0-9 A B C Ç D E F G H I İ J K L M N O Ö P R S Ş T U Ü V Y Z

Mahkeme / DaireEsas No.Kavram

A

D10.DE. 1997/2169A GRUBU ÇALIŞMA RUHSATI ( Yerli Hava Taşıyıcısı Statüsünde Bulunan Şirkete Bu Ruhsatın Verilememesi )
D12.DE. 2012/5967A GRUBU POLİS AMİRİ ( 3201 S. K.'nun Geç. Md. 20 Hükmünün Getirdiği Haklardan Anılan Maddenin Yürürlüğe Girdiği Tarihten Sonra Komiser Yardımcılığı Kursunu Bitirenlerin de Yararlanacağı ve Kursu Bitirme Tarihinden İtibaren A Grubu Polis Amiri Statüsünde Değerlendirilmesi Gerektiği )
D12.DE. 2013/1330A GRUBU POLİS AMİRİ ( Statüsünde Değerlendirilmesi Talebiyle Yaptığı Başvurusunun Reddine Dair İşlemin İptali İstemi - Derdestlik İtirazı/Davanın Konularının Farklı Olduğundan İşin Esasının İnceleneceği )
D12.DE. 2013/51A GRUBU POLİS AMİRİ SAYILMAMA ( İl Emniyet Müdürlüğü Çocuk Şube Müdürlüğünde Komiser Yardımcısı Olan Davacının Emniyet Genel Müdürlüğü İşleminin İptalini Talep Ettiği - Ülke Çapında Düzenleyici Bir İşlem Olmadığı/Danıştay'ın İlk Derece Mahkemesi Olarak Bakacağı Davalardan Olmadığı )
D12.DE. 2013/873A GRUBU POLİS AMİRİ STATÜSÜ ( 4638 Sayılı Yasanın Yürürlüğe Girdiği Tarihten Önce Komiser Yardımcılığı Kursunu Bitiren ve Maddenin Yürürlüğe Girdiği Tarihte Dört Yıllık Yükseköğrenime Devam Eden Personelin Bu Yasanın Yürürlüğe Girdiği Tarih İtibarıyla Devam Ettikleri Yükseköğrenimi Bitirmeleri Halinde Mezun Oldukları Tarihten İtibaren A Grubu Polis Amiri Statüsünde Değerlendirilmeleri Gerektiği )
D7.DE. 1999/1383A TİPİ HİSSE SENEDİ FONU ( Fonun Kuruluş Aşamasında Şirketçe Verilen Avans Nedeniyle Lehe Tahakkuk Ettirilen Faizin BSMV'ne Tabi Olması )
D7.DE. 1995/849A TİPİ SİGORTA ACENTESİNİN BSMV BEYAN VE ÖDEME YÜKÜMLÜLÜĞÜ ( Kendi Yaptığı Sigorta İşlemlerinden Dolayı Yaptığı Tahsilat Nedeniyle )
D4.DE. 2002/4416A TİPİ YATIRIM FONU ( Portföy İşletmeciliğinden Doğan Kazançların Vergiye Tabi Tutulmasının Mümkün Olmadığı )
D9.DE. 2004/1185A.Ş. VERGİ BORCU ( Yönetim Kurulu Üyeliğinden Ayrılan Ortağa Ödeme Emri Tebliğ Edilip Edilememesi )
D5.DE. 1991/3960A.Ş. YÖNETİM KURULU ÜYELİĞİ YAPMAK ( Müfettişin Görevden Alınması )
D7.DE. 1996/2454A.T.A. KARNESİ KAPSAMINDA İTHAL EDİLEN EŞYALAR ( Süresi İçinde Yurtdışı Edilmemiş Olmasının Sonuçları )
D7.DE. 2006/224A.T.A. KARNESİ MUHTEVİYATI EŞYADAN KAYNAKLANAN VERGİLER ( Gümrük Müdürlüğü İşleminin Tebliği Üzerine 6 Aylık Sürenin Bitimini Müteakip Düzeltme Talebinin Reddi Üzerine Gümrük ve Muhafaza Başmüdürlüğüne Yapılan Başvuru Otuz Günlük Sürenin Geçirildiği - Üst Makama Yapılan Başvuru Olarak Değerlendirilemeyeceği )
D7.DE. 1999/2503A.T.A. KARNESİYLE GEÇİCİ OLARAK İTHAL EDİLEN EŞYA ( Süresinde Yurt Dışı Edilmemesi - Teminat Veren Müesseseden Başlangıçta Tahakkuk Eden Gümrük Vergi ve Resimlerinin Bir Yıl İçinde İstenmesi Gereği )
D7.DE. 1996/2354A.T.A. KARNESİYLE GEÇİCİ OLARAK İTHAL EDİLEN EŞYALAR ( Süresinde Yurtdışı Etmemeden Karneyi Veren Müessesenin Sorumluluğu-Odalar ve Borsalar Birliği )
D7.DE. 1998/1092A.TR BELGESİNİN İBRAZI MECBURİYETİ ( Avrupa Topluluğu Üyesi Ülkeden Yapılan İthalatın Tavizli Vergi Haddinden Yararlanabilmesi İçin )
D7.DE. 2003/2382A.TR. BELGESİNİN NAFTA İSİMLİ EŞYANIN İTHALİ ESNASINDA İBRAZ EDİLMEMESİ ( Bu Belgenin Varlığı Tesbit Edildiğinden ve Sonradan İbraz Edildiğinden Gümrük Vergisinden Muafiyete Engel Olmayacağı )
D15.DE. 2013/5193A1 YETKİ BELGESİ ( Dava Konusu Genelgede Yer Alan Kurallar İncelendiğinde Seyahat Acentalarının A1 Yetki Belgesi İle Taşımacılık Yapmalarına Olanak Bulunmadığı - Davaya Konu Genelgede Seyahat Acentalarının Durumunu Dikkate Alan Bir Düzenleme Öngörülmemesi Sebebiyle Hukuka Uyarlık Görülmediği )
D8.DE. 2008/1180AB İHTİSAS KOMİSYONU ÇALIŞMALARI ( İl Özel İdareleri Dış Politika İle İlgili Olarak Yetkilendirilmediğinden AB İhtisas Komisyonunun Çalışmalarına Devam Etmesine İlişkin İşlemin Açık Yetki Aşımı Nedeniyle Hukuka Aykırı Olduğu )
D13.DE. 2007/10688ABC TÜRKİYE TİRAJ DENETİM KURULU'NCA ALINAN KARARLAR ( Yapılan Değişikliklerin ABC'nin Mevcut Yapısının ve Uygulamalarının ABC Oluşumuna Menfi Tespit Belgesi Verilmesi Aşamasında Vurgulanan Çoğulculuk Şeffaflık ve Objektiflik İlkelerinin Gereklerini Karşılamaktan Uzak Olduğu )
D10.DE. 2012/5665ABD VATANDAŞI (Yurda Girişinin Yasaklanması İşlemin İptali İstemi - Davacı Hakkında MİT Müsteşarlığınca Yazılan Yazıda Ülkemize Gelerek Kongra-Gel (PKK) Yanlısı Şahıslarla İrtibatının Bulunduğu KCK Operasyonları Demokratik Özerklik Projesi Ve Kürtlere Yönelik Politikalar Hakkında Bilgi Derlemeye Çalıştığı Bildirildiği/Davanın Reddi Kararının Onanması Gerektiği)
D8.DE. 1998/2595ABONE OLMA VE SÖZLEŞME KOŞULLARINDAN KAYNAKLANAN İHTİLAFLAR ( Elektrik Su Doğalgaz vb.-Görevli Yargı Yolu )
D8.DE. 1995/4312ABONE TEMİNATI ( Meydana Gelen Farkın Aboneden Tahsil Olunacağı )
D8.DE. 2010/3173ABONELERDEN HER AY İÇİN İKİ METREKÜP KARŞILIĞI ÜCRET ALINMASI ( Bakım ve Tamir Giderleri Dışında Ayrıca Her Tür Bakım İşleri İçin Her Ay İçin İki Metreküp Karşılığı Ücret Alınmasında Yasaya Uyarlık Bulunmadığı - Yönetmelik Hükmünün Mevzuata Uyarlı Olmadığı )
D8.DE. 2010/3173ABONELERDEN SU ATIKSU TARİFESİ KARŞILIĞINDA BAKIM ÜCRETİ ALINMASI ( Yasada Belirlenen Bakım ve Tamir Giderleri Dışında Ayrıca Her Türlü Bakım İşleri İçin Abonelerden Ücret Alınmasının Yasaya Aykırı Olduğu - Bakım İşleri İçin Abonelerden Her Ay İçin 2 Metreküp Karşılığı Ücret Alınmasına Dair Yönetmelik Hükmünün Yasaya Aykırı Olduğu )
D7.DE. 2006/2139ABONELİK SÖZLEŞMESİ ( Asıl Sözleşmeye Bağlı Olarak Sonradan Düzenlenen ve İçerdiği Belli Para Asıl Sözleşmeden Hareketle Hesaplanabilen Protokolün Nispi Damga Vergisine Tabi Olduğu )
D8.DE. 2006/1779ABONELİK SÖZLEŞMESİ ( Taraflar Arasında Daha Önceden Belirlenmiş Bir Abonelik Sözleşmesi Bulunmadığı/İşlemin İdarece Kamu Gücüne Dayanılarak Hazırlanmış ve Tek Taraflı Olarak Uygulanan Bir İdari İşlem Olduğu - İdari Yargının Görevli Olduğu )
D4.DE. 2013/7569ABONELİK SÖZLEŞMESİ (Abonelik Sözleşmeleri Uyarınca Yapılan Tüketim Sonucunda Düzenlenen Faturaların Zamanında Ödenmemesi Nedeniyle Hesaplanan Faiz İçin Tahsil Edildiği Tarih İtibariyle K.D.V. Beyannamesi Verileceği - Gecikme Zammı İsmi Altında Elde Edilen Gelirler Tahsil Edildiği Dönemde KDV Tabi Olacağı)
D8.DE. 2007/3339ABONELİK SÖZLEŞMESİ BULUNMADAN KAÇAK SU KULLANIMI ( Bedelin Tahsili Yolunda Tesis Edilen İşlem/Uyuşmazlığın İdari Yargının Görev Alanına Girdiği - İşlemin Tek Taraflı İdari İşlem Niteliği )
D9.DE. 1999/4885ABONENİN DAVA AÇMAKTA HUKUKİ YARARININ BULUNMASI ( Su ve Atıksu Abone Ücretleriyle İlgili İZSU Tarifeler Yönetmeliği Hükmünün Değiştirilmesine İlişkin Genel Kurul Kararının İptali Talebi )
D8.DE. 1998/2595ABONMAN SÖZLEŞMESİ ( Abone Olma ve Sözleşme Koşullarından Kaynaklanan İhtilaflarda Görev-Elektrik Su Doğalgaz )
D13.DE. 2012/1871ABONMAN SÖZLEŞMESİ ( Elektrik Dağıtım Faaliyeti - Uyuşmazlığın Özel Hukuk Sözleşmesi Niteliğinde Bulunan Abonman Sözleşmeleri ve Bu Sözleşmeler Uyarınca Düzenlenen Faturalardan Doğan Kısmının İse Adlî Yargının Görev Alanına Girdiği )
D13.DE. 2015/4076ABONMAN SÖZLEŞMESİNDEN KAYNAKLI DAVA ( Kayıp Kaçak Bedelleri İadesi İstemi/Yargı Yolu - İhtilafın Ancak Adli Yargı Yerlerinde Açılacak Bir Davada Görülebileceği )
D8.DE. 1994/4339ABONMAN SÖZLEŞMESİNE DAVET ( Atık Su Kullanılması Nedeniyle )
D10.DE. 1999/1977ABONMAN ÜCRETİNE İLİŞKİN GENELGE ( Yürütülen Hizmetin Gereği Olarak Karşılığında Konuşma Hakkı Tanınmak Suretiyle İlgililerden Aylık 100 Kontör Karşılığı Abonman Ücreti Tahsiline İlişkin Genelgede Kamu Yararına Aykırılık Görülmediği )
IDDGKE. 2008/2826ACELE EL KOYMA DAVASI ( Belirlenen ve Davacının Hesabına Yatırılan Tahmini Bedelin Davacı Tarafından Çekildiğinden Bahisle Davacının Taşınmazla Mülkiyet Bağı Kalmadığı Gerekçesiyle Dava Ehliyet Yönünden Reddedilemeyeceği - Alınan Kamu Yararı Kararının ve Bu Kararın Onaylanmasına İlişkin Bakanlık İşleminin İptali İstemi )
D6.DE. 2016/13907ACELE KAMULAŞTIRILMASINA DAİR BAKANLAR KURULU KARARININ İPTALİ İSTEMİ ( Riskli Alan Sınırları İçerisindeki Taşınmaz/Dava Açma Ehliyeti - 2981 S. Kanun'un Hak Sahipliğini Belirleyen Tapu Tahsis Belgesine Dayanılarak Dava Açılamayacağı/Davacının Davaya Konu İşlemle Yasal ve Güncel Bir Menfaat İlişkisi Bulunmadığından Dava Açma Ehliyetine Sahip Olmadığı)
D6.DE. 2012/6188ACELE KAMULAŞTIRMA ( 5393 S. Belediye Kanununun 73. Md. Uyarınca Kentsel Dönüşüm ve Gelişim Projesi Uygulanabilmesi İçin Aranan Koşulların Var Olması Acele Kamulaştırma Yapılması İçin Yeterli Olmadığı - Olağanüstü Durumların ve Bu Yönteme Başvurulması İle Amaçlanan Kamu Yararının Somut Olarak Ortaya Konulacağı )
IDDGKE. 2008/691ACELE KAMULAŞTIRMA ( Bakanlar Kurulu Kararının Bir Acele Kamulaştırma Yetkisi İçermesi ve Kamulaştırılacak Taşınmazların Tespiti Konusunda Tamamen Belediyeye Takdir Hakkı Tanınmış Olması Nedeniyle Yasaya Aykırı Olduğu )
IDDGKE. 2015/3278ACELE KAMULAŞTIRMA ( İkisi Milli Müdafaa Mükellefiyeti Kanununun Uygulanmasında Yurt Savunmasının Gerekli Kıldığı Hallerde Diğeri ise Kamu Yararı ve Düzeninin Gerekli Kıldığı Hallerde Bakanlar Kurulu Tarafından Acale Olduğu Kararlaştırılan Durumlarda Acele Kamulaştırma Yapılabileceği - Metro Yapımı İçin Metro İstasyon Alanında Kalan Taşınmazın Acele Kamulaştırılması Yönündeki Bakanlar Kurulu Kararında Hukuka Aykırılık Bulunmadığı )
IDDGKE. 2009/1936ACELE KAMULAŞTIRMA ( Maden Kanununa Göre Yapılacak Acele Kamulaştırma Yoluna Başvurulabilmesi İçin İşletme Sahibi Özel Girişimcinin Değil Kamunun Yararının Gereksiniminin Gözetilmesi Gereği - Acele Kamulaştırmanın Yurt Savunmasının Gerekli Kıldığı Durumlar ve Özel Kanunlarla Acele Kamulaştırması Gereken Durumlarda Bakanlar Kurulunca Kararlaştırılabileceği )
IDDGKE. 2015/3273ACELE KAMULAŞTIRMA ( Organiye Sanayi Bölgesine Yönelik Kamulaştırma İşlemleri Yapılmadan Önce Alana Dair Planların Yapılması Gereği - Korunması Birinci Derece Öncelikli Tarım Toprağı Vasfındaki Taşınmazın Tarımsal Amaç Dışı Kullanımı )
D6.DE. 2012/6974ACELE KAMULAŞTIRMA ( Taşınmazı Kapsayan Alanın Yenileme Alanı Olarak Belirlenmesinin Tek Başına Gerekçe Teşkil Etmeyeceği - Bakanlar Kurulu Kararında Hukuka Uyarlılık Bulunmadığı/Bu Yönteme Başvurulması İle Amaçlanan Kamu Yararının Somut Olarak Ortaya Konulamadığı )
D6.DE. 2013/5072ACELE KAMULAŞTIRMA ( Yurt Savunması İhtiyacı Veya Özel Kanunlarda Öngörülen Olağanüstü Durumlarda Açıkça Üstün Kamu Yararının ve Düzeninin Korunması Amacıyla Yapılabileceği - Aceleliğe Bakanlar Kurulunca Karar Verilebilmesi İçin Kararın Bu İki Koşula Paralel Nitelik Taşıması Gerektiği )
D6.DE. 2009/2838ACELE KAMULAŞTIRMA ( Yurt Savunması İhtiyacının Bulunması Halinde Bakanlar Kurulunca Acilliğine Karar Verilen Durumlarda Acele Kamulaştırma Yapılabileceği - Özel Kanunlarla Acele Kamulaştırma Öngörülen Haller İçin Bakanlar Kurulu Kararına Gerek Olmadan İlgili İdarece Acele Kamulaştırma Kararı Alınabileceği )
IDDGKE. 2013/3570ACELE KAMULAŞTIRMA (Dava Açma Süresinin Asliye Hukuk Mahkemesinde Açılan Bedel Tespit Davasındaki Meşruhatlı Davetiyenin Tebliğinden İtibaren Başlayacağı - Meşruhatlı DavetiyedeTaşınmaz Malikinin Tebliğden İtibaren 30 Gün İçinde Kamulaştırma Kararının İptali İstemiyle Dava Açabileceğinin Belirtilmesinin Zorunlu Olduğu/Belirtilmediğinde 60 Günlük Süre İçinde Açılan Davanın Süre Aşımından Reddedilemeyeceği)
D6.DE. 2013/2811ACELE KAMULAŞTIRMA (Davacıya Ait Taşınmazı da Kapsayan Alanın Gecekondu Önleme Bölgesi Sınırları İçerisinde Bulunmasının Tek Başına Acele Kamulaştırma Yapılmasına Gerekçe Teşkil Etmeyeceği - Ruhsatlı ve İmarlı Yapılar Hakkında Ayrı Bir Uygulama Yapılacağı/Bu Yapıların Tasnifi/Kamu Yararı/Mülkiyet Hakkı)
D6.DE. 2013/2811ACELE KAMULAŞTIRMA HAKKINDAKİ BAKANLAR KURULU KARARININ HUKUKİ OLMADIĞI (Gecekondu Önleme Bölgesinde Bulunan Ruhsatlı Binalar Hakkındaki Uygulamanın Diğer Binalardan Tasnifinin Yapılması Gerektiği - Bütün Binalar Üzerinde Acele Kamulaştırma Yapılmasının Hukuka Aykırı Olduğu/Taşınmazların Niteliği/Kamulaştırma)
D6.DE. 2016/8944ACELE KAMULAŞTIRMA İŞLEMİ ( Dört Sebebin Birlikte Birbirleriyle Koordineli Bir Biçimde Altyapıları da Ele Alınmak Suretiyle ve Bir An Önce Uygulamaların Gerçekleştirilebilmesi İçin Acele Kamulaştırma Kararının Alındığı ve Bu Haliyle Kamulaştırma Kanununda Öngörülen Acelelik Halinin Gerçekleştiği)
D6.DE. 2007/649ACELE KAMULAŞTIRMA İŞLEMİ (Termik Santral İçin Yapılan Çevre Düzeni Planı Değişikliğinin Kesinleşmediği/Mülkiyet Hakkının Korunması Kullanılması ve Sınırlandırılması Yönünden Belirsizlik Oluşturulduğu - Taşınmazın Acele Kamulaştırılması Yolunda Tesis Edilen Bakanlar Kurulu Kararının Hukuka Aykırı Olduğu)
D6.DE. 2016/5064ACELE KAMULAŞTIRMA İŞLEMİNİN İPTALİ İSTEMİ ( Davacılar Tarafından Verilen Dilekçeyle Davadan Feragat Edildiğinin Belirtildiği - Bu Nedenle Davada Karar Verilmesine Yer Olmadığına Karar Verilmesi Gerektiği )
D6.DE. 2009/2838ACELE KAMULAŞTIRMANIN GEREKÇELENDİRİLMESİ ( 5366 S.K. Uyarınca Acele Kamulaştırıma Kararında Aciliyet Nedenlerinin Ortaya Konması Gereği - Kanunla Verilen Acele Kamulaştırma Kararının Aciliyet Nedenleri Ortaya Konulmadan Salt Bakanlar Kurulu Kararının Acil Kamulaştırma İşlemi İçin Yeterli Olmadığı )
D6.DE. 2013/5362ACELE KAMULAŞTIRMANIN YÜRÜTMESİNİN DURDURULMASI İSTEMİ ( Bakanlar Kurulu Kararı Uyarınca Acele Kamulaştırmadan Vazgeçilmesi Sebebiyle Telafisi Güç veya İmkansız Zararların Doğduğundan Sözedilemeyeceği - İstemin Reddedileceği )
D6.DE. 2012/6974ACELE KAMULAŞTIRMAYA İLİŞKİN BAKANLAR KURULU KARARI ( Taşınmazı Kapsayan Alanın Yenileme Alanı Olarak Belirlenmesi/Gerekli Olan Olağanüstü Durumların ve Bu Yönteme Başvurulması İle Amaçlanan Kamu Yararının Somut Olarak Ortaya Konulamadığı - Yürütmenin Durdurulması İsteminin Kabulü )
D6.DE. 2012/6188ACELE KAMULAŞTIRMAYA İLİŞKİN BAKANLAR KURULU KARARININ İPTALİ ( Taşınmazların Bulunduğu Bölge Belediye Meclisi Kararı İle Kentsel Dönüşüm ve Gelişim Alanı Belirlendiği - Olağanüstü Durumların ve Bu Yönteme Başvurulması İle Amaçlanan Kamu Yararının Somut Olarak Ortaya Konulamadığı/Dava Konusu İşlemde Hukuka Uyarlık Bulunmadığı )
D6.DE. 2016/9705ACELE KAMULAŞTIRMAYA İLİŞKİN BAKANLAR KURULU KARARININ İPTALİ İSTEMİ (Dava Dilekçesinde Davacı TC Kimlik Numarasının Gösterildiği Ancak Dilekçeye Ekli Bulunan Vekaletname Örneğinde İse Davacının TC Numarasının Farklı Olduğu - 2577 S. Kanun'un 3. Md. Hükmüne Uygun Bulunmayan Dava Dilekçesinin Reddi Gerektiği)
D6.DE. 2008/2283ACELE KAMULAŞTIRMAYA İLİŞKİN HÜKÜMLER ( Ankara Tarihi Kent Merkezi Kapsamında Kalan Yenileme Alanı Olarak Tespit Edilen Bölgede Yapılacak Kamulaştırmalarda Uygulanması - Büyükşehir Belediye Encümeni Tarafından Alınan Kararlarda Hukuka Aykırılık Bulunmadığı )
IDDGKE. 2010/979ACELELİK HALİ ( Kamulaştırma İşleminde Uygulanabilmesi İçin Bakanlar Kurulu Kararında Acelelik Halini Gerekli Kılan Durumlar İle Acele Kamulaştırmanın Konusu Olan Taşınmazların Açıklıkla Gösterilmesi Gereği )
D4.DE. 1981/924ACENTANIN KURUMLAR VERGİSİ SORUMLULUĞU ( Kazancı Yabancı Kuruma Sağlayanlar )
D3.DE. 2001/3113ACENTANIN KURUMLAR VERGİSİ SORUMLULUĞU ( Müşteriler Tarafından Adına Kesilen Navlun İadesi ve Navlun Bedeli Fiyat Farkı Faturalarını Gider Olarak Gösteremeyeceği - Acentanın Taşıma Bedelini İlgili Şirket Adına Tahsil Etmesi )
D4.DE. 1995/3857ACENTELERDEN ALINAMAYAN FATURA ( Suç İşleme İradesinin Oluşmaması )
D9.DE. 1999/556ACENTELİK FAALİYETİNDE KULLANILAN İŞYERLERİ ( Ayrı Çevre Temizlik Vergisine Tabi Olmadığı İddiası ve Hepsi İçin Tek Vergi Tahakkuk Ettirilmesi Talebi )
D7.DE. 2006/622ACENTELİK SÖZLEŞMESİ ( Banka ve Sigorta Muameleleri Vergisinin Mükellefinin Anonim Ortaklık Şeklinde Örgütlenen Sigorta Şirketleri Olduğu - Sigorta Sözleşmesi Yapma ve Prim Tahsil Etme Konularında Yetkili Kılınmalarının Acentelerin Verginin Mükellefi Sayılmaları Gerektirmeyeceği )
D7.DE. 1995/849ACENTENİN BSMV BEYAN VE ÖDEME YÜKÜMLÜLÜĞÜ ( Kendi Sigortalama İşlemlerinden Dolayı Yaptığı Tahsilat Nedeniyle )
D2.DE. 2009/3772ACİL HALLERDE SEVK BELGESİ DÜZENLENMESİ ( Rahatsızlık Sebebiyle Sevk Kağıdı Düzenlenmesi İsteminin Reddine İlişkin İşlemin İptali İstemi - Acil Hallerde Sevk Belgesi Düzenlenmesi Zorunluluğu Aranmaksızın Sağlık Kurum ve Kuruluşlarına Başvuruda Bulunularak Tedavinin Yapılmasına İmkan Tanındığından Davacının Olağan Prosedürün Tarafına İşletilmesi Yönünde İdareye Yapmış Olduğu Başvurunun Reddinde Hukuka Aykırılık Bulunmadığı )
D12.DE. 2011/311ACİL NÖBETİ TUTAN UZMAN ( Uzman Durumu Müsait Olan Kurumlar İçin Öngörülen Acil Nöbet ve Bu Nöbet Sistemine İlişkin Olarak Getirilen Çağrı Sisteminin Uzman Adedinin Tek Olduğu Kurumlarda Çağrı Yöntemi İle İcap Nöbeti Şeklinde Uygulanmasının Hukuki Dayanağı Olamayacağı )
D11.DE. 2009/8421ACİL RÖNTGEN BİRİMİ BULUNMAYAN HASTANE ( Mesai İçi ve Mesai Dışında Acil Servise Fiilen Hizmet Verdiği Anlaşılan Davacının Döner Sermaye Ek Ödemesinin Riskli Birim Kat Sayısı Üzerinden Hesaplanacağı )
D11.DE. 2010/8603ACİL SERVİS HİZMETİNDE ÇALIŞAN PERSONEL ( Belirlenen Riskli Birim Ek Ödeme Katsayısından Yararlanabileceği - Kurum Niteliğinde Olmayan 112 Acil Sağlık Hizmeti İstasyonunda Çalışan Davacının Yararlanamayacağı)
D5.DE. 2013/4883ACİL SERVİS NÖBETİ ( Uzman Hekimler veya Bu Konuda özel Eğitim Almış Sertifikalı Pratisyen Hekimler Tarafından Tutulacağı - Uzmanlık Eğitimi Almış Hekimlerin Uzmanlık Dalının Uygulamasından Sayılmayacak İşlerde Görevlendirilemeyeceği Biyokimya ve Klinik Biyokimya Branşındaki Uzman Doktorların Ancak İdari Uzman Tabip Nöbetine Dahil Edilebileceği )
D11.DE. 2009/8508ACİL SERVİSE VERİLEN HİZMET SÜRELERİ ( Esas Alınarak Karşılığı Olan Döner Sermaye Ek Ödemesinin Riskli Birimler İçin Öngörülen Katsayılar Üzerinden Değerlendirilerek Ödeme Yapılması Gerektiği )
D5.DE. 2012/382ACİL SERVİSTE GÖREV YAPAN SAĞLIK PERSONELİ İÇİN YİYECEK YARDIMI YAPILMASI YÖNÜNDEKİ BAŞVURUNUN REDDİ NEDENİYLE İPTAL DAVASI ( Davacı Sendikanın Dava Dilekçesinde Üyelerin İsimlerinin Yeralmadığı - Davacı Sendikanın Eldeki Davayı Üyeleri Adına Açmadığının Kabulü/Ehliyet Yönünden Davanın Reddi Gereği )
D11.DE. 2002/75ACİL TEDAVİ KAPSAMINDA HASTA YAKINLARINA ALDIRILAN VE UYGULANAN VE RESMİ KURUL RAPORUYLA BELGELENEN TIBBİ MALZEME ( Emekli Sandığından Bedelinin Tahsili Talebinin Kabulü Gereği )
D10.DE. 1996/9018ACİL TEDAVİ MASRAFI ( Tedaviye İlişkin Fatura Tarihinden Sonraki Resmi Sağlık Kuruluşu Raporuyla Belgelenmesi Nedeniyle Ödenmemesinin Hukuka Aykırı Olması )
D11.DE. 2010/6207ACİL TIP TEKNİKERİ OLARAK GÖREV YAPAN DAVACI ( Ambulans Şoförü Olarak Görevlendirilmesi Sebebiyle Hak Ettiği İleri Sürülen %10 İlave Ücretlerin Hesaplanacak Yasal Faizi İle Birlikte Ödenmesi İçin Yaptığı Başvuru - Davanın Kısmen Süre Aşımı Sebebiyle Reddi Yolunda Verilen Mahkeme Kararında Bir İsabetsizlik Bulunmadığı )
D11.DE. 2011/1221ACİL TIP TEKNİSYENİNİN ACİL SERVİS HİZMETLERİNİ FİİLEN YÜRÜTMESİ ( Döner Sermaye Ek Ödemesinin Özellikli Birimler İçin Belirlenen Ek Ödeme Katsayısı Üzerinden Ödenmesi - Kurumlarda Özellik Arz Eden Bölümler İçin Ek Ödeme Katsayısı Belirlendiği Halde Kuruluşlar İçin Bu Yönde Düzenleme Yapılmadığı/112 Acil Sağlık Hizmetinin Kuruluş Olduğu - İstemin Reddedileceği )
D13.DE. 2010/539ACİL YARDIM VE ÇAĞRI HİZMETLERİNE İLİŞKİN USUL VE ESASLAR'IN İPTALİ DAVASI ( Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu Kararıyla Acil Yardım ve Çağrı Hizmetlerine İlişkin Yönetmelik'in Resmî Gazete'de Yayımlandığı Tarihten Geçerli Olmak Üzere Yürürlükten Kaldırılmasına Karar Verildiğinin Gözetileceği )
D5.DE. 2002/1179ACİL YARDIM VE KURTARMA HİZMETLERİ ( Faaliyette Olmayan Sağlık İstasyonuna Yapılan Atamanın Hukuka Uygun Olmadığı )
D4.DE. 1995/2409ACİZ BELGESİ ( Tüzel Kişiliğin Vergi Borcu Nedeniyle )
D4.DE. 1994/5405ACİZ FİŞİ ( Tahsil Edilemeyen Amme Alacağının Miktarının Somut Olarak Belirlenememesi )
D10.DE. 2004/5790ACİZ FİŞİ ( Yönetim Kurulu Üyelerinin Takip Edilebilmesi İçin Kamu Alacağının Dernek Tüzel Kişiliğinden Tahsil Edilemeyeceğinin Anlaşılmış Olmasının Yeterli Olduğu - Ayrıca Aciz Fişi Düzenlenmesinin Gerekmediği )
D4.DE. 2002/1204ACİZ HALİNİN BAŞLANGIÇ TARİHİ ( Mal Varlığı Sermaye Piyasası Kurulunun Tasarrufuna Girdiği Tarihte Şirketin Aciz Sayılması Gerektiği - Faaliyetin Geçici Olarak Durdurulması - Gecikme Zammı İstenilme Şartı )
D7.DE. 2000/1248ACİZ VESİKASI ( Düzenlenmeden Şirket Ortağının Takip Edilebilme Şartları - Ltd. Şirketin Vergi Borcu )
D7.DE. 2000/2724ACİZ VESİKASI DÜZENLENMESİNE GEREK OLMAMASI ( Şirketin Vergi Borçlarından Dolayı Kanuni Temsilciye Başvurulabilmesinin Şartları )
D4.DE. 2009/248AÇIK ALANLARIN KİRAYA VERİLMESİ ( Okul Aile Birlikleri Tarafından Okul ve Kurumlardaki Açık Alanların – İdarece Bu Yönde Düzenlenen Sirkülerin Hukuka Aykırı Olacağı )
D8.DE. 1989/1306AÇIK ARTIRMA ( Taşocağı İzni Verilirken Bunun Açık Artırmayla Yapılmasının Gerekmesi )
D7.DE. 1990/1490AÇIK ARTIRMA İLE SATIŞ ( Ortaklığın Giderilmesi Yoluyla )
D9.DE. 1998/4939AÇIK ARTIRMA SURETİYLE SATIŞ YAPAN MÜKELLEF ( Satışın Belediyeye Bildirilmemesi Nedeniyle Kooperatif Adına Ceza Kesilmesi )
D9.DE. 2006/315AÇIK ARTIRMA USULÜ İHALE YOLUYLA SATIŞ ( Satış Nedenleri Arasında Belirtilen Hususların Bulunmadığı Görülen Davacı Vakfa Ait Taşınmazın Satış İşlemi Katma Değer Vergisi Genel Tebliği'nde Belirtilen Nitelikte Bir Satış Olmadığı - Vergi Ziyaı Cezalı KDV Tarhiyatında Yasal İsabet Görülmediği )
D7.DE. 1999/2623AÇIK ARTIRMA YOLU İLE SATIŞI YAPILAN TAŞINMAZ ( Ortaklığın Satış Yolu İle Giderilmesi - Satış Bedeli Üzerinden Salınan Damga Vergisinde İsabet Bulunmadığı )
D9.DE. 2003/2842AÇIK ARTIRMA YOLUYLA EMTİA ALAN YÜKÜMLÜ ( İptalinin Dava Edilmesi - İhalenin Kesinleştiğinden Haberdar Olduğu Anda Yaptığı KDV. Ödemesi/Gecikme Faizi İstenilemeyeceği )
VDDGKE. 2006/287AÇIK ARTIRMA YOLUYLA HAZİNEDEN SATIN ALINAN TAŞINMAZLAR ( Ödenen KDV'nin İadesi İçin Yapılan Başvurunun Reddine İlişkin İşlemin İptali İstemiyle Açılan Davanın İdari Yargının Görevinde Olduğu )
D7.DE. 1997/4830AÇIK ARTIRMA YOLUYLA SATILAN ARAÇ ( Ek Taşıt Alım Vergisine Tabi Olup Olmayacağı )
D3.DE. 2006/4719AÇIK ARTIRMA YOLUYLA SATIŞA İLİŞKİN TEBLİĞ ( Mal Varlığı Araştırmasında Saptanan Taşınmazına Haciz Konduğu Kendisine Duyurulduktan Sonra Yazının Tebliği Üzerine Bu Aşamada Mahcuzun Haczi Caiz Olmayan Mallardan Olduğu İddiasının İncelenemeyeceği )
D10.DE. 2008/1673AÇIK ARTIRMA YOLUYLA SATIŞIN İPTALİ ( İhale Bedelinin %10'u Oranında Verilen Para Cezasının Tahsili - İhalenin Feshi Davasının Reddi Halinde Mahkemece Para Cezasına Mahkum Edilen Bir Başka İfade İle Sözü Edilen Davayı Açan Kişi veya Kişilerce Para Cezasının Ödenmesi Gerektiği )
D9.DE. 2015/10574AÇIK ARTTIRMA SONUCU SATIŞ (KDV'nin İadesi Talebi - Sulh Hukuk Mahkemesi Satış Memurluğunca Yapılan Açık Artırma Sonucu Satın Alınan Taşınmaza İlişkin Olarak Hesaplanan Katma Değer Vergisi'nin Alıcı Tarafından Ödenmesinden Sonra Taşınmazın Tapu Kayıtları Nedeniyle KDV'nin İadesi Talebi/İdari Yargı/Vergi)
D10.DE. 2017/500AÇIK CEZA İNFAZ KURUMLARINA AYRILMA YÖNETMELİĞİ (Yürütmenin Durdurulması ve İptal Davası - Bizzat Kısıtlı Olan Davacı Tarafından Dava Açıldığı/Davaya Devam Edilebilmesi İçin Öncelikle Davacının Vasisi Tarafından Sulh Hukuk Mahkemesinden İzin Alınması ve Davaya Vasi Tarafından Devam Edilmesi Gerektiği)
D6.DE. 2005/98AÇIK ÇIKMA NİTELİĞİNDE BULUNAN BALKON ( Ruhsat Gerektirdiği - Dava Konusu Yıkım ve Para Cezasına İlişkin İşlemlerin İptali Yolundaki İdare Mahkemesi Kararında İsabet Görülmediği )
D6.DE. 2000/3373AÇIK ÇIKMA OLMAYAN BALKONLARIN KAPATILARAK ODALARA İLAVE EDİLMESİ ( Taşıyıcı Unsurlara Zarar Vermeyen Tadilatın Ruhsat Gerektirmemesi )
D10.DE. 2006/5393AÇIK GÖRÜŞTEN YARARLANMA İSTEMİ ( Müebbet Ağır Hapis Cezasıyla Mahkumiyetine Karar Verilen Davacının - Ziyaretçileri Sınırlayıcı Düzenleme Getiren Yönetmelikte Yasaya Uyarlık Bulunmadığı )
D5.DE. 1992/5699AÇIK HALİNİN DEVAMI KOŞULUYLA NAKLEN ATANMA ( İdarenin Yeterli Hukuki Sebep Göstermesi Gereği )
D8.DE. 2006/2880AÇIK HATA ( Döner Sermaye Katkı Payı Ödemesinin Hatalı Olduğunun Basit Bir İnceleme İle Fark Edilmeyip Hesapların Denetimi Sonucu Ortaya Çıkarıldığı - Açık Hata Kapsamında Değerlendirilemeyeceği/Dava Açma Süresi )
D10.DE. 1988/2571AÇIK HATA ( Geçersiz İlanla Yapılan İhale )
D11.DE. 2015/2048AÇIK HATA (Davacıya Makam ve Görev Tazminatı Ödeneceğine İlişkin Mevzuatta Bir Düzenleme Yer Almadığından Dolayı Mevzuatın Yanlış Yorumlanmasından da Bahsetme İmkanı Bulunmadığı Dikkate Alındığında Davacıya Yapılan Yersiz Ödemelerin Açık Hata Kapsamında Yapılan Ödemeler Olduğu)
D14.DE. 2011/5931AÇIK HAVADA YAPILAN DÜĞÜNLER ( İl Merkezinde Alanlarının Belirlenmesi ve Yasaklanması Konusunda İşlem Tesis Etme Yetkisinin İl Mahalli Çevre Kurullarına Ait Olduğu - Belediye Başkanlığınca İşlem Tesis Edilemeyeceği )
D13.DE. 2005/1034AÇIK İÇKİ SATMAK ( İsteyenlere İzin Belgesi Alması Zorunluluğu Getirilmesinde Hukuka Aykırılık Bulunmadığı )
D13.DE. 2005/1036AÇIK İÇKİ SATMAK İSTEYENLER ( İzin Belgesi Alınması Zorunluluğunun Getirilmesinde Hukuka Aykırılık Bulunmadığı - Turizm İşletme Belgesi Sahibi İşletmelerinde İzin Belgesi Almak Zorunda Olduğu )
D13.DE. 2009/4101AÇIK İHALE USULÜ ( İdarelerin İhaleyi Pazarlık Usulüyle Yapabilmesi İçin Doğal Afet Salgın Hastalık Can veya Mal Kaybı Tehlikesi Gibi Ani ve Beklenmeyen veya İdare Tarafından Önceden Öngörülemeyen Olayların Ortaya Çıkması Gerektiği )
D13.DE. 2008/6819AÇIK İHALE USULÜ ( İhalenin Ortak Girişimin Üzerinde Bırakılması İşleminin İptali Talebi - Kamu İhale Kurulu Kararı Uyarınca İhale İşlemleri Kaldığı Yerden Yeniden Yapıldığından Yeni İşleme Karşı İhaleyi Yapan İdareye Şikayette Bulunulacağı/Doğrudan Dava Açılamayacağı )
D13.DE. 2008/10266AÇIK İHALE USULÜ İLE YAPILAN İHALELER ( İhale Sürecinin Sözleşmeyle Sonuçlanmasına Kadar Sunulan Tekliflerde Herhangi Bir Değişiklik Yapılmasına ve Verilen Teklifin Geri Alınmasına ve Verilen Teklifin Sonradan Değiştirilmesine Olanak Bulunmadığı )
D13.DE. 2015/4396AÇIK İHALE USULÜ İLE YAPILAN İHALEYE İLİŞKİN İTİRAZEN ŞİKAYET (İddialar İhale Dokümanına Yönelik Olmayıp İhale Gerçekleştirildikten Sonra İdare Tarafından Dokümanın Yanlış Değerlendirilerek İhalenin Sonuçlandırılmasına İlişkin Olduğu - Başvurunun Şekil Yönünden Reddedilmesinde Hukuka Uygunluk Bulunmadığı/Kamu İhale Kurulu Kararının İptali)
D12.DE. 2015/4459AÇIK İHALE YOLUYLA YAPTIRILMASI GEREKEN İŞLERİN DOĞRUDAN TEMİN YOLUYLA YAPILMASI NEDENİYLE DİSİPLİN CEZASI (İdari İşlemin Oluşturulmasında ve Kararında Katkısı Bulunmayan Personelin Disiplin Sorumluluğuna Gidilemeyeceği - Disiplin Cezası Verme Zamanaşımının İki Yıl Olduğu İki Yıllık Zamanaşımı Süresi Geçen Belge ve İşlemlerin Değerlendirmeye Alınmaması Gereği)
D13.DE. 2008/13699AÇIK İHLAL ( Grup Muafiyetinden Yararlanamayacak Nitelikte Olan Davacı Şirkete Açık İhlâller Nedeniyle Para Cezası Verilmesine İlişkin Rekabet Kurulu Kararında Hukuka Aykırılık Olmadığı - Rekabet Kurulu Kararının İptali İstemi )
D2.DE. 2007/2869AÇIK İLAN EDİLEN KURUM MÜDÜRLÜKLERİNE ATANMAK İÇİN YAPILAN BAŞVURU ( Reddine İlişkin İşlemlerin Yargı Kararları İle İptali Üzerine Bu İşlemlerin Hiç Tesis Edilmemiş Kabul Edileceği )
D4.DE. 1989/912AÇIK İNANDIRICI HUKUKEN GEÇERLİ BELGELER ( Re'sen Vergi Tarhı İçin )
D6.DE. 2008/4811AÇIK MEKANLARDA MÜZİK YAYINI YAPAN İŞYERLERİ ( Çevresel Gürültünün Kontrol Edilmesi Amacıyla Açık Mekanlarda Müzik Yayını Yapan İşyerlerinin Kapanış Saatlerinin Belirlenmesi Şeklinde Tanınmış Bir Yetkisinin Bulunmadığı )
D6.DE. 1987/459AÇIK PAZAR YERİ ( Pazar Yerinin İşlevini Yürütebilmesi İçin Kamulaştırma Yapılması )
D6.DE. 1996/3131AÇIK TEKLİF USULÜ ( Bedel Tespit Komisyonu Kararıyla Tahmin Edilen Toplam Değeri Belirtilen Miktardaki Dükkanların 2886 Sayılı Yasa Uyarınca Açık Teklif Usulüyle İhaleye Çıkarılması )
D13.DE. 2009/1028AÇIK TEKLİF USULÜ ( İhtiyaçların En İyi Şekilde Uygun Şartlarla ve Zamanında Karşılanabilmesi İlkelerinin Sağlanabilmesi Bakımından Açık Teklif Usulünün Pazarlık Usulüne Göre Daha Objektif Nitelikte Bir İhale Yöntemi Olduğu )
D10.DE. 1990/934AÇIK TEKLİF USULÜ İLE İHALE ( Teklif Edilen Bedelin Tahmin Edilen Bedelin Üstünde Olması )
D13.DE. 2007/1174AÇIK TEKLİF USULÜ YAPILABİLECEK İHALE ( İstekli Çıkmadığı veya Son Teklifler Uygun Görülmediğinde İdare Yararı Görülürse Pazarlık Usulüyle Yaptırılabileceği - Onaylanmasından Sonra Sebepleri Açıkça Ortaya Konmaksızın Pazarlık Suretine Sonradan Takas Suretiyle Devrine Karar Verildiği/Hukuka Uyarlık Bulunmadığı )
D9.DE. 2014/3641AÇIK VE SOMUT BİR ŞEKİLDE İSPAT ( Tespitlerin Davacının Fatura Düzenlediği Tarihte Faaliyette Olmadığını İspatlar Nitelikte Bulunmadığı - Davacının Düzenlediği Faturaların Sahte Olduğu ve Faturaları Komisyon Karşılığında Düzenlediği Sonucuna Varıldığının Varsayıma Dayalı Olduğu/Salınan Vergi Ziyaı Cezalı Katma Değer Vergisinde İsabet Bulunmadığı )
D7.DE. 1989/1504AÇIK VERGİ HATASI ( KDV Beyannamesine Yürürlükteki Vergi Oranı Yerine Önceki Oranın Yazılması )
D10.DE. 1995/397AÇIKÇA HUKUKA AYKIRI BİR İDARİ İŞLEM ( Mutlak Butlanla Batıl Olması )
D3.DE. 1995/1874AÇIKLAMA İSTEMİ HAKKINDA VERİLEN KARAR ( Temyize Konu Edilebilecek ve Edilemeyecek Kararlar )
D7.DE. 2004/3158AÇIKLAMA TALEBİ ( Taraflardan Birinin Açıklama Talebinde Bulunmasının Mahkeme Kararının Taraflara Tebliğinden İtibaren İşlemeye Başlayan Temyiz Başvurusu Süresini Durdurmayacağı )
D6.DE. 2006/3222AÇIKLAMA YOLU İLE DAHA ÖNCE VERİLEN KARARIN DEĞİŞTİRİLMESİ ( Olanaksızlığı - Açıklama İsteğine İlişkin Olarak Verilen Kararların Bu Nitelikleri İtibariyle Bir Üst Yargı Merciinde Temyize Konu Olabilecek Nihai Kararlardan Olmadığı )
D5.DE. 2006/7903AÇIKLAMA YOLU İLE KARARIN DEĞİŞTİRİLMESİ ( Mümkün Olmadığı - Daha Önceki Hüküm Değiştirilmiş veya Her Ne Suretle Olursa Olsun Yeni Hüküm Verildiği/Temyiz Başvurusu Üzerine İşin Esasının İncelenebileceği )
D12.DE. 2011/1163AÇIKLANMASI YASAKLANAN BİLGİLERİ AÇIKLAMAK ( Firmalar Tarafından İhalelere Verilen Teklifleri Başka Bir Firma ile Paylaşmak - Kişilerin Yarar veya Zararını Hedef Tutan Davranışlarda Bulunmak Açıklanması Yasaklanan Bilgileri Açıklamak Fiilini İşlediği Sabit Olan Davacışa Kademe İlerlemesinin Durdurulması Cezası Verilmesinin Hukuka Uyarlı Olduğu )
IDDGKE. 2015/2967AÇIKÖĞRETİM ADALET ÖNLİSANS MEZUNLARI İLE ÖRGÜN ÖĞRETİM ADALET ÖNLİSANS MEZUNLARI ( Aynı Hukuksal Durumda Bulundukları - Aynı Dikey Geçiş Sınavında Ayrı Kontenjanlar Belirlenmesinin Hukuka Kamu Yararına ve Eşitlik İlkesine Uyarlı Olmadığı )
D8.DE. 2004/2414AÇIKÖĞRETİM FAKÜLTELERİ İLAHİYAT ÖNLİSANS PROGRAMI ( Bitirenlerin Diplomalarına "Bu Belge Din Hizmetleri Sınıfında Çalışanlar İçin Geçerlidir Başka Amaçla Kullanılamaz" İbaresinin Yazılmasının Hukuka Aykırı Olmadığı )
D8.DE. 1988/239AÇIKÖĞRETİM FAKÜLTESİ KAYDINI SÜRESİNDE YENİLEMEME ( Fakülteden İlişiğinin Kesilmesine Karar Verilememesi )
D2.DE. 2008/7796AÇIKÖĞRETİM FAKÜLTESİ SAĞLIK KURUMLARI İŞLETMECİLİĞİ PROGRAMI ( Sağlık Görevlileri Açısından Mesleki Bir Üst Öğrenim Olduğu Bu Nedenle Özel Hizmet Tazminatları İle Ek Göstergenin Üst Öğrenime Göre Verilmesi Gerektiği )
D5.DE. 2003/4726AÇIKTA BIRAKILMA SONUCUNU DOĞURACAK İŞLEM ( Naklen Atanmasına Muvafakat Verilen Davacının İşlemin Gerçekleşmemesi Üzerine Eski Görevine İade Edilmemesi Üzerine - Hukuka Uyarlık Bulunmadığı )
D11.DE. 2005/2344AÇIKTA GEÇEN SÜRELERİN FİİLİ HİZMET SÜRESİNE EKLENMESİ İSTEMİ ( Kabulü Gereği - Disiplin Cezası Sonucu Kurumuyla İlişiği Kesilen Davacının Af Kanunu Hükümlerinden Yararlanmak Suretiyle Görevine Dönmesi Nedeniyle )
D12.DE. 1995/275AÇIKTA GEÇİRİLEN SÜRE ( Mahalli İdareler Seçimine Katılmak İçin İstifa Edip de Kazanamayan Zabıtanın Göreve Dönme İstemi )
D11.DE. 2007/959AÇIKTA İKEN MALUL DURUMA DÜŞENLER ( Kanun'un 54. Md. Göre Açıkta İken Malul Durumuna Düşenlere İlişkin Düzenleme Çerçevesinde İncelenmesi Gerektiği - Kara Kuvvetleri Komutanlığı'nda Piyade Yüzbaşı/Malullük Aylığı Bağlanması İstemi )
D5.DE. 2003/4758AÇIKTA KALINAN DÖNEM İÇİN İSTENEN PARASAL HAKLAR ( KHK/233'e Göre Yönetim Kurulu Üyeliğine Atanan Davacının Yargı Kararı Üzerine Göreve İadesi - Talep Ettiği Parasal Hakların Görevine Bağlı Alacak Niteliği Taşıması )
D5.DE. 1988/2903AÇIKTA KALINAN DÖNEMDE YOKSUN KALINAN AYLIK VE DİĞER HAKLAR ( 1402 Sayılı Yasaya Göre Göreve Son Verilmesi Halinde )
D12.DE. 2006/507AÇIKTA KALINAN SÜRE ( Ücretsiz İzin Talebinin İdarece Kabul Edilmemesi Üzerine Görevinden İstifa Eden Davacı - İşlemin İdare Mahkemesince İptali/Açıkta Kaldığı Süreyle İlgili Tazminat Talep Edemeyeceği )
D5.DE. 2001/5027AÇIKTA KALINAN SÜREDE ÖDENMEYEN MAAŞ FARKLARI ( Davacının İdareye Başvurduğu Tarihten Başlayarak Faiz Ödenebileceği - Yargılanması Sonucunda Beraat Etmesi Nedeniyle Yeniden Göreve Başlatılan Belediye Görevlisi )
D8.DE. 2001/3373AÇIKTA OLAN BİLİM ADAMI ( 2547 Sayılı Yasanın 60/B Maddesinin Yükseköğretim Kurumundan Ayrılmış ve Hiçbir Öğretim Görevi Almamış Olan Açıkta Olan Bilim Adamlarına Hak Tanıyacağı )
D12.DE. 1995/6199AÇIKTAN ATAMA ( Askerlik İçin Görevden Ayrılan Sözleşmeli Personelin Askerlik Sonrası Bir Ay İçinde Göreve Başlatılmasının Açıktan Atama Kurallarına Göre Olmaması )
D12.DE. 2010/6363AÇIKTAN ATAMA ( Atanamayacakları Belirtilenlerin Emeklilik veya Yaşlılık Aylığından Feragat Ederek Yeniden Atanmasına İmkan Bulunmadığı )
D12.DE. 2009/3360AÇIKTAN ATAMA ( Devlet Memurluğundan Çıkarma Cezasına Karşı Açılan Dava - 5525 S. Yasa Uyarınca Af Nedeniyle Karar Verilmesine Yer Olmadığına Hükmedilen Davacının Bu Karara Dayanarak Eski Görevine Tekrar Atanmak İçin Yaptığı Başvurunun Açıktan Atanma Talebi Niteliğinde Olduğu )
D12.DE. 2009/7469AÇIKTAN ATAMA ( Emeklilik veya Yaşlılık Aylığı Alanların Yasada Belirtilen Kurum ve Kuruluşların Kadrolarına Açıktan Atanamayacağı - Emekli Olan Tapu Sicil Müdürünün Eski Görevine Atanamayacağı )
D12.DE. 2005/680AÇIKTAN ATAMA ( Görevi Kötüye Kullanmak - Ağır Ceza Mahkemesince Verilen Karar Uyarınca Davacının Memuriyet Koşullarını Yeniden Kazandığı/İstemin Açıktan Atama Koşulları İçerisinde Değerlendirileceği )
D12.DE. 2015/2734AÇIKTAN ATAMA ( Hususunda Yapılan Başvuruları İdarenin Olumlu Sonuçlandırmak Yönünde Yargı Kararıyla İşlem Tesis Etmeye Zorlanamayacağı - İdarenin Açıktan Atama Yapmak Hususunda Takdir Yetkisine Sahip Olduğu )
D12.DE. 1997/1481AÇIKTAN ATAMA ( İdarenin Hatalı Hesaplaması Sonucu Emekli Aylığının Düşük Dereceden Bağlanması - Yeniden Göreve Atanma Talebi/İdarenin Takdir Yetkisinden Sözedilerek Red Edilemeyeceği )
D12.DE. 2014/9578AÇIKTAN ATAMA ( İdarenin Takdir Hakkına Bağlı Olduğu - İlgili Kanunla Getirilen Sicil Affı Kapsamında Kalan Personelden Atama Şartlarını Kaybetmeyen Başvuru Sahiplerinin Açıktan Atamaları Hakkında İdarenin Takdir Hakkının Sınırlı Olduğu Sicil Affı Kanunundaki Şartları Taşıyanların Atamalarının Yapılması Gereği )
D12.DE. 2008/1486AÇIKTAN ATAMA ( Kontrol Memuru Olarak Görev Yapan Kontrol Memurunun Eski Görevine İade Edilmesi Yolundaki İsteminin Reddine İlişkin İşlemin İptali İstemiyle Açılan Davanın Bir Kamu Görevine Açıktan Atama Yapma Konusunda İdarelerin Takdir Yetkisine Sahip Olduğu )
D12.DE. 2009/7426AÇIKTAN ATAMA ( Manevi Tazminat İstemi - Kendi İsteği ile Emekliye Ayrılan Davacının Yeniden Atanmak İçin Yaptığı Başvuru Açıktan Atanma İstemi Niteliğinde Olduğundan İdarece Reddinde Hukuka Aykırılık Olmadığı )
D12.DE. 1995/1120AÇIKTAN ATAMA ( Şartlı Salıverilen İlgilinin Mahkumiyete Bağlı Ehliyetsizlikleri Devam Ettiğinden Açıktan Atama Çerçevesinde Değerlendirilemeyeceği - Göreve İade )
D12.DE. 1995/7836AÇIKTAN ATAMA ( Zimmet Suçu Nedeniyle Görevden Çıkarma Cezası Verilen Görevlinin Yeniden Göreve Başlatılmaması )
D5.DE. 1990/1550AÇIKTAN ATAMA İSTEMİ ( Görevden Çekilmiş Sayılmaya İlişkin İşlemin İptali Kararının Tebliğinden Çok Sonra Yapılan Başvuru )
D12.DE. 2001/2954AÇIKTAN ATAMA KOŞULLARI ( Şakalaşırken Yanlışlıkla Arkadaşının Ölümüne Sebep Olan Polis Memurunun Görevden Uzaklaştırılması - Disiplin Cezasının Af Kanunu Kapsamına Girmesi )
D12.DE. 1995/11142AÇIKTAN ATAMA KOŞULLARINA GÖRE İŞLEM YAPILAMAMASI ( Görevi Sırasında Tedbirsizlik ve Dikkatsizlikle Ölüme ve Yaralanmaya Sebebiyet Veren ve Mahkum Olan Memurun Cezasının İnfazından Sonra Görevine İade Edilmesi Gereği )
D12.DE. 2002/4202AÇIKTAN ATAMA NİTELİĞİNİN BULUNMAMASI ( Hatalı İntibak Sonucu Emekliliğini İsteyip Düşük Dereceden Emekli Olan Davacının Yeniden Atanma Talebi )
D5.DE. 2007/5618AÇIKTAN ATAMA OLARAK DEĞERLENDİRİLEMEME ( Devlet Hizmeti Yükümlülüğü Görevini Yerine Getirmek Üzere Sağlık Bakanlığı Tarafından Re'sen Atanan Uzman Doktor - Yolluk Ödenmesi Gerektiği/Naklen Atanma )
D12.DE. 2001/3465AÇIKTAN ATAMA TALEBİ NİTELİĞİ ( İstifa Talebi Kabul Edildikten Sonra İstifa Onayı Geri Alınarak Görevine Son Verilen Memurun Göreve Son Verilmesine İlişkin İşlemi Dava Açarak İptal Ettirmesi ve İstifa Etmiş Olma Statüsüne Geri Dönmesinden Sonraki Yeniden Atanma Talebi )
D12.DE. 2016/8846AÇIKTAN ATAMALARDA YARGI İNCELEMESİ (Takdir Yetkisi Açıktan Atamaya Dair Bir İşlemde Kullanılmış İse Bunun Kadro İhtiyaç Hizmet Gerekleri ve Atama İsteminde Bulunan Kişinin Kişisel Konumu Gibi Durumlar Dikkate Alınarak Kullanılıp Kullanılmadığının Yargı Merciince İncelenmesi İdari İşlemin Sebep ve Maksat Öğeleri Yönlerinden Yargı Denetimi Sağlanacağı - Açıktan Atanma Talebinin Reddi İşlemi)
IDDGKE. 2013/5124AÇIKTAN ATANAN DEVLET OPERA VE BALESİ SANATÇILARININ ALTI YIL SÜREYLE NAKLEN ATANAMAMASI ( Sahnelenecek Eserin Aksamaması Amacıyla Açıktan Atanan Personelin Altı Yıl Süreyle İdareye Başvuru Hakkını Kullanmasının Engellenmesinin Hukuka Uyarlı Olmadığı - Naklen Atanılmak İstenilen İlde Boş Kadro Bulunup Bulunmadığı Hizmetin Aksayıp Aksamayacağı Gibi Hususlar Dikkate Alınarak Atama İsteminin Değerlendirilebileceği )
D12.DE. 2005/611AÇIKTAN ATANAN SÖZLEŞMELİ PERSONELİN SÖZLEŞMESİNİN FESHİ ( Davalı İdarede Uzman Doktor İken İsteği Üzerine Emekliye Sevk Edilen ve Daha Sonra Aynı İdareye Açıktan Sözleşmeli Personel Olarak Atanan Davacının Sözleşmesinin Feshine İlişkin İşlemde Hukuka Uyarlık Bulunmadığı )
IDDGKE. 2003/36AÇIKTAN ATANMA ( Disiplin Cezaları Nedeniyle Devlet Memurluğu Görevine Son Verme/Af Kanunu İle Göreve İade İstemi - Başvurunun Reddine İlişkin İşlemin Açıktan Atanma Koşulları İçinde Değerlendirilmesi Gereği )
D5.DE. 2003/4804AÇIKTAN ATANMA KAPSAMINDA DEĞERLENDİRİLEMEYECEK İSTEM ( Kefalet Kanunu Md. 6 Uyarınca Hizmetten Çıkarılan Memurun Zimmet Suçundan Beraat Etmesi - Görevine İadesi Gereği )
D12.DE. 2009/556AÇIKTAN ATANMA TALEBİ ( İnşaat Teknikeri İken Disiplin Yoluyla Görevine Son Verilen Davacının 5525 S. Yasa Uyarınca Görevine İade Edilmesi İstemiyle Yaptığı Başvurunun Bu Nitelikte Olduğu )
D12.DE. 1995/9637AÇIKTAN EMEKLİYE SEVK ( Göreve İade İsteminin Değerlendirilmesi )
D5.DE. 1994/4966AÇIKTAN ÖĞRETMENLİĞE ATANMA ( Serbest Avukatlıkta Geçen Sürenin 2/3'ünün İntibakta Değerlendirilmesi )
D5.DE. 2013/6957AÇIKTAN VEKİL OLARAK ATANMA ( Devlet Memurları İçin Öngörülen İzinlerden Faydalanabilmesine Hukuken İmkan Bulunmadığı - İstemin Reddi İşleminin Doğru Olduğu/Devlet Memurlar İçin Öngörülen İzinlerden Yararlanması İsteminin Reddi İşleminin İptali İstemi )
D5.DE. 2010/3660AÇILAN İPTAL DAVASININ AÇILACAK TAM YARGI DAVASINA ETKİSİ ( Bir İdari İşlemle Hakkı İhlal Edilen İptal ve Tam Yargı Davasını Birlikte Açabileceği - İptal Davasının Karara Bağlanması İşlemin Tebliğinden İtibaren Açılabilecek Tam yargı Davasına İlişkin İşlemeye Başlayan Dava Açma Süresini Kestiği İlgiliye Yeni Dava Açma Süresi Tanıdığı )
IDDGKE. 2002/1260AÇILMASI İZNE BAĞLI YERLERE UYGULANACAK İŞLEMLER HAKKINDAKİ YÖNETMELİĞİN İPTALİ ( İstirahat ve Eğlence Yeri Faaliyetlerinin Yapılabilmesi İçin Kat Maliklerinin Oyçokluğuyla Vereceği Karara Bağlı Kılınmasının Gerekmesi )
D10.DE. 1989/130AÇILMIŞ BİR DAVA BULUNMAMASINA RAĞMEN İHTİYATİ HACİZ KARARI VERİLEMEMESİ
D8.DE. 1986/568AÇIŞ İZNİ İLE İŞLETİLEN İŞYERİNİN NAKLİ ( Encümen Kararının İsabetli Olup Olmadığının Tespiti İçin Keşif ve Bilirkişi İncelemesi Yapılması Gereği )
D8.DE. 1986/300AÇMA RUHSATI ( Teşvik Kredisi Alınarak Yapılan Turistik Tesisin Belediyeden Açma Ruhsatı Almadan Çalıştırılamaması )
D6.DE. 1997/5781ADA DAĞITIM CETVELLERİ ( Dağıtıma İlişkin Tüm Bilgilerin Sağlıklı Biçimde Yer Almasının Gerekmesi )
D6.DE. 2007/8912ADA İÇİNDE YER ALAN YOLLAR ( Nazım ve Uygulama İmar Planlarına Esas Teşkil Etmek Üzere Hazırlanan Çevre Düzeni Planında Ana Ulaşım Yolları Gösterilmekte Olup Ara Bağlantı Yolları ve Ada İçinde Yer Alan Yollara Yer Verilmesine Gerek Bulunmadığı )
D6.DE. 2002/5617ADA VE PARSEL NUMARALARININ TEK TEK BELİRTİLMESİ ZORUNLULUĞU ( Parselasyon İşleminin İptali Davasında - Bazı Ada ve Parsel Numaraları Belirlilerek Vs. İbaresinin Kullanılmasının Hatalı Olması )
D11.DE. 1997/2988ADALET ANLAYIŞI İLE BAĞDAŞTIRILAMAYAN KDV TARHİYATI ( Sağlık Hizmeti Veren Vakfın KDV Tahsil Etmemesi - Re'sen Tahsili Yoluna Gidilmesi )
D9.DE. 2006/1200ADALET BAKANLIĞI BAĞLI KURULUŞU ( Lojman Binaları Nedeniyle Emlak Vergisi Tesisi - Taşınmazların Maliki Durumunda Olan Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü İş Yurtları Kurumu Adına Mükellefiyet Tesis Edilemeyeceği )
D2.DE. 2004/72ADALET BAKANLIĞI CEZA İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ'NÜN AVUKAT HAKKINDAKİ KOĞUŞTURMA TALEBİNİ REDDETMESİ ( Bu İşleme Karşı İtiraz Yoluna Başvurulamaması )
D2.DE. 2004/101ADALET BAKANLIĞI CEZA İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ'NÜN HAKİMLER HAKKINDA SORUŞTURMA İZNİ VERİLMEMESİNE İLİŞKİN İŞLEMİ ( İtiraz Yoluna Başvurulamaması )
D10.DE. 1995/3001ADALET BAKANLIĞI CEZA VE TEVKİFEVLERİ DÖNER SERMAYE İŞLETMELERİ ( Hasılatlarının Genel Bütçeye Aktarılması )
D11.DE. 2001/405ADALET BAKANLIĞI EĞİTİM VE DİNLENME TESİSLERİ ( Hizmetli Olarak Görev Yapan Davacının Adalet Hizmetleri Tazminatından Yararlandırılmaması İşleminde Mevzuata Aykırılık Bulunmadığı )
D10.DE. 1996/7166ADALET BAKANLIĞI GENELGESİNİN İPTALİ ( Adil Yargılanma İlkesinin İhlali Niteliğinde Olan Tutuklu Sanığın Yargılandığı Mahkemenin Yargı Çevresi Dışına Sevkini Öngören Genelge )
D8.DE. 1995/2929ADALET BAKANLIĞI GENELGESİNİN İPTALİ ( Hazırlık Soruşturma Dosyasının Sadece Müdafiye İncelettirilmesini Düzenleyen Genelgede Hukuka Aykırılık Olmaması )
D3.DE. 2009/3417ADALET BAKANLIĞI HUKUK İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜNÜN CEZAEVİ YAPI HARCINA İLİŞKİN GENEL YAZISININ İPTALİ TALEBİ ( Harcın Alacağa Takip Sırasında İşletilmiş Faiz Dahil Tahsil Edilen Toplam Tutar Üzerinden Ödeneceğine Dair Yazının İptal Edileceği )
D8.DE. 2008/8169ADALET BAKANLIĞI İMZASIYLA YÜRÜRLÜĞE KONULAN YÖNETMELİK ( Müdafi Ve Vekiller İçin Barolarca Yapılacak Cari Giderler - Davacı Birliğin Önerileri Üzerinde Anlaşmaya Varılmadan Yürürlüğe Konulmasının 1136 S.Y'nın 180. Md. Aykırı Olduğu )
D8.DE. 1996/1992ADALET BAKANLIĞI İŞLEMİNİN İPTALİ ( Avukat Olan Davacının Görevli Hakime Görevinden Dolayı Vakar ve Haysiyetine Saldırması Nedeniyle Hakkında Kovuşturma Yapılması Gerektiğine İlişkin İşlem )
D5.DE. 2013/4169ADALET BAKANLIĞI MERKEZ TEŞKİLATI PERSONELİ ( Atama Yapılmasına Dair İşlemin İptali İstemi - Merkez Teşkilatı İçerisinde Yapılacak Görevde Yükselme Eğitimine Katılma Hakları Bulunan Adalet Bakanlığı Merkez Teşkilatı Personeline İl ve İlçe Adalet Komisyonlarınca İlan Edilen Tüm Kadrolara Başvuru Hakkının Tanınması Adalet Bakanlığı Personeli Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmelik Hükmünün Amacı Dışında Olduğu )
D5.DE. 2009/5240ADALET BAKANLIĞI MÜFETTİŞLERİNİN YETKİLERİ ( Adalet Bakanlığı Teftiş Kurulu Yönetmeliği İle Mevzuata Aykırı Olarak Bazı Kamu Kurumlarına Tanınan İletişimin Dinlenme Yetkisinin Müfettişlere Tanınamayacağı )
D5.DE. 2008/2133ADALET BAKANLIĞI MÜSTEŞARI CEZA İŞLERİ GENEL MÜDÜRÜ VE YARDIMCILARI (4483 S. Kanun Hükümlerinin Uygulanamayacağı - Haklarında Şikayet Başvurusunda Bulunulması)
D12.DE. 2010/4144ADALET BAKANLIĞI PERSONEL GENEL MÜDÜRLÜĞÜ DİSİPLİN KURULU KARARININ İPTALİ İSTEMİ ( İcra Müdür Yardımcısına Mal Bildiriminde Bulunmamasından Kaynaklı Disiplin Cezası Verildiği - Taşıt Kredisi İle Alınan Aracın Tescil Edildiği/Haksız ve Geliri İle Mütenasip Olmadığı - İstemin Kabul Edileceği )
IDDGKE. 2016/1348ADALET BAKANLIĞI PERSONEL GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İŞLEMİNİN İPTALİ İSTEMİ (Adli ve İdari Hakimlik Sınavlarına Yapılan Başvuruların - Uyuşmazlığın 2577 S. Yasa'nın 20/B Md. Belirtilen Yargılama Usulüne Tabi Olduğu)
D5.DE. 1995/1925ADALET BAKANLIĞI PERSONEL GENEL MÜDÜRÜNÜN MÜŞAVİR OLARAK ATANMASI ( Atamaya İlişkin Kararnamede Sebep ve Maksat Unsurları Yönünden Hukuka Uyarlık Olmaması )
D5.DE. 2000/6870ADALET BAKANLIĞI PERSONELİ ( Hizmet Gereği Naklen Atanan - Önceki Görev Yerine On Yıllık Süre Dolmadan Yeniden Atanamayacağı )
D5.DE. 2008/5701ADALET BAKANLIĞI PERSONELİ GÖREVDE YÜKSELME ( Cezaevi Katipliğinde Geçen Sürenin Yönetmelikle Aranan En Az Beş Yıl Zabıt Katipliği Yapmış Olma Şartının Yerine Geçerli Olmayacağı - İlk Atamada Aranan Niteliklerin Görevde Yükselmeye Tabi Kadrolar İçin Aynı Niteliklerin Aranmasını Gerektirmeyeceği Bu Yönde Bir Kıyaslama da Yapılamayacağı )
IDDGKE. 2014/5819ADALET BAKANLIĞI PERSONELİ GÖREVDE YÜKSELME SINAVINA TABİ PERSONELİ (Adalet Akademisi Adli Tıp Kurumu Başkanlığı Ceza İnfak Kurumları ve Tutukevleri Personeli ile İcra Müdür Yardımcılıklarına Yapılacak Atamaların Gövrede Yükselme Sınavına Tabi Olmadığı - Ceza İnfaz Kurumu Personelinin Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Sınavına Katılmasının Olanaklı Olmadığı)
D5.DE. 2008/3361ADALET BAKANLIĞI PERSONELİ GÖREVDE YÜKSELME VE UNVAN DEĞİŞİKLİĞİ YÖNETMELİĞİ ( Md.8/2-a-3-a-4-a ve Md. 10/3 Fıkrasının ve Geçici 1. Md. İptali - Yönetmeliğin Resmi Gazete'de Yayımlandığı Tarihinden İtibaren Dava Açma Süresi İçerisinde Dava Açılmadığından Reddi Gerektiği )
D10.DE. 1997/3314ADALET BAKANLIĞI PERSONELİ İÇİN YAPTIRILAN LOJMANLARIN MALİYE BAKANLIĞINCA KENDİ İDARELERİNE TAHSİSİ ( İdari İşlemin Neden Unsurunun Hukuken Geçerli Olmaması )
D12.DE. 2008/2174ADALET BAKANLIĞI YÜKSEK DİSİPLİN KURULU ( Devlet Memurluğundan Çıkarma Cezasını Veren Kurulca Davacının Son Savunması Alınmadan Tesis Edilen İşlemde Mevzuata ve Disiplin Hukuku İlkelerine Uyarlık Görülmediği )
D5.DE. 2016/16487ADALET BAKANLIĞI YÜKSEK DİSİPLİN KURULU KARARININ İPTALİ İSTEMİ ( Devlet Memurluğundan Çıkarma Cezası İle Cezalandırılmasına Dair - Davacı Hakkında Düzenlenen Soruşturma Raporu ve Ekleri Temin Edildikten Sonra Rapordaki Tüm Bilgi ve Belgeler Birlikte İncelenip Değerlendirilerek Bir Karar Verilmesi Gerektiği)
D5.DE. 1992/5761ADALET BAKANLIĞINA KARŞI AÇILAN İDARİ DAVALAR ( Temsil Görev ve Yetkisinin Savcıya Ait Olduğu )
D2.DE. 2001/1405ADALET BAKANLIĞI'NCA AVUKATLA İLGİLİ ŞİKAYET ÜZERİNE VERİLEN MENİ MÜDAHALE KARARI ( İtiraz Edilebilecek Kararlardan Olmaması )
D8.DE. 1997/5325ADALET BAKANLIĞINCA ONAYLANAN DİSİPLİN CEZASI ( Noterlere - İptal Davasında Yetkili Mahkeme )
IDDGKE. 2006/4597ADALET BAKANLIĞI'NCA SORUŞTURMA İZNİ VERİLMEMESİ ( Hakimi Şikayet Üzerine Yapılan İnceleme Sonucunda - İdari İşleme Karşı Açılan İptal Davası/İşin Esasına Girilerek Bir Karar Verilmesi Gerektiği )
D5.DE. 2003/6399ADALET BAKANLIĞININ GÖREVDEN ALMA TEKLİFİ ( Kesin ve İcrai Bir İşlem Niteliğini Taşıdığı - İptal Davasına Konu Edilebileceği )
D10.DE. 2008/6288ADALET BAKANLIĞININ İDARİ İŞ VE GÖREVLERLE İLGİLİ GENELGE YAYINLAMASI ( Bakanlığın İznine Tabi İşler - Doğacak Tereddütleri Ortadan Kaldırmak Amacıyla Yayınlanan Genelgenin Yargılamaya Müdahale Niteliği Taşımadığı )
D4.DE. 2006/1584ADALET BAKANLIĞININ İZNİ ( Hakim ve Savcıların Görevleri Sırasında İşledikleri Suçlardan Dolayı Haklarında Kovuşturma ve Soruşturma Yapılabilmesi Adalet Bakanlığı'nın İznine Bağlı Olduğu )
D2.DE. 1997/1043ADALET BAKANLIĞI'NIN İZNİNE BAĞLI SUÇ ( İşlenen Suçun Adalet Bakanlığı İznine Tabi Olması - Dosyanın Reddi -Devleti ve Devletin Emniyet Kuvvetlerinin Manevi Şahsiyetini Tahkir ve Tezyif )
D10.DE. 2007/1376ADALET BAKANLIĞININ MANEVİ TAZMİNAT SORUMLULUĞU ( Hapis Cezası İnfaz Edilmesine Rağmen Yakalama Müzekkerelerinin C. Savcılığınca Geri Alınmaması - Davacının Belli Aralıklarla Gözaltına Alınması/Elem ve Üzüntü Duyduğu )
D2.DE. 2002/1094ADALET BAKANLIĞININ NOTERLERİN SORUŞTURMA VE KOVUŞTURMALARINA İZİN VERMEMESİ ( Karara Karşı İtiraz Edilemeyeceği/İncelenmeksizin Reddi Gereği )
D5.DE. 1989/594ADALET BAKANLIĞININ ONAYI ( Islah ve İnfaz Kurumlarıyla Tutukevlerine Alınacak Personelin Atanmasına İlişkin Adalet Komisyonu Kararı )
D5.DE. 2005/3237ADALET BAKANLIĞININ SORUŞTURMA İZNİ VERMEMESİ ( Davacının Şikayeti Üzerine İlgili Yargı Mensupları Hakkında Soruşturma İzni Verilmemesine İlişkin İdari İşleme Karşı Açılan Davada Sözü Edilen İşlemin İdari Davaya Konu Olabileceği )
IDDGKE. 2009/230ADALET BAKANLIĞI'NIN SORUŞTURMA VE KOVUŞTURMA İZNİ VERMEYEN KARARI ( Açılan İptal Davasında İşin Esasına Girilerek Hüküm Verileceği/İdari Yargı Mercilerinin Yargısal Denetimine Tabi Olduğu - C. Savcısı Hakkındaki Şikayet )
IDDGKE. 2003/424ADALET BAKANLIĞININ TAKDİR YETKİSİ ( Memurların Bulundukları Yargı Çevresi Dışındaki Bir Göreve İlgili Adalet Komisyonunun İstemi veya Hizmetin Gereği Olarak Naklen Atanabilmeleri Adalet Bakanlığının Takdir Yetkisi İçinde Bulunduğu )
D10.DE. 2004/10337ADALET BAKANLIĞININ TAZMİNLE SORUMLU TUTULAMAMASI ( Adli Yargı Yerince Verilen Kitap Toplatma Kararı Nedeniyle Uğranıldığı İleri Sürülen Maddi ve Manevi Zarar - Hakimlerin Adalet Bakanlığının Ajanı Konumunda Olmadıkları )
IDDGKE. 2010/2072ADALET BAKANLIĞININ YETKİSİ ( Telekomünikasyon Yoluyla Yapılan İletişimin Denetlenmesi Gizli Soruşturmacı ve Teknik Araçlarla İzleme Konusunda Adalet Bakanlığına Yönetmelik Çıkarma Yetkisi Verilmediğinin Gözönüne Alınacağı )
IDDGKE. 2009/107ADALET BAKANLIĞI'NIN YÖNETMELİK DÜZENLEME YETKİSİ ( Telekomünikasyon Yoluyla Yapılan İletişimin Denetlenmesine İlişkin Yönetmelik - Bakanlığın Yetkisi Bulunmadığından Yürütmenin Durdurulmasına Karar Verileceği )
D11.DE. 2000/9803ADALET HİZMETİ TAZMİNATI ( Davacının 5. Derece Kadroda 4. Derece Aylıkla Cezaevi Katibi Olarak Görev Yaptığı - 1998/10548 Sayılı Bakanlar Kurulu Kararı Gereği Davacıya %75 Oranında Tazminat Ödeneceği )
D11.DE. 2000/9614ADALET HİZMETLERİ TAZMİNAT ORANI ( 5. Dereceli Kadroda Bulunup 4. Derecenin 1. Kademesinden Aylık Alan Ceza İnfaz Memuruna Verilecek Olan )
D11.DE. 2003/755ADALET HİZMETLERİ TAZMİNATI ( 5. Dereceli Kadroda Bulunan ve 4.Dereceden Maaş Alan Davacı - Yararlanması Gereken Tazminat Oranı )
D11.DE. 2001/405ADALET HİZMETLERİ TAZMİNATI ( Adalet Bakanlığı Eğitim ve Dinlenme Tesislerinde Hizmetli Olarak Görev Yapan Davacının Yararlandırılmaması İşleminde Mevzuata Aykırılık Bulunmadığı )
D8.DE. 1997/2833ADALET HİZMETLERİ TAZMİNATI ( Bakanlar Kurulu Kararının Kadrolara Atanmış Olanlar İbaresinde ve Maliye Bakanlığı Genel Tebliğinde Hukuka Aykırılık Olmaması )
D2.DE. 2008/2591ADALET HİZMETLERİ TAZMİNATI ( Kadro Ünvanı Cezaevi Katibi Olan Davacıya Zabıt Katipleri İçin Öngörülen Tazminat Oranı Üzerinden Ödeme Yapılmasına Olanak Bulunmadığı )
D16.DE. 2015/11421ADALET KOMİSYONLARININ TARAF SIFATI (Kendine Özgü Bütçesi Bulunmayan Devlet Tüzel Kişiliğini Temsil Etmeyen ve Kanunla Dava Takip Edebileceği veya Hasım Olabileceği Düzenlenmeyen Adalet Komisyonlarının Taraf Sıfatıyla İdari Davaları Takip Etme Olanağının Bulunmadığı)
IDDGKE. 2003/424ADALET KOMİSYONLARININ YETKİLERİ ( Yargı Çevreleri İle Sınırlı Olduğu - Memurların Bulundukları Yargı Çevresi Dışındaki Bir Göreve İlgili Adalet Komisyonunun İstemi veya Hizmetin Gereği Olarak Naklen Atanabilmeleri Adalet Bakanlığının Takdir Yetkisi İçinde Bulunduğu )
D5.DE. 1989/594ADALET KOMİSYONU KARARI ( Islah ve İnfaz Kurumlarıyla Tutukevlerine Alınacak Personelin Atanmasına İlişkin Kararın Adalet Bakanlığınca Onaylanması Gereği )
D5.DE. 2001/550ADALET KOMİSYONUNUN YARGI ÇEVRESİNDEKİ YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ SINAVININ KAZANILMASI ( Sınavı Kazanmanın Diğer Bir Komisyonun Yargı Çevresindeki Yazı İşleri Müdürlüğüne Atanma Hakkı Vermemesi )
D9.DE. 2007/3816ADALET MÜFETTİŞİ YAZISI ( İstinaden Katma Değer Vergisi Tarhiyatı Yapılamayacağı )
D5.DE. 2003/4512ADALET MÜFETTİŞLERİNCE DÜZENLENEN HAL KAĞITLARI ( Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulunca İncelemeye Alınıncaya Kadar Tek Başlarına Hukuki Sonuç Doğurmadıkları )
D5.DE. 2003/6399ADALET MÜFETTİŞLİĞİNDEN ALINMA YOLUNDAKİ TEKLİF ( Kesin ve İcrai Bir İşlem Niteliğini Taşıdığı - İptal Davasına Konu Edilebileceği )
IDDGKE. 2006/2958ADALET TEŞKİLATINI GÜÇLENDİRME VAKFI ( "Adalet Hizmeti"ne Yardımcı ve "O"na Bitişik Olarak Kamu Hizmeti Yerine Getiren ve Ağırlıklı Olarak Kamusal Bir Nitelik Taşıması Dolayısıyla Kamu Tüzel Kişiliğine Yaklaşan Yeni Bir Müessese Olduğu )
D5.DE. 2000/476ADALET TEŞKİLATINI GÜÇLENDİRME VAKFI ( Lojman Tahsisine İlişkin İşlemin İdari Olup Olmadığı-Uyumazlığın Görüm Yeri )
D6.DE. 2013/4202ADALETİN REDDİNİ YASAKLAYAN HUKUK İLKESİ ( Adil Yargılanma ve Mahkemeye Erişim Hakkı - Dava Konusu Taşınmaz Hakkında Kullanım Amacıyla İlgili Bir Değişim Yapılmadığı Gerekçesiyle İnceleme Yapılmadan Karar Verilmesi Adil Yargılanma İlkesine Aykırılık Oluşturduğu )
D8.DE. 2006/4018ADAM ÖLDÜRME ( Davacının Hapse Mahkum Olup Daha Sonra Şartla Salıverildiği - Memnu Haklarının İade Edildiği/Ancak Staj Yapma Talebinin Reddi Gereği )
D2.DE. 2005/1169ADAY BELİRLEME YETKİSİ ( Kurum Müdürlerine Verilen/Değerlendirme Formunda Puan Verilen Haneler Gibi Objektif Kriterler Dikkate Alınarak Kullanılması Gerektiği - Milli Eğitim Bakanlığına Bağlı Eğitim Kurumları )
D12.DE. 2007/3502ADAY İTFAİYE ERİ ( Davacının Görevine Son Verilmesine Dair İşlem Hukuka Aykırı Bulunarak İptal Edilmiş Olduğundan Bu İşlem Nedeniyle Yoksun Kaldığı Parasal Hakların Faiziyle Ödeneceği )
D12.DE. 1995/6387ADAY MEMUR ( Adaylık Süresi İçinde Olumsuz Sicil Alması )
D5.DE. 1986/412ADAY MEMUR ( Belediye Meclisince Göreve Başlatılmasına Karar Verilerek Belediye Başkanınca Görevine Alınmış Olan Aday Memurun Görevine Son Verilmesinin de Aynı Usulle Yapılması )
D5.DE. 1986/1746ADAY MEMUR ( Sözleşmeli Statüden Memur Statüsüne Geçen Kimsenin Aday Memur Hükümlerine Tabi Olmaması )
D12.DE. 2008/5809ADAY MEMUR (Adaylık Süresi Bir Yıldan Az İki Yıldan Çok Olamayacağı İçin Bir Yıllık Adaylık Süresinin Doldurmuş Olmanın Asalet Tasdikini Zorunlu Kılmadığı)
D5.DE. 2010/7740ADAY MEMUR (Bulunduğu Tarih İtibarıyla Kademe veya Derece İlerlemesi Sonucunu Doğuracak Olan 657 S. Yasa'nın 36/A-12-D Md.den Yararlanamayacağı )
D2.DE. 2007/2043ADAY MEMUR OLDUĞUNU GİZLEME VE YANLIŞ BİLGİ VERME ( Nedeniyle İlk Atama Yoluyla Başvuruda Bulunmak Suretiyle Ataması Yapılan Adı Geçenin Kurumlar Arası Naklinin Mümkün Olmadığı )
D2.DE. 2007/2043ADAY MEMURLAR ( Başka Kuruma Naklinin Yapılamayacağı - Yanlış Bilgi Verdiği Gerekçesiyle Atamasının İptal Edilmesinin Hukuka Aykırı Olmadığı )
D12.DE. 1995/8281ADAY MEMURLARA İLİŞKİN HÜKÜMLER ( İstisnai Memuriyete Atananlara Uygulanamaması )
D12.DE. 1997/3233ADAY MEMURLUK DÖNEMİNDEKİ OLUMSUZ SİCİL ( Dava Açmayan Davacının Görevine Son Verilmesi İşlemin İptali İçin Açılan Davada Kesinleşmiş Sicil İstenememesi )
D12.DE. 1995/8553ADAY MEMURLUK STATÜSÜNDEYKEN GÖREVDEN ALINIP MAHKEME KARARIYLA GÖREVİNE İADE EDİLEN STAJYER ÖĞRETMENİN BOŞTA GEÇEN SÜREYE İLİŞKİN PARASAL HAKLARININ TAHSİLİ TALEBİ ( Bu Aşamada Derece ve Kademe Gibi Özlük Haklarının Verilememesi - Parasal Hakların İadesi Gereği )
IDDGKE. 1998/419ADAY MEMURUN GÖREVİNE SONVERİLMESİ ( Sınav Kağıdında Tahrifat Yapılması - Tahrifatın Somut Olarak Ortaya Konulması )
D8.DE. 1991/1603ADAY MEMURUN MEMURLUKTAN ÇIKARILMASI ( Aday Memurun Arkadaşlarına ve Bir Vatandaşa Sözlü ve Eylemli Saldırıda Bulunması Nedeniyle )
D12.DE. 1998/547ADAY ÖĞRETMENLİK
D12.DE. 1996/565ADAY POLİS MEMURU ( Görevine Son Verilmesi İşleminin İptal Edilmesi )
D5.DE. 1991/3107ADAY VEYA ASLİ MEMUR FARKI ( Memurluktan Çekilmiş Olanların Yeniden Atanmalarında Fark Arz Etmemesi )
D5.DE. 1986/440ADAY ZABITA MEMURU ( Memur Hakkında Yapılan Güvenlik Soruşturmasının Olumsuz Çıkması )
D8.DE. 2016/14290ADAYIN CEP TELEFONUNU YANINDA UNUTMASININ SINAVIN GEÇERSİZ OLMASI İÇİN YETERLİ OLDUĞU ( Davacının Sınav Sonucunun Objektif Olarak Değerlendirilmesini Engelleyecek Bir Eylem İçerisinde Bulunduğunun Kabulü - Davacının Sınavının Geçersiz Sayılmasına Dair Davaya Konu İşlemde Hukuka Aykırılık Bulunmadığı )
IDDGKE. 2013/466ADAYLAR ARASINDA EŞİTSİZLİĞE NEDEN OLUNAMAYACAĞI ( Yönetmeliğin Bazı Maddelerinin Kamu Yararı ve Hizmet Gereklerine Aykırı Olduğu - Kararın Onanacağı )
IDDGKE. 2010/1554ADAYLARIN MEZUN DURUMUNDA BULUNDUKLARI EĞİTİM DÜZEYİNİN ALT DÜZEYİNDEN SINAVA GİREMEMELERİ ( Eşitler Arasında Yarışın Sağlanması Amacıyla Düzenlendiği ve Hukuka Uygun Olduğu -Kpss Lisans Sınavına Başvuran Adayların “Ortaöğretim-Önlisans” Kpss Sınavına Girememesi İlişkin ÖSYM Başvuru Koşulunun İptali İstemi )
D8.DE. 1998/4355ADAYLIĞIN KABUL EDİLMEMESİ ( Polis Okuluna Kayıt Olma Şartları - Adayın Aile Bireylerinden Birine Ait Sabıka Kaydı )
D12.DE. 2013/7403ADAYLIĞIN KALDIRILARAK ASALETİN ONAYLANMASI İSTEMİ ( Sözleşmeli Öğretmen Olarak Geçen Süre Sebebiyle - Disiplin Cezasıyla Cezalandırılıp Cezalandırılmadığı Temel ve Hazırlayıcı Eğitim ve Staj Devreleri Başarı Durumu Gibi Hususların Bir Bütün Olarak Değerlendirilmek Suretiyle Devlet Memurluğuna Atama Yapılacağı/Davanın Reddedileceği )
D12.DE. 2012/8249ADAYLIĞIN KALDIRILMASI ( Stajını Tamamlayarak Asli Sanatçı Kadrosuna Atanan Davacının İstifa Ettikten Sonra Tekrar Stajer Sanatçı Sınavını Kazanarak Göreve Başlaması - Daha Önce Asil Kadroya Atanmış Davacının Yeniden Kazandığı Sınavla Başladığı Stajyerlik Kadrosunun Asli Kadroya Çevrilmemesinin Hukuka Uyarlı Olmadığı )
D12.DE. 2007/4705ADAYLIK DÖNEMİNİN BİTMESİ ( Davacının Atama Onayının İptaline İlişkin İşlemde Adaylık Dönemini Başarıyla Bitirip Asaletinin Onanmış Olması Nedeniyle Hukuka Uyarlık Görülmediği )
D12.DE. 2012/6068ADAYLIK SÜRESİ (Davacının Temel ve Hazırlayıcı Eğitimini ve Bir Yıllık Asgari Staj Süresini Başarıyla Tamamladığı - Davacının Adaylığının Kaldırılmadığını Öğrenmesi Üzerine Daha Sonraki Tarihte Adaylığının Kaldırılması İçin Yaptığı Başvurunun Davalı İdarece Değerlendirilerek Adaylığının Kaldırılması Gerektiği)
D5.DE. 1990/3713ADAYLIK SÜRESİ DOLMADAN GÖREVE SON VERME ( Alınan Disiplin Cezaları Dolayısıyla )
D5.DE. 1990/3713ADAYLIK SÜRESİ İÇİNDE ALINAN DİSİPLİN CEZALARI ( Adaylık Süresi Dolmadan Göreve Son Verilebilmesi )
D7.DE. 1989/2546ADINA ALDIĞI KREDİYİ BAŞKA ŞİRKETE KULLANDIRMA ( KDV'ye Tabi Tutulamaması )
D15.DE. 2013/1265ADINA KAYITLI ARACIN TESCİL KAYDININ SİLİNMESİ İSTEMİ ( Yaklaşık Yirmi Yıldır Zilyetliğinde Bulunmayan Araç Sebebiyle Vergi ve Benzeri Mali Yükümlülükler ile Muhatap Olmasının Hukuk Devletinin Vatandaşı Korumaması Sonucunu Doğuracağı - Asliye Hukuk Mahkemesinde Açtığı Davada Aracın Başkasına Ait Olduğunu Tespit Ettirilmiş Olmasına Rağmen Tescil Kaydının Davacının Adına Devam Ettirilmesinde Hukuka Uyarlık Bulunmadığı )
D15.DE. 2013/1265ADINA KAYITLI UZUN SÜREDİR ZİLYETLİĞİNDE BULUNMAYAN ARAÇ NEDENİYLE VERGİ VE BENZERİ YÜKÜMLÜLÜKLER İLE MUHATAP OLMAK ( Devletin Vatandaşı Koruma Sorumluluğu ile Bağdaşmayacağı - Sorumluluklarını Yerine Getiren Davacının Adına Olan Tescilin Silinmesi İsteminin Reddinin Hukuka Uyarlı Olmadığı )
D7.DE. 1997/2893ADINA MOTORLU TAŞIT KAYIT VEYA TESCİL EDİLMİŞ KİŞİ ( Motorlu Taşıtlar Vergisi Mükellefi )
D8.DE. 1997/3747ADINA TAHSİS EDİLEN YERİN BAŞKASINA KULLANDIRILMASI ( Faaliyetten Men )
D7.DE. 2016/2265ADINA TESCİLLİ SERBEST DOLAŞIMA GİRİŞ BEYANNAMESİ MUHTEVİYATI EŞYA ( 6183 S. Kanunun 37. Md. Uyarınca Tesis Edilen İşleme Yapılan İtirazın Süre Yönünden Reddine Dair İşlemin İptali - İşlemde Başvurulacak Yargı Mercii veya İdari Makam Gösterilmediği Gibi Başvuru Süresinin de Gösterilmediği/Davanın Anayasanın 40. Md. Dikkate Alınmaksızın Süre Aşımı Sebebiyle Reddinde Hukuki İsabet Görülmediği)
D10.DE. 1991/783ADİ EMEKLİLİK ( Yasal Hastalık İzni Süresince İyileşememesi Nedeniyle )
VDDGKE. 1999/235ADİ KOMANDİT ŞİRKETİN İŞLEMLERİNİN İNCELENMESİ ( Komandite Ortak Adına Salınan Vergi ve Cezaların Yargı Kararıyla Kesinleşmesi - Komanditer Ortağın Menkul Sermaye İradını Hesaben Elde Ettiğinin Kabulü Gerektiği )
VDDGKE. 2005/86ADİ KOMANDİT ŞİRKETİN KAYIT DIŞI GELİRİ ( Şirket Ortakları Adına Hisseleri Oranında Gelir Vergisi Salınması ve Bu Tutar Üzerinden Şirket Adına Ceza Kesilmesi - Ortaklar Adına Yapılan Tarhiyatının Sonucunun Araştırılması Gereği )
D11.DE. 2001/5422ADİ MALULEN EMEKLİ EDİLMEK ( Gerekli Rütbe Bekleme Süresini Tamamlayan Albay - Kendi İsteğiyle Emekliye Ayrılma Veya Resen Emekli Edilme Şartlarını Taşımaması/Kadrosuzluk Tazminatı Ödenemeyeceği )
D10.DE. 1990/2579ADİ MALULİYET ( Emekli Sandığına Tabi Bir Görevde Çalışmakta İken Tedavisi İmkansız Hastalığa Yakalanma )
D11.DE. 2000/7288ADİ MALULLÜK ( İdarenin İşleminin Hukuka Uygun Olduğunun Kabul Edilmesinin Gerekmesi )
D10.DE. 1994/6092ADİ MALÜLLÜK İŞLEMİ UYGULANANLAR ( Bir Yıl İçinde Emekli Sandığına Başvurup Vazife Malülü Sayılmalarını İstemek Hakkına Sahip Olması )
D9.DE. 1997/4349ADİ ORTAKLIĞA AİT ARAÇLA İLGİLİ GİDERLER ( Ödenen KDV'nin Ortağın Şahsi İşinden Dolayı Verdiği KDV Beyannamesinde İndirim Konusu Yapılamaması )
D9.DE. 1992/3173ADİ ORTAKLIĞA AİT FABRİKA VE BİNANIN KURULU BULUNDUĞU ARSANIN ENVANTERDE KAYITLI OLMAMASI ( Arsa Satışı - Ticari Faaliyet Sayılmama - KDV'ye Tabi Olmadığı )
D11.DE.1998/1255ADİ ORTAKLIĞI TEMSİL ( Cezalı KDV/Adi Ortaklardan Birinin Yaptığı - Ölen Ortağın Mirasçılarının Uzlaşmanın İptalini Dava Etmeleri )
D4.DE. 2003/135ADİ ORTAKLIĞIN BORCUNA MASUP EDİLEMEYEN KESİNTİ YOLUYLA ÖDENEN VE İADESİ GEREKEN VERGİ ( Aynı Vergi Dairesinin Mükellefinin Alacağı - Mükellefin Ortağı Bulunduğu Adi Ortaklık )
D9.DE. 1992/3293ADİ ORTAKLIĞIN FESHİ ( Ortaklık Paylarının Ödenmesi - KDV Hesaplanmaması )
D7.DE. 2003/1740ADİ ORTAKLIĞIN KDV. BORCU ( Serbest Meslek Faaliyetinden Dolayı Ayrı Gelir Vergisi Mükellefiyeti Bulunan Ortaklar - Gelir Vergisi İade Alacaklarının Adi Ortaklığın KDV Borçlarına Mahsup Edilebileceği )
D13.DE. 2013/3630ADİ ORTAKLIĞIN LİMİTED ŞİRKETE DÖNÜŞMESİ ( Adi Ortaklıkların Mülga 6762 Sayılı TTK'nunda Sınırlı Olarak Sayılan Ticaret Ortaklıkları Arasında Yer Almadığı ve Nev'i Değişikliğinin Sadece Ticaret Ortaklıkları Arasında Yapılabileceğinin Düzenlendiği/Devir İşleminin Yapıldığı Tarihte Yürürlükte Olan Mevzuat Hükümlerine Göre Dönüşemeyeceği - İş Deneyim Belgesinin Uyuşmazlık Konusu İhalede Kullanılamayacağına İlişkin İşlemin Hukuka Uygun Olduğu/Mahkeme Kararında Hukuka Uygunluk Bulunmadığı )
D4.DE. 2004/1814ADİ ORTAKLIĞIN ORTAKLARI ( Yıl İçinde Kesinti Yoluyla Ödedikleri Vergilerin Adi Ortaklığın Vergi Borçlarına Mahsup Edilebileceği )
D3.DE. 2016/1642ADİ ORTAKLIĞIN VERGİ MÜKELLEFİYETİ (Katma Değer Vergisinde Adi Ortaklığın Müstakil Bir Birim ve Mükellef Teşkil Edeceği Ancak Ortaklığın Ayrı Tüzel Kişiliği Olmadığından Vergi Borcuna Muhatap Olma ve Ödeme Mükellefiyeti Ortaklara Düşeceği)
D10.DE. 2003/3379ADİ ORTAKLIK ( Adi Ortaklığın Tüzel Kişiliğinin Bulunmaması Nedeniyle Kararların Ortakların İttifakıyla Alınmasının Gerekli Olması )
D9.DE. 2007/5234ADİ ORTAKLIK ( Adına Vergi-Ceza İhbarnamesi Düzenlenebileceği - Bu İhbarnameye Karşı Ortaklığın Borçlarından Müteselsilen Sorumlu Bulunan Ortaklardan Herhangi Biri Dava Açabileceği )
VDDGKE. 1997/418ADİ ORTAKLIK ( Kat Karşılığı Büro Teslimi - Maliyet Esası )
D7.DE. 2004/1887ADİ ORTAKLIK ( Niteliğinde Bulunan İş Ortaklıklarına Mükellef Sıfatının Tanınmış Olmasının da Bu Ortaklıklara Kişilik Kazandırmasının Hukuken Olanaklı Olmadığı )
D4.DE. 2006/5341ADİ ORTAKLIK ( Ortağın Kişisel Borcu Nedeniyle Ortaklığın İstihkakına Ortaklıktaki Payı Oranında Haciz Konduğu/Haciz İşleminin İptali Talebinin Kabul Edildiği - İptal İşleminin Hukuka Uygun Olduğu )
D9.DE. 1996/6261ADİ ORTAKLIK ( Ortaklardan Birinin Dava Açabileceği )
VDDGKE. 1996/261ADİ ORTAKLIK ( Ortaklıktan Ayrılan Ortağın Çektiği Mallar )
D7.DE. 2000/8454ADİ ORTAKLIK ( Takdir Komisyonunun Tesis Ettiği Tarh ve Ceza İşlemine Karşı İptal Davası Açan Adi Ortaklığının Tüzel Kişiliğinin ve Dolayısıyla Taraf Ehliyetinin de Olmaması )
D4.DE. 2009/9376ADİ ORTAKLIK ( Tescil Şartına Bağlı Olmadığı Tüzel Kişiliği de Bulunmadığı/Gelir Vergisi Açısından Ortaklardan Bağımsız Olarak Vergilendirilemeyeceği - Gelir Vergisi Mükellefiyeti Tesis Edilemeyeceği )
D4.DE. 1990/1786ADİ ORTAKLIK ( Vergi Cezalarının Ortaklık Adına Düzenlenebilmesi )
D7.DE. 1999/2770ADİ ORTAKLIK ( Vergi Mükellefi Olamayacağı - Tüzel Kişiliğe de Sahip Olmadığı )
D9.DE. 2007/74ADİ ORTAKLIK ( Yasal Defterlerini İbraz Etmekle Birlikte Alış ve Hasılat Belgelerini İbraz Etmemesi Nedeniyle Katma Değer Vergisi İndirimlerinin Reddedildiği )
D7.DE. 2002/228ADİ ORTAKLIK ADINA AÇILAN DAVA ( Tüzel Kişiliğe Sahip Olmadığı - Yargı Mercilerinde Temyiz Dahil Taraf Olamayacağı/Davanın Ehliyet Yönünden Reddi Gereği )
D4.DE. 2011/9474ADİ ORTAKLIK ADINA KESİLEN ÖZEL USULSÜZLÜK CEZASI ( Kaldırılması İstemi - İhbarnamelerin Ortaklardan Birine Tebliğ Edilmesi Yerindeyse de Davacının Diğer Ortaklar Adına Dava Açma ve Takibine Dair Yetkisi Bulunduğuna İlişkin Belge İsteneceği veya Diğer Ortakların Muvafakatı Sağlanacağı )
D3.DE. 2012/3285ADİ ORTAKLIK ADINA KESİLEN ÖZEL USULSÜZLÜK CEZASI ( Ortaklardan Birinin Verdiği Vekaletnameye İstinaden Dava Açılması - Tüzel Kişiliği Olmayan Adi Ortaklık Adına Açılan Davanın Ehliyet Yönünden Reddi/Tüm Ortaklar Veya Ortaklarca Verilen Vekalet İle Dava Açılması Gerektiği )
D7.DE. 2000/852ADİ ORTAKLIK HİSSE PAYININ BEDELSİZ DEVRİ ( Veraset ve İntikal Vergisi Beyanının Kanuni Süreler İçinde Verilmemesi- Re'sen Vergi Tarhiyatının Yerinde Olduğu )
D7.DE. 1997/2592ADİ ORTAKLIK ÖZ SERMAYESİ ( Sermayenin Gerçek Aktif Toplamından Ortaklara Olan Borçların İndirilmesiyle Bulunması )
D9.DE. 1992/2767ADİ ORTAKLIK PAYININ DEVRİNDE KDV ( Ticari Faaliyet Sayılmama - KDV Tarhiyatı Yapılamayacağı )
D11.DE.1998/1255ADİ ORTAKLIKTA CEZALI KDV İÇİN UZLAŞMA ( Ortaklardan Biri Tarafından - Ölen Ortağın Mirasçılarının Uzlaşmanın İptalini Dava Etmeleri )
D11.DE. 1998/4077ADİ ORTAKLIKTA HİSSE DEVRİ ( Ortaklardan Birisinin Hissesini Diğer Ortağın Alması Sonucu Ortak Sayısının Üç Kişiden İki Kişiye Düşmesi- KDV'ye Tabi olmayacağı )
D9.DE. 1992/5624ADİ ORTAKLIKTA HİSSE DEVRİNDE KDV HESAPLANMAZ
D4.DE. 1985/6106ADİ ORTAKLIKTA İŞİ BIRAKMA ( Her bir Ortağın Ayrı Ayrı Değerlendirilmesi )
VDDGKE. 2000/70ADİ ORTAKLIKTA ORTAKLARDAN BİRİNİN UZLAŞMAYA VARMASI ( Uzlaşmadan Haberdar Olmayan Ortağın Mirasçılarının da Sorumlu Tutulamayacağı )
D9.DE. 1995/2286ADİ ORTAKLIKTA VERGİ BORCUNDAN SORUMLULUK ( Sınırsız ve Müteselsil Sorumlu Ortak - Tek Başına Dava Açabileceği )
D11.DE. 1995/1567ADİ ORTAKLIKTA VERGİ SORUMLULUĞU ( Katma Değer Vergisi Beyanını Verme Bakımından )
D9.DE. 1992/3293ADİ ORTAKLIKTAN AYRILMADA KDV ( Ortakların Koydukları Sermaye Payını Almaları - KDV Hesaplanmayacağı )
D3.DE. 2012/3285ADİ ORTALIĞIN VERECEĞİ Ba Bs BİLDİRİM FORMLARI ( Ortaklık Adına Verilmesi Gerektiği/Ortaklardan Herhangi Birinin Vergi Kimlik Numarası Kullanılarak Verilemeyeceği - Özel Usulsüzlük Cezası/Tüm Ortaklar Veya Ortaklarca Vekalet Verilen Avukat Tarafından Dava Açılması Gerektiği )
D3.DE. 1998/4552ADİ POSTA İLE GÖNDERİLEN DİLEKÇELER ( İdareye Varış Tarihinin Başvuru Tarihi Olarak Dikkate Alınması Gerektiği )
D7.DE. 1992/7232ADİ ŞİRKET ( Ortaklardan Birinin Ayrılması )
D11.DE. 1998/1584ADİ ŞİRKET HİSSESİNİN DEVRİ İŞLEMİ ( Fatura Düzenlenmesini Gerektirmediğinden Özel Usulsüzlük Cezasının Kaldırılması )
D3.DE. 2000/3683ADİ ŞİRKET OLARAK VERGİLENDİRİLME ( Tescil ve İlan Edilmemiş Limited Şirket - Ortakların Ortaklık Paylarına Göre Gelir Vergisi Mükellefi Olacakları )
D9.DE. 1989/4200ADİ ŞİRKET SÖZLEŞMESİNDE DAMGA VERGİSİ ( Maktu Damga Vergisine Tabi Olduğu )
D9.DE. 1988/1252ADİ ŞİRKET SÖZLEŞMESİNDE HARÇ ( Maktu Harca Tabilik - Sermaye Taahhüdü İçermemesi )
D6.DE. 2015/1565ADİL DENGENİN BOZULMAMASI (İmar Planında Oyun Alanı Olarak Ayrılan Taşınmazın Kamulaştırılmaması Nedeni İle Mağduriyet Oluşmasına Dayalı Tazminat İstemi - Davalının İmar Kanunu Gereğince Görevlerini Yerine Getirdiği/Ölçüsüz Bir Yükün Davacıya Yükletildiğinden Söz Edilemeyeceği - Davanın Kabulünün Doğru Olmadığı)
D7.DE. 2010/10231ADİL YARGILAMA İLKESİ (İlgili Evrakın İncelemeyi Yapan Mercie İntikal Etmesi İçin Geçmesi Gereken Makul Bir Sürenin Beklenilmesi Adil Yargılama İlkesinin Gereklerinden Olduğu - Karar Düzeltme İstemi )
D3.DE. 2013/5292ADİL YARGILANMA HAKKI ( Davanın Konusunun Görev Yönünden Arzettiği Muğlaklığa Rağmen Getirilecek Kısıtlamanın Mahkemeye Erişim Hakkının Özünü Ortadan Kaldıracak Bir Mahiyet Kazanacağı ve Bu Durumun da Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesinin Adil Yargılanma Hakkı Başlıklı Maddesinin İhlali Anlamına Geleceği )
D17.DE. 2015/9316ADİL YARGILANMA HAKKI ( Hak Arama Özgürlüğü ve Mahkemeye Erişim Hakkının Kararın Sonucundan Doğrudan Etkilenen Müdahiller Bakımından da Temin Edilmesi Gerektiği - Adil Yargılanma Hakkının Müdahile Kanun Yollarına Başvuru Hakkını da Kapsayacak Şekilde Kabul Edilmesi Gereği )
D6.DE. 2013/3385ADİL YARGILANMA HAKKI ( Herkesin Meşru Vasıta ve Yollardan Faydalanarak Yargı Mercileri Önünde Davacı ve Davalı Olarak İddia ve Savunma ile Yargılanma Hakkına Sahip Olduğu - İdari İşlemin Kendisine Tebliğ Edilmediği Davacının Dava Dilekçesinde İşlemin Tarih ve Sayısı Bulunmadığı Gerekçesiyle Dava Dilekçesinin Reddinin Hatalı Olduğu )
D6.DE. 2011/1895ADİL YARGILANMA HAKKI ( Kişilerin Mahkemeye Erişim Hakkını da Güvence Altına Aldığı - İmar Durumu Belgesinin Tebliği Üzerine Açılan Davada Süreaşımı Bulunmadığından Aksi Yöndeki İdare Mahkemesi Kararında İsabet Görülmediği )
D14.DE. 2011/6523ADİL YARGILANMA HAKKI ( Mahkemelerin Yargılama Usullerini Uygularken Bir Yandan Davanın Hakkaniyetine Halel Getirecek Kadar Abartılı Şekilcilikten Öte Yandan Kanunlarla Öngörülmüş Olan Usul Şartlarının Ortadan Kalkmasına Neden Olacak Kadar Aşırı Geniş Yorumlamalardan Kaçınmaları Gerektiği )
D17.DE. 2015/3770ADİL YARGILANMA HAKKI (Davanın Konusu Dava Dilekçesinde Açık ve Net Olmasına Rağmen Dava Dilekçesinin Reddi Üzerine Yenilenen Dilekçede İptali Talep Edilen İşlemin Kesin ve Yürütülebilir Nitelikte Olmadığından Bahisle Davanın İncelenmeksizin Reddi Yolunda Verilen Mahkeme Kararının Hatalı Olduğunun Kabulü Gereği)
VDDGKE. 2016/401ADİL YARGILANMA HAKKI (Vergi Tekniği Raporu İhbarname ile Birlikte Tebliğ Edilmemiş ise de Sonradan Kendisine Tebliğ Edilen Davacının Yargılama Aşamasında Uyuşmazlık Konusu Olaya İlişkin Açıklamalarını Ayrıntılı Şekilde Yaparak Savunma Hakkını Kullandığı ve Delillerini Dilekçe Ekinde Dosyaya İbraz Ettiği)
IDDGKE. 2006/90ADİL YARGILANMA HAKKINA AYKIRILIK ( Davanın İncelenmeksizin Reddedilmesi - Adli Yargının Görevsizlik Kararından Sonra Dosyayı İdari Yargıya Göndermesi/Hukuki Hatanın Sorumluluğunun Davacıya Yüklenemeyeceği )
D13.DE. 2016/4111ADİL YARGILANMA HAKKININ İHLALİ (Danıştay İle İdare ve Vergi Mahkemelerinde Açılan İptal Davalarında Taraflardan Birinin İstemi Üzerine Duruşma Yapılacağı/Dava Dilekçesinde Duruşma Yapılması İsteminde Bulunulduğu Belirtildiği Hâlde Mahkemece Duruşma Yapılmaksızın Karar Verildiği/Kararın Bozulacağı - İdari İşlemin İptali İstemi)
D5.DE. 2005/2698ADİL YARGILANMA İLKESİ ( Davacıya Dosyaya Sonradan Verilen Soruşturma Raporu ve Eklerini İnceleyebilme Olanağı Tanınmadan Cevap Verebilme Olanağı Sağlanmadan Karar Verilemeyeceği )
D10.DE. 1996/7166ADİL YARGILANMA İLKESİ ( İlkenin İhlali Niteliğinde Olan Tutuklu Sanığın Yargılandığı Mahkemenin Yargı Çevresi Dışına Sevkini Öngören Genelgede Hukuka Uyarlık Olmaması )
D6.DE. 2013/4202ADİL YARGILANMA İLKESİ ( Mahkemenin Önüne Gelen Bir Davada Uyuşmazlığın Özüne Yönelik İnceleme Yapması Sadece Şekli İnceleme Yapmaması Adil ve Aleni Bir Yargılamayı İfade Ettiği - Mahkemeye Erişim Hakkı Bağlayıcı Karar Verme Amacıyla Önüne Getirilen Çekişme Bakımından Hukuk İnceleme Yapma Görevine Sahip Mahkemede Talepte Bulunma Hakkını İfade Ettiği )
D4.DE. 2006/1584ADİL YARGILANMA İLKESİ ( Tarafsız ve Bağımsız Bir Mahkemeye Başvuru Olanağının Tanınması Rejimi )
D6.DE. 2011/6914ADİL YARGILANMA İLKESİNE AYKIRILIK ( Aynı Kullanım Kararlarını Sürdüren Planların Dava Konusu Planı Yürürlükten Kaldırdığı Davanın Konusuz Kaldığı Gerekçesiyle Dava Hakkında Karar Verilmesine Yer Olmadığı Yolunda Verilen Temyize Konu Mahkeme Kararının AİHS Md.6'ya Aykırı Olduğu )
D5.DE. 2004/291ADİL YARGILANMA İLKESİNE AYKIRILIK ( Reddi Hakim - Duruşmaya Katılan Davacı Vekillerine Söz Hakkı Tanınmadan ve Bu Konudaki Şikayet Yollarının Tükenmesini Beklemeden Uyuşmazlığın Esası Hakkında Verilen Karar )
D4.DE. 1991/1559ADİSYON ( Düzenlenmesi Zorunlu Belgelerden Olmaması Nedeniyle İşyeri Kapatma Cezasının Uygulanamaması )
D4.DE. 2004/1969ADİSYON FİŞİ DÜZENLEMEME ( 213 Sayılı Vergi Usul Kanunu'nun 353. Maddesine Göre Özel Usulsüzlük Cezasının Kesilemeyeceği )
D5.DE. 2007/5319ADLİ / İDARİ YARGI ( Türk Hava Yolları Teftiş Kurulu Yönetmeliği'nin İptali - Yönetmeliğin Özel Hukuk Hükümleri Çerçevesinde Değerlendirilmesi ve Davanın Adli Yargı Yerince Çözümlenmesi Gerektiği )
D8.DE. 2002/5264ADLİ ARA VERMEDE NÖBETÇİ İDARE MAHKEMESİNİN DAVAYI KARARA BAĞLAMASI ( Hukuka Uyarlık Bulunmadığı - Davanın 2577 S.K. Md. 62'de Belirtilen İşlerden Olmadığı )
D10.DE. 1995/6770ADLİ EMANETE ALINAN SİLAHIN YARGI KARARINA RAĞMEN İADE EDİLMEMESİ ( Tam Yargı Davası-Süre )
D2.DE. 2003/41ADLİ GÖREV ( Bilirkişilik - Suçun Genel Hükümlere Göre Soruşturulması Gereği/Üniversite Öğretim Üyeleri )
D2.DE. 1980/3552ADLİ GÖREV ( Köy Muhtarlarının Evlendirme Memuru sıfatıyla Yasal Çerçevede Yaptıkları Görev )
D1.DE. 2009/1228ADLİ GÖREVDE İHMAL ( Devam Eden Yargılama Sırasında Mahkemece Verilen Ara Kararlarla İstenilen Belgelerin Belediye Başkanı ve İlgililerce Gönderilmediği - C. Savcılığınca Doğrudan İşlem Yapılacağı/İçişleri Bakanlığının Soruşturma İzni Verilmesine Dair Kararının Ortadan Kaldırılacağı )
D10.DE. 2013/8108ADLİ KOLLUK YÖNETMELİĞİ'NDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK ( 21.12.2013 T. ve 28858 Sayılı RG'de Yayımlanan Değişiklik Yönetmeliğinin Yürütülmesinin Durdurulması Kararı Verildiği - Yetki Yönünden Hukuka Aykırı Olduğu/Kuvvetler Ayrılığı İlkesine Aykırılık Teşkil Ettiği )
D2.DE. 1998/2166ADLİ KOVUŞTURMA ( Sadece Maddi Hasarla Sonuçlanan ve Tarafların Anlaştığı Trafik Kazası Hakkında )
D1.DE. 2007/867ADLİ KURUM BAŞKANI VE YARDIMCISI ( Ceza Muhakemesi Kanununa Göre Soruşturma ve Kovuşturma Yapmaya Yetkili Olan Yargı Mensuplarının İzin Müessesinin Uygulanması Aşamasında Ön İncelemeci Olarak Görevlendirilemeyeceği )
D10.DE. 1988/2315ADLİ MAHKEMELERİN GÖREVLİ OLMASI ( Adliye Mahkemesince Verilen Kararın Yerine Getirilmemesi Nedeniyle Açılan Tazminat Davası )
D13.DE. 1980/3781ADLİ MAHKEMENİN GÖREVİ ( Borçlunun Elinde Bulunan 3.Şahıslara Ait Mallar )
D1.DE. 2008/948ADLİ PARA CEZASI ( İşçi Bildirimlerinde Bulunulmamasının Yaptırımının Adli Para Cezası Olması Nedeniyle Bu Eylemde Bulunan İlgiliye İsnat Edilen Eylemin Hakkında Soruşturma Yapılmasını Gerektirecek Nitelikte Bulunduğu )
D10.DE. 2005/6731ADLİ SİCİL KAYDI ( Davacının Onsekiz Yaşından Önce İşlediği Bir Suçtan Dolayı Tutulan Adli Sicil Kaydının Silah Taşıma Ruhsatının Bulundurma Ruhsatına Çevrilmesine Dayanak Oluşturamayacağı )
D15.DE. 2011/2789ADLİ SİCİL KAYDI (Silah Taşıma Ruhsatının İptaline İlişkin İşlemin İptali İstemi - Davacının Yargılandığı Hırsızlık Fiilinden Dolayı Almış Olduğu Mahkumiyeti Silah Taşıma Ruhsatı Verilmesine Engel Oluşturacak Haller Arasında Bulunduğu )
D8.DE. 2004/2087ADLİ SİCİL KAYDI SİLİNEN MEMURUN BAROYA YAZILMAK İSTEMİ ( İşkence Suçundan Mahkum Olan - Fiilin Hukukun Üstünlüğünü ve İnsan Haklarını Savunmak ve Korumakla Görevli Avukatlık Mesleğinin İlke ve Amaçlarıyla Bağdaşmadığı )
D12.DE. 2002/1760ADLİ SİCİL KAYDININ BULUNMAMASI ( Davacının Çocuk Yaştayken İşlediği Suçtan Dolayı Kamu Hizmetinden Mahrum Bırakılamamaı- Suçun Üzerinden Beş Yıl Geçtiği İçin Adli Sicil Kaydında Gözükmemesi )
IDDGKE. 2007/2368ADLİ SİCİL KAYDININ SİLİNMESİ ( 657 S. Kanunun 48/A-5. Md. İle Türk Ceza Kanunu'nun Aksine Belli Suçlar Açısından Bu Suçlar Affa Uğramış Olsalar Bile Süresiz Hak Yoksunluğu Getirecek Bir Düzenleme Yapıldığından Adli Sicil Kaydının Silinmesi Yüz Kızartıcı Suçtan Dolayı Ortaya Çıkan Hak Yoksunluğunu Ortadan Kaldırmadığı )
D2.DE. 1995/426ADLİ SİCİL KAYDININ SİLİNMESİ ( Kişiye Sürücü Belgesi Verilebileceği )
IDDGKE. 2003/236ADLİ SİCİL KAYDININ SİLİNMESİ ( VUK.'na Muhalefet Suçundan Dolayı Ağır Hapis Cezası Nedeniyle Görevden Alınan Belediye Başkanı - Bu Tarihten Sonra Yürürlüğe Giren Yasa İle Seçilme Engelinin Ortadan Kalktığının Kabulüne Olanak Bulunmadığı )
D12.DE. 2008/7785ADLİ SİCİL KAYDININ SİLİNMESİ ( Yeniden Memuriyet Görevine Alınma İsteminin Reddine İlişkin İşlemin İptali İstemi - 657 S. Kanun İle Belli Suçlar Açısından Süresiz Hak Yoksunluğu Getirecek Bir Düzenleme Yapıldığı/Bu Hak Yoksunluğunun İse Adli Sicil Kaydının Silinmesi İle Ortadan Kalkacak Nitelikte Bulunmadığı )
D10.DE. 1995/5372ADLİ SİCİLDEN SİLİNEN HÜKÜM ( Hükümlünün Silah Taşıma Ruhsatı Alamaması )
IDDGKE. 2002/63ADLİ SİCİLDEN SİLİNME VEYA MEMNU HAKLARIN İADE EDİLMİŞ OLMASI ( Davacının Silah Taşıma Ruhsatının İptaline Engel Olmayacağı )
D1.DE. 2005/663ADLİ SÜRECİ BAŞLATMAMAK VE EKSİK RAPOR TANZİMİ ( Yapılacak Ön İncelemede Teftiş Kurulu Başkanının da Yer Alacağı/Ön İncelemenin Sağlık Bakanlığınca Yapılması Gerektiği - Görevi Kötüye Kullanmak )
D7.DE. 2009/7907ADLİ TATİL ( Bölge İdare İdare ve Vergi Mahkemelerinin Her Yıl Ağustos Ayının Birinden Eylül Ayının Beşine Kadar Çalışmaya Ara Verecekleri - Yargı Çevresine Dahil Olduğu Bölge İdare Mahkemesinin Bulunduğu İl Merkezi Dışında Kalan İdare ve Vergi Mahkemelerinin Çalışmaya Ara Vermeden Yararlanamayacakları )
D9.DE. 1990/3262ADLİ TATİL ( Dava Açma Süresinin Son Günün Adli Tatile Denk Gelmesi - Dava Açma Süresinin Yedi Gün Uzaması )
D4.DE. 2014/7359ADLİ TATİL ( Temyiz Süresinin Son Gününün Mali Tatilin İçinde Olması Nedeniyle Mali Tatilin Son Gününe Kadar Uzayacağı - Yine Bu Tarihte Adli Tatile Rastlaması Nedeniyle Adli Tatilin Bittiği Günden İtibaren Bir Hafta Uzatılacağı/Ödeme Emirlerinin İptali )
D8.DE. 1999/2720ADLİ TIP ANA BİLİM DALI ( İhtiyaç Olduğu İlan Edilen Kadroya Sonradan Gerek Olmadığından Bahisle Atanma İsteminin Reddi-İdari İstikrar İlkesine Aykırılık )
D4.DE. 2006/1758ADLİ TIP KURUMU ( Adalet İşlerinde Bilirkişilik Görevi Yapmak Üzere Adalet Bakanlığı'na Bağlı Olarak 2659 S. Kanunla Kurulmuş Olup Kanun'un 2. Md. de Kurumun Mahkemeler Tarafından Gönderilen Adli Tıp İle İlgili Konularda Bilimsel ve Teknik Görüşlerini Bildirmesi Gerektiği )
D10.DE. 2005/1870ADLİ TIP KURUMU ( Davacının Ameliyat Sonrası Ayağının İyileşmediğinden Bahisle Uğradığını İleri Sürdüğü Zararın Tazmini İsteminde İdarenin Hizmet Kusurunun Bulunup Bulunmadığını Tespit İçin Yararlanılması Gereği )
VDDGKE. 1998/304ADLİ TIP KURUMU ( İşgücü Kaybının Tesbiti )
D10.DE. 2007/2965ADLİ TIP KURUMU ( Tıbbi Operasyonların Sonuç ve Etkilerinin Yargı Yerlerince Saptanamayacağı - Adalet İşlerinde Bilirkişilik Yapmak Üzere Kurulan Adli Tıp Kurumuna Başvurulması Gerektiği )
D10.DE. 1994/1725ADLİ TIP KURUMU ( Yüksek Sağlık Şurası Tarafından Alınan Kararın Yeterli Olmaması Halinde İntikal Ettirilmesi )
D10.DE. 2004/2015ADLİ TIP KURUMU İHTİSAS DAİRESİNDEN ALINACAK RAPOR DOĞRULTUSUNDA UYUŞMAZLIĞIN ÇÖZÜMLENMESİ GEREĞİ ( İşkenceye Maruz Kaldığından Bahisle Açılan Tazminat Davası )
D12.DE. 2008/1919ADLİ TIP KURUMU MEMURU ( Sağlık Hizmetleri Sınıfında Uzman Kadrosunda Görev Yapmakta İken Emekliye Ayrılan Davacının Kınama Cezası İle Cezalandırıldığı Fiil Nedeniyle Daha Sonra Devlet Memurluğundan Çıkarma Cezası İle Cezalandırılamayacağı )
D4.DE. 1998/3740ADLİ TIP KURUMU RAPORU ( Sakatlık İndiriminde Esas Alınması - Yönetmelikte Belirlenen Esaslara Göre Rapor Verilmesi )
D10.DE. 2005/7944ADLİ TIP KURUMU RAPORU ( Silah Ruhsatı Verilmeyen Davacıdaki Renk Körlüğünün Yönetmelikte Belirtilen Psikolojik Nörolojik veya Fiziki Rahatsızlıklar Kapsamında Olup Olmadığının Alınacak Olan Rapor İncelendikten Sonra Uyuşmazlığın Karara Bağlanacağı )
D4.DE. 1999/3740ADLİ TIP KURUMU RAPORUNA GÖRE SAKATLIK İNDİRİMİNİN BELİRLENEBİLECEĞİ ( Sakatlık İndirimi Belirlenmesi )
D15.DE. 2013/4101ADLİ TIP KURUMU RAPORUNA İTİBAR EDİLME ZORUNLULUĞU BULUNMADIĞI ( Tam Yargı Davası - Davacının Hastanedeki Tedavisinde Sunulan Sağlık Hizmetinin Kusurlu Olduğu Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Kardiyoloji Anabilim Dalı ve İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi Kalp Damar Cerrahisi Anabilim Dalında Görevli Görevli Öğretim Görevlilerince Hazırlanan Raporlarda Ortaya Konulduğu/Tazminat İsteminin Kabulü Gerektiği )
D5.DE. 2001/5677ADLİ TIP KURUMUNDAN GÖRÜŞ ALMAK GEREĞİ ( Sağlık Kurulu Raporları Arasındaki Çelişkinin Giderilmesi )
IDDGKE. 2016/1348ADLİ VE İDARİ HAKİMLİK SINAVLARINA YAPILAN BAŞVURULARIN REDDİ İŞLEMİNİN İPTALİ İSTEMİ (Merkezi ve Ortak Sınavlara İlişkin Yargılama Usulünün Uygulanması - İptali İstenen İşlemlerin Dayanağı Olan Sınavların "Merkezi ve Ortak" Nitelikte Olması Nedeniyle Uyuşmazlığın 2577 S. Yasa'nın 20/B Md. Belirtilen Yargılama Usulüne Tabi Olduğu)
D12.DE. 2015/1025ADLİ VE İDARİ YARGIDA GÖREV YAPMAK ÜZERE ATANACAK TÜM PERSONEL ( Haklarında Yapılacak Arşiv Araştırmasının Olumlu Sonuçlanması Gerektiği - Memuriyet Görevini Kötüye Kullanmak Suçundan Beş Ay Hapis Cezası Alan ve Cezası Ertelenen Zabit Katipliğine Atanacak Davacının Arşiv Araştırmasının Olumlu Olmadığı Atanmamasında Hukuka Aykırılık Bulunmadığı )
IDDGKE. 2007/235ADLİ VE İDARİ YARGIDA HAKİM VE SAVCI ADAYLIĞI YAZILI SINAV MÜLAKAT VE ATAMA YÖNETMELİĞİ ( Mülakata İlişkin Hükümlerin Yürütülmesinin Durdurulduğu - İlan Edilen ve Yapılması Öngörülen Sınavın Mülakat'a İlişkin Kısmının Hukuki Dayanaktan Yoksun Kaldığı )
D8.DE. 2010/3434ADLİ YARDIM ( Amacı Maddi Olanakları Sınırlı Olan Kişilere Avukatın Hukuksal Yardımını Sağlayarak Yargısal Koruma Altına Almak Olduğu - Dava Konusu Düzenleme İle Anayasal Eşitlik İlkesine Aykırı Bir Hukuki Durum Yaratıldığı İddiasının Dayanaksız Olduğu )
D8.DE. 2009/247ADLİ YARDIM ( Faydalanmasına Olanak Tanınanların Haklarının En İyi Şekilde Korunarak Yargılama Sürecinin Gereği Gibi Yerine Getirilmesinin Sağlanması ve Bu Sayede İnsan Hakları Standartlarının Yükseltilmesinin Amaçlandığı - Türkiye Barolar Birliği Adli Yardım Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmeliğin İptali İstemi )
D10.DE. 2008/1136ADLİ YARDIM ( Hizmet Kusurundan Kaynaklanan Tazminat İstemi - Yabancı Uyruklu Kişilerin Adli Yardım Koşullarını Sağlamaları ve Karşılıklık Şartına Bağlı Olarak Faydalanabileceği )
D8.DE. 2008/8169ADLİ YARDIM BÜROSUNUN GELİR VE GİDERLERİ ( Davacı Birliğin Önerileri Üzerinde Anlaşmaya Varılmadan Yönetmeliğin Yalnızca Adalet Bakanlığı İmzasıyla Yürürlüğe Konulması 1136 S.Y'nın 180. Md. Açıkça Aykırılık Teşkil Ettiği )
D10.DE. 2008/2007ADLİ YARDIM HAKKINDA VERİLEN KARARLAR ( Ara Karar Niteliğinde Olduğundan Ancak Nihai Karar İle Birlikte Temyiz Edilebileceği )
D15.DE. 2016/2380ADLİ YARDIM KARARI (Devletçe Ödenen veya Muaf Tutulan Yargılama Giderlerinin Tahsilinin Adli Yardımdan Yararlananın Mağduriyetine Neden Olacağının Yerel Mahkemece Anlaşılması Halinde Mahkeme Tarafından Hükümde Tamamen veya Kısmen Ödemeden Muaf Tutulmasına Karar Verebileceği - Sağlık Kurulu Raporunun İptali)
D8.DE. 2009/3631ADLİ YARDIM TALEBİ ( Muhtar ve İki Aza Tarafından İmzalanmış Fakirlik Kağıdı ve İlgili Kurumlardan Alınan Herhangi Bir Aylık veya Yardıma Bağlı Olmadığına İlişkin Yazıların Dosyaya Sunulmasına Reğmen Reddedilmesinde İsabet Olmadığı )
D4.DE. 2010/8142ADLİ YARDIM TALEBİ ( Temyiz Aşamasında - Talep Hakkında İlk Derece Mahkemesinin Karar Vermesi Gerektiği )
IDDGKE. 2015/3847ADLİ YARDIM TALEBİ (Asliye Hukuk Hakimliğince Adli Yardım Talebi Bulunan Davacının Harç ve Posta Ücreti Yatırılmadığı Gerekçesiyle Dilekçesinin Kayda Alınmamasının Usul Hükümlerine Aykırı Olduğu - Dosyayı Çözümlemekle Görevli İdare Mahkemesinin Adli Yardım Talebi Hakkında Karar Vermesi Gerektiği)
D15.DE. 2016/2380ADLİ YARDIMDAN FAYDALANAN KİŞİNİN DAVADAN FERAGAT ETMESİ (Adli Yardımdan Yararlananın Mağduriyeti Bulunup Bulunmadığının Araştırılacağı - Mahkemesince Anılan Husus İrdelenmeksizin Yargılama Giderlerinin Davacı Üzerinde Bırakılma Yolunda Gidilmesinde Hukuki İsabet Görülmediği/Adli Yardım/Davadan Feragat)
D15.DE. 2016/2380ADLİ YARDIMDAN FAYDALANAN KİŞİNİN MAĞDURİYETİ (Adli Yardımdan Yararlanan Kişinin Feragati Nedeniyle Davada Yargılama Giderlerinin Tahsilininin Sonuçları Üzerinde Mahkeme Araştırma Yapılmaksızın Yargılama Giderlerinin Davacı Üzerinde Bırakılması Yoluna Gidilmesinde Hukuki İsabet Bulunmadığının Kabulü Gereği)
IDDGKE. 2014/4997ADLİ YARGI ( Araştırma Görevlisinin Mecburi Hizmet Yükümlülüğünün Kaldırılması İmzalanan Taahhütname ve Kefalet Senedinin İadesi İstemi - Davanın Görüm ve Çözümünün Adli Yargının Görev Alanına Girdiği/Davacının Özgür İradesiyle İmzaladığı Taahhüt ve Kefalet Senedinin İptali İsteminde İdare Hukuku Alanında Tesis Edilmiş Bir İdari İşlem Bulunmadığı )
D10.DE. 2006/6084ADLİ YARGI ( Cemaat Vakıf Yöneticilerinin Azledilmelerine İlişkin Davalı İdare İşleminde Hukuka Uyarlık Bulunmadığı )
D10.DE. 2006/3025ADLİ YARGI ( Çocukların Korunma Altına Alınması Talebinin Reddine İlişkin İşlem - Hukuka Uygunluğunun Denetiminin Görevinde Bulunduğu )
D7.DE. 2002/1764ADLİ YARGI ( Hazineye Ait Taşınmazın Satın Alınması Sebebiyle Nihai Olarak Katlanılan KDV'nin İadesi İsteminin Vergi Mükellefine Karşı Olması Nedeniyle Adli Yargının Görevli Olması )
D5.DE. 2010/4938ADLİ YARGI ( Kamu Zararının Rızaen ve Sulhen Ödendiği Durumlarda İlgilinin İdareye Yaptığı Ödemeyi Geri İstemesi Yolundaki Başvurusunun Reddi Halinde Adli Yargıda Dava Açması Gerektiği )
D13.DE. 2015/4076ADLİ YARGI ( Kayıp Kaçak Bedelleri İadesi İstemi - Tarafların Eşitliği Üzerine Kurulu Özel Hukuk Sözleşmesi Kapsamında Yapılan Abonman Sözleşmesinden Kaynaklanan Kayıp-Kaçak Bedelinin İadesi İsteminden Doğan İhtilafın Ancak Adli Yargı Yerlerinde Açılacak Bir Davaya Konu Edilebileceği )
D13.DE. 2012/313ADLİ YARGI ( Taahhüdün Davacı Tarafça Yerine Getirilmeye Başlandığı An Gayrimenkul Satış Şartnamesinin Sözleşme Yerine Geçeceği - Adli Yargının Görevli Olduğu/İhale Sonucu Satışına Karar Verilen Taşınmazın Mülkiyetinin Devri Yapılması İsteminin Reddi İşleminin İptali )
D10.DE. 2009/2033ADLİ YARGI ( Üniversite Hastanesinde Çalışan Kamu Görevlilerinin Sendika Üyeliklerinin İptali İstemi - Başvurunun Reddine Dair İşleme Karşı Adli Yargı Düzeni İçerisinde Yer Alan İş Mahkemesinde Dava Açılabileceği/İdare Mahkemesince İşin Esasına Girilmesinde Hukuki İsabet Görülmediği )
D13.DE. 2014/4512ADLİ YARGI / İDARİ YARGI ( Elektrik Borcunun Ödenmemesi Halinde Elektrik Hizmeti Verilmeyeceğine İlişkin İşlemin İptali İçin Açılan Davanın Görüm ve Çözüm Yerinin İdari Yargı Yeri Olmadığı - Elektirik Abonelik Sözleşmesinden Kaynaklanan Uyuşmazlıkların Görüm ve Çözüm Yerinin Adli Yargı Yerleri Olduğu )
IDDGKE. 2009/2991ADLİ YARGI ADALET KOMİSYONUNCA TESİS EDİLEN İŞLEM ( İnfaz ve Koruma Memurunun Yükselme Sınavında Başarılı Olduğu - Yükselme İçin Hal Kağıtlarının 2/3'ünde İyi Olmak Koşulu Arayan Yönetmeliğin Mülga Olduğu/Atama İşleminin İptal Edilmesinin Hukuka Aykırı Olduğu )
