DIBGK IDDGK VDDGK D1.D D2.D D3.D D4.D D5.D D6.D D7.D D8.D D9.D D10.D D11.D D12.D D13.D D14.D D15.D D16.D D17.D

DIBGK 24.2.1973 - / IDDGK 24.9.1982 -

Mahkeme / DaireTarihEsas No. ve Karar No.

DIBGK

DIBGK24.2.1973E. 1970/1 K. 1973/1"KARAR DÜZELTME ( Davanın Görülmesinde Süre Aşımının Dikkate Alınması )
SÜRE AŞIMI ( Karar Düzeltimi Aşamasında Süre Aşımının Dikkate Alınması )"
DIBGK24.3.1973E. 1970/8 K. 1973/5"KAPLICA VE MADEN SULARI GELİRLERİ ( Sınırları İçinde Bulunduğu Köye Devredilmesi Gerekmediği - İl Özel İdarelerine Esneklik ve Takdir Hakkı Tanındığı )
KÖY PARASININ KAPSAMI ( Kaplıca ve Maden Suları Gelirleri/Sınırları İçinde Bulunduğu Köye Devredilmesi Gerekmediği - İl Özel İdarelerine Esneklik ve Takdir Hakkı Tanındığı )
İL ÖZEL İDARELERİNİN TAKDİR HAKKI ( Kaplıca ve Maden Suları Gelirleri/Sınırları İçinde Bulunduğu Köye Devredilmesi Gerekmediği - İl Özel İdarelerine Esneklik ve Takdir Hakkı Tanındığı )"
DIBGK14.4.1973E. 1972/2 K. 1973/10"LİMAN İDARESİNİN ÜCRET TAHAKKUKU VE MAKBUZLA TAHSİLİ ( Yükleme Boşaltma Aktarma İşleri İçin/Faaliyetin İdari İşlem Niteliğinde Olduğu - Danıştay Kanununda Yazılı Süre Hükümlerine Tabi Olduğu )
İDARİ İŞLEM NİTELİĞİ ( Faaliyetin Danıştay Kanununda Yazılı Süre Hükümlerine Tabi Olacağı - Liman İdaresinin Yükleme Boşaltma Aktarma İşleri İçin Ücret Tahakkuku ve Makbuzla Tahsiline İlişkin Faaliyeti )
YÜKLEME BOŞALTMA AKTARMA İŞLERİ ( Liman İdaresinin Bu İşler İçin Ücret Tahakkuku ve Makbuzla Tahsiline İlişkin Faaliyeti/İdari İşlem Niteliğinde Olduğu - Danıştay Kanununda Yazılı Süre Hükümlerine Tabi Olduğu )"
DIBGK16.6.1973E. 1973/3 K. 1973/12"RUHSATSIZ VEYA RUHSATA AYKIRI YAPILAN İNŞAAT ( Birden Fazla Sahibi Bulunan İnşaat - Kendisine Tesbit Zabtı ve Durdurma Emri Tebliğ Edilen Sahibin Verilen Para Cezasından Gayrimenkuldaki Hissesi Nisbetinde Sorumlu Olacağı )
KAÇAK İNŞAAT ( Birden Fazla Sahibi Bulunan - Kendisine Tesbit Zabtı ve Durdurma Emri Tebliğ Edilen Sahibin Verilen Para Cezasından Gayrimenkuldaki Hissesi Nisbetinde Sorumlu Olacağı )
İMAR PARA CEZASI ( Birden Fazla Sahibi Bulunan İnşaat/Kendisine Tesbit Zabtı ve Durdurma Emri Tebliğ Edilen Sahibin Verilen Para Cezasından Gayrimenkuldaki Hissesi Nisbetinde Sorumlu Olacağı - Ruhsatsız Veya Ruhsata Aykırı Yapılan İnşaat )"
DIBGK22.12.1973E. 1968/8 K. 1973/14"HATALI TERFİ VEYA İNTİBAK İŞLEMİ ( İdarenin Ödediği Meblağın İstirdadına Mahkeme Kararı Olmadan Karar Verebileceği/Süre Aranmaksızın Her Zaman Geri Alabileceği - İstisnalar Dışında Kalan Hatalı Ödemelerin İstirdadının Ödemenin Yapıldığı Tarihten Başlayıp 90 Gün İçinde Kabil Olduğu )
HATALI ÖDEME ( İstisnalar Dışında Kalan Hatalı Ödemelerin İstirdadının Ödemenin Yapıldığı Tarihten Başlayıp 90 Gün İçinde Kabil Olduğu - İdarenin Hatalı Terfi Veya İntibak İşlemine Dayanarak Yaptığı Ödeme )
İDARENİN HATALI TERFİ VEYA İNTİBAK İŞLEMİ ( Ödediği Meblağın İstirdadına Mahkeme Kararı Olmadan Karar Verebileceği/Süre Aranmaksızın Her Zaman Geri Alabileceği - İstisnalar Dışında Kalan Hatalı Ödemelerin İstirdadının Ödemenin Yapıldığı Tarihten Başlayıp 90 Gün İçinde Kabil Olduğu )"
DIBGK22.12.1973E. 1969/8 K. 1973/14"KANUNSUZ TERFİ İŞLEMİNİN GERİ ALINMASI ( Terfiye Dayanarak Yapılmış Fazla Ödemelerin İstirdat Edilip Edilemeyeceği )
TERFİ İŞLEMİNİN KANUNSUZ OLDUĞUNDAN GERİ ALINMASI ( Terfiye Dayanarak Yapılmış Fazla Ödemelerin İstirdat Edilip Edilemeyeceği )
İSTİRDAT ŞARTLARI VE SÜRESİ ( Kanunsuz Terfi İşleminin Geri Alınması Sonucunda Terfiye Dayanarak Yapılmış Fazla Ödemeler İçin )
SÜRE ( Kanunsuz Terfi İşleminin Geri Alınması Sonucu Kanunsuz Terfiye Dayanarak Yapılmış Fazla Ödemelerin İstirdadında )
GÖREVLİ MAHKEME ( İdari İşlemin Geri Alınmasından Kaynaklanan Uyuşmazlıklarda - Kanunsuz Terfi İşleminin Geri Alınması Sonucu Terfi Nedeniyle Yapılmış Ödemelerin İstirdadı Talebi )"
DIBGK15.6.1974E. 1965/34 K. 1974/13"VERGİ HATALARI VE DÜZELTME ( Zirai Donatım Kurumunun Mevduat Faizlerinden Kesilen Gelir Vergisinin Bu Hükümlere Binaen İadesinin Mümkün Olamayacağı - Zamanında İtiraz ve Temyiz Komisyonlarına Başvurulmamak Suretiyle Kesinleştiği )
HATALI ALINAN GELİR VERGİSİNİN İADE EDİLEMEMESİ ( Zamanında İtiraz ve Temyiz Komisyonlarına Başvurulmamak Suretiyle Kesinleştiği )
GELİR VERGİSİNİN İADE EDİLEMEMESİ ( Zamanında İtiraz ve Temyiz Komisyonlarına Başvurulmamak Suretiyle Kesinleştiği - Vergi Hataları ve Düzeltme Hükümlerine Binaen İadesinin Mümkün Olamayacağı )
VERGİYE ZAMANINDA İTİRAZ EDİLMEMESİ ( Vergi Hataları ve Düzeltme Hükümlerine Binaen İadesinin Mümkün Olamayacağı )"
DIBGK28.2.1975E. 1971/13 K. 1975/8"SERİ DAVALARDA VEKALET ÜCRETİ ( Her Dava İçin Ayrı Ayrı Ücret Alınması Gerektiği )
VEKALET ÜCRETİ ( Seri Davalarda Her Dava İçin Ayrı Ayrı Ücret Alınması )"
DIBGK19.12.1975E. 1972/7 K. 1975/16"KAMULAŞTIRMA ( Köy Sıvat Yeri İçin Özel Kişilere Ait Taşınmaz Malların - Köy İhtiyar Meclisinin Karar Verebileceği )
KÖY SIVAT YERİ ( Özel Kişilere Ait Taşınmaz Malların Kamulaştırılması - Köy İhtiyar Meclisinin Karar Verebileceği )
KÖY İHTİYAR MECLİSİNİN KARAR VERME YETKİSİ ( Köy Sıvat Yeri İçin Özel Kişilere Ait Taşınmaz Malların Kamulaştırılması )"
DIBGK29.1.1976E. 1968/7 K. 1976/3"BELEDİYE MECLİSİ KARARLARI ( İlgililerce Vaki İtiraz Üzerine İl İdare Kurulunca Verilen Red Kararlarına Karşı İlgililerce Danıştay'da Açılacak Davalarda Husumetin Belediye Başkanlığına Yöneltileceği )
İL İDARE KURULUNCA VERİLEN RED KARARLARI ( Belediye Meclisince Verilen Kararlara İlgililerce Vaki İtiraz Üzerine Verilen - İlgililerce Danıştay'da Açılacak Davalarda Husumetin Belediye Başkanlığına Yöneltileceği )
HUSUMET ( Belediye Meclisince Verilen Kararlara İlgililerce Vaki İtiraz Üzerine İl İdare Kurulunca Verilen Red Kararları - İlgililerce Danıştay'da Açılacak Davalarda Husumetin Belediye Başkanlığına Yöneltileceği )"
DIBGK29.1.1976E. 1974/2 K. 1976/2"KAMULAŞTIRMA ( 6830 S.K.'a Dayanılarak Yapılan - Taşınmazların Yürürlükteki İmar Planlarında Belirtilen Maksat Dışında Kamulaştırılmalarının Ancak İmar Planlarında Bu Yolda Yapılacak Değişiklikle Mümkün Olabileceği )
İMAR PLANLARINDA BELİRTİLEN MAKSAT DIŞINDA KAMULAŞTIRMA ( Ancak İmar Planlarında Bu Yolda Yapılacak Değişiklikle Mümkün Olabileceği - 6830 S.K.'a Dayanılarak Yapılan Kamulaştırma )"
DIBGK8.3.1979E. 1969/6 K. 1979/12"RE`SEN MATRAH ( Yargı Yoluna Başvurulmuş Olması - Zamanaşımının Durması )
ZAMANAŞIMININ DURMASI ( Re'sen Matrah - Yargı Yoluna Başvurulmuş Olması )"
DIBGK8.3.1979E. 1971/1 K. 1979/1"DAVA VE TARAF EHLİYETİ ( Türk Mühendis ve Mimar Odalarının Davacı ve Davalı Olarak Taraf ve Dava Ehliyetleri Olduğu )
TÜRK MÜHENDİS VE MİMAR ODALARININ DAVA VE TARAF EHLİYETİ"
DIBGK15.3.1979E. 1971/9 K. 1979/5"DOĞRUDAN DOĞRUYA TAM YARGI DAVASI AÇILMASI ( Danıştay'a Direkt Başvuru )
DANIŞTAY'DA DİREKT DAVA AÇILMASI ( Davanın Her Aşamasında Dava Dilekçesinin İdari Mercie Gönderilmesi )"
DIBGK28.6.1979E. 1976/1 K. 1979/10"DOĞAL AFETLER NEDENİYLE VERGİNİN KALDIRILMASI ( Maliye Bakanlığının Yetkisi - Yerel Yönetimlerin Yetkisizliği )
VERGİNİN KALDIRILMASI ( Doğal Afetler - Maliye Bakanlığının Yetkisi - Yerel Yönetimlerin Yetkisizliği )"
DIBGK12.6.1980E. 1977/1 K. 1980/2"TAKDİR KOMİSYONUNA BAŞVURU ( Zamanaşımının Durması )
ZAMANAŞIMININ DURMASI ( Taktir Komisyonuna Başvuru )"
DIBGK20.5.1982E. 1981/1-4 K. 1982/2"KIYMET TAKDİR KOMİSYONLARI ( Kuruluş Biçimindeki Sakatlığın Kamulaştırma İşleminin İptaline Sebep Olup Olamıyacağı Hususunun Yetkili Dairece Takdir Edilmesi Gerektiği - 6830 s. İstimlak Kanunu Md. 10 )
KAMULAŞTIRMA ( 6830 s. İstimlak Kanunu Md. 10 - Kıymet Takdir Komisyonlarının Kuruluş Biçimindeki Sakatlığın Kamulaştırma İşleminin İptaline Sebep Olup Olamıyacağı Hususunun Yetkili Dairece Takdir Edilmesi Gerektiği )"
DIBGK29.12.1983E. 1969/3 K. 1983/8"PROJE YARIŞMALARINDA KAZANILAN ÖDÜLLERDE GELİR VERGİSİ
ÖDÜL ( Proje Yarışmalarında Kazanılan Ödül - Gelir Vergisi İstisnası )
YARIŞMALARDA KAZANILAN ÖDÜL ( Proje Yarışmalarında Kazanılan Ödül - Gelir Vergisi İstisnası )
GELİR VERGİSİ İSTİSNASI ( Proje Yarışmalarında Kazanılan Ödül )"
DIBGK29.12.1983E. 1983/1 K. 1983/10"UYUŞMAZLIK KONUSU MİKTARIN BİLİNMEMESİ ( Tam Yargı Davası Açılabileceği )
TAM YARGI DAVASI AÇILMASI ( Uyuşmazlık Konusu Miktarın Bilinmemesi )"
DIBGK29.12.1983E. 1983/2 K. 1983/11"MALULİYET ( Çalışarak Hayatını Kazanamayacak Durumdaki Kişiler - 5434 S.K. Ek Madde 2'de Yer Alan "Başkasının Yardımı Olmaksızın Hayatlarını Devam Ettiremeyecek Derecede Malul" İbaresi Kapsamında Mütalaa Edilmesi Gerektiği )
EMEKLİ AYLIĞI ( 5434 S.K. Ek Madde 2'de Yer Alan "Başkasının Yardımı Olmaksızın Hayatlarını Devam Ettiremeyecek Derecede Malul" İbaresi Kapsamında Mütalaa Edilmesi Gerekenler - Çalışarak Hayatını Kazanamayacak Durumdaki Kişiler )
BAŞKASININ YARDIMI OLMAKSIZIN HAYATINI DEVAM ETTİREMEYECEK DERECEDE MALUL KİŞİ ( Çalışarak Hayatını Kazanamayacak Durumdaki Kişiler - 5434 S.K. Ek Madde 2 Kapsamında Mütalaa Edilmesi Gerektiği )"
DIBGK29.12.1983E. 1983/3 K. 1983/12"TÜRK VATANDAŞLIĞINA ALINIP EMEKLİ SANDIĞINA İŞTİRAKÇİ OLANLAR ( Vatandaşlığına Kabullerinden Önce Geçmiş Borçlanma Hükümleri Şümulünde Bulunan Hizmet Sürelerinin Borçlanma Yoluyla Emeklilik Fiili Hizmet Sürelerine İthalinin Mümkün Olduğu )
EMEKLİ SANDIĞINA İŞTİRAKÇİ OLANLAR ( Türk Vatandaşlığına Alınarak - Vatandaşlığına Kabullerinden Önce Geçmiş Borçlanma Hükümleri Şümulünde Bulunan Hizmet Sürelerinin Borçlanma Yoluyla Emeklilik Fiili Hizmet Sürelerine İthalinin Mümkün Olduğu )
BORÇLANMA ( Türk Vatandaşlığına Alınarak Emekli Sandığına İştirakçi Olanlar - Vatandaşlığına Kabullerinden Önce Geçmiş Borçlanma Hükümleri Şümulünde Bulunan Hizmet Sürelerinin Borçlanma Yoluyla Emeklilik Fiili Hizmet Sürelerine İthalinin Mümkün Olduğu )"
DIBGK23.10.1986E. 1986/2 K. 1986/2"UZLAŞMA ( Uzlaşmanın Sağlanamaması - Dava Açılması )
UZLAŞMA SAĞLANAMAYAN DURUMLARDA DAVA AÇMA KOŞULLARI
DAVA AÇILMASI ( Uzlaşma Sağlanamaması )"
DIBGK3.4.1987E. 1986/3 K. 1987/1"VERGİ BORCU ( Tahakkuk Zamanaşımının Geçmesiyle Tahsili Olanaksız Duruma Gelen - Ödeme Emrinin Tebliği Aşamasında Zamanaşımının Yargı Mercilerince Re'sen İncelenebileceğini ve Varlığı Halinde Ödeme Emrinin İptali Yoluna Gidebilecekleri )
AMME ALACAĞININ TAHSİLİ ( Bu Aşamada Tahakkuk Zamanaşımının İncelenebileceği )
TAHAKKUK ZAMANAŞIMI ( Geçmesiyle Tahsili Olanaksız Duruma Gelen Vergi Borcu - Ödeme Emrinin Tebliği Aşamasında Zamanaşımının Yargı Mercilerince Re'sen İncelenebileceğini ve Varlığı Halinde Ödeme Emrinin İptali Yoluna Gidebilecekleri )
ÖDEME EMRİNİN TEBLİĞİ AŞAMASI ( Zamanaşımının Yargı Mercilerince Re'sen İncelenebileceğini ve Varlığı Halinde Ödeme Emrinin İptali Yoluna Gidebilecekleri - Tahakkuk Zamanaşımının Geçmesiyle Tahsili Olanaksız Duruma Gelen Vergi Borçları )"
DIBGK11.2.1988E. 1987/3 K. 1988/1"EMLAK VERGİSİ ( Bina ve Arazi Vergileriyle İlgili Muaflık ve İstisna )
MUAFLI VE İSTİSNA ( Emlak Vergisi - Temizleme ve Aydınlatma Harcı )"
DIBGK14.6.1989E. 1989/1-2 K. 1989/2"DEVLET MEMURLARI KANUNU ( Memurların Yükselebilecekleri Dereceler - Ek Göstergelerin İlgililere Verilmesi )
EK GÖSTERGENiN İLGİLİLERE VERİLMESİ ( Devlet Memurları Kanununa Göre )"
DIBGK3.7.1989E. 1988/5 K. 1989/3"GECİKME FAİZİ UYGULANMASI ( Resen Veya İdarece Tarh Edilen - Uzlaşılan Vergiler )
GECİKME FAİZİNİN GERİYE DOĞRU UYGULANAMAMASI"
DIBGK7.12.1989E. 1988/2-3-4 K. 1989/5"TÜZELKİŞİLER KÜÇÜKLER VE KISITLILAR ( Mükellef Veya Vergi Sorumlusu Olmaları Halinde Bunlara Düşen Ödevler Kanuni Temsilcilerin Yerine Getireceği - Kasıt ve İhmalleri Yüzünden Alınamayan Vergilerin Kendi Varlıklarından Alınacağı/Kasıt ve İhmalin Vergi Dairesince Kanıtlanması Gerekmediği )
VAKIFLAR VE CEMAATLAR ( Mükellef Veya Vergi Sorumlusu Olmaları Halinde Bunlara Düşen Ödevler Kanuni Temsilcilerin Yerine Getireceği - Kasıt ve İhmalleri Yüzünden Alınamayan Vergilerin Kendi Varlıklarından Alınacağı/Kasıt ve İhmalin Vergi Dairesince Kanıtlanması Gerekmediği )"
DIBGK7.12.1989E. 1988/6 K. 1989/4"SIKIYÖNETİM KANUNU ( Görevlerine Son Verilen Kamu Çalışanları - Sıkıyönetim Süresi İle Sınırlılık )
SIKIYÖNETİM KOMUTANLARININ İSTEMLERİ ÜZERİNE GÖREVLERİNE SON VERİLEN KAMU ÇALIŞANLARI ( Sıkıyönetim Kalktıktan Sonra Eski Görevlerine İade Edilmeleri Gerekliliği )
GÖREVLERİNE SON VERİLEN KAMU ÇALIŞANLARI ( Sıkıyönetim Komutanlarının İstemleri Üzerine - Sıkıyönetim Kalktıktan Sonra Eski Görevlerine İade Edilmeleri Gerekliliği )
KAMU ÇALIŞANLARININ SIKIYÖNETİMDE GÖREVLERİNE SON VERİLMESİ ( Sıkıyönetim Kalktıktan Sonra Eski Görevlerine İade Edilmeleri Gerekliliği )"
DIBGK15.11.1990E. 1990/2 K. 1990/2"DEVLET MEMURUNUN ERTELENMİŞ MAHKUMİYET KARARI ( Göreve Son Verilememesi )
MAHKUMİYET KARARININ ERTELENMESİ ( Devlet Memuruna Verilen Mahkumiyet Kararının Ertelenmesi - Göreve Devam Edilmesi )"
DIBGK28.2.1991E. 1990/1 K. 1991/1"ANAYASAYA AYKIRILIĞIN İLERİ SÜRÜLMESİ ( Davaların Esasının İncelenmesi )
DAVALARIN ESASININ İNCELENMESİ"
DIBGK23.1.1992E. 1990/3 K. 1992/1"SİGORTA PRİMLERİ ( Tahakkuk Ettirildikleri Yılda Gider Yazılması Gerektiği )
TAHAKKUK ETTİRİLDİKLERİ YILDA GİDER YAZILMA ZORUNLULUĞU ( Sigorta Primleri )
SİGORTA PRİM BORCUNUN VERGİ BORÇLARINDAN FARKI OLMAMASI ( Tahakkuk Ettirildikleri Yılda Gider Yazılması Gerektiği )"
DIBGK27.2.1992E. 1991/1 K. 1992/2"AMME ALACAĞININ TAHSİLİ ( Tecil Talebi - İlgiliye Tebligat )
ÖDEME EMRİ DÜZENLENMESİ ( Amme Alacağının Tahsili - Tecil Talebi )"
DIBGK30.4.1992E. 1990/5 K. 1992/3"TEK DİLEKÇE İLE DAVA AÇILMASI ( Aynı Vergi Sorumlusu - Vergi ve Ceza İhbarnamelerine Tek Dilekçe İle Dava Açılması )
VERGİ SORUMLUSUNUN AYNI OLMASI ( Ayrı Vergilendirme Dönemleri İçin Tek Dava Açılabileceği )
VERGİ VE CEZA İHBARNAMESİ ( Aynı Vergi Sorumlusu - Ayrı Vergilendirme Dönemleri - Tek Dilekçe İle Dava Açılması )"
DIBGK25.2.1993E. 1990/4 K. 1993/1"HAYAT STANDARDI UYGULAMASI ( Aile Reisi Beyanında Her Bir Eş İçin Ayrı Ayrı Uygulanmasında Yasaya Uyarlık Bulunmadığı - Anayasanın Mali Güce Göre Vergilendirme Çalışma Özgürlüğü Sosyal Devlet İlkelerine de Aykırı Olacacağı )
MALİ GÜCE GÖRE VERGİLENDİRME ( Aile Reisi Beyanında Her Bir Eş İçin Hayat Standardı Göstergelerinin Ayrı Ayrı Uygulanmasında Yasaya Uyarlık Bulunmadığı - Anayasanın İlkelerine de Aykırı Olacacağı )
ÇALIŞMA ÖZGÜRLÜĞÜ ( Aile Reisi Beyanında Her Bir Eş İçin Hayat Standardı Göstergelerinin Ayrı Ayrı Uygulanmasında Yasaya Uyarlık Bulunmadığı - Anayasamız Ne de Gelir Vergisi Sistemimizin Haksızlığa Dönüşebilecek Böyle Bir Uygulamaya Cevaz Vermeyeceği )
SOSYAL DEVLET İLKELERİ ( Aile Reisi Beyanında Her Bir Eş İçin Hayat Standardı Göstergelerinin Ayrı Ayrı Uygulanmasında Yasaya Uyarlık Bulunmadığı - Anayasanın İlkelerine de Aykırı Olacacağı )"
DIBGK10.6.1993E. 1992/1 K. 1993/2"VERGİ HATALARINDA DÜZELTME VE ŞİKAYET
İÇTİHATLARI BİRLEŞTİRME KURULU KARARI ( Gecikme Faizi - Vergi Hatası - Düzeltme ve Şikayet )
DÜZELTME VE ŞİKAYET ( İçtihatları Birleştirme Kurulu Kararı - Gecikme Faizi )
GECİKME FAİZİ ( İçtihatları Birleştirme Kurulu Kararı - Gecikme Faizi - Vergi Hatası )"
DIBGK16.6.1994E. 1992/2 K. 1994/2"DERNEKLERİN TİCARİ FAALİYETLERİNDE KURUMLAR VERGİSİ ( İktisadi İşletmeler )
KURUMLAR VERGİSİ MÜKELLEFİYETİ ( Derneklerin Ticari Faaliyetleri - İktisadi İşletme )
İKTİSADİ İŞLETME SAYILMA ( Derneklerin Ticari Faaliyeti )"
DIBGK4.5.1995E. 1993/1 K. 1995/2"KAMU PERSONELİNİN İNTİBAK VE MEMURİYETE BAŞLANGIÇ DERECESİNİN TESPİTİ ( Süresi İçinde Dava Konusu Edilmemesi/Düzeltilmesi İstemiyle Yapılan Başvuru - Süre Ret Kararı Doğrultusunda Süreklilik Kazandığından Lüzum Unsurunun Gerçekleşmediği/İçtihadın Birleştirilmemesi )
KARARLAR ARASINDA AYKIRILIK ( "Lüzum Unsuru"nun Gerçekleşmediğinden Söz Edilerek İçtihadın Birleştirilmesine Yer Olmadığına Karar Verilmesi - Kararlardan Birinin "Süreklilik" Kazanmış Olması Gerekçesi )
İÇTİHADIN BİRLEŞTİRİLMESİNDE LÜZUM UNSURU ( Kararlardan Birinin "Süreklilik" Kazanmış Olması Gerekçesi İle "Lüzum Unsuru"nun Gerçekleşmediğinden Söz Edilerek İçtihadın Birleştirilmesine Yer Olmadığına Karar Verilmesi )
KARARIN SÜREKLİLİK KAZANMASI ( Bu Gerekçe İle "Lüzum Unsuru"nun Gerçekleşmediğinden Söz Edilerek İçtihadın Birleştirilmesine Yer Olmadığına Karar Verilmesi )
LÜZUM UNSURU ( Kararlardan Birinin "Süreklilik" Kazanmış Olması Gerekçesi İle "Lüzum Unsuru"nun Gerçekleşmediğinden Söz Edilerek İçtihadın Birleştirilmesine Yer Olmadığına Karar Verilmesi )"
DIBGK4.5.1995E. 1994/1 K. 1995/1"İÇTİHATLARIN BİRLEŞTİRİLMESİ ( Yasal Değişikliklerin Yapılmış Olması - Kitlere Bağlı Kuruluşların Vergi Borçlarından Dolayı Haciz )
KİT TAŞINMAZLARININ HACZİ ( İçtihatların Birleştirilmesine Gerek Olmaması - Yasal Değişikliklerin Yapılmış Olması - Kitlere Bağlı Kuruluşların Vergi Borçlarından Dolayı Haciz )"
DIBGK29.2.1996E. 1995/1 K. 1996/1"DİŞ PROTEZCİLİĞİ FAALİYETİ ( Sermaye Unsuru Önemli Bir Yer Tutmakta İse de Serbest Meslek Faaliyeti Niteliğinde Olduğu - Gerçek Usulde Vergilendirilmesi Gereği )
GERÇEK USULDE VERGİLENDİRİLME ( Diş Protezciliği Faaliyeti - Sermaye Unsuru Önemli Bir Yer Tutmakta İse de Serbest Meslek Faaliyeti Niteliğinde Olduğu
SERBEST MESLEK KAZANCI ( Diş Protezciliği Faaliyetinde Sermaye Unsuru Önemli Bir Yer Tutmakta İse de Serbest Meslek Faaliyeti Niteliğinde Olduğu - Gerçek Usulde Vergilendirilmesi Gereği )
SERMAYE UNSURU ( Serbest Meslek Kazancı - Diş Protezciliği Faaliyetinde Sermaye Unsuru Önemli Bir Yer Tutmakta İse de Serbest Meslek Faaliyeti Niteliğinde Olduğu )"
DIBGK25.12.1997E. 1996/1 K. 1997/1"SSK'NUN TARAF OLDUĞU İDARİ DAVALAR ( Kurum Aleyhine Sonuçlanan Davalarda Önceden Alınan Başvurma ve İlam Harçlarının Davada Haklı Çıkan Davacı Tarafa İade Edilmesi )
BAŞVURMA VE İLAM HARCI ( SSK Aleyhine Sonuçlanan Davalarda Önceden Alınan Harçların Haklı Çıkan Davacıya İade Edilmesi Gerektiği )
SSK ALEYHİNE SONUÇLANAN DAVALAR ( Önceden Alınan Başvurma ve İlam Harçlarının Davada Haklı Çıkan Davacı Tarafa İade Edilmesi )"
DIBGK25.12.1997E. 1996/2 K. 1997/2"TAZMİNAT DAVASI ( Yargı Kararlarının Yerine Getirilmemesi - Sürelerin Belirlenmesi )
YARGI KARARININ YERİNE GETİRİLMEMESİ ( Tazminat Davası Açılması )"
DIBGK16.1.2001E. 1998/1 K. 2001/1"ARAÇ SATIŞI ( Noterde Yapılan - Motorlu Taşıtlar Vergisinin Mükellefi )
NOTERDE YAPILAN ARAÇ SATIŞI ( Motorlu Taşıtlar Vergisinin Mükellefi )
MOTORLU TAŞITLAR VERGİSİ MÜKELLEFİ ( Noterde Yapılan Araç Satışı )"
DIBGK16.1.2001E. 1999/4 K. 2001/2"ÇEVRE KİRLİLİĞİNİ ÖNLEME FONU ( Malın CİF Bedeli Üzerinden Ceza Ödenmesi Yükümlülüğünün Öngörülmüş Olması - Uyuşmazlığı İthalat Mevzuatından Kaynaklanan Bir Uyuşmazlık Olmaktan Çıkardığı/Görevli Daire/İçtihatların Birleştirilmesi )
CİF BEDEL ÜZERİNDEN CEZA ÖDENMESİ ( Çevre Kirliliğini Önleme Fonuna - Uyuşmazlığı İthalat Mevzuatından Kaynaklanan Bir Uyuşmazlık Olmaktan Çıkardığı/Görevli Daire/İçtihatların Birleştirilmesi )
GÖREVLİ DAİRE ( Çevre Kirliliğini Önleme Fonuna Malın CİF Bedeli Üzerinden Ceza Ödenmesi Yükümlülüğünün Öngörülmüş Olması - Uyuşmazlığı İthalat Mevzuatından Kaynaklanan Bir Uyuşmazlık Olmaktan Çıkardığı/İçtihatların Birleştirilmesi )
İDARİ PARA CEZASI ( Çevre Kirliliğini Önleme Fonuna Malın CİF Bedeli Üzerinden - Uyuşmazlığı İthalat Mevzuatından Kaynaklanan Bir Uyuşmazlık Olmaktan Çıkardığı/Görevli Daire/İçtihatların Birleştirilmesi )
İÇTİHATLARIN BİRLEŞTİRİLMESİ YOLUNA GİDİLEMEMESİ ( Çevre Kirliliğini Önleme Fonuna Malın CİF Bedeli Üzerinden Ceza Ödenmesi Yükümlülüğünün Öngörülmüş Olması - Uyuşmazlığı İthalat Mevzuatından Kaynaklanan Bir Uyuşmazlık Olmaktan Çıkardığı/Görevli Daire )"
DIBGK10.4.2001E. 2001/1 K. 2001/4"KAMU İHALELERİNE KATILMA YASAĞI ( Özel Radyo ve Televizyon Kuruluşlarında %10'dan Fazla Paya Sahip Olan Kişiler )
RADYO VE TELEVİZYON KURULUŞUNDA %10'DAN FAZLA HİSSESİ BULUNAN KİŞİLER ( Kamu İhalelerine Girememeleri )
ELEKTRİK DAĞITIM İHALELERİNE GİRME YASAĞI ( Radyo Televizyon Kuruluşlarında Hissedar Olanların Kamu ihalelerine Girememeleri )
ÖZEL RADYO VE TELEVİZYON KURULUŞUNDA %10'DAN FAZLA HİSSESİ BULUNAN KİŞİLER ( Kamu İhalelerine Girememeleri )
İHALELERE GİRME YASAĞI ( Radyo Televizyon Kuruluşlarında Hisseleri Bulunan Kişilerin Elektrik Dağıtımı İhalelerini Alamayacağı )"
DIBGK16.7.2001E. 1999/3 K. 2001/3"GELİR VERGİSİ MÜKELLEFLERİNİN VERGİLERİ ÜZERİNDEN ÖDEMEKLE YÜKÜMLÜ OLDUKLARI FON FAYI ( Resen ve İkmalen Tarhiyatlarda da Ödemeleri Gerektiği )
KURUMLAR VERGİSİ MÜKELLEFLERİNİN VERGİLERİ ÜZERİNDEN ÖDEMEKLE YÜKÜMLÜ OLDUKLARI FON FAYI ( Resen ve İkmalen Tarhiyatlarda da Ödemeleri Gerektiği )
FON PAYININ RESEN VE İKMALEN TARHİYATLARDA BULUNAN MATRAH VEYA FARKLARINA İSABET EDEN VERGİLERDEN DE ALINACAĞI ( VUK 29 ve 30. Maddeleri Uyarınca Yapılan )
RESEN VE İKMALEN TARHİYATLARDA BULUNAN MATRAH VEYA FARKLARINA İSABET EDEN VERGİLERDEN DE FON PAYININ ALINACAĞI ( VUK 29 ve 30. Maddeleri Uyarınca Yapılan )
VUK 29 VE 30.MADDELERİ UYARINCA YAPILAN RESEN VE İKMALEN TARHİYATLAR ( Bulunan Matrah ve Farklarına İsabet Eden Vergiler Üzerinden Fon Payı Alınacağı )"
DIBGK24.1.2002E. 1999/1 K. 2002/1"BELEDİYE İKTİSAT MÜFETTİŞLERİ ( Mesleğe Özel Yarışma Sınavı İle Girmeyen - Yasal Şartları Taşımak Kaydıyla Belediye Müfettişleri Gibi Ek Göstergeden Yararlandırılabilecekleri )
GENEL İDARE HİZMETLERİ SINIFI EK GÖSTERGE UYGULAMASI ( Belediye İktisat Müfettişleri/Mesleğe Özel Yarışma Sınavı İle Girmeyen - Yasal Şartları Taşımak Kaydıyla Belediye Müfettişleri Gibi Yararlandırılabilecekleri )
EK GÖSTERGE ( Belediye İktisat Müfettişleri/Mesleğe Özel Yarışma Sınavı İle Girmeyen - Yasal Şartları Taşımak Kaydıyla Belediye Müfettişleri Gibi Yararlandırılabilecekleri )
ÖZEL YARIŞMA SINAVINA GİRMEYEN BELEDİYE İKTİSAT MÜFETTİŞLERİ ( Yasal Şartları Taşımak Kaydıyla Belediye Müfettişleri Gibi Ek Göstergeden Yararlandırılabilecekleri )"
DIBGK24.1.2002E. 1999/2 K. 2002/2"ÖZEL YARIŞMA SINAVI ( Mesleğe Özel Mevzuatın Belirlediği Esaslar Çerçevesinde Atanan Müfettişler - Ek Göstergeden Yararlandırılıp Yararlandırılmayacakları/Dairelerin Kararları Arasındaki Aykırılık )
ÖZEL MEVZUATIN BELİRLEDİĞİ ESASLAR ÇERÇEVESİNDE ATANAN MÜFETTİŞLER ( Ek Göstergeden Yararlandırılıp Yararlandırılmayacakları - Dairelerin Kararları Arasındaki Aykırılık )
EK GÖSTERGE ( Mesleğe Özel Mevzuatın Belirlediği Esaslar Çerçevesinde Atanan Müfettişler - Yararlandırılıp Yararlandırılmayacakları/Dairelerin Kararları Arasındaki Aykırılık )"
DIBGK19.7.2002E. 2002/3 K. 2002/3"YATIRIM İNDİRİMİ ( Vergi Tevkifatına Tabi Tutulması Yolunda Düzenleme Yapılmasının - İstisna Kavramı İçinde Düşünülmesinin Hukuken Mümkün Olmadığı )
VERGİ TEVKİFATI ( Yatırım İndirimi - Tabi Tutulması Yolunda Düzenleme Yapılması ve İstisna Kavramı İçinde Düşünülmesinin Hukuken Mümkün Olmadığı )
İSTİSNA KAVRAMI ( Yatırım İndiriminin İçinde Düşünülmesinin Hukuken Mümkün Bulunmadığı )
VERGİ SİSTEMLERİNİN FARKLILIĞI ( Anayasa ve Kanunlarımızda "İstisna" ve "Yatırım İndirimi" Olarak Ayrı Ayrı Yer Alan Müesseseler )"
DIBGK14.11.2002E. 2002/1 K. 2002/4"İTHALAT REJİMİ KARARI ( İstenen Toplu Konut Fonuna Karşı Açılan Davayı İncelemekle Görevli Yargı Yerinin Belirlenmesi )
TOPLU KONUT FONUNA KARŞI AÇILAN DAVA ( İthalat Rejimi Kararı Uyarınca İstenen - İncelemekle Görevli Yargı Yerinin Belirlenmesi )
GÖREVLİ YARGI YERİNİN BELİRLENMESİ ( İthalat Rejimi Kararı Uyarınca İstenen Toplu Konut Fonuna Karşı Açılan Dava )"
DIBGK14.11.2002E. 2002/2 K. 2002/5"KORUMA AMAÇLI İMAR PLANI ( Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kurulunun 4974 ve 5042 Sayılı Kararları - Danıştay 6. Dairesince Verilen Kararlar/Aykırılığın İçtihatların Birleştirilmesi Yoluyla Giderilmesine Yer Olmadığı )
KÜLTÜR VE TABİAT VARLIKLARINI KORUMA KURULU ( Koruma Amaçlı İmar Planıyla İlgili 4974 ve 5042 Sayılı Kararları - Danıştay 6. Dairesince Verilen Kararlar/Aykırılığın İçtihatların Birleştirilmesi Yoluyla Giderilmesine Yer Olmadığı )"
DIBGK22.5.2003E. 2003/1 K. 2003/1"TOPLU KONUT FONU ( Geçici Kabul Rejimi İle İthal Edilen Eşyanın Süresi İçinde Yurt Dışı Edilmemesi Nedeniyle Salınan Fondan Dolayı Ortaya Çıkan Uyuşmazlık - Görevli Yargı Yeri )
GEÇİCİ KABUL REJİMİ ( İle İthal Edilen Eşyanın Süresi İçinde Yurt Dışı Edilmemesi Nedeniyle Salınan Toplu Konut Fonundan Dolayı Ortaya Çıkan Uyuşmazlık - Görevli Yargı Yeri )
İTHAL EDİLEN EŞYANIN SÜRESİ İÇİNDE YURT DIŞI EDİLMEMESİ ( Geçici Kabul Rejimi İle - Salınan Toplu Konut Fonundan Dolayı Ortaya Çıkan Uyuşmazlık/Görevli Yargı Yeri )
GÖREVLİ YARGI YERİ ( Geçici Kabul Rejimi İle İthal Edilen Eşyanın Süresi İçinde Yurt Dışı Edilmemesi Nedeniyle Salınan Toplu Konut Fonundan Dolayı Ortaya Çıkan Uyuşmazlık )
VERGİ MAHKEMESİNİN GÖREVİ ( Geçici Kabul Rejimi İle İthal Edilen Eşyanın Süresi İçinde Yurt Dışı Edilmemesi Nedeniyle Salınan Toplu Konut Fonundan Dolayı Ortaya Çıkan Uyuşmazlığın Çözümü )"
DIBGK22.12.2004E. 2004/1 K. 2004/1"BANKA VE FİNANS KURUMLARINDAN ALINAN KREDİLER ( Vadesi Kullanıldığı Yılı İzleyen Yıla Sarkan - Faiz Tutarının Cari Yıla İsabet Eden Kısmının Kurum Kazancının Tespitinde Karşılık Ayırmak Suretiyle Gider Yazılabileceği )
KREDİ FAİZLERİ ( Cari Yıla İsabet Eden Kısmının Kurum Kazancının Tespitinde Karşılık Ayırmak Suretiyle Gider Yazılabileceği - Vadesi Kullanıldığı Yılı İzleyen Yıla Sarkan Kredi )
UZUN VADELİ KREDİLER ( Borçlanılmış Olan Faiz Giderinin Mahiyet ve Tutar Olarak Kesinleşmiş ve Hukuken İstenebilir Hale Gelmiş Olması - Cari Yıl Kurum Kazancının Tespitinde Gider Olarak Yazılması Gereği )
FAİZİN CARİ YILDA GİDER OLARAK YAZILABİLECEĞİ ( Vadesi Kullanıldığı Yılı İzleyen Yıla Sarkan Kredi - Kullanıldığı Yılın Gelirinin Oluşmasına Katkıda Bulunduğu )
GİDER OLARAK YAZILABİLEN FAİZ ( Vadesi Kullanıldığı Yılı İzleyen Yıla Sarkan Kredi - Faiz Tutarının Cari Yıla İsabet Eden Kısmının Kurum Kazancının Tespitinde Karşılık Ayırmak Suretiyle Gider Yazılabileceği )
DÖNEMSELLİK İLKESİ ( Vadesi Kullanıldığı Yılı İzleyen Yıla Sarkan Kredi - Borçlanılmış Olan Faiz Giderinin Mahiyet ve Tutar Olarak Kesinleşmiş ve Hukuken İstenebilir Hale Gelmiş Olması/Gider Olarak Yazılması Gereği )
KURUM KAZANCININ TESPİTİ ( Vadesi Kullanıldığı Yılı İzleyen Yıla Sarkan Kredi - Faiz Tutarının Cari Yıla İsabet Eden Kısmının Karşılık Ayırmak Suretiyle Gider Yazılabileceği )
BANKA VE FİNANS KURUMLARINDAN TEMİN EDİLEN VE VADESİ SONRAKİ YILA SARKAN KREDİ ( Kredinin Kullanıldığı Yıla İsabet Eden Faiz Tutarının Cari Yıl Kurum Kazancının Tesbitinde Gider Olarak Gösterilebileceği )
KREDİNİN VADESİNİN KULLANILDIĞI YILDAN SONRAKİ YILA SARKMASI ( Kullanıldığı Yıla İsabet Eden Faiz Tutarının Cari Yıl Kurum Kazancının Tesbitinde Gider Olarak Gösterilebileceği )
GİDER OLARAK GÖSTERİLEBİLME ( Banka ve Finans Kurumlarından Temin Edilen ve Vadesi Sonraki Yıla Sarkan Kredinin Cari Yıla İsabet Eden Faiz Tutarı )
KURUMLAR VERGİSİ MATRAHININ HESAPLANMASI ( Banka ve Finans Kurumlarından Temin Edilen ve Vadesi Sonraki Yıla Sarkan Kredinin Cari Yıla İsabet Eden Faiz Tutarının Gider Olarak Gösterilebileceği )"
DIBGK3.3.2006E. 2005/1 K. 2006/1"KAMU GÖREVLİLERİ SENDİKALARI VE ÜST KURULUŞLARI ( Üyeleri Hakkında Tesis Edilen Bireysel "Subjektif" İşlemlere Karşı Üyelerini Temsilen Dava Açma ve Bu Nedenle Açılan Davalarda Taraf Olma Hakkı Bulunduğu )
SENDİKA ÜYESİ OLAN KAMU GÖREVLİSİ ( İsteği Üzerine Kamu Görevlileri Sendikasının Temsilen Avukatları Aracılığıyla Adına Dava Açabilecekleri ve Bu Nedenle Açılan Davalarda Taraf Olabilecekleri )
KAMU GÖREVLİSİ ( İdare Tarafından Hakkında Tesis Edilen Bireysel İşlemler Nedeniyle Üyesi Olduğu Sendika ve Üst Kuruluşun İsteğine Bağlı Olarak Uyuşmazlığın Çözümünde Taraf Olarak Kendisini Temsil Etme Yetki ve Sorumluluğu Bulunduğu )
TARAF OLMA VE DAVA AÇMA EHLİYETİ ( Kamu Görevlileri Sendikaları ve Üst Kuruluşlarının Üyelerini ve Bunların Mirasçılarını Temsil Etme ve Ettirme Yetkisi İle Donatıldığı )
DAVA AÇMA EHLİYETİ VE TARAF OLMA ( Kamu Görevlileri Sendikaları ve Üst Kuruluşlarının Üyelerini ve Bunların Mirasçılarını Temsil Etme ve Ettirme Yetkisi İle Donatıldığı )
İDARE TARAFINDAN TESİS EDİLEN BİREYSEL İŞLEMLER ( Kamu Görevlileri Sendikaları ve Üst Kuruluşlarının Üyelerini Temsilen Dava Açma ve Bu Nedenle Açılan Davalarda Taraf Olma Hakkı Bulunduğu )"
DIBGK7.12.2007E. 2005/2 K. 2007/1"DEVLET MEMURLARININ FİİLEN GÖREV YAPMAKTA OLDUKLARI KADRO ( Ek Gösterge Öngörülmesi Halinde Rakamlarının Tespitinde Tahsil Durumlarının Değil Kadro Unvanının Esas Alınması Gerektiği )
EK GÖSTERGE ( 657 S.K. Uyarınca Teknik Hizmetler Sınıfında Kimyager Kadrosunda Görev Yapanların Rakamlarının Tespitinde Tahsil Durumlarının Değil Kadro Unvanının Esas Alınması Gerektiği - Kimya Mühendisi )
KADRO UNVANI ( Devlet Memurlarının Fiilen Görev Yapmakta Oldukları - Mezuniyet Diplomasında Yer Alan Unvan Yani Tahsil Durumu Dikkate Alınarak Ek Gösterge Uygulamasından Yararlanamayacakları )
MÜHENDİS UNVANINA SAHİP OLUP TEKNİK HİZMETLER SINIFINDA KİMYAGER KADROSUNDA GÖREV YAPANLAR ( Ek Gösterge Rakamlarının Tespitinde Tahsil Durumlarının Değil Kadro Unvanının Esas Alınması Gerektiği )
MEZUNİYET DİPLOMASINDA YER ALAN UNVAN ( Devlet Memurlarının Fiilen Görev Yapmakta Oldukları Kadro Unvanları İçin Ek Gösterge Öngörülmesi Halinde Rakamlarının Tespitinde Tahsil Durumlarının Değil Kadro Unvanının Esas Alınması Gerektiği )
TEKNİK HİZMETLER SINIFINDA KİMYAGER KADROSUNDA GÖREV YAPANLAR ( Ek Gösterge Rakamlarının Tespitinde Tahsil Durumlarının Değil Kadro Unvanının Esas Alınması Gerektiği - Kimya Mühendisi )"
DIBGK2.7.2012E. 2008/1 K. 2012/1"İÇTİHADIN BİRLEŞTİRİLMESİ ( Danıştay Dairesinin Verdiği Kararlarla Sağlanmak İstenilen Hukuki İstikrarın Kendiliğinden Oluştuğu - "Lüzum" Unsurunun Gerçekleşmediği/İçtihatların Birleştirilmesine Gerek Bulunmadığı )
AYNI KONUDA BİRBİRİNE AYKIRI KARARLAR VERİLMESİ ( İçtihadın Birleştirilmesi İçin Yeterli Olmadığı/"Lüzum" Unsurunun Gerçekleşmediği - İçtihadın Birleştirilmesi Amacının Dairenin Yargılamalarının Doğal Seyrinde Kendiliğinden Oluştuğu )
HUKUKİ İSTİKRAR ( İçtihatların Birleştirilmesinden Amacın Kararlar Arasındaki Aykırılıkların Giderilmesi Suretiyle Hukuki İstikrarı Sağlamak Olduğu - Dairenin Verdiği Kararlarla Sağlanmak İstenilen Hukuki İstikrar Kendiliğinden Oluştuğunda İçtihatların Birleştirilmesine Gerek Bulunmadığı )
LÜZUM UNSURU ( İçtihadın Birleştirilmesi İçin İrdelenmesi Gerektiği - Dairenin Verdiği Kararlarla Sağlanmak İstenilen Hukuki İstikrarın Kendiliğinden Oluştuğu/"Lüzum" Unsurunun Gerçekleşmediği )
KARARLAR ARASINDAKİ AYKIRILIKLARIN DEVAMLILIK GÖSTERMEMESİ ( Dairenin Verdiği Kararlarla Sağlanmak İstenilen Hukuki İstikrarın Kendiliğinden Oluştuğu - İçtihatların Birleştirilmesine Gerek Bulunmadığı )"
DIBGK2.7.2012E. 2009/1 K. 2012/2"İHALE ( İşin Üstlenilmesinden Sonra İhale Makamınca 488 S.K.'a Göre Hesaplanıp İşi Üstlenen Şirketten Kesilerek Veya Alınarak Vergi İdaresine Ödenen Damga Vergisi - Tahsilatın İptali Veya İadesi İstemiyle Şirketçe Vergi Mahkemesinde Dava Açılabileceği )
İHALE KARARINA İLİŞKİN DAMGA VERGİSİ ( İhaleyi Kazanan Yüklenicilerin Hak Edişlerinden Kesilip Vergi Dairesine Yatırılması - Tahsilatın İptali Veya İadesi İstemiyle Şirketçe Dava Açılabileceği/Uyuşmazlığı Görüp Çözmenin Vergi Yargısının Görev Alanına Girdiği )
DAMGA VERGİSİ KESİNTİSİ ( İhaleyi Kazanan Yüklenicinin Hak Edişlerinden Kesilip Vergi Dairesine Yatırılması/Hak Edişlerde Damga Vergisi Kadar Azalma Meydana Gelmesi - Tahsilatın İptali Veya İadesi İstemiyle Şirketçe Vergi Mahkemesinde Dava Açılabilmesi Gerektiği )
İHALE MAKAMININ YAPTIĞI DAMGA VERGİSİ KESİNTİSİ ( İşin Üstlenilmesinden Sonra İşi Üstlenen Şirketin Hak Edişlerinden Kesilerek Vergi İdaresine Ödenmesi - Tahsilatın İptali Veya İadesi İstemiyle Şirketçe Vergi Mahkemesinde Dava Açılabileceği )"

IDDGK

IDDGK24.9.1982E. 1982/222 K. 1982/298"FİİLEN İTHAL EDİLMİŞ MALLAR ( Mal Karşılığı TL.sının Yetkili Bankalara Yatırılmasını İzleyen Altı Ayın Bitiminden Sonra Meydana Gelen Kur Farklarının Özel Hesaptan Karşılanması )
KUR FARKI ( Fiilen İthal Edilmiş Mallarda Mal Karşılığı TL.sının Yetkili Bankalara Yatırılmasını İzleyen Altı Ayın Bitiminden Sonra Meydana Gelen Kur Farklarının Özel Hesaptan Karşılanması )
İTHAL EDİLEN MALLARDA TÜRK LİRASININ YETKİLİ BANKALARA YATIRILMASI ( Liranın Yatırılmasını İzleyen Altı Ayın Bitiminden Sonra Meydana Gelen Kur Farklarının Özel Hesaptan Karşılanması )
ÖZEL HESAP ( Fiilen İthal Edilen Mallarda Mal Karşılığı TL.sının Yetkili Bankalara Yatırılmasını İzleyen Altı Ayın Bitiminden Sonra Meydana Gelen Kur Farklarının Özel Hesaptan Karşılanması )
TÜRK PARASININ KIYMETİNİ KORUMA MEVZUATI ( İthal Edilen Mallarında Türk Lirasının Bankalara Yatırılmasından Sonra Oluşan Kur Farkının İthalatçıdan İstenememesi )"
IDDGK4.2.1983E. 1982/174 K. 1983/33"DEVLET SU İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ'NCE YÜRÜTÜLEN ÇALIŞMA ( % 50 Sulama ve % 50 Kurutma Amacına Yönelik Olduğu Bakanlar Kurulu'nca Tesbiti - İşletme Bakımı Yıllık Yatırım Ücret Tarifesinde Bir Usulsüzlük Bulunmaması )
SULAMA VE KURUTMA İŞLETME BAKIMI YILLIK YATIRIM ÜCRET TARİFESİNİN İPTALİ TALEBİ ( DSİ Tarafından Hazırlanıp Bakanlar Kurulu Onayıyla Yürütülmeye Başlanan Projenin % 50 Kurutma Amacına Dönük Olduğu Bakanlar Kurulunca Tesbit Edildiğinden Bu Yöne İlişkin İtirazın Reddi Gereği )
BAKANLAR KURULU ONAYIYLA DSİ TARAFINDAN YÜRÜTÜLEN SULAMA VE BATAKLIK KURUTMA PROJESİ ( İşletme Bakımı Yıllık Yatırım Ücret Tarifesinin İptali Talebi - Projenin %50 Kurutma Amacına Yönelik Olduğu Bakanlar Kurulunca Tesbit Edildiğinden Bu Yöne İlişkin itirazın Reddi Gereği )
KASTEL GÖLÜ KURUTMA VE TAŞKINDAN KORUMA PROJESİ ( DSİ Tarafından Yapılan Çalışmanın Kurutma Amacına Yönelik Olmadığı İddiasıyla Hazırlanan Ücret Tarifesinin İptali Talebi - Bakanlar Kurulu kararıyla yapılan çalışmanın % 50 Kurutma Amacına Yönelik Olduğunun Tesbit Edilmiş Olması )"
IDDGK15.6.1984E. 1984/71 K. 1984/67"DANIŞTAY VERGİ VE İDARİ DAVA DAİRELERİNİN GÖREV AYRIMI ( İmar Kanunu'na Göre Verilen Para Cezasının Tahsili İçin Amme Alacaklarının Tahsil Usulüne Göre Yapılan Takipten Kaynaklanan Dava )
İMAR KANUNU'NA GÖRE VERİLEN PARA CEZASININ TAHSİLİ TAHSİLİ TAKİBİ ( İdari İşleme Karşı Dava Açılmış ve Yürütmenin Durdurulmasının Talep Edilmiş Olmasının Tek Başına Takip Yapılmasına Mani Olmayacağı )
AMME ALACAKLARININ TAHSİL USULÜNDEN KAYNAKLANAN DAVA ( Israr Kararına Karşı Yapılan Temyizde Görevli Dava Daireleri Kurulunun Alacağın Niteliğine Göre Tesbit Edileceği - Alacağın Dayanağı Olan İşleme Karşı Dava Açılmış ve Yürütmenin Durdurulması Talebinde Bulunulmuş Olmasının Takip Yapılmasına Engel Olmayacağı/Yürütmenin Durdurulması Talebinin Reddedilmiş Olması )
BELEDİYE ENCÜMENİNCE İMAR KANUNU'NA GÖRE VERİLEN PARA CEZASININ TAHSİLİ İÇİN YAPILAN TAKİP ( Alacağın Dayanağı Olan İşleme Karşı Dava Açılmış ve Yürütmenin Durdurulması Talebinde Bulunulmuş Olmasının Takip Yapılmasına Engel Olmayacağı - Yürütmenin Durdurulması Talebinin Reddedilmiş Olması )
YÜRÜTMENİN DURDURULMASI TALEBİNİN MAHKEMECE REDDİ ( İşleme Karşı Sadece Dava Açılması ve Yürütmenin Durdurulması Talebinde Bulunulmasının Tek Başına Takip Yapılmasına Engel Olmayacağı )"
IDDGK30.11.1984E. 1984/81 K. 1984/77"BELEDİYE ENCÜMEN KARARININ İPTALİ ( Para Cezasına İlişkin Kararın İptalinin İstenmesi )
PARA CEZASI ( Mühürlenmek Suretiyle Durdurulan İnşaata İkinci Tutanağın Düzenlendiği Tarihte Malik Olan Davacının Maliyet Bedel Cezasını Ödemesi )
MÜHÜRLENMEK SURETİYLE DURDURULAN İNŞAAT ( İnşaata İkinci Tutanağın Düzenlendiği Tarihte Malik Olan Davacının Maliyet Bedel Cezasını Ödemesi )
MALİYET BEDEL CEZASI ( Mühürlenmek Suretiyle Durdurulan İnşaata İkinci Tutanağın Düzenlendiği Tarihte Malik Olan Davacının Maliyet Bedel Cezasını Ödemesi )"
IDDGK21.11.1986E. 1985/136 K. 1986/45"BAKANLAR KURULU KARARININ İPTALİ İSTEMİ ( Balıkçı Barınağının Kullanma Hakkının İl Özel İdaresine Devredilmesine İlişkin Karar )
BALIKÇI BARINAĞI ( Bayındırlık Bakanlığınca İnşa Edilmeyen Barınağın İl Özel İdaresine Devredilememesi )
BAYINDIRLIK BAKANLIĞINCA SADECE ONARIMI YAPILAN BALIKÇI BARINAĞI ( Barınağın İdarece Yaptırılmış Gibi Düşünülüp Kullanım Hakkının İl Özel İdaresine Devredilmesinin Yasaya Aykırı Olması )
İL ÖZEL İDARESİNE DEVREDİLEN BALIKÇI BARINAĞI ( Bayındırlık Bakanlığınca Onarımı Yapılan Barınağın Devrinin Mümkün Olmaması )"
IDDGK19.12.1986E. 1986/34 K. 1986/54"BELEDİYE ENCÜMEN KARARININ İPTALİ ( Toptancı Halinde Tahsis Edilen Dükkanın Tahsis İşleminin İptali Kararının İptalinin İstenmesi )
TOPTANCI HALİNDE TAHSİS EDİLEN DÜKKAN ( Tahsis Edilen Kişiye Noksanlıkların Tamamlanması Konusunda Bildirimde Bulunulmadan Tahsisin İptal Edilememesi )
HALDE TAHSİS EDİLEN DÜKKAN ( Tahsis Edilen Kişiye Noksanlıkların Tamamlanması Konusunda Bildirimde Bulunulmadan Tahsisin İptal Edilememesi )
İHBAR ZORUNLULUĞU ( Toptancı Halinde Usulüne Uygun Olarak Dükkan Tahsis Edilen Kişiye Noksanlıkların Tamamlanması Konusunda Bildirimde Bulunulmadan Tahsisin İptal Edilememesi )"
IDDGK21.1.1988E. 1987/47 K. 1988/3"İPTAL DAVASI ( Kiracı Olan Davacının Mal Sahibine Verilen İnşaat Ruhsatının İptali İstemi )
İNŞAAT RUHSATININ İPTALİ ( Davacının Kiracı Sıfatıyla Kullandığı Taşınmaz İçin Mal Sahibi Adına Verilen Ruhsatın İptalini İstemekte Menfaat Alakasının Olması )
KİRACININ MENFAAT ALAKASI ( Davacının Kiracı Sıfatıyla Kullandığı Taşınmaz İçin Mal Sahibi Adına Verilen İnşaat Ruhsatının İptalini İstemekte Menfaat Alakasının Olması )
MENFAAT ALAKASI ( Davacının Kiracı Sıfatıyla Kullandığı Taşınmaz İçin Mal Sahibi Adına Verilen İnşaat Ruhsatının İptalini İstemekte Menfaat Alakasının Olması )"
IDDGK4.3.1988E. 1987/25 K. 1988/9"KÖYÜN BELEDİYEYE KATILMASI ( Belediyenin İmar Hududunun Henüz Belediye Hududuna Kadar Bile Gelmemesi )
BELEDİYENİN İMAR HUDUDU ( Hududun Belediye Hududuna Kadar Bile Gelememesi ve Ayrıca Mücavir Alan İçerisine Köyün Yerleşim Alanının Değil Sadece Sahilinin Alınması )
BELEDİYE MÜCAVİR ALANI İÇİNDE OLUP OLMAMA ( İmar Kanununun Uygulama Açısından Değil Uygulayıcı İdare Açısından Önem Taşıması )"
IDDGK4.3.1988E. 1987/7 K. 1988/8"BAKANLAR KURULU KARARININ İPTALİ ( Belediyenin Genel İdare Hizmetleri Sınıfındaki Fen İşleri Müdür Yardımcılığı Kadrosunun İptali Kararının İptalinin İstenmesi )
MÜDÜR YARDIMCILIĞI KADROSUNUN KALDIRILMASI ( Bakanlar Kurulu Kararının İptali )
FEN İŞLERİ MÜDÜR YARDIMCILIĞI KADROSUNUN KALDIRILMASI ( Bakanlar Kurulu Kararının İptali )"
IDDGK17.2.1989E. 1988/35 K. 1989/15"AMELE BİRLİĞİ BİRİKTİRME VE YARDIMLAŞMA SANDIĞI YÖNETMELİĞİ ( T.E.K. İşletmesinde Çalışan İşçileride Kapsadığı )
T.E.K. İŞLETMESİNDE ÇALIŞAN İŞÇİLERİ KAPSAYAN YÖNETMELİK ( Amele Birliği Biriktirme ve Yardımlaşma Yönetmeliği )"
IDDGK17.3.1989E. 1988/171 K. 1989/23"İPTAL DAVASI ( Mülkiyeti Belediyeye Ait Olan Taşınmazın 2981 Sayılı Yasanın Uygulanması Sonucunda Bir Kişiye Tahsisine İlişkin İşlem )
İDARİ İŞLEM ( Mülkiyeti Belediyeye Ait Olan Taşınmazın 2981 Sayılı Yasanın Uygulanması Sonucunda Bir Kişiye Tahsisine İlişkin İşlem )
MÜLKİYETİ BELEDİYEYE AİT TAŞINMAZ ( Taşınmazın 2981 Sayılı Yasanın Uygulanması Sonucunda Bir Kişiye Tahsisine İlişkin İşlemin İdari İşlem Olması )"
IDDGK27.10.1989E. 1989/378 K. 1989/154"GÖREV MALULLÜĞÜ ( Askerlik Görevi Sırasında Gözünü Kaybeden Asker - Görev Malülü Sayılması )
ASKERLİK GÖREVİ SIRASINDA GÖRME YETENEĞİNİN KAYBEDEN ASKER ( Görev Malüllüğü - İdari Dava Niteliği )
İDARİ DAVA ( Askerlik Görevi Sırasında Görme Yeteneğini Kaybeden Asker - Görev Malüllüğü Aylığı Talebinin Reddi Halinde İdari Dava Açılabileceği )
MALÜLLÜK ( Görev Malüllüğü - Askerlik Görevi Esnasında Görme Yeteneğinin Kaybedilmesi )"
IDDGK17.11.1989E. 1989/245 K. 1989/162"TİCARET ODASI YÖNETİM KURULU KARARLARI ( Kararların İhtilafsız Olması - Kesin Kararın Oda Meclisince Verilmesi )
KARAR ( Ticaret Odası Yönetim Kurulu Kesin Kararlarının Oda Meclisince Verileceği )
YÖNETİM KURULU KARARLARI ( Ticaret Odası Yönetim Kurulu Kararları - Kesin Karar )"
IDDGK11.1.1990E. 1990/768 K. 1991/1"YILLIK ÇALIŞMA RAPORUNUN YETERSİZ GÖRÜLMESİ ( Belediye Başkanının Görevden Düşürülmesi )
BELEDİYE BAŞKANININ GÖREVDEN DÜŞÜRÜLMESİ ( Yeterli Derecede Ciddi ve Somut Delillerin Bulunması Gerektiği )
BELEDİYE BAŞKANI VE MECLİS ÜYELERİ ARASINDA UYUMSUZLUK ( Yıllık Çalışma Raporunun Yetersiz Bulunmasında Üyelerin Şahsi Tutumlarının Etkili Olması )"
IDDGK2.2.1990E. 1989/430 K. 1990/18"BELEDİYE ENCÜMEN KARARININ İPTALİ ( Üst Geçitin Ayakları Arasına Büfe Yapılmasına İlişkin Kararın İptalinin İstenmesi )
İPTAL DAVASI ( Davada Bulunması Gerekli Olan Menfaat İhlalinin Hak İhlali Anlamında Değil Ciddi ve Makul Alaka Anlamında Olması )
CİDDİ VE MAKUL ALAKA ( İptal Davalarında Subjektif Ehliyet Şartı Olarak Bulunması Gerekli Menfaat İhlalinin Bu Anlamda Olması )
MENFAAT İHLALİ ( Ciddi ve Makul Alaka Anlamında Olması )"
IDDGK20.4.1990E. 1990/670 K. 1990/101"İMAR AFFI ( Ruhsatsız İnşaatın Yıkım Kararı - İmar Affına Girip Girmediğinin Belirlenmesi )
RUHSATSIZ İNŞAATIN YIKTIRILMASI ( İmar Affına Girip Girmediğinin Belirlenmesi )
RUHSATSIZ İNŞAATIN İMAR AFFINDAN YARARLANIP YARARLANMAYACAĞININ BELİRLENMESİ"
IDDGK19.10.1990E. 1990/706 K. 1990/136"SINIR UYUŞMAZLIKLARI ( İki Köy Arasındaki Mevcut Sınırın Değiştirilmesi - İdari İşlemlerin Hukuka Uygunluğunun Denetlenmesi Gerektiği )
SINIRIN DEĞİŞTİRİLMESİ ( İdari Birimlerin Karşılaştırmalı Yapılar vb İncelenmesi - İşlemlerin Hukuka Uygunluğunun Denetlenmesi )
İDARİ İŞLEM ( Hukuka Uygunluğun Araştırılması - Sınır Değişiklikleri )"
IDDGK2.11.1990E. 1990/710 K. 1990/142"İMAR AFFINDAN YARARLANMA ( Yapının Bir Kez İmar Affından Yararlanması )
RUHSATSIZ YAPI HAKKINDA YIKIM KARARI ( Yıkılmak İstenen Katın Altındaki Zemin Kat İçin Tapu Tahsis Belgesi Verilmiş Olması-İmar Affı )
TAPU TAHSİS BELGESİ ( Yıkılmak İstenen Katın Altındaki Zemin Kat İçin Verilmiş Olan )"
IDDGK9.11.1990E. 1989/183 K. 1990/163"ORMAN SINIRLARI DIŞINA ÇIKARILACAK PARSELLER
PARSEL ( Orman Sınırları Dışına Çıkarılan Parsel )"
IDDGK23.11.1990E. 1990/734 K. 1990/164"KAMULAŞTIRMA ( Kamu Tüzel Kişilerinin Bir Başka Kamu Tüzel Kişi Ya da Kurumunun Taşınmazını )
KAMU TÜZEL KİŞİLERİNİN KAMULAŞTIRMA YAPMASI ( Bir Başka Kamu Tüzel Kişi Ya da Kurumunun Taşınmazını )
İDARELERİN ELİNDEKİ TAŞINMAZIN DİĞER BİR İDARE TARAFINDAN KAMULAŞTIRILMASI
TEK HİDROELEKTRİK SANTRALINA SU KAYNAĞI DEVRİ
BELEDİYE ENCÜMENİNİN TEK'İN SANTRALINA SU VERMEME KARARI"
IDDGK28.12.1990E. 1990/766 K. 1990/189"İŞGALİN KALDIRILMASI ( Taşınmaz Üzerinde Bulunan Gecekonduların Yapı Topluluğu Niteliği Taşımaması Nedeniyle İdarenin Islah İmar Planı Yapmaya Mecbur Edilememesi )
TAŞINMAZ ÜZERİNDE BULUNAN GECEKONDULAR ( Yapı Topluluğu Niteliği Taşımaması Nedeniyle İdarenin Islah İmar Planı Yapmaya Mecbur Edilememesi )
YAPI TOPLULUĞU ( Gecekonduların Bu Niteliği Taşımaması Nedeniyle İdarenin Islah İmar Planı Yapmaya Mecbur Edilememesi )
ISLAH İMAR PLANI ( Taşınmaz Üzerinde Bulunan Gecekonduların Yapı Topluluğu Niteliği Taşımaması Nedeniyle İdarenin Islah İmar Planı Yapmaya Mecbur Edilememesi )"
IDDGK29.3.1991E. 1991/15 K. 1991/8"TECİL EDİLEN MAHKUMİYET HÜKMÜNÜN MEMURİYETE ETKİSİ ( Göreve Son Verilememesi )
MAHKUMİYET HÜKMÜ NEDENİYLE MEMURUNUN GÖREVİNE SON VERİLEMEYECEĞİ ( Tecil Edilen )
MEMURUNUN GÖREVİNE SON VERİLEMEMESİ ( Tecil Edilen Mahkumiyet Nedeniyle )
ZİMMET SUÇUNDA CEZANIN TECİL EDİLMESİ ( Memurun Görevine Son Verilememesi )"
IDDGK29.3.1991E. 1991/16 K. 1991/9"BELEDİYE PARA CEZALARI İHTARNAMELERİNİN İPTALİNE İLİŞKİN UYUŞMAZLIKTA YARGI YERİ ( Adli Yargı )
YARGI YERİ ( Belediye Para Cezaları İhtarnamelerinin İptali Davası )
PARA CEZALARI İHTARNAMELERİNİN İPTALİ DAVALARINDA YARGI YERİ ( Belediyeye Ait - Adli Yargı )
İNŞAAT YAPIMI SIRASINDA SU KANALLARINA ZARAR VERMEK ( Belediye Para Cezaları İhtarnamelerinin İptali Davası - Yargı Yeri )"
IDDGK6.12.1991E. 1991/504 K. 1991/273"DANIŞTAY'IN BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN DÜŞÜRME TALEBİ HAKKINDAKİ KARARI ( Red Halinde Valinin Kabul Halinde Başkanın İtiraz Hakkına Sahip Olduğu )
BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN DÜŞÜRME TALEBİNİN REDDİ ( Belediye Meclis Üyesinin İtiraz Hakkının Bulunmadığı )
BELEDİYE MECLİS ÜYESİ ( Belediye Başkanlığından Düşürme Talebinin Reddine İlişkin Danıştay Kararına İtiraz Edemeyeceği )"
IDDGK17.1.1992E. 1991/11 K. 1992/22"DANIŞTAYIN İLK DERECE OLARAK BAKACAĞI DAVALAR
İDARECE TESİS EDİLMİŞ İŞLEMİN ONAYLANMASI TALEBİYLE AÇILAN DAVA ( İnceleme İmkanı Bulunmaması )
İDARİ YARGIDA AÇILMASI ÖNGÖRÜLEN DAVALAR ( İdari İşlemler ve iptalleri )
DANIŞTAY İDARİ DAİRELERİNCE YA DA İDARİ İŞLER KURULUNCA VERİLEN KARARLAR ( Uygulanan İşlemlere Karşı Açılacak Davaların Görüleceği Yer )"
IDDGK14.2.1992E. 1991/453 K. 1992/38"JÜRİNİN USULÜNE UYGUN OLUŞTURULMASI ZORUNLULUĞU ( Profesörlüğe Yükselmede )
PROFESÖRLÜĞE YÜKSELMEDE JÜRİNİN USULÜNE UYGUN OLUŞTURULMASI ZORUNLULUĞU"
IDDGK14.2.1992E. 1991/469 K. 1992/42"KÜLTÜR VE TABİAT VARLIKLARINI KORUMA KURULU ÜYESİNİN YILLIK İZNİ ( Toplantıya Katılamama Nedeniyle Görevinin Sona Erdirilmesi )
TOPLANTIYA KATILMAMA NEDENİYLE GÖREVİN SONA ERDİRİLMESİ ( Yıllık İzin - Kültür ve Tab. Var. Kor. Kurulu Üyesi )
YILLIK İZİNDE GÖREVİN SONA ERDİRİLMESİ ( Kültür ve Tab. Var. Kor.Kurulu Üyesi - Toplantıya Katılamama )"
IDDGK6.3.1992E. 1991/21 K. 1992/57"RESMİ GAZETEDE YAYIMLANMASI GEREKEN YÖNETMELİKLER ( Yayımlanmadan Yürürlüğe Girdiğinde Uygulanamayacağı )
YÖNETMELİKLER ( Resmi Gazetede Yayımlanması Gerekenler - Yayımlanmadan Yürürlüğe Girdiğinde Uygulanamayacağı )
YÖNETMELİKLERDEN RESMİ GAZETEDE YAYIMLANMASI GEREKENLER ( 3011 Sayılı Kanun m. 1' Göre )"
IDDGK20.3.1992E. 1991/10 K. 1992/68"DAVA AÇMA SÜRESİNİN BAŞLANGICI ( Yazılı Bildirim - Doçentlik Jüri Kararının İptali )
DOÇENTLİK JÜRİ KARARININ İPTALİNİ DAVA ( Sürenin Başlangıcı - Yazılı Bildirim Zorunluluğu )
İDARİ DAVALARDA YAZILI BİLDİRİM YAPILMADAN DAVA AÇMA SÜRESİNİN BAŞLAYAMAYACAĞI ( Doçentlik Jüri Kararının İptali )
SÜRE ( İdari Dava Açmakta - Yazılı Bildirim Zorunluluğu )"
IDDGK20.3.1992E. 1992/27 K. 1992/90"YETKİLİ KURUM ( Eski Eser Olarak Tescil Edilmiş Olan Taşınmazın Kamulaştırılmasında )
ESKİ ESER OLARAK TESCİL EDİLMİŞ OLAN TAŞINMAZI KAMULAŞTIRMA ( Yetkili Kurum )
ESKİ ESERLER VE ANITLAR YÜKSEK KURULU KARARLARI ( İmar Uygulama Planında Geçerliliği )"
IDDGK20.3.1992E. 1992/68 K. 1992/87"YÜKSEKÖĞRETİM ÖĞRENCİLERİNE DİSİPLİN CEZASI VERİLMESİ ( Okul Dışındaki Davranışlarından )
YÜKSEKÖĞRETİM ÖĞRENCİLERİNİN VİLAYET ÖNÜNDE SLOGAN SÖYLEMELERİ ( Disiplin Cezası Gerektirdiği )
DİSİPLİN CEZASI VERİLMESİ ( Yükseköğretim Öğrencilerine Okul Dışındaki Davranışlarından )
YÜKSEKÖĞRETİM ÖĞRENCİLERİNİN OKUL DIŞI DAVRANIŞLARI ( Disiplin Cezası Gerektirdiği )"
IDDGK17.4.1992E. 1992/108 K. 1992/123"YAŞ TASHİHİ ( 18 Yaşını Doldurduktan Sonra - Emeklilik İşlemlerinde - Emekli Sandığı Kanunu )
EMEKLİLİK İŞLEMLERİNDE YAŞ TASHİHİ ( 18 Yaşını Doldurduktan Sonra - Emekli Sandığı Kanunu )
ONSEKİZ YAŞINDAN SONRA YAPILAN YAŞ TASHİHİ ( Emeklilik İşlemlerinde Dikkate Alınmaması )"
IDDGK17.4.1992E. 1992/117 K. 1992/118"MESLEKTEN ÇIKARILMA ( Öğretmenin - Sebebin Mesleğiyle İlgili Olması Zorunluluğu )
ÖĞRETMENİN MESLEKTEN ÇIKARILMASINI GEREKTİREN ŞARTLAR
HAYSİYETSİZLİK, İFFETSİZLİK VE GÖREVDE BIRAKILMAYA ENGEL DURUM ( Öğretmenin Meslekten Çıkarılması - Sebebin Mesleğiyle İlgili Olması Zorunluluğu )
GÖREVDE BIRAKILMAYA ENGEL DURUM ( Öğretmenin Meslekten Çıkarılması - Sebebin Mesleğiyle İlgili Olması Zorunluluğu )"
IDDGK5.6.1992E. 1992/22 K. 1992/145"ÖZEL ÖĞRETİM KURUMLARINDA ÜCRETSİZ OKUYACAK ÖĞRENCİ ( Oranı - Tesbiti )
MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞININ ÖZEL ÖĞRETİM KURUMLARINDA ÜCRETSİZ OKUYACAK ÖĞRENCİLERİ TESBİTİ
ÜCRETSİZ OKUYACAK ÖĞRENCİLERİ TESBİTİ ( Özel Öğretim Kurumlarında )"
IDDGK18.9.1992E. 1992/310 K. 1992/159"DAVA DİLEKÇESİNİN REDDİNE İLİŞKİN KARARLAR ( Temyiz Yoluna Başvurulamayacağı )
TEMYİZ ( Dava Dilekçesinin Reddine İlişkin Kararlar - Mümkün Olmaması )"
IDDGK23.10.1992E. 1991/496 K. 1992/176"KAMU GÖREVLİSİNE VERİLEN UYARMA CEZASI ( Af Kapsamına Girmesi )
UYARMA CEZASI ( Kamu Görevlisine Verilen - Af Kapsamına Girmesi )
YÖNETMELİK HÜKMÜ İLE YARGI DENETİMİNE SINIR KONULAMAYACAĞI
YARGI DENETİMİNE SINIR KONULAMAYACAĞI ( Yönetmelik Hükmü İle )
UYARMA VE KINAMA CEZALARI HARİÇ DİSİPLİN KARARLARININ YARGI DENETİMİ DIŞINDA BIRAKILAMAYACAĞI
YARGI DENETİMİ DIŞINDA BIRAKILAMAMA ( Uyarma ve Kınama Cezaları Hariç Disiplin Kararları )"
IDDGK23.10.1992E. 1992/316 K. 1992/164"ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNİN DİSİPLİN SORUŞTURMALARI VE KURULLAR
ÜNİVERSİTE DİSİPLİN KURULUNUN OLUŞTURULMASI ( Soruşturma Yapanın Oy Kullanamaması )
DİSİPLİN SORUŞTURMASIYLA GÖREVLENDİRİLEN KİŞİNİN RAPORUNU SUNDUKTAN SONRA KURULDA OY KULLANMASI ( Üniversitede - Geçersizliği )"
IDDGK23.10.1992E. 1992/391 K. 1992/168"MEMURUN NAKLEN ATANMASI ( Hizmetin Aksamasına Neden Olan ve Siyaset Yapan Doktor )
NAKLEN ATANMA ( Hizmetin Aksamasına Neden Olan ve Siyaset Yapan Doktor )
MEMURUN NAKLEN ATANMASINDA KAMU YARARI VE HİZMET GEREKLERİ
DOKTORUN HİZMETİN AKSAMASINA NEDEN OLMASI VE SİYASET YAPMASI ( Naklen Atanma )"
IDDGK6.11.1992E. 1992/460 K. 1992/184"DİLEKÇELER ÜZERİNDE İLK İNCELEME ( İdari Yargı Yerinde Dava Konusu Edilebilecek İşlem )
İDARİ YARGI YERİNDE DAVA KONUSU EDİLEBİLECEK İŞLEM ( Sebep ve Konu Unsurlarını İçermesi Gerektiği )
DAVA KONUSU İŞLEMİN İDARİ DAVAYA KONU OLABİLME ŞARTLARI ( Sebep ve Konu Unsurları )
SEBEP VE KONU UNSURLARI ( İdari Yargı Yerinde Dava Konusu Edilebilecek İşlem )"
IDDGK20.11.1992E. 1992/470 K. 1992/189"GÖREV YOLLUĞU YOL MASRAFI VB. KESİNTİLERİ DAVADA SÜRE ( İdari Kararın Son Uygulama Tarihi )
SÜRE ( Görev Yolluğu Yol Masrafı vb. Kesintileri Davada - İdari Kararın Son Uygulama Tarihi )
İDARİ KARARIN SON UYGULAMA TARİHİ ( Görev Yolluğu Yol Masrafı vb. Kesintileri Davada Süre )
HARCİRAH BEYANNAMESİ VERMEKTE SÜRE
SÜRE ( Harcirah Beyannamesi Vermekte )
YURT DIŞI GÜNDELİĞİ VE YOL MASRAFI ALINABİLMESİ ŞARTLARI"
IDDGK27.11.1992E. 1992/356 K. 1992/215"İDARİ İŞLEMİN İPTALİ DAVASI ( Tesis Edildiği Tarihte Mevzuata Uygun Olan Plan - Alanın Sit İlan Edilmesi )
SİT ALANI İLANI ( İmar Planı Uygulamalarını Durduracağı )
İMAR PLANI UYGULAMASININ DURMASI ( Alanın Sit Olarak İlan Edilmesi )
HALİÇ DÜZENLEME ALANI ( İmar Planının İptali Davası - Sit Olarak İlan Edilmesi )
İMAR PLANININ MEVZUATA UYGUNLUĞU ( İptali Davası - Sit Olarak İlan Edilmesi )"
IDDGK22.1.1993E. 1992/336 K. 1993/5"SİT ALANI İLANI ( İmar Planı Uygulamalarını Durduracağı )
İMAR PLANI UYGULAMASININ DURMASI ( Alanın Sit Olarak İlan Edilmesi )
HALİÇ DÜZENLEME ALANI ( İmar Planının İptali Davası - Sit Olarak İlan Edilmesi )
İMAR PLANININ MEVZUATA UYGUNLUĞU ( İptali Davası - Sit Olarak İlan Edilmesi )
İDARİ İŞLEMİN İPTALİ DAVASI ( Tesis Edildiği Tarihte Mevzuata Uygun Olan Plan - Alanın Sit İlan Edilmesi )"
IDDGK22.1.1993E. 1992/447 K. 1993/6"GÖREVSİZ YARGI MERCİİNE BAŞVURMA TARİHİ ( Danıştay`a İdare ve Vergi Mahkemelerine Başvurma Olarak Kabul Edilmesi )
DANIŞTAYA İDARE VE VERGİ MAHKEMELERİNE BAŞVURMA TARİHİ OLARAK KABUL EDİLME ( Görevsiz Yargı Merciine Başvurma )
SÜRE ( Görevsizlik Nedeniyle Red Kararının Kesinleşmesinden Sonra Görevli Mahkemede Dava Açılmasında )
GÖREVSİZLİK NEDENİYLE RED KARARININ KESİNLEŞMESİNDEN SONRA GÖREVLİ MAHKEMEDE DAVA AÇMAK ( Süre )"
IDDGK22.1.1993E. 1992/652 K. 1993/7"İHBAR VE KIDEM TAZMİNATININ ÖDENMESİ ( İş Aktinin Feshi )
İŞ AKTİNİN FESHİ ( İhbar ve Kıdem Tazminatının Ödenmesi )"
IDDGK22.1.1993E. 1992/96 K. 1993/4"GÖREVE DÖNME İSTEMİ ( Kendi İsteği Ayrılan Öğretim Üyesinin )
ÖĞRETİM ÜYESİNİN YENİDEN GÖREVE DÖNME İSTEMİ ( İhtiyaç - Boş Kadro Bulunup Bulunmaması )
ÜNİVERSİTEDE ÖĞRETİM ÜYESİNİN YENİDEN GÖREVE DÖNEBİLMESİ ( İhtiyaç - Boş Kadro Bulunup Bulunmaması )"
IDDGK19.2.1993E. 1991/519 K. 1993/36"MEMUR ALIM SINAVI ( Sakatlar İçin Ayrılan Kontenjan Sınavlarının Aynı Zamanda Yapılması Zorunluluğu Olmaması )
SAKAT KONTENJANI ( Memur Alımı Sınavı - Aynı Zamanda Yapılması Zorunluluğu Olmaması )
SAKATLARIN DEVLET MEMURU OLARAK ATANMALARINA İLİŞKİN SINAVLARIN YAPILMA ZAMANI"
IDDGK26.2.1993E. 1992/564 K. 1993/45"ZİRAAT BANKASI PERSONELİ ( Yapılan Soruşturma Sonucunda Görev Yaptığı Yerde Kalması Sakıncalı Bulunan - Yeni Görev Yerinin Belirlenmesinde Genel Müdürlügün Takdir Hakkı Bulundugu )
ATAMA ( Yapılan Soruşturma Sonucunda Görev Yaptığı Yerde Kalması Sakıncalı Bulunan Ziraat Bankasi Personeli - Yeni Görev Yerinin Belirlenmesinde Genel Müdürlügün Takdir Hakkı Bulundugu )
ZİRAAT BANKASI GENEL MÜDÜRLÜGÜNÜN TAKDİR HAKKI ( Yapılan Soruşturma Sonucunda Görev Yaptığı Yerde Kalması Sakıncalı Bulunan Personel - Yeni Görev Yerinin Belirlenmesi )"
IDDGK2.4.1993E. 1993/76 K. 1993/72"DANIŞTAY DAVA DAİRELERİNİN TEMYİZ MERCİİ OLARAK VERMİŞ OLDUĞU KARARLAR ( Temyizen Ya da Karar Düzeltme Yolu İle İnceleme Yetkisi Bulunmaması )
TEMYİZ MERCİİ OLARAK VERİLEN KARARLAR ( Danıştay Dava Dairelerinin - Temyizen Ya da Karar Düzeltme Yolu İle İnceleme Yetkisi Bulunmaması )
TEMYİZEN YA DA KARAR DÜZELTME YOLU İLE İNCELEME YETKİSİ ( İdari Yargı )
KARAR DÜZELTME YOLU İLE YA DA TEMYİZEN İNCELEME YETKİSİ ( İdari Yargı )"
IDDGK2.4.1993E. 1993/86 K. 1993/73"KARAR DÜZELTME İSTEMİN REDDİ GEREKEN HALLER
DANIŞTAY DAVA DAİRELERİ İLE İDARİ VE VERGİ DAVA DAİRELERİ GENEL KURULLARININ İTİRAZ ÜZERİNE VERDİKLERİ KARARLAR ( Düzeltme İstemi )"
IDDGK9.4.1993E. 1992/680 K. 1993/104"BELEDİYE ENCÜMEN KARARININ İPTALİ ( Kooperatife Ait Yapının Yıkımına İlişkin Kararın İptalinin İstenmesi )
DAVANIN AÇILMAMIŞ SAYILMASI ( Karar Tebliği İçin Yeterli Posta Ücreti Olmasına Karşın Eksik Olduğu Gerekçesiyle Açılmamış Sayılma Kararı Verilmesinin Yanlış Olması )
POSTA ÜCRETİ ( Karar Tebliği İçin Yeterli Posta Ücreti Olmasına Karşın Eksik Olduğu Gerekçesiyle Davanın Açılmamış Sayılmasına Karar Verilmesinin Yanlış Olması )"
IDDGK9.4.1993E. 1993/81 K. 1993/103"ÜÇÜNCÜ KİŞİLERİN DAVA AÇMA SÜRESİ ( Terasa Kaçak Yapılan Kat İçin Af Yasası Nedeniyle Ruhsat Verilmesi )
SÜRE ( İlgililerin Terasa Kaçak Yapılan Kat İçin Af Yasası Nedeniyle Ruhsat Verilmesini İptal Davası )
ÜÇÜNCÜ KİŞİLERİN İŞLEMDEN HABERDAR OLDUKLARI TARİHTEN İTİBAREN DAVA AÇMALARI ( Terasa Kaçak Yapılan Kat İçin Af Yasası Nedeniyle Ruhsat Verilmesi )
YENİ BİR İŞLEM TESİSİ VE AYRI BİR DAVA KONUSU OLUŞTURACAK BAŞVURU ( Süre - Terasa Kaçak Yapılan Kat İçin Af Yasası Nedeniyle Ruhsat Verilmesi )
SÜRE ( Yeni Bir İşlem Tesisi ve Ayrı Bir Dava Konusu Oluşturacak Başvuru - Terasa Kaçak Yapılan Kat İçin Af Yasası Nedeniyle Ruhsat Verilmesi )
VEKİLİN YENİ İŞLEMİ DURUŞMADA ÖĞRENMESİ ( Dava Açmakta Süre Başlangıcı )"
IDDGK26.5.1993E. 1993/605 K. 1995/547"BELEDİYELERİN TRAFİKLE İLGİLİ GÖREVLERİ
KARAYOLLARI TRAFİK YÖNETMELİĞİ İLE BELEDİYELERE VERİLEN YETKİLER"
IDDGK11.6.1993E. 1993/65 K. 1993/208"ÖĞRETİM GÖREVLİLERİNİN GÖREV SÜRELERİ ( Uzatılmasında İdarenin Takdir Yetkisi )
İDARENİN TAKDİR YETKİSİ ( Öğretim Görevlilerinin Görev Sürelerinin Uzatılmasında )
ÜNİVERSİTE ÖĞRETİM GÖREVLİLERİNİN GÖREV SÜRELERİNİN UZATILMASI"
IDDGK9.7.1993E. 1993/297 K. 1993/231"MEMUR ATAMASININ SAĞLIK NEDENİYLE İPTALİ
SAĞLIK NEDENİYLE MEMURUN ATAMASININ İPTALİ
ATANMAYA İLİŞKİN KARARNAMENİN İPTALİ ( Sağlık Nedeniyle )"
IDDGK8.10.1993E. 1992/502 K. 1993/376"SİT ALANI İLANI ( İmar Planı Uygulamalarını Durduracağı )
İMAR PLANI UYGULAMASININ DURMASI ( Alanın Sit Olarak İlan Edilmesi )
HALİÇ DÜZENLEME ALANI ( İmar Planının İptali Davası - Sit Olarak İlan Edilmesi )
İMAR PLANININ MEVZUATA UYGUNLUĞU ( İptali Davası - Sit Olarak İlan Edilmesi )
İDARİ İŞLEMİN İPTALİ DAVASI ( Tesis Edildiği Tarihte Mevzuata Uygun Olan Plan - Alanın Sit İlan Edilmesi )"
IDDGK22.10.1993E. 1991/272 K. 1993/504"İLLER ARASINDAKİ SINIRIN BELİRLENMESİ ( Varolan Sınırların Korunması İlkesi )
KÖY SINIRLARININ DEĞİŞMESİ ( İller Arasındaki Sınırın Belirlenmesi Sırasında )"
IDDGK5.11.1993E. 1991/254 K. 1993/530"DOÇENTLİK SINAVINDA JÜRİ OLUŞUMU ( Yönetmeliğe Aykırılıkta İşlemin İptali Gerekeceği )
DOÇENTLİK SINAV YÖNETMELİĞİ ( Jürinin Bu Yönetmelik Hükümlerine Göre Oluşturulması Zorunluluğu )
SINAV İPTALİ ( Doçentlik Sınavında Jürinin Yönetmelik Hükümlerine Göre Oluşturulmaması )
JÜRİ OLUŞUMU ( Doçentlik Sınavı - Yönetmeliğe Uygun Olma Zorunluluğu )"
IDDGK12.11.1993E. 1992/580 K. 1993/544"SERBEST MUHASEBECİ VE YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLER ( Mesleki Çalışma Dışında Sürekli Gelir Sağlayıcı Başka Bir İş Yapamayacakları-Avukatlık Yapamamaları )
SÜREKLİ GELİR SAĞLAYICI BAŞKA İŞLER ( Serbest Muhasebeci Mali Müşavir ve Yeminli Mali Müşavirlerin Yapamayacakları )
AVUKATLIK MESLEĞİ ( Serbest Muhasebeci Mali Müşavir ve Yeminli Mali Müşavirlik Yapanların Yapamayacakları )"
IDDGK26.11.1993E. 1993/1 K. 1993/561"KAMULAŞTIRMA ( Kültür ve Tabiat Varlıkları Koruma Kurulunun Koruma Alanı İçinde Yer Alan Taşınmaz )
KÜLTÜR VE TABİAT VARLIKLARINI KORUMA KURULUNUN KORUMA ALANI İÇİNDEKİ TAŞINMAZIN KAMULAŞTIRILMASI
KAMULAŞTIRILMASINA KARAR VERİLEN TAŞINMAZIN KÜLTÜR VE TABİAT VARLIKLARINI KORUMA KANUNU KAPSAMINDA DEĞERLENDİRİLİP İNCELENMESİ
KAMULAŞTIRMA İŞLEMİNE DAYANAK ALINAN İMAR PLANININ DAVA KONUSU EDİLMEMESİ ( Kültür ve Tabiat Varlıkları Koruma Kurulunun Koruma Alanı İçinde Yer Alan Taşınmaz )
İMAR PLANININ DAVA KONUSU EDİLMEMESİ ( Kamulaştırma Planına Dayanak Alınan - Kültür ve Tabiat Varlıkları Koruma Kurulunun Koruma Alanı İçinde Yer Alan Taşınmaz )"
IDDGK3.12.1993E. 1993/769 K. 1993/583"GÖREVLİ OLMAYAN YERLERE BAŞVURMA ( İdari Yargının Görevine Giren İşlerde Adli Ya da Askeri Yargıda Açılan Dava )
İDARİ YARGININ GÖREVİNE GİRDİĞİ HALDE ADLİ YA DA ASKERİ YARGIDA AÇILAN DAVA ( Görevden Redde 30 Gün İçinde Görevli Mahkemede Açılabileceği )
SÜRE ( Görevsiz Mahkemede Açılan Davanın Reddi Üzerine Görevli Mahkemede Dava Açılmasında )"
IDDGK24.12.1993E. 1993/279 K. 1993/654"MAHKEMENİN RESEN ARAŞTIRMA YAPMASI ZORUNLULUĞU ( Bozma Kararında da Öngörülen )
YARDIMCI DOÇENTLİĞE ATAMA ( Mahkemenin Bozma Kararında da Öngörülen Araştırmaları Resen Yapması )
BOZMA KARARINDA ÖNGÖRÜLEN ARAŞTIRMALARIN YAPILMASI ZORUNLULUĞU
BELGELER HÜKÜM KURMAK İÇİN YETERLİ DEĞİLSE MAHKEMENİN GEREKLİ ARAŞTIRMAYI RESEN YAPMASI GEREKECEĞİ"
IDDGK14.1.1994E. 1993/787 K. 1994/1"GÜVENLİK SORUŞTURMASI SONUCUNDA ATILI FİİL VE HAREKETLERİN OBJEKTİF KANITLARLA İSPATLANAMAMASI ZORUNLULUĞU
ÖĞRETİM GÖREVLİSİ GEREKSİNİMİ AÇIK OLAN YÜKSEKOKULUN SINAVI KAZANANI ATAMAMASI ( Güvenlik Soruşturması - Objektif Kanıt Bulunmaması )
YÜKSEKOKULUN SINAVI KAZANANI ATAMAMASI ( Güvenlik Soruşturması - Objektif Kanıt Bulunmamasına Rağmen )
SINAVI KAZANANIN ATANMAMASI ( Öğretim Görevliliği - Objektif Kanıt Bulunmayan Güvenlik Soruşturması )"
IDDGK21.1.1994E. 1993/132 K. 1994/30"ECRİMİSİL TALEBİ ( Devletin Mülkiyetinde Veya Hüküm ve Tasarrufu Altında Bulunan Taşınmazı İşgal Etmeyenden )
DEVLETİN MÜLKİYETİNDE BULUNAN TAŞINMAZI İŞGAL ETMEDİĞİ ANLAŞILAN KİŞİ HAKKINDA ECRİMİSİL TAHAKKUK ETTİRİLMESİ
HUKUKEN MEYDANA GELMEMİŞ ALACAK HAKKINDA 6183 S. KANUNUN UYGULANMASI ( Ecrimisil )
AMME ALACAKLARI HAKKINDA KANUNUN YANLIŞ UYGULANMASI ( Ecrimisil )"
IDDGK28.1.1994E. 1992/167 K. 1994/42"İDARE MAHKEMESİNİN GÖREVİ ( İl ve İlçe Kurullarının Muhtar ve İhtiyar Kurulu Üyelerinin Görevlerinden Çıkarılması )
İL VE İLÇE KURULLARININ MUHTAR VE İHTİYAR KURULU ÜYELERİNİN GÖREVLERİNDEN ÇIKARILMASI ( Davada Görevli Mahkeme )
MUHTAR VE İHTİYAR KURULU ÜYELERİNİN GÖREVLERİNDEN ÇIKARILMASI ( İl ve İlçe Kurulları Tarafından - Davada Görevli Mahkeme )
İHTİYAR KURULU ÜYELERİ VE MUHTARLARIN GÖREVLERİNDEN ÇIKARILMASI ( İl ve İlçe Kurulları Tarafından - Davada Görevli Mahkeme )"
IDDGK28.1.1994E. 1992/169 K. 1994/44"BERBERLER DERNEĞİNDEN VERILEN BERBERLİK EHLİYETİ ( Davacının Sınava Tabi Tutulmadan Mesleğini Sürdürebilmesi Için Kendisine Kalfalık Belgesi Verilmesi Talebi )
SINAVA TABİ TUTULMADAN KALFALIK BELGESI TALEBİ ( Berberler Derneğinden Verilen Berberlik Ehliyetine Sahip Olan Davacı - Mesleğini Sürdürebilmesi İçin )
KALFALIK BELGESİ TALEBİ ( Berberler Derneğinden Verilen Berberlik Ehliyetine Sahip Olan Davacı - Sınava Tabi Tutulmadan Mesleğini Sürdürebilmesi İçin )"
IDDGK28.1.1994E. 1992/253 K. 1994/37"GAYRİSIHHİ MÜESSESELERLE İLGİLİ YETKİLER ( İçme Suyu Havzasında Kalan İşyeri )
GAYRİSIHHİ MÜESSESELER İNCELEME KURULU KARARI ( İçme Suyu Havzasında Kalan İşyeri )
İÇME SUYU HAVZASINDA KALAN İŞYERİ ( Gayrisıhhi Müesseselerle İlgili Yetkiler )
BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİNİN YÖNETMELİK ÇIKARMASI ( İçme Suyu Havzası ile İlgili )
BÜYÜKŞEHİR BELEDİYELERİNİN YETKİLERİ ( Gayrisıhhi Müesseselerle İlgili )
GAYRİSIHHİ MÜESSESELER YÖNETMELİĞİNDE BÜYÜKŞEHİR BELEDİYELERİNİN YETKİLERİ
ÇEVRE KİRLİLİĞİ ( İçme Suyu Havzasında Kalan İşyeri - Gayrisıhhi Müesseselerle İlgili Yetkiler )"
IDDGK28.1.1994E. 1992/523 K. 1994/37"GAYRISIHHİ MÜESSESELER ( Bunların Açılış Çalışma ve Denetimlerinde Çeşitli Görev ve Yetkileri Bulunan Büyükşehir Belediyelerinin Yönetmelik Çıkarma Yetkisinin Olması )
YÖNETMELİK ÇIKARMA YETKİSİ ( Büyükşehir Belediyelerinin Gayrısıhhi Müesseselerle İlgili Yönetmelik Çıkarma Yetkisinin Olması )
BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİNİN YETKİSİ ( Gayrısıhhi Müesseselerle İlgili Yönetmelik Çıkarma Yetkisinin Olması )"
IDDGK28.1.1994E. 1994/37 K. 1994/76"TEMYİZ ( İki Ayrı Karar İçin Tek Dilekçe Verilmesi )
İKİ AYRI KARAR İÇİN TEK TEMYİZ DİLEKÇESİ VERİLEMEYECEĞİ
TEMYİZ DİLEKÇESİNİN REDDİ ( İki Ayrı Karar İçin Tek Dilekçe Verilmesi )
TEMYİZ DİLEKÇESİNDEKİ NOKSANLIKLARIN TAMAMLANMASINDA SÜRE
SÜRE ( Temyiz Dilekçesindeki Noksanlıkların Tamamlanmasında )"
IDDGK18.2.1994E. 1992/308 K. 1994/113"KAMULAŞTIRMA DAVALARINDA GÖREV ( İşleme Karşı - Bedele Karşı )
KANUNİ İPOTEK TESİSİ ( Belediyenin Kamulaştırmada )
İMAR ISLAH PLANININ İPTALİ TALEBİ ( Kamulaştırma - Kanuni İpotek Tesisi )
İDARİ YARGI - ADLİ YARGININ GÖREVİ ( Kamulaştırma )
BELEDİYE - VALİLİKLERİN RESEN YETKİSİ ( Kamulaştırma - Kanuni İpotek Tesisi )"
IDDGK8.4.1994E. 1992/497 K. 1994/190"SİVİL SAVUNMA UZMANLARININ ÖZLÜK HAKLARI ( SSK Hastahanelerinde Çalışan - Asli Memur Sayılan )
KURUMLARDA ASLİ MEMUR SAYILANLARIN ÖZLÜK HAKLARI ( SSK Hastahanelerinde Çalışan Sivil Savunma Uzmanları )
SSK HASTAHANELERİNDE ÇALIŞAN SİVİL SAVUNMA UZMANLARI ( Asli Memur Sayılan - Özlük Hakları )
GENELGELERİN KANUN VE YÖNETMELİKLERE AYKIRI ÇIKARILAMAYACAĞI
KANUN VE YÖNETMELİKLERE AYKIRI ÇIKARILAN GENELGE"
IDDGK8.4.1994E. 1993/557 K. 1994/196"MEMURUN MAHKUMİYET NEDENİYLE GÖREVİNE SON VERİLMESİ ( İçtima Edilen Cezaların Yeni Bir Ceza Haline Gelmesi )
İÇTİMA EDİLEN CEZALARIN YENİ BİR CEZA HALİNE GELMESİ ( Memurun Mahkumiyet Nedeniyle Görevine Son Verilmesi )
GÖREVE SON VERİLMESİ ( Memurun - Mahkumiyeti Nedeniyle )"
IDDGK22.4.1994E. 1992/561 K. 1994/211"İDAREYE AİT TAŞINMAZIN TAHLİYESİ ( Daha Önce Kayyum İle Yapılan Kira Sözleşmesi )
FUZULİ ŞAGİL ( Daha Önce Kayyum İle Yapılan Kira Sözleşmesi - Devletin Mülkiyetine Geçen Taşınmaz )
TAHLİYE ( Daha Önce Kayyum İle Yapılan Kira Sözleşmesi - Devletin Mülkiyetine Geçen Taşınmaz )
İDARENİN - DEVLETİN MÜLKİYETİNE GEÇEN TAŞINMAZ ( Tahliye - Daha Önce Kayyum İle Yapılan Kira Sözleşmesi )
İDARENİN SÖZLEŞME İLE BAĞLI KALMAMASI ( Daha Önce Kayyum İle Yapılan Kira Sözleşmesi - Devletin Mülkiyetine Geçen Taşınmaz )"
IDDGK22.4.1994E. 1992/668 K. 1994/217"SENDİKANIN DAVA EHLİYETİ ( Üyeleriyle İlgili Subjektif - Objektif Hukuki Durumlar )
İDARİ MAKAMIN YETKİLİ OLMADIĞI İDDİASI ( Sendikanın Üyesi İle İlgili Dava Açabileceği )
SENDİKANIN ÜYESİYLE İLGİLİ DAVA AÇABİLMESİ ( Objektif Sebep )
ÇALIŞMA İZNİNİN İLÇE BELEDİYESİNCE VERİLMESİ ( Sendikanın Üyesi İle İlgili Dava Açabileceği )
OBJEKTİF NEDEN ( Sendikanın Üyesi İle İlgili Dava Açabileceği )"
IDDGK29.4.1994E. 1993/596 K. 1994/263"DAVA EHLİYETİ ( Belediyelerin Dava Yetkisi )
BELEDİYEDE DAVA AÇMA ( Dava Ehliyeti )"
IDDGK10.6.1994E. 1993/73 K. 1994/310"NÜFUS KÜTÜĞÜNÜN DİN SÜTUNUNUN DEĞİŞTİRİLMESİ TALEBİ ( Yehova Şahitliği )
YEHOVA ŞAHİTLİĞİNİN AYRI BİR DİN OLARAK KABUL EDİLEMEYECEĞİ ( Nüfus Kütüğünün Din Sütununun Değiştirilmesi Talebi )
DİN SÜTUNUNUN DEĞİŞTİRİLMESİ TALEBİ ( Nüfus Kütüğünde - Yehova Şahitliği )"
IDDGK10.6.1994E. 1993/796 K. 1994/309"NOTERLERİN ORTAK HESABI ( Defter Onay Gelirleri )
DEFTER ONAY GELİRLERİ ( Noterlerin Ortak Hesabı )"
IDDGK10.6.1994E. 1993/83 K. 1994/312"YOL FAZLALIĞININ TAKAS EDİLMESİ ( Belediyelere İmar Uygulamasında Verilen Yetkiler )
BELEDİYELERE İMAR UYGULAMASINDA VERİLEN YETKİLER ( Yol Fazlalığının Takas Edilmesi )
KAMU HİZMET ALANLARININ MÜLKİYET HAKKININ KORUNMASI ( Belediyelere İmar Uygulamasında Verilen Yetkiler )"
IDDGK17.6.1994E. 1993/161 K. 1994/327"ATATÜRK İLKE VE İNKILAPLARI ( Üniversitede Derslere Başörtüsü İle Girilemeyeceği )
ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİSİNE KINAMA CEZASI ( Derslere Başörtüsü İle Girmek )
YÜKSEK ÖĞRETİMİN AMAÇ VE İLKELERİ ( Atatürk İnkılapları ve İlkelerini Benimsemiş ve Bu İlkeler Doğrultusunda Davranan Öğrenciler )
DERSLERE BAŞÖRTÜSÜ İLE GİREN VE BİRÇOK KEZ DE UYARILMIŞ OLAN ÖĞRENCİYE KINAMA CEZASI VERİLMESİ
BAŞÖRTÜSÜ İLE DERSE GİRMEK ( Üniversitede - Kınama Cezası Verilmesi )
TÜRBAN İLE DERSE GİRMEK ( Üniversitede - Kınama Cezası Verilmesi )"
IDDGK17.6.1994E. 1993/337 K. 1994/331"FİİLİ HİZMET SÜRESİ ZAMMI ( TRT Bünyesinde Görevli Olmakla Birlikte Haber Hizmetlerinde Görev Alanlar )
TRT MÜDÜRLÜĞÜ BÜNYESİNDE GÖREVLİ OLMAKLA BİRLİKTE HABER HİZMETLERİNDE GÖREV ALANLAR ( Fiili Hizmet Süresi Zammı )"
IDDGK30.9.1994E. 1993/333 K. 1994/549"GÖREV MALÜLLÜĞÜ ( Hastahane Bahçesinde Saldırıda Ölen Kişi - Şahsi Husumet Olmaması )
MEMURUN ŞAHSİ HUSUMET SONUCU SİLAHLI SALDIRIYA UĞRADIĞININ KANITLANAMAMASI ( Görev Malüllüğü )
SİLAHLI SALDIRIDA ÖLEN KİŞİ ( Görev Malüllüğü - Şahsi Husumet Olmaması )"
IDDGK27.10.1994E. 1993/112 K. 1994/599"İLKÖĞRETİM MÜFETTİŞLERİNİN GÖRDÜKLERİ İŞ AÇISINDAN BAKANLIK MÜFETTİŞLERİ İLE AYNI SAYILMAMALARI
BAKANLIK MÜFETTİŞLERİ - İLKÖĞRETİM MÜFETTİŞLERİ ( Gördükleri İş Açısından Aynı Sayılmamaları )
MÜFETTİŞLERİNİN GÖRDÜKLERİ İŞ AÇISINDAN AYNI SAYILMAMALARI ( İlköğretim Müfettişleri - Bakanlık Müfettişleri )"
IDDGK27.10.1994E. 1993/761 K. 1994/603"BELEDİYE SINIRI BELLİ OLMAYAN TAŞINMAZ ( Yıkım Kararının Uygulanması )
YIKIM KARARININ UYGULANMASI ( Belediye Sınırı Belli Olmayan Taşınmaz )
TAŞINMAZIN BULUNDUĞU BELEDİYE SINIRININ BELLİ OLMAMASI ( Yıkım Kararının Uygulanması )"
IDDGK4.11.1994E. 1993/721 K. 1994/618"İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ ( İmar Hattını Düzelten - Parselinin Caddede Yaptığı Daraltma )
İMAR HATTINI DÜZELTEN İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ ( Parselinin Caddede Yaptığı Daraltma )
CADDEDE PARSELİN YAPTIĞI DARALTMA ( İmar Hattını Düzelten İmar Planı Değişikliği )"
IDDGK4.11.1994E. 1994/482 K. 1994/619"CUMHURBAŞKANLIĞI İŞLEMLERİNİN DAVAYA KONU OLMASI ( Kurucu Rektörün Görevinden Alınması )
CUMHURBAŞKANLIĞI İŞLEMLERİ AÇISINDAN YARGI YETKİSİNE SINIRLAMA GETİREN HALLER
ÜNİVERSİTE KURUCU REKTÖRLÜĞÜ GÖREVİNDEN ALINMA VE YERİNE ATAMA YAPILMASI ( Cumhurbaşkanlığı Kararı - Dava Edilebilmesi )
YARGI DENETİMİ DIŞINDA TUTULMAYACAK HALLER ( Cumhurbaşkanlığı Kararı - Kurucu Rektörün Görevinden Alınması )"
IDDGK18.11.1994E. 1994/866 K. 1994/633"TEMYİZDE SÜRE ( Danıştay Dava Dairesinin İlk Derece Mahkemesi Olarak Verdiği Karar )
SÜRE ( Danıştay Dava Dairesinin İlk Derece Mahkemesi Olarak Verdiği Kararı Temyizde )
DANIŞTAY DAVA DAİRESİNİN İLK DERECE MAHKEMESİ OLARAK VERDİĞİ KARAR ( Temyizde Süre )
DÜZELTME YOLUNUN AÇIK OLMAMASI ( Danıştay Dava Dairesinin İlk Derece Mahkemesi Olarak Verdiği Karar )"
IDDGK17.2.1995E. 1995/118 K. 1995/91"KAMULAŞTIRMA YASASI AÇISINDAN UYUŞMAZLIK ( Kamu Tüzel Kişi ve Kurumları Arasında )
İDARİ DAVA DAİRELERİ GENEL KURULUNUN TEMYİZ İNCELEMESİ YAPAMAMASI ( Kamu Tüzel Kişi ve Kurumları Arasında Kamulaştırma )
TEMYİZ İNCELEMESİ YAPAMAMAK ( İdari Dava Daireleri Genel Kurulu - Kamu Tüzel Kişi ve Kurumları Arasında Kamulaştırma )
KAMU TÜZEL KİŞİ VE KURUMLARI ARASINDA KAMULAŞTIRMA YASASI AÇISINDAN UYUŞMAZLIK"
IDDGK8.3.1995E. 1996/47 K. 1996/144"BELEDİYENİN HUKUKSAL STATÜSÜNDE YAPILAN DEĞİŞİKLİKLER ( Nedeniyle Doğan Uyuşmazlıkta Belediye Meclisi Üyesi Olarak Görev Yapan Davacının Dava Açma Ehliyetinin Bulunduğu )
DAVA AÇMA EHLİYETİ ( Belediye Meclisi Üyesi Olarak Görev Yapan Davacı - Görevli Olduğu Belediyenin Hukuksal Statüsünde Yapılan Değişiklikler Nedeniyle Doğan Uyuşmazlıkta Ehliyetinin Bulunduğu )
BELEDİYE MECLİSİ ÜYESİ ( Görevli Olduğu Belediyenin Hukuksal Statüsünde Yapılan Değişiklikler Nedeniyle Doğan Uyuşmazlıkta Dava Açma Ehliyetinin Bulunduğu )"
IDDGK22.9.1995E. 1993/478 K. 1995/674"MEMURUN ASKERLİK HİZMET SÜRESİNİN İNTİBAKTA DEĞERLENDİRİLMESİ
MEMURİYETTE İKEN BİR ÜST ÖĞRENİM KURUMUNU BİTİREN MEMURUN İNTİBAKI
MEMURUN İNTİBAKINDA ASKERLİK HİZMET SÜRESİNİN VE BİR ÜST ÖĞRENİM KURUMUNU BİTİRMESİNİN BİRLİKTE DEĞERLENDİRİLMESİ
İNTİBAK ( Memurun Askerlik Hizmet Süresinin ve Bir Üst Öğrenim Kurumunu Bitirmesinin Birlikte Değerlendirilmesi )"
IDDGK13.10.1995E. 1994/331 K. 1995/715"TAPU TAHSİS BELGESİNİN İPTALİ ( İmar Planında Okul Yeri Olarak Ayrılmış Taşınmaz )
KAMU KULLANIMINA AYRILMIŞ YERLER ( Gecekonduya Verilen Tapu Tahsis Belgesinin İptali )
İMAR PLANINDA OKUL YERİ OLARAK AYRILMIŞ TAŞINMAZ ( Gecekonduya Verilen Tapu Tahsis Belgesinin İptali )
GECEKONDUYA VERİLEN TAPU TAHSİS BELGESİNİN İPTALİ ( İmar Planında Okul Yeri Olarak Ayrılmış Taşınmaz )"
IDDGK13.10.1995E. 1994/457 K. 1995/717"İMAR YASASINA GÖRE İFRAZ VE TEVHİD İŞLEMLERİ ( Müşterek Mülkiyet - Tüm Paydaşların Muvafakatı Zorunluluğu )
MÜŞTEREK MÜLKİYET ( İfraz ve Tevhit İşlemleri - Tüm Paydaşların Muvafakatı Zorunluluğu )
İFRAZ VE TEVHİD İŞLEMLERİ ( Müşterek Mülkiyet - Tüm Paydaşların Muvafakatı Zorunluluğu )
PAYDAŞLARIN BİRLİKTE HAREKET ZORUNLULUĞU ( İfraz ve Tevhid İşlemleri )"
IDDGK13.10.1995E. 1995/204 K. 1995/722"İDARİ DAVA AÇMA SÜRESİ ( İlgililere Üst Makamın Cevabını Beklemek İçin Yalnızca 60 Günlük Süre Tanındığı - Süre Geçtikten Sonra Yapılacak Yeni Başvuruların İlgililere Yeniden Dava Açma Hakkı Sağlamadığı )
SÜRE GEÇTİKTEN SONRA İDAREYE YAPILACAK YENİ BAŞVURULAR ( İlgililere Yeniden Dava Açma Hakkı Sağlamadığı - İlgililere Üst Makamın Cevabını Beklemek İçin Yalnızca 60 Günlük Süre Tanındığı )
İDAREYE YAPILACAK YENİ BAŞVURULAR ( Süre Geçtikten Sonra/İlgililere Yeniden Dava Açma Hakkı Sağlamadığı - İlgililere Üst Makamın Cevabını Beklemek İçin Yalnızca 60 Günlük Süre Tanındığı )"
IDDGK20.10.1995E. 1994/488 K. 1995/728"ÖĞRETMENİN BAĞ-KUR'DA GEÇEN HİZMET SÜRESİNİN İNTİBAKTA YERİ ( Açıktan Tekrar Atanan )
ÖĞRETMENLİĞE TEKRAR ATANAN KİŞİNİN BAĞ-KUR`DA GEÇEN HİZMET SÜRELERİ
İNTİBAK ( Açıktan Tekrar Atanan Öğretmenin Bağ Kur'da Geçen Hizmet Süreleri )
ÖZEL OKUL - ÖZEL ÖĞRETİM KURUMU ( Tekrar Atanan Öğretmenin Bağ Kur'da Geçen Hizmet Sürelerinin İntibakı )"
IDDGK27.10.1995E. 1994/926 K. 1995/739"SUÇ İŞLEYEN AVUKATLAR ( Soruşturma İzni - İdarenin Taktir Yetkisi )
SORUŞTURMA İZNİ ( Suç İşleyen Avukat - İdarenin Taktir Yetkisi - Kesin ve Yürütülmesi Gereken İşlem )
AVUKAT ( Suç İşleyen Avukat - İdarenin Taktir Yetkisi )"
IDDGK27.10.1995E. 1995/765 K. 1995/742"DAVACININ TEMYİZ AŞAMASINDA DAVADAN FERAGAT ETMESİ ( Mahkemece Bu Husus Gözetilerek Yeniden Karar Verilmesi Gerektiği )
TEMYİZ AŞAMASINDA DAVADAN FERAGAT ETMEK ( Davacının - Mahkemece Bu Husus Gözetilerek Yeniden Karar Verilmesi Gerektiği )
FERAGAT ( Davacının Temyiz Aşamasında - Mahkemece Bu Husus Gözetilerek Yeniden Karar Verilmesi Gerektiği )"
IDDGK9.11.1995E. 1995/103 K. 1995/219"HAZIRLIK SORUŞTURMASI ( Memur Hakkında Soruşturma )
ÖZEL EĞİTİM KURUMLARI ( Yönetici ve Öğretmenlere Memur Muhakamatı Hakkında Kanunun Uygulanamayacağı )
MEMUR HAKKINDA SORUŞTURMA ( Memurların Muhakematı Hakkında Kanunun Uygulanması )"
IDDGK10.11.1995E. 1994/105 K. 1995/768"YÜKSEKÖGRETİM KURUMUNDAN ÇIKARMA CEZASI ( Üniversite Öğrencisinin Öğrenci Yerleştirme Sınavında Başkasının Yerine Sınava Girmesi - Disiplin Yönetmeliğinin m.30/a Kuralının Dikkate Alınması Gereği )
ÖGRENCİ YERLEŞTİRME SINAVI ( Üniversite Öğrencisinin Başkasının Yerine Sınava Girmesi - Yükseköğretim Kurumundan Çıkarılması/Disiplin Yönetmeliğinin m.30/a Kuralının Dikkate Alınması Geregi )
ÜNIVERSİTE ÖĞRENCİSİNİN BAŞKASININ YERİNE ÖĞRENCİ YERLEŞTİRME SINAVINA GİRMESİ ( Yükseköğretim Kurumundan Çıkarılması - Disiplin Yönetmeliğinin m.30/a Kuralının Dikkate Alınması Geregi )"
IDDGK1.12.1995E. 1995/784 K. 1995/853"YABANCI DİL TAZMİNATI ( Yabancı Dille Eğitim Yapan Üniversitelerden Mezun Olan Kamu Personelinin Seviye Tesbit Sınavına Girmeksizin "c" Düzeyinde Yararlanacakları - Yabancı Dille Eğitim Yapmayıp Üniversitelerin Yabancı Dil Eğitimi Yapan Bölümlerinden Mezun Olanların Seviye Tesbit Sınavına Girecekleri )
SEVİYE TESPİT SINAVI ( Yabancı Dille Eğitim Yapmayıp Üniversitelerin Yabancı Dil Eğitimi Yapan Bölümlerinden Mezun Olanların Seviye Tesbit Sınavına Girecekleri - "c" Düzeyinde Yabancı Dil Tazminatından Yararlanma )
KAMU PERSONELİNİN YABANCI DİL TAZMİNATINDAN YARARLANMALARI ( Yabancı Dille Eğitim Yapan Üniversitelerden Mezun Olanların Seviye Tesbit Sınavına Girmeksizin "c" Düzeyinde Yararlanacakları - Yabancı Dille Eğitim Yapmayıp Üniversitelerin Yabancı Dil Eğitimi Yapan Bölümlerinden Mezun Olanların Seviye Tesbit Sınavına Girecekleri )"
IDDGK12.1.1996E. 1994/100 K. 1996/3"SAYIŞTAY MENSUPLARININ BİRİNCİ SINIFA AYRILMA ŞARTLARI ( Sicilleri Yönünden Emsalleri Arasında Temayüz Etmesi - Terfi İçin Gereken Sicil Not Ortalamasının Üzerinde Puanlar İstenmesinin Yasanın Aamacına Uygun Olduğu )
TERFİ İÇİN GEREKEN SİCİL NOT ORTALAMASI ( Sayıştay Mensuplarından Birinci Sınıfa Ayrılmak İçin Öngörülen Diğer Şartları Yerine Getirenlerden Terfi İçin Gereken Sicil Not Ortalamasının Üzerinde Puanlar İstenmesinin Yasanın Amacına Uygun Olduğu )"
IDDGK16.2.1996E. 1994/1039 K. 1996/95"FONLAR VE İLİŞKİN KAÇAKÇILIK CEZASI ( Görüm ve Çözümünde Görevli Mahkeme )
GÖREVLİ MAHKEME ( Fonlar ve İlişkin Kaçakçılık Cezasının Görüm ve Çözümünde )"
IDDGK16.2.1996E. 1994/401 K. 1996/92"FUZULİ ŞAGİL ( Hazine Taşınmazını Maden İşletme Ruhsatına Dayanarak Kullanan Şirket )
MADEN İŞLETME RUHSATI ( Hazine Taşınmazı İçin Ecrimisil Ödenmeyeceği )
ECRİMİSİL ( Hazine Taşınmazını Maden İşletme Ruhsatına Dayanarak Kullanan Şirket )
HAZİNE TAŞINMAZINI MADEN YASASI GEREĞİNCE ALMIŞ OLDUĞU İŞLETME RUHSATINA DAYANARAK KULLANAN ŞİRKET ( Ecrimisil İstenemeyeceği )"
IDDGK16.2.1996E. 1994/762 K. 1996/93"DOKTORA TEZİ ( Danışmanla Görüşmeden Hazırlanıp Son Gün Verilen - Tez Jürisi Oluşturma Zorunluluğu )
TEZ JÜRİSİ OLUŞTURMA ZORUNLULUĞU ( Danışmanla Görüşmeden Hazırlanıp Son Gün Verilen Doktora Tezi )
LİSANSÜSTÜ ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİNDE ENSTİTÜ YÖNETİM KURULUNUN TEZ JÜRİSİNİ OLUŞTURMA GÖREVİ"
IDDGK1.3.1996E. 1995/603 K. 1996/110"İDARİ PARA CEZASI ( Çevre Kanunu Uyarınca Valilikçe Verilen/İptali Talebi - Mahallin En Büyük Mülki Amiri Olan Valinin Bu İlin Bir İlçesinde Yetkisiz Olduğunu Öne Sürmenin Çevre Kanununa Uygun Görülmediği )
ÇEVRE KANUNU UYARINCA VALİLİKÇE VERİLEN İDARİ PARA CEZASI ( Mahallin En Büyük Mülki Amiri Olan Valinin Bu İlin Bir İlçesinde Yetkisiz Olduğunu Öne Sürmenin Çevre Kanununa Uygun Görülmediği/İptali Talebi )
VALİLİKÇE VERİLEN İDARİ PARA CEZASI ( Çevre Kanunu Uyarınca/İptali Talebi - Mahallin En Büyük Mülki Amiri Olan Valinin Bu İlin Bir İlçesinde Yetkisiz Olduğunu Öne Sürmenin Çevre Kanununa Uygun Görülmediği )"
IDDGK8.3.1996E. 1995/913 K. 1996/143"TÜRK TABİPLER BİRLİĞİNİN GÖREV ALANI VE YETKİLERİ ( Bakanlar Kurulu Kararı İle Yürürlüğe Giren "Kamu Kurum ve Kuruluşlarına Ait Sağlık İşletmelerinin Yönetimi ile Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik" in Bazı Maddelerinin İptali İstemi İle Açtığı Davada Ehliyeti Bulunduğu )
BAKANLAR KURULU KARARI İLE YÜRÜRLÜĞE GİREN YÖNETMELİK ( Türk Tabipleri Birliğinin Bazı Maddelerinin İptali İstemi İle Açtığı Dava - Ehliyeti Bulunduğu/Aralarında Menfaat Alakasının Bulunduğu )
DAVA AÇMA EHLİYETİ ( Bakanlar Kurulu Kararı İle Yürürlüğe Giren Yönetmeliğin Bazı Maddelerinin İptali İstemi İle Türk Tabipleri Birliğinin Açtığı Dava - Aralarında Menfaat Alakasının Bulunduğu/Ehliyeti Bulunduğu )"
IDDGK8.3.1996E. 1996/60 K. 1996/145"TABİP ODALARININ GÖREV VE YETKİLERİ ( Hastanenin Sağlık İşletmesine Dönüştürülmesine İlişkin Bakanlar Kurulu Kararının İptali İstemiyle Açtığı Dava - Aralarında Ciddi ve Makul Bir Menfaat İlişkisinin Bulunduğu )
HASTANENİN SAĞLIK İŞLETMESİNE DÖNÜŞTÜRÜLMESİ ( Bakanlar Kurulu Kararının İptali İstemiyle Tabip Odasının Açtığı Dava - Aralarında Ciddi ve Makul Bir Menfaat İlişkisinin Bulunduğu/Davacının Sübjektif Ehliyetinin Bulunduğu )
MENFAAT İLİŞKİSİ ( Hastanenin Sağlık İşletmesine Dönüştürülmesine İlişkin Bakanlar Kurulu Kararının İptali İstemiyle Tabip Odasının Açtığı Dava - Aralarında Ciddi ve Makul Bir Menfaat İlişkisinin Bulunduğu )
HAK İHLALİ KOŞULU ARANMAMASI ( Hastanenin Sağlık İşletmesine Dönüştürülmesine İlişkin Bakanlar Kurulu Kararının İptali İstemiyle Tabip Odasının Açtığı Dava - Dava Konusu Kararın Kamu Yararını Yakından İlgilendirmekte Olduğu )"
IDDGK9.5.1996E. 1994/759 K. 1996/253"YAŞ HADDİ ( Banka Yönetim Kurulu Üyeliğinden Alınma - 65 Yaşını Doldurmuş Bulunmak )
BANKA YÖNETİM KURULU ÜYELİĞİNDEN ALINMA ( 65 Yaşını Doldurmuş Bulunmak )
DEVLET MEMURLUĞUNA ATANABİLME GENEL KOŞULLARINI YİTİRMEK ( 65 Yaşını Doldurmuş Bulunmak )"
IDDGK9.5.1996E. 1994/780 K. 1996/258"ALTI YILLIK SİCİL ORTALAMASI ( Kesirlerin Tamsayıya Tamamlanması )
KADEME İLERLEMESİ ( Sicil Notu Kesirlerinin Tamsayıya Tamamlanması - Altı Yıllık )
SİCİL NOTU İÇİN ÖNGÖRÜLEN KESİRLERİN TAMSAYIYA TAMAMLANMASI ( Altı Yıllık )
DEVLET MEMURLARIN SİCİL NOTLARINDAKİ KESİRLERİN TAMSAYIYA TAMAMLANMASI ( Altı Yıllık )"
IDDGK9.5.1996E. 1996/222 K. 1996/261"DANIŞTAY'IN İLK DERECE MAHKEMESİ SIFATIYLA BAKTIĞI DAVALAR ( Taraflardan Birinin Usulüne Uygun Olarak Duruşma Yapılmasını İstemesi - Duruşma Yapılmaksızın Uyuşmazlığın Esası Hakkında Karar Verilemeyeceği )
DURUŞMA YAPILMAKSIZIN KARAR VERİLEMEMESİ ( Danıştay'ın İlk Derece Mahkemesi Sıfatıyla Baktığı Davalarda Taraflardan Birinin Usulüne Uygun Olarak Duruşma Yapılmasını İstemesi"
IDDGK16.5.1996E. 1994/772 K. 1996/267"MEMURİYET SINAVINA GİRİŞTE YAŞ KOŞULU ( "30 Yaşını Doldurmamış Bulunmak" Şartının Yorumu )
HİZMETİN GEREĞİ ÖZEL KOŞULLAR ( "30 Yaşını Doldurmamış Bulunmak" Şartının Yorumu )
MEMURİYETLE İLGİLİ YÖNETMELİKLER ( Resmi Gazetede Yayımlanması - Sınava Girişte Yaş Koşulu )"
IDDGK23.5.1996E. 1994/610 K. 1996/323"TEKNİK ÖĞRETMENLER DERNEĞİNİN DAVA AÇMA EHLİYETİ ( YÖK Tarafından Çıkarılan Yönetmelik - Teknik Öğretmenlerin Tümünün Kamu Görevlisi Olmadığı Tüm Teknik Öğretmenleri İlgilendiren Bu Konuda Dava Açma Ehliyeti Bulunduğu )
DAVA AÇMA EHLİYETİ ( Teknik Öğretmenlerin Tümünün Kamu Görevlisi Olmadığı Tüm Teknik Öğretmenleri İlgilendiren Konuda Teknik Öğretmenler Derneğinin Dava Açma Ehliyeti Bulunduğu - YÖK Tarafından Çıkarılan Yönetmelik )
DERNEĞİN DAVA AÇMA EHLİYETİ ( Teknik Öğretmenler Derneği - YÖK Tarafından Çıkarılan Yönetmelik/Teknik Öğretmenlerin Tümünün Kamu Görevlisi Olmadığı Tüm Teknik Öğretmenleri İlgilendiren Bu Konuda Dava Açma Ehliyeti Bulunduğu )
TEKNİK ÖĞRETMENLER İÇİN DÜZENLENECEK MÜHENDİSLİK PROGRAMLARININ UYGULAMA YÖNETMELİĞİ ( Teknik Öğretmenler Derneğinin Dava Açma Ehliyeti Bulunduğu - Hukuka Aykırılık Bulunmadığı )"
IDDGK30.5.1996E. 1994/611 K. 1996/333"MESLEK ODALARININ ÜYELERİ ÜZERİNDEKİ GÖZETİM VE DENETİM GÖREVİ ( Elektrik Tesisatçıları )
MESLEK ODALARININ KURULUŞ AMACI ( Üyeleri Üzerinde Gözetim ve Denetim Görevi )
ELEKTRİK TESİSATÇILARI YÖNETMELİĞİ ( TEK'in Bir İşletmesine Kayıt Zorunluluğu )"
IDDGK30.5.1996E. 1994/613 K. 1996/334"MESLEK KURULUŞLARININ KENDİ ADLARINA TAŞINMAZ TESCİL ETTİREBİLMESİ ( Mimarlar Odası )
MİMARLAR ODASI ( Tüzel Kişiliği Bulunması - Adına Taşınmaz Tescil Ettirebileceği )
TÜZEL KİŞİLİK ( Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği ve Bağlı Odalar - Adına Taşınmaz Tescil Ettirebileceği )"
IDDGK30.5.1996E. 1994/615 K. 1996/335"DİPLOMANIN DENKLİĞİ TALEBİ ( Yurt Dışında 3 Yıllık Öğrenim Gören Davacı - ... Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Lisansına Eşdeğer Sayılamayacağı )
YURT DIŞINDA ÜÇ YILLIK EĞİTİMİN DENKLİĞİ ( ... Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Lisansına Eşdeğer Sayılamayacağı )"
IDDGK30.5.1996E. 1994/827 K. 1996/339"ÜNİVERSİTESİNE RAPOR VERMEYEN DOKTORA YAPMAK İÇİN YURT DIŞINA GİDEN ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ
ARAŞTIRMA GÖREVLİSİNİN RAPOR VERMEMESİ ( Üniversitesine - Yurt Dışına Doktora İçin Giden )
DOKTORA ÖĞRENİMİ ( Yurt Dışında - Araştırma Görevlisinin Üniversitesine Rapor Verme Zorunluluğu )
ARAŞTIRMA GÖREVLİSİNİN YURT DIŞINDA DOKTORA YAPMASI ( Üniversitesine Rapor Verme Zorunluluğu )"
IDDGK21.6.1996E. 1994/386 K. 1996/382"ARKEOLOJİK SİT ALANLARINDA KALAN TAŞINMAZLAR ( III. Derece - Revizyon Planı İle Turizm Tesis Alanı Olarak Ayrılmasında Planlama İlkelerine Uyarlılık Bulunmadığı )
DOGAL SİT ALANLARINDA KALAN TAŞINMAZLAR ( II. Derece - Revizyon Planı İle Turizm Tesis Alanı Olarak Ayrılmasında Planlama İlkelerine Uyarlılık Bulunmadığı )
REVİZYON PLANI İLE TURIZM TESİS ALANI OLARAK AYRILAN TAŞINMAZ ( III. Derece Arkeolojik Sit ve II. Derece Doğal Sit Alanlarında Kalan - Planlama İlkelerine Uyarlılık Bulunmadığı )"
IDDGK28.6.1996E. 1994/767 K. 1996/395"MÜŞTEREK MÜLKİYET ( Bir Kısım Paydaşların Rızası ve Bedelsiz Terk Şartı İle İfraz )
BEDELSİZ TERK ( Bir Kısım Paydaşların Rızası - Terk Şartı İle İfraz )
İFRAZ ( Bir Kısım Paydaşların Rızası ve Bedelsiz Terk Şartı İle )
PAYDAŞLARDAN BİR KISMININ RIZASI ALINMAK SURETİYLE VE BEDELSİZ TERK KOŞULU İLE İFRAZ"
IDDGK5.7.1996E. 1995/242 K. 1996/405"KATILAN VEKİLİ TARAFINDAN İHTARNAME ŞEKLİNDE YAPILAN İADELİ TAAHHÜTLÜ BİLDİRİM ( Tebligat İşlemi Olarak Kabul Edilemeyeceği - Dava Açma Süresinin Başlangıç Tarihi Olarak Bildirimin Tebliğ Tarihinin Esas Alınmasının Hukuka Aykırılık Teşkil Ettiği )
İADELİ TAAHHÜTLÜ BİLDİRİM ( Katılan Vekili Tarafından İhtarname Şeklinde Yapılan - Dava Açma Süresinin Başlangıç Tarihi Olarak Bildirimin Tebliğ Tarihinin Esas Alınmasının Hukuka Aykırılık Teşkil Ettiği/Tebligat İşlemi Olarak Kabul Edilemeyeceği )
TEBLİGAT İŞLEMİ ( Katılan Vekili Tarafından İhtarname Şeklinde Yapılan İadeli Taahhütlü Bildirim/Tebligat İşlemi Olarak Kabul Edilemeyeceği - Dava Açma Süresinin Başlangıç Tarihi Olarak Bildirimin Tebliğ Tarihinin Esas Alınmasının Hukuka Aykırılık Teşkil Ettiği )
İHTARNAME ŞEKLİNDE YAPILAN İADELİ TAAHHÜTLÜ BİLDİRİM ( Katılan Vekili Tarafından - Tebligat İşlemi Olarak Kabul Edilemeyeceği/Dava Açma Süresinin Başlangıç Tarihi Olarak Bildirimin Tebliğ Tarihinin Esas Alınmasının Hukuka Aykırılık Teşkil Ettiği )"
IDDGK3.10.1996E. 1996/79 K. 1996/83"KAMULAŞTIRMA ( İmtiyaz Sözleşmesi Tarafı Olan Özel Kuruluş Lehine Kamulaştırma Yapılamayacağı )
İMTİYAZ SÖZLEŞMESİ ( Elektrik Üretimi, İletimi ve Dağıtımının Özel Bir Şirkete Devri )
YAP-İŞLET-DEVRET ( Elektrik Üretimi, İletimi ve Dağıtımının Özel Bir Şirkete Devri )"
IDDGK8.11.1996E. 1995/313 K. 1996/938"FENNİ MESUL ( Bayındırlık ve İskan Bakanlığı Genelgesi - Yapının Tek Fenni Mesul'ünün Mimar Ya da İnşaat Mühendisi Olacağı Yolundaki Düzenlemede Mevzuata Uyarlık Bulunmadığı )
İMAR KANUNUNDA FENNİ MESUL ( Bayındırlık ve İskan Bakanlığı Genelgesi - Yapının Tek Fenni Mesul'ünün Mimar Ya da İnşaat Mühendisi Olacağı Yolundaki Düzenlemede Mevzuata Uyarlık Bulunmadığı )
YAPILARDA FENNİ MESUL ( Bayındırlık ve İskan Bakanlığı Genelgesi - Yapının Tek Fenni Mesul'ünün Mimar Ya da İnşaat Mühendisi Olacağı Yolundaki Düzenlemede Mevzuata Uyarlık Bulunmadığı )"
IDDGK22.11.1996E. 1996/100 K. 1996/592"BANKANIN AKTİF VE PASİFİYLE BAŞKA BANKAYA DEVRİ ( Alacaklarının Kamu Alacağı Haline Dönüştürülmesi - Kredi Kefilinin İpotek Ettirdiği Taşınmaz Hakkında 6183 S.K.'a Göre İşlem Tesisi )
BANKA ALACAKLARI ( Aktif ve Pasifiyle Başka Bankaya Devredilen - Alacaklarının Kamu Alacağı Haline Dönüştürülmesi/Kredi Kefilinin İpotek Ettirdiği Taşınmaz Hakkında 6183 S.K.'a Göre İşlem Tesisi )
KAMU ALACAĞI HALİNE DÖNÜŞTÜRÜLEN BANKA ALACAĞI ( Aktif ve Pasifiyle Başka Bankaya Devredilen - Kredi Kefilinin İpotek Ettirdiği Taşınmaz Hakkında 6183 S.K.'a Göre İşlem Tesisi )"
IDDGK6.12.1996E. 1993/773 K. 1996/599"GÖREV ( Tazminat Davası - TCDD'nin Su Dolu Kuyusuna Düşerek Ölen Çocuk )
TAZMİNAT DAVASINDA GÖREV ( TCDD'nin Su Dolu Kuyusuna Düşerek Ölen Çocuk )
KAMU HİZMETİ GEREĞİ SAHİP OLUNAN TAŞINMAZDA GEREKLİ ÖNLEMLERİN ALINMASI ZORUNLULUĞU
SÜRE AŞIMI ( Zararın Öğrenildiği Tarihten İtibaren İdare Mahkemesine Dava Açmakta )
ZARARIN ÖĞRENİLDİĞİ TARİHTEN İTİBAREN İDARE MAHKEMESİNE DAVA AÇMAKTA SÜRE"
IDDGK6.12.1996E. 1995/396 K. 1996/598"KAMU YARARINI İLGİLENDİREN HUSUSLARDA İPTAL DAVASI ( Köy Halkının Mera ve Harman Yeri Olarak Kullandığı Taşınmazların Mera Vasfının Kaldırılarak 3. Şahsa Satışı - Köy Sakini Davacının Menfaatinin ve Kişisel Hakkının İhlal Edildiği/Dava Açabileceği )
KİŞİSEL HAK İHLALİ KOŞULU ( İptal Davası - Köy Halkının Mera ve Harman Yeri Olarak Kullandığı Taşınmazların Mera Vasfının Kaldırılarak 3. Şahsa Satışı/Köy Sakini Davacı Açısından Gerçekleştiği )
İPTAL DAVASI ( Köy Halkının Mera ve Harman Yeri Olarak Kullandığı Taşınmazların Mera Vasfının Kaldırılarak 3. Şahsa Satışı - Köy Sakini Davacının Menfaatinin ve Kişisel Hakkının İhlal Edildiği/İptal Davası Açabileceği )"
IDDGK6.12.1996E. 1995/773 K. 1996/599"MADDİ VE MANEVİ TAZMİNAT ( Çocuğun T.C.D.D.Genel Müdürlüğü Mülkiyetindeki Arsada Bulunan Su Dolu Kuyuya Düşüp Ölmesi - Davada İdari Yargının Görevli Olduğu )
GÖREVLİ YARGI YERİ ( Çocuğun T.C.D.D.Genel Müdürlüğü Mülkiyetindeki Arsada Bulunan Su Dolu Kuyuya Düşüp Ölmesi/Maddi ve Manevi Tazminat - Davada İdari Yargının Görevli Olduğu )
SÜRE AŞIMI BULUNMAMASI ( Davacıların Zararın Öğrenildiği Tarihten İtibaren 1 Yıllık Süre İçinde İdareye Başvurmaları - İstemlerinin Reddi Üzerine 60 Günlük Dava Açma Süresinde İdare Mahkemesine Dava Açmaları )"
IDDGK20.12.1996E. 1995/536 K. 1996/638"BAHÇE KAPISI VE KUYU ( Eski Eser Özelliğindeki Tescilli Bir Yapının Etki Alanı İçinde Yer Alabileceği - Tek Başına Bahçenin Eski Eser Olarak Tescil Edilmesinin Mümkün Olmadığı )
ESKİ ESER OLARAK TESCİL ( Bahçe Kapısı ve Kuyu - Tek Başına Bahçenin Eski Eser Olarak Tescil Edilmesinin Mümkün Olmadığı/Eski Eser Özelliğindeki Tescilli Bir Yapının Etki Alanı İçinde Yer Alabileceği )"
IDDGK17.1.1997E. 1995/816 K. 1997/1"BAĞ-KUR SAĞLIK SİGORTASI YARDIMLARI YÖNETMELİĞİ ( 25.8.1986 Günlü 19202 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Yönetmeliğin 21. Maddesinin Hukuka Aykırı Olduğu )
SAĞLIK SİGORTASI YARDIMLARI YÖNETMELİĞİ ( 25.8.1986 Günlü 19202 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Yönetmeliğin 21. Maddesinin Hukuka Aykırı Olduğu )"
IDDGK17.1.1997E. 1996/197 K. 1997/59"SOSYAL YARDIM ZAMMI ( Kanunun Verdiği Yetkiye Dayanılarak Kurulan Kuruluşlar ve Bunların İştiraklerinin de Yükümlüsü Oldukları )
KURULUŞLAR VE İŞTİRAKLERİ ( Kanunun Verdiği Yetkiye Dayanılarak Kurulan - Sosyal Yardım Zammı Yükümlüsü Oldukları )
KANUNUN VERDİĞİ YETKİYE DAYANILARAK KURULAN KURULUŞLAR VE İŞTİRAKLERİ ( Sosyal Yardım Zammı Yükümlüsü Oldukları )"
IDDGK17.1.1997E. 1996/756 K. 1997/56"BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN DÜŞÜRME KARARI ( İtiraz Üzerine İdari Dava Daireleri Genel Kurulunca Verilen Kararların Kesin Olması )
İDARİ DAVA DAİRELERİ GENEL KURUL KARARI ( Kararların Kesin Olması ve Karar Düzeltme İsteminde Bulunulamaması )
KARAR DÜZELTME ( İdari Dava Daireleri Genel Kurulunca Verilen Kararların Kesin Olması )"
IDDGK17.1.1997E. 1996/764 K. 1997/46"İDARENİN HAKSIZ EYLEMİ ( Zararın Tespit Edilmesi Amacıyla Yargıya Başvurulması )
ZARARIN ÖĞRENİLMESİ ( İdarenin Haksız Eyleminden Doğan Zarar Miktarının Tespiti İçin Yargıya Başvurulduğu Gün )
YARGIYA ZARARIN TESPİTİ İÇİN BAŞVURULDUĞU GÜN ( Zararın Öğrenildiği Gün OlarakKabul Edilmesi )
DAVA AÇMA SÜRESİ ( Zararın Öğrenildiği Tarihten İtibaren Bir Yıl İçinde Davanın Açılmamış Olması )"
IDDGK27.2.1997E. 1997/1 K. 1997/2"TURİZM TEŞVİK BELGELİ YATIRIM VE İŞLETMELER ( Para Cezası - Kapatma Cezası - Bir Yıllık Sürenin Başlama Tarihi )
PARA CEZASI ( Turizm Teşvik Belgeli Yatırımlar ve İşletmelerde Uygulanacak Ceza )
KAPATMA CEZASI ( Turizm Teşvik Belgeli Yatırımlar ve İşletmelere Uygulanacak Ceza )
BİR YILLIK SÜRE ( Turizm Teşvik Belgeli Yatırımlarda Uygulanacak Cezada Sürenin Başlama Tarihi )"
IDDGK7.3.1997E. 1995/717 K. 1997/212"KAMU KURULUŞUNUN MUHASEBECİSİ ( Mali Müşavir İzin Belgesi )
MALİ MÜŞAVİR İZİN BELGESİ ( Kamu Kuruluşunun Muhasebesi )"
IDDGK7.3.1997E. 1996/49 K. 1997/210"YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK ŞİRKETİ ( Ticaret Odasına Munzam Aidat Ödeme Mecburiyeti Olmadığı )
MUNZAM AİDAT ( Yeminli Mali Müşavirlerin Ticaret Odasına Munzam Aidat Ödeme Mecburiyeti Olmadığı )"
IDDGK7.3.1997E. 1996/574 K. 1997/214"FİYAT FARKI ( Farkın Ödenmemesine Neden Olabilecek Biçimde Kararname İle Getirilen Sınırlama )
İHALE İŞLEMLERİ ( Fiyat Farkının Ödenmemesine Neden Olabilecek Biçimde Kararname İle Getirilen Sınırlama )"
IDDGK15.5.1997E. 1996/196 K. 1997/321"BELEDİYE BAŞKANLARININ ÜCRETLERİ ( İç İşleri Bakanlığınca Hazırlanan Genelge )
BAKANLIK GENELGESİ ( Belediye Başkanlarının Ücretlerinin Belirlenmesi )"
IDDGK30.5.1997E. 1997/196 K. 1997/337"DANIŞMA KARARI ( Danıştay 1. ve 2. Dairelerince Verilen Kararlar )
DANIŞTAY 1. VE 2. DAİRELERİNCE VERİLEN KARARLAR ( İdari İşler Kurulunda İtirazen veya Re'sen Görüşülmesi )
TEMYİZ ( Danıştay 1. ve 2. Dairelerince Verilen Kararlar )
TAŞINMAZIN DEVRİ ( Danıştay 1. ve 2. Dairelerince Verilen Kararlar )"
IDDGK13.6.1997E. 1997/195 K. 1997/400"DAVA AÇMA EHLİYETİ ( İdari İşlemle Ciddi ve Makul İlişkinin Bulunması )
İDARİ İŞLEMLE BAĞ BULUNMASI ( Dava Açma Ehliyetinin Varlığı İçin Yeterli Olması )
KİŞİSEL HAK İHLALİ ( İdari İşlem Neticesinde )"
IDDGK11.7.1997E. 1997/103 K. 1997/427"TARIM REFORMU ( Süresi İçinde Talepte Bulunmayanların Toprak Dağıtımından Yararlanamaması )
TOPRAK DAĞITIMI ( Süresi İçinde Başvurmayanların Dağıtımdan Yararlanamaması )"
IDDGK19.9.1997E. 1996/194 K. 1997/430"AVUKATLIK STAJYERLİĞİ ( Özel Hukuk Tüzel Kişileri Yanında Hukuk Danışmanı Olarak Çalışmanın Avukatlık Stajyerliği İle Birleşmediği )
STAJYERLİK ( Özel Hukuk Tüzel Kişileri Yanında Hukuk Danışmanı Olarak Çalışmanın Avukatlık Stajyerliği İle Birleşmediği )
ÖZEL HUKUK TÜZEL KİŞİLERİ ( Yanında Hukuk Danışmanı Olarak Çalışmanın Avukatlık Stajyerliği İle Birleşmediği )
ANONİM ŞİRKETTE HUKUK DANIŞMANI OLARAK ÇALIŞMAK ( Avukatlık Stajyerliği İle Birleşmediği )"
IDDGK19.9.1997E. 1997/363 K. 1997/433"KISMİ BOZMA ÜZERİNE YEREL MAHKEMECE VERİLEN DİRENME KARARININ TEMYİZİ ( Özel Dairece Bozulmayarak Kesinleşen Kısmın Usuli Müktesep Hak Oluşturması - Bu Hüküm Kısmıyla İlgili Olarak Direnme Kararından Sonra Yeniden Temyiz Talebinde Bulunulamayacağı )
USULİ MÜKTESEP HAK ( Özel Dairenin Kısmen Onadığı ve Kısmen Bozduğu Kararın Onanarak Kesinleşen Kısmıyla İlgili Olarak İdari Dava Daireleri Genel Kurulu'na Temyize Gidilemeyeceği )
KISMİ ONAMA VE KISMİ BOZMA KARARI ÜZERİNE YEREL MAHKEMECE BOZULAN KISIMLA İLGİLİ OLARAK DİRENME KARARI VERİLMESİ ( Bozma Dışı Bırakılarak Kesinleşen Kısmın Temyiz Yoluyla İdari Dava Daireleri Genel Kurulu Önüne Getirilemeyeceği )
BOZMA DIŞI BIRAKILARAK KESİNLEŞEN HÜKÜM KISMI ( Direnme Kararıyla Birlikte Temyiz Yoluyla İdari Dava Daireleri Genel Kurulu Önüne Götürülemeyeceği - Ecrimisil Talebine İlişkin Dava )
ECRİMİSİL TALEBİ ( Denizden Dolgu Suretiyle Elde Edilen Taşınmazı Fuzulen İşgal Eden Davacıdan - Kısmen Kabul Kısmen Red Kararını Temyiz Yoluyla İnceleyen Özel Dairenin Hükmü Kısmen Bozması/Bozma Dışı Kalan Kısımla İlgili Usuli Müktesep Hak Doğması ve Yeniden Temyiz Talebine Konu Edilememesi )"
IDDGK3.10.1997E. 1997/137 K. 1997/444"ATAMADA YETKİ SAKATLIĞI ( Atamayı Yapan Genel Müdür Vekilinin Yasal Usule Uymadan Bu Göreve Getirilmiş Olması )
YETKİ YÖNÜNDEN SAKAT ATAMANIN İPTALİ ( Atamayı Yapan Genel Müdür Vekilinin Bu Göreve Yasal Usule Uymadan Getirilmiş Olması )
KİT GENEL MÜDÜRÜNÜN GÖREVDEN AYRILMASI ( Ona Vekalet Edecek Kişinin Tesbitinde Uygulanması Gereken Usul )"
IDDGK3.10.1997E. 1997/246 K. 1997/445"İDARENİN ECRİMİSİL İSTEMİ ( Buna Karşı Dava Açma Süresi )
ECRİMİSİL DÜZELTME İHBARNAMESİ ( Dava Açma Süresinin Başlaması )
DAVA AÇMA SÜRESİ ( Ecrimisil Düzeltme İhbarnamesinin Davalıya Tebliğinden İtibaren Başlaması )
TEBLİGAT ( Dava Açma Süresinin Başlaması )"
IDDGK17.10.1997E. 1995/256 K. 1997/483"DEVLETİN HÜKÜM VE TASARRUFU ALTINDAKİ YER ( Denizden Doldurulan Taşınmaz - Hukuken Geçerli Bir Kira Sözleşmesine Dayanmadan Kullanan Kişiden Ecrimisil İstenilebileceği )
ECRİMİSİL ( Denizden Doldurulan Devletin Hüküm ve Tasarrufu Altındaki Yer - Hukuken Geçerli Bir Kira Sözleşmesine Dayanmadan Kullanan Kişiden İstenilebileceği )
KIYI ( Denizden Doldurulan Devletin Hüküm ve Tasarrufu Altındaki Yer - Hukuken Geçerli Bir Kira Sözleşmesine Dayanmadan Kullanan Kişiden Ecrimisil İstenilebileceği )
KİRA SÖZLEŞMESİNE DAYANMADAN DENİZDEN DOLDURULAN YERİ KULLANAN KİŞİ ( Devletin Hüküm ve Tasarrufu Altındaki Yer - Ecrimisil İstenilebileceği )
DENİZDEN DOLDURULAN TAŞINMAZ ( Devletin Hüküm ve Tasarrufu Altındaki Yer - Hukuken Geçerli Bir Kira Sözleşmesine Dayanmadan Kullanan Kişiden Ecrimisil İstenilebileceği )"
IDDGK17.10.1997E. 1995/346 K. 1997/509"SENDİKA ÜYESİ İŞÇİLERİN ÜYE KAYIT ÖRNEĞİ ( Yönetmelikle İşverene Verilmesi Yükümlülüğünün Getirilmesinin Mevzuata Aykırılığı )
İŞÇİLERİN SENDİKA ÜYE KAYIT FİŞİ ( Yönetmelikle İşverene Verilmesi Yükümlülüğünün Getirilmesinin Mevzuata Aykırılığı )
ÜST HUKUK NORMU ( Kanunda Mevcut Olan Kural Aşılarak ve Kanun İle Belirlenen Amaca Aykırı Olarak Yönetmelikle Düzenleme Yapılamayacağı )
YÖNETMELİK HÜKMÜNÜN İPTALİ ( Kanunda Mevcut Olan Kural Aşılarak ve Kanun İle Belirlenen Amaca Aykırı Olarak Yönetmelikle Düzenleme Yapılamayacağı - Üst Hukuk Normu )"
IDDGK17.10.1997E. 1995/541 K. 1997/469"TARIM REFORMU KAPSAMINDA TOPRAKLANDIRILAN ÇİFTÇİ ( Tarımdışı Faaliyette Bulunduğu İddiasının Araştırılması Mecburiyeti )
TARIM DIŞI FAALİYETTE BULUNUP BULUNMAMA DURUMUNUN ARAŞTIRILMASI ( Tarım Reformu Kapsamında Topraklandırılan Çiftçinin )
ÇİFTÇİNİN TARIMDIŞI FAALİYETTE BULUNUP BULUNMADIĞININ ARAŞTIRILMASI ( Tarım Reformu Kapsamında Topraklandırılan )"
IDDGK17.10.1997E. 1995/769 K. 1997/525"BASIN KARTI TALEBİNİN REDDİ İŞLEMİNİN İPTALİ TALEBİ ( Gerekçesiz Olmasının İşlemin İptalini Gerektirmemesi )
SARI BASIN KARTI TALEBİNİN REDDİ İŞLEMİNİN İPTALİ TALEBİ ( Gerekçesiz Olmasının İşlemin İptalini Gerektirmemesi )
GEREKÇESİZ İŞLEMİN İPTALİNİN GEREKMEMESİ ( Basın Kartı Talebinin Reddi İşleminin İptali Davasında )
NEDEN UNSURUNUN ARAŞTIRILMASI ( Sarı Basın Kartı Talebinin Komisyonca Reddi İşleminin İptali Davasında )"
IDDGK17.10.1997E. 1995/79 K. 1997/479"İDARENİN HİZMET KUSURU SONUCU ÖLÜM ( Dini Nikahlı Eşin Destekten Yoksun Kalma Tazminatı Talep Hakkı )
DESTEKTEN YOKSUN KALMA TAZMİNATI TALEBİ ( İdarenin Hizmet Kusuru Sonucu Ölenin Dini Nikahlı Eşinin )
TAZMİNAT TALEBİ ( İdarenin Hizmet Kusuru Neticesi Ölen Kişinin Dini Nikahlı Eşinin )
DİNİ NİKAHLI EŞİN DESTEKTEN YOKSUN KALMA TAZMİNATI TALEBİ ( İdarenin Hizmet Kusuru Sonucu Ölümde )"
IDDGK17.10.1997E. 1996/651 K. 1997/500"MÜŞTEREK MÜLKİYET ( Paydaşların Payları Oranında Hak Sahib Olması )
TAŞINMAZIN BİR KISMINI İŞGAL EDEN PAYDAŞ ( Diğer Paydaşın Hazinenin Payı Oranında Ecrimisil İstemesinin Hukuka Uygun Olması )
FUZULİ İŞGAL ( Müşterek Mülkiyete Konu Taşınmazda Paydaşlardan Birinin Taşınmazın Bir Kısmını İşgal Etmesi )
ECRİMİSİL ( Müşterek Mülkiyete Konu Taşınmazda Paydaşlardan Birinin Taşınmazın Bir Kısmını İşgal Etmesi )"
IDDGK28.11.1997E. 1995/764 K. 1997/610"DOÇENTLİK HAK VE YETKİLERİNDEN YARARLANAMAMA ( 2547 Sayılı Kanuna Göre Doçent Unvanı Alan Uzman Tabip Memur )
AKADEMİK DOÇENTLİK HAK VE YETKİLERİNDEN YARARLANAMAMA ( 2547 Sayılı Kanuna Göre Doçent Unvanı Alan Uzman Tabip Memur )
2547 SAYILI KANUNA GÖRE DOÇENT UNVANI ALAN UZMAN TABİP MEMUR ( Akademik Doçentlik Hak ve Yetkilerinden Yararlanamayacağı )"
IDDGK12.12.1997E. 1995/703 K. 1997/687"İMAR PLANI YAPIMINI ÜSTLENEN MÜELLİF KURULUŞLARININ YETERLİLİK YÖNETMELİĞİ 6. MADDESİNİN İPTALİNE İLİŞKİN DAVA
ŞEHİR PLANLAMASI EĞİTİMİ ALMIŞ OLMAK GEREKİP GEREKMEDİĞİ ( İmar Planı Yapımını Üstlenecek Mimarlar )
MİMARLARIN İMAR PLANI YAPIMINI ÜSTLENMESİ ( Mimarlık Eğitimi Dışında Şehir Planlaması Eğitimi Almış Olmalarının Gerekip Gerekmemesi )"
IDDGK12.12.1997E. 1995/930 K. 1997/703"İPTAL DAVASI AÇAMAMA ( Bakanlıklardan Birinin Diğer Bakanlığa Karşı )
BAKANLIKLAR ARASI UYUŞMAZLIKLAR ( Birbirlerine Karşı İptal Davası Açamayacakları )
DEVLETİN ORGANLARI NİTELİĞİNDEKİ BAKANLIKLAR ARASINDA ÇIKAN UYUŞMAZLIKLAR ( Birbirlerine Karşı İptal Davası Açamayacakları )"
IDDGK12.12.1997E. 1997/428 K. 1997/690"BAŞARISIZLIK NEDENİYLE KAYDI SİLİNEN ÖĞRENCİLER ( Bunlara Hak Tanınması )
MENFAAT BAĞI ( Öğrencilerin Kaydının Siliniş Biçimine Göre Tanınan Haklar )
İPTAL DAVASI ( Kaydı Silinen Öğrencilere Tanınan Haklara Yönelik Yönetmelik )"
IDDGK12.12.1997E. 1997/708 K. 1997/709"BELEDİYELER İLE İL ÖZEL İDARELERİNİN SEÇİMLE GELEN ORGANLARI ( Organlık Sıfatlarını Kaybetmeleri Hakkındaki İstemler )
MAHALLİ İDARELERİN SEÇİLMİŞ ORGANLARI ( Organlık Sıfatlarını Kaybetmeleri Hakkındaki İstemler )
ORGANLIK SIFATINI KAYBETME ( Mahalli İdarelerin Seçilmiş Organları )"
IDDGK13.2.1998E. 1997/772 K. 1998/93"VAKIFLARA İLİŞKİN İŞLEMLER ( Vakfın Mazbut Vakıf Olduğuna Dair İşlem )
MAZBUT VAKIF ( İşleme Karşı Açılacak Davada Yetkili İdare Mahkemesi )
YETKİLİ MAHKEME ( İdari İşlemin Yapıldığı Yer Mahkemesi )"
IDDGK27.3.1998E. 1996/137 K. 1998/162"KAMULAŞTIRMA KARARI ( Alındığı Tarihte Yürürlükte Olan İmar Planına Uygun Olması Gereği - Çok Sonra Yapılan Plan Değişikliğinin Karara Hukuki Geçerlik Kazandıramayacağı )
İMAR PLANINA UYGUN OLMAK GEREĞİ ( Kamulaştırma Kararının Alındığı Tarihte Yürürlükte Olan - Çok Sonra Yapılan Plan Değişikliğinin Karara Hukuki Geçerlik Kazandıramayacağı )
PLAN DEĞİŞİKLİĞİ ( Alındığı Tarihte Yürürlükte Olan İmar Planına Uygun Olmayan Kamulaştırma Kararı - Çok Sonra Yapılan Plan Değişikliğinin Karara Hukuki Geçerlik Kazandıramayacağı )"
IDDGK27.3.1998E. 1996/465 K. 1998/159"İMAR PLANI VE PLANA GÖRE VERİLMİŞ İNŞAAT RUHSATININ İPTALİ TALEBİ ( Planın Şehircilik İlkelerine ve Planlama Esaslarına Uygun Olması )
KAZANILMIŞ HAKKA DAYANILAMAMASI ( İptali İstenen İnşaat Ruhsatının ve Dayanağı İmar Planının Şehircilik İlkelerine Uygun Olması )
İPTAL TALEBİ ( İmar Planı ve Bu Plana Dayanarak Verilen İnşaat Ruhsatı İçin )"
IDDGK27.3.1998E. 1996/606 K. 1998/163"ÖLÜ KAYDININ TAPUDA GÖRÜNMEMESİ ( Gerekli Araştırma Yapılarak Kamulaştırma Kararının Ölenin Mirasçılarına Tebliğ Edilmesinin Gerekmesi )
KAMULAŞTIRMA KARARI ( Ölen Tapuda Görünmese de Mirasçılara Tebliğin Yapılmasının Gerekmesi )
TEBLİGAT ( Ölenin Tapuda Kaydının Görünmesede Mirasçılarına Yapılması )"
IDDGK27.3.1998E. 1996/755 K. 1998/160"İMAR UYGULAMASI ( Mevcut Yapıların Dikkate Alınmaması )
MEVCUT YAPILARIN DİKKATE ALINMAMASI ( İmar Planında Parselasyonun İmara Uygun Bina Yapımını Olanaksız Kılması )
İPTAL KARARI ( Trafiğin Devamlılığını Engelleyecek Biçimde Yapılan İmar Planı )"
IDDGK27.3.1998E. 1996/768 K. 1998/164"İMAR PLANININ İPTALİ ( Yayınlanma Tarihinden Yada İlgiliye Uygulanmasından itibaren Altmış Gün İçinde Dava Açılması )
DÜZENLEYİCİ İŞLEM OLAN İMAR PLANININ İPTALİ ( Yayınlanma Tarihinden Yada İlgiliye Uygulanmasından itibaren Altmış Gün İçinde Dava Açılması )
İDARİ DAVA AÇILMASI ( İmar Planının İptali İçin )
DAVA AÇMA SÜRESİ ( İmar Planının İptali davasının Altmış Gün İçinde Açılmasının Gerekmesi )"
IDDGK27.3.1998E. 1996/96 K. 1998/158"İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ ( Yapı İzni Verilmesi )
YAPI İZNİ VERİLMESİ ( İmar Planında Değişiklik Yapılması )
İPTAL DAVASI ( İmar Planında Değişiklik Yapılarak Yapı İzni Verilmesi )"
IDDGK17.4.1998E. 1996/11 K. 1998/197"VAZİFE MALULLÜĞÜ ( Görevli Olarak Bulunduğu Depoda El Bombası Tapasını Eline Alıp İncelerken Patlaması Sonucu Yaralanan Asker )
EL BOMBASI TAPASININ ASKERİN ELİNDE PATLAMASI SONUCU MALULİYET ( Vazife Malullüğü Niteliği )
MALULİYETLE NETİCELENEN KAZA ( Askerin Görevli Olarak Malzeme Saydığı Sırada Meydana Gelen Kaza Sonucu Maluliyetin Vazife Malullüğü Niteliği )"
IDDGK17.4.1998E. 1996/468 K. 1998/196"DAVALARDA SÜRE BAŞLANGICI ( Tam Yargı Davaları - Askeri Hizmetlerde Hizmet Kusuru )
TAM YARGI DAVALARI ( Süre Başlangıcı - Askeri Hizmetlerde Hizmet Kusuru )
ASKERİ HİZMETLERDE HİZMET KUSURU ( Tam Yargı Davası - Süre Başlangıcı )"
IDDGK17.4.1998E. 1996/592 K. 1998/192"TAZMİNAT DAVASI ( Zamanaşımının İdarenin Tazminat İstemini Reddettiği Tarihten İtibaren İşlemeye Başlaması )
İNŞAATIN DURDURULMASI ( Uğranılan Zararın Tazmini İçin İdare Aleyhine Açılan Dava )
İŞYERİNİN BİR BÖLÜMÜNÜN YIKILMASI ( Uğranılan Zararın Tazmini İçin İdare Aleyhine Açılan Dava )
DAVA AÇMA SÜRESİ ( İdareye Tazminat için Başvurulup da İdarenin Bunu Reddettiği Tarihte Başlaması )"
IDDGK12.6.1998E. 1996/623 K. 1998/276"İDARİ İŞLEMİN İPTALİ ( Danıştay Üyeliğine Seçilen Kişinin Merkez Valiliğine Atanmasına İlişkin İşlem )
İPTAL KARARI ( Danıştay Üyeliğine Seçilen Kişinin Merkez Valiliğine Atanmasına İlişkin İşlem )
DANIŞTAY ÜYELİĞİ ( Merkez Valiliğine Atama İşleminin İptali Kararı )"
IDDGK12.6.1998E. 1998/315 K. 1998/274"KARAR DÜZELTME TALEP YETKİSİ ( Verilen Hükümde Aleyhine Hüküm Bulunan Tarafın Talep Edebileceği )
HÜKÜM LEHİNE BULUNAN TARAF ( Karar Düzeltme Talep Edemeyeceği )
HUKUKİ YARAR ŞARTI ( İdarenin Lehine Verilen Kararın Düzeltilmesini Talep Edemeyeceği )"
IDDGK26.6.1998E. 1998/249 K. 1998/278"FERAGAT ( Temyiz Aşamasında İstemde Bulunulması )
TEMYİZ AŞAMASINDA VAZGEÇME İSTEMİ ( Temyiz İsteminin Bu Yönden Kabulü ile Kararın Bozulması )
VAZGEÇME ( Temyiz Aşamasında İstemde Bulunulması )"
IDDGK26.6.1998E. 1998/355 K. 1998/277"SERMAYE PİYASASI KURULU KARARININ İPTALİ DAVASINDA GÖREVLİ MAHKEME ( Aracı Bankanın Davacıdan Habersiz Hisse Senedi Alarak Zarara Uğratması )
İDARİ İŞLEM NİTELİĞİ ( Sermaye Piyasası Kuruluna Yapılan İtiraz Üzerine Verilen Karara Karşı Açılan Davada Görevli Mahkeme )
BORSA İŞLEMLERİ ÜZERİNDEKİ SERMAYE PİYASASI KURULUNUN DENETİMİNDEN DOĞAN İŞLEMLER ( Açılan Davada Görevli Mahkeme )
VEKALETİ KÖTÜYE KULLANAN BANKAYA KARŞI SERMAYE PİYASASI KURULUNA BAŞVURU ( SPK Kararına Karşı Açılacak Davada Görevli Yargı Yolu )
GÖREVLİ YARGI YOLU ( Sermaye Piyasası Kurulunun Borsa Üzerindeki Denetim Yetkisinin Sonucu Tesis Edilen İşlemlere Karşı Açılan Davalarda )"
IDDGK25.9.1998E. 1998/522 K. 1998/305"İDARİ YARGININ GÖREVLİ OLDUĞU KONULAR ( Davanın Görev ve Yetki Yönünden Reddine ve Dava Dosyasının Görevli Veya Yetkili Mahkemeye Gönderilmesine İlişkin Kararlar - Temyiz Yoluna Başvurulamayacağı )
GÖREV VE YETKİ YÖNÜNDEN REDDEDİLEN DAVALAR ( İdari Yargının Görevli Olduğu Konularda - Dava Dosyasının Görevli Veya Yetkili Mahkemeye Gönderilmesine İlişkin Kararlar İçin Temyiz Yoluna Başvurulamayacağı )
TEMYİZ YOLUNA BAŞVURULAMAYACAK KARARLAR ( Danıştay Veya Mahkemelerce İdari Yargının Görevli Olduğu Konularda Görevli Veya Yetkili Olmayan Mahkemeye Açılan Davanın Görev Veya Yetki Yönünden Reddedilerek Dava Dosyasının Görevli Veya Yetkili Mahkemeye Gönderilmesine İlişkin )"
IDDGK9.10.1998E. 1996/383 K. 1998/335"İNTİBAK ( Klasik Lise Mezunu Olarak Görev Yaparken Ticaret Lisesi Fark Derslerini Vererek Diploma Alan Memur - İki Okul Arasındaki İki Yıllık Giriş Farkının Verilemeyeceği )
MEMURİYET SIRASINDA İNTİBAKIN YENİDEN YAPILMASI TALEBİ ( Klasik Lise Mezunu Olarak Görev Yaparken Ticaret Lisesi Fark Derslerini Vererek Diploma Alan Memur - İki Okul Arasındaki İki Yıllık Giriş Farkının Verilemeyeceği )
LİSE MEZUNU OLARAK GÖREV YAPAN MEMUR ( Ticaret Lisesi Fark Derslerini Vererek Diploma Alması/İntibak Talebi - İki Okul Arasındaki İki Yıllık Giriş Farkının Verilemeyeceği )
TİCARET LİSESİ FARK DERSLERİNİ VEREREK DİPLOMA ALAN MEMUR ( Klasik Lise Mezunu Olarak Görev Yaparken/İntibak Talebi - İki Okul Arasındaki İki Yıllık Giriş Farkının Verilemeyeceği )"
IDDGK16.10.1998E. 1996/584 K. 1998/353"KATI ATIK DEPOLAMA ALANI ( Hizmetin Gereklerine ve Kamu Yararına Uygun Olarak İdarece Tesis Edilmesi )
KAMU YARARI ( İdarece Tesis Edilen Katı Atık Depolama Alanı Seçimine İlişkin İşlem )
ÇED RAPORU ( Katı Atık Depolama Alanı Seçiminin İdarece Belirlenmesi )
HİZMET GEREKLERİ ( İdarece Tesis Edilen Katı Atık Depolama Alanı Seçimine İlişkin İşlem )"
IDDGK16.10.1998E. 1997/658 K. 1998/351"BOZMA KARARI ( Temyiz İncelemesi Yapan Danıştay Dairesince Hangi Konunun Araştırılması Gerektiğinin Açıkça Belirtilmesi - Mahkemece Belirtilen Hususlar Araştırılmadan Verilen Kararın Usul ve Hukuka Aykırılığı )
MAHKEMELERCE RESEN ARAŞTIRILMASI GEREKEN HUSUSLAR ( Temyiz İncelemesi Yapan Danıştay Dairesince Bozma Kararında Açıkça Belirtilmesi - Mahkemece Belirtilen Hususlar Araştırılmadan Verilen Kararın Usul ve Hukuka Aykırılığı )
DANIŞTAY DAİRESİNİN BOZMA KARARI ( Hangi Konunun Araştırılması Gerektiğinin Açıkça Belirtilmesi - Mahkemece Belirtilen Hususlar Araştırılmadan Verilen Kararın Usul ve Hukuka Aykırılığı )"
IDDGK23.10.1998E. 1996/32 K. 1998/382"MİLLETVEKİLİ GENEL SEÇİMLERİNE KATILMAK İÇİN GÖREVİNDEN İSTİFA EDEN MEMUR ( Seçilememesi Nedeniyle Önceki Görevine Ait Kadro Dolu Olduğundan Eşdeğer Başka Bir Göreve Atanması - Eski Kadronun Sonradan Boşalması Üzerine Bu Kadroya Atanma Talebinin İdarece Reddi/Naklen Atama Yetkisinin İdareye Ait Olması )
SEÇİME KATILMAK İÇİN İSTİFA EDEN VE SEÇİLEMEMESİ NEDENİYLE ESKİ GÖREVİNE DÖNMEK İSTEYEN MEMUR ( Kadrosu Dolu Olduğundan Eşdeğer Başka Bir Göreve Atanması - Eski Görevine Ait Kadronun Boşalması Üzerine Bu Göreve Atanma Talebi/Boşalan Kadroya Kimin Atanacağını Belirleme Yetkisinin İdareye Ait Olması )
MEMURUN SEÇİME KATILMAK ÜZERE İSTİFA ETTİĞİ ESKİ GÖREVİNE ATANMA TALEBİ ( Eski Görevine Ait Kadronun Dolu Olması Nedeniyle Eşdeğer Başka Bir Göreve Atanması - Sonradan Boşalan Eski Görevine Atanma Talebinin İdare İçin Bağlayıcı Olmaması/Naklen Atama Yetkisinin İdareye Ait Olması )
NAKLEN ATAMA YETKİSİNİN İDAREYE AİT OLMASI ( Seçime Katılmak İçin İstifa Edip Seçilemeyince Memuriyete Dönen Memurun Önceki Kadrosu Dolmuş Olduğundan Kazanılmış Hakları Saklı Kalmak Kaydıyla Başka Bir Göreve Atanması - Eski Görev Yerinin Boşalması Halinde Oraya Atanmasının Zorunlu Olmaması )"
IDDGK23.10.1998E. 1996/770 K. 1998/394"YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLER ODASI ( Üyelerinden Ticaret Odasınca Munzam Aidat Alınmasına İlişkin İşleme Karşı Dava Açma Ehliyetinin Bulunduğu )
ODA AİDATI ( Yeminli Mali Müşavirler Odası - Üyelerinden Ticaret Odasınca Munzam Aidat Alınmasına İlişkin İşleme Karşı Dava Açma Ehliyetinin Bulunduğu )
DAVA AÇMA EHLİYETİ ( Yeminli Mali Müşavirler Odası - Üyelerinden Ticaret Odasınca Munzam Aidat Alınmasına İlişkin İşleme Karşı )"
IDDGK6.11.1998E. 1996/138 K. 1998/516"HARİTA MÜHENDİSLİK HİZMETLERİNİ YÜKÜMLENECEK MÜELLİF VE MÜELLİF KURULUŞLARININ EHLİYET DURUMLARINA AİT YÖNETMELİKTE MÜFETTİŞLER YÖNÜNDEN EKSİK DÜZENLEME YAPILMASI ( Eksik Düzenlenen Hükmün İptali Talebi - İmar Planı ve Haritaların Teftişiyle İlgili Müfettişlerin de Sorumlu Olması )
MÜFETTİŞLER YÖNÜNDEN HARİTA MÜHENDİSLİK HİZMETLERİNİ YÜKÜMLENECEK MÜELLİF VE MÜELLİF KURULUŞLARININ EHLİYET DURUMLARINA AİT YÖNETMELİKTE EKSİK DÜZENLEME YAPILMASI ( Eksik Düzenlenen Hükmün İptali Talebi - İmar Planı ve Haritaların Teftişiyle İlgili Müfettişlerin de Sorumlu Olması )
İMAR PLANI VE HARİTALARIN DÜZENLENMESİNDE MÜFETTİŞLERİN DE SORUMLULUKLARININ BULUNMASI ( Harita Mühendislik Hizmetlerini Yükümlenecek Müellif ve Müellif Kuruluşlarının Ehliyet Durumlarına Ait Yönetmeliğin Müfettişlerle İlgili Düzenleme Yapılmaması Nedeniyle İptali Gereği )"
IDDGK6.11.1998E. 1996/387 K. 1998/521"YAPI TESİS VE ONARIM İŞLERİNDE İHALE ( İhaleye Katılma Yönetmeliği
İHALEYE KATILMA YÖNETMELİĞİ ( Yapı Tesis ve Onarım İşleri - Teknik Öğrenim Gören Müfettişlerin Yönetmelikte Yeralmaması )"
IDDGK6.11.1998E. 1996/392 K. 1998/432"YÜKSEK LİSANS ÖĞRENCİLERİ ( Yükseköğretim Kanununun 46. Maddesi Uyarınca Öğrenci Katkı Payı Alınabileceği )
ÖĞRENCİ KATKI PAYI ( Yükseköğretim Kanununun 46. Maddesi Uyarınca Yüksek Lisans Öğrencilerinden de Alınabileceği )
CARİ HİZMET MALİYETİ ( Yükseköğretim Kanununun 46. Maddesi Uyarınca Yüksek Lisans Öğrencilerinden de Alınabileceği )"
IDDGK6.11.1998E. 1996/741 K. 1998/524"KAMU KONUTLARI ( Sıra Tahsisli Konut Puanının Kamu Konutları Yönetmeliğinin ( 4 )Sayılı Cetvelinin ( g )Fıkrası Dikkate Alınmadan Hesaplanması - Lojman Tahsis İstemi )
SIRA TAHSİSLİ KONUT PUANI ( Kamu Konutları Yönetmeliğinin ( 4 )Sayılı Cetvelinin ( g )Fıkrası Dikkate Alınmadan Hesaplanması - Lojman Tahsis İstemi )
LOJMAN TAHSİS İSTEMİ ( Sıra Tahsisli Konut Puanının Kamu Konutları Yönetmeliğinin ( 4 )Sayılı Cetvelinin ( g )Fıkrası Dikkate Alınmadan Hesaplanması )"
IDDGK13.11.1998E. 1996/187 K. 1998/526"VAKIFA VERGİ MUAFİYETİ TANINMASI ( Türk Medeni Kanunu Hükümlerine Göre Kurulan - Kuruluş Tarihinden İtibaren Tanınması Yolundaki Başvurunun Reddi )
VERGİ MUAFİYETİ TANINMASI ( Türk Medeni Kanunu Hükümlerine Göre Kurulan Vakıf - Kuruluş Tarihinden İtibaren Tanınması Yolundaki Başvurunun Reddi )
TÜRK MEDENİ KANUNU HÜKÜMLERİNE GÖRE KURULAN VAKIF ( Kuruluş Tarihinden İtibaren Vergi Muafiyeti Tanınması Yolundaki Başvurunun Reddi )"
IDDGK13.11.1998E. 1996/245 K. 1998/531"TEŞMİL KARARI ( Ehliyetsiz Bir Sendika Tarafından İşverenle İmzalanan Daha Sonra Dava Yolu İle İptal Edilmiş Bulunan Dolayısıyla Yasal Olmayan Toplu İş Sözleşmesi )
TOPLU İŞ SÖZLEŞMESİNİN TEŞMİLİ ( Ehliyetsiz Bir Sendika Tarafından İşverenle İmzalanan Daha Sonra Dava Yolu İle İptal Edilmiş Bulunan Dolayısıyla Yasal Olmayan )
YASAL OLMAYAN TOPLU İŞ SÖZLEŞMESİNİN TEŞMİLİ ( Ehliyetsiz Bir Sendika Tarafından İşverenle İmzalanan Daha Sonra Dava Yolu İle İptal Edilmiş Bulunan )
EHLİYETSİZ SENDİKA ( Tarafından İşverenle İmzalanan Daha Sonra Dava Yolu İle İptal Edilmiş Bulunan Dolayısıyla Yasal Olmayan Toplu İş Sözleşmesi - Teşmil Kararı )"
IDDGK13.11.1998E. 1996/509 K. 1998/562"KAZANILMIŞ HAKLARA DOKUNULAMAMASI ( Hatalı Verilen Yüksek Mühendislik Ruhsatının İptalinde )
DENİZ HARP OKULLARI MEZUNUNUN YÜKSEK MÜHENDİSLİK DALINDA MASTER EĞİTİMİ YAPMASI ( Yüksek Mühendis Unvanı Kazanamayacağı )
BİLGİSAYAR YÜKSEK MÜHENDİSLİĞİ DALINDA MASTER EĞİTİMİ YAPAN DENİZ HARP OKULU MEZUNU ( Yüksek Mühendis Ünvanı Kazanamayacağı )
MASTER EĞİTİMİYLE YÜKSEK MÜHENDİS UNVAN VE RUHSATINA HAK KAZANILAMAMASI ( Deniz Harp Okulunda Lisans Eğitimi Görmüş Olan Kişi )"
IDDGK13.11.1998E. 1996/675 K. 1998/528"TÜRK VATANDAŞLIĞININ KAYBETTİRİLMESİ ( Askerlik Yükümlülüğü/Yurt Dışında Okuyup Öğretim Belgesi İbraz Etmemek - Davacıya Yapılan Tebligatın da Usulüne Uygun Bulunması )
