0-9 A B C Ç D E F G H I İ J K L M N O Ö P R S Ş T U Ü V Y Z

Mahkeme / DaireEsas No.Kavram

1

D5.DE. 1995/23201 SAYILI CETVELDEN 2 SAYILI CETVELE TABİ POZİSYONA ATANMA ( 399 Sayılı KHK Uyarınca Bunun Mümkün Olmaması )
D5.DE. 1996/20621 SAYILI CETVELDEN 2 SAYILI CETVELE TABİ POZİSYONA ATANMA ( 399 Sayılı KHK Uyarınca Bunun Mümkün Olmaması )
D5.DE. 1997/12041 SAYILI CETVELDEN 2 SAYILI CETVELE TABİ POZİSYONA YAPILAN ATAMA ( Pazarlama ve Dağıtım Müdürü Kadrosundan Şef Pozisyonuna Atanmasının Hukuken Mümkün Olmaması )
D5.DE. 2003/53421 SAYILI CETVELE TABİ OLARAK ÖZELLEŞTİRİLECEK KAMU BANKASINDA ÇALIŞMAKTAYKEN NAKLEN BAŞKA KURUMA ATANAN BAŞUZMAN ( Fark Tazminatın Hesaplanması Usulü )
D5.DE. 1996/12721 SAYILI CETVELE YAPILACAK ATAMALAR ( Sözleşmeli Statüde Geçen Hizmetin Değerlendirileceğine Dair Hüküm )
D1.DE. 2014/7791. DAİRE GÖREVİ ( 2575 S. Kanun'un 42'nci Md. Sayılmış Olduğu - İdari Uyuşmazlıkları Dava Yoluyla veya Temyiz Merci Olarak Çözümlemekle Görevli Olmadığı )
D6.DE. 1998/50971. DERECE DOĞAL SİT ALANI NİTELİĞİNİN ARAŞTIRILMASI ( Doğal Sit Alanının Bütününün İncelenmesi Gereği - Parsel Bazında İnceleme Yapılamayacağı )
D12.DE. 2008/40821. SINIF EMNİYET MÜDÜRLERİNİN UNVANLARININ KONUMU VE KADRO SAYISI ( Sınırlı Olduğu ve Bu Kadrolara Atamalarda İdarenin Kişileri Kıdem ve Liyakata Göre Atama Konusunda Takdir Yetkisine Sahip Olduğu )
D5.DE. 2008/40231. SINIF MÜLKİ İDARE AMİRLİĞİNE YÜKSELME BAŞVURUSUNUN REDDİ ( Askerden Terhis Edildikten Sonra Çalışılmadan Geçirilen Sürenin Fiili Hizmet Süresi Kapsamında Değerlendirilemeyeceği - Davacının 15 Yıllık Fiili Hizmet Süresini Tamamlamadığı/Başvurunun Reddedileceği )
D6.DE. 2006/45191.DERECE ARKEOLOJİK SİT ALANINDA KALAN TAŞINMAZ ( İlişkin Sertifika Bedeliyle İlgili Yerinde Keşif ve Bilirkişi İncelemesi Yaptırılması Gerektiği )
D6.DE. 2002/16521.DERECE DOĞAL SİT ALANININ KORUNMASI ZORUNLULUĞU ( Bu Taşınmazı Çevreleyen Yerlerin de Sit Alanı Olarak Tesbit Edilebileceği - İmara Aykırı Yapılaşmanın Sit İlanına Aykırılık Oluşturmayacağı )
D6.DE. 2003/18461/1000 ÖLÇEKLİ İMAR PLANI ( Büyükşehir Belediye Meclisinin Yapma Yetkisi Bulunmadığı )
D6.DE. 1998/9261/1000 ÖLÇEKLİ İMAR PLANININ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİNCE DEĞİŞTİRİLEREK ONANMASI ( İlçe Belediyesince Israr Kararına Konu Edilememesi )
D6.DE. 2008/69201/1000 ÖLÇEKLİ UYGULAMA İMAR PLANI ( 1/5000 Ölçekli Nazım İmar Planına Aykırı Olamayacağı - Üst Ölçekli Nazım İmar Planının Alt Ölçekli Uygulama İmar Planı Esas Alınarak Şekillendirilemeyeceği )
D6.DE. 1996/42461/1000 ÖLÇEKLİ UYGULAMA İMAR PLANI ( Büyükşehir Belediyesince Yapılamayacağı )
D6.DE. 2002/8531/1000 ÖLÇEKLİ UYGULAMA PLANI ( 1/5000 Ölçekli Nazım İmar Planına Aykırı Düzenlemeler Getiremeyeceği )
D6.DE. 2002/8531/5000 ÖLÇEKLİ NAZIM İMAR PLANI ( 1/1000 Ölçekli Uygulama Planının Aykırı Düzenlemeler Getiremeyeceği )
D6.DE. 2009/105411/5000 ÖLÇEKLİ NAZIM İMAR PLANI ( İptali Talebi - Taşınmazın Bulunduğu Bölgede Halen 1/100000 ve 1/50000 Ölçekli Planların Yürürlükte Olduğu/Dava Konusu İmar Planının Bu Planlara Uygun Olup Olmadığının Dikkate Alınacağı )
D11.DE. 2011/1221112 ACİL SAĞLIK HİZMETİ İSTASYONU ( Kurum Niteliğinde Olmayıp Kuruluş Şeklinde Olduğu - Kurumlarda Özellik Arz Eden Bölümler İçin Ek Ödeme Katsayısı Belirlendiği Halde Kuruluşlar İçin Bu Yönde Bir Düzenleme Yapılmadığın Gözetileceği/Acil Servis Hizmetlerini Fiilen Yürütmekten Kaynaklı Döner Sermaye Ek Ödemesinin Özellikli Birimler İçin Belirlenen Ek Ödeme Katsayısı Üzerinden Ödenmesi İstemi )
D11.DE. 2010/8603112 ACİL SAĞLIK HİZMETLERİ ( Yalnız Kurumların Acil-Servis Polikliniklerinde Çalışan Personelin Acilde Çalışan Personel İçin Belirlenen Riskli Birim Ek Ödeme Katsayısından Yararlanabileceği - Kurum Niteliğinde Olmayan 112 Acil Sağlık Hizmeti İstasyonunda Çalışan Davacının Yararlanamayacağı)
VDDGKE. 2014/955113 SAYILI KATMA DEĞER VERGİSİ GENEL TEBLİĞİ ( Kullanım Süresi Geçen veya Kullanılamayacak Hale Gelen Mallara İlişkin Yüklenilen KDV Hakkında Yapılacak İşlem Başlıklı Bölümün İptali İstemi - Resmi Komisyonlar veya Takdir Komisyonu Huzurunda İmha Edilen Malların Yitip Gittiği Açık Olduğu/İstemin Reddi Gerektiği )
D5.DE. 1986/10041402 SAYILI YASA KAPSAMINDA TESİS EDİLEN İŞLEMLER ( Bu İşlemlerin Sıkıyönetim Kalktıktan Sonra Söz Konusu Yasa Kapsamında Değerlendirilemeyeceği )
D9.DE. 2010/893915 YAŞINI BİTİRMEMİŞ KİŞİYE TEBLİGAT ( Aynı Adreste Oturan Kişiye Yapılan Tebligatın Geçersiz Olduğu - Ödeme Emrinin İptali İstemi )
D4.DE. 2014/4835150 M²'NİN ALTINDAKİ BİR KONUTTA VERGİ İADESİ HESABI ( 150 M²'nin Altındaki Bir Konutun İnşasına Yönelik Olarak Yapılan Harcamaların Genel Yönetim Giderleri ve ATİK'lerden İşleme İsabet Eden Paya İlişkin Olarak Yüklenilen KDV'nin İşlemin Bünyesine Giren Vergiler Kapsamında Değerlendirileceği - Konut Teslimlerine Yönelik İade Taleplerinde Yapımıla İlgili Harcamalar İçin Yüklenilen Vergiler Hesaba Dâhil Edilebilecek Olup Konutun Yapımı İçin Zorunlu Olmayan Harcamalar Nedeniyle Yüklenilen Vergilerin Dâhil Edilmeyeceği )
D13.DE. 2005/6586159 KISA NUMARASI ( Bayındırlık ve İskan Bakanlığı Karayolları Genel Müdürlüğü'ne Tahsis Edilmesine ve Ücretsiz Aranabilir Olmasına Yönelik Alınan Kararda İsabetsizlik Olmadığı )
D8.DE. 2008/8531608 SAYILI YASA UYARINCA VERİLEN CEZALAR ( İşyeri Kapatma Cezalarına Karşı Açılacak Davalarda İdari Yargının Görevli Olduğu )
D17.DE. 2015/64581608 SAYILI YASAYA GÖRE İŞYERİ KAPAMA (Market Sahibinin Eylemini Sürekli Hale Getirdiği - Para Cezalarının Market Sahibine Etki Etmez Hal Aldığı/Hatta İşgal Alanını Büyütme Yoluna Gittiği - Verilen Para Cezalarının İşe Yaramadığı/Belediye Tarafından Verilen Cezalarla İşgalin Önlenemediği/Kaldırım İşgali)
D11.DE. 2004/376217 AĞUSTOS DEPREMİNDE ÜYE OLDUĞU KOOPERATİFÇE YAPILAN YAPI HASAR GÖREN DAVACININ YAPILACAK YARDIMDA HAK SAHİPLİĞİ İDDİASI ( Davacıya İsabet Eden Bağımsız Bölümün İnşaat Seviyesinin % 40 Seviyesinde Olması - Kooperatife Ait Bloklardan Bazıları % 70 Seviyesini Geçtiğniden Davacının da Yardımdan Yararlandırılması Gereği )
D12.DE. 2004/37951702 SAYILI YASA UYARINCA VERİLEN İHTAR CEZASININ İPTALİ TALEBİ ( İhtar Cezasının Yargı Denetimine Tabi Olması-İdare Mahkemesince Disiplin Cezasının Esasının İncelenmesinin Gerekmesi )
D3.DE. 2013/3748% 18 KATMA DEĞER VERGİSİ ( İkmalen Salınan Kdv'nin İptali İstemi - İşyeri Niteliğindeki Gayrimenkulün Satış Bedeli Üzerinden %18 Yerine %1 Oranında Vergi Tahsil Edildiği/% 1 Oranının Uygulanabilmesi İçin Teslime Konu Gayrimenkulün Mesken Olması ve 150 Metrekareyi Geçmemesi Gerektiği - Davanın Reddi Gerektiği )
D10.DE. 1991/250818 YAŞINDAN KÜÇÜKLERE DE İZLETTİRİLEN FİLMİN TAHRİK EDİCİ CİNSEL SAHNELER İÇERDİĞİ GEREKÇESİYLE SİNEMANIN KAPATILMASI ( İşlemin İptali Davasında Filmin Denetimden Geçip Geçmediğinin Araştırılması Gereği )
D11.DE. 2005/477218 YAŞINDAN ÖNCE EVLENME ( Reşit Olduğunun Kabulü Gerektiği - Reşit Olduğu ( Evlendiği ) Tarihten İtibaren Geçen Hizmetlerinin Emekliliğe Esas Hizmet Süresinde Değerlendirilmesi Gerektiği )
D10.DE. 2012/33519 MAYIS TÖRENLERİNİN DÜZENLENMESİ ( Atatürk'ü Anma ve Gençlik ve Spor Bayramı Genelgesinin İptali İstemi - Genelge 19 Mayıs'ta İl ve İlçe Düzeyinde Yapılacak Törenlere Öğrencilerin Katılıp Katılmayacağını Belirsiz Hale Getirdiğinden Yönetmelik ve Yönergeye Aykırı Olması )
D10.DE. 2015/32821936 BEYANNAMELERİ ( Musevi Cemaatinin Tüzel Kişiliğinin Tanınması İstemi - Musevi Cemaati Vakfı Adına Taşınmaz Tescili )
VDDGKE. 2015/1022197 SAYILI YASADA YER ALMAYAN İSTİSNADAN DAVACININ YARARLANIP YARARLANAMACAĞI (Özel ve Sonraki Kanun Hükmünün Uygulanması İlkesi - Davacı Dernek Adına Tahakkuk Ettirilen Vergi Yönünden Davayı Süre Aşımı Nedeniyle Reddeden ve Hesaplanan Gecikme Zammını Kaldıran Vergi Mahkemesi Kararının Gecikme Zammının Kaldırılmasına İlişkin Israr Hükmünün Hukuka Uygun Olduğu)
D3.DE. 1994/29551993 YILI DEVLET TAHVİLİ VE HAZİNE BONOSU GELİRLERİ ( % 15 Oranında Tevkifata Tabi Olması Gerektiği )
D3.DE. 1996/25601993 YILINDA İŞİNİ TERKEDEN MÜKELLEF ( Net Aktif Vergisi Mükellefi Olmayacağı )