D4.DE. 2006/5416ADLİ YARGI ARACILIĞIYLA YAPILAN KARAR DÜZELTİLMESİ BAŞVURUSU ( Dikkate Alınarak Buna Göre Dosya Tekemmül Ettirilip Karar Verilmek Üzere Yeniden Danıştay'a Gönderilmesi Gerektiği )
D5.DE. 2016/19883ADLİ YARGI İLK DERECE MAHKEMESİ ADALET KOMİSYONU BAŞKANLIĞI İŞLEMİNİN İPTALİ İSTEMİ (Mübaşirlik Görevinin Yanında Hizmetli Görevini de Birlikte Yürütme İşleminin İptali İstemi - Hizmetli Personel Sayısının Yetersiz Olması Nedeniyle Münhal Olan Bu Kadrolara Yeni Atama Yapılıncaya Kadar Kamu Hizmetinin Aksamaması İçin Tesis Edilen İşlemin Hukuka Uygun Olduğu)
D12.DE. 2016/10835ADLİ YARGI KARARININ DEĞERLENDİRİLMESİ (Sözleşmenin Feshi Cezasının İptali İstemi - Disiplin Cezasına Konu Olan Fiili Sebebiyle Davacının Müdürün Gişe ve Kasalardan Karşılıksız Olarak Kredi Kartı Ödemelerini Yaptırmak Suretiyle Gerçekleştirdiği Eylemlerine İştirak Ettiği Sabit Görülerek Mahkumiyetine ve Cezasının Ertelenmesine Karar Verildiği/İşlemin İptaline Karar Verilmesinin Bozma Nedeni Olduğu)
D6.DE. 1976/8388ADLİ YARGI KARARININ İCRASINDAN KAYNAKLANAN ZARAR ( Bu Zararın İdareden İstenememesi )
D2.DE. 2009/4707ADLİ YARGI YERİ ( Davacının Yapılan Hesaplama Neticesinde Belirlenen Miktarı Ödemesi Gerektiği Yolundaki İşlemin Genel Hükümler Çerçevesinde Adli Yargı Yerlerince Tahsili Yoluna Gidilmesi Gerektiği - İdari İşlemin İptali İstemi )
D10.DE. 2009/5891ADLİ YARGI YERİNDE AÇILAN DAVANIN GÖREV YÖNÜNDEN REDDİ ( İdari Yargıda Dava Açılması İçin Otuz Günlük Sürenin Başlangıcı - Yargı Organının Yanlış Yönlendirmesi/Anayasa Md. 40 Hükmü Dikkate Alınarak Hesaplanacağı )
IDDGKE. 2006/4713ADLİ YARGI YERİNDE AÇILAN DAVANIN GÖREVDEN REDDİ ( Görevli ve Yetkili İdari Yargı Yerinde Yeniden Dava Açılması Gerektiği )
D8.DE. 1998/36ADLİ YARGI YERİNDE AÇILAN İDARİ DAVA ( Görev Yönünden Reddedilerek Dosyanın İdare Mahkemesine Gönderilmesi Suretiyle İncelenmesine Olanak Olmaması )
IDDGKE. 2006/4694ADLİ YARGI YERİNDE GÖREVSİZLİK KARARI VERİLEN DAVANIN TAM YARGI DAVASI OLARAK İDARE MAHKEMESİNDE AÇILMASI ( Yol Yapımı Sırasında Kabloların Zarar Görmesine Dayalı Tazminat Talebi - Tam Yargı Davasının Davacının Gösterdiği Hasımla Sürdürüleceği )
D8.DE. 2011/4319ADLİ YARGI YERİNDEKİ YARGILAMANIN GÖZETİLMESİ (Bilirkişi Raporlarının Dikkate Alınacağı - Yerel Mahkemece Gerek Beton Setin Yapımı ve Gerekse Güvenlik Önlemlerinin Olup Olmamasına Göre Belirlenecek Kusur Durumuna Göre Karar Verileceği/Belediyenin İşlettiği Plajda Gerçekleşen Kaza/Hizmet Kusuru Bulunduğu)
IDDGKE. 1999/1172ADLİ YARGI YERİNDEN VERİLEN GÖREVSİZLİK KARARI ( İdare Mahkemesi'nde Açılan Davanın Bu Davanın Devamı Niteliğinde Olmayacağı - Yeni Dilekçede İstenen Tazminat Miktarının Artırılmış Olması/Asliye Hukuk Mahkemesi'ne Verilen Dava Dilekçesindeki Tazminatın Değil İdare Mahkemesi'ne Verilen Dilekçedeki Artırılmış Maddi ve Manevi Tazminat Talebinin Esas Alınacağı )
IDDGKE. 2006/4713ADLİ YARGI YERİNİN KENDİLİĞİNDEN DAVA DOSYASINI İDARİ YARGI YERİNE GÖNDERMESİ ( Dosya Mahkemenin Esasına Kaydedilerek Davanın İncelenmesine Geçilemeyeceği )
D10.DE. 2005/5959ADLİ YARGI YERİNİN VERDİĞİ GÖREV RET KARARI ( Davacının Adli Yargı Yerine Verdiği Dilekçeye Dayanılarak İdare Mahkemesine Dosyanın ve Davacının Dilekçesinin Gönderilmesi Suretiyle Açılan Davanın Esasının İncelenmesi Gerektiği )
D7.DE. 1997/2522ADLİ YARGI YOLU ( Orta Vadeli Senet Üzerine Avans Taahhütnamesinde Yer Alan Şartların Uygulanmasından Kaynaklanan Uyuşmazlık )
D8.DE. 2002/3512ADLİ YARGIDA AÇILAN TAZMİNAT DAVASI ( Görevsizlik Kararı - İdari Yargıda Açılan Davada Adli Yargı Yerinden İstenen Miktarla Sınırlı Kalınmayacağı )
D11.DE. 2001/4405ADLİ YARGIDA AÇILAN TAZMİNAT DAVASININ GÖREVDEN REDDİ ( İdari Yargıda Açılan Davada Adli Yargıda Saklı Tutulan Kısmın Talebe Dahil Edilmesinin Davanın Genişletilmesi Olarak Kabul Edilemeyeceği )
D8.DE. 1995/2031ADLİ YARGIDA ALINAN BİLİRKİŞİ RAPORU ( Tespit Sonucu Düzenlenen Rapora Göre Karar Verilemeyeceği )
D10.DE. 1996/1929ADLİ YARGIDA DAVA AÇILMASI ( 3091 S. Yasanın Uygulanmasına Engel Olmaması )
D10.DE. 2009/13300ADLİ YARGIDA DAVA AÇILMASI ( İdarenin Hizmet Kusuru Sebebiyle Meydana Gelen Zarar - Adli Yargıda Açılan Bir Davada Firma Aleyhine Tazminata Hükmedilmiş Olması Olayda Hizmet Kusuru Bulunan Davalı İdare Aleyhine Tazminata Hükmedilmesine Engel Oluşturmadığından Davacıların Uğradığı Zararın Davalı İdareden Tazminine Hükmedilmesi Gerektiği )
IDDGKE. 2003/67ADLİ YARGIDA DELİL YETERSİZLİĞİNDEN BERAAT EDEN MEMUR ( ( Mahkum Olup Olmamasının Ayrıca Disiplin Cezası Uygulanmasına Engel Teşkil Etmeyeceği - Devlet Memurluğundan Çıkarılma )
D13.DE. 2006/4085ADLİ YARGIDA KESİN OLARAK KARARA BAĞLANAN UYUŞMAZLIK ( Davacının Rekabet Kurulunca Verilen İdari Para Cezasına Karşı Sulh Ceza Mahkemesine İtirazda Bulunduğu - İtirazın Kesin Olarak Reddedildiği/Davanın İdari Yargıda İncelenemeyeceği )
D10.DE. 2014/924ADLİ YARGIDA KESİNLEŞEN İDARİ PARA CEZASININ İPTALİ İSTEMİ (İdare Mahkemesinde Aynı Konuda Açılan Davada Davanın Görev Yönünden Reddine Karar Verilmesi Gerektiği - Kesin Hüküm Sebebiyle Davanın İncelenmeksizin Reddi Kararında Hukuka Uyarlık Bulunmadığı)
D9.DE. 1997/1482ADLİ YARGIDA TEMYİZE KONU YAPILABİLME ( İlam Harcından Muaf Kurum Aleyhine Adliye Mahkemesinde İlam Harcına Hükmedilmesi İşlemi )
IDDGKE. 2004/1166ADLİ YARGIDA VAR OLAN KESİN HÜKÜM ( İdari Para Cezasının İptali/Daha Önce Sulh Ceza Mahkemesinde Açılan ve Red İle Sonuçlanıp Kesinleşen Karar - İdare Mahkemesinde Açılan Davanın İncelenemeyeceği )
D10.DE. 1992/971ADLİ YARGIDA VERİLEN GÖREVİN REDDİ KARARININ KESİNLEŞMESİ ( Otuz Gün İçinde İdari Yargıda Açılan Davanın Süreden Reddi )
D11.DE. 2002/4376ADLİ YARGIDA VERİLEN GÖREVSİZLİK KARARI ( Davacı Vekilinin Dosyanın İdare Mahkemesine Gönderilmesi İstemiyle Verdiği Dilekçe Üzerine İdare Mahkemesine Gönderilmesi/Usule Aykırılığı )
D11.DE. 2006/232ADLİ YARGIDA YAPTIRILAN DELİL TESPİTİ ( Dayanılarak Hak Sahibi Sayılmak Amacıyla İdareye Yapılan Başvurunun Reddinde Mevzuata Aykırılık Bulunmadığı - Yasal Süreler İçerisinde İdareye Talep ve Taahhütname Verilmesi Zorunluluğu )
IDDGKE. 2006/4580ADLİ YARGIDAKİ DAVANIN GÖREVDEN REDDİ ( Halinde 2577 S.Y'nın 3. Maddesine Uygun Olarak Hazırlanmış Dilekçelerle Görevli ve Yetkili İdari Yargı Yerinde Yeniden Dava Açılacağı )
D8.DE. 2013/1435ADLİ YARGININ GÖREV ALANI ( Özel Mülkiyette Olan Parselin Orman Arazisi Olarak Hazineye Tahsisine İlişkin İşlem - Dava Konusu Uyuşmazlığın Görüm ve Çözümünün İdari Yargının Değil Tapu Kayıtlarında Değişiklik Meydana Getirebilecek Bir Şekilde Karar Vermeye Yetkili Olan Adli Yargının Görev Alanına Girdiği/Davanın Görev Yönünden Reddi Gerekirken Davayı Süre Aşımı Yönünden Reddeden İdare Mahkemesi Kararında Hukuka Uyarlık Bulunmadığı )
D10.DE. 2008/11098ADLİ YARGININ GÖREV ALANI ( Vakıf Şerhinin Tapu Kayıtlarına İşlenmesinden Önceki Aşamaya İlişkin Uyuşmazlıklarda İdari Yargı Şerhin İdari Yoldan veya Mahkeme Kararı Üzerine Tapu Kayıtlarına İşlenmesinden Sonraki Aşamaya İlişkin Uyuşmazlıklarda Adli Yargı Yerinin Görevli Olacağı )
D5.DE. 1995/2050ADLİ YARGININ GÖREV SAHASINA GİRDİĞİ GEREKÇESİYLE GÖREVSİZLİK KARARI VERİLMESİ ( Verilen Kararın Hukuka Aykırı Olduğu - Mecburi Hizmetle Yükümlü Tutulan Banka Uzmanının Açtığı Dava )
D8.DE. 1995/3839ADLİ YARGININ GÖREVİ ( Çıkarılan Kum ve Çakılın Kaçak Olduğunu Tespit )
D6.DE. 1997/4868ADLİ YARGININ GÖREVİ ( İhale Sözleşmesinin Yapılmasından Sonra Doğan Uyuşmazlıkların Çözümünün Adli Yargının Görev Alanına Girmesi )
D6.DE. 1996/3976ADLİ YARGININ GÖREVİ ( İhaleden Sonra Yapılan Sözleşmenin Yerine Getirilmemesinden Kaynaklanan Uyuşmazlıklar )
D8.DE. 1998/3081ADLİ YARGININ GÖREVİ ( Sürücü Belgesinin Bir Süreyle Geri Alınmasına İlişkin İşlemin İptali )
D10.DE. 1999/755ADLİ YARGININ GÖREVİ ( Vakıf Yöneticiliğinden Azle ve Bir Daha Vakıf Yöneticisi Seçilmesinin Şartlarının Oluşup Oluşmadığına Karar Vermek )
D7.DE. 1997/4426ADLİ YARGININ GÖREVİ ( Vergi ve Ceza Dolayısıyla Mükelleflere Rücu )
D10.DE. 2006/5568ADLİ YARGININ GÖREVİ RED KARARI ( Üzerine 30 Gün İçerisinde İdari Yargıda Dava Açılmasa Bile 1 Yıllık Süre İçerisinde İdari Yargıda Dava Açılmışsa Davanın Süre Yönünden Reddedilemeyeceği )
D5.DE. 2013/7067ADLİ YARGININ GÖREVLİ OLMASI ( Atama İşleminin İptali İstemi - İller Bankası Personelinin Memur ya da Diğer Kamu Görevlileri Kapsamında Olmadığı/Memur ya da Diğer Kamu Görevlileri Arasında Sayılmayan İller Bankası Çalışanı Olan Davacı Hakkında Kurulan İşlemden Kaynaklanan Uyuşmazlığın Çözümünde Adli Yargının Görevli Olduğu )
D4.DE. 1990/4206ADLİ YARGININ GÖREVLİ OLMASI ( İstihkak İddialarına İlişkin Uyuşmazlıklar )
D6.DE. 1988/46ADLİ YARGININ GÖREVLİ OLMASI ( Kamulaştırılan Taşınmazın Mülkiyetinin Geri Verilmemesinden Doğan Uyuşmazlık )
D10.DE. 1991/3334ADLİ YARGININ GÖREVLİ OLMASI ( Taşınmaz Malın Fiili Zilyetliğine İlişkin Uyuşmazlıkta )
D8.DE. 1999/2887ADLİ YARGININ GÖREVLİ OLMASI ( Verdiği Görev Ret Kararının Yanlışlıkla İdare Mahkemesine Gönderilmesi Üzerine Dosyayı Alan İdare Mahkemesinin Kendisine Doğrudan Açılmış veya Yargısal Kararla Ulaşmış Bir Dava Bulunmadığı - Dosyayı Yerine Göndermesi Gerekeceği )
D8.DE. 1998/6005ADLİ YARGININ GÖREVSİZLİK KARARI ( İdari Yargıda Dava Açma Süresi-Görevine Son Verilen Deniz Ticaret Odası Memurunun İptal ve Tazminat Talebi )
IDDGKE. 2006/90ADLİ YARGININ GÖREVSİZLİK KARARI SONRASINDA DOSYAYI İDARİ YARGI YERİNE GÖNDERMESİ ( Yapılan Bu Hukuki Hatanın Sorumluluğunu Davacıya Yüklemenin Adil Yargılanma Hakkına Uygun Bulunmadığı )
D12.DE. 2003/1018ADLİ YARGININ VERDİĞİ KARARLAR ( Yapılan İtirazın Reddine Dair Bölge İdare Mahkemesi Kararına Karşı Yapılan Kanun Uyarınca Bozma ve Yazılı Emir Yoluna Gidilmesi Başvurusunun Reddinde İsabetsizlik Olmadığı )
D9.DE. 1989/3290ADLİ YARGININ YETKİSİ ( Üçüncü Şahsın Mallarının Haczi - Vergi Mahkemesinin Görev Alanına Girmediği )
D10.DE. 2012/1091ADLİYE BİNASINDA GERÇEKLEŞEN BIÇAKLAMA OLAYI NEDENİYLE İDARENİN HİZMET KUSURUNA DAYALI TAM YARGI DAVASI (Davacıyı Bıçaklayan Şahsın Kurum Kimliğini Göstermesi Üzerine Hem Üzerinin Aranmadığı ve Hemde X-Ray Cihazından Geçirilmediği - Polis Hakkında Soruşturma Başlatıldığı/Hizmet Kusuru Bulunduğu)
D1.DE. 2012/1236ADLİYE İLE İLGİLİ GÖREVE İLİŞKİN SUÇ İSNADI ( Cumhuriyet Başsavcılığınca Soruşturulması Gerektiği )
D7.DE. 1996/1499ADLİYE MAHKEMELERİNİN GÖREVİ ( A.Ş.'den Tahsil Edilemeyen Gümrük Vergilerinin Yönetim Kurulu Üyelerinden Tahsili )
D4.DE. 2000/1368ADLİYE MAHKEMELERİNİN KAÇAKÇILIK CEZASINA HÜKMEDİLEBİLECEĞİ ( Vergi Usul Kanunu Md. 347/2 Uyarıca )
VDDGKE. 1997/248ADLİYE MEMURUNUN NOTER YARDIMCILIĞI GÖREVİNDEN ELDE ETTİĞİ GELİR ( Net Aktif Vergisine Tabi Olmaması )
D3.DE. 1999/4379ADLİYE VEZNE MÜDÜRLÜĞÜ ( Bilirkişi ve Resmi Arabuluculara Yapılan Ücret Ödemelerinden Vergi Tevkifatı Yapmayan Adliye Vezne Müdürlüğünden Bu Tevkifattan Sorumlu Sıfatıyla Aranması Gereği )
D12.DE. 2008/5539ADLİYEYE AÇIKTAN VE ADAY ZABIT KATİBİ OLARAK ATAMA ( KPSS Sınavına Dört Yıllık Fakülte Mezunu Olduğunu Gizlemek Suretiyle Ortaöğretim Mezunu Olarak Girdiği - Atanmasına Dair Olurun İptal Edilmesine İlişkin Bakanlık İşleminin İptali İsteminde Hukuka Uyarlık Bulunmadığı )
D2.DE. 1997/207ADLİYEYE İLİŞKİN BİR GÖREVİN YAPILDIĞI SIRADA İŞLENEN SUÇ ( Genel Hükümlere Göre Kovuşturma )
D2.DE. 1992/2069ADLİYEYE İLİŞKİN GÖREVLERİN YAPILMAMASI ( Genel Hükümlere Göre İşlem Yapılması )
D2.DE. 1987/2720ADLİYEYE İLİŞKİN SUÇLAR ( Görev Sırasında İşlenmesi )
D10.DE. 2014/6559ADRES BİLGİLERİNE ERİŞİMİN HAK ARAMA HÜRRİYETİ VE ADİL YARGILANMA HAKKI KAPSAMINDA OLMASI (Avukat Olan Davacının Davalıların Adresini Bildirmemesi Halinde Müvekkilleri Adına Açtığı Davanın Açılmamış Sayılmasına Karar Verilmesi İhtimali İle Karşı Karşıya Olduğu - Davacı Vekili Konumundaki Davacının Davalıların Adres Bilgilerini Öğrenmek İçin Yaptığı Başvurunun Reddine İlişkin İşleminde Hukuka Uygun Olmadığı)
VDDGKE. 2000/4ADRES DEĞİŞİKLİĞİ ( Adres Değişikliği Yapılmış Olması - Bilinen Adrese Tebliğin Usulüne Uygun Yapılması Gerektiği - Davanın Açılmamış Sayılması )
D5.DE. 1996/2675ADRES DEĞİŞİKLİĞİ ( Emekliye Ayrılma İstemli Dilekçede Emekliye Ayrıldıkları Tarih İtibariyle İkame Edilen Adresin Bildirilmesi )
D4.DE. 1999/1358ADRES DEĞİŞİKLİĞİ ( İdareye Bildirildiği Halde İhbarnamelerin Önceki Adrese Gönderilmesi Sonradan İlanen Tebligat Yoluna Gidilmesi )
D4.DE. 2006/2963ADRES DEĞİŞİKLİĞİ NEDENİYLE FARKLI VERGİ DAİRESİ MÜKELLEFİ OLMA ( Davacının Vergi Barışı Kanunu Kapsamında Taksitlendirerek Borcunu Ödediği/Önceki Vergi Dairesine Ayrıca Başvuru Yapılması Zorunluluğu Olmadığı - Davacının Düzeltme Şikayet Başvurusunun Kabulü Gerektiği )
D12.DE. 2015/5371ADRES DEĞİŞİKLİĞİNİN BİLDİRİLMEMESİ ( Öncelikle Kişinin Adres Kayıt Sistemindeki Yerleşim Yeri Adresinin Tespit Edilerek Bu Adrese Tebliğ Yapılması Adres Kayıt Sisteminde de Yerleşim Yeri Adresi Tespit Edilemezse Bu Takdirde Tebliğ Olunacak Evrakın Bir Nüshasının Eski Adrese Ait Binanın Kapısına Asılması Gerektiği )
D7.DE. 2008/5043ADRES DEĞİŞTİRME ( Yürütmenin Durdurulması İsteğine İlişkin Olarak Verilen Kararın Tebligat Kanunu'nun 35. Md.sine Göre Tebliğ Olunacak Evrakın Bir Nüshasının Eski Adrese Ait Binanın Kapısına Asılması Suretiyle Tebliğinin Sağlanması Gerektiği )
D11.DE. 2009/4790ADRES DEĞİŞTİRMENİN BİLDİRİLMESİ MECBURİYETİ ( Usulüne Uygun Yapılmayan Tebliğ İşlemi Sonucunda Dosya İşlemden Kaldırıldıktan Sonra Bir Yıl İçinde Yeni Adres Bildirilmediğinden Bahisle Davanın Açılmamış Sayılmasına Karar Veren İdare Mahkemesi Kararında Hukuki İsabet Bulunmadığı )
D10.DE. 2008/7957ADRES KAYIT SİSTEMİ YÖNETMELİĞİ ( "Dış Temsilciliklerimizce Yerleşim Yeri Adresi Konusunda Yapılacak İşlemler" Başlıklı 12. Md.nin İkinci Fıkrasında "Elektronik Ortamda veya Posta İle Yapılacak Bildirimler" Başlıklı 15. Md.nin İkinci Fıkrasında "Düzeltme" Başlıklı 27. Md.nin İkinci Fıkrasında Yer Alan Düzenlemelerde Mevzuata Aykırılık Bulunmadığı )
D4.DE. 2006/4436ADRES TESPİT TUTANAĞI ( Ödeme Emri Tebliğ Edilen Şirketin Bilinen Adresinde Bulunmadığına İlişkin/Tutanakdan Dava Konusu Ödeme Emrinin Dayanağı İhbarnamelerle İlgili Olup Olmadığının Belirsiz Olması - Usulsüz Tebligat )
D6.DE. 2008/353ADRES TESPİTİ ( 2942 Sayılı Kanun Uyarınca Davacıların Adreslerinin Tesbit Edilerek Öncelikle Satın Alma Usulünün İşletilmesi Gerektiği )
D8.DE. 2008/4826ADRESE DAYALI NÜFUS SAYIMI SONUÇLARINA İTİRAZ ( Resmi Gazetede Yayımlanmadığı ve İlgili Belediyelere Tebliğ Edilerek Sonuçlara İtiraz veya İptal Davası Açma İmkanı Tanınmadığı ve Yasanın İptali İstemiyle Anayasa Mahkemesine Doğrudan Başvuru Hakkı da Olmadığı )
D3.DE. 2007/1965ADRESE TEBLİĞ ( Vergi-Ceza İhbarnamelerinin Yükümlü Şirketin Bilinen Son Adresine Tebliği Yoluna Gidilmeksizin İlan Yoluyla Tebliğinin Hukuka Uygun Olmadığı )
D9.DE. 1999/1460ADRESİ BİLİNEN MÜKELLEF ( Mükellefe Yapılacak Tebligatın Posta Vasıtasıyla İlmuhaberli Taahhütlü Olarak Tebliğ Edilmesi )
D9.DE. 1999/442ADRESİ BİLİNEN MÜKELLEF ( Mükellefe Yapılacak Tebligatın Posta Vasıtasıyla İlmuhaberli Taahhütlü Olarak Tebliğ Edilmesi )
D7.DE. 1997/1752ADRESİ TESBİT EDİLEN ŞİRKETE İLANEN TEBLİGAT ( Geçersiz Olacağı )
D2.DE. 1991/1692ADRESİN BİLİNMEMESİ ( Tebliğin İlanen Yapılması )
D4.DE. 1998/1154ADRESİN DEĞİŞTİRİLMESİ ( Tebligat Usulü-Bina Numarasının Belediyece Değiştirilmesi )
VDDGKE. 1995/136ADRESİN EKSİK YAZILMASI ( İlanen Tebliğin Koşullarının Oluşmaması - Tebligatın Usulsüzlüğü )
D4.DE. 1995/2327ADRESİNDE BULUNAMAYAN LİMİTED ŞİRKET ( Vergi İdaresince Bulunabilen Adreslere Ulaşılması Gerektiği - Tüm Hukuki Yollar Denenmeden Ortaklardan Vergi Borcunun Tamamının İstenemeyeceği )
D4.DE. 1999/1501ADRESİNDE BULUNAMAYAN MÜKELLEF ( Mücbir Sebeplerin Varlığı - Özel Usulsüzlük Cezalarının VUK'a Göre Tebliği Gerektiği )
D4.DE. 2001/1069ADRESİNDE BULUNAMAYAN MÜKELLEFÇE DÜZENLENEN FATURA ( Faturanın Sahte Olduğunu Göstermeyeceği - Fatura Nizamına Uygun Düzenlenmiş Fatura - Sahte Fatura Olarak Nitelendirilemeyeceği )
VDDGKE. 1997/79ADRESİNDE BULUNAMAYAN MÜKELLEFÇE DÜZENLENEN FATURANIN GEÇERLİLİĞİ ( Vergi Dairesi Kaydı Olan Mükellefçe Fatura Düzenlenmiş Olması - Faturanın Sahte Olduğunun Kabul Edilemeyeceği - Katma Değer Vergisi Beyanlarının Veriliyor Olması )
D3.DE. 2000/1154ADRESİNDE BULUNAMAYAN MÜKELLEFİN DÜZENLEDİĞİ BELGELERİN GİDER KAYDI ( Sahte Fatura - Muhteviyatı İtibariyle Yanıltıcı Belge Olarak Kabul Edilemeyeceği - Cezalı Vergi Tarhiyatı Yapılamayacağı )
VDDGKE. 1997/161ADRESİNDE BULUNAMAYAN ŞİRKETE TEBLİĞ USULÜ ( Yönetim Kurulu Üyesinin İkametgahına Tebliğin Geçerli Olduğu - Şirketin Yasal Adresinde Bulunamaması )
D3.DE. 1994/3927ADRESİNDE BULUNMAYAN MÜKELLEF ( Faturaları Sahte ve Yanıltıcı Olmadığını Kanıtlamayacağı )
D7.DE. 2000/9158ADRESİNDE BULUNMAYAN VERGİ MÜKELLEFİ ( Aktifinde Yeterli Ekipmanı Olmayan - Çalışan İşçisi Olmayan Vergi Mükellefi Tarafından Düzenlenen Fatura - Sahte Fatura - Katma Değer Vergisi İndirimlerinin Reddi )
D4.DE. 1999/445ADRESİNDEN AYRILAN ŞİRKET ( İflas Eden Şirketin Faaliyetini Sürdürdüğü Adresi Terketmesi - Gelir Etmemiş Olması - Gelir Elde Ettiğinin Somut İsbatı Gerektiği - Kurumlar Vergisi Beyannamesini Vermemiş Olması - Re'sen Vergi Tarhiyatının Somut Verilere Dayanması Gerektiği - Varsayım Yoluyla Tarhiyat Yapılamayacağı )
D4.DE. 2003/2109ADRESİNİ TERKEDEN YÜKÜMLÜ ŞİRKETE DEFTER VE BELGELERİNİ İBRAZ ETMESİ İÇİN GÖNDERİLEN İHBARNAMELER ( Yoklama Fişinde Tesbit Edilen Şirketin Ortaklarına Ait Adreslere Tebliğe Çıkarılmadan Doğrudan İlanen Tebligat Yoluna Gidilemeyeceği )
VDDGKE. 2003/132ADRESLERİNDE BULUNAMAYAN VE KENDİSİNE TEBLİGAT YAPILAMAYAN DAVACIYA İHBARNAMENİN İLANEN TEBLİĞ EDİLMESİ ( Süresinde Ödeme Yapmaması Üzerine Ödeme Emri Düzenlenerek Gönderilmesinin Yasaya Uygun Olması )
VDDGKE. 2008/809ADRESLERİNİ TERK EDEN VERGİ MÜKELLEFLERİ ( Haksız İade Edildiği Saptanarak Davacı Adına Salınan Kaçakçılık Cezalı Vergi - Davacının ve Müdürü Olduğu Şirketlerin Kayıt ve Beyanlarının Birbirine Uymaması Karşısında Faturaların KDV İadesi Almak ve İndirim Konusu Yapmak Amacıyla Temin Edildiği/Davanın Reddi Gereği )
D11.DE. 1997/5053ADRESTE BULAMAMA ( Usulsüz Tebligat-Dilekçe Red Kararının Tebliği )
D4.DE. 1994/3621ADRESTE BULUNMADIĞININ USULÜNE UYGUN ŞEKİLDE SAPTANMAMASI ( Yükümlülere Bu Yolla Yapılacak Tebliğin Hüküm İfade Etmemesi )
VDDGKE. 2008/670ADRESTE BULUNMAMA ( Bilinen Adreslerinden Hiçbirinde Bulunamayan ve Başka Bir Adresi de Saptanamayan Davacının Evvelce Değiştirdiği Anlaşılan İşe Başlamada Bildirilen İkamet Adresine Posta Yoluyla Tebliğe Başvurulmasına Gerek ve Yarar Bulunmadığı )
D9.DE. 2010/331ADRESTE BULUNMAMA ( Mükellef Hakkında Düzenlenen Yoklama Fişine Göre Belirtilen Adreste Bulunmadığı Yönündeki Tespitten Hareketle Davacıya Düzenlenen Faturaların Gerçek Bir Mal ve Hizmet Teslimine Dayanmadığına Karine Teşkil Etmeyeceği )
D7.DE. 2000/1056ADRESTE BULUNMAYAN YÜKÜMLÜYE ÖDEME EMRİNİN İLANEN TEBLİĞİ ( Tebligatın Usulüne Uygunluğunun Mahkemece Araştırılması Mecburiyeti )
D7.DE. 2000/1071ADRESTE BULUNMAYAN YÜKÜMLÜYE ÖDEME EMRİNİN İLANEN TEBLİĞİ ( Tebligatın Usulüne Uygunluğunun Mahkemece Araştırılması Mecburiyeti )
D7.DE. 1996/1444ADRESTE TEBLİGATI ALACAK KİMSENİN BULUNMAMASI ( Ödeme Emrinin İptali )
IDDGKE. 2010/321ADSL BAĞLANTISI İÇİN SABİT TELEFON HATTININ ZORUNLU TUTULMASI ( Uygulamanın 4054 Sayılı Kanun Kapsamında İhlal Teşkil Edeceği - ADSL Servisi Sağlayan Şirketin Yalın ADSL Uygulmasını Başlatılması Konusunda Uyarılması ve Bilgi Vermesi Kararının Kesin ve Yürütülebilir Bir İdari Karar Olmadığı İdari Davaya Konu Edilemeyeceği )
D13.DE. 2005/5632ADSL ERİŞİMİ TARİFELERİ ( Kullanıma Bağlı/Telekomünikasyon Kurulu Kararının Mevzuatla Telekomünikasyon Sektöründe Getirilmesi Öngörülen Rekabete İlişkin Hükümlere Aykırılık Taşıdığı - Mevcut Tarifenin Devamının Kuruma Verilen Bazı Görev ve Yetkilerin Kullanılmaması Sonucunu Doğurduğu )
D12.DE. 2009/3360AF ( Devlet Memurluğundan Çıkarma Cezasına Karşı Açılan Dava - 5525 S. Yasa Uyarınca Af Nedeniyle Karar Verilmesine Yer Olmadığına Hükmedilen Davacının Bu Karara Dayanarak Eski Görevine Tekrar Atanmak İçin Yaptığı Başvurunun Açıktan Atanma Talebi Niteliğinde Olduğu )
D6.DE. 1993/2660AF BAŞVURU FORMU ( Tahsise Konu Davacı ve Davacının Babasının Mirasçıları Tarafından İki Ayrı Af Başvuru Formu Düzenlenmesi/Tahsise Konu Binanın Davacının Babası Tarafından Yapılmış Olması )
D6.DE. 1993/3352AF BAŞVURUSU ( Af Başvurusunun Genel Olarak Re'sen Yapılacak Tespit ve Değerlendirme İşlemleri İçin Öngörülen Sürenin Sona Ermesinden Önce Olması )
D12.DE. 2007/144AF KANUNU ( Memurlar İle Diğer Kamu Görevlilerinin Bazı Disiplin Cezaları Hakkında - Davacının 14.2.2005'de İşlediği Fiilin Af Kapsamında Olduğu/Kanun'un 23.4.1999'dan 14.2.2005 Tarihine Kadar İşlenmiş Fiilleri Kapsadığı )
IDDGKE. 2003/36AF KANUNU İLE GÖREVE İADE İSTEMİ ( Disiplin Cezaları Nedeniyle Devlet Memurluğu Görevine Son Verme - Başvurunun Reddine İlişkin İşlemin Açıktan Atanma Koşulları İçinde Değerlendirilmesi Gereği )
D12.DE. 2001/2954AF KANUNU KAPSAMINA GİREN DİSİPLİN CEZASI ( Göreve İade Talebinin Açıktan Atama Koşulları İçerisinde Düşünülmesi Gereği )
D8.DE. 1996/2249AF KANUNU KAPSAMINA GİRME ( Öğrenim Ücretini Süresinde Yatırmadığından Af Kanununun Yürürlük Tarihinden Sonra Kaydı Silinen Öğrenci )
D5.DE. 2002/1918AF KANUNU NEDENİYLE TEKRAR ATANMA ( Açıkta Geçen Sürelere İlişkin Özlük Haklarının Kabul Edilemeyeceği )
D11.DE. 2005/2344AF KANUNUNDAN YARARLANMA ( Disiplin Cezası Sonucu Kurumuyla İlişiği Kesilen Davacı - Açıkta Geçen Sürelerin Fiili Hizmet Süresine Eklenmesi Yolundaki İsteminin Reddinin Hukuka Aykırı Olduğu )
D12.DE. 2007/2676AF KAPSAMI ( Davacının Devlet Memurluğundan Çıkarma Cezası Temyiz Aşamasında Danıştayca Af Kapsamında Görüldüğünden Bu İşlem Nedeniyle Yoksun Kaldığı Parasal ve Özlük Haklarının Ödenmesine Hükmedilmesinin İsabetsiz Olduğu )
D12.DE. 2006/4248AF KAPSAMINA GİREN DİSİPLİN CEZALARI ( Nedeniyle Görevlerine Son Verilmiş Olan Personelin Yeniden Göreve Atanmaları - Kamu Kurum ve Kuruluşlarının Takdirinde Olduğu Yolundaki Dava Konusu Genelge Hükmünde 5525 S.Y'ya ve Üst Hukuk Normlarına Aykırılık Bulunmadığı )
D12.DE. 2007/3556AF KAPSAMINDA OLAN DİSİPLİN CEZASI ( Davacı Tarafından Yasada Öngörülen Sürede Davaya Devam Talebinde de Bulunulmadığından Karar Verilmesine Yer Olmadığına Karar Verilmesi Gerektiği )
D6.DE. 1988/2420AF YASASI ( Çekme Katların Yasal Hale Gelmesi )
D12.DE. 1995/7805AF YASASI ( İlişiği Kesilen Kişinin Dava Açması )
D8.DE. 1996/2024AF YASASI ( Tıpta Uzmanlık 4111 Sayılı Af Yasası Kapsamında Sayılmadığından Toplum Hekimliği Dalında Uzmanlık Çalışması Yaparken Görevine Son Verilen Öğrencinin Aftan Yararlanamaması )
D8.DE. 1992/2685AF YASASI ( Yasadan Yararlanan Öğrencilerin Geri Dönerek İntibakın Yapıldığı Günkü Yönetmelikten Sorumlu Tutulması )
D12.DE. 2005/6776AF YASASI KAPSAMI ( Davacının Meslekten Çıkarılma Cezası Yargı Kararı İle Ortadan Kalkmadığından ve Af Yasası Kapsamında da Bulunmadığından Yeniden Atanma İsteminin Reddine Dair İşlemde Hukuka Aykırılık Bulunmadığı )
D8.DE. 2006/4362AF YASASI KAPSAMI ( Polis Akademisi Fakülte Yüksek Okulu Öğrencisinin Okuldan İlişiğinin Kesilmesi - Askeri ve Emniyet Teşkilatına Bağlı Okullar 2547 Sayılı Yasa'nın Dışında Özel Kanunlarıyla Düzenlendiğinden Af Yasası Kapsamı Dışında Olduğu )
D8.DE. 2007/2252AF YASASINDAN YARARLANMA ( Cinsel Taciz ve Sarkıntılık Suçunun Yüz Kızartıcı Şeref ve Haysiyet Kıncı Suçlar Arasında Bulunmaması Nedeniyle Yükseköğretim Görevlisinin Yararlandırılabileceği )
D8.DE. 1994/6052AF YASASINDAN YARARLANMA ( Kaydı Silinen Öğrenciye Burs Verilip Verilmemesinin İdarenin Takdir Yetkisinde Olması )
D8.DE. 2006/4362AFDAN FAYDALANMA ( Polis Akademisi Fakülte Yüksek Okulu Öğrencisinin Okuldan İlişiğinin Kesilmesi - Askeri ve Emniyet Teşkilatına Bağlı Okullar 2547 Sayılı Yasa'nın Dışında Özel Kanunlarıyla Düzenlendiğinden Af Yasası Kapsamı Dışında Olduğundan Faydalanamayacağı )
D1.DE. 1992/375AFET DURUMU ( Yeni Yerleşim Yerlerinin Belirlenmesi )
D6.DE. 1998/3858AFET İŞLERİ VE İMAR UYGULAMA ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜNDE GEÇEN HİZMET SÜRELERİ ( Resmi Kurumda Çalışmış Olmak Kapsamında Kabul Edilmemesine İlişkin Yönetmelikte Kanuna Aykırılık Olmaması )
D11.DE. 2006/289AFET KAPSAMINDA DEĞERLENDİRİLMEK ( Toplumun Genel Hayat Düzeninin Olumsuz Etkilenmesi Gerektiği - Davacılara Ait Binanın Yangın Sonucunda Tamamen Yanmasının Afet Olarak Nitelendirilemeyeceği/Emlak Vergisi Muafiyeti Kapsamına Alınamayacağı )
D11.DE. 2002/920AFET KONUTLARINDA HAK SAHİPLİĞİ TALEBİ ( Deprem Sonucu Orta Hasar Gören Binanın Enkaz Kaldırma Çalışmalarında Ağır Hasar Görmesi )
D11.DE. 2003/3054AFET KONUTLARINDAN HAK SAHİBİ OLARAK YARARLANDIRILMA TALEBİ ( İdarece Davacının Bir Başka Hasarsız Evinin Bulunduğu Gerekçesiyle Talebin Reddi - Davalının Davacıya Hasarsız Ev Bulunduğu İddiasını Belgeleyememesi/Davanın Kabulü Gereği )
D6.DE. 1998/5181AFET NEDENİYLE HAK SAHİPLİĞİNE DAYANAN BAŞVURUNUN REDDİNE İLİŞKİN İŞLEMİN İPTALİ DAVASI ( Dava Açma Süresinin Başlangıcı )
D14.DE. 2016/8636AFET RİSKİ ALTINDAKİ ALANLARIN DÖNÜŞTÜRÜLMESİ ( Arsa Payı Hak Sahiplerinin Ortak Kararının Hukuki Denetiminin İdari Yargı Mercileri Tarafından Yapılması Gereği - Adli Yargıda Kat Mülkiyeti Kanununu Hükümlerine Göre Yapılan Hukuki Denetim Sonucu Verilen Karara Dayanılarak İdari İşlemin İptali Kararının Yasaya Uyarlı Olmadığı)
IDDGKE. 2015/483AFET RİSKİ ALTINDAKİ ALANLARIN DÖNÜŞTÜRÜLMESİ ( Davacıya Bildirilmemiş Olan Davaya Konu Bakanlar Kurulu Kararlarına Karşı Yazılı Bildirim Veya Öğrenme Üzerine 6306 S.K.'da Öngörülen 30 Günlük Özel Dava Açma Süresinin Değil 60 Günlük Genel Dava Açma Süresinin Uygulanması Gerektiği )
D14.DE. 2016/7642AFET RİSKİ ALTINDAKİ ALANLARIN DÖNÜŞTÜRÜLMESİ (Anlaşma ile Tahliye Edilen Yapıların Maliklerine veya Malik Olmuşlarla Birlikte Kiracı veya Sınırlı Ayni Hak Sahibi Olanlar Kira Yardımı Yapılabileceği - 6306 Sayılı Kanun Kapsamında Tesis Edilecek İşlemlere Karşı Dava Açma Süresinin Özel Olarak Düzenlendiği ve Otuz Gün Olduğu)
IDDGKE. 2014/3050AFET RİSKİ ALTINDAKİ ALANLARIN DÖNÜŞTÜRÜLMESİ (Riskli Alan İlanı Kararınının İptali Hakkında Dava Açma Süresinin Kararın İlgilisine Tebliği ile Başlayacağı - İdari İşlemlerde Dava Açma Süresinin Başlamasında Yazılı Bildirimin Esas Olduğu Bireysel Nitelikli İşlemlere Karşı İlgililerin Bu İşlemlerin Kendilerine Yazılı Olarak Bilidirildiği Tarihten İtibaren Dava Açabilecekleri)
D11.DE. 2002/5081AFET SEBEBİYLE HAK SAHİBİ OLANLARIN TESPİTİ ( Davacının Depremden Önce Terkettiği ve Oturmadığı İleri Sürülen Ağır Hasarlı Konutu - Hasar Görmüş Olmasının Yeterli Olduğu/Fiilen İkamet Ediliyor Olmasının Gerekmediği )
D14.DE. 2011/13330AFET SEBEBİYLE HAK SAHİBİ OLANLARIN TESPİTİ ( Yurt Dışında Geçici İşçi Olarak Çalışan ve Yılın Belli Dönemlerinde Türkiye'ye Gelerek Babasına Ait Konutta Babasından Ayrı Olarak Oturanların Hak Sahibi Olabileceği )
D11.DE. 2001/1635AFET SEBEBİYLE HAK SAHİPLİĞİ ( İtiraz Konusunda Nihai Kararın Bayındırlık ve İskan Bakanlığı'nca Verileceği - İşlemin İptali İstemi/Mahkemece Mahalli Komisyon Kararı Öğrenilme Tarihi Esas Alınarak Süreden Reddedilemeyeceği )
D11.DE. 2001/1548AFET YÖNETMELİĞİNE GÖRE YAPTIRILAN KONUTLARDA HAK SAHİBİ OLMANIN ŞARTLARI ( Aynı Yerde Hasarsız Başka Eve Sahip Olmama Koşulu - Yazlık Evin Bu Kapsama Girmemesi )
D6.DE. 2013/549AFETE MARUZ BÖLGE ( Yapılaşmaya Hiçbir Şekilde İzin Verilmemesi Gerekirken İzin Verilen ve Daha Sonra Afete Maruz Bölge İlan Edilen Alanda Kalan Taşınmaz Üzerindeki Davacıya Ait Bağımsız Bölümün de Yer Aldığı Ruhsatlı Yapının Bulunduğu - Davacının Gerçek Zararı Doğduğundan Tazminata Hükmedilmesi Gerektiği )
D12.DE. 1995/4565AFETE MARUZ KALMIŞ BÖLGELERDE GÖREV YAPAN MEMURLARA ÖDENECEK TAZMİNAT ( Fiilen Görev Yapma Şartı )
D14.DE. 2011/8340AFETZEDE (Konutları Yıkılan veya Oturulamayacak Derecede Ağır Hasar Gören Afetzedeler - Hak Sahibi Olmak İstedikleri Konutla Aralarındaki Mülkiyet İlişkisini "Sırasıyla" Tapu Senedi Tasarruf Belgeleri Vergi Kayıtları ve Diğer Resmi Belgelerle İspatlaması Gerektiği)
D14.DE. 2011/8485AFETZEDEYE YAPILAN KONUT YARDIMIN EN TEMEL İHTİYACI KARŞILAMAYA YÖNELİK OLDUĞU (Tüm Zararların Karşılanamayacağı )
D5.DE. 1988/1743AFFA UĞRAMIŞ MAHKUMİYET ( Memurluk Niteliklerini Taşıyan Kişi Hakkında Sonradan Yürürlüğe Giren 2670 Sayılı Yasanın Uygulanmayacağı )
D12.DE. 1997/1433AFFA UĞRAYAN DİSİPLİN CEZALARI ( Kademe İlerlemesinden Yararlanmasının Gerekmesi )
D12.DE. 2000/3109AFFEDİLMİŞ DİSİPLİN CEZALARI ( Tekerrür Hükümlerinin Uygulanmasına Engel Olup Olmayacağı-Disiplin Cezası )
D8.DE. 1998/6751AFFIN KAPSAMI ( Doktora ve Yüksek Lisans Öğrencileri İçin Getirilen Affın Tıpta Uzmanlık Eğitimini Bırakmış Olanları Kapsamaması )
D10.DE. 2004/7627AFİŞ ASMA ( Davacı Partinin "Yankee Go Home Askerinle-Üslerinle-Hamburgerlerinle Defol-SİP" İbareli Afişinin Yasak Kapsamına Girmediği - Demokratik Sistemde Doğal Olan Çok Sesliliğin Yansıması Niteliğindeki Davacı Siyasi Partiye Ait Afişin Asılabileceği )
D10.DE. 2000/3912AFİŞ ASMAK ( Siyasi Partilerin İçerisinde İngilizce İbareler Bulunan - İzin Verilmemesine İlişkin İşlemde Hukuka Aykırılık Bulunmadığı )
D6.DE. 2002/2248AGAÇLARA VERİLEN ZARAR ( Ruhsatsız Olarak Yapılan Yapının Belediyece Yıkılması Esnasında Bahçedeki Narenciye Ağaçlarına - Tazmini Gerektiği )
D2.DE. 1990/2650AĞAÇ KESME SUÇU ( Adli Yargıya Tabi Bir Suç Olması Nedeniyle Kovuşturmanın Cumhuriyet Savcılığınca Yapılması )
D6.DE. 1999/2248AĞAÇLANDIRILACAK ALAN ( Nazım İmar Planı ve Plan Notlarının İptali-Yeni Planda Ticari Rekreasyon Alanına Alınması )
D6.DE. 2006/4510AĞAÇLANDIRILACAK ALAN OLARAK AYRILAN BÖLGE PLANI ( 1/5000 Ölçekli Nazım İmar Planında İse Bu Plana Aykırı Olarak Kısmen Açık Otopark ve Spor Alanı Olarak Ayrılması - Nazım İmar Planının İptali İstemi Davasının Reddinin İsabetsiz Olduğu )
IDDGKE. 2004/244AĞAÇLANDIRILACAK TAŞINMAZ ( Belediye Encümeni Kararı İle - Düzenleme Ortaklık Payı Kapsamında Değerlendirilmesi Gerektiği )
D8.DE. 2002/6209AĞIR CEZALIK SUÇ İŞLEYEN VE HAKKINDAKİ MAHKUMİYET KARARI KESİNLEŞEN KÖY MUHTARININ MEMURİYET ŞARTLARINI YİTİRMESİ ( İlçe İdare Kurulunca Görevine Son Verilmesinde Hukuka Aykırılık Bulunmaması )
D10.DE. 2014/355AĞIR ENGELLİ ÇOCUK ( Evde Bakım Hizmetlerinden Yararlanama - Aylık Gelirin Ailede Yaşayan Kişi Başına Düşen Miktarının Aylık Net Asgari Ücret Tutarının 2/3'ünden Fazla Olmaması)
D5.DE. 1988/1519AĞIR HAPİS CEZASI ( Memuriyet Engeli Olarak Cezanın Süresinin Önemli Olmaması )
IDDGKE. 2006/100AĞIR HASARLI BİNA ( Olayda Binanın Ağır Hasarlı Olduğu Yolundaki Tespit Raporunun da İptali İstenilmediğinden Yıkım İşleminde Hukuka Aykırılık Bulunmadığı )
D6.DE. 1996/5897AĞIR HASARLI BİNANIN TAKVİYEYLE ORTA HASARLI HALE GETİRİLMESİ ( Ağır Hasarlı Konut Dolayısıyla Hak Sahipliğinin İptali )
D11.DE. 2004/3715AĞIR HASARLI İŞYERİNDEN DOLAYI TALEP VE TAAHHÜTNAME VEREREK HAK SAHİPLİĞİ BAŞVURUSUNDA BULUNAN DAVACI ( Hak Sahibi Kabul Edilmediğinin Yazılı Olarak Bildirilmemesi - Öğrendiği Gün Yaptığı İtirazın Süresinde Yapılmış Kabul Edilmesi )
D11.DE. 2006/1985AĞIR HASARLI KONUT ( Hak Sahipliği İçin Talep ve Taahhütname Veren ve Hak Sahibi Kabul Edilen Davacının Ağır Hasarlı Konutunun 7269 Sayılı Yasa'nın 13. Maddesi Uyarınca Yıkılması Yolunda Tesis Edilen İşlemde Hukuka Aykırılık Bulunmadığı )
D6.DE. 1996/5897AĞIR HASARLI KONUT NEDENİYLE HAK SAHİPLİĞİNİN İPTALİ ( Ağır Hasarlı Binanın Takviyeyle Orta Hasarlı Hale Getirilmesi )
D9.DE. 1992/2680AĞIR HASTALIK ( Zorlayıcı Neden - Uzlaşmaya Katılamama )
D11.DE. 1999/1134AĞIR HASTALIK HALİ ( Temyiz Başvuru Süresini Durduran Hallerden Biri Olmaması )
IDDGKE. 2002/191AĞIR HİZMET KUSURU ( Başbakan'ın Talimatıyla Hazırlanan Basında ve Kamuoyunda "Susurluk Raporu" Olarak Adlandırılan Belge - Kişilik Haklarına Ağır Saldırı Niteliği Taşıyan Suçlamalar/Manevi Tazminat Ödenmesi Gereği )
IDDGKE. 2004/721AĞIR HİZMET KUSURU ( Bulunup Bulunmadığı Hususunun Adalet İşlerinde Bilirkişilik Görevi Yapmak Üzere Kurulan Adli Tıp Kurumu Aracılığı İle Belirlenmesi Gerektiği- Maddi ve Manevi Tazminat )
D10.DE. 2005/3719AĞIR HİZMET KUSURU ( Bünyesinde Risk Taşıyan Hizmetlerden Olan Sağlık Hizmeti Nedeniyle Uğranılan Zararın Tazmininin Kural Olarak İdarenin Ağır Hizmet Kusurunun Varlığı Halinde Mümkün Olduğu )
D15.DE. 2013/4479AĞIR HİZMET KUSURU ( Enjeksiyon Sonucu Sol Ayağın Sakat Kalması - Meydana Gelen Zarar ile Hizmet Arasında Nedensellik Bağlantısının Kurulamaması )
D10.DE. 2007/3301AĞIR HİZMET KUSURU ( Hastaya Ait Grafilerin Gerekli Şekilde Muhafaza Edilmemesi ve Hastaya Ait Dosyanın Kaybedilmesi )
D1.DE. 1999/86AĞIR HİZMET KUSURU ( İdare Yönünden - Memurun Başka Bir Göreve Atanmak Üzere Görevinden Alınıp Herhangi Bir Kadroya Atanmaması/Kadro Tasarrufundan Aylık ve Diğer Özlük Haklarının Ödenmesi )
IDDGKE. 2007/2113AĞIR HİZMET KUSURU ( İdarenin Tazmin Yükümlülüğünün Doğması İçin Zararın İdarenin Ağır Hizmet Kusuru Sonucu Meydana Gelmiş Olması Gerektiği - Yetersiz Sağlık Hizmeti Verilmesi Nedeniyle Tazminat )
IDDGKE. 2002/716AĞIR HİZMET KUSURU ( İşitme Kaybı/Manevi Tazminat - Tedavide Kullanılan İlacın Yan Etkilerinin Bildirilmemesi ve Hizmetten Yararlanmama Hakkının Tanınmaması/İlaç Dozunu Ayarlamada Gerekli Özenin Gösterilmemesi )
IDDGKE. 2004/753AĞIR HİZMET KUSURU ( Manevi Tazminata Hükmedilmesi İdarenin Ağır Hizmet Kusuru İşlemesi Koşuluna Bağlı Olmadığı - Davacının Olaydan Duyduğu Üzüntünün Kısmen de Olsa Giderilmesi İçin Mahkemece Takdir Edilecek Miktarın Davacıya Manevi Tazminat Olarak Ödenmesine Karar Verilmesi Gerektiği )
D5.DE. 1999/2053AĞIR HİZMET KUSURU ( Memuriyet İntibakına İlişkin Yargı Kararını 6 Ayı Aşkın Süre Sonra Uygulayan İdare - Maddi ve Manevi Tazminata Hükmedilmesi Gereği )
D10.DE. 2004/13990AĞIR HİZMET KUSURU ( Verilen Yargı Kararının Uygulanmamasında Ağır Hizmet Kusuru Bulunan Davalı İdarenin Davacının Duyduğu Acı ve Üzüntünün Kısmen de Olsa Giderilmesi Amacıyla Manevi Tazminat Ödemesi Gerektiği )
D5.DE. 2000/3316AĞIR HİZMET KUSURU ( Yargı Kararlarını Uygulamama Kastı İle Hareket Ettiği Açık Olan İdarenin Davacının Uğradığı Manevi Zararı Tazminle Yükümlü Olduğu )
D5.DE. 2001/2787AĞIR HİZMET KUSURU ( Yargı Kararlarının Biçimsel Olarak Uygulanması Suretiyle Oluşması Halinde Manevi Tazminata Hükmedilmesi Gereği )
D3.DE. 2013/5121AĞIR HİZMET KUSURU (Kod Listesine Alınma İşleminin İptaline Dair Yargı Kararının On Beş Ay Sonra Yerine Getirilmesi - Yargı Kararının Geç Uygulanması Sebebiyle Maddi ve Manevi Tazminat Davası)
D15.DE. 2014/9309AĞIR HİZMET KUSURU KOŞULU ( Hizmetin Riskli Bir Nitelik Taşıdığı Hallerde Zarar Gören Kişinin Uğradığı Zararın Tazmin Edilebilemesi İçin İdarenin Ağır Kusurlu Bulunması Gereği - Sağlık Hizmetlerinin Risk Taşıyan Hizmetlerden Olduğu Sağlık Hizmetinden Yararlananın Zarara Uğraması Halinde Bu Zararın Tazmininin İdarenin Ağır Hizet Kusurunun Varlığına Bağlı Olduğu )
D12.DE. 2014/1870AĞIR HİZMET KUSURUNA DAYALI MANEVİ TAZMİNAT ( Mahkeme Kararının Zorlayıcı Neden Olmaksızın Yerine Getirlmemesi - Duyulan Üzüntünün Karşılığı Olarak Manevi Tazminat )
D7.DE. 2000/2147AĞIR KUSUR CEZALI BANKA VE SİGORTA MUAMELELERİ VERGİSİ ( İkrazatçılık Yoluyla Elde Edilen Faize Verginin Uygulanmasının Gerekmesi )
D7.DE. 1999/666AĞIR KUSUR CEZALI DAMGA VERGİSİ TAHAKKUKU ( İhracata İlişkin Dövizin Tamamını Süresinde Yurda Getirmeyen Yükümlü Hakkında )
D7.DE. 1997/2542AĞIR KUSUR CEZALI DAMGA VERGİSİ VE İPOTEK HARCININ KALDIRILMASI ( Genel Kredi Sözleşmesinin İhracat Taahhüdünün Yerine Getirilmesi Durumunda Vergi İstisnasından Yararlanılması )
D7.DE. 1997/4662AĞIR KUSUR CEZALI EK MOTORLU TAŞITLAR VERGİSİ ( Sigortalı Olan Tekneye Ait Ek Motorlu Taşıtlar Vergisinin Taşıtın Sigortasına Esas Değeri Üzerinden Hesaplanmasının Gerekmesi )
VDDGKE. 2006/226AĞIR KUSUR CEZALI GELİR ( STOPAJ ) VERGİSİ ( Tarh Zamanaşımına Uğrayan Ağır Kusur Cezalı Gelir ( Stopaj ) Vergisine Yönelik Davanın Reddine İlişkin Israr Kararında Hukuka Uygunluk Bulunmadığı )
VDDGKE. 2002/219AĞIR KUSUR CEZALI GELİR VERGİSİ ( İkrazatçılık Faaliyetinden Elde Edilen Gelirin Beyan Edilmemesi - Faiz Karşılığı Ödünç Para Verildiğinin İnceleme Raporuyla Saptanması )
D3.DE. 1998/3100AĞIR KUSUR CEZALI GELİR VERGİSİ ( Satılan Araçların Satım Fiyatlarının Düşük Gösterilmesi Nedeniyle )
VDDGKE. 2004/51AĞIR KUSUR CEZALI GELİR VERGİSİNİN İPTALİ ( Kat İrtifakı Tesis Edilen Bağımsız Bölümlerin Satışından Elde Edilen Değer Artış Kazancının Beyan Edilmemesi Nedeniyle )
D11.DE. 2000/1918AĞIR KUSUR CEZALI KDV ( Belediye Bağlı Kreşin KDV Beyannamesi Vermemesi Nedeniyle )
D11.DE. 1999/3541AĞIR KUSUR CEZALI KDV ( Finansal Kiralama Yoluyla Kiralanan ve Sözleşme Bitiminden Sonra Aktife Kaydedilen Malların Finansal Kiralama Şirketine Satılması )
D9.DE. 1998/4488AĞIR KUSUR CEZALI KDV ( Hurda Ticareti Yapan Yükümlünün Parça Teneke Saç Tel Alımlarından Dolayı KDV Tevkifatı Yapmaması Nedeniyle )
VDDGKE. 2000/232AĞIR KUSUR CEZALI KDV ( Sipariş Üzerine Yurtdışından Getirtilen Otomobilin "Rent A Car Araçları" Adı Altında Aktifleştirilip Gerçeği Yansıtmayan Kira Sözleşmeleri İle Kullanılmış Araç Sınıfına Sokulması - Satışında % 1 KDV Uygulanması )
D9.DE. 1999/202AĞIR KUSUR CEZALI KDV ( Şirketin Bir Kısım Hasılatını Kayıt ve Beyan Dışı Bıraktığının Tespit Edilmesi Nedeniyle )
D11.DE. 1999/3927AĞIR KUSUR CEZALI KDV ( Vergiye Tabi Olmayan Faaliyetlere İlişkin Harcamalar Dolayısıyla Ödenen KDV nin Haksız Yere İndirim Konusu Yapılması )
D11.DE. 1999/2456AĞIR KUSUR CEZALI KDV ( Yükümlü Şirketin Katma Değer Vergisini Hakediş Raporunun Onaylandığı Tarihten Sonra Beyan Etmesi Nedeniyle )
D11.DE. 1999/2460AĞIR KUSUR CEZALI KDV ( Yükümlünün Abonelerinden Peşin Olarak Tahsil Ettiği KDV sini Sözleşme Süresine Göre Eşit Taksitlere Bölmek Suretiyle Beyan Etmesi )
D11.DE. 1999/3766AĞIR KUSUR CEZALI KDV ( Yükümlünün Bir Kısım Hasılatını Kayıt Dışı Bırakması ve İşletmeyle İlgili Olmayan Bir Kısım Harcamaları Gider Kaydetmesi )
D11.DE. 1996/6712AĞIR KUSUR CEZALI KDV ( Yükümlünün Bir Kısım Hasılatını Kayıt ve Beyan Dışı Bıraktığının Tespit Edilmesi Nedeniyle )
D11.DE. 1999/2835AĞIR KUSUR CEZALI KDV ( Yükümlünün Cari Hesap Yoluyla Faizsiz Borç Vererek Örtülü Kazanç Dağıtımında Bulunması )
D11.DE. 1998/2635AĞIR KUSUR CEZALI KDV ( Yükümlünün Dört Adet Fatura İçeriği Hasılatı Kayıt ve Beyan Dışı Bırakması Nedeniyle )
D9.DE. 1999/1228AĞIR KUSUR CEZALI KDV ( Yükümlünün KDV Beyannamesini Süresinden Sonra Matrahsız Olarak Vermesi Nedeniyle )
D11.DE. 1999/5273AĞIR KUSUR CEZALI KDV ( Yükümlünün Yersiz KDV İndiriminde Bulunduğu ve Ayrıca Kurum Bünyesinde İmal ve İnşa Edilen Teşvik Belgesi Kapsamındaki Tesisi Aktifleştirmemesi )
D9.DE. 2001/3902AĞIR KUSUR CEZALI KDV SALINMASI İŞLEMİNİN İPTALİ ( Deniz Taşımacılığı İşi Yapan Şirketin Aktifine Kayıtlı Geminin Satışında Tebliğde Öngörülen Satış İşleminin İstisna Kapsamına Girdiğine Dair Bir Yazı Alınmamasından Dolayı KDV Salınması )
VDDGKE. 2004/31AĞIR KUSUR CEZALI KDV. ( İnşaat Taahhüt İşi Yapanın Oğlu Adına Fatura Ederek Taşınmaz Satışının Emsal Bedeline Göre Düşük Olduğu Nedeniyle - Maliyet Bedeli Esasına Göre Tespiti Mümkün Olduğu/Takdir Esası Yolu İle Saptanmasının Hukuka Aykırılığı )
D9.DE. 2003/3138AĞIR KUSUR CEZALI KDV. TARHİYATI ( Somut Tesbitlere Dayanmaksızın Tesbit Edilen Ecza Deposu Hasılatına ve Ticari ve Teknik İcaplara Uuymayan Kar Oranına Dayanılarak Yapılamayacağı )
D9.DE. 2004/1017AĞIR KUSUR CEZALI KDV'NİN KALDIRILMASI ( İçkili Lokantalarda KDV nin %15 Olarak Uygulanmasının Gerekmesi - Eğlence Yerlerinden Sayılmaması Nedeniyle %23 Oranında KDV'ne Tabi Tutulmasının Yerinde Olmaması )
VDDGKE. 2002/264AĞIR KUSUR CEZALI KURUMLAR VERGİSİ ( Arsanın Düşük Bedelle Satıldığı İddiası - Bilirkişi İncelemesi Sonucuna Göre Saptanan Değeri Mahkemece Esas Alınarak Matrahın Azaltılması Yolunda Verilen Kararın Hukuka Uygun Olduğu )
D3.DE. 2000/2134AĞIR KUSUR CEZALI KURUMLAR VERGİSİ ( Döviz Bürosu İşleten ve T.C.Ziraat Bankası Nezdinde Açılan Hesapta Bloke Olarak Tutulan Dönem Sonunda Değerlemeye Tabi Tutulmaması Nedeniyle )
D4.DE. 2004/1106AĞIR KUSUR CEZASI ( Davacı Yükümlünün KDV Matrahlarının Karşılaştırıldığı - Saptanan Matrah Farkı Üzerinden Yapılan Tarhiyatın Yasaya Uygun Olduğu )
D9.DE. 1998/3892AĞIR KUSUR CEZASI ( Emlak Vergisi Beyannamesinin Ek Süre İçinde Verilmemesi )
D9.DE. 1996/2436AĞIR KUSUR CEZASI ( Emlak Vergisi Değişiklik Beyannamesinin Süresinde Verilmemesi-Emlak Vergisi Süresinde Yatırılmışsa )
D3.DE. 1998/4412AĞIR KUSUR CEZASI ( Gelir Vergisi Beyannamesinin Verilmemesi Nedeniyle )
D3.DE. 2002/67AĞIR KUSUR CEZASI ( İnşaat Taşeronluğu Yapan Mükellefin Bir Kısım Hasılatını Kayıtdışı Bırakması - Yıllık Gelir Vergisi Beyanını Vermemesi - Ağır Kusur Cezası Verilmesi )
D7.DE. 1998/96AĞIR KUSUR CEZASI ( Kumar Kazancı Elde Etmesine Rağmen Veraset ve İntikal Vergisi Ödemeyen Davacı Adına Kesilmesi )
D7.DE. 2000/2938AĞIR KUSUR CEZASI ( Pişmanlıkla Ödenen Vergi Üzerine Kesilen - İsabet Görülmediği/İdarece Yararlanabilmek İçin Gerekli Şartların Oluşmadığı Yolunda Herhangi Bir İddiada da Bulunulmamış Olması )
D9.DE. 1998/4024AĞIR KUSUR CEZASI ( Yeşil Alanda Özel Direğe Asılı Tek Yüzsüz Işıksız Pano Nedeniyle Tarh Olunan İlan ve Reklam Vergisine Bağlı Olarak Verilmesi )
D7.DE. 2004/306AĞIR KUSUR CEZASI KESİLMESİNİN YERİNDE OLMASI ( KDV'nin Geç Beyan Edilmesi ve Verilen Beyannamede Hiç Matrah Gösterilmemesi - Matrah Farkının Kanundaki Tutarı Aşması )
D7.DE. 2002/1244AĞIR KUSUR CEZASI UYGULANMASI ( Vergi Ziyaına Sebebiyet Verilmesi - Katma Değer Vergisi Beyanının Yasal Sürede Verilmemiş Olması - Re'sen Vergi Tarhı )
D9.DE. 1999/2673AĞIR KUSUR VE ÖZEL USULSÜZLÜK CEZASI ( Kayıt Dışı Hasılat-Akaryakıt Ticareti )
D4.DE. 2005/425AĞIR KUSUR VE VERGİ ZİYAI CEZASI ( Bağışın Yasal Sınırı Aştığı - İlgili Yıl İçin Artırılan Matrahın Dikkate Alınarak Tarhiyat Yapılacağı )
D9.DE. 2000/6145AĞIR KUSURLU CEZALI KATMA DEĞER VERGİSİNİN TERKİNİ TALEBİ ( İndirim Konusu Belgelerin Aynı Takvim Yılı İçinde Ancak Geç Kaydedilmesi Mükelleflere Tanınan İndirim Hakkını Ortadan Kaldırmayacağı - İndirimlerin Reddi Suretiyle Yapılan Cezalı Tarhiyatın Yerinde Olmadığı )
VDDGKE. 2001/500AĞIR KUSURLU KATMA DEĞER VERGİSİ SALINMASI ( Temel Girdileri Et Ekmek Yağ Sebze Meyve Kuru Bakliyat İçki vs. Olan Bir Lokanta İşletmesinde Yalnızca Satın Alınan Ekmek Miktarından Hareketle Gerçeğe Yakın Bir Hasılat Hesaplanmasının Mümkün Olmadığı )
D5.DE. 1991/4323AĞIR PARA CEZASINA MAHKUM OLAN MEMUR ( Hırsızlık Suçundan Mahkum Olan Memurun Görevine Son Verilmesinde Yasaya Aykırılık Olmaması )
IDDGKE. 2010/2955AĞIR REKABET İHLALİ ( Teşebbüslerin Fiyat Tespiti Pazar Paylaşımı Arz Boykotu Yaptığı - Rakip Teşebbüslerin Faaliyetlerinin Zorlaştırılmasına Yönelik Davranışların Rekabetçi Sürecin Merkezine Doğrudan Müdahaleyi Temsil Ettiği İçin Ağır Rekabet İhlali Olduğu/Tıbbi Sarf Malzemeleri Pazarında Kardiyoloji Sarf Malzemesi Sağlayıcısı Teşebbüslerin Rekabet İhlali )
D8.DE. 1996/4721AĞIRLIKLI KLİNİK TIP BİLİMLERİ PUANI ( Aile Hekimliği Programına Yabancı Dil Puanı İle Yerleştirilen Davacının Bu Programa Klinik Tıp Bilimleri Puanı İle Girmesine İlişkin İşlem )
D8.DE. 2010/1AĞIRLIKLI ORTA ÖĞRETİM BAŞARI PUANI ( Kat Sayı Uygulamasına İlişkin Yüksek Öğretim Genel Kurulu Kararı Hakkında Yürütmenin Durdurulması Talebi - Kat Sayı Ayrımlarının Kaldırılması Sonucunu Doğuran Bir Düzenlemenin Eğitim Sisteminin Örgütleniş Biçimindeki Bütünlüğü Bozacağı ve Yargı Kararlarına Aykırı Olacağı )
D11.DE. 2010/10467AĞIZ VE DİŞ SAĞLIĞI MERKEZLERİ İLE DİŞ HASTANELERİNDE GÖREVLİ PERSONELE BİRİM PERFORMANS KATSAYISININ UYGULANMASINA DAİR YÖNERGENİN İPTALİ İSTEMİ ( Tedavi Uygulanan Her Hastanın Hem Tabip Hem de Tabip Dışı Personelin Birim Performans Katsayısının Hesabında Değerlendirmeye Alındığı - Diğer Personel Birim Performans Katsayısının Hesaplanmasında Hekim Birim Performans Katsayısının Esas Alınmasında İsabetsizlik Bulunmadığı )
D5.DE. 2009/2621AĞIZ VE DİŞ SAĞLIĞI MERKEZLERİNDE GÖREV YAPANLARA YEMEK YARDIMI VERİLMESİ ( Hasta İçin Oluşturulmuş Yemek Servisi Uygulaması Mevcut Olmadıkça Görev Yapan Personelin Ücretsiz Olarak Yemek Servisinden Yararlanamayacağı )
D15.DE. 2015/10010AĞIZ VE DİŞ SAĞLIĞI TEKNİKERİ ( Ağız ve Diş Sağlığı Teknikeri Yetkisiyle Çalışabilme - Ağız ve Diş Teknikerliğine Dair İş ve İşlemleri Son Beş Yıl İçinde En Az Toplam Bir Yıl Süreyle Yaptığını Belgeleyenlerin Ağız ve Diş Sağlığı Teknikeri Yetkisiyle Çalışabilecekleri )
D15.DE. 2015/10010AĞIZ VE DİŞ TEKNİKERLİĞİNE DAİR İŞ VE İŞLEMLER ( Son Beş Yıl İçinde En Az Toplam Bir Yıl Süreyle Yaptığını Belgeleyenler - Ağız ve Diş Sağlığı Teknikeri Yetkisiyle Çalışabilme Yetkisi )
D8.DE. 2009/7850AĞIZ YÜZ VE ÇENE CERRAHİSİ ( Tıpta ve Diş Hekimliğinde Uzmanlık Eğitimi Yönetmeliği Geçici 9.Md. Yer Alan "Ağız Yüz ve Çene Cerrahisi" İbaresi Yönünden 2577 S. Yasanın 27. Md. de Öngörülen Koşullar Gerçekleştiğinden Yürütmesinin Durdurulduğu )
D7.DE. 1989/974AHDİ İNDİRİM UYGULAMASI ( ATR 1 Belgesine Sahip Olan Mallar - Avrupa Ekonomik Topluluğu'nun Ortak Üyesi Olmanın Ahdi İndirim Uygulamasına Etkisi )
D5.DE. 1993/9085AHLAK VE YETERSİZLİK NEDENLERİYLE RE`SEN EMEKLİYE SEVK EDİLENLER ( Tekrar Hizmete Alınmamaları )
D8.DE. 1989/1377AHLAKA VE ADABA AYKIRI VE AMAÇ DIŞI KULLANILAN İŞYERİ ( Belediyenin İşyeri İşletme İznini İptal Edebileceği )
D6.DE. 2002/4905AHŞAP EV VASFIYLA TAPUDA KAYITLI VAKIFLAR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ'NE AİT TAŞINMAZIN ARSA OLARAK KİRALANMASI ( 2981 Sayılı Yasaya Göre Tapu Talebinin Reddi Gereği )
D5.DE. 2000/6327AİDAT ( Öğretmenin Maaşından Kesilen Öğretmen Evi Aidatı - Herhangi Bir Dayanağı Bulunmadan Tahsil Edilmesine Yasal Olanak Bulunmadığı )
D8.DE. 1996/1525AİDAT BORCU ( Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odaları Yönetmeliği'nin 34. Maddesinin Hukuka Uygun Olmadığı )
D8.DE. 1997/327AİDAT BORCU OLANLARA FAALİYET İZNİ VERİLMEYECEĞİNE İLİŞKİN TÜRMOB GENELGESİNİN İPTALİ
IDDGKE. 1997/551AİDATLARINI ÖDEMEYEN ÜYELERİN ODA SEÇİMİNDE OY KULLANAMAYACAKLARINA İLİŞKİN HÜKMÜN İPTALİ TALEBİ ( Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odaları Yönetmeliğindeki )
D15.DE. 2011/2234AİHM BAŞVURUSUNUN DOSTANE ÇÖZÜMLE SONUÇLANMASI ( Terör Olayları Sonucu Meydana Gelen Zarar Nedeniyle Valilik Zarar Tespit Komisyonu Kararının İptali Talebi - Davada Karar Verilirken AİHM Sürecinin de Dikkate Alınması Gereği )
D11.DE. 2013/1790AİHM'NİN YARGILAMA SÜRESİYLE İLGİLİ İHLAL KARARI VERMESİ ( Yargılamanın Yenilenmesi Talebine Gerekçe Olamayacağı - 2577 S.K. Md. 53/1-ı'da Hükmün İnsan Haklarını ve Ana Hürriyetleri Korumaya Dair Sözleşme veya Eki Protokollerin İhlali Suretiyle Verildiğinin Tespit Edilmesinin Öngörüldüğü )
IDDGKE. 1999/141AİLE ARAŞTIRMA KURUMU BAŞKANLIĞI İLE KADININ STATÜSÜ KURULUŞUNA İLİŞKİN KHK LARIN İPTAL EDİLMESİ ( Basın İşleri - Basın Kartları - Basın Yayın Mensubu - Sarı Basın Kartı - Basın Yayın Enformasyon Genel Müdürlüğü )
VDDGKE. 1997/161AİLE BİREYLERİNDEN BİRİNE YAPILAN TEBLİGAT ( Adresinde Bulunamayan Şirket - Yönetim Kurulu Üyesinin İkametgah Adresine Yapılan Tebliğin Geçerli Olduğu )
D5.DE. 2013/6505AİLE BİRİMİNİN MUHAFAZASI ( Anayasal Güvence Altında Olduğu - Davacının Eşinin Görev Yaptığı İdarenin Görevinde Uzmanlışmış ve Hizmetine İhtiyacın Devam Ettiğini Bildirldiği Halde Aile Biriminin Muhafazasına Dair Anayasal Güvence Dikkate Alınmadan Yapılan Naklen Atamanın Hukuka Uyarlı Olmadığı )
D10.DE. 2012/4867AİLE BİRLİĞİ KURMAYA YÖNELİK EVLİLİK ( Evlilik Yoluyla Türk Vatandaşlığını Kazanma - Eşlerin Kendi Aralarında ve Toplumla İlişkilerinde Örf ve Adetlere Uygun Davranmaları )
D16.DE. 2015/18634AİLE BİRLİĞİ MAZERETİNE BAĞLI YER DEĞİŞİKLİĞİ (Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşları Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliğinin 20. Maddesinin Yedinci Fıkrasında Yer Alan "Stratejik Personelin Yer Değiştirme Taleplerinde Bu Maddenin İkinci Fıkrasının C Bendi İle Beşinci Fıkrası Uygulanmaz" İbaresi Yönünden 2577 S.K. Md. 27/2'de Sayılan Koşullar Gerçekleşmiş Olduğundan Yürütmenin Durdurulması İsteminin Kabulüne Karar Verilmesi Gerektiği)
IDDGKE. 2013/51AİLE BİRLİĞİNİ KORUMA ( Farklı Hizmet Bölgesine Atama Yapılmasında Anayasal Güvence Olan Aile Birliğini Koruma Hakkının Gözardı Edilemeyeceği - İlgilerin Talebi Olmaksızın İdareden Eş Durumu Özrünü Gözetmesinin Beklenemeyeceği Eş Durumu Özrünü Beyan Etmeyen Davacı Hakkında Tesis Edilen Yer Değiştirme Atamasında Hukuka Aykırılık Bulunmadığı )
D2.DE. 2016/4441AİLE BİRLİĞİNİN KORUNMASI ( Ancak Davacının Eşinin Yanına Gitmesi Halinde Sağlanabileceği - Aile Birliğinin Korunması Gerektiği/Bu Sebeple Davacının Ataması İçin Muvafakat Verilmesi Gerektiği )
D8.DE. 2008/2751AİLE BİRLİĞİNİN KORUNMASI ( Eşin Özel Sektörde Çalışması/Davacının Hemşire Olarak Naklen Atanması Üniversite Rektörlüğünce Uygun Görülmesine Karşın Davacının Muvafakat Talebinin Reddedilmesine İlişkin Dava Konusu İşlemde Hukuka Uyarlılık Bulunmadığı )
D16.DE. 2015/18634AİLE BİRLİĞİNİN KORUNMASI İLKESİ (Stratejik Personelin Aile Birliği Mazeretine Bağlı Yer Değişikliği - Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşları Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliğin "Aile Birliği Mazeretine Bağlı Yer Değişikliği" Başlıklı 20. Maddesinin 7. Fıkrasındaki "Stratejik Personelin Yer Değiştirme Taleplerinde Bu Maddenin İkinci Fıkrasının (C) Bendi İle Beşinci Fıkrası Uygulanmaz" Şeklindeki Düzenlemede Hukuka Uyarlık Bulunmadığı/Stratejik Personel Açısından Aile Birliğinin Sağlanamayacak Olması Nedeniyle Telafisi İmkansız Zararlar Doğacağından Yürütmenin Durdurulması İsteminin Kabulu Gerektiği)
IDDGKE. 2006/3202AİLE BİRLİĞİNİN KORUNMASI VE KAMU HİZMETİNİN GEREĞİ GİBİ YÜRÜTÜLMESİ ZORUNLULUĞU ( Arasında Denge Kurmak Zorunda Olan İdarenin Yürütülen Bir Soruşturma Sonucu Kamu Hizmetinin Aksayacağı Kanaatine Varması Halinde Naklen Atama Yapabileceği )
D2.DE. 2016/4732AİLE BİRLİĞİNİN SAĞLANMASI ( Atama İçin Muvafakat Verilmesi İsteminin Reddine Dair İşlemin İptali - Ailenin Korunmasına Yönelik Olarak Devlete Verilen Görevin Öngörüldüğü Şekliyle Yerine Getirilebilmesinin Temel Koşullarından Birisinin de Aile Birliğinin Sağlanması Olduğu/Eş Durumu Mazeretinin Dikkate Alınması Gerektiği )
D2.DE. 2016/11793AİLE BİRLİĞİNİN SAĞLANMASI ( Hekimleri Kapsayan "Stratejik Personel"e Farklı Kamu Kurum ve Kuruluşlarında Kamu Personeli Olarak Çalışan Eş Dolayısıyla Eş Durumu Özrü Sebebiyle Atanma İsteğinde Bulunma Hakkına Kısıtlama Getirilmesine Dair Düzenlemenin Hukuka Aykırı Olduğu/Atama Talebinin Reddi İşleminin İptali )
D5.DE. 2010/5403AİLE BÜTÜNLÜĞÜNÜN KORUNMASI GEREĞİ ( Ayrı Kurumda Çalışan Eşler Yönünden Nakil İşleminin Tesisinden Önce Eşlerin Birlikte Görev Yapabilecekleri Yerlerin İdarece Önceden Belirlenerek Diğer Eşin de Muvafakati Alınacağı - Karar Düzeltme İsteminin Kabulü Gereği )
D5.DE. 2012/9051AİLE HEKİMİ ( Devlet Memurlarına Verilen Aile Yardımı Ödeneğinden Yararlandırılmalarına Olanak Bulunmadığı )
D2.DE. 2016/5940AİLE HEKİMİ (Yönetmeliğin 6. Md. “Vali Sözleşme Yapma Yetkisini Vali Yardımcılarından Birine veya İl Sağlık Müdürüne Devredebilir” Hükmü Sadece “Sözleşme Yapma Yetkisinin” Devrine Dair Olup Sözleşmenin Feshi Konusunda Yetki Devri Mümkün Olmadığı - Vali Yardımcısı Onayı İle Tesis Edilen İşlemin Yetki Unsuru Yönünden Hukuka Aykırı Olduğu/Hizmet Sözleşmesinin Sona Erdirilmesi İşleminin İptali)
D5.DE. 2013/1971AİLE HEKİMİ VE ÜNİVERSİTE TIP FAKÜLTESİ UZMAN DOKTORUNUN EŞ DURUMUNDAN NAKİL İSTEĞİ (Uzman Doktorun Stratejik Pesonel Olduğu Eş Durumu Özründen Yararlanamayacağı - Aile Hekimlerinin Atama ve Nakil Yönetmeliği Kapsamında Sayılmadıkları)
D5.DE. 2016/529AİLE HEKİMİNE İHTAR PUANI CEZASI (Aile Hekiminin Sendikal Faaliyet Nedeniyle Bir Gün İşe Gelmemesi - İzinsiz İşe Gelmeyen Davacıya Beş İhtar Puanı Verilmesi İşleminde Hukuka Aykırılık Bulunmadığı)
D5.DE. 2015/6962AİLE HEKİMİNE İHTAR PUANI VERİLMESİ ( İlgili Yönetmeliğinde İşe Gelmeme Fiilinin Karşılığının 5 İhtar Puanı Olarak Hükme Bağlandığı - Aile Hekimlerinin Sorunlarına Dikkat Çekmek İçin Bir Gün İşe Gelmeyen Doktorun İşe Gelmeme Eylemini İşlediğinin Sabit Olduğu İhtar Puanı Uygulamasında Hukuka Aykırılık Bulunmadığı )
D5.DE. 2016/419AİLE HEKİMİNİN SENKİDAL FAALİYETE KATILMASI (Aile Hekimlerine Uygulanan Hak İhlallerini Protesto Etmek Amacıyla Düzenelenen Eyleme Katılan Davacının İş Bırakma Nedeniyle İşe Gelmemesi - İzinsiz İşe Gelmeme Nedeniyle İhtar Puan Cezası Verilmesinde Hukuka Aykırılık Bulunmadığı)
D5.DE. 2012/8148AİLE HEKİMLERİNİN ADLİ TABİPLİK HİZMETLERİNDE GÖREVLENDİRİLMELERİ VE NÖBET ÇİZELGELERİNE DAHİL EDİLMELERİ ( Aile Hekimi Olan Davacının İlçe Hastanesi Acil Polikliniğinde ve İlçede Meydana Gelen Adli Vakalarla İlgili Olarak Nöbet Tutmak Üzere Görevlendirilmesinin Uygun Bulunmasına İlişkin İdari İşlemin Yasal Dayanaktan Yoksun Olduğu )
D5.DE. 2013/6038AİLE HEKİMLERİNİN ADLİ TIP HİZMETİ VERMESİ VE ÖLÜ MUYANESİ YAPMASI (Aile Hekimlerinin Görevlerinin Kanunda Sayılan Görevlerle Sınırlı Olduğu - Kanunda Belirlenmeyen Adli Tıp Hizmeti ve Ölü Muayenesi Görevinin Yönetmeliğe Dayanılarak Verilmesinin Hukuka Uyarlı Olmadığı)
D5.DE. 2012/10765AİLE HEKİMLERİNİN DEVLET HASTANELERİNDE GÖREVLENDİRİLMESİ ( Yasal Dayanaktan Yoksun Olduğundan Davacının Tuttuğu Nöbetler Karşılığında İzin Kullandırılması Gerekirken Aksi Yönde Tesis Edilmiş Olan Dava Konusu İşlemde Hukuka Uyarlık Davanın Reddi Yolundaki Mahkeme Kararında İse Hukuki İsabet Görülmediği )
D17.DE. 2015/10968AİLE HEKİMLERİNİN GÖREVLERİ ( Gömme İzin Belgesi Düzenleyeceğine İlişkin Dava Konusu Yönetmeliğin Dayanağı Olan Yasada Herhangi Bir Düzenleme Olmadığı - Aile Hekimlerinin Görevlerinin 5258 Sayılı Yasada Yer Aldığı/Aile Hekimlerinin Gömme İzin Belgesi Düzenleyeceğine İlişkin Herhangi Bir Hükme Yer Verilmediği )
D5.DE. 2013/1471AİLE HEKİMLERİNİN İKİNCİ BASAMAK SAĞLIK KURULUŞLARINDA NÖBET TUTMASI İŞLEMİ ( İdare Hukuku Alanında Tek Taraflı İrade Açıklamasıyla Kesin ve Yürütülmesi Zorunlu Nitelikte Tesis Edilen İdari İşlemlerin Ancak Bu İdari İşlemle Meşru Kişisel ve Güncel Bir Menfaat İlgisi Kurabilenler Tarafından İptal Davasına Konu Edileceği )
D5.DE. 2012/10765AİLE HEKİMLİĞİ ( Dava Konusu İşlemde Olduğu Gibi Aile Hekimlerinin Devlet Hastanelerinde Görevlendirilmeleri ve Bu Hususta Nöbet Çizelgelerine Dahil Edilmeleri Yasal Dayanaktan Yoksun Olduğunun Gözetilmesi Gerektiği )
D5.DE. 2012/8148AİLE HEKİMLİĞİ ( Farklı Bir Statüde Görev Yapan Aile Hekimlerine Kanunda Sınırları Çizilip Tarifi Yapılan Ve İmzalanan Sözleşmelerle De Sınırları Belirtilen Görevleri Dışında Başka Görevler Verilmesini Olanaklı Kılan Yasal Bir Hüküm Bulunmadığı/Aile Hekimlerinin Adli Tabiplik Hizmetlerinde Görevlendirilmeleri Ve Bu Hususta Nöbet Çizelgelerine Dahil Edilmelerinin Yasal Dayanağı Olmadığı )
D11.DE. 2015/4633AİLE HEKİMLİĞİ (Anayasa Mahkemesinde Açılan İptal Davası Sonucunda Tüm Sözleşmeli Aile Hekimleri İle Aile Sağlığı Elemanlarının Kamu Görevlisi Statüsünde Oldukları ve Bunların Yerine Getirdikleri Birinci Basamak Sağlık Hizmetlerinin de Kamu Hizmeti Niteliğinde Olduğunun Açıkça Ortaya Konulduğu - İşlemin Hukuka Uygun Olduğu)
D15.DE. 2013/5046AİLE HEKİMLİĞİ AÇILAMAYACAK YERLER (Eczane Bulunan Binalarda Aile Sağlığı Merkezi Açılamayacağı - İçinde Sağlık Kurum ve Kuruluşu Bulunan Binada Serbest Eczane Açılamayacağı)
D2.DE. 2016/5940AİLE HEKİMLİĞİ HİZMET SÖZLEŞMESİNİN SONA ERDİRİLMESİ İŞLEMİNİN İPTALİ İSTEMİ (Yönetmeliğin 6. Md. “Vali Sözleşme Yapma Yetkisini Vali Yardımcılarından Birine veya İl Sağlık Müdürüne Devredebilir” Hükmü Sadece “Sözleşme Yapma Yetkisinin” Devrine Dair Olup Sözleşmenin Feshi Konusunda Yetki Devri Mümkün Olmadığı - Vali Yardımcısı Onayı İle Tesis Edilen İşlemin Yetki Unsuru Yönünden Hukuka Aykırı Olduğu)
D5.DE. 2007/6860AİLE HEKİMLİĞİ PİLOT UYGULAMASI ( İzmir İlinin Pilot İl Olarak Belirlenmesine İlişkin Sağlık Bakanlığı İşlemi İle Sağlık Bakanlığı'nca Çalıştırılan Personele Yapılacak Ödemeler ve Sözleşme Şartları Hakkında Yönetmeliğin İptali İstemi - 5258 S.Yasaya ve Anayasaya Aykırılık Görülmediğinden Reddi Gereği )
D11.DE. 2005/4287AİLE HEKİMLİĞİ PİLOT UYGULAMASI ( Tetkik ve Sarf Malzemesi Giderleri Adı Altında Yapılacak Ödemenin Tavan Ücretin % 100'ünü Geçemeyeceği Şeklindeki Düzenlemede Hukuka Uyarlık Bulunmadığı )
IDDGKE. 2009/695AİLE HEKİMLİĞİ PİLOT UYGULAMASI KAPSAMINDA SAĞLIK BAKANLIĞI TARAFINDAN ÇIKARILAN YÖNETMELİĞİN BAZI MADDELERİNİN İPTALİ DAVASI ( Sağlık Bakanlığınca Çalıştırılan Personele Yapılacak Ödemeler ve Sözleşme Şartları Hakkında Yönetmelik - Anayasa Mahkmesinin İptal Kararının Gözetilmesi Gereği/Sevk Kesintisi )
D2.DE. 2016/12956AİLE HEKİMLİĞİ SÖZLEŞMESİNİN FESHİ İŞLEMİNİN İPTALİ İSTEMİ ( Şirket Adına Düzenlenen Toplantıda ''Toplantı Organizasyonu'' ve Konuşmacı Olarak Sunum Yapma - Davacının Sağlık Bakanlığınca Çalıştırılan Personele Yapılacak Ödemeler İle Sözleşme Usul ve Esasları Hakkında Yönetmeliğin 7. Md. Düzenlenen ''Kazanç Getirici Başka İş Yapma Yasağı'' Kapsamında Bulunduğu/Davanın Reddi Gerektiği )
D5.DE. 2015/6604AİLE HEKİMLİĞİ SÖZLEŞMESİNİN İPTALİ İSTEMİ (Yönetmelik Hükmüne Göre Aile Hekimlerine Bir Sözleşme Dönemi İçinde Verilen İhtar Puanlarının Yüz Puana Ulaşması Halinde Aile Hekimlerinin Sözleşmelerinin Vali Tarafından Sona Erdirileceğinin Gözetilmesi Gerektiği)
D5.DE. 2011/4260AİLE HEKİMLİĞİ UYGULAMASI (Davacının Çalışmakta Olduğu Bölümün Kapatıldığı - Davacının İhtiyaç Bulunan Verem Sağlığı Dispanseri Emrine Aynı Görevle Atandığı/Atama ile İlgili İdari İşlemin Hukuka Uygun Olduğu/Davanın Reddi/Yerel Mahkeme Kararının Onanacağı/Atama İşleminin İptali Davası)
D5.DE. 2015/424AİLE HEKİMLİĞİ UYGULAMASI KAPSAMINDA SAĞLIK BAKANLIĞINCA ÇALIŞTIRILAN PERSONELE YAPILACAK ÖDEMELER İLE SÖZLEŞME USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK (Bu Yönetmelik Hükümleri Gözetildiğinde Davacı Hakkında İdarenin İhtar Verme Yetkisinin Zamanaşımına Uğradığının Açıkça Görülebileceği - İptal Davasının Kabulü)
D5.DE. 2013/4811AİLE HEKİMLİĞİNE GEÇMEK İSTEYEN DOKTORA MUVAFAKAT VERİLMEMESİ NEDENİYLE İPTAL DAVASI (İl Sağlık Müdürlüğü'nün Muvafakat Tesis Etme Yetkisi Bulunduğu - Sağlık Bakanlığı Temel Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü Yazısının İdare Mahkemesince Gözetileceği/Yetki Unsuru Yönünden Hukuka Aykırılık Bulunmadığı)
D10.DE. 2013/2425AİLE İÇİ ŞİDDET (Eşi Tarafından Öldürülen Yirmi İki Yaşındaki Müteveffa Eşin Beş Kez Cumhuriyet Savcılığına Müracaat Ederek Şikayette Bulunduğu - Savcılığının Yasal Olarak Durumu Aile Mahkemesine Bildireceği/Cumhuriyet Savcısının İdari Bir Görevi Bulunduğu/Hizmet Kusurunun Mahkemece Araştırılacağı)
D10.DE. 2011/7001AİLE İRŞAT VE REHBERLİK BÜROLARI ÇALIŞMA YÖNERGESİ ( Diyanet İşleri Başkanlığı'nca Oluşturulan Aile İrşat ve Rehberlik Bürolarında Rehberlik Hizmeti Verilirken Kişisel Verilerin Korunması Gerektiği - O Alanda Çalışan Gerçek Kişilere Yönlendirme Yapılacak Şekilde Anlaşılabilecek Bir Düzenlemeye Yer Verilemeyeceği
IDDGKE. 2011/801AİLE KONUTU ŞERHİ KONMASI ( Vukuatlı Nüfus Kayıt Örneği veya Evlilik Cüzdanı İle Aile Konutu Olduğunu Eşlerin Konutta Birlikte Yaşantılarını Sürdürdüklerini Kanıtlayan Muhtarlıktan ve Varsa Apartman Yönetiminden Alınmış Belgenin İbrazı İle İdarece Aile Konutu Şerhi Konabileceği )
IDDGKE. 2011/801AİLE KONUTU ŞERHİNİN İDARE TASARRUFU İLE KONULMASI ( Malikinin Rızası veya Mahkeme Kararı Aranmaksızın İdari Tasarrufla Şerh Konulmasını Öngören Düzenlemede Anayasa Kadınlara Karşı Her Türlü Ayrımcılığın Önlenmesi Sözleşmesi ve Medeni Kanunu'nun İlgili Hükümlerine Aykırılık Bulunmadığı )
D10.DE. 2008/3450AİLE KONUTU ŞERHİNİN TERKİN EDİLMESİ İSTEMİ ( Kesinleşmiş Boşanma Kararının da Terkin İçin Yeterli Olacağı Yolunda Düzenleme ve Uygulama Yapması Mümkün Olmadığından Davacının Söz Konusu İddiasına İtibar Edilmeyeceği )
IDDGKE. 2013/4297AİLE KONUTU ŞERHİNİN TERKİNİ İSTEMİ (Boşanma Kararını İbraz Etmek Suretiyle - Başvurunun Reddine Dair İşlemin İptali İsteminin Görüm ve Çözümünün Adli Yargı Yerine Ait Bulunduğu/İstemin Tapu Kaydında Değişiklik Doğuracağı ve Aile Hukukundan Kaynaklandığı)
D10.DE. 2006/5406AİLE MAHKEMESİ KARARININ NÜFUSA İŞLENMESİ ( Başvurunun Reddine İlişkin İptal Davasının Adliye Mahkemelerinin Değil İdare Mahkemesinin Görevi Olduğu )
D4.DE. 1998/2988AİLE REİSİ BEYANI ( Aynı Nev'iden İş Yapan Eşlerin Gelirleri - Hayat Standardı Uygulaması )
D3.DE. 1994/3644AİLE REİSİ BEYANI ( Boşanma Davası Açan Eşler )
D4.DE. 1999/830AİLE REİSİ BEYANI ( Boşanma Davası Açıp Ayrı Yaşayan Çiftler - Ayrı Ayrı Beyan Verebilecekleri )
VDDGKE. 1999/397AİLE REİSİ BEYANI ( Eşlere Ait Gelirlerin Birleştirilmesi - Temel Göstergelerin Tek Uygulanması )
VDDGKE. 1999/402AİLE REİSİ BEYANI ( Serbest Meslek Kazancı Elde Eden Mükellef - Eşin Ticari Kazanç Elde Etmesi - Temel Göstergelerin Ayrı Ayrı Uygulanması Gerektiği )
VDDGKE. 1997/155AİLE REİSİ SIFATIYLA VERİLEN NET AKTİF VERGİSİ BEYANNAMESİNİN ASGARİ HADDİN ALTINDA OLMASI ( Davacı ve Eşi İçin Ayrı Ayrı Re'sen Yapılan Tahakkukun Geçerliliği )
D5.DE. 2012/9051AİLE SAĞLIĞI ELEMANININ AİLE YARDIMI ÖDENEĞİNDEN YARARLANDIRILMA İSTEMİ ( 5258 S.K. 375 S. KHK Aile Hekimliği Uygulaması Kapsamında Sağlık Bakanlığınca Çalıştırılan Personele Yapılacak Ödemeler ile Sözleşme Usul ve Esasları Hakkındaki Yönetmelik Uyarınca Olanak Bulunmadığı )
D11.DE. 2005/4287AİLE SAĞLIĞI MERKEZİ GİDERLERİ ( Adı Altında Ödenecek Ücretin Tespitinde Ülkenin Sosyo-Ekonomik Gelişmişlik Düzeyinin Gözetilmemesinde Hukuka Uyarlık Bulunmadığı )
D5.DE. 2012/11782AİLE SAĞLIĞI MERKEZİNDE AİLE SAĞLIĞI HEKİMİ OLARAK GÖREV YAPMA ( Hizmet Sözleşmesinin Feshine İlişkin Valilik İşleminin İptali İstemi - Aile Hekimliği Uygulaması Kapsamında Sağlık Bakanlığınca Çalıştırılan Personele Yapılacak Ödemeler İle Sözleşme Usul ve Esasları Hakkında Yönetmeliğin 13. Md. Göre Sözleşme Vali Tarafından Sona Erdirilebileceği/İşlemin Vali Yardımcısı Onayı İle Tesis Edilmesinde Hukuka Uyarlık Bulunmadığı )
D13.DE. 2017/1155AİLE SOSYAL DESTEK PROGRAMI GÖREVLİSİ ALIMI (Sosyal Hizmet Mezunlarının Mağduriyetlerinin Giderilmesine Yönelik İşlem Tesis Edilmesi ve Alımların Buna Göre Yapılması İsteminin Reddi İşleminin Danıştayın İlk Derece Mahkemesi Olarak Görevli İşlerden Olmadığı - Davanın İşlemi Tesis Eden İdarenin Bulunduğu Yer İdare Mahkemesinin Görevinde Olduğu)
VDDGKE. 1996/295AİLE VE ÇOCUK YARDIMI ( Hayat Standardı - İzah Nedeni Gelir )
D1.DE. 2013/1093AİLE VE SOSYAL POLİTİKALAR BAKANLIĞI DENETÇİSİ ( Olarak Görev Yapan Şahısla İlgili Olarak Verilen Yetkili Merci Kararına Yapılan İtirazın Bölge İdare Mahkemesince İnceleneceğinin Gözetilmesi Gerektiği )
D5.DE. 1995/4056AİLE VE YER DEĞİŞTİRME MASRAFI ( Köyde Görev Yapıp Şehirde Oturan Memurun Tayininin Şehire Çıkması )
D5.DE. 2009/536AİLE YARDIMI ÖDENEĞİ ( Kanun Koyucu Ödeneğe Müstehak Çocukları Belirlerken Öz Üvey Ayrımı Yapmadığı - Çocuk Üvey de Olsa Geçiminin Devlet Memuru Tarafından Sağlanması Halinde Aile Yardımı Ödeneğine Müstehak Olduğu )
D5.DE. 2012/9051AİLE YARDIMI ÖDENEĞİ ( Konuya İlişkin Mevzuatla Getirilen Düzenlemeler Karşısında Aile Hekimleri İle Aile Sağlığı Elemanlarının Aile Yardımı Ödeneğinden Yararlandırılamayacağı )
D5.DE. 2012/9051AİLE YARDIMI ÖDENEĞİNDEN YARARLANMAK İÇİN YAPILAN BAŞVURUNUN REDDİNE İLİŞKİN İŞLEMİN İPTALİ TALEBİ ( Konuya İlişkin Mevzuatla Getirilen Düzenlemeler Karşısında Aile Hekimleri İle Aile Sağlığı Elemanlarının Aile Yardımı Ödeneğinden Yararlandırılamayacağı )
D2.DE. 1990/1591AİLELERİNİN İZNİNE BAĞLI OLARAK YAPILAN EVLAT EDİNME İŞLEMİ ( Mahkeme Kararına Dayanılması Nedeniyle Suç Oluşturmaması )
D8.DE. 2008/1540AİLENİN KORUNMASI ( Ailenin Huzur ve Mutluluğunun Devamı Kamu Görevlilerinin Ailevi Kaygılardan Uzak Bir Biçimde Kamu Hizmetlerini Verimli Etkin ve Sağlıklı Bir Biçimde Yürütmeleri İçin Gerekli Ortamın Sağlanması Devletin Sorumluluğunda Olduğu )
D8.DE. 2008/2534AİLENİN KORUNMASI ( İdarelerin Ailenin Huzur ve Mutluluğunun Sağlanmasına Yönelik Kamu Görevlilerinin Ailevi Kaygılardan Uzak Bir Biçimde Kamu Hizmetlerini Verimli Etkin ve Sağlıklı Bir Biçimde Yürütmeleri ve Aile Birliğinin Korunması İçin Gerekli Ortamı Sağlamakla Yükümlü Olduğu )
D8.DE. 2008/2751AİLENİN KORUNMASI İLKESİ ( İdarelerin de Ailenin Huzur ve Mutluluğunun Sağlanmasına Yönelik Kamu Görevlilerinin Ailevi Kaygılardan Uzak Bir Biçimde Kamu Hizmetlerini Verimli Etkin ve Sağlıklı Bir Biçimde Yürütmeleri İçin Gerekli Ortamı Sağlamakla Yükümlü Oldukları )
D10.DE. 2013/4842AİLENİN KORUNMASI VE ÇOCUK HAKLARI ( Hakkında Daimi Yurda Giriş Yasağı Konulan Davacının Eş ve Çocuğunun Türk Vatandaşı Olduğu ve Türkiyede Bulunduğu - Davacı Hakkında Tesis Edilen Yurda Giriş Yasağının Süresiz Olmasının Anayasa İle Güvence Altına Alınan Ailenin Korunması ve Çocuk Hakları İle Bağdaşmadığı/İşlemin Hukuka Aykırı Olduğu )
D13.DE. 2008/7499AİLEYE İLİŞKİN PROGRAMDA TÜRK AİLE YAPISINA AYKIRI DİYALOGLARIN GEÇMESİ ( Televizyon Programında Şarkıcı ve Eşinin Hakaret ve Şiddet İçeren Diyaloglarının Yayınlandığı - Kanala Yapılan Uyarı İşleminin Hukuka Uygun Olduğu )
D1.DE. 1995/33AKADEMİ ASOSYE ÜYELERİ ( Akademi Genel Kurul Üyesi Olmaları Nedeniyle Asli Üyelerin Seçiminde Oy Hakkına Sahip Olması )
D8.DE. 2008/10646AKADEMİK ÇALIŞMA VE DÜZEYİN BELİRLENMESİ (Belgeler ve Öğretime Yönelik Yetenekler ile Akademik Silsile İçerisindeki Gözlenen ve Saptanan Bulguların Bütün Olarak Değerlendirileceği - Olumlu Sicil Raporunun Dava Konusu Yapılmayacağı )
IDDGKE. 1995/764AKADEMİK DOÇENTLİK HAK VE YETKİLERİNDEN YARARLANAMAMA ( 2547 Sayılı Kanuna Göre Doçent Unvanı Alan Uzman Tabip Memur )
D8.DE. 2004/5942AKADEMİK KADRO DIŞINDA GÖREV YAPAN VAKIF ÜNİVERSİTESİ DAİRE BAŞKANI ( İş Akdinin Fesh Edilmesine İlişkin Uyuşmazlığın Adli Yargının Görevinde Olduğu )
D8.DE. 2009/2026AKADEMİK KADRO İLANI ( Doçent Alımı Hakkında - Üniversitelerde Akademik Kadro İlanı Verilmeden Önce Bölüm Başkanının Görüşünün Alınması Gerektiği )
D8.DE. 1997/3514AKADEMİK KADRODA 2. GÖREV YÜRÜTEN PERSONEL ( İkinci Görev Aylığı Ödenmesi )
D8.DE. 1994/2739AKADEMİK KADRODA GÖREV YAPAN DOÇENTLERE TANINAN AKADEMİK VE MALİ HAKLARDAN YARARLANDIRILMA TALEBİ ( Tıp Fakültesi Hastanesinde Tabip Memur Olarak Çalışan Doçentin )
D8.DE. 2009/5454AKADEMİK KADROLARA YAPILACAK ATAMALAR ( Anabilim Dalı Bölüm Gibi İlgili Birimlerin Akademik Personel İhtiyacına İlişkin Görüş ve Önerileri Alınmadan Akademik İlana Çıkılmasında ve Atama Yapılmasında Hukuka Uyarlık Bulunmadığı )
D8.DE. 1994/2840AKADEMİK KADROYA ATANMA KOŞULU ( Doçentlik İçin Belirlenen Döner Sermaye Katkı Priminin Ödenmesi )
D8.DE. 1996/1489AKADEMİK KADROYA SAHİP ÖĞRETİM ÜYESİ ( Vekaleten Atandığı Üniversite Genel Sekreterliği Mali Haklarının Tanınıp Tanınmayacağı )
D8.DE. 2008/7122AKADEMİK KURUL KARARI ( Araştırma Görevlisi Kadrosuna Atanma İsteminin Reddi Yolundaki Dava Konusu Kurul Kararının Bölüm Başkanı veya Dekanın Davacı Hakkında Olumlu Görüş Vermesini ve Rektörün Atama İşlemi Tesis Etmesini Engelleyici Nitelikte Olduğu )
D8.DE. 1998/5104AKADEMİK PERSONEL ( Yurt Dşına Gönderilenlerin Mecburi Hizmetlerinin Başka Bir Üniversiteye Devredilip Devredilememesi )
IDDGKE. 2015/3476AKADEMİK PERSONEL ALIM İLANININ KISMEN İPTALİ İSTEMİ (Davaya Konu Uyuşmazlıkta İlanda Yer Alan Ek Koşulun Yükseköğretim Kurulunun Onayı Alınmadan Üniversite Tarafından Belirlendiği Gerekçesiyle Davaya Konu İşlemin İptaline Karar Verilmesinde Hukuka Aykırılık Bulunmadığı)
D8.DE. 2014/10203AKADEMİK PERSONELİN MESAİ DÜZENİ ( Çalışma Saatlerine Riayet Yönünden Tıp Fakültelerinde Görev Yapan Öğretim Üyelerinin Diğer Fakültelerde Görev Yapan Öğretim Üyelerinden Farklı Değerlendirilmesi Gerektiği - İdari İşlemin İptali )
D8.DE. 2008/8235AKADEMİK PERSONELİN MESLEKİ GÜVENCELERİNE İLİŞKİN ÇALIŞMA ESASLARI (Atanması Görevleri Unvanları Emeklilikleri Terfileri ve Görevlerine Son Verilmesi Gibi Güvencelerin İdari Sözleşmeyle Belirleneceği)
D8.DE. 2002/5081AKADEMİK SİCİL AMİRLERİNCE PAYLAŞILAN SİCİL ( Araştırma Görevlisinin Düzenlenen Olumsuz Sicil Raporu - İlgilinin Başka Üniversitedeki Çalışmalarına Değinilerek Akademik Sicil Amirlerince Paylaşılan Sicilin Hukuka Aykırılığı Sonucuna Varılmasında Hukuka Uyarlık Bulunmadığı )
D8.DE. 2005/1009AKADEMİK UNVAN ( Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyetinde Eğitim - Öğretim Faaliyeti Gösteren Üniversitelerin Üniversitelerarası Kurulda Temsil Edilmeleri Nedeniyle Bu Üniversitelerce Verilecek Akademik Unvanların Türk Mevzuatına Tabi Olduğu )
D10.DE. 2006/3738AKADEMİK UNVAN YAZILMASI ( Sanatını Serbest Olarak İcra Eden Tabipler İle Sağlık Kurum ve Kuruluşlarının Gazete ve Sair Neşir Vasıtaları İle Yapacakları İlanlara Hasta Kabul Ettikleri Mahal İle Muayene Gün ve Saatleri İle İhtisaslarını ve Akademik Unvanlarını Yazabilecekleri )
D8.DE. 1994/7128AKADEMİK ÜNVANLI KADRODA YER ALMAYAN DOÇENT ( Anabilim Dalı Başkanlığı Seçiminde Oy Kullanamaması )
D5.DE. 1993/2838AKADEMİK ÜNVANLI KADROYA SAHİP OLMAYAN DOÇENTLER ( Akademik Ünvanlı Kadrolarda Bulunanlara Tanınan Hak ve Yetkilerden Faydalandırılmamaları )
D8.DE. 2008/10646AKADEMİSYENİN DİSİPLİNE UYUMU (Akademik Çalışma ve Düzeyin Sadece Belge ve Disipline Uyumla Ölçülebilecek Bir Niteliğinin Bulunmadığının Kabulü - Öğretime Yönelik Yetenekler ve Akademik Silsile İçinde Gözlenen ve Saptanan Bulguların Bütün Olarak Değerlendirilmesi Gerektiği )
D6.DE. 2015/10987AKAR NİTELİĞİ (Vakıf Senedinde Taşınmazın Niteliğine Kullanım Biçimine ve Akar Niteliğinin Nasıl Sağlanacağı Hususuna Açıkça Yer Verilmesi Halinde Bu Hususa Riayet Edilmesi Gerekmekte İse de Vakfa Ait Taşınmazın Bu Nitelikleri Taşıyıp Taşımadıklarına Bakılmaksızın Fiilen Kullanıldıkları Şekilde Kalmaları Gerektiğini İleri Sürmenin Mümkün Olmadığı)
D6.DE. 2001/6924AKARSU YATAĞINDAN İZİNSİZ KUM VE ÇAKIL ALINMASI ( Kıyı Kanunu Kapsamına Alınan Akarsulardan Olmayan Dava Konusu Çay Nedeniyle Kıyı Kanunu'na Göre Para Cezası Verilemeyeceği )
D13.DE. 2010/1334AKARYAKIT BAYİ LİSANSI İPTALİ ( Yetkinin Enerji Piyasası Düzenleme Kuruluna Ait Olduğu - Akaryakıt Bayi Lisansının Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu Petrol Piyasası Dairesi Başkanlığı Tarafından İptal Edilmesinin Yetki Yönünden Hukuka Uygunluk Bulunmadığı )
D4.DE. 1999/3185AKARYAKIT BAYİİ ( Akaryakıt Faturasında Başka Bir Kuruma Ait Bedel Belirtilmesi - Başkasına Ait Gelirin Vergilendirilemeyeceği )
D3.DE. 1999/2842AKARYAKIT BAYİİNDE FİRE ORANLARI DİKKATE ALINMADAN YAPILAN TARHİYAT ( Fire Oranlarının Dikkate Alınması Gerektiği )
D3.DE. 1991/1321AKARYAKIT BAYİLERİNDE FİRE UYGULAMASI
D4.DE. 2001/1529AKARYAKIT BAYİLİĞİ YAPAN MÜKELLEF ( Kredi Kart Komisyonlarında Yeralan Komisyonlar - Fatura ve Benzeri Belge Düzenlenmesinin Zorunlu Olmadığı )
D3.DE. 1999/2842AKARYAKIT BAYİLİĞİ YAPAN MÜKELLEF ( Tasfiye Halinde Vergi ve Cezalara Ait İhbarnamelerin Tüzel Kişilik Adına Düzenleneceği )
IDDGKE. 2010/2469AKARYAKIT BAYİLİĞİNİN LİSANS ALMADAN YAPILMASI ( Faaliyetin Varlığına Dair Herhangi Bir Bilgi ve Belge Sunulmadığı - İdari Para Cezasının İptaline Karar Verileceği )
IDDGKE. 2009/2335AKARYAKIT BAYİLİĞİNİN LİSANS ALMADAN YAPILMASI ( Tutanakta Davacının Faaliyette Bulunduğuna Dair Tespitte Bulunulmadığı - Yeterli Tespite Dayanılmadan EPDK Tarafından Verilen İdari Para Cezasının İptaline Karar Verileceği )
D13.DE. 2011/1550AKARYAKIT BAYİLİK LİSANSININ İPTALİ DAVASI ( Petrol Piyasası Dairesi Başkanlığınca Verilen - İdare Mahkemesi'nce Kurul Kararı Olduğu Gerekçesiyle Davanın Görev Yönünden Reddi İle Dosyanın Danıştay'a Gönderilmesinde Mevzuata Uyarlık Bulunmadığı )
IDDGKE. 2007/2507AKARYAKIT BAYİLİK SÖZLEŞMESİ ( Alıcıya Rekabet Etmeme Yükümlülüğü Öngören İstisnalar Dışında Süresinin Beş Yıldan Fazla Olması Halinde Belirsiz Süreli Sözleşme Haline Geleceğinden Grup Muafiyetinden Yararlanamayacağı - Rekabeti Bozma Engelleme )
D9.DE. 1998/3917AKARYAKIT DAĞITIM FAALİYETİNDE BULUNAN ŞİRKET ( Şirketin Sattığı Petrol Ürünlerinin Tellallık Harcına Tabi Olmaması )
D13.DE. 2010/529AKARYAKIT DAĞITIM ŞİRKETİ TARAFINDAN DÜZENLENEN KAMPANYA (Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu Tarafından Değerlendirilmesi Gereği - Kampanya Şartlarının Kurul Yerine Daire Başkanlığı Tarafından Karara Bağlanmasının Hukuka Uyarlı Olmadığı)
D3.DE. 2000/1154AKARYAKIT FATURASI DÜZENLEYEN FİRMANIN ADRESİNDEN AYRILMIŞ OLMASI ( Sahte Fatura Düzenlendiğini Göstermeyeceği - Vergi Usul Kanunu'na Göre Basılan Belgelerin Sahte Olarak Nitelendirilemeyeceği - Cezalı Vergi Tarhiyatı Yapılamayacağı )
D3.DE. 1990/2797AKARYAKIT FATURASINDA BİRİM FİYATI YAZILMAMASI
IDDGKE. 2010/3048AKARYAKIT FATURASINI ISINMA GİDERİ OLARAK KAYDETMEK ( Davacının Dağıtıcısı Dışında Almış Olduğu Akaryakıtı Piyasa Faaliyetine Konu Ettiğinin Geçerli Bir Şekilde Ortaya Konulamadığı - İdari Para Cezasının Hukuka Aykırı Olduğu )
D3.DE. 2001/3000AKARYAKIT FATURASININ GERÇEK BİR AKARYAKIT TESLİMİNİ TEMSİL ETMEDİĞİ GEREKÇESİYLE KESİLEN GELİR VERGİSİ VE FON PAYININ İPTALİ TALEBİ ( Davacı Şirketin Gider Gösterdiği Faturaların Şirketin Defter ve Kayıtlarıyla Karşılaştırılması Gereği )
D3.DE. 1998/3187AKARYAKIT FİRE ORANI ( Fiyatların Serbest Bırakılmış Olması )
D7.DE. 1998/945AKARYAKIT FİYAT İSTİKRAR FONU ( İthalde Alınan KDV Matrahına Girmesi )
VDDGKE. 1996/357AKARYAKIT GİDERLERİ ( Pazarlama İşinde Kullanılan Taşıt - İşletme Aktifinde Kayıtlı Olmayan Taşıt )
VDDGKE. 1992/144AKARYAKIT GİDERLERİNİN GAYRISAFİ KAZANÇTAN İNDİRİLMESİ ( İşletme Aktifinde Kayıtlı Olmayan Taşıt Giderleri )
VDDGKE. 1997/385AKARYAKIT HARCAMALARI ( Kiralanan Araca Ait Yakıt Harcamalarına Ait KDV'nin İndirimi )
D13.DE. 2011/2711AKARYAKIT İSTASYONLARI OTOMASYON PROGRAMLARI ( Şifreleme Uygulamasında Rekabet Hukukuna Aykırı Bir Yön Bulunmadığı - Tüm Arka Ofis Yazılımlarının Eşit Koşul ve Şartlarda Bilgi Alması Arka Ofis Yazılım Hizmetleri Piyasasındaki Rekabetin Tesis Edilmesi ve Bu Ürünlerin Kullanıcısı Konumunda Bulunan Bayilerin İhtiyaçlarına Daha İyi Cevap Verilerek Hizmetin Sağlanması Gerektiği )
D13.DE. 2012/388AKARYAKIT İSTASYONLARINA YÖNELİK ARKA OFİS YAZILIMLARI SAĞLAYAN TEŞEBBÜSLERİN FAALİYETİ ZORLAŞTIRDIĞI İDDİASI ( Rekabet Kurulu Soruşturma Açılmaması Kararı İptali İstemi - Akaryakıt İstasyonu İşleten Bayiler Nezdinde Yerinde İnceleme ve Tespitler Yapılarak Veri Akışının Sağlıklı ve Düzenli Sağlanıp Sağlanmadığı Tespit Edilmediği/İstemin Kabulü Gerektiği )
D13.DE. 2014/3245AKARYAKIT İSTASYONLARINA YÖNELİK ÇÖZÜMLER ÜRETEN POMPA OTOMASYON FİRMALARI ( Otomasyon Bilgisayarındaki Bilgilerin Şifrelenmesi veya Yeterli Seviyede Verilmemesi/Arka Ofis Yazılımları Sağlayan Teşebbüslerin Faaliyetini Zorlaştırdığı/Rekabet İhlali Şikayeti - Arka Ofis Yazılım Programı İşleten Firmaların İstasyonda Bulunan ve Bayi Bilgileri Tamamının Yer Aldığı Otomasyon Bilgisayarlarındaki Verilere Sağlıklı ve Düzenli Ulaşıp Ulaşmadığı Tespit Edilerek Karar Verilmesi Gerektiği )
D4.DE. 2001/57AKARYAKIT İSTASYONLARINDA FATURASIZ MAL SATIŞI ( Re'sen Vergi Tarhı - Yıl İçindeki Fiyat Değişimlerinin Dikkate Alınması Gerektiği - Varsayıma Dayalı Vergi Tarhiyatı Yapılamayacağı )
D1.DE. 1995/226AKARYAKIT İSTASYONLARINDA İŞYERİ AÇILMASI ( Ruhsat Verme Hususunda Büyükşehir Belediyesinin Görevli ve Yetkili Olması )
D3.DE. 1999/4818AKARYAKIT İSTASYONLARINDA PROMOSYON VE EŞANTİYON VERİLMESİ ( Promosyon ve Eşantiyon Belgelerinin Sahte Düzenlendiği - Emsal Firmalara Göre Karar Verilmesinin Yerinde Olacağı )
D4.DE. 1999/1963AKARYAKIT İSTASYONLARINDA UYGULANACAK KARLILIK ORANI ( Belgesiz Alınan Akaryakıtın Teknik Olarak Alıbileceğinin isbat Yükümlülüğünün Vergi İdaresine Ait Olduğu - Varsayım Dayalı Karlılık Oranı Uygulanamayacağı )
D9.DE. 1988/419AKARYAKIT İSTASYONLARINDAKİ FLAMALAR ( Flamaların Yazısız Olması - İlan ve Reklam Vergisi Alınamaması )
D10.DE. 2008/3133AKARYAKIT İSTASYONLARININ EMNİYET GEREKLERİ ( Bakanlar Kurulunca Binaların Yangından Korunması Hakkında Yönetmelikle Mecburi Standarttan Farklı Kurallara Yer Verilemeyeceği - Bakanlar Kurulunun Yangınla Mücadele İçin Alınacak Önlemlerle İlgili Genel Düzenleme Yapabileceği )
D8.DE. 2008/1088AKARYAKIT İSTASYONU ( Akaryakıt Satış ve Servis İstasyonu Kurmak Üzere Ruhsat Verilmesi Başvurusunun Reddine İlişkin İşlemin İptali İstemi - İmar Planında Akaryakıt İstasyonu Olarak Ayrılma ve Akaryakıt Tesis İzni Alınmasının Akaryakıt Ruhsatı Verilmesinde Mesafe Şartı İçin Kazanılmış Hak Teşkil Etmeyeceği )
IDDGKE. 2015/2229AKARYAKIT İSTASYONU ( Tağşiş Hile Amacıyla Akaryakıta Karıştırılabilecek Ürün Bulundurma/İdari Para Cezası Verilmesine İlişkin EPDK Kararının İptali İstemi - Analiz Raporu Sonucu Ürünlerin Bazılarının Mineral Yağ Esaslı Olduğu Bazılarının İse Mineral Yağ ve Organik Çözücü Karışımından Oluştuğunun Tespit Edildiği/Davanın Reddi Gerektiği )
D10.DE. 1996/448AKARYAKIT İSTASYONU ( Teröristlerce Yakılmasında İdarenin Hizmet Kusurunun Bulunması )
D8.DE. 1985/240AKARYAKIT İSTASYONU AÇMA İSTEMİ ( İstasyonların Aynı Veya Farklı Trafik Yönünde Olduğunun Belli Olmaması )
D6.DE. 2013/5536AKARYAKIT İSTASYONU ALANI ( Şehircilik ve Planlama İlkeleri Gözetilmeden ve Konut Adası İçinde Konut İşleviyle Tampon Bölge Oluşturulmadan Taşınmaza Mevcut İmar Planında Konut Parselleri Arasında Plan Bütünlüğü Gözönüne Alındığında Ada Bazında Öngörülen Fonksiyonlarla Örtüşmeyecek Şekilde Ayrıcalıklı Bir Konumda Akaryakıt ve Lpg İstasyonu Kullanımı Getirilmesinde Kamu Yararına Uyarlık Bulunmadığı )
D17.DE. 2015/390AKARYAKIT İSTASYONU ALANINDAKİ LOKANTAYA İLİŞKİN İŞYERİ AÇMA VE ÇALIŞMA RUHSATI DÜZENLEME ( Otogaz ve Akaryakıt İstasyonları Dahilinde Kullanıcıların Asgari İhtiyaçlarını Karşılamak Amacıyla Lokanta Açılabileceği - Akaryakıt İstasyonu Dahilinde Bulunan Lokantaya İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatı Düzenleme Yetkisinin Büyükşehir Belediyesine Ait Olduğu )
IDDGKE. 2013/3394AKARYAKIT İSTASYONU İŞLETEN BAYİLER NEZDİNDE YERİNDE İNCELEME YAPMA ( Veri Akşının Sağlıklı ve Düzenli Sağlanıp Sağlanmadığı Tespit Edilerek Sonuca Gidileceği - Pompa Otomasyon Firmalarınca Otomasyon Bilgisayarındaki Bilgilerin Şifrelenmesi veya Yeterli Seviyede Verilmemesi Sebebiyle Arka Ofis Yazılım Firmaları Faaliyetinin Zorlaştırılmasından Kaynaklı Rekabet İhali )
D6.DE. 2008/9948AKARYAKIT İSTASYONU KURULMASI İÇİN YAPILAN NAZIM İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ ( Akaryakıt İstasyonu Olarak Öğretim Alanı ve Başka Bir Akaryakıt İstasyonuna Yakın Bir Alanın Belirlendiği - Şehircilik İlkeleri ve Kamu Yararına Aykırı Olduğu/Değişikliğin İptaline Karar Verileceği )
D13.DE. 2010/3479AKARYAKIT İSTASYONUNDA 3. ŞAHISLAR MALİ SORUMLULUK SİGORTASI YAPTIRILMAMASI ( Fiilin Haksızlık İçeriği İle Failin Kusuru ve Ekonomik Durumu Birlikte Gözetildiğinde Kanun'da Öngörülen Üst Sınırdan İdari Para Cezası Verilmesinin Hukuka Uygun Olmadığı )
IDDGKE. 2008/939AKARYAKIT İSTASYONUNDAN ALINAN NUMUNENİN TEKNİK DÜZENLENMEYE UYGUN OLMAMASI ( Kabahatler Kanunu Uyarınca Genel Bütçeye Gelir Kaydedilen İdari Para Cezalarının Kesinleşmeden Takip ve Tahsil Edilemeyeceği )
IDDGKE. 2013/4059AKARYAKIT İSTASYONUNDAN ALINAN NUMUNENİN ULUSAL MARKER SEVİYESİNİN GEÇERSİZ OLMASI ( EPDK İdari Para Cezası Verilmesi İşleminin İptali İstemi- Numunenin Ulusal Marker Seviyesi Geçersiz Çıkmasına Karşın Teknik Düzenlemelere Uygun Olduğu/Yalnızca Ulusal Marker Seviyesi Geçersiz Akaryakıt İkmal Edildiği Gerekçesiyle Tesis Edilen İşlemde İsabet Bulunmadığı )
D13.DE. 2016/956AKARYAKIT İSTASYONUNUN DAĞITICI DIŞINDA AKARYAKIT TEMİN ETTİĞİ İÇİN MÜHÜRLENMESİ İŞLEMİ ( Mühürleme İşlemi Akaryakıt İstasyonunun Bulunduğu Yer İl Emniyet Müdürlüğü Tarafından Gerçekleştirilmiş İse de İşlemin Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu İşlemi Olduğu - Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu İşlemi Hakkında Ankara İdare Mahkemesinin Yetkili Olduğu )
D10.DE. 2002/6527AKARYAKIT İSTASYONUNUN KAPATILMASI İŞLEMİNİN İPTALİ TALEBİ ( Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı'nca Akaryakıt Dağıtım Şirketlerine Bağlı Çalışmayan Akaryakıt Satış İstasyonlarının Faaliyetten Men Edilmesine İlişkin Genelgenin Yasaya Uygun Olması )
IDDGKE. 2015/5091AKARYAKIT KAÇAKÇILIĞI (Lisansa Esas Teşkil Eden Belgelerde Belirlenelere Aykırı Olarak Sabit veya Seyyar Tank Düzenek veya Ekipman Bulundurmanın Kaçakçılık Suçları Arasında Sayıldığı - Akaryakıt Bayisinde Bulunan Tanklardan Birinin İçinde Gizli Akaryakıt Tankı Bulunmasının Akaryakıt Kaçakçılığı Sayılacağı Mühürleme İşleminin Hukuka Uyarlı Olduğu)
D13.DE. 2014/5316AKARYAKIT KAÇAKÇILIĞI (Maddi Tazminat Davası - Akaryakıtın Kaçak Olduğundan Bahisle Davalı İdarece Tesis Edilen Mühürleme ve Mühürlemenin Devamına Dair Kurul Kararının Hukuka Uygunluğunun Bu Konudaki Danıştay Onüçüncü Dairesi ve İdari Dava Daireleri Kurulu Kararları Dikkate Alınarak Değerlendirilmesi Gerektiği)
D13.DE. 2006/4286AKARYAKIT OLARAK KABUL EDİLEN BİYODİZEL ÜRETİMİ ( Düzenlemek İçin Biyodizel Üreticilerinin İşleme Lisansı Almasını ve Faaliyetlerini Bu Kapsamda Sürdürmelerini Düzenleyen Kurul Kararlarının Hukuka Uygun Olduğu )
D6.DE. 2003/812AKARYAKIT SATIŞ VE SERVİS İSTASYONU ( Taşınmazın Ulaşım Sistemi ve Konumu Açısından Akaryakıt İstasyonu İçin Uygun Bir Alan Olması Yolundaki Belirlemelerin Dikkate Alınmasının Gerekmesi )
IDDGKE. 2009/2756AKARYAKIT SATIŞI ( Dağıtıcı Lisansı Sahiplerinin Bayilik Lisansı Olmayan Gerçek ve Tüzel Kişilere Akaryakıt İkmali Yapmasının Yasak Olduğuna İlişkin Bir Hükme Yer Verilmediği )
IDDGKE. 2009/533AKARYAKIT SATIŞININ LİSANSSIZ YAPILMASI NEDENİYLE İDARİ PARA CEZASI VERİLMESİ ( Verilen İdari Para Cezasının Dayanağı Olan Kuralda Lehe Bir Düzenleme Mevcutsa Bu Düzenlemenin Dikkate Alınacağı )
IDDGKE. 2003/358AKARYAKIT SEKTÖRÜNDE REKABETİN KORUNMASI ( Petrol Ofisi A.Ş Hisselerinin Blok Satış Yoluyla Özelleştirilmesi - Yeni Bir Hakim Durum Yaratılmadığı/Özelleştirme İçin Verilen Rekabet Kurulu Kararının Hukuka Uygun Olduğu )
IDDGKE. 2010/3010AKARYAKIT TAŞIMACILIĞININ LİSANSSIZ YAPILMASI ( Akaryakıt Taşıma Faaliyetinde Lisans Alma veya Bayilik Lisansına İşlenmesi Zorunluluğunun Ortadan Kaldırıldığı - EPDK'nın İdari Para Cezası Verilmesi İşleminin Hukuka Aykırı Olduğu )
D8.DE. 2008/1088AKARYAKIT TESİS İZNİ ALINMASI ( Akaryakıt Satış ve Servis İstasyonu Kurmak Üzere Ruhsat Verilmesi İstemi - Akaryakıt Ruhsatı Verilmesinde Mesafe Şartı İçin Kazanılmış Hak Teşkil Etmeyeceği )
D9.DE. 1999/2673AKARYAKIT TİCARETİ ( Kayıt Dışı Hasılat-Ağır Kusur ve Özel Usulsüzlük Cezası )
D3.DE. 2007/4285AKARYAKIT TİCARETİ ( Sulh Hukuk Mahkemesince Yaptırılan ve Vergi İnceleme Raporundaki Tespitlere Dayanak Gösterilen Belgeleri İhtiva Etmeyen Bilirkişi Raporu Uyarınca Verilen Kararın Hukuka Aykırı Olduğu )
D3.DE. 2006/3268AKARYAKIT TİCARETİ VE GEMİ İŞLETMECİLİĞİ ( Ele Geçirilen El Defterleri ve Diğer Yazılı Belgelerle Yetkili ve Çalışanların Doğrudan Şirketin Faaliyet Konusu ve Aramada Ele Geçen Belgelerle İlgili Olarak Jandarma Birimlerinde Alınan İfadelerinin Vergi İncelemesine Esas Alınabileceği )
VDDGKE. 2008/9AKARYAKIT TİCARETİ VE NAKLİYECİLİK ( Gerçek Emtia Teslimine Dayanmayan Faturalar Nedeniyle Cezalı KDV Salındığı - Davacının Vergi İdaresine İbrazdan Kaçındığı Defter ve Belgeleri Yargılama Aşamasında Sunduğu/Muamelenin Gerçek Dışı Olduğuna İlişkin Herhangi Bir Saptama Yapılmadığından Tarhiyatın Kaldırılacağı )
D4.DE. 2001/3354AKARYAKIT TİCARETİ YAPAN MÜKELLEF ( Belgesiz Motorin Alışı - Belgesiz Akaryakıt Satışı - Fiili ve Kaydi Envanter Sonuçlarına Göre Dönem Matrahı Tesbiti - Dönemiçindeki Tüm Alış ve Satışların Dikkate Alınması Gerektiği )
D3.DE. 2001/3566AKARYAKIT TİCARETİ YAPAN MÜKELLEF ( Yıl İçerisinde Satılmış Olan Akaryaktın Yıl Sonu Stoku Olarak Gösterilmesi - Fiziki Tank Kapasitesinin Üzerinde Olan Stok Miktarı - Cezalı Vergi Tarhiyatının Yerinde Olduğu )
D13.DE. 2005/9752AKARYAKIT TİCARETİYLE UĞRAŞAN DAVACININ BAYİLİK LİSANSINI İBRAZ ETMEDİĞİNDEN BAHİSLE TUTULAN MÜHÜRLEME TUTANAĞI ( Aynı Tarihte 1 Yıl Süreli Lisans Verildiği - Bu Tarihe Kadar Faaliyette Bulunduğu Varsayımıyla Ceza Verilemeyeceği )
D7.DE. 1998/945AKARYAKIT TÜKETİM VERGİSİ ( İthalde Alınan KDV Matrahına Girmesi )
VDDGKE. 2003/202AKARYAKIT TÜKETİM VERGİSİ ( Kaldırılması İstemiyle Başvurulan Bakanlığının Cevap Vermemesinin İdari İşlem Teşkil Etmemesi )
D3.DE. 1992/1895AKARYAKIT TÜKETİM VERGİSİ ( Petrokimya Tesisinde Elde Edilen Likit Petrol Gazı )
VDDGKE. 1996/92AKARYAKIT TÜKETİMİ ( Sürücü Kursunda Kurumlar Vergisi Matrahının Belirlenmesi )
D3.DE. 2006/1847AKARYAKIT ÜRÜNLERİ ALIM-SATIM FAALİYETİ ( Davacı Tarafından İthal Edilen Parafinin Somut Bir Kanıta Dayanmaksızın Motorin Olduğu Kabul Edilerek Yapılan Tarhiyatta Hukuka Uygunluk Görülmediği )
D9.DE. 2001/4301AKARYAKIT ÜRÜNLERİ SATAN İŞLETMELERDE FATURA DÜZENLENMESİ ( KDV Dahil İbaresinin Yazılmamış Olması - KDV İndirimlerinin Reddedilemeyeceği )
D6.DE. 2007/5526AKARYAKIT VE LPG İSTASYONLARI ARASINDAKİ MESAFE KOŞULLARI ( Kanun Yürürlüğe Girdiği Tarihle Birlikte Aranacağı )
D6.DE. 2010/6031AKARYAKIT VE LPG İSTASYONU KULLANIMI ( İlgili Mevzuatta Aranan Koşulların da Sağlanması Şartıyla Mevzii İmar Planıyla Düzenlenmesinde Hukuki Bir Engel Olmadığı )
D8.DE. 2008/3011AKDENİZ ANEMİSİ TAŞIYICILIĞI ( Bir Hastalık Olmadığından Davacının Polis Meslek Yüksekokulundan İlişiğinin Kesilmesinin Hukuka Aykırı Olduğu )
VDDGKE. 2011/235AKIL HASTALIĞI ( Nedeniyle Kısıtlı Olması Mükellef Olmasına Engel Olmadığı Gibi Bu Mükellefiyetinden Doğan Borçların Tahsili Amacıyla Ödeme Emriyle Takibinde de Hukuka Aykırılık Bulunmadığı - Ödeme Emrinin İptali İstemi )
D11.DE. 2011/6087AKIL HASTALIĞI (Malulen Emekliliğe Sevk Talebi/Sağlık Kurulu Raporunun İptaline Karar Verilmesi İstemi - Akıl Hastalığı Olan Davacının Dava Ehliyeti Bulunmayıp Kendisine Vasi Tayin Edilmediğinden Dolayı Davanın Ehliyet Yönünden Reddi Gerektiği)
D10.DE. 1991/2947AKIL HASTALIĞI NEDENİYLE EMEKLİLİK ( Vasi Tayin Edilinceye Kadar Aylık Bağlanması İsteminde Bulunmaması )
D11.DE. 2002/4552AKIL HASTALIĞI NEDENİYLE MALULEN EMEKLİ OLAN VE KENDİSİNE VASİ TAYİN EDİLEN DAVACI ( Malullük Aylığına Karşı Bizzat Dava Açamayacağı - Davanın Vasi Vasıtasıyla Açılması Gereği )
D10.DE. 1989/303AKIL HASTASI KİŞİ ( Rastgele Ateş Ederek Yaralamaya Neden Olmasından İdarenin Kusurlu Olması )
D6.DE. 2000/62AKIL HASTASI KİŞİYE YAPILAN TEBLİGAT ( Usulsüz Tebligat - Dava Açma Süresinin Öğrenme Tarihinden Başlaması )
D12.DE. 2013/5791AKIL VE RUH SAĞLIĞI MUAYENESİ ( Davaya Konu İşlemin Tesisine Neden Olan Fiili İşlediği Tarihten Önce Akıl ve Ruh Sağlığını Yitirmiş Olduğu Yolunda Hakkında Ciddi Şüphe ve Değerlendirmeler Bulunan Davacının Uzman Kişilerce Akıl ve Ruh Sağlığı Yönünden Muayenesinin Sağlanması Gerektiği )
D7.DE. 1998/2346AKİT HALİNE GELMEYEN İSTEK FORMU ( Nisbi Damga Vergisine Tabi Tutulamayacağı )
D7.DE. 1997/2770AKİT NİTELİĞİ ( Hisse Satışına İlişkin Makbuz İbareli Kağıdın Gerçekte Akit Niteliği Taşıması-Damga Vergisi )
D9.DE. 1989/1514AKRABALARIN YURTDIŞINDA YERLEŞİK KİŞİLERİN MERKEZ BANKASI HESABINDAN PARA ÇEKMESİ ( Veraset ve İntikal Vergisine Tabi Olması )
D8.DE. 1990/1437AKRABALIK BAĞI ( Yerel Seçimlerde Aynı Siyasi Partinin Listesinden Sçeilen Üye İle Kontenjandan Seçilen Üye Arasında Akrabalık Bağının Olması Nedeniyle Üyeliğin Düşürülmesi )