ASKERLİK YÜKÜMLÜLÜĞÜ ( Yurt Dışında Okuyup Öğretim Belgesi İbraz Etmemek/Davacıya Yapılan Tebligatın da Usulüne Uygun Bulunması - Türk Vatandaşlığının Kaybettirilmesi )
YURT DIŞINDA OKUYUP ÖĞRETİM BELGESİ İBRAZ ETMEMEK ( Askerlik Yükümlülüğü/Davacıya Yapılan Tebligatın da Usulüne Uygun Bulunması - Türk Vatandaşlığının Kaybettirilmesi )
TEBLİGAT ( Yurt Dışında Okuyup Öğretim Belgesi İbraz Etmeyen Davacıya Usulüne Uygun Olarak Yapılan - Türk Vatandaşlığının Kaybettirilmesinin Mevzuata Aykırı Olmadığı )"
IDDGK13.11.1998E. 1998/743 K. 1998/539"BELEDİYE BAŞKANININ BELEDİYE MECLİSİNCE YETERSİZ BULUNMASI NEDENİYLE BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN DÜŞÜRÜLMESİ TALEBİ ( Danıştay'ca Verilen Red Kararına Karşı Belediye Meclisi Başkanvekilinin İtiraz Yetkisinin Bulunmaması )
BELEDİYE MECLİSİ BAŞKANVEKİLİNİN İTİRAZ YETKİSİNİN BULUNMAMASI ( Belediye Başkanının Belediye Meclisince Yetersiz Bulunduğundan Belediye Başkanlığından Düşürülmesi İçin Açılan Davada Danıştayın Verdiği Red Kararına Karşı )
VALİLİĞİN BELEDİYE MECLİSİNCE YETERSİZ BULUNAN BELEDİYE BAŞKANININ DÜŞÜRÜLMESİ İÇİN DANIŞTAYA BAŞVURMASI ( Danıştayca Verilen Red Kararına Karşı Belediye Meclisi Başkanvekilinin İtiraz Yetkisinin Bulunmaması )"
IDDGK20.11.1998E. 1998/581 K. 1998/580"ZABITA MEMURLUĞUNA ATANMA YAŞI ( Memur Olarak Atanma - 30 Yaş Sınırı - İdarece İşlemin Geri Alınması )
İDARECE İŞLEMİN GERİ ALINMASI ( 30 yaşını Aşan Bir Şahsın Zabıta Memuru Olarak Atanması )
MEMUR OLARAK ATANMA ( Zabıta Memurluğu'na Atanma Yaşı - İdarece İşlemin Geri Alınması )
BAĞLI YETKİ ( Zabıta Memurluğu'na Atanma Yaşının İhlalinde İşlemin Geri Alınması Yetkisi )"
IDDGK27.11.1998E. 1996/381 K. 1998/597"GİZLİ BİLGİ VE BELGELERİ İFŞA NİTELİĞİ BULUNMAMASI ( MİT Mensubu Davacının Özlük Hakları İçin Açtığı Davada Gerekli Belgeleri Mahkemeye Sunması )
MEMURLARIN KURUMLAR ARASINDA NAKLİ ( Şartları ve Kazanılmış Hakka Dokunulamaması )
MESLEK MEMURLUĞUNDAN ALINMA İŞLEMİNİN İPTALİ TALEBİ ( MİT'te Görevli Memurun )
MİT'TE GÖREVLİ MEMURUN BAŞKA MEMURİYETE NAKLİ İŞLEMİNİN İPTALİ TALEBİ ( Gizli Belgeleri İfşa Ettiği Gerekçesiyle Yapılan Nakilde )"
IDDGK27.11.1998E. 1996/714 K. 1998/615"PETROL KOKU KULLANIMININ YASAKLANMASI ( Genelgenin İptaline Yönelik Davanın Reddinin Doğru Olmaması )
GENELGE İPTALİ ( Petrol Koku Kullanımının Yasaklanması Konusunda )"
IDDGK11.12.1998E. 1996/635 K. 1998/649"NAKLEN ATANMA ( Vali Yardımcılığından Hukuk İşleri Müdürlüğüne Atama Yapılması )
VALİ YARDIMCILIĞI ( İlgililerin İzini ve Bilgisi Dahilinde Hükümlünün Ziyaret Edilmesi )
HUKUK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ ( Vali Yardımcısının Atamanın İptali Davası )"
IDDGK11.12.1998E. 1997/169 K. 1998/633"ECRİMİSİL TAHSİLİ ( Borçlar Kanununda Yer Alan Genel Zamanaşımı Süresinin Gözönünde Bulundurulması )
ZAMANAŞIMI ( Ecrimisil Tahsili )
FUZULİ İŞGAL ( Ecrimisilde Uygulanacak Zamanaşımı Süresi )"
IDDGK11.12.1998E. 1997/548 K. 1998/640"DEVLETİN HÜKÜM VE TASARRUFU ALTINDA BULUNAN TAŞINMAZ ( Taşınmazın İşgali Nedeniyle Ecrimisil İstenmesi )
ECRİMİSİL ( Devletin Hüküm ve Tasarrufu Altında Bulunan Taşınmazın İşgali Nedeniyle )
FUZULİ ŞAGİL ( Devletin Hüküm ve Tasarrufu Altında Bulunan Taşınmaz )
BELEDİYENİN TASARRUF YETKİSİ ( Uygulama İmar Planı ile Denizden Doldurmayla Kazanılan Taşınmaz )"
IDDGK11.12.1998E. 1997/716 K. 1998/632"BELEDİYE KURULMADAN ÖNCE KENDİ İHTİYACI İÇİN SU TESİSLERİ KURARAK İŞLETEN TEDAŞ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ( Bu Su Tesisleri Nedeniyle Kazanılmış Hakka Sahip Olması - Belediyece Tesislerin Mühürlenmesi İşleminin İptali Talebi )
SU ŞEBEKESİ KURMAK VE İŞLETMENİN BELEDİYEYE AİT BİR YETKİ OLMASI ( Davacı TEDAŞ'ın Belediye Kurulmadan Önce İhtiyacı İçin Açtığı Tesislerden Dolayı Kazanılmış Hakka Sahip Olması - Su Tesislerinin Mühürlenmesine İlişkin Belediye İşleminin İptali Gereği )
TEDAŞ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ'NCE BELEDİYE KURULMADAN ÖNCE AÇILMIŞ SU KUYULARI ( Kazanılmış Hak Oluşturacağı - Belediyece Su Tesisleri Yapmak ve İşletmek Hakkına Dayanarak TEDAŞ'a Ait Tesislerin Mühürlenemeyeceği )
KAZANILMIŞ HAK İLKESİ ( Belediyelerin Su Şebekesi Kurma ve İşletme Hakkının Kapsamı - TEDAŞ Tarafından Belediye Kurulmadan Önce Açılan İhtiyacı Karşılamaya Yönelik Su Tesislerinin Mühürlenemeyeceği )"
IDDGK11.12.1998E. 1997/717 K. 1998/630"POLİS OKULU ÖĞRENCİSİNE VERİLEN OKULDAN ÇIKARMA CEZASININ İPTALİ ( Yoksun Kalınan Maaş ve Özlük Haklarının Ödenmesi Talebi - Davacının Eğitim ve İaşe Giderleri Ödeneceğinden ve Okulu Bitirdiğinde de Münhal Kadroya Atanacağından Maaş ve Özlük Haklarına Hükmedilemeyeceği )
DİSİPLİN CEZASININ İDARE MAHKEMESİNCE İPTAL EDİLMİŞ OLMASININ MAAŞ VE ÖZLÜK HAKLARININ ÖDENMESİNİ GEREKTİRMEYECEĞİ ( Polis Okulu Öğrencisine Verilen Okuldan Çıkarma Cezasının İptal Edilmesi )
MAAŞ VE ÖZLÜK HAKLARININ ÖDENMESİNE KARAR VERİLEMEMESİ ( Polis Okulundan Çıkarma Cezası Verilen Öğrencinin Cezasının İptali Halinde Yeniden Okula Dönecek ve Okulu Bitirince de Atanacak Olması )"
IDDGK25.12.1998E. 1997/699 K. 1998/708"GÖREVDEN ALINMA ( Yönetmelikte Eşitliğe Aykırı Davranılması )
EŞİTLİK İLKESİ ( Aynı Hukuki Durumda Bulunan Kişilere Hukuk Kurallarının Aynı Şekilde Uygulanması Anlamını Taşıması )
YÖNETMELİK HÜKÜMLERİ ( Birinin İçin Uygulanıp da Başkası İçin Uygulanmaması Eşitliğe Aykırı Olması )"
IDDGK8.1.1999E. 1997/369 K. 1999/1"PARSELASYON İŞLEMİ ( Davacının Kendi Taşınmazı Yönünden İptalini İstemesi )
İPTAL İSTEMİ ( Parselasyon İşlemi )
İMAR PLANININ İPTALİ ( Parselasyon İşleminin İptalinin İstenmesi )"
IDDGK15.1.1999E. 1997/417 K. 1999/81"FON PAYI ORANININ ARTIRILMASI ( Önceki Dönem İçin de Yeni Oranların Uygulanmasına Karar Verilemeyeceği )
GEÇMİŞE YÜRÜMEZLİK ( Fon Payı Oranının Artırılmasına İlişkin Bakanlar Kurulu Kararı )
BAKANLAR KURULUNCA GELİR VE KURUMLAR VERGİSİNDEN ALINAN FON PAYININ ARTIRILMASI ( Önceki Dönem İçin de Yeni Oranın Uygulanamayacağı )
GELİR VE KURUMLAR VERGİSİNDEN ALINAN FON PAYININ ARTIRILMASI ( Önceki Dönem İçin de Uygulanamayacağı )"
IDDGK15.1.1999E. 1997/645 K. 1999/41"GELİR VE KURUMLAR VERGİSİ MÜKELLEFLERİNDEN ALINACAK FON PAYI ORANININ ARTIRILMASINA İLİŞKİN BAKANLAR KURULU KARARI ( Artırılan Oranın Önceki Seneye Ait Vergiler Hakkında Uygulanamayacağı )
FON PAYI ORANININ ARTIRILMASINA İLİŞKİN BAKANLAR KURULU KARARI ( Önceki Seneye Ait Gelir ve Kurumlar Vergisi Hakkında Uygulanamayacağı )
VERGİ MÜKELLEFLERİNDEN ALINACAK FON PAYI ORANININ ARTIRILMASINA İLİŞKİN BAKANLAR KURULU KARARI ( Artırılan Oranın Önceki Seneye Ait Vergiler Hakkında da Uygulanacağına İlişkin Maddenin Hukuka Aykırı Olması )
BAKANLAR KURULU'NUN GELİR VE KURUMLAR VERGİSİ MÜKELLEFLERİNDEN ALINACAK FON PAYI ORANINI ARTIRIP AZALTMA YETKİSİ ( Bakanlar Kurulu'na Artırılan Oranın Önceki Seneye Ait Vergiler Hakkında da Uygulanacağına Karar Verme Yetkisini Vermeyeceği - İdari İşlemlerin Geriye Yürümemesi )
İDARİ İŞLEMLERİN GERİYE YÜRÜMEMESİ ( Gelir ve Kurumlar Vergisi Mükelleflerinden Alınacak Fon Payı Oranının Artırılmasına İlişkin Bakanlar Kurulu Kararıyla Yeni Oranların Önceki Seneye Ait Vergilere de Uygulanacağının Kararlaştırılmış Olması )"
IDDGK15.1.1999E. 1998/523 K. 1999/22"BELEDİYE MÜFETTİŞİ ( İktisadi Teftiş Kurulu Müfettişlerinin Belediye Müfettişi Sayılamayacağı )
İKTİSADİ TEFTİŞ KURULU MÜFETTİŞLERİ ( Belediye Müfettişi Sayılamayacakları )"
IDDGK29.1.1999E. 1997/423 K. 1999/140"TIBBİ TANITIM YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİĞİN İPTALİ İSTEMİYLE AÇILAN DAVA
REÇETESİZ SATILAN İLAÇLARIN İLANI ( Tıbbi Dergiler Dışında Yapılabileceğine İlişkin Yönetmelik Değişikliğinin Yasaya Aykırı Olması )
İLAÇLARIN REKLAMININ YASAK OLMASI ( Tıbbi Dergiler Dışında Reklam Yapılabileceğine İlişkin Yönetmelik Değişikliğinin Yasaya Aykırılığı )
REKLAM YASAĞINA AYKIRILIK ( Reçetesiz Satılan İlaçların Tıbbi Dergiler Dışında Reklamlarının Yapılabileceğine İlişkin Yönetmelik Değişikliği )"
IDDGK29.1.1999E. 1997/445 K. 1999/121"PATENT VE MARKA VEKİLLERİ SINAV YÖNETMELİĞİNİN KANUNA VE ANAYASAYA AYKIRI OLDUĞU GEREKÇESİYLE İPTALİ HAKKINDA DAVA
KANUNA VE ANAYASAYA AYKIRILIK İDDİASI ( Patent ve Marka Vekilleri Sınav Yönetmeliği Hakkında )
ZORUNLU AVUKATLIK GETİRDİĞİ İDDİASIYLA ANAYASA VE KANUNA AYKIRILIK İDDİASI ( Patent ve Marka Vekilleri Sınav Yönetmeliği Hakkında )"
IDDGK29.1.1999E. 1998/316 K. 1999/169"EKONOMİK FAALİYET DÖNEMİ BİTTİKTEN SONRA FON ORANININ ARTIRILMASI
FON ORANININ ARTIRILMASI ( Ekonomik Faaliyet Dönemi Bittikten Sonra - Uygulanamayacağı )
YÜKÜMLÜ ALEYHİNE YAPILAN DEĞİŞİKLİĞİN ÖNCEKİ YILA TEŞMİL EDİLEMEYECEĞİ ( Fon Artışı )"
IDDGK5.2.1999E. 1997/384 K. 1999/192"AT YARIŞLARINA KATILMANIN YASAKLANMASI ( Yasa ve Tüzükle Konmayan Yasağın Daha Alt Seviyedeki İdari İşlemle Konulamayacağı )
KANUN VE TÜZÜKTE YASAK OLMAYAN İŞLEM ( Daha Alt Seviyedeki İdari İşlemle Yasaklanamayacağı )
NORMLAR HİYERARŞİSİ ( Kanun ve Tüzükte Yasak Olmayan Hususun Daha Alt Seviyedeki İdari İşlemle Yasaklanamaması )"
IDDGK5.2.1999E. 1998/792 K. 1999/181"SINAVLARDA USULSÜZLÜK ( Atananların Görevlerinin İptali )
ATAMA ONAYININ GERİ ALINMASI ( Sınavlarda Usulsüzlük Yapılması - Atamanın Geçersizliği )"
IDDGK12.2.1999E. 1997/294 K. 1999/257"YÜKSEK MÜHENDİSLİK ÜNVANI ALMIŞ OLANLARIN YÜKSEK LİSANS YAPMIŞ SAYILMASI ( Doktora Öğrenimine Doğrudan Başlayabilecekleri - Yeniden Yüksek Lisans Öğrenimi Görmeleri Gerektiğine İlişkin YÖK Kararının İptalinin Hukuka Uygun Olması )
DOKTORA PROGAMINA BAŞVURU YÜKSEK LİSANS ÖĞRENİMİ GÖRMÜŞ OLMA ŞARTI ( Yüksek Mühendisler İçin Bu Şartın Aranmayacağı - Yüksek Mühendisliğin Yüksek Lisans Öğrenimini de Kapsaması )
MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİNİ YÜKSEK MÜHENDİS SIFATIYLA BİTİREN KİŞİ ( Doktora Öğrenimi İçin Yeniden Yüksek Lisans Öğrenimi Görmesine Gerek Olmaması )"
IDDGK19.2.1999E. 1997/26 K. 1999/281"KURUCU REKTÖR OLARAK GEÇEN GÖREV SÜRESİ ( İki Dönemden Fazla Rektörlük Yapılamayacağına İlişkin Kuralın Uygulanmasında Gözönünde Bulundurulmayacağı )
İKİ DÖNEMDEN FAZLA REKTÖRLÜK YAPILAMAMASI ( Kurucu Rektörlükte Geçen Sürenin Bu Sürenin Hesabında Gözönünde Bulundurulamayacağı )
REKTÖRLÜK GÖREVİNİN İKİ DÖNEMDEN FAZLA YAPILAMAMASI ( Kurucu Rektörlükte Geçen Sürenin Bu İki Dönem Kapsamında Değerlendirilemeyeceği )"
IDDGK26.2.1999E. 1998/813 K. 1999/322"VEKALETNAME ( Vekaletname Örneğini Vermeyen Vekilin Dava Açamayacağı - Dava Başvurusunun Geçersizliği )
DAVANIN AÇILMAMIŞ SAYILMASI ( Vekaletname Örneğini Vermeyen Vekilin Açtığı Davanın Geçersizliği )"
IDDGK26.2.1999E. 1998/866 K. 1999/329"DİSİPLİN CEZASI ( Kimsenin Eğitim ve Öğretim Hakkından Mahrum Bırakılamayacağı )
EĞİTİM VE ÖĞRETİM HAKKI ( Disiplin Cezası Alınması Anayasa 42.maddesinin 1.Fıkrasına Aykırı Olmadığı )"
IDDGK8.3.1999E. 1998/218 K. 1999/335"RADYO VE TELEVİZYON GELİRLERİ ( Bandrol Ücreti Ödenmesinin Gerekmesi )
UYDU ALICILARI ( Radyo Televizyon Yayınını Almaya Yarayan Her Türlü Cihaz Kapsamında Bulunması )
BANDROL ÜCRETİ ( Uydu Alıcılarından Elde Edilen Gelirler )"
IDDGK8.3.1999E. 1998/89 K. 1999/333"KURU TEMİZLEME ATÖLYESİ ( Fiili Hizmet Süresi Zammı )
FİİLİ HİZMET SÜRESİ ZAMMI ( Kuru Temizleme Atölyesi )
ATÖLYE ( İşyerinde Çalışılan Bölüm - Fiili Hizmet Süresi Zammı )"
IDDGK8.3.1999E. 1998/92 K. 1999/345"FİİLİ HİZMET SÜRESİ ZAMMI ( Hizmetin Röntgen, Radyum ve Benzeri İyonizan Radyasyon Kaynaklarının Bulunduğu Yerde Geçmesi )
RÖNTGEN, RADYUM VE BENZERİ İYONİZAN RADYASYONLU ORTAMDA BİLFİİL ÇALIŞMA ( Fiili Hizmet Süresi Zammı )"
IDDGK15.3.1999E. 1997/372 K. 1999/369"HARÇ VE POSTA ÜCRETİ ( Dosyadaki Eksikliğin Giderilmesi İçin Yapılan Bildirim )
DOSYANIN İŞLEMDEN KALDIRILMASI ( Posta Pulu Eksikliğinin Giderilmesinin Gerekmesi )
DAVANIN AÇILMAMIŞ SAYILMASI ( Posta Pulu Eksikliğinden Dolayı Dosyanın İşlemden Kaldırılmasına Karar Verilmesi )"
IDDGK15.3.1999E. 1999/109 K. 1999/384"SAĞLIK YARDIMI ( Çocuğun Bakım Yükünün Anneye Bırakılması - Sağlık Yardımının Hangi Kurumca Yapılacağı )
ÇOCUĞUN BAKIM YÜKÜ ( Sağlık Yardımının Hangi Kurum Tarafından Sağlanacağı )
ANNE VE BABANIN YÜKÜMLÜLÜĞÜ ( Çocuğun Bakım Yükümlülüğü )"
IDDGK22.3.1999E. 1997/134 K. 1999/407"İDARENİN AÇIK TAKDİR HATASI ( İl Müdürlüğü Görevinden Alınan Kişinin Mühendis Kadrosuna Atanması )
GÖREVDEN ALMA ( İdarenin Açık Takdir Hatasının Olması )
YARGI KARARININ UYGULANMASI ( Görevden Alınan İl Müdür )"
IDDGK9.4.1999E. 1997/536 K. 1999/457"ATAMA ( M.K.E.Kurumu Genel Müdür ve Yönetim Kurulu Başkanı Olan Davacı - Göreve Atanmasında Uygulanan Usulün Görevden Alma Sırasında da Uygulanması Gereği )
GÖREVDEN ALMA ( M.K.E.Kurumu Genel Müdür ve Yönetim Kurulu Başkanı Olan Davacı - Göreve Atanmasında Uygulanan Usulün Görevden Alma Sırasında da Uygulanması Gereği )
MAKİNA KİMYA ENDÜSTRİSİ KURUMU GENEL MÜDÜR VE YÖNETİM KURULU BAŞKANI ( Göreve Atanmasında Uygulanan Usulün Görevden Alma Sırasında da Uygulanması Gereği )"
IDDGK9.4.1999E. 1998/79 K. 1999/460"İŞİTME CİHAZI BEDELİ ( Bütçe Uygulama Talimatı İle Kanun ve Yönetmelik Hükümlerine Aykırı Uygulama Hükümleri Getirilemeyeceği )
DEVLET MEMURLARININ TEDAVİ YARDIMI ( İşitme Cihazı Bedeli - Bütçe Uygulama Talimatı İle Kanun ve Yönetmelik Hükümlerine Aykırı Uygulama Hükümleri Getirilemeyeceği )
BÜTÇE UYGULAMA TALİMATI ( İşitme Cihazı Bedeline Getirilen Kısıtlı Ödeme - Kanun ve Yönetmelik Hükümlerine Aykırı Uygulama Hükümleri Getirilemeyeceği )"
IDDGK7.5.1999E. 1997/414 K. 1999/538"SEÇİMLERE KATILMAK ÜZERE İSTİFA EDEN ANCAK VAZGEÇEREK GÖREVE İADE TALEBİNDE BULUNAN MEMUR ( Halen Boş Olan Önceki Görevine Atanması Gereği - Atama İşleminin Yapılması İçin Gerekli Makul Sürenin Atanmama Nedeniyle Uğranılan Zararlar Hesaplanırken Çıkarılması Gereği )
MİLLETVEKİLİ SEÇİMLERİNE KATILMAK İÇİN İSTİFA EDEN MEMURUN GÖREVE İADE TALEBİ ( Halen Boş Olan Önceki Görevine Atanması Gereği - Geç Atama Nedeniyle Uğradığı Zararlar Hesaplanırken Atama İşleminin Yapılabilmesi İçin Gerekli Makul Sürenin Çıkarılması Gereği )
ATAMA İŞLEMİ İÇİN GEREKLİ MAKUL SÜRENİN ZARARLARA ESAS ALINAN SÜREDEN ÇIKARILMASI GEREĞİ ( Seçimlere Katılmak Üzere Görevinden İstifa Eden Memurun Göreve İade Talebi Üzerine Göreve Geç İadesi Nedeniyle Uğradığı Maaş ve Özlük Hakları Kaybı )"
IDDGK7.5.1999E. 1997/726 K. 1999/525"MİLLETVEKİLİ GENEL SEÇİMLERİNE KATILMAK İÇİN GÖREVİNDEN İSTİFA ( Aday Olamaması/Görevine İadesi - Mali Haklarının Görevine Başlama Tarihinden İtibaren Verilebileceği )
İSTİFA ( Milletvekili Genel Seçimlerine Katılmak İçin/Aday Olamaması - Görevine İadesi/Mali Haklarının Görevine Başlama Tarihinden İtibaren Verilebileceği )
GÖREVE İADE ( Milletvekili Genel Seçimlerine Katılmak İçin İstifa/Aday Olamaması - Mali Haklarının Görevine Başlama Tarihinden İtibaren Verilebileceği )"
IDDGK14.5.1999E. 1997/301 K. 1999/681"İNŞAAT RUHSATI ( Söz Konusu Taşınmazlar Yönünden İmar Planı Değişikliği Yapılması Yolundaki İsteminin Reddine İlişkin Belediye Meclis Kararını Tadilen Onayan Büyükşehir Belediye Başkanlığı İşlemi - Yasaya Aykırılığı )
İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ ( Köyde Bulunan Taşınmazlara İlişkin Düzenlenen İnşaat Ruhsatları Yönünden - Reddine İlişkin Belediye Meclis Kararını Tadilen Onayan Büyükşehir Belediye Başkanlığı İşlemi - Yasaya Aykırılığı )
BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI İŞLEMİ ( Köyde Bulunan Taşınmazlara İlişkin Düzenlenen İnşaat Ruhsatları Yönünden İmar Planı Değişikliği Yapılması Yolundaki İsteminin Reddine İlişkin Belediye Meclis Kararını Tadilen Onayan - Yasaya Aykırılığı )
BELEDİYE MECLİS KARARININ TADİLEN ONANMASI ( Köyde Bulunan Taşınmazlara İlişkin Düzenlenen İnşaat Ruhsatları Yönünden İmar Planı Değişikliği Yapılması Yolundaki İsteminin Reddine İlişkin - Büyükşehir Belediye Başkanlığı İşleminin Yasaya Aykırılığı )"
IDDGK14.5.1999E. 1998/114 K. 1999/659"VETERİNER FAKÜLTESİNİ BİTİREN VE MİKROBİYOLOJİ VE KLİNİK MİKROBİYOLOJİ ANABİLİM DALINDA UZMAN OLAN DAVACI ( Doçentlik Sınavına Girme Hakkına Sahip Olacağı )
DOÇENTLİK YABANCI DİL SINAVINA ALINMAMA İŞLEMİNİN İPTALİ TALEBİ ( Veteriner Fakültesini Bitiren ve Mikrobiyoloji ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalında Uzman Olan Davacının )
UZMANLIK EĞİTİMİ ALAN TIP HEKİMLERİNİN DOĞRUDAN DOÇENTLİK SINAVINA GİREBİLMESİ ( Aynı Haktan Veterinerlik Fakültesini Bitirip Mikrobiyoloji ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalında Uzman Olanların da Yararlandırılması Gereği - Doçentlik Yabancı Dil Sınavına Almamaya İlişkin İşlemin İptali Gereği )"
IDDGK28.5.1999E. 1997/359 K. 1999/710"YMM BELGESİ VERİLMESİ ( Genel Müdürlük Yönetim Kurulu Üyeliğinde 1.Derecede İmza Yetkisi - Bilançoların Aktif Toplamları )
GENEL MÜDÜRLÜK YÖNETİM KURULU ÜYELİĞİNDE 1.DERECEDE İMZA YETKİSİ ( YMM Belgesi Verilmesi )
BİLANÇOLARIN AKTİF TOPLAMLARININ YILLIK ORTALAMASI ( YMM Belgesi Verilmesi )"
IDDGK28.5.1999E. 1997/430 K. 1999/708"KANUNUN YÖNETMELİKLE DÜZENLENMESİNİ ÖNGÖRDÜĞÜ KONULARI GENELGE İLE DÜZENLEMEK ( TURMOB 96/2 Sayılı Mecburi Meslek Kararı )
TURMOB 96/2 SAYILI MECBURİ MESLEK KARARI GENELGESİ ( Bazı Maddelerin İptali - Kanunun Yönetmelikle Düzenlenmesini Öngördüğü Konular )
GENELGE İLE DÜZENLENEMEYECEK KONULAR ( TURMOB 96/2 Sayılı Mecburi Meslek Kararı - Kanunun Yönetmelikle Düzenlenmesini Öngördüğü )"
IDDGK28.5.1999E. 1997/551 K. 1999/706"AİDATLARINI ÖDEMEYEN ÜYELERİN ODA SEÇİMİNDE OY KULLANAMAYACAKLARINA İLİŞKİN HÜKMÜN İPTALİ TALEBİ ( Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odaları Yönetmeliğindeki )
SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLER ODALARI YÖNETMELİĞİNDEKİ AİDATLARINI ÖDEMEYEN ÜYELERİN ODA SEÇİMİNE KATILAMAYACAĞI HÜKMÜNÜN İPTALİ TALEBİ
ODA SEÇİMLERİNE KATILMAYI YASAKLAYAN HÜKMÜN İPTALİ ( Serbest Muhasebeciler ve Mali Müşavirler Odaları Yönetmeliğinin Aidatlarını Ödemeyen Üyelere İlişkin )"
IDDGK28.5.1999E. 1997/633 K. 1999/705"SERBEST MUHASEBECİLİK BELGESİ VERİLMESİ TALEBİNİN REDDİ İŞLEMİNİN VE DAYANAĞI SINAVA İLİŞKİN STAJ YÖNETMELİĞİ HÜKMÜNÜN İPTALİ TALEBİ
STAJ YÖNETMELİĞİ UYARINCA STAJINI TAMAMLAYIP SERBEST MUHASEBECİLİK BELGESİ VERİLMESİ TALEBİ REDDEDİLEN KİŞİNİN İŞLEMİN İPTALİ TALEBİ
SINAVIN NİTELİĞİ VE KANUNİLİĞİ ( Serbest Muhasebecilik Stajını Başarıyla Bitiren Adaylara Uygulanan Değerlendirme Sınavının )"
IDDGK4.6.1999E. 1997/56 K. 1999/715"YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK BELGESİ TALEBİNİN REDDİ İŞLEMİNİN İPTALİ TALEBİ ( Maliye Bakanlığında Vergi Denetmeni Olarak Çalışan Kişinin )
VERGİ DENETMENİNİN YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK BELGESİ TALEBİNİN REDDİ ( İşlemin ve İşleme Esas Alınan Yönetmelik Hükmünün İptali Talebi )"
IDDGK4.6.1999E. 1997/79 K. 1999/719"YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK BELGESİ TALEBİNİN REDDİ İŞLEMİNİN İPTALİ TALEBİ ( Maliye Bakanlığında Vergi Denetmeni Olarak Çalışan Kişinin )
VERGİ DENETMENİNİN YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK BELGESİ TALEBİNİN REDDİ ( İşlemin ve İşleme Esas Alınan Yönetmelik Hükmünün İptali Talebi )"
IDDGK25.6.1999E. 1998/56 K. 1999/803"EMNİYET MÜDÜRLERİNİN BİR ÜST SINIFA TERFİ ETMESİ ( Terfi İşleminde Esas Alınacak Kıstaslar - Boş Kadro Bulunup Bulunmasının Öncelikli Şart Olması )
KIDEM VE LİYAKATA GÖRE YAPILAN SIRALAMADA BULUNULAN SIRANIN KADRO SAYISINDAN AŞAĞI OLMASI ( Emniyet Müdürlerinin Bir Üst Sınıfa Terfi Ettirilememesinin Hukuka Uygun Olması )
KADRO SAYISININ YETERSİZ OLMASI ( Emniyet Müdürü Olan Davacının Üst Sınıfa Terfi Ettirilmemesinde Hukuka Aykırılık Bulunmaması )
TERFİ İŞLEMİ YAPILABİLMESİNİN ŞARTLARI ( Emniyet Müdürü Olan Davacının Bir Üst Sınıfa Terfi Ettirilebilmesi İçin Kadro Sayısının Yeterli Olması Şartı )"
IDDGK25.6.1999E. 1999/56 K. 1999/803"EMNİYET MÜDÜRLERİNİN BİR ÜST SINIFA TERFİLERİ ( Kıdem ve Liyakata Göre Yapılan Sıra - Kadro Sayısından Aşağı Olması Durumunda İlgilinin Bir Üst Sınıfa Yükseltilemeyeceği )
TERFİ ( Emniyet Müdürlerinin Bir Üst Sınıfa - Kıdem ve Liyakata Göre Yapılan Sıra/Kadro Sayısından Aşağı Olması Durumunda İlgilinin Bir Üst Sınıfa Yükseltilemeyeceği )
KIDEM VE LİYAKATA GÖRE YAPILAN SIRA ( Emniyet Müdürlerinin Bir Üst Sınıfa Terfii - Kadro Sayısından Aşağı Olması Durumunda İlgilinin Bir Üst Sınıfa Yükseltilemeyeceği )
LİYAKAT VE KIDEME GÖRE YAPILAN SIRA ( Emniyet Müdürlerinin Bir Üst Sınıfa Terfii - Kadro Sayısından Aşağı Olması Durumunda İlgilinin Bir Üst Sınıfa Yükseltilemeyeceği )"
IDDGK2.7.1999E. 1999/215 K. 1999/810"KONUT TAHSİS EDİLMESİ ( Görev Tahsisli Konut - TRT Genel Müdürlüğü İnceleme ve Araştırma Kurul Üyesi )
GÖREV TAHSİSLİ KONUT ( Konut Tahsis Edilmesi - TRT Genel Müdürlüğü İnceleme ve Araştırma Kurul Üyesi )"
IDDGK2.7.1999E. 1999/219 K. 1999/814"KONUT TAHSİSİ ( Konut İşleri - Konut Tahsisi - Görev Tahsisli Konut - Kamu Konutları Yönetmeliği - TRT Genel Müdürlüğü Yayın Denetleme Kurulu Üyeleri )
GÖREV TAHSİSLİ KONUT ( Konut İşleri - Konut Tahsisi - Görev Tahsisli Konut - Kamu Konutları Yönetmeliği - TRT Genel Müdürlüğü Yayın Denetleme Kurulu Üyeleri )
KAMU KONUTLARI YÖNETMELİĞİ ( Konut İşleri - Konut Tahsisi - Görev Tahsisli Konut - Kamu Konutları Yönetmeliği - TRT Genel Müdürlüğü Yayın Denetleme Kurulu Üyeleri )"
IDDGK1.10.1999E. 1998/31 K. 1999/847"MİLLETVEKİLİ GENEL SEÇİMLERİNE KATILAN MEMURLAR ( Görevlendirme İşlemi - Vekalet - Memuriyetten İstifa Etme - Milletvekili Genel Seçimlerine Katılma - Seçilemeyen Kişilerin Eski Göreve Eşdeğer Göreve Dönmesi )
SEÇİMLERE KATILIP KAZANAMAYAN MEMURLARIN GÖREVE İADESİ ( Görevlendirme İşlemi - Vekalet - Memuriyetten İstifa Etme - Milletvekili Genel Seçimlerine Katılma - Seçilemeyen Kişilerin Eski Göreve Eşdeğer Göreve Dönmesi )
GÖREVE İADE ( Görevlendirme İşlemi - Vekalet - Memuriyetten İstifa Etme - Milletvekili Genel Seçimlerine Katılma - Seçilemeyen Kişilerin Eski Göreve Eşdeğer Göreve Dönmesi )"
IDDGK1.10.1999E. 1998/96 K. 1999/844"İDARİ İŞLEME KARŞI DAVA AÇILMASI ( Süre Aşımı Nedeniyle İncelenme Olanağının Bulunmaması - Kademelerde İlerleme Koşulları )
SÜRE AŞIMI NEDENİYLE DAVANIN İNCELENME OLANAĞI KALMAMASI ( Olumlu Sicil - İlerleme ve Yükselme )"
IDDGK15.10.1999E. 1998/419 K. 1999/887"SINAV KAĞIDINDA TAHRİFAT YAPILMASI ( Aday Memurun Görevine Son Verilmesi - Tahrifatın Somut Olarak Ortaya Konulması Gerektiği )
ADAY MEMURUN GÖREVİNE SONVERİLMESİ ( Sınav Kağıdında Tahrifat Yapılması - Tahrifatın Somut Olarak Ortaya Konulması )
TAHRİFAT ( Sınav Kağıdında Tahrifat - Sınavın Geçersiz Sayılması )"
IDDGK15.10.1999E. 1999/953 K. 1999/889"İDARE HUKUKUNDA DAVA AÇABİLECEKLER ( Menfaat İlgisi Kurulabilenlerin Dava Açabileceği - Menfaat İlgili - İdari İşlem - İptal Davası - Kesin ve Yürütülmesi Zorunlu İşlem )
DAVA AÇABİLECEKLER ( İdare Hukukunda Dava Açabilecekler - Menfaat İlgisinin Belirlenmesi - Kesin ve Yürütülmesi Gereken İşlemler )"
IDDGK21.10.1999E. 1999/141 K. 1999/126"AİLE ARAŞTIRMA KURUMU BAŞKANLIĞI İLE KADININ STATÜSÜ KURULUŞUNA İLİŞKİN KHK LARIN İPTAL EDİLMESİ ( Basın İşleri - Basın Kartları - Basın Yayın Mensubu - Sarı Basın Kartı - Basın Yayın Enformasyon Genel Müdürlüğü )
BASIN KARTLARI ( Basın İşleri - Basın Kartları - Basın Yayın Mensubu - Sarı Basın Kartı - Basın Yayın Enformasyon Genel Müdürlüğü )"
IDDGK22.10.1999E. 1998/77 K. 1999/954"YOLLUK BEDELLERİNİN ÖDENMESİ ( Resen Emeklilik - Yargı Kararıyla Resen Emeklilik Kararının İptali - Göreve Geri Dönme - Görev Yeri İle İkamet Mahalli Arası Yolluk Bedeli )
EMEKLİLİK KARARININ İPTALİ ( Göreve İade - Görev Yeri İle İkamet Mahalli Arası Yolluk Ücreti )
YARGI KARARIYLA EMEKLİLİK KARARININ İPTALİ ( Göreve Geri Dönme - Yolluk Ücretlerinin Ödenmesi Gerektiği )"
IDDGK19.11.1999E. 1998/431 K. 1999/1090"VAZİFE SIRASINDA ÖLÜM ( Maluliyet - Vazife Malülü - Vazife Malüllüğü Aylığı Bağlanması )
ÖLÜM AYLIĞI VAZİFE MALÜLLÜĞÜ AYLIĞI BAĞLANMASI ( Vazife Malulü - Görev Sırasında Trafik Kazasında Ölen Polis Memuru )
EŞE AYLIK BAĞLANMASI ( Vazife Sırasında Trafik Kazasında Ölen Polis Memurunun Eşi - Vazife Malüllüğü Aylığı Bağlanması )"
IDDGK19.11.1999E. 1998/725 K. 1999/1082"VAZİFE MALÜLÜ SAYILMA ( Vazife Maluliyeti - Maluliyeti Doğuran Olay - Malüliyetin Görevin Etkisiyle Oluşması Gerektiği )
MALÜLLÜK ( Vazife Malülü Sayılma - Malüliyeti Doğuran Olay - Malüliyetin Görevin Etkisiyle Oluşması )
NEDENSELLİK BAĞI ( Vazife Malülü Sayılma - Malüliyeti Doğuran Olay - Malüliyetin Görevin Etkisiyle Oluşması )"
IDDGK3.12.1999E. 1999/775 K. 1999/1200"SEBEP İKAMESİ ( Görevden Alma İşleminin Yargı Yerince İptali - Yerine Atanan Kişinin Görevden Alınması )
GÖREVDEN ALMA İŞLEMİNİN YARGI YERİNCE İPTALİ ( Sebep İkamesi - Yerine Atanan Kişinin Görevden Alınması )"
IDDGK3.12.1999E. 1999/959 K. 1999/1189"SINAVIN İPTALİNE İLİŞKİN İŞLEMİN GERİ ALINMASI ( Davacıya Ait Evrakların İadesine İlişkin Yazının Hangi Tarihte Davacıya Tebliğ Edildiğinin Anlaşılamaması )
TEBLİĞ TARİHİ ( Davacıya Ait Evrakların İadesine İlişkin Yazının Hangi Tarihte Davacıya Tebliğ Edildiğinin Anlaşılamaması )
SÜRE AŞIMI ( İdarece Davacıya Gönderilen Postanın Üzerinden Bir Yıl Beş Ay Gibi Uzun Süre Geçmesi Nedeniyle Davada Süre Aşımının Olduğunun Kabulü )"
IDDGK9.12.1999E. 1999/163 K. 1999/152"BELEDİYENİN AYRILARAK İKİ AYRI BELEDİYEYE DÖNÜŞMESİ ( Eski Belediyeye Ait Mal Varlığının Paylaşılamayacağı )
ESKİ BELEDİYEYE AİT MALVARLIĞI ( Bir Belediyenin Ayrılarak İki Belediyeye Dönüşmesi - Eski Belediyenin Mal Varlığının Paylaşılamayacağı )"
IDDGK10.12.1999E. 1998/283 K. 1999/1218"ATAMA İŞLEMİ ( Atamanın Usulüne Uygun Yapılması - Boş Kadrolara İdarece Atamanın Yapılması - Hukuk Devleti - Yargı Kararı - Yargı Kararıyla Atalamaların Zorla Yönlendirilemeyeceği )
YARGI KARARI İLE ATAMA İŞLEMİNİN YÖNLENDİRİLEMEMESİ ( Atamanın Usulüne Uygun Yapılması - Boş Kadrolara İdarece Atamanın Yapılması - Hukuk Devleti - Yargı Kararı )
BOŞ KADROLARA ATAMA YAPILMA USULÜ ( Yargı Kararı İle Zorla Atama Yapılamayacağı - Hukuk Devleti İlkesi )"
IDDGK17.12.1999E. 1998/302 K. 1999/1252"FAİZ ÖDENMESİ ( Borçlar Kanunu ve Ticaret Kanununa Göre Faiz Oranının Belirlenmesi - Hizmet Kusuru - Tazminat )
BAKANLAR KURULUNUN FAİZ ORANLARINI ARTTIRMA YETKİSİNİ KULLANMAMASI ( Zarar Doğduğunun Kabul Edilmemesi )
TAZMİNAT ( Uygulanacak Faiz Oranının Belirlenmesi- Borçlar Kanunu ve Ticaret Kanununa Göre Oranın Belirlenmesi )"
IDDGK17.12.1999E. 1998/579 K. 1999/1247"KAPALI TEKLİF USULÜ ( İhalenin Usulüne Uygun Düzenlenmesi - Kapalı Teklif Usulünde İta Amirinin Yetkisi )
İTA AMİRİNİN İHALEYİ ONAYLAMA YETKİSİ ( İhalenin Usulüne Uygun Düzenlenmesi )
İHALEYİ ONAYLAMA YETKİSİ ( Usulüne Uygun Olan İhale - İta Amirinin İhaleyi Onaylama Yetkisinin Varlığı )"
IDDGK30.12.1999E. 1999/169 K. 1999/160"ATAMA ( Görevinden Alınarak Başka Göreve Atanan Memur - Atama Kararına Karşı Dava Açmış Olması )
İPTAL DAVASI ( Görevinden Alınarak Başka Göreve Atanan Memurun İptal Davası Açması - Yürütmenin Durdurulması - Menfaat İlişkisi )
MENFAAT İLİŞKİSİ ( İptal Davası - Görevinden Alınarak Başka Göreve Atanan Memur - Yürütmenin Durdurulması Davası Açılması )"
IDDGK28.1.2000E. 1999/337 K. 2000/138"SOSYAL SİGORTALAR KURUMUNA TABİ ÇALIŞANA EMEKLİ SANDIĞINDAN YETİM AYLIĞI BAĞLANMIŞ OLMASI ( Emekli Sandığından Sağlık Hizmeti Alamayacağı )
YETİM AYLIĞI ( SSK'ya Tabi Aktif Sigortalıya Babasından Yetim Aylığı Bağlanmış Olması - Emekli Sandığından Sağlık Hizmeti Alamayacağı )
EMEKLİ SANDIĞINDA TABİ SİGORTALININ ÖLÜMÜ ( SSK'ya Tabi Oğluna Yetim Aylığı Bağlanmış Olması - Emekli Sandığından Sağlık Hizmeti Alamayacağı )"
IDDGK11.2.2000E. 1998/673 K. 2000/201"MÜTEAHHİTLİK KARNE VERME YETKİSİ ( Bakanlık Müsteşarlarına Verilen Yetki - Müteahhitlerin Mühendis veya Mimar Olma Şartı )
BAKANLIK MÜSTEŞARLARINA VERİLEN YETKİ ( Müteahhitlik Karnesi Verme Yetkisi - Yapı Tesis ve Onarım İhalelerine Katılma Yönetmeliği )
MÜHENDİS VEYA MİMAR OLMA ŞARTI ( Müteahhitlik Karnesi Alma Şartları )"
IDDGK26.5.2000E. 1999/390 K. 2000/761"DERNEĞİN FAALİYET ALANINA GİREN KONULARDA DAVA AÇABİLMESİ ( Derneğin Faaliyet Alanı - Ehliyet - Dava Açma Ehliyeti - Hukuki Menfaat - Menfaat İhlali )
DAVA AÇMA EHLİYETİ ( Derneğin Faaliyet Alanı - Ehliyet - Dava Açma Ehliyeti - Hukuki Menfaat - Menfaat İhlali )
HUKUKİ MENFAAT ( Derneğin Faaliyet Alanı - Ehliyet - Dava Açma Ehliyeti - Hukuki Menfaat - Menfaat İhlali )"
IDDGK3.7.2000E. 2000/401 K. 2000/938"SOSYAL DEVLET OLMA İLKESİ ( Sosyal Hizmetlerin Ücret Karşılığı Sunulamayacağı - Yasalarda Dayanağı Olmayan Konuların Yönetmelikle Düzenlenemeyeceği )
SOSYAL HİZMETLER ( Ücret Karşılığı Sunulamayacağı - Yasalarda Dayanağı Olmayan Konuların Yönetmelikle Düzenlenemeyeceği )
YASALARDA DAYANAĞI OLMAYAN KONULAR ( Yönetmelikle Düzenlenemeyeceği - Sosyal Hizmetlerin Ücret Karşılığı Sunulamayacağı )
MUHTAÇ VE ÖZÜRLÜ KİŞİLER ( Sosyal Hizmetlerin Ücret Karşılığı Sunulamayacağı - Yasalarda Dayanağı Olmayan Konuların Yönetmelikle Düzenlenemeyeceği )"
IDDGK15.09.2000E. 2000/594 K. 2000/949"ÖĞRETİM ELEMANI SIFATI İLE BAĞDAŞMAYAN ŞEREF VE HAYSİYETİ KIRICI SUÇ ( Yurt Dışında Atatürk İlke ve Devrimleri Aleyhinde İnternet Aracılığı İle Propoganda Yapmak/Af Kapsamı Dışında Olduğu )
ŞEREF VE HAYSİYETİ KIRICI SUÇ ( Öğretim Elemanı Sıfatı İle Bağdaşmayan/Yurt Dışında Atatürk İlke ve Devrimleri Aleyhinde İnternet Aracılığı İle Propoganda Yapmak - Af Kapsamı Dışında Olduğu )
ATATÜRK İLKE VE DEVRİMLERİ ALEYHİNDE İNTERNET ARACILIĞI İLE PROPAGANDA YAPMAK ( Yurt Dışında - Öğretim Elemanı Sıfatı İle Bağdaşmayan Şeref ve Haysiyeti Kırıcı Suçlar Kapsamında Olduğu )
ÜNİVERSİTE ÖĞRETİM MESLEĞİNDEN ÇIKARMA CEZASI ( Öğretim Elemanı Sıfatı İle Bağdaşmayan Şeref ve Haysiyeti Kırıcı Suç Nedeniyle - Yurt Dışında Atatürk İlke ve Devrimleri Aleyhinde İnternet Aracılığı İle Propoganda Yapmak/Af Kapsamı Dışında Olduğu )
İRTİCAİ FAALİYETLERDE BULUNAN ÇEVRELERLE İLİŞKİ VE ATATÜRK İLKE VE DEVRİMLERİ ALEYHİNDE İNTERNET ARACILIĞI İLE PROPAGANDA YAPMAK ( Öğretim Elemanı Sıfatı İle Bağdaşmayan Şeref ve Haysiyeti Kırıcı Suçlar Kapsamında Olduğu )"
IDDGK25.9.2000E. 2000/573 K. 2000/966"PARSELASYON İŞLEMİ AÇISINDAN SÜRE GEÇTİKTEN SONRA DAVA AÇILMASI ( İmar Planının İptaline İlişkin İstemin Bu Aşamada İncelenme Olanağı Bulunmadığı - Parselasyon İşlemine İlişkin Bölümünün Süreaşımı Yönünden İmar Planına İlişkin Bölümünün İncelenmeksizin Reddi )
İMAR PLANININ İPTALİNE İLİŞKİN İSTEM ( İncelenme Olanağı Bulunmadığı - Parselasyon İşlemi Açısından Yasal Dava Açma Süresi Geçirildikten Sonra Açılması )
SÜRE ( Parselasyon İşlemlerine Karşı Dava Açılmasında - Sürenin Başlayacağı Tarih )
DAVA AÇMA SÜRESİ ( Parselasyon İşlemlerine Karşı - Sürenin Başlayacağı Tarih )"
IDDGK13.10.2000E. 2000/444 K. 2000/1000"DEVLET MEMURUNA YASANIN 68/B MADDESİ UYARINCA VERİLEN KADRO ( Başka Görevlere Atanma Halinde Kazanılmış Hak Sayılmayacağı )
KAZANILMIŞ HAK SAYILMAMA ( Devlet Memuruna Yasanın 68/B Maddesi Uyarınca Verilen Kadro - Başka Görevlere Atanma Halinde )
KADRO ( Devlet Memuruna Yasanın 68/B Maddesi Uyarınca Verilen - Başka Görevlere Atanma Halinde Kazanılmış Hak Sayılmayacağı )
ATANMA ( Devlet Memuruna Yasanın 68/B Maddesi Uyarınca Verilen Kadro - Başka Görevlere Atanma Halinde Kazanılmış Hak Sayılmayacağı )"
IDDGK27.10.2000E. 1999/962 K. 2000/1039"SİCİL RAPORU ( Olumsuz Kanaate Yol Açan ve Aynı Zamanda Disiplin Suçu Oluşturan Olguların Somut Bilgi ve Belgelerle Kanıtlanması Gereği )
OLUMSUZ KANAAT VE DİSİPLİN SUÇU OLUŞTURAN OLGULAR ( Sicil Raporu - Somut Bilgi ve Belgelerle Kanıtlanması Gereği )
DİSİPLİN SUÇU VE OLUMSUZ KANAAT OLUŞTURAN OLGULAR ( Sicil Raporu - Somut Bilgi ve Belgelerle Kanıtlanması Gereği )"
IDDGK27.10.2000E. 1999/996 K. 2000/1038"RESEN EMEKLİLİK ( İşlemin İptali Sonucu Tekrar Göreve Başlatılmak - Zararın Tutarının Kesin Olarak Belirlenmesi ve Gerçek Zararın Tazminine Hükmedilmesi Gereği )
MADDİ TAZMİNAT ( Resen Emeklilik/İşlemin İptali Sonucu Tekrar Göreve Başlatılmak - Zararın Tutarının Kesin Olarak Belirlenmesi ve Gerçek Zararın Tazminine Hükmedilmesi Gereği )
TAM YARGI DAVALARI ( Maddi Tazminatın Kişilerin Mal Varlığında Meydana Gelen Eksilmeyi Önlemeye Yönelik Olması - Zararın Tutarının Kesin Olarak Belirlenmesi ve Gerçek Zararın Tazminine Hükmedilmesi Gereği )
GERÇEK ZARAR ( Resen Emeklilik/İşlemin İptali Sonucu Tekrar Göreve Başlatılmak - Zararın Tutarının Kesin Olarak Belirlenmesi ve Gerçek Zararın Tazminine Hükmedilmesi Gereği )"
IDDGK27.10.2000E. 2000/689 K. 2000/1050"TÜKETİCİNİN KORUNMASI ( İdari Para Cezası - İdare Mahkemesince Verilen Kararların Kesin Olduğu Temyiz Yoluyla İnceleme Olanağının Bulunmadığı )
İDARİ PARA CEZASI ( Tüketicinin Korunması Hakkında Kanunun 19/1. Maddesi Uyarınca Verilen - İdare Mahkemesince Verilen Kararların Kesin Olduğu Temyiz Yoluyla İnceleme Olanağının Bulunmadığı )
TEMYİZ EDİLEMEYECEK KARARLAR ( Tüketicinin Korunması Hakkında Kanunun 19/1. Maddesi Uyarınca Verilen İdari Para Cezaları - İdare Mahkemesince Verilen Kararların Kesin Olduğu )
KESİN HÜKÜM ( Tüketicinin Korunması Hakkında Kanunun 19/1. Maddesi Uyarınca Verilen İdari Para Cezaları - İdare Mahkemesince Verilen Kararların Kesin Olduğu Temyiz Yoluyla İnceleme Olanağının Bulunmadığı )
HİLELİ MOTORİN SATMAK ( Tüketicinin Korunması Hakkında Kanunun 19/1. Maddesi Uyarınca Verilen İdari Para Cezası - İdare Mahkemesince Verilen Kararların Kesin Olduğu Temyiz Yoluyla İnceleme Olanağının Bulunmadığı )"
IDDGK3.11.2000E. 2000/495 K. 2000/1069"DİSİPLİN CEZASI VE DAYANAK YÖNETMELİĞİN İPTALİ İSTEMİ ( Davanın Devamı Sırasında Cezanın Affa Uğrayarak Kaldırılması - Düzenleyici İşlemin İptali İsteminin İncelenmesi Zorunluluğu)
CEZANIN AF YASASI KAPSAMINA GİRMESİ ( Yönetmeliğin İptali İsteminin İncelenmesi Zorunluluğu - Davacının Düzenleyici İşlemle Menfaat İlişkisini Ortadan Kalkmadığı)
DÜZENLEYİCİ İŞLEMİN İPTALİ İSTEMİ ( Uygulama İşlemi Olan Disiplin Cezasının Davanın Devamı Sırasında Cezanın Affa Uğrayarak Kaldırılması - Yönetmeliğin İptali İsteminin İncelenmesi Zorunluluğu)
İDARİ İŞLEM ( Uygulanması Üzerine İlgililerin Düzenleyici İşlem Veya Uygulanan İşlem Yahut Her İkisi Aleyhine Dava Açabilecekleri - Disiplin Cezasının Davanın Devamı Sırasında Cezanın Affa Uğrayarak Kaldırılması/Düzenleyici İşlemin İptali İsteminin İncelenmesi Zorunluluğu)"
IDDGK9.11.2000E. 2000/646 K. 2000/1119"DİSİPLİN YÖNETMELİĞİNE AYKIRI DAVRANIŞ ( Tıp Fakültesinde Yardımcı Doçent/Türban Yasağı İle İlgili Eylemlere Katılması - Bir Alt Ceza Verilebilmesi/İşlenen Fiilin Niteliği Göz Önüne Alınarak Uygulanmayabileceği )
GÖREVE SON VERME ( Tıp Fakültesinde Yardımcı Doçent/Türban Yasağı İle İlgili Eylemlere Katılması - Bir Alt Ceza Verilebilmesi/İşlenen Fiilin Niteliği Göz Önüne Alınarak Uygulanmayabileceği )
TÜRBAN YASAĞI İLE İLGİLİ EYLEMLERE KATILMAK ( Tıp Fakültesinde Yardımcı Doçent - Bir Alt Ceza Verilebilmesi/İşlenen Fiilin Niteliği Göz Önüne Alınarak Uygulanmayabileceği )
DAVA AÇMA SÜRESİ ( Yüseköğretim Yönetmeliğine Aykırı Davranış Nedeniyle Göreve Son Verme - Yönetmelikte Değişiklik Yapılması/Geçici Maddeyle Olay Tarihi İtibariyle Eski Hükümlerin Uygulanacağının Öngörülmüş Olması )
DİSİPLİN CEZASI ( Yüseköğretim Yönetmeliğine Aykırı Davranış Nedeniyle Göreve Son Verme - Yönetmelikte Değişiklik Yapılması/Geçici Maddeyle Olay Tarihi İtibariyle Eski Hükümlerin Uygulanacağının Öngörülmüş Olması )"
IDDGK1.12.2000E. 1999/111 K. 2000/1159"ECRİMİSİL İHBARNAMESİ ( Değiştirilmesi Talebi - İdarenin İlk İşlemde Hiçbir Değişiklik Yapmadan İtirazı Reddetmesi Sonucunda Tesis Edilen Ecrimisil Düzeltme İhbarnamesi/Önceki İşlemi Ortadan Kaldırmayacağı )
İŞLEMİN ORTADAN KALKMAYACAĞI ( Ecrimisil İhbarnamesinin Değiştirilmesi Talebi - İdarenin İlk İşlemde Hiçbir Değişiklik Yapmadan İtirazı Reddetmesi Sonucunda Tesis Edilen Ecrimisil Düzeltme İhbarnamesi )
İDARENİN ECRİMİSİL DÜZELTME İHBARNAMESİ ( İlk İşlemde Hiçbir Değişiklik Yapmadan İtirazı Reddetmesi Sonucunda Tesis Edilen - Önceki İşlemi Ortadan Kaldırmayacağı )
DÜZELTME İHBARNAMESİ ( Ecrimisil İhbarnamesinin Değiştirilmesi Talebi - İdarenin İlk İşlemde Hiçbir Değişiklik Yapmadan İtirazı Reddetmesi Sonucunda Tesis Edilen/Önceki İşlemi Ortadan Kaldırmayacağı )"
IDDGK1.12.2000E. 1999/240 K. 2000/1165"DÜZENLEYİCİ İŞLEME KARŞI AÇILAN DAVALAR ( Birinde Verilen İptal Kararının Gerekçesinin Karar Verilmesine Yer Olmadığı Kararı İle Sonuçlandırılan Diğerlerinde de Yer Almasının Uygun Görüldüğü )
İPTAL KARARI ( Düzenleyici İşleme Karşı Açılan Davaların Birinde Verilen - Gerekçesinin Karar Verilmesine Yer Olmadığı Kararı İle Sonuçlandırılan Diğerlerinde de Yer Almasının Uygun Görüldüğü )
KARAR VERİLMESİNE YER OLMADIĞINA DAİR KARARLAR ( Tarafların Kanun Yollarına Başvurma Haklarının Olduğu )
İMAR PLANI VE DEĞİŞİKLİĞİ ( Düzenleyici İşleme Karşı Açılan Davaların Birinde Verilen İptal Kararı - Gerekçesinin Karar Verilmesine Yer Olmadığı Kararı İle Sonuçlandırılan Diğerlerinde de Yer Almasının Uygun Görüldüğü )"
IDDGK12.1.2001E. 1999/1172 K. 2001/1"ADLİ YARGI YERİNDEN VERİLEN GÖREVSİZLİK KARARI ( İdare Mahkemesi'nde Açılan Davanın Bu Davanın Devamı Niteliğinde Olmayacağı - Yeni Dilekçede İstenen Tazminat Miktarının Artırılmış Olması/Asliye Hukuk Mahkemesi'ne Verilen Dava Dilekçesindeki Tazminatın Değil İdare Mahkemesi'ne Verilen Dilekçedeki Artırılmış Maddi ve Manevi Tazminat Talebinin Esas Alınacağı )
TAZMİNAT TALEBİ ( Asliye Hukuk Mahkemesi'ne Açılan Davada Verilen Görevsizlik Kararından Sonra İdare Mahkemesi'ne Dava Açılması - İdare Mahkemesi'ndeki Davanın İlk Davanın Devamı Olmaması/Yeni Davada Maddi ve Manevi Tazminat Talebinin Artırılmış Olması Halinde Bu Miktarın Esas Alınacağı )
GÖREVSİZLİK KARARININ KESİNLEŞMESİNDEN SONRA İDARE MAHKEMESİNE AÇILAN DAVANIN ADLİ YARGI YERİNDEKİ DAVANIN DEVAMI NİTELİĞİNDE OLMAMASI ( İlk Davadaki Talep Edilen Tazminat Miktarınının Değil Yeni Davadaki Artırılmış Müddeabihin Esas Alınması Gereği )
YÜKSEK GERİLİM HATTININ KOPMASI SONUCU ÖLÜM ( Tazminat Talebi - Asliye Hukuk Mahkemesince Verilen Görevsizlik Kararından Sonra İdare Mahkemesinde Açılan Davada Müddeabihin Artırılmış Olması/İdari Yargıdaki Davanın Adli Yargıdaki Davanın Devamı Olmaması ve Artırılan Müddeabihin Esas Alınacağı )"
IDDGK19.1.2001E. 1999/764 K. 2001/39"İMAR PLANININ İPTALİ TALEBİ ( Beldede Yaşayan ve Turizmcilik Yapan Yatırımcının Dava Açmakta Hukuki Menfaatinin Bulunduğunun Kabulü Gereği )
BELDEDE YATIRIMCI OLARAK FAALİYETTE BULUNAN DAVACI ( İmar Planının İptalini Talep Edebileceği )
HUKUKİ YARAR ŞARTI ( İdari İşlemin İptali Talebinde - Beldede Yaşayan ve Turizmcilik Yapan Yatırımcının Dava Açmakta Hukuki Menfaatinin Bulunduğunun Kabulü Gereği )"
IDDGK9.2.2001E. 1999/467 K. 2001/139"DEVRE TATİL SATIŞLARININ KAPIDAN SATIŞLAR KAPSAMINA ALINMASINA İLİŞKİN TEBLİĞİN İPTALİ TALEBİ ( Kapıdan Satış Kavramını ve Yöntemini Genişletmeyen Düzenlemenin Hukuka Aykırı Olmaması )
KAPIDAN SATIŞ NİTELİĞİ ( Devre Tatil Satışlarının Kapıdan Satışlar Kapsamına Alınmasına İlişkin Tebliğin Hukuka Uygun Olması )
TEBLİĞLE DEVRE TATİL SÖZLEŞMESİNİN KAPIDAN SATIŞLAR KAPSAMINA ALINMASI ( Hukuka Uygun Olması - İptal Talebinin Reddi Gereği )"
IDDGK9.2.2001E. 2000/1090 K. 2001/132"ÖĞRETMEN OLARAK ATANMA TALEBİ HAKKINDA İDARECE BİR CEVAP VERİLMEYEN DAVACI ( 6 Aylık Bekleme Süresi İçinde Verilecek Cevap Üzerine Dava Açabileceği - İdarenin 60 Günlük Süre İçinde Cevap Vermemesinin Dava Açma Süresi Açısından Hak Kaybına Sebep Olmayacağı )
SÜRE ( İdari Dava Açılmasında - Öğretmen Olarak Atanma Talebinin Reddi İşlemi Kendisine Tebliğ Edilmeyen Davacının 60 Gün Dolduktan Sonra Dava Açmayarak İdarenin 6 Aylık Cevap Süresini Beklemesinin Hak Kaybına Yol Açmayacağı )
İDARENİN 60 GÜNLÜK SÜRE İÇİNDE BAŞVURU HAKKINDA CEVAP VERMEMESİ ( İşlemin Zımnen Reddedilmiş Sayılması - Bu Sürenin Bitiminden Sonra Cevap Verilmesi Halinde Dava Açma Süresinin Cevap Tarihinden İtibaren İşleyeceği )
DAVA AÇMA SÜRESİNİN BAŞLANGICI ( Öğretmen Olarak Atanma Talebinde Bulunan Davacının Talebine 60 Günlük Cevap Süresinin Bitiminden Sonra Ancak 6 Aylık Bekleme Süresi İçinde Cevap Verilmesi Halinde 60 Günlük Dava Açma Süresinin Cevap Tarihinden Başlayacağı )"
IDDGK9.2.2001E. 2000/988 K. 2001/143"SİCİL NOTUNUN ( B ) OLARAK TESBİTİNE İLİŞKİN İŞLEMİN VE BU İŞLEMİN DAYANAĞI OLAN YÖNETMELİĞİN İPTALİ TALEBİ ( Yönetmelik Bakanlar Kurulu Kararıyla Çıkarıldığından Bakanlar Kurulunu Temsilen Başbakanlığa da Davanın Teşmili Gereği )
PASİF HUSUMET ( Bakanlar Kurulu Kararıyla Çıkarılan Yönetmeliğin ve Bu Yönetmeliğe Dayalı İşlemin İptali Davasında Bakanlar Kurulunu Temsilen Başbakanlığın da Davaya Dahil Edilmesi Gereği - Sicil Notunun ( B ) Olarak Tesbitine İlişkin İşlemin İptali Talebi )
SÖZLEŞMELİ PERSONEL OLAN DAVACININ SİCİL NOTUNUN ( B ) OLARAK TESBİTİNE İLİŞKİN İŞLEMİN VE DAYANAĞI YÖNETMELİĞİN İPTALİ TALEBİ ( Yönetmeliği Çıkaran Bakanlar Kurulunu Temsilen Başbakanlığın da Davaya Dahil Edilmesi Gereği )
YÖNETMELİĞİN VE YÖNETMELİĞE DAYALI SİCİL NOTUNUN TESBİTİ İŞLEMİNİN İPTALİ TALEBİ ( Yönetmeliği Çıkaran Bakanlar Kurulunu Temsilen Başbakanlığın da Davaya Dahil Edilmesi Gereği )"
IDDGK23.2.2001E. 2000/1280 K. 2001/226"TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİNİN CUMHURBAŞKANI SEÇİMİ GÖREVİNE İLİŞKİN YASAMA TASARRUFU ( İptal Davasına Konu Edilemeyeceği )
İPTAL DAVASINA KONU EDİLEMEME ( TBMM'nin Cumhurbaşkanı Seçimine İlişkin Yasama Tasarrufu )
CUMHURBAŞKANI SEÇİMİNE İLİŞKİN TBMM'NİN YASAMA TASARRUFU ( İptal Davasına Konu Edilemeyeceği )"
IDDGK6.4.2001E. 2001/26 K. 2001/309"KARAR DÜZELTME ( İdari Dava Daireleri Genel Kuruluna İntikal Eden Dosya - Davacının Feragat İstemi/Davalının Karar Düzeltme İsteminin Esasının İncelenme Olanağı Kalmadığı )
FERAGAT ( Davalı Tarafın Karar Düzeltme İstemi Nedeniyle İdari Dava Daireleri Genel Kuruluna İntikal Eden Dosya - Karara Bağlanabilmesi İçin Daire Kararının Bozulması ve Dosyanın Daireye Gönderilmesi )
DAVADAN FERAGAT ( Davalı Tarafın Karar Düzeltme İstemi Nedeniyle İdari Dava Daireleri Genel Kuruluna İntikal Eden Dosya - Davalının Karar Düzeltme İsteminin Esasının İncelenme Olanağı Kalmadığı )"
IDDGK27.4.2001E. 1999/1142 K. 2001/391"BAKANLIK MÜŞAVİRLİĞİ GÖREVİNDEN MÜŞTEREK KARARNAMEYLE ALINARAK BAŞKA GÖREVE ATANAN DAVACI ( Açtığı İptal Davasının Kabulüne İlişkin Daire Kararının İDDGK Kararıyla Bozulmuş Olması - Dairenin Direnme Yetkisinin Bulunmaması/İşlemin Geçerli Olması ve İDDGK Kararının Kesinleştiği Tarihten Sonraki Yeniden Görevden Alma İşleminin İptali Gereği )
MÜŞTEREK KARARNAMEYLE BAKANLIK GÖREVİNDEN ALINARAK BAŞKA GÖREVE ATANAN DAVACI ( Açtığı İptal Davasının Kabulüne İlişkin Daire Kararının İDDGK Kararıyla Bozulmuş Olması - Görevden Alma İşleminin Yürürlük Kazanmış Olacağı/Yeniden Müşavirlik Görevinden Alma İşleminin İptali Gereği )
GÖREVDEN ALINAN BAKANLIK MÜŞAVİRİNİN APK UZMANI OLARAK ATANMASI ( İşlemin İptaline İlişkin Özel Daire Kararının İDDGK Tarafından Bozulması Üzerine Atamanın Yürürlük Kazanacağı - Yürütmeyi Durdurma Kararına Dayanarak Halen Görevine Devam Eden Davacının Tekrar Görevden Alınmasına İlişkin Yeni İşlemin Geçersiz Olması ve İptali Gereği )"
IDDGK27.4.2001E. 2001/45 K. 2001/395"DİŞ TEDAVİ GİDERLERİ ( Davacının Kendisi ve Eşinin Serbest Diş Doktoruna Sevki Üzerine Yapılan - Maliye Bakanlığı'nca Bütçe Uygulama Talimatıyla Kısıtlayıcı Hüküm Getirilmesinde Hukuka ve Mevzuata Uyarlık Bulunmadığı )
BÜTÇE UYGULAMA TALİMATI ( Davacının Kendisi ve Eşinin Serbest Diş Doktoruna Sevki Üzerine Yapılan Tedavi Giderleri - Maliye Bakanlığı'nca Kısıtlayıcı Hüküm Getirilmesinde Hukuka ve Mevzuata Uyarlık Bulunmadığı )
MEVZUATTA HÜKÜM OLMADIĞI HALLERDE BÜTÇE UYGULAMA TALİMATI İLE KISITLAYICI HÜKÜM GETİRİLEMEYECEĞİ ( Davacının Kendisi ve Eşinin Serbest Diş Doktoruna Sevki Üzerine Yapılan Tedavi Giderleri )"
IDDGK8.6.2001E. 2000/220 K. 2001/545"SERBEST MUHASEBECİLİK STAJINI BİTİRİP STAJ DEĞERLENDİRME SINAVINDA BAŞARISIZ OLAN DAVACIYA SERBEST MUHASEBECİ RUHSATI VERİLMEMESİ ( İşlemin ve Dayanağı Olan Yönetmeliğin İptali Talebi - Bu Sınavın Stajın Yeterliliğini Ölçme Amacına Yönelik Bir Değerlendirme Olması ve Yasaya Aykırı Olmaması )
MUHASEBECİLİK STAJINI BİTİRİP STAJ DEĞERLENDİRME SINAVINDA BAŞARISIZ OLNA DAVACI ( Serbest Muhasebecilik İçin Sınav Şartı Bulunmadığı Gerekçesiyle İşlemin ve Dayanağı Olan Yönetmelik Hükmünün İptali Talebi - Sınavın Stajın Yeterliliğini Ölçmeye Yönelik Bir İşlem Olması ve Yasaya Aykırı Olmaması )
SINAV ŞARTI GETİREN YÖNETMELİK HÜKMÜNÜN İPTALİ TALEBİ ( Serbest Muhasebecilik Ruhsatı Verilmesi Talebi - Yönetmelikle Getirilen Staj Değerlendirme Sınavının Stajın Yeterliliğini Ölçmeye Yönelik Bir İşlem Olması ve Yasaya Aykırı Olmaması )
STAJ DEĞERLENDİRME SINAVININ YASAYA AYKIRI OLDUĞU İDDİASI ( Serbest Muhasebecilik Ruhsatı Verilmesi Talebi - Sınavın Stajın Yeterliliğini Ölçme Amaçlı ve Stajın Parçası Olan Bir İşlem Olması/Yasaya Aykırılıktan Bahsedilememesi )"
IDDGK14.9.2001E. 2001/176 K. 2001/624"ÇED YÖNETMELİĞİNİN KAPSAMI ( Kalker Üretimi Yapan Şirketin Çevreye Verdiği Zararın Giderilmesi İçin Mevzuata Uygunluğunun Sağlanması ve Aksi Takdirde İşletme Ruhsatının İptali Talebi - Ruhsat Temdit Talebinin Değerlendirilmesinde ÇED Yönetmeliğinin Gözönünde Bulundurulması Gereği )
RUHSAT TEMDİT TALEBİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ ( Kalker Üretimi Yapan Şirketin Çevreye Verdiği Zararın Giderilmesi İçin Mevzuata Uygunluğun Sağlanması ve Aksi Takdirde İşletme Ruhsatının İptali Talebi - Ruhsatın Yönetmelikten Önce Olmasının ÇED Yönetmeliğinin Gözönünde Bulundurulmasına Mani Olmaması )
KALKER ÜRETİMİ YAPAN İŞLETMENİN ÇEVREYE ZARAR VERMESİ ( Mevzuata Uygunluğun Sağlanması ve Aksi Takdirde İşletme Ruhsatının İptali Talebi - Baronun Aktif Husumet Ehliyetinin Bulunması )
AKTİF HUSUMET EHLİYETİ ( Kalker Üretimi Yapan İşletmenin Çevreye Verdiği Zarar Nedeniyle Mevzuata Uygunluğun Sağlanması ve Aksi Takdirde İşletme Ruhsatının İptali Talebi - Çevreye Zarar Verilmesi Nedeniyle Herkesin Dava Açabileceği/Baronun da Husumet Ehliyetinin Bulunduğu )"
IDDGK5.10.2001E. 2001/783 K. 2001/654"KÖYÜN BELEDİYE SINIRLARI İÇERİSİNE ALINMASI TALEBİNİN REDDİNE İLİŞKİN DANIŞTAY KARARI ( Tek Başına İptal Davasına Konu Edilemeyeceği )
İPTAL DAVASINA KONU EDİLEMEME ( Köyün Belediye Sınırları İçerisine Alınması Talebinin Reddine İlişkin Danıştay Kararı )
DANIŞTAYA BELEDİYE KANUNU İLE VERİLEN GÖREVLER ( Köyün Belediye Sınırları İçerisine Alınması Talebine İlişkin Başvurunun Reddi - İptal Davasına Konu Edilebilecek İşlemlerden Olmaması )
İDARİ BİR İŞLEME KONU OLMAYAN DANIŞTAY KARARI ( Tek Başına İptal Davasına Konu Edilememesi - Köyün Belediye Sınırları İçerisine Alınması Talebinin Danıştay 1. Dairesi'nce Reddi )"
IDDGK12.10.2001E. 2001/602 K. 2001/682"BÖLGE İDARE MAHKEMESİNİN DANIŞTAYIN TEMYİZ İNCELEMESİ YAPAN DAİRESİNDEN VERİLEN KARARI ETKİSİZ BIRAKACAK BİÇİMDE BİR KARAR VEREMEMESİ ( Danıştay Dairesince İdare Mahkemesi'nin Görevli Olmadığına Karar Verildikten Sonra Bölge İdare Mahkemesi'nce İdare Mahkemesi'nin Görevli Kılınmış Olması )
İTHAL EDİLEN EŞYA NEDENİYLE TAHAKKUK ETTİRİLEN TOPLU KONUT FONUNA İLİŞKİN DAVALAR ( Görevli Mahkeme )
TOPLU KONUT FONUNUN TAHSİLİ AMACIYLA DÜZENLENEN ÖDEME EMRİNİN İPTALİ TALEBİ ( İthal Edilen Eşya Nedeniyle Tahakkuk Ettirilen - Görevli Mahkeme )
GÖREVLİ MAHKEME ( İthal Edilen Eşya Nedeniyle Tahakkuk Ettirilen Toplu Konut Fonunun Tahsiline İlişkin Ödeme Emrinin İptali Davasında )"
IDDGK19.10.2001E. 2000/954 K. 2001/683"DAVA AÇMA EHLİYETİ ŞARTI ( İmar Planının İptali Davasını Açan Parti İlçe Teşkilatının Dava Açmakta Menfaatinin Bulunmaması - Partinin Şehirleşme ve İmarla İlgisinin Bulunmaması )
İMAR PLANININ İPTALİ DAVASI ( Parti İlçe Teşkilatının Dava Açmakta Menfaatinin Bulunmaması - Davanın Dava Açma Ehliyeti Bulunmadığından Reddi Gereği )
PARTİ İLÇE TEŞKİLATININ İMAR PLANININ İPTALİ DAVASI AÇMAKTA MENFAATİNİN BULUNMAMASI ( Partinin Faaliyet Konusu İtibariyle Şehirleşme ve İmarla İlgisi Bulunmadığından Dava Açma Ehliyetinin Bulunmaması )
ŞEHİRLEŞME VE İMARLA İLGİSİ BULUNMAYAN PARTİ İLÇE TEŞKİLATI ( İmar Planının İptalinde Menfaati Bulunmadığından İmar Planının İptalini Talep Edemeyeceği )
MENFAAT İHLALİ ŞARTI ( İptal Davası Açılabilmesi İçin - Parti İlçe Teşkilatının Dava Açma Ehliyeti Bulumadığından İmar Planının İptali Davası Açamayacağı )"
IDDGK19.10.2001E. 2001/415 K. 2001/737"BELEDİYE MEZARLIĞI DIŞINDA SİT ALANDA DEFİNE İZİN VEREN BAKANLAR KURULU KARARININ İPTALİ İSTEMİ ( Vatandaş Olmanın İptal Davasının Ön Koşulu Olan Menfaat İlgisi Bakımından Yeterli Olduğu )
İPTAL DAVASININ ÖN KOŞULU ( Vatandaş Olmanın Menfaat İlgisi Bakımından Yeterli Olduğu - Süleymaniye Camii Haziresine Ölü Gömülmesine İlişkin Bakanlar Kurulu Kararı Aleyhine Açılan Dava )
VATANDAŞ OLARAK BAKANLAR KURULU KARARININ İPTALİ İSTEMİYLE DAVA AÇMAK ( Süleymaniye Camii Haziresine Ölü Gömülmesine İlişkin Karar - Vatandaş Olmanın İptal Davasının Ön Koşulu Olan Menfaat İlgisi Bakımından Yeterli Olduğu )
SİT ALANDA DEFİNE İZİN VEREN BAKANLAR KURULU KARARININ İPTALİ İSTEMİ ( Vatandaş Olmanın İptal Davasının Ön Koşulu Olan Menfaat İlgisi Bakımından Yeterli Olduğu )
CAMİ HAZİRESİNE ÖLÜ GÖMÜLMESİNE İLİŞKİN BAKANLAR KURULU KARARI ( Vatandaş Olmanın İptal Davasının Ön Koşulu Olan Menfaat İlgisi Bakımından Yeterli Olduğu - Kişisel Hakları İhlal Edilenler )
KİŞİSEL HAKLARI İHLAL EDİLENLER ( Süleymaniye Camii Haziresine Ölü Gömülmesine İlişkin Bakanlar Kurulu Kararı Aleyhine Açılan Dava - Vatandaş Olmanın İptal Davasının Ön Koşulu Olan Menfaat İlgisi Bakımından Yeterli Olduğu )
BAKANLAR KURULU KARARININ İPTALİ İSTEMİ ( Süleymaniye Camii Haziresine Ölü Gömülmesine İlişkin - Dava Açılabilmesi İçin Vatandaş Olmanın Yeterli Olduğu/Menfaat İlgisi Koşulunun Var Olduğu ) "
IDDGK16.11.2001E. 2001/925 K. 2001/797"GÖREVİ KÖTÜYE KULLANMAKTAN MAHKUM OLAN BELEDİYE BAŞKANI ( Görevden Alınması Talebi - Cezanın Ertelenmiş Olmasının Belediye Başkanının Seçilme Yeterliliğini Yitirmesine Engel Olmayacağı )
BELEDİYE BAŞKANININ GÖREVİ KÖTÜYE KULLANMAKTAN MAHKUM OLMASI ( Görevden Düşürülmesi Talebi - Cezanın Ertelenmiş Olmasının Belediye Başkanının Seçilme Yeterliliğini Yitirmesine Mani Olmaması )
MAHKUM OLAN BELEDİYE BAŞKANININ SEÇİLME YETERLİLİĞİNİ KAYBETMESİ ( Belediye Başkanlığından Alınması Talebi - Cezanın Ertelenmesinin Görevden Alınmasına Engel Teşkil Etmeyeceği )
SEÇİLME YETERLİLİĞİNİ YİTİREN BELEDİYE BAŞKANININ GÖREVDEN ALINMASI TALEBİ ( Görevi Kötüye Kullanmak Suçundan Mahkum Olması Nedeniyle - Cezanın Ertelenmesinin Görevden Alınmasına Engel Teşkil Etmeyeceği )"
IDDGK23.11.2001E. 2001/2 K. 2001/810"ULUSAL VE RESMİ BAYRAMLARDA YAPILACAK TÖRENLER ( Başkent Dışındaki - Yargıyı Temsile Yetkili Olanların Sırası )
BAŞKENT DIŞINDAKİ ULUSAL VE RESMİ BAYRAMLARDA YAPILACAK TÖRENLER ( Yargıyı Temsile Yetkili Olanların Sırası )
YARGIYI TEMSİLE YETKİLİ OLANLAR ( Başkent Dışındaki Ulusal ve Resmi Bayramlarda ve Törenlerde Sırası )"
IDDGK14.12.2001E. 1999/318 K. 2001/909"PARSELASYON İŞLEMİNİN İPTALİ TALEBİ ( Yürürlükteki İmar Planına Aykırılık Nedeniyle - Düzenleme Ortaklık Payından Yoldan İhdasların Düşülmesi Gereği )
DÜZENLEME ORTAKLIK PAYIYLA KARŞILANACAK YERLERDEN YOLDAN İHDASLARIN DÜŞÜLMESİ GEREĞİ ( Parselasyon İşleminin İptali Talebinin Kabulü Gereği )
İMAR PLANINA AYKIRI PARSELASYON İŞLEMİNİN İPTALİ TALEBİ ( Birleştirilmesi Mümkün Olan Parsellerin Birleştirilmemiş Olması )
YOLDAN İHDASLARIN DÜZENLEME ORTAKLIK PAYIYLA KARŞILANACAK YERLERDEN DÜŞÜLMESİ GEREĞİ ( Düzenleme Ortaklık Payının Hatalı Hesaplanması Nedeniyle Parselasyon İşleminin İptali Talebi )"
IDDGK28.12.2001E. 2001/850 K. 2001/1031"MADEN RUHSATININ İPTALİNE İLİŞKİN İŞLEMİN İPTALİ TALEBİ ( Ruhsat Sahibinin Belediye Başkanı Seçilmesine Rağmen Ruhsatları Devretmemesi Gerekçesiyle - Belediye Başkanının Memur Olmaması )
MEMUR NİTELİĞİNİN BULUNMAMASI ( Belediye Başkanının - Maden Ruhsatı Sahibinin Belediye Başkanı Seçilmesine Rağmen Ruhsatları Devretmediği Gerekçesiyle Ruhsatların İptal Edilemeyeceği )
RUHSAT SAHİBİNİN BELEDİYE BAŞKANI SEÇİLMESİNE RAĞMEN MADEN RUHSATLARINI DEVRETMEMESİ ( Belediye Başkanının Memur Niteliğinin Bulunmaması - İşlemin İptali Gereği )
BELEDİYE BAŞKANININ MEMUR NİTELİĞİNİN BULUNMAMASI ( Belediye Başkanı Seçilen Kişinin Maden Ruhsatını Devretmemesi Nedeniyle Ruhsatının İptal Edilmiş Olması )"
IDDGK20.9.2002E. 2002/191 K. 2002/644"MANEVİ TAZMİNAT ( Başbakan'ın Talimatıyla Hazırlanan Basında ve Kamuoyunda "Susurluk Raporu" Olarak Adlandırılan Belge - Kişilik Haklarına Ağır Saldırı Niteliği Taşıyan Suçlamalar )
KİŞİLİK HAKLARINA AĞIR SALDIRI ( Başbakan'ın Talimatıyla Hazırlanan Basında ve Kamuoyunda "Susurluk Raporu" Olarak Adlandırılan Belgede - Manevi Tazminat Ödenmesi Gereği )
SUSURLUK RAPORU ( Başbakan'ın Talimatıyla Hazırlanan Belge - Kişilik Haklarına Ağır Saldırı Niteliği Taşıyan Suçlamalar/Manevi Tazminat Ödenmesi Gereği )
İDARENİN AĞIR HİZMET KUSURU ( Başbakan'ın Talimatıyla Hazırlanan Basında ve Kamuoyunda "Susurluk Raporu" Olarak Adlandırılan Belge - Kişilik Haklarına Ağır Saldırı Niteliği Taşıyan Suçlamalar/Manevi Tazminat Ödenmesi Gereği )
AĞIR HİZMET KUSURU ( Başbakan'ın Talimatıyla Hazırlanan Basında ve Kamuoyunda "Susurluk Raporu" Olarak Adlandırılan Belge - Kişilik Haklarına Ağır Saldırı Niteliği Taşıyan Suçlamalar/Manevi Tazminat Ödenmesi Gereği )"
IDDGK4.10.2002E. 2002/219 K. 2002/686"İLKÖĞRETİM OKULU MÜDÜR YARDIMCISININ ÖĞRETMENLİĞE ATANMASI ( Değerlendirme Formuna Karşı Açılan Dava - Davacının Aldığı Ödül ve Olumlu Sicillerinin Değerlendirme Puanının Hesaplanmasına Dahil Edilmesi )
DEĞERLENDİRME FORMU ( İlköğretim Okulu Müdür Yardımcısının Öğretmenliğe Atanması - Davacının Aldığı Ödül ve Olumlu Sicillerinin Değerlendirme Puanının Hesaplanmasına Dahil Edilmesi )
NORM KADRO FAZLASI ( İlköğretim Okulu Müdür Yardımcısının Öğretmenliğe Atanması - Davacının Aldığı Ödül ve Olumlu Sicillerinin Değerlendirme Puanının Hesaplanmasına Dahil Edilmesi ) "
IDDGK18.10.2002E. 2000/785 K. 2002/714"GÖREVDEN ALMA VE NAKİL ( Olağanüstü Hal Bölge Valisince Tesis Edilen İşlem - İptal Davasına Konu Olamayacağı/Davanın İncelenmeksizin Reddi )
OLAĞANÜSTÜ HAL BÖLGE VALİSİNCE TESİS EDİLEN İŞLEM ( Görevden Alma ve Nakil - İptal Davasına Konu Olamayacağı/Davanın İncelenmeksizin Reddi )
İPTAL DAVASINA KONU OLAMAYACAK İŞLEM ( Olağanüstü Hal Bölge Valisince Tesis Edilen Görevden Alma ve Nakil - Davanın İncelenmeksizin Reddi )
DAVANIN İNCELENMEKSİZİN REDDİ ( Olağanüstü Hal Bölge Valisince Tesis Edilen Görevden Alma ve Nakil İşlemi - İptal Davasına Konu Olamayacağı )"
IDDGK25.10.2002E. 2001/133 K. 2002/768"DENKLİK BELGESİ VERİLMESİ TALEBİ ( KKTC Uluslararası Amerikan Üniversitesi'nin Maddi Sorunlar ve Usulsüz İşlemlerinin Tesbit Edilmiş Olması - Seviye Tesbit Sınavına Girmesi Gerektiğine İlişkin YÖK İşleminin Yasaya Uygun Olması )
SEVİYE TESBİT SINAVINDA BAŞARILI OLMA ŞARTI ( KKTC Uluslararası Amerikan Üniversitesi'nden Mezun Olan Davacıya Denklik Belgesi Verilmemesine İlişkin YÖK İşleminin İptali Talebi - Üniversitenin Usulsüz İşlemlerinin Tesbit Edilmiş Olması )
KKTC ULUSLARARASI AMERİKAN ÜNİVERSİTESİ'NDEN MEZUN OLAN DAVACIYA DENKLİK BELGESİ VERİLMEMESİ ( Üniversitenin Usulsüz İşlemlerinin Tesbit Edilmiş Olması Nedeniyle - Seviye Tesbit Sınavında Başarılı Olma Şartı Getiren YÖK İşleminin Yasaya Uygun Olması )"
IDDGK15.11.2002E. 2000/691 K. 2002/801"EMEKLİ İKEN BİR ÜST ÖĞRENİMİ BİTİRMEK ( 65 Yaşını Dolduranın Yeniden Öğretmenliğe Atanması - İntibakının Yapılması Yolundaki Talebinin Reddi )
ÜST ÖĞRENİMİ BİTİRMEK NEDENİYLE İNTİBAK YAPILMASI TALEBİ ( 65 Yaşını Dolduranın Yeniden Öğretmenliğe Atanması - İntibakının Yapılması Yolundaki Talebinin Reddi )
İNTİBAK YAPILMASI TALEBİ ( Üst Öğrenimi Bitirmek Nedeniyle/65 Yaşını Dolduranın Yeniden Öğretmenliğe Atanması - İntibakının Yapılması Yolundaki Talebinin Reddi )"
IDDGK15.11.2002E. 2002/557 K. 2002/809"ÜNİVERSİTE ARAŞTIRMA GÖREVLİLERİ ( Bir Üniversite Adına Bir Diğer Üniversitede Lisansüstü Eğitim Gören - Doktorayı Bitirmeden İstifa Etmesi/İmzaladığı Taahütname ve Kefalet Senedindeki Parasal Uyuşmazlığın Çözüm Yeri )
ARAŞTIRMA GÖREVLİLERİ ( Bir Üniversite Adına Bir Diğer Üniversitede Lisansüstü Eğitim Gören - Doktorayı Bitirmeden İstifa Etmesi/İmzaladığı Taahütname ve Kefalet Senedindeki Parasal Uyuşmazlığın Çözüm Yeri )
KEFALET SENEDİ VE TAAHHÜTNAME ( Bir Üniversite Adına Bir Diğer Üniversitede Lisansüstü Eğitim Gören Araştırma Görevlisi - Doktorayı Bitirmeden İstifa Etmesi/Parasal Uyuşmazlığın Çözüm Yeri )
GÖREV ( Bir Üniversite Adına Bir Diğer Üniversitede Lisansüstü Eğitim Gören Araştırma Görevlisi - Doktorayı Bitirmeden İstifa Etmesi/Parasal Uyuşmazlığın Çözümünde )"
IDDGK22.11.2002E. 2000/1200 K. 2002/848"DEVLETİN HÜKÜM VE TASARRUFU ALTINDAKİ KUMSAL ( Belediyenin Plaj Olarak İşletmesi - Fuzuli Şagil Olarak Nitelendirilerek Ecrimisil Tahakkuk Ettirilemeyeceği )
BELEDİYENİN PLAJ OLARAK İŞLETTİĞİ ALAN ( Devletin Hüküm ve Tasarrufu Altındaki Kumsal - Fuzuli Şagil Olarak Nitelendirilerek Ecrimisil Tahakkuk Ettirilemeyeceği )
PLAJ OLARAK İŞLETİLEN ALAN ( Devletin Hüküm ve Tasarrufu Altındaki Kumsalı Belediyenin - Fuzuli Şagil Olarak Nitelendirilerek Ecrimisil Tahakkuk Ettirilemeyeceği )
ECRİMİSİL ( Devletin Hüküm ve Tasarrufu Altındaki Kumsalı Belediyenin Plaj Olarak İşletmesi - Fuzuli Şagil Olarak Nitelendirilerek Ecrimisil Tahakkuk Ettirilemeyeceği )"
IDDGK13.12.2002E. 2000/1233 K. 2002/912"TAŞOCAĞI RUHSATI ( Belirtilen Alandaki Faaliyetlerden Dolayı Davacı Şirketin Fuzuli Şagil Olarak Nitelendirilmesinin Mümkün Olmadığı )
FUZULİ ŞAGİL ( Taşocağı Ruhsatında Belirtilen Alandaki Faaliyetlerden Dolayı Davacı Şirketin Fuzuli Şagil Olarak Nitelendirilmesinin Mümkün Olmadığı )
ECRİMİSİL ( Taşocağı Ruhsatında Belirtilen Alandaki Faaliyetler - Şirketin Fuzuli Şagil Olarak Nitelendirilemeyeceği/Ecrimisil Talebinin Reddi Gereği )"
IDDGK13.12.2002E. 2002/1151 K. 2002/922"SAVUNMA SÜRESİNİN SON GÜNÜNÜN ÇALIŞMAYA ARA VERME ZAMANINA RASTLAMASI ( 2577 Ek 2. Maddesinde Öngörülen - Ara Vermenin Sona Erdiği Günü İzleyen Tarihten İtibaren Yedi Gün Uzamış Sayılacağı )
ÇALIŞMAYA ARA VERME ZAMANI ( 2577 Ek 2. Maddesinde Öngörülen Savunma Süresinin Son Güne Rastlaması - Ara Vermenin Sona Erdiği Günü İzleyen Tarihten İtibaren Yedi Gün Uzamış Sayılacağı )
SAVUNMA SÜRESİNİN UZAMIŞ SAYILMASI ( 2577 Ek 2. Maddesinde Öngörülen - Çalışmaya Ara Verme Zamanına Rastlaması/Ara Vermenin Sona Erdiği Günü İzleyen Tarihten İtibaren Yedi Gün Uzamış Sayılacağı )
BELEDİYELER İLE İL ÖZEL İDARELERİNİN SEÇİLMİŞ ORGANLARI ( Organlık Sıfatlarını Kaybetmelerine İlişkin Yetkili Mercilerden Danıştay'a Gönderilen Dosyalar - Savunma Süresinin Son Gününün Çalışmaya Ara Verme Zamanına Rastlaması )"
IDDGK20.12.2002E. 2002/793 K. 2002/951"KURULUN STATÜSÜNÜN YÖNETMELİKLE DAİRE BAŞKANLIĞI ŞEKLİNDE ÖRGÜTLENMESİ ( Kanunla Genel Müdüre Bağlı Olan - Yasaya Uyarlık Bulunmadığı )
TRT YAYIN DENETLEME KURULU ( Statüsünün Yönetmelikle Yayın Denetleme Dairesi Başkanlığı Olarak Değiştirilmesi - Yasaya Uyarlık Bulunmadığı )
TRT KURUMU KURULUŞ VE GÖREV YÖNETMELİĞİ ( 17 ve 81. Maddelerinin Yasaya Aykırı Düzenlemeler Getirmesi Nedeniyle İptali- Denetleme Kurulunun Denetleme Dairesi Başkanlığı Olarak Değiştirilmesi )"
IDDGK27.12.2002E. 2001/930 K. 2002/982"TÜRKİYE NOTERLER BİRLİĞİ DENETLEME KURULU YÖNETMELİĞİ ( Yasal Düzenlemelere Aykırılık Bulunduğu - Dava Konusu Maddelerine Yönelik İnceleme Yapılması Gereği )
NOTERLERİN DENETİMİ ( Türkiye Noterler Birliği Denetleme Kurulu Yönetmeliği - Yasal Düzenlemelere Aykırılık Bulunduğu/Dava Konusu Maddelerine Yönelik İnceleme Yapılması Gereği )"
IDDGK31.1.2003E. 2000/374 K. 2003/30"EMEKLİLERE VERİLECEK PASAPORT ( Hususi Damgalı - Yüksek Askeri Şura Kararı İle Disiplinsizlik Sebebiyle Ayırma İşlemine Tabi Tutulanlar/Emeklilik Sebebi İle Görevlerinden Ayrılmış Olanlar Kapsamında Kabul Edilemeyeceği )
HUSUSİ DAMGALI PASAPORT ( Yüksek Askeri Şura Kararı İle Disiplinsizlik Sebebiyle Ayırma İşlemine Tabi Tutulanlara Verilemeyeceği - Emeklilik Sebebi İle Görevlerinden Ayrılmış Olanlar Kapsamında Kabul Edilemeyeceği )
YÜKSEK ASKERİ ŞURA KARARI İLE DİSİPLİNSİZLİK NEDENİYLE AYIRMA İŞLEMİNE TABİ TUTULANLAR ( Emeklilik Sebebi İle Görevlerinden Ayrılmış Olanlar Kapsamında Kabul Edilemeyeceği - Hususi Damgalı Pasaport Verilemeyeceği )
Subaylıktan Disiplinsizlik Nedeniyle Emekliye Sevk Edilmenin Sonuçları
PASAPORT ( Hususi Damgalı - Yüksek Askeri Şura Kararı İle Disiplinsizlik Sebebiyle Ayırma İşlemine Tabi Tutulanlara Verilemeyeceği - Emeklilik Sebebi İle Görevlerinden Ayrılmış Olanlar Kapsamında Kabul Edilemeyeceği )
DİSİPLİNSİZLİK SEBEBİYLE MESLEKTEN ÇIKARILMA ( Yüksek Askeri Şura Kararı İle - Emeklilik Sebebi İle Görevlerinden Ayrılmış Olanlar Kapsamında Kabul Edilemeyeceği/Hususi Damgalı Pasaport Verilemeyeceği )"
IDDGK31.1.2003E. 2000/770 K. 2003/53"KAMU GÖREVİNDEN ÇIKARMA ( Öğretim Üyesinin Devlet ve Yöneticiler Aleyhine İdeolojik İfadeler İçeren Ders Kitabı - Öğretim Üyeliği Sıfatı İle Bağdaşmayan Şeref ve Haysiyet Kırıcı Suç )
ÖĞRETİM ÜYESİNİN DEVLET VE YÖNETİCİLER ALEYHİNE İDEOLOJİK İFADELER İÇEREN DERS KİTABI ( Öğretim Üyeliği Sıfatı İle Bağdaşmayan Şeref ve Haysiyet Kırıcı Suç - Kamu Görevinden Çıkarma )
LAİKLİK İLKESİ VE DEVLET DÜZENİ ALEYHİNE CÜRÜMLER ( Öğretim Üyesinin Devlet ve Yöneticiler Aleyhine İdeolojik İfadeler İçeren Ders Kitabı - Şeref ve Haysiyet Kırıcı Suç/Kamu Görevinden Çıkarma )
ŞEREF VE HAYSİYET KIRICI SUÇ ( Türk Ceza Kanununda Yer Almadığından Bir Fiilin Bu Nitelikte Olup Olmadığını Takdirin Yargı Yerine Ait Olacağı - Öğretim Üyesinin Devlet ve Yöneticiler Aleyhine İdeolojik İfadeler İçeren Ders Kitabı )
ARAPÇA DİL BİLGİSİ KİTABI ( Öğretim Üyesinin Devlet ve Yöneticiler Aleyhine İdeolojik İfadeler İçeren Ders Kitabı - Öğretim Üyeliği Sıfatı İle Bağdaşmayan Şeref ve Haysiyet Kırıcı Suç )
DEVLET VE YÖNETİCİLER ALEYHİNE İDEOLOJİK İFADELER İÇEREN DERS KİTABI ( Öğretim Üyeliği Sıfatı İle Bağdaşmayan Şeref ve Haysiyet Kırıcı Suç - Kamu Görevinden Çıkarma )"
IDDGK31.1.2003E. 2002/1269 K. 2003/32"BELEDİYE MECLİSİNİN FESHİ ( İstemiyle İçişleri Bakanlığınca Yapılan Başvuru - Reddi Yolunda Verilen Karara Karşı Taraf Konumunda Bulunmayan Belediye Başkanınca Yapılan İtirazın İncelenmesine Olanak Bulunmadığı )
İÇİŞLERİ BAKANLIĞINCA YAPILAN BELEDİYE MECLİSİNİN FESHİ BAŞVURUSU ( Reddi Yolunda Verilen Karara Karşı İçişleri Bakanlığınca İtiraz Yoluna Başvurabileceği )
BELEDİYE BAŞKANINCA YAPILAN İTİRAZIN İNCELENEMEYECEĞİ ( Belediye Meclisinin Feshi İstemiyle İçişleri Bakanlığınca Yapılan Başvuru - Reddi Yolunda Verilen Karar )
TARAF KONUMU ( Belediye Meclisinin Feshi İstemiyle İçişleri Bakanlığınca Yapılan Başvuru - Reddi Yolunda Verilen Karara Karşı Taraf Konumunda Bulunmayan Belediye Başkanınca Yapılan İtirazın İncelenmesine Olanak Bulunmadığı )"
IDDGK31.1.2003E. 2002/348 K. 2003/24"ESKİ HÜKÜMLÜLERİN İSTİHDAMI ( Kamu Hizmetinden Yasaklı Olanların da Tüzük Kapsamına Alınmaları - Değişikliğin Dava Konusu İşleme Karşı Esas Alınamayacağı )
KAMU HİZMETİNDEN YASAKLI OLANLAR ( Eski Hükümlülerin İstihdamı Hakkında Tüzük Kapsamına Alınmaları )
İŞLEM TARİHİNDEN SONRA YAPILAN DÜZENLEYİCİ İŞLEM ( Değişikliğin Dava Konusu İşleme Karşı Esas Alınamayacağı )"
IDDGK7.3.2003E. 2002/1149 K. 2003/103"DİLEKÇE RED KARARI ( Tüm Başvurulara Rağmen Elde Edilemeyen Bakanlar Kurulu Kararının Eklenememesi - Dava Açma Hakkının Kullanılmasına Engel Oluşturmaması Gereği )
DAVA AÇMA HAKKININ KULLANILMASINA ENGEL OLMAK ( Dilekçe Red Kararı - Tüm Başvurulara Rağmen Elde Edilemeyen Bakanlar Kurulu Kararının Eklenememesi )
BAKANLAR KURULU KARARININ İPTALİ DAVASI ( Dava Dilekçesine Tüm Başvurulara Rağmen Elde Edilemeyen Bakanlar Kurulu Kararının Eklenememesi - Dava Açma Hakkının Kullanılmasına Engel Oluşturmaması Gereği )
BARO BAŞKANLIĞININ TELEVİZYON VE GAZETEDE YAR ALAN HABERLER ÜZERİNE DAVA AÇMASI ( Tüm Başvurulara Rağmen Elde Edilemeyen Bakanlar Kurulu Kararının İptali - İdari Yargı Mercilerinin Re'sen Dava Konusu Kararın Varlığını Araştırması Gereği )
RESMİ GAZETEDE YAYIMLANMAYAN BAKANLAR KURULU KARARI ( Tüm Başvurulara Rağmen Elde Edilemeyen/İptali Davası - İdari Yargı Mercilerinin Re'sen Dava Konusu Kararın Varlığını Araştırması Gereği )
İDARİ YARGI MERCİLERİNİN RESEN ARAŞTIRMA YAPMASI GEREĞİ ( Tüm Başvurulara Rağmen Elde Edilemeyen Bakanlar Kurulu Kararının İptali Davası/Dilekçeye Eklenememesi - Red Kararı Verilemeyeceği )
RESEN ARAŞTIRMA GEREĞİ ( İdari Yargı Mercilerinin - Tüm Başvurulara Rağmen Elde Edilemeyen Bakanlar Kurulu Kararının İptali Davası/Dilekçeye Eklenememesi ) "
IDDGK7.3.2003E. 2002/1286 K. 2003/93"NAKDİ TAZMİNAT ( Trafik Polis Memuru/Yaralanmasının Görevin Sebep ve Tesiri ile Meydana Gelmesi - 2330 Sayılı Yasa Uyarınca Tazminat Alamayacağı )
POLİS MEMURU ( Karayolunda Kaza Yapan Bir Araca Müdahale Sırasında TIR Çekicisinin Hatalı Manevra Yapması Sonucu Ekip Otosuna Çarpması İle Yaralanması - 2330 Sayılı Yasa Uyarınca Tazminat Alamayacağı )
GÖREVİN SEBEP VE TESİRİ İLE MEYDANA GELEN YARALANMA ( Polis Memurunun Karayolunda Kaza Yapan Bir Araca Müdahale Sırasında TIR Çekicisinin Hatalı Manevra Yapması Sonucu Ekip Otosuna Çarpması İle - Nakdi Tazminata Hak Kazanamayacağı )
TRAFİK KAZASI ( Trafik Polis Memuru/Yaralanmasının Görevin Sebep ve Tesiri ile Meydana Gelmesi - 2330 Sayılı Yasa Uyarınca Tazminat Alamayacağı )"
IDDGK7.3.2003E. 2002/715 K. 2003/89"İSKAN YOLUYLA VERİLEN TAŞINMAZLAR ( Satış Vaadi Sözleşmesi İle Satılmasının Yasanın Amacına Aykırılığı - Tahsisin İptalinde Hukuka Aykırılık Bulunmadığı )
GÖÇMENLERE İSKAN YOLUYLA VERİLEN TAŞINMAZLAR ( Satış Vaadi Sözleşmesi İle Satılmasının Yasanın Amacına Aykırılığı - Tahsisin İptalinde Hukuka Aykırılık Bulunmadığı )
KONUT TAHSİSİNİN İPTALİ ( Göçmenlere İskan Yoluyla Verilen Taşınmazlar - Satış Vaadi Sözleşmesi İle Satılmasının Yasanın Amacına Aykırılığı/İptalinde Hukuka Aykırılık Bulunmadığı )
SATIŞ VAADİ SÖZLEŞMESİ ( Göçmenlere İskan Yoluyla Verilen Taşınmazların Satılması - Yasanın Amacına Aykırılığı/İptalinde Hukuka Aykırılık Bulunmadığı )"
IDDGK7.3.2003E. 2002/716 K. 2003/91"AĞIR HİZMET KUSURU ( İşitme Kaybı/Manevi Tazminat - Tedavide Kullanılan İlacın Yan Etkilerinin Bildirilmemesi ve Hizmetten Yararlanmama Hakkının Tanınmaması/İlaç Dozunu Ayarlamada Gerekli Özenin Gösterilmemesi )
MANEVİ TAZMİNAT ( Tedavide Kullanılan İlacın Yan Etkilerinin Bildirilmemesi ve Hizmetten Yararlanmama Hakkının Tanınmaması/İlaç Dozunu Ayarlamada Gerekli Özenin Gösterilmemesi - İşitme Kaybı/Ağır Hizmet Kusuru )
HATALI TEŞHİS VE TEDAVİ ( İşitme Kaybı/Manevi Tazminat - Tedavide Kullanılan İlacın Yan Etkilerinin Bildirilmemesi ve Hizmetten Yararlanmama Hakkının Tanınmaması/İlaç Dozunu Ayarlamada Gerekli Özenin Gösterilmemesi )
İŞİTME KAYBI ( Tedavide Kullanılan İlacın Yan Etkilerinin Bildirilmemesi ve Hizmetten Yararlanmama Hakkının Tanınmaması/İlaç Dozunu Ayarlamada Gerekli Özenin Gösterilmemesi - Ağır Hizmet Kusuru/Manevi Tazminat )"
IDDGK7.3.2003E. 2002/725 K. 2003/88"İHALENİN FESHİ ( İhale Yapıldıktan Sonra Taraflar Arasında İmzalanan Ön Sözleşmede Öngörülen Yükümlülüklere Aykırı Hareket Edilmesi Nedeniyle - İşleme Karşı Açılan Dava/Görevli Yargı Yeri )
GÖREVLİ YARGI YERİ ( İhale Yapıldıktan Sonra Taraflar Arasında İmzalanan Ön Sözleşmede Öngörülen Yükümlülüklere Aykırı Hareket Edilmesi Nedeniyle İhalenin Feshi - İşleme Karşı Açılan Dava )
İHALEDE KREDİ TEMİN YÜKÜMLÜLÜĞÜ ( İhale Yapıldıktan Sonra Taraflar Arasında İmzalanan Ön Sözleşmede Öngörülen/Aykırı Hareket Edilmesi Nedeniyle İhalenin Feshi - İşleme Karşı Açılan Dava/Görevli Yargı Yeri )
ŞARTNAMEDE YER ALAN ÖN KOŞUL ( İhale Yapıldıktan Sonra Taraflar Arasında İmzalanan Ön Sözleşmede Öngörülen Kredi Temin Yükümlülüğü - Aykırı Hareket Edilmesi Nedeniyle İşleme Karşı Açılan Dava/Görevli Yargı Yeri )
ÖN SÖZLEŞMEYE AYKIRILIK ( İhale Yapıldıktan Sonra Taraflar Arasında İmzalanan/Kredi Temin Yükümlülüğü/Aykırı Hareket Edilmesi Nedeniyle İhalenin Feshi - İşleme Karşı Açılan Dava/Görevli Yargı Yeri )"
IDDGK7.3.2003E. 2002/979 K. 2003/90"YURTDIŞI TEDAVİ GİDERİ ( Acil Sağlık Müdahalesi Nedeniyle Oluşan Sağlık Harcaması/By Pass Ameliyatı Gideri - Yurtiçi Sağlık Gideriyle Kıyaslanıp Ödenmesi )
TEDAVİ YARDIMI ( Yurtdışında Acil Sağlık Müdahalesi Nedeniyle Oluşan Sağlık Harcaması/By Pass Ameliyatı Gideri - Yurtiçi Sağlık Gideriyle Kıyaslanıp Ödenmesi )
YURTDIŞINDA ACİL SAĞLIK MÜDAHALESİ NEDENİYLE OLUŞAN SAĞLIK HARCAMASI ( By Pass Ameliyatı Gideri - Yurtiçi Sağlık Gideriyle Kıyaslanıp Ödenmesi )
BY PASS AMELİYATI GİDERİ ( Yurtdışında Acil Sağlık Müdahalesi Nedeniyle Oluşan Sağlık Harcaması - Yurtiçi Sağlık Gideriyle Kıyaslanıp Ödenmesi )
YILLIK İZİN ( Yurtdışında Acil Sağlık Müdahalesi Nedeniyle Oluşan Sağlık Harcaması/By Pass Ameliyatı Gideri - Yurtiçi Sağlık Gideriyle Kıyaslanıp Ödenmesi )"
IDDGK7.3.2003E. 2003/36 K. 2003/97"DEVLET MEMURLUĞU GÖREVİNE SON VERME ( Disiplin Cezaları Nedeniyle - Af Kanunu İle Göreve İade İstemi/Başvurunun Reddine İlişkin İşlemin Açıktan Atanma Koşulları İçinde Değerlendirilmesi Gereği )
AF KANUNU İLE GÖREVE İADE İSTEMİ ( Disiplin Cezaları Nedeniyle Devlet Memurluğu Görevine Son Verme - Başvurunun Reddine İlişkin İşlemin Açıktan Atanma Koşulları İçinde Değerlendirilmesi Gereği )
DİSİPLİN CEZALARI NEDENİYLE DEVLET MEMURLUĞU GÖREVİNE SON VERME ( Af Kanunu İle Göreve İade İstemi - Başvurunun Reddine İlişkin İşlemin Açıktan Atanma Koşulları İçinde Değerlendirilmesi Gereği )
AÇIKTAN ATANMA ( Disiplin Cezaları Nedeniyle Devlet Memurluğu Görevine Son Verme/Af Kanunu İle Göreve İade İstemi - Başvurunun Reddine İlişkin İşlemin Açıktan Atanma Koşulları İçinde Değerlendirilmesi Gereği )
GÖREVE SON VERME SONUCUNU DOĞURAN DİSİPLİN CEZALARI ( Davalar Devam Ederken Af Kanunu Çıkması - Göreve İade İstemi/Normlar Hiyerarşisinde Kanundan Daha Alt Düzeyde Olan Emniyet Genel Müdürlüğü Genel Düzenleyici İşlemi )
NORMLAR HİYERARŞİSİ ( Disiplin Cezaları Nedeniyle Devlet Memurluğu Görevine Son Verme/Af Kanunu İle Göreve İade İstemi - Kanundan Daha Alt Düzeyde Olan Emniyet Genel Müdürlüğü Genel Düzenleyici İşlemi İle Red Edilmesi )"
IDDGK28.3.2003E. 2003/56 K. 2003/154"SOSYAL SİGORTALAR KURUMU EMEKLİSİ ( Emekli Sandığına Tabi Eşinin Sağlık Yardımından Yararlanması - 01.01.2000 tarihinden İtibaren Kesilmesi/Kazanılmış Hak Oluşturmayacağı )
SAĞLIK YARDIMI ( Sosyal Sigortalar Kurumu Emeklisi/Emekli Sandığına Tabi Eşinin Sağlık Yardımından Yararlanması - 01.01.2000 tarihinden İtibaren Kesilmesi/Kazanılmış Hak Oluşturmayacağı )
EMEKLİ SANDIĞINA TABİ EŞİN SAĞLIK YARDIMINDAN YARARLANMA ( Sosyal Sigortalar Kurumu Emeklisi - 01.01.2000 tarihinden İtibaren Kesilmesi/Kazanılmış Hak Oluşturmayacağı )
KAZANILMIŞ HAK ( Kanun Koyucunun Eskiden Başlayıp Devam Etmesini Uygun Görmesi Halinde Yeni Statüye Kazanılmış Hakkın Korunması İçinde Hüküm Koyması Gerekeceği - Sosyal Sigortalar Kurumu Emeklisi/Emekli Sandığına Tabi Eşinin Sağlık Yardımından Yararlanmasının 01.01.2000 tarihinden İtibaren Kesilmesi )
HUKUKİ DÜZENLEMELER VE DEĞİŞİKLİKLER ( Genel Nitelik Taşıdığından Kendiliğinden Bir Kazanılmış Hak Doğurmayacağı - Sosyal Sigortalar Kurumu Emeklisi/Emekli Sandığına Tabi Eşinin Sağlık Yardımından Yararlanmasının 01.01.2000 tarihinden İtibaren Kesilmesi )
ÖZEL HUKUKİ DURUM ( Objektif ve Genel Hukuki Durumun Kişisel Bir İşlemle Özel Hukuki Duruma Dönüşmesinin Mümkün Olmadığı - Genel Hukuki Düzenlemeler İle Bu Düzenlemelerde Yapılan Değişikliklerin Genel Nitelik Taşıması )"
IDDGK18.4.2003E. 2000/751 K. 2003/277"KAMU GÖREVLİLERİNİN KURACAKLARI SENDİKALAR VE ÜST KURULUŞLARI ( İl Temsilciliğinin Üyeleri Adına Dava Açma Ehliyeti Bulunmadığı )
MEMUR SENDİKALARI VE ÜST KURULUŞLARI ( İl Temsilciliğinin Üyeleri Adına Yargı Merciilerine Başvurabilme Hakları Bulunmadığı )
YARGI MERCİLERİNE BAŞVURMA HAKKI ( Memur Sendikaları ve Üst Kuruluşları - İl Temsilciliğinin Üyeleri Adına Başvurabilme Hakları Bulunmadığı )
SENDİKA İL TEMSİLCİLİĞİ ( Memur Sendikaları ve Üst Kuruluşları - Üyeleri Adına Dava Açma Ehliyeti Bulunmadığı )
DAVA AÇMA EHLİYETİ ( Memur Sendikaları ve Üst Kuruluşları - İl Temsilciliğinin Üyeleri Adına Dava Açma Ehliyeti Bulunmadığı )"
IDDGK22.5.2003E. 2002/1227 K. 2003/330"REKABET KURULU KARARININ İPTALİ TALEBİ ( Ortak Girişim Anlaşmasının Rekabet Yasağı Getiren Hükmünün Yasaya Aykırı Olmadığına İlişkin Menfi Tesbit Belgesi Talebinin Reddine İlişkin - İdari İşlemin Şekil Şartına Uygun Olmadan İlgiliye Tebliğ Edilen İdari İşleme Karşı Dava Açılabileceği )
ORTAK GİRİŞİM ANLAŞMASININ TARAFLARA REKABET YASAĞI GETİREN HÜKMÜNÜN YASAYA AYKIRI OLMADIĞINA İLİŞKİN MENFİ TESBİT BELGESİ TALEBİNİ REDDEDEN REKABET KURULU KARARININ İPTALİ TALEBİ ( Şekil Şartına Uygun Olmayan İdari İşlemin İlgiliye Tebliği - Gerekçeli Karar Tebliğ Edilmeden Tebliğ Edilen Yazıya Karşı Dava Açılabileceği )
GEREKÇELİ KARAR YAZILMADAN REKABET KURULU KARARININ İLGİLİYE TEBLİĞİ ( Gerekçeli Karar Beklenmeden İptal Davası Açılabileceği - Ortak Girişim Anlaşmasının Rekabet Yasağı Getiren Hükmünün Yasaya Aykırı Olmadığına İlişkin Menfi Tesbit Belgesi Verilmesi Talebinin Rekabet Kurulunca Reddi )
MENFİ TESBİT BELGESİ VERİLMESİ TALEBİNİN REDDİNE İLİŞKİN REKABET KURULU KARARININ İPTALİ TALEBİ ( Gerekçeli Karar Yazılmadan Davacı Şirkete Tebliğ Edilen Karara Karşı İptal Davası Açılabileceği )"
IDDGK22.5.2003E. 2003/11 K. 2003/332"SİLAH TAMİR YERİ AÇMA RUHSATI ( Dikkatsizlik ve Tedbirsizlikle Yaralamaya Sebebiyet Vermekten TCK. m.459 Uyarınca Ceza Almak - İptalinde Hukuka Aykırılık Bulunmadığı )
DİKKATSİZLİK VE TEDBİRSİZLİKLE YARALAMAYA SEBEBİYET VERMEK ( TCK. m.459 Uyarınca Ceza Almak - Silah Tamir Yeri Açma Ruhsatının İptalinde Hukuka Aykırılık Bulunmadığı )
ÇALIŞMA RUHSATI İPTALİ ( Silah Tamir Yeri - Ateşli Silahla İşlenen Cürümlerden Hükümlü Bulunmak/İptalinde Hukuka Aykırılık Bulunmadığı )"
IDDGK22.5.2003E. 2003/236 K. 2003/345"BELEDİYE BAŞKANININ GÖREVDEN ALINMASI ( VUK.'na Muhalefet Suçundan Dolayı Ağır Hapis Cezası Nedeniyle - Bu Tarihten Sonra Yürürlüğe Giren Yasa İle Seçilme Engelinin Ortadan Kalktığının Kabulüne Olanak Bulunmadığı )
ADLİ SİCİL KAYDININ SİLİNMESİ ( VUK.'na Muhalefet Suçundan Dolayı Ağır Hapis Cezası Nedeniyle Görevden Alınan Belediye Başkanı - Bu Tarihten Sonra Yürürlüğe Giren Yasa İle Seçilme Engelinin Ortadan Kalktığının Kabulüne Olanak Bulunmadığı )
SEÇİLME YETERLİLİĞİNİN KAYBI ( VUK.'na Muhalefet Suçundan Dolayı Ağır Hapis Cezası Nedeniyle Görevden Alınan Belediye Başkanı - Bu Tarihten Sonra Yürürlüğe Giren Yasa İle Seçilme Engelinin Ortadan Kalktığının Kabulüne Olanak Bulunmadığı )
BELEDİYE BAŞKANIN SAHTE VE YANILTICI VESİKALAR KULLANMASI ( VUK.'na Muhalefet Suçundan Dolayı Ağır Hapis Cezası Verilmesi - Bu Tarihten Sonra Yürürlüğe Giren Yasa İle Seçilme Engelinin Ortadan Kalktığının Kabulüne Olanak Bulunmadığı )"
IDDGK30.5.2003E. 2002/1279 K. 2003/354"AT YARIŞLARINDA DOPİNG ( Yarış Atının 1 Yıl Süreyle Yarışlara Katılmaktan Men At Sahibine de İhtar Cezası Verilmesinde Mevzuata Aykırılık Bulunmadığı )
YARIŞ ATININ DOPİNGLİ YARIŞTIRILMASI ( Ata 1 Yıl Süreyle Yarışlara Katılmaktan Men At Sahibine de İhtar Cezası Verilmesinde Mevzuata Aykırılık Bulunmadığı )
AT SAHİBİ ( Doping Yapılmasını Kolaylaştırması ve Gerekli Tedbirleri Almaması - Yarış Atının 1 Yıl Süreyle Yarışlara Katılmaktan Men At Sahibine de İhtar Cezası Verilmesinde Mevzuata Aykırılık Bulunmadığı )
DOPİNG ( At Sahibinin Yapılmasını Kolaylaştırması ve Gerekli Tedbirleri Almaması - Yarış Atının 1 Yıl Süreyle Yarışlara Katılmaktan Men At Sahibine de İhtar Cezası Verilmesinde Mevzuata Aykırılık Bulunmadığı )"
IDDGK6.6.2003E. 2003/21 K. 2003/418"TÜTÜN İKRAMİYESİ ( Maluliyet Kararının Verildiği Tarih Değil Emekli Sandığı Genel Müdürlüğü Tarafından Vazife Malullüğü Aylığının Bağlandığı Tarihten İtibaren Hak Kazanılacağı )
MALULİYET ( Tütün İkramiyesine Kararının Verildiği Tarih Değil Emekli Sandığı Genel Müdürlüğü Tarafından Vazife Malullüğü Aylığının Bağlandığı Tarihten İtibaren Hak Kazanılacağı )
VAZİFE MALULLÜĞÜ AYLIĞI ( Bağlandığı Tarihten İtibaren Tütün İkramiyesine Hak Kazanılacağı - Maluliyet Kararının Verildiği Tarihin Esas Alınamayacağı )"
IDDGK20.6.2003E. 2000/271 K. 2003/458"KARAYOLUNDA OTOBÜSÜN ÖLÜMLÜ TRAFİK KAZASINA KARIŞMASI ( İdarece Firmaya Ait Yetki Belgesinin İki Ay Süreyle İptali - Taşımacının Yükümlülüğü )
ÖLÜMLÜ TRAFİK KAZASINA KARIŞMA ( Otobüsün/İdarece Firmaya Ait Yetki Belgesinin İki Ay Süreyle İptali - Taşımacının Yükümlülüğü )
TAŞIMACININ YÜKÜMLÜLÜĞÜ ( Karayolunda Otobüsün Ölümlü Trafik Kazasına Karışması - İdarece Firmaya Ait Yetki Belgesinin İki Ay Süreyle İptali )
YOLCU TAŞIMA ( Karayolunda Otobüsün Ölümlü Trafik Kazasına Karışması - İdarece Firmaya Ait Yetki Belgesinin İki Ay Süreyle İptali/Taşımacının Yükümlülüğü )"
IDDGK20.6.2003E. 2003/67 K. 2003/436"DEVLET MEMURLUĞUNDAN ÇIKARILMA ( Memurluk Sıfatı İle Bağdaşmayacak Nitelik ve Derecede Yüz Kızartıcı ve Utanç Verici Hareketlerde Bulunmak - Adli Yargıda Delil Yetersizliğinden Beraat Etmiş Olmasının Engellemeyeceği )
MEMURLUK SIFATI İLE BAĞDAŞMAYACAK NİTELİK VE DERECEDE YÜZ KIZARTICI VE UTANÇ VERİCİ HAREKETLERDE BULUNMAK ( Devlet Memurluğundan Çıkarılma - Adli Yargıda Delil Yetersizliğinden Beraat Etmiş Olmasının Engellemeyeceği )
MEMURUN CEZA KANUNUNA GÖRE YARGILANMASI ( Mahkum Olup Olmamasının Ayrıca Disiplin Cezası Uygulanmasına Engel Teşkil Etmeyeceği - Devlet Memurluğundan Çıkarılma )
BERAAT HÜKMÜ ( Memurun Adli Yargıda Delil Yetersizliğinden - Mahkum Olup Olmamasının Ayrıca Disiplin Cezası Uygulanmasına Engel Teşkil Etmeyeceği/Devlet Memurluğundan Çıkarılma )
ADLİ YARGIDA DELİL YETERSİZLİĞİNDEN BERAAT EDEN MEMUR ( ( Mahkum Olup Olmamasının Ayrıca Disiplin Cezası Uygulanmasına Engel Teşkil Etmeyeceği - Devlet Memurluğundan Çıkarılma )"
IDDGK10.7.2003E. 2003/326 K. 2003/588"İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİNİN İPTALİ TALEBİ ( Belediyenin Bilgisi Dışında Üçüncü Kişinin Hazırlayıp Bayındırlık ve İskan Bakanlığı'nın Onayladığı İmar Planı Değişikliğine Karşı Dava Açılabileceği - Plan Değişikliğinin Usule Uygun Yapılmamış Olmasının Dava Hakkını Engellemeyeceği )
BELEDİYEYE HABER VERİLMEDEN ÜÇÜNCÜ KİŞİ TARAFINDAN HAZIRLANARAK BAYINDIRLIK VE İSKAN BAKANLIĞI TARAFINDAN ONAYLANAN İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ ( Kesin ve Yürütülmesi Zorunlu İşlem Niteliğinde Olması ve İptal Davasına Konusu Edilebileceği )
KESİN VE YÜRÜTÜLMESİ ZORUNLU İŞLEM NİTELİĞİ VE İPTAL DAVASINA KONU EDİLEBİLME ( Üçüncü Kişi Tarafından Hazırlanan Denizdeki Dolgu Alanının Artırılmasına İlişkin İmar Planı Değişikliğini Onayan Bayındırlık ve İskan Bakanlığı İşleminin İptal Davasına Konu Edilebileceği - Belediyece İlan Yapılmamış Olmasının Dava Açma Hakkına Engel Teşkil Etmeyeceği )
KIYI KANUNU GEREĞİ DOLGU ALANININ ARTIRILMASINA İLİŞKİN İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİNİ ONAYAN BAYINDIRLIK VE İSKAN BAKANLIĞI İŞLEMİNİN İPTALİ TALEBİ ( Planın Belediyece İlan Edilmemiş Olmasının Usule Aykırı İşlemin İptalini İsteme Hakkına Engel Teşkil Etmeyeceği )"
IDDGK18.9.2003E. 2001/935 K. 2003/600"YURTDIŞINA SÜREKLİ GÖREVLE ATANMA ( Kira Katkı Payının Konutun Möbleli Olması Nedeniyle Kira Bedelinin % 20'sinin Düşülerek Hesaplanmasında Mevzuata Aykırılık Bulunmadığı )
KİRA KATKI PAYI ( Konutun Möbleli Olması Nedeniyle Kira Bedelinin % 20'sinin Düşülerek Hesaplanmasında Mevzuata Aykırılık Bulunmadığı - Yurtdışında Kiralanan )
MOBİLYALI KONUT KİRA KATKI PAYI ( Kira Bedelinin % 20'sinin Düşülerek Hesaplanmasında Mevzuata Aykırılık Bulunmadığı - Yurtdışında )"
IDDGK18.9.2003E. 2003/396 K. 2003/608"İDARİ NİTELİKTEKİ KARAR ( Dayanarak Uygulanacak Eylem ve İşlemlere Karşı Dava Açılması Mümkün İken Daire Kararının İptali İstemiyle Açılan Davanın İncelenemeyeceği )
DANIŞTAY DAİRE KARARININ İPTALİ DAVASI ( Danışma Niteliği Taşımayan İdari Nitelikteki Karar - İncelenemeyeceği )
DANIŞMA NİTELİĞİ TAŞIMAYAN İDARİ NİTELİKTEKİ KARAR ( Dayanarak Uygulanacak Eylem ve İşlemlere Karşı Dava Açılması Mümkün İken Daire Kararının İptali İstemiyle Açılan Davanın İncelenemeyeceği )
BELEDİYE MECLİSİ KARARI ( Danıştayca İptali - Uygulanacak Eylem ve İşlemlere Karşı Dava Açılması Mümkün İken Daire Kararının İptali İstemiyle Açılan Davanın İncelenemeyeceği )"
IDDGK18.9.2003E. 2003/521 K. 2003/609"İMAR PLANI ( Bayındırlık ve İskan Bakanlığınca Onaylanan/3194 S. Y.da Öngörüldüğü Biçimde İlan Edilmemesi - Kesin ve Davacı Yönünden Uygulanabilir Nitelikte Olmadığı )
KESİN VE UYGULANABİLİR NİTELİKTE OLMAYAN İMAR PLANI ( Bayındırlık ve İskan Bakanlığınca Onaylanan - 3194 S. Y.da Öngörüldüğü Biçimde İlan Edilmeyen )
İLAN EDİLMEYEN İMAR PLANI ( Bayındırlık ve İskan Bakanlığınca Onaylanıp 3194 S. Y.da Öngörüldüğü Biçimde - Kesin ve Davacı Yönünden Uygulanabilir Nitelikte Olmadığı )"
IDDGK25.9.2003E. 2001/1049 K. 2003/625"MESKUN MAHALDE SİLAH ATMAK ( Önödeme Nedeniyle Kamu Davası Açılmaması - Fiili Ortadan Kaldırmayacağından Davacıya Silah Taşıma Ruhsatı Verilmemesi )
SİLAH TAŞIMA RUHSATI ( Meskun Mahalde Silah Atmak/Önödeme Nedeniyle Kamu Davası Açılmaması - Fiili Ortadan Kaldırmayacağından Davacıya Ruhsat Verilmemesi )
ÖNÖDEME NEDENİYLE KAMU DAVASI AÇILMAMASI ( Meskun Mahalde Silah Atmak - Fiili Ortadan Kaldırmayacağından Davacıya Silah Taşıma Ruhsatı Verilmemesi )"
IDDGK25.9.2003E. 2001/1061 K. 2003/619"DUL AYLIĞI BAĞLANMASI TALEBİNİN REDDİ GEREĞİ ( Emekli Sandığı İştirakçisinin Öldüğü Tarihten Sonraki Bir Tarihte Muhtaç Duruma Düşen Eşinin )
EMEKLİ SANDIĞINA TABİ İŞTİRAKÇİNİN ÖLÜMÜ ( Ölüm Tarihinden Sonraki Bir Tarihte Muhtaç Duruma Düşen Dul Eşinin Dul Aylığı Bağlanması Talebinin Reddi Gereği )
ÖLÜM TARİHİNDE MUHTAÇ DURUMDA BULUNMA KOŞULU ( Emekli Sandığı İştirakçisinin Ölümü Halinde Dul Eşine Aylık Bağlanması İçin - Ölümden Sonraki Bir Tarihte Muhtaç Duruma Düşen Eşe Dulluk Maaşı Bağlanamayacağı )
MUHTAÇ DUL EŞE AYLIK BAĞLANMASININ KOŞULLARI ( Emekli Sandığı İştirakçisinin Ölümü - 5 Yıllık Fiili Hizmet ve Ölüm Tarihinde Malul ve Muhtaç Durumda Bulunma Koşulları )
MALUL VE MUHTAÇ EŞ VE ÇOCUKLARA AYLIK BAĞLANMASI ( Emekli Sandığına Tabi İştirakçinin Ölümüyle - 5 Yıl Fiili Hizmet ve Ölüm Tarihinde Malul ve Muhtaç Durumda Bulunma Koşulları )"
IDDGK25.9.2003E. 2001/868 K. 2003/624"SİLAH BULUNDURMA RUHSATININ İPTALİNE İLİŞKİN VALİLİK İŞLEMİNİN İPTALİ TALEBİ ( Yönetmeliğin En Az İki Suçtan Ceza Almış Olanlara Ruhsat Verilemeyeceğine İlişkin Hükmüne Dayalı İşlem - Davacı Ruhsat Sahibinin İki Suçtan Ceza Almış Olması )
RUHSATIN İPTALİNE İLİŞKİN VALİLİK İŞLEMİNİN İPTALİ TALEBİ ( Ateşli Silahlar Kanunu'na Göre Çıkarılan Yönetmelikle En Az İki Suçtan Ceza Alanlara Ruhsat Verilmeyeceğinin Düzenlenmiş Olması - Davacı Ruhsat Sahibinin İki Suçtan Ceza Almış Olması )
ATEŞLİ SİLAHLAR KANUNU'NA GÖRE ÇIKARILAN YÖNETMELİKTE YER ALAN EN AZ İKİ SUÇTAN CEZA ALANLARA SİLAH RUHSATI VERİLMEYECEĞİNE İLİŞKİN DÜZENLEME ( İki Suçtan Ceza Alan Davacıya Ait Bulundurma Ruhsatının İptaline İlişkin Valilik İşleminin İptali Talebinin Reddi Gereği )
EN AZ İKİ SUÇTAN CEZA ALMIŞ OLANLARA HİÇBİR ŞEKİLDE SİLAH RUHSATI VERİLEMEMESİ ( Bu Husustaki Yönetmelik Hükmüne Dayanarak Davacıya Ait Silah Bulundurma Ruhsatını İptal Eden Valilik İşleminin İptali Talebi - Davacının İki Suçtan Mahkum Olmuş Olması )"
IDDGK25.9.2003E. 2003/162 K. 2003/640"YURTDIŞINDA DOKTORA ( Yürürlükte Bulunan Yönetmeliğe Göre 1 Yıl Resmi Burssuz Statüde Uzatma Hakkı Bulunan Davacı - Yeni Yönetmeliğe Göre Talebinin Reddedilmesi/Hukuka Aykırılığı )
DOKTORA ( Yurtdışında/Yürürlükte Bulunan Yönetmeliğe Göre 1 Yıl Resmi Burssuz Statüde Uzatma Hakkı Bulunan Davacı - Yeni Yönetmeliğe Göre Talebinin Reddedilmesi/Hukuka Aykırılığı )
YÖNETMELİK DEĞİŞİKLİĞİ ( Dayanak Gösterilerek Süre Uzatım Talebinin Reddedilmesi/Hukuka Uyarlık Bulunmadığı - Doktora Eğitimini Bitirme Aşamasına Gelen Davacı )"
IDDGK9.10.2003E. 2000/1104 K. 2003/696"YAKALAMA GÖZALTINA ALMA VE İFADE ALMA YÖNETMELİĞİ'NDEKİ SANIKLA İLGİLİ DOKTOR RAPORUNUN BİR NÜSHASININ KOLLUK KUVVETLERİNE VERİLECEĞİNE İLİŞKİN HÜKÜM ( Yasal Dayanağı ve İnsan Haklarına Aykırı Olduğundan İptali )
İNSAN HAKLARINA AYKIRILIK ( Yakalama Gözaltına Alma ve İfade Alma Yönetmeliği'ndeki Sanıkla İlgili Doktor Raporunun Bir Nüshasının Kolluk Kuvvetlerine Verileceğine İlişkin Hüküm - Bu Belgeyi Almaya Cumhuriyet Savcısının Yetkili Olması )
GÖZALTINA ALINAN SANIKLA İLGİLİ DOKTOR RAPORUNUN BİR NÜSHASININ GÖZALTINA ALAN MAKAM OLAN KOLLUK KUVVETLERİNE VERİLECEĞİNE İLİŞKİN YÖNETMELİK HÜKMÜ ( İnsan Haklarına Aykırı Olması - Kanunun Bu Hususta Cumhuriyet Savcısını Yetkili Kılmış Olması )
CUMHURİYET SAVCISININ KANUNLA YETKİLİ KILINDIĞI HUSUSTA KOLLUK KUVVETLERİNİN YETKİLİ OLDUĞUNA İLİŞKİN YÖNETMELİK HÜKMÜNÜN İPTALİ ( Yakalama Gözaltına Alma ve İfade Alma Yönetmeliği'nde Gözaltına Alınan Kişiyle İlgili Doktor Raporunun Bir Nüshasının Gözaltı Makamına Verileceğini Öngören Hüküm )
DOKTOR RAPORUNUN BİR NÜSHASININ GÖZALTINA ALAN KOLLUK KUVVETLERİNE VERİLECEĞİNE İLİŞKİN YÖNETMELİK HÜKMÜ ( İnsan Haklarına Aykırı Olması ve Kanuni Dayanağının Bulunmaması Nedeniyle İptali - Bu Yetkinin Cumhuriyet Savcısına Ait Olması )"
IDDGK9.10.2003E. 2000/26 K. 2003/644"TURİZM AMAÇLI SPORTİF FAALİYET YÖNETMELİĞİNİN İPTALİ ( Seyahat Acentesi Olmayan Kişi Kuruluş Yada İşletmelerin Turizm Amaçlı Sportif Turizm Faaliyet Hizmeti Veremeyeceği )
OTEL İŞLETMECİSİ ( Su Sporları Yapılabilmesi İçin Seyahat Acentesi veya Otel İşletmecisi Olunması Nedeniyle Davacıya Yeterlilik Belgesinin Verilmemesinin Yasaya Uygun Olması )
SEYAHAT ACENTESİ ( Su Sporları Yapılabilmesi İçin Seyahat Acentesi veya Otel İşletmecisi Olunması Nedeniyle Davacıya Yeterlilik Belgesinin Verilmemesinin Yasaya Uygun Olması )
SPORTİF TURİZM FAALİYETİ ( Su Sporları Yapılabilmesi İçin Seyahat Acentesi veya Otel İşletmecisi Olunması Nedeniyle Davacıya Yeterlilik Belgesinin Verilmemesinin Yasaya Uygun Olması )
YETERLİLİK BELGESİ ( Su Sporları Yapılabilmesi İçin Seyahat Acentesi veya Otel İşletmecisi Olunması Nedeniyle Davacıya Yeterlilik Belgesinin Verilmemesinin Yasaya Uygun Olması )"
IDDGK9.10.2003E. 2000/445 K. 2003/692"EMEKLİ MEMURUN DERECE VERİLMESİ TALEBİ ( Son Altı Yıllık Sicil Notu Ortalamasına Dayalı - 1979 Yılından Önce Emekliye Ayrılan Kişiler Hakkında Uygulanamayacağı )
DERECE VERİLMESİ TALEBİ ( Emekli Memurun - Son Altı Yıllık Sicil Notu Ortalamasına Dayalı/1979 Yılından Önce Emekliye Ayrılan Kişiler Hakkında Uygulanamayacağı )"
IDDGK9.10.2003E. 2001/880 K. 2003/662"BELEDİYE MECLİSİ KARARI ( Yeterlilik Belgesine Sahip Müellifçe Hazırlanmış Bir İmar Planı Değişikliği Olmaksızın Plan Değişikliği Yerine Geçecek Şekilde - Hukuka Aykırılığı )
İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ ( Yeterlilik Belgesine Sahip Müellifçe Hazırlanmış Olmaması - Belediye Meclisinin Plan Değişikliği Yerine Geçecek Şekilde Kararının Hukuka Aykırılığı )
YETERLİLİK BELGESİNE SAHİP MÜELLİF ( Hazırlanmış Bir İmar Planı Değişikliği Olmaksızın Belediye Meclisinin Plan Değişikliği Yerine Geçecek Şekilde Kararının Hukuka Aykırılığı )"
IDDGK16.10.2003E. 2000/980 K. 2003/740"EMEKLİ SANDIĞINDAN EMEKLİ OLAN İŞTİRAKÇİNİN ANNESİ İÇİN SAĞLIK KARNESİ DÜZENLENMESİ TALEBİ ( Muhtaçlık Belgesi İbraz Edilmesi Şartı )
MUHTAÇLIK BELGESİ İBRAZ EDİLMESİ KOŞULU ( Emekli Sandığından Emekli Olan İştirakçinin Annesi İçin Sağlık Karnesi Düzenlenmesi Talebinde )
SAĞLIK KARNESİ DÜZENLENMESİ TALEBİ ( Emekli Sandığından Emekli Olan İştirakçinin Annesi İçin - Muhtaçlık Belgesi İbraz Edilmesi Şartı )
ANNE BABA İÇİN SAĞLIK KARNESİ DÜZENLENMESİ TALEPLERİ ( Emekli Sandığından Emekli Bulunan İştirakçilerin - Muhtaçlık Belgesi İbraz Edilmesi Şartı )
BAKIM YÜKÜMLÜLÜĞÜ ( Anne Babanın Emekli Davacının Bakımına Muhtaç Olduklarının Muhtaçlık Belgesiyle Belgelenmesi Halinde Kendileri İçin Sağlık Karnesi Düzenlenebileceği )"
IDDGK16.10.2003E. 2003/512 K. 2003/738"DAVAYA MÜDAHALE ( Davalı İdare Yanında Katılmak İsteyen Şirketin Katılmasına Karar Verilmesi - Müdahile Hükümde Yer Verilmemesi ve Kararın Tebliğ Edilmemesi/Bozma Nedeni )
MÜDAHİLE HÜKÜMDE YER VERİLMEMESİ VE KARARIN TEBLİĞ EDİLMEMESİ ( Davalı İdare Yanında Katılmak İsteyen Şirketin Katılmasına Karar Verilmesine Rağmen - Bozma Nedeni )
İPTALİ İSTENEN MADDE ( Genelgenin İptali İstenen Maddelerinden Biri Hakkında Değerlendirme Yapılıp Herhangi Bir Karar Verilmemesi - Bozma Nedeni )"
IDDGK23.10.2003E. 2000/808 K. 2003/748"PETROL ÜRETİMİNDE KULLANILAN MALZEMELER ( Vergi ve Resimlerden Muaf Olarak İthal Edilen ve Kıymet Tespit Kararına Bağlanan - Petrol Tüzüğünce Devredilmesi/Değerinin İthal Edilmiş Sermaye Mevcudundan Düşüleceği )
KIYMET TESBİT KARARI ( Vergi ve Resimlerden Muaf Olarak İthal Edilen Petrol Üretiminde Kullanılan Malzemeler - Petrol Tüzüğünce Devredilmesi/Değerinin İthal Edilmiş Sermaye Mevcudundan Düşüleceği )
NAKIS İTHAL BEYANNAMESİ ( Vergi ve Resimlerden Muaf Olarak İthal Edilen ve Kıymet Tespit Kararına Bağlanan Petrol Üretiminde Kullanılan Malzemeler - Hibe Edilmesi )"
IDDGK6.11.2003E. 2003/794 K. 2003/761"BELEDİYE MECLİSİNİN FESHİNE İLİŞKİN DANIŞTAY KARARINA İTİRAZIN REDDİ ( Karar Düzeltme Yoluna Gidilemeyeceği )
KARAR DÜZELTME YOLUNA GİDİLEMEMESİ ( Belediye Meclisinin Feshedilmesine İlişkin Danıştay Kararına İtirazın Reddi Kararına Karşı )
DANIŞTAY TARAFINDAN BELEDİYE MECLİSİNİN FESHİNE İLİŞKİN VERİLEN KARARA İTİRAZIN REDDİ KARARI ( Karar Düzeltme Yoluna Gidilememesi )"
IDDGK13.11.2003E. 2003/491 K. 2003/786"VAZİFE MALULLÜĞÜ AYLIĞI BAĞLANAN ASKER KİŞİ ( Operasyon Sırasında Yaralanma - Terörle Mücadele Kanunu Kapsamında Aylık Bağlanması Talebi - Görevli Yargı Yolu )
HARP MALULLÜĞÜ AYLIĞI BAĞLANAN ASKERİN TERÖRLE MÜCADELE KANUNU KAPSAMINDA AYLIK BAĞLANMASI TALEBİ ( Operasyon Sırasında Yaralanma - Görevli Yargı Yolu )
ASKERİ HİZMET SIRASINDA YARALANAN ASKER KİŞİ ( Harp Malullüğü Aylığının İptaliyle Terörle Mücadele Kanunu Kapsamında Aylık Bağlanması Talebi - Görevli Yargı Yolu )
TERÖRLE MÜCADELE KANUNU KAPSAMINDA AYLIK BAĞLANMASI TALEBİ ( Operasyon Sırasında Yaralanarak Harp Malullüğü Aylığı Bağlanmış Olan Askerin - Görevli Yargı Yolu )
OPERASYON SIRASINDA YARALANARAK HARP MALULLÜĞÜ AYLIĞI BAĞLANAN ASKER ( Terörle Mücadele Kanunu Kapsamında Aylık Bağlanması Talebi - Görevli Yargı Yolu )
GÖRVELİ YARGI YOLU ( Harp Malullüğü Aylığı Bağlanan Askerin Terörle Mücadele Kanunu Kapsamında Aylık Bağlanması Talebiyle Açtığı Davada )
YARGI YOLU ( Harp Malullüğü Aylığı Bağlanan Askerin Terörle Mücadele Kanunu Kapsamında Aylık Bağlanması Talebiyle Açtığı Davada )"
IDDGK20.11.2003E. 2000/1106 K. 2003/814"SİLAH BULUNDURMA RUHSATI BAŞVURUSUNUN REDDİNE İLİŞKİN İŞLEMİN VE DAYANAĞI YÖNETMELİĞİN İPTALİ TALEBİ ( Ateşli Silahla İşlenen Cürümlerden Mahkumiyeti Bulunanlara Ruhsat Verilemeyeceği - Mahkumiyetten Sonra Memnu Hakların İade Edilmiş Olması )
MEMNU HAKLARIN İADESİ ( Silah Ruhsatı Alınmasına Engel Teşkil Eden Ateşli Silahla İşlenen Suçun ve Cezanın Ortadan Kalkmayacağı - Silah Ruhsatı Başvurusunun Reddinin Hukuka Uygun Olması )
ATEŞLİ SİLAHLA İŞLENEN SUÇ NEDENİYLE VERİLEN CEZADAN DOĞAN MEMNU HAKLARIN İADESİNE KARAR VERİLMİŞ OLMASI ( Ateşli Silahla Suç İşleyenlere Silah Ruhsatı Verilmeyeceğine İlişkin Kanun ve Yönetmelik Hükümlerinin Davacı Hakkında Uygulanacağı )
RUHSAT BAŞVURUSUNUN REDDİNE İLİŞKİN İŞLEMİN VE DAYANAĞI YÖNETMELİK HÜKMÜNÜN İPTALİ TALEBİ ( Ateşli Silahla Suç İşlemekten Dolayı Ceza Alanlara Hiçbir Şekilde Silah Ruhsatı Verilmeyeceğine İlişkin Yönetmelik Hükmü - Memnu Haklarının İade Edilmiş Olmasının Davacıyı Yasak Kapsamından Çıkarmayacağı )"
IDDGK11.12.2003E. 2002/1024 K. 2003/898"BANKANIN YURTDIŞI ŞUBESİ ADINA TÜRKİYE'DEN MEVDUAT KABUL ETMESİ ( Munzam Karşılık Uygulamasında Taahhütlere Dahil Edileceği )
YURTDIŞI ŞUBESİ ADINA TÜRKİYE'DEN MEVDUAT KABUL EDEN BANKA ( Munzam Karşılık Uygulamasında Bu Mevduatın Taahhütlere Dahil Edileceği )
MUNZAM KARŞILIK UYGULAMASINDA TAAHHÜTLERE DAHİL EDİLECEK MEVDUAT ( Bankanın Yurtdışı Şubesi Adına Türkiye'den Kabul Ettiği Mevduat )
MERKEZ BANKASI'NCA BANKANIN YURTDIŞI ŞUBESİ ADINA TÜRKİYE'DEN KABUL ETTİĞİ MEVDUAT İÇİN KANUNİ KARŞILIK AYIRMASI GEREKTİĞİNE İLİŞKİN İŞLEMİ ( İptal Talebi )"
IDDGK18.12.2003E. 2002/1026 K. 2003/924"CEZAEVLERİNE GİRİŞTE AVUKATLARIN ÜZERİNİN VE EŞYALARININ ARANACAĞINA İLİŞKİN DÜZENLEME ( Savnunma Hakkının ve Gizliliğinin İhlali İddiasıyla İptal Talebi )
AVUKATLARIN CEZAEVLERİNE GİRİŞTE ÜZERİNİN VE EŞYALARININ ARANACAĞINA İLİŞKİN DÜZENLEME ( Savunma Hakkının Kısıtlandığı İddiasıyla İptal Talebi )
SAVUNMANIN GİZLİLİĞİ İLKESİNİN İPTALİ İDDİASI ( Avukatların Cezaevine Girişte Aranmasına İlişkin Protokol Maddelerinin İptali Talebi )
TUTUKEVLERİNE GİRİŞTE AVUKATLARIN ARANMASINA İLİŞKİN PROTOKOL MADDELERİ ( Savunma Hakkının ve Savunmanın Gizliliği Prensibinin İhlali )"
IDDGK18.12.2003E. 2002/1048 K. 2003/962"TEMYİZ SÜRESİ ( Özel Kreş ve Çocuk Bakımevlerinde Çalışacak Kişilerin Türk Uyruklu Olması Gerektiğine İlişkin Yönetmelik Hükmünün İptali Davası )
KREŞ VE ÇOCUK BAKIMEVLERİNDE ÇALIŞACAK PERSONELİN UYRUKLUĞU ( Sınırlama Getiren Yönetmelik Hükmünün İptali Davası )
ÇOCUK ESİRGEME KURUMUNCA HAZIRLANAN YÖNETMELİKTE ÖZEL KREŞLERDE ÇALIŞACAK PERSONELİN TÜRK UYRUKLU OLMASI YÜKÜMLÜLÜĞÜ GETİRİLMESİ ( Yönetmelik Hükmünün İptali Davası )
YABANCI UYRUKLU PERSONELİN ÖZEL KREŞ VE ÇOCUK ISLAHEVLERİNDE ÇALIŞAMAYACAĞINA İLİŞKİN YÖNETMELİK HÜKMÜ ( İptali Talebi )
TÜRK UYRUKLU PERSONEL ÇALIŞTIRMA YÜKÜMLÜLÜĞÜ GETİREN KREŞLERE İLİŞKİN YÖNETMELİK HÜKMÜ ( Kanunla Düzenlenebilecek Hususun Yönetmelikle Düzenlenememesi )"
IDDGK22.1.2004E. 2002/63 K. 2004/31"SİLAH TAŞIMA RUHSATININ İPTAL EDİLMESİ ( Neden Olarak Gösterilen Suçlarının Tecil Edilmiş Olması Adli Sicilden Silinmesi Veya Memnu Haklarının İade Edilmiş Olmasının Engel Olmayacağı )
ATEŞLİ SİLAH ( Taşıma Ruhsatının İptal Edilmesi - Neden Olarak Gösterilen Suçlarının Tecil Edilmiş Olması Adli Sicilden Silinmesi Veya Memnu Haklarının İade Edilmiş Olmasının Engel Olmayacağı )
SUÇUN TECİL EDİLMİŞ OLMASI ADLİ SİCİLDEN SİLİNMESİ VEYA MEMNU HAKLARIN İADE EDİLMİŞ OLMASI ( Davacının Silah Taşıma Ruhsatının İptaline Engel Olmayacağı )
ADLİ SİCİLDEN SİLİNME VEYA MEMNU HAKLARIN İADE EDİLMİŞ OLMASI ( Davacının Silah Taşıma Ruhsatının İptaline Engel Olmayacağı )
MEMNU HAKLARIN İADE EDİLMİŞ OLMASI ( Davacının Silah Taşıma Ruhsatının İptaline Engel Olmayacağı )"
IDDGK22.1.2004E. 2002/769 K. 2004/41"YURTDIŞINA EĞİTİM AMACIYLA GÖNDERİLEN ÖĞRENCİNİN BAŞARISIZ OLMASI NEDENİYLE TAZMİNAT SORUMLULUĞU ( Gerçekleşen Masrafların İadesinde Uygulanacak Usul )
MASTER EĞİTİMİ İÇİN YURTDIŞINA GÖNDERİLEN ÖĞRENCİ ( Başarısız Olması Nedeniyle Yapılan Masrafları İade Yükümlülüğü - Masrafların Hesaplanması Usulü )
EĞİTİM MAKSADIYLA YURTDIŞINA GÖNDERİLEN ÖĞRENCİNİN BAŞARISIZ OLARAK DÖNMESİ ( Yapılan Masrafları İade Yükümlülüğü ve Masrafların Hesaplanması Usulü )
ÖĞRENCİNİN EĞİTİM MAKSADIYLA GÖNDERİLDİĞİ YURTDIŞINDAN BAŞARISIZ OLARAK MASTER YAPMADAN DÖNMESİ ( Yapılan Masrafları İade Yükümlülüğünün Kapsamı )
TAZMİNAT YÜKÜMLÜLÜĞÜNÜN KAPSAMI ( Master Eğitimi İçin Yurtdışına Gönderilen Öğrencinin Başarısız Olarak Dönmesi Nedeniyle Yapılan Masrafları İade Yükümlülüğü )
DÖVİZLE YAPILAN MASRAFLARIN TAHSİLİ USULÜ ( Yurtdışına Eğitim İçin Gönderilip Başarısız Olan Davacıdan )
KEFALET SENEDİYLE MASTER İÇİN YURTDIŞINA GÖNDERİLEN ÖĞRENCİ ( Başarısız Olmasından Dolayı Masrafları İade Yükümlülüğünün Kapsamı )"
IDDGK19.2.2004E. 2001/841 K. 2004/175"MİLLETVEKİLİ GENEL SEÇİMİ ( Ayrılanların Eski Görevlerine Dönmek İçin Yaptıkları Başvuru - İdarece Kadronun Dolu Ya da Boş Olması Atanma Şekli Gibi Hususlar Göz Önünde Tutularak İşlemin Tekemmülü İçin Dava Süresi Kadar Süre Tanınması )
GÖREVE DÖNMEK İÇİN YAPILAN BAŞVURU ( Seçim İçin Ayrılanların Eski Görevlerine - İdarece Kadronun Dolu Ya da Boş Olması Atanma Şekli Gibi Hususlar Göz Önünde Tutularak İşlemin Tekemmülü İçin Dava Süresi Kadar Süre Tanınması )
SÜRE ( Seçim İçin Ayrılanların Eski Görevlerine Dönmek İçin Yaptıkları Başvuru - İdarece Kadronun Dolu Ya da Boş Olması Atanma Şekli Gibi Hususlar Göz Önünde Tutularak İşlemin Tekemmülü İçin Dava Süresi Kadar Süre Tanınması )"
IDDGK26.2.2004E. 2002/13 K. 2004/217"OLUMSUZ SİCİL ( Davacının Sicilinin 3. Sicil Amiri Tarafından Garezle Olumsuz Düzenlendiğinden Bahisle Hakkında Yasal İşlem Yapılması Talebi - Cevap Verilmesi Gerektiği )
SİCİL AMİRİNİN OLUMSUZ DEĞERLENDİRMESİ ( Garezle Olumsuz Düzenlendiğinden Bahisle Hakkında Yasal İşlem Yapılması Talebi - Cevap Verilmesi Gerektiği/Dilekçe Hakkı )
DİLEKÇE HAKKI ( Davacının Sicilinin 3. Sicil Amiri Tarafından Garezle Olumsuz Düzenlendiğinden Bahisle Hakkında Yasal İşlem Yapılması Talebi - Cevap Verilmesinin Yasal Hakkı Olduğu
İDARENİN BAŞVURUYU CEVAPLAMAMASI ( Davacının Sicilinin 3. Sicil Amiri Tarafından Garezle Olumsuz Düzenlendiğinden Bahisle Hakkında Yasal İşlem Yapılması Talebi - Cevap Verilmesi Gerektiği )"
IDDGK26.2.2004E. 2003/569 K. 2004/215"SİTENİN ARITMA TESİSİ KURMAMASI ( Atık Sularının Foseptikte Toplanması Nedeniyle Olabilecek Kirliliğin Önlenmesi Amacıyla Uyarılara Rağmen - İdari Para Cezasında Hukuka Aykırılık Bulunmadığı )
ARITMA TESİSİ KURMAMAK ( İdari Para Cezasında Hukuka Aykırılık Bulunmadığı - Sitenin Atık Sularının Foseptikte Toplanması Nedeniyle Olabilecek Kirliliğin Önlenmesi Amacıyla Uyarılara Rağmen )
ÇEVRE KANUNUNA AYKIRILIK ( Sitenin Atık Sularının Foseptikte Toplanması Nedeniyle Olabilecek Kirliliğin Önlenmesi Amacıyla Uyarılara Rağmen Arıtma Tesisi Kurmaması )
İDARİ PARA CEZASI ( Sitenin Atık Sularının Foseptikte Toplanması Nedeniyle Olabilecek Kirliliğin Önlenmesi Amacıyla Uyarılara Rağmen Arıtma Tesisi Kurmaması - Para Cezasında Hukuka Aykırılık Bulunmadığı )
ÇEVRE KORUNMASI ( Otel Motel Yazlık Site Tatil Köyü Kampus ve Benzeri Tesislerin Arıtma Tesisi Kurmaları Gerektiği - Mevcut İşletmelerin de Denetimle Mevzuata Uygun Çalıştırılmasının Sağlanması )
ATIK SU ( Otel Motel Yazlık Site Tatil Köyü Kampus ve Benzeri Tesislerin Arıtma Tesisi Kurmaları Gerektiği/Mevcut İşletmelerin de Denetimle Mevzuata Uygun Çalıştırılmasının Sağlanması - Çevre Korunması )
FOSEPTİKTE SU TOPLAYAMAYACAKLAR ( Otel Motel Yazlık Site Tatil Köyü Kampus ve Benzeri Tesisler/Arıtma Tesisi Kurmaları Gerektiği - Çevre Korunması )"
IDDGK11.3.2004E. 2001/998 K. 2004/316"ORMAN TEŞKİLATINDA MUTEMET OLARAK ÇALIŞANLAR ( Zimmetle Verilen Demirbaş Silahları Taşıma Yetkisine Sahip Oldukları - Sahibi Oldukları Bulundurma Ruhsatlı Özel Tabancaya Taşıma Ruhsatı Verilemeyeceği )
ATEŞLİ SİLAH ( Orman Teşkilatında Mutemet Olarak Çalışanların Sahibi Oldukları Bulundurma Ruhsatlı Tabanca/Taşıma Ruhsatı Verilemeyeceği - Zimmetle Verilen Demirbaş Silahları Taşıma Yetkisine Sahip Oldukları )
TABANCA TAŞIMA RUHSATI ( Orman Teşkilatında Mutemet Olarak Çalışanların Sahibi Oldukları Bulundurma Ruhsatlı Tabancaya Verilemeyeceği - Zimmetle Verilen Demirbaş Silahları Taşıma Yetkisine Sahip Oldukları )
ZİMMETLE VERİLEN DEMİRBAŞ SİLAH ( Orman Teşkilatında Mutemet Olarak Çalışanlar/Taşıma Yetkisine Sahip Oldukları - Sahibi Oldukları Bulundurma Ruhsatlı Özel Tabancaya Taşıma Ruhsatı Verilemeyeceği )
BULUNDURMA RUHSATLI TABANCA ( Orman Teşkilatında Mutemet Olarak Çalışanların Sahibi Oldukları/Taşıma Ruhsatı Verilemeyeceği - Zimmetle Verilen Demirbaş Silahları Taşıma Yetkisine Sahip Oldukları )
MUTEMET OLARAK ÇALIŞANLAR ( Orman Teşkilatında/Zimmetle Verilen Demirbaş Silahları Taşıma Yetkisine Sahip Oldukları - Sahibi Oldukları Bulundurma Ruhsatlı Özel Tabancaya Taşıma Ruhsatı Verilemeyeceği )"
IDDGK11.3.2004E. 2002/1014 K. 2004/310"LİMME PROJESİ ( Kapsamında Örgün Muhasebe Programına Devam Ederek Ticaret Lisesinden Diploma Alan Davacı/Serbest Muhasebecilik Stajı - Öğrenim Durumunun 3568 S.K. 5/B Maddesine Uygun Olduğu )
LİSE MEZUNLARININ MESLEKİ EĞİTİMİ PROJESİ ( Örgün Muhasebe Programına Devam Ederek Ticaret Lisesinden Diploma Alan Davacı - Öğrenim Durumunun 3568 S.K. 5/B Maddesine Uygun Olduğu/Serbest Muhasebecilik Stajı Yapabileceği )
SERBEST MUHASEBECİ OLMANIN ŞARTLARI ( LİMME Projesi Kapsamında Örgün Muhasebe Programına Devam Ederek Ticaret Lisesinden Diploma Alan Davacı - Serbest Muhasebecilik Stajı Yapabileceği )
SERBEST MUHASEBECİLİK STAJI ( LİMME Projesi Kapsamında Örgün Muhasebe Programına Devam Ederek Ticaret Lisesinden Diploma Alan Davacı - Öğrenim Durumunun 3568 S.K. 5/B Maddesine Uygun Olduğu )
TİCARET LİSESİNDEN DİPLOMA ALAN DAVACI ( LİMME Projesi Kapsamında Örgün Muhasebe Programına Devam Ederek - Öğrenim Durumunun 3568 S.K. 5/B Maddesine Uygun Olduğu/Serbest Muhasebecilik Stajı )"
IDDGK11.3.2004E. 2002/349 K. 2004/296"FAHRİ İMAMLIK ( Hizmetinin Borçlandırılabilmesi - Müftülükçe Verilmiş Belgeye Dayalı Olarak Yapıldığı ve Ücretin Dernek Vakıf Veya Köy Bütçesinden Ödendiğinin Tevsik Edilmesi Bu Yol Tükendiğinde Sulh Hukuk Mahkemesinden Hizmet Tespit Kararı Talebinde Bulunulması Gereği )
HİZMET TESPİT KARARI TALEBİ ( Fahri İmamlık Hizmetinin Borçlandırılabilmesi - Müftülükçe Verilmiş Belgeye Dayalı Olarak Yapıldığı ve Ücreti/Yol Tükendiğinde Sulh Hukuk Mahkemesinden Hizmet Tespit Kararı Talebinde Bulunulması Gereği )
SULH HUKUK MAHKEMESİNDEN ALINACAK HİZMET TESPİT KARARI ( Fahri İmamlık Hizmetinin Borçlandırılabilmesi - Müftülükçe Verilmiş Belgeye Dayalı Olarak Yapıldığı ve Ücretin Dernek Vakıf Veya Köy Bütçesinden Ödendiğinin Tevsik Edilmesi Bu Yol Tükendiğinde Talepde Bulunulması Gereği )"
IDDGK11.3.2004E. 2003/375 K. 2004/308"BELEDİYE SINIRLARI İÇİNDE ÖZEL HALK OTOBÜSÜ ÜCRET TARİFESİ ( Tespit Yetkisinin Belediyeye Ait Olduğu - Belirli Alanlarda Esnafa Gördürülmesinin Yetkinin Esnafa Geçtiği Anlamına Gelmeyeceği )
ÜCRET TARİFESİ TESPİT YETKİSİ ( Belediye Sınırları İçinde Özel Halk Otobüsü Ücreti - Belirli Alanlarda Esnafa Gördürülmesinin Yetkinin Esnafa Geçtiği Anlamına Gelmeyeceği/Belediyeye Ait Olduğu )
ÖZEL HALK OTOBÜSÜ ÜCRET TARİFESİ ( Belediye Sınırları İçinde Tespit Yetkisinin Belediyeye Ait Olduğu - Belirli Alanlarda Esnafa Gördürülmesinin Yetkinin Esnafa Geçtiği Anlamına Gelmeyeceği )
ESNAFLARCA ÜRETİLEN HİZMETLERİN ÜCRET TARİFESİ ( Bağlı Bulundukları Odalarca Hazırlanacağı - Belediye Sınırları İçinde Özel Halk Otobüsü Ücreti/Belirli Alanlarda Esnafa Gördürülmesinin Yetkinin Esnafa Geçtiği Anlamına Gelmeyeceği )"
IDDGK25.3.2004E. 2001/465 K. 2004/398"DOKTORLARIN ORTAK OLMASI GEREKEN ŞİRKETLER ( Ayakta Sağlık Hizmeti Vermek Amacıyla Kurulan Poliklinik İle Muayenehane Niteliğinde Bulunan Tedavi Merkezlerini Açmak ve İşletmek Üzere Kurulan )
POLİKLİNİK AÇMAK ( Ayakta Sağlık Hizmeti Vermek Amacıyla Kurulan Şirketler - Ortaklarının Tümünün Doktor Olması Gereği )
AYAKTA SAĞLIK HİZMETİ VERMEK AMACIYLA KURULAN ŞİRKETLER ( Ortaklarının Tümünün Doktor Olması Gereği - Poliklinik )
TEDAVİ MERKEZLERİ AÇMAK ( Muayenehane Niteliğinde Bulunan - Ortaklarının Tümünün Doktor Olması Gereği )
MUAYENEHANE NİTELİĞİNDE BULUNAN ŞİRKETLER ( Ortaklarının Tümünün Doktor Olması Gereği - Tedavi Merkezleri )
ŞİRKET ORTAKLARININ TÜMÜNÜN DOKTOR OLMASI GEREĞİ ( Ayakta Sağlık Hizmeti Vermek Amacıyla Kurulan Poliklinik İle Muayenehane Niteliğinde Bulunan Tedavi Merkezlerini Açmak ve İşletmek Üzere Kurulan )"
IDDGK25.3.2004E. 2001/86 K. 2004/395"GARANTİ BELGESİ İSTENECEK ÜRÜNLER ( Gözlüklerin ( Çerçeve Dahil ) Garanti Belgesi İstenecek Ürünler Listesine Alınmasında Mevzuata ve Kamu Yararına Aykırılık Bulunmadığı )
GÖZLÜKLERDEN ( ÇERÇEVE DAHİL ) GARANTİ BELGESİ İSTENMESİ ( Mevzuata ve Kamu Yararına Aykırılık Bulunmadığı )"
IDDGK25.3.2004E. 2004/465 K. 2004/398"TIP MERKEZİ ( Davacıların da İşletmekte Olduğu Tıp Merkezinin Doktor Olmayan Davacının Ortaklığında Faaliyetini Sürdürmesine İzin Verilmemesine İlişkin İşlemde Hukuka Aykırılık Bulunmadığı )
DOKTOR OLMAYAN DAVACININ ORTAKLIĞINDA FAALİYET ( Tıp Merkezinin Doktor Olmayan Davacının Ortaklığında Faaliyetini Sürdürmesine İzin Verilmemesine İlişkin İşlemde Hukuka Aykırılık Bulunmadığı )
ORTAKLIK FAALİYETİ ( Davacıların da İşletmekte Olduğu Tıp Merkezinin Doktor Olmayan Davacının Ortaklığında Faaliyetini Sürdürmesine İzin Verilmemesine İlişkin İşlemde Hukuka Aykırılık Bulunmadığı )"
IDDGK1.4.2004E. 2001/509 K. 2004/435"SOSYAL SİGORTALAR KURUMU HASTANESİ DOKTORLARI ( Part-Time Çalışan Davacıya Full-Time Çalışan Doktorlara Ödenen Orandan Az Ek Ödeme Yapılmasının Hukuka Uygun Olduğu )
SAĞLIK TESİSLERİNDE PART-TİME ÇALIŞAN DOKTOR ( Full-Time Çalışan Doktorlara Ödenen Orandan Az Ek Ödeme Yapılmasının Hukuka Uygun Olduğu - SSK Hastaneleri )
PART-TİME FULL-TİME ÇALIŞMA ( SSK Hastanelerinde Çalışan Doktorlar - Part-Time Çalışan Davacıya Full-Time Çalışan Doktorlara Ödenen Orandan Az Ek Ödeme Yapılmasının Hukuka Uygun Olduğu )
EK ÖDEME ( Part-Time Çalışan Doktora Full-Time Çalışan Doktorlara Ödenen Orandan Az Ek Ödeme Yapılmasının Hukuka Uygun Olduğu - SSK Hastaneleri )"
IDDGK1.4.2004E. 2003/774 K. 2004/409"TERÖRLE MÜCADELEDEN KAYNAKLANAN ÖLÜM ( Birliğine Katılmak Üzere Görev Bölgesinden Dönerken Özel Kuvvetler Komutanlığı Uçağının Düşmesi Sonucunda Şehit Olan Üsteğmen - Davacının 2330 ve 3713 S.K.'dan Yararlandırılması Gereği )
NAKDİ TAZMİNAT VE AYLIK BAĞLANMASI HAKKINDA KANUN ( Birliğine Katılmak Üzere Terörle İlgili Görev Bölgesinden Dönerken Özel Kuvvetler Komutanlığı Uçağının Düşmesi Sonucunda Şehit Olan Üsteğmen - Davacının Yararlandırılması Gereği )
ASKERİN UÇAĞIN DÜŞMESİ SONUCU ŞEHİT OLMASI ( Birliğine Katılmak Üzere Terörle İlgili Görev Bölgesinden Dönerken - Babasının Nakdi Tazminat ve Aylık Bağlanması Hakkında Kanundan Yararlandırılması Gereği )
HARP MALÜLLÜĞÜ AYLIĞI ( Bağlanan Davacının 2330 ve 3713 S.K.'dan Yararlandırılması Gereği - Birliğine Katılmak Üzere Terörle İlgili Görev Bölgesinden Dönerken Özel Kuvvetler Komutanlığı Uçağının Düşmesi Sonucunda Şehit Olan Üsteğmen )"
IDDGK8.4.2004E. 2001/120 K. 2004/495"İTHAL LİSANSI ( Tek Taraflı Kontrol Sistemi Kapsamında Uygulanacak Kotaların İlk Bölümünün Dağıtımı ve Yönetimine İlişkin 96/22 sayılı Tebliğ - Ekindeki Taahhütnamede Mevzuata Aykırılık Bulunmadığı )
TAAHHÜTNAME ( Tek Taraflı Kontrol Sistemi Kapsamında Uygulanacak Kotaların İlk Bölümünün Dağıtımı ve Yönetimine İlişkin 96/22 sayılı Tebliğ Ekindeki - Mevzuata Aykırılık Bulunmadığı )
DIŞ TİCARET MÜSTEŞARLIĞI ( Çıkardığı ve Çıkaracağı Tebliğler İle Parasal Müeyyideler Koyabileceği )
GÜMRÜK BİRLİĞİ ( Kullanılmayan Kota Miktarlarının Tespit Edilerek Ara Dönemde Dağıtılabilmesinin Firmalardan Alınacak Belge ve Bilgilere Bağlı Bulunduğu )"
IDDGK8.4.2004E. 2001/197 K. 2004/491"HASTALIK SİGORTASI KOLUNDAN SAĞLANAN YARDIMLAR ( Davacının Elektronik Kol Protezi Kullanması Gerektiği - Sadece İş Kazalarıyla Meslek Hastalıkları Sigortası Kapsamında Olanlara Sağlanmasına İlişkin İdare Kararının Yasaya Aykırılığı )
KOL PROTEZİ ( Sadece İş Kazalarıyla Meslek Hastalıkları Sigortası Kapsamında Olanlara Sağlanmasına İlişkin İdare Kararının Yasaya Aykırılığı - Sigortalıdan Katkı Payı Alınacağına İlişkin Bir Mecburiyet Bulunmadığı )
SİGORTALIDAN KATKI PAYI ALINMAMASI GEREĞİ ( Elektronik Kol Protezi - Sadece İş Kazalarıyla Meslek Hastalıkları Sigortası Kapsamında Olanlara Sağlanmasına İlişkin İdare Kararının Yasaya Aykırılığı )
SOSYAL SİGORTALAR KURUMU KARARI ( Kol Protezinin Sadece İş Kazalarıyla Meslek Hastalıkları Sigortası Kapsamında Olanlara Sağlanmasına İlişkin - Yasaya Aykırılığı )
HARÇTAN MUAFİYET ( Sosyal Sigortalar Kurumunca Açılan ve Kurumun Taraf Olduğu Davalar ve İcra Kovuşturmaları İle İlanlarının Her Türlü Vergi Resim ve Harçtan Muaf Olduğu )
SOSYAL SİGORTALAR KURUMUNUNU HARÇ MUAFİYETİ ( Kurumun Taraf Olduğu Davalar ve İcra Kovuşturmaları İle İlanlarının Her Türlü Vergi Resim ve Harçtan Muaf Olduğu )"
IDDGK8.4.2004E. 2001/410 K. 2004/492"POSTA TEKELİ ( Mektup Postası Gönderilerinden Açık ve Kapalı Mektuplarla Üzerlerinde Haberleşme Niteliğinde Yazılar Bulunan Posta Kartlarının Kabul Taşıma ve Dağıtımı )
MEKTUP ( Zarfının İçinde Fotokopi Belge Mektup Evrak Veya Bir Fotoğrafın Bulunmasının Kapsamı İtibariyle Bu Gönderinin Mektup Niteliğini Bozmayacağı )
ZARFIN İÇİNDE FOTOKOPİ BELGE MEKTUP EVRAK VEYA BİR FOTOĞRAFIN BULUNMASI ( İtibariyle Bu Gönderinin Mektup Niteliğini Bozmayacağı )
MEKTUBUN NİTELİĞİ ( Kişiye ve İçinde Bulunulan Zamana İlişkin Haberleşme Yazıları Taşıyan Kağıtlarla Benzerleri )
KARGO VE DAĞITIM FİRMALARI ( Posta Tekeli Karşısındaki Durumları )"
IDDGK8.4.2004E. 2001/469 K. 2004/500"BASKETBOL YARIŞMA SPORCU TESCİL VE LİSANS DİSİPLİN HAKEM VE ANTRENÖR YÖNETMELİĞİ ( 5. ve 6. Maddeleri İle 8.6.1998 Günlü Türkiye Basketbol Federasyonu Basketbol 1. ve 2. Ligi Müsabaka Talimatı'nın 29/A-C Maddesinin Yasaya Aykırı Olmadığı )
BASKETBOL MÜSABAKA TALİMATI ( 8.6.1998 Günlü Türkiye Basketbol Federasyonu Basketbol 1. ve 2. Ligi Müsabaka Talimatı'nın 29/A-C Maddesinin Yasaya Aykırı Olmadığı )"
IDDGK8.4.2004E. 2001/892 K. 2004/494"PATENT VE MARKA VEKİLLERİ SINAV YÖNETMELİĞİ ( İptali İstemiyle Açılan Dava - Hukuka Aykırılık Bulunmadığı )
TÜRK PATENT ENSTİTÜSÜ VEKİL SİCİLİ ( Kayıtlı Olan Vekillerin İşlem Yapabileceğini Öngören Patent ve Marka Vekilleri Sınav Yönetmeliğinde Hukuka Aykırılık Bulunmadığı )
PATENT VEKİLLİĞİ ( Türk Patent Enstitüsü Vekil Sicilinde Kayıtlı Olan - İşlem Yapabileceğini Öngören Patent ve Marka Vekilleri Sınav Yönetmeliğinde Hukuka Aykırılık Bulunmadığı )
MARKA VEKİLLİĞİ ( Türk Patent Enstitüsü Vekil Sicilinde Kayıtlı Olan - İşlem Yapabileceğini Öngören Patent ve Marka Vekilleri Sınav Yönetmeliğinde Hukuka Aykırılık Bulunmadığı )"
IDDGK8.4.2004E. 2001/917 K. 2004/489"YÖNETMELİK MADDESİNİN DAYANAK ALINDIĞI YASANIN DEĞİŞMESİ YA DA KALKMASI ( İdarelerce Yapılacak Bir Yönetmelik Değişikliğinin Konusunu Oluşturacağı - İlgili Yasanın Eski Haliyle Yürürlükte Olduğu Döneme İlişkin Yönetmelik Hükümlerini Sakatlamayacağı )
YASANIN DEĞİŞMESİ YA DA KALKMASI ( Yönetmelik Maddesinin Dayanak Alındığı - İdarelerce Yapılacak Bir Yönetmelik Değişikliğinin Konusunu Oluşturacağı/İlgili Yasanın Eski Haliyle Yürürlükte Olduğu Döneme İlişkin Yönetmelik Hükümlerini Sakatlamayacağı )
YAKALAMA GÖZALTINA ALMA VE İFADE ALMA YÖNETMELİĞİ ( Kolluk Kuvvetinin Hakkında Tutuklama Müzekkeresi Kesilmesi Gereken Kişileri Saptayarak Yakalama ve Gözaltına Alma Yetkisini Tanıyan Kuralı - Hakime Ait Bir Yetki Olduğundan Mevzuata Uygun Olmadığı )
KOLLUK KUVVETİ ( Hakkında Tutuklama Müzekkeresi Kesilmesi Gereken Kişileri Saptayarak Yakalama ve Gözaltına Alma Yetkisini Tanıyan Yönetmelik Kuralı - Hakime Ait Bir Yetki Olduğundan Mevzuata Uygun Olmadığı )"
IDDGK6.5.2004E. 2001/380 K. 2004/552"İMAR PLANI DEĞİŞİKLİKLERİ ( Plan Müellifinin Gerekçeli Uygun Görüşünün Alınmasının 5846 S.K.'nun Uygulanması ve Planın "Eser" Olarak Korunması Amacını Taşıdığı )
İMAR PLANININ ESER OLARAK KORUNMASI AMACI ( İmar Planı Değişiklikleri - Plan Müellifinin Gerekçeli Uygun Görüşünün Alınması/5846 S.K.'nun Uygulanması )
PLANLARIN FİKİR VE SANAT ESERİ SAYILMASI GEREĞİ ( İmar Planı Değişiklikleri - Plan Müellifinin Gerekçeli Uygun Görüşünün Alınması )
