Mahkeme / DaireTarihEsas No. ve Karar No.

GAZİANTEPBİM-1D

GAZİANTEPBİM-1D20.6.2017E. 2017/861 K. 2017/780"HEMŞİRE OLARAK GÖREV YAPAN DAVACININ UZMAN ÇAVUŞ EŞİNİN NAKLEN ATANMASI NEDENİYLE ATAMASININ EŞİNİN ATAMASI YAPILDIĞI İL SINIRLARINDA BULUNAN KENDİ POZİSYONUNA UYGUN BİR KADROYA YAPILMASI İSTEMİYLE YAPMIŞ OLDUĞU BAŞVURUNUN REDDİ ( Muvafakat Talebiyle Dicle Üniversitesi Rektörlüğü'ne Yapmış Olduğu Başvurunun Reddine Dair İşlemin İptali İstemiyle Açılan Davada İdare Mahkemesi'nce İşlemin İptaline Dair Kararın Hukuka Uygun Görüldüğü )
KURUMDAN MUVAFAKAT TALEBİ ( Hemşire Olarak Görev Yapan Davacının Uzman Çavuş Olarak Görev Yapan Eşinin Naklen Atanması NedeniyleAtamasının Eşinin Atamasının Yapıldığı İl Sınırlarında Bulunan Kendi Pozisyonuna Uygun Bir Kadroya Yapılması İstemiyle Yapmış Olduğu Başvurunun Reddine Dair Kamu Hastaneleri Kurumu İnsan Kaynakları Kurum Başkan Yardımcılığı'nın İşlemi İle Muvafakat Talebiyle Dicle Üniversitesi Rektörlüğü'ne Yapmış Olduğu Başvurunun Reddine Dair İşlemin İptali Kararın Hukuka Uygun Olacağı )"
GAZİANTEPBİM-1D20.6.2017E. 2017/934 K. 2017/799"İDARİ İŞLEMİN İPTALİ İLE MANEVİ TAZMİNAT İSTEMİ ( Terör Suçlularının Muhafaza Edildiği Ceza ve Tutukevlerinin Savcıları ve Müdürleri Devlet Güvenlik Mahkemelerinde Görev Yapmış Hâkim ve Savcılar Ceza Muhakemesi Kanununun 250. Maddesiyle Yetkili Kılınmış Ağır Ceza Mahkemelerinde Görev Yapan Hâkim ve Savcılar İle Bu Görevlerinden Ayrılmış Olanlar ve Terör Örgütlerinin Açık Hedefi Haline Gelen veya Getirilenler İle Suçların Aydınlatılmasında Yardımcı Olanlar Hakkında Gerekli Koruma Tedbirlerinin Devlet Tarafından Alınacağı )
KORUMA TEDBİRLERİ ( Davacının Diyarbakır İlinde Cumhuriyet Savcısı Olarak Terör Suçlarının Soruşturulması ve Kovuşturulmasında Görevlendirildiği/3713 S.K. Md. 20 Uyarınca Valilik Tarafından Verilen Yakın Koruma Tedbirinin Çağrı Üzerine Korumaya Çevrilmesine Dair Kararın İptali İle Söz Konusu Kararla Kaldırılan Yakın Koruma Tedbirinin Yaşam Hakkını Risk Altında Bırakması Sebebiyle Uğramış Olduğu Manevi Zararın Tazminini Talep Ettiği - Mahkemece Talebin Reddinin İsabetli Olduğu )"

GAZİANTEPBİM-4D

GAZİANTEPBİM-4D11.4.2017E. 2016/3254 K. 2017/612"SİGORTA ŞİRKETİNİN SİGORTALISINA YAPTIĞI ÖDEMENİN İDAREDEN TAZMİNİ TALEBİ (Seyir Halinde Direksiyon Hakimiyetini Kaybetmesi Sonucu Meydana Gelen Trafik Kazası Nedeniyle - İdare Mahkemesi'nce "Davanın Görev Yönünden Reddine" Karar Verilmesinin Doğru Olduğu)
İDAREDEN TAZMİNAT TALEBİ (Şirketin Sigortaladığı Aracın Seyir Halinde Direksiyon Hakimiyetini Kaybetmesi Sonucu Meydana Gelen Trafik Kazası Nedeniyle Sigortalısına Yaptığı Ödemenin - İdare Mahkemesi'nce "Davanın Görev Yönünden Reddine" Karar Verilmesinin Doğru Olduğu)
GÖREVLİ YARGI YERİ (Şirketin Sigortaladığı Aracın Seyir Halinde Direksiyon Hakimiyetini Kaybetmesi Sonucu Meydana Gelen Trafik Kazası Nedeniyle Sigortalısına Yaptığı Ödemenin İdareden Tazmini İstemi - İdare Mahkemesi'nce "Davanın Görev Yönünden Reddine" Karar Verilmesi/Usul ve Hukuka Uygunluğu)"

İSTANBULBİM-1D

İSTANBULBİM-1D10.11.2016E. 2016/205 K. 2016/194"DAVACININ ATANMASINA İLİŞKİN İŞLEMİN İPTALİ TALEBİ ( Dava Konusu İşlem Tesisine Esas Alınan Davacının Bir Öğretmenler Toplantısından Ayrılmasının Çalışma Ortamını Bozucu ve Görev Yerinin Değiştirilmesinin Uygun Görüleceği Bir Hal Niteliğini Haiz Bulunmağı - Davacının Atanmasına İlişkin İşlemin İptali İsteminin Kabul Edileceği )
ÖĞRETMENLER TOPLANTISININ İZİNSİZ TERK EDİLMESİ ( Davacıya Uyarma Cezası Verildiği/İdari Yönden İse Davranış ve Eylemleri Nedeniyle Çalıştığı Kurumda Görev Yapmasında Sakınca Bulunduğu Değerlendirilerek Dava Konusu Atama İşleminin Tesis Edildiği - Öğretmenler Toplantısından Ayrılmasının Çalışma Ortamını Bozucu ve Görev Yerinin Değiştirilmesinin Uygun Görüleceği Bir Hal Niteliğini Haiz Bulunmağı/Davacının Atanmasına İlişkin İşlemin İptal Edilmesi Gerektiği )
İL MEMURLARININ LÜZUMU HALİNDE İL İÇİNDE NAKİL VE TAHVİLLERİ ( Memurların Mensup Olduğu İl İdare Şube Başkanlarının İnhası Üzerine Valiler Tarafından İcra Edilmekle Beraber Mensup Oldukları Bakanlıklar veya Genel Müdürlüklere Sebepleriyle Bildirileceği - Kamu Görevlilerinin Görev Yerlerini Değiştirme Konusunda İdareye Tanınan Takdir Yetkisinin Mutlak ve Sınırsız Bir Yetki Olmayıp Kamu Yararı ve Hizmet Gerekleri ile Sınırlı Olduğu/Yargı Denetimine Tabi Bulunduğu )"
İSTANBULBİM-1D4.1.2017E. 2017/3 K. 2017/2"ATAMA İŞLEMİNİN İPTALİ DAVASI ( Öğretmen Olan Davacının Açılan Soruşturma Sonucunda Aynı Fiiller Nedeniyle Hem Disiplin Cezası Alması Hem de Atama İşlemi Tesis Edilmesinde Hukuka Aykırılık Bulunmadığı - Davanın Reddi Gerektiği )
ÖĞRETMEN HAKKINDA SORUŞTURMA AÇILMASI ( Aynı Fiiller Nedeniyle Hem Disiplin Cezası Alması Hem de Atama İşlemi Tesis Edilmesinde Hukuka Aykırılık Bulunmadığı )"
İSTANBULBİM-1D9.3.2017E. 2017/110 K. 2017/118"ÖĞRETMENİN NORM KADRO FAZLASI BELİRLENEREK ATANMASI ( İşlemin İptali - Davalının Aile Birliğinin Korunması İlkesi İle Kamu Hizmetinin Düzenli Bir Şekilde Yürütülmesi Gereği Arasındaki Denge Gözetilmeden Sadece Aile Birliğinin Korunmasının Esas Alındığı İddiaları Kararın Bozulmasını Sağlayacak Nitelikte Görülmediği )
AİLE BİRLİĞİNİN KORUNMASI / KAMU HİZMETİNİN DÜZENLİ BİR ŞEKİLDE YÜRÜTÜLMESİ ( Öğretmenin Norm Kadro Fazlası Belirlenerek Atanması İşleminin İptali - Davalının Bu İlkeler Arasındaki Denge Gözetilmeden Sadece Aile Birliğinin Korunmasının Esas Alındığı İddiaları Kararın Bozulmasını Sağlayacak Nitelikte Bulunmadığı )"
İSTANBULBİM-1D11.5.2017E. 2017/120 K. 2017/287"İDARİ İŞLEMİN İPTALİ İSTEMİ ( Aileyi Parçalanmaktan Kurtarmak Aile Bireylerini Bir Arada Tutmak Suretiyle Ailenin Huzur ve Mutluluğunu Devam Ettirerek Kamu Görevlilerinin Ailevi Kaygılardan Uzak Bir Biçimde Kamu Hizmetlerini Verimli Etkin ve Sağlıklı Bir Biçimde Yürütmeleri İçin Gerekli Ortamın Sağlanacağı )
YER DEĞİŞTİRME SURETİYLE ATANMA ( Aile Birimini Muhafaza Etmek Bakımından Kurumlar Arasında Gerekli Koordinasyon Sağlanarak Memur Olan Diğer Eşin de İsteği Halinde Atamasının Yapılacağı - Yer Değişikliğinin Eşlerin Farklı Kurumda Çalışıyor Olması Halinde Kurumlar Arasında Gerekli Koordinasyon Sağlanmak Suretiyle Her İki Kurumun da Öncelikli Hizmet İhtiyacının Bulunduğu Yere Atamanın Gerçekleştirileceği )
AİLE BİRLİĞİ MAZERETİNE BAĞLI YER DEĞİŞİKLİĞİ ( Kamu Personeli Olan Eşinin Kurum İçi Yer Değiştirme Suretiyle Atanma İmkânının Olmaması veya Mevzuatı Uyarınca Eşin Zorunlu Yer Değiştirmeye Tabi Tutulan Bir Görevde Bulunması Durumunda Bu Kapsamdaki Eşin Bulunduğu Yere Atanacağı - Edirne Belediyesi'nde Çalışan Davacının Eşinin Edirne Merkez'de Çalışmak Dışında Bir Şansının Bulunmadığı/Kurum Değiştirmeden Merkez Dışında Bir Yerde Çalışamayacağı/Bu Sebeple Aile Birliğinin Temini İçin Davacının Eşinin İşinin Dikkate Alınması Gerektiği )
BOŞ NORM KADRO ( Atama ve Yer Değiştirme İşlemlerinde Eğitim Kurumlarının Atama Yapılacak Alanlarda Boş Norm Kadrosunun Bulunmasının Esas Alındığı - İnternet Üzerinden Yaptırılan Tercihlerde Davacının Tercih Ettiği Okul Tercihe Açıldı İse ve Davacıdan Başka Kimse de Bu Okula Atanmadı İse Bu Okulda Davacının Atanabileceği Boş Kadro Bulunduğunun Anlaşıldığı )"
İSTANBULBİM-1D11.5.2017E. 2017/309 K. 2017/267"İSTİNAF BAŞVURUSUNUN İNCELENMESİ ( BİM'nin Yaptığı İnceleme Sonunda İlk Derece Mahkemesi Kararını Hukuka Uygun Bulursa İstinaf Başvurusunun Reddine Karar Vereceği/İstinaf İncelemesi İstenilen İdare Mahkemesi Kararında Hukuka Aykırılık Bulunmadığı - İleri Sürülen İddiaların Söz Konusu Kararın Kaldırılmasını Sağlayacak Nitelikte Görülmediği/İstinaf Başvurusunun Reddi Gerektiği )
KARARIN HUKUKA UYGUN BULUNMASI ( BİM'nin Yaptığı İnceleme Sonunda Hukuka Uygunluk Halinde İstinaf Başvurusunun Reddine Karar Vereceği/İstinaf İncelemesi İstenilen İdare Mahkemesi Kararında Hukuka Aykırılık Bulunmadığı - İleri Sürülen İddiaların Söz Konusu Kararın Kaldırılmasını Sağlayacak Nitelikte Görülmediği/İstinaf Başvurusunun Reddi Gerektiği )
İDDİALARIN KARARIN KALDIRILMASINI SAĞLAYACAK NİTELİKTE OLMAMASI ( BİM'nin Yaptığı İnceleme Sonunda İlk Derece Mahkemesi Kararını Hukuka Uygun Bulursa İstinaf Başvurusunun Reddine Karar Vereceği - İstinaf İncelemesi İstenilen İdare Mahkemesi Kararında Hukuka Aykırılık Bulunmadığı/İstinaf Başvurusunun Reddi Gerektiği )"

İSTANBULBİM-2D

İSTANBULBİM-2D7.2.2017E. 2017/583 K. 2017/160"İTİRAZIN KABUL EDİLMESİNE DAİR İŞLEMİN İPTALİ İSTEMİ ( Davanın Ehliyet Yönünden Reddi Yolunda İdare Mahkemesince Karar Verildiği - Hakkında İşlem Tesis Edilen Kamu Görevlisinin Yöneticisi Olduğu Özel Motorlu Taşıt Sürücü Okulundan Her Bir Sürücü Sertifikası İçin Hukuksuz Olarak Para Tahsil Edildiğinden Dava Ehliyetinin Bulunduğu İddialarıyla Kaldırılması ve İşin Esası Hakkında Yeniden Karar Verilmesi İsteminin Reddinin Hukuka Uygun Olduğu )
DAVANIN EHLİYET YÖNÜNDEN REDDEDİLMESİ ( İdare Mahkemesince Karar Verildiği - Hakkında İşlem Tesis Edilen Kamu Görevlisinin Yöneticisi Olduğu Özel Motorlu Taşıt Sürücü Okulundan Her Bir Sürücü Sertifikası İçin Hukuksuz Olarak Para Tahsil Edildiğinden Dava Ehliyetinin Bulunduğu İddialarıyla Kaldırılması ve İşin Esası Hakkında Yeniden Karar Verilmesi İsteminin Reddinin Hukuka Uygun Olduğu )
KAMU GÖREVLİSİNİN ÖZEL MOTORLU TAŞIT SÜRÜCÜ OKULUNUN YÖNETİCİSİ OLMASI ( Her Bir Sürücü Sertifikası İçin Hukuksuz Olarak Para Tahsil Edildiğinden Dava Ehliyetinin Bulunduğu İddialarıyla Kaldırılması ve İşin Esası Hakkında Yeniden Karar Verilmesi İsteminin Reddinin Hukuka Uygun Olduğu - İtirazın Kabul Edilmesine Dair İşlemin İptali İstemi )"
İSTANBULBİM-2D28.2.2017E. 2017/1079 K. 2017/364"KINAMA CEZASI ( Davacının Grafi Filmlerine "Klinikle Birlikte Değerlendirilmesi Uygundur" Şeklinde Şablon Raporlama İşlemi Yapması Haksız Puan ve Ek Ödeme Aldığının Belirlenmesi Nedeniyle/Radyoloji Kliniğinde Raporlamanın 2010'dan İtibaren Uygulanmasının Gelenek Haline Geldiği ve Rutin Uygulamaya Girdiği - Cezada Hukuka Uyarlık Bulunmadığı )
HAKSIZ PUAN VE EK ÖDEME ALINMASI ( Kınama Cezası İle Cezalandırılma - Davacının Grafi Filmlerine "Klinikle Birlikte Değerlendirilmesi Uygundur" Şeklinde Şablon Raporlama İşlemi Yapması/Cezada Hukuka Uyarlık Bulunmadığı Radyoloji Kliniğinde Raporlamanın 2010'dan İtibaren Uygulanmasının Gelenek Haline Geldiği ve Rutin Uygulamaya Girdiği )"
İSTANBULBİM-2D22.3.2017E. 2017/1879 K. 2017/496"UYARMA CEZASI TECZİYESİNE İLİŞKİN İŞLEMİN İPTALİ İSTEMİ ( Davacıya İsnat Edilen Suçun Her Türlü Şüpheden Uzak Kesin Delillerle İspat Edilemediği Anlaşılmış Olup Sübuta Ermeyen Bir Fiilden Dolayı Davacının Uyarma Cezasıyla Tecziye Edilmesinde Hukuka Uyarlık Bulunmadığından Dava Konusu İşlemin İptaline Karar Verildiği - İdare Mahkemesi Kararının Hukuka ve Usule Uygun Olduğunun Anlaşıldığı ve İleri Sürülen İddiaların Söz Konusu Kararın Kaldırılmasını Sağlayacak Nitelikte Görülmediği/İstinaf Başvurusunun Reddi Gerektiği )
ŞÜPHEDEN UZAK DELİLLE İSPAT ( Davacıya İsnat Edilen Suçun Kesin Delillerle İspat Edilemediği Anlaşılmış Olup Sübuta Ermeyen Bir Fiilden Dolayı Davacının Uyarma Cezasıyla Tecziye Edilmesinde Hukuka Uyarlık Bulunmadığından Dava Konusu İşlemin İptaline Karar Verildiği - İdare Mahkemesi Kararının Hukuka ve Usule Uygun Olduğunun Anlaşıldığı ve İleri Sürülen İddiaların Söz Konusu Kararın Kaldırılmasını Sağlayacak Nitelikte Görülmediği/İstinaf Başvurusunun Reddi Gerektiği )
FİİLİN SÜBUTA ERMEMESİ ( Davacıya İsnat Edilen Suçun Kesin Delillerle İspat Edilemediği Anlaşılmış Olup Davacının Uyarma Cezasıyla Tecziye Edilmesinde Hukuka Uyarlık Bulunmadığından Dava Konusu İşlemin İptaline Karar Verildiği - İdare Mahkemesi Kararının Hukuka ve Usule Uygun Olduğunun Anlaşıldığı ve İleri Sürülen İddiaların Söz Konusu Kararın Kaldırılmasını Sağlayacak Nitelikte Görülmediği/İstinaf Başvurusunun Reddi Gerektiği )"