D7.DE. 2000/2152AKRABALIK İLİŞKİSİ BULUNMAYAN KİŞİLER ARASINDAKİ BORÇ PARA ALIP VERME İŞLEMLERİ ( İkrazatçılık Niteliği ve Banka ve Sigorta Muameleleri Vergisine Tabi Olması )
VDDGKE. 1998/268AKRABALIK İLİŞKİSİ OLMAYAN KİŞİLERE VERİLEN ÖDÜNÇ PARA ( Faiz Gelirinin Beyanı - Gelir Vergisi Tarhiyatı Yapılması Gerektiği )
D9.DE. 1996/502AKREDİTİF ( Kullanılmayan İhracat Akreditifi - Damga Vergisi Hesaplanması Gerekmediği )
D7.DE. 1998/3817AKREDİTİF İŞLEMİ ( Dış Kredinin Teminatı Olarak Açılan Akreditif İşleminin Damga Vergisi İstisnasından Yararlandırılması )
D7.DE. 1999/2032AKREDİTİF İŞLEMİ ( Transit Ticaretle İlgili Olarak Yapılan İşlemin Damga Vergisi İstisnasından Yararlandırılması )
D7.DE. 1998/660AKREDİTİF KREDİSİ ( Teşvik Belgesi Kapsamında Açılması )
D7.DE. 1997/2489AKREDİTİF KREDİSİ ( Teşvik Belgesi Kapsamında İthal Edilen Makine ve Teçhizata İlişkin Akreditif Kredisinin Teminatını Oluşturan Gayrımenkul İpoteğinin Harçtan ve Vergiden İstisna Olması )
D10.DE. 2002/2099AKSİ YARGI KARARIYLA KESİNLEŞMEDİKÇE HİÇ KİMSENİN SUÇLU OLARAK İLAN EDİLEMEYECEĞİ ( C. Başsavcılığı Hazırlık Fezlekesinin Haber Bülteninde İsim de Belirtilmek Suretiyle Yayınlanması - Yayın Durdurma Cezası )
D12.DE. 1997/3334AKŞAM SANAT OKULU ( Halk Eğitim Merkezinin Temel İşlevini Değiştirmediğinden Müdüre Onsekiz Saat Ek Ders Ücreti Ödenmesi )
D11.DE. 2008/14666AKTİF ÇALIŞMA KAYDI ( Yurt Dışında Bulunan Türk Vatandaşları - Tam Aylık Bağlanabilmesi İçin Kanunda Öngörülen "Yurda Kesin Dönülmüş Olması" Şartından Yurt Dışındaki Aktif Çalışma Kaydının Sona Ermiş Olmasının Anlaşılması Gerektiği )
VDDGKE. 2008/239AKTİF DAVA EHLİYETİ ( İzale-İ Şüyu Satış Memurluğu Adına Yapılan ve Hakkında Hiç Bir Hukuksal Sonuç Doğurmayan Vergilendirmeye Karşı İzale-i Şüyu Satış Memuru Olan Davacı Tarafından Açılan Davaya Ait Dilekçenin Öncelikle Ehliyet Yönünden İncelenmesi Gerektiği )
VDDGKE. 2007/321AKTİF DAVA EHLİYETİ ( Münfesih Sayılan ve Tasfiyesine Başlanmayan Limited Şirketlerin Tüzel Kişiliğinin Devam Etmesi Nedeniyle Kanuni Temsilci Tarafından Açılan Davanın Şirket Adına ve Şirketi Temsilen Açıldığının Kabulü Gerekeceği )
D13.DE. 2007/7054AKTİF DAVA EHLİYETİ ( Radyo ve Televizyon Üst Kurulu Kararının İptali - Karara Muhalif Kalan Kurul Üyelerinin Dava Açma Ehliyetinin Bulunduğu )
D7.DE. 2005/185AKTİF DAVA EHLİYETİ ( Sebepsiz Zenginleşilen Para İle Vergi Borcunun Ödenmiş Olması Aleyhine Sebepsiz Zenginleşilen Tarafa Söz Konusu İşlemin İptali İstemiyle Vergi Mahkemesinde Dava Açma Hakkı Vermediği )
D11.DE. 2008/12387AKTİF DAVA EHLİYETİ ( Sendikanın Üyelerinin Hak ve Menfaatlerinde Birlik Olmayan Parasal Hak Talepleri İle İlgili İşlemlere Karşı İse Sendikanın Kendi Adına Dava Açma Ehliyeti Bulunmadığı )
D4.DE. 2001/1115AKTİF DEĞERLERİN SATILMASI ( Teşvik Belgesi Kapsamındaki Aktif Değer Satışı - Yatırımın Belirli Ölçüde Tamamlanmış Olması )
D4.DE. 1993/5222AKTİF DEĞERLERİN TOPLUCA DEVRİ ( Yatırım Tamamlanmaması Nedeniyle Zamanında Tahakkuk Ettirilmemiş Vergilerin Geri İstenmesi )
D3.DE. 1994/3929AKTİF DEĞERLERİN TOPLUCA SATIŞI ( Yatırım İndirimi )
D10.DE. 2012/935AKTİF DÖNEM GELİR HESABI ( Silahlı ve Bombalı Saldırı - 5434 S. Yasanın 40. Md. Uyarınca Davacının Öğrenim Durumu İtibarıyla Görevde Yükselme Olanağı Yok İse 55 Yaşının Var İse Yükselebileceği Rütbeye İlişkin Anılan Yasa Maddesinde Düzenlenen Emeklilik Yaşının Dikkate Alınması Gerektiği )
D5.DE. 2007/4049AKTİF HUSUMET ( Atama İşleminin İptali İstemi - Sendika Tarafından Adına Dava Açılan Kişinin Söz Konusu Atama İşleminin İptali İstemiyle Adına Dava Açılması Konusunda Sendika Avukatını Yetkili Kılıp Kılmadığının Araştırılması Gerektiği )
IDDGKE. 2004/643AKTİF HUSUMET ( Davacı Türk Tabipleri Birliği Merkez Konseyi Başkanlığının Bireysel Nitelikteki Şef ve Şef Yardımcılığı Kadrolarına Sınavsız Yapılan Atama İşlemlerine Karşı Dava Açma Ehliyetinin Bulunmadığı )
D8.DE. 2010/6284AKTİF HUSUMET ( Kamu Görevlilerinin Görevi Gereği Yaptığı İşler Nedeniyle Mağdur Olan Kişilerin Bu İşlemler Üzerine Personelin Atanmasına Karşı Dava Açma Ehliyetine Sahip Olmadıkları )
IDDGKE. 2007/2206AKTİF HUSUMET ( Partiyi Temsil Yetkisinin Genel Başkana Ait Olduğu - Parti Adına Dava Açma ve Davada Husumet Yetkisinin Genel Başkana veya Ona İzafeten Bu Yetkileri Kullanmak Üzere Parti Tüzüğünün Göstereceği Parti Merciilerine Ait Olacağı )
D12.DE. 2003/134AKTİF HUSUMET ( Sağlık Grup Başkanının Kınama Cezasına Karşı Yapılan İtirazı Üst Disiplin Amiri Olarak Reddetmesi - Aynı Cezalara Karşı Kaymakama Yapılan İtirazın Kabulü İle Bu Cezaların Kaldırılması İşlemine Karşı Davacının Açtığı Davada Ehliyetinin Bulunduğu )
D6.DE. 2002/4828AKTİF HUSUMET EHLİYETİ ( Geçici İnşaat Ruhsatı Verilmesine İlişkin İşleme Karşı Kişisel Menfaatleri İhlal Edilenlerin İptal Davası Açabilecekleri - Mimarlar Odasının Açtığı Davanın Ehliyet Yönünden Reddi Gereği )
IDDGKE. 2001/176AKTİF HUSUMET EHLİYETİ ( Kalker Üretimi Yapan İşletmenin Çevreye Verdiği Zarar Nedeniyle Mevzuata Uygunluğun Sağlanması ve Aksi Takdirde İşletme Ruhsatının İptali Talebi - Çevreye Zarar Verilmesi Nedeniyle Herkesin Dava Açabileceği/Baronun da Husumet Ehliyetinin Bulunduğu )
D6.DE. 2002/4662AKTİF HUSUMET EHLİYETİ ( Mimari Projenin Kopyalanarak İnşaat Ruhsatı Başvurusunda Kullanılmış Olması Nedeniyle Ruhsatın İptali Talebi - Mimari Projenin Müellifinin Kişisel Hakkı İhlal Edildiğinden Dava Açabileceği )
D10.DE. 1996/3598AKTİF SİLAHLI POLİSLİK GÖREVİNİ YAPAMAYACAĞI BELİRLENEN DAVACI ( Genel İdare Hizmetleri Sınıfında Göreve Atanabilmesi İçin Sağlık Şartı )
D10.DE. 2012/935AKTİF VE PASİF DÖNEM ZARARLARI ( Silahlı ve Bombalı Saldırı - Vazife Malullüğü Aylığı Peşin Sermaye Değeri İle Adi Malullük Aylığı Peşin Sermaye Değeri Arasındaki Farkın 5434 S. Yasa Uyarınca Ödenecek İkramiye İle 3713 S. Yasa Uyarınca Ödenen İkramiye Peşin Sermaye Değeri Arasındaki Farkın Tütün İkramiyesi Peşin Sermeye Değerinin Aktif ve Pasif Dönem Zararlarından Düşülmesi Gerektiği )
D13.DE. 2007/8984AKTİF VE PASİF SATIŞ YASAĞI ( Bayi Sözleşmesi - Belirsiz Süreli Rekabet Etme Yasağına Yönelik Hükümler İle Bakım Onarım İşlerinde Yetkili Servislere Getirilen Aktif ve Pasif Satış Yasağının Piyasada Var Olan Potansiyel Rekabet Açısından Olumsuz Etkiler Yarattığı - Bu Etkilerin Rekabet Hukukunda Genel Kabul Gören Ağır İhlaller Olduğu )
D4.DE. 1998/4171AKTİF VE PASİFİYLE SERMAYE ŞİRKETİNE DEVREDİLEN FERDİ İŞLETME KARŞILIĞI ALINAN ORTAKLIK PAYI ( Değer Artış Kazancı Hesaplanmayacağı ve Vergilendirilemeyeceği )
D9.DE. 1994/5019AKTİFE ALINAN İKTİSADİ KIYMET ( Katma Değer Vergisi )
D3.DE. 1997/2367AKTİFE GİREN SABİT KIYMET AMORTİSMANLARI ( Gider Yazılabilmesi )
D4.DE. 1998/1268AKTİFE KAYDEDİLEN AMORTİSMANA TABİ KIYMETLER ( Yılın Son İş Günü Alınan ATİK - Azalan Bakiyeler Yöntemine Göre Amortisman Ayrılabileceği )
D3.DE. 1998/934AKTİFE KAYDEDİLEN İKTİSADİ KIYMET ( Amortismana Tabi Tutulabilmesi )
D3.DE. 1995/1066AKTİFE KAYITLI DEĞER ( Amortisman Ayrımında Kayıtlı Değerin Dikkate Alınması )
D7.DE. 2000/6878AKTİFE KAYITLI GAYİRMENKUL'ÜN SATILMASI ( Gayrimenkul Satışı İçin Düzenlenen Belgenin Yasal Defterlere Kaydedilmemiş Olması - Re'sen Taktir Nedeni Sayılması )
D9.DE. 1994/1807AKTİFE KAYITLI OLMAYAN MOTORLU TAŞITLARIN GİDERİ ( İndirilebilme Koşulları )
D11.DE. 1995/2202AKTİFE KAYITLI TAŞINMAZ ( Katma Değer Vergisine Tabi Olduğu )
D4.DE. 1992/3388AKTİFTE KALDIĞI SÜRECE AMORTİSMANA TABİ TAŞINMAZLAR ( Bankanın Alacaklarından Dolayı Edindiği Taşınmazlar )
D4.DE. 1982/1069AKTİFTE KAYITLI ARAÇ ( Hayat Standardı Uygulaması )
D9.DE. 2001/851AKTİFTE KAYITLI BİNEK OTOLARINA AİT GİDER KAYDI ( Şirket Faaliyetlerinde Kullanılan Binek Otolarına Ait Giderlerin Kaydı )
VDDGKE. 1999/71AKTİFTE KAYITLI ÇEKİCİNİN SATILMASI ( Kasko Değerinin Esas Alınamayacağo - Satılan Aracın Tüm Özelliklerinin Dikkate Alınması Gerektiği )
D9.DE. 2001/894AKTİFTE KAYITLI GAYRİMENKULÜN KAMULAŞTIRILMASI ( Tezyid-i Bedel Davası Açılmış Olması - Katma Değer Vergisine Tabi Olmadığı )
VDDGKE. 1998/63AKTİFTE KAYITLI İKTİSADİ KIYMET ( Rayiç Değer Tesbiti )
D11.DE. 1995/1944AKTİFTE KAYITLI OLMAYAN ARAÇ GİDERLERİ ( Katma Değer Vergisi )
D9.DE. 1991/1800AKTİFTE KAYITLI TAŞINMAZ SATIŞI ( Sermayeye Eklenen Taşınmaz Satış Karı - Tapu Harcı İstisnası )
VDDGKE. 1998/284AKTİFTE KAYITLI TAŞINMAZIN DÜŞÜK BEDELLE SATILMASI ( Örtülü Kazanç Dağıtımı Sayılmama - Alıcının Şirketle Olan İlişkisinin Araştırılması Gerektiği - Somut Tesbit Yapılmadan Cezalı Tarhiyatın Hukuka Aykırı Olduğu )
D4.DE. 2000/1175AKTİFTE KAYITLI YAT İÇİN AMORTİSMAN GİDER KAYDI YAPILABİLECEĞİ ( Turizm Faaliyetinde Bulunan İşletme - Yatırım Teşvik Belgesi Kapsamında Bulunan Yata Ait Amortismanların Gider Kaydı )
D5.DE. 2003/2079AKTÜEL İLİŞKİ ( Gerçek Ya da Tüzel Kişiler İle Dava Konusu Edilen İşlem Arasında Varlığının Bulunması Gereği - İptal Davası Açılabilmesi )
D6.DE. 2007/3388AKTÜEL KİŞİSEL VE MEŞRU İLİŞKİ ( İptali İstenilen Kıyı Kenar Çizgisi İle Davacı Arasında Aktüel Kişisel ve Meşru Bir İlişki Oluşmadığı Anlaşıldığından İdare Mahkemesince Davanın Ehliyet Yönünden Reddi Gerektiği )
D9.DE. 1999/4885AKTÜEL MENFAAT BAĞI ŞARTININ BULUNMASI ( Su ve Atıksu Abone Ücretlerine İlişkin İZSU Tarifeler Yönetmeliğinin İptali Davasında )
D7.DE. 1989/3088ALACAĞA TAHAKKUK ETTİRİLEN VADE FARKI ( Katma Değer Vergisine Tabi Olması )
D3.DE. 2009/3417ALACAĞA TAKİP SIRASINDA İŞLETİLEN FAİZ İLE BİRLİKTE TOPLAM TUTAR ÜZERİNDEN CEZAEVİ YAPI HARCI ÖDENMESİ ( Harcın Bu Şekilde Ödeneceğine Dair 2548 S.K.'da Hüküm Bulunmadığı - Bu Yönde Uygulama Getiren Genel Yazının İptal Edileceği )
D9.DE. 1988/1903ALACAĞIN GEÇ ÖDENMESİ ( Faiz İstemi - Belediyelerce Yapılan Tarifelere Ait Uyuşmazlıklar - Adli Yargının Görev Alanı )
VDDGKE. 2006/340ALACAĞIN İHTİLAFLI OLMASI ( Mahsubun Talep Edildiği Tarih İtibarıyla Olduğundan Davacı Adına Ödeme Emri Düzenlenmesinde Hukuka Aykırılık Görülmediği )
D10.DE. 1995/3918ALACAĞIN MAHSUBU ( Kurumlar Vergisi Beyannamesi ile Fon Alacağı Bulunan Yükümlünün Muhtasar Beyanname ile Olan Fon Borcu )
D4.DE. 2004/101ALACAĞIN ŞÜPHELİ HALE GELMESİ ( Karşılık Ayırmak Suretiyle Zarar Yazılabilmesi İçin Bu Alacağın Daha Önce Hasılat Olarak Kaydedilmesi Gerektiği )
D4.DE. 2000/4ALACAĞIN ŞÜPHELİ HALE GELMESİ ( Şüpheli Alacak Karşılığı Ayırma Şartlarının Oluşması )
D3.DE. 1999/1321ALACAĞIN TAHSİL EDİLEMEYEN KISMI İÇİN KARŞILIK AYRILABİLECEĞİ ( Şüpheli Alacak İçin Karşılık Ayrılabileceği )
D3.DE. 2004/98ALACAĞIN TAMAMI ÜZERİNE HACİZ UYGULANABİLECEĞİ ( A.Ş. Olarak Örgütlenip Türkiye Süper Liginde Mücadele Eden Spor Takımının Futbol Federasyonu Başkanlığı Nezdinde Doğan Alacakları - Ticari Kazanç Sayılacağı )
D4.DE. 1995/3505ALACAĞIN TEMİNATI OLARAK İPOTEK TESİS EDEN İNŞAAT MÜTEAHHİDİ ( İkrazatçılık Kazancının Somut Tesbiti Gerektiği - Alacağın Teminatı Olarak İpotek Tesisinin Tek Başına İkrazatçılık İçin Delil Sayılamayacağı )
VDDGKE. 2002/35ALACAĞIN TEMİNATLI SAYILMASI ( Alacağın İpotek-Haciz-Rehin-Kefil gibi Suretlerle Teminata Bağlanmış Olması Hallerinde Şüpheli Alacak Sayılmaması )
D7.DE. 1984/4291ALACAĞIN TEMLİKİ ( Damga Vergisine Tabi Olmaması )
D7.DE. 2015/2100ALACAĞIN TEMLİKİ (Teminattan Doğan Alacağın Temliki ile Temlik Alan Şirketin Karar Düzeltme Talebine Bulunamayacağının Gözetilmesi Gerektiği - Temlik)
D7.DE. 1993/2164ALACAĞIN TEMLİKİ İŞLEMİNİN VERGİDEN MUAF OLMASI ( Konut İnşa Eden Şirketçe Hakedişlerin Temlikinde )
D4.DE. 2006/774ALACAĞIN TEMLİKİ SÖZLEŞMESİ ( Yazılı Şekilde Yapılmasının Yeterli Olduğu Ayrıca Noter Tasdikine Gerek Bulunmadığı - Amme Alacağı/İdarenin Geçersiz Sayamayacağı )
D7.DE. 2006/230ALACAĞIN VADESİNİN BELİRLENMESİ ( Hesaplanan Faizin Öncelikle Tesis Edilecek Bir İdari İşlemle Davacıya Duyurularak Belirlenmesi Ayrıca Davacıya Gerek İdari Gerekse Yargısal Başvuru Yollarını Kullanma Hakkının Tanınması Gerektiği )
D4.DE. 1998/4047ALACAĞIN YENİLENMESİ SAYILMAMA ( İcra Safhasındaki Alacağın Senetle Değiştirilmesi - Şüpheli Alacak Karşılığı Ayrılabileceği )
VDDGKE. 1999/18ALACAK ( Net Aktif Beyannamesi Vermeyen Davacı Şirket - Daha Sonraki Bilançosunun Aktifinde Yer Alan ve Karşılık Ayrılmayan Alacakları Dikkate Alınarak Hesaplanan Vergide Yasaya Aykırılık Bulunmadığı )
D4.DE. 2002/559ALACAK ASLI VE FER'İLERİNİN TAMAMINI KARŞILAMAYAN RIZAEN YAPILAN ÖDEME ( Mahsup İşleminin Hangi Vergi Borçlarına Yapılacağı )
D10.DE. 2007/1630ALACAK DAVASI ( Davacı Birliğin Destekleme ve Fiyat İstikrar Fonundan Tahsis Edilen Krediyi Özel Bankalarda Repo Yoluyla Elde Ettiği Haksız Kazanç Niteliğindeki Tutarın Kamu Alacakları Kapsamında Olmadığı - Alacak Davası Olarak Adli Yargıda Görüleceği )
D10.DE. 2012/3167ALACAK DAVASI ( Davalı İdarece Davaya Karşı Süresi İçinde Verilmiş Bir Savunma Bulunmadığı Gibi İdarenin Vekillerince Yapılmış Avukatlık Ücretine Hak Kazandıracak Nitelikte Başkaca Bir Hukuki Yardımın da Olmaması Sebebiyle Avukatlık Ücretine Hükmedilmesinin Doğru Olmadığı )
D13.DE. 2005/800ALACAK DAVASI ( Halka Açık A.Ş. Aleyhine Açılan - Miktarların Niteliği İncelenmeksizin Şirketin Hazırlanacak Mali Tablolarında Tutarın Tamamı İçin Karşılık Ayırmasına İlişkin Sermaye Piyasası Kurulu Kararının Hukuka Aykırılığı )
D7.DE. 1999/2795ALACAK HAKLARININ FACTORİNG FİRMASINA DEVRİNİ SAĞLAYAN TEMLİKNAME ( Damga Vergisine Tabi Olması )
VDDGKE. 1997/22ALACAK OLARAK DOĞMA TARİHİ ( Vade Farklarının Vergilendirilmesine Esas Alınacak Tarih )
D3.DE. 1999/156ALACAK SENEDİ ( Senetleri Değerleme Gününün Kıymetine İrca Eden Mükelleflerin Borç Senetlerini de Aynı Şekilde İşleme Tabi Tutmalarının Gerekmesi )
D3.DE. 1998/4110ALACAK SENEDİ ( Vadeli Çeklerin Alacak Senetleri Gibi Reeskonta Tabi Tutulmasının Yasaya Aykırı Olmaması )
D4.DE. 1997/2380ALACAK SENETLERİ ( Reeskonta Tabi Tutulan Avans Niteliğindeki )
D3.DE. 1997/1879ALACAK VE BORÇ SENEDİ ( Reeskont Ayrılması Şartları - Gerçek İşlemlere Dayanmaları )
D8.DE. 2015/821ALACAK VE BORÇLARI DEVRALMA ( 6360 S. Kanuna Göre Büyükşehir Belediyesine Dönüşme/Devir Tasfiye ve Paylaştırma Komisyonlarına Katılım - İl Belediyesini Temsilen Belediye Başkanı Her Hangi Bir Hak Alacak Borç ya da Mal Varlığının Büyükşehir Belediyesine Devredilmesi İhtimali Bulunan Tüm Toplantılara Katılımı Temin Edileceği )
D9.DE. 1990/692ALACAKLAR ( Sözleşmeden Doğan Alacaklar - AATUK Kapsamında Olmadığı )
D7.DE. 2000/7958ALACAKLARA İHTİYATİ HACİZ KONULMASI ( Müteselsil Sorumluluk - Vergi Dairesinin Yetki Sınırları )
D9.DE. 1996/1422ALACAKLARIN DEĞERLENDİRİLMESİ ( Veraset ve İntikal Vergisi )
D4.DE. 2003/1774ALACAKLARIN TAHSİL EDİLEMEMESİ VE SONRADAN BU ALACAKLARDAN FERAGAT EDİLMESİ ( Kurumlar Vergisi Matrahına Etkisi Olup Olmayacağı )
VDDGKE. 2007/20ALACAKTAN KARŞILIKLI FERAGAT ( Tahsil Edilemeyen Alacaktan Karşılıklı Olarak Tarafların Feragatı Üzerine Mahkemece Feragat Nedeniyle Davanın Reddine Karar Verildiğinden İlgili Yılda Zarar Yazılmasında Yasal Düzenlemeye Aykırılık Bulunmadığı )
D10.DE. 2008/6900ALAGEYİK HABİTATI ( Alageyiğin Tek Yaşadığı Yer Olan Antalya Düzlerçamı'nda Yer Alan Bölgenin Bakanlar Kurulu Kararıyla Yaban Hayatı Geliştirme Sahası Dışına Çıkarıldığı/Alanın Özelliğini Yitirdiğine İlişkin Bir Saptama Yapılamadığı - Kararın Hukuka Aykırı Olduğu )
D2.DE. 2008/542ALAN DEĞİŞİKLİĞİ ( Söz Konusu Alan Değişikliğine Dair İşlemin İdarece Tebliğinin Sağlanamamış Olmasının İşlemin Kesin ve Yürütülebilir İşlem Olma Niteliğini Ortadan Kaldırmayacağı )
D2.DE. 2013/10503ALAN DEĞİŞİKLİĞİ İÇİN YAPILAN BAŞVURU ( Aynı Kuruma Atama Halinde Yöneticilik Görevinin Durumu - Kadroların Bulunduğu Eğitim Kurumu Dışında Diğer Eğitim Kurumlarını Tercih Eden Yöneticilerin Bulundukları Eğitim Kurumu Dışındaki Tercihlerinden Birine Alanları Değiştirilerek Atanmaları Halinde Yöneticilik Görevlerinin Sona Ereceği )
D2.DE. 2013/10698ALAN DEĞİŞİKLİĞİ İLE ATAMA (Yetkili Makamın Milli Eğitim Bakanlığı Olduğu - İdare Mahkemesince Milli Eğitim Bakanlığının Hasım Mevkiine Alınması Gereği)
D2.DE. 2007/145ALAN DEĞİŞİKLİĞİ VE ATANMA TALEPLERİ ( Bir Arada Değerlendirilmesinin Mümkün Olmadığına Yönelik Kısmının Davacının Hukukunu Etkileyen Kesin ve İcrai İşlem Niteliği Taşıdığı )
D10.DE. 2005/7470ALAN KILAVUZLUĞU KURSU AÇILMASI ( Gelibolu Yarımadasında Kurs Açılmasına İlişkin Yetkinin Çevre ve Orman Bakanlığı'na Bırakıldığı - Dayanak Kanunlara Aykırılık Teşkil Etmediği )
D12.DE. 2015/3520ALAN KONTROLÜ YAPILMAKSIZIN ATAMA YAPILDIĞI ( Boş Kalan Kadrolara Puan Durumuna Göre Atama Yapılması İstemi - ÖSYM Merkezince Mezun Olunan Alan/Program Kontrolü İle Birlikte Tercihler ve Yerleştirme Puanı Dikkate Alınarak Oluşturulacak Sıralama Sonucuna Göre Değerlendirme Yapılması Gerektiği )
D8.DE. 1998/1087ALAN SEÇİMİ ( Ortaöğretim Kurumları-Hukuka Aykırılık Bulunup Bulunmadığı )
VDDGKE. 2015/1054ALAN TAHSİS SÖZLEŞMESİ (Damga Vergisinin Kaldırılması ve Fazla Ödenen Kısmın İadesi Talebi - Havalimanında Çeşitli Alanlarda Faaliyet Gösteren Firmalarla İmzalanan Alan Tahsis Sözleşmelerinin Sözleşmede Yer Alan Hüküm Gereğince Süresinin Kendiliğinden Uzaması Halinde Damga Vergisine Tabi Tutulamayacağı)
D2.DE. 2011/4924ALANI BULUNAN EĞİTİM MERKEZİNE ALANI OLMAYAN BAŞKASININ ATAMASININ YAPILMASI ( Davacının Alanı Bulunduğu Halde Atanamadığı - Atama Yapılan Kişinin Atanmasına İlişkin İşlemin İptali Gerektiği/Doğrudan Davacının Atanmasına Bu Kararla Karar Verilemeyeceği )
D6.DE. 2011/8665ALANIN KENTSEL DÖNÜŞÜM VE GELİŞİM ALANI İLAN EDİLMESİ ( Kamulaştırma İşleminin İptali Davası/Dava Konusu Taşınmazı Kapsayan Alanın Kentsel Dönüşüm ve Gelişim Alanı İlan Edilmesinin Tek Başına Kamulaştırma İşlemi Tesis Edilmesine Gerekçe Olamayacağı - Kabul Edilen Plan ve Projelerin İncelenerek Kamulaştırma İşleminin Hukuki Denetiminin Yapılacağı/Kentsel Dönüşüm Alanına Yönelik Proje Hazırlanıp Hazırlanmadığı İncelenmeden Kamulaştırma İşleminin İptaline İlişkin Davanın Reddedilemeyeceği )
D8.DE. 1990/481ALANIN MADEN ARAMAYA UYGUN OLUP OLMADIĞININ BİLDİRİLMESİ ZORUNLULUĞU ( Maden Arama İzni İçin Başvuran Kişiye )
D11.DE. 2002/4532ALANINDA DOKTORA YAPANLARA EK DERS ÜCRETLERİNİN % 40 FAZLA ÖDENMESİ ( Biyoloji Öğretmeninin Su Ürünleri Fakültesinde Yaptığı Doktoranın Alanında Sayılıp Sayılmayacağının Araştırılması Gereği )
D11.DE. 2001/5422ALBAYIN ADİ MALULEN EMEKLİ EDİLMESİ ( Gerekli Rütbe Bekleme Süresini Tamamlayan - Kendi İsteğiyle Emekliye Ayrılma Veya Resen Emekli Edilme Şartlarını Taşımaması/Kadrosuzluk Tazminatı Ödenemeyeceği )
VDDGKE. 1997/273ALÇAK YOĞUNLUKTA POLİETİLEN İTHALİ ( Dampinde Karşı Vergi Alınması-İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin 95/3 S. Tebliğin İptali Talebinin Reddi )
D12.DE. 2012/2639ALDIĞI HARCIRAHI İADE ETMEMEK (Atandığı Şehre Eş ve Çocuklarını Kendisiyle Birlikte Getiren Davacının Şartların Değişmesi Nedeniyle Eş ve Çocuğunu Eski İkametine Geri Gönderen Memurun Eş ve Çocuğunu Atandığı Şehre Getirmemesinden Söz Edilemeyeceği - Harıcarın İade Şartları Gerçekleşmediği Halde Davacı Hakkında Aylıktan Kesme Cezası Verilmesinin Hukuka Uyarlı Olmadığı)
D8.DE. 2010/8496ALES SINAVINDA BAŞI AÇIK OLUNMASI GEREKTİĞİNE İLİŞKİN KILAVUZDA BULUNMASI GEREKEN İBARE ( Kılavuz Hükümlerinin Yürütmesinin Durdurulması Talebinde Yargı Kararlarına ve Laikliğe Aykırılık İddiası Olduğundan Davacı Sendikanın Dava Ehliyeti Bulunduğu - İbare Bulunmadığından Kılavuzun İptaline Karar Verileceği )
D8.DE. 2006/4107ALEVİLİK MEZHEBİNE BAĞLI ÖĞRENCİ VELİSİ ( Çocuğunun Zorunlu Din Dersi Eğitiminden Muaf Tutulması Talebinin Kabulü - Zorunlu Din Dersi Eğitiminin Kişilerin Kendi İsteğine Küçüklerin de Kanuni Temsilcisinin Talebine Bağlı Olduğu )
VDDGKE. 2003/88ALEYHE BOZMA YASAĞI ( Mahkeme Kararını Sadece Davacı Şirket Temyiz Etmesine Rağmen Davacı Aleyhine Kararın Bozulmuş Olması )
D8.DE. 1997/4389ALEYHE KARAR VERME YASAĞI ( Davacının İptalini İstediği Disiplin Cezasını Mahkemenin Hafif Bularak İptal Etmesi )
D7.DE. 2000/1749ALEYHİNE KARAR VERİLEN TARAFIN DÜZELTME TALEBİ ( Kısmen veya Tamamen Aleyhe Sonuçlanan Karar )
D9.DE. 1997/327ALICI ADINA TELLALLIK HARCI TAHAKKUK ETTİRİLEMEYECEĞİ
D7.DE. 1998/1723ALICI ADINA TESCİL MECBURİYETİ ( Noter Senediyle Satılan Aracın Motorlu Taşıtlar Vergisinden Mükellefiyetin Sona Ermesi İçin )
D4.DE. 1995/5150ALICI BEYANLARININ SOMUT BELGELERLE İSBATLANMASI GEREKTİĞİ ( Müteahhitten Satın Aldığı Değerin Daha Yüksek Olduğunu İddia Eden Alıcının Bunu Belgelerle Kanıtlaması Gerektiği )
D7.DE. 2010/10241ALICI İLE SATICI ARASINDAKİ İTHALATÇI SÖZLEŞMESİ ( Yer Alan Hükümlerin İlgili Mevzuat Bağlamında Değerlendirilmesinden Ortada Anılan Düzenlemelerin Aradığı Anlamda Bir İlişkinin Mevcut Olmadığı - Usulsüzlük Cezası Kesilemeyeceği )
D7.DE. 2000/6454ALICI NEZDİNDE TESBİT YAPILMADAN SATICININ KAYITDIŞI HASILAT ELDE ETTİĞİNİN İLERİ SÜRÜLEMEYECEĞİ ( Re'sen Vergi Tarhının Koşulları - Kayıtdışı Hasılat Tesbiti/Alıcı Nezdinde Karşıt İnceleme Yapılması Gerektiği )
VDDGKE. 1996/265ALICI TARAFINDAN ÖDENEN TAPU HARCI ( Dava Edilemeyeceği - İcra Yoluyla Yapılan Satışlarda Tapu Harcı )
D9.DE. 1993/3003ALICI VE SATICININ BİRLİKTE TESBİTİ ( Özel Usulsüzlük Cezasının Kesilmesinin Mümkün Olabilmesi )
D4.DE. 1998/3243ALICI VE SATICININ BİRLİKTE TESPİTİ ( Fatura Düzenlememe Nedeniyle Özel Usulsüzlük Cezası Kesilebilmesi İçin )
D4.DE. 1999/1323ALICILARIN İFADELERİNİN MADDİ DELİL OLARAK KULLANILMASI ( Diğer Delillerle Desteklenmesi Gerektiği )
D9.DE. 2001/4221ALICININ ALDIĞI MAL VEYA HİZMETE AİT BELGELERDE YAZILI KATMA DEĞER VERGİSİNDEN SORUMLU OLDUĞU ( Vergiyi Ödememiş Olan Satıcının Düzenlediği KDV Tutarı Kadar Sorumlu Olduğu )
VDDGKE. 1996/294ALICININ İŞYERİNİN KAPATILAMAYACAĞI ( Satıcı Tarafından Düzenlenen Sevk İrsaliyesine Emtianın Eksik Yazılmış Olması )
D9.DE. 2001/120ALICININ MAL ALIŞINDAN VAZGEÇMESİ ( Önceden Düzenlenen Fatura - Faturanın Satış ve KDV Hesaplarına İşlenmemiş Olması - Cezalı KDV ve Vergi Tarhiyatı Yapılamayacağı )
D4.DE. 1999/2578ALICININ SEVK İRSALİYESİ DÜZENLENMEMESİNDEN SORUMLULUĞU VE SATICIYA KESİLEN ÖZEL USULSÜZLÜK CEZASININ TERKİNİ ( Malın Alıcı Tarafından Taşınması )
D7.DE. 2000/2685ALICININ SORUMLU TUTULAMAMASI ( Aldığı Mal İçin Ödediği KDV'nin Satıcı Tarafından Vergi Dairesine İntikal Ettirilmemesi Halinde )
D3.DE. 2001/4305ALICININ SORUMLULUĞU ( Teslim Edilen Malın Alıcı Tarafından Taşındığı veya Taşıtıldığı Hallerde Alıcının Sevk İrsaliyesi Düzenlemesi ve Araçta Bulundurmasının Gerekmesi )
D9.DE. 2003/2480ALIM SATIM BEDELİ İLE EMLAK VERGİSİ DEĞERİ ARASINDAKİ FARK ( Kusur Cezalı Tapu Harcı Tarh Edilemeyeceği )
D3.DE. 1998/2673ALIM SATIM FAALİYETİ ( Komisyonculuk Faaliyetinin Alım Satım Faaliyeti Olmaması )
D4.DE. 1993/3502ALIM SATIM KAZANÇLARINDAN YAPILAN TEVKİFAT ( Oranın Belirlenmesine İlişkin Bakanlar Kurulu Kararı )
D4.DE. 1992/3451ALIM SATIMA TARAF OLANLAR İLE HİZMETTEN YARARLANANLAR ( Müteselsil Sorumluluğun Söz Konusu Olmaması )
D4.DE. 1991/752ALIM SATIMA TARAF OLMAYAN KİŞİ VE KURULUŞLARLA TİCARET BORSALARI ( Tevkif Ettikleri Vergileri Vergi Dairesine Yatırmayan Vergi Sorumluları )
D4.DE. 2012/5419ALIM VE SATIMLARDA SÜREKLİLİK VE DEVAMLILIK UNSURU (Davacının Bazı Yıllarda Birden Fazla Araç Alım Satımı Yapmış Olmasının Ticari Faaliyetin Tespiti Bakımından Yeterli Olmadığı - Davacının Ticari Faaliyet Bulunduğu Hususunda Somut Bir Tespit Bulunulmadan Davanın Reddi Yoluna Gidilmesinin Hatalı Olduğu)
D3.DE. 1989/2917ALIM VE SATIŞ TUTARLARI ÖLÇÜSÜ ( Sınıf Belirleme )
D11.DE. 1998/197ALIMLARIN SAHTE FATURALARLA BELGELENDİRİLMİŞ OLMASI ( Satışların da Gerçek Olmadığı Anlamına Gelmemesi )
D12.DE. 2007/5485ALIM-SATIMA FESAT KARIŞTIRMA ( Aylıktan Kesme Cezası Af Yasası Kapsamında Kaldığından Mahkemece Durumunun Af Kapsamına Girmediği Gerekçesiyle Davanın Reddinde İsabet Bulunmadığı )
D9.DE. 2015/15464ALINAN FATURALARIN SAHTE OLDUĞU İDDİASI ( KDV İle Üç Kat Vergi Ziyaı Cezası ve Özel Usulsüzlük Cezasının İptali - Cezalı Tarhiyatın Devreden KDV Azaltılmasından Kaynaklanan Kısmı Yönünden Davanın Reddine Dair Hüküm Fıkrası Bozulduğundan Vergi Mahkemesince Bu Husus Göz Önüne Alınarak Yeniden Karar Verilmesi Gerektiği )
D7.DE. 1993/8ALINMAMIŞ GÜMRÜK VERGİSİNİN İSTENMESİ ( Ödeme Emri Gönderilmesi )
D15.DE. 2015/7806ALINMASI GEREKEN İZİN VEYA RUHSATI OLMAKSIZIN TİCARİ AMAÇLI YOLCU TAŞIMACILIĞI YAPILMASI ( Sürücünün Araç Sahibi Olmaması Halinde Tescil Plakası Sahiplerine Sadece Ruhsat Sahibi Olmaları Nedeniyle Yaptırım Uygulamasının Hukuka Uyarlı Olmadığı - Cezaların Şahsiliği İlkesi )
D3.DE. 1996/3839ALIŞ BEDELİNİN TESBİTİ ( Gayrimenkul Alım ve Satımında Değer Artış Kazanç Tesbiti )
D4.DE. 2016/1180ALIŞ BELGELERİNDE YER ALAN KATMA DEĞER VERGİSİ İNDİRİMİ (Alış Faturası ya da Benzeri Vesikalarda Ayrıca Gösterilmesi ve Bu Vesikaların Kanuni Defterlere Kaydedildiğinin Tevsik Edilmesinin Yanında Söz Konusu Belgelerin Gerçeği Yansıtması da Gerektiği)
VDDGKE. 2000/176ALIŞ BELGELERİNİN GERÇEĞİ YANSITMADIĞININ TESBİTİ ( Yükümlünün Düzenlediği Faturaların da Gerçek Olduğu Kabul Edilemeyeceği )
D9.DE. 2007/3844ALIŞ BELGELERİNİN İBRAZ EDİLMEMESİ ( Re'sen Vergi Tarhı - Yükümlü Tarafından Temyiz Aşamasında Gider Belgelerinin Bir Kısmının Temin Edilerek Temyiz Dilekçesine Eklendiği/Vergi Dairesi Müdürlüğünün de Haberdar Edilmesi Suretiyle Belgelerin Araştırılacağı )
D9.DE. 2007/4149ALIŞ BELGELERİNİN SAHTELİĞİ ( Kesilen Vergi Ziyaı ve Özel Usulsüzlük Cezalarının Kaldırılması İstemi - Uyuşmazlığın Davacı Şirketin Alış Belgelerinin Sahteliği Yönünden Ele Alınıp İncelenmesi Gerektiği )
D9.DE. 2011/5681ALIŞ BELGELERİNİN YASAL DEFTERLERE KAYIT EDİLMEMESİ (KDV İndirimlerinin Reddi Yoluyla Vergi İnceleme Raporuna Dayanılarak Salınan Vergi Ziyaı Cezalı KDV'nin Kaldırılması İsteminin Kabulü - Davacının Yasal Defterlerine Kayıt Yapmamış Olduğu Sabit İse de Belgelerinin Mevcut Olması ve Kayıtların Bilgisayar Ortamında Tutulduğu ve Bunun İspatlanabildiği Durumlarda KDV İndirimlerinin Kabul Edileceği)
D11.DE. 2000/955ALIŞ BELGESİ ( Defterlerin Zayi Olduğunun Mahkeme Kararı İle Tespit Edilmesi Halinde Mükelleflere Makul Süre Verilmesi )
VDDGKE. 2002/397ALIŞ FATURALARININ GERÇEĞE AYKIRI DÜZENLENDİĞİ İDDİASI ( Özel Usulsüzlük Cezası İçin Somut Tespit Yapılması Gereği )
D4.DE. 2016/1402ALIŞ FATURALARININ GERÇEĞİ YANSITMAMASI (Alış Belgelerinde Yer Alan Katma Değer Vergisinin İndirim Konusu Yapılabilmesi İçin Alış Faturası ya da Benzeri Vesikalarda Ayrıca Gösterilmesi ve Bu Vesikaların Kanuni Defterlere Kaydedildiğinin Tevsik Edilmesinin Yanında Söz Konusu Belgelerin Gerçeği Yansıtması da Gerektiği)
D11.DE. 1997/1177ALIŞ FATURALARININ KANUNİ DEFTERLERE KAYDI ( KDV İndirimi )
D9.DE. 1998/2194ALIŞ FATURALARININ YASAL DEFTERLERE GEÇ KAYDEDİLMESİ ( Yükümlü Adına Usulsüzlük Cezası Kesilmesi )
VDDGKE. 1996/64ALIŞ FATURALARININ ZAYİ OLMASI ( Katma Değer Vergisinin İndirimi )
D9.DE. 1999/301ALIŞ İSKONTOSU ( Yükümlünün Beyan Ettiği Gelirden Daha Fazla Gelir Elde Ettiği Sonucuna Varılması )
D3.DE. 1999/1353ALIŞ MALİYETİNİN BELİRLENMESİ ( Civciv Faliyetinde Yapılan Giderler ve Alış Maliyetlerinin Değerlendirilmesi )
D9.DE. 2007/74ALIŞ VE HASILAT BELGELERİNİN İBRAZ EDİLMEMESİ ( Adi Ortaklığın Yasal Defterlerini İbraz Etmekle Birlikte Alış ve Hasılat Belgelerini İbraz Etmemesi Nedeniyle Katma Değer Vergisi İndirimlerinin Reddedildiği )
D7.DE. 1988/1006ALIŞ VE SATIŞ FATURALARI ( Karşıt İncelemeye Elverişli Bulunması )
D3.DE. 2000/4292ALIŞ VE SATIŞLARIN GERÇEKTE YAPILMAMIŞ OLMASI ( Faturaların Gerçek Olmayan Alış ve Satışlara Bağlı Olmadan Düzenlenmiş Olması - Komisyon Karşılığı Belge Düzenlendiğinin Kabulü - İspat Külfeti
VDDGKE. 1999/377ALIŞLARIN SAHTE FATURA İLE BELGELENMESİ ( Faturaların Şekil Şartlarına Uygun Düzenlenmiş Olması - Fatura Bedelinin Çekle ya da Banka Havalesiyle Ödenmiş Olması - Olayın Gerçek Mahiyetinin Tesbitinin Gerektiği-Katma Değer Vergisi İndiriminin Reddi )
D9.DE. 1995/3791ALIŞVERİŞ MERKEZİNİN REYON BAŞLARINDA KULLANDIĞI PANOLAR ( İlan ve Reklam Vergisine Tabi Olup Olmadığı )
D8.DE. 2009/5562ALIŞVERİŞ MERKEZLERİNDE İLK ÜÇ SAATE KADAR OTOPARK ÜCRETİ ALINMAMASI ( Hukuka Uygun Olduğu - Alışveriş Merkezlerine Müşteri Olarak Gelenlerin Otopark İhtiyaçlarının Ticari Amaç Güdülmeksizin ve Ücretsiz Olarak Bina İçinde veya Parselinde Karşılanması Gerektiği )
D4.DE. 2014/4835ALIŞVERİŞ MERKEZLERİNE İLİŞKİN KDV ( Yasanın Öngördüğü Anlamda İndirimli Orana Tabi Teslimlerle İlgili İade Edilecek KDV'nin Söz Konusu Teslim Kapsamında Değerlendirmenin Mümkün Olmadığı - Örnek 2 Düzenlemesinin Konutların Ortak Kullanımına Ait Olan Sosyal ve Kültürel İhtiyaçları Karşılamak Üzere Düzenlenmiş Çocuk Parkı Bahçe Düzenlemesi Havuz Pergole Kamelya Çim Ekimi Spor Alanı Kısmının İptaline Alışveriş Merkezi Alanı Kısmı Yönünden ise Reddine Karar Verilmesi Gerektiği )
D10.DE. 2001/1748ALİAĞA LİMAN YÖNETMELİĞİ ( Limanın Özel Durumu Nedeniyle Kılavuzluk ve Römorkör Hizmeti Alma Yönünden Diğer Limanlardan Farklı Değerlendirilmesi ve Muafiyet Sınırının Düşük Tutulması Gereği )
D15.DE. 2016/28ALKOL ARAÇ KULLANMA NEDENİYLE EHLİYETE EL KONULMASI ( Alkol Toleransının Kişinin Yaşı Kilosu Cinsiyeti Metabolizma Hızı Gibi Nedenlere Bağlı Olarak Değişeceği Kan Alkol Düzeyinin Bir Saatte 18 mg/dl Azaldığının Kabul Edildiği - Ölçümün Yapıldığı Saatte Elde Edilen Değere Göre Ehliyete El Konulması İşleminde Hukuka Uyarlık Bulunmadığı )
D8.DE. 2008/5065ALKOL MUAYENESİ ( Aracın Karayolunda Seyir Halinde İken Trafik Ekiplerince Durdurulması ve Mevzuata Uygun Ölçüm Yapılması Gerektiği )
D15.DE. 2013/632ALKOL MUAYENESİ ( Kandaki Alkol Miktarının Teknik Cihazlarla veya Kan Alınarak Laboratuvarda Tespit İmkanı Bulunmadığı Hallerde Alkollü Olarak Araç Kullandığından Şüphe Edilen Sürücüler En Yakın Resmi Sağlık Kuruluşuna Sevk Edilerek Kurum Hekimi Tarafından Alkol Muayenesinden Geçirilmesinin Sağlanacağı - İdari İşlemin İptali )
D8.DE. 2010/6554ALKOL ORANININ HESAPLANMASI ( Sağlık Kurumuna Ait Olduğu ve Kolluk Kuvvetlerince İki Ölçüm Arasında Geçen Zaman Üzerinden Tespit Edilen Olası Oran Dikkate Alınarak Tesis Edilen İşlemde Hukuka Uyarlık Bulunmadığı )
D8.DE. 2007/8946ALKOL ÖLÇÜMÜNDE KULLANILAN CİHAZLAR ( Karayolları Trafik Yönetmeliği Md. 97/c-4'teki Düzenlemenin Sürücüleri Trafik Zabıtası İle Kavgaya Teşvik Eder Nitelikte Olduğu - Alkol Tespitindeki Ölçüme ve Tespiti Yapan Kamu Görevlilerine Karşı Kuşku ve Güvensizlik Doğuracağı )
D8.DE. 2004/4797ALKOL ÖLÇÜMÜNE İTİRAZ ( Davacının Trafik Ceza Tutanağını İmzalamaktan İmtina Ettiği - Kan Tahlili Yaptırılmak Üzere Kriminal Laboratuvarına veya Adli Tıp Merkezine veya Sağlık Bakanlığına Bağlı Sağlık Kuruluşlarına Gönderileceği )
D8.DE. 2008/6751ALKOL TESPİTİNE İTİRAZ (Sevkedildikleri Sağlık Kuruluşlarında Yapılacak Ölçümlerin Alkol Tespitine İlişkin Tarih Saat ve Ölçüm Sonucunu Cihaza Ait Seri Numarasını Gösteren Çıktı Verebilen Kalibrasyon Ayarı Yapılmış Teknik Cihazlarla Yapılabileceği)
D8.DE. 2004/895ALKOL TEST CİHAZIYLA YAPILAN ÖLÇÜME DAYALI CEZA VERİLEMEMESİ ( Davacının Trafik Ceza Tutanağını İmzalamaktan İmtina Etmesinin İtiraz Sayılacağı - Kanındaki Alkol Oranının Belirlenmesi İçin Yetkili Sağlık Kuruluşlarına Sevki Gerektiği )
D13.DE. 2014/3536ALKOL TÜKETİMİNDEN KAYNAKLANAN KAMUSAL TOPLUMSAL VEYA TIBBİ NİTELİKLİ ZARARLARI ÖNLEYİCİ İDARİ YAPITIMLAR ( Yaptırım Kararlarının Tütün ve Alkol Piyasası Düzenleme Kurumunun Karar Organı Olan Olan Kurul Tarafından Tesis Edilmesi Gereği - 18 Yaşından Küçüklere İçki Sunumu Yapılması Nedeniyle Uyarma Cezası )
D13.DE. 2005/63ALKOL VE ALKOLLÜ İÇKİ TESİSLERİNE İLİŞKİN YÖNETMELİĞİN İPTALİ TALEBİ ( Kanunda Yer Almayan Bir Kısıtlama Getiren ve Eksik Belgeyle Başvurduğu İçin Başvurusu Reddedilenlerin Altı Ay Sonra Tekrar Başvurabileceğine İlişkin Hükmün İptali Gereği )
VDDGKE. 2012/309ALKOL VE ALKOLLÜ İÇKİLERE İLİŞKİN İLAN VE REKLAM GİDERLERİNİN İPTALİ ( Danıştay Dava Daireleri ve İdari veya VDDK'larının Temyiz Üzerine Verdikleri Kararlar ile BİM'nin İtiraz Üzerine Verdikleri Kararlar Hakkında Bir Defaya Mahsus Olmak Üzere Karar Düzeltme İsteğinde Bulunulabileceği - Karar Düzeltme İstemi Üzerine Verilen Kararların Düzeltilmesinin İstenemeyeceği/İstemin İncelenmeksizin Reddi Gerektiği )
D13.DE. 2016/3160ALKOL VE TÜTÜN PİYASASI DÜZENLEME KURULU ( Toplumsal Etkisi Olacağı Düşünülen Ürünün Piyasaya Arz Edilip Edilmemisi Bakımından Değerlendirmenin Asıl Yetkili Olan Alkol ve Tütün Piyasası Düzenleme Kurulu Tarafından Değerlendirilmesinin Uygun Olacağı - Kurulun Kurumun Karar Organı Olduğu )
D8.DE. 2008/5755ALKOLLU ARAÇ KULLANMA ( Davacının Trafik Görevlilerince Yapılan Kontrolde Teknik Cihazla Yapılan Ölçüme İlişkin Çıktıyı İmzalamadığı ve Bu Ölçüme İtiraz Ettiği - Davacının Teknik Cihazla Yapılan Ölçüme İtirazı Üzerine Yeni Bir Ölçüm Yapılması Gerektiği)
D8.DE. 2008/2159ALKOLLU İÇKİ, UYUŞTURUCU VEYA KEYİF VERİCİ MADDELERİN ETKİSİ ALTINDA ARAÇ SÜRME YASAĞI ( Maddi Hasarlı Trafik Kazasına Karışan Davacının Alkol Durumunun Tespiti İçin Adli Tabibe veya Sağlık Kuruluşuna Sevki Gerekmediği )
D8.DE. 2003/1817ALKOLLÜ ARAÇ KULLANDIĞINI BEYAN EDEN ANCAK ALKOL MUAYENESİNİ KABUL ETMEYEN SÜRÜCÜ ( Sürücü Belgesinin Geçici Olarak Geri Alınması )
D8.DE. 2008/6751ALKOLLÜ ARAÇ KULLANIMI (Alkol Tespitine İtiraz Halinde Sevkedildikleri Sağlık Kuruluşlarında Yapılacak Ölçümlerin Alkol Tespitine İlişkin Tarih Saat ve Ölçüm Sonucunu Cihaza Ait Seri Numarasını Gösteren Çıktı Verebilen Kalibrasyon Ayarı Yapılmış Teknik Cihazlarla Yapılabileceği)
D15.DE. 2013/632ALKOLLÜ ARAÇ KULLANMA ( Kalibrasyon Ayarı Yapılmış Cihazla Yapılan Ölçüm Sonucuna Göre İşlem Tesis Edilmesinde Kamu Yararına Aykırı Bir Durum Bulunmadığı - Davacının İlk Ölçüm Sırasında Güvenli Sürme Yeteneğini Kaybedecek Miktarda Alkollü Olduğunun Tespit Edildiğinden Bahisle Tesis Edilen İşlemlerin Hukuka Uygun Olduğu )
D15.DE. 2013/2025ALKOLLÜ ARAÇ KULLANMA ( Nedeniyle Trafik Para Cezası Verilmesine İlişkin Tutanağı İmzalayarak Bu Durumu Kabul Ettiği/Ölçüme İtiraz Etmesi Halinde Sağlık Kuruluşuna Götürülerek Yeni Bir Ölçüm Yapılabileceğinin Belirtilmiş Olduğu - İtiraz Ettiği Halde Sağlık Kuruluşuna Götürülmediğine İlişkin İddiasına İtibar Edilmediği )
D15.DE. 2015/4545ALKOLLÜ ARAÇ KULLANMA ( Ölçümden Kırk Sekiz Dakika Sonra Trafik Ekiplerince Götürüldüğü Sağlık Kuruluşunda Yapılan İkinci Ölçüm Sonucunda Alkol Oranının Sıfır Nokta Sıfır Üç Promil Olduğu - İki Ölçüm Arasındaki Süre Dikkate Alındığında Davacının İlk Ölçüm Sırasında Yasal Sınır Üzerinde Alkollü Olamayacağı )
D15.DE. 2015/2061ALKOLLÜ ARAÇ KULLANMA ( Sürücü Belgesinin Geri Alınması İle Para Cezası Verilmesi İşlemlerinin İptali İstemi/Görevli Mahkeme - İdari Yaptırım Kararının Verildiği İşlem Kapsamında Aynı Kişi İle İlgili Olarak İdari Yargının Görev Alanına Giren Kararların da Verilmiş Olması Halinde İşlemlerin İptali Talebiyle Birlikte İdari Yargı Merciinde Görüleceği Düzenlediği )
D15.DE. 2013/2015ALKOLLÜ ARAÇ KULLANMA ( Trafik Kontolündeki Ölçüm İle Adli Tıp Kurumundaki Kan Tahlilinin Farklı Olduğu - Zamana Bağlı Olarak Vücuttaki Alkol Oranının Azalması Olağan Olduğu/İlk Ölçüm Sırasında Güvenli Sürme Yeteneğini Kaybedecek Miktarda Alkollü Olduğunun Tespit Edildiğinden Tesis Edilen İşlemde Hukuka Aykırılık Bulunmadığı )
D8.DE. 2011/4664ALKOLLÜ ARAÇ KULLANMA ( Üçüncü Kez Kullandığının Tespitine İlişkin Trafik Suç Tutanağının İptali İstemiyle Açılan Davanın İncelenmeksizin Reddi Gerektiği )
D15.DE. 2015/4603ALKOLLÜ ARAÇ KULLANMA İDDİASI ( Sürücü Belgesinin Alınması ve İdari Para Cezası Verilmesi İşleminin İptali İstemi - Davacının 0.53 Promil Alkollü Olduğu Tespit Edilmiş İse de Bu Ölçümden 1 Saat 22 Dakika Sonra Davacının Kendi İmkanlarıyla Gittiği Sağlık Kuruluğunda Aldığı Raporda Alkol Oranı 0 ( Sıfır ) Olduğu/İstemin Kabulü Gerektiği )
IDDGKE. 2015/2469ALKOLLÜ ARAÇ KULLANMA NEDENİYLE SÜRÜCÜ BELGESİNE EL KOYMA ( Davacının Sulh Ceza Mahkemesinde Açılan Davada Verilen Karar Sonucu Ortaya Konulan Hukuki Durum ile İdarenin Ehliyete El Koyma İşleminin Nitelik Olarak Birbirinden Farklı Olduğu - Sulh Ceza Mahkemesinde Verilen Karar Üzerine İdareye Yapılan Başvurunun İptali İçin Açılan Davanan Süre Aşımı Nedeniyle Reddinin Hatalı Olduğu )
IDDGKE. 2015/3633ALKOLLÜ ARAÇ KULLANMA NEDENİYLE SÜRÜCÜ BELGESİNİN GERİ ALINMASI ( Taksi Dolmuş Otobüs Kamyon Çekici Gibi Araçlarla Kamu Hizmeti Yük ve Yolcu Taşımacılığı Yapan Sürücülerin Promil Miktarı ile Bağlı Olmaksızın Hiçbir Şekilde Alkollü Olarak Araç Kullanamayacakları - Yük ve Yolcu Araçlarını Kullanan Sürücülerin Alkollü Araç Kullanırken Yük veya Yolcu Taşıyıp Taşımadıklarının Ehliyete El Konulmasına Engel Teşkil Etmediği )
D8.DE. 2004/3669ALKOLLÜ ARAÇ KULLANMAK ( Alkol Miktarının 0,50 Promilin Üzerinde Olup Olmadığının Tespitinde Kan Numunesi Alınarak Yapılan Tetkiklerin Esas Alınması Gereği )
D8.DE. 2004/895ALKOLLÜ ARAÇ KULLANMAK ( Davacının Trafik Ceza Tutanağını İmzalamaktan İmtina Etmesinin İtiraz Sayılacağı/Alkol Test Cihazıyla Yapılan Ölçüme Dayalı Ceza Verilemeyeceği - Kanındaki Alkol Oranının Belirlenmesi İçin Yetkili Sağlık Kuruluşlarına Sevki Gerektiği )
D8.DE. 2004/4797ALKOLLÜ ARAÇ KULLANMAK ( Davacının Trafik Ceza Tutanağını İmzalamaktan İmtina Ettiği - Kan Tahlili Yaptırılmak Üzere Kriminal Laboratuvarına veya Adli Tıp Merkezine veya Sağlık Bakanlığına Bağlı Sağlık Kuruluşlarına Gönderileceği )
D8.DE. 2002/3142ALKOLLÜ ARAÇ KULLANMAK ( İki Tespit Arasında Geçen Süre/Adli Kovuşturmaya Konu Suçlar Bakımından Geçerli Olan Tekerrür Hükmünün Uygulanmayacağı - Sürücü Belgesine El Konulması )
D8.DE. 2004/4780ALKOLLÜ ARAÇ KULLANMAK ( Sürücü Belgesi 6 Ay Süreyle Geri Alınan Davacının Bu Süre İçinde Aynı Suçu Yeniden İşlemesi - Geri Alınma Süresinin İki Yıl Daha Uzatılabileceği )
D8.DE. 2006/4562ALKOLLÜ ARAÇ KULLANMAK ( Sürücü Belgesinin Geri Alınarak Para Cezası Verilmesi İşleminin İptali İstemi - Valilik Hasım Mevkiine Alınarak Karar Verilebileceği )
IDDGKE. 2015/4773ALKOLLÜ ARAÇ KULLANMAK ( Yasal Sınırların Üzerinde Kanda Alkol Bulunması Nedeniyle Sürücü Belgesinin Geri Alınması - Trafik Görevlilerince Alkolmetre Cihazı ile Yapılan Kontrolden Yirmi Dakika Sonra Sağlık Kuruluşunda Yapılan Kan Testinde Yasal Sınırların Altında Alkol Aldığı Anlaşılan Davacının Sürücü Belgesinin Geri Alınmasında Hukuka Uyarlık Bulunmadığı )
D7.DE. 2008/1734ALKOLLÜ İÇECEKLER ( 4760 S. Kanuna Ekli ( III ) Sayılı Listedeki - İmal ve Satışını Yapan Davacının Satış Bedeliyle Birlikte Alıcıların Tahsil Ettiği ve Fazla Ödendiği İleri Sürülen Verginin Eşyanın Özelliği ve Ticari Koşulları İtibarıyla Vergi Yükü Üzerinde Kalan Nihai Tüketicilere İntikalinin Fiilen Mümkün Olmadığı )
VDDGKE. 2013/653ALKOLLÜ İÇECEKLERE İLİŞKİN REKLAM GİDERLERİ ( Gelir ve Kurumlar Vergisi Matrahı Tespiti - Her Türlü Alkol ve Alkollü İçkilerle Tütün ve Tütün Mamullerine Ait İlan ve Reklam Giderlerinin Matrah Tespitinde İndirilemeyeceği )
D8.DE. 2008/3385ALKOLLÜ İÇECEKLERİN ETKİSİYLE ARAÇ SÜRME YASAĞI ( Ticari Yolcu Taşıyan Aracın Sürücüsünün Çalışmadığı Sırada 0.24 Promil Alkollü Çıkmasıyla Ehliyetinin Alındığı - Çalışmadığı Zamanlarda da 0,50 Promil Alkollü Araç Kullanamayacakları )
D7.DE. 2003/2595ALKOLLÜ İÇECEKLERİN ÖZEL TÜKETİM VERGİLERİNİN YENİDEN BELİRLENMESİ ( Anayasa Mahkemesinden Karar Verilmesine Yer Olmadığı Yolundaki Kararı İle İlgili Olarak Açıklama İstenilmesi Gerektiği )
D13.DE. 2009/5040ALKOLLÜ İÇKİ REKLAMLARI ( Sinema Filmleri Gösterimi Vasıtasıyla Yapılması - Sadece Kültür ve Turizm Bakanlığı Değerlendirme ve Sınıflandırma Kurulunun ( 18+ ) Olarak Sınıflandırdığı Filmler İle Sınırlandırılması/Bentte Yer Alan "Sonunda" İbaresinde Hukukî İsabet Bulunmadığı )
D8.DE. 1993/2459ALKOLLÜ İÇKİ SATIŞ İZNİ ( Belediyenin İşyeri Açma İznine Kısıtlama Koymaya Yetkili Olmadığı - Alkollü İçki Satış İzninin Tekel Genel Müdürlüğünce Verileceği )
D8.DE. 2004/5389ALKOLLÜ İÇKİ SATIŞI ( İşyeri Tabelalarında Alkollü İçki Üreten Firmaların Logo Alamet Marka Ya da Sembollerin Bulunmasında Hukuka Aykırılık Bulunmadığı )
D13.DE. 2005/1036ALKOLLÜ İÇKİ SATIŞI ( Tütün Kurumu'nun Kamusal ve Özel Kesim Etkinliklerini Düzenlemek Konulan Kurallara Uyulup Uyulmadığını İzlemek ve Denetlemek Amacıyla Yönetmelikler Çıkarabileceği )
D8.DE. 2004/5389ALKOLLÜ İÇKİ ÜRETEN FİRMALARIN LOGO ALAMET MARKA YA DA SEMBOLLERİ ( Perakende Satıcılık Yapanın İşyeri Tabelalarında Bulunması - Belediye Encümeninin Söktürülmesine Dair Karar Alamayacağı )
D13.DE. 2005/1768ALKOLLÜ İÇKİLER ŞİRKETİ ( Hisselerinin Tamamının Blok Satış Yöntemiyle Özelleştirilmesine Onay Verilmesine İlişkin Rekabet Kurulu Kararında 4054 Sayılı Kanun'un 7. Maddesine Aykırı Bir Yön Bulunmadığı )
D13.DE. 2005/9124ALKOLLÜ İÇKİLER VE TÜTÜN MAMULLERİNİN SATIŞI ( Sanal Veya Sabit İşyerinden İnternet Televizyon Faks ve Telefon Kullanılarak Satış ve Ürünün Kapıda Teslim Edilmesi Uygulaması Yapılamayacağı Yolundaki Yönetmelik Düzenlemesi - Yasal Dayanağı Bulunmadığı )
VDDGKE. 2012/29ALKOLLÜ İÇKİLERİN İLAN VE REKLAM GİDERLERİ ( Tamamen Tütün ve Tütün Mamülleriyle İlgili Düzenlemeler İçeren 4207 Sayılı Kanunun İlan ve Reklam Giderleri Gelir ve Kurumlar Vergisi Matrahının Tespitinde Gider Olarak Gösterilemez Hükmünün Alkol ve Alkollü İçkilere Ait İlan ve Reklam Giderlerini Kapsamadığı )
D1.DE. 2003/129ALKOLLÜ İÇKİLERİN REKLAMI ( Kamu Yayın Araçlarında Yasaklandığı - Gerçek Kişiler İle Özel Hukuk Tüzel Kişilerine Ait Gazete Dergi Sinema Salonları Bilboardlar İnternet Afiş ve Benzeri Yayın Araçlarını Kapsamadığı )
D13.DE. 2011/185ALKOLLÜ İÇKİLERİN SATIŞINA DAİR YÖNETMELİKTE YAPILAN GENÇ TANIMI ( Onbeş ile Yirmidört Yaş Arası Dönem İçinde Bulunan Kişiler İçin Yapılan Genç Tanımının Hukuka Uygun Olduğu )
D13.DE. 2005/920ALKOLLÜ İÇKİNİN TELEVİZYON KABLOLU YAYIN RADYO VE KAMU YAYIN ARAÇLARI İLE REKLAMININ YAPILMASININ YASAKLANMASI ( Reklam ve Tanıtımın Tüketicinin Bilgilendirilmesiyle Sınırlandırılmasında Gençlerin Hedef Kitlenin Dışında Tutulmasında vb.Kanun Koyucunun Amacına Aykırılık Bulunmadığı )
D8.DE. 2004/3669ALKOLMETRE CİHAZI İLE YAPILAN ÖLÇÜM ( 2,30 Promil/Davacının İtirazı Üzerine Gönderildiği Adli Tıp Kurumunda 1,5 Saat Sonra Alınan Kan Örneğindeki Tahlil Sonucunda 0,25 Promil Tespiti - Kan Numunesindeki Tetkiklerin Esas Alınacağı )
D15.DE. 2015/7393ALKOLMETRE CİHAZINA ÜFLEMEME TUTANAĞI İMZALAMAMA ( İdari Para Cezası ve Sürücü Belgesinin İki Yıl Süreyle Geri Alınması - İdari Para Cezasının ve Sürücü Belgesinin Geri Alınması İşleminin Olay Anında Öğrenildiği Dava Açma Süresinin Olay Anında Başladığı Ceza ve Geri Alma İşleminin İnternet Üzerinden Öğrenildiği İddiasının Dinlenemeyeceği )
D8.DE. 2010/6554ALKOLMETRE İLE YAPILAN ÖLÇÜM ( ve Bu Ölçüme Yapılan İtiraz Üzerine Sağlık Kurumunda Yapılan Ölçüm Arasında Geçen Sürenin Dikkate Alınması Suretiyle Alkol Oranının Hesaplanması Görevinin Sağlık Kurumuna Ait Olduğu )
D15.DE. 2013/2025ALKOLMETRE İLE YAPILAN ÖLÇÜMÜN GEÇERLİLİĞİ ( Can ve Mal Güvenliği Yönünden Trafik Düzeninin Sağlanması Zorunluluğunun Bulunması Karşısında Kalibrasyon Ayarı Yapılmış Cihazla Yapılan Ölçüm Sonucuna Göre İşlem Tesis Edilmesinde Kamu Yararına Aykırı Bir Durum Bulunmadığı - Sürücü Belgesinin Geri Alınmasına İlişkin İşlemin İptali İstemi )
D15.DE. 2015/1707ALKOLÜ ARAÇ KULLANDIĞINDAN BAHİSLE SÜRÜCÜ BELGESİNİN GERİ ALINMASI ( İptal Davası/Görevli Mahkeme - Sürücü Belgesi Geri Alınması İşleminden Doğan Uyuşmazlıklarda Görevli Mahkemelerin Belirlenmesi Hususunda 5326 ve 2918 S. Kanunda Herhangi Bir Hükme Yer Verilmediği/İdari Yargının Görevli Olduğu )
D8.DE. 2003/2062ALMAN DİLİ VE EDEBİYAT ANABİLİM DALI ( Davacının Alman Dili Ve Edebiyatı Üzerinde Bilimsel ve Akademik Çalışmalarının Bulunması )
D10.DE. 2007/3359ALOE VERALI İÇECEĞİN İTHALATI ( İdarenin Sağlığa Zararlı Aloe Veralı İçeceğin İthalatını ve Satışını Yasakladığı - Davacı Şirket Adına Kontrol Belgesi Düzenlenmesinde İdarenin Hizmet Kusuru Olduğu/Maddi Tazminat Davasının Kabul Edileceği )
D1.DE. 1997/115ALT BELEDİYELER KURULMASI ( Bakanlar Kurulunun Yetkisi )
D12.DE. 2009/3886ALT CEZA ( Disiplin Kurulu Kararının İptali İstemi - Yasada Öngörülen Koşulların Varlığı Halinde Bir Alt Ceza Uygulanması Ayrı Bir Disiplin Cezası Niteliği Taşımadığından Alt Cezanın da Yüksek Disiplin Kurulunca Verilmesi Gerektiği )
D12.DE. 2000/2702ALT CEZA İLE CEZALANDIRMA ( İdarece Takdir Yetkisinin Bu Yönde Kullanılmaması/Yüz Kızartıcı ve Utanç Verici Hareket Zimmet Nedeniyle Devlet Memurluğundan Çıkarma - İdari İşlemi Sakatlamayacağı )
D12.DE. 2003/4026ALT CEZA UYGULAMASI ( Polis Memurunun Eyleminin Meslekten Çıkarma Cezasını Gerektirdiği/Yetkinin Yüksek Disiplin Kuruluna Ait Olduğu - İl Polis Disiplin Kurulunca Alt Ceza Uygulanmasında Hukuka Uyarlık Bulunduğu )
D8.DE. 2007/3155ALT CEZA UYGULAMASI ( Üniversitenin Rektörü Tarafından Değil Asıl Cezayı Vermeye Yetkili Disiplin Kurulu Tarafından Değerlendirilmesi Gerektiği )
D5.DE. 1996/713ALT DERECEDEN MEMUR ATANMASI ( Boş Kadroya Yasal Olarak Hak Kazanmış Memur Bulunmaması Nedeniyle )
D10.DE. 2008/2416ALT DÜZENLEYİCİ İŞLEM ( Sağlık Bakanlığı'nın Ayakta Teşhis ve Tedavi Yapılan Özel Sağlık Kuruluşlarının Tabi Olacakları Usul ve Esasları Belirlemekte Yetkili Bulunduğu - Yönetmelik Çıkarmak Suretiyle Kullanmak Zorunda Olduğu/Alt Düzenleyici İşlemlere Bırakamayacağı )
D2.DE. 2004/4526ALT GÖREVE ATANMA ( Atama İşleminin İptali - Davacının Menfaatini İlgilendiren ve İptalini İstediği İşlemin Esası Hakkında Bir Karar Verilmesi Gereği )
IDDGKE. 2011/2332ALT GÖREVE ATANMA ( Yönetmelik Hükmünün ve Bireysel İşlemin İptali - Kişilerin Geçirdikleri Soruşturmalardaki Eylemlerinin Niteliklerine Göre Farklı Kurallar Konulmaksızın Soruşturma Sonucu Alt Göreve Atananların Meslekleri Boyunca Yeniden Üst Göreve Atanmalarını Olanaksız Hale Getiren Düzenlemenin Hukuka Aykırı Olduğu )
D13.DE. 2008/7958ALT İŞLETİM SÖZLEŞMESİNE MUAFİYET TANINMASI TALEBİ ( Motorlu ve Motorsuz Araçların Periyodik Muayene Hizmetlerinin Alt İşletmeciler Tarafından Verilmesi İçin - "A Tipi" Muayene Kuruluşu Statüsü Verilebilmesi İçin Türk Akreditasyon Kurumu Tarafından Koşulların Aranacağı )
D2.DE. 2016/11794ALT İŞVERENLİK İLİŞKİSİNİN MUVAZAALI OLDUĞUNUN TESPİTİ ÜZERİNE İŞÇİLERİN DURUMUNA UYGUN KADRO TAHSİSİ TALEBİ (Kamu Kurum ve Kuruluşlarında Çalışan İşçilerin Geniş Anlamda Kamu Görevlisi Olduğu - Kamu Görevlilerinin Özlük Hakları ile İlgili Davalarda Yetkili Mahkemenin Kamu Görevlisinin Görevde Bulunduğu Yer Mahkemesi Olduğu)
D5.DE. 2012/302ALT KADROYA ATANMA ( İl Sivil Savunma Müdürünün 5902 S.K.'ya Dayanarak - Atama Yetkisi Valiliklerde Olan Bakanlık Kadrolarına Dahil Bir İl Müdürlüğüne Atanması Gerektiği/Atamada Hukuka Uyarlık Bulunmadığı )
D2.DE. 1997/2436ALT KURUL KARARININ ÜST KURUL KARARINCA BOZULMASI ( Memurin Muhakematı Kanunu'na Göre Yapılan Soruşturmalarda-Alt Kurulun Direnememesi )
IDDGKE. 2005/2477ALT ÖLÇEKLİ İMAR PLANI ( Karşı Açılan Davada Öğrenme Üzerine Dayanağı Olan Üst Ölçekli Planın İptali İstemiyle de Dava Açılabileceği - Üst Ölçekli Plan Varlığında Alt Ölçekli İmar Planlarının Uygulama İşlemi Niteliğinde Olduğu )
D6.DE. 2002/853ALT ÖLÇEKLİ İMAR PLANLARI ( 1/1000 Ölçekli Uygulama Planının 1/5000 Ölçekli Nazım İmar Planına Aykırı Düzenlemeler Getiremeyeceği )
D11.DE. 2010/7024ALT SINIR AYLIĞI ( Türkiye İle Avusturya'da Geçen Hizmetleri Birleştirilerek T. C. İle Avusturya Cumhuriyeti Arasında İmzalanan Sosyal Güvenlik Anlaşması Uyarınca Türkiye'de Geçen Hizmet Süresi ve Toplam Hizmet Süresine Oranlanarak Bağlanan Aylığın Alt Sınır Aylığından Yükseltilmeyeceği )
D6.DE. 2008/11947ALT VE ÜST ÖLÇEKLİ İMAR PLANLARI ( Taşınmazların Sanayi Alanında Kaldığı ve Dava Konusu Kamulaştırma İşleminin de 1164 S. Kanun Gereği ve Sanayi İçin Arazi ve Arsa Sağlamak Amacıyla Tesis Edildiği - Düzenleyici Bir İşlem Olan İmar Planının Uygulanması Niteliğinde Olup Taşınmazların 1/1000 Ölçekli İmar Planında Ayrıldığı Amaç Doğrultusunda Kamulaştırma Yapılabildiği )
D14.DE. 2011/10738ALT YAPI HİZMETLERİ (Tahsisi Yapılan Taşınmazlarda İnşai Faaliyete Başlanılabilmesi İçin Tahsis İşlemi Yeterli Olmayıp Söz Konusu Bölgede Alt Yapı Tesislerinin Tamamlanması ve Bir Başka İfadeyle Konut Yapılacak Alanda Bu Alt Yapı Hizmetlerinin Fiilen Sağlanmış Olması Gerektiği)
D13.DE. 2005/1374ALT YAPI TALEPLERİ ( Türk Telekom'un Faaliyetleri - İşletmecilerin Birbirlerinden Yapacakları Altyapı Taleplerinin İmkan Dahilinde Karşılanması Gerektiği Hususlarında Alınan Dava Konusu Kurul Kararında 2813 ve 406 Sayılı Kanun Hükümlerine Aykırılık Görülmediği )
D4.DE. 2004/7ALT YÜKLENİCİ İLE ANA YÜKLENİCİ FİRMA ARASINDAKİ GEÇİCİ KABUL TARİHİNİN TESBİTİ ( Geçici Kabul Tutanaklarının İdari Zaruretler Nedeniyle Geç Düzenlenmiş Olması Halinde Fiili Teslim Tarihinin Esas Alınacağı - Hakedişlerden Kesilerek Ödenen Stopaj Kurumlar Vergisinden Mahsup Edildikten Sonra Artan Kısmın İadesi Talebi )
D13.DE. 2013/3422ALT YÜKLENİCİ İŞ BİTİRME BELGESİ ( Davalı İdare Tarafından İş Deneyim Belgesine Konu İşin Yapılmadığına Dair Herhangi Bir İddia İleri Sürülmediği - Söz Konusu İşin Davacı Şirket Tarafından Yapıldığı Noktasında Tereddüt Bulunmadığı/Davacıya İş Deneyim Belgesi Verilmeyeceğine Dair İşlemde Hukuk Uygunluk Bulunmadığı )
D13.DE. 2009/4639ALT YÜKLENİCİ SÖZLEŞMESİ ( Proje Yöneticisi Olarak Görev Yapan Davacının İdare İle Sözleşme İmzalayan Şirket İle Alt Yüklenici Sözleşmesi İmzalaması - Davacının Proje Yöneticiliği Görevinden Alınması İstemini İçeren İşlemin İptali İsteminin Adli Yargıda Görüleceği )
IDDGKE. 2012/1858ALTERNATİF ALAN DEĞERLENDİRİLMESİ ( Doğalgaz Kombine Çevrim Santrali Kurulması Talebinin Kabulüne İlişkin Kararın İptali Talebi - Değerlendirmenin Santralin Kurulacağı Yer ve Çevresiyle Sınırlı Olarak Yapılmaması Gereği/Talebin Reddedilemeyeceği )
IDDGKE. 2008/287ALTERNATİF PLAN ÖNERİSİ ( Bilirkişi Raporundaki Pazar Alanının Daha Batıda Bir Alana Kaydırılarak Kentin Batı Girişinde Bulunan "Hizmet Odağı" İçinde Kurgulanması Gerektiği Yolundaki Belirlemenin Alternatif Plan Önerisi Olarak Değerlendirilemeyeceği )
D13.DE. 2005/132ALTERNATİF TEMİN KAYNAKLARI ( Şikayetçinin Başvurup Başvurmadığı Araştırılmadan Sadece Mal Alınamadığından Bahisle Üretimin Durma Noktasına Geldiği İddiasının Kabul Edilmesinin İsabetsiz Olduğu )
D5.DE. 2015/424ALTI AY İÇİNDE GEREKLİ İŞLEMLERİN SONUÇLANDIRILMAMIŞ OLMASI (Yönetmelik Hükümleri Gözetildiğinde Davacı Hakkında İdarenin İhtar Verme Yetkisinin Zamanaşımına Uğradığının Açıkça Görülebileceği - Eylemin Öğrenilmesinden Sonra Yaklaşık İki Yıl Sonra İşlemlerin Sonuçlandırıldığının Görüldüğü/Zamanaşımı)
IDDGKE. 2003/432ALTI AYDAN FAZLA HAPİS CEZASI ( Devlet Memurluğuna Engel Teşkil Eden Hal - Askeri Ceza Kanununa veya Türk Ceza Kanununa Göre Verilip Verilmemesi Açısından Bir Ayrım Öngörülmediği )
D11.DE. 2004/5151ALTI AYLIK SÜRENİN HESABI ( Atama Emrinin Yıllık ve Sıhhi İzin Kullandığı Sırada Tebliğ Edilmesi - Makam Tazminatından Yararlanabilmek İçin Gerekli Olan Altı Aylık Sürenin Hesabında Yeni Göreve Atama Emrinin Tebliğ Edildiği Tarihe Kadar Olan Sürenin Esas Alınması Gerektiği )
D12.DE. 1995/10767ALTI YILLIK SİCİL NOTU ORTALAMASI ( İlk Uygulamasının Yasanın Yürürlüğe Girdiği Tarihten Önceki Altı Yıl Olması )
D12.DE. 1995/3885ALTI YILLIK SİCİL NOTU ORTALAMASI ( Kademe İlerlemesi Derece Terfiine Yol Açacak Biçimde Kullanılamaması )
IDDGKE. 1994/780ALTI YILLIK SİCİL ORTALAMASI ( Kesirlerin Tamsayıya Tamamlanması )
D5.DE. 1992/778ALTI YILLIK SİCİL ORTALAMASI UYGULAMASI ( İlgili Hükmün Uygulanma Tarihi )
D10.DE. 1999/1545ALTILI GANYAN ÜCRETİNİN TALEBİ ( İdarenin Hizmet Kusurunun Söz Konusu Olması )
D9.DE. 1998/1717ALTIN BORSASI FAALİYET İZİN BELGESİ ( Finansal Faaliyet İzin Belgesi Kapsamında Mütalaa Edilememesi )
D9.DE. 1997/269ALTIN BORSASINDA FAALİYET ( Finansal Faaliyet Sayılmama - İzin Harcı )
IDDGKE. 2004/2163ALTIN ÇIKARTILMASI ( Siyanür Liçi Yöntemiyle/İşletmenin Faaliyetine İzin Verilmesine İlişkin Bakanlar Kurulu Prensip Kararı - Baro Başkanlığının İptali İstemiyle Dava Açma Ehliyeti Bulunduğu )
D6.DE. 1996/5477ALTIN MADENİ İŞLETİLMESİ ( Siyanürle - İşletmeciye ve Yapılacak Olan Denetime Duyulan Güvene Bağlı Olarak Risk Olasılığının Azalacağından Söz Edilemeyeceği )
IDDGKE. 2009/1936ALTIN MADENİ İŞLETMESİ NEDENİYLE ACELE KAMULAŞTIRMA ( İşletme Bölgesinde Kalan Özel Mülkiyetlerin Anlaşma ile Alınamaması Halinde Bakanlar Kurulunca Kamulaştırılabileceği - Acele Kamulaştırma Yoluna Gidilmediği Takdirde Kamunun Uğraması Muhtemel Zararların Neler Olduğu Ortaya Konulmadan Acele Kamulaştırma Yoluna Gidilmesinin Hukuka Uyarlı Olmadığı )
D11.DE. 1996/1514ALTIN MAMULLERİ SATIŞI ( İşçilik Tutarlarının Tesbiti - Katma Değer Vergisinin Tesbiti )
D13.DE. 2008/2271ALTIN SATIŞ FİYATLARINI PAZAR DIŞINDA BELİRLEME EYLEMİ ( Esnaf ve Sanatkarları Odasının - Rekabetin Korunması Hakkında Kanun'un 4. Md.sinde Yasaklanan Eylemlerden Olması Nedeniyle İdarî Para Cezası Uygulanmasında Hukuka Aykırılık Bulunmadığı )
D13.DE. 2008/4415ALTIN SATIŞ FİYATLARININ PAZAR DIŞINDA BELİRLENMESİ ( Rekabete Aykırılık Teşkil Ettiği - Rekabet Kurulu Tarafından Para Cezası Verilmesinde Hukuka Aykırılık Bulunmadığı )
D7.DE. 1987/4305ALTINDAN İMAL EDİLEN MÜCEVHERAT ALIM SATIMI ( Vergiye Tabi Olması )
D1.DE. 1991/359ALTMIŞ BEŞ YAŞINI DOLDURAN EMEKLİLER ( 65 Yaş Sonrası Çalışılmasına Olanak Tanınan Durumlarda Kadro Karşılığı Sözleşmeli Olarak Çalıştırılabilmesi )
D10.DE. 1989/3271ALTMIŞ BEŞ YAŞINI OTUZ HAZİRANDA TAMAMLAYAN KİŞİ ( Yaş Haddinden Emeklilik İşleminin Bir Temmuzda Yapılması )
D3.DE. 2010/2951ALTMIŞ GÜN İÇİNDE CEVAP VERİLMEMESİ ( Vergi Dairesi Müdürlüğüne Yapılan Başvurunun Zımnen Reddedilmesi Üzerine Şikayet Yoluyla Maliye Bakanlığına Başvurulduktan Sonra - 30 Günlük Süre İçinde Dava Açıldığı/İşin Esasının İnceleneceği )
D5.DE. 2012/2204ALTMIŞ GÜNLÜK CEVAP VERME SÜRESİ ( Sürenin Bitmesinden Sonra Yetkili İdari Makamca Verilen Cevabın Tebliğinden İtibaren 60 Gün İçinde Dava Açılması - Davanın Süre Aşımı Nedeniyle Reddedilemeyeceği )
D13.DE. 2011/2794ALTMIŞ GÜNLÜK DAVA AÇMA SÜRESİ ( Soruşturma Açılmasına Gerek Olmadığına Dair Karara Karşı Tebliğ Tarihinden Sonra 60 Günlük Süre İçersinde Dava Açılması Gereği - Süresinde Açılmayan Davanın Reddedileceği )
D12.DE. 2011/3449ALTMIŞ GÜNLÜK SÜREDEN SONRA DAVANIN AÇILMASI ( Davalı İdare Tarafından İşlem Tarihinde 657 S.K.'da Mevcut Olmayan İtiraz Yoluna 7 Gün İçerisinde Başvurabileceğinden Söz Edilerek Davacının Yanıltıldığı - Süre Aşımı Bulunmadığı )
IDDGKE. 2014/4017ALTMIŞ GÜNLÜK YASAL SÜRENİN GEÇİRİLMİŞ OLDUĞU ( Genel Düzenleyici Mahiyeti Bulunan Genelgenin Yargı Kararıyla İptal Edilmesi Nedeniyle Davacının Yasal Haklarını Kullanmasında Hukuka Aykırılık Bulunmadığı - Davacının Fazla Çalışmalarına İlişkin Talebinde Hukuki Yarar Bulunduğu/Süreaşımının Gözetileceği )
D10.DE. 1992/4018ALTMIŞ YAŞINI DOLDURANLARIN EMEKLİYE SEVKİ ( Görevini Yerine Getirememesine Neden Olan Yetersizlikin Ortaya Konması )
IDDGKE. 2003/275ALTMIŞBEŞ YAŞ SINIRI GETİRİLMESİ ( 4077 Sayılı Kanunda Reklam Kurulu Başkanı ve Üyeleri İçin Yaş Koşulu Bulunmadığından Dava Konusu Yönetmelik İle Kanunu Aşacak Şekilde Getirilmesinin Hukuka Aykırı Olduğu )
D3.DE. 2008/4317ALUMİNYUM FOLYO İHRACI ( Yurt Dışındaki Firmadan Belirli Bir Miktarı Aşan - Davacı Şirkete Ciro Primi Ödenmesi Halinde Doğrudan Doğruya ve Münhasıran Satıcı Firmaya Verilmiş Bir Hizmetten Bahsedilemeyeceği )
D6.DE. 1997/4439AMAÇ YÖNÜNDEN HUKUKA AYKIRILIK ( İdari İşlemin Yargı Kararlarını Etkisiz Kılmak İstemesi )
D12.DE. 1995/136AMAÇLARI VE DOĞURDUĞU HUKUKİ SONUÇLARIN FARKLI OLMASI ( Devlet Memurları Yasasındaki Hükümlerin Maddelerinin Aynı Kamu Görevlisi Hakkında Aynı Yıllara Ait Sicillere Dayanması )
D6.DE. 2007/6000AMBALAJ ATIĞI YÖNETİM PLANI ( Ambalaj Atıklarının Kontrolü Yönetmeliği - Bakanlığa Sunulan Ambalaj Atığı Yönetim Planı Doğrultusunda Belirlenen Toplama Sistemine Uygun Olarak Biriktirmek ve Belediyenin Sistemine Vermekle Yükümlü Tutulmalarında Dayanağı Yasa Maddelerine ve Anayasaya Bir Aykırılık Bulunmadığı )
IDDGKE. 2010/1158AMBALAJ ATIKLARININ KONTROLÜ ( Geri Kazanım Oranlarını Tutturamayan Ekonomik İşletmelerin Zorunlu Depozito Uygulamasına Tabi Tutulması - Yönetmelikle Belirlenen Periyotlarda Hedeflerini Tutturamayan İşletmelere Para Cezası Öngören Yönetmelik Hükmünün Yürürlükte Bulunan Kanunun Suç Saymadığı Fiilden Cezalandırılmama İlkesine Aykırı Olduğu )
D6.DE. 2007/6000AMBALAJ ATIKLARININ KONTROLÜ YÖNETMELİĞİ ( Bakanlığa Sunulan Ambalaj Atığı Yönetim Planı Doğrultusunda Belirlenen Toplama Sistemine Uygun Olarak Biriktirmek ve Belediyenin Sistemine Vermekle Yükümlü Tutulmalarının Dayanağı Yasa Maddelerine ve Anayasaya Bir Aykırılık Bulunmadığı )
D14.DE. 2011/16096AMBALAJ ATIKLARININ KONTROLÜ YÖNETMELİĞİ HÜKÜMLERİNİN İPTALİ ( Tüm Ambalaj Atık Üreticilerinin Ambalaj Atıklarını Belediyenin Toplama Sistemine veya Toplama Ayırma Tesisine Bedelsiz Olarak Vermekle Yükümlü Tutulmaları Gerektiği - Düzenlemenin Bir Bölümünün Ambalaj Atık Üreticileri Arasında Ayrıma Neden Olduğu )
D9.DE. 1998/4487AMBALAJ MALLARI ( İhraç Edilen Mal Olarak Değerlendirilmesi ve Yükümlü Şirketin İhracat İstisnasından Yararlandırılmasının Gerekmesi )
D11.DE. 1997/2589AMBALAJ MALZEME BEDELLERİNE İSABET EDEN KATMA DEĞER VERGİSİ ( İhraç Edilen Malın Ambalaj Malzemelerine İsabet Eden Katma Değer Vergisi - Tecil Terkin İşlemlerinin Yapılması Gerektiği )
D9.DE. 1992/2792AMBALAJ MALZEMESİNDE İHRACAT İSTİSNASI ( Asıl Mal İle Birlikte Ambalaj Malzemeli Olarak İhracatı - İhracat İstisnası )
D9.DE. 1992/2672AMBALAJDA İHRACAT İSTİSNASI ( İhraç Edilen Malın Ambalajlanması - İhracat İstisnası )
D9.DE. 1996/208AMBALAJLAR ÜZERİNDEKİ YAZILAR ( İlan ve Reklam Vergisine Tabi Olup Olmadığı )
D4.DE. 1999/4117AMBAR TESELLÜM FİŞİ ( Düzenlenmesi Zorunlu Belgeler Arasında Olmaması )
D4.DE. 1999/4358AMBAR TESELLÜM FİŞİ DÜZENLENMEMESİ ( Özel Usulsüzlük Cezası Kesilemeyeceği - Vergi Usul Kanununda Kullanılması Zorunlu Belgeler Arasında Yeralmadığı )
D13.DE. 2008/5739AMBAR VE İDARE BİNASI AMACIYLA KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZ ( Özelleştirilmesine İlişkin İhalenin İptali Sonucu Sözü Edilen Taşınmazın İhale Bedeli Üzerinden Adlarına Devrinin Yapılması İstemiyle Yapılan Başvurunun Reddi İşlemin İptali İstemiyle Açılan Davanın Reddi Gerektiği )
D11.DE. 2010/6207AMBULANS ŞOFÖRÜ ( Acil Tıp Teknikeri Olarak Görev Yapan Davacının Ambulans Şoförü Olarak Görevlendirilmesi - %10 İlave Ücreti İçin Yaptığı Başvurunun Kısmen İptali İle Davanın Kısmen Süre Aşımı Sebebiyle Reddi Yolunda Verilen İdare Mahkemesi Kararının İsabetli Bulunduğu )
IDDGKE. 1988/35AMELE BİRLİĞİ BİRİKTİRME VE YARDIMLAŞMA SANDIĞI YÖNETMELİĞİ ( T.E.K. İşletmesinde Çalışan İşçileride Kapsadığı )
D10.DE. 1997/3565AMELİYAT BÖLGESİNDE GAZLI BEZ UNUTULMASI ( Davacının Gazlı Bezin Orada Kaldığı Sürece Çektiği Acı ve Üzüntü Karşılığı Olarak Takdiren Manevi Tazminat Ödenmesi )
D15.DE. 2013/4033AMELİYAT ESNASINDA KARINDA AMELİYAT MAKASI UNUTULMASI (Ağır Hizmet Kusurunun Bulunduğu - Manevi Tazminat İsteminin Kısmen Kabulü Maddi Tazminat İsteminin İse Heyet Raporunda Unutulan Makas Sebebiyle Davacıda Uzuv Kaybı Veya İş Gücü Kaybı Oluşmadığının Belirtilmesi Sebebiyle Reddi)
D15.DE. 2015/1122AMELİYAT ORTAMINDAKİ STERİLİZASYON NEDENİYLE UZUV KAYBI ( İş Gücü Kaybına Uğrayan Davacının İş Gücü Kaybı Oranında Gündelik İhtiyaçlarını Karşılamada Emsallerine Göre Daha Fazla Efor Sarf Etmek Zorunda Kalacağı - Davacı İçin Emeklilik Dönemi Zarar Hesabı Yapılmamasının Hukuka Uyarlı Olmadığı Bakiye Ömrün Sonuna Kadar Asgari Ücretten Maddi Tazminat Hesaplanması Gereği )
D10.DE. 1997/37AMELİYAT PARASI ( Emekli Sandığına Tabi Emeklinin Eşinin Ameliyatı İçin Gerekli Olan Tıbbi Malzemelerin Bedelinin Emekli Sandığı Tarafından Ödenmesinin Gerekmesi )
D10.DE. 2004/9232AMELİYAT SIRASINDA AMELİYAT MASASINDAKİ ISITICININ ARIZASI SONUCU HASTADA YANIK MEYDANA GELMESİ ( Zararın Kusursuz Sorumluluk İlkesine Göre Tazminine Karar Verilmesi Gereği - Zararın Hizmet Kusuru İlkesine Göre Tazmini Gerektiği Yolunda Karar Verilmesinin Yerinde Olmadığı )
D10.DE. 2005/1870AMELİYAT SONRASI SAKAT KALINDIĞI NEDENİNE DAYALI TAZMİNAT DAVASI ( İdarenin Hizmet Kusurunun Bulunup Bulunmadığını Tespit İçin Adli Tıp Kurumundan Yararlanılması Gereği )
D10.DE. 2006/6098AMELİYAT SONRASINDA DAVACININ VÜCUDUNDA PENS UNUTULMASI ( Davacının Günlük Yevmiye İle Temizlik İşi Yaptığı - İkinci Kez Ameliyat Olmak Zorunda Kalması Nedeniyle İşten Mahrum Kaldığı Günlerin Hesaplanarak Maddi Tazminata Hükmedileceği )
D5.DE. 2014/131AMELİYATHANEDEN SERVİSLERE HASTA TRANSFERLERİ ( Yataklı Tedavi Kurumları İşletme Yönetmeliği Uyarınca Anestezi Teknisyenlerinin Ameliyattan Çıkan Hastayı Yataklarına Kadar Götürme Görevinin Bulunmadığı )
D10.DE. 1992/4706AMELİYATLA CİNSİYET DEĞİŞTİRME ( Emekli Sandığı Yasasının Kadınlara Tanıdığı Tüm Haklardan Yararlanması )
D12.DE. 2012/9082AMİRİNE MAHİYETİNDEKİLERE İŞ ARKADAŞLARINA VEYA İŞ SAHİPLERİNE HAKARETTE BULUNMAK VEYA BUNLARI TEHDİT ETMEK ( İsnat Edilen Eylemlerin Her Türlü Şüpheden Uzak Somut Kesin Yeterli ve İnandırıcı Delillerle Ortaya Konulması Gereği - Öğrencileri Dövdüğü Gerekçesiyle Hazırlanan Soruşturma Raporunun Yer ve Zaman İçermeksizin Soyut İfadelere Dayanması Karşısında Disiplin Cezasına Dayanak Oluşturamayacağı )
D12.DE. 2016/8855AMİRİNE MAİYETİNDEKİLERE VEYA İŞ SAHİPLERİNE FİİLİ TECAVÜZDE BULUNMAK (Eylem ile Yaptırımlar Arasında Adil Bir Dengenin Gözetilmesinin Hukuk Devleti İlkesinin Gereği Olduğu - Okul Müdür Yardımcısı Olarak Görev Yapan Davacının Okul Müdürünü İtmekten İbaret Eyleminin Memurluktan Çıkarma Cezası ile Cezalandırılmasının Orantılılık İlkesine Aykırı Olacağı)
D12.DE. 2008/4846AMİRİNE SAYGISIZ DAVRANIŞ ( Disiplin Cezasını Gerektirmesi İçin Polis Memuruna İsnat Edilen Fiillerin Her Türlü Şüpheden Uzak Kesin ve İnandırıcı Delillerle Ortaya Konulması Gerektiği )
D8.DE. 2004/3111AMİRİNE VEYA MAİYETİNDEKİLERE KARŞI KÜÇÜK DÜŞÜRÜCÜ VEYA AŞAĞILAYICI FİİLDE BULUNMA ( Davacıya Aylıktan Kesme Cezası Verildiği - Bir Derece Hafif Cezanın Verilmesine Dair Takdir Yetkisinin Disiplin Kuruluna Ait Olduğu )
D12.DE. 2012/3496AMİRİNİ KÜÇÜK DÜŞÜRÜCÜ VE AŞAĞILAYICI FİİL VE HAREKETTE BULUNMAK (Öğretmenin Suç Konusu Oluşturduğunu Düşündüğü Konularda Savcılığa Suç Duyurusunda Bulunmasının Suçu ve Suçluyu Bildirme Ödevi Kapsamında Değerlendirilmesi Gereği - Suç Duyurusu Sonunda İlgilerin Ceza Almamasının İddiaların Asılsız Olduğu Değerlendirilerek Suç Duyurusunda Bulunan Öğretmen Hakkında Disiplin Cezası Tayininin Hukuka Uyarlı Olmadığı)
D8.DE. 1996/975AMİRİNİN İZNİ OLMAKSIZIN GÖREV YERİNİ TERKETME ( Meslekten Çıkarma Cezası Verilebilmesinin Şartları )
D12.DE. 2013/11148AMİRLERİ HAKKINDA YETKİLİ MAKAMLARA ŞİKAYET DİLEKÇESİ VERME ( İşyerinin Huzurunu Bozma - Disiplin Cezasının Aralarında Husumet Bulunan Disiplin Amirince Verilmesinin Objektif ve Tarafsız Değerlendirmeyi Olumsuz Yönde Etkileyeceğinden Hukuka Uyarlı Olmadığı )
D12.DE. 2011/8909AMİRLERİNE VE MAİYETİNDEKİLERE FİİLİ TECAVÜZDE BULUNMAK ( Devlet Memurluğundan Çıkartılmayı Gerektiren Bir Eylem Olduğu - İşyerinde Kavga Çıkarmak Eylemine Dayalı Disiplin Cezası Tesisinde Kavaganın Sebebinin Kavgayı Kimin Başlattığının Önemli Olmadğı Kavga Çıkartmak Nedeniyle Kamu Görevlilerinden Biri Hakkında Ağır Cezanın Kavgaya Karışan Diğerine Daha Hafif Ceza Verilmesinin İşlemi Sakatlamayacağı )
D14.DE. 2013/3676AMME ALACAĞI ( 2872 Sayılı Çevre Kanunu Uyarınca Para Cezası Verilmesine Dair İşlemin İptali İstemiyle Açılan Davanın Reddi Kararının Onandığı - Ödeme Emrinin Düzenlendiği Tarih İtibariyle Ortada Kesinleşmiş Bir Amme Alacağının Bulunmaması Nedeniyle Ödeme Emri Düzenlenmesinde Hukuka Uyarlık Bulunmadığı )
D7.DE. 2005/1632AMME ALACAĞI ( 6183 S.K. Md. 56 Uyarınca Tesis Edilen İşlemin Kesin ve Yürütülmesi Gerekli İşlem Niteliği Taşıdığı - Borcun 7 Gün İçinde Ödenmemesi Durumunda Teminatın Paraya Çevrilerek Alacağın Tahsilinin Mümkün Olacağı )
D3.DE. 2004/98AMME ALACAĞI ( A.Ş. Olarak Örgütlenip Türkiye Süper Liginde Mücadele Eden Spor Takımının Vergi Borçları - Naklen Yayın Hakkından Dolayı Futbol Federasyonu Başkanlığı Nezdinde Doğan Alacakları/Tamamı Üzerine Ticari Kazanç Olarak Haciz Uygulanabileceği )
VDDGKE. 2002/189AMME ALACAĞI ( Belediyenin Alacağı İçin Uyguladığı Haciz İşlemi - Varakanın Mahalli En Büyük Memur Sıfatı İle Belediye Başkanı Veya Tevkil Edeceği Memur Tarafından Onaylanması Gereği )
D3.DE. 2001/2076AMME ALACAĞI ( Belediyenin Vergi Borçları Nedeniyle Yapılan Haciz - Belediye Meclisince Taşınmazların Kamu Hizmetine Tahsisi Yolunda Karar Alınması - Kararın Kamu Hizmetinde Kullanıldığını Göstermeyeceği )
D3.DE. 2011/3199AMME ALACAĞI ( Borcun Şirketten Tahsil Edilemeyeceği - Kendisine Yönetim Kurulu Dışından İmza Yetkisi Verilmiş Olan Davacıdan Kanuni Temsilci Sıfatıyla Tahsili Amacıyla Düzenlendiği Tespit Olunan Dava Konusu Ödeme Emirlerinde Hukuka Aykırılık Bulunmadığı/Davanın Reddinin Yerinde Olduğu )
D9.DE. 2004/1652AMME ALACAĞI ( Büyükşehir Belediye Başkanlığı'nın İlçe Belediyesine Sattığı Asfalt Bedelinin Tahsili Amacıyla 6183 S.K. Uyarınca Ödeme Emri Düzenleyemeyeceği )
VDDGKE. 2002/57AMME ALACAĞI ( Davacı Adına Tahakkuk Ettirilen Gelir Vergisinin Tahsili Amacıyla Ödeme Emri Düzenlenmesi - Tarhiyat Aşamasında İleri Sürülebilecek İddiaların Ödeme Emrine Karşı Açılan Davada İncelenemeyeceği )
D7.DE. 2001/3306AMME ALACAĞI ( Davacı Şirket Müdürü Olarak Beş Yıllığına Yetkili Kılınmışsa da Şirketteki Hissesini Devrettiği - Hisselerini Devreden Davacıdan İstenilmesinde Hukuka Uyarlık Bulunmadığı )
D3.DE. 2004/1211AMME ALACAĞI ( Gecikme Zammı Hesaplanacak Alacağı Bulunmaması/İlk Taksit Vadesinde Ödendikten Sonra Mahkeme Kararına Göre Davacıya İade Edilen ve Danıştay Bozma Kararından Sonra Vadeyi Belirleyen İhbarnamenin Tebliği Beklenmeden Ödenen Vergi - Ödeme Emrinin İptali Gereği )
D7.DE. 1998/3889AMME ALACAĞI ( Gümrük Vergisine Karşı İdari İtiraz Yoluna Başvurulmayıp Dava Açılması Halinde Amme Alacağının Kesinleşmiş Sayılmaması )
D14.DE. 2012/679AMME ALACAĞI ( Haczin Kaldırılması İstemi - Borçlunun Amme Alacağına Yetecek Miktarda Menkul ve Gayrimenkülün Haczolunacağı ve Amme Alacağına Yetecek Miktarı Üzerinde Haciz İşlemi Yapılmasında Hukuka Uyarlık Bulunmadığı )
D3.DE. 2002/662AMME ALACAĞI ( Hissesinin Tamamını İhtiyati Hacizden Çok Önce Noterde Onaylı Sözleşme İle Devreden Ltd. Şti. Ortağı/Hukuki Sonuç Doğurmayacağı - Ev Eşyaları Üzerine Şirketteki Payı Gözönüne Alınarak İhtiyati Haciz Uygulanmasının Hukuka Uygunluğu )
D7.DE. 2005/3708AMME ALACAĞI ( Hükmi Şahısların Tasfiyesinde Borçlu Bulundukları Amme Alacaklarını Ödeme ve bu Kanun Hükümlerinin Tatbikiyle İlgili Vecibelerin Tasfiye Memurlarına Geçeceği )
D7.DE. 2001/3614AMME ALACAĞI ( İhraç Kaydıyla İthal Edilen Hammaddeler - Çıkış Beyannamelerinin Sahte Olduğundan Bahisle 6183 S.K. Md. 56 Uyarınca Tesis Edilen İşlem/İdari İtiraz Yoluna Gidilemeyeceği )
D4.DE. 2003/2119AMME ALACAĞI ( İhtiyati Haciz Kararının Mahalli En Büyük Memurunun Kararıyla Alınacağı - Alacaklı Vergi Dairesi Olduğuna Göre Vergi Dairesinin Mahalli En Büyük Memurunun Defterdar Olacağı )
D9.DE. 2005/3936AMME ALACAĞI ( İlam Harcı - Mahkemenin Gönderdiği Harç Tahsil Müzekkeresi Üzerine Vergi Dairesince Davacı Kurum'a Borcu İle İlgili Tebligat Yapılıp Bir Aylık Ödeme Süresi Verilmeden Gecikme Zammı Uygulanamayacağı )
D7.DE. 2004/3473AMME ALACAĞI ( İlgilisine Tebliğ Edilerek Kesinleşen Para Cezalarının 6183 Sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun Hükümlerine Tabi Olduğu )
D4.DE. 2004/2323AMME ALACAĞI ( İtirazında Tamamen Veya Kısmen Haksız Çıkan Borçludan Hakkındaki İtirazın Red Olunduğu Miktardaki Amme Alacağının % 10 Zamla Tahsil Edileceği - Feragat Durumunda Davacının Davasında Haksız Çıktığı Kabul Edileceğinden Haksız Çıkma Zammının Alınması Gereği )
D4.DE. 1994/5345AMME ALACAĞI ( Karar Verilmesine Yer Olmadığı Yolundaki Mahkeme Kararının Kesinleşmesi - Yeniden Ödeme Emri Tebliğ Edilemeyeceği )
D7.DE. 1999/1760AMME ALACAĞI ( Karşılığında Teminat Gösterilmiş Bulunan - 6183 Sayılı Kanunun 56. Maddesi Uyarınca Tesis Edilen İşlemin İdari Davaya Konu Olabileceği )
D3.DE. 2008/5149AMME ALACAĞI ( Limited Şirket Ortaklarının Sermaye Payı Oranında Doğrudan Sorumlu Bulundukları - Payını Devreden Ortağın Devir Dönemine Ait Amme Alacağından Müteselsilen Sorumlu Olacağı )
D4.DE. 2002/4463AMME ALACAĞI ( Ltd. Şti Ortağına Gönderilen Ödeme Emrinde Ortak Ya da Kanuni Temsilci Olarakmı Sorumlu Tutulduğu Borcun Tamamınınmı Yoksa Sermaye Miktarına Göremi İstendiğinin Anlaşılmadığı - Geçersizliği/Ödeme Emrinin Unsurlarını Taşımadığı )
D4.DE. 1988/193AMME ALACAĞI ( Mahkemece İmza İstiktabı Yapılması )
D4.DE. 2004/1522AMME ALACAĞI ( Murisin Vergi Borcu - Mirası Reddeden Kanuni ve Mansup Mirasçılar Hakkında Takip Yapılamayacağı )
D4.DE. 1994/3456AMME ALACAĞI ( Mükellefin Vergi Borçları İçin Banka Şubesindeki Hesaplarına Haciz Konulması - Süresinde İtiraz Edilmediğinden Bahisle Borcun Tamamı İçin Banka Adına Ödeme Emri Tebliği/İstenilebilecek Miktarın Borçlunun Hesabındaki Parayla Sınırlı Olduğu )
D9.DE. 1995/3087AMME ALACAĞI ( Ödeme Emri - Dava Açma Süresi )
D4.DE. 1992/2025AMME ALACAĞI ( Ödeme Emri İle İstenmesi )
D6.DE. 2005/6912AMME ALACAĞI ( Ödeme Emrine İtiraz - 7 Günlük İdari Dava Açma Süresinin Tebliğ Tarihini İzleyen Günden İtibaren Başlayacağı )
D3.DE. 2008/5243AMME ALACAĞI ( Ödenen Cezaların Kanunen Kabul Edilmeyen Gider Olduğu - Pişmanlık Zammı/Pişmanlık Talebiyle Verilen Beyannameler Üzerine Hesaplanan )
D14.DE. 2012/4891AMME ALACAĞI ( Ruhsatsız Yapı Yapıldığından Bahisle Verilen Para Cezası/Ödeme Emrinde 7 Günlük Dava Açma Süresinin Gösterilmemesinin Anayasa'ya Aykırı Olduğu - Tebliğinden İtibaren Genel Dava Açma Süresi 60 Gün İçinde Açılan Davanın Süresinde Kabulü Gerektiği )
D7.DE. 1999/2675AMME ALACAĞI ( Sundurma ve Antrepo İşletmelerine 109'uncu Madde Uyarınca Tebliğ Olunan Ödeme Emri - İdari İtiraz Yollarının İşletilemeyeceği/Direkt Dava Açılabileceği
D3.DE. 2004/1493AMME ALACAĞI ( Şirket Ortaklarının Hisseleri Oranında 4811 Sayılı Yasadan Faydalanmak Amacıyla Yaptıkları Başvuru - Amme Alacağının Şirkete Ait Olma Vasfını Değiştirmeyeceği )
D4.DE. 2004/2396AMME ALACAĞI ( Şirket Vergi Borçlarının Tahsili Amacıyla Haczedilen Menkul Malların Satışı - İhalesinin Usulüne Uygun Yapılmadığını İleri Sürerek İşlemin İptalini İstemi/Görev )
D4.DE. 2003/46AMME ALACAĞI ( Şirketten Tahsil İmkanı Kalmadığı Açıkça Ortaya Konulmadan Kanuni Temsilcinin Takibe Alınamayacağı )
D4.DE. 2002/2561AMME ALACAĞI ( Şirketten Tahsil İmkanı Kalmadığı Açıkça Ortaya Konulmadan Ortağına Başvurulamayacağı )
D3.DE. 1996/5012AMME ALACAĞI ( Şirketten Tahsil İmkanı Kalmaması - Yasal Temsilciden Kamu Alacağının İstenmesi )
D3.DE. 2010/6347AMME ALACAĞI ( Şirketten Tahsil İmkanı Kalmayan - Kanuni Temsilcinin Adresi Bilindiği/2 no.lu İhbarname Bu Adreste Tebliğ Edilmeden Şirketin Ticaret Siciline Kayıtlı Adresinde Tebliğ Edilememesi Nedeniyle İlan Yoluyla Tebliğinde Hukuka Uygunluk Bulunmadığı )
D13.DE. 2013/3763AMME ALACAĞI ( Tahsili Amacıyla Ödeme Emri Düzenlenebilmesi İçin Kesinleşmiş ve Vadesinde Ödenmemiş Bir Alacağın Bulunması Gereği - Tebligat Kanununun 20 ve 21. Maddelerine Göre Tebligat İmkanı Varken Muhatabın Adresi Meçhul Kabul Edilerek İlanen Tebligat Yoluna Gidilmesinin Hatalı Olduğu)
D8.DE. 1998/4790AMME ALACAĞI ( Taşocağı Rüsumu - Ödenmemesi Nedeniyle Ocağın Faaliyetinin Durdurulamayacağı/İdarenin 6183 Sayılı Yasa Hükümlerine Göre Alacağını Takip Etmesi Gerektiği )
D4.DE. 1988/2415AMME ALACAĞI ( Tecil İsteminin Reddine İlişkin Yazının İlgiliye Tebliğ Edilmemesi Sonucu )
D9.DE. 2010/9101AMME ALACAĞI ( Tüzel Kişiliği Devam Eden Şirketin Vergi Borcu - Davacının Kanuni Temsilci Olduğundan Bahisle Sorumlu Tutularak Adına Ödeme Emri Düzenlenemeyeceği/Tüm Takip Yollarının Tüketilmesi Gerektiği )
D7.DE. 1997/461AMME ALACAĞI ( Vadesinin Rastladığı Takvim Yılını Takip Eden Takvim Yılı Başından İtibaren 5 Yıl İçinde Tahsil Edilmezse Zaman Aşımına Uğrayacağı )
D4.DE. 2003/1148AMME ALACAĞI ( Vergi Borçlarının Tahsili Amacıyla Tebliğ Edilen Ödeme Emirleri - Dava Açma Süresi )
D4.DE. 2006/774AMME ALACAĞI ( Vergi Borçlusu Şirketin Kiracısı Olan Davacının Kira Ödemelerini Davalı İdareye Yapması İstemi - Kira Alacaklarının Temlik Edildiği/Temlik Sözleşmesinin Noter Tasdikine Gerek Bulunmadığı )
D9.DE. 2010/7036AMME ALACAĞI ( Vergi İncelemesinin Devam Ettiği Durumlarda Yapılan İlk Hesaplamalara Göre Teminat İstenebileceği ve İhtiyati Haciz Kararı Alınabileceği - İnceleme Sonuçlanıp Tarhiyat Yapıldıktan Sonra Teminat İstenemeyeceği )
D3.DE. 2006/220AMME ALACAĞI ( Yeminli Mali Müşavirin Tasdik Raporu İle Haksız KDV İadesi Alınmasına Sebebiyet Vermesi/Müteselsil Sorumluluk - Şirketin Vergi Dairesinin Verdiği Yetki İle Niyabeten Davacı Müşavire Bağlı Olduğu Vergi Dairesince Ödeme Emri Düzenlenebileceği )
D10.DE. 2013/5202AMME ALACAĞI (6183 Sayılı Kanun Kapsamındaki Alacakların Bu Kanun Hükümlerine Göre Takip ve Tahsil Edileceği - Özel Hukuk Kişiliği ile Türk Eximbank Arasında İmzalanan Sözleşme ile Verilen Kredinin Ödenmemesinden Kaynaklanan Alacağın Özel Hukuk İlişkisinden Kaynaklandığı Alacağın 6183 Sayılı Kanun Kapsamında Olmadığı Adli Yargı Yerinde Takibi Gereği)
D7.DE. 2000/5610AMME ALACAĞI (Şirketi Temsil Yetkisi Bulunmayan Ortağın Adresine Gönderilen Ödeme Emirleri - Düzeltmeleri Veya İptal Edilmeleri İstemiyle Kendi Adına İdari Dava Açmasının Mümkün Bulunmadığı)
D7.DE. 2000/449AMME ALACAĞI İÇİN ÖDEME EMRİ DÜZENLENMESİ ( Ödeme Emrinin Kimlere Tebliğ Edilebileceği - Şirket Yasal Yetkilisi Olmayan Gümrük Komisyoncusuna Yapılan Tebligatın Hukuken Geçerli Olmayacağı )
D7.DE. 2002/1316AMME ALACAĞI KAPSAMINDA DAMGA VERGİSİNİN TAHSİLİ ( Ödenmesi Gereken Damga Vergisi İçin Şirketçe Ödeme Süresi İçerisinde Beyanname Verildiği Ancak Tahakkuk Eden Verginin Ödenmediği - Amme Alacağı Kapsamından Takibi Mümkün Olduğundan Vergi Ziyaı Cezasının Hukuka Aykırı Olduğu )
D9.DE. 1994/179AMME ALACAĞI NİTELİĞİ ( Elektrik Tüketim Vergisi - TEK.'in Belediyenin Elektrik Borcuna Mahsup Etmesinin Mümkün Olmaması )
D3.DE. 2007/4962AMME ALACAĞINA DAYALI 3. KİŞİLERDEKİ ALACAĞIN HACZİ ( Başka Mükellefin Vergi Borcu Nedeniyle Gönderilen Haciz İhbarnamesine Süresinde İtiraz Edilmediği/Ödeme Emri Gönderildiği - Davacı 3. Kişi Tarafından İleri Sürülen İddiaların Asıl Mükellefe Borçlu Olunmadığı İddiası Kapsamında Değerlendirileceği )
D4.DE. 2002/689AMME ALACAĞINA GÖSTERİLEN TEMİNATIN İSTENİLMESİ ( Menkul Mal Niteliğindeki Otomobil - Vergi Alacağının Vadesinde Ödenememesi - Teminat Olarak Gösterilen Otomobilin İstenilmesi )
D9.DE. 2010/9529AMME ALACAĞINA İLİŞKİN VERGİ CEZA İHBARNAMESİ ( Tebliğine İlişkin Tebliğ Alındısındaki İmzanın Kendisine Ait Olmadığı İddiası -Davacının Tebligat Döneminde İkamet Edip Etmediği Sorulmak Suretiyle Tespit Edilmesi Mümkün Olmayıp Ancak Adli Tıp Kurumuna Yaptırılacak Bilirkişi İncelemesiyle Tespiti Mümkün Olduğu )
VDDGKE. 2006/9AMME ALACAĞINDAN SORUMLU TUTULAMAMAK ( Davacının Kanuni Temsilci Olmadığı Dönemlerden - Şirket Yönetim Kurulu Kararıyla Temsil Yetkisinin Değiştirilmesi )
D3.DE. 2009/780AMME ALACAĞINDAN SORUMLULUK ( Kooperatiften Tahsil Edilemeyen/Yönetim Kurulu Üyeliğinin Sona Ermesinin Tescil Edilip İlan Edilinceye Kadar 3. Şahıslar Nezdinde Hukuki Sonuç Doğurmayacağı - 3. Kişilerin Bildiklerinin İspatlanması Halinde Onlara Karşı İleri Sürülebileceği )
D4.DE. 2002/3768AMME ALACAĞINDAN SORUMLULUK ( Şirket Yönetim Kurulu Üyeliğinden Ayrılmak İradesini Noter Aracılığıyla Bildiren Davacı - İstifa Tarihinden Sonra Kanuni Temsilci Sıfatıyla Sorumlu Tutulamayacağı )
D9.DE. 2003/2571AMME ALACAĞINDAN ŞİRKETİN KANUNİ TEMSİLCİSİNİN SORUMLULUĞU ( Borç Kesinleştirilip Vergi Borçlusu Hakkında Tüm Takip Yolları Tükendikten Sonra Ancak Kanuni Temsilciye Başvurulabilmesi )
D9.DE. 1992/2987AMME ALACAĞINI ÇEKLE ÖDEME ( Ödeme Tarihi - Çekin Verildiği Tarih )
D7.DE. 1993/2376AMME ALACAĞINI ÇEKLE ÖDEME ( Postaya Verilen Gün Ödeme Yapılmış Sayılamaması )
D3.DE. 2012/997AMME ALACAĞININ DOĞDUĞU VE ÖDENMESİ GEREKTİĞİ ZAMANLARDA KANUNİ TEMSİLCİNİN VEYA TEŞEKKÜLÜ İDARE EDENLERİN FARKLI KİŞİLER OLMASI ( Farklı Dönemlerdeki Şahısların Müteselsil Sorumluluklarına Dair Hükmün Anayasa Mahkemesi Tarafından İptal Edildiğinin Gözetilmesi Gereği - Kanuni Temsilciliği Sona Eren Kişinin Kendisinden Sonraki Dönemde Doğan Vergi ve Cezadan Sorumlu Tutulmayacağı )
VDDGKE. 2002/360AMME ALACAĞININ GARANTİ ALTINA ALINMASI ŞARTI ( İhtiyati Haciz Nedenlerinin Mahkemece Kaldırılmış Olması - Teminat İstenilememesi )
D9.DE. 1981/4740AMME ALACAĞININ İLANEN TEBLİGAT YOLU İLE KESİNLEŞMESİ ( İlk Ödeme Emrinin Tebliğinin Yasaya Aykırı Olması Halinde Haciz Yoluyla Takip Yapılamayacağı )
D4.DE. 2004/1775AMME ALACAĞININ KESİNLEŞMEMESİ ( Şirketin Vergi Borçları Nedeniyle Düzenlenen Ödeme Emirlerinin Şirket Temsilcisi ve Ortağı Davacının Bilinen İkametgah Adresine Tebliğe Çıkarılmadan İlanen Tebliği )
VDDGKE. 1998/193AMME ALACAĞININ KESİNLEŞMESİ
D7.DE. 1995/3421AMME ALACAĞININ KESİNLEŞMESİ ( Ek Tahakkuka Karşı Yapılan İtirazın Reddine İlişkin Gümrük Başmüdürlüğü Kararına Karşı Dava Açılmamasıyla )
D4.DE. 2012/9304AMME ALACAĞININ KESİNLEŞMESİ ( İlanen Tebliğ Şartları Oluşmadığından Tebligatın Usulsüz Olduğu Dolayısıyla Amme Alacağının Kesinleşmediği - Ödeme Emrinde Hukuka Uygunluk Bulunmadığı Gerekçesiyle İptaline Karar Verilmesinin Yerinde Olduğu )
D3.DE. 1999/4636AMME ALACAĞININ KESİNLEŞMESİ ( Ödeme Emrinin İptali-Vergi Borçlarının KDV'den Doğan Alacaklarına Mahsubu Talebine Cevap Verilmemesi )
D9.DE. 2007/4131AMME ALACAĞININ LİMİTED ŞİRKET ORTAĞINDAN TAHSİLİ ( Şirketten Tahsil Olanağı Bulunmayan Vergi Borcu İçin Öncelikle Kanuni Temsilciye Başvurulacağı - Tahsil Edilemezse Sermaye Hissesi İle Sınırlı Olarak Ortakların Mal Varlığından Tahsili Gereği )
D13.DE. 2010/194AMME ALACAĞININ ÖDEME EMRİ İLE TAKİP VE TAHSİLİ ( Tahakkuk Safhası Kesinleşmiş Amme Alacağının Varlığına Bağlı Olduğu - İptali İçin Dava Açılmamış Süresinde Ödenmemiş Ödeme Emrine Karşı Davada İleri Sürülen İddiaların Borcun Olmadığı İtirazı Kapsamında Görülerek İşin Esasının Değerlendirilmesi Gereği )
D3.DE. 1995/4627AMME ALACAĞININ ÖDENDİĞİNİN İSBATI ( Selahiyetli ve Mesul Memurlarca Verilen Makbuzlar )
D9.DE. 2008/2671AMME ALACAĞININ ÖDENMESİNDEN KANUNİ TEMSİLCİNİN SORUMLULUĞU ( Kanuni Temsilcinin Takibini Gerektiren Hukuki Koşullar Oluşmadan Amme Alacağının Ödenmesinden Kanuni Temsilci Olan Davacı Sorumlu Tutularak Adına Ödeme Emri Düzenlenemeyeceği )
D4.DE. 2012/8132AMME ALACAĞININ TAHSİL EDİLEBİLİR SAFHAYA GELMEMESİ ( Ödeme Emirlerinin İptali İstemi - Ödeme Emrinin Dayanağı Olan İhbarnamelerin Davalı İdarece Adreste Tebliğ Edilemediğine İlişkin Tebliğ Alındısı İle İlanen Tebliğe İlişkin Belgelerin Mahkemeye İbraz Edilmemesi )
DIBGKE. 1986/3AMME ALACAĞININ TAHSİLİ ( Bu Aşamada Tahakkuk Zamanaşımının İncelenebileceği )
D10.DE. 2013/1346AMME ALACAĞININ TAHSİLİ ( Çiftçilere Yapılan Haksız Destekleme Ödemesi - İadesinin 6183 Sayılı Kanun Hükümlerine Göre Yapılmasının Hukuka Uyarlı Olduğu )
D4.DE. 2010/548AMME ALACAĞININ TAHSİLİ ( Fon Tarafından Tedrici Tasfiye İşlemleri Yürütülen Aracı Kurum Hakkında Tedrici Tasfiye Kapsamında Başlanmış Olan Tüm İcra Takipleri Yasa Gereğince Kendiliğinden Duracağı )
VDDGKE. 2007/336AMME ALACAĞININ TAHSİLİ ( Haciz Bildirisinden Çok Önce Ödendiği İspat Edilen Borç Nedeniyle 3. Şahsın Vergi Borcundan Dolayı Sorumlu Tutulmasının Hukuka Uygun Bulunmadığı - Ödeme Emrinin İptali Gerektiği )
D7.DE. 1994/2479AMME ALACAĞININ TAHSİLİ ( İhtiyati Haciz Yoluna Gitme )
D9.DE. 2007/4659AMME ALACAĞININ TAHSİLİ ( Kapsamına Görülen İhtiyati Haciz İşlemi Konusunda Vergi Dairesi Başkanlığının İhtiyati Haciz Kararında Yetki ve Şekil Yönünden Hukuka Aykırılık Bulunmadığı )
D3.DE. 1997/4671AMME ALACAĞININ TAHSİLİ ( Ödeme Emri Düzenlenmesi - Ödeme Emrinde Ya da Haciz Varakasında Gecikme Zammının Unutulmuş Olması - Gecikme Zammı İçin Haciz Yapılabileceği )
D7.DE. 1998/2457AMME ALACAĞININ TAHSİLİ ( Tahakkuk Kesinleşmeden Alacağın Tahsili Amacıyla Ödeme Emri Düzenlenememesi )
DIBGKE. 1991/1AMME ALACAĞININ TAHSİLİ ( Tecil Talebi - İlgiliye Tebligat )
D7.DE. 1997/90AMME ALACAĞININ TAHSİLİ ( Vadesinde Ödemeyenlere Yedi Gün İçinde Borçlarını Ödemeleri Veya Mal Bildiriminde Bulunmalarının Bir Ödeme Emri İle Tebliği )
D4.DE. 1993/1556AMME ALACAĞININ TAHSİLİ ( Vergi Taksidinin Çekle Ödenmesi - Çekin Karşılıksız Çıkması - Tazminat ve Gecikme Faizinin Tahsili - Adli Yargının Görev Sahası )
D3.DE. 1999/275AMME ALACAĞININ TAHSİLİ ( Vergi ve Bağlı Alacaklarda Yasal Temsilcinin Takibi )
D4.DE. 1993/3408AMME ALACAĞININ TAHSİLİ ( Yedieminlerin Sorumluluğu - Vergi Alacağının Teminat Altına Alınması - Yediemine Bırakılan Malların Bulunamaması )
D17.DE. 2015/4218AMME ALACAĞININ TAHSİLİ KAPSAMINDA DÜZENELENEN ÖDEME EMRİNE KARŞI AÇILAN DAVA (İleri Sürülen İddiaların Borcum Yoktur Kapsamında Değerlendirilebimesi İçin Tahakkuk İşlemine Karşı Dava Açılmamış veya Dava Açılmakla Birlikte Davanın Usulden Reddi Gereği - Tahsis Protokolü İptal Edilmesine Rağmen Belediyenin Kullanımına Bırakılan Hazine Taşınmazı İçin Belediyeye Ecrimisil Çıkarılamayacağı)
D3.DE. 2012/4015AMME ALACAĞININ TAHSİLİ KAPSAMINDA İHTİYATİ HACİZ ( İnceleme Sonuçlanıp Tarhiyat Yapıldıktan Sonra İhtiyatı Haciz Kararı Alınamayacağı - Vergi İncelemesinin Devam Ettiği Durumlarda Yapılan İlk Hesaplamalara Göre Teminat İstenebileceği İhtiyati Haciz veya İhtiyati Tahakkuk Kararı Alınabileceği )
D3.DE. 2002/2334AMME ALACAĞININ TAHSİLİ TALEBİ ( Gecikme Zammının Ödeme Emrinde Miktar Olarak Gösterilmemiş Olmasının Bu Kısma İsabet Eden Haczin Kaldırılmasına Sebep Olmayacağı )
D13.DE. 2014/208AMME ALACAĞININ TAHSİLİNDE SORUMLULUK ( Amme Alacağının Doğduğu ve Ödenmesi Gerektiği Zamanlarda Kanuni Temsilci veya Kurumu Yönetenlerin Farklı Şahıslar Olmaları Halinde Bu Şahısların Amme Alacağının Ödenmesinden Müteselsil Sorumluluğunu Düzenleyen Hükmün Anayasaya Aykrı Bulunduğu - Her Yönetici ve Sorumlu Personelin Kendi Dönemindeki İşlemlerle Sorumlu Tutulması Gereği )
D13.DE. 2008/12927AMME ALACAĞININ TAHSİLİNDE ŞİRKETİN SORUMLULUĞU ( Davacı Şirketin Y.K Üyesi Olmaması Nedeniyle Şirketin Borçlarından Dolayı Takibinin Mümkün Olmadığı - Para Cezasının Tahsili İçin Şirket Adına Gönderilen Ödeme Emrinde Hukuka Uygunluk Bulunmadığı )
D3.DE. 1999/4600AMME ALACAĞININ TAKİBİ ( Kooperatifin Ödenmeyen Borçları )
D4.DE. 2005/1776AMME ALACAĞININ TECİLİ ( KDV Zirai Stopaj Vergisi Eğitime Katkı Payı Fon Payından Doğan Kamu Borcu ve Cezaların Tecil Edilemeyeceğine İlişkin Bir Sınırlama Bulunmadığı )
D7.DE. 1996/766AMME ALACAĞININ TEMİNATA BAĞLANMASI ( Zamanaşımını Keseceği )
D7.DE. 1998/2055AMME ALACAĞININ TEMİNATA BAĞLANMASI ( Zamanaşımının Kesilmesi )
D4.DE. 1988/3943AMME ALACAĞININ VADESİNDE ÖDENMEMESİ ( Tecil İsteminin Sonucu Beklenilmemesi )
D7.DE. 2001/4212AMME ALACAĞININ VADESİNİN BELİRLENMESİ ( 6183 S.K. Md. 56 Uyarınca İşlem Tesis Edilmeden Md. 37 Uyarınca Bildirimde Bulunularak - Geçici İthalde Tahakkuk Ettirilerek Teminata Bağlanan Vergiler )
D3.DE. 1999/5040AMME ALACAĞININ VADESİNİN GELDİĞİ TARİHTE VERGİ DAİRESİNDEN ALACAKLI BULUNAN YÜKÜMLÜ ( Alacağın Vadesinden Önce Mahsup Talebinde Bulunması Gerekirken Vadeden Sonra Mahsup Talep Etmesi - Gecikme Zammı Hesaplanamayacağı )
D3.DE. 2010/4340AMME ALACAĞININ ZAMANAŞIMINA UĞRAMASI ( Zamanaşımı Süresinin Dolmasından Önce Yapılan Cüz'i Ödemelerin "Her Kamu Alacağı İçin Ayrı Ayrı 1 Kuruş" Mükellef Tarafından Yapıldığının Kabulünün Ticari İcaplara Uygun Olmadığı - Tahsil Zamanaşımının Kesildiğinden Bahsedilemeyeceği )
IDDGKE. 1993/132AMME ALACAKLARI HAKKINDA KANUNUN YANLIŞ UYGULANMASI ( Ecrimisil )
D7.DE. 2005/2889AMME ALACAKLARI KANUNU'NUN TEMİNATLI ALACAKLARA İLİŞKİN HÜKÜMLERİ UYARINCA TESİS EDİLEN İŞLEM ( Ek Tahakkuk Olarak Nitelendirilemeyeceği - İptali İsteminde Süre Aşımı Bulunmakta İse de 6183 S.K. Hükümleri Çerçevesinde Yapılacak Yargılamaya Göre Karar Verilmesi Gerektiği )
D10.DE. 1998/22AMME ALACAKLARI TAHSİL USULÜ HAKKINDA KANUN HÜKÜMLERİ ( Tüketiciyi Koruma Kanununa Aykırılık Nedeniyle Verilen İdari Para Cezası - Ödeme Emri Düzenlenmesi )
D4.DE. 1999/348AMME ALACAKLARI TAHSİL USULÜ HAKKINDA KANUN HÜKÜMLERİNİN UYGULANMASI ( Haksız Alınan İhracatta Vergi İadesinin Geri Alınması )
D4.DE. 1989/2535AMME ALACAKLARI TAHSİLİ USULÜ İÇİN GEÇERLİLİK ( Sürelerin İşlemesini Engelleyen Zorunlu Nedenler )
D4.DE. 1990/692AMME ALACAKLARI YASASINA GÖRE TAKİP VE TAHSİLİ YAPILAMAYACAK OLAN ALACAK ( Belediyeye Ait Taşınmazın Satışından Doğan Alacak )
D9.DE. 1997/469AMME ALACAKLARIN KARŞI SORUMLULUK ( Yönetim Kurulu Üyelerinin Sorumluluğu )
D11.DE. 1996/2281AMME ALACAKLARINDA İHTİYATİ HACİZ KARARI ( Amme İdaresinin Mahallin En Büyük Memuru Kararıyla Tatbik Olunacağı - Vali Yardımcısı Tarafından İmzalanan İhtiyati Haciz Kararının Geçerli Olmadığı )
D7.DE. 2008/6835AMME ALACAKLARININ TAHSİL USULÜ ( Hakkında Kanunun 56. Md. Uyarınca Tesis Edilen İşlemin İptali İstemi - Açılan Dava Devam Ederken Bu İşleme Vaki İtiraz Başvurusunun Reddine Dair Gümrük Başmüdürlüğü İşlemine Karşı Açılan Davanın Birleştirilmesi Gerektiği )
D3.DE. 2011/4277AMME ALACAKLARININ TAHSİL USULÜ ( Limited Şirketinin Vergi Borçlarının Tahsili Amacıyla Ortak Aynı Zamanda Kanuni Temsilcinin Taşıt ve Taşınmazlarına Haciz Uygulanması - Geçerli Olabilmesi İçin Bildirim Yapılacağı ve Öncesinde Ödeme Emri Düzenleneceği )
D4.DE. 1990/3150AMME ALACAKLARININ TAHSİL USULÜ HAKKINDA KANUN ( Alacaklı Amme İdaresinin Mahalli En Büyük Memurunun Kararıyla İhtiyati Haciz Konması )
D14.DE. 2012/679AMME ALACAKLARININ TAHSİL USULÜ HAKKINDA KANUN UYARINCA HACİZ İŞLEMİ ( 62. Maddesi Uyarınca Borçlunun Amme Alacağına Yetecek Miktarda Menkul ve Gayrimenkülün Haczolunacağı ve Amme Alacağına Yetecek Miktarı Üzerinde Haciz İşlemi Yapılmasında Hukuka Uyarlık Bulunmadığı )
D4.DE. 1992/2977AMME ALACAKLARININ TAHSİL USULÜ HAKKINDA YASA ( Trafik Para Cezalarının Bu Kanuna Göre Tahsili )
D9.DE. 1990/1412AMME ALACAKLARININ TAHSİL USULÜ HAKKINDA YASAYA GÖRE TAKİP YAPILAMAYACAĞI ( Sözleşmeden Doğan Alacaklar )
D10.DE. 2013/1701AMME ALACAKLARININ TAHSİL USULÜ KANUNU ( Kabahatler Kanunun Kapsamında Verilen Para Cezasının 6183 Sayılı Kanun Hükümlerine Göre Tahsil Edileceği - Kesinleşmemiş İdari Para Cezası Hakkında Ödeme Emri Düzenlenmesinin Hatalı Olduğu )
IDDGKE. 1984/71AMME ALACAKLARININ TAHSİL USULÜNDEN KAYNAKLANAN DAVA ( Israr Kararına Karşı Yapılan Temyizde Görevli Dava Daireleri Kurulunun Alacağın Niteliğine Göre Tesbit Edileceği - Alacağın Dayanağı Olan İşleme Karşı Dava Açılmış ve Yürütmenin Durdurulması Talebinde Bulunulmuş Olmasının Takip Yapılmasına Engel Olmayacağı/Yürütmenin Durdurulması Talebinin Reddedilmiş Olması )
D7.DE. 2003/2799AMME ALACAKLARININ TAHSİL USULÜNE GÖRE TAKİBE KONAN VERGİ ALACAĞI ( Ödeme Emrine Karşı Vergi Mahkemesine Açılan Davada Dava Açma Süresi )
D10.DE. 2001/4040AMME ALACAKLARININ TAHSİL USULÜNE GÖRE YAPILAN TAKİBİN USULE UYGUN OLMASI ( Belediyeye Ait Taşınmazın İşgali Nedeniyle Ecrimisil İhbarnamesi Gönderilerek Takibe Geçilmesi )
D10.DE. 2001/1765AMME ALACAKLARININ TAHSİL USULÜNE TABİ OLMAYAN İSTEĞE BAĞLI SİGORTA PRİM BORÇLARI ( Prim Borçlarının Taksitlendirilmesine İlişkin Genelge Kapsamına Girmemesi )