FİKİR VE SANAT ESERİ ( İmar Planı Değişikliklerinde Plan Müellifinin Gerekçeli Uygun Görüşünün Alınmasının 5846 S.K.'nun Uygulanması ve Planın "Eser" Olarak Korunması Amacını Taşıdığı )"
IDDGK6.5.2004E. 2001/544 K. 2004/558"KORUNMASI GEREKLİ TAŞINIR KÜLTÜR VE TABİAT VARLIKLARI KOLEKSİYONCULUĞU VE DENETİMİ HAKKINDA YÖNETMELİK ( Belgesiz Bulunduğunun Tespiti Durumunda Koleksiyonculuk İzin Belgesinin İptal Edileceği Hükmünün Kaldırılmasında Yasaya Uyarlık Bulunmadığı )
KÜLTÜR VE TABİAT VARLIKLARI KOLEKSİYONCULUĞU VE DENETİMİ HAKKINDA YÖNETMELİK ( Belgesiz Bulunduğunun Tespiti Durumunda Koleksiyonculuk İzin Belgesinin İptal Edileceği Hükmünün Kaldırılmasında Yasaya Uyarlık Bulunmadığı )
KOLEKSİYONCULUK ( Korunması Gerekli Taşınır Kültür ve Tabiat Varlıkları Koleksiyonculuğu ve Denetimi Hakkında Yönetmelik - Belgesiz Bulunduğunun Tespiti Durumunda Koleksiyonculuk İzin Belgesinin İptal Edileceği Hükmünün Kaldırılmasında Yasaya Uyarlık Bulunmadığı )
BELGESİZ KORUNMASI GEREKLİ TAŞINIR KÜLTÜR VE TABİAT VARLIĞI BULUNDURMAK ( Koleksiyonculuk İzin Belgesinin İptal Edileceği Hükmünün Kaldırılmasında Yasaya Uyarlık Bulunmadığı - İlgili Yönetmelik )"
IDDGK13.5.2004E. 2004/629 K. 2004/573"PETROL KANUNU ( İtiraz Karar ve Dava Açma Sürelerinin Ayrıca Düzenlenmiş Olduğu - İdari Yargılama Usulü Kanunu Md. 7 Uyarınca Özel Kanun Niteliği Taşıdığı )
ÖZEL KANUN NİTELİĞİ TAŞIMAK ( İdari Yargılama Usulü Kanunu Md. 7 Uyarınca - Petrol Kanunu'nun Bu Nitelikte Olduğu İtiraz Karar ve Dava Açma Sürelerinin Ayrıca Düzenlendiği )
İTİRAZ KARAR VE DAVA AÇMA SÜRELERİNİN AYRICA DÜZENLENDİĞİ KANUNLAR ( İdari Yargılama Usulü Kanunu Md. 7 Uyarınca Özel Kanun Niteliği Taşıdığı - Petrol Kanunu )"
IDDGK27.5.2004E. 2001/699 K. 2004/606"İŞ MAKİNELERİ KULLANIM SERTİFİKASI ( Karayolları Trafik Kanununda Sertifika Verme Yetkisinin Kanun Değişikliğiyle Belirli Kurumlara Verildiği - Bu Yetkinin Motorlu Taşıt Sürücüleri Kursu Yönetmeliğiyle Tüm Kamu Kurumları İle Gerçek veya Tüzel Kişilere Verilmesinin Hukuka Aykırı Olduğu )
OPERATÖRLÜK BELGESİ ( Karayolları Trafik Kanununda Sertifika Verme Yetkisinin Belirli Kurumlara Verildiği - Bu Yetkinin Motorlu Taşıt Sürücüleri Kursu Yönetmeliğiyle Tüm Kamu Kurumları İle Gerçek veya Tüzel Kişilere Verilemeyeceği )
SERTİFİKA VERME YETKİSİ ( Karayolları Trafik Kanununda Kanun Değişikliğiyle Sertifika Verme Yetkisinin Belirli Kurumlara Verildiği - Bu Yetkinin Motorlu Taşıt Sürücüleri Kursu Yönetmeliğiyle Tüm Kamu Kurumları İle Gerçek veya Tüzel Kişilere Verilemeyeceği )"
IDDGK27.5.2004E. 2002/486 K. 2004/599"MERKEZİ İDARELERİN BELEDİYELER ÜZERİNDEKİ YETKİSİ ( Genelge İle Belediyelerin Kamu Harcamalarının İçişleri Bakanlığının İznine Tabi Olacağı ve Uygulamanın Bakanlıkça Yapılacağı Hükmü Getirildiği - Hukuka Uygun Olmadığı/İdarenin Gözetim ve Denetim Yetkisinin Aşıldığı )
KAMU HARCAMALARINDA İSRAFIN ÖNLENMESİ ( Amacı İle Genelge Kapsamında Belediyelerin Kiralama Gayrimenkul Alımı Gibi Kamu Harcamalarının İçişleri Bakanlığının İznine Tabi Olacağı Hükmü Getirildiği - Bu Hüküm İle İdarenin Gözetim ve Denetim Yetkisinin Aşıldığı/Hukuka Aykırı Olduğu )
İDARENİN GÖZETİM VE DENETİM YETKİSİ ( Genelge İle Belediyelerin Kiralama Gayrimenkul Alımı Gibi Kamu Harcamalarının İçişleri Bakanlığının İznine Tabi Olacağı Hükmü Getirildiği - Hukuka Uygun Olmadığı/Yetkinin Aşıldığı )
YATIRIM HARCAMALARI ( Genelge İle Belediyelerin Kiralama Gayrimenkul Alımı Gibi Kamu Harcamalarının İçişleri Bakanlığının İznine Tabi Olacağı ve Uygulamanın Bakanlıkça Yapılacağı Hükmü Getirildiği - Hukuka Uygun Olmadığı )
İÇİŞLERİ BAKANLIĞININ İZNİ ( Genelge İle Belediyelerin Kiralama Gayrimenkul Alımı Gibi Kamu Harcamalarının İçişleri Bakanlığının İznine Tabi Olacağı Hükmü Getirildiği - Hukuka Uygun Olmadığı/İdarenin Gözetim ve Denetim Yetkisinin Aşıldığı )"
IDDGK27.5.2004E. 2002/785 K. 2004/600"BELEDİYE SINIRLARI İÇİNDE TOPLU TAŞIMACILIKLA İLGİLİ OLUŞTURULACAK YENİ HAT VE GÜZERGAHLAR ( İl Trafik Komisyonunun Olumlu Görüşünün Alınması Gerektiği Yolundaki Genelge - 3030 S.K. Uyarınca Kurulan UKOME'nin Görevine Müdahale Anlamını Taşımadığı )
TOPLU TAŞIMACILIKLA İLGİLİ OLUŞTURULACAK YENİ HAT VE GÜZERGAHLAR ( İl Trafik Komisyonunun Olumlu Görüşünün Alınması Gerektiği Yolundaki Genelge - 3030 S.K. Uyarınca Kurulan UKOME'nin Görevine Müdahale Anlamını Taşımadığı )
GENELGE İLE DÜZENLEME ( 3030 S.K. Uyarınca Kurulan UKOME'nin Görevine Müdahale Anlamını Taşımadığı - Belediye Sınırları İçinde Toplu Taşımacılıkla İlgili Oluşturulacak Yeni Hatlar ve Güzergahlar Konusunda/3030 S.K. Uyarınca Kurulan UKOME'nin Görevine Müdahale Anlamını Taşımadığı )"
IDDGK27.5.2004E. 2003/228 K. 2004/587"SERBEST MUHASEBE STAJI ( Lise Mezunu Olup ( LİMME )Projesi Kapsamında Ticaret Lisesi Diploması Alan Serbest Muhasebeci Stajyerinin Ticaret veya Meslek Lisesi Mezunu Olmadığı Gerekçesiyle Stajının İptalinin Hukuka Uygun Olmadığı )
LİMME PROJESİ ( Kapsamında Ticaret Lisesi Diploması Alan Serbest Muhasebeci Stajyerinin Ticaret veya Meslek Lisesi Mezunu Olmadığı Gerekçesiyle Stajının iptalinin Hukuka Uygun Olmadığı )
STAJIN İPTALİ ( Lise Mezunu Olup ( LİMME )Projesi Kapsamında Ticaret Lisesi Diploması Alan Serbest Muhasebeci Stajyerinin Ticaret veya Meslek Lisesi Mezunu Olmadığı Gerekçesiyle Stajının iptalinin Hukuka Uygun Olmadığı )
MESLEKİ EĞİTİME KATILAN ÖĞRENCİ ( Lise Mezunu Olup ( LİMME )Projesi Kapsamında Ticaret Lisesi Diploması Alan Serbest Muhasebeci Stajyerinin Ticaret veya Meslek Lisesi Mezunu Olmadığı Gerekçesiyle Stajının iptalinin Hukuka Uygun Olmadığı )"
IDDGK10.6.2004E. 2001/163 K. 2004/631"KAMU YÖNETİMİNİN TÜMÜ İÇİN YIL SONUNA KADAR GETİRİLEN KISITLAMALAR ( Belediyelerin de Dahil Edilmesi - Başbakanlık Genelgesinde Hukuka ve Kamu Yararına Aykırılık Görülmediği )
BELEDİYELERİN YIL SONUNA KADAR GETİRİLEN KISITLAMALARA DAHİL EDİLMESİ ( Başbakanlık Genelgesinde Hukuka ve Kamu Yararına Aykırılık Görülmediği )
KAMU HARCAMALARINDA TASARRUF TEDBİRLERİ ( Belediyelerin de Dahil Edilmesi - Başbakanlık Genelgesinde Hukuka ve Kamu Yararına Aykırılık Görülmediği )
TASARRUF TEDBİRLERİ ( Belediyelerin de Dahil Edilmesi - Başbakanlık Genelgesinde Hukuka ve Kamu Yararına Aykırılık Görülmediği ) "
IDDGK17.6.2004E. 2003/967 K. 2004/640"FERAGAT ( İdari Para Cezasıyla Tecziyeye İlişkin İşlemin İptali İstemiyle Açılan Dava - Davacının Feragat Etmiş Olması/Taraflar Arasında Uyuşmazlığı Sona Erdiren Bu Beyanın Dikkate Alınarak Davanın Sona Erdirilmesi Gereği )
DAVADAN FERAGAT ( Mahkemenin Davacının Beyanının Gerçekten Feragat Olduğunu ve Kanunun Öngördüğü Şekilde Yapıldığını Tespit Etmesi Durumunda Uyuşmazlığın Son Bulduğuna Karar Vermesi Gereği - İdari Para Cezasıyla Tecziyeye İlişkin İşlemin İptali İstemiyle Açılan Dava )
İDARİ PARA CEZASI ( Tecziyeye İlişkin İşlemin İptali İstemiyle Açılan Dava - Davacının Feragat Etmiş Olması/Taraflar Arasında Uyuşmazlığı Sona Erdiren Bu Beyanın Dikkate Alınarak Davanın Sona Erdirilmesi Gereği )
İDARİ DAVALARDA HUMK. HÜKÜMLERİNİN UYGULANMASI ( İdari Para Cezasının İptali İstemiyle Açılan Davadan Feragat - Kamu Adına Açılan Bir Dava Niteliği Taşımaması/Menfaati İhlal Edilen Davacının Talebi İle Sınırlı Olarak Görüşülüp Neticelendirilmesi )
HUMK. HÜKÜMLERİNİN UYGULANMASI ( İdari Para Cezasının İptali İstemiyle Açılan Davadan Feragat - Kamu Adına Açılan Bir Dava Niteliği Taşımaması/Menfaati İhlal Edilen Davacının Talebi İle Sınırlı Olarak Görüşülüp Neticelendirilmesi )"
IDDGK24.6.2004E. 2002/382 K. 2004/702"ÖSS BAŞVURU FORMUNDAKİ FOTOĞRAF ( Başı Örtülü Adayların Başvurularının Kabul Edilemeyeceği Geçersiz Sayılacağı ve İşleme Konulmayacağı Kuralı - YÖK Hükümleri ve Anayasa Mahkemesi Kararlarına Aykırılık Taşımadığı )
BAŞÖRTÜLÜ OLARAK SINAVA GİRİLEMEYECEĞİ ( YÖK Hükümleri ve Anayasa Mahkemesi Kararlarına Aykırılık Taşımadığı - ÖSS Başvuru Formundaki Başı Örtülü Adayların Başvurularının Kabul Edilmemesi )
ÖĞRENCİ SEÇME SINAVI BAŞVURU FORMUNDA BAŞI AÇIK FOTOĞRAF OLMASI GEREKTİĞİ ( Başı Örtülü Adayların Başvurularının Kabul Edilemeyeceği Geçersiz Sayılacağı ve İşleme Konulmayacağı Kuralı )"
IDDGK26.6.2004E. 2003/183 K. 2004/679"ECZANENİN İDARE İLE İLAÇ SÖZLEŞMESİ YAPMASI İSTEMİ ( Reddine İlişkin İşlemin İptali İstemi - Uyuşmazlığın Görüm ve Çözümünün İdari Yargının Görev Alanına Girdiği )
İLAÇ SÖZLEŞMESİ YAPILMASI İSTEMİNİN REDDİ ( Eczanesi Bulunan Davacı - Uyuşmazlığın Görüm ve Çözümünün İdari Yargının Görev Alanına Girdiği - İşlemin İdarece Tek Yönlü Tesis Edilmiş Kamu Gücüne Dayalı İdari İşlem Niteliği )
GÖREVLİ YARGI YERİ ( Eczanesi Bulunan Davacının İlaç Sözleşmesi Yapılması Talebinin Reddine İlişkin İşlemin İptali İstemi - Uyuşmazlığın Görüm ve Çözümünün İdari Yargının Görev Alanına Girdiği )"
IDDGK7.10.2004E. 2004/2163 K. 2004/788"SİYANÜR LİÇİ YÖNTEMİYLE ALTIN ÇIKARTILMASI ( İşletmenin Faaliyetine İzin Verilmesine İlişkin Bakanlar Kurulu Prensip Kararı - Baro Başkanlığının İptali İstemiyle Dava Açma Ehliyeti Bulunduğu )
ALTIN ÇIKARTILMASI ( Siyanür Liçi Yöntemiyle/İşletmenin Faaliyetine İzin Verilmesine İlişkin Bakanlar Kurulu Prensip Kararı - Baro Başkanlığının İptali İstemiyle Dava Açma Ehliyeti Bulunduğu )
BARO BAŞKANLIĞININ DAVA AÇMA EHLİYETİ ( Bakanlar Kurulu Prensip Kararının İptali İstemiyle/Siyanür Liçi Yöntemiyle Altın Çıkartılması - Yargı Kararının Uygulanmadığı ve Çevre Sorunlarına Yol Açtığını Öne Sürerek )
BAKANLAR KURULU KARARININ İPTALİ İSTEMİ ( Baro Başkanlığının Dava Açma Ehliyeti Bulunduğu/Yargı Kararının Uygulanmadığı ve Çevre Sorunlarına Yol Açtığını Öne Sürülerek - Siyanür Liçi Yöntemiyle Altın Çıkartılması )
YARGI KARARLARININ UYGULANMAMASI ( Öne Sürülerek Baro Başkanlığının Bakanlar Kurulu Prensip Kararının İptali İstemiyle Dava Açma Ehliyeti Bulunduğu )
ÇEVRE SORUNLARINA YOL AÇMAK ( Öne Sürülerek Baro Başkanlığının Bakanlar Kurulu Prensip Kararının İptali İstemiyle Dava Açma Ehliyeti Bulunduğu )
DAVA AÇMA EHLİYETİ ( Baro Başkanlığının Bakanlar Kurulu Prensip Kararının İptali İstemiyle - Yargı Kararının Uygulanmadığı ve Çevre Sorunlarına Yol Açtığını Öne Sürülerek )
HUKUKUN ÜSTÜNLÜĞÜNÜ SAVUNMAK VE KORUMAK ( Baroların da Görevli Bulunduğu - Baro Başkanlığının Bakanlar Kurulu Prensip Kararının İptali İstemiyle Dava Açma Ehliyeti Bulunduğu )"
IDDGK21.10.2004E. 2004/2273 K. 2004/903"BELEDİYE MECLİSİNİN FESHİ VE BELEDİYE BAŞKANININ GÖREVİNE SON VERİLMESİ ( Önce Alınmış Belediye Meclisi Kararının Tekemmül Ettirilmesine Yönelik Olarak Matbu Evrakın İmzalanması - Belirli Olan Yerden Başka Bir Yerde Toplanma Durumunun Gerçekleşmediği )
BELEDİYE BAŞKANININ GÖREVİNE SON VERİLMESİ ( Önce Alınmış Belediye Meclisi Kararının Tekemmül Ettirilmesine Yönelik Olarak Matbu Evrakın İmzalanması - Belirli Olan Yerden Başka Bir Yerde Toplanma Durumunun Gerçekleşmediği )
BELEDİYE MECLİSİ KARARI ( Önce Alınmış Belediye Meclisi Kararının Tekemmül Ettirilmesine Yönelik Olarak Toplantı Yapılmaksızın Elden İmzalanması - Belirli Olan Yerden Başka Bir Yerde Toplanma Durumunun Gerçekleşmediği/Meclisin Feshini Gerektirmeyeceği )
KARARIN TEKEMMÜL ETTİRİLMESİNE YÖNELİK MATBU EVRAK İMZALANMASI ( Önce Alınmış Belediye Meclisi Kararı - 1580 S.K. 53. Maddesine Aykırılık Taşımadığı )
BELEDİYE SINIRLARI İÇİNDE HALİHAZIR HARİTA YAPIMI ( İller Bankasına Yetki Verilmesine Dair Belediye Meclisi Kararı - Tekemmül Ettirilmesine Yönelik Olarak Matbu Evrakın İmzalanmasının 1580 S.K. 53. Maddesine Aykırılık Taşımadığı )
İLLER BANKASINA YETKİ VERİLMESİNE DAİR BELEDİYE MECLİSİ KARARI ( Önce Alınmış Kararının Tekemmül Ettirilmesine Yönelik Olarak Toplantı Yapılmaksızın Elden İmzalanması - Belirli Olan Yerden Başka Bir Yerde Toplanma Durumunun Gerçekleşmediği/Meclisin Feshini Gerektirmeyeceği )"
IDDGK21.10.2004E. 2004/745 K. 2004/861"FERAGAT ( Kamu Kuruluşlarınca Açılan Somut Nitelikteki İptal Davaları - Dairece İlk Derece Karar Verildikten Sonra Davadan Feragat Edilmesinin Kamu Yararıyla ve İdarenin Yargısal Denetimi Yoluyla Hukukun Üstünlüğünü Sağlama Amacıyla Bağdaşmayacağı )
DAVADAN FERAGAT ( Nazım Plan Kısmi Revizyonunda Bir Bölümün İptali İstemiyle Açılan Dava - Üstün Kamu Yararı Gözetilerek Verilmiş Olan Bozma Kararından Sonra Karar Düzeltme Aşamasında Davacının Feragatinin Kabul Edilemeyeceği )
KAMU YARARI VE İDARENİN YARGISAL DENETİMİ YOLUYLA HUKUKUN ÜSTÜNLÜĞÜNÜ SAĞLAMA AMACI ( Dairece İlk Derece Karar Verildikten Sonra Davadan Feragat Edilmesinin Bağdaşmayacağı - Kamu Kuruluşlarınca Açılan Somut Nitelikteki İptal Davaları )
İDARENİN YARGISAL DENETİMİ YOLUYLA HUKUKUN ÜSTÜNLÜĞÜNÜ SAĞLAMA AMACI ( Dairece İlk Derece Karar Verildikten Sonra Davadan Feragat Edilmesinin Bağdaşmayacağı - Kamu Kuruluşlarınca Açılan Somut Nitelikteki İptal Davaları )
BOZMA KARARI ( Kamu Kuruluşlarınca Açılan Somut Nitelikteki İptal Davası - Karar Düzeltme Aşamasında Davacının Davadan Feragatinin Kabul Edilemeyeceği/İdarenin Yargısal Denetimi Yoluyla Hukukun Üstünlüğünü Sağlama Amacıyla Bağdaşmayacağı )
İDARİ DAVALARDA HUMK. HÜKÜMLERİNİN UYGULANMASI ( 2577 S.K.'da Yollama Hükmünün İdari Davaların Nitelikleri Dikkate Alınarak ve İdari Dava Türleriyle Bağdaştığı Ölçüde Uygulanabileceği )
HUMK. HÜKÜMLERİNİN UYGULANMASI ( 2577 S.K. Md. 31'deki Yollama Hükmünün İdari Davaların Nitelikleri Dikkate Alınarak ve İdari Dava Türleriyle Bağdaştığı Ölçüde Uygulanabileceği )"
IDDGK11.11.2004E. 2002/196 K. 2004/1850"İDARİ İŞLEMİN İPTALİNİ İSTEYEBİLME ŞARTI ( İdari İşlemin Davacının Kişisel Hakkını İhlal Etmiş Olması Koşulu Getirilmesinin Hak Arama Özgürlüğünü Kısıtlması Nedeniyle Bu Maddenin Anayasa Mahkemesince İptali )
İPTAL DAVASI ( İhaleye Katılmayan Şahsın Dava Açma Hakkı - İdari İşlemler Hakkında Yetki Şekil Sebep Konu ve Maksat Yönlerinden Biri ile Hukuka Aykırı Olduklarından İptalleri İçin Menfaatleri İhlal Edilenler Tarafından Açılan Dava Olması )
İHALENİN FESHİ TALEBİ ( İhaleye Katılmayan Şahsın Dava Açma Hakkı )
DAVA AÇMA HAKKI ( İhaleye Katılmamakla Birlikte İhale İlgili Olarak Yapılan Hazırlık Çalışmalarının Hukuk ve Usule Aykırı Olduğu İddiasıyla Dava Açan Davacının Dava Açma Hakkının Varlığı )
HAZİNEYE AİT TAŞINMAZLARIN YAT LİMANI YAPILMAK AMACIYLA DÜZENLENEN İHALENİN İPTALİ ( Davacının İhaleye Katılmamasına Rağmen İhale Sonrasında Yapılan Sözleşmenin ve Tahsis İşlemlerinin İptalini İstemekte Dava Açma Ehliyetinin Söz Konusu Olması )"
IDDGK11.11.2004E. 2003/319 K. 2004/1857"T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş. SAĞLIK YARDIM SANDIĞI TÜZÜĞÜNÜN İPTALİ DAVASI ( Bankanın Sermayesinin Tamamının Kamuya Ait Olması ve İşlemin İdari Nitelikli Olması Nedeniyle Davanın İdari Yargının Görevine Girmesi )
GÖREVLİ MAHKEME ( Sermayesinin Tamamı Kamuya Ait Olan Ziraat Bankası Tarafından Çıkarılan ve İdari İşlem Niteliği Taşıyan Tüzüğün İptali İstemiyle Açılan Davada İdari Yargının Görevli Olması )
SAĞLIK YARDIM SANDIĞI ANA STATÜSÜ VE EKİ SAĞLIK YARDIMI SEÇİM TÜZÜĞÜ ( Sermayesinin Tamamı Kamuya Ait Kurum Tarafından Çıkarılan Tüzüğün İptali İçin Açılan Davanın İdari Yargının Görevine Girmesi )
SERMAYESİNİN TAMAMI KAMUYA AİT OLAN KURUM TARAFINDAN ÇIKARILAN TÜZÜĞÜN İPTALİ ( Görevli Mahkemenin idari Yargı Yeri Olması )"
IDDGK11.11.2004E. 2004/741 K. 2004/1854"TURİZM MERKEZİ İLANI İŞLEMİ VE BU İŞLEME DAYALI OLARAK VERİLEN RUHSATIN İPTALİ TALEBİ ( Belde ve Semt Sakini Sıfatıyla Dava Açan Davacının Hukuki Menfaatinin ve Dava Ehliyetinin Bulunması - Dava Açma Süresinin Başlangıcı/Genel Düzenleyici İşleme Karşı da Uygulama İşlemi Niteliğindeki İnşaat Ruhsatına Muttali Olma Tarihinden İtibaren İşleyecek Yasal Süresi İçinda Dava Açılebileceği )
İNŞAAT RUHSATININ VE BU RUHSATIN DAYANAĞI OLAN TURİZM MERKEZİ İLANINA İLİŞKİN İŞLEMİN İPTALİ TALEBİ ( Belde ve Semt Sakinlerinin Dava Açma Ehliyeti - Dava Açma Süresinin Başlangıcı/Uygulama İşlemiyle Birlikte Genel Düzenleyici İşlemin de İptalinin İstenebileceği )
GENEL DÜZENLEYİCİ İŞLEMİN İPTALİNİN İSTENEBİLMESİ ( Uygulama İşlemine Karşı Açılan İptal Davasında - İnşaat Ruhsatının ve Bu Ruhsatın Dayanağı Olan Turizm Merkezi İlanı İşleminin İptali Davası/Dava Açma Süresinin Ittıla Tarihinden İtibaren Başlayacağı )
DAVA AÇMA SÜRESİNİN BAŞLANGICI ( Turizm Merkezi Olarak İlana ve Bu İşleme Dayanarak Verilen İnşaat Ruhsatının İptaline İlişkin Davada - Sürenin Ruhsatın Verildiğine Ittıla Tarihinden İtibaren Başlaması )
SÜRE BAŞLANGICI ( Turizm Merkezi İlanına ve Bu İşleme Dayanarak Verilen İnşaat Ruhsatına Karşı Açılan İptal Davasının Açılmasında - Semt Sakini Sıfatıyla Açılan Davada Sürenin Ruhsatın Verildiğine Ittıla Tarihinden İtibaren Başlayacağı )
İNŞAAT RUHSATININ VE DAYANAĞI TURİZM MERKEZİ İLANINA İLİŞKİN İŞLEMİN İPTALİ TALEBİ ( Genel Düzenleyici İşleme Karşı Uygulama İşlemiyle Birlikte Dava Açılabilmesi ve Menfaati İhlal Edilen Belde Sakininin Dava Ehliyetinin Bulunması - Dava Açma Süresinin Başlangıcı )"
IDDGK25.11.2004E. 2002/1260 K. 2004/1902 "YÖNETMELİK İPTALİ DAVASI ( Açılması İzne Bağlı Yerlere Uygulanacak İşlemler Hakkındaki Yönetmelik-Tapuda İşyeri Olarak Gözüken Yerde İstirahat ve Eğlence Yeri Faaliyetlerinin Yapılabilmesi Şartı )
AÇILMASI İZNE BAĞLI YERLERE UYGULANACAK İŞLEMLER HAKKINDAKİ YÖNETMELİĞİN İPTALİ ( İstirahat ve Eğlence Yeri Faaliyetlerinin Yapılabilmesi İçin Kat Maliklerinin Oyçokluğuyla Vereceği Karara Bağlı Kılınmasının Gerekmesi )
İSTİRAHAT VE EĞLENCE YERİ FAALİYETİ ( Tapuda İşyeri Olarak Gözüken Bir Yerde Dahi Bu Faaliyette Bulunulabilmesi İçin Kat Maliklerinin Oyçokluğuyla Vereceği Karara Bağlı Kılınmasının Gerekmesi )
KAT MALİKLERİNİN OY ÇOKLUĞU KARARI ( Tapuda İşyeri Olarak Gözüken Bir Yerde istirahat ve Eğlence Yeri Faaliyetinde Bulunulabilmesi İçin Kat Maliklerinin Oyçokluğuyla Vereceği Karara Bağlı Kılınmasının Gerekmesi )
TAPUDA İŞYERİ OLARAK GÖZÜKEN YERDE İSTİRAHAT VE EĞLENCE YERİ FAALİYETİNDE BULUNULMASI ( Kat Maliklerinin Oyçokluğuyla Vereceği Karara Bağlı Kılınmasının Gerekmesi )
OY ÇOKLUĞU KARARI ( Tapuda İşyeri Olarak Gözüken Yerde İstirahat ve Eğlence Yeri Faaliyetinde Bulunulmasının Kat Maliklerinin Oy Çokluğuyla Vereceği Karara Bağlı Olması )
İŞYERİ OLARAK GÖZÜKEN YERDE İSTİRAHAT VE EĞLENCE YERİ FAALİYETİNDE BULUNULMASI ( Kat Maliklerinin Oyçokluğuyla Vereceği Karara Bağlı Kılınmasının Gerekmesi )"
IDDGK2.12.2004E. 2002/1154 K. 2004/1947"DEVLET MEMURLUĞUNA ALINMA ( Erkek Adaylar İçin Askerlik Hizmetini Yapmış Olmak Şartının Aranmasında Hukuka Uyarlık Bulunmadığı - 657 S.K.'un 48. Maddesi/Özel Şartların Genel Şartlara Aykırı Olamayacağı )
ASKERLİK HİZMETİNİ YAPMIŞ OLMAK ŞARTI ( Devlet Memurluğuna Alınma/Hukuka Uyarlık Bulunmadığı - 657 S.K.'un 48. Maddesi/Özel Şartların Genel Şartlara Aykırı Olamayacağı )
ÖZEL ŞARTLARIN GENEL ŞARTLARA AYKIRI OLAMAYACAĞI ( Devlet Memurluğuna Alınma/657 S.K.'un 48. Maddesi - Erkek Adaylar İçin Askerlik Hizmetini Yapmış Olmak Şartının Aranmasında Hukuka Uyarlık Bulunmadığı )
MEMUR OLARAK ALINACAKLAR İÇİN ŞARTLAR ( Erkek Adaylar İçin Askerlik Hizmetini Yapmış Olmak Şartının Aranmasında Hukuka Uyarlık Bulunmadığı - 657 S.K.'un 48. Maddesi )"
IDDGK2.12.2004E. 2002/1264 K. 2004/1941"TÜPRAŞ'TA KAPSAMDIŞI PERSONEL OLARAK ÇALIŞAN DAVACININ İŞ AKDİNİN FESHİ ( Fesih İşleminin Dayanağı Kapsamdışı Personel Yönetmeliğinin Resmi Gazetede Yayınlanmamış Olması Nedeniyle Geçersiz Olması - İşlemin İptali Gereği )
KAPSAMDIŞI PERSONEL OLARAK TÜPRAŞ'TA ÇALIŞAN DAVACININ İŞ AKDİNİN FESHİ ( Fesih İşleminin Dayanağı Kapsamdışı Personel Yönetmeliğinin Yayınlanması Zorunlu Olduğu Halde Resmi Gazetede Yayınlanmamış Olması - İşlemin İptali Gereği )
İÇ YAZIŞMA İLE YÜRÜRLÜĞE KONULAN KAPSAMDIŞI PERSONEL YÖNETMELİĞİ ( Resmi Gazetede Yayınlama Şartına Uygulmadığından Hukuken Yönetmelik Vasfı Kazanamaması - Kapsamdışı Personel Vasıflı Davacının İş Akdinin Feshine İlişkin İşlemin İptali Gereği )
İŞ AKDİ FESHEDİLEN KAPSAMDIŞI PERSONEL NİTELİĞİNDEKİ DAVACI ( İşlemin Dayanağı Olan Kapsamdışı Personel Yönetmeliği'nin Resmi Gazetede Yayınlanmamış Olması Nedeniyle Geçersiz Olması - İşten Çıkarmaya İlişkin İşlemin İptali Gereği )"
IDDGK2.12.2004E. 2002/2277 K. 2004/1928"İŞYERİ HEKİMLİĞİ ( Tabip Odaları Yönetim Kurullarının Sahip Olduğu İşyeri Hekimlerinin İkinci Görev Yapmalarına Onay Verme Yetkisinin Aynen Korunduğu - İşyeri Sağlık Birimleri ve İşyeri Hekimlerinin Görevleri ile Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik )
TABİP ODALARI YÖNETİM KURULLARI ( Sahip Olduğu İşyeri Hekimlerinin İkinci Görev Yapmalarına Onay Verme Yetkisinin Aynen Korunduğu - İşyeri Sağlık Birimleri ve İşyeri Hekimlerinin Görevleri ile Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik )
İŞYERİ HEKİMİNİN GÖREVLENDİRİLMESİ ( Özel Kurum ve İşyeri Hekimlerinin Çalıştıkları Yerlerin Sağlık Hizmetlerinin Başka Bir Yerde İkinci Bir Görev Yapmalarına Elverişli Bulunduğuna Dair Tabip Odalarınca İzin Verilmesi Halinde İşyeri Hekimliği Yapabilecekleri )
İKİNCİ GÖREV ( İşyeri Hekimliği - Tabip Odaları Yönetim Kurullarının Sahip Olduğu İşyeri Hekimlerinin İkinci Görev Yapmalarına Onay Verme Yetkisinin Aynen Korunduğu )
SAĞLIK HİZMETLERİ ( Özel Kurum ve İşyeri Hekimlerinin Çalıştıkları Yerlerin Sağlık Hizmetlerinin Başka Bir Yerde İkinci Bir Görev Yapmalarına Elverişli Bulunduğuna Dair Tabip Odalarınca İzin Verilmesi Halinde İşyeri Hekimliği Yapabilecekleri )
TÜRK TABİPLERİ BİRLİĞİ İŞYERİ HEKİMİ ÇALIŞMA ONAYI YÖNETMELİĞİ ( İptali Talebi - 4857 S. Kanunun 81. Maddesinde Öngörülen Amaç ve Sınırları Aşıp Aşmadığı İncelenmek Suretiyle Hukuka Uygunluk Denetimi Yapılarak Karar Verilmesi Gereği )"
IDDGK2.12.2004E. 2002/651 K. 2004/1931"İŞYERİ HEKİMLERİNİN ÇALIŞMA ŞARTLARI İLE GÖREV VE YETKİLERİ HAKKINDA YÖNETMELİĞİN İPTALİ DAVASI ( Yönetmeliğin Resmi Gazetede Yayımlanmasının Gerekmesi )
TÜRK TABİPLER BİRLİĞİNİN YETKİ VE GÖREV ALANINA AİT HÜKÜMLERİ DÜZENLEYEN YÖNETMELİK ( Kamuyu İlgilendirmesi Nedeniyle Resmi Gazetede Yayımlanmasının Gerekmesi )
RESMİ GAZETEDE YAYIMLANMASI GEREKEN YÖNETMELİK ( Türk Tabipler Birliğinin Yetki ve Görev Alanına Ait Hükümleri Düzenleyen ve Kamuyu İlgilendirdiği Anlaşılan İşyeri Hekimi Atama Yönetmeliğinin Resmi Gazetede Yayımlanmasının Gerekmesi )
KAMUYU İLGİLENDİREN YÖNETMELİK ( Türk Tabipler Birliğinin Yetki ve Görev Alanına Ait Hükümleri Düzenleyen ve Kamuyu İlgilendirdiği Anlaşılan İşyeri Hekimi Atama Yönetmeliğinin Resmi Gazetede Yayımlanmasının Gerekmesi )"
IDDGK9.12.2004E. 2002/532 K. 2004/1951"YAŞLILIK AYLIĞI ( Almakta İken Serbest Avukat Veya Noter Olarak Çalışmalarını Sürdürenler - Aylıklarından Sosyal Güvenlik Destek Primi Kesileceği )
SOSYAL GÜVENLİK DESTEK PRİMİ KESİLMESİ ( Yaşlılık Aylığı Almakta İken Serbest Avukat Veya Noter Olarak Çalışmalarını Sürdürenlerden )
SERBEST AVUKAT VEYA NOTER OLARAK ÇALIŞMALARINI SÜRDÜRENLER ( Yaşlılık Aylığı Almakta İken - Aylıklarından Sosyal Güvenlik Destek Primi Kesileceği )
NOTER OLARAK ÇALIŞMALARINI SÜRDÜRENLER ( Yaşlılık Aylığı Almakta İken - Aylıklarından Sosyal Güvenlik Destek Primi Kesileceği )"
IDDGK9.12.2004E. 2002/777 K. 2004/1981"NAKİL TALEBİNİN REDDİNE İLİŞKİN BARO İŞLEMİNİN VE BU İŞLEMİN DAYANAĞI OLAN AVUKATLIK KANUNU YÖNETMELİĞİ MADDESİNİN İPTALİ TALEBİ ( SSK'ya Prim Borcu Bulunan Avukatın Naklinin Yapılamayacağına İlişkin Yönetmelik Hükmünün Yasaya Uygun Olduğu )
SSK'YA PRİM BORCU BULUNAN AVUKATIN BAŞKA BAROYA NAKLİNİN YAPILAMAYACAĞINA İLİŞKİN YÖNETMELİK HÜKMÜ ( Baroya Borcu Bulunan Kişinin Borçlarını Ödemesinden Evvel Hiçbir İşlem Yapılamayacağına İlişkin Avukatlık Kanunu Hükmüne Aykırı Olmaması - İptal Talebinin Reddi Gereği )
AVUKATIN BAŞKA BAROYA NAKİL TALEBİNİN REDDİNE İLİŞKİN BARO İŞLEMİNİN VE BU İŞLEMİN DAYANAĞI OLAN YÖNETMELİK HÜKMÜNÜN İPTALİ TALEBİ ( SSK'ya Prim Borcu Bulunan Avukatın Nakil İsteğinin Yerine Getirilmeyeceğine İlişkin Yönetmelik Hükmünün Yasaya Uygun Olması )
BARO TARAFINDAN NAKİL TALEBİNİN REDDİ ( İşlemin İptali Talebi - SSK'ya Prim Borcu Bulunan Avukatın Nakil İsteğinin Yerine Getirilemeyeceğine İlişkin Yönetmelik Hükmünün Yasaya Uygun Olması )"
IDDGK9.12.2004E. 2002/784 K. 2004/1958 "ÜCRET TARİFESİNİN İPTALİ ( TMMOB Makine Mühendisleri Odası Serbest Müşavirlik Mühendislik Büroları Tescil ve Mesleki Denetim Yönetmeliğince Tespit Edilen Tescil Yenileme ve Vizeleme İşlemleri Ücret Tarifesinin İptali )
RESMİ GAZETEDE YAYIMLANMASI GEREKEN YÖNETMELİK ( Makine Mühendisleri Odasınca Çıkarılan ve Makine Mühendisliği Hizmetleri Üreten Kişi veya Kuruluşlara Büro Tescil Belgesi Verilmesini Düzenleyen Yönetmelik
MAKİNE MÜHENDİSLERİ ODASINCA ÇIKARILAN YÖNETMELİK ( Yönetmeliğin Resmi Gazetede Yayımlanması Gereken Yönetmeliklerden Olması-Yayımlanmaması Nedeniyle Hukuken Geçerli Düzenleyici İşlem Niteliğinin Olmaması )
YÖNETMELİĞİN HUKUKİ GEÇERLİLİĞİNİN OLMAMASI ( Makine Mühendisleri Odasınca Çıkarılan Yönetmeliğin Resmi Gazetede Yayımlanması Gerekirken Yayımlanmaması Nedeniyle )
KAMU KURUMU NİTELİĞİNDEKİ MESLEK KURULUŞLARININ ÇIKARDIĞI YÖNETMELİKLER ( Resmi Gazetede Yayımlanmaması Durumunda Yönetmeliğin Hukuken Geçerli Düzenleyici İşlem Niteliğinin Olmaması )
DÜZENLEYİCİ İŞLEM ( Kamu Kurumu Niteliğindeki Makine Mühendisleri Odasınca Çıkarılan Yönetmeliğin Resmi Gazetede Yayımlanmaması Durumunda Hukuken Geçerli Düzenleyici İşlem Niteliğinin Olmaması )"
IDDGK9.12.2004E. 2004/2320 K. 2004/1949"DAVA AÇMA EHLİYETİ ( Davacı Sendikanın 4688 Sayılı Kanunun "Cevaz Verdiği" Kamu Görevlileri Sendikası Niteliğinde Olmadığından Anayasa Hükmü Gereği Üyeleri Adına Yargı Mercilerine Başvurma Hakkı Bulunmadığı )
KAMU GÖREVLİLERİ SENDİKALARI ( Davacı Sendikanın 4688 Sayılı Kanunun "Cevaz Verdiği" Kamu Görevlileri Sendikası Niteliğinde Olmadığından Anayasa Hükmü Gereği Üyeleri Adına Yargı Mercilerine Başvurma Hakkı Bulunmadığı )
TERMİK SANTRALİN VE MADEN SAHALARININ DEVRİ ( Davacı Sendikanın 4688 Sayılı Kanunun "Cevaz Verdiği" Kamu Görevlileri Sendikası Niteliğinde Olmadığından Anayasa Hükmü Gereği Üyeleri Adına Yargı Mercilerine Başvurma Hakkı Bulunmadığı )"
IDDGK30.12.2004E. 2004/2411 K. 2004/2099"ATAMA İŞLEMİ ( Başka Bir Kamu Kurumuna Memur Olarak Atanan Davacının Görevine İade Edilmesi İstemi - 2577 Sayılı Kanunun 10. Maddesi Kapsamında Değerlendirilmesi Gerektiği )
DAVANIN SÜRE YÖNÜNDEN REDDİ ( Başka Bir Kamu Kurumuna Memur Olarak Atanan Davacının Görevine İade Edilmesi İsteminin 2577 Sayılı Kanunun 10. Maddesi Kapsamında Değerlendirilmesi Gerekirken Süre Yönünden Reddinin İsabetsiz Olduğu )
GÖREVE İADE İSTEMİ ( Başka Bir Kamu Kurumuna Memur Olarak Atanan Davacının Görevine İade Edilmesi İstemi - 2577 Sayılı Kanunun 10. Maddesi Kapsamında Değerlendirilmesi Gerektiği )"
IDDGK30.12.2004E. 2004/2541 K. 2004/2060"ORTAK GİRİŞİM OLUŞTURMA İŞLEMİ ( Davacı Şirketin Başka Bir Şirketle Birleşmesi Talebine Karşılık Rekabet Kurulunca Menfi Tespit Belgesinin Geri Alınmasına Karar Verildiği - Davacıya Menfi Tespit Belgesi İle Tanınan Karşılıklı Münhasırlık Sisteminin Sonradan Davacının Tek Taraflı Uygulamasına Dönüştüğü/Kararın Hukuka Uygun Olduğu )
MENFİ TESPİT BELGESİNİN GERİ ALINMASI ( Davacı Şirketin Başka Bir Şirketle Birleşmesi Talebine Karşılık Rekabet Kurulunca Menfi Tespit Belgesinin Geri Alınmasına Karar Verildiği - Davacıya Menfi Tespit Belgesi İle Tanınan Karşılıklı Münhasırlık Sisteminin Sonradan Davacının Tek Taraflı Uygulamasına Dönüştüğü/Kararın Hukuka Uygun Olduğu )
KARŞILIKLI MÜNHASIRLIK SİSTEMİ ( Davacı Şirketin Başka Bir Şirketle Birleşmesi Talebine Karşılık Rekabet Kurulunca Menfi Tespit Belgesinin Geri Alınmasına Karar Verildiği - Davacıya Menfi Tespit Belgesi İle Tanınan Karşılıklı Münhasırlık Sisteminin Sonradan Davacının Tek Taraflı Uygulamasına Dönüştüğü/Kararın Hukuka Uygun Olduğu )"
IDDGK30.12.2004E. 2004/2594 K. 2004/2062"KARAR DÜZELTME İSTEMİ ( Danıştay Dava Daireleri İle İdari veya Vergi Dava Daireleri Genel Kurullarının Temyiz Üzerine Verdikleri Kararların Düzeltilmeleri İdari Yargılama Usulü Kanunu'nun 54. Maddesinde Yazılı Sebeplerden Birinin Varlığı İle Mümkün Olduğu )
DANIŞTAY DAVA DAİRELERİ İLE İDARİ VEYA VERGİ DAVA DAİRELERİ GENEL KURULLARININ TEMYİZİ ( Üzerine Verdikleri Kararların Düzeltilmeleri İdari Yargılama Usulü Kanunu'nun 54. Maddesinde Yazılı Sebeplerden Birinin Varlığı İle Mümkün Olduğu )
TEMYİZ ( Danıştay Dava Daireleri İle İdari veya Vergi Dava Daireleri Genel Kurullarının Temyiz Üzerine Verdikleri Kararların Düzeltilmeleri İdari Yargılama Usulü Kanunu'nun 54. Maddesinde Yazılı Sebeplerden Birinin Varlığı İle Mümkün Olduğu )"
IDDGK30.12.2004E. 2004/643 "SINAVSIZ YAPILAN ATAMA İŞLEMİNİN İPTALİ ( Davacı Türk Tabipleri Birliği Merkez Konseyi Başkanlığının Bireysel Nitelikteki Şef ve Şef Yardımcılığı Kadrolarına Sınavsız Yapılan Atama İşlemlerine Karşı Dava Açma Ehliyetinin Bulunmadığı )
TÜRK TABİPLERİ BİRLİĞİ MERKEZ KONSEYİ BAŞKANLIĞI ( Bireysel Nitelikteki Şef ve Şef Yardımcılığı Kadrolarına Sınavsız Yapılan Atama İşlemlerine Karşı Dava Açma Ehliyetinin Bulunmadığı )
ŞEF VE ŞEF YARDIMCILIĞI KADROLARINA YAPILAN ATAMA ( Davacı Türk Tabipleri Birliği Merkez Konseyi Başkanlığının Sınavsız Yapılan Atama İşlemlerine Karşı Dava Açma Ehliyetinin Bulunmadığı )
AKTİF HUSUMET ( Davacı Türk Tabipleri Birliği Merkez Konseyi Başkanlığının Bireysel Nitelikteki Şef ve Şef Yardımcılığı Kadrolarına Sınavsız Yapılan Atama İşlemlerine Karşı Dava Açma Ehliyetinin Bulunmadığı )
DAVA EHLİYETİ ( Davacı Türk Tabipleri Birliği Merkez Konseyi Başkanlığının Bireysel Nitelikteki Şef ve Şef Yardımcılığı Kadrolarına Sınavsız Yapılan Atama İşlemlerine Karşı Dava Açma Ehliyetinin Bulunmadığı )"
IDDGK24.2.2005E. 2002/494 K. 2005/63"DÜZENLEYİCİ GENEL İŞLEM ( Merkez Av Komisyonu Kararının 33. Maddesinin İptali İstemi - Düzenleme Tamamen Ortadan Kaldırılmayıp Madde Metninde Davacının İddiaları İle İlgili Menfaat İhlali Devam Ettiğinden İstem Esastan Karara Bağlanması Gereği )
KARAR VERİLMESİNE YER OLMAMASI HALİ ( Belli Bir Dönemle Sınırlı Düzenleyici İşlemlere Karşı Uygulandığı Dönemde Açılan Davalar Hakkında Verilmesi - Bu Gibi İşlemlerin Tesis Edildikleri Tarih İtibariyle Yargısal Denetimlerinin Yapılması Gereği )
MENFAAT İHLALİ ( Merkez Av Komisyonu Kararının 33. Maddesinin İptali İstemi - Düzenleme Tamamen Ortadan Kaldırılmayıp Madde Metninde Davacının İddiaları İle İlgili Menfaat İhlali Devam Ettiğinden İstem Esastan Karara Bağlanması Gereği )
YARGISAL DENETİM ( Belli Bir Dönemle Sınırlı Düzenleyici İşlemlere Karşı Karar Verilmesine Yer Olmadığına Şeklinde Karar Verilmesi Halinde Bu Gibi İşlemlerin Yargısal Denetiminin Yapılamaması Sonucunu Doğuracağı - Tesis Edildikleri Tarih İtibariyle Yapılması Gereği )
MERKEZ AV KOMİSYONU KARARI ( 33. Maddesinin İptali İstemi - Düzenleme Tamamen Ortadan Kaldırılmayıp Madde Metninde Davacının İddiaları İle İlgili Menfaat İhlali Devam Ettiğinden İstem Esastan Karara Bağlanması Gereği )"
IDDGK24.2.2005E. 2004/2319 K. 2005/47"ŞEKİL KURALINA UYULMAMASI ( Rekabet Kurulunun İlgili Kararı İptal Edilerek Ortadan Kalktığı - Kararın Kurul Başkanınca İmzalanan Bir Üst Yazıyla Yeniden Tebliğ Edilmesi Suretiyle Tesis Edilen İşlemde Hukuka Uygunluk Görülmediği )
REKABET KURULU KARARI ( Şekil Kuralına Uyulmamasının Esası Etkileyen Bir Noksanlık Olduğu - Kararın Kurul Başkanınca İmzalanan Bir Üst Yazıyla Yeniden Tebliğ Edilmesi Suretiyle Tesis Edilen İşlemde Hukuka Uygunluk Görülmediği )
YENİDEN TEBLİĞ İŞLEMİ ( Şekil Kuralına Uyulmamasının Esası Etkileyen Bir Noksanlık Olduğu - Kararın Kurul Başkanınca İmzalanan Bir Üst Yazıyla Yeniden Tebliğ Edilmesi Suretiyle Tesis Edilen İşlemde Hukuka Uygunluk Görülmediği )"
IDDGK24.2.2005E. 2005/53 K. 2005/45"AVUKATLIK ÜCRETİ ( Usulüne Uygun Olarak Süresinde Verilmeyen ve Karşı Tarafa Tebliğ Edilmeyen Savunma Dilekçesini Düzenleyen Kurum Avukatı - Dosyaya ve Davaya Katkısının Bulunmadığı/Hukuki Yardımın Karşılığı Olan Ücreti Alamayacağı )
HUKUKİ YARDIM ( Karşılığı Olan Avukatlık Ücreti - Usulüne Uygun Olarak Süresinde Verilmeyen ve Karşı Tarafa Tebliğ Edilmeyen Savunma Dilekçesini Düzenleyen Kurum Avukatının Ücreti Alamayacağı/Dosyaya ve Davaya Katkısının Bulunmadığı )
AVUKATIN DOSYAYA VE DAVAYA KATKISININ BULUNMAMASI ( Usulüne Uygun Olarak Süresinde Verilmeyen ve Karşı Tarafa Tebliğ Edilmeyen Savunma Dilekçesini Düzenleyen Kurum Avukatı - Hukuki Yardımın Karşılığı Olan Ücreti Alamayacağı )
KURUM AVUKATININ DOSYAYA VE DAVAYA KATKISININ BULUNMAMASI ( Hukuki Yardımın Karşılığı Olan Ücreti Alamayacağı - Usulüne Uygun Olarak Süresinde Verilmeyen ve Karşı Tarafa Tebliğ Edilmeyen Savunma Dilekçesi )"
IDDGK10.3.2005E. 2003/424 K. 2005/66"ADALET KOMİSYONLARININ YETKİLERİ ( Yargı Çevreleri İle Sınırlı Olduğu - Memurların Bulundukları Yargı Çevresi Dışındaki Bir Göreve İlgili Adalet Komisyonunun İstemi veya Hizmetin Gereği Olarak Naklen Atanabilmeleri Adalet Bakanlığının Takdir Yetkisi İçinde Bulunduğu )
NAKLEN ATAMA ( Memurların Bulundukları Yargı Çevresi Dışındaki Bir Göreve İlgili Adalet Komisyonunun İstemi veya Hizmetin Gereği Olarak Naklen Atanabilmeleri Adalet Bakanlığının Takdir Yetkisi İçinde Bulunduğu )
ADALET BAKANLIĞININ TAKDİR YETKİSİ ( Memurların Bulundukları Yargı Çevresi Dışındaki Bir Göreve İlgili Adalet Komisyonunun İstemi veya Hizmetin Gereği Olarak Naklen Atanabilmeleri Adalet Bakanlığının Takdir Yetkisi İçinde Bulunduğu )"
IDDGK10.3.2005E. 2005/102 K. 2005/74"İDARE VE VERGİ MAHKEMELERİNİN BULUNDUĞU METROPOL İLLERDE AÇILAN DAVA ( İlçe Asliye Hukuk Mahkemesine Kaydı Yaptırılan Dilekçe İle Açılan Davada Dava Açma Süresinin İdari Yargı Merci Kaydına Giriş Tarihine Göre Hesaplanacağı )
DAVA AÇMA SÜRESİ ( İdare ve Vergi Mahkemelerinin Bulunduğu Metropol İllerde Açılan Dava İlçe Asliye Hukuk Mahkemesine Kaydı Yaptırılan Dilekçe İle Açılan Davada Dava Açma Süresinin İdari Yargı Merci Kaydına Giriş Tarihine Göre Hesaplanacağı )
İDARİ YARGI MERCİ KAYDINA GİRİŞ TARİHİ ( İdare ve Vergi Mahkemelerinin Bulunduğu Metropol İllerde Açılan Dava İlçe Asliye Hukuk Mahkemesine Kaydı Yaptırılan Dilekçe İle Açılan Davada Dava Açma Süresinin İdari Yargı Merci Kaydına Giriş Tarihine Göre Hesaplanacağı )"
IDDGK17.3.2005E. 2005/80 K. 2005/96"İPTAL DAVASI ( Avukatlık Mesleği İle İlgisi ve Baronun Menfaati Bulunmayan Türk Vatandaşlarının Günlük Yaşamlarında Geleneksel Olarak Kullandıkları Farklı Dil ve Lehçelerde Yapılacak Radyo ve Televizyon Yayınları Hakkında Yönetmelik - Açılamayacağı )
TÜRKÇE DIŞINDA HALK ARASINDA KULLANILAN DİL VE LEHÇELERDE YAYIN YAPILMASINA İLİŞKİN YÖNETMELİK ( Bazı Maddelerinin İptali İstemi - Avukatlık Mesleği İle İlgisi ve Baronun Menfaati Bulunmadığı )
MENFAAT İHLALİ KOŞULU ( Türk Vatandaşlarının Günlük Yaşamlarında Geleneksel Olarak Kullandıkları Farklı Dil ve Lehçelerde Yapılacak Radyo ve Televizyon Yayınları Hakkında Yönetmelik - İptal Davası Açmakta Baronun Menfaati Bulunmadığı )
BARONUN İPTAL DAVASI AÇAMAYACAĞI ( Türk Vatandaşlarının Günlük Yaşamlarında Geleneksel Olarak Kullandıkları Farklı Dil ve Lehçelerde Yapılacak Radyo ve Televizyon Yayınları Hakkında Yönetmelik - Menfaati Bulunmadığı/Avukatlık Mesleği İle İlgisi Olmadığı )"
IDDGK31.3.2005E. 2002/1089 K. 2005/194"KAMU YARARI ( Kamu Kurumlarının İhtiyaçlarının Birbirlerinden İhalesiz Karşılayabilme İmkanının Belediyeler Yönünden Mümkün Olmadığına Dair Genelgenin Kamu Yaranına ve Mevzuata Aykırı Olmadığı )
KAMU KURUMLARININ İHTİYAÇLARININ BİRBİRLERİNDEN İHALESİZ KARŞILAYABİLME İMKANI ( Belediyeler Yönünden Mümkün Olmadığına Dair Genelgenin Kamu Yaranına ve Mevzuata Aykırı Olmadığı )"
IDDGK31.3.2005E. 2002/1095 K. 2005/192"APLİKASYON BELGESİ ( Hazırlanması ve Uygulanması - İşin Fenni Mesuliyetinin Harita Mühendisi Veya Bu Konuda Gördükleri Mesleki Eğitim Yönünden Mimar ve İnşaat Mühendislerince de Yapılabileceği )
HARİTA MÜHENDİSLERİ ( Aplikasyon Belgesinin Hazırlanması ve Uygulanmasında Ayrıca Uzmanlığa Gerek Bulunmadığı - İşin Fenni Mesuliyetinin Harita Mühendislerince de Yapılabileceği )
MİMAR VE İNŞAAT MÜHENDİSLERİ ( Aplikasyon Belgesinin Hazırlanması ve Uygulanmasında Ayrıca Uzmanlığa Gerek Bulunmadığı - İşin Fenni Mesuliyetinin Gördükleri Mesleki Eğitim Yönünden Mimar ve İnşaat Mühendislerince de Yapılabileceği )"
IDDGK31.3.2005E. 2002/996 K. 2005/193"YÖNETMELİK DEĞİŞİKLİĞİ ( Kontrollük Hizmetinin Sürveyanlık Düzeyinde Yapılmasının Ortadan Kaldırıldığı - Yapılarda Sürveyan ve Fenni Mesul Yardımcısı Fen Adamlarının İsteğe Bağlı Olarak Ayrı Ayrı Bulunabileceği )
KONTROLLÜK HİZMETİ ( Yönetmelik Değişikliği ile Sürveyanlık Düzeyinde Yapılmasının Ortadan Kaldırıldığı - Yapılarda Sürveyan ve Fenni Mesul Yardımcısı Fen Adamlarının İsteğe Bağlı Olarak Ayrı Ayrı Bulunabileceği )
YAPILARDA SÜRVEYAN VE FENNİ MESUL YARDIMCISININ BULUNDURULMASI ( Fen Adamlarının İsteğe Bağlı Olarak Ayrı Ayrı Bulunabileceği )"
IDDGK31.3.2005E. 2003/87 K. 2005/196"YÖNETMELİK İPTALİ İSTEMİ ( Dava Konusu Yönetmeliğin 4. Ve 6. Maddesinde Ölçek Belirtilmek Suretiyle Çevre Düzeni Planının Bayındırlık Ve İskan Bakanlığınca Yapılan Ve Onaylanan Planlar Olarak Tanımlanmasında İşlem Tarihindeki Mevzuat Hükümlerine Aykırılık Olmadığı )
İMAR VE YOL DÜZENİ PLANLARI ( Ölçek Belirtilmek Suretiyle Çevre Düzeni Planının Bayındırlık Ve İskan Bakanlığınca Yapılan Ve Onaylanan Planlar Olarak Tanımlanmasında İşlem Tarihindeki Mevzuat Hükümlerine Aykırılık Olmadığı )
ÇEVRE DÜZENİ PLAN DEĞİŞİKLİĞİ ( Ölçek Belirtilmek Suretiyle Çevre Düzeni Planının Bayındırlık Ve İskan Bakanlığınca Yapılan Ve Onaylanan Planlar Olarak Tanımlanmasında İşlem Tarihindeki Mevzuat Hükümlerine Aykırılık Olmadığı )
ÖZEL ÇEVRE KORUMA BÖLGESİ ( Yönetmelik İptali İstemi - Ölçek Belirtilmek Suretiyle Çevre Düzeni Planının Bayındırlık Ve İskan Bakanlığınca Yapılan Ve Onaylanan Planlar Olarak Tanımlanmasında İşlem Tarihindeki Mevzuat Hükümlerine Aykırılık Olmadığı )"
IDDGK31.3.2005E. 2004/79 K. 2005/175"İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİNİN İPTALİNİ İSTEMİ ( Oda Üyelerinin Faaliyet Gösterdiği Keresteciler Sitesinin Bir Bölümünü Kentsel Servis Alanına Dönüştüren - Davacı Marangozlar ve Mobilyacılar Odasının Dava Açma Ehliyeti Bulunduğu )
DAVA AÇMA EHLİYETİ ( Marangozlar ve Mobilyacılar Odasının Ehliyetinin Bulunduğu - Oda Üyelerinin Faaliyet Gösterdiği Keresteciler Sitesinin Bir Bölümünü Kentsel Servis Alanına Dönüştüren İmar Planı Değişikliğinin İptalini İstemi )
KERESTECİLER SİTESİNİN BİR BÖLÜMÜNÜ KENTSEL SERVİS ALANINA DÖNÜŞTÜREN İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİNİN İPTALİNİ İSTEMİ ( Davacı Marangozlar ve Mobilyacılar Odasının Dava Açma Ehliyeti Bulunduğu - Oda Üyelerinin Faaliyet Gösterdiği )"
IDDGK4.4.2005E. 2003/152 K. 2005/229"KONUT YAPI KOOPERATİFİ ( Yapılan Serbest Muhasebecilik Stajının İdarece İptal Edilmesinde Hukuka Aykırılık Bulunmadığı )
SERBEST MUHASEBECİLİK STAJI ( Konut Yapı Kooperatifinde Yapılan Stajının İdarece İptal Edilmesinde Hukuka Aykırılık Bulunmadığı )"
IDDGK7.4.2005E. 2002/775 K. 2005/228"BELEDİYE İMAR ALANLARI ( Arama Ön İşletme Ve İşletme Ruhsatına Bağlanmış Olan Sahaların Sonradan Belediye İmar Sınırları İçine Alınması - 3213 Sayılı Maden Kanununun 7. Maddesindeki İstisna Gereğince Belediyeden İzin Alınması Gerekmediği )
İŞLETME RUHSATININ İPTALİ ( Madenlerin Aranması İşletilmesi Ve Üzerinde Hak Sahibi Olunmasını Düzenleyen 3213 Sayılı Maden Kanununda Ruhsat Sahibi İçin Öngörülen Yükümlülükler Yerine Getirildiği Sürece Ruhsatların İptaline Olanak Bulunmadığı )
MADEN İMTİYAZ HAKKI ( Ruhsat Sahibi İçin Öngörülen Yükümlülükler Yerine Getirildiği Sürece Maden İşletme Ruhsatlarının İptaline Olanak Bulunmadığı )"
IDDGK7.4.2005E. 2003/417 K. 2005/234"YÖNETMELİK HÜKMÜNÜN İPTALİ ( "Fuhuş Yapmak Ya Da Cinsel İlişkiye Girmiş Olduğu Tespit Edilmiş Olmak" Hükmünü - Anayasanın 13. 17. Ve 20. Maddelerine Aykırılık )
BARONUN DAVA AÇMA EHLİYETİ ( Hukukun Üstünlüğünü Ve İnsan Haklarını Savunmak Korumak Ve Bu Kavramlara İşlerlik Kazandırmakla Görevli Olduğundan Bu Konulara Özgü Açmış Olduğu Davada Dava Açma Ehliyeti Bulunduğu )
DÜZENLEYİCİ İŞLEM ( Yönetmelikte Yer Alan "Ya Da Cinsel İlişkiye Girmiş Olduğu Tespit Edilmiş Olmak" İbaresinin Anayasaya Aykırı Olduğu İddiası - Yönetmelikteki Sakıncanın Genelge İle Giderilmesi Hukuken Mümkün Olmadığı )
HUKUKUN ÜSTÜNLÜĞÜ ( Ve İnsan Haklarını Savunmak Korumak Ve Bu Kavramlara İşlerlik Kazandırmakla Görevli Olan Baronun Bu Konulara Özgü Açmış Olduğu Davada Dava Açma Ehliyeti Bulunduğu - Yönetmelik İptali Talebi )"
IDDGK7.4.2005E. 2003/66 K. 2005/207"GÜNLÜK ÇALIŞMA SÜRESİ ( Kardiyoloji Uzmanı Olarak Görev Yapan Davacının Radyasyona Maruz Kalması Nedeniyle Günde 5 Saatin Üzerinde Çalıştırılmaması İstemi - Anjiyo Laboratuvarunda Çalışılan Günlerle Sınırlı Olmak Üzere Kabulü Gereği )
RADYASYONA MARUZ KALMA ( Kardiyoloji Uzmanı Olarak Görev Yapan Davacının Günde 5 Saatin Üzerinde Çalıştırılmaması İstemi - Anjiyo Laboratuvarunda Çalışılan Günlerle Sınırlı Olmak Üzere Kabulü Gereği )
ŞUA İZNİ ( Yararlandırılan Dolayısıyla Röntgen Işınlarına Maruz Kaldığı Tartışmasız Olan Davacının Günde 5 Saatten Fazla Çalıştırılmaması Gerektiği - Anjiyo Laboratuvarunda Çalışılan Günlerle Sınırlı Olmak Üzere Kabulü Gereği )"
IDDGK7.4.2005E. 2003/879 K. 2005/230"SERBEST MUHASEBECİ VE SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK STAJI ( Şirket Kanuni Merkezi Dışında Staj Yapılamayacağı )
ŞİRKET KANUNİ MERKEZİ ( Dışında Staj Yapılamayacağı - Serbest Muhasebeci ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Stajı )
STAJ ( Serbest Muhasebeci ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Stajı - Şirket Kanuni Merkezi Dışında Yapılamayacağı )"
IDDGK7.4.2005E. 2004/792 K. 2005/227"HAKİME VERİLEN ZAYIF NOTUN DÜZELTİLMESİ İÇİN YAPTIĞI BAŞVURUNUN REDDİNE İLİŞKİN İŞLEMİN İPTALİ TALEBİ ( Görevli Yargı Mercii )
DANIŞTAYIN İLK DERECE MAHKEMESİ SIFATIYLA BAKABİLECEĞİ DAVALAR ( Hakime Verilen Zayıf Notun Düzeltilmesi İçin Yaptığı Başvurunun Reddine İlişkin İşlemin İptali Davasında Görevli Mahkeme )
ZAYIF NOTUN DÜZELTİLMESİ İÇİN YAPILAN BAŞVURUNUN REDDİNE İLİŞKİN HAKİMİN BAŞVURUSU ( Görevli Yargı Mercii )
GÖREVLİ YARGI MERCİİ ( Hakimin Verdiği Kararın Bozulması Nedeniyle Kendisine Verilen Zayıf Nota İtirazının Reddine İlişkin İşlemin İptali Talebiyle Açtığı Davada )"
IDDGK7.4.2005E. 2005/148 K. 2005/205"ORMAN KADASTRO KOMİSYON KARARI ( Hazine Lehine Orman Tahdit Sınırları Dışına Çıkarılan Taşınmazın Değerinin Ödenmesi İsteğiyle Yapılan Başvuruya İlişkin Uyuşmazlığın Görev ve Çözümünün Adli Yargı Düzeni İçinde Yer Alan Mahkemelere Ait Olduğu )
HAZİNE LEHİNE ORMAN TAHDİT SINIRLARI DIŞINA ÇIKARILAN TAŞINMAZ ( Değerinin Ödenmesi İsteğiyle Yapılan Başvuruya İlişkin Uyuşmazlığın Görev ve Çözümünün Adli Yargı Düzeni İçinde Yer Alan Mahkemelere Ait Olduğu )
GÖREV ( Hazine Lehine Orman Tahdit Sınırları Dışına Çıkarılan Taşınmazın Değerinin Ödenmesi İsteğiyle Yapılan Başvuruya İlişkin Uyuşmazlığın Görev ve Çözümünün Adli Yargı Düzeni İçinde Yer Alan Mahkemelere Ait Olduğu )"
IDDGK14.4.2005E. 2003/122 K. 2005/238"GÖREV NEDENİYLE ÖLÜM VEYA SAKATLANMA ( Başkomiserin Ölümü Karakol Amirliği Hizmet Binası İçerisinde İki Polis Memurunun Yapmış Oldukları Kavgaya Müdahale Sırasında Meydana Geldiğinden Davacı Nakdi Tazminat Ve Aylık Bağlanması Hakkından Yararlanamayacağı )
NAKDİ TAZMİNAT ( Başkomiserin Ölümü Karakol Amirliği Hizmet Binası İçerisinde İki Polis Memurunun Yapmış Oldukları Kavgaya Müdahale Sırasında Meydana Geldiğinden Davacının Tazminat Ve Aylık Bağlanması Hakkından Yararlanamayacağı )"
IDDGK14.4.2005E. 2003/271 K. 2005/273"GENEL SAĞLIK NEDENİYLE ERTELEME ( Yasal Bir Grevin Yasada Öngörülen Anlamda Genel Sağlığı Bozucu Nitelikte Görülebilmesi İçin Toplumun Önemli Bir Kesiminin Sağlık Yönünden Ciddi Bir Tehlikeyle Karşı Karşıya Kalması Gereği )
SENDİKA ( Grevin Genel Sağlığı Bozucu Nitelikte Görülmesi Sebebiyle Ertelenmesine İlişkin Bakanlar Kurulu Kararının İptali İstemi - Bu Tehlikenin Grevin Geciktirme Yetkisinin Kullanılmasından Başka Bir Yolla Giderilmesinin Mümkün Olmaması Gereği )
GREVİN ERTELENMESİNE İLİŞKİN BAKANLAR KURULU KARARI ( Genel Sağlığı Bozucu Nitelikte Görülmesi Sebebiyle/İptali Talebi - Bunun İçin Toplumun Önemli Bir Kesiminin Sağlık Yönünden Ciddi Bir Tehlikeyle Karşı Karşıya Kalması Gereği )"
IDDGK14.4.2005E. 2003/272 K. 2005/274"GREVİN ERTELENMESİ KARARI ( İptali Talebi - Yasal Bir Grevin Milli Güvenliği Bozucu Nitelikte Görülebilmesi İçin Ülke Ve Devletin Özel Savunma Ve Güvenlik Altına Alınmasını Zorunlu Kılacak Ciddi Tehlikelerin Ortaya Çıkması Gereği )
MİLLİ GÜVENLİK SEBEBİYLE ERTELEME ( Yasal Bir Grevin Ertelenmesi İçin Ülke Ve Devletin Özel Savunma Ve Güvenlik Altına Alınmasını Zorunlu Kılacak Ciddi Tehlikelerin Ortaya Çıkması Gereği )
SENDİKA ( Grevlerin Ertelenmesine İlişkin Bakanlar Kurulu Kararının İptali İstemi - Grevin Yasada Öngörülen Anlamda Milli Güvenliği Bozucu Nitelikte Olmadığı Sonucuna Varıldığından Kabulü Gereği )
İPTAL TALEBİ ( Grevlerin Milli Güvenliği Bozucu Nitelikte Görüldüğü Öne Ertelenmesine İlişkin Kararın - Yasal Bir Grevin Milli Güvenliği Bozucu Nitelikte Görülebilmesi İçin Ülke Ve Devletin Özel Savunma Ve Güvenlik Altına Alınmasını Zorunlu Kılacak Ciddi Tehlikelerin Ortaya Çıkması Gereği )"
IDDGK14.4.2005E. 2003/35 K. 2005/240"EMEKLİ HAK SAHİPLERİNE NEMA ÖDENMESİ ( Davacının İdareye Başvurduğu Tarihte Emekli Olup Olmadığının Tespiti Gereği )
NEMA ÖDENMESİ ( Emekli Hak Sahiplerine Diğer Hak Sahiplerinden Farklı Bir Düzenleme Yapıldığı - Davacının İdareye Başvurduğu Tarihte Emekli Olup Olmadığının Tespiti Gerektiği )
EMEKLİLİĞİN TESPİTİ ( Emekli Hak Sahibi Olduğunu İddia Eden Davacının Nema Ödenmesi Talebi - Davacının İdareye Başvurduğu Tarihte Emekli Olup Olmadığının Tespit Edileceği )"
IDDGK14.4.2005E. 2003/480 K. 2005/236"MANEVİ TAZMİNAT ( Dairenin Bozma Kararı Olayda Hizmet Kusuru Olup Olmadığına İlişkin Olup Esasa İlişkin Bulunması Nedeniyle Mahkemece Yeniden Verilen Kararda Faize İlişkin Kısmın da Temyizen İncelenebileceği )
FAİZ YÜRÜTÜLMESİ / TEMYİZ ( Dairenin Bozma Kararı Olayda Hizmet Kusuru Olup Olmadığına İlişkin Olup Esasa İlişkin Bulunması Nedeniyle Mahkemece Yeniden Verilen Kararda Manevi Tazminata Hükmedilen Faize İlişkin Kısmın da Temyizen İncelenebileceği )
HİZMET KUSURU ( Dairenin Bozma Kararı Olayda Hizmet Kusuru Olup Olmadığına İlişkin Olup Esasa İlişkin Bulunması Nedeniyle Mahkemece Yeniden Verilen Kararda Manevi Tazminata Hükmedilen Faize İlişkin Kısmın da Temyizen İncelenebileceği )"
IDDGK14.4.2005E. 2003/57 K. 2005/237"TERÖRİST FAALİYET ( Sonucu Yaralanma Ve Felç Nedeniyle İç İşleri Bakanlığı Aleyhine Maddi Ve Manevi Tazminat Talebi - Ortaya Çıkan Olağandışı Bireysel Zararların "Sosyal Risk" İlkesi Gereği İdarece Tazmini Gereği )
GENEL GÜVENLİK VE DÜZENİN SAĞLANMASI ( İdareye Yüklenebilecek Bir Hizmet Kusuru Bulunmasa Bile Niteliği Belirtilen Terör Eylemi Nedeniyle Ortaya Çıkan Olağandışı Bireysel Zararların "Sosyal Risk" İlkesi Gereği İdarece Tazmini Gereği )
MANEVİ TAZMİNAT ( Önceden Davalı İdarece Belirlenmesi Ve De Ödenmesinin Mümkün Olmaması Nedeniyle Ödemede Gecikmeden Bahsedilmeyeceğinden Mahkemece Dava Tarihinden İtibaren Faiz Yürütülmesi Gereği - Terörist Faaliyet Sonucu Sakatlanma )
SOSYAL RİSK İLKESİ ( İdareye Yüklenebilecek Bir Hizmet Kusuru Bulunmasa Bile Niteliği Belirtilen Terör Eylemi Nedeniyle Ortaya Çıkan Olağandışı Bireysel Zararların İdarece Tazmini Gereği )
YASAL FAİZ ( Terörist Faaliyet Sonucu Sakatlanma - Önceden Davalı İdarece Belirlenmesi Ve De Ödenmesinin Mümkün Olmaması Nedeniyle Ödemede Gecikmeden Bahsedilmeyeceğinden Mahkemece Dava Tarihinden İtibaren Manevi Tazminata Faiz Yürütülmesi Gereği )
FAİZİN BAŞLANGIÇ TARİHİ ( Terörist Faaliyet Sonucu Sakatlanma - Önceden Davalı İdarece Belirlenmesi Ve De Ödenmesinin Mümkün Olmaması Nedeniyle Ödemede Gecikmeden Bahsedilmeyeceğinden Dava Tarihinden İtibaren Manevi Tazminata Faiz Yürütülmesi Gereği )"
IDDGK14.4.2005E. 2003/68 K. 2005/239"HUSUSİ PASAPORT VERİLMEMESİ ( Çocuğun Velayetinin Annede Olduğundan Bahisle Babanın Yanında Yaşamadığı Olgusundan Hareketle Çocuğa Verilmemesine İlişkin Davalı İdare İşleminde Hukuka Uyarlık Bulunmadığı )
ÇOCUĞUN VELAYETİNİN ANNEDE OLMASI ( Babanın Yanında Yaşamadığı Olgusundan Hareketle Çocuğa Babadan Dolayı Hususi Pasaport Verilmemesine İlişkin Davalı İdare İşleminde Hukuka Uyarlık Bulunmadığı )
BABANIN YANINDA YAŞAMAYAN ÇOCUK ( Çocuğun Velayetinin Annede Olduğundan Bahisle Çocuğa Babadan Dolayı Hususi Pasaport Verilmemesine İlişkin Davalı İdare İşleminde Hukuka Uyarlık Bulunmadığı )"
IDDGK14.4.2005E. 2003/949 K. 2005/244"AT YARIŞLARI HAKKINDA KANUN ( Eklenen Geçici Madde 2 Uyarınca 17.2.2004 Tarihinden Önce İşlenmiş Fiil Nedeniyle Verilmiş Disiplin Cezalarının Ortadan Kaldırıldığı )
DİSİPLİN CEZALARININ ORTADAN KALDIRILMASI ( At Yarışları Hakkında Kanuna Eklenen Geçici 2. Madde - Kanunda Öngörülen Süre İçinde Davaya Devam İstenildiği Yolunda da Başvuruda Bulunulmadığı )"
IDDGK14.4.2005E. 2004/2413 K. 2005/249"ÖĞRENİM VE ÖĞRETİM HİZMETLERİYLE İLGİLİ TAM YARGI DAVALARI ( Dersin Notunun Sehven Fişlere İşlenmemesi Nedeniyle Bir Yıl Geç Mezun Olmasından Dolayı Uğranılan Maddi Ve Manevi Zararın Tazmini )
MANEVİ TAZMİNATA FAİZ UYGULANMASI ( İdari İşlem Veya Eylemlerden Dolayı Uğranılan Zararlarda Dava Tarihinden İtibaren Faizin Esas Alınması Gereği )
YASAL FAİZİN BAŞLANGIÇ TARİHİ ( İdari İşlem Veya Eylemlerden Dolayı Uğranılan Zararlarda Uygulanacak Yasal Faizin İdareye Başvuru Tarihinin Başlangıç Olarak Alınması Gereği - Başvurunun Bulunmaması Halinde Dava Tarihinin Esas Alınması Gereği )
DERS NOTUNUN SEHVEN FİŞLERE İŞLENMEMESİ ( Bir Yıl Geç Mezun Olmasından Dolayı Uğranılan Maddi Ve Manevi Zararın Tazmini Talebi - Yasal Faizin İdareye Başvuru Tarihinin Başlangıç Olarak Alınması Gereği/Başvuru Yoksa Dava Tarihinin Esas Alınması Gereği )
GEÇ MEZUNİYET ( Dersin Notunun Sehven Fişlere İşlenmemesi Nedeniyle Bir Yıl Geç Mezun Olmasından Dolayı Uğranılan Maddi Ve Manevi Zararın Tazmini Talebi - İdari İşlem Veya Eylemlerden Dolayı Uğranılan Manevi Zararlarda Dava Tarihinden İtibaren Faizin Esas Alınması Gereği )"
IDDGK14.4.2005E. 2004/2665 K. 2005/267"İNNOVATÖR İLAÇ ( Etkin Maddeleri Açısından Aynı Kalitatif Terkibe Sahip Aynı Farmasötik Formda Aynı Yoldan Kullanılan Jenerik İlaç İçin Ayrıca Klinik Öncesi Araştırma Ve Klinik Araştırma Yapılmasına Gerek Görülmese De Yeni Jenerik İlacın Ürün Olarak Biyoeşdeğerliliğinin Kanıtlanması Gereği )
JENERİK İLAÇ ( Ayrıca Klinik Öncesi Araştırma Ve Klinik Araştırma Yapılmasına Gerek Görülmese De Yeni Jenerik İlacın Ürün Olarak Biyoeşdeğerliliğinin Kanıtlanması Gereği - İnnovatör İlaç )
BİYOEŞDEĞERLİLİK ( Etkin Maddeleri Açısından Aynı Kalitatif Terkibe Sahip Aynı Farmasötik Formda Aynı Yoldan Kullanılan Jenerik İlaç İçin Ayrıca Klinik Öncesi Araştırma Ve Klinik Araştırma Yapılmasına Gerek Görülmese De Yeni Jenerik İlacın Ürün Olarak Biyoeşdeğerliliğinin Kanıtlanması Gereği )
YÖNETMELİK İPTALİ ( Tesis Edilen İdari İşlem İle Bu İşlemin Dayanağını Teşkil Eden Tıbbi Farmasötik Ürünleri Ruhsatlandırma Yönetmeliğinin 9. Maddesi - İnnovatör İlaç )"
IDDGK14.4.2005E. 2004/2677 K. 2005/248"DİSİPLİN YÖNETMELİĞİ UYARINCA VERİLEN PARA CEZASI ( İptali Talebi - Uyuşmazlığın Konusunun Para Değil Disiplin Cezası Olduğu/Cezanın Tek Hakim Tarafından İncelenemeyeceği )
TEK HAKİM İLE İNCELEME ( TMMOB Disiplin Yönetmeliği Uyarınca Davacı Üyeye Para Cezası Verildiği - Uyuşmazlığın Konusu Para Değil Disiplin Cezası Olduğundan Tek Hakim Tarafından İncelenemeyeceği )
TMMOB TARAFINDAN VERİLEN DİSİPLİN CEZASI ( Cezanın Konusu Para Değil Disiplin Cezası Olduğundan Tek Hakim Tarafından İncelenemeyeceğinin Dikkate Alınacağı )"
IDDGK14.4.2005E. 2004/2679 K. 2005/250"ÜST GEÇİT YAPILMASI NEDENİYLE OLUŞAN MADDİ ZARAR ( Binanın Zeminindeki Dairelerin Mülkiyet Değeri ve Kira Bedelleri Kayıpları - Maddi Değerin Tazmini/Faiz Başlangıcı )
KİRA BEDELLERİ KAYIPLARINDAN OLUŞAN MADDİ ZARAR ( Üst Geçit Yapımı - Yasal Faizin Başlangıç Tarihi/İdareye Başvuru Tarihi/Bulunmaması Halinde Dava Tarihinin Esas Alınacağı )
BİNANIN ZEMİNİNDEKİ DAİRELERİN MÜLKİYET DEĞER KAYIPLARI ( Üst Geçit Yapımı - Yasal Faizin Başlangıç Tarihi/İdareye Başvuru Tarihi/Bulunmaması Halinde Dava Tarihinin Esas Alınacağı )
MADDİ TAZMİNAT ( Üst Geçit Yapımı Nedeniyle Maliki Bulundukları Binanın Zeminindeki Daire ve Dükkanların Mülkiyet Değer Kayıpları İle Kira Bedelleri Kayıplarına Karşılık )
FAİZ BAŞLANGICI ( İdari İşlem Veya Eylemlerden Dolayı Uğranılan Zararın Tazmini - İdareye Başvuru Tarihi/Bulunmaması Halinde Dava Tarihinin Esas Alınacağı )"
IDDGK28.4.2005E. 2003/1134 K. 2005/314"KAMU GÖREVLİLERİ SENDİKALARI ( Kendisini 4688 S.K.'a Uyarlamayan - Üyelerin İdare İle İlgili Doğacak İhtilaflarında Ortak Hak ve Menfaatlerinin İzlenmesinde vb. Dava Açmak ve Açılan Davalarda Taraf Olmak Yetkisini Kullanamayacağı )
SENDİKANIN MEDENİ HAKLARI KULLANMA EHLİYETİNİ KAYBETMESİ ( Kendisini 4688 S.K.'a Uyarlamayan Kamu Görevlileri Sendikaları - Bu Kanunda Tanımlanan Sendikaların Hak ve Yetkilerini Kullanmalarına Yasal Olanak Bulunmadığı/Davaya Ehliyet )
DAVAYA EHLİYET ( Kendisini 4688 S.K.'a Uyarlamayan Kamu Görevlileri Sendikaları/Medeni Hakları Kullanma Ehliyetini Kaybettikleri - Bu Kanunda Tanımlanan Sendikaların Hak ve Yetkilerini Kullanmalarına Yasal Olanak Bulunmadığı )
MEDENİ HAKLARI KULLANMA EHLİYETİNİN KAYBEDİLMESİ ( Kendisini 4688 S.K.'a Uyarlamayan Kamu Görevlileri Sendikaları - Bu Kanunda Tanımlanan Sendikaların Hak ve Yetkilerini Kullanmalarına Yasal Olanak Bulunmadığı/Davaya Ehliyet )"
IDDGK28.4.2005E. 2003/730 K. 2005/284"İDARİ PARA CEZASI ( Arıtma Tesisi Kurulması ve Buna İlişkin İş Termin Planının İletilmesi Gerektiğinin Tespiti ve Süre Verilmesi - Gereğin Süresinde Yerine Getirilmemesi )
ARITMA TESİSİ KURULMASI VE İŞ TERMİN PLANININ İLETİLMESİ ( Arıtma Tesisi Tamamlanmışsa da İlk Tespitten Sonra Konuya İlişkin Çalışma ve Termin Planlarının Süresi İçinde İdareye İletilmemesi - İdari Para Cezasının Hukuka Uygunluğu )
ÇALIŞMA VE TERMİN PLANLARININ SÜRESİ İÇİNDE İDAREYE İLETİLMEMESİ ( İdari Para Cezasının Hukuka Uygunluğu - Arıtma Tesisi Kurulması ve Buna İlişkin İş Termin Planının İletilmesi Gerektiğinin Tespiti ve Süre Verilmesi )
ÇEVRENİN KORUNMASI ( Arıtma Tesisi Kurulması ve Buna İlişkin İş Termin Planının İletilmesi Gerektiğinin Tespiti ve Süre Verilmesi - Gereğin Süresinde Yerine Getirilmemesi/İdari Para Cezasının Hukuka Uygunluğu )"
IDDGK28.4.2005E. 2003/84 K. 2005/329"İDARENİN DAVA AÇILDIKTAN SONRA DAVA KONUSU YÖNETMELİĞİ YÜRÜLÜKTEN KALDIRMASI ( Davanın Açılmasına Neden Olduğu - Aleyhine Avukatlık Ücretinin Tamamına ve Posta Giderlerinin Yarısına Hükmedilmesinde Hukuka Aykırılık Bulunmadığı )
AVUKATLIK ÜCRETİ ( İdarenin Bakılmakta Olan Dava Açıldıktan Sonra Dava Konusu Yönetmeliği Yürürlükten Kaldırması - Davanın Açılmasına Neden Olduğu/Aleyhine Hükmedilmesi Gereği )
POSTA GİDERLERİNDEN SORUMLULUK ( İdarenin Bakılmakta Olan Dava Açıldıktan Sonra Dava Konusu Yönetmeliği Yürürlükten Kaldırması - Davanın Açılmasına Neden Olduğu/Aleyhine Posta Giderlerinin Yarısına Hükmedilmesi )"
IDDGK28.4.2005E. 2004/2693 K. 2005/291"TİS KAPSAMI DIŞINDA TUTULARAK KAPSAMDIŞI STATÜDE İŞ KANUNA TABİ ÜCRETLİ OLARAK ÇALIŞANLAR ( 5434 S.K. Md. 12/II Kapsamında Yer Almamaları Nedeniyle Emekli Sandığı İle İlgilendirilemeyecekleri )
KAPSAMDIŞI PERSONEL YÖNETMELİĞİNE GÖRE İSTİHDAM EDİLENLER ( 5434 S.K. Md. 12/II'de Yer Almamaları Nedeniyle Emekli Sandığı İle İlgilendirilemeyecekleri - KHK/190 ve KHK/399'a Ekli Cetvellerde Kadrosu Yer Almayan BOTAŞ Genel Müdürlüğü )
BOTAŞ PERSONELİ ( Anastatü ve Kapsamdışı Personel Yönetmeliğine Göre İstihdam Edilen - Bağlı Bulunduğu Pozisyon ve Unvanların Kanunla İhdas Edilmesi Gereken Kadro Kapsamında Değerlendirilmesinin Mümkün Olmadığı )
EMEKLİ SANDIĞI İLE İLGİLENDİRİLME TALEBİ ( Anastatü ve Kapsamdışı Personel Yönetmeliğine Göre İstihdam Edilen Botaş Personeli - TİS Kapsamı Dışında Tutulmak Suretiyle Kapsamdışı Statüde İş Kanunu'na Tabi Çalıştığı/5434 S.K. Md. 12/II'de Yer Almadıkları ve lgilendirilemeyecekleri )"
IDDGK28.4.2005E. 2005/382 K. 2005/294"KAPSAM DIŞI STATÜDE İŞ KANUNUNA TABİ ÇALIŞAN DAVACI ( 5434 Sayılı TC. Emekli Sandığı Kanununun 12. Maddesinin ( II ) İşaretli Fıkrası Kapsamında Yer Almaması Nedeniyle Emekli Sandığı İle İlgilendirilemeyeceği )
EMEKLİ SANDIĞI ( Kapsam Dışı Statüde İş Kanuna Tabi Ücretli Olarak Çalışan Davacının 5434 Sayılı TC. Emekli Sandığı Kanununun 12. Maddesinin ( II ) İşaretli Fıkrası Kapsamında Yer Almaması Nedeniyle Emekli Sandığı İle İlgilendirilemeyeceği )
İŞ KANUNU KAPSAMINDA ÜCRETLİ OLARAK ÇALIŞAN DAVACI ( 5434 Sayılı TC. Emekli Sandığı Kanununun 12. Maddesinin ( II ) İşaretli Fıkrası Kapsamında Yer Almaması Nedeniyle Emekli Sandığı İle İlgilendirilemeyeceği )"
IDDGK5.5.2005E. 2004/2530 K. 2005/1121"YIKIM KARARI ( İnşaat Ruhsatına Aykırılıkların Neler Olduğu Açıkça Tespit Edilmeden İnşaat Ruhsatı İptal Edilmeden Karar Verilmesinde Mevzuata Uyarlık Bulunmadığı )
YAPI TATİL TUTANAĞI ( Ruhsata Aykırılıkları Somut ve Ayrıntılı Olarak Belirtecek Şekilde Düzenlenmesinin Gerektiği - Açık ve Net Bir Şekilde Ortaya Konulmaksızın Yıkım Kararı Verilemeyeceği )
İNŞAAT RUHSAT VE EKLERİNE AYKIRI YAPI ( Yıktırılmasına Karar Verilebilmesi İçin Yapı Tatil Tutanağının Ruhsata Aykırılıkları Somut ve Ayrıntılı Olarak Belirtecek Şekilde Düzenlenmesinin Gerektiği )"
IDDGK5.5.2005E. 2005/16 K. 2005/1118"ÖLÜ DEFNİ ( Belediye Mezarlığı Dışında Ayrı Bir Yere Gömülmesine İzin Veren Ayrıcalık Tanıyan Bakanlar Kurulu Kararının Yasalar ve Nizamnameye Aykırılığı - Süleymaniye Camii Haziresine Define İzin Kararı )
CAMİ HAZİRESİNE DEFİN İZNİ ( Bakanlar Kurulu Kararının Yasalar ve Nizamnameye Aykırılığı - Belediyelerce Kurulan Mezarlıklara Defnin Esas Olduğu/Mevzuatta Yer Alan Koşullar Oluşmadan İzin Verilemeyeceği )
BELEDİYE MEZARLIKLARI ( Defnin Buralara Yapılmasının Esas Olduğu Mevzuatta Yer Alan Koşullar Oluşmadan Bu Esasa Aykırı Alınan Bakanlar Kurulu Kararının Hukuka Aykırılığı - Süleymaniye Camii Haziresine Defin İzni )
MEZARLIKLAR HAKKINDA NİZAMNAMEYE AYKIRILIK ( Süleymaniye Camii Haziresine Define İzin Kararı - Belediyelerce Kurulan Mezarlıklara Defnin Esas Olduğu/Mevzuatta Yer Alan Koşullar Oluşmadan Bu Esasa Aykırı Alınan Bakanlar Kurulu Kararının Hukuka Aykırılığı )"
IDDGK5.5.2005E. 2005/415 K. 2005/1119"ASKERLİK GÖREVİ İÇİN ÇAĞRI ( Davacının Yurtdışı Adresinin Türkiye Konsoloslukları Nezdinde Araştırılmaksızın Resmi Gazete Yoluyla Yapılan İlanen Tebligat Sonrası Üç Ay İçinde Yurda Dönmediğinden Vatandaşlığının Kaybettirilmesinde Hukuka Uygunluk Bulunmadığı )
VATANDAŞLIĞIN KAYBETTİRİLMESİ ( Hukuka Aykırı Olarak - Askerlik Görevi İçin Çağrı/Davacının Yurtdışı Adresinin Türkiye Konsoloslukları Nezdinde Araştırılmaksızın Resmi Gazete Yoluyla Yapılan İlanen Tebligat Sonrası Üç Ay İçinde Yurda Dönmediğinden Bahisle )
RESMİ GAZETE YOLUYLA İLANEN TEBLİGAT ( Askerlik Görevi İçin Çağrı/Yükümlünün Üç Ay İçinde Yurda Dönmediğinden Bahisle Vatandaşlığının Kaybettirilmesi - Hukuka Uygunluk Bulunmadığı/Yurtdışı Adresinin Türkiye Konsoloslukları Nezdinde Araştırılması Zorunluluğu )
YURTDIŞINDA YAŞAYAN KİŞİNİN VATANDAŞLIĞININ KAYBETTİRİLMESİ ( Askerlik Görevi İçin Çağrı/Resmi Gazete Yoluyla Yapılan İlanen Tebligat Sonrası Üç Ay İçinde Yurda Dönmediğinden Bahisle - Yurtdışı Adresi Türkiye Konsoloslukları Nezdinde Araştırılmadan Karar Verilemeyeceği )"
IDDGK5.5.2005E. 2005/470 K. 2005/1158"DÜZENLEYİCİ İŞLEMİN İPTAL EDİLMESİ ( Davacının Kendisiyle Aynı Durumda Olan Diğer İlgililerin Açtıkları Davalar Sonucunda Verilen İptal Kararının Kendisine de Uygulanması İstemiyle Yaptığı Başvuru - 2577 S.K. Md. 10 Kapsamında Olduğu )
DAVA AÇMA SÜRESİ ( Davacının Kendisiyle Aynı Durumda Olan Diğer İlgililerin Açtıkları Davalar Sonucunda Verilen İptal Kararının Kendisine de Uygulanması İstemiyle Yaptığı Başvuru - 2577 S.K. Md. 10 Kapsamında Olduğu/Sürenin Geçmediği )
İPTAL KARARI ( Davacının Kendisiyle Aynı Durumda Olan Diğer İlgililerin Açtıkları Davalar Sonucunda Verilen Kararının Kendisine de Uygulanması İstemiyle Yaptığı Başvuru/2577 S.K. Md. 10 Kapsamında Olduğu - Dava Açma Süresinin Geçmediği )
EK ÖDEME ( Düzenleyici İşlemin İptal Edilmesi - Davacının Kendisiyle Aynı Durumda Olan Diğer İlgililerin Açtıkları Davalar Sonucunda Verilen İptal Kararının Kendisine de Uygulanması İstemiyle Yaptığı Başvuru - 2577 S.K. Md. 10 Kapsamında Olduğu )"
IDDGK26.5.2005E. 2005/295 K. 2005/1165"SİTENİN ÇEVRE KİRLİLİĞİNE NEDEN OLMASI ( Verilen Para Cezası Hesaplanırken Siteye Kuruluş ve İşletmeler İçin Öngörülen Miktar Üzerinden Ceza Verilmesinde İsabetsizlik Görülmediği )
ÇEVRE KİRLİLİĞİNE NEDEN OLAN SİTE ( Davacı Siteye Verilen Para Cezası Hesaplanırken Siteye Kuruluş ve İşletmeler İçin Öngörülen Miktar Üzerinden Ceza Verilmesinde İsabetsizlik Görülmediği )
PARA CEZASI ( Çevre Kirliliğine Neden Olan Davacı Siteye Verilen Para Cezası Hesaplanırken Siteye Kuruluş ve İşletmeler İçin Öngörülen Miktar Üzerinden Ceza Verilmesinde İsabetsizlik Görülmediği )"
IDDGK2.6.2005E. 2003/123 K. 2005/2105"HÜRRİYETİ BAĞLAYICI CEZALARIN İÇTİMA EDİLMESİ ( İlk Niteliğini Kaybedip Yeni Bir Ceza Haline Geleceği - Toplam 12 Ay Hapis Cezasına Mahkum Olan Memurun Görevine Son Verilmesinde Hukuka Aykırılık Bulunmadığı )
MEMURUN GÖREVİNE SON VERİLMESİ ( Toplam 12 Ay Hapis Cezasına Mahkum Olması Nedeniyle - Aynı Neviden Hürriyeti Bağlayıcı Cezaların İçtima Edilmesi/İlk Niteliğini Kaybedip Yeni Bir Ceza Haline Geleceği )
MEMURLUK ŞARTININ KAYBEDİLMESİ ( Cezaların İçtima Edilmesi Sonucunda Toplam 12 Ay Hapis Cezasına Mahkum Olan Memurun Görevine Son Verilmesi - Hukuka Aykırılık Bulunmadığı )
CEZALARIN İÇTİMA EDİLMESİ ( İlk Niteliğini Kaybedip Yeni Bir Ceza Haline Geleceği - Toplam 12 Ay Hapis Cezasına Mahkum Olan Memurun Görevine Son Verilmesinde Hukuka Aykırılık Bulunmadığı )"
IDDGK2.6.2005E. 2003/432 K. 2005/2106"ALTI AYDAN FAZLA HAPİS CEZASI ( Devlet Memurluğuna Engel Teşkil Eden Hal - Askeri Ceza Kanununa veya Türk Ceza Kanununa Göre Verilip Verilmemesi Açısından Bir Ayrım Öngörülmediği )
MEMURİYETİN SONA ERDİRİLMESİ ( 10 Ay Hapis Cezası Alarak Kaybettiği Anlaşılan ve Aday Polis Memuru Olarak Görev Yaptığı Sırada Aldığı Bu Cezanın İnfazı Amacıyla Gözaltına Alınarak Cezaevine Konulan Davacının Memuriyetinin Sona Erdirilmesinde İsabetsizlik Olmadığı )
DEVLET MEMURLUĞUNA ENGEL TEŞKİL EDEN HAL ( 6 Aydan Fazla Hapis Cezası - Askeri Ceza Kanununa veya Türk Ceza Kanununa Göre Verilip Verilmemesi Açısından Bir Ayrım Öngörülmediği )"
IDDGK2.6.2005E. 2003/704 K. 2005/2101"GECEKONDULAR ( Hazine İle Şahıslara Ait Arsa Veya Araziler Üzerinde Yapılanların İmar Affından Yararlanamayacağı - İmar Uygulaması Sonucunda Hazine Adına Tescil Edilen Taşınmazın Satışına Karar Verilmesinde Mevzuata Aykırılık Görülmediği )
HAZİNE İLE ŞAHISLAR ADINA KAYITLI BULUNAN TAŞINMAZLAR ÜZERİNDE KALAN GECEKONDU ( Hazineye Ait Müstakil Arazi Kapsamında Kabul Edilip İmar Affından Yararlanamayacağı - İmar Uygulaması Sonucunda Hazine Adına Tescil Edilen Taşınmazın Satışına Karar Verilebileceği )
İMAR AFFI ( Hazine İle Şahıslara Ait Arsa Veya Araziler Üzerinde Yapılan Gecekonduların Yararlanamayacağı - İmar Uygulaması Sonucunda Hazine Adına Tescil Edilen Taşınmazın Satışına Karar Verilmesinde Mevzuata Aykırılık Görülmediği )
İMAR UYGULAMASI SONUCUNDA HAZİNE ADINA TESCİL EDİLEN TAŞINMAZ ( Satışına Karar Verilmesinde Mevzuata Aykırılık Görülmediği - Hazine İle Şahıslara Ait Arsa Veya Araziler Üzerinde Yapılan Gecekonduların İmar Affından Yararlanamayacağı )"
IDDGK9.6.2005E. 2004/2218 K. 2005/2125"DİKEY GEÇİŞE İLİŞKİN SINAV EVRAKLARININ TEKRAR İNCELENMESİ ( Meslek Yüksekokullar İle Açıköğretim Önlisans Programları Mezunlarının Lisans Öğrenimi - Davacının Mezun Olduğu Bölümden İlgili Öğretim Yılında Mezun Olan Öğrenci Sayısının Tespit Edilmesi Gerektiği )
MESLEK YÜKSEKOKULLAR İLE AÇIKÖĞRETİM ÖNLİSANS PROGRAMLARI MEZUNLARININ LİSANS ÖĞRENİMİ ( Mezun Olunan Bölümdeki Öğrencilerin Sayısının Tespitinde Burslu-Burssuz Ayrımı Yapılmadığı - Dikey Geçişe İlişkin Sınav Evraklarının Tekrar İncelenmesi )
ÖĞRENCİ SAYISININ TESPİTİ ( Burslu-Burssuz Ayrımı Yapılmadığı - Dikey Geçişe İlişkin Sınav Evraklarının Tekrar İncelenmesi Talebi )"
IDDGK9.6.2005E. 2004/2619 K. 2005/2128"VAKIF YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI ( Türkiye'deki Bir Üniversitede Lisans Tamamlamalarına Karar Verilen ve Üniversitelere Yerleştirilen Öğrencilerin Geçiş Yaptıkları Kurumun İkinci Öğretim Ücretini Ödeyeceklerine İlişkin Düzenlemenin Hukuka Uygun Olduğu )
YABANCI ÜLKELERDEKİ YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI ( Türkiye'deki Bir Üniversitede Lisans Tamamlamalarına Karar Verilen ve Üniversitelere Yerleştirilen Öğrencilerin Geçiş Yaptıkları Kurumun İkinci Öğretim Ücretini Ödeyeceklerine İlişkin Düzenlemenin Hukuka Uygun Olduğu )
İKİNCİ ÖĞRETİM ÜCRETİ ( Vakıf ve Yabancı Ülkelerdeki Yükseköğretim Kurumları - Türkiye'deki Bir Üniversitede Lisans Tamamlamalarına Karar Verilen ve Üniversitelere Yerleştirilen Öğrencilerin Geçiş Yaptıkları Kurumun İkinci Öğretim Ücretini Ödeyeceklerine İlişkin Düzenlemenin Hukuka Uygun Olduğu )"
IDDGK9.6.2005E. 2005/165 K. 2005/2144"YURT DIŞINDAN ALINAN ÖĞRETMENLİK ALANINDAKİ LİSANS DİPLOMALARI ( Denklik İşlemlerinde Bir Duraksama Oluştuğunda Öğretmenlik Meslek Bilgisi Alanındaki Düzeyi Belirlemesinin Kamu Hizmetinin Gerekleri ve Ülkemizde Uygulanacak Öğretmenliğin Uygulamalarına Uyumun Zorunlu Olduğu )
ÖĞRETMENLİK FORMASYON EĞİTİMİ ( Yurt Dışından Alınan Öğretmenlik Alanındaki Lisans Diplomaları - Denklik İşlemlerinde Bir Duraksama Oluştuğunda Öğretmenlik Meslek Bilgisi Alanındaki Düzeyi Belirlemesinin Kamu Hizmetinin Gerekleri ve Ülkemizde Uygulanacak Öğretmenliğin Uygulamalarına Uyumun Zorunlu Olduğu )
DENKLİK İŞLEMLERİNDE DURAKSAMA ( Yurt Dışından Alınan Öğretmenlik Alanındaki Lisans Diplomaları - Öğretmenlik Meslek Bilgisi Alanındaki Düzeyi Belirlemesinin Kamu Hizmetinin Gerekleri ve Ülkemizde Uygulanacak Öğretmenliğin Uygulamalarına Uyumun Zorunlu Olduğu )"
IDDGK15.6.2005E. 2005/1 K. 2005/1"ARAÇ MUAYENE HİZMETLERİNİN GÖRÜLMESİ İŞİ ( Ulaştırma Bakanlığına Ait Tekel ve İmtiyaz Niteliğinde Bulunan - Devredilmesine Yönelik Sözleşmenin Doğrudan Danıştay İdari İşler Kurulunda İncelenmesi Gerektiği )
TEKEL VE İMTİYAZ NİTELİĞİNDE HİZMET ( Devredilmesine Yönelik Sözleşmenin Doğrudan Danıştay İdari İşler Kurulunda İncelenmesi Gerektiği - Araç Muayene Hizmetlerinin Görülmesi İşi )
DANIŞTAY İDARİ İŞLER KURULUNDA İNCELENMESİ GEREKEN SÖZLEŞME ( Ulaştırma Bakanlığına Ait Tekel ve İmtiyaz Niteliğinde Bulunan Araç Muayene Hizmetlerinin Görülmesi İşinin Devredilmesine Yönelik Sözleşme )"
IDDGK16.6.2005E. 2003/274 K. 2005/2169"TÜKETİCİ SORUNLARI HAKEM HEYETİ YÖNETMELİĞİ ( Uyarınca Hakem Heyetine Tüketici Koruma ve Dayanışma Derneğinden Üye Atanmasına İlişkin İşlemin İptali Talebi - Dernek Şubesinin Tek Başına Dava Açamayacağı/Dava Açma Ehliyetinin Bulunmadığı )
ÜYE ATANMASI ( Hakem Heyetine Tüketici Koruma ve Dayanışma Derneğinden Üye Atanmasına İlişkin İşlemin İptali Talebi - Dernek Şubesinin Tek Başına Dava Açamayacağı/Dava Ehliyetinin Bulunmadığının Gözönüne Alınacağı )
DERNEK ŞUBESİNİN DAVA AÇMA EHLİYETİ ( Hakem Heyetine Tüketici Koruma ve Dayanışma Derneğinden Üye Atanmasına İlişkin İşlemin İptali Talebi - Dava Ehliyetinin Bulunmadığı )
DAVA EHLİYETİ ( Hakem Heyetine Tüketici Koruma ve Dayanışma Derneğinden Üye Atanmasına İlişkin İşlemin İptali Talebi - Dernek Şubesinin Tek Başına Dava Açamayacağı )"
IDDGK16.6.2005E. 2003/275 K. 2005/2170"YAŞ KOŞULU ( 4077 Sayılı Kanunda Reklam Kurulu Başkanı ve Üyeleri İçin Yaş Koşulu Bulunmadığından Dava Konusu Yönetmelik İle Kanunu Aşacak Şekilde 65 Yaş Sınırı Getirilmesinin Hukuka Aykırı Olduğu )
REKLAM KURULU BAŞKANI VE ÜYELERİ ( 4077 Sayılı Kanunda Yaş Koşulu Bulunmadığından Dava Konusu Yönetmelik İle Kanunu Aşacak Şekilde 65 Yaş Sınırı Getirilmesinin Hukuka Aykırı Olduğu )
ALTMIŞBEŞ YAŞ SINIRI GETİRİLMESİ ( 4077 Sayılı Kanunda Reklam Kurulu Başkanı ve Üyeleri İçin Yaş Koşulu Bulunmadığından Dava Konusu Yönetmelik İle Kanunu Aşacak Şekilde Getirilmesinin Hukuka Aykırı Olduğu )"
IDDGK16.6.2005E. 2003/329 K. 2005/2153"VAKIF ÜNİVERSİTELERİ ( Hizmetlerini Yerine Getirmekte Kullandıkları Yapılarının Resmi Bina Olduğunun Kabulü Gerektiği )
RESMİ BİNA ( Kamu Hizmeti Yapan Yasayla Kurulan ve Kamu Tüzel Kişiliğine Sahip Bulunan Vakıf Üniversitelerinin Bu Hizmeti Yerine Getirmekte Kullandığı Yapılarının Bu Nitelikte Olduğu )
KAMU KURUM VEYA KURULUŞLARINCA YAPILACAK VEYA YAPTIRILACAK YAPILAR ( Koşulları Yerine Getirmeleri Kaydıyla Avan Projeye Göre Ruhsat Verileceği - Vakıf Üniversiteleri )
AVAN PROJEYE GÖRE RUHSAT VERİLMESİ ( Kamu Kurum ve Kuruluşlarınca Yapılacak Veya Yaptırılacak Yapılarda Koşulları Yerine Getirmeleri Kaydıyla - Vakıf Üniversiteleri Yapıları )"
IDDGK16.6.2005E. 2003/591 K. 2005/2154"DUYULAN ELEM VE SIKINTILAR ( Yargı Kararının Gereğinin Yerine Getirilmemiş Olması Nedeniyle Halen Devam Ettiğinden Manevi Tazminata Hükmedilmesi Gerektiği )
MANEVİ TAZMİNAT ( Davacının Duyduğu Elem ve Sıkıntılar Yargı Kararının Gereğinin Yerine Getirilmemiş Olması Nedeniyle Halen Devam Ettiğinden Hükmedilmesi Gerektiği )
YARGI KARARININ GEREĞİNİN YERİNE GETİRİLMEMESİ ( Davacının Duyduğu Elem ve Sıkıntılar Halen Devam Ettiğinden Manevi Tazminata Hükmedilmesi Gerektiği )
YASAL FAİZ ( Manevi Tazminata Tazminat Davasının Açıldığı Gündün İtibaren Yasal Faize Hükmedilmesi Gerektiği )"
IDDGK16.6.2005E. 2003/659 K. 2005/2178"HAKİM DURUMUN KÖTÜYE KULANDIĞI ŞİKAYETİ ( Etibank'ın Bor Madeni Alanında Yasal Tekel Hakkına Sahip Olduğu - Başvurudaki İddiaların Yasal Tekel Hakkının Kullanımından Kaynaklandığı/Soruşturma Açılmasına Gerek Bulunmadığı )
TEKEL HAKKI ( Etibank'ın Bor Pazarındaki Hakim Durumunu Kötüye Kullandığı Şikayeti - Soruşturma Açılmasına Gerek Bulunmadığı/Başvurudaki İddiaların Yasal Tekel Hakkının Kullanımından Kaynaklandığı )
BOR MADENİ PAZARI ( Etibank'ın Yasal Tekel Hakkına Sahip Olduğu/Hakim Durumunu Kötüye Kullandığı Şikayeti - Başvurudaki İddiaların Yasal Tekel Hakkının Kullanımından Kaynaklandığı/Soruşturma Açılmasına Gerek Bulunmadığı )"
IDDGK16.6.2005E. 2003/695 K. 2005/2176"REKABET KURULU KARARLARI ( Kesin Ve Yürütülmesi Zorunlu İdari İşlemler Olduğu - Bu Kararlara Karşı İlgililerin Başvuru Yollarının Öncelikle 4054 Sayılı Kanunun 55/1'de Düzenlendiği )
İPTAL TALEBİ ( Rekabet Kurulu Kararları - İlgililerin Öncelikle 4054 Sayılı Kanunun 55/1. Maddesi Uyarınca İşlem Tesis Eden Davalı İdarenin Bu İşlemine Karşı Dava Yolundan Başka Başvurulabilecek Bir İdari İtiraz Yolu Öngörülmediği )
REKABETİN KORUNMASI HAKKINDA KANUNUN İHLAL EDİLİP EDİLMEDİĞİ ( Rekabet Kurulu Kararlarına Karşı İlgililerin Başvuru Yollarının Öncelikle 4054 Sayılı Kanunun 55/1'de Düzenlendiği - Kurul Kararının İptali Talebi )
ÖN ARAŞTIRMA YAPILMASI HAKKINDA VERİLEN KURUL KARARI ( İlgililerin Öncelikle 4054 Sayılı Kanunun 55/1. Maddesi Uyarınca İşlem Tesis Eden Davalı İdarenin Bu İşlemine Karşı Dava Yolundan Başka Başvurulabilecek Bir İdari İtiraz Yolu Öngörülmediği - İptal Talebi )
PARA CEZASI VERİLMESİNE İLİŞKİN REKABET KURULU KARARI ( 4054 Sayılı Kanunun 17/D Maddesi Uyarınca Verilmesi Halinde İtiraz Yoluyla İncelenmesine Olanak Olmadığı )"
IDDGK16.6.2005E. 2003/788 K. 2005/2158"ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ ( Davacının 2547 Sayılı Yasanın 35. Maddesi Uyarınca Ancak Kadrosunun Geçici Olarak Yüksek Lisans Yapacağı Üniversiteye Tahsisi Halinde O Üniversitede Yüksek Lisans Yapabileceği )
YÜKSEK LİSANS ( Davacının 2547 Sayılı Yasanın 35. Maddesi Uyarınca Ancak Kadrosunun Geçici Olarak Yüksek Lisans Yapacağı Üniversiteye Tahsisi Halinde O Üniversitede Yapabileceği )"
IDDGK16.6.2005E. 2004/2181 K. 2005/2165"MEVZUAT DEĞİŞİKLİĞİNİN SÖZLEŞMEYE UYARLANMASI ( Satış Tarifelerinin Tespiti İle İlgili Bakanlık Makamı Oluruna İlişkin İşlemin İptali İstemi - Mevzuattaki Değişikliğin Sözleşme Hükümleri Uygulanarak Tarifeye Yansıtılmasının Hukuka Uygun Olduğu )
SATIŞ TARİFESİNİN TESPİTİ ( Kombine Çevrim Doğalgaz Santralinin Elektrik Enerjisi Satış Tarifelerinin Tespiti İle İlgili Bakanlık Makamı Oluruna İlişkin İşlemin İptali İstemi - Mevzuattaki Değişikliğin Sözleşme Hükümleri Uygulanarak Tarifeye Yansıtılabileceği )
İMTİYAZ SÖZLEŞMESİ ( Eki Tablolarda Yer Alan Tahmini Rakamların Yıl İçindeki Üretim Miktarı İle Maliyet Unsurlarındaki Artış Azalışa Bağlı Olarak Değişmesinin Sözleşme Değişikliği Niteliğinde Olmadığı )
SÖZLEŞME DEĞİŞİKLİĞİ ( Satış Tarifelerinin Tespiti İle İlgili Bakanlık Makamı Oluruna İlişkin İşlemin İptali İstemi - İmtiyaz Sözleşmesinin Eki Tablolarda Yer Alan Tahmini Rakamların Yıl İçindeki Üretim Miktarı İle Maliyet Unsurlarındaki Artış Azalışa Bağlı Olarak Değişmesinin Sözleşme Değişikliği Niteliğinde Olmadığı )"
IDDGK16.6.2005E. 2004/2548 K. 2005/2179"TEDBİR KARARI ( Soruşturmayı Yürüten ve Geçici Tedbiri Öneren Kurul Üyesinin de Katıldığı Toplantıda Geçici Tedbir Talebinin Değerlendirilerek Tedbir Kararı Alınmasına İlişkin İşlemde Tarafsızlık İlkesinin İhlal Edildiği )
TARAFSIZLIK İLKESİ ( Soruşturmayı Yürüten ve Geçici Tedbiri Öneren Kurul Üyesinin de Katıldığı Toplantıda Geçici Tedbir Talebinin Değerlendirilerek Tedbir Kararı Alınmasına İlişkin İşlemde İhlal Edildiği )
GEÇİCİ TEDBİR TALEBİ ( Soruşturmayı Yürüten ve Geçici Tedbiri Öneren Kurul Üyesinin de Katıldığı Toplantıda Geçici Tedbir Talebinin Değerlendirilerek Tedbir Kararı Alınmasına İlişkin İşlemde Tarafsızlık İlkesinin İhlal Edildiği )"
IDDGK16.6.2005E. 2005/1499 K. 2005/2167"KAPSAM DIŞI PERSONEL ( İş Kanununa Tabi Olarak Çalıştırılan ve 506 Sayılı Sosyal Sigortalar Kanununa Göre Sosyal Güvenlik Yönünden Sigortalı Kabul Edilip Bu Kurumla İlişkilendirilen Davacının Ücretinden İşsizlik Sigortası Primi Kesilmesinde Hukuka Aykırılık Görülmediği )
İŞ KANUNUNA TABİ OLARAK ÇALIŞMA ( 506 Sayılı Sosyal Sigortalar Kanununa Göre Sosyal Güvenlik Yönünden Sigortalı Kabul Edilip Bu Kurumla İlişkilendirilen Davacının Ücretinden İşsizlik Sigortası Primi Kesilmesinde Hukuka Aykırılık Görülmediği )
İŞSİZLİK SİGORTASI PRİMİ ( İş Kanununa Tabi Olarak Çalıştırılan ve 506 Sayılı Sosyal Sigortalar Kanununa Göre Sosyal Güvenlik Yönünden Sigortalı Kabul Edilip Bu Kurumla İlişkilendirilen Davacının Ücretinden Kesilmesinde Hukuka Aykırılık Görülmediği )"
IDDGK7.7.2005E. 2005/1489 K. 2005/2252"REKABET KURULUNCA VERİLEN KARARIN İPTALİ İSTEMİ ( Danıştay Dava Daireleri İle İdari veya Vergi Dava Daireleri Genel Kurullarının Temyiz Üzerine Verdikleri Kararların Düzeltilmesi 54. Maddende Yazılı Sebeplerden Birinin Varlığı İle Mümkün Olduğu )
KARAR DÜZELTME İSTEMİ ( Danıştay Dava Daireleri İle İdari veya Vergi Dava Daireleri Genel Kurullarının Temyiz Üzerine Verdikleri Kararların Düzeltilmesi 54. Maddende Yazılı Sebeplerden Birinin Varlığı İle Mümkün Olduğu )
DANIŞTAY DAVA DAİRELERİ İLE İDARİ VEYA VERGİ DAVA DAİRELERİ GENEL KURULLARININ TEMYİZİ ( Üzerine Verdikleri Kararların Düzeltilmeleri İdari Yargılama Usulü Kanunu'nun 54. Maddesinde Yazılı Sebeplerden Birinin Varlığı İle Mümkün Olduğu )"
IDDGK7.7.2005E. 2005/375 "SAĞLIK BAKANLIĞI ATAMA VE NAKİL YÖNETMELİĞİ ( Hizmet Grubu Tanımının Yeniden Yapılması Zorunlu Olup Yönetmeliğin 4. Maddesinin ( G ) Bendinde Mevzuata Uyarlık Görülmediği )
UNVAN VE BRANŞLAR İTİBARİYLE HER İLİN STANDART KADRO SAYISININ OBJEKTİF BİR ŞEKİLDE BELİRLENMEDİĞİ ( Davalı İdarenin Keyfi Uygulamalarına Yol Açabileceğindan Hizmet Grubu Tanımının Yeniden Yapılması Zorunlu Olup Olduğu )
HİZMET GRUBU TANIMI ( Yeniden Yapılması Zorunlu Olup Yönetmeliğin 4. Maddesinin ( G ) Bendinde Mevzuata Uyarlık Görülmediği - Sağlık Bakanlığı Atama ve Nakil Yönetmeliği )"
IDDGK7.7.2005E. 2005/410 K. 2005/2235"TÜRK KARDİYOLOJİ VAKFI ( Üniversitenin Eğitim Öğretim Faaliyetlerini Sürdüren Tıp Fakültesi ve Hemşirelik Yüksekokuluna Kontenjan Kılavuzunda Yer Verilmemesine İlişkin İşlemin İptali İstemiyle Dava Açma Ehliyetinin Bulunduğu )
TIP FAKÜLTESİ VE HEMŞİRELİK YÜKSEKOKULU ( Türk Kardiyoloji Vakfının Tıp Fakültesi ve Hemşirelik Yüksekokuluna Kontenjan Kılavuzunda Yer Verilmemesine İlişkin İşlemin İptali İstemiyle Dava Açma Ehliyetinin Bulunduğu )
YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI VE KONTENJANLARI KILAVUZUNDA YER VERİLMEMESİNE İLİŞKİN İŞLEMİN İPTALİ ( Türk Kardiyoloji Vakfının Dava Açma Ehliyetinin Bulunduğu )
DAVA AÇMA EHLİYETİ ( Türk Kardiyoloji Vakfının Tıp Fakültesi ve Hemşirelik Yüksekokuluna Kontenjan Kılavuzunda Yer Verilmemesine İlişkin İşlemin İptali İstemiyle Dava Açma Ehliyetinin Bulunduğu )"
IDDGK6.10.2005E. 2003/518 K. 2005/2406"İMAR PLANLARI ( Onaylandıktan Sonra İlan Edilmeksizin Uygulamaya Konulan - Yasada Öngörülen Prosedür Tamamlanmaksızın Tesis Edilmiş Bir İşlem Olacağı/Bu Şekil Eksikliği Nedeniyle İptalinin Gerekeceği )
TURİZM ALANLARI VE MERKEZLERİNDE İMAR PLANLARININ HAZIRLANMASI ( Bakanlıkça Onanan İmar Planlarının Kesinleşmeleri İçin Bir Ay Süreyle Askıya Çıkarılmak Suretiyle İlan Edilmelerinin Gerektiği )
İDARİ DAVAYA KONU OLABİLECEK İŞLEMLER ( Kesin ve Yürütülmesi Zorunlu İşlemler Olması Gerektiği - İmar Planının Turizm Bakanlığınca Onaylanıp İlan Edilmediği/Bu Durumda Ortada Kesin ve Davacı Yönünden Uygulanabilir Nitelikte Bir Planın Bulunmadığı )"
IDDGK6.10.2005E. 2004/3 K. 2005/2371"NAZIM HİKMET RAN'IN VATANDAŞLIKTAN ISKAT KARARI ( Nüfus Kütüğüne Tesciline İlişkin İşlemin İptali İstemi - Bir Vatandaş Olarak Davacının Kişisel ve Meşru Menfaatinin de İhlal Edildiği/Sübjektif Ehliyetinin Varlığı )
VATANDAŞLIKTAN ISKAT KARARI ( Nazım Hikmet Ran'ın/Nüfus Kütüğüne Tesciline İlişkin İşlemin İptali İstemi - Sübjektif Ehliyet/Bir Vatandaş Olarak Davacının Kişisel ve Meşru Menfaatinin de İhlal Edildiği )
SÜBJEKTİF EHLİYET ( Nazım Hikmet Ran'ın Vatandaşlıktan Iskat Kararının Nüfus Kütüğüne Tesciline İlişkin İşlemin İptali İstemi - Bir Vatandaş Olarak Davacının Kişisel ve Meşru Menfaatinin de İhlal Edildiği/Sübjektif Ehliyetinin Varlığı )
KİŞİSEL VE MEŞRU MENFAAT ( Nazım Hikmet Ran'ın Vatandaşlıktan Iskat Kararının Nüfus Kütüğüne Tesciline İlişkin İşlemin Bir Vatandaş Olarak Davacının da İhlal Ettiği - Sübjektif Ehliyetinin Varlığı/İptalini İsteyebileceği )"
IDDGK6.10.2005E. 2005/1547 K. 2005/2291"YARGILAMA USULÜ ( Davacının Yargılama Sırasında Vefat Etmesi - Atama İşleminin İptali İstemiyle Açılan Davada Verilecek Kararın Yalnızca Ölen Davacıyı İlgilendirdiği ve Mirasçıların Hukuku Bakımından Terekeye Devredilebilecek Bir Menfaatin Bulunmadığı )
DAVACININ VEFATI ( Atama İşleminin İptali İstemiyle Açılan Davada Verilecek Kararın Yalnızca Ölen Davacıyı İlgilendirdiği ve Mirasçıların Hukuku Bakımından Terekeye Devredilebilecek Bir Menfaatin Bulunmadığı )
ATAMA İŞLEMİNİN İPTALİ ( Davacının Yargılama Sırasında Vefat Etmesi - Atama İşleminin İptali İstemiyle Açılan Davada Verilecek Kararın Yalnızca Ölen Davacıyı İlgilendirdiği ve Mirasçıların Hukuku Bakımından Terekeye Devredilebilecek Bir Menfaatin Bulunmadığı )
MİRASÇILARIN DURUMU ( Davacının Yargılama Sırasında Vefat Etmesi - Atama İşleminin İptali İstemiyle Açılan Davada Verilecek Kararın Yalnızca Ölen Davacıyı İlgilendirdiği ve Mirasçıların Hukuku Bakımından Terekeye Devredilebilecek Bir Menfaatin Bulunmadığı )"
IDDGK6.10.2005E. 2005/1729 K. 2005/2365"İPTAL DAVASI ( Düzenleyici İşlemin Uygulanması Üzerine İlgililerin Düzenleyici İşlemi Veya Uygulama İşlemini Ya da Her İkisini Birlikte İptal Davasına Konu Yapabileceği - Süre Başlangıcı )
DÜZENLEYİCİ İŞLEM ( Uygulanması Üzerine İlgililerin Düzenleyici İşlemi Veya Uygulama İşlemini Ya da Her İkisini Birlikte İptal Davasına Konu Yapabileceği - Süre Başlangıcı/İptal Davası )
UYGULAMA İŞLEMİ ( İptal Davası/Süre Başlangıcı - Düzenleyici İşlemin Uygulanması Üzerine İlgililerin Düzenleyici İşlemi Veya Uygulama İşlemini Ya da Her İkisini Birlikte İptal Davasına Konu Yapabileceği )
SÜRE BAŞLANGICI ( İptal Davası - Düzenleyici İşlemin Uygulanması Üzerine İlgililerin Düzenleyici İşlemi Veya Uygulama İşlemini Ya da Her İkisini Birlikte İptal Davasına Konu Yapabileceği )"
IDDGK6.10.2005E. 2005/2008 K. 2005/2297"DAVA AÇMA EHLİYETİ ( Banka Mağdurları Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği - Dava Açma Değil Açılmış ve Açılacak Olan Davaların Takibine Yardım Etmek Görevi Verildiği/Davacı Derneğin Meşru Kişisel ve Güncel Menfaatinin Etkilenemeyeceği )
BANKA MAĞDURLARI YARDIMLAŞMA VE DAYANIŞMA DERNEĞİ ( Dava Açma Değil Açılmış ve Açılacak Olan Davaların Takibine Yardım Etmek Görevi Verildiği/Davacı Derneğin Meşru Kişisel ve Güncel Menfaatinin Etkilenemeyeceği - Dava Açma Ehliyeti Bulunmadığı )
DERNEĞİN DAVA AÇMA EHLİYETİ ( Banka Mağdurları Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği - Dava Açma Değil Açılmış ve Açılacak Olan Davaların Takibine Yardım Etmek Görevi Verildiği/Davacı Derneğin Meşru Kişisel ve Güncel Menfaatinin Etkilenemeyeceği )"
IDDGK6.10.2005E. 2005/2161 K. 2005/2292"TEMYİZ DİLEKÇESİ ( Davacı Vekilinin Dilekçe İle Sunduğu "3 Gün İstirahatının Uygun Olduğu"na Dair Uzman Tabip Raporunun 2577 S.K.'da Öngörülen Temyiz Süresini Uzatabilecek Nitelikte Bulunmadığı )
DOKTOR RAPORU ( 2577 S.K.'da Öngörülen Temyiz Süresini Uzatabilecek Nitelikte Olmadığı - Davacı Vekilinin Temyiz Dilekçesi İle Sunduğu "3 Gün İstirahatının Uygun Olduğu"na Dair )
SÜRE ( Danıştay Dava Daireleri İle İdare ve Vergi Mahkemelerinin Nihai Kararlarını Temyizde - 30 Günlük Sürenin Davacı Vekilinin Temyiz Dilekçesi İle Sunduğu "3 Gün İstirahatının Uygun Olduğu"na Dair Uzman Tabip Raporuyla Uzamayacağı )"
IDDGK6.10.2005E. 2005/381 K. 2005/2293"KARAR DÜZELTME İSTEMİ ( Dairece Karara Bağlamaksızın Direnme Kararı Verilmesinde Hukuka ve Mevzuata Uyarlık Bulunmadığı )
DİRENME KARARI ( Karar Düzeltme İstemi Dairece Karara Bağlamaksızın Verilmesinde Hukuka ve Mevzuata Uyarlık Bulunmadığı )"
IDDGK20.10.2005E. 2003/1145 K. 2005/2539"ÖĞRETMENLİĞE ATANMA ( İlk Defa - 40 Yaş Sınırı Koşulunun Öngörülmesinde Kamu Yararı ve Hizmet Gereklerine Aykırılık Bulunmadığı )
ATANMADA YAŞ SINIRI KOŞULU ( 40 Yaş/Kamu Yararı ve Hizmet Gereklerine Aykırılık Bulunmadığı - İlk Defa Öğretmenliğe Atanacaklar )
İLK DEFA ÖĞRETMENLİĞE ATANACAKLAR ( 40 Yaş Sınırı Koşulunun Öngörülmesinde Kamu Yararı ve Hizmet Gereklerine Aykırılık Bulunmadığı )"
IDDGK20.10.2005E. 2003/977 K. 2005/2500"KAMU GÖREVLİSİ ( Hakkında Görevden Çıkarma Cezası Verilen - Yargısal Yoldan Bu İşlemin İptalini Sağlaması Halinde İdarenin Bu Karara Uygun İşlem Tesis Etmesi ve İşlemin Doğurduğu Hukuki ve Fiili Bütün Sonuçları Ortadan Kaldırması Gerektiği )
GÖREVDEN ÇIKARMA CEZASI ( Verilen Bir Kamu Görevlisinin Yargısal Yoldan Bu İşlemin İptalini Sağlaması Halinde İdarenin Bu Karara Uygun İşlem Tesis Etmesi ve İşlemin Doğurduğu Hukuki ve Fiili Bütün Sonuçları Ortadan Kaldırması Gerektiği )
İPTAL EDİLEN KARARIN SONUÇLARI ( İdarenin Bu Karara Uygun İşlem Tesis Etmesi ve İşlemin Doğurduğu Hukuki ve Fiili Bütün Sonuçları Ortadan Kaldırması Gerektiği - Hakkında Görevden Çıkarma Cezası Verilen Bir Kamu Görevlisinin Yargısal Yoldan Bu İşlemin İptalini Sağlaması )"
IDDGK17.11.2005E. 2003/572 K. 2005/2647"REKABETİ SINIRLAYICI UYGULAMA ( Bayiler Arasında/Soruşturmada Görevlendirilen Rekabet Kurulu Üyesinin Mecbur Olmadığı Halde Karar Aşamasında da Yer Aldığı - Hukuka ve Tarafsızlık İlkesine Aykırılık Teşkil Ettiği )
REKABET KURULU KARARININ USULSÜZ OLMASI ( Soruşturmada Görevlendirilen Rekabet Kurulu Üyesinin Mecbur Olmadığı Halde Karar Aşamasında da Yer Aldığı - Hukuka ve Tarafsızlık İlkesine Aykırılık Teşkil Ettiği )
SORUŞTURMADA GÖREVLİ REKABET KURULU ÜYESİNİN KARAR TOPLANTISINA KATILMASI ( Rekabet Kurulunun En Az 8 Üye İle Toplantı Yaptığı/Soruşturmada Görevlendirilen Rekabet Kurulu Üyesinin Mecbur Olmadığı Halde Karar Aşamasında da Yer Aldığı - Hukuka Uygun Olmadığı )
TARAFSIZLIK İLKESİ ( Soruşturmada Görevlendirilen Rekabet Kurulu Üyesinin Mecbur Olmadığı Halde Karar Aşamasında da Yer Aldığı - Hukuka ve Tarafsızlık İlkesine Aykırılık Teşkil Ettiği )"
IDDGK15.12.2005E. 2005/2477 K. 2005/2822"İMAR PLANLARI ( Üst Ölçekli Plan Varsa Alt Ölçekli İmar Planlarının Uygulama İşlemi Niteliğinde Olduğu - Alt Ölçekli Planlara Karşı Açılan Davada Öğrenme Üzerine Dayanağı Olan Üst Ölçekli Planın İptali İstemiyle de Dava Açılabileceği )
ÜST ÖLÇEKLİ İMAR PLANI ( Varlığında Alt Ölçekli İmar Planlarının Uygulama İşlemi Niteliğinde Olduğu - Alt Ölçekli Planlara Karşı Açılan Davada Öğrenme Üzerine Dayanağı Olan Üst Ölçekli Planın İptali İstemiyle de Dava Açılabileceği )
ALT ÖLÇEKLİ İMAR PLANI ( Karşı Açılan Davada Öğrenme Üzerine Dayanağı Olan Üst Ölçekli Planın İptali İstemiyle de Dava Açılabileceği - Üst Ölçekli Plan Varlığında Alt Ölçekli İmar Planlarının Uygulama İşlemi Niteliğinde Olduğu )
UYGULAMA İŞLEMİ NİTELİĞİ ( Üst Ölçekli Plan Varsa Alt Ölçekli İmar Planlarının Bu Nitelikte Olduğu - Alt Ölçekli Planlara Karşı Açılan Davada Öğrenme Üzerine Dayanağı Olan Üst Ölçekli Planın İptali İstemiyle de Dava Açılabileceği )"
IDDGK15.12.2005E. 2005/3242 K. 2005/2801"YÜRÜTMENİN DURDURULMASI İSTEMLİ DAVALAR ( 2577 S.K. Md. 8/3'de Öngörülen "Süre Uzatım Halinin" Uygulanmayacağı Konusunda Bir Düzenleme Bulunmadığı )
SÜRE UZATIM HALİ ( Yürütmenin Durdurulması Kararı Verilmesi İstemini Taşıyan Davalar İçin de Kabul Edilmesi Gerektiği )
SÜRELERİN HESABI ( Yürütmenin Durdurulması İstemli Davalarda - 2577 S.K. Md. 8/3'de Öngörülen "Süre Uzatım Halinin" Uygulanmayacağı Konusunda Bir Düzenleme Bulunmadığı )"
IDDGK15.12.2005E. 2005/762 "CUMHURİYET SAVCISININ YAZILI EMRİ ( Kolluktaki Dosyalara Yönelik Tüm Müdafi Taleplerinin Karşılanmasını Cumhuriyet Savcısının Yazılı Emrine Bağlayan Dava Konusu Düzenlemede Hukuka Uyarlık Bulunmadığı )
MÜDAFİİN SORUŞTURMA EVRAKINI İNCELEMESİ ( Soruşturma Sırasında Dosya İçeriğini İnceleyebilir ve İstediği Belgelerin Bir Örneğini Harçsız Olarak Alabileceği - Kollukta Bulunan Soruşturma Dosyası İçin Yetkili Cumhuriyet Savcısının Yazılı Emri Gerektiği )
SAVUNMA HAKKININ KULLANILMASININ ZORLAŞTIRILMASI ( Müdafiin Soruşturma Evresinde Dosya İçeriğini İnceleyebilmesi ve İstediği Belgelerin Bir Örneğini Alabilmesi Soruşturmanın Amacını Tehlikeye Düşürmesi Halinde Savcı İstemi Üzerine Hakim Kararı İle Bu Yetki Sınırlanabileceği )
YÜRÜTMENİN DURDURULMASI ( Kolluktaki Dosyalara Yönelik Tüm Müdafi Taleplerinin Karşılanmasını Cumhuriyet Savcısının Yazılı Emrine Bağlayan Dava Konusu Düzenlemede Hukuka Uyarlık Bulunmaması Nedeniyle Gerektiği )"
IDDGK22.12.2005E. 2004/106 K. 2005/3262"REKABET KURULU KARARI ( 4054 Sayılı Yasanın 4. Madde Kapsamında Şikayet Konusu İddiaların Gerçeği Yansıtmadığı Bu Nedenlerle Soruşturma Açılmasına Gerek Bulunmadığına İlişkin Rekabet Kurulu Kararının Dosyadaki Bilgi-Belgelere ve Yasanın Amacına Uygun Bulunmadığı
ŞİKAYET ( Davacı Şikayetinin 4054 Sayılı Yasanın 6. Maddesi Kapsamında İncelenemeyeceği - 4. Madde Kapsamında Yapılan İncelemede İse Şikayet Konusu İddiaların Gerçeği Yansıtmadığına İlişkin Rekabet Kurulu Kararının Dosyadaki Bilgi-Belgelere ve Yasanın Amacına Uygun Bulunmadığı )"
IDDGK29.12.2005E. 2004/776 K. 2005/3356"TIBBİ BİYOKİMYA VE TIBBİ MİKROBİYOLOJİ UZMANLIK ALANLARI ( Yalnızca Tıp Fakültesi Mezunlarının Tercih Edilebileceklerine İlişkin Düzenlemenin Tıpta Uzmanlık Tüzüğü Geçici Md. 5 Uyarınca Hukuka Uygun Bulunmadığı )
TIPTA UZMANLIK TÜZÜĞÜ ( Geçici Md. 5 Uyarınca Hukuka Uygun Bulunmayan Düzenleme - Tıbbi Biyokimya ve Tıbbi Mikrobiyoloji Uzmanlık Alanlarına Yalnızca Tıp Fakültesi Mezunlarının Tercih Edilebileceklerine İlişkin )
TIP FAKÜLTESİ MEZUNLARI ( Tıbbi Biyokimya ve Tıbbi Mikrobiyoloji Uzmanlık Alanlarına Yalnızca Bu Mezunlarının Tercih Edilebileceklerine İlişkin Düzenlemenin Tıpta Uzmanlık Tüzüğü Geçici Md. 5 Uyarınca Hukuka Uygun Bulunmadığı )"
IDDGK29.12.2005E. 2005/2107 K. 2005/3348"DÖNER SERMAYEDEN YAPILACAK EK ÖDEMELER ( Sağlık Bakanlığına Bağlı - Hukuk Müşavirlerinin Bakanlık Merkez Teşkilatındaki Hiyerarşik Yapılanmada Alt Sıralarda Belirlenmesi Yolundaki Düzenlemede Hukuka Uyarlık Bulunmadığı )
HUKUK MÜŞAVİRLERİNE DÖNER SERMAYEDEN YAPILACAK EK ÖDEMELER ( Hiyerarşik Yapılanmada Alt Sıralarda Belirlenmesi Yolundaki Düzenlemede Hukuka Uyarlık Bulunmadığı - Sağlık Bakanlığına Bağlı )
SAĞLIK BAKANLIĞINA BAĞLI HUKUK MÜŞAVİRLERİNE DÖNER SERMAYEDEN YAPILACAK EK ÖDEMELER ( Hiyerarşik Yapılanmada Alt Sıralarda Belirlenmesi Yolundaki Düzenlemede Hukuka Uyarlık Bulunmadığı"
IDDGK9.2.2006E. 2006/90 K. 2006/28"ADLİ YARGININ GÖREVSİZLİK KARARI SONRASINDA DOSYAYI İDARİ YARGI YERİNE GÖNDERMESİ ( Yapılan Bu Hukuki Hatanın Sorumluluğunu Davacıya Yüklemenin Adil Yargılanma Hakkına Uygun Bulunmadığı )
ADİL YARGILANMA HAKKINA AYKIRILIK ( Davanın İncelenmeksizin Reddedilmesi - Adli Yargının Görevsizlik Kararından Sonra Dosyayı İdari Yargıya Göndermesi/Hukuki Hatanın Sorumluluğunun Davacıya Yüklenemeyeceği )
İDARİ YARGIYA BAŞVURMA ( Adli Yargının Görevsizlik Kararından Sonra Dosyayı İdari Yargıya Göndermesi - İdari Yargıda Ayrı Bir Dava Açılmadığı Gerekçesiyle Davanın İncelenmeksizin Reddi/Adil Yargılanma Hakkına Aykırılık )
GÖREVSİZ YARGI YERİNE BAŞVURMA ( Adli Yargının Görevsizlik Kararından Sonra Dosyayı İdari Yargıya Göndermesi/Hukuki Hatanın Sorumluluğunun Davacıya Yüklenemeyeceği - Davanın İncelenmeksizin Reddedilemeyeceği )
HUKUKİ HATA ( Adli Yargının Görevsizlik Kararından Sonra Dosyayı İdari Yargıya Göndermesi/Sorumluluğunun Davacıya Yüklenemeyeceği - Davanın İncelenmeksizin Reddedilemeyeceği/Adil Yargılanma Hakkına Aykırılık )"
IDDGK16.2.2006E. 2005/3482 K. 2006/29"DİSİPLİN SORUŞTURMASI VE ÖN İŞLEMLER ( Davacı Üniversite Tarafından Yapılan - Bu Verilere Dayanarak Alınan Dava Konusu Kararın Davacı Kurumu da Kapsadığı/İşlemin İptali İstemiyle Dava Açma Ehliyeti Bulunmadığı )
DAVA AÇMA EHLİYETİ BULUNMAMASI ( Disiplin Soruşturması ve Ön İşlemlerin Davacı Üniversite Tarafından Yapıldığı - Bu Verilere Dayanarak Alınan Dava Konusu Kararın Davacı Kurumu da Kapsadığı )
KAMU KURUMLARININ BİRLİKTE OLUŞTURDUKLARI YADA KENDİ BAŞVURU VEYA İTİRAZLARI SONUCU OLUŞAN İŞLEMLER ( Bu İşlemlere Karşı Dava Açma Ehliyetlerinden Söz Edilemeyeceği )"
IDDGK23.2.2006E. 2004/2733 K. 2006/54"İDARİ PARA CEZASI ( Uygulanmasını Öngören Yönetmelik Kuralının Yasal Dayanağının Bulunmadığı - Yasada Yer Almayan Bir Yükümlülüğün Yönetmelikle Getirilemeyeceği )
YÖNETMELİKLE GETİRİLEN İDARİ PARA CEZASI ( Yasal Dayanağının Bulunmadığı - Yasada Yer Almayan Bir Yükümlülüğün Yönetmelikle Getirilemeyeceği )
YASADA YER ALMAYAN YÜKÜMLÜLÜK ( Yönetmelikle Getirilemeyeceği - İdari Para Cezası )"
IDDGK16.3.2006E. 2006/106 K. 2006/127"DÜZENLEYİCİ İŞLEM ( Tek Başına Dava Konusu Edilebilir Bir Uygulama İşlemi İle Birlikte Dava Konusu Edilmemiş Olması/Yönetmeliğin İptali İsteminin Esastan İncelenmesine Olanak Bulunmadığı - Üniversite Öğretim Mesleğinden Çıkarılma )
UYGULAMA İŞLEMİ ( Birlikte Dava Konusu Edilen Düzenleyici İşlemin İncelenebilmesi İçin Uygulama İşleminin Tek Başına Dava Konusu Edilebilmesi Yani Kesin ve Yürütülmesi Zorunlu İşlem Niteliğinde Olması Gerektiği )
YÖNETMELİĞİN İPTALİ İSTEMİ ( Esastan İncelenmesine Olanak Bulunmaması - Düzenleyici İşlemin Tek Başına Dava Konusu Edilebilir Bir Uygulama İşlemi İle Birlikte Dava Konusu Edilmemiş Olması/Üniversite Öğretim Mesleğinden Çıkarılma )
ÜNİVERSİTE ÖĞRETİM MESLEĞİNDEN ÇIKARILMA ( Düzenleyici İşlemin Tek Başına Dava Konusu Edilebilir Bir Uygulama İşlemi İle Birlikte Dava Konusu Edilmemiş Olması - Yönetmeliğin İptali İsteminin Esastan İncelenmesine Olanak Bulunmadığı )"
IDDGK16.3.2006E. 2006/212 K. 2006/129"BELEDİYE BAŞKANI HAKKINDA VERİLEN GENSORU ÖNERGESİ ( Meclis Üye Tam Sayısının Salt Çoğunluğu İle Gündeme Alınıp Alınamayacağı Karara Bağlandıktan Sonra 3 Tam Gün Geçmesi ve Sonucunun Karara Bağlanması Gerektiği )
GENSORU ÖNERGESİ ( Meclis Üye Tam Sayısının Salt Çoğunluğu İle Gündeme Alınıp Alınamayacağı Karara Bağlandıktan Sonra 3 Tam Gün Geçmesi ve Sonucunun Karara Bağlanması Gerektiği - Belediye Başkanı Hakkında Verilen )
BELEDİYE MECLİS TOPLANTISI ( Belediye Başkanı Hakkında Verilen Gensoru Önergesi - Üye Tam Sayısının Salt Çoğunluğu İle Gündeme Alınıp Alınamayacağı Karara Bağlandıktan Sonra 3 Tam Gün Geçmesi ve Sonucunun Karara Bağlanması Gerektiği )"
IDDGK23.3.2006E. 2005/3438 K. 2006/232"İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ ( Uyuşmazlığa Konu Taşınmazların Fonksiyonunda Herhangi Bir Değişiklik Yapılmadığı - Davanın Konusuz Kaldığından Sözedilmeyeceği/İşin Esasının İncelenmesi Gerektiği )
BAYINDIRLIK VE İSKAN BAKANLIĞININ İMAR PLANI DEĞİŞİKLİKLERİNİ ONAMASI ( İptali İstemi - Taşınmazların Fonksiyona Yönelik Bir Değişiklik Olmadığı/Hukuki Sonuçlar Doğurmaya Devam Ettiği - Dava Konusu Planların Yürürlükten Kalkmayacağı )"
IDDGK30.4.2006E. 2009/107 "ADALET BAKANLIĞI'NIN YÖNETMELİK DÜZENLEME YETKİSİ ( Telekomünikasyon Yoluyla Yapılan İletişimin Denetlenmesine İlişkin Yönetmelik - Bakanlığın Yetkisi Bulunmadığından Yürütmenin Durdurulmasına Karar Verileceği )
İLETİŞİMİN DENETLENMESİ ( Adalet Bakanlığı'nın Yönetmelik Düzenleme Yetkisi Bulunmadığı - Telekomünikasyon Yoluyla Yapılan İletişimin Denetlenmesine İlişkin Yönetmelik Hakkında Yürütmenin Durdurulmasına Karar Verileceği )
KOLLUK BİRİMLERİNİN GÖREV VE SORUMLULUKLARI ( Kapsamında Adalet Bakanlığı'nın Yönetmelik Düzenlediği - Yetkisi Bulunmadığından Yürütmenin Durdurulmasına Karar Verileceği )"
IDDGK4.5.2006E. 2006/109 K. 2006/353"İMAR BANKASI'NDAN KARŞILIĞI OLMAYAN DEVLET İÇ BORÇLANMA SENEDİ SATIN ALAN DAVACI ( İç Borçlanma Senet Bedellerinin Mevduat Olarak Kabul Edilemeyeceği Yönündeki Bakanlar Kurulu Kararının İptali İstemiyle Bankayı Denetlememek Suretiyle Zarara Sebep Olan Davalı İdarelerden Tazminat İstemlerinin İlgisiz Olması - Her İki Hususun Ayrı Davalara Konu Edilmesi Gereği )
DEVLET İÇ BORÇLANMA SENETLERİNİN KARŞILIĞININ OLMAMASI ( İmar Bankasından Satın Alınan - İç Borçlanma Senetlerinin Mevduat Olmadığına İlişkin Bakanlar Kurulu Kararının İptali ve Denetim Yetkisini Yerine Getirmeyerek Zarara Sebep Olan İdarelerden Tazminat Taleplerinin Ayrı Davalara Konu Edilmesi Gereği )
BANKANIN DENETLENMEMESİ NEDENİYLE SATTIĞI DEVLET İÇ BORÇLANMA SENETLERİNİN KARŞILIĞININ OLMAMASI ( İdareden Tazminat Talebi - Bu Hususun İç Borçlanma Senetlerinin Mevduat Olmadığına İlişkin Bakanlar Kurulu Kararının İptali Talebiyle Birlikte Aynı Davada İleri Sürülemeyeceği/Dilekçenin Reddi Gereği )
DİLEKÇENİN REDDİ GEREĞİ ( Birbiriyle Bağlantısız Hususların Tek Davaya Konu Edilemeyeceği - Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Mevduat Olarak Kabul Edilemeyeceğine İlişkin Bakanlar Kurulu Kararının İptali ve Denetim Görevini Yerine Getirmeyerek Karşılığı Olmayan Hazine Bonolarının Satılmasına Sebep Olan İdarelerden Tazminat Talepleri )"
IDDGK4.5.2006E. 2006/567 K. 2006/368"HARÇ EKSİKLİĞİNİN SÜRESİ İÇERİSİNDE YATIRILARAK TAMAMLANMASI ( Usul Hükümlerine Uymayan Davanın Açılmamış Sayılması Kararı - Kararın Kaldırılarak Davanın Devamının Sağlanması Yolundaki Talebin Davacının Hak Kaybına Uğramaması Bakımından Temyiz Başvurusu Olarak Kabul Edilmesi )
DAVANIN AÇILMAMIŞ SAYILMASI ( Harç Eksikliğinin Süresi İçerisinde Tamamlanmadığından Bahisle/Tamamlandığı Kararın Usul Hükümlerine Uymadığı - Kararın Kaldırılarak Davanın Devamının Sağlanması Yolundaki Talebin Davacının Hak Kaybına Uğramaması Bakımından Temyiz Başvurusu Olarak Kabul Edilmesi )
TEMYİZ BAŞVURUSU OLARAK KABUL EDİLEN TALEP ( Harç Eksikliğinin Süresi İçerisinde Tamamlanmadığından Bahisle Davanın Açılmamış Sayılması/Tamamlandığı Kararın Usul Hükümlerine Uymadığı - Kararın Kaldırılarak Davanın Devamının Sağlanması Yolundaki Talep )"
IDDGK8.6.2006E. 2005/2467 K. 2006/503"İNŞAAT İZNİ VERİLMESİ TALEBİ ( Reddine İlişkin İşlem Düzenleyici İşlem Niteliğinde Kabul Edilen İmar Planının Uygulanması Kapsamında Tesis Edilmiş Olduğu - Bu İşlemle Birlikte Dayanağı Planlara Karşı Açılan Davanın Esasının İncelenmesi Gereği )
DÜZENLEYİCİ İŞLEM ( İnşaat İzni Verilmesi Yolundaki İstemin Reddine İlişkin İşlem - Edilen İmar Planının Uygulanması Kapsamında Tesis Edilmiş Olduğundan Bu İşlemle Birlikte Dayanağı Planlara Karşı Açılan Davanın Esasının İncelenmesi Gereği )
İMAR PLANININ UYGULANMASI ( İnşaat İzni Verilmesi Yolundaki İstemin Reddine İlişkin İşlem - Bu İşlemle Birlikte Dayanağı Planlara Karşı Açılan Davanın Esasının İncelenmesi Gereği )"
IDDGK8.6.2006E. 2006/231 K. 2006/542"ANAYASA MAHKEMESİ KARARININ DOĞURDUĞU SONUÇLAR ( Davacının Yararlanmak Amacıyla 2577 S.K. Md. 10'a Göre İdareye Başvurabileceği - Bu İstemin Reddi Üzerine Açtığı Davanın Süresinde Olduğu )
İDARİ MAKAMIN İSTEMİ REDDİ ( Davacının Anayasa Mahkemesi Kararının Doğurduğu Sonuçlardan Yararlanmak Amacıyla 2577 S.K. Md. 10'a Göre İdareye Başvurması - Dava Açabileceğinin Kabulü Gerektiği )
TAM YARGI DAVASI ( Davacının Anayasa Mahkemesi Kararının Doğurduğu Sonuçlardan Yararlanmak Amacıyla 2577 S.K. Md. 10'a Göre İdareye Başvurması - Bu İstemin Reddi Üzerine Açtığı Davanın Süresinde Olduğu )"
IDDGK8.6.2006E. 2006/684 K. 2006/501"İDARİ VE ADLİ YARGI YERLERİNCE VERİLEN GÖREVSİZLİK KARARLARI ( Ortaya Çıkan Olumsuz Görev Uyuşmazlığı Giderilmeden Yeniden Bir Dava Açılması ve İdare Mahkemesince Esasının İncelenerek Karar Verilmesinin Mümkün Olmadığı )
OLUMSUZ GÖREV UYUŞMAZLIĞI ( Giderilmeden Yeniden Bir Dava Açılması ve İdare Mahkemesince Esasının İncelenerek Karar Verilmesinin Mümkün Olmadığı - Son Görevsizlik Kararını Veren Yargı Yerince Dosyanın Uyuşmazlık Mahkemesine Gönderilmesi Gerektiği )
GÖREVSİZLİK KARARLARI ( İdari ve Adli Yargı Yerlerince Verilen - Ortaya Çıkan Olumsuz Görev Uyuşmazlığı Giderilmeden Yeniden Bir Dava Açılması ve İdare Mahkemesince Esasının İncelenerek Karar Verilmesinin Mümkün Olmadığı )"
IDDGK15.6.2006E. 2005/1553 K. 2006/729"GEÇİCİ HAK SAHİPLİĞİ LİSTESİ ( 1. İncelemede Hak Sahibi Olmayanlara Ait Listenin ve Askıya Çıkartılarak 5 Gün süreyle ilan Edilen Kesin Hak Sahibi Olanlara Ait Listenin Yönetmelik Uyarınca İlan Edilerek İlgililere Bildirimin Sağlanmış Olması/Öğrenme Hususunun Gerçekleşmiş Olduğu )
DAVA AÇMA SÜRESİ ( Davacının Hazine Arazilerinin Dağıtımında İlgili Yerde İkamet Etmediğinden Bahisle Kesin Hak Sahibi Olamadığı Yönünde Tesis Edilen İşlemin İptali İstemi - Öğrenme Hususunun Gerçekleşmiş Olduğu/Süreden Sonra Açılan Dava )
SULAMA ALANLARINDA ARAZİ DÜZENLENMESİNE DAİR TARIM REFORMU KANUNU UYGULAMA YÖNETMELİĞİ ( Geçici Hak Sahipliği Hak Sahibi Olmayanlar Kesin Hak Sahibi Olanlara Ait Listenin İlan Edilerek İlgililere Bildirimin Sağlanmış Olması/Öğrenme Hususunun Gerçekleşmiş Olduğu - Dava Açma Süresi )"
IDDGK15.6.2006E. 2005/1846 K. 2006/746"MERKEZ BANKASI ( 3046 S.K. Kapsamında Devlet Bakanlığının İlgili Kuruluşu Şeklinde Nitelendirilmesine Hukuken İmkan Bulunmadığı - Banka Meclisinin İdare Teşkilat ve Hizmetleri İle Personeline İlişkin Düzenlemeler Yürülüğe Koyabileceği )
DEVLET BAKANLIĞININ İLGİLİ KURULUŞU ( T.C. Merkez Bankasının Bu Nitelikte Olmadığı - Banka Meclisinin İdare Teşkilat ve Hizmetleri İle Personeline İlişkin Düzenlemeler Yürülüğe Koyabileceği Yeni Teşkilatlanmaya Gidebileceği )
T.C. MERKEZ BANKASI BANKA MECLİSİ ( İdare Teşkilat ve Hizmetleri İle Personeline İlişkin Düzenlemeler Yürülüğe Koyabileceği Yeni Teşkilatlanmaya Gidebileceği - 3046 S.K. Kapsamında Devlet Bakanlığının İlgili Kuruluşu Şeklinde Nitelendirilmesine Hukuken İmkan Bulunmadığı )"
IDDGK16.6.2006E. 2005/2941 K. 2006/748"HİPERBARİK OKSİJEN TEDAVİSİ YÖNTEMİ UYGULANAN ÖZEL SAĞLIK KURULUŞU ( Tababet Uzmanlık Tüzüğüne Uygun Şekilde Basınç Odası Kullanılarak Hiperbarik Oksijen Tedavisi Yapma Konusunda Uzmanlık Eğitimi Almış Olan Doktorların Bu Tedaviyi Yapacağı )
ÖZEL SAĞLIK KURULUŞLARI ( Tababet Uzmanlık Tüzüğüne Uygun Şekilde Basınç Odası Kullanılarak Hiperbarik Oksijen Tedavisi Yapma Konusunda Uzmanlık Eğitimi Almış Olan Doktorların Bu Tedaviyi Yapacağı )
MESLEĞİNİ SERBEST OLARAK İCRA EDEN HEKİMLER ( İlgili Mevzuat Kapsamında Sağlık Kuruluşu Açmalarını Yasaklayan Bir Düzenleme Bulunmadığı )
SAĞLIK KURULUŞU AÇMAK ( Mesleğini Serbest Olarak İcra Eden Hekimlerin İlgili Mevzuat Kapsamında Açmasını Yasaklayan Bir Düzenleme Bulunmadığı )"
IDDGK23.6.2006E. 2003/887 K. 2006/767"YARGI KARARIYLA DAĞITILMASINA KARAR VERİLEN VAKIF ( Şubeleriyle İlgili Olarak Açtığı Davanın Reddi Yolundaki Daire Kararının Temyizi İsteminin İncelenmesine Olanak Bulunmadığı )
VAKFIN YARGI KARARIYLA DAĞITILMASI ( Şubeleriyle İlgili Olarak Açtığı Davanın Reddi Yolundaki Daire Kararının Temyizi İsteminin İncelenmesine Olanak Bulunmadığı )
TEMYİZ İSTEMİNİN İNCELENEMEMESİ ( Yargı Kararıyla Dağıtılan Vakfın Şubeleriyle İlgili Olarak Açtığı Davanın Reddi Yolundaki Daire Kararı )"
IDDGK23.6.2006E. 2006/133 K. 2006/763"İDARECE VERİLEN CEVAP ( İdarenin İşleyişiyle İlgili Cevapların Dava Açma Süresinin Hesaplanmasında Esas Alınamayacağı - Cevaptan İsteğin Reddedilmesi Veya Reddedilmiş Sayılması Halinin Anlaşılması Gerektiği )
DAVA AÇMA SÜRESİ ( 2577 S.K. Md. 11'de Belirtilen Nitelikte Kabul Edilemeyecek Cevaplar Esas Alınarak Dava Açma Süresinin Hesaplanmasında Hukuki İsabet Bulunmadığı - İdarenin İşleyişiyle İlgili Cevaplar )
CEVAPTAN ANLAŞILMASI GEREKEN ( İsteğin Reddedilmesi Veya Reddedilmiş Sayılması Halinin Anlaşılması Gerektiği - 2577 S.K. Md. 11'de Belirtilen Nitelikte Kabul Edilemeyecek Cevaplar Esas Alınarak Dava Açma Süresinin Hesaplanamayacağı )"
IDDGK23.6.2006E. 2006/1617 K. 2006/769"HIRSIZLIK SUÇUNDAN DOLAYI KESİNLEŞMİŞ MAHKUMİYET ( Bulunan İl Genel Meclisi Üyesinin Seçilme Yeterliliğini Yitirmesi Nedeniyle İl Genel Meclisi Üyeliğinden Düşürülmesinde Mevzuata Aykırılık Bulunmadığı )
İL GENEL MECLİSİ ÜYESİNİN SEÇİLME YETERLİLİĞİ ( Hırsızlık Suçundan Dolayı Kesinleşmiş Mahkumiyeti Bulunması Halinde Yitirileceği )
İL GENEL MECLİSİ ÜYELİĞİNDEN DÜŞÜRÜLME ( Hırsızlık Suçundan Dolayı Kesinleşmiş Mahkumiyeti Bulunan İl Genel Meclisi Üyesinin Seçilme Yeterliliğini Yitirmesi Nedeniyle Düşürülmesinde Mevzuata Aykırılık Bulunmadığı )"
IDDGK23.6.2006E. 2006/871 K. 2006/759"BANKA ŞUBESİNDE BULUNAN HESABIN 3. KİŞİLERE AÇIKLANMASI ( İlgililer Hakkında İşlem ve Suç Duyurusunda Bulunulması Başvurusunun Reddedilmesinin İptali İstemi - Dava Konusu Edilebilecek Nitelikte Bir İdari İşlem Olmadığı )
CEZA YARGILAMASININ GÖREV ALANINA GİREN SÜREÇ ( İdari Yargı Kararı İle Durdurulması ve Geri Çekilmesinin Hukuken Mümkün Olmadığı - Banka Şubesinde Bulunan Hesabın 3. Kişilere Açıklanması/İlgililer Hakkında İşlem ve Suç Duyurusunda Bulunulması Başvurusunun Reddedilmesinin İptali İstemi )
BANKANIN C. BAŞSAVCILIĞINA BAŞVURMASI YA DA VURMAMASI ( Kovuşturma Açılması İçin/Ceza Yargılaması Alanını İlgilendirdiği - Banka Şubesinde Bulunan Hesabın 3. Kişilere Açıklanması/İlgililer Hakkında İşlem ve Suç Duyurusunda Bulunulması Başvurusunun Reddedilmesinin İptali İstemi )"
IDDGK28.9.2006E. 2006/1258 K. 2006/804"KIYI BANKALARINDAKİ HESAPLARI YURT İÇİ MEVDUAT HESAPLARINA DÖNÜŞTÜRÜLEN HAK SAHİPLERİ ( TMSF Kapsamındaki Hesap Sahipleri Arasındaki Hukuki Durumlarının Eşitlendiği - Yargı Kararları ve Bu Nedenle Çıkarılan BKK İle )
YARGI KARARLARI VE BU NEDENLE ÇIKARILAN BAKANLAR KURULU KARARI ( Kıyı Bankalarındaki Hesapları Yurt İçi Mevduat Hesaplarına Dönüştürülen Hesap Sahipleri İle TMSF Kapsamındaki Hesap Sahipleri Arasındaki Hukuki Durumlarının Eşitlendiği )
TMSF KAPSAMINDAKİ HESAP SAHİPLERİ ( Kıyı Bankalarındaki Hesapları Yurt İçi Mevduat Hesaplarına Dönüştürülen Hesap Sahipleri İle Hukuki Durumlarının Eşitlendiği - Yargı Kararları ve Bu Nedenle Çıkarılan BKK İle )"
IDDGK19.10.2006E. 2006/2712 K. 2006/1173"TÜRKİYE İMAR BANKASI T.A.Ş. NEZDİNDE BULUNAN MEVDUAT ( Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu Tarafından Ödenmesine İlişkin Esas ve Usulleri Düzenleyen 2003/6668 S. Bakanlar Kurulu Kararında Mevzuata Aykırılık Bulunmadığı )
TASARRUF MEVDUATI SİGORTA FONU'NCA ÖDENECEK MEVDUAT ( Türkiye İmar BankasıT.A.Ş. Nezdinde Bulunan - Ödenmesine İlişkin Esas ve Usulleri Düzenleyen 2003/6668 S. Bakanlar Kurulu Kararında Mevzuata Aykırılık Bulunmadığı )"
IDDGK9.11.2006E. 2006/1125 "DEVLET MEMURLARINA VERİLEN İŞİTME CİHAZININ YENİLENEBİLMESİ İÇİN 10 YIL SÜRE ŞARTI GETİREN YÖNETMELİK HÜKMÜNÜN İPTALİ DAVASI ( Yürütmenin Durdurulması İşleminin Usul ve Yasaya Uygun Olması )
YÜRÜTMEYİ DURDURMA TALEBİNİN KABULÜ ( Devlet Memurları Tedavi Yardımı ve Cenaze Giderleri Yönetmeliği'nin 34. Maddesindeki İşitme Cihazı Takılabilmesi İçin 10 Yıllık Süre Şartı Öngören Düzenleme )
İŞİTME CİHAZININ YENİLENMESİNDE SÜRE ŞARTI GETİREN YÖNETMELİK HÜKMÜ ( Yürütmesinin Durdurulması Talebinin Kabulü )"
IDDGK30.11.2006E. 2003/792 K. 2006/1440"YIKIM ( Kooperatiflerde İmar Planında veya Mimari Projede Bahçe Duvarı Yapılmasına Olanak Tanınmaması Halinde Ruhsatsız Bahçe Duvarı Yapılamayacağı )
BAHÇE DUVARININ RUHSATA TABİ OLMAMASI ( Ankara İmar Yönetmeliği İle Hükme Bağlanmışsa da Kooperatiflerde İmar Planında veya Mimari Projede Bahçe Duvarı Yapılmasına Olanak Tanınmaması Halinde Ruhsatsız Bahçe Duvarı Yapılamayacağı )
ANKARA İMAR YÖNETMELİĞİ ( Bahçe Duvarının Ruhsata Tabi Olmadığı Hükme Bağlanmışsa da Kooperatiflerde İmar Planında veya Mimari Projede Bahçe Duvarı Yapılmasına Olanak Tanınmaması Halinde Ruhsatsız Bahçe Duvarı Yapılamayacağı )
KOOPERATİFLERDE YAPI RUHSATI ( İmar Planında veya Mimari Projede Bahçe Duvarı Yapılmasına Olanak Tanınmaması Halinde Ruhsatsız Bahçe Duvarı Yapılamayacağı )"
IDDGK7.12.2006E. 2003/1063 K. 2006/2104"BAKANLAR KURULU KARARINCA DÜZENLENEN BARAJ İNŞAATINA İLİŞKİN İHALENİN İPTALİ İSTEMİ ( Davada Hasankeyfin Sular Altında Kalacağı İddia Edildiğinden Ilısu Barajı ve HES Projesinin İptaline İlişkin Davanın Bekletici Mesele Yapılacağı )
BİRİNCİ DERECEDE ARKEOLOJİK SİT ALANININ SULAR ALTINDA KALACAĞINA İLİŞKİN İDDİA ( Baraj İnşaatına İlişkin Bakanlar Kurulu Kararının İptali İstemi - Sit Alanına İlişkin Baraj ve HES Projesinin İptaline İlişkin Davanın Bekletici Mesele Yapılacağı )
HASANKEYFE İLİŞKİN BAKANLAR KURULU KARARINCA DÜZENLENEN İHALENİN İPTALİ TALEBİ ( Hasankeyfin Sular Altında Kalacağı İddia Edildiğinden Ilısu Barajı ve HES Projesinin İptaline İlişkin Davanın Bekletici Mesele Yapılması Gereği )
BEKLETİCİ MESELE ( Bakanlar Kurulu Kararınca Düzenlenen Baraj İnşaatına İlişkin İhalenin İptali İstemi - Hasankeyfin Sular Altında Kalacağı İddia Edildiğinden Baraj ve HES Projesinin İptaline İlişkin Davanın Bekletici Mesele Yapılacağı )"
IDDGK7.12.2006E. 2003/172 K. 2006/2053"MEMURLAR VE DİĞER KAMU GÖREVLİLERİ ( Usulüne Uygun Soruşturma Yapılmaksızın Doğrudan Savunma Alınarak Verilen Disiplin Cezasında ve Bu Cezaya Yapılan İtirazın Reddi İşleminde Hukuka Uyarlık Bulunmadığı )
USULÜNE UYGUN SORUŞTURMA YAPILMAMASI ( Doğrudan Savunma Alınarak Verilen Disiplin Cezasında ve Bu Cezaya Yapılan İtirazın Reddi İşleminde Hukuka Uyarlık Bulunmadığı )
DİSİPLİN CEZASI VE İTİRAZ ( Usulüne Uygun Soruşturma Yapılmaksızın Doğrudan Savunma Alınarak Verilen Disiplin Cezasında ve Bu Cezaya Yapılan İtirazın Reddi İşleminde Hukuka Uyarlık Bulunmadığı )"
IDDGK7.12.2006E. 2003/538 K. 2006/2103"İHALE İŞLERİ ( Davalı İdarece Davacı Şirketin Daha İşin Başında Yasal Olmayan Bazı İşlemlere Başvurduğunun Belirlenip Haklı Bir Nedene Dayanarak İhaleyi Feshetmesi Üzerine Geçici Teminatı Hazine Lehine İrat Kaydetme Hakkının Oluştuğu )
TEMİNAT MEKTUBUNUN NAKDE ÇEVRİLMESİNE İLİŞKİN İŞLEMİN İPTALİ ( Davalı İdarece Davacı Şirketin Daha İşin Başında Yasal Olmayan Bazı İşlemlere Başvurduğunun Belirlenip Haklı Bir Nedene Dayanarak İhaleyi Feshetmesi Üzerine Geçici Teminatı Hazine Lehine İrat Kaydetme Hakkının Oluştuğu )
HAZİNE LEHİNE İRAT ( Davalı İdarece Davacı Şirketin Daha İşin Başında Yasal Olmayan Bazı İşlemlere Başvurduğunun Belirlenip Haklı Bir Nedene Dayanarak İhaleyi Feshetmesi Üzerine Geçici Teminatı Hazine Lehine İrat Kaydetme Hakkının Oluştuğu )
TEMİNAT MEKTUBUNUN NAKDE ÇEVRİLMESİNE İLİŞKİN İŞLEMİN İPTALİ ( Davacı Şirketin Yasal Olmayan Bazı İşlemlere Başvurduğunun Belirlenip Haklı Bir Nedene Dayanarak İhaleyi Feshetmesi Üzerine İdarenin Geçici Teminatı Hazine Lehine İrat Kaydetme Hakkının Oluştuğu )"
IDDGK14.12.2006E. 2003/1009 K. 2006/2127"YARGILAMA USULÜ ( Zımni Ret İşleminden Sonra Bu İşlem Dava Konusu Edilmeksizin Düzenleyici İşleme Karşı Açılan Davanın Uygulama İşlemine Karşı Öngörülen Dava Açma Süresi İçerisinde Bulunduğu )
ZIMNİ RET İŞLEMİ ( İşleminden Sonra Bu İşlem Dava Konusu Edilmeksizin Düzenleyici İşleme Karşı Açılan Davanın Uygulama İşlemine Karşı Öngörülen Dava Açma Süresi İçerisinde Bulunduğu )
DÜZENLEYİCİ İŞLEME KARŞI AÇILAN DAVA ( Zımni Ret İşleminden Sonra Bu İşlem Dava Konusu Edilmeksizin Düzenleyici İşleme Karşı Açılan Davanın Uygulama İşlemine Karşı Öngörülen Dava Açma Süresi İçerisinde Bulunduğu )"
IDDGK14.12.2006E. 2003/666 K. 2006/2135"YARGILAMA USULÜ ( Davalı İdarenin Davanın Açılmasına Sebebiyet Vermediği - Karar Verilmesine Yer Olmadığına Kararından Ötürü Davalı İdare Aleyhine Yargılama Giderine Hükmedilemeyeceği )
KARAR VERİLMESİNE YER OLMADIĞI KARARI ( Davalı İdarenin Davanın Açılmasına Sebebiyet Vermediği - Davalı İdare Aleyhine Yargılama Giderine Hükmedilemeyeceği )
YARGILAMA GİDERİ ( Davalı İdarenin Davanın Açılmasına Sebebiyet Vermediği - Karar Verilmesine Yer Olmadığına Kararından Ötürü Davalı İdare Aleyhine Hükmedilemeyeceği )
İDARENİN DAVANIN AÇILMASINA SEBEBİYET VERMEMESİ ( Karar Verilmesine Yer Olmadığına Kararından Ötürü Davalı İdare Aleyhine Yargılama Giderine Hükmedilemeyeceği )"
IDDGK21.12.2006E. 2003/358 K. 2006/2445"PETROL OFİSİ A.Ş.'NİN ÖZELLEŞTİRİLMESİ ( Blok Satış Yoluyla - Yeni Bir Hakim Durum Yaratılmadığı/Özelleştirme İçin Verilen Rekabet Kurulu Kararının Hukuka Uygun Olduğu )
BLOK SATIŞ YOLUYLA ÖZELLEŞTİRME ( Petrol Ofisi A.Ş Hisselerinin/A.Ş.'nin Hakim Durumda Olmadığı - Verilen Tekliflerden İlk İki Sırada Yer Alan Girişim Grubunun POAŞ İle İlgili Ürün Pazarında Faaliyetinin Bulunmadığı/Özelleştirme İçin Verilen Rekabet Kurulu Kararının Hukuka Uygun Olduğu )
AKARYAKIT SEKTÖRÜNDE REKABETİN KORUNMASI ( Petrol Ofisi A.Ş Hisselerinin Blok Satış Yoluyla Özelleştirilmesi - Yeni Bir Hakim Durum Yaratılmadığı/Özelleştirme İçin Verilen Rekabet Kurulu Kararının Hukuka Uygun Olduğu )
HAKİM DURUMUN KÖTÜYE KULLANILMASI ( Petrol Ofisi A.Ş Hisselerinin Blok Satış Yoluyla Özelleştirilmesi - Yeni Bir Hakim Durum Yaratılmadığı/Özelleştirme İçin Verilen Rekabet Kurulu Kararının Yerinde Olduğu )"
IDDGK21.12.2006E. 2003/662 K. 2006/2444"REKABET KURULU KARARININ İPTALİ ( İhlalin Gerçekleştirildiği Zaman Yürürlükte Bulunan Kanun Hükmü Yürürlükten Kaldırılarak İdari Para Cezasına Konu Edilen Eylemin Rekabet İhlali Olmaktan Çıkarıldığı - Yeni Hukuki Duruma Göre Rekabet İhlali Olarak Nitelendirilmesi Mümkün Olmayıp Kararın İptali Gerektiği )
REKABET KURULU KARARLARINA KARŞI DANIŞTAYA BAŞVURULMASI ( Davanın Konusunu Rekabet Kurulunun Kararının İptali İsteminin Oluşturduğu Sonucuna Varıldığından Danıştay Onuncu Dairesince İşin Esasının İncelenerek Bir Karar Verilmesinde Sonucu İtibariyle Usule Aykırılık Görülmediği )
