ALKOLLÜ ARAÇ KULLANIMI (Alkol Tespitine İtiraz Halinde Sevkedildikleri Sağlık Kuruluşlarında Yapılacak Ölçümlerin Alkol Tespitine İlişkin Tarih Saat ve Ölçüm Sonucunu Cihaza Ait Seri Numarasını Gösteren Çıktı Verebilen Kalibrasyon Ayarı Yapılmış Teknik Cihazlarla Yapılabileceği)
ALKOL TESPİTİNE İTİRAZ (Sevkedildikleri Sağlık Kuruluşlarında Yapılacak Ölçümlerin Alkol Tespitine İlişkin Tarih Saat ve Ölçüm Sonucunu Cihaza Ait Seri Numarasını Gösteren Çıktı Verebilen Kalibrasyon Ayarı Yapılmış Teknik Cihazlarla Yapılabileceği)
SAĞLIK KURULUŞLARINDA YAPILACAK ÖLÇÜMLER (Alkollü Araç Kullanımı - Alkol Tespitine İtiraz Halinde Sevkedildikleri Sağlık Kuruluşlarında Yapılacak Ölçümlerin Alkol Tespitine İlişkin Tarih Saat ve Ölçüm Sonucunu Cihaza Ait Seri Numarasını Gösteren Çıktı Verebilen Kalibrasyon Ayarı Yapılmış Teknik Cihazlarla Yapılabileceği)"
D8.D25.6.2010E. 2010/3241 K. 2010/3782"MADDİ VE MANEVİ TAZMİNAT ( Davacıların Çocuğunun Sokak Köpeklerinin Saldırısına Uğraması Sonucu Yaralanması - Kamu Hizmetinin İşleyişindeki Yetersizlik Eksiklik ve Düzensizliğin Hizmet Kusuru Oluşturduğundan Tazminat Sorumluluğu Doğduğu )
HİZMET KUSURU ( Davacıların Çocuğunun Sokak Köpeklerinin Saldırısına Uğraması Sonucu Yaralanmasında Kamu Hizmetinin İşleyişindeki Yetersizlik Eksiklik ve Düzensizlik Nedeniyle Tazminat Sorumluluğu Doğduğu )
SOKAK KÖPEKLERİNİN SALDIRISI SONUCU YARALANMA ( Kamu Hizmetinin İşleyişindeki Yetersizlik Eksiklik ve Düzensizliğin Hizmet Kusuru Oluşturduğundan Tazminat Sorumluluğu Doğduğu )"
D8.D25.6.2010E. 2010/5051 "EŞİTLİK İLKESİNE AYKIRILIK ( Bir Zorunlu ve Bir Seçmeli Dil Okuyan Öğrenciye Aynı Cevap Anahtarı Uygulaması Yaparak Dilediği Soruda Dilediği Anahtarı Kullanmak Ayrıcalığını Tanımak )
SEVİYE BELİRLEME SINAVI ( Bir Zorunlu ve Bir Seçmeli Dil Okuyan Öğrenciye Aynı Cevap Anahtarı Uygulaması Yaparak Dilediği Soruda Dilediği Anahtarı Kullanmak Ayrıcalığını Tanımak Eşitlik İlkesine Aykırı Olduğu )
ORTAÖĞRETİM KURUMLARINA GEÇİŞ SİSTEMİ SEVİYE BELİRLEME SINAVI ( Tüm Ülke Çapında Yapılan ve Özel Okul İle Devlet Okullarının Öğrencilerinin Seviyelerini Anayasal Eşitlik Çatısı Altında Eşit Uygulamayla Ölçmeyi Amaçlayan Bir Sınav Olduğu )
SINAVIN İPTALİ İSTEMİ ( 2010 Ortaöğretim Kurumlarına Geçiş Sistemi Seviye Belirleme Sınavı E-Başvuru Kılavuzunun ve Yapılan Sınavın Yabancı Dil Bölümünün ve Bu Bölüme İlişkin Cevap Anahtarının İptali İstemiyle Açılan Davada 2577 S. Y'nın 27/2'deki Koşulların Birlikte Gerçekleşmediği )"
D8.D2.7.2010E. 2009/2026 K. 2010/3966"AKADEMİK KADRO İLANI ( Doçent Alımı Hakkında - Üniversitelerde Akademik Kadro İlanı Verilmeden Önce Bölüm Başkanının Görüşünün Alınması Gerektiği )
BÖLÜM BAŞKANININ GÖRÜŞÜ ( Doçent Alımı Hakkında Üniversitelerde Kadro İlanı Verilmeden Önce Alınması Gerektiği )
ÜNİVERSİTELERDE AKADEMİK KADRO İLANI ( Verilmeden Önce Bölüm Başkanının Görüşünün Alınması Gerektiği )"
D8.D27.9.2010E. 2008/1728 K. 2010/4747"MAHALLE İSİMLERİNİN ESKİ İSİMLERİYLE BERABER KULLANILMASI (Yeni İsimlerinin Yanında (Türkçe) ve Parantez İçinde Eski İsimlerinin de Kullanılmasına İlişkin Belediye Meclisi Kararının Anayasa'ya Aykırı Olduğu)
BELEDİYE MECLİS KARARI (Mahalle İsimlerinin Eski İsimleriyle Beraber Kullanılmasına İlişkin - Yeni İsimlerinin Yanında (Türkçe) ve Parantez İçinde Eski İsimlerinin de Kullanılmasına İlişkin Belediye Meclisi Kararının Anayasa'ya Aykırı Olduğu)
BELEDİYE SINIRLARINA DAHİL MAHALLE İSİMLERİ (Yeni İsimlerinin Yanında (Türkçe) ve Parantez İçinde Eski İsimlerinin de Kullanılmasına İlişkin Belediye Meclisi Kararının Anayasa'ya Aykırı Olduğu)"
D8.D27.9.2010E. 2010/3384 K. 2010/4726"YARDIMCI DOÇENTLİK KADROSU ( Başvuran Davacının Atanmamasına İlişkin İşlemin İptali İstemi - Üniversitelerin İlan Ettikleri Bir Kadro İçin İhtiyaç ve Hizmet Gerekleri Doğrultusunda Getirdiği Özel ve O Kadroya Özgü Spesifik Koşulların İse Yükseköğretim Kurulu'nun Onayına Tabi Olmadığı )
ATANMAMA İŞLEMİNİN İPTALİ İSTEMİ ( Yardımcı Doçentlik Kadrosuna Başvuran Davacının - Üniversitelerin İlan Ettikleri Bir Kadro İçin İhtiyaç ve Hizmet Gerekleri Doğrultusunda Getirdiği Özel ve O Kadroya Özgü Spesifik Koşulların İse Yükseköğretim Kurulu'nun Onayına Tabi Olmadığı )
YÜKSEKÖĞRETİM KURULU'NUN ONAYINA TABİ OLAN "EK KOŞULLAR" BELİRLEME YETKİSİ ( Yapılacak Atamalar İçin Öngörülen ve Yasada Yer Almayan Genel ve Objektif Nitelikteki Kriterleri Belirlemeyi İfade Ettiği )
ÜNİVERSİTELERİN İLAN ETTİKLERİ KADRO ( İçin İhtiyaç ve Hizmet Gerekleri Doğrultusunda Getirdiği Özel ve O Kadroya Özgü Spesifik Koşulların İse Yükseköğretim Kurulu'nun Onayına Tabi Olmadığı )"
D8.D27.9.2010E. 2010/3793 K. 2010/4752"HATALI TESCİL KAYDI ( Sicile Güvenerek Taşınmazı Satın Alan Davacının Yanılmasına ve Zarara Uğramasına Sebep Olunduğu - Tapu Sicilinin Tutulması ve Kütüklerde Düzeltme Yapılması İle İlgili İşlerin Denetiminin Adli Yargının Görev Alanı İçinde Olduğu )
GÖREV ( Hatalı Tescil Kaydı - Sicile Güvenerek Taşınmazı Satın Alan Davacının Yanılmasına ve Zarara Uğramasına Sebep Olunduğu/Tapu Sicilinin Tutulması ve Kütüklerde Düzeltme Yapılması İle İlgili İşlerin Denetiminin Adli Yargının Görev Alanı İçinde Olduğu )
KÜTÜKLERDE DÜZELTME YAPILMASI ( Tapu Sicilinin Tutulması ve Kütüklerde Düzeltme Yapılması İle İlgili İşlerin Denetiminin Adli Yargının Görev Alanı İçinde Olduğu )
TAPU SİCİLİNİN TUTULMASINDAN DOĞAN ZARARLARDAN SORUMLULUK ( Adli Yargının Görevli Olduğu )"
D8.D27.9.2010E. 2010/3842 K. 2010/4770"TESCİL İSTEMİNİN İPTALİ İSTEMİ ( Davaya Konu Taşınmazın 3. Kişiler Adına Tesciline İlişkin Tapu Sicil Müdürlüğünün Tescil İşlemi Yönünden Uyuşmazlığın Görüm ve Çözümünde Adli Yargının Görevli Olduğu )
GÖREV ( Tescil İsteminin İptali İstemi - Davaya Konu Taşınmazın 3. Kişiler Adına Tesciline İlişkin Tapu Sicil Müdürlüğünün Tescil İşlemi Yönünden Uyuşmazlığın Görüm ve Çözümünde Adli Yargının Görevli Olduğu )
TAPU İPTALİ VE TESCİL ( Davaya Konu Taşınmazın 3. Kişiler Adına Tesciline İlişkin Tapu Sicil Müdürlüğünün Tescil İşlemi Yönünden Uyuşmazlığın Görüm ve Çözümünde Adli Yargının Görevli Olduğu )"
D8.D28.9.2010E. 2010/1116 K. 2010/4792"ÖĞRENCİLİK STATÜSÜNÜN KALDIRILMASINA İLİŞKİN FAKÜLTE YÖNETİM KURULU KARARININ İPTALİ İSTEMİ ( Sınırsız Sınav Hakkına Sahip Olan Davacının Öğrencilik Statüsünün Sona Erdirilmesi Yönünde Tesis Edilen İşlemde Hukuka Uyarlık Bulunmadığı )
SINIRSIZ SINAV HAKKINA SAHİP OLAN ÖĞRENCİ ( Öğrencilik Statüsünün Sona Erdirilmesi Yönünde Tesis Edilen İşlemde Hukuka Uyarlık Bulunmadığı )
ÖĞRENCİ AFFI ( Başarısız Olduğu Ders Sayısını Üç veya Üçün Altına İndirenlere Sınırsız Olarak Başarısız Olduğu Derslerden Sınava Girme Hakkının Tanınacağı - Bu Hükmün Sadece Öğrenimine Devam Eden Öğrencilik Statüsünü Koruyan Öğrenciler İçin Değil Af Yasası Hükümlerinden Yararlanarak Öğrenciliğe Geri Dönenler İçin de Geçerli Olacağı )"
D8.D29.9.2010E. 2008/1309 K. 2010/4860"PRATİSYEN HEKİM ( Tıpta Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavını Kazanan Davacı - Uzmanlık Eğitimini Tamamlamadan 1111 S. Askerlik Kanunu İle Tıpta Uzmanlık Tüzüğünde Belirtilen 33 Yaş Sınırını Aşacağından Bahisle Asistan Olarak Atamasının Yapılmamasında İsabetsizlik Bulunmadığı )
TIPTA UZMANLIK EĞİTİMİ GİRİŞ SINAVINI KAZANAN DAVACI ( Pratisyen Hekim - Uzmanlık Eğitimini Tamamlamadan 1111 S. Askerlik Kanunu İle Tıpta Uzmanlık Tüzüğünde Belirtilen 33 Yaş Sınırını Aşacağından Bahisle Asistan Olarak Atamasının Yapılmamasında İsabetsizlik Bulunmadığı )
ASİSTAN OLARAK ATAMA YAPILMASI ( Pratisyen Hekim Olan ve Tıpta Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavını Kazanan Davacı - Uzmanlık Eğitimini Tamamlamadan 33 Yaş Sınırını Aşacağından Bahisle Asistan Olarak Atamasının Yapılmamasında İsabetsizlik Bulunmadığı )
OTUZÜÇ YAŞ SINIRI ( Pratisyen Hekim Olan ve Tıpta Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavını Kazanan Davacı - Uzmanlık Eğitimini Tamamlamadan 1111 S. Askerlik Kanunu İle Tıpta Uzmanlık Tüzüğünde Belirtilen 33 Yaş Sınırını Aşacağından Bahisle Asistan Olarak Atamasının Yapılmamasında İsabetsizlik Bulunmadığı )"
D8.D5.10.2010E. 2008/1066 K. 2010/4990"SINIR TESPİTİNE İLİŞKİN İL İDARE KURULU KARARINA KARŞI AÇILAN DAVA ( Mahkemece Kamu Görevlisi Olan Vali Yardımcısı ve Ziraat Mühendisinin Bilirkişi Seçilerek Hazırlanan Rapora Dayalı Olarak Verilen Kararda Hukuka Uyarlık Bulunmadığı )
BİLİRKİŞİ İNCELEMESİ ( Sınır Tespitine İlişkin İl İdare Kurulu Kararına Karşı Açılan Dava - Mahkemece Kamu Görevlisi Olan Vali Yardımcısı ve Ziraat Mühendisinin Bilirkişi Seçilerek Hazırlanan Rapora Dayalı Olarak Verilen Kararda Hukuka Uyarlık Bulunmadığı )"
D8.D6.10.2010E. 2008/3215 K. 2010/5022"SAHTE BELGE KULLANMAK ( Suçundan Yargılanarak Bir Yıl Hapis Cezasına Mahkum Olan Davacı Hakkında Verilen Memnu Hakların İadesi Kararının Ehliyetsizliğinin Devam Ettiği Nedeniyle Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Ruhsatının İptal Edilmesinde Hukuka Aykırılık Olmadığı )
SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK RUHSATI ( Sahte Belge Kullanmak Suçundan Yargılanarak Bir Yıl Hapis Cezasına Mahkum Olan Davacı Hakkında Verilen Memnu Hakların İadesi Kararının Ehliyetsizliğinin Devam Ettiği Nedeniyle Ruhsatının İptal Edilmesinde Hukuka Aykırılık Olmadığı )
MEMNU HAKLARIN İADESİ KARARI ( Sahte Belge Kullanmak Suçundan Yargılanarak Bir Yıl Hapis Cezasına Mahkum Olan Davacı Hakkında - 3568 S. Yasanın 4/F Bendinde Tanımlanan Duruma Göre Ehliyetsizliğinin Devam Ettiği Nedeniyle Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Ruhsatının İptal Edilmesinde Hukuka Aykırılık Olmadığı )
MALİ MÜŞAVİRLİK RUHSATININ İPTALİ ( Sahte Belge Kullanmak Suçundan Yargılanarak Bir Yıl Hapis Cezasına Mahkum Olan Davacı Hakkında Verilen Memnu Hakların İadesi Kararının Ehliyetsizliğinin Devam Ettiği Nedeniyle Ruhsatının İptal Edilmesinde Hukuka Aykırılık Olmadığı )"
D8.D8.10.2010E. 2008/2747 K. 2010/5096"ÜNİVERSİTELERDE AKADEMİK TEŞKİLAT YÖNETMELİĞİ ( Üye Tam Sayısı 9 Olan Anabilim Dalının Başkanlık Seçimi İçin Yapılan Toplantıda Toplantı Yeter Sayısının 5 Değil 6 Olduğu )
ANABİLİM DALI BAŞKANLIK SEÇİMİ ( Üniversitelerde Akademik Teşkilat Yönetmeliği Gereğince Üye Tam Sayısı 9 Olan Anabilim Dalının Başkanlık Seçimi İçin Yapılan Toplantıda Toplantı Yeter Sayısının 5 Değil 6 Olduğu )
TOPLANTI YETER SAYISI ( Üniversitelerde Akademik Teşkilat Yönetmeliği Gereğince Üye Tam Sayısı 9 Olan Anabilim Dalının Başkanlık Seçimi İçin Yapılan Toplantıda Toplantı Yeter Sayısının 5 Değil 6 Olduğu )"
D8.D18.10.2010E. 2008/8395 K. 2010/5285"ÖĞRENCİ ANDININ İPTALİ İSTEMİ ( Ülkemizin Geleceği Olan Yeni Nesillerin Anayasamızda ve 1739 S. Yasada Yer Alan Amaçlar Doğrultusunda Yetiştirilmelerine Göre Dava Konusu Milli Eğitim Bakanlığı İlköğretim Kurumları Yönetmeliğinin "Öğrenci Andı" Başlıklı 12. Maddesinde Hukuka Aykırılık Bulunmadığı )
MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI İLKÖĞRETİM KURUMLARI YÖNETMELİĞİ ( Yeni Nesillerin Anayasamızda ve 1739 S. Yasada Yer Alan Amaçlar Doğrultusunda Yetiştirilmelerine Göre Dava Konusu Milli Eğitim Bakanlığı İlköğretim Kurumları Yönetmeliğinin "Öğrenci Andı" Başlıklı 12. Maddesinde Hukuka Aykırılık Bulunmadığı )"
D8.D19.10.2010E. 2008/989 K. 2010/5334"YÜKSEKÖĞRETİM KURUMUNDAN UZAKLAŞTIRMA CEZASI VERİLMESİ ( Üniversite Öğrencisi Olan Davacıya Kopya Yaptığından Bahisle 6 Ay Süre İle - Yükseköğretim Kurumları Öğrenci Disiplin Yönetmeliğinde Böyle Bir Ceza Bulunmadığından İşlemin İptali Gerektiği )
ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİSİNE OKULDAN UZAKLAŞTIRMA CEZASI VERİLMESİ ( Kopya Yaptığından Bahisle 6 Ay Süre İle - Yükseköğretim Kurumları Öğrenci Disiplin Yönetmeliğinde Böyle Bir Ceza Bulunmadığından İşlemin İptali Gerektiği )
UZAKLAŞTIRMA CEZASI ( Bir veya İki Yarı Yıl Süre İle Uzaklaştırma Cezası Verme Yetkisinin de Disiplin Kurullarına Ait Olduğu - Bu Nedenle Meslek Yüksekokulu Müdürü Tarafından Verilen Disiplin Cezasında Hukuka Uyarlık Bulunmadığı )
KOPYA ÇEKEN ÖĞRENCİ ( Üniversite Öğrencisi Olan Davacıya Kopya Yaptığından Bahisle 6 Ay Süre İle Yükseköğretim Kurumundan Uzaklaştırma Cezası Verilmesi - Yükseköğretim Kurumları Öğrenci Disiplin Yönetmeliğinde Böyle Bir Ceza Bulunmadığından İşlemin İptali Gerektiği )"
D8.D20.10.2010E. 2010/2741 "YÜKSEKÖĞRETİM GENEL KURULU KARARININ İPTALİ İSTEMİ ( Fen Edebiyat Fakültelerinde 4 Yıllık Lisans Eğitimi Sırasında Pedagojik Formasyon Eğitimi Alanlara Öğretmen Olarak Atanma Olanağının Tanınması - Eğitim Fakültesini Tercih Eden ve 5 Yıllık Ortaöğretim Alan Öğretmenliği Programlarını Bitiren Kişiler Öğretmen Olarak Atanmasının Eşitlik İlkesine Aykırı Olduğu )
PEDEGOJİK FORMASYON EĞİTİMİ ALANLARIN ÖĞRETMEN OLARAK ATANMASI ( Fen Edebiyat Fakültelerinde 4 Yıllık Lisans Eğitimi Sırasında Alanlara/Öğretmen Olmak İçin Eğitim Fakültesini Tercih Eden ve 5 Yıllık Ortaöğretim Alan Öğretmenliği Programlarını Bitiren Kişiler Öğretmen Olarak Atanması Eşitlik İlkesine Aykırı Olduğu - Yükseköğretim Genel Kurulu Kararının İptali İstemi )
ÖĞRETMEN ATAMASI ( Yükseköğretim Genel Kurulu Kararının İptali İstemi - Fen Edebiyat Fakültelerinde 4 Yıllık Lisans Eğitimi Sırasında Pedagojik Formasyon Eğitimi Alanlara Öğretmen Olarak Atanma Olanağının Tanınması - Eğitim Fakültesini Tercih Eden ve 5 Yıllık Ortaöğretim Alan Öğretmenliği Programlarını Bitiren Kişiler Öğretmen Olarak Atanmasının Eşitlik İlkesine Aykırı Olduğu )"
D8.D22.10.2010E. 2010/3434 K. 2010/5412"ADLİ YARDIM ( Amacı Maddi Olanakları Sınırlı Olan Kişilere Avukatın Hukuksal Yardımını Sağlayarak Yargısal Koruma Altına Almak Olduğu - Dava Konusu Düzenleme İle Anayasal Eşitlik İlkesine Aykırı Bir Hukuki Durum Yaratıldığı İddiasının Dayanaksız Olduğu )
FARKLI BİR YASAL DÜZENLEMEDEN KAYNAKLANAN AVUKATLIK ASGARİ ÜCRET TARİFESİNİN İHDAS EDİLMESİ ( Dava Konusu Tarifenin İhdas Ediliş Amacı Dikkate Alındığında Dava Konusu Düzenleme İle Anayasal Eşitlik İlkesine Aykırı Bir Hukuki Durum Yaratıldığı İddiasının Dayanaksız Olduğu )
ANAYASAL EŞİTLİK İLKESİ ( Farklı Bir Yasal Düzenlemeden Kaynaklanan Avukatlık Asgari Ücret Tarifesinin İhdas Edilmesi - Dava Konusu Tarifenin İhdas Ediliş Amacı Dikkate Alındığında Dava Konusu Düzenleme İle Anayasal Eşitlik İlkesine Aykırı Bir Hukuki Durum Yaratıldığı İddiasının Dayanaksız Olduğu )"
D8.D2.11.2010E. 2010/6284 K. 2010/5726"KAMU GÖREVLİLERİNİN VERDİKLERİ ZARAR ( Görevi Gereği Yaptığı İşler Nedeniyle Mağdur Olan Kişilerin Bu İşlemler Üzerine Personelin Atanmasına Karşı Dava Açma Ehliyetine Sahip Olmadıkları )
PERSONEL ATAMASI ( Kamu Görevlilerinin Görevi Gereği Yaptığı İşler Nedeniyle Mağdur Olan Kişilerin Bu İşlemler Üzerine Personelin Atanmasına Karşı Dava Açma Ehliyetine Sahip Olmadıkları )
DAVA EHLİYETİ ( Kamu Görevlilerinin Görevi Gereği Yaptığı İşler Nedeniyle Mağdur Olan Kişilerin Bu İşlemler Üzerine Personelin Atanmasına Karşı Dava Açamayacakları ) AKTİF HUSUMET ( Kamu Görevlilerinin Görevi Gereği Yaptığı İşler Nedeniyle Mağdur Olan Kişilerin Bu İşlemler Üzerine Personelin Atanmasına Karşı Dava Açma Ehliyetine Sahip Olmadıkları )
AKTİF HUSUMET ( Kamu Görevlilerinin Görevi Gereği Yaptığı İşler Nedeniyle Mağdur Olan Kişilerin Bu İşlemler Üzerine Personelin Atanmasına Karşı Dava Açma Ehliyetine Sahip Olmadıkları )"
D8.D5.11.2010E. 2010/6554 K. 2010/5831"SÜRÜCÜLERİN ALKOL ORANININ TESPİTİ ( Amacıyla Kolluk Kuvvetleri Tarafından Alkolmetre İle Yapılan Ölçüm ve Bu Ölçüme Yapılan İtiraz Üzerine Sağlık Kurumunda Yapılan Ölçüm Arasında Geçen Sürenin Dikkate Alınması Suretiyle Alkol Oranının Hesaplanması Görevinin Sağlık Kurumuna Ait Olduğu )
ALKOLMETRE İLE YAPILAN ÖLÇÜM ( ve Bu Ölçüme Yapılan İtiraz Üzerine Sağlık Kurumunda Yapılan Ölçüm Arasında Geçen Sürenin Dikkate Alınması Suretiyle Alkol Oranının Hesaplanması Görevinin Sağlık Kurumuna Ait Olduğu )
ALKOL ORANININ HESAPLANMASI ( Sağlık Kurumuna Ait Olduğu ve Kolluk Kuvvetlerince İki Ölçüm Arasında Geçen Zaman Üzerinden Tespit Edilen Olası Oran Dikkate Alınarak Tesis Edilen İşlemde Hukuka Uyarlık Bulunmadığı )"
D8.D12.11.2010E. 2010/5626 K. 2010/6024"MANEVİ TAZMİNAT DAVASI ( Avukatın Suçüstü Hali Dışında Üzerinin Aranamayacağı/ Müvekkili Önünde Kolluk Tarafından Üzerinin Aranmasının Meslek Onurunu Zedelediği - İdarenin Hizmet Kusuru İşlediği/Haksız Zenginleşmeye Yol Açmadan Zararın Karşılanması Gerektiği )
AVUKATIN ÜZERİNİN ARANMASI ( Ağır Ceza Mahkemesinin Görev Alanına Giren Suçtan Dolayı Suçüstü Hali Dışında Üzerinin Aranamayacağı/Müvekkilinin Önünde Aranması Durumunda Meslek Onurunun Zedeleneceği - Avukat Lehine Manevi Tazminata Hükmedileceği )
HİZMET KUSURU ( Kolluğun Ağır Cezayı Gerektiren Suçtan Dolayı Suçüstü Hali Olmadan Avukatın Üzerini Aradığı - Manevi Tazminata Hükmedileceği )
MESLEK ONURUNUN ZEDELENMESİ ( Avukatın Kolluk Tarafından Suçüstü Hali Olmadan Müvekkili Önünde Arandığı - Manevi Zararın Karşılanacağı )
MÜVEKKİLİNİN ÖNÜNDE AVUKATIN ÜZERİNİN ARANMASI ( Suçüstü Hali Olmadan Avukatın Üzerinin Aranmasının Meslek Onurunu Zedeleyeceği )
AVUKATLIK KİMLİĞİNİN İBRAZ EDİLMESİ ( Buna Rağmen Kolluk Tarafından Müvekkili Önünde Üzeri Aranan Avukatın Manevi Zararının Karşılanması Gerektiği )"
D8.D24.11.2010E. 2009/9910 K. 2010/6074"SORUMLU MÜDÜRLERİN YAPACAKLARI İŞ VE İŞLEMLER ( Çokluğu ve Önemi Karşısında Anılan Görevin Tam ve Eksiksiz Olarak Yerine Getirilmesini Sağlamak Amacı Taşıyan Düzenlemede Kamu Yararı ve Hizmet Gereklerine Aykırılık Bulunmadığı )
KAMU YARARI VE HİZMET GEREKLERİNE AYKIRILIK ( Sorumlu Müdürlerin Yapacakları İş ve İşlemlerin Çokluğu ve Önemi Karşısında Anılan Görevin Tam ve Eksiksiz Olarak Yerine Getirilmesini Sağlamak Amacı Taşıyan Düzenlemede Bulunmadığı )
KİMYA MÜHENDİSLERİ ODASI ÜYESİ ( Sorumlu Müdürlerin Yapacakları İş ve İşlemlerin Çokluğu ve Önemi Karşısında Anılan Görevin Tam ve Eksiksiz Olarak Yerine Getirilmesini Sağlamak Amacı Taşıyan Düzenlemede Bulunmadığı )"
D8.D6.12.2010E. 2010/7980 K. 2010/6465"DİSİPLİN CEZASI ( Baro Disiplin Kurulunca Verilen ve Türkiye Barolar Birliği Nezdinde İtiraza Konu Edilen Disiplin Cezalarında Baro Disiplin Kurulu Kararının Tek Başına Kesin Bir İşlem Olmadığından İdari Davaya Konu Edilemeyeceği )
BARO DİSİPLİN KURULU KARARI ( Tek Başına Kesin Bir İşlem Olmadığından İdari Davaya Konu Edilemeyeceği )
İDARİ DAVA ( Baro Disiplin Kurulunca Verilen ve Türkiye Barolar Birliği Nezdinde İtiraza Konu Edilen Disiplin Cezalarında Baro Disiplin Kurulu Kararının Tek Başına Kesin Bir İşlem Olmadığından İdari Davaya Konu Edilemeyeceği )"
D8.D7.12.2010E. 2010/5698 K. 2010/6534"RUHSAT ALMA ZORUNLULUĞU ( Bulunmaması Nedeniyle Davacı Konfederasyon Tarafından Söz Konusu İşyerleri İçin Ruhsat Aranmaması Yönünde Yapılan Başvurunun Reddine İlişkin İşlemde Hukuka Uyarlık Bulunmadığı )
RUHSAT ARANMAMASI YÖNÜNDE YAPILAN BAŞVURU ( Davacı Konfederasyon Tarafından Söz Konusu İşyerleri İçin Ruhsat Aranmaması Yönünde Yapılan Başvurunun Reddine İlişkin İşlemde Hukuka Uyarlık Bulunmadığı )
HAFTA TATİLİ RUHSATI İSTENİLMESİ ( İstisna Kapsamında Bulunan İşyerleri İçin Hafta Tatili Ruhsatı Aranmaması Yönünde Yapılan Başvurunun Hafta Tatili Ruhsatı Alması ve Gerekli Harcı Ödemesi Gerektiğinden Bahiste Reddedilmesinde İsabetsizlik Bulunmadığı )"
D8.D8.12.2010E. 2010/3651 K. 2010/6580"AVUKATIN BAKAMAYACAĞI DAVALAR ( Avukat Olan ve Aynı Zamanda İl Genel Meclisi ve Belediye Meclisi Üyesi Olan Davacının Bağlı Bulundukları Tüzel Kişilerin Aleyhindeki Dava ve İşleri Takip Etmelerinin Yasak Olduğu - Yasağın Ortakları ve Yanlarında Çalışan Avukatları da Kapsadığı )
İL GENEL MECLİSİ VE BELEDİYE MECLİSİ ÜYESİ OLAN AVUKAT ( Bağlı Bulundukları Tüzel Kişilerin Aleyhindeki Dava ve İşleri Takip Etmelerinin Yasak Olduğu - Yasağın Ortakları ve Yanlarında Çalışan Avukatları da Kapsadığı )"
D8.D13.12.2010E. 2008/2578 K. 2010/6780"BELEDİYELER BİRLİĞİ KARARI ( Güneydoğu Anadolu Bölgesi Birliği - Uluslararası İlişkiler Avrupa Birliği Uyum Komisyonuna Üye Seçimi/"İdarenin Bütünlüğü İlkesi" Açısından İçişleri Bakanlığından İzin Alması Gerektiği )
İDARENİN BÜTÜNLÜĞÜ İLKESİ ( Güneydoğu Anadolu Bölgesi Belediyeler Birliğinin Uluslararası İlişkiler Avrupa Birliği Uyum Komisyonuna Üye Seçimi Kararı - İçişleri Bakanlığından İzin Almadığından İptali )
İÇİŞLERİ BAKANLIĞINDAN İZİN ALINMADAN ALINAN KARAR ( Güneydoğu Anadolu Bölgesi Belediyeler Birliğinin Uluslararası İlişkiler Avrupa Birliği Uyum Komisyonuna Üye Seçimi Kararının İptali - "İdarenin Bütünlüğü İlkesi"ne Aykırılığı )"
D8.D20.12.2010E. 2008/6429 K. 2010/7046"KAMU KURUM VE KURULUŞLARI HAMMADDE ÜRETİM İZİN BELGESİ ( Somut Olarak Belli Bir Proje İle İlintilendirilerek Düzenlenmesi Gerektiği )
BELEDİYE ADINA DÜZENLENEN HAMMADDE ÜRETİM İZİN BELGESİ ( Somut Olarak Belli Bir Proje İle İlintilendirilerek Düzenlenmesi Gerektiği - Altyapı ve Yol Yapımı Projesine Dayalı Verilmesi )
MADEN KANUNU'NA GÖRE VERİLMİŞ RUHSAT ALANLARI ( Kaynak Kaybına Yol Açacak ve İşletme Faaliyetlerine Engel Olacak Şekilde Kamu Kurum ve Kuruluşlarına Hammadde Üretim İzni Verilmeyeceği )"
D8.D21.12.2010E. 2010/7637 K. 2010/7114"DAVA DİLEKÇESİ ( Davanın İmzalı Dilekçelerle Açılacağı - Faks Aracılığıyla Gönderilen Dava Dilekçesiyle Dava Açılamayacağı )
FAKS ARACILIĞI İLE GÖNDERİLEN DAVA DİLEKÇESİ ( Dava Açılamayacağı - Davanın İmzalı Dilekçelerle Açılacağı )
İDARİ DAVALARIN AÇILMASI ( İmzalı Dilekçelerle Açılacağı - Faks Aracılığıyla Gönderilen Dava Dilekçesiyle Dava Açılamayacağı )"
D8.D22.12.2010E. 2010/8563 K. 2010/7231"SOSYAL GÜVENLİK KURUMUNUN GİZLİ OLDUĞUNDAN BAHİSLE AVUKATA EVRAK ÖRNEĞİNİ VERMEMESİ ( Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı Koruyucu Güvenlik Özel Talimatının Yasal Dayanak Olarak Alınamayacağı - Sağlık Raporu Örneğinin Gizli Evrak Kapsamında Olmayacağı )
ÖZEL HÜKÜM GENEL HÜKÜM AYRIMI ( Sosyal Güvenlik Kurumunun Gizli Olduğundan Bahisle Müvekkiline İlişkin Sağlık Raporu Örneğini Avukata Vermediği - Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı Koruyucu Güvenlik Özel Talimatının Yasal Dayanak Olarak Alınamayacağı/Avukatlık Kanununda Özel Hükümlere Atıf Yapıldığı )
AVUKATA EVRAK ÖRNEĞİ VERİLMEMESİ ( Sosyal Güvenlik Kurumunun Gizli Olduğundan Bahisle Müvekkiline İlişkin Sağlık Raporu Örneğini Avukata Vermediği - Sağlık Raporu Örneğinin Gizli Evrak Kapsamında Olmayacağı )
GİZLİLİK GEREKÇESİ İLE AVUKATA SAĞLIK RAPORU ÖRNEĞİNİN VERİLMEMESİ ( Sosyal Güvenlik Kurumunun Gizli Olduğundan Bahisle Müvekkiline İlişkin Sağlık Raporu Örneğini Avukata Vermediği - Sağlık Raporu Örneğinin Gizli Evrak Kapsamında Olmayacağı )"
D8.D28.12.2010E. 2010/5829 K. 2010/7415"TAHVİL İHRACI ( Proje Kredisi Niteliğinde Bulunan Tahvil İhracına Konu Dava Konusu Belediye Meclis Kararında Kullanım Alanının Proje Adının Hangi Proje İçin Ne Miktarda Tahvil İhraç Edileceğinin Belirtilerek Borçlanılması Gerektiği )
PROJE KREDİSİ ( Niteliğinde Bulunan Tahvil İhracına Konu Dava Konusu Belediye Meclis Kararında Kullanım Alanının Proje Adının Hangi Proje İçin Ne Miktarda Tahvil İhraç Edileceğinin Belirtilerek Borçlanılması Gerektiği )"
D8.D12.1.2011E. 2010/8496 "ALES SINAVINDA BAŞI AÇIK OLUNMASI GEREKTİĞİNE İLİŞKİN KILAVUZDA BULUNMASI GEREKEN İBARE ( Kılavuz Hükümlerinin Yürütmesinin Durdurulması Talebinde Yargı Kararlarına ve Laikliğe Aykırılık İddiası Olduğundan Davacı Sendikanın Dava Ehliyeti Bulunduğu - İbare Bulunmadığından Kılavuzun İptaline Karar Verileceği )
2010 ALES SONBAHAR DÖNEMİ KILAVUZUNUN YÜRÜTMESİNİN DURDURULMASI TALEBİ ( Başvurularda Başın Açık Olacağı Olmaması Halinde Sınavın Geçersiz Sayılacağı İbaresinin Bulunmaması Nedeniyle - Talebin Kabulü Gereği )
BAŞI AÇIK ŞEKİLDE ALES'E KATILMA ZORUNLULUĞU ( 2010 Ales Başvuru Kılavuzunda Başın Açık Olacağı Olmaması Halinde Sınavın Geçersiz Sayılacağı İbaresinin Bulunmaması Nedeniyle Başvuru Kılavuzu Hükümlerinin Yürütmesinin Durdurulacağı )
HUKUKİ MENFAAT ( 2010 Ales Başvuru Kılavuzu Hükümlerinin Yürütmesinin Durdurulması Talebi - Yargı Kararlarına ve Laikliğe Aykırılık İddiası Olduğundan Davacı Sendikanın Dava Ehliyeti Bulunduğunun Kabul Edileceği )
DAVA EHLİYETİ ( 2010 Ales Başvuru Kılavuzu Hükümlerinin Yürütmesinin Durdurulması Talebi - Yargı Kararlarına ve Laikliğe Aykırılık İddiası Olduğundan Davacı Sendikanın Dava Ehliyeti Bulunduğunun Kabul Edileceği )"
D8.D19.1.2011E. 2007/8946 K. 2011/150"ALKOL ÖLÇÜMÜNDE KULLANILAN CİHAZLAR ( Karayolları Trafik Yönetmeliği Md. 97/c-4'teki Düzenlemenin Sürücüleri Trafik Zabıtası İle Kavgaya Teşvik Eder Nitelikte Olduğu - Alkol Tespitindeki Ölçüme ve Tespiti Yapan Kamu Görevlilerine Karşı Kuşku ve Güvensizlik Doğuracağı )
KARAYOLLARI TRAFİK KANUNU YÖNETMELİĞİ ( Karayolları Trafik Yönetmeliği Md. 97/c-4'teki Düzenlemenin Sürücüleri Trafik Zabıtası İle Kavgaya Teşvik Eder Nitelikte Olduğu - Alkol Tespitindeki Ölçüme ve Tespiti Yapan Kamu Görevlilerine Karşı Kuşku ve Güvensizlik Doğuracağı )
SÜRÜCÜLERİ TRAFİK ZABITASI İLE KAVGA ETMEYE TEŞVİK EDER NİTELİKTEKİ DÜZENLEME ( Karayolları Trafik Yönetmeliği Md. 97/c-4'teki Düzenlemenin Hukuka Aykırı Olduğu )
SÜRÜCÜ BELGESİNİN GEÇİCİ OLARAK GERİ ALINMASI ( Davacının Yapılan Alkol Ölçümüne İtiraz Ettiği Ancak Kabul Edilmediği - Karayolları Trafik Yönetmeliği Md. 97/c-4'teki Düzenleme İptal Edildiğinden İşlemin Hukuka Aykırı Olduğu )"
D8.D19.1.2011E. 2008/2159 K. 2011/146"ALKOLLU İÇKİ, UYUŞTURUCU VEYA KEYİF VERİCİ MADDELERİN ETKİSİ ALTINDA ARAÇ SÜRME YASAĞI ( Maddi Hasarlı Trafik Kazasına Karışan Davacının Alkol Durumunun Tespiti İçin Adli Tabibe veya Sağlık Kuruluşuna Sevki Gerekmediği )
SÜRÜCÜ BELGESİNE GEÇİCİ OLARAK EL KONULMASI ( Davacının Maddi Hasarlı Trafik Kazasına Karıştığı/Teknik Cihazla Yapılan Ölçüm Sonucu 0,61 Promil Alkollü Olduğu - Alkol Durumunun Tespiti İçin Sağlık Kuruluşuna Sevk Edilmeyeceği )
MADDİ HASARLI TRAFİK KAZASINA KARIŞAN SÜRÜCÜ ( Sürücü Belgesine Geçici Olarak El Konulmasına İlişkin İşlemin Hukuka Uygun Olduğu - Alkol Durumunun Tespiti İçin Adli Tabibe veya Sağlık Kuruluşuna Sevki Gerekmediği )"
D8.D25.1.2011E. 2010/8818 K. 2011/257"ÜNİVERSİTEYE GİRMENİN YASAKLANMASINA DAİR İŞLEMİNİN İPTALİ İSTEMİ ( Yetkili Merci Tarafından İlgili Öğrencinin Yükseköğretim Kurumu Binalarına Girmesinin Yasaklanmasına Dair Bir Karar Alınması Durumunda Öğrencinin Anılan Yerlere Girmesi Engellenebileceği )
ÜNİVERSİTE KAMPÜSÜNE GİRMENİN YASAKLANMASI ( Yetkili Merci Tarafından Yasaklanmasına Dair Bir Karar Alınması Durumunda Öğrencinin Anılan Yerlere Girmesi Engellenebileceği - Yükseköğretim Mevzuatında Öğrencilerin Kampüse Girişinin Yasaklanmasına Dair Bir Düzenleme Yer Almadığı )
ÖĞRENCİLERİN KAMPÜSE GİRİŞİNİN YASAKLANMASI ( Yükseköğretim Mevzuatında Öğrencilerin Kampüse Girişinin Yasaklanmasına Dair Bir Düzenleme Yer Almadığı - Davacı Hakkında Açılmış Bir Soruşturma Bulunmadığından Yasaklama İşleminde Hukuka Uyarlık Bulunmadığı )"
D8.D9.2.2011E. 2008/8055 K. 2011/733"ÖZEL TERTİBATLI ARACA NORMAL PLAKA VERİLMESİ TALEBİ ( Başvurunun Reddine İlişkin İşlemin ve Karayolları Trafik Yönetmeliği'nin Md. 53/b-4'ün Hukuka Uygun Olduğu )
ENGELLİLERİN TRAFİK MEVZUATINDA BAZI AYRICALIKLARDAN YARARLANMALARI ( Malul ve Engellilerin Karayolları Trafik Yönetmeliği Uyarınca Bazı Ayrıcalıklardan Yararlanmaları ve Hayatlarının Kolaylaştırılması Amacıyla Getirilen Düzenlemenin Hukuka Aykırılık Teşkil Etmediği )
