0-9 A B C Ç D E F G H I İ J K L M N O Ö P R S Ş T U Ü V Y Z

Mahkeme / DaireEsas No.Kavram

M

D2.DE. 2004/3266M.E.B.'NA BAĞLI EĞİTİM KURUMLARI YÖNETİCİLERİNİN ATANMASI ( Hangi Kurum Tarafından Yapıldığı Belli Olmayan Hiçbir Somut Olaya Dayanmayan ve Mahiyeti Açıklanmayan Tahkikat - Bu Bilgilerle İdarecilik Görevi Yürütülmesinin Sakıncalı Olduğundan Bahisle Tesis Edilen İşlemde Hukuka Uyarlık Bulunmadığı )
VDDGKE. 2015/1033M2 BİRİM DEĞER TESPİTİ (Cadde ve Sokaklar İçin Takdir Edilen Asgari Arsa M2 Birim Değerine İlişkin Takdir Komisyonu Kararının İptali İstemi - Tahakkuk Tarihi Esas Alınmak Suretiyle Vergi Değerinin Kesinleşmesinden Sonra Açılan Davanın Süre Aşımı Nedeniyle Reddi Gerektiği)
D11.DE. 2007/1564MAAŞ ARTIŞINA İLİŞKİN KARARIN İPTALİ TALEBİ ( Davacının Maaş Talebinin Reddine İlişkan Kararın Tarih ve Sayısını Belirtmediği - Mahkemece Davacının Ücret Artışı İstemiyle Davalı İdareye Yapmış Olduğu Bir Başvurunun Bulunup Bulunmadığının Re'sen Araştırılacağı )
D11.DE. 2003/3865MAAŞ FARKI ( 31.12.2001'den Geçerli Olmak Üzere 1. Sınıf Hakimliğe Terfi Eden Davacı - 1.1.2002-15.1.2002 Arasındaki 14 Günlük Maaş Farkının Ödenmemesi İşleminde Hukuka Uyarlık Bulunmadığı )
D2.DE. 2008/6336MAAŞ FARKI ( Yasaların Verdiği Bir Hakkın Zaman İçerisinde İdare Tarafından Hareketsiz Kalınmak Suretiyle Verilmemesi Durumunda - Maaş Alma Tarihlerinin Maaş Farkının Ödenmeyeceğine Bir Karine Oluşturamayacağı )
D2.DE. 2011/8872MAAŞ FARKI İSTEMİ ( Uzman Öğretmenlik Unvanının Verilmemesinden Kaynaklanan Maaş Farkının İdareye Başvuru Tarihinden İtibaren Hesaplanması Gerektiği )
D5.DE. 1999/2771MAAŞ FARKI TUTARI ( Hukuka Aykırılığı Yargı Kararı İle Belirlenen Sözlü Sınavdan Sonra Yeniden Sınava Tabi Tutularak Müfettişliğe Atanan Davacı - Geç Atama Nedeniyle Yoksun Kaldığı )
D5.DE. 2013/402MAAŞ FARKININ BORÇ ÇIKARTILARAK MAAŞINDAN KESİNTİ YAPILMASI ( Bir Kararın Yargılamanın Yenilenmesi Başvurusuna Konu Edilebilmesi İçin İlk Derece Mahkemesi Sıfatıyla Bakılan Davada Verilmiş Olması ve Ayrıca Kesinleşmiş Yani "Kesin Hüküm" Halini Almış Bulunması Gerektiği )
D2.DE. 2011/3002MAAŞ FARKININ HESAPLANMASI ( Kontenjan Yetersizliğinden Dolayı Uzman Öğretmenlik Unvanı Verilmemesi Nedeniyle Yapılan Başvurunun Reddi Üzerine Bu Ret İşleminin İptali İstemiyle Açıldığı - Maaş Farkının İdareye Başvuru Tarihinden İtibaren Hesaplanacağı )
D12.DE. 1995/1703MAAŞ FARKININ ÖDENMESİ TALEBİ ( İlgililerin Gerekli Yasal Koşulları Taşımaları Halinde Aynı Yıl Sicillerine 657 Sayılı Yasanın 243 Sayılı KHK İle Değişik 37 ve 64.Maddeleri Birlikte Uygulanarak Derece ve Kademe İlerlemelerinin Yapılabileceği )
D5.DE. 2011/4978MAAŞ FARKLARININ ÖDETİLMESİ (İptal Davasının Kesinleşmemesi Nedeniyle İptal Davası Kararına Dayalı Tam Yargı Davası Açılamayacağı Şeklinde Bir Yasal Düzenlemenin Bulunmadığı - Mahkeme Kararının Hatalı Olduğu/Tazminat İstemi Hakkında Karar Verileceği )
D12.DE. 2007/2692MAAŞ KESİM CEZASI ( İlköğretim Okulu Müdür Yardımcısının Öğrenci Dövmesi Nedeniyle - Hukuka Aykırılık Bulunmadığı/1702 S.K. Md. 22/4 Kapsamında Değerlendirilmesi Gerektiği )
D8.DE. 1996/807MAAŞ KESİM CEZASI ( İlköğretim Okulunda Öğretmen Olarak Görev Yapan Davacının Yasal Bir Özürü Olmadığı Halde Derslere Girmediğinden Bahisle Verilen Ceza )
D12.DE. 2008/8355MAAŞ KESİMİ CEZASI ( İlköğretim Okulu Müdürü Olan Davacının Eyleminin Öncelikle Özel Kanun Olan 1702 S. Kanun Hükümlerinde Tam Karşılığının Bulunup Bulunmadığının İncelenerek Hüküm Varsa Bu Kanuna Göre Yoksa Genel Kanun Olan 657 S. Kanun Hükümlerine Göre İşlem Tesis Edilmesi Gerektiği )
D5.DE. 1991/3198MAAŞ KESİNTİSİ ( KİT Personelinin Verdiği Zararların Tahsili İçin Bu Yola Başvurulamayacağı )
D2.DE. 2011/6444MAAŞ KESİNTİSİ YAPILMASINA İLİŞKİN İŞLEMİN İPTALİ TALEBİ (Davadan Feragat Edildiği - Uyuşmazlığın Ortadan Kalktığı)
D12.DE. 2012/2497MAAŞ KESME CEZASI ( Öğretmenin Öğrenciye Altına Bez veya Ped Bağla Şeklindeki Sözlerinin Eleştiri Amaçlı Olduğu Hakaret veya Aşağılama Amacı Taşımadığı - Aylıktan Kesme Cezasının Hukuka Uyarlı Olmadığı )
D5.DE. 2010/88MAAŞ NAKİL BELGESİ ( Belgenin Yüksek Planlama Kurulu Kararı İle Getirilen Ek Ödemeye Yer Verilmeksizin Düzenlendiği - Ek Ödemeye İlişkin Kanun Değişikliğinin Davacının Sözleşmesinin Feshedildiği Tarihten Önce Yürürlüğe Girdiğinin Dikkate Alınacağı )
D5.DE. 2013/6165MAAŞ NAKİL BELGESİNİN YENİDEN DÜZENLENMESİ İSTEMİ BAŞVURUSUNUN REDDİNE KARŞI DAVA AÇMA SÜRESİ ( Genel Dava Açma Süresi Olan Altmış Günlük Süre İçinde Dava Açılması Gerektiği - Daha Sonraki Tarihte Açılan Davanın Süre Aşımı Nedeniyle Reddi Gereği )
D17.DE. 2015/9682MAAŞ ÖDEMELERİNİN HANGİ BANKADAN YAPILACAĞININ BELİRLENMESİ İŞLEMİNİN İPTALİ DAVASI (Kamu Görevlileri Sendikasının Maaş Ödemelerinin Hangi Bankadan Yapılacağının Belirlenmesi İşleminin İptali Davasını Açmaya Ehliyeti Bulunduğu - İdarenin Memurların Maaş Ödemesinin Yapacağı Bankanın Belirlenmesi İşleminde Kamu Görevlileri Sendikasının Meşru Güncel ve Kişisel Bir Menfaatinin Bulunduğu)
D12.DE. 2012/6891MAAŞ PROMOSYON GELİRİNİN HARCANMASI (Maaş Promosyon Gelirinin 4734 S. Kamu İhale Kanunu Hükümlerine Göre Harcama Yapılmasını Gerektiren Bir Kamu Geliri Olmadığı/Bu Harcamaların Tebliğ ve Genelgelerle Düzenlendiği - Promosyon Gelirinden Yapılan Harcamalar Nedeniyle Davacıya Disiplin Cezası Verilemeyeceği)
D1.DE. 2003/170MAAŞ VE DİĞER ÖZLÜK HAKLARINDAN YARARLANAMAMA ( Hapis Cezası Alan Devlet Memurunun Hükümlü Bulunduğu Sürede )
D11.DE. 2009/5353MAAŞ VE İKRAMİYE FARKI ( Uygulanacak Faizin Başlangıç Tarihi Olarak Davacının İdareye Başvuru Tarihi Yerine Dava Tarihi Esas Alınarak Verilen Bölge İdare Mahkemesi Kararında Hukuka Uyarlık Görülmediği )
D11.DE. 2002/5061MAAŞ VE ÖZLÜK HAKLARI ( Öğrenim Durumu Değişenlerin İntibakının Yapılıp Buna Göre Ödenmesi Gereği - Sağlık Hizmetleri Sınıfında Sağlık Memuru Olarak Görev Yapan Davacının Sağlık İdaresi Yüksekokulundan Mezun Olması )
D11.DE. 2002/2632MAAŞ VE ÖZLÜK HAKLARININ ÖDENMESİNE İLİŞKİN BAŞVURUNUN REDDİNE İLİŞKİN İŞLEMİN İPTALİ ( Sigorta Müfettiş Yardımcısı Olarak Staj Dönemini Tamamlayan Davacının Atamasının Emsallerinden Geç Yapılması )
IDDGKE. 1997/717MAAŞ VE ÖZLÜK HAKLARININ ÖDENMESİNE KARAR VERİLEMEMESİ ( Polis Okulundan Çıkarma Cezası Verilen Öğrencinin Cezasının İptali Halinde Yeniden Okula Dönecek ve Okulu Bitirince de Atanacak Olması )
D12.DE. 1996/160MAAŞA BAĞLI HAKLAR ( Maddi Tazminat İstemi )
D5.DE. 2007/375MAAŞIN HER TÜRLÜ ZAM YANSITILARAK GÜNCELLEŞTİRİLMESİ GEREKTİĞİ İDDİASI ( Davanın Açıldığı Tarihten Geriye Doğru 120 Günü Geçmemek Koşuluyla Başvuru Tarihinden Geriye Doğru 60 Günlük Süre İçindeki "İlk Uygulama" Esas Alınarak Davacı İsteminin Esasının İncelenmesi Gerektiği )
D8.DE. 2000/1384MAAŞSIZ İZİNLİ SAYILARAK YURTDIŞINDA BULUNMAK ( Doktora Eğitimi İçin Yurtdışına Gönderilen Araştırma Görevlisi - Sürenin İki Katı Kadar Mecburi Hizmetle Yükümlü Tutulamayacağı )
D2.DE. 2005/2175MAAŞTA MEYDANA GELEN DÜŞÜŞ ( İşletme Başmühendisi Olan Davacının Maaşının Sicile Bağlı Olarak Düşürüldüğü - Davacı Açıkça Sicil Notunu Dava Etmiş Olmasa da İtiraz Ettiği Maaş Düşüklüğü Sicile Bağlı Olduğundan Sicil Başarı Notunun ve Maaş Düşüşünün Hukuka Uygunluğunun Denetlenmesi Gereği )
D11.DE. 2009/4252MAAŞTAN KESİNTİ (Kamu Zararından Doğan Alacakların Doğrudan Kamu Görevlisinin Maaşından Kesinti Yapılmak Suretiyle İstirdat Edilebileceğine İlişkin Bir Tahsil Usulüne Yer Verilmediği - Rızaen ve Sulhen Ödenmeme Durumunda Genel Hükümlere Göre Hükmen Tahsil Yoluna Gidilmesi Öngörüldüğü)
D2.DE. 2005/37MAAŞTAN KESİNTİ YAPILMASINA İLİŞKİN İŞLEMİN İPTALİ TALEBİ ( Davacının Maaşından Kesinti Yapılmasına İlişkin İşlemin Kesin ve Yürütülmesi Gereken Bir İşlem Niteliğinde Olduğu - Davanın Reddedilmesinde Hukuki İsabet Bulunmadığı )
D8.DE. 1991/1310MAAŞTAN KESME CEZASININ İPTALİ TALEBİ ( Disiplin Amirinin Soruşturmacı Olması ve Tarafsız Olmaması İddialarıyla )
D12.DE. 2010/6132MAAŞTAN YAPILAN KESİNTİNİN ÖDENMESİ İSTEMİ ( Aylıktan Kesme Cezası ile Cezalandırılma İşleminin İptali Davası - Geleneksel Olarak Kullanılan Farklı Dil ve Lehçelerin Öğrenilmesine ve Günlük Yaşamda Kullanılmasına Yasal Bir Engel Bulunmadığı )
D10.DE. 2001/4818MAÇ YAYIN HAKLARINI ELİNDE BULUNDURAN KURULUŞUN HAKİM DURUMU KÖTÜYE KULLANMASI ( Maç Görüntülerini Paket Olarak ve Azami Fiyattan Satması )
D13.DE. 2006/6024MAÇ YAYINLARININ HABER AMAÇLI GÖRÜNTÜLERİ ( Satmakla Yükümlü Şirkete Herhangi Bir Yayın Kuruluşu Lehine Ayrımcılık Yapılması Sonucunu Doğuran Eylemlerden Kaçınılmasına Aksi Takdirde Haklarında Soruşturma Açılacağının Bildirilmesinde İsabetsizlik Olmadığı )
D10.DE. 2008/11112MADDİ - MANEVİ TAZMİNAT ( Karaciğer Rahatsızlığı Nedeniyle Üniversite Hastanesinde Tedavisi Yürütülen Şahıstan Karaciğerinden Parça Alınması Gerekirken Yanlışlıkla Böbrekten Parça Alınması - Hizmet Kusurunun Bulunduğu )
D8.DE. 2014/11377MADDİ ANLAMDA KESİN HÜKÜM (Uyuşmazlığın Esasını Çözen Nihai Yargı Kararının Kimse Tarafından Değiştirilmemesini ve Daha Sonra Açılan Dava Bakımından Bağlayıcı Olmasını Diğer Bir Anlatımla Taraflar Arasındaki Uyuşmazlığın Bir Daha Dava Konusu Yapılmamasını İfade Ettiği)
D11.DE. 1995/2825MADDİ DELİL ( Alıcı Tarafından İleri Sürülen İfade ve Bilgiler-Satıcı Tarafından İspatlanamayan İfade ve Bilgiler )
D4.DE. 1999/1323MADDİ DELİL ( Alıcıların İfadelerinin Maddi Delil Olarak Kullanılabilmesi İçin Diğer Delillerle Desteklenmesi Gerektiği )
D3.DE. 2007/2647MADDİ DURUM TUTANAĞI ( Mahkemeye İbraz Edilen Belgelerin İncelenmesine İlişkin Yöntemin ve Sonucunda Tespit Edilen Maddi Durumların Tutanağa Bağlanması Gerektiği )
D12.DE. 1995/10429MADDİ HAKLAR ( Yönetim Kurulu Üyeliğine Son Veren İşlemin İptali Sonucu Görevine Dönen Davacının Maddi Haklarına Çalışarak Kavuşacağından Tazmin Yönünde Hüküm Kurulamaması )
D2.DE. 1999/1316MADDİ HASARLARI TRAFİK KAZASI ( Tarafların Anlaşması - Yaralananların Şikayette Bulunmaması - Başkaca Bir Suç Oluşmamış Olması - Sanık Hakkında Başka Karar Verilemeyeceği )
D2.DE. 1997/820MADDİ HASARLI TRAFİK KAZASI ( Başka Bir Suç Oluşmaması - Tarafların Anlaşması - Sanık Hakkında Karar Verilemeyeceği )
D8.DE. 2007/1931MADDİ HASARLI TRAFİK KAZASI TESPİT TUTANAĞININ İPTALİ ( Davaya Adli Yargı Yerlerince Bakılacağı - İdari Yargı Yerinde Açılan Davanın Görev Yönünden Reddi Gereği İncelenmeksizin Reddine Karar Verilemeyeceği )
D8.DE. 2008/2159MADDİ HASARLI TRAFİK KAZASINA KARIŞAN SÜRÜCÜ ( Sürücü Belgesine Geçici Olarak El Konulmasına İlişkin İşlemin Hukuka Uygun Olduğu - Alkol Durumunun Tespiti İçin Adli Tabibe veya Sağlık Kuruluşuna Sevki Gerekmediği )
D7.DE. 2005/3650MADDİ HATA ( Bulunması Yasada Geçmişe Etkili Bir Değişiklik Yapılması Uyuşmazlık Konusunda Sonradan İçtihatları Birleştirme Kararı Alınması Kararda Kamu Düzenini Etkileyen Bir Usul Kuralının Dikkate Alınmamış Olması Hallerinde Bozmaya Uyma Kararının Bozulabileceği )
D12.DE. 2015/2328MADDİ HATA ( Davalı İdarece Öne Sürülen Sınav Kurulunca Hazırlanan Değerlendirme Cetvelindeki Aday ve Puan Bilgilerinin Listelere Sehven Yapılan Maddi Hatalar Sonucunda Yanlış Aktarılması Olarak Gösterilen İşlemin Gerekçesinin İnandırıcı Bulunmadığı - İşlemde Hukuka Uyarlık Bulunmadığı )
D6.DE. 2007/2233MADDİ HATA ( Onanlı Islah İmar Planında Yapılan - Hatanın Giderilmesine Yönelik Değişiklik Yapılması Dışında Mevcut Islah İmar Planların Islah İmar Planı Revizyonu Adı Altında Değişikliğe Konu Edilemeyeceği )
D7.DE. 1997/870MADDİ HATA ( Ödeme Emirlerine Karşı Yedi Gün İçinde Dava Açılması Gerekirken Mahkemece Otuz Günlük Dava Açma Süresinden Bahsedilmesinin Süreyi Uzatmaması )
D7.DE. 2006/4865MADDİ HATA ( Özel Tüketim Vergisi Tahakkukuna Vaki İtirazın Reddine Dair İşlem Davacı Adına Tescilli 24.1.2005 Gün ve 8028 Sayılı Serbest Dolaşıma Giriş Beyannamesine İlişkin Olduğu Halde Sehven Yanlış Yazıldığı - Düzeltilerek Karar Verilebilececeği )
IDDGKE. 2006/3515MADDİ HATA ( Rekabet Kurulu Kararının İptali Talebi - Dava Dilekçesinde Kurul Kararı Numarasının Yanlış Yazıldığı Gerekçesiyle Ehliyet Bakımından Verilen Red Kararının Bozulması Talebi/Red Kararının Hukuka Uygun Olduğu )
D1.DE. 2008/200MADDİ HATANIN DÜZELTİLMESİ İSTEMİ ( Daire Kararı Maddi Hata Sonucu Verilmesi Nedeniyle İstemin Kabulü Gereği )
D8.DE. 2007/4611MADDİ HATANIN DÜZELTİLMESİ TALEBİ ( Diplomada İsim Eksikliğinin Tamamlatılması İsteminin Olduğu - Bir Kere Verileceği İlkesine Aykırı Olmadığı )
D10.DE. 1992/714MADDİ MANEVİ TAZMİNAT ( Askeri Birlik Çöplüğünde Bulunan Bombanın Çocuğun Elinde Patlaması Sonucu Yaralanması )
D10.DE. 1993/724MADDİ MANEVİ TAZMİNAT ( Heyelan Bölgesinde Yer Alan Yolun Güvenliğini Sağlayamayan İdarenin Hizmet Kusurunun Bulunması )
D10.DE. 1992/4392MADDİ MANEVİ TAZMİNAT ( Murisin Bulunduğu Yere Askeri Uçağın Düşmesi Sonucu Ölmesi Nedeniyle )
D10.DE. 1991/2327MADDİ MANEVİ TAZMİNAT ( Personelin Elektrik Akımına Kapılması Nedeniyle Ölümü )
D10.DE. 1992/3057MADDİ MANEVİ TAZMİNAT ( Yerleşim Yerinden Geçen Su Kanalının Etrafının Kapatılmaması Nedeniyle Doğan Zararın İdare Tarafından Tazmini )
D10.DE. 1992/3372MADDİ MANEVİ ZARAR ( Terörist Eylemler Nedeniyle Ölen Kişinin Eş ve Çocuklarının Uğradığı Zararın İdarece Karşılanması )
VDDGKE. 2011/579MADDİ MENFAAT ( Vergi Kaybı Doğuran Eylemlere İştirak Edenler Adına Bu Nedenle Ceza Kesilebilmesi İçin Maddi Menfaat Gözetilmesi Şartının Aranmayacağı )
D8.DE. 1985/795MADDİ TAZMİNAT ( Ayakkabı Tamir İşi Yapılan İş Yerinde Bulunan Makinelerin Çıkardığı Gürültüden Rahatsız Olan Bina Sahiplerinin Şikayeti Üzerine İşyerinin Kapatılması )
D6.DE. 2002/5832MADDİ TAZMİNAT ( Dava Konusu Olayda Maddi Zararın Tespitinde Hataya Düşülmüş Olduğunun ve Maddi Zararın Tespinin Fiili Yıkım Tarihi Esas Alınarak Sonuca Varılmasının Gerekmesi )
D10.DE. 2003/3146MADDİ TAZMİNAT ( Davacılar Yakınından Doğumundan Sonra Alınan Kan Örneğinin İlgili Sağlık Birimine Ulaştırılması ve Tahlili Aşamalarında Uğradıkları Zararın Davalı İdarece Tazmini Gerektiği - Kamu Hizmetinin Kötü İşlemesi )
D5.DE. 1996/985MADDİ TAZMİNAT ( Davacının İntibakının Yapılması Yolundaki Başvurusu Üzerine İdarece İntibak İşleminin Geç Yapılması Nedeniyle Uğranılan Zararın Tazmini Talebi )
D10.DE. 1996/9012MADDİ TAZMİNAT ( Davacının Teröristler Tarafından Kamyonun Yıkılması Nedeniyle Uğranılan Zarar )
D10.DE. 1998/187MADDİ TAZMİNAT ( Davacıya Ait İşyerinde Davalı İdarenin Hizmet Kusurundan Dolayı Yangın Çıkması Nedeniyle Uğranılan Zarar )
D10.DE. 1998/5957MADDİ TAZMİNAT ( Gümrük Komisyoncusu Olan Davacının Komisyoncu Karnesinin Daimi Olarak Geri Alınmasına İlişkin İşlemin Yargı Kararıyla İptali Nedeniyle Uğradığı Zararın Tazmini )
D10.DE. 2008/618MADDİ TAZMİNAT ( Havaalanına Uçakların Güvenli İniş ve Kalkış Yapabilmeleri İçin Kurulan Cihazların Sağlıklı Çalışmasını Engelleyen Ağaçların Kesilmesi - Ağaçların Söz Konusu Cihazların Yerleştirilmesinden Önce Dikilmiş Olması ve Cihazları Etkileyeceği Önceden Bilinmediğinden Ağaçların Kesilmesi Nedeniyle Zararın Tazmini Gereği )
D10.DE. 2003/6104MADDİ TAZMİNAT ( Heyelan Sebebiyle Oluşan Zarar/İdarenin Hizmet Kusuru - Davacıya Ait Arazinin Kenarında Doğal Dolgu Maddesi Olan Kayanın Yol Çalışması Nedeniyle Dinamitle Parçalanarak Alınması )
D7.DE. 2001/1208MADDİ TAZMİNAT ( Hukuka Aykırı Olarak Tahsil Edilen Vergiler Dolayısıyla Vergi İdareleri Tarafından Mükelleflere Ödenecek Miktar - Devlet Hazinesinde Kaldığı Süre İçin Öngörülen Gecikme Faizinin Oranı Uygulanarak Hesaplanacak Miktar Kadar Olacağı )
D10.DE. 2011/985MADDİ TAZMİNAT ( Husumet - Kişisel Husumet Nedeniyle Kamu Görevlisinin Adam Öldürdüğü/İdari Faaliyet İle Zarar Arasındaki Nedensellik Bağı Ortadan Kalktığı - İdareye Husumet Düşmeyeceği )
D10.DE. 2008/4286MADDİ TAZMİNAT ( İdare Mahkemesince Davacı Lehine Hükmedilen - Sulhname Tasarısının Kabul Edilmemiş Sayıldığı Tarih İtibariyle Yasal Faiz Yürütülmesine Karar Verilmesi Gerektiği )
D6.DE. 1991/3205MADDİ TAZMİNAT ( İdare Mahkemesince Değerlendirilmesi )
D10.DE. 2007/3301MADDİ TAZMİNAT ( İdarece Tıbbi Kayıt ve Belgelerin İbraz Edilememesinin Meydana Gelen Zarar Nedeniyle İdarenin Sorumluluğunun Bulunup Bulunmadığının Yargısal Denetimini de Engellediğinden Reddedilmesinde Hukuka Aykırılık Bulunmadığı )
D5.DE. 2000/3316MADDİ TAZMİNAT ( İdarenin Hizmet Kusuru Nedeniyle Kişinin Mal Varlığında Meydana Gelen Eksilmenin Ve Bu Nedenle Duyduğu Her Türlü Sıkıntı Ve Üzüntüden Kaynaklanan Manevi Zararın Giderilmesi Gereği )
D15.DE. 2011/6271MADDİ TAZMİNAT ( İdari İşlemin İptali - Davacı Köyünün ve Mezrasının Terör Olayları Sebebiyle Boşalmadığı/Kişisel Güvenlik Kaygıları Sonucu Yaşadığı Köyü Terk Edenlerin Uğradıkları Zararların 5233 Sayılı Kanun Kapsamında Karşılanmasının Olanaklı Bulunmadığının Gözetilmesi Gerektiği )
D8.DE. 2004/3520MADDİ TAZMİNAT ( İdari İşlemin İptali Üzerine Tam Yargı Davası Açılması-İptal Kararının Temyizen İncelenmesi İçin Danıştaya Gönderilmiş Olması-Tazminat Davası İçin Bekletici Bir Sorun Niteliği Taşıması )
D6.DE. 1999/1643MADDİ TAZMİNAT ( İnşaat Ruhsatının İptaline İlişkin İdare Mahkemesi Kararının Yerine Getirilmemesi - Komşu Parseldeki Bağımsız Bölüm Malikinin Talebi )
D10.DE. 2002/2036MADDİ TAZMİNAT ( Kaçak Mal İddiasıyla El Konularak Gümrük Deposuna Kaldırılan Halılar - İade Edilmemesi Nedeniyle Maddi Tazminat Talebi/Faizin Zararın Doğduğu Tarih İtibariyle Saptanması Gerektiği )
D10.DE. 1997/3198MADDİ TAZMİNAT ( Kara Kuvvetlerine Ait Askeri Uçağın Davacı İdarenin Posta İşletme Merkezi Müdürlüğü Bahçesine Düşmesi Sonucu Oluşan Zararlar )
D10.DE. 2004/6176MADDİ TAZMİNAT ( Köy Arazisindeki Bulduğu Fünyenin Patlaması Sonucu Çocuğun Yaralanması - Maddi Tazminat Tutarı Hesaplanırken Müterafik Kusur Oranın Bilirkişi Tarafından Hesaplanan Tutara Uygulanması Gerektiği )
D5.DE. 1988/470MADDİ TAZMİNAT ( Manevi Tazminatla Konularının Farklı Olmasına Rağmen Mahkemece İki Zarardan Birinin Diğerinin Doğal Parçası Sayılarak Ele Alınmasının Yanlış Olması )
D10.DE. 2001/3091MADDİ TAZMİNAT ( Merkez Jandarma Karakol Binasının Üçüncü Katından Atlayarak Yaralanan Davacı/İdarenin Hizmet Kusuru - İş Gücü Kaybının Hesaplamada Dikkate Alınması Gereği )
D10.DE. 2007/8532MADDİ TAZMİNAT ( Polis Memuru Olarak Görev Yapmakta İken Geçirdiği Trafik Kazası Sonucu Yaralanması - Zararın Hesaplanmasında Vazife Malulü Aylıkları İle Adi Malullük Aylığı Peşin Sermaye Değerleri Arasındaki Farkın "Yarar" Kabul Edilmek Suretiyle Düşüleceği )
IDDGKE. 1999/996MADDİ TAZMİNAT ( Resen Emeklilik/İşlemin İptali Sonucu Tekrar Göreve Başlatılmak - Zararın Tutarının Kesin Olarak Belirlenmesi ve Gerçek Zararın Tazminine Hükmedilmesi Gereği )
D5.DE. 1986/744MADDİ TAZMİNAT ( Sadece Uğranılan Gerçek Zararın Tazmin Edileceği )
D10.DE. 2008/1506MADDİ TAZMİNAT ( Sayısal Oyunlar Bayilik Ruhsatı Hukuka Aykırı Olarak İptal Edilen Davacı - Bayilik Faaliyetini Yapamadığı Dönemde Mahrum Kaldığı Kazancın Tazmini Gerektiği/Kesin Bir Zararın Var Olduğu )
D5.DE. 2007/6336MADDİ TAZMİNAT ( Sözleşmeli Statüde Görev Yapan Davacının Davalı Yönetimde 190 S. KHK ve 657 S. Yasa Kapsamında Bir Kadroyu İşgal Etmesinin Esasen Söz Konusu Olmadığından Davacının Kazanılmış Hak Aylık Derecesinden Söz Edilemeyeceği )
D10.DE. 2005/3719MADDİ TAZMİNAT ( Temyiz İsteminde Bulunmayan Davacılar Açısından Maddi Tazminat İstemleri Reddedildiğinden Davalı İdare Vekili Lehine Vekalet Ücretine Hükmedilmesi Gerektiği )
D15.DE. 2012/5015MADDİ TAZMİNAT ( Terör Olayları Nedeniyle Yoksun Kalınan Malvarlığı Zararının Tazmini İstemi - Davacı Şirkete Ait Besi Çiftliğinin Gerçek Yerinin Saptanması Sonrasında da Besi Çiftliğinin Bulunduğu Yerin Tamamen Boşaltılan/Boşalmış Yerlerde Olup Olmadığının Araştırılması Gerektiği )
D15.DE. 2012/2423MADDİ TAZMİNAT ( Terör ve Terörle Mücadeleden Doğan Zararların Karşılanması Hakkında Kanun Uyarınca Ekili Ürünlerin Kavak ve Meyve Ağaçlarının Gördüğü Zarar İle Ekime Hazırlanan Toprağa Ekim Yapılamamasından Kaynaklanan Zararın Ödenmesi Gerektiği )
IDDGKE. 2004/2679MADDİ TAZMİNAT ( Üst Geçit Yapımı Nedeniyle Maliki Bulundukları Binanın Zeminindeki Daire ve Dükkanların Mülkiyet Değer Kayıpları İle Kira Bedelleri Kayıplarına Karşılık )
D10.DE. 1999/5435MADDİ TAZMİNAT ( Yandığı İddia Edilen Yabancı Para ve Altın Somut Delilleriyle Ortaya Konulamadığından Bunlara Karşılık Maddi Tazminata Hükmedilmesinde Hukuki İsabet Görülmediği - Terör Örgütü Mensuplarınca Yapılan Baskın )
IDDGKE. 2009/901MADDİ TAZMİNAT ( Yasa Gereği Görevden Alınma - Söz Konusu Yasa Kuralının Anayasa Mahkemesi Kararıyla İptal Edilmesi ve Görevden Alınmasının Hukuka Aykırı Olduğunun Ortaya Çıktığı/Oluşan Maddi Zararının Davalı İdarece Hizmet Kusuru Esasları Uyarınca Ödeneceği )
D10.DE. 2010/749MADDİ TAZMİNAT ( Yasadışı Terör Örgütü Mensuplarınca Konulan Bombanın Patlaması Sonucu Çocuğun Ölümü Nedeniyle - İdarenin Herhangi Bir Kusuru Bulunmadığının Tespit Edilmesi Halinde Yalnızca “Maddi” Zararlarının Tazmini İstenebileceğinden Manevi Tazminat İsteminin Reddi Gerektiği )
D12.DE. 1996/160MADDİ TAZMİNAT ( Yürütülecek Faizin Başlangıç Tarihi İptal Davasının Açıldığı Tarih Olması )
D10.DE. 2007/8088MADDİ TAZMİNAT DAVASI ( Aracın Gümrük Ambarından Alınmaması Nedeniyle Devlet Malı Sayılıp Tasfiye Edildiği - Taşıtlar Geçici Giriş Karnesi İle Yurda Giriş Yapan Aracın Mülkiyet Hakkının Sona Erdirilmesine Neden Olacak Tasfiye İşlemlerine Tabi Tutulamayacağı )
D10.DE. 1996/10292MADDİ TAZMİNAT DAVASI ( Davacılar Murisinin İdarenin Kusursuz Sorumluluğu Neticesinde Terör Olayı Sonucunda Öldürülmesi Nedeniyle )
D6.DE. 2014/2387MADDİ TAZMİNAT DAVASI ( Davacının Hissedarı Olduğu Taşınmazın Planda Kısmen Yol ve Çocuk Parkı Olarak Düzenlenmesine Rağmen Herhangi Bir İşlem Yapılmaması Nedeniyle - Yargılama Esnasında Maktu Harç Alınması Gerekirken Nisbi Harç Alınması Gerektiğinden Bahisle Verilen Kararda İsabet Görülmediği )
D13.DE. 2015/3393MADDİ TAZMİNAT DAVASI ( Hukuka Aykırı Olarak Davacıya Elektrik Verilmemesi Nedeniyle Uğranılan Zararın Davalı İdare Tarafından Karşılanması Gerektiği - Davanın Kısmen Kabulü İle Bilirkişi Raporunda Belirlenen Bedelin Dava Tarihinden İtibaren İşleyecek Yasal Faiziyle Birlikte Davacıya Ödenmesine Karar Verilmesinin Yerinde Olduğu )
D6.DE. 2015/855MADDİ TAZMİNAT DAVASI ( İdare Mahkemesince Uyuşmazlığa Konu Taşınmazın Hangi Onay Tarihli İmar Planı İle Hangi Kamu Alanına Ayrıldığı Netleştirilmek Suretiyle İşin Esası Hakkında Karar Verilmesi Gerekirken Davanın İncelenmeksizin Reddedilmesinde Hukuki İsabet Görülmediği )
D10.DE. 2009/6921MADDİ TAZMİNAT DAVASI ( İdarenin Hizmet Kusuruna Dayalı - Davacının İşgalci Olmasının Buğday ve Lahana Ürününün Davalı Dsi Genel Müdürlüğünün Hizmet Kusuru Sebebiyle Su Baskınına Uğradığının Tespiti Halinde İdarenin Tazmin Sorumluluğunu Ortadan Kaldırmadığı )
D6.DE. 2015/9088MADDİ TAZMİNAT DAVASI ( Kısıtlık Hali Devam Ettikçe Dava Açma Süresinin Geçmeyeceği - Davacı Tarafça Davalı İdareye Yapılan Başvurunun Zımnen Reddi Üzerine Altmış Gün İçinde Dava Açılmadığından Bahisle Davanın Süre Aşımı Yönünden Reddi Yolunda Verilen Temyize Konu Kararda Hukuki İsabet Görülmediği )
IDDGKE. 2007/269MADDİ TAZMİNAT DAVASI ( Süreaşımı Nedeniyle Reddi Halinde Karşı Taraf Vekili İçin Maktu Avukatlık Ücretine Hükmedilmesi Gerektiği )
D15.DE. 2014/9944MADDİ TAZMİNAT DAVASI ( Trafik Tescil Kayıtlarına Güvenilerek Satın Alınan Araca Hırsızlık Malı Olması Sebebiyle - Davalı İdarece Tescil İşleminin Kusurlu Olarak İşletilmiş Olması Sebebiyle Davacının Uğramış Olduğu Zararın Tazmini Gerekeceğinden Aksi Yöndeki İdare Mahkemesi Kararında Hukuki İsabet Bulunmadığı )
D6.DE. 2016/12699MADDİ TAZMİNAT DAVASI (Açılmasından Önce Davacıların Hissedarı Olduğu Parselin İmar Plan Değişikliğiyle Özel Sağlık Alanı Olarak Ayrıldığı - Mülkiyet Hakkının Kısıtlanmasının Söz Konusu Olmadığı/Davacılara Herhangi Bir Tazminat Ödenmesine Olanak Bulunmadığı/Davanın Reddine Karar Verilmesi Gerektiği)
D13.DE. 2014/5316MADDİ TAZMİNAT DAVASI (Gerekirse Hasım Düzeltme Kararı Verilerek Dosyanın Tekemmül Ettirilmesinden Sonra Bir Karar Verilmesi Gerekirken Eksik İnceleme Sonucunda Davanın Kabulü Yönünde Verilen Temyize Konu Kararda Hukuki İsabet Görülmediği)
D10.DE. 2012/2799MADDİ TAZMİNAT DAVASI (Hizmet Kusurundan Kaynaklanan - Bilirkişi İncelemesi Yaptırılmaksızın Zararın Tespiti Yönünden Hükme Esas Alınamayacak Nitelikteki Rapora İstinaden Davanın Kabulü Yolunda Verilen Mahkeme Kararında Hukuki İsabet Görülmediği)
D6.DE. 2014/10590MADDİ TAZMİNAT DAVASI (Mülkiyet Hakkının Kısıtlanması Nedenine Dayalı - Taşınmazlardan Birinin İmar Planındaki Kullanım Kararına Göre Tazminatı Gerektirir Mağduriyetin ve Mülkiyet Hakkının Süresi Belirsiz Bir Zaman Diliminde Kısıtlanması Durumunun Gerçekleşmediği/İstemin Bu Parsel Yönünden Reddi Gerektiği)
IDDGKE. 2007/1263MADDİ TAZMİNAT DAVASININ REDDİ ( Reddine Hükmedilen Miktar Esas Alınarak Nispi Vekalet Ücretine Hükmedilmesi Gereği - Yerel Yayın Frekansı İhalesinin Yapılmaması Nedeniyle Açılan Açılan Maddi Tazminat Davası )
IDDGKE. 2015/547MADDİ TAZMİNAT İSTEMİ (Murisin Trafik Kazasında Ölmesinden Kaynaklı - Destekten Yoksun Kalma Zararı Adli Yargıdaki Davada Yapılan Bilirkişi İncelemesi Sonucu Tespit Edilip Zararın Davacıya Ödenmesine Karar Verildiği/Aynı Zarar Kalemi Sebebiyle İdare Aleyhine Maddi Tazminat Hükmedilemeyeceği - Hizmet Kusuruna Dayalı Dava)
D7.DE. 2005/340MADDİ TAZMİNAT MİKTARI ( Gümrük Hattı Dışı Eşya Satış Mağazaları - Haksız Olarak Tahsil Edilen Vergi/Gecikme Faizinin Oranına Göre Verginin Devlet Hazinesinde Kaldığı Süre İçin Hesaplanacak Miktar Kadar Olacağı )
IDDGKE. 2010/2741MADDİ TAZMİNAT MİKTARININ BELİRLENMESİ ( İsyan Sonucunda Mahkumlara Karşı Yapılan Müdahele Nedeniyle Tam Yargı Davası - Davacıların Murisi Yönünden Ceza Davasının Yürütülmesine ve Hakkında Hüküm Kurulmasına Hukuki Olanak Bulunmamakla Birlikte Öldürülmemiş Olması Halinde Tutuklu ve Hükümlü Kalabileceği Sürenin de Tazminat Hesabında Dikkate Alınacağı )
D10.DE. 2009/9938MADDİ TAZMİNAT MİKTARININ BELİRLENMESİ ( Tam Yargı Davası - İdare Mahkemesince Güncel Değerler Çerçevesinde Yeniden Yaptırılacak Bilirkişi İncelemesi Sonucu Düzenlenecek Rapora Göre Maddi Tazminat İstemi Hakkında Karar Verilmesi Gerekirken 1995 Yılında Düzenlenen Bilirkişi Raporu Esas Alınarak Verilen Kararda Hukuki İsabet Bulunmadığı )
D8.DE. 2004/799MADDİ TAZMİNAT TALEBİ ( Belediyenin Yol Yapım Çalışmaları Sırasında Yığılan Hafriyatın Binaya 2000 Yılının Aralık Ayından 2001 Aralık Ayına Kadar Zarar Vermesi/30.10.2002 Tarihinde Açılan Davanın Süresinde Olduğu - Hizmet Kusuru )
D10.DE. 2005/6403MADDİ TAZMİNAT TALEBİ ( Davacının Zihinsel Engelli Oğlunun Yüksek Gerilim Hattının Çekimine Maruz Kalarak Ağır Derecede Yaralandığı/Davacının Oğlunun Yaralanmadan Önce de Çalışma Gücünden Yoksun Olduğu - Maddi Tazminat Talebinin Reddi Gerektiği )
D6.DE. 2005/3310MADDİ TAZMİNAT TALEBİ ( Konya Zümrüt Apartmanının Çökmesi/Hatalı Projeye Ruhsat Veren İdarenin Hizmet Kusuru Bulunduğu - İdarenin Fenni Mesul ve Müteahhidin Kontrolünü Gereği Gibi Yerine Getirmemesi Nedeniyle Konut Hakkının İhlal Edildiği/Tazminata Hükmedileceği )
D10.DE. 2011/9812MADDİ TAZMİNAT TALEBİ (Davacı Telekomünikasyon A.Ş.'ne Ait İletişim Kablosunun İdarenin Kanal Temizleme Çalışması Sırasında Koparılması - Davalı İdarenin İşçilik Masrafı Olarak Hesaplanan Miktar İçin Sorumluluğu Bulunmadığı/Şirketin Yurt Çapında Örgütlenmiş ve Telefon Şebekesinin Bakım ve Onarımı İle Görevli Geniş Bir Personel ve Araç Donanımına Sahip Olduğu)
D8.DE. 1989/839MADDİ TAZMİNATA FAİZ YÜRÜTÜLMESİ ( İdarenin Hizmet Kusuru Nedeniyle Kaza Yapan Kişi Lehine Hükmedilen )
D10.DE. 2006/6098MADDİ TAZMİNATIN HESAPLANMASI ( Ameliyat Sonrasında Davacının Vücunda Pens Unutulduğu - Davacının Günlük Yevmiye İle Temizlik İşi Yaptığı/İkinci Kez Ameliyat Olmak Zorunda Kalması Nedeniyle İşten Mahrum Kaldığı Günlerin Hesaplanarak Maddi Tazminata Hükmedilmesi Gereği )
D7.DE. 2005/5556MADDİ TAZMİNATIN MİKTARI ( Hukuka Aykırı Olarak Tahsil Edilen Vergiler Dolayısıyla Vergi İdareleri Tarafından Mükelleflere Ödenecek Olan - Gecikme Faizinin Oranına Göre Tahsil Edilen Verginin Devlet Hazinesinde Kaldığı Süre İçin Hesaplanacak Miktar Kadar Olması Gerektiği )
D10.DE. 1994/3258MADDİ TAZMİNATTA FAİZ BAŞLANGICI ( Görevsiz Yargı Yerine Başvuru Tarihinden İtibaren Yasal Faiz Uygulanması )
VDDGKE. 1996/167MADDİ VE HUKUKİ BAĞ ( Birden Fazla İşleme Karşı Dava Açılması )
D9.DE. 2001/2880MADDİ VE HUKUKİ BAKIMDAN BAĞLILIK BULUNAN İŞLEM ( Bir Dilekçe İle Dava Açılabileceği )
D5.DE. 1988/2883MADDİ VE MANEVİ TAZMİNAT ( Askerlik Dönüşü Eski Kadroya Atanmama )
D5.DE. 2008/430MADDİ VE MANEVİ TAZMİNAT ( Atama İşleminin İptali Kararının Uygulanmamasından Doğan - Davalı İdarelerce Mahkeme Kararlarının Gereklerinin Yerine Getirilmesi Amacıyla Süresi İçerisinde İşlemler Kurulduğu/Mahkeme Kararlarının Uygulanmadığından Söz Edilemeyeceği )
D8.DE. 1982/2490MADDİ VE MANEVİ TAZMİNAT ( Belediye Tarafından Onarım Çalışmaları Yaptırılan Yolda Meydana Gelen Trafik Kazasında Davacı Murislerinin Ölmesi Nedeniyle )
D10.DE. 1997/3111MADDİ VE MANEVİ TAZMİNAT ( Bilimsel Teknik Olanaklara Uygun Biçimde Yapılan Ameliyatta İdarenin Hizmet Kusurunun ve Tazmin Sorumluluğunun Bulunmaması )
D10.DE. 2004/7285MADDİ VE MANEVİ TAZMİNAT ( Bölücü Terör Örgütüne Mensup Teröristlerle Güvenlik Görevlileri Arasındaki Çatışma Sırasında Eşin Ölümü - Davacının Zararının Yasal Faiziyle Birlikte Tazmini Gereği/Kusursuz Sorumluluk İlkesi )
D10.DE. 2003/646MADDİ VE MANEVİ TAZMİNAT ( Cezaevi Düzenini Bozan Eylem ve Davranışları Olan Tutuklunun Bir Başka Tutuklunun Ateş Etmesi Üzerine Yaralanması - İdarenin Hukuki Sorumluluğuna Gidilemeyeceği )
D10.DE. 2003/765MADDİ VE MANEVİ TAZMİNAT ( Cezaevinde Çıkan Olaylar Nedeniyle Ölüm - Alması Muhtemel Hapis Cezası da Dikkate Alınarak Davacıların Destekten Yoksun Kalma Tazminatının Hesaplanması Gerektiği )
IDDGKE. 1995/773MADDİ VE MANEVİ TAZMİNAT ( Çocuğun T.C.D.D.Genel Müdürlüğü Mülkiyetindeki Arsada Bulunan Su Dolu Kuyuya Düşüp Ölmesi - Davada İdari Yargının Görevli Olduğu )
D5.DE. 2010/7150MADDİ VE MANEVİ TAZMİNAT ( Danıştay Dairesi'nce Verilen Kararla Bölge İdare Mahkemelerinin İtiraz Üzerine Verdikleri Yargısal Kararlar İptal Davasına Konu Olabilecek İdari İşlem Niteliği Taşımadıkları - Danıştay Dairesi'nce Verilen Karar "Temyiz Üzerine Verilen" Bir Karar Olmadığından Karar Düzeltme İstemine Konu Edilemeyeceği )
D10.DE. 1997/730MADDİ VE MANEVİ TAZMİNAT ( Davacı Eşinin Traktörle Gitmekteyken Sarkan Enerji Nakil Hattına Çarpması Sonucu Ölümü Nedeniyle Uğradığı Zararlar )
D10.DE. 1997/5989MADDİ VE MANEVİ TAZMİNAT ( Davacı Murisinin Cezaevinde Tutuklu İken Aynı Ceza Evinde Hasmı Olan Mahkum Tarafından Öldürülmesi Nedeniyle Uğranılan Zarar )
D10.DE. 1998/28MADDİ VE MANEVİ TAZMİNAT ( Davacı Murisinin İdareye Bağlı Olarak Orman Muhafaza Memuru Olarak Çalışmakta İken Görevi Sırasında Geçirdiği Trafik Kazası Sonucu Ölümü Nedeniyle )
D10.DE. 1997/6014MADDİ VE MANEVİ TAZMİNAT ( Davacı Murisinin Nizamiyede Gezinirken Görevli Nöbetçi Personel Tarafından Vurularak Öldürülmesi Nedeniyle )
D10.DE. 1998/4814MADDİ VE MANEVİ TAZMİNAT ( Davacı Murisinin Ölümünde Davalı İdarenin Hizmet Kusuru Olduğundan Uğranılan Zararın Tazmini )
D10.DE. 1997/4888MADDİ VE MANEVİ TAZMİNAT ( Davacılar Murisine Ait Araca Zırhlı Askeri Aracın Çarpması Sonucu Murisin Ölümü Nedeniyle Uğranılan Zarar )
D8.DE. 2010/3241MADDİ VE MANEVİ TAZMİNAT ( Davacıların Çocuğunun Sokak Köpeklerinin Saldırısına Uğraması Sonucu Yaralanması - Kamu Hizmetinin İşleyişindeki Yetersizlik Eksiklik ve Düzensizliğin Hizmet Kusuru Oluşturduğundan Tazminat Sorumluluğu Doğduğu )
D10.DE. 2007/579MADDİ VE MANEVİ TAZMİNAT ( Davacıların Uğradığı Zararın Tespiti Amacıyla Yaptırılan Bilirkişi İncelemesinde Hesaplanan Zararın Talep Edilenden Fazla Olması Nedeniyle Taleple Bağlı Kalındığına Göre Tazminat İsteminin Kabulü Gerektiği )
D10.DE. 1996/5023MADDİ VE MANEVİ TAZMİNAT ( Davacının Askerliğini Yapmasına Rağmen Bilgisayar Kayıtlarında Bakaya Olduğundan Bahisle Yurtdışına Çıkışının Engellenmesi Nedeniyle )
D10.DE. 1997/4741MADDİ VE MANEVİ TAZMİNAT ( Davacının Çocuğunun Üniversite Hastanesindeki Nöbetçi Doktorların Kusuru Sonucu Ölmesi Nedeniyle Uğranılan Zarar )
D12.DE. 2007/2676MADDİ VE MANEVİ TAZMİNAT ( Davacının Devlet Memurluğundan Çıkarma Cezası Temyiz Aşamasında Danıştayca 5525 Sayılı Yasa Uyarınca Af Kapsamında Görüldüğünden Bu İşlem Nedeniyle Yoksun Kaldığı Parasal ve Özlük Haklarının Ödenmesine Hükmedilmesinin İsabetsiz Olduğu )
D5.DE. 2008/1385MADDİ VE MANEVİ TAZMİNAT ( Davacının Genel Müdür Yardımcılığı Görevinden Alınması İşleminin İptaline İlişkin Yargı Kararının Uygulanmamasında Hukuka Uyarlık Bulunmadığından İstemin Bu Çerçevede Değerlendirilmesi Gerektiği )
D10.DE. 2006/6131MADDİ VE MANEVİ TAZMİNAT ( Davacının Gözaltına Alınmasına Neden Olan İdarelerin Ağır Hizmet Kusuru Bulunduğu - Bu Nedenle İdarelerce Davacının Maddi ve Manevi Zararlarının Tazmini Gerektiği )
D10.DE. 1999/1746MADDİ VE MANEVİ TAZMİNAT ( Davacının Oğlu ve Kardeşinin İşkence Sonucu Ölümü Nedeniyle )
D8.DE. 1993/1260MADDİ VE MANEVİ TAZMİNAT ( DSİ Genel Müdürlüğüne Ait Aracın Davacı Murisine Çarpması Sonucu Onun Ölümüne Neden Olması )
D8.DE. 1982/621MADDİ VE MANEVİ TAZMİNAT ( Eş ve Babanın Yeraltı Geçidinde Çıkan Yangında Ölmesi Nedeniyle Uğranılan Zararların Tazmini )
D8.DE. 1995/3635MADDİ VE MANEVİ TAZMİNAT ( Fakülteden Kaydın Silinmesi )
D5.DE. 2008/2665MADDİ VE MANEVİ TAZMİNAT ( Geçici Görevlendirme Nedeniyle Yolluk Ödenmemesinden Dolayı - Yalnızca “Memuriyet Mahalli” Saptamasına Dayalı Biçimde ve İsabetli Olmayan Gerekçeyle Reddedilmesine Yönelik Kararda Hukuka Uyarlık Görülmediği )
D10.DE. 1996/8578MADDİ VE MANEVİ TAZMİNAT ( Gözaltına Alındığı Sırada İşkenceye Uğradığı İddiası )
D10.DE. 2001/4795MADDİ VE MANEVİ TAZMİNAT ( Güvenlik Kuvvetlerince Döşenen Mayına Basma Sonucu Sakat Kalan Çocuk - Kusursuz Sorumluluk İlkesi Gereğince Hükmedilmesi Gereği )
D8.DE. 1995/4350MADDİ VE MANEVİ TAZMİNAT ( Hizmet Kusurunun Ağır Olması Gereği )
D10.DE. 1993/4353MADDİ VE MANEVİ TAZMİNAT ( Hükümlü Bulunan Murislerinin Baca Temizliği İçin Çıkarıldığı Cezaevi Çatısından Düşerek Ölümü - Hizmet Kusuru Bulunan İdarece Tazmini Gerektiği )
D10.DE. 1995/5846MADDİ VE MANEVİ TAZMİNAT ( İdarenin Ajanlarının Kendi Kusurlarından Kaynaklanan Zararlar )
D10.DE. 2007/5028MADDİ VE MANEVİ TAZMİNAT ( İdarenin Gözaltında Tuttuğu Kişinin Sağlık Durumuna Yeterli Özeni Göstermemesi Ağır Hizmet Kusuru Olup Bu Nedenle Uğranılan Zararın İdarece Tazmini Gerektiği )
D10.DE. 1989/141MADDİ VE MANEVİ TAZMİNAT ( İdarenin Hizmet Kusuru Nedeniyle )
D10.DE. 1994/2110MADDİ VE MANEVİ TAZMİNAT ( İdarenin Hizmet Kusuru Nedeniyle )
D10.DE. 1996/6495MADDİ VE MANEVİ TAZMİNAT ( İdarenin Hizmet Kusuru Nedeniyle )
D10.DE. 1996/6590MADDİ VE MANEVİ TAZMİNAT ( İdarenin Hizmet Kusuru Nedeniyle Uğranılan Zarar )
IDDGKE. 2008/11MADDİ VE MANEVİ TAZMİNAT ( İdarenin Zararı Ağırlaştırıcı Bir İşlem ve Eyleminin Bulunmadığı ve İnşaat Sahiplerinin Eyleminin Sonucunda Zararda Artış Meydana Geldiği Anlaşıldığından İdarece Tazmini Gereken Bir Zarar Bulunmadığı )
D10.DE. 1996/4835MADDİ VE MANEVİ TAZMİNAT ( İdareye Ait Kreşte Oluşan Kaza Sonucu Yaralanan Çalışanın Uğradığı Zararının Giderilmesi Talebi )
D5.DE. 2008/5138MADDİ VE MANEVİ TAZMİNAT ( İşlemi Kuran Makam ve İşlemin Konusu Bakımından Uyuşmazlığın 2577 S. Kanunun 45. Maddesinin 1/B Fıkrası Kapsamında Olması Nedeniyle Temyizen Danıştay'da İncelenmesine Olanak Bulunmadığı )
D1.DE. 2002/147MADDİ VE MANEVİ TAZMİNAT ( Kamulaştırma Artırım Bedelinin Geç Ödenmesi - Avrupa İnsan Hakları Mahkemesine Yapılan Başvuru/Dostane Çözüm Önerisinin Kabulü )
D10.DE. 2004/10337MADDİ VE MANEVİ TAZMİNAT ( Kitap Toplatılması Yolundaki Mahkeme Kararı/Davacıların Yayıncısı ve Yayın Sorumlusu Oldukları - Adalet Bakanlığının Tazminle Sorumlu Tutulamayacağı/Hakimlerin Adalet Bakanlığının Ajanı Konumunda Olmadıkları )
D8.DE. 1988/330MADDİ VE MANEVİ TAZMİNAT ( Köprünün Kapalı Olduğuna İlişkin Herhangi Bir İşaret Konulmaması Sonucu Otomobil İle Denize Uçarak Ölmesi Nedeniyle )
D11.DE. 2002/4012MADDİ VE MANEVİ TAZMİNAT ( Mahkeme Kararına İstinaden İsteği Üzerine Emekliye Ayrılan Davacı/Kararın Danıştay'da Bozulması Hizmet Süresinin 25 Yıldan Az Olduğundan Tekrar Göreve Başlatılması - İdareye Kusur Atfedilemeyeceği/Reddi Gereği )
D10.DE. 1997/721MADDİ VE MANEVİ TAZMİNAT ( Nöbet Tutan Erin Açtığı Ateş Sonucu Meydana Gelen Sakat Kalma Olayı Nedeniyle Hizmet Kusuru Bulunan İdarenin Tazmin Sorumluluğunun Olması )
D8.DE. 1996/20MADDİ VE MANEVİ TAZMİNAT ( ÖSYM Sınav Giriş Belgesinin Ulaşmaması Dolayısıyla Sınava Girememe Halinde )
IDDGKE. 2010/2740MADDİ VE MANEVİ TAZMİNAT ( Polis Memurunun Görevi Sırasında Ekip Arkadaşı Olan Diğer Polis Memuru Tarafından Vurulması Sonucunda Ölmesi Nedeniyle - Olayda Görev Kusuru Nedeniyle Davacıların Uğradığı Zararların Tazmin Edilmesi Gerektiği )
D10.DE. 1997/3565MADDİ VE MANEVİ TAZMİNAT ( Sağlık Bakanlığı Hastanesinde Geçirilen Ameliyat Sonucu Ameliyat Bölgesinde Gazlı Bez Unutulması Nedeniyle Uğranılan Zarar )
IDDGKE. 2004/721MADDİ VE MANEVİ TAZMİNAT ( SSK Doğumevinde Gerçekleşen Doktorun Dikkatsizliği Nedeniyle Uğranılan Zarar - İdarece Yürütülen Sağlık Hizmetinin Kusurlu İşletilmesinden Kaynaklanıp Kaynaklanmadığının Belirlenmesi Gerektiği )
D10.DE. 1997/6080MADDİ VE MANEVİ TAZMİNAT ( Şoför Olarak Görev Yaparken İdareye Ait Araçla Yaptığı Trafik Kazası Sonucu Yaralanarak Felç Olan Davacının Uğradığı Zararın Tazmini )
D10.DE. 2011/3185MADDİ VE MANEVİ TAZMİNAT ( Tam Yargı Davalarında Yetkili Mahkemenin Zararı Doğuran Uyuşmazlığı Çözümlemeye Yetkili Yer İdare Mahkemesi Olduğu - Zararın Akaryakıt Tankerine Yapılan Mühürleme İşleminden Kaynaklanması )
D6.DE. 2013/549MADDİ VE MANEVİ TAZMİNAT ( Tam Yargı Davası - Ruhsatlı Yapının Afete Maruz Bölge İlan Edilen Alanda Kaldığı/Kullanılabilmesi İçin Zorunlu Olan Fen ve Sağlık Kurallarına Uygunluğunu Yitirdiği/Davacının Gerçek Zararı Doğmuş Olduğundan Maddi ve Manevi Zararının Karşılanması Gerektiği )
D10.DE. 1995/1508MADDİ VE MANEVİ TAZMİNAT ( Tam Yargı Davası-Müterafik Kusur )
D5.DE. 2001/2534MADDİ VE MANEVİ TAZMİNAT ( Trafik Kazası Sonucu Meydana Gelen Ölüm Nedeniyle Mirasçılar Lehine Hükmedilmesi - Kadrosu Dışında Bir Görevde Çalıştırılan Muris )
D10.DE. 1989/595MADDİ VE MANEVİ TAZMİNAT ( Tutuklu Kalınan Sürenin Hükümlülük Süresinden Fazla Olması Nedeniyle )
IDDGKE. 2009/2684MADDİ VE MANEVİ TAZMİNAT ( Türk Vatandaşlığının Kaybettirilmesi Nedeniyle - İdarece Hatalı İşlem ve Eylemlerin Olumsuz Sonuçlarının Davanın Açıldığı Tarihte de Devam Ettiği/Davanın Süresinde Olduğu )
D10.DE. 1995/934MADDİ VE MANEVİ TAZMİNAT ( Yanlış Ameliyat )
D5.DE. 2008/2989MADDİ VE MANEVİ TAZMİNAT ( Zararın Davalı İdarece Tazminen Ödenmesine Karar Verilmesi İstemiyle Açılan Davanın Yasal Süre Geçirildikten Sonra Açıldığı Gerekçesiyle Süre Aşımı Yönünden Reddi Gereği - Görevden Uzaklaştırma )
D10.DE. 2008/9MADDİ VE MANEVİ TAZMİNAT (Hemzemin Geçit Yanında Meydana Gelen Tren Kazası Nedeniyle - Adli Yargı Yerinde Adli Yardım İsteminin Kabulüne Karar Verilmesi İstemiyle Açılan Davanın Tarihinin Bir Yıllık Sürenin Başlangıcı Olarak Kabul Edilmesi Gerektiği)
D12.DE. 2009/297MADDİ VE MANEVİ TAZMİNAT (İptal Davasında Verilen Karara Karşı Başvurulan Kanun Yolu Sonucunda Verilecek Kararın Tebliği Sonrasında Dahi Tam Yargı Davası Açılabileceği)
D10.DE. 2001/3023MADDİ VE MANEVİ TAZMİNAT (SSK Hastanesinde Hastane Derneği Tarafından Çalıştırılan İşçinin Hastane Asansöründe Geçirdiği Kazada Yaralanması - Zararın Tazmini İstemiyle Açtığı Dava/Adli Yargı Yerinde Görülmesi Gereği)
D10.DE. 2011/11438MADDİ VE MANEVİ TAZMİNAT DAVASI ( Adli Yargıda Açılan Dava Sonucunda Müteahhit Firmanın Davacıların Maddi Zararını Tazmin Etmesi Halinde Davalı İdarenin Maddi Zarara Yönelik Hukuki Sorumluluğunun Olmayacağı - Hizmet Kusuru ve Tazmin Sorumluluğu Olan İdarelerce Yüklenici Dışında Takdir Edilecek Manevi Tazminatın Ödenmesi Gerekeceği )
D10.DE. 2003/3454MADDİ VE MANEVİ TAZMİNAT DAVASI ( Barajdan Fazla Su Bırakılması Nedeniyle Davacının Ekinlerinin Zarar Gördüğü/Davanın Açıldığı Asliye Hukuk Mahkemesince Görevsizlik Kararı Verildiği - Görevsizlik Kararından İtibaren 1 Yıl İçinde Davacının İdari Yargıda Tam Yargı Davası Açabileceği )
D10.DE. 2012/9046MADDİ VE MANEVİ TAZMİNAT DAVASI ( Davacıların Yakınlarının Evlerinde Meydana Gelen Patlama Sonucunda Ölümü Nedeniyle Uğranılan Zarar - Bilirkişiden Güncel Veriler Dikkate Alınarak Hazırlanmış Bir Rapor İstenilerek Sonucuna Göre Karar Verilmesi Gerektiği )
D10.DE. 2011/1371MADDİ VE MANEVİ TAZMİNAT DAVASI ( Davacının Kardeşinin Eğitim Gördüğü Okul Binasından Kopan Parçanın Okulda Öğrenci Olan Kardeşini Yaraladığı - Devlet Okulunun Kamu Malı Niteliğinde Olduğu/Davanın İdari Yargı Yerinde Görüleceği )
D10.DE. 2009/14175MADDİ VE MANEVİ TAZMİNAT DAVASI ( Davacının Konulan Yasak Yüzünden Yurt Dışında Görülecek Olan Tenfiz Davasındaki Duruşmalara Katılamadığı ve Çocuğunun Velayet Hakkını Kaybettiği Yolundaki İddialarının Doğruluğu da Araştırılarak Duyulacak Elem ve Izdırabı Karşılayacak Bir Manevi Tazminatın Davacıya Ödenmesi Gerektiği )
D6.DE. 2012/3972MADDİ VE MANEVİ TAZMİNAT DAVASI ( Davacıya Ait Taşınmazın İçme Suyu Havzası Kısa Mesafeli Koruma Alanında Kaldığı/Taşınmazının Kamulaştırılmaması Nedeniyle Davacının Mülkiyet Hakkının Belirsiz Bir Süre İle Kısıtlandığı - Arsa Bedelinin Ödeneceği )
D15.DE. 2013/4012MADDİ VE MANEVİ TAZMİNAT DAVASI ( Davalı İdarenin İhmali ve Kusuru Nedeniyle - Davacının Sezaryen Yoluyla Yaptırılan Doğumunun Tıp Kurallarına Uygun Olup Olmadığı ve Bunun Davacının Çocuk Sahibi Olma İmkanını Kaybetmesine Etkisinin Tespiti Amacıyla Bilirkişi İncelemesi Yaptırılarak Bunun Sonucuna Göre Bir Karar Verilmesi Gerektiği )
D8.DE. 2004/5994MADDİ VE MANEVİ TAZMİNAT DAVASI ( Görevsiz Yargı Yerince Verilen Gönderme Kararı İle İdari Dava Açılamayacağı Bu Şekilde Gönderilen Dosyanın İadesi Gerektiği )
D15.DE. 2013/9606MADDİ VE MANEVİ TAZMİNAT DAVASI ( İdarenin Kusuru/SSK Eğitim Hastanesinde Doğum Sırasında Görevli Doktorun 4/8 Kusur Oranına Göre - Tazminin Mükerrerliğe Yol Açmayacak Şekilde Yapılacağı/Adli Yargıda Doktor İdari Yargıda da Sağlık Bakanlığı Aleyhine Aynı Miktarda Tazminata Hükmedildiği )
D10.DE. 2012/2437MADDİ VE MANEVİ TAZMİNAT DAVASI ( İdareye Ait Yolda Kusur Sebebiyle İdarenin Hizmet Kusuru Olduğu - Manevi Tazminata Hükmedileceği/Müteahhit Firma İle İdarenin Müteselsil Sorumlu Olduğu - Adli Yargıda Yüklenici Firma Aleyhine Hükmolunan Maddi Tazminat Miktarının Gözetileceği )
D11.DE. 2005/5144MADDİ VE MANEVİ TAZMİNAT DAVASI ( Olayda Hizmet Kusuru Bulunmadığı Gerekçesiyle Reddeden Mahkeme Kararında Hukuka Aykırılık Bulunmadığı )
D6.DE. 2002/4271MADDİ VE MANEVİ TAZMİNAT DAVASI ( Tarihi Sur Duvarlarının Yıkılması Sonucu Davacıların Murisinin Ölümü/Kültür ve Turizm Bakanlığı İle İşyeri Açma Ruhsatı Veren Belediyenin Sorumluluğu - Hizmet Kusuru )
IDDGKE. 2015/217MADDİ VE MANEVİ TAZMİNAT DAVASI ( Toplumsal Bir Olay Esnasında Meydana Gelen Ölüm Olayının Sosyal Risk İlkesi Uyarınca Değerlendirilmek Suretiyle Ortaya Çıkan Zararların İdare Hukukunun Genel Hükümlerine Göre Tazmin Edilmesinde Hukuka Aykırılık Bulunmadığı )
D10.DE. 2014/6332MADDİ VE MANEVİ TAZMİNAT DAVASI (Görevini Yerine Getirmeyen Davalı İdarenin Hizmet Kusuru İşlediği - Bilirkişi Raporunda Hesaplanan ve Davacı Tarafından İstenen Maddi Tazminat İle Olayın Oluş Şekli Ve Zararın Niteliğine Göre Kabul Edilen Manevi Tazminatın Davacıya Ödenmesine Dair Kararın Yerinde Olduğu)
D15.DE. 2015/407MADDİ VE MANEVİ TAZMİNAT DAVASI (Hastanın Özel Bir Hastanede Ücretli Olarak Tedavi Görmek Zorunda Bırakılmasının Davalı İdarelerce Sunulan Sağlık Hizmetinin Kötü İşlediğini Gösterdiği - Davacı Tarafından Özel Hastaneye Yapılmış Bir Ödeme Varsa Bu Miktarın Davacı Taraf Adına Maddi Tazminat Olarak Verilmesi Gerektiği)
D10.DE. 2010/10955MADDİ VE MANEVİ TAZMİNAT DAVASI (İdare Mahkemesince Davacıların Olayın Meydana Gelmesinde Kusurlarının Bulunmadığı Dikkate Alınmak Suretiyle Maddi Tazminat İstemi Hakkında Karar Verilmesi Gerekmekte Olup Temyize Konu Kararın Davanın Reddine İlişkin Kısmında Hukuki İsabet Görülmediği)
D8.DE. 2015/5182MADDİ VE MANEVİ TAZMİNAT DAVASI (İdare Mahkemesince Feragat Nedeniyle Dava Hakkında Karar Verilmesine Yer Olmadığına Karan Verilmesi Üzerine Davacı Aleyhine Maktu Vekalet Ücretine Hükmedilmesi Gerekirken Talep Edilen Maddi Tazminat Miktarı Üzerinden Nispi Olarak Hesaplanan Vekalet Ücretine Hükmedilmesinin Hatalı Olduğu)
D15.DE. 2015/4914MADDİ VE MANEVİ TAZMİNAT DAVASI (Kişinin İstemi Dışında Maddi Varlığında Meydana Gelen Kayıp ve Eksikliklerle Çoğalma Olanağından Yoksunluk Olarak Tanımlanan Maddi Zarar Henüz Kesin Olarak Ortaya Çıkmamış Belirgin Hale Gelmemiş İse İdarenin Tazminle Yükümlü Tutulamayacağı - Kabul Edilen Manevi Tazminat Miktarının Fazla Olduğu)
D15.DE. 2014/7136MADDİ VE MANEVİ TAZMİNAT DAVASI (Mahkemece Hükmedilen Manevi Tazminat Tutarına İdareye Başvuru Tarihinden İtibaren Yasal Faiz Yürütülmesine Karar Verilmesi Gerekirken Davanın Açılış Tarihinden İtibaren Yasal Faize Hükmedilmesinde Hukuka Uygunluk Bulunmadığı)
D10.DE. 2012/3275MADDİ VE MANEVİ TAZMİNAT DAVASI (Meydana Gelen Zararda Yaralananın Müterafik Kusuru Bulunduğu Gözetilerek Bir Karar Verilmesi ve Bu Durum Nazara Alınarak Tazminat Hesabı Yapılması Gerekirken Olayda Tamamiyle Yaralananın Kişisel Kusuru Olduğu Kabul Edilmek Suretiyle Karar Verilmesinde Hukuki İsabet Bulunmadığı)
D15.DE. 2015/2459MADDİ VE MANEVİ TAZMİNAT DAVASI (Olayda Davalı İdarelerin Hizmet Kusuru Bulunup Bulunmadığının Belirlenmesi Gerekirken Uyuşmazlığın Çözümü İçin Yeterli Olmayan Bilirkişi Raporuna Dayalı Olarak Eksik İnceleme Sonucu Verilen Kararda Hukuki İsabet Bulunmadığı)
D15.DE. 2015/8284MADDİ VE MANEVİ TAZMİNAT DAVASI (Temyizen İncelenen Karar Uyuşmazlık Mahkemesi Kararı Üzerine Alınmış Olup Dilekçede İleri Sürülen Temyiz Nedenleri Kararın Bozulmasını Gerektirecek Nitelikte Görülmediğinden Davalı İdarenin Temyiz İsteminin Reddi Gerektiği)
D11.DE. 2012/6879MADDİ VE MANEVİ TAZMİNAT DAVASI (Yargı Kararını Geciktirmeksizin Yerine Getirmeyen Davalı İdare Aleyhine Yasal Faiziyle Birlikte Manevi Tazminata Hükmedilmesi Gerektiği Açık Olup İdare Mahkemesi Kararının Manevi Tazminat İstemine Yönelik Olarak Davanın Reddine İlişkin Hüküm Fıkrasında Hukuka Uygunluk Bulunmadığı)
D10.DE. 2016/741MADDİ VE MANEVİ TAZMİNAT DAVASI (Zararın Oluşmasında Davalı İdarenin Hizmet Kusuru Bulunmadığı ve Tazminat Sorumluluğunun da Doğmadığı Anlaşıldığından Davanın Reddine Karar Verilmesi Gerekirken Maddi ve Manevi Tazminat İstemlerinin Kısmen Kabulü Yolunda Verilen İdare Mahkemesi Kararında Hukuki İsabet Görülmediği)
D15.DE. 2015/7073MADDİ VE MANEVİ TAZMİNAT İSTEMİ (Hizmet Kusuruna Dayalı - Mahkemece Süreaşımından Red Kararı Verildiği/Avukatlık Asgari Ücret Tarifesinin İkinci Kısmının İkinci Bölümünde Öngörülen Maktu Ücret Tarifesini Geçmemek Üzere Tek Avukatlık Ücretine Hükmedilmesi Gerektiği)
D8.DE. 2007/8684MADDİ VE MANEVİ TAZMİNAT TALEBİ ( Davacı Öğretim Üyesinin Sağlık Bakanlığı Tarafından Atanma İşlemine İlişkin Belgelerin Geç Gönderilmesi Nedeniyle Maddi ve Manevi Tazminat Talep Ettiği - İlgili Mevzuatlarda Bekleme Süresi Öngörülmediği/Talebin Kabul Edileceği )
D5.DE. 1988/2244MADDİ VE MANEVİ TAZMİNAT TALEBİ ( Mahkeme Kararlarını Yerine Getirmeyen İdare Hakkında Açılabileceği-Danıştay ve İlgili İdare Mahkemesinde Dava Açılabileceği )
D5.DE. 1999/2053MADDİ VE MANEVİ TAZMİNAT TALEBİ ( Memuriyet İntibakına İlişkin Yargı Kararını 6 Ayı Aşkın Süre Sonra Uygulayan İdare - Tazmin Sorumluluğu Bulunduğu )
D3.DE. 2013/5121MADDİ VE MANEVİ TAZMİNAT TALEBİ (Kod Listesine Alınma İşleminin İptaline Dair Yargı Kararının On Beş Ay Sonra Yerine Getirilmesi/Yargı Kararının Geç Uygulanması - İdarenin Ağır Hizmet Kusuru/Tazmin Sorumluluğu Doğuracağı)
D6.DE. 2005/2255MADDİ VE MANEVİ TAZMİNAT TALEBİ MİKTARLARININ AYRI GÖSTERİLMEMESİ ( Kamulaştırma Nedeniyle Maddi ve Manevi Tazminat Davası - Koşulları Farklı Olduğundan Ayrı Gösterilmeleri Gerektiği )
D5.DE. 2015/3932MADDİ VE MANEVİ VARLIĞI GELİŞTİRME ( Davacının İstediği Bir Alanda Çalışması Maddi ve Manevi Varlığının Gelişmesine Olumlu Katkı Sağlayacağı ve Kamu Hizmetinden Beklenen Fayda Artacağı - İstemin Reddinde İsabet Bulunmadığı/Muvafakat Verilmeme İşleminin İptali İstemi )
D6.DE. 2003/5427MADDİ VE MANEVİ ZARARIN TAZMİNİ TALEBİ ( Kültür Varlığı Olarak Tescilli Yapının Uzun Süre Kamulaştırılmaması Nedenine Dayanarak - Kamulaştırma Programı ve Bütçesine Göre Değerlendirme Yapılacağı/İdarenin Hizmet Kusurunun Bulunmadığı )
D5.DE. 2011/3909MADDİ VE MANEVİ ZARARLARIN TAZMİNİ TALEBİ ( Görevden Uzaklaştırma ve Başka Yere Atanmadan Kaynaklanan/Yetki - 2577 SK. Md. 36/a Hükmü Uyarınca Karara Bağlanacağı/Davacının Görevden Uzaklaştırıldığı Yerdeki Mahkeme )
D10.DE. 2008/643MADDİ ZARAR ( İdarenin Hizmet Kusuru Nedeniyle Davacının Uğradığı Maddi Zararın Tapu İdaresince Yanlışlıkla Tescile Konu Edilen Dairenin Bedeli Konusunda Adliye Mahkemesinde Yaptırılan Bilirkişi İncelemesi Dikkate Alınmak Suretiyle Belirleneceği )
D10.DE. 2008/188MADDİ ZARAR (Davacı Tarafından Uğranıldığı İdda Edilen Zararın Kamu Külfeti Olmaktan Çıkarak Hizmetten Yararlananlar Yönünden Özel ve Olağandışı Bir Niteliğe Dönüşmüş Olması Gerektiği - Kamu Külfetleri Karşısında Eşitlik İlkesi/Tazminat )
D10.DE. 2008/2240MADDİ ZARARIN HESAPLANMASI ( Kamu Görevlilerinin Görevin Neden ve Etkisinden Kaynaklanan - Sosyal Güvenlik Kurumunca Kamu Görevlisine Prim Karşılığı Bağlanacak Aylık ve Yapılacak Ödemelerin Aktif ve Pasif Dönemde Yarar Olarak Kabul Edilip İndirime Tabi Tutulmayacağı )
D5.DE. 1999/1230MADDİ ZARARIN İSTENİLMESİ ( Emeklilik Tahsisi Yapılması Halinde Alacağı Emekli İkramiyesiyle Hesaplanıp Ödenen Emekli İkramiyesi Arasındaki Fark Olan Maddi Zararın Tazmini İstemi )
D10.DE. 2006/5568MADDİ ZARARIN TAZMİNİ ( Adli Yargının Görev Ret Kararı Üzerine 30 Gün İçerisinde İdari Yargıda Dava Açılmasa Bile 1 Yıllık Süre İçerisinde İdari Yargıda Dava Açılmışsa Davanın Süre Yönünden Reddedilemeyeceği )
D10.DE. 1991/2944MADDİ ZARARIN TAZMİNİ ( İdare Mahkemesince Kaza Tespit Tutanağındaki Tahmini Rakamın Esas Alınmasının Hatalı Olması )
D10.DE. 2012/7805MADDİ ZARARIN TAZMİNİ İSTEMİ (Sel Baskınında Davalı İdarenin Taşkınları Korumak Amacıyla Yaptığı Taş Bendin Yıkılması Sonucu Uğranılan Zarar - Bendin Sağlıklı Yapılmamasından Dolayı İdarenin %70 Dere Kenarına Ev Yaptığı İçin Davacının %30 Oranında Kusurlu Olduğu/Mahkemece Kusur Oranları Dikkate Alınarak Karar Verilmesinin Doğru Olduğu)
D12.DE. 1995/892MADDİ ZARARLARIN ÖDENMESİ ( Geç İşe Başlatma Nedeniyle )
D8.DE. 1988/1086MADEN ARAMA ÇALIŞMALARININ DURDURULMASI ( Belediyenin Merası Olan Alanda Yapılan )
D8.DE. 2011/754MADEN ARAMA FAALİYET RAPORLARI ( Yasal Süresi İçerisinde Verilmesi Esas Olmakla Birlikte Mevzuatta Arama Faaliyet Raporunun Süresinde Verilmemesi Durumunda Arama Ruhsatının İptal Edileceği Yönünde Bir Yaptırımın Öngörülmediği )
D8.DE. 1989/705MADEN ARAMA İZNİ ( İzin Alanı İçindeki Bir Bölümün Başka Kişiye Taşocağı İşletme Amacıyla Verilmesine İlişkin İşlemin İptali İstemi )
D8.DE. 1990/481MADEN ARAMA İZNİ BAŞVURUSU ( Alanın Maden Aramaya Uygun Olup Olmadığının Bildirilmesi Zorunluluğu )
D8.DE. 1990/1045MADEN ARAMA İZNİ TALEBİNİN REDDİNE İLİŞKİN BAKANLIK İŞLEMİNİN İPTALİ TALEBİ ( Yetkisiz Mahkemede Yapılan Duruşmayla Yetinilememesi )
D8.DE. 1994/924MADEN ARAMA RUHSATI ( Arama Çalışmaları Sırasında Çıkacak Pasa Taslarını Değerlendirme Hususunda İzin Verilememesi )
D1.DE. 1992/115MADEN ARAMA RUHSATI ( Bulunmuş Maden Alanının Yeniden Arama Ruhsatına Konu Yapılamaması )
D8.DE. 2007/4362MADEN ARAMA RUHSATI ( İptali İstemi - Kaz Dağlarının Milli Park Olduğu/IV. Grup Ruhsatın Bulunduğu Taşınmazların Milli Park Alanı İçinde Kalıp Kalmadığının Araştırılması Kalıyor İse Buna Göre İnceleme Yapılması Gerektiği )
D8.DE. 2007/2125MADEN ARAMA RUHSATI ( Madencilik Faaliyetleri İzin Yönetmeliği'nin Hukuksal Dayanaktan Yoksun Kaldığı - Müdahil Firmaya Maden Arama Ruhsatı Verilmesi İşleminde Hukuka Uyarlık Bulunmadığı )
D8.DE. 2010/7065MADEN ARAMA RUHSATI İPTALİ İLE İŞLETME RUHSATI TALEBİ REDDİ VE TEMİNATIN İRAT KAYDEDİLMESİ ( Arama Ruhsat Süresi Dolan ve İşletme Ruhsat Başvurusunda Bulunan ve Bunun İçin Gerekli Oluru Alan Davacı Şirketin Bildirilen Mali Eksiklikleri Belirtilen Süre İçerisinde Yatırmaması Nedeniyle Hakkında Tesis Edilen İşlemlerde Hukuka Aykırılık Bulunmadığı )
D7.DE. 1988/2952MADEN ARAMA RUHSATININ DEVRİ ( KDV'ye Tabi Olması )
D8.DE. 2013/6479MADEN ARAMA RUHSATININ İPTALİ İŞLEMİNİN İPTALİ ( Harç ve Diğer Mali Eksikliklerin Üç Ay İçinde Tamamlanması Gereği - Üç Aylık Sürenin Tebliğ Tarihini İzleneyen Günden İtibaren Başlayacağı Üç Aylık Sürenin İhtarın Tebliğ Edildiği Gün Esas Alınarak Hesaplanmasının Hatalı Olduğu )
D9.DE. 2005/404MADEN BELEDİYE PAYI ( Madenin İşlendiği Fabrikanın Bulunduğu Belediyece Değil Maden Ocağı Belediye veya Mücavir Alan İçinde Kalıyor İse Maden Ocağının Bulunduğu Yer Belediyesince İstenebileceği )
D8.DE. 1992/244MADEN ÇALIŞMASINDA İZİN ( Belediye İmar Sahası İçinde Kalan Maden Alanında )
D9.DE. 2001/4773MADEN DAİRESİNCE YENİDEN ONAMA ŞARTININ BULUNMAMASI ( Maktu Taşocağı Rüsumundaki Artırma )
D10.DE. 1995/5933MADEN FAALİYETİNİN ENGELLENMESİ ( İdarenin Taşınmazın Kendisine Tahsis Edildiğini İleri Sürmesi )
D8.DE. 1990/995MADEN HAKKI BAŞVURUSU ( Cevap Verilmemesi Durumunda Süresinde Dava Açmayan Kişinin Tekrar Yaptığı Başvurunun Değerlendirilmesi )
D10.DE. 1998/4945MADEN İHRACININ ARTIRILMASI İÇİN ÖDENEN İÇ TAŞIMA YARDIMI ( Yardımdan Yararlanılması İçin Belli Tarihe Kadar İhracatın Gerçekleştirilmesinin Gerekmesi )
IDDGKE. 2002/775MADEN İMTİYAZ HAKKI ( Ruhsat Sahibi İçin Öngörülen Yükümlülükler Yerine Getirildiği Sürece Maden İşletme Ruhsatlarının İptaline Olanak Bulunmadığı )
D9.DE. 2002/4572MADEN İŞLENEN FABRİKA ( Belediye Sınırları İçinde Kalması/Çıkarıldığı Ocağın Belediye ve Mücavir Alan Sınırları Dışında Bulunması - Diğer Paylara İlaveten %2 Belediye Payı Alınacağı )
D8.DE. 2004/5192MADEN İŞLERİNDE BEYAN USULÜ ( Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığına Bildirimde Bulunulmaksızın Taşeron Sözleşmesi Yapılması - Maden Yasası Md. 10'un Uygulanmasının Yasaya Uygun Olduğu )
D8.DE. 2007/4362MADEN İŞLETME 'ALTIN-GÜMÜŞ' RUHSATI ( İptali İstemi - Kaz Dağlarının Milli Park Olduğu/IV. Grup Ruhsatın Bulunduğu Taşınmazların Milli Park Alanı İçinde Kalıp Kalmadığının Araştırılması Kalıyor İse Buna Göre İnceleme Yapılması Gerektiği )
D8.DE. 2014/912MADEN İŞLETME RUHSAT ALANI (Şirketin Alanının 25 Hektardan Büyük Olduğu - Birinci Sınıf Gayrisıhhi Müessese Ruhsatına ve ÇED Prosedürüne Tabi Olduğu Dolayısıyla İkinci Sınıf Gayrisıhhi Müessese Ruhsatı Verilemeyeceği)
D6.DE. 2009/15183MADEN İŞLETME RUHSAT SAHASI ( 25 Hektardan Fazla Olmasına Karşın Bu Ruhsata Bağlı Olarak Madencilik Projesinin İlk Etapta 25 Hektardan Daha Küçük Çalışma Alanında Gerçekleştirilmek Suretiyle Çevresel Etki Değerlendirmesi Raporu Yerine Proje Tanıtım Dosyası Hazırlanarak İşlem Tesis Edilemeyeceği )
IDDGKE. 1994/401MADEN İŞLETME RUHSATI ( Hazine Taşınmazı İçin Ecrimisil Ödenmeyeceği )
D8.DE. 2014/6656MADEN İŞLETME RUHSATI ( Sahiplerinin Ruhsat Sahalarının Bir Kısmı veya Tammaı İçin Üçüncü Kişilerle Yapmış Oldukların Rödövans Sözleşmelerinin Tarafların Talebi Halinde Devir ve İntikal İşlemlerinde Bilgilendirme Amacıyla Maden Siciline Şerh Edileceği - Maden Sahalarındaki İdari Mali ve Hukuki Sorumluluğun Rödövansçıya Ait Olduğu Ruhsat Sahibinin Kanundan Doğan Sorumluluğunun Ortadan Kalkmayacağı )
D8.DE. 2011/754MADEN İŞLETME RUHSATI ( Yasal Süresi İçerisinde Verilmesi Esas Olmakla Birlikte Mevzuatta Arama Faaliyet Raporunun Süresinde Verilmemesi Durumunda Arama Ruhsatının İptal Edileceği Yönünde Bir Yaptırımın Öngörülmediği )
D8.DE. 2008/5321MADEN İŞLETME RUHSATI (Yönetmelikteki Yeni Düzenlemenin Yönetmelik Değişikliğinden Sonra Yapılan Başvurular İçin Geçerli Olacağı Nedeniyle Maden Kanunu Uygulama Yönetmeliği Geç. 20. Md.'nin Yürürlük Tarihinden Önce Feshedilmiş Ruhsatlara Uygulama Olanağı Olmadığı)
D8.DE. 2010/7065MADEN İŞLETME RUHSATI VE İZNİ ( Teminatın İrad Kaydedilmesi - Arama Ruhsat Süresi Dolan ve İşletme Ruhsat Başvurusunda Bulunan Davacı Şirketin Gerekli Oluru Aldığı/Şirketin Bildirilen Mali Eksiklikleri Belirtilen Süre İçerisinde Yatırmaması Nedeniyle Tesis Edilen İşlemlerde Hukuka Aykırılık Bulunmadığı )
D8.DE. 2003/5789MADEN İŞLETME RUHSATININ İPTALİ ( Kontrol ve Denetim Masraflarının Verilen Süreye Rağmen Yatırılmaması Nedeniyle - Masrafların Madencilik Fonundan Karşılanması Gereği )
D8.DE. 2009/8976MADEN İŞLETME RUHSATININ İPTALİ İSTEMİ ( Zeytin Ürünlerine İlişkin İşletmeler İçin Dahi Tarım ve Köyişleri Bakanlığı'nın İzni Gerektiği - Maden Sahası İçin Anılan Yasa Metninde Belirtilen Mesafe Şartının Öncelikle Dikkate Alınması Gerektiği )
D8.DE. 2004/1512MADEN İŞLETME RUHSATLARININ FESHİNE İLİŞKİN İŞLEMİN HUKUKA AYKIRI OLMASI ( Belediye Başkanı Seçilmeden Önce Verilmiş Bulunan - Belediye Başkanlarının Ticaret Yasağının Bulunmaması )
D9.DE. 1996/3981MADEN İŞLETME RUHSATNAMESİ HARCI ( Her Mali Yılın Başında Tahakkuk Etmiş Sayılan Harcın Mükellefinin Bu Ruhsatnameye O Tarihte Sahip Olan Kişi Olduğu )
D9.DE. 1996/3981MADEN İŞLETME RUHSATNAMESİNE MALİ YIL BAŞINDA SAHİP OLAN KİŞİ ( Maden İşletme Ruhsatnamesi Harcından Sorumlu Olduğu )
D9.DE. 1996/3981MADEN İŞLETME RUHSATNAMESİNİN DEVRİ ( Ruhsatname Harcından Kimin Sorumlu Olduğu )
D1.DE. 1999/66MADEN İŞLETMELERİ ( Devletçe İşletilmesi Gereken Maden İşletmesi - Anonim Şirket Statüsünde Kurulması Gerektiği - Özel Kişilerin Ortak Olamayacağı - Bağlı Ortaklık )
D8.DE. 1996/3687MADEN İŞLETMESİ ( Aynı Yer İçin Daha Önceden Taşocağı İşletme İzninin Bulunuyor Olması )
D9.DE. 1997/2308MADEN İŞLETMESİ ( Belediye Payının Ödenmesi - Bilanço Verme Zorunluluğu Bulunmaması - Kusur Cezası )
D8.DE. 1991/2520MADEN İZİN ALANI ( Alan İçinde Özel İdarece Başka Kişiye Taşocağı İzni Verilmesi )
D9.DE. 1990/2770MADEN KANUNU KAPSAMINA ALINAN TAŞOCAĞI ( Taşocağı İçin Tahakkuk ve Tahsil Olunan Taşocağı Rüsumunun Vergilendirme Hatası Yoluyla İadesinin İstenebilmesi )
D9.DE. 1989/4043MADEN KANUNU KAPSAMINA GEÇEN OCAK ( Ön İşletme Ruhsat Harcı Verildiğinden İntibak İşleminin Bu Tarihte Yapılmış Sayılması )
D1.DE. 2004/176MADEN KANUNU KAPSAMINDA MEMUR OLARAK NİTELENDİRİLEMEME ( Halk Bankası'nda İş Kanunu'na Tabi Olarak Çalışan Şube Müdürü ve Diğer Çalışanlar )
D1.DE. 1997/3MADEN KANUNU`NUN YÜRÜRLÜĞE GİRMESİNDEN ÖNCE BULUNAN TRONA MADENİ RUHSATI ( İlgili Kamu Kuruluşunun Üzerinde Bulunması )
D8.DE. 2008/6429MADEN KANUNU'NA GÖRE VERİLMİŞ RUHSAT ALANLARI ( Kaynak Kaybına Yol Açacak ve İşletme Faaliyetlerine Engel Olacak Şekilde Kamu Kurum ve Kuruluşlarına Hammadde Üretim İzni Verilmeyeceği )
D9.DE. 2015/597MADEN KANUNU'NDAN KAYNAKLANAN DEVLET HAKKI (Tahsil Amacıyla Tesis Edilen İşlemin Vergi Mahkemesinin Görevinde Olmadığı - Maden Kanunundan Kaynaklanan Devlet Hakkının Tahsili Amacıyla Tesis Edilen İşleme Karşı Açılan İptal Davasında İdare Mahkemesinin Görevli Olduğu)
D8.DE. 2005/1471MADEN KANUNUNUN I ( A ) GRUBU MADENLERİ İLE İLGİLİ UYGULAMA YÖNETMELİĞİ ( Denizlerde Kıyı İle Kıyı Kenar Çizgisi Arasındaki Bölge ve Deniz Sahil Şeritlerinde I ( A ) Grubu Maden Ruhsatı Verilemeyeceği )
D9.DE. 2003/1295MADEN OCAĞI ( Hiç İşletilmemiş Olsa Dahi Ön İşletme Ruhsat Harcının Ödenmesi Gerektiği - Peşin Olarak Alınan Harçlardan Olduğu )
D9.DE. 2005/404MADEN OCAĞI ( Madenin İşlendiği Fabrikanın Bulunduğu Belediyece Değil Maden Ocağı Belediye veya Mücavir Alan İçinde Kalıyor İse Maden Ocağının Bulunduğu Yer Belediyesince İstenebileceği )
D9.DE. 2009/1288MADEN OCAĞI (Belediye Payının Terkini İstemi - Belediye Payının Maden Ocağından Çıkarılan Cevherden Elde Edilen Gelir Üzerinden Yani Madenin Ocak Satış Tutarı Üzerinden Alınması Gerektiği )
D14.DE. 2016/478MADEN OCAĞI (Özel Çevre Koruma Bölgelerinde Maden Ocaklarına İlişkin Plan Hükümleri İlkelerine Göre Yerleşme Alanlarından İtibaren 1.000 Metre İçinde Madenlerin Temini Amacıyla Ocak Açılamayacağı veya İşletilemeyeceği - Madencilik Faaliyetinde Bulunmak Amacıyla İzin Verilmesi İstemi/Zımni Red İşleminin İptali İstemi)
D8.DE. 1992/3171MADEN OCAĞININ KAPATILMASI ( Belediyenin Maden Ocağını Doğrudan Kapatamaması )
D8.DE. 1990/957MADEN OCAKLARINDA ÖZEL İDARELERCE İŞLEM YAPILABİLMESİ ( Ocak Alanlarından Çıkarılan Maddenin Maden Yasası Kapsamından Çıkarılmış Olmasının Maden İznine Bağlanmış Olması )
D9.DE. 2006/4552MADEN PAYI ( Belediyelerce Tesis Edilen İcrai ve Kesin İşlemlerin Maden İşletmeleri Tarafından Vergi Mahkemelerinde Dava Konusu Yapılabileceği - Payın Ödenmesine İlişkin Başvurunun Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğünce Reddedilmesinin İptali Talebinin Vergi Mahkemesinde Görülemeyeceği )
D8.DE. 1996/4862MADEN RUHSAT SAHASI ( İşletme Faaliyetini Engellememek Koşulu İle Üçüncü Kişilere Taşocağı İzni Verilmesi )
D14.DE. 2013/4021MADEN RUHSAT SAHASI ( Komşu ve Yakınında Bulunan Yerlerin Maden Ruhsat Sahası Mücavirinden Yerler Olmadığı - Maden Ruhsat Sahası Sınırları Dışında Kalan Parsellerde Yürütülen Faaliyetlerin Maden Ruhsat Sınırları İçerisinde Sürdürülen Madencilik Faaliyeti Kapsamında Değerlendirilemeyeceği Ruhsatsız Yapılan Yapıların Geçici Tesis Olarak Kabul Edilemeyeceği )
D14.DE. 2013/4021MADEN RUHSAT SAHASI MÜCAVİRİ ( Maden Ruhsat Sahası İçinin Anlaşılması Gerektiği Ruhsat Sahasına Komşu veya Yakındaki Yerlerin Maden Ruhsat Sahası Mücavirinden Sayılamayacağı - Mülkiyeti Maden Ruhsat Sahası Sahibine Ait Olsa da Ruhsat Sahasına Komşu Parselin Maden Ruhsat Sahası Mücavirinden Sayılamayacağı )
D8.DE. 2002/1638MADEN RUHSATI ( Kanunlarda Belediye Başkanlarına Ticaret Yasağı Konulmadığı - Maden Kanununun 6. Maddesi Uyarınca Feshedilemeyeceği )
D8.DE. 2005/1471MADEN RUHSATI ( Kıyı Çizgisinden Deniz İstikametine Doğru I ( A ) Grubu Maden İşletme Ruhsatı Verilecek Yerlerin Valilikçe Gerekli İncelemeler Yapılarak Verileceği - 20 Metreden Daha Az Derin Denizlerde Verilemeyeceği )
D8.DE. 1996/2013MADEN RUHSATI ALINAN YER ( İlgili Alanda İşletme Ruhsatı Dışında Çıkarılan ve Taşocağı Tüzüğü Kapsamına Giren Malzemelerin Bulunması Durumunda Bu Malzemeler İçin İdareden Ayrıca Taşocağı İzni Alınması Gerektiği )
D8.DE. 2015/4292MADEN RUHSATI İLE İŞLETİLEN MADENLERDE DEVLETİN HAKKI ( Ocaktan Çıkartılan Madenin Ocak Başındaki Fiyatından Alınacağı Devlete Karşı Ruhsat Sahibinin Sorumlu Olduğu - Rödovans Sözleşmesiyle Ruhsat Sahibinden Madenin İşletmesini Alan Kişinin Devletin Madendeki Hakkı Nedeniyle Ruhsat Sahibine Kesilen Cezaya Karşı Dava Açmakta Hukuki Yararının Bulunduğu )
D6.DE. 1997/7130MADEN RUHSATI VERİLMİŞ OLMASI ( Taşınmazın Ruhsat Sahibine Satılması veya Kiralanması Sonucunu Doğurmaması )
D8.DE. 2003/2982MADEN RUHSATININ İPTALİ ( Yolluk Avansının Yatırılmaması Üzerine İrad Kaydedilen Teminatın Tamamlanmaması Nedeniyle - İşlemde Hukuka Uyarlık Bulunmadığı )
IDDGKE. 2001/850MADEN RUHSATININ İPTALİNE İLİŞKİN İŞLEMİN İPTALİ TALEBİ ( Ruhsat Sahibinin Belediye Başkanı Seçilmesine Rağmen Ruhsatları Devretmemesi Gerekçesiyle - Belediye Başkanının Memur Olmaması )
D1.DE. 1998/302MADEN SAHALARINDAKİ ÖZEL MÜLKİYETE KONU TAŞINMAZ ( İntifa veya İrtifak Hakkı Tesisinin Yalnızca Arama ve Ön İşletme Dönemlerinde Öngörülmüş Olması )
D1.DE. 1997/3MADEN SİCİLİ ( Kira Sözleşmelerinin Tescili )
D8.DE. 2014/6656MADEN SİCİLİ ( Rödövans Sözleşmesinin ve Bu Sözleşmede Yapılan Değişikliklerin Tarafların Talebi Halinde Devir ve İntikal İşlemlerinde Bilgilendirme Amacıyla Maden Siciline Şerh Edileceği - Maden İşleri Genel Müdürlüğünün Hiçbir Şekilde Rödövans Sözleşmesinin Tarafı Olmadığı )
D9.DE. 2008/6874MADEN SUYU İŞLETMESİ ( Jeotermal Kaynaklar ve Doğal Mineralli Sular Kanunu'nda Rüsum Bedelinin ( İdare Payı ) %1 Olarak Belirlendiği ve İl Daimi Encümenine Rüsum Bedeli Belirleme Konusunda Bir Yetki Verilmediği )
D9.DE. 1994/4738MADEN TETKİK ARAMA ENSTİTÜSÜ GENEL MÜDÜRLÜĞÜNÜN TAŞINMAZ SATIŞI ( Harçtan Muaf Olması )
D8.DE. 2011/6230MADEN TETKİK VE ARAMA GENEL MÜDÜRLÜĞÜ (Adına İntibakı Yapılan Alanlar İçin Resen Bloke Alan Belirlenmesinde Hukuka Aykırılık Bulunmadığı - Davacının Başvurusunun Bloke Alan Nedeniyle Reddedilmesinde Hukuka Aykırılık Bulunmadığı)
D14.DE. 2013/8109MADEN ÜRETİM SAHALARININ BELİRLENMESİ (Madencilik Faaliyeti İçin Gerekli İzin Uygunluk Görüşü ve Ruhsat Taleplerinin Değerlendirilmesi Hususunda Mahalli Çevre Kurulunun Yetkili Olmadığı - Aldığı Maden Faaliyetlerinin Durdurulması Kararında Yetki Yönünden Hukuka Uygunluk Bulunmadığı)
D6.DE. 2000/7657MADEN VE PETROL ARAMA ( ÇED Ön Araştırması Uygulanacak Faaliyetler Listesinden Çıkarılmasında ve Bu Faaliyetlerin Gerektiğinde Bakanlıkça Denetime Tabi Tutulmasının Hukuka ve Mevzuata Aykırılığı )
D8.DE. 1991/150MADENCİLİK ÇALIŞMALARINA İZİN VERME YETKİSİ ( İmar Alanları ve Mücavir Alanlar İçinde )
D14.DE. 2015/11087MADENCİLİK FAALİYETİ ( “ÇED Gerekli Değildir" Kararının İptali - Maden İşleri Genel Müdürlüğü Tarafından Düzenlenen İşletme Ruhsatında Ruhsat Alanının 99,41 Hektar Olduğu/Ruhsat Alanı 99,41 Hektar Olan ve Yönetmelikte Belirtilen 25 Hektarlık Sınırdan Daha Büyük Bir Alanı Kapsadığı Anlaşılan Faaliyet Konusunun ÇED Sürecine Tabi Olduğu )
D8.DE. 2010/4154MADENCİLİK FAALİYETİ ( İrtifak Hakkı Tesis Edilmesine İzin Verilmesi İsteminin Reddine İlişkin İşlemin İptali İstemi - İrtifak Hakkı Tesisine İlişkin Düzenlemenin Özel Mülkiyete Konu Taşınmazlara Yönelik Olduğu Bu Düzenlemeye Dayalı Olarak Kamu İdarelerine Ait Taşınmazlar Üzerinde İrtifak Hakkı Tesis Edilemeyeceği )
D8.DE. 2012/10542MADENCİLİK FAALİYETİ ( Salt Zeytinlik Sahalara Olan Zararı Yönünden İrdelenmesi Yerinde Olmayıp Sahadaki Faaliyetin Çevreye Olanı Diğer Zararları Yönünden de İrdelenmesi Gerektiği )
D8.DE. 2006/4971MADENCİLİK FAALİYETİ ( Taşınmazın Mera Olarak Sınırlandırıldığı - Maden Arama Ruhsatı Verilmesinde Hukuka Uyarlık Bulunmadığı )
D8.DE. 2014/912MADENCİLİK FAALİYETİ (Başlayabilmek İçin 2. Sınıf Gayrisıhhi Müessese Ruhsatı Başvurusunun Reddi - Şirketin Alanının 25 Hektardan Büyük Olduğu/Birinci Sınıf Gayrisıhhi Müessese Ruhsatına ve ÇED Prosedürüne Tabi Olduğu)
D14.DE. 2016/478MADENCİLİK FAALİYETİNDE BULUNMAK AMACIYLA İZİN VERİLMESİ İSTEMİ (Özel Çevre Koruma Bölgelerinde Maden Ocaklarına İlişkin Plan Hükümleri İlkelerine Göre Yerleşme Alanlarından İtibaren 1.000 Metre İçinde Madenlerin Temini Amacıyla Ocak Açılamayacağı veya İşletilemeyeceğinin Kurala Bağlandığı - Zımni Red İşleminin İptali İstemi)
D6.DE. 2003/7673MADENCİLİK FAALİYETİNİN DURDURULMASI İŞLEMİ ( Davacı Şirketi Bütün Ekonomik Kazanç Sağlayan Faaliyetten Men Eden Bir Karar Olup Tüm Ticari Faaliyetlerini Yasakladığı - İptal Davasına Konu Olacağı )
D8.DE. 2009/2480MADENCİLİK FAALİYETLERİ ( İmar Alanları İçinde Kalan - İlgili Yerel Merciden İzin Alınarak Yapılacağı/5177 S.Y'nın Yürürlüğe Girdiği Tarihten Önce Verilmiş Olan İzinlerin Müktesep Hak Olarak Ruhsat Hukuku Devam Ettiği Sürece Geçerli Olacağı )
D8.DE. 2012/1619MADENCİLİK FAALİYETLERİ ( İmar Planı Sınırı İçerisinde Bulunsun Bulunmasın Gayrisıhhi Müessese Ruhsatı Almak Zorunlu Olduğu - Madencilik Faaliyetinin Çevre ve İnsan Sağlığı Açısından Doğuracağı Sonuçlar Araştırılarak Faaliyete İzin Verilmesinin Kamu Yararına Uygun Olup Olmadığının İrdeleneceği/Encümen Kararı İptali )
D8.DE. 2007/2125MADENCİLİK FAALİYETLERİ İZİN YÖNETMELİĞİ ( Esasları Yasada Belirlenmeyen Bir Faaliyeti Yönetmelikle Düzenleyen Ayrıca Bu Faaliyetin ÇED Belgesi Aranmadan Sürdürülmesine Olanak Sağlayan Maden Arama İzin Yönetmeliği'nin Hukuksal Dayanaktan Yoksun Kaldığı )
D8.DE. 2007/9827MADENCİLİK FAALİYETLERİ İZİN YÖNETMELİĞİ ( Madencilik Faaliyetleri İzin Yönetmeliği/Yönetmeliğin Dayanağı Olan Madencilik Kanununun İlgili Maddesinin İptal Edildiği - Hukuksal Dayanağını Yitiren Yönetmeliğin Uygulanamayacağı )
D8.DE. 2008/6285MADENCİLİK FAALİYETLERİ İZİN YÖNETMELİĞİ ( Madencilik Faaliyetleri İzin Yönetmeliği/Yönetmeliğin Dayanağı Olan Madencilik Kanununun İlgili Maddesinin İptal Edildiği - Hukuksal Dayanağını Yitiren Yönetmeliğin Uygulanamayacağı )
D8.DE. 2007/4362MADENCİLİK FAALİYETLERİ İZİN YÖNETMELİĞİ ( Milli Park İçerisinde Kalan Taşınmazlar İçin Ayrı Uygulamaların Yapılması Gerektiği Hükmü - IV.Grup Maden Arama İle Maden İşletme 'Altın-Gümüş' Ruhsatının İptali İstemi )
D8.DE. 2008/6287MADENCİLİK FAALİYETLERİ İZİN YÖNETMELİĞİ ( Yönetmeliğin Dayanak Kanun Maddesinin AYM Kararı İle İptal Edildiği Ancak İptal Hükmünün Yayımlanmasından 1 Yıl Sonra Yürürlüğe Gireceğine Karar Verildiği - Yönetmeliğin de Yürütmesinin Durdurulmasına Karar Verileceği )
D8.DE. 2003/2982MADENCİLİK FONU ( Kontrol ve Denetim Harcamalarının Bu Fondan Karşılanacağı - Davacı Şirketten Yolluk Avansı İstenilmesinin Hukuka Aykırılığı )
D8.DE. 2002/2264MADENCİLİK FONU KESİNTİSİNE İLİŞKİN YÖNETMELİK DEĞİŞİKLİĞİNİN İPTALİ TALEBİ ( Dış Ticarette Ek Mali Yükümlülük Koymanın Kanunla Mümkün Olması )
D6.DE. 2009/15183MADENCİLİK PROJESİ ( İlk Etapta 25 Hektardan Daha Küçük Çalışma Alanında Gerçekleştirilmek Suretiyle Çevresel Etki Değerlendirmesi Raporu Yerine Proje Tanıtım Dosyası Hazırlanarak İşlem Tesis Edilemeyeceği )
D6.DE. 2010/3901MADENCİLİK PROJESİ İÇİN ÇEVRESEL ETKİ DEĞERLENDİRMESİ YÖNETMELİĞİ ( Çevresel Etki Değerlendirmesi Raporu Hazırlanarak İşlem Görmesi Gerekirken Anılan Yönetmeliğin EK-II Sayılı Listesine Göre Proje Tanıtım Dosyası Üzerine Tesis Edilen Dava Konusu İşlemde Hukuka Uyarlık Bulunmadığı )
D13.DE. 2015/4424MADENİ YAĞ ÜRETİM TESİSİNİN FAALİYETİNİN DURDURULMASI ( Mühürleme İşleminin İptali İstemi - Kaçak Akaryakıt Bulunduğu İşletmeden Alınan Numunenin Laboratuvar Analizi Sonucuyla Ortaya Konulduğu/Tesisin Faaliyetinin Durdurulması Amacıyla Mühürlenmesine İlişkin Dava Konusu İşlemde Hukuka Aykırılık Görülmediği )
D7.DE. 2016/1359MADENİ YAĞ ÜRETİMİNDE KULLANILMAK ÜZERE SATIN ALINAN BAZ YAĞININ YAĞLAMA YAĞI İMALATINDA KULLANILMASI ( %5 İndirimli Teminat Uygulamasından Yararlanma Amacıyla Ek-22 Formunun Düzenlenerek Tarafına Verilmesi İstemi - 2002/4930 Sayılı Bakanlar Kurulu Kararı Eki Kararın 4. Md. Belirlenen Uygulamanın Dikkate Alınması Suretiyle Karar Verileceği)
D9.DE. 2002/4572MADENLERDE BELEDİYE PAYI ( Çıkarıldığı Ocağın Belediye ve Mücavir Alan Sınırları Dışında Olup Madenin İşlendiği Fabrikanın Belediye Sınırları İçinde Kalması - Alınmasında İsabetsizlik Bulunmadığı )
D1.DE. 1990/43MADENLERİN RUHSAT ALANLARININ DEĞİŞTİRİLMESİ ( Maden Alan Sahiplerinin Başvurusu ile )
D8.DE. 2008/1728MAHALLE İSİMLERİNİN ESKİ İSİMLERİYLE BERABER KULLANILMASI (Yeni İsimlerinin Yanında (Türkçe) ve Parantez İçinde Eski İsimlerinin de Kullanılmasına İlişkin Belediye Meclisi Kararının Anayasa'ya Aykırı Olduğu)
D8.DE. 2007/4208MAHALLE MUHTARI ( Mahalle Halkından Biri Olarak Her Zaman Dava Açabileceği - Tüzel Kişiliği Bulunmayan Mahalle Muhtarlığının Davada Davacı ya da Davalı Olarak Taraf Olma Yeteneğinin Bulunmadığı )
D6.DE. 1987/1078MAHALLE MUHTARININ BEYANI ( Tespit ve Değerlendirme İşlemine İtibarın Mümkün Olmaması )
D8.DE. 1987/259MAHALLE MUHTARININ GÖREVDEN DÜŞÜRÜLMESİ ( Muhtarın İli Terkettiği Öne Sürülerek Muhtarlık Görevinden Düşürülmesi İsteminin İl İdare Kurulunca İncelenerek Karar Verilmesi )
D13.DE. 2014/956MAHALLE MUHTARLARININ DAVA AÇMASI (Kendisine Kamu Hizmetleri Alanında Görevler Verilmiş Bir İdari Birim Olan Mahalle Muhtarlıklarının Mahallenin Mahalli Müşterek Menfaatlerinin Korunması Noktasında Dava ve Taraf Ehliyetlerinin Bulunduğu/Ehliyetlerini Muhtarlar Aracılığı İle Kullanabilecekleri - Aksi Kabulün Bu İdari Birimlerin Mahkemeye Erişim Haklarının İhlali Anlamına Geleceği)
D8.DE. 2007/4208MAHALLE MUHTARLIKLARI ( Kum Ocağı İşletme Ruhsatlarının İptali İstemi - Tüzel Kişiliğinin Bulunmadığından Mahalle Muhtarlarının Mahalle Muhtarlığı Olarak Açtıkları Davanın Ehliyet Yönünden Reddi Gerektiği )
D1.DE. 1997/115MAHALLELERİN BİRLEŞEREK BELEDİYE KURULMASI ( Büyükşehir Belediye Sınırlarında-1580 Sayılı Yasanın 7. Maddesinin Uygulanamaması )
D1.DE. 1987/441MAHALLELERİN BİRLEŞEREK BELEDİYEDEN AYRILARAK YENİ BELEDİYE KURULMASI ( Sosyal ve Ekonomik Hizmet Gereklerinin de Gözetilmesi Gereği )
D10.DE. 1982/4325MAHALLENİN KÖYDEN AYRILARAK YENİ KÖY KURULMASI ( Olumsuz Yetkili Kurul Görüşlerinin Yetersiz Olması Halinde Konunun Merkez Kurullarınca Yeniden İncelenmesi Gereği )
D6.DE. 2008/8751MAHALLİ ÇEVRE KURULU KARARI ( Doğalgazın Kullanılmasının Zorunlu Tutulması - Zorunluluk Getirilmesine İlişkin Mahalli Çevre Kurulu Kararının Çevrenin Korunması Amacıyla Çıkarıldığı/Üst Norm Niteliğinde Olan Yönetmeliğe Aykırı Olduğu )
IDDGKE. 2011/1384MAHALLİ ÇEVRE KURULU KARARININ İPTALİ İSTEMİ ( Davacının Taşınmazının Kuruçay Havzası Uzun Mesafeli Koruma Alanı İçerisinde Yapılaşma Hakkı Yüzde On Beş Olan Bir Alanda Kaldığını İmar Durumu İle Öğrendiği - Davanın Süre Aşımı Sebebiyle Reddi Yolunda Verilen İdare Mahkemesi Kararında Hukuki İsabet Görülmediği )
D1.DE. 1997/49MAHALLİ ÇEVRE KURULUNCA VERİLECEK ÇED BELGESİ ( İl Daimi Encümenince Kum Çıkartma Faaliyetine İzin Verilmesi Kararının Mevzuata Aykırı Olması )
D4.DE. 2003/2119MAHALLİ EN BÜYÜK MEMUR ( Amme Alacağında İhtiyati Haciz Kararının Mahalli En Büyük Memurunun Kararıyla Alınacağı - Alacaklı Vergi Dairesi Olduğuna Göre Vergi Dairesinin Mahalli En Büyük Memurunun Defterdar Olduğu )
VDDGKE. 2003/118MAHALLİ EN BÜYÜK MEMUR VEYA TEVKİL ETTİĞİ MEMURUN HACİZ VARAKASINI ONAYLAMA YETKİSİ ( Belediyenin Alacağı Nedeniyle Yapılan Takipte Mahalli En Büyük Memurun Belediye Başkanı Olması - Belediye Başkanının Yetkilendirdiği Tahsilat Şube Müdürünün Onayının Geçerli Olması )
D8.DE. 2004/2668MAHALLİ EN BÜYÜK MÜLKİ AMİR ( İşyerlerinin Açılış Kapanış Saatlerinin Belirlenmesi - Mülki Amirin Onayı Alındıktan Sonra Yürürlüğe Gireceği/Büyükşehir Belediye Meclisince Belirlenmesinin Yeterli Olmadığı )
D1.DE. 1987/228MAHALLİ EN BÜYÜK MÜLKİYE MEMURUNUN ONAYI İLE YÜRÜRLÜĞE GİREN KARAR ( Belediye Meclisince Alınan Su Satış Tarifeleri Hakkında - İtiraz Yoluyla İncelenemeyecek Kararlardan Olması )
D11.DE. 2006/7632MAHALLİ GAZETE İLANI ( Hak Sahibi Kabul Edilerek Adına Tahsis Edilen Konutu Yapılan İlan Tarihinden İtibaren 45 Gün İçinde Teslim Almayan Davacıya Ayrıca Tebligat Kanunu Hükümleri Uyarınca Tebligat Yapılmasının Gerekmediği )
D6.DE. 2013/6634MAHALLİ HABERLEŞME ARAÇLARI İL İLAN ( Nazım İmar Planı Revizyonu İptali - Planın Nerede Nasıl Görülebileceği Mahalli Haberleşme Araçları İle Duyurulduğuna Dair Herhangi Bilgi ve Belge Bulunmadığı/Plan Değişikliği İşleminden Davacının Haberdar Olduğu Tarih Esas Alınmak Suretiyle Davanın Süresinde Açıldığı Kabul Edilerek Davanın Esasına Girileceği )
D14.DE. 2011/8340MAHALLİ HAK SAHİPLİĞİ İNCELEME KOMİSYON KARARININ İPTALİ İSTEMİ (Konutları Yıkılan veya Oturulamayacak Derecede Ağır Hasar Gören Afetzedelerin Hak Sahibi Olmak İstedikleri Konutla Aralarındaki Mülkiyet İlişkisini "Sırasıyla" Tapu Senedi Tasarruf Belgeleri Vergi Kayıtları ve Diğer Resmi Belgelerle İspatlaması Gerektiği)
D1.DE. 2014/1439MAHALLİ İDARE BİRLİĞİNDEKİ GÖREVDEN KAYNAKLANAN EYLEM (İl Genel Meclisi Üyesi Hakkında Soruşturma İzni Verilmesine Veya Verilmemesine Karar Vermeye Yetkili Merciin Kaymakam Olduğu/Üst Makam da Olsa Başka Bir Makamca Kullanılamayacağı)
D1.DE. 1998/335MAHALLİ İDARE BİRLİKLERİ ( Ceza Yönetmeliği Çıkarmak ve Buna Aykırı Davrananlara Ceza Uygulaması Yapmak Yetkilerinin Bulunmaması )
D1.DE. 2009/75MAHALLİ İDARE BİRLİKLERİNİN MALİ DENETİMİ ( Sayıştayın Dış Denetimine Tabi Olmayan - Tespit Edilen Kamu Zararı Üzerine Yapılan Kişi Borcu Tekliflerinin Birlik Meclisinde Görüşülerek Karara Bağlanacağı )
D3.DE. 1999/170MAHALLİ İDARE MALLARI ( Haczedilebilmesi )
D4.DE. 1997/5648MAHALLİ İDARE MALLARI ( İller Bankasındaki Paylarının Haczi )
D1.DE. 2015/553MAHALLİ İDARELER GENEL MÜDÜRLÜĞÜNÜN YETKİLİ OLMADIĞI (Yetkinin Bizzat Bakanlığa Ait Olduğu - Genel Müdürlüğün Yetkinin Kullanımını Engelleyerek Şikayetle İlgili Süreci Tamamlamadığı/İçişleri Bakanı Tarafından İlgililer Hakkında 4483 S.K. Gereğince Bir Karar Verilmesi Gereği/İtiraz Hakkının Engellenemeyeceği)
D8.DE. 2005/2099MAHALLİ İDARELER GN. MD.'ĞÜ GENELGESİ ( 5272 S.K. Yürürlüğe Girdikten Sonra Belediye Başkan Ödenekleri Konusunda Daha Önce Alınan Meclis Kararları Geçerliliğini Yitirmiştir Şeklindeki Düzenlemesinin Hukuka Aykırı Olmadığı )
D8.DE. 2010/8752MAHALLİ İDARELER GN. MD.LÜĞÜ GENELGESİ (Belediye Ya da İl Özel İdaresinde Daimi İşçi Kadrosunda Çalışan Kişilerin Bu Görevlerinden Ayrılmadan Belediye Meclis Üyesi Veya İl Genel Meclisi Üyesi Olarak Görev Yapamayacaklarına İlişkin - Hukuka Uyarlık Bulunmadığı )
D5.DE. 2009/4677MAHALLİ İDARELER PERSONELİNİN GÖREVDE YÜKSELME VE UNVAN DEĞİŞİKLİĞİ ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK ( 20. Md.sinin ( Ç ) Bendinin İptali Gereği - İstisnai Memurluklarda Çalışan veya Çalışmış Olanların Yönetmelik Kapsamındaki Kadrolara Sınavsız Atanabilmeleri Yönündeki Düzenleme Kariyer ve Liyakat İlkelerine Aykırı Olduğu )
D12.DE. 1995/275MAHALLİ İDARELER SEÇİMİNE KATILMAK İÇİN İSTİFA EDEN ZABITA ( Kazanamaması Nedeniyle Döndürülmesi İsteminin Reddi )
IDDGKE. 2008/3456MAHALLİ İDARELER SEÇİMLERİ ( Tüzel Kişiliği Sona Erecek Belediyelerin Tasfiye Sürecine Yönelik Açıklamalarda Bulunan Genelgenin Davacı Belediye Yönünden İptali Gereği - Büyükşehir Belediyesi Sınırları İçerisinde İlçe Kurulması Hakkındaki Genelgenin Yasal Dayanağının Anayasa Mahkemesince Kısmen İptal Edildiği )
D12.DE. 2005/4851MAHALLİ İDARELER SEÇİMLERİNDE ADAY OLMAK İÇİN İSTİFA EDİLMESİ ( Davacının Seçimi Kazanamaması Üzerine Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü Yönetim Kurulu Üyelerinin Memur Sayılmadığında Görevine Dönemeyeceği )
D5.DE. 2015/6912MAHALLİ İDARELERDE GÖREVDE YÜKSELME (Zabıta Müdürlüğü Görevinin Görevde Yükselme Sınavına Tabi Olmadığı - Zabıta Müdürü Kadrosunda Bulunan Davacının Görevde Yükselme Sınavına Girmediği Gerekçesiyle Bu Görevinden Alınması İşleminde Hukuka Uyarlık Bulunmadığı)
D12.DE. 2007/2510MAHALLİ İDARELERE İLK DEFA ATANACAKLARA DAİR SINAV YÖNETMELİĞİ ( 4/c,5,6,7,8,9,10,11,12 ve 13. Maddelerinin Yürütülmesinin Durdurulduğu )
D5.DE. 2012/7200MAHALLİ İDARELERİN İHTİYAÇ FAZLASI İŞÇİLERİNİN BELİRLENMESİ ( Hususunda Geniş Bir Takdir Yetkisi İle Donatıldığı - İhtiyaç Fazlası Belirleme ve Komisyona Bildirme Aşamasında Belediye ve İl Özel İdarelerinin Takdir Yetkileri Üzerinde Kapsamlı Bir Denetlemenin Mümkün Olmadığı )
D4.DE. 1998/4346MAHALLİ İDARELERİN MALLARININ HACZEDİLEMEZLİK KAPSAMINDAN ÇIKARILMIŞ OLMASI ( Belediyenin İller Bankasındaki Paylarının Stopaj Vergisi Alacağı İçin Haczi )
IDDGKE. 1997/708MAHALLİ İDARELERİN SEÇİLMİŞ ORGANLARI ( Organlık Sıfatlarını Kaybetmeleri Hakkındaki İstemler )
D1.DE. 2011/1592MAHALLİ İDARELERİN SEÇİMLE GELEN ORGANLARI ( Organlık Sıfatlarını Kaybetmeleri Konusundan Kaynaklanan Dava/Belediye Meclisinin Feshi İstemine İlişkin İçişleri Bakanlığı Talebi - Danıştay 8. Dairesince Karara Bağlanması Gerektiği )
D9.DE. 1998/1764MAHALLİ İDARELERİN SÜRESİNDE ÖDENMEYEN 6183 SAYILI KANUN KAPSAMINDAKİ BORÇLARI ( İdarenin Mallarının Haczi Suretiyle Cebren Takip ve Tahsilinin Mümkün Olması )
D7.DE. 2000/1786MAHALLİ İDARELERİN VERGİ BORCU ( Haciz Konulabileceği )
D4.DE. 1998/4666MAHALLİN EN BÜYÜK MEMURUNUN KARAR VERMESİ MECBURİYETİ ( İhtiyati Haciz İçin Vali Yerine Vali Yardımcısının Verdiği Kararın Geçersizliği )
D4.DE. 2000/50MAHALLİN EN BÜYÜK MÜLKİ AMİRİNİN TASDİK ETTİĞİ HACİZ VARAKASI TANZİM ETME MECBURİYETİ ( Vergi Borcu İçin Haciz Yapılması )
D15.DE. 2014/5987MAHALLİNDE KEŞİF VE BİLİRKİŞİ İNCELEMESİ ( Terör Olayları Nedeniyle Uğradığı Zararların Tazmini Amacıyla Davacının Bir Zarara Uğrayıp Uğramadığının Mahallinde Yapılacak Keşif ve Bilirkişi İncelemesiyle Tespit Edilmesi Gereği - Davacıya Ait Malvarlığı Bulunup Bulunmadığının İlgili Yerlerden Temin Edilecek Belgelerle Tespiti ile Söz Konusu Malvarlığına Ulaşılamaması Halinde Zararın Tespiti Gereği )
D14.DE. 2012/1672MAHALLİNDE KEŞİF VE BİLİRKİŞİ İNCELEMESİ YAPTIRMA ( Hidroelektrik Santral Projesine İlişkin "Çed Gerekli Değildir" Kararı İle Hidroelektrik Santral Projesinin Uygulanma Onayının İptali İstemi - Uyuşmazlığın Çözümü İçin Mahallinde Keşif ve Bilirkişi İncelemesi Yaptırılacağının Gözetileceği )
D6.DE. 1986/961MAHALLİNDE YAPILAN KEŞİF VE BİLİRKİŞİ ( İrtifaka Konu Yolun Kullanılıp Terkedildikten Sonra Taşınmazın Eski Haline Getirilmesinin Mümkünsüzlüğü )
D7.DE. 1962/5896MAHCUZ OTO ( Vergi Alınamaması )
D3.DE. 2006/4719MAHCUZUN HACZİ CAİZ OLMAYAN MALLARDAN OLDUĞU İDDİASI ( Mal Varlığı Araştırmasında Saptanan Taşınmazına Haciz Konduğu Kendisine Duyurulduktan Sonra Taşınmazın Açık Artırma Yoluyla Satılacağını Duyuran Yazının Tebliği Üzerine Bu Aşamada İncelenemeyeceği )
D11.DE. 2003/141MAHKEME BAŞKAN VE ÜYELERİNDEN TOPLANTIYA KATILANLARIN İSMİNİN KARAR METNİNDE YER ALMASI GEREĞİ ( Toplantıya Katılan Üye Yerine Başka Üyenin İmzaladığı Kararın Geçersiz Olması )
D8.DE. 1986/6MAHKEME BAŞKANLIĞINA YAZILAN DİLEKÇE ( İdari İtiraza İlişkin Bir Yönü Olmadığından İncelenememesi )
D11.DE. 2010/1846MAHKEME HEYETİ KARARI ( Döner Sermaye Ek Ödemesine Dair Uyuşmazlığın İdare Mahkemesi Hakimlerinden Biri Tarafından Çözümlenmesi Gerektiği - Mahkeme Heyetince Karar Verilmesinde Usul Hükümlerine Uygunluk Görülmediği )
D4.DE. 1993/5181MAHKEME HEYETİNCE VERİLEN KARARLARIN TEMYİZ İSTEMİ ( Tek Hakim Tarafından İncelenerek Sonuçlandırılamayacağı )
D7.DE. 2003/2139MAHKEME HÜKMÜNÜN YORUMU ( Yalnızca Mevzuat Hükümlerine Yer Verilen ve Olay Hakkında Açıklamalarda Bulunulan Ancak Mevzuatın Yorumunun Yapılmadığı ve Maddi Olaya Uygulanmadığı Mahkeme Kararının Gerekçeli Olduğundan Söz Edilemeyeceği )
D9.DE. 2008/8192MAHKEME KARARI GEREĞİ DAVACI ŞİRKET ADINA TESCİL EDİLEN TAŞINMAZ ( Tapu İptal Davası Sonucu - Olayda 492 S. Harçlar Kanunun 4 Sayılı Tarifesinde Belirtilen Harcı Doğuran İşlem Gerçekleşmediği )
D7.DE. 2004/314MAHKEME KARARI İLE GÖRÜŞME TUTANAĞINDAKİ KARAR SONUCUNUN AYNI OLMASI ZORUNLULUĞU ( İlamın Hüküm Fıkrasında Görüşme Tutanağında Yer Almayan Kararlar Bulunması )
D7.DE. 1985/3360MAHKEME KARARI İLE İPTAL EDİLEN KAYIT VE TESCİL ( İvazsız Hibe )
D4.DE. 2005/463MAHKEME KARARI İLE ÖDENEN FAİZİN MAHKEME KARARI İLE GERİ ALINMASI ( Vergi Kapsamında Bulunmayan Alacak İçin Geri İade Yapılırken Gecikme Faizi Uygulanamayacağı )
D4.DE. 1997/4143MAHKEME KARARI UYARINCA DÜZENLENEN İHBARNAME ( Yeni Bir Hukuki Durum Oluşturmaması-Kurumlar Vergisi ve Fon Payı İstenmesi )
D9.DE. 1989/1478MAHKEME KARARI UYARINCA YAPILAN SATIŞ ( Ortaklığın Giderilmesi Nedeniyle Satış - Damga Vergisi Muafiyeti )
D13.DE. 2014/4872MAHKEME KARARINA KARŞI İTİRAZ YOLUNA BAŞVURULMUŞ OLMASI ( Hakim Mahkeme veya Danıştay Kararlarının Yürütülmesini Durdurmayacağı - Davanın Reddine Dair Kararların Temyizi Halinde Davaya Konu İşlem Hakkında Yürütmenin Durdurulması Kararı Verilebilmesinin Kanunda Öngörülen Koşulların Varlığına Bağlı Olduğu Kararın Bozulmasının Kararın Yürütülmesini Kendiliğinden Durduracağı )
D4.DE. 2002/4131MAHKEME KARARINA NUMARANIN YAZILMAMASI ( Davacıya İlişkin Alındıda Davacının Adresinin Bir Parçası Olan Numaranın Yazılmaması Durumunda Usulüne Uygun Yapılmış Bir Tebliğden Söz Edilemeyeceği )
D9.DE. 1972/542MAHKEME KARARINDA HÜKMEDİLMEYEN HARÇ ( Vergi Dairesince Re'sen Tahsilinin Mümkün Olmadığı )
D6.DE. 2017/33MAHKEME KARARINDA İMZASI BULUNMASI GEREKENLER (Başkan ve Üyelerin Kararın Verildiği Toplantıya Katılan ve Bu Toplantıda Düzenlenen Tutanakta İmzası Bulunan Başkan ve Üyeler Olması Gerektiği ve Tutanakların Aynı Toplantıda İmzalanması Gerektiği - Kararda Bu Koşulun Sağlanamadığı/Yasaya Uygun Olarak Alınmış Bir Karar Bulunmadığı)
D12.DE. 1995/9014MAHKEME KARARINDAKİ YANLIŞLIĞIN DÜZELTİLMESİ İSTEMİ ( Kararın Uygulama Dönemini de Değiştirecek Biçimde Gerekçenin Değiştirilememesi )
D11.DE. 2000/8818MAHKEME KARARINDAN SONRA YÜRÜRLÜĞE GİREN YASA DEĞİŞİKLİĞİ ( Geçmişe Yürütüleceği Yolunda Bir Düzenleme Getirmeyen - Sağlık Yardımı/Kazanılmış Hakkı Ortadan Kaldıramayacağı )
D1.DE. 2007/317MAHKEME KARARINI UYGULAMAMAK ( Atamanın İptali Davası Açtıktan Sonra Kendi İstemiyle Başka Bir Göreve Atanan Davacı/Lehine İlk İşlemin İptaline İlişkin Mahkeme Kararının Uygulanmadığı Şikayeti - Soruşturma Yapılmasını Gerektirdiği )
D2.DE. 1994/1646MAHKEME KARARINI UYGULAMAMAK ( Görevi Kötüye Kullanma Fiilini Oluşturacağı )
D2.DE. 2004/35MAHKEME KARARINI UYGULAMAYAN MEMURLAR HAKKINDAKİ ŞİKAYET ( Somut Kişi ve Suç Verileri Bulunduğundan Şikayet Dilekçesinin İşleme Konması Gereği )
D3.DE. 1995/1874MAHKEME KARARININ AÇIKLANMASI ( Mahkemenin Açıklama İstemi Hakkında Verdiği Kararın Temyiz Edilip Edilemeyeceği )
D6.DE. 2006/3222MAHKEME KARARININ AÇIKLANMASI İSTEMİ ( İdare Mahkemesi'nin Açıklanması Gereken Bir Husus Bulunmadığı Gerekçesiyle İstemi Reddetmesi - Kararın Temyize Konu Edilemeyeceği ve İncelenemeyeceği )
D5.DE. 1999/540MAHKEME KARARININ AÇIKLANMASININ İSTENMESİ ( Temyize Başvuru Süresini Durdurmaması ve Kesmemesi )
D11.DE. 2002/4939MAHKEME KARARININ BOZULMASINDA HUKUKİ YARARI BULUNMAYAN TARAF ( Temyiz İsteminin Bu Nedenle Reddi Gereği - Davada Haklı Çıkan İdarenin Temyizi )
IDDGKE. 2012/2648MAHKEME KARARININ ELEKTRONİK İMZA İLE İMZALANMASI ( Ayrıca Islak İmza İle İmzalanmamış Olması Giderilmesi Gereken Bir Eksiklik Olarak Görülmediği )
D7.DE. 1998/1724MAHKEME KARARININ GEÇ UYGULANMASI ( Faiz İstenilmesinin Hukuka Uygun Olması )
D7.DE. 2003/2139MAHKEME KARARININ GEREKÇESİZ OLMASI ( Yalnızca Mevzuat Hükümlerine Yer Verilen ve Olay Hakkında Açıklamalarda Bulunulan Ancak Mevzuatın Yorumunun Yapılmadığı ve Maddi Olaya Uygulanmadığı Mahkeme Kararının Gerekçeli Olduğundan Söz Edilemeyeceği )
D3.DE. 2016/15357MAHKEME KARARININ HUKUKEN GEÇERLİLİK KAZANMASI (Kanunen Zorunlu Unsurları Taşıması Kararın Usulüne Uygun Oluştuğundan Söz Edilebilmesi İçin de Yapılan Görüşme Sonucunda Verilen Kararın Tutanağa Bağlanmasından Sonra Görüşmeye Katılan Başkan ve İki Üye Tarafından İmzalanması Gerektiği)
D6.DE. 1995/1682MAHKEME KARARININ İLGİLİ İDARECE YERİNE GETİRİLMEMESİNE DAYALI TAZMİNAT DAVASI ( Dava Zamanaşımı Süresinin Hesaplanması )
D8.DE. 1995/2288MAHKEME KARARININ MEMUR TARAFINDAN YERİNE GETİRİLMEMESİ ( Tam Yargı Davasında Husumetin İdareye Yöneltilmesi Mecburiyeti )
D5.DE. 2013/6728MAHKEME KARARININ MEVZUATA UYGUN OLMAMASI ( İdare Mahkemesi Üyelerinden Birinin Görüşme Tutanağında Islak İmzası Veya Elektronik İmzasının Hiç Atılmamış Olması )
D2.DE. 2006/2884MAHKEME KARARININ TAM YERİNE GETİRİLMEDİĞİ İDDİASI İLE AÇILAN 2. DAVA ( Davalı İdarece İlk Kararın Temyiz Edilmiş Olması - 2. Davada Süreaşımı Bulunmadığı )
D11.DE. 2013/6585MAHKEME KARARININ TARAFLARA TEBLİĞİ ( Sözleşmeli Personelin İntibakının Değerlendirilmesi İstemi - İdare Mahkemesince Temyize Konu Temyiz Edilmemiş Sayılması Yolundaki Kararın Davacıya Tebliğ Edilmemesinin İsabetli Olmadığı )
D7.DE. 2006/768MAHKEME KARARININ TEBLİĞİ ÜZERİNE YANLIŞLIĞIN DÜZELTİLMESİ İSTEMİ ( Mahkemece Düzeltme Kararı Alınarak Davalı İdareye Tebliğ Edilmesi - Bu Başvurunun İşlemeye Başlayan Temyiz Süresini Durdurmayacağı )
D9.DE. 1971/1939MAHKEME KARARININ TEFHİM VEYA TEBLİĞİ ( İlam Harcına Gecikme Zammı Uygulanması )
D7.DE. 2005/5477MAHKEME KARARININ TEMYİZE TABİ TUTULAMAMASI ( Dava Aşamasında Verilen Savunma Dilekçesi İlgi Tutularak Yapılan Temyiz Başvurusunun İncelenemeyeceği )
D2.DE. 1995/669MAHKEME KARARININ UYGULANMAMASI ( Görevi İhmal )
D1.DE. 2007/674MAHKEME KARARININ UYGULANMAMASI ( İşyeri Açma ve Çalıştırma Ruhsatı Verilmemesi Yönündeki Encümen Kararının İptali Kararından Sonra Alınan Yıkım ve Para Cezası Kararlarından Bahisle - Hukuken Tasvip Edilemeyeceği )
D8.DE. 1997/3307MAHKEME KARARININ UYGULANMAMASI ( Müstafi Sayılmaya İlişkin Dava Sırasında Yeniden Göreve Başlatılan Memurun Kendi İsteğiyle Görevden Ayrılması Halinde )
D2.DE. 2000/3441MAHKEME KARARININ UYGULANMASI ( Sanık Hakkında Soruşturma İzni Verilmesine Gerek Olmadığı )
D2.DE. 1997/1580MAHKEME KARARININ YERİNE GETİRİLMEMESİ ( Görevi Kötüye Kullanma Eylemi - TCK'ya Göre Suç Teşkil Ettiği )
D6.DE. 1990/1958MAHKEME KARARININ YERİNE GETİRİLMEMESİ ( Kararın Davacıya Tebliğinden İtibaren Altmış Gün İçinde Mahkeme Kararını Yerine Getirmeyen İdareye Karşı Sonraki Altmış Gün İçinde Dava Açılması )
D4.DE. 1998/406MAHKEME KARARIYLA AMORTİSMANA TABİ İKTİSADİ KIYMET SATIŞININ İPTALİ ( Mahkeme Kararıyla Aktife Alınan ATİK - Amortisman Ayrılabileceği - Gider Kaydı )
D4.DE. 1997/475MAHKEME KARARIYLA GÖREVİNE DÖNEN KİŞİ ( Ödenecek Olan Parasal Hakların İadesi Tazminat Niteliğinde Olması )
D5.DE. 2015/6248MAHKEME KARARIYLA İPTAL EDİLEN ATAMA İŞLEMLERİ NEDENİYLE MANEVİ TAZMİNAT (İstemin Farklı Maddi Olaylar ve Hukuki Gerekçelere Dayandığı Aralarında Hukuki ve Fiili İrtibat Bulunmadığı Ayrı Dilekçelerle Dava Edilmesi Gerekçesiyle Davanın Reddini Hatalı Olduğu - Davacı Hakkında Yapılan Atama İşlemleri Mahkeme Kararları ile İptal Edildiğinden Davacının Atama İşlemlerine Dayalı Manevi Tazminat İsteminin Tek Dilekçe ile Açılan Davada Görülmesi Gereği)
D5.DE. 2015/6106MAHKEME KARARIYLA İPTAL EDİLEN GÖREVLENDİRME SÜRESİNDE DÖNER SERMAYE ÖDEMESİ (İdari İşlemin Mahkeme Kararıyla İptal Edilmesi Durumunda İşlemin Bütün Sonuçlarıyla Ortadan Kalkacağı - Davacı Hakkında Yapılan Görevlendirme Mahkeme Kararıyla İptal Edildiğinden Bu Döneme İlişkin Fiili Çalışmama İptal Edilen İşlemden Kaynaklandığından Bu Döneme İlişkin Döner Sermaye Ödemesinin Yapılması Gereği)
D7.DE. 1997/5072MAHKEME KARARIYLA RED VE İADESİNE KARAR VERİLEN VERGİ ( Mahkeme Kararının Uygulandığından Sözedebilmek İçin Verginin İade Edilmesi Gereği )
D6.DE. 2008/13112MAHKEME KARARLARI ( Karara Esas Alınan Düşünceye Atıfla ve Dipnotta Kişiye ve Esere Bağlayarak Atıflı Dipnotlu Bir Şekil Kullanarak Makale Veya Eser Biçiminde Karar Yazılamayacağı )
D7.DE. 2005/829MAHKEME KARARLARI ( Kararın Verildiği Görüşmeye Katılan Tutanakta İsim ve İmzaları Bulunan Başkan ve Üyelerce İmzalanmasının Kararın Usulüne Uygun Olabilmesi İçin Zorunlu Olduğu )
D6.DE. 1998/6787MAHKEME KARARLARI ARASINDA ÇELİŞKİ ( Yargılamanın İadesine Konu Edilebilmesi )
D9.DE. 1989/1219MAHKEME KARARLARINA AİT VERGİ VE CEZA İHBARNAMELERİ ( Dava Açılamayacağı )
D5.DE. 1996/1753MAHKEME KARARLARINA UYULMAMASI ( İlgilinin İdare Aleyhine Dava Açabileceği Gibi Kararı Yerine Getirmeyen Kamu Görevlisi Aleyhine de Tazminat Davası Açabilmesi )
D15.DE. 2015/665MAHKEME KARARLARINA UYULMASI ZORUNLULUĞU ( Gümrükler Genel Müdürlüğü Genelgesi ve Genelgenin Yürütülmesine İlişkin İç Genelgenin Yürütmesinin Durdurulması - Danıştayca Tebliğe İlişkin Yürütmenin Durdurulması Kararı Verildiği/İdarenin Aynı Konuyu Mahkeme Kararına Rağmen Genelge ve İç Genelge İle Düzenlenmesinde Hukuka Uygunluk Bulunmadığı )
D5.DE. 1995/2535MAHKEME KARARLARINI İMZALAYABİLECEKLER ( Davayı Karara Bağlayan Başkan ve Üyelerce İmzalaması Gerektiği )
D5.DE. 1996/1997MAHKEME KARARLARINI UYGULAMA MECBURİYETİ ( İdarenin Esasa ve Yürütmeyi Durdurma Konularındaki Mahkeme Kararlarını Uygulama Mecburiyeti Olduğu )
D5.DE. 1988/2244MAHKEME KARARLARINI YERİNE GETİRMEYEN İDARE ( Maddi ve Manevi Tazminat Davası Açılabileceği - Danıştay ve İlgili İdare Mahkemesinde Dava Açılabileceği )
D8.DE. 2005/2927MAHKEME KARARLARININ DEĞİŞTİRİLMEDEN YERİNE GETİRİLMESİ GEREĞİ ( İptal Edildiği Halde Yargı Kararlarının Uygulanamaz Hale Getirilmesi Sonucunu Doğuran Yeni İşlem Tesisi Hukuka Aykırı Olduğu )
D4.DE. 2000/1088MAHKEME KARARLARININ İDAREYE TEBLİĞİNDEN SONRA İDARECE YAPILACAK İŞLEMLER ( Mahkeme Kararına Göre Tesbit Edilecek Vergi Resim ve Harçların Tebliğ Edilmesinin Şart Olduğu )
D6.DE. 1997/1142MAHKEME KARARLARININ YERİNE GETİRİLMESİ ( İdarenin Mahkemelerin Esasa ve Yürütmenin Durdurulmasına İlişkin Kararlarının İcaplarına Göre En Geç Otuz Gün İçinde İşlem İşlem Yapması )
D7.DE. 2000/6509MAHKEME TARAFINDAN ÇÖZÜLEBİLECEK KONUDA BİLİRKİŞİ KULLANILAMAYACAĞI ( Sahte veya Muhteviyatı İtibariyle Yanıltıcı Belge Kullanılmış Olması - Sahte Belgenin Bilerek kullanılması - Kastın Oluşmuş Olduğu )
D6.DE. 1994/4550MAHKEME TESBİTİNE GEREK BULUNMAMASI ( Belediyenin Hatalı Olması Nedeniyle Parselasyon İşlemini İptali )
D9.DE. 2013/8287MAHKEMECE ATIF YAPILAN KARARIN BOZULMASI ( Vergi Mahkemesince Oluşan Hukuki Durum Göz Önüne Alınarak Yeniden Karar Verileceği - Re'sen Tarh Edilen KDV İle Üç Kat Vergi Ziyaı Cezasının Kaldırılması İstemi )
D6.DE. 2003/1419MAHKEMECE BİLİRKİŞİ RAPORUNA İTİBAR EDİLMEMESİ ( Kararda Rapora Yer Verilerek Neden İtibar Edilmediğinin Ortaya Konulması Gerektiği )
D4.DE. 2004/1995MAHKEMECE DAVA KONUSU İŞLEMİN İPTAL EDİLMESİ ( Davalı İdare Aleyhine Hüküm Verilmiş Olması Nedeniyle Yargılama Giderlerinin ve Avukatlık Ücretinin Davalı İdareye Yükletilmesinde Yasaya Aykırılık Bulunmadığı )
D5.DE. 1995/2050MAHKEMECE GÖREVSİZLİK KARARI VERİLMESİ ( Verilen Kararın Hukuka Aykırı Olduğu - Mecburi Hizmetle Yükümlü Tutulan Banka Uzmanının Açtığı Dava-Görevsizlik Kararının Hukuka Aykırı Olduğu )
D9.DE. 1998/701MAHKEMECE HÜKMOLUNAN HARÇ ( Ödenmeyen Harcın Tahsili İçin Düzenlenen Harç Tahsil Müzekkeresinin Yerine Getirilmesi Amacıyla Ödeme Emri Düzenlenmesi )
D10.DE. 1991/609MAHKEMECE İHTİYATİ TEDBİR KONMASI ( Taşınmaz Mal Zilyetliğine Tecavüzlerin Önlenmesine İlişkin Yasa Hükümlerinin Uygulanamaması )
D9.DE. 2006/2209MAHKEMECE İSABETSİZ VERİLEN RED KARARI ( Vergi Mahkemesince Davacı Şirketin Mahsup Talebinin Kabul Edilmemesinde İsabet Bulunmadığına Hükmedildiği Halde Bu Karar Uygulanmayarak Mahsup Talebinin İkinci Kez Reddinin Hatalı Olduğu )
D2.DE. 2004/334MAHKEMECE İSTENİLEN BELGELERİ GÖNDERMEYEN GÖREVLİ ( Hakkında C. Başsavcılığınca Ceza Kovuşturmasının Yapılması Gerektiğinden Yetkili Kurulca Verilen Kararın Bozulması )
D7.DE. 2003/2511MAHKEMECE KARAR VERİLDİKTEN SONRA VERGİ BARIŞI KANUNUNDAN YARARLANMA TALEBİ ( Kararın Bozulmasını Sağlamasının Söz Konusu Olmadığı - Ödeme Emirlerinin İptalinde İsabet Bulunmadığı İleri Sürülerek Bozulması Talebi )
D10.DE. 1988/928MAHKEMECE SAHİBİNE TESLİM EDİLEN ARAÇ ( İhtiyati Haczin Kaldırılamaması )
D7.DE. 1997/870MAHKEMECE SÜRENİN YANLIŞ BELİRTİLMESİ ( Yedi Gün Olan Dava Açma Süresinin Yanlışlık Nedeniyle Uzamaması )