2

D6.DE. 2002/26172. DERECE SİT ALANINDAKİ TAŞINMAZA İMAR DURUMU VERİLMEMESİ ( Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Yüksek Kurulu'nca 2. Derece Sit Alanlarında Turizm Amaçlı Uygulamalar Yapılabileceğine İlişkin İlke Kararı Verilmiş Olması - Kesin Yapı Yasağı Getiren İmar Planlarının ve Bunlara Dayalı İşlemin İptali Gereği )
D6.DE. 2008/77822. GRUP YAPI ( Sanat Değeri Mimari Tarihi Estetik Mahalli Arkeolojik Değerler Kapsamı İçinde Strüktürel Dekoratif Yapısal Durum Malzeme Yapım Teknolojisi Şekil Bakımından Özellik Arz Eden Kent ve Çevre Kimliğine Katkıda Bulunan Yapıların 2. Grup Olarak Belirleneceği )
D8.DE. 2014/66302/A YA DA 2/B UYGULAMASI (Yapılmaması Suretiyle Hazine Adına Orman Sınırları Dışına Çıkarılmayan ve Halen Orman Vasfını Muhafaza Eden Taşımazlar - İlgilileri Adına Kayıtlı İken Orman Olduğu Gerekçesi İle Tapuları İptal Edilen/6292 S.K. Md. 7 Kapsamında İadeye Konu Edilemeyeceği)
D6.DE. 2009/132812/B UYARINCA ORMAN SINIRI DIŞINA ÇIKARILAN ALANLAR ( Orman Köylülerine Tahsisi Dışında Bir Amaca Ayrılmasının Mümkün Olmadığı - Uygulama İmar Planı Doğrultusunda Parselasyon İşlemine Tabi Tutulamayacağı )
D6.DE. 2009/73702/B UYARINCA ORMAN SINIRLARI DIŞINA ÇIKARILAN YERLER ( Hazine Adına Tescil Edilen - Bu Niteliği Korunarak İmar Planı Kapsamına Alınması Gerektiği/Uygulama İmar Planı )
D3.DE. 1997/2101% 20 ORANLI KURUMLAR VERGİSİ HESAPLAMASI ( Eğitim ve Öğretim Faaliyetinden Elde Edilen Kazançlara Uygulanabileceği )
D4.DE. 2014/44522009 YILINDAN ÖNCE YAZILI BİLDİRİM YAPILMASI GEREĞİ ( Yasal Ödevlerin Yerine Getirilmesine İlişkin Usul ve Esasların Maliye Bakanlığı'nca Yapılan Düzenleyici İdari İşlemlerle Duyurulması Tarihinden Önceki İdari İşlemlerde Yazılı Bildirim Yapılacağı - Özel Usulsüzlük Cezasının Kaldırılacağı )
D8.DE. 2010/84962010 ALES SONBAHAR DÖNEMİ KILAVUZUNUN YÜRÜTMESİNİN DURDURULMASI TALEBİ ( Başvurularda Başın Açık Olacağı Olmaması Halinde Sınavın Geçersiz Sayılacağı İbaresinin Bulunmaması Nedeniyle - Talebin Kabulü Gereği )
D8.DE. 2012/52462012 ÖSYS KILAVUZUNUN ORTAÖĞRETİM BAŞARI PUANI BAŞLIKLI 6. KISMI ( Yürütmenin Durdurulmasına İlişkin Koşullar Oluşmadığından Yürütmenin Durdurulması İsteminin Reddi Gerektiği )
D7.DE. 2002/3831213 SAYILI KANUN ( Bu Kanuna Göre Müteselsil Sorumlu Tutulanlar Hakkında Amme Alacağı Tahsilinin Asıl Borçlunun Bağlı Olduğu Alacaklı Amme İdaresince Yapılması )
D4.DE. 2016/3228213 SAYILI KANUN KAPSAMINDA BİR HATA BULUNMADIĞI (Uyuşmazlığın Hukuki İhtilaf Niteliğinde Olduğu ve Söz Konusu İddiaların Ancak İlgili Cezalı Tarhiyata İlişkin İhbarnameye Karşı Süresi İçerisinde Açılacak Bir Davada Dikkate Alınabileceği - Yerel Mahkeme Kararın Bozulmasını Sağlayacak Durum Görülmediği)
D5.DE. 2013/166217 SAYILI KHK KAPSAMINDA YER ALAN ÜNİVERSİTE ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ (Atama ve Nakil Yönetmeliğinin 20 Maddesinde Yer Alan Memur Kadroları Gibi Değerlendirilmesi Gereği - Araştırma Görevlisinin Naklen Atamada Eş Durumu Mazeretinin Kabul Edilmemesinin Hukuka Uyarlı Olmadığı)
D5.DE. 1994/2832243 SAYILI KHK İLE DEĞİŞİK 37. MADDE ( Birinci Derecenin Son Kademesine Yükselebilecek Memurun Faydalandırılamayacağı )
D5.DE. 1988/2205243 SAYILI KHK'YA GÖRE BİR DERECE BİR KADEME VERİLMESİ ( Öğrenim Durumlarına Göre belirlenen Derecelerin Üstüne Yükseltilen Kamu Görevlileri )
D15.DE. 2013/63882521 SAYILI KANUNUN UYGULANMASINA İLİŞKİN YÖNETMELİĞE AYKIRILIK ( Satıcılık Bayilik Belgesinin Süresinin Dolması - Davacı Hakkında Verilen Hükmün Açıklanmasının Geri Bırakılmasına Dair Kararın Kesinleşmiş Bir Mahkumiyet Kararı Olarak Değerlendirilemeyeceği/2521 S. Kanunun Uygulanmasına İlişkin Yönetmeliğin 14/1 g. Md.sinde Belirtilen Suçlardan Hakkında Kesinleşmiş Bir Mahkumiyet Kararı Bulunmadığı )
IDDGKE. 1995/7642547 SAYILI KANUNA GÖRE DOÇENT UNVANI ALAN UZMAN TABİP MEMUR ( Akademik Doçentlik Hak ve Yetkilerinden Yararlanamayacağı )
D10.DE. 2007/43642559 SAYILI YASAYA DAYALI İŞLEMİN İPTALİ İSTEMİ ( Dava Konusu İşlemin Emniyet Teşkilatı Parmak İzi Teknik Hizmetleri Yönetmeliğinin Yanısıra Yasa'nın 5.Md. sine de Dayalı Olması - Yönetmeliğin Resmi Gazetede Yayımlanmaması İşlemin İptalini Gerektirmeyeceği )
D6.DE. 1997/19112872 SAYILI YASA ( Bu Yasa Uyarınca Mahallin En Büyük Mülki Amiri Tarafından Usulüne Uygun Olarak Verilmiş Para Cezasının Tahsili için İlgilisine Tebliğ Edilerek Kesinleşmesinin Gerekmesi )
D10.DE. 2013/810828858 S. RESMİ GAZETE'DE YAYIMLANAN ADLİ KOLLUK YÖNETMELİĞİ'NDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK ( Kuvvetler Ayrılığı İlkesine Aykırı Biçimde Ceza Soruşturma Sürecine İlişkin Usul Kuralları İçerdiği - Yürütülmesinin Durdurulmasına Karar Verildiği )
D13.DE. 2012/29942886 SAYILI DEVLET İHALE KANUNU ( Uyuşmazlık Konusu İhalenin 4734 S. Kanun Kapsamında Yapılması Gerekirken 2886 S. Kanun'a Tabi Olarak Yapılmasında Hukuka Uygunluk Bulunmadığı )
D6.DE. 2016/139072981 SAYILI KANUN GEREĞİ VERİLEN TAPU TAHSİS BELGESİ ( Mülkiyeti Değil Hak Sahipliğini Belirleyen Tapu Tahsis Belgesine Dayanılarak Dava Açılamayacağı - Riskli Alan Sınırları İçerisindeki Taşınmazın Acele Kamulaştırılmasına Dair Bakanlar Kurulu Kararının İptali İstemi)
D14.DE. 2011/24212981 SAYILI KANUNDAN YARARLANMA ( Af Başvuru Yapıldığı Tarihte Dava Konusu Taşınmazın Mülkiyetinin Özel Şahıslarla Hisseli Olması - 2981 Sayılı Kanundan Yararlanılamayacağı )
D6.DE. 1997/12692981 SAYILI YASA ( Valilik Belediye ve İlgili Kuruluşlarca Bu Yasanın Uygulanması ile İlgili Olarak Gerekli Düzenin Sağlanıp Önlemlerin Alınmasının Gerekmesi )
D6.DE. 1997/4172981 SAYILI YASA UYARINCA BORÇLANDIRMA ( İpotek Tesisi Gibi İşlemlerin Küçük Oranlarda Hisseli Taşınmazlar Oluşturmayı Önlemeye Yönelik Uygulamalar Olması )
D6.DE. 1996/56282981 SAYILI YASADAN YARARLANDIRILMA İSTEMİNİN CEVAP VERİLMEYEREK REDDİ ( Hazine Arazisi Üzerine Yapılan Hidrofor ve Su Deposu )
D6.DE. 1987/10312981 SAYILI YASANIN UYGULAMA ALANI ( Kısmen İşyeri Kısmen Konut Olarak Kullanılan Yerlerin 2981 Sayılı Yasadan Yararlanmasının Gerekmesi )
D6.DE. 1985/10062981 SAYILI YASANIN UYGULAMA ALANI ( Yapının Üzerinde Bulunduğu Taşınmaz Malikinin Bilgisi Dışında ve Rızası Hilafına İnşa Edilmiş Olması )
D6.DE. 1991/17282981 SAYILI YASAYA GÖRE DÜZENLENECEK ISLAH İMAR PLANI ( Parsellerin Fiili Kullanım Durumuna Göre Dağıtılmasının Gerekmesi )
D6.DE. 2000/44852981 SAYILI YASAYA GÖRE İFRAZ İŞLEMİ TESİS EDİLEMEMESİ ( İfraz İşlemlerinin 3194 Sayılı İmar Kanunu'na Göre Yapılması Gereği )
D6.DE. 1987/11052981 SAYILI YASAYA GÖRE YAPILAN OLUMLU TESPİT VE DEĞERLENDİRME ( Belediyenin Bu Değerlendirmeden Sonra Tazminatla Sorumlu Tutulabilmesi )
D9.DE. 1996/5272982 SAYILI YASA İLE TANINAN İSTİSNA VE MUAFİYETLER ( Kooperatifçe Yaptırılan Toplu İşyeri İnşaatını Kapsamaması )
D9.DE. 1998/31402982 SAYILI YASADAN FAYDALANMA ( Konut İnşa Edenlerin Muafiyet ve İstisnaya İlişkin Hükümden Faydalanabilmeleri İçin İnşaatın 1997 Yılı Sonuna Kadar Bitirilmesinin Gerekmesi )
D7.DE. 1999/12192982 SAYILI YASANIN İHLALİ ( 150 m2'den Büyük Konut Yapılarak - Damga Vergisi İle İlgili Tarhiyat Öncesi Uzlaşmaya Varılması/Gecikme Faizi Hesaplanabileceği )
D8.DE. 1991/7012984 SAYILI YASADAN YARARLANMA TALEBİNİN REDDİ ( Hatalı Başvurunun Öğrencinin Kayıt Yenileme Hakkını Düşürmemesi )