KARAYOLLARI TRAFİK YÖNETMELİĞİ ( Malul ve Engellilerin Karayolları Trafik Yönetmeliği Uyarınca Bazı Ayrıcalıklardan Yararlanmaları ve Hayatlarının Kolaylaştırılması Amacıyla Getirilen Düzenlemenin Hukuka Aykırılık Teşkil Etmediği )"
D8.D16.2.2011E. 2008/4120 K. 2011/955"YARDIMCI DOÇENTİN GÖREVİNE SON VERİLMESİ ( İşleminin İptali Talebi/Davacının 12 Yıl Boyunca Çalıştığı - Hizmetine İhtiyaç Duyulan Bir Öğretim Elemanı Olduğu/İlk Atamada Aranılan Koşulları Taşıyıp Taşımadığının Değil Başarılı Olup Olmadığının Araştırılacağı )
ATAMADA ARANILAN KOŞULLAR ( Davacının Yardımcı Doçentlik Görevine Son Verilmesi İşleminin İptalini Talep Ettiği - Hizmetine İhtiyaç Duyulan Bir Öğretim Elemanı Olduğu/İlk Atamada Aranılan Koşulları Taşıyıp Taşımadığının Değil Başarılı Olup Olmadığının Tespit Edileceği )
GÖREVDE BAŞARININ ATAMA İŞLEMİNE ETKİSİ ( Davacının Yardımcı Doçentlik Görevine Son Verilmesi İşleminin İptalini Talep Ettiği - Hizmetine İhtiyaç Duyulan Bir Öğretim Elemanı Olduğu/İlk Atamada Aranılan Koşulları Taşıyıp Taşımadığının Değil Başarılı Olup Olmadığının Tespit Edileceği )"
D8.D21.2.2011E. 2008/5520 K. 2011/1033"SERBEST MUHASEBECİ ( Ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavir Yeminli Mali Müşavirlerin Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik - “Mesleki Faaliyetler Aynı Zamanda Ev Olarak Kullanılan İkametgahlarda Yürütülemez” Düzenlemesinde Hukuka Aykırılık Bulunmadığı )
MALİ MÜŞAVİRLER ( Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik - “Mesleki Faaliyetler Aynı Zamanda Ev Olarak Kullanılan İkametgahlarda Yürütülemez” Düzenlemesinde Hukuka Aykırılık Bulunmadığı )
MESLEKİ FAALİYET YERİ ( Aynı Zamanda Ev Olarak Kullanılan İkametgahlarda Yürütülemez” Düzenlemesinde Hukuka Aykırılık Bulunmadığı - Serbest Muhasebeci ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavir Yeminli Mali Müşavirlerin Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik )
EV OLARAK KULLANILAN İKAMETGAHLARDA YÜRÜTÜLEMEYEN MESLEK ( Muhasebecilik Mesleğinin Belli Standartlara Bağlanması ve Gerekli Denetimlerin Sağlanması Amacıyla Yapılan Düzenlemelerde İsabetsizlik Olmadığı )"
D8.D2.3.2011E. 2010/8247 K. 2011/1267"ÜNİVERSİTEDE ÇALIŞAN ÖZEL GÜVENLİK GÖREVLİSİNİN TANIMI ( Yüksek Öğretim Kanunu'nda Belirtilen Diğer Görevliler Tanımı İçerisinde Yer Almadığı - Güvenlik Görevlisine Karşı İşlenen Hakaret Eyleminin Disiplin Yönetmeliğine Göre Değerlendirilemeyeceği/Adli Vaka Olduğu )
ÖĞRENCİNİN ÜNİVERSİTEDE ÇALIŞAN GÜVENLİK GÖREVLİSİNE HAKARET ETMESİ ( Eylemin Adli Vaka Olduğunun Gözetileceği/Disiplin Yönetmeliğine Göre Değerlendirilemeyeceği - Güvenlik Görevlisinin 2547 S.K.'da Yer Alan Diğer Görevliler Tanımına Uymadığı )
YÜKSEK ÖĞRETİM KANUNUNDA GEÇEN DİĞER GÖREVLİLER TANIMI ( Güvenlik Görevlisine Karşı İşlenen Hakaret Eyleminin Disiplin Yönetmeliğine Göre Değerlendirilemeyeceği - Görevlinin 2547 S.K.'da Yer Alan Diğer Görevliler Tanımına Uymadığı )
GÜVENLİK GÖREVLİSİNE HAKARET ETMEK ( Güvenlik Görevlisine Karşı İşlenen Hakaret Eyleminin Adli Vaka Olduğu - Eylemin Disiplin Yönetmeliğine Göre Değerlendirilemeyeceği )"
D8.D2.3.2011E. 2010/9594 "YÜKSEK ÖĞRETİM DİPLOMALARI DENKLİK YÖNETMELİĞİ ( Yönetmeliğin Uzaktan Eğitime İlişkin Maddesinin Danıştay Kararına Aykırı Olduğu İddiası - Danıştayın Düzenlemenin Yükseköğretim Genel Kurul Kararıyla Değil Yönetmelikle Yapılması Gerektiğine İlişkin Karar Verdiği/Düzenleme de Yönetmelikle Yapıldığından Hukuka Aykırılık Bulunmadığı )
UZAKTAN EĞİTİME İLİŞKİN DENKLİK BAŞVURULARI ( Yönetmeliğin İlgili Maddesinin Danıştay Kararına Aykırı Olduğu İddiası - Danıştayın Düzenlemenin Yönetmelikle Yapılması Gerektiğine İlişkin Karar Verdiği/Düzenleme de Yönetmelikle Yapıldığından Hukuka Aykırılık Bulunmadığı )
YÜKSEKÖĞRETİM GENEL KURUL KARARI ( Uzaktan Eğitime İLişkin Denklik Başvuruları Esaslarının Yükseköğretim Diplomaları Denklik Yönetmeliği İle Düzenlenmesinin Hukuka Uygun Olduğu )"
D8.D11.3.2011E. 2008/4521 K. 2011/1479"İŞYERİ AÇMA VE ÇALIŞMA RUHSATI VERİLMESİ İSTEMİ (Taşınmazın Kat Mülkiyeti Kanunu Kapsamında ve Tapuda Mesken Olarak Yer Aldığı - "Emlakçı" Bürosu Olarak Faaliyet Gösteren Büronun Anılan Yönetmelik Maddesinde Sayılan İşyerlerinden Olmadığından Talebin Reddinin İsabetsiz Olduğu)
KAT MÜLKİYETİ KANUNU KAPSAMINDA KALAN TAŞINMAZ (İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatı Verilmesi İstemi -"Emlakçı" Bürosu Olarak Faaliyet Gösteren Büronun Anılan Yönetmelik Maddesinde Sayılan İşyerlerinden Olmadığından Talebin Reddinin İsabetsiz Olduğu)
EMLAKÇI BÜROSU (İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatı Verilmesi İstemi - Taşınmazın Tapuda Mesken Olarak Yer Aldığı/"Emlakçı" Bürosu Olarak Faaliyet Gösteren Büronun Anılan Yönetmelik Maddesinde Sayılan İşyerlerinden Olmadığından Talebin Reddinin İsabetsiz Olduğu)"
D8.D11.3.2011E. 2009/5225 K. 2011/1491"H SINIFI EHLİYET VERİLMEMESİ ( Monoküler ( Tek Gözü Görmeyen ) ve Ortopedik Açıdan Özürlü Olan Davacıya "H" Sınıfı Sürücü Belgesi Verilemeyeceğine İlişkin Sağlık Kurulu Raporu ve Dayanağı Yönetmelikte Hukuka Aykırılık Bulunmadığı )
TEK GÖZÜ GÖRMEYEN VE ORTOPEDİK AÇIDAN ÖZÜRLÜ OLAN DAVACI ( "H" Sınıfı Sürücü Belgesi Verilemeyeceğine İlişkin Sağlık Kurulu Raporu ve Dayanağı Yönetmelikte Hukuka Aykırılık Bulunmadığı )
SÜRÜCÜ BELGESİ VERİLMEMESİ ( Monoküler ( Tek Gözü Görmeyen ) ve Ortopedik Açıdan Özürlü Olan Davacıya "H" Sınıfı Sürücü Belgesi Verilemeyeceğine İlişkin Sağlık Kurulu Raporu ve Dayanağı Yönetmelikte Hukuka Aykırılık Bulunmadığı )"
D8.D16.3.2011E. 2008/4441 K. 2011/1641"İNTERNET CAFE FAALİYET KONULU İŞYERİNİN KAPATILMASI (Belediye Encümeni Kararının İptali İstemi - İdarece Noksanlığı Tespit Edilen Hususların Giderilmesi İçin İlgililere On Beş Günlük Süre Verilmesi Bu Süre Sonunda İkinci Bir Denetim Yapılarak Noksanlığın Giderilip Giderilmediğinin Ortaya Konulmasından Sonra İşlem Tesisi Gerektiği)
BELEDİYE ENCÜMENİ KARARININ İPTALİ İSTEMİ (İşyerinin Kapatılmasına İlişkin - İdarece Noksanlığı Tespit Edilen Hususların Giderilmesi İçin İlgililere On Beş Günlük Süre Verilmesi Bu Süre Sonunda İkinci Bir Denetim Yapılarak Noksanlığın Giderilip Giderilmediğinin Ortaya Konulmasından Sonra İşlem Tesisi Gerektiği)
SÜRE VERİLMESİ GEREĞİ (İnternet Cafe Faaliyet Konulu İşyerinin Kapatılması - İdarece Noksanlığı Tespit Edilen Hususların Giderilmesi İçin İlgililere On Beş Günlük Süre Verilmesi Gerektiği)
İŞYERİ KAPATILMASI (Belediye Encümeni Kararının İptali İstemi - İdarece Noksanlığı Tespit Edilen Hususların Giderilmesi İçin İlgililere On Beş Günlük Süre Verilmesi Bu Süre Sonunda İkinci Bir Denetim Yapılarak Noksanlığın Giderilip Giderilmediğinin Ortaya Konulmasından Sonra İşlem Tesisi Gerektiği)"
D8.D16.3.2011E. 2009/10919 K. 2011/1645"SEMT PAZARI KURULMASI ( Trafik ve Trafik Güvenliği İnsan Sağlığı Çevre Kirliliği Bakımından Tehlike Oluşturmaması - Pazar Yerinin Alt Yapısı Hazırlanmış Çevre ve İnsan Sağlığı Bakımından Olumsuz Etkilerinin Görülmeyeceği Şehir Planlaması Bakımından Uygun ve Bu Amaca Özgülenmiş Bir Yere Kurulması )
SEMT PAZARININ MEVCUT YERİNDEN KALDIRILMASI ( Herhangi Bir Alt Yapının Bulunmadığı Pazaryeri Atıklarının Çevre Kirliliğine Neden Olduğu Tuvalet Lavabo ve Yangın Musluğunun Bulunmadığı Semt Pazarının İnsan ve Çevre Sağlığını Tehlikeye Attığı - Semt Pazarının İmar Planında Bu Amaca Özgülenmiş ve Semt Pazarı Standartında Hazırlanmış Bir Yere Naklinin Uygun Olacağı )"
D8.D21.3.2011E. 2008/3777 K. 2011/1726"SÖZLEŞMELİ ÖĞRETMEN ( Belediyenin İndirimli Seyahat Kartından Faydalandırılacağı )
BELEDİYENİN İNDİRİMLİ KARTINDAN YARARLANMA ( Sözleşmeli Öğretmen Olarak Görev Yapan Davacının Faydalandırılacağı )
İNDİRİMLİ SEYAHAT KARTI ( Sözleşmeli Öğretmen Olarak Görev Yapan Davacı Belediyenin İndirimli Seyahat Kartından Faydalandırılacağı )"
D8.D22.3.2011E. 2008/11035 K. 2011/1750"VEKALET İLİŞKİSİ ( Nüfus Bilgilerine Ulaşılacak Kişi İle Arasında Vekalet İlişkisi Bulunmayan Avukat Stajyerlerine Nüfus Kayıt Örneği Verilemeyeceğine İlişkin İşlemde Hukuka Aykırılık Bulunmadığı )
NÜFUS KAYIT ÖRNEĞİ ( Nüfus Bilgilerine Ulaşılacak Kişi İle Arasında Vekalet İlişkisi Bulunmayan Avukat Stajyerlerine Verilemeyeceğine İlişkin İşlemde Hukuka Aykırılık Bulunmadığı )
AVUKAT STAJYERİ ( Nüfus Bilgilerine Ulaşılacak Kişi İle Arasında Vekalet İlişkisi Bulunmayan Avukat Stajyerlerine Nüfus Kayıt Örneği Verilemeyeceğine İlişkin İşlemde Hukuka Aykırılık Bulunmadığı )"
D8.D22.3.2011E. 2009/1009 K. 2011/1747"SÜRÜCÜ ADAYLARI VE SÜRÜCÜLERDE ARANACAK SAĞLIK ŞARTLARI ( Epilepsi Gibi Gerçekleşme Aralığı Hususunda Net Bir Belirleme Yapılamayan Nöbetler Esnasında Kişinin Kontrolünü Yitirmesine Neden Olan Bir Hastalığı Sürücü Belgesi Alınması İçin Engel Olan Sağlık Sorunları Arasında Düzenlenmesinde Hukuka Aykırılık Bulunmadığı )
SÜRÜCÜLERDE ARANAN SAĞLIK ŞARTLARI ( Epilepsi Gibi Gerçekleşme Aralığı Hususunda Net Bir Belirleme Yapılamayan Nöbetler Esnasında Kişinin Kontrolünü Yitirmesine Neden Olan Bir Hastalığı Sürücü Belgesi Alınması İçin Engel Olan Sağlık Sorunları Arasında Düzenlenmesinde Hukuka Aykırılık Bulunmadığı )
SAĞLIK ŞARTLARI ( Sürücülerde Aranan - Epilepsi Gibi Gerçekleşme Aralığı Hususunda Net Bir Belirleme Yapılamayan Nöbetler Esnasında Kişinin Kontrolünü Yitirmesine Neden Olan Bir Hastalığı Sürücü Belgesi Alınması İçin Engel Olan Sağlık Sorunları Arasında Düzenlenmesinde Hukuka Aykırılık Bulunmadığı )"
D8.D22.3.2011E. 2010/7421 K. 2011/1774"TARIM ARAZİLERİNİN AMAÇ DIŞI KULLANIMI ( Doğalgaz Kombi Çevrim Santrali Kurulacak Tarım Arazisinin Tarım Dışına Çıkartılması - Santral Kurulacak Alanın Tamamına Göre Tarım Arazisi Dışına Çıkartılan Kısmın Miktarı ve Kurulacak Santralin Organik Tarımı Olumsuz Etkilemesi Karşısında Tarım Dışına Çıkartılması Kararının Hukuka Uyarlı Olmadığı )
TARIM ARAZİSİNİN TARIM DIŞINA ÇIKARTILMASI ( Alternatif Alan Bulunmaması ve Kurulun Uygun Görmesi Koşulu - Doğalgaz Çevrim Sanrtali Kurulacak Alanın Tarım Arazisi Dışına Çıkartılan Miktarı ve Santralin Organik Tarıma Zarar Vermesi Karşısında Tarım Arazisi Dışına Çıkartılması Kararında Hukuka Uyarlık Bulunmadığı )
DOĞALGAZ KOMBİ ÇEVRİM SANTRALİ KURULMASI ( Tarım Arazisinin Tarım Dışı Amaçla Kullanılması - Tarım Arazisinin Tarım Dışına Çıkartılması )"
D8.D25.3.2011E. 2008/3385 K. 2011/1817"TİCARİ YOLCU TAŞIYAN ARACIN SÜRÜCÜSÜNÜN SÜRÜCÜ BELGESİNİN ALINMASI ( Davacı 0.24 Promil Alkollü Olduğundan 6 Ay Süreyle - Yolcu Taşımacılığı Yapmadığı Zamanlarda da 0.50 Promil Şartı Aranmayacağı )
ALKOLLÜ İÇECEKLERİN ETKİSİYLE ARAÇ SÜRME YASAĞI ( Ticari Yolcu Taşıyan Aracın Sürücüsünün Çalışmadığı Sırada 0.24 Promil Alkollü Çıkmasıyla Ehliyetinin Alındığı - Çalışmadığı Zamanlarda da 0,50 Promil Alkollü Araç Kullanamayacakları )"
D8.D28.3.2011E. 2011/237 K. 2011/1849"BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN DÜŞÜRÜLME ( Terör Örgütün Propagandası Yapma Suçundan Kesinleşmiş Mahkumiyet Kararı - Belediye Başkanı Hakkında Verilen Terör Örgütü Propagandası Yapma Suçunun Niteliği Gereği Hakkında Verilen Cezanın Seçilme Yeterliliğini Kaybettiği Belediye Başkanlığından Düşürülmesi Gereği )
TERÖR ÖRGÜTÜ PROPAGANDASI YAPMA ( Terör Eylemlerinden Mahkum Olanların Affa Uğramış Olsalar da Milletvekili Seçilemeyecekleri - Terör Ögütü Propagandası Yapmak Suçundan Mahkum Olan Belediye Başkanının Seçilme Yeterliliğini Kaybettiği Belediye Başkanlığının Düştüğü )
SEÇİLME YETERLİLİĞİNİ KAYBETME ( Terör Ögütünün Propagandası Yapma Suçundan Kesinleşmiş Mahkumiyet Kararı Bulunan Belediye Başkanı - Affa Uğramış Olsa da Terör Suçundan Mahkum Olanların Seçilme Yeterliliğini Kaybettiği )"
D8.D8.4.2011E. 2011/2745 K. 2011/2044"YÜKSEK ÖĞRETİME GEÇİŞ SINAVININ (YGS) İPTALİ İSTEMİ (Düzenleyici İşlem Niteliğinde Olmayan Dava Konusu İşleme İlişkin Uyuşmazlığın İşlemi Tesis Eden ÖSYM'nin Bulunduğu Yer İdare Mahkemesi Olan Ankara İdare Mahkemelerine Ait Olduğu)
YGS'NİN İPTALİ İSTEMİ (Görev ve Yetki - Düzenleyici İşlem Niteliğinde Olmayan Dava Konusu İşleme İlişkin Uyuşmazlığın İşlemi Tesis Eden ÖSYM'nin Bulunduğu Yer İdare Mahkemesi Olan Ankara İdare Mahkemelerine Ait Olduğu)
GÖREV VE YETKİ (YGS'nin İptali İstemi - Düzenleyici İşlem Niteliğinde Olmayan Dava Konusu İşleme İlişkin Uyuşmazlığın İşlemi Tesis Eden ÖSYM'nin Bulunduğu Yer İdare Mahkemesi Olan Ankara İdare Mahkemelerine Ait Olduğu)"
D8.D29.4.2011E. 2008/8235 K. 2011/2451"ÖZEL ÜNİVERSİTEDE YARDIMCI DOÇENT OLAN DAVACININ GÖREVİNE SON VERİLMESİ (İş Kanunu Hükümleri Uyarınca Son Verildiği - İşlemin Dayanağı Yönetmelik Kuralı Hukuka Uygun Bulunmadığından İşlemin Hukuki Dayanaktan Yoksun Kaldığı)
VAKIF YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI YÖNETMELİĞİ'NDE YER ALAN ÖZLÜK HAKLARI İBARESİ (23. Maddenin Son Tümcesindeki İbarenin İptali Gerektiği - Anayasa'nın 130. Maddesi ve 2547 S.K. Hükümlerine Aykırı Olduğu/İptale Karar Verildiği)
VAKIF ÜNİVERSİTESİNDE İSTİHDAM EDİLEN AKADEMİK PERSONEL (İdari Hizmet Sözleşmesi İle İstihdam Edilmesi Gerektiği - İş Kanunu Hükümleri Uyarınca Davacının Görevine Son Verilmesi İşleminin Hukuka Aykırı Olduğu)
ÖZLÜK HAKLARI (Vakıf Yükseköğretim Kurumları Yönetmeliği'nin 23. Maddesinin Son Tümcesindeki Özlük Hakları İbaresinin İptali Gerektiği)
AKADEMİK PERSONELİN MESLEKİ GÜVENCELERİNE İLİŞKİN ÇALIŞMA ESASLARI (Atanması Görevleri Unvanları Emeklilikleri Terfileri ve Görevlerine Son Verilmesi Gibi Güvencelerin İdari Sözleşmeyle Belirleneceği)
BİLİMSEL ÖZERKLİK İLKESİ (Bilimsel Çalışma Yapma Özgürlüğü ve Güvencesinin Bütün Üniversitelerdeki Akademik Personele Tanındığı - Devlet Üniversitesi ya da Vakıf Üniversitesi Ayrımı Yapılamayacağı)
İŞ SÖZLEŞMESİ İLE AKADEMİK PERSONEL İSTİHDAMI (Hukuka Aykırı Olduğu - İdari Hizmet Sözleşmesi İle İstihdam Edilmeleri Gerektiği)
MESLEKİ GÜVENCELER DIŞINDA KALAN ÖZLÜK HAKLARI (Çalışma Saatleri Tatil Günleri ve Sosyal Güvenlik Gibi Hakların İş Kanunu Hükümlerine Göre Mesleki Güvencelere İlişkin Çalışma Esaslarının İdari Sözleşmeyle Belirleneceği)"
D8.D11.5.2011E. 2011/2237 K. 2011/2623"RÜCUAN TAZMİNAT DAVASI ( Rögardan Taşan Sudan Kaynaklanan/İdarece Zararın İdarenin Yürüttüğü Hizmetin Dışında Başka Bir Sebeple Gerçekleştiğini Ortaya Koyacak Bir Tespitte Bulunulmadığı - Ekspertiz Raporu Dikkate Alınarak Tazminata Hükmedileceği )
RÖGARDAN TAŞAN SULARIN MEYDANA GETİRDİĞİ ZARAR ( İdarece Zararın İdarenin Yürüttüğü Hizmetin Dışında Başka Bir Sebeple Gerçekleştiğini Ortaya Koyacak Bir Tespitte Bulunulmadığı - Ekspertiz Raporunun Dikkate Alınacağı/Tazminatın Kabulüne Karar Verileceği )
HİZMET KUSURU ( Rögardan Taşan Sudan Kaynaklanan Rücuan Tazminat Davası - İdarece Zararın İdarenin Yürüttüğü Hizmetin Dışında Başka Bir Sebeple Gerçekleştiğini Ortaya Koyacak Bir Tespitte Bulunulmadığı/Ekspertiz Raporu Dikkate Alınarak Tazminata Hükmedileceği )
BİLİRKİŞİ RAPORU ( Rögardan Taşan Sudan Kaynaklanan Rücuan Tazminat Davası - İdarece Zararın İdarenin Yürüttüğü Hizmetin Dışında Başka Bir Sebeple Gerçekleştiğini Ortaya Koyacak Bir Tespitte Bulunulmadığı - Ekspertiz Raporunun Dikkate Alınacağı/Tazminatın Kabulüne Karar Verileceği )"
D8.D30.5.2011E. 2010/1718 K. 2011/2902"YÜKSEKÖĞRETİM KURUMUNDAN ÇIKARMA CEZASI ( Bıçak Taşıma ve Yaralama/Fiilin Yükseköğretim Kurumu İçinde İşlenmesi Gerektiği - Kampüs Alanı Dışındaki Fiiller İçin Yönetmelik Hükmünün Tatbik Edilemeyeceği )
ÖĞRENCİNİN BIÇAK TAŞIMASI VE YARALAMA FİİLİ ( Kampüs Dışında ve Kamuya Açık Bir Alanda İşlemesi - Yükseköğretim Kurumları Öğrenci Disiplin Yönetmeliği Md. 10/h'a Göre Yükseköğretim Kurumundan Çıkarma Cezası Verilemeyeceği )
ÜNİVERSİTE KAMPÜSÜ DIŞINDA ÖĞRENCİNİN YARALAMA FİİLİ ( Yükseköğretim Kurumları Öğrenci Disiplin Yönetmeliği Gereğince Çıkarma Cezası Verilemeyeceği )
KAMPÜS DIŞINDA YARALAMA ( Bıçak Taşıyan ve Yaralama Suçunu İşleyen Öğrenciye Yükseköğretim Kurumları Öğrenci Disiplin Yönetmeliği Gereğince Çıkarma Cezası Verilemeyeceği ) "
D8.D1.6.2011E. 2008/6707 K. 2011/2949"MANEVİ TAZMİNAT ( İdareye Ait İnternet Sitesinin Forum Sayfasına Davacının Aleyhine Yazılı Olan ve Kaldırılması Başvurususına Rağmen Kaldırılmayan Hakaret ve Küfürler - Hükmedilmesi Gerektiği )
İDAREYE AİT İNTERNET SİTESİ FORUM SAYFASINDA YER ALAN HAKARET VE KÜFÜRLER ( Davacının Kaldırılması Başvurususına Rağmen Kaldırılmaması - Manevi Tazminata Hükmedilmesi Gerektiği/Davalı İdarenin Hizmet Kusuru İşlemiş Olduğu )
İDARENİN HİZMET KUSURU ( İnternet Sitesinin Forum Sayfasına Davacının Aleyhine Yazılı Olan ve Kaldırılması Başvurususına Rağmen Kaldırılmayan Hakaret ve Küfürler - Manevi Tazminata Hükmedilmesi Gerektiği/Hakaret Suçundan İlgili Kişinin Adli Para Cezası İle de Cezalandırıldığı )
İNTERNET SİTESİ FORUM SAYFASINDA YER ALAN HAKARET VE KÜFÜRLER ( İdareye Ait - Davacının Kaldırılması Başvurususına Rağmen Kaldırılmaması/Manevi Tazminata Hükmedilmesi Gerektiği )"
D8.D10.6.2011E. 2011/2900 K. 2011/3108"ÖSYM SINAV UYGULAMA YÖNERGESİNDEKİ ÖZEL SORU KİTAPÇIĞI YÖNÜNDEKİ DÜZENLEMENİN İPTALİ ( Düzenlemenin Tüm Sınavlar İçin Bir Düzenleme Olmaması Karşısında Normatif ve Genel Düzenleyici İşlem Niteliğinde Olmadığı - Davanın Danıştayda Değil Ankara İdari Yargı Yerlerinin Görevinde Olduğu )
DANIŞTAYIN İLK DERECE MAHKEMESİ OLARAK GÖREVLİ OLDUĞU DAVALAR ( Bakanlıkların Düzenleyici İşlemleri ile Kamu Kuruluşları ve Kamu Kurumu Niteliğindeki Meslek Kuruluşlarının Ülke Çapında Uygulanacak Genel Düzünleyici İşlemlerine Açılacak Davalar Hakkında Görevli Olduğu - ÖSYM'nin Genel Olmayan İşlemi Hakkında Ankara İdare Mahkemelerinin Görevli Olduğu )
İPTAL DAVASINA KONU İŞLEM ( İşlemin Düzenleyici Nitelikte Olması Kesin ve Yürütülebilir Olması Gereği - ÖSYM Başkanlığının Bir Yıl İçin Uygulanacak Sınav Yöntemi Belirleyen İşleminin Genel Nitelikli Olmadığı İşleme Karşı Açılan İptal Davasının Danıştayın Görevinde Olmadığı Ankara İdari Yargı Mahkemelerinni Görevinde Olduğu )"
D8.D24.6.2011E. 2011/1214 K. 2011/3344"İLDEKİ BAZI CADDELERİN ÜCRETLİ OTOPARK OLARAK TAHSİSİ KİRAYA VERİLMESİ ( Durak Yerleri ile Karayolu Yol Cadde Sokak Meydan ve Benzeri Yerler Üzerinde Araç Park Yeri Tespit Etmek İşletmek ve İşlettirmek Yetkisinin Belediyeye Ait Olduğu - Cadde Üzerinde Yapılan Park Tahsisinin Şehircilik ve Trafik Güvenliği Bakımandn Uygun Olup Olmadığının Araştırılması Gereği )
TAKDİR YETKİSİNİN KULLANIMI ( İdarelerin Kanunla Kendilerine Tanınan Yetkileri Kullanırken Kamu Yararı ve Hizmet Gereklerine Uygun Objektif ve Makul Gerekçelere Dayanarak Kullanmaları Gereği - Belediyenin Yetkisindeki Cadde Üzerinde Ücretli Otopark Belirleme Yetkisinin Kamu Yararı ve Şehircilik İlkelerine Uygun Kullanılıp Kullanılmadığının Değerlendirilmesi Gereği )"
D8.D27.6.2011E. 2011/2560 "YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARINDA DÖNER SERMAYE GELİRLERİNDEN YAPILACAK EK ÖDEMENİN DAĞITILMASINA İLİŞKİN YÖNETMELİK ( Anayasaya Aykırı Biçimde Yasanın Güttüğü Amaç İle Bağdaşmayan ve İhdas Ediliş Amacının Dışında Bir Düzenleme Yaptığı )
DÖNER SERMAYE GELİRLERİNDEN YAPILACAK EK ÖDEMENİN DAĞITILMASI ( Yükseköğretim Kurumlarında - Anayasaya Aykırı Biçimde Yasanın Güttüğü Amaç İle Bağdaşmayan ve İhdas Ediliş Amacının Dışında Bir Düzenleme Yapan Yönetmeliğin Yürütmesinin Durdurulması Gerektiği )
ANAYASAYA AYKIRILIK ( Yükseköğretim Kurumlarında Döner Sermaye Gelirlerinden Yapılacak Ek Ödemenin Dağıtılmasında Uygulanacak Usul ve Esaslara İlişkin Yönetmeliğin Anayasaya Aykırı Biçimde Yasanın Güttüğü Amaç İle Bağdaşmayan ve İhdas Ediliş Amacının Dışında Bir Düzenleme Yaptığı )"
D8.D29.6.2011E. 2011/3806 K. 2011/3391"BELEDİYE MECLİSİ ÜYELİĞİNE SEÇİLME YETERLİĞİNİN KAYBEDİLMESİ ( Ağır Ceza Mahkemesi'nin Kararı İle Cezalandırılmasına Karar Verildiği - İlgilinin Söz Konusu Hapis Cezası Nedeniyle 2839 S. Yasa Hükmü Uyarınca Meclis Üyesi Seçilme Yeterliğini de Kaybettiği )
MECLİS ÜYELİĞİNİN DÜŞÜRÜLMESİ ( Valinin Bildirmesi Üzerine Danıştay Tarafından Üyeliğin Düşmesine Karar Verilir Kuralına Yer Verildiği - İlgilinin Söz Konusu Hapis Cezası Nedeniyle Meclis Üyesi Seçilme Yeterliğini de Kaybettiğinden Düşürülmesine Karar Verileceği )
SEÇİLME YETERLİLİĞİNİN KAYBEDİLMESİ ( Taksirli Suçlar Hariç Toplam Bir Yıl veya Daha Fazla Hapis veya Süresi Ne Olursa Olsun Ağır Hapis Cezasına Hüküm Giymiş Olanların Milletvekili Seçilemeyeceği - İlgilinin Söz Konusu Hapis Cezası Nedeniyle Meclis Üyesi Seçilme Yeterliğini de Kaybettiği )"
D8.D11.7.2011E. 2011/2516 K. 2011/3616"DİPLOMAYA DENKLİK BELGESİ VERİLMESİ TALEBİ ( Reddine İlişkin İşlemin İptali İstemi/Davacının Devamsızlık Yapabilmek İçin Üniversiteden Aldığı İzin ve Davacı Beyanlarından Davacının Derslere Devam Zorunluluğunu Yerine Getirmediği - Dava Konusu İşlemde Hukuka Aykırılık Bulunmadığı)
DERSLERE DEVAM ZORUNLULUĞUNUN YERİNE GETİRİLMEMESİ ( Mezuniyet İçin Kazanılması Gereken Ulusal Kredi Bilgi Beceri ve Yeterlilik Açısından Türk Yükseköğretim Programına Eşdeğerliliğini Sağlamasına Olanak Bulunmadığından Diplomaya Denklik Belgesi Verilmemesinde Hukuka Aykırılık Bulunmadığı)
YURTDIŞI YÜKSEK ÖĞRETİM DİPLOMALARI DENKLİK YÖNETMELİĞİ ( 7/C Maddesinde Belirtilen Mezuniyet İçin Kazanılması Gereken Ulusal Kredi Bilgi Beceri ve Yeterlilik Açısından Türk Yükseköğretim Programına Eşdeğerliliğini Sağlamasına Olanak Bulunmadığı - Diplomaya Denklik Belgesi Verilmemesinde Hukuka Aykırılık Bulunmadığı)
ÜNİVERSİTEDEN DERSLERE DEVAMSIZLIK YAPABİLMEK İÇİN İZİN ALINMASI ( Davacının Derslere Devam Zorunluluğunu Yerine Getirmediği - Diplomaya Denklik Belgesi Verilmemesinde Hukuka Aykırılık Bulunmadığı)"
D8.D13.7.2011E. 2011/754 K. 2011/3670"MADEN İŞLETME RUHSATI ( Yasal Süresi İçerisinde Verilmesi Esas Olmakla Birlikte Mevzuatta Arama Faaliyet Raporunun Süresinde Verilmemesi Durumunda Arama Ruhsatının İptal Edileceği Yönünde Bir Yaptırımın Öngörülmediği )
MADEN ARAMA FAALİYET RAPORLARI ( Yasal Süresi İçerisinde Verilmesi Esas Olmakla Birlikte Mevzuatta Arama Faaliyet Raporunun Süresinde Verilmemesi Durumunda Arama Ruhsatının İptal Edileceği Yönünde Bir Yaptırımın Öngörülmediği )
ARAMA RUHSATI ( Maden Arama Faaliyet Raporlarının Yasal Süresi İçerisinde Verilmesi Esas Olmakla Birlikte Mevzuatta Arama Faaliyet Raporunun Süresinde Verilmemesi Durumunda Arama Ruhsatının İptal Edileceği Yönünde Bir Yaptırımın Öngörülmediği )"
D8.D15.9.2011E. 2008/5755 K. 2011/3923"ALKOLLU ARAÇ KULLANMA ( Davacının Trafik Görevlilerince Yapılan Kontrolde Teknik Cihazla Yapılan Ölçüme İlişkin Çıktıyı İmzalamadığı ve Bu Ölçüme İtiraz Ettiği - Davacının Teknik Cihazla Yapılan Ölçüme İtirazı Üzerine Yeni Bir Ölçüm Yapılması Gerektiği)
TEKNİK CİHAZLA YAPILAN ÖLÇÜME İTİRAZ ( Alkollu Araç Kullanma/Sürücü Belgesini Geri Alma Tutanağının İptali İstemi - Davacının Teknik Cihazla Yapılan Ölçüme İtirazı Üzerine Yeni Bir Ölçüm Yapılması Gerektiği)
TRAFİK İDARİ PARA CEZASI ( Alkollu Araç Kullanma - Cihazla Yapılan Ölçümlere İtiraz Edilebilmesi ve İtiraz Halinde Tekrar Bir Ölçümün Kan Üzerinden Ya Da Teknik Cihazla Yapılması Gerektiği)
SÜRÜCÜ BELGESİNİ GERİ ALMA TUTANAĞININ İPTALİ İSTEMİ ( Davacının Trafik Görevlilerince Yapılan Kontrolde Teknik Cihazla Yapılan Ölçüme İlişkin Çıktıyı İmzalamadığı ve Bu Ölçüme İtiraz Ettiği - Davacının Teknik Cihazla Yapılan Ölçüme İtirazı Üzerine Yeni Bir Ölçüm Yapılması Gerektiği)"
D8.D15.9.2011E. 2011/1980 K. 2011/3911"ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ ATAMA KRİTERLERİ ( Üniversite Yönetim Kurulu Kararı İle Kabul Edilen - Düzenlemede Yetki Yönünden Hukuka Uyarlık Bulunmadığı/Bu Konuda Karar Alma Yetkisinin Üniversite Senatosuna Ait Olduğu )
ÜNİVERSİTE YÖNETİM KURULUNUN GETİRDİĞİ KRİTERLER ( Araştırma Görevlisi Atanmasına İlişkin - Bu Konuda Karar Alma Yetkisinin Üniversite Senatosuna Ait Olduğu/Düzenlemede Yetki Yönünden Hukuka Uyarlık Bulunmadığı )
ÜNİVERSİTEYE ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ ATANMASI ( Üniversite Yönetim Kurulu Kararı İle Kabul Edilen Kriterlerde Yetki Yönünden Hukuka Uyarlık Bulunmadığı - Bu Kriterlerin Üniversite Senatosu Tarafından Getirilebileceği )"
D8.D15.9.2011E. 2011/3117 "ÖĞRETİM ÜYELERİNİN YÜKSEK ÖĞRETİM KURUMLARINDAN BAŞKA YERLERDE ÇALIŞMASI ( 650 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname Hükmü İle Kararnamenin Yürürlük Tarihinden İtibaren 2547 Sayılı Yasadan Kaynaklanan Döner Sermaye Ek Ödemesi Alamayacağı )
DÖNER SERMAYE ( 650 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname İle Yükseköğretim Kurumlarından Başka Yerlerde Çalışan Öğretim Üyelerine Anılan Kanun Hükmünde Kararnamenin Yürürlüğe Girdiği Günden İtibaren 2547 Sayılı Yasa Kapsamında Bir Ödeme Yapılamayacağı )
DÖNER SERMAYE EK ÖDEMESİ ( 650 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname İle Yükseköğretim Kurumlarından Başka Yerlerde Çalışan Öğretim Üyelerine Anılan Kanun Hükmünde Kararnamenin Yürürlüğe Girdiği Günden İtibaren 2547 Sayılı Yasa Kapsamında Bir Ödeme Yapılamayacağı )
ÖZLÜK HAKLARI ( Dava Konusu Yönetmeliğin İhdas Tarihi İle Kanun Hükmünde Kararnamenin Yayımı Tarihi Arasındaki Sürede Ödenmesi Gerekip Anılan Yönetmelik Gereği Ödenmemiş Bulunan Özlük Hakları Dikkate Alındığında Dava Konusu Yönetmeliğin İhdas Edildiği Tarih İtibariyle Hukuki Dayanaktan Yoksun Bulunduğu )"
D8.D19.9.2011E. 2008/5065 K. 2011/3982"SÜRÜCÜ BELGESİNİN GERİ ALINMASI ( Davacının Tartışma Sonucu Polis Merkezine Götürüldüğü/Merkeze Çağrılan Trafik Ekiplerince Alkol Muayenesinin Yapıldığı - Yapılan Ölçümün Hukuka Aykırı Olduğu )
KARAKOLA GÖTÜRÜLEN DAVACININ MERKEZE ÇAĞRILAN TRAFİK EKİPLERİNCE ALKOL MUAYENESİNİN YAPILMASI ( Aracın Karayolunda Seyir Halinde İken Trafik Ekiplerince Durdurulması ve Mevzuata Uygun Ölçüm Yapılması Gerektiği )
ALKOL MUAYENESİ ( Aracın Karayolunda Seyir Halinde İken Trafik Ekiplerince Durdurulması ve Mevzuata Uygun Ölçüm Yapılması Gerektiği )"
D8.D21.9.2011E. 2008/6792 K. 2011/4077"ÖĞRENCİNİN YÜKSEKOKULA KAYDININ YENİDEN YAPILMASI İSTEMİ (Davacının Öğrencisi Olduğu Okuldan Kaydının Silinmesini Yazılı Olarak İstediğinden Davacının Yeniden Kaydının Yapılması İsteminin Reddine İlişkin Dava Konusu İşlemde Hukuka Aykırılık Bulunmadığı)
KAYDIN SİLİNMESİ (Öğrencinin Yüksekokula Kaydının Yeniden Yapılması İstemi - Davacının Öğrencisi Olduğu Okuldan Kaydının Silinmesini Yazılı Olarak İstediğinden İsteminin Reddine İlişkin Dava Konusu İşlemde Hukuka Aykırılık Bulunmadığı)
OKUL KAYDININ YENİDEN YAPILMASI İSTEMİ (Davacının Öğrencisi Olduğu Okuldan Kaydının Silinmesini Yazılı Olarak İstediğinden Davacının Yeniden Kaydının Yapılması İsteminin Reddine İlişkin Dava Konusu İşlemde Hukuka Aykırılık Bulunmadığı)"
D8.D10.10.2011E. 2010/3173 K. 2011/4604"ABONELERDEN SU ATIKSU TARİFESİ KARŞILIĞINDA BAKIM ÜCRETİ ALINMASI ( Yasada Belirlenen Bakım ve Tamir Giderleri Dışında Ayrıca Her Türlü Bakım İşleri İçin Abonelerden Ücret Alınmasının Yasaya Aykırı Olduğu - Bakım İşleri İçin Abonelerden Her Ay İçin 2 Metreküp Karşılığı Ücret Alınmasına Dair Yönetmelik Hükmünün Yasaya Aykırı Olduğu )
ABONELERDEN HER AY İÇİN İKİ METREKÜP KARŞILIĞI ÜCRET ALINMASI ( Bakım ve Tamir Giderleri Dışında Ayrıca Her Tür Bakım İşleri İçin Her Ay İçin İki Metreküp Karşılığı Ücret Alınmasında Yasaya Uyarlık Bulunmadığı - Yönetmelik Hükmünün Mevzuata Uyarlı Olmadığı )"
D8.D17.10.2011E. 2011/4664 K. 2011/4853"ALKOLLÜ ARAÇ KULLANMA ( Üçüncü Kez Kullandığının Tespitine İlişkin Trafik Suç Tutanağının İptali İstemiyle Açılan Davanın İncelenmeksizin Reddi Gerektiği )
TRAFİK SUÇU ( Üçüncü Kez Alkollü Araç Kullandığının Tespitine İlişkin Trafik Suç Tutanağının İptali İstemiyle Açılan Davanın İncelenmeksizin Reddedileceği )