KARŞI OY YAZISI ( Dava Konusu Kurul Kararının Oyçokluğu İle Alınmasına Karşın Kararda Karşı Oy Yazılarının Bulunmadığı Anlaşılmakla Dava Konusu Kurul Kararında Bu Yönüyle de Mevzuata Uygunluk Bulunmadığı )
REKABET İHLALİ ( Gerçekleştirildiği Zaman Yürürlükte Bulunan Kanun Hükmü Yürürlükten Kaldırılarak İdari Para Cezasına Konu Edilen Eylemin Rekabet İhlali Olmaktan Çıkarıldığı - Yeni Hukuki Duruma Göre Rekabet İhlali Olarak Nitelendirilmesi Mümkün Olmayıp Kurul Kararının İptali Gerektiği )
İDARİ PARA CEZASI ( Verilmesini Öngören Kuralların Yürürlükten Kaldırıldığı - Yeni Hukuki Duruma Göre Rekabet İhlali Olarak Nitelendirilmesi Mümkün Olmayan Bildirimin Yapılmaması Eyleminden Dolayı Davacıya İdari Para Cezası Verilmesine İlişkin Rekabet Kurulu Kararında Hukuka Uygunluk Bulunmadığı )"
IDDGK21.12.2006E. 2003/663 K. 2006/2441"REKABET KURULU İŞLERİ ( İdari Para Cezalarında Ceza Verilmesinin Dayanağı Yasa Kuralının Yürürlükten Kaldırılması ve Lehe Düzenleme Yapılması Halinde Bu Yeni Hukuki Durumun Dikkate Alınması Gerektiği )
İDARİ PARA CEZALARI ( Ceza Verilmesinin Dayanağı Yasa Kuralının Yürürlükten Kaldırılması ve Lehe Düzenleme Yapılması Halinde Bu Yeni Hukuki Durumun Dikkate Alınması Gerektiği - Rekabet Kurulu İşleri )
CEZA VERİLMESİNİN DAYANAĞI YASA KURALININ YÜRÜRLÜKTEN KALDIRILMASI ( İdari Para Cezalarında - Lehe Düzenleme Yapılması Halinde Bu Yeni Hukuki Durumun Dikkate Alınması Gerektiği )
LEHE DÜZENLEME YAPILMASI ( Rekabet Kurulu İşleri - İdari Para Cezalarında Ceza Verilmesinin Dayanağı Yasa Kuralının Yürürlükten Kaldırılması ve Lehe Düzenleme Yapılması Halinde Bu Yeni Hukuki Durumun Dikkate Alınması Gerektiği )"
IDDGK21.12.2006E. 2006/3553 K. 2006/2460"YARGILAMA USULÜ ( Davanın Süre Aşımı Nedeniyle Reddine İlişkin Olarak Verilen Kararda Davalı İdareler Vekilleri Lehine Ayrı Ayrı Avukatlık Ücretine Hükmedilmesinin Hukuka Uygun Olmadığı )
DAVANIN SÜRE AŞIMI NEDENİYLE REDDİ ( İlişkin Olarak Verilen Kararda Davalı İdareler Vekilleri Lehine Ayrı Ayrı Avukatlık Ücretine Hükmedilmesinin Hukuka Uygun Olmadığı )
VEKALET ÜCRETİ ( Davanın Süre Aşımı Nedeniyle Reddine İlişkin Olarak Verilen Kararda Davalı İdareler Vekilleri Lehine Ayrı Ayrı Hükmedilmesinin Hukuka Uygun Olmadığı )"
IDDGK28.12.2006E. 2003/477 K. 2006/3355"İDARİ DAVA AÇMA SÜRESİ ( Ödemelerin Danıştay İçtihatları Birleştirme Kurulu Kararı İle Belirlenen İlkeler Uyarınca İdari Dava Açma Süresi İçerisinde Geri İstenilmesi Mümkün İken Bu Süreye Uyulmaksızın Yapılan Ödemelerin Tamamının İstenilmesinde İsabet Görülmediği )
GERÇEK DIŞI BEYANIN OLMAMASI ( Ödemelerin Danıştay İçtihatları Birleştirme Kurulu Kararı İle Belirlenen İlkeler Uyarınca İdari Dava Açma Süresi İçerisinde Geri İstenilmesi Mümkün İken Bu Süreye Uyulmaksızın Yapılan Ödemelerin Tamamının İstenilmesinde İsabet Görülmediği )"
IDDGK28.12.2006E. 2003/494 K. 2006/3358"BAKANLAR KURULU KARARININ İPTALİ ( 631 Sayılı KHK'nin 11. Maddesi Kapsamında Bulunan Bir Kısım Personele Görev Tazminatı Ödenmemesi Öngörülmek Suretiyle Eksik Düzenlemeye Yönelik Dava Konusu Kararın 1. Maddesinin İptali Gereği )
GÖREV TAZMİNATI ( 631 Sayılı KHK'nin 11. Maddesi Kapsamında Bulunan Bir Kısım Personele Görev Tazminatı Ödenmemesi Öngörülmek Suretiyle Eksik Düzenlemeye Yönelik Dava Konusu Kararın 1. Maddesinin İptali Gereği )
MEMURLARIN MALİ VE SOSYAL HAKLARI ARASINDAKİ ADALETSİZLİK ( 4639 Sayılı Yetki Kanunu ve 631 Sayılı KHK Çerçevesinde Değerlendirme Yapılmak Suretiyle Adaletli Bir Paylaşım Usulünün Belirlenmesi Gereği )
PERSONELİN BİR KISMINA GÖREV TAZMİNATI ÖDENMEMESİ ( Yapılacak Olan Yeni Bir Düzenlemeyle Ayırım Yapılmaksızın Kapsamda Bulunan Tüm Personeli Kapsayacak Şekilde 4639 Sayılı Yetki Kanunu ve 631 Sayılı KHK Çerçevesinde Bir Paylaşım Usulünün Belirlenmesi Gereği )"
IDDGK28.12.2006E. 2003/736 K. 2006/3361"DÜZENLEYİCİ - GENEL İŞLEMLER ( Asilde Aranan Şartlara Sahip Olmadığı İçin Görevini Tedviren Yürüten Davacıya Yan Ödeme Özel Hizmet Tazminatı ve Ek Ders Ücreti Ödenmesine İmkan Bulunmadığı )
GÖREVİN TEDVİREN YÜRÜTÜLMESİ ( Asilde Aranan Şartlara Sahip Olmadığı İçin Yürüten Davacıya Yan Ödeme Özel Hizmet Tazminatı ve Ek Ders Ücreti Ödenmesine İmkan Bulunmadığı )
YAN ÖDEME ÖZEL HİZMET TAZMİNATI VE EK DERS ÜCRETİ ( Asilde Aranan Şartlara Sahip Olmadığı İçin Görevini Tedviren Yürüten Davacıya Ödenemeyeceği )"
IDDGK28.12.2006E. 2006/263 K. 2006/3343"MEMURLAR VE DİĞER KAMU GÖREVLİLERİ ( Farklı Usulde Tesis Edilecek Olan Görevden Alma ve Atama İşlemlerinin Aynı Tarihte Tesis Edilmesi ya da Görevden Alma ve Atama İşlemlerinin Birlikte İlgilisine Bildirilmesi Gibi Bir "İdari Usul"un İlgili Kanunlarda Yer Almadığı )
FARKLI USULDE TESİS EDİLECEK OLAN GÖREVDEN ALMA VE ATAMA İŞLEMLERİ ( Aynı Tarihte Tesis Edilmesi ya da Görevden Alma ve Atama İşlemlerinin Birlikte İlgilisine Bildirilmesi Gibi Bir "İdari Usul"un İlgili Kanunlarda Yer Almadığı )
İDARİ USUL ( Farklı Usulde Tesis Edilecek Olan Görevden Alma ve Atama İşlemlerinin Aynı Tarihte Tesis Edilmesi ya da Görevden Alma ve Atama İşlemlerinin Birlikte İlgilisine Bildirilmesi Gibi Bir "İdari Usul"un İlgili Kanunlarda Yer Almadığı )
MÜŞTEREK KARARNAME İLE YAPILAN ATAMA ( Görevden Alma ve Atama İşlemlerinin Aynı Tarihte Tesis Edilmesi ya da Görevden Alma ve Atama İşlemlerinin Birlikte İlgilisine Bildirilmesi Gibi Bir "İdari Usul"un İlgili Kanunlarda Yer Almadığı )"
IDDGK8.2.2007E. 2006/4286 K. 2007/60"SAĞLIK VE TIP İŞLERİ ( SSK İle Türk Eczacılar Birliği Arasında Eczanelerden Temin Edilecek İlaçlarla İlgili Olarak Yapılacak Sözleşmeler İçin Uygulanacak Esasları Belirlemek Amacıyla İmzalanan Protokolün İdari Davaya Konu Olacağı )
SSK İLE TÜRK ECZACILAR BİRLİĞİ ARASINDAKİ SÖZLEŞME ( Uygulanacak Esasları Belirlemek Amacıyla İmzalanan Protokolün İdari Davaya Konu Olacağı )
İDARİ DAVA ( SSK İle Türk Eczacılar Birliği Arasında Eczanelerden Temin Edilecek İlaçlarla İlgili Olarak Yapılacak Sözleşmeler İçin Uygulanacak Esasları Belirlemek Amacıyla İmzalanan Protokolün İdari Davaya Konu Olacağı )
TEK YANLI İDARİ İŞLEM ( Sosyal Sigortalar Kurumu İle Türk Eczacılar Birliği Arasında Eczanelerden Temin Edilecek İlaçlarla İlgili Olarak Yapılacak Sözleşmeler İçin Uygulanacak Esasları Belirlemek Amacıyla İmzalanan Protokol )"
IDDGK15.2.2007E. 2004/2537 K. 2007/85"VEKALET PULU ( Avukatlarca Vekaletname Sunulan Merciilerin Pul Yapıştırılmamış veya Pulu Noksan Olan Vekaletname Örneklerinin Kabul Edilemeyeceği Kurala Bağlanmasında Hukuka Aykırılık Olmadığı )
BARO PULU ( Vekalet Pulunun Kredi Kaynağı Olarak Alınması ve Vergi Resim ve Harç Gibi Bir Mali Yüküm Olmadığı - Pul Yapıştırılmamış veya Pulu Noksan Olan Vekaletname Örneklerinin Kabul Edilemeyeceği )
PULU NOKSAN OLAN VEKALETNAME ÖRNEKLERİ ( Kabul Edilemeyeceği Kurala Bağlanırken Hiçbir Kurum ve Kuruluşun Bu Uygulamadan Ayrık Tutulmadığı )
STAJ KREDİ YÖNETMELİĞİ 4. MADDE İPTALİ ( Vekalet Pulunun Kredi Kaynağı Olarak Alınması ve Vergi Resim ve Harç Gibi Bir Mali Yüküm Olmadığı - Pulu Noksan Olan Vekaletname Örneklerinin Kabul Edilemeyeceği Kurala Bağlanmasında Hukuka Aykırılık Olmadığı )
TÜM KURUM VE KURULUŞLARINCA SUNULAN VEKALETNAMELERE PUL YAPIŞTIRILMASI ZORUNLULUĞU ( Bağ-Kur'un Bundan Ayrık Olmadığı - Pulu Noksan Olan Vekaletname Örneklerinin Kabul Edilemeyeceği Kurala Bağlanmasında Hukuka Aykırılık Olmadığı )"
IDDGK15.2.2007E. 2004/618 K. 2007/86"STAJ KREDİ YÖNETMELİĞİ ( 4. Maddesi İle 25.12.2001 Günlü 47 Sayılı Genelgenin İptali Talebi - Getirilen Düzenlemelerde Yasaya Aykırı Bir Yön Bulunmadığından Davanın Reddi Gereği )
GENELGE İPTALİ ( Staj Kredi Yönetmeliğinin 4. Maddesi İle 25.12.2001 Günlü 47 Sayılı Genelgenin İptali - Kredinin Kaynağı/Harçtan Muaf Olup Olmadığına Bakılmaksızın Yetkili Mercilere Sunulan Bütün Vekaletname ve Vekaletname Yerine Geçen Belgeler İçin Vekalet Pulları Olduğundan Davanın Reddi Gereği )
BARO PULU ( Avukatlık Yetkilerini Kullanan Dava Vekili ve Dava Takipçilerinin Yetkili Mercilere Sundukları Vekaletname veya Yetki Belgelerinin Aslı ve Suretlerine Yapıştırılacağı - Stajyer Avukatlara Verilecek Kredinin Kaynağını Oluşturduğu )
VEKALETNAMEYE YAPIŞTIRILACAK PUL BEDELLERİ ( Stajyer Avukatlara Verilecek Kredinin Kaynağını Oluşturduğu )
VEKALET PULU ( Harçtan Muaf Olup Olmadığına Bakılmaksızın Yetkili Mercilere Sunulan Bütün Vekaletname ve Vekaletname Yerine Geçen Belgeler İçin Vekalet Pulu Yapıştırılması Gerektiği )"
IDDGK22.2.2007E. 2005/3139 K. 2007/114"EMEKLİLİK İŞLEMİ ( Devlet Memurunun Sahip Olduğu Emeklilik Hakkını İstediği Zaman Kullanmasına İmkan Tanınması Gerektiği )
DEVLET MEMURUNUN EMEKLİLİK HAKKI ( Belli Bir Tarih Belirtmek Suretiyle İsteğe Bağlı Olarak Emeklilik Talebinde Bulunan Devlet Memurunun Bu Tarihten Önce Emeklilik Hakkını Kullanmaktan Vazgeçebileceğinin Gözetilmesi Gerektiği )
EMEKLİLİK HAKKINDAN VAZGEÇME ( İsteğe Bağlı Olarak Emeklilik Talebinde Bulunan Devlet Memurunun Bu Tarihten Önce Emeklilik Hakkını Kullanmaktan Vazgeçebileceğinin Gözetilmesi Gerektiği )"
IDDGK22.2.2007E. 2005/374 K. 2007/103"DİSİPLİN CEZASI ( Vermeye Yetkili Amir ve Kurulların Öncelikle İlgililerin Geçmiş Hizmetleri İle Sicil Durumlarına Göre Bir Alt Ceza İle Cezalandırılıp Cezalandırılmayacağı Konusunda Bir Değerlendirme Yapmaları Gerektiği )
GEÇMİŞ HİZMETLER VE SİCİL DURUMLARI ( Disiplin Cezası Vermeye Yetkili Amir ve Kurulların Öncelikle İlgililerin Geçmiş Hizmetleri İle Sicil Durumlarına Göre Bir Alt Ceza İle Cezalandırılıp Cezalandırılmayacağı Konusunda Bir Değerlendirme Yapmaları Gerektiği )
CEZALARIN DEĞERLENDİRİLMESİ ( Disiplin Cezası Vermeye Yetkili Amir ve Kurulların Öncelikle İlgililerin Geçmiş Hizmetleri İle Sicil Durumlarına Göre Bir Alt Ceza İle Cezalandırılıp Cezalandırılmayacağı Konusunda Bir Değerlendirme Yapmaları Gerektiği )"
IDDGK22.2.2007E. 2006/2824 K. 2007/115"YARGILAMA USULÜ ( Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyinin Birleşmiş Milletler Antlaşmasının VII. Bölümü Kapsamında Aldığı Önleyici Nitelikteki Kararların İç Hukukta Uygulanması İçin Ayrıca Hakim Kararı Aranmasına Gerek Olmadığı )
BİRLEŞMİŞ MİLLETLER GÜVENLİK KONSEYİ ( Birleşmiş Milletler Antlaşmasının VII. Bölümü Kapsamında Aldığı Önleyici Nitelikteki Kararların İç Hukukta Uygulanması İçin Ayrıca Hakim Kararı Aranmasına Gerek Olmadığı )
ULUSLARARASI KARARLARIN İÇ HUKUKTA UYGULANMASI ( Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyinin Aldığı Önleyici Nitelikteki Kararların İç Hukukta Uygulanması İçin Ayrıca Hakim Kararı Aranmasına Gerek Olmadığı )
MİLLETLERARASI ANTLAŞMA ( Bakanlar Kurulunca Alınan Kararlara Karşı Açılan ve İdareler Aleyhine Sonuçlanan Davalarda Kullanılan Kanun Yollarından Herhangi Bir Geçerli Neden Olmadan Vazgeçilmesinin Usule Aykırı Olduğu )"
IDDGK15.3.2007E. 2003/1081 K. 2007/350"GÖREVDE YÜKSELME SINAVI ( Katılmasının Mümkün Olmadığına İlişkin İşlemin İptali - İlgilinin Özel Bir Meslek Bilgisine ve İhtisasa İhtiyaç Gösteren Bir Görev Yapması Nedeniyle Dava Konusu İşlemde Hukuka Aykırılık Görülmediği )
ŞEF KADROSUNA ATANMA ( Atanabilmek İçin Başvurabilecek Kadrolar Arasında Davacının Kadrosunun Bulunduğu Grubun Gösterilmediği - Görevde Yükselme Sınavına Katılmasının Mümkün Olmadığına İlişkin İşlemin İptalinde Hukuka Aykırılık Görülmediği )
MÜTERCİM ( Görevde Yükselme Sınavına Katılmasının Mümkün Olmadığına İlişkin İşlemin İptali - İlgilinin Özel Bir Meslek Bilgisine ve İhtisasa İhtiyaç Gösteren Bir Görev Yapması Nedeniyle Dava Konusu İşlemde Hukuka Aykırılık Görülmediği )"
IDDGK15.3.2007E. 2004/1166 K. 2007/352"İDARİ PARA CEZASININ İPTALİ İSTEMİ ( Daha Önce Sulh Ceza Mahkemesinde Açılan ve Red İle Sonuçlanıp Kesinleşen Karar Nedeniyle İdare Mahkemesince İncelenemeyeceği )
KESİN HÜKÜM ( Başka Yargı Düzeninde Var Olan Kesin Hüküm Karşısında Temyiz İsteminin İncelenemeyeceği - Daha Önce Sulh Ceza Mahkemesinde Açılan ve Red İle Sonuçlanıp Kesinleşen İdari Para Cezasının İptali İstemi )
ADLİ YARGIDA VAR OLAN KESİN HÜKÜM ( İdari Para Cezasının İptali/Daha Önce Sulh Ceza Mahkemesinde Açılan ve Red İle Sonuçlanıp Kesinleşen Karar - İdare Mahkemesinde Açılan Davanın İncelenemeyeceği )
İDARE MAHKEMESİNCE İNCELENEMEYECEK DAVA ( İdari Para Cezasının İptali/Daha Önce Sulh Ceza Mahkemesinde Açılan ve Red İle Sonuçlanıp Kesinleşen Karar Nedeniyle - Kesin Hükmün Varlığı )"
IDDGK15.3.2007E. 2004/2182 K. 2007/353"BALKONUN KAPATILMASI ( Bağımsız Bölümdeki Gömme Balkonun Alüminyum Çerçeve ve Cam İle/Değişikliğin Ruhsat Gerektirmediği - Tadilatın Yıktırılamayacağı ve Para Cezası Verilemeyeceği )
RUHSAT GEREKTİRMEYEN TADİLAT ( Bağımsız Bölümdeki Gömme Balkonun Alüminyum Çerçeve ve Cam İle Kapatılmak Suretiyle Yapılan Değişiklik )
BAĞIMSIZ BÖLÜMDE TADİLAT ( Gömme Balkonun Alüminyum Çerçeve ve Cam İle Kapatılmak Suretiyle Yapılan Değişiklik - Yasa ve Yönetmelik Hükümleri Uyarınca Ruhsat Gerektirmediği )
APARTMANIN CEPHE GÖRÜNÜMÜNDEKİ DEĞİŞİKLİK ( Gömme Balkonun Kapatılması/Alan Kazanılmadığı Çekme Mesafesinin İhlal Edilmediği Taşıyıcı Unsurların Etkilenmediği - Tadilatın Yıktırılamayacağı ve Para Cezası Verilemeyeceği )"
IDDGK21.3.2007E. 2005/1582 K. 2007/378"RESTORASYON PROJESİNİN İPTALİ ( Yargı Kararı İle Tahliye Edilen Davacıların Asıl Malik Tarafından Uygulanmak İstenen ve Koruma Kurulunca da Uygun Bulunan Projenin İptalini İsteme Konusunda Bir Menfaatlerinin Bulunmadığı )
TAHLİYE ( Yargı Kararı İle Tahliye Edilen Davacıların Asıl Malik Tarafından Uygulanmak İstenen ve Koruma Kurulunca da Uygun Bulunan Restorasyon Projesinin İptalini İsteme Konusunda Bir Menfaatlerinin Bulunmadığı )"
IDDGK21.3.2007E. 2006/339 K. 2007/384"TASARRUF MEVDUATI SİGORTA FONU ( Devredilmiş Olan Bankanın Devre İlişkin İşlemin İptali Yolundaki Yargı Kararı Üzerine Devir Kararının Alındığı Tarihteki Hukuki ve Mali Yapısının Tesisi Suretiyle Davacıya İadesinde Hukuki ve Maddi İmkansızlık Bulunduğu )
HUKUKİ VE FİİLİ İMKANSIZLIK ( TMSF'ye Devredilmiş Olan Bankanın Devre İlişkin İşlemin İptali Yolundaki Yargı Kararı Üzerine Devir Kararının Alındığı Tarihteki Hukuki ve Mali Yapısının Tesisi Suretiyle Davacıya İadesinde Bulunduğu )"
IDDGK29.3.2007E. 2007/235 "ADLİ VE İDARİ YARGIDA HAKİM VE SAVCI ADAYLIĞI YAZILI SINAV MÜLAKAT VE ATAMA YÖNETMELİĞİ ( Mülakata İlişkin Hükümlerin Yürütülmesinin Durdurulduğu - İlan Edilen ve Yapılması Öngörülen Sınavın Mülakat'a İlişkin Kısmının Hukuki Dayanaktan Yoksun Kaldığı )
HAKİM VE SAVCI ADAYLIĞI YAZILI SINAV MÜLAKAT VE ATAMASI ( Yönetmeliğin Mülakata İlişkin Hükümlerin Yürütülmesinin Durdurulduğu - İlan Edilen ve Yapılması Öngörülen Sınavın Mülakat'a İlişkin Kısmının Hukuki Dayanaktan Yoksun Kaldığı )"
IDDGK19.4.2007E. 2005/2988 K. 2007/555"RESEN EMEKLİYE SEVK EDİLMEYE İLİŞKİN BAKANLAR KURULU KARARI ( Dayanağı Yasa Kuralının Anayasa'ya Aykırılığının İleri Sürülmesi Anayasa'nın Geçici 15. Maddesinin Son Fıkrasının Yürürlükten Kaldırıldığı Tarihte Mümkün Hale Geldiği )
SÜRE AŞIMI ( Resen Emekliye Sevk İşlemi - Anayasa'ya Aykırılığının İleri Sürülmesi Anayasa'nın Geçici 15. Maddesinin Son Fıkrasının Yürürlükten Kaldırıldığı Tarihte Mümkün Hale Geldiğinden İşlemin İptali İstemiyle Açılan Davada Süre Aşımının Bulunmadığı )
ANAYASA'YA AYKIRILIK İDDİASI ( Resen Emekliye Sevk İşlemi - Anayasa'ya Aykırılığının İleri Sürülmesi Anayasa'nın Geçici 15. Maddesinin Son Fıkrasının Yürürlükten Kaldırıldığı Tarihte Mümkün Hale Geldiğinden İşlemin İptali İstemiyle Açılan Davada Süre Aşımının Bulunmadığı )"
IDDGK3.5.2007E. 2004/2299 K. 2007/850"TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ KARARI ( Yetki Devri Niteliği Taşıyıp Taşımadığının İdari Yargı Mercilerince Denetlenememesi Karşısında Davanın Reddi Gerektiği - Bakanlar Kurulu Kararının İptali )
YETKİ DEVRİ ( Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin Kararının Yetki Devri Niteliği Taşıyıp Taşımadığının İdari Yargı Mercilerince Denetlenememesi Karşısında Davanın Reddi Gerektiği - Bakanlar Kurulu Kararının İptali )
YARGISAL DENETİM ( Bakanlar Kurulu Kararının İptali - Anayasa Mahkemesi'nin Yargısal Denetimine Tabi Bulunmadığı/Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin Kararının Yetki Devri Niteliği Taşıyıp Taşımadığının İdari Yargı Mercilerince Denetlenememesi Karşısında Davanın Reddi Gerektiği )
BAKANLAR KURULU KARARININ İPTALİ İSTEMİ ( Dava Konusu Kararın Türkiye Büyük Millet Meclisi Kararına Dayandığı - Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin Kararının Yetki Devri Niteliği Taşıyıp Taşımadığının İdari Yargı Mercilerince Denetlenememesi Karşısında Davanın Reddi Gerektiği )
TÜRK SİLAHLI KUVVETLERİ UNSURLARININ SÜREKLİ ÖZGÜRLÜK HAREKATINA KATKI VE DESTEK AMACIYLA GÖREVLENDİRİLMESİ ( Bakanlar Kurulu Kararının İptali İsteminin Reddi Gerektiği )"
IDDGK3.5.2007E. 2004/2303 K. 2007/842"DÖVİZ KURLARININ SERBEST DALGALANMAYA BIRAKILMASI KARARI ( 1211 İle 4059 S.K.'un Verdiği Yetki Dahilinde Döviz Kur Sepetinin Önceden Açıklanması Uygulamasından Vazgeçilmesinde Mevzuata Aykırılık Bulunmadığı )
DALGALI KUR REJİMİ ( 1211 İle 4059 S.K.'un Verdiği Yetki Dahilinde Döviz Kur Sepetinin Önceden Açıklanması Uygulamasından Vazgeçilmesinde Mevzuata Aykırılık Bulunmadığı - Döviz Kurlarının Serbest Dalgalanmaya Bırakılması Kararı )
KUR VE PARA POLİTİKASI ( Döviz Kur Sepetinin Önceden Açıklanması Uygulamasından Vazgeçilmesi ve Döviz Kurlarının Serbest Dalgalanmaya Bırakılması Kararında Mevzuata Aykırılık Bulunmadığı - 1211 İle 4059 S.K.'un Verdiği Yetki )"
IDDGK3.5.2007E. 2004/2375 K. 2007/856"REKABETİ SINIRLAYICI EYLEM ( Şikayetçinin İddiasına Dayanak Olarak Protokol Sunduğu - Belgelerin Ancak Bir Soruşturma Sonucunda Gerçek Olup Olmadığının Anlaşılabileceği/Rekabet Kurulunun Soruşturma Açılmasına Gerek Bulunmadığına İlişkin Kararının İptal Edileceği )
HAKİM DURUMUN KÖTÜYE KULLANILMASI ( Şikayetçinin İddiasına Dayanak Olarak Protokol Sunduğu - Belgelerin Ancak Bir Soruşturma Sonucunda Gerçek Olup Olmadığının Anlaşılabileceği/Rekabet Kurulunun Soruşturma Açılmasına Gerek Bulunmadığına İlişkin Kararının İptali Gerektiği )
REKABET KURULU KARARININ İPTALİ TALEBİ ( Şikayetçinin İddiasına Dayanak Olarak Protokol Sunduğu - Belgelerin Ancak Bir Soruşturma Sonucunda Gerçek Olup Olmadığının Anlaşılabileceği/Rekabet Kurulunun Soruşturma Açılmasına Gerek Bulunmadığına İlişkin Kararının İptali Gerektiği )"
IDDGK3.5.2007E. 2004/2551 K. 2007/854"BAKANLAR KURULU KARARI İLE GÖREVLENDİRİLEN ŞİRKET ( Bakanlık Arasında İmtiyaz Sözleşmesinin İmzalandığı Hallerde Devreden Kuruluşun Bakanlar Kurulu Kararı ve İmtiyaz Sözleşmesi İle Belirlenen Çerçeve İçinde Kalmak Koşulu İle İşletme Hakkının Devri ve Enerji Satış Anlaşmalarını İmzalamak Zorunda Olduğu )
İMTİYAZ SÖZLEŞMESİ ( Devreden Kuruluşun Bakanlar Kurulu Kararı ve İmtiyaz Sözleşmesi İle Belirlenen Çerçeve İçinde Kalmak Koşulu İle İşletme Hakkının Devri ve Enerji Satış Anlaşmalarını İmzalamak Zorunda Olduğu )
SAĞLIK RAPORU ( Bakanlar Kurulu Kararı ve İmtiyaz Sözleşmesi İle Belirlenen Çerçeve İçinde Kalmak Koşulu İle İşletme Hakkının Devri ve Enerji Satış Anlaşmalarını İmzalamak Zorunda Olduğu - Sunulan Sağlık Raporunun Temyiz Süresini Uzatmayacağı )
TEMYİZ SÜRESİ ( Bakanlar Kurulu Kararı ve İmtiyaz Sözleşmesi İle Belirlenen Çerçeve İçinde Kalmak Koşulu İle İşletme Hakkının Devri ve Enerji Satış Anlaşmalarını İmzalamak Zorunda Olduğu - Sunulan Sağlık Raporunun Temyiz Süresini Uzatmayacağı )"
IDDGK3.5.2007E. 2004/2553 K. 2007/848"DENİZCİLİK MÜSTEŞARLIĞININ KURULUŞ VE GÖREVLERİ HAKKINDA KHK'NİN 2. MADDESİNİN ( C ) BENDİ ANAYASA MAHKEMESİNCE İPTAL EDİLDİĞİ ( Liman Yönetmeliğinin Yetkisiz İdare Tarafından Değiştirilen 21. Maddesi İle 2. Madde Uygulanarak Liman Başkanlığı Tarafından Tesis Edilen Dava Konusu İşlemde Hukuka Uyarlık Bulunmadığı )
LİMAN YÖNETMELİĞİNİN DEĞİŞTİRİLMESİ ( Yetkisiz İdare Tarafından Değiştirilen 21. Maddesi İle 2. Madde Uygulanarak Liman Başkanlığı Tarafından Tesis Edilen Dava Konusu İşlemde Hukuka Uyarlık Bulunmadığı )
DENİZLERDE CAN VE MAL GÜVENLİĞİNİ SAĞLAYACAK TEDBİRLERİ ALMA YETKİSİ ( Yetkisiz İdare Tarafından Değiştirilen Yönetmeliğin 21. Maddesi İle 2. Madde Uygulanarak Liman Başkanlığı Tarafından Tesis Edilen İşlemde Hukuka Uyarlık Bulunmadığı )"
IDDGK3.5.2007E. 2005/42 K. 2007/847"LİMANLARIN DENİZ SINIRLARININ VE KOORDİNATLARININ BELİRLENMESİ ( 2002/1 Nolu Tebliğin 4, 5, 6, 7 ve 8. Maddelerinin İptali İstemi - 491 Sayılı KHK'nin 2. Maddesinin ( C ) ve ( D ) Bentlerinin Anayasa Mahkemesince İptal Edildiğinden Dava Konusu Tebliğin Hukuki Dayanaktan Yoksun Kaldığı )
TÜRKİYE DENİZCİLİK İŞLETMELERİ A.Ş ( Kıyı Tesislerine İlişkin Sınırlarını Tespit Eden 8. Maddesinin ( B ) Bendinin İptali ve Diğer Maddelerin İptali İstemi Hakkında Dava Hakkında Karar Verilmesine Yer Olmadığında Bir İsabetsizlik Olmadığı )
DENİZCİLİK MÜSTEŞARLIĞININ KURULUŞ VE GÖREVLERİ HAKKINDA KHK ( 2. Maddesinin ( C ) ve ( D ) Bentlerinin Anayasa Mahkemesince İptal Edildiğinden Dava Konusu Tebliğin Hukuki Dayanaktan Yoksun Kaldığı )"
IDDGK3.5.2007E. 2007/364 K. 2007/828"TEMYİZ İSTEMİNDEN FERAGAT ( Davalı İdarenin Temyiz İstemi Hakkında Feragat Nedeniyle Karar Verilmesine Yer Olmadığına Karar Verilmesi Gerektiği )
FERAGAT ( Temyiz İsteminden Feragat Edilmesine İlişkin Karara Dayanarak Davalı İdarenin Temyiz İstemi Hakkında Feragat Nedeniyle Karar Verilmesine Yer Olmadığına Karar Verilmesi Gerektiği )
KARAR VERİLMESİNE YER OLMAMA ( Temyiz İsteminden Feragat Edilmesine İlişkin Karara Dayanarak Davalı İdarenin Temyiz İstemi Hakkında Feragat Nedeniyle Verilmesi Gerektiği )"
IDDGK3.5.2007E. 2007/584 K. 2007/830"TEMYİZ İSTEMİNDEN FERAGAT ( Eden Davalı İdarenin Temyiz İstemi Hakkında Karar Verilmesinin Mümkün Olmadığı )
KARAR VERİLMESİNİN MÜMKÜN OLMAMASI ( Temyiz İsteminden Feragat Eden Davalı İdarenin Temyiz İstemi Hakkında )
FERAGAT ( Temyiz İsteminden Feragat Eden Davalı İdarenin Temyiz İstemi Hakkında Karar Verilmesinin Mümkün Olmadığı )"
IDDGK24.5.2007E. 2005/1722 K. 2007/1010"YAPI RUHSATI İLE YAPI KULLANMA İZİN BELGESİNİN İPTALİ ( Davalı Belediyece Denizden Doldurularak Elde Edilen Kafeterya - Bakanlığın İmar Planı Değişikliği Teklifi Onaylandığından Yeni Plan İncelenerek Sonucuna Göre Karar Verilmesi Gerektiği )
DENİZDEN DOLDURULARAK ELDE EDİLEN KAFETERYA ( Yapı Ruhsatı İle Yapı Kullanma İzin Belgesinin İptali - Bakanlığın İmar Planı Değişikliği Teklifi Onaylandığından Yeni Plan İncelenerek Sonucuna Göre Karar Verilmesi Gerektiği )
YEŞİL ALANDAN LOKANTA VE KAFETERYA ALANINA DÖNÜŞTÜRÜLMESİNE İLİŞKİN İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ ( Bakanlığın İmar Planı Değişikliği Teklifi Onaylandığından Yeni Plan İncelenerek Sonucuna Göre Karar Verilmesi Gerektiği )"
IDDGK31.5.2007E. 2005/2204 K. 2007/1449"AYDINLATMA HİZMETİ ( Ayrı Bir Tüzel Kişiliği Olan Köylere Ait Aydınlatma Giderinin İl Özel İdaresince Ödeneceğine İlişkin Bir Hükmün Yasalarda Yer Almadığı )
İL ÖZEL İDARESİ ( Yasalarda Aydınlatma Giderinin İl Özel İdaresince Ödeneceğine Dair Bir Kural Bulunmadığı Gibi Ayrı Bir Tüzel Kişiliği Olan Köylere Ait Aydınlatma Giderinin İl Özel İdaresince Ödeneceğine İlişkin Bir Hüküm de Yasalarda Yer Almadığı )
AYDINLATMA GİDERİ ( İl Özel İdaresince Ödeneceğine Dair Bir Kural Bulunmadığı Gibi Ayrı Bir Tüzel Kişiliği Olan Köylere Ait Aydınlatma Giderinin İl Özel İdaresince Ödeneceğine İlişkin Bir Hüküm de Yasalarda Yer Almadığı )
BAYINDIRLIK HİZMETİ ( Yol Su Kanalizasyon Hizmetlerinin Anlaşılması Gerektiği )"
IDDGK31.5.2007E. 2006/1608 K. 2007/1539"YASAL DEĞİŞİKLİKLE SÖZLEŞMENİN REKABET KURULUNA BİLDİRİLMEMESİNİN İHLAL OLMAKTAN ÇIKARILMASI ( Davacı Kuruma İdari Para Cezası Verilmesine İlişkin Rekabet Kurulu Kararının Hukuka Aykırı Olduğu )
SÖZLEŞMENİN REKABET KURULUNA BİLDİRİLMEMESİ ( Eylemin İhlal Olmaktan Çıkarıldığı - Davacı Kuruma İdari Para Cezası Verilmesine İlişkin Rekabet Kurulu Kararının Hukuka Aykırı Olduğu )
İDARİ PARA CEZASI ( Sözleşmenin Rekabet Kuruluna Bildirilmemesi - Eylemin İhlal Olmaktan Çıkarıldığı/Davacı Kuruma İdari Para Cezası Verilmesine İlişkin Rekabet Kurulu Kararının Hukuka Aykırı Olduğu )"
IDDGK31.5.2007E. 2006/1659 K. 2007/1343"SORUŞTURMAYI YÜRÜTEN REKABET KURULU ÜYESİNİN NİHAİ TOPLANTIDA OY KULLANMASI ( Tarafsızlık İlkesine Aykırı Olduğu - Rekabet Kurulu Kararının İptal Edileceği )
TARAFSIZLIK İLKESİ ( Soruşturmayı Yürüten Rekabet Kurulu Üyesinin Nihai Toplantıda Oy Kullandığı - Tarafsızlık İlkesine Aykırı Olduğu/Rekabet Kurulu Kararının İptal Edileceği )
REKABET KURULU KARARININ İPTALİ TALEBİ ( Soruşturmayı Yürüten Rekabet Kurulu Üyesinin Nihai Toplantıda Oy Kullandığı - Tarafsızlık İlkesine Aykırı Olduğu/Rekabet Kurulu Kararının İptali Gereği )"
IDDGK31.5.2007E. 2006/2914 K. 2007/1316"İDARİ PARA CEZASI ( Ceza Sorumluluğunun Bireyselliği İlkesi - Bu Cezanın Mirasçılardan Tahsili Olanağı Bulunmadığı )
CEZA SORUMLULUĞUNUN BİREYSELLİĞİ İLKESİ ( İdari Para Cezaları Alanında da Geçerli Olduğu - Mirasçılardan Tahsili Olanağı Bulunmadığı )
MİRASÇILARDAN İDARİ PARA CEZASININ TAHSİLİ OLANAĞI BULUNMAMASI ( Ceza Sorumluluğunun Bireyselliği İlkesinin İdari Para Cezaları Alanında da Geçerli Olduğu )"
IDDGK31.5.2007E. 2006/2955 K. 2007/1322"REKABET KURULU ÜYESİNİN TARAFSIZLIĞI ( Üyenin Soruşturma Raporunu Hazırladığı - Nihai Kararın Verileceği Toplantıya Soruşturma Raporunu Hazırlayan Üyenin Katılmasının Tarafsızlık İlkesine Aykırı Olduğu )
TARAFSIZLIK İLKESİ ( Soruşturma Raporunu Hazırlayan Rekabet Kurulu Üyesinin Nihai Kararın Verileceği Toplantıya Katıldığı - Kurul Kararının İptal Edileceği )
REKABETİN KORUNMASI ( Şirket Hakkında Soruşturma Raporunu Hazırlayan Rekabet Kurulu Üyesinin Nihai Kararın Verileceği Toplantıya Katıldığı - Kurul Kararının İptal Edileceği )"
IDDGK31.5.2007E. 2006/3502 K. 2007/1533"REKABET KURULU KARARI ( Davacı Şirkete İdari Para Cezası Verilmesine İlişkin Kararın Gerekçeli Olarak Tebliği Üzerine Davacı Şirket Tarafından Açılan Davada Kurul Kararın İptaline Karar Verildiği - Davanın Konusunun Kalmadığı )
İDARİ PARA CEZASI VERİLMESİ ( İlişkin Rekabet Kurulu Kararının Gerekçeli Olarak Tebliği Üzerine Davacı Şirket Tarafından Açılan Davada Kurul Kararın İptaline Karar Verildiği - Davanın Konusunun Kalmadığı )
DAVA KONUSUNUN KALMAMASI ( Davacı Şirkete İdari Para Cezası Verilmesine İlişkin Kararın Gerekçeli Olarak Tebliği Üzerine Davacı Şirket Tarafından Açılan Davada Kurul Kararın İptaline Karar Verilmesi Nedeniyle )
KARAR VERİLMESİNE YER OLMAMA ( Davacı Şirkete İdari Para Cezası Verilmesine İlişkin Kararın Gerekçeli Olarak Tebliği Üzerine Davacı Şirket Tarafından Açılan Davada Kurul Kararın İptaline Karar Verildiği - Davanın Konusunun Kalmadığı )"
IDDGK31.5.2007E. 2006/3515 K. 2007/1320"REKABET KURULU KARARININ İPTALİ TALEBİ ( Soruşturmaya Katılan Kurul Üyesinin Nihai Kararda Oy Kullandığı - Tarafsızlık İlkesine Aykırı Olduğu )
TARAFSIZLIK İLKESİ ( Davacı Şirket Hakkındaki Soruşturmaya Katılan Rekabet Kurulu Üyesinin Nihai Kararda Oy Kullanmasının Hukuka Aykırı Olduğu )
SORUŞTURMAYA KATILAN KURUL ÜYESİNİN NİHAİ KARARDA OY KULLANMASI ( Rekabet Kurulu Kararının İptali Talebi - Tarafsızlık İlkesine Aykırı Olduğundan Talebin Kabul Edileceği )
DAVA EHLİYETİ ( Rekabet Kurulu Kararının İptali Talebi - Dava Dilekçesinde Kurul Kararı Numarasının Yanlış Yazıldığı Maddi Hata Olduğu Gerekçesiyle Ehliyet Bakımından Verilen Red Kararının Bozulması Talebi/Red Kararının Hukuka Uygun Olduğu )
MADDİ HATA ( Rekabet Kurulu Kararının İptali Talebi - Dava Dilekçesinde Kurul Kararı Numarasının Yanlış Yazıldığı Gerekçesiyle Ehliyet Bakımından Verilen Red Kararının Bozulması Talebi/Red Kararının Hukuka Uygun Olduğu )"
IDDGK31.5.2007E. 2006/3521 K. 2007/1326"REKABETİ KISITLAYICI UYGULAMALAR ( Süt Piyasasında - Raportörlerce Tespit Edilen Belgenin Verilmesinin Engellendiği/Davacı Şirkete ve Müdürlerine Para Cezası Verilmesinin Hukuka Uygun Olduğu )
RAPORTÖRLERCE TESPİT EDİLEN BELGENİN VERİLMESİNİN ENGELLENMESİ ( Süt Piyasasında Rekabeti Kısıtlayıcı Uygulamalar - Davacı Şirkete ve Müdürlerine Para Cezası Verileceği )
SÜT PİYASASINDA REKABET KURALLARININ İHLALİ ( Raportörlerce Tespit Edilen Belgenin Verilmesinin Engellendiği - Davacı Şirkete ve Müdürlerine Para Cezası Verilmesinin Hukuka Uygun Olduğu )"
IDDGK31.5.2007E. 2006/4713 K. 2007/1302"ADLİ YARGI YERİNDE AÇILAN DAVANIN GÖREVDEN REDDİ ( Görevli ve Yetkili İdari Yargı Yerinde Yeniden Dava Açılması Gerektiği )
GÖREVDEN REDDEDİLEN DAVA ( Adli Yargı Yerinde Açılan - Görevli ve Yetkili İdari Yargı Yerinde Yeniden Dava Açılması Gerektiği )
ADLİ YARGI YERİNİN KENDİLİĞİNDEN DAVA DOSYASINI İDARİ YARGI YERİNE GÖNDERMESİ ( Dosya Mahkemenin Esasına Kaydedilerek Davanın İncelenmesine Geçilemeyeceği )"
IDDGK7.6.2007E. 2004/2382 K. 2007/1544"AYRIMCILIK ( Türkiye Tarım Kredi Kooperatifleri Merkez Birliği'nin Açtığı İhalenin Fiyat Teklifi Vermeyen Gübre Fabrikaları A.Ş'ye Verildiği/İhalenin Verildiği Şirketin İhale Açan Şirket İle Birbirinden Bağımsız Olmadığı - Aynı Ekonomik Bütünlük Faaliyet Gösterdikleri/Ayrımcılığın Söz Konusu Olmadığı )
REKABET KURALLARININ İHLALİ ( İhalenin Fiyat Teklifi Vermeyen Şirkete Verildiği İddiası/İhalenin Verildiği Şirketin İhale Açan Şirket İle Birbirinden Bağımsız Olmadığı - İhalede Ayrımcılığın Söz Konusu Olmadığı/Şikayetin Reddine Karar Verilmesinin Hukuka Uygun Olduğu )
İHALEYE KATILANLAR ARASINDA EŞİTLİK İLKESİNİN UYGULANMASI ( İhalenin Fiyat Teklifi Vermeyen Şirkete Verildiği İddiası/İhalenin Verildiği Şirketin İhale Açan Şirket İle Birbirinden Bağımsız Olmadığı - Rekabet Kurulunun Şikayetin Reddine Karar Vermesinin Hukuka Uygun Olduğu )
EKONOMİK BÜTÜNLÜK İÇERİSİNDE FAALİYET GÖSTEREN ŞİRKETLER ( İhalenin Fiyat Teklifi Vermeyen Şirkete Verildiği İddiası/İhalenin Verildiği Şirketin İhale Açan Şirket İle Birbirinden Bağımsız Olmadığı - Rekabet Kurulunun Şikayetin Reddine Karar Verileceği )"
IDDGK14.6.2007E. 2004/727 K. 2007/1646"AVUKATLIK ÜCRETİ ( Kısmen Kabul Kısmen Ret İle Sonuçlanan Davayı Avukatla Takip Eden Davalı İdare Lehine Avukatlık Asgari Ücret Tarifesindeki Ücretin Tamamına Hükmedilmesi Gerektiği )
DAVANIN KISMEN KABUL KISMEN RED İLE SONUÇLANMASI ( Davayı Avukatla Takip Eden Davalı İdare Lehine Avukatlık Asgari Ücret Tarifesindeki Ücretin Tamamına Hükmedilmesi Gerektiği )
İDARENİN DAVAYI AVUKATLA TAKİP ETMESİ ( Davalı İdare Lehine Avukatlık Asgari Ücret Tarifesindeki Ücretin Tamamına Hükmedilmesi Gerektiği - Kısmen Kabul Kısmen Ret İle Sonuçlanan Dava )"
IDDGK14.6.2007E. 2006/100 K. 2007/1619"YIKIM İŞLEMİ ( 7269 Sayılı Yasa'da Ağır Derecede Hasar Gördüğü Tespit Edilip Yıktırılması Gereken Binaların Onarılabileceğine İlişkin Hükmün Yer Almadığı )
HASAR GÖRDÜĞÜ TESPİT EDİLEN YIKTIRILMASI GEREKEN BİNALAR ( Onarılabileceğine İlişkin Bir Hüküm 7269 Sayılı Yasa'da Yer Almadığı )
AĞIR HASARLI BİNA ( Olayda Binanın Ağır Hasarlı Olduğu Yolundaki Tespit Raporunun da İptali İstenilmediğinden Yıkım İşleminde Hukuka Aykırılık Bulunmadığı )
TESPİT RAPORUNUN İPTALİNİN İSTENİLMEMESİ ( Olayda Binanın Ağır Hasarlı Olduğu Yolundaki Tespit Raporunun da İptali İstenilmediğinden Yıkım İşleminde Hukuka Aykırılık Bulunmadığı )"
IDDGK13.9.2007E. 2007/1073 K. 2007/1688"BELEDİYE MECLİSİNİN FESHEDİLMESİNE İLİŞKİN KARARA İTİRAZ ( Belediye Meclisinin Kendisine Kanunla Verilen Görevleri Süresi İçinde Yapmayı İhmal Etmesi Belediyeye Ait İşleri Sekteye veya Gecikmeye Uğratması Olarak Değerlendirilemeyeceği )
BELEDİYENİN KARAR ORGANI ( Olan Belediye Meclisinin Belediye Başkanı Tarafından Meclise Getirilen İstemleri Yapacağı Değerlendirme Sonucunda Kabul Etmeyebileceği - Belediye Meclisinin Feshi Koşullarının Gerçekleşmediği )
BELEDİYE MECLİSİNİN ISRAR KARARI ( Belediye Başkanının Meclisin Israrı İle Kesinleşen Kararlar Aleyhine On Gün İçinde İdari Yargıya Başvurabileceği - Belediye Başkanının İstemine Aykırı Karar Verilmesi Belediye Meclisinin Feshini Gerektirmediği )"
IDDGK27.9.2007E. 2007/974 K. 2007/1696"SAĞLIK KURUMLARINDA GÖREVLİ PERSONELE DÖNER SERMAYE GELİRLERİNDEN EK ÖDEME YAPILMASINA DAİR YÖNERGE ( Yürütmenin Durdurulması İsteminin Kabulüne İlişkin Bulunan Kararın Ortaya Çıkardığı Durum Üzerine 10. Md. Kapsamında Yapılan Bir Başvuru Niteliğinde Olduğu )
İKİNCİ VE ÜÇÜNCÜ BASAMAK SAĞLIK KURUMLARINDA GÖREVLİ PERSONELE ÖDEME YAPILMASI ( Yürütmenin Durdurulması İsteminin Kabulüne İlişkin Bulunan Kararın Ortaya Çıkardığı Durum Üzerine 10. Md. Kapsamında Yapılan Bir Başvuru Niteliğinde Olduğu )
DÖNER SERMAYE GELİRLERİNDEN EK ÖDEME YAPILMASINA DAİR YÖNERGE ( Sağlık Kurullarında Görevli Personele - Yürütmenin Durdurulması İsteminin Kabulüne İlişkin Bulunan Kararın Ortaya Çıkardığı Durum Üzerine 10. Md. Kapsamında Yapılan Bir Başvuru Niteliğinde Olduğu )"
IDDGK4.10.2007E. 2004/795 K. 2007/1820"TAM YARGI DAVASI ( Açılabilmesi Yasa Gereği Olup İşlemin Hukuka Aykırılığının Açılmış Bir İptal Davasında Yargı Kararı İle Saptanmamış Olması İşlem Dolayısıyla Açılan Tam Yargı Davasının Bu Nedenle Reddini Gerektirmediği )
YARGI KARARI ( Doğrudan Doğruya Tam Yargı Davası Açılabilmesi Yasa Gereği Olup İşlemin Hukuka Aykırılığının Açılmış Bir İptal Davasında Yargı Kararı İle Saptanmamış Olması İşlem Dolayısıyla Açılan Tam Yargı Davasının Bu Nedenle Reddini Gerektirmediği )
İPTAL DAVASI ( İşlemin Hukuka Aykırılığının Açılmış Bir İptal Davasında Yargı Kararı İle Saptanmamış Olması İşlem Dolayısıyla Açılan Tam Yargı Davasının Bu Nedenle Reddini Gerektirmediği )"
IDDGK4.10.2007E. 2006/1984 K. 2007/1822"İDARİ İŞLEM NEDENİYLE UĞRANILAN GERÇEK ZARARLAR ( Doğan ve Süregelmekte Olan - Süre Koşuluna Uyulmak Kaydıyla Kısımlara Ayrılarak Dava Konusu Edilebileceği )
TAZMİNAT ( Hukuka Aykırı İdari İşlemler Nedeniyle Uğranılan Gerçek Zararlar/Süre Koşuluna Uyulmak Kaydıyla Kısımlara Ayrılarak Dava Konusu Edilebileceği - İşlemi Tesis Eden İdarece Tam Olarak Karşılanması Gerektiği )
HUKUKA AYKIRI İDARİ İŞLEMLER ( Uğranılan ve Süregelmekte Olan Zararların Süre Koşuluna Uyulmak Kaydıyla Kısımlara Ayrılarak Dava Konusu Edilebileceği )
ZARARLARIN KISIMLARA AYRILARAK DAVA KONUSU EDİLEBİLECEĞİ ( Süre Koşuluna Uyulmak Kaydıyla - Hukuka Aykırı İdari İşlemler Nedeniyle Uğranılan ve Süregelmekte Olan Zararlar )"
IDDGK4.10.2007E. 2006/4292 K. 2007/1821"İÇ GÜVENLİK VE ASAYİŞİN KORUNMASI İLE GÖREVLENDİRİLEN EMNİYET MENSUPLARI ( Görevleri Sırasında Maruz Kaldıkları Yaralanma ve Sakatlanma Hallerinde Nakdi Tazminat Ödenmesinin Gerektiği )
YARALANMA VE SAKATLANMA ( İç Güvenlik ve Asayişin Korunması İle Görevlendirilen Emniyet Mensuplarına Görevleri Sırasında Maruz Kaldıkları Yaralanma ve Sakatlanma Hallerinde Nakdi Tazminat Ödenmesinin Gerektiği )
NAKDİ TAZMİNAT ( İç Güvenlik ve Asayişin Korunması İle Görevlendirilen Emniyet Mensuplarına Görevleri Sırasında Maruz Kaldıkları Yaralanma ve Sakatlanma Hallerinde Nakdi Tazminat Ödenmesinin Gerektiği )"
IDDGK4.10.2007E. 2006/532 K. 2007/1966"İMTİYAZ SÖZLEŞMESİNİN FESHİ ( Sözleşmenin Tarafı Olan Elektrik A.Ş'nin Sözleşmeye Aykırı Davranmasıyla Sözleşmenin Feshedildiği - Bakanlar Kurulu Kararıyla Şirketin Görevlendirmesinin Kaldırtılmasının Hukuka Uygun Olduğu )
BAKANLAR KURULU KARARIYLA İMTİYAZ SÖZLEŞMESİNİN TARAFI OLAN ŞİRKETİN GÖREVLENDİRİLMESİNİN KALDIRILMASI ( Sözleşmenin Tarafı Olan Elektrik A.Ş'nin Sözleşmeye Aykırı Davranmasıyla Sözleşmenin Feshedildiği - İşlemin Hukuka Uygun Olduğu )"
IDDGK4.10.2007E. 2007/265 K. 2007/1819"YOKLUK HALİ ( İşlemin Asli Kurucu Öğesi Olan Yetki Öğesi Yönünden İncelenmesinde Fonksiyon ve Yetki Gaspı Hallerinin Saptanması Veya Yasanın Açıkça Yasakladığı Bir Konuda Yapılması Halinde Mümkün Olabileceği )
REKTÖRÜN GÖREV SÜRESİ SONA ERMEDEN BAŞKANLIĞINDA TOPLANAN SENATO KARARI ( Üniversite Yönetim Kurulu Üyeliği İçin Seçim - Yokluk Halleri Olarak Belirtilen Yetki ve Fonksiyon Gasbı Veya Yasanın Emredici Kurallarına Açıkça Aykırı Bir İşlem Olmadığı )
ÜNİVERSİTE SENATOSU TARAFINDAN TESİS EDİLEN İŞLEM ( Geri Almaya Rektörün Yetkili Olmadığı - Yok Hükmünde Olduğuna Ancak İlgilisi Tarafından Açılacak Bir Davada Yargı Yerince Karar Verilebileceği )
REKTÖR ATANMASI ( Görevine Başlamadan Görev Süresi Dolmayan Rektörün Başkanlığında Toplanan Senato Tarafından Üniversite Yönetim Kurulu Üyeliğine Seçim Yapılmasının Yokluk Hali Olarak Kabul Edilemeyeceği )"
IDDGK18.10.2007E. 2004/653 K. 2007/2031"OLAY MAHALLİNE GİTMEKTEYKEN TRAFİK KAZASINDA YARALANAN POLİS MEMURU ( Zararın Görev Dolayısıyla Meydana Geldiği - Nakdi Tazminat Talebinin Kabul Edileceği )
NAKDİ TAZMİNAT TALEBİ ( Olay Mahalline Gitmekte İken Trafik Kazasında Yaralanan Polis Memurunun/Zararın Olaya Müdahale Anında Gerçekleşmesi Koşulunun Aranmayacağı - Zararın Görevden Dolayı Olmasının Yeterli Olduğu/Tazminat Talebinin Kabulü Gerektiği )
POLİS MEMURUNUN NAKDİ TAZMİNAT TALEBİ ( Olay Mahalline Gitmekte İken Trafik Kazasında Yaralanan Polis Memuru - Zararın Görevden Dolayı Olmasının Yeterli Olduğu/Tazminat Talebinin Kabul Edileceği )
GÖREVDEN DOLAYI GERÇEKLEŞEN ZARAR ( Olay Mahalline Gitmekte İken Trafik Kazasında Yaralanan Polis Memuru/Zararın Olaya Müdahale Anında Gerçekleşmesi Şartının Bulunmadığı - Nakdi Tazminat Talebinin Kabul Edileceği )"
IDDGK18.10.2007E. 2004/656 K. 2007/2035"ASGARİ İŞÇİLİK MALİYETİNİ KARŞILAYAN TEKLİF ( Uygun Bedel Olarak Kabul Edilmesiyle Tamamlanan İhalenin İptaline Dair İşlemin Kamu Yararı ve Hizmet Gereklerine Uygun Olduğu )
İHALENİN İPTALİ ( Asgari İşçilik Maliyetini Karşılayan Teklifin Uygun Bedel Olarak Kabul Edilmesiyle Tamamlanan İhalenin İptaline Dair İşlemin Kamu Yararı ve Hizmet Gereklerine Uygun Olduğu )
HASTANE TEMİZLİĞİ İHALESİ ( Asgari İşçilik Maliyetini Karşılayan Teklifin Uygun Bedel Olarak Kabul Edilmesiyle Tamamlanan İhalenin İptaline Dair İşlemin Kamu Yararı ve Hizmet Gereklerine Uygun Olduğu )"
IDDGK18.10.2007E. 2004/721 K. 2007/2030"MADDİ VE MANEVİ TAZMİNAT ( SSK Doğumevinde Gerçekleşen Doktorun Dikkatsizliği Nedeniyle Uğranılan Zarar - İdarece Yürütülen Sağlık Hizmetinin Kusurlu İşletilmesinden Kaynaklanıp Kaynaklanmadığının Belirlenmesi Gerektiği )
SSK DOĞUMEVİNDE GERÇEKLEŞEN DOKTORUN DİKKATSİZLİĞİ NEDENİYLE UĞRANILAN ZARAR ( İdarece Yürütülen Sağlık Hizmetinin Kusurlu İşletilmesinden Kaynaklanıp Kaynaklanmadığının Belirlenmesi Gerektiği )
İDARENİN TAZMİN YÜKÜMLÜLÜĞÜ ( Ağır Hizmet Kusurunun Bulunup Bulunmadığı Hususunun Adalet İşlerinde Bilirkişilik Görevi Yapmak Üzere Kurulan Adli Tıp Kurumu Aracılığı İle Belirlenmesi Gerektiği - Maddi ve Manevi Tazminat )
SAĞLIK HİZMETLERİ ( Hizmetten Yararlananın Kişisel Özelliklerine ve Hizmetin Yürütülmesine Bağlı Olarak Önceden Öngörülmeyen Belirli Bir Tehlikeyi İçerdiğinden İdarenin Tazmin Sorumluluğu İçin Kural Olarak İdarenin Ağır Hizmet Kusurunun Bulunması Gerektiği )
AĞIR HİZMET KUSURU ( Bulunup Bulunmadığı Hususunun Adalet İşlerinde Bilirkişilik Görevi Yapmak Üzere Kurulan Adli Tıp Kurumu Aracılığı İle Belirlenmesi Gerektiği- Maddi ve Manevi Tazminat )"
IDDGK25.10.2007E. 2004/2505 K. 2007/2225"YARGI KARARINI UYGULAMAK ( Genel Müdür Yardımcılarından Birisini Görevden Almak Zorunda Olan İdarenin Takdir Yetkisinin Bulunduğu )
İDARENİN TAKDİR YETKİSİ ( Yargı Kararını Uygulamak İçin Genel Müdür Yardımcılarından Birisini Görevden Almak Zorunda Olan İdarenin Hangisinin Görevden Alınacağı Konusunda )
GÖREVDEN ALMAK ( Yargı Kararını Uygulamak İçin Genel Müdür Yardımcılarından Birisini Görevden Almak Zorunda Olan İdarenin Takdir Yetkisinin Bulunduğu )"
IDDGK1.11.2007E. 2007/625 "MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI EĞİTİM KURUMLARI YÖNETİCİLERİNİN ATAMA YÖNETMELİĞİ ( İtiraz Konusu Maddeler İle İlgili Ayrı Ayrı Hukuki Değerlendirmeler Yapılarak Yürütmenin Durdurulması İsteminin Karara Bağlanması Gerektiği )
YÜRÜTMENİN DURDURULMASI ( Milli Eğitim Bakanlığı Eğitim Kurumları Yöneticilerinin Atama Yönetmeliği - İtiraz Konusu Maddeler İle İlgili Ayrı Ayrı Hukuki Değerlendirmeler Yapılarak İstemin Karara Bağlanması Gerektiği )
YÖNETMELİK İPTALİ ( 2577 Sayılı Kanunun 27/2. Maddesinde Yer Alan Şartların Gerçekleştiğine Yönelik Hususlara Gerekçede Yer Verilmek Suretiyle Yürütmenin Durdurulması İsteminin Karara Bağlanması Gerektiği )"
IDDGK8.11.2007E. 2004/166 K. 2007/2244"AVUKATLIK ÜCRETİ ( Davalı İdare Lehine Davanın Kısmen Reddedildiği - Bu Gerekçe İle AAÜT'de Belirtilen Maktu Ücretin Yarısı Olan Avukatlık Ücretine Hükmedilemeyeceği )
KISMEN REDDEDİLEN TAZMİNAT DAVASI ( Davalı İdare Lehine Davanın Kısmen Reddedildiği - Bu Gerekçe İle AAÜT'de Belirtilen Maktu Ücretin Yarısı Olan Avukatlık Ücretine Hükmedilemeyeceği/Ücretin Tarifede Yazılı Miktardan Az Olamayacağı )"
IDDGK8.11.2007E. 2004/93 K. 2007/2254"DUL VE YETİM AYLIĞI ( Emekli Sandığında Beş Yıl Fiili Hizmeti Doldurduktan Sonra Vefat Eden İştirakçiler - Dul Eşin Ölüm Tarihinden Sonraki Bir Tarihte Malül ve Muhtaç Duruma Düşmesi/Aylık Bağlanması Olanağının Bulunmadığı )
MALÜL VE MUHTAÇ DURUMA DÜŞME ( Emekli Sandığında Beş Yıl Fiili Hizmeti Doldurduktan Sonra Vefat Eden İştirakçinin Dul Eşinin Ölüm Tarihinden Sonraki Bir Tarihte - Dul ve Yetim Aylığı Bağlanamayacağı )
EMEKLİ SANDIĞI İŞTİRAKÇİSİNİN VEFATI ( Beş Yıl Fiili Hizmeti Doldurduktan Sonra - Dul Eşin Ölüm Tarihinden Sonraki Bir Tarihte Malül ve Muhtaç Duruma Düşmesi/Aylık Bağlanması Olanağının Bulunmadığı )"
IDDGK22.11.2007E. 2004/125 K. 2007/2320"SORUŞTURMA İZNİ VERİLMEMESİ KARARI ( Ceza Yargılaması Yöntemine İlişkin Olduğundan İptal Davasına Konu Edilecek Bir İdari İşlem Olarak Nitelendirilemeyeceği )
İPTAL DAVASI ( Yetkili Makamın Soruşturma İzni Verilmemesi Yolundaki Kararı Ceza Yargılaması Yöntemine İlişkin Olduğundan İptal Davasına Konu Olamayacağı )
İDARİ İŞLEM ( Yetkili Makamın Soruşturma İzni Verilmemesi Yolundaki Kararı Ceza Yargılaması Yöntemine İlişkin Olduğundan İptal Davasına Konu Edilecek Bir İdari İşlem Olarak Nitelendirilemeyeceği )
CEZA YARGILAMASI YÖNTEMİNE İLİŞKİN KARAR ( Yetkili Makamın Soruşturma İzni Verilmemesi Yolundaki Kararı - İptal Davasına Konu Olamayacağı )"
IDDGK22.11.2007E. 2004/2156 K. 2007/2334"MİMARİ PROJEYE AYKIRILIK ( Alanın Kapatılarak 2. Sınıf Lokanta Kullanımına Katıldığı/Proje Tadilatının Mümkün Olmadığı - Verilen İmar Para Cezasının Hukuka Uygun Olduğu )
İMAR PARA CEZASI ( Mimari Projeye Aykırı Olarak Alanın Kapatılıp 2. Sınıf Lokanta Kullanımına Katıldığı/İdarece Verilen Süre İçerisinde Değişikliğin Kaldırılmadığı - Para Cezası Verileceği )
PROJEYE AYKIRILIĞIN GİDERİLMESİ ( İdarece Verilen Süre İçerisinde Değişikliğin Kaldırılmadığı - Para Cezası Verileceği )"
IDDGK22.11.2007E. 2004/2183 K. 2007/2336"RUHSATSIZ OLARAK BAŞLANAN YAPILAR ( Yıkım Kararının İptali Talebi/Taşınmazın Bulunduğu Bölgeye İlişkin İmar Planlarının Büyükşehir ve İlçe Belediyesince Onaylandığı - Yeni Yapılaşma Koşulları Öngören Nazım İmar Planı Kısmi Revizyonunun da Bayındırlık ve İskan Bakanlığı'nca Onaylandığı/Yeni Planların İnceleneceği )
İMAR PLANLARININ ONAYLANMASI ( Ruhsatsız Yapının Yıkımı Kararının İptali Talebi - Yeni Yapılaşma Koşulları Öngören Nazım İmar Planı Kısmi Revizyonunun da Bayındırlık ve İskan Bakanlığı'nca Onaylandığı/Yeni Planların İnceleneceği )
YIKIM KARARI ( Ruhsatsız Yapı - Yeni Yapılaşma Koşulları Öngören Nazım İmar Planı Kısmi Revizyonunun da Bayındırlık ve İskan Bakanlığı'nca Onaylandığı/Yeni Planların İncelenmesi Gereği ) "
IDDGK22.11.2007E. 2004/244 K. 2007/2331"DÜZENLEME ORTAKLIK PAYI ( Ağaçlandırılacak Taşınmazın Bu Kapsamda Değerlendirilmesi Gereği - 3194 S.K. Md. 18. Uyarınca Yapılacak Arazi ve Arsa Düzenlemesi İle İlgili Esaslar Hakkında Yönetmelik Md. 12 Kapsamında Değerlendirilemeyeceği )
AĞAÇLANDIRILACAK TAŞINMAZ ( Belediye Encümeni Kararı İle - Düzenleme Ortaklık Payı Kapsamında Değerlendirilmesi Gerektiği )
PARSELASYONA TABİ TUTULAN TAŞINMAZ ( Belediye Encümeni Kararı İle - Ağaçlandırılacak Alanın Düzenleme Ortaklık Payı Kapsamında Değerlendirilmesi Gerektiği )
ARAZİ VE ARSA DÜZENLEMESİ İLE İLGİLİ ESASLAR HAKKINDA YÖNETMELİK ( Ağaçlandırılacak Alanın Düzenleme Ortaklık Payı Kapsamında Değerlendirilmesi Gerekirken Bu Yönetmelik Kapsamında Değerlendirilemeyeceği )"
IDDGK22.11.2007E. 2004/712 K. 2007/2321"GÖREVDEN ALINMA KARARININ İPTALİ ( İlçe Milli Eğitim Müdürü - Ayrı Kaldığı Dönemde Motorlu Taşıtlar Sürücü Kursu Ücreti Öğrencileri Yetiştirme ve Sınavlara Hazırlama Ücreti v.b. Gibi Ödemelerden Fiilen Görev Yapmadığından Yararlanamayacağı )
MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRÜNÜN GÖREVDEN ALINMA KARARININ İPTALİ ( Ayrı Kaldığı Dönemde Motorlu Taşıtlar Sürücü Kursu Ücreti Öğrencileri Yetiştirme ve Sınavlara Hazırlama Ücreti v.b. Gibi Ödemelerden Fiilen Görev Yapmadığından Yararlanamayacağı )
FİİLİ GÖREV YAPMA KOŞULU ( Motorlu Taşıtlar Sürücü Kursu Ücreti Öğrencileri Yetiştirme ve Sınavlara Hazırlama Ücreti Özel ve Resmi Kurs Ücreti v.b. Gibi Ödemelerde - Görevden Alınıp İade Edilen İlçe Milli Eğitim Müdürü )"
IDDGK22.11.2007E. 2004/753 K. 2007/2323"SINAVI KAZANMASINA RAĞMEN ATAMANIN YAPILMAMASI ( Davacının Olaydan Elem ve Üzüntü Duyduğunun Kabulu Gerektiği - Üzüntünün Kısmen de Olsa Giderilmesi İçin Mahkemece Takdir Edilecek Miktarın Davacıya Manevi Tazminat Olarak Ödenmesine Karar Verilmesi Gerektiği )
MANEVİ TAZMİNAT ( Hükmedilmesi İdarenin Ağır Hizmet Kusuru İşlemesi Koşuluna Bağlı Olmadığı - Sınavı Kazanmasına Rağmen Hukuka Aykırı Olarak Atamanın Yapılmaması )
AĞIR HİZMET KUSURU ( Manevi Tazminata Hükmedilmesi İdarenin Ağır Hizmet Kusuru İşlemesi Koşuluna Bağlı Olmadığı - Davacının Olaydan Duyduğu Üzüntünün Kısmen de Olsa Giderilmesi İçin Mahkemece Takdir Edilecek Miktarın Davacıya Manevi Tazminat Olarak Ödenmesine Karar Verilmesi Gerektiği )"
IDDGK29.11.2007E. 2004/2534 K. 2007/2426"YÜKSEKÖĞRETİM KURUMUNDAN ÇIKARMA CEZASI ( Yargı Kararı İle Öğrenciliğe Döndürülen ve Mezun Olan Davacının Bu Başarısının Kendisi İçin Kazanılmış Hak Olarak Kabul Edilmesi Gerektiği )
YARGI KARARI İLE ÖĞRENCİLİĞE DÖNDÜRÜLME ( Sonrasında Mezun Olan Davacının Bu Başarısının Kendisi İçin Kazanılmış Hak Olarak Kabul Edilmesi Gerektiği - Yükseköğretim Kurumundan Çıkarma Cezası )
MEZUNİYETİN KAZANILMIŞ HAK OLARAK KABULÜ ( Yükseköğretim Kurumundan Çıkarma Cezası - Yargı Kararı İle Öğrenciliğe Döndürülen ve Mezun Olan Davacı )"
IDDGK29.11.2007E. 2004/2765 K. 2007/2420"ÖĞRETİM GÖREVLİSİNİN OLUMSUZ SİCİLİ ( Uzun Yıllardır Profesör Unvanı İle Görev Yapan ve Anabilimdalı Başkanlığını Yürüten - Herhangi Bir Belgeye Dayanmaksızın "ÖğretimAraştırma ve Uygulama Yeteneği"nin Zayıf Kanaati İle Doldurulmasında Hukuka Uyarlık Bulunmadığı )
OLUMSUZ OLARAK DÜZENLENEN SİCİL ( Öğretim Görevlisine İki Gün Göreve Gelmemek ve İkamet Ettiği İlin Sınırlarını İzinsiz Terk Etmek Fiilleri Nedeniyle Verilen Aylıktan Kesme Cezası - Fiilin Niteliği İtibariyle Olumsuz Sicile Dayanak Alınamayacağı )
AYLIKTAN KESME CEZASI ( Öğretim Görevlisinin İki Gün Göreve Gelmemesi ve İkamet Ettiği İlin Sınırlarını İzinsiz Terk Etmesi Fiilleri - Fiilin Niteliği İtibariyle Sicilin Olumsuz Düzenlenmesine Dayanak Alınamayacağı )"
IDDGK29.11.2007E. 2004/611 K. 2007/2412"DİSİPLİN CEZASI ( Verilebilmesi İçin Bir Disiplin Soruşturmasının Varlığı ve Cezanın Dayanağı Olan Fiilin Hiç Bir Şüpheye Yer Vermeyecek Şekilde Saptanması Gerektiği )
DİSİPLİN SORUŞTURMASI ( Disiplin Cezasına Esas Fiilin Kişi Tarafından Gerçekleştirilip Gerçekleştirilmediğinin Ancak Bir Soruşturma Raporu Değerlendirilerek Tespit Edilebileceği )
İDARİ YAPTIRIM ( Disiplin Cezası - Verilebilmesi İçin Bir Disiplin Soruşturmasının Varlığı ve Cezanın Dayanağı Olan Fiilin Hiç Bir Şüpheye Yer Vermeyecek Şekilde Saptanması Gerektiği )"
IDDGK29.11.2007E. 2004/762 K. 2007/2427"MESLEKTEN MEN CEZASI ( Doktorluk Mesleği Etik Kurallarına Uygun Davranışta Bulunmama - Devlet Hastanesinde Doktor Olan Davacının Eylemi Nedeniyle Türk Tabipler Birliği Tarafından Soruşturulup Sonucuna Göre Ceza Verilebileceği )
DOKTORLUK MESLEĞİ ETİK KURALLARINA UYGUN DAVRANIŞTA BULUNMAMA ( Devlet Hastanesinde Doktor Olan Davacının Eylemi Nedeniyle Türk Tabipler Birliği Tarafından Soruşturulup Sonucuna Göre Ceza Verilebileceği )
İŞKENCEYİ ORTAYA ÇIKARMAKLA GÖREVLİ DOKTOR ( Devlet Hastanesinde Doktor Olan Davacının Eylemi Nedeniyle Türk Tabipler Birliği Tarafından Soruşturulup Sonucuna Göre Ceza Verilebileceği )
DEVLET HASTANESİ DOKTORU ( Davacının Eylemi Nedeniyle Türk Tabipler Birliği Tarafından Soruşturulup Sonucuna Göre Ceza Verilebileceği - 3 Ay Meslekten Men Cezası Verilmesi )
TÜRK TABİPLER BİRLİĞİ KARARI ( İşkence Olayının Ortaya Çıkarılmasında Doktor Olarak Üstüne Düşen Görevi Yapmama - Devlet Hastanesinde Doktor Olan Davacının Eylemi Nedeniyle Türk Tabipler Birliği Tarafından Soruşturulup Sonucuna Göre Ceza Verilebileceği )"
IDDGK13.12.2007E. 2004/2636 K. 2007/2494"BELEDİYE VE MÜCAVİR ALAN SINIRLARI İÇERİSİNDEKİ YAPILAR ( Belediye Encümenlerine Tanınan Yıkım Kararı Alma Yetkisi Ruhsatsız veya Ruhsat ve Eklerine Aykırı Yapılan Yapılar İçin Olduğu )
YIKIM KARARI ALMA YETKİSİ ( Plan Gereği veya Yapıyı Başka Bir Kullanıma Dönüştürmek Amacıyla Yıkım Kararı Alınmasında Belediyelerin En Yetkili Karar Organı Olan Belediye Meclislerinin Yetkili Olduğu )
BELEDİYE MECLİSİNİN YETKİSİ ( Plan Gereği veya Yapıyı Başka Bir Kullanıma Dönüştürmek Amacıyla Yıkım Kararı Alınmasında Belediyelerin En Yetkili Karar Organı Olan Belediye Meclislerinin Yetkili Olduğu )
RUHSATSIZ YAPI ( Belediye ve Mücavir Alan Sınırları İçerisindeki Yapılar İçin Belediye Encümenlerine Tanınan Yıkım Kararı Alma Yetkisi Ruhsatsız veya Ruhsat ve Eklerine Aykırı Yapılan Yapılar İçin Olduğu )"
IDDGK13.12.2007E. 2006/3697 K. 2007/2495"HACİR ALTINA ALINMA ( Kendisine Vasi Atanmasına İlişkin Sulh Hukuk Mahkemesinin Kararının Temyiz Sonucunun Beklenilmesi Vasi Atanmasının Kesinleşmesi Durumunda Davaya Devam Etme Konusunda Vasinin İcazetinin Olup Olmadığının Belirlenmesi Gerektiği )
VASİ ATANMASI ( İlişkin Sulh Hukuk Mahkemesinin Kararının Temyiz Sonucunun Beklenilmesi Vasi Atanmasının Kesinleşmesi Durumunda Davaya Devam Etme Konusunda Vasinin İcazetinin Olup Olmadığının Belirlenmesi Gerektiği )
VASİNİN İCAZETİ ( Vasi Atanmasına İlişkin Sulh Hukuk Mahkemesinin Kararının Temyiz Sonucunun Beklenilmesi Vasi Atanmasının Kesinleşmesi Durumunda Davaya Devam Etme Konusunda Vasinin İcazetinin Olup Olmadığının Belirlenmesi Gerektiği )"
IDDGK27.12.2007E. 2007/939 "PETKİM'İN KAMU HİSSESİNİN SATIŞ YÖNTEMİ İLE ÖZELLEŞTİRİLMESİ ( Kamu Hisselerinin Özelleştirilmesinde Kamu Yararı Olmadığı )
ÖZELLEŞTİRMEDE AMAÇ ( Ekonomide Verimlilik ve Kamu Giderlerinde Azalmayı Sağlamak Olup Karlı ve Büyük Bir Kuruluş Olan Petkim'deki Kamu Hisselerinin Özelleştirilmesinde Kamu Yararı Olmadığı )
KAMU HİSSELERİNİN ÖZELLEŞTİRİLMESİ ( Ekonomide Verimlilik ve Kamu Giderlerinde Azalmayı Sağlamak Olup Karlı ve Büyük Bir Kuruluş Olan PETKİM'deki Kamu Hisselerinin Özelleştirilmesinde Kamu Yararı Olmadığı )"
IDDGK10.1.2008E. 2007/899 "AVUKATLARIN İŞ YERİ AÇMASI ( Avukatlık Bürolarının 3572 S.K. Md. 2'de Sayılan İşyerleri Arasında Bulunmadığı - Bu Bürolar Bakımından da İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatı Alınması Gerektiği )
İŞYERİ AÇMA VE ÇALIŞTIRMA RUHSATI ( Avukatlık Bürolarının 3572 S.K. Md. 2'de Sayılan İşyerleri Arasında Bulunmadığı - Bu Bürolar Bakımından da İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatı Alınması Gerektiği )
AVUKATLIK BÜROLARI ( İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatı Alınması Gerektiği - 3572 S.K. Md. 2'de Sayılan İşyerleri Arasında Bulunmadığı )"
IDDGK28.2.2008E. 2007/729 "YÜRÜTMENİN DURDURULMASI TALEBİ ( MEB Müfettiş Yardımcılığı Giriş Sınavının Sözlü Sınavına İlişkin Kısmı ve İşlemin Dayanağı Düzenlemeler - Telafisi Güç Veya İmkansız Zararların Doğması ve İşlemin Açıkça Hukuka Aykırı Olması Şartlarının Birlikte Gerçekleşmediği/Reddi )
MEB MÜFETTİŞ YARDIMCILIĞI GİRİŞ SINAVI ( Sözlü Sınavına İlişkin Kısmı ve İşlemin Dayanağı Düzenlemeler/Yürütmenin Durdurulması Talebi - Telafisi Güç Veya İmkansız Zararların Doğması ve İşlemin Açıkça Hukuka Aykırı Olması Şartlarının Birlikte Gerçekleşmediği/Reddi )"
IDDGK6.3.2008E. 2005/1588 K. 2008/251"AVUKATLIK SÖZLEŞMESİ İLE ÇALIŞAN AVUKAT ( 1136 Sayılı Avukatlık Kanunun'da 4667 Sayılı Yasa İle Yapılan Değişikliğin Kamu Kurum ve Kuruluşlarında Çalışan Avukatlara Ödenen Vekalet Ücretine Uygulanan Sınırlamayı Kaldırmadığı )
VEKALET ÜCRETİ ( 1136 Sayılı Avukatlık Kanunun'da 4667 Sayılı Yasa İle Yapılan Değişikliğin Kamu Kurum ve Kuruluşlarında Çalışan Avukatlara Ödenen Vekalet Ücretine Uygulanan Sınırlamayı Kaldırmadığı )
AVUKATLIK KANUNUNDA DEĞİŞİKLİK ( 4667 Sayılı Yasa İle Yapılan Değişikliğin Kamu Kurum ve Kuruluşlarında Çalışan Avukatlara Ödenen Vekalet Ücretine Uygulanan Sınırlamayı Kaldırmadığı )
MEMUR KADROSUNDAKİ AVUKAT ( Avukatlık Sözleşmesi İle Çalışan Avukat İle Kamu Kurum ve Kuruluşlarında İdare İle Bir Sözleşme Yapmadan Statü Hukukuna Göre Memur Kadrosunda Görev Yapan Maaşını Bağlı Bulunduğu Yasalara Göre Alan Kamu Avukatının Durumunun Aynı Olmadığı )
STATÜ HUKUKUNA GÖRE ÇALIŞAN AVUKAT ( Memur Kadrosunda Görev Yapan Maaşını Bağlı Bulunduğu Yasalara Göre Alan Kamu Avukat - Yapılan Yasal Değişikliğin Kamu Kurum ve Kuruluşlarında Çalışan Avukatlara Ödenen Vekalet Ücretine Uygulanan Sınırlamayı Kaldırmadığı )"
IDDGK6.3.2008E. 2007/917 "YÜKSEK ÖĞRENİM KREDİ VE YURTLAR KURUMUNUN 657 SAYILI DEVLET MEMURLARI KANUNA TABİ PERSONELİ ( 5102 Sayılı Kanuna Göre Yapılacak Ek Ödemeye İlişkin Usul ve Esaslar - Bir Disiplin Cezası Alana Ayrıca Bir De Aylıktan Kesme Cezası Verilemeyeceği )
5102 SAYILI KANUNA GÖRE YAPILACAK EK ÖDEMEYE İLİŞKİN USUL VE ESASLAR ( Bir Disiplin Cezası Alana Ayrıca Bir De Aylıktan Kesme Cezası Verilemeyeceği - Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumunun 657 Sayılı Devlet Memurları Kanuna Tabi Personeli )
DİSİPLİN CEZASI ALANA AYLIKTAN KESME CEZASI VERİLEMEMESİ ( Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumunun 657 Sayılı Devlet Memurları Kanuna Tabi Personeline 5102 Sayılı Kanuna Göre Yapılacak Ek Ödemeye İlişkin Usul ve Esaslar )
EK ÖDEME VERİLMEMESİ ( İdari Düzenlemeyle Disiplin Cezasının Yanında Aynı Eylemden Dolayı Bir de Gelir Mahrumiyetine Yol Açacak Biçimde Düzenleme Getirilmesine Olanak Tanıyan Bir Yetki Davalı İdareye Tanınmadığı )"
IDDGK6.3.2008E. 2007/985 K. 2008/263"İNŞAAT RUHSATI İLE DAYANAĞI İMAR PLANININ İPTALİ İSTEMİ ( Daireyi Satın Aldığı Tarihte Otel İnşaatından Haberdar Olduğunun Kabulü Gerektiğinden Bu Tarihten İtibaren Dava Açılması ya da İdareye Başvurulması Gerektiği )
ZAMANAŞIMI ( İnşaat Ruhsatı İle Dayanağı İmar Planının İptali İstemi - Daireyi Satın Aldığı Tarihte Otel İnşaatından Haberdar Olduğunun Kabulü Gerektiğinden Bu Tarihten İtibaren Dava Açılması ya da İdareye Başvurulması Gerektiği )
SÜRESİNDE DAVA AÇILMAMASI ( İnşaat Ruhsatı İle Dayanağı İmar Planının İptali İstemi - Daireyi Satın Aldığı Tarihte Otel İnşaatından Haberdar Olduğunun Kabulü Gerektiğinden Bu Tarihten İtibaren Dava Açılması ya da İdareye Başvurulması Gerektiği )"
IDDGK6.3.2008E. 2008/155 "HUKUKA AYKIRI BULUNARAK YÜRÜTÜLMESİ DURDURULAN YÖNETMELİK HÜKÜMLERİ ( Dava Konusu Yönetmelikle Aynı Yönde Yeniden Düzenlenmesi Yargı Kararını Etkisiz Bırakma Amacını Taşıması Nedeniyle Anayasaya Aykırı Olduğu )
YARGI KARARINI ETKİSİZ KILMA ( Hukuka Aykırı Bulunarak Yürütülmesi Durdurulan Yönetmelik Hükümlerinin Dava Konusu Yönetmelikle Aynı Yönde Yeniden Düzenlenmesi - Anayasaya Aykırı Olduğu )
SAĞLIK BAKANLIĞINA BAĞLI SAĞLIK KURUM VE KURULUŞLARINDA GÖREVLİ PERSONEL ( Döner Sermaye Gelirlerinden Ek Ödeme Yapılmasına Dair Yönetmelik - Dava Konusu Yönetmelikle Değişik Md. 5/Ç Bendinin Yürütülmesinin Durdurulması Gerektiği )
YÜRÜTMENİN DURDURULMASI ( Dava Konusu Yönetmeliğin İptali İstenilen Diğer Maddeleri İle Genelgelerin İptali İstenilen Maddeleri Yönünden Koşullar Gerçekleşmediğinden Reddi Gerektiği )"
IDDGK13.3.2008E. 2005/1659 K. 2008/276"MALİYE BAKANLIĞI PERSONELİ ATAMA VE GÖREVDE YÜKSELME YÖNETMELİĞİ ( Yönetmeliğin 42 /son Maddesinin İptali Talebi - Yönetmeliğin Danıştay'ca İptal Edilip Kararın İDDGK Kararı İle Onandığının Gözetileceği )
YÖNETMELİĞİN DANIŞTAY KARARI İPTAL EDİLMESİ ( Maliye Bakanlığı Personeli Atama ve Görevde Yükselme Yönetmeliğinin 42 /son Maddesinin İptali Talebi - Yönetmeliğin Danıştay'ca İptal Edilip Kararın İDDGK Kararı İle Onandığının Gözetileceği )"
IDDGK20.3.2008E. 2006/4296 K. 2008/371"KADRO TAHSİSİ YAPILMAYAN BELEDİYEYE AİT ŞİRKETİN GENEL MÜDÜRÜ ( Yürüten Kişinin 657 S.K'na Tabi ve Müşterek Kararnameyle Atanan Genel Müdürler İçin Öngörülen Ek Göstergeden Yararlanamayacağı )
EK GÖSTERGEDEN YARARLANMA ( Kadro Tahsisi Yapılmayan ve SSK Mevzuatına Tabi Olan Belediyeye Ait Şirketin Genel Müdürlüğünü Yürüten Kişinin 657 S.K'na Tabi ve Müşterek Kararnameyle Atanan Genel Müdürler İçin Öngörülen Ek Göstergeden Yararlanamayacağı )
MÜŞTEREK KARARNAMEYLE ATANAN GENEL MÜDÜRLER ( Kadro Tahsisi Yapılmayan ve SSK Mevzuatına Tabi Olan Belediyeye Ait Şirketin Genel Müdürlüğünü Yürüten Kişinin 657 S.K'na Tabi Genel Müdürler İçin Öngörülen Ek Göstergeden Yararlanamayacağı )"
IDDGK27.3.2008E. 2005/3441 K. 2008/616"KURULUN SORUŞTURMAYA BAŞLAMASI ( Kurul Üyesinin Raporu ve Ek Görüşü İmzalamak Suretiyle Görüşünü Önceden Oluşturduğu ve Açıkladığı - Nihaî Kararın Verileceği Toplantıya Katılıp Oy Kullanmasının Tarafsızlık İlkesine Aykırı Olduğu/Kararın Hukuka Aykırı Olduğu )
TARAFSIZLIK İLKESİNE AYKIRI DAVRANIŞ ( Kurul Üyesinin Görüşünü Önceden Açıklaması/Nihaî Kararın Verileceği Toplantıya Katılıp Oy Kullanması - Rekabet Kurulu Kararının Hukuka Aykırı Olduğu )
REKABET KURULU KARARI ( Kurul Üyesinin Görüşünü Önceden Açıklaması/Nihaî Kararın Verileceği Toplantıya Katılıp Oy Kullanması - Kararın Hukuka Aykırı Olduğu )
SORUŞTURMA RAPORU ( Kurul Üyesinin Savunmanın Objektif Bir Şekilde Tartışılıp Değerlendirilmesinin Gerekli Olduğu Nihaî Kararın Verileceği Toplantıya Katılıp Oy Kullanmasının Tarafsızlık İlkesine Aykırı Olduğu )"
IDDGK3.4.2008E. 2005/3419 K. 2008/966"BİNA ÜZERİNDEKİ BAZ İSTASYONUNUN KALDIRILMASI ( Meskun Mahalde Kurulması Halinde İnsan Sağlığına Zarar Vermeyeceği Tespit Edilirse İstasyonun Yönetmelikte Belirtilen Şartları Taşıyıp Taşımadığının Uzman Bilirkişiler Marifetiyle Belirleneceği )
BAZ İSTASYONUNUN İNSAN SAĞLIĞINA ZARAR VERİP VERMEMESİ ( Öncelikle Bilirkişi İncelemesi İle Tespiti Gerekeceği - Vermeyeceği Tespit Edilirse İstasyonun Yönetmelikte Belirtilen Şartları Taşıyıp Taşımadığının Uzman Bilirkişiler Marifetiyle Belirleneceği )
BİLİRKİŞİ ( Bina Üzerindeki Baz İstasyonunun Kaldırılması İstemi/İnsan Sağlığına Zarar Verip Vermemesi Bilirkişi İncelemesi İle Tespiti Gerekeceği - Vermeyeceği Tespit Edilirse İstasyonun Yönetmelikte Belirtilen Şartları Taşıyıp Taşımadığının Uzman Bilirkişiler Marifetiyle Belirleneceği )
TELEKOMÜNİKASYON GÜVENLİK SERTİFİKASININ İPTALİ ( Baz İstasyonunun Meskun Mahalde Kurulması Halinde İnsan Sağlığına Zarar Vermeyeceği Tespit Edilirse İstasyonun Yönetmelikte Belirtilen Şartları Taşıyıp Taşımadığının Uzman Bilirkişiler Marifetiyle Belirleneceği )"
IDDGK11.4.2008E. 2005/1550 K. 2008/1215"SANAT İCRASINDAN MEN CEZASI ( Eczacı Olan Davacıya 6643 S.Y'nın Md. 30/C Uyarınca 10 Gün Süre İle Verilmesine İlişkin İşlemde Hukuka Aykırılık Bulunmadığı )
VEKALET ÜCRETİ ( Takdirinde Hukuki Yardımın Tamamlandığı veya Dava Sonunda Hüküm Verildiği Tarihte Yürürlükte Olan Tarifenin Esas Alınacağı )
BOZMA KARARINA UYULMAMASI ( Uyulmayarak Verilen Israr Kararı Tarihinde Yürürlükte Olan Avukatlık Asgari Ücret Tarifesi Esas Alınarak Takdir Edilen Vekalet Ücretinde Mevzuata Aykırılık Bulunmadığı )"
IDDGK11.4.2008E. 2005/2493 K. 2008/1095"KAZANILMIŞ HAK ( Söz Konusu Olabilmesi İçin Elde Etmiş Oldukları Haklarının Meşru Bir Zeminden Kaynaklanmış Olması Gerektiği - Meşruiyet Zemini Bulunmaksızın Elde Edilmiş Herhangi Bir Hak veya Belge Yok Hükmünde Sayılacağı )
MEŞRU ZEMİNDEN DOĞAN HAK OLMA ZARURETİ ( İlgililerin Kazanılmış Haklarının Söz Konusu Olabilmesi İçin Elde Etmiş Oldukları Hakları )
YOK HÜKMÜNDEKİ HAK VEYA BELGE ( Meşruiyet Zemini Bulunmaksızın Elde Edilmiş Herhangi Bir Hak veya Belge Yok Hükmünde Sayılacağı )
ÖZEL KURS ( Kurum Açma ve Öğretime Başlama İzninde İngilizce Programı ve Kursu Açma İzni Bulunmayan Özel Kursun Açtığı Kursa Devam Edip Sınavları Başarması Sonrasında Kendisine İngilizce Sertifikası Verilen Davacının Bu Sertifikasının Yok Hükmünde Sayılacağı )
İNGİLİZCE SERTİFİKASININ YOK HÜKMÜNDE SAYILMASI ( Kurum Açma ve Öğretime Başlama İzninde İngilizce Programı ve Kursu Açma İzni Bulunmayan Özel Kursun Açtığı Kursa Devam Edip Sınavları Başarması Sonrasında Kendisine İngilizce Sertifikası )"
IDDGK11.4.2008E. 2006/3196 K. 2008/1179""EĞİTİM KURUMLARI YÖNETİCİLERİ" KONULU İŞLEM ( Milli Eğitim Bakanlığı - Dava Konusu İşlemin Düzenleyici İşlem Niteliğinde Genelge Olduğu ve İptal Davasına Konu Edilebileceği )
DÜZENLEYİCİ İŞLEM NİTELİĞİNDEKİ GENELGE ( Milli Eğitim Bakanlığının “Eğitim Kurumları Yöneticileri" Konulu Dava Konusu İşlem - İptal Davasına Konu Edilebileceği )
İPTAL DAVASI ( Milli Eğitim Bakanlığının “Eğitim Kurumları Yöneticileri" Konulu Dava Konusu İşlemin İptal Davasına Konu Edilebileceği )"
IDDGK11.4.2008E. 2007/2206 K. 2008/1184"PARTİYİ TEMSİL YETKİSİ ( Genel Başkana Ait Olduğu - Parti Adına Dava Açma ve Davada Husumet Yetkisinin Genel Başkana veya Ona İzafeten Bu Yetkileri Kullanmak Üzere Parti Tüzüğünün Göstereceği Parti Merciilerine Ait Olacağı )
PARTİ ADINA DAVA AÇMA YETKİSİ ( Davada Husumet Yetkisinin Genel Başkana veya Ona İzafeten Bu Yetkileri Kullanmak Üzere Parti Tüzüğünün Göstereceği Parti Merciilerine Ait Olacağı )
AKTİF HUSUMET ( Partiyi Temsil Yetkisinin Genel Başkana Ait Olduğu - Parti Adına Dava Açma ve Davada Husumet Yetkisinin Genel Başkana veya Ona İzafeten Bu Yetkileri Kullanmak Üzere Parti Tüzüğünün Göstereceği Parti Merciilerine Ait Olacağı )
CUMHURİYET HALK PARTİSİ ( Parti Tüzüğüme Göre Parti Adına Dava Açma ve Taraf Olma Yetkisi Genel Sekretere Ait Olması Nedeniyle Davacılardan CHP İlçe Başkanlığını Temsilen İlçe Başkanınca Dava Açılamayacağı )
PARTİ TÜZÜĞÜ ( CHP Tüzüğüne Göre Parti Adına Dava Açma ve Taraf Olma Yetkisi Genel Sekretere Ait Olması Nedeniyle Davacılardan CHP İlçe Başkanlığını Temsilen İlçe Başkanınca Dava Açılamayacağı )
İLÇE BAŞKANININ DAVA AÇMA YETKİSİ ( CHP Tüzüğüne Göre Parti Adına Dava Açma ve Taraf Olma Yetkisi Genel Sekretere Ait Olması Nedeniyle Açamayacağı )
ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TAŞRA BİRİMLERİ KURULMASI DEĞİŞTİRİLMESİ VE KAPATILMASI ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK ( İptali İstemiyle Atatürkçü Düşünce Derneği Şubesinin ve Orman İş Sendikası Temsilciliğinin ve CHP İlçe Başkanlığının Dava Açma Ehliyetlerinin Bulunmadığı )
ATATÜRKÇÜ DÜŞÜNCE DERNEĞİ ŞUBESİ VE ORMAN İŞ SENDİKASI TEMSİLCİLİĞİ ( Orman Genel Müdürlüğü Taşra Birimleri Kurulması Değiştirilmesi ve Kapatılması Esasları Hakkında Yönetmeliğin İptali İstemiyle Dava Açamayacakları )"
IDDGK17.4.2008E. 2005/270 K. 2008/1286"İDARENİN TAKDİR YETKİSİ ( Adalet Hakkaniyet ve Kamu Yararı Ölçütlerinin Gözönünde Tutularak Kullanılması Gereği - Aynı Hukuki Durumdaki Kadroların Eşitlik Cetvelinde Farklı Düzenlendikleri/Hukuken Geçerli Neden Gösterilmeden Yapılan Düzenlemede İsabet Bulunmadığı )
KADRO ( İdarenin Eşitlik Cetvelinde Aynı Hukuki Durum İçinde Bulunanları Farklı Düzenlediği - Geçerli Hukuki Neden Gösterilmeden ve Eşitliğe Aykırı Düzenlemede İsabet Bulunmadığı )
EŞİTLİK CETVELİ ( Aynı Hukuki Durum İçinde Bulunan Kadroların Farklı Düzenlendiği - Eşitliğe Aykırı Düzenleme İçin Geçerli Hukuki Neden Gösterilmeden Tesis Edilen İşlemin İsabetsiz Olduğu )"
IDDGK17.4.2008E. 2006/2534 K. 2008/1243"GİYİM YARDIMI ÖDENEĞİ ( Bütçe Kararnamelerinde Bulunmasına Karşın Kendisine Herhangi Bir Ödeme Yapılmadığından Bahisle 2577 Sayılı Yasa'nın 10. Md. Çerçevesinde Yapılan Başvurunun Zımnen Reddi Üzerine Açılan Davanın Süresinde Olduğu )
BAŞVURUNUN ZIMNEN REDDİ ( Bütçe Kararnamelerinde Giyim Yardımı Ödeneği Bulunmasına Karşın Kendisine Herhangi Bir Ödeme Yapılmadığından Bahisle 2577 Sayılı Yasa'nın 10. Md. Çerçevesinde Yapılan Başvurunun Zımnen Reddi Üzerine Açılan Davanın Süresinde Olduğu )
SÜREAŞIMI / ZAMANAŞIMI ( Bütçe Kararnamelerinde Giyim Yardımı Ödeneği Bulunmasına Karşın Kendisine Herhangi Bir Ödeme Yapılmadığından Bahisle 2577 Sayılı Yasa'nın 10. Md. Çerçevesinde Yapılan Başvurunun Zımnen Reddi Üzerine Açılan Davada Bulunmadığı )
DAVA AÇMA SÜRESİ ( Bütçe Kararnamelerinde Giyim Yardımı Ödeneği Bulunmasına Karşın Kendisine Herhangi Bir Ödeme Yapılmadığından Bahisle 2577 Sayılı Yasa'nın 10. Md. Çerçevesinde Yapılan Başvurunun Zımnen Reddi Üzerine Sözkonusu Sürelerde Dava Açılabileceği )"
IDDGK17.4.2008E. 2008/32 K. 2008/1262"ÖZEL TERTİBATLI ARACA NORMAL PLAKA VERİLMESİ İSTEMİ ( Yapılan Her Yeni Başvuru Üzerine İdarece Tesis Edilecek İşleme Karşı 2577 S.Y'da Öngörülen Süreler İçinde Dava Açabilecekleri )
İDARİ İŞLEME KARŞI BAŞVURU HAKKI ( İlgililerin Anayasa İle Güvence Altına Alınan Temel Hak ve Özgürlükleri Kapsamında Gerekli İşlemin Yapılmasını İdareden 2577 S.Y'nın 10. Md. Kapsamında Her Zaman İsteyebilecekleri )
KARAYOLLARI TRAFİK YÖNETMELİĞİ ( 53/b-4 Maddesinin İptali İstemi - İlgililerin Anayasa İle Güvence Altına Alınan Temel Hak ve Özgürlükleri Kapsamında Gerekli İşlemin Yapılmasını İdareden 2577 S.Y'nın 10. Md. Kapsamında Her Zaman İsteyebilecekleri )
PLAKA ( Özel Tertibatlı Araca Normal Plaka Verilmesi İstemi - Yapılan Her Yeni Başvuru Üzerine İdarece Tesis Edilecek İşleme Karşı 2577 S.Y'da Öngörülen Süreler İçinde Dava Açabilecekleri )"
IDDGK1.5.2008E. 2008/417 "RADYASYONLA ÇALIŞAN PERSONEL ( Günlük 5 Saatlik Süreyi Aşmamak Kaydıyla Yönetmelikte Öngörülen Radyasyon Doz Limitleri İçinde Çalıştırılabilmesinin Mümkün Olduğu )
RADYASYON DOZ LİMİTLERİ İÇİNDE ÇALIŞTIRILABİLME ( Radyasyonla Çalışan Personelin Günlük 5 Saatlik Süreyi Aşmamak Kaydıyla Yönetmelikte Öngörülen Radyasyon Doz Limitleri İçinde Çalıştırılabilmesinin Mümkün Olduğu )
HAFTADA 45 SAAT ( 4. MADDEDEN YARARLANANLAR İÇİN 40 SAAT ) UYGULAMAYI İÇEREN GENELGE ( Radyasyonla Çalışan Personel - 3153 Sayılı Yasa ve Tüzük Hükümlerine Aykırı Genelge Hükümlerinde Yasaya Uyarlık Görülmediği )
KAMU SAĞLIK HİZMETLERİNDE İYONLAŞTIRICI RADYASYON KAYNAKLARI İLE ÇALIŞAN PERSONEL ( Radyasyon Doz Limitleri Hakkında Yönetmeliği - 3153 Sayılı Yasa Ve Tüzük Hükümlerine Aykırı Olarak Haftada 45 Saat Uygulamayı İçeren Genelge Hükümlerinde Yasaya Uyarlık Görülmediği )"
IDDGK15.5.2008E. 2008/159 "TELEKOMÜNİKASYON YOLUYLA YAPILAN İLETİŞİMİN DENETLENMESİ ( Gizli Soruşturmacı ve Teknik Araçlarla İzleme Tedbirlerinin Uygulanmasına İlişkin Yönetmelik - Hukuka Uygunluğunun Denetimi İçin Adalet Bakanlığı'nın Bu Alanda Düzenleme Yetkisinin Sınırlarının Ortaya Konulması Gerektiği )
GİZLİ SORUŞTURMACI VE TEKNİK ARAÇLARLA İZLEME TEDBİRLERİNİN UYGULANMASINA İLİŞKİN YÖNETMELİK ( Hukuka Uygunluğunun Denetimi İçin Adalet Bakanlığı'nın Bu Alanda Düzenleme Yetkisinin Sınırlarının Ortaya Konulması Gerektiği )
İDARENİN DÜZENLEME YETKİSİ ( Yargılama Hukuku İle İlgili Konularda İdarenin Düzenleme Yetkisinin Yasa Metninin Lafzıyla Sınırlı Olduğu )"
IDDGK15.5.2008E. 2008/463 "CEZA MUHAKEMESİ KANUNU UZLAŞTIRMA YÖNETMELİGİ ( 13. Maddesinin 2. ve 4. Fıkraları İle 14. Maddesinin 2. Fıkrası ve 15. Maddesinin 1. Fıkrasının ( B ) ve ( E ) Bentleri İle 25. Maddesinin 3. Fıkrasının Yürürlüğünün Durdurulduğu )
UZLAŞTIRMA YÖNETMELİGİ'NİN BAZI MADDELERİNİN YÜRÜRLÜGÜNÜN DURDURULMASI ( 13. Maddesinin 2. ve 4. Fıkraları İle 14. Maddesinin 2. Fıkrası ve 15. Maddesinin 1. Fıkrasının ( B ) ve ( E ) Bentleri İle 25. Maddesinin 3. Fıkrasının Yürürlüğünün Durdurulduğu )
CEZA MUHAKEMESİ KANUNU'NA GÖRE UZLAŞTIRMANIN UYGULANMASI ( İlişkin Yönetmeliğin 13. Maddesinin 2. ve 4. Fıkraları İle 14. Maddesinin 2. Fıkrası ve 15. Maddesinin 1. Fıkrasının ( B ) ve ( E ) Bentleri İle 25. Maddesinin 3. Fıkrasının Yürürlüğünün Durdurulduğu )"
IDDGK29.5.2008E. 2006/886 K. 2008/1370"EK ÖDEME ( Disiplin Cezası Alanlara Ayrıca Belirli Bir Süre Ek Ödemeden Yararlandırmama Veya Ek Ödeme Tutarından Kesinti Yapma Yoluna Gidilemeyeceği )
DİSİPLİN CEZASI ALANLAR ( Ayrıca Belirli Bir Süre Ek Ödemeden Yararlandırmama Veya Ek Ödeme Tutarından Kesinti Yapılmasında Hukuka Uyarlık Bulunmadığı )"
IDDGK5.6.2008E. 2005/299 K. 2008/1560"İSTİHDAM FAZLASI PERSONEL ( Belirleme Yetkisinin Yönetim Kurulunca Daha Alt Yönetim Kademelerine Devredilemeyeceği/İdarelerin İhtiyaçları Doğrultusunda Kadro Türü ve Sayılarını Belirlemek Konusunda Takdir Yetkisi Bulunduğu )
KADRO TÜRÜ VE SAYILARI ( İdarelerin İhtiyaçları Doğrultusunda ve Yasal Düzenlemelere Aykırı Olmamak Koşuluyla Belirlemek Konusunda Takdir Yetkisi Bulunduğu )
İSTİHDAM FAZLASI PERSONELİN PARASAL KAYIPLARI ( İstihdam Fazlası Personle Olan Bankacının Eski Kadrosuna Ait Aylık Her Türlü Zam ve Tazminatının Ödeneceği/Başmüfettiş Görevini Fiilen Yapmadığından Temsil Ödeneği ile Telefon Gazete Ödeneğinin Ödenmeyeceği )"
IDDGK12.6.2008E. 2005/3183 K. 2008/1621"İDARENİN KAMU YARARI VE HİZMET GEREKLERİ ( Çerçevesinde Görevi Başında Bulunmayan Bir Kamu Görevlisinin Yerine Vekaleten Atama Yapma Yetkisine Her Zaman Sahip Bulunduğu )
VEKALETEN ATAMA ( İdarenin Kamu Yararı Ve Hizmet Gerekleri Çerçevesinde Görevi Başında Bulunmayan Bir Kamu Görevlisinin Yerine Vekaleten Atama Yapma Yetkisine Her Zaman Sahip Bulunduğu )
İMZA YETKİSİ DEVRİ ( İlgili Yönetmeliğin İptal Edilmiş Olmasının İdari İşleyişinin Bir Gereği Olan ve Sadece İlgililere Duyurulmakla Hukuki Geçerlilik Kazanan İmza Yetkisi Devrinin de İptalini Gerektirmeyeceği )"
IDDGK12.6.2008E. 2005/3292 K. 2008/1633"DİSİPLİN SORUŞTURMA RAPORU ( Davacılara Dava Konusu İşlemin Dayanağı Olan Her Türlü Bilgi ve Belgeyi Bu Bağlamda Disiplin Soruşturma Raporlarını İstemleri Halinde İnceleyebilme Olanağının Tanınması Gerektiği )
BİLGİ VE BELGE İSTENMESİ ( Dosyaların İncelenmesi - Davacılara Dava Konusu İşlemin Dayanağı Olan Her Türlü Bilgi ve Belgeyi Bu Bağlamda Disiplin Soruşturma Raporlarını İstemleri Halinde İnceleyebilme Olanağının Tanınması Gerektiği )
DOSYALARIN İNCELENMESİ ( Davacılara Dava Konusu İşlemin Dayanağı Olan Her Türlü Bilgi ve Belgeyi Bu Bağlamda Disiplin Soruşturma Raporlarını İstemleri Halinde İnceleyebilme Olanağının Tanınması Gerektiği )"
IDDGK12.6.2008E. 2007/655 K. 2008/1620"ATAMA İŞLEMİ ( Davacının Atamasının Yapıldığı Tarihte Yükseköğretim Kurumundan Mezun Olma Koşulunu Taşımamakta İse de Sözleşme İmzalayarak Fiilen Göreve Başladığı Tarihte Bu Koşulu Taşıdığından Sözleşmesinin Feshedilemeyeceği )
FİİLEN GÖREVE BAŞLAMIŞ OLMA ( Davacının Atamasının Yapıldığı Tarihte Yükseköğretim Kurumundan Mezun Olma Koşulunu Taşımamakta İse de Sözleşme İmzalayarak Fiilen Göreve Başladığı Tarihte Bu Koşulu Taşıdığından Sözleşmesinin Feshedilemeyeceği )
SÖZLEŞMENİN FESHEDİLEMEMESİ ( Davacının Atamasının Yapıldığı Tarihte Yükseköğretim Kurumundan Mezun Olma Koşulunu Taşımamakta İse de Sözleşme İmzalayarak Fiilen Göreve Başladığı Tarihte Bu Koşulu Taşıması Nedeniyle )"
IDDGK19.6.2008E. 2005/1579 K. 2008/1674"OLUMSUZ SİCİL ( İlgilisine Bildirilmediği/Sonraki Dönemde Sicilini Düzeltme Fırsatından Yoksun Kaldığı - İptaline Karar Verileceği )
BİLDİRİM ( Olumsuz Düzenlenen Sicilin İlgilisine Bildirilmemesi Halinde Bir Sonraki Dönem Düzeltme Fırsatından Yoksun Kaldığı - Sonraki Dönemin Olumsuz Düzenlenen Sicilinin İptal Edileceği )
SİCİL DÜZELTME ( Olumsuz Düzenlenen Sicilin İlgilisine Bildirilmemesi Halinde Bir Sonraki Dönem Fırsattan Yoksun Kaldığı - Sonraki Dönemin Olumsuz Düzenlenen Sicilinin İptal Edilmesi Gereği )"
IDDGK19.6.2008E. 2006/1169 K. 2008/1688"REKABET KURUMU KARARI ( Soruşturmacı Kurul Üyesinin Nihaî Karar Toplantısına Katılarak Oy Kullandığı Dava Konusu Kararda Hukuka Uyarlık Görülmediği )
SORUŞTURMACI KURUL ÜYESİ ( Nihaî Karar Toplantısına Katılarak Oy Kullandığı Dava Konusu Rekabet Kurulu Kararında Hukuka Uyarlık Görülmediği )
KURULUN İNCELEME VE ARAŞTIRMALARINDA USUL ( Soruşturmacı Kurul Üyesinin Nihaî Karar Toplantısına Katılarak Oy Kullandığı Dava Konusu Rekabet Kurulu Kararında Hukuka Uyarlık Görülmediği )
NİHAÎ KARAR TOPLANTISINA KATILARAK OY KULLANMA ( Soruşturmacı Kurul Üyesinin - Dava Konusu Rekabet Kurulu Kararında Hukuka Uyarlık Görülmediği )
TOPLANTI VE KARAR YETER SAYISI ( Soruşturmacı Üyenin Nihaî Karar Toplantısına Katılmaması Halinde Kanunda Öngörülen Toplanma ve Karar Yeter Sayısının Oluşmaması Durumunun da Söz Konusu Olmadığı )"
IDDGK26.6.2008E. 2006/1873 K. 2008/1691"LİSE DİPLOMASININ İPTAL EDİLMİŞ OLMASI ( Kurumun Şirket Statüsüne Geçirildiği Tarihten Sonraki Tarih İtibariyle Tüm Kadrolu Personel İçin Uygulanan Prosedürün Davacı İçin de Uygulanması Gerektiği )
KADROLU PERSONEL İÇİN UYGULANAN PROSEDÜR ( Davalı İdarece 4502 S.Y'nın Geçici 4. Maddesi Uyarınca Kurumun Şirket Statüsüne Geçirildiği Tarihten Sonraki Tarih İtibariyle Tüm Kadrolu Personel İçin Uygulanan Prosedürün Davacı İçin de Uygulanması Gerektiği )"
IDDGK26.6.2008E. 2007/1724 K. 2008/1706"TASARRUF MEVDUATI SİGORTA FONU'NA DEVREDİLEN BANKA ( Bu Devir Kararının Yargı Yerince İptal Edilmesi Üzerine Devir Kararının Alındığı Tarihteki Hukuki ve Mali Yapısının Tekrar Tesis Edilmesi ve Davacılara Aynen İadesinin Mümkün Olmadığı )
DEVİR KARARI ( Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu'na Devredilen Banka - Yargı Yerince İptal Edilmesi Üzerine Devir Kararının Alındığı Tarihteki Hukuki ve Mali Yapısının Tekrar Tesis Edilmesi ve Davacılara Aynen İadesinin Mümkün Olmadığı )
BANKACILIK FAALİYETİ ( Devir Kararının İptal Edilmesi - İptal Kararının Bir Gereği Olarak ve Başkaca Bir Hukuki Engel Yoksa Davacıya Tekrar Bankacılık Faaliyetinde Bulunulabilecek Koşulların Sağlanması Gerektiği )"
IDDGK26.6.2008E. 2007/2326 K. 2008/1714"YURT DIŞINA ÇIKIŞ YASAĞI ( Konulmasına İlişkin İşlemin İptali İstemi - Anayasa Mahkemesince Vergi Borcu Nedeniyle Çerçevesi Yasa Koyucu Tarafından Çizilmek Suretiyle Yurt Dışına Çıkış Yasağı Getirilebileceği )
VERGİ BORCU ( Pasaport Kanunu İle Bankalar Kanunu'nun İlgili Hükümlerinin İptaline Karar Verilmiş Olması Karşısında Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu'na Olan Borcu Nedeniyle Davacı Hakkında Yurt Dışına Çıkış Yasağı Konulmasına İlişkin İşlemin Hukuki Dayanaktan Yoksun Kaldığı )
TASARRUF MEVDUATI SİGORTA FONU ( Fona Olan Borcu Nedeniyle Davacı Hakkında Yurt Dışına Çıkış Yasağı Konulmasına İlişkin İşlemin Hukuki Dayanaktan Yoksun Kaldığı )"
IDDGK8.7.2008E. 2008/691 "ACELE KAMULAŞTIRMA ( Bakanlar Kurulu Kararının Bir Acele Kamulaştırma Yetkisi İçermesi ve Kamulaştırılacak Taşınmazların Tespiti Konusunda Tamamen Belediyeye Takdir Hakkı Tanınmış Olması Nedeniyle Yasaya Aykırı Olduğu )
KEŞİF VE BİLİRKİŞİ İNCELEMESİ ( Sözkonusu Alanın 5366 S.Y Uyarınca Yenileme Alanı Olarak Belirlenmesine İlişkin Bakanlar Kurulu Kararının 5366 S.Y'ya Uygun Olarak Alınıp Alınmadığının Tespiti İçin Gerektiği )"
IDDGK18.9.2008E. 2008/778 "İLAÇ SALINIMI STENT BEDELİNİN ÖDENMEMESİ İŞLEMİ ( Ortada Eksik Bir Düzenleme Varken İlaç Salınımlı Koroner Stent Bedelinin Tamamının İlgili Kurum Tarafından Karşılanacağından Söz Etmeye Olanak Bulunmadığı )
KORONER STENT BEDELİNİN KARŞILANMASI YOLUNDAKİ BAŞVURU ( Davalı İdarece Bir İnceleme Yapılmadan İlaç Salınımlı Koroner Stent Bedelinin Tamamının İlgili Kurum Tarafından Karşılanacağından Söz Etmeye Olanak Bulunmadığı )
İDARENİN KORONER STENT BEDELİNİN ÖDENMESİ KONUSUNDA YAPACAĞI DÜZENLEME ( İlaç Salınımlı Koroner Stentlerin Kullanılmasının Tedavi İçin Gerekliliğinin Yapılacak Araştırma Sonunda Saptaması Durumunda İlaçsız Stentlerinin Yanı Sıra İlaç Salınımlı Koroner Stentlerin Bedelinin Kurumlarınca Karşılanacak Kısmının Ayrıca Belirleneceği )"
IDDGK18.9.2008E. 2008/798 "YÜRÜTMENİN DURDURULMASI KARARI ( İlaçlı Stent Bedelinin Ödenmesi Talebi/Ödenmesine Olanak Tanıyan Bir Düzenleme Bulunmadığı - Eksik Düzenleme Varken Bedelin Tamamının Sosyal Güvenlik Kurumu Tarafından Karşılanamayacağı/Kararın Kaldırılacağı )
İLAÇLI STENT BEDELİNİN ÖDENMESİ ( Ödenmesine Olanak Tanıyan Bir Düzenleme Bulunmadığı/Tedavi Yardımından Faydalanacakların Üzerinde Bırakılmasının Kanuna Aykırılık Oluşturduğu - İdarenin Düzenlemeyi Gecikmeksizin Yerine Getirmekle Yükümlü Olduğu )
KORONER STENT BEDELİ ( Ödenmesine Olanak Tanıyan Bir Düzenleme Bulunmadığı/Tedavi Yardımından Faydalanacakların Üzerinde Bırakılmasının Kanuna Aykırılık Oluşturduğu - İdarenin Düzenlemeyi Gecikmeksizin Yerine Getirmekle Yükümlü Olduğu )
TEDAVİ YARDIMI ( İlaçlı Stent Bedelinin Ödenmesi Talebi/Ödenmesine Olanak Tanıyan Bir Düzenleme Bulunmadığı - Stent Bedelinin Yardımdan Faydalanacakların Üzerinde Bırakılmasının Kanuna Aykırılık Oluşturduğu )
SOSYAL GÜVENLİK KURUMU ( İlaçlı Stent Bedelinin Ödenmesi Talebi/Ödenmesine Olanak Tanıyan Bir Düzenleme Bulunmadığı - Eksik Düzenleme Varken Bedelin Tamamının Kurum Tarafından Karşılanamayacağı )
SAĞLIK HİZMETLERİNİN ERTELENEMEZLİĞİ ( İlaçlı Stent Bedelinin Ödenmesi Talebi/Ödenmesine Olanak Tanıyan Bir Düzenleme Bulunmadığı - Stent Bedelinin Yardımdan Faydalanacakların Üzerinde Bırakılmasının Kanuna Aykırılık Oluşturduğu/İdarenin Düzenlemeyi Gecikmeksizin Yerine Getirmekle Yükümlü Olduğu )
YAŞAM HAKKI ( İlaçlı Stent Bedelinin Ödenmesi Talebi/Ödenmesine Olanak Tanıyan Bir Düzenleme Bulunmadığı - Stent Bedelinin Yardımdan Faydalanacakların Üzerinde Bırakılmasının Kanuna Aykırılık Oluşturduğu/İdarenin Düzenlemeyi Gecikmeksizin Yerine Getirmekle Yükümlü Olduğu )"
IDDGK18.9.2008E. 2008/851 "İLAÇ SALINIMI STENT BEDELİNİN ÖDENMEMESİ ( Ortada Eksik Bir Düzenleme Varken İlaç Salınımlı Koroner Stent Bedelinin Tamamının İlgili Kurum Tarafından Karşılanacağından Söz Etmeye Olanak Bulunmadığı )
KORONER STENT BEDELİ ( Ortada Eksik Bir Düzenleme Varken İlaç Salınımlı Koroner Stent Bedelinin Tamamının İlgili Kurum Tarafından Karşılanacağından Söz Etmeye Olanak Bulunmadığı )
TEKNİK BİLGİ VE UZMANLIK GEREKTİREN KONU ( Davacı Hakkında Tesis Edilen Bireysel İşlemin Yargısal Denetiminin Yapılması Gerekirken Davacının Hastalığının Özelliği Değerlendirilerek Varılan Sonuca Göre Yürütmenin Durdurulması İsteminin Reddedilmesinde Hukuka Uyarlık Görülmediği )"
IDDGK25.9.2008E. 2006/1872 K. 2008/1742"GENEL MÜDÜRLÜK KADROSU ( Davacının Atanabileceği Genel Müdürlük Kadrosunun Yargı Kararı Gereği Dolu Olması Nedeniyle Bu Göreve İadesinin Hukuken Mümkün Olmadığı )
GÖREVE İADE ( Hizmet Süresi Daha Önce Bulunduğu Görevler Alındığı ve Atandığı Görevlerin Unvan ve Nitelikleri İle Bu İki Görev Arasındaki Hiyerarşik Kademeler ve Değişik Kadroların Dikkate Alınması Gerektiği )
GÖREVLERİN UNVAN VE NİTELİKLERİ ( Hizmet Süresi Daha Önce Bulunduğu Görevler Alındığı ve Atandığı Görevlerin Unvan ve Nitelikleri İle Bu İki Görev Arasındaki Hiyerarşik Kademeler ve Değişik Kadroların Dikkate Alınması Gerektiği )"
IDDGK17.10.2008E. 2005/1558 K. 2008/1803"DAVA AÇMA SÜRESİ ( İdare Tarafından İdari İşlemlerin Nitelikleri ve Tabi Oldukları Dava Açma Süreleri Gösterilmedikçe Özel Dava Açma Sürelerinin İşletilmesine Olanak Bulunmadığı )
ÖZEL DAVA AÇMA SÜRELERİ ( İdare Tarafından İdari İşlemlerin Nitelikleri ve Tabi Oldukları Dava Açma Süreleri Gösterilmedikçe Özel Dava Açma Sürelerinin İşletilmesine Olanak Bulunmadığı )
İDARİ İŞLEMLER ( Nitelikleri ve Tabi Oldukları Dava Açma Süreleri Gösterilmedikçe Özel Dava Açma Sürelerinin İşletilmesine Olanak Bulunmadığı )"
IDDGK17.10.2008E. 2005/1636 K. 2008/1781"KAÇAKÇILIK ( Devlet Memurluğundan Çıkarma Cezası İle Cezalandırılan Davacının Hakkında Verilmiş Bir Mahkumiyet Kararı Bulunmadığından Davacının Üzerine Atılı Disiplin Suçu ve Verilen' Disiplin Cezasının Af Kapsamında Bulunduğu )
DEVLET MEMURLUĞUNDAN ÇIKARMA CEZASI ( İle Cezalandırılan Davacının Hakkında Verilmiş Bir Mahkumiyet Kararı Bulunmadığından Davacının Üzerine Atılı Disiplin Suçu ve Verilen' Disiplin Cezasının Af Kapsamında Bulunduğu )
DİSİPLİN SUÇU ( Devlet Memurluğundan Çıkarma Cezası İle Cezalandırılan Davacının Hakkında Verilmiş Bir Mahkumiyet Kararı Bulunmadığından Davacının Üzerine Atılı Disiplin Suçu ve Verilen' Disiplin Cezasının Af Kapsamında Bulunduğu )"
IDDGK17.10.2008E. 2005/2156 K. 2008/1787"MÜSTAFİ SAYILMA İŞLEMİ ( Sonradan Temin Edilen Sağlık Raporunun Başka Hastanede İncelenmesi Sonucu İtibar Edilmesi Gereği - Göreve Gelmediği Günler Kabul Edilebilir Mazeretinin Bulunduğunun Kabulü/İşlemin İptaline Karar Verileceği )
SAĞLIK RAPORU ( Sonradan Temin Edilen ve Başka Hastanede İncelenmesi Sonucu İtibar Edilmesi Gereği - Davacının Kabul Edilebilir Mazereti Bulunduğundan Müstafi Sayılmayacağı )
KABUL EDİLEBİLİR MAZERET ( Davacının İşe Gelmediği Günler İçin Sonradan Sağlık Raporu Temin Ettiği/Başka Hastanede İncelenmesi Sonucu İtibar Edilmesi Gereği - Müstafi Sayılmaması )"
IDDGK17.10.2008E. 2005/2410 K. 2008/1792"TERÖRLE MÜCADELE KANUNU ( Terör Eylemleriyle Mücadele Kapsamında Operasyon Gibi Görevlendirmesi Bulunmayan Sadece Askerlik Görevini İfa Ederken Şehit Düşen - Kardeşinin Kapsamında İstihdam Edilemeyeceği )
İSTİHDAM ( Askerlik Görevini İfa Ederken Şehit Düşen/Terör Eylemleriyle Mücadele Kapsamında Operasyon Gibi Görevlendirmesi Bulunmadığı - Kardeşinin Terörle Mücadele Kanunu Kapsamında Değerlendirmesinin Mümkün Olmadığı )
ŞEHİT YAKINLARI ( Terör Eylemleriyle Mücadele Kapsamında Operasyon Gibi Görevlendirmesi Bulunmayan Sadece Askerlik Görevini İfa Ederken Şehit Düşen - Kardeşinin Terörle Mücadele Kanunu Kapsamında İstihdam Edilmeyeceği )"
IDDGK17.10.2008E. 2005/2483 K. 2008/1783"OLUMSUZ SİCİL RAPORU ( Düzenlenebilmesi İçin Somut Bilgi ve Belgeye Dayanılması Gereği )
SOMUT BİLGİ VE BELGE ( Olumsuz Sicil Raporu Düzenlenebilmesi İçin Dayanılacağı )
SİCİL RAPORU DÜZENLENMESİ ( Olumsuz Düzenlenebilmesi İçin Somut Bilgi ve Belgeye Dayanılması Gereği )"
IDDGK17.10.2008E. 2005/400 K. 2008/1801"RUHSATSIZ OLARAK YAPILAN AÇIK BETON PERGOLE ( Kapalı Alan Oluşturmayacak Şekilde Etrafı Bütünüyle Açık Olarak Güneş ve Yağmurdan Korunmak Amacıyla Yapılan ve Taşıyıcı Unsuru Etkilemeyen Pergolenin Ruhsata Tabi Olmadığı )
YAPI KAPSAMI ( Kapalı Alan Oluşturmayacak Şekilde Etrafı Bütünüyle Açık Olarak Güneş ve Yağmurdan Korunmak Amacıyla Yapılan ve Taşıyıcı Unsuru Etkilemeyen Pergolenin Ruhsata Tabi "Yapı" Tanımı Kapsamında Bulunmadığı )
RUHSATA TABİ OLMAYAN YAPI ( Kapalı Alan Oluşturmayacak Şekilde Etrafı Bütünüyle Açık Olarak Güneş ve Yağmurdan Korunmak Amacıyla Yapılan ve Taşıyıcı Unsuru Etkilemeyen Pergole )"
IDDGK23.10.2008E. 2005/149 K. 2008/1840"KAMU GÖREVLİLERİNİN UNVAN GÖREV VE SORUMLULUKLARI ( Temelinde Yasalarla Oluşturulan Kadroların Bulunduğu ya da Bunların Doğrudan Yasalarla Düzenlendiği )
GÖREVİN KALDIRILMASI ( Davacının Yasa İle İhdas Edilmeyen Diğer Bir Anlatımla Kadrosu Bulunmayan Başkan Yardımcılığı Görevinde Görevlendirilmesinin Kaldırılması Yolundaki İşlemde Hukuka Aykırılık Bulunmadığı )
KADROSU BULUNMAYAN BAŞKAN YARDIMCILIĞI ( Yasa İle İhdas Edilmeyen Başkan Yardımcılığı Görevinde Görevlendirilmesinin Kaldırılması Yolundaki İşlemde Hukuka Aykırılık Bulunmadığı )"
IDDGK23.10.2008E. 2005/1721 K. 2008/1837"İNŞAAT RUHSATININ DÜZENLENMESİ ( Kazanılmış Hak İçin Tek Başına Yeterli Olmadığı - Davalı İdarece Yapının Ruhsatının İptal Edilerek İnşaatın Mühürlenmesi Bu Aşamaya Kadar Gelmiş Yapının Fiili Durumunun da Kazanılmış Hak Olarak Kabul Edilmesi Gerektiği )
KAZANILMIŞ HAK ( İnşaat Ruhsatının Düzenlenmesi Tek Başına Yeterli Olmadığı - Davalı İdarece Yapının Ruhsatının İptal Edilerek İnşaatın Mühürlenmesi Bu Aşamaya Kadar Gelmiş Yapının Fiili Durumunun da Kazanılmış Hak Olarak Kabul Edilmesi Gerektiği )
İNŞAATIN MÜHÜRLENMESİ ( İnşaat Ruhsatının Düzenlenmesi Kazanılmış Hak İçin Tek Başına Yeterli Olmadığı - Davalı İdarece Yapının Ruhsatının İptal Edilerek İnşaatın Mühürlenmesi Bu Aşamaya Kadar Gelmiş Yapının Fiili Durumunun da Kazanılmış Hak Olarak Kabul Edilmesi Gerektiği )"
IDDGK23.10.2008E. 2005/1988 K. 2008/1826"DÜZENLEYİCİ İŞLEMLER ( Kural Olarak Kazanılmış Hak Oluşturmayacağı Kaldırılmaları ve Değiştirilmelerinin Her Zaman Olanaklı Olduğu )
KAZANILMIŞ HAK ( Düzenleyici İşlemlerin Kural Olarak Kazanılmış Hak Oluşturmayacağı Kaldırılmaları ve Değiştirilmelerinin Her Zaman Olanaklı Olduğu )
EĞİTİM VE ÖĞRETİMİN KALİTESİNİN ARTTIRILMASI ( Yönetmelikte Yapılan Değişikliklere Davacıların Devam Eden Öğrencilik Statüleri Nedeniyle Tabi Olacağı ve Kazanılmış Haktan Söz Edilemeyeceği )
ÖĞRENCİLİK STATÜSÜNÜN DEĞİŞTİRİLMESİ ( Eğitim ve Öğretimin Kalitesini Artırmak Amacıyla Yönetmelikte Yapılan Değişikliklere Davacıların Devam Eden Öğrencilik Statüleri Nedeniyle Tabi Olacağı ve Kazanılmış Haktan Söz Edilemeyeceği )"
IDDGK23.10.2008E. 2005/2154 K. 2008/1839"TAŞINMAZIN PARK ALANINDAN ÇIKARILMASI ( Belediye Meclisi Kararının İptali İstemi - Plan Değişikliği İsteminin Reddine İlişkin İşlemin Şehircilik İlkelerine Planlama Esaslarına ve Kamu Yararına Uygun Olup Olmadığının Araştırılması Gerektiği )
BELEDİYE MECLİSİ KARARININ İPTALİ İSTEMİ ( Plan Değişikliği İsteminin Reddine İlişkin İşlemin Şehircilik İlkelerine Planlama Esaslarına ve Kamu Yararına Uygun Olup Olmadığının Araştırılması Gerektiği )
İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ İSTEMİ ( Reddine İlişkin İşlemin Şehircilik İlkelerine Planlama Esaslarına ve Kamu Yararına Uygun Olup Olmadığının Araştırılması Gerektiği )
ŞEHİRCİLİK İLKELERİ VE PLANLAMA ESASLARI ( Belediye Meclisi Kararının İptali İstemi - Plan Değişikliği İsteminin Reddine İlişkin İşlemin Şehircilik İlkelerine Planlama Esaslarına ve Kamu Yararına Uygun Olup Olmadığının Araştırılması Gerektiği )"
IDDGK6.11.2008E. 2005/2221 K. 2008/1856"ATAMA İŞLEMİ ( Aynı Nitelikteki Kişiler Arasında Hizmete En Uygun Kişinin Atanması Konusunda Yargı Kararıyla İdarenin Zorlanamayacağı )
HİZMETE EN UYGUN KİŞİNİN ATANMASI ( Aynı Nitelikteki Kişiler Arasında Yargı Kararıyla İdarenin Zorlanamayacağı )
AYNI NİTELİKTEKİ KİŞİLER ARASINDA ATAMA ( Hizmete En Uygun Kişinin Atanması Konusunda Yargı Kararıyla İdarenin Zorlanamayacağı )"
IDDGK6.11.2008E. 2006/1597 K. 2008/1900"TÜRK SİLAHLI KUVVETLERİNDE GÖREV YAPAN "BAYAN" SİVİL MEMURLAR ( Görevlerinin Niteliğine İlişkin Yönetmelikte Yer Alan "Boyalt Sınırı 150 Cm. ( 150 Cm. Dahil )" İbaresinde Hukuka Uygunluk Bulunmadığı )
BAYAN SİVİL MEMUR ( Türk Silahlı Kuvvetlerinde Görev Yapan - Görevlerinin Niteliğine İlişkin Dava Konusu Yönetmelikte Yer Alan "Boyalt Sınırı 150 Cm. ( 150 Cm. Dahil )" İbaresinde Hukuka Uygunluk Bulunmadığı )
KAMU HİZMETİNE GİRMEDE ARANILACAK ÖZEL ŞARTLAR ( Yasaya ve Görevin Niteliğine Uygun Olması Gerektiği )
YASAYA VE GÖREVİN NİTELİĞİNE UYGUNLUK ( Kamu Hizmetine Girmede Aranılacak Özel Şartların Yasaya ve Görevin Niteliğine Uygun Olması Gerektiği )"
IDDGK6.11.2008E. 2006/3528 K. 2008/1889"DANIŞTAY DAİRELERİNİN ÇALIŞMAYA ARA VERMESİ ( Yasa'da Yazılı Sürelerin Bitmesi Çalışmaya Ara Verme Zamanına Rastlarsa Bu Sürelerin Ara Vermenin Sona Erdiği Günü İzleyen Tarihten İtibaren Yedi Gün Uzamış Sayılacağı )
YASA'DA YAZILI SÜRELERİN BİTMESİ ÇALIŞMAYA ARA VERME ZAMANINA RASTLAMASI ( Bu Sürelerin Ara Vermenin Sona Erdiği Günü İzleyen Tarihten İtibaren Yedi Gün Uzamış Sayılacağı )
ÇALIŞMAYA ARA VERME ( Danıştay Dairelerinin Çalışmaya Ara Vermesi - Yasa'da Yazılı Sürelerin Bitmesi Ara Verme Zamanına Rastlarsa Bu Sürelerin Ara Vermenin Sona Erdiği Günü İzleyen Tarihten İtibaren Yedi Gün Uzamış Sayılacağı )
İDARİ DAVALARDA KARARIN DÜZELTİLMESİ ( İdari Dava Daireleri Kurulu'nun Temyiz Üzerine Verdiği Kararlar Hakkında Bir Defaya Özgü Olmak Üzere Kararın Tebliğ Tarihini İzleyen Onbeş Gün İçinde Taraflarca İstenebileceği )"
IDDGK13.11.2008E. 2008/774 "SÖZLÜ SINAV ( Komisyon Üyelerince Takdir Edilen Notun Gerekçeleriyle Ortaya Konulması Hukuk Devleti İlkesinin Sağladığı Güvencenin Temini Açısından Zorunlu ve Gerekli Olduğu )
HUKUK DEVLETİ İLKESİ ( Sözlü Sınavda Komisyon Üyelerince Takdir Edilen Notun Gerekçeleriyle Ortaya Konulması Hukuk Devleti İlkesinin Sağladığı Güvencenin Temini Açısından Zorunlu ve Gerekli Olduğu )
SINAV ÖNCESİNDE SORULARIN VE YANITLARININ HAZIRLANMAMIŞ OLMASI ( Sözlü Sınavın Sesli ve Görüntülü Kayıt Yapılmak Suretiyle Gerçekleştirilmemesi Ayrıca Komisyon Üyelerince Takdir Edilen Notun Gerekçeleriyle Ortaya Konulmaması Nedenleriyle Hukuka Uyarlık Bulunmadığı )"
IDDGK13.11.2008E. 2008/939 "İDARİ PARA CEZALARI ( Akaryakıt İstasyonundan Alınan Numunenin Teknik Düzenlenmeye Uygun Olmaması - Genel Bütçeye Gelir Kaydedilen İdari Para Cezaları Kesinleşmeden Takip ve Tahsil Edilemeyeceği )
GENEL BÜTÇEYE GELİR KAYDEDİLEN PARA CEZALARI ( İdari Para Cezaları Kesinleşmeden Takip ve Tahsil Edilemeyeceği )
PETROL PİYASASI KANUNU UYARINCA VERİLEN CEZALAR ( Genel Bütçeye Gelir Kaydedilen İdari Para Cezalarının Kesinleşmeden Takip ve Tahsil Edilemeyeceği - Tahsilattan Önceki Aşamaya İlişkin Olarak Yürütmenin Durdurulması Talep Edilemeyeceği )
YÜRÜTMENİN DURDURULMASI ( Genel Bütçeye Gelir Kaydedilen İdari Para Cezalarının Kesinleşmeden Takip ve Tahsil Edilemeyeceği - Tahsilattan Önceki Aşamaya İlişkin Olarak Yürütmenin Durdurulması Talep Edilemeyeceği )
AKARYAKIT İSTASYONUNDAN ALINAN NUMUNENİN TEKNİK DÜZENLENMEYE UYGUN OLMAMASI ( Kabahatler Kanunu Uyarınca Genel Bütçeye Gelir Kaydedilen İdari Para Cezalarının Kesinleşmeden Takip ve Tahsil Edilemeyeceği )"
IDDGK21.11.2008E. 2008/1196 "AYAKTA TEŞHİS VE TEDAVİ YAPILAN ÖZEL SAĞLIK KURULUŞLARI HAKKINDA YÖNETMELİK ( Meslek Kuruluşuna Kayıtlı Olduklarını Bildirir Belgenin veya Meslek Odası Kimlik Kartının Mesul Müdür Tarafından Onaylı Bir Örneğinin Eklenmesi Gerektiği )
MESLEK KURULUŞUNA KAYITLI OLDUKLARINI BİLDİRİR BELGE ( Ayakta Teşhis ve Tedavi Yapılan Özel Sağlık Kuruluşları Hakkında Yönetmelik - Meslek Kuruluşuna Kayıtlı Olduklarını Bildirir Belgenin veya Meslek Odası Kimlik Kartının Mesul Müdür Tarafından Onaylı Bir Örneğinin Eklenmesi Gerektiği )
TABİP ODASI KAYDI ( Ayakta Teşhis ve Tedavi Yapılan Özel Sağlık Kuruluşları Hakkında Yönetmeliğin Ekinde Yer Alan Ruhsat İçin Gereken Belgelerin Düzenlendiği Ek-1/A 1. Bölüm 11. Md. İle 2. Bölüm 11. ve 12. Md.lerinde de Tabip Odasına Kayıt Olunduğuna İlişkin Belgeye Yer Verilmemesinde Hukuka Uyarlık Görülmediği )"
IDDGK27.11.2008E. 2005/38 K. 2008/2164"VAKIF ŞERHİNİN KALDIRILMASI İSTEMİ ( Davacının Hissedarı Olduğu Taşınmazdaki Hissesi Üzerine Vakıf Şerhi Konulmasında ve Taviz Bedeli Ödenmedikçe de Bu Kaydın Silinmeyeceği Yönünde Tesis Edilen İşlemde Hukuka Uyarlık Bulunmadığı )
SEHVEN VAKIF ŞERHİ KONULMASI ( Vakıf Şerhinin Kaldırılması İstemi - Taviz Bedeli Ödenmedikçe de Bu Kaydın Silinmeyeceği Yönünde Tesis Edilen İşlemde Hukuka Uyarlık Bulunmadığı )
HİSSE ÜZERİNE VAKIF ŞERHİ KONULMASI ( Konulmasında ve Taviz Bedeli Ödenmedikçe de Bu Kaydın Silinmeyeceği Yönünde Tesis Edilen İşlemde Hukuka Uyarlık Bulunmadığı - Vakıf Şerhinin Kaldırılması İstemi )"
IDDGK4.12.2008E. 2005/1908 K. 2008/2260"KAMU GÖREVLİSİNE GÖREV TAZMİNATI ÖDENMESİNE İLİŞKİN BAKANLAR KURULU KARARI EKİ KARARNAMENİN İPTALİ İSTEMİ ( 631 S. Kanun Hükmünde Kararnamede Sayılanların Dışında Kalanlardan En Az Beş Hizmet Yılını Dolduranlara da Öngörülen Kriterlere Göre Ödeneceği )
GÖREV TAZMİNATI ( 631 S. Kanun Hükmünde Kararnamede Sayılanların Dışında Kalanlardan En Az Beş Hizmet Yılını Dolduranlara da Öngörülen Kriterlere Göre Belirlenen Gösterge Rakamını Geçmemek Üzere Görev Tazminatı Ödeneceği )
SENDİKALAR TARAFINDAN BİR KISIM KAMU GÖREVLİSİNE GÖREV TAZMİNATI ÖDENMESİ ( İlişkin Bakanlar Kurulu Kararı Eki Kararnamenin İptali İstemi - 631 S. Kanun Hükmünde Kararnamede Sayılanların Dışında Kalanlardan En Az Beş Hizmet Yılını Dolduranlara da Öngörülen Kriterlere Göre Ödeneceği )"
IDDGK4.12.2008E. 2005/425 K. 2008/2256"GÖREV TAZMİNATI ( En Az Beş Hizmet Yılını Dolduranlara Öngörülen Kriterlere Göre Belirlenen Gösterge Rakamını Geçmemek Üzere Ödeneceği )
631 SAYILI KANUN HÜKMÜNDE KARARNAME ( 11/2 Maddesinde Sayılan Personele Yönelik Olarak Görev Tazminatı Ödenmesi Öngörülmemiş İse de Bakanlar Kurulu Kararının Bu Kısmının İptali İstemiyle Açılan Davanın Reddi Yolundaki Danıştay 11. Dairesi Kararının Bozulduğu )
KAMU GÖREVLİSİNE GÖREV TAZMİNATI ÖDENMESİNE İLİŞKİN BAKANLAR KURULU KARARI ( İlgili Kısmının İptali İstemiyle Açılan Davanın Reddi Yolundaki Danıştay 11. Dairesi Kararının Bozulduğu )"
IDDGK4.12.2008E. 2006/1219 K. 2008/2216"CEMAAT VAKFI ( Mülga 743 S. Medeni Yasa'nın Yürürlüğe Girdiği Tarihten Sonra Kurulamayacağı )
BEYANNAME VERMİŞ CEMAAT VAKIFLARI ( Bir Tasfiye Düzenlemesi Olan ( Mülga ) 2762 S. Vakıflar Yasası'nın Medeni Yasa'nın Yürürlüğe Girmesinden Önce Vücud Bulmuş ve 2762 Sayılı Yasa'nın Geçici Maddesi Uyarınca Beyanname Vermiş Cemaat Vakıflarını Kapsadığı )
CEMAAT VAKFININ HAYRATI OLARAK GÖSTERİLEN KİLİSE ( Cemaat Vakfı Tüzel Kişisi Olarak Nitelendirilemeyeceği )
KİLİSE ( Cemaat Vakfının Hayratı Olarak Gösterilen "Kilise"nin Cemaat Vakfı Tüzel Kişisi Olarak Nitelendirilemeyeceği )"
IDDGK4.12.2008E. 2007/274 K. 2008/2221"ÖĞRENCİ YERLEŞTİRME SINAVI SONUCUNUN GEÇERSİZ SAYILMASI ( Davacının Yargılama Aşamasında Elinde Olmayan Bir Nedenle Hakkını Kanıtlayamaması Gibi Bir Durumun Bulunmadığı Hükmü Değiştirecek Yeni Bir Delilin Ortaya Çıkmadığı - Yargılamanın Yenilenmesi İsteminin Reddi Gereği )
YARGILAMANIN YENİLENMESİ ( Kabul Edilebilmesi İçin Hükmün Verilmesi Öncesinde Tarafların Ellerinde Olmayan Bir Nedenden Dolayı Hakkını Kanıtlayamaması Delillerin Olguların Mahkeme Tarafından Görülmeksizin Hüküm Verilmiş Olması Gerektiği )
AVRUPA İNSAN HAKLARI MAHKEMESİ ( Tartışılan Olgular ve Maddi Olayın Yargılamanın Yenilenmesine Esas Olan Dava İle Aynı Olduğu Davacının Yargılama Aşamasında Elinde Olmayan Bir Nedenle Hakkını Kanıtlayamaması Gibi Bir Durumun Bulunmadığı - Yargılamanın Yenilenmesi İsteminin Reddi Gereği )"
IDDGK4.12.2008E. 2007/99 K. 2008/2201"MAZBUT VAKIF SAYILMA ( Medeni Yasa'nın Yürürlüğe Girdiği 4 Ekim 1926 Tarihinden Önce Mevcut Vakıflardan Hangilerinin Mazbut Vakıf Sayılacağını Gösteren Mülga 2762 S. Vakıflar Yasası'nın Md. 1/1'in Mülhak Vakıf Olarak Nitelendirilemeyecek Olan Cemaat Vakıfları Hakkında Uygulanamayacağı )
CEMAAT VAKIFLARI ( Medeni Yasa'nın Yürürlüğe Girdiği 4 Ekim 1926 Tarihinden Önce Mevcut Vakıflardan Hangilerinin Mazbut Vakıf Sayılacağını Gösteren Mülga 2762 S. Vakıflar Yasası'nın Md. 1/1'in Mülhak Vakıf Olarak Nitelendirilemeyecek Olan Cemaat Vakıfları Hakkında Uygulanamayacağı )
CEMAAT VAKFININ YETİMHANESİNİN KAPATILMASI ( Hayri Hizmetin Fiilen Sürdürdüğü - Dolayısıyla Davacı Vakfın Mazbut Vakıflar Arasına Alınmasında Hukuka Uyarlık Bulunmadığı )"
IDDGK4.12.2008E. 2008/3123 K. 2008/2263"İÇİŞLERİ BAKANLIĞINCA SORUŞTURMA İZNİ VERİLMEMESİ YÖNÜNDEKİ KARARIN İPTALİ TALEBİ ( Dava Dairesi Olmayan Danıştay Dairesi Tarafından İtirazın Reddi Yönünde Verilen Kararın İdari Dava Daireleri Kurulunca Temyizen İncelenmesine Olanak Bulunmadığı )
DANIŞTAY DAİRESİ KARARININ KALDIRILMASI TALEBİ ( İçişleri Bakanlığı'nca Soruşturma İzni Verilmemesi Kararına İtirazın Danıştay Dairesince Reddedildiği - Danıştay Dairesi Kararının İdari Dava Daireleri Kurulunca Temyizen İncelenemeyeceği )
BELEDİYE GÖREVLİLERİ HAKKINDA SORUŞTURMA İZNİ VERİLMEMESİ YÖNÜNDEKİ KARAR ( Karara İtirazın Danıştay Dairesince Reddedildiği - Danıştay Dairesi Kararının İdari Dava Daireleri Kurulunca Temyizen İncelenemeyeceği )"
IDDGK18.12.2008E. 2005/2247 K. 2008/2319"BİRLEŞME VE DEVİR İŞLEMLERİ ( Kurul'un Birleşme veya Devirden Herhangi Bir Şekilde Haberdar Olması Halinde İlgililere Bildirimde Bulunmadıkları İçin Para Cezasının Verilebileceği - Dava Konusu İşlemde Hukuka Uyarlık Görülmediği )
PARA CEZASI ( Birleşme ve Devir İşlemlerinin Kurul'un Birleşme veya Devirden Herhangi Bir Şekilde Haberdar Olması Halinde İlgililere Bildirimde Bulunmadıkları İçin Para Cezasının Verilebileceği - Dava Konusu İşlemde Hukuka Uyarlık Görülmediği )
TARAFLARCA BİLDİRİMİ YAPILMIŞ BİRLEŞME VE DEVİR ANLAŞMALARI ( Kanun'un 10. Md. Uyarınca Kurul'a Yapılacak İzin Başvurularında Kanun'da Bildirim Konusunda Bir Süre Öngörülmemesi Nedeniyle Bildirmeme Nedeniyle İdari Para Cezası Uygulanmasına Yasal Olanak Bulunmadığı )"
IDDGK18.12.2008E. 2005/2403 K. 2008/2286"BAZ İSTASYONLARI ( 10 Khz-60 Ghz Frekans Bandında Çalışan Sabit Telekomünikasyon Cihazlarından Kaynaklanan Elektromanyetik Alan Şiddeti Limit Değerlerinin Belirlenmesi Ölçüm Yöntemleri ve Denetlenmesi Hakkında Yönetmeliğin Eksik Düzenleme İçerdiği )
ELEKTROMANYETİK ALAN ŞİDDETİ LİMİT DEĞERLERİNİN BELİRLENMESİ ÖLÇÜM YÖNTEMLERİ VE DENETLENMESİ HAKKINDA YÖNETMELİK ( 10 Khz-60 Ghz Frekans Bandında Çalışan Sabit Telekomünikasyon Cihazlarından Kaynaklanan - Eksik Düzenleme İçerdiği )"
IDDGK18.12.2008E. 2005/2496 K. 2008/2295"ORGANİZE SANAYİ BÖLGELERİ İLE İLGİLİ DÜZENLEME YAPILMASI ( Kısmen de Olsa Davacı ve Müdahilin İstemleri Karşılanmış ve Yönetmeliğin Yürürlüğe Konulduğu Tarihteki Yasal Düzenleme Esas Alınarak Verilen Daire Kararını Hukuken Sakatlayacak Nitelikte Görülmediği )
ELEKTRİK PİYASASI SERBEST TÜKETİCİ YÖNETMELİĞİ ( Organize Sanayi Bölgeleri İle İlgili Düzenleme Yapılması - Kısmen de Olsa Davacı ve Müdahilin İstemleri Karşılanmış ve Yönetmeliğin Yürürlüğe Konulduğu Tarihteki Yasal Düzenleme Esas Alınarak Verilen Daire Kararını Hukuken Sakatlayacak Nitelikte Görülmediği )"
IDDGK25.12.2008E. 2008/770 K. 2008/2337"KAMU HİSSESİNİN SATIŞI ( Özelleştirme Uygulamalarında Ekonomide Verimlilik Kamu Giderlerinde Azalma Sağlamayı Amaçladığına Göre Bu Maksadın Somut Olayda Gerçekleşip Gerçekleşmediğinin Araştırılması Gerektiği )
ÖZELLEŞTİRME UYGULAMALARI ( Ekonomide Verimlilik Kamu Giderlerinde Azalma Sağlamayı Amaçladığına Göre Bu Maksadın Somut Olayda Gerçekleşip Gerçekleşmediğinin Araştırılması Gerektiği )
BLOK SATIŞ YOLUYLA SATIŞIN GERÇEKLEŞTİRİLMESİ ( Özelleştirme Yüksek Kurulu Kararının İptali İstemi - Özelleştirme Uygulamalarında Ekonomide Verimlilik Kamu Giderlerinde Azalma Sağlamayı Amaçladığına Göre Bu Maksadın Somut Olayda Gerçekleşip Gerçekleşmediğinin Araştırılması Gerektiği )"
IDDGK29.12.2008E. 2008/1862 K. 2008/2653"ANAYASA MAHKEMESİNE BAŞVURU ( İşlemin Dayanağını Oluşturması Durumunda Mahkemelerce Dayanak Olan Yasa Anayasaya Aykırı Görülürse veya Taraflardan Birinin İleri Sürdüğü Aykırılık İddiasının Ciddi Olduğu Kanısına Varılırsa İptali İçin Yine Anayasa Mahkemesine Başvurulması Gerektiği )
İŞLEMİN DAYANAĞININ ANAYASAYA AYKIRI OLMASI ( veya Taraflardan Birinin İleri Sürdüğü Aykırılık İddiasının Ciddi Olduğu Kanısına Varılırsa İptali İçin Yine Anayasa Mahkemesine Başvurulması Gerektiği )
BELEDİYENİN TÜZEL KİŞİLİĞİNİN KALDIRILMASI ( Kanunun Geçici 1. Md. Hükmü İle Doğrudan Karar Verildiğinden Yasanın İptali Niteliğindeki İstemin Hukuken İncelenmesine Olanak Bulunmadığı Gerekçesiyle Yasanın İptali İsteminin İncelenmeksizin Reddine Karar Verildiği )"
IDDGK29.12.2008E. 2008/3456 "BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ SINIRLARI İÇERİSİNDE İLÇE KURULMASI ( Genelgenin Yasal Dayanağının Anayasa Mahkemesince Kısmen İptal Edildiği - İlk Genel Mahalli İdareler Seçimlerinde Tüzel Kişiliği Sona Erecek Belediyelerin Tasfiye Sürecine Yönelik Açıklamalarda Bulunan Genelgenin Davacı Belediye Yönünden İptali Gereği )
GENELGENİN YASAL DAYANAĞININ ANAYASA MAHKEMESİNCE KISMEN İPTAL EDİLDİĞİ ( Büyükşehir Belediyesi Sınırları İçerisinde İlçe Kurulması Hk. - İlk Genel Mahalli İdareler Seçimlerinde Tüzel Kişiliği Sona Erecek Belediyelerin Tasfiye Sürecine Yönelik Açıklamalarda Bulunan Genelgenin Davacı Belediye Yönünden İptali Gereği )
MAHALLİ İDARELER SEÇİMLERİ ( Tüzel Kişiliği Sona Erecek Belediyelerin Tasfiye Sürecine Yönelik Açıklamalarda Bulunan Genelgenin Davacı Belediye Yönünden İptali Gereği - Büyükşehir Belediyesi Sınırları İçerisinde İlçe Kurulması Hakkındaki Genelgenin Yasal Dayanağının Anayasa Mahkemesince Kısmen İptal Edildiği )"
IDDGK29.1.2009E. 2005/2930 K. 2009/14"REKABET İHLALİ ( Davacı Tarafından Yapılan Şikayetin Reddinde 4054 S. Kanun'a Aykırılık Görülmediği - Öte Yandan Şikayete Konu İdarelerin Görev Alanı Dahilinde Bulunan Uygulamalarıyla İlgili İşlemlerinde Yetkilerini Aşıp Aşmadığının Denetimi Hususunda İdari Yargı Yerlerinde Dava Açılabileceği )
ŞİKAYET ( Rekabet İhlali - Şikayetin Reddinde 4054 S. Kanun'a Aykırılık Görülmediği/Şikayete Konu İdarelerin Görev Alanı Dahilinde Bulunan Uygulamalarıyla İlgili İşlemlerinde Yetkilerini Aşıp Aşmadığının Denetimi Hususunda İdari Yargı Yerlerinde Dava Açılabileceği )
ENERJİ VE TABİİ KAYNAKLAR BAKANLIĞI İLE ENERJİ PİYASASI DÜZENLEME KURUMU HAKKINDAKİ İDDİALAR ( Şikayete Konu İdarelerin Görev Alanı Dahilinde Bulunan Uygulamalarıyla İlgili İşlemlerinde Yetkilerini Aşıp Aşmadığının Denetimi Hususunda İdari Yargı Yerlerinde Dava Açılabileceği )"
IDDGK12.2.2009E. 2005/128 K. 2009/19"ÜNİVERSİTE ÖĞRETİM ÜYELERİ ( Devamlı Statüde Çalışan Doçent ve Profesörler - Yüksek Öğretim Kurumları Dışındaki Kuruluş ve Kişilere Doğrudan Bilimsel Görüş Proje Araştırma ve Benzeri Hizmet Vermelerinin Mümkün Olmadığı )
ÜNİVERSİTE DIŞINDAKİ KURULUŞ VE KİŞİLERİN TALEPLERİ ÜZERİNE ÇALIŞMALARDA BULUNMAK ( Devamlı Statüde Çalışan Doçent ve Profesörlerin Bilimsel Görüş Proje Araştırma ve Benzeri Hizmet Vermeleri - Serbest Meslek İcra Etmek Olarak Tanımlanabileceği/Yasaklanmış Bulunduğu )
PROFESÖR VE DOÇENTLER ( Devamlı Statüde Çalışan/Yüksek Öğretim Kurumları Dışındaki Kuruluş ve Kişilere Doğrudan Bilimsel Görüş Proje Araştırma ve Benzeri Hizmet Vermelerinin Mümkün Olmadığı - Serbest Meslek İcra Etmek Olarak Tanımlanabileceği )
YÜKSEK ÖĞRETİM KURUMLARI DIŞINDA KURULUŞ VE KİŞİLERE DOĞRUDAN HİZMET VERMEK ( Devamlı Statüde Çalışan Doçent ve Profesörlerin Bilimsel Görüş Proje Araştırma ve Benzeri Hizmetleri - Yasaklanmış Bulunduğu )
DEVAMLI STATÜDE ÇALIŞAN PROFESÖR VE DOÇENTLER ( Yüksek Öğretim Kurumları Dışındaki Kuruluş ve Kişilere Doğrudan Bilimsel Görüş Proje Araştırma ve Benzeri Hizmet Vermelerinin Mümkün Olmadığı )"
IDDGK19.2.2009E. 2005/3220 K. 2009/35"BELEDİYE ENCÜMEN KARARININ İPTALİ İSTEMİ ( Düzenlemeye Tabi Tutulan Yerlerden Daha Önce Yapılan Yola Terk İle Yeşil Alan İçin Yapılan Bağış Miktarını % 35'e Tamamlayan Fark Kadar Düzenleme Ortaklık Payı Alınabileceği )
RIZAEN YAPILAN TERK ( Yol İçin Rızaen Yapılan Terk İle Yeşil Alan İçin Yapılan Bağış Düzenleme Ortaklık Payı Kapsamında Olduğu )
DÜZENLEME ORTAKLIK PAYI ( İmar Kanunu Uyarınca Düzenlemeye Tabi Tutulan Yerlerden Daha Önce Yapılan Yola Terk İle Yeşil Alan İçin Yapılan Bağış Miktarını % 35'e Tamamlayan Fark Kadar Alınabileceği )
BAĞIŞ ( İmar Kanunu Uyarınca Düzenlemeye Tabi Tutulan Yerlerden Daha Önce Yapılan Yola Terk İle Yeşil Alan İçin Yapılan Bağış Miktarını % 35'e Tamamlayan Fark Kadar Alınabileceği )"
IDDGK19.2.2009E. 2008/3398 K. 2009/60"İDARİ PARA CEZALARI ( Ceza Verilmesinin Dayanağı Olan Kuralın Yürürlükten Kaldırılması veya Lehe Düzenleme Yapılması Yoluyla Ortaya Çıkan Yeni Hukuki Durumun Dikkate Alınması Gerektiği )
CEZA VERİLMESİNİN DAYANAĞI OLAN KURALIN YÜRÜRLÜKTEN KALDIRILMASI ( veya Lehe Düzenleme Yapılması Yoluyla Ortaya Çıkan Yeni Hukuki Durumun Dikkate Alınması Gerektiği - İdari Para Cezalarında )
LEHE DEĞİŞİKLİK ( İdarece Verilen Para Cezasının Tahsili Aşamasında Şayet Ceza Miktarında Lehe Bir Değişiklik Varsa Bu Miktar Esas Alınarak Tahsilat Yapılacağı )"
IDDGK19.2.2009E. 2008/874 K. 2009/34"NOTERİN ATAMA İSTEMİ ( Noterlik Belgesi Sahibi İken Vazgeçme Hali İle Noter Olarak Atandıktan Sonraki Vazgeçme Halinin Ayrı Ayrı Değerlendirilmesi Gerektiği )
NOTERLİĞE ATANAN VEYA NAKLEDİLENLERİN VAZGEÇME HAKKI ( Açık Bir Belirleme Yapılmasa da Kamu Hizmeti Olarak Nitelendirilen Noterlik Hizmetinin Etkin ve Sağlıklı Yürütülmesi İle Vazgeçme Hakkının Kullanımı Arasındaki Dengeyi Sağlayacak Şekilde Uygulanması Gerektiği )
VAZGEÇME HAKKI ( Noterin Atama İstemi - Noterlik Belgesi Sahibi İken Vazgeçme Hali İle Noter Olarak Atandıktan Sonraki Vazgeçme Halinin Ayrı Ayrı Değerlendirilmesi Gerektiği )"
IDDGK19.2.2009E. 2009/276 K. 2009/52"ÇALIŞMAYA ARA VERME ( Temyiz Edilen Kararın Davacı Vekiliyle Sürekli Çalışan Kişiye Tebliğ Edildiği Otuz Günlük Temyiz Süresinin Bitiminin Çalışmaya Ara Verme Zamanına Rastladığı - Temyiz Süresinin Bu Sürenin Sonuna Kadar Uzadığı )
TEMYİZ SÜRESİ ( Temyiz Edilen Kararın Davacı Vekiliyle Sürekli Çalışan Kişiye Tebliğ Edildiği Otuz Günlük Temyiz Süresinin Bitiminin Çalışmaya Ara Verme Zamanına Rastladığı - Temyiz Süresinin Bu Sürenin Sonuna Kadar Uzadığı )"
IDDGK26.2.2009E. 2008/105 K. 2009/144"ATAMA İŞLEMİNİN İPTALİ İSTEMİ ( Hukuka Aykırı Olduğu Savıyla İdarece Geri Alınan Bir Atama İşleminin - Geri Alma Nedeninin Hukuka Uygunluğunun İncelenmesi Gerektiği )
GERİ ALINAN ATAMA İŞLEMİ ( Belediye Meclis Onayına Sunulmadan Önce Hukuka Aykırı Olduğu Savıyla İdarece Geri Alınan Bir Atama İşleminin İptali İstemiyle Açılan Davada Geri Alma Nedeninin Hukuka Uygunluğunun İncelenmesi Gerektiği )
ŞEHİR PLANCISI KADROSU ( İmar İşleri Müdürlüğü Görevini Yürüten Davacının Seçime Kısa Bir Süre Kala ve Yeniden Aday Olmayacağı Kesinleşen Belediye Başkanı Tarafından Başkan Yardımcısı Kadrosuna Atanmasına İlişkin İşlemde Hukuka Uygunluk Bulunmadığı )
BELEDİYE BAŞKAN YARDIMCILIĞINA ATAMA ( İmar İşleri Müdürlüğü Görevini Yürüten Davacının Seçime Kısa Bir Süre Kala ve Yeniden Aday Olmayacağı Kesinleşen Belediye Başkanı Tarafından Başkan Yardımcısı Kadrosuna Atanmasına İlişkin İşlemde Hukuka Uygunluk Bulunmadığı )"
IDDGK26.2.2009E. 2009/98 K. 2009/149"REKABET İHLALİ ( Rekabet Kurulu Kararının İptali İçin Yapılan Başvurunun Reddine İlişkin Kararın Yargıtayca Bozulduğu- Daire Tarafından Adli Yargıdaki Davanın Aşamaları Tespit Edilerek ve Temyiz Dilekçesine Ekli Belgeler Değerlendirilerek Yeniden Karar Verilmesi Gerektiği )
REKABET KURULU KARARININ İPTALİ ( Yapılan Başvurunun Reddine İlişkin Kararın Yargıtayca Bozulduğu - Daire Tarafından Adli Yargıdaki Davanın Aşamaları Tespit Edilerek ve Temyiz Dilekçesine Ekli Belgeler Değerlendirilerek Yeniden Karar Verilmesi Gerektiği )
İDARİ PARA CEZASI VERİLMESİ ( Rekabet Kurulu Kararının İptali İçin Yapılan Başvurunun Reddine İlişkin Kararın Yargıtayca Bozulduğu - Daire Tarafından Adli Yargıdaki Davanın Aşamaları Tespit Edilerek ve Temyiz Dilekçesine Ekli Belgeler Değerlendirilerek Yeniden Karar Verileceği )"
IDDGK5.3.2009E. 2006/3494 K. 2009/401"YÖNETMELİKTE YER ALAN BAZI SÖZCÜKLERİN İPTAL EDİLDİĞİ ( Aynı sözcüklerin İptali İstemiyle Açılan Davada Yeniden Bir Karar Verilmesine Hukuken Olanak Bulunmadığı - Karar Verilmesine Yer Olmadığı Kararının Doğru Olduğu )
KARAR VERİLMESİNE YER OLMADIĞI KARARI ( Doğru Olduğu - Daha Önce Açılan Davada Yönetmelikte Yer Alan Bazı Sözcüklerin İptaline Karar Verildiği/Açılan Davada Yeniden Bir Karar Verilmesine Hukuken Olanak Bulunmadığı )
İPTAL EDİLEN BAZI SÖZCÜKLERİN TEKRAR İPTALİ TALEBİ ( Yönetmelikte Yer Alan - Yeniden Bir Karar Verilmesine Hukuken Olanak Bulunmadığı/Karar Verilmesine Yer Olmadığı Kararının Doğru Olduğu )"
IDDGK5.3.2009E. 2007/1432 K. 2009/726"İDARİ PARA CEZASI ( İptal Davası Açıldıktan Sonra Kurul Kararının Geri Alınması/Davanın Kabulü Niteliğinde Olduğu - Karar Verilmesine Yer Olmadığı Kararı Verileceği/1/3 Karar Harcı Yargılama Giderleri İle Avukatlık Ücretinin Davalı İdareden Alınacağı )
DAVAYI KABUL ( İdari Para Cezasının İptali Davası Açıldıktan Sonra Kurul Kararının Geri Alınmasının Davanın Kabulü Niteliğinde Olduğu/Karar Verilmesine Yer Olmadığı - 1/3 Karar Harcı Yargılama Giderleri İle Avukatlık Ücretinin Davalı İdareden Alınacağı )
İDARİ İŞLEMİN İDARECE GERİ ALINMASI ( Dava Açıldıktan Sonra/1/3 Karar Harcı Yargılama Giderleri İle Avukatlık Ücretinin Davalı İdareden Alınacağı - Davanın Kabulü Niteliğinde Olduğu )
KABULÜN SONUÇLARI ( İdari Para Cezasının İptali Davası Açıldıktan Sonra Kurul Kararının Geri Alınmasının Davanın Kabulü Niteliğinde Olduğu - 1/3 Karar Harcı Yargılama Giderleri İle Avukatlık Ücretinin Davalı İdareden Alınacağı )"
IDDGK5.3.2009E. 2008/970 K. 2009/538"HAZİNE AVUKATLARI ( Sadece Hazineyi İlgilendiren Konularda Temsile Yetkili Olduğu - Hazineyi İlgilendirmeyen Nitelikteki Bir İdari Davada Temsil Yetkisi Olmadığı Halde Hazine Avukatı Lehine Vekalet Ücreti Hükmedilmesinde Hukuka Uyarlık Bulunmadığı )
VEKALET ÜCRETİ ( Hazine Avukatlarının Sadece Hazineyi İlgilendiren Konularda Temsile Yetkili Olduğu - Hazineyi İlgilendirmeyen Nitelikteki Bir İdari Davada Temsil Yetkisi Olmadığı/Hazine Avukatı Lehine Vekalet Ücreti Hükmedilemeyeceği )"
IDDGK9.4.2009E. 2007/1108 K. 2009/1046"GÖREVDEN ALINAN MEMUR ( Aynı İşlemle ya da Aynı Tarihli İkinci Bir İşlemle Ara Verilmeksizin Diğer Kadroya Atanması veya İkinci İşlemin Aynı Gün Gerçekleşmemesi Durumunda Görevden Alma ve Atamaya İlişkin İşlemlerin Birlikte Bildirileceği )
GÖREVDEN ALMA VE ATAMAYA İLİŞKİN İŞLEMLER ( Aynı İşlemle ya da Aynı Tarihli İkinci Bir İşlemle Ara Verilmeksizin Diğer Kadroya Atanması veya İkinci İşlemin Aynı Gün Gerçekleşmemesi Durumunda Birlikte Bildirileceği )
ATAMA İŞLEMİ ( Görevinden Alınan Bir Memurun Aynı İşlemle ya da Aynı Tarihli İkinci Bir İşlemle Ara Verilmeksizin Diğer Kadroya Atanması veya İkinci İşlemin Aynı Gün Gerçekleşmemesi Durumunda Görevden Alma ve Atamaya İlişkin İşlemlerin Birlikte Bildirileceği )"
IDDGK9.4.2009E. 2008/3275 K. 2009/1059"DİLEKÇE RET KARARLARINA KARŞI TEMYİZ YOLUNA BAŞVURULAMAYACAĞI ( Bunun Üzerine Yeniden Verilen Dilekçelerde Aynı Yanlışlıklar Yapıldığı Takdirde Davanın Reddedileceği )
DAVANIN REDDİ YOLUNDA VERİLEN KARARIN TEMYİZEN İNCELENMESİ ( Verilen Dilekçe Ret Kararının da Temyiz Edilen "Davanın Reddi" Kararının Dayanağını Oluşturması Nedeniyle Usul Hükümleri Yönünden Hukuki İsabet Görülmediği )"
IDDGK16.4.2009E. 2005/2186 K. 2009/1096"PAŞABAHÇE CAM SANAYİ A.Ş. ( Dünyada %4,8 Pay İle 3. Avrupa'da 2. Sırada Olduğu Türkiye'de Üretim Payının %90'ın Üzerinde Bulunduğu - Hakim Durumunun Bayilere Yönelik Olarak Kötüye Kullandığı Şikayeti/Rekabet Kurulu'nun Red Kararında Hukuka Uyarlık Bulunmadığı )
REKABET KURULUNUN ŞİKAYETİ RED KARARI ( Paşabahçe Cam Sanayi ve Ticaret A.Ş.nin Hakim Durumunu Bayilere Yönelik Olarak Kötüye Kullandığı İddiası İle Yapılan - Hukuka Uyarlık Bulunmadığı/Ön Araştırma Yapılması Gerektiği )
HAKİM DURUMUN KÖTÜYE KULLANILMASI ( Rekabet Kurulu'nun Şikayeti Red Kararında Hukuka Uyarlık Bulunmadığı/Ön Araştırma Yapılması Gerektiği - Paşabahçe Cam Sanayi ve Ticaret A.Ş.nin Hakim Durumunu Bayilere Yönelik Olarak Kötüye Kullandığı İddiası )
BAYİLERE YÖNELİK HAKİM DURUMUN KÖTÜYE KULLANILMASI ( Rekabet Kurulu'nun Şikayeti Red Kararında Hukuka Uyarlık Bulunmadığı/Ön Araştırma Yapılması Gerektiği - Paşabahçe Cam Sanayi ve Ticaret A.Ş. ) "
IDDGK16.4.2009E. 2005/3278 K. 2009/1095"HAKİM DURUMUN KÖTÜYE KULLANILMASI ( Bir Yıkıcı Fiyat Uygulamasının Söz Konusu Olmadığının Saptanması ve Davacı Tarafından da Davada Bu Durumun Açıklığa Kavuşturulamaması Karşısında İdarece Tesis Edilen İşlemde Hukuka Aykırılık Bulunmadığı )