D9.DE. 2005/4620AMME ALACAKLARININ TAHSİLİ ( %10 Haksız Çıkma Zammının Dayanağı Olan İlam Harcına Karşı Açılan Dava Kesinleşmeden Düzenlenen Ödeme Emrinde İsabet Bulunmadığı )
D4.DE. 2004/1780AMME ALACAKLARININ TAHSİLİ ( Hacze Dayalı Menkul Malların İhalesinin İptali İstemi - Davanın Görüm ve Çözümünün İdari Yargıya Ait Olduğu )
VDDGKE. 2005/211AMME ALACAKLARININ TAHSİLİ ( İhtiyati Haciz İşleminin İptali İstemiyle Açılan Davanın Tarhiyata Karşı Açılan Davadan Bağımsız ve İşlemin Tesis Edildiği Andaki Hukuki Duruma Göre İncelenmesi Gerektiği )
D3.DE. 2009/3895AMME ALACAKLARININ TAHSİLİ ( Öncelikle Ödeme Emri Düzenlenerek Tebliğ Edileceği - Davacı Adına Ödeme Emri Düzenlenmeksizin Haciz Tatbik Edildiği Anlaşıldığından Davacının Aracına Uygulanan Haczin Hukuka Aykırı Olduğu)
D9.DE. 2005/573AMME ALACAKLARININ TAHSİLİ ( Şirket Adına Hükmolunan Yargı Harcı - İdarece Mükelleflere Bir Aylık Ödeme Süresi Verilmesi Bu Sürenin Sonunda Ödenmemesi Üzerine Ödeme Emri Düzenlenmesi Gerektiği )
D10.DE. 2000/180AMME ALACAKLARININ TAHSİLİ ( Tahsil Edilen Vergilerin Zamanında İntikal Ettirilmemesi-Gecikme Cezası )
D7.DE. 1997/5156AMME ALACAKLARININ TAHSİLİ ( Yürürlüğe Yeni Giren Kanun Hükmünün Önceki Borç Hakkında Uygulanamaması - Eski Gümrük Vergi ve Resimlerinin Tahsili Talebi )
D14.DE. 2014/10783AMME ALACAKLARININ TAHSİLİ HAKKINDA KANUN (Akitten Doğan Alacakların 6183 Sayılı Kanun Kapsamında Olmadığı - Gecikme Cezasının Borçlar Kanunu ve İcra İflas Kanunu Hükümlerine Göre Tahsili Gereği)
D4.DE. 2004/2271AMME ALACAKLARININ TAHSİLİ USULÜ ( Teminat Gösterilen Gayrimenkulün Paraya Çevrilebilmesi İçin Borçluya Borcunu 7 Gün İçinde Ödemesinin İhtar Edilmesi Gereği )
D3.DE. 2010/1975AMME ALACAKLARININ TAHSİLİ USULÜ HAKKINDA KANUN HÜKÜMLERİNE GÖRE DÜZENLENEN ÖDEME EMRİNİN İPTALİ DAVASI ( Dava Açma Süresinin Yedi Gün Olduğu - Vergi Davalarında Geçerli Olan Otuz Günlük Sürenin Özel Hüküm Nedeniyle Geçerli Olmadığı )
D10.DE. 2013/5964AMME ALACAKLARININ TAHSİLİ USULÜ HAKKINDA KANUN HÜKÜMLERİNE GÖRE TAHSİLAT ( Destekleme ve Fiyat İstikrar Fonundan Ziraat Bankasına Aktarılan Kaynaktan Tarım Kooperatifine Kullandırılan Kredi - Ödenmeyen Kredinin 6183 Sayılı Kanun Hükümlerine Göre Tahsil Edileceği )
D10.DE. 1988/2129AMME ALACAKLARININ TAHSİLİ USULÜ HAKKINDA YASA ( Dış Ticaret İşlemlerinde Ek Yükümlülüklerin Tahsili )
D10.DE. 1991/348AMME ALACAKLARININ TAHSİLİ USULÜ HAKKINDA YASA ( İhracatta Haksız Vergi İadesinin Geri Alınması )
D10.DE. 1988/891AMME ALACAKLARININ TAHSİLİ USULÜ HAKKINDA YASA ( Sulama Suyu Bedelinin İlişkin Ücretlerin Süresinde Ödenmemesi )
D9.DE. 1987/1346AMME ALACAKLARININ TAKİBİ ( Borçlunun Haline Münasip Evinin Haczi )
D7.DE. 1999/69AMME ALACAKLARININ TAKİP USULÜNE GÖRE YAPILAN TAKİBİN GEÇERLİLİĞİ ( Yükümlünün Vergi Borçlarını Ödemeyi Taahhüt Eden Davacı Şirkete Karşı )
D3.DE. 2010/541AMME BORCUNDAN SORUMLULUK ( Ltd. Şti. Ortağının Şirkete Ortak Olduğu Dönemden Önceki Dönemlere İlişkin - Tahsili Amacıyla Tanzim Olunan Ödeme Emirlerinde Hukuka Uyarlık Bulunmadığı )
D9.DE. 2005/5079AMME BORÇLUSU ( 3. Şahıslar Nezdindeki Alacakları - Haciz Uygulanabilmesi İçin Alacağını Bildirmiş Olması Veya İdarece Borçlu Şirketin Bu Şahıslardan Alacağı Olduğunun Tespit Edilmesi ve Tespit Edilen Tutar İçin Haciz Konulacağı )
D4.DE. 2008/2205AMME BORÇLUSU ( Üçüncü Şahıslar Nezdinde Hak ve Alacağının Olup Olmadığı Tespit Edilmeden Haciz İşlemi Tesis Edilemeyeceği )
D4.DE. 2010/8630AMME BORÇLUSUNUN 3. ŞAHISLARDAKİ ALACAKLARI ( Üzerine Haciz Uygulanabilmesi İçin 3. Şahıs Nezdinde Alacağının Bulunduğunu Bildirmiş Olması Veya İdarece Alacağın Tespit Edilmesi ve Tespit Edilen Tutar Kadar Haciz Konulması Gerektiği )
D3.DE. 1991/965AMME BORÇLUSUNUN MİRASÇILARINA HACİZ UYGULAMASI ( Miras Red Süresinin Dolmaması )
D4.DE. 1989/761AMORTİSMAN ( Ağır İş Makinasına Alınan Parçaların Makinayı Faal Durumda Tutabilmek Amacına Yönelik Olması Nedeniyle Amortismana Tabi Olmaması )
D4.DE. 1998/2847AMORTİSMAN ( Akaryakıt Satış İstasyonu Sahasının Kaplamasında Kullanılan Asfalt - Doğrudan Gider Yazılabileceği )
D3.DE. 1995/1066AMORTİSMAN ( Aktife Kayıtlı Değerin Esas Alınması )
D11.DE. 1997/2526AMORTİSMAN ( Araçların Bakım ve Onarım Giderleri - Değerini Artırıcı Nitelik Taşımaması Durumunda Gider Yazılacağı )
D4.DE. 1992/3388AMORTİSMAN ( Bankanın Alacaklarından Edinmesi )
D3.DE. 1999/222AMORTİSMAN ( Bir İktisadi Kıymetin Amortismana Tabi Tutulması İçin İşletmenin Aktifine Kayıtlı Olmasının Gerekmesi )
D3.DE. 1996/5573AMORTİSMAN ( Devir Yoluyla Kurulan Kurumlar Vergisi Yükümlüsü Şİrketin Amortismanlarını Yeniden Değerleyebilmesi )
D4.DE. 2005/396AMORTİSMAN ( Faaliyetleri Binek Otomobillerin Çeşitli Şekillerde İşletilmesi Olan Mükellefler İçin Bu İktisadi Kıymetleri İki Farklı Amortismana Konu Etme Yöntemine Yer Verildiği - Vergi Ziyaı Cezasının Kaldırılacağı )
D3.DE. 1999/3098AMORTİSMAN ( Fabrika Sahası İçerisine Yaptırılan Spor Tesisleri - Amortisman Ayrılmasında Kanuna Aykırılık Bulunmadığı )
D10.DE. 1995/1390AMORTİSMAN ( Hazırlanan Soru Kitapçıklarının Telif Hakkının Satın Alınması )
D3.DE. 1999/381AMORTİSMAN ( İşletmede Bir Yıldan Fazla Kullanılan ve Yıpranmaya Aşınmaya Veya Kıymetten Düşmeye Maruz Bulunan Gayrımenkuller )
D3.DE. 1995/1390AMORTİSMAN ( Telif Ücreti Ödenmesi )
D3.DE. 1996/1415AMORTİSMAN ( Yanıltıcı Belge Kullanılması Halinde Somut Tesbit )
D3.DE. 1998/1150AMORTİSMAN ( Yap İşlet Devret Modeliyle Tatil Köyü İşletmek İçin Devlet Arazisi Üzerine Yapılan Tesis )
D3.DE. 1998/150AMORTİSMAN ( Yap-İşlet-Devret Modeliyle Tatil Köyü Kurmak - Binalardaki Su Elektrik Tesisleri ve Soğuk Odalar Gibi Tesisler İçin Masrafların Özel Maliyet Bedelinin İtfası Yöntemiyle Amorti Edilmesi Gereği )
D3.DE. 1989/2851AMORTİSMAN ( Yeniden Değerlenen İktisadi Kıymetlerde Amortisman )
D4.DE. 1998/1268AMORTİSMAN ( Yılın Son İş Gününde Alınan ATİK - Amortisman Ayrılması-Azalan Bakiyeler Yöntemine Göre Amortisman )
D3.DE. 2009/445AMORTİSMAN (Araç Kiralama Faaliyetinde Bulunan Mükelleflerin Kiralama Faaliyetlerinde Kullandığı Araçlara Tam Amortisman Uygulayabileceği - Katma Değer Vergilerini ve Motorlu Taşıtlar Vergilerini Dönem Kazancından İndirebileceği)
D4.DE. 1997/5412AMORTİSMAN AYRILMASI ( Bankanın Kredisini Tahsili Üzerine Aynı Bedelle Eski Sahibine Satılan Taşınmaz )
D4.DE. 1999/1841AMORTİSMAN AYRILMASI ( Gider Kaydı - ATİK'in Fatura Bedelinin Üzerinde Değerle Defterlere Kaydı ve Amortisman Ayrılması )
VDDGKE. 2007/702AMORTİSMAN AYRILMASI ( Hangi İktisadi Kıymetler İçin Ayrıldığı Belirlendikten Sonra Çözümlenmesi Gereken Davada Giderlerin Yasaca Kabul Edilebilir Olup Olmadığı ve Belgelendirilmiş Sayılıp Sayılmayacağının İncelenmesi Gerektiği )
D4.DE. 2006/5474AMORTİSMAN AYRILMASI ( Yapılmakta Olan Yatırımlar Hesabında İzlenen Kıymetler İçin Ayrılamayacağı )
D4.DE. 1998/406AMORTİSMAN AYRIMI ( Mahkeme Kararıyla Satışı Bozulan ATİK'lerin Tekrar Aktife Alınması - Amortisman Ayrılabileceği-Gider Kaydı )
VDDGKE. 1993/163AMORTİSMAN AYRIMI ( Yeniden Değerleme )
D4.DE. 2000/1175AMORTİSMAN GİDER KAYDI ( Turizm Faaliyetinde Bulunan İşletme - Aktifte Kayıtlı Yat İçin Ayrılan Amortismanların Gider Kaydı )
D4.DE. 1998/3098AMORTİSMAN GİDERİ ( Fabrika Sahasındaki Spor Tesisinin ve Servis Aracı Olarak Kullanılan Otoların Giderleri )
D4.DE. 2010/3723AMORTİSMAN GİDERİNİN TARHİYATTAN DÜŞÜLMESİ ( Bir İktisadi Kıymetin Amortismana Tabi Tutulabilmesi İçin İşletmenin Aktifine Girmiş Olması Gereği - Alet Edavat Mefruşat Demirbaş ve Sinema Filimlerinin Tespit Edilen Değerlerinin Amortismana Konu Olacağı )
D4.DE. 1997/716AMORTİSMAN GİDERLERİNİN KAYDI ( Amortismana Tabi İktisadi Kıymetin Kullanılmayan Günlere Ait Kısmı - Gider Kaydı Yapılabileceği )
D3.DE. 1999/1353AMORTİSMAN KONUSUNA GİRMEME ( Zirai İşletmelere Dahil Olan Hayvan Alış Bedelleri - Amortisman Konusuna Girmeyeceği - Alış Bedellerinin Gider Yazılabileceği )
D7.DE. 1987/188AMORTİSMAN SERVİS VE BAKIM MASRAFLARI ( Şirket Aktifinde Kayıtlı Otomobillerde Yazılacak Giderler )
D3.DE. 1998/934AMORTİSMAN SÜRESİ ( Kıymetlerin Aktife Girdiği Yıldan Başlaması )
D9.DE. 1998/3883AMORTİSMAN YOLUYLA İTFA EDİLMESİ GEREKLİ GİDER NİTELİĞİNİN BULUNMAMASI ( Bayiliklerde Kullanılmak Üzere Yaptırılan Reklam Panoları )
VDDGKE. 2002/630AMORTİSMANA TABİ AKTİF DEĞERLER ( Yatırım İndiriminden Yararlanılmasını - Esas Faaliyet Alanı İle İlgili Olması Gereği )
D7.DE. 1990/1941AMORTİSMANA TABİ ARACIN SATIŞI ( Alınışından İtibaren Bir Yıl İçinde Satılması )
D7.DE. 2004/134AMORTİSMANA TABİ İKTİSADİ KIYMET ALIMLARI ( Katma Değer Vergisinden İndirilmesi Zorunluluğu - Davacının Otobüs Alımı Nedeniyle Ödediği KDV'nin İndirime Tabi Tutulması Gereği )
D11.DE. 1997/4913AMORTİSMANA TABİ İKTİSADİ KIYMET NİTELİĞİNİ KAZANAN ARSA PAYI ( Faturada Gösterilen KDV.nin Ancak 1/3'ünün İndirim Konusu Yapılabileceği )
D11.DE. 1998/666AMORTİSMANA TABİ İKTİSADİ KIYMETLER ( Gelir ve Kurumlar Vergisi Açısından Gider Olarak Gösterilmesinde Yasaya Aykırılık Olmaması )
D7.DE. 1986/1117AMORTİSMANA TABİ İKTİSADİ KIYMETLER ( Katma Değer Vergisinin İndirilme Koşuları )
D4.DE. 2009/6371AMORTİSMANA TABİ İKTİSADİ KIYMETLER ( Konaklama Tesislerini İşleten Mükelleflerin Kararın Yürürlüğe Girdiği Tarihten Sonra Söz Konusu Sıra Kapsamındaki İndirimli Orana Tabi İşlemlerine Ait İade Hesabına Amortismana Tabi İktisadi Kıymetler Dolayısıyla Yüklendikleri KDV'nin Dahil Edilemeyeceği )
D3.DE. 2000/2045AMORTİSMANA TABİ İKTİSADİ KIYMETLER İÇİN YAPILAN HARCAMALAR ( İşletmenin Esas Faaliyet Konusu Kapsamı Dışındaki Atikler - Harcamaların Yatırım İndirimine Konu Edilemeyeceği )
D4.DE. 2008/702AMORTİSMANA TABİ İKTİSADİ KIYMETLER İÇİN YÜKLENEN KDV ( O Dönemdeki İade Hakkı Doğuran İşlemlere Ait Bedelin Kanuni Vergi Oranına Göre Hesaplanan Miktarından Fazla Olmamak Üzere İadesi Mümkün Olduğu - İhracat Teslimleri )
D9.DE. 1992/5878AMORTİSMANA TABİ İKTİSADİ KIYMETLERDE KDV ( Katma Değer Vergisi İndirimi )
D9.DE. 2000/1527AMORTİSMANA TABİ İKTİSADİ KIYMETLERE AİT KDV ( 1999 ve Öncesi ATİK KDV'lerinin Bir Defada İndirilebileceği )
D4.DE. 1999/3454AMORTİSMANA TABİ İKTİSADİ KIYMETLERE AMORTİSMAN AYRILMASI ( Aktife Kaydedildikten Sonra Amortisman Ayrılabileceği )
D9.DE. 2000/1844AMORTİSMANA TABİ İKTİSADİ KIYMETLERİN ALIŞ KATMA DEĞER VERGİLERİ ( Kalan KDV Taksitlerinin Bir Defada İndirilebileceği )
D11.DE. 1999/5274AMORTİSMANA TABİ İKTİSADİ KIYMETLERİN İŞLETME BÜNYESİNDE İMAL VEYA İNŞA EDİLMESİ ( KDV.'nin İndirim Konusu Yapılmasında Usul )
D3.DE. 1994/1509AMORTİSMANA TABİ İKTİSADİ KIYMETLERİN SATILMASI ( Yenileme Fonu Ayrılması - Defter Değeri )
D11.DE. 1996/6855AMORTİSMANA TABİ İKTİSADİ KIYMETLERİN ZAYİ OLMASI ( Zayi Olan Mallara Ait Yüklenilen KDV'nin İndirilememesi Hükmünün Bu Olayda Uygulanması )
D4.DE. 1998/406AMORTİSMANA TABİ KIYMETİN MAHKEME KARARIYLA TEKRAR AKTİFE GİRMESİ ( Amortisman Ayrılabileceği )
D4.DE. 2009/6691AMORTİSMANA TABİ KIYMETLER ( Alış Bedeli Yerine Yeniden Değerleme Öncesi Değerlerinin Esas Alınması Nedeniyle Yeniden Değerlemenin Vergisel Avantajlarından Yararlanıldığından Söz Edilemeyeceği - Vergi Cezasının Kaldırılması İstemi )
D4.DE. 2008/4215AMORTİSMANA TABİ OLMAMA ( Yurt Dışında Bulunan Lisansör Şirkete Ödenen Hasılat Payı Sözleşmeye Konu Filmlerin Maliyet Bedeli Niteliğinde Bulunmaması Nedeniyle )
D4.DE. 2006/2595AMORTİSMANA TABİ OLMAYAN KIYMETLER ( Hangi Tarihte Sattığı ve Hangi Tarihli Düzeltilmiş Maliyet Esas Alınarak Zarar Tespit Edildiğinin Saptanması ve Buna Göre Bir Karar Verilmesi Gerekirken Bu Husus Araştırılmadan Karar Verilmesinde Hukuka Uyarlık Görülmediği )
D4.DE. 2005/2191AMORTİSMANA TABİ TUTULMA ( Bina Arsa ve Araziler Yeniden Değerlemeden Önceki Kıymetleri Üzerinden Tutulacağı )
D9.DE. 1992/2718AMORTİSMANA TABİ YENİ TESİSLERDE KDV ( İnşaa Edilen Amortismana Tabi İktisadi Kıymetlerde KDV )
D3.DE. 1996/1280AMORTİSMANIN GİDER KAYDEDİLMESİ ( Şirket Aktifine Kayıtlı Olup Kullanılmayan Araca İlişkin-Matrah Farkının Defterlerden Anlaşılması-Kusur Cezası )
D4.DE. 1985/2062AMORTİSMANLA KARŞILANAN YATIRIMLAR ( Yatırım İndiriminden Yararlanamayacağı )
D9.DE. 1999/139ANA ARTERLERDEKİ İLAN VE REKLAMLAR ( Bunlara Ait Verginin Büyükşehir Belediyesince Alınması )
D10.DE. 2004/2218ANA ARTERLERİN ( CADDELERİN ) BÜYÜKŞEHİR BELEDİYELERİNİN YETKİ VE SORUMLULUĞU ALTINDA OLMASI ( Hizmet Sunumu Bakımından - İşgal Edilmesi Halinde Ecrimisil İstenebilecek Nitelikteki Devletin Hüküm ve Tasarrufu Altında Bulunan Yerlerden Olması Niteliğini Değiştirmeyeceği )
D4.DE. 2003/245ANA BAYİ ( Konumundaki Bir Firmaya Diğer Bayilerden Daha Düşük Bedelle Mal Satılması - Örtülü Kazanç Dağıtımından Söz Edilemeyeceği )
D3.DE. 1998/113ANA BAYİ TARAFINDAN BELİRLENEN KAR ORANLARININ ALTINDAKİ BEDELLERLE DÜZENLENEN FATURALAR ( Gayrısafi Kazanç Düşüklüğü )
D8.DE. 2009/6617ANA DAL OLAN TIBBİ PARAZİTOLOJİNİN YAN DAL OLARAK DÜZENLENMESİ ( Tıpta ve Diş Hekimliğinde Uzmanlık Eğitimi Yönetmeliğinde - Hukuka Aykırı Olduğu )
D8.DE. 2009/7831ANA DALIN YÖNETMELİK ÇİZELGESİNE YAZILMAMASI ( Tıpta ve Diş Hekimliğinde Uzmanlık Eğitimi Yönetmeliği Çizelgesinde Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Ana Dalı Sayılmadığı Gerekçesiyle İptali Talebi - Ana Dallar Sayma Suretiyle Belirlenmediğinden YD Talebinin Reddedileceği )
D13.DE. 2009/2839ANA HABER BÜLTENİNDE YER ALAN GÖRÜNTÜLER ( 3984 S. Yasa'nın 4. Md.sinin ( S ) Fıkrasında Yer Alan “Program Hizmetlerinin Bütün Unsurlarının İnsan Onuruna ve Temel İnsan Haklarına Saygılı Olması” İlkesini İhlâl Ettiği )
D6.DE. 1990/1071ANA KANALİZASYON ŞEBEKESİNE BİR YAPININ KANALİZASYONUNUN BAĞLANMASI ( Belediyenin Bu Maksatla Kamulaştırma Yapamaması )
D7.DE. 1996/1862ANA KONİŞMENTODA YAZILI OLAN ÜCRET ( Navlun Ücreti-Gümrük Vergisine Esas Kıymet )
D7.DE. 1998/228ANA KONŞİMENTO ( Taşımayı Üstlenen ve Ara Konşimentoyu Düzenleyen Firmanın Söz Konusu Malları Başka Bir Firmaya Taşıttırması Halinde Asıl Taşıma İşini Yapan Firmanın Düzenlediği Konşimento )
D7.DE. 1997/5099ANA KONŞİMENTO ( Taşımayı Üstlenen ve Ara Konşimentoyu Düzenleyen Firmanın Söz Konusu Malları Başka Firmaya Taşıttırması Halinde Asıl Firma Tarafından Düzenlenen Konşimento )
D8.DE. 2003/5630ANA OKULU ( Özel Öğretim Kurumları Yasasının 9. Maddesinde Yer Alan Mesafe Koşulunun Ana Okullarını Kapsamadığı - Açma İzni Verilmesi İstemi )
D2.DE. 2004/4051ANA OKULU MÜDÜRÜNÜN GÖREVDEN ALINARAK ÖĞRETMEN OLARAK TAYİNİ ( Dışarıdaki Hayatında Başörtülü Olması - Dışsal Çevrede En İyi Örnek Konumunda Olması Gerektiğinden İşlemin Hukuka Aykırı Olmadığı )
D8.DE. 2007/1377ANABİLİM DALI BAŞKANI ( Fakülte Anabilim Dalına Atanan Öğretim Üyesinin Atama İşlemine Karşı İptal Davası Açmak Hususunda Ehliyeti Olduğu )
D8.DE. 1998/4447ANABİLİM DALI BAŞKANI HAKKINDA ÖNSORUŞTURMA BAŞLATILMASI ( Görevin Tedviren Dekan Yardımcıları Tarafından Yürütülmesi )
D8.DE. 1994/7128ANABİLİM DALI BAŞKANLIĞI SEÇİMİNDE OY KULLANMA HAKKININ BULUNMAMASI ( 657'ye Tabi Kadroda Görev Yapan Doçentin )
D8.DE. 2004/4675ANABİLİM DALI BAŞKANLIĞI SEÇİMİNE İLİŞKİN DEKANLIK İŞLEMİNİN İPTALİ ( Seçime Katılan Adaylardan Herhangi Birinin Anabilim Dalı Başkanı Olarak Seçilememesi-Buna Rağmen Dekan Tarafından Atama Yapılamamasının Yasaya Aykırı Olması )
D8.DE. 1998/4447ANABİLİM DALI BAŞKANLIĞININ TEDVİREN DEKAN YARDIMCILARI TARAFINDAN YÜRÜTÜLMESİ ( Üç Yıllık Bilim Dalı Başkanlığını Tamamlayan Kişi Hakkında Önsoruşturma Başlatılmış Olması )
D5.DE. 1993/2838ANABİLİM DALI BAŞKANLIK SEÇİMİ ( Akademik Ünvanlı Kadroya Sahip Olmayan Doçentin Seçime Katılma Hakkından Yararlandırılmaması )
D8.DE. 2008/2747ANABİLİM DALI BAŞKANLIK SEÇİMİ ( Üniversitelerde Akademik Teşkilat Yönetmeliği Gereğince Üye Tam Sayısı 9 Olan Anabilim Dalının Başkanlık Seçimi İçin Yapılan Toplantıda Toplantı Yeter Sayısının 5 Değil 6 Olduğu )
D8.DE. 2001/3656ANABİLİM VE ANASANAT DALI BAŞKANLARININ ATANMASI ( Seçim Yapılarak Atanması Gerekirken Dekan Tarafından Re'sen Atanmasında Hukuka Uyarlık Görülmediği )
D8.DE. 1995/3652ANABİLİM VE ANASANAT DALINDA BEŞ YIL ÇALIŞMA YAPMIŞ OLMA ( Prof.luğa Yükseltilme ve Atanma İçin )
D2.DE. 2009/116ANADOLDU LİSESİ ÖĞRETMENİ ( Olmadığı Halde İller Arası Yer Değiştirme Kılavuzu Kapsamında Anadolu Statülü Eğitim Kurumlarını Tercih Eden ve Yönetmeliğin 18. Md. den de Yararlanamayacak Olan Davacının Anadolu Lisesine Yapılan Atamasının İptal Edilebileceği )
D8.DE. 2007/1868ANADOLU LİSELERİ ARASINDA ÖĞRENCİ NAKLİ ( Açık Kontenjan ve Puan Üstünlüğü Esaslarına Tabi Olduğu - Öğretmen Çocuklarına Ayrıcalık Tanıyan Bir Kontenjan Bulunmadığı )
D8.DE. 1989/316ANADOLU LİSELERİ ARASINDA ÖĞRENCİ NAKLİ ( Aynı Şehir İçinde Yapılamaması )
D8.DE. 2005/3398ANADOLU LİSELERİ İLE YABANCI DİL AĞIRLIKLI LİSELER ( Kademeli Olarak Anadolu Lisesi Adıyla Tek Program Altında Birleştirileceği )
D2.DE. 2007/739ANADOLU LİSELERİ ÖĞRETMENLERİNİN SEÇİMİ VE ATAMALARINA İLİŞKİN YÖNETMELİK ( Kapsam Dışındaki Okullarda 5 Yıl ve Daha Az Süreyle Görev Yapanların Kapsama Dahil Okullara Atanmak İstemeleri Halinde Yönetmelikte Öngörülen Genel ve Özel Koşullar Dışında Sınav Koşulunun Aranmayacağı )
D2.DE. 2004/1326ANADOLU LİSELERİ ÖĞRETMENLERİNİN SEÇİMİ VE ATANMALARI ( Yönetmeliğin "Öğretmen Atamaları ve Yer Değiştirme İşlemleri" Konusunda Valiye Tanıdığı Yetkinin Sınırlarını Anadolu Liseleri Öğretmenleri Yönünden Yeniden Çizerek Bu Yetkinin Doğrudan Bakanlık Tarafından Kullanılacağı )
D2.DE. 2005/2651ANADOLU LİSELERİNE ATANMA ( Şartın Sınav Olduğu - Normlar Hiyerarşisi/Genelge'yle Yönetmeliğin Seçme Sınavına İlişkin Hükümleri Uygulanmayarak Sınavı Kazanamayan Veya Girmeyenlere Öncelik Tanınamayacağı )
D8.DE. 1996/5500ANADOLU LİSELERİNE GİRİŞ SINAVINA İLİŞKİN OKUL TABAN PUANLARI ( Puanların Belirlenmesinde Esas Ölçünün Asıl Lİsteden Sınavı Kazananların Olması )
D2.DE. 2004/1650ANADOLU LİSELERİNE ÖĞRETMEN ATANMASINA İLİŞKİN GENELGE ( 5.9.2001 Gün 82904 Sayılı - 2. İle 3. Paragraflarının İptalİ/MEB.'na Bağlı Anadolu Liseleri Öğretmenlerinin Seçimi ve Atamalarına İlişkin Yönetmeliğe Aykırılığı )
D2.DE. 2005/3514ANADOLU LİSESİ MÜDÜRLÜĞÜNE ATANACAK ADAYLAR ( Öncelikle Bu Eğitim Kurumlarında Görev Yapmak Ya da Yapmış Olmak Koşulunun Aranması Gerektiği )
D2.DE. 2008/6202ANADOLU LİSESİ ÖĞRETMENİ OLMA KOŞULLARINI TAŞIMAYAN KİŞİ ( İl İçi Sıra Ataması Kapsamında Başka Bir Anadolu Lisesine Atanmasına İlişkin İşlemde Hukuka Uyarlık Bulunmadığı )
D2.DE. 2012/12855ANADOLU LİSESİ ÖĞRETMENLERİ ( Kendi Aralarında Hizmet Puanı Üstünlüğüne Göre Norm Kadro İle İlişkilendirileceği - Genel Lise İken Anadolu Lisesine Dönüştürülen Okulun Tüm Öğretmenleri Arasında Norm Kadronun Belirlenmesinin İsabetsizliği/Norm Kadro Fazlası Belirlenmesi İşlemi İptali )
D2.DE. 2012/6721ANADOLU LİSESİ YÖNETİCİLİĞİ ( Anadolu Liselerine Öğretmen Seçme Sınavında Başarılı Olan Davacının Yönetmelik Gereği Öğretmen Olarak Atanıp Görev Yapmadığı - Bilim ve Sanat Merkezi İle Anadolu Lisesi Yöneticiliğine Atanabilecek Nitelikte Olmayan Davacının Yaptığı Başvurunun Reddinde Hukuka Aykırılık Bulunmadığı )
D2.DE. 2011/1205ANADOLU LİSESİ YÖNETİCİLİĞİNE ATAMA ( İlgili Mevzuatına Göre Seçilerek Öğretmen Olarak Atanıp Görev Yapan ya da Görev Yaptıktan Sonra Herhangi Nedenle Ayrılmış Olmakla Birlikte Yeniden Bu Eğitim Kurumlarına Sınavsız Atanabilecek Nitelikte Olanlar Arasından Atama Yapılacağı )
D2.DE. 2009/305ANADOLU LİSESİNE YAPILAN ATAMANIN İPTAL EDİLMESİ ( Davacı Öğretmenin Başarılı Olduğu Sınavın Anadolu Liselerine Atama İçin Yeterli Olmadığı - Genelge Uyarınca Yapılan Bütün Atamaların Yargı Kararı İptal Edildiği/Atamanın İptal Edileceği )
D2.DE. 2009/3081ANADOLU LİSESİNE YENİDEN ATANMA ( Davacı Öğretmenin Genelge Kapsamında Anadolu Lisesine Atandığı/Genelgenin İptali İle Atamanın İptal Edildiği - Davacı Yeniden Atanma İçin Gerekli Olan Sınav Koşulunu Taşımadığından Yeniden Atanmasının Mümkün Olmadığı )
D2.DE. 2010/525ANADOLU STATÜLÜ OKULLARA YÖNETİCİ OLARAK ATANACAKLAR ( Yönünden Her Türlü Anadolu Statülü Okulda Görev Yapanların Aynı Öncelik Hakkına Sahip Olmakla Birlikte Anılan Okullara Yönetici Olarak Atanacakların Anadolu Lisesi Öğretmeni Olma Koşullarını Taşıması Gerektiği )
D8.DE. 2005/4199ANAGAYRİMENKULÜN KÜTÜĞÜNDE İŞYERİ OLARAK GÖSTERİLEN BAĞIMSIZ BÖLÜM ( Umuma Açık İstirahat ve Eğlence Yerinin Açılmasının ve İşletilmesinin Kat Maliklerinin Oyçokluğuyla Verecekleri Karara Bağlanamayacağı )
D13.DE. 2017/923ANAHTAR TEKNİK PERSONEL FORMU SUNULMAMASI ( İsteklinin Bildirdiği Belgeler Arasında En Az Beş Yıl Deneyimli Anahtar Tenik Personel Niteliğinde Mimar Çalıştırdığını Gösterir Belge Sunmuş Olması Karşısında Anahtar Teknik Personel Formu Sunulmamasının Esasa Etkili Eksiklik Olmadığı - Esasa Etkili Olmayan ve Sonradan Giderilebilecek Eksiklik Nedeniyle Teklifin Değerlendirme Dışı Bırakılmasında Hukuka Uyarlık Bulunmadığı )
D13.DE. 2015/3056ANAHTAR TEKNİK PERSONEL İLE İLGİLİ ŞARTLARIN YERİNE GETİRİLMESİ ( İhalenin İptali Üzerine Yapılan Şikayet Başvurusunun Reddi Kararının İptali İstemi/Limited Şirketlerde Müdür Olan Ortakların Anahtar Teknik Personel Olarak Gösterilmesi Halinde Bu Kişilerin İsteklinin Bünyesinde Çalıştığına Dair Belge Aranmayacağı - Teknik Müdürün Sınırlı da Olsa Şirkketi Temsile Yetkili Olduğu/Davacı Ortaklık Anahtar Teknik Personelle İlgili Şartları Yerine Getirmiş Olduğundan Ortaklığın Değerlendirme Dışı Bırakılamayacağı )
D14.DE. 2011/10825ANALİZ RAPORU ( İdari Para Cezasına İlişkin Kararın İptali Davası - İthal Katı Yakıtlar Genelgesi Uyarınca Çevre Referans Laboratuvarı Analiz Sonuçları Limit Değerleri Sağlamaması Durumunda Firmanın İtiraz Hakkının Bulunduğu )
D8.DE. 2003/5390ANAOKULU AÇMA İZNİ ( Mesafe Şartı - İlk ve Ortaöğretim Öğrencilerinin Devam Ettiği Eğitim Kurumları İçin Öngörüldüğü/İzin Verilmemesine İlişkin İşlemde Yasaya Uyarlık Bulunmadığı )
D8.DE. 1994/4006ANAOKULU ÖĞRETMENİ ( Mesleki Eğitim Fakültesi Mezunu Olup Kız Meslek Lisesinde Yapması )
D5.DE. 1999/2323ANAOKULU ÖĞRETMENİYKEN KÜTÜPHANEDE GÖREVLENDİRİLEN DAVACININ İPTAL DAVASI AÇARAK İŞLEMİ İPTAL ETTİRMESİ ( Tam Yargı Davasında Faize İptal Davasının Açıldığı Tarihten İtibaren Hükmedilmesi Gereği )
D10.DE. 2004/6310ANAOKULU ÖĞRETMENLERİ ( İlk-San Üyesi Statüsüne Sokulması ve Maaşından Aidat Kesilmesinin Ağır Hizmet Kusuru Oluşturduğu - İdarenin Bu Yolla Kişilere Verdiği Zararı Tazminle Yükümlü Kılınacağı )
D12.DE. 1995/2077ANAOKULU ÖĞRETMENLERİNİN MÜDÜR YARDIMCISI OLARAK GÖREVLENDİRİLMESİ ( Yönetim Görevi Karşılığında Oniki Saat Ders Ücretinin Ödenmesi )
D8.DE. 1994/3402ANAOKULU ÖĞRETMENLİĞİ ( Eğitim Öğretim Tazminatı Ödenmesinin Gerekmesi )
D8.DE. 1994/4232ANAOKULU ÖĞRETMENLİĞİ YAPAN TEKNİK MESLEK EĞİTİM YÜKSEKOKULU MEZUNU DAVACI ( Hizmet Tazminatı Talebi )
D4.DE. 1993/5947ANAOKULU VE GÜNDÜZ BAKIMEVİ İŞLETMECİLİĞİ ( Elde Edilen Kazancın Kurumlar Vergisinden İstisna Edilememesi )
VDDGKE. 1999/405ANAOKULU VE KREŞ İŞLETMECİLİĞİ ( İstisna Belgesi Alma Mecburiyeti )
D7.DE. 2000/6734ANASÖZLEŞMESİNDE YAZILI İŞLER DIŞINDA İŞ YAPILMASI ( Türk Ticaret Kanununa Aykırı Davranış - Düzenlenen Belgelerin Hukuken Geçersizliği Sonucunu Doğurabilecektir - Anasözleşmesinde Yazılı Olmayan Konuda Mal İhracatı )
VDDGKE. 2010/21ANAYASA AYKIRI KURAL ( Anayasa Mahkemesince İptal Edildiği - İptal Edilen Karar Göre Davanın Reddine Karar Verilmesinin Hukuk Devleti İlkesine Aykırı Düşeceği/Hukukun Üstünlüğünü Zedeleyeceği/Mahkemece Karar da Israr Edilmemesi Gerektiği )
D5.DE. 2007/6860ANAYASA AYKIRI OLDUĞU İDDİA EDİLEN YÖNETMELİK ( Tüm Maddelerinin İptali İsteminin Temel Dayanağını 5258 S. Yasa'nın Anayasa'ya Aykırı Olduğu İddiası - Anayasa Mahkemesince 5258 S. Yasa'nın Yalnızca 3 /Son Fıkrasındaki Bir İbarenin İptaline Karar Verdiği - İstemin Reddi Gereği )
D12.DE. 2012/1016ANAYASA DEĞİŞİKLİĞİ ( Kınama Cezası İle Cezalandırılmasına İlişkin İşlemin İptali İstemi - Yapılan Anayasa Değişikliğinin Değişiklikten Önce Kesinleşerek Dava Açma Süresi Geçen Disiplin Cezalarına Karşı Yeni Dava Açma Hakkı Vermesine İmkan Bulunmadığı )
D5.DE. 2016/12602ANAYASA MAHKEMESİ BAŞKANLIĞI VE ADALET BAKANLIĞI İŞLEMİNİN İPTALİ İSTEMİ (Sendika Temsilcisinin Naklen Atanması - Savunmada Davacının Bazı Günlerde Göreve Gelmemesi Bazen de Zamanında Giriş Çıkış Yapmamasının Atama Gerekçesi Olarak Belirtildiği AncakTutanak Tanzim Edilmediği/Hukuken Geçerli Bir Sebep Bulunmaksızın Tesis Edilen Davaya Konu İşlemde Hukuka Uyarlık Bulunmadığının Gözetileceği)
D10.DE. 2001/979ANAYASA MAHKEMESİ BOZMA KARARLARININ GERİYE YÜRÜMEMESİ İLKESİNİN İSTİSNASI ( Tasarruf Teşvik Kesintisi Nemalarının Ödenmesi İçin 6 Yıllık Hizmet Şartı Getiren Kanun Maddesinin Hüküm Tarihinden Sonra İptal Edilmesi - Dayanaksız Kalan Hükmün Bozulması Gereği )
D11.DE. 2006/1243ANAYASA MAHKEMESİ İPTAL KARARI ( “Son Defa T.C. Emekli Sandığına Tabi Görevlerden Emekliye Ayrılan ve ..." İbaresi Anayasa Mahkemesince İptal Edildiğinden Anılan Fıkranın İptal Kararından Sonraki Şekline Göre Emekli İkramiyesi Ödeneceği )
D11.DE. 2006/2398ANAYASA MAHKEMESİ İPTAL KARARI ( 5277 Sayılı 2005 Mali Yılı Bütçe Kanunu'nun 37. Maddesinin ( H ) Fıkrası - Tarım ve Köyişleri Bakanlığı Personeline 2005 Yılında Dağıtılacak Döner Sermaye Üretimi Teşvik Priminin "İki Kat" Yerine "Bir Kat" Uygulanması )
D3.DE. 2011/4756ANAYASA MAHKEMESİ İPTAL KARARI ( Bir Kanunun veya Kanun Hükmünde Kararnamenin Tümünün veya Belirli Hükümlerinin Anayasaya Aykırı Bulunarak İptal Edildiği Bilinmesine Rağmen İdari İşlemlerin Anayasaya Aykırılığı Saptanmış Olan Kurallara Göre Tesis Edilmesinin Anayasanın Üstünlüğü Prensibine ve Hukuk Devleti İlkesine Aykırı Düşeceği )
D2.DE. 2008/3528ANAYASA MAHKEMESİ İPTAL KARARI ( Branşlara Göre Kontenjan Sınırlaması Getirilmesinin Yasal Dayanağının Kalmadığı - Davacının “Tarih” Alanı İçin Belirlenen Kontenjana Giremediğinden Bahisle Tesis Edilen İşlemde Hukuka Uyarlık Görülmediği )
IDDGKE. 2013/826ANAYASA MAHKEMESİ İPTAL KARARI ( Davanın Reddi Yolundaki İdare Mahkemesi Kararının Temyizen İncelenip Bozulması İstemi Henüz Karara Bağlanmadan Davacının Kamu Görevinden Çıkarma Cezası İle Cezalandırılmasına Dair Davaya Konu İşleme Dayanak Kanun Hükmünün Anayasa Mahkemesi Kararıyla İptaline Karar Verildiği - Davanın Reddi Yolundaki İdare Mahkemesi Israr Kararında Hukuki İsabet Bulunmadığı )
D3.DE. 2010/1367ANAYASA MAHKEMESİ İPTAL KARARI ( Geçici Vergi Üzerinden Kesilen Vergi Ziyaı Cezasının Kaldırılması - İptal Kararıyla Ortadan Kaldırılan 213 S. Vergi Usul Kanununun 114. Md. 2. Fıkrasının Zamanaşımının Tespitinde Uygulanamayacağı/İstemin Kabulü Gerektiği )
D1.DE. 2003/111ANAYASA MAHKEMESİ İPTAL KARARI ( Geriye Yürümeyeceği - Büyükşehir Belediye Başkanı Ödeneğinin Kararının Yayımlanmasından Sonra Yeniden ve Geçmiş Dönemlere Yürütülecek Şekilde Belirlenmesi )
D6.DE. 2008/1528ANAYASA MAHKEMESİ İPTAL KARARI ( İdare Mahkemesince Hukuka Aykırılığı Anayasa Mahkemesi Kararı İle Saptanmış Yasa Maddesine Dayanılarak Açılan Dava Hakkında Yeniden Karar Verilmesi Gerektiği )
D10.DE. 2006/6397ANAYASA MAHKEMESİ İPTAL KARARI ( İptal Edilen Bir Kanun Hükmünün İptal Kararının Yürürlüğe Girdiği Tarihten Önce Açılmış Bulunan Davalara Konu İşlemlerin Hukuki Dayanağı Olarak Kabul Edilemeyeceği )
D7.DE. 1999/228ANAYASA MAHKEMESİ İPTAL KARARI ( İptal Edilen Yasa Hükmünün Yürürlüğü Zamanında Yapılmış Olup Süresinde Açılmış Davaya İptal Kararının Tesir Etmesi )
D7.DE. 1999/1245ANAYASA MAHKEMESİ İPTAL KARARI ( İptal Edilen Yasa Hükmünün Yürürlüğü Zamanında Yapılmış Olup Sürsinde Açılmış Davaya İptal Kararının Tesir Etmesi )
D4.DE. 2013/1110ANAYASA MAHKEMESİ İPTAL KARARI ( İptal Kararı Sonucunda 4842 S. Kanun'un Geçici 1. Md. Uyarınca Mahsup ve İadeye Konu Olmayan Fon Paylarına İlişkin Olarak Düzenlenen Geçici 4. Md.nin Uygulanma Olanağının Kalmadığı )
D4.DE. 1992/54ANAYASA MAHKEMESİ İPTAL KARARI ( Kesinleşmiş Hukuki Durumların Sonucunu Ortadan Kaldırmaması )
D10.DE. 2002/1702ANAYASA MAHKEMESİ İPTAL KARARI ( Kılavuzluk ve Römorkörcülük Hizmetleri Teşkilatları Yönetmeliği - 491 Sayılı KHK 2/ ( C ) Md. Anayasa Mahkemesince İptal Edilmesiyle Dava Konusu Yönetmeliğin Çıkarılmasına Esas Alınan Yasal Dayanak Kalmadığı )
D8.DE. 2007/2125ANAYASA MAHKEMESİ İPTAL KARARI ( Madencilik Faaliyetleri İzin Yönetmeliği - Esasları Yasada Belirlenmeyen Bir Faaliyeti Yönetmelikle Düzenleyen Ayrıca Bu Faaliyetin ÇED Belgesi Aranmadan Sürdürülmesine Olanak Sağlayan Maden Arama İzin Yönetmeliği'nin Hukuksal Dayanaktan Yoksun Kaldığı )
VDDGKE. 2007/63ANAYASA MAHKEMESİ İPTAL KARARI ( Mevzuata Uygun Olan Cezanın Kısmen Hukuka Aykırı Hale Gelmesinde Davalı İdareye Kusur Yüklenemeyeceğinden İdare Aleyhine Vekalet Ücretine Hükmedilemeyeceği )
D3.DE. 1997/1018ANAYASA MAHKEMESİ İPTAL KARARI ( Net Aktif Vergisinin Gayrısafi Hasılat Üzerinden Değil Net Aktif Değer Üzerinden Hesaplanmasına İlişkin Karar )
D9.DE. 2010/8851ANAYASA MAHKEMESİ İPTAL KARARI ( Ödenmeyen Vergi Ziyaı Cezalı Katma Değer Vergisinin Tahsili - 5766 S. Kanunun Geç. 1. Md.sinde Yer Verilen "Bu Kanunla 6183 Sayılı Kanun'da Yapılan Değişiklikler ve Eklenen Hükümler Hükümlerin Yürürlüğe Girdiği Tarih İtibarıyla Tahsil Edilmemiş Bulunan Amme Alacakları Hakkında da Uygulanır "Hükmü Anayasa Mahkemesince İptal Edildiğinden Davanın Kabulü Gereği )
D8.DE. 2017/3628ANAYASA MAHKEMESİ İPTAL KARARI ( Öğretim Üyesi Üniversite Ödeneği ve Döner Sermaye Ek Ödemesi Ödenmemesine Dair İşlemin İptali İstemi - 2547 S. Kanun'un Geç. 70. Md. Birinci Cümlesi Anayasa Mahkemesince İptal Edildiği/Davanın Reddine Dair Kararda Hukuka Uyarlık Bulunmadığı )
D2.DE. 2013/4583ANAYASA MAHKEMESİ İPTAL KARARI ( Usule İlişkin Olduğu ve 659 Sayılı KHK'da Yer Alan Bahse Konusu İbarelerin Anayasa Mahkemesi'nin İptal Kararı Uyarınca Kendiliğinden Yürürlüğe Girmeyeceği - Memur Personele Ödenen Vekalet Ücreti İstemi )
VDDGKE. 2010/630ANAYASA MAHKEMESİ İPTAL KARARI ( Vergi Ziyaı Cezası - İdari Yargılama Usulü Kapsamında Yapılan Başvurunun Reddine İlişkin İşlemin Hukuka Uygunluğunun İncelenmesi Gereği )
D7.DE. 2006/5123ANAYASA MAHKEMESİ İPTAL KARARI ( Vergi Zıyaı Cezası Konusunda - Bakanlar Kurulunca Ne Zaman Belirleneceği Belli Olmayan Gecikme Zammı Oranlarına Göre Saptanmasının “Cezanın Kanuniliği” ve “Hukuk Devleti” İlkeleriyle Bağdaşmadığı )
VDDGKE. 2006/140ANAYASA MAHKEMESİ İPTAL KARARI ( Vergi Ziyaı Cezası Konusunda 20.10.2005 Tarihli RG'de Yayımlanan 6.1.2005 günlü ve E:2001/3, K:2005/4 Sayılı Yayımından Altı Ay Sonra Yürürlüğe Girecek Karar Dikkate Alınarak Karar Verilmesi Gerektiği )
IDDGKE. 2009/901ANAYASA MAHKEMESİ İPTAL KARARI ( Yasa Gereği Görevden Alınma - Görevden Alınmasının Hukuka Aykırı Olduğunun Ortaya Çıktığı/Oluşan Maddi Zararının Davalı İdarece Hizmet Kusuru Esasları Uyarınca Ödeneceği )
D3.DE. 2007/4010ANAYASA MAHKEMESİ İPTAL KARARI ( Ziyaa Uğratılan Vergi Tutarına Gecikme Faizi Eklenmesine İlişkin Kuralın Anayasa Mahkemesince İptal Edilmesi - Davalı İdareye Kusur Yüklenemeyeceğinden Davacı Lehine Vekalet Ücretine Hükmedilebileceği )
D9.DE. 2008/8293ANAYASA MAHKEMESİ İPTAL KARARI (Limited Şirket Vergi Borcunun Tahsili - 5766 S. Kanun'un Yürürlüğe Girmesinden Önce Kesinleşmiş Amme Alacakları İçin 5766 S. Kanun İle Getirilen Düzenlemeler Uygulanamayacağı)
VDDGKE. 2007/813ANAYASA MAHKEMESİ İPTAL KARARI (Vergi Zıyaı Cezasının Kaldırılması İstemi - Geçici 27. Md. ve Anayasa Mahkemesinin Vergi Usul Kanununun 344. Md.nin 2. Fıkrasıyla İlgili İptal Kararı Nedeniyle Vergi Hatası Bulunduğu İddiasının Hukuki Uyuşmazlık Oluşturduğu ve Düzeltme ve Şikayet Yoluyla İncelenemeyeceği)
D3.DE. 2000/254ANAYASA MAHKEMESİ İPTAL KARARININ GERİYE YÜRÜMEMESİ ( Vergilendirme İşlemi Sırasında Yürürlükte Bulunan İşlemin Dayanağı Kanun Hükmünün Sonradan İptal Edilmesinin İşlemi Geçersiz Kılmaması )
D1.DE. 1988/336ANAYASA MAHKEMESİ İPTAL KARARININ KAZANILMIŞ HAKKI ETKİLEMEYECEĞİ ( Boğaziçi Kanunu )
D8.DE. 2004/854ANAYASA MAHKEMESİ İPTAL KARARININ TEMYİZ AŞAMASINDA GELMESİ ( Sınavsız Doğrudan Ustalık Belgesi Verilmesi Talebinin Reddi İşleminin İptali İstemi - Kesinleşmemiş Davaların Anayasaya Aykırılığı Saptanmış Olan Kurallara Göre Çözümlenmesi Anayasanın Üstünlüğü ve Hukuk Devleti İlkesine Aykırı Düşeceği/Mahkemece Yeniden Karar Verileceği )
D5.DE. 1998/126ANAYASA MAHKEMESİ İPTAL KARARLARI ( Geriye Yürümemesi-Kadro Değişikliği ya da İhdası )
D3.DE. 1997/4136ANAYASA MAHKEMESİ İPTAL KARARLARI ( Kararların Geriye Yürümemesi ve İptal Olunan Hükümlerin Vergi Hatalarını Düzeltme Konusuna Girmemesi )
D3.DE. 1999/4663ANAYASA MAHKEMESİ İPTAL KARARLARI ( Yargı Yerlerinde Görülmekte Olan Davalar Hakkında Hüküm İçermesi - Yargı Yerlerinin Kararlarına Uygulanması Gerektiği )
D3.DE. 2008/5391ANAYASA MAHKEMESİ İPTAL KARARLARI ( Yürürlüğe Girdikleri Tarihten Önce Açılmış ve Bakılmakta Olan Davaların Çözümünü Etkileyeceği ve Vergi Usul Kanununun 114. Md.sinin 2. Fıkrasında Belirtilen Takdir Komisyonuna Başvurulmasının Zamanaşımını Durdurmayacağı )
D11.DE. 2002/4654ANAYASA MAHKEMESİ İPTAL KARARLARININ ETKİSİ ( Kimyager Olarak Çalışan Davacının Teknik Hizmetler Sınıfında Yer Alan Mühendislere İlişkin Ek Gösterge Rakamından Yararlandırılma Talebi - İptal Edilen Yasa Hükümlerinin Uygulanamaması )
D1.DE. 2006/1089ANAYASA MAHKEMESİ İPTAL KARARLARININ GERİYE YÜRÜMEYECEĞİ ( Turizm Yatırımlarına Tahsis Edilen Orman Arazileri İçin Verilen Ön İzinler - Kazanılmış Hak Sayılmayacağı/İzne Dönüştürülmesinin Hukuken Olanaklı Olmadığı )
D7.DE. 2003/2595ANAYASA MAHKEMESİ KARARI ( Karar Verilmesine Yer Olmadığı Yolundaki Kararı İle İlgili Olarak Açıklama İstenilmesi Gerektiği - Alkollü İçeceklerin Özel Tüketim Vergilerinin Yeniden Belirlenmesi )
D10.DE. 1994/2772ANAYASA MAHKEMESİ KARARI ( Resmi Gazete Yayımlandığı Ancak Henüz Yürürlüğe Girmediği Dönem )
D2.DE. 2008/7338ANAYASA MAHKEMESİ KARARI ( Sonradan İptal Edilmiş Olan Mevzuat Hükümlerine Göre Verilmiş İlk Yargı Kararının Yeni Duruma ve Yeni Davaya Kesin Hüküm Teşkil Edemeyeceği - Teşvik Primi )
D11.DE. 2012/6798ANAYASA MAHKEMESİ KARARI SONUCU HUKUKİ DURUMU ETKİLENEN DAVACININ İDAREYE YASAL BAŞVURUSU BULUNDUĞU ( Davanın Süre Aşımı Nedeniyle Reddine Dair Yerel Mahkeme Kararında Hukuki İsabet Bulunmadığı - Hukuk Devleti İlkesi/Davacının İdareye Yasal Başvurusu Bulunduğunun Gözetilmesi Gerektiği/Re'sen Emeklilik )
IDDGKE. 2006/231ANAYASA MAHKEMESİ KARARININ DOĞURDUĞU SONUÇLAR ( Davacının Yararlanmak Amacıyla 2577 S.K. Md. 10'a Göre İdareye Başvurabileceği - Bu İstemin Reddi Üzerine Açtığı Davanın Süresinde Olduğu )
D5.DE. 1998/126ANAYASA MAHKEMESİ KARARIYLA İPTAL EDİLEN KHK VEYA KANUN ( Önceki Yasal Düzenlemenin Hayatiyet Kazanmaması-Anayasa Mahkemesi İptal Kararlarının Geriye Yürümemesi )
D5.DE. 1999/3664ANAYASA MAHKEMESİ KARARLARININ BAĞLAYICILIĞI ( 285 Sahılı KHK'nın Anayasa Mahkemesince İptal Edildiğinin Söz Konusu Davada Gözetilmesinin Gerekli Olması )
IDDGKE. 2010/2397ANAYASA MAHKEMESİ KARARLARININ BAĞLAYICILIĞI ( Sadece Hüküm Fıkralarının Değil Hükme Dayanak Oluşturan Temel Gerekçelerinin de Bağlayıcı Olduğu - Uzman Öğretmenliğe Atanma Konusunda Anayasa Mahkemesi Kararı Sonrasında Oluşan Boşluğun Yargı İçtihadıyla Doldurulmasının Olanaklı Olmadığı/Sadece Sınavda Alınan Nota Göre Başarı Sıralaması Yapılamayacağı )
D14.DE. 2011/15099ANAYASA MAHKEMESİ KARARLARININ GEÇMİŞE YÜRÜMEYECEĞİ ( İnşaat Ruhsatı Hususunda Kazanılmış Hakkın Varlığından Söz Edilemeyeceği - Baz İstasyonun Öncelikle Ruhsata Tabi Yapı Niteliğinde Olup Olmadığı Değerlendirileceği )
D1.DE. 2004/8ANAYASA MAHKEMESİ KARARLARININ GERİYE YÜRÜMEMESİ KURALI ( Kazanılmış Hakların Korunması Amacına Yönelik Olduğu )
IDDGKE. 2010/2292ANAYASA MAHKEMESİ KARARLARININ UYGULANMASI ( Radyo ve Televizyon Üst Kurulu Kararının İptali İstemi - Bir İşlemin Dayanağı Yasa Kuralının Anayasa Mahkemesince İptal Edilmesi Halinde Bu İşlem Bir İdari Davaya Konu Edilmemiş Olsa Bile İptal Kararından Etkileneceği )
D10.DE. 1998/2870ANAYASA MAHKEMESİNCE BÜTÇE KANUNUNUN İKİ MADDESİNİN SSK. YÖNÜNDEN İPTALİ ( 1998 Mali Yılı Bütçe Kanunu - 1998/1 Sayılı Kamu Haznedarlığı Genel Tebliğinin Bu Kurum Bakımından Hukuki Dayanağının Kalmadığı )
D2.DE. 2005/2612ANAYASA MAHKEMESİNCE İPTAL ( Dava Konusu İşlemin Dayanağı Olarak İleri Sürülen Yasa Maddesi Anayasa Mahkemesince İptal Edilmesi Nedeniyle Tesis Edilen İşlemin Hukuki Dayanağı Kalmadığı - Yolluğa İlişkin Talep )
D8.DE. 1996/2939ANAYASA MAHKEMESİNCE İPTAL EDİLEN KANUNA GÖRE İŞLEM YAPMA ( YÖK Tarafından Milli Eğitim Bakanlığınca Seçilen İki Üyenin Katılımıyla Rektör Adaylarını Belirlemesine İlişkin İşlem )
D5.DE. 1999/3664ANAYASA MAHKEMESİNCE İPTAL KARARLARININ GERİYE YÜRÜMEYECEĞİ ( Geriye Yürümezlik İlkesinin Hukuk Devleti ve Anayasanın Üstünlüğü İlkeleriyle Birlikte Değerlendirilmesinin Gerekmesi )
D3.DE. 2015/31ANAYASA MAHKEMESİ'NCE VERİLEN HAK İHLALİ KARARI ( Yeniden Yargılama Yapılmasına Karar Verilmesi Durumunda Anayasa Mahkemesinin Hak İhlali Kararına Uyulmasının Zorunlu Olduğu Ancak Hak İhlali Kararının Diğer Davalar İçin Bağlayıcı Olacağına Dair Yasal Düzenleme Bulunmadığı - Hak İhlali Kararlarının Tarafları Konusu ve Sebepleri Aynı Olan Diğer Davalarda Gözetilmesinin Anayasanın Üstünlüğü ve Bağlayıcılığının Gereği Olduğu )
VDDGKE. 2005/318ANAYASA MAHKEMESİNCE VERİLEN İPTAL KARARI ( Görülmekte Olan Uyuşmazlıkta Anayasa'ya Aykırılığı Saptanmış Olan Kurala Göre Hüküm Kurulması Anayasa'nın Üstünlüğü ve Hukuk Devleti İlkesine Aykırı Olduğu )
D4.DE. 2006/2055ANAYASA MAHKEMESİNCE VERİLEN İPTAL KARARI ( Yapılan Yasal Düzenlemeler Birlikte Değerlendirildiğinde Görülmekte Olan Uyuşmazlıkta Anayasaya Aykırılığı Saptanmış Olan Kurala Göre Hüküm Kurulmasının Anayasanın Üstünlüğü ve Hukuk Devleti İlkesine Aykırı Olduğu )
D6.DE. 2008/10309ANAYASA MAHKEMESİNCE VERİLEN İPTAL KARARLARI ( Anayasaya Aykırı Bulunarak İptal Edildiği Bilindiği Halde Görülmekte Olan Davaların Anayasa'ya Aykırılığı Saptanmış Hükümler Dikkate Alınarak Çözümlenmeleri Anayasanın Üstünlüğü ve Hukuk Devleti İlkesine Aykırı Bulunduğu )
D6.DE. 2007/767ANAYASA MAHKEMESİ'NCE VERİLEN İPTAL KARARLARI ( Geriye Yürümeyeceği Kuralı İptal Edilen Hükümlere Göre Kazanılmış Olan Hakların Korunmasına Yönelik Olduğu )
D11.DE. 2016/223ANAYASA MAHKEMESİNCE VERİLEN İPTAL KARARLARININ GERİYE YÜRÜMEYECEĞİ KURALI ( İptal Edilen Hükümlere Göre Kazanılmış Olan Doğumu Anında Hukuka Uygun Olarak Tamamlanmış ve Böylece Kişiye Özgü Lehe Sonuçlar Doğurmuş Daha Sonra Mevzuat Değişikliği veya İşlemin Geri Alınması Gibi Nedenlere Rağmen Hukuk Düzenince Korunması Gereken Haklara Yönelik Olduğu - Anayasaya Aykırı Bulunarak İptal Edilmiş Bir Düzenlemeyle İlgili Uyuşmazlıkların Anayasaya Aykırılığı Saptanmış Hükümler Dikkate Alınarak Çözümlenmeleri Anayasa'nın Üstünlüğü Ve Hukuk Devleti İlkesine Aykırılık Teşkil Edeceği )
D2.DE. 2004/7423ANAYASA MAHKEMESİNCE YÜRÜRLÜĞÜ DURDURULAN KANUN VEYA KHK. MADDESİ ( Görülmekte Olan Bir Davada Dayanarak Hüküm Kurma İmkanı Bulunmadığı )
D9.DE. 2009/6812ANAYASA MAHKEMESİ'NDE AÇILAN İPTAL DAVASI ( Özel Usulsüzlük Cezasının Kaldırılması Talebi/213 S.K. Md. 355'in İptali İçin Anayasa Mahkemesi'ne Başvurulduğu - Teminat Karşılığı Yürütmenin Durdurulmasına Karar Verilmesi Gereği )
D7.DE. 2004/3195ANAYASA MAHKEMESİNDEN AÇIKLAMA İSTENMESİ GEREĞİ ( Karar Verilmesine Yer Olmadığı Yolundaki Kararı İle İlgili Olarak )
D11.DE. 2010/8806ANAYASA MAHKEMESİNE BAŞVURU ( 5434 S. Kanun'un 89. Maddesinin 1. Fıkrasının 2. Tümcesinde Yer Alan Söz Konusu İbarenin İptali İstemiyle - Yürütmenin Durdurulması İsteminin Anayasa Mahkemesince Bu Konuda Bir Karar Verildikten Sonra İncelenmesine Karar Verildiği )
IDDGKE. 2008/1862ANAYASA MAHKEMESİNE BAŞVURU ( İşlemin Dayanağını Oluşturması Durumunda Mahkemelerce Dayanak Olan Yasa Anayasaya Aykırı Görülürse veya Taraflardan Birinin İleri Sürdüğü Aykırılık İddiasının Ciddi Olduğu Kanısına Varılırsa İptali İçin Yine Anayasa Mahkemesine Başvurulması Gerektiği )
D13.DE. 2006/286ANAYASA MAHKEMESİNE BAŞVURU ( Milletlerarası Bir Anlaşmanın İptali İçin Başvurulamayacağı - Anlaşmaya Ek Olarak İmzalanan Protokol ve Zeyilnamelerin de Dayanağı Anlaşmadan Bağımsız Birer Metin Olarak Kabul Edilemeyeceği/İdari İşlem Sayılamayacağı )
D7.DE. 2000/1580ANAYASA MAHKEMESİNİN EK TAŞIT ALIM VERGİSİNİ İPTALİ ( Yapılan Şikayet Başvurularının Vergi Hatası Kapsamında Olmadığı )
D8.DE. 1995/1921ANAYASA MAHKEMESİNİN GÖREVLİ OLMASI ( Anayasaya Aykırı Kanun Hükmünde Kararnamenin İptali Davasında )
D7.DE. 2004/1489ANAYASA MAHKEMESİNİN İPTAL KARARI ( 4458 S.K. Md. 245/3 - Tahakkuk Aşamasında Dava Açılmakla Tahsili Olanaksız Hale Gelen Kamu Alacağı İçin Düzenlenen Ödeme Emrinin Konusuz Kaldığı )
D5.DE. 2015/3782ANAYASA MAHKEMESİNİN İPTAL KARARI ( 6552 Sayılı Kanun İle Yürürlüğe Konulan Düzenlemenin İse Anayasa Mahkemesi Kararı İle İptal Edilerek Yürürlüğünün Durdurulduğu - İdarelerin Otuz Gün İçerisinde İdare Mahkemelerinin Esasa ve Yürütmenin Durdurulmasına İlişkin Kararlarına Uygun Bir Şekilde İşlem Tesis Etmeye Mecbur Olduğu )
D4.DE. 2011/2162ANAYASA MAHKEMESİNİN İPTAL KARARI ( Anayasa Mahkemesinin Gelir Vergisi Kanunu'nda "Fazlası %35 Oranında" İbaresinin Ücret Gelirleri Yönünden İptal Edildiği - %35 Üzerinden Vergilendirilen Kısmın İptali İle Bu Kısma İsabet Eden Tutarın Davacı Şirkete İadesinin Gerektiği )
D6.DE. 2002/3200ANAYASA MAHKEMESİNİN İPTAL KARARI ( Anayasa Mahkemesinin İptal Kararı Üzerine Yeni Düzenleme Yapılmaması Halinde Uygulamanın Belirlenmesi )
IDDGKE. 2009/549ANAYASA MAHKEMESİ'NİN İPTAL KARARI ( Bir Yıl Sonra Yürürlüğe Girecek Olmasının Dava Konusu Yönetmelik Maddelerinin Hukuka Aykırılığını Ortadan Kaldırmadığı )
D15.DE. 2011/161ANAYASA MAHKEMESİNİN İPTAL KARARI ( Bu Karar Neticesinde Değişen Kabahatler Kanununa İstinaden Yerel Mahkemece Verilen Görevsizlik Kararından Sora Süresi İçerisinde İdari Yargıda Dava Açılmış Olduğu/Davanın Esasına Girilmesi Gerektiği)
D2.DE. 2005/3253ANAYASA MAHKEMESİNİN İPTAL KARARI ( Bu Karardan Önce Açılmış Olan ve Görülmekte Olan Davalarda Uyulması Gerektiği )
D3.DE. 2011/3069ANAYASA MAHKEMESİNİN İPTAL KARARI ( Bu Karardan Önce Açılmış ve Bakılmakta Olan Davaların Çözümünü Etkileyeceği Sonucuna Ulaşıldığından Anayasa Mahkemesinin İptal Kararıyla Ortadan Kaldırılan 213 S. K.'nun 114/2. Md. Hükmünün Zamanaşımının Tespitinde Dikkate Alınamayacağı )
D7.DE. 2000/1580ANAYASA MAHKEMESİNİN İPTAL KARARI ( Ek Taşıt Alım Vergisi - Dava Açmayan Mükellefler Hakkında da Uygulanıp Uygulanmayacağının Belirlenmesi )
D9.DE. 2016/2623ANAYASA MAHKEMESİNİN İPTAL KARARI ( Geçici Verginin Kaldırılması/Mahkemelerce Görülmekte Olan Davaların Çözümünde Anayasa Mahkemelerince Verilen İptal Kararlarına Uyulmasının Zorunlu Olduğu - Anayasa Mahkemesinin İptal Kararlarıyla Ortadan Kaldırılan 213 S. VUK'nun Md. 114/2 Hükmünün Zamanaşımı Tespitinde Dikkate Alınamayacağı )
D2.DE. 2004/7995ANAYASA MAHKEMESİNİN İPTAL KARARI ( İdarenin Kuruluş KHK'si - Kamu Hizmetini Yürütmeye Devam Eden İdarenin Hukuki Boşluk Sebebiyle Yok Sayılamayacağı )
D14.DE. 2011/6757ANAYASA MAHKEMESİNİN İPTAL KARARI ( İmar Kanunu'na Aykırılık Nedeniyle Kesinleşen Para Cezasının Anayasa Mahkemesinin Verdiği İptal Kararına Dayanarak Kaldırılması Talebi - İptal Kararının Yürürlüğe Girdiği Tarih İtibariyle Kesinleşmemiş Olan İdari İşlemlere Uygulanabileceği )
D2.DE. 2004/1545ANAYASA MAHKEMESİNİN İPTAL KARARI ( R.G.'de Yayımından 1 Yıl Sonra Yürürlüğe Gireceği - Dava Konusu Uyuşmazlığın Anayasaya Aykırılığı Saptanmış Olan Kurallara Göre Çözümlenmesinin Anayasanın Üstünlüğü Prensibine ve Hukuk Devleti İlkesine Aykırı Düşeceği )
D2.DE. 2011/11220ANAYASA MAHKEMESİNİN İPTAL KARARI ( Sadece Sınavda Alınan Nota veya Alanında ya da Eğitim Bilimleri Alanında Tezli Yüksek Lisans Eğitimine Göre Uzman Öğretmen Unvanının ve Ayrıca Sadece Doktora Eğitimine Dayanılarak Başöğretmen Unvanının Kazanılmasına Olanak Bulunmadığı )
D2.DE. 2011/6890ANAYASA MAHKEMESİ'NİN İPTAL KARARI ( Sadece Sınavdan Alınan Nota veya Alanında ya da Eğitim Bilimleri Alanında Tezli Yüksek Lisans Eğitimine Dayanılarak Uzman Öğretmen Unvanının Kazanılmasına Olanak Bulunmadığı )
D11.DE. 2015/1352ANAYASA MAHKEMESİNİN İPTAL KARARI ( Uyuşmazlıkla İlgili Yasal Düzenlemelerin Anayasaya Aykırılığı İleri Sürülerek İtirazen Yapılan Başvuru Üzerine Düzenlemelerin 6223 Sayılı Kanun İle Verilen Yetkiye Aykırı Olduğu Gerekçesiyle İptal Edildiği - Davacının Hakkında Uygulanmasını İstediği Mevzuat Hükümleri Kapsamında Olmadığı )
D8.DE. 2007/9827ANAYASA MAHKEMESİNİN İPTAL KARARI ( Yönetmeliğin Dayandığı Madencilik Kanunun İlgili Maddesini İptal Ettiği/Resmi Gazete'de Yayımlanmasından 1 Yıl Sonra Yürürlüğe Gireceği - 1 Yıl Sonra Yürürlüğe Girecek Olmasının Yönetmeliği Bu Süre İçin Hukuka Uygun Hale Getirmeyeceği )
IDDGKE. 2009/611ANAYASA MAHKEMESİNİN İPTAL KARARI ( Yürürlüğe Gireceği Tarihi İleriye Dönük Olarak Ertelemiş Bulunması Öncelikle Yasama Organına Aynı Konuda İptal Kararının Gerekçesine Uygun Olarak Yeni Bir Düzenleme İçin Olanak Tanımak Olduğu )
D9.DE. 2016/1759ANAYASA MAHKEMESİNİN İPTAL KARARI (Vergi Mahkemesince Vergilendirmede Zamanaşımı Bulunduğu Kabul Edilerek Karar Verilmiş İse de Anayasa Mahkemesinin İptal Kararı Karşısında Davaya Konu Tarhiyat Yönünden Takdir Komisyonunda Geçen Sürenin Zamanaşımını Durduracağının Kabulüne Olanak Bulunmadığı)
D10.DE. 2009/5090ANAYASA MAHKEMESİNİN İPTAL KARARININ BAĞLAYICILIĞI ( Anayasa Mahkemesinin 5661 S.K.'da Yer Alan Çiftçilik Belgesinin Aranmayacağı Yönündeki Hükmü İptal Ettiği - Genelge İle Destekleme Ödemelerinde Çiftçilik Belgesi İstenmesinde Zorunluluk Bulunmadığına Dair Düzenleme Yapılamayacağı )
D9.DE. 2012/2267ANAYASA MAHKEMESİNİN İPTAL KARARININ GÖZETİLECEĞİ (İptal Kararı ile Ortadan Kaldırılan 213 S.K. 114.M. 2.F. Zamanaşımı Tesbitinde Dikkate Alınmasının Mümkün Olmadığının Kabulü - Anayasaya Akırılı Olduğu Tespit Edilen Kurallara Göre Davanın Görülüp Çözümlenmesinin Hukuk Devleti ile Bağdaşmayacağı)
D2.DE. 2013/937ANAYASA MAHKEMESİNİN İPTAL KARARININ GÖZETİLMESİ ( Dava Konusu Düzenlemenin Yasal Dayanağının Ortadan Kalktığı )
IDDGKE. 2009/695ANAYASA MAHKEMESİNİN İPTAL KARARININ GÖZETİLMESİ GEREĞİ ( Yönetmeliğin Sevk Kesintisini Düzenleyen Maddesinin Dayanaktan Yoksun Kaldığı )
VDDGKE. 2010/630ANAYASA MAHKEMESİNİN İPTAL KARARININ VERGİ ZİYAI CEZASINA ETKİSİ ( Vergi Ziyaı Cezasının Hesaplanmasındaki Hukuka Aykırılığı Ortaya Koymuş Olduğu - İdari Yargılama Usulü Kapsamında Yapılan Başvurunun Reddine İlişkin İşlemin Hukuka Uygunlugunun İptal Kararı Çerçevesinde İncelenmesi Gereği )
D10.DE. 2000/3903ANAYASA MAHKEMESİNİN İPTAL KARARININ YÜRÜRLÜK TARİHİNİN İLERİ TARİHE ERTELEMESİ ( İptal Konusu Kuralların Yargı Yerlerince Uygulanıp Uygulanmayacağı )
D3.DE. 2011/920ANAYASA MAHKEMESİ'NİN İPTAL KARARIYLA ORTADAN KALDIRILAN 213 S. K'NUN 114. MD.SİNİN 2. FIKRASI ( Zamanaşımının Tespitinde Uygulanamayacağı - Tarh Zamanaşımının Dolduğu Tarihe Kadar Tebliğ Edilmesi Gereken Vergi/Ceza İhbarnamesinin Davacıya Tebliğ Edildiği/Cezalı Vergi ve Fon Payının Zamanaşımına Uğradığı Gerekçesiyle Kaldırılması Gerektiği )
D3.DE. 2011/228ANAYASA MAHKEMESİNİN İPTAL KARARLARI ( Bilinmesine Rağmen İdari İşlemin Anayasaya Aykırılığı Saptanmış Olan Kurallara Göre Tesisis Edilmesinin Anayasanın Üstünlüğü Prensibine Aykırı Olduğu - Cezalı Tarhiyatın Zamanaşımına Uğraması )
D4.DE. 1990/3122ANAYASA MAHKEMESİNİN İPTAL KARARLARI ( Kesinleşmiş Hukuki Sonuçları Etkilememesi )
D1.DE. 1999/38ANAYASA MAHKEMESİNİN KURUM KURULMASINA DAİR KHK'Yİ İPTALİ ( Kurum İşlemlerinin Yasal Dayanaklarının Kalkması - Yasal Düzenleme İle Çözümlenebileceği )
D6.DE. 1991/482ANAYASA MAHKEMESİNİN RUHSATIN DAYANAĞI KANUN MADDESİNİ İPTAL ETMESİ ( Ruhsatın Geri Alınması ve Kazanılmış Hak İddiası )
D4.DE. 2011/2428ANAYASA MAHKEMESİNİN ÜCRETLER ÜZERİNDEN KESİLEN GELİR VERGİSİNE İLİŞKİN KARARI (193 S.K. Md. 103'de Yer Alan “Fazlası %35 Oranında” İbaresini Ücret Gelirleri Yönünden İptal Ettiği – Gelir Vergisi'nin Fazla Ödenen Kısmının İadesi Talebine İlişkin Davayı Etkileyeceği )
D4.DE. 2011/1311ANAYASA MAHKEMESİNİN ÜCRETLER ÜZERİNDEN KESİLEN GELİR VERGİSİNE İLİŞKİN KARARI (193 S.K. Md. 103'de Yer Alan “Fazlası %35 Oranında” İbaresini Ücret Gelirleri Yönünden İptal Ettiği - Stopaj Vergisi'nin Fazla Ödenen Kısmının İadesi Talebine İlişkin Davayı Etkileyeceği )
D10.DE. 2001/5241ANAYASA MAHKEMESİNİN YETKİ KANUNU İPTALİ ( KHK.'ya Dayanılarak Çıkarılan Yönetmeliğin Yürütülmesinin Durdurulması İsteminin Kabulü - Yasal Dayanaktan Yoksunluk )
D5.DE. 2008/818ANAYASA MAHKEMESİ'NİN YÜRÜRLÜĞÜ DURDURMA KARARI ( Gözönünde Tutularak Yeniden Değerlendirilmesi Gerektiği - Sağlık Bakanlığına Bağlı Eğitim ve Araştırma Hastanelerinin Klinik Şef ve Şef Yardımcısı Kadrolarına Yapılan Atamanın İptali )
D1.DE. 2003/71ANAYASA MAHKEMESİNİN YÜRÜTMEYİ DURDURMA KARARI ( 61 Yaşının Doldurulması Nedeniyle Emekliye Sevk-Kararın Hukuki Sonuçları )
D10.DE. 2009/11303ANAYASA VE YASADA KAMU HİZMETİ OLDUĞU BELİRTİLEN HİZMET ( Özel Hukuk Hükümlerine Tabi Gerçek veya Tüzel Kişilerce veya Bunların Çalışanlarınca Görülmesi Bu Kişilerce Görülen Hizmetin Kamu Hizmeti Olduğu Gerçeğini Değiştirmeyeceği )
D2.DE. 2007/4588ANAYASA VE YASALARLA TANINMIŞ HAKLAR ( Aynı Zamanda Beraberinde Bir Sorumluluğu da Getirdiği - Üst Modelde Yüksek Fiyatlı Araçlara İlişkin Bedelin Tümünün Devletçe Ödenemeyeceği )
D5.DE. 2012/8758ANAYASA'DA ÖNGÖRÜLEN DİNLENME HAKKI (İhlal Edici ve Avrupa Sosyal Şartı'nda Yer Alan Çalışma Sürelerinin Tedricen Azaltılması Taahhüdüne Aykırı Genelge Düzenlenemeyeceği - Kamu Sağlık Personeli İçin Üst Sınırı Belirlenmeksizin 2368 S.K. İle Belirlenen Çalışma Süresinin Üzerinde Bir Çalışma Süresi Öngören ve Sağlık Hizmetinin Niteliğinden Kaynaklanan Nöbet Usulünden ve Vardiyalı Çalışma Şeklinden Farklı ve Bunlara Ek Bir Çalışma Biçimi Getiren Genelgenin Yasa'ya Aykırılı Bulunduğu)
D13.DE. 2014/3745ANAYASAL DÜZENLEMELER ( Doğrudan Uygulanacak Hükümler Olmadığı Kanunlarda Gerekli Düzenlemeler Yapılarak Hayata Geçirilecekleri - Kanunlarda Yer Verilmesi Gereken Konularda Anayasa Metninin Açıkça Kurala Bağlandığı Durumlarda Özel Yasa veya Yürürlülük Yasasına Gerek Olmadan Anayasa Hükmünün Doğrudan Uygulanabileceğinin Kabulü Gereği )
D8.DE. 2010/3434ANAYASAL EŞİTLİK İLKESİ ( Farklı Bir Yasal Düzenlemeden Kaynaklanan Avukatlık Asgari Ücret Tarifesinin İhdas Edilmesi - Dava Konusu Tarifenin İhdas Ediliş Amacı Dikkate Alındığında Dava Konusu Düzenleme İle Anayasal Eşitlik İlkesine Aykırı Bir Hukuki Durum Yaratıldığı İddiasının Dayanaksız Olduğu )
D4.DE. 1997/4245ANAYASANIN EŞİTLİK İLKESİ ( Beyannamelerin Tasdikine İlişkin Tebliğin Eşitliğe Aykırı Olmaması )
D10.DE. 1990/1256ANAYASANIN EŞİTLİK İLKESİ ( Sosyal Güvenlik Kuruluşları Emeklilerine Uygulanacak Sosyal Yardım Zammında Farklılıklar Olması )
D4.DE. 2001/1386ANAYASANIN EŞİTLİK, SOSYAL ADALET, ÖDEME GÜCÜ VE VERİMLİLİK İLKELERİNE AYKIRI OLMAMA PRENSİBİ ( 414 Sayılı Tahsilat Genel Tebliği ile Vadesi Geçmiş Vergi Borçlarının Tahsilatının Hızlandırılması )
D5.DE. 1999/3664ANAYASANIN ÜSTÜNLÜĞÜ ( Geriye Yürümezlik İlkesinin Hukuk Devleti ve Anayasanın Üstünlüğü İlkeleriyle Birlikte Değerlendirilmesinin Gerekmesi )
D3.DE. 2011/4756ANAYASANIN ÜSTÜNLÜĞÜ PRENSİBİ ( Anayasa Mahkemesince Bir Kanunun veya Kanun Hükmünde Kararnamenin Tümünün veya Belirli Hükümlerinin Anayasaya Aykırı Bulunarak İptal Edildiği Bilinmesine Rağmen İdari İşlemlerin Anayasaya Aykırılığı Saptanmış Olan Kurallara Göre Tesis Edilmesinin Anayasanın Üstünlüğü Prensibine ve Hukuk Devleti İlkesine Aykırı Düşeceği )
D2.DE. 2004/1545ANAYASA'NIN ÜSTÜNLÜĞÜ PRENSİBİNE AYKIRILIK ( Anayasa Mahkemesi İptal Kararının R.G.'de Yayımından 1 Yıl Sonra Yürürlüğe Gireceği - Dava Konusu Uyuşmazlığın Anayasaya Aykırılığı Saptanmış Olan Kurallara Göre Çözümlenmesi )
D4.DE. 2011/5499ANAYASANIN ÜSTÜNLÜĞÜ VE HUKUK DEVLETİ İLKELERİNE AYKIRILIK ( Anayasa Mahkemesince GVK. Md. 103'de Yer Alan "Fazlası %35 Oranında" İbaresinin Ücret Gelirleri Yönünden İptal Edildiği - İptal Edilen Hükme Göre Vergi Tahakkuk Ettirilemeyeceği )
D9.DE. 2012/2267ANAYASANIN ÜSTÜNLÜĞÜ VE HUKUK DEVLETİ İLKELERİNİN GÖZETİLMESİ (Anayasa Mahkemesinin İptal Kararlarının Geriye Yürümeyeceği İlkesi Bulunmakta ise de Anayasaya Aykırılığı Saptanmış Kurallara Göre Davalarının Görülmesinin Anayasanın Üstünlüğü ve Hukuk Devleti İlkelerine Aykırı Düşeceğinin Kabulü)
D4.DE. 2006/2055ANAYASANIN ÜSTÜNLÜĞÜ VE HUKUK DEVLETİ İLKESİ ( Anayasa Mahkemesince Verilen İptal Kararı ve Yapılan Yasal Düzenlemeler Birlikte Değerlendirildiğinde Görülmekte Olan Uyuşmazlıkta Anayasaya Aykırılığı Saptanmış Olan Kurala Göre Hüküm Kurulmasının Anayasanın Üstünlüğü ve Hukuk Devleti İlkesine Aykırı Olduğu )
D8.DE. 2004/854ANAYASANIN ÜSTÜNLÜĞÜ VE HUKUK DEVLETİ İLKESİ ( Sınavsız Doğrudan Ustalık Belgesi Verilmesi Talebinin Reddi İşleminin İptali İstemi - Anayasa Mahkemesinin 3308 S. Mesleki Eğitim Yasasının Geç. 1/B-1 Md. İptal Kararı Temyiz Aşamasında Geldiği/Mahkemece Yeniden Karar Verilmek Üzere Bozma Kararı Verileceği )
D6.DE. 2007/767ANAYASA'YA AYKIRI DAVALAR ( İptal Edilmiş Olduğu Bilindiği Halde Görülmekte Olan Davaların Anayasa'ya Aykırılığı Saptanmış Hükümler Dikkate Alınarak Çözümlenmelerinin Hukuk Devleti İlkesine Aykırı Olduğu )
D10.DE. 1985/169ANAYASAYA AYKIRI YÖNETMELİK HÜKMÜNÜN İPTALİ TALEBİ ( Uyarma ve Kınama Disiplin Cezalarına Karşı İtiraz Yoluna Başvurulabileceğine ve Dava Açılamayacağına İlişkin Yönetmelik Hükmü - Temel Hak ve Özgürlüklerin Ancak Yasayla Kısıtlanabileceği )
DIBGKE. 1990/1ANAYASAYA AYKIRILIĞIN İLERİ SÜRÜLMESİ ( Davaların Esasının İncelenmesi )
D10.DE. 1996/4937ANAYASAYA AYKIRILIK ( Emekli Sandığı İştirakçisinin 3855 Sayılı Yasanın Anayasaya Aykırı Olduğu Gerekçesiyle Dava Açma Hakkının Olmaması )
D10.DE. 2008/1207ANAYASAYA AYKIRILIK ( Karayolunda Yurtiçi Eşya Taşımacılığı Yapmak Üzere K1 Türü Yetki Verilmesi İstemi - Bakanlığın Bu Konuda Haiz Olduğu Yetkilerini Kısmen veya Tamamen Sınır ve Kural Getirmeksizin Devredilebileceğini Öngörmesinin Anayasaya Aykırı Olması )
D5.DE. 2010/6456ANAYASAYA AYKIRILIK ( Rekabet Kurulu Kararının İptali - Dayanağı Yasa Hükmü Anayasaya Aykırılığı Nedeniyle İptal Edilen Usul ve Esasların Dava Konusu Maddesi İle Bu Maddeye Dayalı Olarak Kurulan İşlemin Hukuka Aykırılığının Açık Olduğu )
D10.DE. 2009/13450ANAYASAYA AYKIRILIK ( Tütün Mamüllerinin Zararlarının Önlenmesine Dair Kanunda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanunun 3. Md. 1. Fıkrasının ( D ) Bendindeki "Kahvehane" İbaresinin Anayasaya Aykırı Olduğu Kanısına Ulaşılması Nedeniyle İptali İçin Anayasa Mahkemesine Başvurulacağı )
D10.DE. 1999/755ANAYASAYA AYKIRILIK ( Tüzükteki "Vakıf Yöneticileri Bir Daha Hiçbir Vakfın Yönetiminde Görev Alamaz" Hükmü )
D8.DE. 2011/2560ANAYASAYA AYKIRILIK ( Yükseköğretim Kurumlarında Döner Sermaye Gelirlerinden Yapılacak Ek Ödemenin Dağıtılmasında Uygulanacak Usul ve Esaslara İlişkin Yönetmeliğin Anayasaya Aykırı Biçimde Yasanın Güttüğü Amaç İle Bağdaşmayan ve İhdas Ediliş Amacının Dışında Bir Düzenleme Yaptığı )
D5.DE. 2006/5719ANAYASA'YA AYKIRILIK GEREKÇESİYLE YASANIN İPTALİ DAVASI AÇILMASI ( Danıştay'da Dava Açılmasına Olanak Bulunmadığı - Anayasa Md. 150 ve 152'de İptal Davası İle İlgili Hükümlerin Düzenlendiği )
VDDGKE. 2003/202ANAYASAYA AYKIRILIK İDDİASI ( Akaryakıt Tüketim ve Özel Tüketim Vergisi )
D6.DE. 2007/5757ANAYASAYA AYKIRILIK İDDİASI ( İmar Planı Yapımı İle İlgili Olarak Yer Alan Düzenlemeler - Yürütmenin Durdurulması İsteminin Anayasa Mahkemesinin Konuya İlişkin Kararı Gelinceye Kadar Kabulü Gerektiği )
D10.DE. 1995/8209ANAYASAYA AYKIRILIK İDDİASI ( Olağanüstü Hal Bölge Valisinin 285 S. KHK'ye Göre Tesis Ettiği İşlemler )
IDDGKE. 2005/2988ANAYASA'YA AYKIRILIK İDDİASI ( Resen Emekliye Sevk İşlemi - Anayasa'ya Aykırılığının İleri Sürülmesi Anayasa'nın Geçici 15. Maddesinin Son Fıkrasının Yürürlükten Kaldırıldığı Tarihte Mümkün Hale Geldiğinden İşlemin İptali İstemiyle Açılan Davada Süre Aşımının Bulunmadığı )
D5.DE. 2004/4439ANAYASAYA AYKIRILIK İDDİASIYLA İPTALİ TALEBİYLE ANAYASA MAHKEMESİNE BAŞVURULAN YASA HÜKMÜNE DAYANARAK ÇIKARILMIŞ GENEL DÜZENLEYİCİ İŞLEM ( Yürütmenin Durdurulması Talebi - Sağlık ve Yardımcı Sağlık Personeli Tarafından Yerine Getimrilmesi Gereken Hizmetlerin Satın Alınması Yoluyla Gördürülmesine İlişkin Esas ve Usuller İsimli Düzenleyici İşlem )
D10.DE. 1996/5207ANAYASAYA AYKIRILIK NEDENİYLE ANAYASA MAHKEMESİNE GÖNDERİLMESİ İSTENEN BAŞVURUNUN REDDİNİN İPTALİ ( Dava Açma Hakkının Olmaması )
VDDGKE. 2004/19ANAYASA'YA AYKIRILIK NEDENİYLE İPTAL EDİLEN HÜKÜM ( Gayrisafi Hasılat Üzerinden Alınan Net Aktif Vergisi - Tarhiyatın Kaldırılması Gerektiği )
D8.DE. 1997/504ANAYASAYA AYKIRILIK NEDENİYLE İPTAL EDİLEN KANUN HÜKMÜNE DAYANARAK YAPILAN İŞLEMİN İPTALİ ( Milli Eğitim Bakanlığınca YÖK'e Üye Atanması )
D4.DE. 2003/1272ANAYASA'YA AYKIRILIK VE İPTAL DAVASI ( Danıştay'a Doğrudan Açılan/Yasa ve Yasa Maddeleri Hakkında - Davacı Tarafından Yaratılan İhtilafın Esasının İncelenmesine Olanak Bulunmadığı )
D3.DE. 1999/2073ANBAR TESELLÜM FİŞİ ( Bilgilerin Eksik Yazılması - Belgenin Tümden Yok Sayılamayacağı - Özel usulsüzlük Cezası Uygulanamayacağı )
D12.DE. 2012/8923ANESTEZİ BÖLÜMÜ MEZUNU (Hemşirelik Kadrosuna Atanma Şartlarını Taşımadığı - Anestezi Bölümü Mezununun Hemşirelik Kadrosuna Atanmamasında Hukuka Aykırılık Bulunmadığı)
D5.DE. 2014/131ANESTEZİ TEKNİSYENLERİNİN AMELİYATHANEDEN SERVİSLERE HASTA TRANSFERLERİNDE GÖREVLENDİRİLMELERİ YÖNÜNDE TESİS EDİLEN İŞLEM ( Bu Görevin Hemşirelerinin Görev Yetki ve Sorumlulukları Arasında Açıkça Düzenlendiği Anlaşıldığından Davaya Konu İşlemde Hukuka Uyarlık Görülmediği )
D11.DE. 2001/481ANGARYANIN YASAK OLMASI ( Vekalet Şartlarını Haiz Olmadığı Halde Valilik Oluruyla Vekil Olarak Görevlendirilen Memura Görev Yaptığı Süre İçin Vekalet Aylığı Verilmesi Gereği )
D6.DE. 2001/4457ANIT MEZARLARA İLİŞKİN KÜLTÜR VE TABİAT VARLIKLARINI KORUMA KURULU KARARININ İPTALİ TALEBİ ( Dava Konusu Taşınmazların Mülkiyetinin Davacıya Değil Orman Vasfıyla Hazineye Ait Olması ve Davacı Tarafından Dava Açılmış Olması/Davanın Ehliyet Yönünden Reddi Gereği )
D6.DE. 1987/1165ANITLAR YÜKSEK KURULU ( Bu Kurulun Görüşü Alınmaksızın Anılan Taşınmazın İmar Planı Değişikliği Yapılarak Park ve Çocuk Bahçesi Olarak Belirlenmesinin Yerinde Olmaması )
D10.DE. 2009/10747ANITLAR YÜKSEK KURULU ( Eski Eserin Vakfa Devri - Tapu Belgelerinde "… Vakfı" Şerhi Bulunan ve Anıtlar Yüksek Kurulu Kararı İle Eski Eser Olarak Tesciline Karar Verilen Yapının Vakıf Yoluyla Meydana Geldiği/Vakıf Adına Devrinin Sağlanması İstemiyle Yapılan Başvurunun Reddinde Hukuka Uyarlık Bulunmadığı )
D6.DE. 1978/1277ANITLAR YÜKSEK KURULU KARARI ( Eski Eser Olduğu Kabul Edilen Binanın Yıkılmasından Sonra Ancak Yapının Fotoğraf ve Rölövelerinden Yararlanılarak Eski Halinin İhyasının Gerekmesi )
D6.DE. 1983/221ANITLAR YÜKSEK KURULU KARARI ( Kurulun Eski Eser Üzerine İmar Planında Öngörülen Kat Yüksekliğinin Üstünde İlave Kat Yapılması Konusunda Karar Alma Yetkisinin Olmaması )
D6.DE. 1982/34ANITLAR YÜKSEK KURULU KARARININ İPTALİ ( Üç Mahallenin Kentsel Sit Alanı Olarak Tescil Edilmesi ve İmar Faaliyetinin Koruma Geliştirme Plan Yönetmeliği İle Düzenlenmesi )
D8.DE. 2009/7647ANKARA BAROSU TARAFINDAN KURULAN AVUKAT HAKLARI VE TOPLUMLA İLİŞKİLER MERKEZİ ( Davacı Hakkında Verilen Şikayet Dilekçesi Üzerine Disiplin Kuralları Çerçevesinde Hukuki Süreç Başlatılması Gerekirken Merkezden Seçilen Yasal Dayanağı Olmayan Gözlemci Avukat Görevlendirilemeyeceği )
D6.DE. 1999/2940ANKARA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İMAR YÖNETMELİĞİ ( İnşaat Alanı Kavramını Düzenleyen Maddede Değişiklik )
D11.DE. 2006/6070ANKARA İDARE MAHKEMESİNE GÖNDERİLMEK ÜZERE KADIKÖY ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNE VERİLEN KARAR DÜZELTME DİLEKÇESİ ( İlgili Süre Hesaplanırken Dilekçenin Ankara İdare Mahkemesi Kayıtlarına Girdiği Tarihin Esas Alınacağı )
IDDGKE. 2003/792ANKARA İMAR YÖNETMELİĞİ ( Bahçe Duvarının Ruhsata Tabi Olmadığı Hükme Bağlanmışsa da Kooperatiflerde İmar Planında veya Mimari Projede Bahçe Duvarı Yapılmasına Olanak Tanınmaması Halinde Ruhsatsız Bahçe Duvarı Yapılamayacağı )
D6.DE. 2008/2283ANKARA TARİHİ KENT MERKEZİ KAPSAMINDA KALAN YENİLEME ALANI OLARAK TESPİT EDİLEN BÖLGE ( Büyükşehir Belediye Encümeni Tarafından Acele Kamulaştırmaya İlişkin Hükümlerin Uygulanması Kararlarında Hukuka Aykırılık Bulunmadığı )
D14.DE. 2013/68ANKARA ÜNİVERSİTESİ HUKUK FAKÜLTESİ VE SİYASAL BİLGİLER FAKÜLTESİ BİNALARI (Cumhuriyet Dönemini Yansıtan Özgün ve Nitelikli Mimari Yapılar Olduğu - Korunması Gerekli Kültür Varlıklarında Yapılan Değişikliklerin Bu Yapıların Niteliğini Ortadan Kaldırmayacağı/1. Grup Yapılar Kapsamının 2. Grup Olarak Belirlenemeyeceği)
D2.DE. 2009/4628ANKARA VALİLİĞİ İŞLEMİNİN DAYANAĞI OLAN GENELGE ( Öncelikle Yönetici İhtiyacı En Çok Olan ve Nitelikli Yönetici Atanmasında Zorluk Çekilen Özellikle İl ve İlçe Merkezleri Dışındaki Kenar Semtlerde Yer Alan Eğitim Kurumları Olacak Şekilde Yapılması Gerektiği Yolundaki Düzenlemenin Hukuka Uygun Bulunduğu )
D8.DE. 2008/8591ANKARA'DA UYGULANAN SU TARİFESİ ( Tefe'ye Göre Belirlenemeyeceği - Faturaların Su Bedeli Tüketim Miktarına Göre Kademelendirilmesi ve 45 Günlük Süreyle Taahhuk Ettirilmesinin Hukuka Uygun Olmayıp Bozmayı Gerektirdiği )
D9.DE. 2010/7423ANKESÖRLÜ TELEFON KULÜBELERİ ( Belediye Sınırları İçinde Bulunan Davacı Kuruma Ait Ankesörlü Telefon Kulübeleri İçin Tahakkuk Ettirilen İşgal Harcının Kaldırılması İstemi - Ankesörlü Telefon Kulübelerinin Sürekli ve Sabit Olması Geçicilik Niteliği Taşımaması Nedeniyle İşgal Harcı İstenemeyeceği )
D9.DE. 2001/5924ANKESÖRLÜ TELEFONUN UMUMA AÇIK YERLERE KONULMASI ( Amme Hizmeti Niteliğinde Olduğundan Belediyece İşgaliye Harcı Tahakkuk Ettirilemeyeceği )
IDDGKE. 2009/978ANLAŞARAK FİYAT TESPİT ETMEK ( Şehirlerarası Otobüs İşletmeciliğinde Faaliyet Gösteren Firmaların Karar Mekanizmalarında Ağırlıklı Olarak Aynı Şahısların Bulunması Ekonomik Bütünlük Oluşturmaları - Rekabet Kısıtlamalarının Bulunmadığı Piyasada Uygulanamayacak Oranda Zam Yapılması Karşısında Fiyatın Anlaşma ile Belirlendiğinin Kabulü Gereği )
D13.DE. 2010/3090ANLAŞMA İLE REKABETİN SINIRLANDIRILMASI ( Aynı Bazlı Ürünler Bakımından Aynı Depoyla Anlaşılmak Suretiyle Hastanelerin Açtığı İhalelere Yalnızca Bir Ürünün Girmesi Sonucunu Doğuracak Şekilde İlgili Pazarda Rekabetin Teşebbüslerin Bu Uyumlu Eylemi Neticesinde Sınırlandığı - Rekabet Kurulu Kararının İptali )
D13.DE. 2008/14083ANLAŞMA İLE SATIŞ FİYATI BELİRLEMEK VE PASİF SATIŞLARI ENGELLEMEK ( Gıda Sektöründe Yeniden Satış Fiyatını Belirlemek ve Pasif Satışları Engellemek - Yapılan Uygulamaların Grup Muafiyeti Kapsamında Olmadığı/Rekabet Kurallarının İhlal Edildiği )
D4.DE. 1988/1344ANLAŞMA OLMASI ( Uyruğunda Bulunulan Ülke İle Türkiye Arasında )
D13.DE. 2010/310ANLAŞMA UYUMLU EYLEM VE KARARLAR ( Bildirilmesi Zorunluluğu ve Bildirimin Yapılmaması Nedeniyle İdari Para Cezası Verilmesini Öngören Kuralların Yürürlükten Kaldırıldığı )
D6.DE. 1985/256ANLAŞMA YOLUYLA ALINARAK BELEDİYENİN MÜLKİYETİNE GEÇEN TAŞINMAZ ( Kooperatife Tahsisen Satışına İlişkin İşlemin İdari Bir İşlem Olması )
IDDGKE. 2010/2226ANLAŞMALARIN TAM OLARAK HAYATA GEÇİRİLEMEMESİ ( Refrakter Malzemeleri Pazarında Teşebbüslerin Anlaşarak Rekabeti İhlal Etmesi - Sektörün Önemli Oranda Dış Ticarete Açık Olması Nedeniyle Yapılan Anlaşmaların Etkisinin Sınırlı Düzeyde Kalmasının Ceza Takdirinde Hafifletici Sebep Kabul Edileceği )
D4.DE. 2000/2540ANLAŞMASI BİTEN MATBAAYA BASTIRILAN FATURA ( Kullanılması Halinde Özel Usulsüzlük Cezası Kesilemeyeceği )
D13.DE. 2014/2360ANLAŞMAYLA REKABETİN ENGELLENMESİ ( Davacı Şirketin Söz Konusu Fiili Sebebiyle 4054 S. K.'nun 4. Md. Hükmünü İhlal Ettiği Açık Olduğundan Davaya Konu Kurul Kararının Davacı Şirkete İdari Para Cezası Verilmesine Dair Kısmında Hukuka Aykırılık Bulunmadığı )
IDDGKE. 2000/980ANNE BABA İÇİN SAĞLIK KARNESİ DÜZENLENMESİ TALEPLERİ ( Emekli Sandığından Emekli Bulunan İştirakçilerin - Muhtaçlık Belgesi İbraz Edilmesi Şartı )
D5.DE. 2013/7875ANNE BABANIN SAĞLIK DURUMUNA BAĞLI ATAMA ( Memurun Anne ve Babasının Sağlık Durumu Nedeniyle Aynı Yerde Kalması Gerektiğine Dair Sağlık Kurulu Raporu Sunması Gereği - Naklen Atama )
D11.DE. 2008/9766ANNE BABAYA AYLIK BAĞLANMASI ( Terör Eylemlerinin Önlenmesi Sırasında Yaralanan veya Ölen Erlerin Anne ve Babasına da 2330 Sayılı Kanuna Atıfta Bulunan 5434 Sayılı Kanun'un 72. Maddesinin 4. Fıkrası Uyarınca Aylık Bağlanacağı )
IDDGKE. 1999/109ANNE VE BABANIN YÜKÜMLÜLÜĞÜ ( Çocuğun Bakım Yükümlülüğü )
D15.DE. 2014/5076ANNE VE BABAYA SÜRESİNDE BİLGİ VERİLMEDİĞİ (Hizmet Kusuru Bulunduğu - Ruhsal Çöküntü Nedeniyle Manevi Tazminat Taleplerinin Karşılanması Gereği/Kusur)
D10.DE. 2012/5692ANNESİ TÜRK BABASI YUNAN VATANDAŞI OLAN DAVACI ( Annesinin Türk Vatandaşı Olması Nedeniyle Türk Vatandaşlığı Talebi - Davacının Başvuru Tarihi ve İşlem Tarihinde Yürürlükte Bulunan 5901 Sayılı Kanun Hükümlerinin Uygulanması Gerektiği Yürürlükte Bulunmayan 403 Sayılı Kanun Hükümlerinin Uygulanmasının Hatalı Olduğu )
D3.DE. 1995/5ANNESİNE AİT İŞYERİNE KİRA ÖDEMESİ YAPMAYAN MÜKELLEF ( Stopaj Mecburiyetinin Olmadığı )
D4.DE. 1995/2057ANONİM ORTAKLIĞIN VERGİ BORCU ( Yönetim Kurulu Üyesinin Takip Edilememesi )
VDDGKE. 1995/203ANONİM ORTAKLIĞIN VERGİ BORCUNDAN SORUMLULUK ( Yönetim Kurulu Üyeliğinden Fiilen Ayrılma - Tescil ve İlan )
D7.DE. 1993/4981ANONİM ORTAKLIK TARAFINDAN İHRAÇ EDİLEN TAHVİLLER ( Ana Para ve Faizlerinin Ortak Borçlu ve Zincirleme Kefil Olarak Vadesinde Ödeneceğinin Üstlenilmesi )
D4.DE. 1995/1259ANONİM ORTAKLIKTA VERGİ SORUMLUSU ( İdare Meclisi Üyelerine Ait Olması )
D7.DE. 2009/7750ANONİM ŞİRKET ADINA DÜZENLENEN ÖDEME EMİRLERİNİN KALDIRILMASI İSTEMİ ( 6183 S.K. Mük. Md. 35 Uyarınca Tebliğ Edildiği - Şirket Ortağının Kişisel ve Güncel Menfaati Etkileneceğinden Davanın Ehliyet Yönünden Reddedilemeyeceği )
D4.DE. 1994/5117ANONİM ŞİRKET ADI'NA RE'SEN VERGİ TARHI ( Şirket Ortağına Tebliğ Edilmesi Hali - Ortağın Dava Açma Hakkının Varlığı )
D7.DE. 1998/1221ANONİM ŞİRKET HİSSELERİNİ SATIN ALMA VE GERİ ALMA TAAHHÜDÜNÜ İÇEREN SÖZLEŞMELER ( Sözleşmeler Birbirine Bağlı Olmadığından Ayrı Damga Vergisine Tabi Olmaları )
D4.DE. 1998/3878ANONİM ŞİRKET ORTAĞI ( Yönetim Kurulu Üyesi ve İmza Yetkisi Bulunmayan Ortak - Vergi Borçları Nedeniyle Maaşına Haciz Konulamayacağı )
D3.DE. 2000/4013ANONİM ŞİRKET ORTAĞININ KAR PAYI VERGİLENDİRİLMESİ ( Hisse Devri Yaparak Kar Payı Alacağını Yasal Sınırların Altına Çektiği İddiası - Somut Olarak İsbatı Gerektiği )
D7.DE. 2000/6726ANONİM ŞİRKET ORTAKLIĞINA VERASET YOLUYLA GİRİLMESİ ( Ödenmeyen Vergi Borçları İçin Kanuni Temsilci Olmayan Ortağa Ödeme Emri Gönderilemeyeceği )
D3.DE. 1997/2323ANONİM ŞİRKET TÜZEL KİŞİLİĞİNDEN TAHSİL EDİLEMEYEN KAMU ALACAĞI ( Yönetim Kurulu Başkan ve Üyelerinin Sorumluluğu )
D9.DE. 2009/697ANONİM ŞİRKET YÖNETİM KURULU ( Süreleri Dolsa Bile Yeni Yönetim Kurulu Seçilene Kadar Eski Yönetim Kurulu Şirketi Temsile Yetkili Olduğu )
D7.DE. 2002/629ANONİM ŞİRKET YÖNETİM KURULU BAŞKANI TARAFINDAN İMZALANAN TEMYİZ DİLEKÇESİ ( Dilekçede İmza Noksanlığı - İmza Eksiğinin Tamamlanması İçin Süre Verilmesi Gerektiği )
VDDGKE. 1999/389ANONİM ŞİRKET YÖNETİM KURULU ÜYELERİNİN SORUMLULUĞU ( Vergi Borçları Nedeniyle Ödeme Emri Düzenlenmesi - Şirket Tüzel Kişiliğinden Tahsil Olanağı Kalmadığının Ortaya Konulması Gerektiği )
D9.DE. 2008/6145ANONİM ŞİRKET YÖNETİM KURULU ÜYESİ ( Olmayan ve Atanmış Müdürlük Sıfatı da Bulunmayan Şahsın Şirketten Tahsil İmkanı Kalmayan Vergilerden 213 S. Vergi Usul Kanununun 10. Md. Uyarınca Sorumlu Tutulamayacağı )
D4.DE. 1994/5405ANONİM ŞİRKET YÖNETİM KURULU ÜYESİ ( Şirket Borcu Nedeniyle Takip Edilememesi )
D7.DE. 2000/1158ANONİM ŞİRKET YÖNETİM KURULU ÜYESİNİN İSTİFASI ( Bu Tarihten Sonraki Vergilendirme Dönemlerinden Sorumlu Tutulamayacağı )
D9.DE. 2009/9941ANONİM ŞİRKET YÖNETİM KURULUNDAN İSTİFA ( İstifa İrade Beyanının Şirkete Ulaşmasıyla Hukuki Sonuç Doğuracağı İstifa Tarihinden Sonraki İşlemlerden Hukuki Sorumluluğun Doğmayacağı - İstifa Eden Yönetim Kurulu Üyesinin İstifa Tarihine Kadar Doğan Şirketin Vergi Borçlarından Sorumlu Olacağı İstifadan Sonra Doğan Borçlarından Sorumlu Olmayacağı )
VDDGKE. 2006/27ANONİM ŞİRKETE AİT VERGİ BORÇLARININ TAHSİLİ ( Kanuni Temsilcisi Olduğu Davacı Adına 6183 S.Y'nın Mükerrer 35. Maddesi Uyarınca Düzenlenen Ödeme Emirlerinde Hukuka Uygunluk Bulunmadığı )
VDDGKE. 2002/20ANONİM ŞİRKETE AYNİ SERMAYE OLARAK KONULAN ANCAK TAPUDAN DEVRİ YAPILMAYAN GAYRİMENKUL ( Satışında Emsal Bedelin Esas Alınması Gerektiği )
D7.DE. 2001/2490ANONİM ŞİRKETE DÖNÜŞEN LİMİTED ŞİRKET ( Devredilen Limited Şirketin Öz Sermayesi Üzerinden Damga Vergisi Tahakkuk Ettirilmesinde Kanuna Uyarlık Bulunmadığı )
D4.DE. 2000/315ANONİM ŞİRKETE DÖNÜŞEN LİMİTED ŞİRKETİN DEVİR BEYANNAMESİNİ SÜRESİNDE VERMEMESİ ( Yatırım İndiriminden Yararlandırılması İşleminin İptali Talebi )
D1.DE. 1991/77ANONİM ŞİRKETE KURUCU ÜYE OLMAK ( Memuriyete Engel Faaliyetlerden Sayılmaması )
D4.DE. 2003/282ANONİM ŞİRKETİN ALDIĞI KREDİLERİ İŞTİRAKİ OLAN ŞİRKETE AKTARMASI ( Gider Kısıtlaması Yapmasına Gerek Olmadığı )
VDDGKE. 2007/14ANONİM ŞİRKETİN GÜMRÜK KANUNU'NUN 167. MADDESİNİN 3/A BENDİNDE İSMEN YER ALAN KURULUŞLARDAN OLMADIĞI ( İthal Konusu Eşyanın KDV Kanunu'nun 16. Maddesinin I/B Bendi Gereğince Bu Vergiden İstisna Tutulmadığı )
D7.DE. 1996/1499ANONİM ŞİRKETİN GÜMRÜK VERGİSİ BORCU ( Şirket Yönetim Kurulu Üyelerinden Tahsile İlişkin İhtilafların Adli Yargıda Çözüleceği )
D4.DE. 1995/3072ANONİM ŞİRKETİN İNŞA ETTİĞİ BAĞIMSIZ BÖLÜMLER ( Devre Tatil Adıyla Anılan Sözleşmeyle Üçüncü Kişilere Bırakması )
D11.DE. 1996/289ANONİM ŞİRKETİN KDV BORCU ( Yönetim Kurulu Üyesi Olmayan Kurucu Ortağın Kanuni Temsilci Olarak Sorumlu Tutulamaması )
D4.DE. 1990/1391ANONİM ŞİRKETİN ORTAĞI LİMİTED ŞİRKETE FAİZSİZ BORÇ PARA VERMESİ ( Örtülü Kazanç Dağıtımı Olarak Kabul Edilmesi )
D7.DE. 2007/885ANONİM ŞİRKETİN ÖDENMEMİŞ VERGİ BORCU ( Davacıya Hem Vergi Usul Kanununun 10 Hem de Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanunun Mükerrer 35. Maddelerinin Birlikte Gösterildiği - Bu Maddelerin Farklı Durumlara İlişkin Bulunması Nedeniyle Savunma Hakkını Gereği Gibi Kullanmasına Olanak Tanınmadığı )
D7.DE. 1998/223ANONİM ŞİRKETİN SERMAYE ARTIRIMI NEDENİYLE ÖDEYECEĞİ DAMGA VERGİSİ ( Artırım Kararının Tescili Tarihinde Yürürlükte Olan Tarifeye Göre Belirlenmesi )
D10.DE. 2012/4692ANONİM ŞİRKETİN SERMAYE MİKTARINA GÖRE AVUKAT BULUNDURMA ZORUNLULUĞU ( Kabahatler Kanununa Göre İdari Para Cezası Tahakkuk Ettirilmesi - İdari Yaptırımın Tebliğ Edildiği Tarihte Yürürlükte Bulunan Düzenleye Göre Tebligatın Ticaret Sicilde Bilidirilen Adresinden Taşınan Şirketin Kapısına Asılmak Suretiyle Yapılması Gereği )
D3.DE. 1990/3433ANONİM ŞİRKETİN TASFİYE HALİNE GİRMESİ ( Geçici Kurumlar Vergisi Beyanı Verilmemesi )
D9.DE. 2005/1063ANONİM ŞİRKETİN VERGİ BORCU ( Şirkete Ortak Olan Başka Bir Şirketin Sorumlu Tutulamayacağı )
D9.DE. 2009/9941ANONİM ŞİRKETİN VERGİ BORCU ( Tüzel Kişiliklerin Mükellef veya Vergi Sorumlusu Olmaları Halinde Bu Sorumluluğun Tüzel Kişilikleri İdare Edenlerin Tarafından Yerine Getirileceği - Anonim Şirketin Yönetim Kurulundan İstifa Eden Üyenin İstifa Tarihine Kadar Olan Vergilerden Sorumluluğunun Devam Ettiği İstifadan Sonraki Vergi Borçlarından Sorumlu Olmayacağı )
D10.DE. 1999/461ANONİM ŞİRKETİN VERGİ BORCU NEDENİYLE YÖNETİM KURULU ÜYESİNE YURT DIŞINA ÇIKIŞ YASAĞI KONMASI ( Davacı Hakkında Takibata Başlanılmadan Yasak Konmasının Yanlış Olması )
D4.DE. 2003/46ANONİM ŞİRKETİN VERGİ BORÇLARI ( Kanuni Temsilcinin Takibe Alınabilmesi İçin Alacağın Şirketten Tahsilinin İmkansız Hale Gelmesi Gereği )
D4.DE. 2004/2180ANONİM ŞİRKETİN VERGİ BORÇLARI ( Ortaklardan Tahsiline Gidilebilmesi - Tüzel Kişilik Hakkındaki Tüm Takip Yollarının Tüketilerek Alacağın Şirketten Tahsil Olanağı Kalmadığının Belirlenmesi Gereği )
D9.DE. 1989/1988ANONİM ŞİRKETLER TARAFINDAN ÇIKARILAN TAHVİLLER ( Anapara ve Faizlerin Vadesinde Ödeneceğinin Taahhüdü - Aynı Gruptaki A.Ş. Tarafından Müşterek Borçlu ve Müteselsil Kefil Olarak Taahhüt Edilmesi - Damga Vergisi )
D7.DE. 2000/3048ANONİM ŞİRKETLERDE ORTAK STATÜSÜNDEKİ TÜZEL KİŞİLER ( Kanuni Temsilci Sıfatıyla Sorumlu Tutulamayacağı )
D9.DE. 2005/1063ANONİM ŞİRKETLERİN BİRBİRLERİNE ORTAK OLMASI ( Birbirlerinin Vergi Borçlarından Sorumlu Tutulamayacağı )
D3.DE. 2005/1292ANONİM ŞİRKETLERİN YÖNETİMİ ( Kural Olarak Yönetim Kurulu Tarafından İdare ve Temsil Olunacağı Şirket Ana Sözleşmesinde Kararlaştırılmak Kaydıyla İdare ve Temsil Yetkisinin Bazı Yönetim Kurulu Üyeleri veya Pay Sahibi Olmayan Müdürlere Bırakılabileceği )
D9.DE. 2008/3124ANONİM ŞİRKETTE GÖREV SÜRESİ BİTEN YÖNETİM KURULU ( Yerine Yeni Yönetim Kurulu Seçilememesi Durumunda Önceki Yönetim Kurulunun ve Yönetim Kurulu Başkanının Yetkilerinin Devam Ettiğinin Kabulu Gerektiği )
IDDGKE. 1996/194ANONİM ŞİRKETTE HUKUK DANIŞMANI OLARAK ÇALIŞMAK ( Avukatlık Stajyerliği İle Birleşmediği )
D4.DE. 1977/2292ANONİM ŞİRKETTE VERGİLERDEN SORUMLULUK ( Yönetim Kurulu Üyelerinin Sorumluluğu )
D10.DE. 2008/6900ANTALYA DÜZLERÇAMI YABAN HAYATI GELİŞTİRME SAHASINA İLİŞKİN SINIRLARIN YENİDEN BELİRLENMESİ ( Alageyiğin Tek Yaşadığı Yer Olan Düzlerçamı'nda Yer Alan Bölgenin Saha Dışına Çıkarılamayacağı - Bakanlar Kurulu Kararının Hukuka Uygun Olmadığı )
D3.DE. 2004/1554ANTRENÖRLERE VERİLEN ÜCRET SAYILAN ÖDEMELER ( Yarış Atı Antrenörü Olan Davacıya Kazanılan İkramiyeden Türkiye Jokey Kulübü Tarafından At Sahibi Adına Yapılan Ödeme - Ücret Sayılan Ödemelerden Olması Nedeniyle Vergilendirileceği )
D10.DE. 2005/3910ANTRENÖRÜN AT SAHİBİYLE SÖZLEŞME YAPMASI ( Bilumum Yarış Atlarını Çalıştırmak Üzere - Fiilen Tüm Atları Çalıştıracağı Anlamına Gelmediği/Gerçek Durumun Araştırılması Gerektiği )
D9.DE. 2000/400ANTREPO AÇMA İZNİ BELGESİ HARCI ( Ödendiğinden Aynı Antrepo İçin Bir Kez Daha İstenemeyeceği )
D7.DE. 2001/3401ANTREPO BEYANNAMESİ MUHTEVİYATI ( Yapılan Sayım Sonucu Eksik Olduğunun Tespiti Halinde Yapılacak İdari Ceza Uygulaması )
D7.DE. 1993/5487ANTREPO BEYANNAMESİNİN TESCİLİ ( Gümrük Vergisinin Doğmayacağı )
D7.DE. 2006/660ANTREPO İŞLETİCİLERİ VE KULLANICILARINDAN TAZMİNAT İSTENİLMESİ ( İlişkin İşlemin İdari Karar Olduğu ve Gümrük Kanunu Uyarınca İtiraza Tabi Olduğu )
D7.DE. 1999/2507ANTREPO VE SUNDURMALARA KONULAN EŞYALAR ( Gümrüğe Karşı Sorumlu Oldukları Belirtilen İşletmeler - Gümrük Vergi ve Resimlerinin Mükellefi Olmadıkları )
D7.DE. 1999/2675ANTREPO VE SUNDURMALARA KONULAN EŞYALAR ( Mağaza İşleten Şirket - Kaybolan Eşyalar/Tazminatın Tahsili Amacıyla Ödeme Emri Düzenlenemeyeceği )
D7.DE. 2006/3534ANTREPODA FAZLA ÇIKAN EŞYA ( Tasfiyeye Tabi Tutularak Hesaplanan Vergi Miktarı Kadar Para Cezası Alınabileceği Öngörüldüğü - Ayrıca Fazla Çıkan Eşya İçin Vergi Tahakkuku Yapılamayacağı )
D7.DE. 2009/6253ANTREPODA FAZLA ÇIKAN EŞYANIN TASFİYE İŞLEMİ ( Esas Olmak Üzere Stok Kayıtlarına Alınması Gerektiği Hususunun Bildirilmesine İlişkin İşlemin İptali İstemiyle Açılan Dava - İdare Mahkemesinin Görevine Girdiği )
D7.DE. 2011/8642ANTREPODA NOKSAN ÇIKMASI ( Katma Değer Vergisi Üzerinden Hesaplanarak Karara Bağlanan Para Cezasına Vaki İtirazın Zımnen Reddine Dair İşlemin İptali İstemi - Tutanakta veya Bilirkişi Raporunda Yer Alan Tespitler Taraflara Tebliğ Edilerek Söz Konusu Hususların Taraflarca Değerlendirmesine Olanak Sağlanması Suretiyle Uyuşmazlığın Çözümlenmesi Gerektiği )
D7.DE. 2007/5357ANTREPOYA ALINAN EŞYAYA AİT VERGİLER ( Beyannamenin Tescili Sırasında Tahakkuk Ettirilmesi Gerekmekle Birlikte İdarenin Bilgisi Dışında Antrepoya Alınan Eşyaya İsabet Eden Vergilere İlişkin Olarak Girişte Tahakkuk İşleminin Tesis Edilemeyeceği )
D9.DE. 1999/2033APARTMAN DİYE NİTELENDİRİLEN BİNALAR ( Kat Mülkiyeti Kanununa Göre Konutların Veya İşyerlerinin Bağımsız Birimler Olarak Tanımlanmaları )
D8.DE. 2014/6294APARTMAN SAKİNLERİNİN YAYA VE TRAFİK YOĞUNLUĞUNDAN RAHATSIZ OLACAĞI (Dava Konusu Eğitim Kurumu Nedeniyle Apartmana Yabancı Şahısların Gireceği - Yerel Mahkemece Çalışma İzninin 634 S.K. Hükümlerine Uygun Olarak Verilip Verilmediği Araştırılarak Bunun Sonucuna Göre Bir Karar Verilmesi Gerektiği/Çalışma İzni)
D6.DE. 2004/979APARTMAN YÖNETİCİSİ ( Özel Bir Yetkiye Gerek Olmaksızın Apartman Yönetimi Adına Tesis Edilen İdari Bir İşlemin İptali İstemiyle Dava Açabileceği - Ehliyet Yönünden Reddedilemeyeceği )
IDDGKE. 2004/2182APARTMANIN CEPHE GÖRÜNÜMÜNDEKİ DEĞİŞİKLİK ( Gömme Balkonun Kapatılması/Alan Kazanılmadığı Çekme Mesafesinin İhlal Edilmediği Taşıyıcı Unsurların Etkilenmediği - Tadilatın Yıktırılamayacağı ve Para Cezası Verilemeyeceği )
D6.DE. 2005/3310APARTMANININ ÇÖKMESİ ( Enkaz Kaldırıldığından Ağır Ceza Mahkemesindeki Raporun Dikkate Alınabileceği/Hatalı Projeye Ruhsat Veren İdarenin Hizmet Kusuru Bulunduğu - Maddi ve Manevi Tazminat Taleplerinin Kabul Edileceği )
D12.DE. 1995/5656APK UZMAN VE YARDIMCILARI ( Planlama Uzman ve Yardımcılarına Tanınan Haklardan Faydalanıp Faydalanamayacakları )-
D2.DE. 2004/2477APK UZMANI OLARAK ATANMA İŞLEMİ ( Davacının Çevre Bakanlığı Personeli Görevde Yükselme Yönetmeliğinin 30. Maddesi Hükmü Karşısında Kazanılmış Hakkının Mevcut Olduğu )
D2.DE. 2010/3956APK UZMANI OLARAK GÖREV YAPAN DAVACI ( 5502 S Sosyal Sigortalar Kurumu Kanunu'nun Yürürlüğe Girdiği 20.5.2006 Tarihinde Yaptığı - Yerel Seçimlerde Görevinden Ayrılıp Daha Sonra Başkanlık Müşavirliği Görevine İade Edilen Davacının Daha Sonra Şube Müdürlüğü Kadrosuna Atanmasında İsabetsizlik Olmadığı )
D5.DE. 1996/1798APK UZMANLIĞI ( Kadrosu Kaldırılan Devlet Memurunun Atanması )
IDDGKE. 2002/1095APLİKASYON BELGESİ ( Hazırlanması ve Uygulanması - İşin Fenni Mesuliyetinin Harita Mühendisi Veya Bu Konuda Gördükleri Mesleki Eğitim Yönünden Mimar ve İnşaat Mühendislerince de Yapılabileceği )
D9.DE. 2006/2122ARA ARTERE CEPHELİ BİNALAR ÜZERİNDEKİ İLAN VE REKLAMLAR ( 5216 Sayılı Yasa Uyarınca Büyükşehir Belediyelerinin İlan ve Reklam Vergisi İsteme Yetkisinin Bulunduğu - Asma Tahsis Ücreti İstenilebilmesi İçin Hizmetin Verilmesi Gerektiği )
D14.DE. 2011/16786ARA DUVAR KALDIRILARAK BİRDEN FAZLA BAĞIMSIZ BÖLÜM OLUŞTURULMASI ( Ruhsata Aykırılık - Para Cezası )
VDDGKE. 1998/383ARA KARAR ( Gereğinin Yerine Getirilmemesi Üzerine Temyiz İsteminde Bulunulmamış Sayılmasına Karar Verilen ve Karar Düzeltme Aşamasından da Geçerek Kesinleşen Karar Üzerine Kurulumuza Hitaben Verilen Dilekçenin İncelenme Olanağı Bulunmadığı )
D8.DE. 1992/556ARA KARARDAKİ SÜRE ( Süre Beklenmeden Karar Verilmesinin Hukuka Aykırı Olması )
D6.DE. 2009/1632ARA KARARI ( İmar Planının Yürütmesinin Durdurulması İstemi - Bakanlıktan Planla İlgili Tüm Bilgi ve Belgelerin İstenildiği Ara Kararı Cevabı İle Davalı İdarenin 1. Savunması Alındıktan Veya Yasal Süreler Geçirildikten Sonra İnceleneceği )
D7.DE. 2003/2136ARA KARARI ( Verilen 15 Günlük Süre İçinde Ara Kararı Gereği Yerine Getirilmediğinden Temyiz İsteminde Bulunulmamış Sayılması Gerektiği )
D5.DE. 1993/3084ARA KARARIN GEREĞİNİN YAPILMAMASI ( İdarenin Atama İşleminin Sebep Unsurunu Oluşturan Soruşturma Dosyasını Mahkemeye Vermemesi )
D11.DE. 1997/5035ARA KARARIN GEREĞİNİN YERİNE GETİRİLMEMESİ ( Bilirkişi Ücreti İçin Avans Yatırılmaması-Dosyadaki Bilgilerin Davanın Halli İçin Yeterli Olması )
D4.DE. 2012/2105ARA KARARIN İCAPLARI ( İdari İşlemin Tebliğ Tarihinin Tespiti İçin Verilen Ara Kararı Gereğinin Davalı İdarece Yerine Getirilmemesi Nedeniyle Davacı Tarafından Tebliğ ve Öğrenme Tarihi Olarak Belirtilen Tarihin Dava Açma Süresinin Hesabında Esas Alınması Gerektiği )
D9.DE. 2007/4510ARA KARARIN TEBLİĞ EDİLMESİ ( Tebliğ Olunacak Evrakın Bir Nüshasının Eski Adrese Ait Binanın Kapısına Asılmak Suretiyle Yeniden Tebligata Çıkarılması Gerekirken Dosyanın İşlemden Kaldırılmasının Hukuka Uygun Olmadığı )
D10.DE. 2008/2007ARA KARARIN TEMYİZİ ( Mahkemelerin Adli Yardım Hakkında Verdikleri Kararların Ara Kararı Niteliğinde Olduğundan Ancak Nihai Karar İle Birlikte Temyiz Edilebileceği )
D7.DE. 2008/977ARA KARARIYLA EKSİKLİKLERİN TAMAMLANMASININ TEBLİĞİ ( Mahkemece Daire Kararında Belirtilen - 15 Gün İçinde Tamamlanmaması/Temyiz İsteminde Bulunulmamış Sayılacağı )
D4.DE. 1993/2647ARA KARARLA İMZA EKSİKLİĞİNİN GİDERİLMESİ ( Tasfiye Halindeki Şirket Adına Eski Temsilciler Tarafından Dava Açılmış Olması Nedeniyle )
D4.DE. 1992/647ARA KARARLA İMZA EKSİKLİĞİNİN TAMAMLATTIRILMASI ( Şirket Adına Açılan Dava Dilekçesinde Şirket Temsilcilerinden Sadece Birinin İmzasının Bulunması )
D5.DE. 1986/1371ARA KARARLARIN GEREĞİNİN YERİNE GETİRİLMEMESİ ( İdarenin İşlemin Dayanağı Olan Bilgi ve Belgeleri İbraz Etmemesi )
D5.DE. 1989/199ARA KARARLARIN GEREĞİNİN YERİNE GETİRİLMEMESİ ( Sırf Bu Sebeple Davacı İddialarının Doğru Olduğunun Kabul Edilemeyeceği )
D7.DE. 1998/228ARA KONŞİMENTO ( Gönderici Kısmında İhracatçı Firmanın Mal Gönderilen Kısmında İse Alıcı Firmanın İsimlerinin Yazılı Olduğu Konşimento )
D7.DE. 1997/5099ARA KONŞİMENTO ( Gönderici Kısmında İhracatçı Firmanın Mal Gönderilen Kısmında İse İthalatçı Firmanın İsimlerinin Yazılı Olduğu Konşimento )
VDDGKE. 2001/458ARA VERME ( Geçici Süreyle İşe Ara Verme - İş Terki Sayılamayacağı - Katma Değer Vergisi Beyanlarının Verilmesi Gerektiği )
D3.DE. 1998/4369ARA VERME ( Mükellefiyete Uzun Bir Süre Ara Verilmiş Olması - Yeniden Vergi Mükellefi Olma - Hayat Standardı Esası Uygulanamayacağı )
VDDGKE. 1990/29ARA VERMEYE RASTLAYAN SÜRELER ( Dava Açma Süresinin Son Gününün Ara Verme Süresine Rastlaması - Düzeltme Yolu )
D9.DE. 2005/679ARABA KİRALAMA FAALİYETİ ( Şirket Aktifinde Kayıtlı İki Aracın Oto Kiralama Faaliyetinde Kullanılmaması - Araçlara İlişkin Alış Faturalarında Yer Alan KDV'nin İndirim Konusu Yapılamayacağı )
D7.DE. 2004/243ARACA AİT TÜM VERİLERİ İÇEREN TEKNİK BELGENİN GETİRTİLEREK İNCELENMESİ ZORUNLULUĞU ( Motorlu Taşıtlar Vergisine Esas Araç Net Ağırlığının Tesbitinde Ruhsatta ve Faturada Yazılı Ağırlık Esas Alınarak Hüküm Kurulamayacağı )
D15.DE. 2013/1841ARACA EL KONULMASI NEDENİYLE OLUŞAN ZARAR ( Tescile Güvenilerek Satın Alınan Ancak Şasi Numaraları Değiştirilmesi Sonucu Çalıntı Olduğu Anlaşılan Araca El Konulması - Trafik Kayıt ve Tescil Hizmetlerinin Gereği Gibi Yürütülmemesi Sonucu Araca El Konulması Nedeniyle Meydana Gelen Zararın Sebep Olan İdarelerden Tazmini Gereği)
D7.DE. 1999/708ARACI BANKA VE KURULUŞLARA YAPILAN VADE FAİZİ ÖDEMELERİ ( Katma Değer Vergisine Tabi Olmadığı )
D2.DE. 2001/1682ARACI FİRMA VASITASIYLA YAPILAN İHRACAT ( Yurtdışında Gerçekleşen ve Belgelendirilemeyen Giderleri Götürü Olarak Gider Gösterme Hakkının Aracı Firmaya Ait Olması/Aracı Firma Vasıtasıyla İhracat Yapan Davacı Şirkete Ait Olmaması )
D10.DE. 1996/9498ARACI KURUM ( Bankaların Sermaye Piyasası Faaliyetlerinde Bulunabilmeleri İçin Aracı Kurumdan Birini Satın Almaları Yönünde Kurul Tarafından Alınan Kararın Yasaya Aykırı Olması )
D4.DE. 2007/5181ARACI KURUM ( Sermaye Piyasası Kurulu Tarafından Hakkında Tedrici Tasfiye Kararı Verilen - Tüm İcra Takipleri Yasa Gereği Kendiliğinden Duracağından Dava Konusu Ödeme Emirlerinin İptali Gerektiği )
D13.DE. 2010/2846ARACI KURUM ORTAĞI VE YÖNETİM KURULU BAŞKANININ ŞAHSİ İFLASININ İSTENMESİ İŞLEMİ (Hukuka Aykırılık Bulunmadığı - Çoğunluk Hisselere Sahip Ortak ve Yönetim Kurulu Başkanı Olan Davacının Kurumun Tedrici Tasfiyeye Girmesinden Bizzat Sorumlu Olduğu)
D10.DE. 1996/9887ARACI KURUM ŞUBESİNİN FAALİYETİNİN SÜRESİN DURDURULMASINA İLİŞKİN İŞLEMİN İPTALİ ( Aracı Kurumun Şubesinin İzinsiz Aracılık Faaliyetini Kanıtlayacak Belge Gerekmesi )
D10.DE. 1996/943ARACI KURUMUN MALİ DURUMUN ZAYIFLAMASI NEDENİYLE YETKİ BELGESİNİN İPTALİ ( Yatırımcılarının İbrası Olmadan Yükümlülüklerini Yerine Getirememesi )
D9.DE. 2008/3666ARACILIK FAALİYETİ ( Yurtdışındaki Müşteriler İçin Yapılan Aracılık Faaliyetinden Yurt İçinde Yararlanıldığı Takdirde İhracat İstisnasından Yararlandırılamayacağı )
D4.DE. 2003/1289ARACILIK FAALİYETİ ( Yüksek Miktarda Paranın Yurt Dışına Gönderilmesine Aracılık Eden Davacıya Ödeme Yapılmadığının Açık Olması Karşısında Davacının Aracılık Faaliyetinde Bulunduğunun Kabulü İktisadi ve Teknik İcaplara Uygun Olduğu )
D4.DE. 2003/1945ARACILIK FAALİYETİNİN GEÇİCİ BİR SÜRE DURDURULMASI ( Sermaye Piyasası Kurulunca - Muhtelif Vergi Borçları/Malvarlıklarının Haczedilemeyeceği )
D3.DE. 2009/1816ARACILIK HİZMETİ KARŞILIĞI ÖDENEN KOMİSYON ( Yurt Dışında Yerleşik Firmaya - Türkiye'deki Şirketin Ödenen Komisyon Üzerinden Yurt Dışındaki Firma Hesabına ve Kendi Adına Daimi Temsilci Sıfatıyla KDV Tevkifatı Yaparak Beyan Etmesi Gereği )
D7.DE. 1987/4716ARACILIK KARŞILIĞI KOMİSYONDA İHRACAT İSTİSNASI ( KDV Kapsamında Olup Olmadığının Yorum Sonunda Çözülmesi )
D7.DE. 1989/2284ARACILIK NİTELİĞİNDEKİ HİZMETLER ( Yurt İçinde Yararlanıldığında İhracat İstisnasından Yararlanılamaması )
VDDGKE. 2004/41ARACILIK YAPAN YÜKÜMLÜNÜN ADINA SATIŞ YAPTIĞI KİŞİLERİ TÜCCAR OLARAK GÖSTERİP ALICILARDAN FAZLA KDV TAHSİL ETMİŞ OLMASI ( Bu Kişilerin Gerçekte Müstahsil Olması - Cezalı Vergi Tarhiyatının İptali Gereği )
D7.DE. 1997/4839ARACIN AĞIRLIĞI ( Taşıt Alım Vergisi )
D7.DE. 1999/370ARACIN AĞIRLIĞINA İTİRAZLA DÜZELTME ŞİKAYET YOLUNA BAŞVURULMASI ( Daha Önce de Aynı Konuda Dava Açılıp Reddedilmişse Tekrar Dava Konusu Yapılamayacağı )
D8.DE. 2004/5177ARACIN ALICI ADINA TESCİLİ TALEBİ ( Aracı Satan Kişinin Tescil Talebinin Kabulü Gereği - Alıcının Başvurusunun Zorunlu Olmaması ve Noterce Satışın Trafik Tescil Şubesine Bildirilmesi Gereği )
D15.DE. 2015/7187ARACIN ÇALINTI ÇIKMASI NEDENİYLE UĞRANILAN ZARARIN TAZMİNİ ( Satışı Yapılan Araca El Konulması Nedeniyle Hukuk Mahkemesinde Açılan Davada Aleyhe Verilen Kararın Karar Düzelteme Talebinin Reddedine İlişkin Kararın Tebliği ile Zararın Somut Olarak Ortaya Çıktığı - 60 Günlük İdareye Başvurma Süresinin Zararın Somut Olarak Öğrenildiği Karar Düzeltme Kararının Tebliğ Edildiği Tarihte Başladığı )
VDDGKE. 2002/368ARACIN DÜŞÜK BEDELLE SATILDIĞININ TESBİTİ ( Takdir Komisyonu Kararına Dayanılarak Yapılan Tarhiyatta Yasaya Aykırılık Bulunmadığı )
D3.DE. 1992/1221ARACIN FATURA VE KASKO SİGORTA DEĞERİNDEKİ FARK
D4.DE. 1994/212ARACIN GELİR VERGİSİ MATRAHI ( Kasko Bedelinin Esas Alınması )
D10.DE. 2007/8088ARACIN GÜMRÜK AMBARINDAN ALINMAMASI NEDENİYLE TASFİYE EDİLMESİ ( Devlet Malı Sayılarak/Maddi Tazminat Davası -Taşıtlar Geçici Giriş Karnesi İle Yurda Giriş Yapan Aracın Taahhüde Aykırı Davranıldığı İleri Sürülerek Tasfiye İşlemlerine Tabi Tutulmasının Hukuka Aykırı Olduğu )
D7.DE. 1999/1967ARACIN İKTİSAP TARİHİ ( İktisap Tarihindeki Cinse Göre Ödenecek Taşıt Alım Vergisi ve Ek Taşıt Alım Vergisi Tutarının Tespit Edilmesi )
D7.DE. 1997/4839ARACIN İLK SATIŞINDAN ÖNCE ÖDENMESİ GEREKİP ÖDENMEYEN ÖDENMEYEN VERGİ ( Satıcı Firmanın Sorumluluğu )
IDDGKE. 2015/493ARACIN KARAYOLUNDA KAZA YAPMASI ( Sigorta Şirketinin Sigortalıya Yapmış Olduğu Ödemenin İdareden Tahsili İstemi - Uyuşmazlık Özel Hukuktaki Araç İşletenin Hukuki Sorumluluğundan Değil Davalı İdare Tarafından Görevlerinin Tam ve Eksiksiz Yerine Getirilmediğinden Kaynaklandığı/Uyuşmazlığın Çözümünün İdari Yargının Görevinde Bulunduğu )
D15.DE. 2013/2839ARACIN KAYDINA KONULAN REHNİN İDARECE BİLGİSAYAR ORTAMINA AKTARILMAMASI (Hizmet Kusuru Oluşturduğu - Zararın Tazmini)
D7.DE. 2010/5771ARACIN KAZA SONUCU KULLANILAMAZ HALE GELMESİ ( Beş Yıl İçinde Satın Alınan İkinci Araca İlişkin Olarak Uygulanmasında ve Davacının İstisnadan Yararlandırılmamasında Hukuka Uyarlık Bulunmadığı )