3

D7.DE. 2005/38423 YILLIK ZAMANAŞIMI SÜRESİ ( Tescilli Serbest Dolaşım Giriş Beyannamesi Kapsamında Eşyanın Kıymetinin Noksan Beyan Edildiği Gerekçesiyle Para Cezası Uygulandığı - Tebligatın Gümrük Yükümlülüğünün Doğduğu Tarihten Zamanaşımı Süresi Geçirildikten Sonra Yapıldığı/Ceza Uygulanmaması Gerektiği )
D11.DE. 2016/22330 FİİLİ HİZMET YILINDAN FAZLA SÜRELER İÇİN ÖDENMEYEN EMEKLİ İKRAMİYESİNİN ÖDENMESİ TALEBİ ( Ödenmesine Engel Olan Yasal Düzenlemenin Anayasa Mahkemesince İptal Edildiği - Anayasa Mahkemesince Verilen İptal Kararlarının Geriye Yürümeyeceği Kuralının Burada Uygulanamayacağı/30 Fiili Hizmet Yılından Fazla Süreler İçin Emekli Aylığının Bağlandığı Tarihte Yürürlükte Bulunan Aylık Bağlamaya Esas Tutar Dikkate Alınarak Hesaplanacak Emekli İkramiyesi Tutarının Başvuru Tarihinden İtibaren Hesaplanacak Yasal Faizi İle Birlikte Ödenmesi Gerektiği )
D6.DE. 2009/452930 GÜNLÜK SÜRE (Kamulaştırmaya İlişkin Belediye Encümeni Kararının İptali Davası - Davanın Süresi İçerisinde Olduğu )
D1.DE. 2003/563030 SAYILI KANUN KAPSAMINDAKİ BELEDİYELER ( Bazı Belediye Meclisi Kararlarının Mülki İdare Amirinin Tasvibiyle Yürürlüğe Gireceği Yolundaki Kurala Tabi Olup Olmamaları )
D10.DE. 2001/24603091 SAYILI KANUNUN UYGULANMASINDAN KAYNAKLANAN UYUŞMAZLIĞIN ÇÖZÜMÜNE İLİŞKİN MAHKEME KARARI ( Bölge İdare Mahkemesi'nde İtiraz Talebine Konu Edilebileceği - Fer'i Nitelikteki Tazminat Miktarının Başvurulacak Kanun Yolunu Etkilemeyeceği )
D10.DE. 1996/91393091 SAYILI YASANIN UYGULAMA ALANI ( İzinsiz Suya Tecavüzün 3091 Sayılı Yasa Uyarınca Önlenmesinde Hukuka Aykırılık Olmaması )
D10.DE. 1996/89523091 SAYILI YASAYA GÖRE FUZULİ İŞGAL ( Kocasının İkamet Ettiği Konut Dışında Kocasına Ait Bir Başka Konuta Girerek Yerleştiği Belirtilen Davacı )
D6.DE. 1997/54473194 SAYILI KANUN ( Belediye ve Mücavir Alan Hudutları İçindeki Gayrimenkullerin Re'sen veya Müracaat Üzerine Tevhit ve İfrazının Yapılabilmesi )
D6.DE. 1997/62393194 SAYILI KANUN ( Yoldan Arta Kalan Taşınmazın Özel Mülkiyete Konu Olması Halinde Bu Kanunun Uygulanamaması )
D6.DE. 2012/2073194 SAYILI KANUN GEREĞİ 18. MADDE UYGULAMASI (Ormanlık Alanlarla İlgili Olarak Davalı Belediyenin 3194 S. İmar Kanunun 18. Md. Uygulaması Yapması Mümkün Olmadığının Gözetileceği - Belediye Encümeni Kararının İptali İstemi)
D14.DE. 2012/18673194 SAYILI KANUNUN 42. MADDESİ 2 FIKRASI ( C ) BENDİNİN 13. ALT BENDİ UYARINCA ARTIRIM UYGULANABİLMESİ ( Ruhsata Aykırı Yapının Çevre Görüntü Kirliğine Sebep Olduğunun Somut Tespitlerle Ortaya Konması Gerektiği )
D6.DE. 2012/57233194 SAYILI YASA HÜKMÜNÜN KIYASEN UYGULANMASI (Kamuya Ait Gayrimenkullerle İlgili Düzenleme ile Bu Yerlerin Devir Alınan İdareye Aynı Usulle İade Edileceğine Dair Hükmünün Kıyasen Özel Mülkiyete Konu Olan Taşınmazlar da Uygulanmasının Mülkiyet Hakkının Korunması Açısından Daha Muvafık Olacağı)
D4.DE. 2003/1715320 SAYILI VUK. GENEL TEBLİĞİ ( Mükelleflerin tahsilat ve Ödemelerini Banka Veya Özel Finans Kurumları Aracılığıyla Yapmaları ve Dekont Veya Hesap Bildirim Cetvelleri İle Tevsik Etmeleri Zorunluluğu - Yasaya Aykırılık Görülmediği )
D11.DE. 2005/17923201 SAYILI YASA UYARINCA BORÇLANMA ( Başvurunun Reddine İlişkin İşlemin İptali - Yurt Dışında Çalıştıktan Sonra Yurda Dönen Davacının Yurt Dışında Geçen Hizmet Süresinin 3201 Sayılı Yasa Uyarınca Borçlandırılması Gerektiği )
D8.DE. 1998/35543202 SAYILI YASAYA GÖRE TOPLULAŞTIRMA SONUCU OLUŞAN VE HAZİNEYE AİT TAŞINMAZ ( Satışının 4070 S. Yasaya Göre Yapılamaması )
D7.DE. 1997/3673283 SAYILI YASAYLA KALDIRILAN VERGİ MUAFİYETİ ( Bu Tarihten Sonra İthal Edilen Eşyanın KDV Muafiyetinden Faydalanamaması )
D7.DE. 2009/433835. MADDEYE GÖRE TEBLİGAT YAPILMAMASI ( Belirtilen Adreste Daha Önce Tebligat Yapılmadığı Hallerde Aynı Kanunun 21. Md. Göre Tebligat Yapılarak Tebliğ Evrakının Maddede Belirtilen Kişilere Bırakılması Gerektiği )
D8.DE. 1991/2163511 SAYILI AF YASASI ( Öğrencinin Okul Kayıtlarında İsminin Bulunmaması Karşısında 3511 Sayılı Yasadan Yararlandırılmamasına Yasaya Aykırılık Olmaması )
D8.DE. 1991/37853511 SAYILI AF YASASINDAN YARARLANARAK OKULA KAYIT YAPTIRAN ÖĞRENCİ ( Öğrencinin Okula Devam Etmeden Dışarıdan Sınavlara Girme İsteğinin Reddi Yolundaki İşlemin Yasaya Uygun Olması )
VDDGKE. 1997/3593568 SAYILI YASA UYARINCA YAPILACAK BAŞVURULARA İLİŞKİN YÖNETMELİK ( Hukuka Aykırı Olmadığı )
D8.DE. 1989/13423568 SAYILI YASANIN GEÇİCİ MADDELERİNİN UYGULANMASINA İLİŞKİN YÖNETMELİK ( 9. Maddenin Kanuna Aykırılığının Söz Konusu Olmadığı )
D9.DE. 1996/18003572 SAYILI KANUNUN YÜRÜRLÜĞE GİRMESİNDEN ÖNCE FAALİYETE BAŞLAYAN BANKA ( Şubenin İşyeri Açma İzin Harcına Tabi Olmadığı )
D5.DE. 1996/29463697 SAYILI YASA`NIN YÜRÜRLÜĞE GİRMESİNDEN ÖNCE İŞLENİLEN SUÇ ( Tecil Edilen Mahkumiyetin Esas Alınarak Memurun Görevine Son Verilememesi )
D9.DE. 1995/18003762 SAYILI KANUNDAN ÖNCE FAALİYET YAPAN İŞYERLERİ ( İşyeri Açma İzin Harcı )
VDDGKE. 1998/4123838 SAYILI KANUNUN GETİRDİĞİ KDV MUAFİYETİ ( KDV Kanunundaki Muafiyet Sınırlamasından Etkilenmeyeceği )
D12.DE. 1995/45653838 SAYILI YASA UYARINCA ÖDENEN TAZMİNAT ( Fiilen Görev Yapma Şartı )
D10.DE. 1996/52073855 SAYILI KANUNUN ANAYASAYA AYKIRILIĞI İDDİASININ REDDİNİN İPTALİ ( Emekli Sandığı İştirakçisi Veya Yurttaş Olmak Sıfatının Dava Açma Hakkı Vermemesi )
D10.DE. 1996/49373855 SAYILI YASANIN ANAYASA AYKIRILIĞI İDDİASI ( Dava Konusu İşlemin Davacının Menfaatini İhlal Etmemesi )
D5.DE. 2008/4074399 KHK'YE TABİ HİZMETLERİN KAZANILMIŞ HAK AYLIK DERECESİNİN TESİPİTİNDE DEĞERLENDİRİLMESİ ( Sözleşmeli Statüsünde Geçen Hizmetlerin Memur Statüsünde Geçmiş Gibi Değerlendirme - KİT'de Geçen Hizmetler Sırasında Bulunulan Kadronun 399 Sayılı KHK'nın 5. Maddesi Kapsamında Yer Almadığından Sözleşmeli Statüde Geçen Sürelerin Memur Statüsünde Geçmiş Gibi Sayılamayacağı )
D5.DE. 2004/4587399 SAYILI KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMAYE TABİ OLAN DAVACININ TALEBİNİN REDDİNE DAİR İŞLEMİN İPTALİ DAVASI ( Davacının İş Mevzuatına Tabi Statüye Geçmediği Sürece Ünvanının Yükseltilemeyeceği Yolundaki İşlemin Yasaya Aykırı Olması )
D5.DE. 2008/6842399 SAYILI KHK UYARINCA SÖZLEŞMELİ PERSONEL STATÜSÜNDE GÖREV YAPAN DAVACI ( 657 Sayılı Yasa Kapsamında Memur Statüsüne Sahip Olmadığı - 657 S.Y'nın 36-A 12/D Md. Uyarınca İntibakın Yapılması Talebinin Reddedileceği )
D2.DE. 2004/7251399 SAYILI KHK' YE TABİ SÖZLEŞMELİ STATÜ ( Geçen Hizmetlerin İntibakta Değerlendirilmesi Gerektiği )
D12.DE. 2008/1973399 SAYILI KHK'YA TABİ ADAY MEMUR ( İken İstifa Eden ve Görevinden Ayrılan Davacının Bu Tarihten İtibaren 6 Aylık Bekleme Süresini Doldurmadan Sözleşmeli Öğretmen Olarak Atanmasında Hukuka Uyarlık Bulunmadığı )
D11.DE. 2009/6695399 SAYILI KHK'YA TABİ GÖREV YAPAN SÖZLEŞMELİ MAKİNİSTİN FİİLİ HİZMET SÜRESİ ZAMMINDAN YARARLANMA İSTEMİ (İş Mahkemesi - Davacı 5510 S.K.'un Uygulamasından Önceki Emekli Sandığı Statüsünden Yararlandığından Uyuşmazlığın İdari Yargının Görevinde Olduğu)