TRAFİK SUÇ TUTANAĞININ İPTALİ İSTEMİ ( Üçüncü Kez Alkollü Araç Kullandığının Tespitine İlişkin Tutanağın - Davanın İncelenmeksizin Reddi Gerektiği )"
D8.D14.11.2011E. 2011/3972 K. 2011/5517"SINAV SONUCUNDA YAPILAN ATAMANIN İPTALİ İSTEMİ (Yüksek Lisans Programlarının Fakültelerinde Değil Enstitülerde Yapıldığı ve Jeoloji Mühendisliği Anabilim Dalında Yüksek Lisans Programını Tamamlayarak "Jeoloji Yüksek Mühendisi" Unvanı Almış Olanlar Arasında Lisans Öğrenimi Yönünden Bir Fark Bulunmadığı - Üniversitenin Kadro İlanındaki Jeoloji Mühendisliği Anabilim Dalı Olarak Değerlendirileceği)
LİSANS ÖĞRENİMİ (Sınav Sonucunda Yapılan Atamanın İptali İstemi - Yüksek Lisans Programlarının Fakültelerinde Değil Enstitülerde Yapıldığı ve Jeoloji Mühendisliği Anabilim Dalında Yüksek Lisans Programını Tamamlayarak "Jeoloji Yüksek Mühendisi" Unvanı Almış Olanlar Arasında Lisans Öğrenimi Yönünden Bir Fark Bulunmadığı)
ATAMANIN İPTALİ İSTEMİ (Sınav Sonucunda Yapılan - Yüksek Lisans Programlarının Fakültelerinde Değil Enstitülerde Yapıldığı ve Jeoloji Mühendisliği Anabilim Dalında Yüksek Lisans Programını Tamamlayarak "Jeoloji Yüksek Mühendisi" Unvanı Almış Olanlar Arasında Lisans Öğrenimi Yönünden Bir Fark Bulunmadığı/Üniversitenin Kadro İlanındaki Jeoloji Mühendisliği Anabilim Dalı Olarak Değerlendirilmesi Gerektiği)"
D8.D25.11.2011E. 2011/6230 K. 2011/6054"ARAMA RUHSATI (Maden Tetkik ve Arama Genel Müdürlüğü Adına İntibakı Yapılan Alanlar İçin Maden Tetkik ve Arama Genel Müdürlüğü Tarafından Resen Bloke Alan Belirlenmesinde Hukuka Aykırılık Bulunmadığı)
BLOKE ALAN BELİRLENMESİ (Maden Tetkik ve Arama Genel Müdürlüğü Tarafından Resen Bloke Alan Belirlenmesinde Hukuka Aykırılık Bulunmadığı)
MADEN TETKİK VE ARAMA GENEL MÜDÜRLÜĞÜ (Adına İntibakı Yapılan Alanlar İçin Resen Bloke Alan Belirlenmesinde Hukuka Aykırılık Bulunmadığı - Davacının Başvurusunun Bloke Alan Nedeniyle Reddedilmesinde Hukuka Aykırılık Bulunmadığı)"
D8.D28.11.2011E. 2011/5155 K. 2011/6094"SAĞLIK HİZMETLERİNDEN YARARLANMA HAKKI ( Ekonomik ve Sosyal Bir Hak Olup Devletin Bu Ödevini İmza Attığı Ekonomik Sosyal Kültürel Haklar Sözleşmesinin Gereği Olarak Yerine Getirmesi Gerektiği )
İLAÇLARA ULAŞIMIN ENGELLENMESİ ( Bazı Hastaların Tedavisinde Kullanılan İlaçlara Ulaşımını ve Tedavinin Zamanında Yapılmasını Engelleyen Dava Konusu İşlemde Hukuka Uyarlık Olmadığı )
HASTA HAKLARINA İLİŞKİN AVRUPA STATÜSÜ ( Sağlık Hizmetlerinden Yararlanma Hakkı Ekonomik ve Sosyal Bir Hak Olup Devletin Bu Ödevini İmza Attığı Ekonomik Sosyal Kültürel Haklar Sözleşmesinin Gereği Olarak Yerine Getirmesi Gerektiği )"
D8.D5.12.2011E. 2008/5321 K. 2011/6300"MADEN İŞLETME RUHSATI (Yönetmelikteki Yeni Düzenlemenin Yönetmelik Değişikliğinden Sonra Yapılan Başvurular İçin Geçerli Olacağı Nedeniyle Maden Kanunu Uygulama Yönetmeliği Geç. 20. Md.'nin Yürürlük Tarihinden Önce Feshedilmiş Ruhsatlara Uygulama Olanağı Olmadığı)
RUHSATIN İPTALİ (Yönetmelikteki Yeni Düzenlemenin Yönetmelik Değişikliğinden Sonra Yapılan Başvurular İçin Geçerli Olacağı - Maden Kanunu Uygulama Yönetmeliği Geç. 20. Md.'nin Yürürlük Tarihinden Önce Feshedilmiş Ruhsatlara Uygulama Olanağı Olmadığı)
RUHSATIN FESHEDİLMESİ (Yeni Düzenlemenin Yönetmelik Değişikliğinden Sonra Yapılan Başvurular İçin Geçerli Olacağı - Maden Kanunu Uygulama Yönetmeliği Geç. 20. Md.'nin Yürürlük Tarihinden Önce Feshedilmiş Ruhsatlara Uygulama Olanağı Olmadığı)"
D8.D13.12.2011E. 2011/7200 K. 2011/6665"ÖĞRETİM ÜYESİ ( Davacıya Uyarma Cezasının Disiplin Amiri Olan Dekan Tarafından Verilmesi Gerekmekte İse de Aynı Olay Nedeniyle Hakkında Disiplin Soruşturması Açılan Dekan Tarafından Davacının Disiplin Amiri Sıfatıyla Disiplin Soruşturmasını Karara Bağlaması Objektiflik ve Tarafsızlık İlkesi İle Bağdaşmayacağı )
DİSİPLİN SORUŞTURMASI ( Öğretim Üyesi Olarak Görev Yapan Davacıya Uyarma Cezasının Disiplin Amiri Olan Dekan Tarafından Verilmesi Gerektiği - Aynı Olay Nedeniyle Hakkında Disiplin Soruşturması Açılan Dekan Tarafından Davacının Disiplin Amiri Sıfatıyla Disiplin Soruşturmasını Karara Bağlanamayacağı )
DİSİPLİN AMİRİ ( Öğretim Üyesi Olarak Görev Yapan Davacı Hakkında Disiplin Soruşturması Açılan Dekan Tarafından Davacının Disiplin Amiri Sıfatıyla Disiplin Soruşturmasını Karara Bağlaması Objektiflik ve Tarafsızlık İlkesi İle Bağdaşmayacağı )"
D8.D14.12.2011E. 2011/7752 K. 2011/6714"SİGORTALI ARAÇTA OLUŞAN HASARIN TAZMİNİ TALEBİ (Yol Kusuruna İlişkin Karayolları Genel Müdürlüğü Sigorta Şirketine Karşı Açılan Dava - Adli Yargının Görevli Olduğu)
KARAYOLLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜNE KARŞI AÇILAN DAVALAR (Yol Kusuruna Dayalı Sigortalı Araçta Oluşan Hasarın Tazmini - Adli Yargının Görevli Olduğu/İdari Yargıda Görülemeyeceği)
GÖREVLİ YARGI YERİ (Yol Kusuruna Dayalı Sigortalı Araçta Oluşan Hasarın Tazmini/Karayolları Genel Müdürlüğü Sigorta Şirketine Karşı Açılan Dava - Adli Yargının Görevli Olduğu)"
D8.D16.12.2011E. 2011/6918 "İPTAL İSTEMİ ( Tıpta ve Diş Hekimliğinde Uzmanlık Eğitimi Yönetmeliğinin Geçici 2. Md. Uyarınca Davacılar Hakkında Tıpta Uzmanlık Tüzüğü Hükümlerinin Uygulanmaya Devam Olunacağı )
UZMANLIK EĞİTİMİ ( İptal İstemi - Davacıların Uzmanlık Eğitimine Başladıkları Zaman Yürürlükte Olan Tüzükte Eğitim Süresinin 5 Yıl Olarak Belirlendiğinin Göz Önünde Bulundurulması Gerektiği )
EĞİTİM SÜRESİ ( İptal İstemi - Tıpta ve Diş Hekimliğinde Uzmanlık Eğitimi Yönetmeliğinin Geçici 2. Md. Uyarınca Davacılar Hakkında Tıpta Uzmanlık Tüzüğü Hükümlerinin Uygulanmaya Devam Olunacağı )"
D8.D28.12.2011E. 2009/10589 K. 2011/7109"EK DERS ÜCRETİ ( Sağlık Meslek Lisesi Öğrencilerinin Mesleki Eğitim Uygulama Eğitiminde Sekiz Öğrenciden Oluşan Guruba Bir Meslek Dersi Öğretmeni Görevlendirileceği - Meslek Dersi Öğretmeninin Bu Görevinin Ek Ders Dışında Maaş Karşılığı Ders Sayılmasının Hukuka Uyarlı Olmadığı )
SAĞLIK MESLEK LİSESİ ÖĞRETMENİNİN EK DERSİ ( Meslek Dersi Öğretmenlerinin Sağılık Kuruluşlarında Uygulamalı Eğitim Sırasında Öğrencilerinin Başında Geçen Eğitim Süresinin Ek Ders Sayılmamasının Hukuka Uyarlı Olmadığı - Maaş Karşılığı Ders Sayılmasının Hukuka ve Hakkaniyete Uygun Bulunmadığı )"
D8.D18.1.2012E. 2011/7969 "İNSANİ TÜKETİM AMAÇLI SULAR HAKKINDA YÖNETMELİK ( Su Analizleri İçin Belirlenen Ücretlerin Yönetmelik Kapsamında Yer Almayan Belediyelerden Tahsil Edileceği Yönünde Getirilen Düzenlemede Hukuka ve Mevzuata Uyarlık Görülmediği )
SU ANALİZLERİ İÇİN BELİRLENEN ÜCRETLER ( Yönetmelik Kapsamında Yer Almayan Belediyelerden Tahsil Edileceği Yönünde Getirilen Düzenlemede Hukuka ve Mevzuata Uyarlık Görülmediği - İnsani Tüketim Amaçlı Sular Hakkında Yönetmelik )
BELEDİYELERCE SU ANALİZİ YAPILMASI ( Amacıyla Herhangi Bir Başvurusu Hizmet Alımı ya da Hizmetten Yararlanmasının Söz Konusu Olmadığı - Su Analizleri İçin Belirlenen Ücretlerin Yönetmelik Kapsamında Yer Almayan Belediyelerden Tahsil Edileceği Yönünde Getirilen Düzenlemede Hukuka ve Mevzuata Uyarlık Görülmediği )"
D8.D10.2.2012E. 2010/8752 K. 2012/467"BELEDİYE MECLİSİ ÜYESİ SEÇİLEBİLMEK (Belediyede Daimi İşçi Kadrosunda Çalışan Kişilerin Bu Görevlerinden Ayrılmadan Aynı Belediyede Meclis Üyesi Olarak Görev Yapmayacaklarına İlişkin Mahalli İdareler Genel Müdürlüğü Genelgesinde Hukuka Uyarlık Bulunmadığı )
İL GENEL MECLİSİ ÜYESİ SEÇİLEBİLMEK (İl Özel İdaresinde Daimi İşçi Kadrosunda Çalışan Kişilerin Seçilebilmek İçin Görevinin Bırakılması Gerektiği Veya Bu İki Görevin Birlikte Yürütülmesini Yasaklayan Açık Bir Yasal Düzenleme Bulunmadığı - Seçilebilecekleri )
MAHALLİ İDARELER GN. MD.LÜĞÜ GENELGESİ (Belediye Ya da İl Özel İdaresinde Daimi İşçi Kadrosunda Çalışan Kişilerin Bu Görevlerinden Ayrılmadan Belediye Meclis Üyesi Veya İl Genel Meclisi Üyesi Olarak Görev Yapamayacaklarına İlişkin - Hukuka Uyarlık Bulunmadığı )
SEÇİLME HAKKI (Belediye Ya da İl Özel İdaresinde Daimi İşçi Kadrosunda Çalışan Kişilerin Bu Görevlerinden Ayrılmadan Belediye Meclisine Veya İl Genel Meclisine Üye Olarak - İki Görevin Birlikte Yürütülmesini Yasaklayan Açık Bir Yasal Düzenleme Bulunmadığı )"
D8.D13.2.2012E. 2011/8483 K. 2012/496"DAVA AÇMA EHLİYETİ ( Bar ve Birahane İşletmeciliği Ruhsatı Verilmesine İlişkin İşlemin İptali İstemi - Kaymakamın Ehliyetinin Anayasa Mahkemesi Kararları 2918 ve 5442 Sayılı Yasalar Çerçevesinde Belirlenmesi Gerektiği )
MENFAAT İHLALİ ( Kaymakamın Dava Açma Ehliyetinin Anayasa Mahkemesi Kararları 2918 ve 5442 Sayılı Yasalar Çerçevesinde Belirlenmesi Gerektiği - Bar ve Birahane İşletmeciliği Ruhsatı Verilmesine İlişkin İşlemin İptali İstemi )
VESAYET YETKİSİ ( Bar ve Birahane İşletmeciliği Ruhsatı Verilmesine İlişkin İşlemin İptali İstemi - Kaymakamın Dava Açma Ehliyetinin Anayasa Mahkemesi Kararları 2918 ve 5442 Sayılı Yasalar Çerçevesinde Belirlenmesi Gerektiği"
D8.D13.3.2012E. 2008/9957 K. 2012/856"BELEDİYEYE AİT KANALİZASYON BORUSUNUN PATLAMASI NEDENİYLE MADDİ VE MANEVİ TAZMİNAT DAVASI (Davacının Evini Su Bastığı - Davacının İskan ve Yapı Ruhsatı Bulunmadığı Halde Kamu Hizmetinden Faydalandırıldığı/İdarenin Sorumluluğu Bulunduğu )
YASAL OLMADIĞI HALDE İDARE TARAFINDAN KANALİZASYON HİZMETİ GÖTÜRÜLMESİ (İdarenin Hizmet Kusuru Bulunduğunun Kabulü )
İSKAN VE YAPI İZNİ OLMAMASI (Davacının Evine Kanalizasyon Hizmetinin Yasal Olmadığı Halde İdare Tarafından Götürülmesi Nedeniyle Ortaya Çıkan Zararda Kusurun Birlikte Olduğuğunun Kabul Edilmesi Gereği - İdarenin Hizmet Kusurunun Bulunduğu )
İDARENİN EYLEM VE İŞLEMLERİNDEN DOĞAN ZARARI KARŞILAMAK ZORUNDA OLMASI (Davacının Evine Yasaya Aykırı Olarak Kamu Himzeti Götürülmesi Nedeniyle Davalı İdarenin Hizmet Kusurunun Bulunduğu - Kusur Durumunun Birlikte Değerlendirileceği )
İDARENİN HİZMET KUSURU BULUNDUĞU (İskan ve Yapı İzni Bulunmadığı Halde Davacının Evine Kamu Hizmeti Götürülmesi Nedeniyle Ortaya Çıkan Zarar Nedeniyle İdarenin de Kusurunun Bulunduğunun Kabul Edilmesinin Hakkaniyet Gereği Olduğu )
İDARENİN DAVACI İLE BİRLİKTE KUSURU BULUNDUĞU (Anayasa ve Hukukun Genel İlkeleri ile Hakkaniyet Kuralının Gözetileceği - İdarenin Eylem ve İşlemlerinden Doğan Zararı Karşılamak Zorunduğu Olduğu/Zararın Tamamının Davacıya Yüklenemeyeceği )
ZARARIN TAMAMIN DAVACIYA YÜKLENEMEMESİ (Kanalizasyon Hizmetinin Yasal Olmadığı Halde Götürülmesi Nedeniyle İdarenin de Hizmet Kusurunun Varolduğunun Kabul Edileceği/Birlikte Kusur Bulunduğu - İdarenin Hizmet Kusuru Sonucu Tazminat Davası )"
D8.D21.3.2012E. 2008/9254 K. 2012/1143"MUHASEBE HİZMETLERİ (Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Stajından Sayılacak Hizmetler - İlgili Dönemde Davacının Kamu Tüzel Kişiliğine Sahip Olan Müessesede Birinci Derecede İmza Yetkisini Haiz Olarak Muhasebenin Sevk ve İdare Edilmesinden veya Mali Denetiminden Sorumlu Olup Olmadığı Gibi Hususlar Araştırılarak Karar Verileceği )
STAJDAN SAYILACAK HİZMETLER (Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Stajından Sayılacak Hizmetlerin Genel Müdürlük Birimlerinde Geçmesinin Zorunlu Olmadığı )
SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK UNVANI (Müşavirlik Stajından Sayılacak Hizmetlerin Genel Müdürlük Birimlerinde Geçmesinin Zorunlu Olmadığı )
GENEL MÜDÜRLÜK MUHASEBE BİRİMİNDE YAPILAN ÇALIŞMALAR (Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Stajından Sayılacak Hizmetlerin Burda Geçmesinin Zorunlu Olmadığı )"
D8.D30.3.2012E. 2010/6081 K. 2012/1430"MESLEKİ VE TEKNİK ORTA ÖĞRETİM KURUMLARINDAN MEZUN ÖĞRENCİLER (Teknoloji Fakültelerine Girişte Farklı Puan Türüne Tabi Tutulmalarında Eşitlik İlkesine Aykırılık Bulunmadığı - Genel Lise Mezunu Öğrenciler ile Mesleki ve Teknik Orta Öğretim Kurumlarından Mezun Öğrencilerin Teknoloji Fakültelerini Bitirmeleri Durumunda Mühendis Ünvanı Alabilecekleri)
TEKNİK EĞİTİM FAKÜLTELERİNİN MÜHENDİSLİK EĞİTİMİ VEREN BÖLÜMLERİ (Mesleki ve Teknik Orta Öğretim Kurumları Mezunlarının İntibak Eğitimi veya Muafiyet Sınavı Koşuluyla YGS-1 Puan Türüyle Alınmasının Eşitlik İlkesine Aykırı Olmadığı - Üniversiteye Girişte Genel Lise Mesleki ve Teknik Lise Ayrımı)
GENEL LİSE VE MESLEKİ VE TEKNİK LİSE ÖĞRENCİLERİNİN MÜHENDİSLİK FAKÜLTELERİNE GİRMELERİNDE PUAN TÜRÜ (Genel Lise Öğrencilerinin MF-4 Mesleki ve Teknik Lise Öğrencilerinin YGS-1 Puanıyla Girmelerinin Eşitliğe Aykırı Olmadığı - Meslek Lisesi Mezunlarına İntibak Eğiimi veya Muafiyet Sınavı Zorunluluğu Bulunduğu)"
D8.D11.4.2012E. 2008/8930 K. 2012/1651"ÖĞRETİM ELEMANININ GÖREVE DEVAMSIZLIĞI (On Gün Göreve Gelmemesi Hakkında Yasal Düzenlemenin İdari Tasarruf Öngörmediği Disiplin Cezası Öngördüğü - On Gün Süreyle Göreve Gelmeyenlere Devlet Memurları Gibi İstifa Etmiş Sayılma İdari Tasarrufunun Uygulanmasının Hukuka Uyarlı Olmadığı)
GÖREVİ ON GÜN SÜREYLE KESİNTİSİZ TERK ETMEK (Devlet Memurları Kanununda İstifa Etmiş Sayılma İdari Tasarrufu ile Cezalandırıldığı - Devlet Memurluğu Görevinin Özelliğiyle İlgili Olarak Düzenlenen Görevi Terk Eylemine Bağlanan İstifa Etmiş Sayılma İdari Tasarrufunun Ögretim Elemanı İçin Uygulanamayacağı/Disiplin Cezası ile Karşılanması Gereği)"
D8.D16.4.2012E. 2008/10606 K. 2012/1736"MOBBİNG ( İdarenin Hukuka Aykırı Eylem ve İşlemleri Nedeniyle Üzüntü ve Sıkıntı Yaşayan Davacının Manevi Zararının İdarece Tazmini Gerektiği )
MANEVİ TAZMİNAT ( İdarenin Hukuka Aykırı Eylem ve İşlemleri Nedeniyle Üzüntü ve Sıkıntı Yaşayan Davacının Manevi Zararının Tazmini Gerektiği - Atandığı Tarihten İtibaren Mobbing Bıktırma ve Yıldırmaya Yönelik Eylem ve İşlemlerin Manevi Yapısını Olumsuz Olarak Etkileyecek Ağırlıkta Bulunduğu )
ÖĞRETİM ÜYESİ OLAN DAVACIYA VERİLEN DİSİPLİN CEZASININ YARGI KARARI İLE İPTAL EDİLMESİ ( İdarenin Hukuka Aykırı Eylem ve İşlemleri Nedeniyle Üzüntü ve Sıkıntı Yaşayan Davacının Manevi Zararının Tazmini Gerektiği )
DİSİPLİN CEZASININ YARGI KARARI İLE İPTAL EDİLMESİ ( İdarenin Manevi Zararı Tazmin Edeceği )
İDAREYE KARŞI MANEVİ TAZMİNAT DAVASI ( Öğretim Üyesi Olan Davacıya Verilen Disiplin Cezalarının Yargı Kararı İle İptal Edildiği - Atandığı Tarihten İtibaren Mobbing Bıktırma ve Yıldırmaya Yönelik Eylem ve İşlemlerin Manevi Yapısını Olumsuz Olarak Etkileyecek Ağırlıkta Bulunduğu )"
D8.D7.5.2012E. 2008/10646 K. 2012/2058"DEKAN HAKKINDAKİ SİCİL RAPORUNUN İPTALİ (Akademik Çalışma ve Düzeyin Sadece Belge ve Disipline Uyumla Ölçülemeyeceği - Öğretime Yönelik Yetenekler ve Akademik Silsile İçinde Gözlenen ve Saptanan Bulguların Bütün Olarak Değerlendirileceği )
AKADEMİK ÇALIŞMA VE DÜZEYİN BELİRLENMESİ (Belgeler ve Öğretime Yönelik Yetenekler ile Akademik Silsile İçerisindeki Gözlenen ve Saptanan Bulguların Bütün Olarak Değerlendirileceği - Olumlu Sicil Raporunun Dava Konusu Yapılmayacağı )
SİCİL AMİRLERİNİN NİHAİ KANAATLERİNİN OLUMLU OLMASI (Davacının Hukuksal Durumunda Değişiklik Yapmayan Sicil Raporunun Dava Konusu Yapılmasına Olanak Bulunmadığı - Davanın Reddi Gereği/Yerel Mahkemenin Gerekçesinin İsabetli Olmadığı )
SİCİL RAPORU (Objektif İlke ve Esaslara Aykırı Olduğundan İptali Şeklindeki Yerel Mahkeme Kararının Hatalı Olduğu - Akademik Çalışma ve Düzeyin Sadece Belge ve Disipline Uyumla Ölçülebilecek Bir Niteliğinin Bulunmadığının Kabulü Gereği )
AKADEMİSYENİN DİSİPLİNE UYUMU (Akademik Çalışma ve Düzeyin Sadece Belge ve Disipline Uyumla Ölçülebilecek Bir Niteliğinin Bulunmadığının Kabulü - Öğretime Yönelik Yetenekler ve Akademik Silsile İçinde Gözlenen ve Saptanan Bulguların Bütün Olarak Değerlendirilmesi Gerektiği )"
D8.D7.5.2012E. 2012/3300 "YÜRÜTMENİN DURDURULMASI ( İdari İşlemin Uygulanması Halinde Giderilmesi Güç veya Olanaksız Zararların Doğması ve İdari İşlemin Açıkça Hukuka Aykırı Olması Koşullarının Birlikte Gerçekleşmesi Durumunda Karar Verileceği - Davada Bu Koşulların Birlikte Gerçekleşmediği Anlaşıldığından İstemin Reddedildiği )
YÜRÜTMENİN DURDURULMASI KARARININ ŞARTLARI ( İdari İşlemin Uygulanması Halinde Giderilmesi Güç veya Olanaksız Zararların Doğması ve İdari İşlemin Açıkça Hukuka Aykırı Olması Koşullarının Birlikte Gerçekleşmesi Durumunda Karar Verileceği - Koşulların Birlikte Gerçekleşmediği Anlaşıldığından İstemin Reddedildiği )
İDARİ İŞLEMİN ZARARA YOL AÇMASI ( Güç veya Olanaksız Zararların Doğması ve İdari İşlemin Açıkça Hukuka Aykırı Olması Koşullarının Birlikte Gerçekleşmesi Durumunda Yürütmenin Durdurulmasına Karar Verileceği - Davada Bu Koşulların Birlikte Gerçekleşmediği Anlaşıldığından İstemin Reddedildiği )"
D8.D15.5.2012E. 2011/9473 K. 2012/2389"DAVADAN FERAGAT İSTEMİ ( Kabul Edilmeyerek Esas Hakkında Karar Verilmesinde Hukuka Uyarlık Bulunmadığı - Yasa İle Tanınmış Olan Feragat Hakkının Yine Ancak Yasa İle Kısıtlanabileceği )
FERAGAT ( Yasa İle Tanınmış Olan Feragat Hakkının Yine Ancak Yasa İle Kısıtlanabileceği - HUMK'nda veya İdari Yargılama Usulü Kanununda Aksine Bir Hüküm Olmaksızın Yorum Yoluyla Bu Hakkın Kısıtlanamayacağı )"
D8.D18.5.2012E. 2008/9051 K. 2012/2934"ARACIN TRAFİKTEN MEN EDİLMESİ VE ARAÇ SÜRÜCÜSÜNE İDARİ PARA CEZASI VERİLMESİ (Kararına Karşı İtirazın Trafik Mahkemelerinde Bu Mahkemelerin Bulunmadığı Yerlerde Sulh Ceza Mahkemesinin Görevinde Olduğu - Sürücü Belgesine Geçici Olarak El Konulması Kararına Karşı İdari Yargıda İtiraz Edilebileceği)
SÜRÜCÜ BELGESİNİN GEÇİCİ OLARAK GERİ ALINMASI KARARINA KARŞI İTİRAZ (İdari Yargının Görevinde Olduğu - İdari Para Cezası veya Mülkiyetin Kamuya Geçirilmesi Yaptırımlarına Karşı İtirazın Sulh Ceza Mahkemesinin Görevinde Olduğu )
İDARİ PARA CEZASI VEYA MÜLKİYETİN KAMUYA GEÇİRİLMESİ KARARINA KARŞI İTİRAZ (Sulh Ceza Mahkemesinin Görevinde Olduğu - Sürücü Belgesinin Geçici Olarak Geri Alınması Hariç Karayolları Tarfik Kanununda Düzenlenen Suçlar ile İlgili Davalara Tarfik Mahkemeleri Bulunmayan Yerlerde ise Sulh Ceza Mahkemesinin Bakmakla Görevli Olduğu)"
D8.D28.5.2012E. 2009/4032 K. 2012/3703"SU KAYNAKLARININ TAHSİSİ ( Su Tahsisi Konusunda İl Özel İdarelerinin Yetkili Olduğu - İl İdare Kurulu Tarafından Bu Kararın Alınamayacağı )
YETKİ ( Köye İçme ve Kullanma Suyu Tahsis Edilmesi - Su Tahsisi Konusunda İl Özel İdarelerinin Yetkili Olduğu )
İL ÖZEL İDARESİ ( Su Tahsisi Konusunda İl Özel İdarelerinin Yetkili Olduğu - İl İdare Kurulu Tarafından Bu Kararın Alınamayacağı ) "
D8.D30.5.2012E. 2009/7429 K. 2012/3988"ÖĞRECİNİN OKUL BAHÇESİNDE ÖĞRETMENİNİ DARP ETMESİ (Örgün Eğitim Dışına Çıkartma Cezası - Öğrenciyi Cezalandırma Amacının Orta Öğretim Kurumunda Disiplin Kurallarınına Aykırı Hareke Eden Öğrenciye Salt Ceza Vermek Olmadığı Okul Yönetimi Rehber Öğretmen Sosyal Araştırmacı ve Öğrencinin Ailesiyle Birlikte Kararlaştırılması Gereği)
ÖRGÜN EĞİTİM DIŞINA ÇIKARTMA CEZASI (Öğrencinin Ailesiyle Birlikte Öğretmeni Okul Bahçesinde Darp Etmesi - Okul Yönetimi Tarafından Verilecek Ceza Belirlenirken Tahrik Öğrencinin Kişisel Özellikleri Psikolojik Durumu ve Olumlu Davranışları Gibi Etkenlerin Gözetilmesi Gereği)
ÖĞRENCİYE VERİLEN DİSİPLİN CEZASININ İPTALİ (Öğrencinin Öğretmeni Okul Bahçesinde Darp Etmesi Eylemi Hakkında Örgün Eğitimin Dışına Çıkarma Cezası Verilmesi - Disiplin Cezası Belirlenirken Cezanın Aile Okul Yönetimi ve Rehber Öğretmenlerle Birlikte Belirlenmesi Gereği)"
D8.D31.5.2012E. 2008/9568 K. 2012/4062"HEKİMLERİN REKLAM YAPMA YASAĞI ( Web Sitesinde "İmplant ve Lazerle Diş Beyazlatma Hizmetlerinde Ödeme Kolaylığı Hospident Clup Card İle Size Hizmet Vermekten Onur Duyarız Kredi Kartına Vade Farksız 12 Taksit Online Randevu" İfadeleri - Reklam ve Haksız Rekabet Niteliği Taşıdığı )
DİŞ HEKİMİNİN İDARİ PARA CEZASI İLE CEZALANDIRILMASI ( Web Sitesindeki Duyuruların İçeriğinin Reklam ve Haksız Rekabet Niteliği Taşıdığı - Sağlık Hizmetinin Ticari Bir Niteliğe Büründurülerek Yasal ve Düzenleyici Kuralların İhlali Sonucunu Doğurduğu )
SAĞLIK HİZMETİNİN TİCARİ NİTELİĞE BÜRÜNDÜRÜLMESİ ( Web Sitesindeki Duyuruların İçeriğinin Reklam ve Haksız Rekabet Niteliği Taşıması - Yasal ve Düzenleyici Kuralların İhlali/Diş Hekimine Türk Diş Hekimleri Birliği Yüksek Disiplin Kurulu Başkanlığınca İdari Para Cezası Verilmesi )
DİSİPLİN CEZASI ( Diş Hekimine Türk Diş Hekimleri Birliği Yüksek Disiplin Kurulu Başkanlığınca Asgari Muayene Ücretinin 50 Katı Tutarında İdari Para Cezası Verilmesi - Web Sitesindeki Duyuruların İçeriğinin Reklam ve Haksız Rekabet Niteliği Taşıması )"
D8.D13.6.2012E. 2010/4870 K. 2012/5019"DİSİPLİN SORUŞTURMASI ( Soruşturmacıların Getirdikleri Teklif Nedeniyle Sorumlu Tutulamayacağı ve Soruşturma Raporundan Doğan Bir Zararın Söz Konusu Olamayacağı )
TAZMİNAT İSTEMİ ( Davacının Sonuç Olarak Herhangi Bir Disiplin Cezası da Almamış Olduğu Dikkate Alındığında Manevi Bir Zararının Oluştuğundan Söz Edilemeyeceği - İdarenin Tazmin Sorumluluğunu Gerektirecek Bir Zarar Bulunmadığından Tazminat İsteminin Reddi Gerektiği )
SORUŞTURMACININ YETKİ VE SORUMLULUK ALANI İÇİNDE YÜRÜTTÜĞÜ FAALİYET ( Hukuki Niteliği İle Davacının Sonuç Olarak Herhangi Bir Disiplin Cezası da Almamış Olduğu Dikkate Alındığında Manevi Bir Zararının Oluştuğundan Söz Edilemeyeceği )
MANEVİ TAZMİNAT ( Davacının Sonuç Olarak Herhangi Bir Disiplin Cezası da Almamış Olduğu Dikkate Alındığında Manevi Bir Zararının Oluştuğundan Söz Edilemeyeceği - İdarenin Tazmin Sorumluluğunu Gerektirecek Bir Zarar Bulunmadığından Tazminat İsteminin Reddi Gerektiği )"
D8.D14.6.2012E. 2009/6153 K. 2012/5189"TOPLU TAŞIMA ( Belediyelerin Toplu Taşıma İle İlgili Olarak Düzenleme Yapma Ceza Verme Görev ve Yetkisi Bulunduğu )
BELEDİYELERİN YETKİSİ ( Toplu Taşıma İle İlgili Olarak Düzenleme Yapma Ceza Verme Görev ve Yetkisi Bulunduğu )
İDARİ YAPTIRIM ( Belediyelerin Toplu Taşıma İle İlgili Olarak Düzenleme Yapma Ceza Verme Görev ve Yetkisi Bulunduğu )"
D8.D14.6.2012E. 2012/5189 K. 2012/5185"TAHLİYE YETKİSİ ( İl Özel İdaresi Kanunu'nun 7. Md. ve Devlet İhale Kanunu'nun 75. Md. Uyarınca İl Encümenlerinin Tahliye Yetkisi Bulunduğu )
İL ÖZEL İDARESİ ( Kanunun 7. Md. ve Devlet İhale Kanunu'nun 75. Md. Uyarınca İl Encümenlerinin Tahliye Yetkisi Bulunduğu )
İL ENCÜMENLERİNİN TAHLİYE YETKİSİ ( İl Özel İdaresi Kanunu'nun 7. Md. ve Devlet İhale Kanunu'nun 75. Md. Uyarınca İl Encümenlerinin Tahliye Yetkisi Bulunduğu )"
D8.D13.7.2012E. 2012/5246 "ÖĞRENCİ SEÇME VE YERLEŞTİRME SİSTEMİ KILAVUZUNUN 6. KISMININ İPTALİ İSTEMİ ( 2547 S.K. Geçici 62 Madde Uyarınca 2012 Yılı Yükseköğretim Yerleştirme İşlemleri İçin Uygulanma Kabiliyetini Yitirdiği - Yürütmenin Durdurulmasına İlişkin Koşulların Oluşmadığı )
ORTAÖĞRETİM BAŞARI PUANI BAŞLIKLI KISMIN İPTALİ VE YÜRÜTMENİN DURDURULMASI ( 2547 S.K.'ya Eklenen Geçici 62 Madde Uyarınca 2012 Yılı Yükseköğretim Yerleştirme İşlemleri İçin Uygulanma Kabiliyetini Yitirdiği )
YÜRÜTMENİN DURDURULMASI ( İdari İşlemin Uygulanması Halinde Giderilmesi Güç veya Olanaksız Zararların Doğması ve İdari İşlemin Açıkça Hukuka Aykırı Olması Koşullarının Birlikte Gerçekleşmesi Durumunda - 2012 ÖSYS Kılavuzunun Ortaöğretim Başarı Puanı Başlıklı 6. Kısmına İlişkin İstemin Reddi )
2012 ÖSYS KILAVUZUNUN ORTAÖĞRETİM BAŞARI PUANI BAŞLIKLI 6. KISMI ( Yürütmenin Durdurulmasına İlişkin Koşullar Oluşmadığından Yürütmenin Durdurulması İsteminin Reddi Gerektiği )"
D8.D18.9.2012E. 2009/8666 K. 2012/6338"MÜHENDİSLİK UNVANI ( Mühendislik Fakültesi Mezunlarının Diplomalarında Unvan Yazılmamasında Hukuka Aykırılık Bulunmadığı )
DİPLOMAYA UNVAN YAZILMASI ( "Çevre Mühendisliği" Bölümü Mezunlarının Diplomasına "Çevre Mühendisi" Unvanının Yazılması İstemiyle Yaptığı Başvurunun Reddine İlişkin İşlemin İptali İstemi - Diplomalarında Unvan Yazılmamasında Hukuka Aykırılık Bulunmadığı )
UNVAN ( Mühendislik Fakültesi Mezunlarının Diplomalarında Unvan Yazılmamasında Hukuka Aykırılık Bulunmadığı )"
D8.D28.9.2012E. 2012/1194 K. 2012/6876"YURTDIŞINDA EĞİTİM ( Verilen Taahhütname ve Kefalet Senedi İle İlgili Uyuşmazlık/Davacının Senedi İdare İle Eşit Düzeyde İsteği ve Özgür İradesi İle İmzaladığının Kabul Edilemeyeceği - Özel Hukuk Alanını İlgilendiren Uyuşmazlığın Bulunmadığı/İdari Yargıda Çözümleneceği )
KEFALET SENEDİ ( Yurtdışında Lisansüstü Eğitim Yapmak Üzere Görevlendirilen Kişi/Senedin İdare İle Eşit Düzeyde İstek ve Özgür İrade İle İmzaladığının Kabul Edilemeyeceği - Uyuşmazlığın İdari Yargıda Çözümleneceği/Özel Hukuk Alanını İlgilendirdiğinden Sözedilemeyeceği )
GÖREVLİ YARGI YERİ ( Yurtdışına Gönderilen Davacının Mecburi Hizmet Yükümlülüğü Karşılığında Hesaplanan Borcunun Ödenmesine Yönelik İşlem ve Dayanağı Yüklenme-Kefalet Senedinin İptali İstemi - İdari Yargıda Çözümleneceği/Davacının Senedi İdare İle Eşit Düzeyde İsteği ve Özgür İradesi İle İmzaladığının Kabul Edilemeyeceği )"
D8.D3.10.2012E. 2011/8015 K. 2012/7008"İDARİ PARA CEZASI ( Tahsil Edileceği Tarihte Ceza Miktarında Lehe Değişiklik Bulunması - Bu Miktar Esas Alınarak Tahsilat Yapılacak Olmasının Tespit Tarihindeki Mevzuata Uygun Tesis Edilen İşlemin Salt Bu Nedenle İptal Edilmesini Gerektirmediği )
PARA CEZASINDA LEHE DÜZENLEME ( Tahsil Edileceği Tarihte Bu Miktar Esas Alınarak Tahsilat Yapılacak Olmasının Tespit Tarihindeki Mevzuata Uygun Tesis Edilen İşlemin Salt Bu Nedenle İptal Edilmesini Gerektirmediği )
LEHE DÜZENLEME ( İdari Para Cezasında Tahsil Edileceği Tarihte Lehe Değişiklik Bulunması - Bu Miktar Esas Alınarak Tahsilat Yapılacak Olmasının Tespit Tarihindeki Mevzuata Uygun Tesis Edilen İşlemin Salt Bu Nedenle İptal Edilmesini Gerektirmediği )"
D8.D11.10.2012E. 2012/7088 K. 2012/7438"SAĞLIK HİZMETİNDE REKLAM ( Web Sitesinde "İmplant ve Lazerle Diş Beyazlatma Hizmetlerinde Ödeme Kolaylığı Hospident Clup Card İle Size Hizmet Vermekten Onur Duyarız Kredi Kartına Vade Farksız 12 Taksit Online Randevu" İfadeleri - Disiplin Cezasında Hukuka Aykırılık Bulunmadığı )
DİŞ HEKİMLERİ BİRLİĞİNCE VERİLEN CEZA ( Web Sitesindeki Duyuruların İçeriğinin Reklam ve Haksız Rekabet Niteliği Taşıması - Yasal ve Düzenleyici Kuralların İhlali Nedeniyle Hukuka Uygun Olduğu )
WEB SİTESİNDE SAĞLIK HİZMETİ DUYURULARI ( İmplant ve Lazerle Diş Beyazlatma Hizmetlerinde Ödeme Kolaylığı Hospident Clup Card İle Size Hizmet Vermekten Onur Duyarız Kredi Kartına Vade Farksız 12 Taksit Online Randevu İfadeleri - Reklam ve Haksız Rekabet Oluşturduğu )
REKLAM VE HAKSIZ REKABET OLUŞTURAN İFADELER ( İmplant ve Lazerle Diş Beyazlatma Hizmetlerinde Ödeme Kolaylığı Hospident Clup Card İle Size Hizmet Vermekten Onur Duyarız Kredi Kartına Vade Farksız 12 Taksit Online Randevu İfadeleri - Diş Hekimine Disiplin Cezası Verilmesinin Hukuka Uygunluğu )"
D8.D31.10.2012E. 2008/10878 K. 2012/8229"ATIK SU BEDELİ TARİFESİ ( Belediyelerin Kanalizasyon Hizmetlerinden Yararlananlardan Alınan Tarifeyi Belirleme Yetkisi Bulunduğu - Belediye Meclisi Kararının İptali Talebinin Reddi )
KANALİZASYON HİZMETLERİNDEN YARARLANANLAR ( Belediyelerin Belediye Meclisi Kararı İle Atık Su Bedeli Tarifesini Belirleme Yetkisi Bulunduğu )
SU FATURASI ( Belediyelerin Kanalizasyon Hizmetlerinden Yararlananlardan Alınan Atık Su Bedeli Tarifesini Belirleme Yetkisi Bulunduğu )"
D8.D20.11.2012E. 2009/8471 K. 2012/9635"BİRAHANE RUHSATI VERİLMESİ ( İçkili Yer Bölgesi Dışında İçkili Yer Ruhsatı Verilemeyeceği - İçikili Yerlerle İlgili Düzenleyici Kurallara Uygun Olmayan İşyerine Birahane Ruhsatı Verilmesi Olanağı Bulunmadığı )
İÇKİLİ YER BÖLGESİ ( Birahane Açma Ruhsatı - İçkili Yer Bölgesi Dışında Birahane Açılmasının Düzenleyici Kurallara Aykırı Olduğu )"
D8.D6.12.2012E. 2009/6023 K. 2012/10195"KARARDA BULUNACAK HUSUSLAR ( Davacı Vekilinin Karara Yazılmaması/Kararın Bilirkişi Raporu ve Diğer Belgelerin Vekil Yerine Davacılara Tebliğ Edilmesi - Dosyanın Usule Uygun Tekemmülü Sağlanmadan Verilen Kararın Usul Hukukuna Aykırılığı )