D7.DE. 1997/3440ARACIN LÜKS OTOMOBİL SINIFINA DAHİL EDİLMESİ ( Değişikliğin Mükellefe Tebliğ Edilmeyeceği-Tahsil Amacıyla Düzenlenen Ödeme Emrine Karşı İddialar )
D7.DE. 2000/747ARACIN NET AĞIRLIĞININ TESBİTİNDE YAKIT DEPOSUNUN DOLU OLARAK DİKKATE ALINAMAYACAĞI ( Motorlu Taşıtlar Vergisi ve Gecikme Zammının Tesbitinde )
VDDGKE. 2000/270ARACIN NOTERDE KAT'İ SATIŞI ( Devrettiği İhtilafsız Olan ve Araçla Bu Tarihten Sonra Bir İlgisi Kalmayan Davacının Mükellefiyetine Son Verilerek Motorlu Taşıtlar Vergisinin Alıcıdan Aranılması Gerektiği )
D4.DE. 1997/606ARACIN SATIŞ BEDELİ ( Kasko Bedeline Dayanarak Re'sen Takdir Olunmasında İsabet Olmaması )
D4.DE. 1998/2106ARACIN SATIŞ DEĞERİNİN KASKO DEĞERİNDEN DÜŞÜK OLMASI ( Satın Alan Nezdinde Araştırma Yapmadan Gösterilen Bedel Dışında Nakit Hareketi Olup Olmadığı Araştırılmadan Re'sen Vergi Salınamaması )
D7.DE. 1998/1027ARACIN TEKNİK BELGESİNDE YAZILI AĞIRLIĞIN EKSİK OLDUĞUNUN SONRADAN ANLAŞILMASI ( Eksik Tahsil Edilen Taşıt Alım Vergisinden Satıcının Sorumlu Tutulamaması )
D15.DE. 2015/1993ARACIN TESCİL AMACININ DIŞINDA KULLANILMASI ( Ticari Amaçlı Yolcu Taşımacılığı - Davacının Aracın İçindeki Yolcuların Fabrika Çalışanı Oldukların Onları İşe Götürdüğü Şeklindeki Beyanı Yolcular Tarafından da Doğrulandığı Bu Hususun Tutanak Altına Alınmış Olması Karşısında Yapılan Taşımacılığın İzinsiz Ticari Taşımacılık Olduğunun Kabulü Gereği )
D15.DE. 2016/7916ARACIN TRAFİKTEN MEN EDİLMESİ İLE SÜRÜCÜYE İDARİ PARA CEZASI VERİLMESİ İŞLEMLERİNİN İPTALİ (Davanın Davacıları Temsilen Bir Avukatla Takip Edilmediği - Mahkemece Davacılar Lehine Avukatlık Ücretine Hükmedilmemesi Gerekirken Avukatlık Ücretine Hükmedilmesinde Hukuka Uygunluk Bulunmadığı)
D8.DE. 2008/9051ARACIN TRAFİKTEN MEN EDİLMESİ VE ARAÇ SÜRÜCÜSÜNE İDARİ PARA CEZASI VERİLMESİ (Kararına Karşı İtirazın Trafik Mahkemelerinde Bu Mahkemelerin Bulunmadığı Yerlerde Sulh Ceza Mahkemesinin Görevinde Olduğu - Sürücü Belgesine Geçici Olarak El Konulması Kararına Karşı İdari Yargıda İtiraz Edilebileceği)
D3.DE. 1998/1581ARACINI SATAN NAKLİYECİLİK YAPAN MÜKELLEF ( Faaliyetine Son Verdiğinin Bildirimini Yapmamış Olması - Aracın İradesi Dışında Elinden Çıkması - Ticari Faaliyette Bulunduğu Yönünde Tesbit Olmaması - Cezalı Vergi Tarhiyatı Yapılamayacağı )
D9.DE. 2016/1795ARAÇ ALIM SATIM FAALİYETİNDE BULUNMA ( Mükellefiyet Tesisine Dair İşlemin İptali İstemi - Yoklama Tutanağının Düzenlenme Tarihinden Önceki Dönem İçin Maddi Delil Niteliğinde Olamayacağı/Motorlu Araç Kaydı Sorgulama Sonucu Esas Alınarak Geçmiş Dönemler İçin Mükellefiyet Tesis Edilmesinde Hukuka Uygunluk Bulunmadığı )
D4.DE. 2014/9117ARAÇ ALIMI SEBEBİYLE MÜKELLEFİYET TESİSİ (Bir Faaliyetin Ticari Faaliyet Sayılabilmesi İçin Faaliyetin Kar Elde Etmek Amacıyla Yapılması ve Faaliyetin Süreklilik Göstermesi Gereği - Değişik Yıllarda Her Yıl Bir Adet Araç Alım Satımı Yapılmasının Ticari Faaliyetin Unsuru Olan Devamlılık ve Süreklilik Koşulunun Gerçekleştiğinin Kabulü İçin Yeterli Olmadığı)
D8.DE. 2002/2675ARAÇ DİNGİLİ ( Davacının Aracının İçişleri Bakanlığının Genelgesi Gereği Olarak Tescilinin Yapılmamış Olmasının Hukuka Uygun Olması )
D3.DE. 1999/3098ARAÇ GİDERLERİNİN TAMAMININ İNDİRİM KONUSU YAPILMASI ( Şirketin Esas Faaliyetine Yönelik İşlemlerde Kullanılması )
VDDGKE. 1997/385ARAÇ KİRALAMA ( Yakıt ve Bakım Giderlerine Ait KDV'nin İndirim Konusu Yapılması )
D3.DE. 2009/445ARAÇ KİRALAMA FAALİYETİNDE BULUNAN MÜKELLEFLER (Kiralama Faaliyetlerinde Kullandığı Araçlara Tam Amortisman Uygulayabileceği - Katma Değer Vergilerini ve Motorlu Taşıtlar Vergilerini Dönem Kazancından İndirebileceği)
D14.DE. 2011/8115ARAÇ KİRALAMA SÖZLEŞMESİ (İdari Para Cezasının İptali İstemi - İdarenin İdari Para Cezasını Kiracıya Aracı İşleten Sıfatıyla Verebilmesinin Taraflar Arasında Düzenlenen ve Resmi Kurumlara İbraz Edilen Noter Onaylı Bir Araç Kiralama Sözleşmesinde Olduğu Gibi Özel Siciline Kaydedilmiş Olması Halinde Mümkün Olduğu )
D8.DE. 2006/6384ARAÇ KULLANMAKTAN MEN ( Yönetmelikte Belirtilen Kural Yasak Zorunluluk ve Yükümlülüklere Uymayan Sürücülere Verilmesinin Cezaların Yasallığı İlkesine Uygun Bulunmadığı )
D9.DE. 1995/1738ARAÇ KURTARMA FAALİYETİ ( Ödeme Kaydedici Cihaz Kullanma Mecburiyeti Olmadığı )
D9.DE. 2003/1212ARAÇ MODELİ DEĞİŞİKLİĞİ ( Ruhsat Yenileme Harcı )
D1.DE. 2005/307ARAÇ MUAYENE HİZMETİNİN GÖRÜLMESİ İŞİ ( Devrine Yönelik Danıştay'ın Görüşü İstenmesi - İmtiyaz Sözleşmesi Olmadığı/Kanuna Göre İdari Sözleşme Türlerinden Sadece İmtiyaz Sözleşme Ve Şartlaşmaları Hakkında Görüş Bildirilmesi Görev Olarak Verildiği )
D1.DE. 2005/754ARAÇ MUAYENE HİZMETİNİN GÖRÜLMESİ İŞİNİN DEVRİ ( 4046 Sayılı Yasanın 15. Maddesi Uyarınca Hazırlanan Sözleşme Hakkında Görüş Bildirilmesine Olanak Bulunmadığı )
IDDGKE. 2005/1ARAÇ MUAYENE HİZMETLERİNİN GÖRÜLMESİ İŞİ ( Ulaştırma Bakanlığına Ait Tekel ve İmtiyaz Niteliğinde Bulunan - Devredilmesine Yönelik Sözleşmenin Doğrudan Danıştay İdari İşler Kurulunda İncelenmesi Gerektiği )
D13.DE. 2006/1471ARAÇ MUAYENE İSTASYONLARI ( Hizmetinin Özelleştirilmesinde Yetkili ve Görevli Kurumun Özelleştirme İdaresi Başkanlığı Olduğu )
D13.DE. 2006/1470ARAÇ MUAYENE İSTASYONLARI ( İhale Sonucunda Rekabet Kurumu'na Bildirilen Teşebbüslerden Birisinin Kuzey ve Güney Olarak İki Coğrafi Bölge İçinde Hizmet İmtiyazı Almasında 4054 S.K. Md. 7'ye Aykırılık Bulunmadığı )
D8.DE. 2004/1805ARAÇ MUAYENE İSTASYONU AÇMA VE İŞLETME YETKİSİ VERİLMESİ ( Ortak Girişim Teklifinin "Uygun Teklif Olarak Tespitine” İlişkin İşlemi İptal Eden KGM İşleminin İptali İstemi - Dava Konusu İşlemin Sebep Unsuru Teklifçiler Arasında Tam Rekabetin Sağlanamaması Olduğu/Teklifçi Sayısının Kısıtlı Tutulmasının Kamu Yararını Zedelemeyeceği - İstemin Kabulü Gerektiği )
D15.DE. 2013/2068ARAÇ MUAYENESİ ( Söz Konusu Değişiklikle Sızdırmazlık Kontrolü Ortadan Kaldırılmayıp Yetkilendirilmiş Muayene İstasyonlarınca Verilen Belgelerin de Sızdırmazlık Raporu İle Eşdeğer Olmasına İmkan Verildiği - Yapılan Düzenlemede Kamu Yararına Kamu Düzenine ve Trafikte Mal ve Can Güvenliğinin Sağlanması İlkelerine Aykırılık Bulunmadığı )
D7.DE. 2000/371ARAÇ NET AĞIRLIĞININ TESBİTİ USULÜ ( Motorlu Taşıtlar Vergisine Esas Alınacak Olan )
D8.DE. 2007/7911ARAÇ PLAKASINA DÜZENLENEN TRAFİK CEZA TUTANAĞI ( İptali Davasının Trafik Mahkemelerinde Bulunmadığı Yerlerde Sulh Ceza Mahkemelerinde Görüleceği )
VDDGKE. 1996/91ARAÇ SATIŞ BEDELİ ( Kasko Değeri - Şirket Yetkilisinin Beyanı Üzerinden Yapılan Tarhiyat )
D7.DE. 1999/1739ARAÇ SATIŞ SÖZLEŞMESİ ( Damga Vergisinin Sözleşmenin Taraflarca İmzalandığı Tarihte Doğması )
VDDGKE. 1996/111ARAÇ SATIŞI ( Emsal Bedel - Kasko Değeri - Katma Değer Vergisi )
D7.DE. 2000/7232ARAÇ SATIŞI ( Fatura Bedelin Gerçek Satış Bedelinin Altında Düzenlenmesi - Cezalı Katma Değer Vergisi Tarhiyatı - Vergi İnceleme Elemanlarının Emsal Bedel Belirleme Yetkileri - Taşıtın Yıpranma Derecesinin Gözönüne Alınması Gerektiği )
VDDGKE. 1996/224ARAÇ SATIŞI ( İşini Terk Eden Mükellefin Kullandığı Aracını Satması - Ticari Kazanç )
VDDGKE. 2000/383ARAÇ SATIŞI ( Kasko Sigorta Değerinden Düşük Satış Bedeli Gösterilmesi - Kaçakçılık Cezasının Kusura Çevrilmesi Suretiyle Verilen Karar )
D7.DE. 2003/589ARAÇ SATIŞI ( KDV.'yi Doğuran Olayın Aracın Teslim Edildiği Tarihte Meydana Geleceği - Faturanın Düzenlendiği Tarihin Kabul Edilemeyeceği )
D9.DE. 1999/4066ARAÇ SATIŞI ( Matrah Farkı Olması Durumunda Kusur Cezası Uygulanmasının Gerekmesi )
D4.DE. 1998/2956ARAÇ SATIŞI ( Noter Satış İşleminden Sonra Satıcının Kamu Borçları İçin Haciz Konulamayacağı )
DIBGKE. 1998/1ARAÇ SATIŞI ( Noterde Yapılan - Motorlu Taşıtlar Vergisinin Mükellefi )
D7.DE. 1997/3497ARAÇ SATIŞI ( Taşıt Alım Vergisine İlişkin Olarak Hesaplanan Gecikme Faizinin Aracı Satan Yükümlü Şirketten İstenilememesi )
D4.DE. 1995/3654ARAÇ SATIŞINDA EMSAL DEĞERİN BELİRLENMESİ ( Aracın Hasarının da Dikkate Alınması )
D3.DE. 2013/629ARAÇ SATIŞINDA ÖTV MUAFİYETİ ( Engelli Şahsa Satışı Yapılan Araçta Sinyal Kolunun Soldan Sağa Alınması Şeklindeki Tadilatın Hareket Ettirici Özel Tertibat Olmadığından İstisnadan Yararlanamayacağı )
VDDGKE. 2005/73ARAÇ SATIŞINDAN DOĞAN KATMA DEĞER VERGİSİ ( Noter Satış Sözleşmenin Düzenlendiği Tarihde Alıcıya Teslim Edildiği - Satıştan Sonraki Ayda Fatura Düzenlenmesinin Cezayı Gerektirdiği )
VDDGKE. 1997/351ARAÇ SÜRÜCÜSÜ NEZDİNDE DÜZENLENEN TUTANAK ( Yükümlü veya Yetkili Adamının Bulunmadığı Sırada-Yükümlüyü Bağlayıcı Olup Olmadığı )
D4.DE. 1999/1208ARAÇ SÜRÜCÜSÜ TARAFINDAN İMZALANAN TUTANAK ( Tutanağın Hukuken Geçersizliği - Özel Usulsüzlük Cezası Kesilemeyeceği )
D1.DE. 2008/653ARAÇ SÜRÜCÜSÜNÜN ÖLÜMÜ ( Trafik Akışına Uygun Olmayan Logar Kapağına Çarpan - Belediye Başkanı ve Fen İşleri Müdürü Hakkında Soruşturma İzni Verilmesi Gereği )
D13.DE. 2008/5803ARAÇ TAKİP FİRMALARINA KARŞI BASKI UYGULAMAK ( Adı Geçen İletişim Hizmetleri A.Ş.'nin Çözüm Ortaklığının Sona Erdirilmesi Hususunda Adı Geçen Diğer Şirketlere Baskı Yaptığının İddia Edildiği - Rekabet Kurulunca Yeterli Araştırma Yapılmadan Şikayetin Reddine Karar Verilmemesi Gereği )
D15.DE. 2014/524ARAÇ TAMİR BEDELİ VE DEĞER KAYBINDAN OLUŞAN MADDİ ZARARIN TAHSİLİ (Otoyolda Büyükbaş Hayvana Çarpmadan Kaynaklı - Erişme Kontrolünün Uygulandığı Otoyolda Tel Çitlerdeki Boşluğu Zamanında Tespit Edip Onarmayarak Başıboş Büyükbaş Hayvanın Otoyola Girmesine Engel Olamayan İdarenin Hizmet Kusuru Olduğu/Davanın Reddi Yönünde Verilen İdare Mahkemesi Kararının Bozulacağı)
D13.DE. 2005/955ARAÇ TAŞIMACILIĞI SEKTÖRÜNDE REKABETİN KORUNMASI ( Şikayetçinin Feribot Taşımacılığı Hattında TDİ A.Ş.'nin Hakim Durumu Kötüye Kullandığına İlişkin İddiası - Soruşturma Sırasında Şikayetçinin Uyguladığı Fiyatın TDİ A.Ş'ye Oranla Düşük Olduğu/Soruşturma Açılmasına Yer Olmadığına Dair Kararın Yerinde Olduğu )
D8.DE. 2002/2487ARAÇ TESCİL BELGESİ ( Yabancı Uyruklu Kişinin Aldığı 2. El Yerli Araç - Araç Malikinden Başkası Kullanamaz İbaresi Konulmasına İlişkin İşlemde Mevzuata Aykırılık Bulunmadığı )
D7.DE. 1988/401ARAÇ TESLİMİNDE KDV İADESİ ( Mülkiyeti Muhafaza Kaydıyla İşletmeye Dahil Edilen Araç )
D10.DE. 2006/2946ARAÇ ÜZERİNDEKİ KAYITLARIN SİLİNMESİ ( Mümkün Bulunmaması - 4616 S.K. Uyarınca Kesin Hükme Bağlanması Ertelenen Kaçakçılık Davasının Varlığı/Araç Hakkında Aksi Yönde Mahkemece Verilmiş Bir Karar da Olmadığı )
D11.DE. 2008/9211ARAÇ VE SÜRÜCÜLERİN DENETİMİ (Vazife Malüllüğü - Trafik Asayişi ve Güvenliğini Sağlamaya Yönelik Görev Yaparken Yaralandığı Anlaşılan Davacıya 2330 S. Kanun Hükümleri Dikkate Alınarak Aylık Bağlanması Gerektiği)
D7.DE. 1992/5159ARAÇLAR VE PETROL ARAMALARINDA KATMA DEĞER VERGİSİ İSTİSNASI ( Onarım ve Bakımda Kullanılmak Üzere İthal Edilen Malzeme - Katma Değer Vergisinden İstisna Olduğu )
D11.DE. 1997/2526ARAÇLARIN AMORTİSMANA TABİ BAKIM VE ONARIM GİDERLERİ ( Değerini Artırıcı Nitelik Taşıması )
D11.DE. 1997/2526ARAÇLARIN BAKIM VE ONARIM GİDERLERİ ( Değerini Artırıcı Nitelik Taşımaması Durumunda KDV'nin İndirilebileceği )
D15.DE. 2013/2068ARAÇLARIN GAZ SIZDIRMAZLIK RAPORU ALMASI ( Yürütmesinin Durdurulması İstenen Genelgedeki Değişikliğin Bu Periyodik Muayenelerde Sızdırmazlık Raporu Alınması Şartını Kaldırmamış Olduğu/Sadece Yetkili Muayene İstasyonlarının Vereceği Belgelerin de Sızdırmazlık Raporu Yerine Geçmesinin Sağlandığı - Yapılan Düzenlemede Hukuka Aykırılık Bulunmadığı )
D15.DE. 2013/7594ARAÇLARIN MOTORLU ARAÇ TESCİL VE TRAFİK BELGESİNDE GÖSTERİLEN MAKSADIN DIŞINDA KULLANILMASI ( Kullananlar İle Sürülmesine İzin Veren Araç Sahiplerinin Para Cezası İle Cezalandırılacağı - Aracın Onbeş Gün Süre İle Trafikten Men Edileceği )
D10.DE. 1988/928ARAÇTA İHTİYATİ HACİZİN KALDIRILAMAMASI ( Giriş Kaçağı )
D9.DE. 2000/407ARAÇTA TEK NÜSHA SEVK İRSALİYESİ BULUNDURULMASI ( Hiç Sevk İrsaliyesi Düzenlenmemiş Gibi Özel Usulsüzlük Cezası Kesilemeyeceği )
D10.DE. 1994/6438ARAÇTA UYUŞTURUCU MADDE ELE GEÇİRİLMESİ ( Uluslararası Taşımacılık Yapan Araç-Yetki Belgesinin İptali )
D4.DE. 1994/2181ARALARINDA BAĞLANTI BULUNAN DAVALAR ( Davaların Birleştirilmesi )
D5.DE. 2015/6248ARALARINDA HUKUKİ VE FİİLİ İRTİBAT BULUNAN TALEPLER (Davacının Birden Fazla Atama İşleminin Ayrı Mahkeme Kararları ile İptal Edilmesi - Davacının Mahkeme Kararları ile İptal Edilen Atama İşlemlerine Dayalı Tazminat İsteminin Aralarında Hukuki ve Fiili İrtibat Olmadığı Gerekçesiyle Tek Dilekçe ile Açıldığı Gerekçesiyle Reddinin Hatalı Olduğu İstemin Tek Dilekçe ile Dava Edilebileceği)
VDDGKE. 2006/212ARALARINDA MADDİ VE HUKUKİ BAĞLILIK BULUNAN İŞLEMLER ( Birlikte Dava Konusu Edilmesinde Yasaya Aykırılık Bulunmadığı )
D5.DE. 2013/2227ARALARINDA MADDİ VE HUKUKİ BAĞLILIK BULUNMAYAN BİRDEN FAZLA İŞLEM ( Tek Dilekçeyle Davaya Konu Edilmesinin Yasal Olarak Mümkün Olmadığı - Özelleştirme Sebebiyle Nakle Tabi Personel Statüsündeki Davacının Ayrı Ayrı Kanunlara Dayanan Maaş ve Diğer Özlük Hakları Talebinin Tek Bir Dava Dilekçesiyle Talep Edilmesinin Mümkün Olmadığı )
D6.DE. 2010/304ARALARINDA MADDİ VEYA HUKUKİ YÖNDEN BAĞLILIK BULUNAN BİRDEN FAZLA İŞLEM (Sebep Sonuç İlişkisi Bulunan Birden Fazla İşlem İçin Aynı Dilekçe ile Dava Açılabileceği - Aralarında Hak ve Menfaat Yönünden İştirak Bulunmayan Kamulaştırmaya Konu Parseller İçin Ayrı Ayrı Dava Açılması Gereği )
D12.DE. 2012/4577ARALARINDA SEBEP SONUÇ İLİŞKİSİ BULUNAN İKİ AYRI İDARİ İŞLEM ( İptaline Dair Tek Bir Dilekçe ile Dava Açılabileceği - Davacı Talepleri Arasınra Sebep Sonuç İlişkisi Bulunduğu/Başvurunun İptaline Dair Mahkeme Kararının Bozulması Gereği )
D8.DE. 2011/754ARAMA RUHSATI ( Maden Arama Faaliyet Raporlarının Yasal Süresi İçerisinde Verilmesi Esas Olmakla Birlikte Mevzuatta Arama Faaliyet Raporunun Süresinde Verilmemesi Durumunda Arama Ruhsatının İptal Edileceği Yönünde Bir Yaptırımın Öngörülmediği )
D8.DE. 2011/6230ARAMA RUHSATI (Maden Tetkik ve Arama Genel Müdürlüğü Adına İntibakı Yapılan Alanlar İçin Maden Tetkik ve Arama Genel Müdürlüğü Tarafından Resen Bloke Alan Belirlenmesinde Hukuka Aykırılık Bulunmadığı)
VDDGKE. 2002/549ARAMA SONUCU BULUNAN DİSKETLERDEKİ DÖKÜMLERİN YASAL DEFTERLERDEKİ KAYITLARLA KARŞILAŞTIRILMASI ( Fark Matrah Üzerinden Yapılan Tarhiyatın Yasaya Uygun Olması - Kusur Cezası Verilmesi Gereği/Kaçakçılık Cezası Verilemeyeceği )
D8.DE. 2013/91ARAMA VE İŞLETME RUHSATI ( İptali İstemi - Faaliyetten Etkilenecek Mesafede Tarım Arazisi ya da Kanun ve Yönetmelik Kapsamında Tanımlanmış Zeytinlik Bulunmadığı İddialarıyla Diğer İtirazlarının Üretimde Kullanılan İşletme Yöntemi de Dikkate Alınarak Bilirkişilerce Hazırlanan Rapora İstinaden Karar Verilmesi Gerektiği )
D7.DE. 1994/3479ARAMALI İNCELEME ( Yükümlünün Çifte Fatura Kullandığının Açıkça Saptanması )
IDDGKE. 2000/770ARAPÇA DİL BİLGİSİ KİTABI ( Öğretim Üyesinin Devlet ve Yöneticiler Aleyhine İdeolojik İfadeler İçeren Ders Kitabı - Öğretim Üyeliği Sıfatı İle Bağdaşmayan Şeref ve Haysiyet Kırıcı Suç )
D2.DE. 2015/685ARAŞTIRMA ENSTİTÜSÜ (Orman Genel Müdürlüğüne Bağlı Bir Taşra Kuruluşu Olan Araştırma Enstitüsü Müdürlüğünde Mühendis Olarak Görev Yapan Davacının Rotasyona Tabi Olduğu - Dava Konusu İşlemin İptalinin Doğru Olmadığı/Rotasyon Nedeni İle Yapılan Atamanın İptali İstemi)
IDDGKE. 2002/557ARAŞTIRMA GÖREVLİLERİ ( Bir Üniversite Adına Bir Diğer Üniversitede Lisansüstü Eğitim Gören - Doktorayı Bitirmeden İstifa Etmesi/İmzaladığı Taahütname ve Kefalet Senedindeki Parasal Uyuşmazlığın Çözüm Yeri )
D8.DE. 1995/4473ARAŞTIRMA GÖREVLİLERİNE ÖDENEN DÖNER SERMAYE ( Kadrosu Sağlık Bakanlığında Olan Doktora Araştırma Görevlilerine Ödenen Oran Üzerinden Pay Ödenmemesi )
D8.DE. 1999/801ARAŞTIRMA GÖREVLİLİĞİ ( Avukatlık Mesleği İle Bağdaşmaması )
D5.DE. 1989/2664ARAŞTIRMA GÖREVLİLİĞİ ( Yükseköğretim Kurumlarında Kadro Tahsisi Gereği )
D8.DE. 2004/4516ARAŞTIRMA GÖREVLİLİĞİ GÖREVİNE SON VERİLMESİ ( Yurtiçindeki Başka Bir Üniversitede Doktora Eğitimi Gören Davacının Başarısız Olduğu Gerekçesiyle Son Verilmesi - İlişiğinin Kesilmesinde Kamu Yararı ve Hizmet Gerekleri Bakımından Hukuka Aykırılık Bulunmadığı )
D8.DE. 1998/2002ARAŞTIRMA GÖREVLİLİĞİ SINAVINDA MİNİMUM BAŞARI NOTU ALMAK ( Atamanın Yapılmaması )
D6.DE. 2001/6373ARAŞTIRMA GÖREVLİLİĞİNDE GEÇEN SÜRE (İmar Planı Yapımını Yükümlenecek Müellif Gruplarının Belirlenmesi - Dikkate Alınmaması Gerektiği)
D8.DE. 2004/2158ARAŞTIRMA GÖREVLİLİĞİNE SON VERİLMESİ GEREĞİ ( Doktora Eğitiminde Başarısız Olan Araştırma Görevlisinin )
D8.DE. 2012/8534ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ ( 2547 S. Kanun'un 50/D Md. Uyarınca Araştırma Görevlisi Olarak Görev Yapanlara Mevzuatta Doktora Eğitimi İçin Öngörülen Azami Öğrenim Süresinden Daha Kısa Bir Süre Belirlenemeyeceği )
D8.DE. 1994/2851ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ ( Atamasının Yapıldığının Belirlenmesi )
IDDGKE. 2003/788ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ ( Davacının 2547 Sayılı Yasanın 35. Maddesi Uyarınca Ancak Kadrosunun Geçici Olarak Yüksek Lisans Yapacağı Üniversiteye Tahsisi Halinde O Üniversitede Yüksek Lisans Yapabileceği )
D8.DE. 2000/1384ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ ( Doktora Eğitimi İçin Yurtdışına Gönderilen - Maaşsız İzinli Sayılarak Yurtdışında Bulunduğu Sürenin İki Katı Kadar Mecburi Hizmetle Yükümlü Tutulamayacağı )
IDDGKE. 2008/3482ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ ( İle Üniversiteler Arasında İmzalanan Taahhüt ve Kefalet Senedinin Özel Hukuk Alanında Tesis Edilmiş Bir Sözleşme Olması Nedeniyle Bu Senedin İptaline İlişkin Uyuşmazlığın Görüm ve Çözümünün Adli Yargı Yerlerine Ait Olduğu - İdari İşlemin İptali Davası )
IDDGKE. 2014/4997ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ ( Mecburi Hizmet Yükümlülüğünün Kaldırılması İmzalanan Taahhütname ve Kefalet Senedinin İadesi İstemi/Görevli Mahkeme - Davanın Görüm ve Çözümünün Adli Yargının Görev Alanına Girdiği )
D8.DE. 2011/1980ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ ATAMA KRİTERLERİ ( Üniversite Yönetim Kurulu Kararı İle Kabul Edilen - Düzenlemede Yetki Yönünden Hukuka Uyarlık Bulunmadığı/Bu Konuda Karar Alma Yetkisinin Üniversite Senatosuna Ait Olduğu )
D8.DE. 2008/7122ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ KADROSUNA ATANMA İSTEMİ ( Reddi Yolundaki Dava Konusu Akademik Kurul Kararının Bölüm Başkanı veya Dekanın Davacı Hakkında Olumlu Görüş Vermesini ve Rektörün Atama İşlemi Tesis Etmesini Engelleyici Nitelikte Olduğu )
D8.DE. 2004/3604ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ KADROSUNDAN İLİŞİĞİN KESİLMESİ ( Doktora Öğreniminde Başarısız Olmak - Hukuka Aykırılık Bulunmadığı )
D8.DE. 1995/2664ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ MEMURUN SİCİL AMİRLERİNİN YANINDA EN AZ ÜÇ AY FİİLİ ÇALIŞMASININ BULUNMAMASI ( Sicil Notunun Düzenlenmesi Usulü )
D8.DE. 1994/2319ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ OLARAK DOKTORA ÇALIŞMASI YAPAN TIP FAKÜLTESİ MEZUNU ( Tıpta Uzmanlık Eğitimi Yapan Araştırma Görevlilerine Verilen Ödemelerden Yararlanamayacağı )
D8.DE. 2011/309ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ OLARAK GÖREV YAPAN YÜKSEK LİSANS ÖĞRENCİSİ ( 2547 S.K. Md. 33/a Kapsamında Araştırma Görevlisi Olarak Atamasının Yapılması İstemi - Md. 33/a'da Öngörülen Süreç İşletilmeden Atamasının Yapılamayacağı Gerekçesiyle Tesis Edilen İşlemde ve Davanın Reddine Dair Kararda Hukuka Uyarlık Bulunmadığı )
D8.DE. 2008/5311ARAŞTIRMA GÖREVLİSİNİN ATANMASI ( Yetkisi Olmayan Fakülte Yönetim Kurulunun Yapmış Olduğu Atama İşleminde Hukuka Uyarlık Bulunmadığı - Rektöre Ait Olduğu )
D8.DE. 2004/4516ARAŞTIRMA GÖREVLİSİNİN BAŞARISIZ OLMASI NEDENİYLE İLİŞİĞİNİN KESİLMESİ ( Kamu Yararı ve Hizmet Gerekleri Bakımından Hukuka Aykırılık Bulunmadığı )
D8.DE. 2003/5914ARAŞTIRMA GÖREVLİSİNİN CEZALANDIRILMASI ( Yükseköğretim Kurumları Yönetici Öğretim Elemanı ve Memurları Disiplin Yönetmeliği Hükümlerinin Uygulanacağı )
D8.DE. 2004/4824ARAŞTIRMA GÖREVLİSİNİN DOÇENT OLMASI ( Rektörlük İşlemi İle Görev Aylığının Düşürüldüğü - İşlemin Hukuka Uygun Olmadığı )
D8.DE. 2002/5081ARAŞTIRMA GÖREVLİSİNİN DÜZENLENEN OLUMSUZ SİCİL RAPORU ( İlgilinin Başka Üniversitedeki Çalışmalarına Değinilerek Akademik Sicil Amirlerince Paylaşılan Sicilin Hukuka Aykırılığı Sonucuna Varılmasında Hukuka Uyarlık Bulunmadığı )
D8.DE. 2005/4185ARAŞTIRMA GÖREVLİSİNİN İLİŞİĞİNİN KESİLMESİ ( Kadrosu Geçici Olarak Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi'ne Aktarılan Davacının Kefalet ve Taahhüt Senedi İmzalayıp Kadrosunun Aktarıldığı Yerde Göreve Başlamaması Nedeniyle Yapılan İşlemde Hukuka Aykırılık Olmadığı )
D8.DE. 2003/3756ARAŞTIRMA GÖREVLİSİNİN İSTİFA ETMESİ ( Lisansüstü Eğitim Amacıyla Yurtdışına Gönderilen - Çalışma İzni İçin Gerekli Olan Vize Değişikliği İçin Kurum Muvafakatının Verilmesi Amacıyla Başvurusunun Reddinin Hukuka Uygunluğu )
D8.DE. 2004/5052ARAŞTIRMA GÖREVLİSİNİN İSTİFA ETMESİ ( Mecburi Hizmet Yükümlülüğünü Yerine Getirmeyerek/Yüklenme Senedine Bağlı Borcun Ödenmesi Bildiriminin ve Dayanağı İşlemlerin İptali Talebi - Uyuşmazlığın İdari Yargıda Görülmesi Gereği )
D8.DE. 1996/5393ARAŞTIRMA GÖREVLİSİNİN MECBURİ HİZMETİ ( Yeni Kurulmuş ve Akademik Personel İhtiyacı Olan Üniversiteden Başka Bir Üniversiteye İstenen Tayinin Reddi )
D8.DE. 1994/2180ARAŞTIRMA GÖREVLİSİNİN NÖBET TAZMİNATI HAKKI ( Tıpta Uzmanlık Öğrenimi Yapan )
IDDGKE. 1994/827ARAŞTIRMA GÖREVLİSİNİN RAPOR VERMEMESİ ( Üniversitesine - Yurt Dışına Doktora İçin Giden )
D8.DE. 2003/127ARAŞTIRMA GÖREVLİSİNİN ÜNİVERSİTESİ ADINA BAŞKA ÜNİVERSİTEDE DOKTORA ÖĞRENİMİ GÖRMESİ ( Kadro Aktarımı Yapılmaması Nedeniyle Enstitüden İlişiğinin Kesilmesine İlişkin İşlemin İptali Talebi )
D1.DE. 2007/428ARAŞTIRMA GÖREVLİSİNİN YAPTIĞI AMELİYAT ( Gerekli Dikkat ve Özeni Göstermeyerek Hastanın Sol Gözünde Kalıcı Hasara Neden Olduğu - İddialar Hakkında Yapılacak İşlem Bulunmadığına İlişkin Yazının Lüzum-u Muhakeme veya Men-i Muhakeme Kararı Niteliğinde Olmadığı )
IDDGKE. 1994/827ARAŞTIRMA GÖREVLİSİNİN YURT DIŞINDA DOKTORA YAPMASI ( Üniversitesine Rapor Verme Zorunluluğu )
D4.DE. 2000/3912ARAŞTIRMA VE GELİŞTİRME FAALİYETLERİ NEDENİYLE VERGİ ERTELEMESİ ( Yıl İçinde Yapılan Araştırma ve Geliştirme Harcamaları )
D4.DE. 2003/31ARAŞTIRMA VE GELİŞTİRME FAALİYETLERİNE YÖNELİK HARCAMALARDAN DOLAYI ERTELENECEK VERGİ ( Kanuni Ödeme Süresinden 1 Yıl Sonra Başlayarak 3 Yıl İçinde 9 Eşit Taksitte Ödenmesi Gerektiği )
D7.DE. 1992/2361ARAŞTIRMA VE İNCELEME YAPILMAMASI ( Soyut İfadelerle Matrah Takdirinin Yerinde Olmaması )
D5.DE. 1996/795ARAŞTIRMA, PLANLAMA VE KOORDİNASYON KURULU ÜYELİĞİ ( Yöneticilik Görevinde Başarısızlın Ortaya Konmaması Nedeniyle Atamanın Hukuka Aykırı Olması )
D2.DE. 2008/3191ARAŞTIRMACI KADRO ( Bakanlık Taşra Teşkilatında Olup da İlgili Bentte Sayılan Kadro ve Unvanlar Arasında Araştırmacı Kadrosuna Yer Verilmediği )
D5.DE. 2011/4739ARAŞTIRMACI KADROSU ( Kapsam Dışı Personel - Davacının Atandığı Araştırmacı Kadrosunun Gerektirdiği Ek Göstergeden Yararlandırılabileceği - Adı Geçenin Mühendis Unvanına Sahip Olduğundan Bahisle Kendisine 3600 Ek Gösterge Uygulanması Yolundaki İsteğinin Yasal Dayanağının Bulunmadığı )
D9.DE. 2012/1039ARAZİ ( Taşınmaz Arsa Niteliğinde Bulunmakla Birlikte Davacı Tarafından Taşınmaz Üzerinde Zirai Faaliyette Bulunulduğu - Arazi Olduğu Anlaşılan Taşınmaz Sebebiyle Araziler İçin Takdir Edilen Arazi M2 Birim Değeri Esas Alınarak Arazi Vergisi Oranı Uygulanmak Suretiyle Emlak Vergisi Hesaplanacağı/İkmalen Tarh Edilen Emlak Vergisinin Kaldırılması)
D17.DE. 2015/9288ARAZİ DÜZLEŞTİRME VE KANAL ÇALIŞMALARI SONUCU YÜZEYİN SU BASKININA UĞRAMASI SONCU MEYDANA GELEN ZARARIN TAZMİNİ ( Davanın Arazi Toplulaştırma İşlemine Dayanmadığı İdari Eyleme Dayandığı - İdari Eyleme Dayanan Tazminat Davasının Toplulaştırma İşlemine İlişkin İlanlar Esas Alınarak Süre Aşımı Nedeniyle Reddinin Hatalı Olduğu )
D7.DE. 1990/6639ARAZİ ISLAHINA AİT HİZMETLER ( KDV İsitisnası Kapsamında Olması )
D9.DE. 1999/680ARAZİ KİRALAYARAK YETİŞTİRDİĞİ SEBZE VE MEYVELERİ PAZARDA SATAN KİŞİ ( Ticari Değil, Zirai Faaliyette Bulunduğu )
D8.DE. 2001/3192ARAZİ KULLANIM BEDELİ ( Taşınmazın Bir Kısmının Taşocağı Olarak Kullanılması - ...-Lira Arazi Kullanım Bedeli İstenilmesine İlişkin İşlemin İdarece Adli Yargı Yerinde Açılacak Davanın Hazırlığını Teşkil Eden Bir Ön İşlem Niteliğinde Olduğu )
D6.DE. 1992/4804ARAZİ KULLANIŞ TÜRÜNDE DEĞİŞTİRİLEN PLANLAR ARASINDA TUTARSIZLIK BULUNMASI ( Yeni Bir Plan Yapma Zorunluluğu )
D9.DE. 2000/2917ARAZİ MUAFİYETİ ( Emlak Vergisi Muaflığı - Belediye Mücavir Alanı Dışında Bulunan Gayrimenkuller )
D9.DE. 1985/1033ARAZİ OLARAK BEYAN EDİLEN TAŞINMAZLAR ( Arsa Olarak Kabulüyle Doğrudan Doğruya Tahakkuk Fişi Düzenlenemeyeceği )
D9.DE. 1996/2094ARAZİ OLARAK BEYAN EDİLEN YERE ARSA VE BİNA VERGİSİ TAHAKKUK ETTİRİLMESİ ( Asgari Metrekare Birim Değeri Saptanmadığında Beyanın Esas Alınacağı )
D9.DE. 1997/5411ARAZİ OLARAK EMLAK VERGİSİ BEYANI
D17.DE. 2015/6020ARAZİ ÖZELLİKLERİNİN BELİRLENMESİ (Toprak ve Tarımsal Özellikleri ve Çevre Arazilerle Kullanım Bütünlüğü Herhangi Bir Zirai Geliştirme Projesi İçerisinde Yer Alıp Almadığı Hususlarının Tespitinde Hizmet İçi Eğitimden Geçmiş En Az İki Ziraat Mühendisinin Öngörülmesi Yolunda Yapılan Düzenlemede Hukuka Aykırılık Bulunmadığı)
D6.DE. 1978/293ARAZİ SULAMA KANALI YAPIMI ( Yapım İçin Köy İhtiyar Kurulunun Kamulaştırma Yetkisinin Olmaması )
D7.DE. 2005/1509ARAZİ TAŞITINDAN DOĞAN ÖZEL TÜKETİM VERGİSİ ( Mükellefinin Satan Şirket Olup Peşinen Tahsil ve Kendi Adına İhtirazi Kayıt Koyulmaksızın Ödediği - Alıcı Davacının Verginin İadesini İstemekte Menfaatinin Bulunmadığı )
D9.DE. 2005/1618ARAZİ TAŞITLARI ( Binek Otomobil Sayılacağı ve Katma Değer Vergisinin İndirim Konusu Edilemeyeceği )
D17.DE. 2015/9288ARAZİ TOPLULAŞTIRMA ( İdari İşlem Olduğu - Davacının Giderilmesini İstediği Zararının Toplulaştırma İşlemlerinin Uygulanması Sonucu Oluşan Su Baskınından Kaynaklandığı İdari Eyleme Dayandığı Bu Nedenle Dava Açma Süresinin Toplulaştırma İşlemi Esas Alınarak Karar Verilmesinin Hatalı Olduğu )
D3.DE. 1997/5190ARAZİ TOPLULAŞTIRMA İŞİ ( Yıllara Sari İnşaat İşi Sayılması Gerektiği )
D17.DE. 2015/9249ARAZİ TOPLULAŞTIRMA PROJESİNİN İPTALİ İSTEMİ ( İdarelerce Yapılan Bilgilendirmelerin Yetersiz Olduğu/Davacıların Bilgiye Erişim Hakkının Tam Anlamıyla Sağlanmadığı/Dava Açma Süresinin Geçirildiği Yorumunun Mahkemeye Erişim Hakkının Özünü İhlal Edeceği - Davanın Süre Aşımı Sebebiyle Reddi Yolunda Verilen Kararda İsabet Bulunmadığı )
D17.DE. 2015/9490ARAZİ TOPLULAŞTIRMASI YAPILMASINA DAİR İŞLEMİN İPTALİ İSTEMİ ( İdarelerce Yapılan Bilgilendirmelerin Yetersiz Olduğu/Davacıların Bilgiye Erişim Hakkının Tam Anlamıyla Sağlanmadığı - Davanın Süre Aşımı Sebebiyle Reddi Yolunda Verilen Kararda İsabet Bulunmadığı )
D17.DE. 2015/11408ARAZİ TOPLULAŞTIRMASININ İPTALİ İSTEMİNİN REDDİNE DAİR İŞLEMİN İPTALİ (Proje Kapsamında Elektrik İletimi ve Dağıtım Hizmetlerine Ayrılan ve Bu Amaçla Kamulaştırmaları Tamamlanan Taşınmazların Tarım Arazisi Kabul Edilerek Tarımsal Amaçlı Kullanılmak Üzere Dağıtımının Yapılmasının Hukuka Uygun Bulunmadığı)
D9.DE. 2001/2606ARAZİ VASFINDAKİ GAYRİMENKUL ( Devamlılık Unsuru İçeren Satışların Kazanç Sağlama Amacı Taşımadığını Da Kanıtlayamayan Davacının Bu Faaliyetinden Elde Ettiği Kazancının Ticari Kazanç Olarak Vergilendirilmesi Gereği )
D6.DE. 2005/3011ARAZİ VE ARSA DÜZENLEMESİ ( Davacı Olarak Adı Geçen Kişinin Dava Tarihinden Önce Öldüğü - Müvekkilin Ölümü İle Avukatın Sonradan Müvekkili Adına Dava Açmasının Mümkün Olmadığı )
D6.DE. 2012/207ARAZİ VE ARSA DÜZENLEMESİ (3194 S. İmar Kanunu'nun 18. Md. Uyarınca Tesis Edilen İşleminin İptali İstemi - Orman Alanında Yapılan Davaya Konu Parselasyon İşlemlerinde Mevzuata ve Hukuka Uygunluk Bulunmadığı/Devlet Ormanlarına ve Devlet Ormanı Sayılan Yerlere Ait Her Çeşit İşlerin Orman Genel Müdürlüğü'nce Yapılacağı)
D6.DE. 2014/8070ARAZİ VE ARSA DÜZENLEMESİ (Konut Yapımına Uygun İmar Parselleri Oluşturulması Amacıyla 3194 S. Kanunu'nun 18. Md. Uyarınca Parselasyon İşlemi Yapılacağı - 25 Metrelik Çevre Yolunun Anılan Kanun Maddesi Uygulanmak Suretiyle Kamunun Eline Geçmesinin İsabetsizliği/Belediye Encümen Kararının İptali İstemi)
IDDGKE. 2004/244ARAZİ VE ARSA DÜZENLEMESİ İLE İLGİLİ ESASLAR HAKKINDA YÖNETMELİK ( Ağaçlandırılacak Alanın Düzenleme Ortaklık Payı Kapsamında Değerlendirilmesi Gerekirken Bu Yönetmelik Kapsamında Değerlendirilemeyeceği )
D6.DE. 1997/384ARAZİ VE ARSA DÜZENLEMESİNDE YETKİ ( Belediye ve Mücavir Alan Sınırları İçinde Belediyelerin Belediye Encümen Kararı ile Dışında Valiliklerin İl İdare Kurulu Kararı ile Yapması )
D6.DE. 2009/9047ARAZİ VE ARSA DÜZENLENMESİ İSTEMİNİN REDDİNE DAİR İŞLEMİN İPTALİ İSTEMİ ( Belirlenen Düzenleme Sahasının Bir Müstakil İmar Adasından Küçük Olmaması Gerekmekle Birlikte İmar Adasının Büyük Bir Kısmının İmar Mevzuatına Uygun Bir Şekilde Teşekkül Etmiş Olması Halinde Adanın Geri Kalan Kadastro Parsellerinin Müstakil Bir İmar Düzenlenmesine Konu Teşkil Edebileceği )
D6.DE. 2008/630ARAZİ VE ARSALARIN İMAR PLANINA UYGUN OLARAK DÜZENLENMESİ ( Düzenleme Ortaklık Payından Karşılanması Gereken Park Alanları Yollar ve Karakol Alanının Düzenleme Sahası Dışında Bırakıldığı - Dava Konusu İmar Uygulamasında Hukuka ve Mevzuata Uyarlık Bulunmadığı )
D13.DE. 2009/814ARAZİ VE ARSALARIN İMAR PLANINA UYGUN OLARAK DÜZENLENMESİ ( İmar Kanunu'nun 18. Maddesine Göre Oluşturulan Ada ve Parsellerle İlgili Olarak Belediye Encümeninin Kararı İle Gerçekleştirilen İhale İşleminde Mevzuata Aykırılık Görülmediği )
D6.DE. 2009/355ARAZİ VE ARSALARIN İMAR PLANINA UYGUN OLARAK DÜZENLENMESİ ( İmar Kanunu'nun 18. Md. Uyarınca Yapılan Parselasyon Planları ve Dağıtım Cetvelleri - Parsel Büyüklükleri ve Hisse Miktarı Parsellerin Konumu Gibi Hususlar Ayrı Ayrı Gösterildiğinden Bu Planların Düzenlemeye Tabi Tuttukları Taşınmaz Sahipleri İçin Sübjektif ve Kişisel İşlemler Olduğu)
D6.DE. 2008/9022ARAZİ VE ARSALARIN İMAR PLANINA UYGUN OLARAK DÜZENLENMESİ ( Yapılan Parselasyon İşlemleri Sırasında Hisseli Mülkiyetin Korunması Gerekirken Hisselerin Birleştirilmesi Suretiyle de Bir Çeşit Ferdileştirme Yapıldığı - Uyuşmazlık Hakkında Yeniden Bir Karar Verilmesi Gerektiği )
D6.DE. 2010/6597ARAZİ VE ARSALARIN İMAR PLANINA UYGUN OLARAK DÜZENLENMESİ (Davanın Mahkemenin Dosyasında Kayıtlı Olduğu - İdare Mahkemesince Dava Konusu Edilen İşlemin İdarece Geri Alınarak Yeni Bir Parselasyon İşlemi Tesis Edildiği Göz Önünde Bulundurularak Yeniden Bir Karar Verilmesi Gerektiği)
D9.DE. 1995/1269ARAZİ VERGİSİ ( Arazinin Zirai Amaçlı Kullanılması - Bir Kısmının Yeşil Alan Bir Kısmının Konut Alanında Bulunan Arazi )
D9.DE. 1995/1269ARAZİ VERGİSİ ( Belediye Sınırlarında Zirai Amaçlı Kullanım - Emlak Vergisi )
D9.DE. 1995/3264ARAZİ VERGİSİ ( Emlak Vergisi - At Yetiştiriciliğinde Kullanılan Taşınmaz )
D9.DE. 1975/2226ARAZİ VERGİSİ MÜKELLEFİYETİ ( Sahip Olunan Arsa Üzerine Üçüncü Kişiler Tarafından Gecekondu Yapılması Halinde )
D2.DE. 2008/3369ARAZİDE YAPILAN ÇALIŞMALAR DOLAYISIYLA VERİLEN TAZMİNAT ( Ziraat Mühendisine - Özel Hizmet Tazminatlarında Olduğu Gibi Bu Tazminatları Gerektiren İşlerde Görevlendirilen Personelin Fiilen O İşlerde Çalışması Karşılığında Ödeneceği )
D9.DE. 2001/5536ARAZİLER İÇİN GETİRİLEN MUAFİYET ( Belediye Mücavir Alan Sınırları Dışında Bulunan Arsaların Ticari Sınai ve Turistik Faaliyetlerde Kullanılmadığı Taktirde Yararlanabileceği )
D9.DE. 2007/2145ARAZİLERİN EMLAK VERGİSİ DAİMİ MUAFİYETLİĞİNDEN YARARLANMASI ( Belediye ve Mücavir Alan Sınırları Dışında Bulunması Kiraya Verilmemesi Ticari Sınai ve Turistik Faaliyette Kullanılmaması Gerektiği )
IDDGKE. 2012/1858ARAZİLERİN TARIM DIŞI AMAÇLA KULLANILMASI ( Doğalgaz Kombine Çevrim Santrali Kurulması Talebi - Alternatif Alan Değerlendirmesinin Santralin Kurulacağı Yer ve Çevresiyle Sınırlı Olarak Değil İnsan Çevre ve Toplum Sağlığı Üzerinde Olabilecek Olumsuz Etkilerin de Gözetilerek Yapılacağı )
D6.DE. 1988/2254ARAZİNİN MÜCAVİR ALAN OLARAK BELİRLENMESİ ( Taşınmazın Yakınında Yer Alan Kaplıcanın Bir Düzene Konulması )
D8.DE. 2006/4529ARAZİNİN TAHSİS AMACININ DEĞİŞTİRİLMESİ ( Gsm Baz İstasyonunun Kamu Yararına Olduğundan Bahisle - İşleme Karşı Açılacak Davada Görevli Mahkemenin İşlemi Tesis Eden Valiliğin Bulunduğu Yer İdare Mahkemesinin Olduğu )
D6.DE. 1990/1518ARAZİNİN TAMAMININ KAMUSAL ALANA TAHSİSİ ( İmar Planında Kamu Yararı İlkesinin Üstün Tutulması )
D9.DE. 1993/3110ARAZİNİN TOPLU KONUT ALANINA ALINMIŞ OLMASI ( Parselasyon İşleminin Fiilen Yapılmış Olması - Arazinin Beş Yıl İçinde Kooperatife Satılması )
D13.DE. 2009/1029ARAZİNİN ÜZERİNDEKİ TAŞINMAZLARLA BİRLİKTE SAĞLIK BAKANLIĞI'NA TAHSİSİ ( Özelleştirme Uygulamaları Hakkında Kanun Uyarınca - Bila Bedel Maliye Hazinesi'ne Devrine İlişkin İşlemde Kamu Yararına ve Hukuka Aykırılık Bulunmadığı )
D9.DE. 1995/1269ARAZİNİN ZİRAİ AMAÇLI KULLANILMASI ( Emlak Vergisi Hesaplaması - Arazi Vergisi Olarak Tahsil )
D7.DE. 2001/5101ARBİTRAJ İŞLEMİ ( Banka ve Sigorta Muameleleri Vergisine Tabi Olmadığı )
D7.DE. 1996/3428ARBİTRAJ İŞLEMİ ( Banka ve Sigorta Muameleleri Vergisine Tabi Tutulup Tutulamayacağı )
D7.DE. 1998/2404ARBİTRAJ İŞLEMİ NİTELİĞİNDEKİ NETTİNG İŞLEMİ ( Banka ve Sigorta Muameleleri Vergisine Tabi Olup Olmadığı )
D7.DE. 1986/2434ARBİTRAJ KARLARI VE ZARARLARI ( Banka ve Sigorta Muamele Vergisine Tabi Olması )
D7.DE. 1999/76ARBİTRAJ NİTELİĞİNDEKİ SWAP İŞLEMİNİN BANKA VE SİGORTA MUAMELELERİ VERGİSİNE TABİ OLMASI ( Muafiyet Kapsamına Alınmadan Önce Gerçekleştirilen )
D7.DE. 1990/5770ARDİYE NAKLİYE ÜCRETİ ( KDV Matrahına Eklenememesi )
D3.DE. 2013/885AR-GE FAALİYETİNİN ÜRETİM FAALİYETİ OLMAMASI ( Tecil-Terkin Kapsamında Satın Alınan Hekza - Ar-Ge Faaliyetleri Üretim Faaliyeti Olmadığından Kullanılan Hekzan İçin Tecil-Terkin Uygulamasından Yararlanılamayacağı )
D2.DE. 2013/885AR-GE FAALİYETLERİ ( İmalat Olmadığından Tecil-Terkin Kapsamında İthal Edilen Kimyasal Maddenin Mamul Mal Maliyetine Dahil Edilmeyip Faaliyet Gideri Olarak Muhasebeleştirilmesi Nedeniyle Tecil-Terkinden Yararlandırılamayacağı )
D4.DE. 2004/1570AR-GE HARCAMALARINDAN KAYNAKLANAN ERTELEMEYE KONU VERGİ İADE ALACAĞI ( Vergi Borcunun Mahsubu Konusunda Teminat Mektubu Aranmasına Gerek Olmadığı )
D3.DE. 2014/1471AR-GE HARCAMALARININ DOĞRUDAN GİDER OLARAK YAZILABİLMESİ (Ar-Ge Faaliyetlerinin Başarısızlıkla Sonuçlanması Nedeniyle Herhangi Bir İktisadi Kıymetin Oluşmaması veya Gayri Maddi Hakkın Ortaya Çıkmaması Hallerinde Bu Faaliyet Kapsamında Yapılan Giderlerin Doğrudan Gider Yazılabilmesine İmkan Bulunduğu)
D3.DE. 2014/1471AR-GE PROJESİNİN BAŞARISIZLIKLA SONUÇLANMASI (Ar-Ge Faaliyetlerinin Başarısızlıkla Sonuçlanması Nedeniyle Herhangi Bir İktisadi Kıymetin Oluşmaması veya Gayri Maddi Hakkın Ortaya Çıkmaması Hallerinde Bu Faaliyet Kapsamında Yapılan Giderlerin Doğrudan Gider Yazılabilmesine İmkan Bulunduğu - Ar-Ge Faaliyeti)
D6.DE. 2005/3307ARITMA SİSTEMİNİN SIVI ATIKLARINI HERHANGİ BİR İŞLEME TABİ TUTMADAN AÇIĞA VERMESİ ( Faaliyetin Çevre Kanunu Kapsamına Girdiği - İlgili İdareye Bildirilmesi Yoluna Gidilmeksizin Yetkisiz Makam Tarafından Tesis Edilen İşlemin Hukuka Aykırı Olduğu )
IDDGKE. 2003/569ARITMA TESİSİ KURMAMAK ( İdari Para Cezasında Hukuka Aykırılık Bulunmadığı - Sitenin Atık Sularının Foseptikte Toplanması Nedeniyle Olabilecek Kirliliğin Önlenmesi Amacıyla Uyarılara Rağmen )
IDDGKE. 2003/730ARITMA TESİSİ KURULMASI VE İŞ TERMİN PLANININ İLETİLMESİ ( Arıtma Tesisi Tamamlanmışsa da İlk Tespitten Sonra Konuya İlişkin Çalışma ve Termin Planlarının Süresi İçinde İdareye İletilmemesi - İdari Para Cezasının Hukuka Uygunluğu )
D8.DE. 1999/2131ARITMA TESİSİ YETERSİZ FABRİKANIN FAALİYETTEN MEN EDİLMESİ ( Belediye Encümen Kararı-Yetki ve Esas Yönünden İnceleme Yapma Gereği )
D6.DE. 2000/5276ARITMA TESİSİNİN ÇALIŞMAMASI VE DEŞARJ İZİN BELGESİNİN BULUNMAMASI ( Verilen 15 Günlük Sürede Deşarj İzin Belgesi İçin Başvurulmuş Olması - Başvurunun Usule Uygun Olup Olmadığı ve Sonucu Araştırılmadan Çevre Para Cezası Verilemeyeceği )
D7.DE. 1987/2864ARIZİ FAALİYETTE ( Ticareti Terkeden Yükümlünün İşletmeden Kullanılan Kamyoneti Satması )
D3.DE. 1996/3116ARIZİ KAZANÇ ( Bir Defaya Mahsus Satın Alınan Zirai Ürünlerin Satılması - Stopaj Vergisi Tarhiyatının Yasal Olmadığı )
D4.DE. 2002/3259ARIZİ KAZANÇ ( Davacının Kat Karşılığı Yaptığı İnşaatta Birden Fazla Daire ve Dükkan Satışlarından Elde Ettiği Kazancın Bu Nitelikte Olduğu - Yapılmış Veya Yapılmakta Olan Başka İnşaatının Bulunmadığı )
D4.DE. 2003/1855ARIZİ KAZANÇ ( Farklı Alanlarda Ticari Faaliyet Yapan Mükellefin Şirket Bünyesindeki Aracı Satıp Faaliyet Alanlarından Birini Terk Etmesi-Araç Satışından Elde Edilen Gelirin Nasıl Vergilendirileceği )
D11.DE. 1999/317ARIZİ KAZANÇ ( İşi Terkettikten Sonra Elde Edilen Kazancın KDV'ye Tabi Olmaması )
D9.DE. 1992/6229ARIZİ KAZANÇ ( İşin Terkinden Sonra Elde Edilen Kazanç - KDV Muafiyeti )
VDDGKE. 1997/154ARIZİ KAZANÇ ( İşini Terkeden Nakliyeci Mükellef - Araç Satışından Doğan Değer Artışı - Katma Değer Vergisi Konusuna Girmediği )
D7.DE. 2000/5811ARIZİ KAZANÇ ( Nakliyecilik İşinde Kullandığı Aracını Satarak Ticareti Terkeden Mükellef/Terk Tarihinden Sonra Aracın Satılması - Arızi Kazanç/Katma Değer Vergisine Tabi Olmadığı )
D9.DE. 1999/3421ARIZİ KAZANÇ ( Nakliyecilikte Kullandığı Aracını İşini Kapattıktan Sonra Satan Kişinin Elde Ettiği Kazancın KDV'ye Tabi Tutulamaması )
D4.DE. 2001/3498ARIZİ KAZANÇ ( Parselasyon Yapılan Arazinin Tapuda Satış Olarak Gösterilmesi - Arızi Kazanç Olarak Vergiye Tabi Olduğu )
D4.DE. 1991/3489ARIZİ KAZANÇ ( Tahsil Edildiği Yıl Beyan Edilmesi )
VDDGKE. 2002/93ARIZİ KAZANÇ ( Ticari Faaliyetine Sonveren Otobüs İşletmecisi - Araç Satışının KDV'ye Tabi Olduğu - Taktir Komisyonu Kararı - Faaliyetin Devamlılığı İlkesi - Ticari Faaliyet - Emsal Bedeli ve Emsal Ücreti )
VDDGKE. 1998/239ARIZİ KAZANÇ SAYILMAMA ( Hukuki Kişiliği Devam Eden Kurum - Ticari Faaliyetine Son Vermesi - Elde Kalan Stokların Satılması - Katma Değer Vergisinin Hesaplanıp Ödenmesi Gerektiği )
D9.DE. 2000/834ARIZİ NİTELİKTE MAL TESLİMLERİNDEN DOĞAN KAZANÇLAR ( Katma Değer Vergisine Tabi Olmadığı )
D11.DE. 1995/1163ARİZİ KAZANÇ ( Katma Değer Vergisine Tabi Olmadığı )
VDDGKE. 1993/36ARİZİ TİCARİ KAZANÇ ( Veraseten İntikal Eden Taşınmaz Üzerine İş Hanı Yapılmasının Arizi Ticari veya Ticari Faaliyet Sayılamayacağı )
IDDGKE. 2013/3394ARKA OFİS YAZILIM FİRMALARI FAALİYETİNİN ZORLAŞTIRILMASI ( Pompa Otomasyon Firmalarınca Otomasyon Bilgisayarındaki Bilgilerin Şifrelenmesi veya Yeterli Seviyede Verilmemesi - İstasyonda Bulunan ve Bayi Bilgilerinin Tamamının Yer Aldığı Otomasyon Bilgisayarlarında Verilere Sağlıklı ve Düzenli Bir Şekilde Ulaşıp Ulaşmadığının Tespit Edilerek Sonuca Gidileceği )
D14.DE. 2011/2225ARKA PLAN GÜRÜLTÜSÜ ( Gürültü Seviyesinin Ölçülmesi Suretiyle Tesis Edilen İşlemde Hukuka Aykırılık Bulunmadığı - Çok Hassas Kullanım Alanında Yer Alan İşyerinden Kaynaklanan Gürültü Nedeniyle )
D12.DE. 2012/2497ARKADAŞLARINI VE MAİYETİNİ BAŞKASI YANINDA TAHKİR ETMEK ( Ders Sırasında Rahatsızlandığını Söyleyip İzin İsteyen Öğrencisine Altına Bez veya Ped Bağla Diyen Davacının Sözlerinin Eleştiri Amaçlı Söylenmiş Sözler Olduğu Aşağılama veya Hakaret Etme Niteliği Taşımadığı - Öğrencisine Söylenmiş Sözler Nedeniyle Tesis Edilen Maaş Kesme Cezasının Hukuka Uyarlı Olmadığı )
D1.DE. 2014/2037ARKEOLOJİK ÇALIŞMA KAPSAMINDAKİ KAMU GÖREVLİSİ HAKKINDAKİ SORUŞTURMANIN HANGİ KURUM TARAFINDAN YAPILACAĞI ( Arkeolojik Çalışmayı Yapan Kuruma Göre Belirlenmesi Gereği - Arkeolojik Çalışmayı Üniversitenin Yapması Halinde Soruşturmanın Rektörlükçe Bakanlıkça Yürütülmesi Halinde Kültür ve Turizm Bakanlığınca Yürütülmesi Gereği )
D1.DE. 2008/311ARKEOLOJİK ÇALIŞMALAR ( Memurlar ve Diğer Kamu Görevlilerinin Yargılanması - Kazı Çalışmalarında Eski Eserlere Geri Dönüşümsüz Olarak Zarar Vermek/İlgililerin Tümü Hakkında Kültür ve Turizm Bakanlığınca Ön İnceleme Yaptırılması Gerektiği )
D6.DE. 2009/11450ARKEOLOJİK SİT ALANI ( I.Derece Arkeolojik Sit Alanında Kalan Taşınmaz - Davacının Başvurusu Üzerine Tesis Edilen İşlemin İlke Kararı İle Getirilen Kurallara Göre İncelenerek Karar Verilmesi Gerektiği )
D14.DE. 2011/14463ARKEOLOJİK SİT ALANI (Yapılar Hakkında Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge Kurullarının İşlem Tesis Etmesinde Yetki Yönünden Hukuka Aykırılık Bulunmadığı)
D6.DE. 2002/2857ARKEOLOJİK SİT ALANI İLAN EDİLEN YER ( İmar Planı ve Parselasyon İşlemlerine Konu Edilemeyeceği )
D10.DE. 2002/4723ARKEOLOJİK SİT ALANI NİTELİĞİNDEKİ SÜLEYMANİYE CAMİİNİN HAZİRESİNE GÖMÜLMEYİ VASİYET EDEN TARİKAT LİDERİ ( Vasiyetin Uygulanamayacağı )
D6.DE. 2004/1556ARKEOLOJİK SİT ALANINDA İNŞAAT ( Plan ve Mevzuata Uygun Düzenlenmiş İnşaat Ruhsatları Bulunan/İnşaatın 2 Yıl Sonra Durdurulması - Tamamlanmış Kısmının Korunması Gerekip Gerekmediği Müktesep Hakkı Bulunup Bulunmadığının Tartışılması Gereği )
D9.DE. 2007/385ARKEOLOJİK SİT ALANINDA KALAN TAŞINMAZ ( Taşınmazların M2 Birim Değerlerinin İptali ve Ağaçların Gerçek Değerinin Tespiti İstemiyle İdare Mahkemesinde Açılan Davanın Çözümünün İdare Mahkemesinin Görev Alanına Girdiği )
IDDGKE. 1994/386ARKEOLOJİK SİT ALANLARINDA KALAN TAŞINMAZLAR ( III. Derece - Revizyon Planı İle Turizm Tesis Alanı Olarak Ayrılmasında Planlama İlkelerine Uyarlılık Bulunmadığı )
D6.DE. 2003/6185ARKEOLOJİK SİT ÖZELLİĞİ TAŞIYAN ALAN ( Tesciline İlişkin İşlemin İptaline Karar Verilmesinde İsabet Görülmediği - Höyüklerin Çeşitli Nedenlerle Tahrip Edildiği Gerçeği Karşısında Bu Tahribatın Önüne Geçilmesi Gereği )
D6.DE. 2005/7660ARKEOLOJİK SİT SINIRLARI ( Hukuka Uygun Surette Alınmış İzin Bulunmaksızın İnşa Edilmiş Yapının Arkeolojik Sit Sınırlarının Tespitinde Dikkate Alınamayacağı )
D7.DE. 1998/2020ARMONİZE MAL TANIMI VE KODLAMA SİSTEMİ HAKKINDA ULUSLARARASI SÖZLEŞME ( Armonize Sistem Komitesinin Görevlerinin Belirlenmesi )
D7.DE. 1998/2020ARMONİZE SİSTEM KOMİTESİ ( Armonize Mal Tanımı ve Kodlama Sistemi Hakkında Uluslararası Sözleşmede Arzulanan Değişiklikleri Yapma Görevinin Olması )
D13.DE. 2016/3160AROMATİZE ŞARAP BAZLI ALKOLLÜ İÇKİ İÇİN BANDROL ONAY TALEBİ ( Alkol ve Tütün Piyasası Düzenleme Kurumunun Karar Organının Tütün ve Alkol Piyasası Düzenleme Kurulu Olduğu - Uygulamada Badrol Taleplerinin Kabul Edilmesine Dair İşlemlerin Daire Başkanlıkları Tarafından Tesis Edilmesi Mümkün Olmakla Beraber Bandrol Onayının Kurul Yerine Kurum Daire Başkanlığınca Reddinin Hukuka Uyarlı Olmadığı )
D9.DE. 2001/1422ARSA ( Emlak Vergisi Muafiyeti - Belediye ve Mücavir Alan Dışında Kalan Arsalar )
D6.DE. 1988/699ARSA BEDELİ ( Vakıflar Müdürlüğü İle Özel Kişiler Arasında Mülkiyeti İhtilaflı Olan Taşınmaz Üzerindeki Yapıya Ruhsat Verilmesi İçin Belediyenin Arsa Bedeli İsteyememesi )
D6.DE. 2000/2152ARSA BEDELİNİN TAMAMININ İSTENEMEMESİ ( Tapu Tahsis Belgesi Verilmiş ve Bedeli Tahsil Edilmiş Arsadaki Gecekondunun Bulunduğu Yerde Korunamaması Nedeniyle Yerine Yeni Arsa Tahsis Edilmesi - Varsa Bedel Farkının Talep Edilebileceği )
D9.DE. 1999/745ARSA BİRİM DEĞER TESBİTİNE İTİRAZIN SÜRESİNDE YAPILMAMIŞ OLMASI ( Emlak Vergisine Esas Alınacak Olan )
D9.DE. 1999/4337ARSA BİRİM DEĞERİNİN BELİRLENMESİ ( Belediye Taktir Komisyonunca Verilen Karar - Taktir Kararına İtiraz Edilmemiş Olması - Takdir Değerinin Belirlenmesi
D9.DE. 1983/1349ARSA BİRİM TESPİTİ ( Tespitin Mahalle Muhtarlıkları İtibariyle Takdir Komisyonlarınca Yapılmasının Gerekmesi )
D8.DE. 1991/2212ARSA DAĞITIMINA İLİŞKİN KARARIN İPTALİ TALEBİ ( Ayrı Hak Sahiplerinin Tek Dava Dilekçesi Vermeleri ve Dilekçenin Reddi )
D10.DE. 1996/2527ARSA EDİNME SERTİFİKASI SAHİBİ DAVACININ ARSA OFİSİNDEN ARSA TAHSİSİ TALEBİ ( Aranılan Nitelikte Arsa Bulunmadığından Sertifika Karşılığının İadesi )
D9.DE. 1997/4645ARSA İÇİN BEYAN EDİLEN MATRAHIN DÜŞÜK OLMASI ( Arsa Metrekare Birim Değeri Üzerinden Tarh Olunan Kusur Cezalı Emlak Vergisinde Yasalara Aykırılık Olmaması )
D9.DE. 1990/1043ARSA İŞGAL HARCI ( Belediyenin Özel Mülkü Olan Arsadan İşgal Harcı İsteyemeyeceği )
D3.DE. 2010/681ARSA KARŞILIĞI BAĞIMSIZ BÖLÜM TESLİMİ ( 3065 S.K. Md. 1'de Tanımlanan Anlamda Ticari Faaliyet Kapsamında Yapılmış Teslim Sayılamayacağı - Katma Değer Vergisi Hesaplanamayacağı )
D6.DE. 1988/2044ARSA KARŞILIĞI BEDEL İSTENMESİ ( Düzenleme Ortaklık Payının Düzenlemeye Tabi Tutulan Arazi ve Arsaların %35'ini Geçememesi )
D4.DE. 2012/3743ARSA KARŞILIĞI EDİNİLEN BAĞIMSIZ BÖLÜMLER ( Kat Karşılığı İnşaat Sözleşmesi İle Müteahhide Verilmesi Sonucu - Satışının Sahip Olunan Servetin Değerlendirilmesine Yönelik Olduğu - KDV'ye Tabi Olmadığı/Ticari Kazanç Olarak Nitelendirilemeyeceği )
D4.DE. 2012/9089ARSA KARŞILIĞI EDİNİLEN BAĞIMSIZ BÖLÜMLERİN SATIŞI ( Servetin Biçim Değiştirmesi Olarak Yorumlanması Gerektiğinden Gelir Vergisi Mükellefi Olmayan Davacı Adına Yapılan Cezalı Tarhiyatın Kaldırılması Gerektiği - Devamlılık Unsuru Bulunmadığı )
D11.DE. 1995/3744ARSA KARŞILIĞI İNŞA EDİLEN BİNA ( Taktir Komisyonunca Değer Belirlenmesi )
D4.DE. 2010/3166ARSA KARŞILIĞI İNŞA EDİLEN BİNANIN BAĞIMSIZ BÖLÜMLERİNDEN ARSA SAHİPLERİNE YAPILAN İŞYERİ TESLİMİ ( Katma Değer Vergisine Tabi Olduğu Yönünde Bir Düzenleme Getirilmeden Yönetmelikte Yer Alan Düzenleme Esas Alınmak Suretiyle Tahakkuk Ettirilen KDV'sinde Yasaya Uygunluk Görülmediği )
D7.DE. 1989/4105ARSA KARŞILIĞI İNŞAA EDİLEN BÖLÜMLERİN ARSA SAHİBİNE TESLİMİ ( Katma Değer Vergisine Tabi Olmadığı )
VDDGKE. 1999/80ARSA KARŞILIĞI İNŞAAT ( Arsa Sahibine Teslim Edilen İşyeri Teslimleri - Katma Değer Vergisine Tabi Olmadığı )
D9.DE. 2005/2439ARSA KARŞILIĞI İNŞAAT ( Arsanın Müteahhide Terk İşleminin Trampa Niteliğinde Bir İşlem Gibi Değerlendirilerek Cezalı Katma Değer Vergisi Tarh Edilmesinde İsabet Bulunmadığı )
D4.DE. 1995/2438ARSA KARŞILIĞI İNŞAAT ( Gelir Sağlanan Bir İşlem Olmaması )
D9.DE. 2000/3395ARSA KARŞILIĞI İNŞAAT SÖZLEŞMELERİ ( Para Karşılığı Satış İçermedikleri Trampa Sözleşmesi Olarak da Tanımlanamayacakları - KDV Konusunu Oluşturan Bir İşlem Olarak Nitelendirilemeyeceği )
D9.DE. 1999/3448ARSA KARŞILIĞI İNŞAAT SÖZLEŞMESİ ( Arsa Sahiplerine Teslim Edilen Bağımsız Bölümlerin KDV'ye Tabi Tutulamaması )
D9.DE. 1992/3914ARSA KARŞILIĞI İNŞAAT YAPIMINDA KDV ( Arsa Sahibine Yapılan Teslimler - KDV Hesaplanmayacağı )
D11.DE. 1995/5052ARSA KARŞILIĞI İŞYERİ TESLİMİ ( Ticari Faaliyet - Katma Değer Vergisi Kapsamı )
D11.DE. 1997/2144ARSA KARŞILIĞI KONUT TESLİMİ ( Net Alanı 150 m2'nin Üzerinde Olan - KDV Konusu Oluşturmayacağı )
D4.DE. 2010/4612ARSA KARŞILIĞI YAPILAN TAŞINMAZ TESLİMLERİ ( Ticari Amaç Olmaksızın Üyelerine Konut Edindirme Amacıyla Kurulan Kooperatifin - Teslimlerinin Ticari Nitelik Taşımadığı/Tesis Edilen İşlemde Hukuka Uyarlık Bulunmadığı - Kurumlar Vergisi Mükellefiyeti Tesisi İşleminin İptali )
D11.DE. 1999/3027ARSA KARŞILIĞINDA TESLİM EDİLEN İŞYERİ ( Olayın Hukuki Açıdan Bir Çok İşlemi İçeren ve Arsanın Değerlendirilmesi Amacına Yönelik Tamamen Kendine Özgü Bir Hukuki Muamele Olması )
D6.DE. 1984/235ARSA KULLANIM BEDELİ ( Tahsil Amacıyla Düzenlenen İhbarnameye Vaki İtirazın İdari İşlem Olması Nedeniyle İdari Yargıda Görülmesi )
D9.DE. 1994/4584ARSA M2 BİRİM DEĞER TESBİTİNE İTİRAZ ( Belediye Başkanlığının Dava Açabileceği - Belediye Başkanlığı'na Tebliğ Edilmemiş Olması - Belediye'nin Ittılaına Girdiği Tarihden Dava Açma Süresinin Başlayacağı )
D9.DE. 2006/2651ARSA M2 BİRİM DEĞERLERİNE İLİŞKİN TAKDİR KOMİSYONU KARARLARI ( Tebliğ Edilen Teşekküllerin Vergi Mahkemesinde Dava Açabilecekleri - Ziraat Odalarının Herhangi Bir Menfaat Şartı Aranmaksızın Dava Açabileceği )
D6.DE. 1998/1970ARSA MALİKLERİ ADINA İŞLEM TESİSİ ( Ruhsatsız Yapıya İlişkin Yıkım İşlemi )
D9.DE. 1999/3665ARSA METREKARE BİRİM FİYATI ( Değerlendirmenin Yanlış Yapılması )
D9.DE. 2002/6234ARSA METREKARE DEĞERLERİNİN TESBİTİ ( ( Asgari Arsa Metrekare Birim Değer Tespiti - Feragat - Genel Beyan Dönemi - İptal Davası - İptal Davasının Objektif Niteliği - Kamu Yararı - Vergi Kanunları Lafzi ve Ruhi Hüküm İfade Etmesi )
D9.DE. 1976/1905ARSA NİTELİĞİ ( Arazinin Değil Bulunduğu Mahallin Meskun Olup Olmadığının Önemli Olduğu )
D9.DE. 1986/2082ARSA NİTELİĞİ ( Kamulaştırma-Arsa Vergisi )
D9.DE. 2012/1039ARSA NİTELİĞİNDEKİ TAŞINMAZDA ZİRAİ FAALİYET YAPILMASI ( İkmalen Tarh Edilen Emlak Vergisinin Kaldırılması - Arazi Olduğu Anlaşılan Taşınmaz Sebebiyle Araziler İçin Takdir Edilen Arazi M2 Birim Değeri Esas Alınarak Arazi Vergisi Oranı Uygulanmak Suretiyle Emlak Vergisi Hesaplanacağı/Davalı İdarece Arsa M2 Birim Değeri Esas Alınarak Arazi Vergisi Tarh Edilmesinde İsabet Görülmediği)
D8.DE. 1997/6377ARSA OFİSİ KANUNU KAPSAMINDA OLAN TAŞINMAZ ( Taşınmazın 4070 Sayılı Yasa Uyarınca Satışının Yapılmaması Yolundaki İşlemde Hukuka Aykırılık Olmaması )
D10.DE. 1992/1166ARSA OFİSİ TAŞINMAZLARINA AİT İHALELER ( İta Amiri Olan Genel Müdürce Onaylanmakla Kesinleşmesi )
D6.DE. 1998/2116ARSA OFİSİNDEN GÖRÜŞ ALMA MECBURİYETİ ( Belediyenin Taşınmaz Satışında )
D6.DE. 2000/3254ARSA OFİSİ'NE BİLDİRİM YÜKÜMLÜLÜĞÜ BULUNMAMASI ( 2981 Sayılı Yasaya Göre Hak Sahibine Arsa Bedeli Alınmak Suretiyle Yapılan Tahsisin Satış Olarak Nitelendirilememesi )
D6.DE. 2002/4905ARSA OLARAK KİRALANAN VAKIFLAR GENEL MÜDÜRLÜĞÜNE AİT TAŞINMAZ ÜZERİNDE GECEKONDU YAPILMASI ( 2981 Sayılı Yasa Gereği Tapu Talebinin Reddi Gereği - Yasada Gecekondu Yapıldıktan Sonra Tesbit Edilerek Kiralanan Taşınmazlara Tapu Verileceğinin Öngörülmüş Olması )
D9.DE. 1985/1033ARSA OLARAK NİTELENDİRME ( Arazi Olarak Beyan Edilen Yer )
D11.DE. 1997/4913ARSA PAYI ( Amortismana Tabi İktisadi Kıymet Niteliğini Kazanan - Faturada Gösterilen KDV.nin Ancak 1/3'ünün İndirim Konusu Yapılabileceği )
D14.DE. 2016/8636ARSA PAYI HAK SAHİPLERİ ORTAK KARARI ( Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Kanunu Kapsamında Arsa Payı Hak Sahipleri Ortak Kararının Hukuki Denetiminin İdari Yargı Yerine Ait Olduğu - Sulh Hukuk Mahkemesince Kat Mülkiyeti Kanununa Göre Verilen Karar Gerekçe Gösterilerek Verilen İptal Kararında Hukuki İsabet Bulunmadığı)
D3.DE. 1996/1427ARSA PAYI KARŞILIĞI DAİRE SATIŞINDA VERGİYİ DOĞURAN OLAY
D3.DE. 2001/2269ARSA PAYI KARŞILIĞI EDİNİLEN BAĞIMSIZ BÖLÜMLER ( Muhtelif Tarihlerde Satın Alınan Arsaları Ortağı Olduğu Şirkete Verip Elde Edilen - Satılmasından Doğan Kazancın Ticari Kazanç Niteliğinde Olduğu )
D3.DE. 2001/1398ARSA PAYI KARŞILIĞI EDİNİLEN BAĞIMSIZ BÖLÜMLERİN SATIŞI ( Veraset Yoluyla İntikal Eden/1997'de Müteahhide Vererek 1999 Yılında Satan Davacı - Değer Artış Kazancı Kapsamında Nitelendirilmesi )
D7.DE. 1999/1138ARSA PAYI KARŞILIĞI İNŞAAT ( Satış Vaadi Sözleşmesi ile Alınan - Damga Vergisi Ödenmemesi/Dairelerin 150 m2'den Büyük Yapılması Nedeniyle Muafiyetin Kaldırılması )
VDDGKE. 1990/13ARSA PAYI KARŞILIĞI İNŞAAT ( Ticari Kazanç )
VDDGKE. 2004/229ARSA PAYI KARŞILIĞI İNŞAAT İŞİ ( Satmak Üzere Kendi Adına Ve Hesabına Yapılan Özel İnşaatların Hangi Şartlarla Yürütülürse Yürütülsün Fiilen Yapılan İş İnşa Edilen Dairelerin Satışından İbaret Olup 42. Madde Kapsamında Değerlendirilemeyeceği )
D3.DE. 2001/3402ARSA PAYI KARŞILIĞI İNŞAAT İŞİ YAPILMASI ( Vergi İdaresine Bildirim Yapılmamış Olması - Ticari Kazanç - Görevli Mahkemenin Belirlenmesi - Arsa Payı Karşılığı İnşaat Sözleşmesi - İnşaat Sözleşmesi - Ticari Faaliyetin Vergi Dairesine Bildirilmemesi
VDDGKE. 2006/45ARSA PAYI KARŞILIĞI İNŞAAT SÖZLEŞMESİ ( Davacının İktisap Ettiği Araziyi Parsellere Ayırıp Müteahhit İle Anlaşması ve Kat İrtifakı Kurulan Binadan Hissesine Düşen Bağımsız Bölümlerden 29'unu Bir Yılda Satması - Devamlılık Unsurunun Varlığını Gösterdiği/Ticari Kazanç Kabulü )
D3.DE. 2008/5314ARSA PAYI KARŞILIĞI İNŞAAT SÖZLEŞMESİ ( Mal ve Hizmet Teslimlerinden Doğan ve İndirilemeyen KDV'lerin İadesi İstemi - Sözleşmenin Yerine Getirilmesinden Doğan Uyuşmazlıklarda Kooperatifin Ancak Arsa Üzerine İnşa Olunan Yapı Maliyetinden Doğan Alacaklarını Talep Edebileceği )
D3.DE. 2001/2269ARSA PAYI KARŞILIĞI İNŞAAT SÖZLEŞMESİ ( Yapılarak Müteahhide Arsa Tesliminin Yeni Bir Hukuki İşlem Olduğu - Edinilen Bağımsız Bölümlerin Satılmasına Bağlanacak Hukuki Sonuç Söz Konusu İşleme Dayanılarak Belirlenebileceği )
D7.DE. 2000/7740ARSA PAYI KARŞILIĞI İNŞAAT TESLİMİ ( Emsal Bedel Tesbiti - Gerçek Maliyetin Tesbitine İmkan Olmayan Durumlarda Başvurulabilmesi )
D7.DE. 2000/6214ARSA PAYI KARŞILIĞI KONUT TESLİMİ ( Arsa Sahibine Yapılan Konut Tesliminin Katma Değer Vergisine Tabi Olmadığı - Arsa Sahini Dışındakilere Yapılan Konut Teslimi 150 m2 ye Kadar Olanlarda % 1 KDV Olduğu/Faturada KDV Dahildir İbaresinin Bulunmaması Halinde KDV'nin Bedele Eklenmesi Gerektiği )
D3.DE. 1986/1816ARSA PAYI KAT KARŞILIĞI İNŞAAT İŞİ ( VUK 42.Madde Kapsamında Vergilenip Vergilenemeyeceği )
D13.DE. 2008/10609ARSA PAYI KAT KARŞILIĞI TİCARET MERKEZİ YAPIMI İŞİ ( Belediye Hizmetlerinden Yararlanan Kişiler - İlgili İdari İşlemlerle Davacının Belde Sakini Olarak Meşru Kişisel ve Güncel Menfaatinin Etkileneceğinden Dava Açabileceği )
D9.DE. 1999/1232ARSA PAYI ÜZERİNE İNŞA EDİLEN KONUT ( Yapı Kullanma İzin Belgesi Alındıktan Sonra İşyerine Çevrilmesinin Talep Edilmesi - Tapu Harcının Emlak Vergisi Değeri Üzerinden Ödeneceği )
D9.DE. 1989/2824ARSA PAYININ HİBE EDİLMESİ ( İskan Belgesi Alınan Dairenin Arsa Payının Hibe Edilmesi - Veraset ve İntikal Vergisi Matrahının Belirlenmesi - Emlak Vergisi Değeri )
D11.DE. 1999/3555ARSA SAHİBİNE TESLİM EDİLEN BAĞIMSIZ BÖLÜMLER ( Katma Değer Vergisinin Konusunu Oluşturmaması )
D6.DE. 1992/2724ARSA SAHİBİNİN BAŞVURUSU ÜZERİNE İZİNSİZ YAPININ YIKTIRILMASI ( Uygulanacak Prosedür )
D11.DE. 1997/3352ARSA SAHİPLERİNE YAPILAN BAĞIMSIZ BÖLÜM TESLİMLERİ ( KDV'ye Tabi Olup Olmadığı )
D9.DE. 2000/1076ARSA SATIŞ BEDELLERİNİN DÜŞÜK GÖSTERİLMİŞ OLMASI ( Tapu Harcının Eksik Ödenmiş Olması - Cezalı Tapu Harcının Hukuka Uygun Olduğu - Vergi Mükellefinin Ölmesi Durumunda Vergi Cezalarının Kalkacağı )
D13.DE. 2007/9421ARSA SATIŞ İHALELERİNİN İPTALİ (Belediye Encümen Kararının İptali İstemi - İhale Sonucu Arsa Alanların Mağduriyetlerine Yol Açmamak Amacıyla ve Bu Kişilere Satış Bedellerinin İadesini Sağlayabilmek Bakımından Tesis Edilen İşlemde Hukuka Aykırılık Bulunmadığı)
D9.DE. 1992/3173ARSA SATIŞI ( Adi Ortaklığa Ait Fabrika ve Binanın Kurulu Bulunduğu Arsanın Satışı - Ticari Faaliyet Sayılmaması - KDV'ye Tabi Olmama )
D6.DE. 2006/564ARSA TAHSİSİ ( 2981 Sayılı Yasaya Göre Arsa Tahsis Edilen Davacıdan Tahsis Tarihindeki Birim Fiyatları Dikkate Alınarak Hesaplanan Bedelin İstenilmesinde Hukuka Aykırılık Bulunmadığı )
D6.DE. 1996/4971ARSA TAHSİSİ ( Gecekondu Yasası Uyarınca Tahsis Edilen Arsanın Mera Sınırlamasına Alınması-Taksitlerin Belirlenen Sürede Ödenmemesi )
D6.DE. 2007/2268ARSA TAHSİSİ İSTEMİ ( Taşınmaz Üzerinde Bulunan Gecekondu Nedeniyle 2981 S.K.'dan Yararlanmak Amacıyla - Af Başvurusunda Bulunulduğu Tarihte Köy Harman Yeri Olarak Kullanılan Taşınmazın Yararlanamayacağı )
VDDGKE. 1998/157ARSA TESLİMİ ( Birliğin Üye Kooperatiflere Arsa Teslimi - Katma Değer Vergisine Tabi Olmadığı )
D7.DE. 1989/1359ARSA TESLİMİ KARŞILIĞINDA DAİRE ALINMASI ( Katma Değer Vergisine Tabi Olmaması )
D4.DE. 1986/4765ARSA ÜZERİNE İNŞAA EDİLEN BAĞIMSIZ BÖLÜMLERİN SATIŞI ( Tek Kamu Kurumuna İki Ayrı Tapu İşlemi İle - Ticari Kazanç Sayılmayacağı )
D9.DE. 1975/2226ARSA ÜZERİNE ÜÇÜNCÜ KİŞİLER TARAFINDAN GECEKONDU YAPILMASI ( Arazi Vergisi Mükellefiyetinin Devam Edip Etmeyeceği )
D9.DE. 2001/4269ARSA ÜZERİNE YAPILAN KONUT VE İŞYERİ TESLİMİ ( Veraseten İntikal Eden Arsa Üzerine Yapılan İnşaat - İnşaat İşinin Sürekli Yapılmamış Olması - Katma Değer Vergisi Mükellefiyeti Gerektirmediği )
D7.DE. 2003/2003ARSA VASFI KAZANAN YER ( Veraset Vergisine Esas Değerinin Genel Beyan Dönemi Olan 1998 Yılı Emlak Vergisi Değerine Sonraki Her Yıl İçin İlgili Yılda Geçerli Yeniden Değerleme Oranının Yarısının Uygulanması Gerektiği )
D9.DE. 2007/3817ARSA VASFINDAKİ TAŞINMAZ ( Belediye ve Mücavir Alan Sınırları Dışında Bulunan Arsa/Kiraya Verildiği Veya Ticari Sınai ve Turistik Faaliyetlerde Kullanıldığı Yolunda İddia ve Tespit Bulunmaması - Emlak Vergisinden Daimi Muaf Tutulması Gerektiği )
D9.DE. 2007/6312ARSA VASFINDAKİ TAŞINMAZ ( Emlak Vergisi Daimi Muafiyetinden Yararlanabilmesi İçin Belediye ve Mücavir Alan Sınırları Dışında Bulunması Kiraya Verilmemesi Ticari Sınai ve Turistik Faaliyette Kullanılmaması Gerektiği )
D6.DE. 2008/5832ARSA VE ARAZİ DÜZENLEMESİ İLE İLGİLİ GENEL DÜZENLEMELER ( Uyarınca Kamu Ortaklık Paylarının Islah İmar Planlarının Geçerli Olduğu Alanlarda Yapılacak Parselasyon İşlemleri Sırasında Düzenlemeye Giren Parsellerden de Alınması Gerektiği )
D4.DE. 2009/2933ARSA VE ARAZİ KİRALAMASINA YÖNELİK FİNANSAL KİRALAMA SÖZLEŞMESİ ( Davacının Faaliyetiyle İlgili Olarak Kullanılmak Üzere Temin Edildiği Anlaşılan Taşınmazlara İlişkin Sözleşmelerin Muvazaalı Olmadığından Bulunan Matrah Farkında Yasaya Uyarlık Görülmediği )
D6.DE. 2010/10709ARSA VE ARAZİ MALİKLERİ (Parselasyon İşlemlerine Karşı Dava Açma Ehliyetleri Bulunduğu - Malik Olmayıp Taşınmaz Üzerinde Hak İddia Edenlerin Taşınmazın Tapu Kaydını Adlarına Tescil Ettirmeleri Üzerine Dava Açabileceği)
D9.DE. 1998/478ARSA VE ARAZİ OLARAK BEYAN EDİLECEK DEĞERLER ( Takdir Komisyonlarınca Takdir Olunan Birim Değerlere Göre Hesaplanan Miktardan Düşük Olamaması )
D9.DE. 1999/445ARSA VE ARAZİ ÜZERİNE YENİDEN İNŞA EDİLEN BİNA ( Binanın Tescilinde Emlak Vergisi Değeri Üzerinden Bina Tescil Harcı Alınması )
D9.DE. 2007/277ARSA VE ARSA SAYILACAK PARSELLENMEMİŞ ARAZİLER ( Asgari Ölçüde Birim Değer Tespitine İlişkin Takdir Komisyonu Kararının 5538 Sayılı Kanun'un 7. İle Emlak Vergisi Kanunu'na Eklenen Geçici Md. 22 Hükmü Uyarınca İptali Gerektiği )
D3.DE. 2013/5038ARSA VE İNŞAAT RUHSATININ KOOPERATİF TÜZEL KİŞİLİĞİNE AİT OLMASI ( İndirimli Orana Tabi İşlemler Sebebiyle Kdv İadesi Talebi - İnşaatın Yapıldığı Arsanın Tapu Sicilinde İnşaat Taahhüt Hizmetini Alan Kooperatif Tüzel Kişiliği Adına Tescil Edilmiş ve İnşaat Ruhsatının Kooperatife Verilmiş Olması Gerektiği Gözetileceği )
D4.DE. 1999/3077ARSA VE YAPI KOOPERATİFLERİNİN AMACI ( Ortaklarını Konut Sahibi Yapmak Olup Kooperatifin Kurumlar Vergisinden Muaf Olması )
D9.DE. 1997/5411ARSA VERGİSİ ( Arazi Olarak Beyan Olunan Gayrimenkul )
D9.DE. 2005/1556ARSA VERGİSİ ( Belediye ve Mücavir Alan Sınırları Dışında Bulunan - Yasa'da Emlak Vergisinden Daimi Muafiyet İçin Öngörülen Şartlar/Kiraya Verilmemesi Ticari Sınai ve Turistik Faaliyette Kullanılmaması )
D9.DE. 2001/5536ARSA VERGİSİ ( Ticari Sınai ve Turistik Faaliyetlerde Kullanılmadığı Taktirde Araziler İçin Getirilen Muafiyetten Yararlanabileceği - Belediye Mücavir Alan Sınırları Dışında Bulunan )
D9.DE. 1980/321ARSA VERGİSİ MÜKELLEFİYETİ ( Taşınmazın Yükümlü Adına Tapuda Tescili Tarihinde Doğması )
D9.DE. 1986/2082ARSA VERGİSİ NİSBETİ ( Kamulaştırma Halinde )
D9.DE. 2015/2291ARSA VERGİSİNİN KALDIRILMASI İSTEMİ ( Taşınmazın Bulunduğu Bölgenin Üçüncü Derece Doğal Sit Alanı İlan Edildiği Tarihten Uygulama İmar Planının Kesinleştiği Tarihe Kadar Taşınmaz Üzerinde Kesin Yapılaşma Yasağı Bulunmadığı ve Bu Nedenle Emlak Vergisi Muafiyetinden Yararlanamayacağının Gözetilmesi Gerektiği )
D6.DE. 1989/277ARSA VEYA ARAZİ BEDELİ ( Ancak O Yer Maliki İdare Tarafından İstenebilmesi )
D9.DE. 1992/1037ARSADA EMLAK VERGİSİ ( Üzerinde Bina Bulunmayan Arazi - Fiilen İskan Edilmemiş ve Zirai Faaliyette Kullanılan Arazi )
D9.DE. 1998/2868ARSALARA AİT TAKTİRLER ( İlgili Kurumca İtiraz )
D9.DE. 2007/2145ARSALARIN EMLAK VERGİSİ DAİMİ MUAFİYETLİĞİNDEN YARARLANMASI ( Belediye ve Mücavir Alan Sınırları Dışında Bulunması Kiraya Verilmemesi Ticari Sınai ve Turistik Faaliyette Kullanılmaması Gerektiği )
D9.DE. 1984/758ARSANIN BEYAN EDİLEN DEĞERİ ( Üzerinde Bina Bulunan Arsanın Tevhit ve İfrazında Harca Esas Alınacağı )
VDDGKE. 2002/264ARSANIN DÜŞÜK BEDELLE SATILDIĞI İDDİASI ( Cezalı Vergi Tarhiyatı - Bilirkişi İncelemesi Sonucuna Göre Saptanan Değeri Mahkemece Esas Alınarak Matrahın Azaltılması Yolunda Verilen Kararın Hukuka Uygun Olduğu )
D4.DE. 2008/2968ARSANIN KAT KARŞILIĞINDA MÜTEAHHİDE VERİLMESİ ( Devamında Bağımsız Bölüm Elde Etmesinin Servetin Biçim Değiştirmesi Niteliğinde Olduğu - Faaliyetin Arsanın Alınması ve Sonunda Elde Edilen Dairelerin Satılması Şeklinde Tanımlanması Gerektiği )
D9.DE. 2005/2439ARSANIN MÜTEAHHİDİN KULLANIMINA TERK EDİLMESİ ( İşleminin Trampa Niteliğinde Bir İşlem Gibi Değerlendirilerek Tarh Edilen Cezalı Katma Değer Vergisinde İsabet Görülmediği )
D4.DE. 2004/310ARSANIN NEV'İ DEĞİŞTİRMESİ ( Veraseten İntikal Eden - Müteahhide Kat Karşılığı Verilmesi Sonucu Elde Edilen Dairelerin Satışı/Değer Artışı Kazancı Kapsamı Dışında Tutulduğu )
D9.DE. 2000/1456ARSANIN TABİ OLDUĞU İMAR PLANININ DANIŞTAY TARAFINDAN İPTAL EDİLMESİ SONUCU İMAR DURUMUNUN VERİLMEMESİ ( Taşınmazın Kısıtlı Olduğunun Kabulü ve Emlak Vergisinin 1/10 Oranında Ödenmesi Gereği )
D3.DE. 1994/2579ARSASI ÜZERİNE BİNA İNŞAA EDEREK SATAN MÜKELLEF ( Değer Artış Kazancının Hesaplanması - İnşaat Maliyetinin Belirlenmesi - Danıştay İçtihatlarına Göre %20 Kar Oranı Uygulanması Gerektiği )
D3.DE. 2002/2559ARSASI ÜZERİNE İŞHANI YAPARAK SATANIN VERGİLENDİRİLMESİ ( Değer Artış Kazancı Tesbiti - Ticari Kazançta Devamlılık Unsurunun Gözetilmesi - Sair Kazanç ve İratlar )
D9.DE. 2000/773ARSASINDAKİ MEYİLİ DÜZELTMEK İÇİN TOPRAK DÖKEN YÜKÜMLÜ ( Hakkında Belediyece Kesilen Cezalı Harfiyat Harcının İptali Gereği )
D12.DE. 2015/1008ARŞİV ARAŞTIRMASI ( Kişinin Beraatine Hükmedilen ve Kesinleşen Ceza Davası Dolayısıyla Sabit Olmayan Eylemlerinin Niteliğine Dair Bir Değerlendirme Yapılamayacağı - Arşiv Araştırması Sonucunun Olumlu Olmadığından Bahisle Davacının Atamasının Yapılmamasına Dair İşlemde Hukuka Uyarlık Bulunmadığı )
D12.DE. 2015/1025ARŞİV ARAŞTIRMASI OLUMLU OLMAYAN ZABİT KATİBİ ( Adli ve İdari Yargıda Görev Yapamak Üzere Atanacak Tüm Personelin Haklarında Yapılacak Arşiv Araştırmasının Olumlu Çıkması Gereği - Memuriyet Görevini Kötüye Kullanmak Suçundan Beş Ay Hapis Cezası Alan ve Cezası Ertelenen Davacının Arşiv Araştırmasının Olumlu Olmadığı Zabit Katibi Olarak Atanmamasında Hukuka Aykırılık Bulunmadığı )
D10.DE. 2005/7420ARŞİV KAYDI ( Fuhuş Yapmayı Bırakarak Evlenen ve İki Çocuk Annesi Olarak Aile Yaşantısı İçine Giren Davacının Artık Genel Kadın Olmadığı - Davacı Hakkında "Genel Kadın" Olarak Tutulan Kaydın Silinmemesinin Hukuka Aykırı Olduğu )
D9.DE. 1996/4647ARTAN VERGİNİN UYGULANMASI ( Artan Verginin Geriye Yürümezliği İlkesi )
D8.DE. 1995/4007ARTEZYEN KUYULARINA SU SAYACI TAKTIRILMASI ( Kanalizasyon Hizmeti Vermeyen Belediyenin Bu İşlemi Yapamayacağı )
D14.DE. 2012/7442ARTIRIM NEDENİ ( 3194 S.K'nun 42. Md.nin 2. Fıkrasının ( C ) Bendinin 8 Numaralı Alt Bendinin Artırım Nedeni Olarak Uygulanabilmesi İçin Yapının Tamamının Ruhsatsız Olarak Yapılmış Olması Gerektiği - Ruhsatlı Yapıda Ruhsat ve Eklerine Aykırı İmalatların Yapılması Halinde Bu Artırım Nedeninin Uygulanamayacağı )
D13.DE. 2007/13574ARZIN KISITLANMASI EYLEMİ (Kanun'un 6. Md. Kapsamında Bir İhlal Teşkil Ettiği Sonucuna Ulaşılamamakla Birlikte Soruşturmanın Muhatabı Olan Teşebbüsün Hakim Durumda Olması Nedeniyle Bu Tür Eylemlerinin “İhlale Dönüşme” Riski Taşıdığı)
D3.DE. 2000/5689ARZUHALCİLİK FAALİYETİ ( Gerçek Usulde Vergilendirilmesi Gerektiği - Arzuhalcilik Faaliyeti - Serbest Meslek Faaliyeti Sayılamayacağı )
D12.DE. 2008/5809ASALET TASDİKİ (Adaylık Süresi Bir Yıldan Az İki Yıldan Çok Olamayacağı İçin Bir Yıllık Adaylık Süresinin Doldurmuş Olmanın Asalet Tasdikini Zorunlu Kılmadığı)
D12.DE. 2006/3642ASALETEN ATAMA ( Vekaleten Görevlendirilmiş Yöneticisi Bulunan Eğitim Kurumlarının Tamamının Asaleten Atama Yapılabilmesi İçin Boş İlan Edilmesi Zorunlu Olup Bu Konuda Atamaya Yetkili Makamlara Değerlendirme Yetkisi Tanınmasında Hukuka Uygunluk Bulunmadığı )
D2.DE. 2012/6808ASALETEN ATAMA ( Yapılarak Geçici Görevlendirilmenin Sona Erdirilmesinde Hukuka Aykırılık Bulunmadığı/Görevlendirmenin Mahiyeti İtibariyle Davacı Açısından Kazanılmış Hak Teşkil Etmeyeceği - Görevlendirilmenin 12 Yıla Yakın Bir Süre Devam Ettiği )
D2.DE. 2009/1592ASALETEN ATAMA YAPILMASI ( Yasa Uyarınca Görevlendirilmiş Sayılma Sona Erebileceğinden ve Asaleten Atamanın da Devlet Memurları Kanununda Boş Olan Kadrolara Kariyer ve Liyakat İlkeleri Çerçevesinde Yapılması Gerektiği )
D10.DE. 2010/8607ASALETEN ATANMA İSTEMİ ( 2577 S. Yasada veya Özel Yasalarda Yetkili İdare Mahkemesinin Gösterilmemiş Olması Halinde Yetkili İdare Mahkemesinin Dava Konusu Olan İdari İşlemi Yapan İdari Merciin Bulunduğu Yerdeki İdare Mahkemesi Olduğu )
D12.DE. 2006/3322ASALETEN ATANMIŞ YÖNETİCİSİ BULUNMAYAN EĞİTİM KURUMLARININ BOŞ İLAN EDİLMESİ ( İlanın Zorunluluk Olduğu - Valiliklere Değerlendirme Yetkisi Tanınmasında Hukuka Uygunluk Bulunmadığı )
D2.DE. 2004/6799ASALETEN VE GEÇİCİ ATAMA İŞLEMLERİ ( Sadece Geçici Görevlendirmenin Sona Erdirilmesinin Dava Konusu Edilen İşlem Olarak Alınmak Suretiyle Bu Konuda Hüküm Tesis Edilirken Asaleten Atama İşlemi Hakkında Bir Karar Verilmemesinin İsabetsiz Olduğu )
D12.DE. 2007/4705ASALETİN ONANMASI ( Davacının Atama Onayının İptaline İlişkin İşlemde Adaylık Dönemini Başarıyla Bitirip Asaletinin Onanmış Olması Nedeniyle Hukuka Uyarlık Görülmediği )
D5.DE. 1990/4563ASALETİN ONANMASI ( Usulsüz Olarak Memurluğa Sınavsız Alınanların Görevlerine Son Verilemeyeceği )
D10.DE. 2009/9893ASAYİŞ ZAAFİYETİ ( İdarenin Hizmet Kusuruna Dayalı Tam Yargı Davası - Davacılarının Murislerinin Öldürülmesiyle Devam Eden Süreçte İdarenin Hizmetin Kuruluşunda ve İşletilmesindeki Hizmet Kusuru Nedeniyle Tazminle Yükümlü Olduğu - Olayda İdarenin Hizmet Kusurunun Bulunmadığı ve Tazminle Sorumlu Tutulacağı Başka Sebebin de Ortaya Konulamadığı Gerekçesiyle Davanın Reddinde İsabet Görülmediği )
D4.DE. 1998/2847ASFALT ( Akaryakıt Satış İstasyonu Sahasının Kaplamasında Kullanılan - Doğrudan Gider Yazılabileceği/Amortisman Ayrılmasına Gerek Olmadığı )
D9.DE. 2010/10190ASFALT ÇALIŞMASI ( Yol Harcamalarına Katılma Payının Kaldırılması - İmalat Raporları Metraj Cetveli İle Detaylı Hesaplama Tabloları Dikkate Alınarak Davacıya Ait Gayrimenkullerin Bulunduğu Yer İçin Yapılan Harcamalar Tespit Edileceği/Harcamaların 2464 S. Kanununun 89. Md. Uygun Olup Olmadığı Araştırılarak Karar Verileceği )
D1.DE. 2002/38ASFALT FABRİKALARI SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ ( Özel Hukuk Hükümlerine Göre Kurulduğu – Hisselerinin Büyükşehir Belediyesi İlçe Belediyeleri ve İETT'ye Ait Olmasının Kamu Tüzel Kişiliği Kazandırmayacağı )
D15.DE. 2013/10680ASFALT KAPLAMASINDAKİ BOZUKLUK VE YOLDA YAPILAN SULAMA ÇALIŞMALARI NEDENİYLE MEYDANA GELEN TRAFİK KAZASI ( Büyükşehir Sınırları Dahilinde Mahalleleri İlçe Merkezine Bağlayan Yolların Bakım Onarım ve Temizliğini Yapma Görevinin Büyükşehir Belediyesine Ait Olduğu - Tazminat İsteminin Yol Zeminindeki Islaklık veya Bozukluğun Bakım ve Onarımı Yapmayan Büyükşehir Belediyesinin Kusuruna Dayandığı Maddi Tazminat İsteminin Kusur Oranında Kabulü Gereği )
D13.DE. 2007/2370ASFALT SATHİ KAPLAMA YAPIMI İHALESİ ( Yeniden Hesaplanan İş Deneyim Belge Tutarının Davacı Şirketin Teklif Ettiği Bedelin % 70'ini Karşılamadığı - Davacının İhale Dışı Bırakılmasının Hukuka Uygun Olduğu )
D9.DE. 1996/2377ASFALT TAHRİP BEDELİ ( Vergi Mahkemesinde Dava Açılması - Vergi Dairesinin Yetkisi )
D9.DE. 1992/733ASGARİ BİRİM FİYATI ( Taktir Komisyonlarınca Tesbit Edilen Asgari Değer - Tapu Harcının Hesaplanması )
D3.DE. 1991/821ASGARİ GAYRİSAFİ HASILAT ( Matrah Farkı Üzerinden Yapılan Tarhiyatta Beyan Edilen Hasılatla Mukayese Zorunluluğu )
D4.DE. 1999/92ASGARİ GAYRİSAFİ HASILAT ESASINA GÖRE TARHİYAT YAPILMASI ( Şartları )
D15.DE. 2011/6271ASGARİ GÜVENLİK ORTAMI ( Davacı Köyünün ve Mezrasının Terör Olayları Sebebiyle Boşalmadığı - Dolayısıyla 5233 Sayılı Kanun Kapsamına Giren Dönemlerde Normal Yaşam Düzeyini Sağlayacak Asgari Güvenlik Ortamının Bulunduğu/İdare Mahkemesi Tarafından Anılan Yerin Boşaltılmadığı Gerekçesiyle Davanın Reddi Gerektiği )
VDDGKE. 1997/155ASGARİ HADDİN ALTINDA VERİLEN NET AKTİF VERGİSİ BEYANNAMESİ ( Her Eş İçin Ayrı Ayrı Asgari Oranda Vergi Tahakkuk Ettirileceği )
D13.DE. 2005/6236ASGARİ HİZMETLERİ SUNMA YÜKÜMLÜLÜĞÜ ( Tekel Süresinin Sona Eriş Tarihinden Sonra ve Her Halde Türk Telekom'un Özelleştirilmesi Sonucunda Görev Sözleşmesinin İmtiyaz Sözleşmesine Dönüşeceği Tarihe Kadar Bulunduğu )
D9.DE. 1990/55ASGARİ İNŞAAT MALİYET BEDELLERİ ( Veraset ve İntikal Vergisi Matrah Tesbiti )
IDDGKE. 2004/656ASGARİ İŞÇİLİK MALİYETİNİ KARŞILAYAN TEKLİF ( Uygun Bedel Olarak Kabul Edilmesiyle Tamamlanan İhalenin İptaline Dair İşlemin Kamu Yararı ve Hizmet Gereklerine Uygun Olduğu )
D3.DE. 1997/2101ASGARİ KURUMLAR VERGİSİ ( % 20 Oranlı Kurumlar Vergisi Hesaplaması - Eğitim ve Öğretim Faaliyetinden Elde Edilen Kazançlara Uygulanabileceği )
D4.DE. 1997/133ASGARİ KURUMLAR VERGİSİ ( Matrah Belirlenirken Yatırım İndirimi İstisna Miktarının Matrah İndirilememesi )
D4.DE. 1994/793ASGARİ KURUMLAR VERGİSİ HESABI ( Mali Bilanço Zararını Oluşturan Tutar )
D9.DE. 1989/498ASGARİ M2 BEYAN DEĞERİ TESBİTİ ( Emlak Vergisi )
D9.DE. 1996/2094ASGARİ METREKARE BİRİM DEĞERİNİN SAPTANMAMIŞ OLMASI ( Yükümlü Beyanının Esas Alınacağı )
D9.DE. 2007/277ASGARİ ÖLÇÜDE BİRİM DEĞER TESPİTİ ( Arsa ve Arsa Sayılacak Parsellenmemiş Arazilere Ait Takdir Komisyonu Kararının 5538 Sayılı Kanun'un 7. İle Emlak Vergisi Kanunu'na Eklenen Geçici Md. 22 Hükmü Uyarınca İptali Gerektiği )
IDDGKE. 2008/3066ASGARİ SİGORTA FİYATI UYGULAMA KONUSUNDA PROTOKOL ( Yangın Sigortaları Pazarı - Asgari Prim Oranının Belirlemeden Öte Sigorta Sektöründe Fiyat Tespitine Müdahale Edildiği/Para Cezası Verilmesine Dair Rekabet Kurulu Kararında Hukuka Aykırılık Bulunmadığı )
D2.DE. 2007/2574ASGARİ TEDAVİ ÜCRETİ ( 90 Günlük Süre Zarfında Diş Tedavisi Sağlanamazsa Hastalarca Özel Sağlık Kuruluşu'nun Tercih Edilebileceği - Talimata Ekli Tarifenin Esas Alınacağı Yönünde Düzenleme Yapılamayacağı )
D2.DE. 2009/1338ASGARİ TEDAVİ ÜCRETİ ( Diş Hastalıklarında 90 Gün İçinde İlgililerine Tedavi İmkanının Sağlanamaması Durumunda Hastalarca Özel Sağlık Kurumunda Tedavi Yolunun Seçilmesinin Zorunluluk Olduğu - Aşmamak Kaydıyla Ücretin Davalı İdarece Yasal Faiziyle Davacıya Ödeneceği )
D10.DE. 1995/5261ASGARİ ÜCRET ( Yıllık Olarak Belirlenmesinde Hukuka Aykırılığın Olmaması )
D11.DE. 2001/664ASGARİ ÜCRET MİKTARININ KISTAS OLARAK ALINMASI GEREĞİ ( SSK'dan Dul Aylığı Almaktayken Ölen Oğlundan Dolayı Emekli Sandığından Aylık Talep Eden Davacının Muhtaçlık Durumunun Tesbitinde )
D4.DE. 1999/2715ASGARİ ÜCRET TARİFESİ ( Muhasebicilik Faaliyetinde Kayıtdışı Gelir Ve Beyan Tesbitinin Somut Olarak Yapılması Gerektiği )
D4.DE. 1997/3014ASGARİ ÜCRET TARİFESİ ( Serbest Meslek Makbuzunun Asgari Ücret Tarifesi Altında Düzenlenemeyeceği )
D7.DE. 2000/7313ASGARİ ÜCRET TARİFESİNDE YAZILI TUTARLAR ALTINDA SERBEST MESLEK KAZANCI ELDE EDİLMİŞ SAYILAMAYACAĞI ( Serbest Muhasebecilik Yapan Mükellef - Mali Müşavirler Odasının Belirlediği Asgari Ücret Tarifesinin Altında İş Kabul Edilemeyeceği - Kayıtdışı Serbest Meslek Kazancı )
D11.DE. 2009/4876ASGARİ ÜCRETİN MUHTAÇLIK KARARINA ETKİSİ ( Muhtaçlık Kararı Verilirken Asgari Ücretin Net Tutarının ve Kararın Verildiği Tarihteki Verilerin Esas Alınması Gerektiği - Muhtaçlık Kararının Geçmişe Yürütülemeyeceği )
D4.DE. 1996/2216ASGARİ VERGİ ( Hasılat Esası )
D3.DE. 1999/5065ASGARİ VERGİ MATRAHI ( Hayat Standardı Temel Göstergesi )
D7.DE. 2006/2178ASGARİ VERGİ TUTARI ( Söz Konusu Listede Gümrük Vergisi Oransal Olarak Belirlenen Eşya İçin Bakanlar Kurulu Kararıyla "Asgari Vergi Tutarı" Öngörülmesinin Anılan Yetki Dışında Kaldığı ve Bu Nedenle Yasallık İlkesine Aykırı Olduğu )
D4.DE. 2003/1976ASGARİ VERGİNİN MAHSUP EDİLEMEMESİ ( Zarar Ettiğinden Ödeyeceği Kurumlar Vergisi Bulunmayan Yükümlünün Beyannamesine Dahil Etmediği Asgari Verginin Kurumlar Vergisi Olarak Kesinleşmesi ve Üzerinden Fon Hesaplanmasında Usule Aykırılık Bulunmaması )
D13.DE. 2009/7103ASGARİ YETERLİLİK ( Yapım İşleri İhalesi - Teknik Personel Bulundurma Zorunluluğu )
D4.DE. 1987/6158ASGARİ ZİRAİ KAZANÇ ( Kazançta Görülen Düşüklüğün Açıklaması İçin Verilecek Süre )
D8.DE. 2014/898ASIL ALACAK GÖZÖNÜNDE BULUNDURULMADAN TAKİP MİKTARI İLE SINIRLAYAMAMA ( Avukatlık Asgari Ücret Tarifesinin Maktu Ücretlerde Artış Oranının İptali - İcra ve İflas Dairelerindeki Para İle Değerlendirilen Davalarda Hükmedilecek Avukatlık Ücretinin Asıl Alacak Miktarı Göz Önünde Bulundurulmadan "Takip Miktarı" İle Sınırlandırılması Karar Aleyhine Sonuçlanan Taraf Açısından Ölçüsüz Bir Yükümlülük Getirilebileceği )
D12.DE. 1996/3603ASIL ALACAKTAN AYRI OLARAK İDAREDEN İSTENEN FAİZ ( İdareye Başvurulmadan Doğrudan Tam Yargı Davası Açılabilmesi )
D7.DE. 2000/2039ASIL BORÇLU ŞİRKETİN MALVARLIĞINDAN KARŞILANAMAYAN VERGİ BORCU ( Kanuni Temsilcisi Adına Düzenlenen Ödeme Emri Gönderilebilmesinin Şartları )
VDDGKE. 1997/197ASIL FAALİYETİ NAKLİYE OLMAYAN ANCAK TUĞLA ÜRETİMİ YAPAN FİRMADA NAKLİYEDE KULLANILAN ARAÇLARDAN EK MOTORLU TAŞITLAR VERGİSİ ALINAMAYACAĞI ( Yük Taşımasında Kullanılmasının Yeterli Olması )
D11.DE. 2007/752ASIL GÖREVİNDEN İZİNLİ SAYILMA ( Nedeniyle Belediye Başkanlığı Görevinde Bulunmuş Olan Davacıya Makam ve Görev Tazminatı Ödenmesi Gerektiği )
D3.DE. 2011/4416ASIL İŞLEM MAHİYETİNDEKİ İHBARNAMELERE KARŞI DAVA AÇILMASI GEREĞİ ( Usulsüz Tebliğat İşleminin Tek Başına İdari Davaya Konu Edilemeceği - Asıl İşlemelere Karşı Yargı Yoluna Başvurulması Halinde Usulsüz Tebliğat Hususunun Değerlendirileceği )
D7.DE. 2000/8104ASIL İŞTİGAL KONUSU DIŞINDA BELGE DÜZENLEYEN MÜKELLEF ( Muhteviyatı İtibariyle Yanıltıcı Belge - Katma Değer Vergisi İndirimlerinin Reddi )
D9.DE. 1992/2672ASIL MAL İLE BİRLİKTE İHRAÇ EDİLEN AMBALAJ MADDESİ ( İhraç Malı Sayılma - İhracat İstisnasından Yararlanma )
D8.DE. 1985/706ASIL ÜYELİK SEÇİMİ ( Genel Meclisin Asıl Üyeliklerin Seçiminden Sonra Oylamaya Devam Ederek Dört Yedek Üyeyi de Seçmelerinin Gerekmesi )
D2.DE. 2007/2043ASILSIZ BİLGİ VERME ( Aday Memur Olduğunu Gizleyerek İlk Atama Yoluyla Başvuruda Bulunmak Suretiyle Ataması Yapılan Adı Geçenin Kurumlar Arası Naklinin Mümkün Olmadığı )
D2.DE. 2004/2624ASILSIZ İSNAT VE İFTİRA DOLU YAYINLAR İLE İLKÖĞRETİM MÜFETTİŞİ HAKKINDA HABER YAPILMASI ( Yayınların Gerçeğe Aykırı Olduğu Sabit Olduktan Sonra İdarenin İsnat Edenler Hakkında Kamu Davası Açılmasını C. Savcılığından İstemesinin Gerekmesi )
D12.DE. 1995/6148ASİL OLARAK SINAV KAZANAN KİŞİ ( Atamasının Yapılmasında Hukuka Aykırılığın Olmaması )
D8.DE. 1985/519ASİL ÜYE SAYILMA ( İl Genel Meclisinin İl Daimi Encümen Üyelerinin Seçimi İle İlgili İlk Toplantısında En Çok Oy Alan Üyelerin Yarısının Asil Üye Seçilmiş Sayılmaları )
D2.DE. 2009/309ASİLDE ARANAN ŞARTLARA SAHİP OLMAYAN DAVACI ( Tapu Sicil Müdürlüğü Görevini Kaymakamlık Onayıyla Yürütmesi Nedeniyle Kendisine Tazminat Şeklinde Olsa Dahi Vekâlet Aylığı Ödenemeyeceği )
D2.DE. 2008/2193ASİLDE ARANAN ŞARTLARA SAHİP OLMAYAN DAVACI ( Tapu Sicil Müdürlüğü Görevini Tedviren Yürütmesi Nedeniyle Kendisine Tazminat Şeklinde Olsa Dahi Vekâlet Aylığı Ödenemeyeceği )
D2.DE. 2008/7627ASİLDE ARANAN ŞARTLARA SAHİP OLMAYAN KİMSELER ( Bir Görevi Yürütmek Üzere Vekâleten veya Yetkili Kılınmak Suretiyle Görevlendirilmeleri Halinde Düzenli Bir Ödemeden Yararlanabilmeleri İçin Yasal Bir Dayanağın Bulunması Gerektiği )
D2.DE. 2008/4125ASİLDE ARANAN ŞARTLARA SAHİP OLMAYAN VEKİL ( Davacının Malmüdürlüğü Görevini Tedviren Yürütmesi Nedeniyle Kendisine Tazminat Şeklinde Olsa Dahi Vekalet Aylığı Ödenemeyeceği )
D5.DE. 1998/1661ASİLDE ARANAN ŞARTLARA SAHİP VEKİL MEMUR BULUNMAMASI ( İdarenin Tedviren Görevlendirme Yapabileceği - Şef Kadrosuyla Tedviren Hastane Müdürü Olarak Atanan Davacının Sonradan Görevinden Alınıp Şeflik Kadrosuna İade Edilebileceği )
D6.DE. 2002/3687ASİLE TEBLİĞ EDİLMEYEN PARSELASYON İŞLEMİNDEN VEKİLİN HABERDAR OLMASI ( İptal Davası Açma Süresinin İşlemeyeceği - Davacı Asilin Haberdar Olduğunu Belirttiği Tarihten İtibaren Sürenin Hesaplanacağı )
D6.DE. 2001/5163ASİLE YAPILAN TEBLİGATIN USULSÜZ OLMASI VE TEMYİZ SÜRESİNİ BAŞLATMAMASI ( Vekil Vasıtasıyla Takip Edilen Davalarda Tebligatın Vekile Yapılması Zorunluluğu - Çevre Para Cezasının İptali Davası )
D11.DE. 2001/481ASİLLİK ŞARTLARINA SAHİP OLMAYAN MEMURUN VEKİL OLARAK DA GÖREVLENDİRİLEMEMESİ ( Vekil Olarak Görevlendirildiği Süre İçin Vekalet Aylığı Talebi - Angaryanın Yasak Olması )
D8.DE. 2008/1309ASİSTAN OLARAK ATAMA YAPILMASI ( Pratisyen Hekim Olan ve Tıpta Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavını Kazanan Davacı - Uzmanlık Eğitimini Tamamlamadan 33 Yaş Sınırını Aşacağından Bahisle Asistan Olarak Atamasının Yapılmamasında İsabetsizlik Bulunmadığı )
D8.DE. 2004/3ASKER AİLESİNE YARDIM TALEBİNİ REDDEDEN BELEDİYE ENCÜMEN KARARININ İPTALİ TALEBİ ( Davacının Yasal Şartları Taşıması )
D6.DE. 2004/359ASKER KİŞİNİN DEPREMDE GÖÇÜK ALTINDA KALARAK ÖLMESİ ( Hak Sahiplerinin Destekten Yoksun Kalma Tazminatı Talebi - Manevi Tazminata Faiz Uygulanması Gereği )
D12.DE. 2003/1447ASKER KİŞİNİN DİSİPLİNSİZLİK NEDENİYLE ORDUDAN RE'SEN EMEKLİ EDİLMESİ ( Başka Bir Memuriyete Atanamaması )
D10.DE. 1996/198ASKER KİŞİNİN HASTALIK NEDENİYLE HAVA DEĞİŞİMİNE GİDERKEN YOLDA GEÇİRDİĞİ KAZA SONUCU SAKATLANMASI ( Vazife Malullüğü Aylığı Bağlanması Talebi )
D11.DE. 2002/3982ASKER KİŞİNİN UÇAK KAZASINDA ŞEHİT OLMASI ( Terörle Mücadele Görev Süresinin Tamamlanmasından Sonra Birliğine Dönerken - Dul ve Yetimlerinin 2330 ve 3717 S.K.'lardaki Haklardan Yararlandırılması Gereği )
D11.DE. 2003/665ASKER KİŞİYİ İLGİLENDİREN İDARİ İŞLEM ( Hizmetin Yürütülmesi Sırasında Ölen Asker Kişinin Eşine Bağlanan Aylığın Düzeltilmesi Talebinin Reddi - İşleme Karşı Açılan Davanın Çözümünün İdari Yargı Yeri Olduğu )
D15.DE. 2011/2692ASKER KİŞİYİ VE ASKERİ HİZMETİ İLGİLENDİREN BİR DURUMUN BULUNMAMASI ( İdare Mahkemesince Verilen Görevsizlik Kararının Hatalı Olduğu - Davacı Hakkında Tahsis Edilen İşlemlerin Hukuki Sonuçlarının Gözetilmesi Gereği/Görevsizlik Kararı )
D8.DE. 2003/473ASKER NEZARETİNDE SINAVA GİRME ( Cezaevi Araçları İle Asker Nezaretinde Üniversite Binaları İçinde Sınava Alınmalarında Sakınca Bulunduğu İçin Kayıtlarının Tahliye Tarihine Kadar Dondurulamayacağı )
D10.DE. 2004/13590ASKER OLMA ŞARTININ ARANMAMASI ( Davacının Dövizle Askerlik Hizmeti Kapsamında Kalan Borcunu Ödemek Üzere Kendisine İmkan Verilmesi İstemi - Askeri Yüksek İdare Mahkemesinin Görevli Olduğu )
D15.DE. 2017/2220ASKERDE GEÇİRİLEN SÜRELER NEDENİ İLE TAZMİNAT İSTEMİ ( Davacının "Askerliğe Elverişli Değildir" Raporu Üzerine Fiilen Terhis Edildiği ve Rapor Tarihinde Zararı Kesin Bir Biçimde Öğrendiği - Bu Tarihten İtibaren Altmış Günlük Süre Geçirildikten Sonra İdari Başvuruda Bulunmuş Olması Gerekçesiyle Davanın Süre Aşımı Yönünden Reddedileceği/En Başında İtibaren Askerliğe Elverişsiz Olma )
D5.DE. 2008/4023ASKERDEN TERHİS EDİLDİKTEN SONRA ÇALIŞILMADAN GEÇİRİLEN SÜRE ( Fiili Hizmet Süresi Kapsamında Değerlendirilemeyeceği - Davacının 1. Sınıf Mülki İdare Amirliğine Yükselmek İçin Gerekli 15 Yıılık Fiili Hizmet Süresi Şartını Taşımadığı/Başvurunun Reddi İşleminin Yerinde Olduğu )
D5.DE. 1990/861ASKERE GİTMEK ÜZERE GÖREVDEN AYRILAN MEMUR ( Memurların Terhislerinden Sonraki Otuz Gün İçinde Başvurmaları Halinde En Geç Otuz Gün İçinde Göreve Başlatılmalarının Gerekmesi )
D12.DE. 2009/4266ASKERE TEBLİĞ (Astsubaylar Hariç Olmak Üzere Erata Yapılacak Tebliğler Kıta Kumandanı ve Müessese Amiri Gibi En Yakın Üste Yapılacağı - Bu Kişilerin Haricindeki Askeri Şahıslara Tebliğin Yapılmasını Nöbetçi Amiri veya Subayı Temin Edeceği)
D6.DE. 1995/6688ASKERİ ALAN ( Belediye Meclisi Kararı İle Yeşil Alana Alınması - MSB.'den Görüş Alınmadan/Mevzuata Aykırılığı )
D4.DE. 1998/558ASKERİ BİRLİĞE YAPILAN SATIŞ ( Sebze ve Meyve Satan Mükellef - Askeri Birliğin Yaptığı Tevkifat - Sebze Meyve Satan Mükellefin Yıllık Vergisinden Mahsup Edilebileceği )
D10.DE. 1992/714ASKERİ BİRLİK ÇÖPLÜĞÜNDEKİ BOMBA ( Çocuğun Elinde Patlaması Sonucu Yaralanması Durumunda Müterafik Kusurun Araştırılması )
D10.DE. 1996/993ASKERİ BİRLİKLERDE KULLANILAN KONTÖRLÜ GİŞE TELEFON ÜCRETLERİNİN DÜŞÜK TUTULMASI ( Eşitlik İlkesine Aykırılık İddiası )
D10.DE. 1999/5427ASKERİ BİRLİKLERİN ATIŞ TATBİKATI SIRASINDA MEYDANA GELEN ORMAN YANGINI SONUCU UĞRANILDIĞI İLERİ SÜRÜLEN ZARAR ( Davanın 3634 Sayılı Yasa Hükümlerine Göre Adli Yargı Yerinde Görülmesi Gerektiği )
D1.DE. 2003/15ASKERİ EMNİYET VE İSTİHBARAT BİRİMLERİNDE ÇALIŞTIRILACAK PERSONEL ( Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırmasının Kapsam İçerik ve Niteliği )
D11.DE. 2012/7371ASKERİ GÖREVİNİ YAPTIĞI SIRADA ÖLEN ASKER (Terörle Mücadele Kapsamında Yürütülen Operasyondan Dönerken Başka Bir Askerin Silahının Ateş Alması Sonucu Ölen Askerin Ölümünün 2330 Sayılı Kanun Kapsamında Kaldığı - Ölen Askerin Anne ve Babasına Muhtaç ve Malül Olma Şartı Aranmaksızın Aylık Bağlanması Gereği)
D6.DE. 2009/15650ASKERİ GÜVENLİK BÖLGESİ ( Kapsamındaki Taşınmazda Zirai Faaliyet Yapılabildiğinden Mülkiyet Hakkının Özünün İhlal Edilmediği - Kamulaştırma İsteminin Reddinde Hukuka Aykırılık Olmadığı )
IDDGKE. 2006/4025ASKERİ HİZMET ( Askerlik Hizmetini Yapmaktayken Vefat Eden Murisin Mirasçılarının Maaş Bağlanmasına İlişkin Talebi/Talebin Reddedildiği - Görevli Yargı Yerinin Tespiti İçin İşlemin Konusuna Bakılması Gerektiği/İşlemin İptaline İlişkin Davada İdari Yargı Yerinin Görevli Olacağı )
IDDGKE. 2007/130ASKERİ HİZMET ( Vazife Malüllüğü Aylığı Bağlanması Talebi - Askeri Hizmet İle İlgisi Bulunmayan Dava Konusu Hakkında Davayı Görev Yönünden Reddeden İdare Mahkemesi Kararının Hukuka Aykırı Olduğu )
D11.DE. 2003/665ASKERİ HİZMET ( Yürütülmesi Sırasında Ölen Asker Kişinin Eşine Bağlanan Aylığın Düzeltilmesi Talebinin Reddi - İşleme Karşı Açılan Davanın Çözümünün İdari Yargı Yeri Olduğu )
IDDGKE. 2003/491ASKERİ HİZMET SIRASINDA YARALANAN ASKER KİŞİ ( Harp Malullüğü Aylığının İptaliyle Terörle Mücadele Kanunu Kapsamında Aylık Bağlanması Talebi - Görevli Yargı Yolu )
D8.DE. 1997/1263ASKERİ HİZMETE İLİŞKİN İDARİ İŞLEM VE EYLEMLERDEN DOĞAN UYUŞMAZLIKLAR ( Görevli Yargı Yeri )
IDDGKE. 2013/3365ASKERİ HİZMETE İLİŞKİN İŞLEM ( İdarenin Bir Asker Kişinin Askerlik Yeterlik ve Yeteneklerinin Tutum ve Davranışlarının Asker Kişi Olmaktan Kaynaklanan Hak ve Ödevlerinin Askeri Kural ve Gerekler Göz Önüne Alınarak Tesis Edilen İşlemler Olduğu - Asker Kişinin Vazife Malulü Aylığı Bağlanması İsteminin Reddi İşleminin Askeri İşlem Olmadığı )
D5.DE. 2013/6980ASKERİ HİZMETE İLİŞKİN İŞLEM ( İntibak İşlemi - Olayda "Asker Kişiyi İlgilendirme" ve "Askeri Hizmete İlişkin Bulunma" Koşulları Birlikte Gerçekleşmediğinden Davanın Görüm ve Çözümünde Genel İdari Yargı Yerinin Görevli Bulunduğu )
D5.DE. 1993/928ASKERİ HİZMETE İLİŞKİN UYUŞMAZLIKLAR ( Askeri Yüksek İdare Mahkemesinde Görüleceği-Askeri Yargıtay Üyesi Seçimi )
IDDGKE. 1996/468ASKERİ HİZMETLERDE HİZMET KUSURU ( Tam Yargı Davası - Süre Başlangıcı )
D11.DE. 2011/3388ASKERİ KIŞLADA MEYDANA GELEN ÖLÜM ( Görevin Tesir ve Etkisiyle Gerçekleşmediğinin Ortaya Konulamadığı Halde Makul Bir Açıklama Yapma Yükümlülüğü Devlete Ait Olan Ölüm Olayının İntihar ya da Kazadan Kaynaklandığı Varsayımına Dayalı Olarak Tesis Edilen Dava Konusu İşlemde İsabet Bulunmadığı )
D11.DE. 2013/316ASKERİ KİŞİ VE ASKERİ HİZMETE İLİŞKİN İŞLEM ( Sivil Memurun Fiili Hizmet Zammı İstemi - Asker Kişi Hakkında Tesis Edilmekle Birlikte Askeri Nitelikte Bulunmayan Dava Konusu Uyuşmazlığın Çözümünün İdari Yargıya Ait Bulunduğu/Mahkemece Askeri Yüksek İdare Mahkemesinin Görevli Olduğundan Davanın Görev Yönünden Reddinde Hukuka Uyarlık Bulunmadığı )
D15.DE. 2011/2692ASKERİ KURAL VE GEREKLER YÖNÜNDEN DEĞERLENDİRME ( Davacının Ruhsat Talebinin Asker Kişiyi İlgilendirmediği/Askeri Hizmete İlişkin Bulunmadığı/Askeri Mahkemelerin Görevli Olduğundan Bahisle Davanın Reddinin Hatalı Olduğu/Görev )
D8.DE. 1996/3000ASKERİ LİSE HAZIRLIK SINIFINDA OKUMAYAN ÖĞRENCİ ( Buna İlişkin Yönetmeliğin İptalini Talep Edemeyeceği )
D8.DE. 1996/3000ASKERİ OKULDAN İSTİFA EDEN ÖĞRENCİLERDEN ALINAN DEVLETÇE YAPILAN HARCAMALARIN KARŞILIĞI TAZMİNAT MİKTARINA İTİRAZ ( Görevli Yargı Yolu )
D12.DE. 2009/1922ASKERİ SUÇ ( Davacının Firar Suçu İşlediği - Memuriyete Girişte Aranılan 6 Aydan Fazla Hapis Cezası İle Hükümlü Olmamak Koşulunu Kaybettiği Öne Sürülerek Aynı Kanun Uyarınca Görevine Son Verilmesine İlişkin Dava Konusu İşlemde Hukuka Uyarlık Bulunmadığı )
D7.DE. 2004/839ASKERİ TAKTİK ARAÇLARI ( Kanunda Kayıt ve Tescil Makamları Arasında Sayılmayan Askeri Makamlarca Tescil Edilen Askeri Amaçlı Motorlu Taşıtların Özel Tüketim Vergisine Tabi Tutulmasına Olanak Bulunmadığı - 87.04 Tarife İstatistik Pozisyonunda Yer Alan )
D8.DE. 1997/5559ASKERİ TIP FAKÜLTESİ ( Diğer Tıp Fakülteleri Düzeyinde Tıp Öğretimi Yapan Yükseköğretim Kurumu Olduğu - Askeri Öğrencinin Af Yasası Kapsamında Değerlendirilmesi )
D6.DE. 1982/4336ASKERİ YA DA ADLİ YARGININ GÖREVLİ OLMASI ( Danıştayın Bakacağı Davalar Dışında Bunlara Bakamaması )
D5.DE. 1993/928ASKERİ YARGITAY ÜYESİ SEÇİMİ ( Askeri Hizmete İlişkin Olduğundan Uyuşmazlığın Askeri Yüksek İdare Mahkemesinde Görüleceği )
D10.DE. 1983/132ASKERİ YASAK BÖLGE ( İl Daimi Encümeninin Verdiği Ruhsatla Gerekli İzin Alınmadan Davacı Tarafından Faaliyete Geçirilen Taş Ocağı - Kolordu Komutanlığınca Tel Örgü İle Çevrilmesi/Tazminat Talebi )
D10.DE. 1994/1367ASKERİ YASAK BÖLGE ( Yabancılara Satılan Taşınmazın Bu Bölgede Olup Olmadığının Re'sen İnceleme Yetkisiyle Saptanması )
D9.DE. 1978/2140ASKERİ YASAK BÖLGE VE ORMAN TAHDİT BÖLGESİNDE BULUNAN ARAZİLER ( Tasarrufu Kısıtlanmış Sayılmayacağı )
D13.DE. 2007/3295ASKERİ YASAK BÖLGELERE İLİŞKİN ESASLAR ( Kararname'den Çıkarılarak Dava Konusu Kararnameyle Türkiye-Suriye Hududundaki Askeri Yasak Bölgelerin Daraltılmak Suretiyle Yeniden Kurulmasında Hukuka Aykırılık Bulunmadığı )
D10.DE. 1997/6014ASKERİ YASAK BÖLGEYE GİRME ( Yapılan Dur İhtarına Uymayıp Kaçan Kişinin Nöbetçi Askerlerce Öldürülmesinde Hizmet Kusurundan ya da Kusursuz Sorumluluktan Bahsedilememesi )
D11.DE. 2009/226ASKERİ YÜKSEK İDARE MAHKEMESİNİN GÖREV RET KARARI (Tebliğinden İtibaren Otuz Gün İçinde İdare Mahkemesinde Dava Açılmaması Nedeniyle Davanın Süre Aşımı Yönünden Reddine Dair Kararda 15 Günlük Karar Düzeltme Süresi Göz Önünde Bulundurulmadığından Hukuka Uyarlık Bulunmadığı)
D8.DE. 1997/1263ASKERİ YÜKSEK İDARE MAHKEMESİNİN GÖREVİ ( Askeri Hizmete İlişkin İdari İşlem ve Eylemlerden Doğan Uyuşmazlıklar )
D5.DE. 1993/928ASKERİ YÜKSEK İDARE MAHKEMESİNİN GÖREVİ ( Askeri Yargıtay Üyesi Seçimine İlişkin Uyuşmazlık )
D8.DE. 1998/4688ASKERİ YÜKSEK İDARE MAHKEMESİNİN GÖREVİ ( Yedek Subay Adaylığı Kararının Er Olarak Değiştirilmesine İlişkin Savunma Bakanlığı Kararının İptali )
D10.DE. 2001/5294ASKERİ YÜKSEK İDARE MAHKEMESİ'NİN GÖREVLİ OLMASI ( Askerlik Görevi Sırasında Hastalanarak GATA'da Tedavi Altına Alınan ve Vefat Eden Askerin Anne Babasının Yanlış Tedavi İddiasıyla Açtığı Tazminat Davasında )
IDDGKE. 2003/774ASKERİN UÇAĞIN DÜŞMESİ SONUCU ŞEHİT OLMASI ( Birliğine Katılmak Üzere Terörle İlgili Görev Bölgesinden Dönerken - Babasının Nakdi Tazminat ve Aylık Bağlanması Hakkında Kanundan Yararlandırılması Gereği )
D12.DE. 2005/5406ASKERLİĞE ELVERİŞLİ OLMADIĞINA KARAR VERİLEN DAVACI ( Fiilen Askerliğini Yapmadığından Bahisle İnfaz ve Koruma Memurluğuna Atanmasının Onaylanmamasına İlişkin İşlemde Hukuka Uyarlık Bulunmadığı )