D2.DE. 2013/10643MAHKEMECE UYGULANAN YÖNETMELİKTE HATA YAPILDIĞI (Her İkisi de Öğretmen Olan Eşlerin Özür Durumlarına Bağlı Atamalarında Devlet Memurlarının Yer Değiştirme Suretiyle Atanmalarına İlişkin Yönetmeliğin Değil, Milli Eğitim Bakanlığı Öğretmenlerinin Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliği Hükümlerinin Uygulanacağı)
D5.DE. 1994/4415MAHKEMECE UYUŞMAZLIĞIN ESASTAN KARARA BAĞLANMASI ( İdarenin Görev Uyuşmazlığı Çıkarılması İsteğini Kapsayan Dilekçe Üzerine Gerekli İşlemler Yapılmadan )
D3.DE. 1997/2368MAHKEMECE VERİLEN KARAR ( Karar Yeterince Açık Değilse Veya Yahut Birbirine Aykırı Hüküm Fıkraları Taşıyorsa Taraflardan Herbirinin Kararın Açıklanmasını Yada Giderilmesini İsteyebilmesi )
D2.DE. 2002/905MAHKEMECE VERİLEN KARARIN GEREĞİNİ YAPMAYARAK ETKİSİZ KILMAYA ÇALIŞMAK ( İlk Atama Mahkemece İptal Edildiği Halde Kısa Süre Sonra Yeniden Atama İşlemi Yapılmasına İlişkin İşlemin Mahkemece İptal Edilmesi - Soruşturma İzni Verilmemesine İlişkin Bakan İşleminin İptali Gereği )
D4.DE. 2000/126MAHKEMECE YAPILAN VE TAKDİR KOMİSYONUNCA DA UYGUN BULUNAN ZARAR MİKTARINA İLİŞKİN TESBİT ( Sel Felaketi Nedeniyle Verginin Terkinine Esas Alınması Mecburiyeti )
D2.DE. 1992/2069MAHKEMECE YAZILAN YAZIYA BİR CEVAP VERMEMEK ( Adliyeye İlişkin Bir Görev Sayıldığından Genel Hükümlere Göre İşlem Yapılması )
D9.DE. 1994/62MAHKEMEDEN VAZGEÇME ŞARTI ( Mahkeme Kararları Lehine Olan Taraf Temyiz Aşamasında Davasından Vazgeçemez )
D7.DE. 2000/6598MAHKEMELERCE BİLİRKİŞİLERE BAŞVURABİLME ŞARTLARI ( Mahkeme Heyetinin Mesleki Bilgisi İle Çözümleyebileceği Konular - Bilirkişiye Başvurulmasının Hukuka Aykırı Olduğu )
D3.DE. 2013/88MAHKEMELERCE BOZMAYA İLİŞKİN KARAR ÜZERİNE VERİLEN KARAR ( Bu Kararlara Karşı Yapılan Temyiz Başvurularının Bozma Kararındaki Esaslara Uyulup Uyulmadığı Yönünden İncelenebileceği )
D9.DE. 2012/7625MAHKEMELERCE HÜKMEDİLEN VEKALET ÜCRETİ (Serbest Meslek Faaliyeti Kapsamında Katma Değer Vergisine Tabi Olup Bu Ücrete Dahil Olan Katma Değer Vergisinin Ayrıştırılarak Beyan Edileceği - Katma Değer Vergisi Tahakkukunun İptali İstemi)
D4.DE. 2007/2465MAHKEMELERCE HÜKMOLUNAN AVUKATLIK ÜCRETİ ( Katma Değer Vergisine Tabi Olduğu - Bu Ücret İçin Davanın Karşı Tarafı Adına Serbest Meslek Makbuzu Düzenlenmesi Gerektiği )
IDDGKE. 1997/658MAHKEMELERCE RESEN ARAŞTIRILMASI GEREKEN HUSUSLAR ( Temyiz İncelemesi Yapan Danıştay Dairesince Bozma Kararında Açıkça Belirtilmesi - Mahkemece Belirtilen Hususlar Araştırılmadan Verilen Kararın Usul ve Hukuka Aykırılığı )
D1.DE. 2009/225MAHKEMELERE İSTİŞARİ GÖRÜŞ VERİLEMEMESİ ( %99 Oranında Hissesine Sahip Olduğu Ve Anonim Şirket Kuruluş İşlemlerine Göre Kurulan İZAYDAŞ A.Ş.'Nin Genel Ve Katma Bütçeye Dahil Kamu Tüzelkişisi Sayılıp Sayılamayacağı Hakkında )
D4.DE. 2012/1207MAHKEMELERİN İDARİ İŞLEM MAHİYETİNDE KARAR VERMESİNİN MÜMKÜN OLMADIĞI (Verginin Terkin Edilmesini Müteakip Mükellefine Mahsup veya İade Şeklinde Geri Verilmesi Sonucunu Doğuracak Şeklide Yargı Organlarının İdarenin Yerine Geçerek İşlem Tesis Etmeleri Mümkün Olmadığının Gözetileceği - Yerindelik Denetimi)
VDDGKE. 1998/117MAHKEMENİN BOZMADAN SONRAKİ KARARININ ISRAR NİTELİĞİNDE OLMAMASI ( Temyiz İsteminin İlgili Dairede İncelenmesi )
D2.DE. 2005/2162MAHKEMENİN DAVACININ TÜM İSTEMLERİ HAKKINDA KARAR VERMEMESİ ( Kararda Eksik Hüküm Nedeniyle Hukuka Uyarlık Bulunmadığı )
D11.DE. 1997/3366MAHKEMENİN DEFTER VE BELGELER ÜZERİNDE BİLİRKİŞİ İNCELEME YAPTIRMASI GEREĞİ ( Randıman İncelemesi Sonucunda Re'sen Vergi Tarhı )
VDDGKE. 1989/29MAHKEMENİN İDARENİN YERİNE GEÇEREK İŞLEMİ BİZZAT YAPMASI ( İdari Mahkemelerin Yerindelik Denetimi Yapamayacakları )
D2.DE. 1996/526MAHKEMENİN İPTAL KARARINI UYGULAMAMAK ( TCK 228. Maddedeki Suçu Oluşturduğu )
D8.DE. 2014/8459MAHKEMENİN İPTAL KARARININ DİPLOMA DENKLİK İŞLEMİNE ETKİSİ ( Denklik İsteminin Reddi İşlemi Hakkında Verilen İptal Kararının Denklik Belgesi Verilmesi Anlamına Gelmediği - İdarece Uluslararası Sözleşmede Öngörülen Eğitim Düzey ve İçeriği Arasındaki Farklılık Araştırılarak Sonucuna Göre Karar Verilmesi Gereği )
D8.DE. 2003/2144MAHKEMENİN KÖYLER ARASINDAKİ SINIRI TESBİT EDEMEMESİ ( Valiliğe Yapılan Köy Sınırlarının Tesbiti Başvurusunun Zımnen Reddi İşlemine Karşı Açılan İptal Davasında )
IDDGKE. 1993/279MAHKEMENİN RESEN ARAŞTIRMA YAPMASI ZORUNLULUĞU ( Bozma Kararında da Öngörülen )
D7.DE. 1998/240MAHKEMENİN RE'SEN YAPACAĞI İŞ ( Bilirkişi İncelemelerinin Mahkemelerce Yaptırılması )
D4.DE. 1994/4551MAHKEMENİN TAKDİRİNE TAALLUK EDEN HUSUSLARDAKİ İDDİALAR ( Kararın Bozulmasını Gerektirmeyeceği-Vekalet Ücreti )
D4.DE. 1994/4551MAHKEMENİN TARAFLAR İÇİN VEKALET ÜCRETİNE HÜKMETMEMESİ ( Takdir Hakkı )
D9.DE. 1986/1853MAHKEMENİN TEREKEDEN EL ÇEKTİĞİ TARİH ( Emlak Vergisi Beyannamesi Verme Süresi )
D9.DE. 1994/5424MAHKEMENİN YENİDEN YAPILMASININ İSTENİLMESİ ( Esas Kararı Veren Mahkemeden Yeniden Yargılama Talebi Yapılabileceği )
D12.DE. 2010/3131MAHKEMEYE BAŞVURMA HAKKI ( Uyarma ve Kınama Cezalarına Karşı Yargı Yolunu Kapayan İç Hukuk Düzenlemelerinin Anayasa ve Yasada Yapılan Değişiklikler İle Düzeltildiği - Yargı Yolunun Açılmış Olduğu )
D17.DE. 2015/9490MAHKEMEYE ERİŞİM HAKKI ( Arazi Toplulaştırması Yapılmasına Dair İşlemin İptali/İşlemin Teknik Bir Yönünün Bulunması Dikkate Alındığında Tüm Unsurlarıyla Davacılar Tarafından Öğrenilemediği - Dava Açma Süresinin Geçirildiği Yorumunun Mahkemeye Erişim Hakkının Özünü İhlal Edeceği )
D6.DE. 2013/4202MAHKEMEYE ERİŞİM HAKKI ( Davanın Önüne Getirildiği Mahkemenin Davayla İlgili Bütün Maddi ve Hukuki Sorunları İncelemek Suretiyle Davayı Karara Bağlaması Gerektiği - Tarafların Araştırılmasını Talep Ettikleri Maddi Olayları Yeterince Araştırmayıp Maddi Gerçekliğin Taraflardan Birinin Teslim Ettiği Belgede Olduğu Gibi Kabul Edilmek Suretiyle Uyuşmazlığın Çözülemeyeceği )
D3.DE. 2013/5292MAHKEMEYE ERİŞİM HAKKI ( Davaya Konu Edilen İşlemin Hangi Mahkemenin Görevine Girdiği Hususunun İdare Mahkemesince Dahi Tespit Edilemediği - Davanın Konusunun Görev Yönünden Arzettiği Muğlaklığa Rağmen Getirilecek Kısıtlamanın Mahkemeye Erişim Hakkının Özünü Ortadan Kaldıracak Bir Mahiyet Kazanacağı )
D10.DE. 2012/2661MAHKEMEYE ERİŞİM HAKKI (Bir Uyuşmazlığı Mahkeme Önüne Taşıyabilmek ve Uyuşmazlığın Etkili Bir Şekilde Karara Bağlanmasını İsteyebilmeyi İfade Ettiği - İdare Lehine Vekalet Ücretine Hükmedilmesinin 659 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin Yürürlüğe Girmesinden Sonra Açılan Davalarda Söz Konusu Olabileceği)
D17.DE. 2015/3770MAHKEMEYE ERİŞİM HAKKI (İdari Yargılama Usulü Kurallarının Katı Olarak Yorumlanmasının Mahkemeye Erişim Hakkını Engellediği - Adil Yargılanma Hakkına Aykırı Olduğunun Kabulü/Temel Hak ve Özgürlüklerin İhlaline Yol Açtığı/Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi Kararlarının Bu Yönde Olduğu/Adil Yargılanma Hakkı)
D13.DE. 2014/956MAHKEMEYE ERİŞİM HAKKI (Kendisine Kamu Hizmetleri Alanında Görevler Verilmiş Bir İdari Birim Olan Mahalle Muhtarlıklarının Mahallenin Mahalli Müşterek Menfaatlerinin Korunması Noktasında Dava ve Taraf Ehliyetlerinin Bulunduğu/Ehliyetlerini Muhtarlar Aracılığı İle Kullanabilecekleri - Aksi Kabulün Bu İdari Birimlerin Mahkemeye Erişim Haklarının İhlali Anlamına Geleceği)
D17.DE. 2015/13451MAHKEMEYE ERİŞİM HAKKI VE HAK ARAMA ÖZGÜRLÜĞÜNÜN KISITLANAMAYACAĞI (Türkiyenin Taraf Olduğu Uluslararası Hukuktan Gelen Yükümlülüklerin Gözetileceği/Adil Yargılanma Hakkı - Taşınmaz Maliki Tarafından Açılan Davanın Yerel Mahkemece Ehliyet Yönünden Reddinin Hatalı Olduğu/Malikin Kazanç Kaybı Olacağının Kabulü)
VDDGKE. 2002/245MAHKEMEYE İBRAZ EDİLEN DEFTER VE BELGELER ( İncelemeye İbraz Edilmeyen - Bilirkişi İncelemesi Yaptırılarak KDV İndirimlerinin Kısmen Kabulü Yolunda Verilen Kararda Hukuka Aykırılık Bulunmadığı )
VDDGKE. 2014/282MAHKEMEYE VERİLEN DİLEKÇENİN SÜRESİNDE HAVALE EDİLMEMESİ ( Davacıya Yüklenebilecek Bir Kusur Bulunmadığı Nazara Alınarak Davanın Süresinde Açıldığı - Dava Açma Süresi İçinde Mahkemeye Verilen Dava Dilekçesinin Süresinde Havale Edilmediği Gerekçesiyle Dilekçenin Reddinin Hatalı Olduğu )
IDDGKE. 2001/925MAHKUM OLAN BELEDİYE BAŞKANININ SEÇİLME YETERLİLİĞİNİ KAYBETMESİ ( Belediye Başkanlığından Alınması Talebi - Cezanın Ertelenmesinin Görevden Alınmasına Engel Teşkil Etmeyeceği )
D10.DE. 2001/4889MAHKUM OLAN KİŞİNİN TARAF EHLİYETİNİN SONA ERMESİ ( Hükümlü ve Tutukluların Beslenmesi ve Cezaevine Alınacak Eşyaları Hakkındaki Adalet Bakanlığı Genelgesinin İptali Talebi - Vasinin Vesayet Makamından Alınmış İzin Belgesini İbraz Ederek Davayı Takip Edeceğini Bildirmesi Gereği )
IDDGKE. 1991/15MAHKUMİYET HÜKMÜ NEDENİYLE MEMURUNUN GÖREVİNE SON VERİLEMEYECEĞİ ( Tecil Edilen )
D10.DE. 2006/1408MAHKUMİYET KARARI ( Davacı Hakkındaki Mahkumiyet Kararı İptal Edilen Hakemlik Lisansını Yeniden Almasına Engel Oluşturmamakla Birlikte Söz Konusu Lisansı Yeniden Alabilmesi İdarenin Takdir Yetkisinde Bulunduğu )
D5.DE. 2001/87MAHKUMİYET KARARI ( Görevden Alma İşleminin Sebep Unsuru Olarak İrdelenmesi Gerektiği - Vekalet Görevi Sırasında Görevi İhmal )
D15.DE. 2011/1079MAHKUMİYET KARARI ( Silah Ruhsatı Başvuru ve Yenilemelerinde İlgililer Hakkında Adli Yargı Yerlerince Verilen Hükmün Açıklanmasının Geri Bırakılması Kararlarının Kesinleşmiş Bir Mahkumiyet Kararı Olarak Değerlendirilemeyeceği - İlgilinin Sanık Sıfatının 5 Yıllık Deneme Süresince Devam Edeceği ve Yargılanması Devam Eden Kişi Olarak Kabul Edilmesi Gerektiği )
DIBGKE. 1990/2MAHKUMİYET KARARININ ERTELENMESİ ( Devlet Memuruna Verilen Mahkumiyet Kararının Ertelenmesi - Göreve Devam Edilmesi )
D5.DE. 2007/7383MAHKUMİYET KARARININ KESİNLEŞMESİ GEREĞİ ( Bir Yıl veya Daha Fazla Süreli Hapis Cezasına Mahkum Olan Bir Kişi Hakkında Kısıtlılığından Söz Edilebilmesi İçin Gerektiği )
D12.DE. 1995/1120MAHKUMİYETE BAĞLI EHLİYETSİZLİK ( Şartlı Salıverilen İlgilinin Mahkumiyete Bağlı Ehliyetsizlikleri Devam Ettiğinden Açıktan Atama Çerçevesinde Değerlendirilemeyeceği - Göreve İade )
D8.DE. 2004/2087MAHKUMİYETİ ERTELENİP ADLİ SİCİL KAYDI SİLİNEN MEMURUN BAROYA YAZILMAK İSTEMİ ( İşkence Suçundan Mahkum Olan/Avukatlık Mesleğinin İlke ve Amaçlarıyla Bağdaşmadığı - Başvurunun Reddinde Hukuka Aykırılık Bulunmadığı )
D5.DE. 1992/5815MAHKUMİYETİN DAYANAĞI CEZA MADDESİNİN KALDIRILMASI ( 1402 Sayılı Yasa Uyarınca Görevine Son Verilmiş Kişinin Atamasının Yapılması Gereği )
D5.DE. 1983/1126MAHKUMİYETİNİ ÇEKMEK ÜZERE CEZAEVİNE GİREN MEMUR ( Görevden Çekilmiş Sayılmasının Yanlış Olması )
D10.DE. 1997/6341MAHLULİYET KARARININ İPTALİ İSTEMİYLE DAVA AÇAN KAYYIM ( Dava Derdest İken Kayyımlık Kararının Yargı Kararı İle Kaldırılması - Ehliyet Yönünden Reddedilemeyeceği )
D12.DE. 2002/1245MAHRECE İADE TUTANAĞI ( Araçlar Yurt Dışı Edildikten Sonra Görülmeden Düzenlenmesi - Gerçeğe Aykırı Belge Düzenlemek Fiilinden Dolayı 3 Yıl Kademe İlerlemesinin Durdurulması Cezasında Hukuka Aykırılık Görülmediği )
D12.DE. 2011/750MAHREMİYET ALANI İÇERİSİNDE RIZASIYLA EŞCİNSEL İLİŞKİYE GİRME ( Fiili Disiplin Suçu Olarak Değerlendirilerek Davacının Meslekten Çıkarma Cezası İle Cezalandırılmasının Anayasa 20/1. Md. ve Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi 8. Md. Uyarınca "Özel Hayata ve Aile Hayatına Saygı Hakkının" İhlali Olduğu - Davacının Meslekten Çıkarma Cezası İle Cezalandırılmasında Hukuki İsabet Bulunmadığı )
D10.DE. 2008/1506MAHRUM KALINAN KAZANÇ ( Sayısal Oyunlar Bayilik Ruhsatı Hukuka Aykırı Olarak İptal Edilen Davacı/Kesin Bir Zararın Var Olduğu - Bayilik Faaliyetini Yapamadığı Dönemde Mahrum Kaldığı Kazancın Tazmini Gerektiği )
D8.DE. 2010/9130MAHRUM KALINAN KAZANÇ NEDENİYLE FAİZ ÖDEMESİ ( Devlet Hakkına İlişkin Tahakkuk Fişlerinin ve Ödeme Emirlerinin İptali İstemi - Devlet Hakkının Fazla ve Yersiz Olarak Alınması Nedeniyle Faiz Ödenmesi Gerektiği )
D9.DE. 2003/2214MAHSUBEN İADE EDİLEN KDV.'LER ( Yükümlünün Defter ve Belgelerini İbraz Etmemesi Nedeniyle Somut Bir Tesbit Yapılmaksızın Reddedilemeyeceği )
D7.DE. 2004/89MAHSUBEN İADE TALEBİ ( Vergi Barışı Kanunu'nun Yürürlük Tarihinden Önce Ödenmiş Olup Davaya Konu Edilen Gümrük Vergisi İçin )
D4.DE. 2000/2022MAHSUBEN İADELERDE DE NAKDEN İADELERDE OLDUĞU GİBİ BANKA TEMİNAT MEKTUBU VERİLMESİ GEREKTİĞİ
VDDGKE. 2000/313MAHSUBEN İADELERDE DE NAKDEN İADELERDE OLDUĞU GİBİ BANKA TEMİNAT MEKTUBU VERİLMESİ GEREKTİĞİ
VDDGKE. 2007/519MAHSUBEN ÖDENMEK İSTENEN ALACAK ( Bulunmaması Sebebiyle Kamu Alacağının Tahsili İçin Düzenlenen Ödeme Emrine Karşı Açılan Dava - Mahsup İsteminin Reddinin Yargı Kararıyla İptal Edilmesine Dayanılarak Sonuçlandırılamayacağı )
D4.DE. 1990/1311MAHSUBUN ORTAĞIN ŞİRKETTEKİ HİSSESİNDEN FAZLA OLMASI ( İdareyi Bağlamaması )
D8.DE. 1995/4932MAHSUP ( Belediyenin Vergi Borcunun İller Bankasından Belediyeye Verilen Paradan Mahsubu )
D4.DE. 1999/543MAHSUP ( Beyannamede Gösterilen Menkul Sermaye İratlarının Tevkif Edilen Vergilerinin Mahsup Edilebileceği - Beyannameye İthal Edilmeyen Gelirlere Ait Vergilerin Mahsup Edilemeyeceği )
D3.DE. 1997/2028MAHSUP ( Beyannamesi Verilmemiş Kazançlara Ait Tevkifatlar - Geçmiş Dönem Borcu )
D4.DE. 2000/2938MAHSUP ( Beyannameye ithal Edilen Menkul Sermaye İratlarına Ait Tevkif Olunan Vergilerin Mahsup Edilebileceği-Mevduat Hesaplarında Değerleme - Vadeli Mevduat Hesaplarına Değerleme Gününe Kadar Tahakkuk Eden Faizlerin Beyan Edilmesi Gerektiği )
D3.DE. 1999/5168MAHSUP ( Büyükşehir Belediyesinin Vergi Borcuna Karşılık Başka Kurumdan Olan Su Parası Alacağının Mahsup Edilmesi )
D9.DE. 1990/3321MAHSUP ( Damga Vergisi Alınmaması - Kurumlar Vergisi Beyanına Göre Doğan Dahili Tevkifat Alacağı )
D4.DE. 1999/1361MAHSUP ( Faiz Gelirinin Tevkifat Yoluyla Vergilendirilmesi - Beyannameye İthal Edilmeyen Faiz Geliri - Stopajın Mahsup Edilemeyeceği )
D4.DE. 1986/1897MAHSUP ( Geçmiş Yıl Zararlarının Mahsubu - Devlet Tahvili Faizi Gelirinden Mahsup )
D9.DE. 1999/3460MAHSUP ( Hataen Emtia Çeşitlerinden Biri Satıldığı Halde Diğeri İçin Fatura Kesilmiş Olabileceği Gözönüne Alındığında Fazla Satışla Eksik Satışın Mukayesesinin Yapılması )
VDDGKE. 1994/80MAHSUP ( İade Alacağından Mükellef Adına Tahakkuk Eden Gecikme Faizinin Mahsubu )
D11.DE. 1998/5031MAHSUP ( İhracattan Doğan İade Alacağının Diğer Vergi Borçlarına Mahsubu )
D4.DE. 2002/4259MAHSUP ( İhracattan Doğan İade Alacağının Diğer Vergi Borçlarına Mahsubu Dilekçesine Eklenmesi Gereken Belgelerdeki Noksanlıkların Tamamlanması Durumunda Mahsup Tarihinde Borcun Ödenmiş Sayılacağı )
D3.DE. 2009/2611MAHSUP ( İndirimli Orana Tabi Teslim ve Hizmetlerden Kaynaklanan ve Yılı İçinde Mahsup Edilemeyen KDV İade Alacağının Vadesi Sonraki Yıla Sarkan Vergi Borcuna Mahsup Edilebileceği )
D9.DE. 1996/5906MAHSUP ( Katma Değer Vergisi İadesinden Mahsup Talebinin Süresinde Yapılmış Olması - Teminat Mektubu İstenmesi )
D7.DE. 1997/4877MAHSUP ( KDV Alacağının Diğer Vergi Borçlarına Mahsubunun Talep Edilmesi Durumunda Mahsup İşleminin Talep Tarihinde Gerçekleştiğinin Kabul Edilmesi )
D3.DE. 1998/4774MAHSUP ( KDV Beyannamesinde Gösterilen Kazançlardan Hesaplanan Kurumlar Vergisinden Tevkif Yoluyla Ödenen Vergilerin Mahsup Edilmesi )
D4.DE. 1999/4948MAHSUP ( Menkul Sermaye Geliri Üzerinden Tevkif Edilen Verginin Mahsubu - İndirim Oranı Uygulanmak Suretiyle Bulunan Kısma Ait Tevkifatında Mahsup Edilebileceği )
D4.DE. 1999/6060MAHSUP ( Menkul Sermaye İradından Tevkif Yoluyla Kesilen Gelir Vergisi ve Fon Payının İndirim Oranına İsabet Eden Kısmının Mahsubunun Yerinde Olmaması )
D3.DE. 1999/4055MAHSUP ( Menkul Sermaye İratlarına Ait Yıl İçinde Kesinti Yoluyla Ödenen Tüm Vergilerin Mahsup Edilebileceği )
D4.DE. 1999/1565MAHSUP ( Menkul Sermaye İratlarına Ait Yıl İçinde Kesinti Yoluyla Ödenen Tüm Vergilerin Mahsup Edilebileceği )
D3.DE. 1997/3957MAHSUP ( Mükellefin Açtığı Dava Sonuçlanmadan Bulunan Mahsup Talebinin Yapılmaması Halinde Bu Süre İçin Gecikme Faizi ve Zammı Hesaplanamaması )
D7.DE. 2003/1740MAHSUP ( Serbest Meslek Faaliyetinden Dolayı Ayrı Gelir Vergisi Mükellefiyeti Bulunan Ortaklar - Gelir Vergisi İade Alacaklarının Adi Ortaklığın KDV Borçlarına Mahsup Edilebileceği )
D4.DE. 1999/5539MAHSUP ( Şirketin KDV İade Alacağının Gelir Vergisine Mahsubu Talebinde Bulunması )
VDDGKE. 1998/141MAHSUP ( Talih Oyunları Salonu İşletmeciliği Yapan Mükellef - Ödenen Asgari Verginin Mahsubu - Aynı Faaliyet Gelirlerine Ait Vergiden Mahsup Edilebileceği )
VDDGKE. 1996/110MAHSUP ( Terkin Konusunda Yazılı Müracaat - Tahakkuk Eden Ancak Ödenmemiş Geçici Verginin Terkin veya Mahsup Edilemeyeceği )
D4.DE. 1986/2886MAHSUP ( Tevkif Yoluyla Kesilen Vergiler - Adi Komandit Şirket Ortaklarının Gelir Vergisine Mahsup )
D11.DE. 2010/6405MAHSUP ( Üniversitede Güvenlik Görevlisi İken Hastanede Görevlendirilen Davacının Ek Ödeme Talebi - Döner Sermaye Katkı Payından Yararlanan Davacıya 375 S.KHK Ek. Md. 3 Uyarınca Ödenecek Ek Ödeme Tutarından Mahsup Yapılarak Ödemede Bulunulacağı )
D7.DE. 1997/2519MAHSUP ( Vergi Alacağının Vergi Borcuna Mahsubu Suretiyle Ortaya Çıkan İşlemin Damga Vergisine Tabi Olmaması )
D4.DE. 1998/2920MAHSUP ( Vergi Dairesinden Olan Alacağın Aynı Holding Bünyesinde Yer Alan Şirketin Vergi Borcuna Mahsubu Talebinde Hiçbir Yasal Engel Olmaması )
D4.DE. 2003/1680MAHSUP ( Yıl İçinde Vadeli Mevduatlardan Elde Edilen Faiz Gelirleri Ve Repo Gelirleri Üzerinden Tevkif Suretiyle Alınan Fon Payı Ancak Beyanname Üzerinden Hesaplanan Fon Payına Mahsup Edileceği )
D4.DE. 1999/3280MAHSUP ( Yıllık Beyannamede Gösterilen Gelire Dahil Kazanç ve İratlardan Kesilen Vergilerin Beyanname Üzerinden Hesaplanan Gelir Vergisine Mahsubu )
D13.DE. 2014/5316MAHSUP (Ceza Davası Süreci de Gözetilerek Mahkemece Hükmedilecek Tazminat Miktarı Hesaplanırken Bu Konudaki Vergisel Yükümlülüklerin Dikkate Alınarak Hükmedilecek Tazminat Miktarından Mahsup Edilmesi Gerektiği)
D7.DE. 1999/3374MAHSUP ALINDISI MAKBUZU ( Vergi Dairesinin İç İşlemi Niteliğinde Olduğundan Damga Vergisine Tabi Tutulamaması )
D4.DE. 2003/1437MAHSUP DİLEKÇESİ ( Vergi Borcunun Vade Tarihinden Sonra Verilen - Hesaplanan Gecikme Zammı/VUK. 116 ve 117. Md. Kapsamında Değerlendirilemeyeceği )
D3.DE. 1997/2024MAHSUP DÖNEMİ GEÇEN GEÇİCİ VERGİ ( Vade Tarihinden Mart Ayı Sonuna Kadar Gecikme Faizi Hesaplanması Gerektiği )
D4.DE. 2001/4964MAHSUP DÖNEMİ GEÇMESİ HALİNDE GEÇİCİ VERGİ HESAPLANAMAYACAĞI ( Hukuken Hiç Doğmamış Geçici Vergi İçin Gecikme Faizi İstenilemeyeceği )
D3.DE. 1993/1444MAHSUP DÖNEMİ GEÇMİŞ OLAN GEÇİCİ VERGİNİN İSTENİLMESİ ( Kurumlar Vergisi Beyannamesinde Anlaşılan )
D4.DE. 2001/3364MAHSUP DÖNEMİ GEÇTİKTEN SONRA GEÇİCİ VERGİ TARHİYATI YAPILAMAYACAĞI ( Geçici Verginin Yasal Süresinde Tahakkuk Ettirilmemiş Olması - Vergi Ziyaı Cezası ve Gecikme Faizi İstenilebileceği )
D4.DE. 1996/5765MAHSUP DÖNEMİ İÇİNDE ÖDEMEME ( Geçici Vergi-Takip Konusu Olabilecek Alacak-Gecikme Zammı )
D3.DE. 1989/3301MAHSUP EDİLEBİLEN KURUMLAR VERGİSİ ( İhtiyat Akçeleri Üzerinden Ödenen )
D4.DE. 1997/4805MAHSUP EDİLEMEME ( Yatırım İndirimi Tutarının Kurumlar Vergisinden )
D4.DE. 1989/580MAHSUP EDİLEMEYEN DAHİLİ TEVKİFAT ( Sonraki Yılın Kurumlar Vergisinden Mahsup Edilmesi )
D4.DE. 1992/3745MAHSUP EDİLEN VERGİLER ( İhracat İstisnasından Kaynaklanan KDV Alacağı İle )
D10.DE. 1997/6263MAHSUP EDİLMEK SURETİYLE TAHSİL ( Haksız Ödenen Kaynak Kullanımı Destekleme Fonunun Prim Alacağından - Hukuka Aykırılığı )
D4.DE. 2005/1956MAHSUP İMKANI ( Yurt Dışında Elde Edilen Gelir Üzerinden Mahallinde Ödenen Verginin Mahsup İmkanının Ancak İlgili Yılda Ödenecek Vergi Çıkması Halinde Mümkün Olduğu )
VDDGKE. 1995/175MAHSUP İMKANI KALMADIĞINDAN DAHİLİ TEVKİFAT SALINMAMIŞ OLMASI ( Bu Nedenle Doğan Vergi Kaybı İçin Kusur Cezası Kesileceği )
VDDGKE. 1996/291MAHSUP İMKANI KALMADIĞINDAN DAHİLİ TEVKİFAT TAHAKKUK ETTİRİLEMEMESİ ( Zamanında Tahakkuk Ettirilememesinden Doğan Vergi Ziyaı İçin Kusur Cezası )
VDDGKE. 1995/306MAHSUP İMKANI KALMADIĞINDAN DAHİLİ TEVKİFATIN KALDIRILMASI ( Dahili Tevkifatın Zamanında Tahakkuk Ettirilmemesinden Doğan Vergi Kaybı İçin Kesilen Cezanın Kaldırılmasını Gerektirmemesi )
D7.DE. 1990/1248MAHSUP İSTEMİ ( KDV İadesine Hak Kazanılmasıyla ve Bu Miktarla Sınırlı Olarak Yerine Getirilmesi )
D3.DE. 1996/5998MAHSUP İSTEMİ ( Kesinti Yoluyla Ödenmesi Gereken Vergilerin Tahakkuku Yeterli Olduğu )
D4.DE. 1999/478MAHSUP İSTEMİ ( Mükelleflerin Vergilerin Sorumlu Tarafından İlgili Vergi Dairesine Yatırıldığını Gösteren Belgeyi Mahsup Dilekçesine Eklemeleri Şartının Olmaması )
VDDGKE. 1992/63MAHSUP İSTEMİNİN REDDİ ( Düzeltme Fişi Düzenleme Ya da Yazı İle Bildirme Zorunluluğu )
D4.DE. 2005/963MAHSUP İŞLEMİ ( Davacının Mahsup Talebi Yerine Getirildikten 5 Yıl Sonra Yapılan İncelemede Mahsubun Haksız Olduğunun İleri Sürüldüğü/Davacının Alacaklarına Haciz Konduğu - İşlemin Hukuka Aykırı Olduğu/Haczedilen Miktarın Faizi de Hesaplanarak İade Kararı Verilmesi Gereği )
D4.DE. 2002/4116MAHSUP İŞLEMİ ( İade Talebinde Bulunmadan Beyannamenin İlgili Sütununda Gösterilerek Yapılan Mahsubun Kanuna Uygun Olduğu )
D7.DE. 1987/4373MAHSUP İŞLEMİ ( İhracat İstisnası Nedeniyle Hak Kazanılan İadeler İçin )
D11.DE. 1996/4409MAHSUP İŞLEMİ ( Katma Değer Vergisinde Belgelerin Eksikliğinin Gerekçe Gösterilemeyeceği )
D4.DE. 1997/5658MAHSUP İŞLEMİ ( Noksanlıkların ve Yanlışlıkların Bildirilmesi Gerektiği - Ödeme Emri Düzenlenmesi )
D4.DE. 2008/1927MAHSUP İŞLEMİ ( Ödenen Geçici Vergi Tutarının Gelir Veya Kurumlar Vergisinden Fazla Olması - Vergi Dairesince Mükellefin Diğer Vergi Borçlarına Re'sen Mahsup Edileceği/Yazılı Başvuru Şartı Aranmayacağı )
D4.DE. 2000/524MAHSUP İŞLEMİ ( Tevkif Suretiyle Ödenen Vergilerin Mahsubu - Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Yapanların Gelirlerinden Yapılan Tevkifatların Mahsubu - Tevkifat Yapılanların Ayrıntılı Listelerinin Vergi Dairesine Verilmiş Olması Şartı )
D7.DE. 1991/5385MAHSUP İŞLEMİ YAPILAMAMASI ( Sahte Yada Yanıltıcı Belge Düzenlendiğinin Saptanması Durumunda )
D4.DE. 2002/4028MAHSUP İŞLEMİNİN GEÇERLİ SAYILMASI ŞARTLARI ( Kurumlar Vergisi Beyanı Üzerinde İadesi Gereken Geçici Verginin Belirtilmiş Olması - Mükellefçe Yapılmış İade Talebi Olarak Dikkate Alınması Gerektiği )
VDDGKE. 1992/63MAHSUP İŞLEMİNİN GERİ ALINMASI ŞARTLARI
D4.DE. 2002/559MAHSUP İŞLEMİNİN NASIL YAPILACAĞI ( Rızaen Yapılan Ödemeler - Alacak Aslı ve Fer'ilerinin Tamamını Karşılamaması )
D4.DE. 1991/435MAHSUP İŞLEMİNİN YAPILMASI ( İhracat Nedeniyle KDV İadesi Alacağından Vergi Borçlarının Mahsubu )
D7.DE. 1997/3769MAHSUP NEDENİYLE DÜZENLENEN KAĞITLAR ( Damga Vergisine Tabi Olmadığı )
VDDGKE. 1994/464MAHSUP OLANAĞI KALMAYAN DAHİLİ TEVKİFAT ( Zamanında Tahakkuk Ettirilmeyen Dahili Tevkifat )
D7.DE. 1987/251MAHSUP SONUCU ÖDENECEK VERGİNİN KALMAMASI ( Re'sen Takdire Gidilememesi )
D7.DE. 1996/1562MAHSUP TALEBİ ( Gerekli İşlemler Tesis Edilmeden Ödeme Emri Düzenlenemeyeceği )
D9.DE. 2003/159MAHSUP TALEBİ ( İadesi Gereken KDV Alacaklarının 2001 Yılına İlişkin Kurumlar Vergisinden - Yükümlü Şirket Hakkında Sahte Faturalar Kullanılması Nedeniyle Tarhiyat Yapıldığı/4 Kat Teminat Karşılığı Yerine Getirileceği Hk.Tebliğ )
VDDGKE. 2004/157MAHSUP TALEBİ ( Kabul Edilip Mahsup Gerçekleştirildikten Sonra KDV İade Alacağının Olmadığı Sebebine Dayanılarak Mahsup Edilen Gelir Vergisi Doğrudan Ödeme Emriyle Tahsil Edilemeyeceği )
D9.DE. 2006/2209MAHSUP TALEBİ ( Kabul Edilmemesinde İsabet Bulunmadığına Hükmedildiği Halde Bu Karar Uygulanmayarak Mahsup Talebinin İkinci Kez Reddedilmesinde İsabet Bulunmadığı )
D3.DE. 1998/4387MAHSUP TALEBİ ( KDV İade Alacağının Vergi Borçlarına Mahsubu Talebi )
D9.DE. 2005/1639MAHSUP TALEBİ ( KDV. İade Alacağı - Şirketin Bu Dönemde Sahte ve Muhteviyatı İtibarıyla Yanıltıcı Belge Düzenlediği Veya Kullandığı İnceleme Raporu İle Tespit Edimediğinden Mahsup Talebinin Yerine Getirilmesi Gereği )
D9.DE. 2004/1345MAHSUP TALEBİ ( Mahsup Talebinin Kabulü ya da Reddi Yönünde Herhangi Bir İşlem Tesis Edilmeden Bu Talepten Beş Yıl Sonra Düzenlenen Ödeme Emrinde İsabet Bulunmadığı )
D4.DE. 2003/1836MAHSUP TALEBİ ( Mahsup Talebinin Yapıldığı Tarihten Teminat Mektubunun İbraz Edildiği Tarihe Kadar Geçen Sürede Gecikme Zammı Hesaplanıp Hesaplanamaması )
D3.DE. 1997/4204MAHSUP TALEBİ ( Ödeme Emrine İtiraz )
D4.DE. 1998/2805MAHSUP TALEBİ ( Özel Gider İndirimi - Beyanname Üzerinde Mahsup İşleminin Döneminden Bir Ay Evvel Yapılması - Vergi ve Ceza İstenilemeyeceği )
D3.DE. 1989/3886MAHSUP TALEBİ ( Parasal Sınırla Bağlı Olmama - İnceleme Raporu Aranılmaması - Teminat Mektubu İstenmemesi )
D4.DE. 2008/6515MAHSUP TALEBİ ( Reddi Üzerine Düzenlenen Ödeme Emrinin İptali İstemiyle Açılan Davada Davacının Mahsup Başvurusunda Bulunduğu Tarih İtibarıyla Borcunu Karşılayacak Tutarda İade Alacağı Bulunup Bulunmadığı İncelenerek Karar Verilmesi Gerektiği )
D4.DE. 1999/985MAHSUP TALEBİ ( Saymanlıklar Arasındaki Hata - Gecikme Zammı İstenilemeyeceği )
VDDGKE. 2006/340MAHSUP TALEBİ ( Talep Edildiği Tarih İtibarıyla Alacak İhtilaflı Olduğundan Davacı Adına Ödeme Emri Düzenlenmesinde Hukuka Aykırılık Görülmediği )
D3.DE. 1999/4636MAHSUP TALEBİ ( Vergi Borçlarının KDV'den Doğan Alacaklarına Mahsubu Talebine Cevap Verilmemesi-Amme Alacağının Belli Olmaması-Ödeme Emrinin İptali )
D4.DE. 2001/2884MAHSUP TALEBİ ( Vergi İade Alacağından Mahsup Şartları - Vergi İade Alacağı Olmayan Mükellefin Başka Bir Vergi Mükellefin Vergi İade Alacağından Tek Taraflı Dilekçe İle Mahsup Talebinde Bulunamaması )
D4.DE. 1998/4191MAHSUP TALEBİ ( Yasal Süresinde Yapılan Mahsup Talebi - Eksik Evrak Verilmesi - Mahsubun Geç Yapılması - Gecikme Zammı İstenilemeyeceği )
D4.DE. 2002/2977MAHSUP TALEBİ ( Yıl İçinde Ödenen Geçici Vergilerin Mahsubu Talebi - Kurumlar Vergisi Ödememesi Çıkmamış Olması Hali )
VDDGKE. 2004/144MAHSUP TALEBİ ( Yükümlü Şirketin İhracattan Doğan KDV İade Alacağının Ödenecek Kurumlar Geçici Vergisinden - Mahsubu Nedeniyle Ödenmeyen Geçici Vergi İçin Cezalı Tarhiyat Yapılamayacağı )
D4.DE. 2013/367MAHSUP TALEBİ (Yeminli Mali Müşavir Tasdik Raporu ve Teminat Mektupları İbraz Edilmek Suretiyle Yapılan Mahsup Talebinin Ödemelerin Mahiyeti ve Akdedilen Sözleşmelerin Kapsamı Yönünden Vergi İncelemesi Yapılmadan Reddedilmesinin İsabetsiz Olduğu - Kamu Alacaklarının Tahsili Amacıyla Düzenlenen Ödeme Emrinin İptali İstemi)
D9.DE. 2002/1855MAHSUP TALEBİ KABUL EDİLMEYEREK ALEYHTE DÜZELTME YAPILMASI ( Düzeltme Fişleri Tebliğ Edilmeden Doğrudan Ödeme Emri Tebliğ Edilemeyeceği - Ödeme Emrinin İptali Gereği )
D4.DE. 2004/100MAHSUP TALEBİ KABUL EDİLMEYEREK YAPILAN TARHİYATIN YASAYA UYGUN OLMAMASI ( Portföy İşletmeciliği Kazançları Nedeniyle Yıl İçinde Tevkifat Suretiyle Ödenen Verginin Gelir Vergisinden Mahsubu Gereği )
D9.DE. 1997/874MAHSUP TALEBİ NİTELİĞİ ( Tahakkuk Eden Katma Değer Vergisinde İade Hakkı Bulunan Şirketin İade Talebi )
D4.DE. 1998/725MAHSUP TALEBİNDE BULUNAN YÜKÜMLÜNÜN ALACAĞINA HACİZ KONMASI ( Haciz İşleminin İptali ve Haczedilen Paranın Faiziyle İadesi Talebi )
D11.DE. 1998/4628MAHSUP TALEBİNDE BULUNMAYAN YÜKÜMLÜNÜN BEYAN VE ÖDEME YÜKÜMLÜLÜĞÜ ( Sorumlu Sıfatıyla Tevkif Ettiği KDV'nin Kendisinden Yapılan Tevkifatla )
D9.DE. 1999/4916MAHSUP TALEBİNE EKLENECEK BELGELER ( Hurda Metal Ticareti Yapan Yükümlünün Hurda Metal Teslimlerinden Doğan KDV Alacağı İçin Yapılan )
D11.DE. 1998/1443MAHSUP TALEBİNE KONU VERGİ İADESİ ALACAĞI ( Mükellefçe Talebe Eklenmesi Gereken Belgelerin Tamamlanması İçin Ek Süre Tanınması )
D3.DE. 1999/5040MAHSUP TALEBİNİN ALACAĞIN VADDESİNDEN ÖNCE YAPILMASI GEREKİRKEN SONRA YAPILMIŞ OLMASI ( Vade Tarihinde Vergi Dairesinden Alacaklı Olan Borçlu Hakkında Gecikme Zammı Hesaplanamayacağı )
D7.DE. 1992/6464MAHSUP TALEBİNİN GEÇERLİK ŞARTLARI ( Birbirlerinden Mal Alım Satım İlişkisi Olmayanların Katma Değer Vergisi İadesi Alacağından Mahsup İsteyemeyeceği )
D3.DE. 2000/4919MAHSUP TALEBİNİN HANGİ TÜR VERGİ BORÇLARININ ÖNCELİĞİNE GÖRE YERİNE GETİRİLMESİ GEREKTİĞİ ( Mükellefin Talebi - Mükellefin Talebinin Bulunmaması - Tamamı Karşılanabilen Vergi Alacağından Başlanacağı )
D4.DE. 2002/3431MAHSUP TALEBİNİN REDDEDİLEMEYECEĞİ ( Davacı Şirket Ortaklarının da Ortağı Bulunduğu Başka Şirket Hakkında İçeriği İtibarıyla Yanıltıcı Nitelikte Fatura Kullanmak ve Düzenlemekle İlgili İnceleme Raporu Bulunması Nedeniyle )
VDDGKE. 2007/519MAHSUP TALEBİNİN REDDİ ( Mahsuben Ödenmek İstenen Alacağın Bulunmaması/Vadesinde Ödenmeyen Kamu Alacağının Tahsili İçin Düzenlenen Ödeme Emrine Karşı Açılan Dava - İşleminin Yargı Kararıyla İptal Edilmesine Dayanılarak Sonuçlandırılamayacağı )
D4.DE. 2003/1836MAHSUP TALEBİNİN YAPILDIĞI VE TEMİNAT MEKTUBUNUN İBRAZ EDİLDİĞİ TARİH ARASINDA GEÇEN SÜRE ( Gecikme Zammı Hesaplanıp Hesaplanamaması )
D4.DE. 1996/1865MAHSUP TALEBİNİN YASAL SÜREDE YAPILMIŞ OLMASI ( Bazı İhracat Evraklarının Yasal Sürede Verilememiş Olması - Gecikme Zammı Hesaplanamayacağı )
D3.DE. 1996/276MAHSUP TALEBİNİN YASAL SÜREDE YAPILMIŞ OLMASI ( İhracatta KDV İadesi - Yeminli Mali Müşavir Raporunun Gecikmesi )
D7.DE. 2001/2963MAHSUP TALEP HAKKININ HANGİ MÜKELLEFLER TARAFINDAN KULLANILABİLECEĞİ ( Teşvikli Makine ve Teçhizat Teslimi Yapan Mükkelefin Vergi Boçları - Yalnızca Haksahibi Mükellef Tarafından Mahsup İstenilebileceği )
D4.DE. 2013/1110MAHSUP VE İADE ( Gelir Vergisi Stopajlarının %10'unu Aşmayan Kısmının Nakden İade Edilmesi İstemi - Anayasa Mahkemesinin İptal Kararı Sonucunda 2003 Yılı Vergilendirme Dönemi İçinde Kazanç ve İratlara İlişkin Olarak Ödenen Fon Paylarının Tamamının Mahsup ve İadesinin Mümkün Olduğu )
VDDGKE. 2000/109MAHSUP VE İADE ( İndirim Oranı Uygulanan Menkul Sermaye İratları - Beyannamede Gösterilen Kısmı Üzerinden Yapılan Vergi Kesintisinin Mahsup ve İade Edilebileceği )
D4.DE. 2013/6021MAHSUP VE İADE ( Kurumlar Vergisi Beyannamesinde Matrah ve Ödenecek Vergi Çıkmaması Nedeniyle Mahsup Edemediği Vergi Alacağı Bulunduğu Açık Olan Davacının Söz Konusu Mahsubu Vergi Kanunlarındaki Genel Zamanaşımı Süresi İçerisinde Yapmasında Hukuken Bir Engel Bulunmadığının Gözetilmesi Gerektiği )
D4.DE. 2000/4065MAHSUP VE İADE ( Tevkif Olunan Vergilerin Mahsup ve İadesi - Kesilen Verginin Sorumlu Tarafından Ödenmiş Olması Gerektiği )
D4.DE. 1997/1498MAHSUP VE İADE İŞLEMLERİNİN VERGİ DAİRESİNCE GECİKTİRİLMESİ ( Tevkif Yoluyla Ödenen Vergilerin İadesi - Matrah Arttırımında Bulunan Mükellefin İadelerinin Yerine Getirilmesi Gerektiği )
D4.DE. 2006/2132MAHSUP VE İADE TALEPLERİ ( Yersiz Olanların Önüne Geçmek İçin Stopaj Vergisi Yönünden Tevkif Edilmiş ve Hazineye İntikal Ettirilmiş Bir Verginin Bulunup Bulunmadığı Hakkında Sınırlı İnceleme Yapılabileceği - Vergi Barışı/Matrah Artırımı )
D3.DE. 2001/3793MAHSUP YAPILAMAMA ( Gider Kısıtlaması - Finansman Giderleri Yanında Finansman Gelirleri Olan Mükellef - Finansman Giderleri ve Finansman Gelirlerinin Birbirinden Mahsup Edilemeyeceği )
D4.DE. 1999/4158MAHSUP YAPILMASI ZORUNLULUĞU ( İstihkaklardan Kesilen Vergiler - Ödenmemesi )
D9.DE. 2001/1783MAHSUP YOLUYLA GECİKME ZAMMI TAHSİLİNİN MÜKELLEFE TEBLİĞ EDİLMESİ ( Mükellefin Talebi Olmadan Vergi Borcu İçin Gecikme Zammının Vergi İade Alacağından Mahsubunun Re'sen Yapılması - Tebligatının Yapılmasının Zorunlu Olduğu )
D3.DE. 2000/78MAHSUP YOLUYLA GELİR VERGİSİ BORCUNUN KALKMIŞ OLMASI ( KDV İade Alacağının Hesaplanan Seviyede Olmadığının Anlaşılması-Gelir Vergisi İçin Ödeme Emri Düzenlenememesi )
D11.DE. 2012/5971MAHSUPLAŞMA ( Davaya Konu Düzenleme İle Önceki Dönemde Personele Yapılan Havacılık Tazminatı Oranı İle Ek Tazminat Oranı Toplamının Belirlenen Havacılık Tazminatı Oranı İle Ek Ödeme Oranı Toplamı İle Kıyaslanarak Buna Göre Mahsuplaşma Yapılmasının Amaçlandığı )
VDDGKE. 1996/117MAHSUPTA GECİKME ZAMMININ ÖNCELİKLİ OLARAK DÜŞÜLECEĞİ ( Vergi Borcu ve Alacağının Mahsubunda )
D6.DE. 2002/1357MAHZUR TEVLİT EDEN UNSURLAR ( 3194 Sayılı Yasadaki İfadelerin Baz İstasyonlarını Kapsamadığının Gözetilmesinin Gerekmesi )
D6.DE. 2003/3598MAHZURLARIN GİDERİLMESİ TALEPLİ İHTARNAME TEBLİĞ EDİLMESİ ŞARTI ( Hafriyat Çalışmaları Sonucu Çevre Kirliliğine Neden Olan Şirkete Para Cezası Verilmesi )
D6.DE. 2004/8089MAİLİ İNHİDAM DURUMU ARZEDEN TAŞINMAZ ( Kültür Varlığı Olarak Tescilli Yapıların Yıkımı Yetkisinin Koruma Kurullarına Ait Olduğu )
D14.DE. 2011/7956MAİLİ İNHİDAM RAPORUNA İTİRAZIN REDDEDİLMESİ ( İşlemin İptali İstemiyle Dava Açılmaması - Binanın Yıktırılması Sonrasında Zararın Tazmini İstemiyle Açılan Davanın Esasının İncelenmesine Engel Oluşturmayacağı )
D1.DE. 2007/1485MAKALEDE ŞİKAYETÇİLERİN ESERLERİNDEN KAYNAK GÖSTERMEDEN ALINTI YAPMAK ( Yeterli Şüphe Bulunduğu - Delillerin Takdirinin Adli Yargı Yerlerine Ait Olduğu )
D1.DE. 2007/973MAKALEDE TEZ ÇALIŞMASINI KAYNAK GÖSTERMEDEN KULLANMAK ( Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu Md. 71 Uyarınca Yargılanmayı Gerektirdiği - Manevi Mali Veya Bağlantılı Haklara Tecavüz )
D11.DE. 2008/10197MAKAM GÖREV VE KADROSUZLUK TAZMİNATI (Emekli Sandığından Aylık Almakta İken Tekrar Çalışmaya Başlama - Emekli Aylıkları Kesilmesi Gerekenlere 1.1.2005 Tarihinden Önceki Dönem İçin Borç Çıkarılamayacağına Dair 5437 S. Kanun'un 31. Md.nin (A) Bendinin Bu Tazminatı Kapsamadığı)
D12.DE. 2012/13200MAKAM ODASI GÜVENLİK KAMERASI GÖRÜNTÜSÜ ( Davacıya Alınarak Haber Konusu Yapılmasına Neden Olduğu İsnadıyla 3 Yıl Kademe İlerlemesinin Durdurulması Cezası Verildiği - Güvenlik Kamerası Görüntülerinin "Açıklanması Yasaklanan Bilgi" Olarak Nitelenemeyeceği/Yoksun Kalınan Maddi Kayıpların Tazmini ve İşlemin İptali Kararının Doğru Bulunduğu )
D2.DE. 2012/10219MAKAM ONAYI İLE YÖNETMELİK KAPSAMININ DEĞİŞTİRİLEMEYECEĞİ (Ancak Başka Bir Yönetmelikte veya Yasalarda Yapılacak Bir Değişiklikle Kapsam Dışına Çıkarılabileceği/Bu Yasal Düzenlemeler ve Yönetmelik Değişiklikleri Yapılacağı - İdari İşlemde Yetki Yönünden Hukuka Uyarlık Bulunmadığı/Yönetmelik Kapsamı)
D11.DE. 2006/2870MAKAM TAZMİNATI ( Belediye İktisat Müfettişlerinin Bulunmuş Oldukları Görev Nedeniyle Makam Tazminatı Uygulaması Yönünden "Belediye Müfettişi" Olarak Kabul Edilemeyeceklerinden Yararlanamayacakları )
D11.DE. 2006/9371MAKAM TAZMİNATI ( Davacının Milli Güvenlik Genel Sekreterliğinde Müşavir Olarak Görev Yapıyor Olması Nedeniyle Anılan Yasanın Yürürlüğe Girdiği Tarihten İtibaren Kesilmesine İlişkin İşlemde Hukuka Aykırılık Bulunmadığı )
D8.DE. 1994/3888MAKAM TAZMİNATI ( Dekan Yardımcısına Ödenmesinin Gerekmesi )
D11.DE. 2007/3962MAKAM TAZMİNATI ( Genel Müdürler İçin Öngörülen Makam Tazminatından Yararlanabilmenin Ön Koşulu 657 S.K'na Tabi Genel Müdür Kadrosunda Çalışmak Olduğu )
D8.DE. 1996/1930MAKAM TAZMİNATI ( Meslek Yüksekokulu Müdürü Olan Davacıya Ödenmesinin Gerekmesi )
D10.DE. 1997/5987MAKAM TAZMİNATI ( Özel Kanunlara Tabi Olanların da Almasının Gerekmesi )
D8.DE. 1996/4494MAKAM TAZMİNATI ( Profesör Ünvanı İle 657 Sayılı Yasaya Tabi Olarak Çalışanların Makam Tazminatından Yararlanamamaları )
D10.DE. 1998/3258MAKAM TAZMİNATI ( TODAİE Genel Müdürlüğünün Rektörlük Niteliğinde Bulunmaması Nedeniyle Rektörlük Makam Tazminatının Ödenmemesi )
D10.DE. 1995/6126MAKAM TAZMİNATI ( Vekaleten veya Refakatte Geçen Sürelerin Tazminatta Değerlendirilmemesi )
D10.DE. 2000/3903MAKAM TAZMİNATI GÖSTERGESİNİN DÜŞÜRÜLMESİ ( Sayıştay Uzman Denetçisi-İşlemin Dayanağı Olan KHK'nın Anayasa Mahkemesice İptal Edilmiş Olması )
D8.DE. 1994/3688MAKAM TAZMİNATI TALEBİ ( Dekan Yardımcısının Profesörlük Ünvanında 3 Yılı Doldurmuş Olmasının Şart Olmaması )
D11.DE. 2004/1236MAKAM TAZMİNATI VE KADROSUZLUK FARKLARI ( Geç Ödenmesi Sebebiyle Davacının Uğradığı Zarar - Tahakkuk Dönemi İle Ödemenin Yapıldığı Tarih Arasında Geçen Süre İçin Yasal Faiz İşletilmesi Gereği )
D11.DE. 2003/3212MAKAM TAZMİNATI VE TEMSİL TAZMİNATINDAN YARARLANDIRILMA TALEBİ ( EGO Genel Müdürlüğü'nde Müfettiş Olarak Çalışan ve İl Dışında Görevlendirilen Davacının Belediye Müfettişi Niteliğinde Olması - Ülke Düzeyinde Denetim veya İnceleme Yetkisine Sahip Merkez Denetim Elemanı Niteliğinin Bulunmaması )
D8.DE. 1997/5053MAKAM TAZMİNATI VE ÜNİVERSİTE ÖDENEĞİNDEKİ ARTIŞLARDAN DOĞAN FARKIN DİKKATE ALINMAMASI ( Geliştirme Ödeneği Farkının Hesabında )
D8.DE. 2012/8511MAKAM TAZMİNATININ KADRO ŞARTINA BAĞLI OLDUĞU ( Doçent Ünvanı Almış Olmanın Yeterli Olduğu ve/veya 3. Derecede Bulunmanın Yeterli Olduğu Hususlardan Davacının Yararlanabileceği - Davacının Kadro Şartına Bağlı Olan Makam Tazminatından Yararlanamayacağının Açık Olduğu/Özlük Haklarının Düzenlenmesi )
D11.DE. 2007/752MAKAM VE GÖREV TAZMİNATI ( Asıl Görevinden İzinli Sayılarak Belediye Başkanlığı Görevinde Bulunmuş Olan Davacıya Ödenmesi Gerektiği )
D11.DE. 2004/3562MAKAM VE GÖREV TAZMİNATI ( Hak Kazanılabilmesi İçin Makam Tazminatı Alınmasını Gerektiren Görev Unvanının Kazanılmış Diğer Bir Değişle Kadroya Asaleten Atanmış Olmak Gerektiği - Vekaleten Yürütülen Görevler İçin Makam ve Görev Tazminatı Ödenemeyeceği )
D11.DE. 2007/9721MAKAM VE GÖREV TAZMİNATI ( Milli Güvenlik Kurulu Genel Sekreterliği Müşavirliği Kadrosunun Makam Tazminatı Ödemesini Gerektiren Bir Kadro Olmadığı )
D11.DE. 2012/7889MAKAM VE GÖREV TAZMİNATI ( Öğretmen Olarak Görev Yapmakta İken Emekliye Ayrılan Davacı Tarafından İlçe Belediye Başkanlığı Görevini Yürüttüğünden Bahisle Yararlandırılması Talebi - İdari Yargıda Görüleceği )
D11.DE. 2003/780MAKAM VE GÖREV TAZMİNATI ( SSK. Başkanlığı Sigorta Müfettişlerine Emeklilik Halinde Ödenmeyeceği - Türkiye Düzeyinde Teftiş Denetim Veya İnceleme Yetkisine Sahip Olmadıkları )
D11.DE. 2013/718MAKAM VE GÖREV TAZMİNATI İSTEMİ ( Vergi Denetmeni Kadro Unvanının Kaldırılması - Davanın Başvuru Tarihinden İtibaren 120 Gün İçinde Açılmadığı Anlaşıldığından Mahkemece Dava Tarihinden Geriye Doğru 60 Gün İçindeki İlk Uygulama Tarihi Belirlenerek Söz Konusu Tarihten İtibaren Makam ve Görev Tazminatına Hükmedilmesi Bu Tarihten Önceki Döneme Ait Talebin İse Süre Aşımı Nedeniyle Reddedilmesi Gerektiği )
D10.DE. 1997/6244MAKASÇI OLARAK ÇALIŞAN TCDD GÖREVLİSİ ( Görevi Sırasında Ayağının Tren Dizisi Altında Kalması Sonucu Yaralanması )
D3.DE. 1993/2949MAKBUZ DÜZENLEME YETKİSİ ( Makbuzun Yetkisiz Memurca Düzenlenmesi Halinde Geçersiz Olduğu )
D7.DE. 1997/2770MAKBUZ İBARELİ KAĞIDIN GERÇEKTE AKİT OLMASI ( Hisse Satışı-Damga Vergisi )
D10.DE. 2007/5554MAKBUZ İMZALANDIĞINDA AVUKATIN BULUNMAMASI ( Kati Terk İfadesinin Ne Anlama Geldiğini Bilemeyeceği Açık Olduğundan Davacının İradesinin Gümrüğe Kati Terk Yönünde Olmadığının Kabulü Gerektiği - Dava Konusu İşlemde Hukuka Uyarlık Bulunmadığı )
D4.DE. 2002/1277MAKBUZ KARŞILIĞI YAPILAN BAĞIŞ VE YARDIMLAR ( Kurumlar Vergisinden İndirilebilecek Kısmı )
D7.DE. 2007/1880MAKBUZ VE İBRA SENEDİ ( Belli Bir Hususu İspat Etme Koşulunu Taşımayıp Bir Durumu Tespit Eden Tutanak Mahiyetinde Olan Kağıtların Kabul Edilemeyeceği )
D7.DE. 1999/2132MAKBUZ VE İBRA SENEDİ KABUL EDİLMEYEN BELGELER ( Ödeme Belgesinde Ödemede Bulunulan Kişinin İmzasının Yer Almaması - Cezalı Damga Vergisi Tarh Edilemeyeceği )
D7.DE. 1998/1608MAKBUZ VERİLMESİ ŞEKLİYLE DAMGA VERGİSİNİ ÖDEYEN KURUMLARDAN OLMAYAN KURUM ( Beyanname Verme Yükümlülüğü Bulunmaması )
D7.DE. 1999/1103MAKBUZLAR VE DİĞER KAĞITLAR ( Yurtdışı Mühendislik Hizmetleri Karşılığında Düzenlenen Kağıtların Damga Vergisine Tabi Olup Olmadığının Araştırılmasının Gerekmesi )
D15.DE. 2011/2081MAKBUZLARIN KAYBOLMASI ( Şirketçe Düzenlenen Bazı Tediye Makbuzlarının Eksik Olduğu - Davacı Şirket Yetkilisi Tarafından da Bu Makbuzların Kaybolduğu Kabul Edildiğinden Defter ve Belgelerin Tümünün Belirtilen Süre İçinde İbraz Edildiğinin Kabul Edilemeyeceği )
IDDGKE. 1997/536MAKİNA KİMYA ENDÜSTRİSİ KURUMU GENEL MÜDÜR VE YÖNETİM KURULU BAŞKANI ( Göreve Atanmasında Uygulanan Usulün Görevden Alma Sırasında da Uygulanması Gereği )
D13.DE. 2007/6858MAKİNA VE KİMYA ENDÜSTRİSİ ( Genel Müdürlüğü Tarafından Düzenlenen "Hizmet İhaleleri" Konulu Genelge'nin İşçilerin İdarenin Sonraki Hizmet Yüklenicisi İle de İş Akdi İmzalayamayacaklarına İlişkin Hükmünün Çalışma ve Sözleşme Özgürlüğünü Sınırlandırdığı Anlaşıldığından İptali Gerektiği )
D11.DE. 1997/3266MAKİNA VE MAMUL MAL İHTİYACI OLAN FİRMALARIN BU İHTİYACINI KARŞILAYAN SİSTEM ( Asıl Amaç Dışında Finansman İhtiyacını Karşılamasının Örtülü Kazanç Olup Olmadığı )
VDDGKE. 2000/314MAKİNA VE TECHİZAT ( Katma Değer Vergisi Genel Tebliğinin "Taşıt Araçlarının Makina ve Techizat Kapsamına Girmediği" Yolundaki Düzenlemesinin Yasaya Aykırı Olmadığı )
D9.DE. 2003/2648MAKİNA YAĞI ÜRETİMİ ( % 4 Fire Oranı Dikkate Alınarak Yapılan Hesaplama Sonucu Bulunan Hasılatın Beyan Dışı Bırakılması Nedeniyle Kesilen Vergi ve Cezada İsabetsizlik Bulunmadığı )
D4.DE. 1997/2887MAKİNALARIN GEÇİCİ OLARAK BAŞKA BİR SEVKİ ( Yatırım İndirimine Konu Makinaların Başka Bir Yere Sevki - Yatırım İndirimi Hakkını Kaldırmayacağı )
IDDGKE. 2002/784MAKİNE MÜHENDİSLERİ ODASINCA ÇIKARILAN YÖNETMELİK ( Yönetmeliğin Resmi Gazetede Yayımlanması Gereken Yönetmeliklerden Olması-Yayımlanmaması Nedeniyle Hukuken Geçerli Düzenleyici İşlem Niteliğinin Olmaması )
D7.DE. 2000/6297MAKİNE PARKURU YETERLİ OLMAYAN FASON TEKSTİLCİ ( İşin Aracılık Hizmeti Niteliğine Dönüşmesi - Elde Edilen Gelirin Niteliğinin Değişmesi/KDV. ve Gelirlerini Tam Beyan Etmesi Gereği )
D2.DE. 2011/4924MAKİNE TEKNOLOJİSİ VE MAKİNE VE KALIP ALANI ( Davacının Alanı Olduğu ve Atanmadığı Meslek Eğitim Merkezinde Bu Alan Bulunduğu Halde Alanı Bulunmayan Başkasının Atandığı - Atama İşleminin Hukuka Aykırı Olduğu ve İptali Gerektiği Fakat Davacının Doğrudan Atanmasına Karar Verilemeyeceği )
VDDGKE. 2008/377MAKİNE VE TEÇHİZAT ( 3065 S. Kanunun 13. Md.sinin ( D ) Bendindeki İstisna Makine ve Teçhizatı Münhasıran İndirim Hakkı Tanınan İşlemlerde Kullanacak Olan ve Yatırım Teşvik Belgesine Sahip KDV Mükelleflerine Yapılması Koşuluyla Uygulanabileceği )
D3.DE. 1999/5115MAKİNE VE TEÇHİZAT HACZİ ( Fabrika Binasının Teferruatı Konumundaki Makine ve Teçhizatın Birlikte Haczedilmesi Gerektiği - Sadece Teferruat Konumundaki Makine ve Teçhizatın Haczedilemeyeceği )
D10.DE. 2014/4198MAKİNENİN İMAL TARİHİNİN ANLAŞILABİLDİĞİ ( İmal Yılı Esasına Göre Makinenin Yaşının Altı Olduğunun Anlaşıldığı - Davacıdan İthalat Nedeniyle Toplu Konut Fonu İstenilmesine Dair Davaya Konu İşlemde Hukuka Aykırılık Bulunmadığı/Muayene Memurunun Yaş Tespiti Hakkındaki Kararının Doğru Olduğunun Kabulü Gereği )
D12.DE. 2007/1419MAKİNİST YARDIMCISI ( Olarak Görev Yapan Davacının 1/30 Oranında Aylıktan Kesme Cezası İle Cezalandırılmasına Dair İşlemde Davacının Usule Uygun Savunması Alınmadığı İçin Hukuka Uyarlık Görülmediği )
D5.DE. 1995/4052MAKSAT ( İşlemde Kamu Yararı ve Hizmet Gereklerinin Gözönünde Tutulmaması Nedeniyle İşlemin Hukuka Aykırılığı )
IDDGKE. 2011/321MAKTU AVUKATLIK ÜCRETİ ( Nispi Avukatlık Ücretinin Tarifeye Göre Belirlenen Maktu Avukatlık Ücretinin Altında Kalması Durumunda Hükmedilecek Maktu Vekâlet Ücretine de Asıl Alacağı Geçmeyeceği Yönünde Bir Sınırlandırma Getirilmesi Gerektiği )
D3.DE. 2013/3721MAKTU AVUKATLIK ÜCRETİN HÜKMEDİLECEĞİ ( Katma Değer Vergisinin Kaldırılması İstemi - Mahkemece Nispi Vekalet Ücretine Hükmedilmesinin Doğru Görülmediği )
D7.DE. 1997/3631MAKTU DAMGA VERGİSİ ( Banka İle Şirket Arasında Düzenlenen Genel Kredi Sözleşmesi Ekinde Verilen Döviz ve Prefinansman Kredi Taahhütnamesinin Beyanname Niteliğinde Olması )
VDDGKE. 1999/84MAKTU DAMGA VERGİSİ ( Bedel İçermeyen Bayilik Sözleşmesi )
VDDGKE. 1988/8MAKTU DAMGA VERGİSİ ( İhracat Bedeli Dövizlerin Transfer Hakkının Devri )
D7.DE. 1998/674MAKTU DAMGA VERGİSİ ( İki Şirket Arasında Düzenlenen ve Belli Parayı İçermeyen Birleşme Sözleşmesinin Maktu Oranda Damga Vergisine Tabi Olması )
D9.DE. 1996/472MAKTU DAMGA VERGİSİ ( Kesin Rakam Taşımayan Sözleşme ve Belgeler - Üretici Firmaların Bayilerine Gönderdiği Sözleşme Maktu Vergiye Tabi Olduğu )
D9.DE. 1989/4572MAKTU DAMGA VERGİSİ ( Sözleşmede Kesin Ramak Bulunmaması )
D9.DE. 1989/4200MAKTU DAMGA VERGİSİ ( Şirketler Arasındaki Adi Sözleşmeler )
D9.DE. 1988/1252MAKTU HARÇ ( Adi Şirket Sözleşmesinde Sermaye Taahhüdü Olmaması Nedeniyle Maktu Harç Alınması )
D9.DE. 1972/542MAKTU HARÇ ( Danıştayca Verilen Yürütmenin Durdurulmasına Dair Kararlar )
D6.DE. 2014/2387MAKTU HARÇ ( İmar Planlarından Kaynaklanan Hukuki El Atmalara İlişkin Açılacak Tazminat Davalarında Yargılama Esnasında Maktu Harç Alınması Gerekirken Nisbi Harç Alınması Gerektiğinden Bahisle Verilen Kararda İsabet Görülmediği )
D9.DE. 1994/615MAKTU HARÇ VE DAMGA VERGİSİ ( Taahhütname Niteliği Taşımayan Belge )
D9.DE. 1997/277MAKTU RÜSUM ( Kum Çakıl Ocaklarında Rüsumun Belirlenmesi )
D9.DE. 1990/2875MAKTU RÜSUM ( Ocakta Yeterli Malzeme Olmadığından Sadece Çalışılan Günler İçin Rüsum Alınması )
D9.DE. 1990/3752MAKTU RÜSUM ( Taş Ocaklarından Rüsum Alınması - Taşocakları Nizamnamesi )
VDDGKE. 2007/685MAKTU RÜSUM BEDELİ ( Ocağın İşletme Süresine Göre Değil Çıkarılacak Malzeme Miktarına Göre Belirlendiği - Vadesinde Ödenmeyen Rüsum Bedelinin Gecikme Faiziyle Birlikte Tahsili İçin Ödeme Emri Düzenlenebileceği )
D9.DE. 1997/840MAKTU RÜSUMA TABİ OLMAMA ( İlk Defa İşletmeye Açılan Taş Ocağı )
D9.DE. 1986/3615MAKTU TAŞOCAĞI RÜSUMU ( Taşocakları Tüzüğünde Belirtilen Usullere Göre Artırılabilmesi )
D9.DE. 2001/4773MAKTU TAŞOCAĞI RÜSUMUNUN ARTIRILMASI KARARI ( Yeniden Onanmasına Gerek Olmaması )
D8.DE. 2004/3338MAKTU VEKALET ÜCRETİ ( Tazminat Davasının Süre Yönünden Reddi Durumunda Maktu Vekalet Ücretinin Ödenmesinin Gerekmesi )
D6.DE. 2014/9614MAKTU VEKALET ÜCRETİ (Kamulaştırmasız El Atma Nedenine Dayalı Tazminat İstemi - Davacı Vekili Tarafından Dilekçe İle Davadan Vazgeçildiği Belirtildiğinden Söz Konusu Hususun Feragat Olarak Değerlendirileceği/Vekalet Ücretinin Maktu Olarak ve Avukatlık Asgari Ücret Tarifesindeki Feragatla İlgili Kurallar Dikkate Alınarak Hesaplanacağı)
D7.DE. 2000/4892MAKTU VERGİ ( Belli Bir Parayı İhtiva Etmeyen Sözleşme Konusu İşlem Bedelinin Hesaplanmasına Olanak Sağlayacak Belli Rakamlar da İçermeyen Sözleşmelerin Maktu Olarak Vergilendirilmesi Gerektiği )
D13.DE. 2009/7085MAKUL SÜRE ( Rekabet Kurulu Kararının İptali - Ortak Girişime Tanınan Beş Yıllık Sürenin Makul Olduğu Dolayısıyla Ortaklığın Gerekli Yatırımları Yapabilmesi ve Hizmet Bedeli Bakımından da Uygun Fiyatlar Sunmasıyla Birlikte Türk Hava Yollarının Tedarikçisini Değiştirmesinin Söz Konusu Olabileceği )
D10.DE. 2006/1678MAKUL SÜREDE SONUÇLANDIRILMAYAN VATANDAŞLIĞA ALINMA BAŞVURUSU ( İşlem Tarihi İtibariyle 5 Yıllık İkamet Şartını Taşıyan Davacının Başvuru Tarihi İtibariyle 5 Yıllık İkamet Şartını Taşımadığı Gerekçesiyle Reddedilemeyeceği )
D11.DE. 1999/3761MAL ALAN ŞİRKETİN KATMA DEĞER VERGİSİNDEN SORUMLULUĞU
D3.DE. 1998/2806MAL ALIM SATIMI ( Vergi Kesintisi Yapmak Zorunda Olanların Bunu Yapmamaları Durumunda Verginin Ödenmesinden Alım Satıma Taraf Olanların Müteselsilen Sorumlu Olması )
D9.DE. 1997/1867MAL ALIM SATIMI OLMADAN KOMİSYON KARŞILIĞI FATURA TEMİNİ ( Katma Değer Vergisinde Müteselsil Sorumluluk )
D4.DE. 2001/656MAL ALIMININ GERÇEK FATURASININ GERÇEK OLMAMASI
D4.DE. 1997/2818MAL ALIM-SATIMININ SAHTE BELGE İLE BELGELENMESİ ( Alıcı Nezdinde Tesbit Yapılarak Gerçek Mal Alım Satımının Tesbitinin Gerekli Olduğu - Mal Alımlarının Kabul Edilmemesinin Hukuka Aykırı Olduğu )
D11.DE. 1998/1189MAL ALINAN KİŞİLERDEN FATURA ALINMAMASI ( Özel Usulsüzlük Cezası-Ceza Hükümlerinde Mükellefler Lehine Yapılacak Değişiklikler )
D7.DE. 2000/2954MAL ALINAN KİŞİLERİN VERGİ BORÇLARININ MÜŞTERİDEN TALEP EDİLME ŞARTI ( Satıcı Firmanın Vergi Dairesince Alıcıya Ödeme Emri Düzenlenemeyeceği - Hukuka Aykırı Olacağı - Alıcıya Ancak Bağlı Olduğu Vergi Dairesince Ödeme Emri Düzenlenebileceği )
D9.DE. 2008/3402MAL ALIŞ FATURALARININ SAHTE OLMASI ( Satışlarının da Sahte Olduğu Sonucunun Ortaya Çıktığı - Anılan Şirketin Davacı Şirket Adına Düzenlediği Faturaların Sahte ve Muhteviyatı İtibarıyla Yanıltıcı Olduğu Sonucuna Varılması Varsayıma Dayalı Bir Yaklaşım Olacağı )
D4.DE. 1998/4593MAL ALIŞ SATIŞI NEDENİYLE SÜREKLİ KULLANILAN CARİ HESAP ( Örtülü Kazanç Sayılamama )
D3.DE. 1994/2506MAL ALIŞINI GİZLEMEK ( Sahte Fatura Kullanmak - Vergi Kesintisi Yapma Yükümlülüğünü Yerine Getirmeme )
D4.DE. 1997/3440MAL ALIŞLARI VE SATIŞLARI TOPLAMI ARASINDAKİ FARK ( İktisadi İcaplara Uygun Olmaması - Cezalı Vergi Tarhiyatı - Bilirkişi İncelemesi Yapılması Gerektiği )
D4.DE. 1997/4976MAL ALIŞLARININ GERÇEK ALIMLARA AİT OLMADIĞI İDDİASI ( Somut Tesbitlere Dayanması Gerektiği )
D12.DE. 2002/3538MAL BEYANI ( Davacının Mal Beyanında Bulunmadığı Gerekçesiyle Verilmiş Bir Yıl Kademe İlerlemesinin Durdurulması Cezasının Hukuka Aykırı Olması )
D12.DE. 2003/4617MAL BEYANININ SÜRESİNDE VERİLMEMESİ ( Satın Alınan Araçla İlgili - Davacının Kademe İlerlemesinin Durdurulması İle Cezalandırılmasında Hukuka Aykırılık Bulunmadığı )
D7.DE. 1989/883MAL BİLDİRİMİ ( Konut Olarak Kullanılan Taşınmazın Haczi )
D4.DE. 2008/9594MAL BİLDİRİMİ ( Şirketin Vergi Borcu Nedeniyle Kanuni Temsilcisinin Şahsına Ait Taşınmazını Mal Bildiriminde Göstermesi - Teminat Vermesi Olarak Değerlendirilemeyeceği )
D12.DE. 2009/7516MAL BİLDİRİMİNDE BULUNMAMAK ( Kademe ilerlemesinin Durdurulmasına Dair İşlemin İptali İstemi - 3628 S. Kanun'un 6/F Md.sinde Bahsi Geçen Mal Bildiriminin Devlet Memurluğundan Tamamen Çıkarılan Kişileri Kapsayıcı Bir Hüküm Olmadığı )
D7.DE. 2007/2641MAL BİLDİRİMİNDE BULUNULMASI LÜZUMU ( Borçlunun 114. Maddedeki Vazifeleri ve Bu Vazifeleri Yerine Getirmediği Takdirde Hakkında Tatbik Edilecek Olan Cezayı İçermeyen İşlemin Ödeme Emri Olarak Nitelendirilemeyeceği )
D3.DE. 2009/3890MAL BİLDİRİMİNDE BULUNULMAYAN DİĞER ARACIN HACZİ ( Yük Taşımacılığı Faaliyetinde Bulunan Davacının Taksitlendirilen Amme Alacağını Vadesinde Ödemediği - Davacının Şahsi Ticari Faaliyetinden Doğan Borçtan Sorumlu Olacağı )
D11.DE. 1997/3228MAL DEĞERİNİN BELİRLENMESİ ( Kat Karşılığı İnşaat Yapan Mükellefin İşletmeden Çektiği Dükkanlar - Defter Kayıtları ve İnşaat Birim Maliyetleriyle Tesbit Edilebileceği )
D4.DE. 2003/1501MAL HAREKETLERİ VE NAKİT HAREKETLERİ ARASINDAKİ FARK ( Vade Farkı Olduğu İddiası-Re'sen Kurumlar Vergisi Tarhiyatı )
D4.DE. 1998/265MAL İADESİ ( Gider Pusulası Düzenlenmemiş Olması Halinde Özel Usulsüzlük Cezası Kesilip Kesilemeyeceği )
D3.DE. 1997/3280MAL KAÇIRMAK ( Kamu Alacağının Tahsili )
D4.DE. 2005/433MAL MALİYETİ ( Şirket Adına Kredi Kartı İle Yapılan Satışların Yasal Defterlere Hasılat Olarak Kaydedilmediği İddiasıyla Özel Usulsüzlük Cezası Verildiği/Yapılan Satışların Şirket Ortağının Akrabalarına Yapıldığı - Hasılatın Tamamının Kazanç Olarak Nitelendirilemeyeceği/İleri Sürülen Mal Maliyeti Dikkate Alınarak Karar Verileceği )
D4.DE. 1998/2606MAL MEVCUDU ( Bir Dönem Önce İtirazsız Kabul Edilmesi )
D12.DE. 1980/194MAL MUKABİLİ İTHALAT ( Kur Farklarından Doğan Gecikme Zammı Alınabileceği )
VDDGKE. 2008/484MAL MUKABİLİ İTHALATIN KAYNAK KULLANIMI DESTEKLEME FONUNA TABİ OLUP OLMAYACAĞI ( Uyuşmazlığın İdare Mahkemelerinde Görülmesi Gerektiği - Ek Bir Gümrük Vergisi Tahakkuku Bulunmadığı )
D6.DE. 2014/2086MAL MÜDÜRLÜĞÜ İŞLEMİNİN İPTALİ İSTEMİ (Davacının Taşınmazları Üzerindeki Kısıtlılık Durumunun Kamulaştırmasız El Konulmasından veya Taşınmaza İdari Tasarruflarla El Atılmasından Kaynaklanmadığı/Anayasa ve Kıyı Kanunundan Kaynaklandığı - Davaya Konu Taşınmazların Kamulaştırılması Koşulları Oluşmadığı)
D9.DE. 1989/2806MAL ORTAKLIĞI SÖZLEŞMESİNDE VERGİ ( Veraset ve İntikal Vergisi Ödenmesi )
D4.DE. 1987/5656MAL SAHİBİ İLE ARASINDAKİ İHTİLAF NEDENİYLE KİRANIN ÖDENMEMESİ ( Tevfikat Yapılarak Beyanda Bulunulmasına Engel Teşkil Etmemesi )
D7.DE. 2008/6761MAL SAHİBİ SORUMLULUK TAAHHÜTNAMESİ (Damga Vergisinin Ödenmemesi - Taahhüdü İçermeyen Kağıdın Damga Vergisine Tabi Tutulması Suretiyle Tesis Edilen Tarh ve Ceza Kesme İşleminde Hukuka Uyarlık Bulunmadığı)
D6.DE. 2007/9264MAL SAHİPLERİNDEN YAPI MÜTEAHHİTLİĞİNİ ÜSTLENMELERİ ( Durumunda Bu Hususa İlişkin Olarak Noter Tasdikli Taahhütname İstenilmesinde ve Bu Taahhütnamenin Neleri Kapsayacağına İlişkin Düzenlenme Getirilmesinde Hukuka Uyarlık Bulunmadığı )
D4.DE. 1998/2139MAL SATAN ŞAHSIN ADRESİ VE VERGİ NUMARASININ FATURADA BULUNMASI ( Sahte Fatura - Somut Tesbit Yapılması Gerektiği - Yalnızca Mali Polis İfade Tutanaklarına İtibar Edilemeyeceği )
D4.DE. 1994/2198MAL SEVKİYATI ( Numune Üzere Yada Muayene Şartıyla Satım Yapılmak Üzere Sevk İrsaliyesine Bağlanması )
VDDGKE. 2001/441MAL TESLİM VE HİZMET ALIMI ( İbraz Etmeyen Yükümlüler Adına Yapılan Tarhiyatlara Karşı Açılan Davalarda Mahkemelerce İbraz Edilecek Faturalardan Vergi Dairesi de Haberdar Edilip Gerçek Mal Teslim ve Hizmet Alımına İlişkin Olup Olmadıkları Araştırılması Gereği )
D7.DE. 2000/3710MAL TESLİMİ SIRASINDA DÜZENLENEN FATURA ( Gümrük Hattı Dışı Eşya Satış Mağazaları - Katma Değer Vergisinin Miktarının Gösterilmesinin İdari İşlem Olmadığı )
VDDGKE. 2004/152MAL TESLİMİ VEYA HİZMET İFASI HALLDERİNDE VERGİYİ DOĞURAN OLAY ( Malın Teslimi veya Hizmetin İfası-Teslim ve Hizmet İşlemlerinde Matrahın Bu İşlemlerin Karşılığını Teşkil Eden Bedel Olması )
D3.DE. 1998/2575MAL TESLİMLERİNDEN DOĞAN İADELER ( Mükelleflerin Kendilerinin Veya Mal Veya Hizmet Satın Aldıkları Kişilerin Vergi Borçlarına Mahsup Edilmesinde Teminat Aranmaması )
D4.DE. 1995/4150MAL ÜRETEN ÇİFTÇİLER ( Müteselsil Sorumluluk Düşünülememesi )
D3.DE. 2003/1382MAL VARLIĞI ARAŞTIRMA LİSTESİ ( Davacı Banka Şubesine Gönderilen - Binlerce Mükellefin Hesap Durumları Araştırılarak Borçlarına Yetecek Kadar Hak ve Alacağına Haciz Konulmasının İstenmesi/Kanun Hükümlerine Uygunluk Bulunmadığı )
D3.DE. 2007/696MAL VARLIĞI ARAŞTIRMA LİSTESİNDEKİ BİNLERCE MÜKELLEFİN BANKADAKİ HAK VE ALACAKLARINA HACİZ TATBİK EDİLMESİ ( Sonucun 15 Günlük Sürede Bildirilmesi Aksi Takdirde Bankanın Sorumlu Tutulacağına İlişkin Haciz Bildirisinin Hukuka Aykırılığı )
D3.DE. 2006/4719MAL VARLIĞI ARAŞTIRMASI ( Saptanan Taşınmazına Haciz Konduğu Kendisine Duyurulduktan Sonra Taşınmazın Açık Artırma Yoluyla Satılacağını Duyuran Yazının Tebliği Üzerine Bu Aşamada Mahcuzun Haczi Caiz Olmayan Mallardan Olduğu İddiasının İncelenemeyeceği )
D15.DE. 2011/7480MAL VARLIKLARINA ULAŞAMAYANALARIN TAZMİNAT İSTEMİ (Terör Olayları Nedeniyle - Davacının İkamet Ettiği Köyün Terör Nedeniyle Boşaltılan Köyler Arasında Bulunmadığı - Köyde Olağan Yaşamın Sürdüğü/Tazminat Ödenmemesinin Yerinde Olduğu)
D10.DE. 1996/2383MAL VE CAN GÜVENLİĞİNİN KORUNMASINA YÖNELİK HİZMETLER ( Kamu Görevlileri Eliyle Yürütülmesi )
D7.DE. 1999/1606MAL VE EŞYANIN DEĞERİ ( Gümrük İdaresinin Belge ve Beyannamenin Gerçeklik veya Doğruluğunu Araştırma Yetkisinin Varlığı - Mahkemece Emsal Değer Araştırması İle Karar Tesis Edilemeyeceği )
D3.DE. 2010/7351MAL VE HİZMET ALIMI ( Yeminli Mali Müşavir Tasdik Raporu Uyarınca Hesaplanan İadesi Gereken 2009 Yılına İlişkin Katma Değer Vergisine 2008 Yılı İçin Bakanlar Kurulunca Belirlenen Tutarın Eklenmeyeceğini Belirten İşlemde Hukuka Uygunluk Bulunmadığı )
D1.DE. 2010/1936MAL VE HİZMET ALIMI İÇİN ÖDEME YAPMAK ( Usulüne Uygun Düzenlenmeyen Ödeme Belgelerine İstinaden - Yetersiz ve Eksik İncelemeye Dayalı Ön İnceleme Raporunun Yetkili Merci Kararına Esas Alınamayacağı )
D4.DE. 2005/2198MAL VE HİZMET ALIMLARI ( İlgili Olarak Aldığı ve Kayıtlarına Yansıttığı Faturaları Düzenleyen Kişi Haklarında Rapor Bulunmamakla Birlikte Sahte ve Muhteviyatı İtibarıyla Yanıltıcı Belge Kullandığı veya Düzenlediği Konusunda Tespit Bulunanlar"ın Yer Aldığı Listesine Alınma İşleminin Yasal Dayanağının Olmadığı )
D7.DE. 2001/4013MAL VE HİZMET ALIŞ BELGELERİNİ SÜRESİNDE DEFTERE KAYDETMEMEK ( Noter Tespiti İle Sabit Olması - KDV İndirimlerinin Kabul Edilmemesinde Kanuna Aykırılık Bulunmadığı )
D4.DE. 2000/5999MAL VE HİZMET BEDELİ KARŞILIĞI OLMAYAN TAHSİLAT ( Katma Değer Vergisinin Konusuna Girmeyeceği - Bayilerden Toplanan Bağışlar )
D9.DE. 2012/4043MAL VE HİZMET BEDELİNİN TRAMPA EDİLMESİ ( İki Ayrı Teslim Hükmünde Olduğu/Katma Değer Vergisine Tabi Tutulması Gerektiği - Fatura Almadan Hizmet Alımlarına İlişkin K.D.V.'nin İndirim Konusu Yapılmasının Hukuken Mümkün Olmadığı )
VDDGKE. 1997/360MAL VE HİZMET FATURALARINDA GÖSTERİLEN BEDELLERİN FATURA DÜZENLEYENLERE ÖDENMESİ ( KDV İndirimi-Hakediş Raporları )
D9.DE. 2000/5534MAL VE HİZMET İHRACI ( Katma Değer Vergisi Kanununa Göre Hizmet İhracı Mahiyetinde Olan İşler Hakkında KDV İstisnası Uygulanacağının Belirlenmiş Olması
D7.DE. 1991/3165MAL VE HİZMET İHRACI ( Tam İstisna Uygulamasına Yer Verilmesi )
D9.DE. 2000/4886MAL VE HİZMET İHRACI NEDENİYLE KDV MUAFİYETİ ( Türk Karasularından Transit Geçerken Türkiye'den İkmal Yapan ve Hizmet Alan Davacının KDV İstisnasından Yararlandırılması Gereği )
IDDGKE. 2009/860MAL VE HİZMET PİYASALARININ BÖLÜŞÜLMESİ ( Anlaşarak Birbirlerinin Müşterilerini Takip Altına Almak İçin Mutabakat Listesi Yapmak Birbirinin Müşterisini Almamak İçin Çaba Sarf Etmek İskonto Oranların Eş Zamanlı Düşürmek - Piyasa Kaynaklarının Bölüşülmesi ve Piyasa Kaynaklarının Paylaşılması veya Kontrolünü Oluşturduğu )
D3.DE. 2008/5314MAL VE HİZMET TESLİMLERİNDEN DOĞAN VE İNDİRİLEMEYEN KDV VERGİLERİNİN İADESİ İSTEMİ ( Sözleşmenin Yerine Getirilmesinden Doğan Uyuşmazlıklarda Kooperatifin Ancak Arsa Üzerine İnşa Olunan Yapı Maliyetinden Doğan Alacaklarını Talep Edebileceği )
D13.DE. 2007/13574MAL VERMEYİ REDDETME KAPSAMINDA OLAN SÜREGELEN ARZ İLİŞKİSİNİN KESİLMESİ (Hakim Durumun Kötüye Kullanılması Olarak Sayılması İçin Taşıması Gereken Unsurlardan 4.Kriter Olan Rekabeti Kısıtlayıcı Etkisi Olması Şartının Gerçekleşmediği)
D13.DE. 2009/4825MAL VEYA HİZMET ALIMLARI İLE YAPIM İŞLERİNİN İHALESİNE TEKLİF VEREN TEDARİKÇİ ( Hizmet Sunucusu Veya Yapım Müteahhidini İfade Edeceği - İdarelerin ve İhale Komisyonlarının İhalelerin Bu Yasa'da Belirtilen Esas ve Usullere Uygun Olarak Yapılması Hususunda İsteklilere Karşı da Sorumlu Oldukları )
D4.DE. 1991/2078MALIN GÜMRÜK HATTINDAN GEÇMESİ ( İhracatta Vergiyi Doğuran Olay )
D9.DE. 1996/2960MALIN İHRAÇ EDİLMEK ÜZERE İHRACATÇI FİRMAYA TESLİMİ ( İmalatçı Firmanın İhraç Kaydıyla Mal Teslimi )
D7.DE. 1990/305MALIN İHRAÇ EDİLMEMİŞ OLMASI ( İhraç Nedeniyle Katma Değer Vergisine İlişkin Bir Uyuşmazlığın Ortaya Çıkması )
D4.DE. 1999/2578MALIN TAŞINMASINI ÜSTLENEN KİŞİNİN SORUMLU OLMASI ( Sevk İrsaliyesi Düzenlenmemesinden )
D9.DE. 1992/3194MALIN TESLİM TARİHİ ( Komisyoncunun KDV Yükümlülüğü )
D3.DE. 1986/1834MALIN TESLİM TARİHİ ( Sevk İrsaliyesi İle Kanıtlama )
D11.DE. 1999/2460MALIN TESLİMİNDEN ÖNCE BELGE DÜZENLENMESİ ( Katma Değer Vergisinin Bu Tarihte Doğması )
D4.DE. 1999/732MALİ BİLANÇO ( Kurumlar Vergisi Matrahının Belirlenmesi )
D4.DE. 1994/793MALİ BİLANÇO ZARARINI OLUŞTURAN TUTAR ( Müteakip Yıllar Hasılatından Geçmiş Yıl Zararı Olarak Düşülmesi )
D4.DE. 1994/1225MALİ BİLANÇONUN ZARARLI OLMASI ( Dağıtılması Mümkün Olan Gelirler Üzerinden Vergi Tevkifatı Yapılamaması )
D8.DE. 1986/438MALİ BÜTÇENİN YAPILMAMASI ( Belediyenin Mali Bütçesinin Kısa Bir Gecikme İle Karara Bağlanmak Suretiyle Konunun Çözümlenmiş Olması Nedeniyle Belediye Meclisinin Feshine Gerek Olmaması )
D8.DE. 1998/319MALİ DENETİMDEN SORUMLU OLARAK ÇALIŞAN KİŞİ ( Kişiye Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Belgesi İçin Verilmesi İçin Yeterli Olmaması )
D13.DE. 2008/13351MALİ DESTEK GÖREN PROĞRAM ( Programın Başında ve/veya Sonunda Uygun İbarelerle Belirtileceği - Yayın Kuruluşunun Uyarılmasına İlişkin Dava Konusu İşlemde Hukuka Aykırılık Görülmediği )
D10.DE. 1996/943MALİ DURUMU TAAHHÜTLERİNİ KARŞILAYAMAYACAK DERECEDE ZAYIFLAYAN ARACI KURUM ( Yetki Belgesinin İptali )
D8.DE. 2010/7065MALİ EKSİKLİĞİN BELİRTİLEN SÜREDE YATIRILMAMASI ( Maden Arama Ruhsatı İptali İle İşletme Ruhsatı Talebi Reddi ve Teminatın İrat Kaydedilmesi - Mali Eksikliklerin Yatırılmaması Halinde Teminatın İrat Kaydedileceği İşletme Ruhsat Talebinin Reddedileceği Yazılı Bildirildiği/Tesis Edilen İşlemin Hukuka Uygun olduğu )
DIBGKE. 1990/4MALİ GÜCE GÖRE VERGİLENDİRME ( Aile Reisi Beyanında Her Bir Eş İçin Hayat Standardı Göstergelerinin Ayrı Ayrı Uygulanmasında Yasaya Uyarlık Bulunmadığı - Anayasanın İlkelerine de Aykırı Olacacağı )
VDDGKE. 1999/23MALİ HAFIZANIN DEĞİŞTİRİLEREK SATILMASI ( Ödeme Kaydedici Cihazın Mali Hafızasının Değiştirilerek Satılması - Özel Usulsüzlük Cezasının Hukuka Uygun Olduğu )
D9.DE. 1997/1969MALİ HAFIZANIN DEĞİŞTİRİLMESİ ( Ödeme Kaydedici Cihaz Levha Asılma Süresinin Geçmesi )
D10.DE. 2006/4835MALİ HAKLAR ( 657 S.K.'da Memurlara Sağlanan Sendikal Haklar Kapsamında Mali Haklar Konusuna Yer Verilmediği - Bu Yasada Belirlenen Mali Haklar Dışında Ek Ödeme Yapılmasına Dair Sözleşme Yapılamayacağı )
D11.DE. 2007/7022MALİ HAKLARIN ÖDENMEMESİ ( Sayıştay Genel Kurulu İlke Kararı Uyarınca Birinci Sınıfa Ayrılma ve Birinci Sınıf Olma Tarihi Değiştirilen Davacıya Birinci Sınıfa Ayrılma Tarihinin Değiştirilmesinde Hukuka Uyarlık Bulunmadığından Bu Düzeltmeden Doğan Mali Hakların Ödenmemesinde Hukuka Aykırılık Bulunmadığı )
D8.DE. 1996/1489MALİ HAKLARIN TANINMASI ( Üniversite Genel Sekreterliğine Vekaleten Atanan Akademik Kadroya Sahip Öğretim Üyesine )
D5.DE. 2015/3409MALİ HİZMETLER DAİRE BAŞKANLIĞI İŞLEMİNİN İPTALİ İSTEMİ (Dava Konusu İşlemin İdari Davaya Konu Edilebilecek Kesin ve Yürütülmesi Zorunlu Bir Nitelik Taşıdığı ve Davacının Hukukunu Etkilediği Anlaşıldığından Uyuşmazlığın Esası Yönünden İncelenerek Bir Karar Verilmesi Gerektiği)
D4.DE. 1995/1195MALİ MÜŞAVİR ( Yıllık Beyannamelerin İmzalaması Hakkındaki Tebliğin Yürütmenin Durdurulması İstemi )
VDDGKE. 2003/370MALİ MÜŞAVİR ADINA ÖDEME EMRİ DÜZENLENMESİ ( Müteselsil Sorumluluk - Kamu Alacağının Kesinleşmesi )
IDDGKE. 1995/717MALİ MÜŞAVİR İZİN BELGESİ ( Kamu Kuruluşunun Muhasebesi )
D3.DE. 2009/2045MALİ MÜŞAVİR TASDİK RAPORU İBRAZ EDİLMEMESİ NEDENİYLE VERGİ ZİYAI SALINMASI ( Yatırım İndiriminden Yararlandırılmama - Salt Yeminli Mali Müşavir Tasdik Raporu İbraz Edilmemesi Nedeniyle Yatırım İndiriminden Yararlandırılmamanın Hatalı Olduğu )
D9.DE. 1998/2706MALİ MÜŞAVİR ÜCRETİ ( Ücretin Asgari Miktarının Tarife İle Belirlenmesi )
D8.DE. 2004/2595MALİ MÜŞAVİR VE SERBEST MUHASEBECİ BÜROLARI ( 3568 Sayılı Yasaya Tabi Olan - Belediyelerden İşyeri Açma İzni Almalarına Gerek Olmadığı )
D3.DE. 2008/3870MALİ MÜŞAVİRİN VERGİ ZIYAINA İŞTİRAKİ ( Usulsüz Defter Tasdik Ettirmesi ve İncelemeye İbraz Etmesi/Sahte Faturalar Yerine Gerçek Teslime Dayanmayan Faturaları Kaydetmesi - Bir Kat Vergi Zıyaı Cezasının Hukuka Uygunluğu )
D8.DE. 2008/5520MALİ MÜŞAVİRLER ( Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik - “Mesleki Faaliyetler Aynı Zamanda Ev Olarak Kullanılan İkametgahlarda Yürütülemez” Düzenlemesinde Hukuka Aykırılık Bulunmadığı )
D3.DE. 2012/747MALİ MÜŞAVİRLERE İHBAR İKRAMİYESİ ÖDENMEYECEĞİ ( İşleri Dolayısıyla Öğrendikleri Bilgi ve Sırları İfşa Edemeyecekleri İçin Çeşitli Kanunlarla Muhbirlere Tanınan Hak ve Menfaatlerden Yararlanamayacaklarından Ödenmeyeceği )
VDDGKE. 1995/717MALİ MÜŞAVİRLİK BELGESİ VERİLMESİ ( Kamu Kurumunda Muhasebe ve Mali İşler Dairesi Başkanı Olarak Çalışmış Kişi )
D4.DE. 2004/1263MALİ MÜŞAVİRLİK İSTİSNASINDAN YARARLANILABİLMESİ ŞARTI ( Tasdik Raporu İbrazının Zorunlu Olması-Verilmemesi Durumunda Bu Hususun Davacıya Bildirilmesinin Gerekmesi )
D8.DE. 2008/3215MALİ MÜŞAVİRLİK RUHSATININ İPTALİ ( Sahte Belge Kullanmak Suçundan Yargılanarak Bir Yıl Hapis Cezasına Mahkum Olan Davacı Hakkında Verilen Memnu Hakların İadesi Kararının Ehliyetsizliğinin Devam Ettiği Nedeniyle Ruhsatının İptal Edilmesinde Hukuka Aykırılık Olmadığı )
D4.DE. 1998/2139MALİ POLİSTE ALINAN İFADE TUTANAĞI ( Somut Tesbit Yapılması Gerektiği - Faturada Faturayı Düzenleyenin Adı ve Vergi Numarasının Bulunması - Sahte Fatura - Varsayıma Dayalı Cezalı Tarhiyat Yapılamayacağı )
D7.DE. 2013/5703MALİ SORUMLULUĞUN GÜMRÜK MÜŞAVİR YARDIMCISINA AİT OLMADIĞI (Yardımcının Gümrüklerde Tek Başlarına İş Takibi Yapamacağı - Fatura düzenleyemeyecekleri/Gümrük Müşavir Yardımcılarının Fiil veya Hareketlerinden Doğacak Mali Sorumluluğun Gümrük Müşavirlerine Ait Olduğunun Kabulü/Ödeme Emrinin Hukuki Olmadığı/Müşavir)
D4.DE. 1997/1182MALİ TABLOLARIN EKLERİNİN MUHASEBE SİSTEMİ UYGULAMA TEBLİĞLERİNE GÖRE DÜZENLENMEMİŞ OLMASI ( Özel Usulsüzlük Cezası Kesilebilmesi İçin Hukuken Geçerli Tutanakla Tesbiti Gerektiği )
D4.DE. 2014/7359MALİ TATİL ( Dava Açma Sürelerinin Mali Tatil Süresince İşlemeyeceği ve Belirtilen Sürelerin Mali Tatilin Bitiminden İtibaren Tekrar İşlemeye Başlayacağı - Temyiz Süresinin Son Gününün Mali Tatilin İçinde Olması Nedeniyle Mali Tatilin Son Gününe Kadar Uzayacağı )
D4.DE. 2012/2105MALİ TATİL ( Vergiyle İlgili İdari İşlemlere İlişkin Dava Açma Süresinin Mali Tatil Süresince İşlemeyeceği )
D3.DE. 2007/3182MALİ TATİL İHDAS EDİLMESİ HAKKINDA KANUN ( Mali Tatil Süresince İşlemeyeceği Belirtilen Süreler Arasında Temyiz Başvurusu Süresine Açıkça Yer Verilmediği - Otuz Gün Geçtikten Sonra Yapılan Temyiz Başvurusunun Reddi Gereği )
D4.DE. 2007/5873MALİ TATİL NEDENİYLE UZAYAN TEMYİZ SÜRESİNİN SON GÜNÜNÜN ADLİ TATİLE RASTLAMASI ( Adli Tatil Başlamadan Kayda Giren Dilekçeyle Açılan Davanın Süresinde Olduğunun Dikkate Alınacağı )
D3.DE. 2007/3182MALİ TATİL SÜRESİ ( Meslek Mensuplarının Yeterli Ölçüde Dinlenmelerinin Temin Edilmesi Amacıyla Kanunla Öngörüldüğü Anlaşılan Mali Tatil Süresince Vergiyle İlgili İşlemlere İlişkin Dava Açma Sürelerinin İşlemeyeceği )
D4.DE. 2011/9645MALİ TATİL SÜRESİ İÇERİSİNDE TEBLİĞ EDİLEN İŞLEM ( 5520 S. Kurumlar Vergisi Kanununun 20/2 ( B ) Md. Uyarınca Davacıdan Teminat İstenilmesine İlişkin İşleme Karşı Yapılan İtirazın Reddi Üzerine Açılan Davada Süre Aşımı Bulunmadığı )
D3.DE. 2015/11248MALİ TATİL SÜRESİNCE SÜRE İŞLEMEYECEK İŞLEMLER (Vergiyle İlgili İşlemlere Dair Dava Açma Sürelerinin İşlemeyeceği - Hakkında Düzenleme Bulunmadığı İçin Temyiz Başvurusuna Dair Sürenin de Mali Tatil Süresince İşlemeyeceği Sonucuna Ulaşılamayacağı)
D3.DE. 2015/11248MALİ TATİL SÜRESİNDE TEMYİZ (Mali Tatil Süresince Vergiyle İlgili İşlemlere Dair Dava Açma Süresinin İşlememesi Temyiz Başvurusu Hakkında da İşlemeyeceği Sonucunu Doğurmayacağı - Mali Tatil Süresince Temyiz Süresinin İşleyeceği Tebliğden İtibaren Otuz Günlük Temyiz Süresi Mali Tatil İçinde Dolduğundan Temyiz İsteminin Süre Aşımı Nedeniyle Reddi Gereği)
IDDGKE. 2007/2168MALİ UZLAŞTIRMA ( TEDAŞ'ın Elektrik Piyasasında Mali Uzlaştırmaya İlişkin Tebliğ İle Hakim Durumun Kötüye Kullanılmasına İlişkin Şikayet - Kamu Şirketlerinin Mali Uzlaştırmaya Katılmamasının Hukuki Nedenlerden Kaynaklanmadığı/Şikayetin Reddine Karar Verileceği )
D5.DE. 2015/6907MALİ VE ÖZLÜK HAKLARININ GÖZARDI EDİLMESİ (Kadro Derecesine Uygun Olmayan Atama - İşlemin İpaline Dayanak Teşkil Edecek Yeterlilikteki Gerekçe ile Yetinilmesi Gereği)
D5.DE. 2009/2618MALİ YILLA SINIRLI OLARAK İSTİHDAM EDİLME ( Sözleşmeli Personelin Zaruri ve İstisnai Hallere Münhasır Olmak Üzere Kurumların Özel Bir Meslek Bilgisine ve İhtisasına İhtiyaç Gösteren Geçici İşlerinde Mali Yılla Sınırlı Olarak İstihdam Edildiklerinden Kurumlararası Yer Değişikliği Olanağı Tanınabileceği )
D14.DE. 2013/8527MALİ YÜK ( Çevre Katkı Payının Mali Yük Olması ve Mali Yüklerin İthalat Vergileri İthalat Vergilerinin de Gümrük Vergileri Kapsamında Olduğu - Gümrük İdaresince Belirlenen Çevre Katkı Payına İlişkin İhtilafların Çözümünde Vergi Mahkemelerinin Görevli Olduğu )
VDDGKE. 1997/429MALİ YÜKÜMLER ( Savunma Sanayii Destekleme Fonu Üzerinden Hesaplanan Gecikme Zammı )
IDDGKE. 2010/2302MALİ YÜKÜMLÜLÜK DÜZENLEMELERİ İÇEREN YÖNETMELİK ( Yürürlük Tarihinin Resmi Gazete'de Yayım Tarihiden Önceki Bir Tarih Olarak Belirlenmesi - Geriye Yürümezlik ve Hukuki Güvenlik İlkelerine Aykırılığı )
D9.DE. 1992/3544MALİ YÜKÜMLÜLÜK GETİRİLMESİ ( Yasanın Yürürlüğe Girdiği Tarihten Sonraki Olay ve İşlemlere Uygulanması )
VDDGKE. 1993/174MALİ YÜKÜMLÜLÜK GETİRMEYEN BAKANLIK TEBLİĞİ ( Kiracılara Kiraladıkları Yerle İlgili Bilgi Verme Yükümlülüğü Getirmenin Anayasa m. 73'e Aykırı Olmadığı )
D13.DE. 2011/665MALİ YÜKÜMLÜLÜKLERİN KANUNLA KOYULACAĞI VE KANUNLA KALDIRILACAĞI (Kayıp Enerjiye İlişkin Bedellerin TRT Payı Dışında Bırakılmasına İlişkin EPDK Kararının İptali - TRT Payı Matrahı Dışında Bırakan Dava Konusu Kurul Kararının Kanunu Aşar Şekilde Mali Yükümlülüklerin Kaldırılmasının Söz Konusu Olmadığı)
D4.DE. 2006/2595MALİ ZARAR ( Yapılan Enflasyon Düzeltmesi İşlemleri Çerçevesinde Oluşan Maliyet Artışı Nedeniyle Bir Satış Zararı Doğması Halinde İse Bu Zararının Tamamının Mali Zarar Olarak Kabul Edilmesi Gerektiği )
D6.DE. 1992/683MALİK HANESİ BOŞ TAPULU TAŞINMAZ İÇİN MÜLKİYET SAVIYLA AÇILAN DAVA ( Hazine Tarafsa Kamulaştırma Yapılamaması )
D1.DE. 2010/1108MALİKİ DAVACI OLAN TAŞINMAZIN ÜZERİNE TECAVÜZLÜ YAPI İNŞA EDİLMESİ ( Yapı Tatil Tutanağı İle Tespit Edildiği/Göz Yuman Belediye Yetkilileri Hakkında Şikayet Başvurusu Yapıldığı - Soruşturma İznine İlişkin Karar Verilerek İlgili Belgelerle Birlikte Daireye Gönderileceği )
D6.DE. 1998/2317MALİKLERİN İSTEĞİYLE YAPILMIŞ OLAN İFRAZDA TERKEDİLEN ARAZİ KISMI ( Parselasyonda Düzenleme Ortaklık Payından Düşüleceği )
D6.DE. 1988/2444MALİKLERLE KAT KARŞILIĞI İNŞAAT ( Üstlenen Kişinin Belediye İşleminin İptali İçin Dava Açma Ehliyetinin Olmaması )
D6.DE. 1990/664MALİYE ( VE GÜMRÜK ) BAKANLIĞININ YETKİSİ ( Emekli Sandığına Ait Taşınmazın Mülkiyetinin Belediyeye Devri )
D3.DE. 1998/29MALİYE BAKANLIĞI ( Kanunda Yazılı Belgelerin Bir Takvim Yılı İçinde Üç Defa Kullanılmadığının Tespiti Halinde İşyerine Bakanlıkça Kapatma Cezası Verilmesi )
D7.DE. 1998/1537MALİYE BAKANLIĞI ( Şİkayetin Reddine Dair İşlemin İptaline Karşı Açılan Davalarda Maliye Bakanlığına Husumet Yöneltilmesinin Gerekmesi )
D10.DE. 1990/3918MALİYE BAKANLIĞI ( Tarıma Elverişli Arazilerin İşgali Durumunda Ecrimisil Takip ve Tahsiline Yetkili Olması )
D4.DE. 1999/5344MALİYE BAKANLIĞI ( Ücretlilerin Harcama Belgelerinin İşverene İbrazı Beyanı ve Verginin İadesine İlişkin Süreleri Tespit Etmeye Yetkili Olması )
D11.DE. 2007/1330MALİYE BAKANLIĞI BÜTÇE VE MALİ KONTROL GENEL MÜDÜRLÜĞÜ GENELGESİ ( 1005 S. Kanun Hükümleri Uyarınca Gazi Aylığı Alanların Eşlerinin Aynı Kanun Hükümleri Uyarınca Sandık Sağlık Hizmetlerinden Yararlanabilmesi İçin Gelir Getirici Bir İşte Çalışmamasını Öngören Genelgede Hukuka Uyarlık Bulunmadığı )
VDDGKE. 2009/419MALİYE BAKANLIĞI GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI ( Davaya Konu Yapılan Genelge Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığının İşlemine Dayandığından Davanın Bu İşlemi Kuran Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığının da Hasım Mevkiine Alınarak İncelenmesi Gerektiği )
D7.DE. 1998/912MALİYE BAKANLIĞI GENELGESİNDEKİ TAŞITIN AĞIRLIĞI ( Taşıt Alım Vergisi - Faturada Belirtilen Miktar Olarak Dikkate Alınması Zorunluluğu )
D6.DE. 1997/5676MALİYE BAKANLIĞI GÖREVLİSİ ( Defterdar )
D8.DE. 1997/2308MALİYE BAKANLIĞI HUKUK MÜŞAVİRLERİ ( Diğer Hukuk Müşavirlerinden Daha Yüksek Oranda Özel Hizmet Tazminatı Almalarının Eşitlik İlkesine Aykırı Olmadığı )
D8.DE. 1997/2359MALİYE BAKANLIĞI HUKUK MÜŞAVİRLİĞİ PERSONELİNİN HİZMET TAZMİNATI ( Bakanlar Kurulunun Takdir Hakkını Kullanarak Belirlediği Sıranın Anayasanın Eşitlik İlkesine Aykırı Olmaması )
D6.DE. 2007/5525MALİYE BAKANLIĞI İLE BAYINDIRLIK İSKAN BAKANLIĞI ARASINDA KIYI KENAR ÇİZGİSİ NEDENİYLE DOĞAN UYUŞMAZLIK ( Defterdarın Valilik ile Bayındırlık İskan Bakanlığı Aleyhine Dava Açması - Bakanlıklar Arasındaki Uyuşmazlığı Yargı Önüne Getirerek Dava Konusu Yapma İmkanı Bulunmadığı )
D3.DE. 2007/4425MALİYE BAKANLIĞI İŞLEMİ ( Davacı Adına Hesaplanarak İstenilen Gecikme Zammının Kaldırılamayacağına İlişkin İşlemine Karşı Açılan Davanın Görüm ve Çözümünde Ankara Vergi Mahkemesinin Yetkili Olduğu )
D7.DE. 2006/2922MALİYE BAKANLIĞI İŞLEMİNİN İPTALİ ( Şikayet Yoluyla Yapılan Başvuruların Reddine İlişkin İşleminin İptali İstemiyle Açılan Davada Gelir İdaresi Başkanlığının Taraf Olamayacağı )
VDDGKE. 1992/248MALİYE BAKANLIĞI İŞLEMLERİNE KARŞI AÇILAN DAVALAR ( Dava Açma Süresi )
D15.DE. 2013/4617MALİYE BAKANLIĞI MERKEZ SAĞLIK KURULU'NCA TESİS EDİLEN İŞLEM ( Sakatlık İndiriminden Yararlanacak Hizmet Erbabının Sakatlık Derecelerinin Tespiti - İşlemden Doğan Uyuşmazlığın Vergi Mahkemelerinde Görülülüp ve Çözüleceği )
VDDGKE. 1998/383MALİYE BAKANLIĞI MUVAFAKATNAMESİ OLMAMASI ( Ara Kararı İle İstenmesi ve Ara Kararı Gereğinin Yerine Getirilmemesi Üzerine Temyiz İsteminde Bulunulmamış Sayılmasına Karar Verilen ve Karar Düzeltme Aşamasından da Geçerek Kesinleşen Karar Üzerine Kurulumuza Hitaben Verilen Dilekçenin İncelenme Olanağı Bulunmadığı )
D1.DE. 1997/77MALİYE BAKANLIĞI MÜFETTİŞLERİ ( Yükseköğretim Kurumlarının Mali Yönden Denetlenmesi )
D11.DE. 2003/3005MALİYE BAKANLIĞI PERSONELİ ( Aylıklar Gibi Genel Zorunlu Düzenli Bir Ödeme Niteliğine Bürünen Ek Ödemelerin Bundan Böyle Disiplin Cezasına Bağlı Olarak Kesilmesinin Mümkün Olmadığı )
D5.DE. 1995/850MALİYE BAKANLIĞI PERSONELİ ( Hizmetleri Amirler ve Denetim Elemanlarınca Olumsuz Olarak Değerlendirilenler )
IDDGKE. 2005/1659MALİYE BAKANLIĞI PERSONELİ ATAMA VE GÖREVDE YÜKSELME YÖNETMELİĞİ ( Yönetmeliğin 42 /son Maddesinin İptali Talebi - Yönetmeliğin Danıştay'ca İptal Edilip Kararın İDDGK Kararı İle Onandığının Gözetileceği )
D5.DE. 2016/280MALİYE BAKANLIĞI PERSONELİ GÖREVDE YÜKSELME SINAVI (Sözlü Sınavında Adayın Değerlendirmeye Esas Özelliklerine İlişkin Değerlendirmenin Ayrı Ayrı Yapılması Gereği - Yönetmelikte Belirtilen Tüm Özelliklerin Tek Bir Haneye Yazılarak Tüm Özelliklere Tek Puan Verilerek Değerlendirme Yapılmasının Hukuka Uyarlı Olmadığı)
D12.DE. 1995/11432MALİYE BAKANLIĞI PERSONELİNE ÖDENEN EK ÜCRETTEN YARARLANDIRILAMAMA ( Kadrosu Milli Eğitim Bakanlığı'nda Bulunan ve Sadece Atanırken Maliye Bakanlığı'ndan Muvafakat Alınan Memurun )
D11.DE. 2004/1082MALİYE BAKANLIĞI PERSONELİNE YAPILACAK EK ÖDEMEYE İLİŞKİN USUL VE ESASLAR ( Davacının Gümrük Fazla Çalışma Ücretinin Ek Ödemeye Karşılık Gelen Tutar Kadar Eksik Ödenmesi ve Ek Ödeme Tutarını Aşan Kısmının da Borç Çıkarılması İşlemlerinin İptali Gereği )
D11.DE. 2012/5275MALİYE BAKANLIĞI TARAFINDAN ÇIKARILAN GENEL YAZININ İPTAL EDİLMESİ "Sağlık Birimlerinin Devri" Konulu Genel Yazının 9. M. Danıştay Tarafından İptal Edildiği - İptal Kararı Nedeniyle Davacı Lehine Doğan Hak ve Menfaatlerin İstenebileceği )
D5.DE. 1993/7377MALİYE BAKANLIĞI TARAFINDAN YAPILAN ATAMA VE ÖZLÜK HAKLARI ( Gelir İdaresi Fonundan Yapılan El Ücret Ödemesinden Yararlanması )
D4.DE. 2014/4452MALİYE BAKANLIĞI TARAFINDAN YAPILAN DÜZENLEYİCİ İDARİ İŞLEM ( 01.08.2009 Tarihinden Sonra Verilmesi Gereken Formların Süresinde Verilmemesi Halinde Ödevlerin Yerine Getirilmesine İlişkin Usul ve Esasların Maliye Bakanlığı'nca Yapılan Düzenleyici İdari İşlemlerle Duyurulması Durumunda Yazılı Bildirim Yapılmasının Gerekmediği )
D7.DE. 1998/4001MALİYE BAKANLIĞI TEBLİĞİ ( Taşıt Alım Vergisinin Onbeş Yıl Daha Devam Edip Etmemesi Hakkında )
D7.DE. 1999/228MALİYE BAKANLIĞI TEBLİĞİ ( Taşıt Alım Vergisinin Onbeş Yıl Daha Devam Edip Etmemesi Hakkında )
D3.DE. 1998/1695MALİYE BAKANLIĞI TESPİTİ ( Yabancı Paranın Borsada Rayici Yoksa Değerlemeye Uygulanacak Kurun Bakanlıkça Tespit Edilmesi )
D5.DE. 2012/10282MALİYE BAKANLIĞI VE DEVLET PERSONEL BAŞKANLIĞI MÜŞTEREK TEBLİĞİ (Davalı İdarede Destek Personeli Pozisyon Ünvanı ile Görev Yapan Davacının Hizmetli Kadrosu Dışında Başka Bir Memur Kadrosuna Atanmasının Mümkün Olmadığı - Davanın Reddi/Yerel Mahkeme Kararının Onanacağı/İdari İşlemin İptali Davası)
D3.DE. 2007/2021MALİYE BAKANLIĞI YAZISI ( Davacının Banka Hesaplarına Yükümlüsü Olduğu Vergi Dairesi Müdürlüğünce Uygulanan Haczin Kaldırılması Konusunda Maliye Bakanlığının Yetkili Olmadığı )
D11.DE. 2016/7500MALİYE BAKANLIĞI YETKİSİ ( 5018 Sayılı Kanuna Ekli ( I ) Ve ( II ) Sayılı Cetvellerde Yer Alan İdarelere Bağlı Döner Sermayeli İşletmelerin Aylık Gayrisafi Hasılatından Tahsil Edilen Tutarın %15'inin En Geç Takip Eden Ayın 20'sine Kadar Genel Bütçeye İrat Kaydedilmek Üzere İlgili Saymanlıklara Yatırılacağı Aylık Gayrisafî Hasılattan İrat Kaydedilecek Oranı Döner Sermayeler İtibariyle % 1'e Kadar İndirmeye Maliye Bakanının Yetkili Olduğu )
D4.DE. 1989/1786MALİYE BAKANLIĞINA BAŞVURMA ( Kreş İşletmeciliğinin Vergiden Muaf Tutulabilmesi İçin )
D4.DE. 1993/3407MALİYE BAKANLIĞINA BİLDİRİM ( Yatırım İndiriminden Yararlanma )
D7.DE. 2000/384MALİYE BAKANLIĞINA HUSUMETİN TEŞMİLİ VE DOSYANIN TEKEMMÜLÜ ( Düzeltme ve Şikayet Yoluyla Açılan Vergi İstisnasına Dayalı İade Davasında )
D8.DE. 1997/1979MALİYE BAKANLIĞINA İTİRAZ ( Serbest Muhasebecilik Ruhsatı Verilmesi Talebinin Reddi )
D9.DE. 2002/6009MALİYE BAKANLIĞINA MÜRACAAT EDİLMEDEN DAVA AÇILAMAMASI ( Ödeme Emrine Karşı Düzeltme Başvurusu - Reddi Üzerine Şikayet Yoluyla Maliye Bakanlığına Başvurulması Gerektiği )
D4.DE. 1995/536MALİYE BAKANLIĞINA YAPILAN İBRAZ ( Yatırım Teşvik ve İndirim Belgelerinin Yatırım Tamamlanmadan Önce İbraz Edilmemiş Olması )
D7.DE. 2000/4271MALİYE BAKANLIĞI'NA YAPILAN ŞİKAYET BAŞVURUSUNUN REDDİ ( Vergi Davası Açılabilme Şartının Oluşacağı - Vergi Hatalarının Düzeltilmesi Aşamaları )
D4.DE. 2000/256MALİYE BAKANLIĞINA YAZILAN YAZIYA VERİLEN CEVAP ( Dava Konusu Edilemeyeceği - Kesin ve Yürütülmesi Gereken İşlem Olarak Mütaala Edilemeyeceği )
D7.DE. 2000/371MALİYE BAKANLIĞINCA ARACIN NET AĞIRLIĞININ TESBİTİ USULÜ ( Motorlu Taşıtlar Vergisine Esas Alınacak Olan )
D7.DE. 1999/898MALİYE BAKANLIĞINCA ESAS ALINAN VERİLERİN BELİRTİLMESİ MECBURİYETİ ( Taşıt Alım Vergisine Esas Alınan Net Ağırlığın Tesbitinde )
D5.DE. 1996/5749MALİYE BAKANLIĞINCA YAPILAN İSTATİSTİKLER DOĞRULTUSUNDA YOKLAMA MEMURLARI İÇİN EĞİTİM VERİLMESİ ( Yoklama Memurlarının Sınavla Yeniden Seçilmesi - Eski Özel Yoklama Yetkili Memurların Sınava Çağrılmaması ve Sonuçları )
VDDGKE. 2008/789MALİYE BAKANLIĞI'NCA YAYIMLANAN SİRKÜLERLER ( 213 S.K. Md. 413'e Dayanan - Kesin ve Yürütülmesi Zorunlu Bir İdari İşlem Olmadığından İptal Davasına Konu Edilemeyeceği )
D6.DE. 1997/2199MALİYE BAKANLIĞINDAN GÖRÜŞ ALINMASI ( Uygun Görüşün Genelgeyle İl Daimi Encümeninden Alınmasının Hukuka Aykırı Olması )
D7.DE. 2006/2538MALİYE BAKANLIĞINDAN 'MİKTARA GÖRE' DEFTERDARLIKTAN MUVAFAKAT ALINMASI ( Temyiz Yoluna Başvurma - Vergi Dairesi Başkanlıkları İle Başkanlık Bulunmayan Yerlerde Vergi Dairesi Müdürlükleri )
D5.DE. 2004/3826MALİYE BAKANLIĞI'NI HAZİNE AVUKATININ TEMSİL ETMESİ ( Uyuşmazlığın Niteliğine Göre Temsil Yetkisi Olmadığı Halde - Lehine Vekalet Ücretine Hükmedilemeyeceği )
D6.DE. 1990/378MALİYE BAKANLIĞININ BELİRLEDİĞİ BEDEL ( Gecekondu Malikleri Tarafından Beyan Edilen Bedelin Bakanlığın Belirlediği Bedelden Az Olması )
D9.DE. 1975/2331MALİYE BAKANLIĞININ ÇAĞRISI ( Bina ve Arazilerin Değerlerinde % 25'i Aşan Oranda Artma veya Eksilme Nedeniyle Emlak Vergisi Beyannamesi Verilmesi İçin )
D8.DE. 1997/5877MALİYE BAKANLIĞININ İDARİ VE MALİ DENETİM YETKİSİ ( TÜRMOB Üzerinde-Bakanlığın Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Sınav Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasını Talep Edip Edememesi )
D8.DE. 1997/775MALİYE BAKANLIĞININ İZİN VERMESİ ( Üniversitelerde Öğretim Üyeleri Dışında Kalan Öğretim Elemanları Kadrolarına Yapılacak Atamaları Maliye Bakanlığının İznine Tabi Kılan Tebliğin İptali )
D7.DE. 2002/3347MALİYE BAKANLIĞININ MUVAFAKATI ( Alınmadan Vergi Dairelerinin Danıştayda Temyiz Yoluna Başvuramayacakları )
D10.DE. 2001/3303MALİYE BAKANLIĞININ ONAYI ( Belediye Tarafından Denizden Doldurulmuş Alanın Tasarruf ve İdaresi İçin 3194 Sayılı Kanunun Gereği Olarak Maliye Bakanlığının Onayının Gerekmesi )
D8.DE. 1997/3375MALİYE BAKANLIĞININ ONAYI ( Serbest Muhasebecilikten Mene İlişkin Birlik Disiplin Kuruluna Yapılan İtirazın Reddi )
VDDGKE. 2008/574MALİYE BAKANLIĞI'NIN SİRKÜLER YAYIMLAMA KONUSUNDA VERDİĞİ YETKİ ( Yasa Yapıcının Tanıdığı Sirküler Hazırlama Yetkisiyle Yapılmış Açıklamanın Vergi Yükümlülerini Bu Açıklama İle Bağlı Kılmadığı - Dolayısıyla Sirkülerdeki Açıklamaların Etkili Olma Özelliğinden Yoksun Olduğu )
D1.DE. 2005/1072MALİYE BAKANLIĞININ SORUŞTURMA İZNİ VERMEMESİ ( Özelleştirme Yüksek Kurulu Kararının Kamuya Açıklanmadığı/Tüpraş Kamu Hisselerinin Blok Satışına İlişkin Kararı Danıştay İptal Etmesine Rağmen Payların Bir Kısmının Dayanaksız Olarak Ayrıldığı - İzin Verilmesi Gerektiği )
D8.DE. 1997/2258MALİYE BAKANLIĞININ TASDİKİNİN ŞART OLMASI ( Serbest Muhasebeci Mali Müşavire Verilen Disiplin Cezasına İtirazın Reddine İlişkin TÜRMOB Disiplin Kurulu Kararının Kesinleşmesi )
D2.DE. 2007/1200MALİYE BAKANLIĞI'NIN TEDAVİ ÜCRETİ BELİRLEMESİ ( Tedavi Giderinin Küçük Bir Kısmı Karşılanırken Bir Kamu Görevlisince Kaldırılamayacak Boyuttaki Giderin Hastanın Üzerinde Bırakılmasına Yol Açan Düzenleme Yapamayacağı )
D6.DE. 1996/1122MALİYE BAKANLIĞININ UYGUN GÖRÜŞÜ ALINMASI ( Kamu Kuruluşlarının Kendi İştirakleri Şirketlere Yaptıracakları İşlerde )
D8.DE. 1997/4357MALİYE BAKANLIĞININ YARGI YOLUNA BAŞVURMASI ( Turmob'un Hatalı İşlemi Geri Almamış Olması Gereği )
D8.DE. 1998/5794MALİYE BAKANLIĞININ YETKİSİ ( Taşocaklarının Kiraya Verilmesi )
D7.DE. 1997/4014MALİYE BAKANLIĞININ YETKİSİ ( Tebliğleri Posta Yerine Memur Vasıtasıyla da Yaptırmaya Yetkili Olmaları )
D8.DE. 2002/5293MALİYE MESLEK LİSESİ MEZUNLARININ ÜNİVERSİTE GİRİŞ SINAVINDA ALDIKLARI PUANLARIN ÇARPILACAĞI KATSAYI ( Lisans Programlarına Yerleştirmede Ek Puan Verilmemesine İlişkin Yöentmelik Düzenlemesinin İptali Talebi )
D7.DE. 1986/2965MALİYE VE GÜMRÜK BAKANLIĞINCA YAYINLANAN TEBLİĞ ( Ödeme Kaydedici Cihaz Yerine Perakende Satış Fişi veya Fatura Kullananlar )
D4.DE. 1997/2661MALİYET ARTIŞ BEDELİ ( Karşılık Gelen Kazançların Bilançonun Pasifinde Özel Bir Fon Hesabında Gösterileceğine İlişkin Düzenlemenin Olmaması )
D4.DE. 2006/2595MALİYET ARTIŞI ( Yapılan Enflasyon Düzeltmesi İşlemleri Çerçevesinde Oluşan Maliyet Artışı Nedeniyle Bir Satış Zararı Doğması Halinde İse Bu Zararının Tamamının Mali Zarar Olarak Kabul Edilmesi Gerektiği )
IDDGKE. 1984/81MALİYET BEDEL CEZASI ( Mühürlenmek Suretiyle Durdurulan İnşaata İkinci Tutanağın Düzenlendiği Tarihte Malik Olan Davacının Maliyet Bedel Cezasını Ödemesi )
D3.DE. 2000/231MALİYET BEDELİ ( Arsa Payı Karşılığı İnşaat - Dairelerin Düşük Fatura Düzenlenerek Satıldığı İddiası/Tesbitinde Yapılacaklar )
D4.DE. 1997/2641MALİYET BEDELİ ( Gayrimenkul ve İştirak Hisseleri )
D7.DE. 2007/6416MALİYET BEDELİ ( Gelir ve Kurumlar Vergisi Yönünden Kazanç Olarak Kabul Edilmeyen Maliyet Bedeli Artışlarının Parasal Olmayan Kıymetlerin Maliyet Bedeline Dahil Edileceği )
D11.DE. 2006/7236MALİYET BEDELİ ( Kalıcı Konut Yardımından Hak Sahibi Olan ve Konutu 2001 Yılında Teslim Edilen Davacının Borçlanacağı Tutarın Tespitinde 2001 Yılı Maliyet Bedelinin Esas Alınması Gerektiği )
VDDGKE. 2003/1MALİYET BEDELİ ( Kat Karşılığı Olarak İnşa Edilen Binadaki Bağımsız Bölümün İşletmeden Çekilmesi Halinde Emsal Bedelin Tespitinde Takdir Esasının Uygulanamaması )
D3.DE. 1998/4841MALİYET BEDELİ ( Satılan Aracın Maliyet Bedelinin Kayıtlarda Görülen Bedel Olması )
D4.DE. 1997/2705MALİYET BEDELİ ( Şahsi İşletmeye Belli Bir Payla Ortak Alınması Nedeniyle Bu Kısma Karşılık Gelen Satış )
D3.DE. 1998/4112MALİYET BEDELİ ESASI ( Yeni İnşa Olunan Binanın Maliyetinin Bu Esasa Göre Hesaplanması )
D3.DE. 1998/4113MALİYET BEDELİ İLE DEĞERLEME ( İşletmeden Çekilen Değer - Emsal Bedelle Değerleme Yapılamayacağı )
D4.DE. 2002/4415MALİYET BEDELİ İLE DEĞERLENME ( Yangında Zayi Olan Emtia - Maliyetin Bedelinin Belirlenemediği Hallerde Takdir Esasına Gidilebileceği )
D9.DE. 1979/578MALİYET BEDELİ YOLUYLA RAYİÇ BEDEL TAKDİRİ ( İhtilâflı Taşınmaza Benzer Vasıfta Bir Binanın Bulunamaması Koşulu )
D3.DE. 2000/232MALİYET BEDELİNE YENİDEN DEĞERLEME ORANININ UYGULANAMAYACAĞI ( Somut Tesbit Yapılmadan Emsal Bedel Tesbiti Yapılamayacağı )
D4.DE. 1997/5476MALİYET BEDELİNİN ARTMASI ( Şirketin Aktifinde Yer Alan İştirak Hisselerinin Satışında )
D4.DE. 1998/3863MALİYET BEDELİNİN BELİRLENMESİ ( İşletmeden Çekilen İktisadi Kıymet - Değeri Bilinmeyen İktisadi Kıymet - Taktir Komisyonunun Değer Belirlemesi Gerektiği )
D4.DE. 1997/2660MALİYET BEDELİNİN GERÇEĞİ YANSITMADIĞI İDDİASI ( Somut Tesbit Yapılması Gerektiği - Emsal Bedel Uygulanamayacağı - Cezalı Tarhiyat Yapılamayacağı )
D3.DE. 1996/4204MALİYET BEDELİNİN TESPİTİ ( İki Yıl İçerisinde Elden Çıkarılmayan Taşınmaz )
D4.DE. 1997/3174MALİYET BELİRLENMESİ ( İthal Maliyetinin Belirlenmesi - VUK'ta Sayılan Belgelerin Dışında Belgenin İspat Belgesi Olarak Kullanılamayacağı )
D4.DE. 2012/438MALİYET HESABI ARAŞTIRMASI YAPILMADAN KAR VARSAYIMI ÜZERİNDEN TARHİYAT YAPILMASI ( Mükellefin İlgili Dönemde Başkaca Emtia Alıp Almadığı İşyerinde Fiili veya Kaydi Envanter Yoluyla Maliyet Hesabı Araştırılmadan Vergi Salınmasının Hukuka Aykırı Olduğu - Maliyet Araştırması Yapılarak Tarhiyat Yapılması Gereği )
VDDGKE. 1999/277MALİYET HESAPLAMASI ( Zirai Mahsul - Ayçiçek Yağı İmalatı - Maliyet Bedeli )
VDDGKE. 2009/508MALİYET KAYITLARI ( Gerçeği Yansıtmayan Davacının Miktarı İhtilafsız Hasılatının %80'i Maliyet Kabul Edilmekle Fazla Maliyetin Tümü Maliyetlerden Çıkarılmadığından Lehine Olmak Üzere Kayıtlı Diğer Maliyet Unsurları İle Fazladan Kaydedilen Alış Belgelerinin Bir Kısmının da Maliyet Unsuru Kabul Edildiği )
D4.DE. 1999/5709MALİYET TESPİTİNİN MÜMKÜN OLMAMASI ( Bilirkişi İncelemesinin Yapılması )
D4.DE. 2006/4417MALİYET UNSURU ( Defter ve Belgelerin İncelenmesi - Kayıt Dışı Hasılat Bulunması Durumunda Bu Hasılatla İlgili Maliyet Unsurunun da Yasal Defterlerde Kayıtlı Olduğunun Kabulü Gerektiği )
D9.DE. 1995/2509MALİYET UNSURU ( Kredi Faizleri - Katma Değer Vergisi İndirimi )
D3.DE. 1997/3421MALİYETE EKLENEBİLME ( Kredi Faizi - Nakil Vasıtası Alımında Kullanılan )
D3.DE. 2001/2390MALİYETE EKLENEN KUR FARKLARI ( İktisadi Kıymetin Maliyetine Eklenen Kur Farkları - Hukuka Aykırı Olmadığı )
D4.DE. 1995/2959MALİYETE İNTİKAL ( Kur Farkları )
D11.DE. 1998/2178MALİYETE İNTİKAL ETTİRİLMEDEN DOĞRUDAN GİDER OLARAK GÖSTERİLEBİLME ( Döviz Üzerinden Vadeli Satın Alınan Eşya İçin Ödenen Kur Farkları )
VDDGKE. 1999/283MALİYETE KAYDEDİLEN GERÇEĞE UYGUN OLMAYAN FATURA ( imalat Bünyesine Giren Unsurların Diğer Fatura ya da Belgelerle Belgelenip Belgelenmediğin Belirlenmesi Gerektiği )
D13.DE. 2005/955MALİYETİN ALTINDA FİYAT BELİRLEMEK ( Şikayetçinin Feribot Taşımacılığı Hattında TDİ A.Ş.'nin Hakim Durumu Kötüye Kullandığına İlişkin İddiası - Soruşturma Sırasında Şikayetçinin Uyguladığı Fiyatın TDİ A.Ş'ye Oranla Düşük Olduğu/Rekabet Kurulunun Soruşturma Açılmasına Yer Olmadığına Dair Kararının Hukuka Uygun Olduğu )
D13.DE. 2006/5282MALİYETİN ALTINDA FİYAT BELİRLENMESİ ( Paşabahçe A.Ş.'nin Yıkıcı Fiyat Uyguladığına Yönelik Şikayetin Reddedildiği - Mevcut Fiyatlandırmanın Rekabetin Sonucu Olduğu/Şikayeti Reddededen Rekabet Kurulu Kararının Hukuka Uygun Olduğu )
IDDGKE. 2008/1882MALİYETİNİN ALTINDA FİYAT UYGULAMAK ( Rakipleri Pazar Dışına Çıkartmak - Rekabete Aykırılık )
D4.DE. 1988/5245MALİYETLE SATIŞ BEDELİNİN KARŞILAŞTIRILMASI ( Kazancın Tespiti )
VDDGKE. 2007/697MALİYETLERİ YÜKSEK GÖSTERMEK ( Emtia Teslimine Dayanmayan Faturaların Maliyetleri Yüksek Göstermek ya da Belgesiz Alışları Belgelendirmek Amacıyla Kayıtlara Dahil Edilebileceği )
D3.DE. 1999/1934MALLA BİRLİKTE ZORUNLU VERİLEN AMBALAJ MALZEMELERİ İÇİN VERİLEN DEPOZİTO ( Gider Kaydedilebileceği - Malın Maliyetine Eklenebileceği )
D4.DE. 1991/2110MALLARIN İADESİ ( İhraç Kaydıyla Yapılan Vergilendirilmiş Bir Satışın Gerçekleşmemesi Nedeniyle )
D9.DE. 2005/2989MALLARIN PROMOSYON OLARAK KABULÜ ( Kabulü İçin Herhangi Bir Bedel Alınmaksızın Satışı Yapılan Malların Yanında Satış Yapılan Müşterilere Verilmesinin Gerektiği )
D6.DE. 1996/402MALLARIN YURT DIŞINA İADESİ ( İthal Rejimine Uygun Olarak Getirtilen Elli Adet Oyun Makinasının Yurt Dışına İadesini Gerektiren Yasal Bir Zorunluluk Bulunmaması )
VDDGKE. 1995/132MALLARIN ZAYİ OLMASI ( KDV İndirimi )
D11.DE. 2014/144MALUL AYLIĞI BAĞLANMASI İÇİN YAPILAN BAŞVURUNUN REDDİNE İLİŞKİN İŞLEMİN İPTALİ İSTEMİ ( 5754 Sayılı Yasa Yürürlüğe Girmeden Önce Kamu Görevlisi Statüsünde Bulunan Davacının Maluliyet Aylığı Bağlanması İstemiyle Çıkardığı Uyuşmazlığın Görüm ve Çözümü İdari Yargıya Ait Bulunduğunun Gözetilmesi Gerektiği )
D11.DE. 2003/4189MALUL DURUMA DÜŞEN ER ( Terörle Mücadele Kapsamında Kabul Edilmesi Gereği )
IDDGKE. 2001/1061MALUL VE MUHTAÇ EŞ VE ÇOCUKLARA AYLIK BAĞLANMASI ( Emekli Sandığına Tabi İştirakçinin Ölümüyle - 5 Yıl Fiili Hizmet ve Ölüm Tarihinde Malul ve Muhtaç Durumda Bulunma Koşulları )
D11.DE. 2004/5059MALUL VE MUHTAÇ OLMA ( 18 Yaşını Dolduran ve Eğitim Görmeyen Yetim Erkek Çocuklarına Aylık Bağlanabilmesi İçin Koşullarının Birlikte Aranılacağı )
D10.DE. 2001/1835MALUL VE SAKAT KİŞİNİN GÜMRÜK MUAFİYETİNDEN YARARLANARAK İTHAL ETTİĞİ OTOMOBİL ( Haczedilebileceği ve Mülkiyetinin İcra Satışıyla Geçeceği )
D7.DE. 2011/6456MALUL VE SAKATLARIN KULLANIMINA MAHSUS EŞYA ( Gümrük Vergilerinden Muaf Olduğu Başkasına Ödünç Verilemeyeceği Kiralanamayacağı Devredilemeyeceği veya Satılamayacağı - Gümrük Vergisinden Muaf Olarak İthal Edilen Özel Tertibatlı Engelli Aracının Davacının Oğlu Tarafından Kullanılmasının Tek Başına Muafiyet Hükümlerine Aykırılık Oluşturmayacağı )
D8.DE. 1995/4538MALULEN EMEKLİLİĞE SEVK ( Eylem Yapıldığı Sırada Cezai Ehliyet Kalkacak Şekilde Akıl Hastalığına Tutulunmuş Olması )
D11.DE. 2011/6087MALULEN EMEKLİLİĞE SEVK EDİLME TALEBİ (Sağlık Kurulu Raporunun İptaline Karar Verilmesi İstemi - Akıl Hastalığı Olan Davacının Dava Ehliyeti Bulunmayıp Kendisine Vasi Tayin Edilmediğinden Dolayı Davanın Ehliyet Yönünden Reddi Gerektiği)
D11.DE. 2011/1458MALULEN EMEKLİLİK ( 5400 Gün Prim Ödenmiş Olması ve %40 Oranında Malul Olduğunu Gösterir Sağlık Kurulu Raporuna Sahip Olmak - %40 Oranında Malul Olduğu Sağlık Kurulu Raporu ile Sabit Olan ve 5844 Gün İçin Prim Yatırmış Olan Davacıya Yaşlılık Aylığı Bağlanması Gerekirken Aksi Yönde Tesis Edilen İşlemde Hukuka Uyarlık Bulunmadığı )
D10.DE. 1996/44MALULEN EMEKLİLİK ( Kamu Görevlisinin Rahatsızlığı Nedeniyle Emekliliğe Sevki )
D12.DE. 2015/1485MALULEN EMEKLİYE SEVK EDİLEN BAŞKOMİSER YARDIMCISININ YENİDEN ATANMA İSTEMİ ( Herhangi Bir Sosyal Güvenlik Kurumundan Emeklilik veya Yaşlılık Aylığı Alanların Genel Bütçeye Dahil Dairelerin Kadrolarına Açıktan Atanamayacakları - Emeklilik Aylığı Alanların Açıktan Atanma İstemi )
D10.DE. 1996/3598MALULEN EMEKLİYE SEVK İŞLEMİNİN İPTALİ TALEBİ ( Aktif Polislik Görevini Yapamayacak Polisin Genel İdare Hizmetine Atanma Talebi )
DIBGKE. 1983/2MALULİYET ( Çalışarak Hayatını Kazanamayacak Durumdaki Kişiler - 5434 S.K. Ek Madde 2'de Yer Alan "Başkasının Yardımı Olmaksızın Hayatlarını Devam Ettiremeyecek Derecede Malul" İbaresi Kapsamında Mütalaa Edilmesi Gerektiği )
IDDGKE. 2003/21MALULİYET ( Tütün İkramiyesine Kararının Verildiği Tarih Değil Emekli Sandığı Genel Müdürlüğü Tarafından Vazife Malullüğü Aylığının Bağlandığı Tarihten İtibaren Hak Kazanılacağı )
D7.DE. 1999/3149MALULİYET NEDENİYLE TAŞIT ALIM VERGİSİNDEN MUAFİYETİN KAPSAMI ( Kullanmak İçin Değil Ticaretini Yapmak İçin Yapılan Alım-Satımları Kapsamaması )
D7.DE. 2000/1623MALULİYET NEDENİYLE TAŞIT ALIM VERGİSİNDEN MUAFİYETİN SUİSTİMALİ ( Ticari Amaçla Özel Tertibatlı Oto Alım Satımları )
IDDGKE. 1996/11MALULİYETLE NETİCELENEN KAZA ( Askerin Görevli Olarak Malzeme Saydığı Sırada Meydana Gelen Kaza Sonucu Maluliyetin Vazife Malullüğü Niteliği )
D7.DE. 2000/999MALULLERİN TAŞIT ALIM VE EK TAŞIT ALIM VERGİSİ MUAFİYETİNİN ŞARTLARI ( Ticaretini Yapmak İçin Aldığı Özel Tertibatlı Araç İçin Malulün Muafiyetten Yararlanamayacağı )
D11.DE. 2001/690MALULLÜĞÜN GÖREV ESNASINDA GERÇEKLEŞMEMEMESİ ( Polis Memurunun Göreve Giderken Trafik Kazası Sonucu Sakatlanması - 2330 S. Yasa Kapsamında Olmadığından Aylığın % 25 Artırımlı Olarak Ödenemeyeceği )
D11.DE. 2008/10384MALULLÜĞÜN KALDIRILMASI İSTEMİ ( Aylık Ve Tütün İkramiyesinin Kesilmesine İlişkin İşlemin İptali İstemi - Yönetmelik Değişikliği Gerekçe Gösterilerek Maluliyetinin Kalktığından Bahisle Aylığının Kesilmesinde Hukuka Uyarlık Bulunmadığı )
D10.DE. 1997/7018MALULLÜK AYLIĞI ( Silahlı Kuvvetlerce Re'sen Emekliye Sevkedilip Toptan Ödeme Yapılması Nedeniyle Aylığa Hak Kazanamaması )
D11.DE. 2007/959MALULLÜK AYLIĞI BAĞLANMASI İSTEMİ ( Kara Kuvvetleri Komutanlığı'nda Piyade Yüzbaşı Olarak Görev Yapmakta İken Görevine Son Verilen ve Sandığa Tabi 17 Yıllık Hizmet Süresine Karşılık Toptan Ödeme Yapılan Davacı Hakkında - Kanun'un 54. Md. Göre Açıkta İken Malul Durumuna Düşenlere İlişkin Düzenleme Çerçevesinde İncelenmesi Gerektiği )
D11.DE. 2008/4166MALULLÜK DURUMU (Yetim Aylığı İstemi - Hastalığı Nedeniyle Vesayet Altına Alınmasına Gerek Olmadığına Karar Verilen Davacının Durumunun Malüllük Hükümleri Çerçevesinde İncelenerek Sakatlığının Çalışmasına Engel Olup Olmadığı Hususunun Hastaneye Sevki Suretiyle Tespit Ettirilmesi Gerektiği)
IDDGKE. 2004/93MALÜL VE MUHTAÇ DURUMA DÜŞME ( Emekli Sandığında Beş Yıl Fiili Hizmeti Doldurduktan Sonra Vefat Eden İştirakçinin Dul Eşinin Ölüm Tarihinden Sonraki Bir Tarihte - Dul ve Yetim Aylığı Bağlanamayacağı )
D11.DE. 2008/10174MALÜLEN EMEKLİLİK ( 5434 S. T.C Emekli Sandığı Kanunun 91. Md.'nin 1. Fıkrasının ( C ) Bendinin Görevde Bulunanları Kapsamadığı ve Aynı Maddenin ( B ) Bendi Uyarınca Aylığın Hizmet Aylıklarının Kesildiği Tarihi Takip Eden Ay Başından İtibaren Bağlanacağı )
D11.DE. 2011/2308MALÜLEN EMEKLİLİK ( Eldeki Davada 5758 S.K. Getirilen Kanuni Değişiklikten Önce Emekli Olan Davacının da Bu Değişiklikle Getirilen Haklardan Faydalanma İmkanın Bulunduğunun Mahkemece Gözetilmesi Gereği - Kadrosuzluk Tazminatı )
D10.DE. 1989/257MALÜLEN EMEKLİLİK ( Kamu Görevlisinin Sevki İçin Tedavisi Olanaksız Bir Hastalığının Olup Olmadığının Saptanması )
D7.DE. 1999/2397MALÜLLER TARAFINDAN İKTİSAP EDİLEN TAŞIT ( Taşıt Alım Vergisi Dışında Tutulması Şartı )
IDDGKE. 1989/378MALÜLLÜK ( Görev Malüllüğü - Askerlik Görevi Esnasında Görme Yeteneğinin Kaybedilmesi )
IDDGKE. 1998/725MALÜLLÜK ( Vazife Malülü Sayılma - Malüliyeti Doğuran Olay - Malüliyetin Görevin Etkisiyle Oluşması )
VDDGKE. 2016/858MALVARLIĞI ARAŞTIRMASI ( Davacının Sosyal ve Ekonomik Durumunun Dikkate Alınması Davacının Elde Etti Gelirinin ve Malvarlığının Eşi Tarafından Değerlendirilebilmesi Söz Konusu Olabileceğinden Davacının Malvarlığı ve Geliri Yönünde Bir Araştırma Yapılması Gerektiği - Veraset ve İntikal Vergisinin İptali )
D15.DE. 2013/5601MALVARLIĞI DURUMUNUN ARAŞTIRILMASI GEREĞİ ( Temyiz Dilekçesine Ek Olarak Kadastro Müdürlüğü'nün Yazısı Ekinde Bölgede Yapılan Kadastro Çalışmaları Sırasında Davaya Konu Mevkiinde Davacı Adına Tespit Gören Taşınmazlara Dair Kesinleşmemiş Kadastro Tespit Tutanağının Sunulduğu - Zilyetlik Durumunun Araştırılacağı )