İSTANBULBİM-3D

İSTANBULBİM-3D30.3.2016E. 2017/123 K. 2017/250"İŞLEMİN İPTALİ VE ALACAK ( Bölge İdare Mahkemesi Kararlarının Düzeltme Yolu ile İncelenebilmesinin İdari Yargılama Usulü Kanunu'nda Yazılı Sebeplerden Birinin Varlığı ile Mümkün Olduğu - Karar Düzeltme Dilekçesinde İleri Sürülen Sebeplerin Bunlardan Hiçbirine Uymadığı/Yerinde Bulunmayan İstemin Reddi ve Kararın Taraflara Tebliği İçin Dosyanın İlgili Mahkemeye Gönderilmesi Gerektiği )
KARAR DÜZELTME İSTEMİ ( Bölge İdare Mahkemesi Kararlarının Düzeltme Yolu ile İncelenebilmesinin İdari Yargılama Usulü Kanunu'nda Yazılı Sebeplerden Birinin Varlığı ile Mümkün Olduğu - Dilekçede İleri Sürülen Sebeplerin Bunlardan Hiçbirine Uymadığı/Yerinde Bulunmayan İstemin Reddi ve Kararın Taraflara Tebliği İçin Dosyanın İlgili Mahkemeye Gönderilmesi Gerektiği )
BÖLGE İDARE MAHKEMESİ KARARLARINA KARŞI DÜZELTME YOLUNA GİDİLMESİ ( İdari Yargılama Usulü Kanunu'nda Yazılı Sebeplerden Birinin Varlığı ile Mümkün Olduğu - Dilekçede İleri Sürülen Sebeplerin Bunlardan Hiçbirine Uymadığı/Yerinde Bulunmayan İstemin Reddi ve Kararın Taraflara Tebliği İçin Dosyanın İlgili Mahkemeye Gönderilmesi Gerektiği )"
İSTANBULBİM-3D29.4.2016E. 2017/21 K. 2017/146"EK DERS ÜCRETİ ( Özel Eğitime Muhtaç Öğrencilerin Eğitim ve Öğretim Gördüğü Kurumlarda Görevli Öğretmen ve Yöneticiler İle Bu Öğrencilere Yönelik Açılan Özel Sınıf Öğretmenlerine % 25 Fazlasıyla Ödeneceği - Kadrolu Öğretmen Olmayan Davacı Talebinin Reddinin Hukuka Uygun Bulunduğu )
KADROLU ÖĞRETMEN OLMAYANLARA EK DERS ÜCRETİ ÖDENMESİ ( Özel Eğitime Muhtaç Öğrencilerin Eğitim ve Öğretim Gördüğü Kurumlarda Bu Öğrencilere Yönelik Açılan Özel Sınıf Öğretmenlerine % 25 Fazlasıyla Ödeme Yapılamayacağı )
EK DERS ÜCRETİ KARŞILIĞINDA GÖREVLENDİRİLME ( Kadrolu Öğretmen Olmayan Davacının 657 S.K. Md. 89'daki % 25 Fazlasıyla Ödenmesi Talebinin Reddinin Hukuka Uygun Bulunduğu )"
İSTANBULBİM-3D10.1.2017E. 2017/4 K. 2017/26"YARGILAMANIN YENİLENMESİ TALEBİ ( Davacının 2577 Sayılı Yasanın 53/1-h Maddesine Dayanması - Mahkemenin Kesinleşen Kararının Konusu ve Sebebi Davacının Davası İle Aynı Olsa Bile Taraflarının Farklı Olduğu/Talebin Kabulüne İmkan Bulunmadığı )
KONUSU VE SEBEBİ AYNI OLAN DAVA ( Davacının 2577 Sayılı Yasanın 53/1-h Maddesine Dayanarak Yargılamanın Yenilenmesi Talebi - Talebin Kabulüne İmkan Bulunmadığı/Kararın Konusu ve Sebebi Davacının Davası İle Aynı Olsa Bile Taraflarının Farklı Olduğu )"
İSTANBULBİM-3D6.3.2017E. 2017/276 K. 2017/431"MAKTU MESAİ ÜCRETLERİNİN ÖDENMESİ TALEBİNİN REDDİ ( Bütçe Kanunu'nun Hükümlerinde Davacının da Görev Yaptığı Koruma ve Güvenlik Personeline Yer Verilmediği - Maddeden İSKİ Personelinin de Yararlanacağına Dair Herhangi Bir Mevzuat Hükmü Bulunmadığı Anlaşıldığından Davacının Bu Yöndeki Başvurusunun Reddine Dair Dava Konusu İşlemde Hukuka Aykırılık Bulunmayıp Davanın Reddine Karar Verildiği/Belediye Zabıta ve Özel Güvenlik Olan Çalışanlara Maktu Fazla Mesai Ödeneceğinden İtirazın Kabulü Gerektiği )
DAVACININ İSKİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ PERSONELİ OLMASI ( Bütçe Kanunu'nun Hükümlerinde Davacının da Görev Yaptığı Koruma ve Güvenlik Personeline Yer Verilmediği - Maddeden İSKİ Personelinin de Yararlanacağına Dair Herhangi Bir Mevzuat Hükmü Bulunmadığı Anlaşıldığından Davacının Bu Yöndeki Başvurusunun Reddine Dair Dava Konusu İşlemde Hukuka Aykırılık Bulunmayıp Davanın Reddine Karar Verildiği/Belediye Zabıta ve Özel Güvenlik Olan Çalışanlara Maktu Fazla Mesai Ödeneceğinden İtirazın Kabulü Gerektiği )
BELEDİYE ZABITA VE ÖZEL GÜVENLİK OLAN ÇALIŞANLARININ FAZLA MESAİ ÜCRETİ ( Fiilen Çalışanlara İlgili Yıl Bütçe Kanununda Belirlenen Üst Sınırı Aşmamak Kaydıyla Belediye Meclisi Kararı İle Tespit Edilen Maktu Tutar Ödeneceği - Aksi Yönde Tesis Edilen Dava Konusu İşlemde Hukuka Uyarlık Görülmeyip Davacının İtirazının Kabulü Gerektiği )"
İSTANBULBİM-3D28.3.2017E. 2017/444 K. 2017/514"GEÇİCİ GÖREV YOLLUĞUNUN TAHSİLİ İSTEMİ ( Davacının Geçici Görevinin 2011 Yılı Ağustos Ayında Sona Erdiği ve Davacının Geçici Görev Yolluğu Almadığından En Son Bu Tarihte Haberdar Olduğunun Kabulü Gerektiği/Sona Erme Tarihinden İtibaren 60 Gün İçinde veya Bu Süre İçinde İdareye Yapılacak Başvurunun Reddi Üzerine Kalan Dava Açma Süresi İçerisinde Dava Açması Gerektiği - Süre Aşımı Nedeniyle Reddilen Davanın İstanbul BİM'nce Kesin Olarak Reddedildiği/İtirazın İncelenmeksizin Reddi Gerektiği )
DAVA AÇMA SÜRESİ ( Geçici Görevin Sona Erme Tarihinden İtibaren 60 Gün İçinde veya Bu Süre İçinde İdareye Yapılacak Başvurunun Reddi Üzerine Kalan Dava Açma Süresi İçerisinde Dava Açması Gerektiği - Süre Aşımı Nedeniyle Reddilen Davanın İstanbul BİM'nce Kesin Olarak Reddedildiği/İtirazın İncelenmeksizin Reddi Gerektiği )
İSTİNAF TALEBİ İLE İLGİLİ KESİN KARAR VERİLMESİ ( Karara Karşı Davacı Tarafından Yapılan İstinaf Talebinin İstanbul Bölge İdare Mahkemesi Üçüncü İdare Dava Dairesince Kesin Olarak Reddedildiği - İstinaf Başvurusunun Kesin Olarak Reddedilmesi ve Karar Düzeltme Yolunun Mevcut Olmaması Karşısında Davacının Karar Düzeltme İsteminin İncelenmesi Olanaklı Olmadığından Davacı Tarafça Yapılan İtirazın İncelenmeksizin Reddi Gerektiği )
KESİN KARARA KARŞI KARAR DÜZELTME TALEBİ ( Karar Düzeltme Yolunun Mevcut Olmadığı - Karara Karşı Davacı Tarafından Yapılan İstinaf Talebinin İstanbul Bölge İdare Mahkemesi Üçüncü İdare Dava Dairesince Kesin Olarak Reddedildiği/Davacı Tarafça Yapılan İtirazın İncelenmeksizin Reddi Gerektiği )"
İSTANBULBİM-3D19.6.2017E. 2017/886 K. 2017/1223"İDARİ İŞLEMİN İPTALİ İSTEMİ ( Davanın Yedek Nöbetçi Olduğu Halde Görev Yerinde Bulunmadığından Bahisle Aile Hekimliği Ödeme ve Sözleşme Yönetmeliği'nin 14. Maddesi Uyarınca "5 İhtar Puanı" Cezasına Dair İşlemin İptali İstemine İlişkin Olduğu )
İHTAR PUANI ( Aile Hekimliği Ödeme ve Sözleşme Yönetmeliği'nin 14. Maddesi Uyarınca İhtar Puanı Gerektiren Fiilin Kişiye Tebliği Tarihinden İtibaren Yedi Gün İçinde Alınan Savunmalar Uygun Görülmediği Takdirde Fiillerine Karşılık Gelen İhtar Puanları Uygulanmak Suretiyle Doğrudan Yazılı İhtar Yapılacağı - Davacıya Verilen 5 İhtar Puanı Cezasına Dair İşlemin İptalinin İstendiği/Yerel Mahkemece Dava Konusu İşlemin İptalinin İsabetli Olduğu )"
İSTANBULBİM-3D28.6.2017E. 2017/1140 K. 2017/1231"İDARİ İŞLEMİN İPTALİ ( Danıştay Dava Daireleri İle İdare ve Vergi Mahkemelerinin Nihai Kararlarının Başka Kanunlarda Aksine Hüküm Bulunsa Dahi Danıştay'da Temyiz Edilebileceği - 2577 S.K. Geçici 8/1. Md.si Uyarınca İlk Kararın Verildiği Tarihte Uygulanan Kanun Yoluna Dair Hükümlerin Uygulanması Gerektiğinden Heyet Halinde Karar Verilen ve 2577 S.K.'un 6352 S.K.İle Değişik 45. Md.sinde Sayılan Dava Konuları Arasında da Yer Almayan Uyuşmazlıkla İlgili İstemin Danıştay'ca İncelenmesi Gerektiği )
DANIŞTAY DAVA DAİRELERİ İLE İDARE VE VERGİ MAHKEMELERİNİN NİHAİ KARARLARININ BAŞKA KANUNLARDA AKSİNE HÜKÜM BULUNSA DAHİ DANIŞTAY'DA TEMYİZ EDİLEBİLECEĞİ ( Heyet Halinde Karar Verilen ve 2577 S.K.'un 6352 S.K.İle Değişik 45. Md.sinde Sayılan Dava Konuları Arasında da Yer Almayan Uyuşmazlıkla İlgili İstemin Danıştay'ca İnceleneceği )"

İSTANBULBİM-4D

İSTANBULBİM-4D13.6.2016E. 2017/24 K. 2017/35"BAŞVURUNUN REDDİNİN İPTALİ VE ALACAK İSTEMİ ( Nüfus Olaylarında Tescilin Kurucu Değil İzhari-Bildirici Mahiyette Olduğunun Kabulü Gerektiği - Nüfus ve Vatandaşlık Müdürlüğünden Alınacak İmzalı ve Mühürlü Adres Bilgileri Raporu ve Nüfus Kütüğü Taşınma Tarihine Göre Bir Yıllık Süre İçerisinde Başvurusunu Yapmayan Davacının Talebinin Karşılanmasına Olanak Bulunmadığından Dava Konusu İşlemlerde Hukuka ve Mevzuata Aykırılık Bulunmadığı/İYUK'ta Sayılan Nedenlerden Hiçbirine Uymayan İstemin Reddi Gerektiği )
NÜFUS OLAYLARINDA TESCİL ( Kurucu Değil İzhari-Bildirici Mahiyette Olduğunun Kabulü Gerektiği - Nüfus ve Vatandaşlık Müdürlüğünden Alınacak İmzalı ve Mühürlü Adres Bilgileri Raporu ve Nüfus Kütüğü Taşınma Tarihine Göre Bir Yıllık Süre İçerisinde Başvurusunu Yapmayan Davacının Talebinin Karşılanmasına Olanak Bulunmadığından Dava Konusu İşlemlerde Hukuka ve Mevzuata Aykırılık Bulunmadığı/İYUK'ta Sayılan Nedenlerden Hiçbirine Uymayan İstemin Reddi Gerektiği )
BAŞVURU SÜRESİ ( Nüfus Olaylarında Tescilin Kurucu Değil İzhari-Bildirici Mahiyette Olduğunun Kabulü Gerektiği - Nüfus ve Vatandaşlık Müdürlüğünden Alınacak İmzalı ve Mühürlü Adres Bilgileri Raporu ve Nüfus Kütüğü Taşınma Tarihine Göre Bir Yıllık Süre İçerisinde Başvurusunu Yapmayan Davacının Talebinin Karşılanmasına Olanak Bulunmadığından Dava Konusu İşlemlerde Hukuka ve Mevzuata Aykırılık Bulunmadığı/İYUK'ta Sayılan Nedenlerden Hiçbirine Uymayan İstemin Reddi Gerektiği )"
İSTANBULBİM-4D12.10.2016E. 2017/2 K. 2017/7"DERDESTLİK MÜESSESESİ ( Temelinde Yatanın Tarafları ve Konusu Aynı Olan Daha Önce Aynı Veya Başka Bir Mahkemede Açıldığı ve Görülmekte Olduğu Saptantanan İkinci Davanın Açılmasında Davacının Hukuki Yararı Bulunmadığı Olgusu Olduğu - İkinci Davanın İncelenmeksizin Reddine Karar Verilmesi Gerektiği )
DAVANIN İNCELENMEKSİZİN REDDİ ( Derdestlik Nedeniyle - Tarafları ve Konusu Aynı Olan Daha Önce Aynı Veya Başka Bir Mahkemede Açıldığı ve Görülmekte Olduğu Saptantanan İkinci Davanın Açılmasında Davacının Hukuki Yararı Bulunmadığı )"
İSTANBULBİM-4D25.10.2016E. 2017/176 K. 2017/115"YAPI RUHSATININ İPTALİNE İLİŞKİN İŞLEMİN İPTALİ ( Taşınmaz İçin Verilen Yapı Ruhsatının İmar Yönetmeliği Mer'i İmar Durumu ve 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planına Uygun Olarak Verilmiş Olduğu İhtiyati Tedbir Kararı Verilmişse de Danıştay İçtihatlarınca da Kabul Edildiği Üzere Mülkiyetin İhtilaflı Olmasının Ruhsat Verilmesine Engel Olmayacağı Dolayısıyla Yürürlükteki İmar Planına ve Mevzuata Uygun Olarak Taşınmaz İçin Tanzim Edilen Yapı Ruhsatında Hukuka Aykırılık Bulunmadığı Sonucuna Varıldığı )
MÜLKİYETİ İHTİLAFLI TAŞINMAZ BAKIMINDAN RUHSAT VERİLMESİ ( 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planına Uygun Olarak Verilmiş Olduğu İhtiyati Tedbir Kararı Verilmişse de Danıştay İçtihatlarınca da Kabul Edildiği Üzere Mülkiyetin İhtilaflı Olmasının Ruhsat Verilmesine Engel Olmayacağı Dolayısıyla Yürürlükteki İmar Planına ve Mevzuata Uygun Olarak Taşınmaz İçin Tanzim Edilen Yapı Ruhsatında Hukuka Aykırılık Bulunmadığı )"
İSTANBULBİM-4D24.3.2017E. 2017/293 K. 2017/164"KAMULAŞTIRMA İŞLEMİNİN İPTALİ İSTEMİ ( Dava Konusu İşlemin Dayanağı Olan Kentsel Sit Alanı Koruma Amaçlı İmar Planı'nda Yapılan Plan Tadilatına İlişkin İşleme Karşı Açılan Davanın Reddedildiği - Plan Değişikliğine Dayalı Olarak Davacıya Ait Taşınmazın Kamulaştırılmasına İlişkin İşlemde Hukuka Aykırılık Bulunmamakta Olup Davanın Reddine Karar Verildiği/İdare Mahkemesi Kararında Kanunda Sayılan Bozma Nedenlerinin Bulunmadığından ve İleri Sürülen İddialar Söz Konusu Kararın Bozulmasını Sağlayacak Nitelikte Görülmediğinden İstemin Reddi Gerektiği )
KENTSEL SİT ALANI KORUMA AMAÇLI İMAR PLANI'NDA YAPILAN PLAN TADİLATI ( İşlemine Karşı Açılan Davanın Reddedildiği - Plan Değişikliğine Dayalı Olarak Davacıya Ait Taşınmazın Kamulaştırılmasına İlişkin İşlemde Hukuka Aykırılık Bulunmamakta Olup Davanın Reddine Karar Verildiği/İdare Mahkemesi Kararında Kanunda Sayılan Bozma Nedenlerinin Bulunmadığından ve İleri Sürülen İddialar Söz Konusu Kararın Bozulmasını Sağlayacak Nitelikte Görülmediğinden İstemin Reddi Gerektiği )
KARAR DÜZELTME İSTEMİ ( İşlemin Dayanağı Olan Kentsel Sit Alanı Koruma Amaçlı İmar Planı'nda Yapılan Plan Tadilatına İlişkin İşleme Karşı Açılan Davanın Reddedildiği - Plan Değişikliğine Dayalı Olarak Davacıya Ait Taşınmazın Kamulaştırılmasına İlişkin İşlemde Hukuka Aykırılık Bulunmamakta Olup Davanın Reddine Karar Verildiği/İdare Mahkemesi Kararında Kanunda Sayılan Bozma Nedenlerinin Bulunmadığından ve İleri Sürülen İddialar Söz Konusu Kararın Bozulmasını Sağlayacak Nitelikte Görülmediğinden İstemin Reddi Gerektiği )"