4

D12.DE. 2013/2294 AY KISA SÜRELİ DURDURMA CEZASI İLE TECZİYE ( Polis Memurunun Darp Edilerek Silahının Zorla Alındığı - Davacının Olayı Öğrendiği Halde Olay Yerinden Cd Kayıtlarını Aldırdığı Ancak Herhangi Bir Adli ya da İdari İşlem Başlatmadığı/Davacıya İsnat Edilen Fiilin Sübut Bulduğu - Emniyet Genel Müdürlüğü Merkez Disiplin Kurulu Kararı İptali İstemi )
D11.DE. 2000/98034. DERECEDE AYLIK ALMA ( Davacının 5. Derece Kadroda 4. Derece Aylıkla Cezaevi Katibi Olarak Görev Yaptığı - 1998/10548 Sayılı Bakanlar Kurulu Kararı Gereği Davacıya %75 Oranında Tazminat Ödeneceği/%58 Oranında Yapılan Ödemenin Hukuka Aykırı Olduğu )
D12.DE. 2009/42104/B KAPSAMINDA GÖREV YAPMAK ÜZERE SÖZLEŞME İMZALANMASI İÇİN BAŞVURAN DAVACI ( Yönetmelik ve Genelgede Açıkça Belirtilen Yaş Şartını Taşımadığı )
D11.DE. 2010/47074/B MADDE KAPSAMINDA SÖZLEŞMELİ HEMŞİRE ( Hacettepe Üniversitesi "Sağlık İdaresi Yüksek Okulu"nda Görülen Öğrenimin Kadro Unvanı Açısından Hemşireliğin Bir Üst Öğrenimi Sayılmadığına Karar Verildiğinden Talebin Reddine Konu İşlemde Hukuka Aykırılık Bulunmadığı - Sözleşme Ücretinin Öğrenim Durumuna Göre Belirlenmesi İsteği )
D12.DE. 2008/2854/B MADDESİ KAPSAMINDA İSTİHDAM EDİLEN SÖZLEŞMELİ PERSONEL ( Çalışma Şartlarına İlişkin Düzenlemenin İptali İstemi - Hizmet Sözleşmesinin Dava Konusu Edilen Kısımlarının Üst Hukuk Normları Dikkate Alınmadan Düzenlendiği/Yapılan Düzenlemelerde Hukuka Uygunluk Görülmediği )
D5.DE. 2014/63914/B PERSONELİ ( Sözleşmeli Personel - Refakat İzninden Yararlanmasına İlişkin Bir Düzenleme Bulunmadığı/Refakat İzninin Memurlara Özgü Bir Hak Olduğu )
D5.DE. 2013/2834/B SÖZLEŞMELİ PERSONELİN EŞ DURUMU NEDENİYLE NAKLEN ATAMASI ( Aynı Hizmet Bölgesinde Görev Yapan Sözleşmeli Personelin Eş Durumu Nedeniyle Naklinin Mümkün Olduğu Aynı Görev Bölgesinde Bulunmayan Sözleşmeli Personelin Eş Durumu Nedeniyle Naklinin Mümkün Olmadığı )
D12.DE. 2015/46664/C KAPSAMINDA SÖZLEŞMELİ STATÜDE KISMİ ZAMANLI GEÇİCİ ÖĞRETİCİ ( 4/B veya 4/A Kapsamında Kadrolo Öğretmen Olarak Atanma İstemi - Öğretmen Olarak Atanabilmek İçin Gerekli Olan Mezuniyet KPSS Puanı Formasyon Eğitimi Gibi Şartları Taşımayan Kişilerin Geçici Öğretici Olarak Çalıştırılmış Olmalarının Öğretmen Olarak Atanmaları Yönünde Kazanılmış Hak Oluşturmayacağı )
D12.DE. 2010/11844/C UYGULAMASI ( Bakanlar Kurulu Kararının İşçilerin İş Sözleşmeleri Feshedildikten Sonra Yayımlandığı - Kararda Yer Alan 30 Günlük Süre Yerine Yeni Bir Süre Saptanması Gerektiği )
D12.DE. 2012/13404/C'Lİ GEÇİCİ KAMU PERSONELİNİN HİZMET SÖZLEŞMESİNİN YENİLENMEMESİ NEDENİYLE İPTAL DAVASI ( Davacının Sadece Emekliliğe Hak Kazanmasının Sözleşmeye Son Verilmesi Nedeni Sayılamacağı - İdarenin Savunmasında Davacının Görevinde Başarısız Olduğuna Dair Herhangi Bir İfade Bulunmadığı/Kamu Yararı Gözetileceği )
D12.DE. 2015/362440 YAŞINDAN GÜN ALMAMIŞ OLMA KOŞULU ( İlk Defa Ücretli Öğretmen Olarak İstihdam Edilen Tarih İtibarıyla Arandığı - Davacı Daha Önce Ücretli Öğretmen Olarak Görev Yaptığı /sonradan Öğretmen Olarak Atanırken Anılan Koşul Öne Sürülerek Başvurunun Reddedilmesinin İsabetsiz Olduğu - Engelli Öğretmen Alımı Başvurusunun Reddi İşleminin İptali İstemi )
D5.DE. 1998/16234046 SAYILI YASA UYARINCA YAPILAN NAKİL ( Naklin İş Sözleşmesinin Feshi Olarak Kabul Edilememesi ve Kendisine Tazminat Ödenmemesi )
D1.DE. 2005/7544046 SAYILI YASANIN 15. MADDESİ UYARINCA HAZIRLANAN SÖZLEŞME ( Araç Muayene Hizmetinin Görülmesi İşinin Devredilmesine Yönelik - Görüş Bildirilmesine Olanak Bulunmadığı )
D13.DE. 2005/6655406 SAYILI KANUN VE 2813 SAYILI KANUN'A AYKIRILIK ( Telekomünikasyon Hizmet ve Altyapılarına İlişkin Yetkilendirme Yönetmeliği'nde Yer Alan "Her Türlü Teknolojiyi Kullanarak" İbaresi İle "İşletmecinin Hakları" Başlıklı 4.1. Maddesindeki Düzenlemelerin 406 Sayılı Kanun ve 2813 Sayılı Kanuna Aykırı Olmadığı )
D13.DE. 2005/6280406 VE 2813 SAYILI KANUNLARA UYGUN YÖNETMELİK ( Telekomünikasyon Kurulu Kararı İle Bu Karar Uyarınca ve GSM İsimli İşletmeciler İçin Daha Yüksek Davacı Şirket İçin Daha Düşük Olarak Çağrı Sonlandırma Ücretlerinin Belirlenmesine İlişkin Davalı İdare İşlemlerinde Hukuka Aykırılık Görülmediği )
D8.DE. 1997/63774070 SAYILI YASA UYARINCA TAŞINMAZIN SATILMASI İSTEMİNİN REDDİ ( Arsa Ofisi Kanunu Kapsamında Olan Taşınmazın Satışının Yapılmamasında Hukuka Aykırılık Olmaması )
IDDGKE. 2014/40514077 SAYILI YASA UYARINCA VERİLEN İDARİ PARA CEZASI (Tahakkukuyla Vade Tarihi Belirlendiği - Bu Tahakkuk İşlemine Karşı Dava Açılmış Olması Söz Konusu Alacağın 6183 S.K. Uyarınca Ödeme Emri Düzenlenerek Takibine Engel Olmadığı/Kabahatler Kanunu'nun "kesinleşme"ye İlişkin Hükümlerinin Uygulanamayacağı)
D10.DE. 1996/97274077 SAYILI YASA YAYIMLANMADAN SERMAYE ARTIRIMI İŞLEMLERİNE BAŞLAYAN ŞİRKET ( 4077 Sayılı Yasanın Yürürlük Tarihinden Sonra Ticaret Sicilinde Tescil İle Sermaye Artırım İşlemi Yapılması )
D7.DE. 1994/142841 SERİ NOLU KDV GENEL TEBLİĞİNİN İPTALİ TALEBİ ( Teşvik Belgeli Yatırım Mallarının İthalinde Katma Değer Vergisinin Ertelenmemesini Öngören )
D8.DE. 1997/844111 SAYILI AF YASASINDAN YARARLANMAK İÇİN BAŞVURAN ÖĞRENCİ ( 3747 Sayılı Af Yasası Uyarınca Sınavına Girerek Başardığı Derslerden Tekrar Sınava Girmemesinin Gerekmesi )