D15.DE. 2012/5015MALVARLIĞI ZARARI ( Terör Olayları/5233 S. Kanun Kapsamında Tazmini İstemi - Davacı Şirkete Ait Besi Çiftliğinin Gerçek Yerinin Saptanması Sonrasında da Besi Çiftliğinin Bulunduğu Yerin Tamamen Boşaltılan/Boşalmış Yerlerde Olup Olmadığının Araştırılacağı )
D10.DE. 2008/4141MALVARLIĞINA ULAŞAMAMA ( Terör ve Terörle Mücedeleden Doğan Zarar/Davacının Bir Kısım Taleplerinin Zarar Tespit Komisyonunca Kabul Edilerek Sulhname İmzalandığı - Kabul Edilmeyen Malvarlığına Ulaşamamaktan Kaynaklanan Zarar İçin Dava Hakkının Saklı Bulunduğu/Sulhanamenin Engel Olmayacağı )
D15.DE. 2013/7906MALVARLIĞINA ULAŞAMAMA (Terörle Mücadele Kapsamında Oluşan Zararların Tazmini - 19/07/1987 Tarihinden Sonra Meydana Gelen Olayların Terörle Mücadele Kapsamında Giderilecek Zararları Kapsadığı)
D10.DE. 2008/4461MALVARLIĞINA ULAŞAMAMA NEDENİYLE TAZMİNAT ( Davacının Köyü Kendi İsteği İle Terkettiği Kabul Edilse Dahi Köyün Terör Nedeniyle Boş Bulunduğu Dönemde Davacının Varsa Malvarlığına Ulaşamadığı Hususunun Açık Olduğu - O Dönemde Zarara Uğramışsa Tazmin Edileceği )
D9.DE. 2009/8568MALVARLIĞINDA AZALMA MEYDANA GELMESİ ( Bina İnşaat Harcının Terkini İle Ret ve İadesi İstemi - Ödemenin Yapılması İle Şirketlerinin Malvarlığında Azalma Meydana Geldiğinden Hak ve Menfaatlerinin İhlal Edildiği/Davacı Şirketin Dava Açabileceği )
D15.DE. 2013/14215MALVARLIĞIYLA İLGİLİ OLARAK UĞRADIĞI İDDİA OLUNAN ZARARIN TAZMİNİ İSTEMİ ( Terör ve Terörle Mücadeleden Doğan Zararların Karşılanması - Davacıların 2007 Yılından 2012 Yılına Kadar Olan Malvarlığına Ulaşamama Nedeniyle Meydana Geldiğini İddia Ettikleri Zararları Yönüyle Yapılan Başvuru Süresinde Olduğundan Dava Konusu İşlemin İptaline Karar Verilmesi Gerektiği )
D10.DE. 2003/2084MALZEME ALIM İHALESİ ( İşin Niteliği Gereği Yapım İhalesi Açılmak Suretiyle İhale Edilmesi veya Gerekli Koşullara Sahip İse 2886 Sayılı Kanunun 81. Maddesinde Düzenlenen Emanet Usulüyle Yaptırılması Gerekirken Malzeme Alım İhalesi Şeklinde Yapılan İhalenin Mevzuata Uygun Olmadığı )
D1.DE. 2009/238MALZEME DESTEĞİ ( Belediyeler Amatör Spor Kulüplerine Malzeme Desteği Şeklinde Yardımda Bulunabileceği - Ancak Nakdi Yardımda Bulunamayacakları )
D7.DE. 1996/3743MAMUL YA DA YARI MAMUL HALE GETİRİLEN EŞYANIN İHRACI ( Geçici Kabulle Ülkeye Getirilen Eşya-Gümrük Vergisi )
IDDGKE. 2010/2741MANEVI TAZMİNAT ( İsyan Sonucunda Mahkumlara Karşı Yapılan Müdahele Nedeniyle Tam Yargı Davası - Manevi Tazminatın Zenginleşmeye Yol Açmayacak Şekilde Belirlenmesi Gerekmekte İse de Tam Yargı Davalarının Niteliği Gereği Mahkemelerce Takdir Edilecek Tazminat Miktarının İdarenin Kusurunun Ağırlığıyla Orantılı Olması Gerektiği )
D10.DE. 2007/6868MANEVİ ACI ( Manevi Tazminata Hükmedilirken Sadece Olay Anındaki Değil Daha Sonra ve Hayat Boyunca Hissedilecek Manevi Acıların da Dikkate Alınması Gerektiği )
D1.DE. 2007/973MANEVİ MALİ VEYA BAĞLANTILI HAKLARA TECAVÜZ ( Yayımlanan Bir Makalede Tez Çalışmasını Kaynak Göstermeden Kullanmak - 5846 S.K. Md. 71 Uyarınca Yargılanmayı Gerektirdiği )
D13.DE. 2009/3605MANEVİ ŞAHSİYET HAKLARINA TECAVÜZ ( Olayda Hayatını Kaybetmiş Bulunan İnsanların Cansız Bedenlerinin Görüntülerine Yer Verilerek Şahısların Manevi Şahsiyet Haklarına Tecavüz Sonucunu Doğuran Yayın Yapılmak Suretiyle İnsan Onuru ve Temel İnsan Haklarına Saygı İlkesinin İhlâl Edildiği )
D13.DE. 2008/12217MANEVİ ŞAHSİYETLERE ZARAR VERME ( 3. Kişi Konumunda Bulunan Şahısların Rüşvet Aldığına İlişkin İddialara Yer Verilerek Bu Kişilerin Manevi Şahsiyetlerine Zarar Verildiği - Davacı Yayın Kuruluşunun Uyarılmasına Yönelik İşlemde Hukuka Aykırılık Görülmediği )
D11.DE. 2001/3678MANEVİ TAKATSİZLİK FİKRİ KUDRETSİZLİK VE VERİMSİZ ÇALIŞMA ( Gibi Objektif Kriterlere Dayalı Tespitlerin Yapılmış ve Somut Biçimde Ortaya Konulması Gereği - Re'sen Emekliye Sevk İşlemi )
D10.DE. 2002/4177MANEVİ TAZMİNAT ( Ağır Hizmet Kusuruyla Oluşan Deniz Kazası Sonucu Ölen ve Evlat ve Yakınlar - İdareye Başvuru Tarihinden İtibaren Kanuni Faiz Yürütülmesi Gereği )
D5.DE. 2007/7369MANEVİ TAZMİNAT ( AİHM'nce Hükmedilip Hazinece Ödenen - İlgililerin Sorumlu Personele Rücu Edilmek Suretiyle Manevi Mağduriyetlerinin de Giderilmesi İstemi/Her Yurttaşın Rücu Edilmesi İçin İdareye Başvurabileceği Reddi Üzerine de Dava Açma Hakkını Kullanabileceği )
D2.DE. 2007/1297MANEVİ TAZMİNAT ( Atanmaya İlişkin Yargı Kararı Uygulanmayarak Davacının Üç Yıl Süreyle Sicillerinin Tedviren Görevlendirilmiş Amir Tarafından Düzenlenmesi - Ağır Hizmet Kusuru Olduğu/İsteminin Kabulü Gereği )
IDDGKE. 2002/191MANEVİ TAZMİNAT ( Başbakan'ın Talimatıyla Hazırlanan Basında ve Kamuoyunda "Susurluk Raporu" Olarak Adlandırılan Belge - Kişilik Haklarına Ağır Saldırı Niteliği Taşıyan Suçlamalar )
D11.DE. 2013/4459MANEVİ TAZMİNAT ( Cumhuriyet Savcısının Hsyk Kararı İle Meslekten İhraç Edildiği - İhraç Kararına Karşı Dava Açma İmkanı Bulunmadığı/Meslekten İhraç Edilen Hâkim ve Savcıların Avukatlık Yapmaları Mümkün Olmadığından Davacı Emekliliğini İstemek Zorunda Olduğu - Manevi Tazminat Ödenme Şartları Doğduğu )
D10.DE. 2012/5843MANEVİ TAZMİNAT ( Daire Başkanının Uygulamalarının Konu Edildiği Köşe Yazısının Panoda İlan Edilerek Personelin Dikkatine Sunulmasının Basının Haber Verme Özgürlüğünün Kapsamı Dışında Kaldığı - Hizmet Kusuru İlkesi Uyarınca Davacıya Manevi Tazminat Ödeneceği )
IDDGKE. 2003/480MANEVİ TAZMİNAT ( Dairenin Bozma Kararı Olayda Hizmet Kusuru Olup Olmadığına İlişkin Olup Esasa İlişkin Bulunması Nedeniyle Mahkemece Yeniden Verilen Kararda Faize İlişkin Kısmın da Temyizen İncelenebileceği )
D6.DE. 2002/5832MANEVİ TAZMİNAT ( Dava Konusu Olayda Davacının Herhangi Bir Manevi Zararının Olmadığının Kabul Edilmesinin Gerekmesi )
D5.DE. 1988/470MANEVİ TAZMİNAT ( Davacı Hakkında Tesis Edilen ve Mahkemece İptal Edilen Nakil İşlemi Nedeniyle )
D13.DE. 2007/10326MANEVİ TAZMİNAT ( Davacı Şirketin İhalede Hile Yaptığının Öne Sürülerek Tesis Edilmesi Ancak Bu İşlemin Yargı Kararıyla Hukuka Aykırı Bulunarak İptal Edildiği - Davacı Şirketin Ticari İtibarının ve Saygınlığının Zedelendiğinden Kabulü Gereği )
D10.DE. 1997/3568MANEVİ TAZMİNAT ( Davacı Yakınının Polis Karakolunda Dövülüp İşkence Yapılması Sonucu Ölümü Nedeniyle Duyulan Acı ve Elem Nedeniyle )
D10.DE. 1998/28MANEVİ TAZMİNAT ( Davacılar Murisinin İdari Görevini Yaparken Trafik Kazası Sonucu Ölümü Nedeniyle Uğranılan Zararın Davacıların Yakınlığına Göre Belirlenmesi )
IDDGKE. 2007/1172MANEVİ TAZMİNAT ( Davacının Annesinin Silahlı Saldırı Sonucu Ölümden Sonra Failin 20 Yıllık Zamanaşımı Süresi İçinde Yakalanmaması Nedeniyle - İdarenin Ağır Bir Hizmet Kusuru Bulunmadığından İstemin Reddi Gerektiği )
D12.DE. 2011/1186MANEVİ TAZMİNAT ( Davacının Dava Konusu İşlemde İşlemde Hukuka Aykırılık Görülmediği Gerekçesiyle Reddedilmiş Olan Manevi Tazminat İsteminin de Bozma Kararı Üzerine Verilecek Kararda İdare Mahkemesince Ayrıca ve Yeniden Değerlendirileceği )
IDDGKE. 2003/591MANEVİ TAZMİNAT ( Davacının Duyduğu Elem ve Sıkıntılar Yargı Kararının Gereğinin Yerine Getirilmemiş Olması Nedeniyle Halen Devam Ettiğinden Hükmedilmesi Gerektiği )
D5.DE. 2003/4911MANEVİ TAZMİNAT ( Davacının Görev Tahsisli Oturmakta Olduğu Kamu Konutundan Zabıta Marifetiyle Çıkarılması - Dava Açma Süresinin Hesaplanmasında 2577 S.K.'un 12. Maddesi Uygulanması Gereği )
D8.DE. 2010/4870MANEVİ TAZMİNAT ( Davacının Sonuç Olarak Herhangi Bir Disiplin Cezası da Almamış Olduğu Dikkate Alındığında Manevi Bir Zararının Oluştuğundan Söz Edilemeyeceği - İdarenin Tazmin Sorumluluğunu Gerektirecek Bir Zarar Bulunmadığından Tazminat İsteminin Reddi Gerektiği )
D12.DE. 2008/5983MANEVİ TAZMİNAT ( Davalarının Görüm ve Çözümü Manevi Zararı Doğuran İdari Uyuşmazlığa Bakan Mahkemeye Ait Olduğu )
D10.DE. 2005/7545MANEVİ TAZMİNAT ( Davalı İdarece Gerekli Yazışmaların Zamanında ve En Kısa Sürede Neticelenecek Şekilde Yapılmayarak 8 Ay Gibi Bir Süre Sonunda Davacının İsteminin Yerine Getirilmesinde Görevli Personelin ve Dolayısıyla da İdarenin Hizmet Kusurunun Bulunduğundan Kabulü Gereği )
D2.DE. 2004/1813MANEVİ TAZMİNAT ( Davalı İdarece Verilen Savunma Dilekçesinde Kullanılan İfadelerle Davacıya Hakaret Edildiği İddiası - Talebin İdari Yargı Yerinde Çözümlenmesi Gereği )
D6.DE. 2006/4304MANEVİ TAZMİNAT ( Davalı İlçe Belediyesinin Hizmet Kusurunun Bulunmaması Karşısında Anılan Belediyenin Manevi Tazminat Ödemesine Hükmedilmesinde Hukuka Uyarlık Bulunmadığı )
D11.DE. 2001/4552MANEVİ TAZMİNAT ( Deprem Sonrasında Kurtarma Faaliyetlerinin ve Koordinasyon Çalışmalarının Yetersizliği - Olayda İdarenin Hareketsizliğinin Söz Konusu Olması/Olumsuz Eylem )
D12.DE. 2009/3652MANEVİ TAZMİNAT ( Disiplin Soruşturması Sonucunda Meslekten Çıkarma Cezası Verilip Ceza Verme Yetkisi Zamanaşımına Uğradığından Dosyanın İşlemden Kaldırılmasına Karar Verilmesi - Manevi Tazminat Davasının Şartlarının Oluşmadığı )
D15.DE. 2013/3732MANEVİ TAZMİNAT ( Eğitim ve Araştırma Hastanesi Sağlık Kurulu Tarafından Düzenlenen Raporun İptali İle Bu İşlem Sebebiyle Uğranıldığı İleri Sürülen Manevi Zararının Tazmini İstemi - İdari Yargı Yerinde İdarenin Hukuki Sorumluluk Alanının ve Sebeplerinin İncelenerek Çözümlenmesi Gerektiği )
D10.DE. 2007/4863MANEVİ TAZMİNAT ( Eksik ve Kusurlu İşletilen Kolluk Hizmeti Nedeniyle Duyulan Üzüntü ve Sıkıntının Kısmen de Olsa Giderilmesi Amacıyla Davacı Lehine Manevi Tazminata Hükmedilmesi Gerektiği )
D10.DE. 2007/6175MANEVİ TAZMİNAT ( Elektrik Teknisyeni Olarak Görev Yapan Davacının Elektrik Arızasını Gidermek İçin Çıktığı Elektrik Direğinden Düşmesi Sonucu Felçli Kalması Nedeniyle Uğranılan Zarar Karşılığı Eşe Manevi Tazminat Verileceği )
D10.DE. 2007/5872MANEVİ TAZMİNAT ( Evlenmeye Yönelik Rapor İçin Sağlık Ocağına Başvuru/Görevli Doktor Tarafından Sonucun Pozitif Çıktığından Bahisle Rapor Verilmeyip Davacının Bir Üst Kuruma Sevki - İdarenin Hizmet Kusuru Bulunmadığı/Davanın Reddi )
D6.DE. 1993/722MANEVİ TAZMİNAT ( Faiz Yürütülememesi )
D10.DE. 2010/1399MANEVİ TAZMİNAT ( Gerçek Kişiler Yanında Tüzel Kişilerinde Kişilik Haklarına Yönelik Bir Saldırı Nedeniyle Manevi Zarara Uğrayabilecekleri ve Bu Tür Zararlarında Tazmini Gerektiği - Terör Olayları Nedeniyle İşyeri Zarar Gören Davacı Şirkete Olay ve İdareye Başvuru Tarihinin 5233 S. Yasa'nın Yürürlüğe Girmesinden Önceki Bir Tarih Olduğu da Dikkate Alınarak Sosyal Risk İlkesi Uyarınca Tazminat Ödenmesi Gerektiği )
D12.DE. 2004/1604MANEVİ TAZMİNAT ( Görevden Çekilmiş Sayılma İşleminden Dolayı Davacı Lehine Hükmedilmesinde Hukuki İsabet Bulunmadığı )
D5.DE. 2001/5027MANEVİ TAZMİNAT ( Görevden Uzaklaştırılma - Davacı Beraat Kararı Üzerine Göreve Başlatıldığından Bu İşlem Nedeniyle Manevi Zarara Uğramadığı Gerekçesiyle Reddi Gereği )
D10.DE. 1997/3244MANEVİ TAZMİNAT ( Görevi Başında Bulunduğu Sırada Aniden Çerçevesinden Çıkarak Pencere Camı Başına Düşen Davacıya Hizmet Kusuru Bulunan İdarece Tazminat Ödenmesinin Gerekmesi )
D10.DE. 1998/5957MANEVİ TAZMİNAT ( Gümrük Komisyoncusu Olan Davacının Komisyoncu Karnesinin Daimi Olarak Geri Alınmasına İlişkin İşlemin Yargı Kararıyla İptali Nedeniyle Uğradığı Zararın Tazmini )
D10.DE. 2001/4795MANEVİ TAZMİNAT ( Güvenlik Kuvvetlerince Döşenen Mayına Basma Sonucu Sakat Kalan Çocuk - Kusursuz Sorumluluk İlkesi Gereğince Hükmedilmesi Gereği )
D10.DE. 1993/1742MANEVİ TAZMİNAT ( Hac Ekibinde Görevli Hastabakıcı/Görevi Dışında İbadet İçin Gittiği Yerde İzdiham Sonucu Ölümü - Hac Seyahatini Düzenleyen İdarenin Tazmin Sorumluluğu Olmadığı )
D10.DE. 2009/144MANEVİ TAZMİNAT ( Haksız Yere Suç Duyurusunda Bulunulması - Davacının Yargılanmasına Sebep Olunmasında Hizmet Kusuru Bulunan İdarenin Davacının Duyduğu Üzüntü ve Elem Nedeniyle Uğradığı Manevi Zararı Gidermekle Yükümlü Bulunduğu )
D10.DE. 2007/6322MANEVİ TAZMİNAT ( Hastanın İkazına Rağmen Yeni Bir Muayene Yapılmadan Diş Çekimi Yapmasının Hasta Haklarına Aykırı Olduğu - Hizmet Kusurunun Ağırlığı Dikkate Alınarak Bir Miktar Manevi Tazminata Hükmedilmesi Gerektiği )
D6.DE. 2004/4923MANEVİ TAZMİNAT ( Heyelan Sonucu Binanın Boşaltıldığı - Başka Türlü Giderim Yolu Olmadığından Parasal Olarak Belirleneceği )
IDDGKE. 2004/753MANEVİ TAZMİNAT ( Hükmedilmesi İdarenin Ağır Hizmet Kusuru İşlemesi Koşuluna Bağlı Olmadığı - Sınavı Kazanmasına Rağmen Hukuka Aykırı Olarak Atamanın Yapılmaması )
D10.DE. 2003/2567MANEVİ TAZMİNAT ( Hükümlünün Cezaevine Güvenlik Kuvvetlerince Düzenlenen Operasyon Sırasında Yaralandığından Bahisle - İdarenin Durumu Sulh Mahkemesine İhbar Yükümlülüğünü Yerine Getirmeyerek Vasi Atanmasını Sağlamadan Ehliyet Yönünden Ret Kararı Vermesinin Hak Arama Özgürlüğünü Ortadan Kaldıracağı )
D10.DE. 2007/3301MANEVİ TAZMİNAT ( İdarece Tıbbi Kayıt ve Belgelerin İbraz Edilememesi Nedeniyle Meydana Gelen Manevi Zararın İdarece Tazmini Gerektiği )
D10.DE. 1990/3968MANEVİ TAZMİNAT ( İdarenin Eylemi Nedeniyle )
D10.DE. 1996/7336MANEVİ TAZMİNAT ( İdarenin Güvenliği Sağlamada Yetersizliği )
D10.DE. 1990/2925MANEVİ TAZMİNAT ( İdarenin Hizmet Kusurunun Bulunmaması Nedeniyle Tazminata Hükmedilememesi )
D8.DE. 2008/10606MANEVİ TAZMİNAT ( İdarenin Hukuka Aykırı Eylem ve İşlemleri Nedeniyle Üzüntü ve Sıkıntı Yaşayan Davacının Manevi Zararının Tazmini Gerektiği - Atandığı Tarihten İtibaren Mobbing Bıktırma ve Yıldırmaya Yönelik Eylem ve İşlemlerin Manevi Yapısını Olumsuz Olarak Etkileyecek Ağırlıkta Bulunduğu )
D10.DE. 1996/10292MANEVİ TAZMİNAT ( İdarenin Kusursuz Sorumluluğu ve Manevi Tazminatın Niteliği Dikkate Alınarak Tazminata Hükmedilmesinin Gerekmesi )
D5.DE. 1995/3611MANEVİ TAZMİNAT ( İdarenin Yargı Kararlarını Yerine Getirmemesi Nedeniyle )g
D5.DE. 1996/725MANEVİ TAZMİNAT ( İdarenin Yürütmeyi Durdurma Kararını Uygulamaması Nedeniyle )
D8.DE. 2008/6707MANEVİ TAZMİNAT ( İdareye Ait İnternet Sitesinin Forum Sayfasına Davacının Aleyhine Yazılı Olan ve Kaldırılması Başvurususına Rağmen Kaldırılmayan Hakaret ve Küfürler - Hükmedilmesi Gerektiği )
D5.DE. 2007/1088MANEVİ TAZMİNAT ( İdari İşlemin İptali Davasının Reddedilmesi - İdarenin Tutum ve Davranışı Nedeniyle O İşleme Dayalı Açılabilecek Manevi Tazminat Davasının da Reddi Gerektiği Sonucunu Doğurmayacağı )
D13.DE. 2005/1819MANEVİ TAZMİNAT ( İhaleye Katılmaktan Yasaklanma/Fiilin "Yasak Fiil ve Davranış" Niteliğinde Olmadığı - Makul Bir Tazminata Hükmedilmesi Gereği/Kararın Davacı Şirketin Ticari İtibarını Zedeleyeceği ve Güvenilirliğini Azaltacağı )
D10.DE. 2004/7285MANEVİ TAZMİNAT ( İlgililerin Uğradıkları Manevi Zararın Gerçek Anlamda Karşılanabilmesi İçin Hükmedilen Tutara Yasal Faiz Uygulanması Gerektiği )
D6.DE. 1999/1643MANEVİ TAZMİNAT ( İnşaat Ruhsatının İptaline İlişkin İdare Mahkemesi Kararının Yerine Getirilmemesi - Komşu Parseldeki Bağımsız Bölüm Malikinin Talebi )
D5.DE. 1998/2407MANEVİ TAZMİNAT ( İstenebilmesinin Şartları-Naklen Atama İşleminin İptali-Emekliye Sevk )
D10.DE. 2007/8900MANEVİ TAZMİNAT ( İstihbari Bilgi Notunun Basına Sızdırılması Şeklindeki İdari Eylemin Yalnızca Bir Kez Gerçekleştirilebilecek Bir Eylem Olmadığı ve Bu Eylem Nedeniyle Basında Yer Alan Her Bir Yayın Yeni Bir Manevi Zarara Yol Açtığından Dava Açılabileceği )
D12.DE. 2011/5197MANEVİ TAZMİNAT ( İşlem Sebebiyle Uğranılan Manevi Zarara Karşılık/Davacıya İsnat Edilen Fiilin Sübuta Ermediği Gibi Bir Disiplin Suçu da Oluşturmadığı/Davaya Konu İşlemde Hukuka Uyarlık Bulunmadığı - Tazminat İsteminin İdare Mahkemesince İşbu Bozma Kararı Uyarınca Verilecek Yeni Kararda Değerlendirilerek Karara Bağlanacağı )
D6.DE. 2012/3972MANEVİ TAZMİNAT ( Kamulaştırma Talebinin Reddi İşleminin İptali Yolunda Verilen Yargı Kararının Uygulanmamak Suretiyle - Çekilen Acı ve Sıkıntının Kısmen de Olsa Karşılanması Amacıyla Manevi Tazminat Talebinin Kabulü Gerektiği )
D10.DE. 1996/7918MANEVİ TAZMİNAT ( Karakolun Yeterli Korunmaması Nedeniyle Murisin Ölümü )
D5.DE. 2012/1162MANEVİ TAZMİNAT ( Maktu Vekalet Ücretinin Yanında Manevi Tazminat Nedeniyle Nispi Vekalet Ücretine de Hükmedilirken Bozma Kararı Üzerine Hükmedilecek Tazminat Miktarının da Dikkate Alınacağı )
D10.DE. 1990/3954MANEVİ TAZMİNAT ( Manevi Tatmin Aracı Olması )
D5.DE. 1996/1753MANEVİ TAZMİNAT ( Müdür Yardımcısı Olan Davacı Hakkında Açılan Davalar Sonucu Önce Yürütmenin Durdurulmasına Daha Sonra da İptaline Karar Verilen Naklen Atama İşlemleri Nedeniyle )
D10.DE. 2007/6868MANEVİ TAZMİNAT ( Müterafik Kusurun Bulunduğu Durumlarda Takdir Edilirken İdarenin Kusur Oranının Davacının Talep Ettiği Tazminat Miktarına Değil Mahkemelerince Takdir Edilen Tazminat Miktarına Uygulanması Suretiyle Belirleneceği )
IDDGKE. 2003/57MANEVİ TAZMİNAT ( Önceden Davalı İdarece Belirlenmesi Ve De Ödenmesinin Mümkün Olmaması Nedeniyle Ödemede Gecikmeden Bahsedilmeyeceğinden Mahkemece Dava Tarihinden İtibaren Faiz Yürütülmesi Gereği - Terörist Faaliyet Sonucu Sakatlanma )
D12.DE. 2011/4316MANEVİ TAZMİNAT ( ÖSYM Başkanlığınca Yapılan KPSS Sınavına Sahte Nüfus Cüzdanı İle Girdiğinden Bahisle Sınav Salonundan Çıkarılması Sonucunda Uğranılan Zarara Karşılık Maddi ve Manevi Tazminat İstemi - 5.000 TL Tutarında Manevi Tazminat Ödenmesi Gerektiği )
D10.DE. 2002/6052MANEVİ TAZMİNAT ( Parti Tüzel Kişiliğine Ait Telefon Konuşmalarının Mahkeme Kararı Olmaksızın Dinlenmesi - İdarenin Ağır Hizmet Kusuru Bulunduğu/Tazminat ve Yasal faiz Verilmesinin Hukuka Uygunluğu )
D10.DE. 2007/8532MANEVİ TAZMİNAT ( Patrimuanda Meydana Gelen Bir Eksilmeyi Karşılamaya Yönelik Bir Tazmin Aracı Değil Tatmin Aracı Olduğu )
D10.DE. 2004/11213MANEVİ TAZMİNAT ( Polis Memurunun Görevden Dönerken Araç Kullanan Diğer Bir Polis Memurunun Kusuru Nedeniyle Aracın Devrilmesi Sonucu Sakat Kalması - İdareye Başvuru Tarihinden İtibaren İşletilecek Yasal Faiziyle Birlikte Ödenmesi Gerektiği )
D10.DE. 1991/3674MANEVİ TAZMİNAT ( Re'sen Emekliliğe Sevketme İşlemi Nedeniyle )
D6.DE. 1992/4565MANEVİ TAZMİNAT ( Ruhsatsız Olarak İnşa Edilen Yapının Yıktırılması Yolunda Alınan Belediye Encümen Kararına Uyulmamış Olması )
D10.DE. 2008/1506MANEVİ TAZMİNAT ( Sayısal Oyunlar Bayilik Ruhsatı Hukuka Aykırı Olarak İptal Edilen Davacı - İşini Yapamaması ve Müşterilerine Karşı Mahcubiyet Yaşaması Nedeniyle Üzüntü Duyacağından Tazminata Hükmedilmesi Gerektiği )
D10.DE. 1998/4977MANEVİ TAZMİNAT ( SSK. Hastanesinde Tedavi Görürken Doktor Kıyafeti Giymiş Kişi Tarafından Tecavüz Girişiminde Bulunulan Davacı - Hizmet Kusuru Bulunan İdarece Tazmin Edilmesi Gereği )
IDDGKE. 2002/716MANEVİ TAZMİNAT ( Tedavide Kullanılan İlacın Yan Etkilerinin Bildirilmemesi ve Hizmetten Yararlanmama Hakkının Tanınmaması/İlaç Dozunu Ayarlamada Gerekli Özenin Gösterilmemesi - İşitme Kaybı/Ağır Hizmet Kusuru )
IDDGKE. 2013/4602MANEVİ TAZMİNAT ( Terör Olayları Sonucu Ölüm Nedeniyle - Tazminat İstemine Konu Olan Terör Olayının Meydana Geliş Şekli ve Davacıların Sosyo-Ekonomik Durumu Dikkate Alındığında Mahkemece Manevi Tazminatın Davalı İdareye Başvuru Tarihinden İtibaren İşletilecek Yasal Faiziyle Birlikte Davacılara Ödenmesi Gerektiği )
D10.DE. 2004/13990MANEVİ TAZMİNAT ( Verilen Yargı Kararının Uygulanmamasında Ağır Hizmet Kusuru Bulunan Davalı İdarenin Davacının Duyduğu Acı ve Üzüntünün Kısmen de Olsa Giderilmesi Amacıyla Manevi Tazminat Ödemesi Gerektiği )
D5.DE. 2004/1224MANEVİ TAZMİNAT ( Yargı Kararı Gereği Göreve Başlatılmak Zorunda Kalınan Davacı - Davalı İdareye Başvurduğu Tarihden İtibaren İşleyecek Yasal Faize Hükmetmek Gereği )
D4.DE. 2003/557MANEVİ TAZMİNAT ( Yargı Kararının Uygulanıp Davacının Göreve Başlatıldığı Gün Geçici Görevlendirilmesi - Yargı Kararının Etkisizleştirilmesi/Kişilik Haklarının İhlali )
IDDGKE. 2006/1045MANEVİ TAZMİNAT ( Yargı Kararıyla Görevine Dönen Davacının Duyduğu Üzüntü ve Sıkıntıyı Kısmen de Gidermek Amacıyla Manevi Tazminatın İdareden Alınarak Davacıya Verilmesi Gerektiği )
D5.DE. 2000/3316MANEVİ TAZMİNAT ( Yargı Kararlarını Uygulamama Kastı İle Hareket Ettiği Açık Olan İdarenin Davacının Uğradığı Manevi Zararı Tazminle Yükümlü Olduğu )
D10.DE. 2010/749MANEVİ TAZMİNAT ( Yasadışı Terör Örgütü Mensuplarınca Konulan Bombanın Patlaması Sonucu Çocuğun Ölümü Nedeniyle - Olayın Meydana Gelmesinde İdarenin Kusuru Saptandığı Takdirde Uyuşmazlığın 2577 S. Yasanın 13. Md. Uyarınca Çözümlenmesi Gerektiği )
D10.DE. 1995/4650MANEVİ TAZMİNAT ( Yasal Koşulları Oluşmadan Resen Emekliye Sevk Edilme İşlemi )
D9.DE. 2007/6035MANEVİ TAZMİNAT ( Yürütmenin Durdurulması Kararı Üzerine Davacının Taşınmazı Üzerindeki Karara Konu İhtiyati Haciz İşleminin Anılan Karara İstinaden Kaldırılması Yolundaki Başvurunun Reddi Halinde Hükmedilemeyeceği )
D10.DE. 2001/323MANEVİ TAZMİNAT ( Zenginleşmeye Yol Açmayacak Biçimde Belirlenmesi - Hastahanenin Ölüm Olayında Kusuru ve Zararın Niteliği )
D6.DE. 2001/1396MANEVİ TAZMİNAT (İdarenin Yargı Kararını Yerine Getirmemesi Nedeniyle Hükmedilen - Tazminat Davasının Açıldığı Günden İtibaren Yasal Faiz Uygulanması Gereği)
D12.DE. 2009/3222MANEVİ TAZMİNAT (Sözleşmenin Feshedilmesine Sebep Olan Bilgi Notunda Yer Alan Suçlamalar - İlgililerin Kişilik Haklarına Kasıtlı ve Ağır Bir Saldırı Nedeniyle Uğradıkları Elem ve Üzüntünün Kısmen Giderilmesine Yönelik Bir Tatmin Aracı Olduğundan Kasıtlı ve Ağır Saldırı Hususunun Her Yönüyle Araştırılarak Karar Verileceği)
D10.DE. 2011/7099MANEVİ TAZMİNAT (TCDD İşletmesine Ait Trende Gasp Sonucu Ölüm Nedenine Dayalı - Zararın Tazmini İstemine İlişkin Uyuşmazlığın Taşıma Sözleşmesinden Kaynaklanması Nedeniyle Adli Yargı Yerince Çözümlenmesi Gerektiği)
D3.DE. 2007/3689MANEVİ TAZMİNAT ALACAĞI ( Haciz Uygulamasının Hukuka Uygun Görülmediği - Ltd. Şirketin Vergi Borçlarının Tahsili Amacıyla )
D8.DE. 2010/5626MANEVİ TAZMİNAT DAVASI ( Avukatın Suçüstü Hali Dışında Üzerinin Aranamayacağı/ Müvekkili Önünde Kolluk Tarafından Üzerinin Aranmasının Meslek Onurunu Zedelediği - İdarenin Hizmet Kusuru İşlediği/Haksız Zenginleşmeye Yol Açmadan Zararın Karşılanması Gerektiği )
D5.DE. 2010/1383MANEVİ TAZMİNAT DAVASI ( Davacının B Düzeyinde Düzenlenen Sicili Mahkemece İptal Edilmekle Meydana Gelen Manevi Hasar Telafi Edilmiş Olduğu - Olayda Manevi Tazminatı Gerektirecek Koşullar Bulunmadığı Gerekçesiyle Davanın Reddi Yolunda Verilen Kararın Usul ve Yasaya Uygun Olduğu )
D15.DE. 2014/2951MANEVİ TAZMİNAT DAVASI ( Davacının Eylemi ve Eylemin İdareye Atfedilebilir Olduğunu Öğrendiği Tarihten İtibaren Bir Yıl İçinde Görevsiz Yargı Yerinde Açmış Olduğu Davanın Görev Yönünden Reddi Üzerine Açtığı Davada Süre Aşımı Bulunmadığı - İdare Mahkemesince Davanın Esası Hakkında Bir Karar Verilmesi Gerektiği )
D12.DE. 2009/4964MANEVİ TAZMİNAT DAVASI ( Davacının Yasal Hakkı Olan İzin Taleplerinin Görev Yaptığı Birimce Uygun Görülmesine Rağmen Onay Makamınca Somut Herhangi Bir Gerekçe Gösterilmeksizin Kullandırılmaması Üzerine Duyduğu Üzüntü ve Istırap Nedeniyle Uğradığı Manevi Zarar Karşılığı Bir Miktar Tazminatın Ödenmesine Hükmedilmesi Gerektiği )
D10.DE. 1996/4313MANEVİ TAZMİNAT DAVASI ( İdarenin Hizmet Kusurunun Bulunması Nedeniyle )
D12.DE. 2009/7426MANEVİ TAZMİNAT İSTEMİ ( Kendi İsteği ile Emekliye Ayrılan Davacının Yeniden Atanmak İçin Yaptığı Başvuru Açıktan Atanma İstemi Niteliğinde Olduğundan İdarece Reddinde Hukuka Aykırılık Olmadığı )
D5.DE. 2005/6728MANEVİ TAZMİNAT İSTEMİ ( Koşulların Somut Olayda Gerçekleşmediği - Maddi Tazminat İsteminin Kabulü İle Oluşan Parasal Kayıpların İptal Davasının Açıldığı Tarihten İtibaren Hesaplanacak Yasal Faiziyle Birlikte Davacıya Ödenmesi Gerektiği )
D3.DE. 2007/4267MANEVİ TAZMİNAT İSTEMİ ( Olayın ve Durumun Niteliği Zarar Görenin Kişiliği Gibi Unsurların Değerlendirilmesi Sonucu Mahkemece Takdir Edileceği - Manevi Tazminatın Maddi Tazminat Gibi Hesaplanmak Suretiyle Ortaya Konulmasının Mümkün Olmadığı )
IDDGKE. 2007/557MANEVİ TAZMİNAT İSTEMİ ( Yargı Kararının Uygulanmaması Nedeniyle - 30 Günlük Sürenin Bitimiyle Beraber İdarenin Yargı Kararlarının Gereklerine Göre İşlem Tesis Etmeme Yönündeki İradesi Ortaya Çıktığından Esasa Girilerek Karar Verileceği )
D15.DE. 2011/9638MANEVİ TAZMİNAT İSTEMİ YÖNÜNDEN DEĞERLENDİRME YAPILACAĞI (Terör ve Terörle Mücadeleden Doğan Zararların Karşılanması - Sulh Sözleşmesi Nedeniyle Davacıların Maddi Tazminat İstemleri Yönünden Karar Verilmesine Lüzum Bulunmadığı/Ancak Manevi Tazminat İstemine Yönelik Kısmın Değerlendirileceği/Tazminat)
IDDGKE. 2015/547MANEVİ TAZMİNAT KONUSUNDA MÜTESELSİL SORUMLULUK SÖZ KONUSU OLMADIĞI (Trafik Kazasında Murisin Ölmesi/Manevi Tazminat İstemi - İdare Mahkemesince Adli Yargıda Manevi Tazminata Hükmedilmiş Olmasına Bakılmaksızın İdarenin Kusurundan Dolayı Duyulan Elem ve Istırabın Karşılığı Olarak Manevi Tazminata Hükmedileceği)
D10.DE. 2003/630MANEVİ TAZMİNAT MİKTARI ( Olayın Oluş Şekli ve Zararın Niteliğine Göre Duyulan Elem ve Izdırabı Kısmen de Olsa Giderecek ve İdarenin Kusurunun Ağırlığını Ortaya Koyacak Şekilde Belirlenmesi Gerektiği )
D15.DE. 2013/3907MANEVİ TAZMİNAT MİKTARININ BELİRLENMESİ ( Tam Yargı Davası - Manevi Tazminat Patrimuanda Meydana Gelen Bir Eksilmeyi Karşılamaya Yönelik Bir Tazmin Aracı Değil Tatmin Aracı Olduğu/Olay Nedeniyle Duyulan Elem ve Izdırabı Kısmen de Olsa Hafifletmeyi Amaçladığı )
D5.DE. 1997/1268MANEVİ TAZMİNAT TALEBİ ( Davacının Yargı Kararında Yer Alan ve Durumuna Uygun Bir Göreve Makul Sürede Atanması - Izdırap ve Elem Duymasına Yol Açan Bir Hususun Bulunmadığı )
D11.DE. 2003/2027MANEVİ TAZMİNAT TALEBİ ( Deprem Nedeniyle Yakınlarını Kaybeden Davacı - Zarar İle Kamu Hizmeti Arasında Nedensellik Bağı Kurulamadığından İdarenin Tazmin Yükümlülüğünden Söz Edilemeyeceği )
D10.DE. 1996/4007MANEVİ TAZMİNAT TALEBİ ( Kamu Kurumunda Aşçı Olarak Çalışan Murisin Kendi Kusuruyla Elini Kıyma Makinesine Kaptırarak Sakat Kalması )
D10.DE. 2001/40MANEVİ TAZMİNAT TALEBİ ( Karakolda Psikolojik Sorunları Bulunan Bir Meslektaşının Ateş Etmesi Sonucu Yaralanan Polis Memurunun - İdarenin Hizmet Kusurundan Dolayı Sorumluluğu )
D6.DE. 2005/3310MANEVİ TAZMİNAT TALEBİ ( Konya Zümrüt Apartmanının Çökmesi/Hatalı Projeye Ruhsat Veren İdarenin Hizmet Kusuru Bulunduğu - Çökmenin Çok Ağır Travmatik Sonuçları Olduğu/Talebin Kabul Edileceği )
D5.DE. 1999/2053MANEVİ TAZMİNAT TALEBİ ( Memuriyet İntibakına İlişkin Yargı Kararını 6 Ayı Aşkın Süre Sonra Uygulayan İdare - Tazmin Sorumluluğu Bulunduğu )
D5.DE. 2000/4550MANEVİ TAZMİNAT TALEBİ ( Tutuklanması ve Hakkında Ceza Davası Açılması Nedeniyle Görevden Uzaklaştırma Nedeniyle )
D5.DE. 1999/2771MANEVİ TAZMİNAT VE MAAŞ FARKI TUTARI ( Hukuka Aykırılığı Yargı Kararı İle Belirlenen Sözlü Sınavdan Sonra Yeniden Sınava Tabi Tutularak Müfettişliğe Atanan Davacı - Geç Atama Nedeniyle Yoksun Kaldığı )
IDDGKE. 2013/1614MANEVİ TAZMİNAT VERİLMESİNE LÜZUM BULUNMADIĞI (Davacıların Cezaevinde İntihar Eden Çocukları İçin Avrupa İnsan Hakları Mahkemesine Başvuruda Bulunduğu ve Kendi Lehlerine Tazminat Kazanmış Olduğu - Ancak Mahkemece Destekten Yoksun Kalma Tazminatı Şartlarının Değerlendirilmesi Gereği/Maddi Tazminat Şartları)
D10.DE. 2001/323MANEVİ TAZMİNATA FAİZ UYGULAMASI ( Hastahanenin Ölüm Olayında Kusuru ve Zararın Niteliği - Ödeneceği Tarihe Kadar Yasal Faiz Uygulanması Gereği )
D6.DE. 2004/359MANEVİ TAZMİNATA FAİZ UYGULANABİLECEĞİ ( Depremde Göçük Altında Kalarak Ölen Asker Kişinin Hak Sahiplerince Açılan Tazminat Davasında )
IDDGKE. 2004/2413MANEVİ TAZMİNATA FAİZ UYGULANMASI ( İdari İşlem Veya Eylemlerden Dolayı Uğranılan Zararlarda Dava Tarihinden İtibaren Faizin Esas Alınması Gereği )
D10.DE. 2011/11311MANEVİ TAZMİNATIN BELİRLENMESİ ( Davacının Ameliyat Sonrası Hizmet Kusuru Nedeniyle Yürüyemez Olduğu - Maddi Tazminat Talebinin Kabulü Gereği/Oluşan Vahim Sonuç Gözetilerek Manevi Tazminatın Kabul Edileceği Fazlasının Reddi Gerektiği )
D15.DE. 2013/6205MANEVİ TAZMİNATIN BELİRLENMESİ ( Prematüre Doğan Çocuğun Hastanede Enfeksiyon Kapması Nedeniyle Ölümü - Davacıların Ölüm Olayı Nedeniyle Duydukları Acı ve Izdırabı Kısmen de Olsa Karşılayabilmek Amacıyla Takdir Edileceği )
D10.DE. 2012/3275MANEVİ TAZMİNATIN HESABI (Müterafik Kusurun Bulunduğu Hallerde Hükmedilecek Manevi Tazminat Miktarının Meydana Gelen Olayda Uğranılan Manevi Zararın Mahkemece Takdir Edilen Parasal Karşılığına Kusur Oranının Uygulanması Suretiyle Belirlenmesi Gerektiği)
D10.DE. 2006/6098MANEVİ TAZMİNATIN HİZMET KUSURU İLE ORANTILI OLMAMASI ( Ameliyat Sonrasında Davacının Vücunda Pens Unutulduğu/Davacının İkinci Kez Ameliyat Olduğu - Tazminatın Kusurun Ağırlığını Ortaya Koyacak Derecede Olması Gereği )
D15.DE. 2015/4914MANEVİ TAZMİNATIN TAKDİRİ (Niteliği Gereği Zenginleşmeye Yol Açmayacak Şekilde Belirlenmesi Gerektiğinden İdare Mahkemesince Kabul Edilen Manevi Tazminat Miktarının Fazla Olduğu - Zenginleşmeye Yol Açmayacak Fakat Olay Karşısında Duyulan Acıyla da Orantılı Şekilde Yeniden Bir Manevi Tazminat Takdiri Yapılması Gerektiği)
D10.DE. 1994/3258MANEVİ TAZMİNATTA FAİZ ( Niteliği Gereği Faiz Uygulanamaması )
D10.DE. 2003/2087MANEVİ ZARAR ( Davacının Annesinin Silahlı Saldırı Sonucunda Öldürülmesinden Sonra Faillerinin 20 Yıllık Ceza Zamanaşımı Süresinde Yakalanamaması Nedeniyle - İdarenin Ağır Hizmet Kusuru Bulunmadığı Gerekçesiyle Tazmin Edilemeyeceği )
D10.DE. 2007/8900MANEVİ ZARAR ( İstihbari Bilgi Notunun Basına Sızdırılması Şeklindeki İdari Eylemin Yalnızca Bir Kez Gerçekleştirilebilecek Bir Eylem Olmadığı ve Bu Eylem Nedeniyle Basında Yer Alan Her Bir Yayın Yeni Bir Manevi Zarara Yol Açtığından Manevi Tazminat Davası Açılabileceği )
D10.DE. 2008/626MANEVİ ZARARI GEREKTİRECEK HİZMET KUSURU BULUNMAMASI (Dava Açılmadan Önce İdarenin Davacı Hakkındaki Olumsuz Kanaat Yaratan Durumu Telafi Etmeye Çalıştığı - İdare Hakkında Manevi Tazminata Hükmedilemeyeceği/Davanın Reddi Gerektiği )
D15.DE. 2013/4312MANEVİ ZARARIN TAHSİLİ İSTEMİ ( İdarenin Hizmet Kusuru - Davacıların Murisinin Ölümünde Doğrudan Etkisi Olup Olmadığı Tespit Edilemeyen Eksikliklerin Davacı Murislerinde Oluşturduğu Elem ve Üzüntünün Bir Manevi Zarara Yol Açtığının Kabulü Gerektiği )
D13.DE. 2010/2134MANİPÜLASYON FİİLERİ ( Sermaye Piyasa Kurulunun Yeni Kararlarının Eldeki Davada Dikkate Alınacağı - Bu Yeni Kararlarda Dava Konusu Şirketin Dikkat Çekici Borsa İşlemlerinin Manipülasyon Fiileri Kapsamından Çıkarıldığı/Tüm Gerçek ve Tüzel Kişilerin İşlem Yapma Yasaklarının Yeniden Düzenlendiği/Yeni İlkeler )
D13.DE. 2011/34MANİPÜLASYON SUÇU ( Sermaye Piyasası Kanunu Uyarınca Hakkında İşlem Yapma Yasağı Getirilmesine İlişkin İşlemin İptali İstemi - İdarece İşlemin Kaldırılması Nedeniyle Karar Verilmesine Yer Olmadığına Karar Verilirken Yargılama Giderlerinin Taraflar Üzerinde Bırakılamayacağı )
D13.DE. 2005/7503MANİPÜLASYON SUÇU ( Yapay Fiyat ve Yapay Piyasa Oluşturularak Manipülatif İşlemler Gerçekleştirenler - Geçici İşlem Yapma Yasağı Getirilmesine ve Bu Tarih İtibariyle Sahip Oldukları Hisse Senetlerinin Kurul Kaydından Çıkarılmasına İlişkin İşlem İle Dayanağı Olan Sermaye Piyasası Kurulu İlke Kararlarında Hukuka Aykırılık Bulunmadığı )
D13.DE. 2005/6618MANİPÜLATİF İŞLEMLER ( Gerçekleştiren Davacının İMKB ve Teşkilatlanmış Diğer Piyasalarda İşlem Yapma Yasağı Getirilmesinde ve Hisse Senetlerinin SPK Kaydından Çıkarılmasında Hukuka Aykırılık Bulunmadığı )
D7.DE. 1998/804MANUAL VE SOFTWARE İSİMLİ EŞYALAR ( Disketlerde Kayıtlı Bilgisayar Programlarının Kullanılabilmesi İçin Gerekli Bilgileri İçerdiğinin Anlaşılması )
D10.DE. 1996/8828MARKA ÜZERİNDE HACİZ UYGULANMASI ( Sınai Mülkiyet Hukukuna Göre Haczedilebilecek Marka Üzerinde Haciz Uygulanması Halinde Markanın Devredilememesi )
IDDGKE. 2001/892MARKA VEKİLLİĞİ ( Türk Patent Enstitüsü Vekil Sicilinde Kayıtlı Olan - İşlem Yapabileceğini Öngören Patent ve Marka Vekilleri Sınav Yönetmeliğinde Hukuka Aykırılık Bulunmadığı )
D10.DE. 1994/1594MARKALARIN TESCİLİ ( Tescil Edilmek İstenen Markanın Tescilli Markaya Benzemesi ve Yabancı Ülkede Üretildiği Zannını Uyandırması )
D10.DE. 1994/1594MARKANIN EŞYANIN YABANCI ÜLKEDE ÜRETİLDİĞİ ZANNINI UYANDIRMASI ( Tescil Engeli )
D8.DE. 2007/7891MARKET İŞYERİ ( "Umuma Açık İşyeri" Niteliğinde Olmayan - "İçkili Yer Bölgesi" İçinde Olmaması Nedeniyle "Kapalı İçki Satışı" İzni Verilmemesine İlişkin İşlemde Hukuka Uyarlık Bulunmadığı )
D11.DE. 1998/3708MARMARA VE BOĞAZLARDAN YAPILAN TRANSİT GEÇİŞLER ( Taşımacılık İstisnasının Kapsamına Girip Girmediği )
D13.DE. 2011/2352MARUZİYET LİMİT DEĞERLERİNİN BELİRLENMESİ ( Elektronik Haberleşme Cihazlarının Yaydığı Elektromanyetik Alanlara Dair İhtiyati Tedbir İlkesinin Benimsenmesi Gerektiği - Uluslararası Kanser Araştırma Ajansının Baz İstasyonu Gibi Sistemlerden Yayılan Radyo Frekans Radyasyonunu 2b Sınıfı Karsinojen İlan Ettiği )
D10.DE. 1989/2168MASA FUTBOLU OYUNU ( Yasak Oyun Aletlerinden Sayılması )
D6.DE. 2002/1809MASRAF YATIRILMAMASI ( Keşif ve Bilirkişi İncelemesi - Davacıya İkinci Bir Süre Verilerek Kesinleştirilen Süre İçerisinde Avansı Yatırmaz İse Talebinden Vazgeçmiş Sayılacağının Bildirilmesi Gereği )
IDDGKE. 2002/769MASTER EĞİTİMİ İÇİN YURTDIŞINA GÖNDERİLEN ÖĞRENCİ ( Başarısız Olması Nedeniyle Yapılan Masrafları İade Yükümlülüğü - Masrafların Hesaplanması Usulü )
IDDGKE. 1996/509MASTER EĞİTİMİYLE YÜKSEK MÜHENDİS UNVAN VE RUHSATINA HAK KAZANILAMAMASI ( Deniz Harp Okulunda Lisans Eğitimi Görmüş Olan Kişi )
D5.DE. 1996/1234MASTER ÖĞRENİMİ ( Belirli Bir Konuda Uzmanlaşmanın İlk Basamağını Oluşturması-Ancak Kişilere Bu Eğitime Göre Bir Meslek veya Meslek Ünvanı Sağlamaması )
D12.DE. 2015/1008MASUMİYET KARİNESİ ( Arşiv Araştırmasında Kişinin Beraatine Hükmedilen ve Kesinleşen Ceza Davası Dolayısıyla Sabit Olmayan Eylemlerinin Niteliğine Dair Bir Değerlendirme Yapılamayacağı - Arşiv Araştırması Sonucunun Olumlu Olmadığından Bahisle Davacının Atamasının Yapılmamasına Dair İşlemde Hukuka Uyarlık Bulunmadığı )
D16.DE. 2015/896MASUMİYET KARİNESİNİN İHLALİ (Anılan Kararın Bozulmasını Gerektirecek Nitelikte Görülmediği - Memurluktan çıkarma cezası ile Cezalandırılmasına ve Bu Karar Uyarınca Memurlukla İlişiğinin Kesilmesine İlişkin Dava Konusu İşlemlerde Hukuka Aykırılık Bulunmadığı/Nitelikli Dolandırıcılık/Yüz Kızartıcı Suç)
D10.DE. 1996/2268MATBAADA TEKNİSYEN YARDIMCISI OLARAK ÇALIŞMA ( Görev Yerinde Karşılaşılan Kurşunun Miktarının Beş MCG Olduğunun Anlaşılması )
D11.DE. 1995/5052MATRAH ( Arsa Karşılığı İşyeri Teslimi - Katma Değer Vergisi )
D7.DE. 2006/2697MATRAH ( Belirli Bir Meblağ İçermeyen Kontenjan Sözleşmesinde Odaların Tamamının Esas Alınarak Tespit Edildiği - Nispi Vergiye Tabi Tutulamayacağı )
VDDGKE. 1996/111MATRAH ( Katma Değer Vergisi - Araç Satışı )
VDDGKE. 1997/247MATRAH ( Katma Değer Vergisi - Damga Vergisi Matrahı )
VDDGKE. 1996/306MATRAH ( Kurumlar Vergisi Matrahının Belirlenmesi - İstisna ve İndirim )
D3.DE. 1994/3156MATRAH ( Örtülü Sermaye - Aynı Holding Bünyesinde Bulunan Şirketler )
D9.DE. 2000/4207MATRAH ( Uzlaşıldıktan Sonra Aynı Dönem Hakkında Tekrar İnceleme Yapılarak Matrah Belirlenmesinin Uzlaşma İle Sağlanmak İstenen Amaca Aykırı Olduğunun Kabul Edilmesinin Gerekmesi )
D9.DE. 2000/4612MATRAH ( Vergi Mahkemesinin İhraç Edilen Emtianın Maliyet ve Emsal Bedellerini Araştırarak Karar Vermesinin Gerekmesi )
D9.DE. 2004/741MATRAH ARTIRIMI ( 4811 S.K.'un 8/1. Maddesine Göre - Sonradan Yapılan İnceleme Dikkate Alınarak İade Edilen Katma Değer Vergilerinin Alınamayacağı ve Kaçakçılık Cezası Kesilemeyeceği )
D4.DE. 2005/425MATRAH ARTIRIMI ( Bağışın Yasal Sınırı Aştığı - Takdir Sonucu Belirlenen Matrah Farkının Mükellefin İlgili Yıl İçin Artırdığı Matrah Tutarından Fazla Olduğu/Mükellef Hakkında Tarhiyat Yapılacağı )
D4.DE. 2012/3235MATRAH ARTIRIMI ( Kurumlar Vergisi ve KDV Beyannameleri Üzerine Yapılan Tahakkukların Düzeltilmesi İstemi - 6111 S. Kanunda Matrah ve Vergi Artırımında Bulunan Mükelleflerin Daha Sonra Bu Taleplerinden Vazgeçip Vazgeçemeyeceğine Dair Herhangi Bir Hüküm Bulunmadığından Genelge İle Bir Kısıtlama Getirilemeyeceği/Başvurunun Reddi İşlemin İptali Kararının Onanacağı )
D4.DE. 2006/2132MATRAH ARTIRIMI ( Vergi Barışı - Yersiz Mahsup ve İade Taleplerinin Önüne Geçmek İçin Stopaj Vergisi Yönünden Tevkif Edilmiş ve Hazineye İntikal Ettirilmiş Bir Verginin Bulunup Bulunmadığı Hakkında Sınırlı İnceleme Yapılabileceği )
D4.DE. 2007/150MATRAH ARTIRIMI ( Verginin Kaldırılması Talebi/Davacının Artırıma İlişkin Dilekçedeki İmzaların Şirket Yetkililerine Ait Olmadığı Yönündeki İddiası/Mahkemenin Kesin ve Yürütülmesi İşlem Olmadığı Gerekçesiyle Davayı Reddedemeyeceği - İmza İstiktabı Yaptırılacağı )
D11.DE. 1996/2396MATRAH ARTIRIMINDA BULUNANLAR ( 3787 Sayılı Yasa Uyarınca/İade Hakkı Doğuran İşlemler Nedeniyle Yüklenilen KDV - İnceleme Yapılmasına Engel Olmaması )
D9.DE. 2004/750MATRAH ARTIRIMINDA BULUNANLAR ( Bulunduktan Sonra Yapılan İncelemelere Dayanılarak Katma Değer Vergisi İndirimlerinin Reddedilmeyeceği )
D7.DE. 2004/874MATRAH ARTIRIMINDA BULUNMA ( Davacının 4811 Sayılı Yasanın 7 ve 8. Maddelerine Göre Bulunması Üzerine Tesis Edilen İşlemlerin 4811 Sayılı Yasanın Yürürlük Tarihinden Sonra Başlanılan Vergi İncelemesi Sonucu Düzenlenen Rapora Dayanılarak İptal Edilemeyeceği )
D4.DE. 2006/1376MATRAH ARTIRIMINDA BULUNULMASI ( Vergi Barışı Kanunu'na Uygun Olarak 1999 Yılı İçin - 1999 Yılı İşlemlerinin İncelenmesi Sonucu Belirlenen Matrah Farkı Dikkate Alınarak 2002 Yılı İçin Tarhiyat Yapılamayacağı )
VDDGKE. 1999/40MATRAH ARTTIRIMINDA BULUNAN MÜKELLEF ( Vergi İadesinin Mahsubunun Mümkün Olmaması )
D4.DE. 1997/1498MATRAH ARTTIRIMINDA BULUNAN MÜKELLEFİN TEVKİF YOLUYLA ÖDENEN VERGİLERİNİN MAHSUBU ( İade Edilen Vergiler İçin Cezalı Tarhiyat Yapılamayacağı )
D9.DE. 1999/1228MATRAH BELİRLENMESİ ( Takdir Komisyonunun Matrah Belirlenirken Bir Dayanağın Olmasının Gerekmesi )
D4.DE. 1998/726MATRAH BELİRLENMESİ ( Yıllık Gelir Vergisi Beyanını Vermeyen Mükellef - Kaçakçılık Cezası Talep Edilemeyeceği )
D3.DE. 1996/6364MATRAH BEYANI ( Yükümlülerce Beyan Edilen Matrah - İtiraz Edememe )
D7.DE. 1995/697MATRAH FARKI
D4.DE. 2005/1267MATRAH FARKI ( 4811 Sayılı Kanunun 7. Maddesi Uyarınca Matrah Artırımında Bulunduğu İhtilafsız Olduğundan Bulunan Matrah Farkının Artırılan Matrah Dikkate Alınarak Birlikte Değerlendirilmesi Gerektiği - Kurumlar Vergisi )
D4.DE. 2009/2933MATRAH FARKI ( Arsa ve Arazi Kiralamasına Yönelik Finansal Kiralama Sözleşmesi - Davacının Faaliyetiyle İlgili Olarak Kullanılmak Üzere Temin Edildiği Anlaşılan Taşınmazlara İlişkin Sözleşmelerin Muvazaalı Olmadığından Bulunan Matrah Farkında Yasaya Uyarlık Görülmediği )
D3.DE. 2003/1574MATRAH FARKI ( Avukatın Müvekkili Taşınmaz Sahiplerine Eksik Ödeme Yaparak Serbest Meslek Kazancının Tamamı İçin Belge Düzenlemediği - Matrah Farkı Olarak Bulunan Davacı Tarafından Beyan Edilen Bedel Düşülmek Suretiyle Yapılan Hesaplama Sonucuna Göre Hüküm Kurulamayacağı )
D3.DE. 2002/2001MATRAH FARKI ( Beyan Dışı Bırakılan Matrah Farkının Yöntemince Hesaplandığı - Hüküm Fıkrasında Matrah Farkının Dönem Matrahı Olarak Kabul Edilerek Bu Tutardan Davacı Beyanının Düşülmesinden Sonra Kalan Tutar Üzerinden Tarhiyatın Tadiline Karar Verilmesinin Hukuka Aykırı Olduğu )
D9.DE. 1997/3912MATRAH FARKI ( Bilirkişi İncelemesi - Firelerin Dikkate Alınması )
D9.DE. 1997/4679MATRAH FARKI ( Bilirkişi İncelemesi Sonrasında Matrah Farkı Ortaya Çıkması Durumunda Verginin Bu Matrah Farkına Göre Onanması )
D9.DE. 1999/3506MATRAH FARKI ( Bir Kısım Hasılatın Kayıt Dışı Bırakıldığı Somut Şekilde Tespit Edilmedikçe Fark Çıkarılamaması )
VDDGKE. 2006/307MATRAH FARKI ( Bulunan Şirket Adına Yapılan Tarhiyatı Tespit Edilen Matrah Farkının Hukuka Uygunluğunu İncelemeksizin Kaldıran Mahkeme Kararında Hukuka Uygunluk Bulunmadığı )
D9.DE. 2000/4612MATRAH FARKI ( Davacı Şirketin Sattığı Tekstil Ürünlerinin Maliyet Bedellerini Araştırmayan Vergi Mahkemesinin Kararının Hukuka Aykırı Olması )
VDDGKE. 2000/237MATRAH FARKI ( Eczacılık Yapan Davacı - Kar ve İskontolar Toplamının Toplam Maliyete Bölünmesi Suretiyle Bulunan Karlılık Oranı - Defter ve Belgelerin İhticaca Salih Olmadığına Dair Tesbit Yapılmamış Olması )
D9.DE. 1996/4579MATRAH FARKI ( Eksik Beyan Edilen KDV Matrahı - Gecikme Faizinin VUK 112.ye Göre Hesaplanamayacağı )
VDDGKE. 2002/387MATRAH FARKI ( Elektrik Enerjisinden Hareketle Yapılan Randıman İncelemesi ve Bilgisayar Kayıtlarından Hareketle Bulunan Matrah Farkında Yasaya Aykırılık Görülmediği )
D3.DE. 1998/4059MATRAH FARKI ( Farkın Hayat Standardı Temel Gösterge Tutarlarının Uygulanması Sonucu Bulunması Nedeniyle Vergi Aslına ve Fon Payına Kusur Cezasının Uygulanmasının Gerekmesi )
D9.DE. 2001/2491MATRAH FARKI ( Fatura Alınıp Verilmediği Somut Olarak Tespit Edilmeden İnceleme Raporundaki Matrah Farkından Hareket Edilerek Belge Düzenlenmediği Gerekçesiyle Ceza Kesilememesi )
D9.DE. 2004/2016MATRAH FARKI ( Fatura Ciltlerinin İncelemeye İbraz Edilmemesi - Hiçbir Somut Delil ve Hukuken Geçerli Bilgiye Dayandırılmadan Kıyas Yoluyla Vergi Salınması Varsayım ve Kanaate Dayalı Olarak Matrah Farkı Üzerinden Tarhiyat Yapılmasının Mümkün Olmadığı )
VDDGKE. 2007/563MATRAH FARKI ( Faturaların Emtia Teslimini Teslim Etmediği/Komisyon Karşılığı Fatura Düzenlediği Saptanan Şirket - Üzerinden Vergilendirme Yapılacağı )
D9.DE. 2006/5534MATRAH FARKI ( Harici Bir Araştırma Yapılmadan Defter ve Belgelerin İncelemeye İbraz Edilmemesi Nedeniyle Beyanlarında Yer Alan İndirimlerin Reddi Sonucu Tesbit Edildiği - Ziyaa Uğrayan Verginin Üç Kat Tutarında Ceza Kesilebileceği )
D3.DE. 1994/815MATRAH FARKI ( Hayat Standardı Temel Göstergelerine Dayanılarak Bulunan Matrah Üzerinden Kaçakçılık Cezası Kesilememesi )
D7.DE. 1997/3167MATRAH FARKI ( İkmalen Tarh Edilen Veraset ve İntikal Vergisine Kusur Cezası Uygulanmasında )
D3.DE. 1991/821MATRAH FARKI ( İnceleme Elamanlarınca Tesbit Edilen - Beyan Edilen Hasılatla Mukayese Zorunluluğu )
VDDGKE. 2006/89MATRAH FARKI ( İncelemeye İbraz Edilmeyen Faturalar - Defterlerdeki ve Kullanıldığı Saptanan Faturalardaki Hasılat Tutarı Esas Alınarak Hesaplanarak Tarhiyat Yapılmasının Hukuka Uygun Olduğu )
VDDGKE. 2002/591MATRAH FARKI ( İncelemeye İbraz Edilmeyen Faturalar - Kullanılanlardaki Tutarların Ortalaması Alınarak Bulunan Fark Üzerinden Yapılan Tarhiyatın Yasaya Uygunluğu )
D4.DE. 1995/2432MATRAH FARKI ( İş Yerindeki El Defterinden Çalıştırılan İşçilerin İsimlerinin Yer Alması )
D4.DE. 1998/128MATRAH FARKI ( Kanunla İlgili Somut Kanıtların Ortaya Konulmasının Gerekmesi )
D9.DE. 1998/3375MATRAH FARKI ( Kesilen Hayvanların Ağırlıkları Saptanmadan Randıman İncelemesi Yoluyla Saptanamayacağı )
D7.DE. 2000/6463MATRAH FARKI ( Otobüsün Bedelinin Düşük Olması Nedeniyle Kasko Değeri Esas Alınarak Aradaki Fark Üzerinden Yapılan Katma Değer Vergisi Tarhiyatının Doğru Olması )
VDDGKE. 2001/468MATRAH FARKI ( Ödenen Rüsum Bedelinden Hareketle Bulunan Toplam Satış Tutarından Komisyon Karşılığı Satışların Düşülmesi Sonucu Kendi Adına Satış Tutarı ve Bu Satışlardan Elde Edilen Dönem Karının Tespiti Suretiyle Hesaplanan Matrah Farkında Yasaya Aykırılık Görülmediği )
D4.DE. 1998/1171MATRAH FARKI ( Randıman Hesaplaması ile Bulunması )
VDDGKE. 2005/102MATRAH FARKI ( Randıman İncelemesi Yoluyla Bulunması - Defter Kayıtlarının İhticaca Salih Olmadığını Göstereceği/İzlenen Yöntemin Hukuka Uygun Olup Olmadığının Bilirkişi İncelemesi İle Tespiti Gerektiği )
D3.DE. 1994/3977MATRAH FARKI ( Randıman ve Fire İncelemesi İle Matrah Farkı Bulunması - Özel Usulsüzlük Cezası Kesilemeyeceği - Somut Tesbit Yapılması Gerektiği )
VDDGKE. 2004/24MATRAH FARKI ( Re'sen Salınan Cezalı Vergi ve Fon Payı - İbraz Edilmeyen Faturalar/Defterlerdeki Bilgiler ve İncelemeye İbraz Edilen Faturalardan Saptanan Ortalama Hasılatın Teşmili Suretiyle Hesaplanan Matrah Farkı )
D3.DE. 1999/2862MATRAH FARKI ( Re'sen Takdir Olunmuş Sayılması Nedeniyle Ayrıca Takdir Komisyonundan Karar Alınmasına Gerek Olmaması )
D4.DE. 2007/5925MATRAH FARKI ( Süresi İçinde Beyanname Verilerek Verginin Tahakkuk Ettirilip Ödenmemiş Olduğu - Vergi Ziyaı Cezasının 3 Katından 1 Katına İndirilmemesi Gerektiği )
D4.DE. 2005/433MATRAH FARKI ( Şirket Adına Kredi Kartı İle Yapılan Satışların Yasal Defterlere Hasılat Olarak Kaydedilmediği İddiasıyla Özel Usulsüzlük Cezası Verildiği - Yapılan Satışların Şirket Ortağının Akrabalarına Yapıldığı/Kredi Kartı İşlemlerine Ait Miktarların Matrah Farkından Tenzil Edileceği )
VDDGKE. 2004/59MATRAH FARKI ( Tuğla Üretiminin Tüm Unsurları Ortaya Konulmaksızın Salt Elektrik Tüketiminden Hareketle Hesaplanan - Re'sen Vergi Ziyaı Cezalı KDV. Salınmasında Yasal İsabet Bulunmadığı )
VDDGKE. 2007/319MATRAH FARKI ( Yasal Defter ve Kayıtlar Arasında Bulunması Zorunlu Olmayan ve Yeminli Mali Müşavirlere İbraz Edilmeyen Belgelere Dayanılarak Saptanan Matrah Farkından Dolayı Yeminli Mali Müşavirin Müşterek ve Müteselsil Olarak Sorumlu Tutulamayacağı )
D11.DE. 1996/268MATRAH FARKI ( Yasal Defterlere Kayıt Edilmeyen Fatura ve Benzeri Belgelerdeki KDV'nin İndirimi )
D3.DE. 1998/2457MATRAH FARKI ( Yıllara Yaygın İnşaat ve Onarım İşinin Hizmet Teslimi Olması - Uygulanacak Ceza )
D11.DE. 1996/7146MATRAH FARKI ( Yükümlünün Verdiği Bilgilerden Hareketle Yapılan İncelemenin Sonucu Bulunan Matrah Farkının Tahmin ve Varsayıma Dayanmaması )
D4.DE. 1998/4897MATRAH FARKI BELİRLENMESİ ( İthal Mal Satışında Fiyat Farkı Olduğunun Somut Olarak Tesbit Edilmesi Gerektiği - Eksik İncelemeye Dayalı Matrah Farkı Belirlenemeyeceği )
D4.DE. 2001/4971MATRAH FARKI BULUNMASI ( Geçici Vergi İçin Vergi Ziyaı Düzenlenmesi - Yeterli Delil ve Tesbitler İçermeyen İnceleme Tutanağı )
D4.DE. 2005/432MATRAH FARKI BULUNMASI ( Hasılatın Tamamı Kazanç Olarak Nitelendirilemeyeceğinden İnceleme Elemanınca Davacı Tarafından %30 Olduğu İleri Sürülen Mal Maliyeti Dikkate Alınarak Bir Karar Verilmesi Gereği )
D9.DE. 1999/2306MATRAH FARKI BULUNMASI ( İncelemeye İbraz Edilen Faturalar - Tarhiyatta Kaçakçılık Cezası Yerine Kusur Cezası Uygulanması Gereği )
D4.DE. 2000/4112MATRAH FARKI BULUNMASI ( Kredi Kartlı Satış Gelirlerinin Kayıtdışı Bırakılması - Banka Kayıtları İle Mükellef Kayıtlarının Karşılaştırılması )
VDDGKE. 1999/167MATRAH FARKI BULUNMASI ( Randıman ve Fire Hesaplamalarına Rağmen Matrah Farkı Bulunması - Cezalı Vergi Tarhiyatının Yerinde Olduğu )
D11.DE. 1997/4439MATRAH FARKI KAYNAĞININ SOMUT ŞEKİLDE ORTAYA KONULMASI ZORUNLULUĞU ( Resen Tarh )
D4.DE. 2002/3468MATRAH FARKI TESBİTİ ( İnşaat Taahhüt İşinde Maliyet Tesbiti - Maliyetin Kayıtlara Aykırı Olduğu İddiası - Somut Tesbit Yapılması Gerektiği )
D3.DE. 2000/3266MATRAH FARKI TESBİTİ ( Personel Taşımacılığı Yapan Mükellef -Muhteviyatı İtibariyle Yanıltıcı Belge Kullanılması - Sektördeki Karlılık Oranına Göre Matrah Farkı Tesbiti Yapılabileceği )
D3.DE. 1996/5591MATRAH FARKI ÜZERİNDEN VERGİ SALINMASI ( Kasaplık Yapan Yükümlü - Randıman ve Hasılat Hesaplaması )
D9.DE. 1993/2651MATRAH FARKINDA KUSUR CEZASI ( Defter ve Belgelerde Saptanan Matrah Farkı )
D3.DE. 1991/1853MATRAH FARKININ DEFTER KAYITLARININ İNCELENMESİYLE SAPTANMASI ( Vergi Kaçırma Kastı )
D4.DE. 1995/1340MATRAH FARKININ DEFTER VE BELGELERDE BULUNMASI ( Kusur Cezasının Uygulanması )
D3.DE. 1996/1280MATRAH FARKININ DEFTER VE BELGELERDEN ANLAŞILMASI ( Kaçakçılık Yerine Kusur Cezası Kesilmesi )
D3.DE. 1996/6363MATRAH FARKININ DEFTERLER ÜZERİNDE YAPILAN İNCELEMEYLE SAPTANABİLMESİ ( Kaçakçılık Cezasının Kusur Cezasına Çevrilmesi )
D3.DE. 1994/3977MATRAH FARKININ RANDIMAN İNCELEMESİ SONUCU BULUNMASI ( Özel Usulsüzlük Cezası Kesilemeyeceği - Somut Tesbit Yapılması Gerektiği )
VDDGKE. 2016/320MATRAH FARKININ TARHİYATA KONU OLMASI ( Takdir Komisyonunca Takdir Olunan Emsal Bedel Üzerinden Yapılan Tarhiyat İşleminin Davaya Konu Edildiği - Ticari Sermaye Unsurları/Murisin Şirket Ortaklıkları/Takdir Komisyonunca Kabul Edilen Emsal Bedellerin Yasaya Uygunluğunun Araştırılması Gereği )
VDDGKE. 1998/361MATRAH FARKININ TESPİTİ ( Defter ve Belgelerin Çalınması Halinde )
D11.DE. 1995/2611MATRAH GÖSTERİLMEMESİ ( Pişmanlık Dilekçesi İle Verilen KDV Beyanı )
D7.DE. 1998/2069MATRAH HATALARI ( Düzeltme Kapsamına Giren Hataların İlk Bakışta Görülen ve Herhangi Bir Yorumu Gerektirmeyen Hataları Kapsaması )
VDDGKE. 1993/131MATRAH HATASI ( Danıştay İlk Derece Mahkemesi )
D3.DE. 1998/3068MATRAH HATASI ( Hesap Hatası Olarak Değerlendirilmesi )
D7.DE. 1999/1079MATRAH HATASI ( Varislerce Verilen Beyannamede Yanlış Yıl Rayiç Değerinin Beyan Edilmesi )
D7.DE. 1999/1106MATRAH HATASI ( Veraseten İntikal Eden Taşınmaza İlişkin Olarak İntikal Tarihinden Sonraki Bir Döneme İlişkin Emlak Vergi Matrah Değerinin Beyan Edilmesi )
D4.DE. 1992/3528MATRAH HATASI SAYILMAMA ( Bağış ve Yardımların Hasılattan İndirilmemiş Olması )
D7.DE. 1992/2361MATRAH TAKDİRİ ( Araştırma ve İnceleme Yapılmaksızın Soyut İfadelerle Takdirin Yerinde Olmaması )
D4.DE. 1996/2446MATRAH TAKDİRİ ( Davacının Uyuşmazlık Döneminde Hizmet Erbabına Ücret Ödemesi İşyeri Sahibine İşyeri Kirası Ödemesi Yaptığına İlişkin Tesbitte Bulunulmadan Genel İfadelerle Takdir Edilemeyeceği - Muhtasar Beyanname Verilmemesi )
VDDGKE. 2000/275MATRAH TAKDİRİ ( Hayat Standardı Temel Gösterge Tutarı )
VDDGKE. 2001/483MATRAH TAKDİRİ ( İlgili Dönem KDV Beyannamelerinin Verilmemesi Nedeniyle Re'sen Takdir Yolunda Gidilmesi Yerinde İse de Takdir Komisyonu Tarafından Genel İfadelerle Matrah Takdir Edilmesinin Yerinde Olmadığı )
D3.DE. 1995/1096MATRAH TAKDİRİ ( İş Müfettiş Raporlarına Dayanılarak Matrah Taktiri Yapılamayacağı - Vergi İnceleme Yetkisi )
D3.DE. 1995/3445MATRAH TAKDİRİ ( İşyerini Kapatan Mükellefe Gelen İade Faturasının Dikkate Alınması Gerektiği )
D4.DE. 1997/827MATRAH TAKDİRİ ( Re'sen Takdir de Takdir Komisyonunca İnceleme Yapılmadan Matrah Takdirinin Yerinde Olmaması )
D7.DE. 1992/1507MATRAH TAKDİRİ ( Tahakkuk Edilen Vergide Uzlaşılması )
D3.DE. 2016/8434MATRAH TAKDİRİ ( Vergilendirmede Vergiyi Doğuran Olayın Gerçek Mahiyetinin Esas Olduğu - Matrah Takdirinin Vergilendirmeye Esas Olay Her Türlü Araştırma ve İnceleme Yapılarak Somut Verilere Dayalı Şekilde ve Takdirin Dayanakları Kararda Gösterilerek Yapılması Gereği)
D4.DE. 1995/4881MATRAH TAKDİRİ YOLUNA GİDİLEMEMESİ ( Perakende Satış Fişlerinin İbraz Edilmemesi )
D4.DE. 1995/4791MATRAH TAKDİRİNDE BULUNAMAMA ( Faaliyette Bulunmayan Şirket Adına )
D4.DE. 1998/93MATRAH TAKDİRİNE GİDİLEMEMESİ ( İnceleme Raporu İle Saptanan Matrah Üzerinden Salınan Vergi Üzerinde )
D4.DE. 2000/1825MATRAH TAKTİRİ ( Yıllık Gelir Vergisi Beyannamesinin Verilmemesi - Re'sen Vergi Tarhı - Somut Tesbitlere Dayandırılması Gerektiği )
D4.DE. 1995/6122MATRAH TAYİNİ ( Varsayıma Dayalı Olarak Saptanması )
D4.DE. 1995/4942MATRAH TESBİTİ ( Kazanç Tesbiti - Dershanelerde Vergi Matrahı Tesbiti - Milli Eğitim Bakanlığı'nın Tarifelerine Göre Hasılat Tesbitinin Hukuka Aykırı Olduğu - Öğrenciler Nezdinde Somut Tesbit Yapılması Gerektiği )
D9.DE. 1990/55MATRAH TESBİTİ ( Veraset ve İntikal Vergisi Matrahı Tesbiti - İnşaa Halindeki Bina Değerinin Hesabı )
D4.DE. 1998/1831MATRAH TESPİTİ ( El Defterleri ile Yasal Defterler Karşılaştırılmadan El Defterlerindeki Tutarların Tamamının Hasılat Kabulü )
VDDGKE. 1986/5MATRAH TESPİTİ ( Taktir Komisyonu - Bilirkişi İncelemesi )
VDDGKE. 1989/29MATRAH TESPİTİ ( Vergi İdaresinin Görevi Olduğu-Mahkemenin İdarenin Yerine Geçerek İşlemi Kendi Yapamayacağı )
D3.DE. 1989/1724MATRAH TESPİTİNDE RANDIMAN YÖNTEMİ ( Ekmek Fırınlarında Randıman Uygulaması )
VDDGKE. 2009/151MATRAH TUTARINDAKİ KAZANÇTAN VAZGEÇME (Serbest Bölgede Faaliyet Gösteren Şubesinden Yüksek Bedelle Alış Yapılarak Kazancın Bir Kısmının Serbest Bölgede Bırakılması Sebebiyle Yapılan Tarhiyata Karşı Açılan Dava - Vazgeçmeyi Gerektiren Haklı Nedenlerin Varlığını İspat Yükü Davacıya Düştüğü)
D7.DE. 1993/4604MATRAH UNSURLARININ FARKLI OLMASI ( Gelir ve Katma Değer Vergisi )
D3.DE. 1996/6611MATRAH ÜZERİNDEN CEZALI TARHİYAT
D7.DE. 2008/6101MATRAH VEYA MATRAH FARKINA DAYANDIRILMA ( Matrah Takdiri Yapmakla Görevli Bulunan Takdir Komisyonunca Takdir Olunan ya da 135. Md. Uyarınca Vergi İncelemesi Yapmaya Yetkili Olanlar Tarafından Düzenlenen İnceleme Raporlarında Belirtilen Matrah Farkına Dayandırılmış Olması Gerektiği )
D11.DE. 2000/1252MATRAHA DAHİL UNSUR ( Kur Farkının Matraha Dahil Unsurlardan Olması Nedeniyle KDV Hesaplanmasının Gerekmesi )
D9.DE. 1998/2967MATRAHDA MEYDANA GELEN VERGİ DEĞİŞİKLİĞİ ( Değişikliğin Meydana Geldiği Dönem İçinde Düzeltilmesinin Gerekmesi )
D9.DE. 1997/2422MATRAHIN AZALTILMASI ( Müşterilere Uygulanan İskonto - Reklam Hizmeti - Katma Değer Vergisi Kaybı )
D11.DE. 1999/727MATRAHIN BELİRLENMESİ ( Takdir Komisyonunca Matrah Belirlenirken Takdirin Dayanağının Belirtilmesinin Gerekmesi )
D11.DE. 1999/3766MATRAHIN BELİRLENMESİ ( Teslim ve Hizmet İşlemlerinde Bu İşlemlerin Karşılığını Teşkil Eden Bedel Olması )
D7.DE. 1987/174MATRAHIN BELİRTİLMEMESİ ( Usulsüzlük Cezası Kesilmesi )
D7.DE. 1998/1447MATRAHIN BULUNMASI ( Muristen İntikal Eden Demirbaşlar - Emsal Bedel Değerlendirilmesi Sonucu Bulunması Gereği ) o TARHİYATA ESAS ALINAN MATRAH FARKI ( Muristen İntikal Eden Demirbaşlar - İdarece Farklı Değerleme Ölçülerine Göre Bulunması/Ceza Uygulanamayacağı )
D9.DE. 1992/2616MATRAHIN DEFTER VE BELGELERDEN SAPTANMASI ( Kusur Cezası Kesilmesi )
D4.DE. 1995/1469MATRAHIN EKSİK BEYANI ( Re'sen Takdir Yoluyla Cezalı Vergi Salınabilmesi )
VDDGKE. 1988/2MATRAHIN GÖSTERİLMEMESİ ( Usulsüzlük Cezası - Katma Değer Vergisi Beyanının Pişmanlıkla Verilmesi )
D7.DE. 1987/4622MATRAHIN RESEN TAKDİR EDİLEMEMESİ ( Pişmanlık Dilekçesiyle Beyanname Verilmesi Nedeniyle )
D3.DE. 1998/3039MATRAHIN RE'SEN TAKDİR YOLU İLE OLUŞTURULMASI ( Gerçek Gelire En Yakın Geliri Araştırmaya ve Tespite Yönelmenin Gerekmesi )
D3.DE. 1998/4015MATRAHIN RE'SEN TAKDİR YOLU İLE TESPİTİ ( Gerçeğe En Yakın Gelirin Araştırılmasının Gerekmesi )
D3.DE. 1999/4607MATRAHIN RE'SEN TAKDİR YOLUYLA OLUŞTURULMASI GEREKEN HALLER ( Bu Durumda Dahi Gerçek Gelire En Yakın Gelirin Tespitinin Gerekmesi )
D7.DE. 1987/3559MATRAHIN RESEN TAKDİRİ ( Pişmanlıkla Beyanname Verenlerin Bu Yola Gitme Olanağının Olmaması )
VDDGKE. 1996/264MATRAHIN SAPTANMASI ( Örnekleme Yoluyla Hasılat Tesbit Edilemeyeceği - Somut Tesbit )
VDDGKE. 1996/218MATRAHIN TESPİTİ ( Kayıt ve Beyan Dışı Kalan Üretim Girdileri )
D7.DE. 1997/4233MATRAHSIZ OLARAK VERİLEN BEYANNAME ( Damga Vergisine Tabi İşlemi Olmayan Yükümlüye Usulsüzlük Cezası Kesilememesi )
D7.DE. 2000/5597MATRAHSIZ OLARAK VERİLEN PİŞMANLIKLA VERİLEN KDV BEYANLARI ( Re'sen Tarh Yapılabileceği - Somut Verilere Dayanmayan Re'sen Tarhiyatın Hukuka Aykırı Olduğu )
D7.DE. 1990/6792MATRAHTA DEĞİŞİKLİK OLMASI ( Malların İadesi İşlemin Gerçekleşmemesi Gibi Nedenlerle )
D4.DE. 1998/288MATRAHTAN DÜŞME ( Şirketin Tasarrufundan Çıkan Emtia )
D4.DE. 2007/315MATRAHTAN İNDİRİLEBİLECEK GİDERLER ( Kurumların Geçmiş Yılların Mali Bilançolarına Göre Meydana Gelen Zararlar - Kurum Kazancının Tespitinde Gider Olarak Matrahtan İndirilebileceği )
D4.DE. 1995/2283MATRAHTAN İNDİRİM ( Temettü İkramiyelerine İlişkin Gider )
D13.DE. 2006/1031MAYA ÜRETİCİLERİNİN BİRLİKTE HAREKET EDEREK FİYAT UYGULAMALARI ( Rekabeti Kısıtlayıcı Uygulama Olduğu - Rekabet İhlalinin Gerçekleştiği Yıldan Bir Önceki Yılın Yıllık Gayri Safi Geliri Üzerinden İdari Para Cezası Verileceği )
D10.DE. 2014/6332MAYIN PATLAMASI NEDENİYLE SAKAT KALMA (Sebebiyle Yüzde On Dört Nokta Üç Oranında Meslekte Kazanma Gücünü Kaybettiği ve Maluliyet Oranının Sürekli Olduğu - Bilirkişi Raporunda Hesaplanan ve Davacı Tarafından İstenen Maddi Tazminat İle Olayın Oluş Şekli ve Zararın Niteliğine Göre Kabul Edilen Manevi Tazminatın Yerinde Olduğu)
D13.DE. 2007/3295MAYIN TEMİZLEME FAALİYETİ ( Devlete Ait Taşınmazların Yönetiminde Görevli Maliye Bakanlığını TSK ve MSB'nı İlgilendiren Konuların Anılan Kurumlar Tarafından Gerçekleştirilmesi Kaydıyla Mayın Temizleme Faaliyeti ve İhale İşlemleri İle Görevlendiren Kararnamelerde Hukuka Aykırılık Görülmediği )
D9.DE. 1975/2160MAZBUT VAKFA AİT ARAZİ ( Emlak Vergisinden Muaf Olup Olmadığı )
D10.DE. 1996/9826MAZBUT VAKFA AİT KONUT NİTELİĞİNDEKİ TAŞINMAZLAR ( Taşınmazların Vakıflar Genel Müdürlüğünce Lojman Statüsüne Alınmasının Hukuka Aykırı Olması )
D10.DE. 2002/3851MAZBUT VAKFA DÖNÜŞTÜRÜLEN VAKIF ( Hayri Hizmeti Kalmadığından Yapılan İşlemin İptali Talebi )
IDDGKE. 1997/772MAZBUT VAKIF ( İşleme Karşı Açılacak Davada Yetkili İdare Mahkemesi )
D1.DE. 1997/110MAZBUT VAKIF ( Vakfa Ait Taşınmazların Kiralanması )
IDDGKE. 2007/99MAZBUT VAKIF SAYILMA ( Medeni Yasa'nın Yürürlüğe Girdiği 4 Ekim 1926 Tarihinden Önce Mevcut Vakıflardan Hangilerinin Mazbut Vakıf Sayılacağını Gösteren Mülga 2762 S. Vakıflar Yasası'nın Md. 1/1'in Mülhak Vakıf Olarak Nitelendirilemeyecek Olan Cemaat Vakıfları Hakkında Uygulanamayacağı )
D10.DE. 2004/8356MAZBUT VAKIFLAR ( Arasına Alınamama - Cemaat Vakfı/1936'da Verdiği Beyannameden Sonra Kesintisiz Faaliyetine Devam Eden ve Çeşitli Taşınmazları Bulunan )
D3.DE. 2006/1712MAZBUT VAKIFLAR HARİÇ" İBARESİ ( Ve 5535 Sayılı Yasanın 6. Maddesi ile Önceki Kira Ödemelerinden Yapılacak Tevkifatla İlgili Yeni Düzenleme Uyarınca Yeniden Karar Verilmek Üzere Mahkeme Kararının Bozulması Gerektiği
D12.DE. 2001/4008MAZERET ( Cezaevinde Tutuklu Bulunan Memur - Bu Durumunun Mazeret Olarak Kabul Edilmesi Gerektiği/Memuriyetten Çekilmiş Sayılmayacağı )
IDDGKE. 2009/2959MAZERET OLARAK KABUL EDİLECEK SAĞLIK SORUNLARI (Bulunduğunu Ortaya Koyan Bir Sağlık Raporu ya da Tedavisinin Yapıldığını Gösteren Bir Belge Sunulmadığı - Sonradan Konulan Depresyon Tanısının da Göreve Gelmediği Tarihler İçin Mazeret Kabul Edilemeyeceği/Davacının Görevden Çekilmiş Sayılmasına Dair İşlemin Hukuka Uygun Olduğu)
D12.DE. 1999/6054MAZERET OLMAKSIZIN İŞİ TERK ( Üniversitede Yardımcı Doçent Olarak Görev Yapan Kişi - 657 Sayılı Kanunun 94. Maddesinin Uygulanacağı/Memurluktan Çekilme )Disiplin İşleri
D8.DE. 1994/7701MAZERETSİZ İŞE GELMEME NEDENİYLE DİSİPLİN CEZASI ( Geçmiş Hizmetlerden Dolayı Cezanın İndirilmesi - Bir Alt Kademedeki Cezanın Verilmesi Gereği )
D8.DE. 2004/2981MAZERETSİZ OLARAK GÖREVE GELMEME ( Belirtilen Sürede Hastanede Tedavi Gördüğü Açık Olan Davacı Hakkında Mazeretsiz Olarak Görevine Gelmediği Söylenemeyeceği - Disiplin Cezasının İptali Talebinin Kabulü Gereği )
D5.DE. 1991/2002MAZERETSİZ OLARAK ON GÜNDEN FAZLA GÖREVE GELMEME ( Memurluktan Çekilme İsteğinde Bulunmuş Sayılma-Memurluktan Çekilmiş sayılmaya Karar Verilememesi )
D2.DE. 2007/203MEB EĞİTİM KURUMLARI YÖNETİCİLERİ ( Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliği Uyarınca Seçme Sınavını Kazanan Adaylarla Aynı Yönetmeliğin 25. ve 26. Maddeleri Kapsamında Yer Alan Adayların Yönetici Atamalarında Teslim Başvurularının Birlikte Değerlendirilmesi Gerektiği )
D2.DE. 2011/6114MEB EĞİTİM KURUMLARI YÖNETİCİLERİNİN ATANMASI ( Anadolu Lisesi Yöneticiliğine Atanabilecek Niteliğe Sahip Olmayan Davacının Zorunlu Yer Değiştirme Kapsamında Tercihte Bulunmaması - Kurum Tipi İtibariyle Durumuna Uygun ( A ) Tipi İlköğretim Okuluna Atanabileceği )
D2.DE. 2011/8076MEB EĞİTİM KURUMLARI YÖNETİCİLERİNİN ATANMASI ( Davacının Görev Yaptığı Süre İle Yargı Kararı Uyarınca Önceki Okuluna Dönerek Görev Yaptığı Süreler Toplandığında Zorunlu Yer Değiştirmeye Esas Alınan 5 Yıllık Süreyi Doldurduğu - Kurum Tipi İtibariyle Durumuna Uygun İlköğretim Okuluna Atanabileceği )
IDDGKE. 2007/729MEB MÜFETTİŞ YARDIMCILIĞI GİRİŞ SINAVI ( Sözlü Sınavına İlişkin Kısmı ve İşlemin Dayanağı Düzenlemeler/Yürütmenin Durdurulması Talebi - Telafisi Güç Veya İmkansız Zararların Doğması ve İşlemin Açıkça Hukuka Aykırı Olması Şartlarının Birlikte Gerçekleşmediği/Reddi )
D2.DE. 2006/1330MEB TEFTİŞ KURULU YÖNETMELİĞİ ( Müfettişlik Sınavında Düşük Puan Verilerek Başarısız Sayılan Öğretmen/Yönetici - Takdir Yetkisinin Hukuka Uygun Kullanılmadığı/Yönetmelikteki Objektif Kriterler Hususunda İdarenin Yeterli Açıklamada Bulunmaması )
D11.DE. 2000/10191MEB. TAŞRA TEŞKİLATINDA GÖREVLİ SİVİL SAVUNMA UZMANI ( İdareye Verilen Takdir Yetkisi Çerçevesinde Ek Ders Ücreti Ödenecekler Arasında Yer Verilmemesi Suretiyle Yapılan Düzenlemede Hukuka Aykırılık Bulunmadığı )
D8.DE. 2000/1384MECBURİ HİZMET ( Doktora Eğitimi İçin Yurtdışına Gönderilen Araştırma Görevlisi - Maaşsız İzinli Sayılarak Yurtdışında Bulunduğu Sürenin İki Katı Kadar Yükümlü Tutulamayacağı )
D8.DE. 1999/2506MECBURİ HİZMET ( Öğretim Üyesinin Bilimsel Araştırma Yapma Amacıyla 2547 Sayılı Yasanın 39/1 Fıkrası Kapsamında Yurt Dışında Görevlendirilmesi - Yükümlülüğünün Bulunmadığı )
D8.DE. 1998/5104MECBURİ HİZMET ( Yurt Dışına Lisansüstü Eğitim Öğretim İçin Gönderilen Araştırma Görevlisi-Mecburi Hizmetlerinin Başka Bir Üniversiteye Devredilip Devredilememesi )
D8.DE. 2002/3352MECBURİ HİZMET SORUMLULUĞU ( Lisansüstü Eğitim Amacıyla Yurtdışına Gönderilen Öğretim Elemanı - Bir Başka Üniversiteye Nakil İçin İdareyi Yargı Yoluyla Zorlayamayacağı )
D8.DE. 2004/5052MECBURİ HİZMET YÜKÜMLÜLÜĞÜ ( Araştırma Görevlisinin Mecburi Hizmet Yükümlülüğünü Yerine Getirmeyerek İstifa Ettiği/Yüklenme Senedine Bağlı Borcun Ödenmesine İlişkin İşlemin İptali Talebi - Uyuşmazlığın İdari Yargıda Görüleceği )
D12.DE. 2000/1600MECBURİ HİZMET YÜKÜMLÜLÜĞÜ ( Sağlık Memurunun Sınavsız Atanma Talebi - İdarece 3 Ay İçinde Göreve Başlatılmaması/ Yükümlülüğünün Ortadan Kalkacağı )
D8.DE. 2005/5900MECBURİ HİZMET YÜKÜMLÜLÜĞÜ ( Yüklenme Senedinden Kaynaklanan Uyuşmazlık - Uyuşmazlığın İdari Mahkemede Çözümlenmesi Gerektiği )
D5.DE. 1999/2417MECBURİ HİZMET YÜKÜMLÜLÜĞÜ ( Yükümlülük Nedeniyle Ancak Kazai Rüşt Kararı Alınmaksızın Onsekiz Yaşında Altında Geçen Hizmet Sürelerinin Emeklilikte Değerlendirilmesi )
D8.DE. 2004/5603MECBURİ HİZMET YÜKÜMLÜLÜĞÜNÜ YERİNE GETİRMEYEREK İSTİFA ETMEK ( Taahhütname ve Kefalet Senedi Uyarınca Yapılacak Ödeme ve Senedin İptali İstemiyle Açılan Dava - İdari Yargı Yerinde Görüleceği )
D8.DE. 2016/8901MECBURİ HİZMET YÜKÜMLÜLÜĞÜNÜN AKTARILMASI TALEBİNİN REDDİNE DAİR İŞLEMİN İPTALİ İSTEMİ (Yurt Dışına Gönderilenlerin Mecburi Hizmet Yükümlülükleri Hakkında Karar Verme Yetkisinin Milli Eğitim Bakanlığının Uhdesinde Olduğu - Davaya Konu İşlemde Sebep Unsuru Yönünden Hukuka Uygunluk Mahkeme Kararında Hukuki İsabet Bulunmadığı)
D8.DE. 2006/4441MECBURİ HİZMET YÜKÜMLÜLÜĞÜNÜN KALDIRILMASI ( Eğitim Amacıyla Başka Bir Üniversitede Görevlendirilen Ancak Girdiği Yabancı Dil Sınavında Başarısız Olan Eski Görev Yerine Dönen Davacıdan Kefalet Senedi Uyarınca Ödenen Maaşların İki Katı İstenemeyeceği )
D8.DE. 1996/5393MECBURİ HİZMETİ OLAN ARAŞTIRMA GÖREVLİSİNİN DEVİR İSTEMİ ( Yeni Kurulmuş ve Akademik Personel İhtiyacı Olan Personelin Devir İsteminin Reddi )
D8.DE. 2002/3352MECBURİ HİZMETİN KADRONUN BULUNDUĞU KURUMDA YERİNE GETİRİLMESİ ZORUNLULUĞU ( Bir Başka Üniversiteye Nakil İçin İdarenin Yargı Yoluyla Zorlanamayacağı )
D5.DE. 1995/2050MECBURİ HİZMETLE YÜKÜMLÜ TUTULAN BANKA UZMANI ( Davanın Adli Yargının Görev Sahasına Girdiği Gerekçeyle Görevsizlik Kararı Verilemeyeceği )
D12.DE. 1997/2698MECBURİ OLARAK SÜREKLİ GÖREVLE ATANAN DEVLET MEMURLARI ( Kalkınmada Birinci Derecede Öncelikli Yörede Çalışanlara Kademe İlerleme Verilmesi )
D12.DE. 1995/2973MECBURİ OLARAK SÜREKLİ GÖREVLE ATANMA ( Kademe İlerlemesi Verilebilmesi İçin Kalkınmada 1.Derecede Öncelikli Yörelere Belirli Bir Süre İle Görev Yapmak Üzere Atanmış Olması ve Bu Mecburiyetin 418 Sayılı KHK'nin Yürürlüğe Girdiği Tarihte Devam Ediyor Olması Gereği )
D12.DE. 1995/1631MECBURİ SÜREKLİ GÖREVLE ATANMA ( Kalkınmada Öncelikli Yöreye Atanmada )
D17.DE. 2015/236MECBURİ TAHKİM ( Kamu İdareleri Arasındaki Uyuşmazlıklar - Kesin Hüküm )
D8.DE. 1993/2638MECLİS TOPLANTISI ( Belediye Başkanının Olağanüstü Toplantıda Siyasi Konuların Görüşülmesi Nedeniyle Toplantıdan Ayrılmasının Görevini Yapmaktan Kaçındığı Anlamına Gelmemesi )
D1.DE. 2008/1444MECLİS ÜYELERİ ( Söz Konusu Kamu Kurumlarında Çalışan Daimi İşçilerin Meclis Üyesi Sıfat ve Yetkilerini Kullanarak Aynı Tüzel Kişilikte Karar Alma Denetim ve Yaptırım Süreçlerine Katılmalarının Mümkün Olmadığı )
D8.DE. 2011/3806MECLİS ÜYELİĞİNİN DÜŞÜRÜLMESİ ( Valinin Bildirmesi Üzerine Danıştay Tarafından Üyeliğin Düşmesine Karar Verilir Kuralına Yer Verildiği - İlgilinin Söz Konusu Hapis Cezası Nedeniyle Meclis Üyesi Seçilme Yeterliğini de Kaybettiğinden Düşürülmesine Karar Verileceği )
D6.DE. 2013/1569MECLİS ÜYESİ İTİRAZININ REDDİ İŞLEMİNE KARŞI BELDE HALKININ DAVA AÇABİLECEĞİ ( Nazım ve Uygulama İmar Planı Değişikliği İptali - Belediye Meclis Üyesi Tarafından Karara İtiraz Sonucu İtirazın Reddi İşlemine Karşı Belde Halkı Dava Açtığı/İtirazın Reddine Dair İşlem Üzerine Belde Halkının Dava Açılabileceği )
D15.DE. 2011/12444MECRA KURULUŞLARI ( 4077 S.K. Yeralan Mecra Kavramının Yönetmelikte Açıklanmış Olduğu - Her Türlü Televizyon, Yazılı Basın, İnternet, Radyo ve Sinema Gibi İletişim Kanallarındaki Reklam ve İlanların Reklam Kurulunca İncelenebileceği/Örtülü Reklam)
D10.DE. 2002/7036MECRA KURULUŞLARI (Reklam ve İlanın Bir Parçası Olduğu - 4077 Sayılı Kanunun 16. Maddesine Aykırılığın Ancak Mecra Kuruluşu Aracılığıyla Oluşacağı)
D15.DE. 2011/1472MECRA KURULUŞU ( Davacı Şirketin Mecra Kuruluşu Mahiyetinde Olduğu - Davacı Şirkete Ait Derginin Eki Olarak Verilen Diğer Sağlık Dergisinde Reklam Yapma Yasağının İhlal Edildiği/Hastanenin ve Doktorların İsimleri Verilerek Yönlendirme Yapıldığı)
D10.DE. 1998/2944MECRA KURULUŞU ( Ticari Reklam ve İlanların Aracılığıyla Yapılacağından Bunların da 4077 Sayılı Yasa Kapsamında Olduğu )
D10.DE. 2002/4988MECRA KURULUŞU ( Ticari Reklam ve İlanların Hedef Kitleye Ulaştırılması - 4077 Sayılı Yasa Kapsamı Dışında Saymaya Hukuken İmkan Olmadığı )
D7.DE. 2004/1887MEDENİ HAKLARDAN YARALANMA EHLİYETİ OLMAYAN İŞ ORTAKLIĞI ( Davacı İş Ortaklığı Adına Yalnızca Ortaklar Tarafından İmzalanan Dilekçe İle Açılan Davada Mükellef Sıfatının Tanınmış Olmasının Bu Ortaklıklara Kişilik Kazandıramayacağı )
VDDGKE. 2013/377MEDENİ HAKLARDAN YARARLAMA VE KULLANMA EHLİYETİ ( Tüzel Kişiliği Sona Eren Şirketin Medeni Haklarından Yaralanma ve Bu Hakları Kullanabilme Ehliyeti Son Bulacağından Yargı Mercileri Nezdinde Temsil Edilmesi ve Yargılamaya Taraf Olmasının da Mümkün Olmadığı )
D7.DE. 2000/8454MEDENİ HAKLARI ( Takdir Komisyonunun Tesis Ettiği Tarh ve Ceza İşlemine Karşı İptal Davası Açan Adi Ortaklığının Tüzel Kişiliğinin ve Dolayısıyla Taraf Ehliyetinin de Olmaması )
D10.DE. 2000/6026MEDENİ HAKLARI KULLANMA EHLİYETİ ( Kamu Görevlileri Sendikasının Kendisini Yasaya Uyarlamadığı - Dava Ehliyeti Bulunmadığı/Dava Açabilme ve Davayı Takip Edebilmesine Olanak Bulunmadığı )
D4.DE. 2015/1038MEDENİ HAKLARI KULLANMA EHLİYETİ ( Ödeme Emrinin İptali İstemi - Tescil ve İlan Edilen Ortaklar Kurulu Kararıyla Davacı Şirketin Tasfiye Sürecinin Tamamlanarak Tüzel Kişiliğinin Sona Erdiği/Hukuk Âlemindeki Varlığı Sona Eren Şirketin Davada Taraf Olma Ehliyeti Bulunmadığı/Davanın Ehliyet Yokluğundan Reddinin Doğru Görüldüğü )
D3.DE. 2013/12727MEDENİ HAKLARI KULLANMA EHLİYETİ BULUNMAYAN DAVACI ADINA YAPILAN TEBLİGAT ( Usule Uygun Olmadığından Kesinleşmediği - Amme Alacağının Tahsili Amacıyla Düzenlenen Ödeme Emrinde Hukuka Uygunluk Bulunmadığı )
IDDGKE. 2003/1134MEDENİ HAKLARI KULLANMA EHLİYETİNİN KAYBEDİLMESİ ( Kendisini 4688 S.K.'a Uyarlamayan Kamu Görevlileri Sendikaları - Bu Kanunda Tanımlanan Sendikaların Hak ve Yetkilerini Kullanmalarına Yasal Olanak Bulunmadığı/Davaya Ehliyet )
D3.DE. 2008/2481MEDENİ HAKLARI KULLANMA EHLİYETİNİN KAYBI ( Limited Şirket Temsilcisinin Ağır Ceza Mahkemesince 1 Yıldan Fazla Hürriyeti Bağlayıcı Cezaya Mahkum Olması Nedeniyle Medeni Hakları Kullanma Ehliyetini Kaybettiği - Temyiz Dilekçesini İmzalayamayacağı/KDV'ye Karşı Açılan Dava )
D7.DE. 2002/1000MEDENİ HAKLARINI KULLANMA EHLİYETİ OLMAYAN YÜKÜMLÜ ( Bir Yıldan Fazla Hapis Cezası Nedeniyle Cezaevinde Olan - Vasi Tayin Edilmemesi/Kendisine Yapılan Vergi İhbarnamesi Tebligatlarının Usulsüz Olduğu )
D11.DE. 2003/1820MEDENİ KANUN HÜKÜMLERİNE UYGUN OLARAK YAPILMAYAN EVLİLİK ( Doğan Çocuklara Babalarının Ölümü Halinde Yetim Aylığı Bağlanması Gerektiği )
D12.DE. 2005/4079MEDİKAL FİRMALARDAN MENFAAT TEMİNİ ( SSK Hastanesi Uzman Doktorunun Çıkar Amaçlı Suç Örgütüne Yardım Ettiği Anlaşıldığından Devlet Memurluğundan Çıkarma Cezasıyla Cezalandırılmasında Hukuka Aykırılık Bulunmadığı )
D15.DE. 2013/3749MEDULA SİSTEMİNİN PASİF HALE GETİRİLMESİ ( SGK İle Anlaşması Bulunan Bir Hastanede Görev Yapan Doktorun Aynı Zamanda Muayenehanesinde Çalışamayacağı - Davacının Hasta Muayene Ekranının Pasif Hale Getirilmesine Dair İşlemin Hukuka Uygun Olduğu )
D13.DE. 2007/10688MEDYA KURULUŞLARININ KATILIMINI SAĞLAYAMAMA ( Denetim Dışı Kalma ve Reklam Gelirlerinden Mahrum Kalma Riskinin Bulunduğu - ABC Kuruluş Sözleşmesi'ne Verilmiş Olan Menfi Tespit Belgesinin Geri Alınması Yolundaki Rekabet Kurulu Kararında İsabetsizlik Bulunmadığı )
IDDGKE. 2007/2601MEDYA SEKTÖRÜNDE YER ALAN ŞİRKETLERİN CİRO VE PAZAR PAYI TOPLAMLARININ EŞİĞİN ALTINDA KALDIĞI İDDİASI ( Şirketlerin Piyasa Kuralları Çerçevesinde Hareket Ettikleri ve Uyumlu Eylem İçinde Bulunmadıkları - Aynı Grup İçinde Olmalarına Rağmen Birbirleriyle Rekabet Ettiklerinin Gözetileceği )
D8.DE. 2002/5592MEHİL ( Davacının LPG Satış İstasyonunun İşyeri Açma Ruhsatı Olmadığı Ve Davacıya Verilen Mehil Zarfında Bu Eksikliğin Giderilmediğinin Anlaşılmış Olması )
D14.DE. 2013/3547MEKANSAL OLARAK ALAN OLUŞTURMAYAN İMARA AYKIRI YAPILAR (İdari Para Cezasının Metre Kare Esasına Göre Hesaplanamayacağı - Ruhsatsız veya Mevzuata Aykırı Yapılan Kapı Pencere Duvar Gibi Mekansal Olarak Alan Oluşturmayan Yapılar Nedeniyle Para Cezasının Maliyet Bedeli Üzerinden Hesaplanması Gereği)
IDDGKE. 2001/410MEKTUBUN NİTELİĞİ ( Kişiye ve İçinde Bulunulan Zamana İlişkin Haberleşme Yazıları Taşıyan Kağıtlarla Benzerleri )
IDDGKE. 2001/410MEKTUP ( Zarfının İçinde Fotokopi Belge Mektup Evrak Veya Bir Fotoğrafın Bulunmasının Kapsamı İtibariyle Bu Gönderinin Mektup Niteliğini Bozmayacağı )
D8.DE. 2009/4035MEMBA VE İÇME SUYU TAHSİSİ ( Su Tahsisinde İl Genel Meclisi Yetkili Olduğu - İçme Suyu Memba Tahsis ve Tevzi Komisyonu Kararına İstinaden İl Encümeni Kararıyla İle Tesis Edilen İçme Suyu Tahsis İşleminde Yetki Yönünden Hukuka Uyarlık Görülmediği )
D5.DE. 2001/1327MEMNU HAKLARI MAHKEME KARARIYLA İADE EDİLEN VE MEMURLUK SINAVINI KAZANAN ÖĞRETMEN ( Memur Olarak Atanma Talebinin Reddine İlişkin İdare İşleminin Geçersiz Olması )
IDDGKE. 2002/63MEMNU HAKLARIN İADE EDİLMİŞ OLMASI ( Davacının Silah Taşıma Ruhsatının İptaline Engel Olmayacağı )
D8.DE. 1998/6818MEMNU HAKLARIN İADESİ ( Avukatın Baroya Yeniden Yazılma İsteminin Reddi - Mesleğe Yaraşmayan Tutum ve Davranışları Çevresince Bilinir Hale Gelmesi )
D8.DE. 2006/4018MEMNU HAKLARIN İADESİ ( Davacının Adam Öldürme Suçundan Hapse Mahkum Olup Daha Sonra Şartla Salıverildiği - Memnu Haklarının İade Edildiği/Ancak Avukatlık Mesleğine Yakışmayacak Tutumunun Çevre Tarafından Bilinmesi Hükmü Gereği Staj Yapma Talebinin Reddedileceği )
D12.DE. 2001/3492MEMNU HAKLARIN İADESİ ( Davacının Daha Sonradan Memnu Hakların İadesi Kararı Almasının Göreve Son Verme Kararında Etkili Olmadığının Dikkate Alınmasının Gerekli Olması )
D8.DE. 2001/3235MEMNU HAKLARIN İADESİ ( Dolandırıcılıktan Mahkumiyet - Aynı Mahkemece Memnu Hakların İadesine Karar Verilen Davacının Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Mesleki Yeterlik Sınavına Alınmamasında Hukuka Uyarlık Bulunmadığı )
D12.DE. 2014/3161MEMNU HAKLARIN İADESİ ( Kararının 657 S.K. Md. 48/A-5ya Göre Ataması Yapılmayan Kişi Lehine Bir Hak Vermeyeceği - İlk Atamada ÖMSS Sonucuna Göre Yerleştirilen Ancak İdarece Göreve Başlamadan Önce Belgelerinin İncelenmesi Sırasında Hırsızlık Suçundan Mahkumiyeti Bulunduğu Anlaşılan Davacı/Atamasının Yapılmamasına Dair İşlemde Hukuka Aykırılık Bulunmadığı )
D8.DE. 1997/1277MEMNU HAKLARIN İADESİ ( Kısıtlılık Hal Olan Davacının Yargı Kararı İle Memnu Hakları İade Edilen Davacının Sürücü Belgesi Almasına Engel Halinin Ortadan Kalkmış Olması )
D12.DE. 1997/3356MEMNU HAKLARIN İADESİ ( Mahkumiyet Sonucu Veya Ceza Şeklinde Hükmedilen Ehliyetsizliklerin Bertaraf Edilmesinde Yasal Engelin Olmaması - Göreve Başlamadan Önce İşlenen Suç )
D10.DE. 2006/1408MEMNU HAKLARIN İADESİ ( Mahkumiyeti Değil Yalnızca Mahkumiyetten Doğan Ehliyetsizlikleri Geleceğe Yönelik Olarak Ortadan Kaldırdığı )
IDDGKE. 2000/1106MEMNU HAKLARIN İADESİ ( Silah Ruhsatı Alınmasına Engel Teşkil Eden Ateşli Silahla İşlenen Suçun ve Cezanın Ortadan Kalkmayacağı - Silah Ruhsatı Başvurusunun Reddinin Hukuka Uygun Olması )
D1.DE. 1992/126MEMNU HAKLARIN İADESİ ( Sürekli Nitelik Taşıma Kuralının İstisnasını Oluşturmakta )
D8.DE. 1998/1277MEMNU HAKLARIN İADESİ ( TCK 403. Maddeden Verilen Mahkumiyet-Sürücü Belgesi Alma Engelleri )
D8.DE. 2003/5456MEMNU HAKLARIN İADESİ ( Yargı Kararıyla Memnu Hakların İadesi Halinde Kamu Hizmetine Engel Bir Durumun Kalmaması )
D10.DE. 1995/3914MEMNU HAKLARIN İADESİ ( Yönetmelikte Belirlenen Suçlardan Hüküm Giyenlere Silah Ruhsatı Verilememesi )
D12.DE. 1995/10658MEMNU HAKLARIN İADESİ ( Zimmet Suçundan Mahkum Olan Kişinin Memurluğa Dönüp Dönemeyeceği )
D12.DE. 2001/782MEMNU HAKLARIN İADESİ (18 Yaşından Küçük İken İşlenen Hırsızlık Suçu/Cezası Tecil Edilen Davacının Memnu Haklarının İadesi ve Tecil Süresinin de Geçmiş Olması - Güvenlik Görevlisi Atanabileceği)
D8.DE. 2008/3215MEMNU HAKLARIN İADESİ KARARI ( Sahte Belge Kullanmak Suçundan Yargılanarak Bir Yıl Hapis Cezasına Mahkum Olan Davacı Hakkında - 3568 S. Yasanın 4/F Bendinde Tanımlanan Duruma Göre Ehliyetsizliğinin Devam Ettiği Nedeniyle Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Ruhsatının İptal Edilmesinde Hukuka Aykırılık Olmadığı )
D8.DE. 2005/721MEMNU HAKLARIN İADESİ KARARI ( Tüm Ehliyetsizlikleri Ortadan Kaldırıcı Nitelikte Olduğu - Kararı Almış Olan Davacının Artık Bu Aşamada Memuriyete Engel Halinin Varlığından Söz Edilemeyeceği )
D7.DE. 1997/4744MEMORANDUM OF AGREEMENT ( Damga Vergisine Tabi Olup Olmadığı )
D12.DE. 2006/5345MEMUR ( Askere Sevkini Sağlamak Amacından Bahisle Askerlik Şubesinin Yazısına Dayanılarak İlişiğinin Kesilemeyeceği )
D12.DE. 2008/4781MEMUR ( Engelli Çocuğunun Gördüğü Fizik Tedavi ve Bireysel Eğitim Seansları Sırasında Yanında Bulunarak Bilgi Edinebilmek Amacıyla Günde 2 Saat Haftada 3 Gün Yıllık Kanuni İzninin Haricinde İzinli Sayılması İçin Yaptığı Başvurunun Reddi Gereği )
D2.DE. 2008/60MEMUR ( Kanundaki Aylıklı İzin Verilmesi Yolundaki Hüküm 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu'na Tabi Çalışan 72. Madde Kapsamında Yer Değiştirmek Suretiyle Atanan Memurun 657 Sayılı Kanun'a Tabi Çalışan Eşi Hakkında da Uygulanacağı )
D5.DE. 1997/1928MEMUR ( Polis Memurunun Yabancıyla Evlenmesi )
D12.DE. 2008/5809MEMUR ADAYLIK SÜRESİ (Bir Yıldan Az İki Yıldan Çok Olamayacağı İçin Bir Yıllık Adaylık Süresinin Doldurmuş Olmanın Asalet Tasdikini Zorunlu Kılmadığı)
IDDGKE. 1991/519MEMUR ALIM SINAVI ( Sakatlar İçin Ayrılan Kontenjan Sınavlarının Aynı Zamanda Yapılması Zorunluluğu Olmaması )
IDDGKE. 1993/297MEMUR ATAMASININ SAĞLIK NEDENİYLE İPTALİ
IDDGKE. 2010/1420MEMUR DİSİPLİN CEZASI ( Kanunla Tüm Sonuçlarıyla Affedilen Disiplin Cezasına Konu Fiilin Tekerrüre Esas Alınamayacağı - Memur Personelin Eylemine Karşılık Gelen Kademe İlerlemesinin Durdurulması Cezasının Daha Önce Verilen Disiplin Cezasının Affa Uğradığı Gözetilmeksizin Tekerrüre Esas Alınarak Memurluktan Çıkarma Cezası Verilmesinin Hatalı Olduğu )
D12.DE. 2012/8980MEMUR DİSİPLİN HUKUKU (Disiplin Cezasının İptali İstemi/Özel Hayata Saygı Hakkı - Davacının Telefonla Müstehcen Mesajlar Göndermek ve İnternet Üzerinden Görüşme Programı Aracılığı İle Uygunsuz Görüntüler Göstermekten İbaret Olan Fiilinin Disiplin Suçu Oluşturmadığı/Dava Konusu İşlemde Hukuka Uyarlık Bulunmadığı)
D7.DE. 1997/4014MEMUR ELİYLE TEBLİGAT ( Muhatabın Tebliğden Kaçması Durumunda Evrak Önüne Bırakılıp Durum Tespit Edilerek Tebligat Yapılabilmesi )
VDDGKE. 1998/406MEMUR ELİYLE TEBLİĞ ( Vergi ve Ceza İhbarnamesinin Memur Eliyle Tebliğinde Hukuka Aykırılık Bulunmadığı - Davanın Süre Aşımı Nedeniyle Reddi Yolundaki Karara Karşı Yapılan Temyiz İsteminin Reddi Gereği )
D11.DE. 2012/5434MEMUR EMEKLİSİNİN GENÇLİK VE SPOR İL MÜDÜRLÜĞÜ BÜNYESİNDE FAHRİ ÇALIŞTIRICI OLARAK GÖREV YAPMASI (Bu Kurumun Özel Bütçeli Olduğu - Davacı İçin Emekli Aylığının Kesilmesi Şartlarının Oluşmadığı/İdari İşlemin İptali Gereği/5335 S. Yasa Kapsamının Mahkemece Gözetileceği/Sosyal Güvenlik Hakkı/Emekli Aylığı)
D11.DE. 2012/5434MEMUR EMEKLİSİNİN KAMU KURUMUNDA FAHRİ ÇALIŞTIRICI OLARAK GÖREV ALMASI (Davacının Fahri Çalıştırıcı Olarak Görev Yaptığı Kurumun Özel Bütçeli Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Olduğu ve Bu Haliyle Emekli Aylıklarının Kesilmesini Gerektirecek Bir Kurum veya Kuruluş Niteliği Bulunmadığının Gözetilmesi Gerektiği)
D2.DE. 2004/3666MEMUR EŞİNİN SAĞLIK YARDIMINDAN YARARLANAMAMASI ( Serbest Avukat Olarak Çalışan )
D2.DE. 2007/270MEMUR EŞTEN DOLAYI SAĞLIK YARDIMI ( Serbest Çalışan ve Zorunluluk Sigortasına Tabi Avukatların Yararlanamayacakları )
D8.DE. 1997/3035MEMUR EYLEMİNE KATILARAK BİR GÜN İŞE GELMEME ( İlkokul Öğretmenine Hangi Kanuna Göre Disiplin Cezası Verileceği )
D12.DE. 2002/3743MEMUR EYLEMİNE KATILMAK AMACIYLA GÖREVE GELİNMEMESİ ( Sendikanın Kararı Doğrultusunda Etkinlik Göstermelerinin Doğal ve Hoşgörü İle Karşılanması/Disiplin Suçu Kabul Edilemeyeceği - Aylıktan Kesme Cezası )
D5.DE. 2003/535MEMUR GİBİ ÇALIŞTIRILAN PERSONEL ( Kurum İçi Memurluk Sınavını Kazanan PTT Dağıtıcısı/Atanma İsteminin Reddi - Memur İhtiyacının Sabit Olması ve Fiilen Memur Gibi Çalıştırılmaları/İptali Gereği )
D5.DE. 2000/2655MEMUR HAKKINDA AÇILACAK SORUŞTURMA ( Bahisle Başka Bir Yerde Görevlendirilmesinin Söz Konusu Olamayacağı )
D2.DE. 2004/1553MEMUR HAKKINDA GEÇMİŞ YILLARDA YAPILAN SORUŞTURMALAR SONUCU DÜZENLENEN RAPORLAR ( Daha Sonra Yeniden Tesis Edilen İlgilinin Hukuki Durumunda Değişiklik Yapılmasına Neden Olan İşleme Dayanak Oluşturmayacağı )
D5.DE. 2008/3937MEMUR HAKKINDA SOMUT SAPTAMA BİLGİ VE BELGE İBRAZ EDİLEMEMESİ ( Olumsuz Tutum ve Davranışlarından Söz Edilerek Aynı Görevle Naklen Atanması - Hukuka Uyarlık Bulunmadığı )
IDDGKE. 1995/103MEMUR HAKKINDA SORUŞTURMA ( Memurların Muhakematı Hakkında Kanunun Uygulanması )
D2.DE. 1997/94MEMUR HAKKINDA SORUŞTURMA ( Memurun İzinli Olduğu Sırada İşlediği Suç Hakkında )
D1.DE. 2013/1388MEMUR HAKKINDA SORUŞTURMA İZNİ VERİLMESİ KARARINA İTİRAZ ( Soruşturma İzni Verilmesi Kararına Karşı Hakkında İnceleme Yapılan Memur veya Diğer Kamu Görevlisinin İtiraz Yoluna Gidibileceği - Soruşturma İzni Verilmemesi Kararına Karşı Cumhuriyet Başsavcılığı veya Şikayetçinin İtiraz Yoluna Gidebileceği )
D5.DE. 1988/1262MEMUR HAKKINDA SÜBUT BULMAYAN İDDİALARA DAYANILARAK YAPILAN ATAMA ( İdarenin Naklen Atama Konusundaki Yetkisinin Sınırları )
D5.DE. 1991/2575MEMUR HAKKINDA VERİLEN OLUMSUZ SİCİLİN HUKUKA UYGUNLUĞU ( Siciller Hakkındaki Dava Süreaşımından Reddedilmiş Olsa da Araştırılması Gereği )
D5.DE. 1991/2111MEMUR HAKKINDAKİ OLUMSUZ DEĞERLENDİRMELER ( Sicilde Bunların Somut Nedenlerinin ve Hizmete Etkisinin Gösterilmesi Gereği )
D1.DE. 2013/243MEMUR HAKKINDAKİ ŞİKAYETİN İŞLEMEME KONULMAMASINA DAİR KARARA KARŞI İTİRAZ ( Kamu Görevlileri Hakkında Yapılacak İhbar ve Şikayetlerin Soyut ve Genel Nitelikte Olmaması Şikayetlerde Kişi veya Olayın Belirtilmesinin Zorunlu Olduğu - Şikayetin İşleme Konulmamasına Dair Kararın İhbar veya Şikayet Sahibine Bildirilmesi Gereği )
VDDGKE. 1994/79MEMUR HUKUKUNUN UYGULANMASINDA GÖREV ( İdari Dava Daireleri Genel Kurulunun Görevi )
D5.DE. 1986/1532MEMUR İKEN ÜST ÖĞRENİM BİTİRME ( Yeniden Yapılan İntibakında 2182 Sayılı Yasadan Yararlandırılmasının Gerekmesi )
D2.DE. 1989/1192MEMUR KADROSUNA ATAMA ( Sınav Yapılmaması Nedeniyle Yasaya Aykırı Olması )
D5.DE. 2014/4625MEMUR KADROSUNA ATANMA ( Talebiyle Yapılan Başvurunun Reddine İlişkin İşlemin İptali - İlgilinin Kazandığı Sınav Nedeniyle Sınavdan Yıllar Sonra Yürürlüğe Giren Görevde Yükselme Yönetmeliği Hükümlerinden ve Adalet Bakanlığı Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliği Hükümlerinden Yararlandırılamayacağı )
D5.DE. 2012/7511MEMUR KADROSUNA ATANMA İSTEMİYLE YAPILAN BAŞVURU ( Reddine İlişkin İçişleri Bakanlığı'nın İşleminin İptali İstemi - Darülaceze Müessesesinin Mahkeme Tarafından Hasım Mevkiine Alınarak Karar Verilmesi Gerektiği )
D2.DE. 1990/816MEMUR KADROSUNDA ÇALIŞMAYANLARIN BAŞKA KURUMLARA NAKLEN ATANMASI ( Görevi Kötüye Kullanma )
D5.DE. 2015/4987MEMUR KADROSUNDA GÖREV YAPAN DAVACININ ŞEF KADROSUNA ATANMASI İSTEMİ ( Başvurunun Reddine İlişkin İşlemin İptali Davasının İlk Derece Mahkemesi Olarak Danıştayda Görülecek Davalardan Olmadığı - Davanın Görüm ve Çözümünde İdare Mahkemesinin Görevli Olduğu )
IDDGKE. 2005/1588MEMUR KADROSUNDAKİ AVUKAT ( Avukatlık Sözleşmesi İle Çalışan Avukat İle Kamu Kurum ve Kuruluşlarında İdare İle Bir Sözleşme Yapmadan Statü Hukukuna Göre Memur Kadrosunda Görev Yapan Maaşını Bağlı Bulunduğu Yasalara Göre Alan Kamu Avukatının Durumunun Aynı Olmadığı )
D2.DE. 1997/2708MEMUR NİTELİĞİ ( Ceza Kanunu Uygulamasında İmam-Hatipler )
D1.DE. 2004/176MEMUR NİTELİĞİ BULUNMAYAN TÜRKİYE HALK BANKASI ÇALIŞANLARI ( Maden Kanunu Kapsamında Arama ve İşletme Ruhsatı Alamayacak Kamu Görevlileri Olarak Kabul Edilemeyecekleri )
D8.DE. 2004/1512MEMUR NİTELİĞİNİN BULUNMAMASI ( Belediye Başkanına Belediye Başkanı Seçilmeden Önce Verilen Maden İşletme Ruhsatının İptalinin Hukuka Aykırı Olması )
IDDGKE. 2001/850MEMUR NİTELİĞİNİN BULUNMAMASI ( Belediye Başkanının - Maden Ruhsatı Sahibinin Belediye Başkanı Seçilmesine Rağmen Ruhsatları Devretmediği Gerekçesiyle Ruhsatların İptal Edilemeyeceği )
D11.DE. 2001/3220MEMUR OLAN DAVACININ EMEKLİLİK İÇİN BAŞVURDUKTAN SONRA EMEKLİLİKTEN VAZGEÇME TALEBİ ( Henüz Emekliye Ayrılıp Aylık Bağlanmadan Önceki Vazgeçme Talebinin Kabulü Gereği )
IDDGKE. 2002/1154MEMUR OLARAK ALINACAKLAR İÇİN ŞARTLAR ( Erkek Adaylar İçin Askerlik Hizmetini Yapmış Olmak Şartının Aranmasında Hukuka Uyarlık Bulunmadığı - 657 S.K.'un 48. Maddesi )
D5.DE. 1997/439MEMUR OLARAK ATAMA ( Özelleştirme Kapsamındaki Kuruluşta Çalışan Sözleşmeli Personelin Başka Kuruma Atanması Halinde Eşdeğer Kadroya Atanması Lüzumu )
IDDGKE. 1998/581MEMUR OLARAK ATANMA ( Zabıta Memurluğu'na Atanma Yaşı - İdarece İşlemin Geri Alınması )
D12.DE. 2008/5409MEMUR OLARAK ATANMANIN ENGELLENMESİ ( Lisans Mezunu Bir Adayın Ortaöğretim/Önlisans Düzeyinden Sınava Girmesinin Engellenemeyeceği )
D12.DE. 2003/200MEMUR OLMA GENEL ŞARTLARINDAN BİRİNİ KAYBETMEK ( Reşit Olmayan Mağdurenin Rızası İle Müteselsilen Irzına Geçme Suçundan Kesinleşmiş Mahkumiyet - Şeref ve Haysiyet Kırıcı Suç Niteliği )
D12.DE. 2005/6835MEMUR OLMA KOŞULUNUN KAYBEDİLMESİ ( Davacının Görevi Kötüye Kullanmak Suçundan Aldığı Mahkumiyet Kararının Yargıtayca Eylemin Rüşvet Suçunun Teşkil Ettiği Belirtilerek Bozulması - Kazanılmış Hakkın Suçun Niteliğini Kapsamadığı )
D12.DE. 2007/2534MEMUR OLMA ŞARTI ( Dolandırıcılık Suçundan Kesinleşmiş Mahkumiyeti Nedeniyle Görevine Son Verilen Davacının Bu Mahkumiyeti Hakkında Hükmün Açıklanmasının Geri Bırakılmasına Karar Verildiği - Memurluğu Yitirdiğinden Söz Edilemeyeceği )
D12.DE. 2016/8808MEMUR OLMA ŞARTLARINI KAYBETME ( Devlet Memurunun Dolandırıcılık Suçundan Hüküm Giymesi - Devlet Memurluğundan Çıkartılma )
IDDGKE. 2014/2367MEMUR OLMAYAN EŞ NEDENİYLE NAKLEN ATAMA (Kamu Hizmetleri Bakımından Büyük Sakıncalar Doğuracağı Yasal Düzenlemeyle Bağdaşır Bir Talep Olmadığı - Memur Olmayan Eş Nedeniyle Eş Durumu Mazeretine Dayalı Naklen Atamanın Kabul Edilmemesinde Hukuka Aykırılık Bulunmadığı)
D2.DE. 2013/4583MEMUR PERSONELE ÖDENEN VEKALET ÜCRETİ İSTEMİ ( Belediye Hukuk Müşavirliği Bilgisayar İşletmeni - 659 Sayılı KHK'da Yer Alan Bahse Konusu İbarelerin Anayasa Mahkemesi'nin İptal Kararı Uyarınca Kendiliğinden Yürürlüğe Girmeyeceği/Davacıya Vekalet Ücreti Ödenmesi Konusunda Her Hangi Bir Yasal Düzenleme Mevcut Olmadığı )
D8.DE. 2002/1638MEMUR SAYILMA ( Belediye Başkanının Sayılmayacağı - Maden Kanununun 6. Maddesi Uyarınca Maden Ruhsatının Feshedilemeyeceği )
D2.DE. 2002/1114MEMUR SAYILMA ( Türk Ceza Kanunu'nun Uygulaması Bakımından - Şoförler ve Otomobilciler Odası Başkanının Bu Kapsamda Bulunmaması )
D2.DE. 1998/4058MEMUR SAYILMAMA ( İtfaiye Eri - Memurun Muhakematı Yasasına Tabi Olmama )
D12.DE. 2005/4851MEMUR SAYILMAMA ( Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü Yönetim Kurulu Üyelerinin Memur Sayılmadığından Mahallli İdareler Seçimlerinde Aday Olmak İçin Görevinden İstifa Eden Davacının Seçimi Kazanamaması Üzerine Görevine Dönemeyeceği )
D2.DE. 1992/1162MEMUR SAYILMAYAN KİŞİLER ( Ziraat Odaları Yönetim Kurulu Başkan ve Üyeleri )
D2.DE. 2002/701MEMUR SAYILMAYANALAR ( Belediye İtfaiye Çavuşu - Ön İnceleme Yapılması ve Soruşturma İzni Verilmesine Hukuken İmkan Bulunmadığı )
D2.DE. 2002/840MEMUR SAYILMAYANLAR ( Bağlı Ortaklık Genel Müdürü ve Yönetim Kurulu Üyeleri )
D2.DE. 1988/1216MEMUR SAYILMAYANLAR ( İmam Hatipler )
D10.DE. 1993/5367MEMUR SENDİKALARI ÜYELİK AİDATLARI ( Maaş Bordrolarından Kesilmemesi ve Bunlara Devlet Hesaplarında Yer Verilmemesi - Yasal Düzenlemeler Yapılmaması Nedeniyle )
IDDGKE. 2000/751MEMUR SENDİKALARI VE ÜST KURULUŞLARI ( İl Temsilciliğinin Üyeleri Adına Yargı Merciilerine Başvurabilme Hakları Bulunmadığı )
D1.DE. 2005/1067MEMUR SENDİKALARININ BELEDİYEYLE MUTABAKAT İMZALAMASI ( İlgililere İsnat Edilen Eylemin Haklarında Hazırlık Soruşturması Yapılmasını Gerektirecek Nitelikte Bulunmadığı Anlaşıldığından İtirazların Kabulüyle Soruşturma İzni Verilmesine İlişkin Kısmının Kaldırılması Gereği )
D5.DE. 2012/2698MEMUR SENDİKALARININ ÜYELERİ HAKKINDA TESİS EDİLEN İŞLEMLER HAKKINDA DAVA AÇMALARI (Sendikaların Üyelerinin Ortak Hak ve Menfaatlerini İlgilendiren Konularda Dava Açma Hakkına Sahip Oldukları - Memur Sendikalarının Bireysel İşlemlere Karşı Dava Açma Hakkına Sahip Olduğu)
D8.DE. 1995/4636MEMUR SENDİKASININ TEŞEKKÜL ETMEMİŞ OLMASI VE DAVA EHLİYETİNİN BULUNMAMASI ( Yasal Düzenleme Yapılmadığından )
IDDGKE. 2012/523MEMUR SENDİKASININ ÜYESİ HAKKINDA TESİS EDİLEN İŞLEME TEMEL OLUŞTURAN DÜZENLEYİCİ İŞLEM HAKKINDA İPTAL DAVASI AÇMASI ( Dava Açma Süresinin Uygulama İşleminin Tesis Edilmesiyle Yeniden Başlayacağı - Sendikanın Üyesi Hakkında Tesis Edilen İşlem İçin İptal Davası Açma Hakkı Bulunduğu )
D12.DE. 2005/5406MEMUR SINAV VE ATAMASI ( Askerliğe Elverişli Olmadığına Karar Verilen Davacı/Devlet Memurluğu Sınavında Yeterli Puan Alması - Fiilen Askerliğini Yapmadığından Bahisle Atanmasının Onaylanmamasının Hukuka Aykırılığı )
D2.DE. 2004/5642MEMUR SİCİLİNİN OLUMSUZ DÜZENLENMESİNE İLİŞKİN İŞLEMİN İPTALİ TALEBİ ( Olumsuz Sicilin Dayanağı Olan Tutum ve Davranışların Önceki Yıl Sicil Notu Belirlenirken de Esas Alınmış Olması - Sicillerin Objektifliği İlkesine Uygun Olan Sicil Notunun Geçerli Olması )
D1.DE. 2010/217MEMUR SORUŞTURMA İZNİ İLE İLGİLİ KARARA İTİRAZ ( Belediye Başkanı Hakkında Soruşturma İzni Verilmemesine İlişkin İçişleri Bakanının Kararının 4483 S.K 9. Md. Uyarınca Şikayetçiye ve C. Başsavcılığına Usulüne Uygun Olarak Bildirilmediği - Dosyanın İçişleri Bakanlığına İadesi Gereği )
D10.DE. 1988/2495MEMUR SORUŞTURMASI ( Yasada Öngörülen Zamanaşımı Sürelerinin Geçirilmesi )
D5.DE. 2008/6842MEMUR STATÜSÜ ( 399 S. KHK Uyarınca Sözleşmeli Personel Statüsünde Görev Yapan Davacı/657 Sayılı Yasa Kapsamında Memur Statüsüne Sahip Olmadığı - İntibakın Yapılması Talebinin Reddine İlişkin İşlemin Hukuka Uygun Olduğu )
D11.DE. 2002/4665MEMUR STATÜSÜNDEKİ AVUKATLAR ( Karşı Taraftan Tahsil Edilen Vekalet Ücretinin Dağıtımında Uygulanacak Esaslar )
D10.DE. 2006/4835MEMUR STATÜSÜNDEKİ PERSONEL ( 657 S.K.'da Memurlara Sağlanan Sendikal Haklar Kapsamında Mali Haklar Konusuna Yer Verilmediği - Bu Yasada Belirlenen Mali Haklar Dışında Ek Ödeme Yapılmasına Dair Sözleşme Yapılamayacağı )
D12.DE. 2012/3496MEMUR TARAFINDAN YAPILAN SUÇ DUYURUSU SONUNDA İLGİLİLERİN CEZA ALMAMASI (Memurun Suç Konusu Oluşturduğunu Düşündüğü Konularda Savcılığa Suç Duyurusunda Bulunmasının Görevleri Arasında Bulunduğu - Suç Duyurusu Sonunda İlgililerin Ceza Almamasının Suç Duyurusunda Bulunan Hakkında Disiplin Cezası Tesisini Gerekitirmediği)
D12.DE. 2015/5512MEMUR VE DİĞER KAMU GÖREVLİLERİ KAVRAMI DIŞINDA KALMA ( Geçici Personelin Ücretsiz Doğum İzni Alma İstemi - Sözleşme İle Çalıştırılan İşçi de Olmayan Kendine Özgü İstisnai Bir İstihdam Türü Olan 657 S. Kanun'un 4/C Md. Kapsamında Görev Yapan Geçici Personelden Doğum Yapanlara 657 S. Kanun'un 108. Md. Yer Verilen Ücretsiz Doğum İzni Verilmesinin Mümkün Olmadığının Gözetileceği )
D1.DE. 2014/800MEMUR VE DİĞER KAMU GÖREVLİLERİNİN GÖREVLERİ SEBEBİYLE İŞLEDİKLERİ SUÇLARDAN DOLAYI YARGILANMALARI (İzin Vermeye Yetkili Merciler Tarafından İzin Verilmemesi Kararının C. Başsavcılığı Tarafından Hakkında İnceleme Yapılan Memur ve Varsa Şikayetçiye Bildirileceği - Öninceleme Başlamadan Şikayetçi Olmayan Kişinin Soruşturmaya İzin Verilmemesi Kararına Karşı Şikayet Hakkı Bulunmadığı)
D2.DE. 2003/910MEMUR VE DİĞER KAMU GÖREVLİLERİNİN YARGILANMASI ( Soruşturmacının Objektif ve Tarafsız Olmasının Gerekmesi )
D2.DE. 2000/1317MEMUR VE DİĞER KAMU GÖREVLİLERİNİN YARGILANMASI ( Trafik Polisine Hakaret Eden Belediye Başkanı - Soruşturma İzni Verilmemesi - Cumhuriyet Başsavcılığı'na ve Yakınıcıya Tebligatın Zorunlu Olduğu )
D2.DE. 2003/1211MEMUR VE DİĞER KAMU GÖREVLİLERİNİN YARGILANMASI ( Yargıtay Başsavcısının Verdiği İşleme Koymama Kararlarına Karşı Danıştaya İtiraz Edilememesi )
D2.DE. 2003/1270MEMUR VE DİĞER KAMU GÖREVLİLERİNİN YARGILANMASI ( Yargıtay Başsavcısının Verdiği İşleme Koymama Kararlarına Karşı Danıştaya İtiraz Edilememesi )
VDDGKE. 1991/181MEMUR VE MÜSTAHDEME TEBLİĞİN GEÇERLİLİĞİ ( YÜKÜMLÜNÜN İŞYERİNDE BULUNMADIĞININ TUTANAĞA YAZILMASI )
IDDGKE. 2009/262MEMUR VE MÜSTAHDEMLERE TEBLİGAT ( Tüzel Kişiliğin Yetkilisinin İşyerinde Bulunmaması Nedeniyle Tebligatın Bu Kişilere Yapıldığının Belirtilmesinin Zorunlu Olduğu )
IDDGKE. 2014/4195MEMUR VE MÜSTAHDEMLERE YAPILACAK TEBLİGATLAR ( Muhatabın İşyerinde Bulunamaması Nedeniyle Bu Kişilere Yapıldığının Açık Bir Şekilde Belirtilmesinin Zorunlu Olduğu - Davalı İdarece Yasada Belirtildiği Şekilde Tebligat İşlemlerinin Yaptırılmamasının Savunma Hakkının Kısıtlanması Niteliğinde Olduğu)
D11.DE. 1998/2797MEMUR VE MÜSTAHDEMLERE YAPILAN TEBLİGATIN GEÇERLİLİĞİ ( Yetkili Kişilerin İşyerinde Bulunamadığının Alındı Belgesine Yazılması Mecburiyeti )
D11.DE. 2002/1618MEMUR VE SOSYAL HİZMET UZMANI OLARAK GEÇEN SÜRE ( Müfettişlere Uygulanan Ek Göstergeden Yararlandırılmak İçin Aranan 8 Yıllık Mesleki Görev Süresine Dahil Edilemeyeceği )
D2.DE. 1994/141MEMUR VEYA KAMU HİZMETİ GÖREVLİLERİNİN GÖREVE GELMEMELERİ ( Suç İçin Üç veya Daha Fazla Kişi Olarak Önceden Birlikte Karar Almış Olma Gereği )
D11.DE. 1999/2847MEMUR VEYA MÜSTAHDEME TEBLİGAT ( Vergi Dairesinde-Usulsüz Tebligat-Dava Açma Süresi )
IDDGKE. 2007/2130MEMUR VEYA MÜSTAHDEMLERE TEBLİGAT ( Hükmi Şahıslara Yapılacak Tebliğin Öncelikle Hükmi Şahsın Yetkilisine Yapılması Yetkili Kişinin Bulunamaması veya Evrakı Alacak Durumda Olmaması Halinde İse Memur veya Müstahdemlerine Yapılması Gerektiği )
D1.DE. 2009/1397MEMUR YARGILAMASINDA SORUŞTURMA İZNİ VEREN MERCİNİN ÖN İNCELEME YAPMASI ( Tesis Edilen Karara Karşı İtirazda Bulunulması Durumunda Yazılı Bildirimlere İlişkin Günlü ve İmzalı Bildirim Alındıları İle İtiraz Dilekçelerinin de Eklenerek Dosyanın Daireye Gönderilmesi Gerektiği )
D8.DE. 1995/2464MEMUR ZAM VE ÖZEL HİZMET TAZMİNATININ FARKLI ORAN VE MİKTARLAR ÜZERİNDEN TESBİTİ ( İşlemin İptali Talebi )
D5.DE. 2013/1645MEMURA AYLIKSIZ İZİN VERME ( Konusunda İdareye Takdir Yetkisi Tanındığı - İdarenin Takdir Yetkisini Hizmetin Gerekleri Gözardı Edilerek Kullanılmasının Kanıtlanması veya Yargı Mercii Tarafından Kanıtlanması Halinde İzin Vermeme İşleminin Sebep ve Maksat Unsurları Bakımından Hukuka Aykırılık Oluşturacağı )
IDDGKE. 2010/817MEMURA EK ÜCRET ÖDENMEMESİ (657 Sayılı Kanun Dışında Ücret Ödenemeceği - Belediyede Çalışan Memura Ek Ödeme Yapılamayacağı/Genelgenin İptali Davası)
D12.DE. 2002/1367MEMURA İSNAT EDİLEN FİİLLER ( Disiplin Soruşturması Yapılmaksızın Doğrudan Disiplin Amirince Savunması Alınarak Disiplin Cezası Verilmesinde Mevzuata Uyarlık Bulunmadığı )
D2.DE. 1994/1651MEMURA KARŞI İŞLENEN HAKARET SUÇU ( Suçun Gıyapta İşlenmiş Olması )
D10.DE. 1998/7507MEMURA KONUT EDİNDİRME YARDIMI ( Davacının Memur Statüsüne Geçtiği Tarihten Kurumdan Ayrıldığı Tarihe Kadar Adına Tahakkuk Ettirilen Konut Edindirme Yardımının Banka Hesabına Yatırılması )
D12.DE. 2011/5125MEMURA MOBBİNG YAPILDIĞI İDDİASIYLA MANEVİ TAZMİNAT ( Çalışana İntikamcı Acımasız veya Kötü Niyetli Girişimlerle Adaletsiz ve Sürekli Negatif Tavır ve Eleştiriler ile Sosyal Ortamdan İzole Etme Şeklindeki Psikolojik Taciz - İdari İşlem Sonucu Manevi Tazminata Hükmedilebilmesi İçin İdarenin Hukuka Aykırı Bir İşlem veya Eylemi Sonucu Ağır Elem veya Üzüntü Duyulmuş Olması Gerektiği )
D5.DE. 1991/4047MEMURA REFAKAT EDECEK KİŞİNİN YAKINLIK DERECESİ ( Aile Fertlerinden Olması Gerekmediği )
D5.DE. 2002/1094MEMURA VERİLEN DERECENİN GERİ ALINMASI ( Davacıya Memuriyete Girişte Verilen Bir Derecenin Üzerinden "Müteaddit Terfiler" Geçtikten Sonra Geri Alınmasının İstikrar İlkesi İle Bağdaşmayacağı )
D8.DE. 1998/2038MEMURA VERİLEN UYARMA CEZASI ( Hastalık İznine Ayrılmış Bulunan Disiplin Amirinin Ceza Verme Yetkisi Bulunmadığı )
D5.DE. 1991/2111MEMURA VERİLEN UYARMA CEZASI ( Verilen Olumsuz Sicilde Olumsuz Değerlendirmelerin Somut Nedenlerinin Gösterilmesi Gereği )
D2.DE. 2012/8229MEMURA YAPILAN HATALI ÖDEME ( İdarenin Yokluk Açık Hata Gerçek Dışı Beyan veya Hile Hallerinde Süre Aranmaksızın Hatalı Ödemeyi Her Zaman Geri Alabileceği - Açık Hata Hile Gerçek Dışı Beyan Halleri Dışında Hatalı Ödemenin Dava Açma Süresi İçinde İstenmesi Gereği )
D5.DE. 2012/2685MEMURA YAPILAN YEMEK YARDIMININ YEMEK KUPONU VEYA YEMEK FİŞİ ŞEKLİNDE YAPILMASI ( Yemek Yardımının Yemek Verme Şeklinde Gerçekleştirilmesi Gereği - Memura Yapılan Yemek Yardımının Yemek Kuponu veya Yemek Fişi Vermek Şeklinde Yapılamayacağı )
D13.DE. 2013/2164MEMURA YASAKLI İŞLER ( Kamu İhale Kurulu Kararının İptali İstemi - Memurların Türk Ticaret Kanununa Göre Tacir veya Esnaf Sayılmalarını Gerektirecek Bir Faaliyette Bulunamayacakları Ticaret ve Sanayi Müesseselerinde Görev Alamayacakları Ticari Mümessil veya Ticari Vekil veya Kollektif Şirketlerde Ortak veya Komandit Şirkette Komandite Ortak Olamayacakları )