İSTANBULBİM-5D

İSTANBULBİM-5D27.6.2016E. 2017/27 K. 2017/133"İDARİ PARA CEZASINA İLİŞKİN ENCÜMEN KARARININ İPTALİ İSTEMİ ( Para Cezasının Verilmesine Gerekçe Olarak Gösterilen Mahzurun Giderilmesi İçin Uygun Süre Verilmemesi ve Verilen Sürede de Tebligat Yanlışlığı Nedeniyle Davacıya Mahzuru Giderme Olanağı Tanınmadığı - İşlemde Hukuka ve Mevzuata Uyarlık Bulunmadığından İşlemin İptaline Karar Verildiği/ BİM'nin İtiraz Üzerine Verdikleri Kararların Yeniden İncelenebilmesi İlgili Maddede Yazılı Nedenlerin Varlığı Halinde Mümkün Olup Sayılan Nedenlerden Hiçbirine Uymayan İstemin Reddi Gerektiği )
MAHZURUN GİDERİLMESİ ( Para Cezasının Verilmesine Gerekçe Olarak Gösterilen Mahzurun Giderilmesi İçin Uygun Süre Verilmemesi ve Verilen Sürede de Tebligat Yanlışlığı Nedeniyle Davacıya Mahzuru Giderme Olanağı Tanınmadığı - İşlemde Hukuka ve Mevzuata Uyarlık Bulunmadığından İşlemin İptaline Karar Verildiği/BİM'nin İtiraz Üzerine Verdikleri Kararların Yeniden İncelenebilmesi İlgili Maddede Yazılı Nedenlerin Varlığı Halinde Mümkün Olup Sayılan Nedenlerden Hiçbirine Uymayan İstemin Reddi Gerektiği )
USULSÜZ TEBLİGAT ( Mahzurun Giderilmesi İçin Uygun Süre Verilmemesi ve Verilen Sürede de Tebligat Yanlışlığı Nedeniyle Davacıya Mahzuru Giderme Olanağı Tanınmadığı - İşlemde Hukuka ve Mevzuata Uyarlık Bulunmadığından İşlemin İptaline Karar Verildiği/BİM'nin İtiraz Üzerine Verdikleri Kararların Yeniden İncelenebilmesi İlgili Maddede Yazılı Nedenlerin Varlığı Halinde Mümkün Olup Sayılan Nedenlerden Hiçbirine Uymayan İstemin Reddi Gerektiği )
BİM KARARLARININ KARAR DÜZELTME YOLUYLA YENİDEN İNCELENMESİ ( Uyuşmazlık İçin Uygulanabilir Olan İlgili Maddede Yazılı Nedenlerin Varlığı Halinde Mümkün Olduğu - Bu Maddede Sayılan Nedenlerden Hiçbirine Uymayan Karar Düzeltme İsteminin Reddi Gerektiği )"
İSTANBULBİM-5D30.6.2016E. 2017/41 K. 2017/74"BELEDİYE ENCÜMENİ KARARININ İPTALİ İSTEMİ ( Mahzuru Gidermek İçin Alınması Gereken Önlemler İçin Çok Kısa Bir Süre Verildiği ve Uygun Süre Olarak Kabul Edilemeyeceği/ Tebligatın Olay Mahalli Muhtarlığına Yapıldığı - Usulüne Uygun Tebligat Yapılamadığı Gibi Mahsurun Giderilmesi İçin Gerekli İmkan da Tanınmadığından İşlemin İptal Edildiği/BİM'nin İtiraz Üzerine Verdikleri Kararların Yeniden İncelenebilmesi İlgili Maddede Yazılı Nedenlerin Varlığı Halinde Mümkün Olup Sayılan Nedenlerden Hiçbirine Uymayan Karar Düzeltme İsteminin Reddi Gerektiği )
MAHZURUN GİDERİLMESİ ( Alınması Gereken Önlemler İçin Çok Kısa Bir Süre Verildiği ve Uygun Süre Olarak Kabul Edilemeyeceği/Tebligatın Olay Mahalli Muhtarlığına Yapıldığı - Usulüne Uygun Tebligat Yapılamadığı Gibi Mahsurun Giderilmesi İçin Gerekli İmkan da Tanınmadığından İşlemin İptal Edildiği/BİM'nin İtiraz Üzerine Verdikleri Kararların Yeniden İncelenebilmesi İlgili Maddede Yazılı Nedenlerin Varlığı Halinde Mümkün Olup Sayılan Nedenlerden Hiçbirine Uymayan Karar Düzeltme İsteminin Reddi Gerektiği )
USULSÜZ TEBLİGAT ( Tebligatın Olay Mahalli Muhtarlığına Yapıldığı - Usulüne Uygun Tebligat Yapılamadığı Gibi Mahsurun Giderilmesi İçin Gerekli İmkan da Tanınmadığından İşlemin İptal Edildiği/BİM'nin İtiraz Üzerine Verdikleri Kararların Yeniden İncelenebilmesi İlgili Maddede Yazılı Nedenlerin Varlığı Halinde Mümkün Olup Sayılan Nedenlerden Hiçbirine Uymayan Karar Düzeltme İsteminin Reddi Gerektiği )
BİM KARARLARININ KARAR DÜZELTME YOLUYLA YENİDEN İNCELENMESİ ( Uyuşmazlık İçin Uygulanabilir Olan İlgili Maddede Yazılı Nedenlerin Varlığı Halinde Mümkün Olduğu - Bu Maddede Sayılan Nedenlerden Hiçbirine Uymayan Karar Düzeltme İsteminin Reddi Gerektiği )"
İSTANBULBİM-5D10.1.2017E. 2017/14 K. 2017/40"RUHSATSIZ BAZ İSTASYONU YAPILMASI NEDENİYLE VERİLEN CEZA ( Aykırılığın Büyüklüğüne Göre Davacı Şirkete İdari Para Cezası Verilmesine Karşın Ruhsat Almak Veya Aykırı Yapı Kısımlarını Ruhsata Uygun Hale Getirmek Yükümlülüğünü Yerine Getirmesi İçin Tanınan Süre Geçmeden ve Yükümlülüklerin Yerine Getirilmediği Yolunda Bir Tespit Olmadan Aynı Eylem Nedeniyle Ayrı Ayrı İdari Para Cezası Daha Verildiği - Kararda Hukuka Uygunluk Bulunmayarak Davanın Reddine Karar Verilmiş Olup Karar Düzeltme İsteminin Reddi Gerektiği )
BELEDİYE ENCÜMEN KARARININ İPTALİ ( Aykırılığın Büyüklüğüne Göre Davacı Şirkete İdari Para Cezası Verilmesine Karşın Ruhsat Almak Veya Aykırı Yapı Kısımlarını Ruhsata Uygun Hale Getirmek Yükümlülüğünü Yerine Getirmesi İçin Tanınan Süre Geçmeden ve Yükümlülüklerin Yerine Getirilmediği Yolunda Bir Tespit Olmadan Aynı Eylem Nedeniyle Ayrı Ayrı İdari Para Cezası Daha Verildiği - Kararda Hukuka Uygunluk Bulunmayarak Davanın Reddine Karar Verilmiş Olup Karar Düzeltme İsteminin Reddi Gerektiği )
İDARİ PARA CEZASI VERİLMESİ ( Ruhsat Almak Veya Aykırı Yapı Kısımlarını Ruhsata Uygun Hale Getirmek Yükümlülüğünü Yerine Getirmesi İçin Tanınan Süre Geçmeden ve Yükümlülüklerin Yerine Getirilmediği Yolunda Bir Tespit Olmadan Aynı Eylem Nedeniyle Ayrı Ayrı İdari Para Cezası Daha Verildiği - Kararda Hukuka Uygunluk Bulunmayarak Davanın Reddine Karar Verilmiş Olup Karar Düzeltme İsteminin Reddi Gerektiği )
BİM'İN VERDİĞİ KARARLARIN KARAR DÜZELTME YOLU İLE YENİDEN İNCELENEBİLMESİ ( Bakılan Uyuşmazlık İçin Uygulanabilir Olan Kanunda Yazılı Nedenlerin Varlığı Halinde Mümkün Olduğu - İlgili Maddede Sayılan Nedenlerden Hiçbirine Uymayan Karar Düzeltme İstemlerinin Reddi Gerektiği )"
İSTANBULBİM-5D26.1.2017E. 2017/87 K. 2017/102"BELEDİYE ENCÜMEN KARARININ İPTALİ ( Uyuşmazlığın Yapıda Ruhsat ve Projesine Aykırı İnşai Faaliyet Yapıldığından Bahisle 3194 S.K. Md. 42/3 Uyarınca Söz Konusu Yapıyı Denetleyen Davacı Şirket Adına Para Cezası Verilmesine İlişkin Encümen Kararının İptali İstemine İlişkin Olduğu - Kararda Hukuka Uygunluk Bulunmayarak Davanın Reddine Karar Verilmiş Olup Karar Düzeltme İsteminin Reddi Gerektiği )
İDARİ PARA CEZASI VERİLMESİ ( Davacı Şirketin Tespit Ettiği Aykırılıkları Gidermesi İçin Yapı Sahibi Kooperatifi İhbarname İle İkaz Ettiği/Yapı Sahibi İle Arasındaki Sözleşmenin Feshine İlişkin Olarak Noter Vasıtasıyla Sarıyer Belediye Başkanlığı ve İstanbul Çevre İl Müdürlüğüne Bildirimde Bulunduğu - İstanbul İl Yapı Denetim Komisyonu Tarafından Söz Konusu Yapıya İlişkin Olarak Düzenlenen Raporda Davacı Şirketin Sözleşmeyi Feshettiğinde Yapının %60 Seviyesinde Bulunduğu/Belirtilen Aykırılıkların Bu Seviyeden Sonra da Yapılabilecek Aykırılıklar Olması Sebebiyle Sorumluluğunun Tespit Edilemediği )
BİM KARARLARININ KARAR DÜZELTME YOLUYLA YENİDEN İNCELENEBİLMESİ ( Uyuşmazlık İçin Uygulanabilir Olan İlgili Maddede Yazılı Nedenlerin Varlığı Halinde Mümkün Olduğu - Bu Maddede Sayılan Nedenlerden Hiçbirine Uymayan Karar Düzeltme İsteminin Reddi Gerektiği )"
İSTANBULBİM-5D8.2.2017E. 2017/231 K. 2017/164"İDARİ PARA CEZASI VERİLMESİNE İLİŞKİN İŞLEMİN İPTALİ İSTEMİ ( Belediyeden Yönetim Planı Kapsamında Sunulması Gereken Gelişme Raporunun Denetim Sırasında Süre Verilerek İbrazının İstenilmesinin Söz Konusu Olmadığı/Dayanak Öngörülen Bildirim ve Bilgi Verme Yükümlülüğünü Yerine Getirmemek Fiili Gerçekleşmediğinden İşlemin İptaline Karar Verildiği - BİM'ce Denetim Elemanına Sunulması Gerektiği Aksi Halde Para Cezası Verilebileceği Sonucuna Varıldığından Reddedildiği/İYUK'ta Sayılan Nedenleri Barındırmayan Düzeltme İsteminin Reddi Gerektiği )
YÖNETİM PLANI KAPSAMINDA SUNULMASI GEREKEN GELİŞME RAPORU ( Belediyeden Denetim Sırasında Süre Verilerek İbrazının İstenilmesinin Söz Konusu Olmadığı/Dayanak Öngörülen Bildirim ve Bilgi Verme Yükümlülüğünü Yerine Getirmemek Fiili Gerçekleşmediğinden İşlemin İptaline Karar Verildiği - BİM'ce Denetim Elemanına Sunulması Gerektiği Aksi Halde Para Cezası Verilebileceği Sonucuna Varıldığından Reddedildiği/İYUK'ta Sayılan Nedenleri Barındırmayan Düzeltme İsteminin Reddi Gerektiği )
RAPOR SUNMA YÜKÜMLÜLÜĞÜ ( İstanbul BİM Beşinci İdare Dava Dairesi'nce Raporu Sunma Yükümlülüğünün Belediyelere Ait Olduğu Dolayısıyla Denetim Sırasında Denetim Elemanına Sunulması Gerektiği Aksi Halde Para Cezası Verilebileceği Sonucuna Varıldığı - Dava Konusu İşlemde Hukuka Aykırılık İdare Mahkemesi Kararında İse Hukuki İsabet Bulunmadığı Gerekçesiyle Bozarak Davanın Reddine Karar Verildiği/İYUK'ta Sayılan Nedenleri Barındırmayan Düzeltme İsteminin Reddi Gerektiği )
KARAR DÜZELTME İSTEMİ ( BİM' Nin İtiraz Üzerine Verdikleri Kararların Düzeltme Yolu İle Yeniden İncelenebilmesinin İYUK'ta Yazılı Nedenlerin Varlığı Halinde Mümkün Olduğu - Kanunda Sayılan Nedenlerden Hiçbirine Uymayan İstemin Reddi Gerektiği )"