VEKİLE TEBLİGAT YAPILMAMASI ( Kararın Bilirkişi Raporu ve Diğer Belgelerin Vekil Yerine Davacılara Tebliğ Edilmesi - Dosyanın Usule Uygun Tekemmül Etmediği/İdare Mahkemesi Kararının Usulen Bozulması )
DAVA DOSYASININ USULE UYGUN TEKEMMÜLÜNÜN SAĞLANMAMASI ( Davacı Vekilinin Karara Yazılmaması/Kararın Bilirkişi Raporu ve Diğer Belgelerin Vekil Yerine Davacılara Tebliğ Edilmesi - Bozma Nedeni )"
D8.D21.12.2012E. 2009/4035 K. 2012/11178"MEMBA VE İÇME SUYU TAHSİSİ ( Su Tahsisinde İl Genel Meclisi Yetkili Olduğu - İçme Suyu Memba Tahsis ve Tevzi Komisyonu Kararına İstinaden İl Encümeni Kararıyla İle Tesis Edilen İçme Suyu Tahsis İşleminde Yetki Yönünden Hukuka Uyarlık Görülmediği )
YETKİ ( Memba ve İçme Suyu Tahsisi - Bir İhtisas Komisyonu Niteliğindeki İçme Suyu Memba Tahsis ve Tevzi Komisyonu Kararına İstinaden İl Encümeni Kararıyla İle Tesis Edilen İçme Suyu Tahsis İşleminde Yetki Yönünden Hukuka Uyarlık Görülmediği )
SU TAHSİSİ ( İçme Suyu Memba Tahsis ve Tevzi Komisyonu Kararına İstinaden İl Encümeni Kararıyla İle Tesis Edilen İçme Suyu Tahsis İşleminde Yetki Yönünden Hukuka Uyarlık Görülmediği - Su Tahsisinde İl Genel Meclisi Yetkili Olduğu )
İL GENEL MECLİSİ ( Su Tahsisinde Yetkili Olduğu - İçme Suyu Memba Tahsis ve Tevzi Komisyonu Kararına İstinaden İl Encümeni Kararıyla İle Tesis Edilen İçme Suyu Tahsis İşleminde Yetki Yönünden Hukuka Uyarlık Görülmediği )"
D8.D17.1.2013E. 2011/9465 K. 2013/84"DURUŞMA İSTEMİ ( Danıştay İle İdare ve Vergi Mahkemelerinde Açılan İptal Davalarında Taraflardan Birinin İsteği Üzerine Duruşma Yapılacağı/Duruşmanın Dava Dilekçesi İle Cevap ve Savunmalarda İstenebileceği - Duruşma İstemi Olduğu Halde Duruşma Yapılmadan Karar Verilmesinin Hukuka Aykırı Olduğu )
YASAL ZORUNLULUĞUN YERİNE GETİRİLMEMESİ ( Yasanın Emredici Kuralı Gereği Duruşma İstemi Dikkate Alınarak Hakkın Kullanımının Sağlanması Zorunlu Olduğundan Duruşma Yapılmaksızın Verilen İdare Mahkemesi Kararının Yasal Zorunluluğun Yerine Getirilmemesi Nedeniyle Hukuka Aykırı Olduğu )
İPTAL DAVASI ( Danıştay İle İdare ve Vergi Mahkemelerinde Açılan İptal Davalarında Taraflardan Birinin İsteği Üzerine Duruşma Yapılacağı - Hakkın Kullanımının Sağlanması Zorunlu Olduğu )
DURUŞMA AÇILMAMASI ( Davacının Dava Dilekçesinde Duruşma İsteminde Bulunduğu - Danıştay İle İdare ve Vergi Mahkemelerinde Açılan İptal Davalarında Taraflardan Birinin İsteği Üzerine Duruşma Yapılması Gerektiği )"
D8.D25.1.2013E. 2010/9130 K. 2013/302"DEVLET HAKKI ( Fazla ve Yersiz Olarak Alındığının Yargı Kararıyla Ortaya Konulması - Mahrum Kalınan Süre İçinde Uğranılan Kayıplar ve Kullanılmamasından Dolayı Yoksun Kalınan Kazanç Nedeniyle Faiz Ödenmesi Gerektiği )
TAHAKKUK FİŞLERİNİN VE ÖDEME EMİRLERİNİN İPTALİ İSTEMİ ( Devlet Hakkının Fazla ve Yersiz Olarak Alındığının Yargı Kararıyla Ortaya Konulması - Mahrum Kalınan Süre İçinde Uğranılan Kayıplar ve Kullanılmamasından Dolayı Yoksun Kalınan Kazanç Nedeniyle Faiz Ödeneceği )
MAHRUM KALINAN KAZANÇ NEDENİYLE FAİZ ÖDEMESİ ( Devlet Hakkına İlişkin Tahakkuk Fişlerinin ve Ödeme Emirlerinin İptali İstemi - Devlet Hakkının Fazla ve Yersiz Olarak Alınması Nedeniyle Faiz Ödenmesi Gerektiği )
FAİZ ÖDEMESİ ( Devlet Hakkının Fazla ve Yersiz Olarak Alındığının Yargı Kararıyla Ortaya Konulması - Mahrum Kalınan Süre İçinde Uğranılan Kayıplar ve Kullanılmamasından Dolayı Yoksun Kalınan Kazanç Nedeniyle Faiz Ödenebileceği )"
D8.D25.1.2013E. 2010/9220 K. 2013/301"FAİZ İSTEMİNİN REDDEDİLMESİNE DAİR İŞLEMİN İPTALİ İSİTEMİ ( Eksik Yatırıldığı Belirtilen Devlet Hakkına Dayanak Düzenlemenin İptal Edilmesi Karşısında Mahrum Kalınan Süre İçinde Uğranılan Kayıplar ve Kullanılamamasından Dolayı Yoksun Kalınan Kazanç Sebebiyle Mülkiyet Hakkı İhlal Edildiğinden Faizin Ödenmesi Gerektiği )
DEVLET HAKKI ( Fazla ve Yersiz Olarak Alınması Sonucu Davacıların Aslında Mülkiyetlerinde Olması Gereken Parayı Belli Bir Süre Kullanamadığı Harcama Yapamadığı ve Tasarruf Edemediği - Yoksun Kalınan Kazanç Sebebiyle Mülkiyet Hakkı İhlal Edildiğinden Faizin Ödenmesi Gerektiği )
KAZANÇ KAYBI ( İdarenin Kendi Eylem ve İşlemi İle Kişinin Temel Haklarından Olan Mülkiyet Hakkını İhlal Etmesi Sebebiyle Bu İhlal Sonucu Meydana Gelen Kaybı veya Yoksun Kalınan Kazancı Ödemesi Gerektiği - Faiz İsteminin Reddedilmesine Dair İşlemin İptali )
MÜLKİYET HAKKININ İHLALİ ( Eksik Yatırıldığı Belirtilen Devlet Hakkının Maden Kanunu Uygulama Yönetmeliğinde Yer Alan Ruhsat Sahipleri İbaresi Sebebiyle Ödenmesi ve Bu İbarenin Hukuka Aykırı Bulunarak Yargı Kararıyla İptal Edildiği - Mülkiyet Hakkı İhlal Edildiğinden Faizin Ödeneceğinin Gözetilmesi Gerektiği )"
D8.D8.2.2013E. 2009/9342 K. 2013/769"DİSİPLİN CEZASINA YAPILAN İTİRAZ ( Yükseköğretim Kurulu Başkanlığına Yapılan İtiraz Hakkında Henüz Bir Karar Vermediği Aşamada Kesinleşmemiş Olan Disiplin Cezasının İptali İstemiyle Açılan Davanın İncelenmeksizin Reddi Gerektiği )
ÖĞRETİM ÜYESİ ( Yükseköğretim Kurulu Başkanlığına Dava Konusu Disiplin Cezasına Yapılan İtiraz Hakkında Henüz Bir Karar Vermediği Aşamada Kesinleşmemiş Olan Disiplin Cezasının İptali İstemiyle Açılan Davanın İncelenmeksizin Reddedileceği )
KESİNLEŞMEMİŞ DİSİPLİN CEZASININ İPTALİ İSTEMİ ( Yükseköğretim Kurulu Başkanlığına Dava Konusu Disiplin Cezasına Yapılan İtiraz Hakkında Henüz Bir Karar Vermediği Aşamada Açılan Davanın İncelenmeksizin Reddi Gerektiği )"
D8.D8.2.2013E. 2012/2452 K. 2013/775"MERA VASIFLI TAŞINMAZ ( Uyuşmazlığın Çözümü İçin Davacı ve Davalı İdare Tarafından İleri Sürülen Hususların Davaya Konu Meranın Kamu Yatırımı Yapılması İçin Gerekli Olup Olmadığının Keşif ve Bilirkişi İncelemesi Yaptırılması Gerektiği )
KAMU YATIRIMI ( Mera Vasıflı Taşınmaz - Uyuşmazlığın Çözümü İçin Davacı ve Davalı İdare Tarafından İleri Sürülen Hususların Davaya Konu Meranın Kamu Yatırımı Yapılması İçin Gerekli Olup Olmadığının Keşif ve Bilirkişi İncelemesi Yaptırılacağı )
KEŞİF VE BİLİRKİŞİ İNCELEMESİ ( Mera Kanunu Uyarınca Tahsis Amacının Değiştirilmesine Dair İşlemin İptali İstemi - Uyuşmazlığın Çözümü İçin Davacı ve Davalı İdare Tarafından İleri Sürülen Hususların Davaya Konu Meranın Kamu Yatırımı Yapılması İçin Gerektiği )"
D8.D14.2.2013E. 2010/8756 K. 2013/962"BANKA ŞUBELERİNİN İŞYERİ AÇMA VE ÇALIŞMA RUHSATI ALMASI ( Ziraat Bankası Hakkında 3572 S.K. Md.3 Hükmünün Uygulanamayacağı - Ziraat Bankasının İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatı Alması Gerekmediği )
İŞYERİ AÇMA VE ÇALIŞMA RUHSATI ( Banka Şubelerinin Kural Olarak İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatı Alması Gerekli Olup Ziraat Bankasının İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatı Alması Gerekmediği )
ZİRAAT BANKASI'NIN İŞYERİ AÇMA VE ÇALIŞMA RUHSATI ALMASI ( Gerekmediği - 4603 S.K. İle 3572 S.K. Md.3 Hükmünün Uygulanmayacağı Belirtildiği )"
D8.D15.2.2013E. 2012/6669 K. 2013/1018"YAN DAL UZMANLIK BELGESİ ALMA İSTEMİ ( Tıpta Uzmanlık Kurulu'nun İnternet Sitesinden Yayımlanmakla Birlikte Davaya Konu Bireysel İşleme Esas Olan Değerlendirme Kriterlerinin Kabulüne Dair Olarak Tıpta Uzmanlık Kurulunca Bir Karar Alınmamış Olduğu - Mevzuata Uygun Bir Biçimde Tespit Edilmemiş Olan Değerlendirme Kriterleri Temel Alınarak Tesis Edilen Davaya Konu İşlemin Reddinin Doğru Olmadığı )
UZMANLIK BELGESİ ( Yan Dal Uzmanlık Belgesi Alma İstemi - Yan Dallarda Yan Dalın Bağlı Olduğu Ana Dalda Uzman Olan Tabiplerden İlgili Yan Dalda Yaptığı Çalışmaları Belgeleyenlere Yan Dal Uzmanlık Belgesi Verilmesi Amaçlanmış Olup Bu Kapsamda Olan Hekimlere Yan Dal Uzmanlık Belgesi Verilebilmesi İçin Taşınması Gereken Niteliklerin de Tıpta Uzmanlık Kurulu'nun Alacağı Karar İle Belirleneceği )
TIPTA VE DİŞ HEKİMLİĞİNDE UZMANLIK EĞİTİMİ ( Yan Dal Uzmanlık Belgesi Alma İsteminin Reddine Dair İşlemin İptali İstemi - Tıpta Uzmanlık Kurulu'nun İnternet Sitesinden Yayımlanmakla Birlikte Davaya Konu Bireysel İşleme Esas Olan Değerlendirme Kriterlerinin Kabulüne Dair Olarak Tıpta Uzmanlık Kurulunca Bir Karar Alınmamış Olduğu )"
D8.D27.2.2013E. 2010/7065 K. 2013/1488"MADEN ARAMA RUHSATI İPTALİ İLE İŞLETME RUHSATI TALEBİ REDDİ VE TEMİNATIN İRAT KAYDEDİLMESİ ( Arama Ruhsat Süresi Dolan ve İşletme Ruhsat Başvurusunda Bulunan ve Bunun İçin Gerekli Oluru Alan Davacı Şirketin Bildirilen Mali Eksiklikleri Belirtilen Süre İçerisinde Yatırmaması Nedeniyle Hakkında Tesis Edilen İşlemlerde Hukuka Aykırılık Bulunmadığı )
TEMİNATIN İRAD KAYDEDİLMESİ ( Maden İşletme Ruhsatı ve İzni - Davacı Şirkete Bildirilen Mali Eksikliğin Yatırılmaması Halinde Teminatın İrad Kaydedileceği Yazılı Olarak Bildirildiği/Mali Eksiklikleri Belirtilen Süre İçerisinde Yatırılmaması Nedeniyle Teminatın İrad Kaydedilmesinde İsabet Bulunduğu )
MALİ EKSİKLİĞİN BELİRTİLEN SÜREDE YATIRILMAMASI ( Maden Arama Ruhsatı İptali İle İşletme Ruhsatı Talebi Reddi ve Teminatın İrat Kaydedilmesi - Mali Eksikliklerin Yatırılmaması Halinde Teminatın İrat Kaydedileceği İşletme Ruhsat Talebinin Reddedileceği Yazılı Bildirildiği/Tesis Edilen İşlemin Hukuka Uygun olduğu )
MADEN İŞLETME RUHSATI VE İZNİ ( Teminatın İrad Kaydedilmesi - Arama Ruhsat Süresi Dolan ve İşletme Ruhsat Başvurusunda Bulunan Davacı Şirketin Gerekli Oluru Aldığı/Şirketin Bildirilen Mali Eksiklikleri Belirtilen Süre İçerisinde Yatırmaması Nedeniyle Tesis Edilen İşlemlerde Hukuka Aykırılık Bulunmadığı )"
D8.D13.3.2013E. 2010/3000 K. 2013/1929"İŞYERİ AÇMA VE ÇALIŞMA RUHSATI ( Düzenleme ve İptal Etme Yetkisinin Belediye Başkanı Ya da Görevlendireceği Kimseye Ait Olduğu - Belediye Encümenince Ruhsatın İptali Yönünde İşlem Tesis Edilmesinde Yetki Yönünden Hukuka Uyarlık Bulunmadığı )
BELEDİYE BAŞKANININ YETKİSİ ( İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatı Düzenleme ve İptal Etme - Ruhsatının Yetkide Paralellik İlkesi Uyarınca Yine Belediye Başkanı Ya da Görevlendireceği Bir Yetkili Tarafından İptal Edilmesi Gerektiği/Belediye Encümenince Ruhsatın İptali Yönünde İşlem Tesis Edilemeyeceği )
YETKİ VE USULDE PARALELLİK İLKESİ ( İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatı Düzenleme ve İptal Etme Yetkisinin Belediye Başkanı Ya da Görevlendireceği Kimseye Ait Olduğu - Belediye Encümenince Ruhsatın İptal Edilemeyeceği/Yine Belediye Başkanı Ya da Görevlendireceği Bir Yetkili Tarafından İptal Edilebileceği )"
D8.D13.3.2013E. 2012/8534 K. 2013/1953"ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ ( 2547 S. Kanun'un 50/D Md. Uyarınca Araştırma Görevlisi Olarak Görev Yapanlara Mevzuatta Doktora Eğitimi İçin Öngörülen Azami Öğrenim Süresinden Daha Kısa Bir Süre Belirlenemeyeceği )
DOKTORA ÖĞRENCİSİ ( Araştırma Görevlisi Olarak Görev Yapanlara Mevzuatta Doktora Eğitimi İçin Öngörülen Azami Öğrenim Süresinden Daha Kısa Bir Süre Belirlenmemesi Gerektiği )
GÖREV SÜRESİ ( 2547 S. Kanun'un 50/D Md. Uyarınca Araştırma Görevlisi Olarak Görev Yapanlara Mevzuatta Doktora Eğitimi İçin Öngörülen Azami Öğrenim Süresinden Daha Kısa Bir Süre Belirlenemeyeceği )"
D8.D29.3.2013E. 2010/8660 K. 2013/2616"İÇKİLİ YER ( Mahkemenin Asayiş ve Güvenlik Gibi Sorunların İçkili Yer Bölgesi ve Çeşitli Müeyyidelerin Uygulanması Suretiyle Giderileceği Şeklindeki Gerekçesi İle İdarenin Yerine Geçilerek Yerindelik Denetimi Yapıldığı - Mahkeme Kararında Hukuki İsabet Görülmediği )
RESTAURANTLARIN KAPANMA SAATLERİ ( Belediyelerin İşyerlerinin Açılış-Kapanış Saatlerini Belirlemede Takdir Hakkının Olduğu ve Mahkemece Bu Yetkinin Hukuka Uygun Kullanıp Kullanmadığının Denetlenmesi Gerektiği )
İDARENİN TAKDİR HAKKI ( Belediyelerin İşyerlerinin Açılış-Kapanış Saatlerini Belirlemede Takdir Hakkının Olduğu ve Mahkemece Bu Yetkinin Hukuka Uygun Kullanıp Kullanmadığının Denetlenmesi Gerektiği )
İÇKİLİ LOKANTA ( Kapanış Saatinin 24.00'ten 22.00'ye Çekilmesine İlişkin Belediye Encümeni İşleminin İptali İstemi - Belediyelerin İşyerlerinin Açılış-Kapanış Saatlerini Belirlemede Takdir Hakkının Olduğu ve Mahkemece Bu Yetkinin Hukuka Uygun Kullanıp Kullanmadığının Denetlenmesi Gerektiği/Mahkemenin Yerindelik Denetimi Yapamayacağı )
YERİNDELİK DENETİMİ ( İçkili Lokantanın Kapanış Saatinin 24.00'ten 22.00'ye Çekilmesine İlişkin Belediye Encümeni İşleminin İptali İstemi - Mahkemenin Asayiş ve Güvenlik Gibi Sorunların İçkili Yer Bölgesi ve Çeşitli Müeyyidelerin Uygulanması Suretiyle Giderileceği Şeklindeki Gerekçesi İle İdarenin Yerine Geçilerek Yerindelik Denetimi Yapmasında İsabet Görülmediği )
BELEDİYELERİN İŞYERLERİNİN AÇILIŞ-KAPANIŞ SAATLERİNİ BELİRLEYEBİLECEĞİ ( Takdir Hakkının Olduğu ve Mahkemece Bu Yetkinin Hukuka Uygun Kullanıp Kullanmadığını Denetleyebileceği – Yerindelik Denetimi Yapamayacağı )
GÜVENLİK SORUNLARI ( Mahkemenin İçkili Yerlerle İlgili Asayiş ve Güvenlik Gibi Sorunların İçkili Yer Bölgesi ve Çeşitli Müeyyidelerin Uygulanması Suretiyle Giderileceği Şeklindeki Gerekçesi İle İdarenin Yerine Geçilerek Yerindelik Denetimi Yapmasında İsabet Olmadığı )"
D8.D15.4.2013E. 2011/7930 K. 2013/3154"POLİS AKADEMİSİ BAŞKANLIĞI KARARI ( İlişiğin Kesilmesi Hakkındaki İşleminin İptali İstemi - Adli Yargıda Ceza Davası Açılan Polis Meslek Yüksekokulu Öğrencisi İçin Beraat Kararı Verilmesi Durumunda Polis Meslek Yüksekokulu İle İlişik Kesilemeyeceği )
İLİŞİK KESİLMESİ ( Polis Akademisi Başkanlığı İşleminin İptali İstemi - Adli Yargıda Ceza Davası Açılan Polis Meslek Yüksekokulu Öğrencisi İçin Beraat Kararı Verilmesi Durumunda Polis Meslek Yüksekokulu İle İlişik Kesilemeyeceği )
POLİS MESLEK YÜKSEKOKULU ÖĞRENCİSİ ( Adli Yargıda Ceza Davası Açılan Polis Meslek Yüksekokulu Öğrencisi İçin Beraat Kararı Verilmesi Durumunda Polis Meslek Yüksekokulu İle İlişik Kesilemeyeceği )"
D8.D15.4.2013E. 2012/11306 K. 2013/3146"OTOPARK ALANLARININ KALDIRILMASI İSTEMİ ( İptal Davası - Usulüne Uygun Bir Şekilde Gerekli ve Yeterli Bir Araştırma Plan ve Proje Çalışması Yapılmadan İşlem Yapıldığından Başvurunun Zımnen Reddine Karar Verilmesinin Doğru Olmadığı )
İPTAL DAVASI ( Otopark Alanlarının Kaldırılması İstemi - Belde Sakinlerinin Evlerinin Önündeki Otopark Alanlarını Kullanmaları Hususuyla İlgili Olarak Uygulamanın Nasıl Yapıldığı Hususları Belirtilmeden Davacının İstanbul'da Tüm İlçelerdeki Sokak ve Caddeler Üzerinde Yer Alan Otopark Alanlarının Kaldırılması İstemiyle Yaptığı Başvurunun Zımnen Reddine İlişkin Dava Konusu İşlemde Hukuka Uyarlık Bulunmadığı )
OTOPARK ALANLARINI KULLANMALARI HUSUSUYLA İLGİLİ OLARAK UYGULAMA ( Otopark Alanlarının Kaldırılması İstemi - Belde Sakinlerinin Evlerinin Önündeki Otopark Alanlarını Kullanmaları Hususuyla İlgili Olarak Uygulamanın Nasıl Yapıldığı Hususları Belirtilmeden Başvurunun Zımnen Reddine Karar Verilmesinin Doğru Olmadığı )
ÜCRETLİ OTOPARK UYGULAMASI ( Otopark Alanlarının Kaldırılması İstemi - Otopark Uygulaması Yapılabilecek Cadde Sokak ve Bulvarlarda Yol Genişliği İle İlgili Detaylı Bir Araştırma Yapılarak Geniş Kapsamlı Bir Rapor Hazırlanmadığı/Usulüne Uygun Bir Şekilde Gerekli ve Yeterli Bir Araştırma Plan ve Proje Çalışması Yapılmadan İşlem Yapıldığından Başvurunun Zımnen Reddine Karar Verilmesinin Doğru Olmadığı )"
D8.D18.6.2013E. 2010/2770 K. 2013/5122"TÜRK ECZACILAR BİRLİĞİ BÜYÜK KONGRESİ DELEGELİĞİ ( Üyelikten Men Cezası Alanların İdare Heyetine Seçilemeyecekleri - Üyenin Seçme Seçilme Yeterliliğine Sahip Olup Olmadığı Değerlendirilmesi Gereği )
ÜYELİKTEN MEN CEZASI ( Alan Üyenin İdare Heyetine Seçilemeyeceği - Davacının Seçilebilme Unsurlarının Oluşup Oluşmadığına İlişkin İncelemenin İdari Yargının Görevinde Olduğu )
YÜKSEK SEÇİM KURULU ( Kararlarına Karşı Yargı Yolunun Kapalı Olduğu - Eczacılar Birliğinin Seçim Kurulu Gözetiminde Yapılan Büyük Kongrede Seçimin Seçim Kurulu Kararı ile Kesinleşmiş Olmasının Üyenin Seçilebilme Unsurlarının Oluşup Oluşmadığının İncelenmesini Engellemediği )"
D8.D16.7.2013E. 2012/11333 "AVUKATLIK KANUNU YÖNETMELİĞİNDE YER ALAN BAŞI AÇIK İBARESİNİN İPTALİ ( Kanunda Ruhsatnamelere İlişkin Belirtilen Tek Tiplilik Kavramından Hareketle Ruhsatnamelerde Bayanlar Tarafından Kullanılacak Fotoğraflarda Başın Açık Olacağına Yönelik Düzenlemeler Yapılmasının Kanunun Amacını Aşan Bir Uygulama Olacağı - Dava Konusu Kuralın Dayanağının Kanuna Aykırı Bir Niteliğe Dönüştüğü )
"BAŞI AÇIK" İBARESİ ( Kanunda Ruhsatnamelerin Tek Tip Olarak Bastırılıp Düzenleneceğinin Hükme Bağlandığı/Tek Tiplilik Kavramından Hareketle Ruhsatnamelerde Bayanlar Tarafından Kullanılacak Fotoğraflarda Başın Açık Olacağına Yönelik Düzenlemeler Yapılmasının Kanunun Amacını Aşan Bir Uygulama Olacağı - Avukatlık Kanunu Yönetmeliğinde Yer Alan Başı Açık İbaresinin İptali Gerektiği )
RUHSATNAMEYE VERİLECEK FOROĞRAFIN ÖLÇÜTÜ ( Nüfus ve Uluslararası Aile Cüzdanlarına Yapıştırılacak Fotoğrafların Niteliği Belirlenirken Kadınların Alın Çene ve Yüzleri Açık Olmak Şartıyla Başörtüsüyle Fotoğraf Verebileceğine İşaret Edildiği - Avukatlık Kanunu Yönetmeliğinde Yer Alan Başı Açık İbaresinin Hukuka Uygun Olmadığı )
ÜST HUKUK NORMLARINA AYKIRILIK ( Kanundaki Tek Tiplilik Kavramından Hareketle Avukatlık Ruhsatnamelerinde Bayanlar Tarafından Kullanılacak Fotoğraflarda Başın Açık Olacağına Yönelik Düzenlemeler Yapılmasının Kanunun Amacını Aşan Bir Uygulama Olacağı/Dava Konusu Kuralın Dayanağının Kanuna Aykırı Bir Niteliğe Dönüştüğü - Üst Hukuk Normlarına Aykırı Olması Nedeniyle Hukuka Uygun Olmadığı )
BAŞÖRTÜLÜ FOTOGRAF ( Avukatlık Kanunu Yönetmeliğinde Yer Alan Başı Açık İbaresinin Üst Hukuk Normlarına Aykırı Olduğu Sonucuna Varıldığından Bu Yönetmelik Maddesine Dayalı Olarak Tesis Edilen Bireysel İşlemlerde de Mevzuata Uyarlık Bulunmadığı - Davacının Avukatlık Ruhsatnamesi Almak İçin Yaptığı Başvurunun Söz Konusu Yönetmelik Maddesi Uyarınca Reddedilmesine İlişkin Kararların Yürütmesinin Durdurulduğu )"
D8.D12.9.2013E. 2013/413 "GIDA MÜHENDİSLERİ ODASI İŞLEMİNİN İPTALİ ( Yapılan Başvurunun Anayasal Bir Hak Olan Çalışma Hakkını Kısıtlayıcı Şekilde ve Yasal Bir Dayanağı Bulunmayan Başı Açık Fotoğraf Getirmesi Gerektiğinden Bahisle Reddinde Hukuka Uyarlık Bulunmadığı )
TMMOB YÖNETİM KURULU KARARINDAKİ TÜRBANLI BAŞÖRTÜLÜ İBARELERİNİN İPTALİ ( Üst Hukuk Normlarını Kısıtlayan Odaların Belgelere Yapıştıracağı Fotoğrafların Başı Açık Olarak Çekilmiş Olması Gerektiğini Kurala Bağlayan Tmmob Yönetim Kurulu Kararının Çalışma Hakkını İhlal Etmesi Nedeniyle Hukuka Uygun Olmadığı )
ÇALIŞMA HAKKI ( Yapılan Başvurunun Anayasal Bir Hak Olan Çalışma Hakkını Kısıtlayıcı Şekilde ve Yasal Bir Dayanağı Bulunmayan Başı Açık Fotoğraf Getirmesi Gerektiğinden Bahisle Reddinde ve Dayanağı Tmmob Yönetim Kurulunun Kararında Yer Alan Türbanlı Başörtülü İbarelerinde Hukuka Uyarlık Bulunmadığı )
TÜRBANLI BAŞÖRTÜLÜ İBARELERİNİN İPTALİ İSTEMİ ( Üst Hukuk Normlarını Kısıtlayan Odaların Belgelere Yapıştıracağı Fotoğrafların Başı Açık Olarak Çekilmiş Olması Gerektiğini Kurala Bağlayan Tmmob Yönetim Kurulu Kararının Çalışma Hakkını İhlal Etmesi Nedeniyle Hukuka Uygun Olmadığı )"
D8.D1.10.2013E. 2010/9303 K. 2013/6778"VEFAT NEDENİYLE BOŞALAN BELEDİYE BAŞKANLIĞINA SEÇİM YAPILMASI ( Belediye Başkanının Meclis Üye Tam Sayısına Dahil Olduğu Başkanlıkta Boşalma Olsa Bile Üye Tam Sayısının Değişmeyeceği - Bütün Üyelerin Salt Çoğunluğu ile Seçilmesi Gereken Belediye Başkanının Eski Başkanın Ölümüyle Oluşan Yeni Üye Sayısının Salt Çoğunluğuyla Seçilmesinin Hatalı Olduğu )
SALT ÇOĞUNLUK ( Üye Tam Sayısının Yarıdan Bir Fazlasını İfade Ettiği Üye Sayısında Boşalma Olsa Bile Üye Tam Sayısının Değimeyeceği - Ölüm Nedeniyle Boşalan Belediye Başkanlığına Yapılan Seçimde Belediye Meclis Üye Sayısının Ölümyle Oluşan Yeni Üye Sayısının Salt Çoğunluyla Seçilmesinin Hatalı Olduğu )
BELEDİYE MECLİS ÜYE SAYISININ SALT ÇOĞUNLUĞU ( Vefat Nedeniyle Boşalan Belediye Başkanlığına Yapılan Seçimde Belediye Meclis Üyelerinin Salt Çoğnuluğunun Esas Alınması Gereği - Salt Çoğunluğun Belediye Başkanının Vefat Etmesiyle Oluşan Sayısal Duruma Göre Belirlenmesinin Hatalı Olduğu )"
D8.D3.10.2013E. 2010/7144 K. 2013/6893"TIPTA UZMANLIK KURULU KARARININ İPTALİ ( Davacı Derneklerin Tüzüklerinde Üyelerinin Haklarını Korumak Amacıyla Dava Açabileceğine veya Derneğin Amaçları Arasında Üyelerinin Haklarını Korumak İçin Hukuki Yollara Başvurabileceğine Dair Herhangi Bir İfadeye Yer Verilmediği - Davanın Esasının İncelenemeyeceği )
DERNEKLERİN DAVA AÇMA EHLİYETİ ( Tüzüğünde Üyelerinin Haklarını Korumak Amacıyla Dava Açabileceğine veya Hukuki Yollara Başvurabileceğine Dair Herhangi Bir İfadenin Yer Almaması Durumunda Dava Açma Ehliyetinin Olmadığının Gözetilmesi Gerektiği - Tıpta Uzmanlık Kurulu Kararının İptali )
DERNEK TÜZÜĞÜ ( Üyelerinin Haklarını Korumak Amacıyla Dava Açabileceğine veya Derneğin Amaçları Arasında Üyelerinin Haklarını Korumak İçin Hukuki Yollara Başvurabileceğine Dair Herhangi Bir İfadeye Yer Verilmediğinden Davacı Derneklerin Dava Açma Ehliyetinin Olmadığı - Tıpta Uzmanlık Kurulu Kararının İptali )"
D8.D3.10.2013E. 2012/8511 K. 2013/6942"DOÇENT ÜNVANI İLE YARDIMCI DOÇENT KADROSUNDA GÖREV YAPAN DAVACININ İPTAL DAVASI ( Doçentlik Ünvanınının Alındığı Tarihten İtibaren Yoksun Kalınan Parasal Hakların Tazmini Talebi - Davacının Kadro Şartına Bağlı Bulunan Makam Tazminatından Yararlanamacağının Kabulü/Bu Yönüyle Kararın Bozulacağı/İptal Davası )
MAKAM TAZMİNATININ KADRO ŞARTINA BAĞLI OLDUĞU ( Doçent Ünvanı Almış Olmanın Yeterli Olduğu ve/veya 3. Derecede Bulunmanın Yeterli Olduğu Hususlardan Davacının Yararlanabileceği - Davacının Kadro Şartına Bağlı Olan Makam Tazminatından Yararlanamayacağının Açık Olduğu/Özlük Haklarının Düzenlenmesi )
DOÇENTİN ÖZLÜK HAKLARININ DÜZENLENMESİ ( Davacının Kadro Şartına Bağlı Olan Makam Tazminatından Yararlanamayacağının Kabulü - İptal Davası )"
D8.D31.10.2013E. 2010/8614 K. 2013/7386"BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BÜTÇESİNİN İPTALİ DAVASI ( Davacının Subjektif Dava Açma Ehliyetinin Bulunduğunun Kabulü İçin Meşru Şahsi ve Güncel Bir Menfeatinin Bulunması Gereği - Mimarlar Odasının Büyükşehir Belediye Bütçesinin İptali Davasını Açmakta Meşru Kişisel ve Güncel Bir Mefaati Bulunmadığı )
MİMARLAR ODASININ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BÜTÇESİNİN İPTALİ DAVASI AÇMASI ( Meşru Kişisel ve Güncel Bir Mefaati Bulunmadığı - Davanın Subjektif Ehliyet Yokluğu Nedeniyle Reddi Gereği )
SUBJEKTİF DAVA AÇMA EHLİYETİ ( İdari Kararın Davacının Meşru Şahsi ve Güncel Bir Menfaatini İhlal Etmesi Gereği - Mimarlar Odasının Büyükşehir Belediye Bütçesinin İptali İstemiyle Açtığı Davada Meşru Kişisel ve Güncel Bir Mefaati Bulunmadığı Davanın Reddi Gereği )"
D8.D7.11.2013E. 2011/7786 K. 2013/7707"ÜNİVERSİTE ETİK KURULU KARARI ( Etik İhlali Yapıldığının Tespiti Halinde Sadece Yaptırım Önerme Yetkisi Bulunduğundan Kesin ve İcrai Nitelikte Bulunmadığı - Kesin ve İcrai Niteliği Bulunmayan İdari İşlemlerin İptal Davasına Konu Edilemeyecekleri )
İCRAİ VE KESİN OLMAYAN İŞLEM ( İptal Davasına Konu Edilemeyeceği - Etik İhlalin Yapıldığının Tespiti Halinde Doğrudan Yaptırım Uygulayamayan Sadece Yaptırım Önerebilen Üniversite Etik Kurulu Kararının İcrai ve Kesin Olmadığı İptal Davasına Konu Edilemeyeceği )"
D8.D12.11.2013E. 2010/4364 K. 2013/7777"HAKSIZ FİİLDEN DOĞAN BELEDİYE ALACAĞI ( Davacı Şirket Adına Düzenlenen Ödeme Emrinin İptali İstemi - Kesinleşmeyen Kamu Alacakları İle Haksız Fiile Dayalı Alacakların Tahsili Amacıyla Ödeme Emri Düzenlenemeyeceği )
KESİNLEŞMEYEN KAMU ALACAĞI ( Haksız Fiile Dayalı Alacakların Tahsili Amacıyla Ödeme Emri Düzenlenemeyeceği - Haksız Fiilden Doğan Belediye Alacağı )
BELEDİYE ENCÜMEN KARARI ( Haksız Fiilden Doğan Belediye Alacağı - Davacı Şirket Adına Düzenlenen Ödeme Emrinin İptali İstemi/Kesinleşmeyen Kamu Alacakları İle Haksız Fiile Dayalı Alacakların Tahsili Amacıyla Ödeme Emri Düzenlenemeyeceği )"
D8.D12.11.2013E. 2013/9761 K. 2013/7852"İÇME SUYU MEMBA TAHSİS VE TEVZİ KOMİSYONU KARARININ İPTALİ ( İdare Mahkemesi Kararının Onanmasına Dair Kararın Kaldırılmasına ve Temyize Konu İdare Mahkemesi Kararının Bozulmasına ve Yeniden Bir Karar Verilmek Üzere Dosyanın Mahkemesine Gönderilmesine Karar Verildiği - Karar Düzeltme İsteminde Bulunulmayacağı )
BOZMA KARARI ( İdare Mahkemesi Kararının Onanmasına Dair Kararın Kaldırılmasına ve Temyize Konu İdare Mahkemesinin Kararının Bozulmasına Yeniden Bir Karar Verilmek Üzere Dosyanın Mahkemesine Gönderilmesine Karar Verildiğinden Söz Konusu Karara Karşı Yasal Düzenleme Uyarınca Karar Düzeltme İsteminde Bulunulmayacağı )
KARAR DÜZELTME ( Bir Defaya Mahsus Olmak Üzere Kararın Tebliğ Tarihini İzleyen On Beş Gün İçinde İstenebileceği/İdare Mahkemesi Kararının Onanmasına Dair Kararın Kaldırılmasına ve Temyize Konu İdare Mahkemesinin Kararının Bozulmasına ve Yeniden Bir Karar Verilmek Üzere Dosyanın Mahkemesine Gönderilmesine Karar Verildiği - Karar Düzeltme İsteminde Bulunulmayacağı )"
D8.D26.11.2013E. 2013/5211 K. 2013/8692"BELEDİYE ENCÜMENİ KARARININ İPTALİ ( İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatının İptaline Dair - Yönetmelikte Encümen Tarafından Ayrıca Karar Alınmaması Gerektiğine Dair Düzenlemeye Rağmen Belediye Encümenince Ruhsatın İptali Yönünde İşlem Tesis Edildiği Görüldüğünden İşlemde Yetki Yönünden Hukuka Uyarlık Görülmediği )
İŞYERİ AÇMA VE ÇALIŞMA RUHSATI ( Belediye Başkanınca Verilmiş Bulunan İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatının Yetkide Paralellik İlkesi Uyarınca Yine Belediye Başkanı ya da Görevlendireceği Bir Yetkili Tarafından İptal Edilmesi Gerektiği - Belediye Encümeni Kararının İptali )
YETKİDE PARALELLİK İLKESİ ( Ruhsatları Vermekle Yetkili Kılınan İdarenin Aynı Şekilde Bu Ruhsatların İptali Konusunda da Tek Yetkili Olduğu - Belediye Başkanınca Verilen İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatının Yetkide Paralellik İlkesi Uyarınca Belediye Başkanı ya da Görevlendireceği Bir Yetkili Tarafından İptal Edilmesi Gerektiği )"
D8.D3.12.2013E. 2013/91 K. 2013/9297"İŞLETME İZNİNİN İPTALİ ( Çözümü Hukuk Dışında Özel ve Teknik Bilgiyi Gerektiren Durumlarda Bilirkişi İncelemesine Başvurulacağından Konunun İlgisi Nedeniyle Bilirkişiler Arasında Bir Maden Mühendisinin Olması Gerektiği )
ARAMA VE İŞLETME RUHSATI ( İptali İstemi - Faaliyetten Etkilenecek Mesafede Tarım Arazisi ya da Kanun ve Yönetmelik Kapsamında Tanımlanmış Zeytinlik Bulunmadığı İddialarıyla Diğer İtirazlarının Üretimde Kullanılan İşletme Yöntemi de Dikkate Alınarak Bilirkişilerce Hazırlanan Rapora İstinaden Karar Verilmesi Gerektiği )
BİLİRKİŞİ KURULUNUN BELİRLENMESİ ( Davacıya Verilmiş Olan Arama ve İşletme Ruhsatı İle İşletme İzninin İptali İstemi - Konunun İlgisi Nedeniyle Bilirkişiler Arasında Bir Maden Mühendisinin Olması Gerektiği )
DAVADAN FERAGAT ( Davacılardan Bazılarının Temyiz Aşamasında Davalarından Feragat Ettikleri Anlaşıldığından Yeniden Verilecek Kararda Bu Hususun da Göz Önüne Alınması Gerektiği - İşletme İzninin İptali )"
D8.D4.12.2013E. 2013/8563 K. 2013/9503"GÖREVİNDEN ÇEKİLMİŞ SAYMA DİSİPLİN CEZASI (657 S. Yasanın 125 Md. Belirlenen Disiplin Cezaları Arasında Olmadığı/Bu İtibarla Yasal Dayanaktan Yoksun Olduğu - Verilen Disiplin Cezasına İstinaden Tesis Edilen Dava Konusu İşlemde Hukuka Uyarlık Bulunmadığı)
İDARİ İŞLEMLE GÖREVİNDEN ÇEKİLME CEZASI (Cezanın 657 S. Yasanın 125 Md. Belirlenen Disiplin Cezaları Arasında Olmadığı - Tesis Edilen Dava Konusu İşlemde Hukuka Uyarlık Bulunmadığı/İşlemin İptali Gerektiği)