D8.DE. 1997/19784111 SAYILI AF YASASINDAN YARARLANMAK İÇİN BAŞVURAN ÖĞRENCİ ( 3804 Sayılı Af Yasası Uyarınca Sınavına Girerek Başardığı Derslerden Tekrar Sınava Girmemesinin Gerekmesi )
D8.DE. 1997/40744111 SAYILI AF YASASINDAN YARARLANMAK İÇİN BAŞVURAN ÖĞRENCİ ( 3804 Sayılı Af Yasası Uyarınca Sınavına Girerek Başardığı Derslerden Tekrar Sınava Girmemesinin Gerekmesi )
D8.DE. 1996/20314111 SAYILI YASA ( Sahte Askerlik Tecil Belgesi İle Okula Kayıt Yaptıran Kişinin Kaydının Silinmesi Üzerine Öğrencilik Statüsü Kazanılamadığından 4111 Sayılı Öğrenci Affından Yararlanamaması )
D10.DE. 2015/7064207 SAYILI KANUNA TEKERRÜREN MUHALEFET (İkinci Tekerrür Halinde Para Cezasının Bir Kat Fazlasının Üçücü Tekrarda İşyerinin 10 Gün Süreyle Kapatılması Cezası Verileceği - Üçüncü Tekrardan Sonra Verilecek Cezaya İlişkin Hüküm Bulunmadığından Tekerrür Zincirinin Sona Erdiği Yeniden İlk İhlal Gibi Para Cezası Verilmesi Gereği)
D1.DE. 2004/4454353 SAYILI KANUN'A GÖRE DEĞİŞİKLİK YAPILIP YAPILAMAMASI ( Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu'na Göre Yapılan ve Kamu İhale Kanununun İstisna Hükümleri Kapsamında Yapılan İşlere Ait Sözleşmelerde )
D1.DE. 2012/5144483 SAYILI KANUN ( Yetkili Merci Kararına İtiraz Niteliğinde Olmayan İstemle İlgili Olarak Yapılacak Bir İşlem Bulunmadığı )
D1.DE. 2007/8674483 SAYILI YASA İLE GETİRİLMİŞ OLAN İZİN MÜESSESİ ( C. Savcılarının ve Ceza Muhakemesinde Görevli Hakimlerin Ceza Muhakemesinin Öncesinde Yer Alan ve Yasa İle Getirilmiş Olan İzin Müessesinin Uygulanması Aşamasında Ön İncelemeci Olarak Görevlendirilemeyeceği )
D12.DE. 2012/44024483 SAYILI YASAYA GÖRE İNCELEME (Davacı Hakkında 657 S.K. Hükümlerine Göre Disiplin Soruşturması Onayı Alınarak Usulüne Uygun Olarak Yapılmış Bir Disiplin Soruşturması Bulunmadığı - Fiilin İşlenmesinden İki Yıl Sonra İdarenin Ceza Verme Yetkisinin Zamanaşımına Uğradığının Gözetileceği/Disiplin Soruşturması)
D1.DE. 2000/844501 SAYILI KANUN ( Yürürlüğe Girmesi - Sözleşmelerin Yürürlükten Kalkmadığı Bakanlar Kurulu Kararı Çerçevesinde İşlem Tesis Edilmesi Gereği )
D1.DE. 2000/684501 SAYILI KANUN ( Yürürlüğe Girmesinden Önce Sözleşmesi Danıştay Onayından Geçmiş Ancak Henüz İmzalanmamış Olanlar - Başlatılmış Proje ve İşler Olarak Mütalaa Edilip Edilemeyeceği )
D6.DE. 2002/18514560 SAYILI KANUNLA KAMULAŞTIRMA USULÜNÜN DEĞİŞTİRİLMİŞ OLMASI ( Bu Kanunun Yürürlük Tarihinden Sonra Tebliğe Çıkarılan Kamulaştırma İşlemlerinde Yeni Kamulaştırma Usulünün Uygulanması Gereği )
D5.DE. 1992/5077458 SAYILI KHK UYARINCA DERECE VERİLMESİ ( Milletvekilliği Seçimini Kazanamayıp Tekrar Görevine Dönen Memur )
D8.DE. 2001/36414584 SAYILI YASADAN YARARLANDIRMA ( Yurtdışına Gönderilen Davacının 2547 Sayılı Yasa ve Bu Yasaya Geçici Maddeler Ekleyen 4584 Sayılı Yasa İle Getirilen Düzenlemelerden Yararlanıp Yararlanmayacağını Belirlemek Görevinin Yükseköğretim Kuruluna Ait Olduğu )
D10.DE. 2001/14624603 SAYILI YASANIN ANAYASAYA AKIRILIĞI İDDİASI ( Davacıların İddiaları Arasında 4603 Sayılı Yasanın Hukuka Aykırı Olduğu Belirtilmişse de Aksine Olarak Bu Yasanın Hukuka Uygun Bulunması )
D1.DE. 2007/12874616 SAYILI KANUN KAPSAMINDA BULUNAN SUÇ ( Gerçeğe Aykırı Puantaj Bildirimi Düzenlemek Suretiyle Fazla Ödeme Yapılmasına Neden Olmak - Şüpheli Hakkında Karar Verilmesinin Ertelenmesi Gereği )
D13.DE. 2012/29944734 SAYILI KAMU İHALE KANUNU ( İhale Kapsamında Yüklenici Tarafından İdareye Belirli Bir Paranın Ödenmesi Yerine Yüklenicinin Kendisine İhale Bedelinin Ödeneceği - Uyuşmazlık Konusu İhalenin 4734 S. Kanun Kapsamında Yapılması Gerektiği )
D3.DE. 2004/14934811 SAYILI YASADAN FAYDALANMAK AMACIYLA YAPILAN BAŞVURU ( Amme Alacağının Şirkete Ait Olma Vasfını Değiştirmeyeceği - Taksitlendirilen Borcun Ödenmemesi Halinde Öncelikle Şirket Hakkında Yasal Takip Yollarının Tüketilmesi Gerektiği )
D9.DE. 2004/13614811 SAYILI YASADAN YARARLANMAK İÇİN DAVADAN VAZGEÇİLMESİ ( Uyuşmazlık Sona Erdiğinden Bundan Sonra Davadan Vazgeçildiği Yolundaki Başvurudan Vazgeçilmesinin Mümkün Olmaması )
D10.DE. 2004/100134853 SAYILI ÇALIŞANLARIN TASARRUFLARINI TEŞVİK HESABININ TASFİYESİ ( Davacıya Tasarrufu Teşvik Hesabında Biriken Parası Ödenmediğinden Dava Konusu İşlem Davacının Menfaatini Etkileyici Nitelikte İptal Davasına Konu Olabilecek Kesin ve Yürütülmesi Zorunlu Bir İdari İşlem Olduğu )
D10.DE. 2002/1702491 SAYILI KANUN HÜKMÜNDE KARARNAME ( Kılavuzluk ve Römorkörcülük Hizmetleri Teşkilatları Yönetmeliği - Değişikliğin Uyuşmazlık Tarihindeki Mevzuata Göre Hazırlanan Yönetmeliğin Hazırlandığı Dönemdeki Mevzuat Hükümleri Çerçevesinde İncelenebileceği )
D11.DE. 2010/62354924 S. YASAYA TABİ SÖZLEŞMELİ SAĞLIK MEMURU OLARAK ÇALIŞMA ( Üst Öğrenime Göre Sözleşme Ücreti Belirlenmesi - Toplum Sağlığı Teknisyeni Olan Davacının Laborant ve Veteriner Sağlık Programından Mezun Olduğu/Mesleği İle İlgili Üst Öğrenimi Tamamlayan Davacının Ücretinin Öğrenim Durumuna Göre Belirleneceği )
D11.DE. 2012/64684924 SAYILI YASAYA TABİ SÖZLEŞMELİ TIBBİ SEKRETER ( Davacının Sağlıkla İlgili Bir Üst Öğrenimi Bitirenlerin Yararlandığı Özel Hizmet Tazminatı ve Ek Göstergelerden Faydalanmak İstemiyle Yaptığı Başvurunun Reddine Dair İşlemin İptali İstemi İle Açılan Davaya Konu İşlemin İptali Yolunda Verilen İdare Mahkemesi'nin Kararında Bir İsabetsizlik Bulunmadığı )