İSTANBULBİM-6D

İSTANBULBİM-6D30.9.2016E. 2017/94 K. 2017/83"İŞYERİ AÇMA VE ÇALIŞMA RUHSATI MEVZUATI AYKIRILIKLARININ GİDERİLMESİ ( Hukuka Aykırılık İddialarıyla İlgili Yürütülecek İdari Süreç ile İşlem Yapmaya Yetkili Birimler Uygulanacak Yaptırım ve Mevzuat Hükümleri Farklılık Göstereceğinden Bahse Konu İşyeriyle İlgili Hangi Hususa Yönelik Hukuka Aykırılık İddiası Var ise Bu Durumun Açık Bir Şekilde Belirtilerek İşlem Tesisinde Yetkili Olan Birime Başvurulacağı - Başvurunun Zımnen Reddi Yönündeki İşlemde Hukuka Aykırılık Görülmemiş Olup Davalı İdarenin İstinaf Talebinin Kabulü Gerektiği )
İÇKİLİ LOKANTA İŞYERİ AÇMA VE ÇALIŞMA RUHSATI İLE CANLI MÜZİK BELGESİ BULUNMASI ( Yürütülecek İdari Süreç ile İşlem Yapmaya Yetkili Birimler Uygulanacak Yaptırım ve Mevzuat Hükümleri Farklılık Göstereceğinden Bahse Konu İşyeriyle İlgili Hangi Hususa Yönelik Hukuka Aykırılık İddiası Var ise Bu Durumun Açık Bir Şekilde Belirtilerek İşlem Tesisinde Yetkili Olan Birime Başvurulacağı - Başvurunun Zımnen Reddi Yönündeki İşlemde Hukuka Aykırılık Görülmemiş Olup Davalı İdarenin İstinaf Talebinin Kabulü Gerektiği )
YETKİLİ BİRİM VE UYGULANACAK HÜKÜMLERİN FARKLILIK GÖSTERMESİ ( Bahse Konu İşyeriyle İlgili Hangi Hususa Yönelik Hukuka Aykırılık İddiası Var ise Bu Durumun Açık Bir Şekilde Belirtilerek İşlem Tesisinde Yetkili Olan Birime Başvurulacağı - Başvurunun Zımnen Reddi Yönündeki İşlemde Hukuka Aykırılık Görülmemiş Olup Davalı İdarenin İstinaf Talebinin Kabulü Gerektiği )"
İSTANBULBİM-6D8.11.2016E. 2017/11 K. 2017/38"ÖĞRENCİ VE PERSONEL SERVİS TAŞIMACILIĞI YÖNERGESİ'NİN İPTALİ İSTEMİ ( Bir Davanın Derdestlik Nedeniyle İncelenmeksizin Reddine Karar Verilebilmesi İçin Gerekli Olan Aynı Davanın İki Defa Açılmış Olması Birinci Davanın Hala Görülmekte Olması Gerektiği/Birinci Dava ile İkinci Davanın Aynı Dava Olması Şartlarının Bu Davada Gerçekleşmediği - İkinci Dava Niteliğindeki Davada Uyuşmazlığın Esasının İncelenmesi Gerekirken Red Edilmesinde Hukuki İsabet Görülmediği/Davacının İstinaf İsteminin Kabulü Gerektiği )
DAVANIN DERDEST OLMASI ( Davanın Derdestlik Nedeniyle İncelenmeksizin Reddine Karar Verilebilmesi İçin Gerekli Olan Aynı Davanın İki Defa Açılmış Olması Birinci Davanın Hala Görülmekte Olması Gerektiği/Birinci Dava ile İkinci Davanın Aynı Dava Olması Şartlarının Bu Davada Gerçekleşmediği - İkinci Dava Niteliğindeki Davada Uyuşmazlığın Esasının İncelenmesi Gerekirken Red Edilmesinde Hukuki İsabet Görülmediği/Davacının İstinaf İsteminin Kabulü Gerektiği )
FARKLI İSTEMLE AÇILMIŞ İKİNCİ BİR DAVA BULUNMASI ( Davanın Derdestlik Nedeniyle İncelenmeksizin Reddine Karar Verilebilmesi İçin Gerekli Olan Aynı Davanın İki Defa Açılmış Olması Birinci Davanın Hala Görülmekte Olması Gerektiği/Birinci Dava ile İkinci Davanın Aynı Dava Olması Şartlarının Bu Davada Gerçekleşmediği - Davada Uyuşmazlığın Esasının İncelenmesi Gerekirken Red Edilmesinde Hukuki İsabet Görülmediği/Davacının İstinaf İsteminin Kabulü Gerektiği )
UYUŞMAZLIĞIN ESASININ İNCELENMESİ ( Bir Davanın Derdestlik Nedeniyle İncelenmeksizin Reddine Karar Verilebilmesi İçin Gerekli Olan Aynı Davanın İki Defa Açılmış Olması Birinci Davanın Hala Görülmekte Olması Gerektiği/Birinci Dava ile İkinci Davanın Aynı Dava Olması Şartlarının Bu Davada Gerçekleşmediği - İkinci Dava Niteliğindeki Davada Uyuşmazlığın Red Edilmesinde Hukuki İsabet Görülmediği/Davacının İstinaf İsteminin Kabulü Gerektiği )"
İSTANBULBİM-6D25.1.2017E. 2017/8 K. 2017/5"T PLAKASI SİLİNEREK SERİDEN PLAKAYA ÇEVRİLME TALEBİ ( Plakanın Taksi Olarak Faaliyet Yürütmesine Dayanak Olacak İl Trafik Komisyonu veya Belediye Encümen Kararı Olmadığı - Davacının İlçe Emniyet Müdürlüğü Tescil Kararına İstinaden T Plaka Aldığı Açık Olup Taksi Sayısını Belirleme Yetkisine Haiz Yetkili Makamlarca Alınan Bir Karar Olmaksızın Verilen Dava Konusu İşlemde Hukuka Aykırılık Görülmemiş Olup Davanın Reddedildiği/İddialar Yerinde Görülmeyip Kararın Bozulmasını Grerektirecek Nitelikte Olmadığından İstinaf Talebinin Reddi Gerektiği )
DAYANAK İL TRAFİK KOMİSYONU VEYA BELEDİYE ENCÜMEN KARARI OLMAMASI ( Davacının İlçe Emniyet Müdürlüğü Tescil Kararına İstinaden T Plaka Aldığı Açık Olup Taksi Sayısını Belirleme Yetkisine Haiz Yetkili Makamlarca Alınan Bir Karar Olmaksızın Verilen Dava Konusu İşlemde Hukuka Aykırılık Görülmemiş Olup Davanın Reddedildiği - İddialar Yerinde Görülmeyip Kararın Bozulmasını Grerektirecek Nitelikte Olmadığından İstinaf Talebinin Reddi Gerektiği )
İLÇE EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ TESCİL KARARIYLA T PLAKA ALINMASI ( Plakanın Taksi Olarak Faaliyet Yürütmesine Dayanak Olacak İl Trafik Komisyonu veya Belediye Encümen Kararı Olmadığı - Açık Olup Taksi Sayısını Belirleme Yetkisine Haiz Yetkili Makamlarca Alınan Bir Karar Olmaksızın Verilen Dava Konusu İşlemde Hukuka Aykırılık Görülmemiş Olup Davanın Reddedildiği/İddialar Yerinde Görülmeyip Kararın Bozulmasını Grerektirecek Nitelikte Olmadığından İstinaf Talebinin Reddi Gerektiği )"
İSTANBULBİM-6D16.3.2017E. 2017/102 K. 2017/69"UKOME KARARI VE YAPTIRIM CETVELİNİN İPTALİ İSTEMİ ( Servis ve Toplu Taşıma Araçları ile İlgili Bilet Ücret ve Tarifelerini Belirlemenin Ulaşım Koordinasyon Merkezi Aracılığıyla Belediyelerinin Yetki ve Sorumlulukları Arasında Sayıldığı - Belediyelerde Resmi ya da Özel Eğitim Kurumlarına Hizmet Veren Okul Servisleri ile İlgili Ayrıma Gitmeksizin Her Türlü Servisle İlgili Uygulamaya Yönelik Yönlendirici Karar Alma Yetkisinin Olduğu/Maddelerde Hukuka ve Mevzuata Aykırılık Bulunmadığından Davanın Reddi Gerektiği )
SERVİS VE TOPLU TAŞIMA İLE İLGİLİ ÜCRET BELİRLEMESİ ( Ulaşım Koordinasyon Merkezi Aracılığıyla Belediyelerinin Yetki ve Sorumlulukları Arasında Sayıldığı - Belediyelerde Resmi ya da Özel Eğitim Kurumlarına Hizmet Veren Okul Servisleri ile İlgili Ayrıma Gitmeksizin Her Türlü Servisle İlgili Uygulamaya Yönelik Yönlendirici Karar Alma Yetkisinin Olduğu/Maddelerde Hukuka ve Mevzuata Aykırılık Bulunmadığından Davanın Reddi Gerektiği )
FERAGAT ( Dava Dosyasındaki Belgelerin İncelenmesinden Yetki Verilen Davacı Vekili Tarafından Sunulan Dilekçe ile Davadan Feragat Edildiğinin Bildirildiği - Dava Hakkında Karar Verilmesine Yer Olmadığı/Kararın Kaldırılması ile Feragat Nedeniyle Dava Hakkında Karar Verilmesine Yer Olmadığına Karar Verilmesi Gerektiği )
DAVA HAKKINDA KARAR VERİLMESİNE YER OLMADIĞI ( Dava Dosyasındaki Belgelerin İncelenmesinden Yetki Verilen Davacı Vekili Tarafından Sunulan Dilekçe ile Davadan Feragat Edildiğinin Bildirildiği - Kararın Kaldırılması ile Feragat Nedeniyle Dava Hakkında Karar Verilmesine Yer Olmadığına Karar Verilmesi Gerektiği )"
İSTANBULBİM-6D16.3.2017E. 2017/16 K. 2017/72"İÇKİLİ KAFETERYA RUHSATININ DEVRİ BAŞVURUSU ( Alkollü İçki Satmak İsteyenlerin TAPDK'dan Satış Belgesi Almaları Zorunlu Olduğu Satış Belgesi Olmadan İçkili Kafeterya Ruhsatı Alınmasının Mümkün Olmadığı Anlaşılmış Olup İşlemde Hukuka Aykırılık Bulunmadığından Davanın Reddine Karar Verildiği - İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatının Davalı İdarece İptal Edilmediği Yani Halen Hukuken Geçerliliğini Sürdürdüğü/İşlemde Hukuka Uyarlık Bulunmayıp İstinaf Talebinin Kabulü Gerektiği )
ALKOLLÜ İÇKİ SATMAK İSTEYENLERİN TAPDK'DAN SATIŞ BELGESİ ALMASI ( Zorunlu Olduğu Satış Belgesi Olmadan İçkili Kafeterya Ruhsatı Alınmasının Mümkün Olmadığı Anlaşılmış Olup İşlemde Hukuka Aykırılık Bulunmadığından Davanın Reddine Karar Verildiği - İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatının Davalı İdarece İptal Edilmediği Yani Halen Hukuken Geçerliliğini Sürdürdüğü/İşlemde Hukuka Uyarlık Bulunmayıp İstinaf Talebinin Kabulü Gerektiği )
İŞYERİ AÇMA VE ÇALIŞMA RUHSATININ DAVALI İDARECE İPTAL EDİLMEMESİ ( Halen Hukuken Geçerliliğini Sürdürdüğü - Alkollü İçki Satmak İsteyenlerin TAPDK'dan Satış Belgesi Almaları Zorunlu Olduğu Satış Belgesi Olmadan İçkili Kafeterya Ruhsatı Alınmasının Mümkün Olmadığı Anlaşılmış Olup İşlemde Hukuka Aykırılık Bulunmadığından Davanın Reddine Karar Verildiği/İşlemde Hukuka Uyarlık Bulunmayıp İstinaf Talebinin Kabulü Gerektiği )"
İSTANBULBİM-6D29.3.2017E. 2017/119 K. 2017/110"İNDİRİM UYGULANMAYAN ABONELİK NEDENİYLE FAZLA ÖDENEN BEDELİN TAHSİLİ ( Tüzel Kişiliği Kaldırılan Mahallede Bulunan Su Aboneliğine İlişkin Olarak 6360 Sayılı Kanunun İlgili Maddesinin Yürürlüğe Girdiği Tarihten İndirim Hükümlerinin Uygulandığı Tarihe Kadar Fazladan Alınan Bedelin Davacının Başvuru Tarihinden İtibaren İşleyecek Yasal Faiziyle Birlikte Davacıya Ödenmesi Gerektiği - İYUK'ta Sayılan Nedenlerden Hiçbirine Uymayan Karar Düzeltme İsteminin Reddi Gerektiği )
İDARENİN KENDİ EYLEM VE İŞLEMLERİNDEN DOĞAN ZARARI ÖDEMEKLE YÜKÜMLÜ OLMASI ( Tüzel Kişiliği Kaldırılan Mahallede Bulunan Su Aboneliğine İlişkin Olarak 6360 Sayılı Kanunun İlgili Maddesinin Yürürlüğe Girdiği Tarihten İndirim Hükümlerinin Uygulandığı Tarihe Kadar Fazladan Alınan Bedelin Davacının Başvuru Tarihinden İtibaren İşleyecek Yasal Faiziyle Birlikte Davacıya Ödenmesi Gerektiği - İYUK'ta Sayılan Nedenlerden Hiçbirine Uymayan Karar Düzeltme İsteminin Reddi Gerektiği )
TÜZEL KİŞİLİĞİ KALDIRILAN MAHALLEDE BULUNAN SU ABONELİĞİ ( 6360 Sayılı Kanunun İlgili Maddesinin Yürürlüğe Girdiği Tarihten İndirim Hükümlerinin Uygulandığı Tarihe Kadar Fazladan Alınan Bedelin Davacının Başvuru Tarihinden İtibaren İşleyecek Yasal Faiziyle Birlikte Davacıya Ödenmesi Gerektiği - İYUK'ta Sayılan Nedenlerden Hiçbirine Uymayan Karar Düzeltme İsteminin Reddi Gerektiği )"
İSTANBULBİM-6D19.10.2017E. 2017/436 K. 2017/660"İŞYERİ AÇMA VE ÇALIŞMA RUHSATININ İPTALİNE DAİR İŞLEMİN İPTALİ İSTEMİ (Yapı Tadilat Ruhsatı ve Yapı Kullanma İzin Belgesi Alınamamasının İlgili Belediyenin İmar Uygulaması İle İlgili Menfi Durumdan Kaynaklandığı - Şirketin Denetim Raporunda Tespiti Yapılan Hususlar Esas Alınmak Suretiyle Gideremediği Eksiklikler Sebebiyle İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatının İptaline Dair İşlemde Hukuka Uyarlık Bulunmadığı)
LPG SATIŞ İSTASYONU FAALİYET RUHSATI (İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatının İptaline Dair İşlemin İptali İstemi - Yapı Tadilat Ruhsatı ve Yapı Kullanma İzin Belgesi Alınamamasının İlgili Belediyenin İmar Uygulaması İle İlgili Menfi Durumdan Kaynaklandığı/Davaya Konu İşlemin İptaline Karar Veren İdare Mahkemesi Kararının İsabetli Bulunduğu)
BELEDİYENİN İMAR UYGULAMASI NEDENİYLE YAPI TADİLAT RUHSATI VE YAPI KULLANMA İZİN BELGESİ ALINAMAMASI (Bu Haliyle Davacı Şirketin Denetim Raporunda Tespiti Yapılan Hususlar Esas Alınmak Suretiyle Gideremediği Eksiklikler Sebebiyle İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatının İptaline Dair İşlemde Hukuka Uyarlık Bulunmadığı)"