YIKICI FİYAT UYGULAMASI ( Hâkim Durumun Kötüye Kullanılması Anlamında Söz Konusu Olmadığının Saptanması ve Davacı Tarafından da Davada Bu Durumun Açıklığa Kavuşturulamaması Karşısında İdarece Tesis Edilen İşlemde Hukuka Aykırılık Bulunmadığı )
REKABET KURULU KARARI ( Hâkim Durumun Kötüye Kullanılması Anlamında Bir Yıkıcı Fiyat Uygulamasının Söz Konusu Olmadığının Saptanması ve Davacı Tarafından da Davada Bu Durumun Açıklığa Kavuşturulamaması Karşısında İdarece Tesis Edilen İşlemde Hukuka Aykırılık Bulunmadığı )"
IDDGK16.4.2009E. 2006/4580 K. 2009/1090"ADLİ YARGIDAKİ DAVANIN GÖREVDEN REDDİ ( Halinde 2577 S.Y'nın 3. Maddesine Uygun Olarak Hazırlanmış Dilekçelerle Görevli ve Yetkili İdari Yargı Yerinde Yeniden Dava Açılacağı )
GÖREV ( Adli Yargıdaki Davanın Görevden Reddi Halinde 2577 S.Y'nın 3. Maddesine Uygun Olarak Hazırlanmış Dilekçelerle Görevli ve Yetkili İdari Yargı Yerinde Yeniden Dava Açılacağı - İlgililer Dosyanın İdari Yargı Merciine Gönderilmesini İsteyemeyeceği )
İDARİ DAVA ( Adli Yargıdaki Davanın Görevden Reddi Halinde 2577 S.Y'nın 3. Maddesine Uygun Olarak Hazırlanmış Dilekçelerle Görevli ve Yetkili İdari Yargı Yerinde Yeniden Dava Açılacağı - Adli Yargı Yerinin Kendiliğinden Dava Dosyasını İdari Yargı Yerine Gönderemeyeceği )
GÖREVSİZLİK KARARI ( Veren Adli Yargı Yerince Daha Sonra Verilen Ek Bir Kararla Kararın Tebliğinden İtibaren 30 Gün İçinde İdari Yargıda Dava Açılması Gerektiğine Karar Verileceği )
DAVA AÇMA SÜRESİ ( Adli Yargının Verdiği Görevsizlik Kararı Üzerine Dava Açma Süresinin Anılan Kararın Tebliğinden İtibaren Başlatılması Gerektiği )"
IDDGK16.4.2009E. 2006/69 K. 2009/1089"YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI YÖNETİCİ ÖĞRETİM ELEMANI VE MEMURLARI DİSİPLİN YÖNETMELİĞİ ( Yüksek Disiplin Kurulu Kararları Oybirliği veya Çoğunlukla Verilebileceği )
DİSİPLİN YÖNETMELİĞİ ( Yükseköğretim Kurumları Yönetici Öğretim Elemanı ve Memurları - Yüksek Disiplin Kurulu Kararları Oybirliği veya Çoğunlukla Verilebileceği )
BİRDEN ÇOK İRADENİN KATILIMI İLE OLUŞAN KARARLAR ( Tarafların İddia ve Savunmaları ve İleri Sürülen Delilleri Kurulu Oluşturanlarca Ortaya Konulan Görüş ve Karşı Görüşlerin Tartışması Sonucunda Oluştuğu )
SAVUNMA HAKKI ( Çoğunluk Oyları Kadar Karşı Görüşte Olanların Oylarının Bilinmesi de Önemli Olup Davacının Savunma Hakkını da İlgilendiren Bu Yöndeki Bir Eksikliğin Esası Etkileyen Bir Şekil Noksanlığı Olduğu )"
IDDGK30.4.2009E. 2007/1835 K. 2009/1266"ZAMANAŞIMI ( Ayrık Durumlar Dışında Genel Zamanaşımı Süresinin Esas Alınması ve Lehine İlam Olan İlgilinin İlamın Kendisine Tebliğinden İtibaren 10 Yıl İçinde İdareye Başvurarak İlam Gereklerinin Yerine Getirilmesini İsteyebileceği )
İLAM GEREKLERİNİN YERİNE GETİRİLMESİ ( Ayrık Durumlar Dışında Genel Zamanaşımı Süresinin Esas Alınması ve Lehine İlam Olan İlgilinin İlamın Kendisine Tebliğinden İtibaren 10 Yıl İçinde İdareye Başvurarak Yerine Getirilmesini İsteyebileceği )
İDARENİN YARGI KARARLARINI UYGULAMASI ( Otuz Günlük Sürenin Geçirilmesi ve İlgililerin Bu Sürenin Geçirilmesi Üzerine Hemen Tekrar Yargı Yoluna Başvurmaması Durumunda İdareleri Kararı Uygulama Zorunluluğundan Kurtarmayacağı )"
IDDGK7.5.2009E. 2008/1393 "ELEKTRİK PİYASASI DÜZENLEME KURULU'NA YAPILAN LİSANS BAŞVURULARI ( Çevre Mevzuatı Yönünden de İncelenmesinin Zorunlu Olduğu - “ÇED Olumlu Kararı” Veya “ÇED Gerekli Değildir Kararı” nın Lisans Verilmeden Aranması Gerektiği )
ELEKTRİK ÜRETİM LİSANSI ( ÇED Olumlu Kararı Veya ÇED Gerekli Değildir Kararı Alınmadan Verilmesine İlişkin Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu Kararında Hukuka Uyarlık Bulunmadığı - Öncesinde Çevre Mevzuatı Yönünden de İncelenmesinin Zorunlu Olduğu )
ÇED OLUMLU VEYA ÇED GEREKLİ DEĞİLDİR KARARI ( Elektrik Piyasası Düzenleme Kurulu'nca Üretim Lisansı Verilmeden Önce “Ön Şart” Kabul Edilmesi Gerektiği ve Lisans Verilmeden Önce Aranacağı )
ÇEVRE MEVZUATI AÇISINDAN ZORUNLU KARARLAR ( ÇED Olumlu Kararı Veya ÇED Gerekli Değildir Kararı - Elektrik Piyasası Düzenleme Kurulu'nca Karar Alınmadan Üretim Lisansı Verilmesinde Hukuka Uyarlık Bulunmadığı )"
IDDGK7.5.2009E. 2008/1490 "ELEKTRİK ÜRETİM LİSANSI ( Tüketicilerin Kullanımına Sunulacak Elektriği Çevreye Uyumlu Bir Şekilde Üreteceği Kanıtlanmış Başvuru Sahiplerine Üretim Lisansı Verilebileceği )
ÇEVRESEL ETKİ DEĞERLENDİRMESİ ( Tüketicilerin Kullanımına Sunulacak Elektriği Çevreye Uyumlu Bir Şekilde Üreteceği Kanıtlanmış Başvuru Sahiplerine Üretim Lisansı Verilebileceği )
ÇED KARARI ( “ÇED Olumlu Kararı” veya “ÇED Gerekli Değildir Kararı” Alınmadan Üretim Lisansı Verilmesine İlişkin Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu Kararında Hukuka Uyarlık Bulunmadığı )
ENERJİ PİYASASI DÜZENLEME KURULU KARARI ( “ÇED Olumlu Kararı” veya “ÇED Gerekli Değildir Kararı” Alınmadan Üretim Lisansı Verilmesine İlişkin Kararda Hukuka Uyarlık Bulunmadığı )"
IDDGK28.5.2009E. 2008/776 K. 2009/1605"VEKALET ÜCRETİ ( Vergi Davalarının Niteliği Dikkate Alındığında Vergi Uyuşmazlıklarının Konusu Para Olmasına Karşın Vergi Mahkemelerinde Görülmekte Olan Dava ve İşlerde Yapılacak Hukuki Yardımlarda Ödenecek Avukatlık Ücretinin Maktu Olarak Belirlenmesinde Hukuka Aykırılık Olmadığı )
VERGİ DAVALARINDA AVUKATLIK ÜCRETİ ( Konusu Para Olmasına Karşın Vergi Mahkemelerinde Görülmekte Olan Dava ve İşlerde Yapılacak Hukuki Yardımlarda Ödenecek Avukatlık Ücretinin Maktu Olarak Belirlenmesinde Hukuka Aykırılık Olmadığı
KONUSU PARA OLAN VERGİ UYUŞMAZLIKLARI ( Vergi Mahkemelerinde Görülmekte Olan Dava ve İşlerde Yapılacak Hukuki Yardımlarda Ödenecek Avukatlık Ücretinin Maktu Olarak Belirlenmesinde Hukuka Aykırılık Olmadığı )"
IDDGK18.6.2009E. 2009/1356 K. 2009/1679"DAVA AÇMA EHLİYETİ ( İhalenin İptali İstemiyle Kamu Kurumu Niteliğindeki Meslek Kuruluşu Tarafından Açılan Davada Dava Açma Ehliyetinin Davacının Faaliyet Alanı İle İhale İşlemi Arasında Bir Menfaat İlgisi Kurulup Kurulamayacağının İncelenmesi Gerektiği )
İHALENİN İPTALİ İSTEMİ ( Kamu Kurumu Niteliğindeki Meslek Kuruluşu Tarafından Açılan - Dava Konusu İhale Davacı Odanın Meslek Sınıfına Ait Bir İş Olan Yapım İşinin İhalesi Olduğundan ve İhaleye Çıkarma İşleminin İlan Edilmemiş Olmasının Mevzuata Aykırı Olduğu )
MENFAAT İLGİSİ ( İhalenin İptali İstemiyle Kamu Kurumu Niteliğindeki Meslek Kuruluşu Tarafından Açılan Davada Dava Açma Ehliyetinin Davacının Faaliyet Alanı İle İhale İşlemi Arasında Bir Menfaat İlgisi Kurulup Kurulamayacağının İncelenmesi Gerektiği )
İHALEYE ÇIKARMA İŞLEMİ ( Dava Konusu İhale Davacı Odanın Meslek Sınıfına Ait Bir İş Olan Yapım İşinin İhalesi Olduğundan İlan Edilmemiş Olmasının Mevzuata Aykırı Olduğu )
MESLEK KURULUŞUNA AİT İHALE ( İhaleye Çıkarma İşleminin İlan Edilmemiş Olmasının Mevzuata Aykırı Olduğu - Davacının Dava Konusu İşlem Nedeniyle Menfaatinin Etkilendiği )"
IDDGK25.6.2009E. 2008/2277 K. 2009/1694"UMUM OTOMOBİLCİLER VE ŞOFÖRLER ODASININ YÖNETİM KURULU ÜYESİNİN İSTİFASI ( Nedeniyle 5. Yedek Üyenin Getirilmesi İşleminin İptali Talebi - İstifa Dilekçesinin Bizzat İstifa Eden Kişi Tarafından İmzalanmış Aslının Dosyaya İbrazı Gerektiği )
İSTİFA ( Umum Otomobilciler ve Şoförler Odasının istifa nedeniyle boşalan Yönetim Kurulu Üyesinin İstifası Nedeniyle 5. Yedek Üyenin Getirilmesi İşleminin İptali Talebi - İstifa Dilekçesinin Bizzat İstifa Eden Kişi Tarafından İmzalanmış Aslının Dosyaya İbrazı Gerektiği )"
IDDGK25.6.2009E. 2009/391 K. 2009/1696"SİLAHLI GASP SUÇUNDAN CEZALANDIRILAN AVUKAT ( Eylemin Hukukun Üstünlüğü ve İnsan Haklarını Korumakla Görevli Avukatlık Mesleğinin İlke ve Amaçlarıyla Bağdaşmadığı - Baro Levhasına Yazılmasının Uygun Bulunmadığına İlişkin İşlemde Hukuka Aykırılık Bulunmadığı )
AVUKAT'IN SİLAHLI GASP SUÇU İŞLEMESİ ( Eylemin Hukukun Üstünlüğü ve İnsan Haklarını Korumakla Görevli Avukatlık Mesleğinin İlke ve Amaçlarıyla Bağdaşmadığı - Baro Levhasına Yazılmasının Uygun Bulunmadığına İlişkin İşlemde Hukuka Aykırılık Bulunmadığı )
BARO LEVHASINA YAZILMA ( Silahlı Gasp Suçundan Cezalandırılan Avukat - Eylemin Hukukun Üstünlüğü ve İnsan Haklarını Korumakla Görevli Avukatlık Mesleğinin İlke ve Amaçlarıyla Bağdaşmadığı/Baro Levhasına Yazılmasının Uygun Bulunmadığına İlişkin İşlemde Hukuka Aykırılık Bulunmadığı )"
IDDGK9.7.2009E. 2006/2856 K. 2009/1706"TAPUDA İŞYERİ OLARAK GÖZÜKEN YERLER ( Umuma Açık İstirahat ve Eğlence Yeri Faaliyetlerinin Yapılabilmesinin Kat Maliklerinin Oyçokluğu İle Vereceği Karara Bağlı Kılınmasında Kamu Yararı Bulunduğu )
UMUMA AÇIK İSTİRAHAT VE EĞLENCE YERİ ( Tapuda İşyeri Olarak Gözüken Yerlerde - Faaliyetlerin Yapılabilmesinin Kat Maliklerinin Oyçokluğu İle Vereceği Karara Bağlı Kılınmasında Kamu Yararı Bulunduğu )
KAT MALİKLERİNİN OYÇOKLUĞU ( Tapuda İşyeri Olarak Gözüken Yerlerde Umuma Açık İstirahat ve Eğlence Yeri Faaliyetlerinin Yapılabilmesinin Kat Maliklerinin Oyçokluğu İle Vereceği Karara Bağlı Kılınmasında Kamu Yararı Bulunduğu )"
IDDGK9.7.2009E. 2009/549 "ANAYASA MAHKEMESİ'NİN İPTAL KARARI ( Bir Yıl Sonra Yürürlüğe Girecek Olmasının Dava Konusu Yönetmelik Maddelerinin Hukuka Aykırılığını Ortadan Kaldırmadığı )
DÜZENLEYİCİ İŞLEMİN DAYANAĞI YASA KURALININ ANAYASA MAHKEMESİNCE İPTAL EDİLMESİ ( Bu Düzenleyici İşlem Bir İdari Davaya Konu Edilmemiş Olsa Bile İptal Kararından Etkileneceği )
ÇED BELGESİ ( Esasları Yasada Belirlenmeyen Bir Faaliyeti Yönetmelikle Düzenleyen Ayrıca Bu Faaliyetin ÇED Belgesi Aranmadan Sürdürülmesine Olanak Sağlayan Dava Konusu Yönetmeliğin Hukuksal Dayanaktan Yoksun Kaldığı )
ESASLARI YASADA BELİRLENMEYEN BİR FAALİYETİN YÖNETMELİKLE DÜZENLENMESİ ( Bu Faaliyetin ÇED Belgesi Aranmadan Sürdürülmesine Olanak Sağlayan Dava Konusu Yönetmeliğin Hukuksal Dayanaktan Yoksun Kaldığı )"
IDDGK16.9.2009E. 2009/1533 K. 2009/1729"KAMU HİZMETİ İMTİYAZ SÖZLEŞMELERİ ( Doğrudan Doğruya Kamu Hizmetini Kamu Malını ve Kamu Yararını İlgilendirdiği İçin Bu Hizmeti Görmek ve Bu Menfaati Korumakla Görevli Olan İdarenin İmtiyaz Sözleşmesinin Düzenleyici Hükümlerinde Tek Yanlı Değişiklik Yapma Yetkisine Sahip Olduğu )
İDARENİN SAHİP OLDUĞU YETKİ ( Sözleşmeciye Ödenen Avans Kredi Teminatı Tekel Hakkı Bazı Vergi ve Harçlardan Muafiyet Gibi Mali Hükümlerinde Tek Yanlı Değişiklik Yapılması Yönünde Kullanamayacağı )
İMTİYAZ SÖZLEŞMESİNDE DEĞİŞİKLİK ( Kamu Hizmetini Kamu Malını ve Kamu Yararını İlgilendirdiği İçin Bu Hizmeti Görmek ve Bu Menfaati Korumakla Görevli Olan İdarenin İmtiyaz Sözleşmesinin Düzenleyici Hükümlerinde Tek Yanlı Değişiklik Yapma Yetkisine Sahip Olduğu )"
IDDGK1.10.2009E. 2007/2300 K. 2009/1754"İMAR AFFI UYGULAMASI ( Kullanılmak Üzere Açılan Banka Hesaplarını Müdürlük Adına Açtırmayıp Vadeli-Vadesiz ve Repo Hesabı Olarak Kendisi ve Bir Sicil Memuru Adına Açtırdığı - Belirtilen Eylemler 4455 S. Kanun Gereği Disiplin Affı Kapsamında Görüldüğü )
VADESİZ VE REPO HESABI AÇTIRMA ( Davacının Kadastro Müdürlüğü Sırasında İmar Affı Uygulamalarında Kullanılmak Üzere Açılan Banka Hesaplarını Müdürlük Adına Açtırmayıp Vadeli-Vadesiz ve Repo Hesabı Olarak Kendisi ve Bir Sicil Memuru Adına Açtırdığı - Belirtilen Eylemler Disiplin Affı Kapsamında Görüldüğü )
ATAMA İŞLEMİNİN İPTALİ İSTEMİ ( Davacının Tapu ve Kadastro Bölge Müdürlüğü Görevinde Yıpranmasına Neden Olduğu - Uyuşmazlık Hakkında Yeniden Bir Karar Verilmek Üzere Dosyanın Danıştay Beşinci Dairesine Gönderilmesine Karar Verildiği )"
IDDGK8.10.2009E. 2009/611 K. 2009/1769"ANAYASA MAHKEMESİNİN İPTAL KARARI ( Yürürlüğe Gireceği Tarihi İleriye Dönük Olarak Ertelemiş Bulunması Öncelikle Yasama Organına Aynı Konuda İptal Kararının Gerekçesine Uygun Olarak Yeni Bir Düzenleme İçin Olanak Tanımak Olduğu )
İLERİYE DÖNÜK ERTELENEN İPTAL KARARI ( Anayasa Mahkemesinin Kararı - Öncelikle Yasama Organına Aynı Konuda İptal Kararının Gerekçesine Uygun Olarak Yeni Bir Düzenleme İçin Olanak Tanımak Olduğu )
HUKUKUKİ BOŞLUK YARATMAMA AMACI ( Anayasa Mahkemesinin İptal Kararının Yürürlüğe Gireceği Tarihi İleriye Dönük Olarak Ertelemiş Bulunması - Yargı Mercileri Uyuşmazlıklarda Hukuka Ve Anayasaya Aykırı Bulunarak İptal Edilmiş Kuralları Uygulaması ve Uyuşmazlıkları Bu Kurallara Göre Çözümlemesi"
IDDGK22.10.2009E. 2006/3227 K. 2009/1856"AVUKATLIK ÜCRETİ ( Davanın Derdestlik Sebebiyle Reddedildiği - Davalı İdare Lehine Avukatlık Ücretine Hükmedileceği )
DERDESTLİK SEBEBİYLE DAVANIN REDDEDİLMESİ ( Davalı İdare Lehine Avukatlık Ücretine Hükmedileceği )"
IDDGK22.10.2009E. 2006/3504 K. 2009/1866"REKABET KURULU KARARININ İPTALİ TALEBİ ( Soruşturmayı Yürüten Kurul Üyesinin Nihai Karar Toplantısında Oy Kullanmasının Tarafsızlık İlkesine ve Hukuka Aykırı Olduğu - İşlemin Davacıya İlşkin Kısmının İptaline Karar Verileceği )
SORUŞTURMAYI YÜRÜTEN REKABET KURULU ÜYESİNİN KARAR TOPLANTISINDA OY KULLANMASI ( Tarafsızlık İlkesine Aykırı Olduğu/Rekabet Kurulu Kararının İptali Talebi - Talebin Kabul Edileceği )
TARAFSIZLIK İLKESİ ( Rekabet Kurulu Kararının İptali Talebi/Soruşturmayı Yürüten Kurul Üyesinin Nihai Karar Toplantısında Oy Kullanmasının Tarafsızlık İlkesine ve Hukuka Aykırı Olduğu - İşlemin Davacıya İlşkin Kısmının İptaline Karar Verilmesi Gereği )"
IDDGK22.10.2009E. 2006/4025 K. 2009/1811"ASKERLİK HİZMETİNİ YAPMAKTA İKEN VEFAT EDEN MURİSİN MİRASÇILARININ MAAŞ BAĞLANMASINA İLİŞKİN TALEBİ ( Talebin Reddedildiği - İşlemin İptaline İlişkin Davanın İdare Mahkemesinde Görüleceği )
GÖREVLİ MAHKEME ( Askerlik Hizmetini Yapmaktayken Vefat Eden Murisin Mirasçılarının Maaş Bağlanmasına İlişkin Talebi/Talebin Reddedildiği - İşlemin İptaline İlişkin Davanın İdare Mahkemesinde Görülmesi Gereği )
ASKERİ HİZMET ( Askerlik Hizmetini Yapmaktayken Vefat Eden Murisin Mirasçılarının Maaş Bağlanmasına İlişkin Talebi/Talebin Reddedildiği - Görevli Yargı Yerinin Tespiti İçin İşlemin Konusuna Bakılması Gerektiği/İşlemin İptaline İlişkin Davada İdari Yargı Yerinin Görevli Olacağı )"
IDDGK22.10.2009E. 2006/4597 K. 2009/1790"HAKİMİ ŞİKAYET ( Adalet Bakanlığı'nca Hakim Hakkında Soruşturma İzni Verilmemesine İlişkin İdari İşleme Karşı Açılan İptal Davası - İşin Esasına Girilerek Bir Karar Verilmesi Gerektiği/Soruşturma Açılmamasına İlişkin Kararın İdari İşlem Niteliğini Taşımadığı Gerekçesiyle Davanın Reddedilemeyeceği )
HAKİM HAKKINDA ADALET BAKANLIĞI'NCA SORUŞTURMA İZNİ VERİLMEMESİ ( Hakimi Şikayet Üzerine Yapılan İnceleme Sonucunda - İptali Davası/Kararın İdari İşlem Niteliğini Taşımadığı Gerekçesiyle Davanın Reddedilemeyeceği )
ADALET BAKANLIĞI'NCA SORUŞTURMA İZNİ VERİLMEMESİ ( Hakimi Şikayet Üzerine Yapılan İnceleme Sonucunda - İdari İşleme Karşı Açılan İptal Davası/İşin Esasına Girilerek Bir Karar Verilmesi Gerektiği )
SORUŞTURMA İZNİ VERİLMEMESİ HAKKINDA KARAR ( Adalet Bakanlığı'nca Hakim Hakkında Şikayet Üzerine Yapılan İnceleme Sonucunda - İdari İşlem Niteği/Açılan İptal Davasında İşin Esasına Girilerek Hüküm Verileceği )
HAK ARAMA ÖZGÜRLÜĞÜ ( Hakimi Şikayet Üzerine Yapılan İnceleme Sonucunda Adalet Bakanlığı'nca Soruşturma İzni Verilmemesi - İptali Davası/Kararın İdari İşlem Niteliğini Taşımadığı Gerekçesiyle Davanın Reddedilemeyeceği )
İDARENİN EYLEM VE İŞLEMLERİNE KARŞI YARGI YOLUNUN AÇIK OLDUĞU ( Hakimi Şikayet Üzerine Yapılan İnceleme Sonucunda Adalet Bakanlığı'nca Soruşturma İzni Verilmemesi - İdari İşlem Niteği/Açılan İptal Davasında İşin Esasına Girilerek Hüküm Verileceği )"
IDDGK22.10.2009E. 2006/4694 K. 2009/1806"YOL YAPIMI SIRASINDA KABLOLARIN ZARAR GÖRMESİ NEDENİYLE AÇILAN TAZMİNAT DAVASI ( Davanın Karayolları Genel Müdürlüğüne Karşı Adli Yargıda Açıldığı/Görevsizlik Kararı Verildiği - Tam Yargı Davasının Aynı Hasımla Sürdürüleceği )
ADLİ YARGI YERİNDE GÖREVSİZLİK KARARI VERİLEN DAVANIN TAM YARGI DAVASI OLARAK İDARE MAHKEMESİNDE AÇILMASI ( Yol Yapımı Sırasında Kabloların Zarar Görmesine Dayalı Tazminat Talebi - Tam Yargı Davasının Davacının Gösterdiği Hasımla Sürdürüleceği )
TAM YARGI DAVASI ( Yol Yapımı Sırasında Kabloların Zarar Görmesine Dayalı Tazminat Talebi/Adli Yargıda Açılan Davada Görevsizlik Kararı Verildiği - Davanın Davacının Hasım Gösterdiği Karayolları Genel Müdürlüğü'ne Karşı Devam Ettirileceği )
HUSUMET ( Yol Yapımı Sırasında Kabloların Zarar Görmesine Dayalı Tazminat Talebi/Adli Yargıda Açılan Davada Görevsizlik Kararı Verildiği - Davanın Davacının Hasım Gösterdiği Karayolları Genel Müdürlüğü'ne Karşı Devam Ettirileceği )"
IDDGK22.10.2009E. 2006/4705 K. 2009/1863"YOL GİDERİ VE TAZMİNATA İLİŞKİN USUL VE ESASLARI BELİRLEYEN GENELGENİN İPTALİ TALEBİ ( Baronun Genelgenin İptalini Talep Etmekte Doğrudan Menfaati Bulunmadığı - Davanın Ehliyet Yönünden Reddine Karar Verileceği )
DAVA AÇMA EHLİYETİ ( Adli ve İdari Yargı Hakim ve Cumhuriyet Savcıları ile Diğer Görevlilerine Ödenmesi Öngörülen Yol Gideri ve Tazminata İlişkin Usul ve Esasları Belirleyen Genelgenin İptali Talebi - Davacı Baronun Meşru Bir Menfaati Bulunmadığından Dava Ehliyeti Nedeniyle Davanın Reddedileceği )
BARONUN HAKİM VE SAVCILARIN YOL GİDERİNE İLİŞKİN GENELGENİN İPTALİNİ TALEP ETMESİ ( Baronun Genelgenin İptalini Talep Etmekte Doğrudan Menfaati Bulunmadığı - Davanın Ehliyet Yönünden Reddine Karar Verileceği )"
IDDGK22.10.2009E. 2007/2040 K. 2009/1868"REKABET KURALLARININ İHLALİ ( Soruşturmayı Yürüten Rekabet Kurulu Üyesinin Nihai Karar Toplantısına Katılarak Oy Kullandığı - Tarafsızlık İlkesine Aykırı Olduğu )
TARAFSIZLIK İLKESİ ( Rekabet Kurallarının İhlali - Soruşturmayı Yürüten Rekabet Kurulu Üyesinin Nihai Karar Toplantısına Katılarak Oy Kullandığı/Tarafsızlık İlkesine Aykırı Olduğu )
SORUŞTURMAYI YÜRÜTEN REKABET KURULU ÜYESİNİN NİHAİ KARAR TOPLANTISINDA OY KULLANMASI ( Rekabet Kurallarının İhlali - Soruşturmayı Yürüten Rekabet Kurulu Üyesinin Nihai Karar Toplantısına Katılarak Oy Kullanmaması Gereği )"
IDDGK22.10.2009E. 2007/2107 K. 2009/1855"DAVADAN FERAGAT ( Dosyanın Tekemmül Etmesinden Sonra Feragat Edildiğinden Avukatları Aracılığı İle Usul Hükümlerine Uygun Olarak Savunma Veren Davalı İdare Lehine Avukatlık Ücretine Hükmedileceği )
AVUKATLIK ÜCRETİ ( Dosyanın Tekemmül Etmesinden Sonra Davadan Feragat Edildiğinden Avukatları Aracılığı İle Usul Hükümlerine Uygun Olarak Savunma Veren Davalı İdare Lehine Hükmedileceği )"
IDDGK22.10.2009E. 2007/2942 K. 2009/1869"HUKUKİ MENFAAT ( Rekabet Kurulunca Davacı Şirkete ve Yöneticisne İdari Para Cezası Verildiği - Şirket Tüzel Kişiliğinin Yöneticiye Verilen Para Cezasının İptali Talebinde Hukuki Menfaati Bulunmadığı )
REKABET KURULU KARARININ İPTALİ TALEBİ ( Soruşturmayı Yürüten Kurul Üyesinin Nihai Karar Toplantısında Oy Kullanmasının Tarafsızlık İlkesine Aykırı Olduğu )
SORUŞTURMAYI YÜRÜTEN KURUL ÜYESİNİN KARAR TOPLANTISINDA OY KULLANMASI ( Rekabet Kurulu Kararının İptali Talebi - Soruşturmayı Yürüten Kurul Üyesinin Nihai Karar Toplantısında Oy Kullandığı/İşlemin İptaline Karar Verileceği )
TARAFSIZLIK İLKESİ ( Rekabet Kurulu Kararının İptali Talebi - Soruşturmayı Yürüten Kurul Üyesinin Nihai Karar Toplantısında Oy Kullandığı/İşlemin İptaline Karar Verileceği )"
IDDGK22.10.2009E. 2007/736 K. 2009/1793"YARGIÇ VE SAVCILARIN YARGILANMASI ( İlgili Hakim ve Savcılar Hakkında Soruşturma İzni Verilmemesine Karşı Açılan Davada İşin Esasına Girilerek Bir Karar Verilmesi Gerektiği )
SORUŞTURMA İZNİ ( Davacının Şikayeti Üzerine Yapılan İnceleme Sonucunda İlgili Hakim ve Savcılar Hakkında Soruşturma İzni Verilmemesine Karşı Açılan Davada İşin Esasına Girilerek Bir Karar Verilmesi Gerektiği )
BAKANLIĞIN SORUŞTURMAYA İZİN VERMEMESİ ( İlgili Hakim ve Savcılar Hakkında - İdari Davaya Konu Olamayacağı Gerekçesiyle Davanın İncelenmeksizin Reddi Yolunda Verilen İdare Mahkemesi Kararında Hukuka Uyarlık Görülmediği )
İPTAL DAVASI ( Yetkili Makamın Ceza Soruşturmasına Başlanılmaması Yolundaki Kararlarının İptal Davası Yoluyla Yargı Denetimine Tabi Tutulabileceği )
CEZA SORUŞTURMASINA BAŞLANILMAMASI YOLUNDAKİ KARARLAR ( İptal Davası Yoluyla Yargı Denetimine Tabi Tutulabileceği )"
IDDGK22.10.2009E. 2008/1199 K. 2009/1816"YÖNETMELİK İPTALİ İSTEMİ ( Dava Açma Süresinin 2577 S. İdari Yargılama Usulü Kanunu'nun 7. Md. Uyarınca Yönetmeliğin Resmi Gazete'de Yayımlandığı Tarihi İzleyen Günden Başlayacağı )
DAVA AÇMA SÜRESİ ( Dava Açmayan Davacı Derneğin Dava Açma Süresini Geçirdikten Sonra Yönetmeliğin Kimi Hükümlerinin Değiştirilmesi İçin Davalı İdareye Yaptığı - Başvuru Dava Açma Süresini Yeniden Başlatmayacağı )
İDAREYE BAŞVURU ( Yönetmelik İptali İstemi - Dava Açmayan Davacı Derneğin Dava Açma Süresini Geçirdikten Sonra Yönetmeliğin Kimi Hükümlerinin Değiştirilmesi İçin Yaptığı - Başvuru Dava Açma Süresini Yeniden Başlatmayacağı )"
IDDGK22.10.2009E. 2008/1242 K. 2009/1891"REKABET KURULU KARARININ İPTALİ TALEBİ ( Temyizden Feragat Dilekçesi Verildiği - Karar Verilmesine Yer Olmadığına Karar Verileceği )
FERAGAT ( Yazılı veya Sözlü Olarak Yapılabileceği - Kesin Bir Hükmün Hukuki Sonuçlarını Hasıl Edeceği )
KESİN HÜKÜM ( Feragatin Yazılı veya Sözlü Olarak Yapılabileceği - Kesin Bir Hükmün Hukuki Sonuçlarını Hasıl Edeceği )"
IDDGK22.10.2009E. 2009/230 K. 2009/1797"CUMHURİYET SAVCISINI ŞİKAYET ( 2802 S.K. Md. 97 Kapsamına Girdiğinden Bahisle İşleme Konulmaması - Adalet Bakanlığı'nın Soruşturma ve Kovuşturma İzni Vermeyen Kararlarının da İdari Yargı Mercilerinin Yargısal Denetimine Tabi Olduğu )
ADALET BAKANLIĞI'NIN SORUŞTURMA VE KOVUŞTURMA İZNİ VERMEYEN KARARI ( Açılan İptal Davasında İşin Esasına Girilerek Hüküm Verileceği/İdari Yargı Mercilerinin Yargısal Denetimine Tabi Olduğu - C. Savcısı Hakkındaki Şikayet )
C. SAVCISI HAKKINDA ADALET BAKANLIĞI'NCA SORUŞTURMA İZNİ VERİLMEMESİ ( C. Savcısını Şikayet Üzerine Yapılan İnceleme Sonucunda - İptali Davası/Kararın İdari İşlem Niteliğini Taşımadığı Gerekçesiyle Davanın Reddedilemeyeceği )
SORUŞTURMA VE KOVUŞTURMA İZNİ VERİLMEMESİ HAKKINDA KARAR ( Adalet Bakanlığı'nca C. Savcısı Hakkında Şikayet Üzerine Yapılan İnceleme Sonucunda - İdari İşlem Niteği/Açılan İptal Davasında İşin Esasına Girilerek Hüküm Verileceği )
HAK ARAMA ÖZGÜRLÜĞÜ ( C. Savcısını Şikayet/Adalet Bakanlığı'nca Soruşturma İzni Verilmemesi - Adalet Bakanlığı'nın Soruşturma ve Kovuşturma İzni Vermeyen Kararlarının da İdari Yargı Mercilerinin Yargısal Denetimine Tabi Olduğu/İdari İşlem Niteği )
İDARENİN EYLEM VE İŞLEMLERİNE KARŞI YARGI YOLUNUN AÇIK OLDUĞU ( C. Savcısını Şikayet Üzerine Adalet Bakanlığı'nca Soruşturma İzni Verilmemesi - İdari İşlem Niteği/Açılan İptal Davasında İşin Esasına Girilerek Bir Karar Verilmesi Gerektiği )"
IDDGK5.11.2009E. 2006/2522 K. 2009/2135"CMUK HİZMETİ NEDENİYLE YAPILACAK ÖDEMELER ( Dava Konusu Olan Ödemelerin Yer Aldığı Tarifenin Yeni Tarife İle Yürürlükten Kalktığı Ancak Ücretlerin Aynı Kaldığı - Davacının Dava Açmakta Hukuki Menfaatinin Devam Ettiği/Tarife Hakkında Hüküm Kurulacağı )
MÜDAFİİLİK HİZMETİ İÇİN BELİRLENEN ÜCRET ( Ücretlerin Avukatlık Asgari Ücret Tarifesine Aykırı Olduğu İddiası/Tarifenin Yeni Tarife İle Yürürlükten Kalktığı Ancak Ücretlerin Aynı Kaldığı - Davacının Dava Açmakta Hukuki Menfaatinin Devam Ettiği/Tarife Hakkında Hüküm Kurulacağı )
HUKUKİ YARAR ( CMUK Hizmetinde Yapılacak Ödemelerin AAÜT'ye Aykırı Olduğu İddiası/Tarifenin Yeni Tarife İle Yürürlükten Kalktığı Ancak Ücretlerin Aynı Kaldığı - Davacının Hukuki Yararı Devam Ettiğinden Karar Verilmesi Gereği )
ÜCRET TARİFESİNİN İPTALİ TALEBİ ( CMUK Hizmetinde Yapılacak Ödemelerin AAÜT'ye Aykırı Olduğu İddiası/Tarifenin Yeni Tarife İle Yürürlükten Kalktığı Ancak Ücretlerin Aynı Kaldığı - Davacının Hukuki Yararı Devam Ettiğinden Karar Verileceği )"
IDDGK5.11.2009E. 2006/2726 K. 2009/2111"HAKSIZ REKABET ( Diş Hekimi Olan Davacının Katıldığı Bir Özel Radyo Programında Reklam Niteliği Taşıyan Söylemlerde Bulunduğu - Yönetmelik Kurallarına Aykırı Davranışları Nedeniyle Davacıya Verilen Disiplin Cezasında Hukuka Aykırılık Görülmediği )
DİSİPLİN CEZASI ( Haksız Rekabet - Diş Hekimi Olan Davacının Katıldığı Bir Özel Radyo Programında Reklam Niteliği Taşıyan Söylemlerde Bulunduğu/Davacıya Verilen Disiplin Cezasında Hukuka Aykırılık Görülmediği )
REKLAM NİTELİĞİ TAŞIYAN SÖZLER ( Diş Hekimi Olan Davacının Katıldığı Bir Özel Radyo Programında Özel Diş Hastanesinin Yeri Yaptığı İşler Hizmetlerin Ücretleri İle İlgili Konularda Bilgilendirme Sınırlarını Söylemlerde Bulunduğu - Disiplin Cezasında Hukuka Aykırılık Görülmediği )"
IDDGK5.11.2009E. 2006/2730 K. 2009/2012"AVUKAT KİMLİĞİNİN KİMLİK TESPİTİNDE KULLANILACAK BELGELER ARASINDA YER ALMAMASI ( Karaparanın Aklanmasının Önlenmesine Dair Kanunun Uygulanmasına İlişkin Yönetmelikte/İlgili Maddenin İptali Talebi - Davanın Danıştay 10. ve 8. Dairece Oluşturulacak Kurulda Karara Bağlanacağı )
KARA PARANIN AKLANMASININ ÖLENMESİNE DAİR KANUNUN UYGULANMASINA İLİŞKİN YÖNETMELİK ( Kimlik Tespitinde Kullanılacak Belgelerde Avukatlık Kimliğine Yer Verilmemesi Nedeniyle İlgili Maddenin İptali Talebi - Davanın Danıştay 10. ve 8. Dairece Oluşturulacak Kurulda Karara Bağlanacağı )
DAİRELER ARASI İŞ BÖLÜMÜ ( Karaparanın Aklanmasının Önlenmesine Dair Kanunun Uygulanmasına İlişkin Yönetmelikte Kimlik Tespitinde Kullanılacak Belgelerde Avukatlık Kimliğine Yer Verilmemesi Nedeniyle İlgili Maddenin İptali Talebi - Davanın Danıştay 10. ve 8. Dairece Oluşturulacak Kurulda Karara Bağlanacağı )"
IDDGK5.11.2009E. 2006/99 K. 2009/1962"TRAFİK POLİSİNİN YARALANMASI ( Trafik İhlaline Müdahale Ederken - 2330 SK. Hükümleri Uyarınca Nakdi Tazminat Ödenmemesi Yolunda Tesis Edilen İşlemde Mevzuata Aykırılık Bulunmadığı )
TRAFİK KAZASI SONUCU YARALANMA ( Trafik Polisinin Görev Yaparken - 2330 SK. Hükümleri Uyarınca Nakdi Tazminat Ödenmesi İstemiyle Yaptığı Başvurunun Reddinin Mevzuata Uygun Olduğu )
NAKDİ TAZMİNAT ÖDENMESİ İSTEMİ ( Trafik Polisi Olarak Görevli Davacının Trafik İhlaline Müdahale Ederken Yaralanması - Nakdi Tazminat Ödenmesi Olanağı Bulunmadığı )"
IDDGK12.11.2009E. 2008/1357 "HAKİM VE C. SAVCILARI HAKKINDA DÜZENLENEN MÜFETTİŞ HAL KAĞITLARI ( Tebliği Üzerine Doğrudan Dava Açılması veya Önce İşlemin Değiştirilmesi İçin İtiraz Edip Sonucuna Göre Süresinde Dava Açılabileceği )
MÜFETTİŞ HAL KAĞITLARI ( Hakim ve Cumhuriyet Savcıları Hakkında Düzenlenen/"Orta" Olarak Düzenlenen Hal Kağıdının "İyi" ye Dönüştürülmesi İstemi - İdari Davaya Konu Olabilecek Nitelikte Bir İdari İşlem Olduğu )
MÜFETTİŞ HAL KAĞIDINA İTİRAZ ( Hakim ve C. Savcıları Hakkında Düzenlenen/Adalet Bakanlığı Teftiş Kurulu Başkanlığı'na Yapılacağı - Sonucuna Göre İdari Davaya Konu Olabileceği )
HAKİMİN ORTA OLARAK DÜZENLENEN HAL KAĞIDININ İYİYE DÖNÜŞTÜRÜLMESİ İSTEMİ ( 2577 S.K. Md. 11 Kapsamında Yaptığı Başvurunun Dava Açma Süresinin İşlemesini Durduracağı - Reddinde Sürenin Kaldığı Yerden Tekrar İşlemeye Başlayacağı )
DAVA AÇMA SÜRESİNİN DURMASI ( Hakimin "Orta" Olarak Düzenlenen Hal Kağıdının Tebliği Üzerine "İyi" ye Dönüştürülmesi İtirazı - Sonucuna Göre Süresinde Dava Açılabileceği )"
IDDGK12.11.2009E. 2008/2043 K. 2009/2194"FİYAT FARKI ( “Diş Hekimlerinin Yapacakları Muayene ve Tedavilere Uygulanacak Ücretlerin Asgari Hadleri Hakkında Tebliğ” Ekinde Yer Alan Ücretlerin Üzerindeki Fiyat Farkı Olarak Anlaşılması Gerektiği - Bu Yönüyle İptali İstenen Hükümde Hukuka ve Mevzuata Aykırılık Olmadığı )
TÜRK DİŞ HEKİMLERİ BİRLİĞİ ( “Diş Hekimlerinin Yapacakları Muayene ve Tedavilere Uygulanacak Ücretlerin Asgari Hadleri Hakkında Tebliğ” Ekinde Yer Alan Ücretlerin Üzerindeki Fiyat Farkı Olarak Anlaşılacağı - İptali İstenen Hükümde Hukuka ve Mevzuata Aykırılık Olmadığı )"
IDDGK12.11.2009E. 2009/1690 K. 2009/2230"ÇAĞRI SONLANDIRMA ÜCRETİNİN İPTALİ TALEBİ ( Yüksek Ücretin İptalini İsteyen Şirketin Diğer Şirketlere Oranla Üstün Durumda Olduğu - Telekomünikasyon Sektöründe Tam Bir Rekabet Ortamının Sağlanmasının Amaçlandığı/İşlemin Hukuka Uygun Olduğu )
TELEKOMÜNİKASYON SEKTÖRÜNDE TAM BİR REKABET ORTAMININ SAĞLANMASI ( Diğer Şirketlere Oranla Üstün Durumda Olan Şirket Hakkında Standart Ara Bağlantı Ücret Tarifesinde Yüksek Çağrı Sonlandırma Ücreti Saptanmasının Hukuka Uygun Olduğu )
STANDART ARABAĞLANTI REFERANS ÜCRET TARİFESİ ( Diğer Şirketlere Oranla Üstün Durumda Olan Şirket Hakkında Tarifede Çağrı Sonlandırma Ücreti Saptanmasının Hukuka Uygun Olduğu )
ÜSTÜNLÜĞÜ OLAN KURUMA YÜKSEK ÇAĞRI SONLANDIRMA ÜCRETİ BELİRLENMESİ ( Telekomünikasyon Sektöründe Tam Bir Rekabet Ortamının Sağlanmasının Amaçlandığı - Kurum Hakkında Standart Ara Bağlantı Ücret Tarifesinde Daha Yüksek Ücret Belirlenebileceği )"
IDDGK25.11.2009E. 2009/207 K. 2009/2618"GÖREVSİZLİK ( Davanın Açıldığı Tarihte Görevli Bulunan Bir Mahkemenin Sonradan Çıkan Bir Yasa İle Görevsiz Hale Gelmesi Üzerine Verilecek Görevsizlik Kararında Davacı Aleyhine Yargılama Gideri Yükletilemeyeceği )
YARGILAMA GİDERİ ( Davanın Açıldığı Tarihte Görevli Bulunan Bir Mahkemenin Sonradan Çıkan Bir Yasa İle Görevsiz Hale Gelmesi Üzerine Verilecek Görevsizlik Kararında Davacı Aleyhine Yükletilemeyeceği )
SONRADAN ÇIKAN YASA İLE GÖREVSİZ HALE GELEN MAHKEME ( Görevsizlik Kararında Yanlış Mahkemeye Dava Açmamış Dolayısıyla da Gider Yapılmasına Neden Olmamış Olan Davacı Aleyhine Yargılama Gideri Yükletilemeyeceği )"
IDDGK10.12.2009E. 2006/2627 K. 2009/2790"İMAR KANUNU UYARINCA VERİLEN PARA CEZASI ( Kamu Alacağını Bildiren İhbarname Niteliği Taşıyan Encümen Kararından Sonra Ödeme Emrinin Düzenlenmesi İçin 1 Aylık Vade Tanıyan 2. Bir İhbarname Düzenlemesine Gerek Bulunmadığı - Ödeme Emrinin İptali )
ÖDEME EMRİNİN İPTALİ ( Kamu Alacağını Bildiren İhbarname Niteliği Taşıyan Encümen Kararından Sonra Ödeme Emrinin Düzenlenmesi İçin 1 Aylık Vade Tanıyan 2. Bir İhbarname Düzenlemesine Gerek Bulunmadığı - İmar Kanunu Uyarınca Verilen Para Cezası )
KAMU ALACAĞI ( İmar Kanunu Uyarınca Verilen Para Cezası - İhbarname Niteliği Taşıyan Encümen Kararından Sonra Ödeme Emrinin Düzenlenmesi İçin 1 Aylık Vade Tanıyan 2. Bir İhbarname Düzenlemesine Gerek Bulunmadığı )
ENCÜMEN KARARI ( Kamu Alacağını Bildiren İhbarname Niteliği Taşıyan/Sonrasında Ödeme Emrinin Düzenlenmesi İçin 1 Aylık Vade Tanıyan 2. Bir İhbarname Düzenlemesine Gerek Bulunmadığı - İmar Kanunu Uyarınca Verilen Para Cezası/Ödeme Emrinin İptali ) "
IDDGK10.12.2009E. 2008/1132 K. 2009/2788"AVUKATLIK ASGARİ ÜCRET TARİFESİ ( 11. Md. 1. Fıkrasında Yer Alan Düzenlemenin İptali İstemi - Taraflara Ölçüsüz Bir Yükümlülük Getirmemesi ve Çeşitli Sözleşmeler Yoluyla Avukatlık Mesleğinin Zarar Görmesinin Engellenmesi Hususları Dikkate Alındığında Hukuka Aykırılık Bulunmadığı )
BARO YÖNETİM KURULLARININ HAZIRLADIKLARI AVUKATLIK ASGARİ ÜCRET TARİFESİ ( 11. Md. 1. Fıkrasında Yer Alan Düzenlemenin İptali İstemi - Dava Konusu Düzenlemede Hukuka Aykırılık Görülmediğinden Bu Düzenlemenin Tarifenin Bütünlüğünü Bozduğundan Söz Edilemeyeceği )
AVUKATLIK ÜCRETİNİN NİTELİĞİ VE BELİRLENMESİ ( Asgari Ücret Tarifesinin 11. Md. 1. Fıkrasında Yer Alan Düzenlemenin İptali İstemi - Taraflara Ölçüsüz Bir Yükümlülük Getirmemesi ve Çeşitli Sözleşmeler Yoluyla Avukatlık Mesleğinin Zarar Görmesinin Engellenmesi Hususları Dikkate Alındığında Hukuka Aykırılık Bulunmadığı )"
IDDGK10.12.2009E. 2008/419 K. 2009/2805"İDAREYE VERİLEN YÜKÜMLÜLÜĞÜN YERİNE GETİRİLMEMESİ ( Halinde İdareye Yönelik Bu Yükümlülüğün Yerine Getirilmesi Konusunda İlgililerin Başvurularının Aleyhlerine Yorumlanamayacağı )
İDAREYE BAŞVURU ( İdareye Verilen Yükümlülüğün Yerine Getirilmemesi Halinde İdareye Yönelik Bu Yükümlülüğün Yerine Getirilmesi Konusunda İlgililerin Başvurularının Aleyhlerine Yorumlanamayacağı )
İKİNCİ BAŞVURU YAPILMASI ( Davacının İlk Başvurusunun Sonucunu Öğrenmek Amacıyla Yaptığı ve İdareyi İşlem Tesisine Zorlayan İkinci Başvurusuna Verilen Yanıt Üzerine Açılan Davada Süreaşımı Bulunmadığı )
ZAMANAŞIMI ( Davacının İlk Başvurusunun Sonucunu Öğrenmek Amacıyla Yaptığı ve İdareyi İşlem Tesisine Zorlayan İkinci Başvurusuna Verilen Yanıt Üzerine Açılan Davada Bulunmadığı )"
IDDGK10.12.2009E. 2008/853 K. 2009/2845"AYLIKTAN KESME CEZASI ( Resmi Gazete'de Yayınlanmayan Yönetmeliğe Dayanılarak Tesis Edilen - Hukuka Uyarlık Görülmediği )
RESMİ GAZETE'DE YAYIMLANMAYAN YÖNETMELİK ( Dayanılarak Tesis Edilen Aylıktan Kesme Cezasında Hukuka Uyarlık Bulunmadığı )
KINAMA CEZASI ( Resmi Gazete'de Yayınlanmayan Yönetmeliğe Dayanılarak Yetkisiz Disiplin Amiri Tarafından Tesis Edilen - Kesin Olduğu/Aleyhine İdari Yargı Yoluna Başvurulamayacağı )
YETKİSİZ DİSİPLİN AMİRİ TARAFINDAN VERİLEN KINAMA CEZASI ( İdari Yargı Yoluna Başvurulamayacağı/Kesin Olduğu - Resmi Gazete'de Yayınlanmayan Yönetmeliğe Dayanılarak Tesis Edilen İşlem )
DİSİPLİN CEZASI ( Resmi Gazete'de Yayınlanmayan Yönetmeliğe Dayanılarak Yetkisiz Disiplin Amiri Tarafından Tesis Edilen/Kesin Olduğu - Aleyhine İdari Yargı Yoluna Başvurulamayacağı/Kınama Cezası )"
IDDGK10.12.2009E. 2008/860 K. 2009/2836"DANIŞTAY BAŞKANLIĞI İŞLEMİNİNİN İPTALİ DAVASI ( Davacının Kendi Başvurusu Üzerine Tesis Edilen İşlemin İptali İstemine İlişkin Davada Sübjektif Dava Açma Ehliyetinin Bulunduğu - İdare Mahkemesi Başkanını Şikayet )
İDARE MAHKEMESİ BAŞKANINI ŞİKAYET ( Dava Konusu İşlemin Tesis Edildiği/İşlemle Davacı Arasında Menfaat İlgisinin Kurulduğu - Davacının Kendi Başvurusu Üzerine Tesis Edilen İşlemin İptali İstemine İlişkin Davada Sübjektif Dava Açma Ehliyetinin Bulunduğu )
HAKİM VE SAVCILAR HAKKINDA SORUŞTURMA İZNİ VERİLMEMESİNE İLİŞKİN İŞLEM ( Hukuki Sonuç Doğuran Kesin ve Yürütülmesi Gerekli İdari Davaya Konu Edilebilecek Bir İdari İşlem Olduğu - Şikayetçinin İptali İçin Sübjektif Dava Açma Ehliyetinin Bulunduğu )
DAVA AÇMA EHLİYETİ ( Davacının Kendi Başvurusu Üzerine Tesis Edilen İşlemin İptali İstemine İlişkin Davada Sübjektif Dava Açma Ehliyetinin Bulunduğu - İdare Mahkemesi Başkanını Şikayet/Danıştay Başkanlığı İşleminin İptali Talebi )
İDARENİN EYLEM VE İŞLEMLERİNE KARŞI YARGI YOLUNUN AÇIK OLDUĞU ( İdare Mahkemesi Başkanını Şikayet Üzerine Danıştay Başkanlar Kurulu'nca Soruşturma İzni Verilmemesi - İdari İşlem Niteği/Şikayetçinin Sübjektif Dava Açma Ehliyetinin Varlığı )"
IDDGK10.12.2009E. 2009/1005 "YÜKSEKÖĞRETİME GİRİŞTE KATSAYI PUANI UYGULAMASININ KALDIRILMASI ( Danıştay ve AİHM Kararları Anayasal ve Yasal Durum Karşısında Farklı Okul ve Alana Yönlendirilen Bireylere Farklı Katsayı Uygulanmasının Ulusal Hukuka ve Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesine Aykırı Olmadığı )
ÜNİVERSİTEYE GİRİŞTE FARKLI KATSAYI PUANI UYGULAMASI ( Farklı Okul ve Alana Yönlendirilen Bireylere "Teknik Lise ve İmam Hatip Lisesi Gibi" Farklı Katsayı Uygulanmasının Ulusal Hukuka ve Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesine Aykırı Olmadığı )
MESLEKİ VE TEKNİK LİSE MEZUNLARI ( Yükseköğretime Girişte Farklı Katsayı Uygulanmasının Ulusal Hukuka ve Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesine Aykırı Olmadığı - Uygulamayı Kaldıran Yükseköğretim Genel Kurulu Kararının Hukuka Aykırılığı )
KATSAYI PUANI UYGULAMASININ KALDIRILMASI KARARI ( Hukuka ve Hakkaniyete Aykırılığı - Danıştay ve AİHM Kararları Anayasal ve Yasal Durum Karşısında Farklı Okul ve Alana Yönlendirilen Bireylere Farklı Katsayı Uygulanmasının Ulusal Hukuka ve Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesine Aykırı Olmadığı )
YÜKSEKÖĞRETİME GİRİŞTE KATSAYIYI EŞİTLEYEN DÜZENLEME ( Farklı Okul ve Alana Yönlendirilen Bireylere Farklı Katsayı Uygulanmasının Ulusal Hukuka ve Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesine Aykırı Olmadığı - Kararın Hukuka Aykırı Bulunduğu )
TEKNİK LİSE MEZUNLARI ( Yükseköğretime Girişte Farklı Katsayı Uygulanmasının Ulusal Hukuka Danıştay AİHM Kararları ve Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesine Aykırı Olmadığı - Uygulamayı Kaldıran Yükseköğretim Genel Kurulu Kararının Hukuka Aykırılığı )
İMAM HATİP LİSESİ MEZUNLARI ( Yükseköğretime Girişte Farklı Katsayı Uygulanmasının Ulusal Hukuka Danıştay AİHM Kararları ve Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesine Aykırı Olmadığı - Uygulamayı Kaldıran Yükseköğretim Genel Kurulu Kararının Hukuka Aykırılığı )"
IDDGK10.12.2009E. 2009/414 K. 2009/2807"RÜTBE TERFİİ ( Komiser Yardımcısı Davacının Askerlik Hizmetinin de Gözönüne Alınması İçin İdareye Başvurduğu/İstemine Yanıt Verilemediği - İdareyi Zorlamak İçin Tekrar Başvuru Yaptığı/İkinci Başvurudan Sonra Dava Açmasının Yasal Sürelere Aykırılık Teşkil Etmediği )
ASKERLİK HİZMET SÜRESİ ( Rütbe Terfiinde Gözönüne Alınması Talebi - Komiser Yardımcısı Davacının İdarenin İlk Başvurusuna Yanıt Vermemesi Üzerine İkinci Kez Başvuruda Bulunduğu/İkinci Başvuru Dikkate Alınarak Süreaşımının Dolmadığının Kabul Edileceği )
DAVA ZAMANAŞIMI ( Askerlik Hizmetinin Rütbe Terfiinde Gözönüne Alınması Talebi - Komiser Yardımcısı Davacının İdarenin İlk Başvurusuna Yanıt Vermemesi Üzerine İkinci Kez Başvuruda Bulunduğu/İkinci Başvuru Dikkate Alınarak Süreaşımının Dolmadığının Kabul Edilmesi Gereği )
İDARENİN BAŞVURUYU YANITSIZ BIRAKMASI ( İdareyi Zorlamak Adına Başvuranın Başvuruyu Tekrarladığı - İkinci Başvuru Dikkate Alınarak Süreaşımının Dolmadığının Kabul Edileceği )"
IDDGK10.12.2009E. 2009/533 K. 2009/2921"LİSANS OLMADAN AKARYAKIT SATIŞI YAPMA ( Verilen İdari Para Cezasının Dayanağı Olan Kuralda Lehe Bir Düzenleme Mevcutsa Bu Düzenlemenin Dikkate Alınacağı )
İDARİ PARA CEZASINA DAYANAK KURALIN LEHE OLARAK YENİDEN DÜZENLENMESİ ( Lisanssız Akaryakıt Satışı Yapmak - Lehe Düzenleme Söz Konusu İse Dikkate Alınması Gerektiği )
AKARYAKIT SATIŞININ LİSANSSIZ YAPILMASI NEDENİYLE İDARİ PARA CEZASI VERİLMESİ ( Verilen İdari Para Cezasının Dayanağı Olan Kuralda Lehe Bir Düzenleme Mevcutsa Bu Düzenlemenin Dikkate Alınacağı )"
IDDGK17.12.2009E. 2006/1017 K. 2009/3073"HUSUSİ DAMGALI PASAPORT VERİLMEMESİNE İLİŞKİN KARAR ( Davacının Oğlunun 18 Yaşında Olup Zeka Geriliği Nedeniyle Velayet Altında Olduğu - Kız Çocuklarının Evlenmedikleri ve Çalışmadıkları Sürece Pasaporttan Yararlanacağı Hükmünün Erkek Çocukları Açısından Eşitsizlik Oluşturduğu/Anayasa Mahkemesinin İptal Hükmü de Dikkate Alınarak Kararın İptal Edileceği )
EŞİTLİK İLKESİ ( Kız Çocuklarının Evlenmedikleri ve Çalışmadıkları Sürece Pasaporttan Yararlanacağı Hükmünün Erkek Çocukları Açısından Eşitsizlik Oluşturduğu )
ONSEKİZ YAŞINI DOLDURAN VE ZEKA GERİLİĞİ BULUNAN ERKEK ÇOCUK İÇİN HUSUSİ DAMGALI PASAPORT VERİLMEMESİ ( İşlemin Hukuka Aykırı Olduğu - İptal Edileceği )
KIZ VE ERKEK ÇOCUKLARINA PASAPORT VERİLMESİNDE EŞİTLİK İLKESİNE AYKIRILIK ( Anayasa Mahkemesinin 5682 S.K. Md. 14/A'ya İlişkin İptal Kararı da Dikkate Alınarak Davacının 18 Yaşındaki Zeka Geriliği Bulunan Oğluna Hususi Damgalı Pasaport Verileceği )"
IDDGK17.12.2009E. 2008/11 K. 2009/3108"DEPREM SONUCU BİR BÖLGEDEKİ BİNALARDA OLUŞAN ZARARLAR ( İdarenin Tazmin Sorumluluğu Altında Bulunmasının Mümkün Olmadığı )
İDARENİN TAZMİN SORUMLULUĞU ( Deprem Sonucu Bir Bölgedeki Binalarda Oluşan Tüm Zararların İdarenin Tazmin Sorumluluğu Altında Bulunmasının Mümkün Olmadığı )
MADDİ VE MANEVİ TAZMİNAT ( İdarenin Zararı Ağırlaştırıcı Bir İşlem ve Eyleminin Bulunmadığı ve İnşaat Sahiplerinin Eyleminin Sonucunda Zararda Artış Meydana Geldiği Anlaşıldığından İdarece Tazmini Gereken Bir Zarar Bulunmadığı )
BİNALARDA OLUŞAN ZARARLAR ( Deprem Sonucu Bir Bölgedeki Binalarda Oluşan Tüm Zararların İdarenin Tazmin Sorumluluğu Altında Bulunmasının Mümkün Olmadığı )"
IDDGK24.12.2009E. 2006/3106 K. 2009/3385"HİZMET KUSURUNA DAYALI DESTEKTEN YOKSUN KALINMA TAZMİNATI ( Hükümlünün Çalışmak İçin Gittiği Tarla Civarındaki Gölette Boğularak Hayatını Kaybetmesi Nedeniyle - İnfaz ve Koruma Memurunun Gerekli Gözetim ve Denetim Görevini Yerine Getirmediği/Kabulü Gereği )
HÜKÜMLÜNÜN ÇALIŞMAK İÇİN GİTTİĞİ TARLA CİVARINDAKİ GÖLETTE BOĞULMASI ( Destekten Yoksun Kalma Tazminatı - İnfaz ve Koruma Memurunun Gerekli Gözetim ve Denetim Görevini Yerine Getirmediği/Hizmet Kusuru Nedeniyle İstemin Kabulü Gereği )
DESTEKTEN YOKSUN KALINMA TAZMİNATI ( Hükümlünün Çalışmak İçin Gittiği Tarla Civarındaki Gölette Boğulması - İnfaz ve Koruma Memurunun Gerekli Gözetim ve Denetim Görevini Yerine Getirmediği/Hizmet Kusuru Nedeniyle İstemin Kabulü Gereği )
GÖZETİM VE DENETİM GÖREVİNİ YERİNE GETİRMEME ( Hükümlünün Çalışmak İçin Gittiği Tarla Civarındaki Gölette Boğularak Hayatını Kaybetmesi Nedeniyle Destekten Yoksun Kalma Tazminatı - Hizmet Kusuru Nedeniyle İstemin Kabulü Gereği )"
IDDGK24.12.2009E. 2009/2335 K. 2009/3440"AKARYAKIT BAYİLİĞİNİN LİSANS ALMADAN YAPILMASI ( Tutanakta Davacının Faaliyette Bulunduğuna Dair Tespitte Bulunulmadığı - Yeterli Tespite Dayanılmadan EPDK Tarafından Verilen İdari Para Cezasının İptaline Karar Verileceği )
LİSANSSIZ AKARYAKIT BAYİLİĞİ FAALİYETİNDE BULUNMAK ( Tutanakta Davacının Faaliyette Bulunduğuna Dair Tespitte Bulunulmadığı - Yeterli Tespite Dayanılmadan EPDK Tarafından Verilen İdari Para Cezasının İptaline Karar Verileceği )
EPDK KARARININ İPTALİ TALEBİ ( Lisanssız Akaryakıt Faaliyetinde Bulunmak - Yeterli Tespite Dayanılmadan EPDK Tarafından Verilen İdari Para Cezasının Hukuka Aykırı Olduğu )
İDARİ PARA CEZASINA İLİŞKİN EPDK KARARININ İPTALİ İSTEMİ ( Tutanakta Davacının Lisanssız Akaryakıt Faaliyetinde Bulunduğuna Dair Tespitte Bulunulmadığı - Yeterli Tespite Dayanılmadan EPDK Tarafından Verilen İdari Para Cezasının İptaline Karar Verileceği )"
IDDGK14.1.2010E. 2007/127 K. 2010/28"BANKA ŞUBESİNDE BULUNAN HESAPLARININ 3. KİŞİLERE AÇIKLANMASI ( Sorumlular Hakkında İşlem Yapılması İstemi - İlgililer Hakkında Soruşturma İzni Verilmemesine İlişkin İdari İşleme Karşı Açılan Davada İşin Esasına Girilerek Verilen Kararda Hukuka Aykırılık Görülmediği )
SORUŞTURMA İZNİ VERİLMEMESİ ( Davacının Bir Banka Şubesinde Bulunan Hesaplarının 3. Kişilere Açıklanması Nedeniyle Sorumlular Hakkında İşlem Yapılması İstemi - İlgililer Hakkında Soruşturma İzni Verilmemesine İlişkin İdari İşleme Karşı Açılan Davada İşin Esasına Girilerek Verilen Kararda Hukuka Aykırılık Görülmediği )
YETKİLİ MAKAMIN CEZA SORUŞTURMASINA BAŞLANILMAMASI YOLUNDAKİ KARARLARI ( İptal Davası Yoluyla Yargı Denetimine Tabi Tutulmasının İdari Yargılama Süreci İçinde Verilmesi Olası Farklı Kararların Ceza Soruşturması ve Kovuşturması Aşamasında Kimi Sorunlara Neden Olabilmesi İdari İşlemin Yargısal Denetimine Engel Oluşturmadığı )"
IDDGK14.1.2010E. 2007/140 K. 2010/5"YAKIT İHTİYACININ TESBİTİYLE İLGİLİ KAMU KONUTLARI YÖNETMELİĞİ (1991 Yılında Yürürlüğe Giren Bir Yönetmelik Kuralına Karşı 3.4.2006 Tarihinde Açılan Davanın İptali İstenilen Kuralın Niteliği İtibariyle Yönetmelik Kapsamında Bulunduğu – Davanın Süresinde Olduğu)
KAMU KONUTLARI YÖNETMELİĞİ (Yakıt İhtiyacının Tespitiyle İlgili - 1991 Yılında Yürürlüğe Giren Bir Yönetmelik Kuralına Karşı 3.4.2006 Tarihinde Açılan Davanın İptali İstenilen Kuralın Niteliği İtibariyle Yönetmelik Kapsamında Bulunduğu/Davanın Süresinde Olduğu)
YÖNETMELİK İPTALİ İSTEMİ (Yakıt İhtiyacının Tesbitiyle İlgili Kamu Konutları Yönetmeliği - 1991 Yılında Yürürlüğe Giren Bir Yönetmelik Kuralına Karşı 3.4.2006 Tarihinde Açılan Davanın İptali İstenilen Kuralın Niteliği İtibariyle Yönetmelik Kapsamında Bulunduğu/Davanın Süresinde Olduğu)"
IDDGK4.2.2010E. 2006/1045 K. 2010/134"YARGI KARARIYLA GÖREVİNE DÖNEN DAVACININ MANEVİ TAZMİNAT TALEBİ ( İdarenin Hukuka Aykırı İşlemi Nedeniyle Davacının Duyduğu Üzüntü ve Sıkıntıyı Kısmen de Gidermek Amacıyla Manevi Tazminatın İdareden Alınarak Davacıya Verilmesi Gerektiği )
MANEVİ TAZMİNAT ( Yargı Kararıyla Görevine Dönen Davacının Duyduğu Üzüntü ve Sıkıntıyı Kısmen de Gidermek Amacıyla Manevi Tazminatın İdareden Alınarak Davacıya Verilmesi Gerektiği )
FAİZ ( Yargı Kararıyla Görevine Dönen Davacının Manevi Tazminat Talebi - Manevi Tazminatın Niteliği Gereği Faiz Yürütülmesinin Hukuken Mümkün Bulunmadığı )"
IDDGK4.2.2010E. 2008/1329 K. 2010/136"DOLGU ALANI İMAR PLANI (Yapılmadan Önce Belediyeden Alınması Gereken Uygun Görüşün Bayındırlık ve İskan Bakanlığı'nca Onaylandıktan Sonra Alınmasının Dava Konusu Planı Usul Yönünden Sakatlamayacağı)
KIYI KANUNU MD. 7'DE ÖNGÖRÜLEN USUL (Dolgu Alanı İmar Planı Bayındırlık ve İskan Bakanlığı'nca Onaylandıktan Sonra İlgili Belediyelerce Uygun Görüş Verilmesi - Usulün Tamamlandığı Hukuka Aykırılık Bulunmadığı)
BELEDİYEDEN ALINMASI GEREKEN UYGUN GÖRÜŞ (Dolgu Alanı İmar Planı - Bayındırlık ve İskan Bakanlığı'nca Onaylandıktan Sonra Uygun Görüş Verilmesi - Usul Yönünden Hukuka Aykırılık Bulunmadığı)
DOLDURMA VE KURUTMA YOLUYLA ARAZİ KAZANMA (İmar Planı Yapılmadan Önce Belediyeden Alınması Gereken Uygun Görüşün Bayındırlık ve İskan Bakanlığı'nca Onaylandıktan Sonra da Alınabileceği)"
IDDGK11.2.2010E. 2006/1007 K. 2010/197"REKABET İHLALİ ( Gerçekleştiği Zaman Yürürlükte Bulunan Kanun Hükmünün Daha Sonra Yapılan Yasal Değişiklikle Yürürlükten Kaldırılarak İdari Para Cezasına Konu Edilen Eylemin İhlal Olmaktan Çıkarıldığı - Lehe Olan Durumun Davacı Hakkında Uygulunacağı )
İDARİ PARA CEZASI ( Ceza Verilmesinin Dayanağı Kuralın Yürürlükten Kaldırılması veya Lehe Düzenleme Yapılması Yoluyla Ortaya Çıkan Yeni Hukuki Durumun Dikkate Alınacağı )
LEHE DÜZENLEME ( İdari Para Cezalarında Ceza Verilmesinin Dayanağı Kuralın Yürürlükten Kaldırılması veya Lehe Düzenleme Yapılması Yoluyla Ortaya Çıkan Yeni Hukuki Durumun Dikkate Alınacağı )
REKABET KURULU KARARININ İPTALİ İSTEMİ ( Lehe Düzenleme Yapılması Nedeniyle Rekabet İhlali Olarak Nitelendirilmesi Mümkün Olmayan Bildirimin Yapılmaması Eyleminden Dolayı Davacıya İdari Para Cezası Verilemeyeceği )
REKABET KURUMUNA BİLDİRİLMİŞ OLMASI GEREKEN ANLAŞMANIN BİLDİRİLMEMESİ ( İdari Para Cezası Verilmesi - Lehe Düzenleme Nedeniyle İhlalin Ortadan Kaldığından Davacıya İdari Para Cezası Verilemeyeceği )"
IDDGK11.2.2010E. 2006/2445 K. 2010/233"İDARİ PARA CEZASI VERİLMESİ ( Rekabet İhlali Olarak Nitelendirilen Eylemin Yasal Değişiklikle İhlal Olmaktan Çıkarıldığından Davacıya Verilemeyeceği - İdare Hukukunda Lehe Düzenleme Yapılması Halinde Uygulanacağı )
REKABET KURUMUNA BİLDİRİLMESİ GEREKEN ANLAŞMANIN BİLDİRİLMEMESİ ( İdari Para Cezası Verilmesine İlişkin Rekabet Kurulunun Kararı - Eylemin Yasal Değişiklikle İhlal Olmaktan Çıkarıldığından Davacıya İdari Para Cezası Verilemeyeceği )
LEHE KANUN UYGULAMASI ( Rekabet İhlali Nedeniyle İdari Para Cezası Verilmesi - Eylemin Yasal Değişiklikle İhlal Olmaktan Çıkarıldığından Davacıya Para Cezası Verilemeyeceği/İdare Hukukunda Lehe Düzenleme Yapılması Halinde Uygulanacağı )
REKABET İHLALİNİN GERÇEKLEŞTİĞİ ZAMAN YÜRÜRLÜKTE BULUNAN KANUN HÜKMÜNÜN DEĞİŞMESİ ( Lehe Düzenleme Yapılması Yoluyla Ortaya Çıkan Yeni Hukuki Durumun Dikkate Alınması Gerektiği )"
IDDGK11.2.2010E. 2007/1423 K. 2010/174"REKABET KURULU ( Yedi Üyeden Oluşan Kurul'un Bu Sayının Üzerinde Toplantı ve Karar Yeter Sayısı İle Karar Almasında Hukuka Uyarlık Bulunmadığı )
TOPLANTI VE KARAR YETER SAYISI ( Yedi Üyeden Oluşan Rekabet Kurulu'nun Bu Sayının Üzerinde Toplantı ve Karar Yeter Sayısı İle Karar Almasında Hukuka Uyarlık Bulunmadığı )
REKABET KURULUNUN ZAMANAŞIMI İHLALİ ( Rekabet Kurulu'nun Para Cezası ve Süreli Para Cezası Verme Yetkisinin Zamanaşımı Sürelerine Tabi Olduğu - Bilgi Verme ya da Yerinde İnceleme Yapılmasıyla İlgili Hükümlerin İhlali Halinde Üç Yıl Diğer Hallerde Beş Yıl Olduğu )
ZAMANAŞIMI ( Rekabet Kurulu - Teşebbüs veya Teşebbüs Birliklerinin Başvurusu veya Bildirimle Bilgi Verme ya da Yerinde İnceleme Yapılmasıyla İlgili Hükümlerin İhlali Halinde Üç Yıl Diğer Hallerde Beş Yıl Olduğu )"
IDDGK11.2.2010E. 2007/2130 K. 2010/157"HÜKMİ ŞAHISLARA TEBLİGAT ( Hükmi Şahsın Yetkilisine Yapılması Yetkili Kişinin Bulunamaması veya Evrakı Alacak Durumda Olmaması Halinde İse Memur veya Müstahdemlerine Tebligat Yapılması Gerektiği )
MEMUR VEYA MÜSTAHDEMLERE TEBLİGAT ( Hükmi Şahıslara Yapılacak Tebliğin Öncelikle Hükmi Şahsın Yetkilisine Yapılması Yetkili Kişinin Bulunamaması veya Evrakı Alacak Durumda Olmaması Halinde İse Memur veya Müstahdemlerine Yapılması Gerektiği )
TÜZEL KİŞİ YETKİLİSİNİN İŞYERİNDE BULUNAMAMASI ( Memur veya Müstahdemlerine Yapıldığının Belirtilmesi Gerektiği )
DAVA AÇMA SÜRESİ ( Davacı Şirketin Böyle Bir Çalışanı Olmadığını Belirttiği - Usule Uygun Olmayan Tebligata Dayalı Olarak Dava Açma Süresinin Başlatılmasında Hukuka Uyarlık Bulunmadığı )"
IDDGK11.2.2010E. 2008/131 K. 2010/159"REKABET KURULU KARARININ İPTALİ İSTEMİ ( Ön Araştırma Kararı Çerçevesinde Kurum Raportörlerince Yerinde İnceleme Yapmak Üzere Davacı Şirkete Gidildiği Ancak Yerinde İncelemenin Engellendiği - Kurul Kararıyla 17/1-D Md. Yerine 16/1-B Md. Uyarınca Cezalandırılmasında Hukuka Uyarlık Bulunmadığı )
İDARİ PARA CEZASI ( Rekabet Kurulu Kararının İptali İstemi - Ön Araştırma Kararı Çerçevesinde Kurum Raportörlerinin Yerinde İnceleme Yapılmasının Engellendiği - Kurul Kararıyla 17/1-D Md. Yerine 16/1-B Md. Uyarınca Cezalandırılmasında Hukuka Uyarlık Bulunmadığı )
ÖN ARAŞTIRMA KARARI ALINMASI ( Kurum Raportörlerinin Yerinde İnceleme Yapılmasının Engellendiği - Kurul Kararıyla 17/1-D Md. Yerine 16/1-B Md. Uyarınca Cezalandırılmasında Hukuka Uyarlık Bulunmadığı )
KURUM RAPORTÖRLERİNİN YERİNDE İNCELEME YAPILMASININ ENGELLENMESİ ( Ön Araştırma Kararı Çerçevesinde - Kurul Kararıyla 17/1-D Md. Yerine 16/1-B Md. Uyarınca Cezalandırılmasında Hukuka Uyarlık Bulunmadığı )"
IDDGK11.2.2010E. 2008/1876 K. 2010/189"REKABET KURUMU KARARININ İPTALİ İSTEMİ ( Kanun'un 4. Md. Yasaklanan Davranışların İşlenmesi ve Bu Durumun Kurul'ca Saptanması Halinde Para Cezası Verilmesinde İsabetsizlik Bulunmadığı )
PARA CEZASI VERİLMESİ ( Rekabet İhlali - Kanun'un 4. Md. Yasaklanan Davranışların İşlenmesi ve Bu Durumun Kurul'ca Saptanması Halinde İlgililerin Eylem Tarihinden Bir Yıl Önceki Mali Yıl Oluşan Yıllık Gayri Safi Gelirleri Üzerinden Cezalandırılacakları )
REKABET İHLALİ NEDENİYLE PARA CEZASI VERİLMESİ ( İlgililerin Eylem Tarihinden Bir Yıl Önceki Mali Yıl Oluşan Yıllık Gayri Safi Gelirleri Üzerinden Cezalandırılacakları )
YILLIK GAYRİ SAFİ GELİRLERİ ÜZERİNDEN CEZA VERİLMESİ ( Rekabet İhlali - Kanun'un 4. Md. Yasaklanan Davranışların İşlenmesi ve Bu Durumun Kurul'ca Saptanması Halinde İlgililerin Eylem Tarihinden Bir Yıl Önceki Mali Yıl Oluşan Gelirleri Üzerinden Cezalandırılacakları )"
IDDGK11.2.2010E. 2008/1878 K. 2010/180"REKABET KURULU KARARININ İPTALİ İSTEMİ ( Kararların Türk Eczacıları Birliği'nin Görev Alanına Giren Yasa Kapsamında Değerlendirilerek Mevzuata ve Hukuka Uygunluğunun Saptanması Açılacak Bir İptal Davasında İncelenmesi Gerektiğinden Davalı İdarenin Bu Konuda İnceleme Yapamayacağı )
TÜRK ECZACILARI BİRLİĞİ ( Uyuşmazlık Konusu Rekabet Kurulu Kararların Birliğin Görev Alanına Giren Yasa Kapsamında Değerlendirilerek Mevzuata ve Hukuka Uygunluğunun Saptanması Açılacak Bir İptal Davasında İncelenmesi Gerektiğinden Davalı İdarenin Bu Konuda Karar Tesis Edemeyeceği )
TEŞEBBÜS BİRLİĞİ KARAR VE UYGULAMALARI ( Davacı Birliğin Kendi Görev Alanına Giren Bir Konudaki Yasa Maddesinin Uygulanmasından Kaynaklandığı - Hukuka Uygunluğunun Saptanması Açılacak Bir İptal Davasında İncelenmesi Gerektiğinden Davalı İdarenin Bu Konuda Karar Tesis Edemeyeceği )"
IDDGK11.2.2010E. 2008/1880 K. 2010/183"REKABET KURULU KARARININ İPTALİ İSTEMİ ( Davacı Odanın Kendi Görev Alanına Giren Bir Konudaki Yasa Maddesinin Uygulanmasından Kaynaklandığının Öne Sürülmesi - Mevzuata ve Hukuka Uygunluğunun Saptanması Açılacak Bir İptal Davasında İncelenebileceği )
MEVZUATA VE HUKUKA UYGUNLUĞUN SAPTANMASI ( Açılacak Bir İptal Davasında İncelenebileceği - Rekabet Kurulu Kararının İptali İstemi/Davacı Odanın Kendi Görev Alanına Giren Bir Konudaki Yasa Maddesinin Uygulanmasından Kaynaklandığının Öne Sürülmesi )
İPTAL DAVASI ( Davacı Odanın Kendi Görev Alanına Giren Bir Konudaki Yasa Maddesinin Uygulanmasından Kaynaklandığının Öne Sürülmesi - Mevzuata ve Hukuka Uygunluğunun Saptanması Açılacak Bir İptal Davasında İncelenebileceği/Davalı İdarenin Bu Konuda İnceleme Yapamayacağı )"
IDDGK11.2.2010E. 2009/1490 K. 2010/177"DANIŞTAY DAVA DAİRELERİ İLE İDARİ VEYA VERGİ DAVA DAİRELERİ KURULLARI KARARLARI ( Karar Düzeltilmesi Talebinin Reddi - Süresi İçinde Temyiz İsteminde Bulunmayan Davacının Karar Düzeltme İsteminin İncelenmesine İmkan Bulunmadığı )
KARAR DÜZELTME İSTEMİ ( Süresi İçinde Temyiz İsteminde Bulunmayan Davacının Karar Düzeltme İsteminin İncelenmesine İmkan Bulunmadığı )"
IDDGK11.2.2010E. 2009/1497 K. 2010/230"KARAR DÜZELTME İSTEMİ ( Danıştay Dava Daireleri ve İdari veya Vergi Dava Daireleri Kurullarının Temyiz Üzerine Verdikleri Kararlar Hakkında Ancak İdari Yargılama Usulü Kanunu'nun 54. Md. Yazılı Nedenlerle İstenebileceği )
DANIŞTAY DAVA DAİRELERİ VE İDARİ VEYA VERGİ DAVA DAİRELERİ KURULU KARARLARI ( Temyiz Üzerine Verdikleri Kararlar Hakkında Ancak İdari Yargılama Usulü Kanunu'nun 54. Md. Yazılı Nedenlerle Kararın Düzeltilmesi İstenebileceği )"
IDDGK18.2.2010E. 2010/114 K. 2010/247"TEMYİZ ( Danıştay Dava Daireleri İle İdare ve Vergi Mahkemelerinin Nihai Kararlarını - Yasa'daki Sürelerin Bitmesinin Çalışmaya Ara Verme Zamanına Rastlaması/Sürelerin Ara Vermenin Sona Erdiği Günü İzleyen Tarihten İtibaren Yedi Gün Uzamış Sayılacağı )
DANIŞTAY'IN ÇALIŞMAYA ARA VERMESİ ( Yasa'daki Sürelerin Bitmesinin Bu Zamana Rastlaması/Sürelerin Ara Vermenin Sona Erdiği Günü İzleyen Tarihten İtibaren Yedi Gün Uzamış Sayılacağı - Temyiz )
DANIŞTAY DAİRELERİ KARARINI TEMYİZ ( Yasa'daki Sürenin Bitmesinin Çalışmaya Ara Verme Zamanına Rastlaması - Sürelerin Ara Vermenin Sona Erdiği Günü İzleyen Tarihten İtibaren Yedi Gün Uzamış Sayılacağı )
TEMYİZ SÜRESİNİN UZAMASI ( Yasa'daki Sürelerin Bitmesinin Çalışmaya Ara Verme Zamanına Rastlaması )"
IDDGK18.2.2010E. 2010/115 K. 2010/246"DANIŞTAY DAİRELERİNİN VERDİĞİ KARARLARDA TEMYİZ SÜRESİ ( Danıştay Dairelerinin Her Sene Ağustos'un Birinden Eylül'ün Beşine Kadar Çalışmaya Ara Vermesi Öngörüldüğü - Temyiz Süresinin Bitiminin Çalışmaya Ara Verme Zamanına Rastladığı/Sürenin Eylül'ün Dördünü İzleyen Tarihten İtibaren Çalışma Saati Bitimine Kadar Uzadığı )
TEMYİZ SÜRESİ ( Danıştay Dairelerinin Her Sene Ağustos'un Birinden Eylül'ün Beşine Kadar Çalışmaya Ara Vermesi Öngörüldüğü - Sürenin Eylül'ün Dördünü İzleyen Tarihten İtibaren Çalışma Saati Bitimine Kadar Uzadığı )
ÖZEL KANUNLARDA TEMYİZ SÜRESİ ( Danıştay Kanunu'nda Danıştay Dairelerinin Her Sene Ağustos'un Birinden Eylül'ün Beşine Kadar Çalışmaya Ara Vermesinin Öngörüldüğü - Temyiz Süresinin Eylül'ün Dördünü İzleyen Tarihten İtibaren Çalışma Saati Bitimine Kadar Uzadığı )
ÇALIŞMAYA ARA VERME ( Danıştay Dairesinin Temyize Konu Kararının Otuz Günlük Temyiz Süresinin Bitiminin Çalışmaya Ara Verme Zamanına Rastladığı - Sürenin Ara Vermenin Sona Erdiği Günü Yani Eylül'ün Dördünü İzleyen Tarihten İtibaren Çalışma Saati Bitimine Kadar Uzadığı )"
IDDGK25.2.2010E. 2006/3202 K. 2010/306"DEVLET MEMURLARININ NAKLEN ATANMASI ( Aile Birliğinin Korunması ve Kamu Hizmetinin Gereği Gibi Yürütülmesi Zorunluluğu Arasında Denge Kurmak Zorunda Olan İdarenin Yürütülen Bir Soruşturma Sonucu Kamu Hizmetinin Aksayacağı Kanaatine Varması Halinde Naklen Atama Yapabileceği )
AİLE BİRLİĞİNİN KORUNMASI VE KAMU HİZMETİNİN GEREĞİ GİBİ YÜRÜTÜLMESİ ZORUNLULUĞU ( Arasında Denge Kurmak Zorunda Olan İdarenin Yürütülen Bir Soruşturma Sonucu Kamu Hizmetinin Aksayacağı Kanaatine Varması Halinde Naklen Atama Yapabileceği )
NAKLEN ATAMA ( Aile Birliğinin Korunması ve Kamu Hizmetinin Gereği Gibi Yürütülmesi Zorunluluğu Arasında Denge Kurmak Zorunda Olan İdarenin Yürütülen Bir Soruşturma Sonucu Kamu Hizmetinin Aksayacağı Kanaatine Varması Halinde Naklen Atama Yapabileceği )"
IDDGK25.2.2010E. 2006/362 K. 2010/307"ATAMA KARARNAMESİNİN İPTALİ İSTEMİ ( Davalı İdarelerce Davacının Görevinden Alınmasına İlişkin Olarak İleri Sürülen Sebeplerin Hukuki Dayanaktan Yoksun Kaldığı - Adı Geçenin Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü Görevinden Alınarak Bayındırlık ve İskân Bakanlığı Müşavirliği Görevine Atanmasında Hukuka Uyarlık Görülmediği )
GÖREVDEN ALMA ( İleri Sürülen Sebeplerin Hukuki Dayanaktan Yoksun Kaldığı - Adı Geçenin Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü Görevinden Alınarak Bayındırlık ve İskân Bakanlığı Müşavirliği Görevine Atanmasında Hukuka Uyarlık Görülmediği )
PARASAL VE ÖZLÜK HAKLAR ( Hukuka Aykırılığı Açık Olan İşlem Nedeniyle Davacının Yoksun Kaldığı Parasal ve Özlük Haklarının Davalı İdarelerce Ödenmesinin Anayasal ve Yasal Bir Zorunluluk Olduğu )"
IDDGK4.3.2010E. 2006/2078 K. 2010/391"İDARENİN İMAR MEVZUATINDAN KAYNAKLANAN YETKİSİ ( Kullanabilmesi İçin Mutlaka Köy Yerleşme Planı Yapılması ve/veya Köy Yerleşik Alanının ve Civarının Tespit Edilmiş Olmasına Gerek Bulunmadığı )
KÖY YERLEŞİK ALANI VE CİVARI ( Tespitinin Yapılmamış Olması Durumunda Bu Alanlarda Valiliklerin Yetkili Bulunduğu )
KÖY YERLEŞME PLANI YAPILMASI GEREĞİ ( İdarenin İmar Mevzuatından Kaynaklanan Yetkisini Kullanabilmesi İçin Mutlaka Köy Yerleşme Planı Yapılması ve/veya Köy Yerleşik Alanının ve Civarının Tespit Edilmiş Olmasına Gerek Bulunmadığı )
VALİLİĞİN YETKİSİ ( Köy Yerleşik Alanı ve Civarının Tesbitinin Yapılmamış Olması Durumunda Bu Alanlarda Valiliklerin Yetkili Bulunduğu )"
IDDGK5.3.2010E. 2008/700 K. 2010/75"YAZILI BİLDİRİMLER ( Posta İle Taahhütlü Olarak Gönderilmesi Durumunda Bildirimin Postaya Verildiği Tarihin Gümrük İdaresine Verilme Tarihi Yerine Geçeceği ve Bu Hükmün Derdest Olan Uyuşmazlıklarda da Uygulanacağı )
POSTA İLE TAAHHÜTLÜ GÖNDERİLEN BİLDİRİMLER ( Bildirimin Postaya Verildiği Tarihin Gümrük İdaresine Verilme Tarihi Yerine Geçeceği ve Bu Hükmün Derdest Olan Uyuşmazlıklarda da Uygulanacağı )
GÜMRÜKLER GENEL MÜDÜRLÜĞÜNCE YAYIMLANAN GENELGE ( Aynı Yolda Düzenleme Yapıldığından İtirazın Dilekçenin Postaya Verildiği Tarihe Göre Süresinde Yapıldığına Dayanılarak Verilen Israr Hükmünde Hukuka Aykırılık Bulunmadığı )"
IDDGK11.3.2010E. 2006/2042 K. 2010/448"YETKİ ( Yetkiyle İlgili İdare Hukuku İlkelerine Göre Alt Kademedeki Bir Makamın Üst Kademedeki Bir Makamın Yerine Karar Alması İşlemi Yetki Yönünden Hukuka Aykırı Hale Getireceği )
ÜST KADEMENİN ALDIĞI KARAR ( Üst Kademedeki Bir Makamın Alt Kademedeki Bir İdari Makamın Görevine Giren Bir Konuda Karar Alması İşlemi Yetki Yönünden Hukuka Aykırı Kılacağı )
AYLIKTAN KESME CEZASI ( Araştırma Görevlisine Aylıktan Kesme Cezasının Disiplin Amiri Olan Dekan Tarafından Verilmesi Gerekirken Rektör Tarafından Verilen Cezada Yetki Yönünden Hukuka Uyarlık Bulunmadığı )"
IDDGK11.3.2010E. 2006/21 K. 2010/447"DİPLOMA DENKLİĞİ ( Yurtdışında Aynı Yükseköğretim Kurumunda Öğrenim Görmüş Olanlar Arasında Ayrım Yapılarak Milli Eğitim Bakanlığı Bursu İle Yurtdışında Öğrenim Görenlerin Diploma Denkliğinin Tespiti İçin Yapılacak Seviye Tespit Sınavının İlk Aşamasından Muaf Tutulamayacağı )
YURTDIŞINDA AYNI YÜKSEKÖĞRETİM KURUMUNDA ÖĞRENİM GÖRMÜŞ OLANLAR ( Arasında Ayrım Yapılarak Milli Eğitim Bakanlığı Bursu İle Yurtdışında Öğrenim Görenlerin Diploma Denkliğinin Tespiti İçin Yapılacak Seviye Tespit Sınavının İlk Aşamasından Muaf Tutulmasında Hukuka ve Eşitlik İlkesine Uygunluk Bulunmadığı )
SEVİYE TESPİT SINAVININ İLK AŞAMASINDAN MUAF TUTULAMAMA ( Yurtdışında Aynı Yükseköğretim Kurumunda Öğrenim Görmüş Olanlar Arasında Ayrım Yapılarak Milli Eğitim Bakanlığı Bursu İle Yurtdışında Öğrenim Görenlerin Diploma Denkliğinin Tespiti İçin )
SAĞLIK HİZMETİNİN ÖNEMİ VE ÖZELLİĞİ ( Gözetildiğinde Gerek Burslu Okuyanlar Gerekse Davacı Gibi Kendi İmkanlarıyla Okuyanların Seviye Tespit Sınavının İlk Aşamasından Muaf Tutulmamaları Gerektiği )"
IDDGK11.3.2010E. 2009/744 K. 2010/473"YARGI KARARLARININ UYGULANMAMASI / GEÇ UYGULANMASI ( Yargı Kararının Gereğinin Yerine Getirilmesi İsteminin İdarece Açık Veya Kapalı Olarak Reddedilmesi Üzerine Davanın 60 Gün İçinde Açılması Zorunluluğu )
YARGI KARARININ UYGULANMASI İÇİN İDAREYE BAŞVURU ( Lehine İlam Olan İlgilinin 10 Yıl İçinde İdareye Başvurması Gerektiği - 10 Yıllık Sürenin İdareye Başvuru Süresi Olup Dava Açma Süresi Olmadığı )
SÜRE ( Yargı Kararlarının Uygulanmaması Ya da Geç Uygulanması - Yargı Kararının Gereğinin Yerine Getirilmesi İsteminin İdarece Açık Veya Kapalı Olarak Reddedilmesi Üzerine Davanın 60 Gün İçinde Açılması Zorunluluğu )
İDAREYE BAŞVURU SÜRESİ ( Lehine İlam Olan İlgilinin Tebliğinden İtibaren 10 Yıl İçinde İdareye Başvurarak Yargı Kararının Gereğinin Yerine Getirilmesini İsteyebileceği )"
IDDGK12.3.2010E. 2010/5 "VAKIF ÜNİVERSİTELERİNDE İSTİHDAM EDİLEN AKADEMİK PERSONEL ( Personel ile Kurum Arasındaki Sözleşme İdari Hizmet Sözleşmesi Niteliğinde Olduğu - Akademik Personel Aylık ve Diğer Parasal Hakları Bakımından İş Kanunu Hükümlerine Tabi Olduğu )
DOÇENT OLARAK ÇALIŞAN DAVACININ GÖREVİNE SON VERİLMESİ ( Vakıf Üniversitesinde Çalışan - Personel ile Kurum Arasındaki Sözleşme İdari Hizmet Sözleşmesi Niteliğinde Olduğu )
İDARİ SÖZLEŞMENİN UYGULANMASINDAN KAYNAKLANAN UYUŞMAZLIKLAR ( Çözümünde İdari Yargı Görevli Olduğu - Davacının Ataması ve Görevine Son Verilmesi İşlemlerinin İdare Hukuku Kurallarına Göre Yapılması Gerektiği )
ÖZLÜK HAKLARI ( Vakıf Üniversitelerinde Çalışan Akademik Personel Aylık ve Diğer Parasal Haklar Yönünden İş Kanunu Hükümlerine Tabi Olduğu - Yönetmeliğin Söz Konusu Maddesindeki "Özlük Hakları" İbaresinin Yürütmesinin Durdurulması Gerektiği )
GÖREV ( Vakıf Üniversitelerinde İstihdam Edilen Akademik Personel ile Kurum Arasındaki Sözleşme İdari Hizmet Sözleşmesi Niteliğinde Olduğu - Davacının Ataması ve Görevine Son Verilmesi İşlemlerinin İdare Hukuku Kurallarına Göre Yapılması Gerektiği )"
IDDGK26.3.2010E. 2009/511 K. 2010/129"DAVA ESNASINDA ÖLÜM VEYA HERHANGİ BİR SEBEPLE TARAFLARIN KİŞİLİK VEYA NİTELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK OLMASI ( İdarenin Mirasçılar Aleyhine Takibi Yenilemesine Kadar Dosyanın İşlemden Kaldırılmasına Karar Verilmesi Gereği - Dört Ay İçinde Yenileme Dilekçesi Verilmemesi Halinde Varsa Yürütmeyi Durdurma Kararının Kendiliğinden Kalkacağı )
ÖLENİN VERGİ BORÇLARINDAN SORUMLULUK ( Ölüm Halinde Mükellefin Ödevlerinin Mirası Reddetmemiş Kanuni ve Mansup Mirasçılarına Geçeceği - Mirasçılardan Her Birinin Ölenin Vergi Borçlarından Miras Hisseleri Nisbetinde Sorumlu Olacağı )"
IDDGK8.4.2010E. 2006/2169 K. 2010/562"REKABET İHLALİ ( 4054 S. Yasada İşlemlerin Kesinleşmesine İlişkin Bir Kural Bulunmadığından 2577 S. Yasa'nın 11. Maddesinin Rekabet Kurulu İşlemleri Hakkında da Uygulanması Gerektiği )
REKABET KURULU KARARI ( İlgililerin Başvuruları Üzerine Geri Alma Kaldırma ve Değiştirme Yetkisi de Bulunduğundan Bu Yetkinin Kullanılması Suretiyle Tesis Edilen İşlemin Hukuka Uygun Olup Olmadığı İncelenerek Uyuşmazlık Hakkında Bir Karar Verilmesi Gerektiği )
GERİ ALMA KALDIRMA VE DEĞİŞTİRME YETKİSİ ( Bu Yetkinin Kullanılması Suretiyle Tesis Edilen İşlemin Hukuka Uygun Olup Olmadığı İncelenerek Uyuşmazlık Hakkında Bir Karar Verilmesi Gerektiği )"
IDDGK8.4.2010E. 2006/2170 K. 2010/588"BAYİLİK SÖZLEŞMESİ ( Türkiye Kömür İşletmeleri Kurumu'nun Uygulamaya Başladığı Bayilik Sistemi Nedeniyle Bazı Müşterilerine Mal Vermeyi Kesmesinin 4054 S.Y'nın 6. Md. İhlal Etmediği - Anılan Teşebbüs Hakkında Ön Araştırma Yapılmasına ya da Soruşturma Açılmasına Gerek Bulunmadığı )
TÜRKİYE KÖMÜR İŞLETMELERİ KURUMU ( Ürün Satmayı Reddetme Fiilinin Hakim Durumun Kötüye Kullanılması Olarak Kabul Edilebilmesi İçin Hakim Durumdaki Teşebbüsün Ürün Satmama Nedenini Objektif Gerekçelere Dayanarak İzah Edememesi Gerektiği )
MÜŞTERİLERİNE MAL VERMEYİ KESME ( Türkiye Kömür İşletmeleri Kurumu'nun Uygulamaya Başladığı Bayilik Sistemi Nedeniyle Bazı Müşterilerine Mal Vermeyi Kesmesinin 4054 S.Y'nın 6. Md. İhlal Etmediği - Anılan Teşebbüs Hakkında Ön Araştırma Yapılmasına ya da Soruşturma Açılmasına Gerek Bulunmadığı )
ÜRÜN SATMAYI REDDETME FİİLİ ( Türkiye Kömür İşletmeleri Kurumu'nun - Hakim Durumun Kötüye Kullanılması Olarak Kabul Edilebilmesi İçin Hakim Durumdaki Teşebbüsün Ürün Satmama Nedenini Objektif Gerekçelere Dayanarak İzah Edememesi Gerektiği )"
IDDGK8.4.2010E. 2006/2410 K. 2010/592"REKABET KURUMU İŞLEMİNİN İPTALİ İSTEMİ ( Soruşturmayı Yürüten Kurul Üyesinin Görüşünü Önceden Oluşturduğu ve Açıkladığı - Dava Konusu İşlemin Davacıya İlişkin Kısmının İptali Gereği )
SORUŞTURMAYI YÜRÜTEN KURUL ÜYESİ ( Görüşünü Önceden Oluşturduğu ve Açıkladığı - Dava Konusu İşlemin Rekabet Kurulu Kararının Davacıya İlişkin Kısmının İptali Gereği )
GÖRÜŞÜNÜ ÖNCEDEN OLUŞTURAN KURUL ÜYESİ ( Soruşturmayı Yürüten Kurul Üyesinin - Aynı Üyenin Nihai Kararın Verileceği Toplantıya Katılıp Oy Kullanmasının Tarafsızlık İlkesine Aykırı Olduğu )
TARAFSIZLIK İLKESİNE AYKIRILIK ( Soruşturmayı Yürüten Kurul Üyesinin Görüşünü Önceden Oluşturduğu ve Açıkladığı/Aynı Üyenin Nihai Kararın Verileceği Toplantıya Katılıp Oy Kullanması - Rekabet Kurumu İşleminin İptali İstemi )"
IDDGK8.4.2010E. 2006/2722 K. 2010/576"REKABET KURUMUNA BİLDİRİLMİŞ OLMASI GEREKEN ANLAŞMANIN BİLDİRİLMEMESİ ( Yeni Hukuki Duruma Göre Rekabet İhlali Olarak Nitelendirilmesi Mümkün Olmayan Bildirimin Yapılmaması Eyleminden Dolayı Davacıya İdari Para Cezası Verilmesine İlişkin Rekabet Kurulu Kararında Hukuka Uyarlık Bulunmadığı )
LEHE KANUN UYGULAMASI ( İdari Para Cezalarında Ceza Verilmesinin Dayanağı Kuralın Yürürlükten Kaldırılması veya Lehe Düzenleme Yapılması Yoluyla Ortaya Çıkan Yeni Hukuki Durumun Dikkate Alınacağı - Rekabet İhlali )
REKABET İHLALİ ( Olarak Nitelendirilmesi Mümkün Olmayan Bildirimin Yapılmaması Eyleminden Dolayı Davacıya İdari Para Cezası Verilmesine İlişkin Rekabet Kurulu Kararında Hukuka Uyarlık Bulunmadığı )
İDARİ PARA CEZALARI ( Ceza Verilmesinin Dayanağı Kuralın Yürürlükten Kaldırılması veya Lehe Düzenleme Yapılması Yoluyla Ortaya Çıkan Yeni Hukuki Durumun Dikkate Alınacağı - Rekabet İhlali )
YASAL DEĞİŞİKLİK ( Rekabet İhlalinin Gerçekleştiği Zaman Yürürlükte Bulunan Kanun Hükmünün Daha Sonra Yapılan Yasal Değişiklikle Yürürlükten Kaldırılarak İdari Para Cezasına Konu Edilen Eylemin İhlal Olmaktan Çıkarıldığı - Lehe Düzenleme Yapılması Yoluyla Ortaya Çıkan Yeni Hukuki Durumun Dikkate Alınacağı )"
IDDGK8.4.2010E. 2006/2949 K. 2010/577"REKABET YASAĞI ( Devralmanın Yaşama Geçirilmesi İçin Gerekli ve Aynı Zamanda Süre İle Kapsam Yönüyle İşlemin Amacıyla Sınırlı Olması Gerektiği - Uzun Vadede Rakip Sayısının Artması Sonucunu Doğuracağı )
SERMAYE PAYI SATIŞ SÖZLEŞMESİ ( Menfi Tespit Verilmesi Talebi - Temel Gıda Maddesi Olmayan Eğlencelik Ürün Niteliğinde Olan Şekerleme Sektöründe Satıcıya Olan Müşteri Bağımlılığının 15 Yıl Süreceğine İlişkin Makul Gerekçelerin Sunulamadığından Reddi Gereği )
İDARİ PARA CEZASI ( Temel Gıda Maddesi Olmayan Eğlencelik Ürün Niteliğinde Olan Şekerleme Sektöründe Satıcıya Olan Müşteri Bağımlılığının 15 Yıl Süreceğine İlişkin Makul Gerekçelerin Sunulamadığı - Para Cezası Verilmesine İlişkin İşlemin İptali Gereği )
MENFİ TESPİT VERİLMESİ TALEBİ ( Sermaye Payı Satış Sözleşmesi Talebi - Temel Gıda Maddesi Olmayan Eğlencelik Ürün Niteliğinde Olan Şekerleme Sektöründe Satıcıya Olan Müşteri Bağımlılığının 15 Yıl Süreceğine İlişkin Makul Gerekçelerin Sunulamadığından Reddi Gereği )"
IDDGK8.4.2010E. 2006/2951 K. 2010/579"REKABET KURULU KARARININ İPTALİ İSTEMİ ( Teşebbüsler Hakkında Önaraştırma Aşamasında İstenen Bilgilerin Tam Olarak Karşılanmadığı - İstenen Bilgilerin Verilemez Nitelikte Olmadığından Para Cezası Verilmesinde Hukuka Aykırılık Bulunmadığı )
TEŞEBBÜSLER HAKKINDA ÖNARAŞTIRMA AŞAMASINDA İSTENEN BİLGİLER ( Tam Olarak Karşılanmadığı - İstenen Bilgilerin Verilemez Nitelikte Olmadığından Rekabet Kurulunca Para Cezası Verilebileceği )
BİLGİLERİN TAM OLARAK KARŞILANMADIĞI ( Ege Bölgesi'nde Faaliyet Gösteren Çimento Üreticisi Teşebbüsler Hakkında Önaraştırma Aşamasında İstenen Bilgilerin Eksik Olarak Verildiği - İstenen Bilgilerin Verilemez Nitelikte Olmadığından Para Cezası Verilmesinde İsabetsizlik Olmadığı )
ÖNARAŞTIRMA AŞAMASINDA İSTENEN BİLGİLERİN TAM OLARAK KARŞILANMAMASI ( İstenen Bilgilerin Verilemez Nitelikte Olmadığından Rekabet Kurulunca Para Cezası Verilmesinde Hukuka Aykırılık Bulunmadığı )"
IDDGK8.4.2010E. 2006/2952 K. 2010/561"REKABET KURULU KARARININ KALDIRILMASI İSTEMİ (Yaptığı Düzenlemelerin Piyasa Koşullarının Değişmesi veya Düzenleme Yapılmasına Yol Açan Olguların Kalkması Gibi Durumların Ortaya Çıkması Üzerine İlgililerin Yapacakları Başvuru Üzerine Değiştirme veya Yürürlükten Kaldırma Yetkisi de Bulunduğu)
PİYASA KOŞULLARININ DEĞİŞMESİ (Rekabet Kurulunun Yaptığı Düzenlemelerin Piyasa Koşullarının Değişmesi veya Düzenleme Yapılmasına Yol Açan Olguların Kalkması Gibi Durumların Ortaya Çıkması Üzerine İlgililerin Yapacakları Başvuru Üzerine Değiştirme veya Yürürlükten Kaldırma Yetkisi de Bulunduğu)
DEĞİŞTİRME VE YÜRÜRLÜKTEN KALDIRMA YETKİSİ (Rekabet Kurulu Kararının Kaldırılması İstemi - Yaptığı Düzenlemelerin Piyasa Koşullarının Değişmesi veya Düzenleme Yapılmasına Yol Açan Olguların Kalkması Gibi Durumların Ortaya Çıkması Üzerine İlgililerin Yapacakları Başvuru Üzerine Bulunduğu)"
IDDGK8.4.2010E. 2006/2953 K. 2010/589"REKABET İHLALİ ( Rekabeti Bozucu Bir Anlaşmanın Varlığına veya İlgili Ürün Pazarında Hakim Durumda Bulunan GSM İşletmecileri Arasında Ayrımcılık Yapmak Suretiyle Hakim Durumunu Kötüye Kullandığı Yönünde Herhangi Bir Bulguya Ulaşılamadığı - Şikayetin Reddi Gereği )
REKABETİ BOZUCU ANLAŞMA ( Varlığına veya İlgili Ürün Pazarında Hakim Durumda Bulunan GSM İşletmecileri Arasında Ayrımcılık Yapmak Suretiyle Hakim Durumunu Kötüye Kullandığı Yönünde Herhangi Bir Bulguya Ulaşılamadığı - Şikayetin Reddi Gereği )
ŞİKAYET ( Konu Şirketler Hakkında Soruşturma Açılmasına Gerek Olmadığına Karar Verildiği - Rekabeti Bozucu Bir Anlaşmanın Varlığına Rastlanmadığı/Şikayetin Reddi Gereği )"
IDDGK8.4.2010E. 2006/3505 K. 2010/565"REKABET KURULU KARARININ İPTALİ İSTEMİ ( Yalnızca Mesleki Daire Görüşünü Değil Aynı Zamanda Söz Konusu Mesleki Daire Görüşüne Karşılık Olarak Hazırlanan Özelleştirme İdaresi Başkanlığı Görüşünü de Dikkate Alarak Kararını Oluşturacağından İddianın Yerinde Görülmediği Gerekçesiyle Davanın Reddi Gerektiği )
MESLEKİ DAİRE GÖRÜŞÜ ( Karşılık Olarak Hazırlanan Özelleştirme İdaresi Başkanlığı Görüşünü de Dikkate Alarak Kararını Oluşturacağından İddianın Yerinde Görülmediği Gerekçesiyle Davanın Reddi Gerektiği )
ÖZELLEŞTİRME İDARESİ BAŞKANLIĞI GÖRÜŞÜ ( Rekabet Kurulu Kararının İptali İstemi - Yalnızca Mesleki Daire Görüşünü Değil Aynı Zamanda Söz Konusu Mesleki Daire Görüşüne Karşılık Olarak Hazırlanan Özelleştirme İdaresi Başkanlığı Görüşünü de Dikkate Alarak Kararını Oluşturacağı )
REKABET KURULU'NUN ÖNBİLDİRİME İLİŞKİN GÖRÜŞÜ ( Hazırlarken Yalnızca Mesleki Daire Görüşünü Değil Aynı Zamanda Söz Konusu Mesleki Daire Görüşüne Karşılık Olarak Hazırlanan Özelleştirme İdaresi Başkanlığı Görüşünü de Dikkate Alarak Kararını Oluşturacağı )"
IDDGK8.4.2010E. 2008/275 K. 2010/590"REKABET KURULU KARARININ İPTALİ İSTEMİ ( Soruşturmayı Yürüten Kurul Üyesinin Görüşünü Önceden Oluşturduğu ve Açıkladığı - Aynı Üyenin Nihai Kararın Verileceği Toplantıya Katılıp Oy Kullanmasının Tarafsızlık İlkesine Aykırı Olduğu )
TARAFSIZLIK İLKESİNE AYKIRILIK ( Rekabet Kurulu Kararının İptali İstemi - Soruşturmayı Yürüten Kurul Üyesinin Görüşünü Önceden Oluşturduğu ve Açıkladığı/Aynı Üyenin Nihai Kararın Verileceği Toplantıya Katılıp Oy Kullanmasının Tarafsızlık İlkesine Aykırı Olduğu )
SORUŞTURMAYI YÜRÜTEN KURUL ÜYESİNİN GÖRÜŞÜNÜ ÖNCEDEN OLUŞTURMASI ( Aynı Üyenin Nihai Kararın Verileceği Toplantıya Katılıp Oy Kullanmasının Tarafsızlık İlkesine Aykırı Olduğu - Rekabet Kurulu Kararının İptali İstemi )
YÖNETİM ORGANINDA GÖREV ALAN KİŞİYE PARA CEZASI VERİLMESİ ( Davacı Şirket Tüzel Kişiliğinin Dava Konusu Kurul Kararının Şirketin Yönetim Organında Görev Alan Kişiye Para Cezası Verilmesine İlişkin Kısmının İptali İsteminde Hukuki Menfaatinin Bulunmadığı )"
IDDGK8.4.2010E. 2008/329 K. 2010/593"KARAR DÜZELTME İSTEMİ ( Danıştay Dava Daireleri İle İdari veya Vergi Dava Daireleri Kurulları Tarafından Verilen Kararların Düzeltilebilmesi Ancak İdari Yargılama Usulü Kanunu'nun 54. Md. Yazılı Nedenlerle İstenebileceği )
DANIŞTAY DAVA DAİRELERİ İLE İDARİ VEYA VERGİ DAVA DAİRELERİ KURULLARI KARARLARI ( Düzeltilebilmesi Ancak İdari Yargılama Usulü Kanunu'nun 54. Md. Yazılı Sebeplerden Birinin Bulunması Halinde İstenebileceği )"
IDDGK8.4.2010E. 2009/262 K. 2010/601"HÜKMİ ŞAHISLARA YAPILACAK TEBLİGAT ( Öncelikle Hükmi Şahsın Yetkilisine Yapılması Yetkili Kişinin Bulunmaması veya Evrakı Alacak Durumda Olmaması Halinde İse Memur veya Müstahdemlerine Tebligat Yapılması Gerektiği )
MEMUR VE MÜSTAHDEMLERE TEBLİGAT ( Tüzel Kişiliğin Yetkilisinin İşyerinde Bulunmaması Nedeniyle Tebligatın Bu Kişilere Yapıldığının Belirtilmesinin Zorunlu Olduğu )
TEBLİGAT ( Memur Ve Müstahdemlere Yapılacak Tebligatta Tüzel Kişiliğin Yetkilisinin İşyerinde Bulunmaması Nedeniyle Tebligatın Bu Kişilere Yapıldığının Belirtilmesinin Zorunlu Olduğu )"
IDDGK8.4.2010E. 2009/2755 K. 2010/736"BAYİLİK LİSANSI OLMAKSIZIN AKARYAKIT SATIŞI YAPMA ( İdari Para Cezası Verilmesine Esas Alınan Kuralın Yürürlükten Kaldırılması veya Lehe Düzenleme Yapılması Yoluyla Ortaya Çıkan Yeni Hukuki Durumun Dikkate Alınması Gerektiği )
İDARİ PARA CEZASI ( Bayilik Lisansı Olmaksızın Akaryakıt Satışı Yapma - İhlalin Gerçekleştiği Tarih Esas Alınarak İşlem Tarihindeki veya Cezanın Tahsil Tarihindeki Ceza Miktarındaki Lehe Düzenlemelerin de Göz Önüne Alınması Gerektiği )
LEHE YASAL DÜZENLEMELER ( Bayilik Lisansı Olmaksızın Akaryakıt Satışı Yapma - İdari Para Cezası Verilmesine Esas Alınan Kuralın Yürürlükten Kaldırılması veya Lehe Düzenleme Yapılması Yoluyla Ortaya Çıkan Yeni Hukuki Durumun Dikkate Alınması Gerektiği )
ENERJİ PİYASASI DÜZENLEME KURULU KARARININ İPTALİ İSTEMİ ( Bayilik Lisansı Olmaksızın Akaryakıt Satışı Yapma - İdarece Verilen Para Cezasının Tahsil Edileceği Tarihte Ceza Miktarında Lehe Bir Değişiklik Söz Konusu İse Bu Miktar Esas Alınarak Tahsilat Yapılacağı )"
IDDGK29.4.2010E. 2006/2735 K. 2010/905"LİSANS EĞİTİMİNİN GEÇERLİLİĞİ ( İçin Seviye Tespit Sınavına Davet Edilmesine İlişkin İşlemde ve İşlemin Dayanağını Oluşturan Yükseköğretim Yürütme Kurulu Kararında Hukuka Aykırılık Görülmediği )
ÖĞRENCİ GETİRME PROJESİ ( Türk Cumhuriyetleri İle Türk ve Akraba Topluluklarından Devlet Burslusu Olarak Öğrenci Getirme Projesi Çerçevesinde Davacıya Uzmanlık Eğitimi Yapma İmkanının Tanınmış Olmasının Lisans Eğitiminin Tanındığı Anlamına Gelmeyeceği )
İHTİSAS EĞİTİMİ ( Davacının Aldığı İhtisas Eğitimi Genel Tıp Eğitimi Üzerine Yapılan Üst Eğitim Olduğundan Uzmanlık Eğitimi Alanındaki Başarının Genel Tıp Eğitimine İlişkin Sayılmasının Mümkün Olmadığı )"
IDDGK29.4.2010E. 2009/901 K. 2010/903"YASA GEREĞİ GÖREVDEN ALINMA ( Söz Konusu Yasa Kuralının Anayasa Mahkemesi Kararıyla İptal Edilmesi ve Görevden Alınmasının Hukuka Aykırı Olduğunun Bu Suretle Ortaya Çıkması Karşısında Oluşan Maddi Zararının Davalı İdarece Hizmet Kusuru Esasları Uyarınca Ödeneceği )
HİZMET KUSURU ( Yasa Gereği Görevden Alınma - Söz Konusu Yasa Kuralının Anayasa Mahkemesi Kararıyla İptal Edilmesi ve Görevden Alınmasının Hukuka Aykırı Olduğunun Ortaya Çıktığı/Oluşan Maddi Zararının Davalı İdarece Ödeneceği )
MADDİ TAZMİNAT ( Yasa Gereği Görevden Alınma - Söz Konusu Yasa Kuralının Anayasa Mahkemesi Kararıyla İptal Edilmesi ve Görevden Alınmasının Hukuka Aykırı Olduğunun Ortaya Çıktığı/Oluşan Maddi Zararının Davalı İdarece Hizmet Kusuru Esasları Uyarınca Ödeneceği )
ANAYASA MAHKEMESİ İPTAL KARARI ( Yasa Gereği Görevden Alınma - Görevden Alınmasının Hukuka Aykırı Olduğunun Ortaya Çıktığı/Oluşan Maddi Zararının Davalı İdarece Hizmet Kusuru Esasları Uyarınca Ödeneceği )"
IDDGK6.5.2010E. 2006/2958 K. 2010/910"ADALET TEŞKİLATINI GÜÇLENDİRME VAKFI ( "Adalet Hizmeti"ne Yardımcı ve "O"na Bitişik Olarak Kamu Hizmeti Yerine Getiren ve Ağırlıklı Olarak Kamusal Bir Nitelik Taşıması Dolayısıyla Kamu Tüzel Kişiliğine Yaklaşan Yeni Bir Müessese Olduğu )
KAMU TÜZEL KİŞİLİĞİ ( Adalet Teşkilatını Güçlendirme Vakfının "Adalet Hizmeti"ne Yardımcı ve "O"na Bitişik Olarak Kamu Hizmeti Yerine Getiren ve Ağırlıklı Olarak Kamusal Bir Nitelik Taşıması - Kamu Tüzel Kişiliğine Yaklaşan Yeni Bir Müessese Olduğu )
KAMU İHALE KANUNU KAPSAMINDA VAKIF ( Adalet Teşkilatını Güçlendirme Vakfının "Adalet Hizmeti"ne Yardımcı ve "O"na Bitişik Olarak Kamu Hizmeti Yerine Getirmesi Nedeniyle )"
IDDGK27.5.2010E. 2009/111 K. 2010/1048"EMNİYET ÖRGÜTÜ DİSİPLİN TÜZÜĞÜ (8/22. Md.sinde "Kaçakçılarla İlişki Kurmak" Denilmek Suretiyle Kaçakçılık Yapan Kişi ya da Kişilerle Mesleğin Gerekleri Dışında Kurulan Her Türlü İlişkinin Yaptırıma Bağlandığı)
MESLEKTEN ÇIKARMA CEZASI (Emniyet Örgütü Disiplin Tüzüğü'nün 8/22. Maddesinde "Kaçakçılarla İlişki Kurmak" Denilmek Suretiyle Kaçakçılık Yapan Kişi ya da Kişilerle Mesleğin Gerekleri Dışında Kurulan Her Türlü İlişkinin Yaptırıma Bağlandığı - Bu Cezanın Verilebilmesi İçin Bu İlişkinin Ayrıca Kaçakçılık Yapma Amacını Taşımasına Gerek Olmadığı)
KAÇAKÇILIK (Emniyet Örgütü Disiplin Tüzüğü'nün 8/22. Maddesinde "Kaçakçılarla İlişki Kurmak" Denilmek Suretiyle Kaçakçılık Yapan Kişi ya da Kişilerle Mesleğin Gerekleri Dışında Kurulan Her Türlü İlişkinin Yaptırıma Bağlandığı)"
IDDGK10.6.2010E. 2009/2756 K. 2010/1305"ENERJİ PİYASASI DÜZENLEME KURULU KARARININ İPTALİ İSTEMİ ( Dağıtıcı Lisansı Sahiplerinin Bayilik Lisansı Olmayan Gerçek ve Tüzel Kişilere Akaryakıt İkmali Yapmasının Yasak Olduğuna İlişkin Bir Hükme Yer Verilmediği - Verilen İdari Para Cezasında Hukuka Uyarlık Görülmediği )
LİSANSI OLMAYAN BAYİLERE AKARYAKIT SATIŞI ( Dağıtıcı Lisansı Sahiplerinin Bayilik Lisansı Olmayan Gerçek ve Tüzel Kişilere Akaryakıt İkmali Yapmasının Yasak Olduğuna İlişkin Bir Hükme Yer Verilmediği - İdari Para Cezası Verilemeyeceği )
AKARYAKIT SATIŞI ( Dağıtıcı Lisansı Sahiplerinin Bayilik Lisansı Olmayan Gerçek ve Tüzel Kişilere Akaryakıt İkmali Yapmasının Yasak Olduğuna İlişkin Bir Hükme Yer Verilmediği )
İDARENİN LİSANSI BULUNMAYAN BAYİLERİNE AKARYAKIT İKMALİ YAPMAMASI KONUSUNDA UYARMASI ( Yazının Tebliğinden İtibaren İkmalde Bulunduğu Lisanssız Her Bir Bayi İçin Ayrı Ayrı Para Cezası Uygulanması Gerektiği )"
IDDGK17.6.2010E. 2010/309 "YURTDIŞI YÜKSEKÖĞRETİM DİPLOMALARI DENKLİK YÖNETMELİĞİ (İdarenin Düzenleme Yetkisini Kullanarak Uzaktan Eğitime İlişkin İlkelerin Yükseköğretim Genel Kurulunca Ayrıca Belirleneceği Yolunda Düzenleme Yapmasının Hukuka Aykırı Olduğu)
UZAKTAN EĞİTİM (Yurtdışı Yükseköğretim Diplomaları Denklik Yönetmeliği - İdarenin Düzenleme Yetkisini Kullanarak Uzaktan Eğitime İlişkin İlkelerin Yükseköğretim Genel Kurulunca Ayrıca Belirleneceği Yolunda Düzenleme Yapmasının Hukuka Aykırı Olduğu)
DÜZENLEME YETKİSİNİN YÖK GENEL KURULUNA BIRAKILMASI (Yurtdışı Yükseköğretim Diplomaları Denklik Yönetmeliği - İdarenin Uzaktan Eğitime İlişkin İlkelerin Yükseköğretim Genel Kurulunca Ayrıca Belirleneceği Şeklinde Yönetmelikte Değişiklik Yapamayacağı)
İDARENİN DÜZENLEME YETKİSİ (Yurtdışı Yükseköğretim Diplomaları Denklik Yönetmeliği - İdarenin Uzaktan Eğitime İlişkin İlkelerin Yükseköğretim Genel Kurulunca Ayrıca Belirleneceği Şeklinde Yönetmelikte Değişiklik Yapamayacağı)"
IDDGK23.9.2010E. 2010/852 "İDARİ İŞLEMİN UYGULANMASI HALİNDE TELAFİSİ GÜÇ VEYA İMKANSIZ ZARARLARIN DOĞMASI ( İdari İşlemin Açıkça Hukuka Aykırı Olması Şartlarının Birlikte Gerçekleşmesi Durumunda Yürütmenin Durdurulmasına Karar Verilebileceği )
YÜRÜTMENİN DURDURULMASINA KARARI ( Ancak İdari İşlemin Uygulanması Halinde Telafisi Güç veya İmkansız Zararların Doğması ve İdari İşlemin Açıkça Hukuka Aykırı Olması Şartlarının Birlikte Gerçekleşmesi Durumunda Verilebileceği )
İDARİ İŞLEMİN AÇIKÇA HUKUKA AYKIRI OLMASI ( İdari İşlemin Uygulanması Halinde Telafisi Güç veya İmkansız Zararların Doğması Şartlarının Birlikte Gerçekleşmesi Durumunda Yürütmenin Durdurulmasına Karar Verilebileceği )"
IDDGK30.9.2010E. 2010/639 "ELEKTRONİK HABERLEŞME CİHAZLARINA GÜVENLİK SERTİFİKASI DÜZENLENMESİNE İLİŞKİN YÖNETMELİK ( Yapılacak Bilimsel Bir Çalışma Sonucuna Göre Düzenleme Yapılması Gerekirken Salt İlgili Kamu Kurum ve Kuruluşlarının Görüşlerinin Alınmasıyla Yetinilerek Yapılan Düzenlemede Hukuka Uyarlık Görülmediği )
SAĞLIKLI BİR ÇEVREDE YAŞAM HAKKI ( İle Doğrudan İlgisi Bulunan Dava Konusu Yönetmeliğin Hazırlanması Esnasında İlgili Tüm Kamu Kurum ve Kuruluşlarının Görüşlerinin Alınması Gerektiği - Elektronik Haberleşme Cihazlarına Güvenlik Sertifikası Düzenlenmesine İlişkin Yönetmelik )
BİLİMSEL ÇALIŞMA ( Elektronik Haberleşme Cihazlarına Güvenlik Sertifikası Düzenlenmesine İlişkin Yönetmelik - Yapılacak Bilimsel Bir Çalışma Sonucuna Göre Düzenleme Yapılması Gerekirken Salt İlgili Kamu Kurum ve Kuruluşlarının Görüşlerinin Alınmasıyla Yetinilerek Yapılan Düzenlemede Hukuka Uyarlık Görülmediği )"
IDDGK7.10.2010E. 2007/136 K. 2010/1358"İMAR PLANLARININ KESİNLEŞMESİ ( Bir Ay Süreyle Askıya Çıkarılmak Suretiyle İlan Edilmeleri Gerektiği ve Onaylandıktan Sonra İlan Edilmeksizin Uygulamaya Konulan Bir İmar Planı Yasa'da Öngörülen Usul Tamamlanmaksızın Tesis Edilmiş Bir İşlem Olacağı - Bu Şekil Eksikliği Nedeniyle İptalinin Gerekeceği )
ŞEKİL EKSİKLİĞİ ( İmar Planlarının Kesinleşmesi - Bir Ay Süreyle Askıya Çıkarılmak Suretiyle İlan Edilmeleri Gerektiği ve Onaylandıktan Sonra İlan Edilmeksizin Uygulamaya Konulan Bir İmar Planı Yasa'da Öngörülen Usul Tamamlanmaksızın Tesis Edilmiş Bir İşlem Olacağı - Bu Şekil Eksikliği Nedeniyle İptalinin Gerekeceği )
İDARİ DAVA ( Ortada Kesin ve Uygulanabilir İdari Davaya Konu Edilebilecek Nitelikte Bir İmar Planının Bulunmadığı Gerekçesiyle 2577 S. Yasa'nın 15/1-B Md. Uyarınca Davanın Reddine İlişkin Olarak Verilen Kararda Hukuka Uyarlık Bulunmadığı )"
IDDGK7.10.2010E. 2007/269 K. 2010/1360"MADDİ TAZMİNAT DAVASI ( Süreaşımı Nedeniyle Reddi Halinde Karşı Taraf Vekili İçin Maktu Avukatlık Ücretine Hükmedilmesi Gerektiği )
AVUKATLIK ÜCRETİ ( Süreaşımı Nedeniyle Davanın Reddi Halinde Karşı Taraf Vekili İçin Maktu Avukatlık Ücretine Hükmedilmesi Gerektiği - Maddi Tazminat Talebi )
SÜREAŞIMI NEDENİYLE DAVANIN REDDİ ( Maddi Tazminat - Karşı Taraf Vekili İçin Maktu Avukatlık Ücretine Hükmedilmesi Gerektiği )"
IDDGK7.10.2010E. 2009/2684 K. 2010/1382"MADDİ VE MANEVİ TAZMİNAT ( Türk Vatandaşlığının Kaybettirilmesi Nedeniyle - İdarece Hatalı İşlem ve Eylemlerin Olumsuz Sonuçlarının Davanın Açıldığı Tarihte de Devam Ettiği/Davanın Süresinde Olduğu )
İDARENİN HATALI İŞLEM VE EYLEMLERİNİN OLUMSUZ SONUÇLARI ( Maddi ve Manevi Tazminat Davanın Açıldığı Tarihte de Devam Ettiği - 60 Günlük Sürenin Geçirildiğinden Söz Edilemeyeceği/Davanın Süresinde Olduğu )
SÜRE AŞIMI ( Türk Vatandaşlığının Kaybettirilmesi Nedeniyle Maddi ve Manevi Tazminat Talebi - İdarece Hatalı İşlem ve Eylemlerin Olumsuz Sonuçlarının Davanın Açıldığı Tarihte de Devam Ettiği 60 Günlük Sürenin Geçirildiğinden Söz Edilemeyeceği )
TÜRK VATANDAŞLIĞININ KAYBETTİRİLMESİ ( Dayalı Maddi ve Manevi Tazminat Davası - 60 Günlük Süre Geçirildiğinden Davanın Reddedilemeyeceği/İdarece Hatalı İşlem ve Eylemlerin Olumsuz Sonuçlarının Davanın Açıldığı Tarihte de Devam Ettiği )"
IDDGK14.10.2010E. 2008/2039 K. 2010/1400"İDARİ YARGIDA 60 GÜNLÜK DAVA AÇMA SÜRESİ ( Araç Muayene İstasyonlarının Açılması Hakkında Yönetmeliğin İptali Talebi - Süresinde Dava Açılmasa da Davacının Adli Yargıda Tespit ve İstasyonları Devrettiği Şirkete Yapılmış İhtarnameler Bulunduğu/Davanın Süresinde Açıldığının Kabul Edileceği )
ZAMANAŞIMI ( Araç Muayene İstasyonlarının Açılması Hakkında Yönetmeliğin İptali Talebi - Süresinde Dava Açılmasa da Davacının Adli Yargıda Tespit ve İstasyonları Devrettiği Şirkete Yapılmış İhtarnameler Bulunduğu/Davanın Süresinde Açıldığının Gözetileceği )
YÖNETMELİK MADDELERİNİN İPTALİ TALEBİ ( Araç Muayene İstasyonlarının Açılması Hakkında - Süresinde Dava Açılmasa da Davacının Adli Yargıda Tespit ve İstasyonları Devrettiği Şirkete Yapılmış İhtarnameler Bulunduğu/Davanın Süresinde Açıldığının Kabulü Gereği )"
IDDGK4.11.2010E. 2006/3066 K. 2010/1473"PETROL SAHASININ KARASULARIMIZIN DIŞINDA KALMASI ( Bu Sahalara İlişkin Hukuki Rejimin Bakanlar Kurulunca Belirlenmesi Nedeniyle Olayda Diğer Sahalara İlişkin 6326 S. Petrol Kanunu Hükümlerinin Uygulanamayacağı )
PETROL KANUNU'NUN UYGULAMA ALANI ( Uyuşmazlığa Konu Petrol Sahasının Karasularımızın Dışında Kalması ve Bu Sahalara İlişkin Hukuki Rejimin Bakanlar Kurulunca Belirlenmesi Nedeniyle Olayda Diğer Sahalara İlişkin 6326 S. Petrol Kanunu Hükümlerinin Uygulanamayacağı )"
IDDGK4.11.2010E. 2010/2072 K. 2010/1467"TELEKOMÜNİKASYON YOLUYLA YAPILAN İLETİŞİMİN DENETLENMESİ ( 5271 S.K.'da Yönetmelikle Düzenlenecek Konuların Açıkça Belirlendiği - Bu Konuda Adalet Bakanlığına Yönetmelik Çıkarma Yetkisi Verilmediğinin Dikkate Alınacağı )
GİZLİ SORUŞTURMACI ( 5271 S.K.'da Yönetmelikle Düzenlenecek Konuların Açıkça Belirlendiği - Güçler Ayrılığı İlkesi ve Yetki Unsuru Dikkate Alındığında Adalet Bakanlığı Tarafından Yönetmelikle Düzenlenen İlgili Maddelerin İptal Edileceği )
TEKNİK ARAÇLARLA İZLEME ( 5271 S.K.'da Yönetmelikle Düzenlenecek Konuların Açıkça Belirlendiği - Bu Konuda Adalet Bakanlığına Yönetmelik Çıkarma Yetkisi Verilmediğinin Dikkate Alınacağı )
ADALET BAKANLIĞININ YETKİSİ ( Telekomünikasyon Yoluyla Yapılan İletişimin Denetlenmesi Gizli Soruşturmacı ve Teknik Araçlarla İzleme Konusunda Adalet Bakanlığına Yönetmelik Çıkarma Yetkisi Verilmediğinin Gözönüne Alınacağı )
GÜÇLER AYRILIĞI İLKESİ ( 5271 S.K.'da Yönetmelikle Düzenlenecek Konuların Açıkça Belirlendiği - Yetki Verilmeyen Bir Konuda Adalet Bakanlığının Yönetmelik Düzenleyemeyeceği )
İDARE HUKUKUNDA YETKİ UNSURU ( 5271 S.K.'da Yönetmelikle Düzenlenecek Konuların Açıkça Belirlendiği - Yetki Verilmeyen Bir Konuda Adalet Bakanlığının Yönetmelik Düzenleyemeyeceği )"
IDDGK2.12.2010E. 2006/1042 K. 2010/1761"İDARİ ATEŞE OLARAK GÖREV YAPAN DAVACININ YURT İÇİ GÖREVE ATANMASI ( İptal Davasının Açılmamış Olmasının O İşlem Bakımından Tam Yargı Davası Açılmasına Hukuki Bir Engel Oluşturmadığı - Doğrudan Doğruya Tam Yargı Davası Açabileceği )
İPTAL DAVASININ AÇILMAMIŞ OLMASI ( O İşlem Bakımından Tam Yargı Davası Açılmasına Hukuki Bir Engel Oluşturmadığı - Doğrudan Doğruya Tam Yargı Davası Açabileceği )
TAM YARGI DAVASI ( İptal Davasının Açılmamış Olmasının O İşlem Bakımından Tam Yargı Davası Açılmasına Hukuki Bir Engel Oluşturmadığı - Doğrudan Doğruya Tam Yargı Davası Açabileceği )"
IDDGK2.12.2010E. 2006/3707 K. 2010/1790"İMTİYAZ SÖZLEŞMELERİ ( Danıştay İncelemesinden Geçirilmeyen Sözleşmenin Bu Niteliğini Taşımadığı - Doğan Uyuşmazlığın Görüm ve Çözümünde İlk Derece Mahkemesi Olarak Danıştay Değil İdare Mahkemesinin Görevli Olduğu )
DANIŞTAY İNCELEMESİNDEN GEÇİRİLMEYEN SÖZLEŞME ( Doğan Uyuşmazlığın Görüm ve Çözümünde İlk Derece Mahkemesi Olarak Danıştay Değil İdare Mahkemesinin Görevli Olduğu - İmtiyaz Sözleşmesi Niteliğini Taşımadığı )
GÖREV ( Danıştay İncelemesinden Geçirilmeyen Sözleşmenin İmtiyaz Sözleşmesi Niteliğini Taşımadığı - Doğan Uyuşmazlığın İlk Derece Mahkemesi Olarak Danıştayda Değil İdare Mahkemesinde Görülüp Çözümleneceği )"
IDDGK2.12.2010E. 2009/809 K. 2010/1820"OTOGAZ İSTASYONUNDA TÜP DOLUMUNA YARAYAN APARAT BULUNDURMA ( İdari Para Cezasının İptali Davası - Otogaz Bayilerinin Otogaz İsitasyonlarında LPG Tüpü Dolumu ve Satışı Yapmamaları Dolum Yapmaya Yarayan Hiçbir Alet Makine ve Techizat Bulundurmamakla Yükümlü Olduğu )
İDARİ PARA CEZASININ İPTALİ DAVASI ( Otogaz İstasyonunda Tüp Dolumuna Yarayan Aparat Bulundurulması Halinde İdari Para Cezası Uygulanacağı - Yapılan Denetimlerde Mutfak Tüpü Dolumunda Kullanılan Aparat Bulunduğu Sabit Olduğundan İdari Para Cezasının Yerinde Olduğu )"
IDDGK2.12.2010E. 2010/3010 K. 2010/2101"LİSANS OLMADAN AKARYAKIT TAŞIMACILIĞI YAPMA ( Akaryakıt Taşıma Faaliyetinde Lisans Alma veya Bayilik Lisansına İşlenmesi Zorunluluğunun Ortadan Kaldırıldığı - EPDK'nın İdari Para Cezası Verilmesi İşleminin İptaline Karar Verileceği )
İDARİ PARA CEZASINA DAYANAK KURALIN ORTADAN KALDIRILMASI ( Akaryakıt Taşıma Faaliyetinde Lisans Alma veya Bayilik Lisansına İşlenmesi Zorunluluğunun Ortadan Kaldırıldığı - EPDK'nın İdari Para Cezası Verilmesi İşleminin Hukuka Aykırı Olduğu )
KARAYOLUYLA AKARYAKIT TAŞIMACILIĞININ LİSANSSIZ YAPILMASI NEDENİYLE İDARİ PARA CEZASI VERİLMESİ ( Akaryakıt Taşıma Faaliyetinde Lisans Alma veya Bayilik Lisansına İşlenmesi Zorunluluğunun Ortadan Kaldırıldığı - Para Cezası Verilemeyeceği )
AKARYAKIT TAŞIMACILIĞININ LİSANSSIZ YAPILMASI ( Akaryakıt Taşıma Faaliyetinde Lisans Alma veya Bayilik Lisansına İşlenmesi Zorunluluğunun Ortadan Kaldırıldığı - EPDK'nın İdari Para Cezası Verilmesi İşleminin Hukuka Aykırı Olduğu )"
IDDGK9.12.2010E. 2006/1321 K. 2010/2160"YARGI KARARININ UYGULANMASI ( Başvurunun Reddedilmesi Halinde İdare Hukuku Bakımından Tek Yanlı İrade Beyanı İçeren ve İlgili Hakkında Hukuki Sonuç Yaratan Bir İşlem Tesis Edilmiş Olacağından Bu İşleme Karşı İptal Davası Açabileceği )
İPTAL DAVASI ( İdare Hukuku Bakımından Tek Yanlı İrade Beyanı İçeren ve İlgili Hakkında Hukuki Sonuç Yaratan Bir İşlem Tesis Edilmiş Olacağından Bu İşleme Karşı Davacının İptal Davası Açabileceği )
İDERİNİN YARGI KARARINI KENDİLİĞİNDEN UYGULAMASI GEREĞİ ( Tek Yanlı İrade Beyanı İçeren ve İlgili Hakkında Hukuki Sonuç Yaratan Bir İşlem Tesis Edilmiş Olacağından Bu İşleme Karşı Davacının İptal Davası Açabileceği )"
IDDGK9.12.2010E. 2006/2863 K. 2010/2172"KABUL EDİLEMEZ YOLCUYA UYGULANACAK KURALLARA UYMAYAN KİŞİLER ( Bu Kişilere İdari Para Cezası Uygulanacağına İlişkin Yönerge Hükümlerinin Anayasaya Aykırı Olduğu - İdarenin Düzenleme Alanı Olmayan Bir Konuda Düzenleme Yapamayacağı )
HAVA HUDUT KAPILARINDA KABUL EDİLEMEZ YOLCUYA UYGULANACAK PROSEDÜR ( Bu Kişilere Para Cezası Uygulanacağına İlişkin Yönerge Hükümlerinin Anayasaya Aykırı Olduğu )
İDARENİN DÜZENLEME YETKİSİ ( Uluslararası Sözleşmeden ve Bağlı Olduğu Kanunda Yer Verilmeyen Kabul Edilemez Yolcuya İdari Para Cezası Uygulanacağına Dair Bir Düzenlemenin Yönerge İle Yapılamayacağı )
İDARİ PARA CEZASI ( Uluslararası Sözleşmeden ve Bağlı Olduğu Kanunda Yer Verilmeyen Kabul Edilemez Yolcuya İdari Para Cezası Uygulanacağına Dair Bir Düzenlemenin Yönerge İle Yapılamayacağı )"
IDDGK9.12.2010E. 2010/2182 K. 2010/2211"EKİPMAN SÖZLEŞMESİ (Akaryakıt Sektöründe İşletme Sözleşmelerinin Yanı Sıra Taraflar (Sağlayıcı/Dağıtıcı İle Bayi) Arasında Süresi 15-20 Yıl Arasında Değişen Kira Sözleşmeleri ya da İntifa Hakkı Sözleşmeleri İle Ekipman Sözleşmeleri Yapıldığı)
İŞLETME SÖZLEŞMELERİ (Beş Yıldan Az Süreli Yapılsa Dahi Temyize Konu Kararda Ayrıntısı Açıklanan Süresi Beş Yıldan Fazla Olan Kira ya da İntifa Hakkı İle Ekipman Sözleşmelerinin İşletme Sözleşmesine Olan Etkisi Nedeniyle İşletme Sözleşmesinin Süresi de Uzayacağı - Mevcut Sözleşmeler Yönünden Açıkça Rekabet İhlali Oluşturacağı)
REKABET İHLALİ (İşletme Sözleşmesi Beş Yıldan Az Süreli Yapılsa Dahi Temyize Konu Kararda Ayrıntısı Açıklanan Süresi Beş Yıldan Fazla Olan Kira ya da İntifa Hakkı İle Ekipman Sözleşmelerinin İşletme Sözleşmesine Olan Etkisi Nedeniyle İşletme Sözleşmesinin Süresi Uzayacağından Mevcut Sözleşmeler Yönünden Oluşturacağı)
KAZANILMIŞ HAKLAR (Kararların Geçmişte Tanınan Muafiyetlerin ve Yapılan Sözleşmelerin Geçersizliğine Yönelik Olmadığı Görüldüğünden Yine Mevcut Sözleşmeler Yönünden 2002/2 S. Tebliğ Hükmü İle Geçiş Sürecinin de Öngörülmüş Olması Karşısında Kazanılmış Hakların İhlalinden Söz Edilemeyeceği)"
IDDGK9.12.2010E. 2010/2469 K. 2010/2308"AKARYAKIT BAYİLİĞİNİN LİSANS ALMADAN YAPILMASI ( Faaliyetin Varlığına Dair Herhangi Bir Bilgi ve Belge Sunulmadığı - İdari Para Cezasının İptaline Karar Verileceği )
EPDK KARARININ İPTALİ TALEBİ ( Lisanssız Akaryakıt Faaliyetinde Bulunmak Faaliyetinin Varlığına Dair Herhangi Bir Bilgi ve Belge Sunulmadığı - EPDK Tarafından Verilen İdari Para Cezasının Hukuka Aykırı Olduğu )
LİSANSSIZ AKARYAKIT BAYİLİĞİ FAALİYETİNDE BULUNMAK ( Faaliyetin Varlığına Dair Herhangi Bir Bilgi ve Belge Sunulmadığı - EPDK Tarafından Verilen İdari Para Cezasının İptaline Karar Verileceği )
İDARİ PARA CEZASINA İLİŞKİN EPDK KARARININ İPTALİ İSTEMİ ( Faaliyetin Varlığına Dair Herhangi Bir Bilgi ve Belge Sunulmadığı - Yeterli Tespite Dayanılmadan EPDK Tarafından Verilen İdari Para Cezasının İptaline Karar Verileceği )"
IDDGK16.12.2010E. 2007/2513 K. 2010/2429"YAŞ KOŞULU (Memuriyete Girişte Aranacak Yaş Koşulunun Sadece Genel Olarak Alt Sınır Şeklinde Belirlendiği ve İdarelerin Yerine Getirmekle Yükümlü Oldukları Hizmetin Özellikleri ve Niteliği Dikkate Alınarak Yaş Konusunda Üst Sınır Belirlemelerinin Mümkün Olduğu)
MEMURİYETE GİRİŞTE ARANACAK YAŞ KOŞULU (Sadece Genel Olarak Alt Sınır Şeklinde Belirlendiği ve İdarelerin Yerine Getirmekle Yükümlü Oldukları Hizmetin Özellikleri ve Niteliği Dikkate Alınarak Yaş Konusunda Üst Sınır Belirlemelerinin Mümkün Olduğu)
ATAMANIN YAPILMAMASI İŞLEMİNİN İPTALİ İSTEMİ (Davacının Dava Konusu Yönetmelik Hükmünde Yer Alan 27 Yaşından Gün Almamış Olma Koşulunu Taşımadığı Anlaşıldığından Atamasının Yapılmamasına İlişkin İşlemde Mevzuata Aykırılık Bulunmadığı)"
IDDGK16.12.2010E. 2010/2027 K. 2010/2413"TASARRUF MEVDUATI SİGORTA FONU TARAFINDAN KONULAN HACİZ (İhtiyati Haciz İşleminin İptali İstemi - Banka Tarafından Bildirilen Sigortaya Tabi Mevduat İle Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu Tarafından Tespit Edilen Miktar Arasındaki Farkın Tamamından Sorumlu Tutulmasında Hukuka Uyarlık Bulunmadığı)
İHTİYATİ HACİZ İŞLEMİNİN İPTALİ İSTEMİ (Banka Tarafından Bildirilen Sigortaya Tabi Mevduat İle Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu Tarafından Tespit Edilen Miktar Arasındaki Farkın Tamamından Sorumlu Tutulmasında Hukuka Uyarlık Bulunmadığı)
BANKA TARAFINDAN YETKİLİ MERCİİLERE BEYAN EDİLEN SİGORTAYA TABİ MEVDUAT TUTARI ARASINDA BİR FARK BULUNMASI (Bu Farkın Takip ve Tahsiline 4389 S. Bankalar Kanunu'nun 14 ve 15. Maddelerinde Yer Alan Hükümler Dahilinde Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu Tarafından Karar Verilebileceği)"
IDDGK23.12.2010E. 2008/1296 K. 2010/2496"DURUŞMA YAPILMASINI İSTEYEN DAVACI LEHİNE KARAR VERİLMESİ ( Verilmesinden Sonra Duruşma Yapılmadığını İleri Sürerek Temyiz İsteminde Bulunmadığı Gibi Davalı İdarenin de Bu Yönde Bir İddiası Olmadığından Duruşma Yapılmamasının Tek Başına Bozma Nedeni Olmadığı )
DURUŞMA YAPILMAMASI ( Duruşma Yapılmasını İsteyen Davacı Lehine Karar Verilmesinden Sonra Duruşma Yapılmadığını İleri Sürerek Temyiz İsteminde Bulunmadığı Gibi Davalı İdarenin de Bu Yönde Bir İddiası Olmadığından Duruşma Yapılmamasının Tek Başına Bozma Nedeni Olmadığı )
YETKİ BELGESİ ( Vekaletnamede Bulunan Tevkil Yetkisine İstinaden Duruşmaya Katılan Avukata Verilen Yetki Belgesinin Avukatın Vekaletnamesiz Olarak Yaptığı İşlemlere Sonradan İcazet Verilmesi Anlamını Taşıdığı )"
IDDGK23.12.2010E. 2009/1188 K. 2010/2507"KESİNLEŞMİŞ ULUSAL MAHKEME KARARLARI İLE HUKUKA UYGUN BULUNAN İDARİ İŞLEMLER ( Hukuksal Güvenlik İlkesinin Zarar Gördüğü ve Bir Hakkın Özüne Zarar Veren İhlalin Varlığı Sebebiyle Salt Tazminat Ödenmesinin İhlalden Kaynaklanan Zararı Ortadan Kaldırmasının Güç Olduğu )
YARGILAMANIN YENİLENMESİ ( Yoluyla İhlale Yol Açan İdari İşlemin Hukuksal Denetiminin Yeniden Yapılmasının Anayasa'nın 90. Md.sine ve 2577 S. Yasanın 53/1-1 Md.sinin Getiriliş Amacına Uygun Olduğu )
HUKUKSAL GÜVENLİK İLKESİ ( Zarar Gördüğü ve Bir Hakkın Özüne Zarar Veren İhlalin Varlığı Sebebiyle Salt Tazminat Ödenmesinin İhlalden Kaynaklanan Zararı Ortadan Kaldırmasının Güç Olduğu )"
IDDGK23.12.2010E. 2010/909 K. 2010/2523"HÜKÜMLÜ VE TUTUKLULARI ZİYARET EDEBİLECEK KİŞİLER ( Açık ve Kapalı Görüş Ayrımı Yapılmaksızın Sayılmış Olması ve Aynı Maddenin 3. Fıkrasıyla Adalet Bakanlığına Tanınan Düzenleme Yetkisinin Ziyaretçileri Belirlemeyi İçermemesi Karşısında Yasa Maddesini Sınırlandıran Yönetmeliğin Dava Konusu Maddesinde Hukuka Uyarlık Görülmediği )
CEZA İNFAZ KURUMLARINDAKİ EĞİTİM PROGRAMLARI ( Adalet Bakanlığına Tanınan Düzenleme Yetkisinin Ziyaretçileri Belirlemeyi İçermemesi Karşısında Yasa Maddesini Sınırlandıran Yönetmeliğin Dava Konusu Maddesinde Hukuka Uyarlık Görülmediği )
HÜKÜMLÜYÜ ZİYARET ( Hükümlü ve Tutukluları Ziyaret Edebilecek Kişiler - Açık ve Kapalı Görüş Ayrımı Yapılmaksızın Sayılmış Olması ve Aynı Md.nin 3. Fıkrasıyla Adalet Bakanlığına Tanınan Düzenleme Yetkisinin Ziyaretçileri Belirlemeyi İçermemesi Karşısında Yasa Maddesini Sınırlandıran Yönetmeliğin Dava Konusu Maddesinde Hukuka Uyarlık Görülmediği )"
IDDGK30.12.2010E. 2009/2991 K. 2010/2566"ADLİ YARGI ADALET KOMİSYONUNCA TESİS EDİLEN İŞLEM ( İnfaz ve Koruma Memurunun Yükselme Sınavında Başarılı Olduğu - Yükselme İçin Hal Kağıtlarının 2/3'ünde İyi Olmak Koşulu Arayan Yönetmeliğin Mülga Olduğu/Atama İşleminin İptal Edilmesinin Hukuka Aykırı Olduğu )
İNFAZ VE KORUMA MEMURUNUN GÖREVDE YÜKSELME SINAVINDA BAŞARILI OLMASI ( Yükselme İçin Hal Kağıtlarının 2/3'ünde İyi Olmak Koşulu Arayan Yönetmeliğin Mülga Olduğu - Hal Kağıdı Niteliği Taşımayan Gizli Sicil Raporlarının Hal Kağıdı Olarak Nitelendirilemeyeceği )
MÜFETTİŞ VE KONTROLOR HAL KAĞIDI ( İnfaz ve Koruma Memurunun Yükselme Sınavında Başarılı Olduğu/Yükselme İçin Hal Kağıtlarının 2/3'ünde İyi Olmak Koşulu Arayan Yönetmeliğin Mülga Olduğu - Hal Kağıdı Niteliği Taşımayan Gizli Sicil Raporlarının Hal Kağıdı Olarak Nitelendirilemeyeceği )
GİZLİ SİCİL RAPORLARININ HAL KAĞIDI OLARAK DEĞERLENDİRİLMESİ ( Hukuka Aykırı Olduğu - İnfaz ve Koruma Memurunun Yükselme Sınavında Başarılı Olduğu/Yükselme İçin Hal Kağıtlarının 2/3'ünde İyi Olmak Koşulu Arayan Yönetmeliğin Mülga Olduğunun Gözetileceği )"
IDDGK13.1.2011E. 2010/1116 "TAM GÜN YASASIN İLİŞKİN ANAYASA MAHKEMESİNİN 2010/29 E SAYILI İPTAL KARARI ( İptal Kararında Kamuda Görev Yapan Hekimlerin Aynı Zamanda Serbest Çalışmasının Engellenmesinin Anayasaya Aykırı Olduğuna Dair İbare Bulunmadığı - 5947 S.K.'nın Yürütmesinin Durdurulması Kararının Kaldırılacağı )
KAMUDA GÖREV YAPAN DOKTORLARA TAM GÜN YASASI İLE SERBEST ÇALIŞMA YASAĞI GETİRİLMESİ ( 5947 S.K.'nın İlgili Maddesinin Anayasa Mahkemesince İptal Edildiği/Kararda Kamuda Görev Yapan Hekimlerin Aynı Zamanda Serbest Çalışmasının Engellenmesinin Anayasaya Aykırı Olduğuna Dair İbare Bulunmadığı - 5947 S.K.'nın Yürütmesinin Durdurulması Kararının Kaldırılacağı )
DOKTORLARIN AYNI ANDA KAMUDA GÖREV YAPMALARI VE SERBEST OLARAK ÇALIŞMALARININ YASAKLANMASI ( 5947 S.K. İle - AYM'nin Kanun İle İlgili İptal Kararında Serbest Çalışmanın Engellenmesinin Anayasaya Aykırı Olduğuna Dair İbare Bulunmadığı )"
IDDGK13.1.2011E. 2010/979 "KAMULAŞTIRMA İŞLEMLERİNDE ACELELİK HALİ ( Uygulanabilmesi İçin Bakanlar Kurulu Kararında Acelelik Halini Gerekli Kılan Durumlar İle Acele Kamulaştırmanın Konusu Olan Taşınmazların Açıklıkla Gösterileceği )
ACELELİK HALİ ( Kamulaştırma İşleminde Uygulanabilmesi İçin Bakanlar Kurulu Kararında Acelelik Halini Gerekli Kılan Durumlar İle Acele Kamulaştırmanın Konusu Olan Taşınmazların Açıklıkla Gösterilmesi Gereği )
ENERJİ PİYASASI DÜZENLEME KURULU KARARININ İPTALİ TALEBİ ( EPDK Tarafından Yapılacak Tüm Kamulaştırma İşlemlerinde Acele Kamulaştırma Hükümlerinin Uygulanmasına Karar Verilerek Genel Nitelikte Bir Karar Alınmasının Hukuka Aykırı Olduğu )
BAKANLAR KURULUNA VERİLEN ACELE KAMULAŞTIRMA YETKİSİNİN EPDK'YA DEVREDİLMESİ ( Yapılacak Tüm Kamulaştırma İşlemlerinde Acele Kamulaştırma Hükümlerinin Uygulanmasına Karar Verilerek Genel Nitelikte Bir Karar Alınmasının Hukuka Aykırı Olduğu )"
IDDGK27.1.2011E. 2007/163 K. 2011/5"SÖZLÜ SINAVA ALINMAMASINA İLİŞKİN İŞLEMİN İPTALİ İSTEMİ ( Doktorasını Atanmak İstediği Doçentlik Alanında Yapan Bir Kişi Diğer Koşulları Taşıması Halinde O Alan İçin Doçentlik Sınavına Girebileceği )
DOKTORASINI ATANMAK İSTEDİĞİ DOÇENTLİK ALANINDA YAPAN KİŞİ ( Diğer Koşulları Taşıması Halinde O Alan İçin Doçentlik Sınavına Girebileceği - Davacının Lisans Eğitiminin Başvurduğu Doçentlik Alanı İle Aynı Alanda Olmadığından Bahisle Sözlü Sınava Alınmamasına İlişkin İşlemde Hukuka Uygunluk Bulunmadığı )
LİSANS EĞİTİMİ ( Davacının Lisans Eğitiminin Başvurduğu Doçentlik Alanı İle Aynı Alanda Olmadığından Bahisle Sözlü Sınava Alınmamasına İlişkin İşlemde Hukuka Uygunluk Bulunmadığı )"
IDDGK27.1.2011E. 2010/2603 K. 2011/3"TEMYİZ İSTEĞİNDE BULUNMAMIŞ SAYILMA ( Temyiz Dilekçesi Verilirken Gerekli Harç ve Giderlerin Tamamının Ödenmemiş Olması - Mahkeme veya Danıştay Daire Başkanlığı Tarafından Verilecek Onbeş Günlük Süre İçinde Tamamlanması Tamamlanmaması Halinde Temyizden Vazgeçilmiş Sayılacağı )
GEREKLİ HARÇ VE GİDERLERİN VERİLMEMESİ ( Kararı Veren Mahkeme veya Danıştay Tarafından Verilen Sürede Yatırılması Gereken Harç ve Giderlerin Yatırılmaması - Temyiz İsteminde Bulunmamış Sayılması Gereği )"
IDDGK27.1.2011E. 2010/3538 K. 2011/1"ÜRETİM LİSANSININ İPTALİ ( EPDK'nın İptal Kararının İptali Talebi - 1086 S.K. Md. 166'da Yer Alan Eski Hale Getirme Hükümlerinin Olaya Uygulanarak Karar Düzeltme Talep Edilemeyeceği )
ESKİ HALE GETİRME ( EPDK'nın Üretim Lisansının İptaline İlişkin Kararın İptali Talebi - 1086 S.K. Md. 166'da Yer Alan Eski Hale Getirme Hükümlerinin Olaya Uygulanarak Geçirilmiş Olan Karar Düzeltme Süresinin Tekrar Canlandırılamayacağı )
KARAR DÜZELTME ( EPDK'nın Üretim Lisansının İptaline İlişkin Kararın İptali Talebi - 1086 S.K. Md. 166'da Yer Alan Eski Hale Getirme Hükümlerinin Olaya Uygulanarak Geçirilmiş Olan Karar Düzeltme Süresinin Tekrar Canlandırılamayacağı )"
IDDGK17.2.2011E. 2007/1846 K. 2011/6"SAVUNMA ALINMADAN DİSİPLİN CEZASI VERİLEMEYECEĞİ ( Savunma Hakkının Kullandırılması Amacıyla İlgili Hakkındaki İddiaların Bu İddiaların Dayandığı Delillerin Üzerine Atılı Fiillerin Hukuki Nitelendirmesinin Zorunlu Olduğu )
SAVUNMA HAKKININ KULLANDIRILMASI ( Amacıyla İlgili Hakkındaki İddiaların Bu İddiaların Dayandığı Delillerin Üzerine Atılı Fiillerin Hukuki Nitelendirmesinin ve Önerilen Disiplin Cezasının Bildirilmesinin Zorunlu Olduğu )
DİSİPLİN CEZASI ( Savunma Alınmadan Disiplin Cezası Verilemeyeceği - İlgili Hakkındaki İddiaların Bu İddiaların Dayandığı Delillerin Üzerine Atılı Fiillerin Hukuki Nitelendirmesinin ve Önerilen Disiplin Cezasının Bildirilmesinin Zorunlu Olduğu )"
IDDGK17.2.2011E. 2009/2989 K. 2011/68"AVUKATLIK MESLEĞİNE YAKIŞMAYACAK TUTUM VE DAVRANIŞ ( Çevresince Bilindiği Hususunun Her Türlü Kuşkudan ve Subjektif Değerlendirmelerden Uzak Bir Biçimde Somut Olarak Kanıtlanması Gerektiği - Sadece Mahkumiyet Kararına Konu Fiilin Nitelendirilmesine Bakılarak Baro Levhasına Kaydedilme Konusunda Karar Verilemeyeceği )
ÇALIŞMA HAK VE ÖZGÜRLÜĞÜNE ENGEL OLUŞTURABİLECEK NİTELİKTEKİ DAVRANIŞLAR ( Avukatlık Mesleğine Yakışmayacak Tutum ve Davranışlarının Çevresince Bilindiği Hususunun Her Türlü Kuşkudan ve Subjektif Değerlendirmelerden Uzak Bir Biçimde Somut Olarak Kanıtlanması Gerektiği )
BORA LEVHASINA KAYDEDİLMEME ( Olay Tüm Yönleriyle İncelenmeden Sadece Mahkumiyet Kararına Konu Fiilin Nitelendirilmesine Bakılarak Baro Levhasına Kaydedilme Konusunda Karar Verilemeyeceği )"
IDDGK24.2.2011E. 2007/1884 K. 2011/88"DESTEKTEN YOKSUN KALMA TAZMİNATI TALEBİ ( Vefat Edenin Kalp Hastası Olduğunu ve Sağlık Hizmetleri İyi Olan İlde Çalışma İsteğini Belirtmesine Rağmen İlçeye Atandığı - İdarenin Hizmet Kusur Bulunduğu/Bilirkişiye Maddi ve Manevi Tazminatın Hasaplattırılacağı )
KALP RAHATSIZLIĞI OLAN VEFAT EDENİN YETERLİ SAĞLIK KURULUŞU OLMAYAN İLÇEYE ATANMASI ( Vefat Edenin Dava Dilekçesinde Rahatsızlığını ve Sağlık Hizmetleri İyi Olan İlde Çalışma İsteğini Belirtmesine Rağmen - Maddi ve Manevi Tazminata Hükmedileceği )
NAKİL İŞLEMİ NEDENİYLE İDARENİN HİZMET KUSURU ( Vefat Edenin Kalp Hastası Olduğunu ve Sağlık Hizmetleri İyi Olan İlde Çalışma İsteğini Belirtmesine Rağmen İlçeye Atandığı - İdarenin Hizmet Kusur Bulunduğu/Bilirkişiye Maddi ve Manevi Tazminatın Hasaplattırılacağı )"
IDDGK24.2.2011E. 2009/2502 K. 2011/91"NAZIM İMAR PLANI VE UYGULAMA İMAR PLANINDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASI ( Onay İşleminin İptali İstemi - Yerinde Keşif ve Bilirkişi İncelemesi Yaptırılmasının Zorunlu Bulunduğu Durumlarda Öncelikle Masrafları Davacı Tarafından Karşılanmak Üzere Keşif ve Bilirkişi İncelemesi Yaptırılması Gerektiği )
KEŞİF VE BİLİRKİŞİ İNCELEMESİ ( Nazım İmar Planı ve Uygulama İmar Planında Değişiklik Yapılmasına İlişkin Onay İşleminin İptali İstemi - Yerinde Keşif ve Bilirkişi İncelemesi Yaptırılmasının Zorunlu Bulunduğu Durumlarda Öncelikle Masrafları Davacı Tarafından Karşılanmak Üzere Keşif ve Bilirkişi İncelemesi Yaptırılması Gerektiği )
KEŞİF AVANSI ( Yargılama Sonucu Haksız Çıkan Taraftan Alınmak Şartıyla Davalı İdareden İdarenin Yatırmaması Halinde de Hazineden İstenilerek Yerinde Keşif ve Bilirkişi İncelemesi Yaptırılması Gerektiği )"
IDDGK7.4.2011E. 2007/1221 K. 2011/215"BOŞ ŞEF KADROSUNA ATANMA TALEBİ ( Reddedilmesi Nedeniyle Davacının İptal Davası Açtığı - İdare Mahkemesince Danıştayın Bozma Kararına Uyularak Verilen İptal Kararının Danıştay Dairesince Yeniden Bozulmasının Usuli Kazanılmış Hak İlkesine Aykırı Olduğu )
USULİ KAZANILMIŞ HAK ( Boş Şef Kadrosuna Atanma Talebinin Reddi Nedeniyle Davacının İptal Davası Açtığı/Yerel Mahkeme Kararının Danıştay Tarafından Bozulduğu - Yerel Mahkemenin Bozmaya Uyduğu/Usuli Kazanılmış Hak Oluştuğu )
ŞEFLİK SINAVINI KAZANAN DAVACININ ATANMA TALEBİ ( Reddedilmesi Nedeniyle Davacının İptal Davası Açtığı - İdare Mahkemesince Danıştayın Bozma Kararına Uyularak Verilen İptal Kararının Danıştay Dairesince Yeniden Bozulmasının Usuli Kazanılmış Hak İlkesine Aykırı Olduğu )
DANIŞTAY'IN BOZMA KARARINA YEREL MAHKEMENİN UYMASI ( Boş Şef Kadrosuna Atanma Talebinin Reddi Nedeniyle Davacının İptal Davası Açtığı - Yerel Mahkemenin Bozmaya Uyduğu/Usuli Kazanılmış Hak Oluştuğu )"
IDDGK7.4.2011E. 2007/557 K. 2011/212"YARGI KARARININ UYGULANMAMASINA İLİŞKİN İŞLEMİN İPTALİ ( Manevi Tazminat İstemi - Esasa ve Yürütmenin Durdurulmasına İlişkin Kararlarının İcaplarına Göre İdarenin 30 Günlük Sürede İşlem Tesis Etmeye veya Eylemde Bulunmaya Mecbur Olduğu )
MANEVİ TAZMİNAT İSTEMİ ( Yargı Kararının Uygulanmaması Nedeniyle - 30 Günlük Sürenin Bitimiyle Beraber İdarenin Yargı Kararlarının Gereklerine Göre İşlem Tesis Etmeme Yönündeki İradesi Ortaya Çıktığından Esasa Girilerek Karar Verileceği )
İDARENİN 30 GÜNLÜK SÜREDE İŞLEM TESİS ETMESİ ( Hukuken Zorunlu Olduğu - İdari İşleyiş Nedeniyle Oluşabilecek Olası Gecikmeler İçin Öngörülen 30 Günlük Sürenin Karar Gereklerinin Yerine Getirilmesinin Geciktirilmesi Amacıyla Kullanılamayacağı )
İDARİ İŞLEYİŞ NEDENİYLE OLUŞABİLECEK OLASI GECİKMELER ( Öngörülen 30 Günlük Sürenin Karar Gereklerinin Yerine Getirilmesinin Geciktirilmesi Amacıyla Kullanılamayacağı )
OTUZ GÜNLÜK SÜRE ( Bitimi İle Birlikte Yargı Kararının Uygulanmaması Yolunda İşlem Tesis Edildiği Kabul Edilerek Açılan İptal Davalarının Esasının İnceleneceği )"
IDDGK7.4.2011E. 2011/55 K. 2011/205"TELEKOMÜNİKASYON HİZMETLERİNİN YÜRÜTÜLMESİNE İLİŞKİN İMTİYAZ SÖZLEŞMESİ ( Türk Telekomünikasyon A.Ş'nin Sözleşme İle Hisselerinin Özel Hukuk Tüzel Kişisine Devredildiği - Kurumun Kimi Kamusal Ayrıcalıklara ve Yükümlülüklere Tabi Olduğu )
GÖREV ( Yoksun Kalınan Maaş Farkı Talebi - Nakil Hakkı Bulunan Personeli İle İlgili Olarak Bazı Kamusal Görevler Yüklenen Türk Telekom A.Ş.'nin Bu Görevleri Kapsamında Tesis Ettiği İşlemlerin İdari İşlem Niteliğinde Olduğu/Davanın İdari Yargıda Görüleceği )
TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.'YE KARŞI AÇILACAK DAVALAR ( Nakil Hakkı Bulunan Personeli İle İlgili Olarak Bazı Kamusal Görevler Yüklenen A.Ş.'nin Bu Görevleri Kapsamında Tesis Ettiği İşlemlerin İdari İşlem Niteliğinde Olduğu/Davanın İdari Yargıda Görüleceği )
YOKSUN KALINAN MAAŞ FARKI TALEBİ ( Özelleştirme Kapsamında Türk Telekomünikasyon A.Ş.'den Başka Kuruma Atanan Davacı - Nakil Hakkı Bulunan Personeli İle İlgili Olarak Bazı Kamusal Görevler Yüklenen A.Ş.'nin Bu Görevleri Kapsamında Tesis Ettiği İşlemlerin İdari İşlem Niteliğinde Olduğu )"
IDDGK8.4.2011E. 2007/130 K. 2011/235"VAZİFE MALÜLLÜĞÜ AYLIĞI BAĞLANMASI TALEBİ ( Askeri Hizmet İle İlgisi Bulunmayan Dava Konusu Hakkında Davayı Görev Yönünden Reddeden İdare Mahkemesi Kararının Hukuka Aykırı Olduğu )
ASKERİ HİZMET ( Vazife Malüllüğü Aylığı Bağlanması Talebi - Askeri Hizmet İle İlgisi Bulunmayan Dava Konusu Hakkında Davayı Görev Yönünden Reddeden İdare Mahkemesi Kararının Hukuka Aykırı Olduğu )
GÖREVLİ MAHKEME ( Vazife Malüllüğü Aylığı Bağlanması Talebi - Dava Konusunun Askeri Hizmete İlişkin Olmadığı/İdare Mahkemesinin Görevli Olduğu )"
IDDGK8.4.2011E. 2007/2732 K. 2011/224"TEMİNATIN KAMU İHALE KANUNUNA AYKIRILIK NEDENİYLE GEÇİCİ İRAT KAYDEDİLMESİ İŞLEMİNİN İPTALİ TALEBİ ( İhalenin Başlangıcından İhale Sözleşmesinin İmzalanmasına Kadar Olan Sürede Öncelikle İdareye Şikayet Başvurusunda Bulunulması Gereği )
İHALEYE KATILAMAYACAK OLANLAR ( İhaleye Teklif Veren Davacı Şirketin Yönetim Kurulu Üyesinin İhaleyi Yapan İdarede Genel Müdür Olduğu - Teminatın Geçici İrat Kaydedilmesine İlişkin İşlem Hakkında Öncelikle İdareye Şikayet Başvurusunda Bulunulacağı )
İHALEDE TEKLİF VEREN ŞİRKETİN YÖNETİM KURULU ÜYESİNİN DAVALI İDAREDE GENEL MÜDÜR OLMASI ( 4734 S.K. Md. 11'e Aykırılık Nedeniyle Teminatın Geçici İrat Kaydedilmesine Karar Verildiği - Dava Açmadan Önce İdareye Şikayet Başvurusu Yapılması Gerektiği )"
IDDGK14.4.2011E. 2007/1957 K. 2011/241"REHBER ÖĞRETMEN UNVANI YERİNE İDARENİN DAVACIYA PSİKOLOG UNVANI VERMESİ ( İdarenin Kendi İşlemi İle YÖK Kurulu Başkanlığı Yürütme Kurulu Kararına Aykırı Bir Unvan Verdiği - Unvanı 8 Yıl Sonra Geri Almasının Hukuka Aykırı Olduğu )
PSİKOLOG UNVANI ( Eğitim Bilimleri Fakültesi Eğitimde Psikolojik Hizmetler Bölümünden Mezun Davacıya YÖK Kararına Aykırı Olarak Psikolog Unvanı Verildiği - İdarenin Kendi Hatalı İşlemi Nedeniyle Verdiği Unvanı 8 Yıl Sonra Geri Almasının İstikrar İlkesine Aykırı Olduğu )
DERECENİN GERİ ALINMASI KARARININ İPTALİ TALEBİ ( Eğitim Bilimleri Fakültesi Eğitimde Psikolojik Hizmetler Bölümünden Mezun Davacıya Psikolog Unvanı Verildiği - İdarenin Kendi Hatalı İşlemi Nedeniyle Verdiği Unvanı 8 Yıl Sonra Geri Alamayacağı/Talebin Kabul Edileceği )
YÖK BAŞKANLIĞI YÜRÜTME KURULU KARARINA AYKIRI OLARAK VERİLEN KARAR ( Eğitim Bilimleri Fakültesi Eğitimde Psikolojik Hizmetler Bölümünden Mezun Davacıya Psikolog Unvanı Verildiği - İdarenin Kendi Hatalı İşlemi Nedeniyle Verdiği Unvanı 8 Yıl Sonra Geri Alamayacağı )
İSTİKRAR İLKESİ ( Eğitim Bilimleri Fakültesi Eğitimde Psikolojik Hizmetler Bölümünden Mezun Davacıya YÖK Kararına Aykırı Olarak Psikolog Unvanı Verildiği - İdarenin Kendi Hatalı İşlemi Nedeniyle Verdiği Unvanı 8 Yıl Sonra Geri Almasının İstikrar İlkesine Aykırı Olduğu )"
IDDGK14.4.2011E. 2007/2281 K. 2011/244"ATAMA İŞLEMİNİN İPTALİ İSTEMİ ( Sendika Üyesi veya Yöneticisi Olan İlgililerin Sendikal Faaliyetleri Nedeniyle Görev Yeri Değişikliği İşlemlerinin Sendikal Faaliyetlerini Yürütme Hakkına Bir Müdahale Olduğu)