5

D8.DE. 1995/36095 YILLIK GÖREV ŞARTI ( Devamlı Statüdeki Profesörlük Kadrosuna Atanan Öğretim Görevlisinin Kısmi Statüye Geçmesi İçin )
D11.DE. 2000/96145. DERECELİ KADRODA BULUNUP 4. DERECENİN 1. KADEMESİNDEN AYLIK ALAN CEZA İNFAZ MEMURU ( Adalet Hizmetleri Tazminatının 5. Dereceye Göre Verilmesinde Bir İsabetsizlik Bulunmaması )
D4.DE. 1996/204550 SERİ NO`LU KURUMLAR VERGİSİ GENEL TEBLİĞİ ( Yatırım İndirimine İlişkin Düzenlemede Yasaya Aykırılık Bulunmaması )
D11.DE. 2009/31935018 SAYILI YASA UYARINCA SAĞLIK BAKANLIĞI TARAFINDAN ÇIKARILAN YÖNETMELİK ( Kamu Yararı ve Hizmet Gereklerine Uygun Olduğu - İptal Talebinin Reddi )
D1.DE. 1997/115504 SAYILI YASAYLA KURULAN BELEDİYELER ( Mahallelerin Birleşerek Belediye Kurulması )
D15.DE. 2011/12959506 SAYILI GEREĞİNCE KURUMA BİLDİRGE VERİLMESİ ( Davacı Şirket İçin Bütün Aktif ve Pasifiyle Hukuki Anlamda Bir Devrinin Bulunmadığı - İdari Para Cezasının Hukuka Uygun Olmadığı/Dava Konusu Olayda Sadece Hisse Devri İşlemi Gerçekleşmiş Olduğu)
D10.DE. 2006/975506 SAYILI KANUN'A GÖRE VERİLEN PARA CEZALARI ( 140. Maddesine Dayanılarak Verilen Para Cezalarına İlişkin Uyuşmazlıkların Görüm ve Çözümü Görevinin İdare Mahkemesine Ait Olduğu )
D15.DE. 2011/2414506 SAYILI YASA DİKKATE ALINARAK İDARİ PARA CEZASININ BELİRLENMESİNİN HATALI OLDUĞU ( 5510 S.K. Davacının Lehine Olduğunun Gözetilmesi Gerektiği )
D4.DE. 1995/387051 SERİ NO.LU KURUMLAR VERGİSİ TEBLİĞİ ( İştirak Hisselerinin Veya Gayrımenkullerin Satışı )
IDDGKE. 2007/9175102 SAYILI KANUNA GÖRE YAPILACAK EK ÖDEMEYE İLİŞKİN USUL VE ESASLAR ( Bir Disiplin Cezası Alana Ayrıca Bir De Aylıktan Kesme Cezası Verilemeyeceği - Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumunun 657 Sayılı Devlet Memurları Kanuna Tabi Personeli )
D15.DE. 2012/50155233 S. KANUN KAPSAMINDA TAZMİNAT ( Terör Olayları Nedeniyle Yoksun Kalınan Malvarlığı Zararının Tazmini - Davacı Şirkete Ait Besi Çiftliğinin Gerçek Yerinin Saptanması Sonrasında da Besi Çiftliğinin Bulunduğu Yerin Tamamen Boşaltılan/Boşalmış Yerlerde Olup Olmadığının Araştırılması Gerektiği )
D15.DE. 2014/63225233 S. KANUN UYARINCA TAZMİN İSTEMİNİN KISMEN REDDİNE DAİR İŞLEMİN İPTALİ İSTEMİ (İkamet Edilen Beldede Terör Olayları Olması - Keşif ve Bilirkişi İncelemesi Sonucunda Tespit Edilen Mal Varlığına Göre Davacının Başvuru Dilekçesi Uyarınca On Yıllık Zarar Hesabı Yapılmasına Yönelik Davaya Konu İşlemde Hukuka Aykırılık Bulunmadığı/Davanın Reddi Kararının Onanması Gerektiği)
D15.DE. 2011/96255233 S. KANUN UYARINCA ZARARLARIN TAZMİNİ İSTEMİ (Davacının Olay Sebebiyle Uğradığı Zararlarının Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin İhlal Kararı İle Karşılandığı - İstemin Reddi Kararının Onanması Gerektiği)
D15.DE. 2011/94875233 S.K. UYARINCA TAZMİNAT İSTEMİ ( Hayvanları Otlatırken Bulduğu Yabancı Cismi Evine Getirerek Patlaması Sonucu Ölüm - Zarar Görenin Olaydaki Kusurunun Dikkate Alınarak Tazminata Hükmedileceği )
D15.DE. 2013/56015233 SAYILI KANUN KAPSAMINDA DAHA ÖNCEDEN BİR BAŞVURU YA DA ÖDEME OLUP OLMADIĞININ ARAŞTIRILACAĞI ( Mükerrer Ödemeye Mahal Verilmemesi Gerektiğinin Kabulü )
D15.DE. 2013/60595233 SAYILI KANUN UYARINCA ZARARLARIN TAZMİNİ ( Davacının Yerleşim Yerinin İdarece ya da Köylüler Tarafından Tamamen Boşaltılıp Boşaltılmadığının Tespiti )
D15.DE. 2013/78405233 SAYILI KANUN'DAN KAYNAKLANAN TAZMİNAT DAVASI ( Davacı Vekili İle Davalı İdare Arasında İmzalanan Sulhname İle Davacının Uğradığı Zararlar Tazmin Edilmek Suretiyle Uyuşmazlığın Ortadan Kalktığı - Tarafları Bağlayıcı Nitelik Taşıyan ve İmzalama Aşamasında Davacı/Davacı Vekilinin İradesini Fesada Uğratan Herhangi Bir Hususun Bulunmadığı/Sulhname Sonucu Uyuşmazlığın Tekrar Yargıya Taşınmasının Mümkün Olmadığı Gerekçesiyle Davanın Reddedileceği )
D11.DE. 2006/99875335 SAYILI KANUN'UN 30. MADDESİNDEN DOĞAN DAVA ( İdari İşlem Niteliğinde Oldukları Açık Olan İşlemlere Karşı Açılan Davanın İdari Yargıda Görüleceği )
D12.DE. 2011/66565441 SAYILI KANUN KAPSAMINDAKİ SANATKARLARIN DİSİPLİNİNE İLİŞKİN ÇIKARILAN TÜZÜK (Emredici Bir Yasa Hükmü - Soruşturmanın Usulüne Uygun Olması Gereği)
D2.DE. 2008/69165502 SAYILI KANUNDA SAYILAN GÖREV UNVANLARI ( Sırf 5502 S. Yasayla İhdas Edilen Kadrolarda Sayılmadığı Gerekçesiyle Kurumda Fiilen Görev Yapan Bir Kısım Personele Sosyal Güvenlik Kontrol Memurluğu Kadrosuna Atanabilme İmkanını Ortadan Kaldırdığı - Yönetmeliğin 4/1-C Md.de Hukuka Uyarlık Bulunmadığı )
D11.DE. 2012/78895510 SAYILI KANUNUN YÜRÜRLÜĞE GİRDİKTEN SONRA YAPILAN BAŞVURU ( Makam ve Görev Tazminatından Yararlandırılması Talebiyle Yapılan Başvurunun Reddine İlişkin İşlemin İptalinin İdari Yargıda Görülmesi Gerektiği )
D12.DE. 2007/54855525 SAYILI AF YASASI KAPSAMI ( Aylıktan Kesme Cezası Yasa Kapsamında Kaldığından Mahkemece Davacı Hakkında Alım-Satıma Fesat Karıştırma ve Görevi Kötüye Kullanmaktan Bahisle Durumunun Af Kapsamına Girmediği Gerekçesiyle Davanın Reddinde İsabet Bulunmadığı )
D1.DE. 2010/7125525 SAYILI KANUN KAPSAMINDA KALAN DİSİPLİN CEZALARI ( İlişkin Kayıtların Muhafaza Edilmiş Olması Tek Başına Suç Oluşturmayacağı )
VDDGKE. 2015/5495904 SAYILI KANUNLA YAPILAN DEĞİŞİKLİK ( Özel Usulsüzlük Cezasının Tutarıyla İlgili Hatalı Olduğu - Yasal Değişikliğin Gözetileceği/Ceza Tutarı )