D11.DE. 2011/5642ASKERLİĞE ELVERİŞLİ OLMAMA ( Sağlam Olarak Başladığı Halde Askerde İken Hepatit B Teşhisi İle Tedavi Gören Davacının Daha Sonra Vücut Fonksiyon Kaybının %100 Olması ve Askerliğe Elverişli Olmama Durumuna Girmesi Nedeniyle Vazife Malulü Olarak Kabul Edilmesi Gerektiği )
D5.DE. 1997/1005ASKERLİĞİ YAPMIŞ OLMA ( Memuriyete Girişte Aranan Şartın Taşınması )
D12.DE. 2005/4721ASKERLİĞİN ERTELENMESİ ( Davacının Askerliğini Fiilen Yapmadığından Bahisle Atamasının Yapılmamasına İlişkin İşlemde Hukuka Uyarlık Bulunmadığı )
D5.DE. 1988/1202ASKERLİĞİN ERTELENMİŞ OLMASI ( Sınavı Kazanan Kişinin Memurluğa Atamasının Yapılması Gereği )
D12.DE. 2001/3214ASKERLİĞİNİ KOMANDO OLARAK YAPMIŞ OLMA ŞARTI ARANMASI ( Koruma ve Güvenlik Görevlisi Kadrosuna Atanacaklarda - Kanunda Memur Olarak Atanma İçin Askerliğini Yapmış Olma Şartının Yeterli Olmasının Özel Şart Aranmasına Engel Olmayacağı )
D11.DE. 2012/8090ASKERLİĞİNİ YAPARKEN VEFAT EDEN OĞLUNDAN DOLAYI VAZİFE MALULÜ AYLIĞI BAĞLANMASI ( Yedek Subay Okulu Öğrencilerinin Okulda veya Okuldan Evvelki Hazırlık Kıtasında Vazife Malulü Haline Gelmeleri Halinde Emekli Aylığı Bağlanacağı - Rahatsızlığının Teşhis ve Tedavi Süreci Asterlikte Yapılan Askerin Ölüm Olayının Askerlikten Kaynaklandığı )
D11.DE. 2000/7288ASKERLİK ( Davacının Psikolojik Rahatsızlığının Askerlik Mesleğinden Hasıl Olduğu Yönünde Herhangi Bir Sağlık Raporu Bulunmadığının Dikkate Alınmasının Gerekmesi )
D5.DE. 1995/3931ASKERLİK ( Memurluğa Alınacakların Askerlikle İlgisi Bulunmamak-Askerlik Çağına Gelmemiş Bulunmak-Askerlik Çağına Gelmişse Askerlik Hizmetini Yapmış veya Ertelenmiş Olması )
D5.DE. 1988/2883ASKERLİK DÖNÜŞÜ ESKİ KADROYA ATANMAMA ( Maddi ve Manevi Tazminat )
D10.DE. 2005/7545ASKERLİK ERTELEME BAŞVURUSU ( Davalı İdarece Gerekli Yazışmaların Zamanında ve En Kısa Sürede Neticelenecek Şekilde Yapılmayarak 8 Ay Gibi Bir Süre Sonunda Davacının İsteminin Yerine Getirilmesinde Görevli Personelin ve Dolayısıyla da İdarenin Hizmet Kusurunun Bulunduğu )
D10.DE. 1991/2989ASKERLİK GÖREVİ ESNASINDA ÖLÜM ( Görevle İlgili Olmayan Şekilde Suda Boğulan Kişiye Vazife Malüllüğü Aylığının Bağlanamaması )
IDDGKE. 2005/415ASKERLİK GÖREVİ İÇİN ÇAĞRI ( Davacının Yurtdışı Adresinin Türkiye Konsoloslukları Nezdinde Araştırılmaksızın Resmi Gazete Yoluyla Yapılan İlanen Tebligat Sonrası Üç Ay İçinde Yurda Dönmediğinden Vatandaşlığının Kaybettirilmesinde Hukuka Uygunluk Bulunmadığı )
IDDGKE. 1989/378ASKERLİK GÖREVİ SIRASINDA GÖRME YETENEĞİNİN KAYBEDEN ASKER ( Görev Malüllüğü - İdari Dava Niteliği )
D11.DE. 2010/3824ASKERLİK GÖREVİ SIRASINDA ÖLÜM ( Çavuşun Şaka İle Doğrulttuğu Silahının Dikkatsizlik Sonucu Ateş Almasından Ölenin Babasının Aylık Bağlanması Talebinin Kabulü Gerektiği - Birliğin Olağanüstü Hal Bölgesinde İç Güvenlik Harekatında Bulunması Karşısında Olayın 2330 S.K. Kapsamında Kaldığı )
D5.DE. 2013/7098ASKERLİK GÖREVİNİ İFASI SIRASINDA 657 S. KANUNUN 4/B MADDESİ UYARINCA SÖZLEŞMELİ TABİB OLARAK ATAMASI YAPILAN DAVACI ( Askerlik Hizmeti Sırasında Ataması Yapılan ve Bu Görevine İlk Olarak Askerlik Hizmetinin Ardından Başlayan Davacının Kadroya Geçirilme Talebinin Reddine Yönelik İşlemde Hukuka Aykırılık Bulunmadığı )
IDDGKE. 2013/3365ASKERLİK GÖREVİNİ YAPARKEN VAZİFE MALULLÜĞÜ AYLIĞI BAĞLANMASI ( İdari İşlemin Askeri Gereklere Askeri Usul ve Yönteme ve Askeri Hizmete Göre Tesis Edilmiş Olması Halinde İşlemin Askeri İşlem Olduğunun Kabulü Gereği - Vazife Malullüğü Aylığı Bağlanması İsteminin Reddi İşlemi Askeri İşlem Olmadığından Askeri Hizmete Dair Bulunmayan İdari İşlemin İptali İstemiyle Açılan Davanın İdari Yargının Görevinde Olduğu )
D11.DE. 1996/5661ASKERLİK GÖREVİNİ YAPMAKTA OLAN YÜKÜMLÜ ( Tebliğ Tarihi Olarak Öğrenme Tarihinin Esas Alınması )
D11.DE. 1996/5661ASKERLİK GÖREVİNİ YAPMAKTA OLAN YÜKÜMLÜYE TEBLİGAT ( Kıta Komutanı veya Kurum Amirine Tebligat )
D11.DE. 2001/4435ASKERLİK GÖREVİNİ YAPMAKTAYKEN İZİNLİ OLARAK MEMLEKETİNE GİDEN DAVACININ YOLDA TRAFİK KAZASI GEÇİRMESİ ( Vazife Malullüğü Aylığı Bağlanması Talebi - Davacının İspat Külfeti )
D11.DE. 2001/280ASKERLİK GÖREVİNİ YAPMAKTAYKEN TERÖRLE MÜCADELE GÖREVİ SIRASINDA TRAFİK KAZASINDA ÖLEN KİŞİ ( Yardıma Muhtaç Anne Babasının Vazife Malullüğü Aylığından Yaralanma Talebi )
D11.DE. 2003/4189ASKERLİK GÖREVİNİ YAPMAKTAYKEN YARALANARAK MALUL DURUMA DÜŞEN ER ( Terörle Mücadele Kanunu Kapsamında Kabul Edileceği )
D10.DE. 2001/5294ASKERLİK GÖREVİNİ YERİNE GETİRİRKEN HASTALANIP GÜLHANE ASKERİ TIP AKADEMİSİNDE VEFAT EDEN KİŞİNİN ANNE BABASININ TAZMİNAT TALEBİ ( Tedavinin Usulüne Uygun Yapılmadığı İddiasıyla - Görevli Yargı Yolu )
D12.DE. 2005/373ASKERLİK HİZMET SÜRESİ ( Polisin Rütbe Terfiinde Sayılması Gereği - Bir Üst Rütbeye Yükselme Durumunun Belli Olmaması Nedeniyle Davacının Maddi Kaybından Söz Edilemeyeceği/Yoksun Kaldığı Parasal Haklarının Ödenmesine Karar Verilemeyeceği )
IDDGKE. 2009/414ASKERLİK HİZMET SÜRESİ ( Rütbe Terfiinde Gözönüne Alınması Talebi - Komiser Yardımcısı Davacının İdarenin İlk Başvurusuna Yanıt Vermemesi Üzerine İkinci Kez Başvuruda Bulunduğu/İkinci Başvuru Dikkate Alınarak Süreaşımının Dolmadığının Kabul Edileceği )
D2.DE. 2014/7973ASKERLİK HİZMET SÜRESİ (Yedek Subay Müdür Yetkili Öğretmen Olarak Yapılan Askerlik Hizmeti Süresinin Kayıtlara İşlenmesi İle Özlük ve Mali Haklarının İşlem Tarihinden İtibaren İşleyecek Yasal Faiziyle Birlikte Tazminine Hükmedilmesi Yolunda İdare Mahkemesi'nce Verilen Kararın Onanmasına Dair Karara Yapılan Karar Düzeltme İsteminin Reddedileceği)
D12.DE. 2003/5056ASKERLİK HİZMETİ ( Askerlik Dönüşü Makul Sürede İdareye Başvuruda Bulunmuş Olması Hususları Değerlendirildiğinde Davacının Memurluğa Atanmasının Diğer Koşulları da Mevcut Olduğu Takdirde Atamasının Askerlik Sonuna Kadar Beklenmesi Gerektiği )
D8.DE. 2007/5454ASKERLİK HİZMETİ ( Öngörülen Süre İçinde Başvuru ve Kayıt Koşulunu Yerine Getirmemekle Boş Kalan Kontenjan ÖSYM Tarafından Doldurulacağından Askerlik Süresi Sonuna Kadar Uzmanlık Eğitim Hakkının Saklı Tutulmasına Olanak Bulunmadığı )
D12.DE. 1998/1408ASKERLİK HİZMETİ ( Polis Amiri Olmadan Önce Yapılan - Rütbe Terfiinde Değerlendirilemeyeceği )
D2.DE. 2014/7231ASKERLİK HİZMETİ (Hak ve Ödev Olarak Belirlenen Vatan Hizmetinin Askerlik Kanununda Öngörülen Sürede ve Şekilde Tamamlama Zorunluluğu Karşısında Anayasal Bir Yükümlülük Olan Askerlik Hizmetinin İfa Edilmesi Sebebiyle Göreve Başlayamamanın Meşru ve Haklı Bir Mazeret Olarak Kabul Edilmesi Gerektiği)
D12.DE. 2011/7307ASKERLİK HİZMETİ SÜRESİ ( Komser Yardımcısının - Atanılan İlk Rütbede Fiili Hizmet Süresinden Sayıldıktan Sonra Başka Bir Rütbede Ayrıca Sayılamayacağı )
D11.DE. 2004/440ASKERLİK HİZMETİ SÜRESİNİN BORÇLANDIRILARAK EMEKLİLİKTE DEĞERLENDİRİLMESİ ( Türk Vatandaşlığına Geçmeden Önce Yurt Dışında Askerlik Yapmış Olan Kişilerin Askerlikten Muaf Tutulması Karşısında Hizmetlerinin Kabul Edilerek Borçlanma İşleminin Yapılması Gereği )
D12.DE. 2011/7307ASKERLİK HİZMETİNDE GEÇİRİLEN SÜRELER ( Kanunda Sayılan Rütbeler İçerisinde Yapılan Askerlik Hizmetinde Geçirilen Sürelerin Hangi Rütbede İfa Edilmiş veya Getirilmiş İse O Rütbedeki Fiili Çalışma Süresi İçerisinde Değerlendirileceği )
D12.DE. 2003/1359ASKERLİK HİZMETİNİ FİİLEN YAPMIŞ OLMAK KOŞULUNUN YASAYA AYKIRI OLMASI ( KPSS Sınavında Başarılı Olduğu Halde Askerlik Hizmetini Fiilen Yapmadığı Gerekçesiyle Atanmayan Davacının İşlemin İptali Talebi )
D5.DE. 2007/3886ASKERLİK HİZMETİNİ YAPMAK ÜZERE AYLIKSIZ OLARAK GÖREVDEN AYRILMAK ( Askerlik Hizmetinde Geçen Sürenin Bölge Hizmetinden Sayılamayacağı - Zorunlu Çalışma Süresini Doldurduğu Gerekçesiyle Emniyet Müdürlüğünde Görevli Davacı Hakkında Atama İşlemi Yapılamayacağı )
IDDGKE. 2006/4025ASKERLİK HİZMETİNİ YAPMAKTA İKEN VEFAT EDEN MURİSİN MİRASÇILARININ MAAŞ BAĞLANMASINA İLİŞKİN TALEBİ ( Talebin Reddedildiği - İşlemin İptaline İlişkin Davanın İdare Mahkemesinde Görüleceği )
D12.DE. 2001/1657ASKERLİK HİZMETİNİ YAPMIŞ OLMAK ( Ülkemizde Askerlik Hizmetinin Erkekler İçin Zorunlu Bir Kamu Hizmeti Olması ve Bayanların Zorunlu Askerlik Görevinde Bulunmadığının Gözetilmesinin Gerekmesi )
IDDGKE. 2002/1154ASKERLİK HİZMETİNİ YAPMIŞ OLMAK ŞARTI ( Devlet Memurluğuna Alınma/Hukuka Uyarlık Bulunmadığı - 657 S.K.'un 48. Maddesi/Özel Şartların Genel Şartlara Aykırı Olamayacağı )
D10.DE. 1996/4315ASKERLİK HİZMETİNİN BORÇLANDIRILMASI TALEBİ ( SSK'ya Tabi Olarak Çalışırken Emekli Sandığına Bağlanan Sözleşmeli Personel )
D5.DE. 1992/3952ASKERLİK HİZMETİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ ( Emsalini Geçmeme Kuralı Gereğince Üst Öğrenimi Bitiren Memurun Askerliğinin Değerlendirilmemiş Olması )
D1.DE. 2004/8ASKERLİK HİZMETİNİN RÜTBE TERFİİNDE DEĞERLENDİRİLMESİ ( Terfiden Önce veya Sonra Askerlik Yapmak Arasında Fark Olmaması - Anayasa Mahkemesi Kararlarının Geriye Yürümezliği İlkesi )
D12.DE. 1995/10371ASKERLİK HİZMETİNİN UZAMASI ( Görevine Zamanında Başlayamayan Kişi )
D10.DE. 2001/2753ASKERLİK İÇİN BAŞVURUDA BULUNMAMAK ( Yurt Dışında Yaşayan Davacının Adresinin Tespit Edilememesi - Resmi Gazetede Yapılan İlan Sonrasında Türk Vatandaşlığından Çıkarılmasında Mevzuata Aykırılık Bulunmadığı )
D10.DE. 1996/3181ASKERLİK NEDENİYLE ENGEL BİR HALİ BULUNMADIĞI HALDE BİLGİSAYAR KAYITLARINDAKİ YANLIŞ BİLGİ NEDENİYLE YURTDIŞINA ÇIKAMAYAN DAVACI ( Tazminat Talebi )
D5.DE. 1994/8698ASKERLİK NEDENİYLE TIPTA UZMANLIK EĞİTİMİNE ARA VERİLMESİ ( Eğitimin Sonradan Tamamlanıp Tamamlanamayacağı )
D10.DE. 1988/2875ASKERLİK SÜRELERİNİN BORÇLANILMASI ( Türk Vatandaşlığına Geçmeden Önce Yurtdışında Askerlik Yapmış Bulunanlar )
D2.DE. 2006/1973ASKERLİK SÜRESİ Davacının/İntibak Hesaplamasında Eklenecek Olan Emsalin Hizmet Süresinden Sayılması Gereği )
D1.DE. 1982/134ASKERLİK SÜRESİNCE ÖDENEN SSK PRİMLERİ ( Basın Mesleğinde Çalışanlar )
D11.DE. 2004/2655ASKERLİK SÜRESİNİ BORÇLANMA İSTEMİ ( 5434 Sayılı Yasa'da Kabulü İçin Maluliyet veya Re'sen Emeklilik Koşullarının Aranacağı Yolunda Bir Düzenleme Bulunmadığından Reddinde İsabetsizlik Olmadığı )
D12.DE. 2011/7307ASKERLİK SÜRESİNİN DEĞERLENDİRİLECEĞİ RÜTBENİN BELİRLENMESİ ( İlgililerin Askere Gittikleri Tarihteki Statülerinin Esas Alınmasının ve Farklı Hukuki Konumda Bulunanların Farklı Kurallara Tabi Tutulmasının Eşitlik İlkesine Aykırılık Oluşturmayacağı )
D12.DE. 2006/3554ASKERLİK SÜRESİNİN KOMİSER RÜTBESİNDEKİ KIDEME EKLENMESİ ( Komiser Yardımcısının Rütbede Bekleme Süresini Doldurarak Komiser Rütbesine Atanmasında - Hukuka Aykırılık Bulunmadığı )
D12.DE. 2006/5345ASKERLİK ŞUBESİ YAZISI ( Memur Olan Davacının Askere Sevkini Sağlamak Amacından Bahisle Şube Yazısına Dayanılarak İlişiğinin Kesilemeyeceği )
D11.DE. 2010/10503ASKERLİK ÜCRETSİZ İZİN VE GEÇİCİ GÖREV SEBEBİYLE GÖREVİNDEN AYRILMA HALLERİ ( Yönetmelik Gereği Sadece Bu Hallerde Döner Sermaye Ek Ödemesi Böleninden Hariç Tutulabileceği - Bunun Dışındaki Hallerde Ek Ödemeden Faydalanılacağı )
D8.DE. 2009/5457ASKERLİK YAPMAMIŞ OLANLAR ( Uzmanlık Sınavına Girecek Adaylardan - Uzmanlık Eğitimi Yapacakları Dal İçin Öngörülen Sürenin Sonuna Kadar 34 Yaşından Gün Almayacak Durumda Olması Gerektiği )
D12.DE. 2002/3815ASKERLİK YAPMIŞ OLMA ŞARTININ ARANMAYACAĞI ( Devlet Memurluğu Sınavını Kazanan Davacının Atanması İçin - İdarenin Sınav Tarihinde Askerliğini Bitirmiş Olma Şartını Yerine Getirmediği Gerekçesiyle Talebi Reddetmesi/İşlemin İptali ve Atanma Talebi )
IDDGKE. 1996/675ASKERLİK YÜKÜMLÜLÜĞÜ ( Yurt Dışında Okuyup Öğretim Belgesi İbraz Etmemek/Davacıya Yapılan Tebligatın da Usulüne Uygun Bulunması - Türk Vatandaşlığının Kaybettirilmesi )
D10.DE. 2004/13590ASKERLİK YÜKÜMLÜLÜĞÜNDEN DOĞAN UYUŞMAZLIKLAR ( Davacının Dövizle Askerlik Hizmeti Kapsamında Kalan Borcunu Ödemek Üzere Kendisine İmkan Verilmesi İstemi - Askeri Yüksek İdare Mahkemesinin Görevli Olduğu )
IDDGKE. 2014/542ASKERLİKLE İLGİSİ BULUNMAMA BELGESİNİN İBRAZI ( Ataması Yapılan Memur Personelin Onbeş Günlük İşe Başlama Süresi Öngörüldüğü - Memurluk Görevine Atanmaya Hak Kazanmış Kişinin Askerlik İlişik Belgesini Onbeş Gün İçinde Sunmadığı Gerekçesiyle Atamasının Yapılmamasının Hukuka Uyarlı Olmadığı )
D5.DE. 1997/258ASKERLİKTE GEÇEN SÜRE ( Memuriyet Derece ve Kademesinde Değerlendirilmesi Gereken Sürelerden Olması )
D2.DE. 2014/7961ASKERLİKTE GEÇİRİLEN HİZMET SÜRESİNİN YÖNETİCİLİK GÖREVİNDEN SAYILMASI İSTEMİ (Yedek Subay Müdür Yetkili Öğretmen - Davacının Görev Yaptığı Sürenin Mevzuatta Belirtilen Bir Yıllık Süreden Az Olduğu/Davacının Başvurusunun Reddine Dair İşlemde Hukuka Aykırılık Davaya Konu İşlemi İptal Eden Mahkeme Kararında Hukuki İsabet Bulunmadığı)
D2.DE. 2007/2128ASKERLİKTE GEÇİRİLEN SÜRE ( Sadece Zorunlu Çalışma Süresinden Sayılamayacağı Belirtilmek Suretiyle Bu Sürenin Birinci Hizmet Bölgesine Dahil İllerde İlk Defa Göreve Başlayan Öğretmenler Açısından Geçerli Olan 3 ( Üç ) Yıllık Sürenin Hesabında Dikkate Alınması Gereği )
D10.DE. 2007/7508ASKI CETVELLERİ ( Kadastro Tutanaklarına Göre Yapılan Tespitlere Dayanılarak Düzenlenen Askı Cetvellerinin 30 Gün Süreyle İlan Edileceği - Cetvellere Yapılacak İtirazların İlan Süresi İçinde Kadastro Mahkemesinde Açılacak Dava Yoluyla İleri Sürülebileceği )
D6.DE. 2000/5692ASKI SÜRESİ İÇİNDE İMAR PLANINA İTİRAZ EDİLMEMESİ ( Askı Süresinin Son Gününü İzleyen 60 Günlük Yasal Dava Açma Süresi İçinde İtiraz Yoluna Başvurulabileceği )
D5.DE. 2001/5503ASKIYA ALINAN NAKİL İŞLEMİ ( Uygulamaya Sokulması Tarihi İtibariyle Hukuki Sonuç Yaratacağı - Açılan Davada Süre Aşımı Başlangıcı )
D6.DE. 2007/8653ASKIYA ÇIKARILARAK İLAN EDİLEN İMAR PLANI ( Belediye Meclisince Görüşülüp Kabul Edilmeden Askıya Çıkarılarak İlan Edildiği İçin İptali Gerektiği )
D6.DE. 1999/5104ASKIYA ÇIKARILARAK İLAN EDİLMEYEN İMAR PLANININ KESİNLEŞMEMESİ ( Kesin ve Yürütülmesi Zorunlu İşlem Niteliği Bulunmadığından İptal Davasına Konu Edilemeyeceği )
D9.DE. 2002/2208ASKİ VE İSKİ BELEDİYELERİNİN TARİFE HAZIRLAMA YETKİSİ ( Çevre Temizlik Vergileri Tarife Hazırlama Yetkisi )
VDDGKE. 1995/96ASLA DÖNÜŞTÜRÜLEN GECİKME ZAM VE FAİZLERİ
D9.DE. 1998/1165ASLI VE SURETLERİ FARKLI DÜZENLENEN FATURALAR ( Altı Adet Faturadaki En Yüksek Tutarın Ellibeş Adet Faturaya Teşmil Edilmesinin Yerinde Olmaması )
D11.DE. 1999/2956ASLI ZAMANAŞIMINA UĞRAYAN VERGİ ( Vergi Alacağı Üzerinden Hesaplanan Gecikme Zammının Asla Dönüşmesi )
D12.DE. 2012/8249ASLİ KADROYA ATANMIŞ KAMU GÖREVLİSİNİN İSTİFADAN SONRA YENİDEN BAŞLADIĞI GÖREVİNDE STAJYERLİK ( Devlet Opera ve Bale İl Müdürlüğünde Koro Sanatçısı - Stajyerliğini Tamamlayıp Asli Kadroya Atanan Santçının İstifa Ettikten Sonra Yeniden Kazandığı Stajyerliğinde Daha Önce Asli Kadroya Atandığı Gözetilerek Kadrosunun Asli Kadroya Çevrilmemesininde Hukuka Uyarlık Bulunmadığı )
D5.DE. 2004/5154ASLİ VE SÜREKLİ HİZMETLERE İLİŞKİN BİR KADRODA ÇALIŞMAMA ( Türk Telekom İle İş Mevzuatına Tabi Hizmet Aktinin İmzalanmaması - Davacının Başka Bir Göreve Atanmasından Doğan Uyuşmazlığın Adli Yargıda Çözümleneceği )
D3.DE. 2001/1915ASLİYE CEZA MAHKEMESİNCE HÜKMEDİLEN PARA CEZASI ( Vergi Resim Harçlar ile Benzeri Mali Yükümler ve Bunların Zam ve Cezalarına İlişkin Olmayan Kamu Alacağı-İdare Mahkemesinin Görevi )
VDDGKE. 1992/143ASLİYE CEZA MAHKEMESİNDE DAVA AÇILABİLECEK DURUMLAR ( Gümrük Kanunu 146.Maddesine Göre Ceza Kesilmesi - Asliye Ceza Mahkemesinde Dava Açılması Gerektiği )
D7.DE. 2005/492ASLİYE HUKUK HAKİMLİĞİ ARACILIĞI İLE AÇILAN İDARİ DAVA ( Gönderilmesi Üzerine İdare Mahkemesi Kaydına Girdiği Tarihte Açılmış Sayılacağı - Büyükşehir Belediyesi İçerisindeki İlçelerin Ayrı Yer Olarak Kabul Edilemeyeceği )
D6.DE. 2006/181ASLİYE HUKUK HAKİMLİĞİNE VERİLEN TEMYİZ DİLEKÇESİ ( İdare Mahkemesinde Kayda Girdiği Tarihin Esas Alınacağı - İdare ve/veya Mahkemelerin Bulunduğu Yerler )
D10.DE. 1997/809ASLİYE HUKUK HAKİMLİKLERİ ( İdare Mahkemesine Gönderilmek Üzere Verilen Dilekçe - Dava Açma Süresinin Kayıt Tarihinden İtibaren Başlatılması Gereği )
VDDGKE. 2002/277ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ KANALIYLA GÖNDERİLEN DAVA DİLEKÇESİ ( Dava Açma Süresinin Son Günü Kayda Girdiği/Harç ve Posta Ücretinin 5 Gün Sonra Ödendiği - Davanın Süresinde Olduğu )
IDDGKE. 2015/3847ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ MUHABERESİYLE İDARİ YARGIDA DAVA AÇILMASI (Adli Yadım Talebi Hakkında Karar Verme Yetkisinin İdare Mahkemesine Ait Olduğu Asliye Hukuk Mahkemesine Ait Olmadığı - Davacının Eksik Harcı ve Posta Ücretini Tamamlamadığından Bahisle Asliye Hukuk Hakimliğinin Dilekçeyi Kayda Almama Yetkisi Bulunmadığı)
D10.DE. 2008/643ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNCE HÜKMOLUNAN TAZMİNAT ( İdarenin Verdiği Zarar - Tazminatın Müteahhit Firma Tarafından Davacıya Ödenip Ödenmediği Hususunun Saptanarak Bu Araştırma Sonucuna Göre Bir Karar Verilmesi Gerektiği )
D8.DE. 2004/573ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ'NCE VERİLEN GÖREVSİZLİK KARARI ÜZERİNE İDARİ YARGI YERİNE GÖNDERİLEN DOSYA ( İdare Mahkemesine Hitaben Verilmiş Dava Dilekçesi Bulunmadığı Gerekçesiyle Asliye Mahkemesine İadesinde Hukuka Aykırılık Bulunmaması )
D14.DE. 2014/5824ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNCE VERİLEN MENİ MÜDAHALE İLAMININ İCRASI ( İcra Müdürlüğünün Emniyet Tedbirleri Alınması İçin Taraflara Tebligat Yapılması İçin İlçe Emniyet Müdürlüğünce Bu Yönde Tesis Edilen İşlemin İptali Davası - Uyuşmazlığın Özel Hukuk Alanına İlişkin Olduğu Adli Yargının Görevinde Olduğu İdare Mahkemesinde Açılan Davanın Görev Yönünden Reddi Gereği )
D6.DE. 2004/2887ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNCE YAPILAN TEBLİGAT ( Araştırılması Suretiyle Davanın Süresinde Açılıp Açılmadığına Karar Verilmesi Gerektiği )
D8.DE. 2005/5817ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDE AÇILAN TAZMİNAT DAVASINDA GÖREVSİZLİK KARARI VERİLMESİ ( Kararın Kesinleştiği - 30 Günlük Yasal Süre İçinde İdare Mahkemesinde Dava Açılmadığından Davanın Reddine Karar Verileceği )
D6.DE. 1995/1774ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDE İDARİ YARGI DAVASININ AÇILMASI ( Büyükşehir Belediyesi Sınırlarındaki İlçenin Asliye Hukuk Mahkemesi Kanalıyla İdari Yargıda Dava Açılabilir Olması )
D1.DE. 2003/36ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNİN İSTİŞARİ GÖRÜŞ TALEBİ ( Türk Medeni Kanunu Hükümlerine Göre Kurulan Vakıflar Hakkında Tüzük'ün 23 ve 24 üncü Maddelerinin Yürürlükte Olup Olmadıkları - Görüş Bildirilemeyeceği )
D8.DE. 1992/1166ASLİYE MAHKEMESİNCE DİLEKÇENİN GÖNDERİLMESİ ( En Geç Üç Gün İçinde İlgili Yargı Yerine Taahhütlü Olarak Göndermesi )
D8.DE. 1991/1094ASLİYE MAHKEMESİNİN GÖREVSİZLİK KARARI ( Görevli İdare Mahkemesine Başvurma Süresi )
D9.DE. 2006/2122ASMA TAHSİS ÜCRETİ ( 5216 Sayılı Yasa Uyarınca Büyükşehir Belediyelerinin İlan ve Reklam Vergisi İsteme Yetkisinin Bulunduğu - Asma Tahsis Ücreti İstenilebilmesi İçin Hizmetin Verilmesi Gerektiği )
D9.DE. 2006/1779ASMA TAHSİS ÜCRETİ İSTEME YETKİSİ ( Özel Mülke Dikili Direkte Bulunan İlan ve Reklamlar İçin Bu Yerin 5216 Yasa'nın 23. Maddesinin ( E )Bendinde Sayılan Yerlerden Olmaması Nedeniyle Büyükşehir Belediyesinin İlan ve Reklam Vergisi ve Asma Tahsis Ücreti İsteme Yetkisinin Bulunmadığı )
D9.DE. 2005/2455ASMA TAHSİS VE BAKIM ÜCRETİ ( Belediye Gelirleri Kanunu Genel Tebliği'nde Bu Ücreti Büyükşehir Belediyelerinin Alabilmesi İçin Hizmet Vermeleri Gerektiğinin Belirtilmesi 5216 Sayılı Yasa'ya Aykırı Olmadığı )
D9.DE. 1997/4446ASMA VE TAHSİS ÜCRETLERİ ( Meydan, Cadde, Bulvar ve Anayollardaki Bariyerlere Asma ve Tahsis - Büyükşehir Belediyesinin Yetkisi - Belediye Gelirleri )
D2.DE. 1992/2668AST ÜSTE TABİ OLARAK BİRLİKTE SORUŞTURULMA ( Birlikte İşlenen Suçlar-Memurların Farklı Sınıflara Mensup Olması )
D5.DE. 2006/5326ASTSUBAY MESLEK YÜKSEKOKULU ( Sivil Memur Olarak Görev Yapan Davacının Yolluk Ödenmemesi İşleminin İptali İstemiyle Açtığı Davanın Askeri Yüksek İdare Mahkemesinin Görev Alanına Girdiği )
D11.DE. 2009/2407ASTSUBAY SINIF OKULU ÖĞRENCİLERİ ( İştirakçi Olarak 5434 S. Kanunla İlgilendirileceği - Astsubay Sınıf Okulunu Başarı İle Bitirerek Astsubaylığa Nasbedilenlerin Astsubay Sınıf Okulunda Geçen Başarılı Eğitim ve Öğretim Sürelerinin Fiili Hizmet Süresinden Sayılacağı )
D12.DE. 2011/2509ASTSUBAY TEMİNİ SINAVINDA BAŞARILI OLAN DAVACI ( Güvenlik Soruşturması Olumsuz Sonuçlandığından Bahisle Atamasının Yapılmaması Yolundaki İşleminin İptali İstemi - Davacının Devletin Güvenliğini Tehlikeye Düşürebilecek Yasa Dışı İdeolojik Bir Görüşü Benimsediği veya Kurumun Güvenliğini İhlal Edebilecek Tutum ve Davranışlar İçerisinde Bulunduğunu Ortaya Koyan Somut Bir Tespite Yer Verilmediği )
D1.DE. 1995/78AST-ÜST İLİŞKİSİ OLMAYAN MEMURLARIN BİRLİKTE İŞLEDİĞİ SUÇ ( Yargılamaya Gerek Olup Olmadığına Karar Verecek Olan Kurulun Belirlenmesi )
D5.DE. 1977/6387AŞAĞI DERECEDEKİ KADROYA KENDİ İSTEĞİYLE YAPILAN ATAMA ( Ödenmesi Gereken Aylığın Belirlenmesi )
D10.DE. 1989/2137AŞILAMA VE SERUMLAMA ÜCRETİ ( Veterinerler Tarafından Hayvan Sahiplerine Makbuz Verilmesi )
D13.DE. 2012/2788AŞIRI DÜŞÜK TEKLİF (Teklifin Aşırı Düşük Olup Olmadığının Diğer Teklif Fiyatları veya İdarece Tespit Edilen Yaklaşık Maliyete Göre Belirleneceği - Teklifin Aşırı Düşük Olup Olmadığını Değerlendirme Yetkisinin İhale Komisyonuna Ait Olduğu Komisyonun Yetkisinin Mutlak Olmadığı Yargı Denetimine Tabi Olduğu)
D13.DE. 2014/1503AŞIRI DÜŞÜK TEKLİF (Yapılan Açıklama Mevzuata Uygun Olarak Belgelendirilmediğinden Davacının Teklifinin Değerlendirme Dışı Bırakılması Yolunda Düzeltici İşlem Tesisine Dair Davaya Konu Kamu İhale Kurulu Kararında Hukuka Aykırılık Bulunmadığı)
D13.DE. 2016/4386AŞIRI DÜŞÜK TEKLİF AÇIKLAMASI (Engellilerin Toplu Ulaşım Araçlarından Ücretsiz Yararlanmalarının Mutlak Olmadığı - Personel Çalıştırılmasına Dayalı Hizmet Alım İhalesinde Personel Maliyeti İlgili Düzenleme Yapıldığı Personelin Yol Ücretinin de Yaklaşık Maliyete Dahil Olması Karşısında Engelli İşçilere Dair Yol Ücretini Teklifine Dahil Edilmesi Gereği)
D13.DE. 2013/1807AŞIRI DÜŞÜK TEKLİF SORGULAMASI ( İhale Üzerinde Bırakılan İstekli Tarafından Aşırı Düşük Teklif Sorgulamasına İşçilik Gideri İçin Asgari Ücretin Altında Bir Maliyet Hesaplanmaması Gereği - İhale Üzerinde Bırakılan İsteklinin İşçilik Gideri İçin İhale Tarihinin İçinde Bulunduğu Dönem Asgari Ücretini Bildirmesi Karşısında Açıklamasının Mevzuata Aykırı Olmadığı )
D13.DE. 2010/1898AŞIRI DÜŞÜK TEKLİF SORGULAMASI ( Teklif Birim Fiyat Analizinde Düz İşçilik Saatlik Birim Ücretinin Asgari Ücretten Az Olmayacağı - Düz İşçilik Ücreti Hakkındaki Teklif ile Asgari Ücret Arasındaki Farkın Firma Karından Karşılanması Yönünde Bir Uyarlama Yapma İmkanı Bulunmadığı )
D10.DE. 2001/4817AŞIRI FİYAT UYGULAMASI ( Rekabet Koşullarının Bulunmadığı Piyasanın Kendi Kendini Düzeltemediği Aşırı Fiyatlandırmanın Yeni Girişleri Teşvik Etmediği Ekonomiler - Rekabet Kuralları Aracılığıyla Müdahale Edilebileceği )
D13.DE. 2010/705AŞIRI FİYATLAMA YAPARAK HAKİM DURUMU KÖTÜYE KULLANMA ŞİKAYETİ ( Rekabet Kurulunun Şikayetin Reddine İlişkin İşlemin İptali İstemi - Rekabet Kurulu Uzmanları Tarafından Pazar Koşulları İle Fiyat-Maliyet Karşılaştırması Yapılarak Fiyatlandırmanın Aşırı Fiyatlandırma Olarak Kabul Edilemeyeceği Sonucuna Varıldığı/Şikayetin Reddi Doğru Görüldüğü )
IDDGKE. 2010/2741AŞIRI GÜÇ KULLANAMA ( Hizmet Kusuru Sebebiyle Manevi Tazminat İstemi - Davacıların Yakınının Ölümüne Neden Olan Müdahalede Aşırı Güç Kullanıldığı Bu Boyutta Bir Müdahalenin Gereksiz ve Ölçüsüz Olduğu Anlaşıldığından Temyize Konu Israr Kararının Manevi Tazminata İlişkin Kısmında Hukuka Aykırı Bir Yön Görülmediği )
IDDGKE. 2002/1279AT SAHİBİ ( Doping Yapılmasını Kolaylaştırması ve Gerekli Tedbirleri Almaması - Yarış Atının 1 Yıl Süreyle Yarışlara Katılmaktan Men At Sahibine de İhtar Cezası Verilmesinde Mevzuata Aykırılık Bulunmadığı )
D1.DE. 1999/68AT YARIŞ GELİRLERİNDEKİ ARTIŞ ( Bir Önceki Yıla Göre Gelir Artışı - Tarım Bakanlığı Emrine Fon Hesabı Açılması - At Yarışı Gelirlerindeki Fazlalığın Fon Hesabına Yatırılması Gerektiği )
VDDGKE. 2003/257AT YARIŞI BAHİSLERİNDEN ELDE EDİLEN HASILATTAN ALINACAK EĞLENCE VERGİSİ ( Türkiye Jokey Kulübünün Merkezinin Bulunduğu Yer Belediyesine Ödeneceği )
IDDGKE. 2003/949AT YARIŞLARI HAKKINDA KANUN ( Eklenen Geçici Madde 2 Uyarınca 17.2.2004 Tarihinden Önce İşlenmiş Fiil Nedeniyle Verilmiş Disiplin Cezalarının Ortadan Kaldırıldığı )
D10.DE. 1999/1545AT YARIŞLARI SONUCUNUN İPTALİ TALEBİ ( İdarenin Hizmet Kusurunun Söz Konusu Olması Nedeniyle Davacıya Altılı Ganyan Bedelinin Tazminat Olarak Ödenmesi )
IDDGKE. 1997/384AT YARIŞLARINA KATILMANIN YASAKLANMASI ( Yasa ve Tüzükle Konmayan Yasağın Daha Alt Seviyedeki İdari İşlemle Konulamayacağı )
IDDGKE. 2002/1279AT YARIŞLARINDA DOPİNG ( Yarış Atının 1 Yıl Süreyle Yarışlara Katılmaktan Men At Sahibine de İhtar Cezası Verilmesinde Mevzuata Aykırılık Bulunmadığı )
VDDGKE. 2003/321AT YARIŞLARINDAN DOLAYI GANYAN BAYİLERİNİN OYNATTIĞI MÜŞTEREK BAHİSLERDEN ELDE EDİLEN EĞLENCE VERGİSİ ( Bayilerin Bulunduğu Yer Belediyelerine Değil Türkiye Jokey Kulübünün Bağlı Olduğu Belediyeye Ödenmesi Gereği )
D7.DE. 1997/3203AT YARIŞLARINDAN KAZANILAN İKRAMİYELERDEN ÖDENECEK VERASET VE İNTİKAL VERGİSİ ( Yarışları ve Bahisleri Düzenleyen Jokey Kulübünün Stopaj Yapma Yükümlülüğünün Sınırları )
D10.DE. 2016/12619AT YARIŞLARINDAN MEN EDİLMEYE DAİR İŞLEMİN İPTALİ İSTEMİ (Öğrenme Tarihinden İtiraz Tarihine Kadar Geçen Dört Günlük Süre de Hesaplandığında Dava Açma Süresi Geçirildikten Çok Sonra Açılan Davada Süre Aşımı Bulunduğu Gerekçesiyle Davanın Süreaşımı Yönünden Reddi Yolunda Verilen Kararda Hukuka Aykırılık Bulunmadığı)
D9.DE. 1995/3264AT YETİŞTİRİCİLİĞİNDE KULLANILAN TAŞINMAZ ( Arazi Vergisi )
IDDGKE. 2011/1138ATAKÖY TURİZM MERKEZİ ( Bakanlığın İmar Planı Yapma Yetkisi - Planların Şehircilik İlkeleri Planlama Esasları ve Kamu Yararının Gözetilmesi Gereği )
D5.DE. 1996/1272ATAMA ( 1 Sayılı Cetvele Yapılacak Atamalarda Sözleşmeli Statüde Geçen Hizmetin Değerlendirileceğine Dair Hüküm )
D11.DE. 2003/598ATAMA ( 2889 S.K.'un Yürürlüğünden Sonra İşe Giren ve Ataması Sakatlarla İlgili Mevzuat Hükümlerine Göre Yapılmayan Uzman Doktor - 15 Yılın Üzerinde Hizmeti Bulunduğundan Bahisle Emekliye Ayrılamayacağı )
D2.DE. 2005/3514ATAMA ( Anadolu Lisesi Müdürlüğüne - Adaylarda Öncelikle Bu Eğitim Kurumlarında Görev Yapmak Ya da Yapmış Olmak Koşulunun Aranması Gerektiği )
D2.DE. 2011/1205ATAMA ( Anadolu Lisesi Yöneticiliğine - Davacı Anadolu Lisesi Öğretmenliği Yaptığından Anılan Niteliğe Sahip Olmayan Kişilerle Birlikte Yapılan Değerlendirme Sonucunda 5. Tercihine Yapılan Atamaya İlişkin İşlemin Hukuka Aykırı Olduğu )
D2.DE. 2009/3951ATAMA ( Aranan Kamu Yararı ve Hizmet Gerekleri Kıstasının Sebebi Olarak Gösterilen Eylemler ve Bu Eylemlerin Karşılığı Olarak Verilen Cezaların Ağırlık ve Niteliğinin de Değerlendirilmesi Gerektiği - Soruşturma Konusu Fiillerin Sadece Disiplin Cezasını Gerektirdiği Naklen Atanmayı Gerektirecek Nitelik ve Ağırlıkta Olmaması )
D5.DE. 1998/4808ATAMA ( Aynı Şehirdeki Okul Müdürlüğünden Başka Okula Yine Müdür Olarak Yapılan Atamada Yasaya Aykırılık Olmaması )
D12.DE. 2002/2821ATAMA ( Başvuru Tarihinde İlgili Yönetmelikte Öngörülen Şartları Taşımayan Davacı/Ataması Yapılmadan Önce Bilgisayar Sertifikasını Almış Olması - Atamasının İptal Edilemeyeceği/Fırsat Eşitliğine Aykırılık Oluşturmayacağı )
D5.DE. 2004/5066ATAMA ( Boş Bulunan Bir Kadroya - İdarenin Takdir Yetkisi Bulunduğu İşlemin Diğer Unsurları Yönünden Hukuka Aykırılık Bulunmadığı Sürece İşlemi Haklı Kılacak Bir Neden Gösterilemediği Gerekçesiyle İptal Kararı Verilemeyeceği )
D5.DE. 1996/502ATAMA ( Boş Bulunan Kadroya Atama Yapılması Hususunda İdarenin Takdir Yetkisinin Olması )
D12.DE. 2013/2353ATAMA ( Büro Yönetimi ve Sekreterlik Alanı Tıp Sekreterliği Dalı Öğretim Programı ile Sağlık Meslek Lisesi Tiıbbi Sekreterlik Bölümü Programının Genel Amaçlar Bakımından Benzerlik Taşıdığı - Mesleki Açık Öğretim Lisesi Büro Yönetimi ve Sekreterlik Alanı Tıp Sekterliği Bölümü Mezunu Davacının Sağlık Memuru Tıbbi Sekreter Pozisyonu İçin Gerekli Eğitimi Taşımadığı İçin Atamasının Yapılmamasında Hukuka Uyarlık Bulunmadığı )
D5.DE. 1989/1503ATAMA ( Daha Önceden Hizmet Süresi Tamamlanan Bölgedeki Bir İle Atama Yapılamayacağı )
D5.DE. 2005/1005ATAMA ( Dava Açıldıktan Sonra Dava Konusu İşlemle Atanan Kişinin Başka Yere Atanmasının Davasının Konusuz Kalması Sonucunu Doğurmayacağı )
D8.DE. 2003/2062ATAMA ( Dava Konusu Olayda İlan Edilen Doçenlik Kadrosuna Tek Aday Olarak Başvuran Davacının Bilimsel ve Akademik Yeterliliğinin Yeniden İncelenmeye Tabi Tutulmasının Yasal Olmaması )
D5.DE. 1998/4339ATAMA ( Davacının Uzun Süre Aynı Yerde Görev Yapmış Olmasının Tek Başına Naklen Atama Sebebi Oluşturmaması )
D5.DE. 1991/1059ATAMA ( Dekanlığa Seçilme-Geçici Görev Yolluğu )
D5.DE. 2002/1918ATAMA ( Devlet Memurluğundan Çıkarılan Kişinin Af Kanunu Nedeniyle Tekrar - Açıkta Geçen Sürelere İlişkin Özlük Haklarının Kabul Edilemeyeceği )
D5.DE. 1999/2217ATAMA ( Eski Yönetmelik Hükümlerinde Öngörülen Usul ve Esaslara Göre Başlatılan Atama Prosedürünün Aynı Yönetmelik Hükümleri Uyarınca Tamamlatılmasının Gerekmesi )
D5.DE. 1996/2070ATAMA ( Geçici Görev Yapılan Yer )
D5.DE. 2000/1616ATAMA ( Genelge İle Yeni Bir Yöntem Getirilemeyeceği - Yargısal İçtihatlara Göre Ünite Amirinin Teklifinin Bulunması Gerekliliği Karşısında İşlemin İptali Yolunda İdare Mahkemesi Kararında Hukuka Aykırılık Görülmediği )
D12.DE. 1996/217ATAMA ( Gizli Raporda Somut Bilgi ve Belgenin Bulunmaması )
IDDGKE. 1999/169ATAMA ( Görevinden Alınarak Başka Göreve Atanan Memur - Atama Kararına Karşı Dava Açmış Olması )
D2.DE. 2004/4153ATAMA ( Hizmet Puanı Esasına Göre Yapılacağı - İl İçi Yer Değiştirme İsteğinde Bulunan Öğretmenlerin Görev Yaptıkları Hizmet Alanı İçindeki En Fazla 4 Okul Veya Kurumu Hizmet Alanı Dışında En Fazla 2 Yerleşim Merkezini Tercih Edebilecekleri )
D2.DE. 2005/685ATAMA ( Hukuki İsabet Bulunmaması - İsnat Edilen Eylemin ve Verilen Disiplin Cezasının Görevden Almayı Gerektirecek Nitelikte Olmadığı Soruşturmalar Sonucunda Ceza Alınmadığı Denetimdeki Aksaklıkların Giderildiği )
D5.DE. 2014/7529ATAMA ( İdarenin Boş Bir Kadroya Atama Yapma Konusunda Takdir Hakkının Bulunduğu - Yargı Kararı ile Belirli Bir Kadroya Atama Yapma Konusunda İdarenin Zorlanamayacağı )
D5.DE. 2000/536ATAMA ( İptal Davaları - Daha Önce Bir Göreve Atanmış Olmanın İlgili İçin Sonradan Aynı Göreve Atanma Yönünden Kazanılmış Bir Hak Oluşturmayacağı
D5.DE. 1995/821ATAMA ( İşleme Sebep Olarak Gösterilen Konuların Gösterilmemesi )
D12.DE. 2003/1213ATAMA ( Koruma ve Güvenlik Görevlisi Kadrosuna Atanmak İçin Aranılan Boy Şartını Taşımayan Davacının Atamasının Yapılmamasında Hukuka Aykırılık Bulunmadığı )
D5.DE. 2000/1711ATAMA ( Kuran Kursu Öğreticisinin Vali Yardımcısı Tarafından - Yetkinin Valiye Tanındığı Vali Yardımcısı Tarafından Kullanılamayacağı )
IDDGKE. 1997/536ATAMA ( M.K.E.Kurumu Genel Müdür ve Yönetim Kurulu Başkanı Olan Davacı - Göreve Atanmasında Uygulanan Usulün Görevden Alma Sırasında da Uygulanması Gereği )
D5.DE. 1999/6343ATAMA ( Öğretmenin Kamu Yararı ve Hizmet Gereği Vali Tarafından - Davada Salt İdarenin Savunmasına Dayanılarak Hüküm Kurulamayacağı )
D5.DE. 1995/850ATAMA ( Personelin Hizmetlerinin Olumsuz Görülmesi Nedeniyle )
D5.DE. 2004/1756ATAMA ( Sınavı Açılmayan Sınavdan Sonra Boşalan Ya da Boşalacak Olan Kadrolara Atama Yapılmasının Hukuken Mümkün Olmadığı )
D5.DE. 1997/3265ATAMA ( Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığının Rehber Öğretmenliğe Atanma İçin Getirdiği Şartlar )
IDDGKE. 1992/564ATAMA ( Yapılan Soruşturma Sonucunda Görev Yaptığı Yerde Kalması Sakıncalı Bulunan Ziraat Bankasi Personeli - Yeni Görev Yerinin Belirlenmesinde Genel Müdürlügün Takdir Hakkı Bulundugu )
D11.DE. 2000/10199ATAMA AMİRİ ( Yetkisi Olmamasına Rağmen "Ek Ödeme Yapılmayacaktır" Şeklinde Koyulan Kayıt Nedeniyle İşlem Tesis Edilemeyeceği )
D5.DE. 2012/6028ATAMA BAŞVURUSUNUN İPTALİ (Tapu Teknik Memuru Olarak Görevini Yapan Davacının Kadro Ünvanının İptali Nedeniyle İhdas Edilen Bilgisayar İşletmeni Kadrosu Yerine Tapu Arşiv Uzman Kadrosuna Atanması İstemi - Yargı Kararı ile İdarenin Kadro İhdas Etmeye Atama Yapmaya Zorlanamayacağı)
D5.DE. 2016/2311ATAMA BAŞVURUSUNUN REDDİNE DAİR İŞLEMİN İPTALİ İSTEMİ ( Kamu Görevlilerinin Atanmaları İle İlgili Davalar Kapsamında Olan Davaya Konu Uyuşmazlığın Çözümünde 2577 S. İYUK'nun 33/1. Md. Uyarınca Davacının Görev Yaptığı Yer İdare Mahkemesinin Yetkili Bulunduğu )
D5.DE. 2014/4325ATAMA BAŞVURUSUNUN REDDİNE DAİR İŞLEMİN İPTALİ İSTEMİ (Davacının Talebi Çerçevesinde İnceleme Yapılmak Suretiyle Karar Verilmesi Gerekirken Taraflarca İleri Sürülmeyen Başka Bir İfade İle Uyuşmazlık Konusu Yapılmayan Bir Sebebe Dayalı Olarak Dava Konusu İşlemin İptali Yolunda Verilen Mahkeme Kararında Hukuki İsabet Görülmediği)
D2.DE. 2009/356ATAMA BAŞVURUSUNUN ZIMNEN REDDİ ( Müdür Yardımcısı Olarak/Davalı İdare Tarafından Yapılmış Herhangi Bir Duyuru Olmadığı - Sınavda Başarılı Olmanın Doğrudan Atanma Sonucunu Doğurmayacağı )
D11.DE. 2000/9268ATAMA EMRİNİ TEBELLÜĞ ( Yıllık İzni Sırasında - Memurun Yeni Kadro Görevi İçin Öngörülen Aylığa Hak Kazanacağı )
D11.DE. 2004/5151ATAMA EMRİNİN YILLIK VE SIHHİ İZİN KULLANDIĞI SIRADA TEBLİĞ EDİLMESİ ( Makam Tazminatından Yararlanabilmek İçin Gerekli Olan Altı Aylık Sürenin Hesabında Yeni Göreve Atama Emrinin Tebliğ Edildiği Tarihe Kadar Olan Sürenin Esas Alınması Gerektiği )
D5.DE. 2002/1895ATAMA ESASLARI ( Genelgeye Göre Boş Kadro Sayısını Aşmamak Kaydıyla Atamaların En Yüksek Puan Alan Adaydan Başlanarak Başarı Sırasına Göre Yapılmasının Düzenlenmiş Olması )
D12.DE. 2008/5940ATAMA HAKKI ( Davacının 657 S. Yasanın 4/B Md. Uyarınca Sözleşmeli Olarak Yerleştirilmesi Yapıldığından Mahkemece Uyuşmazlığın 4924 S. Yasa Çerçevesinde Çözümlenmesinde Hukuka Uyarlık Bulunmadığı )
D8.DE. 2015/10165ATAMA HAKKINDA REKTÖRÜN İCRA KARAR ALDIĞININ GÖZETİLECEĞİ (Yönetim Kurulu Kararı Hakkındaki İptal Davasının İcrailik Özelliği Bulunmadığından Reddi Gereği)
D5.DE. 2013/4032ATAMA HUSUSUNDA İDARENİN TAKDİR YETKİSİ ( İl Müdür Yardımcılığı Görevine Atama Yapma Hususunda İdarenin Takdir Yetkisi Bulunduğu - İl Müdür Yardımcılığı Kadrosuna Atama Yapılması İçin İdarelerin Yargı Kararıyla Zorlanamayacağı )
D2.DE. 2016/4732ATAMA İÇİN MUVAFAKAT VERİLMESİ İSTEMİNİN REDDİNE DAİR İŞLEMİN İPTALİ ( Ailenin Korunmasına Yönelik Olarak Devlete Verilen Görevin Öngörüldüğü Şekliyle Yerine Getirilebilmesinin Temel Koşullarından Birisinin de Aile Birliğinin Sağlanması Olduğu - Davacının Eş Durumu Mazereti Dikkate Alınarak İşlem Tesisi Gerektiği )
D2.DE. 2016/4441ATAMA İÇİN MUVAFAKAT VERİLMESİ TALEBİNİN REDDİNE DAİR İŞLEMİN İPTALİ İSTEMİ ( Aile Birliğinin Ancak Davacının Eşinin Yanına Gitmesi Halinde Sağlanabileceği - Aile Birliğinin Korunması Gerektiği Bu Sebeple Davacının Ataması İçin Muvafakat Verilmesi Gerektiğinden Bahisle Davaya Konu İşlemin İptalinde Hukuka Aykırılık Bulunmadığı )
D5.DE. 2008/2291ATAMA İLE HAK KAYBINA UĞRATILDIĞI İDDİASI ( Naklen Atamasına İlişkin İşlemin mi Parasal Haklarının Eksik Hesaplanmasına İlişkin İşlemin mi İptalini İstediği Açık Olmadığından Davanın Konusu Açıkça Ortaya Konmak Üzere Dava Dilekçesinin Reddine Karar Verilmesi Gerektiği )
D12.DE. 2008/5566ATAMA İLE İLGİLİ İLAN KİTAPÇIĞI ( Bayan Adayların Koruma ve Güvenlik Görevliliğine Atanmasını Engelleyen Bir Hüküm Bulunmadığı - Davacının Görevine Başlatılmamasına İlişkin İşlemde Hukuka Uyarlık Bulunmadığı )
D5.DE. 1998/1619ATAMA İSTEMİ ( Davacının Eski Görevine Veya Denk Bir Göreve Yada Yurtdışındaki Bir Kadroya Atanma İsteminin İdarenin Takdir Yetkisi İçinde Değerlendirilmesi )
D2.DE. 2010/476ATAMA İSTEMİ ( Eğitim Kurumları Müdür Yardımcılığı Sınavı - Atanma İsteminin İlk Kez Atama Olmayıp Aynı Sınava Dayalı ve İkinci Kez Atama İstemi Olduğu/Davacının Bundan Sonraki Atamasının Yeniden Atama Kapsamında Yönetmeliğin Ek-2 Yönetici Değerlendirme Formu Çerçevesinde Değerlendirilmesi Gerektiği )
D2.DE. 2013/1250ATAMA İSTEMİ ( İptal Davası - İdare Tarafından Objektif Kriterlere Uygun Olarak Görevde Yükselme Sınavını Kazanarak Atanamamış Olan Tüm Adayların Bilgilendirilmesine Yönelik Bir Duyuru Yapılması ve Bu Duyuru Üzerine Anılan Kadro İçin Başvuracak Adaylar Arasından En Yüksek Puana Sahip Olan Adayın Atamasının Yapılması Gerektiği )
D12.DE. 2009/2754ATAMA İSTEMİ ( Önlisans Düzeyinde Meslek Yüksek Okulu Bilgisayar Programcılığı Mezunu Olan Davacının Öğretmenliğe Atanabilecek Yüksek Öğrenim Programlarından Birinden Mezun Olmadığı İçin Atanma İsteminin Reddinde Hukuka Aykırılık Bulunmadığı )
D5.DE. 2011/439ATAMA İSTEMİ (Kendi Yönetmeliğinde Yer Almayan Sözkonusu Bölge Hizmet Zorunluluğu İleri Sürülmek Suretiyle Davacının Kuruluş Müdür Yardımcılığı Görevine Atanma İsteğinin Reddi Yolunda Kurulan Dava Konusu İşlemde Hukuka ve İlgili Mevzuata Uyarlık Bulunmadığı)
D5.DE. 2001/3394ATAMA İSTEMİNİN REDDİ ( Yargı Kararının Bozulması - Alındığı Göreve Veya Benzer Bir Göreve Atanması Karşısında İdarenin Bağlı Yetki İçinde Olmadığı )
D5.DE. 2011/1620ATAMA İSTEMİNİN REDDİNE İLİŞKİN İSTEMİN İPTALİ İSTEMİ ( Münhal Kadrolara Atama Yapma Konusunda İdarenin Takdir Yetkisinin Olduğu ve Bu Hususta Yargı Kararı İle Zorlanmasına Olanak Bulunmadığı Dikkate Alındığında Atanma İsteminin Reddine İlişkin İşlemde Hukuka Aykırılık Bulunmadığı)
D2.DE. 2013/1250ATAMA İSTEMİNİN REDDİNE İLİŞKİN İŞLEMİN İPTALİ İSTEMİ ( İlan Edilen Kadrolarda Sonradan Boşalmaların Olması Halinde İlgililerin İstekleri ve Atamaya Yetkili Merciin Uygun Görmesi Şartıyla Boş Bulunan Kadro Unvanı İçin Görevde Yükselme Sınavını Kazanarak Atamayı Bekleyen Tüm Adaylara Duyuru Yapılması ve Başvuran Adaylar Arasından Puan Sıralamasına Göre Atama Yapılması Gerektiği )
D12.DE. 2012/10463ATAMA İSTENİLEN KADRONUN DOLU OLMASI (Milletvekili Mahalli İdareler Genel veya Ara Seçimlere Katılmak Amacıyla İstifa Eden Kamu Görevlisinin Geri Dönmek İstemesi - Atanmak İstediği Kadronun Boş Olması Halinde Bu Kadroya Dolu Olması Halinde Eş Değer Bir Kadroya Atanmasının Yapılacağı)
D2.DE. 2007/3130ATAMA İŞEMİ ( Davacının Yerine Atanan Öğretmenin Atanmasına İlişkin Kısmı Hakkında Hüküm Kurulurken Davacının Atanmamasına İlişkin Kısmı Hakkında Bir Hüküm Kurulmamasında İsabet Bulunmadığı )
D12.DE. 2008/6128ATAMA İŞLEMİ ( 2. Sınıf Emniyet Müdürünün Terfi Ettirilmemesine İlişkin İşlemin İptali İstemi - 1. Sınıf Emniyet Müdürlüğü Görevine Yapılan Atamalarda İdarenin Kişileri Kıdem ve Liyakata Göre Değerlendirmeye Tabi Tutarak Atarken Kamu Yararı ve Hizmet Gerekleri İle Sınırlı Olarak Takdir Yetkisini Kullanabileceği )
D12.DE. 2010/6363ATAMA İŞLEMİ ( 5335 S. Yasa'nın 30. Md. Uyarınca Maddenin Birinci Fıkrasında Açıktan Atanamayacakları Belirtilenlerin Emeklilik veya Yaşlılık Aylığından Feragat Ederek Yeniden Atanmasına İmkan Bulunmadığı )
D2.DE. 2004/916ATAMA İŞLEMİ ( 657 S. Kanun'un 36. Maddesinin C/6 Bendi Hükmü İle Getirilen Düzenlemenin 399 S. KHK'ye Tabi Sözleşmeli Personel Ayrıksı Tutulmak Suretiyle Uygulanmasının Eşitliğe Aykırı ve Dolayısıyla Adil Olmayan Bir Durum Oluşturacağı )
D2.DE. 2007/145ATAMA İŞLEMİ ( Alan Değişikliği ve Atanma Taleplerinin Bir Arada Değerlendirilmesinin Mümkün Olmadığına Yönelik Kısmının Davacının Hukukunu Etkileyen Kesin ve İcrai İşlem Niteliği Taşıdığı )
D8.DE. 2001/3656ATAMA İŞLEMİ ( Anabilim ve Anasanat Dalı Başkanlarının Seçim Yapılarak Atanması Gerekirken Dekan Tarafından Re'sen Atanmasında Hukuka Uyarlık Görülmediği )
D2.DE. 2008/6202ATAMA İŞLEMİ ( Anadolu Lisesi Öğretmeni Olma Koşullarını Taşımayan ve Kadrolu Anadolu Lisesi Öğretmeni Olmasının Kendisine Kazanılmış Hak Sağlamayan Kişinin İl İçi Sıra Ataması Kapsamında Başka Bir Anadolu Lisesine Atanmasına İlişkin İşlemde Hukuka Uyarlık Bulunmadığı )
D2.DE. 2009/116ATAMA İŞLEMİ ( Anadolu Lisesi Öğretmeni Olmadığı Halde İller Arası Yer Değiştirme Kılavuzu Kapsamında Anadolu Statülü Eğitim Kurumlarını Tercih Eden ve Yönetmeliğin 18. Md. den de Yararlanamayacak Olan Davacının Anadolu Lisesine Yapılan Atamasının İptal Edilebileceği )
D2.DE. 2009/1592ATAMA İŞLEMİ ( Ancak Asaleten Atama Yapılması Halinde Yasa Uyarınca Görevlendirilmiş Sayılma Sona Erebileceğinden ve Asaleten Atamanın da Devlet Memurları Kanununda Boş Olan Kadrolara Kariyer ve Liyakat İlkeleri Çerçevesinde Yapılması Gerektiği )
D5.DE. 2015/3782ATAMA İŞLEMİ ( Ankara İdare Mahkemesinin Kararı Uyarınca Davacının Telekominikasyon İletişim Başkanlığındaki Teknik İşletme Daire Başkanlığı Görevine Atanması Gerekirken Dava Konusu İşlemle İletişim Uzmanlığı Görevine Devam Etmesi Yolunda Verilen Kararda Hukuki İsabet Bulunmadığı )
IDDGKE. 1998/283ATAMA İŞLEMİ ( Atamanın Usulüne Uygun Yapılması - Boş Kadrolara İdarece Atamanın Yapılması - Hukuk Devleti - Yargı Kararı - Yargı Kararıyla Atalamaların Zorla Yönlendirilemeyeceği )
D2.DE. 2007/1044ATAMA İŞLEMİ ( Atanan Spor Liselerinin Beden Eğitimi Alan Öğretmenlerine Yazılı ve Mülakattan Oluşan Seçme Sınavı Sonucuna Göre Atanılabilen Anadolu Öğretmen Liselerinin Beden Eğitimi Alan Öğretmenliğine İsteğe Bağlı Yer Değiştirme Suretiyle Atanabilme Olanağı Tanındığı )
IDDGKE. 2005/2221ATAMA İŞLEMİ ( Aynı Nitelikteki Kişiler Arasında Hizmete En Uygun Kişinin Atanması Konusunda Yargı Kararıyla İdarenin Zorlanamayacağı )
IDDGKE. 2004/2411ATAMA İŞLEMİ ( Başka Bir Kamu Kurumuna Memur Olarak Atanan Davacının Görevine İade Edilmesi İstemi - 2577 Sayılı Kanunun 10. Maddesi Kapsamında Değerlendirilmesi Gerektiği )
D2.DE. 2007/1277ATAMA İŞLEMİ ( Branşı İtibariyle Lisede Görev Yapması Gereken Öğretmenin Zorunlu Çalışma Yükümlülüğü Nedeniyle de Olsa İlköğretim Okuluna Atanamayacağı )
D2.DE. 2007/3131ATAMA İŞLEMİ ( Davacı İstifa Dilekçesini Hükümsüz Kılmak Amacıyla Değiştirerek Bu Durumu İdareye Bildirmesi ve Dava Konusu Atama İşlemine Karşı Dava Açmış Olması Bu Davranışın Baskı Altında Gösterildiğinden İtibar Edilemeyeceği )
IDDGKE. 2007/655ATAMA İŞLEMİ ( Davacının Atamasının Yapıldığı Tarihte Yükseköğretim Kurumundan Mezun Olma Koşulunu Taşımamakta İse de Sözleşme İmzalayarak Fiilen Göreve Başladığı Tarihte Bu Koşulu Taşıdığından Sözleşmesinin Feshedilemeyeceği )
D5.DE. 2003/1688ATAMA İŞLEMİ ( Davacının Bölge Tapu Sicil Müdürlüğü Görevine Atanmadan Önceki Görev ve Kadrosu da Tapu Sicil Müdürü Olduğu Halde Şube Müdürlüğü Görevine Atanmasında Hizmet Gerekleri Bakımından Hukuka Uyarlık Bulunmadığı )
D5.DE. 2006/6424ATAMA İŞLEMİ ( Davacının Bulunduğu Kadro Derecesinin Altında Bir Göreve Atanmasında 657 Sayılı Yasa'nın 76/2. Maddesine Uyarlık Bulunmadığı )
D2.DE. 2011/1786ATAMA İŞLEMİ ( Davacının Daha Önce Anadolu Lisesi Statüsünde Olmayan Spor Lisesinde Öğretmen Kadro Unvanlı Müdür Yardımcısı Olarak Görev Yapmış Olması Nedeniyle Güzel Sanatlar ve Spor Lisesi Yöneticiliğine Atanma Hususunda Bir Önceliği Bulunmadığı )
D5.DE. 2015/4229ATAMA İŞLEMİ ( Davacının Gördüğü Eğitime Uygun ve İstediği Bir Alanda Çalışmasının Maddi ve Manevi Varlığının Gelişmesine Olumlu Katkı Sağlayacağı - Kamu Hizmetinden Beklenen Fayda Artacağından Davacıya Muvafakat Verilmemesi Yönünde Kurulan İşlemde Hukuka Uyarlık Davanın Reddi Yönündeki Kararda Hukuki İsabet Görülmediği )
D5.DE. 2008/6724ATAMA İŞLEMİ ( Davacının Görevinden Alınarak Başka Yere Atanmasını Haklı Kılacak Hukuken Geçerli Bir Nedenin de Olmadığı Dikkate Alındığında Dava Konusu Atama İşleminde Hukuka Uyarlık Bulunmadığı )
D5.DE. 2007/6423ATAMA İŞLEMİ ( Davacının Kendi İsteği Dışında Sağlık Bakanlığı Tarafından Resen Yapılan Atamasının 657 Sayılı Yasa'nın Açıktan Atama İle İlgili Hükümleri Kapsamında Değerlendirilemeyeceği - Yolluk Ödenmesi Gerektiği )
D2.DE. 2004/1822ATAMA İŞLEMİ ( Davacının Köyün ve İlçenin Huzuru İçin Ne Gibi Sakıncalar Yaratacağı Hususu Somut Olarak Ortaya Konulmadan Doğruluğu Kanıtlanmamış İstihbari Bilgilere Dayanılarak Tesis Edilen Atama İşleminde Hukuka Uyarlık Bulunmadığı )
D2.DE. 2008/7601ATAMA İŞLEMİ ( Davacının Lise'de Tarih Öğretmeni Olarak Görev Yapmakta İken İlköğretim Okulu Sosyal Bilgiler Öğretmenliğine Atanmasına İlişkin İşlemde İlk Atama Kararnamesindeki Alanına Uygun Olarak Tesis Edildiğinden Dava Konusu İşlemde Hukuka Aykılık Görülmediği )
D2.DE. 2007/4148ATAMA İŞLEMİ ( Davacının Sınav Koşulunu Taşımasa Dahi Yönetmeliğin 18. Maddesi Kapsamında Anadolu Lisesi'ne Atanabileceği - Başka Bir Öğretmenin Açtığı Davadaki Karara Dayalı Olarak Tesis Edilen Dava Konusu İşlemde Hukuka Uyarlık Bulunmadığı )
D5.DE. 2008/2181ATAMA İŞLEMİ ( Devlet Memurluğuna İlk Kez Yapılacak Atamalarla İlgili Düzenlemenin 5345 S. Yasa'nın Özel Kuralına Dayandığı Anlaşıldığından Uyuşmazlığın Çözümünde 51. Md'nin Anılan Hükmünün Uygulanma Olanağı Bulunmadığı )
D11.DE. 2006/18ATAMA İŞLEMİ ( Emekli Aylığı Almakta İken Huzur Hakkı Ücreti Ödenen Bir Göreve Atananların Emekli Aylıklarının Kesilemeyeceği )
D2.DE. 2007/1282ATAMA İŞLEMİ ( Gerekli Onay Alınarak Tamamlanmış ve Uygulamaya Konulmaya Hazır Hale Getirilmiş Olması Halinde Kesin ve Yürütülebilir Bir İşlem Niteliğini Kazanacağı )
IDDGKE. 2007/1108ATAMA İŞLEMİ ( Görevinden Alınan Bir Memurun Aynı İşlemle ya da Aynı Tarihli İkinci Bir İşlemle Ara Verilmeksizin Diğer Kadroya Atanması veya İkinci İşlemin Aynı Gün Gerçekleşmemesi Durumunda Görevden Alma ve Atamaya İlişkin İşlemlerin Birlikte Bildirileceği )
D2.DE. 2007/1275ATAMA İŞLEMİ ( Her Hangi Bir Neden Gösterilmeden Görevinden Alınarak Yerine Hiç Bir İdari Deneyimi Olmayan … Lisesi Öğretmenin Görevlendirilmesine İlişkin İşlemde Hukuka Uyarlık Bulunmadığı )
D5.DE. 2006/5349ATAMA İŞLEMİ ( Hesap İşleri Müdürünün Trafik İşleri Müdürlüğü'ne Atanması - Görevinden Alınmasını Gerektirecek Bir Olumsuzluğu İleri Sürülmeden veya Hukuken Kabul Edilebilir Bir Neden Ortaya Konulmadan Salt Takdir Yetkisinden Bahisle Davacının Atanmasında Hukuka Uyarlık Bulunmadığı )
D5.DE. 2008/3752ATAMA İŞLEMİ ( Hizmetin Gereklerini Esas Alarak Atamayı Belirli Kurallara Bağlama Görevde Verimliliği Artırma ve Yurdun Değişik Hizmet Bölgeleri ve Alanlarında Görev Yapmalarını Sağlayarak Hizmetin Yaygınlaşmasını Temin Etme Amacına Hizmet Gereklerine Aykırılık Görülmediği )
D2.DE. 2004/7899ATAMA İŞLEMİ ( İdare Bünyesinde Tüm Personeli Kapsayan Rotasyon Uygulamasına Gidilmeksizin Sadece 5. Bölge Hizmetindeki Görev Süresini Tamamlamadığından Bahisle Tesis Edilen İşlemde Hukuka Uyarlık Bulunmadığı )
D5.DE. 2007/2511ATAMA İŞLEMİ ( İdarece Yargı Kararının Yanlış Yorumlanması Sonucu Tesis Edilmiş Olan İşlemin Düzeltilmesi Amacıyla Kurulan Dava Konusu İşlemde Hukuka Aykırılık Bulunmadığı )
D5.DE. 1993/4248ATAMA İŞLEMİ ( İdarenin Takdir Yetkisinin Karşı Tarafın İsteği ve Yargı Kararıyla Sınırlandırılamayacağı )
D2.DE. 2012/6721ATAMA İŞLEMİ ( İdari İşlemin İptali - Anadolu Liseleri Yöneticiliklerine Mevzuata Göre Seçilerek Öğretmen Olarak Atanıp Görev Yapan ya da Görev Yaptıktan Sonra Herhangi Bir Nedenle Ayrılmış Olmakla Birlikte Yeniden Bu Eğitim Kurumlarına Sınavsız Atanabilecek Nitelikte Olanlar Arasından Atama Yapılacağı )
D2.DE. 2005/52ATAMA İŞLEMİ ( İl Çevre Müdürü Olan Davacının Geçmiş Hizmetleri İle Kariyer ve Liyakat İlkelerine Göre Ulaştığı ve Yürüttüğü Kamu Görevi Gözetilmeksizin Mühendis Olarak Atanmasının Yasaya Aykırı Olduğu )
D2.DE. 2010/672ATAMA İŞLEMİ ( İlgililerin Önce Atandıkları Okulların Normal Kısmına Atanması Eğitim-Öğretim Yılının Sona Ermesi Üzerine de Yargı Kararının Tam Anlamıyla Uygulanmasını Sağlamaya Yönelik Olarak Eski Görev Yerlerine Atanmasında Hukuka Aykırılık Bulunmadığı )
D5.DE. 1994/450ATAMA İŞLEMİ ( İptal Edilen Kanun Hükmünde Kararnameye Göre Yapılan Atama - Mevzuata Uygun Olduğu )
D5.DE. 2010/5351ATAMA İŞLEMİ ( İptali İstemi - Davacının Üzerine Atılı Fiili İşlediğinin Kendi İfadesiyle Sabit Olması ve Yerel Basında Haberlere de Konu Olduğu/Mesleğin Saygınlığını Zedeleyeceği - Atanmasına İşlemde Hukuka Aykırılık Bulunmadığı )
D5.DE. 2008/641ATAMA İŞLEMİ ( İstisnai Memurluklara Atananlara Atandıkları Kadronun Derece Aylığının İlk Kademesini Kazanılmış Hak Olarak Elde Ettikleri Tarih İtibariyle Kademe İlerlemesi ve Derece Yükselmesine İlişkin Hükümlerin Uygulanabileceği )
D11.DE. 2008/8727ATAMA İŞLEMİ ( İş Kanunlarına Tabi Olarak Çalışmakta İken Atanan Memur - Ataması 4046 S. Kanun'da Yapılan Değişiklikten Önce Gerçekleşip Yeni Kuruma Nakli Bu Tarihten Sonraya Kalan Davacının Kıdem Tazminatından Yararlanması Gerektiği )
D5.DE. 1992/3122ATAMA İŞLEMİ ( İşlemi Tebellüğden İmtina Edilmesinin Dava Açma Süresine Etkisi )
D5.DE. 1997/1310ATAMA İŞLEMİ ( İtfaiye Yönetmeliği Uyarınca Rütbeli Görevde Geçen Hizmet Süresinin Atama İşleminde Dikkate Alınmasının Gerekmesi )
D5.DE. 2001/3925ATAMA İŞLEMİ ( Kademe İlerlemesinin Durdurulması Cezası Verilen Davacı - Genel İdare Hizmetleri Sınıfında Görev Yaparken Bir Meslek Sınıfı Olmayan Yardımcı Hizmetler Sınıfına Atanmasında Hukuka Uyarlık Bulunmadığı )
D2.DE. 2004/6912ATAMA İŞLEMİ ( Kadrosunun Alındığı Yere Hiç Gitmeyen ve Görev Yapmayan Davacının Atanmasının Daha Sonradan İkametgahının Bulunduğu Yere Yapılmasından Dolayı Kendisine Harcırah Verilmeyeceği )
D5.DE. 2007/2093ATAMA İŞLEMİ ( Kadroya Atanma Koşullarını Taşıyan İki Kişi Arasında Birinin Niteliklerinin Daha İyi Olduğu Gerekçesiyle İdarenin Takdir Yetkisini Kaldırarak Bu Kişinin Atanması Sonucunu Doğuracak Şekilde İptal Kararı Verilemeyeceği )
D2.DE. 2012/2577ATAMA İŞLEMİ ( Kamu Hizmetinin Etkin ve Verimli İşlemesi Amacı Dışında Başka Bir Amaçla Tesis Edilemeyeceği - Atama İşleminin Bir Alt Ceza Olarak Uygulanamayacağı )
D5.DE. 2008/5607ATAMA İŞLEMİ ( Kendi Tesis Ettikleri Özlük İşlemlerinden Kaynaklanan İdari Davalarda Vergi Dairesi Başkanlıklarının da Artık Davalı Konumunda Yer Alabileceği )
D5.DE. 2009/3059ATAMA İŞLEMİ ( KOSGEP Eğitim ve Danışmanlık Merkez Müdürlüğü KOBİ Uzmanı - Kurum Personel Yönetmeliği'nde Bir Düzenleme Yapılmaksızın Davalı İdare İcra Komitesi Kararı İle Süreç Danışmanlığı Kadrosunun İptal Edilmesinde ve Bu Kadroda Görev Yapan Davacının KOBİ Uzmanı Kadrosuna Atanmasında Hukuka Uyarlık Bulunmadığı )
D2.DE. 2006/3741ATAMA İŞLEMİ ( Kurum Müdürlüğünü Vekaleten Yürüten Müdür Yardımcısının da Müdür Başyardımcılığına Aday Olması - Başvuran Tüm Adayların Eğitim Durumları Ödül ve Ceza Durumları Sicilleri Hizmet Süreleri Yöneticilikte Geçirdikleri Sürelerin Dikkate Alınması Gerektiği )
D12.DE. 2004/3475ATAMA İŞLEMİ ( Kurumlar Arası Nakil Yoluyla Geçtiği Kurumda Makul Bir Süre Çalışmış Olması Karşısında Görevine Son Verilmesi İşleminde Hukuka Uyarlık Bulunmadığı )
D12.DE. 2005/4910ATAMA İŞLEMİ ( Kurumlara Personel Alımlarında Başvuru Şartının Görevin Gerektirdiği Nitelikler ve Hizmet Gerekleri Doğrultusunda Belirlenmesi Gerektiği - Cinsiyet Ayrımı Gözetilmeyeceğinden Dava Konusu İlanda Üst Normlara ve Hukuka Uyarlık Bulunmadığı )
D5.DE. 2008/4162ATAMA İŞLEMİ ( Mahkemece Eşdeğer Durumda Oldukları Dikkate Alınmaksızın ve İdarenin Takdir Yetkisini Ortadan Kaldıracak Biçimde Adaylar Arasından İdarece Tercih Edilenlere Ek Olarak Davacının da Tercihi Gerektiği Yolunda Karar Verilmesinin İsabetsizliği )
D5.DE. 2006/8259ATAMA İŞLEMİ ( Memurların Bulundukları Kadrodan Başka Kadrolara Atanması - Hesaplanacak Yeni Göreve İlişkin Ödemeler Toplamının Net Tutarının Eski Görevinden Ayrıldığı Sıradaki Ödemeler Toplamından Az Olması Halinde Aradaki Farkın Ödeneceği )
D2.DE. 2007/3575ATAMA İŞLEMİ ( Milli Eğitim Bakanlığına Bağlı Olmayan Yurt Dışındaki Bir Okulda Atama İşlemine Dayalı Olmaksızın Müdür Yardımcısı Olarak Geçen Süre İlgili Mevzuatta Öngörülen Anlamda "Yönetici" Tanımına Girmeyeceği )
D2.DE. 2007/1710ATAMA İŞLEMİ ( Okul Müdürlerinin Atamasını Kapsayan Kararnamenin İptali - Davacı Şahsın Sendikanın Üyelerin Ortak Hak ve Menfaatlerinin İzlenmesi Amacı Doğrultusunda Açılan Davada Taraf Olmaması Nedeniyle Davayı Yenileme Yönünden de Ehliyeti Bulunmadığı )
D5.DE. 1996/1123ATAMA İŞLEMİ ( Olağanüstü Hal Koordinasyon Kurulu Yazısının 285 Sayılı KHK'da Öngörülen Yetkinin Kullanılmasına İlişkin Olmaması Nedeniyle İptale Konu Olabilmesi )
D12.DE. 2010/775ATAMA İŞLEMİ ( Sağlık Bakanlığında Sözleşmeli Personel Olarak Çalışmak İsteyenler - Yerleştirilmeleri Aşamasında Henüz Atanma Aşamasına Geçilmeden Tercih Haklarının Ortadan Kaldırılmasına Yol Açan Düzenlemede Kanun Hükmüne Uyarlık Bulunmadığı )
D5.DE. 2010/5889ATAMA İŞLEMİ ( Sağlık Grup Başkanlıkları ve Sağlık Ocakları Emrinde Görev Yapmakta Olan Personelin Personel Dağılım Cetveli ve Hizmet Puanı Dikkate Alınarak Personel İhtiyacı Bulunan Yerlere Atama Yapılmasına Yönelik Olarak Kurulan İşlemde Hukuka Aykırılık Bulunmadığı )
D1.DE. 1992/313ATAMA İŞLEMİ ( Seçim İçin Görevinden Ayrılan Kamu Görevlilerinin Kazanamaması Nedeniyle )
D2.DE. 2008/3555ATAMA İŞLEMİ ( Soruşturma Raporundaki Fiillerin Davacının Görev Yeri Değişikliğini Gerektirip Gerektirmediği Hususları İncelenmeden Hüküm Kurulduğu - Atama İşlemi Değerlendirilmeden Verilen İşlemin İptali Kararının İsabetsiz Olduğu )
D12.DE. 2008/1973ATAMA İŞLEMİ ( Sözleşmeli Öğretmen - TCDD'DE 399 Sayılı KHK'ya Tabi Aday Memur İken İstifa Eden ve Görevinden Ayrılan Davacının Bu Tarihten İtibaren 6 Aylık Bekleme Süresini Doldurmadan Sözleşmeli Öğretmen Olarak Atanmasında Hukuka Uyarlık Bulunmadığı )
D16.DE. 2015/14032ATAMA İŞLEMİ ( Tahsis Edilmiş Bir Kadro Bulunmayan Görev Yapılan Görevlendirmenin Atama İşlemi Olmadığı - Görevlindirmenen Görevlindirilen Kişi Bakımından Müktesep Hak Oluşturmayacağı )
D2.DE. 2008/5150ATAMA İŞLEMİ ( Talim ve Terbiye Kurulu Kararlarına Göre Üç Yıllık Eğitim Enstitüsü Bölümlerinin İlköğretim Alan Öğretmenliğine Kaynaklık Ettiği - Uzun Yıllardır Liselerde Görev Yapmak Kişiye Kazanılmış Hak Sağlamayacağı )
D5.DE. 2008/1229ATAMA İŞLEMİ ( TEİAŞ Genel Müdürlüğü Personeli Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliği - 7. Md.sinin ( D ) Bendinin Belirtilen Nedenlerle Hukuka Aykırı Olduğu/Kurulmuş Olan Söz Konusu Atama İşleminin de Hukuki Dayanaktan Yoksun Kaldığı )
D5.DE. 1998/3448ATAMA İŞLEMİ ( TRT Kurumunda Son Atanan Yerde Üç Yıl Çalışma Koşulunu Sağlayan Personelin Naklen Atanma İsteminde Bulunabilmesi )
D5.DE. 1998/4336ATAMA İŞLEMİ ( Usule Aykırı Atamaya Bağlı Olarak Yapılan Ödemeler-Müktesep Hak Teşkil Edip Etmeyeceği )
D5.DE. 1992/5481ATAMA İŞLEMİ ( Usulüne Uygun İhdas Edilmemiş Bir Kadroya Atanan Kişinin Tekrar Eski Kadrosuna Atanması )
D2.DE. 2009/656ATAMA İŞLEMİ ( Üç Yıl Okul Müdürlüğü Yapmış Olması Davacı Açısından Kazanılmış Bir Hak Oluşturmadığı )
D5.DE. 2008/5015ATAMA İŞLEMİ ( Üyelerinin Tümünü Ortak Çıkarlar Doğrultusunda Temsil Etme Yetkisine Sahip Bulunan Davacı Sendikanın Üyelerinin Tümünün Ortak Hak ve Menfaatlerini Etkilemeyen Bireysel Nitelikteki Atama İşlemlerine Karşı Öznel Anlamda Dava Açma Ehliyetinin Bulunmadığı )
D2.DE. 2007/3818ATAMA İŞLEMİ ( Yapılan Soruşturma Sonucu Yöneticilik Görevinden Alınarak Başka Bir Okula Öğretmen Olarak Atanmış Olan Davacının Yöneticilik Görevinden Kaynaklanan İddialarla İlgili Olarak Düzenlenen Yeni Bir Soruşturmaya Dayalı Şekilde Tekrar Atanamayacağı )
D5.DE. 2001/5253ATAMA İŞLEMİ ( Yarışma ve Yeterlik Sınavını Kazanmış Olanlar - İdarenin İlgilinin Tutum ve Davranışlarına Göre Seçme Hakkına Sahip Olduğunu Kabul Etmenin Anayasa ve Yasalara Aykırılığı )
D5.DE. 2008/2727ATAMA İŞLEMİ ( Yer Değiştirme Suretiyle Atamaya Tabi Olan Gümrük Müsteşarlığı Personelinin Atanmalarında Görevde Verimliliği Artırma ve Yurdun Değişik Hizmet Bölgeleri ve Alanlarında Görev Yapmalarını Sağlayarak Hizmetin Yaygınlaşmasını Temin Etme Amacına ve Hizmet Gereklerine Aykırılık Görülmediği )
D5.DE. 2009/176ATAMA İŞLEMİ ( Yönetmelikte Öngörülen Öğrenim Koşulunu Taşımadığı Gerekçesiyle Tapu Sicil Müdürlüğü Kadrosu İçin Yapılacak Görevde Yükselme Eğitimi ve Sınavına Alınmamasına İlişkin İşlemde Hukuka Aykırılık Görülmediği )
D5.DE. 1995/895ATAMA İŞLEMİ ( Yürütmeyi Durdurma Kararı Üzerine Eski Göreve Atamanın Yapılmasının Gerekmesi )
D11.DE. 2010/456ATAMA İŞLEMİ (Branşlı Personel Olması Nedeniyle Sualtı Grup Amirliği Bulunmayan Bir Yerde Çalıştırılmasının Hukuka Aykırı Olduğu İddiasının Atama İşlemine Karşı Açılacak Bir Davada İncelenebileceği)
D5.DE. 2007/7251ATAMA İŞLEMİ (Dava Konusu İşlemden Sonra Kurulan Bir Başka İşlem İle Davacının Eski Görevine Yeniden Atanması Nedeniyle Davanın Konusuz Kaldığından Söz Edilerek "Karar Verilmesine Yer Olmadığına" İlişkin Olarak Verilen Kararda Hukuksal İsabet Görülmediği)
D5.DE. 2010/4573ATAMA İŞLEMİ (İptali İstemi - Davacının Hakkında Devam Eden Ceza Davasının ve Aldığı Disiplin Cezasına Konu Eylemin Niteliği İtibariyle Tesis Edilen Dava Konusu İşlemde Hukuka Aykırılık Görülmediği Gerekçesiyle İstemin Reddi Yolundaki Kararın Usul ve Yasaya Uygun Olduğu)
D1.DE. 1983/124ATAMA İŞLEMİ ALEYHİNE DAVA AÇILMASI ( Yürütmenin Durdurulması Kararı Alınması - Yasal Süre Sonunda Yeni Görevlerine Başlamıyanların Memurluktan Çekilmiş Sayılamayacağı )
IDDGKE. 1997/414ATAMA İŞLEMİ İÇİN GEREKLİ MAKUL SÜRENİN ZARARLARA ESAS ALINAN SÜREDEN ÇIKARILMASI GEREĞİ ( Seçimlere Katılmak Üzere Görevinden İstifa Eden Memurun Göreve İade Talebi Üzerine Göreve Geç İadesi Nedeniyle Uğradığı Maaş ve Özlük Hakları Kaybı )
D5.DE. 2008/3586ATAMA İŞLEMİ TESİSİ ( Davacının İşlem Tarihi İtibariyle Görevi Başında Mı Yoksa Görevden Uzaklaştırılmış Konumda Mı Bulunduğunun Açıklığa Kavuşturulması Gerektiği )
D5.DE. 2011/4682ATAMA İŞLEMİN İPTALİ İSTEMİ ( Kararının Düzeltilmesi İsteminin Reddedilerek Kararın Kesinleşmesi Üzerine Bu Ret Kararının Kaldırılarak Yargılamanın Yenilenmesi İstemiyle Açılan Davada Tarafları Farklı Bir Davada Verilen Kararın 2577 S.K. 53/H Md. Kapsamında Değerlendirilemeyeceği )
D5.DE. 2010/5403ATAMA İŞLEMİNDE AİLE BÜTÜNLÜĞÜNÜN KORUNMASI GEREKTİĞİ ( Ayrı Kurumda Çalışan Eşler Yönünden Nakil İşleminin Tesisinden Önce Eşlerin Birlikte Görev Yapabilecekleri Yerlerin İdarece Önceden Belirlenerek Diğer Eşin de Muvafakati Alındıktan Sonra İşlem Tesisi Gerektiği )
D5.DE. 2013/9963ATAMA İŞLEMİNDE İDAREYE TANINAN TAKDİR YETKİSİNİN KAMU YARARI VE HİZMET GEREKLERİNE AYKIRI KULLANILMASI ( Belediye Başkan Yardımcısının Sağlık İşleri Müdürü Olarak Atanması - Davacının Verilen Görevleri Yerine Getirmediği Uyum Sorunu Yaşadığı Kendisinden Beklenen Performans ve Eş Güdümü Sağlayamadığına Dair Somut ve Objektif Olarak Ortaya Konulamadan Yapılan Atama İşlemin Hukuka Uyarlı Olmadığı )
D5.DE. 2015/1440ATAMA İŞLEMİNDE YOLLUK ÖDENMEYECEĞİNİN YER ALMADIĞI ( Yolluk Ödenmemesi İşleminin İptali İstemi/Dava Açma Süresi - Harcırah Ödenmesi Talebiyle İdareye Yapılan Başvurunun 2577 S. Kanunun 10. Md. Kapsamında Yapılan Başvuru Olduğu/Davanın Süresinde Olduğu Gözetilerek Esasına Girileceği )
D5.DE. 2016/963ATAMA İŞLEMİNE GETİRİLEN KISITLAMA ( Devlet Memurlarının Yer Değiştirme Suretiyle Atanmalarına İlişkin Yönetmelikte Yer Almadığı Halde Serbest veya Özel Kuruluşlarda Çalışan Eş Dolayısıyla Sağlık Personeline Eş Durumu Sebebiyle Atanma İsteği Hakkı Tanınmışken Stratejik Personele Kısıtlama Getirilmesinin Hukuka Aykırı Olduğu )
D5.DE. 1994/4696ATAMA İŞLEMİNE KARŞI İTİRAZ BAŞVURUSU ( İtiraz Süresi İçinde Yapılan Sağlık Özrüne Dayalı Atama Başvurusunun Reddi - Atama Başvurusunun Reddine Dair İşlem ile Naklen Atama İşleminin Birlikte Dava Konusu Edilebileceği )
D13.DE. 2005/309ATAMA İŞLEMİNE ONAY VERMEYEN BDDK İŞLEMİNİN İPTALİ TALEBİ ( BDDK'nın Banka Üst Düzey Yetkilisi Olarak Atanmalarda Takdir Yetkisinin Bulunması - Davacının Daha Önce Bankalar Kanunu'na Muhalefetten Ceza Almış Olması )
D5.DE. 1992/3122ATAMA İŞLEMİNİ TEBELLÜĞ ETMEKTEN İMTİNA ( Dava Açma Süresi-Zamanaşımı )
D16.DE. 2015/17504ATAMA İŞLEMİNİN GENEL ATAMA DÖNEMİ İÇERİSİNDE YAPILDIĞI (Temmuz Ayına Sarkan Atamaların Zaman Dışı Atama Olarak Nitelendirilemeyeceği - Atama/Hizmet Süresi)
D1.DE. 2008/164ATAMA İŞLEMİNİN GERİ ALINMASI ( Hukuka Aykırı Atama Nedeni ile Sözkonusu İşlemi Yapmaktan Doğan Sorumluluğun Ortadan Kaldırılamayacağı - İlgililere İsnat Edilen Eylemin Haklarında Soruşturma Yapılmasını Gerektirecek Nitelikte Bulunduğu )
D5.DE. 2012/7438ATAMA İŞLEMİNİN GERİ ALINMASI ( İdarelerin Mevzuata Aykırı İşlemlerini Süreyle Bağlı Olmaksızın Her Zaman Geri Alabileceği - Davacının Atanmasının Üzerinden 16 Yıl Geçtikten Sonra Kurulan İşlem )
D2.DE. 2009/3321ATAMA İŞLEMİNİN GERİ ALINMASININ REDDİNE İLİŞKİN İŞLEMİN İPTALİ TALEBİ ( Davacının Kadro İçin Duyuru Yapılmadığından Başvuruda Bulunamadığı/Ataması Yapılan Kişinin Atama İşleminin Geri Alınması Talebinde Bulunduğu - Davacının Dava Açmakta Hukuki Menfaati Bulunduğu )
D5.DE. 2015/6676ATAMA İŞLEMİNİN HUKUKA AYKIRI OLDUĞU ( Kamu Yararı ve Hizmet Gereklerinin Gözetilmediği - Atanma Koşullarını Taşıyanlar Arasından Hiçbir İlan ve Duyuruda Bulunulmaksızın Uygun Görülen Kişilerin Atanmaları Yetkisine Sahip Olunduğu Şeklinde Yorumlanmış ve Uygulanmış Olmasının Hatalı Olduğu/İdarenin Atama İşlemi )
D5.DE. 2012/4429ATAMA İŞLEMİNİN İPTALİ ( Davacının Ceza Mahkemesinde Hapis Cezası Aldığı Göz Önüne Alındığında Genel Sekreter Yardımcılığı Görevinden Alınmasında Hukuka Aykırılık Bulunmadığı - İstemi Olmaksızın 1. Derecede Kazanılmış Hakkı Bulunan Davacının 3. Dereceli Kadroya Atanmasının Doğru Olmadığı )
D5.DE. 2015/5512ATAMA İŞLEMİNİN İPTALİ ( Davacının İade Edildiği Göreve Ait Maaş Farklarının Yasal Faiziyle Birlikte Ödenmesi Gereği - Davacının İade Edildiği Göreve Ait Döner Sermaye Zam ve Tazminatlarının İadesine İlişkin Talebinin Reddinde Hukuka Aykırılık Bulunmadığı )
D5.DE. 1997/1633ATAMA İŞLEMİNİN İPTALİ ( Davacının İtfaiye Grup Amirliği Görevinden Alınarak İtfaiye Çavuşluğu Görevine Atanmasına İlişkin İşlem )
D5.DE. 2014/1845ATAMA İŞLEMİNİN İPTALİ ( Davacının Şube Müdürü Görevinden Alınması Yolunda Tesis Edilmiş İdari Bir İşlem Var Olmadığı Halde Araştırmacı Olarak Atanmasına Dair İşlemin İptali İstemiyle Açılan Bu Davanın İncelenmeksizin Reddi Gerektiği )
IDDGKE. 2005/1547ATAMA İŞLEMİNİN İPTALİ ( Davacının Yargılama Sırasında Vefat Etmesi - Atama İşleminin İptali İstemiyle Açılan Davada Verilecek Kararın Yalnızca Ölen Davacıyı İlgilendirdiği ve Mirasçıların Hukuku Bakımından Terekeye Devredilebilecek Bir Menfaatin Bulunmadığı )
D2.DE. 2005/1260ATAMA İŞLEMİNİN İPTALİ ( İlçe Milli Eğitim Şube Müdürünün Öğretmen Olarak Atanması - Yöneticilik Niteliğini Kaybetmemiş Olan Davacının Unvanına Eşdeğer Bir Kadroya Atanması Gerektiği )
D5.DE. 2005/452ATAMA İŞLEMİNİN İPTALİ ( İstihdam Fazlası Personel Belirlenirken Hizmet Gerekleri Dışında Bir Amacın Güdülmemesi Sicil Liyakat Hizmet Süresi Gibi Nesnel Ölçütlerin Esas Alınması Gerektiği )
D1.DE. 1996/224ATAMA İŞLEMİNİN İPTALİ ( İstisnai Memurluk Kadrolarına Yapılan Atamalar Yapıldıktan Sonra Diğer Memurluk Kadrolarına Nakledilenlerin Atama İşlemleri )
D5.DE. 2008/2155ATAMA İŞLEMİNİN İPTALİ ( Kararın Yasal Sürede Uygulanmaması/Danıştayca Bozulması - Bozma Kararının Tebliği Tarihine Kadar Olan Süre İçerisinde Yargı Kararı İle İade Edilmesi Gereken Hukuki Statü İle Fiilen Getirilen Görev Arasındaki Parasal Zararının Mahkemece Araştırılması Gerektiği )
D12.DE. 2008/5539ATAMA İŞLEMİNİN İPTALİ ( KPSS Sınavına Dört Yıllık Fakülte Mezunu Olduğunu Gizlemek Suretiyle Ortaöğretim Mezunu Olarak Girdiği - Atanmasına Dair Olurun İptal Edilmesine İlişkin Bakanlık İşleminin İptali İsteminde Hukuka Uyarlık Bulunmadığı )
D12.DE. 2003/1447ATAMA İŞLEMİNİN İPTALİ ( Ordudan Disiplinsizlik Nedeniyle Re'sen Emekli Edilen Astsubayın Başka Bir Memuriyet Kadrosuna Atanamayacağı )
D2.DE. 2007/67ATAMA İŞLEMİNİN İPTALİ ( Öğretmen Ataması - Durumuna Uygun Olmayan İlk Atama Yoluyla Başvuruda Bulunarak Yanlış Bilgi Veren Davacının Atamasının İptal Edilmesine İlişkin Dava Konusu İşlemde Hukuka Aykırılık Bulunmadığı )
D5.DE. 1997/2136ATAMA İŞLEMİNİN İPTALİ ( Siyasi Bir Partinin Yaptığı Toplantıya Katıldığı Kanıtlanmayan Davacının Bu Gerekçeyle Yapılan Naklinde Sebep Yönünden Hukuka Uyarlık Olmaması )
D5.DE. 1999/399ATAMA İŞLEMİNİN İPTALİ ( Tebellüğden İmtina Eden Davacının Atama İşleminin İdarece İptal Edilmesi )
D12.DE. 2013/10902ATAMA İŞLEMİNİN İPTALİ ( Yargı Kararının Uygulanması Amacıyla Komiser Yardımcılığından Polis Memurluğuna Atanmasına İlişkin - Yargı Kararlarının Bağlayıcılığı İlkesi Gereği Tesis Edilen Dava Konusu İşlemde Hukuka Aykırılık Bulunmadığı )
D5.DE. 2005/1958ATAMA İŞLEMİNİN İPTALİ ( Zabıta Memurluğuna Atamada Belediye Başkanının Onayının Yeterli Olduğu - Belediye Meclisi Kararına Gerek Bulunmadığı )
D5.DE. 2012/6149ATAMA İŞLEMİNİN İPTALİ (6083 S. K.'nun Geç. Md. 1 Hükmüne Göre Davacının Yasa Gereği Kapatılan Kadastro Müdürlüğünden Boş Bulunan Tapu Müdürlüğüne Kazanılmış Hak Aylık Derecesi İle Atanmasına İlişkin İşlemde Hukuka Aykırılık İşlemi İptal Eden İdare Mahkemesi Kararında Hukuka Uyarlık Bulunmadığı)
D5.DE. 2013/6799ATAMA İŞLEMİNİN İPTALİ (Bulunduğu Hizmet Bölgesindeki Çalışma Süresini Fazlasıyla Tamamlamış Olan ve Atanmaya Yönelik Tercih Hakkını Kullanmamış Olan Davacının Tercih Hakkını Kullanmamış Olması Nedeniyle Atamaya Tabi Tutulamamasının Hukukla ve Hizmet Gerekleri İle Bağdaştırılamayacağı - İşlemin Hukuka Uygun Olduğu)
D5.DE. 2011/3147ATAMA İŞLEMİNİN İPTALİ (Davacının Görev Yaptığı Bölge Müdürlüğü Bünyesinde On Yılını Doldurup da Ataması Yapılmayan Kontrol Mühendisi Bulunmadığı/Davacının Naklen Atanmasında Davalı İdarenin Sahip Olduğu Takdir Yetkisinin Hukuka Uygun Bir Şekilde Kullanıldığı - Davanın Reddi Yolundaki Kararın İsabetli Olduğu)
D5.DE. 2012/2846ATAMA İŞLEMİNİN İPTALİ (Davacının Sağlık Sorunu İle Takip ve Tedavisini Kesintisiz ve İstenilen Bir Seviyede Sürdürmesine Olanak Sağlayacak Bir Yere Atanması Gerekirken Bu Hususlar Gözardı Edilerek Davacının Sağlık Durumunda Olumsuzluklar Yaratabilecek İlçeye Atanmasında Hukuka Uyarlık Görülmediği)
D12.DE. 2010/7509ATAMA İŞLEMİNİN İPTALİ (Özürlülerin Devlet Memurluğuna Alınması - Yapılan Sınavda Başarılı Olup Davalı İdare Hukuk Müşavirliği Emrine Memur Olarak Atanan Davacının Üniversite 3. Sınıfta Öğrenim Gördüğünden İptal Edilmesinde İsabetsizlik Olmadığı)
D5.DE. 2003/5993ATAMA İŞLEMİNİN İPTALİ DAVASI ( Dava Açma Süresinin Tebligatla Başlaması - Tebellüğden İmtina Edildiğine İlişkin Tutanağın Tek Başına Tebligat Anlamına Gelmemesi )
D1.DE. 1983/124ATAMA İŞLEMİNİN İPTALİ DAVASININ REDDEDİLMESİ ( Yürütmenin Durdurulması Kararı Nedeniyle Davacıya İşlem Tarihinden İtibaren Ödenen Özlük Haklarının Haksız Zenginleşme Olarak Düşünülemeyeceği )
D5.DE. 2013/2270ATAMA İŞLEMİNİN İPTALİ HALİNDE DÖNER SERMAYE ÖDEMESİ ( Görevden Alan Atama İşleminin Mahkeme Kararı ile İptali ile İptal Edilen Yönetsel İşlemden Doğan Tüm Sonuçların Ortadan Kalktığı Önceki Hukuksal Durumun Geçerliliğinin Sağlanması Gereği - Davacının Görevden Alınma İşlemi İptal Edildiğinden Davacının Fiilen Görev Yapmış Olmasına Bakılmaksızın Bu Dönemde Yapılan Döner Sermaye Ödemesinin de Tazmini Gereği )
D5.DE. 2008/6194ATAMA İŞLEMİNİN İPTALİ İSTEMİ ( 1. Dereceli İlçe Müftülüğü Kadrosunda Görev Yapan Davacının Bulunduğu Kadro Derecesi Gözetilmeksizin 2. Derece İl Müftü Yardımcılığı Kadrosuna Atanmasına İlişkin İşlemde Hukuka Uyarlık Görülmediği )
D5.DE. 2013/7067ATAMA İŞLEMİNİN İPTALİ İSTEMİ ( Anayasa Mahkemesi Kararı İle İller Bankasının Özel Hukuk Hükümlerine Tabi Tüzel Kişiliği Olan Anonim Şirket Statüsünde Kalkınma ve Yatırım Bankası Olduğu - Bankanın Hizmetinin Genel İdare Esaslarına Göre Yürütülmesi Gereken Asli ve Sürekli Görevlerden Sayılamayacağı )
D2.DE. 2008/5865ATAMA İŞLEMİNİN İPTALİ İSTEMİ ( Atamanın Dayanağı Olan Yönetmeliğin 26. Md. Tamamının Yürütmesinin Durdurulmasına Dair Verilen Bir Yargı Kararı Bulunmadığı - Takdir Puanının da Davacının Atanmasında Bir Etkisinin Bulunmadığı )
D2.DE. 2011/368ATAMA İŞLEMİNİN İPTALİ İSTEMİ ( Bir Kül Olarak Sosyal Güvenlik İl Müdür Yardımcılığı Kadrolarına Yapılan Atamaları İhtilaflı Hale Getirilerek Atamalarda Genel Olarak İdarece Belirlenmiş Bir Ölçüt Olup Olmadığının Hukuki Sorgulamasının Yapıldığı - İşlemin Bu Haliyle Tüm Sendika Üyelerini İlgilendiren Uygulamaya Dönük Genel Nitelik Taşıdığı/Uyuşmazlığın Esasına Girileceği )
D5.DE. 2010/6203ATAMA İŞLEMİNİN İPTALİ İSTEMİ ( Danıştay Dava Daireleri İle İdari veya Vergi Dava Daireleri Kurulları Tarafından Verilen Kararların Düzeltme Yolu İle Yeniden İncelenebilmelerini Gerektiren Nedenler Yasa Gösterildiği - Anılan Daire ve Kurulların Kararın Düzeltilmesi İsteminde İleri Sürülen Nedenlerle Bağlı Oldukları )
D5.DE. 2008/109ATAMA İŞLEMİNİN İPTALİ İSTEMİ ( Dava Konusu İşlemin Davacının Nakil Başvurusu Davalı İdareye Ulaşmadan Kurulduğu - Raporda Yer Alan İnceleme Konusunun Dışındaki Sebeplere Dayandırılan Bölge Müdürlüğü Önerisi Uyarınca Kurulan İşlemde Hukuka Aykırılık Görmeyen Mahkeme Kararının İsabetli Olduğu )
D2.DE. 2008/838ATAMA İŞLEMİNİN İPTALİ İSTEMİ ( Davacının Atamasının Genel Atama Takvimi Dışında Yapılmış Olması - Dava Konusu İşlemi Hukuken Sakatlar Bir Durum Olarak Nitelendirilmiş İse de Yönetmelik Kuralının Aynı Koşullarda Bulunan Herkese Uygulanması Gerektiği )
D5.DE. 2008/501ATAMA İŞLEMİNİN İPTALİ İSTEMİ ( Davacının Dava Konusu İşlemi Tebellüğ Ettiği ve Dava Açtığı Tarihler İtibariyle Emekliye Ayrılması Nedeniyle Naklen Atanmasına İlişkin İşlemin İptali İstemiyle Dava Açmakta Menfaati Bulunmadığı )
D2.DE. 2008/1077ATAMA İŞLEMİNİN İPTALİ İSTEMİ ( Davacının Görev Yaptığı Okula Kendisiyle Aynı Branşta Bulunan Öğretmen Atanmasına İlişkin İşlemin İptalini İsteyebileceği - Bunda Kişisel Meşru ve Aktüel Menfaatinin Bulunduğu )
D5.DE. 2009/7204ATAMA İŞLEMİNİN İPTALİ İSTEMİ ( Davacının İş Sahiplerinin Güvenini Kazanamadığı ve Güvenilirliğini Kaybettiğine İlişkin İddiaların Doğruluğunu Kanıtlayacak Somut Bilgi ve Belge Gösterilemediği - Davanın Reddine İlişkin İdare Mahkemesi Kararında Hukuki İsabet Bulunmadığı )
D5.DE. 2009/7904ATAMA İŞLEMİNİN İPTALİ İSTEMİ ( Davacının Kadastro Müdürü İle Yaşanan Olaya Kadar Başarısız Uyumsuz Huzursuzluk Çıkaran ya da Verimsiz Bir Personel Olduğuna İlişkin Somut Bir Tespitin Bulunmadığı - Dava Konusu İşlemin Hukuka Aykırı Olduğu)
D5.DE. 2010/2952ATAMA İŞLEMİNİN İPTALİ İSTEMİ ( Davacının Kalp Rahatsızlığı Nedeniyle Kullanmakta Olduğu İlaçların Agresif Davranmasına Neden Olması/Görevine Gerekli Dikkat ve Özeni Göstermeyerek Hatalı İşlemler Yaptığı - İş Yükü Daha Az Olan Bir Yere Atanmasında İsabetsizlik Olmadığı )
IDDGKE. 2007/2300ATAMA İŞLEMİNİN İPTALİ İSTEMİ ( Davacının Tapu ve Kadastro Bölge Müdürlüğü Görevinde Yıpranmasına Neden Olduğu - Uyuşmazlık Hakkında Yeniden Bir Karar Verilmek Üzere Dosyanın Danıştay Beşinci Dairesine Gönderilmesine Karar Verildiği )
D5.DE. 2007/6195ATAMA İŞLEMİNİN İPTALİ İSTEMİ ( Davacının Yürütmekte Olduğu Görevine Yönelik Olarak Tespit Edilen Olumsuz Davranışların Niteliği ve Ağırlığı Dikkate Alınarak Kurulan Atama İşleminde Hukuka Aykırılık Görülmediği )
D2.DE. 2016/11404ATAMA İŞLEMİNİN İPTALİ İSTEMİ ( Davacının Yürüttüğü Fakülte Sekreterliği Görevine Ait Ek Gösterge Adı Geçen Bakımından Kazanılmış Hak Oluşturmayacağından Daha Düşük Ek Göstergeli Görev Olan Enstitü Sekreterliğine Atanmasına Dair İşlemin Ek Gösterge Yönünden Hukuka Aykırı Bulunarak İptali Yolunda Verilen Kararın Hukuka Aykırı Olduğu )
D5.DE. 2008/309ATAMA İŞLEMİNİN İPTALİ İSTEMİ ( Davacının Zorunlu Hizmet Süresini Tamamladığı Gerekçesiyle İşlem Kurulmuş İse de Rotasyon Uygulamasının Objektif ve Eşit Bir Şekilde Uygulanmadığı - Anılan İşlemin İptali Yolunda Verilen Kararın İsabetli Olduğu )
D5.DE. 2009/7200ATAMA İŞLEMİNİN İPTALİ İSTEMİ ( Davacıya İsnat Edilen Fiilin Disiplin Cezasını Gerektirdiği - Naklen Atamaya Gerekçe Olabilecek Başkaca Bir Somut Gerekçe Bulunmadığından Dava Konusu İşlemde Hukuka Uyarlık Bulunmadığı )
D5.DE. 2014/5947ATAMA İŞLEMİNİN İPTALİ İSTEMİ ( Davada Raporla Saptanan Hususların İdari Yönden Getirilen Teklifle Birlikte Değerlendirilmesi Sonucu Davacının Yürüttüğü Görevin Özelliği de Dikkate Alınarak Kurulan Dava Konusu Atama İşleminde Kamu Yararı ve Hizmet Gerekleri Yönünden Hukuka Aykırılık Dava Konusu İşlemin İptali Yolunda Verilen Mahkeme Kararında Yasal İsabet Bulunmadığı )
D2.DE. 2016/1665ATAMA İŞLEMİNİN İPTALİ İSTEMİ ( Davalı İdare Tarafından Davacının İl Müdürlüğü Görevine Getirilirken Kullanılan Takdir Hakkının Bu Görevden Alınırken de Kulanılarak Davaya Konu İşlemin Kamu Yararı ve Hizmet Gerekleri Gözetilerek Tesis Edildiği Sonucuna Varıldığından İdare Mahkemesi Kararında Hukuki İsabet Bulunmadığı )
D2.DE. 2010/2408ATAMA İŞLEMİNİN İPTALİ İSTEMİ ( Davanın Konusuz Kalan Kısmının Gerekçesi Dikkate Alınarak Avukatlık Ücreti ve Yargılama Gideri Hakkında Bir Karar Verilmesi Gerektiği )
D2.DE. 2016/11241ATAMA İŞLEMİNİN İPTALİ İSTEMİ ( Dayanak Yönetmelikte Kısmi İptal Sonrasında Yeniden Değerlendirme Yapılması ve Bunun Neticesine Göre Atanma Başvurusu İle İlgili Yeniden Bir İşlem Tesis Edilmesi Gerekmekte Olup Eş Durumu Sebebiyle Atanma Talebinin Stratejik Personel Olduğu Gerekçesiyle Reddinin Hatalı Olduğu )
D5.DE. 2014/6238ATAMA İŞLEMİNİN İPTALİ İSTEMİ ( Emniyet Genel Müdürlüğü'nde Görev Yapan Davacı Hakkında Yürütülen Disiplin Soruşturmalarına Konu Olan Eylemleri Bir Bütün Olarak Değerlendirildiğinde Görev Yaptığı Yerde Yıprandığı Sağlıklı ve Verimli Bir Şekilde Göreve Devam Etme İmkanının Kalmadığı )
D12.DE. 2008/3726ATAMA İŞLEMİNİN İPTALİ İSTEMİ ( Görevinden Çekilmiş Sayılan Davacının Yeniden Atanma İstemi İle Yaptığı Başvurunun Reddine İlişkin İşlemin İptali İstemi - İdarenin Yeniden İşe Almalarda Hizmetin Verimliliği ve Gereksinimleri Yönünden Değerlendirme Yapma Konusunda Takdir Yetkisine Sahip Olduğu )
D5.DE. 2010/5403ATAMA İŞLEMİNİN İPTALİ İSTEMİ ( Hizmet Gereği Yapılan Atama İşleminde Aile Bütünlüğünün Korunması Gerektiği - Diğer Eşin de Muvafakati Alındıktan Sonra İşlem Tesisi Gerekirken Bu Esaslara Uyulmaksızın Kurulan İşlemde Bu Yönüyle Hukuka Uyarlık Görülmediği/Karar Düzeltme İsteminin Kabulü Gereği )
IDDGKE. 2008/105ATAMA İŞLEMİNİN İPTALİ İSTEMİ ( Hukuka Aykırı Olduğu Savıyla İdarece Geri Alınan Bir Atama İşleminin - Geri Alma Nedeninin Hukuka Uygunluğunun İncelenmesi Gerektiği )
D5.DE. 2016/15577ATAMA İŞLEMİNİN İPTALİ İSTEMİ ( İdarenin Yönetici Kadrolara Bir Kere Atadığı Kişileri Meslek Hayatları Boyunca Bu Kadrolarda Çalıştırma Zorunluluğunun Bulunmadığı - Yürütülen Hizmetin Niteliği İle Önemi Dikkate Alınarak Davacının Atanması Yolunda Tesis Edilen İşlemde Hukuka Kamu Yararına ve Hizmet Gereklerine Aykırılık Bulunmadığı )
D5.DE. 2008/4258ATAMA İŞLEMİNİN İPTALİ İSTEMİ ( İl Özel İdaresi Bünyesindeki - İl Özel İdaresi Yerine Valiliğin Husumetiyle Yargılama Yapılarak Verilen Kararda Usul Yönünden Hukuksal İsabet Bulunmadığı )
D2.DE. 2013/5953ATAMA İŞLEMİNİN İPTALİ İSTEMİ ( Kariyer Mesleklere Atanma İle İlgili Olan Düzenlemelerin Geçici Nitelikte de Olsa Yönetmeliklerle Yapılmasına Hukuki Olanak Bulunmadığı - Yargı Kararlarına Aykırı Biçimde Orman Bölge Müdürü Olan Davacının Başmüfettişliğe Atanmasına İlişkin İşlemde Hukuka Uyarlık Görülmediği )
D2.DE. 2006/490ATAMA İŞLEMİNİN İPTALİ İSTEMİ ( Lise Müdürünün Öğretmen Olarak Atanması - İlköğretim Müfettişleri Tarafından Davacı Hakkında Yapılan ve Branş Yeterliliği İle İlgili Olmayan Soruşturmanın Soruşturmacının Yetkisi Açısından Geçersizliğinden Söz Edilemeyeceği )
D2.DE. 2011/1065ATAMA İŞLEMİNİN İPTALİ İSTEMİ ( Memurların Naklen Atanmaları Konusunda İdareye Takdir Yetkisi Tanındığı - Bu Yetkinin Ancak Kamu Yararı Ve Hizmet Gerekleri Gözardı Edilerek Kullanıldığının Kanıtlanması ya da İdari Yargı Merciince Saptanması Halinde Sözü Edilen Bu Durumun Dava Konusu İdari İşlemin Neden ve Amaç Yönlerinden Hukuka Aykırılığı Nedeniyle İptalini Gerektireceği )
D2.DE. 2015/4593ATAMA İŞLEMİNİN İPTALİ İSTEMİ ( Orman Muhafaza Memurlarının Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliği Kapsamında Davacının Rotasyon Sebebiyle Atanabilmesi İçin Gerekli Olan Şartlar Somut Olayda Mevcut Olmadığından Hukuka Aykırılığı Açık Olan Davaya Konu Atama İşleminin İptali Yerine Davanın Reddinin Hatalı Olduğu )
D2.DE. 2014/5236ATAMA İŞLEMİNİN İPTALİ İSTEMİ ( Posta Giderinin Yatırıldığı Açık Olup Mahkeme Başkanlığı Yazısıyla Posta Giderinin On Beş Gün İçinde Yatırılması Aksi Halde Temyiz İsteminde Bulunulmamış Sayılmasına Karar Verileceğinin Davalı İdareye İhtar Edilmesinin Hatalı Olduğu)
D5.DE. 2009/4402ATAMA İŞLEMİNİN İPTALİ İSTEMİ ( Saptanan Eylemlerin Davacıya Duyulan Güveni Sarsıcı Nitelikte Olduğu ve Hizmet Gerekleri Bakımından Görev Yaptığı Yerde Kalmasının Sakıncalı Hale Geldiği - Dava Konusu İşlemde Hukuka Aykırılık Bulunmadığı)
D5.DE. 2007/4049ATAMA İŞLEMİNİN İPTALİ İSTEMİ ( Sendika Tarafından Adına Dava Açılan Kişinin Söz Konusu Atama İşleminin İptali İstemiyle Adına Dava Açılması Konusunda Sendika Avukatını Yetkili Kılıp Kılmadığının Araştırılması Gerektiği )
IDDGKE. 2007/2281ATAMA İŞLEMİNİN İPTALİ İSTEMİ ( Sendika Üyesi veya Yöneticisi Olan İlgililerin Sendikal Faaliyetleri Nedeniyle Görev Yeri Değişikliği İşlemlerinin Sendikal Faaliyetlerini Yürütme Hakkına Bir Müdahale Olduğu)
D5.DE. 2003/220ATAMA İŞLEMİNİN İPTALİ İSTEMİ ( Tapu ve Kadastro Bölge Müdürlüğü Görevi - Müşterek Kararnamenin İptali İstemi - Nakil İşleminde Objektiflik Eşitlik Gibi Kurallara Uyulmaksızın Hareket Edildiği/Hukuka Uygun Bulunmayan İşlemin İptali Gereği )
D5.DE. 2012/9061ATAMA İŞLEMİNİN İPTALİ İSTEMİ ( Uyuşmazlık Konusu Olayda Davacı Hakkında Aynı Nedenlere Dayalı Bir Atama İşleminin Ancak Bozmaya Uyularak Verilmiş Bulunan İdare Mahkemesi Kararından Sonra Tesis Edilebileceği - Dava Konusu İşlemin İse Bu Tarihten Önce ve Bozma Kararından Bahisle Kurulduğundan Hukuka Uygun Olmadığı )
D2.DE. 2010/2155ATAMA İŞLEMİNİN İPTALİ İSTEMİ ( Zorunlu Çalışma Yükümlülüğü Ertelenen Öğretmenlerden Eşi SSK/Bağ-Kur'lu Olarak Çalışanlar - Sigortalılığının Halen Devam Ettiğini ve Prim Borcu Bulunmadığını Gösterir Bağ-Kur'dan Alınacak Belgenin Bir Dilekçe Ekinde İbraz Edilmesi Gerektiği)
D2.DE. 2008/3910ATAMA İŞLEMİNİN İPTALİ İSTEMİ ( Zorunlu Çalışma Yükümlülüğünü Yerine Getirmek Üzere Atanmasına İlişkin Dava Konusu İşlemde Hukuka Aykırılık Görülmediği )
D2.DE. 2013/9693ATAMA İŞLEMİNİN İPTALİ İSTEMİ (2577 Sayılı Kanun Uyarınca Milli Eğitim Bakanlığı da Hasım Mevkiine Alınmak Suretiyle Dosya Tekemmül Ettirilerek Uyuşmazlığın Çözümlenmesi Gerekirken Sadece Valilik Husumetiyle Karar Verilmesinde Hukuka Uyarlık Görülmediği)
D5.DE. 2012/7458ATAMA İŞLEMİNİN İPTALİ İSTEMİ (6083 S. Yasanın Yürürlüğe Girmesinden Önce Şef Kadrosunda Görev Yapan Davacının Diğer Tüm Şef Unvanlı Personel Gibi Nesnel Bir Uygulama Kapsamında Derecesine ve Kademesine Uygun Bilgisayar İşletmeni Kadrosuna Atanması Yolundaki Dava Konusu İşlemde Mevzuata Aykırılık Görülmediği)
D2.DE. 2013/11183ATAMA İŞLEMİNİN İPTALİ İSTEMİ (İşlemin Dayanağı Olan Norm Kadro Sayısının Dört Olarak Belirlenmesi İşleminin Onanan İdare Mahkemesi Kararı İle İptal Edilmesi Karşısında Yargı Kararının Sonucu Olarak Davaya Konu Atama İşleminde Hukuka Uyarlık Bulunmadığı)
D12.DE. 2015/1726ATAMA İŞLEMİNİN İPTALİ İSTEMİ (Kuran Kursu Öğreticiliği Yapanların Almış Oldukları Ücretlerin Ders Saati Karşılığında Hesaplandığı Bu Durumun İse Ek Ders Ücreti Karşılığında Çalışanlar İle Herhangi Bir Fark Oluşturmayacağı Görüldüğünden Bu Hizmet Sürelerinin de 633 S. K.'nun Geç. Md. 17 Hükmü Kapsamında Değerlendirilmesi Gerektiği)
D5.DE. 2016/952ATAMA İŞLEMİNİN İPTALİ İSTEMİ (Küçük ve Orta Ölçekli Mükellefler Grup Başkanlığından Başka İl Küçük ve Orta Ölçekli Mükellefler Grup Başkanlığına Naklen Atanmasına Yönelik Davaya Konu İşlemin Vergi Denetim Kurulu Başkanı Tarafından Tesis Edilmesinde Yetki Yönünden Hukuka Uyarlık Bulunmadığı)
D5.DE. 2008/430ATAMA İŞLEMİNİN İPTALİ KARARI ( Uygulanmadığı İddiasıyla Maddi ve Manevi Tazminat İstemi - Davalı İdarelerce Mahkeme Kararlarının Gereklerinin Yerine Getirilmesi Amacıyla Süresi İçerisinde İşlemler Kurulduğu/Mahkeme Kararlarının Uygulanmadığından Söz Edilemeyeceği )
D5.DE. 2015/5512ATAMA İŞLEMİNİN İPTALİ SONUCU İADE EDİLEN GÖREVE AİT MAAŞ FARKALARI VE DÖNER SERMAYE ZAM VE TAZMİNATLARININ İADESİ ( Mahkemece Verilen İptal Kararı Üzerine İade Edilen Göreve Ait Maaş Farklarının Faizi ile Birlikte İadesi Gereği - Döner Sermaye Zam ve Tazminatına İlişkin Davanın Reddinin Hukuka Uyarlı Olduğu )
D5.DE. 2000/6874ATAMA İŞLEMİNİN İPTALİ TALEBİ ( Dava Devam Ederken Davacının Davalı Kuruma Atandığı Görevde Kalmak İstediğine İlişkin Dilekçe Vermesinin Davadan Feragat Olarak Kabul Edilememesi )
D2.DE. 2006/2140ATAMA İŞLEMİNİN İPTALİ TALEBİ ( Davacı Hakkında Daha Önce Tesis Edilen Başka Bir Atama İşleminin İptali İstemiyle Başka Bir İdare Mahkemesine Açtığı Davada Verilecek Kararın Beklenmesi Gerektiği )
D2.DE. 2004/4526ATAMA İŞLEMİNİN İPTALİ TALEBİ ( Davacının Çocuklarının Öğrenim Durumu Aile Bütünlüğünü Koruyabilmek Amacıyla Alt Bir Göreve Atanmaya Mecbur Bırakıldığı Yönündeki İddialar Hakkında Bir Karar Verilmesi Gereği )
D2.DE. 2011/4924ATAMA İŞLEMİNİN İPTALİ TALEBİ ( İşlemin Tesis Edildiği Tarih İtibariyle Davacının Mesleki Eğitim Merkezinde Alanı Bulunduğu - Alanı Büro Yönetimi ve Sekreterlik Olanın Alanı Bulunmadığından Bu Kişinin Mesleki Eğitim Merkezine Yapılan Atama İşleminin Hukuka Uygun Olmadığı )
D2.DE. 2004/1387ATAMA İŞLEMİNİN İPTALİ TALEBİ ( Kız Öğrencileri Kılık-Kıyafet Yönetmeliğine Aykırı Şekilde Derse Girmeye Teşvik Ettiği Sabit Olan Öğretmenin Okulda Huzur Ortamının Bozulmaması Amacıyla Başka Bir Okula Atanmasında Hukuka Aykırılık Bulunmadığı )
D5.DE. 2005/632ATAMA İŞLEMİNİN İPTALİ TALEBİ ( Kurum İçinde Yetişmiş Personel Var İken Kurum Dışından Yapılan Atama İşleminde Hukuka Uyarlık Görülmediği )
D8.DE. 2004/6289ATAMA İŞLEMİNİN İPTALİ TALEBİ ( Nöroloji Anabilim Dalında Açık Bulunan Profesörlük Kadrosuna Atanan Kişinin Jüri Üyelerinden İkisi İle Birlikte Bir Çok Ortak Çalışma Yaptığı/Jürinin Objektif Olmadığı - Kadroya Başvuran Adayların Bilimsel Yeterlilikleri Açısından Bilirkişi İncelemesi Yapılması Gereği )
D2.DE. 2004/3757ATAMA İŞLEMİNİN İPTALİ TALEBİ ( Savcı Eşi Olan Davacının Eşinin Tayininin Çıkması-Norm Kadro Sayılarına İlişkin Hükümlerin Hakim ve savcı Eşlerine Uygulanamaması )
D5.DE. 2014/7253ATAMA İŞLEMİNİN İPTALİ ÜZERİNE PARASAL HAKLARIN ÖDENMESİ ( Faizin Asıl Alacağa Bağlı Fer'i Nitelikte Bir Alacak Olduğu - Hakkında Yapılan Atama İşlemi İptal Edilen Davacının İdarece Ödenen Parasal Haklarına İdarenin Temerrüde Düştüğü Tarihten Ödemenin Yapıldığı Tarihe Kadar Geçen Süre İçin Faiz Ödenmesi Gereği )
D1.DE. 2001/144ATAMA İŞLEMİNİN MAHKEMECE İPTALİ ( Naklen Atama Sonucu Yoksun Kalınan Parasal Hakların Ödenmesinden Sonra Atama İşlemini İptal Eden Hükmün Temyizde Bozulması - Yapılan Ödemenin İadesinin İstenip İstenmeyeceği/İade Talebinde Faiz Başlangıcı )
D5.DE. 2009/2435ATAMA İŞLEMİNİN OBJEKTİF KRİTERLERE VE EŞİTLİK İLKESİNE UYGUN YAPILMASI ( Bulunduğu Bölgedeki 7 Yıllık Hizmet Süresini Fazlasıyla Tamamlayan Davacının Kadastro Müdürlüğü Kontrol Mühendisliği Görevinden Alınarak 2. Bölgede Yer Alan Kadastro Müdürlüğü Emrine Naklen Atanmasında İsabetsizlik Olmadığı )
D12.DE. 2007/6122ATAMA İŞLEMİNİN YAPILMAMASI ( KPSS Sonucu - Davacının Mezun Olduğu Okul İtibariyle Aranılan Koşulu Taşımadığı/Atamasının Yapılmamasının Hukuka Uygun Olduğu )
D2.DE. 2012/13103ATAMA İŞLEMİNİN YAPILMAMASI ( Laborant Kadrosunda Göreve Başladığından ve Halen Biyolog Kadrosuna Atanmadığından Bahisle Biyolog Kadrosuna Ait Özlük Haklarının Tarafına Verilmesi İçin Yaptığı Başvurunun Reddine Dair İşlemlerde İsabetsizlik Bulunmadığı )
D2.DE. 2007/2076ATAMA İŞLEMLERİ ( Yönetmeliğin Yayımlandığı Tarihten İtibaren Gerçekleştirilen ve Hukuksal Dayanağı Bulunmayan Atama İşlemlerinin Geri Alınmasını Sağlayacak Bir Hukuksal Etkiye Sahip Olmadığı )
D5.DE. 2001/1008ATAMA İŞLEMLERİ ( Yürütmesi Durdurulan Yönetmeliğe Dayalı Olarak Sınav ve Sınav Sonucu Yapılan - Atama İşlemlerinin de Yürütülmesinin Durdurulması Gereği )
D2.DE. 2010/1362ATAMA KAPSAMI ( Dava Konusu İşlemin İlk Atama Kapsamında Değerlendirme Yapılarak Sınav Puanına Göre Atanma İlkesine Aykırı Olarak Tesis Edildiği Açık Olduğundan Dava Konusu İşlemde Hukuka Uyarlık Bulunmadığı )
D5.DE. 1996/976ATAMA KARARI ( Görevin Niteliği ve Hizmetin Özelliğinin Dikkate Alınması - Tesis Edilen İşlemin Hukuka Aykırı Olmaması )
D5.DE. 1991/525ATAMA KARARI ( İdareye Tanın Yetki - Kamu Yararı ve Hizmet Gerekleriyle Sınırlılık )
D5.DE. 1991/3936ATAMA KARARINA İTİRAZ ( 2577 Sayılı Yasanın 49.maddesinde Bulunan Şartların Varlığı Gerektiği )
D5.DE. 1991/3838ATAMA KARARINA İTİRAZ ( Danıştay Dava Daireleri İle İdari veya Vergi Dava Daireleri Kararlarının İncelenebilmeleri Şartı - 2577 Sayılı Yasanın 54.maddesinde Yazılı Şartların Varlığı )
D5.DE. 1991/3690ATAMA KARARINA İTİRAZ ( İdare ve Vergi Mahkemelerince Verilen Kararlara İtiraz )
D5.DE. 2015/5862ATAMA KARARINDA İDARENİN TAKDİR YETKİSİ ( Kamu Yararı ve Hizmet Gerekleri Ölçütü Dışında Kullanılamayacağı - İdarenin Yargı Kararıyla Atama Yapmaya Zorlanamayacağı )
D2.DE. 2002/905ATAMA KARARINI İPTAL EDEN MAHKEME KARARINI ETKİSİZ KILMAK İÇİN YENİDEN ATAMA YAPMAK VE BU İŞLEMİN DE MAHKEMECE İPTALİ ( Mahkeme Kararını Etkisiz Kılmaya Çalışmanın Suç Oluşturması - Meni Muhakemeye İlişkin Bakan Kararının Kaldırılması Gereği )
D5.DE. 1995/2320ATAMA KARARININ İPTALİ ( 399 Sayılı KHK'ye Ekli 1 Sayılı Cetveldeki Kadrodan 2 Sayılı Cetvele Tabi Pozisyona Atamanın Hukuken Mümkün Olmaması )
D5.DE. 1996/2062ATAMA KARARININ İPTALİ ( 399 Sayılı KHK'ye Ekli 1 Sayılı Cetveldeki Kadrodan 2 Sayılı Cetvele Tabi Pozisyona Atamanın Hukuken Mümkün Olmaması )
D5.DE. 1995/1925ATAMA KARARININ İPTALİ ( Adalet Bakanlığı Personel Genel Müdürü Olan Davacının Bakanlık Yüksek Müşavirliğine Atanmasına İlişkin Kararnamede Sebep ve Maksat Yönünden Hukuka Uyarlık Olmaması )
D5.DE. 1995/4292ATAMA KARARININ İPTALİ ( İlçe Nüfus Müdürü Olarak Görev Yapan Davacının Başka İlçe Nüfus Müdürlüğüne Veri Hazırlama Kontrol İşletmeni Olarak Atanmasına İlişkin İşlem )
D5.DE. 1996/311ATAMA KARARININ İPTALİ ( Yüksek Öğrenimde Öğrenci Olan Davacının Öğrenim Durumu Dikkate Alınmadan Başka Yere Memur Olarak Atanmasına İlişkin İşlem )
D5.DE. 2011/4978ATAMA KARARININ İPTALİ NEDENİYE MAAŞ FARKLARININ ÖDENMESİ İÇİN AÇILAN DAVA (Dayanak İptal Davasının Henüz Kesinleşmediği Gerekçesiyle Eldeki Davanın Reddedilemeyeceği - İptal ve Tam Yargı Davalarının Birlikte Açılabileceği )
D5.DE. 1997/2879ATAMA KARARININ İPTALİ TALEBİ ( Memurların Naklen Atanmaları Konusunda Kamu Yararı ve Hizmet Gerekleriyle Sınırlı Olarak İdarelere Takdir Yetkisinin Tanınması )
D2.DE. 2008/7601ATAMA KARARNAMESİNE UYGUN İŞLEM ( Davacı Lise Öğretmeninin İlköğretim Okuluna Atanması - İlk Atama Kararnamesindeki Alanına Uygun Olarak Tesis Edildiğinden Dava Konusu İşlemde Hukuka Aykılık Görülmediği )
IDDGKE. 2006/362ATAMA KARARNAMESİNİN İPTALİ İSTEMİ ( Davalı İdarelerce Davacının Görevinden Alınmasına İlişkin Olarak İleri Sürülen Sebeplerin Hukuki Dayanaktan Yoksun Kaldığı - Adı Geçenin Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü Görevinden Alınarak Bayındırlık ve İskân Bakanlığı Müşavirliği Görevine Atanmasında Hukuka Uyarlık Görülmediği )
D2.DE. 2006/1053ATAMA KONUSUNDA İDARENİN TAKDİR YETKİSİ BULUNDUĞU ( Bu Yetkinin Kariyer ve Liyakat İlkeleri Gözetilerek Kamu Yararı ve Hizmet Gereklerine Uygun Kullanılması Gereği - Daire Başkanının Yeniden Yapılanma Sonucu Genel Müdürlük Müşavirliğine Atanması )