D2.DE. 1999/1641MEMURİN MUHAKEMAT KOMİSYONUNUN KARAR GEÇERLİLİK KOŞULU ( Çift Sayıda Üyeli Komisyon Kararının Geçersiz Olduğu - Tek Sayıda Üyeli Komisyon Kararı Verilmesi Gerektiği )
D1.DE. 1995/195MEMURİN MUHAKEMAT YASASI ( Yapılan Soruşturmalar İçin Yeminli Zabıt Yazmanı Görevlendirilmesinin Zorunlu Olmaması )
D2.DE. 1993/1638MEMURİN MUHAKEMATI HAKKINDA YASA ( Dilekçe Hakkının Kullanılmasına İlişkin Yasa Kapsamında Olmadığı )
D2.DE. 1989/1536MEMURİN MUHAKEMATI HAKKINDA YASA ( Verilen Kararlara İtiraz Üzerine Danıştayca İncelenen Kararlar )
D2.DE. 1997/2436MEMURİN MUHAKEMATI HAKKINDA YASA`YA GÖRE YAPILACAK SORUŞTURMALAR ( Alt Kurulların Üst Kurulun Bozma Kararına Direnememesi )
D2.DE. 2000/2103MEMURİN MUHAKEMATI KANUNU GEREĞİ YARGILAMA USULÜ ( İl Çevre Müdürünün İşlediği Suçlardan Dolayı Yargılanabilmesi İçin Yetkili Makamdan Soruşturma Emri Alınması ve Muhakkik Tarafından Savunmasının Alınması Zorunluluğu )
D2.DE. 1999/606MEMURİN MUHAKEMATI KANUNU HÜKÜMLERİNE TABİ OLMAMA ( Esnaf ve İşçi Olarak Görev Yapan Kimselerin İşlediği Suçlar )
D2.DE. 2001/1035MEMURİN MUHAKEMATI KANUNU HÜKÜMLERİNİN UYGULANAMAMASI ( Vakıf Üniversitesi Rektör ve Çalışanları Hakkında Genel Hükümlere Göre Cezai Soruşturma Yapılması Gereği - Türbanla Eğitime Devam Edilmesine ve Üniversite İçinde Çalışılmasına Göz Yummak )
D2.DE. 1996/3262MEMURİN MUHAKEMATI KANUNU KAPSAMI ( Özel Güvenlik Görevlilerini İçine Almadığı )
D5.DE. 1997/258MEMURİYET DERECE VE KADEMESİNDE DEĞERLENDİRİLMESİ GEREKEN SÜRELER ( Hiç Memuriyet Yapmaksızın Askere Gittikten Sonra Askerlik Sonrası Memuriyete Girenlerin Askerlikte Geçen Süreleri )
D5.DE. 1993/48MEMURİYET ENGELİ OLARAK ÖNGÖRÜLEN HÜRRİYETİ BAĞLAYICI CEZA ( Cezanın Paraya Çevrilmiş Olması Halinde Engelin de Ortadan Kalmış Olacağı )
D5.DE. 1988/1519MEMURİYET ENGELLERİ ( Ağır Hapis Cezası-Cezanın Süresi Bakımından Ayrım Yapılmamış Olması )
D5.DE. 1988/2652MEMURİYET ENGELLERİ ( Vesayet-Şartlı Tahliye )
D12.DE. 2009/7516MEMURİYET GÖREVİ SONA ERDİKTEN SONRA MEMURA CEZA VERİLMESİ ( Kademe ilerlemesinin Durdurulmasına Dair İşlemin İptali İstemi - Memuriyet Görevi Sona Erdikten Sonraki Dönemde İşlediği Fiillerden Dolayı Disiplin Cezası Verilebilmesi Hukuken Mümkün Bulunmadığı )
D12.DE. 2009/7516MEMURİYET GÖREVİNDE BULUNMAYANA DİSİPLİN CEZASI VERİLMESİ ( Kademe İlerlemesinin Durdurulmasına Dair İşlemin İptali İstemi - Memuriyet İçerisindeki Hal ve Davranışları Nedeniyle Bir Kamu Görevlisine Memuriyet Sıfatı Sona Erse Bile Disiplin Cezası Verilmesi Mümkün İken Memuriyet Görevi Sona Erdikten Sonraki Dönemde İşlediği Fiillerden Dolayı Disiplin Cezası Verilemeyeceği )
D12.DE. 1996/640MEMURİYET GÖREVİNE ATANMASINA RAĞMEN BAŞLAMAYAN HEMŞİRENİN İKİ YIL SONRAKİ SINAVA GİREREK TEKRAR KAZANMASI ( Atamasının Yapılması Gereği - Atamasının Yapılmaması Nedeniyle Mahrum Kaldığı Ücret ve Özlük Haklarının Tahsili Gereği )
D12.DE. 2016/8830MEMURİYET GÖREVİNE SON VERME ( Güveni Kötüye Kullanma Suçundan Mahkumiyet Sonucu Memuriyet Şartlarını Sonradan Kaybetme Nedeniyle Memuriyete Son Verme - İdae-i Muhakeme Soncu Mahkumiyet Kararı Kaldırıldığından Tesis Edilen Memuriyete Son Verilmesi İşleminin Hukuka Aykırı Hale Geldiği )
D12.DE. 1995/9561MEMURİYET GÖREVİNE SON VERME ( İrtikap Suçunu İşlemesi Nedeniyle )
D12.DE. 2009/4398MEMURİYET GÖREVİYLE İLGİLİ BİR KONUDA ÇIKAR SAĞLAMA ( Birbiriyle Çekişmeli Olan Tarafları Anlaştırma Karşılığında Ücret Alma - Her Ne Şekilde Olursa Olsun Çıkar Sağlama Kapsamında Olan Eylemin Memurluk Sıfatıyla Bağdaşmayacak Nitelik ve Derecede Yüz Kızartıcı ve Utanç Verici Hareketler Niteliğinde Olduğu )
D5.DE. 2002/1918MEMURİYET HİZMETİNDE DEĞERLENDİRİLMEYEN SÜRE ( Af Kanunu Nedeniyle Tekrar Atanma - Açıkta Geçen Sürelere İlişkin Özlük Hakları )
D12.DE. 2016/7885MEMURİYET İLE İLİŞİĞİNİN KESİLMESİ İŞLEMİN İPTALİ İLE YOKSUN KALINAN ÖZLÜK VE PARASAL HAKLARININ ÖDENMESİ (Sanık Hakkındaki Hükmün Açıklanmasının Geri Bırakılmasına Hükmedilmesi Karşısında Hükmün Sanık Hakkında Hukuki Sonuç Doğurmayacağı - Davacının Memuriyet İle İlişiğinin Kesilmesine Dair Davaya Konu İşlemde Hukuka Uyarlık Bulunmadığı)
D12.DE. 1995/11142MEMURİYET İLİŞKİSİNİN ASKIYA ALINMASI ( Görevi Sırasında Tedbirsizlik ve Dikkatsizlikle Ölüme ve Yaralanmaya Sebebiyet Veren ve Mahkum Olan Memurun - İnfaz Süresi Bitiminde Görevine İade Edilmesi Gereği/Açıktan Atama Koşullarına Göre İşlem Yapılamaması )
D5.DE. 1995/3227MEMURİYET İNTİBAKINDA DEĞERLENDİRİLECEK SÜRE ( Davacının Vekil Öğretmenlik Yaptığı Dönem )
D5.DE. 1988/1743MEMURİYET KOŞULLARI ( Affa Uğramış Mahkumiyet Hakkında Sonradan Yürürlüğe Giren 2670 Sayılı Yasanın Uygulanmayacağı )
D5.DE. 1987/1673MEMURİYET KOŞULLARI ( Bu Şartları Haiz Yüksekokul Mezununun Sınavda Kendisini Lise Mezunu Olarak Göstermesinin Göreve Son Vermeyi Sağlamaması )
D2.DE. 2007/2327MEMURİYET MAHALLİ ( Memur ve Hizmetlerinin Asıl Görevli Olduğu veya İkametgahının Bulunduğu Şehir ve Kasabaların Belediye Sınırları İçinde Bulunan Mahaller ile Bu Mahallerin Dışında Kalmakla Birlikte Yerleşim Özellikleri Bakımından Bu Şehir ve Kasabaların Devamı Niteliğinde Bulunup Belediye Hizmetlerinin Götürüldüğü veya Kurumlarınca Sağlanan Taşıt Araçları ile Gidilip Gelinilebilen Yerler Olması )
D5.DE. 2008/5940MEMURİYET MAHALLİ DIŞINA GÖNDERİLENLER (Açılan Kurs veya Okullara Gönderilenlere Ödenecek Geçici Görev Gündeliklerinin Kanun'un 42. Md.sindeki Sınırlamalara Tabi Olduğu)
D12.DE. 1995/6148MEMURİYET SINAVI ( Yedek Olarak Kazanan Kişinin Atamasının Yapılmaması )
D12.DE. 1997/632MEMURİYET SINAVINA GİRERKEN YANLIŞ BİLGİ VEREN KİŞİ ( Sonradan Mezun Olmadığının Anlaşılması Üzerine Görevine Son Verilmesi )
IDDGKE. 1994/772MEMURİYET SINAVINA GİRİŞTE YAŞ KOŞULU ( "30 Yaşını Doldurmamış Bulunmak" Şartının Yorumu )
D5.DE. 1987/406MEMURİYET SINAVINI KAZANAN KİŞİNİN ATAMASININ YAPILMAMASI ( Güvenlik Soruşturmasına İlişkin Raporlardaki Bilgiler Doğrultusunda )
D5.DE. 1987/1075MEMURİYET SIRASINDA FEN MEMURLUĞU NİTELİĞİNİN KAZANILMASI ( Bulunduğu Dereceden Bir Üst Dereceye Yükseltilmesi Gereği )
IDDGKE. 1996/383MEMURİYET SIRASINDA İNTİBAKIN YENİDEN YAPILMASI TALEBİ ( Klasik Lise Mezunu Olarak Görev Yaparken Ticaret Lisesi Fark Derslerini Vererek Diploma Alan Memur - İki Okul Arasındaki İki Yıllık Giriş Farkının Verilemeyeceği )
D2.DE. 2012/5662MEMURİYET SIRASINDAKİ YÜKSEKÖĞRENİMİN İNTİBAKI ( Memuriyet Statüsünün Atama Onayı ile Başladığı - Atandığı Tarihte Yükseköğrenimi Tamamlamamış Olan Memurun Memuriyette iken Üst Öğrenimi Bitirmediğinden İntibakının Yapılamayacağı )
D12.DE. 2007/3502MEMURİYET STATÜSÜ KAZANMADAN GÖREVE SON VERİLMESİ ( Özlük Hak İsteminin Karşılanamayacağı )
D10.DE. 1995/2022MEMURİYET STATÜSÜNE İLİŞKİN DÜZENLEME ( Emeklilik İntibakının Yeniden Yapılmasına İlişkin İstemin Reddi )
D5.DE. 1988/1202MEMURİYET ŞARTLARI ( Sınavı Kazanıp Askerliği Ertelenmiş Kişinin Atamasının Yapılması Gereği )
D12.DE. 2014/3161MEMURİYETE ATAMA ( İlk Atamada ÖMSS Sonucuna Göre Yerleştirilen Ancak İdarece Göreve Başlamadan Önce Belgelerinin İncelenmesi Sırasında Hırsızlık Suçundan Mahkumiyeti Bulunduğu Anlaşılan Davacı - Atamasının Yapılmamasına Dair İşlemde Hukuka Aykırılık Bulunmadığı/Sonradan Alınan “Memnu Hakların İadesi” Kararının Atanmasına Yönelik Olumlu Bir Değişiklik Yaratmayacağı )
D12.DE. 2016/10218MEMURİYETE ATAMA ( Yasal Süreler Geçmiş Olsa Bile Kasten İşlenen Bir Suçtan Dolayı Bir Yıl veya Daha Fazla Süreyle Hapis Cezasına Mahkum Olmamak Gerektiği - Parada Sahtecilik Suçundan Kesinleşmiş Bir Yıl Üç Ay Hapis Cezası Mahkumiyeti Bulunan Davacının Açıktan Memuriyete Atanmaması İşleminde Hukuka Aykırılık Bulunmadığı )
D1.DE. 2005/1290MEMURİYETE ATANMA TALEBİ ( 657 S. K. Md. 48'de Sayılan Suçlardan Mahkum Olup Cezasını Çekenlerin Devlet Memuriyetine Atanmalarını Talep Etmeleri - İdarelerin Takdir Yetkileri Bulunduğu )
D5.DE. 1999/1566MEMURİYETE ATANMADAN ÖNCE AVUKAT OLARAK ÇALIŞMA ( Serbest Avukatlıkla Geçmiş Olması İle Hizmet Akdine Dayalı Olması Arasında 657 Sayılı Kanunun 36/C-3 Maddesi Yönünden Bir Farklılık Bulunmadığı )
D12.DE. 2002/3815MEMURİYETE ATANMAK İÇİN ASKERLİK YAPMIŞ OLMANIN ŞART OLMAMASI ( Aksi Yöndeki Kılavuz Hükmünün Kanuna Aykırı Olduğundan Uygulanamayacağı - Devlet Memurluğu Sınavında Başarılı Olan Davacının Atanması Gereği )
D5.DE. 2008/5996MEMURİYETE BAŞLANGIÇ DERECE/KADEMESİNİN LİSE MEZUNU OLARAK DÜZELTİLMESİ İSTEMİ ( Davacının Mezun Olduğu Öğrenimden Dolayı Sahip Olduğu Haklarını Kullanamaması Sonucunu Doğuracak Şekilde Belirlenmemesi Yönündeki İşlemde Hukuka Uyarlık Bulunmadığı )
D1.DE. 1991/77MEMURİYETE ENGEL İŞLER ( Anonim Şirkette Kurucu Üye Olmak Engel İşlerden Sayılmaması )
D12.DE. 1995/2322MEMURİYETE ENGEL SUÇ ( Taksirli Suçtan Mahkumiyet ve Cezaların Ertelenmesinin Engel Suç Olmaması )
D5.DE. 1992/1561MEMURİYETE ENGEL SUÇLAR ( Hırsızlık-Tecilin Etkisi )
D12.DE. 1996/2875MEMURİYETE GİRİŞ ( Mezun Olmadığı Halde Ziraat Mühendisi Olarak Memuriyete Giren Kişinin Görevine Son Verilmesinin Hukuka Uygun Olması )
D5.DE. 2005/4966MEMURİYETE GİRİŞ DERECE VE KADEMESİ ( Öğrenim Durumuna Uygun Olarak Belirlenmemesi Yönünde Kurulan İşlemde Hukuka Uyarlık Bulunmadığı - Lise Mezunu Olarak Çalışmayı Kabul Etme )
D5.DE. 1997/1005MEMURİYETE GİRİŞ ŞARTLARI ( Yasada Belirtilen Genel Koşullara Aykırı Olarak Özel Koşul Getirilememesi )
IDDGKE. 2007/2513MEMURİYETE GİRİŞTE ARANACAK YAŞ KOŞULU (Sadece Genel Olarak Alt Sınır Şeklinde Belirlendiği ve İdarelerin Yerine Getirmekle Yükümlü Oldukları Hizmetin Özellikleri ve Niteliği Dikkate Alınarak Yaş Konusunda Üst Sınır Belirlemelerinin Mümkün Olduğu)
D5.DE. 2001/1048MEMURİYETE GİRİŞTE ÖĞRENİM DURUMU ( Davacının Başlangıç Derece/Kademesinin Memuriyete Girişten Önceki Öğrenim Durumuna Göre Saptanması Gereği )
D5.DE. 2009/2087MEMURİYETE GİRME ( Devlet Memurları Kanunu'nun 36/C Md.sinde Bu Maddede Belirtilen Hizmet Sınıflarında Çalışmak Üzere Girenler - Davacının Davalı İdarede Görevine Başlamadan Önceki Bankacılık Hizmetleri 657 S. Kanun Kapsamında Sayılan Hizmetlerden Olmadığı )
D12.DE. 2015/1008MEMURİYETE GİRME HAKKI ( Hakkında Ceza Davası Bulunan Bir Kişi İle Hakkında Ceza Davası Bulunmayan Bir Kişi Arasında Ayrım Gözetilemeyeceği - Aksi Durumun Masumiyet Karinesinin Yok Sayılması Anlamına Geleceği )
D5.DE. 1988/2657MEMURİYETE GİRMEDEN ASKERE GİDENLER ( Kazanılmış Hak Aylıklarının Bir Kereye Özgü Olarak Üst Dereceye Yükseltilmesi )
D5.DE. 2003/6373MEMURİYETE HİZMET SINIFI AÇISINDAN DAHA ÜST DERECE VE KADEMEDEN BAŞLAYANLARIN BAŞKA BİR HİZMET SINIFINA GEÇMELERİ ( Terfisinin Başlangıçta Eklenen Süre Kadar Bekletileceği )
D1.DE. 2009/221MEMURİYETE SON VERİLİP VERİLMEYECEĞİ ( Ertelenen Mahkumiyet Nedeniyle - 765 S. Kanunun 95. Md. Uyarınca Deneme Süresinin Beklenmesi Gerektiğinden Halen Görevde Bulunan Personelin 657 S.K 48/A-5. Alt Bendi İle 98/B Bendi Hükmü Uygulanmak Suretiyle Görevine Son Verilemeyeceği )
D12.DE. 2016/8701MEMURİYETE SON VERME ( Hizmet Göreceği Sınıf İçin Belirlenen Eğitim ve Öğeritim Kurumlarından Diploma Almış Olmanın Memuriyete Kabulün Özel Şartlarından Olduğu - Teknisyen Kadrosuna Atanan Davacının İbraz Ettiği Meslek Lisesi Diplomasının Sahte Olduğunun Anlaşılması Karşısında Memuriyete Kabul Şartlarını Yitirdiği Memuriyetine Son Verilmesinde Hukuka Aykırılık Bulunmadığı )
D1.DE. 1985/215MEMURİYETİN BELEDİYE MECLİSİNCE TASDİKİNE GEREK OLMAMASI ( Belediyeye Naklen Atanan Memurlar )
IDDGKE. 2003/432MEMURİYETİN SONA ERDİRİLMESİ ( 10 Ay Hapis Cezası Alarak Kaybettiği Anlaşılan ve Aday Polis Memuru Olarak Görev Yaptığı Sırada Aldığı Bu Cezanın İnfazı Amacıyla Gözaltına Alınarak Cezaevine Konulan Davacının Memuriyetinin Sona Erdirilmesinde İsabetsizlik Olmadığı )
D12.DE. 1995/6387MEMURİYETLE BAĞDAŞMAYACAK DAVRANIŞLAR ( Aday Memurun Görevine Son Verilmesi )
D5.DE. 1990/3713MEMURİYETLE BAĞDAŞMAYAN HAREKETLER ( Adaylık Süresi Dolmadan Göreve Son Verme )
IDDGKE. 1994/772MEMURİYETLE İLGİLİ YÖNETMELİKLER ( Resmi Gazetede Yayımlanması - Sınava Girişte Yaş Koşulu )
D12.DE. 2004/1766MEMURİYETLE İLİŞİĞİ KESİLENLER ( Gümrük Memurlarından Vazifesini Suiistimal Edenler - 1920 S.K. Hükümlerine Göre Soruşturma ve Yargılaması Devam Edenler Hakkında 657 S.K. Uyarınca İşlem Yapılacağı )
D12.DE. 2003/1341MEMURİYETLE İLİŞİN KESİLMESİ ( Ziraat Bankası Gn. Müdürlüğünde Görevli İken İşlenen Suç Nedeniyle Banka Yüksek Disiplin Kurulu Kararı İle Görevden Çıkarılan Davacı - Görev Yaptığı Orman Genel Müdürlüğü Yüksek Disiplin Kurulunun da Karar Almasına Gerek Bulunmadığı )
D2.DE. 1998/418MEMURİYETLE İLİŞKİSİ OLMAYANLARIN SAHTE BELGELERLE MEMUR GÖSTERİLMESİ ( TCK Göre Suç Oluşturduğu )
D12.DE. 2016/8830MEMURİYETTE ARANAN ŞARTLARIN SONRADAN KAYBEDİLMESİ ( Güveni Kötüye Kullanma Suçu Sebebiyle Alınan Mahkumiyet Kararına Dayalı Memuriyetin Sona Erdirilmesi - Yargılanmanın Yenilenmesi ile Mahkumiyet Kararı Kaldırıldığından Memuriyete Son Verme İşleminin Hukuka Uyarlılığının Ortadan Kalktığı )
D5.DE. 1995/3931MEMURİYETTE ASKERLİK ( Memurluğa Alınacakların Askerlikle İlgisi Bulunmamak-Askerlik Çağına Gelmemiş Bulunmak-Askerlik Çağına Gelmişse Askerlik Hizmetini Yapmış veya Ertelenmiş Olması )
D5.DE. 1993/8836MEMURİYETTE BİTİRİLEN ÜST ÖĞRETİM ( Hangi Durumların Üst Öğrenim Sayılacağı )
IDDGKE. 1993/478MEMURİYETTE İKEN BİR ÜST ÖĞRENİM KURUMUNU BİTİREN MEMURUN İNTİBAKI
D10.DE. 1995/1009MEMURİYETTE İKEN BİR ÜST ÖĞRENİMİ BİTİREN MEMUR ( İntibakın Emsalinin Ulaştığı Derece ve Kademeyi Aşmamak Üzere Yapılması )
D5.DE. 1991/4043MEMURİYETTE İKEN BİTİRİLEN BİR ÜST ÖĞRENİM ( İntibak İşlemi-İntibakı Yapılacak Kişinin Emsalinin Belirlenmesi Gereği )
D2.DE. 2012/10130MEMURİYETTE İKEN SINIF DEĞİŞTİRENLER ( Giriş Derecesinden Daha Yüksek Bir Dereceyle Göreve Başlamaları Halinde İki Giriş Derecesi Arasındaki Farka Tekabül Eden Süre Kadar Terfisinin Bekletilmesi Gereği - Başka Kanunlara Tabi Bir Görevden 657 Sayılı Kanuna Tabi Bir Göreve Atananların Giriş Derecesinden Yüksek Bir Dereceye Atanması Halinde İki Giriş Arasındaki Fark Süre Kadar Terfisinin Bekletilmesi Gereği )
D5.DE. 1996/985MEMURİYETTE İKEN ÜST ÖĞRENİMİ BİTİRENLER ( Emsallerinin Ulaştıkları Derece ve Kademeyi Aşmamak Kaydıyla Bitirdikleri Üst Öğrenimin Giriş Derece ve Kademesine Yükseltilmeleri )
D5.DE. 1994/536MEMURİYETTE İKEN ÜST ÖĞRENİMİ BİTİRENLERİN İNTİBAKLARI ( Sadece Başarılı Hizmet Sürelerinin Değerlendirileceği-Emsalin Belirlenmesi )
D5.DE. 1992/3952MEMURİYETTE İKEN ÜST ÖĞRENİMİN BİTİRİLMESİ ( Emsalini Geçmeme Kuralı Gereğince Askerliğin Değerlendirme Dışı Bırakılamayacağı )
D16.DE. 2015/11278MEMURİYETTE İKEN YÜKSEKÖĞRENİMİNİ BİTİRMEMİŞ OLAN MEMUR ( İntibak Talebinin 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunun 36/A/12-d Maddesi Kapsamında Değerlendirilemeyeceği - Lisans Mezuniyetinin Giriş Derece ve Kademe İntibakında Değerlendirilmesi Gereği )
D5.DE. 1989/989MEMURİYETTE NAKİL ( Serbest Çalışan Eşin Durumunun Nakile Bir Etkisi Olup Olmayacağı )
D5.DE. 1991/2111MEMURİYETTE OLUMSUZ SİCİL ( Olumsuz Değerlendirmeye Yol Açan Nedenlerin ve Bu Olumsuzluğun Hizmete Etkisinin Somut Olarak Ortaya Konulması Gerektiği )
D5.DE. 1989/1210MEMURİYETTE OLUMSUZ SİCİLİN İPTALİ ( Olağan Sicil Amirleri Kadrolarının Boş Olması halinde )
D10.DE. 1991/2607MEMURİYETTE ONSEKİZ YAŞ KOŞULU ( Daha Önceki Hizmetler Memuriyette Değerlendirme Dışı Bırakılması )
D5.DE. 1994/6864MEMURİYETTE YER DEĞİŞTİRME ( Eş Durumu Nedeniyle Naklen Atanma Konusunda Eşin Bir İstekte Bulunmamış Olması )
D12.DE. 2001/4008MEMURİYETTEN ÇEKİLMİŞ SAYILMAMA ( Cezaevinde Tutuklu Bulunan Memurun Bu Durumunun Mazeret Olarak Kabul Edilmesi Gerektiği )
D8.DE. 1995/4538MEMURİYETTEN ÇIKARMA ( Eylem Yapıldığı Sırada Cezai Ehliyet Kalkacak Şekilde Akıl Hastalığına Tutulunmuş Olması Halinde )
D12.DE. 2016/8859MEMURİYETTEN ÇIKARMA ( Memurluk Sıfatıyla Bağdaşmayacak Nitelikte ve Derecede Yüz Kızartıcı ve Utanç Verici Hareket - Başbakana O... Çocuğu Şeklinde Bağırmanın Meslekten Çıkarma Cezası ile Cezalandırılmasının Ölçülülük İlkesine Aykırı Olduğu )
D8.DE. 1991/1471MEMURİYETTEN ÇIKARMA CEZASI ( İş Arkadaşına Saldıran Devlet Memuru Hakkında )
D12.DE. 2000/1481MEMURİYETTEN ÇIKARMA CEZASI VERİLEMEMESİ ( Devlet Hastanesinde Doktor Olarak Çalışan Davacının Başkanı Olduğu İHD Şubesinde Yasak Bölücü Yayınlar Bulunmuş Olması Nedeniyle )
D12.DE. 2000/4136MEMURİYETTEN ÇIKARMA CEZASI YERİNE DAHA HAFİF OLAN GÖREVDEN ÇEKİLMİŞ SAYMA CEZASININ VERİLMESİ ( Yüz Kızartıcı ve Utanç Verici Davranışlarda Bulunan Üniversite Öğretim Görevlisine - Yetkili Mercilerin Verdiği Kararın Usule Uygun Olması ve İptali Talebinin Reddi Gereği )
D8.DE. 1991/2221MEMURİYETTEN ÇIKARMA CEZASININ AFFI ( Çıkarmaya Sebep Olan Yeminin Yerine Getirilmesi Zorunluluğu )
D12.DE. 2016/7154MEMURİYETTEN ÇIKARMA CEZASININ İPTALİ İSTEMİ (Soruşturma Raporu Eki Tanık Öğrenci Beyanlarının Davacı Öğretmenin Okul Bahçesinde Siyasi Propaganda İçeren Broşürleri Dağıttığı Yolunda Olduğu Davacının da Bunu Kabul Ettiği ve Kantin İşletmesi Personelinin de Doğruladığı - Eylemine Uyan Disiplin Cezasıyla Cezalandırılmasına Dair Davaya Konu İşlemde Hukuka Aykırılık Bulunmadığı)
D12.DE. 2001/1681MEMURİYETTEN ÇIKARMAYA İLİŞKİN DİSİPLİN CEZASININ AF KANUNU KAPSAMINDA KALDIĞI GEREKÇESİYLE GÖREVE DÖNME TALEBİYLE AÇILAN DAVADAN FERAGAT ( Fergatin Kesin Hükmün Sonuçlarını Doğuracağı )
D12.DE. 2011/7801MEMURİYETTEN ÇIKARMAYI GEREKTİRECEK BİR CEZANIN ERTELENMESİ VE HÜKMÜN ORTADAN KALDIRILMASI KARARI ( Memuriyetten Çıkarma İşlemini Sebep Unsuru Bakımından Hukuka Aykırı Hale Getireceği - Mahkumiyet Hükmünün Ortadan Kaldırılması ile Birlikte Memuriyetten Çıkarmayı Gerektirecek Suç ve Cezanın Ortadan Kalktığının Kabulü Gereği )
D12.DE. 2012/3480MEMURİYETTEN ÇIKARTMA CEZASI (İdeolojik ve Siyasi Amaçlarla Kurumun Huzur ve Sükununu Çalışma Düzenini Bozucu Boykot İşi Yavaşlatma Grev Gibi Eylemlerin Memuriyetten Çıkartmayı Gerektiren Eylemler Olduğu - Derslere Başörtülü Girme Şeklinde Gerçekleşen Eylemin Memuriyetten Çıkartmayı Gerektirir Nitelikte Olmadığı)
D5.DE. 2000/4550MEMURİYETTEN HAKSIZ UZAKLAŞTIRMA NEDENİYLE MANEVİ TAZMİNAT TALEBİ ( Tutuklama ve Ceza Davası Nedeniyle Görevden Uzaklaştırma )
D12.DE. 1999/93MEMURİYETTEN İSTİFAYA İLİŞKİN TALEPTEN VAZGEÇME İSTEĞİNİN KABUL EDİLMEMESİNE İLİŞKİN İŞLEMİN İPTALİ ( İdarenin İstifa Beyanını Kabul Ettikten Sonra İstifadan Vazgeçme İradesinin Hüküm İfade Etmemesi )
D5.DE. 1988/1916MEMURİYETTEN ÖNCE SİGORTALI ÇALIŞILAN SÜRE ( İntibakta Değerlendirilmesi-Memuriyete Geçişin Aralıksız Olmasının Gerekmemesi )
D8.DE. 1998/1770MEMURİYETTEN YOKSUN KILINMA CEZASI ( Feri Olarak Belediye Başkanına Verilen )
D10.DE. 2009/7947MEMURLAR ARASINDA SENDİKA ÜYELİĞİ YÖNÜNDEN AYRIM YAPILMASI ( Kimi Memurlara Verilen Alış Veriş Çeklerinin Sendikaya Üye Olmayan Memurlara Verilmediği ve Eşitlik ve Hakkaniyet Kurallarına Aykırı Uygulama Yoluna Gidildiği - Sendika Üyesi Olmadığından Bahisle Davacıya Alış Veriş Çeki Verilmemesine Dair İşlemin Hukuka Aykırı Olduğu )
D5.DE. 2010/817MEMURLAR ELİYLE YÜRÜTÜLMESİ ZORUNLU OLMAYAN HİZMETLER ( Hizmet Satın Alma Yoluyla Karşılanabileceğine İlişkin Herhangi Bir Hükme Yer Verilmediği )
D1.DE. 2010/2103MEMURLAR HAKKINDA ŞİKAYET ( Dava Halen Derdest Olduğundan Uyuşmazlığın Bu Aşamada Hukuki Bir Uyuşmazlık Olarak Ortaya Çıktığı ve İşlemin Hukuka Aykırı Olduğu Yolunda Herhangi Bir Tespitin Bulunmadığı - Şikayetin Soyut Nitelikte Olduğu )
D1.DE. 2014/1720MEMURLAR HAKKINDA VERİLEN MEN-İ MUHAKEME VEYA LUZUM-U MUHAKEME KARARININ YARGISAL DENETİMİ ( İlgili Kararlara Karşı İtiraz Edilmesi Halinde Mümkün Olacağı - Men veya Luzum-u Muhakeme Kararlarına Karşı İtiraz Edilebilmesi İçin Kararların İlgilisine Usulüne Uygun Tebliğ Edilmiş Olması Gereği )
D5.DE. 1989/547MEMURLAR HAKKINDAKİ SORUŞTURMANIN SAĞLIKLI YÜRÜTÜLMESİ ( Bu Gerekçeyle Memurun Başka Bir Yerde Geçici Olarak Görevlendirilemeyeceği )
D12.DE. 2007/144MEMURLAR İLE DİĞER KAMU GÖREVLİLERİNİN BAZI DİSİPLİN CEZALARININ AFFI ( 23.4.1999'dan 14.2.2005 Tarihine Kadar İşlenmiş Fiilleri Kapsadığı - Davacının 14.2.2005'de İşlediği Fiilin Af Kapsamında Olduğu )
D15.DE. 2011/154MEMURLAR İLE DİĞER KAMU GÖREVLİLERİNİN BAZI DİSİPLİN CEZALARININ AFFI HAKKINDA KANUN ( Gümrük Müşaviri Olan Davacının Serbest Meslek Erbabı Olduğu ve Kamu Görevlisi Kapsamında Değerlendirilemeyeceği - Bu Yasa Uyarınca Affa Uğrayamayacağı )
D8.DE. 1992/1273MEMURLAR İLE DİĞER KAMU GÖREVLİLERİNİN DİSİPLİN CEZALARININ AFFINA İLİŞKİN YASA ( Davacıya Verilen Aylık Kesim Cezasının Bu Yasa Kapsamında Kalması )
D11.DE. 2005/5318MEMURLAR VE DİĞER KAMU GÖREVLİLERİ ( 657 Sayılı Kanunun Vekalet Ücretlerinin Kurum Avukatlarına Dağıtımına İlişkin Esasları Belirleyen 146. Maddesinde Yer Alan Kurallar Çerçevesinde Ödeme Yapılması Gerektiği )
D5.DE. 2003/3647MEMURLAR VE DİĞER KAMU GÖREVLİLERİ ( Baskın Kamu Yararının Bulunmadığı Durumlarda Kamu Görevlilerinin Haklı Beklentilerinin Zedelenmemesi Gerektiği )
D1.DE. 2009/633MEMURLAR VE DİĞER KAMU GÖREVLİLERİ ( Birden Fazla Kamu Görevini Eşzamanlı Olarak İfa Eden - Suçun İşlendiği Tarihteki Görevin Esas Alınması Suretiyle İzin Vermeye Yetkili Merciin Saptanması Gerektiği )
D5.DE. 2004/5066MEMURLAR VE DİĞER KAMU GÖREVLİLERİ ( Boş Bulunan Bir Kadroya Atamada İdarenin Takdir Yetkisi Bulunduğu İşlemin Diğer Unsurları Yönünden Hukuka Aykırılık Bulunmadığı Sürece İşlemi Haklı Kılacak Bir Neden Gösterilemediği Gerekçesiyle İptal Kararı Verilemeyeceği )
D11.DE. 2004/5151MEMURLAR VE DİĞER KAMU GÖREVLİLERİ ( Daire Başkanlığı Görevi Nedeniyle Makam Tazminatından Yararlanabilmek İçin Gerekli Olan Altı Aylık Sürenin Hesabında Yeni Göreve Atama Emrinin Tebliğ Edildiği Tarihe Kadar Olan Sürenin Esas Alınması Gerektiği )
D2.DE. 2004/1822MEMURLAR VE DİĞER KAMU GÖREVLİLERİ ( Davacının Köyün ve İlçenin Huzuru İçin Ne Gibi Sakıncalar Yaratacağı Hususu Somut Olarak Ortaya Konulmadan Doğruluğu Kanıtlanmamış İstihbari Bilgilere Dayanılarak Tesis Edilen Atama İşleminde Hukuka Uyarlık Bulunmadığı )
D12.DE. 2002/5920MEMURLAR VE DİĞER KAMU GÖREVLİLERİ ( Davacıya İsnat Edilen Fiilin Somut Olarak Ortaya Konulmadığından Aksinin Kabulü İle Verilen Disiplin Cezasında Hukuka Uyarlık Bulunmadığı )
D5.DE. 2002/1094MEMURLAR VE DİĞER KAMU GÖREVLİLERİ ( Davacıya Memuriyete Girişte Verilen Bir Derecenin Üzerinden "Müteaddit Terfiler" Geçtikten Sonra Geri Alınmasının İstikrar İlkesi İle Bağdaşmayacağı )
D11.DE. 2006/5872MEMURLAR VE DİĞER KAMU GÖREVLİLERİ ( Davacıya Yersiz Olarak Ödendiği İleri Sürülen Nöbet Ücreti İle Zam ve Tazminatların İstirdadına İlişkin İşlemin Danıştay İçtihatları Birleştirme Kurulu Kararına Göre Çözümleneceği )
IDDGKE. 2006/263MEMURLAR VE DİĞER KAMU GÖREVLİLERİ ( Farklı Usulde Tesis Edilecek Olan Görevden Alma ve Atama İşlemlerinin Aynı Tarihte Tesis Edilmesi ya da Görevden Alma ve Atama İşlemlerinin Birlikte İlgilisine Bildirilmesi Gibi Bir "İdari Usul"un İlgili Kanunlarda Yer Almadığı )
D12.DE. 2005/3960MEMURLAR VE DİĞER KAMU GÖREVLİLERİ ( Görme Engelliler Öğretmenliği Programı Mezunu Olan Davacının Zihinsel Engelliler Okulu Sınıf Öğretmenliğine Atanamayacağı )
D2.DE. 2004/6624MEMURLAR VE DİĞER KAMU GÖREVLİLERİ ( Hizmet Alanı Bazında Tercihte Bulunulması Halinde de İlgili Atama Komisyonu Tarafından "Hizmet Puanı" Esasının Dikkate Alınması Gerektiği )
D11.DE. 2004/911MEMURLAR VE DİĞER KAMU GÖREVLİLERİ ( İdare Mahkemesinde Zabıt Katibi Olarak Görev Yapan Davacının Adli Yargı Hakim ve Savcıları İle Adli Yargıda Görevli Personele Yol Tazminatı Ödenmek Üzere Oluşturulan Hesaptan Yararlandırmaması Yolundaki İşlemde Mevzuata Aykırılık Görülmediği )
D5.DE. 2003/6682MEMURLAR VE DİĞER KAMU GÖREVLİLERİ ( İdarenin Sınavla Aldığı Uzman Yardımcılarının Üç Yıllık Yetişme Süresi İçerisinde Kadrolarını Hazırlamaması Nedeniyle Hizmet Kusuru İşlediği )
D11.DE. 2004/3769MEMURLAR VE DİĞER KAMU GÖREVLİLERİ ( İl Milli Eğitim Şube Müdürü Olarak Tedviren Görevlendirilen Davacıya Ders Niteliğinde Yönetim Görevi Karşılığı Ek Ders Ücreti Ödenemeyeceği )
D2.DE. 2005/2665MEMURLAR VE DİĞER KAMU GÖREVLİLERİ ( İlköğretim Müfettişlerinin Anadolu Liselerinde Görev Yapan Yönetici ve Eğitici Konumundaki Personelle İlgili Olarak Branş Yeterliliği Dışında Soruşturma Yapma Yetkisine Sahip Olduğu )
D5.DE. 2003/7180MEMURLAR VE DİĞER KAMU GÖREVLİLERİ ( Kazanılan Mühendis Unvanının Mühendis Kadrosuna Naklen Atanmak İçin Yeterli Olmadığı - Kadro Unvanının da Atanılacak Göreve Uygun Olması Gerektiği )
D5.DE. 2003/4115MEMURLAR VE DİĞER KAMU GÖREVLİLERİ ( Kefalet Kanunu Uyarınca Hizmetten Çıkarılma Yolunda Kurulan İşlemin İdari Bir Önlem Niteliğinde Olup İlgilinin Memuriyet İle Hukuksal Bağını Kesmediği )
D11.DE. 2004/1112MEMURLAR VE DİĞER KAMU GÖREVLİLERİ ( Özel Hastanede Ameliyat Olmasını Gerektiren "Hayatı Tehdit Edici Nitelikte" Acil Bir Durum Bulunmadığı Halde Ameliyat Ettirilen Müteveffanın Tedavi Giderlerinin Bir Kısmının Ödenmemesinde İsabetsizlik Olmadığı )
D12.DE. 2005/118MEMURLAR VE DİĞER KAMU GÖREVLİLERİ ( Resen Bakan Tarafından Verilen ve Kesin ve Yürütülmesi Gerekli İşlem Niteliğinde Bulunan Disiplin Cezasına Karşı Açılan Davanın Esasının İncelenmesi Gerektiği )
D1.DE. 2008/812MEMURLAR VE DİĞER KAMU GÖREVLİLERİ ( Sağlık Kurulu Raporunda Kişi İçin Konulan Tanı ve Tedavinin Uyumlu Olduğunun Belirtildiği - Başka Bir Hastane Raporunda İncelenen Sağlık Raporunun İlme ve Fenne Uygun Olmadığının Belirtilmesinin Kişinin Evrakta Sahtecilik Suçu İşlediğine Delil Teşkil Edemeyeceği )
D1.DE. 2008/597MEMURLAR VE DİĞER KAMU GÖREVLİLERİ ( Soruşturma İzni Verilmemesine İlişkin Devlet Bakanlığı ve Başbakan Yardımcısı Kararı - Daireye Yapılan İtirazından Şikayetçi Vekilinin Vazgeçmesi Nedeniyle İtiraz Hakkında Karar Verilmesine Yer Olmadığı )
D1.DE. 2009/1114MEMURLAR VE DİĞER KAMU GÖREVLİLERİ ( Suç İşlediği İddia Edilen Kişilerin Açık Kimlikleri İle Görev Unvanlarının Ön İnceleme Raporunda ve Soruşturma İzni Verilmesi veya Verilmemesi Yönündeki Kararlarda Yer Alması ve İlliyet Bağının İrdelenmesi Gerektiği )
D2.DE. 2002/1114MEMURLAR VE DİĞER KAMU GÖREVLİLERİ ( Şoförler ve Otomobilciler Odası Başkanının Bu Kapsamda Bulunmaması - İfa Ettiği Hizmetin Kamu Görevi Niteliği Taşımaması )
D11.DE. 2006/2398MEMURLAR VE DİĞER KAMU GÖREVLİLERİ ( Tarım ve Köyişleri Bakanlığı Personeline 2005 Yılında Dağıtılacak Döner Sermaye Üretimi Teşvik Priminin "İki Kat" Yerine "Bir Kat" Uygulanmasına İlişkin İşlemde Hukuka Uyarlık Görülmediği )
D12.DE. 2005/3061MEMURLAR VE DİĞER KAMU GÖREVLİLERİ ( Ticaret Meslek ve Anadolu Ticaret Meslek Lisesi Müdür Yardımcısı Olarak Görev Yapan Davacı Hakkında İlköğretim Müfettişince Yapılan Soruşturma Sonucu Düzenlenen Rapora Göre Disiplin Cezası Verilemeyeceği )
D12.DE. 2002/4822MEMURLAR VE DİĞER KAMU GÖREVLİLERİ ( Usule Uygun Yapılmayan Soruşturma Sonucu Davacıya Verilen Kademe İlerlemesinin Durdurulması Cezası - Hukuka Uyarlık Bulunmadığı )
IDDGKE. 2003/172MEMURLAR VE DİĞER KAMU GÖREVLİLERİ ( Usulüne Uygun Soruşturma Yapılmaksızın Doğrudan Savunma Alınarak Verilen Disiplin Cezasında ve Bu Cezaya Yapılan İtirazın Reddi İşleminde Hukuka Uyarlık Bulunmadığı )
D2.DE. 2006/490MEMURLAR VE DİĞER KAMU GÖREVLİLERİ ( Vali Tarafından Soruşturma Yapmak Üzere Görevlendirilen İlköğretim Müfettişleri Tarafından Davacı Hakkında Yapılan ve Branş Yeterliliği İle İlgili Olmayan Soruşturmanın Soruşturmacının Yetkisi Açısından Geçersizliğinden Söz Edilemeyeceği )
D5.DE. 2002/3464MEMURLAR VE DİĞER KAMU GÖREVLİLERİ ( Yargı Kararı Gereği Eski Görevine İade Edilen Davacının Anılan Kararın Bozulması ve Sonuçta Davanın Reddedilmesi Halinde Bulunduğu Görevde Fiilen Çalışmadığı Döneme Ait Ödemelerin Geri Alınabileceği )
D11.DE. 2006/6610MEMURLAR VE DİĞER KAMU GÖREVLİLERİ ( Yargı Kararının Sonuçlarından Yararlanmak Amacıyla Başvurmaları Şartı İle İdareye Başvuru Tarihinden İtibaren İşletilecek Yasal Faizi İle Birlikte Hak Sahibine Ödenmesinin Yargı Kararının Bağlayıcılığı İlkesinin Gereği Olduğu )
D10.DE. 2006/1212MEMURLAR VE DİĞER KAMU GÖREVLİLERİ ( Yetkilerini Kullanırken İşledikleri Kusurlardan Doğan Tazminat Davalarının Kendilerine Rücu Edilmek Kaydıyla ve Kanunun Gösterdiği Şekil ve Şartlara Uygun Olarak Ancak İdare Aleyhine Açılabileceği )
D5.DE. 2003/4718MEMURLAR VE DİĞER KAMU GÖREVLİLERİ ( Yönetmelik Değişikliğinin Önceki Yönetmeliğe Göre Sınav Kurs ve Staj Sürecinde Başarılı Olan Davacının Atanmasına Engel Oluşturmayacağı )
D8.DE. 2007/2252MEMURLAR VE DİĞER KAMU GÖREVLİLERİ ( Yükseköğretim Görevlisi - Yüz Kızartıcı Şeref ve Haysiyet Kıncı Suçlar Arasında Cinsel Taciz ve Sarkıntılık Suçuna Yer Verilmediğinden Af Yasasından Yararlandırılmamasında İsabet Bulunmadığı )
D1.DE. 2004/152MEMURLAR VE DİĞER KAMU GÖREVLİLERİ HAKKINDA İHBAR VE ŞİKAYET ( Kişi Ve/Veya Somut Olay Belirtilmesi Halinde İzin Vermeye Yetkili Merciin Ön İnceleme Başlatması Zorunluluğu )
D1.DE. 2010/123MEMURLAR VE DİĞER KAMU GÖREVLİLERİ HAKKINDA SORUŞTURMA İZNİ VERMEYE YETKİLİ MERCİLER ( Birlik Başkanı ve Aynı Zamanda Belediye Başkanının Atılı Eylemi Birlikteki Görevinden Kaynaklandığı - Soruşturma İzmi Vermeye Yetkili Kaymakam Olduğu )
D12.DE. 2004/1604MEMURLAR VE DİĞER KAMU GÖREVLİLERİNİN GÖREVDEN ÇEKİLMİŞ SAYILMASI İŞLEMİ ( Dolayısı İle Davacı Lehine Manevi Tazminata Hükmedilmesinde Hukuki İsabet Bulunmadığı )
D1.DE. 2006/191MEMURLAR VE DİĞER KAMU GÖREVLİLERİNİN GÖREVLERİ SEBEBİYLE İŞLEDİKLERİ SUÇLAR ( Belediye Başkan ve Memurlarının Belediyenin Hakim Ortağı Olduğu Şirket Yönetim Kurulu Başkan ve Üyeleri Sıfatıyla Şirket Mal Varlığını Zarara Uğrattıkları İddiası - Bu Kapsamda Olmadığı )
D2.DE. 2005/2279MEMURLAR VE DİĞER KAMU GÖREVLİLERİNİN SİCİL RAPORU ( Olumsuz Düzenlenmesini Hukuken Geçerli Kılacak Herhangi Bir Somut Bilgi ve Belge Sunulmaması - Hukuka ve Sicilin Objektif Doldurulması İlkesine Aykırılığı )
D1.DE. 2005/1194MEMURLAR VE DİĞER KAMU GÖREVLİLERİNİN YARGILANMALARI ( Nafaka Borcunun İcra Yoluyla Ödenmesinde Maaş Kesintisi Yapmamak Veya Eksik Kesinti Yapmak - C. Savcılığınca Doğrudan Kovuşturma Yapılması Gerektiği )
D1.DE. 2006/218MEMURLAR VE DİĞER KAMU GÖREVLİLERİNİN YARGILANMALARI ( Şikayetin İşleme Konulmaması Kararına Ancak Cumhuriyet Başsavcısı Veya Şikayetçinin İtiraz Edebileceği )
D1.DE. 2004/268MEMURLAR VE DİĞER KAMU GÖREVLİLERİNİN YARGILANMASI ( 2802 S. Hakimler ve Savcılar Kanununa Tabi Olanlar Hakkında 4483 S. K. Hükümlerinin Uygulanma Olanağı Bulunmadığı )
D1.DE. 2006/958MEMURLAR VE DİĞER KAMU GÖREVLİLERİNİN YARGILANMASI ( Gelir İdaresi Başkanlığının Taşra Teşkilatında Görev Yapan Memur ve Diğer Kamu Görevlileri İçin Soruşturma İzni Vermeye Yetkili Merci - İlçede Kaymakam İlde ve Merkez İlçede Görevliler İçin Vali )
D1.DE. 2004/391MEMURLAR VE DİĞER KAMU GÖREVLİLERİNİN YARGILANMASI ( Hakim ve Savcıların Görevleri ve Sıfatları Sebebiyle Özel Soruşturma ve Kovuşturma Usullerine Tabi Olmaları Nedeniyle 4483 Sayılı Kanun Hükümlerinin Uygulanamayacağı )
D1.DE. 2010/2027MEMURLAR VE DİĞER KAMU GÖREVLİLERİNİN YARGILANMASI ( Hakkında Herhangi Bir Hüküm Kurulmayan Kişi İle İfadesi Alınamayan Diğer Kişinin Usulüne Uygun Olarak İfadesinin Alınması ve Düzenlenecek Ek Ön İnceleme Raporunda Bu İfadenin de Değerlendirilmesinden Sonra Haklarında Yetkili Merci Tarafından Ek Karar Verilmesi Gerektiği )
D1.DE. 2009/1615MEMURLAR VE DİĞER KAMU GÖREVLİLERİNİN YARGILANMASI ( İETT Genel Müdürlüğü'nde Görev Yapan Genel Müdür ve Diğer Personelin 4483 S.K. Hükümlerine Tabi Olmadıkları )
D1.DE. 2010/1302MEMURLAR VE DİĞER KAMU GÖREVLİLERİNİN YARGILANMASI ( İlgilinin Müdür Olduğu Döneme İlişkin Eylemleriyle İlgili Olarak Görev Yaptığı İlin Valisi Belediye Başkanı Olduğu Döneme İlişkin Eylemleri Hakkında İçişleri Bakanı Tarafından Bir Karar Verilmesi Gerektiği )
D2.DE. 2003/166MEMURLAR VE DİĞER KAMU GÖREVLİLERİNİN YARGILANMASI ( İller Bankası Genel Müdürü ve Yönetim Kurulu Üyelerinin 4483 Sayılı Kanun Kapsamında Olmadıkları )
D1.DE. 2011/1709MEMURLAR VE DİĞER KAMU GÖREVLİLERİNİN YARGILANMASI ( Kanun'un Md. 9'da Belirtilen On Günlük İtiraz Süresinin Çalışmaya Ara Verme Zamanına Rastlaması Halinde Uzamayacağı )
D1.DE. 2008/311MEMURLAR VE DİĞER KAMU GÖREVLİLERİNİN YARGILANMASI ( Kazı Çalışmaları - Heyeti Başkanının Öğretim Elemanıın Yanında Bakanlık Temsilcilerinin de Görev Yapması Nedeniyle Kültür ve Turizm Bakanlığınca Ön İnceleme Yaptırılması Gerektiği )
D2.DE. 2000/3172MEMURLAR VE DİĞER KAMU GÖREVLİLERİNİN YARGILANMASI ( KİT Personeli - Genel Müdür ve Yönetim Kurulu Üyeleri dışında 4483 Sayılı Kanuna Tabi Olmadıkları )
D1.DE. 2009/66MEMURLAR VE DİĞER KAMU GÖREVLİLERİNİN YARGILANMASI ( Köylere Hizmet Götürme Birliği - Her Kademe Personelinin Haklarında Yetkili Merci Tarafından Verilen Kararlara Karşı Yapılan İtirazlara Yetkili Bölge İdare Mahkemesi Tarafından Bakılacağı )
D1.DE. 2006/1306MEMURLAR VE DİĞER KAMU GÖREVLİLERİNİN YARGILANMASI ( Yetkili Merci Kararının Vasiye Tebliğ Edilip Vasinin Tesis Edilen Karara Karşı İtirazda Bulunması Durumunda Günlü ve İmzalı Bildirim Alındısı İle İtiraz Dilekçesinin de Eklenmesi Gerektiği )
D5.DE. 2008/2133MEMURLAR VE DİĞER KAMU GÖREVLİLERİNİN YARGILANMASI (Görevleri ve Sıfatları Sebebiyle Özel Soruşturma ve Kovuşturma Usullerine Tabi Olanlara İlişkin Kanun Hükümlerinin Saklı Olduğu - 2802 SK.'na Tabi Olanlar Hakkında 4483 SK.'nın Uygulanma Olanağı Bulunmadığı)
D2.DE. 2000/2249MEMURLAR VE DİĞER KAMU GÖREVLİLERİNİN YARGILANMASI HAKKINDA KANUN ( Yürürlüğe Girmesinden Önce Başlatılan Soruşturma - Memurin Muhakematı Hakkında Kanunu Muvakkat Hükümlerine Göre Sonuçlandırılacağı )
D2.DE. 2000/2733MEMURLAR VE DİĞER KAMU GÖREVLİLERİNİN YARGILANMASI HAKKINDA KANUN ( Yürürlüğe Girmesinden Sonra Başlatılan Soruşturma - Memurin Muhakematı Hakkında Kanunu Muvakkat Hükümlerine Göre Yapılamayacağı )
D1.DE. 2013/93MEMURLAR VE DİĞER KAMU GÖREVLİLERİNİN YARGILANMASI HAKKINDA KANUN UYARINCA İTİRAZ ( Yetkili Merci Kararına Yapılacak İtirazda Dilekçenin Verilebileceği Yerler Tarafından Dilekçenin Kayda Alındığı Tarih Esas Alındığı - Evrakın Postaya Verildiği Tarih Dikkate Alınmayacağı )
D5.DE. 2006/7330MEMURLAR VE DİĞER KAMU GÖREVLİLERİNİN YARGILANMASI HAKKINDA YASA'NIN ANAYASA'YA AYKIRILIĞI İDDİASI ( Ancak Ceza Yargılaması Aşamasında İleri Sürüleceğinin Mümkün Olduğu )
D2.DE. 2004/182MEMURLAR VE DİĞER KAMU GÖREVLİLERİNİN YARGILANMASI HAKKINDA YASAYA GÖRE ŞİKAYET ( Yetkili Makamın Yasa Gereği İnceleme Yaptırması ve Bunun Sonucunda İzin Vermesi Veya Vermemesi Şeklinde Bir Karar Vermesi Gereği )
D1.DE. 2007/792MEMURLAR VE DİĞER KAMU GÖREVLİLERİNİN YARGILANMASI KANUN KAPSAMINDA HUKUKA AYKIRI EYLEM VE İŞLEMLER ( İdari veya Adli Yargıda Dava Konusu Olabileceği - Ceza Hukuku Yönünden Ayrıca Ceza Soruşturması Yapılmasına Engel Teşkil Etmeyeceği )
D1.DE. 2008/126MEMURLAR VE DİĞER KAMU GÖREVLİLERİNİN YARGILANMASI KANUNU'NA GÖRE SORUŞTURMA İZNİ ( Vermeye Yetkili Merci Kararına Karşı İlgililer Tarafından Yetkili Bölge İdare Mahkemesine Yapılan İtiraz Esnasında Başkan ve Üyelerin Tümü İçin Hakimin Reddi İsteminde Bulunması Durumunda Bu Hususun Bölge İdare Mahkemesince Değerlendirilmesi Gerektiği )
D2.DE. 2003/876MEMURLAR VE DİĞER KAMU GÖREVLİLERİNİN YARGILANMASI USULÜ ( Soruşturma İzni Verilmesi İçin Şikayetin Somut Verilere Dayanması Zorunluluğu - Belediye İşçilerinin Alacaklarının Ödetilmesine İlişkin Yargı Kararını Uygulamayan Belediye Başkanını Şikayet )
D11.DE. 2006/2853MEMURLAR VE KAMU GÖREVLİLERİ ( Sözleşmeli Personele Ödenecek İş Sonu Tazminatının Üst Sınırını Emsali Personel İçin Emekli Sandığı Kanunu'nda Öngörülen Emekli İkramiyesi Tutarı Olarak Belirleyen Bakanlar Kurulu Kararında Hukuka Aykırılık Görülmediği )
D8.DE. 1996/3070MEMURLARA DİSİPLİN CEZASI VERME ( Zamanaşımı Süresi-Cezaya İlişkin İşlemin Yargı Kararıyla İptalinin Zamanaşımına Etkisi )
D12.DE. 2004/1027MEMURLARA ÜST DERECEDEN KAZANILMIŞ HAK AYLIĞI VERİLMESİ ( İlgililerin Belirtilen Koşulları Taşıması Halinde Kadro Şartı Aranmayacağı )
D8.DE. 1998/1220MEMURLARA VERİLEN DİSİPLİN CEZALARI ( Uyarma ve Kınama Cezasına Karşı Yargı Yoluna Gidilip Gidilemeyeceği )
D12.DE. 1996/3532MEMURLARA YAPILACAK MAAŞ VE ÖZLÜK HAKLARI ÖDEMELERİNİN TESBİTİ ( Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı'nda Savunma Sekreteri Olan Davacının Müsteşar Yardımcısına Tanınan Tüm Parasal ve Özlük Haklarından Yararlandırılma Talebi )
D5.DE. 2012/2685MEMURLARA YİYECEK YARDIMI ( Yemek Verme Şeklinde Olması Gerektiği Yardım Karşılığında Nakden Ödeme Yapılmasına İmkan Bulunmadığı - Personel Sayısının 50 Kişiyi Geçmesi Durumunda Yemek Hizmetinin Kurumda Verilmesi Gerektiği Yemek Fişi veya Kuponu Şeklinde Yemek Yardımı Yapılamayacağı )
D1.DE. 1987/27MEMURLARIN ATANMA İŞLEMLERİNİ ONAYLAMA YETKİSİ ( Belediye Meclislerinin - Mevzuat Hükümlerine Uygun Olup Olmadığının İncelenmesine Yönelik Olması )
D2.DE. 2008/2193MEMURLARIN AYLIK VE ÖDENEKLERİ VE DİĞER ÖZLÜK İŞLEMLERİ ( Asilde Aranan Şartlara Sahip Olmayan Kimselerin Bir Görevi Yürütmek Üzere Vekâleten veya Yetkili Kılınmak Suretiyle Görevlendirilmeleri Halinde Düzenli Bir Ödemeden Yararlanabilmeleri İçin Yasal Bir Dayanağın Bulunması Gerektiği )
D5.DE. 2004/3391MEMURLARIN BİR KURUMDAN DİĞERİNE NAKİLLERİ ( Davacının M.T.A. Gn. Md.lüğüne Atanması İçin Üniversite Rektörlüğü'nce Muvafakat Verilmemesi İşlemi - İptali Gereği/Yasa'ya Aykırılığı )
D8.DE. 2008/1540MEMURLARIN BİR KURUMDAN DİĞERİNE NAKİLLERİ ( Sağlık Bakanlığı Personel Genel Müdürlüğünün Yazısı İle Davacının Tayininde Sakınca Bulunmaması ve Uygun Görülmesi Halinde Naklen Atanması İçin Muvafakat Talep Edildiği - Reddeden Bakanlık İşleminde İsabet Olmadığı )
D5.DE. 2002/5415MEMURLARIN BİR KURUMDAN DİĞERLERİNE NAKLİ ( Başka Bir İlde Fakülteye Kaydını Yaptıran Hemşirenin Başvurusunun Reddi - Davacıyı Anayasa Md. 42'de Düzenlenen Eğitim ve Öğrenim Hakkından Yoksun Bırakmamak Gerektiği )
D1.DE. 1995/78MEMURLARIN BİRLİKTE İŞLEMİŞ OLDUKLARI SUÇLAR ( Memurlar Arasında Ast-Üst İlişkisinin Olmaması - Yargılamaya Gerek Olup Olmadığına Karar Verecek Olan Kurulun Belirlenmesi )
D5.DE. 2006/8259MEMURLARIN BULUNDUKLARI KADRODAN BAŞKA KADROLARA ATANMASI ( Yeni Atanacakları Kadronun Haklarına Sahip Olacakları Artık Bunlara Eski Kadrolarının Parasal Haklarının Ödenemeyeceği )
D5.DE. 2015/4324MEMURLARIN ÇALIŞMA SÜRESİ ( Haftalık 40 Saat Olduğu Günün 24 Saatinde Devamlılık Gösteren Hizmetlerde Çalışan Devlet Memurlarının Çalışma Saat ve Şekillerinin Düzenleneceği - Normal Mesai Saatleri Haricinde Çalışma ve Nöbet Tutmaya Sağlığı Uygun Olmadığı Sağlık Kurulu Raporuyla Sabit Olan Doktorun Cumartesi Günü Çalıştırılmasının Hukuka Uygun Olmadığı )
D12.DE. 1995/3013MEMURLARIN DERECE YÜKSELMESİ YAPABİLMELERİNİN ŞARTLARI ( Üst Derecede Boş Kadro Bulunması Şartı - Zabıt Katiplerinin Ünvanlı Kadro Niteliğindeki Üçüncü Dereceye Yükselememesi )
D2.DE. 1997/1518MEMURLARIN GÖREV BAŞINDA BULUNMADIĞI SIRADA İŞLEDİĞİ SUÇLAR ( Cumhuriyet Başsavcılığı'nca Soruşturma Yapılması )
D1.DE. 2007/1500MEMURLARIN GÖREV SIRASINDA İŞLEDİKLERİ SUÇLAR ( Üniversitede Görev Yapan Şüphelilerin Haklarında Valilik İl İdare Kurulunca Men-i Muhakeme veya Lüzum-u Muhakeme Yönünde Bir Karar Verilmesi Gerektiği )
D2.DE. 2012/12657MEMURLARIN GÖREV YERLERİNİN DEĞİŞTİRİLMESİ ( Memurların Görev ve Unvan Eşitliği Gözetmeden Kazanılmış Hak Aylık Derecesiyle Bulundukları Kadro Derecelerine Eşit veya Üst Kurum İçinde Aynı veya Başka Yerdeki Diğer Kadrolara Naklen Atanabilecekleri - Memurun Eşinin Hastalığının Çalıştığı İlçede Tedavisini Sağlayacak Uzman Doktor Bulunmamasının Tedavinin Yapılabileceği Bir Yere Naklen Atanma İstemi İçin Geçerli Bir Neden Oluşturduğu )
D5.DE. 2002/3117MEMURLARIN GÖREVDE YÜKSELMESİ ( Yükselme Eğitimine Alınacak Kişilerin Seçilmesinde Görevli Makam - Vali Yardımcısının Başkanlığında Bir Komisyon Tarafından Seçileceğine İlişkin Yönetmelik Hükmünün Merkezi Yönetimin Yerel Yönetimler Üzerindeki Vesayet Denetiminin Sınırlarını Aşması - Yürütmenin Durdurulması Gereği )
D5.DE. 1992/5699MEMURLARIN GÖREVDEN UZAKLAŞTIRILMASI ( Görevden Uzaklaştırılan Memurun Hizmetine Duyulan İhtiyacın Vekil Atanmak Suretiyle Karşılanabileceği )
D2.DE. 1995/2028MEMURLARIN GÖREVLERİ SIRASINDA İŞLEDİKLERİ SUÇLAR ( Sorgulama Yapabilecek Memurlar - Görev Bakımından Enaz Eş Düzeyde Olması Gerektiği )
D8.DE. 1996/1213MEMURLARIN HAFTA SONU ÇALIŞMASI ( Bir Hafta Önceden Yazılı Olarak Bildirme Şartı-Bir Gün Önceki Sözlü Uyarının Etkisi Olmaması )
D12.DE. 2008/285MEMURLARIN HAFTALIK ÇALIŞMA SÜRESİ ( Genel Olarak 40 Saat Olduğu - Bu Süre C.tesi ve Pazar Günleri Tatil Olmak Üzere Düzenlenececeği )
D2.DE. 1995/2317MEMURLARIN İŞLEDİKLERİ SUÇLAR ( Soruşturma Emri Verilmesine İlişkin Karar - Kararın İtiraz Yoluyla İncelenemeyeceği )
D5.DE. 2003/4221MEMURLARIN KADRO VE ÜNVANLARI ( Değiştirilmeden Sadece Yetkinin Kaldırılmasına İmkan Tanıyan Bir Hükmün Mevzuatta Bulunmadığı )
D5.DE. 2015/1675MEMURLARIN KURUMLAR ARASI NAKİL SURETİYLE ATANMALARI (Her İki İdarenin Ortak İradesinin Zorunlu Kılındığı İdareler Tanınan Takdir Yetkisinin Kadro ve İhtiyaç Durumu ile Personelin Nitelikleri Gözetilerek Kullanılması Gereği - Kamu Hizmetinin Bütünlüğü ve Devamlılığı Gereği Kamu Görevlilerinin Özel Koşullarına Göre Verimliliklerinin En Yüksek Olduğu Birimlerede Çalıştırılmalarının Kamu Yararının Gereği Olduğu)
D5.DE. 2007/3519MEMURLARIN KURUMLAR ARASI NAKİLLERİ ( Bazı Koşulları Taşıyan Memurların Unvan Değişikliği de Yapılmak Suretiyle Kurumlar Arasında Yer Değiştirmelerinin Mümkün Olduğu )
IDDGKE. 1996/381MEMURLARIN KURUMLAR ARASINDA NAKLİ ( Şartları ve Kazanılmış Hakka Dokunulamaması )
D5.DE. 2001/1492MEMURLARIN KURUMLARINCA GÖREVLERİNİN DEĞİŞTİRİLMESİ ( Davacının İşlem Kurulmadan Önce Görevden Alınması Yolunda Verdiği Dilekçeyi Geri Alması - Yalnızca Anılan Dilekçeye Dayanılarak Görevden Alınamayacağı )
D2.DE. 1991/2742MEMURLARIN LÜZUMU MUHAKEMELERİNE İLİŞKİN KARARLAR ( Bizzat Yada İlanen Tebliğinin Gerekmesi )
D11.DE. 2000/9350MEMURLARIN MALİ VE ÖZLÜK HAKLARI ( Yasa İle Düzenleneceği - Yurt Dışı Aylığı Konusunda Düzenleme Yetkisi Olmayan Maliye Bakanlığı Genelgesiyle Sınırlandırılamayacağı )
IDDGKE. 2003/494MEMURLARIN MALİ VE SOSYAL HAKLARI ARASINDAKİ ADALETSİZLİK ( 4639 Sayılı Yetki Kanunu ve 631 Sayılı KHK Çerçevesinde Değerlendirme Yapılmak Suretiyle Adaletli Bir Paylaşım Usulünün Belirlenmesi Gereği )
D5.DE. 2015/3916MEMURLARIN NAKLEN ATAMASI ( İdarelere Takdir Yetkisi Tanındığı İdarelere Tanınan Bu Takdir Yetkisinin Sınırsız Olmadığı Kamu Yararı ve Hizmet Gerekleriyle Sınırlı Olduğu - Genel Sekreter Yardımcılığı Görevine Atanan Personelin Mühendis Kadrosuna Atanmasını Gerektirecek Bir Yetersizliği Olmadığı Soruşturma Geçirmediği Disiplin Cezası Almadığı Halde Atama İşleminin Hukuka Uyarlı Olmadığı )
D5.DE. 1998/2342MEMURLARIN NAKLEN ATANMALARI ( Bu Hususta İdareye Tanınan Takdir Yetkisinin Mutlak ve Sınırsız Olmaması )
D5.DE. 1997/2879MEMURLARIN NAKLEN ATANMALARI ( İdarelerin Kamu Yararı ve Hizmet Gerekleriyle Sınırlı Olarak Takdir Yetkisinin Olması )
D5.DE. 1995/2320MEMURLARIN NAKLEN ATANMALARI ( İdareye Tanınan Takdir Hakkının Kamu Yararı ve Hizmet Gerekleriyle Sınırlı Olması )
D5.DE. 1996/2062MEMURLARIN NAKLEN ATANMALARI ( İdareye Tanınan Takdir Hakkının Kamu Yararı ve Hizmet Gerekleriyle Sınırlı Olması )
D5.DE. 2003/3828MEMURLARIN NAKLEN ATANMALARI ( İdareye Tanınan Takdir Yetkisi Kullanımının Mutlak ve Sınırsız Olmadığı/Kamu Yararı ve Hizmet Gerekleriyle Sınırlı Olduğu - Yargı Denetimine Tabi Bulunduğu )
D5.DE. 1996/976MEMURLARIN NAKLEN ATANMALARI ( İdareye Tanınan Takdir Yetkisinin Mutlak ve Sınırsız Olmaması )
D5.DE. 1997/2136MEMURLARIN NAKLEN ATANMALARI ( İdareye Tanınan Takdir Yetkisinin Mutlak ve Sınırsız Olmaması )
D2.DE. 2005/680MEMURLARIN NAKLEN ATANMALARI ( İdareye Verilen Takdir Yetkisinin Ancak Yasanın Temel İlkeleri Kamu Yararı ve Hizmet Gerekleri Gözardı Edilerek Kullanıldığının Kanıtlanması Yada İdari Yargı Merciince Saptanması Halinde İptali Gerekeceği )
D2.DE. 2011/1065MEMURLARIN NAKLEN ATANMALARI KONUSUNDA İDAREYE TAKDİR YETKİSİ TANINMASI ( Bu Yetkinin Ancak Kamu Yararı Ve Hizmet Gerekleri Gözardı Edilerek Kullanıldığının Kanıtlanması ya da İdari Yargı Merciince Saptanması Halinde Sözü Edilen Bu Durumun Dava Konusu İdari İşlemin Neden ve Amaç Yönlerinden Hukuka Aykırılığı Nedeniyle İptalini Gerektireceği )
D5.DE. 2016/1851MEMURLARIN NAKLEN ATANMASI ( İdareye Takdir Yetkisi Tanındığı Takdir Yetkisinin Kamu Yararı ve Hizmet Gerekleri Doğrultusunda Kullanılması Gereği - Yapı Denetim Görevlisi Olarak Görev Yapan Davacının Yeterli Araştırma ve İnceleme Yapmadan Proje Değişikliğine Onay Vermesi Yapılan Bir Kısım İlave İmalatlarda Denetim ve Kontrol Görevini Tam Yapmadığı Sabit Olduğundan Hakkında Yapılan Naklen Atama İşleminde Hukuka Aykırılık Bulunmadığı )
D5.DE. 2002/791MEMURLARIN NAKLEN ATANMASI ( Sağlık Özrü Nedeniyle Naklen Atanan Davacının Kadro Unvanının Değiştirilmesinde Hukuka Uyarlık Bulunmadığı )
D8.DE. 1997/4334MEMURLARIN SENDİKALARININ KARARI DOĞRULTUSUNDA ETKİNLİK GÖSTERMESİ ( Bir Gün İşe Gelememeleri - Aylıktan Kesme Cezası Verilemeyeceği/Doğal ve Hoşgörü ile Karşılamak Gereği )
D2.DE. 2004/6221MEMURLARIN SİCİL NOTLARININ TESBİTİ USULÜ ( Birinci Sicil Amirinin Olumlu ve İkinci Sicil Amirinin Olumsuz Not Vermesi - Çelişkinin Üçüncü Sicil Amirinin Kanaati Alınarak Giderilmesi Gereği )
D2.DE. 2005/304MEMURLARIN SİCİL NOTU ( 3. Sicil Amirinin Bulunmaması ve 2. Sicil Amirinin de Memur Hakkındaki Değerlendirmesinin Olumsuz Olması - 2. Sicil Amirinin Değerlendirmesinin Esas Alınacağı )
D2.DE. 2005/319MEMURLARIN SİCİL RAPORLARI ( O Yıl İçindeki Çalışma Tutum ve Davranışlarına İlişkin Olan - Bir Önceki Yıl Sicili Olumsuz Olduğundan Bahisle Yeni Yılda da Olumsuz Olarak Düzenlenmesinin Kabul Edilemeyeceği )
D2.DE. 2005/2066MEMURLARIN SİCİL RAPORU ( Sicil Notunu Yetersiz Bulan ve Mesleki Geleceğini Olumsuz Yönde Etkileyeceğini Düşünen Kamu Görevlisinin İptal Davası Açmasında Menfaatinin Bulunduğu - Olumlu Sicilin Derecesinin de Önem Arzettiği )
D2.DE. 1997/1968MEMURLARIN SORGULANMASI ( Sorgulamada Geçen Süre - Zamanaşım Süresini Kesmeyeceği )
D2.DE. 2000/1144MEMURLARIN SORUŞTURMA İZNİ ( İlgili Memurlara Tebliğ Edilme Şekilleri - Soruşturma İzni )
D5.DE. 1991/3960MEMURLARIN TİCARİ FAALİYET YASAĞI ( Müfettişin A.Ş. Yönetim Kurulu Üyeliği Yapması )
D2.DE. 2002/790MEMURLARIN VE DİĞER KAMU GÖREVLİLERİNİN YARGILANMASI HAKKINDA KANUN'A GÖRE LÜZUMU MUHAKEME KARARI VERİLMESİ GEREĞİ ( Geçici Görevden Alma İşlemi İptal Edilen Memuru Görevine İade Edip Tekrar Geçici Görevden Alma İşlemi Tesis Etmek Suretiyle Yargı Kararını Fiilen Uygulamayan Sanık Hakkında )
D2.DE. 2003/1100MEMURLARIN VE DİĞER KAMU GÖREVLİLERİNİN YARGILANMASI HAKKINDA KANUN'A GÖRE YAPILAN ŞİKAYETİN SOMUT VE AÇIK İDDİALARA DAYANMASI GEREĞİ ( Soruşturma İzni Verilmesi İçin - Belediye Başkanının Mala Zarar Vermesi Nedeniyle Hakkında Şikayette Bulunulmuş Olması )
D2.DE. 2002/409MEMURLARIN VE DİĞER KAMU GÖREVLİLERİNİN YARGILANMASI HAKKINDA KANUNA GÖRE YETKİLİ MERCİNİN VERDİĞİ SORUŞTURMA İZNİ ( Aynı Merci Tarafından Geri Alınamayacağı )
D2.DE. 2000/1228MEMURLARIN VE KAMU GÖREVLİLERİN YARGILANMASI USULLERİ ( Belediye Başkanı Hakkında soruşturma İzni Verilmemesi Hakkında Karar - Kararın Cumhuriyet Başsavcılığı'na Tebliğ Edilmesi Gerektiği )
D2.DE. 2004/38MEMURLARIN YARGILANMASI ( 2. Dairenin Verdiği Kararların Kesin Olup Yeniden İncelenmesi Ya da Benzeri Başka Bir İtiraz ve Kanun Yolu Bulunmadığı )
D1.DE. 2004/486MEMURLARIN YARGILANMASI ( 4483 Sayılı Yasanın 4. Maddesinde Öngörülen Koşulların Varlığı Halinde Yetkili Merci Tarafından Şikayetin İşleme Konulmayacağı - Ön İnceleme )
D1.DE. 2005/243MEMURLARIN YARGILANMASI ( 4483 Sayılı Yasanın Yürürlüğe Girmesinden Önce Memurin Muhakematı Hakkında Kanunu Muvakkat Hükümlerine Göre Başlatılmış Bulunan İşlemler Bu Kanun Hükümlerine Göre Sonuçlandırılacağı )
D2.DE. 1993/2563MEMURLARIN YARGILANMASI ( Büyük Şehirlerin Su ve Kanalizasyon İdaresi Personeli )
D1.DE. 2006/340MEMURLARIN YARGILANMASI ( C. Başsavcılığının Kovuşturmaya Yer Olmadığına Dair Kararı - Şikayetçinin C. Savcısının Yargı Çevresinde Görev Yaptığı Ağır Ceza Mahkemesine En Yakın Ağır Ceza Mahkemesi Başkanına İtiraz Edebileceği )
D1.DE. 2005/312MEMURLARIN YARGILANMASI ( İçişleri Bakanlığı Mahalli İdareler Genel Müdürlüğü Kontrolörleri Bakanlar Kurulu Kararı İle Veya Ortak Kararla Atanan Memurlardan Olmadığı - Soruşturma İzni Verilmesi Ya Da Verilmemesi Konusunda Karar Vermeye Müsteşarın Yetkili Olduğu )
D1.DE. 2005/80MEMURLARIN YARGILANMASI ( İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü Teknik Büro Şefi İle Aynı Yer Sağlık Müdür Yardımcısına İsnat Edilen Eylemlere Üst Memur Konumundaki Bakanlık Başmüfettişlerinin İştirak Etmemelerine Rağmen Sağlık Bakanınca Hepsi Hakkında Da Soruşturma İzni Verilmemesinin Kanuna Uygun Bulunmadığı )
D1.DE. 2005/42MEMURLARIN YARGILANMASI ( Kanunda Belirtilen Makamlara Bizzat Kullanılmak Üzere Verilmiş Münhasır Yetki Üst Makam Da Olsa Başka Bir Makamca Kullanılamayacağı )
D1.DE. 2004/845MEMURLARIN YARGILANMASI ( Kendi Sorumluluk Ve Görev Alanında Kalan Yerlerde Bulunan Parklara İsim Verilmesine İlişkin İlçe Belediye Meclisince Karar Alınmasında Ve Bu Kararda Israr Edilmesinde Yasaya Aykırılık Bulunmadığı )
D1.DE. 2000/29MEMURLARIN YARGILANMASI ( Memurların Yargılanma Usulleri - Diğer Kamu Görevlilerinin Yargılanma Usulleri )
D2.DE. 2004/137MEMURLARIN YARGILANMASI ( Ön İnceleme Elemanınca Yeterli Cevap Verme Süresi Tanınmadan Hazırlanan Rapora İstinat Edilememesi )
D2.DE. 2004/295MEMURLARIN YARGILANMASI ( Soruşturma İzni Verilmemesine İlişkin Karara İtirazda Süre - Daha Önce Verilen Ön İncelemenin Teferruatlı Olarak Yeniden Yapılmasına İlişkin Dilekçenin Süreyi Kesmeyeceği )
D2.DE. 2003/717MEMURLARIN YARGILANMASI ( Soruşturma İzni Verilmesi Talebiyle Yapılan Şikayetin Kabulüne İlişkin Bakanlık Kararının İptali Talebi - Aynı Suçlardan Dolayı Daha Önceden Yapılan Şikayetin Bakanlıkça Reddedilmiş Olması )
D1.DE. 2005/224MEMURLARIN YARGILANMASI ( Soruşturma İzni Verilmesi Ya Da Verilmemesi Konusunda Karar Vermeye Yetkili Merciin Bakan Olması Gerektiğinden Şikayetin İşleme Konulmaması Kararının Da Ancak Soruşturma İzni Vermeye Yetkili Merci Tarafından Verilmesi Gereği )
D1.DE. 1997/76MEMURLARIN YARGILANMASI ( Soruşturmacıların CMUK taki Uygulamayı Yapamaması )
D2.DE. 2004/335MEMURLARIN YARGILANMASI ( Vali Tarafından Verilen Kararların İtiraz Üzerine Bölge İdare Mahkemesince Karara Bağlanacağı - Bu Kararlara Karşı Başkaca Bir İtiraz Ya da Kanun Yolu Bulunmadığı )
D1.DE. 2006/365MEMURLARIN YARGILANMASI ( Yetkili Merci Kararına Başsavcılığın İtiraz Etmediği/Şikayetçinin İtiraz Ettiğine İlişkin Dilekçesi Bulunmadığı - Soruşturma Dosyası/İncelenme Olanağı Bulunmadığı )
D2.DE. 2003/1195MEMURLARIN YARGILANMASI HAKKINDA KANUN'A GÖRE SORUŞTURMA İZNİ TALEBİNİN REDDİNE İLİŞKİN KARARA İTİRAZ ( İtiraz Yetkisinin Başsavcıya Ait Olması - Savcıların İtiraz Edemeyeceği )
D2.DE. 2001/1640MEMURLARIN YARGILANMASI HAKKINDA KANUNUN KAPSAMI ( BDDK Personelinin Bu Kanun Kapsamına Girmemesi - Soruşturma İzni Verilmemesine İlişkin Karara Karşı İtirazı İncelemeye Görevli Merci )
D2.DE. 2001/588MEMURLARIN YARGILANMASI KANUNU GEREĞİ SORUŞTURMA İZNİ VERİLMEMESİNE İLİŞKİN İŞLEMİN İPTALİ TALEBİ ( Müfettişlik Bilgi ve Tekniğine Uygun Olmayan Eksik İnceleme İddiası - Görüşü Bağlayıcı Olmayan Soruşturmacının Görüşünden Dolayı Suçlanamayacağı )
D2.DE. 2004/72MEMURLARIN YARGILANMASI USULÜ ( Avukatların Bu Usule Tabi Olmaması - Ceza Koğuşturmasına İzin Verilmemesine İlişkin Adalet Bakanlığı Kararına Karşı İtiraz Yoluna Başvurulamaması )
D2.DE. 2003/55MEMURLARIN YARGILANMASI USULÜ ( Bakanlık Teftiş Kurulu Başkanı Hakkında Ön İncelemenin Aynı Göreve Yeni Atanan Kişi Tarafından Yapılamayacağı - Ön İncelemeyi Yapacak Denetim Elemanının Ön İncelemeye Konu Kişinin Üstü Konumunda Bulunması Zorunluluğu )
D2.DE. 2004/101MEMURLARIN YARGILANMASI USULÜ ( Hakimler Hakkında Yargılama İzni Verilmesi Talebinin Reddine İlişkin Adalet Bakanlığı Ceza İşleri Genel Müdürlüğü İşlemine Karşı İtiraz Yoluna Gidilemeyeceği )
D2.DE. 2004/35MEMURLARIN YARGILANMASI USULÜ ( Mahkeme Kararını Uygulamama - Şikayet Dilekçesinde Somut Yer ve Şahıslardan Bahsedilmiş Olması )
D2.DE. 2004/50MEMURLARIN YARGILANMASI USULÜ ( Soruşturma Emrine Uygun Disiplin Soruşturması Yapılmış Olması - Meni Muhakeme Kararının Kaldırılması )
D2.DE. 2004/74MEMURLARIN YARGILANMASI USULÜ ( Şikayet Dilekçesinde Somut Olay ve Kişilerden Bahsedilmesi Şartı )
D2.DE. 2003/247MEMURLARIN YARGILANMASI USULÜ ( Şikayet Üzerine Cumhuriyet Savcılığının Verdiği İşleme Koymama Kararına Karşı Danıştay'a İtiraz Edilemeyeceği )
D2.DE. 2004/71MEMURLARIN YARGILANMASI USULÜ ( Şikayet Üzerine Usulüne Uygun Ön İnceleme Yapılmadan Soruşturma İzni Hakkında Karar Verilememesi )
D1.DE. 2003/915MEMURLARIN YARGILANMASI USULÜ ( Üniversitede Memur Olarak Görevli Bulunan Personel Hakkında Soruşturma İzni Verilmesinde İl İdare Kurulunun Yetkili Olması - Üniversite Rektörlüğünce Verilen Soruşturma İzni Verilmemesine İlişkin Kararın Usule Aykırı Olması )
D2.DE. 2003/1277MEMURLARIN YARGILANMASI USULÜ ( Yetkili Merci Kararına İtiraz Süresi )
D5.DE. 2005/5899MEMURLARIN YETİŞTİRİLMEK AMACIYLA YURT DIŞINA GÖNDERİLMELERİ ( Sınav Kurulu Oluşturulmadan Doğrudan Seçme Yöntemi İle Belirlenemeyeceği )
D5.DE. 1994/2832MEMURLARIN YÜKSELEBİLECEKLERİ DERECENİN BİR ÜSTÜNE YÜKSELTİLMELERİ ( Birinci Derecenin Son Kademesine Yükselebilecek Memurun Faydalandırılamayacağı )
D11.DE. 2015/541MEMURLARIN ZAM VE TAZMİNATLARININ BELİRLENMESİ ( Bakanlar Kurulu Kararıyla Gerek Hizmet Sınıfları Açısından Gerekse Kadro ve Unvan İtibariyle Personele Ne Miktarda İş Güçlüğü İş Riski Temininde Güçlük Zammı Özel Hizmet Tazminatı ve Denetim Tazminatı Verileceğinin İsim İsim Sayılmak Suretiyle Belirtildiği )
D1.DE. 2005/1255MEMURLARININ GÖREVLERİ DOLAYISIYLA İŞLEDİKLERİ İLERİ SÜRÜLEN SUÇLAR ( Eylemin Üniversitedeki Görevi Dolayısıyla Meydana Gelmediği Özel Muayenehanesindeki Mesleki Faaliyetiyle İlgili Bulunması - Men-i Muhakeme Kararının Kaldırılması Gereği )
D1.DE. 1995/77MEMURLARLA İLGİLİ SORUŞTURMA ( Hazırlık Soruşturmasında Dosyasındaki Bilgileri İstemek Müdafiinin Hakkı Olması )
IDDGKE. 2010/1399MEMURLUĞA ALINACAKLAR HAKKINDA KPSS SINAVINDAN SONRA İDARECE SINAV YAPILMASI ( Devlet Memurluğuna Atanacakların Sınavda Başarılı Olmaları Gereği - KPSS'den Başarılı Olmanın Adelet Bakanlığınca Zabit Katipliğine Alınacaklar Hakkında Yapılacak Sınava Kabul Edilme Şartı Olduğu KPSS Sonucunun Geçerli Olması Gereği )
D12.DE. 2004/3475MEMURLUĞA ALINMA ŞARTLARINDAN HER HANGİ BİRİNİ TAŞIMADIĞININ SONRADAN ANLAŞILMASI ( Nedenine Dayalı Görevine Son Verilmesi İşleminin İptali - Kurumlar Arası Nakil Yoluyla Geçtiği Kurumda Makul Bir Süre Çalışmış Olması Karşısında İstemin Kabulü Gereği )
D5.DE. 1989/2002MEMURLUĞA ALINMAK İÇİN BİR YIL GEÇMESİ ŞARTI ( Görevden Çekilmiş Sayılanlar Bakımından )
D12.DE. 1995/9515MEMURLUĞA ALMA ( İdarenin Yetkisi )
D12.DE. 2003/5056MEMURLUĞA ATAMA İŞLEMİ ( Davacının Atanma Tarihinin Tam Olarak Bilinememesi ve Askerlik Dönüşü Makul Sürede İdareye Başvuruda Bulunmuş Olması Hususları Değerlendirildiğinde Davacının Memurluğa Atanmasının Diğer Koşulları da Mevcut Olduğu Takdirde Atamasının Askerlik Sonuna Kadar Beklenmesi Gerektiği )
D12.DE. 1995/9515MEMURLUĞA ENGEL DURUM ( Vergi Kaçakçılığı )
D5.DE. 1988/1202MEMURLUĞA GİRİŞTE ASKERLİK ( Sınavı Kazanıp Askerliği Ertelenmiş Kişinin Atamasının Yapılması Gereği )
D5.DE. 1990/4563MEMURLUĞA USULSÜZ OLARAK SINAVSIZ ALINANLAR ( Asaletin Onanmasından Sonra Göreve Son Verilemeyeceği )
D10.DE. 1986/481MEMURLUĞA YENİDEN ATANMA ( Kazanılmış Hak Aylık Derecelerinden Aşağı Derecelere Atanmış Olması )
D12.DE. 1995/10658MEMURLUĞA YENİDEN İADE TALEBİ ( Zimmet Suçundan Mahkum Olmuş Kişi İçin Memnu Hakların İadesine Karar Verilmiş Olması )
IDDGKE. 2010/1399MEMURLUĞUN SONA ERECEĞİ HALLER ( Memurluğu Alınma Şartlarından Herhangi Birini Taşımadığının Sonradan Anlaşılması veya Memurluk Sırasında Memurluk Şartlarından Birini Kaybetme - Üniversite Mezunu Olduğunu Gizleyerek Lise Mezunu Grubundan KPSS Sınavına Girerek Başarılı Olan Davacının Atama Şartlarını Taşımadığı Atma İşleminin İptali Gereği )
D12.DE. 2010/1591MEMURLUĞUN SONA ERMESİ ( Davacının Ceza Yargısındaki Kesinleşen Mahkûmiyet Hükmünün Sonradan Verilen Ek Karar İle Açıklanmasının Geri Bırakılması Karşısında Söz Konusu Mahkûmiyet Hükmünün Davacı Hakkında Hukukî Bir Sonuç Doğurmayacağı - Davacının Görevine Son Verilemeyeceği )
D12.DE. 2002/49MEMURLUĞUN SONA ERMESİ ( Davacının Sınav Tarihinde Yüksekokul Mezunu Olduğu Halde Bu Durumu Gizleyip Lise Mezunu Olduğunu Belirterek Davalı İdareyi İle Yanıltması - Gerçeğe Aykırı Beyan )
D5.DE. 2002/2415MEMURLUĞUNA GİRİŞ SINAVI ( Davacının Sınav Sonucu Atanmaya Hak Kazandığı Genel İdare Hizmetleri Sınıfından Sağlık Sorunları İleri Sürülerek Yardımcı Hizmetler Sınıfına Atanmayacağı )
D5.DE. 2010/7742MEMURLUK GÖREVİ (KHK/217 Kapsamındaki Üniversitelerdeki Uzman Kadrolarının Sağlık Bakanlığı Atama ve Nakil Yönetmeliği Md. 20/2'deki Memur Kadroları Gibi Değerlendirileceği/Eş Durumu Nedeniyle Atama - Belirli Bir Kadroya Bağlı Olarak Yürütülen Görev/657 S.K. Md. 4/A İle Aynı Paralelde Olduğu )
D5.DE. 1991/4323MEMURLUK GÖREVİNE SON VERİLMESİ ( Memurun Hırsızlık Suçundan Dolayı Ağır Para Cezasına Mahkum Olması Nedeniyle )
D12.DE. 2004/3475MEMURLUK GÖREVİNE SON VERİLMESİ İŞLEMİNİN İPTALİ ( Belediyede Görev Yapmakta İken Tarım ve Köy İşleri Bakanlığı İl Müdürlüğü Emrine Yapılan Atama - Kurumlar Arası Nakil Yoluyla Geçtiği Kurumda Makul Bir Süre Çalışmış Olması Karşısında İstemin Kabulü Gereği )
D12.DE. 1997/2485MEMURLUK HİZMETİNDEN SAYILMA ( Mehil Müddeti İçinde Kalan İstifa Dilekçesini Verdiği Güne Kadar Geçen Süre )
D5.DE. 1989/2846MEMURLUK NİTELİĞİ ( Zina Suçundan Mahkumiyetin Bu Niteliği Kaldırmaması )
D16.DE. 2015/896MEMURLUK SIFATI İLE BAĞDAŞMAYACAK NİTELİK VE DERECEDE YÜZ KIZARTICI VE UTANÇ VERİCİ HAREKET (Nitelikli Dolandırıcılık - Memurluktan çıkarma cezası ile Cezalandırılmasına ve Bu Karar Uyarınca Memurlukla İlişiğinin Kesilmesine İlişkin Dava Konusu İşlemlerde Hukuka Aykırılık Bulunmadığı/Disiplin Cezası)
IDDGKE. 2003/67MEMURLUK SIFATI İLE BAĞDAŞMAYACAK NİTELİK VE DERECEDE YÜZ KIZARTICI VE UTANÇ VERİCİ HAREKETLERDE BULUNMAK ( Devlet Memurluğundan Çıkarılma - Adli Yargıda Delil Yetersizliğinden Beraat Etmiş Olmasının Engellemeyeceği )
D12.DE. 2009/2208MEMURLUK SIFATIYLA BAĞDAŞMAYACAK İŞLER ( Tapu Sicil Müdürlüğünde Sicil Kâtibi Olarak Görev Yapan Davacının Tapu Sicilindeki Bilgileri Suç Örgütüne Verdiği - Devlet Memurluğundan Çıkarma Cezası İle Cezalandırmasına İlişkin Kararın İptali Talebinin Reddinin Yerinde Olduğu )
D12.DE. 2009/4398MEMURLUK SIFATIYLA BAĞDAŞMAYACAK NİTELİK VE DERECEDE YÜZ KIZARTICI VE UTANÇ VERİCİ HAREKET ( Devlet Memurluğundan Çıkarma - Kadastro Müdürlüğünde Görevli Memurun Muvazaalı Taşınmazlar Nedeniyle Birbiriyle Çekişmeli Olan Tarafları Anlaştırma Karşılığında Ücret Alması )
D12.DE. 2016/8859MEMURLUK SIFATIYLA BAĞDAŞMAYACAK NİTELİK VE DERECEDE YÜZ KIZARTICI VE UTANÇ VERİCİ HAREKETTE BULUNMAK ( Başbakanın Konvoyu Geçerken O... Çocuğu Şeklinde Bağırma - Eylemin Meslekten Çıkarma Derecesinde Olmadığı Meslekten Çıkarma Cezasının Ölçülülük İlkesine Aykırı Olduğu )
D12.DE. 2002/49MEMURLUK SINAVI ( Davacının Sınav Tarihinde Yüksekokul Mezunu Olduğu Halde Bu Durumu Gizleyip Lise Mezunu Olduğunu Belirterek Davalı İdareyi İle Yanıltması - Asaleti Onanmış Olsa Bile Görevine Son Verilebileceği )
D5.DE. 1987/1673MEMURLUK SINAVI ( Yüksekokul Mezununun Lise Mezunu Olarak Başvurmuş Olması )
D5.DE. 1990/2888MEMURLUK SINAVINDA BAŞARI DERECESİ ( Daha Az Başarılı Olanlara Öncelik Tanınmış Olması )
D12.DE. 2001/3214MEMURLUK SINAVINDA KORUMA VE GÜVENLİK GÖREVLİSİ KADROSUNA ATANACAKLARDA ASKERLİĞİNİ KOMANDO OLARAK YAPMA KOŞULUNUN ARANMASI ( Kanunda Askerliğini Yapmış Olma Şartının Yeterli Olmasının Özel Şart Aranmasına Engel Olmayacağı )
D5.DE. 1999/3652MEMURLUK SINAVINI KAZANAN DAVACININ YALAN BEYANDA BULUNMASI ( Personel Güvenlik Soruşturma ve Arşiv Araştırması Formunda Hakkında Verilen Takipsizlik Kararının Belirtilmemesi )
D5.DE. 2003/535MEMURLUK SINAVINI KAZANAN PTT DAĞITICISININ ATANMA İSTEMİNİN REDDİ ( Kurum İçi Memurluk Sınavı - Memur İhtiyacının Sabit Olması ve Sınavı Kazananların Fiilen Memur Gibi Çalıştırılmaları/İptali Gereği )
IDDGKE. 2003/123MEMURLUK ŞARTININ KAYBEDİLMESİ ( Cezaların İçtima Edilmesi Sonucunda Toplam 12 Ay Hapis Cezasına Mahkum Olan Memurun Görevine Son Verilmesi - Hukuka Aykırılık Bulunmadığı )
D5.DE. 1995/3931MEMURLUKTA GENEL ŞARTLAR ( Askerlikle İlgisi Bulunmamak-Askerlik Çağına Gelmemiş Bulunmak-Askerlik Çağına Gelmişse Askerlik Hizmetini Yapmış Olmak veya Ertelenmiş Olması )
D5.DE. 1989/2377MEMURLUKTA MAZERET İZNİ ( Yıllık İzinden Düşülüp Düşülmeyeceği )
D5.DE. 1991/4040MEMURLUKTAN AYRILAN KİŞİNİN TEKRAR MEMURLUĞA DÖNMESİ ( Eski Memuriyet Hizmetlerinin İntibakında Değerlendirilmesi )
D5.DE. 1991/3107MEMURLUKTAN ÇEKİLEN VEYA ÇEKİLMİŞ SAYILANLARIN YENİDEN MEMURLUĞA ATANMALARI ( Önceki Görevde Aday veya Asli Memur Olmanın Fark Etmemesi )
D12.DE. 1999/6054MEMURLUKTAN ÇEKİLME ( 2914 Sayılı Kanunun 20. Maddesinin 657 Sayılı Kanunun 94. Maddesine Atfı - Öğretim Üyesi/Mazeret Olmaksızın İşi Terk )
IDDGKE. 2009/2959MEMURLUKTAN ÇEKİLME (Davacının Göreve Gelmediği Kabul Edilen Tarihler Arasında Sadece Bir Gün Muayene Olduğu - Mazeret Olarak Kabul Edilecek Sağlık Sorunlarının Bulunduğunu Ortaya Koyan Sağlık Raporu veya Tedavisinin Yapıldığını Gösteren Belge Sunmadığı/Görevden Çekilmiş Sayılmasına Dair İşlemde Hukuka Aykırılık Bulunmadığı)
D5.DE. 1991/3107MEMURLUKTAN ÇEKİLMİŞ SAYILANLARIN YENİDEN ATANMASI ( İdarenin Takdir Yetkisinin Kadro, Hizmetin Niteliği Gibi Hususlara İlişkin Olacağı )
D5.DE. 1991/2002MEMURLUKTAN ÇEKİLMİŞ SAYILMA ( On Günden Fazla İzinsiz Göreve Gelmeme Sebebine Dayanılarak Böyle Bir Karar Verilememesi )
D12.DE. 2003/1159MEMURLUKTAN ÇIKARMA CEZASI ( Memurun Yüksek Disiplin Kurulunca 657 S.K. Md. 130 Uyarınca Savunması Alınmadan Verilen Cezada Hukuki İsabet Bulunmadığı )
D16.DE. 2015/14258MEMURLUKTAN ÇIKARMA CEZASI (Zabit Katibinin Taraflarca Verilen Pulları Zimmetine Geçirdiği İddiası - Gizli Kamera ile Elde Edilen Yasa Dışı Kayıtların Tek Başına Delil Olmayacağı İsnat Edilen Suç Nedeniyle Beraat Eden Memur Hakkında Memurluktan Çıkarma Disiplin Cezası Verilmesinin Yasaya Aykırı Olduğu)
D12.DE. 2003/1447MEMURLUKTAN ÇIKARMA İŞLEMİNİN İPTALİ TALEBİ ( Disiplinsizlik Nedeniyle Re'sen Emekli Edilen Astsubayın Başka Bir Memuriyete Atanamaması )
D5.DE. 1998/846MEMURLUKTAN İSTİFA EDEREK AYRILAN DAVACI ( Açmış Olduğu Kurumlararası Nakil Talebinin Reddine İlişkin İşlemin İptali Davasının Reddi Gereği - Verdi Memurunun Sınıf Öğretmenliğine Geçiş Talebi )
D1.DE. 2010/162MEMURU SORUŞTURMA İZNİ İLE İLGİLİ KARARA İTİRAZ ( Soruşturma İzni Verilmemesine İlişkin Sağlık Bakanı Kararı - Haklarında Soruşturma İzni Verilmesi veya Verilmemesi Konusunda Karar Vermeye Yetkili Merciin Müsteşar Olması Gerektiği )
D5.DE. 1997/1204MEMURUN 1 SAYILI CETVELDEN 2 SAYILI CETVELE TABİ POZİSYONA YAPILAN ATAMASI ( Pazarlama ve Dağıtım Müdürü Kadrosundan Şef Pozisyonuna Atanmasının Hukuken Mümkün Olmaması )
D2.DE. 2005/304MEMURUN 3. SİCİL AMİRİNİN BULUNMAMASI ( 2. Sicil Amirinin de Memur Hakkındaki Değerlendirmesinin Olumsuz Olması - 2. Sicil Amirinin Değerlendirmesinin Esas Alınacağı )
D12.DE. 2007/4705MEMURUN ADAYLIK DÖNEMİNİN BİTMESİ ( Davacının Atama Onayının İptaline İlişkin İşlemde Adaylık Dönemini Başarıyla Bitirip Asaletinin Onanmış Olması Nedeniyle Hukuka Uyarlık Görülmediği )
D5.DE. 1993/392MEMURUN AİLESİ EFRADININ YURTDIŞI TEDAVİ GİDERLERİ ( Ödenip Ödenmeyeceği )
D5.DE. 2013/3323MEMURUN AMİRİ POZİSYONUNDA BULUNAN MÜDÜRÜ İLE BİRLİKTE ÇALIŞMASI SIRASINDA OLUMSUZLUK YAŞAMASI ( Kamu Hizmetinin Aksaması Halinde Disiplin İşlemlerinin Başlatılması veya Görev Yerinin Değiştirilmesi - Memurun Görev Yerinin Değiştirilmesine İlişkin Somut Bir Tespit Bulunmadığı Halde İstanbuldan Van İline Naklen Atanmasında Hukuka Uyarlık Bulunmadığı )
D5.DE. 1990/861MEMURUN ASKERE GİTMEK ÜZERE GÖREVDEN AYRILMASI ( Memurların Terhislerinden Sonraki Otuz Gün İçinde Başvurmaları Halinde En Geç Otuz Gün İçinde Göreve Başlatılmalarının Gerekmesi )
IDDGKE. 1993/478MEMURUN ASKERLİK HİZMET SÜRESİNİN İNTİBAKTA DEĞERLENDİRİLMESİ
D8.DE. 2008/1165MEMURUN AVUKATLIK STAJI YAPMAK İÇİN BAŞVURUSU ( Ücret Karşılığı Yapılan Görev Yanında Avukatlık Stajı Yapılamayacağı - Reddedilmesinin Hukuka Aykırı Olmadığı )
IDDGKE. 2015/1153MEMURUN AYRILDIĞI HİZMET ALANINA ATANMAMASI ( Devlet Memurlarının Yer Değiştirmesi Suretiyle Atanmalarına İlişkin Yönetmelikte Yapılan Değişiklik Hakkında Yürütmenin Durdurulması Kararı - Yönetmelikte Yapılan Düzenleme ile Memurun Yaşantısı Boyunca Bir Daha Atanmaması Durumu Ölçülülük İlkesine Aykırı Olduğu )
D1.DE. 1999/86MEMURUN BAŞKA BİR GÖREVE ATANMAK ÜZERE GÖREVİNDEN ALINMASI ( Herhangi Bir Kadroya Atanmaması - Alındıkları Kadrodan Aylık ve Diğer Özlük Haklarının Ödenemeyeceği )
D5.DE. 2003/6373MEMURUN BAŞKA BİR HİZMET SINIFINA GEÇMESİ ( Memuriyete Hizmet Sınıfı Açısından Daha Üst Derece ve Kademeden Başlayan/Yeni Atandığı Memuriyetin Başlangıç Derecesinin Öncekinden Daha Aşağı Olması - Terfisinin Başlangıçta Eklenen Süre Kadar Bekletileceği )
D8.DE. 1997/4334MEMURUN BİR GÜN İŞE GELMEMESİ ( Sendikalarının Kararı Doğrultusunda Etkinlik Göstermesi - Aylıktan Kesme Cezası Verilemeyeceği/Doğal ve Hoşgörü ile Karşılamak Gereği )
IDDGKE. 2003/67MEMURUN CEZA KANUNUNA GÖRE YARGILANMASI ( Mahkum Olup Olmamasının Ayrıca Disiplin Cezası Uygulanmasına Engel Teşkil Etmeyeceği - Devlet Memurluğundan Çıkarılma )
D12.DE. 2002/4212MEMURUN DERECE VE KADEMESİNDE DEĞERLENDİRİLEN HİZMET SÜRESİ ( Serbest Avukatlıkta Geçen - Yıllık İzninin Hesabında da Dikkate Alınması Gerektiği )
D5.DE. 1996/426MEMURUN DİPLOMANIN DÜZENLENMESİNDEN ÖNCE ÖLMESİ ( Mirasçıların Üst Öğrenim Nedeniyle İntibak İsteyip İsteyemeyecekleri )
D8.DE. 1996/2509MEMURUN EK İŞ YAPMASI YASAĞI ( Doktorluk Mesleği Yanında Ticari Faaliyet Gösteren Memura Kademe İlerleme Cezası Verilmesi )
D12.DE. 2002/4202MEMURUN EMEKLİLİĞİNİ İSTEYİP EMEKLİYE SEVKEDİLDİKTEN SONRA HATALI İNTİBAK SONUCU DÜŞÜK DERECEDEN EMEKLİ EDİLEBİLECEĞİNİ ÖĞRENMESİ ( Yeniden Atanma Talebinin Açıktan Atama Olarak Kabul Edilemeyeceği )
D10.DE. 1993/5277MEMURUN EMEKLİYE SEVKİ ( Emeklilik Onay Tarihinden Önce Vazgeçmesi Nedeniyle Sevkin Yasaya Aykırı Olması )
D5.DE. 1992/5699MEMURUN ESKİ GÖREVİNE VE GÖREV YERİNE İADESİ ( Görevden Uzaklaştırma Önleminin Kaldırılması )
D5.DE. 2014/5947MEMURUN FARKLI BİR GÖREVE ATANMASI ( İptal Davası - Görev ve Ünvan Eşitliği Gözetmeden Kazanılmış Hak Aylık Dereceleriyle Memurları Bulundukları Kadro Derecelerine Eşit veya Daha Üst Kurum İçinde Aynı veya Başka Yerlerdeki Diğer Kadrolara Naklen Atayabileceği )
D12.DE. 2005/4308MEMURUN FAZLA ÇALIŞMA ÜCRETİ TALEBİ ( Günde 5 Saat Yerine 8 Saat Çalıştırılması Nedeniyle Ödenmeyeceği - SSK. Hastanesinde Radyoloji Uzmanı Olan Davacı )
D11.DE. 2013/841MEMURUN FİİLİ HİZMET SÜRESİ ZAMMINDAN YARARLANMA İSTEMİ ( 5510 S.K.'un Uygulanmasından Doğan Uyuşmazlıklar Hakkında İş Mahkemesinin Görevli Olduğu - Davacı Konuya İlişkin Yasal Düzenlemenin Yürürlüğe Girmesinden Önce Memur Statüsünde Bulunduğundan Davanın Görüm ve Çözüm Yerinin İdari Yargı Olduğu )
D5.DE. 2004/6518MEMURUN GEÇİCİ GÖREVLENDİRİLMESİNİN İPTALİ İSTEMİ ( Geçici Görevin Devamı Sırasında Görevden Uzaklaştırıldığından Bahisle Davanın Konusuz Kaldığına Hükmedilemeyeceği )
D5.DE. 1989/547MEMURUN GEÇİCİ OLARAK BAŞKA BİR YERDE GÖREVLENDİRİLMESİ ( Hakkında Açılan Soruşturmanın Selameti Bakımından )
D2.DE. 2009/3342MEMURUN GEÇİCİ OLARAK GÖREVLENDİRİLMESİ ( Kamu Hizmetinin Aksamadan Yürütülebilmesi Amacına Yönelik Olarak Görevlendirildiği - Tapu Sicil Müdürlüğü Görevini Vekâleten Değil Görevlendirme Suretiyle Yürüten Davacıya Vekâlet Aylığı Ödenemeyeceği )
D5.DE. 1996/976MEMURUN GEÇMİŞ HİZMETLERİ ( Daire Başkanlığı Görevinden Şef Kadrosuna Yapılan Atamada Uygunsuzluk Olmaması )
D11.DE. 2002/2860MEMURUN GERÇEK DIŞI BEYANI VEYA HİLESİ SONUCU YAPILAN HATALI ÖDEMELERİN İSTİRDADI ( Bu Durumda Zaman Faktörünün Önemli Olmaması-Fazladan Yapılan Ödemelerin Her Zaman Geri Alınabilmesi )
D2.DE. 1998/2279MEMURUN GÖREV BAŞINDA OLDUĞU SIRADA SUÇ İŞLEMESİ ( Memurun Muhakemati Hakkında Kanun Hükümleri Uygulanamayacağı - İtirazın Reddi )
D5.DE. 1989/2823MEMURUN GÖREV YERİNİN DEĞİŞTİRİLMESİ ( Eş ve Sağlık Durumunun Göz Önünde Bulundurulması Gereği )
D1.DE. 1999/140MEMURUN GÖREVDEN ALINARAK BAŞKA GÖREVE ATANMASI ( Yürütmenin Durdurulması Hükmü Gereğince Görevine İade Edildikten Sonra Tekrar Atanması - Yeni Dava Açmaması/İlk Davadan Vazgeçme Anlamında Değerlendirilemeyeceği )
D5.DE. 1983/1126MEMURUN GÖREVDEN ÇEKİLMİŞ SAYILMASI ( İzin Veya Kurumunca Kabul Edilebilir Bir Özrü Olmadan On Gün Görevin Terkedilmesi )
D5.DE. 2002/4105MEMURUN GÖREVDEN UZAKLAŞTIRILMASI ( Başka Bir İlde Görev Yaparken İşlediği İleri Sürülen Fiilin Bulunduğu İlindeki Görevinden Uzaklaştırılmasını Gerektiren Bir Durum Olarak Değerlendirilmesine Yasal Olanak Bulunmadığı )
D12.DE. 2002/3743MEMURUN GÖREVE GELMEMESİ ( Aylıktan Kesme Cezasında Hukuka Uyarlık Bulunmadığı - Sendikanın Kararı Doğrultusunda Etkinlik Göstermelerinin Doğal ve Hoşgörü İle Karşılanması/Disiplin Suçu Kabul Edilemeyeceği )
D2.DE. 2004/1228MEMURUN GÖREVİ İHMAL SUÇUNDAN BERAATI ( Daire Başkanlığı Görevinden Alınarak APK Uzmanlığına Atanan Davacı - İdarenin Takdir Yetkisi/Cezai Yönden Yaptırımı Gerektirmeyen Bir Olayın Kamu Yararı ve Hizmet Gerekleri Yönünden Hizmetin Korunması Yönüyle Değerlendirileceği )
D16.DE. 2015/16249MEMURUN GÖREVİ SIRASINDA ÖĞRENDİĞİ BİLGİLERİ KÖTÜYE KULLANMASI (Bayana Ait Adres Bilgilerini Kullanarak Evine Gittiği - Bayan Tarafından Verilen Dilekçe ile Memur Hakkında Soruşturma Başlatıldığı/Ancak Soruşturma Sırasında Memurun Yeni Fiillerinin de Tespit Edildiği/Yeni Fiiller İçin Soruşturma Onayı Gereği)
D12.DE. 2006/1955MEMURUN GÖREVİNE SON VERİLMESİ ( Davacı Hakkında Dolandırıcılık Suçundan Verilen Mahkumiyet Kararının Temyiz Aşamasında Olması - Hükümlü Olma Şartının Gerçekleşemediği/Hukuki İsabet Görülmediği )
IDDGKE. 2003/123MEMURUN GÖREVİNE SON VERİLMESİ ( Toplam 12 Ay Hapis Cezasına Mahkum Olması Nedeniyle - Aynı Neviden Hürriyeti Bağlayıcı Cezaların İçtima Edilmesi/İlk Niteliğini Kaybedip Yeni Bir Ceza Haline Geleceği )
D5.DE. 1990/62MEMURUN GÖREVİNE SON VERME ( Belediye Memurlarının Görevine Son Verilmesi İçin Belediye Başkanlığı Önerisinin Belediye Encümeni Tarafından Karara Bağlanmasının Gerekmesi )
D5.DE. 1999/2129MEMURUN HAKKINDA DEĞİŞİK CEZA DAVALARI BULUNMASI ( Görevden Uzaklaştırma Cezası Verilip Verilememesi )
D16.DE. 2015/10952MEMURUN HAKKINDA YÜRÜTÜLEN SORUŞTURMA DOSYASINI İNCELEME HAKKI ( Memurun Hakkında Yürütülen Soruşturma Raporunda Yer Alan Maddi Olayı Tanık İfadelerini İnceleme Yapanın Görüş ve Kanaatini İşlemin Hukuki Dayanağını Etraflı Biçimde İnceleme ve Öğremesinin Adil Yargılanma Hakkının Gereği Olduğu - İncelenmeyen Bir Soruşturma Raporuna Karşı İddia ve Savunmada Bulunulamayacağı )
D2.DE. 2008/2973MEMURUN HAPİS CEZASI ALMASI ( Trafik Kazasında Ölüme Sebebiyet ve Yaralama Suçundan Beş Yıl - Hapis Cezasının İnfazına Başlanıldığı Tarih İle Şartlı Tahliye Edildiği Tarih Arasında Aylık ve Diğer Özlük Haklarından Yararlandırılmayacağı )
D8.DE. 1991/1695MEMURUN HASTALIK İZNİNDE İL SINIRLARI DIŞINA ÇIKAMAMASI ( Aynı İle Bağlı İlçeye Giden Memura Verilen Disiplin Cezası )
D5.DE. 2003/4804MEMURUN HİZMETTEN ÇIKARILMASI ( Kefalet Kanunu Md. 6 Uyarınca/Zimmet Suçundan Beraat Etmesi - Görevine İadesi Gereği/İsteminin Açıktan Atama Kapsamında Değerlendirilemeyeceği )
D1.DE. 2003/170MEMURUN HÜKÜMLÜ OLDUĞU HAPİS CEZASINI ÇEKTİĞİ SÜRE ( Devamsızlıktan Memuriyetine Son Verilemeyeceği - Maaş ve Diğer Özlük Haklarından Yararlanamayacağı )
D5.DE. 1975/9257MEMURUN İDAREYE KARŞI SORUMLULUĞU ( İdare Tarafından Uğranılan Zararın Tazmini İçin Memur Aleyhine Adli Yargıda Açılan Dava Sonucunda Belirlenmesi )
IDDGKE. 1993/478MEMURUN İNTİBAKINDA ASKERLİK HİZMET SÜRESİNİN VE BİR ÜST ÖĞRENİM KURUMUNU BİTİRMESİNİN BİRLİKTE DEĞERLENDİRİLMESİ
D5.DE. 2015/2352MEMURUN İSTEĞİ DIŞINDA NAKLEN ATANMASI ( Nakil İşleminin İptali Halinde Naklin Tüm Sonuçlarının Ortadan Kalkacağı Memurun Nakil Nedeniyle Uğradığı Maddi Kayıpların da Telafisinin Yasal Bir Zorunluluk Haline Geldiği - İsteği Dışında Naklen Atanan Memurun Görev Yaptığı Dönemde Ödenen Döner Sermaye Tutarı Dikkate Alınarak Farkın Kendisine Ödenmesi Gereği )
D1.DE. 1984/303MEMURUN İSTİFA DİLEKÇESİNDEN SONRA GÖREVE GELMEMESİ ( Belediye Başkanınca Bir Sene Süre Geçmeden Belediyede Göreve Atanması - Belediye Meclisinin Onamaması )
D12.DE. 1999/1057MEMURUN İSTİFA ETMESİ ( Milletvekili Genel Seçimine Katılmak İçin - Aday Olmaması Sebebiyle Görevine Dönmek İsteyen Davacının Kadrosunun Boş Olması Halinde Atanması Gereği )
D12.DE. 2001/3465MEMURUN İSTİFA TALEBİ KABUL EDİLDİKTEN SONRA İSTİFA ONAYI GERİ ALINARAK GÖREVİNE SON VERİLEN MEMURUN GÖREVE SON VERMEYE İLİŞKİN İŞLEMİ İPTAL ETTİRMESİ ( İstifa Etmiş Olma Statüsüne Geri Dönülmesi ve Davacının Yeniden Atanma Talebinin Açıktan Atama Talebi Olarak Kabulü Gereği )
D12.DE. 2012/1636MEMURUN İTİBAR VE GÜVEN DUYGUSUNU SARSICI DAVRANIŞLARDA BULUNMA ( Başkasına Kredi Sağlama Hususuyla İlgi Sözleşme İmzalayan ve Hakkında Dolandırıcılık İddiasıyla Suç Duyurusunda Bulunulan Memur - Kınama Cezasının Hukuka Uyarlı Olduğu )
D2.DE. 1997/94MEMURUN İZİNLİ OLDUĞU SIRADA İŞLEDİĞİ SUÇ ( Soruşturmanın Genel Hükümlere Göre Yapılması )
D12.DE. 2003/1034MEMURUN İZİNSİZ VE MAZERETSİZ 10 GÜN GÖREVE GELMEMESİ ( Gerekçesiyle Görevden Çekilmiş Sayılan Davacının 10 Günlük Süresinin Son İki Gününün Cumartesi Pazar Günlerine Rastlaması Bu Günlerde de Hukuken Göreve Başlamasının Mümkün Bulunmadığı )
IDDGKE. 2015/2287MEMURUN KENDİ İSTEĞİYLE AYRILDIĞI KADROYA YENİDEN ATANMA İSTEMİ (Müfettiş Yardımcısı Kadrosundayken Kendi İstemi ve İradesi Doğrultusunda Mimarlık Kadrosuna Atanan Davacının Müfettiş Yardımcılığı Mesleği İle İlgisinin Kalmadığı - Mimarlık Kadrosundaki Davacının Mevzuatta Aranan Koşulları Sağlamadan Tekrar Müfettiş Yardımcılığı Kadrosuna Atanamayacağı)
D5.DE. 2013/5169MEMURUN KPSS İLE KAZANDIĞI KADROYA ATANMASINA MUVAFAKAT ( Memurun Gördüğü Eğitime Uygun ve İstediği Alanda Çalışmasının Maddi ve Manevi Varlığını Gelişmesine Olumlu Katkı Sağlayacağı - Kamu Hizmetinden Beklenen Faydayı Artıracak Naklen Atama İşlemine Muvafakat Verilmemesinde Hukuka Uyarlık Bulunmadığı )
D12.DE. 2011/4921MEMURUN KUSUR VEYA KASITLI DAVRANIŞI (Hizmet Alımının Mevzuata Aykırı Bir Şekilde Gerçekleştiren Memurun Kusurla Değil Kasıtlı Davranışta Bulunduğu - Eylemin Kınama Değil Aylıktan Kesme Cezasını Gerektirdiği)
D12.DE. 2012/1481MEMURUN LİMİTED ŞİRKETİN MÜDÜR OLMASI ŞİRKETİ İDARE VE TEMSİLE YETKİLİ KILINMASI ( Ticaret Yasağını İhal Niteliğinde Olduğu - Eylemin Kademe İlerlemesinin Durdurulması Cezasını Gerektirdiği )
D5.DE. 1997/1377MEMURUN MAHALLİ DIŞINDA GÖREVLENDİRİLMESİ ( Geçici Görev Gündeliği Verilmesi - Yolluk Ödenmesi )
IDDGKE. 1993/557MEMURUN MAHKUMİYET NEDENİYLE GÖREVİNE SON VERİLMESİ ( İçtima Edilen Cezaların Yeni Bir Ceza Haline Gelmesi )
D12.DE. 2009/300MEMURUN MESLEKTEN ÇIKARTILMASI ( Çıkarılmasına Dair İşlemin İptali Üzerine Görevine Başlatılıp Açıkta Kaldığı Dönemlere Ait Parasal Hakları da İdarece Ödenen Davacının Faiz İstemiyle İdareye Başvurduğu Tarihten İtibaren Faize Hükmedilmesi Gerektiği )
D2.DE. 1995/545MEMURUN MUHAKEMATI HAKKINDA KANUNA TABİ OLMAMA ( İhracatı Geliştirme Etüt Merkezi İdare Kurulu Başkan ve Üyeleri - Memurun Muhakematı Hakkında Kanuna Göre Karar Verilemeyeceği )
D2.DE. 1998/2279MEMURUN MUHAKEMATI HAKKINDA KANUNU'NUN UYGULANMAMASI ( Memurun Görevi Dışında Suç İşlemesi - Görevle İlgili Olmayan Suç İşlemesi - İtirazın Reddi )
D2.DE. 1998/4058MEMURUN MUHAKEMATI KANUNUNA TABİ OLMAMA ( İtfaiye Eri )
D2.DE. 1998/1754MEMURUN MUHAKEMATI KOMİSYONUNCA KARAR VERİLMESİ ( Müşterek Kararlar Atanmayan Merkez ve Taşra Memurları - Birlikte Suç İşlemeleri )
D2.DE. 1990/579MEMURUN MUHEKAMATI YASASININ UYGULANAMAMASI ( Çiftçi Mallarını Koruma Meclisi Başkanı ve Yardımcısı Hakkında )
D5.DE. 2003/3578MEMURUN MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİNİ BİTİRMESİ NEDENİYLE MÜHENDİS OLARAK ATANMA TALEBİ ( Görevde Yükselme Esaslarının Değil Dışarıdan Atanma Koşullarının Aranacağı )
D12.DE. 2016/8051MEMURUN MÜSTAFİ SAYILMASINA DAİR İŞLEMİN İPTALİ (İptal İşleminden Önceki Hukuki Duruma Dönüleceği Davacının Memuriyet Statüsüne Kendiliğinden Kavuşacağı İdarenin İşe Başlatma İşleminin Kurucu Değil Bildirici Nitelikte Olduğu - Davacının Yargı Kararı Uyarınca Görevine İade Edilmesine Dair İşlemin Yeni Bir Atama İşlemi Olmadığı)
D5.DE. 2015/2352MEMURUN NAKİL NEDENİYLE UĞRADIĞI MADDİ KAYIPLAR ( Naklin İptali Halinde Memurun Nakil Nedeniyle Uğradığı Maddi Kayıpların Telafi Edilmesi Gereği - Nakil Döneminde Ödenmeyen Ek Döner Sermaye Tutarının Memura Ödenmesi Gereği )
D5.DE. 1994/7820MEMURUN NAKLEN ATANMASI ( Başka Bilgi ve Belgelerle Desteklenmeyen İstihbari Nitelikteki Bilgilere Dayanılarak )
D5.DE. 2004/6626MEMURUN NAKLEN ATANMASI ( Eşinin Kurumuyla Eşgüdüm Sağlanarak Aile Birliğinin Sağlanması Açısından Eşlerin Birlikte Aynı Yere Atanmaları İçin Girişimde Bulunulması Zorunluluğu )
IDDGKE. 1992/391MEMURUN NAKLEN ATANMASI ( Hizmetin Aksamasına Neden Olan ve Siyaset Yapan Doktor )
D5.DE. 2015/6128MEMURUN NAKLEN ATANMASI ( İdareye Verilen Takdir Yetkisinin Kanunun Temel İlkeleri Kamu Yararı ve Hizmetin Gereklerine Aykırı Kullanılmasının İdari İşlemi Sebep ve Maksat Yönünden Hukuka Aykırı Hale Getireceği - Kariyer ve Liyakat İlkelerine Uygun Olarak Daire Başkanı Kadrosuna Atanan ve Görevini Başarılı Şekilde Yerine Getiren Davacının Uzman Kadrosuna Atanmasında Hukuka Uyarlık Bulunmadığı )
D5.DE. 2009/4659MEMURUN NAKLEN ATANMASI ( Kurumların Görev ve Unvan Eşitliği Gözetmeden Kazanılmış Hak Aylık Dereceleriyle Memurları Bulundukları Kadro Derecelerine Eşit veya Daha Üst Bir Kadroya Atayabilecekleri - Memurun Naklen Atamasında İdareye Takdir Yetkisi Tanındığı Takdir Yetkisinin Kamu Yararı ve Hizmet Gerekleri Gözetilerek Kullanılması Gereği )
IDDGKE. 1992/391MEMURUN NAKLEN ATANMASINDA KAMU YARARI VE HİZMET GEREKLERİ
D12.DE. 2003/2375MEMURUN ÖZEL EVRAKTA SAHTEKARLIĞI ( Alınan Hapis Cezası Nedeniyle 657 Sayılı Yasanın 48/A-5 ve 98/B Maddesi Uyarınca Göreve Son Verme İşlemi Tesisi İçin Söz Konusu Mahkumiyet Kararının Kesinleşmesi Gerektiği )
D5.DE. 2003/4243MEMURUN SAĞLIK DURUMUNA İLİŞKİN DÜZENLENEN TUTANAK ( Mesai Arkadaşlarınca - Naklen Atanmasına Dayanak Alınamayacağı )
D5.DE. 2012/2846MEMURUN SAĞLIK SORUNLARININ ATAMAYA ETKİSİ (Atama İşleminin İptali - Davacının Sağlık Sorunu İle Takip ve Tedavisini Kesintisiz ve İstenilen Bir Seviyede Sürdürmesine Olanak Sağlayacak Bir Yere Atanması Gerektiği/Sağlık Durumunda Olumsuzluklar Yaratabilecek İlçeye Atanmasının Hukuka Aykırı Olduğu)
IDDGKE. 1996/32MEMURUN SEÇİME KATILMAK ÜZERE İSTİFA ETTİĞİ ESKİ GÖREVİNE ATANMA TALEBİ ( Eski Görevine Ait Kadronun Dolu Olması Nedeniyle Eşdeğer Başka Bir Göreve Atanması - Sonradan Boşalan Eski Görevine Atanma Talebinin İdare İçin Bağlayıcı Olmaması/Naklen Atama Yetkisinin İdareye Ait Olması )
D2.DE. 1989/1476MEMURUN SEÇİMLERLE İLGİLİ SUÇ İŞLEMESİ ( İşleyenler Hakkında Genel Hükümlere Göre İşlem Yapılması )
D12.DE. 2013/5972MEMURUN SENDİKAL FAALİYETLERE KATILMASI ( Aylıktan Kesme Cezasının İptali İstemi - Sendikal Faaliyet Kapsamında Bir Gün Göreve Gelmemek Fiilinin Mazeret Olarak Kabulü Gerektiği )
D2.DE. 2004/2803MEMURUN SERBEST AVUKAT OLAN EŞİNİN SAĞLIK YARDIMINDAN YARARDIRILMASI BAŞVURUSU ( Reddine İlişkin İşlemin İptali İstemi - Menfaati İhlal Olan Fakat İşlemde Taraf Olmayan Avukatın Dilekçesi Geçerli Sayılarak Uyuşmazlığın İncelenemeyeceği )
D5.DE. 2013/2826MEMURUN SINIF DEĞİŞİKLİĞİ ( Kimya Teknikeri Olarak Görev Yapan Davacının Laborant Bölümü Mezunu Olması Sebebiyle Sağlık Hizmetleri Sınıfına Geçmek İstemi - İdarenin İstenen Sınıfta İstihdama Zorlanamayacağı İhtiyaç ve Kadro Durmunu Gözeterek Unvan Değişikliği Sınavıyla İlgili Sınıfta İstihdam Etmek Hususunda Takdir Yetkisi Bulunduğu )
D5.DE. 2000/6165MEMURUN SINIFININ DIŞINDA ÇALIŞTIRILMASI ( Genel İdare Hizmetleri Sınıfında Zabıta Memuru Olarak Görev Yapan Davacının Yardımcı Hizmetler Sınıfında İtfaiye Eri Olarak Görevlendirilmesi - Yasaya Aykırılığı )
D8.DE. 1995/2664MEMURUN SİCİL NOTUNUN DÜZENLENMESİ USULÜ ( Sicil Dönemi İçinde Sicil Amirlerinin Yanında En Az Üç Ay Fiili Çalışması Bulunmayan )
D2.DE. 2004/5585MEMURUN SİCİLİNİN ORTA DÜZEYİNDE DEĞERLENDİRİLMESİ ( Somut Belgelere Dayanılması Bilgi ve Belgeyle İspatlanması Gerektiği )
D1.DE. 1993/29MEMURUN SORGUSU ( Avukat Bulundurmaya İlişkin Hükümlerin Uygulanmasının Gerekmesi )
D5.DE. 1998/3668MEMURUN SORUMLULUĞU ( Vergi /Devlet/ Alacağının Zamanaşımına Uğramasına Sebep Olunması Halinde )
D1.DE. 2013/1526MEMURUN SORUŞTURULMASINA İZİN VERME VEYA VERİLMEMESİ KARARINA İTİRAZ ( 4483 Sayılı Kanunun 3. Maddesinin e f g ve h Bentlerinde Sayılan Memurlar Hakkında Danıştay Diğerleri İçin Yetkili Mercin Bölge İdare Mahkemeleri Olduğu - Ulaştırma Bakanlığına Bağlı Genel Müdürlüğün Genel Müdürü Hakkındaki Soruşturma Kararına İtiraz )
D12.DE. 2012/6188MEMURUN SOSYAL PAYLAŞIM SİTESİNDE BAŞBAKANA HAKARET İÇERİKLİ YAZI BULUNDURMASI (Ceza Mahkemesince Hakaret Fiili Sebebiyle On Ay Hapis Cezası İle Cezalandırılmasına ve Bu Hükmün Açıklanmasının Geri Bırakılmasına Karar Verildiği - Sübuta Eren Fiili Sebebiyle Davacı Hakkında Tesis Edilen İşlemde Hukuka Aykırılık Bulunmadığı)
D1.DE. 2005/1290MEMURUN SUÇ İŞLEMESİ ( 657 S. K. Md. 48'de Sayılan - Mahkum Olup Cezasını Çekenlerin Devlet Memuriyetine Atanmalarını Talep Etmeleri/İdarelerin Takdir Yetkileri Bulunduğu )
IDDGKE. 1993/333MEMURUN ŞAHSİ HUSUMET SONUCU SİLAHLI SALDIRIYA UĞRADIĞININ KANITLANAMAMASI ( Görev Malüllüğü )
D5.DE. 1996/1542MEMURUN TEDAVİ GİDERİ ( Yönetmelikte Araç-Gereç ve Malzemeler İçinde Kan Şekeri Ölçüm Cihazı ve Çubuklarına Yer Verilmemesine İlişkin Düzenlemenin Yasaya Aykırı Olması )
D2.DE. 2007/1200MEMURUN TEDAVİSİ ( Kamu Görevlisince Kaldırılamayacak Boyuttaki Giderin Hastanın Üzerinde Bırakılmasına Yol Açan Düzenleme ve Dayalı Olarak Tesis Edilen İşlemlerin İnsan Hakları Evrensel Sözleşmesi ve Anayasa'daki Sosyal Hukuk Devleti İlkesine Açıkça Aykırı Olduğu )
D12.DE. 2012/1481MEMURUN TİCARET YAPMA YASAĞI ( Limited Şirket Ortakları Arasında Yer Alan Memurun Aynı Zamanda Şirketin Müdürü Olarak Şirketi İdare ve Temsile Yetkili Kılınmasının Ticaret Yasağını İhlal Niteliğinde Olduğu - Ticaret Yasağına Aykırı Davranan Memur Hakkında Kademe İlerlemesinin Durdurulması Cezası Tesis Edilmesinde Hukuka Aykırılık Bulunmadığı )
D12.DE. 2013/8822MEMURUN TİCARİ FAALİYETTE BULUNMASI (Sağlık Müdür Vekili Olarak Görev Yapan Davacının Sağlık Grup Başkanlığındaki Faaliyetinden Dolayı Döner Sermaye Ek Ödemesinden Faydalanmadığı Nazara Alındığında İşyeri Hekimliği Faaliyetinin Kazanç Getirici Faaliyet Olmadığı - İşyeri Hekimi Olarak Görev Yapanların Sonlandırılmasına İlişkin Talimatın Geç Yerine Getirilmesinden Kaynaklanan Eylem Nedeniyle Disiplin Cezası Tesisinde Hukuka Uyarlık Bulunmadığı)
D2.DE. 2004/1631MEMURUN UZMANLIK ALANI DIŞINDA GÖREVLENDİRİLMESİ ( Kamu Yararı ve Hizmet Gereği Yönünden Hukuka Uyarlık Bulunmadığı - Teftiş Kurulu Başmüfettişinin Süresi Belirsiz Teftiş ve Denetim Hizmetlerine Uygunluk Göstermeyen Görevle )
D5.DE. 2002/2116MEMURUN ÜÇ YIL SÜREYLE AYLIKSIZ İZİN ALMASI ( Oturmakta Olduğu Kamu Konutundan Tahliyesine İlişkin İşlemde Hukuka Aykırılık Bulunmadığı - Görev Tahsisli Konut )
D11.DE. 2001/481MEMURUN VEKALETEN GÖREVLENDİRİLDİĞİ İŞ İÇİN VEKALET AYLIĞINA HAK KAZANMASI ( Vekalet Şartlarını Haiz Olmayan Memur - Angaryanın Yasak Olması )
D6.DE. 1997/6094MEMURUN YAPACAĞI ARAŞTIRMA ( Tebligatı İletecek Olan Memurun Adresi Tespit Etmesi )
D5.DE. 2001/3394MEMURUN YARGI KARARI GEREĞİ GÖREVİNDEN ALINMIŞ OLMASI ( Kararın Bozulması - Alındığı Göreve Veya Benzer Bir Göreve Atanması Karşısında İdarenin Bağlı Yetki İçinde Olmadığı )
D2.DE. 1998/337MEMURUN YARGILAMASINA İLİŞKİN USULLER ( Nüfus ve Vatandaşlık İşlerinde Teknisyen Olarak Çalışan Kişinin Görevinin Niteliği Nedeniyle Bu Usullere Uyulmadan Genel Hükümlere Göre Yargılanması )
D12.DE. 2003/1474MEMURUN YARGILANDIĞI HIRSIZLIK SUÇU ( 4616 S.K. Kapsamında Kalması - Davanın Kesin Hükme Bağlanmasının Ertelenmesi/Kesinleşmiş Bir Mahkumiyet Kararı Bulunmaması Nedeniyle Görevine Son Verilemeyeceği )
D2.DE. 2000/2000MEMURUN YARGILANMASI ( Yapılan Soruşturmaların Tamamının Hazırlık Soruşturması Kapsamına Girdiği Bu Aşamada Henüz Açılmış Bir Kamu Davası Bulunmadığı - Davaya Katılmanın da Söz Konusu Olmadığı )
D2.DE. 1998/436MEMURUN YARGILANMASI ( Zimmetli Silahıyla Kendisini Yaralayan Memurun Eylemi Suç Olmadığından İl Yönetim Kurulunca Karar Verilmesine Gerek Olmaması )
D5.DE. 1998/744MEMURUN YOLLUKSUZ OLARAK ATANMASI ( Sözleşmeli Memur - Dava Konusu İşlemin "Harcırahsız Olarak" İbareli Kısmın İptal Edilmesinin Doğruluğu/Mevzuata Uyarlık Bulunmadığı )
IDDGKE. 1991/15MEMURUNUN GÖREVİNE SON VERİLEMEMESİ ( Tecil Edilen Mahkumiyet Nedeniyle )
D2.DE. 2012/8229MEMURYA YAPILAN YERSİZ ÖDEME ( Memurun Hilesi Gerçek Dışı Beyanı Gibi Bir Davranışı Bulunması Halinde Yersiz Ödemenin Süre Tanınmaksızın Her Zaman Geri İstenebileceği - Memurun Hilesi Gerçek Dışı Beyanı Olmadan Yapılan Ödemenin Dava Açma Süresi İçinde İstenmesi Gereği )
D10.DE. 1996/1275MEN`İ MÜDAHALE KARARI ( Taraf Olmayan Kişinin Dava Açma Ehliyetinin Olmaması )
D10.DE. 1996/4937MENFAAT ( Dava Konusu İşlemin Davacının Menfaatini İhlal Etmediğinden Dava Açma Hakkının Olmaması )
D6.DE. 1987/66MENFAAT ( İlçe Belediye Meclisinin İmar Plan Değişikliği Önerisinin Büyükşehir Belediye Meclisi Tarafından Aynen Onaylanmış Olması Nedeniyle Olayda Menfaat Durumunun Olmaması )
D5.DE. 1996/2MENFAAT ( İptal Davası Açabilmek İçin Bulunmasının Gerekmesi )
D10.DE. 1997/2038MENFAAT ( Özelleştirme Yüksek Kurulunca Satışına Karar Verilen İşletmede İşçi Olarak Çalışan Davacıların Dava Açmakta Menfaatlerinin Olduğunun Kabulü )
D2.DE. 2017/223MENFAAT ( Vergi Müfettişliği Yeterlilik Sınavının İptali İstemi - Sınava Giren Vergi Müfettiş Yardımcısı Sayısı Kadar Vergi Müfettişi Kadrosu Bulunmakta ve Davacının Vergi Müfettişi Olarak Atanabilmesi İçin Başarı Sıralamasında Belirli Sayıda Kişi Arasına Girme Zorunluluğu Bulunmadığı/Davacının Bir Yarışma Sınavı Olmayan Yeterlik Sınavının Tamamının İptalini İstemekte Güncel Bir Menfaatinin Bulunmadığı)
IDDGKE. 1987/47MENFAAT ALAKASI ( Davacının Kiracı Sıfatıyla Kullandığı Taşınmaz İçin Mal Sahibi Adına Verilen İnşaat Ruhsatının İptalini İstemekte Menfaat Alakasının Olması )
D5.DE. 1997/13MENFAAT BAĞI ( İptal Davası Açılması İçin Gerçek Yada Tüzel Kişiler ile Dava Konusu Edilen İşlem Arasında Makul ve Ciddi Bir İlişkinin Menfaat Bağının Yeterli Olması )
IDDGKE. 1997/428MENFAAT BAĞI ( Öğrencilerin Kaydının Siliniş Biçimine Göre Tanınan Haklar )
IDDGKE. 1989/430MENFAAT İHLALİ ( Ciddi ve Makul Alaka Anlamında Olması )
D14.DE. 2013/6534MENFAAT İHLALİ ( Dava Şartı Olduğu Menfaatin İhlal Edildiği İddiasıyla Dava Açılabilmesi İçin Menfaatin Kişisel ve Güncel Olması Gereği - Kamu Yararını Yakından İlgilendiren veya Bütün Ülkeyi ve Kamuoyunu Etikleyen Konularda Subjektif Ehilyet Koşulunun Geniş Yorumlanması Gereği )
D6.DE. 2011/9148MENFAAT İHLALİ ( Davacıların Karara Muhalif Kaldıkları Saptanamamakta Olup Dava Konusu İşlemle Hukuken Korunabilir Ciddi ve Makul Bir Menfaat İlişkilerinin Varlığı Tespit Edilemediğinden Anılan Meclis Kararına Karşı Dava Açma Ehliyetlerinin Bulunmadığı )
D4.DE. 1998/4054MENFAAT İHLALİ ( Genel Düzenleyici İdari İşlemlere Karşı Dava Açılabilmesi Koşulu - Davacının Hukukunun Etkilenmesi )
VDDGKE. 2004/122MENFAAT İHLALİ ( İdari İşlemler Hakkında Yetki Şekil Sebep Konu ve Maksat Yönlerinden Biri ile Hukuka Aykırı Olduklarından Dolayı İptalleri İçin Menfaatleri İhlal Edilenler Tarafından Dava Açılabilmesi )
D10.DE. 1998/2400MENFAAT İHLALİ ( İptal Davası Subjektif Ehliyet Koşulu-Termik Santrallerinin Devir İşleminin İptali İçin Santrallerden Birinde Çalışan Kişinin Dava Açıp Açamayacağı )
D8.DE. 2011/8483MENFAAT İHLALİ ( Kaymakamın Dava Açma Ehliyetinin Anayasa Mahkemesi Kararları 2918 ve 5442 Sayılı Yasalar Çerçevesinde Belirlenmesi Gerektiği - Bar ve Birahane İşletmeciliği Ruhsatı Verilmesine İlişkin İşlemin İptali İstemi )
IDDGKE. 2002/494MENFAAT İHLALİ ( Merkez Av Komisyonu Kararının 33. Maddesinin İptali İstemi - Düzenleme Tamamen Ortadan Kaldırılmayıp Madde Metninde Davacının İddiaları İle İlgili Menfaat İhlali Devam Ettiğinden İstem Esastan Karara Bağlanması Gereği )
D8.DE. 2004/3976MENFAAT İHLALİ ( Öğretim Üyesinin Görev Yaptığı Birimde Emekli Bir Öğretim Üyesinin Görevlendirilmesiyle İlgili Fakülte Yönetim Kurulu Kararının İptali İstemi - İhlalin Gerçekleştiği/Dava Açma Ehliyetinin Bulunduğu )
D10.DE. 2015/4623MENFAAT İHLALİ ( Röperli Kroki Hazırlama İşleminin Hem Lisanslı Hem de Serbest Çalışan Harita Kadastro Mühendislerince Yapılabileceği - Serbest Çalışan Harita Mühendisinin Hak ve Menfaatlerini İlgilendiren İşleme Karşı Açılan Davada Davacının Dava Açma Ehliyeti Bulunduğu/Uyuşmazlığın Esası İnceleneceği/İdari İşlemin İptali )
D7.DE. 2003/478MENFAAT İHLALİ ( Somut Olayda Tahsilat Genel Tebliğinin İptali İçin Davacının Korumaya Değer Bir Menfaatinin Olmadığının Saptanmış Olması )
D10.DE. 2004/6540MENFAAT İHLALİ ( Yalnız Öleni İlgilendiren Davalara İlişkin Dilekçenin İptal Edileceğine İlişkin Kuralın Menfaat İhlaline Dayalı Olarak Açılan Davalarda Uygulanabileceği - Hak İhlaline Dayalı Davalarda Uygulanamayacağı )
D10.DE. 2007/5275MENFAAT İHLALİ (İptal Davalarında Dava Açma Ehliyeti Yönünden "Hak İhlali" Yerine "Menfaat İhlali"nin Gerçekleşmiş Olmasının Yeterli Olduğu)
D5.DE. 2003/4666MENFAAT İHLALİ KOŞULU ( Atamanın İptali Davası - 4. Derecede Bulunan Davacının 1. Dereceli Kadroya Atanma Talebi/Başka Bir Kişinin Atanmasının Menfaatini İhlal Etmiş Olduğu )
IDDGKE. 2005/80MENFAAT İHLALİ KOŞULU ( Türk Vatandaşlarının Günlük Yaşamlarında Geleneksel Olarak Kullandıkları Farklı Dil ve Lehçelerde Yapılacak Radyo ve Televizyon Yayınları Hakkında Yönetmelik - İptal Davası Açmakta Baronun Menfaati Bulunmadığı )
D6.DE. 2003/5595MENFAAT İHLALİ KOŞULUNUN GERÇEKLEŞMİŞ OLMASI ( İmar Planının Yapımcı ve Müellifinin Görüşü Alınmadan Değiştirilmesi - İptal Davası )
IDDGKE. 2000/954MENFAAT İHLALİ ŞARTI ( İptal Davası Açılabilmesi İçin - Parti İlçe Teşkilatının Dava Açma Ehliyeti Bulumadığından İmar Planının İptali Davası Açamayacağı )
D13.DE. 2009/2640MENFAAT İLGİSİ ( Davacının Taşınmaz İle Kira Sözleşmesinden Kaynaklanan Özel Bir İlişkisinin Bulunduğu Taşınmazın Onarılması Amacıyla Masraf Yaptığı ve İdare İle Davacı Arasında Sulh Protokolünün İmzalandığından Dava Konusu İşlemle Bulunduğu )
D10.DE. 1997/576MENFAAT İLGİSİ ( Halka Açık Anonim Ortaklık Niteliği Bulunmayan Davacı Şirketin Sermaye Piyasası Kurulunun Yayımladığı Tebliğ İle Menfaat İlgisinin Olmaması )
IDDGKE. 2009/1356MENFAAT İLGİSİ ( İhalenin İptali İstemiyle Kamu Kurumu Niteliğindeki Meslek Kuruluşu Tarafından Açılan Davada Dava Açma Ehliyetinin Davacının Faaliyet Alanı İle İhale İşlemi Arasında Bir Menfaat İlgisi Kurulup Kurulamayacağının İncelenmesi Gerektiği )
D10.DE. 1997/1372MENFAAT İLGİSİ ( İptal Davası Açılabilmesi )
VDDGKE. 2001/358MENFAAT İLİŞKİSİ ( Davacının İptalini İstediği İşlemle Menfaat İlişkisi Olmadığından Davanın Ehliyet Yönünden Reddi Gerekirken Esas İncelemesi Yapılarak Verilen Davanın Reddi Yönündeki Karar Sonucu İtibarıyla Hukuka Uygun Görüldüğü )
IDDGKE. 1996/60MENFAAT İLİŞKİSİ ( Hastanenin Sağlık İşletmesine Dönüştürülmesine İlişkin Bakanlar Kurulu Kararının İptali İstemiyle Tabip Odasının Açtığı Dava - Aralarında Ciddi ve Makul Bir Menfaat İlişkisinin Bulunduğu )
D10.DE. 1998/2251MENFAAT İLİŞKİSİ ( İdari İşlemin İptali Davası Açılması İçin İdari İşlemle Davacı Arasında Makul ve Ciddi Bir İlişkinin Kişisel Meşru Aktüel Bir Menfaat Bağının Olmasının Gerekmesi )
IDDGKE. 1999/169MENFAAT İLİŞKİSİ ( İptal Davası - Görevinden Alınarak Başka Göreve Atanan Memur - Yürütmenin Durdurulması Davası Açılması )
VDDGKE. 1999/21MENFAAT İLİŞKİSİ ( İptali İstenilen İşlem Yurttaş Olma Niteliği - Menfaat İlişkisinin Ortaya Konulması - Davanın Ehliyet Yönünden Reddi )
D13.DE. 2005/8976MENFAAT İLİŞKİSİ ( Meşru Kişisel ve Güncel Bir Menfaatin Varlığı ve Bunların İhlalinin Menfaat İlişkisinin Kurulmasında Yeterli Sayıldığı )
D10.DE. 1998/3993MENFAAT İLİŞKİSİ ( Özelleştirme Uygulamalarına İlişkin İşlemlerin İptali Davasını Açabilmek İçin Bu İşlemlerin Davacının Meşru Kişisel ve Güncel Bir Menfaatini Etkilemesinin Gerekmesi )
D13.DE. 2006/1176MENFAAT İLİŞKİSİ BULUNMADIĞI GEREKÇESİYLE DAVANIN EHLİYET YÖNÜNDEN REDDEDİLEMEYECEĞİ ( İhale Dokümanını Satın Alarak Aday Konumunda Olanın Yeterlik İhalesinin İptali İstemiyle Açtığı Dava )
D10.DE. 2003/3379MENFAAT İLKESİ ( Adi Şirketin Hem Ortakların Vereceği Ortak Kararla Hem de Her Ortağın Ayrı Ayrı Kararlarıyla Dava Açabilmelerinin Mümkün Olması )
D10.DE. 2013/749MENFAAT KARŞILIĞI FUHUŞ YAPMA SUÇUNDAN HAKKINDA İŞLEM TESİS EDİLEN YABANCI UYRUKLU KADININ EVLENME YOLUYLA VATANDAŞLIK KAZANMA TALEBİ ( Davacının Eşinin Silah Zoruyla Fuhuş Yaptırmak ve Yabancı Kadın Çalıştırmak Suçlarından Hükümlü Bulunması - Kanuni Şartları Taşımayan Yabancı Uyruklu Kadının Evlenme Yoluyla Vatandaşlık Kazanma İsteminin Reddinde Hukuka Aykırılık Bulunmadığı )
D10.DE. 2007/985MENFAAT KAVRAMI / HUKUKİ YARAR ( Kişisel Menfaat Sayılabilmesi İptali İstenilen İşlemin Doğrudan Doğruya Davacı Hakkında Tesis Edilmesini Gerektirmediği )
D7.DE. 2002/3797MENFAAT SAĞLAMA ( 213 Sayılı Kanunun 344/3'e Göre İştirak Nedeniyle Ceza Kesilebilmesi İçin Suça İştirak Edildiğinin ve Ayrıca Ayrı Menfaat Sağlandığının Tespiti Gerektiği )
IDDGKE. 2013/2430MENFAAT ŞARTI ( Davacının Subjektif Dava Açma Ehliyetinin Bulunduğunun Kabulü İçin İdari Kararın Davacının Meşru Şahsi ve Güncel Bir Menfaatini İhlal Etmesi Gereği - Asaleten Atama Şartlarını Haiz Personel Bulunduğu Halde Şube Müdürlüğü Kadrosunun Görevlendirme ile Yürütülmesi İşleminin İptali Davasını Açmakta Kamu Görevlileri Sendikasının Hukuki Yararının Bulunduğu )