SENDİKA ÜYELİĞİ ( Atama İşleminin İptali İstemi - Yasal Bir Sendikaya Üye Olan İlgililerin Görev Yerlerinin Değiştirilmesine İlişkin İşlemlerin Demokratik Toplum Gereklerine Uygun Olmadığı)
SENDİKAYA ÜYE OLAN İLGİLİLERİN GÖREV YERLERİNİN DEĞİŞTİRİLMESİ ( Yasal Bir Sendikaya Üye Olan İlgililerin Görev Yerlerinin Değiştirilmesine İlişkin İşlemlerin Demokratik Toplum Gereklerine Uygun Olmadığı)
SENDİKAL FAALİYETLER NEDENİYLE GÖREV YERİ DEĞİŞİKLİĞİ ( Atama İşleminin İptali İstemi - Sendika Üyesi veya Yöneticisi Olan İlgililerin Sendikal Faaliyetleri Nedeniyle Görev Yeri Değişikliği İşlemlerinin Sendikal Faaliyetlerini Yürütme Hakkına Bir Müdahale Olduğu)"
IDDGK14.4.2011E. 2010/1313 K. 2011/250"MESLEKTEN ÇIKARMA CEZASI ( Yüksek Disiplin Kurulu Kararının İptali İstemi - Davacının Hakkında Verilen Disiplin Cezasına Esas Teşkil Eden "Hırsızlık" Fiilini İşlediğine Dair Kesinleşmiş Bir Kararın Bulunmadığı/Davanın Reddi Yolundaki İdare Mahkemesi Kararında Hukuki İsabet Görülmediği)
DİSİPLİN CEZASI ( Davacının Meslekten Çıkarma Cezası İle Cezalandırılmasına İlişkin Yüksek Disiplin Kurulu Kararının İptali İstemi - Disiplin Cezasına Esas Teşkil Eden "Hırsızlık" Fiilini İşlediğine Dair Adli Yargıda Kesinleşmiş Bir Kararın Bulunmadığı/Davanın Reddi Yolundaki İdare Mahkemesi Kararında Hukuki İsabet Görülmediği)
DOLANDIRICILIK ( Meslekten Çıkarma Cezası İle Cezalandırılmasına İlişkin Yüksek Disiplin Kurulu Kararının İptali İstemi - Davacı Hakkında ATM Cihazından Başkasına Ait Kredi Kartı İle Para Çekmesi İle İlgili Olarak Başlatılan Soruşturmada Kovuşturma Yapılmasına Yer Olmadığına Karar Verildiği/Davanın Reddedilemeyeceği)
HIRSIZLIK FİİLİNİN İŞLENDİĞİNE DAİR KESİNLEŞMİŞ BİR KARARIN BULUNMAMASI ( Meslekten Çıkarma Cezası İle Cezalandırılmasına İlişkin Yüksek Disiplin Kurulu Kararının İptali İstemi - Davanın Reddi Yolundaki İdare Mahkemesi Kararında Hukuki İsabet Görülmediği)"
IDDGK21.4.2011E. 2007/1024 K. 2011/260"KAMU İHALE KURULU'NUN KARARININ İPTALİ İSTEMİ ( İhaleye 14 Firma Katılarak Teklif Sunmuş Çeşitli Eksiklikler Nedeniyle 13 Firmanın Teklifi Değerlendirme Dışı Bırakıldığı - İhalede Rekabet Ortamının Oluşmaması Karşısında İhalenin İptali İsteminin Reddine İlişkin Dava Konusu İşlemde Hukuka Aykırılık Bulunmadığı)
İHALE TEKLİFLERİNİN YAKLAŞIK MALİYETİN ALTINDA KALMASI ( İhale Üzerinde Kalanın Teklifi de Dahil Olmak Üzere Tüm Teklifler Yaklaşık Maliyetin Altında Bulunduğu - İhalede Rekabet Ortamının Oluşmaması Karşısında İhalenin İptali İsteminin Reddine İlişkin İşlemde Hukuka Aykırılık Bulunmadığı)
İHALEDE REKABET ORTAMININ OLUŞMAMASI ( İhaleye 14 Firma Katılarak Teklif Sunmuş Çeşitli Eksiklikler Nedeniyle 13 Firmanın Teklifi Değerlendirme Dışı Bırakıldığı - İhalenin İptali İsteminin Reddine İlişkin Dava Konusu İşlemde Hukuka Aykırılık Bulunmadığı)"
IDDGK21.4.2011E. 2007/1172 K. 2011/254"SİLAHLI SALDIRI SONUCU ÖLÜMDEN SONRA FAİLİN YAKALANAMAMASI ( 20 Yıllık Zamanaşımı Süresi İçinde Yakalanmaması Nedeniyle Manevi Tazminat - İdarenin Ağır Bir Hizmet Kusurunun Varlığından Söz Etmeye Olanak Bulunmadığından İstemin Reddi Gerektiği )
HİZMET KUSURU ( Davacının Annesinin Silahlı Saldırı Sonucu Ölümden Sonra Failin 20 Yıllık Zamanaşımı Süresi İçinde Yakalanmaması Nedeniyle Manevi Tazminat - İdarenin Ağır Bir Hizmet Kusuru Bulunmadığından İstemin Reddi Gerektiği )
MANEVİ TAZMİNAT ( Davacının Annesinin Silahlı Saldırı Sonucu Ölümden Sonra Failin 20 Yıllık Zamanaşımı Süresi İçinde Yakalanmaması Nedeniyle - İdarenin Ağır Bir Hizmet Kusuru Bulunmadığından İstemin Reddi Gerektiği )
ZAMANAŞIMI SÜRESİ İÇİNDE FAİLİN YAKALANAMAMASI ( Davacının Annesinin Silahlı Saldırı Sonucu Ölümden Sonra Failin 20 Yıllık Zamanaşımı Süresi İçinde Yakalanmaması Nedeniyle Manevi Tazminat - İdarenin Ağır Bir Hizmet Kusuru Bulunmadığından İstemin Reddi Gerektiği )"
IDDGK21.4.2011E. 2007/1200 K. 2011/268"DİSİPLİN CEZASI (Vermeye Yetkili Amir ve Kurulların Takdir Yetkisini Kullanırken Öncelikle İlgililerin Geçmiş Hizmetleri İle Sicil Durumlarına Göre Bir Alt Ceza İle Cezalandırılıp Cezalandırılmayacağı Konusunda Bir Değerlendirme Yapmaları Gerektiği)
İDARENİN TAKDİR YETKİSİ (Disiplin Cezaları Verilirken Bir Alt Cezanın Uygulanması Hususunda İdarenin Takdir Yetkisi Bulunmakta İse de Disiplin Cezası Vermeye Yetkili Amir ve Kurulların Takdir Yetkisini Kullanırken Öncelikle İlgililerin Geçmiş Hizmetlerinin Değerlendirilmesi Gerektiği)
KADEME İLERLEMESİNİN DURDURULMASI CEZASI (Disiplin Cezası Vermeye Yetkili Amir ve Kurulların Takdir Yetkisini Kullanırken Öncelikle İlgililerin Geçmiş Hizmetleri İle Sicil Durumlarına Göre Bir Alt Ceza İle Cezalandırılıp Cezalandırılmayacağı Konusunda Bir Değerlendirme Yapmaları Gerektiği)"
IDDGK21.4.2011E. 2007/1263 K. 2011/262"YEREL YAYIN FREKANSI İHALESİNİN YAPILMAMASI NEDENİYLE TAZMİNAT TALEBİ ( Vekalet Ücretinin Belirlenmesinde Ölçütün Olarak Davanın Konusu Olduğu - Maddi Tazminat Davalarının Reddi Halinde Reddine Hükmedilen Miktar Esas Alınarak Nispi Vekalet Ücretine Hükmedileceği )
AVUKATLIK ÜCRETİ ( Maddi Tazminat Davalarının Reddi Halinde Reddine Hükmedilen Miktar Esas Alınarak Nispi Vekalet Ücretine Hükmedilmesi Gereği )
MADDİ TAZMİNAT DAVASININ REDDİ ( Reddine Hükmedilen Miktar Esas Alınarak Nispi Vekalet Ücretine Hükmedilmesi Gereği - Yerel Yayın Frekansı İhalesinin Yapılmaması Nedeniyle Açılan Açılan Maddi Tazminat Davası )
RADYO YAYINCILIĞI LİSANS VE İZNİNİN VERİLMEMESİNDEN KAYNAKLANAN MADDİ TAZMİNAT DAVASI ( Reddine Hükmedilen Miktar Esas Alınarak Nispi Vekalet Ücretine Hükmedilmesi Gereği )"
IDDGK21.4.2011E. 2007/1800 K. 2011/267"İŞYERİNİN KAPATILMASINA İLİŞKİN KAYMAKAMLIK İŞLEMİNİN İPTALİ TALEBİ ( Kapatma Gerekçesinin İdari İşlemden Anlaşılması Gereği - İşlemin Gerekçesinin Davacıya Bildirildiğinin Tebliğ ve Tebellüğ Belgesi'nin İncelenmesinden Anlaşıldığının Gözetileceği )
İDARİ YAPTIRIM NİTELİĞİNDEKİ İŞLEM ( Davacı Şirkete Ait İşyerinin On Gün Süreyle Kapatılmasına İlişkin Kaymakamlığın İşleminin İptali İstemi - İşlemin Gerekçesinin Davacıya Bildirildiği/İdare Mahkemesince Gerekçe Gösterilmediğinden Bahisle Kapatma İşleminin İptaline Karar Verilemeyeceği )
YASAL DAYANAĞIN BELİRTİLMESİ ( Davacı Şirkete Ait İşyerinin On Gün Süreyle Kapatılmasına İlişkin Kaymakamlığın İşleminin İptali İstemi - İşlemin Gerekçesinin Davacıya Bildirildiği/İdare Mahkemesince Gerekçe Gösterilmediğinden Bahisle Kapatma İşleminin İptaline Karar Verilemeyeceği )"
IDDGK21.4.2011E. 2007/45 K. 2011/256"TRAFİK POLİSİNİN YARALANMASI ( Yürütülen Görev Güvenlik ve Asayişin Korunması Kapsamında Bir Kolluk Hizmeti Olduğundan Trafiği Kontrol ve Düzenleme Görevini Yürütürken Yaralanması Halinde Nakdi Tazminat Ödeneceği )
TRAFİK KAZASI ( Trafiği Kontrol ve Düzenleme Görevini Yürütürken Yaralanan Trafik Polisine Nakdi Tazminat Ödenmesi Gerektiği )
KOLLUK GÖREVİ ( Trafik Polislerince Yürütülen Görev Güvenlik ve Asayişin Korunması Kapsamında Bir Kolluk Hizmeti Olduğundan Trafiği Kontrol ve Düzenleme Görevini Yürütürken Yaralanması Halinde Nakdi Tazminat Ödeneceği )
NAKDİ TAZMİNAT ( Trafiği Kontrol ve Düzenleme Görevini Yürütürken Yaralanan Trafik Polisine Ödenmesi Gerektiği )
TRAFİĞİ KONTROL VE DÜZENLEME GÖREVİ ( Yürütürken Yaralanan Trafik Polisi - Güvenlik ve Asayişin Korunması Kapsamında Bir Kolluk Hizmeti Olduğundan Nakdi Tazminat Ödenmesi Gerektiği )"
IDDGK21.4.2011E. 2010/1391 K. 2011/273"DEVLET MEMURLUĞUNDAN ÇIKARMA ( Rüşvet Eylemi - Disiplin Soruşturması Neticesi Davacının Sübuta Eren Eylemi Nedeniyle Devlet Memurluğundan Çıkarma Cezası İle Cezalandırılmasına İlişkin Dava Konusu İşlemde Hukuka Aykırılık Bulunmadığı )
DİSİPLİN SORUŞTURMASI ( Rüşvet Eylemi - Davacının Sübuta Eren Eylemi Nedeniyle Devlet Memurluğundan Çıkarma Cezası İle Cezalandırılmasında Hukuka Aykırılık Bulunmadığı/Beraat Etmiş Olması Davacının Disiplin Cezası İle Cezalandırılmasında Bağlayıcı Olmadığı )
RÜŞVET EYLEMİNE KARIŞAN MEMUR ( Beraat Etmiş Olması Davacının Disiplin Cezası İle Cezalandırılması Açısından Bağlayıcı Olmadığı - Devlet Memurluğundan Çıkarılmasına İlişkin İşlemde İsabetsizlik Olmadığı )
BERAAT KARARININ DİSİPLİN CEZASINA ETKİSİ ( Rüşvet Eylemi Sabit Olan Memur - Devlet Memurluğundan Çıkarma Cezası İle Cezalandırılmasına İlişkin İşlemde Hukuka Aykırılık Bulunmadığı - Beraat Etmiş Olması Davacının Disiplin Cezası İle Cezalandırılmasında Bağlayıcı Olmadığı )
CEZA YARGILAMASINDA ALINAN BERAAT KARARININ DİSİPLİN HUKUKA ETKİSİ ( Rüşvet - Memurun Bir Miktar Para Aldığı Görüntülerdeki Kişilerin Kendileri Olduğunun Kabul Edildiği - Beraat Etmiş Olması Davacının Disiplin Cezası İle Cezalandırılmasında Bağlayıcı Olmadığı/Devlet Memurluğundan Çıkarma Cezası İle Cezalandırılmasına İlişkin İşlemde Hukuka Aykırılık Bulunmadığı )"
IDDGK28.4.2011E. 2007/155 K. 2011/290"RÜTBE TERFİİ (Dayanağı Olmayan İstihbari Nitelikteki Bilgi ve Belgelerin Kişilerin Hukuksal Durumuna Etki Eden İşlemlere Esas Alınamayacağı)
İSTİHBARİ BİLGİ (Dayanağı Olmayan Bilgi ve Belgelerin Kişilerin Hukuksal Durumuna Etki Eden İşlemlere Esas Alınamayacağı - Bu Nitelikteki Bilgi ve Belgelerin Somut Hukuken Geçerli Kanıtlarla Desteklenmesi Gerektiği)
HUKUKSAL DURUM (İstihbari Bilgi Niteliğindeki Bilgi ve Belgelerin Bir İşleme Dayanak Alınabilmesi İçin Somut Hukuken Geçerli Kanıtlarla Desteklenmesi Gerektiği)"
IDDGK28.4.2011E. 2007/282 K. 2011/295"NAKDİ TAZMİNAT ( Gaiplik Kararı Verilmesi Halinde Ölüme Bağlı Hakların Aynen Gaibin Ölümü İspatlanmış Gibi Kullanılacağı - Teröristlerce Kaçırılan ve Gaiplik Kararı Nedeniyle Hakkında Ölüm Karinesi Bulunan Davacının Babasının Şehit Statüsünde Olduğunun Kabulü Gerektiği )
DEVLET MEMURU OLARAK ATAMA İŞLEMİNİN İPTALİ İSTEMİ ( Teröristlerce Kaçırılan ve Gaiplik Kararı Nedeniyle Hakkında Ölüm Karinesi Bulunan Davacının Babasının Şehit Statüsünde Olduğu - Davayı Reddeden İdare Mahkemesi Kararında Hukuka Uyarlık Bulunmadığı )
KAMU GÖREVLİSİ ( Davacının Kadrolu Hat İşçisi Olan Babasının Geniş Anlamda Kamu Görevlisi Sayılması Gerektiği )
TERÖRİSTLERCE YAPILAN KAÇIRMA ( Gaiplik Kararı Nedeniyle Hakkında Ölüm Karinesi Bulunan Davacının Babasının Şehit Statüsünde Olduğu - Davacının Devlet Memuru Olarak Atama İşleminin İptali İstemini Reddeden İdare Mahkemesi Kararında Hukuka Uyarlık Bulunmadığı )"
IDDGK28.4.2011E. 2008/909 K. 2011/278"MURİSİN TUTUKLU OLARAK CEZAEVİNDE ÖLÜMÜ ( İdarenin Hizmet Kusuru Sonucu Ölmesi Üzerine Yakınlarına Ödenecek Destekten Yoksun Kalma Tazminatı Hesaplanırken Alması Muhtemel Hapis Cezası Dikkate Alınarak Hesaplama Yapılacağı )
HİZMET KUSURU ( Davacılar Murisinin Tutuklu Olarak Bulunduğu Cezaevinde İdarenin Hizmet Kusuru Sonucu Ölmesi Üzerine Yakınlarına Ödenecek Destekten Yoksun Kalma Tazminatı Hesaplanırken Alması Muhtemel Hapis Cezasının Dikkate Alınacağı )
CEZAEVİNDE ÖLÜM ( İdarenin Hizmet Kusuru Sonucu - Yakınlarına Ödenecek Destekten Yoksun Kalma Tazminatı Hesaplanırken Alması Muhtemel Hapis Cezasının Dikkate Alınacağı )
DESTEKTEN YOKSUN KALMA TAZMİNATI ( Murisin Tutuklu Olarak Bulunduğu Cezaevinde İdarenin Hizmet Kusuru Sonucu Ölmesi Üzerine Yakınlarına Ödenecek Destekten Yoksun Kalma Tazminatı Hesaplanırken Alması Muhtemel Hapis Cezası Dikkate Alınarak Hesaplama Yapılacağı )"
IDDGK26.5.2011E. 2009/1023 K. 2011/488"BİODİZEL ( Üretmek İçin İşletme Lisansı Alınmasının Zorunlu Olduğu - Lisans Almak İçin Yükümlülüklerine Yerine Getirmeyen Davacının Lisans Başvurusunun Reddine Karar Verilmesinde Hukuka Aykırılk Bulunmadığı )
İŞLETME LİSANSI ALMA ZORUNLULUĞU ( Biodizel Üretimi İçin İşletme Lisansı İçin Gerekli Yükümlülüklerini Yerine Getirmeyen Başvuru Sahibine Lisans Verilmemesinde Hukuka Aykırılık Bulunmadığı - Biodizel Üretmek İçin İşletme Lisansı Alınmasının Zorunlu Olduğu )"
IDDGK26.5.2011E. 2010/1464 K. 2011/308"LİSANS OLMADAN MADENİ YAĞ ÜRETİMİ ( Ürünün Madeni Yağ Tanımına Uyup Uymadığının Herhangi Bir İnceleme ve Değerlendirme Yapılmaksızın İdari Para Cezası Kesilmesi - Gümrük Tarife İstatistik Pozisyonlarından Olduğundan Bahisle Para Cezası Kesilmesinin Hukuka Uyarlı Olmadığı )
İDARİ PARA CEZASI ( Lisans Olmadan Madeni Yağ Üretimi - Ürünün Madeni Yağ Tanımına Uyup Uymadığı Konusunda İnceleme ve Bilimsel Araştırma Yapmaksızın Salt Gümrük Tarife Pozisyonlarından Olduğundan Bahisle İdari Para Cezası Kesilmesinin Hukuka Uyarlı Olmadığı )"
IDDGK2.6.2011E. 2011/217 K. 2011/616"DÜZENLEYİCİ İŞLEM (Yargı Kararı İle İptal Edilmesi Üzerine Daha Önce Düzenleyici İşleme Karşı Dava Açmamış Olan Ancak İptal Kararından Yararlanmak Üzere Daha Sonra İdareye Başvuran Kişilerin Düzenleyici İşlemin İptaline İlişkin Yargı Kararının Doğurduğu Hukuki Sonuçlardan Yararlanabilecekleri)
ZAMANAŞIMI (Başvurunun Dayanağının Düzenleyici İşlemin İptaline İlişkin Yargı Kararı Olması Nedeniyle Belli Bir Uygulama Tarihi Esas Alınarak Açılmayan Bu Davalarda Geçmişe Yönelik Hak Kayıplarının Karşılanmasında İlamların İnfazına İlişkin Genel Zamanaşımı Süresinin Esas Alınacağı)
İLAMLARIN İNFAZI (Düzenleyici İşlemin İptaline İlişkin Yargı Kararı Olması Nedeniyle Belli Bir Uygulama Tarihi Esas Alınarak Açılmayan Bu Davalarda Geçmişe Yönelik Hak Kayıplarının Karşılanmasında İlamların İnfazına İlişkin Genel Zamanaşımı Süresinin Esas Alınacağı)"
IDDGK14.6.2011E. 2010/3027 K. 2011/668"DAĞITICISI DIŞINDA AKARYAKIT İKMALİ YAPILMASI NEDENİYLE PARA CEZASI ( Isınma Amaçlı Alındığı Anlaşılan Fuel-oilin Dağıtıcısı Dışında Akaryakıt İkmali Yapıldığı Gerekçesiyle İdari Para Cezası Kesilmesinin Hukuka Uyarlı Olmadığı - İzinsiz Akarşakıt Satışı )
ISINMA AMAÇLI AKARYAKIT ( İdari Para Cezası - Isınma Amaçlı Kullanıldığı Sabit Olan Fuel-oilin Dağıtıcısı Dışında Akaryakıt İkmali Yapıldığı Gerekçesiyle Para Cezası Kesilmesinin Hukuka Uyarlı Olmadığı )"
IDDGK14.6.2011E. 2010/3048 K. 2011/657"DAĞITICISI DIŞINDA AKARYAKIT İKMALİ YAPMAK ( Davacının Akaryakıtı Piyasa Faaliyetine Konu Ettiğinin Hukuken Geçerli Bir Şekilde Ortaya Konulamadığı - Akaryakıt Faturasının Isınma Gideri Olarak Kaydedildiğinin Gözetileceği/İdari Para Cezasının Hukuka Aykırı Olduğu)
ENERJİ PİYASASI DÜZENLEME KURULU KARARININ İPTALİ TALEBİ ( Davacının Dağıtıcısı Dışında Almış Olduğu Akaryakıtı Piyasa Faaliyetine Konu Ettiğinin Geçerli Bir Şekilde Ortaya Konulamadığı - Akaryakıt Faturasının Isınma Gideri Olarak Kaydedildiği/EPDK Kararının İptal Edileceği )
PETROL PİYASASI KANUNUNA AYKIRILIK ( Davacının Dağıtıcısı Dışında Almış Olduğu Akaryakıtı Piyasa Faaliyetine Konu Ettiğinin Geçerli Bir Şekilde Ortaya Konulamadığı - Akaryakıt Faturasının Isınma Gideri Olarak Kaydedildiği/İdari Para Cezasının Hukuka Aykırı Olduğu )
AKARYAKIT FATURASINI ISINMA GİDERİ OLARAK KAYDETMEK ( Davacının Dağıtıcısı Dışında Almış Olduğu Akaryakıtı Piyasa Faaliyetine Konu Ettiğinin Geçerli Bir Şekilde Ortaya Konulamadığı - İdari Para Cezasının Hukuka Aykırı Olduğu )"
IDDGK16.6.2011E. 2011/1093 K. 2011/670"DAVAYA MÜDAHALE ( Hakkı veya Borcu Bir Davanın Neticesine Bağlı Olan 3. Şahsın İki Taraftan Birine Katılmak İçin Davaya Müdahale Edebileceği - Müdahil Katıldığı Tarafla Birlikte Hareket Etmek Zorunda Olduğundan Sadece Müdahil Tarafından Yapılan Temyiz İsteminin İncelenmesi İmkanı Bulunmadığı )
MÜDİHİLİN DAVAYI TEK BAŞINA TEMYİZ ETMESİ ( Müdahilin Katıldığı Tarafla Birlikte Hareket Edebileceği - Sadece Müdahil Tarafından Yapılan Temyiz Başvurusunun İncelenme İmkanı Bulunmadığı )"
IDDGK23.6.2011E. 2011/819 K. 2011/677"BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN DÜŞÜRÜLME ( Terörle Mücadele Kanunu Kapsamında Yer Alan Bütün Suçların Terör Eylemi Niteliğinde Olduğu - Affa Uğramış Olsalar Bile Terör Eylemlerinden Mahkum Olanların Milletvekili Seçilme Hakkını Yitirdiğinden Terör Örgütünün Propagandasını Yapmak Suçundan Mahkum Olan Davacının Belediye Başkanlığından Düşürülmesi Gereği )
TERÖR ÖRGÜTÜNÜN PROPOGANDASINI YAPMAK ( İfade Özgürlüğü Kapsamında Değerlendirilemeyeceği Terörün Teşviki Sonucunu Doğurduğu Terör Eylemleri Kapsamında Olduğu - Terör Örgütünün Propogandasını Yapmak Suçundan Mahkum Olan Belediye Başkanının Terörle Mücadele Kapsamında Suç İşlediği Seçilme Yeterliliğini Kaybettiği Belediye Başkanlığının Düşürülmesi Gereği )"
IDDGK30.6.2011E. 2011/321 "AVUKATLIK ÜCRETİ ( Nispi Ücretin Tarifeye Göre Belirlenen Maktu Ücretden Az Olamayacağına İlişkin Düzenlemede Hukuka Uyarlık Bulunmadığı )
NİSPİ AVUKATLIK ÜCRETİ ( Tarifeye Göre Belirlenen Maktu Ücretden Az Olamayacağına İlişkin Düzenlemede Hukuka Uyarlık Bulunmadığı - Asıl Alacak Tutarından Fazla Maktu Vekâlet Ücretine Hükmedilmesi Sonucunu Doğurabileceği )
MAKTU AVUKATLIK ÜCRETİ ( Nispi Avukatlık Ücretinin Tarifeye Göre Belirlenen Maktu Avukatlık Ücretinin Altında Kalması Durumunda Hükmedilecek Maktu Vekâlet Ücretine de Asıl Alacağı Geçmeyeceği Yönünde Bir Sınırlandırma Getirilmesi Gerektiği )"
IDDGK29.7.2011E. 2011/644 K. 2011/675"NAKİL İŞLEMLERİ KAVRAMI ( Geniş ve Kapsayıcı Bir Kavram Olması ve Bu Kavramın Naklen Atama İşlemlerinin Yanısıra Naklen Atanma İstemlerinin Reddi İşlemlerini de Kapsadığı )
NAKİL HAKKI KORUNAN PERSONEL ( Kapsam Dışı Personel Sayılarak Diğer Kamu Kurum ve Kuruluşlarına Nakil Hakkı Verilmesi Gerekirken Bu Yöndeki Başvurusunun Reddine İlişkin İşlemde Hukuka Uyarlık Görülmediği )
KAPSAM DIŞI PERSONEL ( Nakil Hakkı Korunan Personel - Davacının Kapsam Dışı Personel Sayılarak Diğer Kamu Kurum ve Kuruluşlarına Nakil Hakkı Verilmesi Gerekirken Bu Yöndeki Başvurusunun Reddine İlişkin İşlemde Hukuka Uyarlık Görülmediği )
KAPSAM DIŞI PERSONEL OLUP OLMAMA ( İdarece Yapılan Düzenlemenin İsmine Göre Belirlenmeyip Davacının Belirsiz Süreli İş Sözleşmesi İle Çalışıp Çalışmadığı ve Sendikalar Yasası'nın Kısıtlayıcı Hükümleri Uyarınca veya Toplu İş Sözleşmesinin Taraflarınca Toplu İş Sözleşmesi Hükümlerinden Yararlandırılıp Yararlandırılmadığı Hususlarına Göre Belirlenmesi Gerektiği )"
IDDGK29.9.2011E. 2011/1659 K. 2011/778"REKABET KURULU KARARININ İPTALİ TALEBİ ( Danıştay Kararını Davaya Davalı İdare Yanında Katılan Şirketin Temyiz Ettiği/Müdahilin Yanında Katıldığı Tarafla Birlikte Hareket Etme Koşulunun Gerçekleşmemiş Olduğu - Temyiz İsteminin İncelenemeyeceği )
MÜDAHİLİN YANINDA KATILDIĞI TARAFLA BİRLİKTE HAREKET ETME KOŞULU ( Rekabet Kurulu Kararının İptali Talebi - Danıştay Kararını Davaya Davalı İdare Yanında Katılan Şirketin Temyiz İsteminin İncelenmesine Hukuken Olanak Bulunmadığı )"
IDDGK27.10.2011E. 2007/1650 K. 2011/945"DERNEK TÜZÜĞÜNDEKİ EKSİKLİKLERİN GİDERİLMESİ ( Valilikçe Tesis Edilen İşlem/Dava Açılmadan Önce Ön Bildirim Niteliğini Taşıdığı - Kesin ve Yürütülmesi Zorunlu İşlem Niteliğinde Bulunmadığı/İptal Davasına Konu Edilemeyeceği )
DERNEĞİN TÜZEL KİŞİLİĞİ ÜZERİNDE HUKUKİ SONUÇ DOĞURMAYAN İŞLEM ( İptal Davasına Konu Edilemeyeceği - Dernek Tüzüğünde Belirlenen Eksikliklerin Giderilmesi Yolunda Valilikçe Tesis Edilen İşlem/Dava Açılmadan Önce Ön Bildirim Niteliğini Taşıdığı )
ÖN BİLDİRİM NİTELİĞİ TAŞIYAN İŞLEM ( Dernek Tüzüğünde Belirlenen Eksikliklerin Giderilmesi Yolunda Valilikçe Tesis Edilen İşlem - İptal Davasına Konu Edilemeyeceği/Kesin ve Yürütülmesi Zorunlu İşlem Niteliğinde Bulunmadığı )
KESİN VE YÜRÜTÜLMESİ ZORUNLU İŞLEM NİTELİĞİ ( Dernek Tüzüğünde Belirlenen Eksikliklerin Giderilmesi Yolunda Valilikçe Tesis Edilen İşlemin Bu Nitelikte Olmayıp Dava Açılmadan Önce Ön Bildirim Niteliğini Taşıdığı - İptal Davasına Konu Edilemeyeceği )"
IDDGK3.11.2011E. 2007/1429 K. 2011/1014"İDARİ PARA CEZASI VERİLMESİ ( Rekabet Kurulu Kararının İptali İstemi - Bildirilmesi Zorunlu Olan Birleşme ve Devralma İşlemi Hakkında Kurul'un Bu Birleşme veya Devirden Herhangi Bir Şekilde Haberdar Olması Halinde İlgililere Bildirimde Bulunmadıkları İçin Para Cezasının Verilebileceği )
REKABET KURULU KARARININ İPTALİ İSTEMİ ( Bildirilmesi Zorunlu Olan Birleşme ve Devralma İşlemi Hakkında Kurul'un Bu Birleşme veya Devirden Herhangi Bir Şekilde Haberdar Olması Halinde İlgililere Bildirimde Bulunmadıkları İçin Para Cezasının Verilebileceği )
BİRLEŞME VE DEVRALMA İŞLEMLERİ ( Rekabet Kurulunun Bu Birleşme veya Devirden Herhangi Bir Şekilde Haberdar Olması Halinde İlgililere Bildirimde Bulunmadıkları İçin Para Cezasının Verilebileceği )
BİRLEŞME VEYA DEVİR ANLAŞMALARININ BİLDİRİMİ KONUSUNDA SÜRE ÖNGÖRÜLMEDİĞİ ( Davacıların Ortak Girişim Grubu Kurmaları İşlemine Kanun'un 10. Md.sinin 2. Fıkrası Uyarınca İzin Başvurusunda Bulunmuş Olmaları Nedeniyle Öngörülen İdari Para Cezasının Uygulanamayacağı )"
IDDGK3.11.2011E. 2007/2506 K. 2011/1001"REKABET KURULU KARARININ İPTALİ İSTEMİ ( Hisselerin Devralınması İşlemine İzin Verilmesine İlişkin - Mesleki Daire veya Ön Bildirim Üzerine Kurul Tarafından Alınan Görüşün İhale Koşullarını Hazırlamakla Görevli ve Yetkili Olan Özelleştirme İdaresi Başkanlığı'nın Almak Zorunda Olduğu Bir Hazırlık İşlemi Niteliğinde Olduğu/Reddi Gereği )
HAZIRLIK İŞLEMİ ( Rekabet Kurulu Kararının İptali İstemi - Mesleki Daire veya Ön Bildirim Üzerine Kurul Tarafından Alınan Görüşün İhale Koşullarını Hazırlamakla Görevli ve Yetkili Olan Özelleştirme İdaresi Başkanlığı'nın Almak Zorunda Olduğu Bir Hazırlık İşlemi Niteliğinde Olduğu/Reddi Gereği )
MESLEKİ DAİRE VEYA ÖN BİLDİRİM ÜZERİNE KURUL TARAFINDAN ALINAN GÖRÜŞ ( İhale Koşullarını Hazırlamakla Görevli ve Yetkili Olan Özelleştirme İdaresi Başkanlığı'nın Almak Zorunda Olduğu Bir Hazırlık İşlemi Niteliğinde Olduğu - Rekabet Kurulu Kararının İptali İsteminin Reddi Gereği )
MESLEKİ DAİRE GÖRÜŞÜ ( Rekabet Kurulu Kararının İptali İstemi - Rekabet Kurulu'nun Toplantısında Alınan ve Ön Bildirime İlişkin Görüşünde Belirtilen Sakıncaların İhale Öncesi ve İhale Aşamasında Ortadan Kaldırıldığının Anlaşıldığı Gerekçesiyle Davanın Reddi Gerektiği )"
IDDGK3.11.2011E. 2007/2597 K. 2011/1004"DİKEY ANLAŞMALARA İLİŞKİN GRUP MUAFİYETİ TEBLİĞİ ( Alıcının Anlaşma Konusu Mal veya Hizmetlerle Rekabet Eden Mal veya Hizmetleri Üretmesini Satın Almasını Satmasını ya da Yeniden Satmasını Engelleyen Doğrudan veya Dolaylı Her Türlü Yükümlülük Tebliğ Kapsamında Yasaklandığı )
TEK ELDEN SATIN ALMA ANLAŞMASINA TANINAN MUAFİYET ( Alıcının Anlaşma Konusu Mal veya Hizmetlerle Rekabet Eden Mal veya Hizmetleri Üretmesini Satın Almasını ve Satmasını ya da Yeniden Satmasını Engelleyen Doğrudan veya Dolaylı Her Türlü Yükümlülük Rekabet Mevzuatı İle Yasaklanan Rekabet Etmeme Yükümlülüğü Kapsamında Bulunduğu )
REKABET ETMEME YÜKÜMLÜLÜĞÜ ( Tek Elden Satın Alma Anlaşmasına Tanınan Muafiyet - Alıcının Anlaşma Konusu Mal veya Hizmetlerle Rekabet Eden Mal veya Hizmetleri Üretmesini Satın Almasını ve Satmasını ya da Yeniden Satmasını Engelleyen Doğrudan veya Dolaylı Her Türlü Yükümlülük Bu Kapsamda Bulunduğu )"
IDDGK3.11.2011E. 2007/2599 K. 2011/1000"İDARİ PARA CEZASI ( Verilmesine İlişkin Rekabet Kurulu Kararının İptali İstemi - Aynı Teşebbüslerce Fiyat Anlaşmasına Gidilerek Ortak Hesap Uygulaması ve Hesabın Denetimi İle Bu Uygulamanın 8 Aylık Süre Boyunca Devam Ettiği - Tesis Edilen Dava Konusu İşlemde Hukuka Aykırılık Bulunmadığı )
REKABET KURULU KARARININ İPTALİ İSTEMİ ( Aynı Teşebbüslerce Fiyat Anlaşmasına Gidilerek Ortak Hesap Uygulaması ve Hesabın Denetimi İle Bu Uygulamanın 8 Aylık Süre Boyunca Devam Ettiği - Tesis Edilen Dava Konusu İşlemde Hukuka Aykırılık Bulunmadığı )
REKABETİ SINIRLAYICI ANLAŞMA UYUMLU EYLEM VE KARARLAR ( Ortak Hesap Uygulaması ve Hesabın Denetimi İle Bu Uygulamanın 8 Aylık Süre Boyunca Devam Ettiği - Rekabet Kurulu'nca Tesis Edilen Dava Konusu İşlemde Yasaklanmış Olan Eylemler Olarak Değerlendirilmesi Yönünden Hukuka Aykırılık Bulunmadığı )
ORTAK HESAP UYGULAMASI ( Rekabet Kurulu Kararının İptali İstemi - Aynı Teşebbüslerce Fiyat Anlaşmasına Gidilerek Ortak Hesap Uygulaması ve Hesabın Denetimi İle Bu Uygulamanın 8 Aylık Süre Boyunca Devam Ettiği/Tesis Edilen Dava Konusu İşlemde Hukuka Aykırılık Bulunmadığı )"
IDDGK3.11.2011E. 2007/2600 K. 2011/1006"MUAFİYETİN GERİ ALINMASI İLE İLGİLİ KURUL KARARI ( Geri Bildirim Üzerine Verilen Rekabet Kurulu'nun Kararının İptali İstemi - Soğutucu Dolaplara Rakip Ürünlerin Girebileceğine İlişkin Düzenlemenin Kapalı Satış Noktalarının Tamamı İçin Getirildiği/Davanın Reddi Gerektiği)
REKABET KURULU KARARININ İPTALİ İSTEMİ ( Muafiyetin Geri Alınması İle İlgili Kurul Kararının Geri Bildirim Üzerine Verilen - Soğutucu Dolaplara Rakip Ürünlerin Girebileceğine İlişkin Düzenlemenin Kapalı Satış Noktalarının Tamamı İçin Getirildiği/Davanın Reddi Gerektiği)
SOĞUTUCU DOLAPLARINA RAKİP ÜRÜNLERİN KONULABİLMESİ ( Sınırlı Finansal Güç ve Satış Alanı Yetersizliği Gibi Herhangi Bir Koşul Aramadan Nihai Satış Noktasının Soğutucularına Rakip Ürünleri Dilediği Gibi Koyabileceği)"
IDDGK17.11.2011E. 2007/2368 K. 2011/1214"GÖREVE SON VERİLMESİNE İLİŞKİN İŞLEMİN İPTALİ İSTEMİ ( Adli Sicil Kaydının Silinmesi Yüz Kızartıcı Suçtan Dolayı Ortaya Çıkan Hak Yoksunluğunu Ortadan Kaldıracak Nitelikte Bulunmadığı - Dava Konusu İşlemin İptali Yolundaki İdare Mahkemesi Kararında Hukuki İsabet Görülmediği )
YÜZ KIZARTICI SUÇTAN DOLAYI MAHKUMİYET KARARI ( Almış Kişiler Yönünden Devlet Memuru Olabilme Koşullarını Sağlama Bakımından Bir Hak Doğurmayacağı - Göreve Son Verilmesine İlişkin İşlemin İptali İsteminde İşlemin İptali Yolundaki İdare Mahkemesi Kararında Hukuki İsabet Görülmediği )
DEVLET MEMURLUĞU GÖREVİNE SON VERİLMESİ ( Adli Sicil Kaydının Silinmesi Yüz Kızartıcı Suçtan Dolayı Ortaya Çıkan Hak Yoksunluğunu Ortadan Kaldıracak Nitelikte Bulunmadığı - Dava Konusu İşlemin İptali Yolundaki İdare Mahkemesi Kararında Hukuki İsabet Görülmediği )
ADLİ SİCİL KAYDININ SİLİNMESİ ( 657 S. Kanunun 48/A-5. Md. İle Türk Ceza Kanunu'nun Aksine Belli Suçlar Açısından Bu Suçlar Affa Uğramış Olsalar Bile Süresiz Hak Yoksunluğu Getirecek Bir Düzenleme Yapıldığından Adli Sicil Kaydının Silinmesi Yüz Kızartıcı Suçtan Dolayı Ortaya Çıkan Hak Yoksunluğunu Ortadan Kaldırmadığı )
SÜRESİZ HAK YOKSUNLUĞU ( 657 S. Kanunun 48/A-5. Md. İle Özel Düzenleme Yapıldığından Adli Sicil Kaydının Silinmesi Yüz Kızartıcı Suçtan Dolayı Ortaya Çıkan Hak Yoksunluğunu Ortadan Kaldırmadığı - Göreve Son Verilmesine İlişkin İşlemin İptali İstemi )
BELLİ HAKLARI KULLANMAKTAN YOKSUN BIRAKILMA ( Göreve Son Verilmesine İlişkin İşlemin İptali İstemi - Adli Sicil Kaydının Silinmesi Yüz Kızartıcı Suçtan Dolayı Ortaya Çıkan Hak Yoksunluğunu Ortadan Kaldıracak Nitelikte Bulunmadığı/Dava Konusu İşlemin İptali Yolundaki İdare Mahkemesi Kararında Hukuki İsabet Görülmediği )"
IDDGK24.11.2011E. 2007/2113 K. 2011/1468"SAĞLIK HİZMETİ ( Yetersiz Sağlık Hizmeti Verilmesi Nedeniyle Tazminat - Bilirkişi ve Adli Tıp Kurumu Raporunda Hastanın Zihinsel ve Bedensel Özürlü Olarak Doğmasına Davalı İdarece Sunulan Sağlık Hizmetinin Kusurlu İşlemesinin Sebep Olduğu Yolunda Bir Değerlendirme Yer Almadığı/Tazminata Hükmedilemeyeceği )
AĞIR HİZMET KUSURU ( İdarenin Tazmin Yükümlülüğünün Doğması İçin Zararın İdarenin Ağır Hizmet Kusuru Sonucu Meydana Gelmiş Olması Gerektiği - Yetersiz Sağlık Hizmeti Verilmesi Nedeniyle Tazminat )
YETERSİZ SAĞLIK HİZMETİ VERİLMESİ NEDENİYLE TAZMİNAT ( İdarenin Tazmin Yükümlülüğünün Doğması İçin Zararın İdarenin Ağır Hizmet Kusuru Sonucu Meydana Gelmiş Olması Gerektiği - Raporlarda Sağlık Hizmetinin Kusurlu İşlemesinin Sebep Olduğu Yolunda Bir Değerlendirme Yer Almadığından Tazminata Hükmedilemeyeceği )
ÖZÜRLÜ DOĞAN BEBEK ( Yetersiz Sağlık Hizmeti Verilmesi Nedeniyle Tazminat - Bilirkişi ve Adli Tıp Kurumu Raporunda Hastanın Zihinsel ve Bedensel Özürlü Olarak Doğmasına Davalı İdarece Sunulan Sağlık Hizmetinin Kusurlu İşlemesinin Sebep Olduğu Yolunda Bir Değerlendirme Yer Almadığı/Tazminata Hükmedilemeyeceği )"
IDDGK8.12.2011E. 2010/795 K. 2011/1488"İDARİ PARA CEZASI (506 S.K. Md. 140'a Dayanılarak Tesis Edilen - Tahsili Amacıyla Düzenlenen Ödeme Emrinin İptali İstemiyle Açılan Davada İdari Yargının Görevli Olduğu )
ÖDEME EMRİNİN İPTALİ DAVASI (506 S.K. Md. 140'a Dayanılarak Tesis Edilen İdari Para Cezasının Devamı Niteliğindeki Ödeme Emrinin Yargısal Denetiminde İdari Yargının Görevli Olması )
GÖREV (506 S.K. Md. 140'a Dayanılarak Tesis Edilen İdari Para Cezasının Tahsili Amacıyla Düzenlenen Ödeme Emrinin İptali İstemiyle Açılan Davanın İdari Yargıda Görüleceği )"
IDDGK15.12.2011E. 2007/1420 K. 2011/1555"SÜRELİ PARA CEZASI VERİLMESİNE İLİŞKİN REKABET KURULU KARARININ İPTALİ İSTEMİ ( Davacı Şirketlerce Yerinde İncelemenin Engellendiği Açık Bulunduğundan Davacılara Para Cezası Verilmesine İlişkin Rekabet Kurulu Kararında Hukuka Aykırılık Bulunmadığı)
REKABET KURULU KARARININ İPTALİ İSTEMİ ( Süreli Para Cezası Verilmesine İlişkin - Davacı Şirketlerce Yerinde İncelemenin Engellendiği Açık Bulunduğundan Davacılara 4054 S. Yasa'nın 17/1-D Md. Uyarınca Para Cezası Verilmesine İlişkin Rekabet Kurulu Kararında Hukuka Aykırılık Bulunmadığı)
YERİNDE İNCELEME ( Etkinliğinden Beklendiği Üzere Delillerin Kaybolmaması ve Karartılmaması İçin Mümkün Olan En Kısa Zamanda Yerinde İncelemeye Başlanılamadığı - Para Cezası Verilmesine İlişkin Rekabet Kurulu Kararında Hukuka Aykırılık Bulunmadığı)"
IDDGK16.12.2011E. 2010/2045 K. 2011/1639"ÇEVRE KATKI PAYINA İLİŞKİN İHBARNAMENİN İPTALİ İSTEMİ ( Nihai Kararların Temyiz Başvurusuna Konu Edilmeleri Halinde Temyiz Başvurusunu İnceleyen Dava Dairesinin ya da Dava Daireleri Kurulu'nun Bağlantı Yönünden Yapacağı İncelemeye Engel Oluşturmadığı )
BAĞLANTILI DAVALAR ( Bağlantının Bulunup Bulunmadığı Yolundaki Bölge İdare Mahkemesi ve Danıştay Kararlarının Kesin Olduğu Yolundaki Düz Enlemdeki Kesinliğin Bağlantının Varlığı ya da Bulunmadığı Yolundaki Kararlar İçin Geçerli Olduğu )
DERDESTLİK ( Çevre Katkı Payına İlişkin İhbarnamenin İptali İstemi - Bağlantının Bulunup Bulunmadığı Yolundaki Bölge İdare Mahkemesi ve Danıştay Kararlarının Kesin Olduğu Yolundaki Düz Enlemdeki Kesinliğin Bağlantının Varlığı ya da Bulunmadığı Yolundaki Kararlar İçin Geçerli Olduğu )"
IDDGK16.12.2011E. 2010/2302 K. 2011/1622"MALİ YÜKÜMLÜLÜK DÜZENLEMELERİ İÇEREN YÖNETMELİK ( Yürürlük Tarihinin Resmi Gazete'de Yayım Tarihiden Önceki Bir Tarih Olarak Belirlenmesi - Geriye Yürümezlik ve Hukuki Güvenlik İlkelerine Aykırılığı )
YÖNETMELİĞİN YÜRÜRLÜK TARİHİ ( Resmi Gazete'de Yayım Tarihiden Önceki Bir Tarih Olarak Belirlenmesinin Geriye Yürümezlik ve Hukuki Güvenlik İlkelerine Aykırılığı - Mali Yükümlülük İçeren Düzenlemelere Yer Veren Yönetmelik )
YÜRÜRLÜK TARİHİ ( Mali Yükümlülük İçeren Düzenlemelere Yer Veren Yönetmeliğin Resmi Gazete'de Yayım Tarihiden Önceki Bir Tarih Olarak Belirlenmesi - Geriye Yürümezlik ve Hukuki Güvenlik İlkelerine Aykırı Olduğu )
GERİYE YÜRÜMEZLİK VE HUKUKİ GÜVENLİK İLKELERİNE AYKIRILIK ( Mali Yükümlülük İçeren Düzenlemelere Yer Veren Yönetmeliğin Yürürlük Tarihinin Resmi Gazete'de Yayım Tarihiden Önceki Bir Tarih Olarak Belirlenmesi )"
IDDGK16.12.2011E. 2011/1138 K. 2011/1564"İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ ( Konut ve Ticaret Alanlarının Turizm Alanlarına Dönüştürülmesi - Planlama Yapılırken Şehircilik İlkeleri Planlama Esasları ve Kamu Yararının Gözetilmesi Gereği )
KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞININ İMAR PLANI YAPMA YETİKİSİ ( Bakanlığın Kültür Koruma ve Gelişim Bölgeleri ile Turizm Merkezleri İçinde Her Ölçekte Plan Yapma Yaptırma Re'sen Onaylama ve Tadile Yetkili Olduğu - 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planına Zemin Etütleri Konusunda 1/5000 Ölçekli İmar Planında Yer Verilen Bilgilerin İşlenmemesinin Mevzuata Aykırı Olduğu )
ATAKÖY TURİZM MERKEZİ ( Bakanlığın İmar Planı Yapma Yetkisi - Planların Şehircilik İlkeleri Planlama Esasları ve Kamu Yararının Gözetilmesi Gereği )"
IDDGK22.12.2011E. 2007/321 K. 2011/1643"DOSYANIN GÖNDERİLMESİ İSTEMİ (İlgililerin Süresi İçinde Adli Yargı Yerine Verdikleri Dosyanın İdari Yargı Merciine Gönderilmesi İstemini İçeren Dilekçeleri Dilekçenin Reddi Kararı Verilerek Dava Dilekçesi Durumuna Getirilmek Suretiyle İşin Esasının İncelenmesinin Hukuken Olanaklı Olduğu )
SÜRE AŞIMI (İdari Dava Açma Süresi İçinde Adli Yargı Yerinde Açılan Bir Davanın Görev Yönünden Reddedilerek Tarafların İstemi Halinde Dosyanın Görevli İdari Yargıya Gönderileceğine Karar Verilmesi Durumunda Davanın Süresinde Olduğunun Kabulü Gerektiği )
DİLEKÇE RED KARARI (Adli Yargı Yerine Verilen Dosyanın İdari Yargı Merciine Gönderilmesi İstemini İçeren Dilekçeleri Dilekçenin Reddi Kararı Verilerek Dava Dilekçesi Durumuna Getirilmek Suretiyle İşin Esasının İncelenmesinin Hukuken Olanaklı Olduğu )
ZAMANAŞIMI (İdari Dava Açma Süresi İçinde Adli Yargı Yerinde Açılan Bir Davanın Görev Yönünden Reddedilerek Tarafların İstemi Halinde Dosyanın Görevli İdari Yargıya Gönderileceğine Karar Verilmesi Durumunda Davanın Süresinde Olduğu )"
IDDGK26.1.2012E. 2009/670 K. 2012/81"KAMU TÜZEL KİŞİLİĞİ ( Devlet Tüzel Kişiliğini Temsil Eden Bakanlıklar Arasında Ortaya Çıkan Anlaşmazlıkların Yönetsel Yollarla Çözümlenmesi Gerektiği - Maliye Bakanlığı'nın İldeki Temsilcisi Olan Defterdarlığın Bakanlık ve Valiliğe Karşı Dava Açabileceği )
BAYINDIRLIK VE İSKAN BAKANLIĞI İŞLEMİNİN İPTALİ İSTEMİ ( Kıyıların Korunması Amacı ve Defterdarlığın Görevleri Birlikte Dikkate Alındığında Maliye Bakanlığı'nın İldeki Temsilcisi Olan Defterdarlığın Bakanlık ve Valiliğe Karşı Dava Açabileceği )
DAVA AÇMA EHLİYETİ ( Bayındırlık ve İskan Bakanlığı İşleminin İptali İstemi - Maliye Bakanlığı'nın İldeki Temsilcisi Olan Defterdarlığın Bakanlık ve Valiliğe Karşı Dava Açabileceği )
DEFTERDARLIK ( Bayındırlık ve İskan Bakanlığı İşleminin İptali İstemi - Devlet Tüzel Kişiliğini Temsil Eden Bakanlıklar Arasında Ortaya Çıkan Anlaşmazlıkların Yönetsel Yollarla Çözümlenmesi Gerektiği/Maliye Bakanlığı'nın İldeki Temsilcisi Olan Defterdarlığın Bakanlık ve Valiliğe Karşı Dava Açabileceği )"
IDDGK2.2.2012E. 2010/3327 K. 2012/128"SAĞLIK KURULU RAPORU İLE KULLANILMASI ZORUNLU GÖRÜLEN CİHAZ ( Sadece İthalat Faturasında Yazılı Bedelin Ödenmesini Öngören Emekli Sandığı Yönetim Kurulu Kararında Hukuka Uyarlık Görülmediği - Cihaz Bedelinin Bir Kısmının Davacı Üzerinde Bırakılamayacağı )
CİHAZ BEDELİ ( Sağlık Raporu İle Kullanılması Zorunlu Görülen - İthalatçı Firmanın Ürünü Makul Bir Kar Payı İle Satmasının Ticari Hayatın Gereği Olduğu - Sadece İthalat Faturasında Yazılı Bedelin Ödenmesini Öngören Emekli Sandığı Yönetim Kurulu Kararında Hukuka Uyarlık Görülmediği )
EMEKLİ SANDIĞI YÖNETİM KURULUNUN HUKUKA UYGUN OLMAYAN KARARI ( Sağlık Raporu İle Kullanılması Zorunlu Görülen Cihazın Sadece İthalat Faturasında Yazılı Bedelin Ödenmesini Öngören - Cihaz Bedelinin Bir Kısmının Davacı Üzerinde Bırakılamayacağı )
İTHAL CİHAZ BEDELİ ( Sağlık Raporu İle Kullanılması Zorunlu Görülen/Bir Kısmının Davacı Üzerinde Bırakılamayacağı - Sadece İthalat Faturasında Yazılı Bedelin Ödenmesini Öngören Emekli Sandığı Yönetim Kurulu Kararında Hukuka Uyarlık Görülmediği )"
IDDGK9.2.2012E. 2007/2253 K. 2012/137"GÖREVDEN ALMAYA İLİŞKİN KARARNAMENİN İPTALİ İSTEMİ ( Başka Bir Göreve Atanmak Üzere Görevden Alma Halinde Görevden Alma ve Yeni Göreve Atama İşlemlerinin Aynı Tarihte Tesis Edilmeyip İlgilisine de Aynı Tarihte Tebliğ Edilmemiş Olmasında Usul Yönünden Hukuka Aykırılık Bulunmadığı )
İDARİ USUL ( Görevden Almaya İlişkin Kararnamenin İptali İstemi - Görevden Alma ve Yeni Göreve Atama İşlemlerinin Aynı Tarihte Tesis Edilmeyip İlgilisine de Aynı Tarihte Tebliğ Edilmemiş Olmasında Usul Yönünden Hukuka Aykırılık Bulunmadığı )
YÖNETİM KURULU KARARI ( Görevden Almaya İlişkin Kararnamenin İptali İstemi - Başka Bir Göreve Atanmak Üzere Görevden Alma Halinde Görevden Alma ve Yeni Göreve Atama İşlemlerinin Aynı Tarihte Tesis Edilmeyip İlgilisine de Aynı Tarihte Tebliğ Edilmemiş Olmasında Usul Yönünden Hukuka Aykırılık Bulunmadığı )"
IDDGK9.3.2012E. 2007/2520 K. 2012/183"BELEDİYE MECLİSİ KARARININ İPTALİ İSTEMİ ( Nazım İmar Planı Değişikliğinin Kabulü Yolundaki - Uygulama İmar Planı Yönünden Davada Süre Aşımı Bulunmadığından Bu Planla Birlikte Dayanağı Olan Nazım İmar Planının İptali İstemiyle Açılan Davanın da Süresinde Olduğu )
İMAR PLANINA İTİRAZ ( Askı Süresi İçinde Bir İtirazda Bulunulmamış İse Davanın 2577 S. İYUK'nun 7. Md. Hükmü Uyarınca İmar Planının Son İlan Tarihini İzleyen Günden İtibaren Altmış Gün İçinde Açılması Gerektiği )
DAVA AÇMA SÜRESİ ( İmar Planına Karşı Süresi İçerisinde Dava Açılmamış Olması Halinde İmar Planının Uygulanmaya Konulması İle Birlikte Uygulama İşlemi Üzerine İşlem İle Birlikte İmar Planına veya Doğrudan İşlemin Dayanağı Olan İmar Planına Karşı Yeniden Dava Açma Hakkının Bulunduğu )
GENEL DÜZENLEYİCİ İŞLEM ( İmar Planları İlanı Gereken Genel Düzenleyici İşlem Olarak Kabul Edilmiş Olduğundan Uygulama İşlemi Olduğu Öne Sürülerek İşlemin Dayanağı İmar Planının İptalinin İstenilmesi Halinde Planların Uygulama İşlemlerinin Kapsamının ve Buna Göre de Dava Açma Sürelerinin Belirlenmesi Gerektiği )"
IDDGK9.3.2012E. 2008/287 K. 2012/153"UYGULAMA İMAR PLANI ( Bilirkişi Raporundaki Pazar Alanının Daha Batıda Bir Alana Kaydırılarak Kentin Batı Girişinde Bulunan "Hizmet Odağı" İçinde Kurgulanması Gerektiği Yolundaki Belirlemenin Alternatif Plan Önerisi Olarak Değerlendirilemeyeceği - Rapor Dikkate Alınarak Verilen Yargı Kararının "Yerindelik Denetimi" Kapsamında Olmadığı )
PAZAR ALANI ( Daha Batıda Bir Alana Kaydırılarak Kentin Batı Girişinde Bulunan "Hizmet Odağı" İçinde Kurgulanması Gerektiği Yolundaki Belirlemenin Alternatif Plan Önerisi Olarak Değerlendirilemeyeceği )
ALTERNATİF PLAN ÖNERİSİ ( Bilirkişi Raporundaki Pazar Alanının Daha Batıda Bir Alana Kaydırılarak Kentin Batı Girişinde Bulunan "Hizmet Odağı" İçinde Kurgulanması Gerektiği Yolundaki Belirlemenin Alternatif Plan Önerisi Olarak Değerlendirilemeyeceği )"
IDDGK15.3.2012E. 2010/2740 K. 2012/194"POLİS MEMURUNUN DİĞER POLİS MEMURUNU GÖREV SIRASINDA ÖLDÜRMESİ ( Görev Kusuru Teşkil Ettiği - Olayda Görev Kusuru Nedeniyle Davacıların Uğradığı Maddi ve Manevi Zararların Tazmin Edilmesi Gerektiği )
HİZMET KUSURU ( Polis Memurunun Görevi Sırasında Ekip Arkadaşı Olan Diğer Polis Memuru Tarafından Vurulması Sonucunda Ölmesi Nedeniyle Tazminat - Öldüren Polis Memurunun Kişisel Kusuru Olmakla Birlikte Bu Kusur Hizmetten ve İdareden Ayrılamayacak Nitelikte Olup Görev Kusuru Teşkil Ettiği )
GÖREV KUSURU ( Polis Memurunun Görevi Sırasında Ekip Arkadaşı Olan Diğer Polis Memuru Tarafından Vurulması Sonucunda Ölmesi Nedeniyle Tazminat - Olayda Görev Kusuru Nedeniyle Davacıların Uğradığı Zararların Tazmini Gerektiği )
MADDİ VE MANEVİ TAZMİNAT ( Polis Memurunun Görevi Sırasında Ekip Arkadaşı Olan Diğer Polis Memuru Tarafından Vurulması Sonucunda Ölmesi Nedeniyle - Olayda Görev Kusuru Nedeniyle Davacıların Uğradığı Zararların Tazmin Edilmesi Gerektiği )"
IDDGK22.3.2012E. 2007/740 K. 2012/210"TERÖR OLAYLARI NEDENİYLE TAZMİNAT ( Nakdi Tazminattan Yararlandırılmaları İçin Bir Başvuru Şartı veya Başvuru Süresi Öngörülmediğinden B. Kanunu'nda Belirlenen On Yıllık Genel Zamanaşımı Süresinde Yapılacak Başvurular Üzerine Tesis Edilecek İşlemlerin Tebliğini İzleyen Günden İtibaren İdari Dava Açma Süresi İçerisinde Dava Açılması Gerektiği )
NAKDİ TAZMİNAT ( Yararlandırılmaları İçin Bir Başvuru Şartı veya Başvuru Süresi Öngörülmediğinden B. Kanunu'nda Belirlenen On Yıllık Genel Zamanaşımı Süresinde Yapılacak Başvurular Üzerine Tesis Edilecek İşlemlerin Tebliğini İzleyen Günden İtibaren İdari Dava Açma Süresi İçerisinde Dava Açılması Gerektiği )
ZAMANAŞIMI ( Terör Olayları Nedeniyle Tazminat - Nakdi Tazminattan Yararlandırılmaları İçin Bir Başvuru Şartı veya Başvuru Süresi Öngörülmediğinden B. Kanunu'nda Belirlenen On Yıllık Genel Zamanaşımı Süresinde Yapılacak Başvurular Üzerine Tesis Edilecek İşlemlerin Tebliğini İzleyen Günden İtibaren İdari Dava Açma Süresi İçerisinde Dava Açılacağı )"
IDDGK6.4.2012E. 2007/2208 K. 2012/246"MESLEKTEN ÇIKARMA CEZASINA İLİŞKİN KARARIN İPTALİ İSTEMİ ( Parasal Hakların Tazmini İstemi - Fiilin Ceza Kanununda Tanımlanmış Şekline Uygunluk Bulunmadığı Adli Yargı Yerince Belirlenmiş ise de Disiplin Soruşturması Çerçevesinde Davacının Sabit Görülen Hal ve Davranışlarının İdare Mahkemesince Değerlendirilerek Bir Karar Verilmesi Gerektiği )
PARASAL HAKLARIN TAZMİNİ İSTEMİ ( Meslekten Çıkarma Cezasına İlişkin Kararın İptali İstemi - Kamu Görevlisinin Ceza Kanununa Göre Suç Teşkil Eden Bir Eylem Nedeniyle Yargılanması Sonucunda Beraat Etmesinin Ayrıca Disiplin Cezasının Uygulanmasına Engel Oluşturmayacağı )
POLİS MEMURU ( Parasal Hakların Tazmini İstemi - Eylemin Niteliği ve Polislik Mesleğinin Önem ve Özelliği Dikkate Alındığında Davacının Meslekten Çıkarma Cezası ile Cezalandırılmasına İlişkin İşlemde Hukuka Aykırılık Bulunmadığı )
RÜŞVET ( Meslekten Çıkarma Cezasına İlişkin Kararın İptali İstemi - Fiilin Ceza Kanununda Tanımlanmış Şekline Uygunluk Bulunmadığı Adli Yargı Yerince Belirlenmiş ise de Disiplin Soruşturması Çerçevesinde Davacının Sabit Görülen Hal ve Davranışlarının İdare Mahkemesince Değerlendirilerek Bir Karar Verilmesi Gerektiği )"
IDDGK12.4.2012E. 2010/3334 K. 2012/306"KARARIN BOZULMASI ( Usul Hükümlerine Uyulmamış Olunması - Dairece Posta Pulu Eksikliğini İçeren Yazının Gereğinin Verilen Sürede Yerine Getirildiği İddiası/Gerekirse Fotokopi Belgelerin Asılları Getirtilerek Yeniden İncelenmesi Gerektiği )
TEMYİZ İSTEMİNDE BULUNMAMIŞ SAYILMA ( Posta Pulu Eksikliğinin Verilen Sürede Tamamlanmaması Nedeniyle/Fotokopisini Sunarak Dairenin Kararını Temyiz - Belgelerin Asılları Getirtilerek Yeniden İncelenmesi Gerektiği/Değerlendirilmemesinin Usule Aykırılığı )
USUL HÜKÜMLERİNE UYMAMA ( Temyiz İsteminde Bulunmamış Sayılma Kararı/Davacının Dairece Posta Pulu Eksikliğini İçeren Yazının Gereğinin Verilen Sürede Yerine Getirdiği İddiası - Fotokopisini Sunarak Dairenin Kararını Temyiz/İnceleneceği )"
IDDGK19.4.2012E. 2009/1936 K. 2012/500"ACELE KAMULAŞTIRMA ( Maden Kanununa Göre Yapılacak Acele Kamulaştırma Yoluna Başvurulabilmesi İçin İşletme Sahibi Özel Girişimcinin Değil Kamunun Yararının Gereksiniminin Gözetilmesi Gereği - Acele Kamulaştırmanın Yurt Savunmasının Gerekli Kıldığı Durumlar ve Özel Kanunlarla Acele Kamulaştırması Gereken Durumlarda Bakanlar Kurulunca Kararlaştırılabileceği )
KAMULAŞTIRMA İŞLEMİNE KARŞI DAVA HAKKI ( Malik ve İştirak veya Müşterek Mülkiyet Halinde Paydaşların Dava Hakkı Bulunduğu - Kamulaştırma İşleminin Mülkiyet Durumunu Etkilemeyecek Üçüncü Kişinin Davaya Katılma İsteminin Reddi Gereği )
ALTIN MADENİ İŞLETMESİ NEDENİYLE ACELE KAMULAŞTIRMA ( İşletme Bölgesinde Kalan Özel Mülkiyetlerin Anlaşma ile Alınamaması Halinde Bakanlar Kurulunca Kamulaştırılabileceği - Acele Kamulaştırma Yoluna Gidilmediği Takdirde Kamunun Uğraması Muhtemel Zararların Neler Olduğu Ortaya Konulmadan Acele Kamulaştırma Yoluna Gidilmesinin Hukuka Uyarlı Olmadığı )"
IDDGK18.5.2012E. 2007/2168 K. 2012/794"TEDAŞ'IN HAKİM DURUMUNU KÖTÜYE KULLANMASINA YÖNELİK ŞİKAYET ( Elektrik Piyasasında Mali Uzlaştırmaya İlişkin Tebliğ İle - Kamu Şirketlerinin Mali Uzlaştırmaya Katılmamasının Ekonomik Nedenlerden ve Teknik Alt Yapının Yetersizliğinden Kaynaklandığı/Şikayetin Reddedileceği )
HAKİM DURUMUN KÖTÜYE KULLANILMASI ( TEDAŞ'ın Elektrik Piyasasında Mali Uzlaştırmaya İlişkin Tebliğ İle - Kamu Şirketlerinin Mali Uzlaştırmaya Katılmamasının Ekonomik Nedenlerden ve Teknik Alt Yapının Yetersizliğinden Kaynaklandığı/Şikayetin Reddi Gereği )
ELEKTRİK PİYASASINDA MALİ UZLAŞTIRMA YAPILMASINA İLİŞKİN USUL VE ESASLAR HAKKINDA TEBLİĞ ( Hakim Durumun Kötüye Kullanılmasına İlişkin Şikayet - Kamu Şirketlerinin Mali Uzlaştırmaya Katılmamasının Hukuki Nedenlerden Kaynaklanmadığı/Şikayetin Reddi Gereği )
MALİ UZLAŞTIRMA ( TEDAŞ'ın Elektrik Piyasasında Mali Uzlaştırmaya İlişkin Tebliğ İle Hakim Durumun Kötüye Kullanılmasına İlişkin Şikayet - Kamu Şirketlerinin Mali Uzlaştırmaya Katılmamasının Hukuki Nedenlerden Kaynaklanmadığı/Şikayetin Reddine Karar Verileceği )"
IDDGK24.5.2012E. 2007/2255 K. 2012/801"İMAR PLANININDA PARK ALANINDA KALAN PARSEL (Beş Yıl Geçmesine Karşın Kamulaştırılmaması - Mülkiyet Hakkının Kullanımının Belirsizliğe İtildiğini Kamu Yararının Gerekleri İle Mülkiyet Hakkı Arasında Gözetilmesi Gereken Adil Dengenin Bozulduğu )
MÜLKİYET HAKKININ İHLALİ VE BELİRSİZLİĞE İTİLMESİ (İmar Planında Park Alanında Kalan Parsellerin Kamulaştırılarak Bedellerinin Ödenmesi Ya da Önceki Duruma Dönülerek Yapılaşma İzni Verilmesi Başvurusunu Reddeden Belediye Başkanlığı İşleminde Hukuka Uyarlık Bulunmadığı )
KAMU YARARI VE MÜLKİYET HAKKI ARASINDAKİ ADİL DENGENİN BOZULMASI (Belediye Meclisince Değiştirilen İmar Planında Park Alanında Kalan Parsellerin Kamulaştırılarak Bedellerinin Ödenmemesi - Mülkiyet Hakkının Kullanımının Belirsizliğe İtildiği/Özünü Zedelediği )
PARK ALANINDA KALAN PARSEL (İmar Planlarının Hazırlanması Aşamasında Kamu Hizmetleri İçin İhtiyaç Duyulan Taşınmazlar Belirlenirken Ödenek Durumunun Dikkate Alınması Zorunluluğu - Beş Yıl Geçmesine Karşın Kamulaştırılmamasının Mülkiyet Hakkının Kullanımını Belirsizliğe İttiği Adil Dengenin Bozulduğu )
KAMULAŞTIRMA (İmar Planlarının Hazırlanması Aşamasında Kamu Hizmetleri İçin İhtiyaç Duyulan Taşınmazlar Belirlenirken Ödenek Durumunun Dikkate Alınması Zorunluluğu - Park Alanında Kalan Parselin Beş Yıl Geçmesine Karşın Kamulaştırılmamasının Hukuka Aykırılığı )
BELEDİYE MECLİSİ KARARI İLE DEĞİŞTİRİLEN İMAR PLANI (Ödenek Durumunun Dikkate Alınması Zorunluluğu - Park Alanında Kalan Parselin Beş Yıl Geçmesine Karşın Kamulaştırılmaması/Kamu Yararının Gerekleri İle Mülkiyet Hakkı Arasındaki Adil Dengenin Bozulduğu Mülkiyet Hakkının Özünün Zedelendiği )"
IDDGK31.5.2012E. 2007/2601 K. 2012/834"REKABETİN KORUNMASI HAKKINDA KANUNA AYKIRILIK ( Adı Geçen Şirketlerin Piyasa Kuralları Çerçevesinde Hareket Ettikleri ve Uyumlu Eylem İçinde Bulunmadıkları - Aynı Grup İçinde Olmalarına Rağmen Birbirleriyle Rekabet Ettikleri/Şikayetin Reddi Kararının Hukuka Uygun Olduğu )
MEDYA SEKTÖRÜNDE YER ALAN ŞİRKETLERİN CİRO VE PAZAR PAYI TOPLAMLARININ EŞİĞİN ALTINDA KALDIĞI İDDİASI ( Şirketlerin Piyasa Kuralları Çerçevesinde Hareket Ettikleri ve Uyumlu Eylem İçinde Bulunmadıkları - Aynı Grup İçinde Olmalarına Rağmen Birbirleriyle Rekabet Ettiklerinin Gözetileceği )
UYUMLU EYLEM ( Şirketlerin Piyasa Kuralları Çerçevesinde Hareket Ettikleri ve Uyumlu Eylem İçinde Bulunmadıkları - Aynı Grup İçinde Olmalarına Rağmen Birbirleriyle Rekabet Ettikleri/Şikayetin Reddi Kararının Hukuka Uygun Olduğu )
AYNI GRUP İÇİNDE BİRBİRİ İLE REKABET EDEN ŞİRKETLER ( Şirketlerin Piyasa Kuralları Çerçevesinde Hareket Ettikleri ve Uyumlu Eylem İçinde Bulunmadıkları - Aynı Grup İçinde Olmalarına Rağmen Birbirleriyle Rekabet Ettikleri/Şikayetin Reddi Kararının Hukuka Uygun Olduğu )"
IDDGK15.6.2012E. 2008/142 K. 2012/941"YURTKUR'DA GÖREV YAPANLARA VERİLEN DİSİPLİN CEZASI ( İdareye Aynı Eylemden Dolayı Bir de Gelir Mahrumiyetine Yol Açacak Biçimde Düzenleme Getirilmesine Olanak Tanınmadığı - Belli Bir Süre Ek Ödemeden Yararlandırmama Yoluna Gidilemeyeceği )
DİSİPLİN CEZASI ( Alanlara Ayrıca Bir de Aylıktan Kesme Cezası Niteliği Taşıyacak Şekilde Belli Bir Süre Ek Ödemeden Yararlandırmama Yoluna Gidilmesinde Hukuka Uygunluk Bulunmadığı )
EK ÖDEMEDEN YARARLANDIRILMAMA İŞLEMİ ( Alınan Disiplin "Kınama" Cezası Nedeniyle - Hukuka Uygunluk Bulunmadığı/657 S.K.'nın Disiplin Cezaları İle İlgili Maddelerinde İşlenilen Eyleme Aynı Yasa da Öngörülen Disiplin Cezasının Verilmesi Esası Getirildiği )"
IDDGK29.6.2012E. 2011/743 "MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI TEŞKİLATINDA YÖNETİCİ ATAMALARI ( Öğretim Materyallerini Geliştirme İnceleme Merkezine Yapılacak Olan Atamaların Usul ve Esaslarının Yönetmelikle Düzenlenmeden Doğrudan Alt Norm Olan Yönerge İle Düzenlenmesinde Hukuka Uyarlık Bulunmadığı )
YÖNETİCİ ATAMALARINA İLİŞKİN YÖNETMELİK ( İlişkin Hususların Yönetmelikle Düzenleneceği - Öğretim Materyallerini Geliştirme İnceleme Merkezine Yapılacak Olan Atamaların Usul ve Esaslarının Yönetmelikle Düzenlenmeden Doğrudan Alt Norm Olan Yönerge İle Düzenlenmesinde Hukuka Uyarlık Bulunmadığı )
YÖNERGE ( Öğretim Materyallerini Geliştirme İnceleme Merkezine Yapılacak Olan Atamaların Usul ve Esaslarının Yönetmelikle Düzenlenmeden Doğrudan Alt Norm Olan Yönerge İle Düzenlenmesinde Hukuka Uyarlık Bulunmadığı )
ÖĞRETİM MATERYALLERİNİ GELİŞTİRME İNCELEME MERKEZİNE YAPILACAK OLAN ATAMALAR ( Usul Ve Esaslarının Yönetmelikle Düzenlenmeden Doğrudan Alt Norm Olan Yönerge İle Düzenlenmesinde Hukuka Uyarlık Bulunmadığı )"
IDDGK11.7.2012E. 2007/2973 K. 2012/1074"AVUKATLIK STAJI ( Stajyer Değişim Programı Çerçevesinde Yapılan Görevlendirme Sonucu Staja Yabancı Bir Ülkede Devam Edilmesi Halinde Kesinti ve Ara Vermeden Söz Edilemeyeceğinden Yurt Dışında Geçirilen Sürenin Avukatlık Stajından Sayılması Gerektiği )
STAJIN KESİNTİSİ OLMASI İLKESİ ( "Kesinti" İbaresi İle Staj ve Eğitimle İlgisi Olmayan Ara Vermelerin Kastedildiği - Stajyer Değişim Programı Çerçevesinde Yapılan Görevlendirme Sonucu Staja Yabancı Bir Ülkede Devam Edilmesi Halinde Kesinti ve Ara Vermeden Söz Edilemeyeceğinden )
STAJYER DEĞİŞİM PROGRAMI ( Çerçevesinde Yapılan Görevlendirme Sonucu Staja Yabancı Bir Ülkede Devam Edilmesi Halinde Kesinti ve Ara Vermeden Söz Edilemeyeceğinden Yurt Dışında Geçirilen Sürenin Avukatlık Stajından Sayılması Gerektiği )
YURT DIŞI AVUKATLIK STAJI ( Stajyer Değişim Programı Çerçevesinde Yapılan Görevlendirme Sonucu Staja Yabancı Bir Ülkede Devam Edilmesi Halinde Kesinti ve Ara Vermeden Söz Edilemeyeceğinden Yurt Dışında Geçirilen Sürenin Avukatlık Stajından Sayılması Gerektiği )"
IDDGK19.9.2012E. 2007/2507 K. 2012/1190"BAYİLİK SÖZLEŞMESİNİN REKABET HUKUKUNA UYGUNLAŞTIRILMASI ( Rekabet Etmeme Yükümlülüğü Süresinin Belirsiz Olması Halinde İlgili Sözleşmeye Gurup Muafiyetinin Uygulanmayacağı - Grup Muafiyeti Sağlayan Sözleşmeler )
AKARYAKIT BAYİLİK SÖZLEŞMESİ ( Alıcıya Rekabet Etmeme Yükümlülüğü Öngören İstisnalar Dışında Süresinin Beş Yıldan Fazla Olması Halinde Belirsiz Süreli Sözleşme Haline Geleceğinden Grup Muafiyetinden Yararlanamayacağı - Rekabeti Bozma Engelleme )"
IDDGK20.9.2012E. 2007/1815 K. 2012/1218"ÖĞRETİM ÜYESİNİN ÖĞRETİM MESLEĞİNDEN ÇIKARTMA CEZASI (Öğretim Elemanlarına Uygulanacak Disiplin Suç ve Cezalarının Kanunla Düzenlenmesinin Zorunlu Olduğu - Devlet Memurları Kanunu ve Yükseköğretim Kanununda İntihal Suçunun Cezası Meslekten Çıkartma Olarak Düzenlenmediği Halde Meslekten Çıkartma Cezası Verilmesinin Hukuka Uyarlı Olmadığı)
İNTİHAL (Öğretim Elemenları İçin Devlet Memurları Kanununda ve Yükseköğretim Kanununda İntihal Eylemi Hakkında Meslekten Çıkartma Cezasının Öngörülmediği - Kanunla İntihal Eyleminin Hakkında Meslekten Çıkartma Cezası Öngörülmediği Halde Yönetmelikle İntihal Eylemi Hakkında Meslekte Çıkartma Cezası Verilmesinin Yasaya Aykırı Olduğu)
DİSİPLİN CEZASI (İntihal - Öğretim Mesleğinden Çıkartma Cezası)"
IDDGK26.9.2012E. 2007/36 K. 2012/1271"VALİ ATAMA İŞLEMİNİN İPTALİ DAVASI ( Valiliğin İstisnai Memuriyet Olduğu Atama İstisnai Memurun Sınav Kademe İlerlemesi Derece Yükselmesine İlişkin Hükümlere Tabi Olmaksızın Atanabileceği - Valilerin Hükümetin Temsilcisi Olduğu Atama ve Görevden Alınmalarında İdareye Geniş Takdir Yetkileri Tanındığı )
İSTİSNAİ DEVLET MEMURLUKLARI ( Sınav Kademe İlerlemesi Derece Yükselmesine İlişkin Hükümlere Tabi Olmaksızın Atanabileceği - Valilerin İçişleri Bakanının İnhası Bakanlar Kurulu Kararı ve Cumhurbaşkanının Tasdiki ile Atandığı Atama ve Görevden Alınmalarında İdareye Geniş Takdir Hakkı Tanındığı )
MERKEZ VALİLİĞİNE ATANMA ( İdarenin Takdir Yetkisini Kullanırkan Kamu Yararı ve Hizmet Gereklerinin Gözetilmesi Gereği - Valiliğin İstisnai Devlet Memurluğu Olduğu Atanma ve Görevden Alınmalarında İdareye Geniş Takdir Hakkı Tanındığı )"
IDDGK26.9.2012E. 2008/792 K. 2012/1277"İPTAL DAVASI AÇMA ŞARTLARI ( Söz Konusu Düzenlemenin Hâlihazırda Raportör Kadrosunda Görev Yapan Davacının Menfaatini İhlal Eden İşlem Niteliğinde Bulunmadığı - Verilen Kararın Raportör Kadrosuna Yapılacak Atamalara İlişkin Düzenlemenin İptali İstemi Yönünden Davanın Reddinin Doğru Olduğu )
HUKUK MÜŞAVİRLİĞİ ( Bakanlık Merkez Teşkilatı Üst Birimlerinden Olduğu/Görevde Yükselmeye Tabi Kadrolar Arasında Sayılmasında Mevzuata ve Hukuka Uyarlık Görülmediği - Müdürlük Görevinin Üstünde Yer Alan Kadrolara Yapılacak Atamaların Anılan Yönetmeliğin Kapsamı Dışında Tutulduğu )
GENEL HİZMET SINIFI ( Sayılmakla Birlikte Bakanlık Merkez Teşkilatı Üst Birimlerinden Olduğu Anlaşılan Hukuk Müşaviri Kadrosunun Görevde Yükselmeye Tabi Kadrolar Arasında Sayılmasında Mevzuata ve Hukuka Uyarlık Görülmediği )
GÖREVDE YÜKSELMEYE TABİ KADROLAR ( Genel İdare Hizmetleri Sınıfında Sayılmakla Birlikte Bakanlık Merkez Teşkilatı Üst Birimlerinden Olduğu Anlaşılan Hukuk Müşaviri Kadrosunun Görevde Yükselmeye Tabi Kadrolar Arasında Sayılmasında Mevzuata ve Hukuka Uyarlık Görülmediği )"
IDDGK27.9.2012E. 2007/2309 K. 2012/1293"ATAMANIN İPTALİ ( Görevde Yükselme Sınavında Başarılı Olan Davacının Atandıktan 7 Yıl 9 Ay Sonra Sınava Katılma Koşulunu Taşımadığından Bahisle - Davacının Sınava Kabul Edilmesinde Bir Hilesinin Bulunmadığı/İşlemin Hukuka ve İdari İstikrar İlkesine Uygun Olmadığı )
GÖREVDE YÜKSELME SINAVINDAKİ BAŞARI NEDENİ İLE ATANMA ( Atandıktan 7 Yıl 9 Ay Sonra Sınava Katılma Koşulunu Taşımadığından Bahisle Atamanın İptali - İşlemin Hukuka ve İdari İstikrar İlkesine Uygun Olmadığı/Davacının Sınava Kabul Edilmesinde Bir Hilesinin de Bulunmadığı )
GEREKLİ KOŞULLARIN TAŞINILMAMASI NEDENİYLE ATAMANIN İPTALİ ( Görevde Yükselme Sınavında Başarılı Olan Davacının Atandıktan 7 Yıl 9 Ay Sonra - Davacının Sınava Kabul Edilmesinde Bir Hilesinin Bulunmadığı/İşlemin Hukuka ve İdari İstikrar İlkesine Uygun Olmadığı )
İDARİ İSTİKRAR İLKESİ ( Görevde Yükselme Sınavında Başarılı Olan Davacının Atandıktan 7 Yıl 9 Ay Sonra Sınava Katılma Koşulunu Taşımadığından Bahisle Atamasının İptal Edilmesinin İlkeye Aykırılığı )"
IDDGK15.10.2012E. 2008/487 K. 2012/1568"SENDİKA ADI ALTINDA FAALİYET GÖSTEREN KURULUŞLAR ( Kuruluş Belgelerinin Kabul Edilmemesi ve Faaliyetlerine İzin Verilmemesi Talimatını İçeren İşleminin İptali İstemi - Dava Konusu İşlemin İptaline Karar Verilmesinin İsabetli Olduğu )
SENDİKAL FAALİYETLER ( Çalışma ve Sosyal Bakanlığı Çalışma Genel Müdürlüğü'nün Kuruluş Belgelerinin Kabul Edilmemesi ve Faaliyetlerine İzin Verilmemesi Talimatını İçeren İşleminin İptali İstemi - Dava Konusu İşlemin İptaline Karar Verilmesinin İsabetli Olduğu )
FAALİYETLERE İZİN VERİLMEMESİ ( “Sendika” Adı Altında Faaliyet Gösteren Kuruluşların Kuruluş Belgelerinin Kabul Edilmemesi ve Faaliyetlerine İzin Verilmemesi Talimatını İçeren İşleminin İptali İstemi - Dava Konusu İşlemin İptaline Karar Verilmesinin İsabetli Olduğu )"
IDDGK5.11.2012E. 2011/2486 K. 2012/1698"YÜKSEKÖĞRETİM PERSONELİNE DİSİPLİN HÜKÜMLERİ (Yükseköğretim Kurumlarında Çalışan Yönetici Öğretim Elemanları ve Memurlara Uygulanacak Disiplin Suç ve Cezalarının Yasayla Düzenlenmesinin Zorunlu Olduğu - Yükseköğretim Kanununa Göre Ayrıca Disiplin Düzenlemesi Yapılmadığından Devlet Memurları Kanunun Disipline İlişkin Hükümlerinin Uygulanacağı)
YÖNETİM GÖREVİNDEN AYRILMA CEZASI (Yükseköğretim Kurulunca Yapılacak Kanunuda Disiplin Suç ve Cezalarının Düzenlenmemesi Halinde Devlet Memurları Kanunun Disiplin Hükümlerinin Uygulanacağı - Görevde Ayrılmayı Gerektiren Eylemlerin Devlet Memurları Kanununda Sayıldığı Davacının Eylemine Uymayan Görevden Ayrılma Cezasının İptali Gereği)"
IDDGK7.11.2012E. 2008/681 K. 2012/1767"TOPRAK KORUMA PROJESİ EĞİTİMİ (Tarım ve Köy İşleri Bakanlığının Bakanlığa Bağlı Olarak Görev Yapmayan Ziraat Mühendislerine Eğitim Vermek Gibi Bir Görevi Bulunmadığı - Özel Sektörde Çalışan Ziraat Mühendisleri Odasına Üyeliği Zorunlu Olan Ziraat Mühendisine Beş Günlük Toprak Koruma Eğitimi Verilmesine Dair İşlemin Hukuka Uyarlı Olmadığı)
TARIM VE KÖY İŞLERİ BAKANLIĞINA BAĞLI OLMAYAN ZİRAAT MÜHENDİSLERİ (Beş Günlük Toprak Koruma Projesi Eğitimi Verilmesi ve Eğitimin Sonunda Başarılı Olanlara Belge Verilmesi - Ziraat Mühendisleri Odasına Üye Ziraat Mühendislerine Bakanlığın Eğitim Vermek Görevi Bulunmadığı İşlemin Hukuka Uyarlı Olmadığı)"
IDDGK12.11.2012E. 2011/801 "AİLE KONUTU ŞERHİNİN İDARE TASARRUFU İLE KONULMASI ( Malikinin Rızası veya Mahkeme Kararı Aranmaksızın İdari Tasarrufla Şerh Konulmasını Öngören Düzenlemede Anayasa Kadınlara Karşı Her Türlü Ayrımcılığın Önlenmesi Sözleşmesi ve Medeni Kanunu'nun İlgili Hükümlerine Aykırılık Bulunmadığı )
AİLE KONUTU ŞERHİ KONMASI ( Vukuatlı Nüfus Kayıt Örneği veya Evlilik Cüzdanı İle Aile Konutu Olduğunu Eşlerin Konutta Birlikte Yaşantılarını Sürdürdüklerini Kanıtlayan Muhtarlıktan ve Varsa Apartman Yönetiminden Alınmış Belgenin İbrazı İle İdarece Aile Konutu Şerhi Konabileceği )
TAPU KAYDINA MALİKİNİN RIZASI VEYA MAHKEME KARARI ARANMADAN AİLE KONUTU ŞERHİ KONULMASI ( Eşin İstemi Üzerine İdarece Aile Konutu Şerhi Konulurken Konutun Aile Konutu Olup Olmadığı Hususunun Çekişmeden Uzak Olması Gerektiği )
KONUTUN AİLE KONUTU OLUP OLMADIĞININ BELİRLENMESİ ( Vukuatlı Nüfus Kayıt Örneği veya Evlilik Cüzdanı İle Konutun Aile Konutu Olduğunu Eşlerin Konutta Birlikte Yaşantılarını Sürdürdüklerini Kanıtlayan Muhtarlıktan ve Varsa Apartman Yönetiminden Alınmış Belgenin İbrazı İle )
İDARECE AİLE KONUTU ŞERHİ KONMASI ( Vukuatlı Nüfus Kayıt Örneği veya Evlilik Cüzdanı İle Aile Konutu Olduğunu Eşlerin Konutta Birlikte Yaşantılarını Sürdürdüklerini Kanıtlayan Muhtarlıktan ve Varsa Apartman Yönetiminden Alınmış Belgenin İbrazı İle İdarece Aile Konutu Şerhi Konabileceği )"
IDDGK14.11.2012E. 2008/3192 K. 2012/1954"DAVA AÇMA SÜRESİ ( Sicil Raporuna İtiraz Sonucu Tesis Edilen İşleme Karşı Açılan İptal Davasında Sürenin İtiraz Üzerine İdarece Tesis Edilen İşlemin Tebliğinden İtibaren Sayılması Gereği - Sicil Raporuna Doğrudan Dava Açılabileceği Gerekçesiyle Dava Açma Süresinin Sicil Raporunun Tebliğinden Sayılmasının Hatalı Olduğu )
SİCİL NOTUNA İTİRAZ ( Sicil Raporlarına Karşı İtiraz Yoluna Başvurmaksızın Doğrudan İdari Davaya Konu Edilebilecek Karar Olduğu Gerekçesiyle Davanın Süre Yönünden Reddinin Hatalı Olduğu - Açılan Dava Sicil Raporuna İtiraz Üzerine Verilen Karar Hakkında Olduğundan Dava Açma Süresinin İşbu Kararın Tebliğine Göre Değerlendirilmesi Gereği )"
IDDGK19.11.2012E. 2008/599 K. 2012/2125"ZİRAAT MÜHENDİSİ (Peyzaj Mimarlığı Alanında Öğrenim Görmüş Ziraat Mühendislerinin Kentsel Planlama Kırsal Rekrasyon Tarih ve Doğal Koruma Alanlarında Peyzaj Projesi Hazırlama Kontrol İşlemlerinde/Turistik Alan Yeşil Alan Park Kırsal Yerleşim Alanları Peyzej Projelerini Hazırlama Uygulama ve Kontrolünde Yetkili Olmaları)
PEYZAJ MİMARLIĞI (Peyzaj Mimarlığı Alanında Eğitim Görmüş Ziraat Mühendislerine Peyzaj Mimarlığı Yetkisi Verilmesi - Kentsel Planlama Tarihi Doğal Korum Turistik Alanlarda Yeşil Alan Projesi Hazırlama Uygulama Kontrol Yapmaya Yetkili Olması)
ZİRAAT MÜHENDİSİNE PEYZAJ MİMARLIĞI YETKİSİ VERİLMESİ (Peyzaj Mimarlığı Alanında Eğitim Görme Şartı - Peyzaj Projesi Hazırlama Uygulama ve Kontrol Yetkisi)"
IDDGK20.11.2012E. 2008/2358 K. 2012/2133"BAŞBAKANLIK BAKANLIKLAR VE KAMU TÜZEL KİŞİLERİNİN DÜZENLEME YAPMA YETKİLERİ (Görev Alanları ile İlgili Yasalarla Sınırlı Olduğu Mahkemeler Tarafından Uygulanacak Yargılama Usullerine Dair Düzenleme Yapma Yetkilerinin Bulunmadığı - Adalet Bakanlığının Yargılama Usulü Hakkında Düzenleme Yapma Yetkisi Bulunmadığı)
YÖNETMELİKLE YARGILAMA USULÜNE İLİŞKİN DÜZENLEME YAPILMASI (Yasa Koyucunun Düzenleme Yapma Yetkisi Vermediği Konularda İdarece Düzenleme Yapmasının Fonksiyon Gasbı Olduğu - Mahkemelerin Yargılama Faaliyeti İçinde Yer Alan Usul Kuralları Hakkında İdarece Düzenleme Yapılamayacağı)
MÜDAFİİN DOSYADAN BELGE ÖRNEĞİ ALMASININ HAKİM KARARI İLE SINIRLANDIRILMASINA İLİŞKİN DÜZENLEYİCİ İŞLEM (Yönetmelikle Yargılama Usulü Hakkında Düzenleme Yapılmasının Hukuka Uyarlı Olmadığı - Yargılama Usulü Yasalarının Uygulanmasına Yönelik Alt Düzeydeki Düzenlemelerin Yasa Metniyle Sınırlı Olduğu)
FONKSİYON GASBI (Alt Düzeydeki Düzenlemelerin Yasa Metniyle Sınırlı Olduğu - Yargılama Faaliyeti İçinde Yer Alan Usul Kuralları Hakkında İdarece Düzenleme Yapılamayacağı)"
IDDGK21.11.2012E. 2008/2220 K. 2012/2239"İDARİ İŞLEMİN İPTALİ ( Görme Engelli Davacının Anadolu Öğretmen Liselerine Başvuru Koşulunu Taşımadığına İlişkin - Engellilerin Mesleğe Has Bazı Niteliklere Sahip Olmadığı İçin Öğretmen Olamayacaklarının Belirtildiği/Bu Saptamayla Engellilere Yönelik Açık Bir Ayrımcılık Yapıldığından İşlemin Hukuka Aykırı Olduğu )
ENGELLİ HAKLARI ( Davalı İdarece Yönetmelik Hükmü İle Engelli Öğrencilerin Anadolu Öğretmen Liselerinde Eğitim Görme Hakkının Engellilerin Öğretmen Olamayacaklarından Bahisle Engellendiği - Öğretmenlik Branşları Dikkate Alınmadan Somut Dayanaklar Olmadan Yapılan İşlemde Hukuka Uyarlık Bulunmadığı )
ENGELLİLERE YÖNELİK AYRIMCILIK ( Davalı İdare Tarafından Engellilerin Öğretmenlik Mesleğine Has Bazı Niteliklere Sahip Olmadığı İçin Öğretmen Olamayacakları Belirtilmişse de Bu Saptamanın Engellilere Yönelik Açık Bir Ayrımcılık Niteliğinde Olduğu - İdari İşlemin İptali )
ENGELLİLERİN HAKLARINA İLİŞKİN SÖZLEŞME ( Görme Engelli Davacının Anadolu Öğretmen Liselerine Başvuru Koşulunu Taşımadığına İlişkin İşlemin İptali - Anayasa ve Yasal Mevzuat İle Birleşmiş Milletler Engellilerin Haklarına İlişkin Sözleşmeye Göre Hiçbir Gerekçeyle Engellilerin Eğitim Almasının Engellenemeyeceği )"
IDDGK22.11.2012E. 2009/2673 K. 2012/2243"YAPI RUHSATI VE DAYANAĞI NAZIM İMAR PLANININ İPTALİ (Ayazma Su'ya Ait Alanda İnşa Edilen Bina İle İlgili İski Tarafından Düzenlenen Tutanak İçerğinde Yapı Ruhsatından Haberdar Olunduğuna Dair Bir Bilgi Bulunmadığı - Dava Açma Süresi/60 Günlük)
DAVA AÇMA SÜRESİNİN BAŞLANGICI (İski Tarafından Düzenlenen Tutanakta Yapı Ruhsatından Haberdar Edildiğine Dair Bir Bilgi Bulunmadığından Tutanağın Düzenleme Tarihinin Dava Açma Süresinin Başlangıcına Esas Olduğunun Kabul Edilemeyeceği)
YAPI RUHSATININ DAVACININ BİLGİSİ DAHİLİNE GİRDİĞİ TARİH (İski Tarafından Düzenlenen Tutanağın Yeterli Olmadığı - Ancak Belediye Tarafından Yazılan Cevabi Yazıyla Yapı Ruhsatının Öğrenildiği/Dava Açma Süresinin Başlangıcı Olarak Kabulü Gereği)
YAPININ RUHSATILI OLUP OLMADIĞININ İDARE TARAFINDAN ÖĞRENİLMESİ (Belediye'ye Sorulmasından Sonra Öğrenildiği - Belediyenin Cevap Yazısından Sonra Davacı Tarafından Öğrenildiği ve Dava Açma Tarihinin Bu Tarihte İtibaren Başlayacağı)
SÜREAŞIMI NEDENİYLE DAVANIN REDDİ (Davacının Belediyenin Cevap Yazısı ile Yapı Ruhsatından Haberdar Edildiğinin Kabulü - Dava Açma Süresinin Bu Tarihten İtibaren Başlayacağı/Eldeki Davada Süreaşımı Bulunmadığı/Yapı Ruhsatının İptali Davası)"
IDDGK26.11.2012E. 2008/3476 K. 2012/2256"LEHE HÜKMÜN UYGULANMASI İLKESİ ( Disiplin Cezalarına Temel Olan Mevzuat Hükümlerinde Cezanın Tesis Edilmesinden Sonra Meydana Gelen ve Lehine Olan Değişiklikler - Dikkate Alınması Suretiyle Hukuki Değerlendirme Yapılması Gerektiği )
DİSİPLİN CEZASI ( Fiilin İşlendiği Tarihte Yürürlükte Bulunan Mevzuat İle Daha Sonra Yürürlüğe Giren Mevzuat Hükümleri Farklı İse Cezalandırılacak Kişilerin Lehine Olan Mevzuat Hükmünün Dikkate Alınacağı )
SUÇ SAYILAN FİİLİN SUÇ OLMAKTAN ÇIKARILMASI ( Disiplin Cezalarına Temel Olan Mevzuat Hükümlerinde Cezanın Tesis Edilmesinden Sonra Meydana Gelen ve Lehine Olan Değişiklikler - Dikkate Alınması Suretiyle Hukuki Değerlendirme Yapılacağı )"
IDDGK26.11.2012E. 2011/1380 K. 2012/2269"MUAYENEHANELERİN TAŞIMASI GEREKEN KISTASLARI DÜZENLEYEN YÖNETMELİĞİN İPTALİ İSTEMİ ( Derneğin Üyelerinin Mesleklerini Serbest Olarak İfa Etmesini Engellediğinden Bahisle Dava Konusu Ettiği Düzenlemelerin İptalini İstemekte Menfaatinin Bulunduğu )
KAZANILMIŞ HAK ( Muayenehanelerin Taşıması Gereken Kıstasları Düzenleyen Yönetmeliğin İptali İstemi - Derneğin Üyelerinin Mesleklerini Serbest Olarak İfa Etmesini Engellediğinden Bahisle Dava Konusu Ettiği Düzenlemelerin İptalini İstemekte Menfaatinin Bulunduğu )
DAVA EHLİYETİ ( Muayenehanelerin Taşıması Gereken Kıstasları Düzenleyen Yönetmeliğin İptali İstemi - Derneğin Üyelerinin Mesleklerini Serbest Olarak İfa Etmesini Engellediğinden Bahisle Dava Konusu Ettiği Düzenlemelerin İptalini İstemekte Menfaatinin Bulunduğu )"
IDDGK28.11.2012E. 2008/1763 K. 2012/2340"ÖZÜRLÜLÜK BİLGİSİNİN NÜFUS CÜZDANINDA YER ALMASI ( Kanunla Düzenlenmediği Bu Nedenle Yönetmelikle Özürlülük Bilgisinin Nüfus Cüzdanında Yer Almasının Hukuki Dayanağının Bulunmadığı - Özürlülük Bilgisinin Nüfus Cüzdanında Yer Almasının Kişilik Haklarına Aykırı Olduğu )
KİŞİ HAK VE ÖZGÜRLÜĞÜNÜ İHLAL ( Özürlülük Bilgisinin Nüfus Cüzdanında Yer Almasının Nüfus Cüzdanının Her İbrazında Bu Durumun Bilinmesini Sağlayacağından Kişilik Haklarına Aykırı Olduğu - Özürlülük Bilgisinin Nüfus Cüzdanında Yer Almasına İlişkin Yönetmelik Düzenlemesinin Yasaya Aykırı Olduğu )"
IDDGK3.12.2012E. 2008/2223 K. 2012/2390"TAPU VE KADASTRO GENEL MÜDÜRLÜĞÜ GENELGESİNİN İPTALİ (Tüzel Kişiliği Sona Erdirilen Köylerin Adına Kayıtlı Taşınmazların Dağıtımı ve Tescilinin Hangi Kurum Adına Yapılacağı Hususunda 5216 S. K.'nun 2. Md. Uygulanmasına Dair Bir Düzenleme Yapılması Zorunluluğunun Ortaya Çıktığı - Genelgede Yasaya ve Hukuka Aykırılık Bulunmadığı)
TAPU SİCİL MÜDÜRLÜĞÜNÜN İŞLEMİNİN İPTALİ (5216 S. K.'nun 2. Md. Uygulanmasına Dair Bir Düzenleme Yapılması Zorunluluğunun Ortaya Çıktığı/Anılan Kanunun Uygulamasına Yönelik Olarak Düzenlenen Genelgede Yasaya ve Hukuka Aykırılık Bulunmadığı - Anılan Genelge Uyarınca Tesis Olunan İşlemde de Hukuka Aykırılık Görülmediği)
BÜYÜKŞEHİR BELEDİYELERİ SINIRLARI (Yeniden Gözden Geçirilip Genişletilmesi Sonucu Tüzel Kişiliği Sona Eren Köyler Adına Kayıtlı Taşınmazların Dağıtımı ve Tescilinin Hangi Kurum Adına Yapılacağı Hususunda 5216 S. K.'nun 2. Md. Uygulanmasına Dair Bir Düzenleme Yapılması Zorunluluğu Olduğu - İptali İstenen Genelgede Hukuka Aykırılık Bulunmadığı)
TÜZEL KİŞİLİĞİ SONA ERDİRİLEN KÖYLER (Adına Kayıtlı Taşınmazların Dağıtımı ve Tescilinin Hangi Kurum Adına Yapılacağı Hususunda 5216 S. K.'nun 2. Md. Uygulanmasına Dair Bir Düzenleme Yapılması Zorunluluğunun Ortaya Çıktığı - Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğünün İlgili Genelgesinin İptali İstemi/Genelgede Yasaya ve Hukuka Aykırılık Bulunmadığı)"
IDDGK21.12.2012E. 2012/883 K. 2012/3186"VEKALET ÜCRETİ ( Avukat Olmasalar Dahi Hukuk Birimi Amirleri Muhakemat Müdürleri ve Hukuk Müşavirleri Tarafından Takip Edilip İdare Lehine Sonuçlanan Davalarda İdare Lehine Vekalet Ücreti Takdir Edilmesi Gerektiği )
HUKUK BİRİMİ AMİRLERİ MUHAKEMAT MÜDÜRLERİ VE HUKUK MÜŞAVİRLERİ TARAFINDAN TAKİP EDİLEN DAVA ( İdareler Lehine Sonuçlanan Davalarda İdareler Lehine Vekalet Ücreti Takdir Edilmesi Gerektiği - 659 Sayılı KHK Yürürlüğünden Önce Açılmış Olsa Dahi Hükmedileceği )
HUKUK MÜŞAVİRİ İLE TAKİP EDİLEN DAVA ( Davalı Sağlık Bakanlığı'nın Davasını Hukuk Müşaviri İle Takip Ettiği ve Dosya Kapsamından Hukuk Müşaviri Tarafından Hukuki Yardımda Bulunulduğu - Reddedilen Kısım Nedeniyle İdare Lehine Vekalet Ücretine Hükmedileceği )
İDARE LEHİNE SONUÇLANAN DAVA ( Avukat Olmasalar Dahi Hukuk Birimi Amirleri Muhakemat Müdürleri ve Hukuk Müşavirleri Tarafından Takip Edilip İdare Lehine Sonuçlanan Davalarda İdare Lehine Vekalet Ücreti Takdir Edilmesi Gerektiği )
AVUKAT ARACILIĞI OLMADAN İDARE LEHİNE HÜKMEDİLEN VEKALET ÜCRETİ ( 659 Sayılı KHK Gereğince Avukat Olmasalar Dahi Hukuk Birimi Amirleri Muhakemat Müdürleri ve Hukuk Müşavirleri Tarafından Takip Edilip İdareler Lehine Sonuçlanan Davalarda Hükmedileceği )"
IDDGK21.1.2013E. 2011/1670 K. 2013/106"YERSİZ ÖDENDİĞİ TESPİT EDİLEN DENETİM TAZMİNATININ ÖDENMESİ ( İşlemin İptali İstemi - Denetim Tazminatının Ödenmemesi Halinde Genel Hükümlere Göre Alacak Davası Açılacağı Bildirildiği/İşlemin Rızan Ödemeyi Sağlamaya Yönelik Olduğu - Kesin ve Yürütülmesi Zorunlu İşlem Bulunmadığından Davanın Esasına Girilemeyeceği )
KESİN VE YÜRÜTÜLEBİLİR İŞLEM ( Yersiz Ödendiği Tespit Edilen Denetim Tazminatının Ödenmesi İşleminin İptali İstemi - Ödeme Yapılmadığında Genel Hükümlere Göre Alacak Davası Açılacağı Bildirildiği/İşlem Rızan Ödemeyi Sağlamaya Yönelik Olup Kesin ve Yürütülebilir İşlem Olmadığı - Davanın Reddi Gerektiği )
RIZAEN ÖDEMEYİ SAĞLAMAYA YÖNELİK İŞLEM ( Yersiz Ödendiği Tespit Edilen Denetim Tazminatının Ödenmesi İşleminin İptali İstemi - Ödeme Yapılmadığı Halde Genel Hükümlere Göre Alacak Davası Açılacağı Bildirildiği/Kesin ve Yürütülebilir İşlem Bulunmadığından Davanın Reddedileceği )
HUKUKİ DURUMUN DEĞİŞMEMESİ ( Yersiz Yapılan Denetim Tazminatının Ödenmesi İşleminin İptali İstemi - Ödeme Yapılmadığında Genel Hükümlere Göre Alacak Davası Açılacağı/İşlem Rızaen Ödemeyi Sağlamaya Yönelik Olup Davacının Hukuki Durumunu Etkilemediği - Kesin ve Yürütülebilir İşlem Bulunmadığından Davanın Esasına Girilemeyeceği )"
IDDGK28.1.2013E. 2012/1858 K. 2013/194"DOĞALGAZ KOMBİNE ÇEVRİM SANTRALİ KURULMASI ( Alternatif Alan Değerlendirmesinin Santralin Kurulacağı Yer ve Çevresiyle Sınırlı Olarak Değil İnsan Çevre ve Toplum Sağlığı Üzerinde Olabilecek Olumsuz Etkilerin de Gözetilerek Yapılacağı - İşlemin İptaline İlişkin Davanın Reddedilemeyeceği )
ARAZİLERİN TARIM DIŞI AMAÇLA KULLANILMASI ( Doğalgaz Kombine Çevrim Santrali Kurulması Talebi - Alternatif Alan Değerlendirmesinin Santralin Kurulacağı Yer ve Çevresiyle Sınırlı Olarak Değil İnsan Çevre ve Toplum Sağlığı Üzerinde Olabilecek Olumsuz Etkilerin de Gözetilerek Yapılacağı )
TOPRAK KORUMA KURULU KARARI ( Doğalgaz Kombine Çevrim Santrali Kurulması Talebinin Kabulüne İlişkin Kararın İptali Talebi - Alternatif Alan Değerlendirmesinin Santralin Kurulacağı Yer ve Çevresiyle Sınırlı Olarak Yapılmaması Gereği/Talebin Reddedilemeyeceği )
ALTERNATİF ALAN DEĞERLENDİRİLMESİ ( Doğalgaz Kombine Çevrim Santrali Kurulması Talebinin Kabulüne İlişkin Kararın İptali Talebi - Değerlendirmenin Santralin Kurulacağı Yer ve Çevresiyle Sınırlı Olarak Yapılmaması Gereği/Talebin Reddedilemeyeceği )"
IDDGK30.1.2013E. 2012/2648 "ELEKTRONİK İMZA ( Elle Atılan İmza İle Aynı Hukukî Sonucu Doğurduğu - Elektronik İmza İle İmzalanmış Olan Mahkeme Kararının Ayrıca Islak İmza İle İmzalanmamış Olması Giderilmesi Gereken Bir Eksiklik Olarak Görülmediği )
MAHKEME KARARININ ELEKTRONİK İMZA İLE İMZALANMASI ( Ayrıca Islak İmza İle İmzalanmamış Olması Giderilmesi Gereken Bir Eksiklik Olarak Görülmediği )
ISLAK İMZA ( Elektronik İmza İle İmzalanmış Olan Mahkeme Kararının Ayrıca Islak İmza İle İmzalanmamış Olması Giderilmesi Gereken Bir Eksiklik Olarak Görülmediği )
İMZA EKSİKLİĞİ ( Güvenli Elektronik İmza Elle Atılan İmza İle Aynı Hukukî Sonucu Doğurduğu - Elektronik İmza İle İmzalanmış Olan Mahkeme Kararının Ayrıca Islak İmza İle İmzalanmamış Olması Giderilmesi Gereken Bir Eksiklik Olarak Görülmediği )"
IDDGK31.1.2013E. 2008/1884 K. 2013/280"ŞİKAYETİN REDDİNE DAİR REKABET KURUMU KARARININ İPTALİ ( Aynı Dairede Aynı Günlü Diğer Davada İptal İstemi Hakkında Ayrıca Bir Karar Verilmesine Gerek Bulunmadığı Gerekçesiyle Karar Verilmesine Yer Olmadığına Karar Verilmesinin Doğru Olduğu )
KARAR VERİLMESİNE YER OLMADIĞI KARARI ( Aynı Dairede Aynı Günlü Diğer Davada İptal İstemi Hakkında Ayrıca Bir Karar Verilmesine Gerek Bulunmadığı Gerekçesiyle - Doğru Bulunduğu )"
IDDGK31.1.2013E. 2008/3066 K. 2013/289"YANGIN SİGORTALARI PAZARI ( Asgari Sigorta Fiyatı Uygulama Konusunda Yapılan Protokol İle Asgari Prim Oranının Belirlemeden Öte Sigorta Sektöründe Fiyat Tespitine Müdahale Edildiği - Para Cezası Verilmesine Dair Rekabet Kurulu Kararında İsabetsizlik Olmadığı )
ASGARİ SİGORTA FİYATI UYGULAMA KONUSUNDA PROTOKOL ( Yangın Sigortaları Pazarı - Asgari Prim Oranının Belirlemeden Öte Sigorta Sektöründe Fiyat Tespitine Müdahale Edildiği/Para Cezası Verilmesine Dair Rekabet Kurulu Kararında Hukuka Aykırılık Bulunmadığı )
SİGORTA SEKTÖRÜNDE FİYAT TESPİTİNE MÜDAHALE ( Yangın Sigortaları Pazarı/Asgari Sigorta Fiyatı Uygulama Konusunda Yapılan Protokol İle Asgari Prim Oranının Belirlemeden Öte Sigorta Sektöründe Fiyat Tespitine Müdahale Edildiği - Para Cezasının Hukuka Uygun Olduğu )"
IDDGK31.1.2013E. 2008/3419 K. 2013/291"REKABET İHLALİ ( Demir Çelik Piyasalarında Arz Miktarının Kontrolü Şeklinde Tezahür Ettiği - Davacı Şirkete Yıllık Gayrisafi Gelirinin Takdiren Binde Biri Oranında İdari Para Cezası Uygulanmasında Hukuka Aykırılık Bulunmadığı )
REKABET KURULU KARARININ İPTALİ İSTEMİ ( Demir Çelik Ürünlerinin Satış Fiyatının ve Satış Şartlarının Tespit Edilmesi ve Demir Çelik Üretiminde Kullanılan Hammaddelerin Alım Fiyatının ve Alım Şartlarının Tespit Edilmesi - 4.Maddenin İhlal Edildiği )
TEŞEBBÜSLER ARASINDA YATAY ANLAŞMALAR YOLUYLA REKABET İHLALİ ( Demir Çelik Piyasalarında Arz Miktarının Kontrolü Şeklinde Tezahür Ettiği - Davacı Şirkete Yıllık Gayrisafi Gelirinin Takdiren Binde Biri Oranında İdari Para Cezası Uygulanmasında Hukuka Aykırılık Bulunmadığı )"
IDDGK31.1.2013E. 2008/921 K. 2013/314"İDARİ İŞLEMİN İPTALİ İSTEMİ ( Kişi Hak ve Hürriyetlerini Genişletici Nitelikteki Düzenlemenin Doğrudan ve Geçmişe Etkili Olacak Şekilde Uygulanması Gerektiğinden Pasaport Verilmemesine İlişkin İçişleri Bakanlığı İşleminde Hukuka Uyarlık Bulunmadığı )
YURTDIŞINA ÇIKMA HÜRRİYETİNİN KISITLANMASI ( İdari İşlemin İptali İstemi - Hakim Kararı Olmadan Mümkün Olmadığı )
PASAPORT VERMEME ( İdari İşlemin İptali İstemi - Kişi Hak ve Hürriyetlerini Genişletici Nitelikteki Düzenlemenin Doğrudan ve Geçmişe Etkili Olacak Şekilde Uygulanması Gerektiğinden Pasaport Verilmemesine İlişkin İçişleri Bakanlığı İşleminde Hukuka Uyarlık Bulunmadığı )"
IDDGK4.2.2013E. 2009/278 K. 2013/339"REKABET KURULU KARARININ İPTALİ ( Davacının Bir Bölge Fiyatıyla Alınan Malın O Bölgede Satılmasını İstediği/Bunun Denetimi İçin Çeşitli Kontrol Araçlarının Kullanıldığı - Davacı Şirketin Bayilerin Bölgeler Arası Ticaretini Engelleyici Anlaşma Niteliğindeki Uygulamaları Nedeniyle 4054 S. K.'nun 4. Md. Hükmüne Aykırı Davrandığı )
MÜNHASIR BÖLGE ( Davacı Tarafından Bir Bölge Fiyatıyla Alınan Malın O Bölgede Satılmasının Denetimi İçin Çeşitli Kontrol Araçlarının Kullanıldığının Anlaşıldığı - Davacı Şirketin Bayilerin Bölgeler Arası Ticaretini Engelleyici Anlaşma Niteliğindeki Uygulamalarının Bulunduğu/İdarî Para Cezası Uygulanmasında Mevzuata Aykırılık Bulunmadığı )
REKABET KISITLAMASI ( Davacının Alıcılar Üzerinde Aktif Pasif Ayrımı Gözetmeksizin Malın Yalnızca Satın Alındığı Bölgede Satılması Yükümlülüğünün Getirilmesinin Dikey Anlaşmalara İlişkin Grup Muafiyeti Tebliğinin İzin Verdiğinin Ötesinde Bir Sınırlama Olduğu - Davacı Şirketin Bayilerin Bölgeler Arası Ticaretini Engelleyici Anlaşma Niteliğindeki Uygulamaları Nedeniyle 4054 S. K.'nun 4. Md. Hükmüne Aykırı Davrandığı )"
IDDGK18.2.2013E. 2008/1885 K. 2013/525"SATIŞ VE TANITIMI ENGELLEMEK ÜZERE DAĞITIM KANALLARINA BASKI YAPMA ( Satışı Sağlamak Üzere Çeşitli Teşvik ve Ödüllendirme Sistemleri Geliştirme - İndirim Sistemleri ve Geri Ödeme Sistemleri ve Baskılarla Müdahalede Bulunmarak Rekabete Aykırılık )
REKABETİN KORUNMASI HAKKINDA KANUNA AYKIRILIK ( Baskılar ve İndirim Sistemleri Yoluyla Müdahalede Bulunmak - Davacının Baskı Yapıldığını İddia Ettiği Şirketlerin Tamamı Dinlenmeden Bir Kısmının Bilgisine Başvurularak Hüküm Kurulmasının Hatalı Olduğu )"
IDDGK25.2.2013E. 2010/1709 K. 2013/638"REKABET KURULU KARARININ İPTALİ İSTEMİ ( Birliğin Kendi Görev Alanına Giren Bir Konudaki Yasa Maddesinin Uygulanmasından Kaynaklandığının Öne Sürülmesi Nedeniyle Rekabet Kurulu'nun Bu Konuda İnceleme Yapmasına ve Karar Tesisine Yetkisinin Bulunmadığı )
TÜRK ECZACILARI BİRLİĞİ ( Karar ve Uygulamaların Birliğin Görev Alanını Belirleyen 6643 S. Kanun Kapsamında Değerlendirilerek Mevzuata ve Hukuka Uygunluğunun Saptanması Dolayısıyla Konunun Açılacak Bir İptal Davasında İncelenmesi Gerektiği )
İDARİ PARA CEZASI VERİLMESİ ( Rekabet Kurulu Kararının İptali İstemi - Birliğin Kendi Görev Alanına Giren Bir Konudaki Yasa Maddesinin Uygulanmasından Kaynaklandığının Öne Sürülmesi Nedeniyle Rekabet Kurulu'nun Bu Konuda İnceleme Yapmasına ve Karar Tesisine Yetkisinin Bulunmadığı )"
IDDGK25.2.2013E. 2010/321 K. 2013/649"İPTAL DAVASINA KONU OLABİLECEK KARARLAR ( İdari Kararın Kesin ve Yürütülebilir Bir İşlem Olması Gereği - Uyarı ve Bilgi Verme Şeklindeki İşlemin İptal Davasında Esastan İncelenmesinin Mümkün Olmadığı )
ADSL BAĞLANTISI İÇİN SABİT TELEFON HATTININ ZORUNLU TUTULMASI ( Uygulamanın 4054 Sayılı Kanun Kapsamında İhlal Teşkil Edeceği - ADSL Servisi Sağlayan Şirketin Yalın ADSL Uygulmasını Başlatılması Konusunda Uyarılması ve Bilgi Vermesi Kararının Kesin ve Yürütülebilir Bir İdari Karar Olmadığı İdari Davaya Konu Edilemeyeceği )"
IDDGK25.2.2013E. 2011/552 K. 2013/655"REKABET KURULU KARARININ İPTALİ İSTEMİ ( İdari Para Cezası Verilmesine Dair - Kararın “Gerekçe ve Hukuki Dayanak” Bölümünde Davacı Şirketin Adı Geçmemekle Birlikte Kararın Muhtelif Yerlerinde Şirketin Rekabeti İhlal Edici Davranışta Bulunduğuna Dair Bilgi ve Belgelere Yer Verildiği Rekabeti İhlale Yönelik Hukuki Değerlendirmelerin Yapıldığı/Neden Ceza Verildiğinin Gerekçelendirildiği )
REKABETİN İHLALİ ( Rekabet Kurulu'nun İdari Para Cezası Kararının İptali İstemi - Kararın “Gerekçe ve Hukuki Dayanak” Bölümünde Davacı Şirketin Adı Geçmemekle Birlikte Kararın Muhtelif Yerlerinde Şirketin Rekabeti İhlal Edici Davranışta Bulunduğuna Dair Bilgi ve Belgelere Yer Verildiği Rekabeti İhlale Yönelik Hukuki Değerlendirmelerin Yapıldığı/İstemin Reddi )
İDARİ PARA CEZASI KARARININ İPTALİ İSTEMİ ( Rekabet Kurulu'nun Verdiği - Kararın “Gerekçe ve Hukuki Dayanak” Bölümünde Davacı Şirketin Adı Geçmemekle Birlikte Kararın Muhtelif Yerlerinde Şirketin Rekabeti İhlal Edici Davranışta Bulunduğuna Dair Bilgi ve Belgelere Yer Verildiği Rekabeti İhlale Yönelik Hukuki Değerlendirmelerin Yapıldığı/Neden Ceza Verildiğinin Gerekçelendirildiği )"
IDDGK27.2.2013E. 2008/2826 K. 2013/687"ENERJİ PİYASASI DÜZENLEME KURULU KARARI ( Alınan Kamu Yararı Kararının ve Bu Kararın Onaylanmasına İlişkin Bakanlık İşleminin İptali İstemi - Acele El Koyma Davasında Belirlenen ve Davacının Hesabına Yatırılan Tahmini Bedelin Davacı Tarafından Çekildiğinden Bahisle Davacının Taşınmazla Mülkiyet Bağı Kalmadığı Gerekçesiyle Dava Ehliyet Yönünden Reddedilemeyeceği )
ACELE EL KOYMA DAVASI ( Belirlenen ve Davacının Hesabına Yatırılan Tahmini Bedelin Davacı Tarafından Çekildiğinden Bahisle Davacının Taşınmazla Mülkiyet Bağı Kalmadığı Gerekçesiyle Dava Ehliyet Yönünden Reddedilemeyeceği - Alınan Kamu Yararı Kararının ve Bu Kararın Onaylanmasına İlişkin Bakanlık İşleminin İptali İstemi )
MÜLKİYET BAĞI ( Alınan Kamu Yararı Kararının ve Bu Kararın Onaylanmasına İlişkin Bakanlık İşleminin İptali İstemi - Davacının Hesabına Yatırılan Tahmini Bedelin Davacı Tarafından Çekildiğinden Bahisle Davacının Taşınmazla Mülkiyet Bağı Kalmadığı Gerekçesiyle Davanın Ehliyet Yönünden Reddedilemeyeceği )
DAVA EHLİYETİ ( Enerji Piyasası Düzenleme Kurulunca Alınan Kamu Yararı Kararının ve Bu Kararın Onaylanmasına İlişkin Bakanlık İşleminin İptali İstemi - Acele El Koyma/Yatırılan Tahmini Bedelin Davacı Tarafından Çekildiğinden Bahisle Davacının Taşınmazla Mülkiyet Bağı Kalmadığı Gerekçesiyle Dava Ehliyet Yönünden Reddedilemeyeceği )"
IDDGK6.3.2013E. 2010/578 K. 2013/798"İPTAL DAVASI ( Temyiz - Danıştay Dava Daireleri ile İdare ve Vergi Mahkemelerinin Nihai Kararlarına Karşı Kararın Tebliğinden İtibaren Otuz Gün İçinde Temyiz Yoluna Başvurulabileceği )
İDARİ YARGIDA TEMYİZ ( İptal Davası - Mahkemelerin Nihai Kararlarına Karşı Kararın Tebliğinden İtibaren Otuz Gün İçinde Temyiz Yoluna Başvurulabileceği Bu Süre Geçtikten Sonra Yapılan Temyiz Başvurusunun Reddi Gereği )"
IDDGK11.3.2013E. 2009/857 K. 2013/815"REKABETİ ENGELLEME ( Birlikte Davranış Yoluyla Hakim Durumu Kötüye Kullanma - Şehirlerarası Otobüs Şirketlerinin Pazara Yeni Girecek Teşebbüslerin Faaliyetlerini Zorlaştırmak Amacıyla Faaliyette Bulunması )
HAKİM DURUMU KÖTÜYE KULLANMA ( Pazara Yeni Girecek Otobüs Şirketlerinin Faaliyetlerini Zorlaştırmak Amacıyla Faaliyette Bulunma - Rekabeti Engelleme Nedeniyle Para Cezası )"
IDDGK11.3.2013E. 2009/978 K. 2013/810"ANLAŞARAK FİYAT TESPİT ETMEK ( Şehirlerarası Otobüs İşletmeciliğinde Faaliyet Gösteren Firmaların Karar Mekanizmalarında Ağırlıklı Olarak Aynı Şahısların Bulunması Ekonomik Bütünlük Oluşturmaları - Rekabet Kısıtlamalarının Bulunmadığı Piyasada Uygulanamayacak Oranda Zam Yapılması Karşısında Fiyatın Anlaşma ile Belirlendiğinin Kabulü Gereği )
AYNI SEKTÖRDE FAALİYET GÖSTEREN FİRMALARIN KARAR MEKANİZMALARINDA AYNI ŞAHISLARIN BULUNMASI ( Rekabet Kısıtlamalarının Bulunmadığı Piyasada Uygulanması Halinde Önemli Oranda Pazar Payı Kaybı Yaşatacak Oranda Zam Yapılması - Fiyat Artışının Bir Anlaşma Çerçevesinde Yapıldığı Sabit Olan Eylemin Rekabete Aykırılık Oluşturduğu )
REKABETE AYKIRILIK NEDENİYLE PARA CEZASI ( Anlaşarak Fiyat Tespit Etmek - Karar Mekanizmalarında Ağırlıklı Olarak Aynı Kişilerin Bulunduğu İki Teşebbüsün Ekonomik Birlik Oluşturması Karşısında Para Cezası Verilirken İki Teşebbüsün Cirosunun Toplamının Esas Alınmasında Hukuka Aykırılık Bulunmadığı )"
IDDGK14.3.2013E. 2008/1882 K. 2013/885"PAZARDAKİ HAKİM DURUMUNU KÖTÜYE KULLANMA ( TDİ'nin Zarar Ettiği Halde Pazardaki Hakim Durumunu Kullanarak Aşırı Fiyat İndirimi Yapması - Teknolojik Finansal ve Ticari Avantajlarından Yararlanarak Rakip Teşebbüsleri Pazar Dışına Çıkartmak Amacıyla Maliyetinin Altında Fiyat Uygulamak )
REKABETE AYKIRILIK ( Pazardaki Hakim Durumunu Kötüye Kullanmak - Teknolojik Finansal ve Ticari Avantajlarından Yararlanarak Rakip Teşebbüsleri Pazar Dışına Çıkartmak Amacıyla Maliyetinin Altında Fiyat Uygulamak )
MALİYETİNİN ALTINDA FİYAT UYGULAMAK ( Rakipleri Pazar Dışına Çıkartmak - Rekabete Aykırılık )"
IDDGK20.3.2013E. 2008/3070 K. 2013/982"REKABET KURULU KARARININ İPTALİ İSTEMİ ( Davacı Şirketin İddiaları ile İlgili Olarak Yapılan Ön Araştırma Sırasında Elde Edilen Deliller Çerçevesinde Eylemlerin Rekabet İhlali İçerip İçermediğinin Değerlendirilmesine İmkan Vermek İçin Soruşturma Açılması Gerektiği )
ÖN ARAŞTIRMA ( Sırasında Elde Edilen Deliller Çerçevesinde Eylemlerin Rekabet İhlali İçerip İçermediğinin Elde Edilecek Yeni Bilgi Belge ve Deliller Işığında Değerlendirilmesine İmkan Vermek Adına Soruşturma Açılması Gerektiği - Rekabet Kurulu Kararının İptali İstemi )
REKABET İHLALİ ( Rekabet Kurulu Kararının İptali İstemi - Davacı Şirketin İddiaları ile İlgili Olarak Yapılan Ön Araştırma Sırasında Elde Edilen Deliller Çerçevesinde Eylemlerin Rekabet İhlali İçerip İçermediğinin Değerlendirilmesine İmkan Vermek İçin Soruşturma Açılması Gerektiği )"
IDDGK20.3.2013E. 2009/704 K. 2013/997"İDARİ İŞLEMİN İPTALİ DAVASI ( Vakıf Üniversitesi Akademik Personelinin Lisansüstü Eğitimine İlişkin Cari Hizmet Maliyetine Katılım Noktasında Devlet Üniversitelerinde Görev Yapan Akademik Personelden Farklı Bir Uygulamaya Tabi Tutulmalarının Hukuka Aykırı Olduğu )
VAKIF ÜNİVERSİTESİ ( Akademik Personelinin Lisansüstü Eğitimine İlişkin Cari Hizmet Maliyetine Katılım Noktasında Devlet Üniversitelerinde Görev Yapan Akademik Personelden Farklı Bir Uygulamaya Tabi Tutulmalarının Hukuka Aykırı Olduğu - İdari İşlemin İptali Davası )
LİSANSÜSTÜ EĞİTİM ( Vakıf Üniversitesi Akademik Personelinin Cari Hizmet Maliyetine Katılım Noktasında Devlet Üniversitelerinde Görev Yapan Akademik Personelden Farklı Bir Uygulamaya Tabi Tutulmalarının Hukuka Aykırı Olduğu - İdari İşlemin İptali Davası )"
IDDGK27.3.2013E. 2009/859 K. 2013/1088"TİCARİ FAALİYETLERİ ZORLAŞTIRMA VE ENGELLEME ( Ses-Bir Birliğinin Birlik Üyesi Olmayan Kişilerle Aynı Sütüdyoya Girilmeyeceği Yönündeki Kararının Ticari Faaliyetleri Zorlaştırma ve Engelleme Niteliğinde Olduğu - Rekabeti Engelleyici Nitelikteki Karar Nedeniyle İdari Para Cezası Verilmesinde Hukuka Aykırılık Bulunmadığı )
REKABETİ ENGELLEYİCİ NİTELİKLİ KARAR ( Ticari Faaliyeti Zorlaştırma ve Engelleme - Seslendirme Sanatçıları Birliğinin Birlik Üyesi Olmayan Sanatçılarla Aynı Sütüdyoya Girmeme Şeklindeki Kararın Rekabeti Engelleyici Nitelikte Olduğu )"
IDDGK27.3.2013E. 2010/1399 K. 2013/1090"SINAV TARİHİNDEN ÖNCE MEZUN OLANLARIN BİR ALT ÖĞRENİM DÜZEYİNDEN SINAVA GİRMELERİ ( Girdikleri Sınav Sonucuna Göre Atanmalarının Mümkün Olmadığı - Sınav Tarihinde Üniversite Mezunu Olduğunu Gizleyerek Lise Mezunu Grubundan KPSS Sınavına Giren ve Başarıl Olan Davacının Bu Sınav Sonucuna Göre Atanmasının Mümkün Olmadığı )
SINAV TARİHİNDE ÜNİVERSİTE MEZUNU OLDUĞUNU GİZLEYEREK LİSE MEZUNLARI İÇİN YAPILAN KPSS SINAVINA GİRMEK ( Sınav Sonucuna Göre Atama Yapılmasının Mümkün Olmadığı - Davacının İdarece Yapılan Zabit Katipliği Sınavında Başarılı Olmasının KPSS Sonuç Belgesi Olmadan Başvuru Yapması Mümkün Olmadığından Atamayı Hukuka Uyarlı Hale Getirmeyeceği )
MEMURLUĞUN SONA ERECEĞİ HALLER ( Memurluğu Alınma Şartlarından Herhangi Birini Taşımadığının Sonradan Anlaşılması veya Memurluk Sırasında Memurluk Şartlarından Birini Kaybetme - Üniversite Mezunu Olduğunu Gizleyerek Lise Mezunu Grubundan KPSS Sınavına Girerek Başarılı Olan Davacının Atama Şartlarını Taşımadığı Atma İşleminin İptali Gereği )
MEMURLUĞA ALINACAKLAR HAKKINDA KPSS SINAVINDAN SONRA İDARECE SINAV YAPILMASI ( Devlet Memurluğuna Atanacakların Sınavda Başarılı Olmaları Gereği - KPSS'den Başarılı Olmanın Adelet Bakanlığınca Zabit Katipliğine Alınacaklar Hakkında Yapılacak Sınava Kabul Edilme Şartı Olduğu KPSS Sonucunun Geçerli Olması Gereği )"
IDDGK28.3.2013E. 2010/2397 K. 2013/1123"UZMAN ÖĞRETMENLİĞE ATANMAMAYA İLİŞKİN İŞLEMİN İPTALİ ( İmam Hatip Lisesi Meslek Dersleri Alanında Değerlendirilmesi Sonucu - Anayasa Mahkemesi Kararı Sonrasında Oluşan Boşluk Nedeniyle Konunun Yasama Organınca Yeniden Düzenlenmesi ve Yasada Çerçevesi Belirlenmesi Halinde Başarı Sıralamasına İlişkin Ölçütlerin Alt Düzenlemelerde Yer Alması Gerektiği/İşlemin Hukuka Uygun Olduğu )
ATANMA İŞLEMİ ( Anayasa Mahkemesi İptal Kararından Sonra Yasal Bir Düzenleme Yapılmamış Olmasının Bu Konuda Boşluğa Neden Olduğu ve Bu Boşluğun Yargı İçtihadıyla Doldurulmasının Olanaklı Olmadığı/Sadece Sınavda Alınan Nota Göre Başarı Sıralaması Yapılamayacağı - Davacının Uzman Öğretmenliğe Atanmamasına İlişkin İşlemde Hukuka Aykırılık Bulunmadığı )
UZMAN ÖĞRETMENLİK SERTİFİKASI ( Almaya Hak Kazanılamamasına İlişkin İşlemin İptali İstemi - Uzman Öğretmenliğe Atanma Konusunda Anayasa Mahkemesi Kararı Sonrasında Oluşan Boşluk Nedeniyle Konunun Yasama Organınca Yeniden Düzenlenmesi ve Yasada Çerçevesi Belirlenmesi Halinde Başarı Sıralamasına İlişkin Ölçütlerin Alt Düzenlemelerde Yer Alması Gerektiği )
ANAYASA MAHKEMESİ KARARLARININ BAĞLAYICILIĞI ( Sadece Hüküm Fıkralarının Değil Hükme Dayanak Oluşturan Temel Gerekçelerinin de Bağlayıcı Olduğu - Uzman Öğretmenliğe Atanma Konusunda Anayasa Mahkemesi Kararı Sonrasında Oluşan Boşluğun Yargı İçtihadıyla Doldurulmasının Olanaklı Olmadığı/Sadece Sınavda Alınan Nota Göre Başarı Sıralaması Yapılamayacağı )"
IDDGK1.4.2013E. 2008/3482 K. 2013/1167"İDARİ İŞLEMİN İPTALİ DAVASI ( Taahhüt ve Kefalet Senedinde Yer Alan Hükümlerin Uygulanmasını Sağlamak Üzere Tesis Edilen İşlemlerin Hukuki Nitelikleri Dikkate Alındığında Özel Hukuk Sözleşmesinden Ayrılabilen ve İdare Hukuku Alanında Tesis Edilmiş İdari İşlemler Olarak Kabulünün Gerektiği )
ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ ( İle Üniversiteler Arasında İmzalanan Taahhüt ve Kefalet Senedinin Özel Hukuk Alanında Tesis Edilmiş Bir Sözleşme Olması Nedeniyle Bu Senedin İptaline İlişkin Uyuşmazlığın Görüm ve Çözümünün Adli Yargı Yerlerine Ait Olduğu - İdari İşlemin İptali Davası )
TAAHHÜT VE KEFALET SENEDİ ( Yer Alan Hükümlerin Uygulanmasını Sağlamak Üzere Tesis Edilen İşlemlerin Hukuki Nitelikleri Dikkate Alındığında Özel Hukuk Sözleşmesinden Ayrılabilen ve İdare Hukuku Alanında Tesis Edilmiş İdari İşlemler Olarak Kabulünün Gerektiği - İdari İşlemin İptali Davası )"
IDDGK1.4.2013E. 2009/1637 K. 2013/1160"YAYIN YASAĞI ( Yürütme Organına İstisnai Olarak Kullanılmak Üzere Tanınan Yayınların Yasaklanması Konusundaki Yetkinin Sınırlarının Aşıldığı Böylece Halkın Bir Olay Hakkında Bilgi Edinme Hakkının Tüm Yollarının Kapatıldığı ve Ölçülülük İlkesinin İhlal Edildiği - Uygulanan Yasağın Yayın Öncesi Sansür Niteliğinde Olduğu/Yayın Yasağının Uygulanacağı Sürenin Kararda Belli Edilmesinin Zorunlu Olduğu )
ÖLÇÜLÜLÜK İLKESİ ( Diğer Koşullar Yönünden Hukuka Uygunluk Sağlansa Dahi Yayın Yasağının Uygulanacağı Sürenin Kararda Belirtilmemiş Olmasının Tek Başına İptal Sebebi Oluşturacağı - Terör Olayları Nedeniyle Yayın Yasağı Konulması )
SANSÜR ( Uygulanan Yasağın Yayın Öncesi Sansür Niteliğinde Olduğu Göz Önünde Bulundurularak Söz Konusu Yayın Yasağının Uygulanacağı Sürenin Kararda Belli Edilmesinin Zorunlu Olduğu )
TERÖR OLAYLARI NEDENİYLE YAYIN YASAĞI ( Yürütme Organına İstisnai Olarak Kullanılmak Üzere Tanınan Yayınların Yasaklanması Konusundaki Yetkinin Sınırlarının Aşıldığı Böylece Halkın Bir Olay Hakkında Bilgi Edinme Hakkının Tüm Yollarının Kapatıldığı ve Ölçülülük İlkesinin İhlal Edildiği )
RADYO VE TELEVİZYON YAYINLARININ DURDURULMASI ( Terör Olayları Nedeniyle - Yayın Yasağının Uygulanacağı Sürenin Kararda Belirtilmemiş Olmasının Tek Başına İptal Sebebi Oluşturacağı )"
IDDGK1.4.2013E. 2009/1868 K. 2013/1158"REKABETİ ÖNLEMEK AMACIYLA ANLAŞMA (Aynı Setörde Faaliyet Gösteren Ürteci ve Satıcıların Satış Fiyatları ve Şartları Arz Miktarının Kontrolü ve Pazar Paşlaşımı Konusunda Anlaşmaları - Yatay Anlaşma ve Uyumlu Eylem Yaptıkları Sabit Olan Üretici ve Satıcıların Eyleminin Rekabeti Önleme Niteliğinde Olduğu Rekabet Kurulunca Verilen Cezanın Yerinde Olduğu)
YATAY ANLAŞMA İLE UYUMLU EYLEM (Rekabeti Önlemek Amacıyla Anlaşma - Satış Fiyatı Satış Şartları Arz Miktarının Kontrolü ve Pazar Paylaşımı Konusunda Anlaşma)"
IDDGK1.4.2013E. 2009/863 K. 2013/1159"REKABET KURULU KARARININ İPTALİ İSTEMİ ( Anılan Anlaşma ve Taahhütname İle Alıcıya Getirilen Rekabet Yasağının Süresi Ne Olursa Olsun Yan Sınırlama Olarak Kabul Edilebilmesinin Hukuken Olanaklı Olmadığı )
REKABET YASAĞI ( Yan Sınırlamayla İlgili Olarak Genel Prensibin Aksine Satıcı Tarafından Alıcıya Getirilmiş Olan Bir Ters Rekabet Yasağı Söz Konusu Olduğundan Anılan Anlaşma ve Taahhütname İle Alıcıya Getirilen Rekabet Yasağının Süresi Ne Olursa Olsun Yan Sınırlama Olarak Kabul Edilebilmesinin Hukuken Olanaklı Olmadığı )
YAN SINIRLAMA ( Kapsamında Getirilecek Rekabet Yasaklarının Bir Teşebbüsün Tamamen ya da Kısmen veya Sadece Belli Bir Malvarlığının Devredildiği Hallerde Alıcının Korunması İçin Satıcıya Getirilen Yasaklar Olduğu - Davacı Şirkete Ait Geminin Başka Bir Şirkete Satışını Konu Alan Anlaşma ve Taahhütnameyle Alıcıya Getirilen Rekabet Yasağının Yan Sınırlama Olarak Kabul Edilemeyeceği )"
IDDGK10.4.2013E. 2009/2520 K. 2013/1330"HAKİM DURUMUN KÖTÜYE KULLANILMASI ( İlin Şehirlerarası Otobüs Terminalinin İşletmecisi Kuruluşun Yolcu Taşımacılığı Yapan İşletmeleri Rekabeti Ortadan Kaldırır Mahiyette Anlaşmalar Yapmaya Zorlaması - Rekabet Koşullarını Bozmayı Amaçlayan Eylemler Niteliğinde Olduğunun Kabulü Gereği )
REKABET KOŞULLARINI BOZMAYI AMAÇLAYAN EYLEM ( Belli Bir Piyasadaki Hakimiyetin Yaratmış Olduğu Finansal Teknolojik ve Ticari Avantajlardan Yararlanarak Başka Bir Mal veya Hizmet Piyasasındaki Rekabet Koşullarını Bozma - Hakim Durumun Kötüye Kullanılması )"
IDDGK10.4.2013E. 2009/860 K. 2013/1325"MAL VE HİZMET PİYASALARININ BÖLÜŞÜLMESİ ( Anlaşarak Birbirlerinin Müşterilerini Takip Altına Almak İçin Mutabakat Listesi Yapmak Birbirinin Müşterisini Almamak İçin Çaba Sarf Etmek İskonto Oranların Eş Zamanlı Düşürmek - Piyasa Kaynaklarının Bölüşülmesi ve Piyasa Kaynaklarının Paylaşılması veya Kontrolünü Oluşturduğu )
PİYASAYI KONTROL ALTINA ALMAK ( Rakip Firmaların Birbirinin Müşterisini Almamak İçin Çaba Sarf Etmeleri ve İskonto Oranların Eş Zamanlı Olarak Düşürmeleri - Piyasa Kaynaklarının veya Unsurlarının Paylaşılması veya Piyasayı Kontrol Şeklinde Rekabet İhlali Oluşturduğunun Kabulü Gereği )
YEMEK ÇEKİ PAZARLAMA FİRMALARININ REKABET İHLALLERİ ( Mal ve Hizmet Piyasalarının Bölüşülmesi - Piyasayı Kontrol Altına Almak )"
IDDGK10.4.2013E. 2012/2606 K. 2013/1271"ECZANELERDEN İLAÇ TEMİNİNE İLİŞKİN PROTOKOL HÜKÜMLERİNİN İPTALİ ( Hastanın İlaca Erişimini ve Dolayısıyla Tedavilerinin Zamanında Yapılmasını Engelleyecek Nitelikte Olması Nedeniyle Anayasada Öngörülen Sosyal Hukuk Devleti İlkesi İle Yaşama Hakkı İlkesine Uyarlık Görülmediğinden İstemin Kabulü Gerektiği )
SAĞLIK HAKKI ( Devletin Herkesin Sağlık Hizmetlerinden Yararlanması İçin Gerekli Tedbirleri Alması Kişilerin Sağlık Hizmetlerinden Gecikmeden Yararlanmasını Sağlaması Gerektiği - Dava Konusu Protokol Hükmünün Kimi Kan Hastalarıyla Diyaliz Hastalarının İlaca Erişimini Zorlaştırdığı/Hukuka Aykırı Olduğu )
HASTA HAKLARI ( Birbiri İle İlgisi Olmayan ve Salt Çok Sık Kullanılan Ve Büyük Harcama Yapılmasını Gerektiren Kimi Reçetelerin Bir Araya Getirilerek Sıralı Dağıtıma Tabi Tutulmasına İlişkin Dava Konusu Protokol Hükmünün Hastanın İlaca Erişimi ve Tedavilerinin Zamanında Yapılmasını Engelleyeceği )
İLACA ERİŞİM ( Eczanelerden İlaç Teminine İlişkin Protokol Hükümlerinin İptali - Hastanın İlaca Erişimini ve Dolayısıyla Tedavilerinin Zamanında Yapılmasını Engelleyecek Nitelikte Olması Nedeniyle Anayasada Öngörülen Sosyal Hukuk Devleti İlkesi İle Yaşama Hakkı İlkesine Uyarlık Görülmediği )"
IDDGK11.4.2013E. 2009/1052 K. 2013/1363"REKABET KURULU KARARININ İPTALİ ( Davacı Şirketin Akrasay İli Merkezli Otobüs İle Şehirlerarası Yolcu Taşımacılığı Hizmet Pazarında Faal Diğer İki Şirket İle Birlikte Belirli Bir Süre Rekabeti Kısıtlayıcı Bir Anlaşmaya Taraf Olarak 4054 S. K.'nun 4. Md. Hükmünü İhlâl Ettiği - Dava Konusu Kurul Kararının Davacıya Anılan Kanun Uyarınca İdarî Para Cezası Verilmesinde İsabetsizlik Olmadığı )
REKABETİ KISITLAMA ( Rekabet Kurulu Kararının İptali - Davacı Şirketin Akrasay İli Merkezli Otobüs İle Şehirlerarası Yolcu Taşımacılığı Hizmet Pazarında Faal Diğer İki Şirket İle Birlikte Belirli Bir Süre Rekabeti Kısıtlayıcı Bir Anlaşmaya Taraf Olarak 4054 S. K.'nun 4. Md. Hükmünü İhlâl Ettiği/İdarî Para Cezası Verilebileceği )
İDARİ PARA CEZASI ( Davacı Şirketin Yolcu Taşımacılığı Hizmet Pazarında Faal Diğer İki Şirket İle Birlikte Belirli Bir Süre Rekabeti Kısıtlayıcı Bir Anlaşmaya Taraf Olduğu - Dava Konusu Kurul Kararının Davacıya 4054 S. K.'nun 16/2. Md. Hükmü Uyarınca İdarî Para Cezası Verilmesine İlişkin Kısmında Hukuka Aykırılık Bulunmadığı )"
IDDGK11.4.2013E. 2009/1292 K. 2013/1361"REKABET KURUMU KARARININ İPTALİ İSTEMİ ( Aralarında Davacı Şirketin de Bulunduğu Yonga Levha Pazarında Faaliyet Gösteren Teşebbüsler Tarafından İlgili Ürün Pazarında Rekabeti Kısıtlayıcı Nitelikte Anlaşmalar Yapmak Satış ve Vade Koşullarını Belirlemek Suretiyle 4054 S. Kanun'un 4. Md.nin İhlal Edildiği )
REKABETİ KISITLAYICI NİTELİKTE ANLAŞMA YAPMAK ( Yonga Levha Pazarında Faaliyet Gösteren Teşebbüsler Tarafından İlgili Ürün Pazarında Rekabeti Kısıtlayıcı Nitelikte Anlaşmalar Yapmak Satış ve Vade Koşullarını Belirlemek Suretiyle 4054 S. Kanun'un 4. Md.nin İhlal Edildiği - İdari Para Cezası Verilmesinde İsabetsizlik Bulunmadığı )
İDARİ PARA CEZASI ( Rekabet Kurumu Kararının İptali İstemi - Aralarında Davacı Şirketin de Bulunduğu Yonga Levha Pazarında Faaliyet Gösteren Teşebbüsler Tarafından İlgili Ürün Pazarında Rekabeti Kısıtlayıcı Nitelikte Anlaşmalar Yapmak Satış ve Vade Koşullarını Belirlemek Suretiyle 4054 S. Kanun'un 4. Md.nin İhlal Edildiği )"
IDDGK17.4.2013E. 2009/1410 K. 2013/1469"İDARİ YARGI KARARLARININ TEMYİZİ ( Kural Olarak İptal Kararlarının Aleyhine Hüküm Kurulan Davalı İdarelerce Temyiz Edileceği - İptal Kararı ile Lehine Hüküm Kurulan Davacı Tarafın Gerekçe Yönünden veya Yargılama Giderleri Yönünden Temyizinin Mümkün Olduğu Lehine Olan Hükmün Esas Yönünden Temyizini İstemesinin Hukuken Mümkün Olmadığı )
DAVACININ LEHİNE OLAN İDARİ YARGI KARARINI TEMYİZ ETMESİ ( Davacının Lehine Verilen İptal Kararını Şekil Yönünden Hukuka Aykırılık Gerekçesine Dayandığından Bozulmasını İstemesi - Davacının Talebinin İşlemin Maksat ve Sebep Yönünden Yargısal Denetimi Sonucunu Doğuracağından Hukuken Mümkün Olmadığı )"
IDDGK25.4.2013E. 2013/76 "REKABET KURULU KARARININ İPTALİ İSTEMİ ( Davacının İtiraz Konusu Kararın Verildiği Tarihten Sonra Sunmuş Olduğu Dilekçe ile Davadan Feragat Ettiği Anlaşıldığından Davalı İdarenin İtirazının Kabulü Gerektiği )
FERAGAT ( Rekabet Kurulu Kararının İptali İstemi - Davacının İtiraz Konusu Kararın Verildiği Tarihten Sonra Sunmuş Olduğu Dilekçe ile Davadan Feragat Ettiği Anlaşıldığından Davalı İdarenin İtirazının Kabulü Gerektiği )
DAVADAN FERAGAT ( Davacının İtiraz Konusu Kararın Verildiği Tarihten Sonra Sunmuş Olduğu Dilekçe ile Davadan Feragat Ettiği Anlaşıldığından Davalı İdarenin İtirazının Kabulü Gerektiği - Rekabet Kurulu Kararının İptali İstemi )"
IDDGK6.5.2013E. 2009/736 K. 2013/1757"NAKLEN ATANMA İSTEĞİ ( Davacının Özel Bir Şirkette Mühendis Olarak Çalışan Eşinin Devlet Memuru Olmadığı - Davacının Eş Durumu Dikkate Alınarak Atamasının Yapılması Yolundaki Başvurusunun Reddine İlişkin İşlemde Hukuka Aykırılık Bulunmadığı )
ÖZEL ŞİRKETTE MÜHENDİS OLARAK ÇALIŞAN EŞ ( Devlet Memuru Olmaması Nedeniyle İdarenin Davacının Eş Durumunu Gözetmek Suretiyle Atama Yapma Zorunluluğu Bulunduğundan Söz Edilemeyeceği Gibi İdare Yargı Kararı İle Bu Yönde İşlem Tesisine de Zorlanamayacağı )
DEVLET MEMURU OLMAMA ( İdarenin Davacının Eş Durumunu Gözetmek Suretiyle Atama Yapma Zorunluluğu Bulunduğundan Söz Edilemeyeceği Gibi İdare Yargı Kararı İle Bu Yönde İşlem Tesisine de Zorlanamayacağı )
EŞ DURUMU ( Naklen Atanma İsteği/Davacının Özel Bir Şirkette Mühendis Olarak Çalışan Eşinin Devlet Memuru Olmadığı - Davacının Eş Durumu Dikkate Alınarak Atamasının Yapılması Yolundaki Başvurusunun Reddine İlişkin İşlemde Hukuka Aykırılık Bulunmadığı )
KAMU GÖREVLİSİNİN EŞİNİN MEMUR OLMAMASI ( Naklinin Eşin İstek ve İradesine Bağlı Tutulması Yolundaki Bir Anlayışın İkinci Durumda Olanları Öncekilere Göre Ayrıcalıklı Bir Duruma Sokmasının Yanısıra Kamu Hizmetlerinin Yürütülmesi Açısından daBüyük Sakıncalar Yaratacağı )"
IDDGK7.5.2013E. 2009/858 K. 2013/1787"REKABET KURULU KARARININ İPTALİ ( Davacı Tarafından Dava Dışı Şirketin Başka Bayilerine Mal Vermemesi Gibi Bir Durumun Söz Konusu Olmadığının İddia Edildiği/Şirketin Başka Bayilerinin de Bazı Siparişlerini Karşılayamadığı/Dolayısıyla Bu Durumun Davacıya Özgü Bir Uygulama Olmadığının Görüldüğü - Davanın Reddinin İsabetli Olduğu )
MÜNHASIR DAĞITIM SİSTEMİ ( Davacıya Mal Sağlanamaması Durumunun Aslında Dava Dışı Şirketin O Dönemde Yaşadığı Üretimle İlgili Problemlerden Kaynaklandığı/Aynı Dönemde Başka Bayilerin de Taleplerinin Karşılanamadığı/Dava Dışı Şirketin Münhasır Dağıtım Sisteminin Olmadığı - Şikâyetin Reddi Yolunda Verilen Dava Konusu Rekabet Kurulu Kararında Hukuka Aykırılık Bulunmadığı )
SERBEST PİYASA KOŞULLARI ( Rekabet Kurulu Kararının İptali/Erzincanda Bulunan Bir Müşteriye Yapılan Traktör Satışının Şirketin Siparişleri Durdurması Nedeniyle İptal Edildiği ve Müşteri Tarafından Talep Edilen Traktörün Sonradan Şirketin Erzincan Bayisi Tarafından Satıldığının Belirtildiği - Tercihini Sözleşmeli Bayisinden Yana Kullanarak Satışlarını Bu Bayiye Yaptırmasının Yadırganamayacağı )"
IDDGK7.5.2013E. 2009/861 K. 2013/1789"REKABET KURULU KARARININ İPTALİ İSTEMİ ( Davacının İtiraz Başvurusunun Reddedildiği Bu Karara Yapılan İtirazın da Reddedildiği ve Karar Bu Tarih İtibariyle Kesinleştiğinden Adli Yargıdaki Mevcut Kesin Hüküm Karşısında Bu Davanın Esasının İncelenmesi Olanağının Bulunmadığı )
İDARİ PARA CEZASI ( Davacının İtiraz Başvurusunun Reddedildiği Bu Karara Yapılan İtirazın da Reddedildiği ve Karar Bu Tarih İtibariyle Kesinleştiğinden Adli Yargıdaki Mevcut Kesin Hüküm Karşısında Bu Davanın Esasının İncelenmesi Olanağının Bulunmadığı - Rekabet Kurulu Kararının İptali İstemi )
KESİN HÜKÜM ( Rekabet Kurulu Kararının İptali İstemi - Davacının İtiraz Başvurusunun Reddedildiği Bu Karara Yapılan İtirazın da Reddedildiği ve Karar Bu Tarih İtibariyle Kesinleştiğinden Adli Yargıdaki Mevcut Kesin Hüküm Karşısında Bu Davanın Esasının İncelenmesi Olanağının Bulunmadığı )"
IDDGK8.5.2013E. 2009/695 K. 2013/1848"AİLE HEKİMLİĞİ PİLOT UYGULAMASI KAPSAMINDA SAĞLIK BAKANLIĞI TARAFINDAN ÇIKARILAN YÖNETMELİĞİN BAZI MADDELERİNİN İPTALİ DAVASI ( Sağlık Bakanlığınca Çalıştırılan Personele Yapılacak Ödemeler ve Sözleşme Şartları Hakkında Yönetmelik - Anayasa Mahkmesinin İptal Kararının Gözetilmesi Gereği/Sevk Kesintisi )
HASTA SEVK ORANLARIYLA İLGİLİ HÜKMÜN ANAYASA MAHKEMESİ TARAFINDAN İPTAL EDİLDİĞİ ( Bakanlığın Belirleyeceği Bir Sevk Oranı ile Aile Hekiminin Sözleşme Ücreti Arasında Bağlantı Kurulmak Suretiyle Brüt Ücretten Kesinti Yapılmasının Anayasaya Aykırı Olduğu Gerekçesiyle İptal Edildiği - Davanın Kısmen Kabulü )
ANAYASA MAHKEMESİNİN İPTAL KARARININ GÖZETİLMESİ GEREĞİ ( Yönetmeliğin Sevk Kesintisini Düzenleyen Maddesinin Dayanaktan Yoksun Kaldığı )
YÖNETMELİĞİN SEVK KESİNTİSİNİ DÜZENLEYEN MADDESİNİN DAYANAKTAN YOKSUN KALMASI ( Bakanlığın Belirleyeceği Bir Sevk Oranı ile Aile Hekiminin Sözleşme Ücreti Arasında Bağlantı Kurulmak Suretiyle Brüt Ücretten Kesinti Yapılmasının Anayasaya Aykırı Olduğu Gerekçesiyle İptal Edildiği - Tavan Ücret/Sevk Kesintisi )
BAKANLIĞIN BELİRLEYECEĞİ SEVK ORANI İLE AİLE HEKİMİNİN SÖZLEŞME ÜCRETİ ARASINDAKİ BAĞLANTI ( Anayasa Mahkemesinin İptal Kararı Bulunduğu - Yönetmeliğin Sevk Kesintisini Düzenleyen Maddesinin Dayanaktan Yoksun Kaldığının Kabulü - Yönetmelikteki Tavan Ücretle İlgili İbarenin İptali Gereği/Yönetmelik İptali )"
IDDGK16.5.2013E. 2009/2959 K. 2013/1947"GÖREVDEN ÇEKİLMİŞ SAYILMAYA DAİR İŞLEMİN İPTALİ (Davacının Mazeret Olarak Kabul Edilecek Sağlık Sorunları Gösteren Sağlık Raporu ya da Tedavisinin Yapıldığını Gösteren Bir Belge Sunmadığı/Sonradan Konulan Depresyon Tanısının da Göreve Gelmediği Tarihler İçin Mazeret Kabul Edilemeyeceği - İşlemde Hukuka Aykırılık Bulunmadığı)
MAZERET OLARAK KABUL EDİLECEK SAĞLIK SORUNLARI (Bulunduğunu Ortaya Koyan Bir Sağlık Raporu ya da Tedavisinin Yapıldığını Gösteren Bir Belge Sunulmadığı - Sonradan Konulan Depresyon Tanısının da Göreve Gelmediği Tarihler İçin Mazeret Kabul Edilemeyeceği/Davacının Görevden Çekilmiş Sayılmasına Dair İşlemin Hukuka Uygun Olduğu)
GÖREVİN TERK EDİLMESİ (Mazeret Olarak Kabul Edilecek Sağlık Sorunlarına Dair Sağlık Raporu veya Tedavisinin Yapıldığına İlişkin Davacının Belge Sunmadığı - Sonraki Depresyon Tanısının Göreve Gelinmeyen Tarihler İçin Mazeret Olamayacağı/Davacının Görevden Çekilmiş Sayılmasına Dair İşlemin İptalinin Doğru Olmadığı)
MEMURLUKTAN ÇEKİLME (Davacının Göreve Gelmediği Kabul Edilen Tarihler Arasında Sadece Bir Gün Muayene Olduğu - Mazeret Olarak Kabul Edilecek Sağlık Sorunlarının Bulunduğunu Ortaya Koyan Sağlık Raporu veya Tedavisinin Yapıldığını Gösteren Belge Sunmadığı/Görevden Çekilmiş Sayılmasına Dair İşlemde Hukuka Aykırılık Bulunmadığı)"
IDDGK20.5.2013E. 2009/235 K. 2013/1951"İMAR PLANINDA KONUT ALANI OLAN TAŞINMAZIN İMAR PLANDA YAYA YOLUNA DÖNÜŞTÜRÜLMESİ ( Belediye Meclis Kararı İptali/Dava Açma Süresi - Davacı Arsası Etrafına Duvar Örülmesi İçin İzin Verilmesi İstemiyle Yaptığı Başvurunun Reddine Dair İşlem İmar Planının Uygulama İşlemi Olduğu/Başvurunun Reddi Üzerine 60 Günlük Yasal Süre İçinde Açılan Davanın Esasının İnceleneceği )
DAVA AÇMA SÜRESİ ( İmar Planı Değişikliğinin İptali - Davacı Arsası Etrafına Duvar Örülmesi İçin İzin Verilmesi İstemiyle Yaptığı Başvurunun Reddine Dair İşlemin İmar Planının Uygulama İşlemi Olduğu/Red Üzerine İmar Planı Değişikliğinin İptali İstemiyle 60 Günlük Yasal Süre İçinde Açılan Davanın Esasının İnceleneceği - Mahkemece Süreaşımı Sebebiyle Davanın Reddedilmesinde İsabet Görülmediği )
UYGULAMA İŞLEMİNE KARŞI DAVA AÇMA ( İmar Planı Değişiklinin İptali - Davacı Arsası Etrafına Duvar Örülmesi İçin İzin Verilmesi İstemiyle Yaptığı Başvurunun Reddine Dair İşlemin İmar Planının Uygulama İşlemi Olduğu/Red Üzerine 60 Günlük Yasal Süre İçinde Açılan Davanın Esası İncelenmesi Gerektiği )
BELEDİYE MECLİS KARARI İPTALİ ( İmar Değişikliğine İlişkin/Uygulama İşlemine Karşı Dava Açma Süresi - Davacı Arsası Etrafına Duvar Örülmesi İçin İzin Verilmesi İstemiyle Yaptığı Başvurunun Reddine Dair İşlemin İmar Planının Uygulama İşlemi Olduğu/Red Üzerine 60 Günlük Yasal Süre İçinde Açılan Davanın Esası İnceleneceği - Mahkemece Süreaşımı Sebebiyle Davanın Reddinin İsabetsizliği )"
IDDGK22.5.2013E. 2009/1063 K. 2013/1998"TAZMİNAT DAVASI ( İdari İşlemin İptali Davası - Sendikal Faaliyet Kapsamında Bir Gün Göreve Gitmemek Fiilinin Mazeret Olarak Kabulü Gerektiği )
AYLIKTAN KESME CEZASI ( İdari İşlemin İptali Davası - Davacının Sendikal Faaliyet Gereği Bir Gün Göreve Gitmeme Eyleminin Özürsüz Olarak Bir veya İki Gün Göreve Gelmemek Fiili Kapsamında Değerlendirilemeyeceği )
SENDİKAL FAALİYET ( Kapsamında Bir Gün Göreve Gitmemek Fiilinin Mazeret Olarak Kabulü Gerektiği - İdari İşlemin İptali Davası )"
IDDGK22.5.2013E. 2009/598 K. 2013/2026"TÜP BEBEK TEDAVİSİ ÜCRETİ ( Geri Ödenmesi İsteminin Reddi İşlemini İptali - İşleme Dayanak Sağlık Bakanlığı Genelgesi İle "Öncesinde Doğal Yollarla veya Tüp Bebek Yöntemiyle Çocuk Sahibi Olmama" Koşulunun 657 S. Kanun ve 178 S. K.H.K. İle Düzenleme Yapma Yetkisi Olan Maliye Bakanlığı'nca Yayımlanan Talimatta Yer Almadığı/İstemin Kabulü Gerektiği )
NORMLAR HİYERARŞİ ( Tüp Bebek Tedavisi Ücreti/Geri Ödenmesi İsteminin Reddi İşlemi İptali - İşleme Dayanak Sağlık Bakanlığı Genelgesi İle Getirilen Koşulun 657 S. Kanun ve 178 S. K.H.K. İle Bu Konuda Düzenleme Yapma Yetkisi Verilen Maliye Bakanlığı'nca Yayımlanan Talimatta Yer Almadığı/Genelge İle Üst Hukuk Normlarında Yer Almayan Hükme Yer Verilmesinin İsabetsizliği )
GENELGE İLE ÜST NORMA AYKIRI DÜZENLEME YAPILAMAYACAĞI ( Tüp Bebek Tedavisi Ücretinin Geri Ödenmesi İsteminin Reddi İşleminin İptali - İşleme Dayanak Sağlık Bakanlığı Genelgesi İle "Öncesinde Doğal Yollarla veya Tüp Bebek Yöntemiyle Çocuk Sahibi Olmama" Koşulun 657 S. Kanun ve 178 S. K.H.K. İle Yetki Verilen Maliye Bakanlığı'nca Yayımlanan Talimatta Yer Almadığı/Üst Norma Aykırı Genelgeye Dayalı İşlemin İptali Gerektiği )"
IDDGK30.5.2013E. 2009/2738 K. 2013/2192"ENERJİ PİYASASI DÜZENLEME KURULU KARARININ İPTALİ İSTEMİ ( Rüzgâr Santrali Tesisinin Süresinde Tamamlanmamasının Nedeninin Davacıdan Kaynaklanmayan Başka İdarelerin İşlemlerinin de Etkisiyle Meydana Gelen Mücbir Sebep Hallerinden Olduğu Sonucuna Varıldığı - İşlemin İptaline Karar Verilmesinde Hukuka Aykırılık Bulunmadığı )
YARGISAL DENETİM ( Kurul Kararlarının İdarî Yargı Denetimine Tabi Olması ve İdarenin Bu Konudaki Yetkisinin Kanunun Amacı Getirdiği İlke ve Prensipler İle Kamu Yararı ve Hizmet Gerekleri Yönünden Değerlendirilmesi Gerektiği - Kurul Kararının Yargısal Denetiminin Yapılacağı )
MÜCBİR SEBEP ( Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu Kararının İptali - Rüzgâr Santrali Tesisinin Süresinde Tamamlanmamasının Nedeninin Davacıdan Kaynaklanmayan Başka İdarelerin İşlemlerinin de Etkisiyle Meydana Gelen Mücbir Sebep Hallerinden Olduğu/Üretim Lisansının İptaline Dair İşlemin Hukuka Aykırı Olduğu )
ÜRETİM LİSANSININ İPTAL EDİMESİ ( Enerji Piyasası Düzenleme Kurulunun Kararının İptali İstemi - Tesisin Süresinde Tamamlanmamasının Nedeninin Davacıdan Kaynaklanmayan Başka İdarelerin İşlemlerinin de Etkisiyle Meydana Gelen Mücbir Sebep Hallerinden Olduğu/İşlemin İptalinin İsabetli Olduğu )"
IDDGK30.5.2013E. 2010/537 K. 2013/2180"DAVA AÇMA YETKİSİ ( Naklen Atama İşleminin İptali İstemi - İdare Tarafından Sendika Üyesi Kamu Görevlisi Hakkında Tesis Edilen Bireysel İşlemler Sebebiyle Bu İlişkinin Tarafı Olmayan Sendika ve Üst Kuruluşa Üyesinin İstemine Bağlı Olarak Uyuşmazlığın Çözümünde Taraf Olarak Kendisini Temsil Etme Yetki ve Sorumluluğu Verildiği )
SENDİKANIN ÜYELERİ HAKKINDAKİ İŞLEMLERE KARŞI DAVA AÇMASI ( Naklen Atama İşleminin İptali İstemi - Yönetim Kurulu Üyesi Hakkında Tesis Edilmiş Olan Davaya Konu İşlemin Yargı Organının Önüne Getirilmesine Dair Olarak İşlemin Bizzat Tarafı Olan Bu Kişi Tarafından Verilmiş Bir Yetkilendirme Bulunmadığı )
SENDİKA ÜYELERİ HAKKINDA BİREYSEL İŞLEMİN İPTALİ İSTEMİ ( Davacı Sendika'nın Üyelerinin Ortak Hak veya Menfaatini Etkileyen Nitelikte ya da Davacı Sendika'nın Bizzat Tarafı Olduğu Bir İşlem Olmadığı Dolayısıyla Bireysel Nitelikteki Davaya Konu Atama İşlemine Karşı Dava Açma Ehliyeti Bulunmadığı )
NAKLEN ATAMA İŞLEMİNİN İPTALİ İSTEMİ ( Sendikanın Üyeleri Hakkındaki İşlemlere Karşı Dava Açması - Bireysel Nitelikteki Davaya Konu Atama İşlemine Karşı Dava Açma Ehliyeti Bulunmadığı Sonucuna Varıldığından İdare Mahkemesince Davanın Ehliyet Yönünden Reddi Gerektiği )"
IDDGK3.6.2013E. 2009/1510 K. 2013/2213"REKABET KURULU KARARININ İPTALİ ( Aralarında Davacı Şirketin de Bulunduğu Tv Kanallarının Eylemlerinin Rekabet İhlâli Teşkil Ettiği/Davacı Şirkete Para Cezası Verilmesine Dair Kararda Hukuka Aykırılık Bulunmadığı/Davacı Şirketin ve Bir Şirketin Daha Bu Hükme Uymadıkları Aynı Eyleme Devam Ettiklerinin Tespit Edildiği - Anılan Şirketlerin Ceza Oranlarının Artırılmasında Hukuka Aykırılık Bulunmadığı )
REKABET İHLALİ ( İdari Para Cezası Verilmesine Dair Rekabet Kurulu Kararının İptali İstemi - Davacı Şirketin ve Bir Şirketin Daha Önce Aynı Eylemden Dolayı Verilen Hükme Uymayıp Reklam Yeri Satış ve Fiyat Koşullarını Belirleme Eylemine Devam Ettiklerinin Tespit Edilmesi Nedeniyle Bu Teşebbüslere Uygulanacak Ceza Oranının Artırıldığı/Davanın Reddinin İsabetli Olduğu )
REKLAM YERİ SATIŞ VE FİYAT KOŞULLARINI BELİRLEME ( Birlikte Hareket Ederek Rekabeti Kısıtladıkları Tespit Edildiğinden ve Taraflardan Davacı Şirket İle Bir Şirketin Yakın Geçmişte Aynı Şekilde Bir İhlâli Gerçekleştirdiği ve Bu Hükme Uymayıp Aynı Eyleme Devam Ettiklerinin Tespit Edildiği - Anılan Şirketlerin Ceza Oranlarının Artıran Rekabet Kurulu Kararının İptali İsteminin Reddinin Yerinde Olduğu )"
IDDGK3.6.2013E. 2009/2931 K. 2013/2216"REKABET KURULU KARARININ İPTALİ ( Digitürkün Görüntü Servisinde Show Tv Lehine Ayrımcılık Yapmasının Türkiye Birinci Profesyonel Futbol Ligi Karşılaşmalarının Banda Kaydedilmiş Görüntüleri Piyasasında Sahip Olunan Hakim Durumun Açık Televizyon Yayınları Piyasasında Kötüye Kullanılması Olduğu - İdari Para Cezası Verilmesinde Hukuka Aykırılık Bulunmadığı )