İSTANBULBİM-7D

İSTANBULBİM-7D30.9.2016E. 2017/356 K. 2017/633"UZMAN HEMŞİRE ÜNVANININ BELİRTİLMESİ BAŞVURUSUNUN REDDİNE İLİŞKİN İŞLEMİN İPTALİ ( Davacının Okula Giriş Yaptığı ve Öğrenimine Devam Ettiği Tarihte Yürürlükte Olan ve Bu Tarih İtibarıyla Tabi Olduğu Yönetmelik Hükmünde Yer Alan Uzman Hemşire İbaresi Hemşirelik Yüksekokulu'nda Görülen Eğitimin Seviyesini Göstermeye Yönelik Olup Yüksek Lisans ve Doktora Eğitiminde Öngörülen Bilim Uzmanlığı ile İlgisi Bulunmadığından Unvanının Davacının Diplomasına Yazılması Gerektiğinden İşlemin İptali Edildiği - Başvurunun Reddi Gerektiği )
İLGİLİ YÖNETMELİĞİN DAVACININ MEZUN OLDUĞU TARİHTE YÜRÜRLÜKTEN KALDIRILMASI ( Davacının Okula Giriş Yaptığı ve Öğrenimine Devam Ettiği Tarihte Yürürlükte Olan ve Bu Tarih İtibarıyla Tabi Olduğu Yönetmelik Hükmünde Yer Alan Uzman Hemşire İbaresi Hemşirelik Yüksekokulu'nda Görülen Eğitimin Seviyesini Göstermeye Yönelik Olup Yüksek Lisans ve Doktora Eğitiminde Öngörülen Bilim Uzmanlığı ile İlgisi Bulunmadığından Unvanının Davacının Diplomasına Yazılması Gerektiğinden İşlemin İptali Edildiği - Başvurunun Reddi Gerektiği )
UZMAN HEMŞİRE İBARESİ ( Yönetmelik Hükmünde Yer Alan İbare Hemşirelik Yüksekokulu'nda Görülen Eğitimin Seviyesini Göstermeye Yönelik Olup Yüksek Lisans ve Doktora Eğitiminde Öngörülen Bilim Uzmanlığı ile İlgisi Bulunmadığından Unvanının Davacının Diplomasına Yazılması Gerektiği - Davacının Bu İsteminin Reddedilmesine İlişkin İşlemde Mevzuata Uyarlık Bulunmadığından İşlemin İptaline Karar Verildiği/Karar Hukuka Uygun Olduğundan ve İddialar Kararın Kaldırılmasını Sağlayacak Nitelikte Görülmediğinden İstemin Reddi Gerektiği )
İŞLEMDE HUKUKA UYARLIK BULUNMAMASI ( Yönetmelik Hükmünde Yer Alan Uzman İbaresi Hemşirelik Yüksekokulu'nda Görülen Eğitimin Seviyesini Göstermeye Yönelik Olup Yüksek Lisans ve Doktora Eğitiminde Öngörülen Bilim Uzmanlığı ile İlgisi Bulunmadığından Unvanının Davacının Diplomasına Yazılması Gerektiği - Davacının Bu İsteminin Reddedilmesine İlişkin İşlemde Mevzuata Uyarlık Bulunmadığından İşlemin İptaline Karar Verildiği/Karar Hukuka Uygun Olduğundan ve İddialar Kararın Kaldırılmasını Sağlayacak Nitelikte Olmadığından İstemin Reddi Gerektiği )"
İSTANBULBİM-7D25.11.2016E. 2017/569 K. 2017/624"YENİ ÖĞRETİM GÖREVLİSİ ATANMASINA İLİŞKİN İŞLEMİN İPTALİ İSTEMİ ( Tesis Edilen Bir İdari İşlemin Hukuka Uygunluğunun Denetlenmesi İçin İptal İsteminde Bulunan Kişinin Doğrudan Bir Hak İhlaline Maruz Kalması Gerekmeyip İşlemin İptali ile Davacının Güncel Hukuki Durumu Arasında Makul Bir İlginin Bulunması Gerektiği/Davacının Menfaatini İhlal Etmeyen İşlemin İptalini İsteme Hususunda Ehliyetinin Bulunmadığı - İstinaf Başvurusuna Konu İdare Mahkemesi Kararının Hukuka ve Usule Uygun Olduğu/Başvurunun Reddi Gerektiği )
İPTAL İSTEMİNDE BULUNAN KİŞİNİN HAKKININ İHLALİ ( Gerekmeyip İşlemin İptali ile Davacının Güncel Hukuki Durumu Arasında Makul Bir İlginin Bulunması Gerektiği/Davacının Menfaatini İhlal Etmeyen İşlemin İptalini İsteme Hususunda Ehliyetinin Bulunmadığı - İstinaf Başvurusuna Konu İdare Mahkemesi Kararının Hukuka Uygun Olduğu/Başvurunun Reddi Gerektiği )
İŞLEMİN İPTALİ İLE GÜNCEL HUKUKİ DURUM ARASINDA İLGİ BULUNMASI ( Tesis Edilen Bir İdari İşlemin Hukuka Uygunluğunun Denetlenmesi İçin İptal İsteminde Bulunan Kişinin Doğrudan Bir Hak İhlaline Maruz Kalması Gerekmediği/Davacının Menfaatini İhlal Etmeyen İşlemin İptalini İsteme Hususunda Ehliyetinin Bulunmadığı - İstinaf Başvurusuna Konu İdare Mahkemesi Kararının Hukuka ve Usule Uygun Olduğu/İleri Sürülen İddialar Söz Konusu Kararın Kaldırılmasını Sağlayacak Nitelikte Görülmediğinden Başvurunun Reddi Gerektiği )
MEŞRU VE GÜNCEL BİR MENFAATİ İHLAL ETMEYEN EYLEM ( Davacının Çalıştığı Ana Bilim Dalına Araştırma Görevlisi Atanması İşleminin İptalini İstemesi Hususunda Ehliyetinin Bulunmadığı Sonucuna Varıldığından Davanın Reddine Karar Verildiği - İstinaf Başvurusuna Konu İdare Mahkemesi Kararının Hukuka ve Usule Uygun Olduğu/İleri Sürülen İddialar Söz Konusu Kararın Kaldırılmasını Sağlayacak Nitelikte Görülmediğinden Başvurunun Reddi Gerektiği )"
İSTANBULBİM-7D16.2.2017E. 2017/100 K. 2017/168"İDARİ PARA CEZASINA İLİŞKİN İPTALİ İSTEMİ ( Davada Belirtilen Tarih İtibariyle Henüz 5 Yıllık Saklama Süresinin Dolmamış Olan Kayıtlar Bakımından 10 Yıla Çıkarılmış Olduğundan Günümüz İtibariyle Geriye Doğru Yapılacak Olan Kayıt İbrazına İlişkin İstemlerde İşyeri Kayıtlarının İlgili Bulundukları Yılı Takip Eden Takvim Yılından Başlayarak 10 Yıl Dikkate Alınmak Suretiyle İbrazının İstenileceğinden Davanın Reddedildiği - Davacı Vekilinin Karar Düzeltme İsteminin Reddi Gerektiği )
BELGE SAKLAMA YÜKÜMLÜLÜĞÜ ( Davada Belirtilen Tarih İtibariyle Henüz 5 Yıllık Saklama Süresinin Dolmamış Olan Kayıtlar Bakımından 10 Yıla Çıkarılmış Olduğundan Günümüz İtibariyle Geriye Doğru Yapılacak Olan Kayıt İbrazına İlişkin İstemlerde İşyeri Kayıtlarının İlgili Bulundukları Yılı Takip Eden Takvim Yılından Başlayarak 10 Yıl Dikkate Alınmak Suretiyle İbrazının İstenileceğinden Davanın Reddedildiği - Davacı Vekilinin Karar Düzeltme İsteminin Reddi Gerektiği )
KARAR DÜZELTME TALEBİ ( Danıştay Dava Daireleri İdari Veya Vergi DDGK' larının Temyiz Üzerine Verdikleri Kararlar ile BİM'nin İtiraz Üzerine Verdikleri Kararlar Hakkında Bir Defaya Mahsus Olmak Üzere Kararın Tebliğ Tarihini İzleyen Onbeş Gün İçinde Taraflarca Kararın Esasına Etkisi Olan İddia ve İtirazların Kararda Karşılanmamış Olması Bir Kararda Birbirine Aykırı Hükümler Bulunması Kararın Kanuna Aykırı Bulunması Hükmün Esasını Etkileyen Belgelerde Sahtekarlığın Ortaya Çıkmış Olması Hallerinde İstenebileceği - İstemin Reddi Gerektiği )"
İSTANBULBİM-7D16.2.2017E. 2017/119 K. 2017/154"İTİRAZ KOMİSYON KARARININ İPTALİ ( Ayni Yardımların Ölüm Doğum ve Evlenme Yardımlarının Çeşitli Tazminatların Kurumca Tutarları Yıllar İtibarıyla Belirlenecek Yemek Çocuk ve Aile Zamları İşverenler Tarafından Sigortalılar İçin Ödenen ve Aylık Toplamı Asgari Ücretin % 30'unu Geçmeyen Özel Sağlık Sigortası Primi ve Bireysel Emeklilik Katkı Payları Tutarlarının Prime Esas Kazanca Tabi Tutulmayacağından İşlemde Hukuka Aykırılık Olmayıp Davanın Reddedildiği - Karar Hukuka Uygun Olduğundan Talebin Reddi Gerektiği )
PRİME ESAS TUTULACAK KAZANÇ ( Ayni Yardımların Ölüm Doğum ve Evlenme Yardımlarının Çeşitli Tazminatların Kurumca Tutarları Yıllar İtibarıyla Belirlenecek Yemek Çocuk ve Aile Zamları İşverenler Tarafından Sigortalılar İçin Ödenen ve Aylık Toplamı Asgari Ücretin % 30'unu Geçmeyen Özel Sağlık Sigortası Primi ve Bireysel Emeklilik Katkı Payları Tutarlarının Prime Esas Kazanca Tabi Tutulmayacağından İşlemde Hukuka Aykırılık Olmayıp Davanın Reddedildiği - Karar Hukuka Uygun Olduğundan Talebin Reddi Gerektiği )
YOL PARASI ÖDEMESİ ( Ayni Yardımların Ölüm Doğum ve Evlenme Yardımlarının Çeşitli Tazminatların Kurumca Tutarları Yıllar İtibarıyla Belirlenecek Yemek Çocuk ve Aile Zamları İşverenler Tarafından Sigortalılar İçin Ödenen ve Aylık Toplamı Asgari Ücretin % 30'unu Geçmeyen Özel Sağlık Sigortası Primi ve Bireysel Emeklilik Katkı Payları Tutarlarının Prime Esas Kazanca Tabi Tutulmayacağı - İstisnalar Dışında Yapılan Ödemeler ile Ayni Yardımların Prime Esas Kazanç Olduğu/Karar Hukuka Uygun Olduğundan İstinaf Talebinin Reddi Gerektiği )"
İSTANBULBİM-7D28.2.2017E. 2017/83 K. 2017/278"ÖDENMEYEN ÜNİVERSİTE ÖDENEĞİNİN ÖDENMESİ AMAÇLI BAŞVURUNUN REDDİNİN İPTALİ ( Dava Konusu İşlemin Ödenmeyen Üniversite Ödeneği ile Döner Sermaye Ek Ödeneğinin Ödenmesi İsteminin Reddine Dair Kısmında Hukuka Uyarlılık Ödenmeyen Ek Ödeme Ödenmesi İsteminin Reddine Dair Kısmında ise Döner Sermaye Ödemesi Yapılması Durumunda Aynı Zamanda Ek Ödeme Yapılamayacağına İlişkin Kısmında Hukuka Aykırılık Bulunmadığı - İstinaf Başvurusunun Reddi Gerektiği )
DÖNER SERMAYE ÖDEMESİ YAPILMASI DURUMUNDA AYNI ZAMANDA EK ÖDEME YAPILAMAYACAĞI ( Dava Konusu İşlemin Ödenmeyen Üniversite Ödeneği ile Döner Sermaye Ek Ödeneğinin Ödenmesi İsteminin Reddine Dair Kısmında Hukuka Uyarlılık Bulunmadığı - Ek Ödeme Yapılamayacağına İlişkin Kısmında Hukuka Aykırılık Bulunmadığı - İstinaf Başvurusunun Reddi Gerektiği )
İDDİALARIN SÖZ KONUSU KARARIN KALDILMASINI SAĞLAYACAK NİTELİKTE BULUNMAMASI ( Dava Konusu İşlemin Ödenmeyen Üniversite Ödeneği ile Döner Sermaye Ek Ödeneğinin Ödenmesi İsteminin Reddine Dair Kısmında Hukuka Uyarlılık Ödenmeyen Ek Ödeme Ödenmesi İsteminin Reddine Dair Kısmında ise Döner Sermaye Ödemesi Yapılması Durumunda Aynı Zamanda Ek Ödeme Yapılamayacağına İlişkin Kısmında Hukuka Aykırılık Bulunmadığı - İstinaf Başvurusunun Reddi Gerektiği )"
İSTANBULBİM-7D30.3.2017E. 2017/444 K. 2017/501"ÜNİVERSİTEDEN DİĞERİNE NAKLEN ATANMA TALEBİ ( Hemşire Olarak Görev Yapan Davacının Eş Durumu Özrü Sebebiyle İlgili Üniversiteye Naklen Atanması İçin Gerekli Olan Muvafakat Talebinin Reddine İlişkin Davalı İdarenin İşleminin İptali İstemiyle Açılan Davada Dava Konusu İşlemin İptaline Karar Verildiği - İstinaf Başvurusuna Konu Kararın Hukuka ve Usule Uygun Olduğu Anlaşıldığından ve Dilekçede İleri Sürülen İddialar Söz Konusu Kararın Kaldırılmasını Sağlayacak Nitelikte Görülmediğinden İstinaf Başvurusunun Reddi Gerektiği )
EŞ DURUMU ÖZRÜ SEBEBİYLE ATANMA ( Atama İçin Gerekli Olan Muvafakat Talebinin Reddine İlişkin Davalı İdarenin İşleminin İptali İstemiyle Açılan Davada Dava Konusu İşlemin İptaline Karar Verildiği - İstinaf Başvurusuna Konu Kararın Hukuka ve Usule Uygun Olduğu Anlaşıldığından ve Dilekçede İleri Sürülen İddialar Söz Konusu Kararın Kaldırılmasını Sağlayacak Nitelikte Görülmediğinden İstinaf Başvurusunun Reddi Gerektiği )
İDDİALARIN KARARIN KALDIRILMASINI SAĞLAYACAK NİTELİKTE OLMAMASI ( Hemşire Olarak Görev Yapan Davacının Eş Durumu Özrü Sebebiyle İlgili Üniversiteye Naklen Atanması İçin Gerekli Olan Muvafakat Talebinin Reddine İlişkin Davalı İdarenin İşleminin İptali İstemiyle Açılan Davada Dava Konusu İşlemin İptaline Karar Verildiği - İstinaf Başvurusuna Konu Kararın Hukuka ve Usule Uygun Olduğu Anlaşıldığından İstinaf Başvurusunun Reddi Gerektiği )"
İSTANBULBİM-7D30.3.2017E. 2017/65 K. 2017/496"GÖREVLENDİRME İŞLEMİNİN İPTALİ İSTEMİ ( Mimarlık Fakültesi Öğretim Üyesi Olarak Görev Yapan Davacının Denizcilik Fakültesi Temel Bilimler Anabilim Dalında Görevlendirildiği - Davacının Kadro ve Özlük Haklarında Herhangi Bir Değişikliğin Olmadığı ve Atama Niteliğinde Olacak Belirsiz Süreli Bir Görevlendirmeden Söz Edilemeyecek Olup Belli Bir Süreyle Sınırlı Olarak Tesis Edilen Dava Konusu Görevlendirme İşleminde Hukuka Aykırılık Bulunmadığı/Karar Hukuka Uygun Olduğundan İstinaf Başvurusunun Reddi Gerektiği )
DAVACININ MİMARLIK FAKÜLTESİNDEN DENİZCİLİK FAKÜLTESİNE GÖNDERİLMESİ ( Davacının Kadro ve Özlük Haklarında Herhangi Bir Değişikliğin Olmadığı ve Atama Niteliğinde Olacak Belirsiz Süreli Bir Görevlendirmeden Söz Edilemeyecek Olup Belli Bir Süreyle Sınırlı Olarak Tesis Edilen Dava Konusu Görevlendirme İşleminde Hukuka Aykırılık Bulunmadığı - Karar Hukuka Uygun Olduğundan İstinaf Başvurusunun Reddi Gerektiği )
İŞLEMİN ATAMA NİTELİĞİNDE OLMAMASI ( Mimarlık Fakültesi Öğretim Üyesi Olarak Görev Yapan Davacının Denizcilik Fakültesi Temel Bilimler Anabilim Dalında Görevlendirildiği - Davacının Kadro ve Özlük Haklarında Herhangi Bir Değişikliğin Olmadığı ve Belirsiz Süreli Bir Görevlendirmeden Söz Edilemeyecek Olup Belli Bir Süreyle Sınırlı Olarak Tesis Edilen Dava Konusu Görevlendirme İşleminde Hukuka Aykırılık Bulunmadığı/Karar Hukuka Uygun Olduğundan İstinaf Başvurusunun Reddi Gerektiği )"