DİSİPLİN CEZASI (“Görevinden Çekilmiş Sayma” Disiplin Cezası/657 S. Yasanın 125 Md. Belirlenen Disiplin Cezaları Arasında Olmadığı - Verilen Görevinden Çekilmiş Sayılma Cezasına İstinaden Tesis Edilen Dava Konusu İşlemde Hukuka Uyarlık Dava Konusu İşlemin İptali İstemini Reddeden Mahkeme Kararında Hukuki İsabet Bulunmadığı)"
D8.D19.12.2013E. 2013/6638 K. 2013/10609"DENKLİK VERİLMESİNE DAİR BAŞVURUNUN REDDİNE İLİŞKİN İŞLEMİN İPTALİ ( Davacının Yurtdışındaki Lisans Eğitimini Gıyabi Eğitim Yoluyla Tamamladığı - Alınan Eğitimin İdarece Yeterli Bulunmayarak Seviye Tespit Sınavına Tabi Tutulmasının Haklı Olduğu/Dava Konusu İşlemde Hukuka Aykırılık Bulunmadığı )
YURT DIŞINDAN ALINAN DİPLOMALARA DENKLİK VERİLMESİ ( Davacının Yurtdışındaki Lisans Eğitimini Gıyabi Eğitim Yoluyla Tamamlanmış Olması ve Eğitim Süresince Sadece Yirmi Yedi Gün Azerbaycanda Bulunmasının Alınan Eğitimin İdarece Yeterli Bulunmayarak Seviye Tespit Sınavına Tabi Tutulmasına Haklı Neden Oluşturduğu )
GIYABİ EĞİTİM ( Denklik Verilmesine Dair Başvurunun Reddine İlişkin İşlemin İptali - Davacının Yurtdışındaki Lisans Eğitimini Gıyabi Eğitim Yoluyla Tamamlamasının Alınan Eğitimin İdarece Yeterli Bulunmayarak Seviye Tespit Sınavına Tabi Tutulmasına Haklı Neden Oluşturduğu )
SEVİYE TESPİT SINAVI ( Yurtdışındaki Lisans Eğitimini Gıyabi Eğitim Yoluyla Tamamlanmış Olması ve Eğitim Süresince Sadece Yirmi Yedi Gün Azerbaycanda Bulunmasının Alınan Eğitimin İdarece Yeterli Bulunmayarak Davacının Seviye Tespit Sınavına Tabi Tutulmasına Haklı Neden Oluşturduğunun Gözetilmesi Gerektiği )"
D8.D24.12.2013E. 2011/8063 K. 2013/10870"İŞYERİ AÇMA RUHSATI ( Tapuda Mesken Olarak Görünen Dairede Ruhsat Almadan İnşaat Mühendisliği Taahhüt İrtibat Bürosu Olarak Faaliyetine İzin Verildiğine Dair Oybirliğiyle Alınmış Kat Malikleri Kurulu Kararı İstenmesi - Dava Konusu İşyerinin Dükkan Benzeri Ticarethane Olarak Nitelendirilmesi Gerektiği )
İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ TAAHHÜT İRTİBAT BÜROSU ( Dükkan Benzeri Ticarethane Olarak Değerlendirilmesi Gereği - Tapuda Mesken Olan Yerde İnşaat Mühendisliği ve Taahhüt İrtibat Bürosu İçin İşyeri Açma Ruhsatı Düzenlenmesi Oybirliğiyle Alınmış Kat Malikleri Kurulu Kararı İstenmesinin Hukuka Uyarlı Olduğu )
DÜKKAN BENZERİ TİCARETANE ( Kütükte Mesken Olan Yerde Dükkan Açılabilmesi İçin Kat Malikleri Kurulunun Oybirliğiyle Karar Almış Olması Gereği - İnşaat Mühendisliği ve Taahhüt İrtibat Bürosunun Dükkan Benzeri Ticarethane Niteliğinde Olduğunun Kabulü Gereği )"
D8.D24.12.2013E. 2013/11501 K. 2013/10758"DAVA AÇMA EHLİYETİ ( Milli Eğitim Bakanlığı İlköğretim Kurumları Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılması - Dava Açma Ehliyetinin Bulunup Bulunmadığı Saptanırken İptal Davasının Genel Amacının Yanı Sıra Davaya Konu İdari İşlemin Niteliğine Bakılarak Menfaat İlgisinin Olaya Özgü Değerlendirilmesi Gerektiği )
MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI İLKÖĞRETİM KURUMLARI YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASI ( Yürürlükten Kaldırılan Maddede İlköğretim Öğrencilerinin Her Gün Dersler Başlamadan Önce Okudukları Öğrenci Andının Düzenlenmesi Karşısında Davacının Davaya Konu Ettiği Yönetmelik Hükmü İle Arasında Güncel Kişisel ve Meşru Bir Menfaat İlişkisinin Bulunmadığı )
ÖĞRENCİ ANDI UYGULAMASININ KALDIRILMASI İŞLEMİ ( Yürürlükten Kaldırılan Maddede İlköğretim Öğrencilerinin Her Gün Dersler Başlamadan Önce Okudukları Öğrenci Andının Düzenlenmesi Karşısında Davacının Davaya Konu Ettiği Yönetmelik Hükmü İle Arasında Güncel Kişisel ve Meşru Bir Menfaat İlişkisinin Bulunmadığı/Davanın Reddi Gerektiği )"
D8.D24.12.2013E. 2013/8828 K. 2013/10833"İŞYERİ İÇİN PAVYON RUHSATI VERİLMESİ İSTEMİ ( Davaya Konu İşyerinin Bulunduğu Yerin İçkili Yer Bölgesi Tespit Edilen Bölgenin Dışında Bulunduğu Anlaşılmakta Olup Yönetmelikte Belirtilen Diğer Bütün Koşulları Sağlasa Bile İdari ya da Yargısal Bir Kararla Noktasal Bir Yerin veya Bağımsız Bir Bölümün İçkili Yer Bölgesi Olarak İlan Edilmesine İmkan Bulunmadığı )
PAVYON RUHSATI VERİLMESİ İSTEMİ ( İdari ya da Yargısal Bir Kararla Noktasal Bir Yerin veya Bağımsız Bir Bölümün İçkili Yer Bölgesi Olarak İlan Edilmesine İmkan Bulunmadığı - İçkili Yer Açmak Amacıyla Yapılan Başvurunun İşyerinin İçkili Yer Bölgesinde Olmadığından Bahisle Reddine Dair İşlemde Hukuka Aykırılık Bulunmadığından Davanın Reddi Gerektiği )
BAĞIMSIZ BİR BÖLÜMÜN İÇKİLİ YER BÖLGESİ OLARAK İLAN EDİLMESİ ( İşyeri İçin Pavyon Ruhsatı Verilmesi İstemi - Genel Güvenlik ve Asayişin Kolaylıkla Temininin Sağlanması Amacıyla Birden Çok İçkili İşletmenin Açılabileceği Bir Bölgenin İçkili Yer Bölgesi Olarak İlanı Öngörüldüğü )"
D8.D23.1.2014E. 2010/9718 K. 2014/233"AVUKATLIK STAJ LİSTESİNDEN SİLİNME KARARININ İPTALİ ( 1136 S. Yasa'nın 5/1-C Maddesinde Yer Alan "Avukatlık Meslekine Yaraşmayacak Tutum ve Davranışları Çevresince Bilinmiş Olmak" Hükmü Anayasa Mahkemesince İptal Edildiği - Dava Konusu İşlem Hakkında Anayasa Mahkemesi Kararı Göz Önüne Alınarak Yeniden Değerlendirilmek Suretiyle Karar Verilmesi Gerektiği )
TÜRKİYE BAROLAR BİRLİĞİ KARARININ İPTALİ ( Avukatlık Staj Listesinden Silinme Kararına İtiraza İlişkin - 1136 S. Yasa'nın "Avukatlık Meslekine Yaraşmayacak Tutum ve Davranışları Çevresince Bilinmiş Olmak" Hükmü Anayasa Mahkemesi Kararı İle İptal Edildiği/Anayasa Mahkemesi Kararı Göz Önüne Alınarak Yeniden Değerlendirilme Yapılmak İçin Bozma Kararı Verileceği )
AVUKATLIK MESLEĞİNE YARAŞMAYACAK TUTUM VE DAVRANIŞLARI ÇEVRESİNCE BİLİNMİŞ OLMAK ( Hükmü Anayasa Mahkemesi Kararı İle İptal Edildiği - Yeniden Değerlendirilme Yapılmak İçin Kararın Bozulacağı/Avukatlık Staj Listesinden Silinme Kararına İtiraza İlişkin Türkiye Barolar Birliği Kararı İptali )"
D8.D5.2.2014E. 2009/10626 K. 2014/707"ÜST ÖĞRENİM HAKKIYLA İLGİLİ YÜKSEKÖĞRETİM KURULU BAŞKANLIĞI KARARININ İPTALİ DAVASI ( Üniversiteler Arası Kurul Başkanlığının Görüşü Doğrultusunda Karar Alındığı - Laborant ve Veteriner Sağlık Önlisans Proğramlarıyla İlgili Alınan Kararın Kazanılmış Hakları İhlal Etmediği/Davanın Reddi Gerektiği )
LOBORANT VE VETERİNER SAĞLIK ÖNLİSANS PROĞRAMLARI HAKKINDAKİ KARAR ( Bu Proğramlardan 01.12.2009 Tarihine Kadar Mezun Olanlar ile Söz Konusu Programlara Kayıt Olanlar İçin Mesleki Bir Üst Öğrenim Sayılacağı - Üniversitelerarası Kurul Başkanlığının Görüşü Doğrultusunda Hareket Edildiği/Kararın Yasal Olduğu )
KAZANILMIŞ HAKLARIN İHLAL EDİLMEDİĞİ ( Üniversitelerarası Kurul Başkanlığının Görüşü Doğrultusunda Hareket Edildiği - 01.02.2009 Tarihinden Sonra Adı Geçen Programlara Kayıt Olanlardan İse Sadece Laborant veya Laboratuvar Teknisyenleri İçin Mesleki Üst Öğrenim Sayılmasına Karar Verildiği/İptal Davası )
ÜNİVERSİTELERARASI KURUL BAŞKANLIĞININ GÖRÜŞÜ DOĞRULTUSUNDA HAREKET EDİLDİĞİ ( Üst Öğrenim Hakkındaki Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı Kararının Kazanılmış Hakları İhlal Etmediği - Öğrenimden Sonra Kazanılan Ünvanların Ayni ve Elde Edilen Hakların Eşdeğer Sayılması Hususunun Gözetildiği/Kazanılmış Haklar )
ÜNİVERSİTE LOBORANT VE VETERİNER SAĞLIK ÖNLİSANS PROĞRAMI ( Laborant veya Laboratuvar Teknikerliği Kadrosunda Çalışanlar Dışında Üst Öğrenim Hakkının Düzenlenmesiyle İlgili Yükseköğretim Başkanlığı Tarafından Alınan Kararın Hukuka Uygun Olduğu - Üniversitelerarası Kurul Başkanlığının Görüşü Doğrultusunda Hareket Edildiği )"
D8.D11.2.2014E. 2011/5722 K. 2014/831"BÖLÜM BAŞKANI ( Bölüm Başkanlığı Görevinden Alınmasına İlişkin İşlemin İptali İstemi - Bölüm Başkanlığının da Dekan Tarafından Yürütüldüğü/Bölümde Aylıklı Profesörün Görev Yaptığı Gerekçesiyle Tesis Edilen İşlemde Hukuka Uyarlık Bulunmadığı )
ÜNİVERSİTE ÖĞRETİM ÜYESİ ( Eczacılık Meslek Bilimleri Bölüm Başkanlığı Görevinden Alınmasına İlişkin İşlemin İptali İstemi - Bölüm Başkanlığının da Dekan Tarafından Yürütüldüğü/Bölümde Aylıklı Profesörün Görev Yaptığı Gerekçesiyle Tesis Edilen İşlemde Hukuka Uyarlık Bulunmadığı )
ECZACILIK MESLEK BİLİMLERİ BÖLÜM BAŞKANLIĞI ( Görevinden Alınmasına İlişkin İşlemin İptali İstemi - Bölüm Başkanlığının da Dekan Tarafından Yürütüldüğü/Bölümde Aylıklı Profesörün Görev Yaptığı Gerekçesiyle Tesis Edilen İşlemde Hukuka Uyarlık Bulunmadığı )"
D8.D18.2.2014E. 2010/4154 K. 2014/1039"MADENCİLİK FAALİYETİ ( İrtifak Hakkı Tesis Edilmesine İzin Verilmesi İsteminin Reddine İlişkin İşlemin İptali İstemi - İrtifak Hakkı Tesisine İlişkin Düzenlemenin Özel Mülkiyete Konu Taşınmazlara Yönelik Olduğu Bu Düzenlemeye Dayalı Olarak Kamu İdarelerine Ait Taşınmazlar Üzerinde İrtifak Hakkı Tesis Edilemeyeceği )
İRTİFAK HAKKI TESİS EDİLMESİNE İZİN VERİLMESİ İSTEMİNİN REDDİNE İLİŞKİN İŞLEMİN İPTALİ İSTEMİ ( Madencilik Faaliyeti - İrtifak Hakkı Tesisine İlişkin Düzenlemenin Özel Mülkiyete Konu Taşınmazlara Yönelik Olduğu )
İRTIFAK HAKKININ KURULAMAYACAĞI TAŞINMAZLAR ( İrtifak Hakkı Tesis Edilmesine İzin Verilmesi İsteminin Reddine İlişkin İşlemin İptali İstemi - İktisadi Devlet Teşekkülü Olan Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü'nün Mülkiyetindeki Taşınmaz Üzerinde Maden Kanunu'nun 46. Md.si Uyarınca İrtifak Hakkı Kurulamayacağı )
İKTISADI DEVLET TEŞEKKÜLÜNE AİT TAŞINMAZDA İRTİFAK HAKKI KURULMASI ( İptal Davası - İktisadi Devlet Teşekkülü Olan Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü'nün Mülkiyetindeki Taşınmaz Üzerinde Maden Kanunu'nun 46. Md.si Uyarınca İrtifak Hakkı Kurulamayacağı/Davacı Tarafından Yapılacak Yeni Bir Başvuru Üzerine Davalı İdareyi Davacı Lehine İrtifak Hakkı Tesisine Muvafakat Vermeye Zorlayacak Şekilde Verilen Mahkeme Kararında Hukuki İsabet Bulunmadığı )"
D8.D19.2.2014E. 2011/12 K. 2014/1122"İL GENEL MECLİSİNDE İHTİSAS KOMİSYONLARINA ÜYE SEÇİLMESİNE DAİR KARARLARIN İPTALİ DAVASI (Yerel Mahkemece İfade Edilen Nisbi Çoğunluk Şartının Komisyonlara Üye Seçimi ile İlgili Olduğu - Komisyondaki Partiler Arası Üye Dağılımında Basit Oran Metodunun Uygulanacağı/Demokratik Teamüller)
BASİT ORAN METODUNUN UYGULANMASI (Demokratik Teammülere Daha Uygun Olduğun Kabulü - Nisbi Çoğunluk Şartının Komisyonlara Üye Seçimi ile İlgili Olduğu/Komisyondaki Partiler Arası Üye Dağılımında Basit Oran Metodunun Uygulanmasına Dair Özel Bir Düzenleme Bulunduğunun Mahkemece Gözetileceği)
ÜYE SEÇİMİNİN NİSBİ ÇOĞUNLUKLA GERÇEKLEŞMESİ (Ülkemiz Seçim Sisteminin Genelinde Uygulandığından Bahisle Nisbi Temsil Metodunun Uygulanmasının mevzuata Açık Bir Aykırılık Teşkil Edeceği - Basit Oran Metodunun Demokratik Teamüllere Daha Uygun Olduğu/Yerel Mahkeme Kararının Hukuka Aykırı Olduğu/D'Hont)"
D8.D19.2.2014E. 2011/5035 K. 2014/1153"TÜRKİYE BAROLAR BİRLİĞİNCE ÜYELERİNE VERİLEN AVUKAT KİMLİKLERİNİN RESMİ KİMLİK HÜKMÜNDE OLMASI ( ÖSYMnin Basın Duyurusunda Adaylarda Bulunması Gereken Kimliklere Nüfus Cüzdanı ve Pasaport Şeklinde Sınırlama Getirildiği/Avukat Kimliğinin Resmi Kimlik Niteliği Taşıdığı - Yasa Hükmünün Uygulanmasını Engeller Nitelikte Yasadan Daha Alt Biz Düzenleyici İşlemle Yasaklayıcı Bir Hüküm Getirilemeyeceği/Basın Duyurusunun İlgili Maddesinin İptal Edileceği )
YASADAN DAHA ALT DÜZEYDE BİR DÜZENLEYİCİ İŞLEMLE YASA HÜKMÜNÜN UYGULANMASININ ENGELLENEMEMESİ ( ÖSYM'nin Basın Duyurusunda Adaylarda Bulunması Gereken Kimliklere Nüfus Cüzdanı ve Pasaport Şeklinde Sınırlama Getirildiği - Avukat Kimliği Resmi Kimlik Niteliği Taşıdığından Basın Duyurusunun İlgili Maddesinin İptal Edilmesi Gerektiği )
ÖSYM'NİN BASIN DUYURUSUNUN İPTALİ ( ÖSYM'nin Basın Duyurusunda Adaylarda Bulunması Gereken Kimliklere Nüfus Cüzdanı ve Pasaport Şeklinde Sınırlama Getirildiği/Avukat Kimliğinin Resmi Kimlik Niteliği Taşıdığı - Yasa Hükmünün Uygulanmasını Engeller Nitelikte Yasadan Daha Alt Biz Düzenleyici İşlemle Yasaklayıcı Bir Hüküm Getirilemeyeceği/Basın Duyurusunun İlgili Maddesinin İptal Edileceği )"
D8.D25.2.2014E. 2012/10542 K. 2014/1256"ZEYTİNLİK SAHA TANIMININ İPTALİ İSTEMİ ( Verilen Yürütmenin Durdurulması İsteminin Reddine Dair Karara Yapılan İtiraz Üzerine Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulunun Kararıyla İtirazın Kabul Edilerek Zeytinlik Saha Tanımının Yürütülmesinin Durdurulmasına Karar Verildiğinden Mahkeme Kararında Hukuka Uyarlık Bulunmadığı )
MADENCİLİK FAALİYETİ ( Salt Zeytinlik Sahalara Olan Zararı Yönünden İrdelenmesi Yerinde Olmayıp Sahadaki Faaliyetin Çevreye Olanı Diğer Zararları Yönünden de İrdelenmesi Gerektiği )
ZEYTİNCİLİĞİN ISLAHI VE YABANİLERİNİN AŞILATTIRILMASINA DAİR YÖNETMELİK ( Temyize Konu Kararda Uyuşmazlık Konusu Madencilik Faaliyetinin Salt Zeytinlik Sahalara Olan Zararı Yönünden İrdelenmesi Yerinde Olmayıp Sahadaki Faaliyetin Çevreye Olanı Diğer Zararları Yönünden de İrdelenmesi Gerektiği )"
D8.D25.2.2014E. 2013/1435 K. 2014/1257"ÖZEL MÜLKİYETTE OLAN PARSELİN ORMAN ARAZİSİ OLARAK HAZİNEYE TAHSİSİNE İLİŞKİN İŞLEM ( Terkinlerin Gerekse Yasa Kapsamındaki Taşınmazların İlgililere İadesinin Sonuç İtibariyle Tapu Kayıtlarında Değişiklik Gerektirdiği ve Verilecek Bir İptal Kararının Uygulanmasının Bu Sonucu Doğuracağı - Dava Konusu Uyuşmazlığın Görüm ve Çözümünün İdari Yargının Değil Tapu Kayıtlarında Değişiklik Meydana Getirebilecek Bir Şekilde Karar Vermeye Yetkili Olan Adli Yargının Görev Alanına Girdiği )
GÖREVLİ MAHKEME ( Özel Mülkiyette Olan Parselin Orman Arazisi Olarak Hazineye Tahsisine İlişkin İşlem - Dava Konusu Uyuşmazlığın Görüm e Çözümünün İdari Yargının Değil Tapu Kayıtlarında Değişiklik Meydana Getirebilecek Bir Şekilde Karar Vermeye Yetkili Olan Adli Yargının Görev Alanına Girdiği )
ADLİ YARGININ GÖREV ALANI ( Özel Mülkiyette Olan Parselin Orman Arazisi Olarak Hazineye Tahsisine İlişkin İşlem - Dava Konusu Uyuşmazlığın Görüm ve Çözümünün İdari Yargının Değil Tapu Kayıtlarında Değişiklik Meydana Getirebilecek Bir Şekilde Karar Vermeye Yetkili Olan Adli Yargının Görev Alanına Girdiği/Davanın Görev Yönünden Reddi Gerekirken Davayı Süre Aşımı Yönünden Reddeden İdare Mahkemesi Kararında Hukuka Uyarlık Bulunmadığı )"
D8.D5.3.2014E. 2013/10501 "GİDERİLMESİ GÜÇ VEYA OLANAKSIZ ZARARLAR DOĞMA ŞARTI ( İdari İşlemin Uygulanması Halinde Giderilmesi Güç veya Olanaksız Zararların Doğması ve İdari İşlemin Açıkça Hukuka Aykırı Olması Koşullarının Birlikte Gerçekleşmediğinden Yürütmenin Durdurulması İsteminin Reddi Gereği )
İDARİ İŞLEMİN YÜRÜTMESİNİN DURDURULMASININ ŞARTLARI ( Uygulanması Halinde Giderilmesi Güç veya Olanaksız Zararların Doğması ve İdari İşlemin Açıkça Hukuka Aykırı Olması Koşullarının Birlikte Gerçekleşmesi Gerektiği )
YÜRÜTMENİN DURDURULMASI ( İdari İşlemin Uygulanması Halinde Giderilmesi Güç veya Olanaksız Zararların Doğması ve İdari İşlemin Açıkça Hukuka Aykırı Olması Koşullarının Birlikte Gerçekleşmesi Durumunda Yürütmenin Durdurulmasına Karar Verileceği )"
D8.D27.3.2014E. 2013/5009 K. 2014/2440"TÜRKİYE BAROLAR BİRLİĞİ YÖNETİM KURULU KARARININ İPTALİ İSTEMİ ( Cezanın Zamanaşımına Uğraması Nedeniyle Cezaya Bağlı Olan ve Hükümde Belirtilen Hak Yoksunluklarının Ortadan Kalkması Karşısında Davacının Durumunun 1136 S. K.'nun Md. 5/1/a Hükmü Kapsamında Değerlendirilemeyeceği )
AVUKATLIĞA KABULDE ENGELLER ( Ceza Hukukunun Lehe Hükümlerinin İlgililere Uygulanması İlkesi Çerçevesinde Davacının Mahkumiyetine Konu Suç Tarihi İtibariyle 5237 S. TCK.'nun 53. Md. Hükmünün Yürürlükte Olmaması Nedeniyle Davacının Durumunun 1136 S. K.'nun Md. 5/1/a Hükmü Kapsamında Değerlendirilemeyeceği )
CEZA ZAMANAŞIMI ( Nedeniyle Cezaya Bağlı Olan ve Hükümde Belirtilen Hak Yoksunluklarının Ortadan Kalkması Karşısında Davacının Durumunun 1136 S. K.'nun Md. 5/1/a Hükmü Kapsamında Değerlendirilemeyeceği - Türkiye Barolar Birliği Yönetim Kurulu Kararının İptali )
LEHE KANUN UYGULAMASI ( Çerçevesinde Davacının Mahkumiyetine Konu Suç Tarihi İtibariyle 5237 S. TCK.'nun 53. Md. Hükmünün Yürürlükte Olmaması Nedeniyle Davacının Durumunun 1136 S. K.'nun Md. 5/1/a Hükmü Kapsamında Değerlendirilemeyeceği - Aksi Yönde Verilen Mahkeme Kararında Hukuki İsabet Bulunmadığı )"
D8.D30.4.2014E. 2013/11920 "YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI ÖĞRENCİ DİSİPLİN YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİĞİN İPTALİ ( Yönetmeliğin Yükseköğretim Kurumlarında Bildiri Dağıtılmasının Uyarma Cezası İle Cezalandırılacağını Öngördüğü - Herkesin Düşünce ve Kanaatlerini Söz Yazı Resim veya Başka Yollarla Açıklama ve Yayma Hakkına Sahip Olduğu/Bu Hakkın Kullanılmasının Sınırlandırılması Ancak Anayasada ve A.İ.H.S. Belirlenen İlkeler Çerçevesinde Olacağı - Değişiklikte Hukuka Uyarlık Bulunmadığı )
YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARINDA BİLDİRİ DAĞITILMASI ( Yükseköğretim Kurumları Öğrenci Disiplin Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmeliğin İptali İstemi - Değişiklikle Eylemin Uyarma Cezası İle Czalandırılacağı/Herkesin Düşünce ve Kanaatlerini Söz Yazı Resim veya Başka Yollarla Tek Başına veya Toplu Olarak Açıklama ve Yayma Hakkına Sahip Olduğu - İstemin Kabul Edileceği )
SORUŞMA SÜRESİNCE ÖĞRENCİNİN YÜKSEKÖĞRETİM KURUMU BİNALARINA GİRMESİNİN YASAKLANMASINI ÖNGÖREN YÖNETMELİK DEĞİŞİKLİĞİNİN İPTALİ ( Disiplin Suçu İşleyip İşlemediği Belli Olmayan Öğrencinin Soruşturma Süresince Yükseköğretim Kurumu Binalarına Girmesinin Yasaklanması Öğrencinin Anayasa İle Koruma Altına Alınan Eğitim Hakkının Engellenmesi Niteliğinde Olduğu - Değişikte Hukuka Uyarlık Bulunmadığı )
EĞİTİM HAKKI ( Soruşma Süresince Öğrencinin Yükseköğretim Kurumu Binalarına Girmesinin Yasaklanmasını Öngören Yönetmelik Değişikliğinin İptali İstemi - Disiplin Suçu İşleyip İşlemediği Belli Olmayan Öğrencinin Soruşturma Süresince Yükseköğretim Kurumu Binalarına Girmesinin Yasaklanması Öğrencinin Anayasa İle Koruma Altına Alınan Eğitim Hakkının Engellenmesi Niteliğinde Olduğu/Değişikliğin İptal Edileceği )"
D8.D5.5.2014E. 2013/9785 "YÜKSEKÖĞRETİM YÜRÜTME KURULU KARARININ İPTALİ İSTEMİ ( Yükseköğretim Yürütme Kurulunun Kararının Tesisi Öncesinde Üniversitelerarası Kurul Önerisinin Alınması Gerektiği - Dava Konusu Kararınn Alınmasından Önce Kurul Önerisi Alınmadığı/Kararda Hukuka Uyarlık Bulunmadığından Yürütmesinin Durdurulmasına Karar Verileceği )
ÜNİVERSİTELERARASI KURUL ÖNERİSİ ( Yükseköğretim Yürütme Kurulunun Kararının Tesisi Öncesinde Üniversitelerarası Kurul Önerisinin Alınacağı - Dava Konusu Kararınn Alınmasından Önce Kurul Önerisi Alınmadığı/Karar Hukuka Aykırı Olduğundan Yürütmesinin Durdurulduğu )
HUKUKA AYKIRI KARARIN YÜRÜTMESİNİN DURDURULMASI ( Yükseköğretim Yürütme Kurulunun Kararının Tesisi Öncesinde Üniversitelerarası Kurul Önerisinin Alınması Gerektiği - Dava Konusu Kararınn Alınmasından Önce Kurul Önerisi Alınmadığı/Kararda Hukuka Uyarlık Bulunmadığından Yürütmesinin Durdurulmasına Karar Verileceği )"
D8.D15.5.2014E. 2011/8639 K. 2014/4070"İŞYERİ AÇMA VE ÇALIŞTIRMA RUHSATI İLE İLGİLİ BELEDİYE ZABITA MÜDÜRLÜĞÜ İŞLEMİNİN İPTALİ DAVASI (İçkili Yer Bölgesinin Belediye Meclisi Tarafından Tespit Edileceği - Eldeki Davada Belirtilen Belediye Mecilisi Kararının Hatalı Olduğu/Herhangi Bir Alan İçkili Yer Bölgesi Olarak Belirlenmediği)
BELEDİYE MECİLİSİ KARARININ HATALI OLDUĞU (Tespit Edilecek Bölgenin Sınırları Çizilmiş Belirli Bir Alan Olacağı - Herhangi Bir Alan İçkili Yer Bölgesi Olarak Belirlenmeksizin Müktesep Hak Bulunan Üç Adet İşyerinin Bu Haklarının Devamı Yönünde Verilen Belediye Meclisi Kararının Hatalı Olduğunun Kabulü)
BELEDİYE MECLİSİ KARARINDA BİR BÖLGE BELİRTİLMEDİĞİ (Tespit Edilecek Bölgenin Sınırları Çizilmiş Belirli Bir Alan Olacağı - Herhangi Bir Alan İçkili Yer Bölgesi Olarak Belirlenmeksizin Müktesep Hak Bulunan Üç Adet İşyerinin Bu Haklarının Devamı Yönünde Verilen Belediye Meclisi Kararının Hatalı Olduğu)
BELEDİYE ZABITA MÜDÜRLÜĞÜ İŞLEMİNİN HUKUKA AYKIRI OLDUĞU (Usulüne Uygun Bir Belediye Meclisi Kararı Bulunmadığının Gözetilmesi Gereği - İptal Davası)
MÜKTESEP HAK (Belediye Meclisi Tarafından Üç İş Yerinin Müktesep Hakkı Bulunduğu ve Yeni Bir İşyerine Gerek Bulunmadığı Yönündeki Kararının Hatalı Olduğu - Belediye Meclisi Kararında Herhangi Bir Bölge Belirlenmediği/Tespit Edilecek Bölgenin Sınırlarının Çizilmediği/İşyeri Açma ve Çalıştırma)"
D8.D10.6.2014E. 2012/1619 K. 2014/4978"GAYRİSIHHİ MÜESSESE RUHSATI VERİLMESİ BAŞVURUSU ( İstemin Reddine İlişkin Encümen Kararı İptali - İmar Planı Sınırı İçerisinde Bulunsun Bulunmasın Madencilik Faaliyetleri İçin Gayrisıhhi Müessese Ruhsatı Almak Zorunlu Olduğu/Mahkemece Anılan Alanın Sonradan İmar Planı Sınırları İçerisine Alındığı Gerekçesiyle İstemin Kabulünün İsabetsizliği )
MADENCİLİK FAALİYETLERİ ( İmar Planı Sınırı İçerisinde Bulunsun Bulunmasın Gayrisıhhi Müessese Ruhsatı Almak Zorunlu Olduğu - Madencilik Faaliyetinin Çevre ve İnsan Sağlığı Açısından Doğuracağı Sonuçlar Araştırılarak Faaliyete İzin Verilmesinin Kamu Yararına Uygun Olup Olmadığının İrdeleneceği/Encümen Kararı İptali )
ENCÜMEN KARARININ İPTALİ İSTEMİ ( Gayrisıhhi Müessese Ruhsatı Verilmesi İsteminin Reddine İlişkin - İmar Planı Sınırı İçerisinde Bulunsun Bulunmasın Madencilik Faaliyetleri İçin Gayrisıhhi Müessese Ruhsatı Almak Zorunlu Olduğu/Alanın Sonradan İmar Planı Sınırları İçerisine Alındığından Ruhsata Tabi Olmadığı Gerekçesiyle İstemin Kabulünün Doğru Olmadığı )"
D8.D13.6.2014E. 2013/8093 K. 2014/5217"ÖĞRENCİ İŞLERİNDE MEMUR OLARAK GÖREV YAPAN DAVACI ( Davacının Sistem Üzerinde ve Yazılı Bir Şekilde Ders Notları Üzerinde Değişiklik Yaptığı İddiasının Şüpheye Yer Bırakmayacak Şekilde Ortaya Konulamadığı - Davacıya Aylıktan Kesme Cezası Verilmesi Gerekirken Kamu Görevinden Çıkarma Cezasıyla Cezalandırılmasına Dair İşlemde Hukuka Uyarlık Bulunmadığı )
KAMU GÖREVİNDEN ÇIKARMA CEZASI İLE CEZALANDIRILMAYA DAİR İŞLEMİN İPTALİ İSTEMİ ( Davacının Eylemlerinin Yanlış Tanımlanması Neticesinde Kendisine Aylıktan Kesme Cezası Verilmesi Gerekirken Kamu Görevinden Çıkarma Cezasıyla Cezalandırılmasına Dair İşlemde Hukuka Uyarlık Bulunmadığı - Davacının Sistem Üzerinde ve Yazılı Bir Şekilde Ders Notları Üzerinde Değişiklik Yaptığı İddiasının Şüpheye Yer Bırakmayacak Şekilde Ortaya Konulamadığı )
AYLIKTAN KESME CEZASI ( Öğrenci İşlerinde Memur Olarak Görev Yapan Davacı - Davacının Sistem Üzerinde ve Yazılı Bir Şekilde Ders Notları Üzerinde Değişiklik Yaptığı İddiasının Şüpheye Yer Bırakmayacak Şekilde Ortaya Konulamadığı/Davacıya Aylıktan Kesme Cezası Verilmesi Gerekirken Kamu Görevinden Çıkarma Cezasıyla Cezalandırılmasına Dair İşlemde Hukuka Uyarlık Bulunmadığı )"
D8.D16.6.2014E. 2010/2823 K. 2014/5259"TIPTA UZMANLIK EĞİTİMİ GİRİŞ SINAVI KILAVUZUNUN KISMEN İPTALİ ( Tıpta ve Diş Hekimliğinde Uzmanlık Eğitimi Yönetmelik Hükmü Uyarınca Yalnızca Tıbbi Biyokimya ve Tıbbi Mikrobiyoloji Alanlarında Uzmanlık Eğitimi Alabilecek Olan Eczacı Veteriner ve Kimyagerlerin Fizyoloji Alanında Uzmanlık Eğitimi Almasını Sağlamak Üzere Kontenjan Belirleyen Davaya Konu Düzenlemede Hukuka Uyarlık Bulunmadığı )
YARGI KARARLARININ UYGULANMASI ( Niteliğinde Olmakla Birlikte İdari Dava Daireleri Kurulu Kararı İle İdareleri Tıp Alanı Dışında Yer Alan Meslek Mensuplarının Uzmanlık Eğitimi Alabilecekleri Alanları Daha Önceki İdari Düzenlemelerle Paralel Olarak Tıbbi Biyokimya ve Tıbbi Mikrobiyoloji İle Sınırlamamak ve Biyoloji Bölümü Mezunlarına da Tıpta Uzmanlık Sınavına Girme Hakkı Vermek Yönünde İşlem Yapmaya İten Hukuki Nedenin Ortadan Kalktığı )
TIP ALANI DIŞINDA YER ALAN MESLEK MENSUPLARININ UZMANLIK EĞİTİMİ ( İdari Dava Daireleri Kurulu Kararı Sonucunda Tıbbi Mikrobiyoloji ve Tıbbi Biyokimya Alanları Dışında Kalan Alanlarda Uzmanlık Eğitim Alabilmesini Öngören İdari Düzenlemelerin Hukuki Dayanaktan Yoksun Bulunduğu )
SINAV KILAVUZUNDA BELİRLENEN KONTENJAN ( Yönetmelik Hükmü Uyarınca Yalnızca Tıbbi Biyokimya ve Tıbbi Mikrobiyoloji Alanlarında Uzmanlık Eğitimi Alabilecek Olan Eczacı Veteriner ve Kimyagerlerin Fizyoloji Alanında Uzmanlık Eğitimi Almasını Sağlamak Üzere Kontenjan Belirleyen Davaya Konu Düzenlemenin Hukuka Aykırı Olduğu )"
D8.D25.6.2014E. 2010/9072 K. 2014/5707"İŞYERİ AÇMA VE ÇALIŞMA RUHSATI TALEBİN REDDİNE DAİR İŞLEMİN İPTALİ İSTEMİ ( İdarelerin Halk Sağlığı ve Güvenliğini Sağlama Amacıyla Belirli Kurallar Getirmelerinin Mümkün Olduğu Ancak Bu Kuralların Uyuşmazlıkta Olduğu Gibi Yönetmelik İle Düzenlenmesi Durumunda Yönetmeliğin Yasal Dayanağının Bulunması ya da Bu Konuda Üst Hukuk Normlarında Düzenleyici İşlem Tesisine Yetki Vermesi Gerektiği )
YÖNETMELİĞİN YASAL DAYANAĞININ BULUNMASI GEREKTİĞİ ( Yasal Dayanağı Bulunmayan Getirilen Düzenlemenin Objektif Kriteri Belirlenmeden Aynı Hukuki Durumda Olanlara Dair Farklı Kriterler Getiren ve Mülkiyet Hakkının Kullanılması Engelleyen Davaya Konu Düzenleyici İşlemde Hukuka Uyarlık Bulunmadığı - İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatı Talebin Reddine Dair İşlemi İptali İstemi )
MÜLKİYET HAKKININ KULLANILMASINI ENGELLEYEN DÜZENLEYİCİ İŞLEM ( İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatı Talebin Reddine Dair İşlemi İptali İstemi - Söz Konusu Düzenleme İle Getirilen Nüfus ve Büyükşehir Kriterinin Yasal Bir Dayanağının Bulunmadığı Görüldüğünden Davaya Konu Düzenleyici İşlemde Hukuka Uyarlık Bulunmadığı )
İL TARIM MÜDÜRLÜĞÜNÜN ÜRETİM İLE İLGİLİ FAALİYETİNİN DURDURULMASI ( Resmi Kontrol Görevlilerince Yapılan Denetim Sırasında İlgili İşyerinin İzin ve Tescil İşlemlerini Yaptırmadan Üretim Faaliyetinde Bulunduğunun Tespit Edilmesi Üzerine Valilik İl Tarım Müdürlüğünün İşlemi İle de Üretim İle İlgili Faaliyetinin Durdurulduğu Anlaşılmakta Olup Tesis Edilen İşlemde Yasa Hükümlerine Aykırılık Görülmediği )
İZİN VE TESCİL İŞLEMLERİNİ YAPTIRMADAN ÜRETİM FAALİYETİNDE BULUNMA ( İl Tarım Müdürlüğünün Üretim İle İlgili Faaliyeti Durdurulması - İzin ve Tescil İşlemlerini Yaptıran Ancak Asgari Teknik ve Hijyenik Şartlarını Muhafaza Etmeden Üretim Yapan İşyerleri Durumlarını Düzeltinceye Kadar Faaliyetten Men Edildiği Üretilen Ürünlere El Konulduğu ve Birmilyar Lira İdari Para Cezası İle Cezalandırıldığı )"
D8.D4.7.2014E. 2014/1419 "HAK ARAMA ÖZGÜRLÜKLERİNİN KISITLANMASI ( Avukatlık Asgari Ücret Tarifesinde Yer Alan Tüketici Hakem Heyeti Nezdinde Sunulacak Hizmetlerde Avukatlık Ücretine Hükmedileceğine İlişkin İbarenin Yürürlüğünün Durdurulması İstemi - Tüketicinin Aleyhine Karar Verilmesi Halinde Karşı Tarafın Avukatına Vekalet Ücreti Ödemek Zorunda Kalacağını Bilmesinin Hak Arama Yollarına Başvurmadan İmtina Etmesine Yol Açacağı/Yürütmenin Durdurulduğu )
TÜKETİCİ HAKEM HEYETİ NEZDİNDE SUNULACAK HİZMETLERDE VEKALET ÜCRETİ ( Avukatlık Asgari Ücret Tarifesinde Yer Alan Avukatlık Ücretine Hükmedileceğine İlişkin İbarenin Yürürlüğünün Durdurulması İstemi - Tüketici Hakem Heyetleri Yargısal Merci Olmadığından Vekalet Ücretine Hükmedemeyeceği/İstemin Kabulüyle Yürütmenin Durdurulduğu )
TÜKETİCİ HAKEM HEYETLERİNİN YARGISAL MERCİ OLMAMASI ( Avukatlık Asgari Ücret Tarifesinde Yer Alan Avukatlık Ücretine Hükmedileceğine İlişkin İbarenin Yürürlüğünün Durdurulması İstemi - Tüketici Hakem Heyetleri Yargısal Merci Olmadığından Vekalet Ücretine Hükmedemeyeceği/İstemin Kabulüyle Yürütmenin Durdurulduğu )"