D10.DE. 2002/7519MENFAAT ŞARTI ( İptal Davasını İşlem Nedeniyle Hukuken Korunabilir Meşru Bir Menfaati İhlal Edilenlerin Açabileceği - Mahkeme Kararı ile İptal Edilen Bir İdari İşlemin Hukuken Korunabilir Bir Menfaat Sağlamadığı )
D3.DE. 1997/3712MENFAAT ZORUNLULUĞU ( Temyiz Talebinde Bulunulabilmesi İçin Talepte Bulunanın Menfaatinin Olmasının Gerekmesi )
D7.DE. 2000/9134MENFAATİ İHLAL EDİLEN ŞİRKET ORTAĞI ( Tasfiyesi Sona Eren Şirket Adına Tarhiyat Yapılamayacağı - Tasfiye Öncesi Döneme Ait Olsa Dahi Tarhiyat Yapılamayacağı )
D2.DE. 2004/2803MENFAATİ İHLAL OLAN ANCAK DAVA KONUSU İŞLEMDE TARAF OLMAYAN KİŞİ TARAFINDAN DÜZENLENEN DİLEKÇE İLE AÇILAN DAVA ( Uyuşmazlığın Esasının İncelenmesinde Mevzuata Uyarlık Olmadığı )
D9.DE. 2000/1774MENFAATİ iHLAL EDİLMEYEN BİNA MALİKİNCE DAVA AÇILAMAMASI ( İdarece Tesis Olunan İşlem - Bina Malikince Dava Edilemeyeceği - Belediye Tarafından İstenilen Hizmet Bedeli Muhatapı Kiracı Olduğu )
D8.DE. 2006/3622MENFAATİN ETKİLENMESİ ( Sürekli Oturulan Kentle Sınırlı Tutulamayacağı - Davacının Tatillerde Gittiği Evinin Önündeki Mezarların Kaldırılması Amacıyla İdareye ve Yargıya Başvurmada Kişisel Güncel ve Meşru Bir Menfaati Bulunduğu )
D5.DE. 2007/526MENFAATİN İHLAL EDİLMESİ ( Hastanede Uzman Doktor ve Klinik Şefliğine Yapılacak Bir Sınav Sonucu Atanma Hakkı Beklentisi İçinde Bulunan Davacının - Klinik Şefliğine Sınavsız Olarak Bir Doçentin Atanmasına İlişkin İşlemin İptali İstemi )
D10.DE. 2014/6138MENFEZ VE GEÇİŞ KANALLARINDAN KAYNAKLI ZARAR (İdare Mahkemesince Tazminat İsteminin Kısmen Kabulü Kısmen Davanın Reddi Yolunda Verilen Kararın İsabetli Olduğu - Yoğun Yağmur Sonrasında Ani Şekilde Gelen Su Baskını Nedeni İle Uğranılan Zararın Davalı İdarenin Sorumluluğunda Olan Menfez ve Geçiş Kanallarından Kaynaklandığından Bahisle Tazmini İstemi)
IDDGKE. 2002/1227MENFİ TESBİT BELGESİ VERİLMESİ TALEBİNİN REDDİNE İLİŞKİN REKABET KURULU KARARININ İPTALİ TALEBİ ( Gerekçeli Karar Yazılmadan Davacı Şirkete Tebliğ Edilen Karara Karşı İptal Davası Açılabileceği )
D13.DE. 2006/1950MENFİ TESPİT / MUAFİYET BAŞVURUSU ( Anlaşmaya Menfi Tespit Verilemeyeceğine ve 4054 S. Kanun'un 4. Md. İkinci Fıkrasının ( A ) Bendine Aykırılık Oluşturacak Şekilde Fiyat Rekabetinin Kısıtlanmasına Karar Verilmesinde Hukuki İsabetsizlik Bulunmadığı )
D13.DE. 2005/6263MENFİ TESPİT BELGESİ ( Gerçek Kişiler ve Şirketler Arasında Yapılan Ortak Girişim Anlaşması/Potansiyel Olarak Rekabeti Sınırlama Etkisi Doğurduğu - Tespit Belgesi Verilmesi Yolundaki İstemin Reddedileceği )
D10.DE. 2002/4034MENFİ TESPİT BELGESİ ( Rakip Medya Şirketlerinin Aralarında Reklam Anlaşması Yapması Sonucu Anonim Şirket Kurdukları/Reklam Yeri Pazarlama Faaliyetlerinde İşbirliğini Gerçekleştirmeyi Amaçladıkları - Ana Sözleşmeye Menfi Tespit Belgesi Verilmesine Yasal Olanak Bulunmadığı )
D13.DE. 2007/10688MENFİ TESPİT BELGESİ VERİLMESİ ( ABC Kuruluş Sözleşmesi'ne Verilmiş Olan/Çoğulculuk Şeffaflık ve Objektiflik İlkelerinin Gereklerini Karşılamaktan Uzak Olduğu - Belgenin Geri Alınması Yolundaki Rekabet Kurulu Kararında Mevzuat Hükümlerine Aykırılık Bulunmadığı )
D10.DE. 2002/693MENFİ TESPİT BELGESİ VERİLMESİ ( Tüketici Finansmanı ve Kart Hizmetleri A.Ş.'nin Mağaza Taksit ve İndirim Kartı Hizmetlerinde Taraflar İle İmzaladığı Üye İşyeri ve ""... card"" Sözleşmesine - Rekabeti İhlal Edebilecek Davranışlara Yol Açmayacağı Kanaatiyle )
D13.DE. 2007/14507MENFİ TESPİT BELGESİ VERİLMESİ İSTEMİ ( Şikayet Konusu Eyleme Dayanak Oluşturan Karara Menfi Tespit Belgesi Verilmesine Karar Verildiğinden ve Davacı Şirketin Şikayetiyle İlgili Olarak Yapılması Gereken Önaraştırma Şirkete Menfi Tespit Belgesi Verilip Verilemeyeceğini de Kapsayacağı )
D13.DE. 2010/4006MENFİ TESPİT BELGESİ VERİLMESİ İSTEMİ (Dikey Anlaşmaya - Şirketler Arasında Devam Eden İşleticilik Sözleşmesi Bulunduğundan Rekabet Yasağına Dayalı Dikey İlişkinin 4054 S. Kanun'un 4 Md. Kapsamında Rekabeti Kısıtlayıcı Nitelikte Dikey Bir Anlaşma Olduğu/Söz Konusu Dikey Anlaşmaya Kanun'un 8 Md. Çerçevesinde Menfi Tespit Belgesi Verilemeyeceği)
D10.DE. 2002/693MENFİ TESPİT BELGESİNİN GERİ ALINABİLECEĞİ ( Geçerli Olan Koşulların Daha Sonra Piyasa Şartlarındaki Değişme ve Tanınan Karşılıklı Münhasırlık Sisteminin Davacı Şirketin Tek Taraflı Uygulamasına Dönüşerek Piyasaya Girişi Zorlaştırması )
IDDGKE. 2004/2541MENFİ TESPİT BELGESİNİN GERİ ALINMASI ( Davacı Şirketin Başka Bir Şirketle Birleşmesi Talebine Karşılık Rekabet Kurulunca Menfi Tespit Belgesinin Geri Alınmasına Karar Verildiği - Davacıya Menfi Tespit Belgesi İle Tanınan Karşılıklı Münhasırlık Sisteminin Sonradan Davacının Tek Taraflı Uygulamasına Dönüştüğü/Kararın Hukuka Uygun Olduğu )
D13.DE. 2007/11650MENFİ TESPİT VE MUAFİYET TANINMASI BAŞVURUSUNUN REDDİ ( Deniz Yoluyla Taşıma/Sözleşmedeki Hükümlerin Rekabeti Engelleme ve Kısıtlama Amacı Taşıdığı - Protokole Menfi Tespit Verilmemesinde ve Muafiyet Tanınmamasında Hukuka Aykırılık Bulunmadığı )
IDDGKE. 2011/1933MENFİ TESPİT VE MUAFİYET TANINMASI İSTEMİ ( Rekabet Kurulu Kararının İptali İstemi - Söz Konusu Protokol Hükmünün 4054 Sayılı Rekabetin Korunması Hakkında Kanun'un 4. Md.si Çerçevesinde Rekabeti Kısıtlayıcı Nitelikte Olduğu/2004 Yılı Ekim Ayına Kadar Gerçekleştirilen Fiyat Artışlarının Aynı Miktarda ve Aynı Tarihlerde Olmasının Protokolün Uygulandığını Ortaya KoyduğUN...an Davanın Reddine Karar Verilmesinde İsabetsizlik Görülmediği )
IDDGKE. 2006/2949MENFİ TESPİT VERİLMESİ TALEBİ ( Sermaye Payı Satış Sözleşmesi Talebi - Temel Gıda Maddesi Olmayan Eğlencelik Ürün Niteliğinde Olan Şekerleme Sektöründe Satıcıya Olan Müşteri Bağımlılığının 15 Yıl Süreceğine İlişkin Makul Gerekçelerin Sunulamadığından Reddi Gereği )
D1.DE. 2006/295MEN'i MUHAKEME KARARININ KALDIRILMASI ( Şüpheliler Arasında Yer Alan Fakülte Yönetim Kurulu Üyesinin Aynı Zamanda Rektörlüğün Oluşturduğu Kurulda Yer Alması - Kurulun Yasaya Aykırı Oluşturulması )
D2.DE. 1996/512MEN'İ MUHAKEME ( Şifresiz Televizyon Yayınını İzinsiz Alma Eylemine İlişkin Verilen İl Yönetim Kurulu Kararının Bozularak Hakkında Karar Verilmesine Yer Olmaması )
D1.DE. 2012/510MEN-İ MUHAKEME ( Üniversite Personeli Olmakla Birlikte Başka Bir Kurumda Geçici Görev Yapan Kişilerin Görevli Oldukları Kurumda İşledikleri İddia Olunan Suçlar Nedeniyle Üniversite Tarafından Ceza Soruşturması Yapılamayacağı )
D1.DE. 2013/777MEN-İ MUHAKEME ( Vakıf Üniversitesi Çalışanları Hakkında Soruşturma İzni Verilmesi - Üniversite Rektörü Hakkında 2547 S. Kanun'un 53. Md.si Hükümlerinin Uygulanacağına Dair Açık Bir Hüküm Bulunmadığından Suç İşlediği İleri Sürülen Kişi Hakkında Genel Hükümler Uyarınca İşlem Yapılması Gerektiği )
D1.DE. 2014/1720MEN-İ MUHAKEME / LUZUM-U MUHAKEME KARARI ( İtiraz Edilmemesi Halinde Kesinleşeceği Men-i Muhakeme ve Luzum-u Muhakeme Kararlarının Ancak İtiraza Uğramaları Halinde Danıştay Tarafından İncelenip Karara Bağlanabileceği - Luzum-u Muhakeme Kararının Usulüne Uygun Telbiği Sağlanmadan Yargısal Denetiminin Yapılamayacağı )
D1.DE. 2007/1012MEN-İ MUHAKEME / LÜZUMU MUHAKEME ( İhmal Sonucu Kan Grubuna Uygun Olmayan Kan Verilmesi Nedeniyle Kompilikasyonlara Sebep Olmak - Hakkında Ek Fezleke Düzenlenmesi ve Birlikte İşlenen Suç Niteliği Dikkate Alınarak Aynı Yetkili Kurulca Men-i Muhakeme ya da Lüzum-u Muhakeme Yönünde Bir Karar Verilmesinin Yasa Gereği Olduğu )
D1.DE. 2013/1830MEN-İ MUHAKEME / LÜZUM-U MUHAKEME ( YÖK Başkanı Dışında YÖK'te Çalışan Personelin Bir Suç İşlediğinin Anlaşılması Halinde Görevlendirilen Soruşturmacı Tarafından Hazırlanan Dosyanın Fezleke ile Soruşturma Emri Veren Makama Teslim Etmesi - Kurlun İlgili Hakkında Lüzum-u Muhakeme veya Men-i Muhakeme Kararı Vermesi )
D1.DE. 2004/535MENİ MUHAKEME KARARI ( Dilekçeye Cevap Verilmemesi Karşısında Zımni Oluştuğu - Kararın Kaldırılması İsteminin İncelenmeksizin Reddi Gereği - Üniversite Rektörünü Şikayet )
D1.DE. 2005/1255MEN'İ MUHAKEME KARARI ( Eylemin Üniversitedeki Görevi Dolayısıyla Meydana Gelmediği Özel Muayenehanesindeki Mesleki Faaliyetiyle İlgili Bulunması Nedeniyle Kaldırılması Gereği )
D1.DE. 2008/140MEN-İ MUHAKEME KARARI ( Kitapta Kaynak Göstermeden Değişik Yayınlardan Alıntı Yapmak - Eser Sahibi Olmayan Şikayetçinin Yaptığı Şikayet Üzerine Soruşturma Başlatılamayacağından Kararın Bozulması Gereği )
D1.DE. 2008/311MEN-İ MUHAKEME KARARI ( Müzeye Teslimi Gereken Eserleri Teslim Etmemek - Öğretim Elemanın Olan Kazı Heyeti Başkanının Yanında Bakanlık Temsilcilerinin de Görev Yapması Nedeniyle Kaldırılması Gereği )
D1.DE. 2012/617MEN-İ MUHAKEME KARARI ( Rektörlük Yetkili Kurulu Kararının Hak Düşürücü Süre Geçtiğinden Bozulması Gerektiği - Başarısız Ameliyat Nedeniyle Şikayetçinin Sağlığının Bozulmasına Neden Olmak/Takibi Şikayete Bağlı Suç Olup Şikayetin 6 Ay İçerisinde Yapılması Gerektiği )
D1.DE. 2010/1420MEN'İ MUHAKEME KARARI ( Soruşturma Konusunu Tamamen Aydınlatmaya Yetecek Bilirkişi Raporunun Temini İle Şikayet Konusu Eylemle İlliyet Bağı Bulunan Diğer Kişilerin Şüpheli Olarak Soruşturmaya Dahil Edilmeleri Gerektiği )
D1.DE. 2010/1754MEN-İ MUHAKEME KARARI ( Şüpheliler Hakkında Ceza Soruşturması Yapılmadan ve Fezleke Düzenlenmeden Karar Verildiği - Valilik İl İdare Kurulunun Verdiği Men-i Muhakeme Kararının Bozulması Gerektiği )
D1.DE. 2010/1142MENİ MUHAKEME KARARI ( Şüphelinin Farklı Kanı Kontrol Etmeden Naklettiği İddiası/Kanıt Elde Edilemediği Gerekçesiyle Men-i Muhakeme Kararı Alındığı - Daha Sonra Yüksek Sağlık Şurası Raporunda Yeni Bir Hukuki Durumun Ortaya Çıktığı/Görevi Kötüye Kullanmaktan Yargılanması Gereği )
D1.DE. 2007/1151MEN-İ MUHAKEME KARARI ( Şüpheliye İsnat Edilen Eylem Hakkında Yeterli Şüphe Bulunması Nedeniyle Atılı Suçu İşlediğini Doğrulayacak ve Hakkında Kamu Davası Açılmasını Gerektirecek Yeterli Kanıtın Mevcut Olduğundan Kararın Kaldırılması Gereği )
D1.DE. 2010/1948MEN-İ MUHAKEME KARARI ( Üniversite Rektörlüğünce Oluşturulan Yetkili Kurul Tarafından Verilmesi - Aynı Eylem Nedeniyle Valilik İl İdare Kurulunca 2. Defa Men-i Muhakeme Kararı Verilemeyeceği )
D1.DE. 2005/325MEN-İ MUHAKEME KARARI ( Vakıf Üniversitelerinin Akademik ve Diğer Personeli Hakkında Yükseköğretim Kanunu Hükümlerinin Uygulanmasının Mümkün Olmadığı - Vakıf Üniversitelerinin Akademik ve Diğer Personeli Hakkında Genel Hükümlere Göre Soruşturma ve Takibat Yapılması Gereği )
D1.DE. 2011/1781MEN'İ MUHAKEME KARARI (Öğretim Üyeliği Sıfatından Kaynaklanmayan ve Görevi Dolayısıyla ya da Bu Görevini Yaptığı Sırada İşlenmeyen Suç Nedeniyle 2547 S. Kanun'un 53. Md. Gereğince Ceza Soruşturması Yapılamaz Kararı Alınamayacağı )
D2.DE. 2002/905MENİ MUHAKEME KARARINA İTİRAZ ( Atama Kararını İptal Eden Mahkeme Kararını Etkisiz Kılmak İçin Yeniden Atama Yapan ve Bu İşlemi de Mhakeme Kararını Etkisiz Kılmaya Yönelik Olduğundan İptal Edilen Sanıkların Suç İşlemiş Olması )
D2.DE. 2002/810MENİ MUHAKEME KARARINA İTİRAZ ( Belediye Başkanı Hakkında Haksız Mal Edinmekten Dolayı Doğrudan Cumhuriyet Başsavcılığınca Soruşturma Yapılması Gereği - İçişleri Bakanlığının Soruşturma İzni Vermeme Yetkisinin Bulunmaması )
D1.DE. 2007/1529MEN-İ MUHAKEME KARARINA YAPILAN İTİRAZ ( Valilik İl İdare Kurulu Tarafından Verilen Karara Bölge İdare Mahkemesince İncelenemeyeceği - Bu İtirazı İnceleme Görevinin Danıştay Birinci Dairesine Ait Olduğu )
D1.DE. 2005/964MEN-İ MUHAKEME KARARININ BOZULMASI ( Rektörlükçe Oluşturulan Kurulun - Tedavi İçin Hastaneye Getirilen Kişinin Şüpheli Ölümü/C.Başsavcılığı'na Bildirmeyen Şüphelinin Eyleminin Adli Göreve İlişkin Olduğu )
D1.DE. 2007/1484MEN-İ MUHAKEME KARARININ KALDIRILMASI ( İncelenmek Üzere Gönderilen ve Dairemizce Herhangi Bir İşlem Yapılmasına Olanak Bulunmayan İdare Mahkemesine Ait Dava Dosyasının Gereği Yapılması İçin Bölge İdare Mahkemesine İadesi Gerektiği )
D1.DE. 2006/2MEN'İ MUHAKEME KARARININ KALDIRILMASI GEREĞİ ( Son Soruşturma Kuruluna Başkanlık Eden Rektörün Aynı Zamanda Soruşturmayı da Yürüttüğü Anlaşıldığından Yasaya Aykırı Olarak Soruşturmacının Katılımıyla Oluşturulan Karar )
D1.DE. 2006/783MEN'İ MUHAKEME KARARLARI ( Hakkında Karar Verilenlere ve Şikayetçi Olduğunu İleri Sürerek İstemini Yetkili Mercilere İletenlere de Tebliğ Zorunlu Olduğu )
D1.DE. 2009/1503MEN-İ MUHAKEME VE LÜZUM-U MUHAKEME ( Fezlekede Şüphelilerin İsnat Edilen Eylemle İlliyet Bağlarına Göre Haklarında Men-i Muhakeme veya Lüzum-u Muhakeme Yolunda Bir Öneri Getirilmesi Gerektiği )
D1.DE. 2008/746MEN'İ MUHAKEME VEYA LÜZUMU MUHAKEME ( Rektörün Tarafından Verilen ve Niteliğinde Olmayan Karar - Kesinleşmesini Sağlamaya Yönelik Cumhuriyet Savcısının İstemi/Danıştay'a Verilmiş Görev Bulunmadığı )
D1.DE. 2007/1500MEN-İ MUHAKEME VEYA LÜZUM-U MUHAKEME KARARI ( Şüphelilerin 657 Sayılı Kanun'a Tabi Memur Olarak Üniversitede Görev Yapmaları - Haklarında Valilik İl İdare Kurulunca Men-i Muhakeme veya Lüzum-u Muhakeme Yönünde Bir Karar Verilmesi Gerektiği )
D2.DE. 2001/1405MENİ MUHAKEME VEYA LÜZUMU MUHAKEME KARARLARINA KARŞI İTİRAZ EDİLEMEMESİ ( Avukat Hakkında Adalet Bakanlığınca Verilen )
D1.DE. 2010/1355MEN-İ MUHAKEME YA DA LÜZUM-U MUHAKEME KARARI OLMAYAN KARARLAR ( Yetkili Merciin Soruşturma İzni Vermemesi ve Soruşturma Açılmaması veya Şikayetin İşleme Konulmaması Yolundaki Kararları İdari İşlem Niteliği Taşıdığı )
D2.DE. 2001/1640MENİ MÜDAHALE KARARINA KARŞI İTİRAZ USULÜ ( BDDK Personelinin Memurların Yargılanması Hakkında Kanun Kapsamına Girmemesi - İtirazın İncelenmesinde Görevli Merci )
D10.DE. 1983/31MENİ MÜDAHALE KARARLARI ( Açılan Davalarda Verilen Yargı Kararları - Özel İdareye İzafeten Valilik Avukatının Temyiz Talebinde Bulunamayacağı )
D10.DE. 2001/2834MENKUL DEĞERLER ŞİRKETİ TEMSİLCİSİ OLAN DAVACININ SERMAYE PİYASASI İŞLEMLERİYLE İLGİLİ YÜKÜMLÜLÜKLERİNİ YERİNE GETİRMEMESİ ( Hakkında Verilen İdari Para Cezasının İptali Talebi - Suç Tarihinde Kanunda İdari Para Cezası Yer Almamasına Rağmen Sonradan Yapılan Değişiklikle İdari Para Cezası Öngörülmüş Olması/Suçta ve Cezada Kanunilik ve Lehe Olan Hükmün Uygulanması İlkelerine Aykırılık Bulunmaması )
D9.DE. 1998/773MENKUL DEĞERLER ŞİRKETİNİN ACENTASI NİTELİĞİNDEKİ ŞİRKET ( Finansal Kuruluş Niteliği ve Faaliyet İzin Belgesinin Harca Tabi Olması )
D7.DE. 1999/2472MENKUL KIYMET ALIM SATIMI ( Bankanın Yapmış Olduğu Bu İşlem Nedeniyle BSMV Ödemesinin Gerekmesi )
VDDGKE. 1989/18MENKUL KIYMET ALIM SATIMI ( Bankerlik ve Finansman İşleriyle Uğraşan Kurum - Banka Sigorta Muamele Vergisi Muafiyeti )
D9.DE. 2005/220MENKUL KIYMET ARACILIK FAALİYETİNİN GEÇİCİ OLARAK DURDURULMASI ( Finansal Faaliyet İzin Belgesi Harcının Konusunu Oluşturan İzin Belgesi İptal Edilmeyip Varlığını Sürdürdüğünden Düzenlenen Ödeme Emirlerinin Hukuka Uygunluğu )
VDDGKE. 1995/16MENKUL KIYMET SATIŞ GELİRLERİ ( Repo Gelirleri - Banka Sigorta Muamele Vergisine Tabi Olduğu )
D3.DE. 1995/118MENKUL KIYMET SATIŞ KARI ( Ticari Kazançtan İndirilememe )
VDDGKE. 2001/89MENKUL KIYMETİ GERİ ALMAK ZORUNDA OLAN KURUM ( Repo ve Ters Repo İşlemlerinde Değerlemeyi Yapacağına İlişkin Genel Tebliğ Hükmünün Uygunluğu )
D3.DE. 1995/118MENKUL KIYMETLER ( Menkul Kıymetlerin Satış Karının Vergilendirilmesi )
D4.DE. 2000/898MENKUL KIYMETLER FONUNUN PORTFÖY İŞLETMECİLİĞİ YAPARKEN %25 HİSSE SENEDİ BULUNDURMA MECBURİYETİ ( Yılın Her Günü İçin Ayrı Ayrı Aranıp Aranmayacağı )
D3.DE. 1999/2680MENKUL MAL HACZİ ( Alacaklı İdarece Haciz Uygulanan Taşınmazların Amme Alacağını Karşılamaya Yeterli Olup Olmadığı Araştırılmadan Menkul Malların Haczinin Yanlış Olması )
D3.DE. 2010/1969MENKUL MAL SATIŞI ( İdarenin Haciz Koyduğu Aracın Kesinleşmiş Vergi Borcu Nedeniyle - Satış İlanının Bir Örneğinin Rehin Hakkı Sahibine Tebliğ Edilmesi Gerekmediği/Satış İşleminin Bu Nedenle İptal Edilemiyeceği )
D7.DE. 1999/3224MENKUL MALLARIN DEĞERİ ( Muristen Varislere İntikal Eden Malların Değerlerinin Mahkemece Veya Bilirkişi Aracılığı İle Tespitinin Gerekmesi )
D4.DE. 1985/3552MENKUL MALLARIN HACZEN SATIŞI ( İdari Yargının Görevi - Kıyas Yoluyla Uygulama Yapılamayacağı )
D4.DE. 2004/1780MENKUL MALLARIN SATIŞI ( 6183 Sayılı Kanundan Kaynaklanan ve Hacze Dayalı - İhalenin İptali İstemi/Davanın Görüm ve Çözümünün İdari Yargıya Ait Olduğu )
VDDGKE. 2006/270MENKUL MALLARIN SATIŞI ( İlişkin İhalenin İptali İstemiyle Açılan Davanın Çözümünde İdari Yargının Görevli Olduğu )
D4.DE. 2009/8084MENKUL MALLARIN SATIŞI AŞAMASINA GEÇİLMEDEN DAVALI İDARECE HACZEDİLEREK SATILMASI ( Sonucu Elde Edilen Bedelin Garameten Paylaştırılması İstemiyle Açılan Dava Adli Yargı Yerinin Görev Alanında Olduğu )
D4.DE. 2005/2620MENKUL MALLARIN SATIŞINDAN ELDE EDİLEN GELİR ( Garameten Taksim Sürecine Uyulmayarak İcra Dosyasına Pay Vermeme Şeklindeki Vergi Dairesi Müdürlüğü İşlemine Karşı Açılan Davanın Adli Yargının Görevinde Olduğu )
D4.DE. 1998/1477MENKUL SERMAYE ARADI ( İratların Belli Bir Tutarı Aşması Halinde Yıllık Beyanname İle Beyan Edilmesinin Gerekmesi )
D4.DE. 2005/562MENKUL SERMAYE İRADE ( Yurt Dışında Mukim Davacının Beyanname Verme Zorunluluğu Bulunmadığı Gibi Vergilendirilecek Bir Geliri Olmadığından Vergi Dairesine Adres Bildirme Yükümlülüğünün de Bulunmadığı )
D4.DE. 2004/348MENKUL SERMAYE İRADI ( Bakanlar Kurulu Kararı İle Tevkifat Oranının "Sıfır" Olarak Belirlenmesinin Anılan Gelirin Beyanına Engel Teşkil Etmeyeceği - Hazine Bonosu ve Devlet Tahvili Faiz Geliri )
D4.DE. 1998/15MENKUL SERMAYE İRADI ( Beyan Edilmesi İradına Hak Sahibine Ödenmesi Koşuluna Bağlı Olması )
D3.DE. 1998/3718MENKUL SERMAYE İRADI ( Dağıtılsın Dağıtılmasın Menkul Sermaye İradından Vergi Tevkifatı Yapılabilmesi )
D4.DE. 1998/3992MENKUL SERMAYE İRADI ( Dernek ve Vakıflara Ödenmesi )
D4.DE. 1999/3591MENKUL SERMAYE İRADI ( Dernek ve Vakıflarca Elde Edilen Menkul Sermaye İradı-Vergi Kesintisi Yapılması Gerektiği )
D4.DE. 2001/3410MENKUL SERMAYE İRADI ( Dernek ve Vakıfların Elde Ettiği Menkul Sermaye İradı - Mevduat Faizi ve Repo Geliri - Tevkifata Tabi Olduğu )
D4.DE. 1998/115MENKUL SERMAYE İRADI ( Elde Edildiği Taktirde Gelir Kaydedileceği )
D4.DE. 2004/1526MENKUL SERMAYE İRADI ( Elde Edilmiş Sayılabilmesi İçin Şirketin Yetkili Organlarınca Karar Alınması Ve Fiilen Dağıtımın Gerçekleşmiş Olması Gereği )
D4.DE. 1999/429MENKUL SERMAYE İRADI ( Faiz Tahsil Edildiği Açıkça Tespit Edilmeden Elde Edildiğinden Sözedilemeyeceği - İpotek Karşılığı Verilen ve İpotek Belgelerinde İşlemin Faizsiz Olduğu Belirtilen Para )
D4.DE. 1995/5597MENKUL SERMAYE İRADI ( Faizle Borç Para Verme - Faiz Gelirinin Tahsil Edilmesi - Tahsile Bağlı Beyan Verme Mecburiyetinin Doğacağı - Menkul Sermaye İradının Tahakkunun Yeterli Olmadığı )
D4.DE. 2004/1251MENKUL SERMAYE İRADI ( Gelir Vergisinden Müstesna Tutulacak Kısmının Tespiti İçin uygulanacak İndirim Oranının Gerçekçi ve Usulüne Uygun Olmadığı İddiası - Uyuşmazlığın Tabi Olduğu Yılda Yürürlikte Olan Kanunun Uygulanacağı/Tahakkukun Yerinde Olduğu )
D3.DE. 2010/6950MENKUL SERMAYE İRADI ( İhtirazi Kayıtla Verilen Beyanname Üzerinden Tahakkuk Eden Verginin Dava Konusu Edilmeyen Kısmının Kaldırılamayacağı ve Sigortadan Davacıya Sigorta Sözleşmesinin İştira Yöntemi İle Sonlandırılması Üzerine Yapılan Toplu Ödemenin En Yüksek Devlet Memuruna Ödenen Yüksek Tutara İsabet Eden Kısmının Gelir Vergisinden İstisna Olduğu )
D3.DE. 1999/4948MENKUL SERMAYE İRADI ( İndirim Oranı Uygulanan - Tamamı Üzerinden Tevkif Edilen Gelir Vergisinin Beyanname Üzerinden Hesaplanan Gelir Vergisinden Mahsubu Gereği )
D4.DE. 1999/3280MENKUL SERMAYE İRADI ( İndirim Oranı Uygulanan İratların Yıllık Beyanname İle Beyan Edilmesi Sırasında Beyannamede Gösterilen Kısım Üzerinden Yapılan Vergi Kesintisinin Mahsup ve İadesi )
VDDGKE. 2001/481MENKUL SERMAYE İRADI ( İndirim Oranı Uygulanmasından Sonra Beyan Edilen Menkul Sermaye İradı Üzerinden Kesinti Yoluyla Ödenen Vergilerin Tamamının Değil Sadece Gelire Dahil Edilerek Beyan Edilen Kısmı Üzerinden Hesaplanan Vergi Kesintisinin Mahsup Edilebileceği )
D3.DE. 1999/4010MENKUL SERMAYE İRADI ( İndirim Oranına İsabet Eden Kısmı Üzerinden Yapılan Kesintinin Mahsubu )
D4.DE. 1997/3928MENKUL SERMAYE İRADI ( İndirim ve İstisnalardan Önceki Kurum Kazancından Hesaplanan Kurumlar Vergisi Düşüldükten Sonra Kalan Kısım )
D4.DE. 1993/5170MENKUL SERMAYE İRADI ( İpotek Karşılığı Borç Verme )
D4.DE. 2005/757MENKUL SERMAYE İRADI ( Kanuni ve İş Merkezi Yurt Dışında Bulunan Faktoring Şirketine Yapılan Ödemeler Şirket Açısından Olmadığı - Tevkifata Tabi Tutulamayacağı )
VDDGKE. 2002/247MENKUL SERMAYE İRADI ( Karın Sermayeye İlavesi Suretiyle Elde Edilen Kar Paylarının Bu Nitelikte Olduğu ve Beyanı Gerektiği Yolundaki Düzenlemenin Yasaya Aykırı Olduğu )
D4.DE. 2000/1307MENKUL SERMAYE İRADI ( Karın Sermayeye İlavesinde Oluşmayacağı )
VDDGKE. 2001/180MENKUL SERMAYE İRADI ( Karın Sermayeye İlavesinde Oluşmayacağı )
VDDGKE. 2001/451MENKUL SERMAYE İRADI ( Kârın Sermayeye İlavesinin Kâr Dağıtımı Sayılmayacağı Menkul Sermaye İradı Olarak Beyanı Gerektiği Yolundaki Düzenlemenin Yasaya Aykırı Olduğu )
VDDGKE. 1997/131MENKUL SERMAYE İRADI ( Kurumlarda Menkul Sermaye İradının Belirlenmesi - İhtirazi Kayıtla Beyan Verilmesi )
D4.DE. 1997/1446MENKUL SERMAYE İRADI ( Muafiyet Düşüldükten Sonra Kalan Kısım )
VDDGKE. 2002/220MENKUL SERMAYE İRADI ( Müşterek Hesap/Faiz Gelirinde Davacının Eşi ve Çocuğunun da Payları Olduğu - Cezalı Tarhiyatın Yasaya Uygun Olmadığı/Gelirin Beyanname Verme Sınırının Altında Kaldığı )
VDDGKE. 2006/348MENKUL SERMAYE İRADI ( Nakden ve Hesaben Elde Edilmediğini Kanıtlama Yükünün Mükellefe Düşeceği )
D3.DE. 2009/840MENKUL SERMAYE İRADI ( Off-Shore Hesabından Elde Edilen Faiz Geliri - Tahakkuk Eden Vergi ve Cezalar İle Ferilerinin Ertelenmesinin Öngörüldüğü/Ödeme Emrine Karşı Açılan Davanın Kabul Edileceği )
D4.DE. 1992/68MENKUL SERMAYE İRADI ( Ödünç Verme İşlemi - Faiz Gelirinin Ödünç Verildiği Tarihte Elde Edilmiş Sayılamayacağı )
D4.DE. 1987/3135MENKUL SERMAYE İRADI ( Özel Sektör Tahvilleri ve Banka Mevduat Sertifikaları )
D3.DE. 2001/762MENKUL SERMAYE İRADI ( Serbest Bölgede Faaliyette Bulunan Şirket Ortağının Elde Ettiği Kar Payı - Gelir Vergisi Beyanı Vermesi Gerektiği )
VDDGKE. 2010/593MENKUL SERMAYE İRADI ( Serbest Bölgede Ticari Faaliyette Bulunan Şirketin Bankadan Elde Ettiği Mevduat Faizi/Serbest Bölgede Yürütülen Faaliyetten Doğan Kazanç Değil Nakdi Sermayenin Getirisi Olduğu - Kurumlar Vergisinden Muaf Tutulamayacağı )
D4.DE. 1997/2881MENKUL SERMAYE İRADI ( Serbest Bölgedeki Faaliyet Sonucu Elde Edilen Karın Ortaklara Dağıtılması )
D4.DE. 1986/422MENKUL SERMAYE İRADI ( Şirketin Yönetim Kurulu Üyelerine Prim Olarak Yapılan Ödeme - Kurum Kazancından Düşülememe )
D3.DE. 1996/6983MENKUL SERMAYE İRADI ( Tam Yükümlü Kurumlardan Elde Edilen Kar Payının Özel Hesap Dönemi 1994 Yılı İçinde Bitenlere Gelir Vergisi Yasasının Değişen Hükümlerinin Uygulanması )
D4.DE. 1999/6060MENKUL SERMAYE İRADI ( Tevkif Yoluyla Kesilen Gelir Vergisi ve Fon Payının İndirim Oranına İsabet Eden Kısmının Mahsubu )
D4.DE. 2000/2938MENKUL SERMAYE İRADI ( Vadeli Mevduat Hesaplarında Değerleme - Vadeli Mevduat Hesaplarına Değerleme Gününe Kadar Tahakkuk Eden Faizlerin Beyan Edilmesi Gerektiği )
D4.DE. 2006/3015MENKUL SERMAYE İRADI ( Vergi Tevkifatı Yapılması Gerektiği Yolundaki 45 Nolu Gelir Vergisi Sirküleri'nde Kanuna Aykırılık Bulunmadığı - Yardım Sandığının Banka Mevduat Faizleri ve Repo Gelirleri )
D4.DE. 1994/2826MENKUL SERMAYE İRADI ( Vergilendirilebilmesi Şartı )
D4.DE. 1999/3085MENKUL SERMAYE İRADI ( Yıl İçinde Halka Açık Hale Gelen Anonim Şirket - Tevkifat Oranının % 20 Olması Gerektiği )
D4.DE. 2009/8882MENKUL SERMAYE İRADI (Davacının Sigorta Şirketine Üç Yıl Boyunca Nakden Yaptığı Ödemeler Dolayısıyla Elde Ettiği Gelir Menkul Sermaye İradı Sayılacağından Sigorta Şirketince Yapılan Ödemelerin Tamamı Değil Bu Ödemenin Ana Para Dışında Kalan Kısmı Menkul Sermaye İradı Niteliğinde Olduğu)
D3.DE. 1999/4055MENKUL SERMAYE İRADI BEYANI ( Beyannamede Gösterilen Menkul Sermaye İradı Dışında İndirim Oranı Uygulanarak Beyandışı Bırakılan Menkul Sermaye İradına Ait Kesinti Yoluyla Ödenen Vergilerin Mahsup Edilebileceği
D3.DE. 1999/4838MENKUL SERMAYE İRADI BEYANI ( Beyannamede Gösterilen Menkul Sermaye İradı Dışında İndirim Oranı Uygulanarak Beyandışı Bırakılan Menkul Sermaye İradına Ait Kesinti Yoluyla Ödenen Vergilerin Mahsup Edilebileceği
D4.DE. 1999/1565MENKUL SERMAYE İRADI BEYANI ( Beyannamede Gösterilen Menkul Sermaye İradı Dışında İndirim Oranı Uygulanarak Beyandışı Bırakılan Menkul Sermaye İradına Ait Kesinti Yoluyla Ödenen Vergilerin Mahsup Edilebileceği
D3.DE. 2005/1856MENKUL SERMAYE İRADI DAĞITILMA ŞARTI ( 1996 Takvim Yılına Ait Kurum Kazancı Üzerinden Gelir Vergisi Kanununun İlgili Yılda Yürürlükte Bulunan Yasa Uyarınca Şarta Bağlı Olmaksızın Tevkifata Tabi Tutulması Gerektiği )
D4.DE. 2001/2980MENKUL SERMAYE İRADI ELDE EDEN DAR MÜKELLEF ( Stopaja Tabi Tutulan Menkul Sermaye İradı Elde Etmesi - Ticari Kazanç Sayılacağı )
VDDGKE. 2003/77MENKUL SERMAYE İRADI GELİRİNDEN BANKACA KESİLEREK ÖDENEN GELİR VERGİSİ VE FON PAYININ İADESİ TALEBİ ( Mahkemece Talebin Reddi Halinde Nisbi Harca Hükmedilemeyeceği )
D4.DE. 1998/1695MENKUL SERMAYE İRADI KAPSAMINDAKİ ÖDEMELER ( Vergi Tevkifatı - Vergi Muafiyeti Tanınmış Ortak )
D4.DE. 1998/327MENKUL SERMAYE İRADI MATRAHINA DAHİL EDİLMEYEN YATIRIM İNDİRİMİ ( Stopaj Hesaplanmasının Mevzuda Hata Olduğu )
D3.DE. 2001/4465MENKUL SERMAYE İRADI NİTELİĞİ ( Karın Sermayeye İlavesi - Gerçek Kişi Ortakların Menkul Sermaye İradı Elde Ettiklerinden Bahsedilemeyeceği )
D4.DE. 2004/1299MENKUL SERMAYE İRADI OLARAK DEĞERLENDİRİLMEK ( Serbest Bölgedeki Faaliyetten Elde Edilen Kazanç ve İradın Ortaklara Kar Payı Olarak Dağıtılması - Vergiye Tabi Olması Gerektiği )
VDDGKE. 2000/164MENKUL SERMAYE İRADI OLARAK VERGİLENDİRİLME ( Faiz Geliri - Elde Etmenin Esas Olduğu )
D4.DE. 2000/1632MENKUL SERMAYE İRADI SAYILMAYAN HALLER ( Kıdem Tazminatı Nedeniyle Bankada Açılan Mevduat Hesabı - Mevduat Nemasının Faiz Geliri Sayılamayacağı - Bankanın Kurumlar Vergisi Tevkifatı Yapması Gerekmediği - Menkul Sermaye İradı Yönünden İrdeleme )
D4.DE. 1999/4948MENKUL SERMAYE İRADININ İNDİRİM ORANI UYGULANARAK BEYAN DIŞI BIRAKILAN KISMI ( Beyandışı Bırakılan Kısma Ait Tevkif Edilen Verginin Mahsup Edilebileceği )
D4.DE. 2002/4530MENKUL SERMAYE İRADININ YATIRIM İNDİRİMİ TUTARINDAN AZ OLMASI ( Vergi Tevkifatı Yapılması Durumunda Yatırım İndirimi Tutarının Esas Alınamayacağı )
D4.DE. 1999/6303MENKUL SERMAYE İRATI ÜZERİNDEN STOPAJ YAPILMASI ( 1998 Yılı Yatırım İndirimi Tutarı Üzerinden Tevkifat Yapılması )
VDDGKE. 2000/109MENKUL SERMAYE İRATLARI ( İndirim Oranı Uygulanan - Beyannamede Gösterilen Kısmı Üzerinden Yapılan Vergi Kesintisinin Mahsup ve İade Edilebileceği )
D4.DE. 2000/2534MENKUL SERMAYE İRATLARI ( Tevkif Yoluyla Vergilendirilen - Dar Mükelleflerin Beyanname Verme Zorunluluğu Bulunmadığı )
D4.DE. 2005/749MENKUL SERMAYE İRATLARI İÇİN BEYANNAME VERİLMESİ ( 2000 Yılına İlişkin 193 Sayılı Gelir Vergisi Kanunu'nun 76. Maddesinde Yer Alan İndirim Oranı Uygulamasına Tabi Olması Halinde Gerek Bulunmadığı )
D3.DE. 1999/707MENKUL SERMAYE İRATLARINDA TEVKİFAT MATRAHININ TESBİTİ ( Fon Payının İndirilip İndirilemeyeceği )
D4.DE. 1999/334MENKUL SERMAYE İRATLARINDAN YAPILAN STOPAJ ( Bir Kısmının Mahsup Edilemeyeceğine İlişkin Bölümünün İptali )
D3.DE. 2000/3431MENKUL SERMAYE İRATLARININ BEYANINDA KESİNTİ YOLUYLA ÖDENEN VERGİLERİN MAHSUBU ( Gelir Vergisi Beyanına Dahil Edilmeyen Menkul Sermaye İratlarına Ait Kesilen Vergiler - Mahsup Yapılamayacağı )
D4.DE. 1999/543MENKUL SERMAYE İRATLARININ BEYANNAMEYE İTHAL EDİLMESİ ( Beyannameye İthal Edilen Kısma Ait Tevkif Olunan Vergilerin Mahsup Edilebileceği )
D3.DE. 2005/3264MENKUL SERMAYE ÜZERİNDEN VERGİLENDİRİLME ( İş Merkezi Çin'de Bulunan Şirketin Türkiye'deki İş Yeri Aracılığıyla Elde Ettiği Ticari Kazanç - Türkiye Cumhuriyeti ile Çin Halk Cumhuriyeti Arasında Gelir Üzerinden Alınan Vergilerde Çifte Vergilendirmeyi Önleme ve Vergi Kaçakçılığına Engel Olma Anlaşması Yönünden Bir Engel Bunmadığı )
D9.DE. 1966/1932MENŞE ŞEHADETNAMELERİNİN KONSOLOSLUKLARCA TASDİKİ ( Harçtan Muafiyet )
D7.DE. 1989/974MENŞE ŞEHADETNAMESİ İSTENİLMEMESİ ( ATR 1 Belgesine Sahip Olan Mallar - Avrupa Ekonomik Topluluğu'nun Ortak Üyesi Olmanın Ahdi İndirim Uygulamasına Etkisi )
D7.DE. 2008/7059MENŞEİ BELGELENDİRİLMİŞ EŞYA ( EUR 1 Belgesinin İbraz Edilmemesi Sebebiyle Yapılan Ek Tahakkukta Hukuka Uyarlık Bulunmadığı/A.TR Dolaşım Belgesi ve Orijinal Fatura İle Menşei Belgelendirilmiş Olduğu - Şarap İthalatı )
D13.DE. 2015/6477MENŞEİ BELLİ OLMAYAN AKARYAKIT ( Kaçakçılık Suçu Kapsamından Çıkarıldığı - Mevzuatla Belirlenen Seviyede Ulusal Marker İçermeyen Akaryakıtın Kaçakçılık Suçu Kapsamında Kaldığı )
D7.DE. 2000/10214MENŞENİN TESBİTİNDE ESAS ALINACAK KISTAS ( Tayvan'daki Firma Tarafından Çinde Ürettirilen Eşyanın Dampinge Karşı Vergi Kapsamına Girip Girmediği )
D6.DE. 2002/1843MER'A ( Dava Konusu Taşınmazın Halen Mera Vasfını Koruduğu Halde Mevzi İmar Planı İle Spor Tesisleri Alanı Olarak Belirlenmesinin Mevzuata Aykırı Olması )
D6.DE. 1988/2254MERA ( Mücavir Alan İçinde Yer Alması )
D8.DE. 2006/4529MERA KOMİSYONU KARARININ İPTALİ TALEBİ ( Gsm Baz İstasyonunun Kamu Yararına Olduğundan Bahisle Arazinin Tahsis Amacının Değiştirildiği - İşleme Karşı Açılacak Davada Görevli Mahkemenin İşlemi Tesis Eden Valiliğin Bulunduğu Yer İdare Mahkemesinin Olduğu )
D6.DE. 1992/4260MERA NİTELİĞİNDE HAZİNE ARAZİSİ ( Satış ve Tapu Tahsis Belgesine Konu Olamaması )
D8.DE. 1997/4887MERA OLARAK BIRAKILAN YERİN EROZYON KARŞISINDAKİ DURUMU
D6.DE. 2004/3883MERA OLARAK TESCİL EDİLEN TAŞINMAZ ( İmar Affı Başvurusu Tarihinde Devlet'in Hüküm ve Tasarrufu Altında Bu Niteliğini Koruduğu - 2981 S.K. Kapsamında Üzerindeki Gecekonduların Aftan Yararlanabileceği Taşınmazlar Arasında Yer Almadığı )
D8.DE. 2006/4971MERA OLARAK TESCİL EDİLEN TAŞINMAZ ( Maden Arama Ruhsatı Verilmesinde Hukuka Uyarlık Bulunmadığı - Madencilik Faaliyetinde Bulunulamayacağı )
D17.DE. 2015/6769MERA TAHSİS AMACI DEĞİŞİKLİĞİ (Meranın Durumu ve Sınıfının Çok İyi veya İyi Olup Olmadığının Keşif ve Bilirkişi İncelemesi Sonucunda Tespit Edilerek Karar Verileceği - Toplu Konut Alanı İhdasına Yönelik Mera Tahsis Amacı Değişikliğine İlişkin İl Mera Komisyonu Kararının İptali İstemi)
D8.DE. 1999/2941MERA TAHSİS ÇALIŞMALARI ( Civar Köylere de Duyurulması Gerektiği ve İhtiyaç Fazlası ve Müşterek Kullanımların 5618 Sayılı Yasada Öngörülen Usule Göre Yapılması Gerektiği )
D6.DE. 2002/1843MERA TAHSİSİ ( Dava Konusu Taşınmazın Halen Mera Vasfını Koruduğu Halde Mevzi İmar Planı İle Spor Tesisleri Alanı Olarak Belirlenmesinin Mevzuata Aykırı Olması )
D8.DE. 1988/261MERA TAHSİSİ ( Tahsis Konusunda Köy Hizmetleri Genel Müdürlüğünün Yetkili Olması )
D8.DE. 1990/1474MERA TAHSİSİ ( Yetkili Kurum )
D8.DE. 2003/5727MERA TESBİTİNE İTİRAZ DAVASI ( Görevli Yargı Yolu )
D8.DE. 1997/4889MERA VASFINDAKİ ARAZİLERİN TARIMA AÇILMASI ( Meralık Vasfının Kaldırılarak Hak Sahibi Çiftçilere Verilmek Üzere Hazine Adına Tescil Edilmesi )
D8.DE. 1984/556MERA VASFINI TAŞIYAN TAŞINMAZ ( Köyün Mera Olarak Kullandığı ve Kum Ocağı Açılıp İşletilmesine İzin Verilen Bölgenin Bir Kısmının Mera Niteliği Taşıdığının Bilirkişi İncelemesiyle Anlaşılması )
D8.DE. 1997/4887MERA VASFININ KALDIRILMASI ( Yetki - Bilirkişi İncelemesi Zorunluluğu )
D6.DE. 2006/5630MERA VASFININ KENDİLİĞİNDEN YİTİRİLMESİ ( İmar Kanunu Md. 11'de Değişiklik Yapılmadan Önceki Şekline Göre Nazım İmar Planı İle Getirilen Kullanım Kararı İle )
D8.DE. 2012/2452MERA VASIFLI TAŞINMAZ ( Uyuşmazlığın Çözümü İçin Davacı ve Davalı İdare Tarafından İleri Sürülen Hususların Davaya Konu Meranın Kamu Yatırımı Yapılması İçin Gerekli Olup Olmadığının Keşif ve Bilirkişi İncelemesi Yaptırılması Gerektiği )
D6.DE. 2006/1662MERA VASIFLI TAŞINMAZLAR ( Parselasyona Tabi Tutulamayacağı )
D13.DE. 2008/11670MERA VE ORMAN NİTELİĞİNDEKİ TAŞINMAZLAR ( Satış Suretiyle Özelleştirme Programına Alınmasına İlişkin Dava Konusu İşlem Kanunda Yer Alan Özelleştirme İlkeleriyle Bağdaşmadığı - Kurul Kararı Hukuka Uygun Bulunmadığı )
D8.DE. 1988/1086MERADA YAPILAN MADEN ARAMASI ( Belediyenin Bizzat Çalışmayı Durduramaması )
D1.DE. 1988/328MERALAR ( İmar Planının Onayıyla Niteliklerini Yitirmeleri )
D8.DE. 1997/4887MERALARIN TAHSİS AMACINI DEĞİŞTİRME YETKİSİ ( Keşif ve Bilirkişi İncelemesi )
D8.DE. 1997/4889MERALIK VASFI KALDIRILAN ARAZİLER ( Hak Sahibi Çiftçilere Verilmek Üzere Hazine Adına Tescil Edilen Arazilerde Yörenin Özellikleri Araştırılarak Karar Verilmesi )
D17.DE. 2015/6769MERANIN DURUMU VE SINIFININ İYİ OLUP OLMADIĞIN TESPİTİ GEREKTİĞİ (Toplu Konut Alanı İhdasına Yönelik Mera Tahsis Amacı Değişikliği/İl Mera Komisyonu Kararının İptali İstemi - Meranın Tahsis Amaç Değişikliği İle Kalıcı Olarak Mera Vasfından Çıkarılamayacağından Hareketle İşlemin İptalinin Doğru Olmadığı)
D6.DE. 1999/2290MERANIN İŞGALİ ( Ecrimisil İstenip İstenemeyeceği )
D10.DE. 1990/763MERANIN İŞGALİ ( Ecrimisil İstenmesi )
D10.DE. 1998/3551MERAYA TECAVÜZ ( Savcılıkca Ceza Davası Açılmış Olmasının 3091 S. Yasanın Uygulanmasına Engel Olup Olmaması )
D6.DE. 1996/5742MERAYA TECAVÜZ EDEN RUHSATSIZ YAPI ( Belediye veya Devlet Zabıtası Tarafından Yıktırılabilmesi )
D1.DE. 2006/1306MERCİ KARARINA İTİRAZ ( Yetkili Merci Kararının Vasiye Tebliğ Edilip Vasinin Tesis Edilen Karara Karşı İtirazda Bulunması Durumunda Günlü ve İmzalı Bildirim Alındısı İle İtiraz Dilekçesinin de Eklenmesi Gerektiği )
D5.DE. 2006/5533MERCİ KARARLARI ( Hakimlerin Çekinme İstemleri Hakkındaki Merci Kararlarının Temyiz Edilemeyeceği )
D10.DE. 2009/12471MERCİ TAYİNİ ( Farklı İki İldeki İdare Mahkemelerinin Yetki Çevresinde Kalan Uyuşmazlık - Dosyanın 2577 S. Yasanın 44. Md. Uyarınca Merci Tayini İçin Danıştaya Gönderilmesi Gerektiği )
D9.DE. 1997/1272MERCİ TECAVÜZÜ ( Büyükşehir Belediyesi Meclisine Başvuru )
D7.DE. 2000/872MERCİ TECAVÜZÜ ( Düzeltme Başvurusu Reddedilen Yükümlünün Maliye Bakanlığına Şikayet Yoluna Başvurmadan İdari Dava Açması )
D7.DE. 1997/90MERCİİ TECAVÜZÜ ( İdari İtiraz Yoluna Gidilmeksizin Doğrudan Dava Açılması Gerekçesiyle Dava Dilekçesi Ve Eklerinin İdare Merciine Tevdiine )
D8.DE. 2008/1863MERCİİ TECAVÜZÜ ( İl Genel Meclisi Tarafından Alınan Karar Valiye Gönderilmeksizin Doğrudan İptal Dava Açılması - İncelenme Olanağı Bulunmadığı )
D1.DE. 2010/1311MERCİİN KARARININ KALDIRILMASI GEREĞİ ( Kaymakamca Soruşturma İzni Verilmesi ve İtirazın Reddi Üzerine İçişleri Bakanınca Soruşturma İzni Verilmesine İlişkin Karar Verildiği/İkinci Kez Soruşturma İzni Verildiğinden Soruşturma İzni Verilmesine İlişkin Yetkili Merci Kararının Kaldırılması Gerektiği )
D7.DE. 1997/4192MERCİİNE TEVDİ ( Gümrük Vergisi Tahakkukuna Karşı Açılan Davada Mahkemece Merciine Tevdi Kararı Verilmesinin Gerekmesi )
D15.DE. 2013/3699MERCİİNE TEVDİ KARARI ( Hizmet Kusuru İddiasına Dayalı Tam Yargı Davası - Davacının Adli Yargı Yerinde Dava Açtığı Tarihte Değil Taraf Sıfatı Yokluğu Nedeniyle Davanın Reddine Dair Verilen Kararın Tebliğ Edilmesiyle Birlikte Eylemin İdariliğini Öğrendiği )
D7.DE. 2002/2724MERCİİNE TEVDİ KARARI ( Para Cezası Kesilmesi İşlemine Karşı Doğrudan Yedi Gün İçerisinde İlgili Gümrük Başmüdürlüğüne İtiraz Edilmesinin Yerinde Olduğu - İdari Merci Tecavüzü Bulunduğu ve Tevdi Kararında İsabet Bulunmadığı )
IDDGKE. 2002/494MERKEZ AV KOMİSYONU KARARI ( 33. Maddesinin İptali İstemi - Düzenleme Tamamen Ortadan Kaldırılmayıp Madde Metninde Davacının İddiaları İle İlgili Menfaat İhlali Devam Ettiğinden İstem Esastan Karara Bağlanması Gereği )
IDDGKE. 2005/1846MERKEZ BANKASI ( 3046 S.K. Kapsamında Devlet Bakanlığının İlgili Kuruluşu Şeklinde Nitelendirilmesine Hukuken İmkan Bulunmadığı - Banka Meclisinin İdare Teşkilat ve Hizmetleri İle Personeline İlişkin Düzenlemeler Yürülüğe Koyabileceği )
D10.DE. 1994/6937MERKEZ BANKASI ( Zorunlu Döviz ve Efektif Devri ve Satışına İlişkin Kararına İlişkin Yükümlülük ) )
D10.DE. 2015/1416MERKEZ BANKASI (Akdi ve Gecikme Faiz Oranlarını Belirlemeye Yetkili Olduğu - Fiyat İstikrarı ile Para Politikası Alanındaki Kamu Düzenini Sağlamak Amacıyla Kredi Kartı İşlemlerinde Uygulanacak Faiz Oranlarını Belirleyen Merkez Bankası Tebliğinde Hukuka Aykırılık Bulunmadığı)
D3.DE. 1998/1071MERKEZ BANKASI REESKONT FAİZ ORANININ DİKKATE ALINMASI ( Ortaklara Faizsiz Verilen Borç )
VDDGKE. 1996/249MERKEZ BANKASINA DEVREDİLEN DÖVİZLERİN KAMBİYO SATIŞ TUTARI ÜZERİNDEN VERGİYE TABİ TUTULMASI ( 1.8.1994 Tarihinden Önce - B.S.M.V. )
D7.DE. 1993/891MERKEZ BANKASINA MECBURİ DÖVİZ DEVRİ ( Banka ve Sigorta Muameleleri Vergisi Kapsamına Girmesi )
D7.DE. 1992/4883MERKEZ BANKASINA ZORUNLU DÖVİZ DEVRİ İŞLEMİ ( Bankaların Banka ve Sigorta İşlemleri Vergisinden Sorumluluğu )
IDDGKE. 2002/1024MERKEZ BANKASI'NCA BANKANIN YURTDIŞI ŞUBESİ ADINA TÜRKİYE'DEN KABUL ETTİĞİ MEVDUAT İÇİN KANUNİ KARŞILIK AYIRMASI GEREKTİĞİNE İLİŞKİN İŞLEMİ ( İptal Talebi )
D3.DE. 1999/2408MERKEZ BANKASINCA BELİRLENEN RESMİ İSKONTO ORANI ( Döviz Cinsinden Faiz Oranı Belirtilmemiş Senetli Alacakların Değerlenmesinde Esas Alınacak Oran )
D10.DE. 1997/749MERKEZ BANKASINDAN ALINAN HAKEDİŞ BELGESİ ( Elektrik Giderleri - Mahsup İşleminin Yapılıp Yapılamayacağı )
D6.DE. 1994/3231MERKEZ BANKASININ MİLLİ BANKA NİTELİĞİ ( Kamulaştırma Bedelinin Milli Bankaya Bloke Edilmesi Zorunluluğu )
D2.DE. 2004/2523MERKEZ DENETİM ELEMANLARINA SAĞLANAN HAKLARDAN YARARLANMA ( Milli Eğitim Bakanlığı İlköğretim Müfettişleri Başkanlıkları Yönetmeliği İlgili Mevzuatı Uyarınca Teftiş Kurulu Başkanlıkları Bünyesine Dahil Edilerek Bu Haklardan Yararlandırılabileceği )
D12.DE. 2006/4144MERKEZ DİSİPLİN KURULU ( Emniyet Amirine Verilen Uzun Süreli Durdurma Cezasının Uygulanmasına Yüksek Disiplin Kurulunun Karar Verdiği - Cezayı Vermeye Yetkili Olduğu İçin Dosyanın Gönderilmesi Gereği/Cezanın Genel Müdürün Onayı İle Kesinleşeceği )
D1.DE. 2010/228MERKEZ KÖYLERE HİZMET GÖTÜRME BİRLİĞİ MECLİSİ'NİN KİŞİ BORCUNUN KALDIRILMASI KARARI ( İdari İşler Kurulu'nca Bu Kararın Yerinde Görülmemesi Halinde Dosyanın İlgili Daireye Geri Gönderileceği ve Bu Dairece İdari İşler Kurulu Kararı Doğrultusunda Yeniden İnceleme Yapılarak Karar Verileceği )
D10.DE. 1982/4325MERKEZ KURULLARINCA YENİDEN İNCELEME GEREĞİ ( Mahallenin Köyden Ayrılarak Yeni Köy Kurulması - Olumsuz Yetkili Kurul Görüşlerinin Yetersiz Olması )
D2.DE. 1998/3754MERKEZ MEMURİN MUHAKEMAT KURULLARININ OYLARININ EŞİT OLMAMASI ( Tek Sayı İle Toplanması-Başkanın Bulunduğu Tarafın Bir Fazla Kabul Edilmesi )
D1.DE. 1997/134MERKEZ MUHAKEMAT KOMİSYONLARI ( Disiplin Cezaları Kaldırılmış Bulunan Memurların Kurulda Bulunması )
VDDGKE. 1998/304MERKEZ SAĞLIK KURULU ( İşgücü Kaybının Tesbiti - Adli Tıp Kurumuna Müracaat )
VDDGKE. 2016/866MERKEZ SAĞLIK KURULU KARARININ İÇERİĞİ ( Engellilik İndiriminden Yararlanacak Hizmet Erbabının Çalışma Gücü Kayıp Oranı ile Engellilik Oranları Arasında Fark Bulunmadığı - Eğer Bir Farklılık Varsa Bunun Açık ve Net Olarak Ortaya Konması Gereği/Israr Kararının Hukuki Olduğunun Kabulü )
D5.DE. 2013/5651MERKEZ TOPLUM SAĞLIĞI MERKEZİNE ATANMASINA DAİR İŞLEMİN İPTALİ İSTEMİ ( İl Sağlık Müdürlüğünde Çalışan Memur - Çevre Sağlığı Teknisyeni Olarak Görev Yapan Davacı Türkiye Halk Sağlığı Kurumunun Belirtilen Görev Alanında Çalıştığına Göre Anılan Kurumun Taşra Örgütünde Yer Alan Bir Birime Atanacaklar Arasında Belirlenerek Bu Yere Atanmasında Hukuka Aykırılık Bulunmadığı )
D5.DE. 1995/4052MERKEZ VALİLİĞİNE ATAMA ( Güvenoyu Almamış Hükümet Tarafından Yapılması Nedeniyle Hukuka Aykırı Olması )
IDDGKE. 2007/36MERKEZ VALİLİĞİNE ATANMA ( İdarenin Takdir Yetkisini Kullanırkan Kamu Yararı ve Hizmet Gereklerinin Gözetilmesi Gereği - Valiliğin İstisnai Devlet Memurluğu Olduğu Atanma ve Görevden Alınmalarında İdareye Geniş Takdir Hakkı Tanındığı )
D5.DE. 2010/5755MERKEZ VALİSİ OLARAK ATANMAYA İLİŞKİN BAKANLAR KURULU KARARININ İPTALİ İSTEMİ ( İşlemin Davacı Hakkında Verilen Yargı Kararının Uygulanmasından Kaçınmak Amacıyla Tesis Edildiği/Davacının Görevinden Alınmasını Gerektirecek Nitelikte Olmadığı - Anılan İşlemde Yasaya ve Hukuka Uyarlık Görülmediği )
D2.DE. 2008/3191MERKEZ VE TAŞRA TEŞKİLATINDA GÖREV YAPAN ÖĞRETMENLER ( Kimlerin Haftalık Çalışmalarının Ne Kadarının Ders Niteliğinde Yönetim Görevi Sayılacağı ve Bu Görevlerine Karşılık Ek Ders Görevi Ücreti Ödeneceği Hususların Belirlendiği )
D5.DE. 1997/1422MERKEZE ATAMA İŞLEMİNİN İPTALİ ( Kültür Ataşesi )
D3.DE. 1997/2749MERKEZE BAĞLI İMALATHANE ( Ayrı Bir İşyeri Sayılmamam - Hayat Standardı )
IDDGKE. 2013/91MERKEZE BAĞLI TEFTİŞ KURULUNUN TAŞRADA ÖRGÜTLENMESİ ( Boru Hatları ile Petrol Taşıma Anonim Şirketinin Teftiş Kurulunun Taşrada Örgütlenmesi - İhtiyacın Karşılanmasını Teminen İki Denetim Grubu Oluşturulmasında Hukuka Aykırılık Bulunmadığı )
D3.DE. 1999/948MERKEZİ ALMANYA'DA OLAN ŞİRKETİN TÜRKİYE'DEKİ İŞYERİNDEN ELDE ETTİĞİ KAZANCI ( Tevkifata Tabi Olduğu )
D8.DE. 1998/6982MERKEZİ ISITMA SİSTEMİ İLE ISINAN SİTE VE BİNALAR ( Doğalgaz Abonelik Bağlantı Hizmet Bedelinin Nasıl Alınacağı )
IDDGKE. 2002/486MERKEZİ İDARELERİN BELEDİYELER ÜZERİNDEKİ YETKİSİ ( Genelge İle Belediyelerin Kamu Harcamalarının İçişleri Bakanlığının İznine Tabi Olacağı ve Uygulamanın Bakanlıkça Yapılacağı Hükmü Getirildiği - Hukuka Uygun Olmadığı/İdarenin Gözetim ve Denetim Yetkisinin Aşıldığı )
D8.DE. 2008/4976MERKEZİ İDAREYE TANINAN İZİN YETKİSİ ( Sadece Şirket Kurulması ve Kurulmuş ya da Kurulacak Şirketlere Sermaye Katılımında Bulunması Hallerinde Söz Konusu Olduğu )
D9.DE. 1977/4474MERKEZİ İDAREYE VERİLEN YETKİ ( Yerinden Yönetim İdarelerinin İcraya İlişkin Bazı Kararlarını Denetlemek Amacıyla Tanınan Sınırlı Yetkinin İdari Vesayet Olması )
D6.DE. 1988/1007MERKEZİ İŞ ALANI OLARAK AYRILAN YER ( Daha Büyük Ölçekli Planlarda Esas Bakımından Fonksiyonel Değişikliğe Uğraması )
D8.DE. 1994/7743MERKEZİ ÖZEL YETENEK SINAVI SONUCU RESİM İŞ ÖĞRETMENLİĞİNİ KAZANAMAYAN DAVACI ( Sınav Hakkındaki Bilirkişi İncelemesi Talebinin Reddi )
D8.DE. 2004/5405MERKEZİ SINAV SİSTEMİ ( Davacı Öğrenci İle Arkasında Oturan Öğrencinin Yanlış Cevaplarının Çakıştığı - Mevcut Düzenlemelere Göre Sınav Sonucunun İptal Edilmesinin Hukuka Uygun Olduğu )
D8.DE. 2007/5152MERKEZİ SINAV SİSTEMİ İLE KAZANILAN HAKLARIN İHLALİ ( Binanın Boşaltılması ve Öğrencilerin Çeşitli Okullara Dağıtılması Biçiminde Tesis Edilen İşlemin İptalinde İsabetsizlik Olmadığı )
D8.DE. 2002/4119MERKEZİ SINAV SİSTEMİNE İLİŞKİN BAKANLIK GENELGESİNİN İPTALİ TALEBİ ( Sürücü Kursları Teorik Ders Sınavları İçin Getirilen )
D10.DE. 2015/3835MERKEZİ SINAV SONUÇLARINA KARŞI AÇILAN DAVALARDA YÜRÜTMENİN DURDURULMASI KARARLARI (İtiraz Yolunun Kapalı Olduğu - Temyiz Sonucu Verilen Kararlara Karşı Karar Düzeltme Yolunun Kapatıldığı)
D10.DE. 2015/4014MERKEZİ SINAVDA YANLIŞ SORUNUN İPTALİ (Milli Eğitim Bakanlığı ile ÖSYM Tarafından Yapılan Sınavlara İlişkin İşlemler ve Sonuçlarına Dair Açılacak Davalar Hakkında Yeni Usuli Düzenlemeler Yapıldığı - Hatalı Sorunun Tespit Edilmesi Üzerine Söz Konusu Soru Çıkarıldıktan Sonra 100 Tam Puanın Soru Sayısına Bölünmesi Suretiyle Her Bir Sorunun Puanı Tespit Edilerek Sınav Sonucunun Belirlenmesi Gereği)
D9.DE. 2000/6436MERKEZİ TÜRKİYE'DE OLMAYAN İŞLETME ( Maliye Bakanlığının Vergi Alacağının Emniyet Altına Alınması Amacıyla Bir Takım Tedbirler Alabilmesinin Mümkün Olması )
D16.DE. 2015/13268MERKEZİ VE ORTAK SINAV ( Hakim Adaylığı Yazılı ve Sözlü Sınavı Kaymakam Adaylığı Yazılı Sınavı Komiser Yardımcılığı Sınavı Milli Eğitim Bakanlığı Şube Müdürlüğü Yazılı ve Sözlü Sınavı veya Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Sınavları Gibi Sınavları Kapsamadığı - KPSS ALES YDS YGS LYS TEOG ve Benzeri Gibi Sınavları Kapsadığı )
IDDGKE. 2016/1348MERKEZİ VE ORTAK SINAV (Adli ve İdari Hakimlik Sınavlarına Yapılan Başvuruların Reddi İşleminin İptali İstemi - Uyuşmazlığın 2577 S. Yasa'nın 20/B Md. Belirtilen Yargılama Usulüne Tabi Olduğu/Sınavların Belli Bir Gruba Münhasır Olarak Yapılan Başvuranlar Açısından Dar Kapsamlı Bir Sınav Olduğunun Kabulüne Olanak Bulunmadığı)
D10.DE. 2015/417MERKEZİ VE ORTAK SINAVLAR ( Hatalı Sorulan Sorularda Hatalı Sorulara Davacının Doğru Cevap Verdiği Kabul Edilerek Değerlendirme Yapılması - Hatalı Soruların Değerlendirme Dışı Bırakılarak Kalan Doğru Soruların 100 Puan Üzerinden Değerlendirilerek Bir Soruya Denk Gelen Puan Karşılığının Yeniden Hesaplanması Gereği )
D2.DE. 2015/5675MERKEZİ VE ORTAK SINAVLARA İLİŞKİN DAVA AÇMA SÜRESİ ( 2577 S. İYUK'nun Md. 20/B Hükmünde Öngörülen On Günlük Dava Açma Süresine İlişkin Düzenlemenin Davanın Açıldığı Tarihten Sonraki Bir Tarihte Yürürlüğe Girdiği ve Uyuşmazlığın da Ancak Yürürlük Tarihinden İtibaren Anılan Madde Kapsamındaki Yargılama Usulüne Tabi Olacağı )
D12.DE. 2015/3691MERKEZİ VE ORTAK SINAVLARA İLİŞKİN YARGILAMA USULÜNÜN UYGULANMAYACAĞI ( 2577 S. Kanunun 20/B Md. Yürürlük Tarihinden Önce Gerçekleştirilmiş Sınavlardan Kaynaklanan Uyuşmazlıkların Genel Hükümler Çerçevesinde Değerlendirileceği - KPSS Sınavına İlişkin Uyuşmazlık )
D8.DE. 1994/7467MERKEZİ YETENEK SINAVI SONUCU BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR YÜKSEKOKULUNA KAYIT TALEBİ ( Milli Sporcu Olduğuna İlişkin Belgeyi Süresinde Vermeyen Kişinin Milli Sporcu Kontenjanından Yararlanamaması )
D5.DE. 2002/3117MERKEZİ YÖNETİMİN YEREL YÖNETİMLER ÜZERİNDEKİ VESAYET DENETİMİNİN SINIRLARI ( Belediyeler ve Bağlı Kuruluşlarda Çalışan Memurların Görvede Yükselme Esaslarına Dair Yönetmelikte Yer Alan Yükselme Eğitimine Alınacak Kişilerin Vali Yardımcısı Başkanlığında Bir Komisyonca Seçileceğine İlişkin Yönetmelik Hükmünün Yürütmesinin Durdurulması )
VDDGKE. 2007/403MERKEZİ YURT DIŞINDA BULUNAN KURUMLAR ( Tarafından Hazırlanıp İmzalanarak Gönderilen ve Karşı Tarafça Türkiye'de İmzalanmak Suretiyle Tamamlanan Sözleşmeler Yönünden Damga Vergisini Doğuran Olayın Türkiye'de Gerçekleştiği - Kağıtların İbraz Edilmesinin Yeterli Olduğu )
D4.DE. 1999/2086MERKEZİ YURTDIŞINDA BULUNAN BANKA ŞUBESİ ( Çifte Vergilendirmenin Önlenmesi - Merkezi Yurtdışında Bulunan Kurumdan Temettü Geliri Elde Edilmesi-Kurumlar Vergisi Muafiyeti )
D1.DE. 1989/123MERMER ARAMA RUHSATI ALMIŞ HAK SAHİBİ ( Kullanım Amacına Bakılmaksızın İşletme Ruhsatı Verilmesi )
D8.DE. 1990/481MERMER ARAMAK İÇİN İZİN TALEBİ ( Alanın Uygun Olup Olmadığının İlgiliye Bildirilmesi Zorunluluğu )
D8.DE. 1981/1531MERMER OCAĞI İŞLETME RUHSATI ( Aynı Yer için Başka Kişilerce de Ruhsat İstemiyle Başvuruda Bulunulması Nedeniyle Yenilenmemesinde İsabetsizlik Olmaması )
D8.DE. 2003/5789MERMER RUHSATININ İPTALİ ( Ruhsat Sahasının Mahallinde Tetkiki İçin Gerekli Kontrol ve Denetim Masraflarının Verilen Süreye Rağmen Yatırılmaması Nedeniyle - Kontrol ve Denetim Masraflarının Madencilik Fonundan Karşılanması Gereği )
D9.DE. 1988/1971MERMER TAŞOCAĞI İÇİN VERİLEN RUHSAT ( Ruhsatla İlgili Olarak Taşocağı Rüsumu ve Ruhsat Harcının Zamanında Ödenmemesi Sebebiyle Düzenlenip Bildirimi Yapılan Ödeme Emrinin İptali )
D1.DE. 2016/557MERNİS ADRESİNE TEBLİĞ ( Soruşturma İzni Verilmemesi - 7201 S. K.'nun 21. Md. Hükmündeki Durumların Gerçekleşmesi Halinde Aynı Maddede Bu Durumlara Dair Olarak Gösterilen İşlemlerin Yapılması ve Tebliğin 7201 S. K.'nun 23. Md. Hükmünde Sayılan Hususları İçeren Bir Mazbata İle Belgelenmesi Gerektiği)
D3.DE. 2011/93MERNİS ÖLÜM TUTANAĞI DÜZENLEMEK ( Gerçekte Tıp Fakültesi Hastanesine Müracaat Etmeyen Kişi Hakkında - Eylemiyle İlliyet Bağı Bulunan Tüm Kişilerin Şüpheli Konumuna Alınması İçin Ek Soruşturma Yapılması ve Ek Karar Verilmesi Gerektiği )
D10.DE. 2006/5858MERNİS PROJESİ KAPSAMINDA NÜFUS KÜTÜĞÜNE TESCİL ( Şair Nazım Hikmet Ran Hakkındaki Türkiye Cumhuriyeti Vatandaşlığından Çıkarılmasına İlişkin Bakanlar Kurulu Kararının VGF90 No'lu Form Düzenlenerek Nüfus Kütüğüne Tesciline İlişkin İşlemde Mevzuata Aykırılık Bulunmadığı )
D13.DE. 2005/9561MERSİN LİMANI'NIN 36 YIL SÜRE İLE İŞLETME HAKKI VERİLMESİ YÖNTEMİYLE ÖZELLEŞTİRİLMESİ ( Özelleştirme Yüksek Kurulu Kararında 4046 S.K. Md. 2/d'de Öngörülen Özelleştirme İlkelerine Aykırılık Bulunmadığı )
D13.DE. 2006/363MERSİN LİMANININ ÖZELLEŞTİRİLMESİ ( Limanların Ekonomide Verimlilik Artışı ve Kamu Giderlerinde Azalma Sağlamak Amacına Uygun Olarak İşletme Hakkının Verilmesi Veya Kiralanması ve Mülkiyetinin Devri Dışında Benzeri Yöntemlerle Özelleştirilebileceği )
D8.DE. 2009/8976MESAFE ŞARTI ( Maden İşletme Ruhsatının İptali İstemi - Zeytin Ürünlerine İlişkin İşletmeler İçin Dahi Tarım ve Köyişleri Bakanlığı'nın İzni Gerektiği/Maden Sahası İçin Anılan Yasa Metninde Belirtilen Mesafe Şartının Öncelikle Dikkate Alınması Gerektiği )
D8.DE. 2008/1088MESAFE ŞARTI ( Ruhsat Verilmesi Başvurusunun Reddine İlişkin İşlemin İptali İstemi - İmar Planında Akaryakıt İstasyonu Olarak Ayrılma ve Akaryakıt Tesis İzni Alınmasının Akaryakıt Ruhsatı Verilmesinde Mesafe Şartı İçin Kazanılmış Hak Teşkil Etmeyeceği )
D15.DE. 2011/1703MESAFELİ SÖZLEŞME ( Mevzuat Hükümlerine Aykırılık Halinde İşlem Tesis Etme Yetkisinin Davalı İdarede Bulunduğu - Davalının Yaptırım Uygulama Yetkisi Bulunmadığı Gerekçesiyle Dava Konusu İşlemi İptal Eden İdare Mahkemesi Kararında Hukuki İsabet Bulunmadığı )
D10.DE. 1996/9520MESAHA CETVELİ ( Sulama Ücretine Esas Olacak Mesaha Cetvellerinin Arazi Sahipleri ve İhtiyar Heyetiyle Yapılacak Tespitle Düzenlenmesi )
D5.DE. 2015/4324MESAİ DIŞI ÇALIŞMA ( Cumartesi Gününün Mesai Dışı Çalışma Olduğu Nöbet Hizmetinden Sayılması Gereği - Sağlık Kurulu Raporuyla Normal Mesai Dışında Çalışma ve Nöbet Tutmaya Sağlık Durumunun Uygun Olmadığı Sabit Olan Davacının Cumartesi Çalıştırılma ve Hafta İçi Nöbet Uygulamasının Hukuka Uyarlı Olmadığı )
D5.DE. 2012/8758MESAİ DIŞI POLİKLİNİK UYGULAMASI GENELGESİ (Anayasa'da Öngörülen Dinlenme Hakkını İhlal Edici ve Avrupa Sosyal Şartı'nda Yer Alan Çalışma Sürelerinin Tedricen Azaltılması Taahhüdüne Aykırı Olduğu - Kamu Sağlık Personeli İçin Üst Sınırı Belirlenmeksizin 2368 S.K. İle Belirlenen Çalışma Süresinin Üzerinde Bir Çalışma Süresi Öngören ve Sağlık Hizmetinin Niteliğinden Kaynaklanan Nöbet Usulünden ve Vardiyalı Çalışma Şeklinden Farklı ve Bunlara Ek Bir Çalışma Biçimi Getirdiği)
D8.DE. 2014/10203MESAİ KONTROLÜ ( Mesai Kontrolünün Akademik Personel İçin Uygulanmaması İstemiyle Davalı İdareye Yaptığı Başvurunun Reddi Yolundaki İşlemin İptali - Tıp Fakültesinde Görev Yapan Öğretim Üyelerinin Mesai Saatlerine Uymasının Sağlanması Amacıyla Personel Devam Kayıt Sistemi Oluşturulmasında Hukuka Aykırılık Bulunmadığı )
D5.DE. 2013/806MESAİ TAKİBİNİN KAMERA VE KARTLI GEÇİŞ SİSTEMİYLE YAPILMASININ KALDIRILMASI TALEBİNİN REDDİNE DAİR İŞLEMİN İPTALİ (Davacı Sendikanın Kişisel ve Aktüel Bir Menfaatinin Bulunmadığından Bahisle Davanın Ehliyet Yönünden Reddine Karar Verilmesinin Hatalı Olduğu - 4688 S.K. Mahkemece Dikkate Alınması Gereği)
D12.DE. 2001/493MESAİ TAKİP DEFTERİNİN İMZALANMAMASI ( Hazine Avukatına Disiplin Cezası Verilemeyeceği - Aylıktan Kesme Cezası )
D5.DE. 2013/5728MESAİ TAKİPLERİNİN YAPILABİLMESİ İÇİN YÜZ TANIMA SİSTEMİ UYGULANMASI ( Sadece Mesai Giriş Ve Çıkışıyla Sınırlı Olması Dikkate Alındığında Sağlıklı Bir Mesai Takibi Yapılabilmesi Amacıyla Kurulan Sistemde Hukuka Aykırılık Bulunmadığı )
D8.DE. 2008/3052MESKEN ABONESİ ( Su Tarifesi Uygulanması İstemi - Özel Öğrenci Yurtlarını İşyeri Abonesi Kapsamında Düzenleyen Dava Konusu Tarife Hükmünde ve Bu Hüküm Uyarınca Tesis Edilen Davacı Şirkete Ait Öğrenci Yurtlarının Mesken Abonesi Kapsamında Kabul Edilmesi İstemiyle Yapılan Başvuruların Reddinde Hukuka Uyarlık Bulunmadığı )
D6.DE. 1987/1382MESKEN OLARAK GÖRÜLEN BAĞIMSIZ BÖLÜM ( Verilen Ruhsat ve Kullanma İzni )
D6.DE. 1978/3629MESKEN OLARAK KAT MÜLKİYETİNE ÇEVRİLEN KAT İRTİFAKI ( Çevirmenin Olanaksız Olduğu Yolundaki Belediye İşleminin Kazanılmış Hakkı İhlal Etmesi )
D3.DE. 1997/3246MESKEN SATIŞI ( Ticari Faaliyet Kapsamında Olmayan Satış - Fatura Kesme Mecburiyeti Olmadığı - Özel Usulsüzlük Cezası Kesilemeyeceği )
D9.DE. 2009/4451MESKEN TAŞINMAZLAR ( Yapı Kullanma İzin Belgesi ve İnşaat Ruhsatında Turistik Tesis-Apart Otel Olarak Kayıtlı Olmakla Birlikte Yapılan Yoklamalarda Fiili Kullanım Durumunun Mesken Olduğu Tespit Edildiğinden İndirimli Orana Tabi Tutulması Gerektiği )
D6.DE. 1998/338MESKEN VE GECEKONDU İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜNÜN YETKİSİ ( Gecekondu Önleme Bölgesi İlan Edilecek Yerlerde Uygulama İmar Planı Hazırlanması Konusunda )
D3.DE. 2002/1144MESKENİYET İDDİASI ( Borçlunun Evinin Haline Münasip Olup Olmadığı Tesbit Ettirilerek Gerekirse Haczedilebileceği )
D3.DE. 2002/2790MESKENİYET İDDİASI ( Haczedilen Evin Borçlunun Haline Münasip Olup Olmadığının Tesbitinde Esas Alınacak Kıstaslar )
D4.DE. 2006/3488MESKENİYET İDDİASI ( Şirketin Vergi Borcu Nedeniyle Davacıya Ait Evi Haczedildiği/Davacının Haciz İşleminin İptali İçin Dava Açtığı - Haczedilen Evin Borçlunun Haline Münasip Ev Olduğu/Davanın Reddinin Hukuka Aykırı Olduğu )
D13.DE. 2008/2658MESKUN MAHAL (Baz İstasyonunun Meskun Mahalde Kurulmasının Zorunlu Olup Olmadığının Mahal Dışında Kurulması Halinde Aynı Çalışma Veriminin Alınıp Alınamayacağının İnsan Sağlığına Zarar Verip Vermeyeceğinin Tespit Edilmesi Gerektiği - Bilirkişi İncelemesi Yaptırılmaksızın Verilen Kararın Bozulacağı)
D10.DE. 2013/3926MESKUN MAHALDE BULUNAN MÜHİMMATIN PATLAMASI SONUCU ÖLÜM ( Mühimmatın Bulunduğu ve Patladığı Alanın Kişilerin Yaşam Hakkını Temin Edecek Şekilde Temizlenmesi veya Sivillerin Alana Girmesini Engellemek Üzere Bütün Tedbirleri Almanın İdarenin Görevinde Olduğu - Mühimmatın Bölücü Terör Örgütüne Ait Olmasının İdarenin Hizmeti Yerine Getirme Sorumluluğunu Ortadan Kaldırmayacağı )
IDDGKE. 2001/1049MESKUN MAHALDE SİLAH ATMAK ( Önödeme Nedeniyle Kamu Davası Açılmaması - Fiili Ortadan Kaldırmayacağından Davacıya Silah Taşıma Ruhsatı Verilmemesi )
D9.DE. 1976/1905MESKUN OLMAYAN ARAZİ ( Arsa Sayılma İçin Arazinin Değil Bulunduğu Mahallin Meskun Olup Olmadığının Önemli Olduğu )
D12.DE. 2009/8137MESKUN YERLERDE SİLAH ATMAK ( Meslekten Çıkarma Cezasını Gerektirdiği - Polis Memurunun Mesleki Herhangi Bir Neden Olmaksızın Şahsi Diyologları Nedeniyle Çıkan Tartışma Sırasında Beylik Silahı İle Ateş Ettiği Esnada Bir Kişiyi Yaralaması )
D8.DE. 2007/8493MESLEĞE DUYULAN GÜVENİ ARTTIRMAK AMACIYLA GETİRİLEN İLKELERE AYKIRI DAVRANMAK ( Davrandığı Açık Olan Davacının Eylemine Uyan Adil Bir Cezayla Cezalandırılmasına İlişkin İşlemde Hukuka Aykırılık Bulunmadığı )
D8.DE. 1998/6818MESLEĞE YARAŞMAYAN TUTUM VE DAVRANIŞLAR ( Sahtecilik ve Görevi Kötüye Kullanmak Suçlarından Mahkumiyet/Memnu Haklarının İadesi - Avukatın Baroya Yeniden Yazılma İsteminin Reddi )
D8.DE. 2009/8626MESLEĞE YÖNELİK PROGRAM UYGULAYAN OKULLARDA ÖĞRENİM GÖREN KİŞİLER ( Bakımından Yükseköğretim Programına Yerleştirmede Katsayı Uygulamasının Kaldırılmasına Karar Verilemeyeceği )
D11.DE. 2010/5675MESLEĞİ İLE İLGİLİ ÜST ÖĞRENİM YAPMA ( Üst Öğrenime Göre Sözleşme Ücreti Belirlenmesi - Sözleşmeli Hemşire Olarak Görev Yapan Davacının Laborant ve Veteriner Sağlık Programını Bitirdiği/İstemin Kabul Edileceği )
D11.DE. 2010/6235MESLEĞİ İLE İLGİLİ ÜST ÖĞRENİMİ TAMAMLAMA ( Üst Öğrenime Göre Sözleşme Ücreti Belirlenmesi - Sözleşmeli Sağlık Memuru Olarak Çalışan Davacının Laborant ve Veteriner Sağlık Programından Mezun Olduğu/Davacının Sözleşme Ücretinin Öğrenim Durumuna Göre Belirlenmesi Gerektiği )
D10.DE. 1990/2581MESLEĞİ NEDENİYLE SİYASİ GÖRÜŞLERİN ÖNEM TAŞIMASI ( Televizyon Prodüktörünün ölümü Nedeniyle Vazife Malülü Sayılması )
D5.DE. 2010/5351MESLEĞİN SAYGINLIĞINI YİTİRECEK DAVRANIŞLARIN İÇİNDE OLMA ( Davacının Üzerine Atılı Fiili İşlediğinin Kendi İfadesiyle Sabit Olması ve Yerel Basında Haberlere de Konu Olduğu - Atanmasına İlişkin Dava Konusu İşlemde Hukuka Aykırılık Bulunmadığı )
D11.DE. 2007/865MESLEĞİNİ SERBEST OLARAK DA İCRA ETMEK ( Radyoloji Uzmanı Olarak Görev Yapan Davacıya Tam Gün Çalışan ve Mesleğini Serbest Olarak İcra Etmeyen Personele Yapılan Ek Ödemeden Daha Düşük Ek Ödeme Yapılmasında Hukuka Aykırılık Bulunmadığı )
IDDGKE. 2005/2941MESLEĞİNİ SERBEST OLARAK İCRA EDEN HEKİMLER ( İlgili Mevzuat Kapsamında Sağlık Kuruluşu Açmalarını Yasaklayan Bir Düzenleme Bulunmadığı )
D8.DE. 2003/5431MESLEK BİLGİSİ SINAVINDA BAŞARILI OLMA ŞARTININ GEÇERLİ OLMASI ( Denklik Belgesine Konulan "Öğretmen Atamalarında Geçerli Olmadığı"na İlişkin Şerhin Silinmesi İçin Öngörülen )
D1.DE. 2007/268MESLEK BİRLİKLERİNDEN YAZILI GÖRÜŞ ( Alındıktan ve Bu Görüşler Değerlendirildikten Sonra Fikir ve Sanat Eserleri ve Federasyonları Hakkında Tüzük Tasarısının İncelenebileceği )
D11.DE. 2015/1128MESLEK DERSİ (SAĞLIK/HEMŞİRELİK) ÖĞRETMENİ (İlave Eğitim Öğretim Tazminatı Ödenmesi İstemi - 657 S. Kanun'un 152. Md. İlave Eğitim-Öğretim Tazminatının Kimlere Verileceği Konusunda Bakanlar Kurulunun Yetkili Olduğu/Davacının Öğretmenliğini Yaptığı Branş Bakanlar Kurulu Kararında Sayılmadığı - İşlemin İptalinin İsabetsiz Olduğu)
D1.DE. 2000/44MESLEK EDİNDİRME KURSLARI ( Belediyelerce Düzenlenen Meslek Edindirme Kursları - Milli Eğitim Bakanlığı'ndan İzin Alınması Gerektiği )
D8.DE. 1996/5072MESLEK KARARININ İPTALİ TALEBİ ( Serbest Muhasebeci ve Mali Müşavirlere Vergi Beyannamesinde Kaşe Kullanma Mecburiyeti Getiren )
D5.DE. 2008/5656MESLEK KIDEMİ ( Davacının Bakanlıkta Öğretmen Olarak Görev Yaptığı Hizmet Süresinin Hakim ve Savcılara Kıyasla 2802 S. Yasanın İlgili Hükümleri Uyarınca Meslek Kıdeminden Sayılmamak Kaydıyla Kademe İlerlemesi ve Derece Yükselmesinde Değerlendirilmesi Gerektiği )
D4.DE. 1987/4844MESLEK KREDİSİ ( Bankalara Ödenen Faiz ve Komisyon )
D8.DE. 2004/2527MESLEK KURALLARINA UYMA YÜKÜMLÜLÜĞÜ ( Bir Avukatın Başka Bir Avukata Karşı Asil ya da Vekil Sıfatıyla Takip Edeceği Davayı Kendi Barosuna Bir Yazı İle Bildirmesi Gerektiği )
D5.DE. 2004/3909MESLEK KURSUNU BİTİREN DEVLET MEMURLARI ( Yüksekokul Mezunlarının 1 Derece Yükseltilemeyeceği - 657 S.K. Md. 36/A/12-a'nın Lise ve Dengi Öğrenim Üzerine Meslek Kursunu Bitirenlerle İlgili Olduğu )
D8.DE. 2002/4297MESLEK KURULUŞLARI ( Kamu Kuruluşlarında Asli ve Sürekli Görevlerde Çalışan Meslek Mensuplarının Girme Mecburiyeti Olmadığı )
D14.DE. 2011/13742MESLEK KURULUŞLARININ DAVA AÇMA HAKKI ( Kendi Görev Alanlarını İlgilendiren Bu Bağlamda Çevre İmar Planı Gibi Konularda Dava Açma Ehliyetine Sahip Olmaları Kuruluş Kanunlarında Yer Alan ve Görev Alanları İle İlgili Konularda Dava Açmalarına Olanak Veren Düzenlemelere Dayandığı )
IDDGKE. 1994/613MESLEK KURULUŞLARININ KENDİ ADLARINA TAŞINMAZ TESCİL ETTİREBİLMESİ ( Mimarlar Odası )
D8.DE. 2009/970MESLEK KURULUŞLARININ YÖNETİM VE DENETİM KURULLARINA SEÇİLEBİLMESİ ( Bu Suretle Kamu Görevini Yerine Getirebilmesi Hakkının Farklı Bir Yorumla İzne Bağlanması Hukuksal Açıdan Mümkün Görülmediği )
D10.DE. 2007/3701MESLEK KURULUŞU ( Diğer Kamu Kurumlarına Verilen Hakkın Kamu Kurumu Niteliğinde Meslek Kuruluşu Olan Tabip Odası'na Verilmemesinin Düşünülemeyeceği )
D8.DE. 2000/4438MESLEK KURULUŞU ( Kamu Kurumu Niteliği - İbraz Edilen Fotoğrafın Türbanlı Olması Nedeniyle Kayıt Talebinin Reddedilmesi/Bu Tür Başvuruların Kabul Edilmeyeceği Yönünde Tesis Edilen Düzenleyici İşlemde Hukuka Aykırılık Bulunmadığı )
D8.DE. 2005/5211MESLEK KURULUŞU KARARI ( Bilirkişinin Görevini Gereği Gibi Yapmadığı İddiası - Bilirkişinin Bağlı Olduğu Meslek Kuruluşunun Kararının İdari Yargıda Denetleneceği )
IDDGKE. 2009/1356MESLEK KURULUŞUNA AİT İHALE ( İhaleye Çıkarma İşleminin İlan Edilmemiş Olmasının Mevzuata Aykırı Olduğu - Davacının Dava Konusu İşlem Nedeniyle Menfaatinin Etkilendiği )
IDDGKE. 2008/1196MESLEK KURULUŞUNA KAYITLI OLDUKLARINI BİLDİRİR BELGE ( Ayakta Teşhis ve Tedavi Yapılan Özel Sağlık Kuruluşları Hakkında Yönetmelik - Meslek Kuruluşuna Kayıtlı Olduklarını Bildirir Belgenin veya Meslek Odası Kimlik Kartının Mesul Müdür Tarafından Onaylı Bir Örneğinin Eklenmesi Gerektiği )
D1.DE. 2008/1422MESLEK KURULUŞUNUN DEVRİ ( 2942 S.K Md. 30 Kapsamında Bir Kamu Tüzelkişisi veya Kurumu Olmadığından Mülkiyetindeki Taşınmazın Bu Maddeye Dayanılarak Elektrik Dağıtım A.Ş.'ye Devredilemeyeceği )
D10.DE. 1995/6967MESLEK LİSESİ ( Liseden Sonra Bir Üst Öğrenim Olmaması Nedeniyle Yeniden İntibaka Esas Alınamaması )
D8.DE. 1997/271MESLEK LİSESİ BÖLÜMÜ MEZUNU ÖĞRENCİ ( Kendi Alanı Dışında Bir Yüksek Öğretim Programının Tercihi Durumunda Ek Puandan Yararlanamaması )
D8.DE. 1999/271MESLEK LİSESİ MEZUNLARI ( Yükseköğretim Programına Yerleştirmede Ek Puan )
D8.DE. 1994/5465MESLEK LİSESİ MÜDÜR YARDIMCISININ FİİLEN ÖĞRETMENLİK YAPMAMASI ( Eğitim Öğretim Tazminatı Talebinin Reddi )
D8.DE. 1989/334MESLEK LİSESİ ÖĞRENCİSİNİN SINAVA GİREMEMESİ ( Doktor Raporunun Okula Süresinden Sonra Verilmesinin Özür Sınav Hakkına Etkisi )
D6.DE. 2001/6602MESLEK LİSESİ VE ORTAÖĞRETİM ALANI LEJANDLARININ FARKLI OLMASI ( Nazım İmar Planında Ticaret Alanına Dönüştürülen Meslek Lisesi Alanının Yerine Eşdeğeri Olmayan Ortaöğretim Alanı Tesbit Edilmiş Olması )
D8.DE. 1997/3354MESLEK LİSESİNİ DIŞARIDAN BİTİRME ( Pratik Çalışma Belgesine Sahip Olunmasının Gerekmesi )
IDDGKE. 1996/381MESLEK MEMURLUĞUNDAN ALINMA İŞLEMİNİN İPTALİ TALEBİ ( MİT'te Görevli Memurun )
D3.DE. 2007/3182MESLEK MENSUPLARI ( Yeterli Ölçüde Dinlenmelerinin Temin Edilmesi Amacıyla Kanunla Öngörüldüğü Anlaşılan Mali Tatil Süresince Vergiyle İlgili İşlemlere İlişkin Dava Açma Sürelerinin İşlemeyeceği )
D3.DE. 2012/747MESLEK MENSUPLARI VE BUNLARIN YANINDA ÇALIŞANLAR ( İşleri Dolayısıyla Öğrendikleri Bilgi ve Sırları İfşa Edemeyecekleri İçin Çeşitli Kanunlarla Muhbirlere Tanınan Hak ve Menfaatlerden Yararlanamayacaklarından Bunlara İhbar İkramiyesi Ödenmeyeceği )
D9.DE. 2000/1862MESLEK MENSUPLARININ CEZAİ VE HUKUKİ SORUMLULUKLARININ SINIRLARI ( İşletmenin İş Hacmi ile Ticari Örf ve Teamüle Uygun Olmayan Belgelerden Sorumlu Olunduğu )
VDDGKE. 2008/522MESLEK MENSUPLARININ SORUMLULUĞU ( Sorumluluğun Bulunmadığı ya da Kalktığı Yönündeki İddiaların Vergi Usul Kanununun Mükerrer 227. Md. ve Yürürlüğe Konulmuş Genel Tebliğler İle Sorumluluğu Gerektiren Hukuksal Durum da Gözetilerek İncelenmesi Gerektiği )
D4.DE. 1999/4094MESLEK ODALARI ( Odaların Gayri Ticari Faaliyetlerinin Kurumlar Vergisinden Muaf Olması )
IDDGKE. 1994/611MESLEK ODALARININ KURULUŞ AMACI ( Üyeleri Üzerinde Gözetim ve Denetim Görevi )
IDDGKE. 1994/611MESLEK ODALARININ ÜYELERİ ÜZERİNDEKİ GÖZETİM VE DENETİM GÖREVİ ( Elektrik Tesisatçıları )
D8.DE. 2010/5626MESLEK ONURUNUN ZEDELENMESİ ( Avukatın Kolluk Tarafından Suçüstü Hali Olmadan Müvekkili Önünde Arandığı - Manevi Zararın Karşılanacağı )
D8.DE. 2007/8500MESLEK ŞEREF VE HAYSİYETİNE AYKIRI DAVRANIŞLAR ( Serbest Muhasebeci Mali Müşavirin SSK ve Vergi Dairesine Yatırılmak Üzere Verilen Paraları Yatırmadığı Hizmet Nedeniyle Emniyeti Suistimal Suçundan İki Kez Hüküm Giydiği İşlerinin Ruhsatsız Bir Kişice Yürütüldüğü - Meslekten Çıkarma Cezasının Hukuka Uygun Olduğu )
D5.DE. 1996/1234MESLEK ÜNVANI ALMA ( O Meslekle İlgili Lisans Eğitimi Yapmakla Mümkün Olması )
D8.DE. 2009/1080MESLEK VEYA KAMU KURULUŞLARININ YÖNETİM VEYA DENETİM ORGANLARINDA GÖREV ALMAK ( Öğretim Elemanlarının Bu Görevlerini Ancak Yüksek Öğretim Kanunu Kapsamında Görevlendirilerek Yerine Getirebileceklerine İlişkin Genelge - Kanuna Aykırı Olduğu )
D8.DE. 2005/1546MESLEK YÜKSEK OKULLARI VE AÇIK ÖĞRETİM ÖN LİSANS PROGRAMLARI MEZUNLARI ( Lisans Öğrenimine Devamları Hakkında Yönetmelik Gereği Dikey Geçiş İçin Başvuracak Adaylarda Söz Konusu Programlardan En Çok Beş Yıl Önce Mezun Olmuş Olma Şartı Aranacağı )
D8.DE. 1996/1930MESLEK YÜKSEK OKULU MÜDÜRÜ ( Profesörlük Kadrosunda Üç Yılını Doldurmamasına Rağmen Ek Göstergesinin Genel Müdür Seviyesinden Yüksek Olması Nedeniyle Makam Tazminatı Ödenmesi )
D13.DE. 2012/2040MESLEK YÜKSEK OKULU TADİLATI İHALESİNİN İPTALİNE İLİŞKİN İDARİ İŞLEMİN İPTALİ DAVASI (İdari Merciin Re'sen İptal Kararı Aldığı - Dava Konusu İşleme Karşı Şikayet ve İtirazen Şikayet Başvurusunda Bulunmaksızın İdari İşlemin İptali İstemiyle Doğrudan Dava Açılmasının Mümkün Olduğunun Gözetileceği)
D8.DE. 1995/5093MESLEK YÜKSEK OKULUNDA % 10'LUK BAŞARI ORANI ( Sınıfı Geçen Öğrenci Sayısı-Dikey Geçiş )
D8.DE. 1995/5093MESLEK YÜKSEK OKULUNDAN ÜNİVERSİTEYE DİKEY GEÇİŞ ( İlk % 10'un Hesabında Sınıfı Geçen Öğrenci Sayısının Dikkate Alınması )
IDDGKE. 2004/2218MESLEK YÜKSEKOKULLAR İLE AÇIKÖĞRETİM ÖNLİSANS PROGRAMLARI MEZUNLARININ LİSANS ÖĞRENİMİ ( Mezun Olunan Bölümdeki Öğrencilerin Sayısının Tespitinde Burslu-Burssuz Ayrımı Yapılmadığı - Dikey Geçişe İlişkin Sınav Evraklarının Tekrar İncelenmesi )
D8.DE. 1998/5997MESLEK YÜKSEKOKULU MEZUNLARI ( %10 una Tekabül Edenlerin Lisans Öğrenimine Devam Edebileceğine İlişkin Düzenleme - Hukuka Aykırılık Bulunmadığı )
D8.DE. 2002/5293MESLEK YÜKSEKOKULU MEZUNLARININ KENDİ ALANLARINDA TERCİH ETTİKLERİ ÜNİVERSİTE BÖLÜMLERİNE YERLEŞTİRİLMESİNDE EK PUAN UYGULAMASI ( Maliye Meslek Lisesinin İktisat İşletme Hukuk Maliye Gibi Lisans Programlarına Girişte Ek Puan Alamayacağı )
D12.DE. 2013/2353MESLEKİ AÇIK ÖĞRETİM LİSESİ BÜRO YÖNETİMİ VE SEKRETERLİK ALANI TIP SEKRETERLİK BÖLÜMÜ ( Eğitim Programının Genel Amaçlar Bakımından Sağlık Meslek Lisesi Tıbbi Sekreterlik Bölümü Programı ile Benzer Olduğu - Brüo Yönetimi Tıp Sekreterlik Bölümü Mezunu Davacının Tıbbi Sekreter Olarak Atanmaması İşleminin Hukuka Uyarlı Olmadığı )
D5.DE. 2004/2037MESLEKİ BİLGİ BECERİ VE YETENEK İLE EĞİTİM VE ÖĞRETİM YAPABİLME YETENEĞİ SINAVI ( Yapma İşleminin İptali Ve Ehliyet Yönünden Red Kararı Gereği - Tababet Uzmanlık Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik )
IDDGKE. 2006/3505MESLEKİ DAİRE GÖRÜŞÜ ( Karşılık Olarak Hazırlanan Özelleştirme İdaresi Başkanlığı Görüşünü de Dikkate Alarak Kararını Oluşturacağından İddianın Yerinde Görülmediği Gerekçesiyle Davanın Reddi Gerektiği )
IDDGKE. 2007/2506MESLEKİ DAİRE GÖRÜŞÜ ( Rekabet Kurulu Kararının İptali İstemi - Rekabet Kurulu'nun Toplantısında Alınan ve Ön Bildirime İlişkin Görüşünde Belirtilen Sakıncaların İhale Öncesi ve İhale Aşamasında Ortadan Kaldırıldığının Anlaşıldığı Gerekçesiyle Davanın Reddi Gerektiği )
IDDGKE. 2007/2506MESLEKİ DAİRE VEYA ÖN BİLDİRİM ÜZERİNE KURUL TARAFINDAN ALINAN GÖRÜŞ ( İhale Koşullarını Hazırlamakla Görevli ve Yetkili Olan Özelleştirme İdaresi Başkanlığı'nın Almak Zorunda Olduğu Bir Hazırlık İşlemi Niteliğinde Olduğu - Rekabet Kurulu Kararının İptali İsteminin Reddi Gereği )
D8.DE. 2007/4011MESLEKİ DENETİM ÜCRETİNİN HESAPLANMASI ( Nisbi Ücret İlkesi Getirildiği - Mesleki Denetimin Gerekleri ve Sınırları Gözönünde Tutulmadan Peşin Ödeme Yapılmak Üzere Nisbi Ücret Belirlenmesinde Hukuka Uyarlık Görülmediği )
D10.DE. 1995/5172MESLEKİ EĞİTİM ( İmam Hatip Okullarında Bir Yıl Fazla Yapılan Eğitimin Değerlendirilememesi )
D12.DE. 2006/4166MESLEKİ EĞİTİM FAKÜLTESİ EL SANATLARI EĞİTİM BÖLÜMÜ DEKORATİF SANATLAR ÖĞRETMENLİĞİ ( Mezunu Davacının Teknoloji ve Tasarım Öğretmenliğine Atanmasına Engel Teşkil Eden Talim ve Terbiye Kurulu Kararında Hukuka Aykırılık Bulunmadığı )
D8.DE. 1994/4006MESLEKİ EĞİTİM FAKÜLTESİ MEZUNU ( Kız Meslek Lisesinde Uygulamalı Ana Okulu Öğretmenliği Yapan Şahıs )
D8.DE. 1994/4232MESLEKİ EĞİTİM FAKÜLTESİ ÖN LİSANS MEZUNU OLUP TEKNİK MESLEK LİSESİNDE ANAOKULU ÖĞRETMENLİĞİ YAPAN DAVACI ( Hizmet Tazminatı Talebi )
D2.DE. 2011/4924MESLEKİ EĞİTİM MERKEZİNE ALANI BULUNMAYAN KİŞİNİN ATAMASININ YAPILMASI ( İşlem Tarihi İtibariyle Ataması Yapılan Kişinin Büro Yönetimi ve Sekreterlik Olan Alanının Bulunmadığı - Davacının Alanı Bulunduğu Halde Atama Yapılmadığı/İşlemin Hukuka Aykırı Olduğu )
IDDGKE. 2003/228MESLEKİ EĞİTİME KATILAN ÖĞRENCİ ( Lise Mezunu Olup ( LİMME )Projesi Kapsamında Ticaret Lisesi Diploması Alan Serbest Muhasebeci Stajyerinin Ticaret veya Meslek Lisesi Mezunu Olmadığı Gerekçesiyle Stajının iptalinin Hukuka Uygun Olmadığı )
D3.DE. 1998/4219MESLEKİ FAALİYET İLE İLGİLİ OLARAK YAPILAN GİDERLER ( Hasılattan İndirilmesi )
D8.DE. 2008/5520MESLEKİ FAALİYET YERİ ( Aynı Zamanda Ev Olarak Kullanılan İkametgahlarda Yürütülemez” Düzenlemesinde Hukuka Aykırılık Bulunmadığı - Serbest Muhasebeci ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavir Yeminli Mali Müşavirlerin Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik )
D4.DE. 1999/3863MESLEKİ FAALİYETİN MALİYEYE BİLDİRİLMEMESİ ( Kayıtdışı Faaliyet Yapılması - Faaliyetin Devamlılığı - Düzenlenen Belgelerin Gerçek Dışı Temin Edilmiş Olması - Re'sen Vergi Tarhının Yerinde Olduğu )
D4.DE. 1997/4157MESLEKİ FAALİYETİN SÜRDÜRÜLMESİ İÇİN KULLANILAN FOTOKOPİ MAKİNASI ( Üçüncü Şahıslara Hizmet Verilmesi - İşin Ayrı Bir Ticari Faaliyet Sayılmayacağı )
D11.DE. 2009/8028MESLEKİ GÖREVİN ETKİSİ SONUCU ÖLÜM ( Polis Memuru Olan Davacılar Murisinin Eğlenmek Amacıyla Gittiği Gazinoda Karşılaştığı Bir Suça Müdahalesi Sonucu Sanığın Silahla Ateş Etmesi Sonucu Ölmesi - Davacılara Vazife Malüllüğü Hükümlerine Göre Aylık Bağlanacağı )
D8.DE. 2008/8235MESLEKİ GÜVENCELER DIŞINDA KALAN ÖZLÜK HAKLARI (Çalışma Saatleri Tatil Günleri ve Sosyal Güvenlik Gibi Hakların İş Kanunu Hükümlerine Göre Mesleki Güvencelere İlişkin Çalışma Esaslarının İdari Sözleşmeyle Belirleneceği)
D10.DE. 2004/8649MESLEKİ HİZMETLER ( Kapsamında Önceki Mevzuata Göre Verilmiş Çalışma İzinlerinin Geçerlik Süresinin Bir Yıla Kadar Uzatılması Sonucunu Doğuran Dava Konusu Düzenlemede Hukuka Uyarlık Bulunmadığı )
D8.DE. 1998/6358MESLEKİ KAMU KURUMU ( Türkiye Seyahat Acentaları Birliği )
VDDGKE. 1998/34MESLEKİ KAZANÇ ( Hayat Standardı - Temel Gösterge - İzah Nedeni Gelir )
D5.DE. 2009/176MESLEKİ KURS GÖRME ( İki Yıllık Mesleki Kursu Bitirenler İçin Alt Öğrenim Şartının Yeterli Olması Durumu Ancak Müdür Yardımcısı ve Daha Alt Görevlere Atanmalarda Söz Konusu Olabileceği )
VDDGKE. 1996/188MESLEKİ KURULUŞLARA AİT ODA VE BİRLİKLERİN DERNEK OLARAK KABULÜ ( Gayrimenkullerini Kiralamakta - Stopaj )
D4.DE. 2010/1129MESLEKİ KURULUŞLARIN ÖZELGE TALEBİNDE BULUNAMAMASI ( 395 sıra no'lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği Md. 4'te Yer Alan Odalar ve Birlikler Gibi Mesleki Kuruluşların Özelge Talebinde Bulunamayacaklarına İlişkin Hükmün Hukuka Aykırı Olduğu )
D8.DE. 2009/1080MESLEKİ ÖRGÜTLENME HAKKI ( Öğretim Elemanlarının Meslek Kuruluşlarının Yönetim Organlarında Görev Almasının Rektör İznine Bağlanması Hakkında Genelge - Örgütlenme Hakkına Aykırı Olduğu )
D4.DE. 2008/3229MESLEKİ ÖZEN VE SORUMLULUĞU GÖSTERMEYEN YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİR ( Ziyaa Uğratılan Vergi ve Kesilen Cezalar Nedeniyle Müşterek ve Müteselsil Sorumlu Sıfatıyla Takibinde Hukuka Aykırılık Bulunmadığı )
VDDGKE. 1997/430MESLEKİ SORUMLULUKLAR ( Yönetmelikle Belirlenmesi - Turmob )
IDDGKE. 2009/1005MESLEKİ VE TEKNİK LİSE MEZUNLARI ( Yükseköğretime Girişte Farklı Katsayı Uygulanmasının Ulusal Hukuka ve Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesine Aykırı Olmadığı - Uygulamayı Kaldıran Yükseköğretim Genel Kurulu Kararının Hukuka Aykırılığı )
D8.DE. 2009/6890MESLEKİ VE TEKNİK LİSELER ( Tercih Edilebilir Hale Getirme Amacıyla Yükseköğretime Girişte Katsayı Puanı Uygulamasının Kaldırılmasının Hukuka ve Hakkaniyete Aykırılığı - Milli Eğitim Sisteminin Yönlendirmeye İlişkin ve 2547 S.K. Md. 45'deki Kuralların Yürürlükte ve Uygulanıyor Olması )
D8.DE. 2010/6081MESLEKİ VE TEKNİK ORTA ÖĞRETİM KURUMLARINDAN MEZUN ÖĞRENCİLER (Teknoloji Fakültelerine Girişte Farklı Puan Türüne Tabi Tutulmalarında Eşitlik İlkesine Aykırılık Bulunmadığı - Genel Lise Mezunu Öğrenciler ile Mesleki ve Teknik Orta Öğretim Kurumlarından Mezun Öğrencilerin Teknoloji Fakültelerini Bitirmeleri Durumunda Mühendis Ünvanı Alabilecekleri)
D13.DE. 2005/1702MESLEKİ YETERLİLİK ( Bir Unsuru Olan Deneyim Süresinin Dava Konusu Düzenlemeyle Belirlenmesinde Hukuka Aykırılık Bulunmadığı - İş Yönetme Belgesi Verilmesi İstemi )
D10.DE. 2016/11960MESLEKİ YETERLİLİK KURUMU (Tabiplik Diş Hekimliği Hemşirelik Ebelik Eczacılık Veterinerlik Mühendislik ve Mimarlık Meslekleri İle En Az Lisans Düzeyinde Öğrenimi Gerektiren ve Mesleğe Giriş Şartlan Kanunla Düzenlenmiş Olan Mesleklere Dair Mesleki Yeterlilik Kurumunca Kanun Gereği Düzenleme Yapılamayacağı)
D2.DE. 2009/430MESLEKİ YETERLİLİK SINAVI ( Başarısız Sayılma İşleminin Hukuka Uygunluk Denetiminin Hukuki Sınırlar İçinde Yapılabilmesi İçin Davalı Milli Eğitim Bakanlığınca Soru ve Yanıtların Değerlendirilmesinin Tutanağa Bağlanıp Gerekçelendirilmesi Gerektiği )
D5.DE. 2002/882MESLEKİ YETERSİZLİK ( Müfettişler Teftiş Hizmetlerinin Gerekleriyle Bağdaşmayan Ahlaki Sıhhi Ve Mesleki Yetersizlikleri Tespit Edilmedikçe İstekleri Dışında İdari Görevlere Atanamayacakları )
D2.DE. 2007/4572MESLEKTE YÜKSELME SINAVI ( Davacının Sınavda Başarılı Olduğu/Hizmet İçi Eğitim Faaliyetlerine İlişkin Belgelerinin AYM Kararı Nedeniyle Gözönüne Alınmadığı - Emsallerinin Belgelerinin Değerlendirmeye Esas Alındığı/Davacı İle Emsallerinin Belgeleri Puanlamaya Dahil Edilmeksizin Durumlarının Değerlendirilmesi Gereği )
D12.DE. 2001/2954MESLEKTEN ÇIKARILAN POLİS MEMURUNUN GÖREVE İADE TALEBİ ( Disiplin Cezasının Af Kanunu Kapsamında Kalması - Yeni Atamanın Açıktan Atama Koşulları İçerisinde Düşünüleceği )
IDDGKE. 1992/117MESLEKTEN ÇIKARILMA ( Öğretmenin - Sebebin Mesleğiyle İlgili Olması Zorunluluğu )
D8.DE. 2007/8500MESLEKTEN ÇIKARILMA CEZASI ( Serbest Muhasebeci Mali Müşavir - SSK ve Vergi Dairesine Yatırılmak Üzere Verilen Paraları Yatırmadığı Hizmet Nedeniyle Emniyeti Suistimal Suçundan İki Kez Hüküm Giydiği İşlerinin Ruhsatsız Bir Kişice Yürütüldüğü )
D12.DE. 2005/6776MESLEKTEN ÇIKARILMA CEZASI ( Yargı Kararı İle Ortadan Kalkmadığından ve Af Yasası Kapsamında da Bulunmadığından Yeniden Atanma İsteminin Reddine Dair İşlemde Hukuka Aykırılık Bulunmadığı )
D12.DE. 2009/300MESLEKTEN ÇIKARILMASINA DAİR İŞLEMİN İPTALİ ( Üzerine Görevine Başlatılıp Açıkta Kaldığı Dönemlere Ait Parasal Hakları da İdarece Ödenen Davacının Faiz İstemiyle İdareye Başvurduğu Tarihten İtibaren Faize Hükmedilmesi Gerektiği )
D8.DE. 1995/3666MESLEKTEN ÇIKARMA ( Ceza Davasının Beraatla Sonuçlanmasının Aynı Fiil Nedeniyle Memurun Disiplin Cezası Almasını Engellememesi )
D12.DE. 2005/1237MESLEKTEN ÇIKARMA ( Görev Saati Dışında Polis Olduğunu Belirterek Evden Kaçan Bayanı Araca Alıp Resmi Ekip Müdahalesine Kadar Karakola Götürmeyip Bahçeye Götürmek Fiili - Hizmet İçinde Resmi Sıfatın Gerektirdiği Güven Duygusunu Sarsacak Davranış Niteliğinde Bulunduğu )
D12.DE. 2006/4144MESLEKTEN ÇIKARMA CEZASI ( Bir Altı Olan 24 Ay Uzun Süreli Durdurmanın Uygulanmasına Emniyet Genel Müdürlüğü Yüksek Disiplin Kurulu Tarafından Karar Verildiği - Merkez Disiplin Kurulunun Karara Bağlayacağı ve Genel Müdür Tarafından Onaylanarak Kesinleşmesi Gereği )
D12.DE. 2007/6496MESLEKTEN ÇIKARMA CEZASI ( Cezalandırılmasına Esas Alınan Eylem Rüşvet Suçu Teşkil Etmemekle Beraber Bu Eylemi Emniyet Örgütü Disiplin Tüzüğünün 8/7. Maddesi Kapsamında Olduğundan ve Bu Fiilin Cezası da Meslekten Çıkarma Olduğu )
D12.DE. 2011/9670MESLEKTEN ÇIKARMA CEZASI ( Disiplin Cezaları ve Ceza Verilmesine Neden Olan Eylemler Memurların Çalıştıkları Kurumun Düzenine Aykırı Fiilleri Nedeniyle Kendilerine Uygulanan Zorlayıcı Önlemler Niteliğinde Olduğu )
D12.DE. 2006/1186MESLEKTEN ÇIKARMA CEZASI ( Emniyet Örgütü Disiplin Tüzüğü'nün 7/B-1 Maddesi Uyarınca 16 Ay Uzun Süreli Durdurma Cezası Aldıktan Sonra Aynı Madde Kapsamındaki 2. Fiili Nedeniyle Meslekten Çıkarma Cezası İle Değil 20 Ay Durdurma Cezası İle Cezalandırılabileceği )
D12.DE. 2013/5791MESLEKTEN ÇIKARMA CEZASI ( Fiili İşlediği Tarihten Önce Akıl ve Ruh Sağlığını Yitirmiş Olduğu Yolunda Hakkında Ciddi Şüphe ve Değerlendirmeler Bulunan Davacının Öncelikle Uzman Kişilerce Akıl ve Ruh Sağlığı Yönünden Muayenesinin Sağlanması ve Bu Muayene Sonucundaki Tespitlere Göre İşlem Tesis Edilmesi Gerektiği )
D12.DE. 2010/4761MESLEKTEN ÇIKARMA CEZASI ( İptali İstemi - Cezaevinde İken Tebliğ Edildiği/Davacıya Henüz Vasi Atanmadığı ve Vasi Atanması Konusunda Gerekli Yazışmaların Sürdüğünün Belirtildiği/Henüz Vasi Atanma Süreci Tamamlanmadan Kişinin Açtığı Davanın Ehliyet Yönünden Reddinin İsabetsiz Olduğu )
D12.DE. 2003/1444MESLEKTEN ÇIKARMA CEZASI ( Polis Memuru - İl Polis Disiplin Kurulunca Yürütülen Soruşturma Sırasında Savunmasının Alınmış Olması/Yüksek Disiplin Kurulunca Davacının Savunmasının Alınmasına Gerek Olmadığı )
D12.DE. 2008/1444MESLEKTEN ÇIKARMA CEZASI ( Polis Memurunun Hakim Kararıyla Hukuka Uygun Olarak Dinlenen Telefon Konuşmaları İçeriğine Göre Gizli Tutulması Zorunlu ve Görevi İle İlgili Bulunan Bilgi ve Belgeleri Görevli veya Yetkili Olmayan Kişilere Açıklaması )
D8.DE. 1996/975MESLEKTEN ÇIKARMA CEZASI ( Şartları-Amirin izni Olmaksızın Görev Yerini Terketme Halinde )
D12.DE. 2001/3489MESLEKTEN ÇIKARMA CEZASI ( Yurt Dışına Sahte Pasaport İle Adam Kaçırmak Suretiyle Görevini Kötüye Kullanan Polis - Lüzumu Muhakeme Kararı Verildiği/Cezanın Bir Derece Aşağısının Verilemeyeceği )
IDDGKE. 2010/1313MESLEKTEN ÇIKARMA CEZASI ( Yüksek Disiplin Kurulu Kararının İptali İstemi - Davacının Hakkında Verilen Disiplin Cezasına Esas Teşkil Eden "Hırsızlık" Fiilini İşlediğine Dair Kesinleşmiş Bir Kararın Bulunmadığı/Davanın Reddi Yolundaki İdare Mahkemesi Kararında Hukuki İsabet Görülmediği)
IDDGKE. 2014/5525MESLEKTEN ÇIKARMA CEZASI (Davacının Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulu Kararının Verildiği Tarih İtibarıyla Meslekten Çıkarmayı Gerektiren Suçlardan Biri Olan Sahtecilikten Dolayı Kesin Hüküm Giymiş Durumda Olduğu - Yasa Değişikliğiyle de Suç Vasfı Değişmediğinden İşlemin Hukuka Uygun Olduğu)
IDDGKE. 2009/111MESLEKTEN ÇIKARMA CEZASI (Emniyet Örgütü Disiplin Tüzüğü'nün 8/22. Maddesinde "Kaçakçılarla İlişki Kurmak" Denilmek Suretiyle Kaçakçılık Yapan Kişi ya da Kişilerle Mesleğin Gerekleri Dışında Kurulan Her Türlü İlişkinin Yaptırıma Bağlandığı - Bu Cezanın Verilebilmesi İçin Bu İlişkinin Ayrıca Kaçakçılık Yapma Amacını Taşımasına Gerek Olmadığı)
D16.DE. 2015/3643MESLEKTEN ÇIKARMA CEZASI (HSYK Kararının İptali İstemi - Telekomünikasyon Yoluyla Yapılan İletişimin Denetlenmesi Sırasında Elde Edilen Ses Kayıtlarının Üçüncü Kişiler Hakkında Yürütülecek Disiplin Soruşturmasında Delil Olarak Kullanılamayacağı/İşlemin İptal Edileceği - Özel Hayatın Gizliliği)
D12.DE. 2014/424MESLEKTEN ÇIKARMA CEZASINA İLİŞKİN EMNİYET GENEL MÜDÜRLÜĞÜ YÜKSEK DİSİPLİN KURULU İŞLEMİNİN İPTALİ İSTEMİ ( Tekerrür Hükümlerinin Uygulanabilmesi İçin Daha Önce Verilen Disiplin Cezasının İdari Yönden Kesinleşmiş Olması Yeterli Olduğu - Mahkemece İlk Cezanın Yargısal Yönden Kesinleşmiş Olmadığından Bahisle İstemin Kabulünün İsabetsizliği )
IDDGKE. 2007/2208MESLEKTEN ÇIKARMA CEZASINA İLİŞKİN KARARIN İPTALİ İSTEMİ ( Parasal Hakların Tazmini İstemi - Fiilin Ceza Kanununda Tanımlanmış Şekline Uygunluk Bulunmadığı Adli Yargı Yerince Belirlenmiş ise de Disiplin Soruşturması Çerçevesinde Davacının Sabit Görülen Hal ve Davranışlarının İdare Mahkemesince Değerlendirilerek Bir Karar Verilmesi Gerektiği )
D12.DE. 2011/750MESLEKTEN ÇIKARMA CEZASINA İLİŞKİN MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI YÜKSEK DİSİPLİN KURULU KARARININ İPTALİ ( Davacının Mahremiyet Alanı İçerisinde Rızasıyla Eşcinsel İlişkiye Girmesinden İbaret Fiilinin 657 S. Yasa'nın 124/2. Md. Uyarınca Memur Disiplin Hukukunu İlgilendiren Yönü Bulunmadığı - Meslekten Çıkarma İşleminin İptal Edileceği )
D12.DE. 2001/3094MESLEKTEN ÇIKARMA CEZASININ İPTALİ TALEBİ ( Meslekten Çıkarılan Memurun Dolandırıcılıktan Açılmış Ceza Davasında Beraat Etmesi )
D12.DE. 2009/8137MESLEKTEN ÇIKARTMA ( Emniyet Örgütü Disiplin Tüzüğü Md. 8/23 Gereğince - Polis Memurunun Mesleki Herhangi Bir Neden Olmaksızın Şahsi Diyologları Nedeniyle Çıkan Tartışma Sırasında Beylik Silahı İle Ateş Ettiği Esnada Bir Kişiyi Yaralaması )
D1.DE. 2000/96MESLEKTEN MEN ( İlahiyat Alanında Lisans Denklik Belgelerinin Geriye de Yönelik Olarak Önlisans Denklik Belgesine Dönüştürülmesi - Öğretmen Atamalarında Geçerli Değildir Şeklinde Değiştirilmesi )
IDDGKE. 2004/762MESLEKTEN MEN CEZASI ( Doktorluk Mesleği Etik Kurallarına Uygun Davranışta Bulunmama - Devlet Hastanesinde Doktor Olan Davacının Eylemi Nedeniyle Türk Tabipler Birliği Tarafından Soruşturulup Sonucuna Göre Ceza Verilebileceği )
D8.DE. 1996/4856MESLEKTEN MEN CEZASI ( Serbest Muhasebeciye Oda Disiplin Kurulu Tarafından Geçici Olarak Verilen Meslekten Men Cezasının Tebliğ Edilerek İtiraz Hakkının Kullandırılmasının Gerekmesi )
D8.DE. 2000/2537MESLEKTEN MEN CEZASI ( Türk Tabipler Birliği Yüksek Onur Kurulunca Kamu Görevinde Kusurlu Davrandığı Gerekçesiyle Doktora Verilen - Ancak Disiplin Amirlerinin Yetkili Olduğu )
D8.DE. 1994/6783MESLEKTEN MEN CEZASINA İLİŞKİN İŞLEMİN İPTALİ TALEBİ ( Bağ-Kur Mensuplarına İlaç Vermeme Konusundaki Birlik Kararına Uymayan Eczacıya Verilen )
D4.DE. 2007/2318MEŞRU KİŞİSEL VE GÜNCEL MENFAAT ( Vergi Kayıp Ve Kaçaklarının Önlenmesi veya Bu Sonuca Yol Açabilecek Yasaya Aykırı Uygulama ve Düzenlemelere Karşı Gerekli Yasal Yollara Başvurulması Gibi Bir Amacı Bulunmayan Derneğin Dava Konusu Tebliğ Nedeniyle Menfaatinin Etkilenmediği )
D8.DE. 1999/2477MEŞRU KİŞİSEL VE GÜNCEL MENFAATİN ETKİLENMESİ ( İptal Davası Açabilme Ehliyeti )
D6.DE. 2005/7113MEŞRU MENFAAT ( II Numaralı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kurulunun Taşınmazı Sivil Mimarlık Örneği Olarak İlan Ettiği - Davacının Taşınmazda Kiracı Olarak Oturduğu/Tahliye Davasında Öğrenmiş Olduğu Kurul Kararının İptalini Talep Etmek İçin Meşru Menfaati Bulunmadığı )
D10.DE. 2002/1407MEŞRU MENFAAT KOŞULUNUN GERÇEKLEŞMEMESİ ( Düzenleyici İşlemin İptali Talebi - Yargı Kararı Uygulamadığı İçin İşletmecilik Yapabilen Davacı/Davanın Ehliyet Yönünden Reddi Gerekeceği )
D17.DE. 2015/13451MEŞRU VE GÜNCEL HUKUKİ MENFAAT BULUNDUĞU (Davacının Ruhsat İstenen Şirketin Sahibi veya Ortağı Olmadığından Bahisle Davanın Ehliyet Yönünden Reddi Yolunda Verilen Mahkeme Kararında Hukuka Uygunluk Bulunmadığı - Mahkemeye Erişim Hakkının ve Hak Arama Özgürlüğünün Kısıtlanmaması Gerektiği/Adil Yargılanma Hakkı)
D6.DE. 2015/1547MEŞRU VE GÜNCEL MENFAATİN İHLALİ ( Davacı ile İptali İstenen İdari İşlem Arasında Kurulabilecek Bir İlişki veya İlginin Menfaat Koşulunun Varlığı İçin Yeterli Olduğu - Menfaatin Kişisel Menfaat Sayılabilmesi İçin İptali İstenen İşlemin Doğrudan Doğruya Davacı Hakkında Tesis Edilmiş Olmasının Gerekmediği )
D2.DE. 2014/7231MEŞRU VE HAKLI MAZERET (Atama Onayının Geri Alınmasına Dair İşlemin İptali - Anayasal Bir Yükümlülük Olan Askerlik Hizmetinin İfa Edilmesi Sebebiyle Göreve Başlayamamanın Meşru ve Haklı Bir Mazeret Olarak Kabul Edilmesi Gerektiği)
IDDGKE. 2005/2493MEŞRU ZEMİNDEN DOĞAN HAK OLMA ZARURETİ ( İlgililerin Kazanılmış Haklarının Söz Konusu Olabilmesi İçin Elde Etmiş Oldukları Hakları )
D6.DE. 2015/3791MEŞRUHATLI DAVETİYE (Malike Bildirilmesi Gereken Hususların Tahdidi Olarak Sayıldığı Malikin Kamulaştırmaya Dair Tüm Detaylar Hakkında Bilgilendirilmesi Amaçlandığı - Meşruhatlı Davetiye Usulüne Uygun Bir Şekilde Tebliğ Edilmediğinden Davacının Kamulaştırmaya Dair Tüm Detayları Bilmesi ve Dava Açmasının Mümkün Olmadığı)
IDDGKE. 2013/3570MEŞRUHATLI DAVETİYE TEBLİĞİ (Acele Kamulaştırmada Dava Açma Süresinin Asliye Hukuk Mahkemesinde Açılan Bedel Tespit Davasındaki Meşruhatlı Davetiyenin Tebliğinden İtibaren Başlayacağı - Meşruhatlı DavetiyedeTaşınmaz Malikinin Tebliğden İtibaren 30 Gün İçinde Kamulaştırma Kararının İptali İstemiyle Dava Açabileceğinin Belirtilmesinin Zorunlu Olduğu)
IDDGKE. 2015/3278METRO İSTASYON VE VİYADÜK ALANANIDA KALAN TAŞINMAZ ( İmar Planlarında Öngörülen Amaç ile Özel Onaylı Ulaşım Projesi Kapsamında Kamu Yararı Amacı Taşıyan Metro Hattı Yoluyla Toplu Taşıma Yatırmının Gerçekleştirilmesi - Acele Kamulaştırma Yoluna Başvurulması Koşullarının Gereçekleşmesi Karşısında Bakanlar Kurulunun Acele Kamulaştırma Kararının Hukuka Uyarlı Olduğu )
D5.DE. 1995/1960MEVCUT BAKANLIK MÜŞAVİRLERİ ( Öğrenim Düzeyleri Hizmetleri Gibi Olguların Gözönünde Tutulmasının Gerekmesi )
D1.DE. 2015/1722MEVCUT DELİLLERİN DEĞERLENDİRİLMESİ (Kamu Davası Açılmasını Gerektirecek Mahiyeti Bulunmadığı - 2547 S.K. 53 M. Uyarınca Ceza Soruşturmasına TCK'na Göre Suç Sayılan Bir Fiil veya Fiillerin Konu Edilebileceğinin Gözetileceği/Şüpheliye İsnat Edilen Eylemler Dolayısıyla Suçun Cezai Sorumluluk Gerektirecek Nitelikte Olmadığı)
D5.DE. 2011/3832MEVCUT DERECEDE VE KADEMEDE İKİ YIL BEKLETİLMEYE İLİŞKİN İŞLEMİN İPTALİ ( Önceki Görevlerine Daha Yüksek Dereceden Başlamış Olmaları Nedeniyle Başlangıç Derecesindeki Farklılığa Karşılık Gelen Süre Kadar Bekletilmelerinin Yasada Düzenlenen İlke ve Eşitlik Yönünden İsabetli Bir Uygulama Olduğu - İşlemde Hukuka Aykırılık Bulunmadığı )
D3.DE. 1996/2090MEVCUT MALLARIN DEVRİ ( Fatura Düzenleme Mecburiyeti Olmadığı )
D12.DE. 1995/1705MEVCUT OLMAYAN SİCİL ( Mevcut Olmayan Yıl Sicil Notu Ortalaması Olarak Kabul Edilerek Buna Göre Altı Yıllık Sicil Notu Ortalamasının Saptanması Gerekirken Mahkemece Davacının Mevcut Olmayan Sicillerinin 95 Puan Kabul Edilmesinde İsabet Görülmediği )
IDDGKE. 1996/755MEVCUT YAPILARIN DİKKATE ALINMAMASI ( İmar Planında Parselasyonun İmara Uygun Bina Yapımını Olanaksız Kılması )
D10.DE. 2001/2568MEVDUAT ( İlgili Bankanın Bankacılık İşlemleri Yapma ve Mevduat Kabul Etme İzinlerinin Kaldırılmasına İlişkin Kararın Hukuka Uygun Olması )
D4.DE. 2000/1632MEVDUAT FAİZ GELİRİ SAYILMAYAN İŞLEMLER ( Kıdem Tazminatı Nedeniyle Bankada Açılan Mevduat Hesabı - Mevduat Nemasının Faiz Geliri Sayılamayacağı - Bankanın Kurumlar Vergisi Tevkifatı Yapması Gerekmediği - Menkul Sermaye İradı Yönünden İrdeleme )
VDDGKE. 2010/593MEVDUAT FAİZİ ( Serbest Bölgede Ticari Faaliyette Bulunan Şirketin Bankadan Elde Ettiği - Serbest Bölgede Yürütülen Faaliyetten Doğan Kazanç Değil Nakdi Sermayenin Getirisi Olduğu/Vergiden Müstesna Kazanç Olarak Nitelendirilemeyeceği )
D4.DE. 2003/1680MEVDUAT FAİZİ ( Yıl İçinde Vadeli Mevduatlardan Elde Edilen Faiz Gelirleri Ve Repo Gelirleri Üzerinden Tevkif Suretiyle Alınan Fon Payı Ancak Beyanname Üzerinden Hesaplanan Fon Payına Mahsup Edileceği )
D3.DE. 2004/201MEVDUAT FAİZİ İLE HAZİNE BONOSU GELİRİ ( Doğrudan İş Yerinde Elde Edildiği Kabul Edilemeyeceği - 4325 S.K.'la Getirilen İstisna Hükümlerinden Yararlandırılamayacağı )
D4.DE. 2006/5314MEVDUAT FAİZİ REPO GELİRİ ( Tarım Kredi Kooperatifinin Yaptığı İşlemler Sonucu Elde Ettiği Paraların Değer Kaybını Önlemek Amacıyla Bankalarda Değerlendirmesi - Kurumlar Vergisi Tarhiyatı Yapılamayacağı )
VDDGKE. 2005/69MEVDUAT FAİZİ VE REPO GELİRİ ( Olağanüstü Hal Bölgesinde Faaliyette Bulunan Şirket-Gelir ve Kurumlar Vergisi İstisnası )
D4.DE. 2001/3410MEVDUAT FAİZİ VE REPO GELİRLERİ ( Dernek ve Vakıfların Elde Ettiği Menkul Sermaye İradı - Tevkifata Tabi Olduğu )
D4.DE. 1998/2687MEVDUAT FAİZLERİNDEN STOPAJ MECBURİYETİ ( Bankanın Sorumluluğu - Cezalı Vergi Tarhiyatı - Bankanın Döviz Kurlarını Düşük Tutması - Somut Tesbit )
D13.DE. 2005/1658MEVDUAT GÜVENCESİ ( Mevduat Hesabına Aktarıldığı Dosyadaki Belgelerden Saptanan Tutarın Davanın Açıldığı Tarihten İtibaren Hesaplanacak Yasal Faiziyle Birlikte Davacıya Ödenmesi Gereği )
D13.DE. 2010/1942MEVDUAT HESABINDAKİ PARANIN İMZA TAKLİTİ SURETİYLE ÇEKİLMESİ ( Banka Görevlilerin Yargılanmasına İzin Verilmemesine İlişkin T.C Ziraat Bankası Müdürlüğü - Açılan Davada İşin Esasına Girilerek Bir Karar Verilmesi Gerektiği )
D10.DE. 2001/2568MEVDUAT KABUL ETME ( İlgili Bankanın Bankacılık İşlemleri Yapma ve Mevduat Kabul Etme İzinlerinin Kaldırılmasına İlişkin Kararın Hukuka Uygun Olması )
D13.DE. 2005/6591MEVDUAT KABUL ETME VE FAALİYET İZNİNİN KALDIRILMASI ( Bankadaki Sigorta Kapsamında Yapılacak Ödemelerin Taksitle Yapılmasını ve Bu Dönem İçerisinde Belirlenen Oranlarda Faiz Ödenmesini Öngören Bakanlar Kurulu Kararında Hukuka Aykırılık Görülmediği - TMSF'na Devredilen Banka )
D10.DE. 1994/2772MEVDUAT KABUL İZNİNİN KALDIRILMASI ( Bankanın Mevcut Mali Bünyesi ile Taahhütlerini Karşılayamaması Nedeniyle )
D4.DE. 1984/3169MEVDUAT MUNZAM KARŞILIĞI ( Cezai Faiz )
D4.DE. 1999/543MEVDUATLARDAN KESİLEN VERGİLERDE ENFLASYONDAN ARINDIRMA ( Beyannamede Gösterilen Menkul Sermaye İratlarının Tevkif Edilen Vergilerinin Mahsup Edilebileceği - Beyannameye İthal Edilmeyen Gelirlere Ait Vergilerin Mahsup Edilemeyeceği )
D13.DE. 2005/1658MEVDUATLARIN ÖDENMEYECEĞİNE İLİŞKİN BAKANLAR KURULU KARARI ( İptali Edilmiş Olması - Bakanlar Kurulu Karanının Diğer Maddelerinin ve Karar Eki Taahhütnamenin İptalinin İstenmesinde Hukuki Yararının Kalmadığı )
VDDGKE. 1996/104MEVSİMLİK İŞYERİ ( Hayat Standardı Uygulaması )
D6.DE. 2002/1843MEVZİ İMAR PLANI ( Belediye Meclisinin Kabul Etmiş Olduğu Mevzi İmar Planının Hukuka Aykırı Olduğunun Kabul Edilmesinin Gerekmesi )
D6.DE. 1988/266MEVZİ İMAR PLANI ( Belediye Yada İller Bankası Aracılığıyla Hazırlanması )
D6.DE. 2010/1756MEVZİ İMAR PLANI ( İl Genel Meclisince Kabul Edilen İlave İmar Planının İptali - Mevzii İmar Planlarının Genişletilmesi Sonucunu Doğuracak ve Bu Planla Bütünleşecek Şekilde İlave İmar Planı Yapılamayacağı/İstemin Kabulünün İsabetli Olduğu )
D6.DE. 1994/1291MEVZİ İMAR PLANI ( İl İdare Kurulunca Uygun Görülmesi )
D6.DE. 1990/1473MEVZİ İMAR PLANI ( İlave İmar Planının Kapsayacağı Alanda Mevcut Planla Bütünleşmeyen Konumda Bulunan Alanlar İçin Kabul Edilmemesi )
D6.DE. 1986/772MEVZİ İMAR PLANI ( Plan Bulunan Şartları Değiştirilmiş İskan Alanı İçerisinde Kalan Taşınmazın Boğaziçi Alanında Nüfus ve Yapı Yoğunluğunu Artırıcı Plan Yapılamaması )
D6.DE. 2006/7940MEVZİ İMAR PLANI ( Yönetmelik Hükmüne Göre Bir Alanın Mevzii İmar Planı İle Planlanabilmesi İçin Her Tür ve Ölçekteki Plan Sınırları Dışında Bulunması Gerektiği )
D6.DE. 1999/1663MEVZİ İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ ( Taşınmazın Tarım Alanından Çıkarılarak Sanayi Alanına Alınması-Nazım İmar Planıyla Uyumsuzluk )
D6.DE. 2007/7460MEVZİ İMAR PLANI YAPILMASI YETKİSİ ( İl Özel İdaresi Kanunu Yürürlüğe Girdikten Sonra Plan Yapma Yetkisinin İl Genel Meclisine Ait Olduğunun Dikkate Alınacağı )
D6.DE. 2010/6031MEVZİİ İMAR PLANI ( Akaryakıt ve LPG İstasyonu Kullanımının İlgili Mevzuatta Aranan Koşulların da Sağlanması Şartıyla Mevzii İmar Planıyla Düzenlenmesinde Hukuki Bir Engel Olmadığı )
D10.DE. 2001/4816MEVZUAT DEĞİŞİKLİĞİ ( İmtiyaz Sözleşmesinde Elektrik Enerjisi Satış Tarifesine Aynen Yansıtılacağının Öngörülmüş Olması - Danıştay'ın İncelemesinden Geçirilmesine Gerek Bulunmadığı )
D1.DE. 2016/403MEVZUAT DEĞİŞİKLİĞİ (Genel Müdürlükte Bir Tereddüt Bulunmadığı - Mevzuat Değişikliklerinin Adayların Durumuna Etkisinin Ne Olacağı Kursa Çağrılmalarında Hukuki İmkânsızlık Bulunup Bulunmadığı Gibi Hususların İlgili Davalarda Yapılacak Yargılamalar Sonucunda Ortaya Çıkacağı/İstişari Düşünce Bildirilmesine Yer Olmadığı)
IDDGKE. 2004/2181MEVZUAT DEĞİŞİKLİĞİNİN SÖZLEŞMEYE UYARLANMASI ( Satış Tarifelerinin Tespiti İle İlgili Bakanlık Makamı Oluruna İlişkin İşlemin İptali İstemi - Mevzuattaki Değişikliğin Sözleşme Hükümleri Uygulanarak Tarifeye Yansıtılmasının Hukuka Uygun Olduğu )
D10.DE. 2003/4745MEVZUAT HÜKMÜNÜN UYGULANMASI ( Maddi Olaya ve Mevzuatın Açık Hükmüne Aykırı Davranılmış ve Bu Durum da İşlemi Yok Denilecek Kadar Sakatlamış İse İdarenin Açık Hatasından Söz Edilebileceği )
D11.DE. 2015/1352MEVZUAT HÜKÜMLERİNİN UYGULANMASI TALEBİ ( Anayasa Mahkemesince İptal Kararının Yürürlüğe Girmesi İçin Belirlenen Süre İçerisinde 6745 Sayılı Kanun İle Yeniden Düzenleme Yapıldığı - Davacının Hakkında Uygulanmasını İstediği Mevzuat Hükümleri Kapsamında Olmadığı )
D6.DE. 2004/4594MEVZUATA AYKIRI HESAPLANAN ÇEVRE PARA CEZASI ( İdare Mahkemesince İşlemin İptaline Karar Verilmesi Gerekirken İdare Yerine Geçerek Para Cezasının Kısmen İptaline Kısmen Reddine Karar Verilmeyeceği )
D10.DE. 2003/2084MEVZUATA AYKIRI İHALE ( İşin Niteliği Gereği Yapım İhalesi Açılmak Suretiyle İhale Edilmesi veya Gerekli Koşullara Sahip İse 2886 Sayılı Kanunun 81. Maddesinde Düzenlenen Emanet Usulüyle Yaptırılması Gerekirken Malzeme Alım İhalesi Şeklinde Yapılan İhalenin Mevzuata Uygun Olmadığı )
D13.DE. 2005/442MEVZUATA AYKIRI İŞLEMLER NEDENİYLE DÖVİZ ALIM-SATIM FAALİYETİNİN 15 GÜN SÜREYLE GEÇİCİ OLARAK DURDURULMASI ( İlk Mevzuata Aykırılığın Tesbitinin Eski Tebliğe İkinci Tesbitin Yeni Tebliğe Göre Yapılmış Olması - İki Tebliğ Arasında Bir Farklılık Bulunmadığından İşlemin Yerinde Olması )
D5.DE. 1994/450MEVZUATA AYKIRI OLMAYAN ATAMA İŞLEMİ ( İptal Edilen Kararname Hükmüne Uygun Olan Atama İşlemi - Mevzuata Aykırı Olmadığı )
D5.DE. 1997/785MEVZUATA AYKIRI ÖDENEN MİKTAR ( Tazminle Yükümlü Tutulan Görevlilerin Rücu Hakları )
D10.DE. 2005/5991MEVZUATA AYKIRI REKLAM (4077 Sayılı Yasanın 16. Maddesine Aykırılık Nedeniyle Para Cezası ile Cezalandırılmasında İsabetsizlik Olmadığı)
D2.DE. 2015/5812MEVZUATA AYKIRI YAPILAN ATAMALAR (Norm Kadro Açığı ve İhtiyaç Bulunmadığı Halde Okula Fazladan Öğretmen Atandığı/Norm Kadroya Dahil Edilmeleri Sonucunda Hizmet Puanı Sıralamasına Gidildiği - Atandığı Tarih İtibariyle Görev Yaptığı Okulun Norm Kadrosuna Dahil Olan Davacının Norm Kadro Fazlası Olarak Belirlenmesinin Hukuka Aykırılığı)
D1.DE. 1997/134MEVZUATA UYGUN OLARAK OLUŞTURULMAYAN MERKEZ DİSİPLİN KURULU ( Almış Olduğu Kararın Geçersiz Sayılıp Sayılmaması )
IDDGKE. 2008/1880MEVZUATA VE HUKUKA UYGUNLUĞUN SAPTANMASI ( Açılacak Bir İptal Davasında İncelenebileceği - Rekabet Kurulu Kararının İptali İstemi/Davacı Odanın Kendi Görev Alanına Giren Bir Konudaki Yasa Maddesinin Uygulanmasından Kaynaklandığının Öne Sürülmesi )
D10.DE. 1987/2461MEVZUATIN KİŞİLERE TANIDIĞI HAK ( Belirli Koşulları Taşıyanlara Silah Ruhsatı Verilmesi )
IDDGKE. 2001/45MEVZUATTA HÜKÜM OLMADIĞI HALLERDE BÜTÇE UYGULAMA TALİMATI İLE KISITLAYICI HÜKÜM GETİRİLEMEYECEĞİ ( Davacının Kendisi ve Eşinin Serbest Diş Doktoruna Sevki Üzerine Yapılan Tedavi Giderleri )
D11.DE. 2014/409MEVZUATTA YER VERİLMEYEN KISITLAMALARIN SÖZLEŞME İLE GETİRİLEMEYECEĞİ ( Sözleşmede Yer Alan "Emekliliği Hak Etmiş Olan Memurlara Bu Sözleşmeye Göre Hiçbir Sosyal Denge Yardım Ödemesi Yapılamaz" Şeklindeki Düzenlemenin Mevzuata Aykırı Olduğunun Gözetileceği - Sosyal Denge Tazminatı İstemi )
D7.DE. 2011/2359MEVZUDA HATA ( İştirak Hissesi Satışlarından Doğan Kazançların Kurumlar Vergisinden ve Dolayısıyla Banka ve Sigorta Muameleleri Vergisinden Müstesna Vergiden Müstesna Bulunan İşlemler Üzerinden Vergi Alınmasının Mevzuda Hata Olduğunun Gözetilmesi Gerektiği )