İSTANBULBİM-8D

İSTANBULBİM-8D13.10.2016E. 2017/154 K. 2017/140"TRAFİKTEN MEN EDİLME İŞLEMİNİN İPTALİ İSTEMİ ( İlgili Belediyeden İzin veya Ruhsat Almaksızın Belediye Sınırları Dâhilinde Ticari Amaçlı Yolcu Taşıyan Kişiye Denilerek Yasa Koyucu Tarafından İzin Alınmaksızın Taşımacılık Yapılmasının Cezalandırmak İstenildiği - Aracın İlgili Belediyeden Alınmış Taksi Çalışma Ruhsatı Bulunup İşlemde Hukuka Uyarlık Görülmediğinden Dava Konusu İşlemin İptaline Karar Verildiği/Karar Hukuka Uygun Bulunduğundan ve İddialar Kararın Kaldırılmasını Sağlayacak Nitelikte Olmadığından Başvurunun Reddi Gerektiği )
BELEDİYEDEN ALINMIŞ İZİN VE RUHSAT ALINMADAN YOLCU TAŞIMACILIĞI YAPILMASI ( Belediye Sınırları Dâhilinde Ticari Amaçlı Yolcu Taşıyan Kişiye Denilerek Yasa Koyucu Tarafından İzin Alınmaksızın Taşımacılık Yapılmasının Cezalandırmak İstenildiği - Aracın İlgili Belediyeden Alınmış Taksi Çalışma Ruhsatı Bulunup İşlemde Hukuka Uyarlık Görülmediğinden Dava Konusu İşlemin İptaline Karar Verildiği/Karar Hukuka Uygun Bulunduğundan ve İddialar Kararın Kaldırılmasını Sağlayacak Nitelikte Olmadığından Başvurunun Reddi Gerektiği )
BİM KARAR İNCELEMESİ ( Yaptığı İnceleme Sonunda İlk Derece Mahkemesi Kararını Hukuka Uygun Bulursa İstinaf Başvurusunun Reddine Karar Vereceği - Fakat Karardaki Maddi Yanlışlıkların Düzeltilmesi Mümkün İse Gerekli Düzeltmeyi Yaparak Aynı Kararın Verileceği/Mahkeme Kararı Hukuka Uygun Bulunduğundan ve Başvuru Dilekçesinde İleri Sürülen İddialar da Söz Konusu Kararın Kaldırılmasını Sağlayacak Nitelikte Görülmediğinden Başvurunun Reddi Gerektiği )"
İSTANBULBİM-8D9.1.2017E. 2017/7 K. 2017/23"ÖDEME EMRİNİN İPTALİ İSTEMİ ( Ödeme Emri Muhteviyatı Amme Alacağının Terkin Edilerek Bu Ödeme Emrinin İptal Edildiği/Davanın Bu Kısmı Konusuz Kalmış Olup Ödeme Emrine İlişkin Olarak Karar Verilmesine Yer Bulunmadığı - BİM Kararının Düzeltme Yolu ile İncelenebilmesinin İYUK' ta Yazılı Sebeplerden Birinin Varlığı ile Mümkün Olduğu/Karar Düzeltme Dilekçesinde İleri Sürülen Sebepler Bunlardan Hiçbirine Uymadığından İstemin Reddi Gerektiği )
DAVANIN KONUSUZ KALMASI ( Ödeme Emrinin İptali İstemi/Ödeme Emri Muhteviyatı Amme Alacağının Terkin Edilerek Bu Ödeme Emrinin İptal Edildiği - Davanın Bu Kısmı İtibariyle Ödeme Emrine İlişkin Olarak Karar Verilmesine Yer Bulunmadığı/BİM Kararının Düzeltme Yolu ile İncelenebilmesinin İYUK' ta Yazılı Sebeplerden Birinin Varlığı ile Mümkün Olduğu - Karar Düzeltme Dilekçesinde İleri Sürülen Sebepler Bunlardan Hiçbirine Uymadığından İstemin Reddi Gerektiği )
BİM KARARLARININ DÜZELTME YOLU İLE İNCELENEBİLMESİ ( İYUK' ta Yazılı Sebeplerden Birinin Varlığı ile Mümkün Olduğu - Ödeme Emri Muhteviyatı Amme Alacağının Terkin Edilerek Bu Ödeme Emrinin İptal Edildiğinden Dava Konusuz Kalmış Olup Ödeme Emrine İlişkin Olarak Karar Verilmesine Yer Bulunmadığı/Karar Düzeltme Dilekçesinde İleri Sürülen Sebepler Bunlardan Hiçbirine Uymadığından İstemin Reddi Gerektiği )"
İSTANBULBİM-8D19.1.2017E. 2017/30 K. 2017/59"ARACIN TRAFİKTEN MEN EDİLMESİNE İLİŞKİN İŞLEMİN İPTALİ ( Davacının Ticari Plakalı Taksi İşlettiği ve Maliki Olduğu Araca İlişkin Geçerli Taksi Çalışma Ruhsatnamesinin Bulunduğu - Aracın Taksi Çalışma Ruhsatnamesinde Şoför Olarak Belirtilen Kişi Dışında Başka Biri Tarafından Kullanılması Belediyeden İzin veya Ruhsat Almaksızın Ticari Amaçlı Yolcu Taşımacılığı Faaliyeti Olarak Değerlendirilmeyeceğinden İşlemin İptaline Karar Verildiği/Karar Hukuka Uygun Olup İddialar da Kararın Kaldırılmasına Yetmeyeceğinden Başvurunun Reddi Gerektiği )
BELEDİYEDEN İZİN VEYA RUHSAT ALMAKSIZIN TİCARİ AMAÇLI YOLCU TAŞIMACILIĞI ( Davacının Ticari Plakalı Taksi İşlettiği ve Maliki Olduğu Araca İlişkin Geçerli Taksi Çalışma Ruhsatnamesinin Bulunduğu - Aracın Taksi Çalışma Ruhsatnamesinde Şoför Olarak Belirtilen Kişi Dışında Başka Biri Tarafından Kullanılması Bu Kapsamda Değerlendirilmeyeceğinden İşlemin İptaline Karar Verildiği/Karar Hukuka Uygun Olup İddialar da Kararın Kaldırılmasına Yetmeyeceğinden Başvurunun Reddi Gerektiği )
TİCARİ PLAKALI TAKSİ İŞLETİLMESİ ( Maliki Olduğu Araca İlişkin Geçerli Taksi Çalışma Ruhsatnamesinin Bulunduğu - Aracın Taksi Çalışma Ruhsatnamesinde Şoför Olarak Belirtilen Kişi Dışında Başka Biri Tarafından Kullanılması Belediyeden İzin veya Ruhsat Almaksızın Ticari Amaçlı Yolcu Taşımacılığı Faaliyeti Olarak Değerlendirilmeyeceğinden İşlemin İptaline Karar Verildiği/Karar Hukuka Uygun Olup İddialar da Kararın Kaldırılmasına Yetmeyeceğinden Başvurunun Reddi Gerektiği )
TAKSİ ÇALIŞMA RUHSATNAMESİNİN BULUNMASI ( Davacının Ticari Plakalı Taksi İşlettiği ve Maliki Olduğu - Aracın Taksi Çalışma Ruhsatnamesinde Şoför Olarak Belirtilen Kişi Dışında Başka Biri Tarafından Kullanılması Belediyeden İzin veya Ruhsat Almaksızın Ticari Amaçlı Yolcu Taşımacılığı Faaliyeti Olarak Değerlendirilmeyeceğinden İşlemin İptaline Karar Verildiği/Karar Hukuka Uygun Olup İddialar da Kararın Kaldırılmasına Yetmeyeceğinden Başvurunun Reddi Gerektiği )"
İSTANBULBİM-8D31.1.2017E. 2017/14 K. 2017/101"KESİLEN İDARİ PARA CEZASININ BİR KISMININ İPTALİ İSTEMİ ( İlgili Belediyeden İzin veya Ruhsat Almaksızın Belediye Sınırları Dâhilinde Ticari Amaçlı Yolcu Taşıyan Kişiye Denilerek İzin Alınmaksızın Taşımacılık Yapılmasının Cezalandırmak İstenildiği/Aracın Belediyeden Alınmış Taksi Çalışma Ruhsatının Bulunduğu - Ruhsatnamedeki Sürücü Dışında Başka Sürücü Tarafından Çalıştırılması Durumunda İlgili Yönerge Hükümlerine Göre İşlem Tesis Edileceği/Mahkeme Kararı Hukuka Uygun Olduğundan İstinaf Başvurusunun Reddi Gerektiği )
BELEDİYEDEN İZİN VEYA RUHSAT ALMAKSIZIN TİCARİ AMAÇLI YOLCU TAŞIMAK ( Aracın Belediyeden Alınmış Taksi Çalışma Ruhsatının Bulunduğu/Ruhsatnamedeki Sürücü Dışında Başka Sürücü Tarafından Çalıştırılması Durumunda İlgili Yönerge Hükümlerine Göre İşlem Tesis Edileceği - Karayolları Trafik Kanunu Uyarınca Tesis Edilen Dava Konusu İşlemlerde Hukuka Uyarlık Görülmediğinden Dava Konusu İşlemlerin İptaline Karar Verildiği/Mahkeme Kararı Hukuka Uygun Olduğundan İstinaf Başvurusunun Reddi Gerektiği )
ARACIN TRAFİKTEN MEN EDİLMESİ ( İlgili Belediyeden İzin veya Ruhsat Almaksızın Belediye Sınırları Dâhilinde Ticari Amaçlı Yolcu Taşıyan Kişiye Denilerek İzin Alınmaksızın Taşımacılık Yapılmasının Cezalandırmak İstenildiği/Aracın Belediyeden Alınmış Taksi Çalışma Ruhsatının Bulunduğu - Ruhsatnamedeki Sürücü Dışında Başka Sürücü Tarafından Çalıştırılması Durumunda İlgili Yönerge Hükümlerine Göre İşlem Tesis Edileceği/Mahkeme Kararı Hukuka Uygun Olduğundan İstinaf Başvurusunun Reddi Gerektiği )
ARACIN RUHSATNAMEDEKİ SÜRÜCÜDEN FARKLI KİŞİ TARAFINDAN KULLANILMASI ( Aracın Belediyeden Alınmış Taksi Çalışma Ruhsatının Bulunduğu/Başka Sürücü Tarafından Çalıştırılması Durumunda İlgili Yönerge Hükümlerine Göre İşlem Tesis Edileceği - Karayolları Trafik Kanunu Uyarınca Tesis Edilen Dava Konusu İşlemlerde Hukuka Uyarlık Görülmediğinden Dava Konusu İşlemlerin İptaline Karar Verildiği/Mahkeme Kararı Hukuka Uygun Olduğundan İstinaf Başvurusunun Reddi Gerektiği )"
İSTANBULBİM-8D2.2.2017E. 2017/52 K. 2017/110"ÖDEME EMRİNİN İPTALİ İSTEMİ ( Dava Konusu Ödeme Emrine Dayanak Trafik Para Cezası Verilmesine İlişkin İşlemin Usulüne Uygun Olarak Davacı Şirkete Tebliğ Edilerek Kesinleştiğinin Ortaya Konulmadığı/Kesinleşmeyen Amme Alacağı İçin Ödeme Emri Düzenlenmesi Hukuka Aykırı Olduğundan Dava Konusu İşlemin İptaline Karar Verildiği - BİM Kararının Düzeltme Yolu ile İncelenebilmesinin İYUK'ta Yazılı Sebeplerden Birinin Varlığı ile Mümkün Olduğu/Dilekçede İleri Sürülen Sebepler Bunlardan Hiçbirine Uymadığından İstemin Reddi Gerektiği )
KESİNLEŞMEYEN AMME ALACAĞI İÇİN ÖDEME EMRİ DÜZENLENMESİ ( Dava Konusu Ödeme Emrine Dayanak Trafik Para Cezası Verilmesine İlişkin İşlemin Usulüne Uygun Olarak Davacı Şirkete Tebliğ Edilerek Kesinleştiğinin Ortaya Konulmadığı/Hukuka Aykırı Olduğundan Dava Konusu İşlemin İptaline Karar Verildiği - BİM Kararının Düzeltme Yolu ile İncelenebilmesinin İYUK'ta Yazılı Sebeplerden Birinin Varlığı ile Mümkün Olduğu/Dilekçede İleri Sürülen Sebepler Bunlardan Hiçbirine Uymadığından İstemin Reddi Gerektiği )
BİM KARARININ DÜZELTME YOLU İLE İNCELENEBİLMESİ ( İYUK'ta Yazılı Sebeplerden Birinin Varlığı ile Mümkün Olduğu - Karar Düzeltme Dilekçesinde İleri Sürülen Sebepler Bunlardan Hiçbirine Uymadığından İstemin Reddi Gerektiği )"
İSTANBULBİM-8D10.2.2017E. 2017/150 K. 2017/147"ARACIN TRAFİKTE MEN EDİLMESİ VE PARA CEZASINA İLİŞKİN İŞLEMİN İPTALİ ( Araç Sürücüsünün Şoför Olarak Görev Yaptığı Şirkette Acil İhtiyaç Dolayısıyla Davacı Şirkete Çağrılan Personeli Taşıdığının Anlaşıldığı/Araç ile Ticari Amaçlı Yolcu Taşımacılığı Yapılmadığının Açık Olduğu - İlgili İşlemde Hukuka Uyarlık Görülmeyip İşlemin İptaline Karar Verildiği/İstinaf Başvurusuna Konu Mahkeme Kararı Hukuka Uygun Bulunduğundan ve İddialar Kararın Kaldırılmasını Sağlayacak Nitelikte Görülmediğinden İstinaf Başvurusunun Reddi Gerektiği )
SÜRÜCÜNÜN İLGİLİ ŞİRKETTE ŞOFÖR OLARAK GÖREV YAPMASI ( Şirkette Acil İhtiyaç Dolayısıyla Davacı Şirkete Çağrılan Personeli Taşıdığının Anlaşıldığı/Araç ile Ticari Amaçlı Yolcu Taşımacılığı Yapılmadığının Açık Olduğu - İlgili İşlemde Hukuka Uyarlık Görülmeyip İşlemin İptaline Karar Verildiği/İstinaf Başvurusuna Konu Mahkeme Kararı Hukuka Uygun Bulunduğundan ve İddialar Kararın Kaldırılmasını Sağlayacak Nitelikte Görülmediğinden İstinaf Başvurusunun Reddi Gerektiği )
ACİL İHTİYAÇ DOLAYISIYLA DAVACI ŞİRKETE ÇAĞRILAN PERSONELİN TAŞINMASI ( Araç Sürücüsünün Şoför Olarak Görev Yaptığı/Araç ile Ticari Amaçlı Yolcu Taşımacılığı Yapılmadığının Açık Olduğu - İlgili İşlemde Hukuka Uyarlık Görülmeyip İşlemin İptaline Karar Verildiği/İstinaf Başvurusuna Konu Mahkeme Kararı Hukuka Uygun Bulunduğundan ve İddialar Kararın Kaldırılmasını Sağlayacak Nitelikte Görülmediğinden İstinaf Başvurusunun Reddi Gerektiği )
TİCARİ AMAÇLI YOLCU TAŞIMACILIĞI ( Yapılmadığının Açık Olduğu - İlgili İşlemde Hukuka Uyarlık Görülmeyip İşlemin İptaline Karar Verildiği/İstinaf Başvurusuna Konu Mahkeme Kararı Hukuka Uygun Bulunduğundan ve İddialar Kararın Kaldırılmasını Sağlayacak Nitelikte Görülmediğinden İstinaf Başvurusunun Reddi Gerektiği )"
İSTANBULBİM-8D22.2.2017E. 2017/170 K. 2017/222"ARACIN TRAFİKTEN MEN EDİLMESİNE İLİŞKİN İŞLEMİN İPTALİ ( Araçta Yapılan Denetimde Korsan Yolcu Taşımacılığı Yapıldığının ve Taşımacılığı Yapan ile Aracın Sahibinin Farklı Olduğunun Tespit Edildiği/Eylemin Ceza Gerektirdiğinden Bahisle İlgili İşlemin Tesis Edildiği - Cezaların Şahsiliği İlkesi ve Anılan AYM'nin 11.09.2014 Tarihli Kararı Uyarınca Yasal Dayanağı Kalmadığından Dolayı Araç Sahibi Olan Davacı Hakkında Tesis Edilen İşlemde Hukuka Uyarlık Bulunmadığından İptaline Karar Verildiği/Karar Hukuka Uygun Bulunduğundan İstinaf Başvurusunun Reddi Gerektiği )
ARAÇTA KORSAN YOLCU TAŞIMACILIĞI YAPILMASI ( Taşımacılığı Yapan ile Aracın Sahibinin Farklı Olduğunun Tespit Edildiği/Eylemin Ceza Gerektirdiğinden Bahisle İlgili İşlemin Tesis Edildiği - Cezaların Şahsiliği İlkesi ve Anılan AYM'nin 11.09.2014 Tarihli Kararı Uyarınca Yasal Dayanağı Kalmadığından Dolayı Araç Sahibi Olan Davacı Hakkında Tesis Edilen İşlemde Hukuka Uyarlık Bulunmadığından İptaline Karar Verildiği/Karar Hukuka Uygun Bulunduğundan İstinaf Başvurusunun Reddi Gerektiği )
CZEALARIN ŞAHSİLİĞİ İLKESİ ( Araçta Yapılan Denetimde Korsan Yolcu Taşımacılığı Yapıldığının ve Taşımacılığı Yapan ile Aracın Sahibinin Farklı Olduğunun Tespit Edildiği/Eylemin Ceza Gerektirdiğinden Bahisle İlgili İşlemin Tesis Edildiği - AYM'nin 11.09.2014 Tarihli Kararı Uyarınca Yasal Dayanağı Kalmadığından Dolayı Araç Sahibi Olan Davacı Hakkında Tesis Edilen İşlemde Hukuka Uyarlık Bulunmadığından İptaline Karar Verildiği/Karar Hukuka Uygun Bulunduğundan İstinaf Başvurusunun Reddi Gerektiği )"