6

D8.DE. 1998/70936 AYLIK BEKLEME SÜRESİ ( İdareye Bir İşlem Tesis İçin Yapılan Başvurunun Yanıtlanmaması )
D2.DE. 2011/241660 GÜNLÜK SÜRE ( Bakanlar Kurulu Kararının İptali Talebi - Kararın Resmi Gazetede Yayımlanmasını Takiben 60 Gün İçinde Dava Açılması Gerektiği/Süresi Geçirildiktan Sonra Açılan Davanın Reddedileceği )
IDDGKE. 2014/40516083 SAYILI YASA UYARINCA YAPILAN TAKİP VE ÖDEME EMRİ (Eldeki Davada Uyuşmazlığa Uygulanacak Özel Yasa Durumunda Olan 4077 S.K. Uyarınca Verilen İdari Para Cezasına Karşı Dava Açılmış Olmasının Söz Konusu Alacağın 6183 S.K. Uyarınca Ödeme Emri "Düzenlenerek Takibine Engel Oluşturmayacağı - Ödeme Emri İptali)
D3.DE. 2014/26086111 SAYILI KANUN'UN 4'ÜNCÜ MADDESİNDEN YARARLANMA TALEBİ (Başvurunun Reddine İlişkin İşlemin İptali İstemi - Yapılacak İncelemeye Esas Almak Üzere Davacıdan Bir Takım Bilgi ve Belgelerin İstenilmesinin İncelemeye Başlama Anlamına Geldiği/Davacının Anılan Kanun'un 4. Maddesinden Yararlanması Gerektiği)
D4.DE. 2012/32356111 SAYILI YASADAN YARARLANMAK AMACIYLA AÇILAN DAVA ( Matrah Artırımına Yönelik Olarak Verilen Kurumlar Vergisi ve KDV Beyannameleri Üzerine Yapılan Tahakkukların Düzeltilmesi İstemi - 6111 S. Kanunda Matrah ve Vergi Artırımında Bulunan Mükelleflerin Daha Sonra Bu Taleplerinden Vazgeçip Vazgeçemeyeceğine Dair Herhangi Bir Hüküm Bulunmadığından Genelge İle Bir Kısıtlama Getirilemeyeceği/Başvurunun Reddi İşlemin İptali Gereği )
D15.DE. 2011/26926136 SAYILI KANUNA İSTİNADEN YAPILAN BAŞVURU ( Muhatap Alınan Davacının Asker ya da Sivil Olmasının Teknik Bir Kaç Husus Dışında Çok Farklılık Arzetmediği - Tesis Edilen İdari İşlemlerin Hukuki Sonuçlarının Aynı Olduğunun Kabulü )
D7.DE. 2002/38316183 SAYILI KANUN ( 213 Sayılı Yasaya Göre Müteselsil Sorumlu Tutulanlar Hakkında Amme Alacağı Tahsilinin Asıl Borçlunun Bağlı Olduğu Alacaklı Amme İdaresince Yapılması )
D9.DE. 1998/17646183 SAYILI KANUNA TABİ BORÇLARINI ÖDEMEYEN MAHALLİ İDARELER ( İdarenin Mallarının Haczi Suretiyle Cebren Takip ve Tahsilinin Mümkün Olması )
D9.DE. 2010/88516183 SAYILI KANUN'DA YAPILAN DEĞİŞİKLİKLER VE EKLENEN HÜKÜMLER ( “Hükümlerin Yürürlüğe Girdiği Tarih İtibarıyla Tahsil Edilmemiş Bulunan Amme Alacakları Hakkında da Uygulanır "Hükmü Anayasa Mahkemesince İptal Edildiğinden Davanın Kabulü Gereği - Ödenmeyen Vergi Ziyaı Cezalı Katma Değer Vergisinin Tahsili )
D7.DE. 1999/17606183 SAYILI KANUNUN 56. MADDESİ UYARINCA TESİS EDİLEN İŞLEM ( Geçici Olarak İthal Edilen Eşyalar/Karşılığında Teminat Gösterilmiş Bulunan Amme Alacağı - İdari Davaya Konu Olabileceği )
D3.DE. 2001/19156183 SAYILI YASA HÜKÜMLERİNE GÖRE TAKİP EDİLEN KAMU ALACAĞI ( Asliye Ceza Mahkemesince Hükmedilen Para Cezası-İdare Mahkemesinin Görevi )
D3.DE. 2000/21856183 SAYILI YASA HÜKÜMLERİNE GÖRE TAKİP EDİLEN KAMU ALACAĞI ( Navlun Primi ve Gecikme Zammına İlişkin Düzenlenen Ödeme Emrine Karşı Açılan Davada Görev )
VDDGKE. 1993/756183 SAYILI YASANIN UYGULAMASINDA YÖNELİK DAVALAR ( Hangilerinin Vergi Mahkemesinde Görüleceği )
D5.DE. 1996/8006245 SAYILI KANUN ( Bu Kanuna Göre Tahakkuk Edecek İstihkakın Miktarını Artıracak Şekilde Gerçeğe Aykırı Beyanname Verenlerin Bu Yolla Aldıkları Fazla Harcırahın Geri Alınması )
D8.DE. 2015/35916292 SAYILI KANUN KAPSAMINDAKİ HİSSENİN BEDELSİZ OLARAK İADESİ İSTEMİ (Taşınmazın 6292 S. Kanun Kapsamında Bedelsiz Olarak İade Şartlarını Taşıyıp Taşımadığının Tespitine Yönelik İdari Nitelikte Bir Ön İşlem Olduğu Anılan Taşınmazın Orman Sınırı İçerisine Alınmasına ya da 2/B Olarak Orman Sınırı Dışına Çıkarılmasına Dair Olmadığı - İdari Yargının Görevli Olduğu)
IDDGKE. 2005/425631 SAYILI KANUN HÜKMÜNDE KARARNAME ( 11/2 Maddesinde Sayılan Personele Yönelik Olarak Görev Tazminatı Ödenmesi Öngörülmemiş İse de Bakanlar Kurulu Kararının Bu Kısmının İptali İstemiyle Açılan Davanın Reddi Yolundaki Danıştay 11. Dairesi Kararının Bozulduğu )
D5.DE. 2013/7098632 SAYILI KANUN HÜKMÜNDE KARARNAME HÜKÜMLERİNDEN FAYDALANARAK KADROYA GEÇİRİLMESİNE YÖNELİK TALEP ( Ancak 4/B Statüsünde Görev Yapmakta İken Askerlik Hizmetini Yapmak Üzere Görevden Ayrılan Kişilerin Kadroya Geçebilecekleri )
D8.DE. 2015/8216360 SAYILI KANUNA GÖRE TÜZEL KİŞİLİĞİ SONA ERDİRİLEN İDARE ( Devir Tasfiye ve Paylaştırma Komisyonlarına Katılım - Büyükşehir Belediyesine Dönüşecek Belediyeyi Temsilen İl Belediye Başkanının Tüm Toplantılara Katılımı Sağlanacağı )
D5.DE. 2013/3365657 SAYILI DEVLET MEMURLARI KANUNUNA TABİ DOKTOR ( 4924 Sayılı Kanun Kapsamında Sözleşmeli Statüsüne Geçenlerden Eski Statüsüne Dönmek İsteyenlerin Dilekçe ile İl Sağlık Müdürlüğüne Başvurmaları Gereği - Eski Statüsüne Dönme İsteğinde Bulunmadan Doğrudan Görev Yaptığı Hastaneye Devlet Memuru Olarak Geçişin Mümkün Olmadığı )