D7.DE. 1997/1357MEVZUDA HATA ( Vergi Konusu Olmayan Bir Kıymetten Vergi Alınması )
D4.DE. 1991/4613MEVZUDA HATA ( Yasal Süresinde Ödenen Verginin Tahakkukunun Geç Yapılması Durumunda Ceza Kesilmesi )
D4.DE. 1998/327MEVZUDA HATA YAPILMASI ( Yatırım İndirimi - Stopaj Hesaplanması-Menkul Sermaye İradı Matrahına Dahil Edilmeyen Yatırım İndirimi )
D3.DE. 2000/254MEVZUUDA HATA SEBEBİYLE DÜZELTME TALEBİNİN REDDİ GEREĞİ ( Vegilendirme İşleminin Kesinleşmesinden Sonra İşlemin Dayanağı Olan Yasa Hükmünün Anayasa Mahkemesince İptali - İptal Kararlarının Geriye Yürümemesi )
D6.DE. 2016/1699MEYDAN ALANI DÜZENLEMESİ ( Düzenlemenin Kentin Sağlıklı Gelişimine Olumlu Katkısı Yeni Gelişen İlçenin İhtiyacının Gözetilmesi Planın Üst Ölçekli Plana Uygun Olması ve Planlama Esaslarına Uygun Hazırlanmış Olması Karşısında Davaya Konu İşlemin Hukuka Uygun Olduğu - Davanın Reddi Gerektiği/Nazım İmar Planının İptali İstemi )
D6.DE. 1987/1544MEYDAN VE KAVŞAK DÜZENLEMESİNE İLİŞKİN İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ ( İptal Edilen İşlemin Bütünüyle İncelenmesinin Gerekmesi )
D7.DE. 1999/2344MEYVELERİN OLGUNLAŞTIRILMASINDA KULLANILAN MADDE ( İthal Edilen Ethygen Maddesi - İspirto Olarak Nitelendirilememesi/Ek Vergiye Tabi Tutulamayacağı )
D9.DE. 1997/4587MEZAR ÜCRETİNİN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİNCE İLÇE BELEDİYESİNDEN TAHSİLİ ( Tahsil Usulü ve Uyuşmazlıklarda Görevli Mahkeme )
D8.DE. 1988/1144MEZAR YERLERİNİN SATILMASI ( Bedel Ödenmeden Satılan İkinci Sınıf Mezar Yerinin Boşaltılarak Satılamayacağı )
D8.DE. 2006/3622MEZARLARIN KALDIRILMASI TALEBİ ( Davacının Tatillerde Gittiği Evinin Önündeki - İdareye ve Yargıya Başvurmada Kişisel Güncel ve Meşru Bir Menfaati Bulunduğu )
D10.DE. 2006/4375MEZARLIĞA NAKİL ( Dışına Gömülen Cenaze - Asıl Olanın Mezarlığa Gömülme Olduğu/İzin Verilememsinde Hukuka Uyarlık Görülmediği )
D10.DE. 2006/4375MEZARLIK ( Olarak Belirlenen Yere Cenazenin Gömülmesinin Asıl Olduğu - Dışına Gömülen Cenazenin Nakline İzin Verileceği )
D10.DE. 2006/4375MEZARLIK DIŞINA GÖMÜLEN CENAZE ( Mezarlığa Nakline İzin Verilmemesinde Hukuka Uyarlık Görülmediği )
D8.DE. 1989/313MEZARLIK İÇİNDEKİ DÜKKANIN BOŞALTILMASI ( İşlemin Tahsis Biçiminin Değiştirilmesinden mi Yoksa Kiracılık İlişkisinden mi Doğduğunun Belirlenmesi )
D6.DE. 1993/30MEZARLIK NİZAMNAMESİ VE İLGİLİ YÖNETMELİK HÜKÜMLERİ ( Mezarlık Yerinin Belirlenmesinde Uygulanması Gereken Mevzuat )
D1.DE. 2004/529MEZARLIK YERİ ( Belediyenin Mezarlık Yeri Olarak Kullanılmak Amacıyla Belediye Veya Mücavir Alan Sınırları Dışında Bulunan Bir Taşınmazın Devrini İsteyemeyeceği )
D6.DE. 1993/30MEZARLIK YERİ ( Belirlenmesinde Uygulanacak Mevzuat )
D10.DE. 2002/4723MEZARLIKLAR DIŞINDAKİ YERLERE ÖLÜ GÖMÜLMESİNİN YASAK OLMASI ( Bakanlar Kurulu'nun Olağanüstü Hallerde ve Sıhhi Mahzur Bulunmaması Halinde Defin İzni Verebileceğine İlişkin Yasa Hükmünün Uygulaması - Tarikat Şeyhinin Süleymaniye Camii Haziresine Defnedilmesine İlişkin Vasiyetinin Uygulanamayacağı )
IDDGKE. 2005/16MEZARLIKLAR HAKKINDA NİZAMNAMEYE AYKIRILIK ( Süleymaniye Camii Haziresine Define İzin Kararı - Belediyelerce Kurulan Mezarlıklara Defnin Esas Olduğu/Mevzuatta Yer Alan Koşullar Oluşmadan Bu Esasa Aykırı Alınan Bakanlar Kurulu Kararının Hukuka Aykırılığı )
D8.DE. 2008/720MEZBAHA ( Belediye Tarafından İşletilen Mezbahanın Tarım İl Müdürlüğünden Çalışma ve Üretim İzni Alması Gerektiği )
D8.DE. 2004/2430MEZUN OLMA ŞARTI ( Yükseköğretim Programlarına Dikey Geçiş İçin Başvuracak Adaylarda Söz Konusu Programlardan En Çok Beş Yıl Önce Mezun Olma" Şartının 2547 Sayılı Yasada Kısıtlayıcı Hüküm Olmaması Nedeniyle Hukuka Aykırı Olduğu )
D12.DE. 1996/2875MEZUN OLMADIĞI HALDE MEMUR OLARAK GÖREV YAPAN KİŞİ ( Yanıltıcı Beyanda Bulunulması Nedeniyle Görevine Son Verilmesinin Hukuka Uygun Olması )
D11.DE. 2011/854MEZUN OLUNAN LİSANS EĞİTİMİNİN İNTİBAKTA DEĞERLENDİRİLMESİ ( Sözleşmeli Personelin Öğrenim Durumunda Değişiklik Olması Halinde Tamamlanan Üst Öğrenimin Atanılan Pozisyon Unvanı İlgili Olması Kaydıyla Brüt Ücretlerinin Yeni Öğrenim Durumlarına Göre Belirlenmesi Gerektiği )
D11.DE. 2013/6585MEZUN OLUNAN LİSANS EĞİTİMİNİN İNTİBAKTA DEĞERLENDİRİLMESİ İSTEMİ ( İdarelerin Taraf Oldukları Davaların Takibi - 659 S. Kanun Hükmünde Kararname'nin Kuralları İle 5442 Sayılı İl İdaresi Kanunu İle Valililere Tanınan Yetkiler Dikkate Alındığında Bakılmakta Olan Davada Avukatın Ankara Valiliğini Temsile Yetkili Olduğu )
D5.DE. 2011/4767MEZUN OLUNAN LİSANS EĞİTİMİNİN İNTİBAKTA DEĞERLENDİRİLMESİ İSTEMİ ( İptal Davası - Memuriyette İken veya Memuriyetten Ayrılarak Üst Öğrenimi Bitirenler Bitirdikleri Üst Öğrenimin Giriş Derece ve Kademesine Memuriyette Geçirdikleri Başarılı Hizmet Sürelerinin Tamamı Her Yıl Bir Kademe Her Üç Yıl Bir Derece Hesabıyla İlave Edilmek Suretiyle Bulunacak Derece ve Kademeye Yükseltileceği )
D11.DE. 2009/5595MEZUN OLUNAN LİSANS EĞİTİMİNİN İNTİBAKTA DEĞERLENDİRİLMESİ İSTEMİ ( İptal Davası - Yükseköğretim Yürütme Kurulu'nun Toplantısında Alınan Kararla Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi Laborant ve Veteriner Sağlık Önlisans Programı Mezunlarının Tüm Sağlık Çalışanları İçin Üst Öğrenim Sayılmasına Karar Verildiği )
D11.DE. 2011/7247MEZUN OLUNAN LİSANS EĞİTİMİNİN İNTİBAKTA DEĞERLENDİRİLMESİ İSTEMİ ( Ön Lisans Eğitimi İle Lisans Eğitimi Birer Yükseköğretim Olarak Sayılmış ve Gerek Lise Üzerine 4 Yarı Yıllık Müstakil Bir Ön Lisans Programından Mezun Olarak Gerekse 8 Yarı Yıllık Lisans Öğreniminin İlk 4 Yarı Yılını Bitirerek Önlisans Diploması Alan Kişilerin Bir Yükseköğrenimi Bitirmiş Olduklarının Kabul Edildiği )
D11.DE. 2012/621MEZUN OLUNAN LİSANS EĞİTİMİNİN İNTİBAKTA DEĞERLENDİRİLMESİ İSTEMİ ( Özel Kanunlarında Ayrı Süre Gösterilmeyen Hallerde Danıştay Dava Daireleri İle İdare ve Vergi Mahkemelerinin Nihai Kararlarına Karşı Tebliğ Tarihini İzleyen Otuz Gün İçinde Danıştay'da Temyiz Yoluna Başvurulabileceği )
D11.DE. 2010/4286MEZUN OLUNAN LİSANS EĞİTİMİNİN İNTİBAKTA DEĞERLENDİRİLMESİ İSTEMİ ( Sözleşmeli Personelin Öğrenim Durumunda Değişiklik Olması Halinde Tamamlanan Üst Öğrenimin Atanılan Pozisyon Unvanı İle İlgili Olması Kaydıyla Brüt Ücretlerinin Yeni Öğrenim Durumlarına Göre Belirlenmesi Gerektiği )
D11.DE. 2011/8599MEZUN OLUNAN LİSANS EĞİTİMİNİN İNTİBAKTA DEĞERLENDİRİLMESİ İSTEMİ ( Yükseköğretim Yürütme Kurulunun Davacının da Mezun Olduğu Kocaeli Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Sağlık Programları Bölümü Tıbbi Laboratuvar Programının Sağlık Memuru Çalışanları İçin Mesleki Üst Öğrenim Sayılmasına Karar Verdiği )
D8.DE. 1995/5304MEZUN OLUNAN OKUL ( İlave Eğitim Öğretim Tazminatı Alınabilmesi İçin Teknik Hizmetler Sınıfında Görev Alma Niteliği Sağlaması Gereği )
D8.DE. 2000/3464MEZUNİYET BAŞARI SIRALAMASI ( Yatay Geçiş Yapan Öğrencinin Geldiği Okuldaki Ortalamasının Değerlendirme Dışı Tutulması )
D8.DE. 2003/4409MEZUNİYET BELGESİ ( Görevli Bir Memuru Tehditle Adına Sahte Geçici Mezuniyet Belgesi Düzenletmek - Yükseköğretim Kurumundan Çıkarma Cezası/Üniversite Yönetim Kurulunca da Karar Verilebileceği )
D8.DE. 1991/2628MEZUNİYET BELGESİNİN GERİ ALINMASI ( Sahte Not Çizelgesine Dayanarak Verilmiş Olan )
IDDGKE. 2011/1744MEZUNİYET BELGESİNİN İPTAL EDİLMESİ (Üniversite Öğrenci Af Kanunundan Yararlanma - Sınava Girip Başarılı Olan Davacı Hakkında Düzenlenen Mezuniyet Belgesinin İptal Edilmesinin Hukuka Uyarlı Olmadığı)
DIBGKE. 2005/2MEZUNİYET DİPLOMASINDA YER ALAN UNVAN ( Devlet Memurlarının Fiilen Görev Yapmakta Oldukları Kadro Unvanları İçin Ek Gösterge Öngörülmesi Halinde Rakamlarının Tespitinde Tahsil Durumlarının Değil Kadro Unvanının Esas Alınması Gerektiği )
D5.DE. 1997/3265MEZUNİYET ŞARTI ( Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığının Rehber Öğretmenliğe Atanma İçin Getirdiği Şartlardan Biri )
D8.DE. 2006/2129MEZUNİYET TARİHİ ESAS ALINARAK ÜYE STATÜSÜ KURULMADAN GEÇEN SÜRE ( Ödenti Yönünden Üyelik Kapsamı İçine Alınmasına Yönelik Olması Nedeniyle Anayasa ve Yasaya Aykırı Olduğu )
IDDGKE. 2004/2534MEZUNİYETİN KAZANILMIŞ HAK OLARAK KABULÜ ( Yükseköğretim Kurumundan Çıkarma Cezası - Yargı Kararı İle Öğrenciliğe Döndürülen ve Mezun Olan Davacı )
D13.DE. 2008/5468MİKTARDA HAKSIZ KAZANÇ SAĞLAMA (Yüklenici Olarak Taahhüdünü Yerine Getirirken İdareye Zarar Verecek İşler Yaparak Haksız Kazanç Sağladığı ve İdareyi Zarara Uğrattığı - 1 Yıl Süreyle Tüm İhalelere Katılmaktan Yasaklanmasına İlişkin Dava Konusu İşlemde Hukuka Aykırılık Bulunmadığı)
D13.DE. 2006/286MİLLETLERARASI ANLAŞMANIN İPTALİ ( Anayasa Mahkemesine Başvurulamayacağı - Anlaşmaya Ek Olarak İmzalanan Protokol ve Zeyilnamelerin de Dayanağı Anlaşmadan Bağımsız Birer Metin Olarak Kabul Edilemeyeceği/İdari İşlem Sayılamayacağı )
D13.DE. 2006/286MİLLETLERARASI ANLAŞMAYA EK OLARAK İMZALANAN PROTOKOL VE ZEYİLNAMELER ( Dayanağı Anlaşmadan Bağımsız Birer Metin Olarak Kabul Edilemeyeceği - İdari İşlem Sayılarak Dava Konusu Edilemeyeceği/Yargı Yerince Hukuka Uygunluğunun İncelenemeyeceği )
IDDGKE. 2006/2824MİLLETLERARASI ANTLAŞMA ( Bakanlar Kurulunca Alınan Kararlara Karşı Açılan ve İdareler Aleyhine Sonuçlanan Davalarda Kullanılan Kanun Yollarından Herhangi Bir Geçerli Neden Olmadan Vazgeçilmesinin Usule Aykırı Olduğu )
D10.DE. 2008/7402MİLLETLERARASI ANTLAŞMALAR ( Yasa Hükmünde Olduğu - Mübadil Rumların Türkiye'de Bıraktıkları Taşınmazların Mülkiyeti Hazineye Ait Olduğundan Hazineye Ait Taşınmazın Fuzulen İşgal Edildiğinin Tespit Edilmesi Üzerine Ecrimisil İstenilebileceği )
D4.DE. 2011/5499MİLLETLERARASI SÖZLEŞMELERE AYKIRILIK ( Anayasa Mahkemesince GVK. Md. 103'de Yer Alan "Fazlası %35 Oranında" İbaresinin Ücret Gelirleri Yönünden İptal Edildiği/İptal Edilen Hükme Göre Vergi Tahakkuk Ettirilmesi - Anayasal ve Kanuni Dayanaksız Kişilerin Mülkiyet Hakkından Mahrum Bırakılması )
D8.DE. 1995/236MİLLETVEKİLİ ADAY ADAYI OLMAK İÇİN İSTİFA EDEN İL GENEL MECLİS ÜYESİ ( Göreve İade Talebi )
D10.DE. 1997/800MİLLETVEKİLİ EŞİ OLAN DAVACI ( Boşanma Sonucu Dul Kalan Davacıya Tazminat Ödenmesi )
IDDGKE. 2001/841MİLLETVEKİLİ GENEL SEÇİMİ ( Ayrılanların Eski Görevlerine Dönmek İçin Yaptıkları Başvuru - İdarece Kadronun Dolu Ya da Boş Olması Atanma Şekli Gibi Hususlar Göz Önünde Tutularak İşlemin Tekemmülü İçin Dava Süresi Kadar Süre Tanınması )
D12.DE. 1999/1057MİLLETVEKİLİ GENEL SEÇİMİNE KATILMAK İÇİN İSTİFA ( Aday Olmaması/Görevine Dönmek İsteyen Davacının Kadrosunun Boş Olması Halinde Atanması Gereği - Makul Sürede Gerçekleşirse Parasal ve Özlük Haklarının Ödenmeyeceği )
IDDGKE. 1998/31MİLLETVEKİLİ GENEL SEÇİMLERİNE KATILAN MEMURLAR ( Görevlendirme İşlemi - Vekalet - Memuriyetten İstifa Etme - Milletvekili Genel Seçimlerine Katılma - Seçilemeyen Kişilerin Eski Göreve Eşdeğer Göreve Dönmesi )
IDDGKE. 1997/726MİLLETVEKİLİ GENEL SEÇİMLERİNE KATILMAK İÇİN GÖREVİNDEN İSTİFA ( Aday Olamaması/Görevine İadesi - Mali Haklarının Görevine Başlama Tarihinden İtibaren Verilebileceği )
IDDGKE. 1996/32MİLLETVEKİLİ GENEL SEÇİMLERİNE KATILMAK İÇİN GÖREVİNDEN İSTİFA EDEN MEMUR ( Seçilememesi Nedeniyle Önceki Görevine Ait Kadro Dolu Olduğundan Eşdeğer Başka Bir Göreve Atanması - Eski Kadronun Sonradan Boşalması Üzerine Bu Kadroya Atanma Talebinin İdarece Reddi/Naklen Atama Yetkisinin İdareye Ait Olması )
D12.DE. 2009/477MİLLETVEKİLİ GENEL SEÇİMLERİNE KATILMAK ÜZERE GÖREVİNDEN AYRILAN MÜŞAVİR ( Seçimlerde Aday Olmak İsteyenlerden Eski Kadrosu Dolu Olanların Yeniden Atamaları Yapılırken Kazanılmış Hak Aylık Derecelerinin Korunacağı - Davacının Uzman Kadrosuna Atanmasının Yerinde Olduğu )
D1.DE. 1993/191MİLLETVEKİLİ OLMAYAN BAKANLAR KURULU ÜYELERİ ( Belediye Başkanlığı Görevi )
D2.DE. 2002/809MİLLETVEKİLİ SEÇİLEN BELEDİYE BAŞKANI ( Dokunulmazlığı Kalkmadan 4483 Sayılı Kanuna Göre Karar Verilemeyeceği )
D8.DE. 2003/3651MİLLETVEKİLİ SEÇİLEN ÖĞRETİM ÜYESİ ( İstifa Ederek/Seçildikten Sonra Emekliye Ayrılıp Milletvekilliğinin Sona Ermesi Üzerine Yeniden Profesör Kadrosuna Atanma İstemi - İhtiyaç ve Olanaklar Doğrultusunda Reddedilmesi/Hukuka Aykırılık Bulunmadığı )
D1.DE. 1986/61MİLLETVEKİLİ SEÇİMİ KANUNU ( 11. Maddede Öngörülen Sakıncalar - Belediye Meclis Üyesinin Üyelikten Düşürülebilmesi Koşulları )
D12.DE. 2003/4641MİLLETVEKİLİ SEÇİMİNE KATILMAK İÇİN GÖREVDEN İSTİFA ( Davacının Aday Olamaması Üzerine Görevine İade Edilmesi İçin Başvurduğu Tarih İle İsteminin Reddine İlişkin İşlemin Tesis Edildiği Tarih Arasındaki Süreye Ait Parasal ve Özlük Haklarının Verilemeyeceği )
D8.DE. 1998/627MİLLETVEKİLİ SEÇİMLERİNE ADAY ADAYI OLAN BELEDİYE MECLİS ÜYESİ ( Kadrosu Olmadığından Belediye Meclisi Üyeliğinden İlişiğinin Kesilememesi )
D8.DE. 1988/670MİLLETVEKİLİ SEÇİMLERİNE KATILMAK İÇİN İSTİFA EDEN BELEDİYE BAŞKANI ( Aday Olamaması Üzerine Yeniden Başkanlığa Dönebilmesi İçin Seçilmesinin Gerekmesi )
IDDGKE. 1997/414MİLLETVEKİLİ SEÇİMLERİNE KATILMAK İÇİN İSTİFA EDEN MEMURUN GÖREVE İADE TALEBİ ( Halen Boş Olan Önceki Görevine Atanması Gereği - Geç Atama Nedeniyle Uğradığı Zararlar Hesaplanırken Atama İşleminin Yapılabilmesi İçin Gerekli Makul Sürenin Çıkarılması Gereği )
D12.DE. 1996/165MİLLETVEKİLİ SEÇİMLERİNE KATILMAK ÜZERE GÖREVİNDEN İSTİFA EDEN MEMURUN ADAYLIKTAN VAZGEÇMESİ ( Eski Görevine İadesini İsteyen Memurun Boş Olması Halinde Eski Görevine İadesi Gereği - Eski Görevi Boş Olduğu Halde Başka Kadroya Atanan Davacının Görevine Atandığı Tarihe Kadarki Özlük Haklarından Yararlandırılması Gereği )
D14.DE. 2013/6677MİLLETVEKİLLERİNİN DAVA AÇMA YETKİSİ ( Milletvekillerinin Hangi Konularda Dava Açabileceklerinin Anayasada Düzenlendiği Milletvekilinin Temsil Yetkisinin Siyasi Olduğu Vekalet Niteliği Taşımadığı - İlçe Belediye Meclisi Tarafından Belirlenen Evsel Atık Toplama Tarifesinin İptali Davasını Açmakta Milletvekilinin Menfaatinin Bulunmadığı )
D1.DE. 2002/1232MİLLETVEKİLLİĞİ DOKUNULMAZLIĞININ SONA ERMESİ ( Milletvekilliği Süresince Dava ve Ceza Zamanaşımı Sürelerinin İşlemeyeceği -Açılmış Bulunan Bir Kamu Davasının Hükme Bağlanması Ya da Hükmedilmiş Bir Cezanın İnfazının Mümkün Olacağı )
D12.DE. 2000/1231MİLLETVEKİLLİĞİ GENEL SEÇİMLERİNE KATILMAK İÇİN İSTİFA EDEN VE SEÇİLMEMESİ NEDENİYLE ESKİ GÖREVİNE İADE TALEBİNDE BULUNAN DAVACI ( Atamanın Geç Yapılması Nedeniyle Uğradığı Maddi Hakların Tazmini Talebi - Yoksun Kalınan Sürenin Hesaplanması Usulü )
D8.DE. 1996/5080MİLLETVEKİLLİĞİ SEÇİMİNİ KAZANAMAYAN KİŞİNİN ESKİ GÖREVİNE ATANMA TALEBİ ( Dekanlıktan İstifa Etmiş Kişinin Tekrar Dekanlığa Atanmasının Şart Olmadığı )
D5.DE. 1992/5077MİLLETVEKİLLİĞİ SEÇİMİNİ KAZANAMAYIP YENİDEN ATANAN MEMURLAR ( 458 Sayılı KHK'ya Göre Derece Verilip Verilmeyeceği )
D1.DE. 2002/1232MİLLETVEKİLLİĞİ SONA EREN KİŞİNİN TEKRAR YARGILANMASI ( Milletvekilliği Süresince Dava ve Ceza Zamanaşımı Sürelerinin İşlemeyeceği )
D2.DE. 2002/1232MİLLETVEKİLLİĞİNİN SONA ERMESİ ( Tekrar Yargılanması Başlandığında Milletvekilliği Süresince Zamanaşımının İşlemeyeceği )
D12.DE. 2007/3802MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI İLKÖĞRETİM MÜFETTİŞLERİ BAŞKANLIKLARI YÖNETMELİĞİ ( Resmi Gazete'de Yayımlanan Yönetmelikle Değiştirilen 42/G Md.sine Göre İlköğretim Müfettişlerinin Lise Öğretmenleri Hakkında Soruşturma Yapma Yetkileri Bulunduğu )
D6.DE. 1994/3231MİLLİ BANKA NİTELİĞİ ( Kamulaştırma Bedelinin Merkez Bankasına Yatırılması )
D14.DE. 2011/8485MİLLİ DAYANIŞMA VE SOSYAL DEVLET İLKESİ (Demremzedeye Yapılan Yardımın En Temel İhtiyaçları Karşılamaya Yönelik Olduğu - Zenginleştirme Aracına Dönüştürlemeyeceği/Verilen Konutların Afetzedenin Tüm Zararlarını Karşılamak İçin Olmadığı )
D2.DE. 2011/6637MİLLİ EĞETİM BAKANLIĞI MERKEZ VE TAŞRA TEŞKİLATI ( Şube Müdürlükleri Kadrolarının Görevde Yükselmeye Tabi Kadrolar Olduğu - MEB Şube Müdürlüğü Kadrolarına Atanmak İçin Aranan Özel Şartlara Sahip Kişilerin Görevde Yükselme Eğitiminden Sonra Sınava Tabi Tutulmaksızın Atanmasının Hukuka Uyarlı Olmadığı )
D8.DE. 1998/6373MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI ( Halk Eğitim Merkezleri Aracılığıyla Motorlu Taşıt Sürücü Kursu İşletip İşletememesi )
D2.DE. 2007/4148MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI ANADOLU LİSELERİ ÖĞRETMENLERİNİN SEÇİMİ VE ATAMALARINA İLİŞKİN YÖNETMELİK ( Davacının Sınav Koşulunu Taşımasa Dahi Yönetmeliğin 18. Maddesi Kapsamında Anadolu Lisesi'ne Atanabileceği )
D2.DE. 2008/3799MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI EĞİTİM KURUMLARI YÖNETİCİLERİ YÖNETMELİĞİ ( Geçici Md. 2/1'de Yer Alan "Sınavların Geçerlik Süresi İle Sınırlı Olmak Kaydıyla" İbaresi Yönünden İdari Yargılama Usulü Kanunu'nun Md. 27/2'de Öngörülen Koşulların Gerçekleşmediği )
D2.DE. 2010/363MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI EĞİTİM KURUMLARI YÖNETİCİLERİ YÖNETMELİĞİ ( Hükümlerinde İller Arası Yönetici Atamalarına İlişkin Bir Düzenlemeye Yer Verilmediği İl İçinde Duyuru Başvuru ve Atama İşlemlerinin Valiliklere Ait Olduğu )
D2.DE. 2006/3741MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI EĞİTİM KURUMLARI YÖNETİCİLERİNİN ATAMA VE YER DEĞİŞTİRME YÖNETMELİĞİ ( Kurum Müdürlüğünü Vekaleten Yürüten Müdür Yardımcısının da Müdür Başyardımcılığına Aday Olması - Objektif Değerlendirmeye İmkan Veren Kriterlere Göre Değerlendirmeye Alınması Gerektiği )
D2.DE. 2007/1198MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI EĞİTİM KURUMLARI YÖNETİCİLERİNİN ATAMA YÖNETMELİĞİ ( 18. Madde ile Getirilen Düzenlemenin Soruşturma Emrini Veren ve Adına Soruşturma Yapılan Yönetsel Makamları Soruşturma Raporlarında Yer Alan Yönetsel Tekliflerle Bağlı Kılan Bir Diğer İfadeyle Bağlı Yetki İçine Sokan Bir Düzenleme Niteliğinde Olduğu )
IDDGKE. 2007/625MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI EĞİTİM KURUMLARI YÖNETİCİLERİNİN ATAMA YÖNETMELİĞİ ( İtiraz Konusu Maddeler İle İlgili Ayrı Ayrı Hukuki Değerlendirmeler Yapılarak Yürütmenin Durdurulması İsteminin Karara Bağlanması Gerektiği )
D2.DE. 2007/2076MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI EĞİTİM KURUMLARI YÖNETİCİLERİNİN ATAMA YÖNETMELİĞİ ( Yayımlandığı Tarihten İtibaren Gerçekleştirilen ve Hukuksal Dayanağı Bulunmayan Atama İşlemlerinin Geri Alınmasını Sağlayacak Bir Hukuksal Etkiye Sahip Olmadığı )
D2.DE. 2012/11626MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI EĞİTİM MÜFETTİŞ YARDIMCILARI (Kendilerine Verilen Yetkiye İstinaden Denetim Yetkilerinin Bulunduğu Yer Değiştirme Hükümlerine Tabi Oldukları - Bir İlde İhtiyaç Duyulan Müfettiş İhtiyacının Belirlenmesinde O İlde Bulunan Müfettiş Yardımcılarının Sayısının da Göz Önünde Bulundurulması Gereği)
D5.DE. 2001/372MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI GÖREVDE YÜKSELME YÖNETMELİĞİ ( Yer Alan Yükselme Esaslarının Belirlenmesi ve Eşdeğer Görev Çizelgesinin Uygulanabilmesi İçin Görev Tanımlarının Yapılması Gerektiği )
D10.DE. 2015/3835MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI İLE ÖSYM TARAFINDAN YAPILAN SINAVLARA DAİR İŞELEMLER VE SONUÇLARINA KARŞI AÇILACAK DAVALAR (Yargı Hizmetinin Hızlandırılması Etkin ve Verimli Bir Şekilde Sonuçlandırılması Amacıyla Yeniden Düzenlendiği - Bu Kapsamda Açılan Davalarda Verilen Yürütmenin Durdurulması Kararlarına Karşı İtiraz Yolu ile Temyiz Sonrasında Karar Düzeltme Yolunun Kapalı Olduğu)
D8.DE. 2008/8395MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI İLKÖĞRETİM KURUMLARI YÖNETMELİĞİ ( Yeni Nesillerin Anayasamızda ve 1739 S. Yasada Yer Alan Amaçlar Doğrultusunda Yetiştirilmelerine Göre Dava Konusu Milli Eğitim Bakanlığı İlköğretim Kurumları Yönetmeliğinin "Öğrenci Andı" Başlıklı 12. Maddesinde Hukuka Aykırılık Bulunmadığı )
D8.DE. 2013/11501MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI İLKÖĞRETİM KURUMLARI YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASI ( Yürürlükten Kaldırılan Maddede İlköğretim Öğrencilerinin Her Gün Dersler Başlamadan Önce Okudukları Öğrenci Andının Düzenlenmesi Karşısında Davacının Davaya Konu Ettiği Yönetmelik Hükmü İle Arasında Güncel Kişisel ve Meşru Bir Menfaat İlişkisinin Bulunmadığı )
D2.DE. 2008/13MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI İLKÖĞRETİM MÜFETTİŞLERİ BAŞKANLIKLARI YÖNETMELİĞİ ( Kamu Yararı İle Hizmet Gerekleri Gözetilerek Hazırlanan Yönetmeliğin Dava Konusu Maddelerinde ve Bu Maddelere Dayanılarak Yapılan Sözlü Sınavlarda Hukuka Aykırılık Bulunmadığı )
D2.DE. 2004/2523MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI İLKÖĞRETİM MÜFETTİŞLERİ BAŞKANLIKLARI YÖNETMELİĞİ MEVZUATI ( İlköğretim Müfettişleri Başkanlıklarının Teftiş Kurulu Başkanlıkları Bünyesine Dahil Edilerek Merkez Denetim Elemanlarına Sağlanan Haklardan Yararlandırılabileceği )
D8.DE. 2007/905MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI ORTA ÖĞRETİM KURUMLARI SINIF GEÇME VE SINAV YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK ( 2. Maddesinde Hukuka Aykırılık Bulunmadığı )
D8.DE. 2008/10580MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI ORTAÖĞRETİM KURUMLARINA GEÇİŞ YÖNERGESİ ( Seviye Belirleme Sınavlarına Katılacak Olan 11-14 Yaş Grubundaki Yetişme Çağındaki Çocukların Davranışlarının "Başarılı" ya da "Başarısız" Olarak Değerlendirilmesinin Uygun Olmadığı )
D8.DE. 2010/3326MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI ORTAÖĞRETİM KURUMLARINA GEÇİŞ YÖNERGESİNDE DEĞİŞİKLİK ( Normlar Hiyerarşisine ve Hukuka Aykırılık Görülmediği )
D2.DE. 2008/3191MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI ÖĞRETMEN VE YÖNETİCİLERİ ( Merkez ve Taşra Teşkilatında Görev Yapanlardan Kimlerin Haftalık Çalışmalarının Ne Kadarının Ders Niteliğinde Yönetim Görevi Sayılacağı ve Bu Görevlerine Karşılık Ek Ders Görevi Ücreti Ödeneceği Hususlar Belirlendiği )
D2.DE. 2008/1600MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI ÖĞRETMEN VE YÖNETİCİLERİN DERS VE EK DERS SAATLERİNE İLİŞKİN ESASLAR (Öğretmenin Ders Görevini Yapmış Sayılacağı Haller - Geçici Görevlendirme Nedeniyle 6 Aylık Süre İçin Ek Ders Ücretinden Yararlandırılması Gereği )
D2.DE. 2013/10503MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI ÖĞRETMENLERİNİN ATAMA VE YER DEĞİŞTİRME İŞLEMİ ( Eğitim Kurumu Yöneticileri Öğrenimleri İtibarıyla Geçebilecekleri Alanda Ders Yükü Bulunması Halinde Kadrolarını Bulunduğu Eğitim Kurumunu Tercih Etmek Suretiyle Alan Değişikliği İsteğinde Bulunabileceği/Bu Yöneticilerin Görevli Oldukları Eğitim Kurumunda Alan Değişikliklerinin Yapılması Halinde Yöneticilik Görevlerinin Üzerlerinde Kalacağı )
D2.DE. 2007/1044MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI ÖĞRETMENLERİNİN ATAMA VE YER DEĞİŞTİRME YÖNETMELİĞİ ( 20. Md.sinin 6. Bendinde Öngörülen Sistematik Düzenlemeye Aykırı Biçimde Sınırlama Getiren Yapısıyla ve de Kendi İçinde Taşıdığı Çelişkili Yaklaşımla Hukuka Uygun Olmayan Bir Düzenleme Niteliğinde Olduğu )
D2.DE. 2008/1140MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI ÖĞRETMENLERİNİN ATAMA VE YER DEĞİŞTİRME YÖNETMELİĞİ ( Son İki Yılda Üst Üste Olumsuz Sicil Almış Olanların Hizmetin Gereği Olarak Yer Değiştirme Suretiyle Atanmaları Sonrasında Bu Durumdaki Öğretmenlerin Aradan Üç Yıl Geçtikten Sonra Eski Görev Yerlerine Dönme İsteğinde Bulunabilmeleri Başkaca Herhangi Bir Koşula Bağlanmadığı )
D8.DE. 2008/4076MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI ÖZEL ÖĞRETİM KURUMLARI YÖNETMELİĞİ ( "Ayrıca Bireysel Grup Destek Eğitimi ve Rehabilitasyon Hizmetlerinin Verildiği Özel Eğitim Kurumu" İbaresinde Engellilere İlişkin Yasal Düzenlemelerde Hukuka Aykırı Olmadığı )
D12.DE. 2003/3936MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI PERSONEL GENEL MÜDÜRLÜĞÜ GENELGESİNİN İPTALİ İSTEMİ ( O İlde Görevli Tüm Öğretmen ve Yöneticiler İle Daha Önce Yöneticilik Görevinde Bulunanlar Arasından Vekaleten Görevlendirme Yapılmasının Uygun Olduğu Yolundaki Dava Konusu Genelgede Hukuka Uyarlık Bulunmadığı )
D2.DE. 2010/4602MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI TARAFINDAN YAPILAN ATAMA İŞLEMİ ( Atama İşlemlerinde Yetki Devri Yapıldığı/Eğitim Kurumlarının Yöneticilerinin Atanmasında Valiliklerin Yetkili Olduğu - Milli Eğitim Bakanlığı Tarafından Lise Müdürlüğüne Atama İşlemi Yapılamayacağı )
IDDGKE. 2011/743MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI TEŞKİLATINDA YÖNETİCİ ATAMALARI ( Öğretim Materyallerini Geliştirme İnceleme Merkezine Yapılacak Olan Atamaların Usul ve Esaslarının Yönetmelikle Düzenlenmeden Doğrudan Alt Norm Olan Yönerge İle Düzenlenmesinde Hukuka Uyarlık Bulunmadığı )
D8.DE. 2017/2519MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI YAZISININ İPTALİ İSTEMİ ( Davacının Yazının Tamamının İptalini İstemek Hususundaki Menfaatin ve Hukuki Sebeplerin Ortaya Konulması veya Yazının Sadece Davacıya Yönelik Olan Kısımlarının İptali İsteniyorsa Bu Kısımlarının Açıkça Gerekçeleri İle Belirtilmesi Gerektiği - Dava Dilekçesinin Yasaya Aykırı Olduğu)
D2.DE. 2008/3392MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI YÖNETİCİ VE ÖĞRETMENLERİ ( Ders ve Ek Ders Saatlerine İlişkin Karar"da ve Öğretmenler Dışındaki Kişilerin Ek Ders Ücreti Karşılığında Öğretmen Olarak Görevlendirilmelerine İlişkin Valilik İşleminde Kanuna Aykırılık Bulunmadığı )
D12.DE. 2011/750MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI YÜKSEK DİSİPLİN KURULU KARARI İPTALİ ( Davacının Mahremiyet Alanı İçerisinde Rızasıyla Eşcinsel İlişkiye Girmesinden İbaret Fiilinin Memur Disiplin Hukukunu İlgilendiren Yönü Bulunmadığı - Davacının Meslekten Çıkarma Cezası İle Cezalandırılmasının İsabetsizliği )
D2.DE. 2005/1169MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞINA BAĞLI EĞİTİM KURUMLARI ( Kurum Müdürlerine Verilen Aday Belirleme Yetkisi - Değerlendirme Formunda Puan Verilen Haneler Gibi Objektif Kriterler Dikkate Alınarak Kullanılması Gerektiği )
IDDGKE. 2014/1151MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞINA BAĞLI EĞİTİM KURUMLARI YÖNETİCİLERİNİN GÖREVLENDİRİLMELERİNE İLİŞKİN YÖNETMELİK ( Yürütmenin Durdurulması - Müdürlük Görev Süresi Uzatılmasında "En Az Altı Ay Çalışmış Olma" Şartının En Kıdemli Öğretmen İle Kıdemi En Az Olan Öğretmenler İçin Aranırken İlçe Milli Eğitim Müdürü Eğitim Kurumundan Sorumlu Şube Müdürü ve İnsan Kaynaklarından Sorumlu Şube Müdürleri İçin Aranmadığı/İstemin Kabulü Gerektiği )
D5.DE. 1999/1484MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞINA BAĞLI MESLEKİ OKULLARIN ATÖLYELERİNDE ÇALIŞANLAR ( Fiili Hizmet Zammından Yararlanamamaları )
D2.DE. 2008/666MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞINA BAĞLI OKUL VE KURUMLARIN YÖNETİCİ VE ÖĞRETMENLERİNİN NORM KADROLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİK ( 5. Maddesinde Belirlenen "Okul ve Kurumlarda Yönetim Eğitim ve Öğretim Hizmetlerinin Gerekli ve Yeterli Personelce Yürütülmesinin Gerekliliği" Yolundaki Temel İlkeye Aykırılık Oluşturduğu )
D12.DE. 1995/11432MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI'NA BAĞLI OKULDA DÖNER SERMAYE SAYMANI OLARAK ÇALIŞAN MEMUR ( Kadrosu Milli Eğitim Bakanlığında Bulunduğundan ve Sadece Atamasında Maliye Bakanlığından Muvafakat Alındığından Maliye Bakanlığı Personeline Ödenen Ek Ücretten Yararlandırılamaması )
D2.DE. 2007/3575MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞINA BAĞLI OLMAYAN YURT DIŞINDAKİ OKUL ( Atama İşlemine Dayalı Olmaksızın Müdür Yardımcısı Olarak Geçen Süre İlgili Mevzuatta Öngörülen Anlamda "Yönetici" Tanımına Girmeyeceği )
D2.DE. 2006/4097MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI'NA KARŞI AÇILAN DAVA ( Takip ve Müdafaasının İlgili Daire Amiri veya Bu Dairenin Bağlı Bulunduğu Milli Eğitim Bakanlığı Hukuk Müşaviri Tarafından Yapılması Gerektiği )
D12.DE. 2002/3844MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞINA ÖĞRETMEN OLARAK ATANMAK İÇİN YAPILAN BAŞVURU ( Özel Öğretim Kurumunda Öğretmen Adaylığı Kaldırılan Davacı - Devlet Memurluğuna İlk Defa Atanacak Olması/Aranılan Sınav Koşulunu Taşımadığından Reddedilmesinde Hukuka Aykırılık Bulunmadığı )
D10.DE. 2000/1740MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞINA YAPILAN TAHSİSİN GEÇERLİ OLMASI ( Öğrenci Yurdu Olarak Kullanılmak Koşuluyla Vakıflar Genel Müdürlüğü'ne Bağışlanan Taşınmaz - Milli Eğitim Bakanlığına Yapılan Tahsisin de Yurt Olarak Kullanma Amacına Yönelik Olması )
IDDGKE. 1992/22MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞININ ÖZEL ÖĞRETİM KURUMLARINDA ÜCRETSİZ OKUYACAK ÖĞRENCİLERİ TESBİTİ
D2.DE. 2005/3716MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞININ SOSYAL TESİSLERE İLİŞKİN YÖNETMELİĞİNİN İPTALİ TALEBİ ( İkram Edilen Yiyecek ve İçecek Benzeri Giderlerde Kurumun Bir Önceki Yıla Ait Karının Bir Kısmının Kurum Müdürünce Kullanılacağının Yönetmelikle Düzenlendiği - Keyfi Uygulamaya Yol Açacağından İlgili Maddenin İptali Gereği )
D12.DE. 2006/3643MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞININ SÖZLEŞMELİ ÖĞRETMENLERİN SÖZLEŞMESİNİ FESİH YETKİSİ ( Tarafların 1 Ay Önceden İhbar Etmek Şartıyla Sebep Göstermeksizin Sözleşmeyi Her Zaman Feshedebileceğine İlişkin Hükmün İptali Gereği - İdarenin Takdir Yetkisini Kurala Bağlı Olmaksızın Kullanamayacağı )
D6.DE. 2004/8103MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI'NIN UYGUN GÖRÜŞÜ ( Taşınmazın Okul Alanı Kullanımından Çıkarılarak Farklı Bir Kullanıma Ayrılmasına Dair Tadilatı Zorunluluk Bulunmaması Halinde Alınması Gerektiği )
D8.DE. 1997/504MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞININ YÖK ÜYESİ ATAMA YETKİSİ ( Anayasaya Aykırılık Nedeniyle İlgili Kanun Hükmünün İptal Edilmiş Olması )
D2.DE. 2011/5841MİLLİ EĞİTİM KURUMLARI YÖNETİCİ ATAMA VE YER DEĞİŞTİRMELERİ (Eğitim Kurumunda Beş Yıllık Çalışma Süresini Tamamlayanların Görev Yerlerinin Zorunlu Olarak Değiştirilmesi - Eğitim Müdürlerinin Aynı Okulda Uzunca Süre Görev Yapmaları Sebebiyle Yıpranmalarının Önüne Geçmek ve Yapılacak Rotasyonla Adil Yönetici Dağılımını Sağlamak Olduğu)
D8.DE. 1997/1762MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ İNŞAAT ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜNDE GÖREVLİ TEKNİK PERSONEL ( Bayındırlık Bakanlığınca Görevli Emsali teknik Personele Ödenen Oranda Tazminat Verilememesi )
D2.DE. 2010/5435MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ'NE ŞUBE MÜDÜRÜ OLARAK ATANMA İSTEMİ ( Değerlendirmeye Alınmamasına İlişkin İşlemin İptali İstemi - Valiliğin Uygun Görüşünün Bulunması Halinde Değerlendirileceği Belirtilerek Reddedildiğinden Uyuşmazlığın Esasının İncelenerek Karar Verileceği)
IDDGKE. 2004/712MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRÜNÜN GÖREVDEN ALINMA KARARININ İPTALİ ( Ayrı Kaldığı Dönemde Motorlu Taşıtlar Sürücü Kursu Ücreti Öğrencileri Yetiştirme ve Sınavlara Hazırlama Ücreti v.b. Gibi Ödemelerden Fiilen Görev Yapmadığından Yararlanamayacağı )
D6.DE. 1988/2854MİLLİ EĞİTİM SAHASINDA KALAN YER ( Kısmi Kamulaştırma Sonucu Burasının Kamulaştırılmasının Mümkün Olmaması )
D2.DE. 2009/3321MİLLİ EĞİTİM ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ'NE ATANMA ( Davacının Kadro İçin Duyuru Yapılmadığından Başvuruda Bulunamadığı/Ataması Yapılan Kişinin Atama İşleminin Geri Alınması Talebinin de Reddedildiği - Davacının Dava Açmakta Hukuki Menfaati Bulunduğunun Dikkate Alınacağı )
D8.DE. 2000/1782MİLLİ EĞİTİM VAKFI ARACILIĞIYLA OKUL VE EĞİTİM KURUMLARINDA ÖĞRENCİSİ BULUNAN VELİLERDEN BAĞIŞ ADI ALTINDA KATKI PAYI ALINMASI ( Hukuka Uyarlık Bulunmadığı - Bağış Niteliği Bulunmadığı ve Mali Yükümlülülük Getirdiği )
D4.DE. 2003/1918MİLLİ EĞİTİM VAKFINCA KİRAYA VERİLEN OKUL KANTİNLERİ VE ÇAY OCAKLARI ( Vakfa Bu İşlemlerinden Dolayı Mükellefiyet Tesis Ettirilememesi )
D4.DE. 1999/1172MİLLİ EĞİTİM VAKFINDAN YAPILAN KİRALAMA ( Vergi Tevkifatı Yapılması Gerektiği )
D6.DE. 1999/4799MİLLİ EMLAK GENEL TEBLİĞİNDE YASAYA VE YÖNETMELİĞE AYKIRILIK ( Kesin İnşaat Yasağı Getirilen Doğal Sit Alanındaki Taşınmazların Değerine İlişkin Belge Verilerek Hazine Arazilerinin İhalelerine Katılma Hakkı Veren Uygulama )
D5.DE. 2011/1088MİLLİ EMLAK MEMURUNUN NAKLEN ATANMA İSTEMİ ( 3046 S.K. Md. 43 Uyarınca/İl Defterdarı Tarafından Kurulan İşlemde Yetki Öğesi Yönünden Hukuka Uyarlık Bulunmadığı - Değerlendirme Yetkisinin Maliye Bakanlığına Ait Olduğu )
D10.DE. 2001/4103MİLLİ EMLAK SERVİSLERİ ( Hazinenin Özel Mülkiyetinde ve Devletin Hüküm ve Tasarrufu Altındaki Taşınmaz Malların Milli Emlak Servislerince Bir Program Dahilinde Denetlenmesi )
D10.DE. 2012/2993MİLLİ EMLAK UZMANI ( Banka Promosyonu Ödenmesi İsteminin Reddine Dair İşlemin İptali İstemi - Banka Promosyonları İle İlgili Olarak Uygulamada Birliği Sağlamak Amacıyla Yapılan Düzenlemeler Uyarınca Banka İle Yapılan Protokol İle Belirlenen Promosyon Miktarının Tamamının Ödemenin Yapıldığı Tarihte Protokol Kapsamında Bulunan Mevcut Personele Dağıtılması Gerektiği )
D10.DE. 1995/6497MİLLİ GÜVENLİĞİ BOZUCU GREV ( Ülke ve Devletin Özel Savunma ve Güvenlik Altına Alınmasını Zorunlu Kılacak Ciddi Tehlikelerin Ortaya Çıkması )
D13.DE. 2007/13686MİLLİ GÜVENLİK ( Açıkça Gerekli Kıldığı Hallerde Yahut Kamu Düzeninin Ciddi Şekilde Bozulması Kuvvetle Muhtemel İse Yayınların Durdurulabileceği )
D8.DE. 2002/2282MİLLİ GÜVENLİK BİLGİSİ DERSİ (İmam Hatip Lisesinde Son Sınıf Öğrenimini Tamamlayan Kız Öğrencinin Derse Girmeyip Sınavlarına Katılmaması - Diploma Düzenlenmemesine İlişkin İşlemde Hukuka ve Mevzuata Aykırılık Olmadığı)
D11.DE. 2006/9371MİLLİ GÜVENLİK GENEL SEKRETERLİĞİ ( Müşavir Olarak Görev Yapıyor Olması Nedeniyle Anılan Yasanın Yürürlüğe Girdiği Tarihten İtibaren Makam Tazminatının Kesilmesine İlişkin İşlemde Hukuka Aykırılık Bulunmadığı )
D11.DE. 2001/5019MİLLİ GÜVENLİK KURULU GENEL SEKRETERLİĞİ ( Davacı Emekli Albayın MGK Genel Sekreterliğinde Sözleşmeli Müşavir Olarak Çalışması )
D11.DE. 2007/9721MİLLİ GÜVENLİK KURULU GENEL SEKRETERLİĞİ MÜŞAVİRLİĞİ ( Makam Tazminatı Ödemesini Gerektiren Bir Kadro Olmadığı )
IDDGKE. 2003/272MİLLİ GÜVENLİK SEBEBİYLE ERTELEME ( Yasal Bir Grevin Ertelenmesi İçin Ülke Ve Devletin Özel Savunma Ve Güvenlik Altına Alınmasını Zorunlu Kılacak Ciddi Tehlikelerin Ortaya Çıkması Gereği )
D10.DE. 2013/3739MİLLİ GÜVENLİK VE KAMU DÜZENİNİ OLUMSUZ ETKİLEME ( Türk Vatandaşlığına Kabul Etme Konusunun Devletin Hükümranlık Yetkisine Dair Olduğu Gözetileceği - Davalı İdarece Takdir Yetkisi Çerçevesinde Davacı Hakkındaki Kayıtların Değerlendirilmesi Sonucu Tesis Edilen Davaya Konu İşlemde Hukuka Aykırılık Bulunmadığı )
D13.DE. 2005/452MİLLİ GÜVENLİK VE KAMU YARARI ( Özelleştirme Uygulamalarında Milli Güvenlik ve Kamu Yararının Gerektirdiği Durumlar Hariç Olmak Üzere Kamu Kurum ve Kuruluşları ile Mahalli İdarelere Devir Yapılmaması )
D9.DE. 1999/1995MİLLİ PARANIN İTİBARININ ZEDELENMESİ ( Büyükşehir Belediye Meclisinin Su ve Atık Su Tarifesini ( TL ) Yerine ABD Doları Üzerinden Belirlemesi )
D8.DE. 2007/4362MİLLİ PARK İÇERİSİNDE KALAN TAŞINMAZLARDA MADENCİLİK FAALİYETLERİ ( IV.Grup Maden Arama İle Maden İşletme 'Altın-Gümüş' Ruhsatının İptali İstemi - Madencilik Faaliyetleri İzin Yönetmeliğinde Ayrı Uygulamaların Yapılması Gerektiği Hükmü )
D6.DE. 1998/3571MİLLİ PARK İÇİNDE TURİZM MERKEZİ KURULMASI ( Bakanlar Kurulu İşleminde Mevzuata Uyarlık Olmaması )
D10.DE. 2009/1713MİLLİ PARK OLARAK BELİRLEMEYE DAİR İŞLEMİN İPTALİ İSTEMİ ( Davadan Feragat Hükmü - Dava Konusu Bakanlar Kurulu Kararının Yürütülmesinin Durdurulmasına Karar Verilerek Söz Konusu İşlemin Hukuka ve Kamu Yararına Aykırılığının Saptanması Nedeniyle Davacının Bu Davadan Feragat Etme Olanağının Olmadığından Davacının Feragat İsteminin Yerinde Görülmediği )
D10.DE. 2002/2180MİLLİ PARK SINIRLARI ( Projenin Bulunduğu Yerin Milli Park Sınırları İçerisinde Olması - Bu Konudaki Mevzuat Gözönünde Bulundurulmadan Baraj Projesinin Uygulamaya Konulamayacağı )
IDDGKE. 2010/3572MİLLİ PARKIN İMAR VE İSKANA AÇILMASI ( İmar Palanın İptali İstemi - Göreme Milli Park Sınırı İçinde Kalan Dava Konusu Alanın Gelişim Bölgeleri İçin Hazırlanacak Uygulama Planlarının Yapım Esaslarını Belirleyen Bir Uzun Devreli Gelişme Planının Varlığında ve Bu Gelişme Planın İzin Verdiği Ölçüde İmar ve İskana Açılabilmesinin Mümkün Olduğu )
D8.DE. 1994/7528MİLLİ PARKLAR ( Temizliğin Devlet Adına Özel Kişilere Gördürülmesi )
D6.DE. 2009/6109MİLLİ PARKLAR KANUNU'NA AYKIRI UYGULAMA ( Vaziyet Planı İptali - Diğer Kamp Alanlarından Daha Ayrıcalıklı ve Daha Az Korumacı Plan Yaklaşımı Benimsendiği/Doğal Kaynakları Korumayan Yaklaşımın Şehircilik İlkeleri İle Bağdaşmadığı - Planlarla Şehircilik İlkelerine Planlama Esaslarına Kamu Yararına Aykırı Uygulamalar Getirildiği - İstemin Kabulü Gerektiği )
D1.DE. 2004/645MİLLİ PARKLAR KANUNUNA AYKIRI YAPILAN YAPI VE TESİSLER ( İlgili Bakanlıkça Doğrudan Doğruya El Konulacağı Bu Tür Yapı ve Tesislerin Kiraya Verilmesinin Hukuken Mümkün Olmadığı )
D8.DE. 1999/3911MİLLİ PİYANGO İDARESİNDEN ALINMIŞ İZİN ( Varsa Belediye Tarafından Belli Bir Süre Verilerek Küşat Dışı Sayısal Loto ve Milli Piyango Bileti Satışının Ruhsata İşletilmesi Gerektiği )
D12.DE. 2013/4271MİLLİ SARAYLAR DAİRE BAŞKANLIĞINDA 4/C KAPSAMINDA ÇALIŞMA ( Kıdem Tazminatı İzin Ücreti ve İş Sonu Tazminatı İstemi/Dilekçe Red - Aynı Davada Çözümlenmesi Farklı Yargı Kollarına Ait Taleplerin Aynı Dilekçede Dava Konusu Edildiği/Dilekçenin Reddi Gerektiği )
D6.DE. 1995/6688MİLLİ SAVUNMA BAKANLIĞI GÖRÜŞÜ ALINMASI ZORUNLULUĞU ( Belediye Meclisi Kararı İle Yeşil Alana Alınan Askeri Alan )
D1.DE. 2004/793MİLLİ SAVUNMA BAKANLIĞI İLE SATICI ŞİRKET ARASINDA İMZALANAN SÖZLEŞMEDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASI HUSUSUNDA İSTENEN GÖRÜŞ ( Danıştaydan Görüş İstenebilmesi İçin Öngörülen Tutarın Altında Kalan Sözleşme Değişikliği Hususunda Görüş Bildirilememesi )
D6.DE. 1994/2035MİLLİ SAVUNMA BAKANLIĞINDAN GÖRÜŞ ALINMASI ZORUNLULUĞU ( Bu Bakanlığa Tahsisli Bölgede İmar Değişikliği İçin )
D6.DE. 2003/8098MİLLİ SAVUNMA BAKANLIĞI'NIN GÖRÜŞÜNÜN ALINMASI GEREĞİ ( Bakanlık Tarafından Tahsisli ve Tahsissiz Olarak Kullanılan veya Hizmette Kullanılmak Üzere Muhafaza Edilen Yerlerde ve Çevresinde Yapılan Plan Değişikliklerinde )
D8.DE. 1994/7467MİLLİ SPORCU KONTENJANINDAN BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR YÜKSEKOKULUNA KAYDOLMA TALEBİ ( Milli Sporcu Olduğuna İlişkin Belgeyi Süresinde Vermeme Nedeniyle Talebin Reddi )
D13.DE. 2009/4139MİLLİ VE MANEVİ DEĞERLERE İLİŞKİN YAYIN ANLAYIŞI ( Sunucunun Esas Olarak Haber Değeri Taşıyan Bazı Görüşleri Kamuoyunun Bilgisine Sunmaya Yönelik Bir Tutum İçinde Olduğu - Milli ve Manevi Değerleri Zedeleyecek Yayın Anlayışı İçinde Bulunmadığı )
IDDGKE. 2002/1095MİMAR VE İNŞAAT MÜHENDİSLERİ ( Aplikasyon Belgesinin Hazırlanması ve Uygulanmasında Ayrıca Uzmanlığa Gerek Bulunmadığı - İşin Fenni Mesuliyetinin Gördükleri Mesleki Eğitim Yönünden Mimar ve İnşaat Mühendislerince de Yapılabileceği )
D13.DE. 2009/5753MİMAR VE MÜHENDİSLERİN MESLEK ODASINA KAYITLI OLMASI ( Danışmanlık İhalelerinde Anahtar Teknik Personelin Eğitimin Gösteren Diploma veye Mezuniyet Belgesi ile Hizmet Deneyimini Gösteren Özgeçmiş Belgesinin Gösterilmesinin Zorunlu Olduğu - Deneyim Süresinin Belirlenmesine Yönelik Olarak Meslek Odası Kaydının İstenmesi Gereği )
D6.DE. 1996/4516MİMAR VE MÜHENDİSLERİN SORUMLULUKLARI ( Mimari Projelere Ruhsat Verilmesinde )
D5.DE. 2013/4362MİMARIN KIDEMLİ UZMAN KADROSUNA ATANMA İSTEĞİ ( İller Bankası A.Ş. Bursa Bölge Müdürlüğü Bünyesinde Mimar Olarak Görev Yapan Davacının İsteğinin Reddine Dair İşlemin İptali İstemi - Davalı İdarenin Özel Hukuk Hükümlerine Tabi Bir Anonim Şirket Olduğu ve Personelinin de 657 S. Devlet Memurları Kanunu'na ve Diğer Kanunların Sözleşmeli Personel Hakkındaki Hükümlerine Tabi Olmayan Bir Statüde Bulunduğu/Adli Yargının Görevli Olduğu )
D14.DE. 2016/1564MİMARİ ESTETİK KOMİSYONU KARARI (Yapılarda ve Onaylı Mimari Projelerinde Yapılacak Değişikliklere Esas Olmak Üzere Mimari Estetik Komisyonu Kararı Alınacağı - Davaya Konu Olayda İse Yapının Yıkılarak Yeniden İnşa Edilmesinin Söz Konusu Olması Sebebiyle Mimari Estetik Komisyonu Kararı Alınmasına İhtiyaç Bulunmadığı)
D6.DE. 1996/4516MİMARİ PROJE ( Ruhsat Vermede Mimar ve Mühendislerin Sorumlulukları )
D6.DE. 2007/4925MİMARİ PROJE HAZIRLANMASI VE UYGULANMASINDAKİ FENNİ SORUMLULULUK ( Mimarlık Eğitimi Görmüş Fen Adamlarınca Yerine Getirileceği )
D6.DE. 2009/4384MİMARİ PROJELER ( Koruma Kurulunca Uygun Bulunmayan - Koruma Alanındaki Diğer Parsellerde Yapılaşmanın Gerçekleşmiş Olmasının Aynı Şartlarda Yapılaşma Hakkı Sağlamayacağı )
D6.DE. 2002/4662MİMARİ PROJENİN KOPYA EDİLMESİ VE İNŞAAT RUHSATININ BUNA DAYALI OLARAK VERİLMESİ ( Mimari Projenin Müellifinin İnşaat Ruhsatına Karşı Dava Açabileceği - Kişisel Hak İhlalinin Gerçekleşmiş Olması )
D6.DE. 2007/4344MİMARİ PROJENİN UYGULANMASI DÖNEMİNDEKİ AYKIRILIK ( Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Kararıyla Onaylanan - Yapı Denetimi Firması İle Yapı Sahibi Arasında İmzalanan Sözleşme Nedeniyle Proje Müellifinin Sorumlu Tutulamayacağı )
D6.DE. 1989/236MİMARİ PROJEYE AYKIRI OLARAK YAPILAN İLAVE DAİRE ( Yıkıma Konu İlavenin 2981 Sayılı Yasanın Kabulünden Önce Çıkması Nedeniyle Yıktırılmasının Uygun Olması )
D8.DE. 2003/5647MİMARİ PROJEYE AYKIRI TADİLAT NEDENİYLE İŞYERİ RUHSATININ İPTALİ VE İŞYERİNİN KAPATILMASI ( İşlemin Hukuka Uygun Olması )
D14.DE. 2011/9457MİMARİ PROJEYE AYKIRI YAPILAN KISIMLAR ( Yıkım Programına Alınarak Yıkım Tarihi Kesin Olarak Belirlendikten Sonra ve Yıkım Tarihinden Sadece Bir Gün Önce Yapının Elektrik ve Suyunun Kesilmesi İçin İlgili Kurumlara Yazı Yazılması İşlemi Eşya ve İnsan Güvenliği Açısından Zorunlu Olduğu )
IDDGKE. 2004/2156MİMARİ PROJEYE AYKIRILIK ( Alanın Kapatılarak 2. Sınıf Lokanta Kullanımına Katıldığı/Proje Tadilatının Mümkün Olmadığı - Verilen İmar Para Cezasının Hukuka Uygun Olduğu )
D8.DE. 2004/5146MİMARİ PROJEYE AYKIRILIK ( Davacı Şirkete Ait İşyerinin Bulunduğu Binada İzinsiz Olarak Mimari Projesine Aykırı Değişiklikler Yapılmış Olduğundan İşyerinin Mevcut Durumunun Bu Haliyle Yasal Düzenlemede Bahsi Geçen İmarla İlgili Düzenlemelere Aykırı Olmama Koşulunu Taşımadığı )
D8.DE. 2004/3323MİMARİ PROJEYE AYKIRILIK ( Davacıya Ait İşyerinde Mimari Projesine Aykırı Hususlar Bulunduğundan Bahisle Dava Konusu İşlemin Tesis Edildiği - Yasal Düzenlemede Bahsi Geçen İmarla İlgili Düzenlemelere Aykırı Olmama Koşulunu Taşımadığı ve Ruhsatlandırılması Olanağı Bulunmadığı/Tesis Edilen İşlemin Hukuka Aykırılık İçermediği )
IDDGKE. 1994/613MİMARLAR ODASI ( Tüzel Kişiliği Bulunması - Adına Taşınmaz Tescil Ettirebileceği )
D8.DE. 2003/3030MİMARLAR ODASI ÜYESİNİN PROJE KOPYALAMASI NEDENİYLE ODA ONUR KURULUNCA VERİLEN PARA CEZASI ( TMMOB Yüksek Onur Kurulunca Onaylanmadan Tek Başına Dava Konusu Edilememesi )
D6.DE. 2001/336MİMARLAR ODASINA DENETLEME VE VİZE ALMA YETKİSİ VEREN İLKE KARARININ YASAL DAYANAĞININ BULUNMAMASI ( Taşınmaz Kültür Varlıklarının Korunması ve Değerlendirilmesinde Esas Alınacak Projelerin Denetlenmesi Usulü )
D9.DE. 1998/3305MİMARLAR ODASINCA BELİRLENEN ASGARİ ÜCRET TARİFESİ ( Hukuken Geçerli Olmaması )
D8.DE. 2005/5827MİMARLAR ODASINCA HAZIRLANAN YÖNETMELİK ( Hizmet Tanımları Arasında Yer Alan “… İnşaat Yönetimi ve Yapı Denetimi Hizmeti” Başka Odaların Uzmanlık Alanlarına Girdiği )
D8.DE. 2002/3830MİMARLAR ODASINCA VERİLEN MESLEKTEN MEN CEZASI ( Yöntemine Uygun Soruşturma Açılmadan Konuyu Ortaya Koyacak Rapor Düzenlenmeden Ceza Verilmesinde Hukuka Uyarlık Bulunmadığı - Disiplin Suçu )
D8.DE. 2010/8614MİMARLAR ODASININ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BÜTÇESİNİN İPTALİ DAVASI AÇMASI ( Meşru Kişisel ve Güncel Bir Mefaati Bulunmadığı - Davanın Subjektif Ehliyet Yokluğu Nedeniyle Reddi Gereği )
D6.DE. 2006/3763MİMARLAR ODASININ DAVA AÇMA EHLİYETİNİN BULUNDUĞU ( Özel Orman Alanında Yer Alan Yapılar İçin Verilen İnşaat Ruhsatlarının İptalini İsteme )
IDDGKE. 1995/703MİMARLARIN İMAR PLANI YAPIMINI ÜSTLENMESİ ( Mimarlık Eğitimi Dışında Şehir Planlaması Eğitimi Almış Olmalarının Gerekip Gerekmemesi )
D8.DE. 2005/3879MİMARLIK HİZMETİNİN ÖNEMİ VE ÖZELLİĞİ ( Gereği Belli Bir Disiplin İçinde Yürütülmesinin Kaçınılmaz Olması Karşısında Dava Konusu Maddelerin Hizmetin Niteliği Sunumu ve Bu Hizmetten Yararlananlar Açısından Getirdiği Kuralların Üst Hukuk Kurallarına Aykırılık Taşımadığı )
D8.DE. 2005/5827MİMARLIK MESLEĞİ ( Genel Bir Disiplin Olarak Bu Hizmetlerin Hepsini İçerdiğinin Kabulü Şehir Planlama İç Mimarlık Peyzaj Mimarlığı Gibi Bu Hizmetlerin Asıl Uzmanlaşmış Disiplinlerinin Yok Sayılması Anlamına Geleceği )
D8.DE. 2005/5700MİMARLIK VE MÜHENDİSLİK MESLEĞİ HAKKINDA ÇIKARILAN YÖNETMELİK ( Meslek Disiplini ve Ahlakını Korumak Maksadı İle Yürürlüğe Konulan Bu Düzenlemeler Birlik ve Odanın Anayasa ve 6235 S. Yasa İle Belirlenen Görev Alanı İle Doğrudan İlgili Olduğu )
D9.DE. 1991/1191MİNİ FUTBOL SAHALARI ( Eğlence Vergisine Tabi Olmadıkları )
D9.DE. 1992/1270MİNİ FUTBOL SAHASI İŞLETMESİ ( Biletli Seyirci Alınmaması - Eğlence Vergisi Alınamayacağı )
D4.DE. 2014/865MİNİBÜS HATTI VE TİCARİ PLAKANIN ELDEN ÇIKARILMASI ( Eksik Beyan Sebebiyle Gelir Vergisi İle Kesilen Vergi Ziyaı Cezası İptali - Takdir Komisyonunca Davacıya Ait Hattın ve Plakanın Satışında Farklı Minibüs Hatlarının Farklı Dönemlerdeki Satışlarına İlişkin Bilgilerin Takdire Dayanak Olarak Alınmasının Doğru Olmadığı )
D13.DE. 2006/4799MİNİBÜS VE MİDİBÜS SEKTÖRÜNDEKİ PAZAR PAYI ( Hakim Durumun Kötüye Kullanıldığı İddiası/Söz Konusu Şirketin Pazar Payının Hakim Durumda Kabul Edilecek Derecede Olmadığı - Rekabet Kurulunun Şikayetin Reddi Yönündeki Kararının Yerinde Olduğu )
D3.DE. 1980/124MİNİBÜS YÖNETMELİĞİNİN DEĞİŞTİRİLMESİ HAKKINDA KARAR ( Belediye Meclisi Kararının Valilikçe Onaya Gerek Olmadığı )
D9.DE. 2003/1212MİNÜBÜS İŞLETMECİLİĞİ ( Araç Modelinin Değiştirilmesi Halinde Harç Alınıp Alınmaması )
D9.DE. 1989/3245MİRAS ( Anonim Şirket Hissedarlığı - Ayni Sermaye Olarak Konulan Taşınmazın Mirasçılara Geçmeyeceği )
D10.DE. 1991/4276MİRAS BIRAKAN ADINA DÜZENLENEN ÖDEME EMRİ ( İptali İçin Mirasçı Tarafından Açılan Davanın Reddi )
D3.DE. 1995/4820MİRAS BIRAKANIN VERGİ BORCU ( Mirasçılara Ayrı Ayrı Tebliğ Edilmesi Gerektiği )
VDDGKE. 2016/320MİRAS HİSSESİ ORANINDA İKMALEN SALINAN VERASET VE İNTİKAL VERGİSİ İŞLEMİNİN İPTALİ DAVASI ( Verginin Matrahının İntikal Eden Malların Vergi Usul Yasasına Göre Bulunan Değerleri Olduğu - İntikal Tarihindeki Emsal Değer ve Hisse Senetlerinin Borsa Değerlerinin Gözetilmesi Gerektiği/İntikal )
D11.DE. 1995/3064MİRAS ORTAKLIĞI ( Ortaklık Malı Olarak Kabul Edilememe )
D3.DE. 1991/965MİRAS RED SÜRESİ ( Kamu Alacağının Mirasçılardan Tahsili )
D9.DE. 1989/1647MİRAS TAKSİM SÖZLEŞMESİ ( Veraset ve İntikal Vergisi Ödendikten Sonra Hibe Edilmesi - Veraset ve İntikal Vergisinin Tekrar Hesaplanmayacağı )
D9.DE. 1987/895MİRAS TAKSİM SÖZLEŞMESİNE DAYANAN TAPU TESCİLİ ( Kayıtlı Değere Göre Alınan Tapu Harcı )
D6.DE. 1995/4863MİRAS YOLUYLA GECEKONDU DEVRİ ( Arsa Tahsis Edilecek Kimsenin Kendisinin Veya Eşinin Oturduğu Belediye ve Mücavir Alan Sınırı İçinde Ev Yapmaya Müsait Arsanın Olması )
D3.DE. 2013/5782MİRAS YOLUYLA İNTİKAL (Şirket Tüzel Kişiliğinin Mal Varlığından Tahsil İmkanı Bulunmayan Alacağın Vefat Eden Şirket Kanuni Temsilcisinin Varisi Olan Davacıya Miras Yoluyla Geçme Olanağı Bulunmadığının Kabulü - Cezaların Yalnız Suçu İşleyen Kişiye Yönelik Olarak İnfaz Edilebileceği/Cezaların Şahsiliği)
D10.DE. 1990/4869MİRAS YOLUYLA İNTİKAL EDEMEYEN TAŞINMAZLAR ( Yabancı Devlet Tebasının Taşınmazı Olup da Hazinece El Konması )
D4.DE. 1987/4371MİRAS YOLUYLA İNTİKAL EDEN KIYMETLER ( Bir Kısmının Satılmasından Dolayı Bilançoda Kayıtlı Değerler İle Satış Bedeli Arasındaki Fark )
D3.DE. 1995/545MİRAS YOLUYLA İNTİKAL EDEN MALLARIN SATILMASI ( Değer Artış Kazancı Sayılamayacağı )
D15.DE. 2013/1377MİRASA DAHİL MOTORLU ARACIN HURDAYA AYRILMASI ( Mirasa Dahil Aracın Elbirliği Ortaklığı Giderilip Diğer Mirasçıların Miras Üzerindeki Haklarından Feragat Etmedikçe Mirasçılardan Birinin Tek Başına Tasarruf İşlemi Gerçekleştiremeyeceği - Mirasçılardan Birinin Tek Başına Yaptığı Mirasa Dahil Motorlu Aracın Hurdaya Ayırma İstemi Doğrultusunda İşlem Yapılmasına Hukuken Olanak Bulunmadığı )
D6.DE. 2009/4529MİRASBIRAKANIN ÖLÜMÜ (Malik Sıfatını Kazanan Mirasçıların Mülkiyet Hakkına İstinaden Açacakları İptal Davasında Dava Açma Süresinin Ölüm Tarihinden İtibaren Başlayacağı - Eldeki Davanın Süresi İçerisinde Açıldığının Kabulü Gerektiği )
D11.DE. 2007/1078MİRASÇI ( Hak Sahipliği Tesis Edildikten Sonra Verilen Konutun Hak Sahibinin Mülkiyetine Geçtiği - Ölmesi Durumunda Tüm Hakların Geçeceği )
D7.DE. 1992/7889MİRASÇI OLABİLME ( Ölüm Tarihinde Ana Rahminde Olan Sağ Olarak Doğan Çocuk )
D3.DE. 1999/4821MİRASÇILAR ADINA TAKİBAT YAPILMASI ( Mirasın Reddedilmiş Olması - Eşe Dul Aylığı Bağlanmasının Mirasın Kabulü Anlamına Gelmeyeceği )
D3.DE. 1994/5195MİRASÇILAR ADINA TARHİYAT ( İşin Adi Ortaklık Olarak Devam Ettirilmesi Gerektiği-Somut Tesbit Yapılması )
D12.DE. 2006/5316MİRASÇILAR ALEYHİNE TAKİP ( İdare Mahkemesi Kararı Lehine Olan Davacının Ölümü - Davalı İdarenin Mirasçılar Aleyhine Takibi Yenilemesine Kadar Dosyanın İşlemden Kaldırılması Gerektiği )
D9.DE. 1989/4245MİRASÇILARA BANKADAKİ HESAPTAKİ PARANIN ÖDENMESİ ( Veraset ve İntikal Vergisinin Ödenmesinin Araştırılması - Bankanın Sorumluluğu )
D3.DE. 1995/4820MİRASÇILARA İHBARNAME TEBLİĞİ ( Mirasçılara Ayrı Ayrı Tebliğ Edilmesi Gerektiği - Miras Bırakanın Borcunun Tebliği )
D10.DE. 1990/4338MİRASÇILARA VAZİFE MALÜLLÜĞÜ AYLIĞI BAĞLANAMAMASI ( Görevin Neden ve Etkisiyle Oluşmayan Ölüm Olayından Dolayı )
D4.DE. 2004/1213MİRASÇILARA YAPILAN TEBLİGAT ( Şirket Adına Yapılan Tarhiyatın İhbarnameleri - Mirasçıların Dava Açma Ehliyetlerinin Olmadığı/Davanın Ehliyet Yönünden Reddi Gereği )
D3.DE. 1996/5132MİRASÇILARA YÖNELİK TARHİYAT ( Mükellefin Ölümü - Miras Paylarına Göre Ayrı Ayrı Tebligat )
IDDGKE. 2006/2914MİRASÇILARDAN İDARİ PARA CEZASININ TAHSİLİ OLANAĞI BULUNMAMASI ( Ceza Sorumluluğunun Bireyselliği İlkesinin İdari Para Cezaları Alanında da Geçerli Olduğu )
D6.DE. 2009/4529MİRASÇILARIN DAVA AÇMA HAKKI (Kamulaştırma Kararının İptali İçin Belirlenen 30 Günlük Sürenin Mirasbırakanın Ölümü Halinde Ölüm Tarihinden İtibaren Başlayacağı/Ölümün Olağanüstü Bir Durum Olduğu - Davanın Süresi İçerisinde Açıldığı )
D5.DE. 1996/426MİRASÇILARIN DAVA HAKKI ( Üst Öğrenim Nedeniyle İntibak-İlgili Memurun Diplomanın Tanzimi Tarihinden Önce Ölmüş Olması )
D9.DE. 2010/2948MİRASÇILARIN DAVAYI YENİLEMELERİ ( 2577 S.K. Md. 26/1. Uyarınca - Dosyanın İşlemden Kaldırılmasına Karar Verilemeyeceği Yargılamaya Devam Edilmesi Gerektiği )
IDDGKE. 2005/1547MİRASÇILARIN DURUMU ( Davacının Yargılama Sırasında Vefat Etmesi - Atama İşleminin İptali İstemiyle Açılan Davada Verilecek Kararın Yalnızca Ölen Davacıyı İlgilendirdiği ve Mirasçıların Hukuku Bakımından Terekeye Devredilebilecek Bir Menfaatin Bulunmadığı )
D4.DE. 2008/6079MİRASÇILARIN GELİR VERGİSİNDEN SORUMLULUKLARI ( Kendi Hisseleri Nispetinde Olduğu - Her Bir Mirasçı Adına Hissesi Oranında İhbarname Düzenlenmesi Gerektiği/Bu Usule Uyulmaksızın Yapılan Tarhiyatta Hukuka Uyarlık Görülmediği )
D3.DE. 2006/1587MİRASÇILARIN HAK VE MENFAATİNİ ETKİLEYEN DAVALAR ( Murisi İlgilendirmesine Karşın Doğuracağı Sonuçlar İtibarıyla Mirasçıların Takip Etme Haklarının Bulunduğu )
D6.DE. 2006/7134MİRASÇILARIN HAKLARI ( Murisin Çocuklarından Birinin Müracaatı Üzerine Sadece Anılan Kişi Adına Tapu Tahsis Belgesi Düzenlendiği/Bu Belgenin İptal Edildiği - Düzenlenecek Olan Belgenin Tüm Mirasçıları Kapsaması Gerektiği )
D5.DE. 1990/4497MİRASÇILARIN İPTAL DAVASINI TAKİBİ ( Dava Sırasında Davacının Ölmesi-Verilecek Kararın Tam Yargı Davasını Etkileyecek Nitelikte Olması )
D4.DE. 2010/2602MİRASÇILARIN MURİSİN VERGİ BORÇLARINDAN SORUMLULUĞU ( Miras Hissesi Oranında Sorumlu Olacağı - Varisler Adına Hisseleri Oranında Ayrı Ayrı İhbarname Düzenlenerek Tebliğ Edilmesi Gerektiği )
D3.DE. 2000/4685MİRASÇILARIN MURİSİN VERGİ BORÇLARINDAN SORUMLULUĞU ( Ölümden Sonra İnceleme Sonucunda Yapılan Tarhiyat - Mirası Reddetmemişler Adına Hisseleri Oranında Ayrı Ayrı Yapılması Gerektiği )
D10.DE. 1994/7357MİRASÇILARIN SORUMLULUĞU ( Borca Batık Terekede Murisin Borçlarından Dolayı Sorumlu Tutulamaması )
VDDGKE. 2003/255MİRASÇILARIN SORUMLULUĞU ( Murisin Vergi Borcundan - Miras Hisseleri Oranında Sorumluluk )
D11.DE. 1995/2123MİRASÇILARIN SORUMLULUĞU ( Mükellefin Ölmesi Halinde Miras Payı Oranında Sorumluluk )
D4.DE. 1994/2828MİRASÇILARIN SORUMLULUĞU ( Varis Adına Salınan Vergi Borcu )
D3.DE. 1995/2109MİRASÇILARIN SORUMLULUĞU ( Yıllara Yaygın İnşaat ve Onarma İşinde )
D3.DE. 2006/1587MİRASÇILARIN TAKİP YETKİSİ ( Murisi İlgilendirmesine Karşın Doğuracağı Sonuçlar İtibarıyla Mirasçıların Hak ve Menfaatini Etkileyen Davaları Mirasçıların Takip Etme Haklarının Bulunduğu )
VDDGKE. 2000/70MİRASÇILARIN UZLAŞMADAN SORUMLULUKLARI ( Adi Ortaklıkta Ortaklardan Birinin Uzlaşmaya Varması - Uzlaşmadan Haberdar Olmayan Ortağın Mirasçılarının da Sorumlu Tutulamayacağı )
D3.DE. 1994/5190MİRASÇILARIN VERGİ YÜKÜMLÜLÜĞÜ ( Ticari Kazancın Elde Edilmesi )
D10.DE. 1991/4276MİRASÇILIĞA İLİŞKİN İŞLEM KURULMAMASI ( Aralarında Menfaat İlgisi de Bulunmadığından Mirasçı Tarafından Açılan Davanın Reddi )
VDDGKE. 2009/511MİRASÇININ DAVAYI TAKİBİ ( Vergi Ziyaı Cezalı Banka ve Sigorta Muameleleri Vergisinin Kaldırılması Talebi/Davacının Dava Sırasında Öldüğü - Dosya İşlemden Kaldırılarak Vergi İdaresinin Mirasçılara Karşı Takibi Yenilemesini Sağlamadan Israr Kararı Verilemeyeceği )
D7.DE. 1997/2679MİRASÇININ ÖLMESİ ( Veraset ve İntikal Vergisi Yükümlüsü Olan Mirasçının Ölmesi Durumunda Onun Mirasçılarının Taksitleri Süreleri Ödemeye Devam Edebilmeleri )
D7.DE. 2000/4154MİRASÇININ SAĞLIĞINDA İCRA DAİRESİNE VEYA MAHKEMEYE İNTİKAL ETMİŞ VE TAKİP EDİLMEKTE OLAN BORÇLARA İSABET EDEN VERASET VE İNTİKAL VERGİSİ ( Veraset ve İntikal Vergisinin Tecil Edilebilme Şartları )
D9.DE. 1976/2976MİRASI REDDETMEYEN KANUNİ MİRASÇILAR ( Emlâk Vergisi Beyannamesini Zamanında Vermemelerinin Sonuçları )
D7.DE. 1985/1175MİRASI REDDETMEYEN MİRASÇILAR ( Vergi Yükümlülüğü Doğabilmesinin Şartları )
D7.DE. 1997/3175MİRASIN AÇILDIĞI TARİH ( Veraset Vergisinde Vergiyi Doğuran Olay-Ölüm Tarihinde Geçerli Olan İstisna Miktarı )
D7.DE. 1997/2810MİRASIN İNTİKAL ETTİĞİ TARİHTE YÜRÜRLÜKTE OLMA İSTİSNA MİKTARI ( Veraset ve İntikal Vergisi )
D3.DE. 1995/545MİRASIN REDDEDİLMEMESİ ( İntikal Eden Malların Satılması - Değer Artış Kazancı Sayılmaması )
D13.DE. 1980/2104MİRASIN REDDEDİLMESİ ( Mirasçının Sorumluluğu )
D7.DE. 1986/1285MİRASIN REDDEDİLMESİ ( Reddedenin Hissesi Murisin Vefatında Hayatta Değilmiş Gibi Diğer Mirasçılara Geçmesi )
D4.DE. 2004/1522MİRASIN REDDİ ( Kanuni ve Mansup Mirasçılar Tarafından - Murisin Vergi Borcu Nedeniyle Takip Yapılamayacağı )
D3.DE. 1995/4839MİRASIN REDDİ ( Mükellefin Ödevlerinin Geçmeyeceği )
D13.DE. 1980/2104MİRASIN REDDİ ( Vergi Dairesince Yapılması Gereken İşlem )
D6.DE. 1999/1673MİTİNG ALANI ( İmar Planında Başka Amaçlarla Ayrılmış Bulunan Taşınmazlar - Davacıya Ait Taşınmazın Miting Alanı Olarak Belirlenmesinde Mevzuata Uyarlık Bulunmadığı )
D10.DE. 2011/37MİTİNGDE DARP EDİLEN KORUMA VE GÜVENLİK GÖREVLİSİ ( Nakdi Tazminat Talebi - Davacının Özel Güvenlik Görevlisi Olarak Değil Sözleşmeli Kamu Görevlisi Olarak Görev Yaptığı/2330 S.K. Uyarınca Nakdi Tazminat Ödeneceği )
IDDGKE. 1996/381MİT'TE GÖREVLİ MEMURUN BAŞKA MEMURİYETE NAKLİ İŞLEMİNİN İPTALİ TALEBİ ( Gizli Belgeleri İfşa Ettiği Gerekçesiyle Yapılan Nakilde )
D5.DE. 2010/1383MOBBİNG ( Davacı Tarafından Mobbing Olarak Nitelenen Uygulama ve İşlemlerin Ağır Hizmet Kusuru Olarak Değerlendirilmesinin Mümkün Bulunmadığı - Davanın Reddi Yolunda Verilen Kararın Usul ve Yasaya Uygun Olduğu )
D8.DE. 2008/10606MOBBİNG ( İdarenin Hukuka Aykırı Eylem ve İşlemleri Nedeniyle Üzüntü ve Sıkıntı Yaşayan Davacının Manevi Zararının İdarece Tazmini Gerektiği )
D10.DE. 2004/9540MOBİL SANTRALLERİ ( Yapımı Planlanan Mobil Santralin Kurulacağı Yer Açısından Çevre Üzerinde Yapabileceği Olumlu ve Olumsuz Bütün Etkileri Tespit Edilip Değerlendirilmesi ve ÇED Raporu Alınması Gereği )
D13.DE. 2014/1750MOBİL ŞEBEKELERE ERİŞİM VE ÇAĞRI BAŞLATMA PİYASASI (Etkin Piyasa Gücüne Sahip İşletmeci Belirlenmesi İşleminin İptali İstemi - SMŞH'lerin Taleplerini Karşılama Bakımından Belirgin Bir Farklılıklarının Bulunmadığı/İdarece Pazar Analizi Yönetmeliğinin 9. Md. Üçüncü Fıkrası Uyarınca Kriterler Bakımından İnceleme Yapılarak Karar Verileceği)
D9.DE. 2001/20MOBİL TELEFON SİSTEMİ İŞLETİLMESİ HAKKININ DEVRİ ( Devralan Tarafın Sorumlu Sıfatıyla Katma Değer Vergisi Mükellefi Olduğu )
D7.DE. 2001/2028MOBİL TELEFON SİSTEMİ KURULMASI VE İŞLETMESİ LİSANS HAKKI ( Lisans Ücreti Üzerinden Sorumlu Sıfatıyla KDV Hesaplanması Gerektiği )
D10.DE. 2000/5396MOBİL TELEKOMİNİKASYON ŞEBEKELERE AİT BAZ İSTASYONLARI YÖNETMELİĞİ ( Bakanlıkların Diğer Bakanlıkların Hizmet Alanına Giren Konulara İlişkin Faaliyetleri - Bakanlıklar Arasında İşbirliği ve Koordinasyon Sağlanması Gereği )
IDDGKE. 2001/935MOBİLYALI KONUT KİRA KATKI PAYI ( Kira Bedelinin % 20'sinin Düşülerek Hesaplanmasında Mevzuata Aykırılık Bulunmadığı - Yurtdışında )
D7.DE. 1999/482MODEL YILI VE ÜRETİM YILI ( Motorlu Taşıtlar Vergisinde Esas Alınacak Kriterin Belirlenmesi )
D4.DE. 2002/1876MODERNİZASYON HARCAMALARI ( Özel Maliyet - İtfa Payı Hesabı - Kira Süresine Göre Eşit Yüzdelerle Yapılması Gerektiği )
D6.DE. 2005/3092MOLOZ NEDENİYLE VERİLEN İDARİ PARA CEZASI ( Taşınmazda Bulunan Molozun Davacı veya Diğer Hissedarlara Ait Olduğu Yönünde Tespit Yapılmadığı - 3. Bir Şahsın Molozun Kendisine Ait Olduğunu Beyan Etmesi Karşısında Davacının Sorumlu Tutulamayacağı )
D4.DE. 1999/4327MONTAJ İŞİ SAYILAN İŞ ( Yıllara Sari İnşaat İşi Sayılmama - Hakedişlerden Tevkifat Yapılmasının Gerekmediği )
D3.DE. 1980/3303MONTÖRLERE YAPILAN ÖDEMELER ( Kurum Stopajı )
D9.DE. 2002/6407MOTOR SAHİPLERİNDEN İSTENİLEN PALAMAR ( BAĞLAMA ) ÜCRETİ ( Belediye Başkanlığınca Bakım ve Onarım Yapılan İskeleye Yanaşan - İsabetsizlik Bulunmadığı/Yanaştırdıkları An Hizmetten Yararlanmalarının Doğal Olduğu )
VDDGKE. 2008/217MOTORİN ALIŞLARINA İLİŞKİN KAYITLAR ( Gerekirse İhale Makamındaki Kayıtlar İncelendikten Sonra Faturaları Düzenleyen Şirket Hakkında Verilecek Karar Gözetilerek Karar Verilmesi Gerektiği )
D3.DE. 2013/802MOTORİN ALIŞLARININ SAHTE FATURALARLA BELGELENDİRİLMESİ ( 4760 S. Özel Tüketim Vergisi Kanunu'nun 13. Md.nin 2. Fıkrasında Öngörülen Müteselsil Sorumluluk Kapsamına Girmediği )
D7.DE. 2003/346MOTORİN İTHALİ ( İdarece Yaptırılan Tahlil Sonucuna Göre Beyanda Bulunan Davacı - Farklı Tarife Pozisyonunda Olduğunun Sonradan Anlaşılması Üzerine Ceza Kesilmeyeceği )
VDDGKE. 2011/594MOTORİN MİKTARININ ÖTV'DEN MÜSTESNA TUTULMASI ( Genel Tebliğler ile Bakanlar Kurulu Kararıyla Gümrük Vergilerinden Muaf Tutulan Miktarın ÖTV'den de Müstesna Tutulacak Miktar Olarak Belirlenmesinin Yasanın Tanıdığı Yetki Kapsamında Kaldığı - "Standart Yakıt Deposu"nu Tanımlayan 11 ve 17 s. ÖTV Genel Tebliğlerinin Hukuka Aykırılık İçermediği )
D4.DE. 1998/3052MOTORLU ARA. SATIŞI ( Noter Harcına Esas Alınan Kasko Sigorta Değerlerinin Gelir Vergisi Tarhiyatında Satış Bedeli Olamaması )
D15.DE. 2013/1377MOTORLU ARACIN HURDAYA AYRILMASI TALEBİ ( Mirasçıların Terekeye Elbirliğiyle Sahip Oldukları Mirasa Dahil Mallar Üzerinde Birlikte Hareket Etmeleri Gereği - Hurdaya Ayrılması İstenen Araç Üzerindeki Miras Hukukundan Kaynaklanan Ortaklık Giderilmeden Mirasçılardan Birinin Talebiyle Hurdaya Ayırma İşleminin Gerçekleştirilemeyeceği )
IDDGKE. 2015/65MOTORLU ARACIN KARAYOLUNDA BULUNAN ÇUKURA GİRMESİ SONUCU MEYDANA GELEN TRAFİK KAZASINDA UĞRADIĞI ZARARIN TAZMİNİ ( İdarelerin Kendi Kanunları ve 2918 Sayılı Kanundan Kaynaklanan Yol Bakım Onarım İşletme Görevlerinin Kamu Hukukundan Kaynaklandığı - Karayolu Üzerindeki Çukurun Neden Olduğu Trafik Kazası Sonucu Oluşan Zararın Tazmini Amacıyla Açılan Davanın Adli Yargının Değil İdari Yargının Görevinde Olduğu )
D7.DE. 1997/2975MOTORLU ARACIN LÜKS ARAÇ SAYILMASI ( Vadesinde Ödenmeyen Vergiye Gecikme Zammı Uygulanması İçin İhbarname Tebliğinin Gerekmemesi )
D4.DE. 1998/1854MOTORLU ARACIN SATIM AKDİ SONUNDA ALICIYA TESLİMİ ( Aracın Eski Malikinin Vergi Borcu Nedeniyle Yapılan Haciz İşlemine Karşı Dava Açma Hakkı )
D15.DE. 2013/1809MOTORLU ARACIN TRAFİKTEN MEN EDİLMESİ ( Trafik Tescil Belgesindeki Amacının Hususi Olmasına Karşı Yapılan Kontrollerde Aracın Hususi Amacı Dışında Ticari Amaçlı Yolcu Taşımacılığında Kullanılması - Motorlu Araç Tescil ve Trafik Belgesinde Gösterilen Maksadın Dışında Kullanıldığı Sabit Olan Aracın Trafikten Men Edilmesine Dair İşlemde Hukuka Aykırılık Bulunmadığı )
D7.DE. 1999/1739MOTORLU ARAÇ SATIŞ SÖZLEŞMESİ ( Damga Vergisinin Sözleşmenin Taraflarca İmzalandığı Tarihte Doğması )
D3.DE. 1996/2165MOTORLU ARAÇ SATIŞI ( İşletmeye Dahil - Bedelin Bariz Şekilde Düşük Bulunması/Ticaret Odası Şoförler ve Otomobilciler Derneğinden Alınan Bilgilerden ve Kasko Değerlerinden Yararlanılarak Tespit Edilebileceği )
D7.DE. 1989/4211MOTORLU ARAÇ SATIŞI ( KDV'ye Tabi Olması )
VDDGKE. 1995/338MOTORLU ARAÇ SATIŞINDA KDV ( İşletmeye Dahil Olmayan Araç )
D7.DE. 2016/879MOTORLU ARAÇ TİCARETİ (İthal Edilen Araçların Nihai Kullanıcıya Satışında Beyan Edilmesi Gereken Verginin İthalde Beyan Edildiğinden Bahisle Salınan Özel Tüketim Vergileri ve Kesilen Vergi Zıyaı Cezalarının İptali İstemi - İthalat Sırasında Gümrük İdaresine Ödendiği Açık Olan Verginin Vergi Dairesince İkince Kez İstenildiğini Ortaya Koymakta Olup İşlemin İptali Gerektiği)
VDDGKE. 1997/413MOTORLU ARAÇ TİCARETİ YAPAN BAYİNİN VERGİLENDİRİLMESİ ( Ortalama Kar Haddine Göre Tarhiyat Yapılamayacağı - Bayii Kar Oranlarının Gözönünde Bulundurulması Gerektiği )
D7.DE. 1997/4839MOTORLU ARAÇ TİCARETİ YAPANLARIN SORUMLULUĞU ( Aracın İlk Satışından Önce Ödenmesi Gerektiği Halde Ödenmeyen Taşıt Alım Vergisinden )
D9.DE. 1996/863MOTORLU ARAÇ TİCARETİ YAPANLARIN SORUMLULUĞU ( Taşıt Devir İşlemi - Taşıt Alım Vergisinin Ödenmemiş Olması )
D15.DE. 2013/1563MOTORLU ARAÇ ÜZERİNDE TESİS EDİLEN REHNİN SİCİLE İŞLENMEMESİ (Araca Dair Hukuki Değişiklikleri Araç Sicillerine İşlenmesinin Emniyet Genel Müdürlüğü Trafik Kuruluşlarının Görevleri Arasında Olduğu - Rehin Davacı Lehine Tesis Edildiği ve Noterlikçe İlgili Trafik Sicil İdaresine Gönderildiği Halde Sicile İşlenmemesi Nedeniyle Aracın Rehinsiz Şekilde Satılması Soncu Oluşan Zararın Hizmetin Kusurlu İşlemsinden Kaynaklandığı)
D15.DE. 2013/2004MOTORLU ARAÇ ÜZERİNDEKİ HACZİN KALDIRILMASI ( Adli Yargı Yolunda Talep Edilebilecek Bir İstem Olduğu - Karayolları Kanunu'na Tabi Aracın Hacizli Olarak Satılabileceği Haciz Şerhiyle Birlikte Tescil İşleminin Gerçekleştirilebileceği )
D15.DE. 2015/2855MOTORLU ARAÇLARIN TESCİL EDİLDİKLERİ AMACIN DIŞINDA KULLANILMASI ( İzin Alınmaksızın Ticari Amaçlı Yolcu Taşımacılığı Nedeniyle İdari Para Cezası - Tespit Tutanağında Araç Güzergah Yolcu Beyanı Ücret Gibi Bilgilerle Taşımacılığın Mahiyetinin Kesin Bir Şekilde Ortaya Konulması Gereği )
D15.DE. 2014/234MOTORLU ARAÇLARIN TESCİL EDİLDİKLERİ AMACIN DIŞINDA KULLANILMASI ( Para Cezası ve Trafikten Men Cezasını Gerektirdiği - Ceza İşleminin Uygulanmasından Bir Gün Sonra Güzergah Kullanım İzin Belgesi Alan Servis Aracına İzinsiz Yolcu Taşımacılığı Nedeniyle Verilen Men Cezasının Hukuka Uyarlı Olmadığ )
D6.DE. 2002/468MOTORLU KARA TAŞITLARININ EGZOZ GAZI EMİSYON ÖLÇÜMÜ ( Karayolları Genel Müdürlüğünce Yapılması Veya Yaptırılması Gereği - Çevre Bakanlığının Tebliğ İle Düzenleme Yapamayacağı )
D6.DE. 2002/468MOTORLU KARA TAŞITLARININ TEKNİK MUAYENELERİ ( Karayolları Genel Müdürlüğünce Yapılması Veya Yaptırılması Gereği - Egzoz Gazı Emisyon Ölçümü Konusunda Çevre Bakanlığının Tebliğ İle Düzenleme Yapamayacağı )
D13.DE. 2006/4791MOTORLU TAŞIMACILIK SEKTÖRÜNDE REKABETİN İHLALİ ( Ayrı İki Teşebbüsün Karar Mekanizmalarında Aynı Kişilerin Olduğu/Şirketlerin Birlikte Karar Aldığına Dair Belge Sunulamadığı - Her İki Teşebbüsün Ekonomik Bütünlük Oluşturduğu Gerekçesiyle Ceza Verilemeyeceği )
D7.DE. 1998/912MOTORLU TAŞIT ALIM VERGİSİ ( Taşıtın Ağırlığının Faturada Belirtilen Miktar Olarak Dikkate Alınması Zorunluluğu )
D7.DE. 1999/3519MOTORLU TAŞIT ALIM VERGİSİ ( Vergi Tutarının Dörtte Birinin Çevre Kirliliği Önleme Fonunun Geliri Olması )
D7.DE. 1997/2759MOTORLU TAŞIT ALIM VERGİSİ ( Yükümlünün Beyanı İle Eksik Hesaplanan Vergi İçin Gecikme Zammı Hesaplanmasının Hukuka Uygun Olması )
D8.DE. 1997/5095MOTORLU TAŞIT ARAÇLARININ SATIŞI ( İçin Satış Yetkisi Veren ve Vekaletnamelerin Süreli Olacağına İlişkin Türkiye Noterler Birliği Genelgesinin İptali İsteminin Reddi )
D4.DE. 2000/4350MOTORLU TAŞIT SATIŞ BEDELİNİN DÜŞÜK GÖSTERİLDİĞİ İDDİASI ( Kasko Bedelinin Altında Satış Bedeli Gösterilmesi - Noter Satış Sözleşmesine İtibar Edilmesi Gerektiği )
D8.DE. 2002/4119MOTORLU TAŞIT SÜRÜCÜ KURSLARI TEORİK DERS SINAVLARININ MERKEZİ SİSTEMLE YAPILACAĞINA İLİŞKİN YÖNETMELİĞİN İPTALİ TALEBİ ( Merkezi Sınav Sisteminin Hukuka Aykırı Olmaması )
D8.DE. 1998/6373MOTORLU TAŞIT SÜRÜCÜ KURSU ( Milli Eğitim Bakanlığının Halk Eğitim Merkezleri Aracılığıyla İşletip İşletememesi )
D7.DE. 2004/839MOTORLU TAŞIT TESCİLİ ( Özel Tüketim Vergisi - Kanunda Kayıt ve Tescil Makamları Arasında Sayılmayan Askeri Makamlarca Tescil Edilen Eşya Taşımaya Mahsus Askeri Amaçlı Motorlu Taşıtların Tabi Tutulmasına Olanak Bulunmadığı )
VDDGKE. 1997-270MOTORLU TAŞIT TİCARETİ YAPAN BAYİİ ( Ortalama Kar Haddine Göre Somut Tesbit Yapılmadan Tarhiyat Yapılamayacağı )
D7.DE. 1993/4144MOTORLU TAŞIT TİCARETİ YAPANLARIN SORUMLULUĞU ( Satıcı Firma Adına Ek Tarhiyat Yapılamaması )
D15.DE. 2013/1486MOTORLU TAŞIT VASFINI KAYBETMİŞ ARAÇ ( Motorlu Taşıtlar Vergisinin Belirlenen Oranının Ödenmiş Olması Gereği - Alacaklarının Tahsil Amacıyla Konulan Haciz Tedbir ve Sair Şerlerin Kaldırılması Gereği )
D7.DE. 2000/840MOTORLU TAŞIT VE OTOMOBİL NİTELİĞİ BULUNMAYAN HURDA ARABAYI SATIN ALAN KİŞİ ( Taşıt Alım ve Ek Taşıt Alım Vergilerinden Sorumlu Tutulamayacağı )
D7.DE. 1995/337MOTORLU TAŞIT VERGİSİ ( Noter Sözleşmesiyle Satılan Aracın Halen Mükellef Adına Tescilli Olması Halinde İhtilaflı Dönem Vergi Borcu )
D7.DE. 1993/3358MOTORLU TAŞIT VERGİSİ ( Trafikte Yükümlü Adına Kayıt ve Tescilli Olan Taşıt )
D9.DE. 1996/870MOTORLU TAŞIT VERGİSİ MÜKELLEFİ ( Taşıtın Noter Senedi İle Satılması - 1 Ay İçinde Tescil Belgesi Alınmaması )
D7.DE. 2009/6893MOTORLU TAŞIT VERGİSİNDEN MUAFİYETİN UYGUN TERTİBAT ŞARTINA BAĞLANMASI ( Düz Vites Araç Kullanamayan Engellinin Satın Aldığı Taşıtın Otomatik Vitesli Olarak İmal Edildiği Gerekçesiyle Muafiyetten Yararlandırılmamasının Hatalı Olduğu - Muafiyetin Sonradan Özel Tertibat Yaptırılması Şartına Bağlanmasının Hatalı Olduğu )
D7.DE. 1997/3325MOTORLU TAŞITIN LÜKS ARAÇ SINIFINA DAHİL OLMASI ( Tahakkuk ve Tebliğ Edilmiş Sayılan Verginin Tahsili İçin İhbarname Tebliğine Gerek Olmadığı )
D13.DE. 2007/9912MOTORLU TAŞITLAR SEKTÖRÜNDEKİ DİKEY ANLAŞMALAR VE UYUMLU EYLEMLERE İLİŞKİN GRUP MUAFİYETİ TEBLİĞ ( Yetkili Satıcılık Sözleşmelerinde Yetkili Satıcıya Getirilen Satış Sonrası Hizmet Verme Yükümlülüğünün Kaldırılması Şeklindeki Değişikliklerin Tebliğe Uygun Olduğu )
D7.DE. 2008/1371MOTORLU TAŞITLAR VE EK MOTORLU TAŞITLAR VERGİLERİ ( Gecikme Zammının İadesi Talebiyle Yapılan Şikayet Başvurusu - SSK'nın Sahibi Olduğu Taşınır Taşınmaz Malların ve Bunlardan Elde Edilen Gelirlerin Her Türlü Vergi Resim ve Harçtan Muaf Olduğu )
VDDGKE. 1997/58MOTORLU TAŞITLAR VERGİSİ ( 2918 Sayılı Yasanın Yürürlüğe Girmesinden Önce Satılan ve Alıcısına Teslim Edilen Taşıt - Davacı Adına Süren Kaydın Silinmemesi ve Beş Yılın Vergisinin İstenmesinin Hukuka Aykırılığı )
D7.DE. 1992/7666MOTORLU TAŞITLAR VERGİSİ ( Adına Tescil Edilmeyen Ve Hukuken de Maliki Olunmayan Deniz Taşıtı )
VDDGKE. 2000/270MOTORLU TAŞITLAR VERGİSİ ( Aracı Usulüne Uygun Şekilde Noterde Düzenlenen Kat'i Satış Senedi İlan Devrettiği İhtilafsız Olan ve Araçla Bu Tarihten Sonra Bir İlgisi Kalmayan Davacının Mükellefiyetine Son Verilerek Motorlu Taşıtlar Vergisinin Alıcıdan Aranılması Gerektiği )
D9.DE. 1989/1172MOTORLU TAŞITLAR VERGİSİ ( Aracın İcra Yoluyla Satılması - Trafik Sicil Kaydında Alıcı Adına Değişiklik Yapılmaması )
D9.DE. 1996/1067MOTORLU TAŞITLAR VERGİSİ ( Bağ-Kur Genel Müdürlüğüne Ait Araçlar )
D7.DE. 1998/159MOTORLU TAŞITLAR VERGİSİ ( Bağ-Kur Genel Müdürlüğünün Satın Aldığı Taşıtlara Ait Olup İhtirazi Kayıtla Ödenen Vergi )
D7.DE. 1997/2999MOTORLU TAŞITLAR VERGİSİ ( Bağ-Kur'a Ait Araçların Muaf Olup Olmadığı )
D7.DE. 2008/2362MOTORLU TAŞITLAR VERGİSİ ( Bakanlar Kurulunun Kararı İle Tüzel Kişiliğe Kavuşan Davacı Sulama Birliğinin 197 S. Yasanın Yukarıda Yer Alan Maddesinde Sayılan Kurumlardan Olmadığının Anlaşılması Karşısında Vergiye Tabi Tutulmasında İsabetsizlik Bulunmadığı )
D7.DE. 1997/3778MOTORLU TAŞITLAR VERGİSİ ( BU Verginin Yükümlülüğünün Tescille Doğması )
D9.DE. 1996/872MOTORLU TAŞITLAR VERGİSİ ( Ek Motorlu Taşıtlar Vergisi Muafiyeti )
D7.DE. 1998/1436MOTORLU TAŞITLAR VERGİSİ ( İkmalen Tarh Edilen Verginin Vadesinde Ödenmemesi - Gecikme Zammı Hesaplanmasının Hukuka Uygunluğu )
D7.DE. 1993/3066MOTORLU TAŞITLAR VERGİSİ ( İşletme Aktifinde Kayıtlı Yatın Vergiye Tabi Olmaması )
D7.DE. 2008/3744MOTORLU TAŞITLAR VERGİSİ ( Kanunen Tahakkuk Etmiş Sayıldığı Mükellefine Ayrıca İhbarname İle Duyurulmasına Gerek Bulunmadığı - Dava Açma Süresinin Tahakkuk Tarihini İzleyen Günden İtibaren İşlemeye Başlayacağı )
D7.DE. 1997/2895MOTORLU TAŞITLAR VERGİSİ ( Karar Düzeltme İstemi Üzerine Verilen Karara Karşı Yeniden Karar Düzeltme Talebinde Bulunulamaması )
D7.DE. 1997/3335MOTORLU TAŞITLAR VERGİSİ ( Liman Siciline Tescil Edilmediği Saptanan Deniz Aracı İçin Şirket Adına Cezalı Vergi Salınamaması )
D7.DE. 1997/3325MOTORLU TAŞITLAR VERGİSİ ( Motorlu Taşıtın Lüks Araç Sınıfına Dahil Olması Halinde Verginin Tahsili İçin İhbarname Tebliğine Gerek Olmadığı )
D7.DE. 2003/2542MOTORLU TAŞITLAR VERGİSİ ( Mükellefiyetinin Kaldırılması İstemiyle İdareye Başvurulmadan Mükellefiyetin İptali İstemiyle Doğrudan İdari Dava Açılamayacağı )
D7.DE. 2000/1499MOTORLU TAŞITLAR VERGİSİ ( Noterde Düzenlenen Satış Senedi İle Birlikte Araçla Maddi ve Hukuki Hiçbir Bağı Kalmayan Eski Malikin Vergi Mükellefiyetinin Devam Ettirilmesinin Yanlış Olması )
D7.DE. 2000/2970MOTORLU TAŞITLAR VERGİSİ ( Noterde Satışı Yapılan Aracın Alıcısının Trafik Tescili Yaptırmamış Olması - Eski Satıcının Motorlu Taşıt Vergisinden Sorumlu Olamayacağı )
D7.DE. 1999/2277MOTORLU TAŞITLAR VERGİSİ ( Sivil Havacılık Genel Müdürlüğüne Kayıt ve Tescil Edilen Uçak ve Helikopterlerin Vergiye Tabi Olması )
D1.DE. 2003/134MOTORLU TAŞITLAR VERGİSİ ( Sosyal Sigortalar Kurumu İle Bağ-Kur'un Sahibi Oldukları Motorlu Taşıtların Müstesna Olmaları Gerektiği )
D7.DE. 1999/2270MOTORLU TAŞITLAR VERGİSİ ( Şirket Aktifinde Kayıtlı Bulunan Yatın Ortakların Özel İşlerinde Kullanıldığının Tespiti )
D7.DE. 1998/447MOTORLU TAŞITLAR VERGİSİ ( Şirket Aktifinde Kayıtlı Uçak - Beyanname Verilmemesi/Re'sen Tesbit Edilen Matrah Üzerinden Ek Motorlu Taşıtlar Vergisi Tahakkuku ve Yükümlüye İhbarı )
D7.DE. 1997/3228MOTORLU TAŞITLAR VERGİSİ ( Verginin Her Yıl Ocak Ayı Başından Tahakkuk Ettirilmiş Sayılacağı-Dava Açma Süresi )
D4.DE. 2015/571MOTORLU TAŞITLAR VERGİSİ (Aracın Noter Satış Sözleşmesiyle Satıldığını veya Hurdaya Çıkartıldığını Gösterir Bilgi ve Belge Sunulamadığı - Motorlu Taşıtlar Vergisi Mükellefiyetinin İptali İsteminin Reddine Dair Davaya Konu İşlemin Bu Kısmında Hukuka Aykırılık Görülmediği)
D3.DE. 2009/445MOTORLU TAŞITLAR VERGİSİ (Araç Kiralama Faaliyetinde Bulunan Mükelleflerin Kiralama Faaliyetlerinde Kullandığı Araçlara Tam Amortisman Uygulayabileceği - Katma Değer Vergilerini ve Motorlu Taşıtlar Vergilerini Dönem Kazancından İndirebileceği)
VDDGKE. 2015/1022MOTORLU TAŞITLAR VERGİSİ (Dernek Adına Kayıtlı Araç Nedeniyle Tahakkuk Ettirilen Motorlu Taşıtlar Vergisinin Kaldırılması Talebi - Sosyal Sigortalar Kurumunun Sahip Olduğu Taşınmazların Emlak Vergisinden Muaf Olup Olmayacağına İlişkin İçtihat Aykırılığı Nedeniyle İçtihatı Birleştirme Kararı Bulunduğu)
D7.DE. 1999/2360MOTORLU TAŞITLAR VERGİSİ İADESİ ( Ağırlık Farkı Nedeniyle Fazla Ödenen Verginin İadesi İstemi )
D7.DE. 2000/4851MOTORLU TAŞITLAR VERGİSİ İSTİSNASI ( Yabancı Uyruklu Kişilere Ait Otolar - Motorlu Taşıtlar Vergisine Tabi Olduğu )
D7.DE. 1997/3872MOTORLU TAŞITLAR VERGİSİ KANUNU 2. MADDEDE BELİRTİLEN VERİLER ( Motorlu Taşıtların Vergiye Esas Ağırlıklarının Belirlenmesinde Bağlayıcı Olduğu )
D7.DE. 2000/747MOTORLU TAŞITLAR VERGİSİ MATRAHININ TESBİTİ ( Aracın Net Ağırlığının Tesbitinde Yakıt Deposunun Dolu Olarak Dikkate Alınamayacağı )
D7.DE. 2000/371MOTORLU TAŞITLAR VERGİSİ MİKTARININ TESBİTİ ( Esas Alınacak Araç Net Ağırlığının Tesbiti Usulü )
D7.DE. 1997/2893MOTORLU TAŞITLAR VERGİSİ MÜKELLEFİ ( İlgili Sicillerde Adına Motorlu Taşıt Kayıt ve Tescil Edilmiş Gerçek ve Tüzel Kişi )
DIBGKE. 1998/1MOTORLU TAŞITLAR VERGİSİ MÜKELLEFİ ( Noterde Yapılan Araç Satışı )
D7.DE. 1999/1174MOTORLU TAŞITLAR VERGİSİ MÜKELLEFİ ( Trafik Sicilinde Kayıtlı Olan Kimse )
D7.DE. 2001/760MOTORLU TAŞITLAR VERGİSİ MÜKELLEFİYETİ ( Mükellefiyetin Başlangıç ve Bitiş Tarihinin Belirlenmesi - Noter Senedi İle Yapılan Satış - Yeni Malik Adına Mükellefiyet Tescili )
D7.DE. 2009/1018MOTORLU TAŞITLAR VERGİSİ MÜKELLEFİYETİNİN TERKİNİ İSTEMİ ( Davacının Noterde Düzenlenen Satış Sözleşmesi İle Sattığı Aracına İlişkin - Davanın Reddine İlişkin Yargılama Giderlerinin Davacı Üzerinde Bırakılmasında ve Davacı Vekili Lehine Vekalet Ücreti Takdir Edilmemesinde İsabet Görülmediği )
VDDGKE. 2001/322MOTORLU TAŞITLAR VERGİSİ ORANLARI ( 197 Sayılı Yasanın Verdiği Yetkiye Dayanılarak Yayımlanan ve LPG Yakıtı Kullanan Taşıtlardan Alınacak Motorlu Taşıtlar Vergisi Oranlarını Saptayan Bakanlar Kurulu Kararında Hukuka Uygunluk Görülmediği )
D7.DE. 2001/4592MOTORLU TAŞITLAR VERGİSİ TAHAKKUKUNA İLİŞKİN İŞLEMİN İPTALİ ( MTV ile Ek MTV nin Mükellefe Ayrıca Duyurulmasına Gerek Olmadığından Tahakkuk İşleminin İptali İçin Açılacak Davada Dava Açma Süresinin Belirlenmesi )
D7.DE. 1997/3295MOTORLU TAŞITLAR VERGİSİ TARHİYATI ( Şirket Aktifine Kayıtlı Özel Amaçla Kullanılan Yat )
D7.DE. 2000/4774MOTORLU TAŞITLAR VERGİSİ TESBİTİ ( Motorlu Taşıtların Net Ağırlıklarının Tesbit Esasları - İthal Edilen Taşıtlar )
D7.DE. 1999/370MOTORLU TAŞITLAR VERGİSİ VE GECİKME ZAMMI TAHAKKUKU ( Hakkında Kesin Hüküm Bulunduğundan Aracın Ağırlığının Düzeltme-Şikayet Konusu Yapılamayacağı )
D7.DE. 1998/1723MOTORLU TAŞITLAR VERGİSİ YÜKÜMLÜLÜĞÜNÜN SONA ERMESİ ( Noterde Yapılan Satış İşleminin Tescil Edilmesi Mecburiyeti )
D7.DE. 1999/482MOTORLU TAŞITLAR VERGİSİNDE ESAS ALINACAK KRİTER ( Model Yılı ve Üretim Yılı )
D7.DE. 2001/3339MOTORLU TAŞITLAR VERGİSİNDE ÖLÇÜ ( Lüks Taşıtlarda Motorlu Taşıtlar Vergisinin Hukuka Uygun Olduğu - Yaş Gruplarının Sınırlandırılarak Adalet Sağlandığı )
D7.DE. 1997/3440MOTORLU TAŞITLAR VERGİSİNDE YAPILAN DEĞİŞİKLİKLER ( Ödeme Emrine Karşı İddialar )
D7.DE. 2007/29MOTORLU TAŞITLAR VERGİSİNDEN MUAFİYET ( Sosyal Sigortalar Kurumuna Ait Araçlar )
D7.DE. 2011/3586MOTORLU TAŞITLAR VERGİSİNDEN MUAFİYET (Kanunla Kurulan Bakanlar Kurulu Kararı İle Tüzel Kişiliğe Kavuşan Köylere Hizmet Götürme Birliğinin 197 S.K. Md. 4'de Sayılan Kuruluşlardan Olmadığı - M.T.V.'den İstisna Kapsamında Değerlendirilemeyeceği)
D7.DE. 2004/243MOTORLU TAŞITLAR VERGİSİNE ESAS ARAÇ NET AĞIRLIĞININ TESBİTİ USULÜ ( Araca Ait Tüm Verileri İçeren Teknik Belge Getirtilerek Ağırlığın Tesbiti Gereği - Ruhsatta ve Faturada Yazılı Olan Net Ağırlıkla Yetinilemeyeceği )
D7.DE. 2002/1554MOTORLU TAŞITLAR VERGİSİNİN ARTTIRILMASI ( Fazladan Ödenen Vergilerin Faiziyle Birlikte İadesi Talebi - İlk Derece Mahkemesi Olarak Danıştay Tarafından Bakılamayacağı )
D7.DE. 1998/2384MOTORLU TAŞITLAR VERGİSİNİN EKSİK İSTİAP HADDİ ÜZERİNDEN ÖDENMİŞ OLMASI ( Satış Aşamasında Bu Eksikliğin Tamamlanarak Tahsil Edilebileceği )
D7.DE. 2001/757MOTORLU TAŞITLAR VERGİSİNİN İADE TALEBİ ( Fazla Ödenen Motorlu Taşıtlar Vergisi - İlgili Vergi Dairesine Müracaatla Düzeltilebileceği )
D7.DE. 2007/6570MOTORLU TAŞITLAR VERGİSİNİN İADESİ İSTEMİ ( Muris Tarafından Noter Satış Sözleşmesiyle Satılan Araca Ait Motorlu Taşıtlar Vergisinin ve Gecikme Zammının Muris Adına Tahakkuk Ettirilerek Ödenmesi - Varisçinin Yaptığı Başvurunun Reddine Dair İşlemin İptali İsteminde Menfaatinin Bulunduğu )
D7.DE. 1997/3000MOTORLU TAŞITLAR VERGİSİNİN İADESİ TALEBİ ( Bağ-Kur'a Ait Taşıtlardan Alınan )
D7.DE. 2000/3828MOTORLU TAŞITLAR VERGİSİNİN İKMALEN TARHIYATI ( Mükellefe Tebliğ Şartı - Ödeme Emrinin Geçerlilik Şartları )
D9.DE. 1994/1807MOTORLU TAŞITLARIN GİDERİ ( Şirketin Aktifinde Kayıtlı Olmayan - İndirilebilme Koşulları )
D7.DE. 2000/4774MOTORLU TAŞITLARIN NET AĞIRLIKLARININ TESBİT ŞEKLİ VE MOTORLU TAŞITLAR VERGİSİ ( Motorlu Taşıtlar Vergisinin Belirlenme Esasları )
D7.DE. 2003/2594MOTORLU TAŞITLARIN VERGİ ORANLARINDA ARTIŞ ( 87.03 G.T.İ.P'na Giren Ve Silindir Hacmi 1600 Cm3'ün Üzerinde Olan Motorlu Taşıtların %11,11 Oranının Üzerinde Yapılan Artışa İlişkin Kısmının Yürütülmesinin Dava Sonuna Kadar Durdurulması )
D7.DE. 1997/3872MOTORLU TAŞITLARIN VERGİYE ESAS NET AĞIRLIKLARI ( Uluslararası Kataloglara Göre Maliye Bakanlığınca Belirleneceği )
D3.DE. 2004/2182MOTORLU TAŞIYICILAR KOOPERATİFİ ( Kurumlar Vergisi Muafiyetinden Yararlanabilmesi - 5422 S.K. 7.Md. 16. Bendindeki Koşulları Taşıması Zorunluluğu )
D13.DE. 2008/7958MOTORLU VE MOTORSUZ ARAÇLARIN PERİYODİK MUAYENE HİZMETLERİ ( Alt İşletmeciler Tarafından Verilmesi İçin Muafiyet Tanınması Talebi - "A Tipi" Muayene Kuruluşu Statüsü Verilebilmesi İçin Türk Akreditasyon Kurumunca Koşulların Aranacağı/Rekabet Kurulunca Koşulun İstenemeyeceği )
D15.DE. 2013/4509MRI SONUCUNUN DOKUZ AY ÖNCESİNE AİT OLDUĞU (DÜTF / Radyoloji Bölümünde Çekilen Lomber Spinal MRI Tıbbi Açıdan Yeterli Olup Olmadığının Araştırılacağı)
D7.DE. 1997/883MUAFEN İTHAL EDİLEN EŞYA ( On Yıllık Kullanma Şartı Gerçekleşmeden Kullanma Hakkının Kiralama Yoluyla Devri )
D7.DE. 1998/1861MUAFEN İTHAL EDİLEN HAMMADDE ( Teşvik Belgesi Kapsamında Muafen İthal Edilen Hammaddenin İhraç Edilen Mamulün Bünyesinde Kullanılmaması Durumunda Muafiyet Şartlarının İhlal Edildiğinin Kabulü )
D9.DE. 1989/1175MUAFİYET ( Damga Vergisi Muafiyeti - Yatırım Teşvik Belgesi Sahibi Firmaca Sermaye Arttırımı Yapılması )
D4.DE. 2002/4285MUAFİYET ( Derneklerin Kurumlar Vergisi Muafiyet Şartları - Dernek Tüzüğünde Kurumlar Vergisi Muafiyeti Öngörülmesi )
D9.DE. 1988/1427MUAFİYET ( Emlak Vergisi Muafiyetinden Yararlanmak İçin Muafiyetin Başlama Yılı ve Süresinin Doldurulmasının Yeterli Olması - Dilekçe Vermek Gerekmediği - Turizm Amaçlı Kullanılan Bina )
D9.DE. 1988/3345MUAFİYET ( Emlak Vergisi Muafiyetinin Sona Ermesi - Binanın Satılması )
D3.DE. 1998/4424MUAFİYET ( Emniyet Müdürlüğü Polis Kantini Kurumlar Vergisi Muafiyeti )
D10.DE. 1995/665MUAFİYET ( Katılma Payından Muafiyet )
D4.DE. 1996/66MUAFİYET ( Kooperatifin Ortaklarına Ücretsiz Dağıttığı Dergi İçin Alınan Reklamlardan Sağlanan Gelir Nedeniyle Muafiyetten Yararlanamaması )
D3.DE. 1994/3702MUAFİYET ( Kooperatiflerin Kurumlar Vergisi Muafiyeti )
D3.DE. 1995/2988MUAFİYET ( Kurumlar Vergisi Muafiyetinden Yararlanamayan Kooperatif )
D4.DE. 1991/3454MUAFİYET ( Kurumlar Vergisinden )
D7.DE. 2002/669MUAFİYET ( Mahkemenin Yalnızca Türk Telekomünikasyon Anonim Şirketine Muafiyet Tanındığı Yolundaki Değerlendirmesinde İsabet Görülmediği )
D3.DE. 2008/4746MUAFİYET ( Organize Sanayi Bölgesi Tüzelkişiliğinin Her Türlü Vergiden Muaf Olduğuna İlişkin Düzenlemesi Esas Alınarak Verilen Kararda Hukuka Uygunluk Görülmediği )
VDDGKE. 1987/7MUAFİYET ( Ödeme Emrine İtiraz )
D9.DE. 1988/2629MUAFİYET ( Tapu Harcı Muafiyeti - Tarım Kredi Kooperatifine Ait Hizmet Binasının Muafiyeti )
D4.DE. 1997/1446MUAFİYET ( Vakfın İşletmesinin Kurumlar Vergisi Kapsamında Olması )
D7.DE. 1996/3145MUAFİYET ( Vergi Muafiyetinden Yararlanarak Yurda Sokulan Eşyanın Kiralama Yoluyla Devredilmesi Halinde Muafiyetin Kira Sözleşmesinin Yapıldığı Tarihte Sona Ereceği )
D13.DE. 2011/3359MUAFİYET BAŞVURUSU ( Şikayet Başvurusunun Değerlendirilmesi Sırasında Şikayet Edilen Tarafından Yapılan Muafiyet Başvurusu Hakkında Henüz Bir Karar Verilmediği - Şikayet Konusu Fiiller Hakkında Herhangi Bir Araştırma Yapılmadan Soruşturma Açılmasına Gerek Olmadığına Dair Verilen Kurul Kararında Hukuka Uyarlık Görülmediği )
D9.DE. 2007/4188MUAFİYET BELGESİ ( Davacı Belediye Tarafından Katma Değer Vergisi Muafiyetinden Yararlanabilmesi İçin Muafiyet Belgesi Verilmesi Yolundaki Başvurusunun Reddine İlişkin İşlemin Kesin ve Yürütülmesi Gerekli Bir İşlem Olmadığı )
D7.DE. 1993/3390MUAFİYET BELGESİNİN İPTALİ ( Gümrük Vergisinden Muaf Tutulan İthal Konusu Geminin Denize Elverişlilik Belgesi Alamaması )
D7.DE. 2003/688MUAFİYET BULUNMAMASI ( Vakıf Üniversitelerinin Eğitim ve Öğretim Hizmetleri Karşılığı Aldıkları Ücretlerin KDV İstisnası Kapsamına Girmemesi )
D4.DE. 1991/794MUAFİYET HAKKINI KAYBEDEN KOOPERATİF ( Vergiye Tabi Gelir Elde Ettiği Belirlenmeden Genel İfadelere Göre Matrah Takdiri Yapılamaması )
D8.DE. 1995/2920MUAFİYET İSTEMİ ( Yükseköğretim Programından Kaydı Silinen Davacının Yeniden Sınava Girerek Aynı Bölümü Kazanması Nedeniyle Daha Önce Başarılı Olduğu Derslerden Muafiyet İstemi )
D9.DE. 1998/1563MUAFİYET KAPSAMINDA DEĞERLENDİRİLEN ŞİRKET ( Resmi ve Harç Alınmadıktan Sonra Bilahare Muafiyet Kapsamında Olmadığı Anlaşıldığında Gecikme Faizi Uygulanamaması )
D7.DE. 1998/3091MUAFİYET KAPSAMINDA İTHAL EDİLEN ARAÇ ( Muafiyet Şartlarının İhlali - Vergi Yükümlülüğü ve Zamanaşımının Başlangıcı )
D13.DE. 2008/2693MUAFİYET KOŞULLARININ BULUNMAMASI ( Bireysel Muafiyet Tanınamayacağına İlişkin Rekabet Kurulu Kararının İptali İstemi - Sözleşmelerin Tebliğ Uyarınca Grup Muafiyetinden Yararlanmadığı ve Muafiyet Koşullarıyla Bağdaşmaz Etkilere Sahip Olması/Anılan Sözleşmelere Bireysel Muafiyet de Tanınamayacağı )
D3.DE. 2007/2774MUAFİYET KOŞULU ( Muafiyet Şartlarını Taşımayan Bir Kooperatifin Kurumlar Vergisi Mükellefi Olarak Beyan Etmesi Gereken Kurum Kazancına Elde Ettiği Faiz Gelirini de Dahil Edeceği - Matrahın Hukuka Uygun Olup Olmadığı Değerlendirilerek Karar Verilmesi Gerektiği )
VDDGKE. 2007/680MUAFİYET KURALI ( Belediye Gelirleri Kanununun Elektrik Tüketim Vergisine İlişkin Kuralları Karşısında Tarım Kredi Kooperatifleri ve Birliklerinin Vergiden Muaf Olduğunu Düzenleyen 1581 S.Y'daki Muafiyet Kuralının Uygulanması Gerektiği )
VDDGKE. 1998/412MUAFİYET SINIRLAMASININ KAPSAMI ( KDV Kanunundaki Sınırlamanın Sonradan Çıkarılan Özel Nitelikteki 3838 s. Kanunu Kapsayıp Kapsamaması )
D3.DE. 2000/2887MUAFİYET ŞARTLARI ( Kooperatif Arsasının Kamulaştırması - Bedelinin Ticari Faaliyet Sonucu Elde Edilmiş Bir Kazanç Olmadığı/Ortaklara Dağıtılmış Olmasının Şartların İhlali Anlamını Taşımayacağı )
D7.DE. 1996/2695MUAFİYET ŞARTLARINA UYULMAMASI ( Tahakkuk Zamanaşımı )
D3.DE. 1998/4057MUAFİYET ŞARTLARININ İHLALİ ( Kar Amacı Gütmeden Kurulan Kooperatifin Tasfiye Sonunda Elde Ettiği Faiz Gelirlerini Ortaklarına Dağıtması )
D13.DE. 2010/4006MUAFİYET TANINMASI (Dikey Anlaşmalara İlişkin Grup Muafiyeti Tebliği'nin 5. Md. İle Getirilen İstisna İlişkinin Başlangıcından İtibaren Üçüncü Şahıslardan Ayni ya da Şahsi Haklar Kapsamında Taşınmazın Kullanma veya Yararlanma Hakkının Alınması ve Bunu Müteakiben Tesisin Bizzat Sağlayıcı Tarafından İşletilmesi ya da Kullanma Yahut Yararlanma Hakkı Veren İle Hiçbir Bağlantısı Olmayan Şahıslarla Bayilik İlişkisinin Kurulması İle Sınırlı Olduğu)
VDDGKE. 2015/821MUAFİYET UYGULANARAK ARAÇ İTHAL EDİLMESİ (Engelliler Tarafından Muafiyet Uygulanarak İthal Edilebilecek Aracı Motor Silindir Hacmi Belirli Bir Sınıra Kadar Olanlarla Sınırlandıran Düzenlemenin ve Bu Düzenlemeye Dayalı Olarak Tesis Edilen İşlemin Hukuka Uygun Düşmediği)
D3.DE. 1997/828MUAFİYET VE İSTİSNA ( Yasayla Düzenleme Zorunluluğu )
VDDGKE. 1992/300MUAFİYET VE İSTİSNALAR ( İhracat İstisnası - Teşvik Belgesi )
D13.DE. 2008/2682MUAFİYETİN GERİ ALINMASI (Davacı Şirketle Aynı Sektörde Bulunan Diğer Tüm Teşebbüslerden de İnceleme Konusu Anlaşma ve Uygulamalar Hakkında Yazılı Görüş İstendiği - Söz Konusu Düzenlemenin Amacına Uygun Olarak Hareket Edildiği)
IDDGKE. 2007/2600MUAFİYETİN GERİ ALINMASI İLE İLGİLİ KURUL KARARI ( Geri Bildirim Üzerine Verilen Rekabet Kurulu'nun Kararının İptali İstemi - Soğutucu Dolaplara Rakip Ürünlerin Girebileceğine İlişkin Düzenlemenin Kapalı Satış Noktalarının Tamamı İçin Getirildiği/Davanın Reddi Gerektiği)
D7.DE. 1999/934MUAFİYETİN KAPSAMI ( Tarım Kredi Kooperatifinin Damga Vergisinden Muafiyetinin Kooperatifin Açtığı İhaleyi Kazanan Şirket Adına Düzenlediği Kağıtları Kapsamaması )
D4.DE. 1988/2479MUAFİYETTEN YARARLANAMAMA ( Esas Mukavelede Yasada Belirtilen Koşullardan Birinin Mevcut Olmaması )
DIBGKE. 1987/3MUAFLI VE İSTİSNA ( Emlak Vergisi - Temizleme ve Aydınlatma Harcı )
D4.DE. 2003/18MUAFLIK ( Esnaf Muaflığı - Önünde Sergi Açılan İşyerinde Satışı Yapılan Maldan Olmaması - Esnaf Muaflığının Yararlanılabileceği )
D3.DE. 1989/889MUAFLIKTAN MÜKELLEFLİĞE GEÇİŞTE ARANACAK SATIŞ BEDELİ TUTARI ( Gerçekleşen Fiili Satış Tutarı Ölçüsü )
D4.DE. 1997/4230MUAMELELERİN GERÇEK MAHİYETİNİN TESBİTİ GEREKİR ( Yalnızca Borçlunun İfadesine Dayanarak Borç Verenin İkrazatçı Olarak Vergilendirilemeyeceği )
D10.DE. 2010/11663MUAYEHANELERE İLİŞKİN FİZİKİ VE TIBBİ GEREKLİLİKLER ( Her Bir Uzmanlık Dalı İçin O Dalın İhtiyaç ve Özelliklerine Göre Bilimsel Kurullarca Belirlenmesi Gereği - Ayakta Teşhis ve Tedavi Yapılan Özel Sağlık Kuruluşları Hakkında Yönetmelik/Görüş Alınmadan Yapılan Değişikliklerin Hukuka Aykırı Olduğu )
D9.DE. 2000/2735MUAYENE HARCI ( LPG Kullanılan Araçların Muayene Harcı )
D7.DE. 1998/972MUAYENE MEMURLARININ SORUMLULUKLARI ( Yaptıkları Muayene Tahakkuk ve Muaflık İşlemlerinden Duruma Göre Tek Başına Veya Müteselsilen Sorumlu Olmaları )
D9.DE. 2000/7017MUAYENE RUHSAT VE RAPOR HARCI ( İhbarname İle İstenilmesi Gerekirken Yazı İle İstenilmesinde İsabet Bulunmadığı )
D9.DE. 1996/248MUAYENE VE DAMGA ÜCRETİ ( Kümes Hayvanlarından Alınıp Alınmayacağı )
D7.DE. 2002/4148MUAYENE VE DENETLEME SONUCU KIYMET BİLDİRİM EKSİKLİĞİ TESBİTİ ( İthalde Kıymet Tesbiti - Gümrük Vergi Değerinin Eksik Gösterildiği İddiası - Gümrük İdaresinin Gümrük Kanunununda Belirtilen Kurallara Uyup Uymadığı Araştırılması Gerektiği )
D2.DE. 2001/1002MUAYENE VE SAĞLIK RAPORU İŞLEMLERİ ( Ücretsiz Yapılması Gereken - Sağlık Bakanlığından Ruhsat Alınmaksızın Faaliyet Gösteren Verem Savaş Vakfı Tarafından Ücret Karşılığında Yapılmasını Sağlamak )
D5.DE. 2000/5846MUAYENE VE TEDAVİ GİDERLERİNDEN SORUMLULUK ( Resmi Tabip Raporuyla Özel Hekime Sevkedilerek Diş Tedavisi Gören Memur )
D8.DE. 1995/376MUAYENE YAPMA YASAĞININ YARGI KARARIYLA KALDIRILMASI ( Yasak Süresince Yapılamayan Muayene Ücretlerinin Tazmininin İstenemeyeceği )
D15.DE. 2015/6278MUAYENEHANE AÇARAK MESLEĞİNİ SERBEST İCRA EDEMEME ( Devlet Hastanesi'nde Diş Hekimi Olarak Görev Yapan Davacının ( 1219 S. Kanunun 12. Md. 2. Fıkrasının ( A ) Bendi Kapsamında ) Muayenehanede Mesleğini Serbest Olarak İcra Edemeyeceği - Davanın Reddi Gerektiği/Özel Muayenehane Faliyetinin Durdurulması İşleminin İptali İstemi )
VDDGKE. 2011/621MUAYENEHANE AÇMA VE ÇALIŞTIRMA RUHSATI ( Muayenehane Açılması İşleyişi ve Denetimi Konusundaki Tüm Görev ve Yetkinin Sağlık Bakanlığı ve Bakanlığın Yerel Örgütlerine Ait Olduğu - Belediyelerce Muayenehane Açılması Konusunda Herhangi Bir Hizmet Verilmemesine Rağmen Muayenehane İşyeri İzin Harcının Belediyeye Verilmesine İlişkin Yönetmeliğin Hukuka Uyarlı Olmadığı )
IDDGKE. 2001/465MUAYENEHANE NİTELİĞİNDE BULUNAN ŞİRKETLER ( Ortaklarının Tümünün Doktor Olması Gereği - Tedavi Merkezleri )
D10.DE. 2011/6866MUAYENEHANELER İÇİN ARANILAN FİZİKİ ŞARTLAR ( Hizmet Gereği Asgari Standart Boyutlarını Aşar Şekilde Belirlendiği - Sağlık Hizmetinin Serbest Sunumunun Koşullarını Ağırlaştırarak Sunumunu Ağır Biçimde Güçleştirecek Şekilde Asgari Standart Düzenlenemeyeceği )
D10.DE. 2011/7101MUAYENEHANELER İÇİN ARANILAN FİZİKİ ŞARTLAR ( Hizmet Gereği Asgari Standart Boyutlarını Aşar Şekilde Belirlenmiş Olduğu ve Sağlık Hizmetinin Serbest Sunumunun Koşullarını Ağırlaştırarak Sunumunu Ağır Biçimde Güçleştirecek Şekilde Asgari Standart Düzenlenemeyeceği )
IDDGKE. 2011/1380MUAYENEHANELERİN TAŞIMASI GEREKEN KISTASLARI DÜZENLEYEN YÖNETMELİĞİN İPTALİ İSTEMİ ( Derneğin Üyelerinin Mesleklerini Serbest Olarak İfa Etmesini Engellediğinden Bahisle Dava Konusu Ettiği Düzenlemelerin İptalini İstemekte Menfaatinin Bulunduğu )
D8.DE. 2003/3120MUAYENEHANENİN KAPATILAMAYACAĞI ( Doktorun Görev Yaptığı Devlet Hastanesinin Yer Aldığı Büyükşehir Belediye Sınırları İçerisindeki )
D5.DE. 2007/180MUAYENEHANENİN KAPATILMASI İŞLEMİ ( Sözleşmeli Personel Statüsünde Diş Hekiminin - 2368 S. K.'un İdareyi Bağlı Yetki İçine Alan Bir Nitelik Taşımadığı /Hizmet Koşullarını Saptamada Takdir Yetkisi Bulunduğu )
D11.DE. 2005/1353MUCBİR SEBEP ( İdari Faaliyetlerde Ortaya Çıkan Eksikliklerin İdarenin Olumsuz Eylemi Niteliğinde Olması Nedeniyle Bu Eylemi İle Deprem Sonucu Oluşan Zarar Arasında İlliyet Bağının Bulunduğu ve Depremin İlliyet Bağını Kesen Bir Mücbir Sebep Olarak Kabul Edilemeyeceği )
D6.DE. 2005/999MUĞLA - DALAMAN KÜLTÜR VE TURİZM KORUMA VE GELİŞİM BÖLGESİ ( İlan Edilen Kısmın Yürütülmesinin Durdurulması İstemi - Yerinde Yaptırılacak Keşif ve Bilirkişi İncelemesi Sonucuna Göre İncelenmesi Gereği )
D6.DE. 2007/545MUĞLA BODRUM YARIMADASI KÜLTÜR VE TURİZM KORUMA VE GELİŞİM BÖLGESİ ( Bakanlar Kurulu Kararı ve Eki Kroki İle Belirlenmesi - Gerekli İnceleme ve Değerlendirme Yapılmadan Yetersiz Koruma Anlayışıyla Büyük Bir Coğrafik Alanda İlanında Hukuka Uyarlık Bulunmadığı )
D6.DE. 2007/548MUĞLA BODRUM YARIMADASI KÜLTÜR VE TURİZM KORUMA VE GELİŞİM BÖLGESİ ( Bakanlar Kurulu Kararı ve Eki Kroki İle Belirlenmesi Kültür ve Turizm Bakanlığı'nca Bildirilmesi - Gerekli İnceleme ve Değerlendirme Yapılmadan Yetersiz Koruma Anlayışıyla Büyük Bir Coğrafik Alanda İlanında Hukuka Uyarlık Bulunmadığı )
D6.DE. 2006/1317MUĞLA DALAMAN KÜLTÜR VE TURİZM KORUMA VE GELİŞİM BÖLGESİ SINIRLARININ DEĞİŞTİRİLMESİ ( Bakanlar Kurulu Kararının İlgili Kısmının İptali Talebi - Tüketime ve Sınırlı Bir Turist Kesimine Yönelik Kullanımın Doğru Olmayacağı/İptal Talebinin Kabul Edileceği )
VDDGKE. 2002/277MUHABERE DEFTERİ ( Dava Açma Süresi - Asliye Hukuk Mahkemesi Kanalıyla Gönderilen Dava Dilekçesinin Muhabere Defterine Kayıt Tarihine Göre Belirlenmesi Gerektiği )
D7.DE. 2001/1810MUHABİR BANKACILIK FAALİYETİ ( Merkezi Yurtdışında Bulunan Banka'nın Türkiye'de Muhabirlik Faaliyeti Yapması - Ticari Faaliyet Kapsamında Değerlendirilemeyeceği - Banka ve Sigorta Muameleleri Vergisine Tabi Olmadığı )
D12.DE. 2016/802MUHABİR OLARAK GÖREV YAPMA ( Uyarma Cezasının İptali İstemi - Davacının Üyesi Olduğu Sendikanın Toplantısına Katılabilmek İçin Binaya Geldiği Ancak Görevden Uzaklaştırılmış Olması Sebebiyle Binaya Alınmadığı/Sendikal Faaliyet Kapsamında Olan Fiili Nedeniyle Disiplin Cezası Verilmesine Dair İşlemde Hukuka Uygunluk Bulunmadığı )
D10.DE. 1989/1099MUHAFAZA MEMURU ( Görevi Dışında Silah Kullanarak Ölüme Neden Olmasında İdarenin Kusurunun Bulunması )
D12.DE. 2010/5479MUHAKKİK SIFATI ( Davacının Dengi veya Üstü Konumunda Bir İdari Göreve Sahip Bulunmayan ve Başka Bir Kurumda Muhasebe Şefi Olarak Görevli Kişinin Muhakkikliğinde Anılan Unvanın Uzmanlığını Gerektiren Soruşturma Konusu Bulunmadığı Halde Yürütülen Disiplin Soruşturmasının Hukuka Aykırı Olduğu )
D12.DE. 2005/4949MUHAKKİK SIFATIYLA YAPILAN SORUŞTURMA ( İl Sağlık Müdürlüğünde Şube Müdürü Olan Davacı Hakkında - İlköğretim Müfettişleri ve Halk Sağlığı Laboratuvarında Kimya Mühendisi Olarak Görev Yapan Personel Tarafından Muhakkik Sıfatıyla Yapılan Disiplin Soruşturmasının Hukuka Aykırı Olduğu )
D10.DE. 2001/1154MUHAMMEN BEDELİN AŞILDIĞI İHALE ( SSK'na Ait İşyerlerinin Satışı - Yönetim Kurulunun Yeterli Rekabet Koşulunun Oluşmaması Durumunda Onaylamama Yetkisi Bulunması )
D13.DE. 2015/6409MUHAMMEN BEDELİN BELİRLENMESİ ( On Yıl Boyunca İdareye Ödenecek Asgari Tutarın Toplamı Esas Alınarak Belirlenmediği/İhale İlanının Yıllık Muhammen Bedele Göre Yapıldığı - İlanı 2886 Sayılı Kanuna Uygun Olarak Yapılmayan İhalenin Hukuka Aykırı Olduğu )
D8.DE. 2008/9254MUHASEBE HİZMETLERİ (Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Stajından Sayılacak Hizmetler - İlgili Dönemde Davacının Kamu Tüzel Kişiliğine Sahip Olan Müessesede Birinci Derecede İmza Yetkisini Haiz Olarak Muhasebenin Sevk ve İdare Edilmesinden veya Mali Denetiminden Sorumlu Olup Olmadığı Gibi Hususlar Araştırılarak Karar Verileceği )
D4.DE. 2000/1199MUHASEBE KAYIT HİLESİ YAPILDIĞI İDDİASI ( Bankacılık Yapan Mükellef - Müşterinin Bazı Faiz Gelirlerini Peçelediği İddiası - Kaçakçılığa İştirak Cezası Verilmesi Şartları )
D2.DE. 2010/4762MUHASEBE MEMURUNUN FAZLA MESAİ ÜCRETİ TALEBİ ( Vergi Usulü Kanunu'nun Ek 13. Md.sine Eklenen Ek Paragraf Uyarınca Bu Madde Kapsamında Bulunan Personele 4458 S. Gümrük Kanunu Uyarınca Ödenen Tutarların Bu Md. Kapsamında Yapılan Ek Ödemenin Aylık Net Tutarından Mahsup Edileceği )
D4.DE. 1997/1152MUHASEBE SİSTEMİ UYGULAMA TEBLİĞLERİNE AYKIRI KAYIT ( Tek Düzen Hesap Planına Uyulmaması - Özel Usulsüzlük Cezası Kesilmesi Gerektiği )
D4.DE. 2001/1667MUHASEBE STANDARTLARINA UYMAMA HALİ ( Özel Usulsüzlük Kesilme Şartı - Tek Düzen Hesap Planına Uyulmamış Olması - Vergi Ziyaına Neden Olunulmamış Olması - İdarece Vergi Ziyaına Ait Bir Tesbit Yapılmamış Olması )
D12.DE. 2010/5479MUHASEBE ŞEFİ OLAN SORUŞTURMACI ( Başka Bir Kurumda Muhasebe Şefi Olarak Görevli Kişinin Muhakkikliğinde Anılan Unvanın Uzmanlığını Gerektiren Soruşturma Konusu Bulunmadığı Halde Yürütülen Disiplin Soruşturmasının Hukuka Aykırı Olduğu )
D3.DE. 1995/584MUHASEBE TEKNİĞİNE GÖRE KAYDEDİLEN EMANET MAL ( Envantere Dahil Olan Mal - Emanet Mal Kaydı )
D5.DE. 2013/4658MUHASEBE UZMANININ MALİYE UZMANI OLARAK ATAMASININ YAPILMASI İSTEMİYLE YAPTIĞI BAŞVURUNUN ZIMNEN REDDEDİLMESİNE DAİR İŞLEMİN İPTALİ İSTEMİ (Davacı Nevşehir Mal Müdürlüğü Kadrosunda Görev Yaptığından Atamasının Yapılması İdarenin Takdir Yetkisinde Olup Davacının Talebi Zımnen Reddedilmesinde İsabetsizlik Olmadığı)