FUTBOL MAÇLARININ GÖRÜNTÜLERİNİN SERVİSİ ( Show Tv Lehine Ayrımcılık Yapılmasının Türkiye Birinci Profesyonel Futbol Ligi Karşılaşmalarının Banda Kaydedilmiş Görüntüleri Piyasasında Sahip Olunan Hakim Durumun Açık Televizyon Yayınları Piyasasında Kötüye Kullanılması Olduğu - Bu Davranışının 4054 S. K.'nun 6. Md. Hükmünü İhlâl Ettiği )
REKABET İHLALİ ( İdari Para Cezası Verilmesine İlişkin - Digitürkün Görüntü Servisinde Show Tv Lehine Ayrımcılık Yapmasının Türkiye Birinci Profesyonel Futbol Ligi Karşılaşmalarının Banda Kaydedilmiş Görüntüleri Piyasasında Sahip Olunan Hakim Durumun Açık Televizyon Yayınları Piyasasında Kötüye Kullanılması Olduğu/İstemin Reddi Gerektiği )"
IDDGK12.6.2013E. 2009/1922 K. 2013/2323"REKABET KURULU KARARININ İPTALİ İSTEMİ ( Giriş Ücretlerinin Pazara Girişlerde Caydırıcı Etkiye Sahip Olduğundan ve Giriş Engeli Teşkil Ettiğinden 4054 Sayılı Kanunun 4. Md.'sinin İhlali Sonucunu Doğurduğu )
GİRİŞ ÜCRETİ ( Pazara Girişlerde Caydırıcı Etkiye Sahip Olduğundan ve Giriş Engeli Teşkil Ettiğinden 4054 Sayılı Kanunun 4. Md.'sinin İhlali Sonucunu Doğurduğu - Rekabet Kurulu Kararının İptali İstemi )
CAYDIRICI ETKİ ( Rekabet Kurulu Kararının İptali İstemi - Giriş Ücretlerinin Pazara Girişlerde Caydırıcı Etkiye Sahip Olduğundan ve Giriş Engeli Teşkil Ettiğinden 4054 Sayılı Kanunun 4. Md.'sinin İhlali Sonucunu Doğurduğu )"
IDDGK12.6.2013E. 2009/2620 K. 2013/2325"REKABET KURULU KARARI ( Görüş İçeren Bilgilendirme ve Uyarılmaya Yönelik - Kesin ve Yürütülebilir Bir İşlem Olmadığı/Kurul Kararının İptali İsteminin Esasının İncelenmesi Olanağı Bulunmadığı )
REKABET İHLALİ ( Rekabet Kurulu Kararının Görüş İçeren Bilgilendirme ve Uyarılmaya Yönelik Olduğu - Kesin ve Yürütülebilir Bir İşlem Olmadığı - İptali İsteminin Esasının İncelenemeyeceği/İdari Davaya Konu Edilemeyeceği )
İPTAL DAVASINA KONU OLABİLECEK KARARLAR ( İdari Kararın Kesin ve Yürütülebilir Bir İşlem Olması Gereği - Rekabet Kurulu'nun Görüş İçeren Bilgilendirme ve Uyarılmaya Yönelik Kararının Kesin ve Yürütülebilir Bir İdari Karar Olmadığı )"
IDDGK12.6.2013E. 2011/1393 K. 2013/2324"REKABET KURULU KARARININ İPTALİ DAVASI ( Bilet Satış Firması ile Futbol Kulüpleri Arasında İmzalanan Sözleşmenin Bir Yıldan Fazla Hükümlerin Kaldırılması Amacıyla Sözleşmede Değişiklik Yapılması Konusunda Uyarma ve Bilgilendirme İşlemi - İşlemin Kesin ve İcrai Niteliği Bulunmadığından İptal Davasına Konu Edilmeyeceği )
İPTAL DAVASINA KONU EDİLEBİLECEK KESİN VE İCRAİ İŞLEM ( Rekabet Kurulunun Sözleşmede Değişiklik Yapılmasına İlişkin Uyarma ve Bildirme Yönündeki İşlemi - İcra ve Kesin Nitelikli İşlem Olmadığı İptal Davasına Konu Edilemeyeceği )"
IDDGK20.6.2013E. 2009/1411 K. 2013/2367"REKABET KURULU TARAFINDAN VERİLEN PARA CEZASININ İPTALİ DAVASI ( Rekabeti Sınırlayıcı Bir Anlaşma ve Eylem İçinde Bulunma - Fiyat ve Fiyatı Oluşturan Unsurları Birlikte Oluşturma Satış Miktarı Pazar Payı Gibi Temel Ticari Parametreler Üzerinde Anlaşma )
REKABETİ SINIRLAYICI ANLAŞMA VE EYLEM İÇİNDE BULUNMA ( Rekabeti Sınırlayıcı İletişim ve Koordinasyon İçinde Olma Rakip Ticari Faaliyetleri Yakından Takip Etme - Bölge İl ve Müşteri Paylaşımına Gitme Eylem ve Davranışların Rekabet Kanununa Aykırılık Oluşturduğu Para Cezası Verilmesinde Hukuka Aykırılık Bulunmadığı )"
IDDGK18.9.2013E. 2011/1384 K. 2013/2442"MAHALLİ ÇEVRE KURULU KARARININ İPTALİ İSTEMİ ( Davacının Taşınmazının Kuruçay Havzası Uzun Mesafeli Koruma Alanı İçerisinde Yapılaşma Hakkı Yüzde On Beş Olan Bir Alanda Kaldığını İmar Durumu İle Öğrendiği - Davanın Süre Aşımı Sebebiyle Reddi Yolunda Verilen İdare Mahkemesi Kararında Hukuki İsabet Görülmediği )
DAVA AÇMA SÜRESİ ( Davacının Mahalli Çevre Kurulu Kararının Değiştirilmesi Amacıyla Yapmış Olduğu Başvurunun Reddine Dair İşlemin Tebliği Üzerine Açılan Dava Süresi İçerisinde Olduğundan Uyuşmazlığın Esasına Girilerek Bir Karar Verilmesi Gerektiği )
İMAR DURUMU ( Mahalli Çevre Kurulu Kararının İptali İstemi - Davacının Taşınmazının Kuruçay Havzası Uzun Mesafeli Koruma Alanı İçerisinde Yapılaşma Hakkı Yüzde On Beş Olan Bir Alanda Kaldığını İmar Durumu İle Öğrendiğinin Gözetilmesi Gerektiği )
UZUN MESAFELİ KORUMA ALANI ( Mahalli Çevre Kurulu Karar Eki Krokide Uzak Mesafeli Koruma Alanı Sınırları Çizilmesine Karşın Kapsamdaki Taşınmazların Parsel Numaralarının Belirtilmediği - Davacının Taşınmazının Kuruçay Havzası Uzun Mesafeli Koruma Alanı İçerisinde Yapılaşma Hakkı Yüzde On Beş Olan Bir Alanda Kaldığını İmar Durumu İle Öğrendiği )"
IDDGK9.10.2013E. 2010/890 K. 2013/2890"GÖREVDEN UZAKLAŞTIRMA ( Davacıya İsnat Edilen Filler ve Bu Nedenle Hakkında Açılan Ceza Davası Yürüttüğü Hizmeti ve Hizmetten Yararlananları Olumsuz Etkileyecek Nitelikte Olduğundan Görevden Uzaklaştırılmasına Dair İşlemde Hukuka Aykırılık Görülmediği )
TAPU SİCİL MÜDÜRÜNÜN GÖREVDEN UZAKLAŞTIRILMASI ( Kendisine Emanet Edilen Tapu Sicilleri Üzerinde Hukuki Sebepten Yoksun Sahte Tesciller Oluşturduğu İddiasıyla Açılan Ceza Davası Yürüttüğü Hizmeti Olumsuz Etkileyecek Nitelikte Olduğundan Görevden Uzaklaştırılmasına Dair İşlemde Hukuka Aykırılık Görülmediği )
İSNAT EDİLEN FİİLLERİN HİZMETLE İLGİLİ OLMASI ( Tapu Kayıtlarının Gerçeğe Uygun ve Düzenli Bir Şekilde Tutulmasından Sorumlu Olan Davacının Kendisine Emanet Edilen Tapu Sicilleri Üzerinde Hukuki Sebepten Yoksun Sahte Tesciller Oluşturduğu İddiasıyla Açılan Ceza Davasının Yürüttüğü Hizmeti Olumsuz Etkileyecek Nitelikte Olduğu )"
IDDGK23.10.2013E. 2010/521 K. 2013/3121"SAKATLARIN DEVLET MEMURLUĞUNA ALINMA ŞARTLARI ( Özürlülerin Devlet Memurluğuna Alınmalarına İlişkin Yönetmeliğin Sadece İlk Atama Yoluyla Memuriyete Alınma Hakkında Olduğu - Başka Kurumda Memur Olarak Çalışan Davacının Davalı Kurumca Açılan Avukatlık Kadrosuna Memur Olduğu Gerekçesiyle Alınmaması Soncunu Doğuran Yönetmeliğin Hukuka Uyarlı Olmadığı )
İLK DEFA DEVLET MEMURLUĞUNA ALINACAK ÖZÜRLÜ PERSONEL ( Engellilerin Eğitimlerine Uygun İşlerde Çalıştırılması Gereği - Memur Olarak Çalışan Davacının Davalı Kurumun Açtığı Engelli Avukat Sınavında Başarılı Olduğu Halde Memur Olması Nedeniyle Atanmasının Yapılmamasının Hukuka Uyarlı Olmadığı )
ÖZÜRLÜ PERSONEL / İLK DEFA DEVLET MEMURLUĞUNA ALINACAK ( Engellilerin Eğitimlerine Uygun İşlerde Çalıştırılması Gereği - Memur Olarak Çalışan Davacının Davalı Kurumun Açtığı Engelli Avukat Sınavında Başarılı Olduğu Halde Memur Olması Nedeniyle Atanmasının Yapılmamasının Hukuka Uyarlı Olmadığı )"
IDDGK24.10.2013E. 2010/425 K. 2013/3279"ÇEVRE DÜZENİ PLAN DEĞİŞİKLİĞİ İPTALİ ( Denize Dik İnen Yolun Kıyıya Erişim Yönünün Davaya Konu Planlarla Değiştirildiği - Bölgenin Turizm Merkezi İşlevi de Göz Önünde Tutulduğunda Şehircilik İlkeleri Planlama Esasları İle Kamu Yararına Uyarlık Görülmediği/İşlemin İptali Gerektiği )
ŞEHİRCİLİK İLKELERİ / PLANLAMA ESASLARI / KAMU YARARI ( Çevre Düzeni Plan Değişikliği İptali - Denize Dik İnen Yolun Kıyıya Erişim Yönünün Davaya Konu Planlarla Değiştirildiği/Bölgenin Turizm Merkezi İşlevi de Göz Önünde Tutulduğunda İşlemin İptali Gerektiği )
DENİZE DİK İNEN YOLUN KIYIYA ERİŞİM YÖNÜNÜN DEĞİŞTİRİLMESİ ( Çevre Düzeni Plan Değişikliği İptali - Bölgenin Turizm Merkezi İşlevi de Göz Önünde Tutulduğunda İşlemde Şehircilik İlkeleri Planlama Esasları İle Kamu Yararına Uyarlık Görülmediği/İstemin Kabulünün Doğru Olduğu )
TURİZM BÖLGESİ ( Çevre Düzeni Plan Değişikliği İptali - Denize Dik İnen Yolun Kıyıya Erişim Yönünün Davaya Konu Planlarla Değiştirildiği/İşlemde Şehircilik İlkeleri Planlama Esasları İle Kamu Yararına Uyarlık Görülmediği )"
IDDGK30.10.2013E. 2010/1285 K. 2013/3325"YARGILAMANIN İADESİ ( Avrupa İnsan Hakları Mahkemesince Verilen İhlal Kararlarının İdari Davalar Bakımından Yargılamanın Yenilenmesi Sebepleri Arasına Girdiği - İhlalin Avrupa İnsan Hakları Mahkemesinin Kesinleşmiş Kararıyla Tespit Edilmiş Olması Durumunda Yargılamanın Yenilenmesinin İstenebileceği )
AVRUPA İNSAN HAKLARI MAHKEMESİNCE VERİLEN İHLAL KARARI ( İhlalin Kesinleşmiş Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi Kararı ile Tespit Edilmiş Olması Halinde Yargılamanın İadesinin İstenebileceği Avrupa İnsan Hakları Mahkemesince Verilen İhlal Kararlarının İdari Davalar Bakımından Yargılamanın Yenilenmesi Nedeni Olduğu )"
IDDGK30.10.2013E. 2010/1316 K. 2013/3337"BÖLGESEL TELEVİZYON YAYIN LİSANSIYLA YAYIN YAPAN KURULUŞ ( T1 Tipi Ulusal Yayın Yapma İsteminin Reddine Dair İşlemin İptali İstemi - Yasa Yürürlüğe Girmeden Önce Fiilen Radyo ve Televizyon Yayıncılığına Başlamış Olan Özel Kuruluşların Yeni Hukuki Duruma İntibakları Yapılmış ve Yeni Uygulamaya Dair Düzenlemelere Yer Verildiği )
T1 TİPİ ULUSAL YAYIN YAPMA İSTEMİ ( Usulüne Uygun Bir Sıralama İhalesi Yapılıp Yasaya Uygun Kanal ve Frekans Tahsisleri Yapılıncaya Kadar Kanunun Yürürlüğe Girdiği Tarihte Yayında Olan ve Mevcut Lisans Tipine Uygun Olarak Yayın Alanlarını Genişletmek veya Lisans Tipini Değiştirmek İsteyen Kuruluşların Başvuruda Bulunmalarına ve Bu Kuruluşlara Yayın Alanlarını Genişletme veya Lisans Tipini Değiştirme İzni Verilmesine Olanak Bulunmadığı )
YAYIN ALANLARINI GENİŞLETME İSTEMİ ( Lisans Tipini Değiştirmek İsteyen Kuruluşların Başvuruda Bulunmalarına ve Bu Kuruluşlara Yayın Alanlarını Genişletme veya Lisans Tipini Değiştirme İzni Verilmesine Olanak Bulunmadığından Davacının Başvurusunun Cevap Verilmeyerek Reddine Dair İşlemde Hukuka Aykırılık Bulunmadığı )"
IDDGK30.10.2013E. 2010/2292 K. 2013/3366"ANAYASA MAHKEMESİ KARARLARININ UYGULANMASI ( Radyo ve Televizyon Üst Kurulu Kararının İptali İstemi - Bir İşlemin Dayanağı Yasa Kuralının Anayasa Mahkemesince İptal Edilmesi Halinde Bu İşlem Bir İdari Davaya Konu Edilmemiş Olsa Bile İptal Kararından Etkileneceği )
PROGRAM YAPIMCISI VE SUNUCUSUNUN BAŞKA PROGRAM YAPAMAYACAĞI ( Radyo ve Televizyon Üst Kurulu Kararının İptali İstemi - İdare Mahkemesince Dava Konusu İşlemin Tesis Edildiği Tarih İtibariyle Anayasa Mahkemesi Kararının Yürürlükte Bulunmaması Nedeniyle O Tarihte Yürürlükte Bulunan Mevzuat Hükümlerine Uygun Olarak Tesis Edildiği Yönündeki Gerekçesinde Hukuki İsabet Görülmediği )
YÜRÜRLÜĞÜ ERTELENEN ANAYASA MAHKEMESİ KARARI ( Radyo ve Televizyon Üst Kurulu Kararının İptali İstemi - Anayasa Mahkemesince İptal Kararının Yürürlüğe Girmesi İçin Verilen Sürenin Mahkemenin İptal Kararının Gerekçesiyle Birlikte Dikkate Alınması ve Yorumlanması Gerektiği )
RADYO VE TELEVİZYON ÜST KURULU KARARININ İPTALİ İSTEMİ ( Anayasa Mahkemesi Kararlarının Uygulanması - Anayasa Mahkemesinin Gerekçesi ve Bu Gerekçe Dikkate Alınarak Yürürlüğe Konulan Yasa Hükmü Karşısında Cezaya Yol Açan Fiilde Davacının Doğrudan Sorumluluğunun Bulunması Nedeniyle Tesis Edilen İşlemde Hukuka Aykırılık Bulunmadığı )
YAYIN İLKESİNE AYKIRI HAREKET ETME ( Radyo ve Televizyon Üst Kurulu Kararının İptali İstemi - Cezaya Yol Açan Fiilde Sorumlulukları Belirlendiği Takdirde Programın Sunucusunun Program Durdurma Süresi İçerisinde Hiç Bir Ad Altında Başka Bir Program Sunamaması Öngörüldüğü )
YAYIN DURDURULMASI KARARININ İPTALİ İSTEMİ ( Cezaya Yol Açan Fiilde Sorumlulukları Belirlendiği Takdirde Programın Sunucusunun Program Durdurma Süresi İçerisinde Hiç Bir Ad Altında Başka Bir Program Sunamaması Öngörüldüğü/Anayasa Mahkemesinin Gerekçesi ve Bu Gerekçe Dikkate Alınarak Yürürlüğe Konulan Yasa Hükmü Karşısında Cezaya Yol Açan Fiilde Davacının Doğrudan Sorumluluğunun Bulunması Nedeniyle Tesis Edilen İşlemde Hukuka Aykırılık Bulunmadığı )"
IDDGK31.10.2013E. 2010/1420 K. 2013/3394"MEMUR DİSİPLİN CEZASI ( Kanunla Tüm Sonuçlarıyla Affedilen Disiplin Cezasına Konu Fiilin Tekerrüre Esas Alınamayacağı - Memur Personelin Eylemine Karşılık Gelen Kademe İlerlemesinin Durdurulması Cezasının Daha Önce Verilen Disiplin Cezasının Affa Uğradığı Gözetilmeksizin Tekerrüre Esas Alınarak Memurluktan Çıkarma Cezası Verilmesinin Hatalı Olduğu )
DEVAMSIZLIK NEDENİYLE DİSİPLİN CEZASI ( Devamsızlık Nedeniyle Verilen Disiplin Cezasının Af Kanunu ile Affa Uğradığı Gözetilmeksizin Tekerrüre Esas Alınmasının Hatalı Olduğu - Affa Uğrayan Disiplin Cezasının Tekerrüre Esas Alınarak Memurluktan Çırkama Cezası Verilmesinin Hatalı Olduğu )
TÜM SONUÇLARIYLA AFFEDİLEN DİSİPLİN CEZASI ( Tekerrüre Esas Alınamayacağı - Memurluktan Çıkarma Cezası )"
IDDGK31.10.2013E. 2012/523 K. 2013/3371"DÜZENLEYİCİ İŞLEME KARŞI DAVA AÇMA SÜRESİ ( Düzenleyici İşlemi Temel Alan Bir İşlem Tesis Edildiğinde Bu İşleme Temel Olan Düzenleyici İşelem İçin Dava Açma Süresinin İşlemin Tesisi ile Yeniden Başlayacağı - Düzenleyici İşlemi Temel Alan İşlemden Hukuki Durumu Etkilenen Kişileri Bünyesinde Barındıran Tüzel Kişilerin İlgili Sıfatıyla Dava Açma Hakları Bulunduğu )
DÜZENLEYİCİ İŞLEME KARŞI DAVA AÇMA HAKKI BULUNAN İLGİLİLER ( Düzenleyici İşlemi Temel Alarak Tesis Edilen İşlemden Hukuki Durumu Etkilenen Kişileri Bünyesinde Barındıran Tüzel Kişilerin İptal Davası Açma Hakkı Bulunduğu - Sendikanın Üyesi Hakkında Tesis Edilen İşleme Dayanaklık Eden Düzenleyici İşlem İçin Dava Açma Hakkı Bulunduğu )
MEMUR SENDİKASININ ÜYESİ HAKKINDA TESİS EDİLEN İŞLEME TEMEL OLUŞTURAN DÜZENLEYİCİ İŞLEM HAKKINDA İPTAL DAVASI AÇMASI ( Dava Açma Süresinin Uygulama İşleminin Tesis Edilmesiyle Yeniden Başlayacağı - Sendikanın Üyesi Hakkında Tesis Edilen İşlem İçin İptal Davası Açma Hakkı Bulunduğu )"
IDDGK11.11.2013E. 2010/887 K. 2013/3816"YAPI İNŞAAT RUHSATININ DAYANAĞI OLAN İMAR PLANLARININ İPTALİ İSTEMİ ( Olayda İSKİ Çevre Koruma ve Kontrol Daire Başkanlığı Havza Koruma Müdürlüğünce Düzenlenen Yapı Durum Tespit Tutanağı Uyuşmazlık Konusu Parselde İnşai Faaliyet Yapıldığının Tespitine Yönelik Olup Yapının Ruhsatlı Olup Olmadığına Dair Bir Tespit İçermediği - Tutanağın Düzenlenme Tarihinin Dava Açma Süresinin Başlangıcına Esas Alınamayacağı )
HAVZA KORUMA MÜDÜRLÜĞÜNCE DÜZENLENEN YAPI DURUM TESPİT TUTANAĞI ( Uyuşmazlık Konusu Parselde İnşai Faaliyet Yapıldığının Tespitine Yönelik Olup Yapının Ruhsatlı Olup Olmadığına Dair Bir Tespit İçermediği - Tutanağın Düzenlenme Tarihinin Dava Açma Süresinin Başlangıcına Esas Alınamayacağı )
KAÇAK İNŞAAT ( Davacı İdarenin Davaya Konu Planların Uygulanması Niteliğinde Olan Ruhsatın ve Bu Ruhsata Dair İmar Durumu Belgesinin İptali İstemiyle Davalı İdareye Başvuruda Bulunduktan Sonra Bu Ruhsatının Düzenlenmesine Esas Alınan Planların İptali İstemiyle Açmış Olduğu Bu Davanın Süresinde Olduğu )"
IDDGK20.11.2013E. 2010/315 K. 2013/4219"İŞ SONU TAZMİNATININ YASAL FAİZİ İLE ÖDENMESİ ( İş Sonu Tazminatı Ödenmeyeceği Yolunda Tesis Edilen İşlemin İptal Edildiği - Yoksun Kalınan Parasal Hak Kaybının Bulunması Karşısında Davacının İstemi Doğrultusunda Yoksun Kaldığı Parasal Haklar İçin Faize Hükmedileceği )
YOKSUN KALINAN PARASAL HAKLARIN FAİZLİ ÖDENMESİ ( İş Sonu Tazminatı Ödenmeyeceği Yolunda Tesis Edilen İşlemin İptal Edildiği - İşlem Sebebiyle Yoksun Kalınan Parasal Haklar İçin Faize Hükmedilmesi Gerekirken Dairece Faize Hükmedilmemesinde Hukuki İsabet Bulunmadığı )
İŞ SONU TAZMİNATI ÖDENMEYECEĞİ İŞLEMİNİN İPTAL EDİLMESİ ( Yoksun Kalınan Parasal Hakların Faizli Ödenmesi - Yoksun Kalınan Parasal Hakların Ödenmesine Dairece Hükmedildiği/İşlem Sebebiyle Davacının Yoksun Kaldığı Parasal Haklar İçin Faize Hükmedilmesi Gerektiği )"
IDDGK25.11.2013E. 2010/342 K. 2013/4255"İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ İŞLEMİNİN İPTALİ ( Kamu Hizmetleri İçin İhtiyaç Duyulan Ve Kamulaştırılması Gereken Taşınmazlar Belirlenirken Ödenek Durumu ve Hizmete Duyulan İhtiyaç Çerçevesinde Hizmetin Aciliyeti Dikkate Alınarak Kamunun Kullanımına Ayrılacak Taşınmazların Belirlenmesi Gerektiği )
YETKİ ( Davacıların Başvurusu İmar Planı Değişikliği Yapılarak Yapılaşma İzni Verilmesi İstemine Dair Bulunduğundan İmar Planı Değişikliği İsteminin Belediye Meclisine İletilerek Bu Meclis Tarafından Bir Karar Verilmesi Gerekirken İstemin Belediye Başkanlığınca Reddedilmesinde Yetki Yönünden Hukuka Uyarlık Bulunmadığı )
İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ İSTEMİ ( Belediye Meclisine İletilerek Bu Meclis Tarafından Bir Karar Verilmesi Gerektiği - İstemin Belediye Başkanlığınca Reddedilmesinde Yetki Yönünden Hukuka Uyarlık Bulunmadığı )
KAMULAŞTIRMA ( İdareye Başvuru Tarihi İtibarıyla Beş Yıldan Fazla Bir Süre Geçmiş Olmasına Karşın İdarece Kamulaştırma Yapılmadığı Gibi Ne Zaman Yapılabileceği Konusunda da Davacılara Bilgi Verilmediği - Taşınmazın Davalı Belediyece İmar Programına Alınması ve Program Dahilinde Geciktirilmeksizin Kamulaştırılması Gerektiği )
TASARRUF HAKKI ( Davacılara Ait Parsellerin İmar Planında Kamunun Kullanımı İçin İlköğretim Alanı Olarak Ayrılması Sebebiyle Bu Parsellerde Artık Yapılaşmaya Gidilemeyeceği ve Bu Sebeple Maliklerinin Tasarruf Haklarının Kısıtlandığı - İl Milli Eğitim Müdürlüğü İşleminin İptali )"
IDDGK2.12.2013E. 2010/2741 K. 2013/4312"MÜTEFARIK KUSUR ( İsyan Sonucunda Mahkumlara Karşı Yapılan Müdahele Nedeniyle Tam Yargı Davası - Davacıların Yakınının Müterafik Kusur Niteliğinde Bir Davranışının Bulunmadığı ve Bu Nedenle Tazminat Miktarının Azaltılmasına İmkan Olmadığı )
CEZAEVİNDE ÇIKAN İSYAN ( Mahkumlara Karşı Yapılan Müdahele Nedeniyle Tam Yargı Davası - Yapılan Müdahalenin Cezaevinde Huzur ve Sükunun Sağlanması İçin Zorunlu Hale Geldiği Anlaşılmakla Birlikte Belirtilen Amaçla Bağdaşmayacak Şekilde Aşırı Güç Kullanıldığı Bu Boyutta Bir Müdahalenin Gereksiz ve Ölçüsüz Olduğu/Olayda Hizmetin Kötü İşlediği ve Hizmet Kusuru Bulunduğu Sonucuna Varıldığı )
İSYAN SONUCUNDA MAHKUMLARA KARŞI YAPILAN MÜDAHELE ( Destekten Yoksun Kalma Tazminatı - Ceza Davasına İlişkin Dosyada Yer Alan Bilgi Belge ve Alınan İfadelere Göre Alması Muhtemel Hapis Cezası Dikkate Alınarak Davacıların Destekten Yoksun Kalma Tazminatının Hesaplanması Gerektiği )
HİZMET KUSURU ( İsyan Sonucunda Mahkumlara Karşı Yapılan Müdahele Nedeniyle Tam Yargı Davası - Yapılan Müdahalenin Cezaevinde Huzur ve Sükunun Sağlanması İçin Zorunlu Hale Geldiği Anlaşılmakla Birlikte Belirtilen Amaçla Bağdaşmayacak Şekilde Aşırı Güç Kullanıldığı Bu Boyutta Bir Müdahalenin Gereksiz ve Ölçüsüz Olduğu )
MANEVI TAZMİNAT ( İsyan Sonucunda Mahkumlara Karşı Yapılan Müdahele Nedeniyle Tam Yargı Davası - Manevi Tazminatın Zenginleşmeye Yol Açmayacak Şekilde Belirlenmesi Gerekmekte İse de Tam Yargı Davalarının Niteliği Gereği Mahkemelerce Takdir Edilecek Tazminat Miktarının İdarenin Kusurunun Ağırlığıyla Orantılı Olması Gerektiği )
MADDİ TAZMİNAT MİKTARININ BELİRLENMESİ ( İsyan Sonucunda Mahkumlara Karşı Yapılan Müdahele Nedeniyle Tam Yargı Davası - Davacıların Murisi Yönünden Ceza Davasının Yürütülmesine ve Hakkında Hüküm Kurulmasına Hukuki Olanak Bulunmamakla Birlikte Öldürülmemiş Olması Halinde Tutuklu ve Hükümlü Kalabileceği Sürenin de Tazminat Hesabında Dikkate Alınacağı )
DESTEKTEN YOKSUN KALMA TAZMİNATI ( İsyan Sonucunda Mahkumlara Karşı Yapılan Müdahele Nedeniyle Tam Yargı Davası - Davacıların Yakınının Ölümüne Sebep Olan Olaylarda Davalı İdarelerin Hizmet Kusurunun Bulunduğu Açıklanmış Olup Ölenin Desteğinden Yoksun Kalanların Bu Nedenle Uğradıkları Zararın Tazmininin Hukuken Zorunlu Olduğu )
AŞIRI GÜÇ KULLANAMA ( Hizmet Kusuru Sebebiyle Manevi Tazminat İstemi - Davacıların Yakınının Ölümüne Neden Olan Müdahalede Aşırı Güç Kullanıldığı Bu Boyutta Bir Müdahalenin Gereksiz ve Ölçüsüz Olduğu Anlaşıldığından Temyize Konu Israr Kararının Manevi Tazminata İlişkin Kısmında Hukuka Aykırı Bir Yön Görülmediği )
ISLAH TALEBİ ( Davanın Islahı Talebi İle İlgili Olarak Verilen Davanın İncelenmeksizin Reddi Yolundaki Hükmün Temyiz İncelemesinden Geçmiş Onanmış ve Kesinleşmiş Bir Hüküm Olarak Nitelendirilmesi Olanaklı Olmadığından Temyize Konu İdare Mahkemesi Kararının Islah Talebi İle İlgili Olarak Kesinleşme Nedeniyle Yeniden Bir Karar Verilmesine Gerek Bulunmadığı Yolundaki Gerekçe İsabet Görülmediği )
DAVANIN GENİŞLETİLMESİ YASAĞININ İSTİSNALARI ( Hizmet Kusuru Sebebiyle Manevi Tazminat İstemi - Davacıların Davanın Islahı İle İlgili Taleplerinin Dikkate Alınması Bu Talep İle İlgili Usulün Uygulanması ve Davanın Buna Göre İncelenmesi Gerekirken Islah Talebi Dikkate Alınmaksızın Verilen Israr Kararında Hukuka Uyarlık Bulunmadığı )
YASAL FAİZİN BAŞLANGIÇ TARİHİ ( Hizmet Kusuru Sebebiyle Manevi Tazminat İstemi - İdari İşlem veya Eylemlerden Dolayı Uğranılan Zararın Tazmini İstemiyle Açılan Davalarda Uygulanacak Yasal Faizin Başlangıç Tarihi Olarak İdareye Başvuru Tarihinin Başvurunun Bulunmaması Durumunda Dava Tarihinin Esas Alınması Gerektiği )"
IDDGK4.12.2013E. 2011/2332 K. 2013/4340"SINAVA KATILMA BAŞVURUSUNUN REDDİNE DAİR İŞLEMİN İPTALİ ( Düzenleyici İşlemin Hukuka Uygun Bulunmadığı - Davacının Maliye Bakanlığı Personeli Görevde Yükselme Unvan Değişikliği ve Atama Yönetmeliğin Öngörülen Defterdar Yardımcılığı Sınavı İçin Gerekli Diğer Şartları Taşıyıp Taşımadığının Yeniden Değerlendirilmesi Gerektiği )
YÖNETMELİK HÜKMÜNÜN İPTALİ ( Kişilerin Geçirdikleri Soruşturmalardaki Eylemlerinin Niteliklerine Göre Farklı Kurallar Konulmaksızın Soruşturma Sonucu Alt Göreve Atananların Meslekleri Boyunca Yeniden Üst Göreve Atanmalarını Olanaksız Hale Getiren Davaya Konu Düzenlemede Hukuka Uyarlık Görülmediği )
DEFTERDAR YARDIMCILIĞI SINAVI ( Davaya Konu Düzenleyici İşlem Hukuka Uygun Bulunmadığına Göre Davacının Maliye Bakanlığı Personeli Görevde Yükselme Unvan Değişikliği ve Atama Yönetmeliğin Öngörülen Defterdar Yardımcılığı Sınavı İçin Gerekli Diğer Şartları Taşıyıp Taşımadığının Yeniden Değerlendirilmesi Gerekeceği )
ALT GÖREVE ATANMA ( Yönetmelik Hükmünün ve Bireysel İşlemin İptali - Kişilerin Geçirdikleri Soruşturmalardaki Eylemlerinin Niteliklerine Göre Farklı Kurallar Konulmaksızın Soruşturma Sonucu Alt Göreve Atananların Meslekleri Boyunca Yeniden Üst Göreve Atanmalarını Olanaksız Hale Getiren Düzenlemenin Hukuka Aykırı Olduğu )"
IDDGK5.12.2013E. 2010/2677 K. 2013/4407"TAŞINIR MAL YÖNETMELİĞİNDE YAPILAN DEĞİŞİKLİĞİN İPTALİ İSTEMİ ( Dava Açma Süresi - Davaya Konu Yönetmeliğin Resmi Gazete'de Yayımlandığı Tarihi İzleyen Günden İtibaren 60 Günlük Dava Açma Süresi İçerisinde Açılmayıp Bu Süre Geçirildikten Sonra Açılan Davanın Süre Aşımı Sebebiyle Esasının İncelenmesine Hukuken Olanak Bulunmadığı )
DAVA AÇMA SÜRESİ ( Taşınır Mal Yönetmeliğinde Yapılan Değişikliğin İptali İstemi - İlanı Gereken Düzenleyici İşlemlerde Dava Süresinin İlan Tarihini İzleyen Günden İtibaren Başlayacağı Ancak Bu İşlemlerin Uygulanması Üzerine İlgililerin Düzenleyici İşlem veya Uygulanan İşlem Yahut Her İkisi Aleyhine Birden Dava Açabileceği )
DÜZENELEYİCİ İŞLEMLERDE DAVA AÇMA SÜRESİ ( İlan Tarihini İzleyen Günden İtibaren Başlayacağından Davaya Konu Yönetmeliğin Resmi Gazete'de Yayımlandığı Tarihi İzleyen Günden İtibaren 60 Günlük Dava Açma Süresi İçerisinde Açılmadığından Esasının İncelenmesine Hukuken Olanak Bulunmadığı )"
IDDGK9.12.2013E. 2010/1158 K. 2013/4413"AMBALAJ ATIKLARININ KONTROLÜ ( Geri Kazanım Oranlarını Tutturamayan Ekonomik İşletmelerin Zorunlu Depozito Uygulamasına Tabi Tutulması - Yönetmelikle Belirlenen Periyotlarda Hedeflerini Tutturamayan İşletmelere Para Cezası Öngören Yönetmelik Hükmünün Yürürlükte Bulunan Kanunun Suç Saymadığı Fiilden Cezalandırılmama İlkesine Aykırı Olduğu )
GERİ KAZANIM ORANLARINI TUTTURAMAYAN EKONOMİK İŞLETMELERE PARA CEZASI ( Zorunlu Depozito - Ambalaj Atıklarının Kontrolü Yönetmeliğinin Geriye Dönük İşlemler İçin Para Cezası Öngören Hükmünün İptali Gereği )
İŞLENDİĞİ ZAMAN YÜRÜRLÜKTE BULUNAN KANUNUN SUÇ SAYMADIĞI FİİLDEN CEZALANDIRILMAMA İLKESİ ( Ambalaj Atıklarının Kontrolü Yönetmeliği - Geri Kazanım Oranlarını Tutturamayan Ekonomik İşletmelerin Zorunlu Depozito ve Para Cezası )"
IDDGK9.12.2013E. 2010/601 K. 2013/4441"ÇEVRESEL ETKİ DEGERLENDİRMESİ ( Davaya Konu İşlemle İptal Edilen Plan Notlarının Uygulanamayacak Olması ve Çevresel Etki Değerlendirmesi Olumlu Görüşü Alınmayan Tesisin Konumu Belli Alanda Yapılmasına Olanak Bulunmaması Karşısında Davaya Konu İşlemde Hukuka Aykırılık Görülmediği )
İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ ( İdari İşlemin İptali - Davaya Konu İşlemle İptal Edilen Plan Notlarının Uygulanamayacak Olması ve Çevresel Etki Değerlendirmesi Olumlu Görüşü Alınmayan Tesisin Konumu Belli Alanda Yapılmasına Olanak Bulunmadığı )
ÇED OLUMSUZ KARARI ( Birinci Derece Deprem ve Aktif Heyelan Bölgesinde Bulunan Alanda Lpg Depolama Dolum Tesisi ve Kara Deniz Boru Hattı İçin Verilen Çed Olumsuz Kararının Mevzuata Uygun Olduğu Sonucuna Ulaşıldığı Gerekçesiyle Davanın Reddinin İsabetli Olduğu )
KEŞİF ( Çed İnceleme ve Denetleme Komisyonu Üyesi Olan ve Listede İsimleri Belirtilen Kurum ve Kuruluşların Her Birine Ait İşlemde Gereklerini Ayrıntılı Şekilde Yer Alan Görüşlerinin Olumsuz Olduğu - Bu Olumsuz Kararının Mevzuata Uygun Olduğu Sonucuna Ulaşıldığı Gerekçesiyle Davanın Reddinin Yerinde Olduğu )"
IDDGK9.12.2013E. 2011/237 K. 2013/4436"YÖNETMELİK DIŞINDA DAHA ALT BİR NORMLA DÜZENLENME ( Öğretmenlik İçin Başvuru ve Atama Kılavuzu Hükümlerinin İptali İstemi - Bir Kamu Kuruluşunun Kamu Personeline Ait Genel Hükümlerinin Yönetmelik Dışında Daha Alt Bir Normla Düzenlenmesi Belirtilen Kanun Hükümlerine Aykırı Olacağı )
SÖZLEŞMELİ VE KADROLU ÖĞRETMEN OLARAK ATANACAK KİŞİLERDE ARANAN ŞARTLAR ( Öğretmenlik İçin Başvuru ve Atama Kılavuzu Hükümlerinin İptali İstemi - 3011 Sayılı Resmi Gazetede Yayımlanacak Olan Yönetmelikler Hakkında Kanun'da Başbakanlık Bakanlıklar ve Kamu Tüzel Kişilerinin Kamu Personeline Ait Genel Hükümleri Kapsayan Yönetmeliklerin Resmi Gazete'de Yayımlanacağı )
ÖĞRETMENLİK İÇİN BAŞVURU VE ATAMA KILAVUZU HÜKÜMLERİNİN İPTALİ İSTEMİ ( Resmi Gazetede Yayımlanacak Olan Yönetmelikler Hakkında Kanun'da Başbakanlık Bakanlıklar ve Kamu Tüzel Kişilerinin Kamu Personeline Ait Genel Hükümleri Kapsayan Yönetmeliklerin Resmi Gazete'de Yayımlanacağının Kurala Bağlandığı - Yönetmeliğe Göre Alt Norm Niteliğinde Bulunan ve Resmi Gazete'de Yayımlanmayan Kılavuz Hükümlerinde Bu Yönleriyle Hukuka Uyarlık Görülmediği )
KILAVUZ HÜKÜMLERİNİN RESMİ GAZETEDE YAYINLANMASI ( Öğretmenlik İçin Başvuru ve Atama Kılavuzu Hükümlerinin İptali İstemi - Yönetmeliğe Göre Alt Norm Niteliğinde Bulunan ve Resmi Gazete'de Yayımlanmayan Kılavuz Hükümlerinde Bu Yönleriyle Hukuka Uyarlık Görülmediği )"
IDDGK16.12.2013E. 2010/2108 K. 2013/4577"MÜLKİYET HAKKININ BELİRSİZ BİR SÜRE KISITLANMASI ( Okul Olarak Belirlenen Alanın Konut Alanına Dönüştürülmesi İsteminin Reddine İlişkin Kararının İptali İstemi - Davacıya Ait Söz Konusu Parselin İmar Planında Kamunun Kullanımı İçin Anadolu Öğretmen Lisesi Alanı Olarak Ayrılması Nedeniyle Bu Parselde Artık Yapılaşmaya Gidilemeyeceği ve Bu Nedenle Maliklerinin Tasarruf Haklarının Kısıtlandığı )
OKUL OLARAK BELİRLENEN ALANIN KONUT ALANINA DÖNÜŞTÜRÜLMESİ İSTEMİ ( İptal Davası - İmar Planında Anadolu Öğretmen Lisesi Alanı Olarak Ayrılan Bu Parseli Davalı Belediyenin Kamulaştırması da Hukuken Mümkün Olmadığından Davacının Maliki Olduğu Parselin Durumu ve Mülkiyet Hakkından Yararlanma Olanağının Belirsizlik İçinde Olduğu )
HASAN ARI / TÜRKİYE KARARI ( Okul Olarak Belirlenen Alanın Konut Alanına Dönüştürülmesi İsteminin Reddine İlişkin Kararının İptali İstemi - Taşınmazın Değerini Azalttığı Değerlendirmesinde Bulunarak Malikin Kamu Yararının Gerekleri İle Mülkiyet Hakkı Arasında Gözetilmesi Gereken Adil Dengeyi Bozan Alışılmışın Dışında ve Ölçüsüz Bir Yüke Katlanmak Zorunda Kaldığı )
MÜLKİYET HAKKINDAN YARARLANMA OLANAĞININ BELİRSİZLİK İÇİNDE OLMASI ( Okul Olarak Belirlenen Alanın Konut Alanına Dönüştürülmesi İsteminin Reddine İlişkin Kararının İptali İstemi - Davacıların Mülkiyet Haklarının Belirsiz Bir Süre İle Kısıtlandığı Açık Olup Bu Kısıtlamanın Kaldırılmaması Sonucunu Doğuran İşlemde Bu Yönüyle Hukuka Uyarlık Bulunmadığı )
MÜLKİYET HAKKINI İHLAL EDEN KISITLAMANIN KALDIRILMASI İSTEMİ ( İptal Davası - Davacının İdareye Başvurusunun Parselin Kullanım Amacının Konut Alanı Olarak Değiştirilmesi İsteğini İçerdiği Görülmekte Olup Davalı İdarece Bu İsteğin Aynen Yerine Getirilmesinin Hukuken Zorunlu Olup Olmadığının Belirlenmesi Gerektiği )
TAŞINMAZI ÜZERİNDE KISITLAMA OLMADAN TASARRUF ETME ( Okul Olarak Belirlenen Alanın Konut Alanına Dönüştürülmesi İsteminin Reddine İlişkin Kararının İptali İstemi - Davacının Mülkiyet Hakkını Kısıtlama Olmadan Kullanımını ve Taşınmazı Üzerinde Kısıtlama Olmadan Tasarruf Etmesini Sağlayacak Farklı Kullanım Amaçlarının Şehircilik İlkeleri ve Planlama Esasları Çerçevesinde Belirlenmesi Gerektiği )"
IDDGK25.12.2013E. 2010/817 K. 2013/4693"BELEDİYEDE ÇALIŞAN MEMURA EK ÖDEME YAPILAMAYACAĞI İLE İLGİLİ GENELGENİN İPTALİ DAVASI (Belediye Başkanlığı ile Memur Sendikası Arasında Sosyal Denge Sözleşmesi Akdedildiği/Ek Ödeme Yapılamayacağı - Devlet Memurlarının Mali Haklarının Ancak 657 S.K. Düzenlenebileceğinin Gözetilmesi Gereği/Ek Ödeme)
MEMURA EK ÜCRET ÖDENMEMESİ (657 Sayılı Kanun Dışında Ücret Ödenemeceği - Belediyede Çalışan Memura Ek Ödeme Yapılamayacağı/Genelgenin İptali Davası)
DEVLET MEMURLARINA TANINAN MALİ HAKLAR (657 S.K. Düzenlenebileceğinin Gözetileceği - 657 S.K. Sağlanan Haklar Dışında Memurlara Ücret Ödenemeyeceği/Belediye Memurlarına, 657 S.K. Belirlenen Mali Haklar Dışında Ek Ödeme Yapılması Sonucunu Doğuran Bir Sözleşme Yapılamayacağının Kabulü)
YASAL MEVZUATTA SADECE İŞÇİLERE TANINAN HAKKIN VARLIĞI (Toplu İş Sözleşmesi Hakkının Sadece İşçilere Tanındığının Kabulü - Genelgenin İptali Davası)
657 SAYILI YASADA BELİRTİLEN MALİ HAKLAR (Bu Haklar Dışında Belediyede Çalışan Memurlara Ek Ödeme Yapılmasının Mümkün Olmadığının Kabulü)"
IDDGK25.12.2013E. 2011/2123 K. 2013/4686"YARGILAMA FAALİYETİNDE BULUNAN AVUKATLAR (Bağlı Olduğu Meslek Kuruluşu Sıfatı İle Baroların Hukukun Üstünlüğünü Korumak ve Savunmakla da Yükümlü Oldukları - Baro Başkanlığının Yargı Kararının Uygulanmadığını "Yargı Kararlarının Gereklerinin Yerine Getirilmesi" İlkesinin Bertaraf Edildiğini Öne Sürerek İşlemlerin İptali İstemiyle Açaçağı Davada Menfaat İlgisinin Olduğu/Davanın Ehliyet Yönünden Reddedilemeyeceği)
BARO BAŞKANLIĞININ İPTAL DAVASI AÇMASI (Menfaat İlgisinin Bulunup Bulunmadığının İdari Faaliyet Karşısındaki Tutumu Statüsü ve Sıfatı Belirlenerek Saptanması Gerektiği - Çevresel Etki Değerlendirmesi Yönetmeliği İle İlgili Yargı Kararının Uygulanmadığını Öne Sürerek İşlemlerin İptali İstemi/Hukukun Üstünlüğünü Korumak ve Savunmakla da Yükümlü Oldukları Menfaat İlgisinin Olduğu)
İPTAL DAVALARINDA SÜBJEKTİF EHLİYET KOŞULU (Hukuk Devletinin Yapılandırılması ve Sürdürülmesine İdarenin Hukuka Uygunluğunun Sağlanmasına İlişkin Bir Sorun Olduğu - Avukatların Bağlı Olduğu Meslek Kuruluşu Sıfatı İle Baroların Yargı Kararının Uygulanmadığını Öne Sürerek İşlemlerin İptali İstemiyle Açtığı Davada Ehliyeti Bulunduğu)
ÇEVRESEL ETKİ DEĞERLENDİRMESİ YÖNETMELİĞİ HAKKINDA YARGI KARARININ UYGULANMAMASI (Baro Başkanlığının İşlemlerin İptali İstemiyle Dava Açması - Baroların Hukukun Üstünlüğünü Korumak ve Savunmakla da Yükümlü Oldukları/"Yargı Kararlarının Gereklerinin Yerine Getirilmesi" İlkesinin Bertaraf Edildiği Öne Sürerek Dava Açmaya Ehliyetleri Olduğu)"
IDDGK26.12.2013E. 2011/943 K. 2013/4759"İDARİ DAVAYA KONU EDİLEMEYEN İŞLEMİN KİŞİLERİN HUKUKİ DURUMLARINI ETKİLEMESİ ( Düzenleyici İşlem Hakkında İptal Davası Açabilme - İşlemin Düzenleyici İşlemin Uygulaması Kabul Edilerek İptal Davası Açılabileceği )
DÜZENLEYİCİ İŞLEM HAKKINDA İPTAL DAVASI AÇMA ( İdari Davaya Konu Edilemeyen İşlemin Kişilerin Hukuki Durumlarını Etkilemesi - İşlem Düzenleyici İşlemin Uygulanması Kabul Edilerek Düzenleyici İşlemin İptal Davasına Konu Olabileceği )
DÜZENLEYİCİ İŞLEMLERE DAYANAN BİREL İŞLEMLER ( İdari Davaya Konu Edilemeyen İşlemin Kişilerin Hukuki Durumlarını Etkilemesi - İşlem Düzenleyici İşlemin Uygulanması Kabul Edilerek Süresinde Düzenleyici İşlemin İptali akkında Dava Açılabileceği )
UYGULAMA İŞLEMİNİN DAYANAĞI DÜZENLEYİCİ İŞLEM HAKKINDA İPTAL DAVASI AÇMA ( İdari Davaya Konu Edilemeyen Bir İşlemin Kişilerin Hukuki Durumlarını Etkilemesi - Uygulamanın Dayanağı Düzenleyici İşlem Hakkında Uygulamadan İtibaren Altmış Gün İçinde İdari Davaya Konu Edilebileceği )"
IDDGK15.1.2014E. 2010/1195 K. 2014/8"EGE BÖLGESİ ÇİMENTO PAZARINDA TEŞEBBÜSLERİN UYUMLU EYLEM HALİNDE REKABETİ İHLAL ETMESİ ( İdari Para Cezası İptali/Eşitlik İlkesi - Davacı Şirketin Asıl Faaliyet Alanı Ege Bölgesi Olmasına Karşın Diğer Şirketin Marmara Bölgesi Olduğu/Diğer Şirkete Gayri Safi Gelirin %1,5 Oranında Davacıya %3 Oranında İdari Para Cezası Uygulanmasında da Hukuka Aykırılık Görülmediği )
REKABET KURULU'NCA VERİLEN İDARİ PARA CEZASININ İPTALİ İSTEMİ ( Ege Bölgesinde Çimento Sektöründe Uyumlu Eylem Halinde Fiyat Tespiti Yapma - Asıl Faaliyet Alanı Ege Bölgesi Olan Şirkete Gayri Safi Gelirin %3'ü Oranında Asıl Faaliyet Alanı Marmara Bölgesi Olan Şirkete Gayri Safi Gelirin %1,5 Oranında İdari Para Cezası Verilmesinin Doğru Olduğu )
UYUMLU EYLEM HALİNDE FİYAT TESPİTİ YAPARAK REKABETİ İHLAL ETME ( Ege Bölgesinde Rekabet İhlali/İdari Para Cezasının İptali - Davacı Şirketin Asıl Faaliyet Alanı Ege Bölgesi Olmasına Karşın Diğer Şirketin Asıl Faaliyet Alanı Marmara Bölgesi Olduğu/Diğer Şirkete %1,5 Oranında Davacıya %3 Oranında İdari Para Cezası Uygulanabileceği )
EŞİTLİK İLKESİ ( Ege Bölgesinde Uyumlu Eylemden Kaynaklı Rekabet İhlali/İdari Para Cezası İptali - Davacı Şirketin Asıl Faaliyet Alanının Ege Bölgesi Olmasına Karşın Diğer Şirketin Marmara Bölgesi Olduğu/Diğer Şirkete Gaysi Safi Gelirin %1,5 Oranında Davacıya %3 Oranında İdari Para Cezası Uygulanmasında Hukuka Aykırılık Bulunmadığı )"
IDDGK20.1.2014E. 2010/2448 K. 2014/58"BELİRLİ BİR MAL VE HİZMET PİYASASINDA DOĞRUDAN VEYA DOLAYLI OLARAK REKABETİ ENGELLEME ( Eğitim Hastanelerinin İlaç İhalelerine Katılmamak ve Bunlara Yönelik Fiyat Artışı Yapmak Yönünde Anlaşma - İlaç İhalelerinin Teşebbüsler Arası Anlaşma ile Boykot Edilmesinin Rekabeti Engelleme Niteliğinde Olduğu )
İLAÇ İHALELERİNE KATILMAMA ( Belli Bir Mal ve Hizmet Piyasasında Doğrudan veya Dolaylı Olarak Rekabeti Engelleme - Teşebbüsler Arası Anlaşma ile Eğitim Hastanelerinin İlaç İhalesine Katılmamanın Sağlanmasının Rekabeti Engelleyici Nitelikte Olduğu )"
IDDGK27.1.2014E. 2010/1554 K. 2014/99"KPSS LİSANS SINAVINA BAŞVURAN ADAYLARIN “ORTAÖĞRETİM-ÖNLİSANS” KPSS SINAVINA GİREMEMESİ ( Adayların Mezun Durumunda Bulundukları Eğitim Düzeyinin Alt Düzeyinden Sınava Girmelerini Engelleyen Hükümlerinin Eşitler Arasında Yarışın Sağlanması Amacıyla Düzenlendiği ve Hukuka Uygun Olduğu - Ösym Kpss Başvuru Koşullarının İptali İstemi )
ADAYLARIN MEZUN DURUMUNDA BULUNDUKLARI EĞİTİM DÜZEYİNİN ALT DÜZEYİNDEN SINAVA GİREMEMELERİ ( Eşitler Arasında Yarışın Sağlanması Amacıyla Düzenlendiği ve Hukuka Uygun Olduğu -Kpss Lisans Sınavına Başvuran Adayların “Ortaöğretim-Önlisans” Kpss Sınavına Girememesi İlişkin ÖSYM Başvuru Koşulunun İptali İstemi )
EŞİTLER ARASINDA YARIŞIN SAĞLANMASI ( Kpss Lisans Sınavına Başvuran Adayların “Ortaöğretim-Önlisans” Kpss Sınavına Girememesi İlişkin ÖSYM Başvuru Koşulunun İptali İstemi - Adayların Mezun Durumunda Bulundukları Eğitim Düzeyinin Alt Düzeyinden Sınava Girmelerini Engelleyen Hükümlerinin Hukuka Uygun Olduğu )
ÖSYM BAŞVURU KOŞULUNUN İPTALİ İSTEMİ ( Kpss Lisans Sınavına Başvuran Adayların “Ortaöğretim-Önlisans” Kpss Sınavına Girememesinin Hukuka Uygun Olduğu - Giren Adayların Lisans Düzeyinde Girmiş Oldukları Sınavın da Geçersiz Olmasının Hakkaniyete Uygun Olmadığı )"
IDDGK30.1.2014E. 2010/1121 K. 2014/129"REKABET KURULU KARARININ İPTALİ İSTEMİ ( Belirli Bir Mal veya Hizmet Piyasasında Doğrudan veya Dolaylı Olarak Rekabeti Engelleme Bozma ya da Kısıtlama Amacını Taşıyan veya Bu Etkiyi Doğuran Yahut Doğurabilecek Nitelikte Olan Teşebbüsler Arası Anlaşmaların Uyumlu Eylemlerine Teşebbüs Birliklerinin Bu Tür Karar ve Eylemlerinin Hukuka Aykırı ve Yasak Olduğu )
HAZIR BETON PAZARINDA FAALİYET GÖSTEREN TEŞEBBÜSLER ( Rekabet Kurulu Kararının İptali İstemi - Yasaklanmış Davranışlarda Bulunanlara Ceza Verilecek Teşebbüs İle Teşebbüs Birlikleri veya Bu Birliklerin Üyelerinin Nihai Karardan Bir Önceki Mali Yıl Sonunda Oluşan veya Bunun Hesaplanması Mümkün Olmazsa Nihai Karar Tarihine En Yakın Mali Yıl Sonunda Oluşan ve Kurul Tarafından Saptanacak Olan Yıllık Gayri Safi Gelirlerinin Yüzde Onuna Kadar İdari Para Cezası Verileceği )
LEHE HÜKMÜN UYGULANMASI GEREKTİĞİ ( Rekabet Kurulu Kararının İptali İstemi - 4054 S. Kanun 16/2. Md.sinde Yapılan Değişikliğin Davacı Lehine Bir Sonuç Doğurduğu Gözönüne Alınarak Hüküm Kurulması Gerektiği )
EN YAKIN MALİ YIL SONUNDA OLUŞAN GAYRİ SAFİ GELİR ÜZERİNDEN CEZA KESİLMESİ ( Rekabet Kurulu Kararının İptali İstemi - Davacının Lehine Sonuç Doğuran Değişiklikten Yararlandırılarak Nihai Karar Tarihine En Yakın Mali Yıl Olan 2005 Yılı Sonunda Oluşan Yıllık Gayri Safi Geliri Üzerinden Cezalandırılması Gerektiği )"
IDDGK30.1.2014E. 2010/2022 K. 2014/123"KAMU GÖREVLİSİNİN AVUKATLIK RUHSATNAMESİ TALEBİ ( Ruhsatname Verilmesinin Memuriyetle Birlikte Avukatlık Mesleğinin İcra Edilebileceği Anlamına Gelmeyeceği - Usulüne Uygun Avukatlık Stajını Tamamlayan ve Staj Bitim Belgesi İdarece de Geçerli Kabul Edilen İlgilinin Baro Levhasına Yazılması Kararını Uygun Bulan Türkiye Barolar Birliği Yönetim Kurulu Kararında Hukuka Aykırılık Bulunmadığı )
AVUKATLIK STAJININ TAMAMLANMASI ( Kamu Görevlisi/Staj Bitim Belgesi İdarece de Geçerli Kabul Edildiği - Baro Levhasına Yazılması Kararını Uygun Bulan Türkiye Barolar Birliği Yönetim Kurulu Kararında Hukuka Aykırılık Bulunmadığı/Avukatlık Ruhsatnamesi Verilmesinin Memuriyetle Birlikte Avukatlık Mesleğinin İcra Edilebileceği Anlamına Gelmeyeceği )
BARO LEVHASINA YAZILMA ( Usulüne Uygun Avukatlık Stajını Tamamlayan ve Staj Bitim Belgesi İdarece de Geçerli Kabul Edilen Kamu Görevlisinin Baro Levhasına Yazılması Kararını Uygun Bulan Türkiye Barolar Birliği Yönetim Kurulu Kararında Hukuka Aykırılık Bulunmadığı )
AVUKATLIK RUHSATNAMESİ ( Kamu Görevlisine Ruhsatname Verilmesinin Memuriyetle Birlikte Avukatlık Mesleğinin İcra Edilebileceği Anlamına Gelmeyeceği - Usulüne Uygun Avukatlık Stajını Tamamlayan ve Staj Bitim Belgesi İdarece de Geçerli Kabul Edilen İlgilinin Baro Levhasına Yazılması Kararını Uygun Bulan Türkiye Barolar Birliği Yönetim Kurulu Kararında Hukuka Aykırılık Bulunmadığı )"
IDDGK30.1.2014E. 2010/3468 K. 2014/124"AVUKATLIĞA ENGEL BİR HALİN BULUNMAMASI ( Baro Levhasına Yazılma İstemi - Aylık Ücret Gündelik veya Kesenek Gibi Ödemeler Karşılığında Görülen Hiçbir Hizmet ve Görevin Avukatlıkla Birleşmeyeceği Hükmüne Yer Verildiği Alıntısı Yapılan Hükümler Uyarınca Avukatlık Mesleği İle Birleşmeyen Bir İşte Çalışmama Şartının Avukatlık Mesleğini İcra Edebilmek İçin Aranan Bir Koşul Olduğu )
BARO LEVHASINDAN KAYDINI SİLDİRMEK ( Baro Levhasına Yazılma İstemi - Baro Levhasından Kaydını Sildirmek Suretiyle Avukatlık Mesleğinden Ayrılan ve Başka Bir İşte Çalışmaya Başlayan Kişilerin Avukatlık Ruhsatnamelerinin İptal Edilmeyeceği )
BARO LEVHASINA YAZILMA İSTEMİ ( Avukatlığa Kabul İçin Avukatlığa Engel Bir Halin Bulunmaması Gerektiği )"
IDDGK30.1.2014E. 2011/771 K. 2014/126"BARO LEVHASINA YAZILMA TALEBİNİN REDDİ ( Bir Avukatın Baro Levhasına Yazılabilmesi İçin Avukatlık Stajını Usulüne Uygun Şekilde Tamamlaması Avukatlık Kanunu'nda Belirtilen Avukatlığa Kabule Engel Bir Halinin Bulunmaması ve Avukatlık Mesleği İle Birleşemeyen Bir İşle Uğraşmamasının Gerektiği )
AVUKATLIKLA BAĞDAŞMAYAN İŞLER ( Baro Levhasına Yazılması Talebinin Reddi - Davacının Avukatlık Stajını Yaptığı Dönemde Sigortalı Olarak Çalıştığının Sosyal Güvenlik Kurumu Sosyal Güvenlik Müdürlüğü'nün Yazısından Anlaşıldığı Staj Döneminde Sigortalı Olarak Bir Ücret Karşılığında Çalışmanın Avukatlığa Engel Olduğu )
AVUKATLIK STAJI YAPARKEN SİGORTALI BİR İŞTE ÇALIŞMA ( Davacının Avukatlık Stajını Yaptığı Dönemde Sigortalı Olarak Çalıştığının Sosyal Güvenlik Kurumu Karaman Sosyal Güvenlik Müdürlüğü'nün Yazısından Anlaşıldığı Staj Döneminde Sigortalı Olarak Bir Ücret Karşılığında Çalışmanın Avukatlığa Engel Olduğu - İlgilinin Avukatlık Stajını Yeniden ve Kesintisiz Olarak Yapması Gerektiği )"
IDDGK3.2.2014E. 2010/1993 K. 2014/141"USAŞ'NİN UÇAK İÇİ İKRAM HİZMET VARLIKLARI İLE PERSONELİNİN THY DO&CO TARAFINDAN DEVRALINMASINA İZİN VERİLMESİ YOLUNDAKİ REKABET KURULU KARARININ İPTALİ İSTEMİ ( USAŞ'a Getirilecek Rekabet Yasağın 2 Yıl Olması Halinde Rekabet Yasağının Makul Bir Sınırlama Olacağı - İşleme Koşullu Bir Biçimde İzin Verildiği Anlaşıldığından Kurul Kararının Doğru Olduğu )
REKABET KURULUNUN DEVRALMA İŞLEMİNE İZİN VERMESİNİN İPTALİ İSTEMİ ( Usaş'nin Uçak İçi İkram Hizmet Varlıkları İle Personelinin Thy Do&Co Tarafından Devralınması - USAŞ'a Getirilecek Rekabet Yasağının 2 Yıl Olması Halinde Rekabet Yasağının Makul Yan Sınırlama Olacağı/İşleme Koşullu İzin Verildiğinden Kurul Kararında Hukuka Aykırılık Bulunmadığı )
REKABET YASAĞINA MAKUL SINIRLAMA GETİRME ( Usaş'nin Uçak İçi İkram Hizmet Varlıkları İle Personelinin Thy Do&Co Tarafından Devralınmasına İzin Verilmesi Yolundaki Rekabet Kurulu Kararının İptali İstemi - USAŞ'a Getirilecek Rekabet Yasağın 2 Yıl Olması Halinde Rekabet Yasağının Makul Sınırlama Olacağı/İstemin Reddedileceği )"
IDDGK3.2.2014E. 2010/548 K. 2014/147"BANKACILIK DÜZENLEME VE DENETLEME KURUL KARARININ İPTALİ İSTEMİ ( İdari Para Cezası - Tekdüzen Hesap Planı ve İzahnamesi Hakkında Tebliğ Uyarınca Davacı Bankanın, Fx/Fx Türev İşlemlerinden Sağlanan Karlarını 753-Türev Finansal Araçlardan Karlar-Yp Hesabında İzlemesi Gerektiği/771-Kambiyo Karları Hesabında İzlemesi İle Tesis Edilen İşlemin Doğru Olduğu )
TEKDÜZEN HESAP PLANI VE İZAHNAMESİ HAKKINDA TEBLİĞE UYMAMA ( Davacı Bankanın Alım-Satım Amaçlı Finansal Varlıklar Arasında Yer Alan Türev Rayiç Değerle Değerlemesi Zorunlu Olduğu Halde Reeskont Hesaplama Yöntemlerinin Rayiç Değeri Yansıtmadığı - Davanın Reddinin Doğru Olduğu/BDDK İdari Para Cezası Kararının İptali )
İDARİ PARA CEZASI VERİLMESİ KARARININ İPTALİ İSTEMİ ( BDDK Kurul Kararı - Davacı Bankanın Türev İşlemlerle İlgili Bilgi Edinilmesini Sağlayan Gözetim Formunun Spot Kur Forward Kur ve Reeskont Tutarı Kolonlarının Doğru Şekilde Doldurulmadığı/Davanın Reddi Gerektiği )"
IDDGK3.2.2014E. 2013/3394 K. 2014/139"POMPA OTOMASYON FİRMALARINCA OTOMASYON BİLGİSAYARINDAKİ BİLGİLERİN ŞİFRELENMESİ VEYA YETERLİ SEVİYEDE VERİLMEMESİ SEBEBİYLE ARKA OFİS YAZILIM FİRMALARI FAALİYETİNİN ZORLAŞTIRILMASI ( Kurulun Rekabet İhlali Bulunmadığı Kararının İptali - İstasyonda Bulunan ve Bayi Bilgilerinin Tamamının Yer Aldığı Otomasyon Bilgisayarlarında Verilere Sağlıklı Ve Düzenli Bir Şekilde Ulaşıp Ulaşmadığı Tespit Edilmeden Karar Verilmesinde İsabet Bulunmadığı )
OTOMASYON BİLGİSAYARINDAKİ BİLGİLERİN ŞİFRELENMESİ VEYA YETERLİ SEVİYEDE VERİLMEMESİ SEBEBİYLE ARKA OFİS YAZILIM FİRMALARI FAALİYETİNİN ZORLAŞTIRILMASI ( Rekabet İhali Tespiti İçin Akaryakıt İstasyonu İşleten Bayiler Nezdinde Yerinde İnceleme ve Tespitler Yapılarak Veri Akşının Sağlıklı ve Düzenli Sağlanıp Sağlanmadığı Tespit Edileceği )
AKARYAKIT İSTASYONU İŞLETEN BAYİLER NEZDİNDE YERİNDE İNCELEME YAPMA ( Veri Akşının Sağlıklı ve Düzenli Sağlanıp Sağlanmadığı Tespit Edilerek Sonuca Gidileceği - Pompa Otomasyon Firmalarınca Otomasyon Bilgisayarındaki Bilgilerin Şifrelenmesi veya Yeterli Seviyede Verilmemesi Sebebiyle Arka Ofis Yazılım Firmaları Faaliyetinin Zorlaştırılmasından Kaynaklı Rekabet İhali )
ARKA OFİS YAZILIM FİRMALARI FAALİYETİNİN ZORLAŞTIRILMASI ( Pompa Otomasyon Firmalarınca Otomasyon Bilgisayarındaki Bilgilerin Şifrelenmesi veya Yeterli Seviyede Verilmemesi - İstasyonda Bulunan ve Bayi Bilgilerinin Tamamının Yer Aldığı Otomasyon Bilgisayarlarında Verilere Sağlıklı ve Düzenli Bir Şekilde Ulaşıp Ulaşmadığının Tespit Edilerek Sonuca Gidileceği )
REKABET İHLALİ BULUNMADIĞI YOLUNDAKİ KURUL KARARININ İPTALİ İSTEMİ ( Pompa Otomasyon Firmalarınca Otomasyon Bilgisayarındaki Bilgilerin Şifrelenmesi veya Yeterli Seviyede Verilmemesi Sebebiyle Arka Ofis Yazılım Firmaları Faaliyetinin Zorlaştırılması - Akaryakıt İstasyonu İşleten Bayiler Nezdinde Yerinde İnceleme ve Tespitler Yapılarak Veri Akşının Sağlıklı ve Düzenli Sağlanıp Sağlanmadığı Tespit Edilerek Karar Verileceği )"
IDDGK6.2.2014E. 2010/2803 K. 2014/271"KAMU GÖREVLERİNE İLK DEFA ATANACAKLAR İÇİN YAPILACAK SINAVLAR HAKKINDA GENEL YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİĞİN BAZI MADDELERİNİN İPTALİ ( Konfederasyonun Dava Açma Ehliyeti Bulunmadığı - Davanın Esasına Girilemeceği/Temyize Konu Kararda Hukuka Uyarlık Bulunmadığı/Davanın Reddi )
KONFEDERASYONUN DAVA AÇMA EHLİYETİ ( En Az Beş Sendikanın Bir Araya Gelerek Oluşturduğu Bir Konfederasyonun Doğrudan Kendi Üyesi Sendikalara Uygulanma Olanağı Bulunmayan Anılan Yönetmelik Değişikliğine Karşı Dava Açma Ehliyeti Bulunmadığı - Konfederasyon Tarafından Açılan Davanın Esasına Girilemeceği )
YÖNETMELİK DEĞİŞİKLİĞİ ( Hakları veya Menfaatleri İhlal Edilmiş Kişiler ile Bu Kişilerin Üyesi Olduğu Sendika Tarafından Dava Açılabileceği - En Az Beş Sendikanın Bir Araya Gelerek Oluşturduğu Bir Konfederasyonun Doğrudan Kendi Üyesi Sendikalara Uygulanma Olanağı Bulunmayan Anılan Yönetmelik Değişikliğine Karşı Dava Açma Ehliyeti Bulunmadığı )"
IDDGK6.2.2014E. 2010/3572 K. 2014/262"UZUN DEVRELİ GELİŞME PLANI ( İmar Palanın İptali İstemi - 2873 Sayılı Milli Parklar Kanunu ve Bu Kanun Uyarınca Çıkarılan Milli Parklar Yönetmeliği Hükümlerine Göre Koruma Altına Alınan Alanlarda Koruma Kullanma Planlama Yönetim ve İşletme İlgili Tüm Faaliyetler Söz Konusu Kanun Hükümlerine Göre Gerçekleştirileceği )
MİLLİ PARKIN İMAR VE İSKANA AÇILMASI ( İmar Palanın İptali İstemi - Göreme Milli Park Sınırı İçinde Kalan Dava Konusu Alanın Gelişim Bölgeleri İçin Hazırlanacak Uygulama Planlarının Yapım Esaslarını Belirleyen Bir Uzun Devreli Gelişme Planının Varlığında ve Bu Gelişme Planın İzin Verdiği Ölçüde İmar ve İskana Açılabilmesinin Mümkün Olduğu )
TURİZM PLANI ( İmar Palanın İptali İstemi - Göreme Milli Park Sınırı İçinde Kalan Dava Konusu Alanın Uzun Devreli Gelişme Planı Yapılmadan Bu Plan Sınırları İçinde Kalan Alanlar İçin Hiç Bir Suretle Uygulama İmar Planı Yapılmasının Mümkün Olmadığı )
İMAR PALANIN İPTALİ İSTEMİ ( Uzun Devreli Gelişme Planı - Uzun Devreli Gelişme Planı Bulunmamasına Rağmen Milli Park Sınırları İçinde Bulunan Taşınmazın Konut Alanı Olarak Belirlenmesi Suretiyle Yapılaşmaya Açıldığı Anlaşıldığından Dava Konusu Planlarda Hukuka Uyarlık Görülmediği )"
IDDGK20.2.2014E. 2010/2730 K. 2014/418"TIBBİ SARF MALZEMELERİ PAZARINDA FAALİYET GÖSTEREN TEŞEBBÜSLER ( Rekabet Kurulu Kararının İptali İstemi - Suçun İşlendiği Zaman Yürürlükte Bulunan Kanun İle Sonradan Yürürlüğe Giren Kanunların Hükümlerinin Farklılığı Halinde Failin Lehine Olan Kanunun Uygulanacağı )
REKABET KURULU KARARININ İPTALİ İSTEMİ ( Tıbbi Sarf Malzemeleri Pazarında Faaliyet Gösteren Teşebbüsler - Davacı Şirketin Lehine Sonuç Doğuran Değişiklikten Yararlandırılarak Nihai Karar Tarihine En Yakın Mali Yıl Olan 2006 Yılı Sonunda Oluşan Yıllık Gayri Safi Geliri Üzerinden Cezalandırılması Gerektiği )
LEHE KANUN ( Rekabet Kurulu Kararının İptali İstemi - Şirketin Lehine Sonuç Doğuran Değişiklikten Yararlandırılarak Nihai Karar Tarihine En Yakın Mali Yıl Sonunda Oluşan Yıllık Gayri Safi Geliri Üzerinden Cezalandırılması Gerektiği/İşlem Tesis Tarihinde Yürürlükte Olan Kanun Hükmü Uyarınca 2001 Yılı Sonunda Oluşan Yıllık Gayri Safi Gelirlerinin %4'ü Üzerinden Para Cezası İle Cezalandırılabileceği )"
IDDGK20.2.2014E. 2010/2955 K. 2014/422"TIBBİ SARF MALZEMELERİ PAZARINDA KARDİYOLOJİ SARF MALZEMESİ SAĞLAYICISI TEŞEBBÜSLERİN REKABETİ İHLAL ETMESİ ( Kartel Üyeleri SSK Emekli Sandığı Bağ-Kur Gibi Kurumlara Mal Vermeme Boykotu Uyguladığı - Konsinyelerin Geri Çekilmesi Toplu İhalelere Katılmama Eylemleri Sağlık Hizmeti Sunumunu Çok Ciddi Sıkıntılara Neden Olduğu/Rekabetin İhlal Edildiği )
SSK EMEKLİ SANDIĞI BAĞ-KUR GİBİ KURUMLARA MAL VERMEME BOYKOTU ( Sağlık Hizmetlerinin Yaklaşık %90'ını Finanse Eden Kuruluşlara Boykotun Sağlık Hizmeti Sunumunu Çok Ciddi Sıkıntılara Soktuğu - İlgili Pazarda Etkisini Derhal Gösterdiğinden Rekabet İhlali Olduğu/Tıbbi Sarf Malzemeleri Pazarında Kardiyoloji Sarf Malzemesi Sağlayıcısı Teşebbüslerin Rekabeti İhlali )
REKABET KURULU İDARİ PARA CEZASI KARARININ İPTALİ İSTEMİ ( Tıbbi Sarf Malzemeleri Pazarında Kardiyoloji Sarf Malzemesi Sağlayıcısı Teşebbüslerin Rekabet İhlali - Teşebbüslerin Konsinyelerin Geri Çekilmesi Toplu İhalelere Katılmama Gibi Eylemlerinin Sağlık Hizmeti Sunumunda Sıkıntılara Neden Olduğu/İlgili Pazarda Amaç Gerçekleştiği - İstemin Reddedileceği )
AĞIR REKABET İHLALİ ( Teşebbüslerin Fiyat Tespiti Pazar Paylaşımı Arz Boykotu Yaptığı - Rakip Teşebbüslerin Faaliyetlerinin Zorlaştırılmasına Yönelik Davranışların Rekabetçi Sürecin Merkezine Doğrudan Müdahaleyi Temsil Ettiği İçin Ağır Rekabet İhlali Olduğu/Tıbbi Sarf Malzemeleri Pazarında Kardiyoloji Sarf Malzemesi Sağlayıcısı Teşebbüslerin Rekabet İhlali )
SAĞLIK HİZMETİ SUNUMU SIKINTIYA SOKULARAK REKABET İHLALİ ( Kartel Üyeleri SSK Bağ-Kur Gibi Sağlık Hizmetlerinin Yaklaşık %90'ını Finanse Eden Kuruluşlara Mal Vermeme Boykotu Uyguladığı - Sağlık Hizmeti Sunumu Çok Ciddi Sıkıntılara Girdiğinden İlgili Pazarda Rekabet İhlali Olduğu/Tıbbi Sarf Malzemeleri Pazarında Kardiyoloji Sarf Malzemesi Sağlayıcısı Teşebbüslerin Rekabet İhlali )"
IDDGK20.2.2014E. 2010/3333 K. 2014/437"REKABET KURULU KARARININ İPTALİ ( Aralarında Davacı Şirketin de Bulunduğu Tıbbi Sarf Malzemeleri Pazarında Faaliyet Gösteren Soruşturma Tarafı Teşebbüslerin Hastanelerden Konsinye Malzemelerin Çekilmesine ve Hastanelere Mal Verilmemesine İlişkin Olarak Hazırlanan Bildiriye İmza Attıği - Davacı Şirketin Söz Konusu Fiili Nedeniyle 4054 S. K.'nun 4. Md. Hükmünü İhlal Ettiği )
İDARİ PARA CEZASI ( Davacı Şirketin de Aralarında Bulunduğu Tıbbi Sarf Malzemeleri Pazarında Faaliyet Gösteren Soruşturma Tarafı Teşebbüslerin Hastanelerden Konsinye Malzemelerin Çekilmesine ve Hastanelere Mal Verilmemesine İlişkin Bildiriye İmza Attığı ve Aynı İçerikteki Yazıyı Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanına Gönderdiği - İdari Para Cezası Verilmesine Dair Rekabet Kurulu Kararının Hukuka Uygun Olduğu )
REKABETİ ENGELLEYEN ANLAŞMALAR ( Yapılırken ve Uygulanırken Böyle Bir Amaç Taşınmasa Dahi Rekabeti Engelleme Bozma ya da Kısıtlama Etkisinin Doğma İhtimalinin Mevcut Olması Bile Söz Konusu Anlaşmaların Hukuka Aykırı Sayılması İçin Yeterli Sayıldığı/Davacı Şirketin Söz Konusu Fiiliyle 4054 S. K.'nun 4. Md. Hükmünü İhlal Ettiği - Dava Konusu Rekabet Kurulu Kararında Hukuka Aykırılık Bulunmadığı )"
IDDGK24.2.2014E. 2010/2226 K. 2014/492"REFRAKTER MALZEMELERİ PAZARINDA TEŞEBBÜSLERİN ANLAŞARAK REKABETİ İHLAL ETMESİ ( Rekabet Kurulu Kararının İptali İstemi - Talebin Tahmini Projeksiyonlar Çerçevesinde Paylaşıldığı/Anlaşmalara Uymayanlara Ağır Cezalar Verilmesinin Planlandığı ve Bu Yolla Anlaşmalara İşlerlik Kazandırılmaya Çalışıldığı - İstemin Reddi Gerektiği )
REKABET KURULUNCA VERİLEN İDARİ PARA CEZASININ İPTALİ İSTEMİ ( Refrakter Malzeme Pazarındaki Mevcut Talebin Tahmini Projeksiyonlar Çerçevesinde Paylaşıldığı - Mutabakattan Sapmalar Olması Halinde Yeni İhalelerde Bunların Telafi Edilmeye Çalışıldığı/Anlaşmalara Uymayanlara Ağır Cezalar Verilmesinin Planlandığı - Davanın Reddedileceği )
PARA CEZASI TAKDİRİNDE AĞIRLAŞTICI NEDEN ( Refrakter Malzemeleri Pazarında Teşebbüslerin Anlaşarak Rekabeti İhlal Etmesi - İhlalin On Yıla Yakın Bir Süredir Kesintisiz Olarak Sürdürülmesinin Para Cezası Takdirinde Ağırlaştırıcı Unsur Olacağı )
ANLAŞMALARIN TAM OLARAK HAYATA GEÇİRİLEMEMESİ ( Refrakter Malzemeleri Pazarında Teşebbüslerin Anlaşarak Rekabeti İhlal Etmesi - Sektörün Önemli Oranda Dış Ticarete Açık Olması Nedeniyle Yapılan Anlaşmaların Etkisinin Sınırlı Düzeyde Kalmasının Ceza Takdirinde Hafifletici Sebep Kabul Edileceği )"
IDDGK3.3.2014E. 2010/2661 K. 2014/610"BAYİLİK SİSTEMİ VE SÖZ KONUSU SİSTEM SONRASI KAMU ALIMLARINDA REKABETE AYKIRILIK ( Rekabet Kurulu Kararının İptali İstemi - Bir Yıl Önceki Mali Yıl Sonunda Oluşan ve Kurul Tarafından Saptanacak Olan Yıllık Gayri Safi Gelirin Yüzde Onuna Kadar Para Cezası Verilebileceği )
REKABET KURULU KARARININ İPTALİ İSTEMİ ( Bayilik Sistemi ve Söz Konusu Sistem Sonrası Kamu Alımlarında Rekabete Aykırılık - Gayri Safi Gelir Kavramı İle Teşebbüsün Pazar İçindeki Gücünü Esas Alan Bir Yaklaşım Sergilendiğinden Bu Sebeple Gayri Safi Gelir Unsurları Arasında Bir Ayrıma Gidilmediğinden Davacı Şirket Tarafından Elde Edilen Gayri Safi Gelir Üzerinden Para Cezası Verilmesinde 4054 S. Kanun'a Aykırılık Görülmediği )
GAYRI SAFİ GELİR ÜZERİNDEN PARA CEZASI VERİLMESİ ( Rekabet Kurulu Kararının İptali İstemi - Bir Yıl Önceki Mali Yıl Sonunda Oluşan ve Kurul Tarafından Saptanacak Olan Yıllık Gayri Safi Gelirin Yüzde Onuna Kadar Para Cezası Verilebileceği/Gayri Safi Gelir Unsurları Arasında Bir Ayrıma Gidilmediğinden Davacı Şirket Tarafından Elde Edilen Gayri Safi Gelir Üzerinden Para Cezası Verilmesinde 4054 S. Kanun'a Aykırılık Görülmediği )"
IDDGK6.3.2014E. 2013/819 "ÖSYM' NİN SINAV BİNALARINA GİRİŞ KOŞULLARINDA YENİ ÖNLEMLER ALMASI ( Yönetmelikte Sınav Gizliliği ve Güvenliğini Sağlayacak Parmak İzi Retina Tarama Gibi Önlemler Alabileceğine İlişkin Düzenlemenin Yürürlüğünün Durdurulması İstemi - Kanunda ÖSYM'ye Kişisel Verilerin Alınması Depolanması ve İşlenmesi Konusunda Yetki Verilmediği/Yürürlüğün Durdurulmasına Karar Verileceği )
SINAV GÜVENLİĞİNİ SAĞLAYACAK ÖNLEMLER ALINMASI ( Yönetmelikteki Parmak İzi Retina Tarama Gibi Önlemler Alabileceğine İlişkin Düzenlemenin Yürürlüğünün Durdurulması İstemi - Kişisel Verilerin İşlenmesine İlişkin Uygulamanın Sınırlarını Verinin Nasıl Depolanıp Kullanılacağını Tespit Eden Yasal Düzenleme Olmadığı/Dava Konusu Yönetmelik Maddesinin Yürürlüğünün Durdurulacağı )
SINAV GİRİŞLERİNDE PARMAK İZİ VE RETİNA TARAMA ÖNLEMLERİ ALINMASI ( Yönetmelikteki Parmak İzi Retina Tarama Gibi Önlemler Alabileceğine Dair Düzenlemenin Yürürlüğünün Durdurulması İstemi - Kişisel Verilerin İşlenmesine İlişkin Uygulamanın Sınırlarını Verinin Nasıl Depolanıp Kullanılacağını Tespit Eden Yasal Düzenleme Olmadığı/Dava Konusu Düzenlemenin Yürürlüğünün Durdurulacağı )"
IDDGK10.3.2014E. 2011/902 K. 2014/728"ATANMA TALEBİNİN ZIMNEN REDDİNE DAİR İŞLEMİN İPTALİ ( Davanın Reddedilen Kısmı İstanbul Üniversitesi Rektörlüğü İşlemine Yönelik Olduğundan Yükseköğretim Kurulu Vekilinin Belirtilen Kısım Yönünden Hukuki Yardımı Olduğundan Sözedilemeyeceğinden Davalı Yükseköğretim Kurulu Lehine Avukatlık Ücretine Hükmedilmesinin Hatalı Olduğu )
AVUKATLIK ÜCRETİ ( Davanın Reddedilen Kısmının İstanbul Üniversitesi Rektörlüğü İşlemine Yönelik Olduğu - Yükseköğretim Kurulu Vekilinin Belirtilen Kısım Yönünden Hukuki Yardımı Olmadığı/Davalı Yükseköğretim Kurulu Lehine Avukatlık Ücretine Hükmedilmesinde Mevzuata Uyarlık Görülmediği )
YARGILAMA GİDERLERİ ( İstanbul Üniversitesi Rektörlüğü İşlemi Yönünden Davanın Reddine Karar Verilmesine Rağmen Yargılama Giderlerinin Bir Kısmının İstanbul Üniversitesi Rektörlüğünden Alınarak Davacıya Verilmesinde Usul Hükümlerine Uygunluk Bulunmadığı )"
IDDGK19.3.2014E. 2011/1305 K. 2014/899"ENERJİ PİYASASI DÜZENLEME KURULU ÜRETİM LİSANSI İPTALİ İSTEMİ ( Üretim Lisansının İptal Edildiği Tarihten Ek Süre Verildiği Tarihe Kadar Geçen Süreç İçerisinde Belirsizlik Sebebiyle Santrale ve Ulusal Sisteme Bağlantıya Dair İmar Kamulaştırma Proje Onayı İşlemleri Yapılamadığı/İşlemin İptalinin Doğru Olduğu )
ÜRETİM LİSANSININ İPTALİ İŞLEMİNİN İPTALİ İSTEMİ ( Belirsizlik Sebebiyle Santrale ve Ulusal Sisteme Bağlantıya Dair İmar Kamulaştırma Proje Onayı İşlemleri Yapılamadığı - Yatırım Parametrelerindeki Değişiklik Sebebiyle Oluşan Durumu Dikkate Alınmadan İşlem Tesisinde Hukuka Uygunluk Bulunmadığı )
YATIRIM PARAMETRELERİNDE DEĞİŞİKLİK ( Üretim Lisansı İptali İşleminin İptali - Belirsizlik Sebebiyle Santrale ve Ulusal Sisteme Bağlantıya Dair İmar Kamulaştırma Proje Onayı İşlemleri Yapılamadığı/Oluşan Durumu Dikkate Alınmadan İşlem Tesisinin İsabetsizliği - İstemin Kabul Edileceği )"
IDDGK20.3.2014E. 2013/4031 K. 2014/975"ÖZÜRSÜZ OLARAK BİR GÜN GÖREVE GELMEME ( Kınama Cezası İle Cezalandırılmaya Dair İşlemin İptali İstemi - Davacının Üyesi Olduğu Sendikanın Aldığı Bir Karar Sonucunda Gerçekleşen Göreve Gelmeme Eylemine Katılması Özürsüz Olarak Göreve Gelmemek Fiili Kapsamında Değerlendirilemeyeceği )
KINAMA CEZASI İLE CEZALANDIRILMAYA DAİR İŞLEMİN İPTALİ İSTEMİ ( Özürsüz Olarak Bir Gün Göreve Gelmeme - Sendikal Faaliyet Kapsamında Bir Fiil Olarak Kabulü Gerekeceğinden Disiplin Supu Teşkil Etmeyen Eylem Sebebiyle Davacıya 657 Sayılı Kanunun 125. Md.si Uyarınca Disiplin Cezası Verilmesine Dair Davaya Konu İşlemde Hukuka Uyarlık Görülmediği
SENDİKA KARARI ÇERÇEVESİNDE İŞE GELMEME ( Kınama Cezası İle Cezalandırılmaya Dair İşlemin İptali İstemi - Herkesin Asayişi Bozmayan Toplantılar Yapmak Demek Kurmak Ayrıca Çıkarlarını Korumak İçin Başkalarıyla Birlikte Sendikalar Kurmak ve Sendikalara Katılmak Haklarına Sahip Olduğu )"
IDDGK24.3.2014E. 2013/3370 K. 2014/1072"EMEKLİ AYLIKLARINDAN KESİNTİ YAPILACAĞININ BİLDİRİLMESİNE DAİR İŞLEMİN İPTALİ İSTEMİ ( İdare Mahkemesince Davaya Konu İşlemin İptaline Yargılama Giderlerinin Davalı İdareden Alınarak Davacıya Verilmesine Karar Verilmesinde Bir İsabetsizlik Bulunmadığı )
YARGILAMA GİDERLERİ ( Emekli Aylıklarından Kesinti Yapılacağının Bildirilmesine Dair İşlemin İptali İstemi - İdare Mahkemesince Davaya Konu İşlemin İptaline Yargılama Giderlerinin Davalı İdareden Alınarak Davacıya Verilmesine Karar Verilmesinde Bir İsabetsizlik Bulunmadığı )
İŞLEMİN İPTALİ HALİNDE YARGILAMA GİDERLERİ ( İdare Mahkemesince Davaya Konu İşlemin İptaline Yargılama Giderlerinin Davalı İdareden Alınarak Davacıya Verilmesine Karar Verilmesinde Bir İsabetsizlik Bulunmadığı - Emekli Aylıklarından Kesinti Yapılacağının Bildirilmesine Dair İşlemin İptali İstemi )"
IDDGK26.3.2014E. 2013/4602 K. 2014/1220"TERÖR OLAYLARI SONUCU ÖLÜM NEDENİYLE MANEVİ TAZMİNAT ( Faiziyle Tahsili İstemi - İlgililerin İleri Sürdükleri Manevi Zarara Bağlı Tazminat Taleplerine İlişkin Uyuşmazlıklarda İdare Hukukunun Tazminata İlişkin İlke ve Kuralları Çerçevesinde 2577 S. Yasanın Öngördüğü Usullere Tabi Olarak Manevi Tazminat Ödenip Ödenmeyeceğine İlişkin Yargısal İncelemesinin Yapılması Gerektiği )
MANEVİ TAZMİNAT ( Terör Olayları Sonucu Ölüm Nedeniyle - Tazminat İstemine Konu Olan Terör Olayının Meydana Geliş Şekli ve Davacıların Sosyo-Ekonomik Durumu Dikkate Alındığında Mahkemece Manevi Tazminatın Davalı İdareye Başvuru Tarihinden İtibaren İşletilecek Yasal Faiziyle Birlikte Davacılara Ödenmesi Gerektiği )
BOMBA PATLAMASI SONUCU ÖLÜM NEDENİYLE MANEVİ TAZMİNAT ( Terör Olayları Sonucu Ölüm Nedeniyle - Tazminat İstemine Konu Olan Terör Olayının Meydana Geliş Şekli ve Davacıların Sosyo-Ekonomik Durumu Dikkate Alındığında Mahkemece Manevi Tazminatın Davalı İdareye Başvuru Tarihinden İtibaren İşletilecek Yasal Faiziyle Birlikte Davacılara Ödenmesi Gerektiği )"
IDDGK27.3.2014E. 2013/4059 K. 2014/1313"AKARYAKIT İSTASYONUNDAN ALINAN NUMUNENİN ULUSAL MARKER SEVİYESİNİN GEÇERSİZ OLMASI ( EPDK İdari Para Cezası Verilmesi İşleminin İptali İstemi- Numunenin Ulusal Marker Seviyesi Geçersiz Çıkmasına Karşın Teknik Düzenlemelere Uygun Olduğu/Yalnızca Ulusal Marker Seviyesi Geçersiz Akaryakıt İkmal Edildiği Gerekçesiyle Tesis Edilen İşlemde İsabet Bulunmadığı )
ULUSAL MARKER SEVİYESİ GEÇERSİZ OLMASINA RAĞMEN TEKNİK DÜZENLEMELERE UYGUN AKARYAKIT ( 5015 S. Kanunun 18. Md. 4. Fıkrası Uyarınca İşlem Tesis Edilebilemeyeceği )
ENERJİ PİYASALARI DÜZENLEME KURULU KARARININ İPTALİ İSTEMİ ( Kurul Tarafından Ulusal Marker Seviyesi Geçersiz Akaryakıt İkmalinden Kaynaklı İdari Para Cezası Verildiği - Numunenin Ulusal Marker Seviyesi Geçersiz Çıkmasına Karşın Teknik Düzenlemelere Uygun Olduğu/Davanın Reddi Gerektiği )
TEKNİK DÜZENLEMELERE UYGUN AKARYAKITIN ULUSAL MARKER SEVİYESİNİN GEÇERSİZ OLMASI ( 5015 S. Kanunun 18. Md. 4. Fıkrası Uyarınca Akaryakıtın Hem Ulusal Marker Seviyesinin Geçersiz Olması Hem de Teknik Düzenlemelere Uygun Olmaması Gerektiği/Davanın Reddinde İsabet Bulunmadığı - EPDK Tarafından Verilen İdari Para Cezasının İptali İstemi )"
IDDGK31.3.2014E. 2011/76 K. 2014/1397"AVUKATIN BAŞKA BİR AVUKATA KARŞI ASİL YA DA VEKİL SIFATIYLA TAKİP EDECEĞİ DAVA ( Barosuna Bir Yazı İle Bildirmemesi/Türkiye Barolar Birliği Meslek Kuralları Md. 27/2'ye Aykırılık Oluşturduğundan Bakışla Uyarma Cezası Verilmesinin Hukuka Aykırılığı/TBB'nin 1136 S.K. Md. 110'da Sayılan Görevleri Yerine Getirme Amacına Hizmet Edecek Nitelik Taşımadığı ve Bağımsız Savunmayı Serbestçe Temsil Eden Avukatlığın Amacı İle de Bağdaşmadığı )
BAĞIMSIZ SAVUNMAYI SERBESTÇE TEMSİL EDEN AVUKATLIĞIN AMACI İLE BAĞDAŞMAYAN KURAL ( "Bir Avukat Başka Bir Avukata Karşı Asil Ya da Vekil Sıfatıyla Takip Edeceği Davayı Kendi Barosuna Bir Yazı İle Bildirir" Kuralı - Türkiye Barolar Birliği Meslek Kuralları Md. 27/2'de Düzenlenen Bu Kuralda ve Uyarınca Avukata Verilen Disiplin Cezasında Hukuka Uyarlık Bulunmadığı )
AVUKATA BARO TARAFINDAN VERİLEN DİSİPLİN CEZASI ( Vekil Sıfatıyla Bir Başka Avukata Karşı Takip Ettiği Davayı Barosuna Yazı İle Bildirmemesi/Türkiye Barolar Birliği Meslek Kuralları Md. 27/2'de Düzenlenen Bu Kuralda ve Verilen Disiplin Cezasında Hukuka Uyarlık Bulunmadığı - TBB'nin 1136 S.K. Md. 110'da Sayılan Görevleri Yerine Getirme Amacına Hizmet Edecek Nitelik Taşımadığı )
BARO TARAFINDAN AVUKATA VERİLEN DİSİPLİN CEZASI ( Vekil Sıfatıyla Bir Başka Avukata Karşı Takip Ettiği Davayı Barosuna Yazı İle Bildirmeme Kuralına Aykırılık - Türkiye Barolar Birliği Meslek Kuralları Md. 27/2'de Düzenlenen Bu Kuralda ve Uyarınca Avukata Verilen Disiplin Cezasında Hukuka Uyarlık Bulunmadığı )
TÜRKİYE BAROLAR BİRLİĞİ MESLEK KURALLARI ( Md. 27/2'de Düzenlenen "Bir Avukat Başka Bir Avukata Karşı Asil Ya da Vekil Sıfatıyla Takip Edeceği Davayı Kendi Barosuna Bir Yazı İle Bildirir" Kuralında ve Bu Kural Uyarınca Avukata Verilen Disiplin Cezasında Hukuka Uyarlık Bulunmadığı - TBB'nin 1136 S.K. Md. 110'da Sayılan Görevleri Yerine Getirme Amacına Hizmet Edecek Nitelik Taşımadığı ve Bağımsız Savunmayı Serbestçe Temsil Eden Avukatlığın Amacı İle de Bağdaşmadığı )"
IDDGK2.4.2014E. 2011/1689 K. 2014/1410"SENDİKA VE KONFEDERASYONLARIN YETKİ VE FAALİYETLERİ ( Üyelerini ve Mirasçılarını Her Düzeyde ve Derecede Yönetim ve Yargı Organları Önünde Temsil Etmek veya Ettirmek Dava Açmak ve Bu Sebeple Açılan Davalarda Taraf Olmak Kuralına Yer Verilmiş Bu Yetkiyle Sendikalar Üyelerinin Ortak Hak Ve Menfaatlerini İlgilendiren Konularda Dava Açma Hakkına Sahip Kılındığı )
SAĞLIK BAKANLIĞINA DEVREDİLEN ESKİ SSK PERSONELİ ( Maaş Ek Ödeme ve İkramiye Tutarının Her Ayın 15'inde Düzenli Olarak Ödenmemesinden Kaynaklanan Uyuşmazlığın 4688 S. Yasada Yer Verilen "Ortak Hak Ve Menfaatlerin İzlenmesi" İfadesi Kapsamında Değerlendirilmesi Gerektiği - Davacı Sendikanın Bakılmakta Olan Davada Dava Açma Ehliyetinin Bulunduğu )
SENDİKANIN DAVA EHLİYETİ ( Sağlık Bakanlığına Devredilen Eski Ssk Personelinin Maaş Ek Ödeme ve İkramiye Tutarının Her Ayın 15'inde Düzenli Olarak Ödenmemesinden Kaynaklanan Uyuşmazlığın 4688 S. Yasada Yer Verilen "Ortak Hak Ve Menfaatlerin İzlenmesi" İfadesi Kapsamında Değerlendirilmesi Gerektiği - Davacı Sendikanın Bakılmakta Olan Davada Dava Açma Ehliyetinin Bulunduğu )"
IDDGK2.4.2014E. 2011/2470 K. 2014/1407"HİDROELEKTRİK SANTRALİ İÇİN GELİŞTİRİLEN PROJEYE ONAY VERİLMESİ ( İstemin Reddi İşlemi İptali/Dava Açma Süresi - Davalı İdareye Yapılan Başvurunun Reddinden Sonra Talebinin Yeniden Değerlendirilmesi İçin Yapılan İtirazın Zımnen Reddi Üzerine Dava Açıldığı/Dava Açma Süresi İçinde Açılan Davada Süre Aşımı Bulunmadığı )
DAVA AÇMA SÜRESİ ( Davalı İdareye Yapılan Başvurunun Reddinden Sonra Talebinin Yeniden Değerlendirilmesi İçin Yapılan İtirazın Zımnen Reddi Üzerine Dava Açıldığı - Davada Süre Aşımı Bulunmadığı Gözetilerek Davanın Esasına Girileceği/Hidroelektrik Santrali İçin Geliştirilen Projeye Onay Verilmesi İstemin Reddi İşleminin İptali )
İSTEMİN REDDİ ÜZERİNE YENİDEN DEĞERLENDİRME İTİRAZININ ZIMMEN REDDİ ( Dava Açma Süresi/Hidroelektrik Santrali İçin Geliştirilen Projeye Onay Verilmesi İstemin Reddi İşleminin İptali - Davanın Süre Aşımı Yönünden Reddi Yolunda Verilen Israr Kararında Hukuki İsabet Görülmediği )"
IDDGK7.4.2014E. 2011/1933 K. 2014/1446"ŞİRKETLER ARASINDA YAPILAN PROTOKOLE MENFİ TESPİT VE MUAFİYET TANINMASI İSTEMİ ( Rekabet Kurulu Kararının İptali İstemi - Söz Konusu Protokol Hükmünün 4054 Sayılı Rekabetin Korunması Hakkında Kanun'un 4. Md.si Çerçevesinde Rekabeti Kısıtlayıcı Nitelikte Olduğu )
REKABET KURULU KARARININ İPTALİ İSTEMİ ( Şirketler Arasında Yapılan Protokole Menfi Tespit ve Muafiyet Tanınması İstemi - 2004 Yılı Ekim Ayına Kadar Gerçekleştirilen Fiyat Artışlarının Aynı Miktarda ve Aynı Tarihlerde Olmasının Protokolün Uygulandığını Ortaya KoyduğUN...an Davanın Reddine Karar Verilmesinde İsabetsizlik Görülmediği )
MENFİ TESPİT VE MUAFİYET TANINMASI İSTEMİ ( Rekabet Kurulu Kararının İptali İstemi - Söz Konusu Protokol Hükmünün 4054 Sayılı Rekabetin Korunması Hakkında Kanun'un 4. Md.si Çerçevesinde Rekabeti Kısıtlayıcı Nitelikte Olduğu/2004 Yılı Ekim Ayına Kadar Gerçekleştirilen Fiyat Artışlarının Aynı Miktarda ve Aynı Tarihlerde Olmasının Protokolün Uygulandığını Ortaya KoyduğUN...an Davanın Reddine Karar Verilmesinde İsabetsizlik Görülmediği )"
IDDGK16.4.2014E. 2011/634 K. 2014/1563"FİLMLERİN SİNEMALARDA GÖSTERİMİ AMACIYLA DAĞITIMI PAZARI ( Rekabet Kurulu Kararının İptali İstemi - İhlalin 2004 Yılında da Devam Ettiği Dikkate Alınarak 2003 Yılı Net Satışlarının %1'i Oranında Olmak Üzere İdari Para Cezası İle Cezalandırılmasına Dair Davaya Konu Rekabet Kurulu Kararında Hukuka Aykırılık Bulunmadığı )
REKABET KURULU KARARININ İPTALİ İSTEMİ ( Davacı Şirketin Hakkında Yürütülen Soruşturmaya Dair Nihai Kararın Verilmesini Beklemeden Yaptığı Değişiklikler ve Düzenlemeler Sonucunda İhlale Son Vermesinin ve Soruşturma Heyeti İle Sürdürdüğü İyi Niyetli İşbirliği ve Soruşturma Raporunda Yer Verilen Beyan ve Taahhütlerinin Hafifletici Neden Olarak Göz Önünde Bulundurulması Gerektiği )
REKABETİ SINIRLAMAK ( Rekabet Kurulu Kararının İptali İstemi - Belirli Bir Piyasadaki Hakimiyetin Yaratmış Olduğu Finansal Teknolojik ve Ticari Avantajlardan Yararlanarak Başka Bir Mal veya Hizmet Piyasasındaki Rekabet Koşullarını Bozmayı Amaçlayan Eylemlerle Hakim Durumunu Kötüye Kullandığı )"
IDDGK22.4.2014E. 2011/117 K. 2014/1779"KURUL KARARI İLE BİLGİ İSTEME ( Rekabet Kurulunca Kesilen Para Cezasının İptali İstemi - Kurul Kararı İle Bilgi İsteme veya Yerinde İnceleme Hallerinde Hiç Bilgi Verilmemesi Eksik Yanlış veya Yanıltıcı Bilgi Verilmesi Halinde Teşebbüs Niteliğindeki Gerçek ve Tüzel Kişiler İle Teşebbüs Birlikleri veya Bu Birliklerin Üyelerine Para Cezası Verileceği )
REKABET KURULUNCA KESİLEN PARA CEZASININ İPTALİ İSTEMİ ( Kurul Kararı İle Bilgi İsteme - İstenen Bilgilerin Şirket Merkezinden Faks Yoluyla Gönderilebilecek Nitelikte Oldukları Saptandığından ve Şirkete Verilen Ceza Dairelerinin Kararı İle Hukuka Uygun Bulunduğundan Yerinde İnceleme Sırasında İstenen Bilgi ve Belgelerin Raportörlere Sunulmaması Sebebiyle Şirket Yöneticisi Olan Davacı Hakkında İdari Para Cezası Verilmesinde Hukuka Aykırılık Bulunmadığı )
YÖNETİCİNİN BİLGİ VE BELGELERİ VERMEMESİ ( Rekabet Kurulunca Kesilen Para Cezasının İptali İstemi - Kurul Kararı İle Bilgi İsteme veya Yerinde İnceleme Hallerinde Hiç Bilgi Verilmemesi Eksik Yanlış veya Yanıltıcı Bilgi Verilmesi Halinde Teşebbüs Niteliğindeki Gerçek ve Tüzel Kişiler İle Teşebbüs Birlikleri veya Bu Birliklerin Üyelerine Para Cezası Verileceği/Yönetim Organlarında Görev Alan Gerçek Kişilere de Şahsen Verilen Cezanın Yüzde Onuna Kadar Ayrıca Para Cezası Uygulanacağı )"
IDDGK7.5.2014E. 2011/1744 K. 2014/2023"ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİ AF KANUNU (Daha Önce Çıkan Af Kanunundan Yararlanmak İçin Başvuran ve Girdiği Sınavlardan Sadece Birinden Başarılı Olmayan Davacının Başarısız Olduğu Ders İçin Yeni Öğrenci Af Kanunu Kapsamında Yaptığı Başvurunun Kabulü Gereği - Sınava Girip Başarılı Olmak Suretiyle Alınan Mezuniyet Belgesinin İptal Kararının Bozulduğundan Bahisle İptalinin Hakkaniyet ve Hukuka Uyarlı Olmadığı)
MEZUNİYET BELGESİNİN İPTAL EDİLMESİ (Üniversite Öğrenci Af Kanunundan Yararlanma - Sınava Girip Başarılı Olan Davacı Hakkında Düzenlenen Mezuniyet Belgesinin İptal Edilmesinin Hukuka Uyarlı Olmadığı)"
IDDGK7.5.2014E. 2011/826 K. 2014/2025"REKTÖRLÜK İŞLEMİNİN İPTALİ ( Davacının İtirazının Kabul Edilmesi Sonucu Kaldırılan Aylık Kesimi Cezasının Yürütülebilir Olma Özelliğini Yitirdiği Anlaşıldığından İtiraz Sürecinin Sonucu Beklenmeden Açılan Davanın İncelenmeksizin Reddi Gerektiği )
AYLIK KESİMİ CEZASINA KARŞI İTİRAZ ( Sonuçlanmasını Beklemeden Dava Açma Yoluna Gidildiği - Davacı Tarafından İtiraz Yoluna Başvurulmuş Olması Nedeniyle Nihai Şeklini Almamış Olan Aylık Kesimi Cezasının Dava Yoluna Başvurulduğu Tarih İtibarıyla Kesinleştiğinden ve Hukuki Etkisinin Başladığından Söz Edilemeyeceği )
HUKUKİ YARAR ( Davacı Tarafından İtiraz Yoluna Başvurulmuş Olması Nedeniyle Nihai Şeklini Almamış Olan Aylık Kesimi Cezasının Dava Yoluna Başvurulduğu Tarih İtibarıyla Kesinleştiğinden ve Hukuki Etkisinin Başladığından Söz Edilemeyeceği Gibi Bu Aşamada Yargı Merciince İncelenmesinde Hukuki Bir Yarar da Bulunmadığı )
KARAR VERİLMESİNE YER OLMADIĞINA DAİR KARAR ( İtiraz Sürecinin Sonucu Beklenmeden Açılan Davanın İncelenmeksizin Reddi Gerekirken Sonrasında Cezanın Kaldırıldığından Bahisle Karar Verilmesine Yer Olmadığı Yolunda Hüküm Kurulmasında Hukuki İsabet Bulunmadığı )"
IDDGK8.5.2014E. 2011/1116 K. 2014/2086"REKABETİ SINIRLAYICI ANLAŞMA YAPMAK ( Rekabet Kurulu Kararının İptali İstemi - Ege Bölgesi Çimento Üretimi Pazarında Faaliyet Gösteren Teşebbüslerin 4054 Sayılı Kanunun 4. Md.sinin A B ve C Bentlerini İhlal Ettikleri Anlaşıldığından 1996 Yılı Sonunda Oluşan Yıllık Gayri Safi Gelirlerinin %3 Üzerinden İdarî Para Cezası Verilmesine Dair Davaya Konu Rekabet Kurulu Kararında Hukuka Aykırılık Görülmediği )
REKABET KURULU KARARININ İPTALİ İSTEMİ ( Rekabeti Sınırlayıcı Anlaşma Yapmak - Belirtilen Yasak Fiil ve Davranışlarda Bulunduğu Saptananlara Eylem Tarihi Dikkate Alınarak Para Cezası Verileceği )
REKABET PİYASASININ SAĞLIKLI BİR BİÇİMDE İŞLEMESİNİN ENGELLENMESİ ( Rekabet Kurulu Kararının İptali İstemi - Yasak Fiil ve Davranışın Belli Bir Dönemi Kapsadığı Diğer Bir Deyişle Soruşturmanın Açıldığı Tarihten Önce Yasak Fiil ve Davranışın Sona Erdiği Durumda İse Son Eylem Tarihinden Bir Yıl Önceki Mali Yıl Sonunda Oluşan Yıllık Gayri Safi Gelirleri Üzerinden Yapılmasının Gerekli Bulunduğu )"
IDDGK14.5.2014E. 2011/112 K. 2014/2111"SENDİKA TARAFINDAN AÇILAN YÖNETMELİĞİN BAZI BÖLÜMLERİNİN İPTALİ (Dava Konusu Yönetmelikte Geçen Görevde Yükselme Esaslarına Tabi Olmayan ve Sınavsız Olarak Atama Yapılan Söz Konusu Kadroya Liyakat İlkesi Gözetilmediği - Mahkemenin Yönetmelikteki Bazı Bölümlerin İptali Yönündeki Kararının Onanacağı)
YÖNETMELİKTE KADRODA LİYAKAT İLKESİNİN GÖZETİLMEDİĞİ (Sağlık Bakanlığı Taşra Teşkilatı Yatak ve Kadro Standartları Yönetmeliği'nde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik - Sendika Tarafından Açılan Yönetmeliğin Bazı Maddelerindeki Bölümlerin İptali Davasının Kabulü/Kararın Onanacağı)
KAMU YARARI VE HİZMET GEREKLERİNE UYARLIK (Dava Konusu Yönetmelikte Yapılan Değişikliklerde Kadroda Liyakat İlkesinin Gözetilmediği - Ayrıca İlgili Dalda Öğrenim Koşulunun Kaldırılmasıyla İlgili Değişikliğin de Hatalı Olduğu/Değişikliklerin İptali Yönündeki Kararın Onanacağı/Yönetmeliğin İptali)"
IDDGK22.5.2014E. 2011/793 K. 2014/2221"VEKİL HEMŞİRE ( Olarak Görev Yapan Davacının Döner Sermaye Ek Ödemesinden Yararlandırılması Yolundaki Başvurunun Reddine Dair İşlemin İptali İstemi - Kanun ve Yönetmelik Hükümlerine Uygun Olarak Hazırlanmış Olan Davaya Konu Genelgede ve Bu Maddeye Dayanılarak Tesis Edilen Bireysel İşlemde Hukuka Aykırılık Bulunmadığı )
YASAL TEMYİZ SÜRESİ ( Otuz Günlük Yasal Temyiz Süresi Geçirildikten Sonra Valilikçe Dilekçeyle Temyiz İsteminde Bulunulduğu - Yasada Öngörülen Süre Geçirildikten Sonra Yapılan Temyiz Başvurusunun İncelenmesi Olanağı Bulunmadığından Valiliğin İsteminin Süre Aşımı Sebebiyle Reddi Gerektiği )
DÖNER SERMAYE EK ÖDEMESİ ( Yapılacağı Kişilerin Açıkça ve Tahdidi Olarak Sayıldığı - Parasal Konuları Düzenleyen Kuralların Yorum Yolu İle Kapsamının Genişletilmesinin Mümkün Olmadığı/Açıktan Vekil Hemşire Olarak Görev Yapan Personelin Bu Hükümler Uyarınca Döner Sermaye Ek Ödemesinden Yararlandırılmasına Hukuken Olanak Bulunmadığı )
SINIRLI SAYI PRENSİBİ ( Yönetmelikte Ek Ödemenin Yapılacağı Kişilerin Açıkça ve Tahdidi Olarak Sayıldığı - Açıktan Vekil Hemşire Olarak Görev Yapan Personelin Bu Hükümler Uyarınca Döner Sermaye Ek Ödemesinden Yararlandırılmasına Hukuken Olanak Bulunmadığı )"
IDDGK29.5.2014E. 2011/829 K. 2014/2479"HUKUKİ YARDIMLAR İÇİN AVUKATLIK ÜCRET TARİFESİNİN İPTALİ DAVASI (Ceza Muhakemeleri Usulü Kanunu Gereğince/Maddi Olanakları Olamayan Kişiler İçin Tesis Edilen Hukuki Yardım için Kamu Hizmeti Gerekleri ve Kamu Yararı İlkelerinin Gözetileceği - Eşitlik İlkesine Aykırı Hukuki Bir Durum Bulunmadığı)
HUKUKİ YARDIMDAN MADDİ OLANAKLARI OLAMAYAN ŞAHISLARIN FAYDALANDIĞI (Kamu Hizmeti Niteliğinin Baskın Olduğu - Yasa Gereği Yapılacak Hukuki Yardımlar İçin Avukatlık Ücret Tarifesinde Hukuka Aykırılık Bulunmadığı/Davanın Reddi/Kamu Yararı Gözetileceği/Tarifenin İhdas Ediliş Amacının Gözetilmesi Gereği)
KAMU HİZMETİ NİTELİĞİNİN BASKIN OLDUĞU (Avukatlık ücret Tarifesinin İhdas Ediliş Amacının Dikkate Alınacağı - Davaya Konu Düzenlemenin Anayasanın Eşitlik İlkesine Aykırı Olmadığı/Maddi İmkanı Olmayanlar İçin Hukuki Yardım Olanağı Tanındığından Kamu Yararı Bulunduğu/Yargısal Koruma/Kamu Hizmeti)
AVUKATLIK ASGARİ ÜCRET TARİFESİNİN ALTINDA VEKALET ÜCRETİ KARARLAŞTIRILAMAYACAĞI KURALI (Davaya Konusu Tarifede Kamu Hizmeti Özelliğinin Baskın Olduğu - Kamu Yararının Gözetilmesi Gereği/Eşitlik İlkesine Aykırı Bir Durum Bulunmadığı/Hukuki Yardımlar İçin Avukatlık Ücret Tarifesinin İptali Davası)
YARGISAL KORUMA SAĞLANMASI (Maddi İmkanları Olmayan Kişiler İçin Sağlanan Bu Hizmette Kamu Yararının Baskın Olduğu - Kamu Hizmeti/Davanın Reddi Gereği)"
IDDGK4.6.2014E. 2011/2118 K. 2014/2541"İŞ SÖZLEŞMESİNİN İPTALİ ( Usta Öğreticilerin Ancak Öğretmenlere Yardımcı Olarak Görevlendirilmesinin Temini Yönünde Yeterli Çalışma Yapılmaksızın Tesis Edilen Davaya Konu Genelge ve Eki İşlemlerin Yargı Kararının Uygulanmaması Sonucunu Doğurduğu Gerekçesiyle Davaya Konu Düzenlemelerin İptaline Karar Verilmesinin Yerinde Olduğu )
KADROSUZ USTA ÖĞRETİCİ GÖREVLENDİRİLMESİ ( İş Sözleşmesinin İptali - İdarece İhtiyacı Karşılayacak Ölçüde Kadro Tahsisi İçin Çalışma Yapılarak Okul Öncesi Öğretim Kurumlarında Kadrolu Öğretmenler İle Hizmetin Yürütülmesinin Usta Öğreticilerin İse Ancak Öğretmenlere Yardımcı Olarak Görevlendirilmesinin Temini Gerektiği )
YARGI KARARLARININ UYGULANMAMASI ( Okul Öncesi Eğitim Kurumlarında Görev Alan Kadrosuz Usta Öğreticilerle İlgili İş Sözleşmesinin İptali - Tesis Edilen Davaya Konu Genelge ve Eki İşlemlerin Yargı Kararının Uygulanmaması Sonucunu Doğurduğu Gerekçesiyle Davaya Konu Düzenlemelerin İptaline Karar Verilmesinin Hukuka Uygun Olduğu )"
IDDGK5.6.2014E. 2011/1675 K. 2014/2547"REKTÖRLÜK İŞLEMİNİN İPTALİ ( Aylıktan Kesme Cezası İle Cezalandırılmasına İlişkin - Tesis Edilen İşlemde Yetki Yönünden Hukuka Uyarlık Bulunmadığından İşlemin Bu Nedenle İptali Gerekirken Davanın Esasının İncelenmesi Suretiyle Verilen Ret Kararında Hukuki İsabet Görülmediği )
AYLIKTAN KESME CEZASI ( Davacının Kademe İlerlemesinin Durdurulması Cezasıyla Cezalandırılması Gerektiği Yolundaki Disiplin Kurulu Kararını Onaylama veya Reddetme Yetkisi Bulunan Rektör Tarafından Verilen Aylıktan Kesme Cezasında Yetki Yönünden Mevzuata Uyarlık Bulunmadığı )
İDARİ İŞLEMDE YETKİ ( Üst Kademedeki Bir Makamın Alt Kademedeki Bir İdari Makamın Görevine Giren Bir Konuda Karar Alması Halinde de İşlem Yetki Yönünden Hukuka Aykırı Olacağı - Rektör Tarafından Verilen Aylıktan Kesme Cezasında Yetki Yönünden Mevzuata Uyarlık Bulunmadığı )
KADEME İLERLEMESİNİN DURDURULMASI ( Cezasıyla Cezalandırılması Gerektiği Yolundaki Disiplin Kurulu Kararını Onaylama veya Reddetme Yetkisi Bulunan Rektör Tarafından Verilen Aylıktan Kesme Cezasında Yetki Yönünden Mevzuata Uyarlık Bulunmadığı - Davanın Esasının İncelenmesinde Hukuki İsabet Görülmediği )"
IDDGK11.6.2014E. 2011/1506 K. 2014/2603"PAZAR PAYLAŞIMINA GİDİLMESİ ( Rekabet Kurulu Kararının İptali İstemi - Şirketler Arasında Türkiye Cam Ambalaj Malzemelerini Etkileyecek Şekilde Pazar Paylaşımına Gidildiğine Dair Bir Anlaşmanın Varlığını Kanıtlayacak Nitelikte Bulunmadığından Şirket Hakkında İdari Para Cezası Verilmesine Yer Olmadığına Dair Davaya Konu Rekabet Kurulu Kararında Hukuka Aykırılık Bulunmadığı )
REKABET KURULU KARARININ İPTALİ İSTEMİ ( Pazar Paylaşımına Gidilmesi - Ele Alınan Konuların ve Girişilen Eylemlerin 4054 S. Kanun'u İhlal Eder Nitelikte Olduğuna Dair Yeterli Delile Ulaşılamadığı Değerlendirmesinin Yapılarak İdari Para Cezası Verilmesine Yer Olmadığına Karar Verilmesinde İsabetsizlik Görülmediği )
İDARİ PARA CEZASI VERİLMESİ ( Rekabet Kurulu Kararının İptali İstemi - Şirketler Arasında Türkiye Cam Ambalaj Malzemelerini Etkileyecek Şekilde Pazar Paylaşımına Gidildiğine Dair Bir Anlaşmanın Varlığını Kanıtlayacak Nitelikte Bulunmadığından Şirket Hakkında İdari Para Cezası Verilmesine Yer Olmadığına Dair Davaya Konu Rekabet Kurulu Kararında Hukuka Aykırılık Bulunmadığı )"
IDDGK11.6.2014E. 2014/255 "SİGORTA ŞİRKETLERİNİN SOSYAL GÜVENLİK KURUMU'NA AKTARACAKLARI TUTARIN BELİRLENMESİ ( Yönetmelik Hakkındaki Değişikliğin İptali İstemi - İdari İşlemler Yürürlüğe Girdikleri Andan İtibaren Hukuki Etkilerini Gösterirler ve İdari İşlemlerin Geriye Yürümezliği İlkesi Gerek Yargısal Kararlar Gerekse Öğretide Kabul Edilmiş Bir İdare Hukuku Kuralı Olduğu )
YÖNETMELİK HAKKINDAKİ DEĞİŞİKLİĞİN İPTALİ İSTEMİ ( Sigorta Şirketlerinin Sosyal Güvenlik Kurumu'na Aktaracakları Tutarın Belirlenmesi - İdareye Yasayla Tanınan Düzenleme Yetkisinin Geçmişe Yürümezlik ve Belirlilik Unsurlarını İçeren Hukuki Güvenlik İlkesine Uygun Kullanılması Hukuk Devleti Olmanın Doğal ve Zorunlu Gereği Olduğu )
İDARİ İŞLEMLER YÜRÜRLÜĞE GİRDİKLERİ ANDAN İTİBAREN HUKUKİ ETKİLERİNİ GÖSTERMESİ ( Yönetmelik Hakkındaki Değişikliğin İptali İstemi - Sigorta Şirketlerinin Sosyal Güvenlik Kurumu'na Aktaracakları Tutarın Belirlenmesinde Poliçe Düzenledikleri Tarih İtibarıyla Geçerli Olan Hesaplama Yönteminin Bu Tarihten Sonra Geriye Yönelik Olarak Değiştirilerek Yeni Bir Yönteme ve Ek Mali Yükümlülüklere Tabi Tutulmalarına Yol Açacak Nitelikteki Dava Konusu Düzenlemenin Hukuki Uyarlığı Bulunmadığı )"
IDDGK23.6.2014E. 2014/1615 K. 2014/2763"TAŞINMAZIN İMAR PLANINDA İLKOKUL ALANI OLARAK GÖSTERİLEN İŞLEVİNİN KONUT ALANI OLARAK DEĞİŞTİRİLMESİ İSTEMİ ( Davacının İdareye Başvurusunun Parselin Kullanım Amacının Konut Alanı Olarak Değiştirilmesi İsteğini İçerdiği - Davalı İdarece Bu İsteğin Aynen Yerine Getirilmesinin Hukuken Zorunlu Olup Olmadığının Ayrıca İrdelenmesi Gerektiği )
ŞEHİR PLANLAMASI ( Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin Verilen Kararında Karmaşık ve Düzenleme Yapılmasını Gerektiren Alanlarda Devletlerin Şehir Planlamasına Yönelik Politikalarında Belirli Bir Takdir Payından Yararlanmalarının Doğal Olduğu )
MÜLKİYET HAKKINA MÜDAHALE ( Davacının Mülkiyet Hakkını İhlal Eden Parsel Üzerindeki Kısıtlamanın Kaldırılması Hukuken Zorunlu Olmakla Birlikte Bu Amaçla Yapılacak İmar Planı Değişikliğinde Davacıya Ait Parselin Kullanım Amacının Konut Olarak Belirlenip Belirlenemeyeceğini Ortaya Koymak İçin Şehircilik İlkeleri ve Planlama Esasları Çerçevesinde Bir İnceleme Yapılmasının Zorunlu Olduğu )
MÜLKİYET HAKKINI KISITLAMA ( Davacının Mülkiyet Hakkını Kısıtlama Olmadan Kullanımını ve Taşınmazı Üzerinde Kısıtlama Olmadan Tasarruf Etmesini Sağlayacak Farklı Kullanım Amaçlarının Şehircilik İlkeleri ve Planlama Esasları Çerçevesinde Belirlenmesinde ve Planlanmasında Yetkinin Davalı İdarede Bulunduğu )"
IDDGK25.6.2014E. 2013/3502 K. 2014/2780"TASLAK DERS KİTAPLARININ İNCELEME İŞLEMLERİNİN İPTALİ İSTEMİ ( Düzenleyici İşlemlere Karşı Açılacak Davaların İlgililerce İşlemin Yayımına İlişkin Eksikliğin Öğrenildiği Tarihten İtibaren 60 Gün İçinde Açılması Gerektiği - Mevzuatta Dava Açma Süresi Geçirilen Bireysel İşlemlere Karşı Doğrudan Dava Açma Süresini Canlandıracağına İlişkin Bir Düzenleme Bulunmadığı/ Genel Dava Açma Süresi İçinde ya da En Azından Bu Kararların Yayınlanmadığını Öğrenildiği Tarihten İtibaren Altmış Gün İçinde Dava Açılması Gerektiği )
DÜZENLEYİCİ İŞLEMLERE KARŞI DAVA AÇILMASI ( Davaların İlgililerce İşlemin Yayımına İlişkin Eksikliğin Öğrenildiği Tarihten İtibaren 60 Gün İçinde Açılması Gerektiği - Mevzuatta Dava Açma Süresi Geçirilen Bireysel İşlemlere Karşı Doğrudan Dava Açma Süresini Canlandıracağına İlişkin Bir Düzenleme Bulunmadığı/ Genel Dava Açma Süresi İçinde ya da En Azından Bu Kararların Yayınlanmadığını Öğrenildiği Tarihten İtibaren Altmış Günlük Dava Açma Süresi İçinde Dava Açılması Gerektiği )
DAVA AÇMA SÜRESİ ( Düzenleyici İşlemlere Karşı Açılacak Davaların İlgililerce İşlemin Yayımına İlişkin Eksikliğin Öğrenildiği Tarihten İtibaren 60 Gün İçinde Açılması Gerektiği - Mevzuatta Dava Açma Süresi Geçirilen Bireysel İşlemlere Karşı Doğrudan Dava Açma Süresini Canlandıracağına İlişkin Bir Düzenleme Bulunmadığı/ Genel Dava Açma Süresi İçinde ya da En Azından Bu Kararların Yayınlanmadığını Öğrenildiği Tarihten İtibaren Altmış Günlük Dava Açma Süresi İçinde Dava Açılması Gerektiği )"
IDDGK1.10.2014E. 2015/328 "EMNİYET MÜDÜRLERİNİN GÖREV UNVANI KARŞILIĞI OLAN MERKEZ VE TAŞRA KADROLARININ DEĞİŞTİRİLMESİ (Bakanlar Kurulu Tarafından Kadrolarda Unvan Değişikliğine Gidilebilmesi İçin İlk Şartın Değişiklik Yapılacak Kadronun Tutulan veya Boş Kadro Olması Gereği - Ayrıca Değişikliğin Kanunlar ve Andlaşmalar Gereği Yapılması Şart Olması veya Önceden Tahmin Edilemeyen Hizmetlerin İfası İçin İhtiyaç Duyulması Gereği)
DEVLET PERSONEL KADROLARI (Kamu Hizmetlerinin Sürekli ve Düzenli Biçimde Yütülmesini Sağlamak Üzere Oluşturulan ve Hizmeleri Yerine Getirecek Kişileri Sayı Nitelik Derece Yetki ve Sorumluluklar İtibariyle Gösterdiği - Kadronun Kullanılabilmesi İçin Serbet Bırakalması Gereği)
SERBEST KADROLAR TUTULAN KADROLAR (190 Sayılı KHK'nın Ekinde Yer Alıp Kullanılmasına Bakanlar Kurulu Kararıyla İzin Verilen Kadroların Serbest Kadrolar Olduğu - 190 Sayılı KHK'nın Ekinde Yer Alıp Kullanılması İçin Bakanlar Kurulu Kararına İhtiyaç Duyulan Kadroların Tutulan Kadroları Oluşturduğu Tutulan Kadrolar Serbest Bırakılmadıkça Kullanılamayacağı)"
IDDGK16.10.2014E. 2012/1650 K. 2014/2953"TELEVİZYON YAYIN İLKELERİNE AYKIRILIK ( Reklam Kuşağı Girişinde Sporsor Firmanın Kimliğinin Belirtilmesi Nedeniyle Uyarma Cezası - Yargılamaya Konu Eylem Daha Sonra Yürürlüğe Giren Kanunla Yaptırım Gerektiren Bir Eylem Olmaktan Çıkartıldığı Gözetilerek Lehe Kanun Hükmünün Uygulanması Nedeniyle İşlemin İptali Gereği )
REKLAM KUŞAĞI GİRİŞİNDE SPONSOR FİRMANIN KİMLİĞİNİN BELİRTİLMESİ ( Uyarma Cezası Gerektiren Eylemin Sonra Çıkan Kanun Düzenlemesiyle Yaptırım Gerektiren Eylem Olmaktan Çıkartılması - Lehe Kanun Hükümlerinin Uygulanması Gerektiğinin Gözetilmesi Gereği )"
IDDGK30.10.2014E. 2011/1339 K. 2014/3197"ÖĞRETMENLERİN İL İÇİ YER DEĞİŞTİRMESİ ( Öğretmenin Bakmakla Yükümlü Olduğu Anne Baba Eş ve Çocuklarından Yardım ve Bakımı Olmadan Hayatını Devam Ettiremeyecek Derecede Özrü Olduğu Özel Eğitim Alması Gerektiği Raporla Sabit Olması - Uygun Boş Bir Kadroya Atamalarının Yapılacağı Atamanın Yapılmasının Başka Bir Şarta Bağlanamayacağı )
ÖĞRETMENİN YARDIM VE BAKIMI OLMADAN HAYATINI DEVAM ETTİREMEYECEK YAKINI BULUNMASI ( Özrün Sağlık Kurulu Raporu ile Tespit Edilmesi ve Memuriyet Mahalli Dışında Eğitim ve Öğretim Kuruluşlarından Eğitim Alması Gerektiğinin Değerlendirme Kurulu Tarafından Belgelendirilmesi - Kanunla Verilen Bir İmkanın Yönetmelik ve Kılavuz ile Sınırlandırılamayacağı Boş Kadronun Varlığı Halinde İl İçinde Yer Değiştirmenin Yapılması Gereği )"
IDDGK30.10.2014E. 2012/2408 K. 2014/3176"REKABET KURULU KARARININ İPTALİ İSTEMİ ( Davacının da Aralarında Yer Aldığı Ekmek Üreticisi Teşebbüslerin Danışmanlık Hakemlik Sözleşmeleri ve Centilmenlik Anlaşmaları Yaptıkları ve Bu Anlaşmalarla Fiyat Rekabetinin Önlenmesini ve Ankara İli Ekmek Pazarında Piyasanın Bölüşülmesini Amaçladığı - İdari Para Cezası Verilmesinde Hukuka Aykırılık Bulunmadığı )
HAKSIZ REKABET ( Kurul Kararının İptali - Davacının da Aralarında Yer Aldığı Ekmek Üreticisi Teşebbüslerin Danışmanlık Hakemlik Sözleşmeleri ve Centilmenlik Anlaşmaları Yaptıkları ve Bu Anlaşmalarla Fiyat Rekabetinin Önlenmesini ve Ankara İli Ekmek Pazarında Piyasanın Bölüşülmesini Amaçladıkları ve Böylece 4054 S. K.'nun 4. Md. Hükmünü İhlal Ettiklerinin Açık Olduğu )
İDARİ PARA CEZASI ( Davacının Son Eylem Tarihinden Bir Önceki Mali Yıl Sonunda Oluşan Yıllık Gayri Safi Geliri Üzerinden Cezalandırılarak Tebliğ Düzenlemeleri Uyarınca Asgari Ceza Olan Miktarda İdari Para Cezası Verilmesine Dair Davaya Konu Rekabet Kurulu Kararında Hukuka Aykırılık Bulunmadığı )
FİYAT REKABETİ ( Ekmek Üreticisi Teşebbüslerin Danışmanlık Hakemlik Sözleşmeleri ve Centilmenlik Anlaşmaları Yaptıkları ve Bu Anlaşmalarla Fiyat Rekabetinin Önlenmesini ve Ankara İli Ekmek Pazarında Piyasanın Bölüşülmesini Amaçladığı - Davaya Konu Rekabet Kurulu Kararında Hukuka Aykırılık Bulunmadığı )"
IDDGK30.10.2014E. 2014/3176 K. 2014/3237"RADYASYONLA ÇALIŞAN SAĞLIK PERSONELİ ( Genelge Uyarınca Günlük Beş Saatin Üzerinde Kalan Fazla Çalışmalarının Parasal Karşılığının Ödenmesi İsteği - Günlük Çalışma Saatlerini Beş Saatten Dokuz Saate Çıkaran Genelgenin Yargı Kararıyla İptal Edilmesi Üzerine Söz Konusu Genelge Uyarınca Günlük Beş Saatin Üzerinde Kalan Fazla Çalışmalarının Parasal Karşılığının Ödenmesi İstemiyle Yapılmış Olan ve 2577 S. Kanunun 10. Md. Kapsamında Değerlendirilmesi Gereken Bir Başvuru Olduğu )
ÇALIŞMA SAATLERİNİ DÜZENLEYEN GENELGENİN İPTAL EDİLMİŞ OLMASI ( Günlük Çalışma Saatlerini Beş Saatten Dokuz Saate Çıkaran Genelge Uyarınca Günlük Beş Saatin Üzerinde Kalan Fazla Çalışmalarının Parasal Karşılığının Ödenmesi İsteğiyle 2577 S. K.'nun 10. Md. Kapsamında Yaptığı Başvurunun Reddine İlişkin İşlemin Kendisine Tebliği Üzerine Bu İşlemin İptali ve Hak Ettiği Ödemelerin Tazminine Karar Verilmesi İstemiyle Açtığı Davanın Süresinde Açıldığı )
GÜNLÜK ÇALIŞMA SAATLERİNİ BEŞ SAATTEN DOKUZ SAATE ÇIKARAN GENELGENİN YARGI KARARIYLA İPTAL EDİLMESİ ( Söz Konusu Genelge Uyarınca Günlük Beş Saatin Üzerinde Kalan Fazla Çalışmalarının Parasal Karşılığının Ödenmesi İstemiyle Yapılmış Olan ve 2577 S. Kanunun 10. Md. Kapsamında Değerlendirilmesi Gereken Bir Başvuru Olduğu )"
IDDGK30.10.2014E. 2014/4017 K. 2014/3333"GENELGE İPTALİ NEDENİYLE SAĞLIK PERSONELİNİN AÇMIŞ OLDUĞU FAZLA ÇALIŞMALARINA İLİŞKİN DAVA ( Başvurunun Reddine Dair Davaya Konu İşlemin Kendisine Tebliğ Edildiği Tarih Dikkate Alındığında Eldeki Davanın Süresinde Açılmadığının Gözetileceği - Altmış Günlük Dava Açma Süresinin Geçirilmiş Olduğu/Süreaşımı )
SÜREAŞIMI NEDENİYLE DAVANIN USULDEN REDDİ GEREĞİ ( Yerel Mahkemenin Esasa Giremeyeceğinden Israr Kararının Hatalı Olduğu - İdareye Başvurunun Reddine Dair Dava Dilekçesinde Belirtilen Tarih ile Davanın Açıldığı Tarih Gözetildiğinde Altmış Günlük Yasal Sürenin Geçirilmiş Olduğu/Davanın Usulden Reddi )
ALTMIŞ GÜNLÜK YASAL SÜRENİN GEÇİRİLMİŞ OLDUĞU ( Genel Düzenleyici Mahiyeti Bulunan Genelgenin Yargı Kararıyla İptal Edilmesi Nedeniyle Davacının Yasal Haklarını Kullanmasında Hukuka Aykırılık Bulunmadığı - Davacının Fazla Çalışmalarına İlişkin Talebinde Hukuki Yarar Bulunduğu/Süreaşımının Gözetileceği )
RADYASYONLA ÇALIŞAN SAĞLIK PERSONELİNİN GÜNLÜK ÇALIŞMA SAATLERİNİ ARTIRAN GENELGENİN İPTAL EDİLMESİ ( O İşlemin Tesisinden Önceki Hukuki Durumun Geri Gelmesini Sağladığı - Davacının Genel Düzenleyici İşlem Mahiyetindeki Genelge İptali Nedeniyle Dava Açma Hakkının Bulunduğu/Genelge İptali/Dava Hakkı )
FAZLA ÇALIŞMALARA İLİŞKİN PARASAL KARŞILIĞIN ÖDENMESİ YÖNÜNDE İDAREYE BAŞVURU ( Dava Dilekçesinde Belirtilen İdareye Başvurunun Reddine Dair Tebliğin Davacıya Ulaştığı Tarih ile Davanın Açıldığı Tarih Dikkate Alındığında Altmış Günlük Yasal Sürenin Geçirilmiş Olduğunun Gözetileceği - Süreaşımı Bulunduğu/Esasa Girilemeyeceği )"
IDDGK3.11.2014E. 2012/1657 K. 2014/3421"RUHSATSIZ YAPIDA İDARENİN HİZMET KUSURUNDAN DOĞAN ZARAR (Yoğun Yağış Sırasında Kanalizasyondan Gelen Pis Suyun İşyerini Basması/Maddi tazminat Davası - İdarenin Hizmet Kusuru İle Davacının Mevzuata Aykırı Ruhsatsız Olarak Faaliyetini Yürütmesi Sebebiyle Kusur Durumlarının Birlikte Değerlendirilerek Kusur Oranları Çerçevesinde Bir Karar Verilmesi Gerektiği)
KANALİZASYONDAN GELEN PİS SUYUN İŞYERİNİ BASMASI İLE MEYDANA GELEN ZARAR (İdarece Yürütülen Hizmetin Kusurlu İşletilmesi Sonucunda Zarar Verilen Yapının ve İşyerinin Ruhsatsız Olmasının İdarenin Tazmin Sorumluluğunu Ortadan Kaldırmayacağı)
HİZMET KUSURU / MÜTERAFİK KUSUR (Yoğun Yağış Sırasında Kanalizasyondan Gelen Pis Suyun İşyerini Basması - Ruhsatsız Yapıyı Kullanan İşyerinin Kusuru Bulunmakla Birlikte Zarara Yol Açan İdarenin de Hizmet Kusurunun Varlığı Halinde Oluşan Zararın Müterafik Kusur Oranında Tazmini Gerektiği)"
IDDGK3.11.2014E. 2014/843 "YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI ÖĞRENCİ DİSİPLİN YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASI ( Bildiri Dağıtmak Fiilinin İzne Bağlanması ve İzin Alınmaksızın Bu Hakkın Kullanılmasının Disiplin Suçu Olarak Belirlenerek Cezalandırılacağının Öngörülmesi Bu Hakkın Kullanımını Tamamen İdarenin Keyfiyetine Bırakarak Anayasada ve AİHS'nde Düzenlenen ve Sınırlandırma Sebepleri Yine Anayasada ve AİHS'de Sayılı Olan Düşünceyi Açıklama ve Yayma Hürriyetini Hukuka Aykırı Olarak Sınırlandırıldırdığı )
BİLDİRİ DAĞITMAK FİİLİNİN İZNE BAĞLANMASI ( Anayasa ve AİHS Hükümleri Uyarınca Herkes Düşünce ve Kanaatlerini Söz Yazı Resim veya Başka Yollarla Tek Başına veya Toplu Olarak Açıklama ve Yayma Hakkına Sahip Olduğu )
SINIRLAMANIN YÖNETMELİKLE YAPILMASI ( Bildiri Dağıtmak Fiilinin İzne Bağlanması - Anayasada ve AİHS'de Düşünce ve İfade Özgürlüğünün Sınırlanabileceği Belirtilen Hususlarda Bu Sınırlamanın Kanunla Yapılması Gerekmesine Rağmen Dava Konusu Değişiklikte Bunun Yönetmelikle Yapılmasının Bu Madde Açışından Bir Diğer Hukuka Aykırılık Sebebi Olduğu )"
IDDGK10.11.2014E. 2013/3570 K. 2014/392"ACELE KAMULAŞTIRMA (Dava Açma Süresinin Asliye Hukuk Mahkemesinde Açılan Bedel Tespit Davasındaki Meşruhatlı Davetiyenin Tebliğinden İtibaren Başlayacağı - Meşruhatlı DavetiyedeTaşınmaz Malikinin Tebliğden İtibaren 30 Gün İçinde Kamulaştırma Kararının İptali İstemiyle Dava Açabileceğinin Belirtilmesinin Zorunlu Olduğu/Belirtilmediğinde 60 Günlük Süre İçinde Açılan Davanın Süre Aşımından Reddedilemeyeceği)
MEŞRUHATLI DAVETİYE TEBLİĞİ (Acele Kamulaştırmada Dava Açma Süresinin Asliye Hukuk Mahkemesinde Açılan Bedel Tespit Davasındaki Meşruhatlı Davetiyenin Tebliğinden İtibaren Başlayacağı - Meşruhatlı DavetiyedeTaşınmaz Malikinin Tebliğden İtibaren 30 Gün İçinde Kamulaştırma Kararının İptali İstemiyle Dava Açabileceğinin Belirtilmesinin Zorunlu Olduğu)
DAVA AÇMA SÜRESİ (Acele Kamulaştırmada Asliye Hukuk Mahkemesinde Açılan Bedel Tespit Davasındaki Meşruhatlı Davetiyenin Tebliğinden İtibaren Başlayacağı - Meşruhatlı DavetiyedeTaşınmaz Malikinin Tebliğden İtibaren 30 Gün İçinde Kamulaştırma Kararının İptali İstemiyle Dava Açabileceğinin Belirtilmesinin Zorunlu Olduğu/Belirtilmediğinde 60 Günlük Süre İçinde Açılan Davanın Süre Aşımından Reddedilemeyeceği)"
IDDGK12.11.2014E. 2012/477 K. 2014/3990"YARGI YERİNCE İPTAL EDİLEN PLANA DAYALI VERİLMİŞ İNŞAAT RUHSATI ( Hukuka Aykırılığı Saptanan Plana Dair Verilen İptal Kararı Planı Tesis Tarihi İtibariyle Yürürlükten Kaldıracağından Ruhsatın da Hukuki Dayanağının Kalmayacağı - Planın Mahkeme Kararı ile İptali Halinde İnşaat Ruhsatının Hukuki Dayanağı Kalmayacağından Kazanılmış Hak Olarak İleri Sürülemeyeceği )
PLANIN İPTAL EDİLMESİ KARŞISINDA İNŞAAT RUHSATININ KAZANILMIŞ HAK OLDUĞU İDDİASI ( İnşaat Ruhsatının Dayanağı Planın İptal Edilmesi Halinde İptal Edilen Plana Dayalı Verilen Yapı Ruhsatının da Hukuki Dayanaktan Yoksun Kalacağı - Yapı Ruhsatı Nedeniyle Kazanılmış Hak İleri Sürülemeyeceği Ruhsata Dayanarak Yapılmış İnşaatın Yıkılması Nedeniyle Uğranılan Zararların Hizmet Kusuruna Dayalı Olarak Tazmininin İstenebileceği )"
IDDGK19.11.2014E. 2013/2229 K. 2014/4283"SİSTEM İŞLETME MÜDÜRÜ OLARAK GÖREV YAPAN KİŞİNİN NAKİL OLMASI NEDENİ İLE YERİNE BAŞKASININ BAKACAĞI YÖNÜNDEKİ İŞLEMİNİN İPTALİ İSTEMİ (Davacı Elektrik Mühendisleri Odasının Menfaatinin İhlal Edilmediği - İşlem İle Davacı Oda Arasında Ciddi ve Makul Bir Menfaat İlişkisinin Bulunmadığı Gerekçesiyle Davanın Ehliyet Yönünden Reddine İlişkin Kararın Onanması Gerektiği)
EHLİYET (Sistem İşletme Müdürü Olarak Görev Yapan Kişinin Nakil Olması Nedeni İle Yerine Başkasının Bakacağı Yönündeki İşleminin İptali İstemi - Davacı Elektrik Mühendisleri Odasının Menfaatinin İhlal Edilmediği/Davanın Ehliyet Yönünden Reddine İlişkin Kararın Onanması Gerektiği - İşlem İle Davacı Oda Arasında Ciddi ve Makul Bir Menfaat İlişkisinin Bulunmadığı)
SUBJEKTİF İŞLEM (Sistem İşletme Müdürü Olarak Görev Yapan Kişinin Nakil Olması Nedeni İle Yerine Başkasının Bakacağı Yönündeki İşleminin İptali İstemi - Davacı Odanın Üyesi Olan Mühendislerinin Menfaatinin İhlalinin Söz Konusu Olması Durumunda Menfaati İhlal Edilen Mühendis Kişinin Dava Açabileceği/Davacı Odanın Menfaatinin İhlal Edilmediğinden Davanın Ehliyet Yönünden Reddinin Doğru Olduğu)
TAYİNİ ÇIKAN PERSONEL YERİNE BAŞKASININ GÖREVLENDİRİLMESİ (Davacı Odanın Menfaatinin İhlal Edilmediği - İşlem İle Davacı Oda Arasında Ciddi Ve Makul Bir Menfaat İlişkisinin Bulunmadığı Gerekçesiyle Davanın Ehliyet Yönünden Reddine İlişkin Kararın Onanacağı/Sistem İşletme Müdürü Olarak Görev Yapan Kişinin Nakil Olması Nedeni İle Yerine Başkasının Bakacağı Yönündeki İşleminin İptali İstemi)"
IDDGK19.11.2014E. 2013/2430 K. 2014/4265"KAMU GÖREVLİLERİ SENDİKASI ( Üyelerinin Ortak Hak ve Menfaatlerini İlgilendiren Konularda Dava Açma Hakkına Sahip Olduğu - Davalı Kurumda Asaleten Atanma Şartlarına Haiz Personel Bulunduğu Halde Asaleten Atama Yapılmayıp Şube Müdürlüğü Kadrosuna Görevlendirmeyle Yürütülmesi İşleminin İptali Davasını Açmakta Kamu Görevlileri Sendikasının Menfaatinin Bulunduğu )
MENFAAT ŞARTI ( Davacının Subjektif Dava Açma Ehliyetinin Bulunduğunun Kabulü İçin İdari Kararın Davacının Meşru Şahsi ve Güncel Bir Menfaatini İhlal Etmesi Gereği - Asaleten Atama Şartlarını Haiz Personel Bulunduğu Halde Şube Müdürlüğü Kadrosunun Görevlendirme ile Yürütülmesi İşleminin İptali Davasını Açmakta Kamu Görevlileri Sendikasının Hukuki Yararının Bulunduğu )"
IDDGK15.12.2014E. 2012/2304 K. 2014/5009"TÜRK TABİPLERİ BİRLİĞİ İŞYERİ HEKİMİ ÇALIŞMA ONAYI YÖNETMELİĞİ ( 4/ ( E ) ve 7 ( E ) Bendindeki Hükümlerin İptali İstemi - Yönetmeliğin Davaya Konu Edilen Maddelerinin 6023 S. Kanun Hükümleri Çerçevesinde İncelenmek Suretiyle Hukuka Uygunluk Denetimi Yapılarak Dairesince Yeniden Bir Karar Verilmesi Gerektiği )
ÇALIŞMA ONAYI VE YENİLENMESİ HÜKÜMLERİNİN İPTALİ İSTEMİ ( Türk Tabipleri Birliği İşyeri Hekimi Çalışma Onayı Yönetmeliği - Tabip Odaları Yönetim Kurullarına Ait Bulunan İşyeri Hekimlerine Verilecek Çalışma Onaylarının Usul Ve Esaslarının Saptanmasını Amaçlayan Davaya Konu Türk Tabipleri Birliği İşyeri Hekimi Çalışma Onayı Yönetmeliğinin Hukuki Dayanağı Bulunduğu )
İŞYERİ HEKİMLERİNE VERİLECEK ÇALIŞMA ONAYLARI ( Usul ve Esaslarının Saptanmasını Amaçlayan Davaya Konu Türk Tabipleri Birliği İşyeri Hekimi Çalışma Onayı Yönetmeliğinin Hukuki Dayanağı Bulunduğu )
İŞYERİ HEKİMLERİ ÇALIŞMA ONAYI YÖNETMELİĞİ ( 4/ ( E ) ve 7 ( E ) Bendindeki Hükümlerin İptali İstemi - Yönetmeliğin Davaya Konu Edilen Maddelerinin 6023 S. Kanun Hükümleri Çerçevesinde İncelenmek Suretiyle Hukuka Uygunluk Denetimi Yapılarak Dairesince Yeniden Bir Karar Verilmesi Gerektiği )"
IDDGK5.2.2015E. 2013/4988 K. 2015/242"TERÖRLE MÜCADELEDEN DOĞAN ZARARLARIN KARŞILANMASI ( Kişlerin Kendi Kasıtları Sonucunda Oluşan Zararlar Terörle Mücadele Kanunun Kapsamındaki Suçlar ile Terör Olaylarında Yardım ve Yataklık Suçlarından Mahkum Olanların Zararlarının Karşılanamayacağı - Terör Örgütü Üyeleri Tarafından Kullanılan Bodrumun Baskı Altında Kullandırıldığı Kasıtla Kullandırılmadığı Davacının Ceza Yargılamasınad Beraat Ettiği Gözetilerek Uğradığı Zararın Karşılanması Gereği )
TERÖR ÖRGÜTÜNE YARDIM VE YATAKLIK ( Terörle Mücadele Nedeniyle Uğranılan Zararların Tazmini Kapsamında Olmadığı - Terörle Mücadele Sırasında Yıkılan Bodrumun Davacı Tarafından Teröristlere Baskı Altında Kullandırıldığı Davacının Kasıtlı Davarınışı Bulunmadığı ve Ceza Yargılamasında Beraat Ettiği Gözetilerek Terörle Mücadele Kapsamında Yıkılan Binanın Zararının Tazmini Gereği )"
IDDGK5.2.2015E. 2014/3599 K. 2015/215"REKABET KURULU KARARININ İPTALİ İSTEMİ ( Davacının Davadan Feragat Etmesi Sebebiyle Davanın Esasının İncelenmesi Olanağı Kalmadığından Feragat Sebebiyle Karar Verilmesine Yer Olmadığına Karar Verilmesi Gerekirken İşin Esasının İncelenmesi Suretiyle Verilen Kararda Hukuki İsabet Görülmediği )
DAVADAN FERAGAT ( Dosyanın İncelenmesinden Davacının Danıştay Kaydına Giren Dilekçesi İle Davadan Feragat Ettiğinin Görüldüğü - Davacının Davadan Feragat Etmesi Sebebiyle Davanın Esasının İncelenmesi Olanağı Kalmadığı/Rekabet Kurulu Kararının İptali )
KARAR VERİLMESİNE YER OLMADIĞINA DAİR KARAR ( Davacının Danıştay Kaydına Giren Dilekçesi İle Davadan Feragat Ettiği/Davanın Esasının İncelenmesi Olanağı Kalmadığından Feragat Sebebiyle Karar Verilmesine Yer Olmadığına Karar Verilmesi Gerektiği - Rekabet Kurulu Kararının İptali )"
IDDGK11.2.2015E. 2013/1614 K. 2015/339"E TİPİ KAPALI CEZAEVİNDE GERÇEKLEŞEN İNTİHAR NEDENİYLE MADDİ VE MANEVİ TAZMİNAT DAVASI (Davacılar Çocuğunun Daha Önceden İki Kez Yine İntihara Teşebbüs Ettiği/Çocuğun Psikolojik Sorunları Bulunduğu - Yeterli Kontrol ve Müşahedenin Yapılmadığından Hizmet Kusuru Bulunduğunun Kabulü/Hizmet Kusuru/Tam Yargı)
CEZAEVİNDE YETERLİ KONTROL VE MÜŞAHEDENİN YAPILMADIĞINDAN HİZMET KUSURU BULUNDUĞU (Psikolojik Sorunları Olduğu Yolunda Belirtiler Bulunan ve Daha Önce İki Kez İntihara Teşebbüs Eden Davacıların Çocuğunun Konulduğu Müşahede ve Gözlem Koğuşunda Yeterli Gözetim ve Denetim Altında Tutulmadığı - Zararların Tazmini)
PSİKOLOJİK SORUNLARI BULUNAN HÜKÜMLÜNÜN DAHA ÖNCEDEN DE İNTİHARA TEŞEBBÜS ETTİĞİ (Yeterli Kontrol ve Müşahedeyi Yapmayan İdari Görevliler Hakkında İdari Soruşturma Başlatılarak Uyarı Cezası Verildiği - Hizmet Kusuru Bulunduğu/Çocuğun Ölümünün Ailesine Geç Bildirildiği/Cezaevinde İntihar/Hizmet Kusuru)
MANEVİ TAZMİNAT VERİLMESİNE LÜZUM BULUNMADIĞI (Davacıların Cezaevinde İntihar Eden Çocukları İçin Avrupa İnsan Hakları Mahkemesine Başvuruda Bulunduğu ve Kendi Lehlerine Tazminat Kazanmış Olduğu - Ancak Mahkemece Destekten Yoksun Kalma Tazminatı Şartlarının Değerlendirilmesi Gereği/Maddi Tazminat Şartları)
DESTEKTEN YOKSUN KALMA TAZMİNATINDA ASGARİ ÜCRETİN DİKKATE ALINMASI (Desteğin Ölümünden Doğan Zarar Hesaplanırken Desteğin Gelir Durumu ve Ekonomik İmkanlarının Esas Alınacağı - Ölen Desteğin Herhangi Bir Yerde Ücretli Çalışmadığı Durumda Destek Zararının Hesabının Asgari Ücrete Göre Belirleneceği)
AVRUPA İNSAN HAKLARI MAHKEMESİ TARAFINDAN DAVACILAR LEHİNE MANEVİ TAZMİNATA HÜKMEDİLDİĞİ (Hizmet Kusuru Nedeniyle Ayrıca Manevi Tazminat Ödenmesine Gerek Bulunmadığı - Ancak Destekten Yoksun Kalma Tazminat Şartlarının Dikkate Alınması Gereği/Davacılar Çocuğunun Tahliye Tarihinin Maddi Tazminatta Gözetileceği)
İNTİHAR EDEN ÇOCUĞUN CEZAEVİNDEN ÇIKACAĞI TARİH (Destekten Yoksun Kalma Zararlarının Tespiti - Davacıların Uğradıklarını İddia Ettikleri Maddi Zarar Tespit Edilirken Davacıların Oğlunun Yaşamış Olsaydı Hapis Cezasının İnfazı Sonrasında Cezaevinden Çıkacağı Tarihin de Dikkate Alınması Gerektiği/Tam Yargı Davası)"
IDDGK18.2.2015E. 2014/1151 "MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞINA BAĞLI EĞİTİM KURUMLARI YÖNETİCİLERİNİN GÖREVLENDİRİLMELERİNE İLİŞKİN YÖNETMELİK ( Yürütmenin Durdurulması - Müdürlük Görev Süresi Uzatılmasında "En Az Altı Ay Çalışmış Olma" Şartının En Kıdemli Öğretmen İle Kıdemi En Az Olan Öğretmenler İçin Aranırken İlçe Milli Eğitim Müdürü Eğitim Kurumundan Sorumlu Şube Müdürü ve İnsan Kaynaklarından Sorumlu Şube Müdürleri İçin Aranmadığı/İstemin Kabulü Gerektiği )
TAKDİR YETKİSİNE MUTLAK ÖLÇÜDE ETKİ KAZANDIRILAMAYACAĞI ( Milli Eğitim Bakanlığına Bağlı Eğitim Kurumları Yöneticilerinin Görevlendirilmelerine İlişkin Yönetmelik/Yürütmenin Durdurulması - Düzenlemede Müdür Başyardımcılığına ve Müdür Yardımcılığı Görevlendirmelerinde Hiç Bir Objektif Kıstas Öngörülmediği/Yürütmenin Durdurulacağı )
GENİŞ KATILIM VE FIRSAT EŞİTLİĞİ ( Milli Eğitim Bakanlığına Bağlı Eğitim Kurumları Yöneticilerinin Görevlendirilmelerine İlişkin Yönetmelik/Yürütmenin Durdurulması - Görevin Gerektirdiği Niteliklere Sahip En Uygun Personelin Seçimi ve Adayların Görevlendirmelerden Haberdar Olmasını Sağlayacak Duyuruya Yer Verilmemesinin İsabetsizliği/İstemin Kabulü Gerektiği )
YÖNETMELİĞİN DAYANAĞI KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMEYE AYKIRI OLAMAYACAĞI ( 652 s. K.H.K. İle Yöneticilerin Görev Süresi Dört Yıl Belirlendiği - Görev Süresi Dolmayan Müdür Başyardımcıları ve Müdür Yardımcılarının Görevlerinin Sonlandırılmasının Doğru Olmadığı - Yürütmenin Durdurulacağı/Milli Eğitim Bakanlığına Bağlı Eğitim Kurumları Yöneticilerinin Görevlendirilmelerine İlişkin Yönetmelik/Yürütmenin Durdurulması )"
IDDGK23.2.2015E. 2013/5147 K. 2015/501"KENTSEL DÖNÜŞÜM PROJESİ UYGULAMA ESASLARI KABULÜ ( Belediye Meclis Kararı İptali - İlçe Belediyelerinin Kentsel Dönüşüm ve Proje Uygulamalarıyla İlgili Yetkisi Bulunmadığı/Davanın Kabul Edileceği )
BELEDİYE MECLİS KARARI İPTALİ ( Kentsel Dönüşüm Projesi Uygulama Esasları Kabulüne İlişkin - İlçe Belediyelerinin Kentsel Dönüşüm ve Proje Uygulamalarıyla İlgili Yetkisi Bulunmadığı/Davanın Kabulüne İlişkin Mahkeme Kararı Onanacağı )
İLÇE BELEDİYE YETKİSİ ( Kentsel Dönüşüm Projesi Uygulama Esasları Kabulüne İlişkin Belediye Meclis Kararı İptali - İlçe Belediyelerinin Kentsel Dönüşüm ve Proje Uygulamalarıyla İlgili Yetkisi Bulunmadığı/Davanın Kabulü Gerektiği )"
IDDGK26.2.2015E. 2015/493 K. 2015/557"ARACIN KARAYOLUNDA KAZA YAPMASI ( Sigorta Şirketinin Sigortalıya Yapmış Olduğu Ödemenin İdareden Tahsili İstemi - Uyuşmazlık Özel Hukuktaki Araç İşletenin Hukuki Sorumluluğundan Değil Davalı İdare Tarafından Görevlerinin Tam ve Eksiksiz Yerine Getirilmediğinden Kaynaklandığı/Uyuşmazlığın Çözümünün İdari Yargının Görevinde Bulunduğu )
İDARİ YARGI ( Aracın Kanala Düşmesi Nedeni İle İdarenin Hizmet Kusuruna Dayalı Tazminat İstemi/Görevli Mahkeme - İdarelerin Yol Yapım Bakım İşletme Trafik Güvenliğini Sağlama Şeklinde Yürütülen Kamu Hizmetlerinden Kaynaklanan Hukuki Sorumluluğunun İdari Yargı Yerinde Çözümleneceği )
GÖREVLİ MAHKEME ( Aracın Kanala Düşmesi/İdarenin Hizmet Kusuruna Dayalı Tazminat İstemi - İdarelerin Kendi Kuruluş Yasalarında Belirlenen 2918 S. Kanun'da Tekrarlanan Kamu Hizmetlerinden Kaynaklanan Hukuki Sorumluluğunun İdare Hukuku İlke ve Kurallarına Göre Belirleneceği/Açılacak Tam Yargı Davalarının İdari Yargı Yerinde Çözümlenmesi Gerektiği )
HİZMET KUSURU / GÖREVLİ MAHKEME ( Aracın Kanala Düşmesi Nedeni İle İdarenin Hizmet Kusuruna Dayalı Tazminat İstemi - Uyuşmazlık Özel Hukuktaki Araç İşletenin Hukuki Sorumluluğundan Değil Davalı İdare Tarafından Görevlerinin Tam ve Eksiksiz Yerine Getirilmediği İddiasından Kaynaklanmakta Olup Uyuşmazlığın Çözümünün İdari Yargının Görevinde Bulunduğu )"
IDDGK26.2.2015E. 2015/65 K. 2015/540"MOTORLU ARACIN KARAYOLUNDA BULUNAN ÇUKURA GİRMESİ SONUCU MEYDANA GELEN TRAFİK KAZASINDA UĞRADIĞI ZARARIN TAZMİNİ ( İdarelerin Kendi Kanunları ve 2918 Sayılı Kanundan Kaynaklanan Yol Bakım Onarım İşletme Görevlerinin Kamu Hukukundan Kaynaklandığı - Karayolu Üzerindeki Çukurun Neden Olduğu Trafik Kazası Sonucu Oluşan Zararın Tazmini Amacıyla Açılan Davanın Adli Yargının Değil İdari Yargının Görevinde Olduğu )
HİZMET KUSURU ( Karayolunda Bulunan Çukurun Neden Olduğu Trafik Kazasının İdare Tarafından Görevlerinin Tam ve Eksiksiz Yerine Getirlmemesinden Kaynaklandığı Hizmet Kusuru Oluşturduğu - Hizmet Kusurundan Kaynaklanan Zararın Tazmini Davasının Tam Yargı Davası Olarak İdari Yargının Görevinde Olduğu )"
IDDGK5.3.2015E. 2013/5124 K. 2015/698"DEVLET OPERA VE BALESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ PERSONELİ ( Atanan Personelin İhtiyaca En Uygun Yeteneğe Sahip Olanlar Arasından Seçilmiş Olması Dikkate Alındığında Sahnelenecek Esere Göre Görev Yapan Personelin Eksilmesinin Hizmetin Aksamasına Neden Olacağının Kabulü Gereği - Hizmetin Aksamaması Amacıyla Mazerete Dayalı Olarak Belli Bir Süreyle İdareye Başvurunun Tümüyle Engellenmesinin Hukuki Olmadığı )
AÇIKTAN ATANAN DEVLET OPERA VE BALESİ SANATÇILARININ ALTI YIL SÜREYLE NAKLEN ATANAMAMASI ( Sahnelenecek Eserin Aksamaması Amacıyla Açıktan Atanan Personelin Altı Yıl Süreyle İdareye Başvuru Hakkını Kullanmasının Engellenmesinin Hukuka Uyarlı Olmadığı - Naklen Atanılmak İstenilen İlde Boş Kadro Bulunup Bulunmadığı Hizmetin Aksayıp Aksamayacağı Gibi Hususlar Dikkate Alınarak Atama İsteminin Değerlendirilebileceği )
EŞ DURUMU SAĞLIK HİZMETLERİ GİBİ SEBEPLERLE NAKLEN ATANMA İSTEMİ ( Açıktan Atanana Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürlüğü Personeline Atandıktan İtibaren Altı Yıl Süreyle İdareye Başvuru Hakkının Engellenmesinin Hukuka Uyarlı Olmadığı - Personelin Naklen Atanma İsteminin Kadro Durumu Hizmetin Aksayıp Aksamayacağı Gibi Hususlar Dikkate Alınarak Cevaplandırılması Gereği )"
IDDGK5.3.2015E. 2015/202 "BASIN MENSUPLARININ EMNİYET BİNALARINA GİRMELERİ YASAKLANMASI ( Emniyet Genel Müdürlüğü Genelgesinin Yürütmesinin Durdurulması - Genelge Haberleşme ve Basın Hürriyetine Aykırı Olduğu/Basının Bilgi Alma Halkın da Basın Aracılığıyla Bilgi Alma ve Habere Ulaşma Hakkı Yönünden Telafisi Sonuçlar Ortaya Çıkabileceği/İstemin Kabulü Gerektiği )
EMNİYET GENEL MÜDÜRLÜĞÜ GENELGESİNİN YÜRÜTMESİNİN DURDURULMASI İSTEMİ ( Basın Mensuplarının Emniyet Binalarına Girmeleri Yasaklanmasına İlişkin - Genelgenin Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi Anayasa ve Basın Kanununa Göre Haberleşme ve Basın Hürriyetine Açıkça Aykırı Olduğu/Genelgenin Yürütmesinin Durdurulacağı )
BASIN VE HABERLEŞME HÜRRİYETİ ( Basın Mensuplarının Emniyet Binalarına Girmeleri Yasaklanması/Emniyet Genel Müdürlüğü Genelgesinin Yürütmesinin Durdurulması İstemi - Genelge'nin Uygulanması Halinde Basın Mensuplarının Halkı İlgilendiren Emniyet Hizmetlerine İlişkin Haberlere Ulaşması Engellenecek Nitelikte Olduğu/İstemin Kabul Edileceği )
HALKIN BASIN ARACILIĞI İLE BİLGİ ALMA VE HABERE ULAŞMA HAKKI ( Basın Mensuplarının Emniyet Binalarına Girmeleri Yasaklanması/Emniyet Genel Müdürlüğü Genelgesinin Yürütmesinin Durdurulması İstemi - Genelgenin Haberleşme ve Basın Hürriyetine Açıkça Aykırı Olduğu/Genelgenin Yürütmesinin Durdurulması Kararı Verileceği )"
IDDGK11.3.2015E. 2013/486 K. 2015/721"YIKILACAK DERECEDE TEHLİKELİ YAPI ( Kamunun Selameti İçin Alıncak Tedbirler Kapsamında Yapının On Gün İçinde Tahliye Edilmesi - Tahliye İşleminin İmar Kanunun 39 ve 40. Maddeleri Birlikte Uygulanarak Tesis Edilmesinde Hukuka Aykırılık Bulunmadığı )
KAMUNUN SELAMETİ İÇİN ALINACAK TEDBİRLER ( Yıkılacak Derecede Tehlikeli Yapının On Gün İçinde Tahliyesi - İşlemin Tesisinde İmar Kanununun Konuya İlişkin İki Ayrı Maddesine Dayanılmasının Hukuka Aykırılık Oluşturmadığı )"
IDDGK2.4.2015E. 2015/401 K. 2015/1084"BAZ İSTASYONUNUN RUHSAT EKİ MİMARİ PROJESİNE AYKIRI OLDUĞU İÇİN YIKIMI İŞLEMİNİN İPTALİ İSTEMİ ( Davacı Şirketi Temsile Yetkili Kılınan Vekile Uyap Sistemi Kayıtlarına Göre Yeni Büro Adresi Olduğu Tespit Edilen Adrese Kararın Bizzat Tebliğ Edildiği - Otuz Günlük Temyiz Süresi Geçirildikten Sonra Temyiz İsteminde Bulunulduğu Görüldüğünden Temyiz İsteminin Süre Aşımı Sebebiyle Reddi Gerektiği)
TEMYİZ SÜRESİ ( Davacı Şirketi Temsile Yetkili Kılınan Vekile Uyap Sistemi Kayıtlarına Göre Yeni Büro Adresi Olduğu Tespit Edilen Adrese Kararın Bizzat Tebliğ Edildiği - Otuz Günlük Temyiz Süresi Geçirildikten Sonra Temyiz İsteminde Bulunulduğu Görüldüğünden Temyiz İsteminin Süre Aşımından Reddedileceği/Baz İstasyonunun Ruhsat Eki Mimari Projesine Aykırı Olduğu İçin Yıkımı İşleminin İptali İstemi)
OTUZ GÜN ( Baz İstasyonunun Ruhsat Eki Mimari Projesine Aykırı Olduğu İçin Yıkımı İşleminin İptali İstemi - Davacı Şirketi Temsile Yetkili Kılınan Vekile Uyap Sistemi Kayıtlarına Göre Yeni Büro Adresi Olduğu Tespit Edilen Adrese Kararın Bizzat Tebliğ Edildiği/Otuz Günlük Temyiz Süresi Geçirildikten Sonra Temyiz İsteminde Bulunulduğu Görüldüğünden Temyiz İsteminin Süre Aşımından Reddi Gerektiği)"
IDDGK3.4.2015E. 2015/2 K. 2015/2"İMTİYAZ SÖZLEŞME TASLAĞI HAKKINDA DANIŞTAYIN DÜŞÜNCE BİLDİRİLMESİ ( Birinci Daire İmtiyaz Konusu İşin Gördürüleceği Yerin Mülkiyetinin Kime Ait Olduğu Belli Olmadığından Eksikler Tamamlanması İçin İade Kararı Verdiği - Eksikliklerin Taslağının İncelenmesi Sırasında İlgili İdarelerden Temin Edilebileceği Gözetileceği )
DANIŞTAYIN DÜŞÜNCE BİLDİRMESİ ( Birinci Daire İmtiyaz Konusu İşin Gördürüleceği Yerin Mülkiyetinin Kime Ait Olduğu Belli Olmadığından Eksikler Tamamlanması İçin İade Kararı Verildiği - İşin Gördürüleceği Yerin Mülkiyet Durumu da Dahil Tüm Değerlendirmelerin Verilecek Düşüncede Yer Alacağı )
DÜŞÜNCE BİLDİRME ( İmtiyaz Sözleşmesine İlişkin - Birinci Daire İmtiyaz Konusu İşin Gördürüleceği Yerin Mülkiyetinin Kime Ait Olduğu Belli Olmadığından Eksikler Tamamlanması İçin İade Kararı Verildiği/İşin Gördürüleceği Yerin Mülkiyet Durumu da Dahil Tüm Değerlendirmelerin Verilecek Düşüncede Yer Alacağı - Danıştayın Görevinin Düşünce Vermekle Sınırlı Olduğu )"
IDDGK6.4.2015E. 2013/4297 K. 2015/1187"AİLE KONUTU ŞERHİNİN TERKİNİ İSTEMİ (Boşanma Kararını İbraz Etmek Suretiyle - Başvurunun Reddine Dair İşlemin İptali İsteminin Görüm ve Çözümünün Adli Yargı Yerine Ait Bulunduğu/İstemin Tapu Kaydında Değişiklik Doğuracağı ve Aile Hukukundan Kaynaklandığı)