D12.DE. 2016/8846657 SAYILI KANUN ÇERÇEVESİNDE MEMUR OLARAK ATANMA TALEBİNİN REDDİ İŞLEMİNİN İPTALİ İSTEMİ (Sözleşmeli Sağlık Fizikçisi Olarak Çalışabilmek İçin Lisansüstü Öğrenim Görmüş Olma Şartını Taşımayan Davacının Başvurusunun Açıktan Atama Niteliğinde Olduğu - İdarenin Açıktan Atama Konusunda Takdir Yetkisinin Bulunduğu Göz Önüne Alınmadan Verilen İdare Mahkemesi Kararında Hukuki İsabet Bulunmadığı)
D12.DE. 1995/1621657 SAYILI KANUNUN 37. MADDE HÜKMÜNDEN YARARLANMA İSTEMİ ( 1.10.1985 Tarihinden Geriye Doğru Altı Yıllık Sicillerinin İncelenmesi Gerektiğine Karar Verilmesi Gerekmekte İse de İlgililerin Anılan Hükümden Bir Kez Yararlanmaları Mümkün Olduğu )
D12.DE. 2002/3538657 SAYILI YASA ( Bu Yasada Limited Şirket Ortağı Olmayı Yasaklayan Bir Hükmün Bulunmadığının Dikkate Alınmasının Gerekmesi )
IDDGKE. 2010/817657 SAYILI YASADA BELİRTİLEN MALİ HAKLAR (Bu Haklar Dışında Belediyede Çalışan Memurlara Ek Ödeme Yapılmasının Mümkün Olmadığının Kabulü)
D8.DE. 1996/4494657 SAYILI YASAYA GÖRE ÇALIŞANLAR ( Profesör Ünvanı İle 657 Sayılı Yasaya Tabi Olarak Çalışanların Makam Tazminatından Yararlanamamaları )
D8.DE. 1999/1372657 SAYILI YASAYA TABİ DİŞ HEKİMİ ( Diş Hekimleri Odasınca Disiplin Cezası Verilememesi )
D8.DE. 1995/3916657 SAYILI YASAYA TABİ OLARAK ÇALIŞANLAR ( Usulüne Uygun Tesis Edilmeyen Uyarma ve Kınama Cezasına Karşı Yargı Yoluna Gidebilecekleri )
D5.DE. 1992/2782657 SAYILI YASAYA TABİ OLMAYAN KAMU ÇALIŞANI ( Kazanılmış Hak Aylığının Tesbitine Gerek Olmaması )
D8.DE. 1994/7128657'YE TABİ KADRODA GÖREV YAPAN DOÇENT ( Anabilim Dalı Başkanlık Seçiminde Oy Kullanamaması )
D5.DE. 1993/2838657'YE TABİ KADRODAKİ DOÇENT ( Anabilim Dalı Başkanlık Seçimine Katılma Hakkı Tanınmaması )
D8.DE. 1995/3100657'YE TABİ OLAN TIPTA UZMANLIK EĞİTİMİ GÖRENLERLE ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ KADROSUNDAKİLERE FARKLI DÖNER SERMAYE PAYI VERİLMESİ ( Geçerliliği )
D5.DE. 2015/2649659 SAYILI KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMENİN KAMU İDARELERİ HAKKINDA HÜKMEDİLECEK VEKALET ÜCRETİNE ETKİSİ ( Vekalet Ücretinin Yargılma Giderlerinden Olduğu Davanın Lehe ve Aleyhe Sonuçlanmasına Göre Taraf Yararına Hükmedileceği - Avukatlık Ücrtenin Takdirinde Hukuki Yardımın Tamamlandığı veya Dava Sonunda Hükmün Verildiği Tarihte Yürürlükte Bulunan Tarifenin Esas Alınacağı )
D5.DE. 2016/7983669 SAYILI KHK İLE GÖREVİNDEN ÇIKARILAN DAVACININ AÇTIĞI DAVADA GÖREVLİ YARGI YERİ ( İlk Derece Mahkemesi Olarak Danıştay'da Görülecek Davalardan Olmadığı - Görüm ve Çözümünün İdari Yargıda Genel Görevli Yargı Yeri Olan İdare Mahkemesine Ait Olduğunun Gözetileceği )
D5.DE. 2016/8136672 SAYILI KHK İLE GÖREVİNDEN ÇIKARILAN DAVACININ AÇTIĞI DAVADA GÖREVLİ YARGI YERİ ( İlk Derece Mahkemesi Olarak Danıştay'da Görülecek Davalardan Olmadığı - Görüm ve Çözümünün İdari Yargıda Genel Görevli Yargı Yeri Olan İdare Mahkemesine Ait Olduğunun Gözetileceği )

7

D10.DE. 1994/33127 GÜNLÜK DAVA AÇMA SÜRESİNİN GEÇİRİLMESİ ( Usulüne Uygun Olarak Vekile Tebliğ Edilen Ödeme Emri - Dava Açma Süresi )
D9.DE. 1966/19327462 SAYILI KANUNA GÖRE VERGİ RESİM VE HARÇLARDAN MUAF OLAN İTHALAT ( Menşe Şahadetnamelerinin Konsolosluklarca Tasdikinin Harca Tabi Olup Olmadığı )
D6.DE. 2001/5190775 SAYILI YASADA ÖNGÖRÜLEN USUL VE ESASLARIN UYGULANMASI GEREĞİ ( Gecekondu Tasfiye Bölgesi İlan Edilen Alanda Yer Alan Taşınmaza Verilen Tapu Tahsis Belgesinin Geçersiz Olması )

8

VDDGKE. 2003/11984 NOLU KDV GENEL TEBLİĞİ ( Yürürlük Maddesinin İptali Talebi - Haklarında Sahte veya Muhteviyatı İtibarıyla Yanıltıcı Belge Düzenleme Raporu Bulunan Mükelleflerin Kurdukları Veya Ortak Oldukları Şirketlerin İade Talepleri )
D4.DE. 2005/189085 SIRA NOLU KURUMLAR VERGİSİ GENEL TEBLİĞİ ( Serbest Bölgede Elde Edilen Banka Mevduatı Faiz Gelirinin İstisna Kapsamı Dışına Çıkarılmasının Serbest Bölgeler Kanunu'na Aykırı Olduğu - Gelirin Vergilendirmeye Tabi Tutulamayacağı )
VDDGKE. 2008/37787 SAYILI KURUMLAR VERGİSİ GENEL TEBLİĞİ ( Yasaya Uygun Olan ve Davaya Konu Edilen Düzenlemelerinde Hukuka Aykırılık Bulunmadığı ve Yasada Bulunmadığı Halde Genel Tebliğle Sınırlama Yapıldığı Gerekçesiyle Davaya Konu İbareleri İptal Eden Daire Kararı Hukuka Uygun Görülmediği )

9

D7.DE. 1995/245190/1 SAYILI İHRACATI VE DÖVİZ KAZANDIRICI FAALİYETLERİ TEŞVİK TEBLİĞİNE GÖRE GÜMRÜK VERGİ VE RESİMLERİNDEN MUAFİYET ( Süre Şartı ve Süresinde Başvuru Yapılmamasının Müeyyidesi )
VDDGKE. 2015/22399 SERİ NO'LU KDV TEBLİĞİ ( İadenin Ertelenmesi - Verginin Kanuniliği İlkesi )

A Kavram Endeksi