D10.DE. 1995/717MUHASEBE VE MALİ İŞLER DAİRE BAŞKANI ( Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Belgesi Verilip Verilmemesi )
D8.DE. 1998/3118MUHASEBE VE MALİ İŞLERDEN BİRİNCİ DERECEDE SORUMLU OLAN ŞİRKET YÖNETİCİSİ ( Yeminli Mali Müşavirlik Ruhsatı Talebi )
D9.DE. 1994/2286MUHASEBE VE MALİ MÜŞAVİRLİK HİZMETİ ( Sözleşmenin Bir Yıllık Yapılması Nedeniyle Yıl Sonunda Makbuz Düzenlenip Beyan Edilmesi - KDV Kaçırma Gerekçesiyle Yapılan Cezalı Tarhiyatın Terkini Gereği )
D11.DE. 2009/8474MUHASEBE YETKİLİSİ MUTEMEDLER ( Görev Tanımında ve Görevi Gereği Aldığı Sorumlulukta Bir Değişiklik Olmamasına Rağmen Yönetmelik Değişikliği İle Ek Puandan Yararlandırılan Personel Kapsamından Çıkarılmasında Hukuka Uygunluk Görülmediği )
D4.DE. 1997/3014MUHASEBECİ VE MALİ MÜŞAVİRLERİN SERBEST MESLEK MAKBUZU DÜZENLEMESİ ( Asgari Ücretin Altında Makbuz Kesilemeyeceği )
VDDGKE. 1998/301MUHASEBECİLERİN BEYANNAME İMZALAMA MECBURİYETİ ( Defterlerini Tutmadıkları Mükelleflerin Beyannamelerini İmzalayabilecekleri )
D4.DE. 2004/1877MUHASEBECİLERİN MÜKELLEFLE BİRLİKTE MÜŞTEREK VE MÜTESELSİL SORUMLULUĞU ( İmzaladıkları Beyannamede Yer Alan Bilgilerin Defter Kayıtlarına ve Bu Kayıtların Dayanağı Olan Belgelere Uygun Olmaması Halinde - Şirketin Naylon Fatura Düzenlemek İçin Kurulduğuna İlişkin Varsayım Nedeniyle Muhasebecinin Sorumlu Tutulamayacağı )
D4.DE. 1999/2715MUHASEBECİLİK FAALİYETİNDE ASGARİ TARİFEYE GÖRE KAZANÇ BİLDİRİMİ ( Kayıtdışı Kazanç ve Beyan Olduğunun Somut Olarak Ortaya Konulması Gerektiği - Asgari Ücret Tarifesine Göre Gelir Elde Edildiğinin Kabul Edilemeyeceği )
D8.DE. 2007/8372MUHASEBECİLİK MESLEĞİ ( Gerekli Denetimlerin Yapılabilmesi ve Mesleğin Belli Standartlara Bağlanması Gereği/Konut Dokunulmazlığı Sebebiyle Yapılamayacağı - İkametgahın Büro Olarak Kullanılamayacağı )
D8.DE. 1998/860MUHASEBECİLİK MESLEĞİNİN KONUSU ( Gerçek ve Tüzel Kişilere Ait Teşebbüs ve İşletmelerin Defterlerini Tutmak Bilanço Kar Zarar Tablosu ve Beyannameleri İle Diğer Belgelerini Düzenlemek )
IDDGKE. 2000/220MUHASEBECİLİK STAJINI BİTİRİP STAJ DEĞERLENDİRME SINAVINDA BAŞARISIZ OLNA DAVACI ( Serbest Muhasebecilik İçin Sınav Şartı Bulunmadığı Gerekçesiyle İşlemin ve Dayanağı Olan Yönetmelik Hükmünün İptali Talebi - Sınavın Stajın Yeterliliğini Ölçmeye Yönelik Bir İşlem Olması ve Yasaya Aykırı Olmaması )
D3.DE. 2012/4440MUHASEBECİNİN BAĞLI BULUNDUĞU VERGİ DAİRESİ TARAFINDAN GÖNDERİLEN ÖDEME EMRİ (Hukuka Aykırılık Bulunmadığı - Muhasebecinin Sorumluluğunun 213 S.K. Mükerrer 227 M. Kapsamında Değerlendirilmesi Gerektiği/Vergi İnceleme Raporunda Sahte Fatura Bulunduğu Tespiti/Muhasebecinin Müşterek ve Müteselsil Sorumlu Olduğu)
D3.DE. 2012/4440MUHASEBECİNİN MÜŞTEREK VE MÜTESELSİL SORUMLULUĞU (Davacının Muhasebecilik Hizmeti Sunduğu Şirket Tüzel Kişiliğinin Vergi Borçlarından Müşterek ve Müteselsilen Sorumlu Olduğu - Muhasebecinin Sorumluluğunun 213 S.K. Mükerrer 227 M. Kapsamında Değerlendirilmesi Gerektiği/Ödeme Emrinin İptali Talebi)
D3.DE. 1994/722MUHASEBECİNİN SORUMLULUĞU ( Kaçakçılığa Yardım Cezası )
D4.DE. 2000/949MUHASEBECİNİN YAPTIĞI GİDERLER ( Muhasebede Kullanılan Defter Bedellerinin Gider Kaydedilebileceği - Ulaşım Giderlerinin Yasal Gider Olduğu )
D11.DE. 1998/604MUHASEBECİYE ELDEN YAPILAN TEBLİGAT ( Yükümlüden Defter ve Belge İstenilmesi - Usulüne Uygun Olmaması )
D11.DE. 1999/1294MUHASEBECİYE VERİLEN VEKALETNAME ( Uzlaşma Tutanağını İmzalayan Muhasebecinin Yetkisiz Sayılmaması )
D10.DE. 2002/4228MUHASEBE-İ UMUMİYE KANUNU HÜKÜMLERİ GEREĞİNCE 5 YILLIK ZAMANAŞIMI SÜRESİNİN UYGULANMASI GEREĞİ ( Görev Sırasında Geçirdiği Trafik Kazası Sonucu Ölen Polis Memurunun Mirasçılarının Nakdi Tazminat Talebi )
D8.DE. 1995/2133MUHASEBENİN FİİLEN SEVK VE İDARESİNDEN SORUMLU OLMAK ( Serbest Muhasebecilik ve Mali Müşavirlik Belgesi Verilmesi İçin )
D8.DE. 1994/7189MUHASEBENİN SEVK VE İDARESİNDEN SORUMLU OLARAK ÇALIŞMIŞ OLANLAR ( Birinci Derecede İmza Yetkisini Haiz Olanların Serbest Muhasebeci Ruhsatı Alabilmesi )
D10.DE. 1995/717MUHASEBESİ BİLANÇO ESASINA GÖRE TUTULAN GENEL MÜDÜRLÜK ( Muhasebe ve Mali İşler Daire Başkanı ve Döner Sermaye Muhasebe Müdürüne Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Belgesi Verilip Verilmemesi )
D11.DE. 1997/2640MUHASEBESİNİ BİLGİSAYARLA TUTAN MÜKELLEF ( Bilgileri Yasal Deftere Kayıt Etmek Zorunluluğu - KDV İndirim Hakkını Kullanamayacağı )
D11.DE. 1998/1405MUHASEBEYLE İLGİLİ TEKNİK KONU İÇERMEYEN DEFTER İNCELEMESİ ( İnceleme İçin Bilirkişiye Gerek Olmaması Mahkeme Tarafından Yapılabilmesi )
D4.DE. 1998/3121MUHATABIN ADRESİNDE BULUNAMAMASI ( Mahkeme Kararı'nın Tebliği - Muhatabın Bildirdiği Adresten Ayrılmış Olması - Tebligatın Usule Uygun Yapılması Gerektiği - Davanın İşlemden Kaldırılamayacağı )
D5.DE. 2004/2026MUHATABIN ADRESTE BULUNMAMASI ( Kararın Tebliğ Edildiği Tarihte Senelik İznini Kullandığını Daha Sonra Bir Hafta Sağlık Raporu Kullandığı - Tebliğ Tarihinin Öğrenme Tarihi Olacağı )
D7.DE. 2008/1216MUHATABIN ADRESTE BULUNMAMASI ( Tebliğin İkinci Defa Yenilenmesi Gerektiği - Ancak Vergi Usul Kanununda Hüküm Bulunmayan Hallerde Tebligat Kanunu Hükümleri Uygulanabileceği - Süresi İçinde Ödenmeyen Gümrük Vergileri )
VDDGKE. 2017/199MUHATABIN ÇALIŞANINA TEBLİĞ (Kanunda İşveren İle İşçi Arasında İş Sözleşmesinin Kurulması İçin Sigorta Yaptırılması Yolunda Bir Ön Koşula Yer Verilmediği - Davacının Vekili İle İlgisi Bulunmayan Kişinin İşçi Sıfatıyla Bir Belgeyi İmzalayıp Tebellüğ Etmesinin Hayatın Olağan Akışına Uygun Olmadığı)
D4.DE. 1998/906MUHATABIN İKAMETGAH VEYA İŞYERİ ADRESİNE YAPILMAYAN TEBLİGAT ( Usulsüz Tebligat-Tebliğ Tarihinin Muhatabın Usulsüz Tebligatı Öğrenme Tarihi Olması )
D4.DE. 1994/3830MUHATABIN TEBELLÜĞDEN İMTİNA ETMESİ ( Muhatabın Önüne Bırakılan Tebliğ - Hukuki Sonuç Doğuracağı - İşçi Önüne Bırakılan Tebliğin Geçersiz Olduğu - Dava Açmada Süre Aşımından Söz Edilemeyeceği )
D9.DE. 2000/4324MUHATABIN TEBLİĞATA MUTTALİ OLMASI ( Somut Olayda Usulüne Uygun Tebliğat Yapılmadığından Muhatabın Tebliğe Muttalı Olduğu Tarih Dikkate Alınarak Dava Zamanaşımının Belirlenmesi )
D10.DE. 2000/5358MUHBİR İKRAMİYESİ ( 1918 Sayılı Yasa'nın 64. Maddesi Gereğince Hükmün Kesinleşmesini Takip Eden Üç Ay İçinde Ödenmesi Gereken - Sehven Peşin Ödenmesi Nedeniyle Geri İstenilebileceği )
D1.DE. 2003/28MUHBİR İKRAMİYESİ ( Kontrollü Teslimat Yöntemiyle Yurtdışında Sona Eren Uyuşturucu Kaçakçılığı Takibine Muhbir Sıfatıyla Katılanlar )
D10.DE. 2009/15848MUHBİR İKRAMİYESİ İSTEMİ ( Kaçakçılık Olayına Konu Miktarla Orantılı Olarak - Tarafları Konusu ve Sebebinin Aynı Olduğu Kabul Edilse Bile Taraflar Arasındaki Uyuşmazlığı Çözmeyen Dilekçenin Reddi Üzerine Yenilenen Dilekçede Aynı Yanlışlıkların Yapıldığı Gerekçesiyle Davanın Reddi Yolundaki İdare Mahkemesi Kararı Esas Alınarak Davanın Kesin Hüküm Nedeniyle İncelenmeksizin Reddinin Doğru Olmadığı )
D14.DE. 2014/10343MUHDESAT (Yerel Mahkemece Yıkım Masraflarına İlişkin Tapuda Bulunan Muhdesat Şerhi Nedeniyle Masrafların Davacı Şirketten Alınamayacağı Yönünde Karar Vermesinin Hatalı Olduğu - Muhdesatın Zeminin Bir Parçası Olduğu/Mütememmim Cüz Hükümlerinin Gözetileceği/Mühdesatın Zeminden Ayrı Düşünülemeyeceğinin Kabulü)
D14.DE. 2014/10343MUHDESATIN SADECE ŞAHSİ BİR HAK SAYILACAĞI (Muhdesatın Beyanlar Hanesinde Gösterilmesinin Kişiye Herhangi Bir Hak Vermeyeceği - Yapının Malikinin de Tapu Sahibi Olan Davacı Şirket Olduğu Anlaşıldığı/Yıkım Masraflarının Yapı Sahibi Olduğu Anlaşılan Davacı Şirketten Tahsilinin İstenmesinin Mümkün Olduğu)
D8.DE. 2003/1026MUHTAÇ AİLELER İÇİN YARDIM ( Davacının Polis Memuru Eşinin Askere Gitmesi Üzerine 4109 Sayılı Yasada Öngörülen Muhtaç Asker Yardımı Yapılmasını Davalı İdareden Talep Etmesi )
D8.DE. 2003/1026MUHTAÇ ASKER YARDIMI ( Davacının Polis Memuru Eşinin Askere Gitmesi Üzerine 4109 Sayılı Yasada Öngörülen Muhtaç Asker Yardımı Yapılmasını Davalı İdareden Talep Etmesi )
D10.DE. 1987/71MUHTAÇ ÇİFTÇİ TESBİT KOMİSYONUNCA ALINAN KARAR ( İptali İstemiyle Açılan Dava - Görev )
IDDGKE. 2001/1061MUHTAÇ DUL EŞE AYLIK BAĞLANMASININ KOŞULLARI ( Emekli Sandığı İştirakçisinin Ölümü - 5 Yıllık Fiili Hizmet ve Ölüm Tarihinde Malul ve Muhtaç Durumda Bulunma Koşulları )
D11.DE. 2009/4876MUHTAÇ OLMADIĞINA İLİŞKİN KAYMAKAMLIK İLÇE İDARE KURULU KARARININ İPTALİ İSTEMİ ( Asgari Ücretin Net Tutarı İle Karşılaştırma Yapılmak Suretiyle Uyuşmazlık Hakkında Bir Karar Verilmesi Gerektiği )
D1.DE. 1988/145MUHTAÇ SAKATLARIN BELEDİYE OTOBÜSLERİNDEN ÜCRETSİZ YARARLANMALARI ( Büyükşehir Belediye Meclisi Kararı - Belediye Hizmeti Olma Niteliği )
D10.DE. 1989/1390MUHTAÇ VE KİMSESİZLERE AYLIK BAĞLANMASI ( Başlangıç Tarihi İlgililerin Emekli Sandığına Yapacakları Başvuruyu Takip Eden Aybaşı )
IDDGKE. 2000/401MUHTAÇ VE ÖZÜRLÜ KİŞİLER ( Sosyal Hizmetlerin Ücret Karşılığı Sunulamayacağı - Yasalarda Dayanağı Olmayan Konuların Yönetmelikle Düzenlenemeyeceği )
D11.DE. 2007/3332MUHTAÇLIĞIN KALKMASI SEBEBİYLE YETİM AYLIĞININ KESİLMESİ ( Hatalı İşlemlerin Düzeltildiği Tarihten Geriye Doğru Hesap Edilecek Beş Yıllık Tutarın Tahsil Edileceği )
D10.DE. 1995/7611MUHTAÇLIK ( Emekli Sandığından Aylık Almanın Engel Olmaması )
D10.DE. 1993/5000MUHTAÇLIK ( Yetim Aylığının Kesilmesinde Araştırılmasının Gerekmesi )
IDDGKE. 2000/980MUHTAÇLIK BELGESİ İBRAZ EDİLMESİ KOŞULU ( Emekli Sandığından Emekli Olan İştirakçinin Annesi İçin Sağlık Karnesi Düzenlenmesi Talebinde )
D11.DE. 2009/51MUHTAÇLIK DURUMU ( 5434 S.K'nun 108. Md.deki Değişikliğe Kadar Söz Konusu Muhtaçlık Kararı Hukuken Geçerli Olacağından Geçmişe Dönük Asgari Ücret Net Tutarı Kriterlerine Göre Muhtaçlığın Yeniden İncelenmesinin Hukuka Aykırı Olduğu )
D11.DE. 2001/664MUHTAÇLIK DURUMUNUN TESBİTİNDE ASGARİ ÜCRET TUTARININ ESAS ALINMASI ( Ölen Oğlundan Dolayı Aylık Talep Eden Davacının SSK'dan Dulluk Maaşı Aldığının Tesbiti )
D10.DE. 1995/5414MUHTAÇLIK KARARI ( Yargı Tarafından İptal Edilmedikçe Bu Kararlara Dayanılarak Tesis Edilen İşlemler )
D11.DE. 2009/4876MUHTAÇLIK KARARININ İPTALİ İSTEMİ ( Muhtaçlık Kararı Verilirken Asgari Ücretin Net Tutarının ve Kararın Verildiği Tarihteki Verilerin Esas Alınması Gerektiği - Muhtaçlık Kararı Geçmişe Yürütülemeyeceği )
D5.DE. 2003/7174MUHTAÇLIK KOŞULU ( Devlet Memurunun Bakmakla Yükümlü Olduğu Babasının Tedavi Yardımından Faydalandırılması İçin Aranacağı - İsteğe Bağlı Sigortalı Olarak Bağ-Kur'dan Emekli Aylığı Alan Babanın Muhtaçlığından Söz Edilemeyeceği )
D10.DE. 1996/3064MUHTAÇLIK VE MALULİYETİN BELİRLENMESİ ( Dul Aylığı Alabilmek İçin )
D10.DE. 1997/2023MUHTAÇLIK VE MALÜLİYETİN BELGELENDİRİLDİĞİ TARİH ( Bu Tarih Esas Alınarak Yetim Aylığı Bağlanması )
D2.DE. 1992/2426MUHTAR HAKKINDA GENEL HÜKÜMLERE GÖRE KOVUŞTURMA YAPILMASI ( Görevine Girmeyen Konulardaki Eylemleri Dolayısıyla )
D4.DE. 1998/842MUHTAR NEZDİNDE DÜZENLENEN TUTANAK ( 7 Gün İçinde Postayla Yükümlüye Gönderilmemiş Olması Halinde Tarhiyat Yapılamaması )
IDDGKE. 1992/167MUHTAR VE İHTİYAR KURULU ÜYELERİNİN GÖREVLERİNDEN ÇIKARILMASI ( İl ve İlçe Kurulları Tarafından - Davada Görevli Mahkeme )
D8.DE. 2002/6209MUHTARIN AĞIR CEZALIK SUÇ İŞLEMESİ VE HAKKINDAKİ MAHKUMİYET KARARININ KESİNLEŞMESİ ( İlçe İdare Kurulunun Görevden Almaya İlişkin Kararının İptali Talebinin Reddi Gereği )
D8.DE. 2002/4506MUHTARIN DAVADAN FERAGATI ( Köy Ahalisini Doğrudan İlgilendiren - Köy Derneğinin ve İhtiyar Heyetinin Olumlu Görüşünün Alınması Gereği )
D2.DE. 1980/3552MUHTARIN EVLENDİRME MEMURU SIFATI ( Adli Bir Görev Olması Nedeniyle Genel Hükümlere Göre İşlem Yapılmasının Gerekmesi )
D8.DE. 1986/402MUHTARIN GÖREVDEN ALINMASINA İLİŞKİN İLÇE İDARE KURULU KARARI ( Karara Karşı Yapılacak İşlemler )
D8.DE. 1989/775MUHTARIN GÖREVDEN UZAKLAŞTIRILMASI ( Köy İdaresinde Başarısızlık ve Görevini Yerine Getirmeme )
D8.DE. 1982/650MUHTARIN GÖREVDEN UZAKLAŞTIRILMASI ( Valilikçe Yapılan Yazılı İhtara Rağmen Görevini Yapmadığı Saptanan Muhtarın Görevden Uzaklaştırılması )
D8.DE. 1988/125MUHTARIN GÖREVDEN UZAKLAŞTIRILMASINA İLİŞKİN İLÇE İDARE KURULU KARARI ( Karara Karşı Başvurulacak Yollar )
D2.DE. 1992/2426MUHTARIN GÖREVİNE GİRMEYEN KONULARDAKİ EYLEMLERİ ( Genel Hükümlere Göre Kovuşturma Yapılması )
D4.DE. 1998/4026MUHTARIN İMZASI ( Yoklama Fişi-Muhtarın Olay Yerinde Olduğunun Tespiti Gereği-Özel Usulsüzlük Cezası )
D15.DE. 2015/2570MUHTARIN SİLAH TAŞIMA RUHSATININ İPTALİ (Vali Yardımcısının Silah Taşıma ve Bulundurma Ruhsatı Verme Hususunda Yetkisinin Bulunmadığı Vali Yardımcısı Tarafından Yapılan Ruhsat İptali İşleminin Yetkisiz Olduğu - Silah Taşıma ve Bulundarma Ruhsatı Verme Yetkisini Valilere Ait Olduğu Belli İstisnalar Dışında Sadece Kaymakamlara Yetki Devri Yapılabileceği)
D8.DE. 1992/1680MUHTARIN YETKİLİ OLMASI ( Köyle İlgili Dava Açma Ehliyeti )
D8.DE. 1987/137MUHTARLA BERABER SUÇ İŞLEYEN KÖY İHTİYAR MECLİSİ ÜYELERİ ( Haklarında Memurun Muhakematı Hakkındaki Kanun Hükümlerinin Uygulanması )
D10.DE. 2008/3336MUHTARLAR TARAFINDAN NÜFUS CÜZDANI ÖRNEĞİ DÜZENLENMESİNİN ÖNLENMESİ İSTEMİ ( Muhtarlar Tarafından Nüfus Cüzdanı Örneği Düzenlenebilmesi Mevzuata Uygun Görüldüğünden İstemin Reddi Gerektiği )
D6.DE. 2001/192MUHTARLIK BİNASI (Ruhsat Gerektiren Yapılardan Olduğu - İmar Kanununun 27. Madde Kapsamında Olmadığı)
D8.DE. 1985/157MUHTARLIK GÖREVİNE SON VERİLMESİ ( Muhtar Seçilmeye Engel Durumun Muhtar Seçildikten Sonra Ortaya Çıkması Halinde Karar Verme Yetkisinin Seçim Kurullarına Ait Olması )
D8.DE. 1984/476MUHTARLIK GÖREVİNE SON VERİLMESİ ( Son Verebilme İçin İl Veya İlçe İdare Kurulu Kararının Olmasının Gerekmesi )
D10.DE. 1997/3431MUHTARLIK GÖREVİNİ VEKALETEN YÜRÜTENLER ( Silah Taşıma Ruhsatı Verilmemesine İlişkin İşlemde Hukuka Uyarlık Bulunmadığı )
D6.DE. 2005/5594MUHTARLIK İZNİ ( Esas Alınarak Davacının 3194 S.K. Md. 27 Koşullarının Sağladığı Kabul Edilemeyeceği - Hisseli Taşınmaz Üzerinde Yapılacak İnşaat İçin Diğer Hissedarlardan Muvafakat Alınmadığı )
D6.DE. 2005/7550MUHTARLIKTAN İZİN ALINARAK YAPILAN YAPI ( İmar Para Cezasının Plansız Alanlar Yönetmeliği Hükümlerine Aykırı Olarak Fazladan Yapılan Katları Esas Alınmak Suretiyle Verilmesi Gereği )
D4.DE. 1997/4133MUHTASAR BEYANNAME ( Beyanname Verilmesi İçin Verginin Tevkif Edilmiş Olmasının Gerekmesi )
D4.DE. 1997/2567MUHTASAR BEYANNAME ( Eşine Ait İşyeri İçin Kira Ödendiği Saptanmayan Yükümlünün Verme Zorunluluğunun Olmaması )
D4.DE. 2008/1525MUHTASAR BEYANNAME ( İşçi Sayısının Eksik Gösterildiği İleri Sürülerek Takdir Komisyonu Kararına İstinaden Stopaj Vergisi Tarhiyatı - Re'sen Araştırma İlkesi/SSK ve Davalı İdare Kayıtları İle İlgili Tüm Bilgi ve Belgeler İstenerek Hukuka ve Gerçeğe Uygunluğu Araştırılarak Karar Verileceği )
D4.DE. 2004/1424MUHTASAR BEYANNAME ( İşçi Ücretlerine İlişkin Beyanname Verilmesi İçin İşçi Çalıştırıldığının ve Ücret Ödendiğinin veya Tahakkuk Ettiğinin Belirlenmesi )
D4.DE. 1995/1469MUHTASAR BEYANNAME ( Matrahın Eksik Beyan Edilmiş Olması )
D4.DE. 1998/2805MUHTASAR BEYANNAME ( Özel Gider İndiriminin Bir Önceki Ayda Mahsup Yapılması - Vergi ve Ceza Alınamayacağı )
D4.DE. 1995/3548MUHTASAR BEYANNAME ( Tevkifata Tabi Ödeme Yapılmasına Bağlı Olması )
D3.DE. 1997/2225MUHTASAR BEYANNAME ( Vergi Tevkifatı Yapmaya Mecbur Olanların Bir Ay İçinde Yaptıkları Ödemeler İle Bundan Tevkif Ettikleri Vergileri Ertesi Ayın Yirmisi Akşamına Kadar Bildirmesi )
D4.DE. 1996/5596MUHTASAR BEYANNAME ( Yasal Süresinden Sonra Verilmesi )
D3.DE. 1979/4812MUHTASAR BEYANNAME GEÇ VERİLMESİ ( Vergi Ziyaı Cezası )
D3.DE. 1994/2621MUHTASAR BEYANNAME İLE BEYAN EDİLEN GELİR VERGİSİ BORÇLARI ( Çalışanlara Ait Vergi İadelerinin Re'sen Mahsubu )
D4.DE. 1987/5616MUHTASAR BEYANNAME İLE ÖDEME ( Kiralanan Taşınmazın Sahibi Olan Dernek veya Vakfın Vergi Mükellifiyetine İlişkin Durumlarına Bakılmaması )
D4.DE. 1996/2446MUHTASAR BEYANNAME VERİLMEMESİ ( Davacının Uyuşmazlık Döneminde Hizmet Erbabına Ücret Ödemesi İşyeri Sahibine İşyeri Kirası Ödemesi Yaptığına İlişkin Tesbitte Bulunulmadan Genel İfadelerle Matrah Takdir Edilemeyeceği )
D4.DE. 1987/5656MUHTASAR BEYANNAME VERİLMEMESİ ( Mal Sahibi İle Aralarındaki İhtilaf Nedeniyle Kira Bedellerinin Ödenmemiş Olması )
D4.DE. 1999/544MUHTASAR BEYANNAME VERİLMEMESİ ( Tevkifata Tabi Ödeme Olmaması - Özel Usulsüzlük Cezası Kesilemeyeceği )
D4.DE. 2004/2230MUHTASAR BEYANNAME VERME SÜRESİ İÇİNDE VERİLEN İHTİRAZİ KAYIT DİLEKÇESİ ( Davanın Süresinde Açıldığı - Dilekçenin Beyanname İle Birlikte Verilme Zorunluluğu Bulunmadığı )
D3.DE. 1979/4812MUHTASAR BEYANNAME VERME ZAMANI
D3.DE. 1979/4812MUHTASAR BEYANNAME VERME ZORUNLULUĞU ( Ödeme Fiilinin Gerçekleşmiş Olması )
D4.DE. 2013/6021MUHTASAR BEYANNAMEDEN MAHSUP ( Bankalardaki Mevduatlardan Elde Edilen Faiz Gelirleri Üzerinden Bankalarca Yapılan ve Kurumlar Vergisi Beyannamesinde Mahsup Edilemeyen Tevkifatların Davacı Şirket Tarafından Muhtasar Beyannameden Mahsubuna Olanak Bulunmadığı Gerekçesiyle Davanın Reddine Karar Verilmesinde Yasal İsabet Bulunmadığı )
VDDGKE. 2009/200MUHTASAR BEYANNAMELER ( Dahil Edilmesi Gereken Ancak Dahil Edilmeyen Ücret Sayılan Ödeme Miktarının Tarh Matrahı Düzeyinde Olup Olmadığının Belirlenmesi İdari Yargı Denetiminin Kapsamında Olduğu )
D3.DE. 1989/937MUHTASAR BEYANNAMENİN GEÇ VERİLMESİ ( 1.Derece Usulsüzlük Cezası )
D4.DE. 1987/4476MUHTASAR BEYANNAMENİN GEÇ VERİLMESİ ( Verginin Süresinde Ödenmesi Durumunda Vergi Kaybına Neden Olmaması )
D4.DE. 1998/4271MUHTASAR BEYANNAMENİN İMZALANMADAN VERGİ DAİRESİNE VERİLMESİ ( Re'sen Vergi Tarhı Nedeni Olduğu - Beyannamenin İmzasız Verilmesi Taktir Nedeni Olsa da Gerçek Duruma Uymayan Matrah Taktiri Yapılamayacağı )
VDDGKE. 2002/602MUHTASAR BEYANNAMENİN SÜRESİNDE VERİLMEMESİ ( Vergi Ziyaı Cezasının Hukuka Uygunluğu - Eylem Tarihinde Yürürlükte Bulunmayan Kurala Dayanılarak Ceza Verilemeyeceği )
D4.DE. 2003/1995MUHTASAR BEYANNAMENİN ŞİRKET MERKEZİNİN BULUNDUĞU YERDE VERİLMESİ ( İşçinin Çalıştırıldığı Şubenin Bulunduğu Yer Vergi Dairesinin Ayrıca Tarhiyat Yapamayacağı )
D4.DE. 1997/5596MUHTASAR BEYANNAMENİN YASAL SÜRESİNDEN SONRA VERİLMESİ ( Dilekçe Yazılmadan Süresinden Sonra Verilen Muhtasar Beyanname - Pişmanlık Hükümlerinden İstifadeye Engel Teşkil Etmeyeceği - Beyannamenin Mükellefçe Kendiliğinden Verilmiş Olması - Vergi Ziyaı Cezası Uygulanamayacağı )
VDDGKE. 1996/276MUHTASAR BEYANNAMESİ ( İhtirazi Kayıtla Verilen Beyanname - Geçmişe Yürümezlik İlkesi )
D4.DE. 1987/223MUHTASAR BEYANNAMESİ ( Yasal Süre Geçilmesi Nedeniyle Pişmankuj Talebinde Bulunma )
D4.DE. 2010/5271MUHTASAR BEYANNAMESİNİN VERİLMESİ ( Vergi Tevkifatı Yapmaya Mecbur Olanların Bir Ay İçinde Yaptıkları Ödemeleri veya Tahakkuk Ettirdikleri Karlar ve İratlar İle Bunlardan Tevkif Ettikleri Vergileri Ertesi Ayın Yirmi Üçüncü Günü Akşamına Kadar Bildirmeye Mecbur Oldukları )
D6.DE. 1989/1246MUHTASAR GELİR VERGİSİ BEYANNAMESİ ( Yasal Süreden Sonra Pişmanlıkla Verilmesi )
D4.DE. 1998/330MUHTASAR VERGİ ( Ücret Ödemelerinin Defter ve Belgeler Üzerinden Tesbit Edilmesi Gerektiği - Hukuka Aykırı Tutulan Tutanağa Göre Cezalı Tarhiyat Yapılamayacağı )
D4.DE. 2000/61MUHTASAR VERGİ BEYANI VERME MECBURİYETİ OLMAMASI ( Ücret Ödemesi Olmaması Halinde Gelir Vergisi Kesintisi Yapılması Gerekmediği )
D3.DE. 1995/4207MUHTASAR VERGİ BEYANIN VERİLECEĞİ YER ( İşyeri Merkezinin Bağlı Olduğu Vergi Dairesine Verilebileceği )
VDDGKE. 2002/400MUHTASAR VERGİ BEYANINA DAHİL EDİLECEK GELİRLER ( Dar Mükellef Kurumların Repo Gelirleri )
VDDGKE. 1990/29MUHTASAR VERGİ BEYANININ YASAL SÜRELERİN DIŞINDAN VERİLMESİ
D4.DE. 2000/15MUHTASAR VERGİ BEYANNAMELERİNİN VERİLMEMESİ ( Re'sen Vergi Tarhı - Faaliyette Bulunulduğunun somut Tesbit Edilmesi Gerektiği - Soyut İfadelerler Taktir Yapılamayacağı )
D3.DE. 1996/4476MUHTASAR VERGİ BEYANNAMESİNİN VERİLMEMESİ ( Cezalı Gelir Vergisi ve Fon Payı Tarhı - Ödeme Emri Tebliğinin 16 Yaşından Küçük Birine İmzalatılmış Olması - Borcun Gerçek Olmadığını Göstermeyeceği )
D13.DE. 2014/3366MUHTEMEL ZARAR ( Başvuru Kriterlerinin Hak Kaybı Zarar veya Muhtemel Zarar Olarak Belirlendiği - İstekli Olabileceklerin de Hak Kaybı veya Zararlarının Doğması Hâlinde Tekliflerin Değerlendirilmesi ve İhalenin Sonuçlandırılmasına Dair İşlemler Hakkında İtirazen Şikâyet Başvurusunda Bulunabileceği )
D13.DE. 2005/800MUHTEMEL ZARAR İÇİN KARŞILIK AYRILMASI ( Miktarların Niteliği İncelenmeksizin Sermaye Piyasası Kurulu Kararı İle Halka Açık A.Ş. Aleyhine Açılan Alacak Davası Nedeniyle Şirketin Hazırlanacak Mali Tablolarda Tutarın Tamamı İçin - Hukuka Uygun Olmadığı )
D7.DE. 2000/6518MUHTEVİYA İTİBARİYLE YANILTICI BELGE KULLANIMI ( Cezalı Vergi Tarhiyatının Yerinde Olduğu - Sahte Fatura Düzenleyenlerin Hakkında Mahkeme Kararı Olması )
D7.DE. 2014/5251MUHTEVİYATI EŞYAYA İSABET EDEN KDV VE GECİKME FAİZİNİN ÖDENMESİNE İLİŞKİN İŞLEMİN İPTALİ ( Başvuru Yolları ve Süresi Gösterilmeyen İşlemin İptali İstemiyle Açılan Davada Kamu Düzenini İlgilendiren Bir Usul Kuralı Dikkate Alınmadığı - Süreaşımından Davanın Reddi Bozma Nedeni Oldğu )
D7.DE. 2001/449MUHTEVİYATI İTİBARIYLA YANILTICI FATURA KULLANMAK ( Haksız Yere KDV İadesi Alınması - Re'sen Tarh Edilen Vergi Hakkında Uzlaşmaya Varılması/Gecikme Faizi İstenmesinde Kanuna Aykırılık Bulunmadığı )
D7.DE. 2003/1347MUHTEVİYATI İTİBARİYLE GERÇEK DIŞI BELGELERLE HAKSIZ KDV İNDİRİMİNDEN YARARLANMAK ( Fatura Düzenleyen ve İşyeri Bulunmayan Şirketin Beyan Ettikleri Yüksek Ciroları Elde Edecek Sermaye Yapısı ve İş Organizasyonuna Sahip Olmadıkları )
D7.DE. 2000/8104MUHTEVİYATI İTİBARİYLE YANILTICI BELGE ( Asıl İştigal Konusu Dışında Belge Düzenleyen Mükellef - Katma Değer Vergi İndirimlerinin Reddi )
VDDGKE. 1999/14MUHTEVİYATI İTİBARİYLE YANILTICI BELGE ( Gerçek Mal Alım Satımına Dayanmayan Fatura Kullanılması - Şeklen Vergi Mükellefi Olunması - Faturanın Şekil Şartlarına Uyması - Katma Değer Vergisi İndiriminin Kabul Edilmeyeceği-Adresinde Bulunamayan Vergi Mükellefince Düzenlenen Belge )
D7.DE. 2000/6734MUHTEVİYATI İTİBARİYLE YANILTICI BELGE DÜZENLENDİĞİ İDDİASI ( Şirketin Faaliyet Alanının Dışında Elde Ettiği Gelirler - Faaliyet Konusu Dışında İhraç Edilen Mallar - Komisyon Karşılığı Belge Düzenlendiği İddiası )
VDDGKE. 1994/355MUHTEVİYATI İTİBARİYLE YANILTICI BELGE DÜZENLENMESİ ( Belge Düzenleyenlerin Vergi Dairesi Kaydının Olması - Faturanın Şekil Olarak VUK 'a Uygun Düzenlenmiş Olması - Katma Değer Vergisi İndirimlerinin Reddi )
D7.DE. 2000/6556MUHTEVİYATI İTİBARİYLE YANILTICI BELGE KULLANILMASI ( Belgeyi Düzenleyenin Düzenlediği Belgelerin VUK Belge Basım Koşullarına Uymaması - Düzenlenen Belgelerdeki Gelir ve KDV lerin Beyan Edilmemiş Olması - Cezalı Vergi Tarhiyatlarının Yerinde Olduğu )
D4.DE. 2001/1069MUHTEVİYATI İTİBARİYLE YANILTICI BELGE KULLANILMASI ( Fatura Düzenleyenlerin Adreslerinde Bulunamaması - Fatura Düzenleyenlerin Yasal Yükümlülüklerini Yerine Getirmemiş Olmaları - Fatura Nizamına Uygun Olarak Düzenlenmiş Fatura )
D3.DE. 1999/3865MUHTEVİYATI İTİBARİYLE YANILTICI BELGE KULLANILMASI ( İnşaat Taahhüt İşi Yapan Mükellef - Şirket Ortağının İfadesine Dayanılarak Cezalı Vergi Tarhiyatı Yapılamayacağı )
D4.DE. 2001/142MUHTEVİYATI İTİBARİYLE YANILTICI BELGE KULLANILMASI ( Nakliyecilik Yapan Mükellef - Sahte Fatura Kullanılmış Olması )
D4.DE. 2000/4MUHTEVİYATI İTİBARİYLE YANILTICI BELGE KULLANILMASI ( Sahte Fatura Kullanılması - Sahte Fatura Kullanan Firmanın Somut Durumunun Tesbiti Gerektiği )
D4.DE. 2002/474MUHTEVİYATI İTİBARİYLE YANILTICI BELGE KULLANILMIŞ OLMASI ( Yeterli İncelem Yapılmadan Re'sen Vergi ve Ceza Salınamayacağı - Giderlerin Gerçekten Yapılıp Yapılmadığının Ortaya Konulması Gerektiği )
D4.DE. 1998/3320MUHTEVİYATI İTİBARİYLE YANILTICI GİDER BELGESİ KULLANILMASI ( Tüm Hasılata Ortalama Kar Oranı Uygulanamayacağı )
D3.DE. 2000/3266MUHTEVİYATI İTİBARİYLE YANITLICI BELGE KULLANILMASI ( Personel Taşımacılığı Yapan Mükellef - Matrah Farkı Belirlenmesi - Sektördeki Karlılık Oranına Göre Matrah Farkı Belirlenebileceği )
D7.DE. 1999/1235MUKABİL KARAR DÜZELTME ( İdari Yargılama Usulü Kanununda Mukabil Karar Düzeltme Talebinde Bulunma Hakkı Veren Bir Hükmün Yer Almaması )
D10.DE. 2009/14921MUKATAALI VAKIF ŞERHİ BULUNAN TAŞINMAZ ( Başvuru Üzerine 5737 S. Vakıflar Kanunu Md. 18 Hükmü Dikkate Alınarak Taviz Bedelinin Yeniden Belirlenmesi Gereği )
D10.DE. 2003/3897MUKATAALI VAKIF TAŞINMAZ MALLARI ( Hazinece İskan Amacıyla Üçüncü Kişilere Tahsis Edilemeyeceği )
D7.DE. 1999/70MUKAVELENAME ADI ALTINDA DÜZENLENEN KAĞIT ( Kağıdın Herhangi Bir Hukuki Sonuç Doğurmaması Nedeniyle Damga Vergisine Tabi Olmaması )
D9.DE. 1998/4487MUKAVVA KUTULAR ( İhraç Edilen Mal Olarak Değerlendirilmesi ve Yükümlü Şirketin İhracat İstisnasından Yararlandırılmasının Gerekmesi )
IDDGKE. 1996/49MUNZAM AİDAT ( Yeminli Mali Müşavirlerin Ticaret Odasına Munzam Aidat Ödeme Mecburiyeti Olmadığı )
VDDGKE. 1996/49MUNZAM AİDAT ( Yeminli Mali Müşavirlik Şİrketleri - Ticaret Odasına Ödememe )
D10.DE. 1995/6032MUNZAM KARŞILIK ( Bankalar Yönünden Borç Niteliğinde Bulunan Tutarlar )
IDDGKE. 2002/1024MUNZAM KARŞILIK UYGULAMASINDA TAAHHÜTLERE DAHİL EDİLECEK MEVDUAT ( Bankanın Yurtdışı Şubesi Adına Türkiye'den Kabul Ettiği Mevduat )
D9.DE. 2002/3605MURABAHA YOLUYLA SATILAN MALLAR ( Kur Farklarından Kaynaklanan Kazanca Uygulanacak KDV Oranı )
D4.DE. 2002/4602MURABAHA YÖNTEMİYLE SATIMA ARACILIK YAPAN ÖZEL FİNANS KURUMU ( Firmanın Bayisine Sattığı ve Geri Satın Aldığı Mallardan Aldığı Karın Büyük Kısmını Fona Aktarması - Örtülü Kazanç Dağıtımı )
D10.DE. 1986/975MURAKABE HEYET KARARLARININ İDARİ İŞLEM OLUP YARGISAL NİTELİK TAŞIMAMASI ( Çiftçi Malları Koruma Meclisi Kararlarına Karşı Murakabe Heyetine Başvuru )
D7.DE. 2000/6838MURİS ADINA YAPILAN TEBLİGATIN MİRASÇILARDAN BİRİNİN ADINA YAPILMIŞ OLMASI ( Tarhiyatın Mirasçılardan Birine Tebligatının Yapılmış Olması - Usulen Geçerli Olduğu )
D3.DE. 2004/2711MURİS TARAFINDAN YAPIMINA BAŞLANILAN BİNANIN VARİSLERCE TAMAMLANMASI ( Satışından Elde Edilen Gerçek Değer Artışının Saptanmasında Muristen İntikal Eden Değerin Gözönünde Bulundurulması Gerektiği - Değer Artış Kazancı )
D4.DE. 2006/2887MURİSE AİT VERGİ BORCU ( Her Bir Mirasçı Adına ve Hisseleri Oranında Takip Yapılabileceği )
D3.DE. 2006/1587MURİSİN AÇTIĞI DAVA ( Murislerinin Zirai Faaliyetinden Dolayı Adına Tesis Edilen Gerçek Usulde Gelir Vergisi Mükellefiyetine Karşı Açılan Dava - Mirasçıların Hak ve Menfaatini Etkileyen Davaları Mirasçıların Takip Etme Haklarının Bulunduğu )
D7.DE. 1998/1679MURİSİN BORÇLARININ MATRAHTAN İNDİRİLEBİLMESİ ( Veraset ve İntikal Vergisi Matrahının Tesbitinde )
D7.DE. 1998/2030MURİSİN DAVALI ALACAĞININ VERASET VE İNTİKAL VERGİSİ BEYANNAMESİNDE GÖSTERİLMEMESİ ( Dava Sonuçlandıktan Sonra Bu Nedenle Kusur Cezası Kesilemeyeceği )
D10.DE. 1996/4007MURİSİN KAMU KURUMUNDA ÇALIŞIRKEN KENDİ KUSURUYLA GEÇİRDİĞİ KAZADA SAKAT KALMASI ( Mirasçıların Manevi Tazminat Talebi )
D7.DE. 1998/601MURİSİN MAHKEMEYE İNTİKAL ETMİŞ OLAN BORÇ VE ALACAĞI ( Tahakkuk Ettirilecek Veraset Vergisinin Tecil Edilmesinin Gerekmesi )
D7.DE. 1985/1175MURİSİN ÖLÜMÜ ( İntikal Eden Tereke )
D10.DE. 1996/7918MURİSİN ÖLÜMÜ ( Karakolun Yeterli Korunmaması Nedeniyle )
D15.DE. 2013/236MURİSİN TERÖR ÖRGÜTÜ MENSUPLARINCA ÖLDÜRÜLMESİ NEDENİYLE TAZMİNAT DAVASI ( Davacının Terör Örgütü Sempatizanı Olması ve Bir Başka Terör Örgütü Üyeleri Tarafından Öldürülmesi Sebebiyle Meydana Gelen Zararın 5233 Sayılı Kanun Kapsamında Bulunmadığı - Tazminat Talebinin Reddi Gereği )
D11.DE. 2009/8252MURİSİN TERÖR SALDIRISI SONUCU ÖLMESİ NEDENİYLE TAZMİNAT ( Başvuru Dilekçeleri İle 2330 Sayılı Kanun Uyarınca Nakdi Tazminat Ödenmesi ve Bu Yasaya Göre Aylıkların Arttırılmasının mı İstendiği Yoksa 3713 Sayılı Kanun Uyarınca Aylıkların Yükseltilmesinin mi İstenildiğinin Net Bir Şekilde Ortaya Konması Gerektiği )
IDDGKE. 2015/547MURİSİN TRAFİK KAZASINDA ÖLMESİ (Hizmet Kusuruna Dayalı Maddi Tazminat İstemi - Destekten Yoksun Kalma Zararı Adli Yargıdaki Davada Yapılan Bilirkişi İncelemesi Sonucu Tespit Edilip Zararın Davacıya Ödenmesine Karar Verildiği/Aynı Zarar Kalemi Sebebiyle İdare Aleyhine Maddi Tazminat Hükmedilmesine Olanak Bulunmadığı)
IDDGKE. 2008/909MURİSİN TUTUKLU OLARAK CEZAEVİNDE ÖLÜMÜ ( İdarenin Hizmet Kusuru Sonucu Ölmesi Üzerine Yakınlarına Ödenecek Destekten Yoksun Kalma Tazminatı Hesaplanırken Alması Muhtemel Hapis Cezası Dikkate Alınarak Hesaplama Yapılacağı )
D10.DE. 2001/4278MURİSİN TÜRK VATANDAŞI MİRASÇISI BULUNMADIĞINDAN TAŞINMAZIN MÜLKİYETİNİN HAZİNEYE GEÇMESİ ( Murisle Yapılan Kira Sözleşmesinin Sona Erdiği Tarihten Sonra 2886 Sayılı Kanuna Göre Yapılan Tahliye İşleminin Hukuka Uygun Olması )
VDDGKE. 2003/255MURİSİN VERGİ BORCU ( Mirasçıların Miras Hisseleri Oranında Sorumlu Olacakları )
D4.DE. 2004/1522MURİSİN VERGİ BORCU ( Mirası Reddeden Kanuni ve Mansup Mirasçılar Hakkında Takip Yapılamayacağı )
D3.DE. 2003/1795MURİSİN VERGİ BORÇLARI ( İhbarnamenin Düzenlendiği Tarihte Vefat Etmiş Bulunan Murisin Adının İhbarnamede Yazılı Olması Mirasçıların Dava Haklarını Kullanmalarını Engellemediği - Murisin Yapının Tamamlanması Amacıyla Gerçekleştirdiği Daire Satışlarının Ticari Kazanç Kapsamında Olduğu )
D4.DE. 2010/2602MURİSİN VERGİ BORÇLARI ( Mirasçıların Herbirinin Miras Hissesi Oranında Sorumlu Olacağı - Varisler Adına Hisseleri Oranında Ayrı Ayrı İhbarname Düzenlenerek Tebliğ Edilmesi Gerektiği )
D3.DE. 2000/4685MURİSİN VERGİ BORÇLARI ( Ölümden Sonra İnceleme Sonucunda Yapılan Tarhiyat - Mirası Reddetmemişler Adına Hisseleri Oranında Ayrı Ayrı Yapılması Gerektiği )
D3.DE. 2010/2952MURİSİN VERGİ BORÇLARI ( Üçüncü Kişi Konumundaki Varis Eşi Adına Kayıtlı Taşınmazların Tapu Kaydına Uygulanan Haczin İptali Gerektiği )
D3.DE. 2006/1587MURİSLERİNİN ZİRAİ FAALİYETİNDEN DOLAYI ADINA TESİS EDİLEN GERÇEK USULDE GELİR VERGİSİ MÜKELLEFİYETİ ( Mirasçıların Hak ve Menfaatini Etkileyen Davaları Mirasçıların Takip Etme Haklarının Bulunduğu )
D7.DE. 2008/4970MURİSTEN İNTİKAL EDEN A.Ş. HİSSELERİ İÇİN TAKDİR KOMİSYONUNCA YAPILAN DEĞERLEME ( Emsal Bedelinin Ölüm Tarihi İtibarıyla ve Bilirkişi Aracılığıyla Yapılacak İnceleme Sonucuna Göre Saptanarak Karar Verilmesi Gerektiği )
D7.DE. 2008/489MURİSTEN İNTİKAL EDEN ANONİM ŞİRKET HİSSESİ ( Veraset ve İntikal Vergisine İlişkin Uyuşmazlık - Borsada Kayıtlı Olmaması Nedeniyle Hisse Senetlerinin Emsal Bedelinin Bilirkişi Aracılığıyla Saptanması Suretiyle Yeniden Karar Verilmesi Gerektiği )
D7.DE. 1992/7806MURİSTEN İNTİKAL EDEN ÇEK ( Kanıtlamaya Yarar Evraka Dayalı Bir Borç Niteliği Taşımadığının Saptanması )
D7.DE. 1999/1965MURİSTEN İNTİKAL EDEN NAKİT PARA ( Paranın Çekilmesi Sırasında Yapılan Stopaj ile Vergi Aslının Mahsup Edilmiş Olması Nedeniyle Vergi Ziyaından Söz Edilememesi )
D7.DE. 1999/3224MURİSTEN VARİSE İNTİKAL EDEN MALLARIN DEĞERİ ( Mahkemece Veya Bilirkişi Aracılığı İle Tespitinin Gerekmesi )
D10.DE. 2015/3282MUSEVİ CEMAATİ VAKFI ADINA TAŞINMAZ TESCİL İSTEMİ ( Bir Taşınmazın Vakıf Adına Tescil Edilebilmesi İçin Vakfın 1936 Beyannamelerinde Duraksamaya Yer Bırakmayacak Şekilde Kayıtlı Olması Gereği - 1936 Beyannamelerinde Kayıtlı Taşınmazın Nam-ı Müstera veya Mevhumları Adına veya Hazine veya Vakıflar Genel Müdürlüğü Adına Kayıtlı Olması Gereği )
D10.DE. 2015/3282MUSEVİ CEMAATİNİN TÜZEL KİŞİLİĞİNİN TANINMASI ( Taşınmazın Vakıf Adına İdari İşlemle Tescili Talebi - Bir Taşınmazın Vakıf Adına Tescil Edilebilmesi İçin Vakfın 1936 Beyannamelerinde Duraksamaya Yer Bırakmayacak Şekilde Kayıtlı Olması ve Nam-ı Müstera veya Mevhumları Adına veya Hazine veya Vakıflar Genel Müdürlüğü Adına Kayıtlı Olması Gereği )
D12.DE. 2015/2734MUSTAFİ SAYILAN MEMURUN ESKİ GÖREVİNE YENİDEN ATANMA İSTEMİ ( Kamu Kurumunun Açıktan Atama Yapmak Konusunda Takdir Yetkisine Sahip Olduğu - İdarenin Açıktan Atama Hususunda Yapılan Başvurular Olumlu Sonuçlandırmak Yönünde Yargı Kararıyla İşlem Tesis Etmeye Zorlanamayacağı )
D10.DE. 1998/6992MUTASARRIFTAN TAVİZ BEDELİ TALEBİ ( Vakıflar Kanununda Öngörülen On Yıllık Sürenin Taviz Bedeli Ödenmek Suretiyle Eski Vakıfların Tasfiye Süresi Olması-Taviz Bedeli İstenebilmesi )
IDDGKE. 2001/998MUTEMET OLARAK ÇALIŞANLAR ( Orman Teşkilatında/Zimmetle Verilen Demirbaş Silahları Taşıma Yetkisine Sahip Oldukları - Sahibi Oldukları Bulundurma Ruhsatlı Özel Tabancaya Taşıma Ruhsatı Verilemeyeceği )
D2.DE. 2009/3535MUTEMETLİK ÜCRETİ KESİNTİSİ ( Öğretmenin Maaşından Yapılan/İadesi Başvurusunun Reddi - İşlemin İptali Yasal Faiziyle İadesi İsteminin İdari Yargıda Görüleceği/Öğretmenler Kurulu Toplantısında Alınan İdari Bir Karara Dayandığı )
D10.DE. 1995/397MUTLAK BUTLAN ( Açıkça Hukuka Aykırı Bir İdari İşlem )
D6.DE. 2012/7321MUTLAK TARIM ARAZİLERİNİN AMAÇ DIŞI KULLANIM TALEPLERİ ( Toprak Korum Projelerine Uygulması Kaydı ile Bakanlık Tarafından İzin Verilebileceği - Valilikçe Yapılaşmaya Açılması Uygun Görülmeyen Tarım Arazisinin Parselasyon Yapılması )
D6.DE. 2012/7321MUTLAK TARIM ARAZİSİ ( Mutlak Tarım Arazisinin Yapılaşmaya Açılması - Özel Ürün Arazileri Dikili Tarım Arazileri ile Sulu Tarım Arazilerinin Mutlak Tarım Arazisi Olduğu Kanunda Sayılan İstisnalar Dışında Tarım Dışı Amaçlı Faaliyetlere Ayrılamayacağı )
D6.DE. 2007/2626MUTLAK TARIM ARAZİSİ NİTELİĞİ TAŞIYAN TAŞINMAZ ( Toprak Koruma ve Arazi Kullanımı Kanunu'nda Öngörülen Amaç Dışında Kamulaştırılamayacağı )
D5.DE. 2006/636MUVAFAKAT ( Kurumlar Arası Geçici Görevlendirmede Muvafakat Alınacağı )
D7.DE. 2006/2174MUVAFAKAT ( Vergi Dairesi Başkanlıklarının Kurulduğu Yerlerde Vergi Dairesi Müdürlüklerinin Davalarda Taraf Olmayacağı - Vergi Dairesi Başkanlıklarının Muvafakat Verme Yetkilerinin Bulunmadığı )
D8.DE. 2008/2534MUVAFAKAT TALEBİNİN REDDEDİLMESİ ( Davacının Hemşire Olarak Naklen Atanması Anılan Üniversite Rektörlüğünce Uygun Görülmesine Karşın Davacının Muvafakat Talebinin Reddedilmesine İlişkin Dava Konusu İşlemde Hukuka Uyarlılık Bulunmadığı )
D5.DE. 2015/3932MUVAFAKAT VERİLMEME İŞLEMİNİN İPTALİ İSTEMİ ( Kişilerin Hizmetinden En Yüksek Oranda Yararlanılacak Biçimde Çalıştırılmaları Kamu Yararına Daha Uygun Olduğu - Davacının İstediği Bir Alanda Çalışması Maddi ve Manevi Varlığının Gelişmesine Olumlu Katkı Sağlayacağı/İstemin Kabulü Gerektiği )
D5.DE. 1998/2984MUVAFAKAT VERİLMESİ ( Defterdarlıkta Görev Yapan Memura Öğretmenliğe Geçiş İçin )
D7.DE. 2005/3407MUVAFAKATNAME EKLENMEDEN TEMYİZ ETMEK ( Davalı Vergi Dairesi Müdürlüğünce/Ara Kararı İle İstenilmesine Rağmen İlgili Merciden Alınarak Gönderilmemesi - Temyiz İsteminde Bulunulmamış Sayılacağı )
D10.DE. 2007/2559MUVAKKATEN İŞGAL ( Taş Ocaklarının - Taşınmazların Kamulaştırılması Yerine 9.2.1331 Tarihli Menafi-İ Umumiye Müteallik Hususat İçin Efrada Ait Arazi İle Taş Ocaklarının Muvakkaten İşgali Hakkında Kanun Hükümlerine Dayanılarak Muvakkaten İşgalinde Hukuka Aykırılık Bulunmadığı )
VDDGKE. 2000/232MUVAZAA ( Sipariş Üzerine Yurtdışından Getirtilen Otomobilin "Rent A Car Araçları" Adı Altında Aktifleştirilip Gerçeği Yansıtmayan Kira Sözleşmeleri İle Kullanılmış Araç Sınıfına Sokulması - Satışında % 1 KDV Uygulanmasının Yerinde Olmadığı )
D4.DE. 2000/2295MUVAZAA İÇERMEYEN İŞTİRAK HİSSE SATIŞI ( Kurumlar Vergisi İstisnası Uygulanabileceği - İştirak Hisselerinin Aynı Gruba Dahil Şirketlere Satılmış Olmasının İstisnayı Kaldırmayacağı )
D10.DE. 1997/3139MUVAZAA YOLUYLA AÇILAN ECZANE ( Ruhsatın İptal Edilmesi )
D9.DE. 1989/2265MUVAZAALI ÇEKİŞLER ( Murisin Ölümünden Önce Cari Hesap Kanalı İle Çekişler - Veraset ve İntikal Vergisi - Somut Tesbit )
D15.DE. 2014/9678MUVAZAALI ECZANE ( Eczanenin Muvazaalı Olduğuna Karar Verilmesi Halinde Ruhsat Verilmeyeceği - Davacının Açmak İstediği Eczanenin Muvazaalı Olduğundan Bahisle Ruhsat Verilmeyeceğine İlişkin Zımni Ret İşleminin Davacının Oda Kaydının Silinmesi İle Ortadan Kaldırılmamış Olduğundan Halen Hukuki Sonuç ve Etkilerini Doğurmaya Devam Ettiğinden İdari Davaya Konu Edilebilecek Nitelikte Olduğu )
D10.DE. 2012/8144MUVAZAALI EVLİLİK NEDENİYLE VATANDAŞLIK İSTEMİNİN REDDİ (Evliliğin Muvazaalı Olduğunun Ancak Adli Yargı Yerince Verilecek Kararla Belirlenebileceği - İdari Soruşturmayla Evlilik Birliğinin Muvazaalı Olduğunun Belirlenemeyeceği)
D7.DE. 1985/2894MUVAZAALI İŞLEM ( Muris ve Varis Arasında Vergilendirmeyi Bertaraf Etmek İçin Alacak Borç İlişkisinin Oluşması )
D7.DE. 1992/8205MUVAZAALI İŞLEM ( Veraset ve İntikal Vergisinden İmtina Etmek Amacıyla 18 Yaşın Altındaki Çocuğun Borçlandırılması - İvazsız İntikal )
D3.DE. 1994/4862MUVAZAALI İŞLEM SAYILMAMASI ( İşini Terkeden Gerçek Usulde Vergi Mükellefinin Aynı İşinin Eşi Tarafından Götürü Mükellefiyetle Yapılabileceği )
VDDGKE. 1997/434MUVAZAALI KAZANÇ AKTARMA NİTELİĞİ BULUNMAMASI ( Dövize Endeksli ve Vadeli İthal Edilen Emtiayı Paydaşı Olduğu Firmadan Alan Yükümlünün Kur Farkı Ödemesi )
D11.DE. 1998/1627MUVAZAALI KİRA SÖZLEŞMESİYLE OTOMOBİLİ KULLANILMIŞ ARAÇ SINIFINA SOKARAK SATMAK ( Cezalı KDV Tarhiyatı )
D3.DE. 2010/5785MUVAZAALI TEŞEBBÜS ( Gerçekte Başkanına Aidiyeti Hakkında Delil Bulunan Olayda Eylemin Varlığı Nedeniyle Muvazaalı Teşebbüsten Vergi ve Resim Bakımından Faydalananların Malları Hakkında İhtiyati Haciz Uygulanabileceği )
D12.DE. 1995/10371MUVAZZAF ASKERLİK HİZMETİNİN UZAMASI ( Görevine Zamanında Başlayamayan Kişi )
D2.DE. 2007/556MUVAZZAF ASKERLİK YÜKÜMLÜLÜĞÜ ( Kılavuzun İptali İstemi - Kıdemde Esas Alınmayacak Hizmet Süreleri Bölümünde "Yedek Subay Öğretmen Olarak Yerine Getirilen Muvazzaf Askerlik Yükümlülüğü de Dahil" İbaresi Yönünden Karar Verilmesine Yer Olmadığı )
D10.DE. 2003/4153MUZ KABUĞUNA BASIP MERDİVEN BOŞLUĞUNA DÜŞÜP SAKAT KALMA ( Tıp Fakültesi Kardiyoloji Anabilim Dalında Uzmanlık Yapan Davacı - Davalı İdarenin Hizmet Kusurunun Bulunduğu )
D10.DE. 1994/1342MUZIR YAYIN ( Yargısal Açıdan Olumsuz Etkisinin Olup Olmadığının Saptanması )
D10.DE. 2008/7402MÜBADİL RUMLARIN TÜRKİYE'DE BIRAKTIKLARI TAŞINMAZLAR ( Mülkiyeti Hazineye Ait Olduğundan Hazineye Ait Taşınmazın Fuzulen İşgal Edildiğinin Tespit Edilmesi Üzerine Ecrimisil İstenilebileceği )
D5.DE. 2012/2020MÜBAŞİRİN KADROLU MEMUR OLARAK ATANMASI TALEBİYLE YAPTIĞI BAŞVURU ( Reddine İlişkin İdare İşleminin İptali İsteminde İşlemde Hukuka Aykırılık Bulunmadığından İşlemin İptaline Karar Verilemeyeceği )
D5.DE. 2016/19883MÜBAŞİRLİK GÖREVİNİN YANINDA HİZMETLİ GÖREVİNİ DE BİRLİKTE YÜRÜTME İŞLEMİNİN İPTALİ İSTEMİ (Hizmetli Personel Sayısının Yetersiz Olması Nedeniyle Münhal Olan Bu Kadrolara Yeni Atama Yapılıncaya Kadar Kamu Hizmetinin Aksamaması İçin Mübaşirlik Görevlerinin Yanında Hizmetli Olarak Temizlik İşlerinde Görevlendirilmelerinde Hukuka Aykırılık Bulunmadığı - Yardımcı Hizmetler Sınıfı)
D9.DE. 2000/3256MÜCAVİR ALAN ( Belediye ve Mücavir Alan Sınırları Dışında Bulunan Binalara ve Arazilere Ait Bina ve Arazi Vergilerini Tarha Yetkili Olacak Belediye İlgili Valiler Tarafından Belirlenmesi )
D6.DE. 1988/2254MÜCAVİR ALAN ( Burada Bulunan Taşınmazların Mera Olması )
D6.DE. 2002/1915MÜCAVİR ALAN ( İmar Mevzuatı Bakımından Belediyelerin Kontrolü ve Sorumluluğu Altına Verilmiş Olan Alanlar Şeklinde Tanımlanmış Olması )
D9.DE. 2009/1288MÜCAVİR ALAN (Belediye Payının Terkini İstemi - Belediye Payının Maden Ocağından Çıkarılan Cevherden Elde Edilen Gelir Üzerinden Yani Madenin Ocak Satış Tutarı Üzerinden Alınması Gerektiği )
D1.DE. 1998/334MÜCAVİR ALAN İÇİNDE KALMASINA RAĞMEN TÜZEL KİŞİLİĞİ DEVAM EDEN KÖYLER ( Köye İlişkin Hizmetlerin Köy Hizmetleri Genel Müdürlüğünce Yerine Getirilmesinin Gerekmesi )
D1.DE. 2004/529MÜCAVİR ALAN SINIRLARI DIŞINDA BULUNAN TAŞINMAZIN DEVRİNİN İSTENMESİ ( Belediyece Mezarlık Yeri Olarak Kullanılmak Amacıyla - Hukuken Mümkün Olmadığı )
D6.DE. 1992/3740MÜCAVİR ALAN SINIRLARININ TESBİTİNE İLİŞKİN İŞLEMLERE KARŞI AÇILAN DAVALAR ( Görevli Mahkeme )
D6.DE. 1998/3096MÜCAVİR ALAN TANIMLAMASINA VE BU ALANDA YETKİLERİN TESBİTİNE İLİŞKİN YÖNETMELİK ÇIKARMA ( Büyükşehir Belediyesinin Yetkili Olmaması )
D6.DE. 2002/1915MÜCAVİR ALAN TESPİT İŞLEMİ ( Beldiye Mücavir Alanlarının Tespitinde Belediyelerin Olası Gelişimi ve Denetiminin Dikkate Alınmasının Gerekmesi )
D8.DE. 1991/150MÜCAVİR ALANI İÇİNDE MADENCİLİK ÇALIŞMASI ( İzin Vermeye Yetkili Kurum )
D6.DE. 2002/5995MÜCAVİR ALANIN GENİŞLETİLMESİ İŞLEMİNİN GEÇERSİZ OLMASI ( Ruhsatsız İnşaatın Yıkılmasına İlişkin Belediye Encümen Kararının İptali Gereği )
D6.DE. 2007/7438MÜCAVİR ALANLARIN KALDIRILMASI ( Büyükşehir Belediyesi Mücavir Alanını Oluşturan Mücavir Alanlarının Büyükşehir Belediye Sınırları Dışında Kaldığı Gerekçesiyle Belediyelere Ait Mücavir Alanların Kaldırılmasının Yasal Dayanağı Bulunmadığı )
D6.DE. 1998/2911MÜCAVİR ALANLARLA İLGİLİ YÖNETMELİK ÇIKARMA YETKİSİNİN BULUNMAMASI ( Büyükşehir Belediyesinin )
D11.DE. 1997/2352MÜCBİR NEDEN ( İnceleme İçin Defterlerin İbraz Edilmemesi-Defterlerin Çalınması )
D7.DE. 1995/925MÜCBİR SEBEBE DAYALI SÜRE UZATIM TALEBİ ( Geçici Olarak İthal Edilen Eşyanın Süresi İçinde Yurtdışı Edilmemesi )
D4.DE. 2001/2530MÜCBİR SEBEBİN VARLIĞINI VE ETKİLENİLDİĞİNİN İSBATI ( Gayrimenkul Sermaye İradı Elde Eden Mükellef - Kira Geliri Elde Edilen Gayrimenkullerin Depremde Hasar Görmesi - Kira Geliri Yanında Serbest Meslek Kazancı Elde Eden Mükellefin Gelir Vergisi Taksitini Erteleme Şartı - Kira Gelirlerinin Toplam Gelir İçerisindeki Payının Somut Tesbiti Gerektiği )
D7.DE. 1999/653MÜCBİR SEBEP ( Afet Savaş Hali Gibi Durumlarla Hakkın Kullanılmasını Olanaksız Kılan Çok Ağır Hastalık Halleri )
VDDGKE. 1995/473MÜCBİR SEBEP ( Belgelerin Zayii - Katma Değer Vergisi İndirimi )
D4.DE. 2009/9359MÜCBİR SEBEP ( Bulunmaksızın Defter ve Belgelerini İncelemeye İbraz Etmeyen Davacının Katma Değer Vergisi İndirimlerinin Reddinde Hukuka Aykırılık Bulunmadığı )
VDDGKE. 2008/710MÜCBİR SEBEP ( Davacının Zayi Olduğu İddiasıyla Defter ve Belgelerini İncelemeye İbraz Etmediği - Mübir Sebep Bulunmaksızın İbrazdan Kaçınan Davacı Hakkında Yapılan Vergilendirmenin Hukuka Uygun Olduğunun Dikkate Alınacağı )
D7.DE. 2000/6105MÜCBİR SEBEP ( Defter ve Belgelerin Yangın Nedeniyle Zayi - Katma Değer Vergisi İndiriminin Reddedilemeyeceği-Vergi İdaresine Firmalar Nezdinde Şekle İlişkin Belgelerin Mahiyetine İlişkin inceleme Yapma Olanağının Sağlanması Gerektiği )
VDDGKE. 2004/141MÜCBİR SEBEP ( Defter Ve Belgelerini Çalındığından Bahisle İncelemeye İbraz Etmeyen Yükümlü - Yükümlüyü KDV İndirimine İlişkin Şartlardan "İndirim Konusu Yapılan Vergilerin Alış Belgelerinde Ayrıca Gösterilmiş Olması"nı İspatlama Sorumluluğundan Kurtarmadığını )
D9.DE. 2009/7114MÜCBİR SEBEP ( Defter ve Belgelerini Mücbir Neden Bulunmaksızın İbraz Etmeyen Davacı Adına Kesilen Cezanın Ortada Mücbir Sebep Bulunduğu Anlaşıldığından Kaldırılacağı )
D3.DE. 2000/830MÜCBİR SEBEP ( Deprem Felaketinden Etkilenen Mükellef - Defter ve Belgelerin İncelemeye Sevkedilememesi )
D4.DE. 2001/2314MÜCBİR SEBEP ( Depremin Mücbir Sebep Olarak Gösterilmesi - Bayındırlık ve İskan Bakanlığı'nca Somut Tesbit Yapılmış Olması - Ödenmeyen Vergi Borç Vadelerinin 17.8.1999-01.11.1999 Tarihleri Arasında Olması )
IDDGKE. 2009/2738MÜCBİR SEBEP ( Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu Kararının İptali - Rüzgâr Santrali Tesisinin Süresinde Tamamlanmamasının Nedeninin Davacıdan Kaynaklanmayan Başka İdarelerin İşlemlerinin de Etkisiyle Meydana Gelen Mücbir Sebep Hallerinden Olduğu/Üretim Lisansının İptaline Dair İşlemin Hukuka Aykırı Olduğu )
D9.DE. 2012/6259MÜCBİR SEBEP ( Hırsızlık Olayının Gerçekleştiği Hususunda Herhangi Bir Şüphe Bulunmadığı/Davacının Defter ve Belgelerini Mücbir Sebep Nedeniyle İbraz Edemediği - Vergi Ziyaı Cezası ve Özel Usulsüzlük Cezasının Kaldırılması Gerektiği )
D9.DE. 1999/3152MÜCBİR SEBEP ( İbraz Zorunluluğu Bulunan Kanuni Defterlerin Ancak Mücbir Sebep Halinin Mevcudiyeti Halinde İbrazının Aranmaması )
D9.DE. 2007/507MÜCBİR SEBEP ( İdare Tarafından Yükümlüler Lehine Olarak Getirilen Mücbir Sebep Halinin İdare Lehine ve İdareyi de Kapsayacak Şekilde Uygulanamayacağı )
D13.DE. 2008/2058MÜCBİR SEBEP ( İhalelere Katılmaktan Yasaklanma Kararı Verilebilmesi Yasanın 17. Md.sinde Belirtilen Fiil veya Davranışlarda Bulunmak İle Üzerine İhale Yapıldığı Halde Mücbir Sebep Halleri Dışında Usulüne Göre Sözleşme Yapmamak Eylemleri İle Sınırlandırıldığı )
D7.DE. 2001/4013MÜCBİR SEBEP ( Mal ve Hizmet Alış Belgelerini Süresinde Defterlere Kaydetmemek - Defter ve Belgelerin Muhasebeci Tarafından Alıkonulduğu Yolundaki İddianın Kabul Edilmeyeceği )
D7.DE. 2002/3196MÜCBİR SEBEP ( Olmaksızın Defter ve Belgelerin İbraz Edilmemesi - Davacı Şirket Tarafından Mahkemeye İbraz Edilen Belgede Yer Alan KDV'lerin İndirim Konusu Yapılamayacağı )
D3.DE. 2006/1488MÜCBİR SEBEP ( Ödeme Emrine Karşı Açılan Dava - Vergi Usul Kanunu İle Vergi Ödevlerinin Yerine Getirilmesine İlişkin Süreleri Keseceği Öngörülen Mücbir Sebep Hallerinin Vergi Mahkemesinde Dava Açma Süresini Etkilemeyeceği )
D9.DE. 1986/5180MÜCBİR SEBEP ( Tahsilat Safhasında da Dikkate Alınması-Tutukluluk )
D8.DE. 1996/4736MÜCBİR SEBEP ( Trafik Kazası Nedeniyle Üniversiteye Kayıt Yapılamaması )
D9.DE. 1996/2408MÜCBİR SEBEP ( Vergi Cezası Kesilememesi-Yükümlünün İşyerinin Terörist Saldırı Sonucu Yanması )
D7.DE. 1998/993MÜCBİR SEBEP ( Vergi Cezasının Kesilmesine Engel Olabilmesi İçin Malum Olması Veya Tevsik Ya Da İspat Edilmesinin Gerekmesi )
D3.DE. 2006/3541MÜCBİR SEBEP ( Vergi Kaybına Yol Açılan Eylemle Mücbir Sebep Arasında Nedensellik İlişkisi Bulunmadıkça Mücbir Sebebin Varlığının Ceza Kesilmesini Önleyen Bir Durum Olarak Kabul Edilemeyeceği )
D9.DE. 2007/906MÜCBİR SEBEP ( Vergi Ödevlerinin Yerine Getirilmesine Engel Olabilecek Derecede Ağır Kaza ve Hastalık Halleri Olduğu ve Süreleri Keseceği - Dava Açmanın Mükellefin Ödevlerinden Sayılmadığı/Dava Açma Süresini Kesmeyeceği )
D7.DE. 1998/3860MÜCBİR SEBEP ( Vergi Ödevlerinin Yerine Getirilmesine Engel Olacak Yangın Yer Sarsıntısı Vesair Kişinin İradesi Dışında Vukua Gelen Mecburi Nedenler )
D3.DE. 2006/4355MÜCBİR SEBEP ( VUK Md. 15'de Öngörülen - Vergi Mahkemesi Kararının Temyizi İçin Öngörülen Süre Yönünden Uygulanamayacağı/Vekilin Geçici İş Göremezliği Hali )
VDDGKE. 1999/127MÜCBİR SEBEP ( Yangın Nedeniyle Defter ve Belgelerin İncelemeye Sevkedilmemiş Olması - Katma Değer Vergisi İndirimlerinin Reddi Gerektiği - Yangın Sonrası Durumu Açıklamayan Zayi Belgesinin Geçersiz Olduğu )
D11.DE. 2007/9382MÜCBİR SEBEP ( Yetim Aylığının Geçmişe Yönelik Olarak Ödenmesi Talebi/Davacıların Babaları Öldüğünde Yaşlarının Çok Küçük Olduğu - Annelerinin de Yeniden Evlenerek Konuya İlgisiz Kaldığı/Mücbir Sebebin Varlığı Kabul Edilerek 5 Yıllık Zamanaşımı Süresinin Uygulanmaması Gereği )
D7.DE. 1996/1006MÜCBİR SEBEP ( Yurda Geçici Girişi Yapılan Aracın Yurt Dışına Çıkarıldığının Aracın Kayıtlı Olduğu Bölgedeki Savaş Nedeniyle İspat Edilememesi )
D9.DE. 1998/2060MÜCBİR SEBEP ( Zorlayıcı Sebep - VUK'ta Sayılmayan Hastalıklar )
VDDGKE. 2013/168MÜCBİR SEBEP (Davacının Mali Müşavirinin Bürosunda Çıkan Yangında Tüm Defter Belge Faturalarının Yandığı Durumun İtfaiye Daire Başkanlığının Raporu İle Belgelendirildiği Ticaret Mahkemesi'nden Zayi Belgesi Verildiği - Defter ve Belgelerini İncelemeye İbraz Etmemek/KDV İndirimleri Kabul Edilmeyerek Vergilendirme Yapılamayacağı)
D13.DE. 2008/6905MÜCBİR SEBEP (Üretim Lisansının İptaline İlişkin İdari İşlemin İptali İstemi - Temelinde Davalı İdarenin Lisans Verilirken Yaptığı Saptamadan Kaynaklanan İletim Bağlantı Anlaşması ve Orman Kullanımından Çıkan Sorunlar Gibi Başka İdarelerin İşlemlerinin de Etkisi Olan Tesis Tamamlama Sürelerindeki Azalma Nedenlerinin İlgili Mevzuat Kapsamında Mücbir Sebeplerden Olduğu)
D7.DE. 1998/650MÜCBİR SEBEP BELGESİ ( Eşyaların Yurt Dışı Edilmesine İlişkin Olarak Belge İbraz Edilmediğinden Bahisle Gümrük Vergi ve Resimlerinin İstenememesi )
D7.DE. 1996/609MÜCBİR SEBEP DURUMUNUN İNCELENMESİ GEREĞİ ( Geçici Olarak İthal Edilmiş Eşyanın Yurtta Kalma Süresinin Uzatılması Talebinde )
D4.DE. 2008/3231MÜCBİR SEBEP HALİ ( Olmadan Defter ve Belgelerini İncelemeye İbraz Etmeyerek İndirim Hakkından Yararlanmak İçin Yasal Koşullardan Birini Yerine Getirmeyen Davacı Sonradan Mahkemeye İbraz Ettiği Belgelerde Yer Alan KDV'yi İndirim Konusu Yapamayacağı )
D7.DE. 2000/5641MÜCBİR SEBEP HALİNİN SÖZKONUSU OLMASI DURUMU ( Defter ve Belgelerin İbrazının İstenilemeyeceği )
VDDGKE. 1996/105MÜCBİR SEBEP İDDİASI ( Re'sen Vergi Takdir Edilen Yükümlünün İbraz Etmediği Defter ve Belgelerin Başka Dava Nedeniyle Mahkemede Olduğu İddiası )
D3.DE. 2016/9160MÜCBİR SEBEP İLERİ SÜRÜLMEKSİZİN DEFTER VE BELGELERİN İNCELEMEYE SÜRESİNDE İBRAZ EDİLMEMESİ (Emtia Alımı ve Satımına Dair Belgelerin Mahkeme Tarafından İncelenmesinin Mümkün Bulunmadığı Gerekçesiyle Davanın Üç Kat Vergi Ziyaı Cezalı KDV Tarhiyatına Dair Kısmının Reddedildiği/Kararın Onanacağı - Vergi Zıyai Cezasının Kaldırılması)
D7.DE. 2000/2880MÜCBİR SEBEP NEDENİYLE BEYANNAME VE VERGİ VERMEKTEN MUAFİYET VE KAPSAMI ( Kanuni İş Merkezi İstanbul'da Üretim Yeri Kocaelinde Bulunan Yükümlü Şirketin Depremde )
D9.DE. 2000/1835MÜCBİR SEBEP NEDENİYLE UZLAŞMA TALEBİNİN GEÇ YAPILMASI ( Ağır Hastalık Hali Olmaması - Mücbir Sebep Sayılmaması - Uzlaşma Talebinin Geç Yapılması )
D11.DE. 1998/3361MÜCBİR SEBEP NİTELİĞİ ( Faaliyetine Son Veren Yükümlünün Defter ve Belgelerinin Evindeki Su Baskınında Yok Olması )
D11.DE. 1998/232MÜCBİR SEBEP NİTELİĞİ ( Yükümlünün Tutuklu Bulunduğu Süre İçinde Beyannamesini Vermemesi )
D9.DE. 1999/1754MÜCBİR SEBEP OLMADAN DEFTER VE BELGELERİNİ İBRAZ ETMEYEN MÜKELLEF ( Alış Faturalarından Tesbit Edilen Vergi İndiriminden yararlanamaması )
D9.DE. 1999/2660MÜCBİR SEBEP OLMAKSIZIN DEFTER VE BELGELERİN İBRAZ EDİLMEMESİ ( Yükümlünün Alış Faturalarındaki KDV İndiriminin Kabul Edilememesi )
D4.DE. 2004/178MÜCBİR SEBEP SAYILMAMAK ( Şirket Müdürünün Tutuklu Olması - 4811 S.K. Gereği Yapacağı Taksit Ödemelerinin Ertelenmesi Talebi )
D9.DE. 1999/4753MÜCBİR SEBEP SONUCU DEFTER VE BELGELERİN YİTİRİLMESİ ( Yükümlüye Ceza Kesilemeyeceği )
D7.DE. 2003/1400MÜCBİR SEBEP VARLIĞININ KABUL EDİLEMEYECEĞİ ( Yangında Zayi Olduğu Belirtilerek Defter ve Belgelerin İncelemeye İbraz Edilmemesi - Adli Yargıdan Alınmış Zayi Belgesi Sunulmadığı Gibi İtfaiyece Tutulan Tutanakta da Saptama Yapılmadığı)
D7.DE. 1999/873MÜCBİR SEBEPLE SÜRESİNDE YURTDIŞI EDİLEMEYEN GEÇİCİ İTHAL KONUSU EŞYA ( Kanuni Yurtta Kalma Süresi Geçtikten Sonra Yapılan Süre Uzatım Talebinin Geçerliliği )
D11.DE. 1998/4152MÜCBİR SEBEPLER ( Dava Açma Süresini Durdurmaması )
D9.DE. 2000/4946MÜCBİR SEBEPLER ( Sel Felaketi - Zayi Belgesi Alınması - Katma Değer Vergisi İndirimlerinin Reddedilemeyeceği )
D13.DE. 1980/52MÜCBİR SEBEPLER"LE DEFTER VE BELGELERİN İBRAZ EDİLEMEMESİ ( Vergi Cezası Kesilemeyeceği )
D7.DE. 2000/2879MÜCBİR SEBEPLERİN VARLIĞI ( Deprem Nedeniyle Vergi Borçlarının Ertelemesi - Depremden Sonraki Dönemlerin Erteleme Kapsamına Girdiği )
D4.DE. 2001/2292MÜCBİR SEBEPLERİN VARLIĞI ( Deprem Nedeniyle Zarar Görüldüğü İddiası - Somut Delil ve Belgelerle İsbatı )
D4.DE. 2001/3358MÜCBİR SEBEPLERİN VARLIĞI ( Depremin Mücbir Sebep Olması Durumu - Bayındırlık ve İskan Bakanlığı'nca Tesbit Yapılmış Olması - Kamu Borç Vadesinin 17.8.1999-1.11.1999 Tarihleri Arasında Olması Gerektiği )
VDDGKE. 1999/382MÜCBİR SEBEPLERİN VARLIĞI NEDENİYLE DEFTER VE BELGELERİN İNCELEMEYE SEVKEDİLEMEMESİ ( Katma Değer Vergisi İndirimlerinin Reddedilemeyeceği )
D4.DE. 2001/2531MÜCBİR SEBEPLERİN VARLIĞI VE BUNDAN ETKİLENİLMİŞ OLMASI ( Deprem Bölgesinde Bulunan İşyerlerinin Zarar Gördüğünün İsbatı - Ödenmesi Gereken Vergilerin Deprem Bölgesindeki İşyerlerinden Kaynaklanmış Olması Gerektiği )
D7.DE. 2001/827MÜCBİR SEBEPLERİN VARLIĞINI İSBAT ( Vergi Usul Kanununda Sayılan Mücbir Sebepler - Fatura ve Belgelerin Yasal Defterlere Kaydedilmemiş Olması - Katma Değer Vergisi İndirimlerinin Reddi )
D4.DE. 2001/2310MÜCBİR SEBEPLERİN VARLIĞININ İSBAT YÜKÜ ( Depremin Mücbir Sebep Olarak Gösterilmesi - Bayındırlık ve İskan Bakanlığı Raporları İle İsbatı - Vergi Borcu Erteleme İşleminin 07.08.1999 - 01.11.1999 Dönemini Kapsayan Vadelerde Vergi Borçlarını Kapsadığı )
D4.DE. 2001/2308MÜCBİR SEBEPLERİNİN VARLIĞININ İLERİ SÜRÜLMESİ ( Somut ve Yasal Olarak Geçerli Belgelerin Olması Gerektiği - Depremin Mücbir Sebep Olarak İleri Sürülmesi - Bayındırlık ve İskan Bakanlığı'nca Düzenlenen Raporla Belgelenmesi Gerektiği )
D8.DE. 2008/8169MÜDAFİ VE VEKİLLER İÇİN BAROLARCA YAPILACAK CARİ GİDERLER ( TBB ve Adalet Bakanlığı Tarafından Birlikte Çıkarılması Gerektiği - Yönetmeliğin Yalnızca Adalet Bakanının İmzasıyla Yürürlüğe Konulmasında Yetki Unsuru Yönünden Hukuka Uyarlık Bulunmadığı )
IDDGKE. 2006/2522MÜDAFİİLİK HİZMETİ İÇİN BELİRLENEN ÜCRET ( Ücretlerin Avukatlık Asgari Ücret Tarifesine Aykırı Olduğu İddiası/Tarifenin Yeni Tarife İle Yürürlükten Kalktığı Ancak Ücretlerin Aynı Kaldığı - Davacının Dava Açmakta Hukuki Menfaatinin Devam Ettiği/Tarife Hakkında Hüküm Kurulacağı )
D3.DE. 2010/205MÜDAFİİLİK ÜCRETİ ( Müdafilik Görevi Yapan Davacıya Ödenmesi Gereken Ücretin Yanında Çalıştığı Avukatın Vergi Borcuna Mahsup Edilmesinin İsabetsiz Olduğu )
IDDGKE. 2008/2358MÜDAFİİN DOSYADAN BELGE ÖRNEĞİ ALMASININ HAKİM KARARI İLE SINIRLANDIRILMASINA İLİŞKİN DÜZENLEYİCİ İŞLEM (Yönetmelikle Yargılama Usulü Hakkında Düzenleme Yapılmasının Hukuka Uyarlı Olmadığı - Yargılama Usulü Yasalarının Uygulanmasına Yönelik Alt Düzeydeki Düzenlemelerin Yasa Metniyle Sınırlı Olduğu)
D10.DE. 2005/5845MÜDAFİİN İNCELEME VE ÖRNEK ALMA TALEBİ ( Kollukta Bulunan Soruşturma Dosyasının Tamamına Yönelik - 5271 S.K. Md. 153/3'de Sayılan Belgelere Yönelik Talep Arasındaki Fark Gözetilmek Suretiyle Bir Düzenleme Yapılması Gerektiği )
IDDGKE. 2005/762MÜDAFİİN SORUŞTURMA EVRAKINI İNCELEMESİ ( Soruşturma Sırasında Dosya İçeriğini İnceleyebilir ve İstediği Belgelerin Bir Örneğini Harçsız Olarak Alabileceği - Kollukta Bulunan Soruşturma Dosyası İçin Yetkili Cumhuriyet Savcısının Yazılı Emri Gerektiği )
D1.DE. 1995/77MÜDAFİİNİN HAKKI ( Hazırlık Soruşturması Dosyasındaki Bilgileri İsteme Hakkının Olması )
D8.DE. 2013/1031MÜDAHALE GİDERİ ( Kavramı İçinde Yer Almayan ve Sadece Davanın Tarafları Açısından Geçerli Olan Vekalet Ücreti İle İlgili Olarak Müdahile Yönelik Hüküm Tesis Edilmesinin Hukuken Mümkün Bulunmadığı - Soruşturma İzni Verilmemesine Dair İşlemin İptali )
D10.DE. 2007/4932MÜDAHALE İSTEMİ ( İdare Yanında Müdahale İsteminde Bulunanın Ameliyatı Yapan Doktor Olması ve Bu Davanın Davalı Sağlık Bakanlığı Aleyhine Sonuçlanması Halinde Sağlık Bakanlığı'nca Müdahale İsteminde Bulunan Doktora Rücu Edileceği )
D8.DE. 1990/817MÜDAHALE TALEBİ ( Mahkemece Bu Konuda Bir Karar Verilmemiş Olması )
D8.DE. 2002/2476MÜDAHALE TALEBİ ( Yargılama Sürerken - İdare Mahkemesince TaleP Hakkında Herhangi Bir Karar Verilmeden Esas Hakkında Karar Verilmesinde Hukuka Uyarlık Bulunmadığı )
D10.DE. 2012/7620MÜDAHALENİN MEN'İ ( Gerçek Kişinin Müdahalesi/Davanın Adli Yargının Görevine Girdiği - İncelenmeksizin Reddinde Hukuka Uyarlık Bulunmadığı/Davanın Görev Yönünden Reddi Gerektiği )
D10.DE. 1995/5933MÜDAHALENİN ÖNLENMESİ ( İdarenin Taşınmazın Kendisine Tahsis Edildiğini İleri Sürmesi )
D10.DE. 1996/1929MÜDAHALENİN ÖNLENMESİ AMACIYLA İDAREYE BAŞVURULMASI ( Adli Yargıda Dava Açılmasının İdarenin İşlem Tesis Etmesine Engel Olup Olmaması )
D4.DE. 1999/4789MÜDAHİL OLMA TALEBİ ( Yargılama Bitinceye Kadar Müdahale Etmede Üçüncü Kişinin Yararının Olması Durumunda Talebin Kabulüne Karar Verilmesi )
IDDGKE. 2003/512MÜDAHİLE HÜKÜMDE YER VERİLMEMESİ VE KARARIN TEBLİĞ EDİLMEMESİ ( Davalı İdare Yanında Katılmak İsteyen Şirketin Katılmasına Karar Verilmesine Rağmen - Bozma Nedeni )
D17.DE. 2015/9316MÜDAHİLİN KANUN YOLUNA BAŞVURMASI ( İdari Yargı Mercileri Önündeki Uyuşmazlıklarda Müdahilin Sadece Yanında Davaya Katıldığı Tarafla Birlikte Kanun Yoluna Başvurabileceğinin Kabul Edilmesinin Mahkemeye Erişim Hakkının Kısıtlanması Niteliğinde Olduğu - Adil Yargılanmanın Gereği Olarak Müdahilin Yanında Davaya Müdahil Olduğu Taraftan Bağımsız Olarak Kanun Yollarına Başvurabileceğinin Kabul Edilmesi Gereği )
D14.DE. 2016/7341MÜDAHİLİN KARAR DÜZELTME İSTEMİNDE BULUNMASI ( Müdahilin Yanında Davaya Katıldığı Taraftan Bağımsız Tek Başına Usuli İşlemleri Gerçekleştiremeyeceği - Davanın Asıl Tarafı Karar Düzeltme İsteminde Bulunmadığı Halde Yanında Davaya Müdahil Olarak Katılanın Yaptığı Karar Düzeltme İsteminin İncelenmesine Hukuki İmkan Bulunmadığı)
D15.DE. 2013/8464MÜDAHİLİN TEK BAŞINA KANUN YOLLARINA BAŞVURMASI ( Müdahilin Yanında Katıldığı Tarafın Kanun Yollarına Başvurmaması Durumunda Tek Başına Kanun Yollarına Başvurmasının Hukuken Olanaklı Olmadığı - Müdahilin Davanın Tarafı Olmadığı Hakkında Hüküm Kurulmadığı )
D13.DE. 2016/2753MÜDAHİLİN TEK BAŞINA KANUN YOLLARINA BAŞVURMASI (Müdahilin Davanın Tarafı Olmadığı Dava Sonucunda Hakkında Hüküm Kurulamayacağı Yanında Katıldığı Tarafa Davada Yardımcı Olduğu Onunla Birlikte Hareket Edebileceği - Müdahilin Tek Başına Kanun Yollarına Başvurma Hakkı Bulunmadığı Yanında Katıldığı Tarafın Süre Aşımı Nedeniyle Temyiz İsteminin Reddi Halinde Müdahilin Tek Başına Temyiz Yoluna Gidemeyeceği)
D11.DE. 2003/3720MÜDAHİLİN TEK BAŞINA KARAR DÜZELTME İSTEMİNDE BULUNMASI ( Mahkemece Dosyanın Tekemmülü Sağlandıktan Sonra Danıştay'a Gönderilmesi Gerekirken Reddi Yolunda Verilen Kararda Hukuki İsabet Görülmediği )
D5.DE. 2015/3715MÜDAHİLİN TEK BAŞINA YAPABİLECEĞİ VE YAPAMAYACAĞI İŞLEMLER ( Davanın Tarafından Bağımsız Hareket Edemeyeceği Tek Başına Kanun Yollarına Başvuramayacağı - Müdahilin Yanlızca Tarafın Davadaki İstemine Yardımcı Olacak Kimi Açıklamalar Yapabileceği ve Bu Konularda Hukuki Yardımda Bulunabileceği )
D15.DE. 2016/2841MÜDAHİLİN TEK BAŞINA YAPAMAYACAĞI İŞLEMLER ( Müdahilin Davanın Taraflarından Olamdığı Dava Sonucunda Hakkında Hüküm Kurulmayacağı - Müdahilin Yanında Katıldığı Tarafın Kanun Yollarına Başvurmaması Halinde Tek Başına Kanun Yollarına Başvurmasına Hukuken Olanak Bulunmadığı )
D10.DE. 2010/9978MÜDAHİLİN TEMYİZ HAKKI ( Davalı İdare Yanında Davaya Katılma İsteminin Kabul Edildiği ve Müdahil Sıfatıyla Davayı Takip Ettiği ve Davalı İdarenin Mahkeme Kararını Temyiz Etmediği - Müdahilin Tek Başına Mahkeme Kararının Temyizi İsteminde Bulunamayacağı )
D13.DE. 2009/5746MÜDAHİLİN TEMYİZ SIFATI ( Şirketin Davalı İdareler Yanında Müdahil Sıfatıyla Davayı Takip Ettiği - Davalı İdarelerin Temyiz İsteminde Bulunmadığından Müdahilin Tek Başına Temyiz İsteminde Bulunamayacağı )
IDDGKE. 2011/1659MÜDAHİLİN YANINDA KATILDIĞI TARAFLA BİRLİKTE HAREKET ETME KOŞULU ( Rekabet Kurulu Kararının İptali Talebi - Danıştay Kararını Davaya Davalı İdare Yanında Katılan Şirketin Temyiz İsteminin İncelenmesine Hukuken Olanak Bulunmadığı )
D14.DE. 2016/7341MÜDAHİLİN YAPABİLECEĞİ İŞLEMLER ( Müdahalenin Kabulü Halinde Müdahilin Davaya Katıldığı Noktadan Devam Edebileceği Yanında Katıldığı Tarafın İşlem ve Açıklamalarına Aykırı Olmayan Her Türlü Usul İşlemlerini Yapabileceği - Asıl Taraf Karar Düzeltme İşleminde Bulunmadığından Yanında Davaya Müdahil Olarak Katılanın Yaptığı Karar Düzeltme İsteminin İncelenemeyeceği)
D5.DE. 2015/5863MÜDAHİLİN YAPABİLECEĞİ İŞLEMLER ( Yanında Davaya Katıldığı Tarafın İşlemlerine Yardımcı İşlemler Yapabileceği Onun Yararına İddia ve Savunları İleri Sürebileceği - Tarafça Talep Edilmediği Halde Müdahilin Talep Ettiği Kararın Yürütülmesinin Durdurulması İsteminin Reddi Gereği )
D2.DE. 2006/470MÜDAHİLLER VEKİLİ LEHİNE AVUKATLIK ÜCRETİ TAKDİR EDİLEMEMESİ ( Müdahillere Yönelik Hüküm Oluşturulmaması Gerektiği - Vekalet Ücreti )
D2.DE. 2006/470MÜDAHİLLERE YÖNELİK HÜKÜM OLUŞTURULMAMASI GEREĞİ ( İdare Mahkemesince Müdahiller Vekili Lehine Avukatlık Ücreti Takdir Edilerek Davacıya Yükletilemeyeceği )
IDDGKE. 2011/1093MÜDİHİLİN DAVAYI TEK BAŞINA TEMYİZ ETMESİ ( Müdahilin Katıldığı Tarafla Birlikte Hareket Edebileceği - Sadece Müdahil Tarafından Yapılan Temyiz Başvurusunun İncelenme İmkanı Bulunmadığı )
D2.DE. 2008/1091MÜDÜR BAŞ YARDIMCISININ BAŞKA BİR LİSEYE ÖĞRETMEN OLARAK ATANMASI ( Öğrencisine Şiddet Uyguladığının Mahkeme Kararıyla Kesinleştiği - Atanma İşleminin Hukuka Uygun Olduğu )
D12.DE. 2003/3936MÜDÜR BAŞYARDIMCISI VE MÜDÜR YARDIMCILARININ GÖREV İÇİN YETERSİZ VE İSTEKSİZ OLMALARI ( O İlde Görevli Tüm Öğretmen ve Yöneticiler İle Daha Önce Yöneticilik Görevinde Bulunanlar Arasından Vekaleten Görevlendirme Yapılmasının Uygun Olduğu Yolundaki Dava Konusu Genelgede Hukuka Uyarlık Bulunmadığı )
D2.DE. 2015/6564MÜDÜR GÖREV SÜRESİ (6528 S. Yasa'ya İstinaden Yöneticilik Görevinin Sona Erdirilmesine İlişkin İşlemin İptali İstemi - Görevi Asaleten Yürütmeye Başladığı 02.07.2010 Tarihinden 14.03.2014 Tarihine Kadar Toplam 3 Yıl 8 Ay 12 Gün Süre Geçtiği/14.03.2014 Tarihi İtibarıyla Dört Yıllık Görev Süresinin Dolmadığının Gözetileceği)
D5.DE. 2013/4111MÜDÜR OLARAK GÖREV YAPAN PERSONELİN UZMAN OLARAK ATANMASI ( KHK ile Yapılan Unvan Değişikliği Hususunda İdareye Herhangi Bir Değerlendirme veya Başka Yönde İşlem Kurma Yetkisi Vermediğinden Davacı Hakkında Kurulmuş İdari Bir İşlemden Söz Edilmeyeceği - KHK ile Yapılan Unvan Değişikliğine Karşı İdari Yargıda Açılan İptal Davasının İncelenmeksizin Reddi Gereği )
D5.DE. 1998/1661MÜDÜR OLARAK TEDVİREN GÖREVLENDİRİLEN ŞEF STATÜSÜNDEKİ MEMUR ( Tedviren Görevlendirmenin İdarece Her Zaman Geri Alınabileceği - Şef Kadrosuna İade Edilen Davacının İşlemin İptali Talebinin Reddi Gereği )
D1.DE. 2010/1302MÜDÜR OLUNAN DÖNEME İLİŞKİN EYLEMLER ( İlgili Olarak Görev Yaptığı İlin Valisi Belediye Başkanı Olduğu Döneme İlişkin Eylemleri Hakkında İçişleri Bakanı Tarafından Bir Karar Verilmesi Gerektiği )
D4.DE. 1981/924MÜDÜR YA DA TEMSİLCİLER ADINA TAHAKKUK ( Acentaların Kurumlar Vergisi Sorumluluğu )
D2.DE. 2013/10503MÜDÜR YARDIMCILIĞI GÖREVİNİN ALINMASINA DAİR İŞLEMİN İPTALİ İSTEMİ ( İlkokul İle Ortaokulun Farklı Kurum Kodları Olan İki Ayrı Eğitim Kurumu Olduğundan Ortaokulun Teknoloji ve Tasarım Öğretmenliği Branşına Atanan Davacının Anılan Atama İşlemi Esnasında Yöneticilik Görevinin Üzerinde Bırakılmamasına Dair Davaya Konu İşlemde Hukuka Aykırılık Bulunmadığı )
D15.DE. 2012/11279MÜDÜR YARDIMCILIĞI GÖREVİNİN İKİNCİ GÖREV OLMASI ( Davacının Kadro Unvanının Korunduğu/Uyuşmazlığın 2577 S. Kanun'un 45. Md.sinin 1/B Fıkrası Kapsamında Olması Nedeniyle Temyizen Danıştay'da İncelenemeyeceği - İlköğretim Okulu Müdür Yardımcısı Olan Davacının İlköğretim Okulu Öğretmenliğine Atanmasına İlişkin İşlemin İptali İstemi )
D2.DE. 2009/3521MÜDÜR YARDIMCILIĞI GÖREVLERİNE ATANMA TALEBİ ( Anadolu Statülü Okullar İçin Hazırlanacak Liste Doğrultusunda Değerlendirilmesi Gerekirken Karma Liste Doğrultusunda Reddedilmesinde İsabet Bulunmadığı )
D5.DE. 2011/3060MÜDÜR YARDIMCILIĞI KADROSUNA ATAMA TALEBİNİN REDDİ NEDENİYLE İPTAL DAVASI (Davacının Hastane Müdür Yardımcılığı Kadrosu İçin Yapılan Görevde Yükselme Sınavına Başvuruda Bulunmadığı/Yönetmelikte Belirtilen Sınav Şartlarını Taşımadığı - İdari İşlemde Hukuka Aykırılık Bulunmadığının Kabulü Gereği)
IDDGKE. 1987/7MÜDÜR YARDIMCILIĞI KADROSUNUN KALDIRILMASI ( Bakanlar Kurulu Kararının İptali )
D2.DE. 2009/5924MÜDÜR YARDIMCILIĞI SINAVI İLE İLGİLİ OLARAK AÇILAN DAVA ( Verilen İptal Kararı Üzerine Sınav Sonuçlarının Yeniden Değerlendirilmesi Sonucunun Doğduğu )
D2.DE. 2012/8315MÜDÜR YARDIMCILIĞINA ATANMAYA İLİŞKİN İŞLEMİN İPTALİ TALEBİ ( Değişiklik Yönetmeliği İle Yönetmelikte Değişiklik Yapıldıktan Sonra Aynı Düzenlemeye KHK'da Yer Verilmesinin Önceki Düzenlemenin KHK'ya Aykırı Olduğu Anlamına Gelmediği - 8 Yıllık Çalışma Süresi Tamamlandığı/Talebin Reddi Gerektiği )
D8.DE. 1994/5465MÜDÜR YARDIMCILIĞININ GENEL İDARE SINIFINA GİRMESİ ( Eğitim Hizmetleri Sınıfında Olanlara Verilen Eğitim Öğretim Tazminatına Hak Kazanamaması )
D2.DE. 2008/1417MÜDÜR YARDIMCININ KADEME İLERLEMESİNİN DURDURULMASI CEZASININ İPTALİ (Buna Bağlı Ek Ödemenin Yapılmamasına İlişkin İdari İşlemin de İptali Talebi - Ek Ödeme Yapılamamasına İlişkin İşlemin İptalinden Sonra Danıştay Tarafından Onandığı )
D2.DE. 2011/1786MÜDÜR YARDIMCISI ( Davacının Daha Önce Anadolu Lisesi Statüsünde Olmayan Spor Lisesinde Öğretmen Kadro Unvanlı Müdür Yardımcısı Olarak Görev Yapmış Olması Nedeniyle Güzel Sanatlar ve Spor Lisesi Yöneticiliğine Atanma Hususunda Bir Önceliği Bulunmadığı )
D8.DE. 2005/6022MÜDÜR YARDIMCISI OLABİLMENİN KOŞULLARI ( Ölçme ve Değerlendirme Uzmanı Olan Davacının Kanunda Belirtilen En Az İki Yıllık Öğretmenlik Yapma Koşulunu Taşımadığından Atanma Talebinin Reddine İlişkin İşlemin Hukuka Uygun Olduğu )
D8.DE. 2005/6022MÜDÜR YARDIMCISI OLARAK ATANMA TALEBİNİN REDDİ ( Ölçme ve Değerlendirme Uzmanı Olan Davacının Kanunda Belirtilen En Az İki Yıllık Öğretmenlik Yapma Koşulunu Taşımadığından Red İşleminin Yerinde Olduğu )
D2.DE. 2012/10219MÜDÜR YARDIMCISININ ATAMA İŞLEMİNE KARŞI AÇTIĞI İPTAL DAVASI (Milli Eğitim Bakanlığı Eğitim Kurumları Yöneticilerinin Atama ve Yer Değiştirmelerine İlişkin Yönetmelik Kapsamında Bulunan Bir Eğitim Kurumunun Makam Onayı ile Yönetmelik Kapsamından Çıkarılamayacağı - Yetki Devri/Makam Onayı/Yönetmelik Kapsamı)
D2.DE. 2012/11279MÜDÜR YARDIMCISININ AYNI İLDE İLKOKUL ÖĞRETMENİ OLARAK ATANMASI ( Hakkında Başlatılan Soruşturma Neticesinde/Müdür Yardımcılığını İkinci Görevi Olarak Yürüttüğü - Uyuşmazlığın Danıştay'da İncelenemeyeceği )
D2.DE. 2011/910MÜDÜR YETKİLİ ÖĞRETMEN ( Davalı İdare Kendisine Sunulan Bilgi ve Belgeleri Kontrolle Görevli ve Yükümlü Olduğundan İl Değerlendirme Komisyonunun Yöneticilik Başvurusunda Bulunan Adaylara Ait Belgelerin Doğruluğunu veya Eksikliğini Araştırması Gerektiği )
D2.DE. 2011/1602MÜDÜR YETKİLİ ÖĞRETMEN ( Eğitim Kurumu Yöneticiliğine Yapılacak Atamalarda En Az Bir Yıl Olmak Kaydıyla Müdür Yetkili Öğretmen Olarak Geçirilen Sürelerin Üçüncü Kademe Yöneticiliğinde ( C Tipi Eğitim Kurumu Müdürlüğünde ) Geçmiş Sayılacağı ve Puanlamada Dikkate Alınması Gerektiği )
D2.DE. 2013/6755MÜDÜR YETKİLİ ÖĞRETMEN ( Sözleşmeli Dönemde Geçen Süresinin Yöneticilik Görevinde Sayılması - Davacının Sözleşmeli Statüde Ancak Fiilen Müdür Yetkili Öğretmen Olduğu/Müdür Yetkili Öğretmenlik Sürelerinin Yöneticilik Görevinden Sayılması Gerektiği )
D2.DE. 2012/11256MÜDÜRLÜK ATAMALARI İÇİN YAPILAN BAŞVURUSUNUN REDDİ İŞLEMİNİN İPTALİ ( Davacı Başvurusunda Uygun Olmayan Tercih Bulunduğu - Davalı İdarece Tercihin İptal Edilmesi Suretiyle Devre Dışı Bırakılması İmkanı Mevcut İken Davacıdan Başvurusunun Reddedilmesine ilişkin Dilekçe İstenildiği/Davacının Tekrar Başvuru Yapamadığı - İstemin Kabulü Gerektiği )
D9.DE. 2008/6145MÜDÜRLÜK SIFATI ( A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi Olmayan ve Atanmış Müdürlük Sıfatı da Bulunmayan Şahsın Şirketten Tahsil İmkanı Kalmayan Vergilerden Sorumlu Tutulamayacağı )
D9.DE. 2005/2249MÜDÜRLÜK SIFATI ( Limited Şirkette Pay Senedi Sahibi Olma Şartına Bağlanamayacağı - Ortaklık Payını Devir Eden Müdürün Yeni Müdür Seçilene Dek Kanuni Temsilci Olarak Sorumluluğunun Devam Edeceği )
D9.DE. 2008/6275MÜDÜRLÜK SIFATI ( Vergi Borcunun Tahsili - Yönetim Kurulu Üyesi Olmayan ve Yönetim Kurulunca Verilen Müdürlük Sıfatı da Bulunmayan Şahsın Kanuni Temsilci Olarak Kabulüne Olanak Bulunmadığı )
D10.DE. 2007/5275MÜDÜRÜ HAKKINDA DAVA AÇMA (Kanuni Temsilcisi ve Müdürü Olan Şahsın Yurt Dışına Çıkamamasından Dolayı Menfaati Olumsuz Yönde Etkilenen Davacı Şirketin Müdürü Hakkında Konulan Yurt Dışına Çıkış Yasağı İşleminin İptalini İsteyebileceği)
D4.DE. 2006/3699MÜDÜRÜ OLDUĞU LİMİTED ŞİRKETİN VADESİNDE ÖDENMEYEN VERGİ BORÇLARININ TAHSİLİ ( Ödeme Emirlerindeki Eksikliğin Savunmada Getirilen Açıklamalarla ve Mahkemece Bu Açıklamalara Dayanılarak Karar Verilmesiyle Düzeltilerek Geçerlilik Kazandırılamayacağı )
D5.DE. 2010/965MÜDÜRÜN KONTROL MEMURU OLARAK ATANMASINA İLİŞKİN İDARİ İŞLEMİN İPTALİ DAVASI ( Davacı Hakkında Görevden Uzaklaştırma Tedbiri Bulunduğu/Davacının İkna Suretiyle İrtikâp Suçu'ndan Yargılamasının Devam Ettiği - İkna Suretiyle İrtikap Suçu )
D5.DE. 2016/258MÜDÜRÜN ÖĞRETMEN OLARAK ATANMASI (Memurların Naklen Atanması Hususunda İdareye Takdir Hakkı Tanındığı Takdir Hakkının Hizmet Gerekleri ve Kamu Yararı İlkeleri Doğrultusunda Kullanılması Gereği - İşlemin Tesis Edilmesine Sebep Olabilecek Geçerli Somut Gerekçe ve Sebep Ortaya Konulmadan Yapılan Naklen Atamanın Hukuka Uyarlı Olmadığı)
D2.DE. 2005/3504MÜDÜRÜN SÖVME SUÇUNDAN CEZALANDIRILMIŞ OLMASI ( Sövdüğü Davacının Sicilini 1. Sicil Amiri Sıfatıyla Düzenlemesi - Objektif Ölçülerden Uzak Bulunduğu )
D5.DE. 2012/302MÜDÜRÜN ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜNE ATANMASI ( 5902 S.K. Yayımlandığında Görevinde Bulunan/Hukuka Uyarlık Bulunmadığı - Atama Yetkisi Valiliklerde Olan Bakanlık Kadrolarına Dahil Bir İl Müdürlüğüne Atanması Gerektiği )
D10.DE. 2006/5393MÜEBBET AĞIR HAPİS CEZASI HÜKÜMLÜSÜ ( Açık Görüşten Yararlandırılması İstemi - Dayanağı Yasaya Aykırı Olarak Açık Görüşe Gelebilecek Ziyaretçileri Sınırlayıcı Düzenleme Getiren Yönetmelikte Yasaya Uyarlık Bulunmadığı )
D6.DE. 2007/2496MÜELLİF GÖRÜŞÜ ( İmar Planı Hazırlamak ve Onaylamak Yetkisi ve Görevi Belediyelere Ait Olduğundan Plan Değişikliği İçin Gerekli Olan Müellif Görüşünün de Belediyesince Temin Edilmesi Gerektiği )
D6.DE. 2007/9448MÜELLİF SİCİL DURUM BELGESİ ( İbraz Edilmeden Davalı İdarece Verilen Yapı Ruhsatında Hukuka Uyarlık Bulunmadığı )
D6.DE. 1998/3858MÜELLİF YETERLİLİK YÖNETMELİĞİ ( İl İmar Müdürlükleri Hizmet Sürelerinin Resmi Kurumda Çalışmış Olmak Kapsamında Kabul Edilmemesi )
D6.DE. 1994/1202MÜELLİFİN YETERLİLİK BELGESİNE SAHİP OLUP OLMADIĞININ TESBİTİ ( Bilirkişiye İncelettirilememesi )
D5.DE. 2006/7083MÜFETTİŞ ( Özelleştirme Kanunda Yer Alan Görev Ünvanına Uygun Kadro İfadesi/Ulaştıkları Kariyer ve Liyakatın Yeni Atanmış Oldukları Kuruma Kayba Uğratılmadan Kurumun Teftiş Kurulunun Hiyerarşik Yapısını Bozmadan Yansıtılması Amacını Taşıdığı )
D8.DE. 1995/2466MÜFETTİŞ DERNEĞİ BAŞKANININ DAVA AÇMA EHLİYETİNİN BULUNMAMASI ( Denetim Elemanlarına Verilecek Tazminata İlişkin Bakanlar Kurulu Kararına Karşı )
IDDGKE. 2014/512MÜFETTİŞ GÖREVİNDEN ALINMAYA İLİŞKİN EYLEM ( Görev Yaptığı Birimin Başkanının Makam Odasına Girmek Suretiyle Başkanı Görevden Uzaklaştırmak İsteyen Başmüfettişin Eylemine İştirak Eden ve Makamından Ayrılmayan Teftiş Kurulu Başkanı Hakkında Tutulan Tutanağı İmzalayan Davacının Bu Eyleminin Müfettişlik Görevinden Alınmasını Gerektirecek Ölçüde Olduğu )
IDDGKE. 2008/1357MÜFETTİŞ HAL KAĞIDINA İTİRAZ ( Hakim ve C. Savcıları Hakkında Düzenlenen/Adalet Bakanlığı Teftiş Kurulu Başkanlığı'na Yapılacağı - Sonucuna Göre İdari Davaya Konu Olabileceği )
IDDGKE. 2008/1357MÜFETTİŞ HAL KAĞITLARI ( Hakim ve Cumhuriyet Savcıları Hakkında Düzenlenen/"Orta" Olarak Düzenlenen Hal Kağıdının "İyi" ye Dönüştürülmesi İstemi - İdari Davaya Konu Olabilecek Nitelikte Bir İdari İşlem Olduğu )
D2.DE. 2011/1094MÜFETTİŞ HAL KAĞITLARI ( İptali İstemiyle Açılan Davada İdare Mahkemesince Anılan Belgenin Bir Bütün Olarak Hukuki İncelemesinin Yapılarak Hal Kağıdına Yönelik Bir Karar Verilmesi Gerektiği )
D2.DE. 2008/6072MÜFETTİŞ HAL KAĞITLARI ( Orta Olarak Düzenlenmesine Neden Olabilecek Kanaatin Oluşmasına Etki Eden Hususların Hukuken Geçerli Somut Bilgi ve Belgelere Dayandırılması Gerektiği )
D5.DE. 2008/2840MÜFETTİŞ İNCELEMESİ ( Teftiş Kurulu Başkanı Olan Davacı Hakkında Maiyetinde Görevli Başmüfettiş ve Müfettişler Tarafından İnceleme Yapılmasında Mevzuata Uyarlık Bulunmadığı )
D12.DE. 2008/1695MÜFETTİŞ OLAN DAVACININ RAPOR İLE İLGİLİ HUSUSLARI BASINA İNTİKAL ETTİRMESİ ( Kınama Cezası Nedeniyle Ayrıca Ek Ödemesinin ve İkramiyesinin Kesilemeyeceği )
D11.DE. 2003/3212MÜFETTİŞ OLARAK EGO GENEL MÜDÜRLÜĞÜNDE ÇALIŞAN DAVACI ( Ülke Düzeyinde Denetim veya İnceleme Yetkisine Sahip Merkez Denetim Elemanı Niteliğinde Olmaması-Belediye Müfettişi Niteliğinde Olması - Merkez Denetim Elemanlarına Ödenecek Makam Tazminatından Yararlanamayacağı )
D11.DE. 2001/3616MÜFETTİŞ OLARAK GÖREV YAPAN MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI GÖREVLİSİ ( Yüksek Lisans Derecesinden Dolayı Ek Ders Ücretinin Zamlı Ödenmesi Gereği )
D12.DE. 2004/4077MÜFETTİŞ RAPORU ( Yöneticilik Görevi Verilmemek Üzere Görevden Alma ve Kınama Cezası Verilmesi Teklifi - Kaldırılması İsteğiyle Yaptığı Başvurunun Reddine İlişkin İşlemin İptali Talebi/Dava Konusu İşlemin Kesin ve Yürütülebilir İşlem Niteliğinde Olduğu )
D12.DE. 2000/4990MÜFETTİŞ RAPORUNDA TERFİYE LAYIK OLUNMADIĞI GÖRÜŞÜNE DAYANILARAK KADEME İLERLEMESİ YAPILMAMASI (Sicil Raporu Olumlu ve Aranılan Diğer Şartları Taşıyan Davacı - Hukuka Uyarlık Bulunmadığı)
IDDGKE. 2009/2991MÜFETTİŞ VE KONTROLOR HAL KAĞIDI ( İnfaz ve Koruma Memurunun Yükselme Sınavında Başarılı Olduğu/Yükselme İçin Hal Kağıtlarının 2/3'ünde İyi Olmak Koşulu Arayan Yönetmeliğin Mülga Olduğu - Hal Kağıdı Niteliği Taşımayan Gizli Sicil Raporlarının Hal Kağıdı Olarak Nitelendirilemeyeceği )
D5.DE. 2000/4306MÜFETTİŞ VE KONTROLÖR UNVANI İLE GÖREV YAPANLAR ( Yönetmelikte Yer Alan Hizmet Gruplarına Atanmalarında Sınav ve Hizmet Gruplarında Çalışma Şartı Aranmadığı/Belli Meslek Gruplarını Kapsam Dışında Tuttuğu - Yönetmelik İptali )
D2.DE. 2004/1493MÜFETTİŞ YARDIMCILIĞI ( Üç Yıllık Yetiştirme Döneminin Herhangi Bir Aşamasında Çeşitli Nedenlerle Bu Görevlerinden Ayrılmaları Durumunda Yarışma Sınavı Sonuçları İle Müfettiş Yardımcılığında Geçen Süreleri Yeniden Başvurularında Kazanılmış Hak Sayılamayacağı )
IDDGKE. 2015/2287MÜFETTİŞ YARDIMCILIĞI KADROSUNA ATANMA (Teftiş Hizmetlerinin Ayrı Bir Kariyer Olarak Düzenlendiği Müfettiş Yardımcılığı Kadrosuna Atanabilmek İçin Merkezi Sistemle Yapılacak Memur Seçme Sınavı ve Kurumca Düzenlenen Sınavda Başarılı Olunması Gereği - Müfettiş Yardımcısı Kadrosunda İken Kendi İsteği ile Mimar Kadrosuna Geçen Davacının Müfettiş Yardımcılığı Kadrosuyla İlişkisinin Kalmadığı Koşulları Sağlamadan Yeniden Bu Kadroya Atanmasının Mümkün Olmadığı)
D2.DE. 2004/4318MÜFETTİŞ YARDIMCILIĞI YAPAN DAVACININ YETERLİK SINAVINI BAŞARMASINA RAĞMEN MÜFETTİŞ OLARAK ATAMASININ YAPILMAMASI ( İdarenin Kadro Değşikliği veya Kadro Tayinini Zamananında Yapmamakla Hizmet Kusuru İşlediğinin Belli Olması )
D5.DE. 2002/2565MÜFETTİŞ YARDIMCISI ( Yeterlik Sınavında Başarılı Olan - Boş Kadro Bulunmadığı İleri Sürülerek Müfettişliğe Atanmamasında Hukuka Uyarlık Bulunmadığı )
D2.DE. 2004/1493MÜFETTİŞ YARDIMCISININ KENDİ İSTEĞİYLE ÖĞRETMENLİĞE GEÇMESİ ( Bakanlığın Açtığı Yurtdışı Sınavını Kazanmasıyla - Davacının Yurtdışı Görevinden Önceki Dönemde Yaptığı Sürenin Müfettiş Yardımcılığı Süresinden Sayılmasına İmkan Bulunmadığı )
D5.DE. 2002/882MÜFETTİŞİN ATANMASI ( Teftiş Hizmetlerinin Gerekleriyle Bağdaşmayan Ahlaki Sıhhi Ve Mesleki Yetersizlikleri Tespit Edilmedikçe İstekleri Dışında İdari Görevlere Atanamayacakları )
IDDGKE. 2014/512MÜFETTİŞİN BAŞKA BİR YERE UZMAN OLARAK ATANMASINA DAİR İDARİ İŞLEMİN İPTALİ DAVASI ( Davacı Hakkındaki Disiplin Soruşturmasındaki İlkeler ile Atama İşleminde İdarece Kullanılan Takdir Yetkisinin Yargısal Denetimine Esas Alınan İlkelerin Farklı Olduğunun Yerel Mahkemece Gözetilmesi Gerektiği )
D2.DE. 2009/5188MÜFETTİŞİN BAŞMÜFETTİŞ KADROSUNA ATANMASI İSTEMİ ( Davacının Kendisinden Daha Kıdemsiz Olan Müfettişin Başmüfettişlik Kadrosuna Atandığını Öğrenmesi Sonucunda Adı Geçenin Başmüfettişlik Kadrosuna Atanmasına İlişkin İşlemin İptalini İstemesinde Menfaatinin Bulunduğu )
IDDGKE. 2014/4400MÜFETTİŞİN GÖREV YERİNİN DEĞİŞTİRİLMESİ ( Ana Hizmet Binasının Tadilatta Olması Sebebiyle Görev Yerinin Belediye Hizmet Binasının Dışında Bir Yer Olarak Belirlenmesi İşleminin İdarenin Kendi Çalışma Düzenini İlgilendiren Düzenleme Olduğu - İdarenin İç Yapısı ve İşleyişiyle İlgili İşlemin Tek Başına İcrai Nitelik Taşımadığı )
D2.DE. 2001/588MÜFETTİŞİN GÖRÜŞÜNÜN BAĞLAYICI OLMAMASI ( Müfettişlik Bilgi ve Tekniğine Uygun Olmayan Eksik İnceleme İddiasına Dayalı Soruşturma Talebinin Reddinin Doğru Olması - Soruşturmacının Görüşünden Dolayı Suçlanamayacağı )
D2.DE. 2004/1631MÜFETTİŞİN UZMANLIK ALANI DIŞINDA GÖREVLENDİRİLMESİ ( Süresi Belirsiz Teftiş ve Denetim Hizmetlerine Uygunluk Göstermeyen Uzmanlık Alanı Dışındaki Bir Konu İle - Kamu Yararı ve Hizmet Gereği Yönünden Hukuka Uyarlık Bulunmadığı )
D11.DE. 2001/786MÜFETTİŞİN YÜKSEK LİSANS ÖĞRENİMİ YAPMIŞ OLMASI ( Öğretmen Kadrosunda Bulunmayanlara Ek Ders Ücretlerinin Fazla Ödenmeyeceğine İlişkin Yönetmelik Hükmünün İptali ve Ek Ders Ücretinin % 25 Fazla Ödenmesi Talebi )
IDDGKE. 1996/138MÜFETTİŞLER YÖNÜNDEN HARİTA MÜHENDİSLİK HİZMETLERİNİ YÜKÜMLENECEK MÜELLİF VE MÜELLİF KURULUŞLARININ EHLİYET DURUMLARINA AİT YÖNETMELİKTE EKSİK DÜZENLEME YAPILMASI ( Eksik Düzenlenen Hükmün İptali Talebi - İmar Planı ve Haritaların Teftişiyle İlgili Müfettişlerin de Sorumlu Olması )
D11.DE. 2002/1618MÜFETTİŞLERE UYGULANAN EK GÖSTERGEDEN YARARLANDIRILMA TALEBİ ( 8 Yıllık Mesleki Görev Tamamlamış Olma Şartı - Memur ve Sosyal Hizmet Uzmanı Olarak Geçen Sürenin Mesleki Görev Kapsamına Girmemesi )
D2.DE. 2012/11626MÜFETTİŞLERİN NAKLEN ATANMASI (Bir İlde İhtiyaç Duyulan Müfettiş İhtiyacının Belirlenmesinde O İlde Bulunan Müfettiş Yardımcılarının Sayısının da Göz Önünde Bulundurulması Gereği - Müfettiş Yardımcılarının Yer Değiştirme Hükümlerine Tabi Oldukları)
IDDGKE. 1993/112MÜFETTİŞLERİNİN GÖRDÜKLERİ İŞ AÇISINDAN AYNI SAYILMAMALARI ( İlköğretim Müfettişleri - Bakanlık Müfettişleri )
D12.DE. 1995/2090MÜFETTİŞLİĞE ATAMA ( Koşulların Gerçekleşmiş Olması Sebebiyle 2000 Olarak Belirlenmiş Olan Ek Göstergesini 1050'ye Düşürülmesi İşleminde Hukuka Uyarlık Bulunmadığı )
D5.DE. 1999/2771MÜFETTİŞLİĞE GEÇ ATANAN DAVACI ( Hukuka Aykırılığı Yargı Kararı İle Belirlenen Sözlü Sınavdan Sonra Yeniden Sınava Tabi Tutularak - Yoksun Kaldığı Maaş Farkı ve Manevi Tazminat Talebi )
D5.DE. 1991/3960MÜFETTİŞLİK GÖREVİNDEN ALINMA ( A.Ş. Yönetim Kurulu Üyeliği Yapılması Dolayısıyla )
D5.DE. 1999/1589MÜFETTİŞLİK GÖREVİNDEN GENEL İDARE HİZMETLERİ SINIFINA ATANAN KİŞİ ( Bu Görevden Emekli Olan Davacıya Müfettişler İçin Öngörülen Ek Göstergenin Uygulanmaması )
D2.DE. 2010/5868MÜFETTİŞLİK KADROSUNA ATANMA İSTEMİ ( Bireysel İşleme Karşı Açılmış Bir İptal Davası Söz Konusu İse Bu Dava Sonuçlanıncaya Kadar Hakkında İşlem Tesis Edilen Kişi İle İşlem Arasındaki İlişki İşlemin İlk Tesis Edildiği Hukuki Sebeplerle Birlikte Devam Edeceği )
D2.DE. 2006/1330MÜFETTİŞLİK SINAVI ( MEB/Düşük Puan Verilerek Başarısız Sayılma/Sicil Notları Yüksek ve Yazılı Sınavda Başarılı Öğretmen/Yönetici - Yönetmelikteki Objektif Kriterler Hususunda İdarenin Yeterli Açıklamada Bulunmaması/Takdir Yetkisinin Hukuka Uygun Kullanılmadığı )
D5.DE. 2003/4106MÜFETTİŞLİK SINAVINDA UYGULANACAK BAŞARI KISTASLARI ( Değerlendirmenin Sınav Komisyonunun Takdirlerine Bırakılmış Olmasının Hukuka Uygun Olmaması )
D2.DE. 2005/2286MÜFETTİŞLİK YETERLİK SINAVI ( Başarısız Sayılması İşleminin Ankara 4. İdare Mahkemesince İptal Edilmesi Nedeniyle Yeniden Bir Sınav Yapılması Gerekeceği Hakkında Yapılan Temyiz Talebinin Reddi Gerekeceği )
D5.DE. 1992/3673MÜFETTİŞLİKTE KIDEM ( Başmüfettişliğe Daha Önce Atananların Daha Kıdemli Olduğu-Sınavdaki Başarı Derecesinin Kıdemde Eşitlik Halinde Esas Olacağı )
D3.DE. 1991/2882MÜFLİS ŞİRKET ADINA ŞİRKET MÜDÜRÜNÜN DAVA AÇMASI ( İflas Kararının Kaldırılmasının Dava Ehliyetini Avdet Ettirmeyeceği )
D7.DE. 1998/993MÜFLİS ŞİRKETİN BANKA VE SİGORTA MUAMELELERİ VERGİSİ BEYANNAMESİNİ VERMEMESİ ( Ortada Mücbir Sebep Olmadığından Verilen Cezanın Uygun Olması )
D7.DE. 2005/3708MÜFLİS ŞİRKETİN ESKİ YÖNETİCİLERİNİN İFLAS TARİHİNDEN SONRA VERDİKLERİ VEKALETNAME ( Dava Açılması ve Temyiz Yoluna Başvurulmasının Mümkün Olmadığı )
D7.DE. 1993/4567MÜFLİS ŞİRKETİN VERGİ BORCU ( İflas Masasına Başvurulması ve Tasfiye Sonucunun Beklenmesinin Gerekmesi )
D4.DE. 2001/3948MÜFLİS ŞİRKETİN VERGİ BORÇLARINA KARŞI DAVA AÇILMASI ( Eski Yönetim Kurulu Başkanının Kendi Adına Dava Açamayacağı )
D7.DE. 2006/2103MÜFLİS ŞİRKETİN YETKİSİ ( İflas Masasına Dahil Malları İlgilendiren Uyuşmazlıklarda Davayı Takip ve Kanun Yollarına Başvurma Yetkisinin Bulunmadığı - İflas İdaresine Ait Olduğu )
D11.DE. 1995/3309MÜFLİSE KARŞI İŞLEMEYECEK FAİZ ( Vadesi İflasın Açıldığı Tarihten Sonraya Rastlayan Rehin ile Temin Edilmemiş Kamu Alacağına Faiz İşletilememesi )
D2.DE. 1996/2186MÜFTÜ HAKKINDA KOVUŞTURMA ( Vaaz Verirken İşlediği Suçtan Dolayı )
D6.DE. 2000/3661MÜFTÜLÜKTEN GÖRÜŞ ALINMASI ZORUNLULUĞU ( Cami Alanı Belirlenmesine İlişkin Nazım İmar Planı Değişikliğinde )
D5.DE. 2008/6194MÜFTÜ'NÜN ATAMA İŞLEMİ ( 1. Dereceli İlçe Müftülüğü Kadrosunda Görev Yapan Davacının Bulunduğu Kadro Derecesi Gözetilmeksizin 2. Derece İl Müftü Yardımcılığı Kadrosuna Atanmasına İlişkin İşlemde Hukuka Uyarlık Görülmediği )
D2.DE. 1993/2669MÜFTÜNÜN CEZA HUKUKU BAKIMINDAN MEMUR NİTELİĞİ ( İdari Görevlerinden Kaynaklanan İşlemler-Vaazın Kamu Görevi Olmaması )
D2.DE. 1996/2186MÜFTÜNÜN CEZA KANUNU UYGULAMASINDA MEMUR NİTELİĞİ ( Vaaz Verirken Söz Konusu Olmaması )
D2.DE. 1993/2669MÜFTÜNÜN YAPTIĞI KONUŞMAYLA İŞLEDİĞİ SUÇ ( Müftünün Söz Konusu Durumda Ceza Kanunu Bakımından Memur Niteliği Taşımadığı )
D2.DE. 2007/2089MÜHENDİS KADROSUNA ATANMA ( Okulda Teknisyen Olarak Görev Yapan Davacının Yüksek Öğrenimini Bitirdiği/Mühendislik Kadrosuna Atanmasını Talep Ettiği - Ünvan Değişikliği Sınavı Sonucundaki Başarısına Göre Gerçekleştirileceği )
D5.DE. 2005/4834MÜHENDİS KADROSUNA ATANMA ( T.C.D.D Güvenlik Görevlisi Kadrosunda Çalışan Davacının Fakülte Bitirerek Makine Mühendisi Olduğu - Mühendis Kadrosuna Atanmasının Görevde Yükselme Değil Sınıf ve Ünvan Değişikliği Olduğu )
D5.DE. 2015/1576MÜHENDİS OLARAK GÖREV YAPAN DAVACININ BAŞKA BİR ŞEHİR ATANMASINA İLİŞKİN İDARİ İŞLEMİN İPTALİ DAVASI (Davacının İnternet Sitesinden Atanmayı Öğrendiği Tarih İtibariyle Süreaşımı Bulunduğu Yönündeki Kararın Hatalı Olduğu/Karine İlkesinin Uygulanamayacağı - Davacıya Tebliğat Yapılmış Olduğu/Tebliğat Tarihi)
D6.DE. 2008/3868MÜHENDİS OLMAYAN ELEKTRİK TEKNİKERİNCE İMZALANAN ELEKTRİK PROJESİ ( Yapı Ruhsatının İptaline Karar Verileceği )
D11.DE. 2001/1165MÜHENDİS OLUP TEKNİK HİZMETLER SINIFINDAN EMEKLİ OLAN DAVACI ( Emeklilik Aylığının Tesbitinde Uygulanacak Ek Gösterge Rakamı )
DIBGKE. 2005/2MÜHENDİS UNVANINA SAHİP OLUP TEKNİK HİZMETLER SINIFINDA KİMYAGER KADROSUNDA GÖREV YAPANLAR ( Ek Gösterge Rakamlarının Tespitinde Tahsil Durumlarının Değil Kadro Unvanının Esas Alınması Gerektiği )
D5.DE. 2009/3912MÜHENDİS ÜNVANI ( Ek Göstergenin Değiştirilmesi İşleminin İptali İstemi - Yüksek Lisans Öğreniminin Belirli Bir Konuda Uzmanlaşmanın İlk Basamağını Oluşturduğu Ancak Kişilere Bu Eğitime Göre Bir Meslek veya Meslek Unvanı Sağlamayacağı )
D8.DE. 1997/3963MÜHENDİS ÜNVANI ( Kamu Konutları Tahsis Yönetmeliği/Mühendislere Görev Tahsisli Olarak Konut Verilmesi - Kurumun Bu Düzenlemeyi Hizmet Tahsisliye Dönüştüremeyeceği )
D5.DE. 2003/7180MÜHENDİS ÜNVANI ( Kazanılan Mühendis Unvanının Mühendis Kadrosuna Naklen Atanmak İçin Yeterli Olmadığı - Kadro Unvanının da Atanılacak Göreve Uygun Olması Gerektiği )
D8.DE. 2001/4132MÜHENDİS VE MİMAR ODALARI HAYSİYET DİVANLARINCA VERİLEN YAZILI İHTAR CEZALARI ( Kesin Olup İtiraz Yolunun Kapalı Olduğu - İtiraz Edilmesi Durumunda İtirazda Geçen Sürelerin Dava Açma Süresini Kesmeyeceği )
D5.DE. 2001/1683MÜHENDİS VE MİMAR UNVANI KAZANMIŞ OLANLAR ( Öğrenim Sonucu Elde Edilen Mühendis ve Mimar Unvanları İle İlgili Kadrolara Yapılacak Atamaların Görevde Yükselme Sınavı Kapsamına Alınmasında Hizmet Gereklerine ve Hukuka Uyarlık Görülmediği )
IDDGKE. 1998/673MÜHENDİS VEYA MİMAR OLMA ŞARTI ( Müteahhitlik Karnesi Alma Şartları )
D5.DE. 2013/4230MÜHENDİSİN BİR BİRİMDEN BAŞKA BİRİME NAKLEN ATANMASI ( Naklen Atama Yapılan Birimin Atamadan Önce Eleman İhtiyacı Bulunduğu Yolunda Herhangi Bir Talebi Bulunmadığı - İlgili Birime Atanan Davacının Hizmetine Atandığı Birimde İhtiyaç Bulunmadığından Atamanın Kamu Yararı ve Hizmet Gerekleri Gözetilerek Tesis Edilmediğinden Hukuka Uyarlı Olmadığı )
D2.DE. 2015/7531MÜHENDİSİN ROTASYON KAPSAMINDA RE'SEN TAYİNİNE İLİŞKİN İDARİ İŞLEMİN İPTALİ DAVASI (Davacı Hakkıda Yönetmelikte Belirtilen Aynı Bölge Müdürlüğü Bünyesinde Toplamda On Yıldan Fazla Çalışmış Olması Şartının Gerçekleşmediğinden İdarenin Yapmış Olduğu İşlemin Hukuka Aykırı Olduğu - On Yıl Görev Süresi/Rotasyon)
D9.DE. 1998/4060MÜHENDİSLER ODASININ BİLİRKİŞİLİK FAALİYETİNDEN DOLAYI ELDE ETTİĞİ KAZANÇ ( Ticari Kazanç Olmadığı ve KDV'ye Tabi Olmadığı )
D11.DE. 2002/4654MÜHENDİSLERE TEKNİK HİZMETLER SINIFINDAKİ PERSONEL NİTELİĞİYLE VERİLEN EK GÖSTERGE RAKAMLARINDAN YARARLANDIRILMA TALEBİ ( Kamu Kurumunda Kimyager Olarak Çalışan Davacının - Kimyagerlere Teknik Hizmetler Sınıfı Personeli Niteliği Veren Yasa Hükmü Anayasa Mahkemesi'nce İptal Edildiğinden Bu Yasa Hükmünün Uygulanamaması )
D6.DE. 2007/4925MÜHENDİSLİK EĞİTİMİ ( Statik ve Tesisat Planı Proje Resim ve Hesaplarının Hazırlanması ve Uygulanmasındaki Sorumluğun Mühendislik Eğitimi Görmüş Fen Adamlarınca Yerine Getirileceği )
D12.DE. 1995/818MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ KİMYA MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ MEZUNU ( Eğitim Formasyonu Dersi Alan Kişinin Kimya Branş Öğretmeni Olarak Atanması )
D5.DE. 2013/3023MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ SEKRETERLİĞİNDEN İLAHİYAT FAKÜLTESİ SEKRETERLİĞİNE ATANMA ( Davacının Görevden Alınmasını Gerektirecek Tecrübesi veya Başarısını Kusurlandıracak Nitelikte Hukuken Geçerli ve Objektif Bir Bilgi ve Belge Sunulmadan Yapılan Naklen Atanma İşleminin Hukuka Uyarlı Olmadığı - Kariyer ve Liyakat İlkelerine Göre Atanan Davacının Salt Takdir Yetkisi ile Yapılan Atama İşleminde Hukuka Uyarlık Bulunmadığı )
D5.DE. 2003/3578MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİNİ BİTİREN MEMURUN MÜHENDİS OLARAK ATANMA TALEBİ ( Görevde Yükselme Sınavına Girme Şartının Aranacağına İlişkin Yönetmelik Hükmünün Geçersiz Olması )
IDDGKE. 1997/294MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİNİ YÜKSEK MÜHENDİS SIFATIYLA BİTİREN KİŞİ ( Doktora Öğrenimi İçin Yeniden Yüksek Lisans Öğrenimi Görmesine Gerek Olmaması )
D8.DE. 2009/8666MÜHENDİSLİK UNVANI ( Mühendislik Fakültesi Mezunlarının Diplomalarında Unvan Yazılmamasında Hukuka Aykırılık Bulunmadığı )
D11.DE. 2008/7256MÜHRÜN KULLANILMASINDA GEREKLİ ÖZENİN GÖSTERİLMEMESİ ( Tahrifat Yapılan Reçetelerin Hastane Mührü İle Onaylanarak İşleme Konulmasına Yol Açan Hastane İdaresinin Yersiz Olarak Emekli Sandığı Tarafından Karşılanan Tedavi Giderleri Nedeniyle Oluşan Zarardan Sorumlu Olduğu )
D6.DE. 2002/4170MÜHÜRLEME ( Ruhsatsız Yapı/Yapıda Değişiklik Yapıldığı Konusunda Bir Tespitin Bulunmaması - Muhtarlık Döneminde ve Belediye Kurulmadan Önce Yapıldığı/Mühürlenmesinde Hukuka Uyarlık Bulunmadığı )
D10.DE. 2006/3798MÜHÜRLEME İŞLEMİ ( Yürütülmekte Olan Soruşturma Kapsamında Adli Kolluk Görevlilerince Delillerin Tesbiti ve Korunması Amacıyla Analiz Sonucu Gelene Kadar Yapılan Mühürleme İşleminin İptal Davasına Konu Olabilecek Kesin İşlem Olmadığı )
D6.DE. 2002/4645MÜHÜRLEME İŞLEMİNİN İPTALİ ( İptal Edilen İmar Planına Göre Alınmış Olan Ruhsatın Geçerliliğini Koruyacağı )
D13.DE. 2007/7852MÜHÜRLEME İŞLEMİNİN İPTALİ İSTEMİ ( Akaryakıt Olarak Kabul Edilen Biyodizel Üretimini Düzenlemek İçin Biyodizel Üreticilerinin İşleme Lisansı Almasını ve Faaliyetlerini Bu Kapsamda Sürdürmeleri Gerekli Olduğundan İşleme Lisansı Almaksızın Biyodizel Üretimi Yapılan Tesisin Mühürlenmesinin Hukuka Uygun Olduğu )
D6.DE. 2008/10824MÜHÜRLEME İŞLEMİNİN İPTALİ İSTEMİ ( İnşaatın Durdurulması İstemi - Davacıya Ait Yapı İçin İnşaat Ruhsatının Düzenlenmiş Olmasının Kazanılmış Hak İçin Tek Başına Yeterli Olmadığı )
D13.DE. 2015/4424MÜHÜRLEME İŞLEMİNİN İPTALİ İSTEMİ ( Madeni Yağ Üretim Tesisinin Faaliyetinin Durdurulmasına İlişkin - Kaçak Akaryakıt Bulunduğu İşletmeden Alınan Numunenin Laboratuvar Analizi Sonucuyla Ortaya Konulduğu/5015 S. Petrol Piyasası Kanunu'nun 20. Md. Sekizinci Fıkrası Uyarınca Dava Konusu İşlemde Hukuka Aykırılık Bulunmadığı )
D6.DE. 1986/114MÜHÜRLENEN İNŞAAT ( İnşaata Ancak Mührün Sökülmesiyle Devam Edilebilmesi )
D6.DE. 2006/774MÜHÜRLENEREK DURDURULAN YAPILARIN İNŞASINA YENİDEN BAŞLANMASI ( Ruhsata Aykırı İnşaatın Neler Olduğu Tesbit Edilmeden Sadece Para Cezası Verilmesinde Hukuka Uyarlık Bulunmadığı )
IDDGKE. 1984/81MÜHÜRLENMEK SURETİYLE DURDURULAN İNŞAAT ( İnşaata İkinci Tutanağın Düzenlendiği Tarihte Malik Olan Davacının Maliyet Bedel Cezasını Ödemesi )
D6.DE. 2007/2488MÜHÜRLÜ YAPI ( Ruhsatsız Yapı Nedeniyle - Mühürleme Tarihinden İtibaren En Çok Bir Ay İçinde Yapı Sahibinin Yapısını Ruhsata Uygun Hale Getirerek veya Ruhsat Alarak Mühürün Kaldırılmasını İsteyebileceği )
D7.DE. 2002/1764MÜKELLEF ( Hazineye Ait Taşınmazın Satın Alınması Sebebiyle Nihai Olarak Katlanılan KDV'nin İadesi İsteminin Vergi Mükellefine Karşı Olması Nedeniyle Adli Yargının Görevli Olması )
D3.DE. 1998/2482MÜKELLEF ( Vergi Kanunlarına Göre Kendisine Vergi Borcu Terettüp Eden Gerçek Veya Tüzel Kişi )
D3.DE. 1999/5MÜKELLEF ( Vergi Kanunlarına Göre Kendisine Vergi Borcu Terettüp Eden Gerçek Veya Tüzel Kişi )
D3.DE. 1997/3484MÜKELLEF ( Vergi Mahkemesinde Açılacak Davaların Mükellef Veya Kendilerine Vergi Cezası Kesilenler Tarafından Açılmasının Gerekmesi )
D9.DE. 2006/486MÜKELLEF DEĞİŞİKLİĞİ ( Ünvan Değişikliği Sonucu Eski Ünvanla Kayıtlı Taşınmazların Yeni Ünvanla Tapuya Tescil Ettirilmesinde Mükellef Değişikliğinden Bahsedilmeyeceğinden Mükellef Değişikliğine İlişkin Bildirimin Süresinde Yapılmadığından Bahisle Kesilen Cezada İsabet Bulunmadığı )
D9.DE. 1999/1128MÜKELLEF GRUP VE DERECESİNİN TESBİTİ ( Çevre Temizlik Vergisinin Personel Sayısına Göre Tespiti - Vakfın Tüm Yönetim Kurulu Üyelerinin Personel Olarak Kabul Edilemeyeceği )
D3.DE. 2015/4931MÜKELLEF HAKKINDA TESİS EDİLMİŞ VE YÜRÜTÜLMESİ GEREKEN BİR İŞLEM SAYILMAMA ( Sahte Fatura Kullanma Nedeniyle 15 Gün İçinde Belgelerin Gerçekliğinin İspat Edilmesi Ya da Sahte Belgeleri Bildirimden İtibaren 15 Gün İçinde İndirim Hesaplarından Çıkararak Beyanların Düzeltmesi Gerektiğine Aksi Halde Özel Esaslara Tabi Tutulacağına Dair Uyarı Yazısı )
D11.DE. 1999/1038MÜKELLEF LEHİNE VERİLEN BOZMA KARARI ( Vergi Mahkemesince Yapılan İnceleme Sonucunda Mükellef Aleyhine Hüküm Tesisinin Mümkün Olmaması )
D4.DE. 1996/692MÜKELLEF NAMINA VERGİ DAİRESİNE BEYANNAME VEREN KİŞİ ( Bu Kişiye Verilen Tahakkuk Fişinin Mükellefe Verilmiş Sayılması )
D4.DE. 2001/4510MÜKELLEF TARAFINDAN İHTİRAZİ KAYIT KOYMAKSIZIN VERİLEN BEYANLAR İÇİN DAVA AÇILAMAYACAĞI ( Dava Açmanın İki Şartı Olduğu - Vergi Hatası - İhtirazi Kayıt Konulması )
VDDGKE. 2002/610MÜKELLEF VE MATRAHTA HATA BULUNDUĞU İDDİASI ( Kamu Alacağı/Kanuni Temsilci Sıfatı Taşımayan Ortağa Ödeme Emri Tebliği - Dava Açma Süresi Geçtikten Sonra Düzeltme ve Şikayet Yoluna Gidilmesi/İncelenmesi Gereği )
D7.DE. 2005/4588MÜKELLEF VEYA VERGİ SORUMLUSU ( Vergi Ziyaı Cezası Kesilebilmesi İçin Vergi Ziyaına Bu Kişiler Tarafından Neden Olunması Gerektiği )
D7.DE. 2005/3421MÜKELLEF VEYA VERGİ SORUMLUSU ( Vergi Ziyaı İle Aralarında İlliyet Bağı Mevcut Olmadığında Ceza Kesilemeyeceği - Trafik ve Tescil İşlemlerini Yapan Kişilerce Verilen Yetki Sınırı Aşılarak Vergi Ziyaına Sebebiyet Vermeleri )
VDDGKE. 1996/293MÜKELLEF VEYA YETKİLİ ADAMININ İMZASININ BULUNMADIĞI TARİHSİZ SEVK İRSALİYESİ ( İşyeri Kapatma Cezası Verilemeyeceği )
D7.DE. 2002/1388MÜKELLEFÇE EKSİK BEYAN ETTİĞİNİ İLERİ SÜREREK VERİLEN EK GÜMRÜK VERGİ BEYANI ( Vergi Cezası Kesilemeyeceği )
D4.DE. 2001/3814MÜKELLEFÇE VERGİ İDARESİNDEN GECİKME FAİZİ TALEP EDİLMESİ ( İhtirazi Kayıtla Verilen Beyan - Gecikme Faizi Talep Edilemeyeceği )
D4.DE. 2002/4028MÜKELLEFÇE YAPILMIŞ KABUL EDİLEN İADE TALEBİ ( Kurumlar Vergisi Beyanı Üzerinde Belirtilen Geçici Vergi İade Tutarı- Ayrıca Mahsup Dilekçesi Verilmemiş Dahi Olsa Dikkate Alınması Gerektiği )
D4.DE. 2009/695MÜKELLEFE AİT VERGİ İŞLEMLERİNE İLİŞKİN BİLGİ VE BELGELER ( Mükellefin Vekili Olan Avukata Verilmesinin Vergi Mahremiyeti Kapsamında Değerlendirilemeyeceği )
D4.DE. 2000/1088MÜKELLEFE BİLDİRİLMESİ ZORUNLU OLAN VERGİ RESİM VE HARÇLAR ( Mahkeme Kararları Neticesinde Ödenmesine Karar Verilen Vergi Resim ve Harçların Mükellefe Tebliğinin Zorunlu Olduğu )
D3.DE. 2015/4931MÜKELLEFE GÖNDERİLEN UYARI YAZISI ( Sahte Fatura Kullanma Nedeniyle 15 Gün İçinde Belgelerin Gerçekliğinin İspat Edilmesi Ya da Sahte Belgeleri Bildirimden İtibaren 15 Gün İçinde İndirim Hesaplarından Çıkararak Beyanların Düzeltmesi Gerektiğine Aksi Halde Özel Esaslara Tabi Tutulacağına Dair - Davacı Hakkında Tesis Edilmiş Bir İşlem Sayılmayacağı/Özel Esaslara Tabi Mükellefler Listesine Alınma İşleminin İptali İstemiyle Açılan İncelenmeksizin Reddedilen Davada Masraf ve İdare Vekili Lehine Vekalet Ücretine Hükmedilmesi Gerektiği )
D7.DE. 2008/3744MÜKELLEFE İHBARNAME İLE DUYURULMAYA GEREK OLMAYAN VERGİ ( Motorlu Taşıtlar Vergisi/Kanunen Tahakkuk Etmiş Sayıldığı - Dava Açma Süresinin Başlangıcı )
D9.DE. 2010/4158MÜKELLEFE TEBLİĞ EDİLEN TAHAKKUK FİŞİ ( Aleyhine Hükmedilen Karar Harcının Tahsili Amacıyla Ödeme Emri Tebliğinden Önce - "Tahakkuk Fişinin Tebliğ Tarihinden İtibaren Bir Ay İçinde Ödenmesi Gerektiği" ne İlişkin Bir Şerh Yer Alması Gerektiği )
D4.DE. 1999/4407MÜKELLEFE YAPILACAK İNCELEME ( Yeminli Mali Müşavirlere Tarafından Yapılacak Karşıt İncelemeye Muhatap Mükelleflerin Bilgi ve Belge Vermekten İmtinası )
D7.DE. 1987/4717MÜKELLEFİ VERGİ KAÇAKÇILIĞINA TEŞVİK ( Mükellefle Aynı Cezaya Muhatap Olanlar İçin de İhtiyati Haciz Uygulanması )
D7.DE. 2014/1798MÜKELLEFİ YA DA SORUMLUSU OLUNMAYAN VERGİ ( Davacıdan Tahsil Edilip Vergi Dairesine Beyan Edilerek Ödenmesinin Söz Konusu Olduğu - Danıştay İçtihatları Birleştirme Kurulunun Kararı Uyarınca Vergi Mahkemelerince İşin Esasının İncelenmesi Suretiyle Karar Verilmesi Gerektiği )
D3.DE. 2007/2223MÜKELLEFİN ADRES DEĞİŞTİRMESİ ( Yeni Adresini Bildirmesi - Değişmiş Olan Adrese Çıkarılan Bozma Kararı Uyarınca Karar Verilmesinin Usule Aykırılığı/Usulsüz Tebligat )
D3.DE. 1999/3148MÜKELLEFİN ADRESİNİ GEÇİCİ SÜREYLE TERK ETMESİ ( İlanen Tebligata Gidilebilmesi İçin İzlenmesi Gereken Yol )
D4.DE. 1999/3973MÜKELLEFİN BABASINA YAPILAN TEBLİGAT ( Re'sen Vergi Tarhının Usulüne Uygun Bir Şekilde Yerine Getirilmesi Gerektiği - Geçersiz Tebligata Göre Re'sen Vergi Tarhiyatı Yapılamayacağı )
D4.DE. 2005/2411MÜKELLEFİN BAĞLI BULUNAN VERGİ DAİRESİ ( Kaçakçılığa İştirak Cezasının Bu Vergi Dairesince ve Ziyaa Uğratılan Verginin Dönemi Dikkate Alınarak Kesilmesi Gerektiği )