BOŞANMA KARARINI İBRAZ EDEREK AİLE KONUTU ŞERHİNİN TERKİNİ İSTEMİ (Başvurunun Reddine Dair İşlemin İptali İsteminin Görüm ve Çözümünün Adli Yargı Yerine Ait Bulunduğu - İstemin Aile Hukukundan Kaynaklandığı ve Tapu Kaydında Değişiklik Doğuracağı)
GÖREVLİ YARGI YERİ (Boşanma Kararını İbraz Etmek Suretiyle Aile Konutu Şerhinin Kaldırılması İsteminin Reddi - İstemin Tapu Kaydında Değişiklik Doğuracağı ve Aile Hukukundan Kaynaklandığı/Başvurunun Reddine Dair İşlemin İptali İsteminin Görüm ve Çözümünün Adli Yargı Yerine Ait Bulunduğu)"
IDDGK15.4.2015E. 2012/1010 K. 2015/1373"ATAMAYA DAYANAK ALINAN YÖNETMELİK (Resmi Gazete'de Yayımlanması Zorunlu Olan - Bu Gereklilik Yerine Getirilmeden Yürürlüğe Konulmuş Olması Sebebiyle Hukuki Geçerliği Bulunmadığı/Dayanılarak Tesis Edilen Davaya Konu İşlemde Hukuka Uyarlık Bulunmadığı)
RESMİ GAZETE YAYIMLANMASI ZORUNLU YÖNETMELİK (Bu Gereklilik Yerine Getirilmeden Yürürlüğe Konulmuş Olması Sebebiyle Hukuki Geçerliği Bulunmadığı - Dayanılarak Tesis Edilen Atamada Hukuka Uyarlık Bulunmadığı/İşlemin İptali Gerektiği)
YÖNETMELİĞE DAYANAN ATAMA İŞLEMİ (Kamu Personeline Ait Genel Hükümleri Kapsayan Yönetmeliklerin Resmi Gazete'de Yayımlanması Zorunlu Olduğu - Yönetmeliğin Bu Gereklilik Yerine Getirilmeden Yürürlüğe Konulmuş Olması Sebebiyle Hukuki Geçerliği Bulunmadığı/Atama İşleminde Hukuka Uyarlık Bulunmadığı)"
IDDGK16.4.2015E. 2012/2442 K. 2015/1439"ŞİRKET HİSSE DEVRİNE İZİN VERİLMESİ İSTEMİ ( Zımmen Red İşleminin İptali İstemi - Taraf Şirketlerin Kontrol Yapılarının Ne Şekilde Olduğu Belirlenemediği/Şirketlerden Birinin Gerçekleştirilen Hisse Devrinin İptali İçin Asliye Ticaret Mahkemesinde Dava Açıldığı - Yargı Süreci Sonuçlanana Kadar Konuyla İlgili Karar Alınmamasına Karar Verildiği/İstemin Reddedileceği )
SORUŞTURMA AÇILMASINA GEREK OLUP OLMADIĞI ( Önaraştırma Yapma - Yanlış Yanıltıcı Belge Verilerek Hisse Devrine İzin Başvurusu Yapıldığı Şikayeti/Kurulca Önaraştırma Yapılmasına Karar Verilmesi Gerekirken Başvurunun Zımnen Reddinde Hukuka Uyarlık Bulunmadığı )
HİSSE DEVRİNİN İPTALİ İÇİN DAVA AÇILMASI ( Şirket Hisse Devrine Rekabet Kurulunun İzin Vermesi İstemi/Zımmen Red İşleminin İptali İstemi - Yargı Süreci Sonuçlanana Kadar Konuyla İlgili Karar Alınmamasına Karar Verildiği/İdareye Yapılan Başvuruların Zımnen Reddine Dair İşlemlerde Hukuka Aykırılık Görülmediği )
YANLIŞ YANILTICI BELGE VERİLEREK HİSSE DEVRİNE İZİN BAŞVURUSU YAPILDIĞI ŞİKAYETİ ( İdarece 4054 S. Kanunun 4. veya 6. Md. Anlamında İhlal Olup Olmadığı Nitelendirilebilmesi İçin Kanun'un "Kurulun İnceleme ve Araştırmalarında Usul' Başlıklı 4. Kısmındaki Usuller Uygulanacağı - Soruşturma Açılmasına Gerek Olup Olmadığı Tespiti İçin Önaraştırma Yapılacağı )"
IDDGK16.4.2015E. 2015/483 K. 2015/1447"RİSKLİ ALAN İLANI ( Bakanlar Kurulu Kararlarının Resmi Gazete'de Yayımlanmış Olmasının İlgililere Tebliğ Hükmünde Olmadığı - Riskli Alan İlân Edilmeye Dair Bu Kararların Yazılı Bildirim Veya Öğrenme Üzerine Yasal Dava Açma Süresi İçinde Davaya Konu Edilebileceği )
AFET RİSKİ ALTINDAKİ ALANLARIN DÖNÜŞTÜRÜLMESİ ( Davacıya Bildirilmemiş Olan Davaya Konu Bakanlar Kurulu Kararlarına Karşı Yazılı Bildirim Veya Öğrenme Üzerine 6306 S.K.'da Öngörülen 30 Günlük Özel Dava Açma Süresinin Değil 60 Günlük Genel Dava Açma Süresinin Uygulanması Gerektiği )
DAVA AÇMA SÜRELERİ ( Özel Yasalarda Genel Dava Açma Süreleri Dışında Ayrı Süreler Öngörülmüş Olan İdari İşlemlerin Nitelikleri ve Tabi Oldukları Dava Açma Süreleri İdare Tarafından İlgililerine Bildirilmedikçe Özel Dava Açma Sürelerinin İşletilemeyeceği )
ÖĞRENME TARİHİ ( Riskli Alan İlanına Dair Bakanlar Kurulu Kararlarının Resmi Gazete'de Yayımlanmış Olmasının İlgililere Tebliğ Hükmünde Olmadığı - Riskli Alan İlân Edilmeye Dair Bu Kararların Yazılı Bildirim Veya Öğrenme Üzerine Yasal Dava Açma Süresi İçinde Davaya Konu Edilebileceği )"
IDDGK27.4.2015E. 2013/3320 K. 2015/1612"REKABET KURULU KARARININ İPTALİ İSTEMİ ( Rekabeti Önlemek Amacıyla Diğer Seramik Kaplama Malzemeleri Pazarında Faaliyet Gösteren Teşebbüsler İle Birlikte Uyumlu Eylem İçinde Bulunan ve Bu Karinenin Aksini İspatlayamayan Davacının Söz Konusu Eylemlerinin Tespitine ve Yasada Öngörülen Tutarda İdari Para Cezası Verilmesine Dair Rekabet Kurulu Kararında Hukuka Aykırılık Bulunmadığı )
REKABETİ KISITLAYICI ANLAŞMALAR ( Davacı Şirketin Dernek Toplantıları Vasıtasıyla da Bir Araya Gelerek Tek Bir Anlaşma ve Uyumlu Eylem Çerçevesinde Aynı Pazarda Faaliyet Gösteren Diğer Bazı Şirketler İle Satım Fiyatı ve Şartlarının Tespit Edilmesi Arz Miktarının Kontrolü Pazar Paylaşımı ve Rekabete Duyarlı Bilgi Değişimi Hususlarında Yatay Anlaşma ve Uyumlu Eylemler Yaptığı - Eylemlerinin Rekabet Kanununa Aykırı Olduğu )
İDARİ PARA CEZASI ( Davacının Rekabeti Önlemek Amacıyla Diğer Seramik Kaplama Malzemeleri Pazarında Faaliyet Gösteren Teşebbüsler İle Birlikte Uyumlu Eylem İçinde Bulunduğu - İdari Para Cezası Verilmesine Dair Rekabet Kurulu Kararında Hukuka Aykırılık Bulunmadığı )
GAYRİSAFİ GELİR KAPSAMI ( Davacının Para Cezasının Hesaplanması Sırasında Gayrisafi Gelir Kapsamına Şirketin Yurtdışı Satışlarının Dahil Edilmemesi Gerektiği ve Para Cezasının Çok Yüksek Olduğu İddialarında Hukuki İsabet Görülmediği - Rekabet Kurulu Kararının İptali İstemi )"
IDDGK29.4.2015E. 2013/826 K. 2015/1654"YÜKSEK ÖĞRETİM KURULU YÜKSEK DİSİPLİN KURULU KARARININ İPTALİ İSTEMİ ( Davacıya Verilen Disiplin Cezasının Yasal Dayanağının Anayasaya ve Hukuka Aykırı Olduğu Anayasa Mahkemesi Kararı İle Ortaya Konulduğundan Davanın Reddi Yolundaki İdare Mahkemesi Israr Kararında Hukuki İsabet Bulunmadığı )
KAMU GÖREVİNDEN ÇIKARMA CEZASI ( Davaya Konu İşleme Dayanak Oluşturan Yükseköğretim Kurumları Yönetici Öğretim Elemanı ve Memurları Disiplin Yönetmeliğinin Dayanağı Olan Kanun Hükmünün Anayasa Mahkemesi Kararıyla İptaline Karar Verilmiş Olması Nedeniyle Davaya Konu İşlemin de Yasal Dayanağı Kalmadığı )
ANAYASA MAHKEMESİ İPTAL KARARI ( Davanın Reddi Yolundaki İdare Mahkemesi Kararının Temyizen İncelenip Bozulması İstemi Henüz Karara Bağlanmadan Davacının Kamu Görevinden Çıkarma Cezası İle Cezalandırılmasına Dair Davaya Konu İşleme Dayanak Kanun Hükmünün Anayasa Mahkemesi Kararıyla İptaline Karar Verildiği - Davanın Reddi Yolundaki İdare Mahkemesi Israr Kararında Hukuki İsabet Bulunmadığı )"
IDDGK4.5.2015E. 2012/1039 K. 2015/1723"GEÇİCİ TEDBİR KARARININ İPTALİ İSTEMİ ( Davacı Şirketin Uygulamalarının 4054 S. K.'nun 6. Md. Hükmünün İhlali Niteliğinde Olduğu Yönünde Ciddi Bulguların Bulunduğu - Verilecek Nihai Karardan Önce Alınan Davaya Konu Kararın Geçici Tedbir İçin Gerekli Koşulları Taşıdığı/Geçici Tedbirin Hukuka Uygun Olduğu )
REKABET KURULU KARARI ( Davacı Şirketin Son Kullanıcılara Sunduğu Adsl Hizmeti Bakımından Fiyat Sıkıştırması Niteliğinde Çok Düşük ya da Negatif Marjlarla Çalışıyor Olduğu - Söz Konusu Uygulamaların 4054 S. K.'nun 6. Md. Hükmünün İhlali Niteliğinde Olduğu Yönünde Ciddi Bulguların Bulunduğu/Geçici Tedbirin Hukuka Uygun Olduğu )
HAKİM DURUMUN KÖTÜYE KULLANILMASI ( Davacı Şirketin Uygulamalarının Ticari Faaliyet Alanına Başka Bir Teşebbüsün Girmesine Doğrudan veya Dolaylı Olarak Engel Olunması ya da Rakiplerin Piyasadaki Faaliyetlerinin Zorlaştırılmasını Amaçlayan Eylemler Kapsamında Değerlendirilebilecek Bir Durum Olduğu )
REKABETİN KISITLANMASI ( Davacı Şirketçe Yapılan Uygulamalarla Rakiplerinin Faaliyetlerinin Zorlaştırıldığı Aynı Zamanda Bu Faaliyetlerin Pazarın Gelecekteki Olası Rekabetçi Yapısını Engelleyebileceği - Verilecek Nihai Karardan Önce Alınan Davaya Konu Kararın Geçici Tedbir İçin Gerekli Koşulları Taşıdığı )"
IDDGK4.5.2015E. 2013/3106 K. 2015/1724"TÜRK TELEKOM VE TTNET'TEN OLUŞAN EKONOMİK BÜTÜNLÜK ( Hakim Durumun Kötüye Kullanılması/Rekabet Kurulu İdari Para Cezası İptali İstemi - Toptan ve Perakende Fiyat Arasındaki Marjın Rakiplerin Perakende Pazarda Kar Elde Edemeyeceği ve Uzun Dönemde Pazarda Kalamayacağı Kadar Kısıldığı/Davanın Reddi Gerektiği )
FİYAT SIKIŞTIRMASI YOLUYLA REKABETİ İHLAL ETME ( Rekabet Kurulu İdari Para Cezası İptali İstemi - Ttnet'in Rakiplerinin Faaliyetlerini Zorlaştırmak Amacıyla Maliyetlerini Karşılayamayacak Derecede Fiyatlama Politikası İzlediği/Fiyatlama Politikasına Dair Objektif Gerekçeler de Ortaya Konulamadığı - Davanın Reddi Doğru Olduğu )
HAKİM DURUMUN KÖTÜYE KULLANILMASI ( Rekabet Kurulu İdari Para Cezası İptali İstemi - Toptan ve Perakende Fiyat Arasındaki Marjın Rakiplerin Perakende Pazarda Kar Elde Edemeyeceği ve Uzun Dönemde Pazarda Kalamayacağı Kadar Kısıldığı/Davanın Reddedileceği - Türk Telekom ve Ttnet'ten Oluşan Ekonomik Bütünlük )
REKABET KURULU İDARİ PARA CEZASININ İPTALİ İSTEMİ ( Türk Telekom be Ttnet'ten Oluşan Ekonomik Bütünlüğün Hakim Durumu Kötüye Kullanması - Şirketin Maliyetleri Karşılayamayacak Derecede Fiyatlama Politikası İzleyerek Fiyat Sıkıştırması Uyguladığı/Rekabetin İhlal Edildiği - İstemin Reddinin Onanması Gerektiği )"
IDDGK4.5.2015E. 2014/4997 K. 2015/1721"ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ ( Mecburi Hizmet Yükümlülüğünün Kaldırılması İmzalanan Taahhütname ve Kefalet Senedinin İadesi İstemi/Görevli Mahkeme - Davanın Görüm ve Çözümünün Adli Yargının Görev Alanına Girdiği )
ADLİ YARGI ( Araştırma Görevlisinin Mecburi Hizmet Yükümlülüğünün Kaldırılması İmzalanan Taahhütname ve Kefalet Senedinin İadesi İstemi - Davanın Görüm ve Çözümünün Adli Yargının Görev Alanına Girdiği/Davacının Özgür İradesiyle İmzaladığı Taahhüt ve Kefalet Senedinin İptali İsteminde İdare Hukuku Alanında Tesis Edilmiş Bir İdari İşlem Bulunmadığı )
GÖREVLİ MAHKEME / YARGI YOLU ( Araştırma Görevlisinin Mecburi Hizmet Yükümlülüğünün Kaldırılması İmzalanan Taahhütname ve Kefalet Senedinin İadesi İstemi - Davanın Görüm ve Çözümünün Adli Yargının Görev Alanına Girdiğine İlişkin Israr Kararının Onanması Gerektiği )
ÖZGÜR İRADE İLE İMZALANAN TAAHHÜTNAME VE KEFALET SENEDİ ( Araştırma Görevlisinin Mecburi Hizmet Yükümlülüğünün Kaldırılması İmzalanan Taahhütname ve Kefalet Senedinin İadesi İstemi - Davanın Görüm ve Çözümünün Adli Yargının Görev Alanına Girdiği Gerekçesiyle Davanın Görev Yönünden Reddine İlişkin Israr Kararının Doğru Olduğu )
YARGI YOLU ( Araştırma Görevlisinin Mecburi Hizmet Yükümlülüğünün Kaldırılması İmzalanan Taahhütname ve Kefalet Senedinin İadesi İstemi - Davanın Görüm ve Çözümünün Adli Yargının Görev Alanına Girdiğinin Gözetileceği/Adli Yargı )"
IDDGK4.6.2015E. 2014/1859 K. 2015/2502"ÜÇÜNCÜ KİŞİ ADINA DÜZENLENEN BAYİLİK LİSANSININ İPTALİ İSTEMİ (Uyuşmazlık Konusu Bayilik Lisansı Sahibi Kişiye Dairesince 2577 S. İdari Yargılama Usulü Kanunu'nun 31. Md. Uyarınca Dava İhbar Edilmeksizin Dava Konusu Lisansın İptaline Karar Verilmesinin İsabetsizliği)
BAYİLİK LİSANSININ İPTALİ İSTEMİ (Davanın İhbarı - Davacı Şirket Tarafından Dava Dışı Üçüncü Kişi Adına Düzenlenen Bayilik Lisansının İptali İstemiyle Açılan Davada Uyuşmazlık Konusu Bayilik Lisansı Sahibi Kişiye Dairesince 2577 S. İdari Yargılama Usulü Kanunu'nun 31. Md. Uyarınca Davanın İhbar Edileceği)
DAVANIN İHBARI (Davacı Şirket Tarafından Dava Dışı Üçüncü Kişi Adına Düzenlenen Bayilik Lisansının İptali İstemi - Uyuşmazlık Konusu Bayilik Lisansı Sahibi Kişiye Dairesince 2577 S. İdari Yargılama Usulü Kanunu'nun 31. Md. Uyarınca Dava İhbar Edilmeksizin Dava Konusu Lisansın İptaline Karar Verilmesinde Hukuki İsabet Bulunmadığı)"
IDDGK10.9.2015E. 2013/75 K. 2015/3108"EMNİYET MÜDÜRÜNÜN TERFİ ETTİRİLMEMESİNE DAİR İDARİ İŞLEMİN İPTALİ DAVASI ( Davacının Denetim Görevini Yerine Getirmediğinden Dört Ay Kısa Süreli Durdurma Cezasıyla Cezalandırıldığının Dikkate Alınması Gereği - Yerel Mahkemenin Israr Kararının Bozulacağı/İdari İşlemin Hukuka Uygun Olduğunun Kabulü Gerektiği )
DAVACININ DİSİPLİN CEZASI ALMIŞ OLMASI ( 30.06.2001 Tarihi İtibariyle Dördüncü Sınıf Emniyet Müdürü Rütbesine Terfi Ettirilen Davacının Almış Olduğu Disiplin Cezaları Sebebiyle 2006 Yılına Kadar Bir Üst Rütbeye Terfi Edemediğinin Anlaşıldığı - Birden Fazla Terfi Dönemi/Emniyet Müdürü/Terfi Ettirmeme )
DİSİPLİN CEZALARININ BİRDEN FAZLA TERFİ DÖNEMİNE SİRAYET ETMESİ ( Mümkün Olmadığı - Ancak 2006 Yılından Sonra İlçe Emniyet Müdürü Olarak Görevli İken Disiplin Kurulu Kararıyla Denetim Görevininin Yerine Getirilmediğinden 4 Ay Kısa Süreli Durdurma Cezasıyla Cezalandırıldığı Dikkate Alınması Gerektiği )
KISA SÜRELİ DURDURMA CEZASI ( 2006 Yılından Sonra İlçe Emniyet Müdürü Olarak Görevli İken Disiplin Kurulu Kararıyla Denetim Görevininin Yerine Getirilmediğinden 4 Ay Kısa Süreli Durdurma Cezasıyla Cezalandırıldığı Dikkate Alınması Gereği - Terfi Ettirilmemeye Dair İdari İşlemin İptali Davası )
DENETİM GÖREVİNİ YERİNE GETİRMEME ( Davacının Denetim Görevini Yerine Getirmediğinden Dört Ay Kısa Süreli Durdurma Cezasıyla Cezalandırıldığının Dikkate Alınması Gerektiği - Yerel Mahkemenin Israr Kararının Bozulacağı/İdari İşlemin Hukuka Uygun Olduğunun Kabulü Gerektiği/Disiplin Cezası Almış Olma/Terfi )"
IDDGK30.9.2015E. 2015/1064 "PLANLI ALANLAR TİP İMAR YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİĞİN İPTALİ İSTEMİ (Dava Konusu Yönetmelik İle Belirli Şartlara Haiz Kişilere Farklı Tanım ve Kurallara Sahip Farklı Tarihlerde Yürürlüğe Konulan Düzenlemelerden Birini Tercih Etme İmkanı Tanınmasının Bir Bölgede Aynı Kurallara Bağlı Olması Gereken Yapılaşmalarda Farklı Kuralların Uygulanmasına Yol Açacağı ve Düzensiz İmar Uygulamalarına Sebebiyet Vereceği)
EŞİT DURUMDA OLAN KİŞİLERE FARKLI HUKUK KURALLARINI TERCİH İMKANI SAĞLAYAN YÖNETMELİĞİN İPTALİ (Dava Konusu Yönetmelik Maddesinde 3194 S.K. 1. Maddesinde Belirtilen Yerleşme Yerleri İle Bu Yerlerdeki Yapılaşmaların Plan Fen Sağlık ve Çevre Şartlarına Uygun Teşekkülünü Sağlamak Amacına Aykırı Olduğu Sonucuna Varılmakla Yürütümenin Durudurulmasına Karar Verileceği)"
IDDGK30.9.2015E. 2015/2967 K. 2015/3161"DİKEY GEÇİŞ SINAVI ( Açıköğretim Programı ve Örgün Eğitim Programından Mezun Adalet Yüksek Okulu Mezunlarının Aynı Hukuksal Durumda Bulundukları - Aynı Sınava Girmelerine Rağmen Açıköğretim Adalet Önlisans Mezunları ile Örgün Eğitim Adalet Önlisans Mezunları İçin Dikey Geçiş Sınavında Ayrı Kontenjan Belirlenmesinde Hukuka Kamu Yararına Eşitlik İlkesine Uyarlık Bulunmadığı )
AÇIKÖĞRETİM ADALET ÖNLİSANS MEZUNLARI İLE ÖRGÜN ÖĞRETİM ADALET ÖNLİSANS MEZUNLARI ( Aynı Hukuksal Durumda Bulundukları - Aynı Dikey Geçiş Sınavında Ayrı Kontenjanlar Belirlenmesinin Hukuka Kamu Yararına ve Eşitlik İlkesine Uyarlı Olmadığı )"
IDDGK1.10.2015E. 2015/852 "İKİNCİ SINIF EMNİYET AMİRİNİN ÜST RÜTBEYE TERFİ ETTİRİLMEMESİ (Bir Amirin Üst Rütbeye Terfi Ettirilmesinde Kıdem ve Liyakatın İki Temel Ölçüt Olduğu - Personelin Aldığı Sicil Ödül Takdirnameler Eğitim ve Öğretimle Kazanılan Bilgi Beceri ve Davranışlar ile Geçmişte Alınan Cezalar Geçirilen ve Devam Eden Soruşturmaların Liyakatın Değerlendirilmesinde Gözetilmesi Gereken Hususlar Olduğu)
DİSİPLİN CEZASI ALAN EMNİYET AMİRİNİN TERFİSİ (Özel Hayatın Gizliliğini İhal Ederek Teknik Detay İncelemesi Yapmak Eylemi Nedeniyle Disiplin Cezası Alan Davacının Terfi Ettirilmemesinde Hukuka Aykırılık Bulunmadığı - Emniyet Personelinin Terfisinde Kıdem ve Liyakatın Esas Olduğu Liyakatın Belirlenmesinde Personelin Geçmişte Almış Olduğu Cezalar Geçirilen ve Devam Eden Soruşturmaların Dikkate Alınması Gereği)
ÖZEL HAYATIN GİZLİLİĞİNİ İHALAL EDEREK TEKNİK DETAY SORUŞTURMASI YAPAN EMNİYET PERSONELİ (Sahte Belgeler Sunularak Alınan Önleme Dinlemesi Kararıyla Mahkemelerin Yanıltılması Nedeniyle Hakkında Disiplin Soruşturması Yapılan Emniyet Personelinin Terfi Ettirilmemesinde Hukuka Aykırılık Bulunmadığı -Terfide Kıdem ve Liyakat)"
IDDGK5.10.2015E. 2014/3050 K. 2015/3200"DAVA AÇMA SÜRESİ (İdari İşlemlere Karşı Açılacak Davalarda Sürenin Yazılı Bildirimle Başlayacağı Bilidirimin Açık ve Anlaşılır Biçimde Duyrulması Şeklinde Olması Gereği - Riskli Alan İlan Edilmesi Kararının Resmi Gazetede Yayınlanmış Olmasının Dava Açma Süresinin Başlangıcı Kabul Edilemeyeceği Dava Açma Süresinin Kararın Taşınmaz Sahibine Tebliğ Edilmesiyle Birlikte Başlayacağı)
AFET RİSKİ ALTINDAKİ ALANLARIN DÖNÜŞTÜRÜLMESİ (Riskli Alan İlanı Kararınının İptali Hakkında Dava Açma Süresinin Kararın İlgilisine Tebliği ile Başlayacağı - İdari İşlemlerde Dava Açma Süresinin Başlamasında Yazılı Bildirimin Esas Olduğu Bireysel Nitelikli İşlemlere Karşı İlgililerin Bu İşlemlerin Kendilerine Yazılı Olarak Bilidirildiği Tarihten İtibaren Dava Açabilecekleri)"
IDDGK5.10.2015E. 2015/3251 K. 2015/3205"HUKUKİ YARAR ŞARTI ( İdare Meslek Odaları ve Sivil Toplum Kuruluşlarının Çevrenin Korunması ve Kirliliğin Önlenmesi ile Görevli Olduğu - Nükleer Güç Santrallerinin Çevreye Olan Etkisinin Sadece Projenin Yapılacağı Bölgeyle Sınırlı Olmadığı Daha Geniş Alanları Etkileme Özelliği Nedeniyle Ülkede Yaşayan Herkesin Dava Açmakta Hukuki Yararının Bulunduğu )
NÜKLEER GÜÇ SANTARLİ HAKKINDA VERİLEN ÇED RAPORU HAKKINDA İPTAL DAVASI ( Nükleer Güç Santrallerinin Çevreye Olan Etkisinin Sadece Projenin Yapılacağı Bölgeyle Sınırlı Olmadığı Ülkede Yaşayan Herkesin Dava Açmakta Hukuki Yararının Bulunduğu - Davacların Projenin Yapımının Planlandığı Bölgede Yaşamadığı Dolayısıyla Dava Açmakta Hukuki Yarar Şartının Gerçekleşmediğinden Bahisle Davanın Reddinin Hatalı Olduğu )"
IDDGK7.10.2015E. 2015/296 K. 2015/3274"İDARELERİN VEKİL SIFATIYLA HUKUK BİRİMİ AMİRLERİ MUHAKEMAT MÜDÜRLERİ HUKUK MÜŞAVİRLERİ VE AVUKATLAR TARAFINDAN TEMSİL EDİLDİĞİ DAVALAR ( İdare Lehine Vekalet Ücretine Hükmedileceği - Cevap Dilekçesinin Devlet Memuru Statüsünde Avukat Olarak Çalışan Bir Vekil Tarafından İmzalanmadığından Dilekçe Ekinde Vekil Listesi İbrazının Davalı İdare Lehine Vekalet Ücretine Hükmedilmesini Gerektirmeyeceği )
CEVAP DİLEKÇESİ EKİNDE VEKİL LİSTESİ İBRAZI ( Davalı İdare Tarafından Verilen Cevap Dilekçesi Memur Statüsündeki Avukat Tarafından İmzalanmadığından Avukatın Hukuki Yardımından Söz Edilemeyeceği - Avukat Tarafından İmzalanmayan Cevap Dilekçesi Ekinde Vekil Listesi İbrazının Vekalet Ücretine Hükmedilmesi İçin Yeterli Olmadığı )"
IDDGK7.10.2015E. 2015/945 "HİZMET GEREĞİ GÖREV YERİ DEĞİŞTİRİLEN KAMU GÖREVLİSİ ( Belirli ve Makul Bir Süre Öngörülmek Suretiyle Eski Görev Yerine Atanmamasının Yürütülen Hizmetin Gereği Olarak Kabul Edilebileceği - Kamu Görevlisinin Belirli Bir Hizmet Alanına Memuriyet Yaşantısı Boyunca Bir Daha Atanmamasının Ölçülülük İlkesi ve Hizmet Gereğini Aşan Bir Sonuç Doğuracağı )
GÖREV YERİ DEĞİŞTİRİLEN KAMU GÖREVLİSİNİN AYRILDIĞI HİZMET ALANINA YENİDEN ATANAMAMASI ( Yönetmelik Düzenlemesinin Ölçülülük İlkesi ve Hizmet Gereğini Aşan Bir Sonuç Doğuracağından Hukuka Uyarlı Olmadığı - Kamu Görevlisinin Belirli ve Makul Bir Süre Öngörülmek Suretiyle Eski Görev Yerine Atanmamasının Yürütülen Hizmetin Gereği )"
IDDGK12.10.2015E. 2013/466 K. 2015/3479"EĞİTİM KURUMLARI YÖNETİCİLERİ YÖNETMELİĞİNİN BAZI MADDELERİNİN İPTALİ DAVASI ( Vekalet ile Görevlendirmeye Süreklilik Kazandırılamacağı/Adaylar Arasında Eşitsizliğe Neden Olduğu - Düzenlemenin Hizmet Bölümündeki Vekaleten Görevlendirme İbarelerinin İptali Gereği/Kararın Onanacağı/Yönetmeliğin İptali/Vekalet )
YÖNETİCİLERİN ATANMALARINDA VEKALET ( Adaylar Arasında Eşitsizliğe Neden Olacak Ölçütlerin Bulunamacağı - Geçici Nitelikte Olması Gereken Vekalet Yöntemine Süreklilik Kazandırılamacağı/Vekaletin Kısa Süreli Bir Uygulama Olması Gerektiği/Adaylar Arasında Eşitsizliğe Yol Açılamayacağının Kabulü Gerektiği/İptal )
VEKALET İLE ATAMANIN KISA SÜRELİ BİR UYGULAMA OLDUĞU ( Geçici Nitelikte Olması Gereken Vekalet Yöntemine Süreklilik Kazandırılamacağı/Vekaletin Kısa Süreli Bir Uygulama Olması Gereği - 657 S.K. Aynı Kurum İçinde Geçici Görevlendirmeye Dair Düzenleme Bulunmadığı/Adaylar Arasında Eşitliğin Bozulamacağı/Eşitlik )
ADAYLAR ARASINDA EŞİTSİZLİĞE NEDEN OLUNAMAYACAĞI ( Yönetmeliğin Bazı Maddelerinin Kamu Yararı ve Hizmet Gereklerine Aykırı Olduğu - Kararın Onanacağı )
KARİYER VE LİYAKAT İLKELERİ ( Devlet Memurlarına Yaptıkları Hizmetler İçin Lüzumlu ve Yetişme Şartlarına Uygun Şekilde Sınıfları İçinde En Yüksek Derecelere Kadar İlerleme İmkanı Sağlanacağı - Kamu Görevlerine Girmeyi Sınıflar İçinde İlerleme ve Yükselmeyi Görevin Sona Erdirilmesini Yeterlik Sistemine Dayandırılacağı )"
IDDGK15.10.2015E. 2014/1311 K. 2015/3497"HAZİNEYE AİT TAŞINMAZIN FUZULİ İŞGALİ ( Taşınmazın Mevkii Kullanım Şekli Elde Edilen Gelir Altyapı Ulaşım Kolaylığı Gibi Faktörler Dikkate Alınarak Emsal Olacak Yerlerin Kira Gelirleri Esas Alınarak Ecrimisil Takdir Edilmesi Gereği - Ecrimisil Takdiri İçin Hazinenin Zarara Uğraması veya Şagilin Kusurlu Olmasının Aranmayacağı )
HAZİNE TAŞINMAZININ FUZULİ İŞGALİ NEDENİYLE ECRİMİSİL ( Tayin ve Takdiri İçin Hazinenin Zarara Uğraması veya Şagilin Kusurlu Olmasının Gerekmediği - Ecrimisil Bedelinin Elde Edilen Gelir Altyapı Ulaşım Kolaylığı Gibi Faktörler Dikkate Alınarak Belirlenmesi Gereği )"
IDDGK15.10.2015E. 2014/2726 K. 2015/3542"YAN DAL UZMANLIK EĞİTİMİ GİRİŞ SINAVI (Puanı Eşit Olan Adaylar Arasından Yapılacak Seçimde Bilimsel ve Objektif Ölçütler Yerine Kişilerin İradelerine Bağlı Olmayan ve Herhangi Bir Bilgi Düzeyini Ölçmeyen Yaş Esasının Getirilmesinin Hukuka Aykırı Olduğu - Yönetmelik Hükümlerinin İptali İstemi)
KAMU YARARI (Bir Uzmanlık Yan Dalına Seçilecek Hekimin Niteliği Mesleğin Kamu ve Kişi Yararına Geliştirilmesi İle İnsan Sağlığı Açısından Büyük Önem Taşıdığı - Eşit Puan Halinde Yaş Esasının Getirilmesinde Kamu Yararı ve Hizmet Gereklerine Uyarlık Bulunmadığı)
HİZMET GEREKLERİ (Yönetmelik Hükümlerinin İptali - Yan Dal Uzmanlık Eğitimi Mesleki Bilim Sınav Puanı Eşit Olan Adaylar Arasından Yapılacak Seçimde Kişilerin İradelerine Bağlı Olmayan ve Herhangi Bir Bilgi Düzeyini Ölçmeyen Yaş Esasının Getirilmesinde Hizmet Gereklerine Uyarlık Bulunmadığının Gözetilmesi Gerektiği)
YÖNETMELİK HÜKÜMLERİNİN İPTALİ İSTEMİ (Yan Dal Uzmanlık Eğitimi Mesleki Bilim Sınav Puanı Eşit Olan Adaylar Arasından Yapılacak Seçimde Bilimsel ve Objektif Ölçütler Yerine Kişilerin İradelerine Bağlı Olmayan ve Herhangi Bir Bilgi Düzeyini Ölçmeyen Yaş Esasının Getirilmesinde Kamu Yararı ve Hizmet Gereklerine Uyarlık Bulunmadığı)"
IDDGK15.10.2015E. 2014/671 K. 2015/3505"BİLİRKİŞİ ÜCRETİNİN YATIRILMAMASI NEDENİYLE DAVANIN REDDİ ( Uyuşmazlığın Çözümü Mahallinde Keşif ve Bilirkişi İncelemesi Yaptırılmasını Zorunlu Kıldığından Keşif Avansının Yargılama Sonucu Haksız Çıkan Taraftan Alınmak Şartıyla Davalı İdareden İstenmesi Gereği - İdarenin de Keşif Avansını Yatırmaması Halinde Hazineden Ödenmesi İstenerek Mahallinde Keşif ve Bilirkişi İncelemesi Yaptırılması Gereği )
KEŞİF AVANSININ DAVALI İDARECE YATIRILMASI ( Keşif ve Bilirkişi Avansının Verilen Sürelerde Davacı Tarafından Yatırılmaması Nedeniyle Davanın Reddinin Hatalı Olduğu - Uyuşmazlığın Çözümü Mahallinde Keşif ve Bilirkişi İncelemesini Zorunlu Kıldığından İstenen Avansın Yargılama Soncunda Haksız Çıkan Taraftan Alınmak Üzere Davalı İdarece Yatırılması Yatırmaması Halinde ise Hazineden İstenerek Keşif ve Bilirkişi İncelemesi Yaptırılması Gereği )"
IDDGK15.10.2015E. 2014/806 K. 2015/3509"DAVA AÇMA SÜRESİ (Özel Kanunlarında Ayrı Süre Gösterilmeyen Hallerde 60 Gün Olduğu - Anayasal Güvenceye Sahip Mülkiyete Dair İmar Uygulamaları Sonucunda Uğranılan Mağduriyetin Giderilmesine İlişkin Her Zaman İşlem Tesisi İçin Başvurulabileceği Yapılan Her Yeni Başvuru Üzerine Tesis Edilen İşlem Hakkında Süresinde Dava Açılabileceği)
İMAR UYGULAMASI SONUCU UĞRANILAN MAĞDURİYETİN GİDERİLMESİNE İLİŞKİN İŞLEMİN İPTALİ DAVASI (Mülkiyet Hakkının Anayasal Bir Hak Olduğu Mülkiyet Hakkına Dayalı Olarak Her Zaman İşlem Tesisi Talebiyle İdareye Başvurulabileceği - Mülkiyet Hakkının Kullanılması Konusunda Gerekli İşlemin Gerçekleştirilmesi İçin Yapılan Başvuru Üzerine İdarece Tesis Edilecek İşlem Hakkında Dava Açma Süresinde Dava Açılabileceği)"
IDDGK15.10.2015E. 2015/3273 K. 2015/3496"ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ KURULMASI AMACIYLA KAMULAŞTIRMA ( Organize Sanayi Bölgeleri Dışındaki Mevcut Planlı Sanayi Alanların Sanayi Yatırımlarına İzin Verilebilmesi %75'lik Doluluk Şartının Oluşması - Organiye Sanayi Bölgesine Yönelik Kamulaştırma İşlemleri Yapılmadan Önce Alana Dair Planların Yapılması Gereği )
ACELE KAMULAŞTIRMA ( Organiye Sanayi Bölgesine Yönelik Kamulaştırma İşlemleri Yapılmadan Önce Alana Dair Planların Yapılması Gereği - Korunması Birinci Derece Öncelikli Tarım Toprağı Vasfındaki Taşınmazın Tarımsal Amaç Dışı Kullanımı )"
IDDGK15.10.2015E. 2015/3278 K. 2015/3527"ACELE KAMULAŞTIRMA ( İkisi Milli Müdafaa Mükellefiyeti Kanununun Uygulanmasında Yurt Savunmasının Gerekli Kıldığı Hallerde Diğeri ise Kamu Yararı ve Düzeninin Gerekli Kıldığı Hallerde Bakanlar Kurulu Tarafından Acale Olduğu Kararlaştırılan Durumlarda Acele Kamulaştırma Yapılabileceği - Metro Yapımı İçin Metro İstasyon Alanında Kalan Taşınmazın Acele Kamulaştırılması Yönündeki Bakanlar Kurulu Kararında Hukuka Aykırılık Bulunmadığı )
METRO İSTASYON VE VİYADÜK ALANANIDA KALAN TAŞINMAZ ( İmar Planlarında Öngörülen Amaç ile Özel Onaylı Ulaşım Projesi Kapsamında Kamu Yararı Amacı Taşıyan Metro Hattı Yoluyla Toplu Taşıma Yatırmının Gerçekleştirilmesi - Acele Kamulaştırma Yoluna Başvurulması Koşullarının Gereçekleşmesi Karşısında Bakanlar Kurulunun Acele Kamulaştırma Kararının Hukuka Uyarlı Olduğu )"
IDDGK15.10.2015E. 2015/3346 K. 2015/3526"İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİNİN İPTALİ İSTEMİ ( Planlama Bölgesini Şehircilik ve Çevre Yönlerinden Etkileyecek Nitelikte Bulunan Plana Karşı Açılan Davada Davacı Sendikanın Subjektif Ehliyetinin "Menfaat Koşulunun" Bulunduğu - Derince Limanı İmar Planı Değişikliği )
SENDİKANIN SUBJEKTİF DAVA EHLİYETİ ( Derince Limanı İmar Planı Değişikliğinin İptali Davası - Planlama Bölgesini Şehircilik ve Çevre Yönlerinden Etkileyecek Nitelikte Bulunan Plana Karşı Açılan Davada Davacı Sendikanın Subjektif Ehliyetinin "Menfaat Koşulunun" Bulunduğu )
SENDİKANIN AMAÇLARI ( Tüzüğünde Yaşanabilir ve Sağlıklı Bir Toplum İçin Ekolojik Dengeye Sahip Çıkmak ve Ulusal ve Uluslararası Düzeyde Çevre Sağlığının Geliştirilmesi de Yer Aldığı - Liman İmar Planı Değişikliğinin İptali Davasında Subjektif Ehliyetinin "Menfaat Koşulunun" Var Olduğu )"
IDDGK15.10.2015E. 2015/3504 K. 2015/3586"TEMYİZ DİLEKÇESİ VERİLİRKEN HARÇ VE GİDERLERİN TAMAMININ ÖDENMİŞ OLMASI GEREKTİĞİ (Mahkeme veya Danıştay Daire Başkanı Tarafından Verilecek 15 Günlük Sürede Tamamlanması Aksi Halde Temyizden Vazgeçilmiş Sayılacağının Yazılı Olarak Bildirileceği - Tebliğe Rağmen Gereğinin Yerine Getirilmediği/Temyiz İsteminde Bulunulmamış Sayılmasına Karar Verilmesi Doğru Olduğu)
TEMYİZ İSTEMİNDE BULUNULMAMIŞ SAYILMA (Temyiz Dilekçesi Verilirken Gerekli Harç ve Giderlerin Tamamının Ödenmemiş Olması Halinde Mahkeme veya Danıştay Daire Başkanı Tarafından Verilecek 15 Günlük Sürede Tamamlanması Aksi Halde Temyizden Vazgeçilmiş Sayılacağının Yazılı Olarak Bildirileceği - Tebliğe Rağmen Gereğinin Yerine Getirilmemesi)"
IDDGK19.10.2015E. 2013/1467 K. 2015/3598"BELLİ BRANŞLARA ATAMALARDA O BRANŞA EN UYGUN YÜKSEK ÖĞRENİM PROGRAMINDAN MEZUN OLANLARI ATAMA (Gerekli Düzenlemeleri Yapmak Konusunda Kamu Yararı ve Hizmet Gerekleri ile Sınırlı Olmak Üzere İdarenin Takdir Hakkının Bulunduğu - Davacının Mezun Olduğu Bölümün Talim Terbiye Kurulu Kararı ile Atanabilecek Okullar Arasında Sayılmamasında Hukuka Aykırılık Bulunmadığı)
EĞİTİM BİLİMLERİ BÖLÜMÜ EĞİTİM PROGRAMLARI VE ÖĞRETİM PROGRAMI (Talim Terbiye Kurulu Kararı ile Atamaya Esas Alanı Rehber Öğretmenlik Olanların Mezun Olduğu Yüksek Öğretim Programları Arasında Sayılmaması - Eğitim Hizmetlerini Yürütmekle Görevli İdarenin Düzenlemeler Yaparak Öğretmenlik Mesleğine Atanacak Öğretmenlerin Mezun Oldukları Branşlarına Atabilecekleri Okulları Belirlemeye Yetkili Olduğu)"
IDDGK21.10.2015E. 2013/4868 K. 2015/3642"ÇALIŞMA ÖZGÜRLÜĞÜNÜN ENGELLENMESİ ( Sınırlamanın Ancak Yasayla Yapılabileceği/Kamu Kurum ve Kuruluşlarının Sürekli ve Geçici İşçi İhtiyaçlarının Öncelikle Yerel Düzeyde Karşılanmasına İlişkin Dava Konusu Yönetmelikte Yer Alan Düzenlemeler İle Bu Düzenlemeler Uyarınca Davacının İkamet Ettiği İl Haricinde Başka Bir İl Kapsamında Verilen İşçi Alımı İlanına Yaptığı Başvurunun Reddine İlişkin İşlemin İkamet Edilen İlin Sınırları Dışında Başka İl ve İlçeler Düzeyinde Verilen İş İlanlarına Başvuruya Engel Oluşturduğu )
İŞÇİ ALIMINA İLİŞKİN YAPILAN BAŞVURUNUN İKAMET ADRESİNİNİ İLAN İÇİN UYGUN OLMAMASI NEDENİ İLE REDDİ İŞLEMİ ( Dava Konusu Yönetmelikte Yer Alan Düzenlemeler Uyarınca Davacının İkamet Ettiği İl Haricinde Başka Bir İl Kapsamında Verilen İşçi Alımı İlanına Yaptığı Başvurunun Reddine İlişkin İşlemin İkamet Edilen İlin Sınırları Dışında Başka İl ve İlçeler Düzeyinde Verilen İş İlanlarına Başvuruya Engel Oluşturması Nedeniyle Çalışma Özgürlüğünü Sınırlayıcı Nitelikte Olduğu )
İDARİ İŞLEMİN İŞ İLANINA BAŞVURUYA ENGEL OLUŞTURMASI ( Anayasa'nın 13'üncü Maddesi Uyarınca Çalışma Özgürlüğüne Yönelik Sınırlamanın Ancak Yasayla Yapılabileceği/Dava Konusu Yönetmelikte Yer Alan Düzenlemeler Uyarınca Davacının İkamet Ettiği İl Haricinde Başka Bir İl Kapsamında Verilen İşçi Alımı İlanına Yaptığı Başvurunun Reddi İşleminin İkamet Edilen İlin Sınırları Dışında Başka İl ve İlçeler Düzeyinde Verilen İş İlanlarına Başvuruya Engel Oluşturmasının Çalışma Özgürlüğünü Sınırlayıcı Nitelikte Olduğu )"
IDDGK21.10.2015E. 2015/3847 K. 2015/3655"ADLİ YARDIM TALEBİ (Asliye Hukuk Hakimliğince Adli Yardım Talebi Bulunan Davacının Harç ve Posta Ücreti Yatırılmadığı Gerekçesiyle Dilekçesinin Kayda Alınmamasının Usul Hükümlerine Aykırı Olduğu - Dosyayı Çözümlemekle Görevli İdare Mahkemesinin Adli Yardım Talebi Hakkında Karar Vermesi Gerektiği)
ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ MUHABERESİYLE İDARİ YARGIDA DAVA AÇILMASI (Adli Yadım Talebi Hakkında Karar Verme Yetkisinin İdare Mahkemesine Ait Olduğu Asliye Hukuk Mahkemesine Ait Olmadığı - Davacının Eksik Harcı ve Posta Ücretini Tamamlamadığından Bahisle Asliye Hukuk Hakimliğinin Dilekçeyi Kayda Almama Yetkisi Bulunmadığı)
EKSİK HARÇ VE POSTA ÜCRETİ NEDENİYLE DİLEKÇENİN KAYDA ALINMAMASI (İdare Mahkemesinde Açılmak Üzere Asliye Hukuk Mahkemesine Verilen Dilekçenin Harç ve Posta Ücreti Tamamlanmadığından Bahisle Asliye Hukuk Hakimliğince Kayda Alınmamasının Hatalı Olduğu - Usul Hükümlerinin Yanlış Uygulanmasının Sorumluluğunun Davacıya Yüklenemeyeceği)"
IDDGK26.10.2015E. 2013/1713 K. 2015/3762"İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ İŞLEMİNİN İPTALİ İSTEMİ (Öngörülemeyen Hastalık Hali İçin İzin Süresinin Otuz Günle Sınırlandırılması Yolunda Kurallar Getiren Düzenlemelerde ve Buna Dayalı Olarak Tesis Edilen Bireysel İşlemde 657 Sayılı Kanunda Yer Alan ve Farklı Düzenlemeyi İçeren Hastalık İznine Dair Hükümlere Uyarlık Bulunmadığı)
HASTALIK İZNİ (İnsan Sağlığı ve Çalışma Verimi Bakımından En Önemli Mazeretlerden Olan Aynı Zamanda Öngörülemeyen Hastalık Hali İçin İzin Süresinin Otuz Günle Sınırlandırılması Yolunda Kurallar Getiren Düzenlemelerde 657 Sayılı Kanunda Yer Alan ve Farklı Düzenlemeyi İçeren Hastalık İznine Dair Hükümlere Uyarlık Bulunmadığı)
SAĞLIK KURULU RAPORU (Davacının Tam Teşekküllü Bir Hastaneye Sevki Sonucu Rahatsızlığının Öğretmenlik Yapmasına Engel Olduğu Yolunda Bir Sağlık Kurulu Raporu Alınması Halinde Sözleşmenin Yenilenmemesi Sebebiyle Mahrum Kalınan Mali ve Özlük Haklarının Davacıya Ödenmesine Karar Verilmesinin İsabetli Olduğu)
SÖZLEŞMELİ ÖĞRETMENLİK (Rahatsızlığının Öğretmenliğe Engel Olduğu Yolunda Sağlık Kurulu Raporu Alınması Halinde Davacının Hizmet Sözleşmesinin Yenilenmeyeceği - Sözleşmenin Yenilenmemesi Sebebiyle Mahrum Kalınan Mali ve Özlük Haklarının Dava Tarihinden İtibaren Yasal Faizi İle Davacıya Ödenmesinin Hukuka Uygun Olduğu)"
IDDGK3.11.2015E. 2013/1613 K. 2015/3819"TERFİ EDEN EMNİYET AMİRİ HAKKINDA VERİLEN VE PARAYA ÇEVRİLEREK ERTELENEN MAHKUMİYET KARARI ( Beş Yıllık Bekleme Süresi İçerisinde Başka Bir Cürüm İşlenmemesi Nedeniyle Vaki Sayılmamış Hale Geldiği - Alınan Ceza Süresi Kadar Rütbe Terfiini Geri Bırakma Müeyyidesini Beş Yıllık Deneme Süresi İçerisinde Uygulamayan İdarenin Alınan Mahkumiyet Kadar Rütbe Terfiinin Geri Bırakılmasında Hukuka Uyarlık Bulunmadığı )
RÜTBE TERFİİNİN GERİ BIRAKILMASI ( Paraya Çevrilerek Ertelenen Mahkumiyetin Bekleme Süresi İçinde Başka Suç İşlenmemesi Nedeniyle İşlenmemiş Sayılmış Hale Geldiği - Terfiin Geri Bırakılması Müeyyidesini Deneme Süresi İçinde Uygulamayan İdarenin İşleminin Hukuka Uyarlı Olmadığı )"
IDDGK9.11.2015E. 2014/512 K. 2015/4035"MÜFETTİŞİN BAŞKA BİR YERE UZMAN OLARAK ATANMASINA DAİR İDARİ İŞLEMİN İPTALİ DAVASI ( Davacı Hakkındaki Disiplin Soruşturmasındaki İlkeler ile Atama İşleminde İdarece Kullanılan Takdir Yetkisinin Yargısal Denetimine Esas Alınan İlkelerin Farklı Olduğunun Yerel Mahkemece Gözetilmesi Gerektiği )
İDARENİN TAKDİR HAKKINI KULLANMASI İLE DİSİPLİN YARGILAMASININ FARKLI OLDUĞU ( Davacının Eyleminin Müfettişlikten Alınacak Düzeyde Olduğunun Kabulü )
DİSİPLİN YÖNÜNDEN YAPTIRIM GEREKTİRMEYEN EYLEM ( Davacının Yürüttüğü Görev Bakımından İdarece Farklı Bir Değerlendirme Yapılabileceği - Davacı Hakkındaki Disiplin Soruşturmasındaki İlkeler ile Atama İşleminde İdarece Kullanılan Takdir Yetkisinin Yargısal Denetimine Esas Alınan İlkelerin Farklı Olduğu )
GÖREVİNİ YÜTÜRMEDE YETERLİLİK ( Davava Konu Eylem Nedeniyle Davacının Müfettişlik Görevinden Alınmasının Hukuka Uygun Olduğunun Gözetilmesi Gereği )
MÜFETTİŞ GÖREVİNDEN ALINMAYA İLİŞKİN EYLEM ( Görev Yaptığı Birimin Başkanının Makam Odasına Girmek Suretiyle Başkanı Görevden Uzaklaştırmak İsteyen Başmüfettişin Eylemine İştirak Eden ve Makamından Ayrılmayan Teftiş Kurulu Başkanı Hakkında Tutulan Tutanağı İmzalayan Davacının Bu Eyleminin Müfettişlik Görevinden Alınmasını Gerektirecek Ölçüde Olduğu )"
IDDGK9.11.2015E. 2015/1153 "HİZMET GEREĞİ GÖREV YERİ DEĞİŞTİRİLEN MEMUR ( Yönetmelikte Yapılan Hizmet Gereği Başka Bir Hizmet Alanına veya Bölgesinde Atanan Memurların Kurumların Özel Yönetmeliklerinde Belirlenecek İstisnalar Dışında Ayrıldığı Hizmet Alanına Atanmayacağına Dair Düzenleme - Memurun Aynı Hizmet Alanına Memuriyet Hayatı Boyunca Bir Daha Atanamayacağı Sonucunu Doğuracağı )
MEMURUN AYRILDIĞI HİZMET ALANINA ATANMAMASI ( Devlet Memurlarının Yer Değiştirmesi Suretiyle Atanmalarına İlişkin Yönetmelikte Yapılan Değişiklik Hakkında Yürütmenin Durdurulması Kararı - Yönetmelikte Yapılan Düzenleme ile Memurun Yaşantısı Boyunca Bir Daha Atanmaması Durumu Ölçülülük İlkesine Aykırı Olduğu )"
IDDGK11.11.2015E. 2013/3365 K. 2015/4059"ASKERLİK GÖREVİNİ YAPARKEN VAZİFE MALULLÜĞÜ AYLIĞI BAĞLANMASI ( İdari İşlemin Askeri Gereklere Askeri Usul ve Yönteme ve Askeri Hizmete Göre Tesis Edilmiş Olması Halinde İşlemin Askeri İşlem Olduğunun Kabulü Gereği - Vazife Malullüğü Aylığı Bağlanması İsteminin Reddi İşlemi Askeri İşlem Olmadığından Askeri Hizmete Dair Bulunmayan İdari İşlemin İptali İstemiyle Açılan Davanın İdari Yargının Görevinde Olduğu )
ASKERİ HİZMETE İLİŞKİN İŞLEM ( İdarenin Bir Asker Kişinin Askerlik Yeterlik ve Yeteneklerinin Tutum ve Davranışlarının Asker Kişi Olmaktan Kaynaklanan Hak ve Ödevlerinin Askeri Kural ve Gerekler Göz Önüne Alınarak Tesis Edilen İşlemler Olduğu - Asker Kişinin Vazife Malulü Aylığı Bağlanması İsteminin Reddi İşleminin Askeri İşlem Olmadığı )"
IDDGK11.11.2015E. 2013/5091 K. 2015/4073"SÖZLEŞMELİ ÖĞRETMENİN EŞ DURUM NEDENİYLE NAKLEN ATAMASI ( İl İçinden Özür Durumuna Bağlı Olarak Yer Değiştirme İsteminde Bulunan Sözleşmeli Personel ile İl Dışındaki Personelin Aynı Koşullarda Değerlendirilmemesi Gereği - İl İçindeki Sözleşmeli Personelin İşgal Ettiği Pozisyonun Aynı İl İçinde Farklı Bir Okulda Kullanılabileceğinin Göz Önünde Bulundurulması Gereği )
İL İÇİNDE YER DEĞİŞTİRME ( 4/B Kapsamında Sözleşmeli Öğretmenin Eş Durumu Özrüne Dayalı Naklen Atama İstemi - İl İçindeki Naklen Atama İstemi ile İl Dışındaki Personelin Aynı Koşullarda Değerlendirilemeyeceği Hizmet Puanı Sıralaması Esas Alınarak Atama İsteminin Reddinde Hukuka Uyarlık Bulunmadığı )"
IDDGK12.11.2015E. 2015/1118 "KORUNMASI GEREKLİ TAŞINMAZ KÜLTÜR VARLIKLARININ YAPI ESASLARI VE DENETİMİ (Yönetmeliğin Bakım İzni Veren Düzenlemesinin Yapının Kendine Özgü Koşullarına Göre Sadece Yaşamını Sürdürmeyi Amaçlayan Mimari Ögelerde Deişiklik Yapılmasını Gerektirmeyen Tamir ve Tadilat İmkanı Verdiği - Yönetmeliğin Bakım İmkanı Veren Düzenlemesinin Tamir ve Tadilat İfadesinin Eklenmesinin Kanunun Düzenleme Amacına Uyarlı Olmadığı)
BAKIM İFADESİNİN TAMİR VE TADİLAT İLE DEĞİŞTİRİLMESİ (Korunması Gerekli Taşınmaz Kültür Varlıklarının Yapı Esasları ve Denetimi Düzenlemisinde Yer Alan Bakım İfadesinin Yapının Yaşımını Sürdürmeye Yönelik Olduğu - Yönetmeliğin Bakım İfadesinin Tamir ve Tadilat İfadesiyle Değiştirilmesinin Koruma ve Korunma Tanımına Aykırı Olduğu Hukuka Uyarlı Olmadığı)"
IDDGK12.11.2015E. 2015/3121 K. 2015/4110"SEVİYE BELİRLEME SINAVINA GİREMEYEN KIZ ÇOCUĞU HAKKINDA AÇILAN İPTAL DAVASI (Davacının Kızının Trafik Kazası Sonucu Beyin Travması Geçirdiği ve Yoğun Bakıma Alındığı - Süreğen Hastalık Durumu Bulunmadığı/Mücbir Sebep Nedeniyle Sınava Giremeyen Öğrenciler Hakkındaki Düzenlemenin Dikkate Alınması Gereği)
TRAFİK KAZASI SEBEBİYLE MÜCBİR SEBEP (Dava Konusu Yönerge ve Kılavuz Maddelerinde, Davacının Kızının Durumu ve Benzeri Mücbir Sebepler Nedeniyle Sınava Girmesi Hiç Bir Şekilde Mümkün Olmayanların Durumu Gözetilerek İdarece Sonuca Ulaşılması Gereği - O Yıla Ait En Düşük Seviye Belirleme Puanı/Süreğen Hastalık
SÜREĞEN HASTALIK NİTELİĞİ BULUNMADIĞI (Mücbir Sebep Bulunduğu - Dava Konusu Yönerge ve Kılavuz Maddelerinde, Davacının Kızının Durumu ve Benzeri Mücbir Sebepler Nedeniyle Sınava Girmesi Hiç Bir Şekilde Mümkün Olmayanların Durumu Gözetilerek İdarece Sonuca Ulaşılması Gerektiği/Seviye Belirleme Sınav Puanı)
SEVİYE BELİRLEME SINAV PUANI (Herhangi Bir Sebeple Seviye Belirleme Sınavına Katılmayan Öğrencinin Seviye Belirleme Sınavı Puanının O Yıla Ait En Düşük Seviye Belirleme Sınavı Puanı Olacağı Şeklindeki Düzenlemenin Davacının Kızının Mücbir Sebebi Gözetilerek Uygulanamacağının Kabulü - Beyin Travması ve Koma)
TRAFİK KAZASINDA BEYİN TRAVMASI GEÇİRİLMESİ (Öğrencinin Mücbir Sebeple Sınava Giremediğinin Kabulü - Genel Olarak Sınava Katılmayan Tüm Öğrenciler İçin Uygulanan Ortaöğretim Kurumlarına Geçiş Yönergesinin İlgili Hükmünün Davacının Kızı Hakkında da Uygulanmasının Hakkaniyete Uygun Olmadığının Gözetileceği)"
IDDGK18.11.2015E. 2014/3376 K. 2015/4203"KURUMLARARASI NAKLEN ATAMA ( Kamu Görevlilerinin Özel Koşullarına Göre Verimliliklerinin En Yüksek Olduğu ve Hizmetlerinden En Yüksek Oranda Yararlanılacak Biçimde Çalıştırılmalarının Kamu Yararına Uygun Olduğu - İnşaat Teknikeri Olan Davacının Atanmak İstediği Kurumda Öğrenimine Uygun Bir Kadroya Atanma Olanağı Bulunduğundan Atamaya Muvafakat Edilmemesinde Hukuka Uyarlık Bulunmadığı )
NAKLEN ATAMAYA MUVAFAKAT ETMEME ( Ceza İnfaz Kurumunda Koruma Memuru Olarak Görev Yapan Davacının Eğitimini Tamamladığından Başka Kuruma Atanmaya Muvafakat Edilmesi - Davacının Eğitimine Uygun Kadroda Çalışması Kamu Yararı Amacına Uygun Olduğundan Eğitimine Uygun Kadroya Atanma Olanağı Bulunan Kuruma Naklen Atanmasına Muvafakat Edilmemesinde Hukuka Uyarlık Bulunmadığı )"
IDDGK18.11.2015E. 2015/1215 "HESAP İŞLETİM ÜCRETİNİN TÜKETİCİDEN ALINAMAMASI ( Davalı İdarenin Savunmasında Hesabın İşletilmesinden Kaynaklanan Bir Ücret Olarak Hesaba İlişkin Muhasebe Kayıtlarının Yapılması Kontrolü ve Sürdürülmesinden Kaynaklanan Masraflar Olduğunun Belirtildiği - Yönetmelikte İse Finansal Tüketicinin Hesap Sayısına Bağlı Olmaksızın Müşteri Bazında Tahakkuk ve Tahsil Edileceğinin Belirtildiği/Hesap İşletim Ücreti Alınmasını Öngören Düzenlemeler 6502 S.K. ve Yerleşik Yargıtay İçtihatlarına Aykırılık Teşkil Ettiğinden Tüketiciden Hesap İşletim Ücreti İstenemeyeceği )
FİNANSAL TÜKETİCİDEN ALINACAK ÜCRETLERE İLİŞKİN USUL VE ESASLAR HAKKINDA YÖNETMELİKTE YER ALAN HESAP İŞLETİM ÜCRETİNE İLİŞKİN YÜRÜTMEYİ DURDURMA KARARI ( Hesap İşletim Ücretinin Hesap Sayısı Hesabın Tutarı Hesaptaki İşlem Sayısı Gibi Hususlar Dikkate Alınmaksızın Sadece Müşteri Bazında Alındığı - Hesaba İlişkin Muhasebe Kayıtlarının Yapılması Kontrolü ve Sürdürülmesinden Kaynaklanan Masraflar Olduğundan Bahsedilemeyeceği/6502 S.K. ve Yerleşik Yargıtay İçtihatlarına Aykırılık Teşkil EttiğindenTüketiciden Hesap İşletim Ücreti İstenmemesi Gerektiği )
HESAP İŞLETİM ÜCRETİNİN MÜŞTERİ BAZINDA ALINMASI ( Hesaba İlişkin Muhasebe Kayıtlarının Yapılması Kontrolü ve Sürdürülmesinden Kaynaklanan Masraflar Olduğundan Bahsedilemeyeceği - Tüketiciden Hesap İşletim Ücreti İstenemeyeceği )
KREDİ VEREN KURULUŞLARIN TÜKETİCİLERDEN İSTEYEBİLECEĞİ MASRAFLAR ( Kredi Veren Kuruluşların Tüketicilerden Sadece Zorunlu Makul ve Belgelendirilebilen Masrafları İsteyebileceği - Kendi Menfaati Doğrultusunda Yapmış Olduğu Masraflar İçin Ek Bir Talepte Bulunamayacağı ) "
IDDGK19.11.2015E. 2014/192 K. 2015/4208"DESTEKTEN YOKSUN KALMA TAZMİNATI ( Destek Tazminatının Destek Alma Yaşı ile Sınırlı Olduğu Davacının Destek Alma Yaşından Sonra Ölenin Desteğine Muhtaç Olduğunu Kanıtlaması Gereği - Anne ve Babasından Destek Alma Yaşını Geçen 28 Yaşındaki Davacının Annesinin Desteğine Muhtaç Olduğunu Kanıtlayıcı Bir Bilgi ve Belge Sunmadığından Destek Tazminatına Hükmedilmesi Olanağı Bulunmadığı )
DESTEK ALMA YAŞINI GEÇME ( Destek Tazminatı ile Karşılanması Gereken Zararın Desteğin Sağlayacağı Yardımların Toplamı Olduğu - Davacının Annesinin Ölümü Nedeniyle Muhtemel Destek Kaybının Herhangi Bir Kanıta İhtiyaç Duymadan İdarece Karşılanacağı Davacının Destek Yaşını Geçmesi Halinde ise Ölenin Desteğine Muhtaç Olduğunu Kanıtlaması Gereği )"
IDDGK26.11.2015E. 2015/4168 K. 2015/4502"DANIŞTAY TARAFINDAN VERİLEN GÖREVSİZLİK KARARI ( Mahkemeye Yetki veya Görev Uyuşmalığı Çıkarılması Yetkisi Tanıyan Bir Hüküm Olmadığı Görevsizlik Hakkında Nihai Kararı Verme Yetkisini Danıştaya Ait Olduğu - Dosyanın Gönderildiği Mahkemenin Kendisini Görevsiz veya Yetkisi Görmesi Halinde İlk Yerel Mahkeme Arasındaki Yetki ve Görev Uyuşmazlığının Bağlı Oldukları Bölge İdare Mahkemesince Çözüleceği )
DANIŞTAY TARAFINDAN GÖREVSİZLİK VEYA YETKİSİZİLİK NEDENİYLE VERİLEN GÖNDERME KARARI ( Yerel Mahkeme Bakımından Bağlayıcı Olduğu Yerel Mahkemenin Danıştaya Karşı Görevsizlik Kararı Veremeyeceği - Yerel İki Mahkeme Arasındaki Yetkisizlik veya Görevsizlik Uyuşmazlığının Aynı Bölge İçinde Olması Halinde Bağlı Oldukları Bölge İdare Mehkemesince Farklı Bölgelere Bağlı Olması Halinde Danıştay Tarafından Karara Bağlanacağı )"
IDDGK2.12.2015E. 2014/5582 K. 2015/4717"YOL ALT YAPI BEDELİNİN ÖDENMESİ ( Tahakkuk İşlemi Yargı Kararıyla İptal Edildiğinden Yol Altyapı Bedeli İçin Tapu Kaydına Haciz Konulmasında Hukuka Uyarlık Bulunmadığı - Yol Altyapı Bedelinin Amme Alacaklarının Tahsili Usulü Hakkında Kanun Kapsamında Tahsili )
İDARECE TAPU KAYDINA KONULAN HACZİN KALDIRILMASI ( Yol Altyapı Bedeli - Uyuşmazlık Konusu Yol Altyapı Bedeli Tahakkuk İşlemi Yargı Kararıyla İptal Edildiğinden Dayanağı Kalmayan Haciz Şerhi Konulmasına Dair İşlemde Hukuka Uyarlık Bulunmadığı )"
IDDGK7.12.2015E. 2015/3175 K. 2015/4797"POLİS MESLEK YÜKSEK OKULU ÖĞRENCİSİ (Okulla İlişiğinin Kesilmesine İlişkin Polis Akademisi Başkanlığı İşleminin İptaline Karar Verilmesi İstemi - Yapılan Yönetmelik Değişikliği İle Davacı Hakkında Tesis Edilen İşlemin Gerekçesi Hukuki Olarak Ortadan Kalkmış Bulunduğundan Davacının Okulla İlişiğinin Kesilmesine İlişkin İşlemde Hukuka Uyarlık Bulunmadığı)
İLİŞİK KESME (Davacının Okulla İlişiği Kesilmiş İse de Yapılan Yönetmelik Değişikliği İle Artık Davacı İle Aynı Suçtan Dolayı Hakkında Kovuşturma Bulunan Kişilerin Durumları Polis Meslek Yüksekokulu Öğrenciliğine Engel Teşkil Etmemekte ve İlişiklerinin Bu Nedenle Kesilmesi Sonucunu da Doğurmadığı)
İŞLEMİN GEREKÇESİNİN ORTADAN KALKMASI (Polis Meslek Yüksek Okulu Öğrencisinin Okulla İlişiğinin Kesilmesine İlişkin Polis Akademisi Başkanlığı İşleminin İptaline Karar Verilmesi İstemi - Yapılan Yönetmelik Değişikliği İle Davacı Hakkında Tesis Edilen İşlemin Gerekçesi Hukuki Olarak Ortadan Kalkmış Bulunduğundan Davacının Okulla İlişiğinin Kesilmesine İlişkin İşlemde Hukuka Uyarlık Bulunmadığı)
OKULLA İLİŞİĞİNİN KESİLMESİNE İLİŞKİN POLİS AKADEMİSİ BAŞKANLIĞI İŞLEMİNİN İPTALİ İSTEMİ (Yapılan Yönetmelik Değişikliği İle Davacı Hakkında Tesis Edilen İşlemin Gerekçesi Hukuki Olarak Ortadan Kalkmış Bulunduğundan Davacının Okulla İlişiğinin Kesilmesine İlişkin İşlemde Hukuka Uyarlık Bulunmadığı)"
IDDGK9.12.2015E. 2014/2242 K. 2015/4991"PARMAK İZİ ALINMAK SURETİYLE MESAİ TAKİBİ UYGULAMASININ İPTALİ DAVASI (Kişisel Bilgi/Özel Hayatın Korunacağı/Özel Hayatın Korunmasının Temel İnsan Hakları İçerisinde Bulunduğu - İdare Tarafından Alınan Parmak İzinin Ne Şekilde Kullanılacağı Hakkında Güvencenin Mevcut Bulunmadığı/İdari İşlemin Yasal Olmadığı)
PARMAK İZİ TARAMASININ GÜVENCESİNİN BULUNMADIĞI (Bu Sistem ile İdare Tarafından Ele Geçirilen Bilgilerin Kötü Niyetli Kişiler Tarafından Kullanılmasının Mümkün Olduğu - Parmak İzi Alınmasının Güvenceye Bağlanmadığı/Uygulamanın Usul ve Esaslarının İdare Tarafından Düzenlenmemiş Olduğu/Özel Hayatın Gizliliği)
PARMAK İZİ SİSTEMİNİN TEMEL HAK VE HÜRRİYETLERE AYKIRI OLDUĞU (Anaysal İlkeler ve Uluslararası Sözleşmelerin Özel Hayatın Gizliliğine Önem Verdiği - Kişisel Verilen Korunması Gerektiği/İdare Tarafından Uygulanan Parmak İzi Alınarak Mesai Takibi Yapılması İşleminin Hukuka Aykırı Olduğunun Gözetileceği)
KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI (Türkiyenin Taraf Olduğu Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi Hükümlerinin İç Hukuka Doğrudan Uygulanabileceği - Özel Hayatın ve Aile Hayatının Korunması Gerektiği/Özel Hayatın Gizliliği İlkesi/Parmak İzinin Kişiye Ait Bir Hak Olduğu/İnsan Haklarını İlgilendirdiği/Parmak İzi Sistemi)
KİŞİSEL HAKLARIN NİTELİĞİ (Herkesin Dokunulamaz ve Devredilemez Hakları Bulunduğu/İdarenin Bu Haklara Saygı Göstereceği/İnsan Haklarına Saygılı Devlet Anlayışının Anayasa ile Güvence Altına Alındığı - Ayrıca Uluslararası Sözleşmelerin de Özel Hayatın Gizliliğini Koruyucu Mahiyette Hükümleri Bulunduğu)
ÖZEL HAYATIN GİZLİĞİ İLKESİ (Parmak İzi Alınmasının Kişisel Veri Kapsamında Olduğu/İdare Tarafından Özel Hayatın Gizliliğine Saygı Gösterilmesi Gerektiği - Parmak İzi Uygulamasının Usulü ve Esaslarını Gösteren Dayanak Bulunmadığı/Toplanan Verilerin Kötü Niyetli Kişilere Geçmesinin Mümkün Olduğu/İnsan Hakları)
ULUSLARARASI AVRUPA İNSAN HAKLARI SÖZLEŞMESİNİN İÇ HUKUKUMUZ AÇISINDAN UYGULANABİLECEĞİ (Anayasanın 90 M. Yerel Mahkemece Gözetileceği - Kişisel Veri)"
IDDGK9.12.2015E. 2014/5679 K. 2015/4997"EMEKLİ MÜSTEŞAR YARDIMCISININ TERÖRLE MÜCADELE ÖZEL TEMSİLCİSİ OLARAK ATANMASI ( Atama İşleminin Terör Gibi Ülkenin Tümünü İlgilendiren Kamu Yararını Yakından İlgilendiren Bir Konuda Yapılan Bir İşlem Olduğu - Türk Milleti'nin Hukukunu Korunmasını Sağlamak Amacıyla Kurulan Derneğin Atama İşleminden Etkileneceği Terörle Mücadele Özel Temsilcisi Ataması İşleminin İptali Davası Açmakta Hukuki Yararı Bulunduğu )
TÜRK MİLLETİ'NİN HUKUKUNU KORUMAK AMACIYLA KURULMUŞ DERNEK ( Emekli Müsteşar Yardımcısının Terörle Mücadele Özel Temsilcisi Olarak Atanmasından Etkileneceği - Emekli Müsteşar Yardımcısının Terörle Mücadele Özel Temsilcisi Olarak Atanması İşleminin Derneğin Meşru Güncel ve Kişisel Menfaatini Etkilediği Derneğin Atama İşlemine Karşı İptal Davası Açmakta Hukuki Menfaati Bulunduğu )
HUKUKİ MENFAAT ( İdari İşlem Nedeniyle Meşru Güncel ve Kişisel Menfaati Etkilenen Kişilerin İptal Davası Açmakta Hukuki Yararının Bulunduğu - Türk Milleti'nin Hukukunun Korunmasını Sağlamak Amacıyla Kurulan Derneğin Emekli Müsteşar Yardımcısının Terörle Mücadele Temsilcisi Olarak Atanması İşlemine Karşı İptal Davası Açmakta Hukuki Yararının Bulunduğu )"
IDDGK9.12.2015E. 2014/5819 K. 2015/4966"GÖREVDE YÜKSELME (Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü Bünyesinde İnfaz ve Koruma Memuru Olarak Görev Yapan Davacının Adalet Bakanlığı Personeli Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliği Kapsamında Bulunmadığı - Münhal Bulunan Mühendis Kadroları İçin Açılacak Unvan Değişikliği Sınavına Katılma Başvurusunun Reddi İşleminde Hukuka Aykırılık Bulunmadığı)
ADALET BAKANLIĞI PERSONELİ GÖREVDE YÜKSELME SINAVINA TABİ PERSONELİ (Adalet Akademisi Adli Tıp Kurumu Başkanlığı Ceza İnfak Kurumları ve Tutukevleri Personeli ile İcra Müdür Yardımcılıklarına Yapılacak Atamaların Gövrede Yükselme Sınavına Tabi Olmadığı - Ceza İnfaz Kurumu Personelinin Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Sınavına Katılmasının Olanaklı Olmadığı)"
IDDGK10.12.2015E. 2014/4400 K. 2015/5066"MÜFETTİŞİN GÖREV YERİNİN DEĞİŞTİRİLMESİ ( Ana Hizmet Binasının Tadilatta Olması Sebebiyle Görev Yerinin Belediye Hizmet Binasının Dışında Bir Yer Olarak Belirlenmesi İşleminin İdarenin Kendi Çalışma Düzenini İlgilendiren Düzenleme Olduğu - İdarenin İç Yapısı ve İşleyişiyle İlgili İşlemin Tek Başına İcrai Nitelik Taşımadığı )
KESİN VE İCRAİ İŞLEM ( İdarenin İç Yapısıyla ve İşleyişiyle İlgili İşlemin İcrai Netilikte Olmadığı İptali İçin Açılan Davanın Reddi Gereği - Hizmet Binasının Tadilatı Nedeniyle Görev Yerinin Değiştirilmesinin İdarenin Kendi Çalışma Düzenini İlgilendiren Düzenleme Olduğu )"
IDDGK10.12.2015E. 2014/5276 K. 2015/5093"EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ RÜTBESİNE TERFİ ( Kıdem ve Liyakata Göre Yapılacağı Tefi İşleminin Yapılabilmesi İçin Uygun Boş Kadronun Bulunması Gereği - Terfi Bekleyen Pesonel Hakkında Devam Eden Soruşturma Bulunmasının Tek Başına Terfi Engeli Oluşturmadığı Olumlu Sicil Puanının da Terfi Koşullarından Olduğu )
EMNİYET PERSONELİ HAKKINDA DEVAM EDEN SORUŞTURMA ( Tek Başına Terfiye Engel Bir Durum Oluşturmadığı Soruştumanın Varlığı ve Niteliğinin Terfiye Engel Oluşturup Oluşturmayacağının Kurul Tarafından Değerlendirileceği - Devam Eden Soruşturmanın Yanında Diğer Koşullar Dikkate Alınarak Terfinin Yapılmamasında Hukuka Aykırılık Bulunmadığı )"
IDDGK14.12.2015E. 2014/3684 K. 2015/5340"AVUKATA VERİLEN UYARMA CEZASININ İPTALİ DAVASI (Türkiye Barolar Birliği Tarafından Düzenlenen Meslek Kuralları İçerisinde Birliğin Amacıyla Bağdaşmayan Hüküm Bulunduğu - Bağımsız Savunmayı Engelleyici Mahiyetteki Kuralın İhlal Edildiği Gerekçesiyle Disiplin Cezası Verilemeyeceği/Hukuka Aykırı Olduğunun Kabulü)
TÜRKİYE BAROLAR BİRLİĞİNİN GÖREVLERİ (Baroların Ortak Amacını Gerçekleştirmek/Mesleğin Gelişmesini Sağlamak ve Mensuplarının Menfaatlerini Korumak Olduğu - Bu Amaca Aykırı Mahiyette Avukatlık Meslek Kuralları Uygulanmak Suretiyle Disiplin Cezası Verilmesinin Hukuka Aykırı Olduğu/Disiplin Cezası/Uyarma Cezası)
DİSİPLİN CEZASI (Avukatlık Meslek Kuralları - Bağımsız Savunmayı Engelleyici Mahiyetteki Kuralın İhlal Edildiği Gerekçesiyle Disiplin Cezası Verilemeyeceği)"
IDDGK16.12.2015E. 2013/497 K. 2015/5408"DENİZE KİRLİ BALAST DEŞARJ ETMEK SURETİYLE DENİZ KİRLİLİĞİNE SEBEBİYET VERMEK ( Çevre Para Cezasının İstenebilmesi İçin Önceden Borcun Tahakkuk Ettirilerek İhbarname ile Tebliğ Edilmesi Kesinleşmiş Tahakkuk İşlemine Rağmen Süresinde Ödenmemesi Halinde Ödeme Emrinin Gönderilmesi Gereği - Kesinleşmiş Bir Amme Alacağı Bulunmaksızın Çevre Para Cezasının Tahsili Amacıyla Ödeme Emri Düzenlenmesinde Hukuka Uyarlık Bulunmadığı )
ÇEVRE PARA CEZASININ TAHSİLİ ( Ödeme Emri Gönderilebilmesi İçin Kesinleşmiş Bir Amme Alacağının Bulunması Gereği - Denize Kirli Balast Deşarj Etmek Suretiyle Deniz Kirliliğine Sebep Olmak )"
IDDGK16.12.2015E. 2014/710 K. 2015/5412"HUKUKA AYKIRI İŞLEM NEDENİYLE TAZMİNAT ( Bir İdari İşlemin Mevzuata ve Hukuka Aykırılığı Kural Olarak Hizmet Kusuru Sayıldığı Ancak Her Aykırılığın Tazminat Sorumluluğu Gerektirmeyeceği - Atama İşlemi İptal Edilen Davacının Atandığı Yerdeki Kira Giderinin Görev Yerindeki Evini Kiraya Vermiş Olması Halinde Kira Geliri Mahsup Edilerek Tazmini Gereği )
İPTAL EDİLEN ATAMA İŞLEMİ NEDENİYLE UĞRANILAN ZARARIN TAZMİNİ ( Davacının Atandığı Yerdeki Kira Giderinin Kendisine Ait Oturduğu Evin Kiraya Verilmiş Olması Halinde Elde Ettiği Gelir Mahsup Edilerek Tazmini Gereği - İptal Edilen Her İdari İşlemin Tazminat Sorumluluğu Gerektirmediği )"
IDDGK21.12.2015E. 2013/91 K. 2015/5480"BOTAŞ'IN YENİ İLAVE DENETİM GRUBU OLUŞTURMASI ( İhtiyaç Halinde Taşra Ünitelerinde Merkeze Bağlı Denetim Gruplarının Kurulacağının Öngörülmüş Olduğu - Kurumun Faaliyet Hacminin Gerek Doğalgaz Gerekse Petrol İşlerinde Çok Fazla Artmış Olması Karşısında Merkez ve Taşra Örgütlerinin İş Hacimlerinin Artmış Olduğu Nazara Alınarak Taşrada Denetim Grubu Kurmasında Hukuka Aykırılık Bulunmadığı )
MERKEZE BAĞLI TEFTİŞ KURULUNUN TAŞRADA ÖRGÜTLENMESİ ( Boru Hatları ile Petrol Taşıma Anonim Şirketinin Teftiş Kurulunun Taşrada Örgütlenmesi - İhtiyacın Karşılanmasını Teminen İki Denetim Grubu Oluşturulmasında Hukuka Aykırılık Bulunmadığı )"
IDDGK23.12.2015E. 2013/51 K. 2015/5534"EŞ DURUMU ÖZRÜNDEN YARARLANMA ( İlgililerin Talebi Olmaksızın Eş Durumu Özrünün Gözetilmesinin Mümkün Olmadığı - Eş Durumu Özründen Yararlanma Talebi Bulunmayan Öngörülen Zorunlu Hizmet Sürersini Tamamlayan Davacı Hakkında Yapılan Yer Değiştirme Atamasında Hukuka Aykırılık Bulunmadığı )
AİLE BİRLİĞİNİ KORUMA ( Farklı Hizmet Bölgesine Atama Yapılmasında Anayasal Güvence Olan Aile Birliğini Koruma Hakkının Gözardı Edilemeyeceği - İlgilerin Talebi Olmaksızın İdareden Eş Durumu Özrünü Gözetmesinin Beklenemeyeceği Eş Durumu Özrünü Beyan Etmeyen Davacı Hakkında Tesis Edilen Yer Değiştirme Atamasında Hukuka Aykırılık Bulunmadığı )"
IDDGK23.12.2015E. 2014/5600 K. 2015/5509"OKUL VE KURUM MÜDÜRLÜKLERİNE YAPILAN ATAMALARIN İPTALİ TALEBİNİN REDDİNE DAİR İDARİ İŞLEMİN İPTALİ DAVASI ( Her Bir Atama İçin Ayrı Dava Açılması Gerektiği Gerekçesiyle Yerel Mahkemenin Davayı Reddi ve Israr Kararı - Ancak Dava Dilekçesi İncelendiğinde Tek Bir İdari İşlemin Dava Edildiğinin Anlaşılabileceği )
TEK BİR İDARİ İŞLEMİN İPTALİNİN KONU EDİNİLDİĞİNİN ANLAŞILABİLDİĞİ ( 2577 S.K. 15/5 M. Uyarınca Davanın Reddine Dair İdare Mahkemesinin Kararında Yasal İsabet Bulunmadığı - Her Bir Atama İçin Ayrı Ayrı Dava Açılmasına Lüzum Bulunmadığı/Dava Dilekçesinin Farklı Yorumlandığı/Israr Kararının Hatalı Olduğu )
DAVACININ İLERİ SÜRDÜĞÜ İDDİALARIN NİTELİĞİ ( Tek Bir İdari İşlemin Konu Edinildiği Sonucuna Varılabilmesinin Mümkün Olduğu - İptal Davası/İdari İşlem )"
IDDGK30.12.2015E. 2014/404 K. 2015/5697"İDARİ PARA CEZASININ İPTALİ DAVASI ( İdari Yargıya İlişkin Dilekçe ve Savunmalar ile İlgili Her Tür Evrakın Büyükşehir Belediyesi Sınırları İçerisinde Kalıp Kalmadığına Bakılmaksızın Asliye Hukuk Hakimliklerine Verilebileceği - Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun Kapsamında Verilen ve Yasasında Onbeş Günlük Dava Açma Süresi Öngörülen İdari Para Cezası Hakkında Açılan Davanın Süre Aşımı Nedeniyle Reddinin Hatalı Olduğu )
DAVA DİLEKÇESİNİN ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNE VERİLMESİ ( Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun Kapsamında Verilen İdari Para Cezası Hakkında Onbeş Günlük Dava Açma Süresinin Öngörüldüğü - Dava Açma Süresi İçerisinde Asliye Hukuk Mahkemesine Verilen Dilekçe ile Açılan Davanın Süresinde Olduğunun Kabulü Gereği )"
IDDGK18.1.2016E. 2013/410 K. 2016/22"DEFTERDARLIK MİLLİ EMLAK MÜDÜRLÜĞÜNÜN YAPMIŞ OLDUĞU İDARİ İŞLEMİN İPTALİ DAVASI (Hasılattan Pay Alınması/Ayrıca Yönetmelik Hükmünün de İptali Talebi - Davacının Mülga Yönetmelik ile Yapılan İşlemlerin Bir Kısmından Bilgi Edinme Yasası Kapsamındaki Dilekçesi ile Haberdar Olduğunun Gözetilmesi Gerektiği)
DAVANIN SÜRE AŞIMINDAN REDDİ (Davacının Bir Kısım Uygulamalardan Bilgi Edinme Yasası Kapsamındaki Dilekçesi ile Haberdar Olduğu - Bu Uygulamaların Dayanağı Olan Mülga Ecrimisil ve Tahliye Yönetmeliği'nin Dava Konusu Edilen 75. M. B Bendine Karşı Bu İşlemin Tebliğinden İtibaren 60 Gün İçinde Dava Açabileceği)
İDARİ İŞLEMİN ÖĞRENİLDİĞİ TARİH (Davacının 2006 ve 2007 Yılları Hasılat Payı Uygulamalarından Daha Sonradan 2008 Yılında Adli Yargıda Açılan Rücu Davası İle Haberdar Olduğu Tarihten İtibaren 60 Gün İçerisinde Açtığı Davada Süre Aşımı Bulunmadığının Gözetilmesi Gerektiği - Dava Açma Süresi/Düzenleyici İşlem)
DAVA AÇMA SÜRESİ (Düzenleyici İşleme Karşı Sona Ermiş Bulunan Dava Açma Süresini Yeniden Başlatacak Olan Uygulama İşleminin İdari Davaya Konu Edilebilecek Nitelikte Bir İdari İşlem Olma Zorunluluğu Bulunmadığı - Bu Tür Davalar İçin Kişilerin Hukuki Durumlarını Etkilemesinin Yeterli Olduğunun Gözetilmesi Gereği)
UYGULAMA İŞLEMİ (Düzenleyici İşleme Karşı Sona Ermiş Bulunan Dava Açma Süresini Yeniden Başlatacak Olan Uygulama İşleminin İdari Davaya Konu Edilebilecek Nitelikte Bir İdari İşlem Olma Zorunluluğu Bulunmadığı - Uygulamanın Dayanağı Olan Düzenleyici İşleme Karşı Uygulamadan Haberdar Olduğu Tarihten İtibaren Altmış Gün İçinde Dava Açabileceği)"
IDDGK20.1.2016E. 2014/4051 K. 2016/32"TİCARET İL MÜDÜRLÜĞÜ TARAFINDAN KESİLEN PARA CEZASININ TAHSİLİ İÇİN DÜZENLENEN ÖDEME EMRİNİN İPTALİ DAVASI (4077 S.K. Uyarınca Verilen İdari Para Cezası - İdari Para Cezalarının Takip ve Tahsilinde 5326 S. Kabahatler Kanunu'nun "Kesinleşme"ye İlişkin Hükümlerinin Uygulanmasına Olanak Bulunmadığının Kabulü)
İDARİ PARA CEZASINA KARŞI İPTAL DAVASI AÇILMIŞ OLMASI (Kararın Yerine Getirilmesini Durdurmayacağı - Özel Yasa Durumunda Olan 4077 S. Yasa Uyarınca Verilen İdari Para Cezasına Karşı Dava Açılmış Olmasının Söz Konusu Alacağın 6183 S. Yasa Uyarınca Ödeme Emri "Düzenlenerek Takibine Engel Oluşturmayacağı/Takip)
KESİNLEŞMİŞ AMME ALACAĞI (İdari Para Cezalarının Takip ve Tahsilinde 5326 S. Kabahatler Kanunu'nun "Kesinleşme"ye İlişkin Hükümlerinin Uygulanmasına Olanak Bulunmadığının Kabulü - Özel Yasa Durumunda Olan 4077 S.K. Uyarınca Verilen İdari Para Cezasının Tahakkukuyla Vade Tarihi Belirlendiği/İdari Para Cezası)
4077 SAYILI YASA UYARINCA VERİLEN İDARİ PARA CEZASI (Tahakkukuyla Vade Tarihi Belirlendiği - Bu Tahakkuk İşlemine Karşı Dava Açılmış Olması Söz Konusu Alacağın 6183 S.K. Uyarınca Ödeme Emri Düzenlenerek Takibine Engel Olmadığı/Kabahatler Kanunu'nun "kesinleşme"ye İlişkin Hükümlerinin Uygulanamayacağı)
6083 SAYILI YASA UYARINCA YAPILAN TAKİP VE ÖDEME EMRİ (Eldeki Davada Uyuşmazlığa Uygulanacak Özel Yasa Durumunda Olan 4077 S.K. Uyarınca Verilen İdari Para Cezasına Karşı Dava Açılmış Olmasının Söz Konusu Alacağın 6183 S.K. Uyarınca Ödeme Emri "Düzenlenerek Takibine Engel Oluşturmayacağı - Ödeme Emri İptali)"
IDDGK20.1.2016E. 2015/1421 "SAĞLIK PRSONELİNİN İL İÇİ ATAMASI (Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşlarının Taşra Teşkilatlarında Görev Yapan Sağlık Hizmetleri ve Yardımcı Sağlık Hizmetleri Sınıfı Personelinin İl İçi Atamaları İle İlgili Genel Esasların Bu Konudaki Asli Düzenleme Yetkisinin Kullanıldığı Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşları Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliği İle Belirlenmesi Bunun Dışında Kalan ve Oluşacak Yeni Koşullara Göre Sürekli Değiştirilmesi Gereken Niteliği Nedeniyle Yönetmelikle Düzenlenmesi Mümkün Görülmeyen Diğer Hususların Alt Düzenlemelere Bırakılması Gerekirken Söz Konusu Personelin İl İçi Atamalarına İlişkin Bütün Usul ve Esasların Alt Düzenleyici İşlemlere Bırakılmasında Hukuka Uyarlık Bulunmadığı/Dava Konusu Yönetmeliğin 16. Maddesinin 1. Fıkrasının Son Cümlesinin Hukuka Aykırı Olduğu - Yönetmeliğin 16. Maddesinin 1. Fıkrasındaki Son Cümlesi İle 25. Maddesinin 2. Fıkrası Yönünden Yürütmenin Durdurulması İsteminin Reddine İlişkin Kısımlarına Yönelik Davacı İtirazının Kabulüne Karar Verildiği)
ATAMA VEYA GÖREVLENDİRME (Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşları Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliğinin Md.25/2'de Sayma Yoluyla Belirtilen Görevlerde Bulunan Personele Yönetmeliğin 5. Maddesinde Öngörülen ve Yönetmeliğin Kapsamına Giren Tüm Atama ve Yer Değiştirmelerde Uyulması Gereken Hizmet Puanı Gibi Temel İlkeler ve Nesnel Ölçütler Gözetilmeksizin Talepleri Doğrultusunda Atanmaları Konusunda Ayrıcalık Tanınması Sonucunu Doğurduğu Anlaşıldığından Anılan Düzenlemede Bu Yönüyle Hukuka Uyarlık Bulunmadığı/Yürütmenin Durdurulması İsteminin Reddine İlişkin Kısımlarına Yönelik Davacı İtirazının Kabulüne Karar Verileceği)
YÜRÜTMENİN DURDURULMASI (Sağlık Personelinin İl İçi Ataması/Görevlendirme - Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşlarının Taşra Teşkilatlarında Görev Yapan Sağlık Hizmetleri ve Yardımcı Sağlık Hizmetleri Sınıfı Personelinin İl İçi Atamaları İle İlgili Genel Esasların Bu Konudaki Asli Düzenleme Yetkisinin Kullanıldığı Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşları Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliği İle Belirlenmesi Bunun Dışında Kalan ve Oluşacak Yeni Koşullara Göre Sürekli Değiştirilmesi Gereken Niteliği Nedeniyle Yönetmelikle Düzenlenmesi Mümkün Görülmeyen Diğer Hususların Alt Düzenlemelere Bırakılması Gerekirken Söz Konusu Personelin İl İçi Atamalarına İlişkin Bütün Usul ve Esasların Alt Düzenleyici İşlemlere Bırakılmasında Hukuka Uyarlık Bulunmadığı/Dava Konusu Yönetmeliğin 16. Maddesinin 1. Fıkrasının Son Cümlesinin Hukuka Aykırı Olduğu - Yönetmeliğin 16. Maddesinin 1. Fıkrasındaki Son Cümlesi İle 25. Maddesinin 2. Fıkrası Yönünden Yürütmenin Durdurulması İsteminin Reddine İlişkin Kısımlarına Yönelik Davacı İtirazının Kabulüne Karar Verildiği)"
IDDGK25.1.2016E. 2014/3081 K. 2016/64"YERSİZ ÖDEMENİN TASİLİ ( Davacıya Yapılan Yersiz Döner Sermaye Ödemesinin Davacının Maaşından Yapılan Her Kesintinin Borç Çıkarma İşleminin İcrası Niteliğinde Olduğu - Altmış Günlük Dava Açma Süresinin Her Bir Kesinti İşleminden İtibaren Yeniden Başladığının Kabulü Gereği )
BORÇ ÇIKARMA İŞLEMİ ( Kamu Görevlisine Yapılan Yersiz Ödemenin İadesi İçin Yapılan Her Bir Kesinti İşleminin Borç Çıkarma İşleminin İcrası Niteliğinde Olduğu - Dava Açma Süresinin Borç Çıkarma İşleminin İcrası Niteliğindeki Kesinti İşleminden İtibaren Başlayacağı )
DAVA AÇMA SÜRESİ ( Altmış Gün Olduğu - Yersiz Ödemenin Tahsili İçin Yapılan Her Bir Kesinti İşleminden İtibaren Başlayacağı )"
IDDGK3.2.2016E. 2014/5525 K. 2016/129"HAKİMLER VE SAVCILAR YÜKSEK GENEL KURULU KARARININ İPTALİ İSTEMİ (İşlediği Suçun Vasfı Yönünden Durumunda Bir Değişiklik Olmayan ve Sahtecilik Suçundan Kesin Hüküm Giymiş Durumda Bulunan Davacının Meslekten Çıkarılmasına İlişkin İşlemde Hukuka Aykırılık Bulunmadığı)
MESLEKTEN ÇIKARMA CEZASI (Davacının Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulu Kararının Verildiği Tarih İtibarıyla Meslekten Çıkarmayı Gerektiren Suçlardan Biri Olan Sahtecilikten Dolayı Kesin Hüküm Giymiş Durumda Olduğu - Yasa Değişikliğiyle de Suç Vasfı Değişmediğinden İşlemin Hukuka Uygun Olduğu)
SUÇ VASFININ DEĞİŞMESİ (5237 Sayılı Kanun Çerçevesinde Yapılan Uyarlama Sonucunda 765 Sayılı Türk Ceza Kanununa Göre Verilen Hükmün Daha Lehe Olduğuna Karar Verilmiş Olması Karşısında Adli Yargı Merciince Davacının Mahkumiyetine Hükmedilen Suçun Vasfının Değişmeyip Sahtecilik Olarak Kaldığı - Meslekten İhracın Hukuka Uygun Olduğu)
PARASAL HAKLARIN ÖDENMESİ (Hukuka Uygun Olarak Tesis Edilen İşlem Nedeniyle Davacının Hak Kaybından Söz Edilemeyeceğinden Parasal Haklarının Ödenmesi İsteminin Yasal Dayanağının Bulunmadığı - Hakimler ve Savcılar Yüksek Genel Kurulu Kararının İptali)
İDARİ İŞLEM TESİSİ (Davacının Durumuna Uygun Bir Kadroya Atanmasına Karar Verilmesi İsteminin İdari Yargı Yerlerince İdari İşlem Tesisi Niteliğinde Karar Verilmesi Mümkün Olmadığından Yerinde Görülmediği)"
IDDGK4.2.2016E. 2014/4064 K. 2016/176"BELEDİYE MECLİSİ KARARININ İPTALİ İSTEMİ (Şartlı Feragat Talebi Üzerine Verilen Karar Verilmesine Yer Olmadığına Dair Kararın Temyiz Edilmeyerek Kesinleşmesi Karşısında Davacı Aleyhine Yargılama Gideri ve Avukatlık Ücretine Hükmedilmesinde Hukuka Aykırılık Görülmediği)
DAVADAN FERAGAT (Şarta Bağlı Olarak Verilen Feragat Dilekçesi 6100 Sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanununa Aykırı Olduğundan Davacının Şartlı Feragat Beyanı Kabul Edilerek Davanın Konusuz Kaldığından Bahisle Karar Verilmesine Yer Olmadığına Hükmedilmesinde Usul Hükümlerine Uyarlık Bulunmadığı)
YARGILAMA GİDERLERİ (Davacının Talebine Bağlı Olmaksızın Davadaki Haklılık Durumuna veya Feragat ya da Kabul Talebinin Sonucuna Göre Mahkemece Hüküm Kurulabilecek Hususlardan Olan Yargılama Giderleri ve Vekalet Ücretinin Feragat Hakkı Kapsamında Değerlendirilmesinin Mümkün Olmadığı - Belediye Meclisi Kararının İptali)
KESİNLEŞME (Feragat Talebi Üzerine Verilen Kararın Kesinleşmesi Sebebiyle Feragat veya Kabul Beyanında Bulunan Tarafın Davada Aleyhine Hüküm Verilmiş Gibi Yargılama Giderlerini Ödemeye Mahkûm Edileceği - Davacı Aleyhine Yargılama Giderleri ve Vekalet Ücretine Hükmedilmesinde Hukuka Aykırılık Bulunmadığı)"
IDDGK10.2.2016E. 2014/4409 K. 2016/208"YAPI DENETİM KURULUŞUNDA GÖREV YAPAN DENETÇİ MİMAR VE MÜHENDİSLER (Bu Faaliyetleri Süresince Mesleklerine Yönelik Başka Bir Faaliyette Bulunamayacakları İnşaat İşleriyle İlgili Ticari Bir Faaliyette Bulunamayacakları - Kamulaştırma Bilirkişiliği Görevinin Ticari Bir Faaliyet Olarak Değerlendirilemeyeceği)
KAMULAŞTIRMA BİLİRKİŞİLİĞİ (Ticari Bir Faaliyet Sayılamayacağı - Davacının Yapı Denetim Kuruluşunda Görev Yaptığı Gerekçesiyle Kamulaştırma Bilirkişi Listesine Alınmamasının Hukuka Uyarlı Olmadığı)"
IDDGK11.2.2016E. 2015/350 K. 2016/225"GENEL KADIN ÇALIŞMA İZNİ TALEBİ (Fuhuşu Kendisine Meslek Edinen Yirmi Yaşını Bitirmiş Yabancı Tabiyetli veya Vatansız Olmayan Kadının Genel Kadın Olarak Tescil Edileceği - Genelevlerin Mevcut Fiziki Durumu ve Genel Kadın Sayısının Artışının Uygun Olmayacağı Gerekçesiyle Genel Kadın Çalışma İzin Talebinin Reddinin Hukuka Uyarlı Olmadığı)
ÇALIŞMA VE SÖZLEŞME HÜRRİYETİ (Herkesin Dilediği Alanda Çalışma ve Sözleşme Hürriyetine Sahip Olduğu Kanuni Dayanağı Olmadan Çalışma Hürriyetinin İdari İşlemle Sınırlandırılamayacağı - Genel Kadın Çalışma İzin Tescil Şartlarının İlgili Tüzükte Sayıldığı Genelevlerin Fiziki Durumu ve Genel Kadın Sayısındaki Artış Gerekçesiyle Genel Kadın Çalışma İzin Talebinin Reddinin Mevzuata Uyarlı Olmadığı)"
IDDGK15.2.2016E. 2014/3258 K. 2016/281"ATOM ENERJİSİ KURUMUNDA KADRO KARŞILIĞI SÖZLEŞMELİ PERSONEL OLARAK ATANMA ( Atom Enerjisi Kurumunda veya Başka Kurumda Bu Alanla İlgili Olarak En Az Bir Yıl Süre ile Hizmet Yapılmış Olmasının Kanuni Şart Olduğu - Kanuni Çalışma Süresini Taşımayan Davacının Atom Enrjisi Kurumunda Kadro Karşılığı Sözleşmeli Olarak Atanmamasında Hukuka Aykırılık Bulunmadığı )
ÇALIŞMA SÜRESİ ŞARTI ( Kurumda veya Aynı Alanla İlili Olarak Başka Kurumda En Az Bir Yıl Çalışmanın Şart Olduğu - Çalışma Süresi Şartını Taşımayan Davacının Atom Enerjisi Kurumunda Kadro Karşılığı Sözleşmeli Personel Olarak Atanmamasında Hukuka Aykırılık Bulunmadığı )"
IDDGK17.2.2016E. 2014/2243 K. 2016/300"BELEDİYE BAŞKANLIĞI İŞLEMİNİN İPTALİ İSTEMİ ( Kanunun Aradığı Şartlar Yerine Getirildikten Sonra Alınmış Bir Yıkım Kararı Bulunmaksızın Uyuşmazlık Konusu Yapıların Boşaltılmasına Dair Tesis Edilen Davaya Konu İşlemde Hukuka Uyarlık Bulunmadığından Aksi Yöndeki İdare Mahkemesi Kararında Hukuki İsabet Görülmediği )
YAPI TATİL TUTANAĞI ( Davacı İdarece İnşa Edilmiş Olan Yapıların İmar Durumunun Tespitine Dair Yapı Tatil Tutanağı Düzenlenmediği Gibi Söz Konusu Yapılar Hakkında Alınmış Bir Yıkım Kararı da Bulunmadığı - Uyuşmazlık Konusu Yapıların Boşaltılmasına Dair Tesis Edilen Davaya Konu İşlemde Hukuka Uyarlık Bulunmadığı )
RUHSATSIZ YAPININ BOŞALTILMASI ( Davaya Konu İşlemden Sonra Söz Konusu Yapılar Hakkında Yapı Tatil Tutanağı Düzenlendiği - Kanunun Aradığı Şartlar Yerine Getirildikten Sonra Alınmış Bir Yıkım Kararı Bulunmaksızın Uyuşmazlık Konusu Yapıların Boşaltılmasına Dair Tesis Edilen Davaya Konu İşlemde Hukuka Uyarlık Bulunmadığı )
YIKIM KARARI ( Yapılar Hakkında Alınmış Bir Yıkım Kararı Bulunmadığı - Yasal Şartlar Yerine Getirildikten Sonra Alınmış Bir Yıkım Kararı Bulunmaksızın Uyuşmazlık Konusu Yapıların Boşaltılmasına Dair Tesis Edilen Davaya Konu İşlemin Hukuka Aykırı Olduğu )"
IDDGK17.2.2016E. 2014/397 K. 2016/298"GEÇİCİ MEZUNİYET BELGESİNİN İPTALİNE İLİŞKİN FAKÜLTE YÖNETİM KURULUNUN KARARININ İPTALİ İSTEMİ (Yükseköğretim Kurumundan Kaydı Silinen Davacının Aftan Yararlanma Başvurusunun Reddine İlişkin İşlemin İptaline İlişkin "Yargı Kararı" Üzerine Öğrenimine Devam Etmesi Sonucunda "Mezun Durumda Bulunması" - İptal Kararı Temyiz İncelemesi Üzerine Bozulmuş Olsa Dahi Davacının İptal Kararına Dayanılarak Sağladığı Bu Başarısının Kendisi İçin Kazanılmış Hak Olarak Kabul Edilmesi Gerektiği)
YÜKSEKÖĞRETİM KURUMUNDAN KAYDI SİLİNEN DAVACININ AFTAN YARARLANMA BAŞVURUSU (Reddine İlişkin İşlemin İptaline İlişkin "Yargı Kararı" Üzerine Öğrenimine Devam Etmesi Soncunda "Mezun Durumda Bulunması" - İptal Kararı Temyiz İncelemesi Üzerine Bozulmuş Olsa Dahi Davacının İptal Kararına Dayanılarak Sağladığı Bu Başarısının Kendisi İçin Kazanılmış Hak Olarak Kabul Edilmesi Gerektiği/Davacının Mezuniyet Belgesinin İptaline İlişkin İşlemde Hukuka Uyarlık Bulunmadığı)
KAZANILMIŞ HAK (Geçici Mezuniyet Belgesinin İptaline İlişkin Fakülte Yönetim Kurulunun Kararının İptali İstemi - Yükseköğretim Kurumundan Kaydı Silinen Davacının Aftan Yararlanma Başvurusunun Reddine İlişkin İşlemin İptaline İlişkin "Yargı Kararı" Üzerine Öğrenimine Devam Etmesi Soncunda "Mezun Durumda Bulunması" - İptal Kararı Temyiz İncelemesi Üzerine Bozulmuş Olsa Dahi Davacının İptal Kararına Dayanılarak Sağladığı Bu Başarısının Kendisi İçin Kazanılmış Hak Olarak Kabul Edilmesi Gerektiği)
YARGI KARARI İLE ÖĞRENİMİNE DEVAM EDEN DAVACI (Yükseköğretim Kurumundan Kaydı Silinen Davacının Aftan Yararlanma Başvurusunun Reddine İlişkin İşlemin İptaline İlişkin "Yargı Kararı" Üzerine Öğrenimine Devam Etmesi Soncunda "Mezun Durumda Bulunması" - İptal Kararı Temyiz İncelemesi Üzerine Bozulmuş Olsa Dahi Davacının İptal Kararına Dayanılarak Sağladığı Bu Başarısının Kendisi İçin Kazanılmış Hak Olarak Kabul Edileceği)"
IDDGK18.2.2016E. 2014/5756 K. 2016/324"KADRO İPTALİ (Kadrosu Kaldırılan Memurun En Geç Altı Ay İçinde Kurumunda Niteliğine Uygun Bir Kadroya Atanması Gereği - Kadrosu İptal Edilen Kadastro Müdürünün Tapu Müdürü Kadrosuna Atanmasında Hukuka Aykırılık Bulunmadığı)
KADASTRO MÜDÜRLÜĞÜ KADROSUNUN İPTALİ (Kadrosu İptal Edilen Kadastro Müdürünün Kazanılmış Hak Aylık Derecesine Uygun Tapu Müdürü Olarak Atanmasında Hukuka Aykırılık Bulunmadığı - Kadrosu Kaldırılan Memurun Kurumunda Niteliğine Uygun Kadroya Atanacağı)"
IDDGK18.2.2016E. 2015/217 K. 2016/328"MADDİ VE MANEVİ TAZMİNAT DAVASI ( Toplumsal Bir Olay Esnasında Meydana Gelen Ölüm Olayının Sosyal Risk İlkesi Uyarınca Değerlendirilmek Suretiyle Ortaya Çıkan Zararların İdare Hukukunun Genel Hükümlerine Göre Tazmin Edilmesinde Hukuka Aykırılık Bulunmadığı )
TERÖR EYLEMİNDEN KAYNAKLANAN ZARAR ( Ölüm Olayının 5233 Sayılı Kanun Kapsamında Meydana Gelen Bir Terör Eylemi veya Terörle Mücadele Kapsamında Yürütülen Faaliyetler Sebebiyle Meydana Gelen Bir Olay Olarak Nitelendirebilmek İçin Yeterli Bilginin Bulunmadığı - Uyuşmazlığın Genel İlke ve Kurallar Çerçevesinde İncelenmesi Gerektiği )
TOPLUMSAL OLAYLAR SIRASINDA MEYDANA GELEN ÖLÜM ( Maddi ve Manevi Tazminat - Ölüm Olayının Meydana Geliş Şeklinin Belirsiz Olduğu/Terör Eylemi veya Terörle Mücadele Kapsamında Yürütülen Faaliyetler Sebebiyle Meydana Gelen Olay Olarak Nitelendirilemeyeceği/Toplumsal Olay Esnasında Meydana Gelen Ölüm Olarak Kabulün Yerinde Olduğu )
SOSYAL RİSK İLKESİ ( Maddi ve Manevi Tazminat Davası - Toplumsal Bir Olay Esnasında Meydana Gelen Ölüm Olayının Sosyal Risk İlkesi Uyarınca Değerlendirilmek Suretiyle Ortaya Çıkan Zararların İdare Hukukunun Genel Hükümlerine Göre Tazmin Edilmesinin İsabetli Olduğu )"
IDDGK18.2.2016E. 2015/2933 K. 2016/326"İNGİLTERE KONSOLOSLUĞU ÖNÜNDE MEYDANA GELEN TERÖR SALDIRISI SONUCUNDA YARALANMA SEBEBİYLE MADDİ VE MANEVİ TAZMİNAT DAVASI ( Terör Olayları Sebebiyle Meydana Gelen ve Sosyal Risk İlkesi Kapsamında Değerlendirilen Ancak 5233 S. K. Çerçevesinde Karşılanmayan İlgililerin İleri Sürdükleri Manevi Zarara Bağlı Tazminat Taleplerine Dair Uyuşmazlıklarda İdare Hukukunun Tazminata Dair İlke ve Kurallarına Göre 2577 S. K.'nın Öngördüğü Usullere Tabi Olarak Manevi Tazminat Ödenip Ödenmeyeceğine Dair Yargısal İncelemenin Yapılması Gerektiği )
TERÖR VE TERÖRLE MÜCADELEDEN KAYNAKLANAN ZARARLARIN KARŞILANMASI ( 5233 Sayılı Kanun İle İlgili Olarak Yalnız Maddi Zararlar İçin Tazminat Talep Etme Olanağının Bulunduğu Doğru Olsa da İdari Mahkemelerde Manevi Zarar İçin Tazminat Talep Etme Olanağı Verildiğinin Gözetileceği )
İDARENİN EYLEM VE İŞLEMLERİNDEN DOĞAN MADDİ VE MANEVİ ZARARIN ÖDENMESİ ( İdarenin Yürüttüğü Kamu Hizmetiyle Nedensellik Bağı Kurulabilen Zararları Tazminle Yükümlü Olduğu - İdari Eylem ve/veya İşlemlerden Doğan Zararlar İdare Hukuku Kuralları Çerçevesinde Hizmet Kusuru veya Kusursuz Sorumluluk İlkeleri Gereği Tazmin Edileceği/İdarenin Önlemekle Yükümlü Olduğu Halde Önleyemediği Bir Takım Zararları da Nedensellik Bağı Aramadan Tazmin Etmesi Gerektiği )
İDARENİN ÖNLEMEKLE YÜKÜMLÜ OLDUĞU HALDE ÖNLEYEMEDİĞİ BİR TAKIM ZARARLARIN KAŞILANMASI ( Terör Saldırısı Sonunda Davacılardan Birinin Yaralanması Sebebiyle Oluştuğu İleri Sürülen Maddi ve Manevi Zararın Tazmini İstemi - İdarenin Faaliyet Alanıyla İlgili Önlemekle Yükümlü Olduğu Halde Önleyemediği Bir Takım Zararları Nedensellik Bağı Aramadan Tazmin Edeceği )"
IDDGK24.2.2016E. 2014/5493 K. 2016/408"NAKLEN ATAMA ( İdarelerin Naklen Atama İstemi ile Ülke Çapındaki Personel Gereksinimleri Arasında Denge Kurmak Zorunda Olduğu - Personelin Öğrenim Durumunun Özür Durumu Olarak Kabul Edilemeyeceği Görev Yerinden Başka Bir İlde Üniversite Kazandığı Gerekçesiyle Yapılan Naklen Atama İsteminin Reddinde Hukuka Aykırılık Bulunmadığı )
ÖĞRENİM ÖZÜRÜNE DAYALI NAKLEN ATAMA İSTEMİ ( Öğrenim Durumu Özrünün Eş ve Sağlık Durumu Gibi Mevzuatta Kabul Edilen Bir Özür Olmadığı - Görev Yerinden Başka Bir İlde Üniversite Kazandığı Gerekçesiyle Yapılan Naklen Atama İsteminin Reddinde Hukuka Aykırılık Bulunmadığı )"
IDDGK25.2.2016E. 2015/547 K. 2016/417"MURİSİN TRAFİK KAZASINDA ÖLMESİ (Hizmet Kusuruna Dayalı Maddi Tazminat İstemi - Destekten Yoksun Kalma Zararı Adli Yargıdaki Davada Yapılan Bilirkişi İncelemesi Sonucu Tespit Edilip Zararın Davacıya Ödenmesine Karar Verildiği/Aynı Zarar Kalemi Sebebiyle İdare Aleyhine Maddi Tazminat Hükmedilmesine Olanak Bulunmadığı)
MANEVİ TAZMİNAT KONUSUNDA MÜTESELSİL SORUMLULUK SÖZ KONUSU OLMADIĞI (Trafik Kazasında Murisin Ölmesi/Manevi Tazminat İstemi - İdare Mahkemesince Adli Yargıda Manevi Tazminata Hükmedilmiş Olmasına Bakılmaksızın İdarenin Kusurundan Dolayı Duyulan Elem ve Istırabın Karşılığı Olarak Manevi Tazminata Hükmedileceği)
MADDİ TAZMİNAT İSTEMİ (Murisin Trafik Kazasında Ölmesinden Kaynaklı - Destekten Yoksun Kalma Zararı Adli Yargıdaki Davada Yapılan Bilirkişi İncelemesi Sonucu Tespit Edilip Zararın Davacıya Ödenmesine Karar Verildiği/Aynı Zarar Kalemi Sebebiyle İdare Aleyhine Maddi Tazminat Hükmedilemeyeceği - Hizmet Kusuruna Dayalı Dava)
HİZMET KUSURUNA DAYALI MANEVİ TAZMİNAT (Trafik Kazasında Murisin Ölmesi - İdare Mahkemesince Adli Yargıda Manevi Tazminata Hükmedilmiş Olmasına Bakılmaksızın İdarenin Kusurundan Dolayı Duyulan Elem ve Istırabın Karşılığı Olarak Manevi Tazminata Hükmedileceği/Manevi Tazminat Konusunda Müteselsil Sorumluluk Söz Konusu Olmadığı)"
IDDGK2.3.2016E. 2014/5490 K. 2016/610"BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI İŞLEMİNİN İPTALİ İSTEMİ ( Davacı Şirkete Ait Araçla İzinsiz Hafriyat Dökümü Yapıldığının Tespit Edilmesi Üzerine Tesis Edilen Davaya Konu İşlemde Hukuka Aykırılık Bulunmadığından İşlemin İptali Yolundaki Temyize Konu Israr Kararında Hukuki İsabet Görülmediği )
ÇEVRE DENETİM TUTANAĞI ( Fiili İmkânsızlık Bulunması Durumunda Çevre Kanununa Göre Verilecek İdari Para Cezalarında İhlalin Tespiti ve Ceza Verilmesi İle Tahsili Hakkında Yönetmelikteki Usule Uygun Olarak Yetkili Denetim Elemanlarınca Çevre Denetim veya Tespit Tutanağı Düzenlenmesi Para Cezası Verilmesi İçin Yeterli Olduğu )
İZİNSİZ HAFRİYAT DÖKÜLMESİ ( Davaya Konu İşlemin Dayanağı Çevre Denetim Tutanağının Yönetmelikte Öngörülen Usule Uygun Olarak Düzenlendiği - Davacı Şirkete Ait Araçla İzinsiz Hafriyat Dökümü Yapıldığının Tespit Edilmesi Üzerine Tesis Edilen Davaya Konu İşlemde Hukuka Aykırılık Bulunmadığı )
İDARİ PARA CEZASI ( Davacı Tarafından Tutanağın Gerçeğe Aykırı Düzenlendiğini Ortaya Koyan Herhangi Bir Bilgi ve Belgenin Sunulamadığı - İzinsiz Hafriyat Dökümü Yapıldığının Tespit Edilmesi Üzerine Tesis Edilen Davaya Konu İşlemde Hukuka Aykırılık Bulunmadığı/Israr Kararında Hukuki İsabet Görülmediği )"
IDDGK3.3.2016E. 2014/542 K. 2016/641"KANUNİ SÜREDE MEMURİYET GÖREVİNE BAŞLAMAMAK ( İlk Defa veya Yeniden veyahut Yer Değiştirme Suretiyle Başka Yerdeki Görev Atananların Atama Emirlerinin Kendilerine Tebliğinden İtibaren Onbeş Gün İçinde Yol İzninin İzleyen Günde Göreve Başlamaları Gereği - Askerlikle İlgili Belgesinin İbrazı İçin Verilen Sürenin Memuriyete Başlama Süresi Olarak Değerlendirilemeyeceği )
ASKERLİKLE İLGİSİ BULUNMAMA BELGESİNİN İBRAZI ( Ataması Yapılan Memur Personelin Onbeş Günlük İşe Başlama Süresi Öngörüldüğü - Memurluk Görevine Atanmaya Hak Kazanmış Kişinin Askerlik İlişik Belgesini Onbeş Gün İçinde Sunmadığı Gerekçesiyle Atamasının Yapılmamasının Hukuka Uyarlı Olmadığı )"
IDDGK3.3.2016E. 2014/5706 K. 2016/647"İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRÜ TARAFINDAN ÖĞRETMENE DİSİPLİN CEZASI VERİLMESİ ( Milli Eğitim BakanlığıYapılanması Hakkında Yapılan Yasal Düzenlemeler Kapsamında Maarif Müdürünün İl ve İlçe Milli Eğitim Müdürünü İfade Eder Hale Geldiği - Milli Eğitim Bakanlığının Yeni Yapılanmasına Göre İlçe Milli Eğitim Müdürünün Öğretmen İçin Disiplin Amiri Olduğu Milli Eğitim Müdürü Tarafından İhtar Cezası Verilmesinde Hukuka Aykırılık Bulunmadığı )
ÖĞRETMENE İHTAR CEZASI VERİLMESİ ( İlçe Milli Eğitim Müdürünün Öğretmenin Disiplin Amiri Olduğu - İlçe Milli Eğitim Müdürü Tarafından Öğretmene İhtar Cezası Verilmesinde Yetki Yönünden Hukuka Aykırılık Bulunmadığı )"
IDDGK3.3.2016E. 2014/5821 K. 2016/645"CEZANIN ERTELENMESİNİN MEMURİYETE ETKİSİ (Cezanın Ertelenmesinin 765 Sayılı TCK'ya Göre Erteleme Süresi İçinde Herhnagi Bir Suç İşlenmemesi Halinde Suçun İşlenmemiş Sayılacağı 5237 Sayılı TCK'ya Göre ise Cezanın İnfaz Edilmiş Sayılacağı - Kasten Adam Yaralama Nedeniyle Verilen Cezanın Ertelenmesi Kararının Memuriyete Engel Ceza Olmadığı)
KASTEN YARALAMA SUÇUNDAN VERİLEN ERTELENMİŞ CEZANIN MEMURİYETE ETKİSİ (Yüzkızartıcı Suçlar Hariç Tecil Edilen Cezaların Devlet Memurluğuna Engel Oluşturmayacağı - Kasten Yaralama Suçu Nedeniyle Verilen Ertelenmiş Cezası Bulunan Davacının Memuriyete Atama İşleminin İptalinin Hukuka Uyarlı Olmadığı)"
IDDGK3.3.2016E. 2015/1834 K. 2016/648"RUHSATSIZ İNŞAAT YAPILMASI (İdari Para Cezasının İptali İstemi - Taşınmazın Satın Alındığında Yapının Mevcut Olduğunun Dosyadan Anlaşılmadığı/Ruhsatsız Yapıyı Yapanın Kendisi Olmadığı Durumunun İspat Külfetinin Davacıda Olduğu ve Davacı Tarafından da Durumun Ortaya Konulamadığı/Ruhsatsız Yapılaşmadan Davacının Sorumlu Tutulamayacağına Dair Mahkeme Kararının Bozulması Gerektiği)
İSPAT YÜKÜ (Ruhsatsız İnşaat Yapılması Nedeni İle İdari Para Cezası Verilmesi İşleminin İptali İstemi - Ruhsatsız Yapının Üzerine Bulunduğu Arsanın Davacı Tarafından Satın Alındığı ve Tapuda Tarla Vasfında Olduğu/Ruhsatsız Yapıyı Yapanın Kendisi Olmadığı Durumunun İspat Külfetinin Davacıda Olduğunun Gözetileceği)
İDARİ PARA CEZASININ İPTALİ İSTEMİ (Ruhsatsız İnşaat Yapılmasından Kaynaklı - Anılan Yerin Davacının Beyanlarında da Görüldüğü Üzere Davacı Tarafından Elma Bahçesi Olarak Kullanılmakta Olduğu Davacı Adına Düzenlenen Su ve Elektrik Aboneliklerinin de Bu Veriyi Desteklediği/Ruhsatsız Yapılaşmadan Davacının Sorumlu Tutulamayacağına Dair Kararda Hukuki İsabet Görülmediği)
BELEDİYE ENCÜMEN KARARININ İPTALİ İSTEMİ (Ruhsatsız İnşaat Yapılması Nedeni İle İdari Para Cezası Verilmesine İlişkin - Anılan Yerin Davacının Beyanlarında da Görüldüğü Üzere Davacı Tarafından Elma Bahçesi Olarak Kullanılmakta Olduğu/Davacı Adına Düzenlenen Su ve Elektrik Aboneliklerinin de Bu Veriyi Desteklediği - Ruhsatsız Yapılaşmadan Davacının Sorumlu Tutulamayacağına Dair Kararın Bozulacağı)"
IDDGK9.3.2016E. 2014/5675 K. 2016/744"BELEDİYE ENCÜMENİ KARARI (Tabiat ve Kültür Varlıklarını Koruma Kurulunca Sit Alanı İlan Edilen Alanda ve Ruhsatsız Yapı Yoğunluğunun Fazla Olduğu Yerde Boğaziçi Bölgesinin Kendine Özgü Koşulları Göz Ardı Edilerek 2981 Sayılı Kanun Hükümlerinin Uygulandığı - Davaya Konu Parselasyon İşleminde Hukuka Uyarlık Görülmediği)
İMAR UYGULAMASI (Davacı Taşınmazının Bulunduğu Alanın Koruma Kurulu Kararı İle Sit Alanı İlan Edilmiş Bölgede ve Geri Görünüm Etkilenme Bölgesi Koruma Amaçlı Uygulama Planı Kapsamında Bulunduğu - İmar Uygulamasının Dayanağı Olan Plan Koruma Planı Olup 2981 Sayılı Kanunun Bu Alanda Uygulanamayacağı)
PARSELASYON İŞLEMİ (Belediye Encümeni Kararı - Tabiat ve Kültür Varlıklarını Koruma Kurulunca Sit Alanı İlan Edilen Alanda ve Ruhsatsız Yapı Yoğunluğunun Fazla Olduğu Yerde Boğaziçi Bölgesinin Kendine Özgü Koşulları Göz Ardı Edilerek 2981 Sayılı Kanun Hükümlerinin Uygulandığı/Parselasyon İşleminin Hukuka Aykırı Olduğu)
YENİ MÜLKİYET TABLOLARININ OLUŞMASI (Uyuşmazlık Konusu Uygulama İle Yeni Mülkiyet Tabloları Oluşturulduğu - Uygulama Sınırlarının Tespitinde 3194 S. K.'nun 18. Md. Hükmünün ve Uygulama Yönetmeliğinin Hükümlerine Uygun Davranılmadığı/İdarece Tesis Edilen Davaya Konu Parselasyon İşleminde Hukuka Uyarlık Görülmediği)"
IDDGK10.3.2016E. 2015/4512 K. 2016/756"KADEME İLERLEMESİNİN DURDURULMASI CEZASI (İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Hakkında İçişleri Bakanlığı Disiplin Kurulu Kararına Dayalı Olarak Atamaya Yetkili Amir Tarafından Verilebileceği - İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Hakkında Vali Tarafından Kademe İlerlemesinin Durudurulması Cezası Verilmesinde Hukuka Uyarlık Bulunmadığı)
İL ÖZEL İDARESİ GENEL SEKRETERİ HAKKINDA DİSİPLİN CEZASI (İl Özel İdaresi Genel Sekreterinin İl Özel İdaresi Disiplin Kuruluna Başkanlık Yapmış Olması Nedeniyle Başkanlığını Yaptığı Kurul Kararına Dayalı Olarak Cezalandırılmasının Disiplin İlkelerine Bağdaşmayacağı - İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Hakkında Kademe İlerlemesinin Durdurulması Cezasının Atamaya Yetkili İçişleri Bakanı Tarafından Verilmesi Gereği)"
IDDGK24.3.2016E. 2014/427 K. 2016/1045"BİLGİ EDİNME BAŞVURUSU ( Başvurulan Kurum ve Kuruluşların Ellerinde Bulunan veya Görevleri Gereği Bulunması Gereken Bilgi veya Belgelere Dair Olması Halinde Başvurunun Cevaplandırılacağı - İstenilen Bilginin Ayrı veya Özel Bir Çalışma Araştırma İnceleme veya Analiz Neticesinde Oluşturulabilecek Türden Olması Halinde Kurum veya Kuruluşların Başvuruya Olumsuz Cevap Verebilecekleri )
AYRI VEYA ÖZEL BİR ARAŞTIRMA İNCELEME VEYA ANALİZ NETİCESİNDE OLUŞTURULAN BİLGİ ( Bilgi Edinme Kapsamı Dışında Olduğu Kurum veya Kuruluşların Cevaplandırmak Zonuda Olmadıkları - Davacının Talep Ettiği Bilgilerden Hangisinin Araştırma İnceleme veya Analiz Neticesinde Oluşturulacak Bilgilerden Olduğu Belirlenerek Sonucuna Göre Karar Verilmesi Gereği )"
IDDGK24.3.2016E. 2014/63 K. 2016/1023"İMAR PLANINDA MEZARLIK (Ağaçlandırılacak Alan Kullanımında Kalan Bölgenin Yeşil Alan Olarak Kabul Edilmesi Gerektiği - Yeşil Alanların Düzenleme Ortaklık Payından Kesileceği)
YEŞİL ALAN (Mezarlıkların İmar Planında Ağaçlandırılacak Alan Kullanımında Kalan Bölgenin Yeşil Alan Olduğu - Yeşil Alanların Düzenleme Ortaklık Payından Karşılanacağı)
DÜZENLEME ORTAKLIK PAYI (Yeşil Alan - Ağaçlandırılacak Alan Mezarlık)"
IDDGK4.4.2016E. 2014/2367 K. 2016/1427"EŞ DURUMU NEDENİYLE ATAMA (Eşi Memur Olmayan Kamu Görevlisinin Naklinin Eşin İstek ve İradesine Bağlı Tutulmasının Kamu Hizmetinin Yürütülmesi Amacına Uygun Olmadığı - Eşi Memur Olmayan Davacının Eş Durumu Nedeniyle Naklen Atanma İsteminin Reddine Dair İşlemde Hukuka Aykırı Olmadığı)
MEMUR OLMAYAN EŞ NEDENİYLE NAKLEN ATAMA (Kamu Hizmetleri Bakımından Büyük Sakıncalar Doğuracağı Yasal Düzenlemeyle Bağdaşır Bir Talep Olmadığı - Memur Olmayan Eş Nedeniyle Eş Durumu Mazeretine Dayalı Naklen Atamanın Kabul Edilmemesinde Hukuka Aykırılık Bulunmadığı)"
IDDGK14.4.2016E. 2016/1348 K. 2016/1557"ADLİ VE İDARİ HAKİMLİK SINAVLARINA YAPILAN BAŞVURULARIN REDDİ İŞLEMİNİN İPTALİ İSTEMİ (Merkezi ve Ortak Sınavlara İlişkin Yargılama Usulünün Uygulanması - İptali İstenen İşlemlerin Dayanağı Olan Sınavların "Merkezi ve Ortak" Nitelikte Olması Nedeniyle Uyuşmazlığın 2577 S. Yasa'nın 20/B Md. Belirtilen Yargılama Usulüne Tabi Olduğu)
MERKEZİ VE ORTAK SINAV (Adli ve İdari Hakimlik Sınavlarına Yapılan Başvuruların Reddi İşleminin İptali İstemi - Uyuşmazlığın 2577 S. Yasa'nın 20/B Md. Belirtilen Yargılama Usulüne Tabi Olduğu/Sınavların Belli Bir Gruba Münhasır Olarak Yapılan Başvuranlar Açısından Dar Kapsamlı Bir Sınav Olduğunun Kabulüne Olanak Bulunmadığı)
ADALET BAKANLIĞI PERSONEL GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İŞLEMİNİN İPTALİ İSTEMİ (Adli ve İdari Hakimlik Sınavlarına Yapılan Başvuruların - Uyuşmazlığın 2577 S. Yasa'nın 20/B Md. Belirtilen Yargılama Usulüne Tabi Olduğu)
UYGULANACAK YARGILAMA USULÜ (Adli ve İdari Hakimlik Sınavlarına Yapılan Başvuruların Reddi İşleminin İptali İstemi - Sınavlara Hakim ve Savcı Adaylığı Kadrolarına Atanabilmek İçin görülen Şartları Taşıyan Ülke Genelindeki Herkesin Katılabileceği/Uyuşmazlığın 2577 S. Yasa'nın 20/B Md. Belirtilen Yargılama Usulüne Tabi Olduğu)"
IDDGK20.4.2016E. 2014/5224 K. 2016/1672"BELEDİYE KANUNUNA GÖRE ÇALIŞAN SÖZLEŞMELİ PERSONEL (Sözleşmenin Yenilenmesi Hususunda İdareye Takdir Yetkisi Tanındığı Davacının Sözleşmesinin Yenilenmemesinde Somut Herhangi Bir Gerekçe Gösterilmediğinden Sözleşmenin Yenilenmemesinin Hukuka Uyarlı Olmadığı - Sözleşme Yenilememe İşlemi İptal Edildiğinden Davacının Yoksun Kaldığı Parasal ve Özlük Hakların Ödenmesi Gerektiği)
SÖZLEŞMENİN YENİLENMEMESİ (Yenilememe İşlemi İptal Kararının Geçmişe Etkili Nitelikte İdari İşlemin Tesisinden Önceki Hukuki Durumun Geri Gelmesini Sağlayan Bir Karar Olduğu - Sözleşmenin Yenilenmemesi Kararının İptaline İlişkin Yargı Kararı Davacının Önceki Statüsünün Aynen Korunmasını Zorunlu Kıldığından Parasal ve Özlük Haklarının Ödenmesi Gerektiği)"
IDDGK30.5.2016E. 2015/2287 K. 2016/2292"MÜFETTİŞ YARDIMCILIĞI KADROSUNA ATANMA (Teftiş Hizmetlerinin Ayrı Bir Kariyer Olarak Düzenlendiği Müfettiş Yardımcılığı Kadrosuna Atanabilmek İçin Merkezi Sistemle Yapılacak Memur Seçme Sınavı ve Kurumca Düzenlenen Sınavda Başarılı Olunması Gereği - Müfettiş Yardımcısı Kadrosunda İken Kendi İsteği ile Mimar Kadrosuna Geçen Davacının Müfettiş Yardımcılığı Kadrosuyla İlişkisinin Kalmadığı Koşulları Sağlamadan Yeniden Bu Kadroya Atanmasının Mümkün Olmadığı)
MEMURUN KENDİ İSTEĞİYLE AYRILDIĞI KADROYA YENİDEN ATANMA İSTEMİ (Müfettiş Yardımcısı Kadrosundayken Kendi İstemi ve İradesi Doğrultusunda Mimarlık Kadrosuna Atanan Davacının Müfettiş Yardımcılığı Mesleği İle İlgisinin Kalmadığı - Mimarlık Kadrosundaki Davacının Mevzuatta Aranan Koşulları Sağlamadan Tekrar Müfettiş Yardımcılığı Kadrosuna Atanamayacağı)"
IDDGK11.10.2016E. 2016/297 K. 2016/2651"GAZİ YERLEŞKESİNİN KENTSEL DÖNÜŞÜM VE GELİŞİM PROJE ALANI İLANI ( 5393 S.K. Md. 73'de Kentsel Dönüşüm ve Gelişim Projelerinin Hangi Amaçlarla Gerçekleştirilebileceğinin Açıkça Belirtildiği Sözü Edilen Kanunda Kamu Hizmet Alanları Oluşturulması Maksadıyla Yapılan Kentsel Dönüşüm ve Gelişim Projeleriyle Arazilerin Statüsünün Değiştirilmesi Yönünde Bir Amaç Hedeflenmediği Bu Durumda "Tarihi Sit" Statüsü Bulunmayan ve Öncesinde de Üzerinde Kamu Binaları Bulunan Söz Konusu Alanın Kamu Hizmeti Alanlarının Oluşturulması Amacıyla Bakanlar Kurulu Kararında Hukuka Aykırılık Bulunmadığı )
ATATÜRK ORMAN ÇİFTLİĞİ SINIRLARI İÇİNDEKİ ALANIN KENTSEL DÖNÜŞÜM ALANI İLANI ( 5393 Sayılı Belediye Kanununda Kamu Hizmet Alanları Oluşturulması Maksadıyla Yapılan Kentsel Dönüşüm ve Gelişim Projeleriyle Arazilerin Statüsünün Değiştirilmesi Yönünde Bir Amaç Hedeflenmediği Bu Durumda "Tarihi Sit" Statüsü Bulunmayan ve Öncesinde de Üzerinde Kamu Binaları Bulunan Söz Konusu Alanın Kamu Hizmeti Alanlarının Oluşturulması Amacıyla Bakanlar Kurulu Kararında Hukuka Aykırılık Bulunmadığı )"
IDDGK15.11.2016E. 2015/4311 K. 2016/2941"BELEDİYE DUYURU VE BİLDİRİSİNİN HAKARET VE İFTİRA İÇERDİĞİ İDDİASINA DAYALI TAZMİNAT DAVASI ( Belediyenin Görev ve Yetkileri ile İlgili Açıklamalar İçeren Bildiri ve Duyurunun Belediyenin Yetki ve Görevi ile İlgili Tek Yanlı İrade Açıklaması Olduğu - Davanın İdari Yargının Görevinde Olduğu )
BELEDİYENİN İDARİ İŞLEMİ ( Belediyenin Görev ve Yetkisiyle İlgili Açıklamalar İçeren Duyuru ve Bildirinin Belediyenin Görev ve Yetkisiyle İlgili Tek Yanlı İrade Açıklaması Olduğu - Belediyenin Duyuru ve Bildirisinin Hakaret ve İftira İçerdiği İddiasına Dayalı Tazminat Davasının Tam Yargı Davası Olarak İdari Yargının Görevinde Olduğu Davanın Adli Yargının Görevinde Olduğundan Bahisle Verilen Görevsizlik Kararının Hatalı Olduğu )"
IDDGK15.11.2016E. 2015/4346 K. 2016/2942"HİZMET KUSURU NEDENİYLE TAZMİNAT İSTEMİ ( Haksız Tutuklama Nedeniyle Ağır Ceza Mahkemesinde Açılan Davada Mahkeme Tezkeresine Yanlış Cevap Verilerek Tazminat Davası Açma Hakkının Zayi Edilmesi - Tazmini İstenen Zararın Yargılama Faaliyetine Dair Olmadığı Yargılama Sonucunun Bildirimine Yönelik Olduğu Uyuşmazlığın Görüm ve Çözümünün İdari Yargının Görevine Girdiği )
YARGILAMA FAALİYETİNDEN KAYNAKLANAN ZARAR ( Haksız Tutuklama Nedeniyle Uğranılan Zararın Tazmini İçin Açılan Davada Dava Açma Hakkının Kaybına Mahkeme Kaleminin Yanlış Bilgi Vermesinin Neden Olduğu Zararın Yargılama Faaliyetinden Kaynaklanmadığı Hizmet Kusurundan Kaynaklandığı - Uyuşmazlığın Adli Yargının Değil İdari Yargının Görevinde Olduğu )"
IDDGK15.11.2016E. 2015/895 K. 2016/2943"İDARİ SÖZLEŞMEDEN KAYNAKLANAN UYUŞMAZLIK ( İdari Sözleşmelerin İmzalanması Aşamasına Kadarki Uyuşmazlıkların İdari Yargının İmzadan Sonraki Uyuşmazlıkların Adli Yargının Görevinde Olduğu - İdarenin Tek Taraflı Olarak Kamu Gücünü Kullanarak Tesis Ettiği Cezai Şartın Davacı Şirketin Alacaklarından Tahsiline Yönelik İşlemin İdari İşlem Olduğu Uyuşmazlık Hakkında İdari Yargının Görevli Olduğu )
CEZAİ ŞARTIN İDARE TARAFINDAN ŞİRKETİN ALACAKLARINDAN TAHSİLİNE YÖNELİK İŞLEM ( İdarenin Tek Taraflı Kamu Gücünü Kullanamak Suretiyle Tesis Ettiği İşlem Olduğu - Sözleşmeden Kaynaklanmayan İdarenin Tek Taraflı İşleminden Kaynaklanan Uyuşmazlığın Görüm ve Çözüm Yerinin Adli Yargı Değil İdari Yargı Olduğu )"
IDDGK1.12.2016E. 2015/576 K. 2016/3210"ÖĞRETİM ÜYESİNİN YÖNETİMDEN AYIRMA CEZASI ( Displin Cezasına Karşı Yapılan İtirazın Otuz Gün İçinde Karara Bağlanması Gerektiği - Otuz Gün Geçtikten Sonra Verilen Karara Karşı Açılan İptal Davasına Davalı İdarenin Sebebiyet Verdiği Davalı İdare Aleyhine Yargılama Gideri ve Vekalet Ücreti Hükmedilmesinde Hukuka Aykırılık Bulunamdığı )
YARGILAMA ÜCRETİ VE VEKALET ÜCRETİ ( Dava Açılmasına Sebebiyet Veren ve Davada Haksız Çıkan Tarafa Yükletileceği - İtirazı İnceleme Süresi Geçkiten Sonra Karar Veren İdarenin Davaya Sebebiyet Verdiği Aleyhine Yargılama Gideri ve Vekalet Ücretine Hükmedilmesinde Hukuka Aykırılık Bulunmadığı )"
IDDGK14.12.2016E. 2015/4305 K. 2016/3452"TAŞ OCAĞINDA DİNAMİT PATLATILMASI SONUCU UĞRANILAN ZARARIN TAZMİNİ ( İdari Eylem veya İşlem Nedeniyle Uğranılan Zararın Tazmini İçin Açılacak Davanın Zararın Öğrenilmesinden İtibaren Bir Yıl ve Her Halde Beş Yıllık Zamanaşımına Tabi Olduğu - Zararı Meydana Getiren Patlamalar Devam Ettiğinden Dava Açma Süresinin Son Patlamanın Gerçekleştiği Tarihten İtibaren Başlatılması Gereği )
SÜRE GELEN ZARARIN VARLIĞI HALİNDE DAVA AÇMA SÜRESİ ( Zararın Tespiti İçin Dava Açılmasıyla Zarar Miktarının Kesin Olarak Henüz Tam Olarak Ortaya Çıkmadığı - Tam Yargı Dava Açma Süresinin Tespit Davasının Açıldığı Tarihten Başlatılmasına Olanak Bulunmadığı )"
IDDGK14.12.2016E. 2015/5091 K. 2016/3437"AKARYAKIT KAÇAKÇILIĞI (Lisansa Esas Teşkil Eden Belgelerde Belirlenelere Aykırı Olarak Sabit veya Seyyar Tank Düzenek veya Ekipman Bulundurmanın Kaçakçılık Suçları Arasında Sayıldığı - Akaryakıt Bayisinde Bulunan Tanklardan Birinin İçinde Gizli Akaryakıt Tankı Bulunmasının Akaryakıt Kaçakçılığı Sayılacağı Mühürleme İşleminin Hukuka Uyarlı Olduğu)
ULUSAL MARKER İÇERMEYEN AKARYAKIT (Akaryakıt Kaçakçılığı Nedeniyle Akaryakıt Tanklarının Mühürlenmesi - Akaryakıt Tankları İçinde Gizli Bölme Bulunması)"
IDDGK15.12.2016E. 2015/4773 K. 2016/3482"SÜRÜCÜ BELGESİNE EL KONULMASI ( Kişlerin Aleyhine Olan Tespitlerin Aksinin Yeni Belge ve Delillerle İspat Edilebileceği - Trafik Görevlilerince Yapılan Kontrolde Kandaki Alkol Seviyesi 0,90 Promil Çıkmasına Karşın İlk Ölçümden 20 Dakika Sonra Sağlık Kuruluşunda Yapılan Kan Testinde Yasal Sınırın Altında Alkol Aldığı Anlaşıldığından Sürücü Belgesinin Geri Alınması İşleminde Hukuka Uyarlık Bulunmadığı )
ALKOLLÜ ARAÇ KULLANMAK ( Yasal Sınırların Üzerinde Kanda Alkol Bulunması Nedeniyle Sürücü Belgesinin Geri Alınması - Trafik Görevlilerince Alkolmetre Cihazı ile Yapılan Kontrolden Yirmi Dakika Sonra Sağlık Kuruluşunda Yapılan Kan Testinde Yasal Sınırların Altında Alkol Aldığı Anlaşılan Davacının Sürücü Belgesinin Geri Alınmasında Hukuka Uyarlık Bulunmadığı )"
IDDGK15.12.2016E. 2016/844 "SERTİFİKALI HEKİMLİK ( Ayakta Teşhis ve Tedavi Yapılan Özel Sağlık Kuruluşları Hakkında Yönetmeliği Uyarınca Sertifika Sahibi Hekimlerin Sertifikaya Bağlı Tıbbi İşlemleri Yerine Getirmesinde Mevzuata Aykırı Bir Yön Bulunmadığı - İşlemde Hukuka Aykırılık Bulunmadığından Yürütmesinin Durdurulmaması Gerektiği )
KAZANILMIŞ HAK ( Sertifikalı Hekimlerin Güzellik ve Estetik Amaçlı Sağlık Kuruluşları Hakkında Yönetmelik Yürürlükte İken Kazandıkları Sertifikaya Bağlı Tıbbi İşlemleri Hakları Çerçevesinde Yapabileceklerine Dair Davaya Konu İşlemde Hukuka Aykırılık Bulunmadığı )
TIBBİ UYGULAMA ( Yürürlükten Kaldırılan Yönetmelikte Sayılan Tıbbî İşlemlerin Tamamının Sertifika veya Buna Benzer Yetki Belgesine Dayanılarak Unvanlarda Estetik veya Bu Anlama Gelecek Herhangi Bir İbare Kullanılmaksızın Tabip veya Uzman Tabiplerin Tıbbi Uygulaması Şeklinde Yürütüleceği - İşlemde Hukuka Aykırılık Bulunmadığı )
YÜRÜTMENİN DURDURULMASI ( Sertifikalı Hekimlerin Güzellik ve Estetik Amaçlı Sağlık Kuruluşları Hakkında Yönetmelik Yürürlükte İken Kazandıkları Sertifikaya Bağlı Tıbbi İşlemleri Hakları Çerçevesinde Yapabileceklerine Dair Davaya Konu İşlemde Hukuka Aykırılık Bulunmadığı - Yürütmenin Durdurulmasının Hatalı Olduğu )"
IDDGK28.12.2016E. 2014/4195 K. 2016/3903"ENERJİ PİYASASI DÜZENLEME KURULU KARARININ İPTALİ ( Davalı İdarece Yasada Belirtildiği Şekilde Tebligat İşlemlerinin Yaptırılmamasının Savunma Hakkının Kısıtlanması Niteliğinde Olduğu - Savunma İsteme Yazısının Usule Aykırı Olarak Tebliğ Edilmesi Nedeniyle İdarî Para Cezası Uygulanmasına Dair Kurul Kararının Hukuka Aykırı Olduğu)
MEMUR VE MÜSTAHDEMLERE YAPILACAK TEBLİGATLAR ( Muhatabın İşyerinde Bulunamaması Nedeniyle Bu Kişilere Yapıldığının Açık Bir Şekilde Belirtilmesinin Zorunlu Olduğu - Davalı İdarece Yasada Belirtildiği Şekilde Tebligat İşlemlerinin Yaptırılmamasının Savunma Hakkının Kısıtlanması Niteliğinde Olduğu)
SAVUNMA HAKKININ KISITLANMASI ( Davaya Konu Kurul Kararı Alınmadan Önce Usulüne Uygun Şekilde Savunma İsteme Yazısının Tebliğ Edilmesi Gerektiği ve Davalı İdarece Yasada Belirtildiği Şekilde Tebligat İşlemlerinin Yaptırılmamasının Savunma Hakkının Kısıtlanması Niteliğinde Olduğu)
USULSÜZ TEBLİGAT ( Savunma İsteme Yazısının Usule Aykırı Olarak Tebliğ Edilmesi Nedeniyle İdarî Para Cezası Uygulanmasına Dair Uyuşmazlık Konusu Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu Kararında Hukuka Uygunluk Görülmediği)"
IDDGK28.12.2016E. 2015/1536 K. 2016/3945"HES PROJESİ İÇİN YAPILAN ÜRETİM LİSANSI BAŞVURUSUNUN REDDİ VE TEMİNAT MEKTUBUNUN İRAT KAYDEDİLMESİ İŞLEMİNİN İPTALİ İSTEMİ ( Tebliğ Alındısında Şirket Yetkilisinin İşyerinde Bulunmadığı Tebligatı Alacak Durumda Olmadığı Yolunda Herhangi Bir Kayıt Düşülmediği - Davacı Şirketin 90 Gün İçerisinde Yükümlülüklerini Yerine Getirmediğinden Bahisle Alınan Kararda Hukuka Uygunluk Bulunmadığı)
HÜKMİ ŞAHISLARA TEBLİGAT ( Hes Projesi İçin Yapılan Üretim Lisansı Başvurusunun Reddi ve Teminat Mektubunun İrat Kaydedilmesi İşleminin İptali - Tebliğ Alındısında Şirket Yetkilisinin İşyerinde Bulunmadığı Tebligatı Alacak Durumda Olmadığı Yolunda Herhangi Bir Kayıt Düşülmediği/Davacı Şirketin 90 Gün İçerisinde Yükümlülüklerini Yerine Getirmediğinden Bahisle Alınan Kararın Doğru Olmadığı)
ENERJİ PİYASASI DÜZENLEME KURULU KARARININ İPTALİ İSTEMİ ( Tebliğ Alındısında Şirket Yetkilisinin İşyerinde Bulunmadığı Tebligatı Alacak Durumda Olmadığı Yolunda Herhangi Bir Kayıt Düşülmediği - Davacı Şirketin 90 Gün İçerisinde Yükümlülüklerini Yerine Getirmediğinden Bahisle Alınan Kararın İsabetsiz Olduğu/Hes Projesi İçin Yapılan Üretim Lisansı Başvurusunun Reddi ve Teminat Mektubunun İrat Kaydedilmesi)"
IDDGK28.12.2016E. 2015/1605 K. 2016/3789"KAÇAKÇILIK NEDENİYLE ARACIN MÜSADERE ALTINA ALINMASI SONUCU UĞRANILAN ZARARIN TAZMİNİ ( Kolluk Güçlerince Yapılan Muhafaza Altına Alma İşleminin Ancak Yargı Mercilerince Verilecek Müsadere Kararı ile Kesinleşeceği - Dava Açma Süresinin Müsadere Karar Tarihi ile Başlayacağı )
DAVA AÇMA SÜRESİ ( Kaçakçılık Nedeniyle Kolluk Kuvvetlerince Aracın Muhafaza Altına Alınması Sonucu Uğranılan Zararın Tazmini İçin Açılan Tam Yargı Davasının Muhafaza Altına Alınma Tarihi Esas Alınarak Süre Aşımı Nedeniyle Reddinin Hatalı Olduğu - Müsadere İşlemi Mahkeme Kararı ile Kesinleşeceğinden Dava Açma Tarihinin Mahkeme Kararına Göre Belirlenmesi Gereği )"
IDDGK16.1.2017E. 2014/802 K. 2017/10"AÇIKTAN VEKİL ATAMA ( Geçici Olarak Boşalan Devlet Kadrolarına Kurum İçinden veya Başka Kurumdan Aylıksız Vekaleten Atama Yapılabileceği Öğretmen İmam Hemşire Eczacı ve Tabip Kadrolarına Açıktan Aylıklı Vekil Ataması Yapılabileceği - Açıktan Vekil Atananların Sosyal Hakları Bakımından Herhangi Bir Ayrıma Tabi Tutulmadıkları Aynı Sosyal Haklara Sahip Oldukları )
AÇIKTAN ATANAN VEKİL EBENİN DOĞUM İZNİNİ KULLANMASI ( Açıktan Vekil Olarak Atanan Kişilerin Sosyal Hakları Bakımından Herhangi Bir Ayrıma Tabi Olmadıkları Aynı Haklara Sahip Oldukları - Açıktan Vekil Olarak Atanan Ebenin Doğum İzni Hakkına Sahip Olduğu )"
IDDGK16.1.2017E. 2015/2469 K. 2017/7"ALKOLLÜ ARAÇ KULLANMA NEDENİYLE SÜRÜCÜ BELGESİNE EL KOYMA ( Davacının Sulh Ceza Mahkemesinde Açılan Davada Verilen Karar Sonucu Ortaya Konulan Hukuki Durum ile İdarenin Ehliyete El Koyma İşleminin Nitelik Olarak Birbirinden Farklı Olduğu - Sulh Ceza Mahkemesinde Verilen Karar Üzerine İdareye Yapılan Başvurunun İptali İçin Açılan Davanan Süre Aşımı Nedeniyle Reddinin Hatalı Olduğu )
DAVA AÇMA SÜRESİ ( Bireylerin İdarenin Yerine Getirilmesi Gerektiğini Düşündükleri Hak ve Menfaatlerine Yönelik İşlemin Kurulmasını Her Zaman İsteyebileceği - Alkollü Araç Kullanma Nedeniyle Sürücü Belgesine El Konulan Davacının Sulh Ceza Mahkemesi Kararı Üzerine İdareye Yaptığı Başvuru Üzerine İdarece Verilen Ret Kararına Karşı Dava Açma Süresi İçinde Dava Açılabileceği )"
IDDGK16.1.2017E. 2015/3633 K. 2017/14"ALKOLLÜ ARAÇ KULLANMA NEDENİYLE SÜRÜCÜ BELGESİNİN GERİ ALINMASI ( Taksi Dolmuş Otobüs Kamyon Çekici Gibi Araçlarla Kamu Hizmeti Yük ve Yolcu Taşımacılığı Yapan Sürücülerin Promil Miktarı ile Bağlı Olmaksızın Hiçbir Şekilde Alkollü Olarak Araç Kullanamayacakları - Yük ve Yolcu Araçlarını Kullanan Sürücülerin Alkollü Araç Kullanırken Yük veya Yolcu Taşıyıp Taşımadıklarının Ehliyete El Konulmasına Engel Teşkil Etmediği )
YÜK VE YOLCU TAŞIYAN ARAÇ SÜRCÜSÜLERİNİN ALKOLLÜ ARAÇ KULANMASI ( Kaç Promil Olduğu Önemli Olmaksızın Yük veya Yolcu Taşıyan Araç Sürücülerinin Alkollü Araç Kullanmalarının Yasak Olduğu - Yük veya Yolcu Taşıyan Araçların Sürücülerine Yönelik Yapılan Alkol Kontrollerinde Ayrıca Yük veya Yolcu Taşımacılığı Yapılıp Yapılmadığının Tespit Edilmesine Gerek Bulunmadığı )"
IDDGK8.2.2017E. 2015/2229 K. 2017/455"AKARYAKIT İSTASYONU ( Tağşiş Hile Amacıyla Akaryakıta Karıştırılabilecek Ürün Bulundurma/İdari Para Cezası Verilmesine İlişkin EPDK Kararının İptali İstemi - Analiz Raporu Sonucu Ürünlerin Bazılarının Mineral Yağ Esaslı Olduğu Bazılarının İse Mineral Yağ ve Organik Çözücü Karışımından Oluştuğunun Tespit Edildiği/Davanın Reddi Gerektiği )
TAĞŞİŞ HİLE AMACIYLA AKARYAKITA KARIŞTIRILABİLECEK ÜRÜN BULUNDURMA ( Akaryakıt İstasyonunda/İdari Para Cezası Verilmesine İlişkin EPDK Kararının İptali İstemi - Analiz Raporu Sonucu Ürünlerin Bazılarının Mineral Yağ Esaslı Olduğu Bazılarının İse Mineral Yağ ve Organik Çözücü Karışımından Oluştuğunun Tespit Edildiği/Davanın Reddi Kararının Onanacağı )
ENERJİ PİYASASI DÜZENLEME KURULU KARARININ İPTALİ İSTEMİ ( İdari Para Cezası - Analiz Raporu Sonucu Ürünlerin Bazılarının Mineral Yağ Esaslı Olduğu Bazılarının İse Mineral Yağ ve Organik Çözücü Karışımından Oluştuğu/İşlemde Hukuka Aykırılık Bulunmadığı - Akaryakıt İstasyonunda Tağşiş/Hile Amacıyla Akaryakıta Karıştırılabilecek Ürün Bulundurma )"
IDDGK13.2.2017E. 2015/89 K. 2017/577"TERÖRLE MÜCADELE KAPSAMINDA UĞRANILAN ZARARLARIN TAZMİNİ ( Terör Saldırısı ve Tehdidi Nedeniyle Malvarlığına Ulaşamama - Kişinin Kendisine veya Yakınlarına Yönelik Terör Saldırısı Kapsamında Ciddi Bir Tehdide Bağlı Olarak Yerleşim Yerini Terk Etmek Zorunda Kalması Nedeniyle Malvarlığına Ulaşamamasından Kaynaklanan Zararların İdarece Tazmini Gereği )
KİŞİNİN KENDİSİ VEYA YAKINLARINA YÖNELİK GERÇEKLEŞTİRİLEN TERÖR SALDIRISI ( Ciddi Bir Tehdide Bağlı Olarak Yerleşim Yerini Terk Etmek Zorunda Kalmak Sebebiyle Mal Varlığına Ulaşamamaktan Kaynaklanan Zararın Tazmini Gereği - Eşi Terör Saldırısı Sonucu Öldürülen Davacının Güvenlik Kaygısıyla Köyünü Terk Etmesi Sonucu Mal Varlığına Ulaşamaması Sebebiyle Uğradığı Zararın Terörle Mücadele Kanununu Kapsamında Kaldığının Kabulü Gereği )"
IDDGK23.2.2017E. 2017/176 K. 2016/744"KARAYOLLARI MOTORLU ARAÇLAR ZORUNLU MALİ SORUMLULUK SİGORTASI GENEL ŞARTLARI'NA İLİŞKİN TEBLİĞ (Sigortalı Aracın Zarar Verdiği Araçta Hasarlı Parçanın Tamir Edilmesi Mümkün Değil İse Hasarlı Parça Orjinal İse Öncelikle Orjinal Parçayla Değişiminin Hakkaniyet Gereği Olduğu - Yürütmenin Durdurulması)
HASARLI PARÇANIN ORİJİNAL OLMASI (Değişim Önceliğini Eşdeğer Parça veya Ömrünü Tamamlamış Araçlar Mevzuatı Kapsamındaki Araçlardan Elde Edilen Orijinal Parçaya Veren Düzenlemede Hukuka Uyarlık Bulunmadığı - Karayolları Motorlu Araçlar Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortası Genel Şartları'na İlişkin Tebliğin Bazı Maddelerinin Yürütmesinin Durdurulması)
SİGORTALI ARACIN ZARAR VERMESİ (Karayolları Motorlu Araçlar Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortası Genel Şartları'na İlişkin Tebliğin Bazı Maddelerinin Yürütmesinin Durdurulması - Sigortalı Aracın Zarar Verdiği Araçta Hasarlı Parçanın Tamir Edilmesi Mümkün Değil İse Hasarlı Parça Orjinal İse Öncelikle Orjinal Parçayla Değişiminin Hakkaniyet Gereği Olduğu)
DEĞİŞİM ÖNCELİĞİ (Tebliğin Yürütmesinin Durdurulması - Sigortalı Aracın Zarar Verdiği Araçta Hasarlı Parçanın Tamir Edilmesi Mümkün Değil İse Hasarlı Parça Orjinal İse Öncelikle Orjinal Parçayla Değişimi Gerektiği/Değişim Önceliğini Eşdeğer Parça veya Ömrünü Tamamlamış Araçlar Mevzuatı Kapsamındaki Araçlardan Elde Edilen Orijinal Parçaya Veren Düzenlemede Hukuka Uyarlık Bulunmadığı)"
IDDGK8.3.2017E. 2017/304 K. 2017/1032"BAKANLAR KURULU KARARININ İPTALİ İSTEMİ ( 6306 S. Kanun ve Uygulama Yönetmeliğinin Öngördüğü Koşullarda Detaylı Bir Teknik İnceleme Yapılmaksızın Tesis Edilen Uyuşmazlığa Konu Alanın Riskli Alan İlan Edilmesine Dair Bakanlar Kurulu Kararında Hukuka Uyarlık Görülmediği )
DEPREM BAKIMINDAN RİSKLİ ALAN İLAN EDİLME ( İdarelerce Hazırlanan Raporlarda Niceliksel Bir Ölçüt Verilmediği ve Diğer Bilgilerin Genel İtibarıyla Gözlemsel Bilgiler İçerdiği - Uyuşmazlığa Konu Alanın Riskli Alan İlan Edilmesine Dair Bakanlar Kurulu Kararında Hukuka Uyarlık Görülmediği )
KAROT TESTİ ( Değişik Tipte ve Söz Konusu Alandaki Yapıları Oransal Olarak Temsil Edebilecek Miktardaki Yapılardan Örnekleme Yoluyla Karot veya Numune Alınmak Suretiyle Teknik Bir Metot Üzerinde Çalışılmadığı - Detaylı Bir Teknik İnceleme Yapılmaksızın Riskli Alan İlan Edilmesine Dair İşlemin Hukuka Aykırı Olduğu )
ZEMİN ETÜDÜ ( Söz Konusu Alana Dair Detaylı Zemin Etüdü Verisi ve Buna Bağlı Olarak Su Taşkını Konusunda Yeterli Veri Bulunmadığı - Detaylı Bir Teknik İnceleme Yapılmaksızın Tesis Edilen Uyuşmazlığa Konu Alanın Riskli Alan İlan Edilmesine Dair Bakanlar Kurulu Kararında Hukuka Uyarlık Görülmediği )"
IDDGK23.3.2017E. 2015/136 K. 2017/1364"HIZ SINIRLARINI YÜZDE OTUZDAN FAZLA AŞMAK ( İhlal Suçunun İşlendiği Tarihten Geriye Doğru Bir Yıl İçerisinde Aynı Kuralı Beş Defa İhlal Ettiği Tespit Edilenlerin Sürücü Belgesinin Bir Yıl Süre ile Geri Alınacağı - Sürücü Belgesi Geri Alınan Davacının Bu Tarihten Geriye Doğru Beş Defa Hız Sınırlarını İhlal Ettiği Kanıtlanmadan Sürücü Belgesini Geri Alma İşleminin Hukuka Uyarlı Olmadığı )
SÜRÜCÜ BELGESİNİ GERİ ALMA ( Hız Sınırlarını Yüzde Otuzdan Fazla Aşma - İhlal Suçunun İşlendiği Tarihten Geriye Doğru Bir Yıl İçerisinde Aynı Kuralı Beş Defa İhlal )"
IDDGK20.4.2017E. 2015/4505 K. 2017/1721"TERÖR ÖRGÜTÜ MENSUPLARINCA DÖŞENEN MAYININ PATLAMASI SONUCU ÖLÜM ( Mayın Patlamasının İdarece Girişi Yasaklanmış Bir Bölgede Olmaması Dikkate Alındığında Olayda İdarenin Güvenlik Hizmetinde Bir Aksama Olduğunun Kabulü Gereği - Davacının Uğradığı Zararın Hizmet Kusuru İlkesine Göre Tazmini Gereği )
TERÖRLE MÜCADELE KAPSAMINDA UĞRANILAN ZARARIN TAZMİNİ ( İdarece Girişi Yaklanmış Bölge Olmayan Merada Terör Örgütü Mensuplarınca Tuzaklanan Mayının Patlaması Sonucu Davacılar Murisinin Ölmesi - Zararın Hizmet Kusuru İlkesine Göre Tazmini Gereği )"
IDDGK20.4.2017E. 2015/4973 K. 2017/1715"POLİS MEMURUNUN NÖBET SIRASINDA UYUMASI ( Ceza Hukuku İlkesi Olan Lehe Hükmün Uygulanması İlkesinin Disiplin Cezaları Yönünden de Geçerli Olduğu - Uzun Süreli Durdurma Cezası Gerektiren Davaya Konu Eylemin Gerçekleştiği Tarihte Yürürlükte Bulunan Disiplin Yönetmeliğine Göre Verilecek Ceza Yeni Düzenleme ile Azaltıldığı Gözetilerek Düşük Olan Cezanın Verilmesi Gereği )
KADEME İLERLEMESİNİN DURDURULMASI CEZASI ( Polis Memurunun Nöbet Esnasında Sırasında Uyuması - Lehe Olan Hükmün Uygulanması İlkesinin Disiplin Cezaları Yönünden de Uygulanması Gereği )"
IDDGK19.6.2017E. 2015/3476 K. 2017/2609"AKADEMİK PERSONEL ALIM İLANININ KISMEN İPTALİ İSTEMİ (Davaya Konu Uyuşmazlıkta İlanda Yer Alan Ek Koşulun Yükseköğretim Kurulunun Onayı Alınmadan Üniversite Tarafından Belirlendiği Gerekçesiyle Davaya Konu İşlemin İptaline Karar Verilmesinde Hukuka Aykırılık Bulunmadığı)
DOÇENTLİK ATAMALARI (Üniversitelerin Doçentlik Kadrosuna Yapılacak Atamalar İçin Ek Koşul Belirlemeleri Olanaklı İse de Bunun Yükseköğretim Kurulunun Onayı Alınmak Suretiyle Yapılması Gerektiği - Ek Koşulun Onay Alınmadan Üniversite Tarafından Belirlendiği Gerekçesiyle Davaya Konu İşlemin İptalinin Yerinde Olduğu)
ÜNİVERSİTELERİN ATAMALAR İÇİN EK KOŞULLAR BELİRLEMESİ (Olanaklı İse de Bunun Yükseköğretim Kurulunun Onayı Alınmak Suretiyle Yapılması Gerektiği - Davaya Konu Uyuşmazlıkta İlanda Yer Alan Ek Koşulun Yükseköğretim Kurulunun Onayı Alınmadan Üniversite Tarafından Belirlendiği/İşlemin İptalinin Hukuka Uygun Olduğu)"
IDDGK3.7.2017E. 2017/640 K. 2017/2734"BAKANLAR KURULU KARARININ İPTALİ İSTEMİ (Davacıların Davaya Konu Bakanlar Kurulu Kararına Karşı Öğrenme Tarihinden İtibaren Genel Dava Açma Süresi Olan Atmış Günlük Süre İçinde Açtığı Bu Davanın Süresinde Olduğu Sonucuna Varıldığından Aksi Yöndeki Daire Kararında Hukuki İsabet Görülmediği)
GENEL DAVA AÇMA SÜRELERİ DIŞINDA AYRI DAVA AÇMA SÜRELERİ ÖNGÖRÜLMESİ (İdari İşlemlerin Nitelikleri ve Tabi Oldukları Dava Açma Süreleri İdare Tarafından İlgililerine Bildirilmedikçe Özel Dava Açma Sürelerinin İşletilmesine Yasal Olanak Bulunmadığı - Bakanlar Kurulu Kararının İptali)
HAK ARAMA ÖZGÜRLÜĞÜ (Özel Yasalarda Genel Dava Açma Süreleri Dışında Ayrı Dava Açma Süreleri Öngörülmüş Olan İdari İşlemlerin Nitelikleri ve Tabi Oldukları Dava Açma Süreleri İdare Tarafından İlgililerine Bildirilmedikçe Özel Dava Açma Sürelerinin İşletilmesinin Hak Arama Özgürlüğünün İhlaline Neden Olacağı)
ÖZEL DAVA AÇMA SÜRESİ (Her Ne Kadar 6306 Sayılı Kanun Uyarınca Tesis Edilen İdari İşlemler Yönünden 2577 Sayılı Kanunda Öngörülen Atmış Günlük Genel Dava Açma Süresi Otuz Güne İndirilmiş İse de Davaya Konu Bakanlar Kurulu Kararı İle Bu Hususun Davacıya Bildirilmemiş Olmasının Genel Dava Açma Süresinin Uygulanmasını Gerektirdiği)"
IDDGK14.9.2017E. 2017/806 "BAKANLAR KURULU KARARININ YÜRÜTMESİNİN DURDURULMASI (Gün Işığından Daha Fazla Yararlanmak Amacıyla Bütün Yurtta Yaz Saati Uygulanmasına İlişkin - 697 S. Kanun'un 2. Md. Bakanlar Kurulu'na Başlangıç ve Bitiş Tarihlerini Belirlemek Suretiyle Yaz Saati Uygulanması Konusunda Verilen Yetkinin Sürekli Hale Getirilerek Yetki Kullanımının Aşıldığı/Dava Konusu İşlemin Yürütmesinin Durdurulacağı)
YETKİ AŞIMI (697 S. Kanun'un 2. Md. Bakanlar Kurulu'na Başlangıç ve Bitiş Tarihlerini Belirlemek Suretiyle Yaz Saati Uygulanması Konusunda Verilen Yetkinin Sürekli Hale Getirilerek Yetki Kullanımının Aşıldığı - Dava Konusu İşlemin Yürütmesinin Durdurulacağı/Gün Işığından Daha Fazla Yararlanmak Amacıyla Bütün Yurtta Yaz Saati Uygulanması Hakkında Bakanlar Kurulu Kararının Yürütmesinin Durdurulması)
GÜN IŞIĞINDAN DAHA FAZLA YARARLANMAK AMACIYLA BÜTÜN YURTTA YAZ SAATİ UYGULANMASI HAKKINDA KARAR (Bakanlar Kurulu Kararının Yürütmesinin Durdurulması - 697 S. Kanun'un 2. Md. Bakanlar Kurulu'na Başlangıç ve Bitiş Tarihlerini Belirlemek Suretiyle Yaz Saati Uygulanması Konusunda Verilen Yetkinin Sürekli Hale Getirilerek Kanunun Verdiği Yetki Kullanımının Aşıldığı)
YAZ SAATİ UYGULAMASI (697 S. Kanun'un 2. Md. Bakanlar Kurulu'na Başlangıç ve Bitiş Tarihlerini Belirlemek Suretiyle Yaz Saati Uygulanması Konusunda Verilen Yetkinin Sürekli Hale Getirilerek Kanunun Verdiği Yetki Kullanımının Aşıldığı - Dava Konusu İşlemin Yürütmesinin Durdurulacağı/Gün Işığından Daha Fazla Yararlanmak Amacıyla Bütün Yurtta Yaz Saati Uygulanması Hakkında Bakanlar Kurulu Kararı)"

Endeksin Devamı ( Bölüm 2)