D8.D4.7.2014E. 2014/898 "AVUKATLIK ASGARİ ÜCRET TARİFESİNİN MAKTU ÜCRETLERDEKİ ARTIŞ ORANININ İPTALİ İSTEMİ ( Takip Miktarı 2.083,33 TL'nin Altında Olan İcra Takiplerinde Hükmedilecek Nispî Avukatlık Ücretinin Tarife'ye Göre Belirlenen Maktu Avukatlık Ücretinin Altında Kalması Durumunda Hükmedilecek Vekâlet Ücretine Takip Miktarını Geçemeyeceği Yönünde Bir Sınırlandırma Getirilmesinin Asıl Alacak Tutarından Fazla Vekâlet Ücretine Hükmedilmesi Sonucunu Doğuracak Şekilde Asgari Sınır Getirilmesine Yönelik Tarife Kuralında Hukuka Uyarlık Bulunmadığı )
ASIL ALACAK GÖZÖNÜNDE BULUNDURULMADAN TAKİP MİKTARI İLE SINIRLAYAMAMA ( Avukatlık Asgari Ücret Tarifesinin Maktu Ücretlerde Artış Oranının İptali - İcra ve İflas Dairelerindeki Para İle Değerlendirilen Davalarda Hükmedilecek Avukatlık Ücretinin Asıl Alacak Miktarı Göz Önünde Bulundurulmadan "Takip Miktarı" İle Sınırlandırılması Karar Aleyhine Sonuçlanan Taraf Açısından Ölçüsüz Bir Yükümlülük Getirilebileceği )
İDARİ YARGIDA DURUŞMALI VE DURUŞMASIZ DAVALAR İÇİN FARKLI AVUKATLIK ÜCRETİ KONULAMAMASI ( Duruşmalı Davalarda Ödenecek Ücretin Duruşmasız Davalarda Ödenecek Ücretin İki Katı Olarak Belirlenmesi Uyuşmazlığın Niteliği Gerektirmediği Halde Duruşma Talebinde Bulunulabileceği - Fazla Avukatlık Ücreti Alabilmek İçin Duruşma Talebinde Bulunulmasını Özendirici Miktarda Avukatlık Ücreti Belirlenemeyeceği )
DURUŞMA TALEBİNDE BULUNULMASINI ÖZENDİRİCİ MİKTARDA AVUKATLIK ÜCRETİ BELİRLENEMEMESİ ( Duruşmalı Davalarda Ödenecek Ücretin Duruşmasız Davalarda Ödenecek Ücretin İki Katı Olarak Belirlenmesi Uyuşmazlığın Niteliği Gerektirmediği Halde Duruşma Talebinde Bulunulmasına Neden Olunabileceği - Duruşmalı ve Duruşmasız Dava Dosyalarında İki Katı Belirlenen Ücretin Hukuka Aykırı Olduğu )"
D8.D9.7.2014E. 2013/10851 "AVUKAT YANINDA /AVUKATLIK ORTAKLIĞINDA VEYA AVUKATLIK BÜROSUNDA ÜCRET KARŞILIĞI BİRLİKTE ÇALIŞAN AVUKATLAR YÖNERGESİ ( Barolar Birliği'nin Avukatlık Kanunu'nun Verdiği Yetki ile Uygulamasını Gösteren Yönetmelik Düzenleyebileceği - Kanunla Düzenlenmesi Gereken Kişi Hak ve Hürriyetlerini İlgilendiren Konuların Yönerge ile Düzenlenemeyeceği )
AVUKATLIK KANUNU ( Barolar Birliğinin Avukatlar İçin Kanun'da Öngörülmemiş Konularda Uyulmasını Zorunlu Tutacak Şekilde Kanunla Düzenlenmesi Gereken Kişi Hak ve Hürriyetlerini İlgilendiren Konularda Yönerge Düzenleyemeyeceği - Kanun'un Uygulanmasına Yönelik Düzenlemeleri Ancak Yönetmelik İle Yapabileceği )
BAROLAR BİRLİĞİ'NİN YETKİSİ ( Avukatlık Kanunu'nun Uygulanmasına Yönelik Düzenlemeleri Ancak Yönetmelik İle Düzenleyebileceği - "Bir Avukat Yanında Avukatlık Ortaklığında veya Avukatlık Bürosunda Ücret Karşılığı Birlikte Çalışan Avukatlar Yönergesi"nde Kanunla Düzenlenmesi Gereken Kişi Hak ve Hürriyetlerini İlgilendiren Hükümlere Yer Verilemeyeceği )
NORMLAR HİYERARŞİSİ ( "Bir Avukat Yanında Avukatlık Ortaklığında veya Avukatlık Bürosunda Ücret Karşılığı Birlikte Çalışan Avukatlar Yönergesi" - Barolar Birliği'nin Kanunla Düzenlenmesi Gereken Kişi Hak ve Hürriyetlerini İlgilendiren Hükümleri Yönetim Kurulu Kararıyla Kabul Edilen Bir Yönerge İle Düzenleyemeyeceği/Avukatlık Kanunu'nun Özünü İlgilendiren Konuların Yönetmelik İle Düzenlenebileceği )"
D8.D14.10.2014E. 2013/4844 K. 2014/7037"ATM'NİN BELEDİYE GÖZETİM VE DENETİMİNDE OLMAMASI ( Banka Şubelerinde Verilen Hizmetlerin Bir Kısmını Veren Ancak Şubenin Makinası Olan Cihazların Belediyelerden Herhangi Bir Hizmet de Almadığı - İşyeri Nitelemesiyle Belediyenin Gözetim ve Denetiminde Olmayacağı )
İZİN ALMADAN KURULAN BANKAMATİK CİHAZLARININ KALDIRILMASINA İLİŞKİN BELEDİYE MECLİS İŞLEMİ ( ATM Cihazlarının İşyeri Olarak Değerlendirilemeyeceği - İşyeri Olmayan Cihazlar İçin İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatı Alınmayacağı Gibi Mevzuatta Başka Bir İzin Alınacağı Düzenlemesine de Gidilmediği/Belediye Meclisince Tesis Edilen İşlemde Hukuka Uyarlık Bulunmadığı )
ATM CİHAZLARININ İŞYERİ KABUL EDİLMEMESİ ( Elektronik İşlem Cihazları Banka Şubesine Bağlı Makina Olup İşyeri ya da Şube Olarak Değerlendirilemeyeceği - Bankacılık Kanunu da ATM Cihazlarını Açıkça Şube Tanımı Dışında Bırakarak İşyeri Olarak Değerlendirilmesini Mümkün Kılmadığı )
İŞYERİ OLMAYAN CİHAZLAR İÇİN İŞYERİ AÇMA VE ÇALIŞMA RUHSATI ALMAMA ( ATM Cihazları Banka Şubesine Bağlı Makina Olup İşyeri ya da Şube Olarak Değerlendirilemeyeceği - İşyeri Olmayan Cihazlar İçin İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatı Alınmayacağı Gibi Mevzuatta Başka Bir İzin Alınacağı Düzenlemesine de Gidilmediği )"
D8.D3.11.2014E. 2014/8459 K. 2014/7934"YABANCI ÜNİVERSİTE DİPLOMASINA DENKLİK TANINMASI ( Avrupa Bölgesinde Yükseköğretim ile İlgili Belgelerin Tanınmasının Eğitim Veren ve Denklik Verecek Ülkelerin Yükseköğretim Düzey ve İçeği Arasında Önemli Bir Farklılığın Bulunmamasına Bağlı Olduğu - Yapılacak Araştırmaya Göre Eğitim Düzey ve İçeriği Arasında Önemli Bir Farklılık Bulunmadığının Tespiti Halinde Denklik Verilmesi Farklılık Bulunması Halinde Denklik Verilmemesi Gereği )
BULGARİSTAN ÜNİVERSİTESİ MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ MEZUNU ( Diploma Alınan Yükseköğretim Kurumunun Eğitim Düzeyi ve İçeriğinin Denk Olması - Avurpa Bölgesinde Yükseköğretim ile İlgili Belgelerin Tanınması Hakkında Sözleşmeye Türkiyenin Taraf Olduğu ve Sözleşme Hükümleriyle Bağlı Olduğu )
MAHKEMENİN İPTAL KARARININ DİPLOMA DENKLİK İŞLEMİNE ETKİSİ ( Denklik İsteminin Reddi İşlemi Hakkında Verilen İptal Kararının Denklik Belgesi Verilmesi Anlamına Gelmediği - İdarece Uluslararası Sözleşmede Öngörülen Eğitim Düzey ve İçeriği Arasındaki Farklılık Araştırılarak Sonucuna Göre Karar Verilmesi Gereği )"
D8.D4.11.2014E. 2014/9230 K. 2014/8041"İÇKİLİ LOKANTA RUHSAT TALEBİNİN REDDİNE DAİR BELEDİYE İŞLEMİNİN İPTALİ İSTEMİ ( Belediye Meclis Kararında Yeni Bir İçkili Yer Bölgesi Tespiti Yapılmadığı - Noktasal Bir Düzenleme Yapıldığı/Anılan Yönetmeliğe Uygun Olarak Sınırı Çizili Herhangi Bir Yer/Alan Belirlenmeden Davacı İsteğinin İçkili Yer Bölgesi Dışında Olduğundan Bahisle Reddinde Hukuka Uyarlık Görülmediği )
İÇKİLİ YER BÖLGESİ ( İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatlarına İlişkin Yönetmeliğine Göre Sınırları Belirlenmiş Bir Alanın İçkili Yer Bölgesi Olarak Tespit Edilebileceği ve Tespit Edilen Bu Bölge Dışında İçkili Yer Açılamayacağı )
İŞYERİ AÇMA VE ÇALIŞMA RUHSATI TALEBİNİN REDDİNE DAİR BELEDİYE İŞLEMİNİN İPTALİ İSTEMİ ( İçkili Lokanta Ruhsat Talebi - Belediye Meclis Kararında Noktasal Bir Düzenleme Yapıldığı Anlaşıldığından Anılan Yönetmeliğe Uygun Olarak Sınırı Çizili Herhangi Bir Yer/Alan Belirlenmeden Davacı İsteğinin İçkili Yer Bölgesi Dışında Olduğundan Bahisle Reddinin İsabetsiz Olduğu )
BELEDİYE MECLİS KARARI / İÇKİLİ YER BÖLGESİ ( İçkili Yer Bölgesi Mülki İdare Amirinin Genel Güvenlik ve Asayiş Durumu Hakkındaki Görüşü Doğrultusunda Belediye Sınırları ve Mücavir Alanlar İçinde Belediye Meclisi Bu Sınırlar Dışında İl Genel Meclisi Tarafından Tespit Edileceği - İçkili Yer Bölgesi Haricinde İçkili Yer Açılamayacağı )"
D8.D7.11.2014E. 2014/6630 K. 2014/8309"ORMAN OLDUĞU GEREKÇESİ İLE TAPULARI İPTAL EDİLEN TAŞINMAZLAR (2/A Ya da 2/B Uygulaması Suretiyle Hazine Adına Orman Sınırları Dışına Çıkarılmayan ve Halen Orman Vasfını Muhafaza Eden - 6292 S.K. Md. 7 Kapsamında İadeye Konu Edilemeyeceği)
2/A YA DA 2/B UYGULAMASI (Yapılmaması Suretiyle Hazine Adına Orman Sınırları Dışına Çıkarılmayan ve Halen Orman Vasfını Muhafaza Eden Taşımazlar - İlgilileri Adına Kayıtlı İken Orman Olduğu Gerekçesi İle Tapuları İptal Edilen/6292 S.K. Md. 7 Kapsamında İadeye Konu Edilemeyeceği)
HAZİNE ADINA ORMAN SINIRLARI DIŞINA ÇIKARILMAYAN VE HALEN ORMAN VASFINI MUHAFAZA EDEN TAŞINMAZLAR (İlgilileri Adına Kayıtlı İken Orman Olduğu Gerekçesi İle Tapuları İptal Edilen/2/A Ya da 2/B Uygulaması Yapılmayan - 6292 S.K. Md. 7 Kapsamında İadeye Konu Edilemeyeceği)"
D8.D12.11.2014E. 2014/3824 K. 2014/8548"YABANCI ÜNİVERSİTE DİPLOMASINA DENKLİK VERİLMESİ İSTEMİNİN REDDİNE İLİŞKİN İŞLEMİN İPTALİ İSTEMİ ( Herhangi Bir İç Hukuk Normu veya İdarenin Takdir Yetkisiyle Sınırlandırılması Mümkün Olmayan Uluslararası Bir Sözleşmenin Gerekliliklerine Aykırı Bir Şekilde Eksik İnceleme Neticesinde Tesis Edilen İşlemde Hukuka Uyarlık Bulunmadığı )
DİPLOMAYA DENKLİK VERİLMESİ İSTEMİ ( Sözleşmeye Taraf Ülkelerden Alınan Diplomalara Denklik Verilmesinin Seviye Tespit Sınavında Başarılı Olunması Şartına Bağlanmasının Ancak Sözleşmede Yer Verildiği Üzere Önemli Farklılıkların Objektif Bir Bilimsel Değerlendirme Neticesinde Ortaya Konulması Halinde Mümkün Olacağı )
AVRUPA BÖLGESİNDE YÜKSEKÖĞRETİM İLE İLGİLİ BELGELERİN TANINMASINA İLİŞKİN SÖZLEŞME ( Taraf Olan Ülkemizde Denklik Vermeye Yetkili Kurum Olan Yükseköğretim Kurulunca Anılan Sözleşmeye Taraf Olan Ülkelerden Alınan Diplomalara İlişkin Denklik Taleplerinin Hukuk Devleti ve Ahde Vefa İlkeleri Gereğince Bu Sözleşme Tarafından Çizilen Çerçeve İçerisinde Değerlendirileceği )
ÜNİVERSİTE DİPLOMASINA DENKLİK VERİLMESİ İSTEMİ ( Herhangi Bir İç Hukuk Normu veya İdarenin Takdir Yetkisiyle Sınırlandırılması Mümkün Olmayan Uluslararası Bir Sözleşmenin Gerekliliklerine Aykırı Bir Şekilde Eksik İnceleme Neticesinde Tesis Edilen İşlemde Hukuka Uyarlık Bulunmadığı )"
D8.D14.11.2014E. 2014/912 K. 2014/8705"MADEN İŞLETME RUHSAT ALANI (Şirketin Alanının 25 Hektardan Büyük Olduğu - Birinci Sınıf Gayrisıhhi Müessese Ruhsatına ve ÇED Prosedürüne Tabi Olduğu Dolayısıyla İkinci Sınıf Gayrisıhhi Müessese Ruhsatı Verilemeyeceği)
MADENCİLİK FAALİYETİ (Başlayabilmek İçin 2. Sınıf Gayrisıhhi Müessese Ruhsatı Başvurusunun Reddi - Şirketin Alanının 25 Hektardan Büyük Olduğu/Birinci Sınıf Gayrisıhhi Müessese Ruhsatına ve ÇED Prosedürüne Tabi Olduğu)
BİRİNCİ SINIF GAYRİSIHHİ MÜESSESE RUHSATINA TABİ FAALİYET (Maden İşletme Ruhsat Alanı 25 Hektarı Aşan Madencilik İşletmeleri)
ÇED PROSEDÜRÜNE TABİ FAALİYET (Maden İşletme Ruhsat Alanı 25 Hektarı Aşan Madencilik İşletmeleri)"
D8.D26.11.2014E. 2012/1959 K. 2014/9190"LİSANS DİPLOMA DENKLİK BELGESİNİN ÖNLİSANS DENKLİK BELGESİNE DÖNÜŞTÜRÜLMESİ ( "Bu Belge Öğretmen Atamalarında Geçerli Değildir" Şerhinin İptali Davası Reddedildiği/Yargılamanın Yenilenmesi İstemi - Davacının Lisans Diploma Denklik Belgesinin Yüksek Lisans ve Doktora Eğitimi Esnasında Almış Olduğu/İstemin Reddedileceği )
BU BELGE ÖĞRETMEN ATAMALARINDA GEÇERLİ DEĞİLDİR ŞERHİ ( İşlemin İptali Yönündeki Karara Karşı Yargılanmanın Yenilenmesi - Davacı Lisans Diploma Denklik Belgesini Yüksek Lisans ve Doktora Eğitimi Esnasında Aldığı/2577 S. Kanununun 53/1. Md. Belirlenen Nedenlerinden Hiçbiri Bulunmadığı/İstemin Reddi Gerektiği )
YARGILAMANIN YENİLENMESİ ( Lisans Diploma Denklik Belgesinin Önlisans Denklik Belgesine Dönüştürüldüğü - "Bu Belge Öğretmen Atamalarında Geçerli Değildir" Şerhinin İptali Davasının İse Reddedildiği/Davacı Lisans Diploma Denklik Belgesini Yüksek Lisans ve Doktora Eğitimi Esnasında Almış Olduğu - Şartları Bulunmadığından İstem Reddedileceği )"
D8.D27.11.2014E. 2014/5082 K. 2014/9249"TIP FAKÜLTESİ YÖNETİM KURULU KARARININ İPTALİ ( Davacının Yatay Geçiş Sırasında Üniversiteye İbraz Ettiği Transkriptin Sahte Olup Olmadığı Transkriptte Davacı Tarafından Herhangi Bir Tahrifat Yapılıp Yapılmadığı Transkript Farklılığının Davacıdan Mı Yoksa Sofya Üniversitesinden Mi Kaynaklandığının Belirlenmesi Gerektiği )
DİSİPLİN SORUŞTURMASI ( Davacının Yatay Geçiş Sırasında Üniversiteye İbraz Ettiği Transkriptin İse Sahte Olup Olmadığı Hususunda Yapılan Araştırmanın Devam Ettiği - Eksik İncelemeye Dayalı Olarak Tesis Edilen İşlemde Hukuka Uyarlık Bulunmadığından Aksi Yöndeki İdare Mahkemesi Kararında Hukuki İsabet Görülmediği )
ÜNİVERSİTELER ARASI YATAY GEÇİŞ ( Sofya Üniversitesinden Alınan Davacının Transkripti İle Davacının Yatay Geçiş Sırasında Verdiği Transkriptin Birbirinden Farklı Olduğunun Tespit Edildiği - Transkript Farklılığının Davacıdan Mı Yoksa Sofya Üniversitesinden Mi Kaynaklandığının Belirlenmesi Gerektiği )
SAHTE TRANSKRİPT ( Davacı Tarafından Herhangi Bir Tahrifat Yapılıp Yapılmadığı Ayrıca Davacı Tarafından İbraz Edilen Transkriptteki Not Ortalamasının Esas Alınması Durumunda da Davacının Yatay Geçiş Yapıp Yapamayacağı Hususlarının Somut ve Objektif Olarak Ortaya Konulması Gerektiği )"
D8.D2.12.2014E. 2014/6656 K. 2014/9520"MADEN İŞLETME RUHSATI ( Sahiplerinin Ruhsat Sahalarının Bir Kısmı veya Tammaı İçin Üçüncü Kişilerle Yapmış Oldukların Rödövans Sözleşmelerinin Tarafların Talebi Halinde Devir ve İntikal İşlemlerinde Bilgilendirme Amacıyla Maden Siciline Şerh Edileceği - Maden Sahalarındaki İdari Mali ve Hukuki Sorumluluğun Rödövansçıya Ait Olduğu Ruhsat Sahibinin Kanundan Doğan Sorumluluğunun Ortadan Kalkmayacağı )
RÖDÖVANS SÖZLEŞMESİ ( Maden Siciline Şerh Edileceği Maden İşleri Genel Müdürlüğünün Hiçbir Şekilde Rödövans Sözleşmelerine Taraf Olmadığı - Rödövans Sözleşmelerinde Maden Sahalarında Yapılacak Madencilik Faaliyetlerinden Doğacak İş Sağlığı ve Güvenliği ile İlgili İdari Mali ve Hukuki Sorumluğunu Rödövansçıya Ait Olduğu )
MADEN SİCİLİ ( Rödövans Sözleşmesinin ve Bu Sözleşmede Yapılan Değişikliklerin Tarafların Talebi Halinde Devir ve İntikal İşlemlerinde Bilgilendirme Amacıyla Maden Siciline Şerh Edileceği - Maden İşleri Genel Müdürlüğünün Hiçbir Şekilde Rödövans Sözleşmesinin Tarafı Olmadığı )"
D8.D5.12.2014E. 2014/9911 K. 2014/9748"SUBJEKTİF EHLİYET KOŞULU (Davacının Davayı Açmakta Hukuki Yararanın Bulunması Menfaatinin İhlal Edilmiş Olması Gereği - Davacının Şikayeti Üzerine Hakkında Açılan Disiplin Soruşturması Sonucu Şikayet Olunan Hakkında Disiplin Cezası Verilmemesi İşlemi Hakkında Şikayetçinin İptal Davası Açmakta Hukuki Yararının Bulunduğu Davanın Ehliyet Yokluğu Nedeniyle Reddinin Hatalı Olduğu)
DİSİPLİN CEZASI VERİLMEMESİ KARARINA KARŞI İPTAL DAVASI (İdari İşlem Nedeniyle Kişisel Merşu ve Güncel Menfaatleri İhlal Edilenlerin Subjektif Dava Ehliyetinin Bulunduğu - Şikayeti Üzerine Şikayet Edilen Hakkında Disiplin Cezası Verilmemesi Kararına Karşı Şikayet Eden Tarafından Açılan İptal Davasının Ehliyet Yokluğu Nedeniyle Reddinin Hatalı Olduğu)"
D8.D23.12.2014E. 2013/4824 K. 2014/10677"TARAFLARIN DURUŞMA İSTEMİ ( Duruşma İsteminin Dikkate Alınmasının Kanunun Emredici Kuralı Olduğu - Duruşma İstemine Rağmen Duruşma Yapılmadan Karar Verilmesinin Hukuka Uyarlı Olmadığı )
EMREDİCİ KURAL ( Duruşma Talebine Rağmen Duruşma Yapılmadan Karar Verilmesinin Hukuka Uyarlı Olmadığı - Duruşma İsteminin Dikkate Alınmasının Kanunun Emredici Kuralı Olduğu )"
D8.D22.1.2015E. 2014/1977 K. 2015/59"SUBJEKTİF DAVA EHLİYETİ ( Davacının Meşru Şahsi ve Güncel Bir Menfaatinin Bulunması Gereği - Bölüm Başkanına Hakaret Eylemi Nedeniyle Disiplin İşlemi Sonucu Verilen Cezanın İtiraz Üzerine İptal Edilmesi İşleminin Hakarete Uğrayanın Meşru Şahsi ve Güncel Bir Menfaatini İhal Ettiği Hakarete Uğrayanın İptal Davası Açma Ehliyeti Bulunduğu )
İTİRAZ ÜZERİNE DİSİPLİN CEZASININ KALDIRILMASI KARARINA KARŞI İPTAL DAVASI ( Bölüm Başkanına Hakaret Eden Personel Hakkında Verilen Disiplin Cezasının İtiraz Üzerine İptal Edilmesi İşlemine Karşı Hakarete Uğrayan Tarafından İptal Davası Açma Ehliyeti Bulunduğu - Disiplin Cezasının İptal Edilmesinde Hakarete Uğrayanın Meşru Şahsi ve Güncel Bir Menfaati Bulunduğu )"
D8.D3.2.2015E. 2014/11037 K. 2015/372"İDARENİN DÜZENLEYİCİ İŞLEM YAPMA YETKİSİ ( Türevsel Bir Yetki Olduğu Dayanağı Olan Düzenlemelere Aykırı Olmaması ve Kanunla Tanınan Hakkı Daraltmaması Gereği - Hastane Enfeksiyonları Yüksek Lisans Proğramının Hemşirelik Mesleğiyle İlgili Olduğu Hemşirelik Yönetmeliğinin Uzman Hemşire Olma Koşullarını Daraltıcı Nitelikte Olamayacağı )
UZMAN HEMŞİRE ( Lisans Mezunu Hemşirelerin Meslekleriyle İlgili Lisansütü Eğitim Alarak Uzmanlaşmaları Halinde Uzman Hemşire Olarak Atanacakları - Gülhane Askeri Tıp Akademisi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Hastane Enfeksiyonları Yüksek Lisans Programında Yüksek Lisansını Tamamlayan Davacının Uzman Hemşire Olarak Atanmamasında Hukuka Uyarlık Bulunmadığı )
HASTANE ENFEKSİYONLARI YÜKSEK LİSANS PROGRAMI ( Hemşirelik Mesleğiyle İlgili Olduğu - Hastane Enfeksiyonları Yüksek Lisans Programını Tamamlayan Davacının Tamamladığı Yüksek Lisans Programının Hemşirelik Mesleğiyle İlgili Olmadığı Gerekçesiyle Uzman Hemşire Olarak Atanmamasında Hukuka Uyarlık Bulunmadığı )"
D8.D19.2.2015E. 2012/6113 K. 2015/998"ZEYTİNCİLİĞİN ISLAHI YABANİLERİN AŞILATTIRILMASINA DAİR YÖNETMELİK ("Zeytinlik Saha" Tanımı İle Bir Alanın Zeytinlik Saha Olarak Belirlenebilmesi İçin Asgari 25 Dekarlık Bir Büyüklüğe Sahip Olma Şartının İptali - Kanun'da Bir Alanın Zeytinlik Saha Olarak Saptanabilmesi İçin Asgari Bir Büyüklük Şartı Getirilmediği/Kanun Metninde Olmayan Sınırlama Getirilen "Zeytinlik Saha" Tanımında Hukuka Uyarlık Bulunmadığı)
ZEYTİNLİK SAHA TANIMININ İPTALİ İSTEMİ (Zeytinciliğin Islahı Yabanilerin Aşılattırılmasına Dair Yönetmelik - Kanun'da Bir Alanın Zeytinlik Saha Olarak Saptanabilmesi İçin Asgari Bir Büyüklük Şartı Getirilmediği/Kanun Metninde Olmayan Bir Sınırlama Getirilmesinin Doğru Olmadığı - "Zeytinlik Saha" Tanımı İle Bir Alanın Zeytinlik Saha Olarak Belirlenebilmesi İçin Asgari 25 Dekarlık Bir Büyüklüğe Sahip Olma Şartı Getirilmesi)
YÖNETMELİĞİN KANUNA AYKIRI OLAMAYACAĞI (Alternatif Alan Bulunmaması ve (ÇED)'na Uygun Olması Koşuluyla Zeytinlik Sahalarda Jeotermal Kaynaklı Teknolojik Sera Yatırımlarının Yürütülebilmesi Enerji Üretim Tesislerin Kurulabilmesi Madencilik Petrol ve Doğal Gaz Arama ve İşletme Faaliyetlerinin Yapılabilmesi Çerçevesi ve Sınırları Belirtilmeksizin Bakanlıklarca Kamu Yararı Kararı Alınmış Plan ve Yatırımlar İle Savunmaya Yönelik Stratejik İhtiyaçların Gerçekleştirilmesi İmkanı Getirilmesinin Doğru Olmadığı)
ZEYTİNLİK ALANLARIN DARALTILMASI KÜÇÜLTÜLMESİ MÜMKÜN OLMADIĞI (Kanun'da Bir Alanın Zeytinlik Saha Olarak Saptanabilmesi İçin Asgari Bir Büyüklük Şartı Getirilmediği - "Zeytinlik Saha" Tanımı İle Bir Alanın Zeytinlik Saha Olarak Belirlenebilmesi İçin Asgari 25 Dekarlık Bir Büyüklüğe Sahip Olma Şartı Getirilmesinin Hukuka Aykırı Olduğu/"Zeytinlik Saha" Tanımının İptali)
KÜÇÜK ÖLÇEKLİ TARIMSAL İŞLETME TANIMLAMASININ İPTALİ İSTEMİ (Zeytinciliğin Islahı Yabanilerin Aşılattırılmasına Dair Yönetmelik - Tanımlama İle Kanun'un 20. Md. de Aynı Adla Belirtilen İşletmelerin Kriterlerinin Neler Olduğuna Açıklık Getirildiği/İşletmelerin Bitkisel veya Hayvansal Ürünlerin Üretimi İçin Tarımsal Faaliyet Yapan Elliden Az Kişinin İstihdam Edildiği Küçük Çaplı Fabrikalar Olduğu - İşletmelerin Zeytinlik Alanlara Zarar Verme İhtimalinin Pek Bulunmadığı/İptali İstenilen İbarenin Hukuka Aykırı Olmadığı)"
D8.D19.2.2015E. 2014/8833 K. 2015/973"ÖZEL EĞİTİM VE REHABİLİTASYON MERKEZİNDE ENGELLİ BİREYLERE VERİLEN EĞİTİM BEDELİ ( Gerekli Bilgilerin Sisteme Girilmesi Sonucu Tahakkuk Ettirildiği Ödemenin Hangi Tarihte Yapılacağına Dair Düzenleme Bulunmadığı - Davacının Ödeme İstemine İlişkin Açtığı Davanın Başvuru Tarihi ve Cevap Süresine Göre Belirlenmesi Gerekirken Ödeme Dönemi Tarihi Esas Alınarak Süre Aşımı Yönenden Reddinin Hatalı Olduğu )
SÜRE AŞIMI HAKKINDA ESAS ALINACAK TARİH ( Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezinin Engelli Bireylere Verilen Eğitim Bedelinin Tahsili İçin İdareye Yaptığı Başvuru Hakkında Açılan Davada Ödeme Dönemi Esas Alınarak Davanın Süre Aşımı Yönünden Reddinin Hatalı Olduğu - Mevzuatında Ödemenin Ne Zaman Yapılacağı Düzenlenmediğinden Dava Açma Sürenin Davacının Ödeme Talebi İçin İdareye Yaptığı Başvuru Tarihi Esas Alınarak Belirlenmesi Gereği )"
D8.D25.2.2015E. 2014/10360 K. 2015/1223"İDARE MAHKEMESİ KARARININ YERİNE GETİRİLMESİ ( İdarelerin Mahkeme Kararlarına Uymak Zorunda Olduğu İdare Mahkemeleri Kararlarının En Geç Otuz Gün İçinde Yerine Getirilmesi Gereği - Belirli Süreli Atama veya Görevlendirme İşlemlerine Karşı Açılan İptal Davalarında Görev Sürelerinin Dolması Halinde Kararın Uygulanacağı Tarihte Uygulanabilecek Görevlendirme Süresi Kalmadığından Kadroya Atama Zorunluluğunun Bulunmadığı )
BELİRLİ SÜRELİ ATAMA VEYA GÖREVLENDİRİMELERE KARŞI AÇILAN İPTAL DAVALARINDA VERİLEN YÜRÜTMEYİ DURDURMA KARARININ YERİNE GETİRİLMESİ ( Kararın Uygulanacağı Tarihte Uygulanabilecek Görevlendirme Süresi Kalmadığından Kadroya Atama Zorunluluğu Bulunmadığı - Yargı Kararının Yerine Getirlmesi İlgilinin Parasal Kayıplarının Bulunması Durumunda İşbu Hak Kayıplarının Giderilmesi Suretiyle Olacağı )"
D8.D2.3.2015E. 2014/10030 "ÖYP ATAMALARI (Üç Yıl Geçmeden ÖYP Atamalarına Başvuramama İşleminin İptali İstemi - İşlemin Dayanağı Öğretim Üyesi Yetiştirme Programına İlişkin Usul ve Esaslar'ın "...Ve Bir Daha ÖYP'ye Başvuruları Kabul Edilmez" İbaresinin Yürütmesinin Durdurulması Nedeniyle Hukuki Dayanaktan Yoksun Kalan Davaya Konu İşlemde Hukuka Uyarlık Bulunmadığı)
ÜÇ YIL GEÇMEDEN ÖYP ATAMALARINA BAŞVURAMAMA İŞLEMİNİN İPTALİ İSTEMİ ( İşlemin Dayanağı Öğretim Üyesi Yetiştirme Programına İlişkin Usul ve Esaslar'ın "...Ve Bir Daha ÖYP'ye Başvuruları Kabul Edilmez" İbaresinin Yürütmesinin Durdurulduğu - Hukuki Dayanaktan Yoksun Kalan Davaya Konu İşlemde Hukuka Uyarlık Bulunmadığının Gözetileceği)
YÜKSEK ÖĞRETİM KURULU BAŞKANLIĞI İŞLEMİNİN İPTALİ (Üç Yıl Geçmeden ÖYP Atamalarına Başvuramama - İşlemin Dayanağı Öğretim Üyesi Yetiştirme Programına İlişkin Usul ve Esaslar'ın "...Ve Bir Daha ÖYP'ye Başvuruları Kabul Edilmez" İbaresinin Yürütmesinin Durdurulduğu/Hukuki Dayanaktan Yoksun Kalan Davaya Konu İşlemde Hukuka Uyarlık Bulunmadığı)"
D8.D17.3.2015E. 2011/309 K. 2015/1907"ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ OLARAK GÖREV YAPAN YÜKSEK LİSANS ÖĞRENCİSİ ( 2547 S.K. Md. 33/a Kapsamında Araştırma Görevlisi Olarak Atamasının Yapılması İstemi - Md. 33/a'da Öngörülen Süreç İşletilmeden Atamasının Yapılamayacağı Gerekçesiyle Tesis Edilen İşlemde ve Davanın Reddine Dair Kararda Hukuka Uyarlık Bulunmadığı )
YÜKSEKÖĞRETİM KANUNU MD. 50/d KAPSAMINDA GÖREV YAPAN ARAŞTIRMA GÖREVLİLERİ ( 2547 S.K. Md. 33/a Kapsamında Araştırma Görevlisi Olarak Atamalarının Yapılması İçin Başvurabilecekleri )
ÖĞRETİM YARDIMCILIĞI KADROLARI ( 2547 S.K. Md. 50/d Kapsamında Görev Yapanların Md. 33/a'ya Göre Araştırma Görevlisi Olarak Atanabilecekleri - Atanma Talebi Üzerine Md. 33/a'da Öngörülen Süreç İşletilmeden İşlem Tesis Edilemeyeceği )"
D8.D17.3.2015E. 2013/2436 K. 2015/1926"YARDIMCI DOÇENT / DOÇENT VE PROFESÖR KADROLARINA YAPILACAK ATAMALAR ( Kanunda Belirtilen Koşulların Dışında Üniversitelerin Sentoları Tarafından Yasada Yer Almayan Genel ve Objektif Ek Kriterler İçin Yükseköğretim Kurulunun Onayının Alınmasının Zorunlu Olduğu - Üniversite Tarafından İlan Edilen Karo İçin İhtiyaç ve Hizmet Gereklerine Göre Getirilen Özel ve İlan Edilen Kadroya Özgü Koşul Belirlenmesinin Yükseköğretim Kurulunun İznine Tabi Olmadığı )
ÜNİVERSİTE TARAFINDAN İLAN EDİLEN KADRO ( İhtiyaç ve Hizmet Gerekleri Göz Önünde Bulundurularak İlan Edilen Kadroya Özgü Spesifik Koşullar Aranması İçin Yükseköğretim Kurulunun Onayının Alınmasının Zorunlu Olmadığı - İlanda Yer Alan Koşulun İhtiyaç ve Hizmet Gerekleri Amacıyla Getirilip Getirilmediğinin Denetiminin Atama İşlemine Karşı Açılacak Davada İdari Yargı Tarafından Yapılacağı )"
D8.D16.4.2015E. 2015/821 K. 2015/3390"6360 SAYILI KANUNA GÖRE TÜZEL KİŞİLİĞİ SONA ERDİRİLEN İDARE ( Devir Tasfiye ve Paylaştırma Komisyonlarına Katılım - Büyükşehir Belediyesine Dönüşecek Belediyeyi Temsilen İl Belediye Başkanının Tüm Toplantılara Katılımı Sağlanacağı )
DEVİR TASFİYE VE PAYLAŞTIRMA KOMİSYONLARINA KATILIM ( 6360 S. Kanuna Göre Büyükşehir Belediyesine Dönüşme - İl Belediyesini Temsilen Belediye Başkanı Tüm Toplantılara Katılacağı/Yalnızca İl Belediyesinin Yetki Alanındaki Tasfiye ve Paylaşımlara İlişkin Toplantılara Katılımı Sağlanmasında İsabet Bulunmadığı )
İL BELEDİYE BAŞKANI ( 6360 S. Kanuna Göre Büyükşehir Belediyesine Dönüşme/Devir Tasfiye ve Paylaştırma Komisyonlarına Katılım - Büyükşehir Belediyesine Dönüşecek Belediyeyi Temsilen İl Belediye Başkanı Tüm Toplantılara Katılacağı )
BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİNE DÖNÜŞECEK İL BELEDİYESİ ( Devir Tasfiye ve Paylaştırma Komisyonlarına Katılım - İl Belediye Başkanının Yalnızca İl Belediyesi Yetki Alanındaki Tasfiye ve Paylaşımlara İlişkin Toplantılara Katılımı Sağlanması Doğru Olmadığı/İl Belediye Başkanı Büyükşehir Belediyesine Devredilme İhtimali Bulunan Tüm Toplantılara Katılacağı )
ALACAK VE BORÇLARI DEVRALMA ( 6360 S. Kanuna Göre Büyükşehir Belediyesine Dönüşme/Devir Tasfiye ve Paylaştırma Komisyonlarına Katılım - İl Belediyesini Temsilen Belediye Başkanı Her Hangi Bir Hak Alacak Borç ya da Mal Varlığının Büyükşehir Belediyesine Devredilmesi İhtimali Bulunan Tüm Toplantılara Katılımı Temin Edileceği )"
D8.D30.4.2015E. 2014/8893 K. 2015/3715"YGS'DE SORULACAK SORULARIN %20'SİNİN YAYINLANMASI İŞLEMİ ( Ösym Yönetim Kurulu Kararının İptali İstemi - Katılımcıların Sınavda Yaptıkları/Yapamadıkları Sorulara İlişkin Olarak Yanlışlarını/Doğrularını Eksiklerini Bilmek İstemeleri En Doğal Hakları Olduğu/İstemin Kabulü Gerektiği )
HAK ARAMA ÖZGÜRLÜĞÜ ( Ygs'de Sorulacak Soruların %20'sinin Yayınlanması İşlemi/Ösym Yönetim Kurulu Kararının İptali İstemi - Davalı İdarece Hukuki Güvenlik Açıklık ve Şeffaflık İlkelerine Aykırı Olarak Tesis Edilen İşlemin "Adil Yargılanma Hakkı" ve "Mahkemeye Başvuru Hakkı"nı Doğrudan veya Dolaylı Olarak İhlal Ettiği/İşlemin İptal Edilmesi Gerektiği )
ÖSYM YÖNETİM KURULU KARARININ İPTALİ İSTEMİ ( Ygs'de Sorulacak Soruların %20'sinin Yayınlanması İşlemi - Davalı İdarenin Şeffaflık ve Açıklık İlkesi Gereğince Soruları ve Cevaplarını Tamamıyla Açıklamakla Yükümlü Olduğu/Soruların Belli Bir Yüzdesinin Açıklanması İşleminin İptal Edileceği )
ŞEFFAFLIK VE AÇIKLIK İLKESİ ( Ygs'de Sorulacak Soruların %20'sinin Yayınlanması İşlemi/Ösym Yönetim Kurulu Kararının İptali İstemi - İşlemin "Hak Arama Özgürlüğü" "Adil Yargılanma Hakkı" ve "Mahkemeye Başvuru Hakkı"nı Doğrudan veya Dolaylı Olarak İhlal Ettiği/Dava Konusu İşlemde Hukuka Uyarlık Bulunmadığı )"
D8.D14.5.2015E. 2015/2339 K. 2015/4632"BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ ÖZEL DOLMUŞ MİNİBÜS YÖNETMELİĞİ (Toplu Taşıma Hizmetinin Kamu Hizmeti Niteliği Taşıdığı Belediyeler Tarafından Sunulmasının Asıl Olduğu - Belediyelerin Asli Sunucu Olmaktan Kaynaklanan Kural Koyma Düzenleme Yapma Hizmeti Denetleme Yetkisi Bulunduğu Yetkinin Belirsiz ve Ölçüsüz Kullanılamayacağı)
ÖZEL DOLMUŞ MİNİBÜS ÇALIŞMA İZNİNİN BELEDİYE TARAFINDAN GEREKLİ GÖRÜLDÜĞÜ ZAMAN GERİ ALINABİLECEĞİ DÜZENLEMESİ (İdarenin Nesnel ve Somut Kriterler Belirlemeksizin Dilediği veya Kendisince Gerekli Gördüğü Herhangi Bir Zamanda Çalışma İzinlerini İptal İmkanı Tanıdığı - İdarenin Keyfi Uygulamalarının Önünü Açabilecek Soyut Belirsiz ve Subjektif Nitelikli Düzenlemenin Hukuki Belirlilik İlkesine Aykırı Olduğu)"
D8.D1.6.2015E. 2014/10203 K. 2015/5308"İDARİ İŞLEMİN İPTALİ İSTEMİ ( Sağlık Hizmetlerinin de Sunulduğu Tıp Fakültesinde Görev Yapan Öğretim Üyelerinin Mesai Saatlerine Uymasının Sağlanması Amacıyla Personel Devam Kayıt Sistemi Oluşturulmasında ve Bu Uygulamanın Akademik Personel Yönünden Sona Erdirilmesi İstemiyle Yapılan Başvurunun Reddinde Hukuka Aykırılık Bulunmadığı )
MESAİ KONTROLÜ ( Mesai Kontrolünün Akademik Personel İçin Uygulanmaması İstemiyle Davalı İdareye Yaptığı Başvurunun Reddi Yolundaki İşlemin İptali - Tıp Fakültesinde Görev Yapan Öğretim Üyelerinin Mesai Saatlerine Uymasının Sağlanması Amacıyla Personel Devam Kayıt Sistemi Oluşturulmasında Hukuka Aykırılık Bulunmadığı )