İSTANBULBİM-9D

İSTANBULBİM-9D4.1.2017E. 2017/21 K. 2017/3"ALKOL VEYA UYUŞTURUCU MADDENİN ETKİSİ ALTINDAYKEN ARAÇ KULLANMA ( Yabancının Sınır Dışı Edilebilmesi İçin Kamu Düzeni Kamu Güvenliği ya da Düzeni Açısından Tehdit Oluşturması Yeterli Olup Bunun İçin Bir Yargı Kararı Bulunması ya da Yabancının Mahkumiyetine Karar Verilmesi Gerekmediği/Ceza Yargılaması Sonucunda Davacının Beraatine Karar Verilmişse de Öngörülen Düzeyden Daha Fazla Alkollü Vaziyette Araç Kullandığının Sabit Olduğu/Koşulları Oluşmayan Yargılamanın Yenilenmesi Talebinin Reddi Gerektiği )
YABANCININ SINIR DIŞI EDİLMESİ ( Kamu Düzeni Kamu Güvenliği ya da ağlığı Açısından Tehdit Oluşturması Yeterli Olup Bunun İçin Bir Yargı Kararı Bulunması ya da Yabancının Mahkumiyetine Karar Verilmesi Gerekmediği/Ceza Yargılaması Sonucunda Davacının Beraatine Karar Verilmişse de Öngörülen Düzeyden Daha Fazla Alkollü Vaziyette Araç Kullandığının Sabit Olduğu/Koşulları Oluşmayan Yargılamanın Yenilenmesi Talebinin Reddi Gerektiği )
CEZA DAVASINDA BERAATE HÜKMEDİLMESİ ( Trafik Güvenliğini Tehlikeye Düşürmek Suçunun Unsurlarının Oluşmadığı/Davacının Yasada Öngörülen Düzeyden Daha Yüksek Bir Düzeyde Alkollü Vaziyette Araç Kullandığı - Davacının Alkollü Vaziyette Araç Kullanması Kamu Düzeni ve Güvenliği Açısından Tehdit Oluşturduğu/Açılan Dava ile Ceza Mahkemesinde Görülen Davanın Konusu ve Taraflarının Farklı Olduğu - Koşullarının Oluşmadığından Yargılamanın Yenilenmesi İsteminin Reddi Gerektiği
YARGILAMANIN YENİLENMESİ ( Davacının Beraatine İlişkin Ceza Mahkemesi Kararının Sınır Dışı İşleminin İptali İstemiyle Açılan Davada Davanın Reddine İlişkin Kararı Ortadan Kaldırmadığı - Açılan Dava ile Ceza Mahkemesinde Görülen Davanın Konusu ve Taraflarının Farklı Olduğu - Koşullarının Oluşmadığından Yargılamanın Yenilenmesi İsteminin Reddi Gerektiği )"
İSTANBULBİM-9D9.1.2017E. 2017/64 K. 2017/36"ECRİMİSİLDEN KAYNAKLANAN TAHAKKUK FİŞİNİN İPTALİ İSTEMİ ( Barakanın Davacıya Kiralandığı Taşınmazın Davalı İdareye Devri Sonrasında İse Kira Sözleşmelerinin Davalı İdare Onayına Sunulmadığı ve Sözleşmelerin Geçersiz Olduğundan Bahisle Ecrimisil Tahakkuk Ettirildiği/Kullanımın Geçerli Bir Kira İlişkisine Dayandığı ve İlişkinin Devam Ettiği - Sözleşmenin Sona Ermesinden Sonra Ecrimisilin Tahakkuk Ettirileceği/Davanın Konusu Beş Bin Türk Lirasını Geçmeyen İdari İşlem Olup Kararın Kesin Olması Nedeniyle Başvurunun İncelenmeden Reddedileceği )
KONUSU BEŞ BİN LİRAYI GEÇMEYEN İDARİ DAVALAR ( Konusu Beş Bin Türk Lirasını Geçmeyen Vergi Davaları Tam Yargı Davaları ve İdari İşlemlere Karşı Açılan İptal Davaları Hakkında İdare ve Vergi Mahkemelerince Verilen Kararların Kesin Olduğu - Bunlara Karşı İstinaf Yoluna Başvurulamayacağı/Verilen Kararın Kesin Olması Nedeniyle Başvurunun İncelenmeden Reddedileceği )
KİRALANAN TAŞINMAZIN DAVALI İDAREYE DEVRİ ( Kira Sözleşmelerinin Davalı İdare Onayına Sunulmadığı ve Sözleşmelerin Geçersiz Olduğundan Bahisle Ecrimisil Tahakkuk Ettirildiği/ Kullanımın Geçerli Bir Kira İlişkisine Dayandığı ve İlişkinin Devam Ettiği - Sözleşmenin Sona Ermesinden Sonra Ecrimisilin Tahakkuk Ettirileceği/Davanın Konusu Beş Bin Türk Lirasını Geçmeyen İdari İşlem Olup Kararın Kesin Olması Nedeniyle Başvurunun İncelenmeden Reddedileceği )
ECRİMİSİLİN SÖZLEŞMENİN SONA ERMESİNDEN SONRA TAHAKKUK ETTİRİLMESİ ( Barakanın Davacıya Kiralandığı Taşınmazın Davalı İdareye Devri Sonrasında ise Kira Sözleşmelerinin Davalı İdare Onayına Sunulmadığı ve Sözleşmelerin Geçersiz Olduğundan Bahisle Ecrimisil Tahakkuk Ettirildiği - Kullanımın Geçerli Bir Kira İlişkisine Dayandığı ve İlişkinin Devam Ettiği/Davanın Konusu Beş Bin Türk Lirasını Geçmeyen İdari İşlem Olup Kararın Kesin Olması Nedeniyle Başvurunun İncelenmeden Reddedileceği )"
İSTANBULBİM-9D11.1.2017E. 2017/58 K. 2017/63"ECRİMİSİL İHBARNAMELERİNİN İPTALİ İSTEMİ ( Bilirkişi Raporu Kapsam ve İçerik Bakımından Hükme Esas Alınabilecek Nitelikte Bulunduğundan Dava Konusu Ecrimisil İhbarnamelerinin Belirtilen Kısmının Hukuka Aykırı Belirtilen Diğer Kısmının ise Hukuka Uygun Olduğu Sonucuna Varıldığı - Ecrimisil İhbarnamelerinin Hukuka Aykırı Kısmının İptaline Hukuka Uygun Kısmı Yönünden İse Davanın Reddine Karar Verildiği/Kanunda Sayılan Nedenlerden Hiçbirine Uymayan Taraflarca Yapılan Karar Düzeltme İstemlerinin Reddi Gerektiği )
BİLİRKİŞİ RAPORUNUN HÜKME ESAS ALINABİLECEK NİTELİKTE BULUNMASI ( Dava Konusu Ecrimisil İhbarnamelerinin Belirtilen Kısmının Hukuka Aykırı Belirtilen Diğer Kısmının ise Hukuka Uygun Olduğu Sonucuna Varıldığı - Ecrimisil İhbarnamelerinin Hukuka Aykırı Kısmının İptaline Hukuka Uygun Kısmı Yönünden İse Davanın Reddine Karar Verildiği/Kanunda Sayılan Nedenlerden Hiçbirine Uymayan Taraflarca Yapılan Karar Düzeltme İstemlerinin Reddi Gerektiği )
BİM'NİN VERDİĞİ KARARLARIN DÜZELTME YOLU İLE İNCELENEBİLMESİ ( İYUK'ta Yazılı Nedenlerin Varlığı Halinde Mümkün Olduğu - Sayılan Nedenlerden Hiçbirine Uymayan Taraflarca Yapılan Karar Düzeltme İstemlerinin Reddi Gerektiği/Ecrimisil İhbarnamelerinin İptali İstemi )"
İSTANBULBİM-9D18.1.2017E. 2017/112 K. 2017/110"KAMULAŞTIRMASIZ EL ATMA ( Mülkiyet Hakkının Kullanılmasına Engel Teşkil Eden Kısıtlılığı Kaldıracak İş ve İşlemleri Yapmak İçin İdareye Beş Yıllık Süre Tanındığı - Dava Hakkında Karar Verilmesine Yer Olmadığına İlişkin İdare Mahkemesi Kararının Doğru Olduğu )
TASARRUF HAKKI KISITLANAN TAŞINMAZLAR ( 5 Yıllık Sürenin 2942 S.K. Md. Ek-1 Kapsamında Kalan ve Bu Kanunun Yürürlüğe Girdiği Tarihten Önce Tasarruf Hakkı Kısıtlanan Taşınmazlar Hakkında da Bu Maddenin Yürürlüğe Girdiği Tarihten İtibaren Başlayacağı/Bu Maddenin Yürürlüğe Girdiği Tarihten Önce Açılan Ancak Henüz Karara Bağlanmayan veya Kararı Kesinleşmeyen Davalara da Uygulanacağı )
KARAR VERİLMESİNE YER OLMADIĞI KARARI ( 2942 S.K. Md. Ek- 1'le İdarelere Mülkiyet Hakkının Kullanılmasına Engel Teşkil Eden Kısıtlılığı Kaldıracak İş ve İşlemleri Yapmak İçin Beş Yıllık Süre Tanındığı - Yeni Yasal Düzenleme Uyarınca Hukuken Uyuşmazlığın Esası Hakkında Karar Verme Olanağı Bulunmadığından İtiraza Konu Mahkeme Kararının Bozulması Gerektiği )"
İSTANBULBİM-9D19.1.2017E. 2017/81 K. 2017/111"MÜSADEREDEN KAYNAKLANAN ZARAR İDDİASINA DAYALI ALACAK İSTEMİ ( Davacı Tarafından Müsadere Kararının Uygulanmasına İlişkin İşlemden En Geç İdare Mahkemesi Kararının Tebliğ Edildiği Tarihte Haberdar Olunduğunun Kabulü Gerekmekte Olup Bu Tarihten İtibaren 60 Gün İçerisinde İnfaz İşlemi Nedeniyle Uğradığını İddia Ettiği Zararın Tazmini İçin Dava Açılması Gerektiği - Süre Aşımı Nedeniyle Esasın İncelenemeyeceğinden Davanın Reddine Karar Verildiği/İddialar Yerinde Görülmediğinden İtirazın Reddi Gerektiği )
MÜSADEREDEN KAYNAKLANAN DAVALARIN AÇILMA SÜRESİ ( Müsadere Kararının Uygulanmasına İlişkin İşlemden En Geç İdare Mahkemesi Kararının Tebliğ Edildiği Tarihte Haberdar Olunduğunun Kabulü Gerekmekte Olup Bu Tarihten İtibaren 60 Gün İçerisinde İnfaz İşlemi Nedeniyle Uğradığını İddia Ettiği Zararın Tazmini İçin Dava Açılması Gerektiği - Sürenin Geçirilmesinden Çok Sonra Açılan Davanın Esasının İncelenmesi Olanağı Bulunmadığından Davanın Reddine Karar Verildiği/İddialar Yerinde Görülmediğinden İtirazın Reddi Gerektiği )
TAZMİNAT İSTEMİ ( İdare Mahkemesi Kararının İrtifak Hakkı Tesisine İlişkin Olduğu ve Doğrudan Davacı Şirkete İrtifak Hakkı Verilmesi Sonucunu Doğuran Nitelikte ve Müsadere İşlemine Yönelik Bir Karar Olmadığı - Bu İddia Yerinde Görülmeyerek Davanın Süre Aşımı Nedeniyle Reddine Karar Verildiği )
KARARIN BOZMA YÖNÜNDEN İNCELENMESİ ( İYUK'ta Görev ve Yetki Dışında Bir İşe Bakılmış Olması Hukuka Aykırı Karar Verilmesi ve Usul Hükümlerine Uyulmamış Olmasının Bozma Nedenleri Olarak Belirlendiği - İdare Mahkemesi Kararında Kanunda Sayılan Bozma Nedenlerinin Bulunmadığı Anlaşıldığından ve İtiraz Dilekçesinde İleri Sürülen İddialar Söz Konusu Kararın Bozulmasını Sağlayacak Nitelikte Görülmediğinden İtirazın Reddi Gerektiği )"
İSTANBULBİM-9D25.1.2017E. 2017/151 K. 2017/145"ÖDEME EMRİNİN İPTALİ İSTEMİ ( Dava Konusu Ödeme Emrinin Dayanağı İşlem Olan Ecrimisil İhbarnamesinin Yargı Kararıyla İptal Edildiği/Hukuki Dayanağı Kalmayan Dava Konusu Ödeme Emri İşleminde Hukuka Uyarlık Bulunmayıp Dava Konusu İşlemin İptaline Karar Verildiği - BİM'nin İtiraz Üzerine Verdikleri Kararların Düzeltme Yolu ile Yeniden İncelenebilmesinin İYUK'ta Yazılı Nedenlerin Varlığı Halinde Mümkün Olduğu/Sayılan Nedenlerden Hiçbirine Uymayan Karar Düzeltme İsteminin Reddi Gerektiği )
ECRİMİSİL İHBARNAMESİNİN YARGI KARARIYLA İPTAL EDİLMESİ ( Ödeme Emrinin İptali İstemi/Hukuki Dayanağı Kalmayan Dava Konusu Ödeme Emri İşleminde Hukuka Uyarlık Bulunmayıp Dava Konusu İşlemin İptaline Karar Verildiği - BİM'nin İtiraz Üzerine Verdikleri Kararların Düzeltme Yolu ile Yeniden İncelenebilmesinin İYUK'ta Yazılı Nedenlerin Varlığı Halinde Mümkün Olduğu/Sayılan Nedenlerden Hiçbirine Uymayan Karar Düzeltme İsteminin Reddi Gerektiği )
HUKUKİ DAYANAĞI KALMAYAN ÖDEME EMRİ ( Dava Konusu Ödeme Emrinin Dayanağı İşlem Olan Ecrimisil İhbarnamesinin Yargı Kararıyla İptal Edildiği/Dava Konusu İşlemin İptaline Karar Verildiği - BİM'nin İtiraz Üzerine Verdikleri Kararların Düzeltme Yolu ile Yeniden İncelenebilmesinin İYUK'ta Yazılı Nedenlerin Varlığı Halinde Mümkün Olduğu/Sayılan Nedenlerden Hiçbirine Uymayan Karar Düzeltme İsteminin Reddi Gerektiği )
BİM'NİN VERDİKLERİ KARARLARIN DÜZELTME YOLU İLE YENİDEN İNCELENMESİ ( İYUK'ta Yazılı Nedenlerin Varlığı Halinde Mümkün Olduğu - Sayılan Nedenlerden Hiçbirine Uymayan Karar Düzeltme İsteminin Reddi Gerektiği/Ödeme Emrinin İptali İstemi )"

İSTANBULBİM-10D

İSTANBULBİM-10D21.6.2017E. 2017/818 K. 2017/1156"TRT BANDROL ÜCRETİNİN İPTALİ ( İthal Edilen Cep Telefonunun TRT Payına Tabi Olabilmesi İçin İthalat İşlemleri Tamamlanmak Üzere İlgili Gümrük Müdürlüğüne Giriş Yaptığı Anda Radyo Yayını Alma Özelliği Bulunması Gerekirken Radyo Yayını Alma Özelliği Bulunmadığı Cep Telefonu Hakkında 27.143,43 TL TRT Bandrol Ücreti Tahsil Edilmesi İşleminde Hukuka Uyarlık Bulunmadığı )
SERBEST DOLAŞIMA GİRİŞ BEYANNAMESİ KAPSAMINDA TAHAKKUK ETTİRİLEN BANDROL ÜCRETİ ( İthal Edilen Cep Telefonunun TRT Payına Tabi Olabilmesi İçin İthalat İşlemleri Tamamlanmak Üzere İlgili Gümrük Müdürlüğüne Giriş Yaptığı Anda Radyo Yayını Alma Özelliği Bulunması Gerekirken Radyo Yayını Alma Özelliği Bulunmadığı Cep Telefonu Hakkında 27.143,43 TL TRT Bandrol Ücreti Tahsil Edilmesi İşleminde Hukuka Uyarlık Bulunmadığı - Tahakkukun İptali )"