D4.DE. 2008/9108MÜKELLEFİN BAĞLI OLDUĞU VERGİ DAİRESİ ( Vergi ve Cezanın Bu Vergi Dairesince Yapılması Gerektiği - Vergi Ziyaına İştirak )
VDDGKE. 2006/312MÜKELLEFİN BANKA HESABINA AKTARILAN KISIM ( Mahsubu Yapılmayarak İdarece Mükellefin Banka Hesabına Aktarılan ve Mükellefin Tasarrufunda Kalan Kısım İçin Hesaplanan Gecikme Zammının Kaldırılmasının Yerinde Olmadığı )
VDDGKE. 1997/209MÜKELLEFİN BİRDEN FAZLA BİLİNEN ADRESİ BULUNMASI ( Ödeme Emrinin Hangi Adrese Tebliğ Edileceği )
D11.DE. 1999/2966MÜKELLEFİN BORÇLARI ( Ölüm Halinde Kanuni Mirasçılarına Geçmesi )
D4.DE. 2015/6462MÜKELLEFİN DAVA AÇMA HAKKI ( Kanunda Belirtilen Sürenin Geçmesinden Sonra Beyannameye İhtirazi Kayıt Konulduğu - Mükelleflerin Dava Hakkı Bulunmadığı/Düzeltme Beyannamesine Konulan İhtirazi Kaydın Geçerliliği Bulunmadığından Kararın Hukuka Aykırı Olduğu )
D11.DE. 1998/1868MÜKELLEFİN DEFTER VE BELGELERİ ÜZERİNDE KAYDİ ENVANTER YAPILMASI ( Bazı Emtiaların Belgesiz Alınıp Satıldıklarının Kabulü İçin )
D3.DE. 1994/3240MÜKELLEFİN EL DEFTERİNİN TARHİYAT İÇİN ESAS ALINMASI ( Ticari İşlemlerin Takibine İlişkin Olduğunun Tesbit Edilmiş Olması - Karşıt İncelemeye Gerek Olmadığı )
D9.DE. 2009/2452MÜKELLEFİN EMLAK VERGİSİ BİLDİRİMİ VERMEMESİ ( 09.04.2002'den İtibaren Bu Durumda Verginin İdarece Tarh Edileceği Kuralı Benimsendiği - Vergi Ziyaı Cezası Kesileceğine Dair Bir Hükme de Yer Verilmediği )
D3.DE. 2016/1633MÜKELLEFİN HESAPLARININ KAYDİ VE FİİLİ ENVANTER YÖNÜNDEN İNCELENMESİ ( Karşı Taraftan Hangi Malları Aldığı ve Bunları Satıp Satmadığı Tespiti Yapılmadan Mükellef Adına Düzenlenen Faturaların Gerçek Emtia Alımına Dayanmadığının ve Söz Konusu Faturaların Borç İlişkisini Gizlemeye Yönelik Faturalandırma İşlemi Olduğunun İleri Sürülemeyeceği )
D3.DE. 2004/628MÜKELLEFİN İFADESİ DEFTER VE BELGELERİNDEN FAYDALANILARAK VERGİ MATRAHI TESPİTİ ( Vergi Ziyaı Cezalı Gelir Vergisi ve Fon Payı - Eylemin Niteliğini Değiştirmeyeceği )
D11.DE. 1998/859MÜKELLEFİN İSPAT ETTİĞİ KDV İNDİRİMLERİ ( İşyerinde Çıkan Yangın Sonucu Defter ve Belgelerin Zayi Olması Halinde Mükellefin Kanıtlayabildiği KDV İndiriminin Kabul Edilmesi )
D4.DE. 2006/397MÜKELLEFİN İSPAT VE İBRAZ YÜKÜMLÜLÜĞÜ ( Defter ve Belgelerin Vergi İncelemesine İbraz Edilmemesinin Bu Yükümlülüğü Ortadan Kaldırmaya Dayanak Hukuki Bir Neden Olarak Düşünülemeyeceği - Mahkemeye Sunulması/Gösterilen KDV'nin İndirim Konusu Yapılabileceği )
VDDGKE. 2005/272MÜKELLEFİN İSPAT YÜKÜMLÜLÜĞÜ ( Defter ve Belgelerin Yanması Nedeniyle İncelemeye İbraz Edemeyen Yükümlünün Emtia Alımına İlişkin Belgelerin Varlığını İspat Yükümlülüğünün Ortadan Kalkmadığı - KDV'nin İndirim Konusu Yapılabilmesi )
D4.DE. 2012/6717MÜKELLEFİN İŞİ BIRAKMASI ( Vergi İdaresine Bildirilmesi Gerekli Yükümlülüklerden Olduğu - Vergi İdaresince Re'sen Yapılan Yoklama veya İncelemelerde Bilinen Adreste Bulunmayan ve Başka Bir Adreste Faaliyete Devam Edildiğine Dair Bilgi Edinilmeyen Mükelleflerin İşi Bırakmış Sayılması İçin Yeterli Olduğu Mükellefin Müracatının Aranmayacağı )
D4.DE. 2005/311MÜKELLEFİN İŞİ BIRAKMIŞ ADDOLUNMASI ( Bildirimde Bulunmayan Mükellefin Faaliyetine Devam Ettiğine Dair Bilgi Edinilmemesi - Minibüsünü Noter Satış Sözleşmesi İle Satan Davacının Kaydının Bu Tarih İtibarıyla Kapatılması Gereği )
D3.DE. 1992/2383MÜKELLEFİN İŞYERİ KAPATMAYLA İLGİLİ TUTANAĞI İMZADAN İMTİNA ETMESİ ( Bunu Görmeyen Polise İmzalatılan Tutanağın Geçerli Olmadığı-İşyeri Kapatma )
D4.DE. 1995/4343MÜKELLEFİN KARDEŞİNE İMZALATTIRILAN YOKLAMA FİŞİ ( İtibar Edilememesi )
D11.DE. 1999/2441MÜKELLEFİN KENDİ LEHİNE İFADESİ ESAS ALINARAK DÜZENLENEN FATURA ( KDV İndirimi )
VDDGKE. 2014/304MÜKELLEFİN KENDİSİNE AİT BİLGİLERİN VERİLMESİ GEREKTİĞİ ( Vergi Tekniği Raporuna Göre Düzenlenen Vergi İnceleme Raporuna Göre Yapılan Cezalı Vergilendirmenin İptali İstemi - Vergi Tekniği Raporunun Davacıya Tebliğ Edilmesi Gerektiği/Davacının Kendisine Ait Bilgilerin Verilmemesi “Vergi Mahremiyeti" Kapsamında Değerlendirilemeyeceği )
VDDGKE. 2004/145MÜKELLEFİN KENDİSİNE MAL VE HİZMET SUNAN KİŞİ VE KURULUŞLARI BİLMEK DURUMUNDA OLDUĞU ( Çalındığı Saptanmış Olan Defter ve Belgelerin İncelemeye İbraz Edilememesi/KDV. Salınması - Temin Edilen Belgelerin Vergi Dairesi Haberdar Edilerek İnceletilmesi Gerektiği )
D4.DE. 2003/135MÜKELLEFİN KESİNTİ YOLUYLA ÖDENEN VERGİLERDEN DOĞAN VE İADESİ GEREKEN ALACAĞI ( Ortağı Bulunduğu Adi Ortaklığın Vergi Borçlarına Mahsup Edilemeyeceği )
D4.DE. 2006/2239MÜKELLEFİN MAL VE HİZMET SATIN ALDIĞI FİRMA ( İlişkide Bulunduğu Başka Bir Şirket Hakkında Sahte Ve Yanıltıcı Belge Düzenlendiği Yönünde Rapor Bulunması - Bu Firmayla İlişkide Olan Firmaların da Sahte Belge Düzenlediği Anlamına Gelmeyeceği )
D4.DE. 2007/3342MÜKELLEFİN MEVDUAT HESAPLARI İLE HER TÜRLÜ HAK VE ALACAKLARI ÜZERİNDE HACİZ ( 6183 S.K Md. 79 Gereğince Haciz Uygulanabilmesi İçin Borçlu Mükellefin Üçüncü Şahıs Nezdinde Alacağının Bulunduğunun Tespit Edilmesi Gerektiği )
D4.DE. 2004/659MÜKELLEFİN ÖLMESİ ( Beyanname Verme Süresi İçinde Ödenmesi Gereken Vergilerin Teminat Gösterildiği Takdirde Tahsil Süresinin İlk Taksit Süresine Kadar Uzayacağı )
D3.DE. 1996/5132MÜKELLEFİN ÖLÜMÜ ( Mirasçılara Paylarına Göre Ayrı Ayrı Tebligat Yapılması )
D3.DE. 1995/4839MÜKELLEFİN ÖLÜMÜ ( Mirası Reddetmeyen Mirasçıya Vergi Ödevlerinin Geçeceği )
VDDGKE. 1994/77MÜKELLEFİN ŞAHSINDA HATA ( İstihsal Vergisi - Eski Yasa Hükmünün Uygulanamayacağı )
VDDGKE. 1994/77MÜKELLEFİN ŞAHSINDA HATA ( Kapsam Dışına Çıkarılan Üreticiden İstihsal Vergisi Alınamayacağı - Mükellefin Şahsında Hata )
D9.DE. 2008/1569MÜKELLEFİN UZLAŞMA GÖRÜŞMESİNE KATILMAMASI ( Nedeniyle Uzlaşma Sağlanamaması Durumunda Kamu Alacağının Kesinleşebilmesi İçin "Uzlaşmanın Vaki Olmadığına" İlişkin Tutanağın Davacıya Tebliği Gerektiği )
D3.DE. 2003/1382MÜKELLEFİN ÜÇÜNCÜ ŞAHISLARDAKİ HAK VE ALACAKLARI ÜZERİNE HACİZ UYGULANABİLMESİ ( Mükellefin Alacağının Bulunduğunu Bildirmiş Olması Veya Alacağın İdarece Tespit Edilmesi Gereği )
D7.DE. 2016/6282MÜKELLEFİN VERGİ TEKNİĞİ RAPORU HAKKINDA BİLGİ SAHİBİ OLMASI ( Davacının Dava Dilekçesinin Ekinde Vergi Tekniği Raporunu Sunmuş Olması İncelemeye Başlama Tutanağının Davacı Şirket Temsilcisi Tarafından İmzalanmış Olası - Davacının Düzenlenen Vergi Tekniği Raporu Hakkında Bilgi Sahibi Olduğu Davacının Savunma Hakkının Engellendiğinden Söz Edilemeyeceği Tesis Edilen İşlemi Hükümsüz Kılacak Nitelikte Olmadığı )
D3.DE. 1988/1416MÜKELLEFİN YA DA YETKİLİ ADAMININ İMZASI ( Yoklama Tutanaklarının Geçerliliği )
D4.DE. 2005/1195MÜKELLEFİN YANILTILMASI ( İstisna Olmasına Karşın Davalı İdarenin Beyana Çağrı Mektubu Üzerine İhtirazi Kayıt Konulmaksızın Beyan Edilen Menkul Sermaye İradı - Vergi Cezası Kesilemeyeceği )
D4.DE. 1998/3670MÜKELLEFİN YANINDA ÇALIŞAN EŞİ ( Eşine Ücret Ödediği Anlamına Gelmeyeceği - Gelir Vergisi Kesintisi Yapma Mecburiyeti Olmadığı - Re'sen Vergi Tarhiyatı Yapılamayacağı )
D9.DE. 2008/7281MÜKELLEFİN YASAL OLMAYAN FİİLLERİ ( Sahte Fatura Düzenlemek - Sonuçlarından İyiniyetli ve Olayla İrtibatı Olup Olmadığı Somut Olarak Ortaya Konulmadan Faturayı Kullanan Mükellefi de Sorumlu Tutmanın Hukukun Temel İlkeleriyle Bağdaşmayacağı/Cezalı Tarhiyat )
VDDGKE. 2000/172MÜKELLEFİN YOKLAMA TUTANAĞINI İMZALAMAMASI ( İmzadan İmtina Edildi" Şerhi İle Polis Memuruna İmzalattırılması - Yasal Olmadığı Nedeniyle Usulsüzlük Cezasının Kaldırılamayacağı )
D7.DE. 1999/221MÜKELLEFİN YÜKÜMLÜLÜĞÜ ( Beyan Edilen Matrahlara ve Bu Matrahlar Üzerinden Tarh Edilen Vergilere Karşı Dava Açamamaları )
D7.DE. 1998/1796MÜKELLEFİN YÜKÜMLÜLÜĞÜ ( Vergi Dairesince Bilgi ve Belge İstenilmesine İlişkin Olarak Gönderilen Yazıya Mükelleflerce Süresi İçinde Cevap Verilmemesi Halinde Özel Usulsüzlük Cezası Kesilmesi )
D9.DE. 2005/552MÜKELLEFİYET ( Emlak Vergisi - İnşaat Hakkına "Üst Hakkı" Sahibi Olan Vakfın Mükellef Olarak Kabul Edilemeyeceği/Mükellefinin Arazinin Maliki Varsa İntifa Hakkı Sahibi Olduğu )
D9.DE. 1998/3542MÜKELLEFİYET ( Emlak Vergisi Yönünden Mükellefiyetin Değişiklik Beyannamesinin Verildiği Yılı Takip Eden Yıldan Başlaması )
D7.DE. 2000/1499MÜKELLEFİYET ( Noterde Düzenlenen Satış Senedi İle Birlikte Araçla Maddi ve Hukuki Hiçbir Bağı Kalmayan Eski Malikin Vergi Mükellefiyetinin Devam Ettirilmesinin Yanlış Olması )
D7.DE. 1996/3145MÜKELLEFİYET ( Vergiden Müstesna Olarak Yurda Sokulan ve Kiralama Yoluyla Devredilen Eşyanın Vergi Ödeme Mükellefiyetinin Kira Sözleşmesinin Yapıldığı Tarihte Başlaması )
D9.DE. 2000/2966MÜKELLEFİYET DURUMU ( KVK. Geçici 23/A Maddesindeki İstisnasının Satış İşlemine Tanındığı Buna Göre Alıcının Mükellefiyet Durumunun İstisnadan Yararlandırılmaya Engel Teşkil Etmediği - Gerçek Mükellef Alıcı Adına Salınan Tapu Harcında İsabet Görülmediği )
D4.DE. 1999/2843MÜKELLEFİYET KAPATILMA TARİHİNİ BİLDİREN YAZI ( Dava Açılamaması - Yazının İcrai Nitelik Taşımaması - Ödeme Emri, Vergi Ceza İhbarnamesi Olmama Halinde Dava Açılamayacağı )
D4.DE. 2012/2515MÜKELLEFİYET KAVRAMI ( İhtirazi Kayıtla Ödenen Katma Değer Vergisinin İadesi İstemi - Vergiyi Fiilen Ödeyen ve Verginin Getirdiği Mali Yüke Katlanan Davacının Bu Vergi İle İlgisinin Olmadığının Kabulünün Mükellefiyet Kavramı İle Bağdaşmayacağı )
VDDGKE. 2004/235MÜKELLEFİYET KAYDI BULUNAN KİŞİNİN DÜZENLEDİĞİ FATURA ( Faturanın Gerçeği Yansıtmadığı İddiası - Yer Alan Mal Veya Hizmetin Gerçekten Yerine Getirilmediği Konusunda Somut Delillere Dayalı Yeterli Tespit Bulunması Gereği )
D3.DE. 2006/4002MÜKELLEFİYET KAYDI RESEN SİLİNEN ŞİRKET ( Adresi Bulunamaması Nedeniyle İşi Bırakmış Addolunarak - İhbarnamelerin Usule Uygun İlan Yoluyla Duyurulması Kesinleşen Kamu Alacağının Ödeme Emriyle İstenmesi/Yasaya Aykırılık Bulunmadığı )
VDDGKE. 2016/368MÜKELLEFİYET KAYDI RESEN TERKİN EDİLEN ŞİRKET ( Ödeme Emrinin İptali İstemi - Şirketi Temsile Yetkili Olan Kişilerin İkametgah ( MERNİS ) Adresleri Bilinen Adres Olduğu/İhbarnamelerin Şirket Adresine İlanen Tebliğe Çıkarılmasının Usulsüz Olduğu - Zamanaşımı Nedeni İle Ödeme Emrinin İptali Doğru Görüldüğü )
D4.DE. 1996/3222MÜKELLEFİYET KAYDINI SİLDİRMEYEN ŞİRKET ( Re'sen Takdire Gidilmesi )
D3.DE. 2007/3320MÜKELLEFİYET KAYDININ BULUNMAMASI ( İkrazatçılık Faaliyeti Yapan Davacı - Hakkında Özel Usulsüzlük Cezası Uygulanabilmesi İçin Hukuken Geçerli Tespit Yapılması Gerektiği/Davacının Mükellefiyet Belgesinin Bulunması Gereği )
D4.DE. 2004/602MÜKELLEFİYET KAYDININ KAPATILMASI ( Limited Şirketin - Türk Ticaret Kanunu Hükümleri Çerçevesinde Tüzel Kişiliği Sona Ermeden Mümkün Olmadığı )
VDDGKE. 2001/153MÜKELLEFİYET KAYDININ SİLDİRİLMEMESİ ( Ticari İşletmenin Devrinden Sonra - Vergi ve Cezalardan Devredenin Sadece Mükellefiyet Kaydının Devam Etmesi Sebebiyle Sorumlu Tutulamayacağı )
D4.DE. 2004/2428MÜKELLEFİYET KAYDININ TERKİNİ ( Davacının Faaliyetini Yürüttüğü Aracın Fiilen Haczedilip Parka Çekilmesi - Bilgi Sahibi Olan Vergi Dairesince Parka Çekildiği Tarih İtibarıyla Terkini Gereği )
D7.DE. 2000/8348MÜKELLEFİYET KONUSU DIŞINDA MAL SATIMINA İLİŞKİN FATURA DÜZENLEYEN ŞİRKET ( Gerçekdışı Belgelerle KDV İndirimi Yaptırdığı Gerekçesiyle Kesilen Vergi Ziyaı Cezasının İptali Talebi )
VDDGKE. 1998/360MÜKELLEFİYET TESİS İŞLEMİ ( İdari Dava )
D3.DE. 2007/3751MÜKELLEFİYET TESİSİ ( Birden Fazla Vergilendirme Döneminde Çok Sayıda Taşıt Alım-Satımında Bulunduğu Saptanan Davacının Bu Faaliyetten Elde Ettiği Kazancın Ticari Kazanç Olarak Vergilendirileceği - Faaliyetin Tespit Edildiği Tarih İtibariyle Mükellefiyet Tesis Edilebileceği )
D4.DE. 2012/173MÜKELLEFİYET TESİSİ ( Davacının Gayrimenkul Alım Satım Faaliyetinde Bulunduğu Tutanakla Tespit Edildiği Tarihte - Geçmişe Dönük Beyannamelerin Verilmemesi Sebebiyle Usulsüzlük Cezaları Kesilmesinde Hukuka Uyarlık Bulunmadığı/Tespit Tarihinden Önce Mükellefin Vergi Ödevlerini Yerine Getirmesi Hukuken ve Fiilen Mümkün Olmadığı)
D4.DE. 2003/1298MÜKELLEFİYET TESİSİ ( Dernek Lokalinde Yapılan Hizmetin Masrafını Karşılamak İçin Üyelerinden Tahsil Edilen Paralar Nedeniyle İktisadi İşletme Sayılamayacağı )
D3.DE. 2003/1795MÜKELLEFİYET TESİSİ ( Kendiliğinden Tesis Ettiren Murisin Yapının Tamamlanması Amacıyla Gerçekleştirdiği Daire Satışlarının Ticari Kazanç Kapsamında Değerlendirilmesi Gereği )
D4.DE. 2002/4036MÜKELLEFİYET TESİSİ ( Kişinin Hukukunu Olumsuz Yönde Etkileyen İdarenin Tek Yanlı ve Kesin İşlemi Olarak Nitelendirilmesi - İptal Davasına Konu Edilebileceği )
D9.DE. 2006/1200MÜKELLEFİYET TESİSİ ( Lojman Binaları Nedeniyle Emlak Vergisi Tesisi - Taşınmazların Maliki Durumunda Olan Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü İş Yurtları Kurumu Adına Mükellefiyet Tesis Edilemeyeceği )
D4.DE. 2003/1918MÜKELLEFİYET TESİSİ ( Milli Eğitim Vakfının Okullardaki KAntin ve Çay Ocaklarını Kiraya Verme Organizasyonunun İktisadi İşletme Sayılamaması-Mükellefiyet Tesisinin Yasaya Aykırı Olması )
D3.DE. 2004/760MÜKELLEFİYET TESİSİ ( Vergi Dairesince Resen - Davacının Turistik Bölgede Mülkiyeti Kendisine Ait 10 Mini Daireyi Kontratlarla 5-10 Gün Kiraya Vermesi/Kazancın Ticari Kazanç Sayılması )
D3.DE. 2005/529MÜKELLEFİYET TESİSİ ( Vergilendirmeye İlişkin İdari İşlemlere Karşı Açılan Davanın Vergi Usul Kanununun Düzeltme ve Şikayet Hükümlerine Göre İncelenmesi Sonucu Verilen Kararda Hukuka Uygunluk Bulunmadığı )
D9.DE. 2016/1795MÜKELLEFİYET TESİSİNE DAİR İŞLEMİN İPTALİ İSTEMİ ( Yoklama Tutanağının Düzenlenme Tarihinden Önceki Dönem İçin Maddi Delil Niteliğinde Olamayacağı - Motorlu Araç Kaydı Sorgulama Sonucu Esas Alınarak Geçmiş Dönemler İçin Mükellefiyet Tesis Edilmesinde Hukuka Uygunluk Bulunmadığı/Araç Alım Satım Faaliyetinde Bulunma Tespiti )
VDDGKE. 2002/467MÜKELLEFİYETE SONRA VERMEK ( Aynı Gün İşletmenin Aktifine Kayıtlı Aracını Satan Davacı - KDV.'ye Tabi Tutulması Gerektiği/Bu Satıştan Elde Ettiği Kazancın Arızi Değil Ticari Olduğu )
D7.DE. 1998/1436MÜKELLEFİYETİN BAŞLADIĞI TARİHTE TAHAKKUK VE TEBLİĞ EDİLMİŞ SAYILAN VERGİ ( Motorlu Taşıtlar Vergisi - İkmalen Tarh Edilen Verginin Vadesinde Ödenmemesi/Gecikme Zammı )
D7.DE. 2008/6789MÜKELLEFİYETİN BAŞLANGIÇ TARİHİ ( Veraset ve İntikal Vergisi Mükellefiyetinin Beyanname Verildiği Takdirde Beyannamede Gösterilen Mallar İçin Beyannamenin Verildiği Tarihte Başlayacağı )
D7.DE. 2003/2542MÜKELLEFİYETİN İPTALİ ( Motorlu Taşıtlar Vergisi Mükellefiyetinin Kaldırılması İstemiyle İdareye Başvurulmadan Mükellefiyetin İptali İstemiyle Doğrudan İdari Dava Açılamayacağı )
VDDGKE. 2011/235MÜKELLEFİYETİN İPTALİ İSTEMİ ( Ödeme Emrinin İptali İstemi - Mükellefiyetin İhtilaflı Dönemler Bakımından da Silinmesi İçin Davalı İdareye Her Hangi Bir Başvuru Yapılmadan Mükellefiyet Hakkında İdari İşlem Niteliğinde Bir Yargı Kararı Verilmesine Olanak Bulunmadığı )
D9.DE. 2016/2324MÜKELLEFİYETİN RESEN TERKİNİ ( Her İki Davanın Dayanağını Mükellefiyetin Resen Terkinine Dair İşlemin Oluşturduğu - Dolayısıyla Ortada Aynı Uyuşmazlıktan Kaynaklanan İki Davanın Bulunduğu ve Daha Sonra Açılan Dosyada İhtilafın Esası Hakkında Bir Karar Verilmesinin Mümkün Olmadığı )
D7.DE. 2000/1084MÜKELLEFİYETİN SONA ERMESİ ( Noter Satış Sözleşmesiyle Aracını Satan Kusursuz Mükellefin Ek Taşıt Vergisinden Sorumlu Tutulamayacağı )
D4.DE. 2014/8443MÜKELLEFİYETİN SONA ERMESİ (İndirilecek KDV'nin Gelir ve Kurumlar Vergisi Matrahlarının Tespitinde Gider Olarak Kabul Edilmeyeceği)
D4.DE. 2015/4039MÜKELLEFİYETİN TERKİNİ ( Yoklama Fişinde Şirketin Yaklaşık On Yıldır Faaliyetini Durdurduğu - Ekonomik Nedenlerden Dolayı Tasfiyeye Gidilemediği Hususlarının Tespit Edildiği Anlaşılmış Olup Uyuşmazlık Konusu Dönemde Ticari Faaliyeti Bulunmadığı Tespit Edilen Davacı Şirketin Mükellefiyetinin Terkini Gerektiği )
D4.DE. 2007/3301MÜKELLEFİYETİN TERKİNİ İSTEMİ ( İdareye Yasal Olarak Tanınan Cevap Süresinin Bitimini Beklemeden Kanunda Öngörülen Süreden Önce Dava Açıldığı - Dava Açma Hakkının Süre Aşımı Nedeniyle Kullanılamayacağının Kabulüne Olanak Olmadığı )
D7.DE. 2007/6570MÜKELLEFİYETİN TERKİNİ VE ÖDENEN VERGİLERİN İADESİ İSTEMİ ( Muris Tarafından Noter Satış Sözleşmesiyle Satılan Araç Nedeniyle - Varisçinin Yaptığı Başvurunun Reddine Dair İşlemin İptali İstemiyle Açılan Davada Davacının Kişisel Güncel ve Meşru Menfaatinin Bulunduğu )
VDDGKE. 1994/64MÜKELLEFİYETTE HATA ( Düzeltme ve Şikayet Yolu - Vergi Mahkemelerinde Davaya Bakılması )
D4.DE. 2001/3814MÜKELLEFLERCE VERİLEN DÜZELTME DİLEKÇELERİ GEREĞİ İADE EDİLECEK VERGİLER ( Düzeltme Fişi İle İade Edilen Vergiler - Mükelleflerce Gecikme Faizi İstenebileceği )
D4.DE. 2003/1233MÜKELLEFLERE DEFTER VE BELGE İSTEME YAZISI TEBLİĞİ ( Edilemeden Defter ve Belgelerin İbraz Edilmediği İleri Sürülerek Re'sen Tarhiyat Yapılamayacağı )
VDDGKE. 2007/495MÜKELLEFLERİ BİLGİLENDİRMEK AMACIYLA YAYIMLANAN SİRKÜLER ( Genel Düzenleyici İdari İşlem Niteliği Taşımadığı ve İptal Davasına Konu Yapılamayacağı )
D7.DE. 1997/2535MÜKELLEFLERİN BİLGİ VERME MECBURİYETİ ( Vergi İncelemesi Yapmaya Yetkili Olanların Bilgi İstemeleri Halinde-Özel Usulsüzlük Cezası )
D3.DE. 2011/1085MÜKELLEFLERİN KATEGORİZE EDİLMESİ ( Davacının Sahte veya Yanıltıcı Belge Kullanan veya Düzenleyen Mükellefler Listesine Alındığı/Buna İzin Veren ya da Olanak Sağlayan Yasal Düzenleme Bulunmadığı - Ceza Davası Açılmasının Buna Olanak Vermediği )
D3.DE. 2011/1151MÜKELLEFLERİN KODA ALINARAK SINIFLANDIRILMASI ( Davacının Kod Listesinden Çıkarılması İstemiyle Yaptığı Başvurunun Reddine İlişkin İşlemi İptal Eden Vergi Mahkemesi Kararının Hukuka Uygun Olduğu - İşlemin Yasal Dayanağı Bulunmadığı )
D3.DE. 2016/6359MÜKELLEFLERİN SINIFLANDIRILMASININ YASAL VE ANAYASAL BİR DAYANAĞI BULUNMADIĞI (Özel Esaslara Tabi Mükellefler Listesine Alınma İşleminin İptal Davasına Konu Olabileceği)
D4.DE. 2003/1715MÜKELLEFLERİN TAHSİLAT VE ÖDEMELERİ ( Banka Veya Özel Finans Kurumları Aracılığıyla Yapmaları ve Dekont Veya Hesap Bildirim Cetvelleri İle Tevsik Etmeleri Zorunluluğu - 320 S. VUK. Genel Tebliğinde Yasaya Aykırılık Görülmediği )
D4.DE. 1987/223MÜKELLEFLERİN TÜM VERGİ BORÇLARINA MAHSUP ( İhracat İstisnası Uygulaması Nedeniyle İadesi Gereken KDV )
D3.DE. 2009/4122MÜKELLEFLERİN VERGİYLE İLGİLİ İŞLEMLERİ ( 5604 S. Yasa'da Açıkça Vergiyle İlgili İşlemlere İlişkin Dava Açma Sürelerinin İşlemeyeceği de Kurala Bağlanmış İken Benzer Şekilde Bir Hükmün Öngörülmediği Temyiz Başvurusuna İlişkin Sürenin de İşlemeyeceği Sonucuna Ulaşmaya Olanak Bulunmadığı )
VDDGKE. 2002/611MÜKELLEFTE VE MATRAHTA HATA NİTELİĞİ ( Limited Şirket Malvarlığından Tahsil Edilemeyen Vergi Borcunun Öncelikle Kanuni Temsilciden Tahsili Gerekirken Doğrudan Ortağa Başvurulması - Düzeltme ve Şikayet Yoluan Başvurulabileceği )
D3.DE. 1999/4599MÜKELLEFTEN ALINAMAYAN VERGİ BORCU ( Kanuni Temsilciden Alınabilmesi İçin Temsilcinin Tüzel Kişi Adına Ödeme Yetki ve İktidarına Sahip Olmasının Gerekmesi )
D3.DE. 2014/2608MÜKELLEFTEN BİLGİ VE BELGE İSTEME (Beş Yıllık Süre Zarfında Muhafaza Edilmesi Gereken Vesikaların İstenmesine İlişkin Yazıların Tebliği Esnasında Vergi İncelemesine Başlandığının Kabulü Gerektiği - Davanın Reddinin Doğru Olmadığı/6111 S. Kanun'un 4. Md. Yararlanma Talebinin Reddi İlişkin İşlemin İptali)
D4.DE. 1999/92MÜKELLEFTEN İZAHAT İSTENMESİ MECBURİYETİ ( Asgari Gayrisafi Hasılat Esasına Göre Tarhiyat Yapılabilmesi İçin )
D3.DE. 1994/4720MÜKERRER FATURA ( Belgesiz Alınan Mal Satışları İçin Kullanılması - Re'sen Vergi Tarhının Yerinde Olduğu )
D14.DE. 2011/8485MÜKERRER HAK SAHİPLİĞİ (Davacının Deprem Nedeniyle Yıkılan İki Konutu Nedeniyle İki Kalıcı Konut Tahsis Edildiği - Ancak Daha Sonradan İkinci Konuta İlişkin Tahsis İşleminin Geri Alındığı/İdari İşlemin Hukuka Uygun Olduğunun Kabulü )
D4.DE. 2003/1614MÜKERRER İHBARNAME ( Vergi Mahkemesi Kararı Doğrultusunda Tekrar Tanzim Edilip Tebliğ Edilen İhbarnamelerin Mükerrer Olmaması )
D1.DE. 2010/2077MÜKERRER KARAR ( İlgililere İsnat Edilen Eylemin Daha Önce Ön İnceleme Yapılan Eylemin Kapsamında Kaldığı ve Kesinleştiği - Herhangi Bir Karar Verilmemesi Gerektiği )
D10.DE. 2011/11438MÜKERRER ÖDEME ( Müteahhit Firma Tarafından Davacıların Zararının Tazmin Edildiği Hususunun Belirlenmesi Halinde Ortada Tazmin Edilmesi Gereken Bir Zarar Kalmayacağından Mükerrer Ödemeye Mahal Verilmeyeceği - Maddi ve Manevi Tazminat )
D4.DE. 2009/6960MÜKERRER ÖDEME ( Vergi Ziyaı Cezalarının Kaldırılması İstemi - Vergisi Daha Önce Tevkif Yoluyla Ödenmiş Olan Gelirlerin Diğer Gelirlerle Birlikte Beyan Edildiği ve Bu Şekilde Fazladan ve Mükerrer Şekilde Vergi Ödendiği Şeklindeki Davacı İddialarının Vergi Hatası Kapsamında İncelenip Değerlendirileceği )
D10.DE. 2012/9064MÜKERRER ÖDEME YAPILAMAYACAĞI ( Kamulaştırma Bedel Tespiti Davasında Verilen Mahkeme Kararı ile Kamulaştırılan Taşınmaz Bedeli ile Birlikte Davacıya Ödendiği/Mükerrer Ödemeye Yol Açacak Şekilde Tazminata Hükmedilemeyeceği - Kamulaştırma/Yol Yapım Çalışmaları Sırasında Çevreye Zarar Verilmesi/Kusur )
D15.DE. 2013/5601MÜKERRER ÖDEMEYE MAHAL VERİLEMECEĞİ ( Davacı Adına Tespit Edilen Taşınmazların Davacının Zilyetliğinde Olup Olmadığı Hususlarının Araştırılarak Bir Karar Verilmesi Gereği - Davacının Başvurusunun "Adına Kayıtlı Mal Varlığı Bulunmadığı" Gerekçesiyle Reddedilmesine Dair İşlemde Hukuka Uyarlık Bulunmadığı )
D1.DE. 2011/819MÜKERRER SORUŞTURMA YAPILAMAMASI ( Aynı Eylem Nedeniyle - Şikayetin 4483 Md. 5 Kapsamında Ön İnceleme Yapılmasını Gerektirmediği )
VDDGKE. 2003/317MÜKERRER VERGİ TAHSİLİ NEDENİYLE İSTİRDAT TALEBİ ( Hazine Yardımı Alacağından Yapılan Mükerrer Kesintinin İadesinde İdare Aleyhine Faize Hükmedilemeyeceği )
D11.DE. 1998/15MÜKERRER VERGİLEME ( Gelir veya Kurumlar Vergisi Yönünden Bağlı Olunan Vergi Dairesine Beyan Verilmesi )
D7.DE. 2003/1164MÜKERRER VERGİLENDİRMEYE SEBEP OLMAK ( Sahte Fatura Düzenleyen Hakkında Tarhiyat Yapılması ve Verginin Tahsili Amacıyla Takibe Geçilmiş Olması - Faturadaki KDV.'ni İndirim Konusu Yapan Mükellef Adına da Tarhiyat Yapılması )
D2.DE. 2002/292MÜKERRERLİK İDDİASININ DİNLENMEMESİ ( Sanık Hakkında Daha Önce İmara Aykırı Yapının Yıktırılmasına İlişkin Encümen Kararını Uygulamadığından Lüzumu Muhakeme Kararı Verilmiş Olması - Eldeki Soruşturmanın Konusu Olan Kaçak Yapılaşmaya Göz Yummak Eyleminin Encümen Kararından Önceki Döneme İlişkin Olup Farklı Suç Oluşturması )
VDDGKE. 2007/272MÜKERRERLİK NEDENİYLE TAHAKKUK KAYITLARINDAN SİLİNEN GELİR VERGİSİ ( Üzerinden Kesilen Vergi Ziyaı Cezasının Kaldırılmasına İlişkin Kararda Hukuka Uygunluk Bulunmadığı - Beyan Zamanı Geçtikten Sonra Verilen Beyannameler )
D6.DE. 2009/11838MÜKTESEP HAK ( Bahsedebilmek İçin Yapı Ruhsatının Anayasa Mahkemesinin İptal Kararının Kamuoyuna Duyurulduğu 11.12.1986 Tarihinden Önce Alınmış ve Yapıya Başlanılmış Olması Gerektiği )
D8.DE. 2009/2480MÜKTESEP HAK ( İmar Alanları İçinde Kalan Madencilik Faaliyetleri İlgili Yerel Merciden İzin Alınarak Yapılacağı - 5177 S.Y'nın Yürürlüğe Girdiği Tarihten Önce Verilmiş Olan İzinlerin Müktesep Hak Olarak Ruhsat Hukuku Devam Ettiği Sürece Geçerli Olacağı )
D7.DE. 2005/3650MÜKTESEP HAK ( Lehe Karar Verilen Açısından Oluştursa Bile Kararda Maddi Hata Bulunması Yasada Geçmişe Etkili Bir Değişiklik Yapılması Gibi Hallerde Bozmaya Uyma Kararının Bozulabileceği )
D6.DE. 1986/1368MÜKTESEP HAK ( Mevzuata Aykırı Ruhsat Verilip de Bu Ruhsat ve Eklerine Göre İnşa Edilen ve İnşa Halindeki Yapılar İçin Daha Önce Verilen Ruhsat ve Kullanma İzinleri )
D8.DE. 2011/8639MÜKTESEP HAK (Belediye Meclisi Tarafından Üç İş Yerinin Müktesep Hakkı Bulunduğu ve Yeni Bir İşyerine Gerek Bulunmadığı Yönündeki Kararının Hatalı Olduğu - Belediye Meclisi Kararında Herhangi Bir Bölge Belirlenmediği/Tespit Edilecek Bölgenin Sınırlarının Çizilmediği/İşyeri Açma ve Çalıştırma)
D2.DE. 2015/723MÜLAKAT İŞLEMİNİN İPTALİ İSTEMİ ( Genel Yetki Kuralı Uyarınca Davaya Konu Sözlü Sınavların Yapıldığı Yer Olan Ankara İdare Mahkemesi Yetkili Olduğundan Yetkisiz Kastamonu İdare Mahkemesince Dava Hakkında Esastan Bir Karar Verilmesinde Hukuka Uyarlık Görülmediği )
D12.DE. 2006/6124MÜLAKAT SINAVI ( İcra Müdür ve Müdür Yardımcılığı Sınavı - Mülakatın Yargısal Denetime İmkan Verecek Bilginin de Ölçülmesini Sağlayacak Şekilde Yapılması Gereği )
D2.DE. 2009/430MÜLAKAT SINAVI ( Mesleki Yeterlilik Sınavında Başarısız Sayılma İşleminin İptali İstemi - Mülakatta Verilen Yanıtların Teknolojik İmkanlardan Yararlanılarak Kayıt Altına Alınması Gerektiği )
D5.DE. 1998/850MÜLAKAT SINAVINA İLİŞKİN TUTANAĞIN SINAV TARİHİNDEN SONRA DÜZENLENMESİNİN USULSÜZ OLMASI ( İcra Müdür ve Müdür Yardımcılığı Sınavından Başarısız Sayılmaya İlişkin İşleme Yönelik İtirazın Kabulü Gereği )
D2.DE. 2009/6329MÜLAKAT SINAVINDA BAŞARISIZ SAYILMA ( Kontrol Memurluğuna Atanma Talebi/Davacının İşleme Karşı Süresi İçinde İptal Davası Açmadığı - Başarısız Sayılmasına İlişkin İşlemin Dayanağı Düzenlemenin İptal Edildiği/Atanma Talebine Cevap Verilmemek Suretiyle Reddinin Yerinde Olduğu )
D2.DE. 2014/8821MÜLAKAT SINAVINDA BAŞARISIZ SAYILMAYA DAİR İŞLEMİN İPTALİ İSTEMİ ( Sözlü Sınavda Ölçme ve Değerlendirme Esaslarına Uygun ve Objektif Bir Değerlendirme Yapılmadığı Anlaşıldığından Davacının Görevde Yükselme Sözlü Sınavında Başarısız Sayılmasına Dair İşlemde Hukuka Uyarlık Görülmediği )
D12.DE. 2013/6822MÜLAKATTA BAŞARILI OLAN DAVACININ İŞE ALINMAMASI ( Davacının Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfında "Sosyal Yardım ve İnceleme Görevlisi" Olarak Göreve Başlatılmamasına İlişkin İşlemin İdari Bir İşlem Olduğu - Uyuşmazlığın Görüm ve Çözümü İdari Yargı Yerinde Olacağı )
D12.DE. 1997/857MÜLAKATTA BAŞARILI OLUP OLMADIĞINA KARAR VERME ( Kurul Üyelerince İmzalanan Başarı Listesindeki Puanının Tespitinin Gerekmesi )
D12.DE. 2016/6858MÜLAKATTA BAŞARISIZ SAYILMA İŞLEMİ ( Yargısal Denetimini Sağlayacak Altyapının Tüm Unusurlarıyla Oluşturulmasını Sağlamanın İdarenin Görevi Olduğu - İdarenin Yargısal Denetim Yapılmasını Ortadan Kaldıracak İmkansız Kılacak veya Güçleştirecek Şekilde İdari İşlem Tesisine Olanak Tanımaması Gereği )
D7.DE. 2003/2770MÜLGA GÜMRÜK KANUNU DÖNEMİNDE TESCİL EDİLEN BEYANNAME NEDENİYLE YENİ GÜMRÜK KANUNUNDAKİ USULE GÖRE VERİLEN PARA CEZASI ( Yeni Kanunda Önceki Kanun Döneminde Gerçekleştirilen İthalatlarda Bu Kanundaki Usul Hükümlerinin Uygulanmayacağına İlişkin Geçici Madde Bulunmadığından Yeni Kanundaki Usul Hükümlerinin Uygulanmasının Doğru Olması )
D1.DE. 2000/49MÜLHAK VAKIFLAR ( Vakıflar Genel Müdürlüğü'nün Temsil ve İdare Ettiği Vakıflara Ait Kira Gelirlerine 4532 Sayılı Yasanın Uygulanacağı - Mülhak Vakıflara Ait Taşınmazlara 4532 Sayılı Yasanın Uygulanmayacağı )
D1.DE. 1992/282MÜLHAK VAKIFLARA AİT TAŞINMAZLAR ( İdare Meclisinin Kararı ile SAtışı Yada Başka Taşınmazlarla Değiştirilmesinde Devlet İhale Yasasının Uygulanması )
D1.DE. 2006/336MÜLHAK VAKIFLARA AİT TAŞINMAZLAR ( Kat Karşılığı Yoluyla Satışında 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu Hükümlerinin Uygulanması Gerektiği )
D13.DE. 2007/6405MÜLKİ AMİR ( İzinsiz ve Ruhsatsız Kurulan Telekomünikasyon Tesisi Hakkında İşlem Tesisi İçin Başvurulduğu/Doğrudan Kapatarak İşlem Tesisi Yetkisi Bulunmadığı - Davacının Telekomünisyon Kurumuna Başvurarak Aykırılığı Tespit Ettirmesi ve Aykırılık Saptandıktan Sonra Başvurulması Gereği )
D10.DE. 1990/4919MÜLKİ AMİRİNİN İZNİ ( Eğlence ve Dinlenme Yerlerinin Açılması )
D2.DE. 2008/4072MÜLKİ İDARE AMİRİ DEĞERLENDİRME RAPORU ( Dava Konusu İşlemin Sebep Unsuru Olarak Mülki İdare Amiri Değerlendirme Raporunun İdari Yargı Yerince İncelenerek Değerlendirileceği )
D10.DE. 1995/1929MÜLKİ İDARE AMİRİNE YAPILAN BAŞVURU ( Dava Açılmasının İdarenin Esastan Karar Vermesine Engel Olmaması )
D1.DE. 2004/482MÜLKİ İDARE AMİRİNİN İDARİ YARGI MERCİLERİNE BAŞVURMA YETKİSİ ( Kesinleşen Büyükşehir Belediye Meclisi Kararları - 1580 S.K. Md. 74'e Göre Danıştay Tarafından İncelenemeyeceği )
D1.DE. 2003/56MÜLKİ İDARE AMİRİNİN ONAYI ( Belediye Taşınmazlarının Satışı Hakkındaki Meclis Kararı )
D10.DE. 1996/163MÜLKİ İDARE AMİRLERİNCE ALINACAK ÖNLEMLER ( Grev ve Lokavt Uygulamasında )
D10.DE. 1997/11MÜLKİ İDARE AMİRLERİNCE VERİLEN KARAR ( Devletin Hüküm ve Tasarrufundaki Taşınmazlara Yapılan Tecavüz İle İlgili Kararların Kesin Olması )
D4.DE. 2007/5848MÜLKİ İDARE AMİRLERİNE YAPILAN ÖDEMELER ( Aynı Memuriyet Kıdemindeki Mülki İdare Amirlerinin Aylıklarının Eşitlenmesi Amaçlandığından Mülki İdare Amirliği Hizmetleri Sınıfında Bulunanlara Yapılan Ek Ödemelere de Vergi İstisnasının Uygulanacağı )
D1.DE. 1992/175MÜLKİ İDARE AMİRLERİNİN ONAYINA BAĞLI OLMAYAN KARARLAR ( Büyükşehirlerde Su Tarifeleriyle İlgili Kararlar )
D1.DE. 2005/1282MÜLKİ İDARE AMİRLİĞİ ( Meclis Üyelerinin Bilgi ve Belge Edinme Taleplerini Onlar Adına Belediye Başkanlığına İletmek ve Talep Etmek Gibi Bir Görevi Bulunmadığı )
D4.DE. 2008/1510MÜLKİ İDARE AMİRLİĞİ HİZMETLERİ ( Sınıfında Bulunanlara Yapılan Ek Ödemelere de Vergi İstisnası Uygulanacağı )
D12.DE. 2015/2702MÜLKİ VE ASKERİ MAKAMLARA BAŞVURULACAĞI (Kamu Konutunun Tahliyesinin Başvuru Üzerine Bir Başka Bildirime Gerek Olmadan Kolluk Kuvveti Kullanılarak Bir Hafta İçinde Zorla Boşalttırılacağı - Kamu Konutları Kanunu ve Yönetmeliğinin Gözetilmesi Gerektiği/Disiplin Cezası Verilmesinin Hatalı Olduğunun Kabulü)
D10.DE. 2013/1465MÜLKİYE AMİRİ ( 2886 S. K.'nun 75. Md. Hükmünde Mülkiye Amirliğinden Değil Mülkiye Amirinden Söz Edildiği - Mülkiyeti Hazineye Ait Taşınmazları Tahliye Ettirme Yetkisinin Valiye Ait Olduğu/Vali Yardımcısı Tarafından Tesis Edilen Davaya Konu İşlemde Yetki Yönünden Hukuka Uyarlık Bulunmadığı )
D1.DE. 1986/265MÜLKİYE AMİRİNİN ONAYI GEREĞİ ( Belediye Meclisinin Belediye ve Mücavir Alan Sınırları İçerisindeki Yer Altı Sularının Ücret Tarifesini Tesbiti )
D1.DE. 1993/174MÜLKİYE AMİRİNİN ONAYLAMADIĞI BELEDİYE MECLİSİ KARARLARI ( Meclisin İstemi Üzerine Danıştayda Karara Bağlanacağı )
D1.DE. 2006/797MÜLKİYE MÜFETTİŞİNİN GÖREVİ KÖTÜYE KULLANMASI ( Yanlı Rapor Düzenlemek - Şikayet Dilekçesindeki İddialarla İlgili 8 Ayrı Ön İnceleme Raporu Düzenleyerek Çok Sayıda Soruşturma Olduğu Kanaatini Uyandırmaya Çalışmak Uzun Süre Soruşturma Tehdidi Altında Bırakmak )
IDDGKE. 2008/2826MÜLKİYET BAĞI ( Alınan Kamu Yararı Kararının ve Bu Kararın Onaylanmasına İlişkin Bakanlık İşleminin İptali İstemi - Davacının Hesabına Yatırılan Tahmini Bedelin Davacı Tarafından Çekildiğinden Bahisle Davacının Taşınmazla Mülkiyet Bağı Kalmadığı Gerekçesiyle Davanın Ehliyet Yönünden Reddedilemeyeceği )
D1.DE. 2011/726MÜLKİYET DEVRİNDE BÜTÜNLEYİCİ PARÇA VE ZEMİNİN AYRI TUTULMASININ MÜMKÜN OLMADIĞI ( Kamu Kurumları ve Tüzel Kişileri Arasında Mülkiyet Devri Yapılırken Ayrı Tutulmasının Hukuka Aykırı Olduğu )
D10.DE. 2007/912MÜLKİYET DEVRİNİ ÖNLEYİCİ DURUM ( İthal Edilen Malların Gümrük Antreposuna Konulduğu - Malın Mülkiyeti İle İlgili Devri Önleyici Herhangi Bir Durumun Varlığı Halinde Eşyanın İade Edilemeyeceği )
D6.DE. 2008/536MÜLKİYET DURUMU BELGESİ ( Söz Konusu Taşınmazın Davacıya Ait Olduğunu Gösteren Bir Mülkiyet Durumu Belgesinin ve İlgili Belediyesinden Alındığı Belirtilen "İmar Durumu" Belgesinin İstenilmesine ve Ara Kararı Gereğinin Yerine Getirilmesi İçin ( 30 ) Gün Süre Verilmesine Karar Verileceği )
D6.DE. 2009/15650MÜLKİYET HAKKI ( Askeri Güvenlik Bölgesindeki Taşınmazda Zirai Faaliyet Yapılabildiğinden Hakkın Özünün İhlal Edilmediğinden Kamulaştırma İsteminin Reddedilebileceği )
D14.DE. 2011/16096MÜLKİYET HAKKI ( Atık Bertaraf Maliyetini Kirletenin Ödeyeceği İlkesinden de Hareketle Ambalaj Atığı Üreticilerinin Ambalaj Atıklarını Yönetmelikte Öngörülen Sisteme Bedelsiz Olarak Vermekle Yükümlü Tutulmalarının Mülkiyet Hakkını Sınırlamayacağı )
D6.DE. 2012/3972MÜLKİYET HAKKI ( Davacıya Ait Taşınmazın İçme Suyu Havzası Kısa Mesafeli Koruma Alanında Kalması ve Kamulaştırılmadığından Davacının Mülkiyet Hakkının Belirsiz Bir Süre İle Kısıtlandığı - Arsa Bedelinin Davacıya Ödenmesi Gerektiği/Maddi ve Manevi Tazminat )
D10.DE. 2011/832MÜLKİYET HAKKI ( Ekonomik Değeri Olan Somut veya Soyut Tüm Varlıkların Girdiği - Banka Teminat Mektuplarının İadesi İstemiyle 10. Md. Uyarınca Her Zaman İdareye Başvurulabileceği )
D6.DE. 2005/214MÜLKİYET HAKKI ( İmar Planlarının Bu Hakla İlgili Olduğu - İmar Durumu Alınmış Olması/Aynı Konuda İdareye Tekrar Başvurulabileceği ve Verilen Cevap Üzerine İmar Planına Karşı Dava Açılabileceği )
D6.DE. 2011/8290MÜLKİYET HAKKI ( Kamulaştırma Kanunu'nun 27. Md. Uyarınca Davalı İdarece Tesis Edilen İşlemin Zımni/Örtülü Bir Kamulaştırma İşlemi Olduğundan Kesin ve Yürütülmesi Zorunlu İşlem Niteliği Taşıdığı )
D6.DE. 2009/10109MÜLKİYET HAKKI ( Kamulaştırmanın Uzun Süre Yapılmadığı Takdirde Kişilerin Temel Haklarından Biri Olan Mülkiyet Hakkının Süresi Belirsiz Bir Zaman Diliminde Kısıtlandığı ve Bu Durumun Mülkiyet Hakkının Özünün Zedelenmesine Neden Olduğu )
D1.DE. 2004/607MÜLKİYET HAKKI ( Özel Bir Kanunla Bütün Malları Ve Taşınmazları Koruma Altına Alınmış Atatürk Orman Çiftliğinin Mülkiyetindeki Taşınmazların Devir Ve Temliki İle Kamulaştırılması Ancak Özel Bir Kanunla İzin Alınmasına Bağlı Olduğu )
D6.DE. 2013/1349MÜLKİYET HAKKI ( Taşınmazı İmar Yolu ve Yeşil Alan Olarak Kullanılması İçin Bedelsiz Terkeden Davacının 5 Yıllık Süre İçinde Terk Amacına Uygun Düzenleme Yapılmadığı Gerekçesiyle Taşınmazının İadesi - Mahkemece Davacının Taşınmazla Mülkiyet Bağı Kalmadığından Davanın Reddinin Doğru Olmadığı/Davanın Esasına Girilmesi Gerektiği )
D6.DE. 2010/7377MÜLKİYET HAKKI ( Taşınmazın Düzenleme Dışında Tutulmasına İlişkin Kararının İptali İstemi - Davacılar Parselinin Düzenleme Dışında Tutulmasına İlişkin Dava Konusu Parselasyon İşlemlerinde Hukuka Aykırılık Bulunmamakta İse de Parselinin Tamamı Park Olan Davacıların Mülkiyet Hakkının Belirsiz Bir Süre İle Kısıtlandığı )
D6.DE. 2013/7266MÜLKİYET HAKKI ( Taşınmazın Kamulaştırılmasının Uygun Olduğuna Dair Kurul Kararının İptali - Kararının Alınması Üzerine Kamulaştırmaya Dair Diğer İşlemlere Devam Edilebildiği/Davaya Konu İşlemin Üçüncü Kişiler Yönünden Hüküm ve Sonuçlarını Doğurmaya Başlayan Bir İdari İşlemin Doğrudan Muhatabı Olan Davacı Açısından Evleviyetle Kesin ve Yürütülebilir Bir İşlem Olduğu)
D17.DE. 2015/9249MÜLKİYET HAKKI ( Uyuşmazlığın Mülkiyet Hakkıyla İlgili Olduğu - Arazi Toplulaştırmasının Sübjektif Bir İşlem Olması Anlamında İlanen Tebliğin Dava Açma Süresi Başlangıcına Esas Alınamayacağı/Davanın Süre Aşımı Sebebiyle Reddi Yolunda Verilen Kararda Hukuki İsabet Bulunmadığı )
D17.DE. 2015/9490MÜLKİYET HAKKI ( Uyuşmazlığın Mülkiyet Hakkıyla İlgili Olduğu - Arazi Toplulaştırmasının Sübjektif Bir İşlem Olması Anlamında İlanen Tebliğin Dava Açma Süresi Başlangıcına Esas Alınamayacağı/Davanın Süre Aşımı Sebebiyle Reddi Yolunda Verilen Kararda Hukuki İsabet Bulunmadığı )
D14.DE. 2011/15162MÜLKİYET HAKKI ( Zamanaşımına Uğramaması Hususu Dikkate Alındığında Mülkiyet Hakkını İlgilendiren Bir Konuda 2577 S. K.'nun 10. Md. Hükmü Kapsamında Her Zaman Başvurulabileceği - Daha Önceden Aynı Konuda Yaptığı Başvuru Tarihinde İşlemden Haberdar Olduğu Gerekçesiyle Davanın Süre Aşımı Nedeniyle Reddinin Doğru Görülmediği )
D6.DE. 2013/2811MÜLKİYET HAKKI (Gecekondu Önleme Alanındaki Yapıların Tamamına Aynı Uygulama Yapılmasının Mülkiyet Hakkına Zarar Vereceği - Acele Kamulaştırma)
D7.DE. 2016/879MÜLKİYET HAKKI (İthal Edilen Araçların Nihai Kullanıcıya Satışında Beyan Edilmesi Gereken Verginin İthalde Beyan Edildiğinden Bahisle Salınan Özel Tüketim Vergileri ve Kesilen Vergi Zıyaı Cezalarının İptali İstemi - İthalat Sırasında Gümrük İdaresine Ödendiği Açık Olan Verginin Vergi Dairesince İkince Kez İstenilmesi Anayasanın 35. Md. Korunan Mülkiyet Hakkına Haksız Müdahale Niteliğinde Olduğu)
D6.DE. 2007/649MÜLKİYET HAKKI (Uyuşmazlık Konusu Bakanlar Kurulu Kararının Ekinde Termik Santral Yapılacak Sahaya İsabet Eden Taşınmazların Ada ve Parsel Numaralarına Yer Verilmeyerek Mülkiyet Hakkının Korunması Kullanılması ve Sınırlandırılması Yönünden Belirsizlik Oluşturulduğu)
D6.DE. 2003/5504MÜLKİYET HAKKI DEVREDİLEN YAPI ( Bu Tarihten Sonraki Tesbitlerden Davacının Sorumlu Tutularak Para Cezası Verilmesinde Hukuka Aykırılık Bulunmadığı - Ruhsat ve Eklerine Aykırı Yapılan Tadilatlar )
D13.DE. 2005/7997MÜLKİYET HAKKINA BAĞLI OLARAK LİMANIN ÖZELLEŞTİRİLMESİ ( Özelleştirilme Sonrası Hizmetin 4046 Sayılı Yasa Doğrultusunda Devamını Sağlayacak Üretim ve Yatırımı Gözeten Şartların İdarece Belirleneceği )
IDDGKE. 2014/1615MÜLKİYET HAKKINA MÜDAHALE ( Davacının Mülkiyet Hakkını İhlal Eden Parsel Üzerindeki Kısıtlamanın Kaldırılması Hukuken Zorunlu Olmakla Birlikte Bu Amaçla Yapılacak İmar Planı Değişikliğinde Davacıya Ait Parselin Kullanım Amacının Konut Olarak Belirlenip Belirlenemeyeceğini Ortaya Koymak İçin Şehircilik İlkeleri ve Planlama Esasları Çerçevesinde Bir İnceleme Yapılmasının Zorunlu Olduğu )
IDDGKE. 2010/2108MÜLKİYET HAKKINDAN YARARLANMA OLANAĞININ BELİRSİZLİK İÇİNDE OLMASI ( Okul Olarak Belirlenen Alanın Konut Alanına Dönüştürülmesi İsteminin Reddine İlişkin Kararının İptali İstemi - Davacıların Mülkiyet Haklarının Belirsiz Bir Süre İle Kısıtlandığı Açık Olup Bu Kısıtlamanın Kaldırılmaması Sonucunu Doğuran İşlemde Bu Yönüyle Hukuka Uyarlık Bulunmadığı )
IDDGKE. 2010/2108MÜLKİYET HAKKINI İHLAL EDEN KISITLAMANIN KALDIRILMASI İSTEMİ ( İptal Davası - Davacının İdareye Başvurusunun Parselin Kullanım Amacının Konut Alanı Olarak Değiştirilmesi İsteğini İçerdiği Görülmekte Olup Davalı İdarece Bu İsteğin Aynen Yerine Getirilmesinin Hukuken Zorunlu Olup Olmadığının Belirlenmesi Gerektiği )
IDDGKE. 2014/1615MÜLKİYET HAKKINI KISITLAMA ( Davacının Mülkiyet Hakkını Kısıtlama Olmadan Kullanımını ve Taşınmazı Üzerinde Kısıtlama Olmadan Tasarruf Etmesini Sağlayacak Farklı Kullanım Amaçlarının Şehircilik İlkeleri ve Planlama Esasları Çerçevesinde Belirlenmesinde ve Planlanmasında Yetkinin Davalı İdarede Bulunduğu )
IDDGKE. 2010/2108MÜLKİYET HAKKININ BELİRSİZ BİR SÜRE KISITLANMASI ( Okul Olarak Belirlenen Alanın Konut Alanına Dönüştürülmesi İsteminin Reddine İlişkin Kararının İptali İstemi - Davacıya Ait Söz Konusu Parselin İmar Planında Kamunun Kullanımı İçin Anadolu Öğretmen Lisesi Alanı Olarak Ayrılması Nedeniyle Bu Parselde Artık Yapılaşmaya Gidilemeyeceği ve Bu Nedenle Maliklerinin Tasarruf Haklarının Kısıtlandığı )
D6.DE. 2013/5072MÜLKİYET HAKKININ İHLALİ ( Bakanlar Kurulunun Acele Kamulaştırma Kararlarında Yurt Savunması İhtiyacı Veya Özel Kanunlarda Öngörülen Olağanüstü Durumlarda Açıkça Üstün Kamu Yararının ve Düzeninin Korunmasının Gözetileceği - Anayasa Mahkemesi Kararları ve Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi İçtihatlarına Aykırı İşlem Yapılmaması Gerektiği )
D8.DE. 2010/9220MÜLKİYET HAKKININ İHLALİ ( Eksik Yatırıldığı Belirtilen Devlet Hakkının Maden Kanunu Uygulama Yönetmeliğinde Yer Alan Ruhsat Sahipleri İbaresi Sebebiyle Ödenmesi ve Bu İbarenin Hukuka Aykırı Bulunarak Yargı Kararıyla İptal Edildiği - Mülkiyet Hakkı İhlal Edildiğinden Faizin Ödeneceğinin Gözetilmesi Gerektiği )
D6.DE. 2012/3451MÜLKİYET HAKKININ İHLALİ ( İmar Planı Nedeniyle Taşınmaz Üzerinde Oluşturulan Kısıtlılık - Kısıtlılık Halinin Kaldırılmaması veya Kamulaştırma Yapılmamasının Mülkiyet Hakkını İhlal Ettiği )
D6.DE. 2013/3623MÜLKİYET HAKKININ İHLALİ ( Malikin Mülkünden İstifadesinin Tamamen Ortadan Kaldırılmış Olması Gereği - İçme Suyu Baraj Alanı Kısa Mesafeli Koruma Alanında Kalan ve Tarım Arazisi Vasfı Bulunan Taşınmazın İmar Planı İçinde Yer Almaması ve Yapılaşmaya Elverişli Olmamasının Mülkiyet Hakkının Sınırlandığı Anlamına Gelmeyeceği )
D3.DE. 2015/31MÜLKİYET HAKKININ İHLALİ ( Mülkiyet Hakkının Anayasal Bir Hak Olduğu - Bankanın Üyleri İçin Kurulan Yardım Sandığından Yapılan Ödemelere Vergi Tahakkuk Ettirilmesi Hakkında Anayasa Mahkemesince Verilen Hak İhlali Kararının Bankanın Diğer Şubeleri Hakkında da Uygulanabilir Nitelikte Olduğu )
IDDGKE. 2007/2255MÜLKİYET HAKKININ İHLALİ VE BELİRSİZLİĞE İTİLMESİ (İmar Planında Park Alanında Kalan Parsellerin Kamulaştırılarak Bedellerinin Ödenmesi Ya da Önceki Duruma Dönülerek Yapılaşma İzni Verilmesi Başvurusunu Reddeden Belediye Başkanlığı İşleminde Hukuka Uyarlık Bulunmadığı )
D6.DE. 2015/855MÜLKİYET HAKKININ KISITLANMASI ( İlgililerin Mülkiyet Haklarının Kısıtlılığından Bahisle Daha Önce Yetkili İdareye Başvurmuş ve Herhangi Bir Sebeple Söz Konusu Mülkiyet Hakları Üzerindeki Kısıtlılık Hali Giderilmemiş İse ya da Adli Yargıda Açtıkları Tazminat Davasının Görev Yönünden Reddi Üzerine Tazminat Davası Açabileceği )
D6.DE. 2010/750MÜLKİYET HAKKININ KISITLANMASI ( Kamulaştırma Olanağının Kalmaması Nedeniyle Tam Yargı Davası - Taşınmazının Kamulaştırılmaması Nedeniyle Davacının Mülkiyet Hakkının Belirsiz Bir Süre İle Kısıtlandığı ve Bu Kısıtlamanın İdarece Bir Karar Alınarak Kaldırılmadığının Sabit Olması Karşısında Taşınmaz Malın Değerinin Hesaplanarak İlgilisine Ödenmesi Dışında Başka Bir Yol Kalmadığı )
D6.DE. 2014/10590MÜLKİYET HAKKININ KISITLANMASI (Bilirkişi Raporu Doğrultusunda Tazminat Talebinin Kabulüne Karar Verilmişse de Taşınmazlardan Birinin İmar Planındaki Kullanım Kararına Göre Tazminatı Gerektirir Mağduriyetin ve Mülkiyet Hakkının Süresi Belirsiz Bir Zaman Diliminde Kısıtlanması Durumunun Gerçekleşmediği Sonucuna Varıldığı)
D6.DE. 2016/12699MÜLKİYET HAKKININ KISITLANMASI (İşbu Tazminat Davasının Açılmasından Önce Davacıların Hissedarı Olduğu Parselin İmar Plan Değişikliğiyle Özel Sağlık Alanı Olarak Ayrıldığı/Davacıya Taşınmaz Üzerinde İmar Koşulları Çerçevesinde Yapılaşma İmkanı Getirildiği - Mülkiyet Hakkının Kısıtlanmasının Söz Konusu Olmadığı)
D14.DE. 2011/14315MÜLKİYET HAKKININ KORUNMASI (İmar Mevzuatı Uyarınca Yapının Korunabilmesi İçin Yapının Üzerinde İnşa Edildiği Taşınmaz Malikinin Rızasının Olması Yetkili İdareden Alınmış Ruhsatının Bulunması ve Ruhsata Uygun Yapılmış Olması Gereği - İrtifak Hakkının Kurulması İçin Tapu Kütüğüne Tescilinin Şart Olduğu)
D6.DE. 2015/361MÜLKİYET HAKKININ KULLANILAMAMASINA DAYALI TAZMİNAT İSTEMİ ( Mülkiyet Hakkının Geçmişte Belirli Bir Süre Engellenmiş Olma Durumu Eski Malikler Açısından Gerçekleşmiş Olduğu - Satış İşlemi Sonucu Mülkiyet Sahibi Olan Davacı Açısından Kısıtlılık Halinden Kaynaklanan ve Tazminatı Gerektirir Mağduriyet Bulunmadığı )
D6.DE. 2015/680MÜLKİYET HAKKININ KULLANILMAMASI NEDENİYLE TAZMİNAT ( Mülkiyet Hakkının Geçmişte Belirli Bir Süre Engellenmiş Olma Durumunun Eski Malikler Bakımından Gerçekleştiği - Mülkiyet Hakkının İmar Uygulaması Nedeniyle Kısıtlanmasının Taşınmazı Üzerindeki Kısıtlılıkla Satın Alan Yeni Malik Bakımından Belirsiz Süre Kısıtlama Durumu Gerçekleşmediği Tazminat İsteminin Reddi Gereği )
D8.DE. 2010/9072MÜLKİYET HAKKININ KULLANILMASINI ENGELLEYEN DÜZENLEYİCİ İŞLEM ( İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatı Talebin Reddine Dair İşlemi İptali İstemi - Söz Konusu Düzenleme İle Getirilen Nüfus ve Büyükşehir Kriterinin Yasal Bir Dayanağının Bulunmadığı Görüldüğünden Davaya Konu Düzenleyici İşlemde Hukuka Uyarlık Bulunmadığı )
D8.DE. 2001/4072MÜLKİYET HAKKININ ORTADAN KALDIRILMASI ( Belediye Encümeni Kararı İle - Özel Kişi Mülkiyetindeki Kavak Ağaçlarının Kesilmesi Yönünde Tesis Edilen İşlem/Hukuka Aykırılığı )
D6.DE. 2013/3623MÜLKİYET HAKKININ SINIRLANDIRILMASI ( Mülkiyet Hakkının İhlal Edilmiş Sayılması İçin Malikin Tüm İstifadesinin Tamamen Ortadan Kaldırılmış Olması Gereği - İçme Suyu Barajı Kısa Koruma Alanı İçinde Kalan Taşınmazın Sadece Tarım Arazisi Olarak Kullanılmasının Mülkiyet Hakkının Sınırlandırılması Niteliğinde Olmadığı )
D10.DE. 2007/8088MÜLKİYET HAKKININ SONA ERDİRİLMESİ ( Taşıtlar Geçici Giriş Karnesi İle Yurda Giriş Yapan Aracın Gümrük Ambarından Alınmaması Nedeniyle Tasfiye İşlemlerine Tabi Tutulmasının Hukuka Aykırı Olduğu - Maddi Tazminat Davası )
D6.DE. 2005/2790MÜLKİYET İDDİASI ( Tapu Kayıtlarında Şerh Bulunmamasına Karşın Satış Vaadi Sözleşmesi İle Hisse Satın Alındığından Bahisle - Dava Açma Ehliyeti Bulunmadığı/Parselasyon İşlemine Karşı Dava Açılamayacağı )
D6.DE. 2005/1982MÜLKİYET SAHİBİ OLANLARIN DAVA AÇMA HAKKI ( Parselasyon İşlemlerini Ancak Mülkiyet Sahibi Olanların Dava Edebileceği - Tapuda Kayıtlı Taşınmazlarla İlgili Olduğu ve Tapu Maliklerini İlgilendirdiği )
D8.DE. 2003/5449MÜLKİYETİ BELEDİYEYE AİT OLAN TAŞINMAZIN SATIŞI ( Taşınmazın İhale Yoluyla Satışı İçin Belediye Meclisince Belediye Encümenine Yetki Verilebilmesi )
IDDGKE. 1988/171MÜLKİYETİ BELEDİYEYE AİT TAŞINMAZ ( Taşınmazın 2981 Sayılı Yasanın Uygulanması Sonucunda Bir Kişiye Tahsisine İlişkin İşlemin İdari İşlem Olması )
D8.DE. 2016/5772MÜLKİYETİ BELEDİYEYE AİT TAŞINMAZ (İntifa Hakkı Süresinin 49 Yıla Çıkarılmasına Dair Encümen Kararının İptaline Dair Encümen Kararının ve Tahliye İşleminin İptali - Davacının Elde Ettiği Hakkın Hukuka Uygun Olarak Elde Edilmiş Bir Hak Olarak Kabulü İle Kazanılmış Hak ve İdari İstikrar İlkesi Uyarınca Korunması Gerektiği/Dava Konusu İşlemlerde Hukuka Uygunluk Bulunmadığı)
D10.DE. 1991/4116MÜLKİYETİ BELEDİYEYE GEÇEN TAŞINMAZ ( 2805 Sayılı Yasa Uyarınca - Hazinece Ecrimisil İstenilmeyeceği )
D1.DE. 2010/1805MÜLKİYETİ HAZİNEYE AİT TAŞIMAZ ( Tapuda Hazine Adına Tescili Yapılamamış Olan - Tasarruf Yetkisi Bulunmayan Maliye Bakanlığınca Bir Kısmının Belediye Başkanlığına 2942 S.K. Md. 30 Uyarınca Devredilemeyeceği )
D9.DE. 1997/503MÜLKİYETİ HAZİNEYE AİT TAŞINMAZIN İHALE SURETİYLE SATIŞI ( KDV'ye Tabi Olup Olmadığı )
D13.DE. 2005/6238MÜLKİYETİ HAZİNE'YE AİT VE DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI'NA TAHSİSLİ CAMİLER ( Baz İstasyonu Kurulabilmesi Amacıyla Maliye Bakanlığı İle Diyanet İşleri Başkanlığı Arasında İmzalanan Protokol - Hazine'nin Mülkiyetinde Olmayanlarda Kurulamayacağı )
D6.DE. 1998/3692MÜLKİYETİ HENÜZ İDAREYE GEÇİRİLMEMİŞ OLUP KAMULAŞTIRMA ŞERHİ BULUNAN TAŞINMAZ ( Parselasyonda Kamulaştırmanın Dikkate Alınıp Alınmaması )
D6.DE. 2005/3790MÜLKİYETİ İHTİLAFLI TAŞINMAZ ( Üzerindeki Yapılar Nedeniyle 775 Sayılı Yasanın 18. Maddesi Uyarınca Yıkım İşlemi Tesis Edilmesinin Mümkün Olmadığı )
D1.DE. 2009/558MÜLKİYETİ İSKİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜNE AİT TAŞINMAZLARIN SATILMASI ( Kamu Hizmetine Tahsisli Olmayan Taşınmazların Genel Kurulun İzni ve Yönetim Kurulunun İhale İşlemleri İle İlgili Olarak Alacağı Karar Üzerine Satılabileceği )
D7.DE. 1988/401MÜLKİYETİ MUHAFAZA KAYDIYLA İŞLETMEYE DAHİL EDİLEN ARAÇ ( Tesliminden Doğan KDV'nin Yükümlüye İadesinin Gerekmesi )
D7.DE. 1986/1539MÜLKİYETİ MUHAFAZA KAYDIYLA SATIŞ ( Satın Alanın Sözleşmeden Doğan Borcunu Ödeyememesi )
D6.DE. 1992/4665MÜLKİYETİ NAKLETME VEYA TESBİT NİTELİĞİ BULUNMAMASI ( Tapu Tahsis Belgesi )
D6.DE. 1984/883MÜLKİYETİ ÖZEL İDAREYE AİT ARSA ÜZERİNDEKİ GECEKONDU ( Arsanın Tahsisi İçin Belediyeye Başvurulması ve Bu Yerle İlgili Islah İmar Planının Hazırlanmasının Gerekmesi )
D3.DE. 2008/4031MÜLKİYETİ ÜZERİNDE İNTİFA HAKKI OLAN VE İHTİLAFLI BULUNAN TAŞINMAZ ( Alış Bedeli Dikkate Alındığında Satılmasının Ticari İcaplara Uygun Düştüğü - Elde Ettiği Kazanç İstisna Haddi İçinde Kalan Davacı Adına Yapılan Vergilendirmede Hukuka Uygunluk Görülmediği )
D4.DE. 2008/6481MÜLKİYETİ VAKFA AİT OLAN ARSA ( Üzerinde Davacı Lehine Yapılan Üst Hakkı Tesisi Nedeniyle Yapılan Ödemelerinin Gelir Vergisi Kanunu Uyarınca Gelir Vergisi Tevkifatı Yapılamayacağı )
D1.DE. 2008/1422MÜLKİYETİN DEVRİ ( Tüzelkişiliğe Sahip Kamu Kurumu Niteliğinde Meslek Kuruluşu Olan Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası Bir Kamu Tüzelkişisi veya Kurumu Olmadığından Mülkiyetindeki Taşınmazın Elektrik Dağıtım A.Ş.'ye Devredilemeyeceği )
D1.DE. 2004/17MÜLKİYETİN DEVRİ SURETİYLE ÖZELLEŞTİRME ( Elektrik Üretim Tesisleri - Hidroelektrik ve Akarsu Santralleri İle Termik Santrallerin ve TEDAŞ'a Ait Elektrik Dağıtım Bölgelerinin Hukuken Mümkün Olmadığı )
D10.DE. 2001/1835MÜLKİYETİN GEÇMESİ ( Sakat Kişinin Gümrük Muafiyetinden Yararlanarak İthal Ettiği Aracın Haczedilmesi ve İcrada Satılması )
D6.DE. 2012/6974MÜLKİYETİN KORUNMASI ( Taşınmazı Kapsayan Alanın Yenileme Alanı Olarak Belirlenmesinin Tek Başına Acele Kamulaştırma Yapılmasına Gerekçe Teşkil Etmeyeceği - Amaçlanan Kamu Yararının Somut Olarak Ortaya Konulması Gerektiği )
D10.DE. 2008/6039MÜLTECİ (İkamet İzni Talebinin Reddine İlişkin İşlemin İptali İstemi - Hakkında İhtiyati Tedbir Kararı Verilmesi ve Birleşmiş Milletler Yüksek Komiserliğine Yapılan Başvuru ile de Mülteci Statüsüne Alınmasına Karar Verilmesi Karşısında 3. Bir Ülkeye Yerleşene Kadar Sığınmacı Statüsünün Tanınması Gerektiği )
D10.DE. 1998/6347MÜLTECİ STATÜSÜ ( Yasal Yollardan Türkiye'ye Giriş Yapan Davacının Mültecilik Başvurusunun İncelenmesi Cenevre Sözleşmesi Md. 31 Gereğince Gereken Kolaylıkların Sağlanarak Kabul Edildiği Ülkeye Çıkış İzni Verilmesi Gerektiği - Sınırdışı Edilemeyeceği )
D5.DE. 1986/538MÜNASEBETSİZ EVRAKIN İADESİ TALEBİNİN KARARA BAĞLANMAMASI ( Bozma Sebebi Olmaması )
D3.DE. 2006/2966MÜNFERİT BEYANNAME İLE BEYAN ( Dar Mükellef Olan Davacının Devlet Tahvili ve Hazine Bonolarının Elden Çıkarılmasından Doğan Değer Artış Kazancını Beyan Etmesi Gerektiği )
VDDGKE. 2007/321MÜNFESİH SAYILAN VE TASFİYESİNE BAŞLANMAYAN LİMİTED ŞİRKETLERİN TÜZEL KİŞİLİĞİ ( Devam Etmesi Nedeniyle Kanuni Temsilci Tarafından Açılan Davanın Şirket Adına ve Şirketi Temsilen Açıldığının Kabulü Gerekeceği )
D7.DE. 2000/7111MÜNFESİH ŞİRKET ( Tasfiyesi Tamamlanıp Ticaret Sicilinden Silinen - Tüzel Kişiliğin Sona Ermesinden Önceki Dönemlerle İlgili Tarh ve Ceza Kesme İşlemi Tesis Edilemeyeceği )
D7.DE. 2005/5878MÜNFESİH ŞİRKET ( Yargı Mercilerinde Temsiline Olanak Bulunmadığı - Temyiz Dosyasının Takip Hakkı Kendisine Geçenin "Tasfiyeden Pay Alanların" Başvurusuna Kadar İşlemden Kaldırılacağı ve Dosyanın Mahkemesine Gönderileceği )
D3.DE. 2006/4377MÜNFESİH ŞİRKET ( Yargı Yerlerinde Temsili Söz Konusu Olamayacağı - Davacı Ortağın Varlığı Sona Eren Şirketi Temsil Edemeyeceeği )
VDDGKE. 2017/163MÜNFESİH ŞİRKET ADINA İŞLEM TESİS EDİLMESİ (Davacı Şirketin Tasfiyesinin Tamamlanarak Bu Hususun Ticaret Sicili Gazetesinde Yayımlandığı - Bu Tarihten Sonra Adı Geçen Şirketin Borçlu Kılınmasının Mümkün Olmadığı/Tüzel Kişiliğin Sona Ermesinden Önceki Dönemlerle İlgili Olsa Dahi Münfesih Şirket Adına İşlem Tesis Edilemeyeceği)
D9.DE. 2016/746MÜNFESİH ŞİRKET ADINA TARH VE CEZA ( Şirketlerin Tüzel Kişiliklerinin Ticaret Sicilinden Silinmeleriyle Sona Ereceği - Münfesih Şirket Adına Tarh ve Ceza Kesme İşlemlerinin Tesis Edilemeyeceği )
D7.DE. 2011/7412MÜNFESİH ŞİRKET ADINA TARH VE CEZA KESME İŞLEMLERİ ( Tüzel Kişiliğin Sona Ermesinden Önceki Dönemlerle İlgili Olsa Dahi Münfesih Şirket Adına Tarh ve Ceza Kesme İşlemleri Tesis Edilemeyeceği - Kanuni Temsilci Sıfatıyla Davacı Adına Düzenlenen Ödeme Emrinde İsabet Bulunmadığı )
D9.DE. 2008/3005MÜNFESİH ŞİRKET ADINA TARHİYAT YAPILAMACAĞI VE CEZA KESİLEMEYECEĞİ ( Şirketin Tasfiye Sürecinin Tamamlanmış Olduğu - Şirketin Hukuk Alemindeki Varlığının Sona Erdiği/Şirketin Tüzel Kişiliğinin Sona Ermiş Olduğu Tarihin Dikkate Alınacağı/Münfesih Şirket/Cezalı Tarhiyat/KDV/İptal Davası )
D4.DE. 2004/639MÜNFESİH ŞİRKET ADINA VERGİLENDİRME ( İşlemlerinin Hukuki Geçerliliği Bulunmadığı - Düzenlenen Ödeme Emirleri Hakkında Bir Karar Verilmesi Gerekirken Davanın Ehliyet Yönünden Reddinin İsabetsiz Olduğu )
D4.DE. 2003/1850MÜNFESİH ŞİRKET ADINA VERGİLENDİRME İŞLEMLERİNİN YAPILAMAYACAĞI ( Tüzel Kişiliğinin Sona Eerdiği )
D2.DE. 2012/5897MÜNHAL BULUNAN OKUL YÖNETİCİLİĞİNE ATAMA YAPMA (Boş Bulunan Yöneticilik Kadroların İlan Edilmesi ve Duyuru Üzerine Başvuruda Bulunan Adaylar Arasında Yapılacak Değerlendirme Sonucu Puan Üstünlüğüne Göre Atama Yapılmasının Esas Olduğu - İdarelerin Münhal Bulunan Okul Yöneticiliğine Atama Yapma Konusunda Takdir Hakkının Bulunduğu Yargı Kararıyla Boş Bulunan Görevlere Atama Yapmaya Zorlanamayacağı)
D5.DE. 2011/1620MÜNHAL KADROLARA ATAMA YAPMA ( İdarenin Takdir Yetkisinin Olduğu - Bu Hususta Yargı Kararı İle Zorlanmasına Olanak Bulunmadığı Dikkate Alındığında Atanma İsteminin Reddine İlişkin İşlemde Hukuka Aykırılık Bulunmadığı)
IDDGKE. 2009/278MÜNHASIR BÖLGE ( Davacı Tarafından Bir Bölge Fiyatıyla Alınan Malın O Bölgede Satılmasının Denetimi İçin Çeşitli Kontrol Araçlarının Kullanıldığının Anlaşıldığı - Davacı Şirketin Bayilerin Bölgeler Arası Ticaretini Engelleyici Anlaşma Niteliğindeki Uygulamalarının Bulunduğu/İdarî Para Cezası Uygulanmasında Mevzuata Aykırılık Bulunmadığı )
IDDGKE. 2009/858MÜNHASIR DAĞITIM SİSTEMİ ( Davacıya Mal Sağlanamaması Durumunun Aslında Dava Dışı Şirketin O Dönemde Yaşadığı Üretimle İlgili Problemlerden Kaynaklandığı/Aynı Dönemde Başka Bayilerin de Taleplerinin Karşılanamadığı/Dava Dışı Şirketin Münhasır Dağıtım Sisteminin Olmadığı - Şikâyetin Reddi Yolunda Verilen Dava Konusu Rekabet Kurulu Kararında Hukuka Aykırılık Bulunmadığı )
D1.DE. 2010/162MÜNHASIR YETKİ ( Kanunda Belirtilen Makamlara Bizzat Kullanılmak Üzere Verilmiş Münhasır Yetkinin Üst Makam da Olsa Başka Bir Makamca Kullanılmasının Mümkün Bulunmadığı )
D1.DE. 2005/80MÜNHASIR YETKİ ( Kanunda Belirtilen Makamlara Bizzat Kullanılmak Üzere Verilmiş Yetkinin Üst Makam Da Olsa Başka Bir Makamca Kullanılmasının Mümkün Bulunmadığı )
D1.DE. 2005/42MÜNHASIR YETKİ ( Kanunda Belirtilen Makamlara Bizzat Kullanılmak Üzere Verilmişse Üst Makam Da Olsa Başka Bir Makamca Kullanılamayacağı )
VDDGKE. 1999/241MÜNHASIRAN NAKLİYECİLİK YOLCU VE YÜK TAŞIMACILIĞI YAPILAN TAŞIT ( Ek Motorlu Taşıtlar Vergisine Tabi Olmadığı )
D7.DE. 2000/3495MÜNHASIRAN TAŞIMACILIK FAALİYETİNDE KULLANILMAYAN ARAÇLAR ( Ek Motorlu Taşıtlar Vergisine Tabi Olduğu )
D7.DE. 2000/3485MÜNHASIRAN YOLCU VE YÜK TAŞIMACILIĞINDA KULLANILMAYAN TAŞITLAR ( Ek Motorlu Taşıtlar Vergisine Tabi Olduğu )
D13.DE. 2007/8060MÜNHASIRLIĞIN ORTADAN KALKMASI ( Rekabete Aykırı Bayilik Anlaşmaları Uygulamak - Davacı Şirketin Yetkili Satıcılık Sözleşmesinin Tebliğ Kapsamı Dışında Kaldığı ve Bu Durumun 4054 S. Kanun'un 4. Md. Aykırılık Teşkil Ettiği )
D13.DE. 2010/4608MÜNHASIRLIK YETKİSİ (Biletix'in Futbol Kulüpleri İle İmzaladığı İnceleme Konusu Sözleşmeler Bir Yıldan Uzun Süreli Münhasırlık Sağlayan Hükümlerin Kaldırılması Amacıyla Sözleşmelerde Değişiklik Yapılması Konusunda Uyarılmasına ve Bilgilendirilmesine Yönelik Bir İşlem Olduğu)
D9.DE. 1977/191MÜRACAATA RAĞMEN KAMULAŞTIRILMAYAN TAŞINMAZ ( Okul Sahasında Kalıp Üzerinde İnşaat Yapılmasına İzin Verilmeyen Arsanın Tasarrufu Kısıtlanmış Sayılması )
D2.DE. 2002/563MÜRETTEP ÜYE SAYISININ EN AZ YARISINDAN BİR FAZLASININ HAZIR BULUNMASI ZORUNLULUĞU ( İl İdare Kurulunun Lüzumu Muhakeme Kararlarında )
D2.DE. 1995/3035MÜRETTEP ÜYE SAYISININ YARISINDAN BİR FAZLASI ( İl İdare Kurulu Toplantı Yeter Sayısı )
D1.DE. 2003/28MÜSADİR İKRAMİYESİ ( Kontrollü Teslimat Yöntemiyle Yurtdışında Sona Eren Uyuşturucu Kaçakçılığı Takibine Muhbir Sıfatıyla Katılanlara Ödenip Ödenmeyeceği )
D1.DE. 2004/15MÜSTAFİ SAYILMA ( Üç Toplantıya Üstüste Mazerertsiz Katılmayan Belediye Meclis Üyesinin - Mazeret Dilekçesinin Oylanması Gereği )
IDDGKE. 2005/2156MÜSTAFİ SAYILMA İŞLEMİ ( Sonradan Temin Edilen Sağlık Raporunun Başka Hastanede İncelenmesi Sonucu İtibar Edilmesi Gereği - Göreve Gelmediği Günler Kabul Edilebilir Mazeretinin Bulunduğunun Kabulü/İşlemin İptaline Karar Verileceği )
D8.DE. 1997/3307MÜSTAFİ SAYILMAYA İLİŞKİN İPTAL DAVASI ( Dava Sırasında Yeniden Göreve Başlatılan Memurun Kendi İsteğiyle Görevden Ayrılması )
D4.DE. 1999/5915MÜSTAHDEME YAPILAN TEBLİGAT ( Tüzel Kişilere Yapılan Tebliğlerin Öncelikle Müdür Veya Kanuni Temsilcisine Bunların Bulunamaması Durumunda Müstahdeme Yapılmasının Gerekmesi )
VDDGKE. 2001/210MÜSTAHSİL ( Komisyoncunun Emtiasını Sattığı Şahıslar Müstahsil Olduğundan Katma Değer Vergisinin Tahsil Edilmesinin Hukuka Aykırı Olduğu )
VDDGKE. 2004/41MÜSTAHSİL KİŞİLER ADINA SATIŞA ARACILIK EDEN YÜKÜMLÜ ( Aracılık Yaptığı Kişileri Tüccar Olarak Göstererek Fazladan KDV Tahsil Etmesi Nedeniyle Yapılan Cezalı Tarhiyatın İptali Gereği )
D3.DE. 1996/4865MÜSTAHSİL MAKBUZU
D3.DE. 1999/4734MÜSTAHSİL MAKBUZU ( Mükellefin Kendi Zeytinliğinden Toplanıp İşlenmek İçin Kendi Fabrikasına Giren Zeytinler )
D3.DE. 1990/2859MÜSTAHSİL MAKBUZU ( Yanıltıcı Belge Düzenlenmesi )
D4.DE. 1990/1835MÜSTAHSİL MAKBUZU ( Zirai Ürünlerin Emanet Usulü Satışında )
VDDGKE. 1998/419MÜSTAHSİL MAKBUZU ALINIP VERİLMEDİĞİ YOLUNDA SOMUT VE HUKUKEN GEÇERLİ TESBİT GEREKTİĞİ ( Özel Usulsüzlük Cezası Kesilmesi Şartı )
VDDGKE. 2002/359MÜSTAHSİL MAKBUZU DÜZENLENMEMESİ ( Özel Usulsüzlük Cezası Kesilebilmesinin Şartları )
D3.DE. 1994/4650MÜSTAHSİL MAKBUZU DÜZENLENMEMESİ ( Özel Usulsüzlük Cezası Kesilmesi - Sahte Fatura İle Belgelenen Zirai Ürün Alımı )
D3.DE. 1990/1139MÜSTAHSİL MAKBUZU DÜZENLENMESİ ( Kendi Zirai Ürününün, Kendine Ait Ticari İşletmesine Devrinin Zirai Ürün Alımı Sayılması )
D3.DE. 2001/4400MÜSTAHSİL MAKBUZU İLE ALINAN ZİRAİ ÜRÜNLER ( Tevkifatın Beyan Edilmemesi ve Ödenmemesi - Müteselsil Sorumlu Sıfatıyla Ticaret Borsasından Bir Ay İçinde Ödenmesi İstenen Yazının Kesin ve Yürütülmesi Zorunlu Bir İşlem Niteliğinde Olmaması )
D3.DE. 1999/5234MÜSTAHSİL MAKBUZU İLE BELGELENEN TESLİMAT ( Zirai Kazanç Kapsamında Düzenlenen Belge - Fatura Düzenlenmemesi Nedeniyle Özel Usulsüzlük Cezası Düzenlenemeyeceği )
D4.DE. 1999/3744MÜSTAHSİLDEN ALINAN MALLAR ( Sahte Faturayla Belgelendiğinin Somut Tesbiti Gerektiği )
VDDGKE. 2002/627MÜSTAHSİLDEN YAPILAN BİR KISIM EMTİA ALIMI İÇİN MÜSTAHSİL MAKBUZU DÜZENLENMEMESİ ( Yapılan Gelir Vergisi Tarhiyatının İptali Talebinin Reddi Gereği )
D6.DE. 1996/5651MÜSTAKİL İMAR PARSEL ( Tahsis Edilebilecek Büyüklükteki Hissesinin Bedele Dönüştürülememesi )
D6.DE. 2015/9906MÜSTAKİL PARSEL (Hazineye Ait Parsellerin Müktakil Parsel Olarak Bulunduğu Yerde Korunması Mümkün İken Başka Parsellere Hisseli Olarak Dağıtımı Yapılarak Dağıtım İlke ve Esaslarına Uyulmadığı - Davaya Konu Encümen Kararında Hukuka Uyarlık Görülmediği)
D10.DE. 1991/2508MÜSTEHCEN FİLM GÖSTERİMİ YAPAN SİNEMANIN GEÇİCİ SÜREYLE KAPATILMASI ( Filmin Tahrik Edici Cinsel Sahneler İçerip İçermediğinin ve Denetimden Geçirilip Geçirilmediğinin Araştırılması Gereği )
D1.DE. 2005/13MÜSTEŞAR YARDIMCILARI ( Teftiş Kurulu Başkanının Üstü Konumunda Olmadığı - Düzenledikleri Rapor Üzerine Bakanın Soruşturma İzni Verilmemesine İlişkin Kararının Kaldırılması Gereği )
D12.DE. 1996/3532MÜSTEŞAR YARDIMCISIAN TANINAN TÜM PARASAL VE ÖZLÜK HAKLARINDAN YARARLANDIRILMA TALEBİ ( Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı'nda Savunma Sekreteri Olarak Çalışan Davacının - Memurlara Ödenecek Maaş ve Özlük Haklarının Belirlenmesi Usulü )
D12.DE. 2002/2363MÜSTEŞAR YARDIMCISININ AYLIĞINDAN KESME CEZASI ( Yurt Dışına Gönderme İşlemindeki "Uygun Görüşle Arz" Yazısı ve İlgili Onaydaki Parafı - Yalan ve Yanlış Beyan Olarak Kabul Edilemeyeceği )
D1.DE. 2005/312MÜSTEŞARIN MÜNHASIR YETKİSİ ( İçişleri Bakanlığı Mahalli İdareler Genel Müdürlüğü Kontrolörleri Bakanlar Kurulu Kararı İle Veya Ortak Kararla Atanan Memurlardan Olmadığından Soruşturma İzni Verilmesi Ya Da Verilmemesi Konusunda Karar Vermeye Yetkili Olduğu )
D7.DE. 2002/1390MÜSTEŞARLIK GENELGESİ NEDENİYLE İPTAL DAVASI ( Danıştayda Dava Açılamaması - İlk Derece Mahkeme Olarak Danıştay'da Dava Açılamaması )
D11.DE. 2006/9371MÜŞAVİR ( Davacının Milli Güvenlik Genel Sekreterliğinde Müşavir Olarak Görev Yapıyor Olması Nedeniyle Anılan Yasanın Yürürlüğe Girdiği Tarihten İtibaren Makam Tazminatının Kesilmesine İlişkin İşlemde Hukuka Aykırılık Bulunmadığı )
D11.DE. 1976/2903MÜŞAVİR AVUKATIN DAİRE AMİRİ SIFATIYLA ENCÜMEN TOPLANTISINA KATILMAK ÜZERE GÖREVLENDİRİLMESİ ( Belediye Hukuk İşleri Müdürü Görevde İken )
D3.DE. 2007/3512MÜŞAVİRLİK FAALİYETLERİ ( Gümrük Müşavirliği Yapan Davacı Kurumun Temsil Ettiği Kişiler Adına Yaptırdıkları Hizmetlere İlişkin Giderlerin Müşavirlik Faaliyetine Ait Giderlerden Kabul Edilemeyeceği )
D3.DE. 2007/513MÜŞAVİRLİK HİZMETİ ( Davacının Müşterilerinin İşlemleri İçin Kullanılmak Üzere Satın Aldığı ve Düzenlediği Hizmet Faturalarında Bedele Dahil Unsurlar Arasında Gösterilmeyen Damga Pulu Alış Bedellerinin Maliyet Kayıtlarına İntikal Ettirilemeyeceği )
D7.DE. 1986/342MÜŞAVİRLİK HİZMETİ ( Yurtdışındaki Müşterilere Verilmesi )
D4.DE. 1999/1346MÜŞAVİRLİK HİZMETİ KAPSAMINDA DÜZENLENEN RAPORLARIN FİKİR VE SANAT ESERİ NİTELİĞİ BULUNMAMASI ( Gelir Vergisi İstisnası Kapsamına Girmemesi )
VDDGKE. 2003/257MÜŞTEREK BAHİSLERDEN ELDE EDİLEN HASILATTAN ALINACAK EĞLENCE VERGİSİ ( Türkiye Jokey Kulübünün Merkezinin Bulunduğu Yer Belediyesine Ödeneceği )
D7.DE. 2005/3677MÜŞTEREK BAHİSLERE İLİŞKİN KAZANILAN İKRAMİYELER ( Üzerinden Yapılması Gereken Kesintilere Ait Beyanname Verme ve Tahakkuk Edecek Vergiyi Ödeme Yükümlülüğünü Yerine Getirmeyen Şirket Adına Tesis Edilen İhtiyati Tahakkuk ve İhtiyati Haciz İşlemlerinde İsabetsizlik Olmadığı )
D5.DE. 2009/4063MÜŞTEREK DİLEKÇEYLE KARAR DÜZELTME İSTEMİNDE BULUNULMASI ( Davalı Tarafların Her İkisinin Birlikte - Usul Hükümlerine Uygun Olmadığı/Durumun Giderilmesinin İstemde Bulunan Davalılara Tebliğ Edileceği )
VDDGKE. 2002/220MÜŞTEREK HESAP ( Aile Reisi Beyanı Yürürlükten Kalktığından Her Bir Şahsın Gelirinin Ayrı Ayrı Değerlendirilmesi Gerektiği - Faiz Gelirinde Davacının Eşi ve Çocuğunun da Payları Olduğu )
D5.DE. 2016/952MÜŞTEREK KARAR (Vergi Müfettişi Kadrosunda Görev Yapan ve Emekli Olacağını Belirterek Yerinde Bırakılan Davacının Bu Talebinden Vazgeçmesi Sebebiyle İptal İstemine Konu Yönetmelik Hükmü Uyarınca Atamaya Tabi Tutulacağı - Bu Atamanın Müşterek Kararla Yapılması Gerektiği)
D2.DE. 1998/1754MÜŞTEREK KARARLA ATANMAYAN MERKEZ VE TAŞRA MEMURLARI ( Birlikte Suç İşlemeleri - Memurun Muhakemati Komisyonunca Karar Verilmesi Gerektiği )
D1.DE. 2006/1303MÜŞTEREK KARARNAME ( Düzenleyici İşlem Olan Yönetmelik Hakkında Verilmiş Yürütmenin Durdurulması Kararının Gereği Olarak Atamasının İptali Cihetine Gidilmesi Usulde Paralellik İlkesi Gereği Müşterek Kararname İle Gerçekleşebileceği )
D5.DE. 2015/1770MÜŞTEREK KARARNAME ( Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü İşleminin İptali - Dava Konusu İşlemin Müşterek Kararnameyle Yapılmış Olması Nedeniyle Başbakanlığın da Davalı Konumunda Bulunması Gerektiği )
D5.DE. 1996/795MÜŞTEREK KARARNAME ( Yöneticilik Görevinde Bulunan Kişinin Atamasında Uygulanacak Usul )
D5.DE. 2011/2370MÜŞTEREK KARARNAME İLE GERÇEKLEŞTİRİLEN ATAMA ( Atama İşleminin İptali İstemi - İşlemin Kurulma Sürecindeki Etkisi Nedeniyle Başbakanlığın da Mahkeme Tarafından Hasım Mevkiine Alınarak Karar Verilmesi Gerektiği )
D5.DE. 2012/5124MÜŞTEREK KARARNAME İLE NAKLEN ATAMA ( Somut Bir Sebep Gösterilmeden Salt Takdir Yetkisine Dayanılarak Davacının Bakanlık Müşavirliği Görevinden Alınmasına İlişkin Müşterek Kararnamede Hukuka Uyarlık Bulunmadığı )
IDDGKE. 2006/263MÜŞTEREK KARARNAME İLE YAPILAN ATAMA ( Görevden Alma ve Atama İşlemlerinin Aynı Tarihte Tesis Edilmesi ya da Görevden Alma ve Atama İşlemlerinin Birlikte İlgilisine Bildirilmesi Gibi Bir "İdari Usul"un İlgili Kanunlarda Yer Almadığı )
D5.DE. 2008/4183MÜŞTEREK KARARNAME İLE YAPILAN ATAMALAR ( Atama Kararının İptali Talebi/Davacı Vali Yardımcısının Müşterek Kararname İle Atandığı - Başbakanlığın da Hasım Mevkiine Alınacağı )
D8.DE. 1984/383MÜŞTEREK KARARNAMENİN İPTALİ ( İdari Birimler Arasında Eski Sınırın Uygulanabilir Olup Olmadığı Araştırılmadan Sınır Çizilmesinin Yasaya Aykırı Olması )
IDDGKE. 2006/4296MÜŞTEREK KARARNAMEYLE ATANAN GENEL MÜDÜRLER ( Kadro Tahsisi Yapılmayan ve SSK Mevzuatına Tabi Olan Belediyeye Ait Şirketin Genel Müdürlüğünü Yürüten Kişinin 657 S.K'na Tabi Genel Müdürler İçin Öngörülen Ek Göstergeden Yararlanamayacağı )
IDDGKE. 1999/1142MÜŞTEREK KARARNAMEYLE BAKANLIK GÖREVİNDEN ALINARAK BAŞKA GÖREVE ATANAN DAVACI ( Açtığı İptal Davasının Kabulüne İlişkin Daire Kararının İDDGK Kararıyla Bozulmuş Olması - Görevden Alma İşleminin Yürürlük Kazanmış Olacağı/Yeniden Müşavirlik Görevinden Alma İşleminin İptali Gereği )
D9.DE. 1976/1117MÜŞTEREK MALİK OLUNAN APARTMAN ( Emlak Vergisi Hesabı )
IDDGKE. 1994/767MÜŞTEREK MÜLKİYET ( Bir Kısım Paydaşların Rızası ve Bedelsiz Terk Şartı İle İfraz )
IDDGKE. 1994/457MÜŞTEREK MÜLKİYET ( İfraz ve Tevhit İşlemleri - Tüm Paydaşların Muvafakatı Zorunluluğu )
IDDGKE. 1996/651MÜŞTEREK MÜLKİYET ( Paydaşların Payları Oranında Hak Sahib Olması )
D9.DE. 2000/2320MÜŞTEREK MÜLKİYET ( Yükümlülerin Her Biri Hisselerine İsabet Eden Harçtan Ayrı Ayrı Mükellef Olduklarından Adlarına Ayrı Ayrı İhbarname Düzenlenmesi Gerektiği - Tarh Edilen Cezalı Harçta İsabet Bulunmadığı )
D6.DE. 1998/2193MÜŞTEREK MÜLKİYET KONUSU TAŞINMAZDA PARSELASYON ( Yeni İmar Parsellerinin de Müşterek Mülkiyet Şeklinde Tahsis Edileceği )
D6.DE. 2010/1740MÜŞTEREK MÜLKİYETE KONU ALANLARIN İMAR PARSELLERİNE TAHSİSİ ( Uygulama İmar Planının İptali İstemi - Müşterek Mülkiyete Konu Taşınmazlarda Paydaşlık Giderilmeden 3194 S. Kanunun 18.Md.si Uyarınca Yapılacak Parselasyon İşlemlerinde Yeni Oluşturulan İmar Parsellerinin Paydaşlara Yine Müşterek Mülkiyet Şeklinde Tahsis Edilmesi Gerektiği )
D7.DE. 1990/1093MÜŞTEREK MÜLKİYETE KONU ARAZİ ( Paydaşlarından Birinin İşletmesinde Kullanılması )
D9.DE. 1976/1117MÜŞTEREK MÜLKİYETE TABİ GAYRIMENKUL ( Emlak Vergisi Hesabı )
D11.DE. 2004/1984MÜŞTEREK MÜLKİYETE TABİ İŞYERİNİN DEPREMDE YIKILMASI ( Paydaş Olan Davacının Yardımdan Yararlandırılma Talebi - Davacının Sağlam Bir İşyerinde de Hissesinin Bulunmasının Hak Sahipliğini Etkilemeyeceği )
D6.DE. 1999/7004MÜŞTEREK MÜLKİYETE TABİ SİT ALANINDAKİ TAŞINMAZIN HAZİNE ARAZİSİYLE TAKAS EDİLMESİ TALEBİ ( Hissedarların Birlikte Başvurması Gerektiğine İlişkin Yönetmelik Hükmünün Yasalara Uygun Olması )
D10.DE. 2001/4403MÜŞTEREK MÜLKİYETE TABİ TAŞINMAZDA PAYDAŞ OLAN HAZİNENİN HAKSIZ İŞGAL NEDENİYLE 2886 SAYILI KANUNA GÖRE TAHLİYE TALEBİ ( Paydaşlık Giderilmediği Sürece Paydaşların Taşınmazın Tümü Üzerinde Hak Sahibi Olması - İşlemin Hukuka Uygun Olması )
D6.DE. 1989/265MÜŞTEREK MÜLKİYETTE PARSELASYON ( Parselasyondan Sonra Oluşacak Parsellerin Paydaşlara Tahsis Şekli )
D6.DE. 1992/1205MÜŞTEREK MÜLKİYETTE PARSELASYON YAPILMASI ( Yeni Oluşan Parsellerin Müşterek Maliklere Dağıtım Usulü )
D11.DE. 1998/3962MÜŞTEREK MÜTESELSİL SORUMLULUK VE KAPSAMI ( Yeminli Mali Müşavirlerin Tasdik Raporları Nedeniyle )
D5.DE. 2008/430MÜŞTEREK VE MÜTESELSİL SORUMLULUK ( Atama İşleminin İptali Yolunda Verilen Kararın Uygulanmadığı İddiasıyla Maddi ve Manevi Tazminat İstemi - Davalı İdarelerce Mahkeme Kararlarının Gereklerinin Yerine Getirilmesi Amacıyla Süresi İçerisinde İşlemler Kurulduğu/Mahkeme Kararlarının Uygulanmadığından Söz Edilemeyeceği )
VDDGKE. 2008/522MÜŞTEREK VE MÜTESELSİL SORUMLULUK ( Bir Vergi Yükümlüsü Adına Tahakkuk Edip Kesinleşmiş Kamu Alacağından Vergi Usul Kanununun Mükerrer 227. Md. Uyarınca Sorumlu Tutulan Meslek Mensupları Hakkında Takibe Ödeme Emri Düzenlenerek Başlanacağı )
D7.DE. 2003/478MÜŞTEREK VE MÜTESELSİL SORUMLULUK ( Davacının Limited Şirketteki Hissesi Oranında Amme Alacağının Tahsili İçin Ödeme Emri Gönderilmiş Oldunun Belirlenmiş Olması )
D4.DE. 2008/3229MÜŞTEREK VE MÜTESELSİL SORUMLULUK ( Gerekli Olan Mesleki Özen ve Sorumluluğu Göstermeyen Yeminli Mali Müşavirin Ziyaa Uğratılan Vergi ve Kesilen Cezalar Nedeniyle Müşterek ve Müteselsil Sorumlu Sıfatıyla Takibinin Yapılabileceği )
VDDGKE. 2013/834MÜŞTEREK VE MÜTESELSİL SORUMLULUK ( Gümrük Müşavirliği Hakkında KDV Tahakkuku - Gümrük Müşavirinin Hesabına Gümrük Beyanında Bulunulan İthalatçı İle Birlikte Gümrük Vergilerinin Ödenmesinde Müşterek ve Müteselsil Sorumlulu Olduğu )
D11.DE. 1997/3142MÜŞTEREK VE MÜTESELSİL SORUMLULUK ( Haksız İadeye Konu KDV - Yeminli Mali Müşavire Doğrudan Ödeme Emri Düzenlenemeyeceği )
D7.DE. 2007/5654MÜŞTEREK VE MÜTESELSİL SORUMLULUK ( İthalat İşlemlerinin Gümrük Müşaviri Aracılığıyla Gerçekleştirildiği ve Eşyanın Gümrük Vergileri Kısmen veya Tamamen Ödenmeksizin Yurda Girişinin Yapılması Durumunda Eşyaya Ait Vergilerin Ödenmesinden İthalatçı İle Gümrük Müşavirinin Sorumlu Oldukları )
D5.DE. 2003/2431MÜŞTEREK VE MÜTESELSİL SORUMLULUK ( Kamu Görevlisinin Hazine Zararından - Davacının Müşterek ve Müteselsil Sorumlu Olduğu İfadesinin Zarar Rızaen Ödenmediği Takdirde Genel Hükümler Uygulanarak Tahsili Yoluna Gidileceği Anlamını İçerdiği )
D10.DE. 2003/3612MÜŞTEREK VE MÜTESELSİL SORUMLULUK ( Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu'na Devredilen Banka Hakim Ortaklarının Sorumluluğu )
D7.DE. 2009/2193MÜŞTEREK VE MÜTESELSİL SORUMLULUK ( Verginin Ödenmesinden İthalatçı İle Birlikte ve Yükümlü Sıfatıyla Müşterek ve Müteselsil Sorumlu Olan Davacı Gümrük Müşaviri Adına Ek Tahakkuk Yapılabileceği )
VDDGKE. 2007/319MÜŞTEREK VE MÜTESELSİL SORUMLULUK ( Yasal Defter ve Kayıtlar Arasında Bulunması Zorunlu Olmayan ve Yeminli Mali Müşavirlere İbraz Edilmeyen Belgelere Dayanılarak Saptanan Matrah Farkından Dolayı Yeminli Mali Müşavirin Sorumlu Tutulamayacağı )
D4.DE. 1994/2182MÜŞTEREK VE MÜTESELSİL SORUMLULUK ( Yeminli Mali Müşavir ve Mükellef Arasında )
D11.DE. 1995/1517MÜŞTEREK VE MÜTESELSİL SORUMLULUK ( Yeminli Mali Müşavirlerin Sorumluluğu - Vergi ve Cezanın Kesinleşmesi )
D4.DE. 2004/2404MÜŞTEREK VE MÜTESELSİL SORUMLULUK ( Yeminli Mali Müşavirlerin/Vergi ve Ceza Tahakkukunun Kesinleşmesinden Sonra Başlayacağı - Adlarına Yeniden İhbarname Düzenleme Zorunluluğu Bulunmadığı )
D3.DE. 1987/71MÜŞTEREK YERLERİN KİRA GELİRİNDE KURUMLAR VERGİSİ ( Kooperatiflerin Amacına Ulaşmasından Sonra )
D10.DE. 2005/7354MÜŞTEREKEN ÇIKARILMASI GEREKEN YÖNETMELİK ( Gıda Denetimi ve Kontrolüne İlişkin Yönetmelik/Tarım ve Köyişleri Bakanlığınca Tek Başına Hazırlandığı - Sağlık ve İçişleri Bakanlığınca Birlikte Hazırlanması Gereği )
D4.DE. 1994/2181MÜŞTEREKEN VE MÜTESELSİL SORUMLULUK ( Anonim Şirket İle Yeminli Mali Müşavir Arasında )
D7.DE. 1994/4568MÜŞTEREKEN VE MÜTESELSİLEN SORUMLULUK ( Yeminli Mali Müşavir ile Yükümlü )
D5.DE. 2008/6437MÜŞTEREKEN VERİLEN VEKÂLETNAMEYE DAYALI AÇILAN DAVA ( Davanın Ehliyet Yönünden Usule Uygun Açılıp Açılmadığının Saptanmasından Sonra İşin Esasına Girilmesi Gerektiği )
D3.DE. 1989/1386MÜŞTERİ LİSTESİ ( Özel Usulsüzlük Cezası )
D10.DE. 1996/8577MÜŞTERİLERE AİT KİMLİK TESBİTİ YAPARAK KARAKOLA BİLDİRME YÜKÜMLÜLÜĞÜ ( Otel İşletenlerin - Bildirim Yapılmadığından Otelin Kapatılması )
D10.DE. 1994/665MÜŞTERİLERE FAZLA HESAP ÇIKARIP TARTAKLAYAN VE ZORLA SENET İMZALATAN BAR YETKİLİLERİ ( İşyerinin Kapatılması İşleminin İptali Talebi )
D9.DE. 1997/2422MÜŞTERİLERE UYGULANAN İSKONTO ( Matrahın Azaltılması - Cezalı KDV Tarhiyatı )
IDDGKE. 2006/2170MÜŞTERİLERİNE MAL VERMEYİ KESME ( Türkiye Kömür İşletmeleri Kurumu'nun Uygulamaya Başladığı Bayilik Sistemi Nedeniyle Bazı Müşterilerine Mal Vermeyi Kesmesinin 4054 S.Y'nın 6. Md. İhlal Etmediği - Anılan Teşebbüs Hakkında Ön Araştırma Yapılmasına ya da Soruşturma Açılmasına Gerek Bulunmadığı )
D9.DE. 2012/9423MÜŞTERİYE YURTDIŞINDA VERİLEN HİZMET (Serbest Bölge - Serbest Bölgenin Yurtdışı Sayılmaması Nedeniyle Davacı Adına Yapılan Tarhiyatta Hukuka Aykırılık Görülmediği Gerekçesiyle Açılan Davayı Reddeden Vergi Mahkemesi Kararının Hukuka Aykırı Olduğu/KDV İstisnası Durumu/Gümrük Müşavirliği Hizmeti/İhracat)
D5.DE. 1999/1909MÜTEADDİD TERFİLER İBARESİ ( En Az İki Derece Terfiin Yapılmış Olmasının Anlaşılması Gerektiği Bunun da Altı Yıllık Bir Süreye Karşılık Geldiği )
D9.DE. 1995/175MÜTEAHHİDİN İHTİLAF NEDENİYLE KOOPERATİFE KARŞI OLAN YÜKÜMLÜLÜKLERİNİ YERİNE GETİRMEMESİ ( Noter Harcı )
D10.DE. 2002/460MÜTEAHHİDİN TAAHHÜDÜNÜ YERİNE GETİRİRKEN İDAREYİ BİLEREK ZARARA UĞRATMASI ( Ceza Kovuşturmasına Tabi Tutulan Eylemin Varlığının Saptanması Durumunda İlgililerin Bütün İhalelere Katılmaktan Yasaklanması Gerektiği )
D3.DE. 2003/1021MÜTEAHHİDİN VERGİ BORCU ( Kooperatif Nezdinde Her Türlü Hakediş ve Alacaklarına Haciz Konulması - Tebliğinden İtibaren 7 Gün İçinde 6183 S.K. Md. 79'da Sayılan Sebeplerle Yazılı Beyanda Bulunulmaması )
D4.DE. 2016/9178MÜTEAHHİDİN VERGİ BORCU İÇİN 3. KİŞİ TAŞINMAZINA HACİZ ( Kat Karşılığı İnşaat Sözleşmesi ve Gayrimenkul Satış Vaadi Sözleşmesi Dayanak Alınarak - İmzalanan Sözleşmelerden Dolayı Müteahhit Tarafından Mülkiyet Hakkı Kazanıldığının İleri Sürülemeyeceği/Haciz İşlemi Uygulanamayacağı)
D6.DE. 2002/2166MÜTEAHHİDİN YAPTIĞI RUHSATSIZ YAPI NEDENİYLE ARSA SAHİBİNE PARA CEZASI VERİLEMEMESİ ( Arsa Sahibinin Müteahhidi Ruhsatsız Yapı Yapmaması İçin Uyarmış Olması )
D3.DE. 2008/663MÜTEAHHİT HAKKINDA TAŞINMAZ TESLİMİ NEDENİYLE YAPILAN TARHİYAT ( Salt Yapımı Aynı Yıl Tamamlanan İnşaatlardan Kendisine Bırakılan İşyerinin Sonraki Yılda Alıcısı Adına Tapu Tescilinin Yapılması Nedeniyle Ticari Faaliyetin O Yılda da Sürdürüldüğünün Kabul Edilemeyeceği )
D1.DE. 1989/111MÜTEAHHİT LEHİNE DEĞİŞTİRİLEN KOŞULLAR ( Kamu İhalelerinin Temel İlkelerine Ters Düşmesi )
D10.DE. 2012/2437MÜTEAHHİT ŞİRKET İLE İDARENİN MÜTESELSİL SORUMLULUĞU ( Ölüme Sebebiyet Veren Trafik Kazası Sebebiyle Maddi ve Manevi Tazminat Davası/İdareye Ait Kusurlu Yolda İdarenin Hizmet Kusuru Olduğu - Manevi Tazminata Hükmedileceği/Adli Yargıda Yüklenici Firma Aleyhine Hükmolunan Maddi Tazminat Miktarının Gözetileceği )
D6.DE. 2002/6908MÜTEAHHİT TARAFINDAN ÇATI VE BODRUM KATLARDA YAPILAN RUHSATA AYKIRI YAPILAR ( Diğer Kat Maliklerinin Sorumlu Tutulamayacağı - Para Cezasının İptali Talebinin Kabulü Gereği )
D9.DE. 1998/3845MÜTEAHHİTİN SATTIĞI BAĞIMSIZ BÖLÜMÜN HARÇ MUAFİYETİ ( İskan Belgesi Alınmadan Önceki Satıştan Sonra Üçüncü Kişiye Yapılan Satışı da Kapsaması )
D4.DE. 2012/1851MÜTEAHHİTİN VERGİ BORCU NEDENİYLE SATIN ALINAN DAİRENİN ÜZERİNE HACİZ KONULMASI ( Tahsil Zamanaşımı Süresinin Dolmadığı - Haczin Kaldırılması Talebinin Reddedileceği )
D3.DE. 2007/1449MÜTEAHHİTLİK FAALİYETİNDEN ELDE EDİLEN KAZANCIN BEYAN EDİLMEMESİ ( Nedeniyle Yapılan Tarhiyata Karşı Açılan Dava - Vergi Mahkemesince Faaliyetin Bedel Karşılığı Yapıldığını İspat Külfetinin Davalı İdareye Yüklenerek Verilen Kararın Hukuka Uygun Düşmediği )
IDDGKE. 1998/673MÜTEAHHİTLİK KARNE VERME YETKİSİ ( Bakanlık Müsteşarlarına Verilen Yetki - Müteahhitlerin Mühendis veya Mimar Olma Şartı )
D10.DE. 2003/1377MÜTEAHHİTLİK KARNESİ VE YETERLİK BELGESİ ( İlgili Yönetmeliğin Müteahhitlik Karnesi Almak İçin Başvuru Başlıklı Onuncu Maddesinin Esnaf Ve Sanatkarları Mağdur Ettiğinin İddia Edilmesi )
D10.DE. 1989/2303MÜTEAHHİTLİK KIYMETLENDİRME RAPORUNUN İPTALİ ( Davanın İdari Yargı Yerinde Görülmesi )
D4.DE. 2001/2852MÜTEAHHİTLİK YAPAN MÜKELLEFİN TAPU SATIŞ BEDELİNİN YÜKSEK OLMASI ( Fatura Edilen Tutarın Düşük Gösterilmesi - Re'sen Vergi Tarhiyatının Yerinde Olduğu )
D7.DE. 1989/4105MÜTEAHHİTLİK YAPAN YÜKÜMLÜ ( Arsa Karşılığı İnşaa Edilen Bölümlerin Arsa Karşılığı Arsa Sahibine Teslimi - Katma Değer Vergisine Tabi Olmayacağı )
IDDGKE. 2010/2741MÜTEFARIK KUSUR ( İsyan Sonucunda Mahkumlara Karşı Yapılan Müdahele Nedeniyle Tam Yargı Davası - Davacıların Yakınının Müterafik Kusur Niteliğinde Bir Davranışının Bulunmadığı ve Bu Nedenle Tazminat Miktarının Azaltılmasına İmkan Olmadığı )
D3.DE. 1989/2390MÜTEFERRİK GİDERLER ( Belgelenemeyen Giderlerin Kaydı - Belgesiz Gider Kaydı )
VDDGKE. 2005/110MÜTEHARRİK YAPRAKLARI YEVMİYE DEFTERİ ( Tasdiksiz Arka Sayfalarına Yapılan Kayıtlarda Gösterilen KDV'nin Kabul Edilmemesi - Tasdikli Diğer Yasal Defterlerle Karşılaştırmalı İnceleme Yapılmaksızın Reddedilemeyeceği )
VDDGKE. 2006/228MÜTEHARRİK YAPRAKLI YEVMİYE DEFTERİ ( Tasdikli Sayfalarının Tasdiksiz Arka Yüzlerine Yapılan Kayıtlarda Gösterilen KDV İndiriminin Yalnızca Bu Sebeple Kabul Edilmemesinde Hukuka Uygunluk Bulunmadığı )
VDDGKE. 2004/135MÜTEHARRİK YAPRAKLI YEVMİYE DEFTERİ ( Tasdiksiz Kısımlarına Kaydedilmiş Mal Alış ve Gider Faturalarında Yer Alan KDV.'nin İndirim Konusu Yapılabileceği )
D11.DE. 2007/11080MÜTEKABİLİYET ŞARTI ( Ermeni Vatandaşı Olan Davacının Sandık Emeklisi Olup Vefat Eden Eşinden Dolayı Dul Aylığı Bağlanması İstemi - Ermenistan İle Türkiye Arasında İmzalanmış Bir Sosyal Güvenlik Anlaşması Bulunmadığından Davanın Reddedileceği )
D14.DE. 2014/10343MÜTEMEMMİM CÜZ (Muhdesatın Zeminin Bir Parçası Olduğu/Mütememmim Cüz Hükümlerinin Gözetileceği/Muhdesatın Zeminden Ayrı Düşünülemeyeceği - Davaya Konu Yapının Bulunduğu Taşınmazın Bütünleyicisi Olduğu/Yapının Malikinin de Tapu Sahibi Olan Davacı Şirket Olduğu Anlaşıldığı/Yıkım Masraflarının Yapı Sahibi Olduğu Anlaşılan Davacı Şirketten Tahsilinin İstenmesinin Mümkün Olduğu)
D1.DE. 2004/24MÜTEMMİM CÜZLER ( 3083 S. K. Md. 6'ya Göre Kamulaştırılan Taşınmazlar - Eski Maliklerine Ayrıca Herhangi Bir Bedel Ödenmeyeceği )
D1.DE. 1994/93MÜTEMMİM CÜZLERİN DEVRİ ( Zeminden Ayrı Olarak Devredilememesi )
D10.DE. 2007/6868MÜTERAFIK KUSUR ( Bulunduğu Durumlarda Manevi Tazminat Takdir Edilirken İdarenin Kusur Oranının Davacının Talep Ettiği Tazminat Miktarına Değil Mahkemelerince Takdir Edilen Tazminat Miktarına Uygulanması Suretiyle Belirleneceği )
D10.DE. 2004/6176MÜTERAFIK KUSUR ( Köy Arazisindeki Bulduğu Fünyenin Patlaması Sonucu Çocuğun Yaralanması - Maddi Tazminat Tutarı Hesaplanırken Müterafik Kusur Oranın Bilirkişi Tarafından Hesaplanan Tutara Uygulanması Gerektiği )
D10.DE. 1992/714MÜTERAFİK KUSUR ( Askeri Birlik Çöplüğünde Bulunan Bombanın Çocuğun Elinde Patlaması Sonucu Yaralanması )
D10.DE. 2012/9046MÜTERAFİK KUSUR ( Bulunduğu Hallerde Davacıya Ait Kusur Oranının Mahkemece Takdir Edilecek Manevi Tazminat Tutarına Maddi Tazminatta İse Hesap Bilirkişisi Tarafından Ortaya Konulan Maddi Zarar Tutarına Uygulanmak Suretiyle Belirlenmesi Gerektiği )
D10.DE. 1995/1508MÜTERAFİK KUSUR ( Tam Yargı Davasında Maddi ve Manevi Tazminat Hesabına Etkisi )
D10.DE. 2004/1690MÜTERAFİK KUSUR ( Yurtta Kalan Öğrencinin Çatıdan Düşmesi Sonucu Yaralanması Nedeniyle Açılan Tazminat Davasında İdarenin Kusurunun Yanında Aranması Gerektiği )
D10.DE. 2012/3275MÜTERAFİK KUSUR (Anti Tank Roketine Sert Bir Cisimle veya Mühimmatı Sert Bir Yüzeye Vuran ve Olay Tarihinde On Yedi Yaşında Olan Davacının Gerekli Dikkat ve Özeni Göstermeyerek Olayın Meydana Gelmesinde Müterafik Kusuru Bulunduğu - Hükmedilecek Tazminat Belirlenirken Tarafların Kusur Oranının da Dikkate Alınması Gerektiği)
D10.DE. 2012/1091MÜTERAFİK KUSUR (Davacıya İzafe Edilebilecek Bir Kusur Bulunmadığı Hallerde Müterafik Kusur İndirimine Gidilemeyeceği - Mahkemece İdareye %50 Oranında Kusur İzafe Edilmesinde ve Davacılar Lehine Hükmedilecek Tazminat Miktarlarında Bu Oran Nazara Alınarak İndirime Gidilmesinde Hukuki İsabet Bulunmadığı)
IDDGKE. 2003/1081MÜTERCİM ( Görevde Yükselme Sınavına Katılmasının Mümkün Olmadığına İlişkin İşlemin İptali - İlgilinin Özel Bir Meslek Bilgisine ve İhtisasa İhtiyaç Gösteren Bir Görev Yapması Nedeniyle Dava Konusu İşlemde Hukuka Aykırılık Görülmediği )
D7.DE. 2002/465MÜTESELSİL BORÇLU HAKKINDAKİ TAKİP ( Yetkili Vergi Dairesi )
D9.DE. 2007/3195MÜTESELSİL MÜKELLEFLER ( Öngörülen Sorumluluğun Tarhiyat ve Tahakkuk Safhasına İlişkin Olmadığı - Asıl Mükellef Adına Kesinleşen Verginin Tahsiline İlişkin Sorumlu Oldukları )
D7.DE. 1997/883MÜTESELSİL SORUMLU ( Muafen İthal Edilen Eşyayı On Yıllık Kullanma Şartı Gerçekleşmeden Devreden ve Devralanların Vergi ve Resimlerden Sorumlu Olması )
D10.DE. 2012/2437MÜTESELSİL SORUMLU OLAN HAKKKINDA TAZMİNATA HÜKMEDİLMESİ ( Ölüme Sebebiyet Veren Trafik Kazası Sebebiyle Maddi ve Manevi Tazminat Davası/İdareye Ait Kusurlu Yolda Gerçekleştiği - Müteahhit Firma ile İdarenin Müteselsil Sorumlu Olduğu - Adli Yargıda Yüklenici Firma Aleyhine Hükmolunan Maddi Tazminat Miktarının Gözetileceği )
D9.DE. 2001/3746MÜTESELSİL SORUMLU OLMAMA ( Direksiyon Sınav Harcı - Sürücü Adaylarının Sorumlu Olduğu - Sürücü Kurslarının Müteselsil Sorumlu Olamayacağı )
D7.DE. 2000/2685MÜTESELSİL SORUMLU TUTULAMAMA ( Gerçek Alıma Dayanan Faturadan Doğan KDV'nin Satıcı Tarafından Vergi Dairesine İntikal Ettirilmemesi )
D7.DE. 2002/2514MÜTESELSİL SORUMLU TUTULAMAMA ( Yeminli Mali Müşavirin Düzenlediği Tasdik Raporundan Dolayı Meydana Gelen Vergi Kaybı )
D7.DE. 2002/3831MÜTESELSİL SORUMLULUK ( 213 Sayılı Yasaya Göre Müteselsil Sorumlu Tutulanlar Hakkında Amme Alacağı Tahsilinin Asıl Borçlunun Bağlı Olduğu Alacaklı Amme İdaresince Yapılması )
D4.DE. 1998/2687MÜTESELSİL SORUMLULUK ( Bankanın Mevduat Faizlerinden Stopaj Mecburiyeti - Bankanın Sehven Stopaj Yapmaması - Cezalı Vergi Tarhiyatı )
D3.DE. 1997/2023MÜTESELSİL SORUMLULUK ( Borsada Tescili Yapılan Zirai Ürün Bedelleri Üzerinden Tevkif Edilen Vergiden Borsaların da Müteselsilen Sorumlu Olması )
D3.DE. 1994/3326MÜTESELSİL SORUMLULUK ( Borsaya Tescilli Zirai Ürün Satışı )
D7.DE. 2002/2790MÜTESELSİL SORUMLULUK ( Dava Konusu Olayda Müteselsil Sorumluluk İçin 3568 Sayılı Kanuda Öngörülen Koşulların Gerçekleşip Gerçekleşmediğinin İncelenmesinin Gerekmesi )
D9.DE. 2005/5080MÜTESELSİL SORUMLULUK ( Davacı Yeminli Mali Müşavirin Mükellefin Yaptığı Satış Hakkında Faturalarla Sınırlı Olarak Bilgilendirildiği - KDV Konusunda Müteselsil Sorumluluğa Dayalı Olarak Müşavire Gönderilen Ödeme Emrinin Hukuka Aykırı Olduğu )
D9.DE. 1996/5438MÜTESELSİL SORUMLULUK ( Devredilen Taşınmazın Ödenmemiş Emlak Vergilerinden Devredenin ve Devralanın )
VDDGKE. 2010/361MÜTESELSİL SORUMLULUK ( Dolaylı Temsil İlişkisi Nedeniyle Hesabına Gümrük Beyanında Bulunulan İthalatçı ile Birlikte Yükümlü Olan Gümrük Müşavirinin İthalatçı Adına Kesinleşen Vergilerden Dolayı Ödeme Emri ile Takip Edilmesinde Hukuka Aykırılık Olmadığı )
D3.DE. 1993/1095MÜTESELSİL SORUMLULUK ( Emtia Alım Satımını Borsaya Tescil Ettirmeyen Mükellefler )
VDDGKE. 1996/144MÜTESELSİL SORUMLULUK ( Gelir Vergisi Tevkifatı )
D11.DE. 1995/5085MÜTESELSİL SORUMLULUK ( Gerçek Mal Alım ve Satımının Olmaması - Faturanın Komisyon Karşılığı Düzenlenmesi - Naylon Fatura )
D11.DE. 1995/524MÜTESELSİL SORUMLULUK ( Hatalı Tasdik Yapan Yeminli Mali Müşavirin Sorumluluğu )
D11.DE. 1998/4856MÜTESELSİL SORUMLULUK ( Hazineye İntikal Etmeyen Vergi )
D10.DE. 2004/9120MÜTESELSİL SORUMLULUK ( İdarenin Adli Yargıda Aleyhine Dava Açılıp Sorumlu Görülen Gerçek Veya Tüzel Kişiyle Birlikte - Taşınmazın İhtiyati Tedbir Kararına Rağmen Tapu İdaresince Satılması/Adli Yargıda Dava Açılmış Olmasının İdari Yargıda Tam Yargı Davası Açılmasına Engel Oluşturmadığı )
D9.DE. 1980/1421MÜTESELSİL SORUMLULUK ( İştirak Halinde Mülkiyette Kamu Alacağı-Gayrimenkul Kıymet Artış Vergisi )
D9.DE. 1997/1867MÜTESELSİL SORUMLULUK ( KDV 'de Müteselsil Sorumluluk - Gerçek Mal Alım Satımı Olmadığının Tesbiti )
D9.DE. 1998/2095MÜTESELSİL SORUMLULUK ( KDV Tahsil Edip Vergi Dairesine Yatırmayan Şirketle İrtibat )
D9.DE. 1992/4540MÜTESELSİL SORUMLULUK ( Komisyon Karşılığı Fatura Düzenlenmesi - KDV'de Müteselsil Sorumluluk )
D3.DE. 1999/1190MÜTESELSİL SORUMLULUK ( Koşullar Oluşmadan Eksik İnceleme Raporuna İstinaden Cezalı Tarhiyat Yapılamaması )
D3.DE. 1998/2806MÜTESELSİL SORUMLULUK ( Mal Alım Satımı Nedeniyle Vergi Kesintisi Yapmak Zorunda Olanların Bunu Yapmamaları Durumunda Verginin Ödenmesinden Alım Satıma Taraf Olanların Sorumlu Olması )
D4.DE. 1995/4150MÜTESELSİL SORUMLULUK ( Mal Üreten Çiftçiler Arasında Olmaması )
D3.DE. 2013/802MÜTESELSİL SORUMLULUK ( Motorin Alışlarının Sahte Faturalarla Belgelendirilmesinin 4760 S. Özel Tüketim Vergisi Kanunu'nun 13. Md.nin 2. Fıkrasında Öngörülen Müteselsil Sorumluluk Kapsamına Girmediği )
D3.DE. 1994/2506MÜTESELSİL SORUMLULUK ( Naylon Fatura Kullanmak - Gerçeği Yansıtmayan Fatura Kullanmak )
D9.DE. 2016/4799MÜTESELSİL SORUMLULUK ( Ödeme Emirlerinin İptali - Vergi Sorumlusu Olmayıp Verginin Mükellefi Olduğu Anlaşılan Şirket Tarafından Hazineye İntikal Ettirilmeyen Katma Değer Vergisinden Dolayı Davacının Müteselsilen Sorumlu Tutulamayacağı)
D4.DE. 1998/558MÜTESELSİL SORUMLULUK ( Sebze ve Meyve Satan Mükellef - Üreticiden Yapılan Alışlarda Tevkifat Mecburiyeti - Üreticiden Alışlarda Tevkifat Yapılmaması Halinde Müteselsil Sorumluluk )
VDDGKE. 2003/370MÜTESELSİL SORUMLULUK ( Sorumluluğun Şartları - Kamu Alacağının Kesinleşmiş Olması )
D7.DE. 1994/3510MÜTESELSİL SORUMLULUK ( Stopaj - Faturada Satıcı Olarak Görünen Firma ve Şahıslardan Ürünün Satın Alınmadığının Ortaya Konulması/Re'sen Tarhiyat )
VDDGKE. 2003/261MÜTESELSİL SORUMLULUK ( Tapu Harcı Yatırılmadan Tapusuz Taşınmaz Zilyedliğinin Devrine İlişkin Sözleşmeyi Onaylayan Noterin Tapu Harcından Sorumluluğu )
D10.DE. 2012/4372MÜTESELSİL SORUMLULUK ( Tapu Kaydının İptali Nedeniyle Uğranılan Zararın Tazmini - Tazmini İstenilen Zarardan İdarenin Müteselsil Sorumluluğunun Bulunduğu Hallerde Mahkeme Kararlarında İdarenin Sorumluluğunun Müteselsil Sorumluluk Olduğunun Belirtilmesi Gerektiği )
D3.DE. 2013/980MÜTESELSİL SORUMLULUK ( Tarhiyata Neden Olan Malları Vergi Sorumlusu Kılınanlardan Aldığı Tespit Edilemeyen Davacının Vergi Usul Kanunu'nun 11. Md.nin Vergi Sorumlusunun Kestiği Vergilerle Sınırlı Olan Müteselsil Sorumluluğu Düzenleyen Üçüncü Fıkrası Kapsamında Sorumlu Tutulamayacağı )
D7.DE. 1997/3479MÜTESELSİL SORUMLULUK ( Taşıt Alım Vergisi Ödenmeden Önce Aracın İktisap ve Devir İşlemlerini Tamamlayan Şirket Hakkında Müteselsil Sorumluluk Esası Uyarınca İşlem Yapılması )
D10.DE. 2011/11438MÜTESELSİL SORUMLULUK ( Tazmin Sorumluluğu Bulunan İdareler Aleyhine Tazminata Hükmedilirken İdarelerin Hukuki Sorumluluğunun Müteahhit Firma İle Müteselsil Sorumluluk Olduğunun Hüküm Fıkrasında Belirtilmesi Gerekeceği )
D7.DE. 2000/7958MÜTESELSİL SORUMLULUK ( Ticari İlişki Nedeniyle Doğan Alacaklara El Konulabilmesi - Yetkili Vergi Dairesi - ihtiyati Haciz )
D3.DE. 1999/4916MÜTESELSİL SORUMLULUK ( Varsayımdan Öteye Değer Taşımayan Tespitlere Dayanılarak Mükellefin Müteselsilen Sorumlu Tutulamaması )
D7.DE. 2000/2954MÜTESELSİL SORUMLULUK ( Vergi Borçlarından Müteselsil Sorumluluk Şartları - Satıcının Ödenmeyen Vergi Borçları - Alıcıdan Ancak Alıcının Kendi Vergi Dairesince Ödeme Emri Düzenlenebileceği - Satıcının Vergi Dairesince Ödeme Emri Düzenlenmesinin Hukuka Aykırı Olduğu )
D11.DE. 1997/4001MÜTESELSİL SORUMLULUK ( Vergi Kesenlerin Müteselsil Sorumluluğun Şartları )
D4.DE. 1992/3451MÜTESELSİL SORUMLULUK ( Vergi Kesintisi Yaparak Vergi Dairesine Yatırma Yükümlülüğü Olanların Yerine Getirmemesi Durumunda )
D7.DE. 1999/2290MÜTESELSİL SORUMLULUK ( Vergi Kesintisi Yapmak ve Vergi Dairesine Yatırmak Zorunda Olanların Yükümlülüklerini Yerine Getirmemeleri Halinde Zımnen Dahi İrtibat Olunanların Sorumlu Olması )
VDDGKE. 1996/331MÜTESELSİL SORUMLULUK ( Vergi Sorumlusu )
VDDGKE. 1995/76MÜTESELSİL SORUMLULUK ( Vergi Tevkifatı )
D3.DE. 1994/4564MÜTESELSİL SORUMLULUK ( Vergi Tevkifatı Yapanların Sorumluluğu )
D4.DE. 1991/752MÜTESELSİL SORUMLULUK ( Vergi Tevkifatında Söz Konusu Olmaması )
D7.DE. 2003/536MÜTESELSİL SORUMLULUK ( Vergi Usul Kanunu'nun 11. Maddesi Uyarınca Müteselsil Sorumlu Adına İşlem Tesis Etmeye Asıl Borçlu Mükellefin Bağlı Bulunduğu Vergi Dairesinin Yetkili Olduğu )
D9.DE. 2002/4502MÜTESELSİL SORUMLULUK ( Verginin Ödenmesinden/Tarh ve Tahakkuk Aşamasından Yükümlü Şirkete Hiç Bilgi Verilmemesi - İhbarname Düzenleyip Tebliğ Edilmeden Doğrudan Ödeme Emri İle İstenilemeyeceği )
D3.DE. 1999/2772MÜTESELSİL SORUMLULUK ( Yeminli Mali Müşavirin Yaptığı Tasdikin Doğru Olmaması Nedeniyle Ziyaa Uğratılan Vergilerden Mükellefle Birlikte Müştereken ve Müteselsilen Sorumlu Olması )
VDDGKE. 1995/444MÜTESELSİL SORUMLULUK ( Yeminli Mali Müşavirlerin Sorumluluğu - Karşıt İnceleme Yetkisi )
D4.DE. 2001/2302MÜTESELSİL SORUMLULUK ( Yeminli Mali Müşavirlerin Sorumlulukları - Vergi Ziyaının Varlığı - Mükellef ile Müteselsil Sorumlu Olunduğu )
D7.DE. 2000/3606MÜTESELSİL SORUMLULUK ( Yükümlünün İhracat İstisnasına Dayalı KDV İadesi Talebinde İbraz Ettiği Faturaların Sahte Olması )
D3.DE. 1996/4613MÜTESELSİL SORUMLULUK ( Zirai İşletmesini Kiraya Verenin Gelir ( Stopaj ) Sorumluluğu )
VDDGKE. 1996/144MÜTESELSİL SORUMLULUK ( Zirai Ürün Bedelleri Üzerinden Kesilmesi Gereken Vergilerin Kesilmemesi Hali )
D4.DE. 2009/6694MÜTESELSİL SORUMLULUK (Mükelleflerin Alış Faturalarında Gösterildiği KDV'nin Ödenmemesinden Faturayı Düzenleyenle Birlikte Müteselsilen Sorumlu Tutulmaları İle Alış Faturalarının Gerçek Bir Ticari İlişkiye Dayanmaması Nedeniyle İndirim Hakkından Yararlandırılmamalarının Farklı Hükümlere Tabi Olduğu )
D3.DE. 2016/1642MÜTESELSİL SORUMLULUK (Tüzel Kişiliği Olmayan Adi Ortaklıklarda Mükellefiyet Bütün Ortakları Kapsayacak Şekilde Tek Bir Hesap Üzerinden Tesis Edileceği - Eğer Katma Değer Vergisi Mükellefi Adi Ortaklık İse Katma Değer Vergisinin Ödenmesinden Müteselsilen Sorumlu Olmak Üzere Ortaklardan Herhangi Birinin Tarhiyata Muhatap Olacağı)
D7.DE. 2000/2290MÜTESELSİL SORUMLULUK BULUNMAMASI ( Satın Aldığı Mal İçin Satıcıya Ödediği KDV Satıcı Tarafından Vergi Dairesine İntikal Ettirilmeyen Alıcı )
D11.DE. 1998/197MÜTESELSİL SORUMLULUK UYGULANAMAMASI ( Mükellefin Mal Alımı Yaptığı Firmanın Defter ve Belgelerini İncelemeye İbraz Etmemesinden Sorumlu Tutulamayacağı )
D11.DE. 1998/2393MÜTESELSİL SORUMLULUK VE ORANI ( Gerçeği Yansıtmayan Şirket Defterini Tasdik Eden Yeminli Mali Müşavirin )
D9.DE. 2000/1862MÜTESELSİL VE MÜŞTEREK SORUMLULUK ( İşletmenin İş Hacmi ile Ticari Örf ve Teamüle Uygun Olmayan Belgelerden Sorumlu Olunduğu - Serbest Muhasebeci ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlerin Cezai ve Hukuki Sorumlulukları )
D10.DE. 2014/1167MÜTEVEFFA HAKKINDA ÖLÜ MUAYENESİNİN TAM YAPILMADIĞINDAN HİZMET KUSURU NEDENİYLE TAM YARGI DAVASI (Trafik Kazasının Aslında Bir Cinayet Olduğu ve Müteveffanın Aslında Bir Cinayete Kurban Gittiğinin Yıllar Sonra Anlaşıldığı - Ağır Ceza Mahkemesi Kararı Tarihinin Esas Alınacağı/Esasın İncelenmesi Gereği)
D10.DE. 2013/2425MÜTEVEFFANIN DAHA ÖNCEDEN BİR KAÇ KEZ ŞİDDET GÖRDÜĞÜ İLE İLGİLİ ŞİKAYETİ BULUNDUĞU (Cumhuriyet Savcılığının Durumu Aile Mahkemesine Bildireceği - Davanın Cumhuriyet Savcısına Verilen İdari Görevden Kaynaklandığından Adalet Bakanlığının Davalı Konumuna Alınması Gereği/Şikayet ve İhbar/Aile Mahkemesine Başvuru)
VDDGKE. 2016/320MÜTEVEFFANIN ŞİRKET HİSSELERİ BULUNDUĞU ( Murisin Limited Şirketteki Ortaklık Payı Dolayısıyla Davacıya İntikal Eden Bilançolarda Gösterilen Servet Unsurlarının İntikal Tarihindeki Emsal Bedellerinin Gözetileceği - Borsa Rayici ve Emsal Bedeller Hakkında Bilirkişi Raporu Alınacağı )
D10.DE. 2014/1167MÜTEVEFFANIN TRAFİK KAZASI GÖSTERİLEREK ÖLDÜRÜLDÜĞÜ (Ölü Muayenesinin Tam Yapılmaması Nedeniyle Manevi Tazminat Talebine İlişkin Davanın Süresinde Açılmış Olduğunun Kabulü/Esasa Girileceği - Ağır Ceza Mahkemesi Kararıyla Olayın Gerçekte Bir Cinayet Olduğunun Belirlenmiş Olduğu/Bir Yıllık Süre/Zamanaşımı)
D8.DE. 2007/4325MÜTEVELLİ HEYET BAŞKANI ( Diplomada İmzasının Bulunmayacağı Kararı/Yüksek Öğretim Kurulunun Yetkisine Dayalı Olark Uygulamada Birlik Sağlanması Amacıyla Verdiği - Hukuka Aykırılık Bulunmadığı )
D10.DE. 1997/6445MÜTEVELLİ TAYİNİ ( Adli Yargı Yerinde Açılan Mütevelli Tespit Davası Esnasında Geçen Sürenin Mütevelliliğe Atanmak İçin On Yıllık Sürenin Hesabında Dikkate Alınmaması )
D7.DE. 1996/3260MÜVEKKİLİN ÖLÜMÜ ( Vekalet İlişkisinin Sona Ermesi ve Ölen Borçluya Gönderilen Ödeme Emrinin Geçersiz Olması )
D6.DE. 2005/3011MÜVEKKİLİN ÖLÜMÜNDEN SONRA AVUKATIN DAVA AÇMASI ( Arazi ve Arsa Düzenlemesine İlişkin Açılan Dava/Müvekkilin Ölümü İle Vekaletin Son Bulduğu - Avukatın Sonradan Müvekkili Adına Dava Açamayacağı )
D8.DE. 2010/5626MÜVEKKİLİNİN ÖNÜNDE AVUKATIN ÜZERİNİN ARANMASI ( Suçüstü Hali Olmadan Avukatın Üzerinin Aranmasının Meslek Onurunu Zedeleyeceği )
D4.DE. 2012/4859MÜZAYADE MAHALLİNDE YAPILAN SATIŞ ( Mahkemelerce Açık Artırmayla Satışına Hükmolunan Paylı Malların Satışında Sulh Hukuk Mahkemesi Satış Müdürlüğünün Katma Değer Vergisinin Mükellefi Olarak Sayılmadığı - Vergi Mükellefi ve Sorumlusunun Tespiti Gereği/İstemin Kabulü Gerektiği )
D9.DE. 2003/1255MÜZAYEDE ( İpotekli Taşınmazın Banka Tarafından Satın Alınması Sırasında Ödenen KDV'nin İadesi İstemi - Vergi Yükünün Satış Sonucunda Taşınmazı Satın Alan Davacıya Geçeceği )
D3.DE. 2002/1563MÜZAYEDE DÜZENLEYEREK KUŞ SATIŞLARINA ARACILIK EDEN KANARYACILAR DERNEĞİ'NİN YAPTIĞI SATIŞLARDAN ALDIĞI KOMİSYON ( Ticari Kazanç Niteliği ve Kurumlar Vergisine Tabi Olması )
D9.DE. 2000/565MÜZAYEDE İLE YAPILAN GAYRİMENKUL SATIŞI ( Katma Değer Vergisinin Hesaplanma Zamanı - Tapuya Tescil Tarihinin Esas Alınması )
D4.DE. 2010/1021MÜZAYEDE MAHALLİNDE YAPILAN SATIŞLAR ( Katma Değer Vergisinin Konusuna Girmekle Birlikte Mahkemelerce Açık Artırmayla Satışına Hükmolunan Paylı Malların Satışında İzalei Şuyu Satış Memurluklarının Katma Değer Vergisinin Mükellefi Olarak Sayılmadığı Gibi Verginin Ödenmesinden Sorumlu Tutulacağına Dair Yasal veya İdari Bir Düzenleme de Bulunmadığı )
D7.DE. 2000/5694MÜZAYEDE MAHALLİNDE YAPILMAYAN İHALE SURETİYLE TAŞINMAZ SATIŞI ( Katma Değer Vergisine Tabi Olmadığı - İl Özel İdare Müdürlüğü'nce İhale Suretiyle Yapılan Taşınmaz Satış İşlemi )
VDDGKE. 1998/374MÜZAYEDE MAHALLİNDE YAPILMAYAN SATIŞ ( Tapu Tahsis Belgeli Taşınmazın Pazarlık Usulüyle Satışı - Katma Değer Vergisi Alınmaması )
D11.DE. 1997/368MÜZAYEDE SURETİYLE YAPILAN SATIŞ ( Devlet İhale Kanunu Hükümleri Çerçevesinde Pazarlık Usulüyle Yapılan Satışlar-KDV )
D11.DE. 1996/5559MÜZAYEDEDE SATIŞ ( Katma Değer Vergisinin Tahsilinden Sorumluluk )
D9.DE. 2002/230MÜZAYEDELİ GAYRİMENKUL SATIŞI ( KDV'nin İhalenin Yapıldığı Tarihte Değil Gayrımenkulün Alıcı Adına Tapu Siciline Kaydedildiği Tarihte Doğacağı )
D7.DE. 1990/2307MÜZAYEDELİ SATIŞ ( KDV'ni Doğuran Olay )
D9.DE. 1999/754MÜZAYEDEYİ DÜZENLEYENİN SORUMLU OLMASI ( Tarihi Eser Müzayedesinde Tellallık Harcından )
VDDGKE. 2000/242MÜZE GİRİŞ ÜCRETİ ( Kamu Alacağı Niteliğinde Olması - Belediyelere Ödenen Pay İçin Gecikme Zammı Uygulanmasının Hukuka Aykırı Olmadığı )
VDDGKE. 2000/106MÜZE GİRİŞ ÜCRETİ İLE MÜZE BİLET FİYATLARININ AYRI AYRI TESBİTİ ( Bu Suretle Belediye Payının Eksik Hesaplanması - Belediye Gelirleri Kanununun Mük. 97. Maddesine Aykırılığı )
D9.DE. 1992/1045MÜZE GİRİŞ ÜCRETLERİNDE BELEDİYE PAYI ( Belediye Gelirleri )
D8.DE. 2007/5152MÜZE OLARAK KULLANILMASINA KARAR VERİLEN BİNA ( Hukuki Statüsünün Anadolu Lisesi Olduğu - Binanın Boşaltılması ve Öğrencilerin Çeşitli Okullara Dağıtılması Biçiminde Tesis Edilen İşlemin İptalinde İsabetsizlik Olmadığı )
D1.DE. 2008/311MÜZEYE TESLİMİ GEREKEN ESERLERİ TESLİM ETMEMEK ( Şüphelinin Başkanlığını Yaptığı Kazı Heyetinde Bakanlık Temsilcilerinin de Görev Yaptığı - İlgililerin Tümü Hakkında Kültür ve Turizm Bakanlığınca Ön İnceleme Yaptırılması Gerektiği )
D9.DE. 2001/5152MÜZİK SUNULARAK LOKANTA HİZMETİ VERİLMESİ ( Eğlence Amacı Taşımaması - Normal KDV Oranına Tabi Olduğu )

N Kavram Endeksi