AKADEMİK PERSONELİN MESAİ DÜZENİ ( Çalışma Saatlerine Riayet Yönünden Tıp Fakültelerinde Görev Yapan Öğretim Üyelerinin Diğer Fakültelerde Görev Yapan Öğretim Üyelerinden Farklı Değerlendirilmesi Gerektiği - İdari İşlemin İptali )
PERSONEL KAYIT SİSTEMİ ( İdari İşlemin İptali - Sağlık Hizmetlerinin de Sunulduğu Tıp Fakültesinde Görev Yapan Öğretim Üyelerinin Mesai Saatlerine Uymasının Sağlanması Amacıyla Personel Devam Kayıt Sistemi Oluşturulmasının Hukuka Uygun Olduğu )"
D8.D9.6.2015E. 2015/174 K. 2015/5756"KARARIN HÜKÜM FIKRASI (UYAP Ortamında Güvenli Elektronik İmza İle İmzalanmış Karar İle Islak İmzalı Kararın Hüküm Fıkrasının Farklı Olması - Temyize Konu Kararın Bozulmasını Gerektirdiği)
ELEKTRONİK İMZA (UYAP Ortamında Güvenli Elektronik İmza İle İmzalanmış Karar İle Islak İmzalı Kararın Hüküm Fıkrasının Farklı Olması - Temyize Konu Kararın Bozululacağı)
HÜKÜM FIKRASINDA ÇELİŞKİ (Kararın Bozululacağı - UYAP Ortamında Güvenli Elektronik İmza İle İmzalanmış Karar İle Islak İmzalı Kararın Hüküm Fıkrasının Farklı Olması)"
D8.D10.6.2015E. 2015/5090 K. 2015/5847"İPTAL KARARLARININ NİTELİĞİ (İptal Kararının İşlemi Hukuken Kaldırdığı Aynı İşleme Karşı Açılan Davaya Karşı Mahkemesince Artık Hukuk Aleminde Bulunmayan İşlem Hakkında Karar Verilmesine Yer Olmadığı Kararı Verilmesi Gereği - Davanın Reddi Kararlarının Hukuki İşlemin Geçerliliğine Bir Etkisi Bulunmadığı Aynı İşleme Karşı Açılan Davalarda Mahkemeleri Bağlayıcı Olmadığı)
İPTAL DAVASININ REDDİ KARARININ NİTELİĞİ (Hukuki İşlemin Geçerliliğine Etkisinin Bulunmadığı Ret Kararının Aynı İşlem Hakkında Açılan Davalarda Bağlayıcı Olmayacağı - Aynı İşleme Karşı Açılan Davanın Reddine Karar Verildiğinden Bahisle Bakılan Davanın Konusuz Kaldığının Kabulüyle Uyuşmazlığın Esası Hakkında Karar Verilmesine Yer Olmadığına Karar Verilmesinin Mümkün Olmadığı)"
D8.D17.6.2015E. 2015/4683 K. 2015/6126"ORTAK SINAV SORUSUNUN İPTALİ İSTEMİ ( Bilimsel veya Teknik Bir Hata Bulunmayan Dava Konusu Sorunun İptalini Gerektirir Bir Husus Bulunmadığı - Bilirkişi Raporu Hükme Esas Alınarak Soru ve Cevabında Bilimsel veya Teknik Bir Hata Bulunmayan Sorunun İptalini Gerektirir Bir Husus Bulunmadığı Gerekçesiyle Davanın Reddinin Yerinde Olduğu )
BİLİRKİŞİ İNCELEMESİ ( Düzenlen Raporda İlgili Soruda Bilimsel Açıdan Tereddüt Edilecek Bir Durum Gözlenmediği Yönünde Görüş Belirtildiği - İtirazlar Yerinde Görülmeyerek Söz Konusu Raporun Hükme Esas Alınabilecek Nitelikte Kabul Edildiği )
SINAV SORUSUNUN TEKNİK İNCELEMESİ ( Bilirkişi İncelemesi Neticesinde Düzenlen Raporda İlgili Soruda Bilimsel Açıdan Tereddüt Edilecek Bir Durum Gözlenmediğinin Belirtildiği - Bilimsel veya Teknik Bir Hata Bulunmayan Dava Konusu Sorunun İptalini Gerektirir Bir Husus Bulunmadığı )"
D8.D9.7.2015E. 2015/6718 K. 2015/6686"TEOG ORTAK SINAV SORUSUNUN İPTALİ DAVASI (Milli Eğitim Bakanlığı ve ÖSYM Tarafından Yapılan Merkezi ve Ortak Sınavların İş ve İşlemleri ile Sonuçlarına Karşı Dava Açma Süresinin On Gün Olduğu - Kılavuz Kitapçığında Sorulara Karşı Beş Gün İçinde İtiraz Edilebileceği Belirtilmesine Karşın Dava Açma Süresinin On Gün Olduğunun Gösterilmemiş Olması Karşısında Davacının Yanıltıldığı Genel Dava Açma Süresinin Geçerli Olacağı)
ÖZEL YASALARDA GENEL DAVA AÇMA SÜRESİ DIŞINDA AYRI DAVA AÇMA SÜRELERİNİN ÖNGÖRÜLDÜĞÜ HALLER (İdare Tarafından İşlemin Tabi Olduğu Dava Açma Süresi Gösterilmedikçe Özel Dava Açma Süresinin İşletilmesinin Olanağının Bulunmadığı - İlgili İşlemin Tebliğinden İtibaren Özel Dava Açma Süresinin Değil Genel Dava Açma Sürenin Uygulanması Gereği)
ÖZEL DAVA AÇMA SÜRESİNİN ÖNGÖRÜLDÜĞÜ HALLERDE GENEL DAVA AÇMA SÜRESİNİN GEÇERLİ OLMASI (İşlemin Tabi Olduğu Dava Açma Süresi Gösterilmedikçe Özel Dava Açma Süresinin İşletilemeyeceği - Merkezi ve Ortak Sınav İş İşlem ve Sonuçlarına Karşı On Günlük Dava Açma Süresi Öngörüldüğü Ancak Kılavuzda Beş Günlük İtiraz Süresi Belirtilmesine Rağmen On Günlük Dava Açma Süresi Belirtilmediğinden Dava Konusu İşlemde 60 Günlük Dava Açma Süresinin Uygulanması Gereği)"
D8.D7.9.2015E. 2015/4044 K. 2015/6721"İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ İŞLEMİNİN İPTALİ İSTEMİ (Davacının 5434 S. K.'nun 40. Md. Hükmü Uyarınca Atmış Beş Yaşını Doldurduğundan Dolayı Özel Öğretim Kurumunda Çalıştırılamayacağından Bahisle Çalışma Talebinin Reddedilmesine Dair Davaya Konu İşlemde ve Davanın Reddi Yönündeki Mahkeme Kararında Hukuka Uyarlık Bulunmadığı)
ÖZEL ÖĞRETİM KURUMLARINDA ÇALIŞMA (Atmış Beş Yaşını Dolduranların Özel Öğretim Kurumlarında Çalıştırılamayacağına Dair Hüküm İçeren Millî Eğitim Bakanlığı Özel Öğretim Kurumları Yönetmeliğinin Yürürlükten Kalktığı - Davaya Konu İşlemin Hukuka Aykırı Olduğu)
YAŞ HADDİ (Davaya Konu İşlem Tarihinde Yürürlükte Bulunan Millî Eğitim Bakanlığı Özel Öğretim Kurumları Yönetmeliği İle Özel Öğretim Kurumları Kanununda Yaş Haddine Dair Herhangi Bir Kısıtlayıcı Hükme Yer Verilmediğinin Gözetilmesi Gerektiği)"
D8.D7.9.2015E. 2015/4292 K. 2015/6730"MADEN RUHSATI İLE İŞLETİLEN MADENLERDE DEVLETİN HAKKI ( Ocaktan Çıkartılan Madenin Ocak Başındaki Fiyatından Alınacağı Devlete Karşı Ruhsat Sahibinin Sorumlu Olduğu - Rödovans Sözleşmesiyle Ruhsat Sahibinden Madenin İşletmesini Alan Kişinin Devletin Madendeki Hakkı Nedeniyle Ruhsat Sahibine Kesilen Cezaya Karşı Dava Açmakta Hukuki Yararının Bulunduğu )
RÖDOVANS SÖZLEŞMESİ ( Maden Ocağının İşletilmesi Nedeniyle Devlete Karşı Sorumluluğun Ruhsat Sahibine Ait Olduğu - Devlet Hakkı Bedellerinin Hatalı Hesaplanmasına Dayalı Ceza Ruhsat Sahibine Düzenlendiği Ruhsat Sahibinin Madeni İşletene Rücu Edeceğinden Rödovans Sözleşmesinin Diğer Tarafının Ceza İşleminin İptali Davasını Açmakta Hukuki Yararı Bulunduğu )
DAVA AÇMAKTA HUKUKİ YARAR ( Subjektif Dava Şartı Olduğu İptal Davasına Konu İşlemle Kişisel Güncel ve Meşru Bir Menfaati İhlal Edilenin Subjektif Ehliyeti Bulunduğu - Rödovas Sözleşmesiyle Madeni İşleten Davacının Madendeki Devlet Hakkının Yanlış Hesaplanmasına Davaylı Ceza İşlemine Karşı Dava Açmakta Hukuki Yararı Bulunduğunun Kabulü Gereği )"
D8.D17.9.2015E. 2011/4319 K. 2015/7685"BELEDİYENİN İŞLETTİĞİ PLAJDA GERÇEKLEŞEN KAZA NEDENİYLE MADDİ VE MANEVİ TAZMİNAT DAVASI (Hizmet Kusuru Bulunduğu İddiası/Davacının Kaza Nedeniyle Felç Olduğu - Belediyece İşletildiği Anlaşılan Plajda Yine Belediyece Yapılan Beton Setten Tehlikeli Atlayışların Önlenmesi ve Denetlenmesi İçin Tedbir Alınacağı)
BELEDİYENİN YAPILAN BETON SETTEN TEHLİKELİ ATLAYIŞLARIN ÖNLENMESİ VE DENETLENMESİ AÇISINDAN TEDBİRLERİ ALMASI GEREĞİ (Plajın Belediye Tarafından İşletildiği - Beton Setin Tehlike Arz Edecek Biçimde Yapıldığı ve Bu Bölgede Denizin Sığ Olması Nedeniyle Buradan Denize Atlayışların Belediyece Önlenmediği)
KAMU HİZMETİNİN KUSURLU İŞLETİLDİĞİNİN KABULÜ (Beton Setin Tehlike Arz Edecek Biçimde Yapıldığı ve Bu Bölgede Denizin Sığ Olması Nedeniyle Buradan Denize Atlayışların Belediyece Önlenmediği - Müterafik Kusur Bulunduğu/Beton Set Nedeniyle Gerekli Güvenlik Önlemlerinin Alınıp Alınmadığının Tespiti Gerektiği)
ADLİ YARGI YERİNDEKİ YARGILAMANIN GÖZETİLMESİ (Bilirkişi Raporlarının Dikkate Alınacağı - Yerel Mahkemece Gerek Beton Setin Yapımı ve Gerekse Güvenlik Önlemlerinin Olup Olmamasına Göre Belirlenecek Kusur Durumuna Göre Karar Verileceği/Belediyenin İşlettiği Plajda Gerçekleşen Kaza/Hizmet Kusuru Bulunduğu)
BELEDİYECE GÜVENLİK ÖNLEMLERİNİN ALINMASI (Davacının Beton Set Üzerinde İken Arkadaşı Tarafından İtelenmesi Nedeniyle Düşmesi ve Felç Olması Olayında Belediye Tarafından Gerekli Denetimlerin ve Uyarıların Yapılıp Yapılmadığı Noktasında Araştırma Yapılması Gereği - Plajın Belediye Tarafından İşletildiği)"
D8.D8.10.2015E. 2014/11377 K. 2015/8278"MADDİ ANLAMDA KESİN HÜKÜM (Uyuşmazlığın Esasını Çözen Nihai Yargı Kararının Kimse Tarafından Değiştirilmemesini ve Daha Sonra Açılan Dava Bakımından Bağlayıcı Olmasını Diğer Bir Anlatımla Taraflar Arasındaki Uyuşmazlığın Bir Daha Dava Konusu Yapılmamasını İfade Ettiği)
USUL HÜKÜMLERİNE UYGUN AÇILMIŞ DAVA (Daha Önce Açılan Davanın Süre Aşımı Nedeniyle Reddi Yolunda Verilen Kararın Kesin Hüküm Niteliği Taşımadığı - Kesin Hüküm Nedeniyle Davanın Reddine Karar Verilebilmesi Usul Hükümlerine Uygun Açılmış Bir Davanın Varlığı Halinde Mümkün Olduğunun Gözetilmesi Gerektiği)
SÜRE AŞIMI (Davacının İlk Başvuruya Verilen Cevaba Karşı Açtığı Davanın Süreden Üzerine Aynı Kişiler Hakkında Yine Aynı İstemle Davalı İdareye Yeni Bir Bilgi ve Belge Sebebi İle Başvurması Halinde Mahkemenin Başvuruyu Yeni Bir Başvuru Olarak Kabul Edip İşin Esasına Geçmesi Aksi Taktirde Davayı Süre Aşımından Reddi Gerektiği)"
D8.D12.10.2015E. 2015/4063 "DOÇENTLİK YÖNETMELİĞİNİN KISMEN İPTALİ İSTEMİ (Üniversitelerarası Kurulun Görev ve Yetkilerini Belirleyen Özel ve Yasal Düzenlemeler Karşısında Yükseköğretim Kurulunun Doçentlik Sınavı Konusunda Düzenleme Yapılabileceğinin Kabul Edilemeyeceği - Yönetmeliğin İptali İstenen Maddelerinde Yetki Yönünden Hukuka Uyarlık Bulunmadığı)
YETKİ KURALLARI (Doçentlik Sınav Yönetmeliğinin Yükseköğretim Kurulu Tarafından Çıkarılması ve Yönetmelik Hükümlerinin Yürütülmesi Yetkisinin de Yükseköğretim Kurulu Başkanında Olduğu Gözetildiğinde Ayrı Tüzel Kişiliği Olan Üniversitelerarası Kurulun Yönetmelikle Bağlı Yetki İçerisinde Tutulması Yetki Kurallarına Uygun Olmayacağı)
ÜNİVERSİTELER ARASI KURUL (Doçentlik Sınavının Üniversitelerarası Kurulca Yapılacağı Bu Sınava Dair Esasların Bu Kurulca Belirleneceği Yine Üniversitelerarası Kurul Bünyesinde Oluşması Öngörülen Doçentlik Sınav Komisyonlarının Teşkil Çalışma Esasları ve Görevlerini Belirleme Yetkisinin de Bu Kurulda Olduğu)
SINAV ESASLARININ BELİRLENMESİ (Eser İncelemesi ve Sözlü Sınavda Başarısız Olan Adayların Bir Sonraki Hangi Dönemde Sınava Başvurabileceğine Dair Hususların 2547 S. K.'nun Md. 64/b Bendi Uyarınca Ancak Üniversitelerarası Kurul Tarafından Düzenlenebileceği)"
D8.D26.10.2015E. 2015/10918 K. 2015/9028"ÖSYM KARARININ İPTALİ İSTEMİ (Davacı Tarafından Yükseköğretime Geçiş Sınavında Sınav Kurallarına Uymadığından Bahisle Sınavının Geçersiz Sayılmasına Dayalı - Adayın Sınava İlişkin Mağduriyetinin İdarece Giderilmesi Eğitim Hakkının Özüne ve Amacına Daha Uygun Olduğundan Dava Konusu İşlemde Hukuka Uygunluk Görülmediği)
HAKKANİYET İLKESİ (Sınav Cevap Kağıdı ve Soru Kitapçığının Teslim Edilmesi Sorumluluğunun Adaylara Yüklenmesi ve Yerine Getirmeyenlere Yaptırım Uygulanmasının Hakkaniyet İlkeleriyle Bağdaşmayacağı)
EĞİTİM HAKKININ İHLALİ (Ösym Kararının İptali - Sınav Cevap Kağıdı ve Soru Kitapçığının Teslim Edilmesi Sorumluluğunun Adaylara Yüklenmesi ve Yerine Getirmeyenlere Yaptırım Uygulanmasının Hakkaniyet İlkeleriyle Bağdaşmayacağı Gibi Eğitim Hakkının İhlaline de Yol Açabileceği)
SINAV ESNASINDA TUTANAK TUTULMASI (Sınav Cevap Kağıdı ve Soru Kitapçığının Adaylardan Teslim Alınmasının Mümkün Olmadığı Hallerde de Durumun Mutlaka Tutanak Alana Alınacağı ve Bu Tutanakla Birlikte Sınav Evrakının Poşetlenip Teslim Edileceğinin Gözetilmesi Gerektiği - Ösym Kararının İptali)
SALON GÖREVLİLERİNİN SORUMLULUĞU (Sınav Soru ve Cevap Anahtarının Tutanak Altına Alınarak Güvenli Bir Şekilde Davalı İdareye Ulaştırılmasında ve Sınav Evrakının Toplanmasında Adayların Değil Sınav Görevlilerinin Birinci Dereceden Sorumlu Olduğu)"
D8.D4.11.2015E. 2015/5182 K. 2015/4932"MADDİ VE MANEVİ TAZMİNAT DAVASI (İdare Mahkemesince Feragat Nedeniyle Dava Hakkında Karar Verilmesine Yer Olmadığına Karan Verilmesi Üzerine Davacı Aleyhine Maktu Vekalet Ücretine Hükmedilmesi Gerekirken Talep Edilen Maddi Tazminat Miktarı Üzerinden Nispi Olarak Hesaplanan Vekalet Ücretine Hükmedilmesinin Hatalı Olduğu)
ISLAH (Dava Açıldığı Sırada Islah İmkanının Olmaması Nedeniyle Hak Kaybına Uğramamak Amacıyla Talebini Yüksek Tuttuğu Değerlendirildiğinde Talep Edilen Maddi Tazminat Miktarı Üzerinden Nispi Vekalet Ücretine Hükmedilmemesi Gerektiği)
HAK ARAMA ÖZGÜRLÜĞÜ (Davacının Kullandığı Anayasal Hakları Nedeniyle Olağan Dışı Ağırlıkta Bir Mali Yük Altında Kalmış Olmasının Hak Arama Özgürlüğü Kapsamındaki Mahkemeye Erişim Hakkı Üzerinde Olağan Dışı Bir Kısıtlama Oluşturduğu - Maddi ve Manevi Tazminat Davası)
DAVADAN FERAGAT (Maddi ve Manevi Tazminat Davası - İdare Mahkemesince Feragat Nedeniyle Dava Hakkında Karar Verilmesine Yer Olmadığına Karan Verilmesi Üzerine Davacı Aleyhine Maktu Vekalet Ücretine Hükmedilmesi Gerektiği)
VEKALET ÜCRETİ (Davacının Maddi Durumunun Elverişsiz Olması Nedeniyle Lehine Adli Yardım Kararı Verildiği/Dava Açıldığı Sırada Islah İmkanının Olmaması Nedeniyle Hak Kaybına Uğramamak Amacıyla Talebini Yüksek Tuttuğu - Talep Edilen Maddi Tazminat Miktarı Üzerinden Nispi Vekalet Ücretine Hükmedilmemesi Gerektiği)"
D8.D12.11.2015E. 2015/13509 K. 2015/9759"HÜKÜMLÜNÜN İDARE MAHKEMESİNE DAVA AÇMASI (Hükümlüye Vasi Atanmış Olduğu - Davacının Vasisinin İcazeti ve İzin Belgesi Almaksızın Dava Açmak ve Kanun Yoluna Başvurmak Konusunda Ehliyeti Bulunmadığından Tek Başına Kararı Temyiz Etmesinin Mümkün Olmadığı/Ehliyet/Fiil Ehliyeti/Kısıtlılık/Dava Ehliyeti Bulunmaması)
KISITLILIK HALİNİN GÖZETİLMESİ GEREĞİ (Bir Yıl Veya Daha Uzun Süreli Özgürlüğü Bağlayıcı Bir Cezaya Mahkum Olan Her Erginin Kısıtlanacağı - Eldeki Davada Hükümlünün Açmış Olduğu Davada Kısıtlı Olduğundan Kanun Yollarına Başvuramayacağının Mahkemece Dikkate Alınması Gerektiği/Vasinin İcazeti ve İzin Belgesi)
DAVA İÇİN VASİNİN İCAZETİ VE İZİN BELGESİ (Aksi Halde Hükümlünün Kanun Yoluna Başvurmak Konusunda Ehliyeti Bulunmadığının Gözetileceği - Dava Ehliyeti)"
D8.D24.11.2015E. 2015/1824 K. 2015/10504"TAŞINMAZIN BEDELSİZ İADESİ İSTEMİ (6292 S.K. Kapsamında - Dava Konusu İşlem Her Ne Kadar Sonucu İtibariyle Tapu Kaydında Değişiklik Yapılması Sonucunu Doğuracak Nitelikte Bir İşlem İse de Söz Konusu Taşınmazın 6292 S.K. Kapsamında Bedelsiz Olarak İade Şartlarını Taşıyıp Taşımadığının Tespitine Yönelik İşlemin İdari Nitelikte Bir Ön İşlem Olduğu/İdari Yargı Yerince Değerlendirilmesi Gerektiği)
GÖREVLİ MAHKEME (Taşınmazın 6292 S.K. Kapsamında Bedelsiz Olarak İadesi İstemi - Söz Konusu Taşınmazın 6292 S.K. Kapsamında Bedelsiz Olarak İade Şartlarını Taşıyıp Taşımadığının Tespitine Yönelik İşlemin İdari Nitelikte Bir Ön İşlem Olduğu/6292 S.K.'Da Öngörülen Şartları Taşıyıp Taşımadığının İdari Yargı Yerince Değerlendirileceği)
YARGI YOLU (Taşınmazın 6292 S.K. Kapsamında Bedelsiz Olarak İadesi İstemi - Taşınmazın 6292 S.K. Kapsamında Bedelsiz Olarak İade Şartlarını Taşıyıp Taşımadığının Tespitine Yönelik İşlemin İdari Nitelikte Bir Ön İşlem Olduğu/6292 S.K.'Da Öngörülen Şartları Taşıyıp Taşımadığının İdari Yargı Yerince Değerlendirilmesi Gerektiği)"
D8.D30.11.2015E. 2011/233 K. 2015/10846"DOĞUM SIRASINDA OMZU KIRILAN BEBEK HAKKINDA YÜRÜTÜLEN SORUŞTURMA SONUCUNDA DOKTORLAR HAKKINDA AÇILAN DAVA (İlk Soruşturma Sonucunda Rektörlükçe İlgililer Hakkında Karar Verilmesinin Hatalı Olduğu - İlk Soruşturma Raporunun Son Soruşturmanın Açılıp Açılmamasına Karar Vermek Üzere Kurula Gönderilmesi Gereği)
İLK SORUŞTURMA SONUCUNDA REKTÖRÜLÜKÇE VERİLEN KARARIN HATALI OLDUĞU (Hazırlanan Soruşturma Raporunun Yasal Mevzuat Gözetilmeden Son Soruşturma Açılıp Açılmayacağının Değerlendirilmesi Amacıyla Oluşturulacak Kurula Gönderilmediği - Yetkili Kurulun Karar Almasını Önleyici Mahiyette Karar Verilemeyeceği)
DİSİPLİN SORUŞTURMASI (Yükseköğretim Üst Kuruluşları Başkan ve Üyeleri de Yükseköğretim Kurumları Yöneticilerinin Kadrolu ve Sözleşmek Öğretim Elemanlarının ve Bu Kuruluş ve Kurumların 657 S. Devlet Memurları Kanunu'na Tabi Memurlarının Görevleri Dolayısıyla Suçlarda Soruşturma Usulü Bulunduğu)
SORUŞTURMA VE KOVUŞTURMA USULÜNÜN GÖZETİLMESİ GEREĞİ (İlk Soruşturma Sonucunda Rektörlükçe İlgililer Hakkında Karar Verilmesinin Hatalı Olduğu - İlk Soruşturma Raporunun Son Soruşturmanın Açılıp Açılmamasına Karar Vermek Üzere Kurula Gönderilmesi Gereği/Doğum Sırasında Bebeğin Omzunun Kırılması)
ÖĞRETİM ÜYESİNİN SUÇ İŞLEDİĞİ İDDİASI (Davalı İdarece Bebeğin Omzunun Kırılmasıa Olayı Sonucu Olarak Davacı Tarafından Yapılan Şikayete Konu Hususlar Ciddi Bulunmak Suretiyle 2547 S.K. 53 M. Öngörülen Süreç İşletilerek İlk Soruşturma Yapıldığı - Ancak Soruşturma ve Kovuşturma Usulüne Riayet Edilmediğinin Kabulü)"
D8.D11.12.2015E. 2014/5244 K. 2015/11945"SINAV SONUÇLARININ İPTALİ İSTEMİ (Uyuşmazlığın Tarafsız Etkin ve Verimli Çözümlenebilmesi İçin En Az Jüri Üyesi Yetkinliğinde Birden Fazla ve Tek Sayıdan Oluşan Bilirkişilerce İncelenmesi Gerekirken Tek Kişilik Bilirkişi Raporu Doğrultusunda Karar Verilmesinde Hukuki İsabet Bulunmadığı)
BİLİRKİŞİ RAPORU (En Az Jüri Üyesi Yetkinliğinde Birden Fazla ve Tek Sayıdan Oluşan Bilirkişilerce İnceleme Yapılması ve Buna Göre Karar Verilmesi Gerektiği - İdare Mahkemesince Tek Kişilik Bilirkişi Raporu Doğrultusunda Karar Verilmesinin Hatalı Olduğu/Sınav Sonuçlarının İptali)
YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARINA GİRİŞ SINAVI JÜRİSİ (Yönetim Kurulu Tarafından Seçilecek Üç Kişiden Oluşacağı - Uyuşmazlığın Tarafsız Etkin ve Verimli Çözümlenebilmesi İçin En Az Jüri Üyesi Yetkinliğinde Birden Fazla ve Tek Sayıdan Oluşan Bilirkişilerce İncelenmesi Gerektiği)"
D8.D15.12.2015E. 2015/3591 K. 2015/12315"TAŞINMAZDAKİ HİSSENİN 6292 SAYILI KANUN KAPSAMINDA BEDELSİZ OLARAK İADESİ İSTEMİ (Yapılan Başvurunun Reddine Dair İstanbul Defterdarlığı Anadolu Yakası Milli Emlak Dairesi Başkanlığı İşleminin İptali İstemi - Uyuşmazlığın Görüm ve Çözümünün İdari Yargıya Ait Olduğu)
GÖREV (Taşınmazdaki Hissenin 6292 Sayılı Kanun Kapsamında Bedelsiz Olarak İadesi İstemi - Yapılan Başvurunun Reddine Dair İstanbul Defterdarlığı Anadolu Yakası Milli Emlak Dairesi Başkanlığı İşleminin İptali İstemi/Uyuşmazlığın Görüm ve Çözümünün İdari Yargıya Ait Olduğu)
6292 SAYILI KANUN KAPSAMINDAKİ HİSSENİN BEDELSİZ OLARAK İADESİ İSTEMİ (Taşınmazın 6292 S. Kanun Kapsamında Bedelsiz Olarak İade Şartlarını Taşıyıp Taşımadığının Tespitine Yönelik İdari Nitelikte Bir Ön İşlem Olduğu Anılan Taşınmazın Orman Sınırı İçerisine Alınmasına ya da 2/B Olarak Orman Sınırı Dışına Çıkarılmasına Dair Olmadığı - İdari Yargının Görevli Olduğu)"
D8.D28.12.2015E. 2013/6479 K. 2015/12912"MADEN ARAMA RUHSATININ İPTALİ İŞLEMİNİN İPTALİ ( Harç ve Diğer Mali Eksikliklerin Üç Ay İçinde Tamamlanması Gereği - Üç Aylık Sürenin Tebliğ Tarihini İzleneyen Günden İtibaren Başlayacağı Üç Aylık Sürenin İhtarın Tebliğ Edildiği Gün Esas Alınarak Hesaplanmasının Hatalı Olduğu )
HARÇ VE DİĞER MALİ EKSİKLİKLERİN ÜÇ AY İÇİNDE TAMAMLANMASI İHTARI ( Maden Arama Ruhsatının Harç ve Diğer Mali Eksikliklerin Üç Aylık Sürede Tamamlanmaması Nedeniyle İptal Edilmesi - Üç Aylık Sürenin İhtarın Tebliğ Edildiği Tarihi Takip Eden Günden İtibaren Sayılması Bu Süre İçinde Harç ve Diğer Mali Eksikliklerin Giderildiği Gözetilerek Ruhsat İptali İşleminin İptali Gereği )"
D8.D29.12.2015E. 2015/7961 K. 2015/13052"TAŞINMAZIN 2/B OLARAK ORMAN SINIRI DIŞINA ÇIKARILMASI İSTEMİYLE YAPILAN BAŞVURUNUN REDDİNE DAİR İDARİ İŞLEMİN İPTALİ DAVASI (İdari Yargıda Hükmedilecek Yargılama Giderlerinin 6100 S.K. Göre Belirleneceği - 2577 S.K ile Yapılan Atıf Nedeniyle 6100 S.K. Yerel Mahkemece Gözetilmesi Gereği/Yargılama Gideri)
VEKALET ÜCRETİNE HÜKMEDİLMEMESİ (Hukuka Uygun Olduğu/Davanın Usulden Reddi/Mahkemece İşin Esasına Yönelik Olmayan ve Sadece Görevli Yargı Yerinin Tespiti Mahiyetindeki Kararlarda Davalı İdare Vekili Lehine Vekâlet Ücretine Hükmedilmesinin Mahkemeye Erişim Hakkını Kısıtlayacağı - 2577 S.K. 31. Md. Atıf/Vekalet)
GÖREVSİZLİK VE YETKİSİZLİK KARARI VERİLMESİ (Harçlar Kanun'a Ekli (1) Sayılı Tarife'nin A/1 Md. Mahkemenin Yetkisizlik veya Görevsizlik Kararı Vermesi Sebebiyle Yetkili veya Görevli Mahkemeye Yeniden Başvurulması Halinde Yeniden Başvuru Harcı Alınmayacağı - Mahkemeye Erişim Hakkının Engellenemeceği)"
D8.D28.1.2016E. 2015/9561 "SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLER ODALARI VE YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLER ODALARI ÜYE AİDATLARI İLE BİRLİK PAYLARININ TESPİTİNE AİT YÖNETMELİK ( "Nispi Aidatın Tespiti" Başlıklı Maddesinin İptali Ve Yürütmenin Durdurulması İstemi - Yasada Yer Almayan Düzenlemenin Yönetmelikle Yapılmasının Doğru Olmadığı )
YÖNETMELİKLE DÜZENLEME YAPMA ( Yıllık Aidatların Yasada Yer Almamasına Karşın Maktu ve Nisbi Aidatlar Olarak İkiye Ayrılarak Her Biri İçin Ayrı Ayrı Hesaplama Yöntemi Getirilmesinin İsabetsiz Olduğu - Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odaları ve Yeminli Mali Müşavirler Odaları Üye Aidatları İle Birlik Paylarının Tespitine Ait Yönetmeliğin Bazı Maddelerinin İptali )
NİSPİ AİDATIN TESPİTİ BAŞLIKLI MADDENİN İPTALİ ( Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odaları ve Yeminli Mali Müşavirler Odaları Üye Aidatları İle Birlik Paylarının Tespitine Ait Yönetmelik - Yasada Açıkça Öngörülmemesine Karşın Meslek Mensuplarının Yıllık Kazançlarının Belirlenen Oran Üzerinden Nispi Aidat Ödemesi Yönünde Düzenlemenin İsabetsiz Olduğu )"
D8.D3.2.2016E. 2015/10165 K. 2016/534"PROFESÖRLÜK KADROSUNA BAŞKA BİRİNİN ALINMASINA İLİŞKİN YÖNETİM KURULU KARARININ İPTALİ DAVASI (Atama Yetkisinin Rektör Tarafından Yapıldığı/İcrai ve Kesin Bir Durum Bulunmadığı - İdari İşlemin Kesin ve Yürütülmesi Zorunlu Niteliği Bulunmadığının Kabulü/Davanın Usulden Reddi/Nihai Bir İşlem Bulunmadığı)
NİHAİ BİR İŞLEM BULUNMADIĞI (Profesörlük Kadrosuna Atamanın Yönetim Kurulu Kararı ile Değil Rektör Tarafından Gerçekleştirildiği - Bu Nedenle Yönetim Kurulu Kararı İçin Açılan İptal Davasında İdari İşlemin Kesin ve Yürütülmesi Zorunlu Niteliği Bulunmadığının Gözetilmesi Gerektiği/İcracılık Vasfı Yokluğu)
İCRAİ VASFI BULUNMAYAN HAZIRLIK ÇALIŞMALARININ İDARİ DAVAYA KONU OLAMACAĞI (Üçüncü Kişilerin Henüz Hukukunu Etkilemeyen Yani Menfaatlerini İhlal Etmeyen İşlemlerin Dava Konusu Olamayacağı - Üniversitelerde Profesör Kadrolarına Atamaların Rektör Tarafından Yapılacağının Açıkça Belirtilmiş Olduğu/Niha-i İşlem)
İDARİ İŞLEMİN KESİNLİK ÖZELLİĞİ BULUNMADIĞI (Düşünce Gibi Bilgi Verici veya Hazırlığa Esas İşlemlerin ve Üçüncü Kişilerin Henüz Hukukunu Etkilemeyen Yani Menfaatlerini İhlal Etmeyen İşlemlerin Dava Konusu Olamayacağı - Kamu Gücü ve Kudretinin Üçüncü Kişiler Üzerinde Doğrudan Doğruya Etki Etmesi Gerektiği)
ATAMA HAKKINDA REKTÖRÜN İCRA KARAR ALDIĞININ GÖZETİLECEĞİ (Yönetim Kurulu Kararı Hakkındaki İptal Davasının İcrailik Özelliği Bulunmadığından Reddi Gereği)"
D8.D5.2.2016E. 2014/6294 K. 2016/706"ÖZEL ÖĞRETİM KURSU AÇILMASINA İLİŞKİN İZNİN İPTALİ DAVASI (Mesken Niteliğinde Bulunan Yerde Açıldığından Kat Maliklerinin Tamamının Oybirliği Şartı Bulunması Gerektiği - Dava Konusu Kursun Apartmana Yoğun İnsan Giriş Çıkışına Neden Olacağı/Apartman Sakinlerinin Rahatsız Olabileceği/Kurs Açma İzni)
KURSUN MESKEN NİTELİĞİNE SAHİP YERDE AÇILMIŞ OLDUĞU (Apartman İçerisinde Gerek Yaya Trafiği ve Gerekse Araç Trafiğine Neden Olacağı - Apartman Sakinlerinin Bu Durumu Kabul Etmeme Durumu Bulunduğundan Kat Mülkiyeti Kanununda Oybirliği Şartı Getirildiği/Oybirliği Şartının Yerel Mahkemece Gözetilmesi Gerektiği)
APARTMAN SAKİNLERİNİN YAYA VE TRAFİK YOĞUNLUĞUNDAN RAHATSIZ OLACAĞI (Dava Konusu Eğitim Kurumu Nedeniyle Apartmana Yabancı Şahısların Gireceği - Yerel Mahkemece Çalışma İzninin 634 S.K. Hükümlerine Uygun Olarak Verilip Verilmediği Araştırılarak Bunun Sonucuna Göre Bir Karar Verilmesi Gerektiği/Çalışma İzni)
KAT MÜLKİYETİ KANUNU'NUN GÖZETİLMESİ GEREĞİ (Bu Yasada Mesken Niteliğindeki Yerlerle İlgili Aranan Oybirliği Şartı "Gibi Yerler" İfadesi Kullanılarak Sayılanlarla Sınırlandırılmamış ve Aksine Benzeri Yerlerinin de Yasa Kapsamına Dahil Edilmiş Olduğu - Dava Konusu Kurs İçinde Oybirliği Şartı Aranacağı)
ÖZEL ÖĞRETİM KURSU İÇİN DE KAT MALİKLERİNİN OY BİRLİĞİ ARANACAĞI (Yabancı İnsanların Apartmana Gireceği/Yaya ve Trafik Yoğunluğunun Bulunacağının Açık Olduğu - Davaya Konu Kurumun Dükkan ve Benzeri İşyeri Olarak Nitelendirilen Yerlerde Açılması Gereği/Apartman Sakinlerinin Rahatsız Olma İhtimali Bulunduğu)"
D8.D18.2.2016E. 2013/2249 K. 2016/1372"TAPU SİCİL MÜDÜRLÜĞÜ İŞLEMİNİN İPTALİ (Yetki Belgesine Düzenleme Şeklinde Tanzim Edilen Vekâletnamenin Eklenmesinin Hak Sahibinin Tespitinde Yeterli Olacağı - Tevkil Edilen Avukat Tarafından Düzenleme Şeklinde Tanzim Edilmeyen Yetki Belgesinin Tapu İşleminde Kullanılabilmesinin Mümkün Olmadığına Dair İşlemin Hukuka Aykırı Olduğu)
VEKALETNAME (Avukatların Usulünce Düzenlenmiş Vekâletnamelerdeki Tüm Yetkilerini Kullanmak Üzere Bir Başka Avukat Yetki Belgesi İle Müvekkilleri Adına Vekil Tayin Edebilecekleri ve Söz Konusu Yetki Belgesinin Vekâletname Hükmünde Olduğu)
YETKİ BELGESİ (Tevkil Edilen Avukatın Bu Belge İle Dayanak Olan Vekâletnamedeki Yetkilere Haiz Olarak Tüm Kamu Kurum ve Kuruluşları Nezdinde İşlem Yapabilme Hak ve Salahiyetinin Bulunduğunun Gözetilmesi Gerektiği - Tapu Sicil Müdürlüğü İşleminin İptali)
TEVKİL EDİLEN AVUKATIN TAPUDA İŞLEM YAPMASI (Tevkil Edilen Avukatın Yetki Belgesi İle Birlikte Dayanak Vekâletnameyi İbraz Etmesiyle Tapu Sicili Müdürlüklerinde Vekâlet Verenler Adına Devir İşlemlerini Yapabileceğinin Gözetilmesi Gerektiği)"
D8.D26.2.2016E. 2015/8923 K. 2016/1701"İSTİFA EDEN PROFESÖRÜN TEKRAR AYNI KADROYA ATANMASI İSTEMİ (Davanın Açılmamış Sayılması Halinde Vekalet Ücreti - Davalı İdare Vekilince Cevap Süresi İçerisinde Usulüne Uygun Savunma Dilekçesi Verilmediği/Kararın İlk İnceleme Tutanağı İmzalanıncaya Kadar Verilmiş Gibi Değerlendirilerek Vekalet Ücretinin Yarısına Hükmedileceği)
VEKALET ÜCRETİ (İstifa Eden Profesörün Tekrar Aynı Kadroya Atanması İstemi - Davalı İdare Vekilince Cevap Süresi İçerisinde Usulüne Uygun Savunma Dilekçesi Verilmediği/Kararın İlk İnceleme Tutanağı İmzalanıncaya Kadar Verilmiş Gibi Değerlendirilerek Vekalet Ücretinin Yarısına Hükmedilmesi Gerektiği)
DAVANIN AÇILMAMIŞ SAYILMASI HALİNDE VEKALET ÜCRETİ (Davalı İdare Vekilince Cevap Süresi İçerisinde Usulüne Uygun Savunma Dilekçesi Verilmediği - Kararın İlk İnceleme Tutanağı İmzalanıncaya Kadar Verilmiş Gibi Değerlendirilerek Vekalet Ücretinin Yarısına Hükmedileceği/İstifa Eden Profesörün Tekrar Aynı Kadroya Atanması İstemi)
İDARE VEKİLİNCE SÜRESİ İÇİNDE SAVUNMA VERİLMEDİĞİ (Kararın İlk İnceleme Tutanağı İmzalanıncaya Kadar Verilmiş Gibi Değerlendirilerek Vekalet Ücretinin Yarısına Hükmedilmesi Hakkaniyetin Gereği Olduğu - İstifa Eden Profesörün Tekrar Aynı Kadroya Atanması İstemi/Davanın Açılmamış Sayılması Kararı)"
D8.D29.2.2016E. 2012/3694 K. 2016/1795"ÖZEL ÖĞRETİM KURUMUNDA YÖNETİCİ OLMA ( Disiplin Cezası ile İdari Yönden Yöneticilik Görevinin Üzerinden Alınması ve Bir Daha Özel Kurumlarda Yöneticilik Görevi Verilmemesi Cezası Verilmesi - Uyuşmazlık Tarihinde Yürürlükte Bulunan Mevzuatta Yöneticilik Görevi Verilmemesi Gibi Ceza Bulunmaması Ayrıca Hizmete Devamında Sakınca Bulunan Yöneticinin Görevine Son Verileceği Hükmünün Bir Daha Yöneticilik Görevi Verilmeyeceği Şeklinde Yorumlanamayacağı )
ÖZEL ÖĞRETİM KURUMU YÖNETİCİSİNE DİSİPLİN CEZASI ( Devlet Memurları Kanununun Disiplin Cezasları Esas Alınarak Kademe İlerlemesinin Durudurulması Yerine Aylıktan Kesme Meslekten Çıkarma Cezası Yerine Bakanlığın Görüşü Alınarak Personelin Görevine İzin Veren Makam Tarafından Son Verileceği - Hizmete Devamında Sakınca Bulunan Yöneticinin Görevine Son Verileceği Hükmünün Bir Daha Yöneticilik Görevi Verilmeyeceği Şeklinde Yorumlanamayacağı )"