D12.DE. 2006/2676ATAMA KOŞULLARI ( Davacının Göreve Alınma İsteminin Hakkında Verilen Beraat Kararına Rağmen Bağlı Yetki İçinde Bulunmayan Davalı İdarece Açıktan Atama Koşulları İçinde Boş Kadro İhtiyaç Durumu Dikkate Alınarak Reddedilmesinde Hukuka Aykırılık Bulunmadığı )
D5.DE. 2009/6719ATAMA KOŞULU ( TRT Yönetim Kurulu Üyeliğine Aday Olarak Seçilmesine İlişkin İşlemin İptali İstemi - Atamayı Yapacak Olan Bakanlar Kurulu'na Davalı İdarece Yapılan Oylama Sonucu En Yüksek Oyu Alan ve Atanma Koşulunu Taşıyan Kişilerin Aday Olarak Seçilmesine İlişkin Dava Konusu İşlemde Hukuka Aykırılık Görülmediği )
IDDGKE. 1998/792ATAMA ONAYININ GERİ ALINMASI ( Sınavlarda Usulsüzlük Yapılması - Atamanın Geçersizliği )
D2.DE. 2014/7231ATAMA ONAYININ GERİ ALINMASINA DAİR İŞLEMİN İPTALİ İSTEMİ (Anayasal Bir Yükümlülük Olan Askerlik Hizmetinin İfa Edilmesi Sebebiyle Göreve Başlayamamanın Meşru ve Haklı Bir Mazeret Olarak Kabul Edilmesi Gerekirken Atama Kararnamesinin İptal Edilmesine Dair Davaya Konu İşlemde Hukuka Uyarlık Bulunmadığı)
D2.DE. 2005/1895ATAMA ONAYININ İPTAL EDİLEREK ESKİ GÖREV YERİNE İADE ( Aynı Özüre Dayalı Yer Değiştirmelerde Hizmet Puanının Esas Alınacağı - Eş Özründen Dolayı Daha Yüksek Hizmet Puanına Sahip Öğretmenin Başvurusu Bulunması )
D12.DE. 1995/10371ATAMA ONAYININ İPTALİ ( Askerlik Hizmetinin Uzaması Nedeniyle Görevine Geç Başlamasından Dolayı İptal Kararının Yanlış Olması )
D5.DE. 1990/853ATAMA ONAYININ İPTALİ ( İki Ayı Aşacak Şekilde Göreve Başlamama )
D12.DE. 2007/4705ATAMA ONAYININ İPTALİNE İLİŞKİN İŞLEMİN İPTALİ İSTEMİ ( Davacının Adaylık Dönemini Başarıyla Bitirip Asaletinin Onanmış Olması Nedeniyle Hukuka Uyarlık Görülmediği )
D5.DE. 2004/1891ATAMA SEBEBİNİN ÖZLÜK DOSYASINDAN SİLİNMESİ TALEBİ ( Atama Sebebinin Özlük Dosyasında Bulunmasının Davacı Hakkındaki Bazı İşlemleri Etkileyecek Olması - Atama İşleminin Bir Örneği Kendisine Verilmeyen Davacı Hakkında Dava Açma Süresinin Başlangıcı )
D1.DE. 2000/202ATAMA SÜRESİ SONA ERDİĞİNDEN GÖREVİNE SON VERİLEN YARDIMCI DOÇENTLER ( 12 Yıllık Azami Görev Süresini Kaldıran Kanun Değişikliği Hükmünden Değişiklik Tarihinde Üniversiteyle Bağlantıları Kalmadığından Yararlanamayacakları )
D5.DE. 2008/6525ATAMA ŞARTLARI KONUSUNDA YÖNETMELİK ( Söz Konusu Düzenlemelerde Getirilen Kadro ve Pozisyon Unvanı İle Tanımlarda ve Bu Unvanlara Atanacak Kişilerde Aranacak Koşullarda Kamu Yararı ve Hizmet Gerekleri Yönünden Hukuka Aykırılık Görülmediği )
D12.DE. 2013/9074ATAMA ŞARTLARINI TAŞIMAMA NEDENİYLE HİZMET SÖZLEŞMESİNİN FESHEDİLMESİ ( Sağlık Fizikçisi Olarak Atanabilmek İçin Gereken Şartları Taşımadığından Bahisle Feshine Dair İşlemin İptali İstemiyle Açılan Davada Davanın Reddi Yolundaki Kararda Bir İsabetsizlik Bulunmadığı )
D2.DE. 2010/363ATAMA TALEBİ ( Çankırı İlinde Öğretmen Olarak Görev Yapan Davacının Ankara İli Milli Eğitim Müdürlüğü Tarafından Herhangi Duyuruya Çıkarılmayan Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğüne Atanma Talebinin Reddine İlişkin İşlemde Hukuka Aykırılık Bulunmadığı )
D2.DE. 2007/739ATAMA TALEBİ ( Yönetmelik Kapsamına Dahil Okulların Öğretmenliğine Atananlardan Kapsam Dışındaki Okullarda 5 Yıl ve Daha Az Süreyle Görev Yapanların Kapsama Dahil Okullara Atanmak İstemeleri Halinde Yönetmelikte Öngörülen Genel ve Özel Koşullar Dışında Sınav Koşulunun Aranmayacağı )
D12.DE. 2006/970ATAMA TALEBİNİN REDDİ ( Davacının Kanun Tüzük Yönetmelik Yerine Sınav Kılavuzunda Getirilen Yaş Koşulunu Taşımadığından Bahisle Atama Talebinin Reddi Yolundaki İşlemde Hukuka Uyarlık Bulunmadığı )
D2.DE. 2007/1114ATAMA TASARRUFU ( Eğitim Kurumları Yöneticilerinin Atama Yönetmeliğinin Bazı Maddelerinin İptali - Değerlendirmelerin Kariyer Liyakat Sınav ve Benzeri Objektif Ölçütlere Göre Gerçekleştirilmesini İçeren Bir Normatif Yapının Bulunmadığı )
D5.DE. 2001/1683ATAMA VE GÖREVDE YÜKSELME YÖNETMELİĞİNİN İPTALİ ( Öğrenim Sonucu Elde Edilen Mühendis ve Mimar Unvanları İle İlgili Kadrolara Yapılacak Atamaların Görevde Yükselme Sınavı Kapsamına Alınmasında Hizmet Gereklerine ve Hukuka Uyarlık Görülmediği )
D5.DE. 2013/2163ATAMA VE NAKİL ( Eş Durumu Kurasına Dahil Edilme - 217 Kanun Hükmünde Kararname Kapsamında Bulunan Üniversitede Görev Yapan Davacının Eş Durumu Kurasına Dahil Edilme İsteminin Atama ve Nakil Yönetmeliğinin 20. Maddesine Göre Değerlendirilmesi Gerekirken 21. Maddesi Uyarınca Reddinin Hukuka Uyarlı Olmadığı )
D5.DE. 1997/1562ATAMA VE NAKİL İŞLEMİ ( Başbakan İmzası ile Yapılmasının Öngörülmesi )
D5.DE. 2007/4027ATAMA VE NAKİL YÖNETMELİĞİNİN İPTALİ ( Yönetmeliğin 17. Md.nin 1.Fıkrasının Son Cümlesi ve 17. Md. ile 26. Md.nin Sonuna Eklenen Fıkra Hükümlerinin İptaline Diğer Madde Hükümleri Yönünden İse Yasal Dayanaktan Yoksun Bulunan Davanın Reddi Gereği )
D5.DE. 1993/7377ATAMA VE ÖZLÜK HAKLARI ( Maliye Bakanlığı Tarafından Yapılması )
D12.DE. 2016/10653ATAMA VE YER DEĞİŞTİRME ESASLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİĞİN YÜRÜTMESİNİN DURDURULMASI (Orman Genel Müdürlüğü Personelinin - "Orman Genel Müdürlüğü'nün (B) Grubu Mühendis Kadrolarına Alım İçin KPSS Dışında Sözlü Yerine Uygulamalı Sınav Yapılmasına Dair Düzenleme Getiren" Yönetmelik Maddelerinde Hukuka Uyarlık Bulunmadığı)
D2.DE. 2006/3897ATAMA VE YER DEĞİŞTİRME İŞLEMİ ( Soruşturma Sonucu Subuta Eren Hususlar Nedeniyle Anılan Yönetmeliğin Tanıdığı Takdir Yetkisi İçerisinde Yöneticilik Görevinden Alınarak Öğretmen Olarak Atanmasına İlişkin İşlemde Hukuka Aykırılık Bulunmadığı )
D2.DE. 2007/2128ATAMA VE YER DEĞİŞTİRME YÖNETMELİĞİ ( Askerlikte Geçirilen Süre Sadece Zorunlu Çalışma Süresinden Sayılamayacağı Belirtilmek Suretiyle Bu Sürenin Birinci Hizmet Bölgesine Dahil İllerde İlk Defa Göreve Başlayan Öğretmenler Açısından Geçerli Olan 3 ( Üç ) Yıllık Sürenin Hesabında Dikkate Alınması Gereği )
D2.DE. 2007/2869ATAMA VE YER DEĞİŞTİRME YÖNETMELİĞİ ( Bu Yönetmeliğin Daire Kararı İle İptal Edilen Hükümleri Dikkate Alınmaksızın Durumunun Değerlendirilerek Değerlendirme Formunda En Yüksek Puanı Alan Adayın Atanacağı )
D2.DE. 2007/203ATAMA VE YER DEĞİŞTİRME YÖNETMELİĞİ ( Seçme Sınavını Kazanan Adaylarla Aynı Yönetmeliğin 25. ve 26. Maddeleri Kapsamında Yer Alan Adayların Yönetici Atamalarında Teslim Başvurularının Birlikte Değerlendirilmesi Gerektiği )
D2.DE. 2009/2853ATAMA VE YER DEĞİŞTİRME YÖNETMELİĞİ (Davacının ve Eşinin Nüfusa Kayıtlı Olduğu İlçenin Nüfus Sayısı Dikkate Alındığında Davacının Atanma İsteminin Değerlendirilmesi Gerektiği)
D16.DE. 2015/14810ATAMA VE YER DEĞİŞTİRME YÖNETMELİĞİ'NİN 34. MADDESİ'NİN İPTALİ İSTEMİ (Birim Teklifi Emniyet Hizmetleri Sınıfı Mensupları - Özlük Dosyasında Bulunduğu Sürece Bu Kaydın Davacının Hukuki Durumuna Etki Edeceği Görüldüğünden İdari Davaya Konu Olacak Kesin ve Yürütülmesi Gereken Bir İşlem Olduğu)
IDDGKE. 2015/1421ATAMA VEYA GÖREVLENDİRME (Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşları Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliğinin Md.25/2'de Sayma Yoluyla Belirtilen Görevlerde Bulunan Personele Yönetmeliğin 5. Maddesinde Öngörülen ve Yönetmeliğin Kapsamına Giren Tüm Atama ve Yer Değiştirmelerde Uyulması Gereken Hizmet Puanı Gibi Temel İlkeler ve Nesnel Ölçütler Gözetilmeksizin Talepleri Doğrultusunda Atanmaları Konusunda Ayrıcalık Tanınması Sonucunu Doğurduğu Anlaşıldığından Anılan Düzenlemede Bu Yönüyle Hukuka Uyarlık Bulunmadığı/Yürütmenin Durdurulması İsteminin Reddine İlişkin Kısımlarına Yönelik Davacı İtirazının Kabulüne Karar Verileceği)
D12.DE. 2005/4721ATAMA YAPILMAMASI ( Askerliğini Erteletmiş Bulunan Davacının Askerliğini Fiilen Yapmadığından Bahisle - İşlemde Hukuka Uyarlık Bulunmadığı )
D8.DE. 2009/5454ATAMA YAPILMASI ( Akademik Kadrolara Yapılacak Atamalar İçin Anabilim Dalı Bölüm Gibi İlgili Birimlerin Akademik Personel İhtiyacına İlişkin Görüş ve Önerileri Alınmadan Akademik İlana Çıkılmasında ve Atama Yapılmasında Hukuka Uyarlık Bulunmadığı )
D5.DE. 1998/2984ATAMA YAPILMASI ( Memura Muvafakat Verilmesi )
D12.DE. 2001/1657ATAMA YAPILMASI ( Sadece Erkek Adayların İlgili Kuruma Başvurabileceği Yönündeki Şartın Hizmet Gereklerine ve Kamu Yararına Aykırı Olmamak Kaydıyla Hukuka Uygun Olmasının Kabul Edilmesi )
D5.DE. 2007/3505ATAMA YAPILMASI ( Yalnızca Sınav Koşuluna Tabi Olmayanlar Arasından ve Herhangi Bir Ölçüt de Gözetilmeden Duyurulmadan Atama Yapılması Yasa Maddesinde Öngörülen Yetkinin Hiçbir Hukuki Sınıra Tabi Olmaksızın Kullanılması Anlamına Geldiği )
D5.DE. 2013/4169ATAMA YAPILMASINA DAİR İŞLEMİN İPTALİ İSTEMİ ( Adalet Bakanlığı Merkez Teşkilatı Personeli - Bakanlık Merkez Teşkilatı Personeli Değerlendirme Dışı Bırakılmak Suretiyle Yazı İşleri Müdürlüğü Kadrosu İçin Oluşturulacak Kesin Liste Sonucuna Göre Yapılan Sınavdaki Başarı Sırasına Göre Atama Yapılması Gerektiği )
D5.DE. 2004/1756ATAMA YAPILMASINA İDARENİN YARGI YOLUYLA ZORLANAMAYACAĞI ( Sınavda Başarılı Sayılan Davacının Atanma Talebi - İlan Edilen Kadro Dışındaki Mevcut Boş Kadrolara Atama Yapılmasında İdarenin Takdir Yetkisine Sahip Bulunduğu )
D5.DE. 1996/795ATAMA YETKİ VE USULDE YORUM ( Yasa Tarafından Belirlenmiş Olması Nedeniyle Yorum Yapılamaması )
D8.DE. 2008/5311ATAMA YETKİSİ ( Araştırma Görevlisi/Rektöre Ait Olduğu - Yetkisi Olmayan Fakülte Yönetim Kurulunun Yapmış Olduğu Atama İşleminde Hukuka Uyarlık Bulunmadığı )
D5.DE. 2009/7217ATAMA YOLLUĞUNUN ÖDENMESİ TALEBİ (Uyuşmazlığın İçerdiği Miktarın Tek Hakim Tarafından Karara Bağlanacak Kapsamda Bulunduğu - Mahkeme Heyetince Çözümlenmesinde Usul Hükümlerine Uyarlık Görülmediği)
D2.DE. 1996/2909ATAMA YOLUYLA GÖREVLENDİRİLEN MEMURLAR ( Kararname İle Atama Yapılan Memurlar - Kurul Tarafından Soruşturma Yapılması )
D2.DE. 2008/5865ATAMA YÖNETMELİĞİ ( 26. Md. Tamamının Yürütmesinin Durdurulmasına Dair Verilen Bir Yargı Kararı Bulunmadığı/Takdir Puanının da Davacının Atanmasında Bir Etkisinin Bulunmadığı - Davacının Atama İşleminde İsabetsizlik Olmadığı )
D8.DE. 2008/4120ATAMADA ARANILAN KOŞULLAR ( Davacının Yardımcı Doçentlik Görevine Son Verilmesi İşleminin İptalini Talep Ettiği - Hizmetine İhtiyaç Duyulan Bir Öğretim Elemanı Olduğu/İlk Atamada Aranılan Koşulları Taşıyıp Taşımadığının Değil Başarılı Olup Olmadığının Tespit Edileceği )
D5.DE. 2000/3522ATAMADA YAŞ SINIRI ( İlköğretim Müfettiş Yardımcılığı - 40 Yaş Sınırının Getirilmesinde Kamu Yararı ve Hizmet Gereklerine Aykırılık Bulunmadığı )
IDDGKE. 1997/137ATAMADA YETKİ SAKATLIĞI ( Atamayı Yapan Genel Müdür Vekilinin Yasal Usule Uymadan Bu Göreve Getirilmiş Olması )
D5.DE. 2004/6626ATAMALARDA AİLE BİRLİĞİNİN SAĞLANMASI ( Kurumlar Arasında Gerekli Koordinasyon Sağlanarak Eşin de İsteği Halinde Aynı Yere Naklinin Yapılmasının İdare İçin Yükümlülük Olduğu )
D12.DE. 2008/5409ATAMALARDA ARANAN YAŞ ŞARTINI KAYBETME OLASILIĞI ( Bulunması Karşısında Kılavuz Hükmünün İlgili Kısmında Hukuka Uyarlık Görülmediği - Lisans Mezunu Bir Adayın Ortaöğretim/Önlisans Düzeyinden Sınava Girmesinin Engellenemeyecep )
D5.DE. 2011/3147ATAMALARDA İDARENİN TAKDİR YETKİSİ (Naklen Atama İşleminin İptali - Davacının Görev Yaptığı Bölge Müdürlüğü Bünyesinde On Yılını Doldurup da Ataması Yapılmayan Kontrol Mühendisi Bulunmadığından Davacının Naklen Atanmasında Davalı İdarenin Sahip Olduğu Takdir Yetkisinin Hukuka Uygun Bir Şekilde Kullanıldığı)
D2.DE. 2008/5554ATAMALARIN DAYANAKSIZ HALE GELMESİ ( Davacının Atanmak İstediği Kadroların Boş Kalan Kadroya mı Yoksa İlave Olarak Bakanlar Kurulu Kararıyla Tahsis Edilen Kadroya mı İlişkin Olduğu Hususlarının Araştırılması Gerektiği )
D5.DE. 2008/597ATAMALARIN İPTAL EDİLMESİ ( İstemiyle Yapılan Başvurunun Cevap Verilmemek Suretiyle Reddine İlişkin İşlemin ve Bu Atama İşlemlerinin İptali İstemiyle Dava Açmakta Menfaatlerinin Bulunduğu )
D5.DE. 2004/2036ATAMALARIN İPTALİ TALEBİ ( 24233 Sayılı Resmi Gazetede Yayımlanan Tababet Uzmanlık Yönetmeliğinin Bazı Maddelerinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmeliğe Dayalı - Davanın İptali İstenen Atamalarla İlgili Kısmı Hakkında Ehliyet Yönünden Ret Kararı Verilmesi Gereği )
D2.DE. 2008/5554ATAMALARIN MAHKEME KARARIYLA YAPILMASI ( Atamaların Dayanaksız Hale Geldiği - Davacının Atanmak İstediği Kadroların Boş Kalan Kadroya mı Yoksa İlave Olarak Bakanlar Kurulu Kararıyla Tahsis Edilen Kadroya mı İlişkin Olduğu Hususlarının Araştırılması Gerektiği )
D5.DE. 1998/2984ATAMAMA İŞLEMİNİN İPTALİ ( Memura Sonradan Muvafakat Verilmesi Nedeniyle )
D5.DE. 2016/5092ATAMANIN EŞ DURUMU NEDENİ İLE İPTALİ İSTEMİ (Davacının Ataması Yapılan Yerde Hizmet İhtiyacının Bulunduğu - Davacının Eşinin Türkiye'nin Tüm İl ve İlçelerinde Görev Yapmasının Mümkün Olduğu Yönünde Bilgi Verildiği/Atamaya Dair Davaya Konu İşlemde Hukuka Aykırılık Bulunmadığı - Zorunlu Hizmet Süresi Nedeni İle Yapılan Atama)
D5.DE. 2005/980ATAMANIN GEÇ YAPILMASI ( Boş Kadro Olmadığı İleri Sürülerek/Yeterlik Sınavında Başarılı Olarak Müfettişliğe Atanmaya Hak Kazanan Davacı - İdarenin Hizmet Kusuru Bulunduğu )
D11.DE. 2002/2632ATAMANIN GEÇ YAPILMASI NEDENİYLE ÖDENMEYEN MAAŞ VE ÖZLÜK HAKLARININ TALEBİ ( Sigorta Müfettişinin Atamasının Emsallerinden Geç Yapılması Nedeniyle Uğramış Olduğu Parasal Kayıplarını İdareden İsteyebilmesi )
D2.DE. 2004/4318ATAMANIN GEÇ YAPILMASINDAN KAYNAKLANAN MAAŞ VE ÖZLÜK HAKLARININ ÖDENMESİ TALEBİNİN REDDİNE DAİR İŞLEMİN İPTALİ ( Davacının Yeterlik Sınavında Başarılı Olması-Müfettiş Kadrosunun Bulunmamasının İdarenin Hizmet Kusuru Sayılması )
D5.DE. 1999/4076ATAMANIN GEÇERSİZ OLMASI ( Yönetmelik Değişikliğinin Resmi Gazete'de Yayımlanması Zorunluluğu - Resmi Gazetede Yayımlanmadan Yapılan Atama İşleminin Hukuka Aykırı Olduğu )
D12.DE. 2007/6563ATAMANIN İPTALİ ( 4 Yıllık Üniversite Mezununun Bitirdiği 2 Yıllık Meslek Yüksek Okulu Mezunu Olduğunu Beyan Etmesi ve İdareyi Yanıltması/Ön Lisans Mezunu Gibi Sınava Katıldığı - Atamanın İptalinin Hukuka Aykırı Olmadığı )
D2.DE. 2007/2043ATAMANIN İPTALİ ( Asil Memur Olması Halinde Dahi Bakanlıkça İlgili Dönemde Kurumlar Arası Nakil Yoluyla Öğretmen Alımı Yapılmadığı Halde Durumuna Uygun Olmayan İlk Atama Yoluyla Başvuruda Bulunulması Halinde )
D1.DE. 2007/317ATAMANIN İPTALİ ( Dava Açtıktan Sonra Kendi İstemiyle Başka Bir Göreve Atanan Davacı - Lehine İlk İşlemin İptaline İlişkin Mahkeme Kararının Uygulanmadığı Şikayeti/Soruşturma Yapılmasını Gerektirecek Nitelikte Bulunduğu )
D2.DE. 2008/3427ATAMANIN İPTALİ ( Genelgenin Yargı Kararıyla İptal Edilmiş Olması Genelge Kapsamında Tesis Edilmekle Birlikte Üst Norm Olan Yönetmelikte Belirlenen Koşulları Taşıyanların Atamalarının İptalini Gerektirmediği )
IDDGKE. 2007/2309ATAMANIN İPTALİ ( Görevde Yükselme Sınavında Başarılı Olan Davacının Atandıktan 7 Yıl 9 Ay Sonra Sınava Katılma Koşulunu Taşımadığından Bahisle - Davacının Sınava Kabul Edilmesinde Bir Hilesinin Bulunmadığı/İşlemin Hukuka ve İdari İstikrar İlkesine Uygun Olmadığı )
D5.DE. 2013/1890ATAMANIN İPTALİ ( Unvan Değişikliği Sınavının Yargı Kararıyla İptal Edilmesi - İptal Kararının Uygulanmasına Yönelik Olarak Teknisyen Olarak Atanan Davacının Münhal Bulunan Memur Kadrosuna Atanmasında Hukuka Aykırılık Bulunmadığı )
D5.DE. 2003/4666ATAMANIN İPTALİ DAVASI ( İncelenmesi Gereği - 4. Derecede Bulunan Davacının 1. Dereceli Kadroya Atanma Talebi/Başka Bir Kişinin Atanmasının Menfaatini İhlal Etmiş Olduğu )
D5.DE. 2011/2370ATAMANIN İPTALİ İSTEMİ ( Dava Konusu İşlemin Müşterek Kararnameyle Gerçekleştirildiği - Bu Çerçevede İşlemin Kurulma Sürecindeki Etkisi Nedeniyle Başbakanlığın da Mahkeme Tarafından Hasım Mevkiine Alınarak Karar Verilmesi Gerektiği )
D2.DE. 2015/685ATAMANIN İPTALİ İSTEMİ (Rotasyon Nedeni İle Yapılan - Orman Genel Müdürlüğüne Bağlı Bir Taşra Kuruluşu Olan Araştırma Enstitüsü Müdürlüğünde Mühendis Olarak Görev Yapan Davacının Rotasyona Tabi Olduğu/Dava Konusu İşlemin İptalinin Doğru Olmadığı - Rotasyon Nedeni İle Yapılan Atamanın İptali İstemi)
D8.DE. 2011/3972ATAMANIN İPTALİ İSTEMİ (Sınav Sonucunda Yapılan - Yüksek Lisans Programlarının Fakültelerinde Değil Enstitülerde Yapıldığı ve Jeoloji Mühendisliği Anabilim Dalında Yüksek Lisans Programını Tamamlayarak "Jeoloji Yüksek Mühendisi" Unvanı Almış Olanlar Arasında Lisans Öğrenimi Yönünden Bir Fark Bulunmadığı/Üniversitenin Kadro İlanındaki Jeoloji Mühendisliği Anabilim Dalı Olarak Değerlendirilmesi Gerektiği)
D12.DE. 2013/6362ATAMANIN İPTALİ İŞLEMİNİN MAHKEME KARARI İLE İPTAL EDİLMESİ NEDENİYLE YOKSUN KALINAN MAAŞ ( Açıkta Geçen Süre İçin Hesaplanacak Maaş Tutarından Bu Dönemde Sosyal Güvenlik Kurumuna Kayıtlı Herhangi Bir İşte Çalışmanın Varlığı Halinde Elde Edilen Ücretin Ödenecek Tutardan Düşülmesi Gereği - Tam Yargı Davasında Bir Defaya Mahsus Olmak Üzere Nihai Karar Verilinceye Kadar Dava Miktarını Artırılabileceği )
D5.DE. 2009/4402ATAMANIN KAMU YARARI VE HİZMET GEREKLERİ GÖZETİLEREK TESİS EDİLMESİ ( Dava Konusu İşlemde Hukuka Aykırılık Bu İşlemin İptali Yolundaki İdare Mahkemesi Kararında İse Hukuki İsabet Bulunmadığı)
D5.DE. 1997/1268ATAMANIN MAKUL SÜREDE YAPILMASI ( Davacının Yargı Kararında Yer Alan ve Durumuna Uygun Bir Göreve - Manevi Tazminata Konu Olabilecek Şekilde Izdırap ve Elem Duymasına Yol Açan Bir Hususun Bulunmadığı )
D5.DE. 1990/2888ATAMANIN ONAYLANMAMASI ( Kusuru Olmadan Ataması Onaylanmayan Kişinin İkinci Atamasının da Onaylanmayıp iptal Edilmesinin Hukuka Aykırı Olduğu )
D2.DE. 2008/1600ATAMANIN VEKALETEN OLMAMASI (Milli Eğitim Bakanlığı Olurunun Vekaleten Atamaya Yönelik Olmadığı/Görevlendirmeye İlişkin Olduğu - Söz Konusu Göreve İlişkin Zam ve Tazminat ile Ek Ders Ücreti Ödenmesinin Mümkün Olmadığının Kabulü )
D8.DE. 1998/2002ATAMANIN YAPILMAMASI ( Araştırma Görevliliği Sınavında Minimum Başarı Notu Almak - Bilimsel Yeterlilik )
D8.DE. 1994/5583ATAMANIN YAPILMAMASI ( Bilimsel Yeterlilik Sınavını Kazanan Kişi )
D8.DE. 1995/4350ATAMANIN YAPILMAMASI ( Güvenlik Soruşturması Sonucunda Hataya Düşülmesi Nedeniyle )
IDDGKE. 2007/2513ATAMANIN YAPILMAMASI İŞLEMİNİN İPTALİ İSTEMİ (Davacının Dava Konusu Yönetmelik Hükmünde Yer Alan 27 Yaşından Gün Almamış Olma Koşulunu Taşımadığı Anlaşıldığından Atamasının Yapılmamasına İlişkin İşlemde Mevzuata Aykırılık Bulunmadığı)
D12.DE. 2013/11388ATAMANIN YAPILMAMASINA DAİR İŞLEMİN İPTALİ ( Tebliğ Edildiği İddia Edilen Belgenin İçeriğinin Anlaşılamaması Karşısında İşlemin Belirtilen Tarihte Davacıya Tebliğ Edildiğinin Kabulünün Mümkün Olmadığı - İşin Esasına Girilerek Bir Karar Verilmesi Gerekirken Davanın Süre Aşımı Sebebiyle Reddinin Hatalı Olduğu )
D12.DE. 1995/7261ATAMANIN YAPILMAMASINA İLİŞKİN İŞLEM ( Yargı Kararı ile İptal Edilmiş Olması )
D12.DE. 2005/5972ATAMANIN YAPILMAMIŞ OLMASI ( ÖSYM Müracaat Formunda Yer Alan 27 Yaşından Gün Almamış Olmak Şartını Taşımadığından Bahisle Atamasının Yapılmamasına İlişkin İşlemde Hukuka Aykırılık Bulunmadığı )
D5.DE. 2013/10296ATAMASI YAPILAN MEMURUN YOLLUK TALEBİ (Sözlemeli Olarak Görev Yapan İmamın Kadroya Atamasının Yapılması/İmamın Açmış Olduğu Davanın İdare ve Bölge İdare Mahkemesince Reddi Üzerine Kararın Kesinleştiği - Kanuna Yararına Bozma Talebi)
D12.DE. 1996/640ATAMASI YAPILDIĞI HALDE GÖREVE BAŞLAMAYAN HEMŞİRENİN İKİ YIL SONRA YENİDEN DEVLET MEMURLUĞU SINAVINA GİREREK KAZANMASI ( Atamasının Yapılması Gereği - Okuldan Mezuniyet Tarihine Göre Memuriyet Sınavına Girmeyi Engelleyen Bir Hüküm Bulunmaması )
D12.DE. 2015/4730ATAMASININ İPTAL EDİLMESİNE İLİŞKİN İŞLEMİN İPTALİ İSTEMİ ( Yoksun Kalınan Parasal ve Özlük Haklarının Yasal Faiziyle Birlikte Tazmini İstemi - İdare Mahkemesi Kararı İle Dava Aleyhine Sonuçlanmasına Rağmen Temyiz İsteminde Bulunmayan Davalının Diğer Davalının Temyiz İstemi Reddedilerek Kararın Onanması Üzerine Karar Düzeltme İsteminde Bulunamayacağı )
IDDGKE. 2012/1010ATAMAYA DAYANAK ALINAN YÖNETMELİK (Resmi Gazete'de Yayımlanması Zorunlu Olan - Bu Gereklilik Yerine Getirilmeden Yürürlüğe Konulmuş Olması Sebebiyle Hukuki Geçerliği Bulunmadığı/Dayanılarak Tesis Edilen Davaya Konu İşlemde Hukuka Uyarlık Bulunmadığı)
D5.DE. 2013/5194ATAMAYA DAYANAK DİSİPLİN İŞLEMLERİNİN MAHKEME KARARLARIYLA İPTAL EDİLMESİ ( Başhekimin İhtisas Hastanesine Uzman Doktor Olarak Atanması - Disiplin Cezasının Nitelik İtibariyle Davacının Görevden Alınmasını Gerektirecek Nitelikte Olmaması ve Mahkeme Kararı ile İptal Edilmiş Olması Dikkate Alındığından Atama İşleminin Hukuka Uyarlı Olmadığı )
D5.DE. 2008/2429ATAMAYA İLİŞKİN İŞLEMİN İPTALİ TALEBİ ( Başka Kuruma Atanma - Tüm Kurumların Davalı Konumuna Alınarak Karar Verilmesi Gerektiği/Dosya Eksik Hasımla Tekemmül Ettirilerek Karar Verilmesinin Usule Aykırılığı )
D5.DE. 2013/581ATAMAYA MUVAFAKAT VERİLMEMESİ (Kamu Görevlilerinin Verimliliklerinin En Yüksek Olduğu ve Hizmetlerinden En Yüksek Oranda Faydanılması Mümkün Olan Birimlerde Çalıştırılmasının Kamu Yararına Uygun Olduğu - Davacının Bitirdiği Üst Öğrenime Uygun Bir Kadroda ve İstediği Alanda Görev Yapması Sayesinde Maddi ve Manevi Varlığının Gelişmesine Olumlu Katkı Sağlaması Sebebiyle Eğitimine Uygun Kadroya Atanmamasında Hukuka Uyarlık Bulunmadığı)
D12.DE. 2003/1230ATAMAYA YETKİLİ AMİR ( Atamaya Yetkili Amirin Kademe İlerlemesinin Durdurulması Cezasını Verebilmesi İçin Yetkili Disiplin Kurulu Kararının Bulunmasının Gerekmesi )
D12.DE. 2003/497ATAMAYA YETKİLİ AMİR ( İlgili Disiplin Kurulunun Kademe İlerlemesinin Durdurulması Cezasının Atamaya Yetkili Amir Tarafından Uygulanmasının Gerekli Olması )
D12.DE. 2003/1398ATAMAYA YETKİLİ AMİRİN VERDİĞİ DİSİPLİN CEZASI ( Fiil ve Ceza Arasında Orantısızlık Olup Olmadığına Bakılması Gereği )
D1.DE. 1985/215ATAMAYI TASDİK YETKİSİ ( Belediye Meclisinin/Atama İşleminden Sonra Yapılacak İlk Toplantı Dönemi İle Sınırlılığı - Mevzuat Hükümlerine Uygunluğunun Araştırılmasına Yönelik Olması )
D16.DE. 2015/18634ATANAN PERSONELİN ATANDIĞI TARİHTEN İTİBAREN FİİLEN İKİ YIL ÇALIŞMADAN BAŞKA BİR YERE ATANMA TALEBİ (2577 S.K. Md.7/2'de Yürütmenin Durdurulmasına Karar Verilebilmesi İçin Öngörülen Koşulların Gerçekleşmediği)
D5.DE. 1997/2609ATANDIĞI GÖREVDEN YARGI KARARIYLA ALINAN MEMUR ( Kadro Boşaldığında Kadroya Tekrar Atanması İçin Bir Hak Oluşturmayacağı )
D1.DE. 1987/27ATANDIĞI KADRODAN BAŞKA KADRODA ÇALIŞTIRILAN BELEDİYE MEMURU ( Belediye Meclisince Memuriyetinin Reddedilemeyeceği )
D2.DE. 2012/5662ATANDIĞI TARİHTE YÜKSEKÖĞRENİMİNİ TAMAMLAMAMIŞ MEMUR ( Lise Mezunu Olarak Katıldığı KPSS Sonucuna Göre Memuriyete Atanan Davacının Atandığı Tarihte Yükseköğrenimini Tamamlamamış Olduğundan İntibakının Yapılamayacağı - Memuriyet Statüsünün Atama Onayı ile Başlayacağı )
D5.DE. 2006/8259ATANDIKLARI KADROLARDA SAKLI TUTULAN PARASAL HAKLAR ( Bu Haklarla Aynı Hakların Bulunması Halinde Bunlardan Yüksek Olanının Dikkate Alınacağı - Saklı Tutulan Haklarla Aynı Nitelikteki Hakların Yeni Kadrolarında Bulunmaması Halinde İse Saklı Tutulan Parasal Hakların Yeni Kadronun Parasal Haklarına Eklenmesi Gerektiği )
D5.DE. 2007/2918ATANILAMAYACAK GÖREVLER ( Aylıktan Kesme Ve/Veya Kademe İlerlemesinin Durdurulması Cezası Alanların - İl Müdürlüğü Görevinin Sayılmadığı )
D5.DE. 1990/853ATANILAN GÖREVE BAŞLAMAMA ( Atama Onayının İptali )
D5.DE. 2003/6399ATANMA ( Adalet Bakanlığı Müfettişinin Cumhuriyet Savcılığına - Adalet Bakanlığı'nın Teklifi Üzerine Görevinden Alınması/Kesin İşlem Niteliğini Taşıdığı İptal Davasına Konu Edilebileceği )
D12.DE. 2005/5406ATANMA ( Askerliğe Elverişli Olmadığına Karar Verilen Davacı - Devlet Hastanesi Sağlık Kurulunca İnfaz ve Koruma Memurluğu Yapabileceğinin Ortaya Konulması/Atanmasının Onaylanmamasının Hukuka Aykırılığı )
D5.DE. 2003/4864ATANMA ( Belediye Başkan Yardımcısının Görevinde Yetersiz Veya Başarısız Olduğu Yönünde Herhangi Bir Tespit Bulunmaksızın Atanamasında Kamu Yararı ve Hizmet Gereklerine Uyarlık Bulunmadığı )
D5.DE. 2008/2547ATANMA ( Bir İlçeden Diğer Bir İlin İlçesine Aynı Unvanla - Davacının Yetersizliği Veya İsnat Edilen Eylemlere İlişkin Somut Bilgi ve Belge Ortaya Konulmadan Geçmiş Hizmetleri Dikkate Alınmadan Tesis Edilen İşlemin Hukuka Aykırılığı )
D5.DE. 2003/2325ATANMA ( Daire Başkan Vekili Sıfatıyla Yapılan Teklifin Aynı Kişi Tarafından Yetki Devrinden Bahisle Onaylanarak İşlem Tesis Edilmesi - Personel Hukukunun Genel Esaslarına Aykırılığı )
D2.DE. 2004/1228ATANMA ( Daire Başkanlığı Görevinden Alınarak APK Uzmanlığına - Adli Yargıda Kusuru Sonucu Çıkan Zarar Nedeniyle Aleyhine Tazminata Hükmedilen Davacı/Görev ve Sorumluluklarını Zamanında ve Eksiksiz Yerine Getirmediği )
D2.DE. 2004/3714ATANMA ( Davacının Görevli Olduğu Okulda Norm Kadro Fazlası Olmadan Branşındaki Öğretmenlerle Kıdem ve Hizmet Puanı Dikkate Alınmadan Görev Yaptığı Okula Denk Olmayan Bir Okula - Kamu Yararı ve Hizmet Gereklerine Uyarlık Bulunmadığı )
D2.DE. 2011/2004ATANMA ( Davacının Kazandığı Sınav Nedeniyle Atandığı Sırada Hizmetiçi Eğitim Kursunda Olması ve Atama Tarihinden Sonra da Devam Etmesi - Atandığı Kadro Karşılığı Olan Aldığı Aylıkların Geri İstenilmesinde Hukuka Uyarlık Bulunmadığı )
D2.DE. 2010/1024ATANMA ( Davacının Kazandığı Sınav Nedeniyle Gelir Uzmanı Olarak Atandığı Esnada Hizmetiçi Eğitim Kursunda Olması Kursun Atama Tarihinden Sonra da Devam Etmesi - Kadro Karşılığı Olan Gelir Uzmanı Aylığını Almasına Engel Teşkil Etmeyeceği )
D12.DE. 2003/4774ATANMA ( Davacının Mezun Olduğu Endüstri Meslek Lisesinin Atandığı Memuriyet Kadrosu İçin Klavuzda Aranılan "Lise Mezunu Olmak" Kapsamında Olduğu - Görevine Son Verilemeyeceği )
D5.DE. 2000/4354ATANMA ( Davacının Sıra Tahsisli Kamu Konutundan Oturma Süresini Doldurmadan Çıkarılması/Dava Sırasında Konutu Boşaltması - İşlemin İptali Gerekirken Davanın Konusu Kalmadığından Karar Verilmesine Yer Olmadığına Hükmedilemeyeceği )
IDDGKE. 2000/444ATANMA ( Devlet Memuruna Yasanın 68/B Maddesi Uyarınca Verilen Kadro - Başka Görevlere Atanma Halinde Kazanılmış Hak Sayılmayacağı )
D5.DE. 2001/1391ATANMA ( Dünya Kadınlar Gününü Kutlamak Amacıyla Yakaya Takılan Kokart Nedeni - Belli Bir Görüşü Diğer Kişilere Yansıtmak Amacını Taşıdığının Kabul Edilemeyeceği )
D2.DE. 2004/7892ATANMA ( Kamu Hizmetinde Etkinliğin ve Verimliliğin Sağlanmasının Yalnızca İdarenin Tasarrufları İle Mümkün Olmadığı Kamu Görevlisinin Sosyal ve Psikolojik Durumunu da Göz Önüne Alınması Gerektiği )
D2.DE. 2011/6114ATANMA ( MEB Eğitim Kurumları Yöneticilerinin Zorunlu Yer Değiştirme Kapsamında/Tercihte Bulunmaması - Lise Müdürü/Okutabileceği Ders Bulunan ve Kurum Tipi İtibariyle Durumuna Uygun Olan ( A ) Tipi İlköğretim Okuluna Atanmasına İlişkin İşlemde Hukuka Aykırılık Bulunmadığı )
D5.DE. 2003/3828ATANMA ( Memurun 4. Derece Kadrolu Görevden 5. Derece Kadrolu Göreve Atanması Nedeniyle Dava Konusu İşlemde Hukuka Uyarlık Bulunmadığı )
D2.DE. 2004/3972ATANMA ( Müdür Yardımcılığından Norm Kadro Fazlası Sayılarak Alınan Öğretmenin Görev Yaptığı Okulda Branşında Boş Kadro Olmaması Halinde İhtiyaç Bulunan Bir Okula Öğretmen Olarak Atanabileceği )
D5.DE. 2008/3937ATANMA ( Müdürlüğün İstemi ve Önerisi/Davacının Olumsuz Tutum ve Davranışlarından Söz Edilerek - Somut Bir Saptama Bilgi ve Belgenin İbraz Edilemediği/İşlemde Kamu Yararı ve Hizmet Gerekleri Yönünden Hukuka Uyarlık Görülmediği )
D5.DE. 2003/1370ATANMA ( Naklen/Sözlü Emirle Göreve Devamın Sağlanması - Dava Açma Süresini İhya Etmeyeceği )
D2.DE. 2004/4041ATANMA ( Öğretmenin Soruşturma Sonucu Yer Değişikliği Yapılarak Atanması - Üç Yıl Geçtikten Sonra Eski Görev Yerine Dönme İsteğinde Bulunabileceği/İdarenin Eski Görev Yerine Yada Hizmet Alanına Atama Yapma Hususunda Takdir Yetkisi Bulunduğu )
D5.DE. 2004/3658ATANMA ( Sağlık Memurluğu Görevinden Doğrudan İl Sağlık Müdür Yardımcılığına - İdarenin Mevzuat Hükmüne Kariyer ve Liyakat İlkelerine Açıkça Aykırı İşlemini Geri Almasında Hukuka Aykırılık Bulunmadığı )
D5.DE. 2004/2813ATANMA ( Sınav Sonucuna Göre Atandığı Göreve Atanma İsteminden Vazgeçenlerin Aynı Görev İçin Açılacak Bir Sonraki Sınava Katılamayacaklarına İlişkin Düzenlemede Hukuka Uyarlık Bulunmadığı )
D5.DE. 2003/1007ATANMA ( Sınava Bağlı/Zaman İçinde Koşulların Değişmesi Nedeniyle İdarenin Yeni Bir Değerlendirme Yapmasını Gerektiren Konu - 2577 S.K. Md.10 Uyarınca İdareye Başvurulup Dava Açılabileceği )Zamanaşımı
D2.DE. 2007/3336ATANMA ( Yeniden Yapılanma/Üst Birim Haline Gelen Şube Müdürlüğü Personelinin Statülerinin Etkileneceği - Şube Müdürü Olan Davacının Aynı Yere Baş Uzman Olarak Atanması İşleminin İptali İsteminin Reddi )
D5.DE. 1997/2257ATANMA ( Yer Değiştirmede Kamu Menfaatini Koruma - Hizmet Gereği Eşdeğer Göreve Atanma )
D5.DE. 2003/4718ATANMA ( Yönetmelik Değişikliğinin Önceki Yönetmeliğe Göre Sınav Kurs ve Staj Sürecinde Başarılı Olan Davacının Atanmasına Engel Oluşturmayacağı )
D8.DE. 2002/2570ATANMA (Profesörlük Kadrosuna - Birden Fazla Aday Olması Durumunda Jüri Üyelerinin Raporlarında Tercihlerini Bildirmeleri Zorunluluğu/Eksik Raporla İşlem Tesis Edilemeyeceği)
D5.DE. 2014/4625ATANMA BAŞVURUSUNUN REDDİNE İLİŞKİN İŞLEMİN İPTALİ İSTEMİ ( İstek Tarihinde Yürürlükte Bulunan Görevde Yükselme Yönetmeliği Hükümlerine Göre Davacının Memur Kadrosuna Doğrudan Atanmasının Yeniden Gerçekleştirilecek Sınav Sonucuna Göre Olanaklı Bulunduğu - Başvurunun Reddine İlişkin İşlemde Hukuka Aykırılık Bulunmadığı )
D2.DE. 2004/3266ATANMA İÇİN MEVZUAT İLE ÖNGÖRÜLEN GEREKLİ VE ZORUNLU ŞARTLAR ( Taşıyıp Taşımadığı Hususları Değerlendirilmeden ve Hizmet Gerekleri Gözönüne Alınmadan Tesis Edilen İşlemde Hukuka Uyarlık Bulunmadığı - Dayanaksız Tahkikat )
D8.DE. 2008/7122ATANMA İSTEMİ ( Davacı Hakkında Olumsuz Sonuç Doğuran Kesin ve Yürütülmesi Zorunlu Bir İşlem Olduğu - İşin Esasının İncelenmesi Gerektiği )
D2.DE. 2009/2853ATANMA İSTEMİ (Davacının ve Eşinin Nüfusa Kayıtlı Olduğu İlçenin Nüfus Sayısı Dikkate Alınarak İsteminin Değerlendirilmesi Gerektiği)
D2.DE. 2004/7995ATANMA İSTEMİNİN REDDİ ( Görevde Yükselme Sınavında Başarılı Olanın İdarenin Kuruluş KHK'sinin Anayasa Mahkemesince İptal Edilmesi Nedeniyle - Kamu Hizmetini Yürütmeye Devam Eden İdarenin Hukuki Boşluk Sebebiyle Yok Sayılamayacağı )
D5.DE. 2003/535ATANMA İSTEMİNİN REDDİ ( Kurum İçi Memurluk Sınavını Kazanan Davacı - Memur İhtiyacının Sabit Olması ve Sınavı Kazananların Fiilen Memur Gibi Çalıştırılmaları/İptali Gereği )
D5.DE. 1990/1537ATANMA İSTEMİNİN REDDİNE İLİŞKİN İŞLEMİN İPTALİ ( Arada Geçen Zamanda Mahrum Kalınan Hakların Hangi Tarihten İtibaren Giderileceği )
D5.DE. 2006/1462ATANMA İSTEMİNİN REDDİNE İLİŞKİN İŞLEMİN İPTALİ İSTEMİ ( Verilen Yürütmeyi Durdurma ve İptal Kararlarıyla Hukuka Aykırılığı Saptanmış Bir Sınava Dayalı Olarak Davacının Atanmasının Olanaklı Olmadığı )
D2.DE. 2015/7583ATANMA İSTEMİYLE YAPILAN BAŞVURUNUN ZIMNEN REDDİNE DAİR DAVALI İDARE İŞLEMİNİN İPTALİ (Davacının Talebinin Görevde İlerleme ve Yükselmeye Yönelik Olduğu - Davanın Görüm ve Çözümünün 2577 S. Kanun'un 33/3. Md. Hükmü Uyarınca Davacının Dava Açma Tarihi İtibarıyla Görevli Olduğu Ankara İlinin Yetki Çevresinde Bulunduğu)
IDDGKE. 2010/2397ATANMA İŞLEMİ ( Anayasa Mahkemesi İptal Kararından Sonra Yasal Bir Düzenleme Yapılmamış Olmasının Bu Konuda Boşluğa Neden Olduğu ve Bu Boşluğun Yargı İçtihadıyla Doldurulmasının Olanaklı Olmadığı/Sadece Sınavda Alınan Nota Göre Başarı Sıralaması Yapılamayacağı - Davacının Uzman Öğretmenliğe Atanmamasına İlişkin İşlemde Hukuka Aykırılık Bulunmadığı )
D5.DE. 2003/3873ATANMA İŞLEMİ ( Başbakanlık Aile Araştırma Kurumunun Varlığını ve İşlevini Fiilen Devam Ettirmesi Karşısında Kurumun Yasal Dayanağı Kalmadığı Gerekçesiyle Kurulan İşlemde Hukuka Uyarlık Bulunmadığı )
D2.DE. 2008/43ATANMA İŞLEMİ ( Görev Yaptığı İlin İlçelerine Atanma Talebinde Bulunmayan Davacının Zorunlu Çalışma Yükümlülüğü Nedeniyle Atanmasına İlişkin İşlemde Hukuka Aykırılık Bulunmadığı )
D12.DE. 2009/1044ATANMA İŞLEMİ ( Zabıta Memuru Alımı İçin Yapılan Sözlü Sınavda Başarısız Sayılmasına İlişkin İşlemin İptali İstemi - Davacının Başvuru Tarihi İtibariyle Atanma Hakkının Bulunup Bulunmadığı Aranan Diğer Şartları Taşıyıp Taşımadığının Belirlenmesi Gerektiği )
D8.DE. 2007/8684ATANMA İŞLEMİ GERÇEKLEŞEN ÖĞRETİM ÜYESİNİN BEKLETİLMESİ ( Davacı Öğretim Üyesinin Sağlık Bakanlığı Tarafından Gerekli Belgelerin Geç Gönderilmesi Nedeniyle Maddi ve Manevi Tazminat Talebi - Talebin Kabul Edileceği )
D5.DE. 2009/2435ATANMA İŞLEMİNİN İPTALİ İSTEMİ ( Bulunduğu Bölgedeki 7 Yıllık Hizmet Süresini Fazlasıyla Tamamlayan Davacının Kadastro Müdürlüğü Kontrol Mühendisliği Görevinden Alınarak Atanmasına İlişkin İşlemin Objektif Kriterler Dikkate Alınarak ve Eşitlik İlkesine de Uygun Hareket Edilerek Kurulduğu - İstemin Reddi Gereği )
D5.DE. 2009/3551ATANMA İŞLEMİNİN İPTALİ İSTEMİ ( Çanakkale İli İçin Zorunlu Hizmet Süresinin 7 Yıl Olarak Belirlendiği Davacının İse Bu Süreyi Fazlasıyla Tamamladığı ve Dolayısıyla Tesis Edilen İşlemde Hukuka ve Mevzuata Aykırılık Bulunmadığı )
D5.DE. 2009/7081ATANMA İŞLEMİNİN İPTALİ İSTEMİ ( Yürütülen Soruşturma Kapsamında Muhakkik Tarafından Tapu Müdürü İle Davacının Aynı Yerde Görev Yapmasının Uygun Olmayacağı Belirtildiği/Soruşturmada Tespit Edilen Hususların Kurumun Çalışma Huzuru ve Düzenini Bozacak Nitelikte Olduğu - Atama İşleminde Hukuka Aykırılık Görülmediği )
D5.DE. 2009/4359ATANMA İŞLEMİNİN İPTALİ İSTEMİ (Davacının 1. Hizmet Bölgesinde ve 7 Yıl Zorunlu Çalışma Süresi Bulunan İlde Bu Süreyi Tamamladığı/Rotasyona Tabi Tutulmak Suretiyle Atanmasında Hukuka Aykırılık Bulunmadığı - Tapu ve Kadastro Gn. Md. Personeli)
D5.DE. 2010/6518ATANMA İŞLEMİNİN İPTALİ TALEBİ ( Davacının Memur Olarak Görev Yaptığı Kuruluşun Özelleştirme Kapsamına Alınarak Kapatılması Nakle Tabi Personel Olarak Belirlenmesi - Belirlenme İşleminee Karşı Dava Açılmadığı/Atanma İşleminin İptali İstemiyle Açılan Davanın Reddi Gerektiği )
D5.DE. 2008/6516ATANMA İŞLEMİNİN İPTALİ TALEBİ ( Hüküm Fıkrasına "Döner Sermaye Farkı da Dahil" İbaresinin Eklenmesi Suretiyle Düzeltilerek Onanmasının Mümkün Olmadığı )
D5.DE. 2009/6913ATANMA İŞLEMİNİN İPTALİ TALEBİ ( Temyiz Süresinin Çalışmaya Ara Verme Dönemine Rastladığı/Davacının Kararı 03.08.2009 Tarihinde Tebliğ Ettiği - Temyiz Başvurusunun En Son 11.09.2009 Tarihinde Yapılması Gerektiği/Bu Tarihten Sonra Yapılan Başvurunun Dikkate Alınamayacağı )
D5.DE. 1998/4029ATANMA KARARININ İPTALİ ( Davacının Yeni Atandığı Kadronun Ek Gösterge ve Yan Ödemelerinden Yararlanacak Olması Nedeniyle İki Görev Arasındaki Maaş Farklarını Alamaması )
D2.DE. 2012/6336ATANMA KOŞULLARINI TAŞIMAMA ( Zihinsel Engelliler Sınıf Öğretmenliği Koşullarını Taşımadığı Halde Bu Görevi Yapmış Olmasının Davacı İçin Müktesep Hak Oluşturmayacağı - Zihinsel Engelliler Sınıf Öğretmeliğine Atanabilmek İçin Aranılan Bölümlerden Birinden Mezun Olunması Gereği )
D5.DE. 2013/7581ATANMA ŞARTLARINA İLİŞKİN İNCELEME YAPILMASI ( İşleri Müdürlüğü Kadrosuna Yapılan Atama İşlemleri İptali - 20 Kişilik Kadro İçin Yapılan Sınavda Davacının 23. Sırada Yer Aldığı/Davacının Yapılan Atamaların İptalini İstemekle Kişisel Meşru ve Güncel Menfaati Olduğu - Mahkemece İşin Esasına Girileceği )
D5.DE. 2003/4666ATANMA TALEBİ ( 4. Derecede Bulunan Davacının 1. Dereceli Kadroya - Başka Bir Kişinin Atanmasının Menfaatini İhlal Etmiş Olduğu/Atamanın İptali Davasının İncelenmesi Gereği )
D8.DE. 2002/3302ATANMA TALEBİ ( Yardımcı Doçentlerin Atanmasında 12 Yıllık Süre Üst Sınırının 4584 Sayılı Kanun Kapsamındaki Kişiler İçin Kaldırılmış Olması - Bu Süreyi Doldurduğu Gerekçesiyle Atanmayan Davacının İşlemin İptali Talebinin Kabulü Gereği )
D8.DE. 2006/5484ATANMA TALEBİNDEN VAZGEÇME ( Noterin Noterlik Belgesi Sahibi İken 2 Kez Atandıktan Sonra 1 Kez - Hakkında 1512 S.K. Md. 30/3 Uyarınca Tesis Olunan İşlemde Hukuka Uyarlık Bulunmadığı )
D8.DE. 2005/3432ATANMA TALEBİNİN REDDİ ( Davacının Doçentlik Kadrosuna Yaptığı Başvurunun Usulüne Uygun Oluşturulan Jüri Tarafından Reddedildiği/Davacının Bilimsel Çalışmalarını Jürinin Önyargılı Olarak Değerlendirdiğine İlişkin İddiası - Bilirkişi Kurulunun Konuyu İncelemesine Karar Verilmesi Gereği )
D5.DE. 2003/3060ATANMA TALEBİNİN REDDİ ( Görevlendirme Yoluyla Yürütülen Bir Görevin Bir Üst Kadroya Atanma Bakımından Hizmet Süresi Koşulunun Yerine Getirilmesini Sağlamayacağı )
D12.DE. 2008/1987ATANMA TALEBİNİN REDDİ İŞLEMİNİN İPTALİ İSTEMİ ( Ziraat Bankasında İş Kanunu Hükümleri Uyarınca Çalışmakta İken Emekliye Ayrılan Davacının Yeniden Atanma Talebinin - Davanın Adli Yargıda Görüleceği )
D8.DE. 2005/267ATANMA TALEBİNİN REDDİ İŞLEMİNİN İPTALİ TALEBİ ( Yardımcı Doçent Olarak Görev Yapmaktayken Kendi İsteğiyle Emekli Olan Davacının Tekrar Atanma Talebinin Hizmetine İhtiyaç Duyulmadığından Reddi )
D5.DE. 2015/3930ATANMA TALEBİNİN REDDİ İŞLEMİNİN YÜRÜTMESİNİN DURDURULMASI İSTEMİ ( Eş Durumu Mazereti - Davacının Eşinin Nakil Talep Edilen Yerde Son Üç Yıl Sosyal Güvenlik Primi Ödenmek Suretiyle Kesintisiz ve Halen Çalıştığı/Davanın Reddi Yolundaki İdare Mahkemesi Kararında Hukuki İsabet Bulunmadığı - İstemin Kabulü Gerektiği )
IDDGKE. 2011/902ATANMA TALEBİNİN ZIMNEN REDDİNE DAİR İŞLEMİN İPTALİ ( Davanın Reddedilen Kısmı İstanbul Üniversitesi Rektörlüğü İşlemine Yönelik Olduğundan Yükseköğretim Kurulu Vekilinin Belirtilen Kısım Yönünden Hukuki Yardımı Olduğundan Sözedilemeyeceğinden Davalı Yükseköğretim Kurulu Lehine Avukatlık Ücretine Hükmedilmesinin Hatalı Olduğu )
D11.DE. 2005/1205ATANMA TARİHİNDE MEVCUT OLAN SAKATLIĞIN İDARECE BİLİNMESİ ( Bilinmesine Rağmen Özürlü Kontenjanından Yararlandırılarak Atanmamış Olanların da Md. 39/j'ya Göre Emekliye Sevk Edilmeleri Gerektiği )
D5.DE. 2005/6401ATANMADA EŞ DURUMUNUN GÖZÖNÜNE ALINMASI ( Atanan Memurun Eşinin de Memur Olması Halinde Mümkün Olabileceği - Naklen Atanma )
D2.DE. 2005/2651ATANMADA SINAV ŞARTI ( Genelge'yle Yönetmeliğin Seçme Sınavına İlişkin Hükümleri Uygulanmayarak Sınavı Kazanamayan Veya Girmeyenlere Öncelik Tanınamayacağı - Anadolu Liselerine Atanma )
IDDGKE. 2003/1145ATANMADA YAŞ SINIRI KOŞULU ( 40 Yaş/Kamu Yararı ve Hizmet Gereklerine Aykırılık Bulunmadığı - İlk Defa Öğretmenliğe Atanacaklar )
D2.DE. 2010/5435ATANMAK İÇİN YAPILAN BAŞVURU ( Değerlendirmeye Alınmamasına İlişkin İşlemin İptali İstemi - Milli Eğitim Bakanlığınca Tesis Edilen Dava Konusu İşlemle Davacının Başvurusunun Valiliğin Uygun Görüşünün Bulunması Halinde Değerlendirileceği Belirtilerek Reddedildiğinden Uyuşmazlığın Esasının İncelenerek Karar Verileceği)
D1.DE. 1999/86ATANMAK ÜZERE GÖREVİNDEN ALINAN MEMUR ( Herhangi Bir Kadroya Atanmaması - Alındıkları Kadrodan Aylık ve Diğer Özlük Haklarının Ödenemeyeceği )
D12.DE. 2014/3161ATANMAMA / HIRSIZLIK SUÇU ( İlk Atamada ÖMSS Sonucuna Göre Yerleştirilen Ancak İdarece Göreve Başlamadan Önce Belgelerinin İncelenmesi Sırasında Hırsızlık Suçundan Mahkumiyeti Bulunduğu Anlaşılan Davacı - Atamasının Yapılmamasına Dair İşlemde Hukuka Aykırılık Bulunmadığı/Sonradan Alınan “Memnu Hakların İadesi” Kararının Atanmasına Yönelik Kişi Lehine Bir Hak Vermeyeceği )
D8.DE. 2010/3384ATANMAMA İŞLEMİNİN İPTALİ İSTEMİ ( Yardımcı Doçentlik Kadrosuna Başvuran Davacının - Üniversitelerin İlan Ettikleri Bir Kadro İçin İhtiyaç ve Hizmet Gerekleri Doğrultusunda Getirdiği Özel ve O Kadroya Özgü Spesifik Koşulların İse Yükseköğretim Kurulu'nun Onayına Tabi Olmadığı )
D12.DE. 2003/1437ATANMAMA İŞLEMİNİN İPTALİ TALEBİ ( DMS Sınavında Başarılı Olup Türkiye Halk Bankası'nda Görevlendirilen Davacının Atanmaması - Yeniden Yapılandırma Çalışmaları İçinde Bulunan Halk Bankasının Özerk Kamu Kuruluşu Niteliği )
D5.DE. 1998/3471ATANMANIN İPTALİ İSTEMİ ( Büyükşehir Belediye Personeli/1580 S.K. Md. 96 ( B ) bendi 2. Fıkrasının Olayda Uygulanma Yeri Olmadığı - Atama Yetkisinin Büyükşehir Belediye Başkanına Ait Olduğu )
D2.DE. 2004/5494ATANMANIN İPTALİ İSTEMİ ( Dava Devam Ederken Davacının Yaş Haddinden Emekli Olması - Karar Verilmesine Yer Olmadığına Hükmedilmesi/İşin Esası Yönünden Karar Verilmesi ve Kararın Türüne Göre Yargılama Gideri İle Vekalet Ücretine Hükmedilmesi Gerektiği )
D2.DE. 2004/1587ATANMANIN İPTALİ TALEBİ ( İlköğretim Müfettişi Olan Davacı Hakkında Yapılan Soruşturma Konusunun Niteliği ve İçeriğinin Mesleğin Saygınlığını Zedeleyeceği Aynı Yerde Eğitim ve Öğretimi Olumsuz Etkileyebileceği - Reddi Gereği )
D8.DE. 2003/5531ATANMANIN UYGUN GÖRÜLMEMESİ ( Gülhane Askeri Tıp Akademisinden Disiplinsizlik Sicili İle Resen Emekli Edilenler - Sınav Jürisince Atanmasının Uygun Bulunduğu Üniversite Yönetim Kurulunca Uygun Görülmemesi/Yasaya Uygunluğu )
D2.DE. 2008/1091ATANMAYA İLİŞKİN İŞLEMİN İPTALİ TALEBİ ( Öğrencisine Şiddet Uyguladığı Mahkeme Kararıyla Sabit Olan Davacının Müdür Başyardımcısı İken Başka Bir Liseye Öğretmen Olarak Atanmasının Hukuka Uygun Olduğu )
D5.DE. 2002/3312ATANMAYA İLİŞKİN İŞLEMİN İPTALİ TALEBİ ( Personelin Görev Yerlerinin Belirlenmesinde Hangi Ölçütlerin Esas Alındığı ve Varsa Bu Ölçütlerin Herhangi Bir Düzenlemeye Dayanıp Dayanmadığının Tesbiti )
IDDGKE. 1993/297ATANMAYA İLİŞKİN KARARNAMENİN İPTALİ ( Sağlık Nedeniyle )
D2.DE. 2007/1297ATANMAYA İLİŞKİN YARGI KARARINI UYGULAMAMAK ( Davacının Üç Yıl Süreyle Sicillerinin Tedviren Görevlendirilmiş Amir Tarafından Düzenlenmesi - Manevi Tazminat İsteminin Kabulü Gereği/Ağır Hizmet Kusuru Oluşturduğu )
D5.DE. 2007/2196ATANMAYA MUVAFAKAT VERİLMEMESİ ( Ceza İnfaz Kurumunda İnfaz ve Koruma Memuru Olarak Görev Yapan İnşaat Bölümü Mezununun Belediye Başkanlığı Emrine Tekniker Olarak - Bu Meslekte Daha Verimli Olabileceği/Hukuka Uygunluk Bulunmadığı )
D5.DE. 2011/4414ATANMAYA MUVAFAKAT VERİLMEMESİ İŞLEMİNİN İPTALİ İSTEMİ ( Uyuşmazlığın Çözümünde Kamu Görevlilerinin Yeni Veya Eski Görev Yeri İdare Mahkemesinin Yetkili Olduğu - Kurumlar Arası Nakil Suretiyle Atanma )
D5.DE. 2013/6799ATANMAYA YÖNELİK TERCİH HAKKI (Kullanmamış Olan Davacının Tercih Hakkını Kullanmamış Olması Nedeniyle Atamaya Tabi Tutulamamasının Hukukla ve Hizmet Gerekleri İle Bağdaştırılamayacağı - Davacı Hakkında Tesis Edilen Dava Konusu Atama İşleminde Hukuka Aykırılık Bulunmadığı)
D8.DE. 1986/611ATARİ SALONU ( Belediye Tarafından İzin Alınıncaya Kadar Kapatılmasının Yasaya Uygun Olması )
D8.DE. 2003/5891ATARİ SALONUNUN KAPATILMASINA İLİŞKİN EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ İŞLEMİNİN İPTALİ TALEBİ ( Langırt Oynatıldığı Gerekçesiyle - Görevli Yargı Yolu )
VDDGKE. 1997/192ATARİ VE BİLARDO GİBİ OYUN SALONLARI ( Eğlence Yeri Niteliği Bulunmaması Nedeniyle Bu Yerlere Uygulanan KDV Oranına Tabi Olmamaları )
D2.DE. 1988/2423ATATÜRK ALEYHİNE İŞLENEN SUÇLAR ( Cumhuriyet Savcılıklarınca Re'sen Takibat Yapılması )
D6.DE. 1986/1047ATATÜRK HEYKELİ ( Köy Kanununda Köy Konağının ve Atatürk Heykelinin Çevresinde Görünüşü Engelleyen Yapıların Kaldırılacağı Yolunda Bir Görevin Yer Almaması )
IDDGKE. 2000/594ATATÜRK İLKE VE DEVRİMLERİ ALEYHİNDE İNTERNET ARACILIĞI İLE PROPAGANDA YAPMAK ( Yurt Dışında - Öğretim Elemanı Sıfatı İle Bağdaşmayan Şeref ve Haysiyeti Kırıcı Suçlar Kapsamında Olduğu )
IDDGKE. 1993/161ATATÜRK İLKE VE İNKILAPLARI ( Üniversitede Derslere Başörtüsü İle Girilemeyeceği )
D8.DE. 2008/3883ATATÜRK KÖŞESİ ( Özel Öğretim Kurumlarında Bulunması Zorunluluğunu Ortadan Kaldıran Yönetmelik Değişikliği Anayasa'ya Yasalara ve Türk Milli Eğitiminin Temel İlkelerine Aykırı Olduğu )
D8.DE. 2008/3863ATATÜRK KÖŞESİ ( Yürürlüğe Giren Yönetmelikle Bulundurma Zorunluluğunun Ortadan Kalktığı - Türk Milli Eğitim Temel İlke ve Kurallarına Aykırı Olduğu )
D1.DE. 2004/607ATATÜRK ORMAN ÇİFTLİĞİ ( Mülkiyetindeki Taşınmazların Devir Ve Temliki İle Kamulaştırılması Ancak Özel Bir Kanunla İzin Alınmasına Bağlı Olduğu - Plan Gereği De Olsa Yol Yapımıyla İlgili Hizmetler Ve İşlemler Mülkiyet Hakkına Yönelik Olduğundan İrtifak Hakkı Tesis Edilemeyeceği )
D6.DE. 2009/1245ATATÜRK ORMAN ÇİFTLİĞİ ARAZİSİNİ KAPSAYAN ALAN ( Koruma Kurulu Kararıyla 1. Derece Doğal ve Tarihi Sit Alanı Olarak Tescil Edilmiş Yer - Planlarda M. Kemal Atatürk'ün Vasiyetine 5659 S. Yasanın Genel Amaçlarına ve Alanın 1. Derece Doğal ve Tarihi Sit Özelliklerine Aykırı Kullanımlar Getirilemeyeceği )
D14.DE. 2012/10367ATATÜRK ORMAN ÇİFTLİĞİ HAYVANAT BAHÇESİ YENİLEME ALANI İLANI ( Bakanlar Kurulu Kararının İptali İstemi - Yenileme Alanı Olarak İlan Edilen Arazilerin Üzerinde Yapı Bulunmadığı/Söz Konusu Arazilerin 5356 S. Kanun Kapsamında Kabul Edilmesi Hukuken Olanaklı Olmadığı/Davanın Kabul Edileceği )
D14.DE. 2013/7030ATATÜRK ORMAN ÇİFTLİĞİ HAYVANAT BAHÇESİ YENİLEME ALANI'NA İLAVE EDİLMESİ KARARI ( Bakanlar Kurulu Kararının İptali İstemi - Mevcut Hayvanat Bahçesi Arazisi Dışındaki Araziler Üzerinde Yapı Bulunmadığı/5366 S. Kanun Kapsamında Yıpranan ve Özelliğini Kaybetmeye Yüz Tutmuş Yeniden İnşa ve Restore Edilmesi Gereken Yerler Olarak Kabul Edilemeyeceği - Bakanlar Kurulu Kararı İptali Gerektiği )
IDDGKE. 2016/297ATATÜRK ORMAN ÇİFTLİĞİ SINIRLARI İÇİNDEKİ ALANIN KENTSEL DÖNÜŞÜM ALANI İLANI ( 5393 Sayılı Belediye Kanununda Kamu Hizmet Alanları Oluşturulması Maksadıyla Yapılan Kentsel Dönüşüm ve Gelişim Projeleriyle Arazilerin Statüsünün Değiştirilmesi Yönünde Bir Amaç Hedeflenmediği Bu Durumda "Tarihi Sit" Statüsü Bulunmayan ve Öncesinde de Üzerinde Kamu Binaları Bulunan Söz Konusu Alanın Kamu Hizmeti Alanlarının Oluşturulması Amacıyla Bakanlar Kurulu Kararında Hukuka Aykırılık Bulunmadığı )
D10.DE. 1998/5977ATATÜRK ORMAN ÇİFTLİĞİNDE BULUNAN TAŞINMAZLAR ( Taşınmazların Devir ve Temlikini Doğuracak Nitelikteki İşlemlerin Yönetmelikle Düzenlenememesi )
D1.DE. 2003/133ATATÜRK ORMAN ÇİFTLİĞİNE KANUNLA GÖREV OLARAK VERİLEN FAALİYETLER ( Tarım ve Hayvancılık Faaliyetleri/Sit Alanlarda Sürdürülebileceği Hükmünün İptal Edilmesi - AOÇ.'un Bu Faaliyetlerine Devam Edebileceği )
IDDGKE. 2007/2206ATATÜRKÇÜ DÜŞÜNCE DERNEĞİ ŞUBESİ VE ORMAN İŞ SENDİKASI TEMSİLCİLİĞİ ( Orman Genel Müdürlüğü Taşra Birimleri Kurulması Değiştirilmesi ve Kapatılması Esasları Hakkında Yönetmeliğin İptali İstemiyle Dava Açamayacakları )
D10.DE. 2012/335ATATÜRK'Ü ANMA VE GENÇLİK VE SPOR BAYRAMI GENELGESİ ( İptali İstemi - Genelge 19 Mayıs'ta İl ve İlçe Düzeyinde Yapılacak Törenlere Öğrencilerin Katılıp Katılmayacağını Belirsiz Hale Getirdiği/Yönetmelik ve Yönergeye Aykırı Uygulamalara Yol Açması )
D10.DE. 1989/303ATEŞ EDEREK YARALAMAYA SEBEP OLMA ( Akıl Hastası Kişinin Tıbbi Kontrol Altında Tutulmasını Sağlayamayan İdarenin Kusurunun Olması )
D10.DE. 2007/6176ATEŞLİ SİLAH ( Kurusıkı Tabancaların 6136 S.K. Kapsamında Ateşli Silah Sayılamayacağı - Bununla İşlenen Suçların Ateşli Silahlar ve Bıçaklar ile Diğer Aletler Hakkında Yönetmelik Md. 16 Kapsamında Değerlendirilemeyeceği )
D10.DE. 2003/2134ATEŞLİ SİLAH ( Kuru-Sıkı ve Gaz Tabancası - Ateşli Silahlar ve Bıçaklar İle Diğer Aletler Hakkında Kanun Kapsamına Girmediği )
IDDGKE. 2001/998ATEŞLİ SİLAH ( Orman Teşkilatında Mutemet Olarak Çalışanların Sahibi Oldukları Bulundurma Ruhsatlı Tabanca/Taşıma Ruhsatı Verilemeyeceği - Zimmetle Verilen Demirbaş Silahları Taşıma Yetkisine Sahip Oldukları )
IDDGKE. 2002/63ATEŞLİ SİLAH ( Taşıma Ruhsatının İptal Edilmesi - Neden Olarak Gösterilen Suçlarının Tecil Edilmiş Olması Adli Sicilden Silinmesi Veya Memnu Haklarının İade Edilmiş Olmasının Engel Olmayacağı )
D15.DE. 2015/10247ATEŞLİ SİLAH TAŞIMA YA DA BULUNDURMA RUHSATI ( Davacının Farklı Tarihlerde Dört Defa Hapis ve Ağır Para Cezası İle Cezalandırıldığı - Cezaların Adli Sicil Kaydından Silinmiş Olması Veya Üç Karara Dair Mahkemece Yasaklanmış Haklarının İade Edilmiş Olmasının Taşıma Ya da Bulundurma Hakkını Kazandırmayacağı/İkiden Fazla Suçtan Hapis Ve/Veya Ağır Para Cezasına Mahkum Olanlara İzin Verilmeyeceği Verilmiş Ruhsatların İptal Edileceği )
IDDGKE. 2000/1106ATEŞLİ SİLAHLA İŞLENEN SUÇ NEDENİYLE VERİLEN CEZADAN DOĞAN MEMNU HAKLARIN İADESİNE KARAR VERİLMİŞ OLMASI ( Ateşli Silahla Suç İşleyenlere Silah Ruhsatı Verilmeyeceğine İlişkin Kanun ve Yönetmelik Hükümlerinin Davacı Hakkında Uygulanacağı )
D10.DE. 1995/5372ATEŞLİ SİLAHLA SUÇ İŞLEME ( Yasa Yürürlüğe Girmeden Hüküm Giyen Davacı )
IDDGKE. 2001/868ATEŞLİ SİLAHLAR KANUNU'NA GÖRE ÇIKARILAN YÖNETMELİKTE YER ALAN EN AZ İKİ SUÇTAN CEZA ALANLARA SİLAH RUHSATI VERİLMEYECEĞİNE İLİŞKİN DÜZENLEME ( İki Suçtan Ceza Alan Davacıya Ait Bulundurma Ruhsatının İptaline İlişkin Valilik İşleminin İptali Talebinin Reddi Gereği )
D10.DE. 2005/7944ATEŞLİ SİLAHLAR VE BIÇAKLAR İLE DİĞER ALETLER HAKKINDA YÖNETMELİK ( Renk Körlüğünün Yönetmelikte Belirtilen Psikolojik Nörolojik veya Fiziki Rahatsızlıklar Kapsamında Olup Olmadığının Alınacak Olan Rapor İncelendikten Sonra Uyuşmazlığın Karara Bağlanacağı - Silah Ruhsatının Yenilenmemesi )
D10.DE. 1995/6769ATEŞSİZ SİLAH BULUNDURMA ( Hüküm Giyen Kişiye Silah Taşıma Ruhsatının Verilmemesi )
D6.DE. 2009/10535ATIĞIN ARAZİYE DÖKÜLMESİ ( Göz Yuman ve Sessiz Kalan Davacının Tehlikenin Giderilmesi İçin Önlem Almaması ve Hiç Bir Harekette Bulunmaması - Çevre Para Cezasında Hukuka Aykırılık Bulunmadığı )
D8.DE. 1994/4339ATIK SU ( Abonman Sözleşmesi Yapmaya Davet Edilmesi )
D9.DE. 1997/4032ATIK SU ( Belediye Gelirleri - Sayaç Takılması - Bilirkişi İncelemesi )
IDDGKE. 2003/569ATIK SU ( Otel Motel Yazlık Site Tatil Köyü Kampus ve Benzeri Tesislerin Arıtma Tesisi Kurmaları Gerektiği/Mevcut İşletmelerin de Denetimle Mevzuata Uygun Çalıştırılmasının Sağlanması - Çevre Korunması )
D8.DE. 1987/620ATIK SU AKTARIMI ( Belediyelerce Kanalizasyon Olan Yerlerdeki Tüm Bina ve Genel Yerlerin Pis Sularının Bu Kanallara Bağlanmasının Zorunlu Olması )
D9.DE. 1998/3031ATIK SU BEDELİ ( Belediyece İstenen Meblağın Vergi Olarak Nitelendirilmesi )
D9.DE. 1998/4290ATIK SU BEDELİ ( Belediyenin Katı Atıklarla İlgili Tarifede Yer Alan Binaları Dikkate Alarak Su Tüketim Bedelini Aşmamak Suretiyle Meclislerince Belirlenen Miktarda Vergi Alması )
D9.DE. 1998/1271ATIK SU BEDELİ ( Bu Bedelin Dayanağı Olan Tarifeye İlişkin Olan Uyuşmazlığın Vergi Mahkemesinde Çözümlenmesinin Gerekmesi )
D9.DE. 1999/1898ATIK SU BEDELİ ( Çevre Temizlik Vergisi İstenebilmesi İçin Kanalizasyon Hizmetinden Yararlanılmasının Gerekmesi )
VDDGKE. 1997/406ATIK SU BEDELİ ( Çevre Temizlik Vergisi Kapsamına Alınmış Olması )
D9.DE. 2000/447ATIK SU BEDELİ ( Çevre Temizlik Vergisi Kapsamında Olduğu )
D9.DE. 2000/1826ATIK SU BEDELİ ( DSİ Gn.Md.Hizmet Binasına Tahakkuk Ettirilmesinde İsabet Bulunmadığı - Lojman Binasına Tahakkuk Ettirilmesinde Kanuna Aykırılığın Bulunmadığı )
D9.DE. 1999/1848ATIK SU BEDELİ ( Katı Atıklar İçin Çevre Temizlik Vergisi Ödenmesinin Atık Su Bedeli İstenilmesine Engel Teşkil Etmediği )
D9.DE. 2003/2872ATIK SU BEDELİ ( Ödeme Tarihinden İtibaren Yürütülecek Yasal Faiziyle Birlikte Ödenmesine Karar Verilmesi İstemiyle Açılan Dava - Feragat Dilekçesinde Yasal Faiz İsteminden Feragat Edilmesi )
D9.DE. 1995/2399ATIK SU BEDELİ ( Su ve Kanalizasyon Hizmetlerinin Belediye Dışında Bir Genel Müdürlüğe Verilmesi - Belediyenin Atık Su Bedeli İsteyemeyeceği )
D9.DE. 1995/3871ATIK SU BEDELİ İLE İLGİLİ ÇEVRE TEMİZLİK VERGİSİ ( Tüketilen Su Miktarının Tespiti Gereği )
D8.DE. 2008/10878ATIK SU BEDELİ TARİFESİ ( Belediyelerin Kanalizasyon Hizmetlerinden Yararlananlardan Alınan Tarifeyi Belirleme Yetkisi Bulunduğu - Belediye Meclisi Kararının İptali Talebinin Reddi )
D8.DE. 2004/2568ATIK SU BEDELİ VE DAYANAĞI TARİFENİN İPTALİ TALEBİ ( İdari Yargının Görev Alanına Giren Davada İdare Mahkemesince Verilen Görevsizlik Kararının Temyiz Edilememesi )
VDDGKE. 1999/74ATIK SU BEDELİNE KARŞI DAVA AÇILMASI ( Atık Su Bedeli - Çevre Temizlik Vergisi Kapsamına Alınmış Olması - Vergi Mahkemesince Karar Verilmiş Olması Gerektiği )
D9.DE. 1998/4614ATIK SU TARİFESİNİN İPTALİ TALEBİ ( Atık Su Bedelinin Tesbitinde Uygulanacak Üst Sınır )
D8.DE. 1996/474ATIK SU ÜCRET TARİFELERİNE İLİŞKİN UYUŞMAZLIK ( Vergi Mahkemelerinde Görülmesinin Gerekmesi )
D9.DE. 1995/1249ATIK SU ÜCRETİ ( Belediye Gelirleri - Vergi Niteliği - Vergi Mahkemesinde Dava Açılması Gerektiği )
D9.DE. 1989/5283ATIK SU ÜCRETİ ( Büyükşehir Belediyesi Bulunmayan Yerlerde Atık Su Ücreti Ödenmeyeceği - Büyükşehir Belediyelerinin Atık Su Ücreti Tahsil Yetkisi )
D10.DE. 1989/2300ATIK VE ARTIK ( Kirletme Yasağının Çiğnenmiş Olması )
D9.DE. 2005/278ATIKSU BEDELİ ( 1.1.2004 Tarihinden Sonraki Dönemlere İlişkin Olarak 2560 Sayılı Kanun Uyarınca İstenmesi - Uyuşmazlığın Adli Yargıda Çözümleneceği )
D9.DE. 2005/1195ATIKSU BEDELİ TARİFELERİ ( 1.1.2004 Tarihinden Sonraki Dönemlere İlişkin Olarak 2560 Sayılı Kanun Uyarınca İstenmesi - Uyuşmazlığın İdari Yargıda Çözümleneceği )
D9.DE. 1999/1995ATIKSU TARİFESİ ( Büyükşehir Belediye Meclisinin ( TL ) Yerine ABD Doları Üzerinden Belirlemesi - Anayasal Devlet Olmak İlkesine Uyarlık Bulunmadığı )
D8.DE. 2004/4249ATIKSU ÜCRET TARİFESİNDEN KAYNAKLANAN DAVA ( Görevli Mahkemenin Vergi Mahkemesi Olması Nedeniyle Su Ücret Tarifesinden Kaynaklanan Dava ile Aynı Anda İdare Mahkemesinde Bakılamaması )
VDDGKE. 2008/378ATIL KALAN PARANIN BANKAYA TEVDİ EDİLMESİNDEN ELDE EDİLEN FAİZ ( İşyerinde Yürütülen Etkinlikten Doğan Bir Kazanç Değil Nakdi Sermayenin Getirişi Olduğu - Serbest Bölgede Yürütülen Faaliyet Nedeniyle Elde Edilen Bir Kazanç Olarak Nitelendirilemeyeceği )
VDDGKE. 2007/488ATIL KALAN PARANIN BANKAYA TEVDİ EDİLMESİNDEN ELDE EDİLEN FAİZ ( İşyerinde Yürütülen Etkinlikten ve Yaratılan İstihdam ve Üretimden Doğan Bir Kazanç Olmayıp Nakdi Sermayenin Getirisi Olduğu )
D10.DE. 1999/5427ATIŞ TATBİKATI SIRASINDA MEYDANA GELEN YANGIN ( Davanın 3634 Sayılı Yasa Hükümlerine Göre Adli Yargı Yerinde Görülmesi Gerektiği )
D14.DE. 2011/5212ATM CİHAZININ RUHSATSIZ OLMASI ( Belediye Başkanlığı İşleminin İdari Davaya Konu Olabilecek Kesin ve Yürütülmesi Zorunlu İşlem Niteliği - Üç Gün İçinde Kaldırılması Aksi Takdirde İmar Kanunu Md. 32 ve 42 İle TCK. Md. 184 Uyarınca İşlem Yapılacağı )
D8.DE. 2013/4844ATM CİHAZLARININ İŞYERİ KABUL EDİLMEMESİ ( Elektronik İşlem Cihazları Banka Şubesine Bağlı Makina Olup İşyeri ya da Şube Olarak Değerlendirilemeyeceği - Bankacılık Kanunu da ATM Cihazlarını Açıkça Şube Tanımı Dışında Bırakarak İşyeri Olarak Değerlendirilmesini Mümkün Kılmadığı )
D6.DE. 2005/1682ATMIŞ GÜNLÜK DAVA AÇMA SÜRESİ ( Çevre Düzeni Planının İptali İstemi/İmar Durumu veya Kamulaştırma Gibi Uygulama İşlemlerinden Birinin Tesis Edilmesi Halinde Bu İşlemle Birlikte Planın da İptali İstemiyle Dava Açılabileceği - Süresinde Açılmayan Davanın Reddedileceği )
D6.DE. 2005/5815ATMIŞ GÜNLÜK YASAL SÜRESİ İÇİNDE AÇILAN DAVANIN REDDEDİLMESİ ( Koruma Amaçlı İmar Planı Yapılmasına İlişkin Kararın İptali Talebi - Davanın Süre Yönünden Reddinin Hukuka Aykırı Olduğu )
D8.DE. 2013/4844ATM'NİN BELEDİYE GÖZETİM VE DENETİMİNDE OLMAMASI ( Banka Şubelerinde Verilen Hizmetlerin Bir Kısmını Veren Ancak Şubenin Makinası Olan Cihazların Belediyelerden Herhangi Bir Hizmet de Almadığı - İşyeri Nitelemesiyle Belediyenin Gözetim ve Denetiminde Olmayacağı )
IDDGKE. 2014/3258ATOM ENERJİSİ KURUMUNDA KADRO KARŞILIĞI SÖZLEŞMELİ PERSONEL OLARAK ATANMA ( Atom Enerjisi Kurumunda veya Başka Kurumda Bu Alanla İlgili Olarak En Az Bir Yıl Süre ile Hizmet Yapılmış Olmasının Kanuni Şart Olduğu - Kanuni Çalışma Süresini Taşımayan Davacının Atom Enrjisi Kurumunda Kadro Karşılığı Sözleşmeli Olarak Atanmamasında Hukuka Aykırılık Bulunmadığı )
IDDGKE. 1998/89ATÖLYE ( İşyerinde Çalışılan Bölüm - Fiili Hizmet Süresi Zammı )
D10.DE. 1991/3230ATÖLYE FABRİKA GİBİ YERLERDE ÇALIŞANLAR ( Fiili Hizmet Süresi Zammından Yararlanması )
D11.DE. 2003/2971ATÖLYE VE LABORATUVAR DERSLERİNE İLİŞKİN SINAV GÖREVİ ( Nedeniyle Ek Ders Ücreti Ödenmesi İstemi - Teorik Derslere İlişkin 12'den Fazla Sınav Görevleri ve Branş Dışı Sınav Görevi Nedeniyle Davanın Reddinde İsabet Görülmediği )
D7.DE. 2005/1122ATR 1 DOLAŞIM SERTİFİKASI ( Bulunduğu Halde EUR-1 Dolaşım Sertifikasının Bulunmadığı/Ek Tahakkuka İlişkin Beyannamenin Zamanaşımı Dolduktan Sonra Davacıya Tebliğ Edildiği - Tahakkuka İtirazın Reddine Dair İşlemin İptal Edileceği )
D10.DE. 2007/6157AV DÖNEMİ MERKEZİ AV KOMİSYONU KARARININ İPTALİ İSTEMİ ( Toplantı Salonunu Terkeden Üyelerin İmza Tutanağını İmzalamadığı - Kalan Üyelerin de Toplantı Yeter Sayısı Olan Üye Sayısının Salt Çoğunluğunu Oluşturmadığı/Toplantıda Alınan Kararın İptaline Karar Verileceği )
D7.DE. 1994/6125AV TÜFEĞİ İTHALİNDE EK VERGİ TAHAKKUKU ( Bilirkişi İncelemesi ve Bilirkişi Raporunun Geçerliliği )
D6.DE. 2003/6061AVAN PROJEYE GÖRE İNŞAAT RUHSATI VERİLEBİLECEK BİNA VE TESİSLER ( Fabrikanın Yardımcı Faaliyetlerine İlişkin Olanlar - 3030 S.K. Kapsamı Dışında Kalan Belediyeler Tip İmar Yönetmeliği Md. 59 Uyarınca )
D6.DE. 2003/6062AVAN PROJEYE GÖRE İNŞAAT RUHSATI VERİLMESİ GEREKTİĞİ ( Kamuya Ait Yapı ve Tesisler Kapsamındaki Fabrikalar/Para Cezası Verilemeyeceği - Doğrudan Üretimiyle İlgili Olmayan Revir Binası )
IDDGKE. 2003/329AVAN PROJEYE GÖRE RUHSAT VERİLMESİ ( Kamu Kurum ve Kuruluşlarınca Yapılacak Veya Yaptırılacak Yapılarda Koşulları Yerine Getirmeleri Kaydıyla - Vakıf Üniversiteleri Yapıları )
D3.DE. 1998/2223AVANS ( Gayrımenkul Satışlarından Teslimden Öce Alınan Bedeller )
D3.DE. 1999/902AVANS ( Vade Farkı Olarak Nitelendirilemeyeceği - Alacağa Mahsup Edilmek Üzere Ön Ödeme Olarak Verilmiş Olması )
D4.DE. 2007/2323AVANS KAR PAYI DAĞITIMI ( Avans Kar Payı Dağıtımına İlişkin Kısmın İptali Gerektiği )
VDDGKE. 2008/708AVANS KAR PAYI DAĞITIMI ( Yapılan Düzenlemenin Hisse Senetleri Halka Arzedilmiş Olan veya Halka Arzedilmiş Sayılan Halka Açık Anonim Ortaklıklarla İlgili Kurallar İçeren 2499 Sayılı Kanun Uyarınca Çıkarılan Tebliğdeki Düzenlemelere Uygun Olduğundan Davanın Reddinin Hukuka Uygun Olmadığı - Kurumlar Vergisi Genel Tebliğindeki Bazı Bölümlerin İptali İstemi )
D4.DE. 2000/3911AVANS ÖDEMELERİNİN ÖRTÜLÜ KAZANÇ DAĞITIMI SAYILMAMASI ( Şirket Ortaklarına Ödenen İş Avansları - Örtülü Kazanç Dağıtımı Sayılamayacağı )
D4.DE. 1997/2380AVANS SENETLERİ ( Reeskonto Tabi Tutulması )
D7.DE. 1999/1061AVANS SÖZLEŞMESİ ( Vergiden Müstesna Olmadığından Damga Vergisi Tarhiyatında Usulsüzlük Olmaması )
D11.DE. 2011/5443AVANS VE PEŞİN ÖDENEN AYLIK ( Yetim Aylığında Kesinti Yapılmasında Doğan Zararın Tazmini İstemi - Ölüm Halinde Avans Olarak Ödenen Aylıkların Geri Alınamayacağına İlişkin Yasa Hükmü Karşısında Avans Olarak Ödenen Aylıklar Toplamının Anılan Kanun'un 121. Md.sinde Fazla ve Yersiz Ödeme Olarak Nitelendirilmesine Hukuken Olanak Bulunmadığı )
D4.DE. 2001/3884AVANSLARIN DÖVİZ OLARAK ALINMIŞ OLMASI ( Döviz Cinsinden Alınan Avansların Kur Farklarının Gider yada Gelir Kaydedilebileceği )
D10.DE. 2006/237AVLANMA YASAĞI ( Nedeniyle Besi Çiftliğindeki Hayvanlarına Saldıran Ayıları Tüfeğiyle Vuramayan Davacının Zararının İdari Eylemden Kaynaklanmadığı - İdare Mahkemesince Merciine Tevdi Kararı Verilmesinde Hukuka Uyarlık Bulunmadığı )
D16.DE. 2015/14032AVRUPA BİRLİĞİ DAİMİ TEMSİLCİĞİ ( Adalet Bakanlığına Tahsis Edilmiş Kadro Bulunmadığından Adalet Bakanlığınca Yapılacak Görevlendirmenin Atama İşlemi Olmadığı - Adalet Bakanlığınca Yapılan Görevlendirmenin Görevlendirilen Kişiler Bakımından Müktesep Hak Oluşturmadığı )
D7.DE. 1998/2290AVRUPA BİRLİĞİ ÜLKELERİNE UYGULANAN GÜMRÜK VERGİSİ ORANI ( Avrupa Birliğine Üye Ülkeden İthal Edilen Decoder İçin de Uygulanması Gereği )
D8.DE. 2014/3824AVRUPA BÖLGESİNDE YÜKSEKÖĞRETİM İLE İLGİLİ BELGELERİN TANINMASINA İLİŞKİN SÖZLEŞME ( Taraf Olan Ülkemizde Denklik Vermeye Yetkili Kurum Olan Yükseköğretim Kurulunca Anılan Sözleşmeye Taraf Olan Ülkelerden Alınan Diplomalara İlişkin Denklik Taleplerinin Hukuk Devleti ve Ahde Vefa İlkeleri Gereğince Bu Sözleşme Tarafından Çizilen Çerçeve İçerisinde Değerlendirileceği )
D8.DE. 2006/6724AVRUPA BÖLGESİNDE YÜKSEKÖĞRETİMLE İLGİLİ BELGELERİN TANINMASI ( Sözleşmenin Onaylanarak Yürürlüğe Girdiği/Sözleşmede Sağlık Bilimleri Alanında Doğrudan Denklik Verileceğine İlişkin Hüküm Bulunmadığı - Zorunlu Seviye Tespit Sınavının Kaldırılamayacağı )
D7.DE. 1989/974AVRUPA EKONOMİK TOPLULUĞU ÜYESİ BİR ÜLKEDEN MAL İTHALİ ( Ahdi İndirim Uygulanması Gerektiği - ATR 1 Belgesine Sahip Emtia )
D7.DE. 1996/2725AVRUPA EKONOMİK TOPLULUĞUNA ÜYE ÜLKEDEN İTHAL EDİLEN EŞYA ( Gümrük Vergisi Oranı )
IDDGKE. 2007/274AVRUPA İNSAN HAKLARI MAHKEMESİ ( Tartışılan Olgular ve Maddi Olayın Yargılamanın Yenilenmesine Esas Olan Dava İle Aynı Olduğu Davacının Yargılama Aşamasında Elinde Olmayan Bir Nedenle Hakkını Kanıtlayamaması Gibi Bir Durumun Bulunmadığı - Yargılamanın Yenilenmesi İsteminin Reddi Gereği )
D11.DE. 2013/1790AVRUPA İNSAN HAKLARI MAHKEMESİ KARARININ İDARİ YARGIYA ETKİSİ ( Yargılamanın Yenilenmesi Talebi - Hükmün İnsan Haklarını ve Ana Hürriyetleri Korumaya Dair Sözleşme veya Eki Protokollerin İhlali Suretiyle Verildiğinin Tespit Edilmediği/İhlalin Yargılama Süresiyle İlgili Olduğu Reddi Gerektiği )
IDDGKE. 2013/1614AVRUPA İNSAN HAKLARI MAHKEMESİ TARAFINDAN DAVACILAR LEHİNE MANEVİ TAZMİNATA HÜKMEDİLDİĞİ (Hizmet Kusuru Nedeniyle Ayrıca Manevi Tazminat Ödenmesine Gerek Bulunmadığı - Ancak Destekten Yoksun Kalma Tazminat Şartlarının Dikkate Alınması Gereği/Davacılar Çocuğunun Tahliye Tarihinin Maddi Tazminatta Gözetileceği)
D5.DE. 2007/7369AVRUPA İNSAN HAKLARI MAHKEMESİ'NCE HÜKMEDİLEN TAZMİNAT ( Sorumlu Personele Rücu Mekanizması İşletilmediği - Her Yurttaşın Rücu Edilmesi İçin İdareye Başvurabileceği Reddi Üzerine de Dava Açma Hakkını Kullanabileceği )
D13.DE. 2008/8090AVRUPA İNSAN HAKLARI MAHKEMESİNCE TARTIŞILAN OLGULAR ( Maddi Olayın Yargılamanın Yenilenmesine Esas Olan Dava İle Aynı Olduğu - Yargılamanın Yenilenmesi İsteminin Reddi Gereği )
IDDGKE. 2010/1285AVRUPA İNSAN HAKLARI MAHKEMESİNCE VERİLEN İHLAL KARARI ( İhlalin Kesinleşmiş Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi Kararı ile Tespit Edilmiş Olması Halinde Yargılamanın İadesinin İstenebileceği Avrupa İnsan Hakları Mahkemesince Verilen İhlal Kararlarının İdari Davalar Bakımından Yargılamanın Yenilenmesi Nedeni Olduğu )
D1.DE. 2003/44AVRUPA İNSAN HAKLARI MAHKEMESİNDE AÇILAN MÜLKİYET HAKKI VE DİN ÖZGÜRLÜĞÜNE DAYALI DAVADA DOSTANE ÇÖZÜM ( Tüzel Kişiliği Bulunmayan Rahipler Grubu Gayrimenkul Edinemeyeceğinden Grup Temsilcisi Adına İntifa Hakkı Tesisine İlişkin Dostane Çözüm Metninin Uygulanamayacağı )
D1.DE. 2002/147AVRUPA İNSAN HAKLARI MAHKEMESİNE YAPILAN BAŞVURU ( Kamulaştırma Artırım Bedelinin Geç Ödenmesi - Dostane Çözüm Önerisinin Kabulü )
D15.DE. 2011/9625AVRUPA İNSAN HAKLARI MAHKEMESİNİN İHLAL KARARI VERMESİ (5233 S. Kanun Uyarınca Zararların Tazmini İstemi - Avrupa İnsan Hakları Mahkemesince Hükmedilen Tazminatın Ödenmesi Sonucunda Karşılanan Zararlar Kanun Kapsamı Dışında Tutulduğu Gözetileceği)
D8.DE. 2006/4857AVRUPA İNSAN HAKLARI MAHKEMESİNİN KESİNLEŞEN KARARI ( Yargılamanın Yenilenmesi İsteminin Kabulü İle Dava Konusu İşlemin İptali - ÖYS Sonucunun Geçersiz Sayılmasına İlişkin İşlemin İptali İstemiyle Açılan Davanın Reddedilmiş Olması )
D7.DE. 1998/1092AVRUPA TOPLULUĞU ÜLKELERİNDEN TÜRKİYE'YE YAPILAN İTHALAT ( İthal Konusu Malın Tavizli Vergi Haddinden Yararlanabilmesi İçin İbrazı Zorunlu Belgeler )
D8.DE. 2003/1961AVUKAT ( Davacı Avukatın Baro Levhasından İsminin Silinmesi ve Ruhsatnamesinin Geri Alınması Üzerine Açtığı İptal Davasında İdare Mahkemesinin Görevsizlik Kararı Vermesinin Yasal Olmaması )
D2.DE. 2007/270AVUKAT ( Serbest ve Zorunluluk Sigortasına Tabi Olan - Memur Olan Eşlerinden Dolayı Sağlık Yardımından Yararlandırılmayacakları )
D10.DE. 1995/7280AVUKAT ( Silah Ruhsatına İlişkin Yönetmelikte Kamu Görevlisi Sayılmaması )
IDDGKE. 1994/926AVUKAT ( Suç İşleyen Avukat - İdarenin Taktir Yetkisi )
D4.DE. 2006/2026AVUKAT ADINA TAHAKKUK ETTİRİLEN USULSÜZLÜK CEZASI ( İcra Dairelerinde Vekalet Ücreti İçin Ödemeyi Yapan Memura 356 Sayılı VUK Genel Tebliğine Uygun Olarak İmzalattırılmayan Makbuzlar Nedeniyle Ceza Kesileceği Yönündeki Düzenlemenin Başka Bir Danıştay Kararı İle İptal Edildiği )
D8.DE. 2004/2527AVUKAT ALEYHİNE AÇILAN DAVA ( Bir Avukatın Başka Bir Avukata Karşı Asil ya da Vekil Sıfatıyla Takip Edeceği Davayı Kendi Barosuna Bir Yazı İle Bildirmesi Gerektiği - Bildirmeyen Avukata Verilen Disiplin Cezasında Hukuka Aykırılık Olmadığı )
D2.DE. 2004/2293AVUKAT ARACILIĞI İLE TAKİP EDİLEN DOSYA ( Vekalet Ücretine Hükmedilmemiş Olmasının Bozma Nedenleri Arasında Bulunduğu )
IDDGKE. 2012/883AVUKAT ARACILIĞI OLMADAN İDARE LEHİNE HÜKMEDİLEN VEKALET ÜCRETİ ( 659 Sayılı KHK Gereğince Avukat Olmasalar Dahi Hukuk Birimi Amirleri Muhakemat Müdürleri ve Hukuk Müşavirleri Tarafından Takip Edilip İdareler Lehine Sonuçlanan Davalarda Hükmedileceği )
D10.DE. 2002/6867AVUKAT ARACILIĞIYLA DAVA AÇMA EHLİYETİ ( Hükümlü Olduğu Halde Kendisine Vasi Tayin Edilmeyen Kişinin )
D1.DE. 1993/29AVUKAT BULUNDURULMASI ( Memurun Soruşturması Sırasında )
D8.DE. 2007/9224AVUKAT BÜROSU ( Avukat Olan Davacıların Bürolarına Ait Antetti Kağıtlarında Yurtdışında Bulunan Yabancı Hukuk Bürolarının İsimlerinin İrtibatlı Büro Olarak Belirtilmesi Nedeniyle Disiplin Cezası İle Cezalandırılmasında İsabetsizlik Olmadığı )
D2.DE. 2001/1405AVUKAT HAKKINDA ADALET BAKANLIĞINCA VERİLEN LÜZUMU MUHAKEME VEYA MENİ MUHAKEME KARARLARI ( İtiraza Konu Edilemeyeceği )
D8.DE. 2006/401AVUKAT HAKKINDA KOVUŞTURMA İZNİ VERİLMESİ ( İşlemin Ceza Yargılamasına Yönelik Olduğu - İdari Davaya Konu Edilemeyeceği )
D8.DE. 1997/1763AVUKAT HAKKINDA SORUŞTURMA İZNİ ( Adalet Bakanlığının İzin Vermemeye Yönelik İşleminin İdari İşlem Niteliğinde Olması )
D8.DE. 2003/710AVUKAT HAKKINDA SORUŞTURMA İZNİ VERİLMESİ ( Bakanlık İşleminin İptali İstemi - Açılan Davanın İncelenmeksizin Reddedilmesinin Hukukuka Aykırı Olmadığı )
D1.DE. 2006/1121AVUKAT HAKKINDA VERİLEN SORUŞTURMA İZNİ ( Yapılan İtirazların 4483 S.K. Kapsamındaki Memurlar Veya Diğer Kamu Görevlilerinden Sayılamayacağı - Bu Yasa Kapsamında İncelenemeyeceği )
D8.DE. 2003/5582AVUKAT HAKKINDAKİ DİSİPLİN KOVUŞTURMASINA YER OLMADIĞINA İLİŞKİN BARO YÖNETİM KURULU KARARI ( Nihai Karar Niteliğinde Olduğu ve İptal Davasına Konu Edilebileceği )
IDDGKE. 2006/2730AVUKAT KİMLİĞİNİN KİMLİK TESPİTİNDE KULLANILACAK BELGELER ARASINDA YER ALMAMASI ( Karaparanın Aklanmasının Önlenmesine Dair Kanunun Uygulanmasına İlişkin Yönetmelikte/İlgili Maddenin İptali Talebi - Davanın Danıştay 10. ve 8. Dairece Oluşturulacak Kurulda Karara Bağlanacağı )
D8.DE. 2005/1614AVUKAT KİMLİKLERİ ( Karaparanın Önlenmesinde Esas Alınacak Belgeler İçinde Yer Almamasında Kamu Hizmeti Gereklerine ve Hukuka Aykırılık Bulunmadığı )
D2.DE. 2000/3231AVUKAT OLMAYAN KİŞİ ( Yetkili Mercii Kararına Karşı Vekil Sıfatıyla İtiraz Edemeyeceği )
D8.DE. 2006/6128AVUKAT OLMAYAN KİŞİNİN ŞİRKET ADINA TEMYİZ BAŞVURUSU ( Davacı Şirket Temsilcisinin Avukat Olmayan Kişiye Noter Aracılığıyla Vekaletname Verdiği - Vekaletname İle Temyizin Yalnızca Avukatlar Tarafından Yapılabilecek İşlerden Olduğunun Dikkate Alınacağı )
D13.DE. 2005/7190AVUKAT OLMAYAN TEMSİLCİNİN DAVA AÇMASI ( KİK İşleminin İptali Talebi - Davacı Şirketin Ortağı Olan Şahsın Yalnız Baroya Kayıtlı Avukatların Kullanabileceği Vekâleten Dava Açma Yetkisini Kullanamayacağı )
D11.DE. 1999/4736AVUKAT OLMAYAN VEKİL TARAFINDAN AÇILAN DAVA ( Dilekçe Red Kararı )
D7.DE. 2004/3164AVUKAT OLMAYAN VEKİL TARAFINDAN DAVA AÇILMASI ( Mümkün Olmadığı - Temyiz ve Kararın Düzeltilmesi Aşamasında Avukat Olmayan Vekil Tarafından İmzalanan Dilekçe/Davanın Reddi Gereği )
D8.DE. 2008/11035AVUKAT STAJYERİ ( Nüfus Bilgilerine Ulaşılacak Kişi İle Arasında Vekalet İlişkisi Bulunmayan Avukat Stajyerlerine Nüfus Kayıt Örneği Verilemeyeceğine İlişkin İşlemde Hukuka Aykırılık Bulunmadığı )
D8.DE. 1997/687AVUKAT STAJYERİNİN BARO TARAFINDAN LEVHADAN KAYDININ SİLİNMESİ ( Avukatlıkla Bağdaşmayacak Bir İşte Çalışılması Nedeniyle )
D8.DE. 2013/10851AVUKAT YANINDA /AVUKATLIK ORTAKLIĞINDA VEYA AVUKATLIK BÜROSUNDA ÜCRET KARŞILIĞI BİRLİKTE ÇALIŞAN AVUKATLAR YÖNERGESİ ( Barolar Birliği'nin Avukatlık Kanunu'nun Verdiği Yetki ile Uygulamasını Gösteren Yönetmelik Düzenleyebileceği - Kanunla Düzenlenmesi Gereken Kişi Hak ve Hürriyetlerini İlgilendiren Konuların Yönerge ile Düzenlenemeyeceği )
D8.DE. 2006/76AVUKAT YANINDA ÇALIŞAN AVUKATIN ALACAĞI ÜCRET ( Aylıklı Çalışan Avukatın Aylık Ücretinin Avukatlık Asgari Ücret Tarifesinde Düzenlenebilecek Bir Niteliği Bulunmadığından Tarifede Yer Almasında Mevzuata Uyarlık Görülmediği )
D8.DE. 2006/1591AVUKAT YANINDA YAPILAN STAJ ( Bir Bölümünün Yurt Dışında Yapılmasında Hukuka Aykırılık Olmadığı )
IDDGKE. 2011/76AVUKATA BARO TARAFINDAN VERİLEN DİSİPLİN CEZASI ( Vekil Sıfatıyla Bir Başka Avukata Karşı Takip Ettiği Davayı Barosuna Yazı İle Bildirmemesi/Türkiye Barolar Birliği Meslek Kuralları Md. 27/2'de Düzenlenen Bu Kuralda ve Verilen Disiplin Cezasında Hukuka Uyarlık Bulunmadığı - TBB'nin 1136 S.K. Md. 110'da Sayılan Görevleri Yerine Getirme Amacına Hizmet Edecek Nitelik Taşımadığı )
D8.DE. 2010/8563AVUKATA EVRAK ÖRNEĞİ VERİLMEMESİ ( Sosyal Güvenlik Kurumunun Gizli Olduğundan Bahisle Müvekkiline İlişkin Sağlık Raporu Örneğini Avukata Vermediği - Sağlık Raporu Örneğinin Gizli Evrak Kapsamında Olmayacağı )
D8.DE. 1997/3900AVUKATA TEBLİGAT YAPILMASI ZORUNLULUĞU ( Davanın Süre Aşımından Reddine Karar Verilemeyeceği )
D2.DE. 2011/294AVUKATA TEBLİĞ ( Tebligat Kanunu Hükümleri Uyarınca Kurumun Avukatlarından Birisine Tebligat Yapılması Gerekirken Kuruma Yapılan Tebligatta Hukuka Uyarlık Bulunmadığı )
D6.DE. 2000/3765AVUKATA VERİLEN GENEL DAVA VEKALETNAMESİ ( Vekile Müvekkile Ait Taşınmaz Üzerindeki İnşaat İçin Tadilat Projesi Onaylatma Yetkisi Vermeyeceği - Taşınmaz Üzerinde Tasarrufta Bulunulması İçin Özel Yetki Bulunması Gereği )
D8.DE. 1995/1883AVUKATA VERİLEN PARA CEZASI ( Baro Disiplin Kurulu Tarafından Verilen Cezaya Karşı Türkiye Barolar Birliği Disiplin Kuruluna İtiraz Edilmesinin Gerekmesi )
IDDGKE. 2014/3684AVUKATA VERİLEN UYARMA CEZASININ İPTALİ DAVASI (Türkiye Barolar Birliği Tarafından Düzenlenen Meslek Kuralları İçerisinde Birliğin Amacıyla Bağdaşmayan Hüküm Bulunduğu - Bağımsız Savunmayı Engelleyici Mahiyetteki Kuralın İhlal Edildiği Gerekçesiyle Disiplin Cezası Verilemeyeceği/Hukuka Aykırı Olduğunun Kabulü)
D2.DE. 2012/4255AVUKATA YAPILAN YERSİZ VEKALET ÜCRETİ ÖDEMESİNİN RE'SEN KESİLMESİ (Ancak Dava Açma Süresi İçinde Yapılabileceği - Dava Açma Süresi Geçtikten Sonra Avukata Yapılan Limitsiz Vekalet Ücreti Yersiz Ödemesinin Re'sen Kesilmesinin Hukuka Uyarlı Olmadığı)
D12.DE. 2003/5386AVUKATI OLMAYAN VEKİLİ TARAFINDAN DAVA AÇILMASI ( 30 Gün İçinde Bizzat Veya Bir Avukat Vasıtasıyla Dava Açılmak Üzere Dilekçenin Reddine Karar Verileceği )
VDDGKE. 2008/827AVUKATIN AZLEDİLMESİ ( Vergi Mahkemesine Bildiren Davacıya Tebliğ Edilmeden Gönderilen Dosyanın Tebligat İşlemleri Tamamlanmak Üzere İlgili Mahkemeye Gönderilmesi Gerektiği )
D2.DE. 2005/86AVUKATIN AZLİ ( Davacının Azli Vekili ve Mahkemeye Bildirdiği Halde Sonrası Tebligatların Davacıya Yapılmaması/Usulsüz Tebligat - Yargılamanın Sürdürülüp Dava Dosyasının Usulünce Tekemmülünü Sağlamadan Karar Verilemeyeceği )
D8.DE. 2010/3651AVUKATIN BAKAMAYACAĞI DAVALAR ( Avukat Olan ve Aynı Zamanda İl Genel Meclisi ve Belediye Meclisi Üyesi Olan Davacının Bağlı Bulundukları Tüzel Kişilerin Aleyhindeki Dava ve İşleri Takip Etmelerinin Yasak Olduğu - Yasağın Ortakları ve Yanlarında Çalışan Avukatları da Kapsadığı )
IDDGKE. 2002/777AVUKATIN BAŞKA BAROYA NAKİL TALEBİNİN REDDİNE İLİŞKİN BARO İŞLEMİNİN VE BU İŞLEMİN DAYANAĞI OLAN YÖNETMELİK HÜKMÜNÜN İPTALİ TALEBİ ( SSK'ya Prim Borcu Bulunan Avukatın Nakil İsteğinin Yerine Getirilmeyeceğine İlişkin Yönetmelik Hükmünün Yasaya Uygun Olması )
IDDGKE. 2011/76AVUKATIN BAŞKA BİR AVUKATA KARŞI ASİL YA DA VEKİL SIFATIYLA TAKİP EDECEĞİ DAVA ( Barosuna Bir Yazı İle Bildirmemesi/Türkiye Barolar Birliği Meslek Kuralları Md. 27/2'ye Aykırılık Oluşturduğundan Bakışla Uyarma Cezası Verilmesinin Hukuka Aykırılığı/TBB'nin 1136 S.K. Md. 110'da Sayılan Görevleri Yerine Getirme Amacına Hizmet Edecek Nitelik Taşımadığı ve Bağımsız Savunmayı Serbestçe Temsil Eden Avukatlığın Amacı İle de Bağdaşmadığı )
D12.DE. 2012/5690AVUKATIN CEZA İNFAZ KURUMU MÜDÜRÜNÜ ŞİKAYETİ ( Müvekkili İle Görüşmesine Haksız İzin Vermediği Bu İşlemi Yazılı Tesis Etmesini İstediğinde Hakaret ve Küfrettiğini Öne Sürerek - "Ceza Tertibine Mahal Olmadığı" Kararına Karşı Dava Açma Ehliyeti Bulunmadığı/Ceza Hukuku ve Borçlar Hukuku'na Göre Haklarını Arayabileceği )
D2.DE. 2002/316AVUKATIN CEZAİ SORUMLULUĞU VE YARGILANMASI USULÜ ( Üniversitede Memur Olarak Çalışan Avukatın Memurin Muhakematı Usulüne Tabi Olması - Lüzumu Muhakeme Kararının İl İdare Kurulunca Verilmesi Gereği/Vali Tarafından Verilen Lüzumu Muhakeme Kararının Usule Aykırı Olması )
IDDGKE. 2005/53AVUKATIN DOSYAYA VE DAVAYA KATKISININ BULUNMAMASI ( Usulüne Uygun Olarak Süresinde Verilmeyen ve Karşı Tarafa Tebliğ Edilmeyen Savunma Dilekçesini Düzenleyen Kurum Avukatı - Hukuki Yardımın Karşılığı Olan Ücreti Alamayacağı )
VDDGKE. 2007/705AVUKATIN DÜZENLEDİĞİ SERBEST MESLEK MAKBUZU ( Vekalet Ücretinin Avukata Ödendiği Sırada Avukat Tarafından Borçlu Adına En Az İki Nüsha Düzenleneceğine İlişkin Düzenlemede Hukuka Aykırılık Bulunmadığı )
D11.DE. 2003/1011AVUKATIN EMEKLİ OLMASI ( Topluluk Sigortası Kapsamında SSK.'dan/Hastalık Primi Ödeyip Ödemediğine Bakılmaksızın Sağlık Yardımı Alacağı - Emekli Sandığına Tabi Eşi Nedeniyle Sandık Sağlık Hizmetlerinden Yararlandırılamayacağı )
D2.DE. 2004/72AVUKATIN GÖREVİ ESNASINDA İŞLEDİĞİ SUÇTAN DOLAYI ŞİKAYET ( Koğuşturma Açılması Talebinin Reddine İlişkin Adalet Bakanlığı Kararına Karşı İtiraz Yoluna Başvurulamaması )
D8.DE. 1996/1992AVUKATIN HAKİME GÖREVİNDEN ÖTÜRÜ SALDIRMASI ( Avukat Hakkında Kovuşturma Yapılması Gerektiğine İlişkin Adalet Bakanlığı İşleminin İdari İşlem Taşıması )
D1.DE. 2002/26AVUKATIN İNCELEME YETKİSİ ( Avukatlık Kanununda Belirtilen Kurum ve Kuruluşların Avukatlara Görevlerini Yerine Getirme Esnasında Yardımcı Olmalarının Gerekmesi )
D5.DE. 1999/1566AVUKATIN İNTİBAKI ( Memuriyete Atanmadan Önceki 1475 Sayılı Yasaya Tabi Hizmetin Değerlendirme Dışı Bırakılamayacağı )
D8.DE. 1994/6244AVUKATIN İŞTEN ÇIKARILMASI ( Sahte Senet Düzenlemesi Nedeniyle )
D5.DE. 2007/1395AVUKATIN LOJMANIN GÖREV TAHSİSLİ ŞEKLE ÇEVRİLMESİNE YÖNELİK TALEBİ ( Sıra Tahsisli Konut Tahsisini Uygun Görüp Lojmana Girdikten Sonra Tahsis Şeklinin Değiştirilmesi Talebinin Reddedileceği )
D2.DE. 2004/3666AVUKATIN MEMUR EŞİNDEN DOLAYI SAĞLIK YARDIMINDAN YARARLANAMAMASI ( Serbest Avukat Olarak Çalışan )
D8.DE. 1998/6818AVUKATIN MESLEKTEN ÇIKARILMASI ( Sahtecilik ve Görevi Kötüye Kullanmak Suçlarından Mahkum Olan - Memnu Haklarının İadesi/Baroya Yeniden Yazılma İsteminin Reddi )
D3.DE. 2003/1574AVUKATIN MÜVEKKİLİNE EKSİK ÖDEME YAPMASI ( Serbest Meslek Kazancının Tamamı İçin Belge Düzenlemediği - Matrah Farkı Olarak Bulunan Davacı Tarafından Beyan Edilen Bedel Düşülmek Suretiyle Yapılan Hesaplama Sonucuna Göre Hüküm Kurulmasının Hukuka Aykırı Olduğu )
IDDGKE. 2009/391AVUKAT'IN SİLAHLI GASP SUÇU İŞLEMESİ ( Eylemin Hukukun Üstünlüğü ve İnsan Haklarını Korumakla Görevli Avukatlık Mesleğinin İlke ve Amaçlarıyla Bağdaşmadığı - Baro Levhasına Yazılmasının Uygun Bulunmadığına İlişkin İşlemde Hukuka Aykırılık Bulunmadığı )
D8.DE. 2004/2155AVUKATIN ÜN KAZANMAYA YÖNELEN DAVRANIŞI ( Vekili Olduğu Firmaya Ait Bir Ürün Hakkında Medyada Açıklama Yapması ve Bu Konudaki İlanın Altına Avukat Unvanıyla İmza Atmasının Reklam Yasağı Kapsamında Olduğu - Kınama Cezası )
D8.DE. 2010/5626AVUKATIN ÜZERİNİN ARANMASI ( Ağır Ceza Mahkemesinin Görev Alanına Giren Suçtan Dolayı Suçüstü Hali Dışında Üzerinin Aranamayacağı/Müvekkilinin Önünde Aranması Durumunda Meslek Onurunun Zedeleneceği - Avukat Lehine Manevi Tazminata Hükmedileceği )
D9.DE. 1998/4643AVUKATIN VEKALETNAME İBRAZ ETMEMESİ ( Avukat Vasıtasıyla Verilen Temyiz Dilekçesinin Reddi )
D7.DE. 2004/1042AVUKATIN VEKALETNAMESİNİN OLMAMASI ( Davanın Şirket Adına TMSF Tarafından Açılmasına Rağmen Vekaletin Anonim Şirket Tarafından Düzenlenmiş Olması )
VDDGKE. 1998/345AVUKATIN VERGİ BEYANNAMESİNİ İMZALATMASI MECBURİYETİ ( Kanuna Aykırılığı İddiası )
D3.DE. 2010/205AVUKATIN VERGİ BORCU ( Sigortalı Avukatın Serbest Meslek Makbuzunu Kullanması Gerektiği - Serbest Meslek Makbuzu Kullanılan Avukatı Hak Sahibi Yapmayacağı/Müdafilik Görevi Yapan Davacıya Ödenmesi Gereken Ücretin Yanında Çalıştığı Avukatın Vergi Borcuna Mahsup Edilemeyeceği )
D4.DE. 2009/695AVUKATIN VERGİ MÜKELLEFİ MÜVEKKİLİ ADINA BİLGİ VE BELGE TALEBİ ( Verilmesinin Vergi Mahremiyeti Kapsamında Değerlendirilemeyeceği )
D3.DE. 2010/205AVUKATIN YANINDA ÇALIŞAN SİGORTALI AVUKATIN VERGİ BORCU ( Sigortalı Avukatın Serbest Meslek Makbuzunu Kullanması Gerektiği - Serbest Meslek Makbuzu Kullanılan Avukatı Hak Sahibi Yapmayacağından Müdafilik Görevi Yapan Davacıya Ödenmesi Gereken Ücretin Yanında Çalıştığı Avukatın Vergi Borcuna Mahsup Edilemeyeceği )
D7.DE. 1996/360AVUKATIN YAPTIĞI TEMYİZ BAŞVURUSUNUN İNCELENEMEMESİ ( Vekaletnamenin Süresi Geçtikten Sonra )
D4.DE. 1995/1916AVUKATLA ŞİRKET ARASINDAKİ VEKALET İLİŞKİSİ ( Yöneticinin Üyelikten ve Ortaklıktan Ayrılmasının İlişkiyi Etkilememesi )
D11.DE. 2012/541AVUKATLARA ÖDENECEK VEKALET ÜCRETİ ( 657 S.K. Md. 146'da Belirtilen Vekalet Ücretine İlişkin Üst Sınırın Aşılamayacağı - İktisadi Devlet Teşekkülünde Görev Yapan Avukatlar )
D5.DE. 2004/291AVUKATLARA SÖZ HAKKI TANINMAMASI ( Duruşmaya Katılan Davacı Vekilleri/Reddi Hakim - Adil Yargılanma İlkesine Aykırılık )
D8.DE. 2005/1750AVUKATLARDAN BARO GİDERLERİNE KATKI PAYI VE SOSYAL YARDIM FONU KESİNTİSİ İSTENMESİ ( 1136 Sayılı Avukatlık Yasasında Dayanağı Bulunmadığı - İstenemeyeceği )
D1.DE. 2006/1121AVUKATLARIN 1136 S.K.'DA ÖNGÖRÜLEN SORUŞTURMA USULÜNE TABİ OLMALARI ( Adalet Bakanlığı'nın Soruşturma İzni Verilmesine İlişkin Kararının 4483 S.K. Kapsamında İncelenemeyeceği )
D6.DE. 2015/11741AVUKATLARIN BİLGİ EDİNME HAKKI (Davacı Vekiline Kıymet Takdir Komisyon Raporlarının Verilmemesinin 2942 S. Kanun'un Hangi Maddelerine Dayalı Olarak Tesis Edildiğinin Belirtilmediği/Talep Edilmesi Halinde Raporların İlgililerine Verilemeyeceğine Dair Kısıtlayıcı Bir Düzenleme Bulunmadığı - İdari İşlemin İptali Gerektiği)
IDDGKE. 2002/1026AVUKATLARIN CEZAEVLERİNE GİRİŞTE ÜZERİNİN VE EŞYALARININ ARANACAĞINA İLİŞKİN DÜZENLEME ( Savunma Hakkının Kısıtlandığı İddiasıyla İptal Talebi )
D12.DE. 2000/2310AVUKATLARIN DİĞER MEMURLARDAN FARKLI KOŞULLARDA ÇALIŞTIKLARI (Özürsüz Göreve Gelmemek/Adliyede Dosya İncelemek Amacıyla Çalışmış Olabileceği - Aylıktan Kesme Cezasından Bir Derece Hafifinin Tartışılması Gerektiği)
D1.DE. 2004/531AVUKATLARIN GÖREVLERİNDEN VEYA GÖREV SIRASINDA İŞLEDİKLERİ SUÇLAR ( Adalet Bakanlığının Vereceği İzin Üzerine Soruşturmanın Suçun İşlendiği Yer C. Savcısı Tarafından Yapılacağı )
IDDGKE. 2007/899AVUKATLARIN İŞ YERİ AÇMASI ( Avukatlık Bürolarının 3572 S.K. Md. 2'de Sayılan İşyerleri Arasında Bulunmadığı - Bu Bürolar Bakımından da İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatı Alınması Gerektiği )
D8.DE. 2007/2566AVUKATLARIN İŞ YERİ AÇMASI ( Özel Mevzuatı Uyarınca Ruhsatlandırılan İşyerlerinin Dava Konusu Yönetmeliğe Tabi Kılınmasını Öngören Düzenleme Dayanağı Yasa Kurallarına Aykırı Olduğu )
D8.DE. 2004/2155AVUKATLARIN REKLAM YASAĞI ( Avukatın Vekili Olduğu Firmaya Ait Bir Ürün Hakkında Medyada Açıklama Yapması ve Bu Konudaki İlanın Altına Avukat Unvanıyla İmza Atmasının Reklam Yasağı Kapsamında Olduğu - Kınama Cezası )
D10.DE. 2003/2919AVUKATLARIN SİLAH TAŞIMA RUHSATI ( Baroya Kayıtlı Serbest Avukatlar Hariç Kamu Kurum ve Kuruluşlarında Hukuk Müşaviri Veya Avukat Olarak Çalışan Kamu Görevlilerine Verilemeyeceği )
D1.DE. 2004/531AVUKATLARIN SORUŞTURULMASI ( Adalet Bakanlığının Vereceği İzin Üzerine Soruşturmanın Suçun İşlendiği Yer C. Savcısı Tarafından Yapılacağı - Avukatların Görevlerinden Veya Görev Sırasında İşledikleri Suçlar )
D10.DE. 2000/776AVUKATLARIN ÜZERİNİN VE ÇANTASININ ARANMASI ( Ceza ve Tutukevlerindeki Görevliler ve Jandarma Tarafından - İptali İstenen Protokolde Hukuka ve Mevzuata Aykırılık Görülmediği )
IDDGKE. 2010/3468AVUKATLIĞA ENGEL BİR HALİN BULUNMAMASI ( Baro Levhasına Yazılma İstemi - Aylık Ücret Gündelik veya Kesenek Gibi Ödemeler Karşılığında Görülen Hiçbir Hizmet ve Görevin Avukatlıkla Birleşmeyeceği Hükmüne Yer Verildiği Alıntısı Yapılan Hükümler Uyarınca Avukatlık Mesleği İle Birleşmeyen Bir İşte Çalışmama Şartının Avukatlık Mesleğini İcra Edebilmek İçin Aranan Bir Koşul Olduğu )
D8.DE. 2004/2087AVUKATLIĞA ENGEL FİİL VE HALLER ( İşkence Suçundan Mahkum Olmak - Bu Fiilin Hukukun Üstünlüğünü ve İnsan Haklarını Savunmak ve Korumakla Görevli Avukatlık Mesleğinin İlke ve Amaçlarıyla Bağdaşmadığı )
D8.DE. 2008/1164AVUKATLIĞA ENGEL HALLER ( Stajyer Avukatın Staj Dönemi Boyunca Sigortalı Olarak Çalışamayacağı - Avukatlığa Engel Olduğundan Stajın Yeniden ve Kesintisiz Olarak Yapılması Gereği )
D8.DE. 2006/4018AVUKATLIĞA ENGEL TEŞKİL EDECEK HALLER ( Davacının Adam Öldürme Suçundan Hapse Mahkum Olup Daha Sonra Şartla Salıverildiği - Memnu Haklarının İade Edildiği/Ancak Avukatlık Mesleğine Yakışmayacak Tutumunun Çevre Tarafından Bilinmesi Hükmü Gereği Staj Yapma Talebinin Reddedileceği )
D8.DE. 2009/10443AVUKATLIĞA KABUL ŞARTLARI ( Staj Döneminde Sigortalı Olarak Bir Ücret Karşılığında Çalışmanın Avukatlığa Engel Olması Nedeniyle İlgilinin Avukatlık Stajını Yeniden ve Kesintisiz Olarak Yapması Gerektiği )
D8.DE. 2013/5009AVUKATLIĞA KABULDE ENGELLER ( Ceza Hukukunun Lehe Hükümlerinin İlgililere Uygulanması İlkesi Çerçevesinde Davacının Mahkumiyetine Konu Suç Tarihi İtibariyle 5237 S. TCK.'nun 53. Md. Hükmünün Yürürlükte Olmaması Nedeniyle Davacının Durumunun 1136 S. K.'nun Md. 5/1/a Hükmü Kapsamında Değerlendirilemeyeceği )
D8.DE. 1998/6818AVUKATLIĞA KABULDE ENGELLER ( Sahtecilik ve Görevi Kötüye Kullanmak Suçlarından Mahkumiyet/Memnu Haklarının İadesi - Mesleğe Yaraşmayan Tutum ve Davranışları Çevresince Bilinir Hale Gelmesi )
D9.DE. 1992/564AVUKATLIK ASGARİ ÜCRET LİSTESİ ( İdare Mahkemesince Görev Yönünden Red )
IDDGKE. 2008/1132AVUKATLIK ASGARİ ÜCRET TARİFESİ ( 11. Md. 1. Fıkrasında Yer Alan Düzenlemenin İptali İstemi - Taraflara Ölçüsüz Bir Yükümlülük Getirmemesi ve Çeşitli Sözleşmeler Yoluyla Avukatlık Mesleğinin Zarar Görmesinin Engellenmesi Hususları Dikkate Alındığında Hukuka Aykırılık Bulunmadığı )
D11.DE. 2004/267AVUKATLIK ASGARİ ÜCRET TARİFESİ ( Belirlenen Vekalet Ücretine Ayrıca KDV Eklenmesi Şeklinde Hüküm Kurulmasının Usul ve Yasaya Aykırılığı )
D8.DE. 2006/76AVUKATLIK ASGARİ ÜCRET TARİFESİ ( Bir Avukat Yanında Aylıklı Çalışan Avukatın Aylık Ücretinin Avukatlık Asgari Ücret Tarifesinde Düzenlenebilecek Bir Niteliği Bulunmadığından, Tarifede Yer Almasında Mevzuata Uyarlık Görülmediği )
D8.DE. 2007/1040AVUKATLIK ASGARİ ÜCRET TARİFESİ ( İcra ve İflas Müdürlükleri İle İcra Mahkemelerindeki Hukuki Yardımın Karşılığıda Tarifenin İhdas Amacıyla Bağdaşmayan Asgari Sınırı Ortadan Kaldıran Düzenlemede Hukuka Uyarlık Bulunmadığı )
D8.DE. 2007/1110AVUKATLIK ASGARİ ÜCRET TARİFESİ ( Vergi Mahkemelerinde Görülecek Uyuşmazlıklar İçin Ödenecek Avukatlık Ücreti - Tarifenin Başka Bir Kısmında Yer Almayan Şekilde Azami Sınır Getirilemeyeceği )
IDDGKE. 2011/829AVUKATLIK ASGARİ ÜCRET TARİFESİNİN ALTINDA VEKALET ÜCRETİ KARARLAŞTIRILAMAYACAĞI KURALI (Davaya Konusu Tarifede Kamu Hizmeti Özelliğinin Baskın Olduğu - Kamu Yararının Gözetilmesi Gereği/Eşitlik İlkesine Aykırı Bir Durum Bulunmadığı/Hukuki Yardımlar İçin Avukatlık Ücret Tarifesinin İptali Davası)
D8.DE. 2014/898AVUKATLIK ASGARİ ÜCRET TARİFESİNİN MAKTU ÜCRETLERDEKİ ARTIŞ ORANININ İPTALİ İSTEMİ ( Takip Miktarı 2.083,33 TL'nin Altında Olan İcra Takiplerinde Hükmedilecek Nispî Avukatlık Ücretinin Tarife'ye Göre Belirlenen Maktu Avukatlık Ücretinin Altında Kalması Durumunda Hükmedilecek Vekâlet Ücretine Takip Miktarını Geçemeyeceği Yönünde Bir Sınırlandırma Getirilmesinin Asıl Alacak Tutarından Fazla Vekâlet Ücretine Hükmedilmesi Sonucunu Doğuracak Şekilde Asgari Sınır Getirilmesine Yönelik Tarife Kuralında Hukuka Uyarlık Bulunmadığı )
VDDGKE. 2006/199AVUKATLIK BÜROLARI ( Bu Bürolar Nedeniyle Belirli Bir Kamu Hizmeti Karşılığı Alınması Esas Olan İşyeri Açma İzni Harcının Alınmasının Hukuken Mümkün Olmadığı )
IDDGKE. 2007/899AVUKATLIK BÜROLARI ( İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatı Alınması Gerektiği - 3572 S.K. Md. 2'de Sayılan İşyerleri Arasında Bulunmadığı )
D1.DE. 1990/30AVUKATLIK BÜROLARI, MUAYENEHANELER VE ECZANELERİN İŞYERİ AÇMA HARCINA TABİ OLMAMASI
VDDGKE. 2006/74AVUKATLIK BÜROLARININ AÇILMASI ( Belediyelerin İzin Verme ve Kapatma Yetkileri Bulunmadığı - İşyeri Açma İzni Harcına İlişkin Düzenlemenin Avukatlara Uygulanamayacağı )
D9.DE. 2000/6986AVUKATLIK BÜROLARININ AÇILMASI ( İşyeri Açma İzin Harcına Tabi Olup Olmadığı - Belediye Sınırları Veya Mücavir Alanlar İçinde Bir İşyeri Açılmasının İşyeri Açma İzin Harcına Tabi Olduğu )
D9.DE. 2008/2956AVUKATLIK BÜROLARININ AÇILMASI VEYA ÇALIŞTIRILMASI ( Belediyelerce İzin Verme veya Kapatma Yetkisinin Bulunmadığı - Avukatların Belediyelere İşyeri Açma İzni Harcı Ödemeyecekleri )
VDDGKE. 2005/128AVUKATLIK BÜROSUNUN AÇILMASI ( Belediyelerce İzin Verme veya Kapatma Yetkisi Bulunmadığından Bu Bürolar Nedeniyle Belirli Bir Kamu Hizmeti Karşılığı Alınması Esas Olan İşyeri Açma İzni Harcı Alınamayacağı )
D8.DE. 2007/1723AVUKATLIK DİSİPLİN HUKUKU ( Disiplin Cezasının Verilmesinden Önceki Evrelerde Kanunla Getirilen Belirli Sürelere Uyulmaması Bu Kanunda Görevli Olanların Kişisel Sorumluluğu İle İlgili Olup Disiplin Suçu İşleyen Kişiye Ceza Verilmemesi Sonucunu Doğurmadığı )
D1.DE. 2002/26AVUKATLIK GÖREVİNİN YERİNE GETİRİLMESİ ( Kurum ve Kuruluşların Avukata Görevini Yaparken Yardımcı Olmak Zorunda Olması )
D3.DE. 2013/4591AVUKATLIK HİZMETİ ( Aylık Sabit Ücret Belirlenerek İmzalanan Vekalet Sözleşmeleri Gereği Elde Edilen Gelir - İş Sözleşmesi Olmadığı KDV'yi Doğuran Hizmet İfasının Gerçekleştiği/Gelirin Hizmetin Mahiyeti İtibarıyla Serbest Meslek Kazancı Olarak Değerlendirileceği )
D11.DE. 2007/1947AVUKATLIK HİZMETİ DOLAYISIYLA YAPILACAK EK ÖDEMELERDE ARTIŞ ÖNGÖRÜLMEMESİ ( SGK'da Hizmet Veren/Aynı Birimde Farklı Ünvanlar Altında Çalışanlar İçin Artış Yapıldığı - Artış Yapılmamasının Hukuka Aykırı Olduğu )
D8.DE. 2002/638AVUKATLIK İŞLERİ ( Hukuk Bilgilerinin Bilimsel Verilerden Ayırmaksızın ve Bilimin Yöntemleriyle Sormut Olaya Uygulayabilme Aşamasının Avukatlık Staj Aşaması Olması )
VDDGKE. 2006/74AVUKATLIK İZİN HARCI KONULU GENELGE ( Avukatlık Bürolarının Açılması ve Çalıştırılmasında Belediyelerin İzin Verme ve Kapatma Yetkileri Bulunmadığı - Avukatlara Uygulanmasının Hukuken Mümkün Olmadığı )
D8.DE. 2013/10851AVUKATLIK KANUNU ( Barolar Birliğinin Avukatlar İçin Kanun'da Öngörülmemiş Konularda Uyulmasını Zorunlu Tutacak Şekilde Kanunla Düzenlenmesi Gereken Kişi Hak ve Hürriyetlerini İlgilendiren Konularda Yönerge Düzenleyemeyeceği - Kanun'un Uygulanmasına Yönelik Düzenlemeleri Ancak Yönetmelik İle Yapabileceği )
D8.DE. 2012/11333AVUKATLIK KANUNU YÖNETMELİĞİNDE YER ALAN BAŞI AÇIK İBARESİNİN İPTALİ ( Kanunda Ruhsatnamelere İlişkin Belirtilen Tek Tiplilik Kavramından Hareketle Ruhsatnamelerde Bayanlar Tarafından Kullanılacak Fotoğraflarda Başın Açık Olacağına Yönelik Düzenlemeler Yapılmasının Kanunun Amacını Aşan Bir Uygulama Olacağı - Dava Konusu Kuralın Dayanağının Kanuna Aykırı Bir Niteliğe Dönüştüğü )