D8.D9.3.2016E. 2016/1221 "YÜKSEKÖĞRETİM GENEL KURULU KARARININ YÜRÜTMESİNİN DURDURULMASI (Yüksek Öğretim Personeline “Yönetim Görevinden Ayırma” ve “Üniversite Öğretim Mesleğinden Çıkarma” Cezaları Verilmesine İlişkin - Anılan Cezalar 657 S. Kanun'da Yer Almadığından İlgili Personele Uygulanamayacağı/2547 S. Yasanın "Disiplin ve Ceza" Başlıklı 53/B Md. Anayasa Mahkemesince İptal Edildiği Gözetileceği)
GENEL KANUNUN UYGULANMASI (2547 S. Yasanın "Disiplin ve Ceza" Başlıklı 53/B Md. Anayasa Mahkemesi Tarafından İptal Edildiği - Özel Kanun Olan 2547 S. Yasa'da Yer Almayan Disipline İlişkin Konularda Genel Kanun Niteliğinde Bulunan 657 S. Yasa Hükümlerini Uygulanması Gerektiği)
YÜKSEK ÖĞRETİM PERSONELİ (“Yönetim Görevinden Ayırma” ve “Üniversite Öğretim Mesleğinden Çıkarma” Cezaları Verilemeyeceği - 2547 S. Yasanın "Disiplin ve Ceza" Başlıklı 53/B Md. Anayasa Mahkemesince İptal Edildiği/Özel Kanun Olan 2547 S. Yasa'da Yer Almayan Disipline İlişkin Konularda Genel Kanun Olan 657 S. Yasa Hükümlerini Uygulanacağı)
YÖNETİM GÖREVİNDEN AYIRMA VE ÜNİVERSİTE ÖĞRETİM MESLEĞİNDEN ÇIKARMA CEZALARI VERİLEMEYECEĞİ (2547 S. Yasanın "Disiplin ve Ceza" Başlıklı 53/B Md. Anayasa Mahkemesince İptal Edildiği - Yükseköğretim Personeline Uygulanabilecek Disiplin Cezaları Arasında Sayılan "Yönetim Görevinden Ayırma" ve "Üniversite Öğretim Mesleğinden Çıkarma" Cezalarını Gerektiren Fiil ve Haller 657 Sayılı Kanun'da Yer Almadığı)"
D8.D14.3.2016E. 2015/13286 K. 2016/2520"BELEDİYE MECLİSİ KARARININ İPTALİ İSTEMİ ( Davaya Konu İşlemden Hukuku Etkilenen Davacının Ehliyetinin Bulunmadığı ve Adli Yargıdaki Davaya Müdahale Etmesinin Önerildiği İdare Mahkemesi Kararında Hukuki İsabet Görülmediği )
DAVA AÇMA EHLİYETİ ( Davalı Belediyece Alınan Kararın Belediyeye Ait Taşınmazın Satışına Esas Olacak Şekilde Uzlaşmaya Karar Verilmesi Şeklinde Tesis Edildiği/Beldede İkamet Eden Davacının Bu Taşınmazla İlgili Tasarruf Yetkisinin Kullanılmasına Dair Kararla Menfaatinin Etkilediği - Davacının Dava Açma Ehliyetinin Bulunduğu )
TASARRUF YETKİSİ ( Belediye Meclisi Kararının İptali - Beldede İkamet Ettiği Anlaşılan Davacının Taşınmazla İlgili Tasarruf Yetkisinin Kullanılmasına Dair Kararla Menfaatinin Etkilediği/Davacının Ehliyetinin Bulunmadığı ve Adli Yargıdaki Davaya Müdahale Etmesinin Önerildiği İdare Mahkemesi Kararının İsabetsiz Olduğu )
BELEDİYENİN GÖREV VE YETKİLERİNİ İFA ETMESİ ( Tam Bir Serbestiye Sahip Olmayıp Aldığı Kararların Mahalli ve Müşterek Nitelikte Olması Gerektiği ve Kararların Beldede İkamet Edenlerin Hukukunu Etkilediği - Davaya Konu İşlemden Hukuku Etkilenen Beldede İkamet Eden Davacının Dava Açma Ehliyetinin Bulunduğunun Gözetilmesi Gerektiği )"
D8.D7.4.2016E. 2015/6522 K. 2016/3413"YÖK KURULU KARARININ İPTALİ İSTEMİ (Etik İhlalinde Bulunulduğuna Dair Davaya Konu İşlemin Nihai İşlem Olarak Kabulü Olanaklı Değil İse de Bir İdari Süreç İçinde Yer Alması ve Hukuki Sonuç Yaratmış Olması Sebebiyle İlgilinin Hukuksal Durumunda Değişiklik Meydana Getirdiği Görüldüğünden İşin Esasına Yönelik Bir İnceleme Yapılması Gerektiği)
İPTAL DAVASINA KONU İŞLEMLER (İdari Karar Alma Süreci İçinde Gerçekleştirilen İşlemler Arasında Ancak Nihai İşlemin İptal Davasına Konu Olabileceği Görüşü Yerine Hukuksal Prosedür İçinde Yer Alan İşlemlerin de İptal Davasına Konu Oluşturabileceğinin Kabul Edilmesi Gerektiği)
KESİN NİTELİKLİ İDARİ İŞLEM (Davaya Konu İşlemin Nihai İşlem Olarak Kabulü Olanaklı Değil İse de Bir İdari Süreç İçinde Yer Alması ve Hukuki Sonuç Yaratmış Olması Sebebiyle İlgilinin Hukuksal Durumunda Değişiklik Meydana Getirdiği - Bu Haliyle Kesin ve Yürütülmesi Zorunlu Bir İşlem Olduğu ve İdari Davaya Konu Edilebileceği)
HUKUKİ DURUMU ETKİLEYEN İŞLEMLER (Davacının Akademik Hayatını Büyük Ölçüde Etkileyebilecek ve Olumsuz Birçok Sonuca Yol Açabilecek Durumda Bulunan Davaya Konu İşlemin Davacının Menfaatini ve Hukuki Durumunu Etkiler Nitelikte Bir İşlem Olduğu Gözetilerek İşin Esasına Girilmesi Gerektiği)"
D8.D8.4.2016E. 2013/1031 K. 2016/3512"SORUŞTURMA İZNİ VERİLMEMESİNE DAİR İŞLEMİN İPTALİ İSTEMİ ( Davanın Ret Kararı İle Sonuçlanması Üzerine Vekille Temsil Edilmeyen Davalı İçin Vekalet Ücreti Yönünden Hüküm Kurulmamasında Hukuka Aykırılık Bulunmamakta İse de Müdahil Lehine Vekalet Ücretine Hükmedilmesi İle Yargılama Giderlerinin Bu Kısmında Hukuka Uyarlık Bulunmadığı )
VEKALET ÜCRETİ ( Soruşturma İzni Verilmemesine Dair İşlemin İptali - Vekil Marifetiyle Temsil Edilen Taraf Lehine Esastan Sonuçlanan Davadaki Haklılık Durumuna Göre Vekalet Ücretine Hükmedilmesinin Yasal Bir Zorunluluk Olduğu )
MÜDAHALE GİDERİ ( Kavramı İçinde Yer Almayan ve Sadece Davanın Tarafları Açısından Geçerli Olan Vekalet Ücreti İle İlgili Olarak Müdahile Yönelik Hüküm Tesis Edilmesinin Hukuken Mümkün Bulunmadığı - Soruşturma İzni Verilmemesine Dair İşlemin İptali )
YARGILAMA GİDERLERİ ( Yargılama Sürecinde Davanın Ret Kararı İle Sonuçlanması Üzerine Vekille Temsil Edilmeyen Davalı İçin Vekalet Ücreti Yönünden Hüküm Kurulmamasında Hukuka Aykırılık Bulunmadığı - Müdahil Lehine Vekalet Ücretine Hükmedilmesi Sebebi İle Yargılama Giderlerinin Bu Kısmında Usul Hukukuna Uyarlık Bulunmadığı )"
D8.D21.4.2016E. 2011/2695 K. 2016/4055"BELEDİYE MECLİSİ KARARININ İPTALİ İSTEMİ (Belediye Başkanınca Toplantı Esnasında Dile Getirilen Konunun Gündeme Alınması Hususunda Oylama Yapılmaksızın İşin Esası Müzakere Edilerek Oylama Yapıldığı ve Teklifin Meclis Kararı Olarak Kabul Edildiği - Yasal Usule Açıkça Aykırı Olarak Alınan Meclis Kararında Hukuka Uygunluk Bulunmadığı)
KARAR OYLAMASI (Belediye Kanununa Göre Gündemde Yer Almayan Ancak Toplantı Esnasında Görüşülmesi İstenilen Bir Konu Olursa Öncelikle Bu Teklifin Gündeme Alınıp Alınmayacağının Oylanması Toplantıya Katılanların Salt Çoğunluğuyla Gündeme Alınmasının Kabulü Durumunda Konu Görüşülerek Ayrıca Karar Oylaması Yapılması Gerektiği)
GÜNDEMDE OLMAYAN KONUNUN GÜNDEME ALINMASI (Belediye Meclisinin Toplantı Gündeminde Yer Almayan Bir Konunun Gündeme Alınıp Alınmaması Hususunda Bir Oylama Yapılmaksızın İşin Esası Müzakere Edilerek Oylama Yapılması ve Teklifin Meclis Kararı Olarak Kabul Edilmesinin Kanundaki Usule Aykırı Olduğu)"
D8.D28.4.2016E. 2011/3811 K. 2016/4474"HIRSIZLIK NEDENİYLE GEÇİCİ ÇALIŞMA RUHSATININ İPTALİ ( Belediyelerin Asli Sunucusu Olduğu Hizmetlerde Düzenleme Yapma Denetleme Ceza Verme Görev ve Yetkisi Bulunduğu - Cezanın Ölçülülük İlkesine Uygun Olması Gerektiği Gündelik Yaşamında İşlediği Suç Nedeniyle Ticari Araç Sahibi Olmayı Engeleyecek Yaptırımın Ölçülü Olmadığı )
BELEDİYELERİN DÜZENLEME YAPMA DENETLEME CEZA VERME YETKİSİ ( Belediyelerin Hizmetin Asli Sunucusu Olmakan Kaynaklanan Yetkilerine Dayandığı - Yetkinin Nasıl Kullanılacağının Hangi Eyleme Hangi Müeyyidenin Uygulanacağının Mevzuatta Belirlenmesinin Hukuki Güvenlik İlkesinin Gereği Olduğu )
TOPLU TAŞIMA ARAÇLARINDA ŞÖFÖR OLARAK ÇALIŞMANIN ENGELLENMESİ ( Ticari Araç Sahibinin Hırsızlık Suçu İşlemesi Nedeniyle Ticari Araç İşletme Ruhsatının İptal Edilmesinin Ölçülülük İlkesine Aykırı Olduğu - Hırsızlık Suçu İşleyenin Toplu Taşıma Aracında Şöför Olarak Çalışmasının Engellenmesi Yönünde Düzenleme Yapılabileceği )"
D8.D28.6.2016E. 2015/12741 K. 2016/7047"İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ SINIRLARI İÇİNDE LÜKS OTOMOBİL İLE YOLCU TAŞIMACILIĞININ DÜZENLENMESİ (UKOME İşleminin İptali İstemi - Davacı Seyahat Acentaları ve Seyahat Acentaları Birliğinin Davaya Konu İşlem İle Getirilen Düzenlemenin Esasına Dair Olarak Davaya Konu İşlemin İptalini İstemede Ehliyeti Bulunmadığı)
EHLİYET (Seyahat Acentaları ve Seyahat Acentaları Birliğinin Davaya Konu İşlemin İptalini İstemede Ehliyeti Bulunmadığı - İstanbul Büyükşehir Belediyesi Sınırları İçinde Lüks Otomobil İle Yolcu Taşımacılığının Düzenlenmesine İlişkin Ulaşım Koordinasyon Merkezi İşleminin İptali İstemi)
ULAŞIM KOORDİNASYON MERKEZİ İŞLEMİNİN İPTALİ İSTEMİ (İstanbul Büyükşehir Belediyesi Sınırları İçinde Lüks Otomobil İle Yolcu Taşımacılığının Düzenlenmesine İlişkin - Seyahat Acentaları ve Seyahat Acentaları Birliğinin Davaya Konu İşlemin İptalini İstemede Ehliyeti Bulunmadığının Gözetileceği)
LÜKS OTOMOBİL İLE YOLCU TAŞIMACILIĞININ DÜZENLENMESİ İŞLEMİNİN İPTALİ İSTEMİ (UKOME İşlemi - Getirilen Düzenlemeler Belirtilen Alanda Faaliyet Gösteren Gerçek ve Tüzel Kişilerin Çalışma Şartlarına Dair Olduğu/Bu Alanda Faaliyette Bulunmayan Seyahat Acentaları ve Seyahat Acentaları Birliğinin Dava Açma Ehliyetinin Bulunmadığı)"
D8.D9.11.2016E. 2016/14290 K. 2016/8739"SINAVIN GEÇERSİZ SAYILMASINA İLİŞKİN ÖSYM İŞLEMİNİN İPTALİ DAVASI ( Davacının Sınav Esnasında Cep Telefonunu Yanında Unutmuş Olsa Dahi Bilgi Toplama ve Yansıtma Özelliği Bulunan Cep Telefonunun Yanında Olmasının Sınavın Geçersiz Sayılması İçin Yeterli Olduğu - Davanın Reddi Gereği/TEOG Sınavı/Cep Telefonu )
ADAYIN CEP TELEFONUNU YANINDA UNUTMASININ SINAVIN GEÇERSİZ OLMASI İÇİN YETERLİ OLDUĞU ( Davacının Sınav Sonucunun Objektif Olarak Değerlendirilmesini Engelleyecek Bir Eylem İçerisinde Bulunduğunun Kabulü - Davacının Sınavının Geçersiz Sayılmasına Dair Davaya Konu İşlemde Hukuka Aykırılık Bulunmadığı )
CEP TELEFONLARININ BİLGİ TOPLAMA VE YANSITMA ÖZELLİĞİ ( Sınava Katılanların Eşit Şartlarda Yarışmalarını Sağlanacağı ve Kimsenin Hak Ettiği Nottan Fazlasını Almasına İzin Verilmeyeceği - Sınavın Sağlıklı ve Objektif Bir Ortamda Yapılması Gereği/Yönerge Hükümlerinin Gözetileceği/Sınavın Geçersiz Sayılacağı )
YÖNERGE HÜKÜMLERİNİN GÖZETİLECEĞİ ( Adayın Sınava Cep Telefonu ile Girmesinin Sınavın Geçersiz Sayılması İçin Sayılan Nedenlerden Olduğunun Gözetileceği )
SINAVIN EŞİT VE OBJEKTİF ORTAMDA YAPILMASININ ZORUNLU OLDUĞU ( Bilgi Depolama, Yansıtma Gibi Özelliği Bulunan Cep Telefonu ile Sınava Girilmiş Olmasının Sınav Sonucunun Objektif Olarak Değerlendirilmesini Engelleyecek Bir Eylem Olduğunun Kabulüyle Davacının Sınavının Geçersiz Sayılmasına Dair Davaya Konu İşlemde Hukuka Aykırılık Bulunmadığı )"
D8.D2.2.2017E. 2015/4796 K. 2017/437"ŞİKAYET EDİLEN ÖĞRETİM ÜYESİ (Hakkında Herhangi Bir Disiplin ve Ceza Soruşturması Açılmamasına Dair Üniversite Rektörlük İşleminin İptali İstemi - Davaya Konu İşlemde Hangi Kanun Yolları ve Mercilere Başvurulacağının ve Süresinin Gösterilmediği/Davacının da Hangi Kanun Yoluna Başvuracağını Danıştay Kararı İle Öğrendiği - Kararın Tebliğ Tarihinden İtibaren Altmış Gün İçinde Açılan Davanın Süresinde Olduğu)
DAVA AÇMA SÜRESİ (Davaya Konu İşlemde Hangi Kanun Yolları ve Mercilere Başvurulacağının ve Süresinin Gösterilmediği - Davacının da Hangi Kanun Yoluna Başvuracağını Danıştay Kararı İle Öğrendiği/Kararın Tebliğ Tarihinden İtibaren Altmış Gün İçinde Açılan Davanın Süresinde Olduğu - Şikayet Edilen Öğretim Üyesi Hakkında Herhangi Bir Disiplin ve Ceza Soruşturması Açılmamasına Dair İşleminin İptali)
İŞLEMDE KANUN YOLLARI VE SÜRESİNİN GÖSTERİLMEMESİ (Şikayet Edilen Öğretim Üyesi Hakkında Herhangi Bir Disiplin ve Ceza Soruşturması Açılmamasına Dair İşleminin İptali - Davacının da Hangi Kanun Yoluna Başvuracağını Danıştay Kararı İle Öğrendiği/Kararın Tebliğ Tarihinden İtibaren Altmış Gün İçinde Açılan Davanın Süresinde Olduğunun Gözetileceği)"
D8.D22.2.2017E. 2015/12530 K. 2017/1057"KÖY SINIRLARI İÇERİSİNDE KALAN MADEN SAHASI ( İşletme Ruhsatı ve İşletme İzni Verilmesi İşlemlerinin İptali - Dilekçede Doğrudan İmzası Bulunmayan Davacıların Davaya Konu İşlemden İdari Yollara veya Dava Yoluna Başvurmalarına Olanak Sağlayacak Nitelikte Bilgi Sahibi Olduklarının Kabulü Hayatın Olağan Akışına Aykırı Olup Ittıla Tarihi Esas Alınmak Suretiyle Açılan Davanın Dava Açma Süresi İçerisinde Açıldığı )
HAYATIN OLAĞAN AKIŞI ( Mahkeme Kararının Dayanak Aldığı Dilekçede Doğrudan İmzası Bulunmayan Davacıların Davaya Konu İşlemden İdari Yollara veya Dava Yoluna Başvurmalarına Olanak Sağlayacak Nitelikte Bilgi Sahibi Olduklarının Kabulü Hayatın Olağan Akışına Aykırı Olduğu - Köy Sınırları İçerisinde Kalan Maden Sahası İçin İşletme Ruhsatı ve İşletme İzni Verilmesi İşlemlerinin İptali )
DAVA AÇMA SÜRESİ ( Köy Sınırları İçerisinde Kalan Maden Sahası İçin İşletme Ruhsatı ve İşletme İzni Verilmesi İşlemlerinin İptali - Dilekçede Doğrudan İmzası Bulunmayan Davacıların Davaya Konu İşlemden İdari Yollara veya Dava Yoluna Başvurmalarına Olanak Sağlayacak Nitelikte Bilgi Sahibi Olduklarının Kabulü Hayatın Olağan Akışına Aykırı Olduğu/Ittıla Tarihi Esas Alınmak Suretiyle Açılan Davanın Süresi İçerisinde Açıldığı )"
D8.D23.2.2017E. 2016/3745 K. 2017/1098"KADIN DOĞUM ANABİLİM DALI BAŞKANI PROFESÖRÜN KAMU GÖREVİNDEN ÇIKARTILMASI CEZASI ( Tüp Bebek Tedavisi Gören Hasta ile Rızası Dışında Cinsel İlişkiye Girmek - Kamu Hizmeti veya Öğretim Elemanı Sıfatı ile Bağdaşmayacak Nitelik ve Derecede Yüz Kızartıcı ve Utanç Verici Hareketlerde Bulunmak )
ÖĞRETİM GÖREVLİSİ HAKKINDA DİSİPLİN CEZASI ( Uyuşmazlığın Davaya Konu İşlemin Tesis Edildiği Tarihte Yürürlükte Olan Mevzuat Hükümlerine Göre Çözülmesi Gereği - Tüp Bebek Tedavisi Gören Hasta ile Rızası Dışında Cinsel İlişkiye Giren Profesörün Kamu Görevinden Çıkartılması Disiplin Cezasına Karşı Açılan İptal Davasında İşlemin Tesis Edildiği Tarihte Yürürlükte Bulunan Mevzuat Hükümlerinin Uygulanması Gereği )
TÜP BEBEK TEDAVİSİ GÖREN HASTASI İLE RIZASI DIŞINDA CİNSEL İLİŞKİYE GİRME ( Yüz Kızartıcı ve Utanç Verici Hareketlerde Bulunmak - Kamu Görevinden Çıkarma Cezası )"
D8.D13.3.2017E. 2015/14667 K. 2017/1544"DAVA AÇMA SÜRESİ (Özellikle Seyahat Özgürlüğünün Kullanılması Çalışma Özgürlüğünün Kullanılması Mülkiyet Hakkının Kullanılması Eğitim Hakkının Kullanılması ve Can Ve Mal Güvenliğinin Sağlanması Gibi Kişilerin Temel Hak ve Özgürlüklerini Kullanmaları Amacıyla İdareye Yaptıkları Yeni Müracaat Üzerine Dava Açma Süresinin Canlanması Hakkın Niteliğine Uygun Düşebileceğinin Gözetileceği)
GENEL KURAL KİŞİLERİN İDAREYE YAPTIKLARI YENİ MÜRACAAT İLE DAVA AÇMA SÜRESİNİN YENİDEN CANLANMAYACAĞI OLDUĞU (Yasa Koyucu İdari İşlemlerin İlgililerince ve Belli Sürede Davaya Konu Edilebileceğini Öngörerek Kamu Hizmetinin Hızlı ve Etkin Biçimde Yürütülmesini Sağlamak İstediği - Özel Ağaçlandırma Tahsisi İsteminin Reddine Dair Orman İşletme Müdürlüğü İşleminin İptali İstemi)
ÖZEL AĞAÇLANDIRMA TAHSİSİ İSTEMİNİN REDDİNE DAİR ORMAN İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ İŞLEMİNİN İPTALİ İSTEMİ (Davacının 2577 S. Kanun'un 10. Md. Kapsamında Yaptığı Başvuru Üzerine Talebinin Uygun Bulunmadığına Dair Yazının Tebliğ Edilip Edilmediği Tebliğ Edilmedi İse Davacının Ret İşlemini Nasıl ve Ne Şekilde Öğrendiğinin Araştırılarak Davanın Süresinde Açılıp Açılmadığının Değerlendirileceği)
SÜREAŞIMI (Özel Ağaçlandırma Tahsisi İsteminin Reddine Dair Orman İşletme Müdürlüğü İşleminin İptali İstemi - Davacının 2577 S. Kanun'un 10. Md. Kapsamında Yaptığı Başvuru Üzerine Talebinin Uygun Bulunmadığına Dair Yazının Tebliğ Edilip Edilmediği Tebliğ Edilmedi İse Davacının Ret İşlemini Nasıl ve Ne Şekilde Öğrendiğinin Araştırılarak Davanın Süresinde Açılıp Açılmadığının Değerlendirilmesi Gerektiği)"
D8.D15.3.2017E. 2016/2919 K. 2017/1626"UKOME KARARININ İPTALİ İSTEMİ (Gerek İhtiyacın Bulunup Bulunmadığı Gerekse Trafik Yoğunluğu ve Güvenliği Şehircilik ve Planlama İlkeleri Bir Başka Anlatımla İşlemin Kamu Yararına Uygun Tesis Edilip Edilmediğinin Araştırılması Sonucu Karar Verilmesi Gerektiği)
RE'SEN ARAŞTIRMA İLKESİ (Mevzuatta İdari İşlemin Sebebi Gösterilmediği Hallerde Sebebin İdarece Belirlenmesi Mümkün Olup İşlemde Sebep Gösterilmemiş Olması İstemi Geçersiz Kılmayacak İdarece İşlemin Yapılmasında Sebep Olarak Gösterilen Olayın Nitelendirmesinin Doğru Yapılıp Yapılmadığının İdare Mahkemesince Araştırılacağı)
İDARİ İŞLEMİN SEBEBİNİN GÖSTERİLMEMESİ (İstemi Geçersiz Kılmayacak Olup İdarece İşlemin Yapılmasında Sebep Olarak Gösterilen Olayın Nitelendirmesinin Doğru Yapılıp Yapılmadığının İdare Mahkemesince Araştırılması Gerektiği - Davaya Konu İşlemin de Sebep Gösterilmeden Tesis Edildiği Gerekçesiyle Verilen Kararın Hatalı Olduğu)
ŞEHİRCİLİK VE PLANLAMA İLKELERİ (Minibüsle Toplu Taşımacılık Yapan Davacı Tarafından Başka Bir Hatta Çalışan Minibüsün Kendi Çalıştığı Hatta Çalıştırılmasına Dair Ukome Kararının İptali - Trafik Yoğunluğu ve Güvenliği Şehircilik ve Planlama İlkelerine Göre Araştırma Yapılması Sonucu Karar Verilmesi Gerektiği)"
D8.D20.3.2017E. 2016/13145 K. 2017/1792"TAHAKKUK FİŞİNİN İPTALİ İSTEMİ (Dayanak İşlemlere Karşı Süresinde Dava Açılmaması Sebebiyle Kesinleşen Kamu Alacağı İçin Düzenlenen Tahakkuk Fişi Yönünden Davanın Reddine Karar Verilmesi Gerekmekte İken Tahakkuk Fişinin İptaline Dair Mahkeme Kararında Hukuki İsabet Görülmediği)
KESİNLEŞEN KAMU ALACAĞI (Tahakkuk Fişinin Dayanağı Olan İşlemlere Karşı Süresinde Dava Açılmadığı Görüldüğünden Kesinleşmiş Kamu Alacağı İçin Gönderilen Tahakkuk Fişi Açısından da Davanın Reddine Karar Verilmesi Gerektiği)
DAYANAK İŞLEME KARŞI SÜRESİNDE DAVA AÇILMAMASI (Sebebiyle Kesinleşen Kamu Alacağı İçin Düzenlenen Tahakkuk Fişi Yönünden Davanın Reddine Karar Verilmesi Gerekmekte İken Tahakkuk Fişinin İptaline Dair Mahkeme Kararının Hatalı Olduğu)"
D8.D23.3.2017E. 2017/1812 K. 2017/1945"POLİS AKEDEMESİ BAŞKANLIĞI YÖNETMELİĞİ (Polis Amirleri Eğitimi Merkezi Giriş ve Eğitim Öğretim Yönetmeliğinin İptali İstenen Kısımlarının Açıkça Tek Tek ve Tereddüte Yer Bırakmayacak Şekilde Gerekçeleri İle Belirtilmesi Gerektiğinden Dava Dilekçesinin 2577 S. İYUK'nun 3. Md. Hükmüne Uygun Bulunmadığı)
DAVA DİLEKÇESİN YASAYA AYKIRI BULUNMASI (2577 S. İYUK'nun 3. Md. Hükmüne Uygun Bulunmayan Dava Dilekçesinin Bu Kararın Tebliğ Tarihinden İtibaren Otuz Gün İçerisinde Usulüne Uygun Biçimde Düzenlenecek Dilekçeyle Yeniden Dava Açılabilmek Üzere Reddine Karar Verilmesi Gerektiği)
FİZİKİ YETERLİLİK VE MÜLAKAT SINAVI (Yönetmelik Hükmünün İptali İstemi - Davaya Konu Edilen Fiziki Yeterlilik ve Mülakat Sınavına Dair İşlemin de Dava Dilekçesine Eklenmediği Anlaşılmış Olup Bu Yönüyle de Dava Dilekçesinin 2577 S. İYUK'nun 3. Md. Hükmüne Uygun Biçimde Düzenlenmediği)"
D8.D5.4.2017E. 2017/2519 K. 2017/2496"MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI YAZISININ İPTALİ İSTEMİ ( Davacının Yazının Tamamının İptalini İstemek Hususundaki Menfaatin ve Hukuki Sebeplerin Ortaya Konulması veya Yazının Sadece Davacıya Yönelik Olan Kısımlarının İptali İsteniyorsa Bu Kısımlarının Açıkça Gerekçeleri İle Belirtilmesi Gerektiği - Dava Dilekçesinin Yasaya Aykırı Olduğu)
HUKUKİ YARAR ( Dava Dilekçesinde Her Ne Kadar Davaya Konu Yazının Tamamının İptalinin İstenildiği Görülmekte İse de Yasal Düzenleme Uyarınca Davacının Yazının Tamamının İptalini İstemek Hususunda Sahip Olduğu Menfaatin ve Hukuki Sebeplerin Ortaya Konulması Gerektiği)
İDARİ İŞLEMİN KISMEN İPTALİNİN İSTENMESİ ( Yazının Sadece Davacıya Yönelik Olan Kısımlarının İptali İsteniyorsa İptali İstenen Kısımlarının Açıkça Tek Tek ve Tereddüte Yer Bırakmayacak Şekilde Gerekçeleri İle Belirtilmesi Gerektiği)"
D8.D6.4.2017E. 2012/6366 K. 2017/2627"DİSİPLİN CEZASININ İPTALİ İSTEMİ ( Mülga Yükseköğretim Kurumları Öğrenci Disiplin Yönetmeliğinin İptali İstenenden Farklı Maddelerine Dayanılmak Suretiyle Tesis Edilen Disiplin Cezası Olduğu - Bu Maddelerinin İptali İsteminde Bulunulup Bulunulmadığının Açıkça Belirtilmesi Gerektiğinden Dava Dilekçesinin Yasaya Aykırı Olduğu)
AYRI AYRI DAVA EDİLMESİ GEREKEN İŞLEMLER ( Davaya Konu Mülga Yükseköğretim Kurumları Öğrenci Disiplin Yönetmeliğinin İptali İstenen Hükmünün Davaya Konu Disiplin Cezasının Dayanağı Olmadığı ve Aralarında Maddi veya Hukuki Yönden Bağlılık ya da Sebep Sonuç İlişkisinin Bulunmadığı ve Ayrı Ayrı Dava Edilmesi Gerektiği)
YÖNETMELİĞİN KISMEN İPTALİ ( Davaya Konu Bireysel İşlemin Mülga Yükseköğretim Kurumları Öğrenci Disiplin Yönetmeliğinin İptali İstenenden Farklı Maddelerine Dayanılmak Suretiyle Tesis Edilen Disiplin Cezası Olduğu - Bu Maddelerinin İptali İsteminde Bulunulup Bulunulmadığının Açıkça Belirtilmesi Gerektiği)
İDARİ İŞLEMLER ARASINDAKİ SEBEP SONUÇ İLİŞKİSİ ( Davaya Konu Mülga Yükseköğretim Kurumları Öğrenci Disiplin Yönetmeliğinin İptali İstenen Hükmünün Davaya Konu Disiplin Cezasının Dayanağı Olmadığı ve Aralarında Maddi veya Hukuki Yönden Bağlılık ya da Sebep Sonuç İlişkisinin Bulunmadığı - Aynı Dilekçe İle Dava Açılamayacağı)"
D8.D18.4.2017E. 2016/12413 K. 2017/3055"PATLAMADA ARACIN ZARARA UĞRAMASI (Sigorta Şirketince Karşılanan Zarar Miktarının Rücuen Tahsili - Mahkemece Davalı İdarelerin Kusuru Sebebiyle Hükmedilecek Tazminat Miktarı Belirlenirken Sigortalıya Ödenen Miktardan Sigorta Primlerinin Düşülmesi Suretiyle Belirlenecek Tutar Üzerinden Kusur Oranı Dikkate Alınarak Yapılan Hesaplama Sonucu Bulunan Miktarın Dikkate Alınacağı)
SİGORTA ŞİRKETİNCE KARŞILANAN ZARAR MİKTARININ RÜCUEN TAHSİLİ (Mahkemece Davalı İdarelerin Kusuru Sebebiyle Hükmedilecek Tazminat Miktarı Belirlenirken Sigortalıya Ödenen Miktardan Sigorta Primlerinin Düşülmesi Suretiyle Belirlenecek Tutar Üzerinden Kusur Oranı Dikkate Alınarak Yapılan Hesaplama Sonucu Bulunan Miktarın Dikkate Alınacağı - Patlamada Aracın Zarara Uğraması)
RÜCUEN ALACAK (Patlamada Aracın Zarara Uğraması Nedeni İle Sigorta Şirketince Karşılanan Zarar - Gerçek Zarar Miktarının Tespiti İçin Zarar Gören İşyerinin ya da Aracın Sigortalanması Amacıyla Sigorta Poliçesi Kapsamında Davacı Şirkete Prim Ödendiğinden Davacı Sigorta Şirketince Ödenen Hasar Bedelinin Tamamından Zarar Gören İşyeri İçin Tahsil Edilen Sigorta Primlerinin Düşüleceği)"
D8.D20.4.2017E. 2017/759 K. 2017/3169"TIPTA UZMANLIK EĞİTİMİ GİRİŞ SINAVINDA HATALI OLDUĞU İDDİA EDİLEN SORULARIN İPTALİ İSTEMİ (Taraflara Tebliğ Edilen Bilirkişi Raporlarına İtirazda Bulunulmadığı/Raporların Hükme Esas Alınabileceği/Raporlar Doğrultusunda Belirtilen Sorular ve Cevaplarının Objektif Ölçme Değerlendirme İlkelerine ve Hukuka Aykırılık Teşkil Etmediği - Davanın Reddedileceği)
SINAV SORULARININ İPTALİ İSTEMİ (Taraflara Tebliğ Edilen Bilirkişi Raporlarına İtirazda Bulunulmadığı/Raporların Hükme Esas Alınabileceği/Raporlar Doğrultusunda TUS' nda Yer Alan Belirtilen Sorular ve Cevaplarının Objektif Ölçme ve Değerlendirme İlkelerine ve Hukuka Aykırılık Teşkil Etmediği - Davanın Reddi Gerektiği)
BİLİRKİŞİ RAPORUNA İTİRAZ EDİLMEMESİ (Taraflara Tebliğ Edilen Bilirkişi Raporlarına İtirazda Bulunulmadığı/Raporların Hükme Esas Alınabileceği/Raporlar Doğrultusunda Sınavda Yer Alan Belirtilen Sorular ve Cevaplarının Objektif Ölçme ve Değerlendirme İlkelerine ve Hukuka Aykırılık Teşkil Etmediği - Sınav Sorularının İptali)"
D8.D8.6.2017E. 2015/464 K. 2017/4986"POLİS MESLEK YÜKSEKOKULU'NDAN İLİŞİĞİNİN KESİLMESİ İŞLEMİNİN İPTALİ İSTEMİ ("PMYO Öğrencisi Olamaz" Raporu Nedeni İle - Davacının Sağlık Şartlarını Taşıyıp Taşımadığının Tespiti Yolunda Yapılan Ara Karar Gereği Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesince Düzenlenen Sağlık Kurulu Raporunda Davacının Üroloji Yönünden Polis Meslek Yüksekokulu Öğrencisi Olabileceği Belirtildiği/İşlemde Hukuka Uyarlık Bulunmadığı)
EMNİYET TEŞKİLATI SAĞLIK ŞARTLARI YÖNETMELİĞİNİN EK-3-V-A MADDESİNİN İPTALİ İSTEMİ (Polislik Mesleğinin Nitelik ve Gereksinimleri Dikkate Alınarak Kamu Yararı ve Hizmetin Gereklerinin Yerine Getirilmesi Amacıyla Tesis Edilen Emniyet Teşkilatı Sağlık Şartları Yönetmeliğinin Davaya Konu Düzenlemesinde Hukuka Aykırılık Bulunmadığı)
PMYO ÖĞRENCİSİ OLAMAZ RAPORU NEDENİ İLE İLİŞİK KESME (Davacının Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesince Düzenlenen Sağlık Kurulu Raporunda Üroloji Yönünden Polis Meslek Yüksekokulu Öğrencisi Olabileceği Belirtildiği - Davaya Konu Bireysel İşlemde Hukuka Uyarlık Bulunmadığı/Polis Meslek Yüksekokulu'ndan İlişiğinin Kesilmesine Dair Polis Akademisi Başkanlığının İşleminin İptali)
POLİS AKADEMİSİ BAŞKANLIĞININ İŞLEMİNİN İPTALİ İSTEMİ ("PMYO Öğrencisi Olamaz" Raporu Nedeni İle İlişik Kesme - Davacının Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesince Düzenlenen Sağlık Kurulu Raporunda Üroloji Yönünden Polis Meslek Yüksekokulu Öğrencisi Olabileceği Belirtildiği/Davaya Konu Bireysel İşlemde Hukuka Uyarlık Bulunmadığı)"
D8.D19.6.2017E. 2016/5772 K. 2017/5545"MÜLKİYETİ BELEDİYEYE AİT TAŞINMAZ (İntifa Hakkı Süresinin 49 Yıla Çıkarılmasına Dair Encümen Kararının İptaline Dair Encümen Kararının ve Tahliye İşleminin İptali - Davacının Elde Ettiği Hakkın Hukuka Uygun Olarak Elde Edilmiş Bir Hak Olarak Kabulü İle Kazanılmış Hak ve İdari İstikrar İlkesi Uyarınca Korunması Gerektiği/Dava Konusu İşlemlerde Hukuka Uygunluk Bulunmadığı)
İNTİFA HAKKININ 49 YILA ÇIKARTILMASI KARARININ İPTALİ KARARI VE TAHLİYE İŞLEMİNİN İPTALİ İSTEMİ (İdarenin İşlemin Dayanağı Yasa Kuralını Uygularken Açık Hataya Düştüğünden Söz Edilemeyeceği - Davacının Elde Ettiği Hakkın Hukuka Uygun Olarak Elde Edilmiş Bir Hak Olarak Kabulü İle Kazanılmış Hak ve İdari İstikrar İlkesi Uyarınca Korunacağının Gözetileceği/Mülkiyeti Belediyeye Ait Taşınmaz)
İDARİ İSTİKRAR İLKESİ VE KAZANILMIŞ HAK (İntifa Hakkı Süresinin 49 Yıla Çıkarılmasına Dair Encümen Kararının İptaline Dair Encümen Kararının ve Tahliye İşleminin İptali - Davacının Gerçek Dışı Beyanı ve Hilesi Söz Konusu Olmadığı/Davacının Elde Ettiği Hakkın Hukuka Uygun Olarak Elde Edilmiş Bir Hak Olarak Kabulü İle Korunacağı/Dava Konusu İşlemlerde Hukuka Uygunluk Bulunmadığının Gözetileceği)"
D8.D18.9.2017E. 2017/3628 K. 2017/6472"ÖĞRETİM ÜYESİ ( Üniversite Ödeneği ve Döner Sermaye Ek Ödemesi Ödenmemesine Dair İşlemin İptali - 2547 S. Kanun'un Geç. 70. Md. Birinci Cümlesi Anayasa Mahkemesince İptal Edildiğinden Tesis Edilen İşlemin Hukuki Dayanağı Kalmadığı/Davanın Reddine Dair Kararda Hukuka Uyarlık Bulunmadığı )
ÜNİVERSİTE ÖDENEĞİ VE DÖNER SERMAYE EK ÖDEMESİ ÖDENMEMESİNE DAİR İŞLEMİN İPTALİ İSTEMİ ( Öğretim Üyesi - 2547 S. Kanun'un Geç. 70. Md. Birinci Cümlesi Anayasa Mahkemesince İptal Edildiğinden Tesis Edilen İşlemin Hukuki Dayanağı Kalmadığı/Davanın Reddine Dair Kararda Hukuka Uyarlık Bulunmadığının Gözetileceği )
ANAYASA MAHKEMESİ İPTAL KARARI ( Öğretim Üyesi Üniversite Ödeneği ve Döner Sermaye Ek Ödemesi Ödenmemesine Dair İşlemin İptali İstemi - 2547 S. Kanun'un Geç. 70. Md. Birinci Cümlesi Anayasa Mahkemesince İptal Edildiği/Davanın Reddine Dair Kararda Hukuka Uyarlık Bulunmadığı )"
D8.D2.10.2017E. 2016/8901 K. 2017/6799"MECBURİ HİZMET YÜKÜMLÜLÜĞÜNÜN AKTARILMASI TALEBİNİN REDDİNE DAİR İŞLEMİN İPTALİ İSTEMİ (Yurt Dışına Gönderilenlerin Mecburi Hizmet Yükümlülükleri Hakkında Karar Verme Yetkisinin Milli Eğitim Bakanlığının Uhdesinde Olduğu - Davaya Konu İşlemde Sebep Unsuru Yönünden Hukuka Uygunluk Mahkeme Kararında Hukuki İsabet Bulunmadığı)
İDARİ İŞLEMİN SEBEP UNSURU (1416 Sayılı Ecnebi Memlekete Gönderilecek Talebe Hakkında Kanun Uyarınca Yurt Dışına Gönderilen Davacının Mecburi Hizmet Yükümlülüğü Süresi Başka Kuruma Aktarımı Gibi Konularda Bu Kanunda Yer Alan Düzenlemelerin Uygulanması Gerektiği - İşlemde Sebep Unsuru Yönünden Hukuka Uygunluk Bulunmadığı)
YURTDIŞINA GÖNDERİLEN ARAŞTIRMA GÖREVLİSİNİN MECBURİ HİZMETİ (Süresi Başka Bir Kuruma Aktarımı Gibi Konularda 1416 Sayılı Kanunda Yer Alan Düzenlemelerin Uygulanması Gerektiği - Davacının Mecburi Hizmet Yükümlülüğünün Aktarılması Talebinin 2547 Sayılı Kanun Gerekçe Gösterilerek Reddi Yönündeki İşlemin Hukuka Aykırı Bulunduğu)"

Endeksin Devamı ( Bölüm 13)