D10.DE. 2012/4692AVUKATLIK KANUNU'NA MUHALEFET NEDENİYLE İDARİ PARA CEZASI ( Sermaye Miktarına Göre Sözleşmeli Avukat Bulundurma Yükümlülüğüne Aykırılık - İdari Yaptırım Kararının Muhtap Şirketin Ticaret Sicil Gazetesinde Bilidirilen Adresinde Tebliğ Edilmiş Sayılması İçin Tebligatın Yapıldığı Tarihte Yürürlükte Olan Düzenlemeye Göre Adresten Taşınan Şirketin Kapısına Asılmak Suretiyle Yapılması Gerektiği )
IDDGKE. 2005/1588AVUKATLIK KANUNUNDA DEĞİŞİKLİK ( 4667 Sayılı Yasa İle Yapılan Değişikliğin Kamu Kurum ve Kuruluşlarında Çalışan Avukatlara Ödenen Vekalet Ücretine Uygulanan Sınırlamayı Kaldırmadığı )
D8.DE. 2006/1309AVUKATLIK KİMLİĞİ ( Karaparanın Önlenmesinde Esas Alınacak Belgeler İçinde Yer Almamasında Kamu Hizmeti Gereklerine ve Hukuka Aykırılık Bulunmadığı - Avukat Kimliğinin Dava Konusu Yönetmelik Kapsamına Alınmamasının Bu Kimliğin Resmi Niteliğini Ortadan Kaldırmayacağı )
D8.DE. 2010/5626AVUKATLIK KİMLİĞİNİN İBRAZ EDİLMESİ ( Buna Rağmen Kolluk Tarafından Müvekkili Önünde Üzeri Aranan Avukatın Manevi Zararının Karşılanması Gerektiği )
D8.DE. 2004/2524AVUKATLIK KİMLİKLERİNİN NİTELİĞİ ( Resmi Kimlik Olmakla Birlikte Kara Paranın Aklanmasının Önlenmesi Bakımından Kimlik Tespitine Esas Alınacak Belgeler Arasında Olmadığı )
D8.DE. 2007/8493AVUKATLIK MESLEĞİ ( Düzen ve Geleneklerini Korumak Meslektaşlar Arasında Dayanışmayı ve Gösterilmesi Gereken Özenin Korunmasını Sağlayarak Meslek İtibarını ve Mesleğe Duyulan Güveni Arttırmak Amacıyla Getirilen İlkelere Aykırı Davranma - Cezayla Cezalandırılmasına İlişkin Dava Konusu İşlemde Hukuka Aykırılık Bulunmadığı )
D4.DE. 2010/1971AVUKATLIK MESLEĞİ ( Serbest Meslek Faaliyeti ve Bu Meslekten Elde Edilen Kazancın da Serbest Meslek Kazancı Olduğu - Serbest Meslek Faaliyeti Çerçevesinde Yapılan Teslim ve Hizmetlerin İse Katma Değer Vergisine Tabi Bulunduğu )
IDDGKE. 1992/580AVUKATLIK MESLEĞİ ( Serbest Muhasebeci Mali Müşavir ve Yeminli Mali Müşavirlik Yapanların Yapamayacakları )
D8.DE. 1999/801AVUKATLIK MESLEĞİ İLE BAĞDAŞMAYAN İŞLER ( Araştırma Görevliliği )
D8.DE. 1999/2767AVUKATLIK MESLEĞİ İLE BİRLEŞMEYEN İŞ ( Jandarma Okullar Komutanlığında Jandarma Öğretmenlik Yapılması )
IDDGKE. 2009/2989AVUKATLIK MESLEĞİNE YAKIŞMAYACAK TUTUM VE DAVRANIŞ ( Çevresince Bilindiği Hususunun Her Türlü Kuşkudan ve Subjektif Değerlendirmelerden Uzak Bir Biçimde Somut Olarak Kanıtlanması Gerektiği - Sadece Mahkumiyet Kararına Konu Fiilin Nitelendirilmesine Bakılarak Baro Levhasına Kaydedilme Konusunda Karar Verilemeyeceği )
D8.DE. 2006/4018AVUKATLIK MESLEĞİNE YAKIŞMAYACAK TUTUM VE DAVRANIŞLAR ( Davacının Adam Öldürme Suçundan Hapse Mahkum Olup Daha Sonra Şartla Salıverildiği - Mesleğe Yakışmayacak Tutumunun Çevre Tarafından Bilinmesi Hükmü Gereği Staj Yapma Talebinin Reddedileceği )
D8.DE. 2008/3353AVUKATLIK MESLEĞİNE YARAŞMAYACAK TUTUM VE DAVRANIŞ ( Terör Örgütüne Yardım ve Yataklık Etmek - Kuşku Bulunmayan Eylemi Nedeniyle Belirtilen Ehliyetsizlik Durumu Devam Ettiğinden Avukatlık Mesleğine Kabul Edilmemesinde Hukuka Aykırılık Bulunmadığı )
D8.DE. 2010/9718AVUKATLIK MESLEĞİNE YARAŞMAYACAK TUTUM VE DAVRANIŞLARI ÇEVRESİNCE BİLİNMİŞ OLMAK ( Hükmü Anayasa Mahkemesi Kararı İle İptal Edildiği - Yeniden Değerlendirilme Yapılmak İçin Kararın Bozulacağı/Avukatlık Staj Listesinden Silinme Kararına İtiraza İlişkin Türkiye Barolar Birliği Kararı İptali )
D10.DE. 2009/13017AVUKATLIK MESLEĞİNİ İCRA EDEN YABANCILAR (Türk Soylu Yabancılar Bu İş ve Mesleklerde Çalışma Koşullarından Olan "Türk Vatandaşı Olma" Koşulundan İstisna Edildiği)
D10.DE. 2016/390AVUKATLIK MESLEĞİNİ YAPMA KOŞULLARI (Türk Vatandaşı Olmanın Türkiyede Avukatlık Mesleğine Kabul Şartı Olduğu - 2527 Sayılı Kanun ile Türk Soylu Yabancılara Avukatlık Hakkı Tanındığı Türkiyede Avukatlık Stajı Yapmak İsteyen Makedonya Uyruklu Davacının Türk Soylu Olup Olmadığının Araştırılması Gereği)
D8.DE. 2006/3576AVUKATLIK MESLEĞİYLE KAMU GÖREVİNİN BAĞDAŞMAMASI ( Stajını Daha Önce Tamamlayıp Ruhsatını Almadan Kaymakam Olarak Görev Yapanın Ruhsatı Başvurusunun Reddedilmesinde Hukuka Aykırılık Bulunmadığı )
D8.DE. 2004/918AVUKATLIK RUHSATI VERİLMEMESİNE İLİŞKİN İŞLEMLERİN İPTALİ İSTEMİ ( Uyuşmazlığın Görüm ve Çözümünde İşlemleri Dolayısı İle Türkiye Barolar Birliği ve Adalet Bakanlığının Bulunduğu Yer Ankara İdare Mahkemelerinin Yetkili Olduğu )
IDDGKE. 2010/2022AVUKATLIK RUHSATNAMESİ ( Kamu Görevlisine Ruhsatname Verilmesinin Memuriyetle Birlikte Avukatlık Mesleğinin İcra Edilebileceği Anlamına Gelmeyeceği - Usulüne Uygun Avukatlık Stajını Tamamlayan ve Staj Bitim Belgesi İdarece de Geçerli Kabul Edilen İlgilinin Baro Levhasına Yazılması Kararını Uygun Bulan Türkiye Barolar Birliği Yönetim Kurulu Kararında Hukuka Aykırılık Bulunmadığı )
D8.DE. 1999/1497AVUKATLIK RUHSATNAMESİ TALEBİNİN REDDİ ( Türk Silahlı Kuvvetlerinden Disiplinsizlik Nedeniyle Resen Emekli Edilen Hakim - İşlemde Hukuka Uyarlık Bulunmadığı )
D8.DE. 2006/5607AVUKATLIK RUHSATNAMESİNİN HAZIRLANMASI ( Yapılan Harcamaların Karşılığı Olarak Türkiye Barolar Birliğince Belirlenen Ruhsat Bedelinde Hukuka Aykırılık Olmadığı )
D8.DE. 2008/10118AVUKATLIK SÖZLEŞMELERİNE İLİŞKİN UYUŞMAZLIKLARIN TAHKİM YOLUYLA ÇÖZÜMLENMESİ ( Buna Yönelik Düzenlemenin Hukuk Devleti İlkesi Gereği Yasa İle Yapılabileceği - TBB Avukatlık Kanunu Yönetmeliğinde Bu Şekilde Değişiklik Yapılamayacağı )
IDDGKE. 2005/1588AVUKATLIK SÖZLEŞMESİ İLE ÇALIŞAN AVUKAT ( 1136 Sayılı Avukatlık Kanunun'da 4667 Sayılı Yasa İle Yapılan Değişikliğin Kamu Kurum ve Kuruluşlarında Çalışan Avukatlara Ödenen Vekalet Ücretine Uygulanan Sınırlamayı Kaldırmadığı )
D8.DE. 2010/9718AVUKATLIK STAJ LİSTESİNDEN SİLİNME KARARININ İPTALİ ( 1136 S. Yasa'nın 5/1-C Maddesinde Yer Alan "Avukatlık Meslekine Yaraşmayacak Tutum ve Davranışları Çevresince Bilinmiş Olmak" Hükmü Anayasa Mahkemesince İptal Edildiği - Dava Konusu İşlem Hakkında Anayasa Mahkemesi Kararı Göz Önüne Alınarak Yeniden Değerlendirilmek Suretiyle Karar Verilmesi Gerektiği )
D8.DE. 2009/10443AVUKATLIK STAJI ( Avukatlığa Kabul Şartları - Staj Döneminde Sigortalı Olarak Bir Ücret Karşılığında Çalışmanın Avukatlığa Engel Olması Nedeniyle İlgilinin Avukatlık Stajını Yeniden ve Kesintisiz Olarak Yapması Gerektiği )
D8.DE. 2006/1591AVUKATLIK STAJI ( Bir Bölümünün Yurt Dışında Yapılmasında Hukuka Aykırılık Olmadığı )
D8.DE. 2002/638AVUKATLIK STAJI ( Hukuk Bilgilerinin Bilimsel Verilerden Ayırmaksızın ve Bilimin Yöntemleriyle Sormut Olaya Uygulayabilme Aşamasının Avukatlık Staj Aşaması Olması )
D12.DE. 1995/11088AVUKATLIK STAJI ( İntibakta Değerlendirilmesi )
D8.DE. 1999/2767AVUKATLIK STAJI ( Kabul Edilmeyerek Baroya Kaydedilmemek - Jandarma Okullar Komutanlığında Jandarma Öğretmen Olan Davacı )
D8.DE. 2008/1165AVUKATLIK STAJI ( Memur Olan Zabıt Katibinin Yaptığı Başvuru - Ücret Karşılığı Yaptığı Görevinin Yanında Yapmasının Hukuken Olanaklı Bulunmadığı )
IDDGKE. 2007/2973AVUKATLIK STAJI ( Stajyer Değişim Programı Çerçevesinde Yapılan Görevlendirme Sonucu Staja Yabancı Bir Ülkede Devam Edilmesi Halinde Kesinti ve Ara Vermeden Söz Edilemeyeceğinden Yurt Dışında Geçirilen Sürenin Avukatlık Stajından Sayılması Gerektiği )
D8.DE. 2006/3576AVUKATLIK STAJI TAMAMLANMASINA RAĞMEN RUHSAT VERİLMEMESİ ( Stajını Daha Önce Tamamlayıp Ruhsatını Almadan Kaymakam Olarak Görev Yapanın Ruhsatı Başvurusunun Reddedilmesi - Yürüttüğü Kamu Görevinin Avukatlıkla Bağdaşmadığı )
IDDGKE. 2011/771AVUKATLIK STAJI YAPARKEN SİGORTALI BİR İŞTE ÇALIŞMA ( Davacının Avukatlık Stajını Yaptığı Dönemde Sigortalı Olarak Çalıştığının Sosyal Güvenlik Kurumu Karaman Sosyal Güvenlik Müdürlüğü'nün Yazısından Anlaşıldığı Staj Döneminde Sigortalı Olarak Bir Ücret Karşılığında Çalışmanın Avukatlığa Engel Olduğu - İlgilinin Avukatlık Stajını Yeniden ve Kesintisiz Olarak Yapması Gerektiği )
D8.DE. 2005/1785AVUKATLIK STAJINDAN MUAFİYET ( Polis Akademisi Güvenlik Bilimleri Fakültesi Hukuk Dersleri Bölüm Başkanlığında Öğretim Üyesinin İstemi - Avukatlık Kanunu Md. 4 Kapsamında Olmadığı/Reddi Gereği )
D8.DE. 2002/638AVUKATLIK STAJININ KESİNTİSİZ OLMASI ( Dava Konusu Yönetmeliğin Bir Kısım Maddelerinin Avukatlık Stajının Kesintisiz Yapılması İlkesi İle Bağdaşmadığının Kabul Edilmesinin Gerekmesi )
IDDGKE. 2010/2022AVUKATLIK STAJININ TAMAMLANMASI ( Kamu Görevlisi/Staj Bitim Belgesi İdarece de Geçerli Kabul Edildiği - Baro Levhasına Yazılması Kararını Uygun Bulan Türkiye Barolar Birliği Yönetim Kurulu Kararında Hukuka Aykırılık Bulunmadığı/Avukatlık Ruhsatnamesi Verilmesinin Memuriyetle Birlikte Avukatlık Mesleğinin İcra Edilebileceği Anlamına Gelmeyeceği )
D8.DE. 2008/1164AVUKATLIK STAJININ USULÜNE UYGUN OLARAK TAMAMLANMAMASI ( Stajyer Avukatın Staj Dönemi Boyunca Sigortalı Olarak Çalışamayacağı - Avukatlığa Engel Olduğundan Stajın Yeniden ve Kesintisiz Olarak Yapılacağı )
IDDGKE. 1996/194AVUKATLIK STAJYERLİĞİ ( Özel Hukuk Tüzel Kişileri Yanında Hukuk Danışmanı Olarak Çalışmanın Avukatlık Stajyerliği İle Birleşmediği )
D9.DE. 2008/8815AVUKATLIK ÜCRET TARİFESİ VE HAZIRLANMASI ( Tarifede Genel Bütçeye İl Özel İdareleri Belediye ve Köylere Ait Vergi Resim Harç ve Benzeri Mali Yükümlülükler ve Bunların Zam ve Cezaları İle Tarifelere İlişkin Davalar İçin Avukatlık Ücreti Tutarı Maktu Olarak Belirleneceği )
D8.DE. 2007/263AVUKATLIK ÜCRET TARİFESİNİN HAZIRLANMASI ( Beraat Eden ve Kendisini Vekil İle Temsil Ettiren Sanık Yararına Hazine Aleyhine Maktu Avukatlık Ücretine Hükmedilmesine İlişkin Düzenlemede Üst Hukuk Normlarına Aykırılık Bulunmadığı )
D8.DE. 2004/792AVUKATLIK ÜCRET TARİFESİNİN İPTALİ ( 1412 Sayılı CMUK'nun 146. Maddesi İle Bu Kanun Gereğince Yapılacak Hukuki Yardımlar İçin Avukatlık Asgari Ücret Tarifesinden Ayrık Olarak Tarife Düzenlenmesine Olanak Tanındığından Eşitlik İlkesine Aykırılık Söz Konusu Edilemeyeceği )
D5.DE. 2007/6474AVUKATLIK ÜCRETİ ( Aleyhine Açılan Davayı Avukat Aracılığı İle Takip Eden Bakanlık Lehine Hükmedilemeyeceği - Takip ve Müdafaa Yetkisinin Daire Amirlerine Veya Bağlı Bulundukları Bakanlıklar Hukuk Müşavirlerine Hasredildiği )
D11.DE. 2010/7141AVUKATLIK ÜCRETİ ( Avukatlık Sözleşmesi Yapan Avukat İle Kamu Kurum ve Kuruluşlarında İdare Hukuku İlkelerine Göre İstihdam Edilen Kamu Avukatının Durumunun Aynı Olmadığı - Vekalet Ücretine Sınırlama Getiren Düzenleme Haricinde Tekrar Bir Sınırlama Niteliğindeki İşlemde Hukuka Uygunluk Bulunmadığı )
D8.DE. 2008/128AVUKATLIK ÜCRETİ ( Beraat Eden veya Ceza Verilmeyen Sanığın Ödediği/Önceden Ödenmek Zorunda Olunan Giderler Kapsamında Olduğu - Devletin Karşılaması Gereği )
IDDGKE. 2004/166AVUKATLIK ÜCRETİ ( Davalı İdare Lehine Davanın Kısmen Reddedildiği - Bu Gerekçe İle AAÜT'de Belirtilen Maktu Ücretin Yarısı Olan Avukatlık Ücretine Hükmedilemeyeceği )
D7.DE. 2014/826AVUKATLIK ÜCRETİ ( Davanın Davalı İdareyi Temsilen Bir Avukatla Takip Edildiği Anlaşıldığından Mahkemece Davalı İdare Lehine Avukatlık Ücretine Hükmedilmesi Gerekirken Avukatlık Ücretine Hükmedilmemesinde İsabet Görülmediği - Tahakkukun İptali İle Fazladan Ödenen Kısmın Yasal Faiziyle Birlikte İadesi İstemi )
IDDGKE. 2006/3227AVUKATLIK ÜCRETİ ( Davanın Derdestlik Sebebiyle Reddedildiği - Davalı İdare Lehine Avukatlık Ücretine Hükmedileceği )
IDDGKE. 2011/902AVUKATLIK ÜCRETİ ( Davanın Reddedilen Kısmının İstanbul Üniversitesi Rektörlüğü İşlemine Yönelik Olduğu - Yükseköğretim Kurulu Vekilinin Belirtilen Kısım Yönünden Hukuki Yardımı Olmadığı/Davalı Yükseköğretim Kurulu Lehine Avukatlık Ücretine Hükmedilmesinde Mevzuata Uyarlık Görülmediği )
D12.DE. 2005/3588AVUKATLIK ÜCRETİ ( Davayı Avukatla Takip Eden Davacının Vekilinin Adı ve Adresinin Kararda Belirtilmemesi ve Davacı Lehine Avukatlık Ücretine Hükmedilmemesinde Usule Uyarlık Bulunmadığı )
D9.DE. 2009/613AVUKATLIK ÜCRETİ ( Diğer Yargılama Giderleri Gibi Haksız Çıkan Taraftan Alınarak Haklı Çıkan Tarafa Verileceği )
IDDGKE. 2007/2107AVUKATLIK ÜCRETİ ( Dosyanın Tekemmül Etmesinden Sonra Davadan Feragat Edildiğinden Avukatları Aracılığı İle Usul Hükümlerine Uygun Olarak Savunma Veren Davalı İdare Lehine Hükmedileceği )
VDDGKE. 2011/594AVUKATLIK ÜCRETİ ( Duruşmaya Maliye Bakanlığını Temsilen Katılan Hukuk Müşavirinin Memuriyet Statüsü İle İdareyi Temsilen Duruşmada Bulunduğu - Avukatlık Ücreti Tayin ve Takdir Edilmemesinde Hukuka Aykırılık Bulunmadığı )
D5.DE. 2015/4113AVUKATLIK ÜCRETİ ( Hukuk Müşaviri Olan Davalı İdare Vekilinin Süresinde Savunmasını Yaptığı ve Avukatlık Ücretine Hak Kazandığı - Avukatlık Asgari Ücret Tarifesi Uyarınca Davalı Bakanlık Lehine Avukatlık Ücretine Hükmedilmesi Gerektiği )
D12.DE. 2012/7028AVUKATLIK ÜCRETİ ( Hukuki Yardım Karşılığı Olduğu - Avukatın Ücrete Hak Kazanabilmesi İçin Hukuki Yardım Olarak Nitelendirilen Hizmetini Kanunlar ile Belirlenen Süreler İçinde Yerine Getirmesi Gerektiği )
D4.DE. 2006/2237AVUKATLIK ÜCRETİ ( İcra Dairelerince Borçludan Alınarak Alacaklı Taraf Avukatına Ödemesine Karar Verilen - Ücretin Ödendiği Anda Avukat Tarafından Borçlu Adına En Az İki Nüsha Serbest Meslek Makbuzu Düzenleneceği )
D8.DE. 2007/1040AVUKATLIK ÜCRETİ ( İcra ve İflas Müdürlükleri İle İcra Mahkemelerindeki Hukuki Yardımın Karşılığı- Tarifenin İhdas Amacıyla Bağdaşmayan Asgari Sınırı Ortadan Kaldıran Düzenlemede Hukuka Uyarlık Bulunmadığı )
IDDGKE. 2003/84AVUKATLIK ÜCRETİ ( İdarenin Bakılmakta Olan Dava Açıldıktan Sonra Dava Konusu Yönetmeliği Yürürlükten Kaldırması - Davanın Açılmasına Neden Olduğu/Aleyhine Hükmedilmesi Gereği )
D5.DE. 2008/300AVUKATLIK ÜCRETİ ( Karar Tarihinden Önceki Bir Tarihte Verilen Dilekçe İle Davacı Avukatının Vekaletnamesini İdare Mahkemesine Sunduğu - Hangi Aşamada Olursa Olsun Dava ve İcra Takibini Kabul Eden Avukatın Tarife Hükümleri İle Belirlenen Ücretin Tamamına Hak Kazanacağı )
D3.DE. 2007/4441AVUKATLIK ÜCRETİ ( Karar Verilmesine Yer Olmadığına İlişkin Karar - İrdelenmemesinin Hukuka Aykırı Olduğu )
IDDGKE. 2004/727AVUKATLIK ÜCRETİ ( Kısmen Kabul Kısmen Ret İle Sonuçlanan Davayı Avukatla Takip Eden Davalı İdare Lehine Avukatlık Asgari Ücret Tarifesindeki Ücretin Tamamına Hükmedilmesi Gerektiği )
D8.DE. 2007/1110AVUKATLIK ÜCRETİ ( Konusu Para Olan Veya Para İle Değerlendirilebilen Uyuşmazlıklar İçin Vergi Mahkemelerinde Ödenecek - 3. Kısımdaki Nisbi Oranlar Üzerinden Hesaplanacağı Düzenlemesi/Tarifenin Bütünlüğü İçindeki Tutarlılığı Bozduğu )
IDDGKE. 2007/1263AVUKATLIK ÜCRETİ ( Maddi Tazminat Davalarının Reddi Halinde Reddine Hükmedilen Miktar Esas Alınarak Nispi Vekalet Ücretine Hükmedilmesi Gereği )
D4.DE. 2007/2465AVUKATLIK ÜCRETİ ( Mahkemelerce Hükmolunan/Katma Değer Vergisine Tabi Olduğu - Bu Ücret İçin Davanın Karşı Tarafı Adına Serbest Meslek Makbuzu Düzenlenmesi Gerektiği )
D2.DE. 2006/4097AVUKATLIK ÜCRETİ ( Milli Eğitim Bakanlığı'na Karşı Açılan Dava - Avukat Öğretmen Tarafından Yetki Belgesine Dayalı Olarak Duruşmada Temsil Edilen Davalı İdare Lehine Vekalet Ücretine Hükmedilemeyeceği )
IDDGKE. 2011/321AVUKATLIK ÜCRETİ ( Nispi Ücretin Tarifeye Göre Belirlenen Maktu Ücretden Az Olamayacağına İlişkin Düzenlemede Hukuka Uyarlık Bulunmadığı )
D13.DE. 2011/3787AVUKATLIK ÜCRETİ ( Savunma Dilekçesinin Davacının Feragat Dilekçesinden Sonra Mahkeme Kayıtlarına İntikal Ettiği - Davalı Lehine Uyuşmazlığın Cevap Verme Sürelerinin Bitimine Kadar Ortadan Kalkması Nedeniyle Tarifede Yazılı Ücretin Yarısı Oranında Hükmedilmesi Gerektiği )
IDDGKE. 2007/269AVUKATLIK ÜCRETİ ( Süreaşımı Nedeniyle Davanın Reddi Halinde Karşı Taraf Vekili İçin Maktu Avukatlık Ücretine Hükmedilmesi Gerektiği - Maddi Tazminat Talebi )
D5.DE. 2012/5281AVUKATLIK ÜCRETİ ( Süresinde Savunma Vermeyen Davalı İdare Vekilinin Davanın Reddedilmesinde Müvekkili İdareye Herhangi Bir Hukuki Yardımının Bulunmadığı - Lehine Vekalet Ücretine Hükmedilmesinde Hukuka Uyarlık Bulunmadığı )
D8.DE. 2004/747AVUKATLIK ÜCRETİ ( Tam Yargı Davasında Yapılan Ödeme Nedeniyle Karar Verilmesine Yer Olmadığına Karar Verilmesi - Maktu Ücrete Hükmedilmesi Gerektiği )
IDDGKE. 2005/53AVUKATLIK ÜCRETİ ( Usulüne Uygun Olarak Süresinde Verilmeyen ve Karşı Tarafa Tebliğ Edilmeyen Savunma Dilekçesini Düzenleyen Kurum Avukatı - Dosyaya ve Davaya Katkısının Bulunmadığı/Hukuki Yardımın Karşılığı Olan Ücreti Alamayacağı )
D3.DE. 2009/1816AVUKATLIK ÜCRETİ ( Vergi Mahkemelerinde Görülen Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun'un Uygulanmasından Doğan Her Türlü Davalar İçin Maktu Olarak Belirleneceği )
D3.DE. 2008/1027AVUKATLIK ÜCRETİ ( Vergi Mahkemelerinde Takip Edilen Davalar - Avukatlık Asgari Ücret Tarifesine Göre Nispi Oranlara Göre Belirlenecek Ücretin Maktu Ücretten Az Olması/Maktu Ücrete Hükmedilmesi Gerektiği )
D10.DE. 2007/7733AVUKATLIK ÜCRETİ ( Yargılama Giderlerinin Ödenmesi Talebi/Tarımsal Kooperatifin Kullandığı Krediden Kaynaklanan Uyuşmazlık - Zararın Tazmini İstemiyle İcra Dosyasına Ödeme Yapıldığı Tarihten İtibaren Altmış Günlük Süre İçerisinde Bankaca Dava Açılması Gereği )
D5.DE. 1989/897AVUKATLIK ÜCRETİ ( Yetkisizlik Nedeniyle Davanın Reddi Halinde )
D15.DE. 2016/7916AVUKATLIK ÜCRETİ (Aracın Trafikten Men Edilmesi İle Sürücüye İdari Para Cezası Verilmesi İşlemlerinin İptali - Davanın Davacıları Temsilen Bir Avukatla Takip Edilmediği/Mahkemece Davacılar Lehine Avukatlık Ücretine Hükmedilmemesi Gerekirken Avukatlık Ücretine Hükmedilmesinin isabetsizliği)
D5.DE. 2012/2219AVUKATLIK ÜCRETİ (Hükmedilip Edilmeyeceği Hususunda Hükmün Verildiği Tarihteki Hukuki Durumun Esas Alınması Gereği - Feragat Kesin Hüküm Etkisine Sahip Olduğu Vekalet Ücretinin Yargılama Giderlerinden Olduğu)
VDDGKE. 1997/436AVUKATLIK ÜCRETİ VE YARGILAMA GİDERİ ( Davacı Lehine Hükmedilmesi Gerekmesi - Genel Düzenleyici İşlemin Yürülükten Kaldırılması/Karar Verilmesine Yer Olmadığının Hüküm Altına Alınması )
D4.DE. 2013/4445AVUKATLIK ÜCRETİN HÜKMEDİLEMEYECEĞİ ( Vekilin Dava Dosyasına Hukuki Bir Katkı ve Emeğinin Bulunmadığı - Vekilin Dosyada Hukuki Bilgi ve Tecrübesinin Kullanılmadığı/Mahkemece Davacı Vekili Lehine Vekalet Ücretine Hükmedilmesinde Hukuka Uyarlık Bulunmadığı/İkmalen Salınan Katma Değer Vergisinin İptali İstemi )
D5.DE. 2004/3826AVUKATLIK ÜCRETİNE HÜKMEDİLEMEMESİ ( Hazine Avukatlarının Yalnızca Hazineyi İlgilendiren Konularda İdareyi Temsile Yetkili Oldukları - Uyuşmazlığın Niteliğine Göre Temsil Yetkisi Olmadığı Halde Maliye Bakanlığı'nı Temsil Etmesi )
D3.DE. 1996/6611AVUKATLIK ÜCRETİNE HÜKMEDİLMEMESİ
D6.DE. 2004/359AVUKATLIK ÜCRETİNE KDV UYGULANAMAMASI ( Karşı Tarafa Yüklenen Avukatlık Ücreti - Verginin Yasallığı İlkesi )
D11.DE. 2002/4665AVUKATLIK ÜCRETİNİN DAĞITIM USULLERİ ( Karşı Taraftan Tahsil Edilip Memur Statüsünde Çalışan Avukatlara Verilecek Olan )
IDDGKE. 2008/1132AVUKATLIK ÜCRETİNİN NİTELİĞİ VE BELİRLENMESİ ( Asgari Ücret Tarifesinin 11. Md. 1. Fıkrasında Yer Alan Düzenlemenin İptali İstemi - Taraflara Ölçüsüz Bir Yükümlülük Getirmemesi ve Çeşitli Sözleşmeler Yoluyla Avukatlık Mesleğinin Zarar Görmesinin Engellenmesi Hususları Dikkate Alındığında Hukuka Aykırılık Bulunmadığı )
D15.DE. 2011/2440AVUKATLIK ÜCRETİNİN TAKDİRİ (Hukuki Yardımın Tamamlandığı veya Dava Sonunda Hüküm Verildiği Tarihte Yürürlükte Olan Tarifenin Esas Alınacağı - Avukatlık Asgari Ücret Tarifesi Hükümleri Uyarınca Duruşmalı İşlerde Belirlenen Avukatlık Ücretine Hükmedilmesi Gerektiği/Para Cezasına Dair İşlemin İptali İstemi)
D8.DE. 1989/1400AVUKATLIK ÜCRETİNİN TESBİTİ ( Aynı Avukat Tarafından Aynı Konuda Birden Çok Dava Açılmış Olması )
D4.DE. 1997/4257AVUKATLIK ÜCRETİNİN TESBİTİ ( Süre Aşımı Nedeniyle Davanın Reddi - Hazine Avukatınca Temsil - Avukatlık Asgari Ücret Tarifesine Göre Ücret Taktiri )
IDDGKE. 2011/771AVUKATLIKLA BAĞDAŞMAYAN İŞLER ( Baro Levhasına Yazılması Talebinin Reddi - Davacının Avukatlık Stajını Yaptığı Dönemde Sigortalı Olarak Çalıştığının Sosyal Güvenlik Kurumu Sosyal Güvenlik Müdürlüğü'nün Yazısından Anlaşıldığı Staj Döneminde Sigortalı Olarak Bir Ücret Karşılığında Çalışmanın Avukatlığa Engel Olduğu )
D8.DE. 1997/687AVUKATLIKLA BİRLEŞMEYEN İŞTE ÇALIŞMA ( İşte Çalışıldığının Anlaşılma Tarihinin Levhadan Kayıt Silme Kararını Vermeye Yetkili Baro Yönetim Kurulunun Bu Konuda Verdiği Tarih Olması )
D11.DE. 2007/4058AVUKATLIKTA GEÇEN SÜRELER ( Serbest Avukatlıkta Geçen Çalışma Sürelerinin Dörtte Üçünün Kazanılmış Hak Aylığı İntibakında Değerlendirilmesi Gerektiği )
D5.DE. 1999/2417AY BAŞINDAN SONRA GÖREVE BAŞLAYANLAR ( Emeklilik Hizmet Süresinin Takip Eden Ay Başından İtibaren Hesaplanması )
D7.DE. 2007/802AY KESİRLERİNE İSABET EDEN ZAM ( Günlük Olarak Dikkate Alınması İcap Ettiğinden Davalı İdarece Ay Kesirlerinin Ay Olarak Göz Önüne Alınması Suretiyle Tesis Edilen İşlemde Hukuka Uyarlık Görülmediği )
IDDGKE. 2001/465AYAKTA SAĞLIK HİZMETİ VERMEK AMACIYLA KURULAN ŞİRKETLER ( Ortaklarının Tümünün Doktor Olması Gereği - Poliklinik )
D10.DE. 2008/11388AYAKTA TEDAVİ ( Hekim ve Diş Hekimi Muayenesi İçin Özel Sağlık Kurumlarına Başvuran Hastalardan Katılım Payı Alınamayacağı - Tebliğ Kapsamında Önceki Basamaklardan Sevkli Olarak Başvurulup Başvurulmadığının da Dikkate Alınmadığı )
D8.DE. 1992/1714AYAKTA TEDAVİDE İLAÇ BEDELİ ( Memurdan Alınan %20 Katılım Payının Alınmaması )
D10.DE. 2006/5677AYAKTA TEŞHİS VE TEDAVİ YAPILAN ÖZEL SAĞLIK KURULUŞLARI ( Hakkında Yönetmelikte Yer Alan Sağlık Kuruluşlarının Çalışmalarına Ticari Bir Görünüm Veremeyecekleri İlkesine Aykırı Eylem Nedeniyle İdari Para Cezası Verilmesinde Hukuka Aykırılık Bulunmadığı )
D10.DE. 2011/6866AYAKTA TEŞHİS VE TEDAVİ YAPILAN ÖZEL SAĞLIK KURULUŞLARI HAKKINDA YÖNETMELİK ( Çalışma Hakkı ve Özel Girişim Özgürlüğüne Yönetmelikle Ağır Müdahale Boyutundaki Düzenlemelerin Anayasanın 48. Md.sinin İhlali Anlamına Geleceği )
D10.DE. 2010/11663AYAKTA TEŞHİS VE TEDAVİ YAPILAN ÖZEL SAĞLIK KURULUŞLARI HAKKINDA YÖNETMELİK ( Değişik Yönetmeliğinde Muayehaneler İçin Fiziki ve Tıbbi Gerekliliklerin Belirlendiği - Her Bir Uzmanlık Dalı İçin O Dalın İhtiyaç ve Özelliklerine Göre Bilimsel Kurullarca Belirlenmesi Gereği )
D15.DE. 2013/8798AYAKTA TEŞHİS VE TEDAVİ YAPILAN ÖZEL SAĞLIK KURULUŞLARI HAKKINDA YÖNETMELİK ( İptal Davası - Devlete Ait Üniversitelere Bağlı Tıp Fakültelerinde Öğretim Üyesi Sıfatıyla Çalışan Doktorların Kazandıkları Farklı Statünün Davaya Konu Maddelerde Ayrıca Dikkate Alınmaması Bir İptal Gerekçesi Olarak Görülmediği )
D10.DE. 2011/7101AYAKTA TEŞHİS VE TEDAVİ YAPILAN ÖZEL SAĞLIK KURULUŞLARI HAKKINDA YÖNETMELİK ( Kadro Dışı Geçici Çalışmayı Bir Tıp Merkezi veya Özel Hastanede Kadrolu Çalışma Şartına Bağlaması ve Kadrolu Çalıştıkları Bu Yer Dışında "En Fazla İki" Özel Sağlık Kuruluşunda Daha Kadro Dışı Geçici Olarak Çalışabilmesine Olanak Sağladığı )
IDDGKE. 2008/1196AYAKTA TEŞHİS VE TEDAVİ YAPILAN ÖZEL SAĞLIK KURULUŞLARI HAKKINDA YÖNETMELİK ( Meslek Kuruluşuna Kayıtlı Olduklarını Bildirir Belgenin veya Meslek Odası Kimlik Kartının Mesul Müdür Tarafından Onaylı Bir Örneğinin Eklenmesi Gerektiği )
D10.DE. 2008/2416AYAKTA TEŞHİS VE TEDAVİ YAPILAN ÖZEL SAĞLIK KURULUŞLARI HAKKINDA YÖNETMELİK ( Sağlık Bakanlığının Yasal Düzenlemelerden Kaynaklanan Düzenleme Yetkisi İlgili Yasalarda Belirtildiği Gibi Yönetmelik Çıkarmak Suretiyle Kullanmak Zorunda Olduğu )
D10.DE. 2008/2577AYAKTA TEŞHİS VE TEDAVİ YAPILAN ÖZEL SAĞLIK KURULUŞLARI HAKKINDA YÖNETMELİK ( Yargı Kararı Üzerine Uygulanma Olanağını Yitiren Yönetmeliğin Yürürlükten Kaldırılmasında ve Yeni Düzenlemelere Uyum Süreci Öngören Yönetmelik Hükümlerinde Kazanılmış Hak İlkesine Aykırılık Bulunmadığı )
D10.DE. 2009/5713AYAKTA TEŞHİS VE TEDAVİ YAPILAN ÖZEL SAĞLIK KURULUŞLARI HAKKINDA YÖNETMELİK ( Yürütmenin Durdurulması İçin Aranılan Koşulların Gerçekleştiği )
D8.DE. 2003/3120AYAKTA TEŞHİS VE TEDAVİ YAPILAN ÖZEL SAĞLIK KURULUŞU NİTELİĞİNDEKİ MUAYENEHANENİN KAPATILAMAMASI ( Doktorun Görev Yaptığı Devlet Hastanesinin Yer Aldığı Büyükşehir Belediye Sınırları İçerisindeki )
D10.DE. 2005/5991AYAKTA TEŞHİS VE TEDAVİ YAPILAN SAĞLIK KURULUŞLARI ( Reklamlarını Yapamayacakları - Gazete ve Sair Neşir Vasıtaları İle Yapacakları İlanlarda Hasta Kabul Ettikleri Mahal İle Muayene Saatlerini Yazabilecekleri )
VDDGKE. 1999/277AYÇİÇEK YAĞI İMALATI ( Maliyet Hesaplaması - Önceki Dönemlerde Alımların İmalatta Kullanıldığının Kabulünün Gerektiği )
IDDGKE. 2005/2204AYDINLATMA GİDERİ ( İl Özel İdaresince Ödeneceğine Dair Bir Kural Bulunmadığı Gibi Ayrı Bir Tüzel Kişiliği Olan Köylere Ait Aydınlatma Giderinin İl Özel İdaresince Ödeneceğine İlişkin Bir Hüküm de Yasalarda Yer Almadığı )
IDDGKE. 2005/2204AYDINLATMA HİZMETİ ( Ayrı Bir Tüzel Kişiliği Olan Köylere Ait Aydınlatma Giderinin İl Özel İdaresince Ödeneceğine İlişkin Bir Hükmün Yasalarda Yer Almadığı )
VDDGKE. 1998/380AYIN OLARAK ÖDENEN KİRA BEDELİ ( Ayının Paraya Çevrildiğinin Somut Tesbiti - Katma Değer Vergisinin Doğması )
D13.DE. 1979/3243AYIN OLARAK VERİLEN ÜCRETLERDE GELİR VERGİSİ
D8.DE. 1992/848AYKIRILIK VE YANLIŞLIK SAPTANMASI ( Hizmet Kusuru )
D14.DE. 2013/4554AYKIRILIKTAN ETKİLENEN ALANIN NASIL BELİRLENDİĞİNİN ORTAYA KONULACAĞI ( Ruhsata Aykırı İlaveler Yapılması/İdari Para Cezası Verilmesine Dair Belediye Encümeni Kararının İptali İstemi - Ruhsata Aykırı Alan 104 M² Aykırılıktan Etkilenen Alan 637 M² Olarak Belirtildiği/Aykırılıktan Etkilenen Alanın Nasıl Belirlendiği Tam Olarak Ortaya Konulmamasının İsabetsizliği )
D3.DE. 1982/4612AYLIĞA HAK KAZANACAK DUL VE YETİMİ OLMAYAN İŞTİRAKÇİ ( Emeklilik İkramiyesinin Diğer Mirasçılara da Ödenmemesi )
D3.DE. 2007/2085AYLIĞA KONULAN HACİZ ( Kanuni Temsilcisi Olduğu Dönemlere İlişkin Vergi Borçlarının Tahsili Amacıyla Davacı Adına Düzenlenen Ödeme Emrine Karşın Gereğinin Yerine Getirilmemesi Üzerine Aylıklarına Haciz Konulabileceği )
D2.DE. 2011/2004AYLIĞIN HAKSIZ VE YERSİZ ÖDENDİĞİ İLERİ SÜRÜLEREK GERİ İSTENMESİ ( Davacının Atandığı Sırada Hizmetiçi Eğitim Kursunda Olması ve Atama Tarihinden Sonra da Devam Etmesi - Atandığı Kadro Karşılığı Olan Aylığını Alabileceği )
D11.DE. 2000/9268AYLIĞIN HESAPLANMASI ( Yıllık İzni Sırasında Atama Emrini Tebellüğ Eden Memur - Yeni Kadro Görevi İçin Öngörülen Aylığa Hak Kazanacağı )
D11.DE. 2001/3220AYLIK BAĞLANIP EMEKLİYE AYRILMADAN ÖNCEKİ EMEKLİLİKTEN VAZGEÇME TALEBİ ( Reddine İlişkin İdari İşlemin İptali Gereği )
D10.DE. 1991/2947AYLIK BAĞLANMASI ( Akıl Hastalığı Nedeniyle Emekliye Sevkedilen Kişinin Aylıklarını Almasının Gerekmesi )
D11.DE. 2011/4705AYLIK BAĞLANMASI ( Dünya Şampiyonu Olan Ordu Futbol Takımının Oyuncusu Olan Eşinden Dolayı - 2913 S. Kanunda Dünya ve Avrupa Şampiyonluğu Hususunda Askeri veya Sivil Şekilde Herhangi Bir Ayrıma Yer Verilmediği/Ordulararası Dünya Futbol Şampiyonasında Dünya Şampiyonu Olan Ordu Futbol Takımının Oyuncusu Olan Eşinden Dolayı Davacıya Aylık Bağlanması Gerektiği )
D11.DE. 2001/690AYLIK BAĞLANMASI ( Polis Memurunun Göreve Giderken Trafik Kazası Sonucu Sakatlanması - 2330 S. Yasa Kapsamında Olmadığından Aylığın % 25 Artırımlı Olarak Ödenemeyeceği/Vazife Malullüğü )
D10.DE. 1992/4339AYLIK BAĞLANMASI ( Veraset İlamından Evlatlık Olduğu Anlaşılan Kişi )
D11.DE. 2002/3982AYLIK BAĞLANMASI ( Yüzbaşının Görev Süresinin Tamamlanmasından Sonra Birliğine Dönerken Meydana Gelen Uçak Kazasında Şehit Olması - Dul ve Yetimlerinin 2330 ve 3717 S.K.'lardaki Haklardan Yararlandırılması Gereği )
D11.DE. 2010/3824AYLIK BAĞLANMASI TALEBİ ( Askerlik Görevini Yaparken Çavuşun Şaka İle Doğrulttuğu Silahının Dikkatsizlik Sonucu Ateş Almasından Ölen Oğlundan Dolayı - Birliğin Olağanüstü Hal Bölgesinde İç Güvenlik Harekatında Bulunması Karşısında Olayın 2330 S.K. Kapsamında Kaldığı/Kabul Edileceği )
D5.DE. 1999/3947AYLIK DERECE VE KADEMESİNİN BELİRLENMESİ ( Bulgaristan'dan Zorunlu Göçe Tabi Tutulan ve İETT Gn. Md.lüğü Emrinde Mühendis Kadrosuna Atanan Davacı - Bulgaristan'daki 657 S. K. 36/C-1 Maddesi Kapsamında Geçen Hizmetlerinin Değerlendirilmesi Gereği )
D11.DE. 2015/6819AYLIK FARKLARININ BORÇ ÇIKARILMASINA DAİR İŞLEMİN İPTALİ İSTEMİ ( İfa Ettiği Görevi Teknik Hizmetler Sınıfında Yer Alan Kadrolarla Benzer Görevler Kapsamında Bulunması Sebebiyle Ek Göstergesinin Teknik Hizmetler Sınıfı Kapsamında Bulunduğu - Aylık Farklarının Adına Borç Çıkarılmasına Dair İşlemde Mevzuata Uyarlık Bulunmadığı )
D11.DE. 2011/8192AYLIK FARKLARININ TAHSİLİ İSTEMİ ( Geriye Doğru Beş Yıllık Aylık Farklarının Ödenmesinden Sonra Ödenmeyen Aylık Farklarının da Yasal Faiziyle Birlikte Ödenmesi Amacıyla Yapılan Başvurunun Reddine İlişkin - Davacının Zamanaşımı Süresinin Geçmesinden Sonra Sandığa Başvurmasının Makbul Bir Sebebe Dayandığı/Davanın Reddinin Hatalı Olduğu )
D12.DE. 2003/4617AYLIK KESİLMESİ ( Davacının 3 Yıl Kademe İlerlemesinin Durdurulması Cezası İle Cezalandırılmasını Gerektiği Ancak Davacının 1. Derecenin 4. Kademesinde Olmasından Dolayı )
D12.DE. 2001/2504AYLIK KESİM CEZASI ( Merkez İlçedeki Bir Lisede Öğretmen Olan Davacı - İlçe Milli Eğitim Müdürünün Vermeye Yetkili Olmadığı )
D8.DE. 1992/1273AYLIK KESİM CEZASININ İPTALİ ( Davacıya Verilen Cezanın Memurlar İle Diğer Kamu Görevlilerinin Disiplin Cezalarının Affına İlişkin Yasa Kapsamında Olması )
IDDGKE. 2011/826AYLIK KESİMİ CEZASINA KARŞI İTİRAZ ( Sonuçlanmasını Beklemeden Dava Açma Yoluna Gidildiği - Davacı Tarafından İtiraz Yoluna Başvurulmuş Olması Nedeniyle Nihai Şeklini Almamış Olan Aylık Kesimi Cezasının Dava Yoluna Başvurulduğu Tarih İtibarıyla Kesinleştiğinden ve Hukuki Etkisinin Başladığından Söz Edilemeyeceği )
D12.DE. 2008/3312AYLIK KESME CEZASI (Polis Memurunun Cezalandırılmasına İlişkin İşlemin İptali İstemi - Davacının Görevinde Kayıtsızlık Gösterdiğine ya da Savsakladığına İlişkin Bir Tespit Bulunmadığı/İşlemin Hukuka Aykırı Olduğu)
D15.DE. 2011/14466AYLIK PRİM VE HİZMET BELGESİ DÜZENLEYİP KURUMA BİLDİRMEME (Para Cezası Gerektirdiği - 506 Sayılı Kanun Yerine Giren 5510 Sayılı Kanunda Aynı Eylem İçin Daha Düşük Ceza Öngörüldüğünden Lehe Kanun Uygulaması ile Lehe Olan Kanun Uygulanarak Düşük Olan Para Cezasının Tayini Gereği)
D13.DE. 2005/7183AYLIK SABİT ÜCRET ( Dava Konusu İmtiyaz Sözleşmesinin Brüt Gelir Tanımı İçerisinde Yer Almasında Hukuka Aykırılık Görülmediği - Telgraf ve Telefon Kanunu Md. 29 Gereğince GSM Hizmeti Veren Şirket )
D10.DE. 1998/1981AYLIK SABİT ÜCRET ALINMASI ( İlişkin Düzenlemenin İptali İstemi - Anılan Yönetim Kurulu Kararı ve Genelgenin Davacıların İptalini İstediği Kısımları Yasal Dayanağının Bulunmadığı Gerekçesiyle İptal Edildiğinden Ayrıca Bir Karar Verilmesine Yer Bulunmadığı )
D10.DE. 1995/7480AYLIK TUTARINDA MEYDANA GELEN YÜKSELME ( General ve Amirallerin Kadrosuzluk Tazminatından Yararlandırılması )
D8.DE. 2008/1165AYLIK ÜCRET ( Karşılığı Yapılan Zabıt Katipliği Yanında Avukatlık Stajı Yapılmasının Mümkün Olmadığı - Staj Başvurusunun Reddedilmesinde Hukuka Aykırılık Bulunmadığı )
D11.DE. 2005/4954AYLIK VE DİĞER MALİ HAKLARDAN YARARLANMA ( Er ve Erbaşlar İçin Getirilen Sınırlamalar Gözetilmeksizin Bunların Adı Geçen Yasanın Tanıdığı Aylık ve Diğer Mali Haklardan Yararlandırılması Sonucunu Doğuracak Şekilde Hüküm Kurulmasında Hukuka Uyarlık Bulunmadığı )
D2.DE. 2008/2973AYLIK VE DİĞER ÖZLÜK HAKLARINDAN YARARLANDIRILMAMA ( Davacının Trafik Kazasında Ölüme Sebebiyet ve Yaralama Suçundan Beş Yıl Hapis Cezası Almış Olduğu - Cezasının İnfazına Başlanıldığı Tarih İle Şartlı Tahliye Edildiği Tarih Arasında Yararlandırılmamasının Hukuka Aykırı Olmadığı )
D11.DE. 2008/10384AYLIK VE TÜTÜN İKRAMİYESİNİN KESİLMESİNE İLİŞKİN İŞLEMİN İPTALİ İSTEMİ ( Vazife Malulü Sayılan Davacının Malullüğünün Kaldırılması İstemi - Yönetmelik Değişikliği Gerekçe Gösterilerek Maluliyetinin Kalktığından Bahisle Aylığının Kesilmesinde Hukuka Uyarlık Bulunmadığı )
D7.DE. 1986/1320AYLIK VERGİLENDİRME ( Hizmet İfası İle Uğraşanlar )
D10.DE. 1989/1390AYLIKLARIN BAŞLANGIÇ TARİHİ ( Muhtaçlara Ve Kimsesizlere Bağlanan Aylık )
D11.DE. 2007/4685AYLIKLARINI PERSONEL KANUNLARINA GÖRE ALMAYAN SANDIK İŞTİRAKÇİLERİ ( Girebilecekleri Sınıflardaki Benzer Görevlerin Aynı Kadro Unvan ve Derecesi İçin Belirlenmiş Ek Göstergeler Dikkate Alınacağı )
D2.DE. 2008/60AYLIKLI İZİN VERİLMESİ ( Yolundaki Hüküm 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu'na Tabi Çalışan 72. Madde Kapsamında Yer Değiştirmek Suretiyle Atanan Memurun 657 Sayılı Kanun'a Tabi Çalışan Eşi Hakkında da Uygulanacağı )
D11.DE. 2000/7085AYLIKSIZ İZİN ( Yurt İçinde ve Yurt Dışında Sürekli Görevle Atanan Memurların Eşlerine Memuriyet Süresince Yasal Şekillere Göre Aylıksız İzin Verilebilmesinin Mümkün Olması )
D11.DE. 2005/2478AYLIKSIZ İZİN SÜRELERİ ( Sözleşmeli Personel Statüsünde Memur Olarak Görev Yapmakta İken Emekliye Ayrılan Davacının Emekli Keseneğine Esas Aylıklarının Tespitinde Değerlendirilen Aylıksız İzin Sürelerinin Kazanılmış Hak Aylıklarının Tespitinde Değerlendirilemeyeceği )
D11.DE. 2006/2521AYLIKSIZ İZİN SÜRESİNİN BORÇLANDIRILMASI İSTEMİ ( Davacının 10 Hizmet Yılını Doldurmuş Olması Karşısında Kabulü Gerektiği )
D11.DE. 2001/1507AYLIKSIZ İZİNDE GEÇEN SÜRELERİN BORÇLANILMASI ( Emekli Sandığı Yasa'sındaki 3 Aylık Sürede Başvurulmasının Yeterli Olduğu - Kesenek ve Karşılıkların Daha Sonra Hesaplanıp Ödenmesi/Haktan Yararlanmaya Engel Olmadığı )
D5.DE. 2004/2346AYLIKSIZ İZİNLİ DEVLET MEMURU ( Kamu Görevlileri Sendika Şube Başkanı Olarak Seçilen Davacı ve Bakmakla Yükümlü Olduğu Kişilerin Tedavi Yardımından Yararlanmaya Devam Edeceği )
D11.DE. 2006/7566AYLIKSIZ İZİNLİ SAYILANLAR ( Bu Sürelerinin Fiili Hizmet Süresinden de Sayılması Gerektiği - Kamu Görevlileri Sendikaları Merkez Yönetim Kurulu Üyeliğine Seçilenler )
D11.DE. 2004/3837AYLIKTAN KESİLEBİLECEK BORÇ MİKTARI ( 6183 S.K. Md. 71'de Aylığının 1/4'ünden Az 1/3'ünden Çok Olamayacağı Düzenlendiği/1/2 Oranında Kesinti Yapılamayacağı - 5434 S.K.'da Bir Düzenleme Bulunmadığı )
D5.DE. 1975/9257AYLIKTAN KESİNTİ ( İdarenin Kendi Aleyhine Memurlar Tarafından İka Edilen Zararlarda Memura Karşı Re'sen İcra Yetkisini Kullanarak Aylıktan Kesinti Yapabilme Olanağına Sahip Olmaması )
D12.DE. 2013/6861AYLIKTAN KESME ( Davacının Kendisini Görevlendiren Amirine Suya Torpil Yapmak İçin mi Beni Depoda Çalıştırıyorsuzun Şeklinde İtiraz Etmesi - Eylemin Amirine Saygısızlık Mahiyetinde Sözler Olduğu Aylıktan Kesme Dsiplin Cezasının Hukuka Aykırı Olmadığı )
D12.DE. 2011/9753AYLIKTAN KESME ( Hastaları Görmeden ve Kimlik Belgeleri Üzerinde Gerekli Kontrolü Yapmadan Reçete Yazan Doktor Hakkında Aylıktan Kesme Disiplin Cezası Verilmesi - Valiliğin Sürekli Hastalığı Olan ve Bunu Kurul Raporuyla Belgeleyen Hastalara Kolaylık Gösterilmesi ve Sağlık Kuruluşuna Gelemeyecek Olanların Kurul Raporunda Belirtilen İlaçları Yakınları Aracılığıyla Yazdırabileceği Talimatı Karşısında İsnat Edilen Eylemin Gerçekleşmediği )
D12.DE. 2007/5485AYLIKTAN KESME CEZASI ( 5525 Sayılı Af Yasası Kapsamında Kaldığından Mahkemece Davacı Hakkında Alım-Satıma Fesat Karıştırma ve Görevi Kötüye Kullanmaktan Bahisle Durumunun Af Kapsamına Girmediği Gerekçesiyle Davanın Reddinde İsabet Bulunmadığı )
D12.DE. 2006/5335AYLIKTAN KESME CEZASI ( 657 S. Yasada Aynı Derecede Cezayı Gerektiren Fakat Ayrı Fiil veya Haller Nedeniyle Verilen Disiplin Cezalarının 3. Uygulamasından Söz Edildiği - Tekerrür Hükmünün Uygulanabilmesi İçin İlk İki Fiilin de Kınama Cezasını Gerektiren Fiiller Olması Gerektiği )
D12.DE. 2003/497AYLIKTAN KESME CEZASI ( 657 Sayılı Yasaya Göre Uyarma Kınama ve Aylıktan Kesme Cezalarının Disiplin Amirleri Tarafından Verilebilmesinin Mümkün Olması )
D8.DE. 2004/3111AYLIKTAN KESME CEZASI ( Amirine veya Maiyetindekilere Karşı Küçük Düşürücü veya Aşağılayıcı Fiil ve Hareketlerde Bulunma/Öğretim Üyesi Davacıya Bir Derece Hafif Cezanın Verilmesine Dair Takdir Yetkisinin Disiplin Kuruluna Ait Olduğu - Rektörlüğün Yetkili Olmadığı/İşlemin İptal Edileceği )
IDDGKE. 2006/2042AYLIKTAN KESME CEZASI ( Araştırma Görevlisine Aylıktan Kesme Cezasının Disiplin Amiri Olan Dekan Tarafından Verilmesi Gerekirken Rektör Tarafından Verilen Cezada Yetki Yönünden Hukuka Uyarlık Bulunmadığı )
D12.DE. 2010/3324AYLIKTAN KESME CEZASI ( Bakanlık Teftiş Kurulu Başkanı Hakkında İnceleme ya da Soruşturma Yapma Yetkisini Haiz Olmayan Astı Konumundaki Baş Müfettiş Tarafından Yapılan İnceleme Sonunda Düzenlenen İnceleme Raporu Esas Alınarak Bakan Tarafından Aylıktan Kesme İle Cezalandırılmasına İlişkin İşlemde Hukuka Uyarlık Bulunmadığı )
D12.DE. 2000/2067AYLIKTAN KESME CEZASI ( Belediye Zabıta Personeline Uyarma Kınama Aylıktan Kesme Cezalarının Disiplin Amirlerince Verilebileceğinin Düzenlenmiş Olduğunun Dikkate Alınmasının Gerekmesi )
D12.DE. 2000/958AYLIKTAN KESME CEZASI ( Bir Gün Göreve Gelmemek-İlköğretim Okulu Öğretmeni )
D8.DE. 1998/203AYLIKTAN KESME CEZASI ( Boşanma Davası İçin Verilen Özel Vekaletname İle İdari Yargıda Dava Açılamaması )
D12.DE. 2007/2766AYLIKTAN KESME CEZASI ( Cezalandırılan Davacının Bu Fiili Nedeniyle Ayrıca Ek Ödemeden Yararlandırılmamasına İlişkin İşlemde Hukuka Uyarlık Görülmediği )
D12.DE. 2006/6076AYLIKTAN KESME CEZASI ( Cezalandırılmasına İlişkin İşlemin İptali İstemi - Kınama Cezası İle Cezalandırılması Gerekirken Kasıtlı Davrandığı Kabul Edilerek Eylemine Uymayan Aylıktan Kesme Cezası İle Cezalandırılmasına İlişkin İşlemde İsabet Görülmediği )
D12.DE. 2006/1639AYLIKTAN KESME CEZASI ( Cezalandırılmasına İlişkin İşlemin İptali İstemi/Yapılan Satış İşleminde Tüzüğün İlgili Maddesi Uyarınca Tapu Senedinin İmzalanmasında Davacının da Bizzat Bulunduğu - Davacının Kusurlu Olduğu )
D12.DE. 2010/9394AYLIKTAN KESME CEZASI ( Davacı Hakkında Soruşturma Açılıp Soruşturmacı Tayin Edilmeksizin Sadece Disiplin Amiri Tarafından Savunmasının Alındığı - Savunmasında Yer Alan Hususlar Araştırılmaksızın Disiplin Amiri Tarafından Davaya Konu Aylıktan Kesme Cezasının Verilmesinde Hukuka Uyarlık Bulunmadığı )
D12.DE. 2008/5309AYLIKTAN KESME CEZASI ( Davacının 1/30 Oranında Aylıktan Kesme Cezası İle Cezalandırılmasına İlişkin Dava Konusu İşlem Davacının Aynı Dereceden Cezayı Gerektiren 3. Fiili Nedeniyle Tesis Edildiğinden Tekerrür Şartlarının Oluştuğu )
IDDGKE. 2011/1675AYLIKTAN KESME CEZASI ( Davacının Kademe İlerlemesinin Durdurulması Cezasıyla Cezalandırılması Gerektiği Yolundaki Disiplin Kurulu Kararını Onaylama veya Reddetme Yetkisi Bulunan Rektör Tarafından Verilen Aylıktan Kesme Cezasında Yetki Yönünden Mevzuata Uyarlık Bulunmadığı )
D12.DE. 2001/1292AYLIKTAN KESME CEZASI ( Davacının Kademe İlerlemesinin Durdurulmasının Geçmiş Sicil Durumu Değerlendirilerek Bir Alt Cezaya Dönüştürülmesi - Bundan Sonra Disiplin Amirince Cezanın Verilmesi Gereği
D12.DE. 2008/1133AYLIKTAN KESME CEZASI ( Davacının Parsel Satışı İçin Kullanabileceği Belirtilen Tutarı Kullanmayarak Kurumu Taviz Bedelinden Mahrum Bırakması - 1/30 Oranında Cezalandırılmasında Hukuka Aykırılık Bulunmadığı )
D12.DE. 2007/2520AYLIKTAN KESME CEZASI ( Davacının Temyiz Talebi Hakkında 5525 Sayılı Yasa Uyarınca Karar Verilmesine Yer Olmadığı Yolunda Danıştayca Verilen Kararın Yargılamanın Yenilenmesi Yoluyla Kaldırılması İstemine Yine Danıştayca Bakılması Gerektiği )
D8.DE. 1991/2778AYLIKTAN KESME CEZASI ( Davacıya Birim Amiri Tarafından Bir Saat İzin Verildiğinin Belirli Olması )
D12.DE. 2009/4924AYLIKTAN KESME CEZASI ( Dayanak Alınan 657 S. Kanun'un 125/C Md.sinin ( G ) Bendinin Suç Olmaktan Çıkarılmak Suretiyle Yürürlükten Kaldırılması Halinde Davacının Disiplin Hukuku Anlamında Konusu Suç Olan Bir Fiilin Varlığından Söz Edilemeyeceği - İzinsiz Olarak İkamet Ettiği İl Hudutlarını Terketmek )
D12.DE. 2008/7586AYLIKTAN KESME CEZASI ( Dayanak Teşkil Eden Devamsızlık Sürelerinin Verilen Devlet Memurluğundan Çıkarma Cezasına da Esas Alınabileceği )
D8.DE. 2009/731AYLIKTAN KESME CEZASI ( Dekan Olan Davacının İyi Hali Gözetilerek Yönetmelikte Yer Alan Aylıktan Kesme Cezası Yerine Yönetim Görevinden Ayırma Cezası Verildiği - Görevinden Ayırma Cezası Daha Ağır Olduğundan Yönetmeliğin Kanuna Aykırı Olduğu )
D12.DE. 2012/6387AYLIKTAN KESME CEZASI ( Devlet Hastanesi Müdürü/İşlemin İptali İstemi - Davacının 1. Disiplin Amiri Baştabip Olsa da En Üst Disiplin Amiri Sıfatıyla Müsteşar Tarafından Tesis Edilen İşlemde Yetki Unsuru Yönünden Hukuka Aykırılık Bulunmadığı )
D12.DE. 2013/10983AYLIKTAN KESME CEZASI ( Disiplin Amir ve Kurulları Tarafından Verilen Disiplin Cezalarına Karşı Kararın Tebliğinden İtibaren Yedi Gün İçinde İtiraz Edilebileceği - Disiplin Cezasına Karşı Yapılan İtiraza Kadar Geçen Sürenin İdari Yargılama Usulü Kanunu Kapsamında Değerlendirilemeyeceği İşleme Karşı Dava Açma Süresinin Cevap veya Zımni Redde Göre Belirlenmesi Gereği )
D12.DE. 2010/4969AYLIKTAN KESME CEZASI ( Disiplin Amirleri Tarafından Verilmesi Gereği - Okul Müdür Vekili Olan Davacı Hakkında Aylıktan Kesme Disiplin Cezasının İl Milli Eğitim Müdür Yardımcısı Tarafından Tesis Edilmesinde Hukuka Aykırılık Bulunmadığı )
D12.DE. 2007/3136AYLIKTAN KESME CEZASI ( Disiplin Kurullarının ve Yüksek Disiplin Kurullarının Ait Ceza Uygulaması Ayrı Bir Disiplin Cezası Niteliği Taşımadığından Doğrudan Kademe İlerlemesinin Durdurulması Cezası Vermeye Yetkili Olmayan Vali Tarafından Alt Ceza Uygulanmak Suretiyle Verilen Cezada Hukuka Uyarlık Bulunmadığı )
D8.DE. 2004/2891AYLIKTAN KESME CEZASI ( Disiplin Soruşturmasına Başlanılmasına İçin Yönetmelikte Öngörülen Sürelere Uyulmamış Olmasının Ceza Verme Yetkisini Zamanaşımına Uğratmaması )
D12.DE. 2007/2918AYLIKTAN KESME CEZASI ( Doktora Verilen - Cezalandırma İşlemine Karşı Yapılan İtirazın Dava Süresini Durdurmadığı )
D12.DE. 2005/5668AYLIKTAN KESME CEZASI ( EGO Genel Md.'lüğünde Görevli Davacının İptali İstemi/Yeni Yönetmeliğe Göre Çözümlenmesi Gereği - Mahalli Bir Gazetede Yayımlanan Yönetmeliğin Resmi Gazete'de Yayımlanma Zorunluluğu Bulunmadığı )
D12.DE. 2008/6979AYLIKTAN KESME CEZASI ( Eğitim ve Araştırma Hastanesi Kalp ve Damar Cerrahisi Klinik Şefinin “Aylıktan Kesme" Cezası İle Cezalandırılmasına Dair İşlemin İptali İstemi - Bakanlık Tarafından Verilecek Soruşturma Onayı Üzerine Soruşturma Onayında Yer Almayan O Konular Üzerinde de Yürütülmesi Gerektiği )
D12.DE. 2002/2424AYLIKTAN KESME CEZASI ( Eksik Soruşturmaya Dayalı Olarak ve Oranı Belirtilmeksizin Cezalandırılma - İşlemde Hukuka Uyarlık Görülmediği )
D12.DE. 2002/150AYLIKTAN KESME CEZASI ( Emniyet Örgütü Disiplin Tüzüğü Uyarınca Verilen - Polis Memuru Davacının Üzerine Atılı Fiili İşlemediği Sonuç ve Kanaatine Varıldığından Hukuka Uyarlık Bulunmadığı )
D12.DE. 2011/5000AYLIKTAN KESME CEZASI ( Gerçeğe Aykırı Yolluk Düzenleyen Davacı Hakkında Kademe İlerlemesinin Durdurulması Yerine İl Disiplin Kurulunca Alt Ceza Olan Aylıktan Kesme Cezası İle Cezalandırılmasının Gerektiğinin Belirtildiği - Cezayı İl Disiplin Kurulunun Vermeye Yetkili Olduğu )
D12.DE. 2013/6284AYLIKTAN KESME CEZASI ( Görev Mahallinde Kurumlarca Belirlenen Usul ve Esasları Yerine Getirmemek - Zümre Öğretmenler Tarafından Belirlenen Ortak Sınavın Yapılacağı Tarihte Kendi Dersine Ait Sınavı Yaparak Ortak Sınavın Yapılmasını Engellemek Eyleminin Somut Olarak Ortaya Konulamadığı Tesis Edilen Disiplin Cezasının Hukuka Uyarlı Olmadığı )
D12.DE. 2012/185AYLIKTAN KESME CEZASI ( Görev Sırasında Amirine Sözle Saygısızlık - Amir Memur Seviyesini Aşarak Sözle Saygısızlık Edecek Beyanlarda Bulunan Davacı Hakkında Aylıktan Kesme Cezası Verilmesinin Hukuka Aykırı Olmadığı )
D12.DE. 2011/9785AYLIKTAN KESME CEZASI ( Görev Sırasında Amirine Sözle Saygısızlık Etme - Göreve Başlama Yazısının Tebliğ Edilmesinden Sonra Davacı Tarafından Buruşturularak Okul Müdürüne Doğru Atılması ve Uygun Olmayan Cümleler Sarf Eden Davacı Hakkında Tesis Edilen Aylıktan Kesme Cezasında Hukuka Aykırılık Bulunmadığı )
D12.DE. 2008/7276AYLIKTAN KESME CEZASI ( Gümrük Müdürlüğünde Memur Olarak Görev Yapan Davacının Gümrük Müdür Vekilini Tehdit ve Hakaretlerde Bulunduğu - Aylıktan Kesme Cezasıyla Cezalandırılması Gerektiği )
D12.DE. 2008/7024AYLIKTAN KESME CEZASI ( Hakkında Disiplin Soruşturması Açılan Kamu Görevlisinin Savunması Alınırken Disiplin Suçunu Oluşturan Eyleminin Açık Bir Şekilde Belirlenmesi ve Hangi Disiplin Kurallarını İhlal Ettiğinin Ortaya Konulması Gerektiği )
D12.DE. 2001/493AYLIKTAN KESME CEZASI ( Hazine Avukatına Mesai Takip Defterini İmzalanmaması Gerekçesiyle Verilemeyeceği )
IDDGKE. 2009/1063AYLIKTAN KESME CEZASI ( İdari İşlemin İptali Davası - Davacının Sendikal Faaliyet Gereği Bir Gün Göreve Gitmeme Eyleminin Özürsüz Olarak Bir veya İki Gün Göreve Gelmemek Fiili Kapsamında Değerlendirilemeyeceği )
D8.DE. 1998/4598AYLIKTAN KESME CEZASI ( İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü Şube Müdürü Hakkında Cezanın Müsteşar Tarafından Verilmiş Olması )
D12.DE. 2005/5634AYLIKTAN KESME CEZASI ( İlköğretim Okulunda Ana Sınıfı Öğretmeni Olan Davacının Sözkonusu Büyükelçiliğince Cezalandırılmasına İlişkin İşlemin İptali İstemiyle Açılan Davada Dışişleri Bakanlığının da Hasım Mevkiine Alınması Gerektiği )
D12.DE. 2015/5174AYLIKTAN KESME CEZASI ( Kasıtlı Olarak Verilen Emir ve Görevleri Tam ve Zamanında Yapmamak Görev Mahallinde Kurumlarınca Belirlenen Usul ve Esasları Yerine Getirmemek - Hayati Tehlike Taşıyan Hastanın Hastanesinin Tıbbi ve Teknik İmkanları Yeterli Olduğu Halde Gereksiz Yere Dış Hastaneye Sevk Etmek )
D8.DE. 1998/4988AYLIKTAN KESME CEZASI ( Kesinleştikten Sonra Yeni Bir İdari İşlemle Kaldırılamaması )
D12.DE. 2007/1419AYLIKTAN KESME CEZASI ( Makinist Yardımcısı Olarak Görev Yapan Davacının 1/30 Oranında Aylıktan Kesme Cezası İle Cezalandırılmasına Dair İşlemde Davacının Usule Uygun Savunması Alınmadığı İçin Hukuka Uyarlık Görülmediği )
D12.DE. 2002/3743AYLIKTAN KESME CEZASI ( Memur Eylemine Katılmak Amacıyla Göreve Gelinmemesi Nedeniyle - Memurların Sendikalarının Kararı Doğrultusunda Etkinlik Göstermelerinin Doğal ve Hoşgörü İle Karşılanması/Disiplin Suçu Kabul Edilemeyeceği )
D8.DE. 1997/4334AYLIKTAN KESME CEZASI ( Memurun Bir Gün İşe Gelmeyip Sendikalarının Kararı Doğrultusunda Etkinlik Göstermesi - Ceza Verilemeyeceği/Doğal ve Hoşgörü ile Karşılamak Gereği )
D12.DE. 2004/3953AYLIKTAN KESME CEZASI ( Merkez İlçede Görev Yapan Lise Müdür Başyardımcısı - İlçe Milli Eğitim Müdürü Tarafından Cezalandırılmasında Yetki Yönünden Hukuka Uygunluk Bulunmadığı )
D2.DE. 2004/2902AYLIKTAN KESME CEZASI ( Müsteşar Yardımcısının İnşaat İşlerine İlişkin Fesih İşlemini Zamanında Gerçekleştirememesi Nedeniyle Başka Göreve Atanmak Üzere Görevden Alındığı - Olaya İlişkin Aylıktan Kesme Cezasının İptal Edildiği/Görevden Alınma İşleminin Dayanaksız Kalacağı )
D12.DE. 2002/2363AYLIKTAN KESME CEZASI ( Müsteşar Yardımcısının Yurt Dışına Gönderme İşlemindeki "Uygun Görüşle Arz" Yazısı ve İlgili Onaydaki Parafı - Yalan ve Yanlış Beyan Olarak Kabul Edilemeyeceği )
D8.DE. 1996/138AYLIKTAN KESME CEZASI ( Okul Müdür Vekili Tarafından Verilemeyeceği-Yetkili Kurul Tarafından Ele Alınması Gerektiği )
D12.DE. 2012/1649AYLIKTAN KESME CEZASI ( Okul Müdürünün Haftada Altı Saat Derse Girme Yükümlülüğü Bulunduğu - İkaza Rağmen Yükümlülük Saati Kadar Derse Girmeyen Müdür Hakkında Tesis Edilen Aylıktan Kesme Cezasının Hukuka Uyarlı Olduğu )
D8.DE. 2010/461AYLIKTAN KESME CEZASI ( Olayda Bakılan Davanın Açılmasından Sonra Rektörlükçe Disiplin Cezasının Bozulmasıyla Davanın Konusuz Kaldığı Açık Olup Karar Verilmesine Yer Olmadığına Karar Verilmesi Gerektiği )
D8.DE. 2013/8093AYLIKTAN KESME CEZASI ( Öğrenci İşlerinde Memur Olarak Görev Yapan Davacı - Davacının Sistem Üzerinde ve Yazılı Bir Şekilde Ders Notları Üzerinde Değişiklik Yaptığı İddiasının Şüpheye Yer Bırakmayacak Şekilde Ortaya Konulamadığı/Davacıya Aylıktan Kesme Cezası Verilmesi Gerekirken Kamu Görevinden Çıkarma Cezasıyla Cezalandırılmasına Dair İşlemde Hukuka Uyarlık Bulunmadığı )
D12.DE. 2003/380AYLIKTAN KESME CEZASI ( Öğretim Elemanı ve Memurları Disiplin Yönetmeliğine Göre Davacıya Disiplin Cezası Verilmiş Olması )
D8.DE. 2007/9225AYLIKTAN KESME CEZASI ( Öğretim Görevlisi Olan Davacının Kendisine Verilen Öğrenci Belgesi Geri İstendiğinde Belgeyi Almadığını Beyan Ettiği/Resmi Sıfatın Gerektirdiği İtibar ve Güven Duygusunu Sarsacak Nitelikte Davranışta Bulunduğu - Verilecek Cezanın 1/30 İle 1/8 Arasında Olması Gereği )
IDDGKE. 2004/2765AYLIKTAN KESME CEZASI ( Öğretim Görevlisinin İki Gün Göreve Gelmemesi ve İkamet Ettiği İlin Sınırlarını İzinsiz Terk Etmesi Fiilleri - Fiilin Niteliği İtibariyle Sicilin Olumsuz Düzenlenmesine Dayanak Alınamayacağı )
D12.DE. 2003/1142AYLIKTAN KESME CEZASI ( Öğretmenin Türbanla Ulusal Bayram Törenine Katıldığı - Cezanın Milli Eğitim Müdürü Tarafından Değil Disiplin Amirleri Yönetmeliği'nde Belirtilen Amirler Tarafından Uygulanacağı )
D12.DE. 2011/4717AYLIKTAN KESME CEZASI ( Öğretmenin Yüksek Not Alan Erkek ve Kız Öğrencilerini Yanaklarından Öpmesinin Çok Aşırı Sürekli ve Abartılı Bir Hale Gelmediği Sürece Devlet Memurunun İtibar ve Güven Duygusunu Sarsacak Nitelikte Davranış Anlamına Gelmediği - Tesis Edilen Aylıktan Kesme Cezasında Hukuka Uyarlık Bulunmadığı )
D8.DE. 2003/5391AYLIKTAN KESME CEZASI ( Özel Dersane Müdürü Olan Davacının Disiplin Amirinin İlçe Milli Eğitim Müdürü/Üst Disiplin Amirinin Kaymakam Olduğu - İl Milli Eğitim Müdürünce Verilen 1/8 Oranında Aylıktan Kesme Cezasında Yetki Yönünden Hukuka Uyarlık Bulunmadığı )
D12.DE. 2000/3935AYLIKTAN KESME CEZASI ( Özürsüz Olarak Bir Veya İki Gün Göreve Gelmemek - Bir Alt Disiplin Cezası Uygulanması Koşulu )
D12.DE. 2012/6793AYLIKTAN KESME CEZASI ( Özürsüz Olarak Bir veya İki Gün Göreve Gelmemek - Sinyalizasyon Şefi Olarak Görev Yapan Davacının Arıza Bildirimi Sırasında Hasta Olduğu Göreve Gelmemesinin Geçerli Bir Mazerete Dayandığı Aylıktan Kesme Cezasının Hukuka Uyarlı Olmadığı )
D12.DE. 2008/1425AYLIKTAN KESME CEZASI ( PTT Personel Yönetmeliği Uyarınca Aylıktan Kesme Cezası Uygulanması - Sözleşmeli Personel Ücretinden 1/30 - 1/8 Arası Oranlarda Kesinti Yapılmasının Mümkün Olduğu )
IDDGKE. 2008/853AYLIKTAN KESME CEZASI ( Resmi Gazete'de Yayınlanmayan Yönetmeliğe Dayanılarak Tesis Edilen - Hukuka Uyarlık Görülmediği )
D12.DE. 2004/4209AYLIKTAN KESME CEZASI ( Sendikal Faaliyet Kapsamında Bir Gün İşe Gelmemek - Fiilin Mazeret Olarak Kabulü Gerektiği/"Özürsüz Olarak Bir Gün Göreve Gelmemek" Fiilinin Sübuta Ermediği )
D2.DE. 2009/1314AYLIKTAN KESME CEZASI ( Sicil Notlarının İptali Talebi/Davacının 1 Kez Aylıktan Kesme Cezası İle Cezalandırıldığı - Sicillerin Yıllar İtibariyle O Yıla İlişkin Olumsuz Tespitler de Dikkate Alınarak Ayrı Ayrı Değerlendirilmesi Gereği )
D2.DE. 2008/3555AYLIKTAN KESME CEZASI ( Soruşturma Raporundaki Fiillerin Davacının Görev Yeri Değişikliğini Gerektirip Gerektirmediği Hususları İncelenmeden Aylıktan Kesme Cezası İrdelenerek Hüküm Kurulmasında İsabet Görülmediği )
D8.DE. 1998/4700AYLIKTAN KESME CEZASI ( Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu Genel Müdürlüğü Disiplin Amirlerince Verilen Ceza )
D12.DE. 2007/1614AYLIKTAN KESME CEZASI ( Sözleşmeli Makinist Olarak Görev Yapan Davacı Hakkında - Davacının Savunması Alınmadan ve Affa Uğrayan Disiplin Cezaları Tekerrüre Esas Alınarak Aylıktan Kesme Cezası ile Cezalandırılmasında Hukuka Uyarlık Görülmediği )
D12.DE. 2003/4620AYLIKTAN KESME CEZASI ( SSK Personel Yönetmeliğine Göre Disiplin Amirlerince Verilebileceği - Merkez Disiplin Kurulunca Görüşülüp Karara Bağlanamayacağı/Yetkisinin Olmadığı )
D12.DE. 2003/1501AYLIKTAN KESME CEZASI ( T. Halk Bankası A.Ş. Genel Müdürlüğü Fon Yönetim Müdürüne - Yetkili Disiplin Amiri Olan Genel Müdür Tarafından Verilmesi Gerektiği/Disiplin Kurulunca Verilemeyeceği )
D12.DE. 2009/955AYLIKTAN KESME CEZASI ( Tapu Sicil Müdürü'nün "Kanunen Bir Eksiği Bulunmadığı Halde Vatandaşları Zorlamak Suretiyle Para Alma” Fiilini İşlediği - 1/30 Oranında Aylıktan Kesme Cezasında Hukuka Aykırılık Bulunmadığı )
D12.DE. 2003/2308AYLIKTAN KESME CEZASI ( Trabzon Eğitim Araçları ve Donatım Merkezi Müdürlüğü Saymanı - Milli Eğitim Bakanlığı'nca İşlem Tesis Edilemeyeceği/Maliye Bakanlığı'nca Açılacak Soruşturma ve Sonucuna Göre Bu Bakanlığın Kurul Ya da Disiplin Amirlerince Cezalandırılması Gereği )
D12.DE. 2008/6557AYLIKTAN KESME CEZASI ( Usulüne Uygun Bir Soruşturma Açılmaksızın Davacının Cezalandırılmasına İlişkin İşlemde Hukuka Uyarlık Bulunmadığı )
D8.DE. 2004/3336AYLIKTAN KESME CEZASI ( Üniversite Öğretim Üyesine Verilen - Cezanın Verilmesi İle Suç Fiilinin İşlendiği Zaman Arasında İki Yıldan Fazla Süre Bulunduğu/Disiplin Ceza Verme Yetkisinin Zamanaşımına Uğradığı )
D12.DE. 2013/11148AYLIKTAN KESME CEZASI ( Verdiği Dilekçelerle Kurum Personeli ve İlçe Kaymakamı Hakkında Üst Mercilere Bakanlık ve Cumhuriyet Savcılığına Şikayette Bulunarak İşyerinin Huzurunu Bozma - Davacı ile Aralarında Husumet Bulunan Kişi Tarafından Disiplin Cezası Verilmesinin Objektif ve Tarafsız Değerlendirmeyi Olumsuz Yönde Etkileyeceğinden Hukuka Uyarlı Olmadığı )
D12.DE. 2012/6334AYLIKTAN KESME CEZASI ( Verilen Emir ve Görevleri Kasıtlı Olarak Tam ve Zamanında Yapmamak Görev Mahallinde Kurumlarca Belirlenen Usul ve Esasları Yerine Getirmemek - Kendisine Tamimle Bilidirilen Hususlara Riayet Etmediği Gerekçesiyle Hakkında Aylıktan Kesme Cezası Tesis Edilen Davacının Aylığından Kesilecek Oran Belirtilmediğinden İşlemin Hukuka Uyarlı Olmadığı )
D8.DE. 1994/6429AYLIKTAN KESME CEZASI ( Yasanın İlgili Maddesinde Belirtilen Bentlere Uygun Olmaması )
D2.DE. 2005/1147AYLIKTAN KESME CEZASI ( Yöneticilikten Alınmayı Gerektirmediği - Soruşturmanın İçeriği ve Fiilin Niteliği Gözönüne Alınarak Yöneticilikten Alınmayı Gerektiren Bir Fiil Olup Olmadığının Tespit Edilmesi Gerektiği )
D12.DE. 2017/2778AYLIKTAN KESME CEZASI (Davacının Görevine Gelmeme Nedeninin İşid İsimli Terör Örgütünün Saldırılarını Kınamak ve Kobane Kenti İle Dayanışma Sağlamak Olduğu - Ekonomik Sosyal Mesleki Menfaatlerinin Geliştirilmesi Amacını Taşımayan Eyleme Katılan ve Görevine Gelmeyen Davacı Hakkında Tesis Edilen Disiplin Cezasının İsabetli Bulunduğu)
D12.DE. 2011/6728AYLIKTAN KESME CEZASI (Devam Mecburiyeti Bulunan Örgün Eğitim Kurumunda Öğrenci Olan Kardeşini Halk Eğitim Merkezinde Usta Öğretici Olarak Görevlendirerek Kamunun Zararına Neden Olmak - Aynı Fiil Nedeniyle İki Defa Disiplin Cezası Verilemeyeceği Dikkate Alınarak Davacı Hakkında Daha Önce Aynı Soruşturma Kapsamında Disiplin Cezası Verildiğinden Yeni Bir Disiplin Cezası Verilmesinde Hukuka Uyarlık Bulunmadığı)
D12.DE. 2012/5262AYLIKTAN KESME CEZASI (Devlet Memurunun İtibar ve Güven Duygusunu Sarsacak Nitelikte Davranışlarda Bulunması - Davacı Müfettişin Kasıtlı Olarak Görevini Makul Sürede Tamamlamadığı Hususunun Her Türlü Şüpheden Uzak Kesin Biçimde Ortaya Konulmadığından Tesis Edilen Disiplin Cezasının Hukuka Uyarlı Olmadığı)
D12.DE. 2016/324AYLIKTAN KESME CEZASI (Evde Bakım Ücreti Vefat Nakil Gibi Nedenlerle Sonlandırılan Kişileri Koruyucu Aile Gibi Göstermek Suretiyle Gerçeğe Aykırı Koruyucu Aile Ücret Onayları ve Ödeme Emri Belgeleri Düzenlemek - İsnat Edilen Eylemleri Ortaya Koyacak Şekilde Yeterli ve Açık Bir Soruşturma Yapıldıktan Sonra Yapılacak Teklif Üzerine İşlem Tesisi Gereği)
D12.DE. 2012/4699AYLIKTAN KESME CEZASI (İhalede Hazırlanan Teknik Şartnamelerde Belirli Bir Cihazın Teknik Özelliklerini Gösteren Tanımlamalara Yer Verildiği ve Rekabetin Oluşmasına Engel Olunduğu - Davacı Müdürün 1/30 Oranında Aylıktan Kesme Cezası İle Cezalandırılmasında Hukuka Aykırılık Bulunmadığı)
D12.DE. 2012/10250AYLIKTAN KESME CEZASI (Ulusal Ajans Tarafından Okul Hesabına Gönderilen Parayı Çeken Davacının Zamanında Okul Hesabına Yatırmaması - Davacının Aylıktan Kesme Cezası ile Cezalandırılmasında Hukuka Aykırılık Bulunmadığı)
D12.DE. 2007/5899AYLIKTAN KESME CEZASI İLE CEZALANDIRILMA ( Olaya Karışan Öğrencileri Teşvik Ederek Dövülen Öğrenci ve Velisi Hakkında Şikayet Dilekçeleri Verdirmek Suretiyle 657 S.K'nun 125/D-I Maddesinde Tanımlanan Suçu İşlediği - Tesis Edilen İşlemde Hukuka Aykırılık Bulunmadığı )
D12.DE. 2013/7372AYLIKTAN KESME CEZASI İLE CEZALANDIRILMA İŞLEMİ İPTALİ ( Davacının Disiplin Suçu Oluşturan Eylemi Açık Bir Şekilde Belirlenmeden ve Hangi Madde Kapsamında Cezalandırıldığı Açıkça Ortaya Konulmadan Tesis İşlemde Hukuka Uyarlık Bulunmadığı )
D12.DE. 2010/6132AYLIKTAN KESME CEZASI İLE CEZALANDIRILMA İŞLEMİNİN İPTALİ DAVASI ( Maaştan Yapılan Kesintinin Ödenmesi İstemi - Geleneksel Olarak Kullanılan Farklı Dil ve Lehçelerin Öğrenilmesine ve Günlük Yaşamda Kullanılmasına Yasal Bir Engel Bulunmadığı )
D12.DE. 2002/2564AYLIKTAN KESME CEZASI İLE CEZALANDIRILMAYA İLİŞKİN İŞLEMİN İPTALİ ( Yargı Yerlerinin Takdir Yetkisini Kaldıracak Biçimde İdareyi Bir Derece Hafif Ceza Vermeye Zorlaması Hukuken Mümkün Olmadığından Davacının Bir Alt Ceza İle Cezalandırılması Gerektiği )
D5.DE. 2015/2896AYLIKTAN KESME CEZASI İLE TECZİYE EDİLEN DAİRE BAŞKANI ( Şube Müdürü Olarak Atanmasına Dair İşlemin İptali İstemi - Daire Başkanlığı Görevine Atanma Koşulunu Kaybeden Davacı Hakkında Tesis Edilen İşlemde Hukuka Aykırılık Bulunmadığı )
D12.DE. 2011/1142AYLIKTAN KESME CEZASI İŞLEMİNİN İPTALİ DAVASI (Rötgen Teknisyeni Olan Davacının Bağlı Bulunduğu Sendikanın Almış Olduğu Bir Gün İş Bırakma Eylemi Kararına Katılmasından Dolayı Hakkında Baştabiplik Tarafından Uygulanan/Aylıktan Kesme - Uygulanan Cezada Hukuka Aykırılık Bulunmadığının Kabulü)
D12.DE. 2010/129AYLIKTAN KESME CEZASI VE KINAMA CEZASINA İLİŞKİN İŞLEMİN İPTALİ İSTEMİ ( Aylıktan Kesme Cezasına İlişkin Kısımda 2577 S.K. Md.49'da Belirtilen Bozma Nedenlerinden Hiçbirisi Bulunmadığından Temyiz İsteminin Yerinde Olmadığı )
D12.DE. 2005/5767AYLIKTAN KESME CEZASI VERİLEMEMESİ ( Göreve Gelmemek - Sendikanın Yetkili Kurullarınca Alınan Çağırışına Uyarak Gelmeme Fiilinin Mazeret Olarak Kabulü Gerektiği )
D12.DE. 2011/3449AYLIKTAN KESME CEZASINA İLİŞKİN İŞLEMİN İPTALİ İSTEMİ ( Davalı İdare Tarafından İtiraz Yolu Süresi Hakkında Davacının Yanıltıldığı - 60 Günlük Süreden Sonra Açılan Davada Süre Aşımı Bulunmadığı )
D12.DE. 2004/3795AYLIKTAN KESME CEZASINA İTİRAZ ( Devlet Memurlarının Bu Cezaya Karşı İdari Yargı Yoluna Başvurabilmesi )
D12.DE. 2012/6334AYLIKTAN KESME CEZASININ BÜRÜT AYLIKTAN HANGİ ORANDA KESİNTİ YAPILACAĞININ GÖSTERİLMESİ ( Aylıktan Kesme Cezasının Memurun Bürüt Aylığının 1/30 ila 1/8 Oranları Arasında Yapılarak Uygulanabileceği - Kesinti Yapılacak Oran Gösterilmeden Tesis Edilen Aylıktan Kesme Cezasının Hukuka Uyarlı Olmadığı )
D8.DE. 1991/2215AYLIKTAN KESME CEZASININ İPTALİ ( Uğranılan Zarar İçin Açılan Tam Yargı Davasında Zamanaşımı Süresi ve Başlangıcı )
D12.DE. 2011/8126AYLIKTAN KESME CEZASININ İPTALİ (Davacının Kastının Değil Kusurunun Bulunduğu - Davacının Eyleminin Görevle İlgili Resmi Belge Araç ve Gereçlerin Korunması Kullanılması ve Bakımında Kusurlu Davranmak Biçimindeki Disiplin Suçunu Oluşturduğu/Davaya Konu İşlemde Hukuka Uyarlık Bulunmadığı)
D12.DE. 2012/4402AYLIKTAN KESME CEZASININ İPTALİ GEREĞİ (Disiplin Soruşturması Yapılmadan Ön İnceleme Raporuna İstinaden İdari Disiplin Cezası Verilemeyeceğinin Kabulü)
D12.DE. 2008/6930AYLIKTAN KESME CEZASININ İPTALİ İSTEMİ ( Davacının İkinci Dilekçesinin Davalı İdareye Tebliğ Edilmeden ve Süresinde Yapılan Duruşma Talebi Yerine Getirilmeden Verilen İdare Mahkemesi Kararında Usul Hükümlerine Uyarlık Bulunmadığı )
D12.DE. 2013/5972AYLIKTAN KESME CEZASININ İPTALİ İSTEMİ ( Memurun Sendikal Faaliyetlere Katılması - Sendikal Faaliyet Kapsamında Bir Gün Göreve Gelmemek Fiilinin Mazeret Olarak Kabulü Gerektiği/Disiplin Suçu Teşkil Etmeyen Eylem Nedeniyle Davacıya 657 Sayılı Kanun'un 125/C-B Md.si Uyarınca Aylıktan Kesme Cezası Verilmesine İlişkin Dava Konusu İşlemde Hukuka Uyarlık Bulunmadığı )
D12.DE. 2009/7877AYLIKTAN KESME CEZASININ İPTALİ İSTEMİ (İl Milli Eğitim Müdürlüğünde Şube Müdürü Olarak Görev Yapan Davacının İlköğretim Müfettişince Yapılan Soruşturmaya Dayalı Olarak Cezalandırılmasında Hukuka Aykırılık Olmadığı )
D16.DE. 2015/16736AYLIKTAN KESME CEZASININ İPTALİ İSTEMİ (Kademe İlerlemesinin Durdurulması Cezasını Gerektiren Eylem Nedeniyle Yapılan Soruşturma - Bir Alt Ceza Uygulanması Yönünde Kanaate Varılması Halinde Uygulama Yetkisi Disiplin Kuruluna Ait Olduğu Gözetilmeksizin Tesis Edilen İşlemde Yetki Unsuru Bakımından Hukuka Uyarlık Bulunmadığı)
D12.DE. 2000/194AYLIKTAN KESME CEZASININ İPTALİ TALEBİ ( Cezanın Kurumun Disiplin Kurulu Kararı ile Verilebilmesi )
D12.DE. 2002/879AYLIKTAN KESME CEZASININ İPTALİ TALEBİ ( Davacının Sendikal Faaliyet Kapsamında 1 Gün İşe Gelmeyerek Basın Açıklamasına Katıldığı - Fiilinin Mazeret Olarak Kabul Edileceği/Eyleminin Disiplin Suçu Teşkil Etmeyeceği )
D12.DE. 2000/4295AYLIKTAN KESME CEZASININ İPTALİ TALEBİ ( Disiplin Kurulu Kararı Bulunmadan En Yüksek Disiplin Amirince Verilen - Kademe İlerlemesinin Durdurulması Cezası Verilmesine İlişkin Cezanın Eski Sicilin Olumlu Olması Nedeniyle Aylıktan Kesme Cezasına Dönüştürülmüş Olması )
D12.DE. 2008/5948AYLIKTAN KESME CEZASININ İPTALİ TALEBİ ( Memur Olan Davacının İzinsiz İl Dışına Çıktığı Gerekçesiyle Aylığından Kesilmesine Karar Verildiği - 657 S.K.'da Eyleme İlişkin Maddenin Suç Olmaktan Çıkarıldığı/ Lehe Kanun Müessesesinin Uygulanacağı )
D12.DE. 2012/5030AYLIKTAN KESME DİSİPLİN CEZASI ( Disiplin Cezası Verilebilmesi İçin Tahdidi Olarak Sayılan Fiillerden Birinin veya Birkaçının Gerçekleştiğinin Somut Bir Biçimde Tespit Edilmesi Gereği - Disiplin Cezasına Neden Olan Fiile Tanık Olanların İfadelerine Başvurulması Tanıklığın Yer ve Zaman Bildirerek Yapılmış Olması Gereği )
D12.DE. 2012/6097AYLIKTAN KESME DİSİPLİN CEZASI ( İl Sağlık Müdürünün Uzman Tabip Olan Davacının Disiplin Amiri Olmadığı - Uzman Tabibin Disiplin Amiri Olmayan İl Sağlık Müdürü Tarafından Tesis Edilen Aylıktan Kesme Disiplin Cezasının Yetki Unsuru Yönünden Hukuka Aykırı Olduğu )
D12.DE. 2012/3590AYLIKTAN KESME DİSİPLİN CEZASI (Uygun Görülen Projenin Yapımı İçin İhale Yapılmasına Rağmen İhaleyi İptal Ederek Doğrudan Temin Usulüyle Alımını Gerçekleştirmek - İşi Yapan Firmayla Sözleme İmzalamama Daha Sonra İkinci Bir Firmayla Herhangi Bir Teknik Araştırma Yapmadan Merkezi Oksijen Sistemini Hastane İçinde Küçük Bir Alana Taşıma İşini Doğrudan Temin Usulüyle Yapma)
D5.DE. 2005/4236AYLIKTAN KESME VE/VEYA KADEME İLERLEMESİNİN DURDURULMASI CEZASI ( Atanamayacakları Görevler Arasında İl Müdürlüğü Görevi Sayılmadığı )
D5.DE. 2007/2918AYLIKTAN KESME VE/VEYA KADEME İLERLEMESİNİN DURDURULMASI CEZASI ALANLAR ( Atanamayacakları Görevler Arasında İl Müdürlüğü Görevinin Sayılmadığı )
D5.DE. 2006/3949AYLIKTAN KESME VEYA KADEME İLERLEMESİNİ DURDURMA CEZASI VERİLENLER ( Valilik Büyükelçilik Müsteşar Müsteşar Yardımcılığı Genel Müdürlük Genel Müdür Yardımcılığı ve Daire Başkanlığı Görevlerine Atanamayacakları Öngörüldüğü )
D3.DE. 1998/4841AYNEN ALINAN SAİR DEĞERLER ( Gider Olarak İndirilememesine Rağmen Bu Değerlerin Emsal Bedel İle Değerlenerek Teşebbüs Sahibinin Çektiklerine İlave Olunması )
D4.DE. 2001/4553AYNI ADRESTE OTURMAYAN KIZ KARDEŞE TEBLİGAT GEÇERSİZDİR ( Ödeme Emrinin Mükellef ile Aynı İkametgah Adresinde Oturmayan Kız Kardeşe Tebligatı )
D8.DE. 1989/1400AYNI AVUKATÇA AYNI KONUDA AÇILAN BİRDEN FAZLA DAVA ( Avukatlık Ücretine Bir Kez Hükmedilmesi )
D6.DE. 2006/991AYNI BÖLGEDE İMAR UYGULAMASI ( İmar Değişikliği Suretiyle/Yeniden Düzenleme Yapılmasını Gerektirecek Neden Ortaya Konmadığı - 3. Kez Yapılmasında Hukuka Uygunluk Bulunmadığı )
D2.DE. 2008/1077AYNI BRANŞTA ÖĞRETMEN ATANMASI ( Davacının Görev Yaptığı Okula Kendisiyle Aynı Branşta Bulunan Öğretmen Atanmasına İlişkin İşlemin İptalini İsteyebileceği - Bunda Kişisel Meşru ve Aktüel Menfaatinin Bulunduğu )
D9.DE. 2001/2880AYNI DAVA DİLEKÇESİ İLE BİRDEN FAZLA KONU HAKKINDA DAVA AÇILABİLMESİ ( Maddi ve Hukuki Bakımdan Bağlılık Bulunan İşlem )
VDDGKE. 2008/604AYNI DİLEKÇE İLE AÇILAMAYACAK DAVALAR ( Kamu Alacağının Tahsili Amacıyla Düzenlenen Ödeme Emirleri İle Bu Ödeme Emirlerinin Geri Alınması İstemiyle Yapılan Başvurunun Zımnen Reddine İlişkin İşleme Karşı Açılan Dava )
D6.DE. 2004/1746AYNI DİLEKÇE İLE DAVA AÇABİLME ŞARTI ( Her İdari İşlem Aleyhine Ayrı Ayrı Dava Açma Kuralının İstisnası-Aralarında Maddi veya Hukuki Yönden Bağlılık Yada Sebep-Sonuç İlişkisi Bulunan Birden Fazla İşleme Karşı Bir Dilekçe ile Dava Açılabilmesi )
D13.DE. 2015/4076AYNI DİLEKÇE İLE DAVA AÇILAMAYACAĞI ( Kayıp Kaçak Bedeli İadesi İsteminin Reddi İşleminin İptali/Kayıp Kaçak Bedeline Dayanak EPDK Kararlarının İptali İstemi - Aynı Dilekçeyle Hem Adli Yargı Hem de İdari Yargı Yerlerinin Görev Alanına Giren Bir İstemde Bulunulduğu/Dava Dilekçesi Bu Hâliyle 2577 S. Kanun'un 5. Md. Uygun Bulunmadığı )
D6.DE. 2010/304AYNI DİLEKÇE İLE DAVA AÇMA (Her İdari İşlem Aleyhine Ayrı Ayrı Dava Açılacağı - Aralarında Maddi veya Hukuki Bağlılık Bulunmayan Davaya Yol Açan Maddi Olay veya Hukuki Sebepleri Aynı Olmayan İdari İşlemler İçin Aynı Dilekçiyle Dava Açılamayacağı )
D12.DE. 2013/4271AYNI DİLEKÇE İLE FARKLI YARGI KOLLARINA İLİŞKİN TALEPTE BULUNULAMAYACAĞI ( Milli Saraylar Daire Başkanlığında 4/C Kapsamında Çalışma/Kıdem Tazminatı İzin Ücreti ve İş Sonu Tazminatı İstemi - Aynı Davada Çözümlenmesi Farklı Yargı Kollarına Ait Taleplerin Aynı Dilekçede Talep Edildiği/Dilekçe Red Kararı Verileceği Gözetileceği )
D8.DE. 2004/4249AYNI DİLEKÇE İLE İKİ AYRI KONUDA DAVA AÇILMASI ( İki Ayrı Mahkemenin Görev Alanını İlgilendiren Dava Konusu İşlemlere Karşı Ayrı Ayrı Dilekçelerle Dava Açılmasının Gerekmesi )
D5.DE. 2007/6960AYNI DİLEKÇE İLE İSTENEN FARKLI İSTEMLER ( Manevi Tazminat İstemi - Düzenleyeceği Ayrı Dilekçelerle Dava Konusu Etmesi Gerekirken Tek Bir Dilekçe İle Davaya Konu Etmesine Karşın Davanın Görülüp Çözümlenmesinde Hukuka Uyarlık Bulunmadığı )
D6.DE. 2017/796AYNI DİLEKÇEYLE BİRDEN FAZLA İDARİ İŞLEM İÇİN DAVA AÇILMASI ( Ayrı Yargı Yerlerince Değerlendirilerek Sonuçlandırılması Gereken Yenileme Alanı İlanına Dair Bakanlar Kurulu Kararı İle Davaya Konu Taşınmazın Kamulaştırılması İşleminin İptali İstemine Dair Davanın Aynı Dilekçeyle Açılmasına Olanak Bulunmadığı )
D10.DE. 1988/1946AYNI DİSİPLİN CEZASINI GEREKTİREN AYNI DİSİPLİN SUÇUNUN İŞLENMESİ ( Sözkonusu Cezanın Ağırlaştırılamaması )
VDDGKE. 2002/592AYNI DÖNEME İLİŞKİN OLARAK UZLAŞMAYA VARILDIKTAN SONRA YENİ HUKUKİ SEBEPLERE DAYANARAK YENİ KDV TARHİYATI YAPILMASI ( Farklı Hukuki Sebebe Dayandığından Yeni Tarhiyatın İptaline Karar Verilemeyeceği )
D6.DE. 2015/9290AYNI DÜZENLEME SINIRI İÇİNDE OLAN TAŞINMAZLARA İLİŞKİN AÇILAN DAVA (Parselasyon İşleminin İptali İstemi - Aynı İddialara Dayanılarak Davaların Açıldığı/Tek Dilekçe İle Dava Açılamayacağı İddiası İle Önce Dilekçenin Reddine Karar Verilip Bilahare Aynı Yanlışlığın Tekrarlandığından Bahisle Davanın Reddine Hükmedilmesinde İsabet Bulunmadığı)
D2.DE. 2004/840AYNI EĞİTİM KURUMUNA ATANMAK ÜZERE BİRDEN FAZLA ADAYIN BAŞVURMUŞ OLMASI ( Ek-2'deki Yönetici Değerlendirme Formuna Göre Yapılacak Değerlendirme Sonucuna Göre Atama Yapılacağı Hükmü Getirilmiş Olup Davacı Sendikanın Bu Konularda da Yazılı Bir Seçme Sınavı Yapılması Gerektiği Yolundaki İddiasına Hukuken İtibar Edilmediği )
D7.DE. 2005/4295AYNI EŞYANIN SATIŞ BEDELİ YÖNTEMİ UYGULANMADAN BENZER EŞYANIN SATIŞ BEDELİ YÖNTEMİNE GEÇİLMESİ ( Kıymet Belirlenmesi Suretiyle Ek Tahakkuk Yapılmasında Hukuka Uyarlık Görülmediği )
D7.DE. 1997/224AYNI EŞYAYA İLİŞKİN BİRDEN FAZLA SATIŞ BEDELİ TESBİT EDİLMESİ ( Gümrük Giriş Beyannamesinde Esas Kıymetin Düşük Bildirildiği Gerekçesiyle Re'sen Tarhiyat Yapılması )
D1.DE. 2010/1948AYNI EYLEM NEDENİYLE 2. DEFA MEN-İ MUHAKEME KARARI VERİLEMEYECEĞİ ( Üniversite Rektörlüğünce Oluşturulan Yetkili Kurul Tarafından Karar Verildikten Sonra Şüphelinin 657 S.K.'a Tabi Olması Nedeniyle Valilik İl İdare Kurulunca Verilen Karar )
D12.DE. 2011/6728AYNI FİİL NEDENİYLE İKİ DEFA DİSİPLİN CEZASI (Aynı Fiil Nedeniyle İki Defa Disiplin Cezası Verilemeyeceği - Görevin Gereklerine Aykırı Hareket Etmek Suretiyle Kişilerin Mağuriyetine Kamunun Zararına Neden Olma Eylemi Nedeniyle Aylıktan Kesme ve Uzun Süreli Kademe İlerlemesinin Durudurulması Cezası)
D12.DE. 2011/309AYNI FİİL SEBEBİYLE BİRDEN FAZLA DİSİPLİN CEZASI ( Verilmesinin Disiplin Hukuku İlkelerine Aykırı Olduğu - Siyasi Amaçlı Döviz Taşımak ve Teşhir Etmek Eylemi Nedeniyle Verilen Memuriyetten Çıkarma Disiplin Cezasına Karşı Açılan İptal Davasının Kesinleşmesi Beklenmeden Yerel Mahkemece Verilen İptal Kararı Üzerine Başka Bir Disiplin Cezası Tesisinin Hatalı Olduğu )
D5.DE. 2015/2469AYNI GÖREVİ YAPAN KİŞİLER ARASINDA EŞİTSİZLİK ( Bir Üst Görevde Görevlendirilen Sözleşmelinin Görevlendirilmesinin İptal Edilmesi - Kadro Karşılığı Sözleşmeli Statüde Görevlendirilme İstemi )
D3.DE. 2000/2335AYNI GRUBA DAHİL OLAN ŞİRKET ( Şirketlerin Aktiflerindeki İştirak Hisselerinin Birbirlerine Satılmasından Sağlanan Kazancın Vergi Dışı Bırakılması )
D4.DE. 1998/479AYNI GRUBA DAHİL ŞİRKETLERİN BİRBİRLERİNE ÖDÜNÇ VERMESİ ( Örtülü Kazanç Dağıtımı Sayılmaması - Faiz ve Komisyon Almaksızın Borç Verilmesi )
IDDGKE. 2007/2601AYNI GRUP İÇİNDE BİRBİRİ İLE REKABET EDEN ŞİRKETLER ( Şirketlerin Piyasa Kuralları Çerçevesinde Hareket Ettikleri ve Uyumlu Eylem İçinde Bulunmadıkları - Aynı Grup İçinde Olmalarına Rağmen Birbirleriyle Rekabet Ettikleri/Şikayetin Reddi Kararının Hukuka Uygun Olduğu )
D3.DE. 2008/2798AYNI HİSSE SENEDİNDEN YIL İÇİNDE BİRDEN FAZLA ALIM YAPILMASI ( Bir Kısmının Elden Çıkarılması/Değer Artış Kazancı - Mükelleflerin İktisap Bedelinin Hangi Tarihli İşlem İle Alındığına Serbestçe Karar Verebilecekleri )
D5.DE. 2013/283AYNI HİZMET GRUBU FARKLI HİZMET BÖLGESİNDE GÖREV YAPAN SÖZLEŞMELİ PERSONEL ( Üst Hizmet Grubunda Bulunan Eşin Görev Yerinin Alt Hizmet Grubunda Bulunan Eşin Durumuna Bağlı Olarak Değişebileceği - Alt Hizmet Grubunda Bulunan Eşin Üst Hizmet Grubunda Bulunan Eşe Göre Görev Yerinin Değiştirilmesi İmkanı Bulunmadığı )
D9.DE. 2005/1734AYNI HİZMET İÇİN YIL İÇİNDE UYGULANAN FİYATLAR ( Dikkate Alınarak Bulunan Emsal Bedeli Üzerinden Hesaplanan Cezalı Tarhiyat Yerinde Olduğu )
D4.DE. 1994/5729AYNI HİZMETİN AYNI VERİMLE SAĞLANMASI ( Üçüncü Kişiye Verilecek Bedelle Yapılması )
D7.DE. 1994/669AYNI HOLDİNGE DAHİL ŞİRKETLER ( Diğer Şirkete Verdiği Borç Para aldığının Saptanamaması )
D13.DE. 2011/4467AYNI İSTEKLİ TARAFINDAN VERİLEN TEMİNATIN İRAT KAYDEDİLMESİ ( İki Kısım Mal Alımı İçin Teklif ve Teminat Veren İsteklinin Sözleşme İmzalanmayan Kısım İçin Verilen Teminatının İadesi Gereği - Sözleşme İmzalanmayan Kısım İçin Verilen Teminatın İadesi Yerine İrad Kaydedilmesinde Hukuka Uyarlık Bulunmadığı )
D4.DE. 1998/3697AYNI İŞ ( Aynı İşyerinde İşe Devam Etmek Değil Aynı Faaliyet Konusunu Devam Ettirmek Olması )
D4.DE. 1979/970AYNI İŞİ DEVAM ETTİRME ( İşini Terkeden Yükümlü )
D13.DE. 2014/3513AYNI İŞLEM HAKKINDA AÇILAN İKİ DAVADAN BİRİ HAKKINDA FERAGAT ( Her İki Davanın Birbirine Yakın Zamanda Açıldığı Dikkate Alındığında İlk Dava Hakkında Verilen Feragat İradesinin Talep Sonucundan Vazgeçme Anlamı Taşımadığı - İlk Davanın Geri Alınmasına Yönelik Feragat Beyanı Hakkında Verilen Karar Verilmesine Yer Olmadığı Şeklindeki Kararın Kesin Hüküm Niteliği Taşımadığı )
D5.DE. 2005/5463AYNI İŞLEME DAYANDIRILAN İKİ TAM YARGI DAVASI AÇILMASI ( Yargı Kararı Gereği Yapılan Ödemeye İlişkin Faiz İşletilmesi ve Ödenmesi İsteğiyle İdareye Başvurulduğu - Açılmış Tam Yargı Davasında Talep Edilmemiş Faiz İçin Mümkün Olmadığı )
D13.DE. 2011/1543AYNI İŞLEME KARŞI BİRLİKTE DAVA AÇILMASI ( Hak ve Menfaatlerinde İştirak Bulunmayan ve Davaya Yol Açan Maddi Olay veya Hukuki Sebepleri Aynı Olmayan Kişilerin Birlikte Dava Açmasının Mümkün Olmadığı - Dilekçenin Düzeltilmek Üzere Otuz Gün Süre Verilerek Reddi Aynı Yanlışlıkların Yapılması Halinde Davanın Reddedileceğinin İhtarı Gereği )
D7.DE. 1997/1511AYNI İTHAL EŞYANIN BİRİM DEĞERİNİN ÖNCEKİNE GÖRE DAHA DÜŞÜK OLMASI ( Ek Tahakkuk )
D13.DE. 2013/889AYNI KABAHATİN BİRDEN FAZLA İŞLENMESİ ( Her Bir Kabahatle İlgili Olarak Ayrı Ayrı İdarî Para Cezası Verileceği - Davacının Farklı Zamanlarda Yayınlanan Aynı Reklam Nedeniyle Tek Bir Cezanın Verilmesi Gerektiği İddiasının Yerinde Olmadığı/Kurul Kararının İptali )
D5.DE. 2013/6719AYNI KADRO DERECESİNDE BULUNAN EŞİN NAKLEN ATAMASI (Kamu Hizmeti Daha Fazal Olan ve Aylık Derecesi Yönünden Eşinden Daha Üstte Olan Davacının Eşin Bulunduğu Yere Naklen Atanma İsteminin Reddinde Hukuka Aykırılık Bulunmadığı - Sağlık Bakanlığı Personelinin Naklen Ataması)
D9.DE. 1989/1970AYNI KAĞITTA BİRDEN ÇOK İŞLEMDE DAMGA VERGİSİ ( Yüksek Bedelli İşlemin Matrah Olarak Alınması )
D7.DE. 2005/5234AYNI KAĞITTA YER ALAN KREDİ SÖZLEŞMESİ ( Bu Sözleşmeden Doğan Alacağı Temin Amacıyla Tesisi Öngörülen İpotek İşleminin Birbirinden Bağımsız Olarak Damga Vergisine Tabi Tutulması Gerektiği )
D3.DE. 2009/2479AYNI KİŞİNİN HEM DAVACI ŞİRKETİN HEM DE YURTDIŞINDAKİ ŞİRKETİN ORTAĞI VE KANUNİ TEMSİLCİSİ OLMASI ( Tek Başına Bu Firmalar Arasında Daimi Temsilcilik İlişkisi Doğmasına Yetmediği )
DIBGKE. 2008/1AYNI KONUDA BİRBİRİNE AYKIRI KARARLAR VERİLMESİ ( İçtihadın Birleştirilmesi İçin Yeterli Olmadığı/"Lüzum" Unsurunun Gerçekleşmediği - İçtihadın Birleştirilmesi Amacının Dairenin Yargılamalarının Doğal Seyrinde Kendiliğinden Oluştuğu )
D1.DE. 2006/52AYNI KONUDA DAHA ÖNCE SONUÇLANDIRILMIŞ BİR ÖN İNCELEME BULUNMAMASI ( Bakanca Verilen İşleme Konulmama Kararına Yapılan Şikayetçi İtirazının Reddi Gereği )
VDDGKE. 2001/335AYNI KONUDAKİ BAŞVURU ( Düzeltme Zamanaşımı Süresi İçinde Yapılan Başvurunun Reddi Yolundaki İşleme Karşı Dava Açılmaması Nedeniyle Zamanaşımı Süresinden Sonra Yapılan Aynı Konudaki Düzeltme Başvurusu Üzerine Kurulan Olumsuz İşlemin Yeni Bir Dava Hakkı Doğurmayacağı )
D13.DE. 2005/6022AYNI KONULARA DAYANARAK ŞİKAYETTE BULUNMAK ( Davacının Ro-Ro İşletmecilerinin Kartel Oluşturduğu Yönündeki İddiası/Rekabet Kurulunun Tekrar Değerlendirme Yapılamayacağı Yönündeki Kararı - Davacının Kararın İptali Yönündeki Talebinin Reddedileceği )
D15.DE. 2015/665AYNI KONUYU MAHKEME KARARINA AYKIRI DÜZENLEME YASAĞI ( Gümrükler Genel Müdürlüğü Genelgesi ve Genelgenin Yürütülmesine İlişkin İç Genelgenin Yürütmesinin Durdurulması - Tebliğin Danıştay Tarafından Yürütmesi Durdurulduğu/İdarenin Aynı Konuyu Genelge ve İç Genelge İle Düzenlenmesinin İsabetsizliği - İstemin Kabul Edileceği )
D2.DE. 2013/10503AYNI KURUMA ATAMA HALİNDE YÖNETİCİLİK GÖREVİNİN DURUMU ( Milli Eğitim Bakanlığı Öğretmenlerinin Atama ve Yer Değiştirme İşlemi - Aynı Kurumda Yöneticilik Görevi Üzerinde Kalarak Alan Değişikliği Yapılabilirken Farklı Kuruma Atanma Halinde İse Yöneticilik Görevinin Sona Ereceği )
D4.DE. 2007/5848AYNI MEMURİYET KIDEMİNDEKİ MÜLKİ İDARE AMİRLERİ ( Aylıklarının Eşitlenmesi Amaçlandığından Mülki İdare Amirliği Hizmetleri Sınıfında Bulunanlara Yapılan Ek Ödemelere de Vergi İstisnasının Uygulanacağı )
D10.DE. 1995/6032AYNI MENKUL KIYMETİN BİRDEN ÇOK KİŞİYE SATILMASI ( Fiktif Reponun Yasal Repo İle Alakasının Olmaması )
D4.DE. 1998/2988AYNI NEV'İDEN İŞ YAPAN EŞLERİN GELİRLERİNİN VERGİLENDİRİLMESİ ( Hayat Standardı Uygulaması - Eşlerden Birinin Geliri İçin % 50 Standart Uygulanması Gerektiği )
D4.DE. 1999/977AYNI NİTELİKTEKİ BİRDEN FAZLA BELGENİN DÜZENLENMEDİĞİNE İLİŞKİN TEK BİR TESBİT BULUNMASI ( Tek Özel Usulsüzlük Cezası Kesileceği )
IDDGKE. 2005/2221AYNI NİTELİKTEKİ KİŞİLER ARASINDA ATAMA ( Hizmete En Uygun Kişinin Atanması Konusunda Yargı Kararıyla İdarenin Zorlanamayacağı )
IDDGKE. 2009/978AYNI SEKTÖRDE FAALİYET GÖSTEREN FİRMALARIN KARAR MEKANİZMALARINDA AYNI ŞAHISLARIN BULUNMASI ( Rekabet Kısıtlamalarının Bulunmadığı Piyasada Uygulanması Halinde Önemli Oranda Pazar Payı Kaybı Yaşatacak Oranda Zam Yapılması - Fiyat Artışının Bir Anlaşma Çerçevesinde Yapıldığı Sabit Olan Eylemin Rekabete Aykırılık Oluşturduğu )
D12.DE. 2012/5705AYNI SORUŞTURMA DOSYASINDAN CEZA ALAN KİŞİLERİN DAVALARININ FARKLI MAHKEMELERDE GÖRÜLMESİ ( Kademe İlerlemesinin Durdurulması Cezasının İptali İstemi - Davacı ile Birlikte Aynı Soruşturma Kapsamında Ceza Alan Bir Başka Kişinin Açmış Olduğu Dava ile Davacı Tarafından Açılan Davanın Farklı Mahkemelerde Görülerek Karara Bağlanmasının Doğru Olduğu )
D7.DE. 1993/5576AYNI SÖZLEŞME İLE KREDİ KULLANDIRILMASINA DEVAM EDİLMESİ ( Yeni Bir Kayıt veya Mektup Bulunmadığı Sürece Vergiyi doğuran Olayın Gerçekleşmemesi )
D10.DE. 2009/9270AYNI STATÜDEKİ KİŞİLER İÇİN EŞİT OLMAYAN KURAL GETİRİLMESİ ( Çalışma İzninden Muaf Tutulacak Türk Soylu Yabancılara Dair Yönetmelikte Belli Bir Tarihte İkamet Tezkeresi Alanlar İle Almayanlar Arasında Fark Gözetildiği - Hukuka Aykırı Olduğu )
D2.DE. 2002/1161AYNI SUÇUN İKİ DEFA OLUŞMASI ( İdari Yargı Kararını Yerine Getirmemekte Direnmek )
D8.DE. 1989/316AYNI ŞEHİR İÇİNDEKİ YABANCI DİLLE EĞİTİM YAPAN RESMİ OKULLAR ( Öğrenci Nakli Yapılamaması )
D10.DE. 1996/2487AYNI TÜZEL KİŞİLİĞİ TEMSİL EDEN BAKANLIKLAR ( Yetki veya Diğer Nedenlerle Ortaya Çıkan Uyuşmazlıklar )
D9.DE. 2016/2324AYNI UYUŞMAZLIKTAN KAYNAKLANAN DAVALAR ( Daha Sonra Açılan Dosyada İhtilafın Esası Hakkında Bir Karar Verilemeyeceği - İşin Esasına Girmek Suretiyle Açılan Davayı Reddeden Mahkeme Kararında İsabet Bulunmadığı/Şikayet Başvurusunun Reddine Dair İşlemin İptali )
D5.DE. 2011/8309AYNI ÜNVANLA NAKLEN ATANMA ( Teknisyenin Bilgisayar ve Elektronik Alet Kullanmayı Bilmediği Kendisinden İstifade Edilemediği Gerekçesi İle - İptali İstemi/Davacının Hizmetine En Yararlı Olabileceği Yer ve Görevde Çalıştırılarak İş Dengesinin Sağlanması Konusunda İdarenin Takdir Yetkisinin Olduğu )
D6.DE. 2002/4783AYNI YAPIYA İKİ KEZ PARA CEZASI VERİLDİĞİ GEREKÇESİYLE İKİNCİ PARA CEZASININ İPTALİ TALEBİ ( Ruhsatsız İnşaata Başlanılması Eylemi ile Projesiz ve Ruhsatsız İnşaat Yapılıp Çatı ve Bahçe Mesafelerinin Kapatılması Eyleminin Farklı Eylemler Olması - İki Cezanın Aynı Eylemden Kaynaklanmaması )
D10.DE. 1997/4713AYNI YAYIN İLKESİNİN İHLALİ ( Tekrar Yayın Durdurma Cezasının Uygulanmasının Mümkün Olması )
D13.DE. 2008/5201AYNI YAYIN İLKESİNİN TEKRAR İHLAL EDİLMESİ ( Her Bir Yayın İlkesi Yönünden Yayıncı Kuruluşun Uyarıldığı - 3984 S.K'nun 33. Md.de Aynı Yayın İlkesinin Tekrar İhlal Edilmesi Halinde Uygulanmış Olan Yaptırımdan Daha Ağır Bir Yaptırım Uygulanacağının Öngörüldüğü )
D13.DE. 2012/3802AYNI YAYIN İLKESİNİN YAYINCI KURULUŞ TARAFINDAN TEKRAREN İHLALİ ( Yayın Durdurma Yaptırımının İptali İstemi - 3984 S. Kanun'un 33. Md.sindeki Düzenlemeye Göre Tekerrürün Aynı Yayın Kuşağı İçinde veya Aynı Programda Oluşması Zorunluluğu Bulunmadığından Aynı Yayın İlkesinin Yayıncı Kuruluş Tarafından Tekraren İhlali Halinde Tekerrürün Oluştuğunun Kabulü Gerektiği )
D8.DE. 1996/3687AYNI YER İÇİN HEM MADEN HEM DE TAÇOCAĞI RUHSATI VERİLMİŞ OLMASI ( Hangisinin Önce Alındığı ve Birlikte Çalışma Engeli Olup Olmadığının Araştırılması )
D6.DE. 1992/2305AYNI YERDEKİ ESKİ PARSELLERE TAHSİS ZORUNLULUĞU ( Parselasyon Sonucu Oluşan Yeni İmar Parselleri )
D1.DE. 2009/363AYNI YETKİLİ MERCİ KARARINA İTİRAZ ( Daha Önce C. Başsavcılığı Tarafından Yapılan İtirazın Sonuçlandırılmış Olması Nedeniyle Aynı Gün ve Sayılı Yetkili Merci Kararına Bu Kez Şikayetçiler Vekili Tarafından Yapılan İtiraz Hakkında Ayrıca Karar Verilmesine Yer Olmadığı )
VDDGKE. 1997/66AYNİ ENVANTER VE BELGELERE GÖRE YAPILAN VERGİ VE CEZA TARHI ( Vergi İnceleme Elemanınca Yapılan Rapora İtiraz - İncelemenin Tekrar Yaptırılması - Somut Tesbit Yapılması Gerektiği )
D3.DE. 1987/1155AYNİ KREDİLER İÇİN KREDİ FAİZLERİ ( Yabancı Bankadan Kullanılan Aynı Kredi Faizleri )
D9.DE. 1989/3245AYNİ SERMAYE ( Anonim Şirkete Ayni Sermaye Olarak Konan Değerler Mirasçılara Geçmeyeceği - Veraset ve İntikal Vergisi Hesaplanmayacağı )
VDDGKE. 2002/20AYNİ SERMAYE OLARAK KONULAN ANCAK TAPUDAN DEVRİ YAPILMAYAN GAYRİMENKUL ( Anonim Şirkete - Satışında Emsal Bedelin Esas Alınması Gerektiği )
D9.DE. 2005/621AYNİ SERMAYE OLARAK KONULAN GAYRİMENKUL ( Yatırım Teşvik Belgesi Kapsamında - Tapu Harcı/Tapuya Tescili Sırasında İstisnadan Yararlanıp Yararlanmayacağı )
VDDGKE. 1992/309AYNİ SERMAYE OLARAK KONULAN GAYRİMENKULLERİN TAPUYA TESCİLLERİ ( Teşvik Belgeli - Vergi Resim ve Harç İstisnası )
D9.DE. 2008/2926AYNİ SERMAYE OLARAK KOYMA ( Davacı Şirketin Taşınmazını Kayıtlı Değeri Üzerinden Yine Kendisinin Kurucu Ortaklarından Olduğu Şirkete Ayni Sermaye Olarak Koyması İşlemi Satış Niteliğinde Kabul Edilemeyeceği )
D4.DE. 1998/4784AYNİ SERMAYE OLARAK TEŞVİK BELGELİ ŞİRKETE ÜZERİNDE ÜRETİM TESİSİ KURULMAK ÜZERE TAHSİS EDİLEN TAŞINMAZ ( Vergi İstisnasından Yararlandırılacağı )
D4.DE. 1999/1038AYNİ SERMAYE OLARAK TEŞVİK BELGELİ ŞİRKETE ÜZERİNDE ÜRETİM TESİSİ KURULMAK ÜZERE TAHSİS EDİLEN TAŞINMAZ ( Vergi İstisnasından Yararlandırılacağı )
D4.DE. 1995/3870AYNİ SERMAYEDEN DOĞAN KAZANÇLARA İLİŞKİN İSTİSNA ( Kurumlar Vergisi Tebliği İle )
D10.DE. 2007/5744AYNİ VE NAKDİ YARDIM YÖNETMELİĞİ ( Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumunun - "Birden Fazla Kaynaktan Süreli Sosyal Yardım Ödemesinden Yararlanılamayacağına" İlişkin Düzenlemesi Sosyal Devlet İlkesine Aykırılık Oluşturduğu )
D4.DE. 1999/4020AYNİ YARDIMLARIN GELİR VERGİSİ KARŞISINDA DURUMU ( Ayni Olarak Verilen Yardımlar - Gelir Vergisi Tevkifatına Tabi Olduğu )
D15.DE. 2011/305AYRI AYRI CEZALANDIRMA ( İdari Para Cezasının İptali İstemi - Davacı Şirkete Her Bir Sözleşme İçin Ayrı Ayrı Olmak Üzere 205 Sözleşme Nedeniyle İdari Para Cezası Verilmesine İlişkin İşlemin Hukuka Uygun Bulunduğu )
D8.DE. 2012/6366AYRI AYRI DAVA EDİLMESİ GEREKEN İŞLEMLER ( Davaya Konu Mülga Yükseköğretim Kurumları Öğrenci Disiplin Yönetmeliğinin İptali İstenen Hükmünün Davaya Konu Disiplin Cezasının Dayanağı Olmadığı ve Aralarında Maddi veya Hukuki Yönden Bağlılık ya da Sebep Sonuç İlişkisinin Bulunmadığı ve Ayrı Ayrı Dava Edilmesi Gerektiği)
D9.DE. 1988/1623AYRI AYRI DÜZENLENEN İHBARNAME İLE TAHAKKUK ETTİRİLEN EMLAK VERGİSİ ( Tek Dilekçe İle Dava Açılabileceği )
D2.DE. 2007/3130AYRI AYRI HÜKÜM KURULMASI GEREĞİ ( Davacının Başvurduğu Okula Başkasının Atanması Davacının İse Atanamaması Sonucunu Doğuran Dava Konusu İşlemler Hakkında Kurulması Gerektiği )
D7.DE. 2007/2398AYRI AYRI İNCELEME ZARURETİ ( Her Bir Gümrük Beyannamesi İçin Ayrı Ayrı Formlarla Yapılan İade Talepleri Hakkında - Bu Taleplerin Reddine Dair Kararlara Vaki İtirazlar Hakkında da Her Beyanname Bazında Ayrı Kararlar Alınması Gerektiği )
D4.DE. 1994/4989AYRI BİR TİCARİ ORGANİZASYON SONUCU ELDE EDİLMEME ( Döviz Olarak Elde Edilen Avans ve İstihkak Bedelleri )
D5.DE. 1994/6416AYRI BÖLGE İDARE MAHKEMELERİNİN YARGI ÇEVRESİNDE AÇILAN BAĞLANTILI DAVALAR ( Yetkili Mahkemenin Danıştay İlgili Dairesince Gösterileceği )
D8.DE. 1999/2884AYRI İDARİ YARGI YERLERİNİN GÖREV ALANLARINA GİREN İŞLER İÇİN TEK DİLEKÇEYLE DAVA AÇILMASI ( Dilekçe Ret Kararı Verilmesi )
D13.DE. 2006/4791AYRI İKİ TEŞEBBÜSÜN KARAR MEKANİZMALARINDA AYNI KİŞİLERİN BULUNMASI ( Motorlu Taşıtlar Sektöründe/Şirketlerin Birlikte Karar Aldığına Dair Belge Sunulamadığı - Her İki Teşebbüsün Ekonomik Bütünlük Oluşturduğuna Karar Verilerek Tayin Edilen Cezanın Hukuka Aykırı Olduğu )
D4.DE. 1994/2018AYRI TÜZEL KİŞİLİĞE SAHİP ŞİRKET ( Sahibi Olduğu Taşınmazı Satması )
IDDGKE. 2014/427AYRI VEYA ÖZEL BİR ARAŞTIRMA İNCELEME VEYA ANALİZ NETİCESİNDE OLUŞTURULAN BİLGİ ( Bilgi Edinme Kapsamı Dışında Olduğu Kurum veya Kuruluşların Cevaplandırmak Zonuda Olmadıkları - Davacının Talep Ettiği Bilgilerden Hangisinin Araştırma İnceleme veya Analiz Neticesinde Oluşturulacak Bilgilerden Olduğu Belirlenerek Sonucuna Göre Karar Verilmesi Gereği )
D10.DE. 2000/4714AYRICALIK TANIYAN YÖNETMELİK HÜKMÜ ( Bazı Kurum ve Kuruluşların Personeline İndirimli Elektrik Tarifesi Uygulanması - Hakkaniyet ve Eşitlik İlkesine Uyarlık Görülmediği )
D6.DE. 2000/2186AYRIK NİZAMA TABİ TAŞINMAZLAR ( İmar Planı Değiştirilmeden İkiz Blok Nizam İmar Durumu Verilememesi )
D4.DE. 1999/859AYRILMA TAZMİNATI ( Devlet Memurlarına Verilen Miktarı Aşan Ayrılma Tazminatı - Gelir Vergisi Hesaplanması Gerektiği-Vakıf Mensuplarına Ayrılma Tazminatı Ödenmesi )
D4.DE. 1999/497AYRILMA TAZMİNATI ( Emekli Sandığınca Üyelerine Verilmesi )
D4.DE. 1999/2563AYRILMA TAZMİNATININ VERGİYE TABİ OLUP OLMAMASI ( Sigorta Şirketi Emekli ve Yardım Sandığı Vakfınca Mensuplarına Verilen )
D13.DE. 2006/2308AYRIMCILIK ( Türk Telekomun Davacı Şirketin Taleplerine Çok Geç Yanıt Verdiği/Verdiği İhale Tekliflerinin Çok Yüksek Düzeyde Olduğu - Rekabet Kurulunun Şikayeti Ayrımcılık Kapsamında Değerlendirmesi Gerektiği/Şikayeti Reddetmesinin Hukuka Aykırı Olduğu )
IDDGKE. 2004/2382AYRIMCILIK ( Türkiye Tarım Kredi Kooperatifleri Merkez Birliği'nin Açtığı İhalenin Fiyat Teklifi Vermeyen Gübre Fabrikaları A.Ş'ye Verildiği/İhalenin Verildiği Şirketin İhale Açan Şirket İle Birbirinden Bağımsız Olmadığı - Aynı Ekonomik Bütünlük Faaliyet Gösterdikleri/Ayrımcılığın Söz Konusu Olmadığı )
D10.DE. 2001/355AYRIMCILIK GEREKÇESİYLE REKABET KURULUNCA VERİLEN PARA CEZASININ İPTALİ TALEBİ ( Türkiye 1. Futbol Ligi Maçlarının Görüntülerini Farklı TV Kanallarına Farklı Fiyat Tarifeleriyle Satan Görüntü Sağlayıcı TV Kanalına )
D7.DE. 1995/3042AYRINTILI FATURA İBRAZ ETMEYEN YÜKÜMLÜ ( En yüksek Tarife Oranı Esas Alınarak Gümrük Vergisi Salınması )
D7.DE. 1996/170AYRINTILI FATURANIN MAHKEMECE İNCELENMESİ ( Gümrük Vergi Oranının Tesbiti İçin Bilirkişi İncelemesine Gerek Olmaması )
D12.DE. 2008/535AYRINTILI SINAV TUTANAĞI ( Sözlü Sınavla İlgili Kriterlerin Düzenlendiği Yönetmelikte Hüküm Bulunmasa Dahi Sözlü Sınavın Niteliği Gereği Yargı Denetimine Olanak Tanıyacak Şekilde Ayrıntılı Sınav Tutanağının Düzenlenmesi Gerektiği )
D6.DE. 1997/2891AYRINTILI YAPILAŞMA ŞARTLARI ( Büyük Ölçekli Planla )
D11.DE. 2004/5324AZ HASARLI TESPİT İŞLEMİ ( Hasar Tespit İşlemi Tek Başına Dava Konusu Edilemeyeceğinden Az Hasarlı Tespit İşlemine Karşı Açılan Davanın İncelenmeksizin Reddi Gerekirken Davayı Esastan İnceleyen Mahkeme Kararında İsabet Görülmediği )
D3.DE. 1990/14AZALAN BAKİYELER USULÜNE GÖRE AMORTİSMAN AYRILMASI ( İşletme Aktifine Giren Kıymetin Montajdan Sonra Hizmete Hazır Hale Gelmesi )
D4.DE. 1998/1268AZALAN BAKİYELER YÖNTEMİNE GÖRE AMORTİSMAN AYRILMASI ( Yılın Son İş Gününde Alınan ATİK - Azalan Bakiyeler Yöntemine Göre Amortisman Ayrılabileceği )
D3.DE. 2007/1379AZALTILARAK DEĞİŞTİRİLEN FARKIN %10'UNUN YANILMA PAYI OLMASI ( Vergilendirme ve Cezaya Konu Yapılamayacağından Hareketle Cezanın, Hesaplanan Farkın %10'unu Aşan Kısmı Matrahta Bırakılmak Suretiyle Değiştirilmesinde Hukuka Uygunluk Bulunmadığı )
D8.DE. 2002/3278AZAMİ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SÜRESİ (Doldurmayan Öğrencinin Başarısızlık "2.00 Not Ortalamasını Tutturamaması" Nedeniyle İlişiğinin Kesilemeyeceği - Yasaya Uygun Olmayan Üniversite Sınav Yönetmeliği)
D10.DE. 2013/6486AZAMİ FAİZ ORANLARI HAKKINDA TEBLİĞ ( Merkez Bankasının Faiz Oranlarını Belirleme Yetkisi - Faiz Oranlarının Fiyat İstikrarı ve Para Politikası Alanındaki Kamu Düzeni ve Fiyat İstikrarını Sağlaması )
D12.DE. 1995/3419AZAMİ YÜKSELEBİLECEĞİ DERECEDE BULUNMAYAN MEMUR ( 657 Sayılı Kanunun 37. Maddesinden Yararlanamayacağı - Derece Yükseltilmesi Talebinin Reddi Gereği )
D10.DE. 2002/3851AZINLIK VAKIFLARINA TANINAN KORUMADAN YARARLANAMAYAN VAKIF ( Hayri Hizmeti Kalmadığından Mazbut Vakıflar Arasına Alınmasına İlişkin İşlemin İptali Talebi )
D6.DE. 2006/4923AZLEDİLEN VEKİL ( Kamulaştırma Bedelinin Ödendiği - İdari Tasarruf Nedeniyle Zarara Uğranıldığından Bahisle Hizmet Kusuru Öne Sürülerek Dava Açıldığı/Açılan Davanın İdari Yargının Görev Alanına Girdiği )
D4.DE. 2000/550AZMETTİRME SUÇU İŞLENMİŞ SAYILMA ŞARTLARI ( Mükellefe veya Vergi Sorumlusuna Uygulanacak Cezanın Aynen Uygulanacağı )
D4.DE. 2000/604AZMETTİRME UNSURUNUN AÇIKÇA ORTAYA KONMASI MECBURİYETİ ( Kaçakçılığa Teşvik Cezası Verilebilmesi İçin )

B Kavram Endeksi