İSTANBULBİM-1VD

İSTANBULBİM-1VD17.2.2017E. 2017/134 K. 2017/821"ÖZEL ESASLARA TABİ MÜKELLEFLER ( KOD LİSTESİ ) LİSTESİNE ALINMA ( İptali İstemi - İdarenin Mükellefleri Bu Şekilde Kategorize Edebilmelerine Olanak Sağlayan Yasal Düzenleme ve Anayasa'da Buna İzin Veren Bir Hüküm Bulunmadığı/Yasal Dayanağı Olmadan İdarenin Kendi İçerisinde Hukuka Aykırı Sınıflandırma Yapamayacağı )
VERGİ İDARESİNİN YASAL DAYANAĞI OLMADAN SINIFLANDIRMA YAPMASI ( Davacının Özel Esaslara Tabi Mükellefler Listesine Alınması İşleminin İptali İstemi - İdarenin Kendi İçerisinde Hukuka Aykırı Sınıflandırma Yapamayacağı/Mükellefleri Bu Şekilde Kategorize Edemeyeceği )"
İSTANBULBİM-1VD14.3.2017E. 2017/506 K. 2017/1008"YAPILANDIRMA TALEBİ ( Kesinleşmemiş veya Dava Safhasında Bulunan Alacaklara İlişkin Düzenlenen Hükümlerden Yararlanabilmek İçin Madde Kapsamına Giren Alacaklara Karşı Dava Açılmaması Açılmış Davalardan Vazgeçilmesi ve Kanun Yollarına Başvurulmamasının Şart Olduğu - Vazgeçilen Davalarda Verilen Kararlar ile Hükmedilen Yargılama Gideri Avukatlık Ücreti ve Fer'ilerinin Talep Edilemeyeceği/Borçların Yapılandırılması Talebinde Bulunulduğundan İstinaf İstemi Hakkında Karar Verilmesine Yer Bulunmadığı )
ALACAĞIN KESİNLEŞMEMİŞ OLMASI VEYA DAVA SAFHASINDA BULUNMASI ( Bu Alacaklara İlişkin Düzenlenen Hükümlerden Yararlanabilmek İçin Madde Kapsamına Giren Alacaklara Karşı Dava Açılmaması Açılmış Davalardan Vazgeçilmesi ve Kanun Yollarına Başvurulmamasının Şart Olduğu - Vazgeçilen Davalarda Verilen Kararlar ile Hükmedilen Yargılama Gideri Avukatlık Ücreti ve Fer'ilerinin Talep Edilemeyeceği/Borçların Yapılandırılması Talebinde Bulunulduğundan İstinaf İstemi Hakkında Karar Verilmesine Yer Bulunmadığı )
VAZGEÇİLEN DAVALARDA HÜKMEDİLEN YARGILAMA GİDERİ VE AVUKATLIK ÜCRETLERİ ( Talep Edilemeyeceği - Kesinleşmemiş veya Dava Safhasında Bulunan Alacaklara İlişkin Düzenlenen Hükümlerden Yararlanabilmek İçin Madde Kapsamına Giren Alacaklara Karşı Dava Açılmaması Açılmış Davalardan Vazgeçilmesi ve Kanun Yollarına Başvurulmamasının Şart Olduğu/Borçların Yapılandırılması Talebinde Bulunulduğundan İstinaf İstemi Hakkında Karar Verilmesine Yer Bulunmadığı )"
İSTANBULBİM-1VD21.3.2017E. 2017/238 K. 2017/1227"YARGILAMANIN YENİLENMESİ İSTEMİ ( Davacı Banka Adına Salınan Vergi Ziyaı Cezalı Gelir Vergisi İle Damga Vergilerinin Kaldırılması İstemiyle Açılan Davanın Reddine Karar Verildiği - Benzer Başka Davalar İçin Anayasa Mahkemesi'nde Bireysel Başvuru Yapıldığı/Davacının Mülkiyet Hakkının İhlal Edildiği Gerekçesiyle Tahsil Edilen Vergi Ceza ve Fer'ilerinin Tazminat Olarak Ödenmesine Karar Verildiği/Anılan Karara Karşı Davacı Banka Tarafından 2577 S.K. Md. 53/1-H Gereğince Yargılamanın Yenilenmesi İsteminde Bulunulduğu )
YARGILAMANIN YENİLENMESİ KOŞULLARI ( Tarafları Konusu ve Sebebi Aynı Olan Bir Dava Hakkında Verilen Karara Aykırı Yeni Bir Kararın Verilmesine Neden Olabilecek Kanuni Bir Dayanak Yokken Aynı Mahkeme Yahut Başka Bir Mahkeme Tarafından Önceki İlamın Hükmüne Aykırı Bir Karar Verilmiş Bulunması Halinde Yargılamanın Yenilenmesi İstenebileceği )
BİREYSEL BAŞVURU ( Anayasa Mahkemesi'nce Bireysel Başvurular Üzerine Verilen Tazminata Yönelik Kararların Yargılamanın Yenilenmesine Neden Olacağına İlişkin Bir Düzenlemeye Yer Verilmediği - Anayasa Mahkemesi'nce Verilen Karardaki Davanın Tarafları ve Konusu İle İş Bu Davanın Taraflarının ve Konusunun Farklı Olduğu/Yargılamanın Yenilenmesi Koşullarının Oluşmadığı )"
İSTANBULBİM-1VD21.3.2017E. 2017/712 K. 2017/1305"DAMGA VERGİSİ TAHAKKUKUNUN İPTALİ İSTEMİ ( İstinafın Temyizin Şekil ve Usullerine Tabi Olduğu/Görev ve Yetki Dışında Bir İşe Bakılmış Olması Hukuka Aykırı Karar Verilmesi Usul Hükümlerinin Uygulanmasında Kararı Etkileyebilecek Nitelikte Hata veya Eksiklikler Bulunmasının Bozma Nedenleri Olarak Sayıldığı - İncelemeyle İstinafa Konu Kararda Sayılan Bozma Nedenlerinin Bulunmadığı ve İstinaf Dilekçesinde İleri Sürülen İddiaların Kararın Kaldırılmasını Sağlayacak Nitelikte Olmadığı/İstinaf Başvurusunun Reddi Gerektiği )
İSTİNAFIN TEMYİZİN ŞEKİL VE USULLERİNE TABİ OLMASI ( Damga Vergisi Tahakkukunun İptali İstemi/Görev ve Yetki Dışında Bir İşe Bakılmış Olması Hukuka Aykırı Karar Verilmesi Usul Hükümlerinin Uygulanmasında Kararı Etkileyebilecek Nitelikte Hata veya Eksiklikler Bulunmasının Bozma Nedenleri Olarak Sayıldığı - İncelemeyle İstinafa Konu Kararda Sayılan Bozma Nedenlerinin Bulunmadığı ve İstinaf Dilekçesinde İleri Sürülen İddiaların Kararın Kaldırılmasını Sağlayacak Nitelikte Olmadığı/İstinaf Başvurusunun Reddi Gerektiği )
KARARIN BOZULMA NEDENLERİ ( İstinafın Temyizin Şekil ve Usullerine Tabi Olduğu/Görev ve Yetki Dışında Bir İşe Bakılmış Olması Hukuka Aykırı Karar Verilmesi Usul Hükümlerinin Uygulanmasında Kararı Etkileyebilecek Nitelikte Hata veya Eksiklikler Bulunmasının Sayıldığı - İncelemeyle İstinafa Konu Kararda Sayılan Bozma Nedenlerinin Bulunmadığı ve İstinaf Dilekçesinde İleri Sürülen İddiaların Kararın Kaldırılmasını Sağlayacak Nitelikte Olmadığı/İstinaf Başvurusunun Reddi Gerektiği )"
İSTANBULBİM-1VD21.3.2017E. 2017/90 K. 2017/1408"ÖDEME EMRİNİN İPTALİ İSTEMİ ( Feragat Nedeniyle Ödeme Emrinin Esası Yönünden Hukuki Denetimin Yapılmamış Olması Karşısında Davacının Tamamen veya Kısmen Haksız Çıktığından Bahsedilemeyeceğinden İhbarnamenin Hukuksuz Olması Nedeniyle Davanın Kabulüne Karar Verildiği - Kararda İYUK'ta Sayılan Bozma Nedenlerinin Bulunmadığı ve İleri Sürülen İddiaların da Kararın Bozulmasını Sağlayacak Nitelikte Olmadığı Sonucuna Varıldığından İtirazın Reddi Gerektiği )
FERAGAT NEDENİYLE DAVANIN ESASI HAKKINDA KARAR VERİLMESİNE YER OLMADIĞINA HÜKMEDİLMESİ ( Ödeme Emrinin Esası Yönünden Hukuki Denetimin Yapılmamış Olması Karşısında Davacının Tamamen veya Kısmen Haksız Çıktığından Bahsedilemeyeceğinden İhbarnamenin Hukuksuz Olması Nedeniyle Davanın Kabulüne Karar Verildiği - Kararda İYUK'ta Sayılan Bozma Nedenlerinin Bulunmadığı ve İleri Sürülen İddiaların da Kararın Bozulmasını Sağlayacak Nitelikte Olmadığı Sonucuna Varıldığından İtirazın Reddi Gerektiği )
ÖDEME EMRİNİN ESASI YÖNÜNDEN HUKUKİ DENETİMİNİN YAPILMAMIŞ OLMASI ( Feragat Nedeniyle Denetim Yapılmamış Olması Karşısında Davacının Tamamen veya Kısmen Haksız Çıktığından Bahsedilemeyeceğinden İhbarnamenin Hukuksuz Olması Nedeniyle Davanın Kabulüne Karar Verildiği - Kararda İYUK'ta Sayılan Bozma Nedenlerinin Bulunmadığı ve İleri Sürülen İddiaların da Kararın Bozulmasını Sağlayacak Nitelikte Olmadığı Sonucuna Varıldığından İtirazın Reddi Gerektiği )"

İSTANBULBİM-2VD

İSTANBULBİM-2VD26.9.2016E. 2017/42 K. 2017/102"ÖZEL ESASLARA TABİ MÜKELLEFLER LİSTESİNE ALINMA İŞLEMİNİN İPTALİ ( Davacı Şirket Sahte ve Muhteviyatı İtibariyle Yanıltıcı Belge Kullanma Nedeniyle Özel Esaslara Tabi Mükellefler Listesine Alınmış İse de Gerek Davalı İdarenin Gerek Bağlı Bulunduğu Hiyerarşik Üst Makamların Mükellefleri Bu Şekilde Kategorize Edebilmelerine Olanak Sağlayan Hiç Bir Yasal Düzenleme Bulunmadığı Gibi Anayasa'da da Buna İzin Veren Bir Hüküm Yer Almadığı/Bu Şekilde Yasal Dayanağı Olmadan Yapılacak Bir Sınıflandırmanın Vergi Barışını Bozucu Etki Yaratacağı Yönünde Tesis Edilen Kararın Yerine Görüldüğü )
HİYERARŞİK ÜST MAKAMLARIN MÜKELLEFLERİ KATEGORİZE EDECEK NİTELİKTE İDARİ İŞLEMİ ( Özel Esaslara Tabi Mükellefler Listesine Alınma - Anayasa'da Güvence Altına Alınan Temel Kişi Hak ve Hürriyetlerine Aykırılık Teşkil Ettiği/Dolayısıyla Yasal Dayanağı Olmadan Hukuka Aykırı Bir Biçimde İdarenin Kendi İçerisinde Oluşturduğu Bir Sınıflandırma İle Davacının "Özel Esaslara Tabi Mükellefler Listesi" Olarak Adlandırılan Listede Yer Alması Yolunda Tesis Edilen İşlemde Hukuka Uyarlık Görülmediği )"
İSTANBULBİM-2VD30.9.2016E. 2017/47 K. 2017/46"ŞİRKETİN ÖZEL ESASLARA TABİİ OLUMSUZ MÜKELLEFLER LİSTESİNE ALINMASI İŞLEMİNE İTİRAZ ( Gerek Davalı İdarenin Gerek Bağlı Bulunduğu Hiyerarşik Üst Makamların Mükellefleri Bu Şekilde Kategorize Edebilmelerine Olanak Sağlayan Hiçbir Kanuni Düzenleme Bulunmadığı Gibi Anayasa'da Buna İzin Veren Bir Hüküm de Yer Almadığı/Bu Şekilde Kanuni Dayanağı Olmadan Yapılacak Bir Sınıflandırmanın Vergi Barışını Bozucu Etki Yaratacağı )
ŞİRKET HAKKINDA YAPILAN OLUMSUZ SINIFLANDIRMANIN İTİBAR ZEDELEDİĞİ GEREKÇESİYLE İPTALİ ( Gerek Davalı İdarenin Gerek Bağlı Bulunduğu Hiyerarşik Üst Makamların Mükellefleri Bu Şekilde Kategorize Edebilmelerine Olanak Sağlayan Hiçbir Kanuni Düzenleme Bulunmadığı Gibi Anayasa'da Buna İzin Veren Bir Hüküm de Yer Almadığı/Bu Şekilde Kanuni Dayanağı Olmadan Yapılacak Bir Sınıflandırmanın Anayasa'da Güvence Altına Alınan Temel Kişi Hak ve Hürriyetlerine Aykırılık Teşkil Ettiği )"
İSTANBULBİM-2VD31.10.2016E. 2017/60 K. 2017/54"DAVACININ ÖZEL ESASLARA TABİ MÜKELLEFLER LİSTESİNE ALINMASINA İLİŞKİN İŞLEMİN İPTALİ İSTEMİ ( Yasal Dayanağı Olmadan İdarenin Kendi İçerisinde Oluşturduğu Bir Sınıflandırma ile Davacının Hakkında Olumsuzluk Tespit Edilen Mükellefler Listesi Olarak Adlandırılan Listede Yer Alması Mümkün Bulunmadığı - İstinaf İstemine Konu Kararın Hukuka Uygun Olduğu ve İleri Sürülen Sebepler ile Dosyada Mevcut Bilgi-Belgeler Işığında Kararın Kaldırılmasını Gerektiren Nitelikte Bir Neden Bulunmadığı/Başvurunun Reddi Gerektiği )
SINIFLANDIRMA YOLUYLA DAVACININ LİSTEYE ALINMASI ( Yasal Dayanağı Olmadan Mümkün Bulunmadığı - İstinaf İstemine Konu Kararın Hukuka Uygun Olduğu ve İleri Sürülen Sebepler ile Dosyada Mevcut Bilgi-Belgeler Işığında Kararın Kaldırılmasını Gerektiren Nitelikte Bir Neden Bulunmadığı/Başvurunun Reddi Gerektiği )
YASAL DAYANAKTAN YOKSUN HÜKÜM KURULMASI ( İdarenin Kendi İçerisinde Oluşturduğu Bir Sınıflandırma ile Davacının Hakkında Olumsuzluk Tespit Edilen Mükellefler Listesi Olarak Adlandırılan Listede Yer Alması Mümkün Bulunmadığı - İstinaf İstemine Konu Kararın Hukuka Uygun Olduğu ve İleri Sürülen Sebepler ile Dosyada Mevcut Bilgi-Belgeler Işığında Kararın Kaldırılmasını Gerektiren Nitelikte Bir Neden Bulunmadığı/Başvurunun Reddi Gerektiği )"
İSTANBULBİM-2VD30.1.2017E. 2017/15 K. 2017/71"ÖZEL USULSÜZLÜK CEZASI ( İdarenin Fonun Alım-Satımı Olduğuna Yönelik Somut Bir Tespiti Bulunmaksızın Varsayım ile Adına Ceza Kesilmesinin Kanun'da ve Genel Tebliğ'de Yer Almayan Bir Düzenlemenin Fona Uygulanması Sonucunu Doğuracağı - Davacı Şirketin Daimi Temsilcisi Olduğu Fon Adına Uyuşmazlık Konusu Dönemlere Ait Ba-Bs Formlarını Kanuni Süresinde Elektronik Ortamda Vermediğinden Bahisle Cezalarda Yasal İsabet Görülmeyip Davanın Kabulüne Karar Verildiği/İYUK'ta Sayılan Karar Düzeltme Nedenleri Barındırmayan Talebin Reddedileceği )
FONUN ALIM-SATIMI OLDUĞUNA YÖNELİK SOMUT BİR TESPİTİ BULUNMAMASI ( İdarenin Varsayım ile Adına Ceza Kesilmesinin Kanun'da ve Genel Tebliğ'de Yer Almayan Bir Düzenlemenin Fona Uygulanması Sonucunu Doğuracağı - Davacı Şirketin Daimi Temsilcisi Olduğu Fon Adına Uyuşmazlık Konusu Dönemlere Ait Ba-Bs Formlarını Kanuni Süresinde Elektronik Ortamda Vermediğinden Bahisle Cezalarda Yasal İsabet Görülmeyip Davanın Kabulüne Karar Verildiği/İYUK'ta Sayılan Karar Düzeltme Nedenleri Barındırmayan Talebin Reddedileceği )
BA-BS FORMLARININ KANUNİ SÜRESİNDE ELETRONİK ORTANMDA VERİLMEMESİ ( İdarenin Fonun Alım-Satımı Olduğuna Yönelik Somut Bir Tespiti Bulunmaksızın Varsayım ile Adına Ceza Kesilmesinin Kanun'da ve Genel Tebliğ'de Yer Almayan Bir Düzenlemenin Fona Uygulanması Sonucunu Doğuracağı - Cezalarda Yasal İsabet Görülmeyip Davanın Kabulüne Karar Verildiği/ İYUK'ta Sayılan Karar Düzeltme Nedenleri Barındırmayan Talebin Reddedileceği )"
İSTANBULBİM-2VD8.2.2017E. 2017/209 K. 2017/244"ÖZEL USULSÜZLÜK CEZALARININ İPTALİ İSTEMİ ( Davalı İdarece Yapılmış Herhangi Bir Tespit Bulunmadan Herhangi Bir Bilgi ve Belge Ortaya Konulmadan Yalnızca Ba-Bs Formlarının Verilmediğinden Bahisle Varsayıma Dayalı Olarak Şirketin Kanuni Temsilcisi Adına Kesilen Cezalarda Hukuka Uyarlık Bulunmadığından Davanın Kabulü ile Cezaların Reddine Karar Verildiği - İYUK'ta Sayılan Nedenlerden Hiçbirini Barındırmayan Karar Düzeltme İsteminin Reddi Gerektiği )
VARSAYIMA DAYALI OLARAK KARAR VERİLMESİ ( Davacının Kanuni Temsilcisi Olduğu Şirketin Bs Formlarını Verme Zorunluluğunu Ortaya Çıkaran ve Diğer Belgelere Dayalı Olarak Mal ve Hizmet Alım/Satımları Yaptığına İlişkin Olarak Davalı İdarece Yapılmış Herhangi Bir Tespit Bulunmadan Herhangi Bir Bilgi ve Belge Ortaya Konulmadan Şirketin Kanuni Temsilcisi Adına Kesilen Cezalarda Hukuka Uyarlık Bulunmadığından Davanın Kabulüne Karar Verildiği - İYUK'ta Sayılan Nedenlerden Hiçbirini Barındırmayan Karar Düzeltme İsteminin Reddi Gerektiği )
BİM'NİN İTİRAZ ÜZERİNE VERDİKLERİ KARARLARIN DÜZELTME YOLU İLE İNCELENEBİLMESİ ( Kararın Esasına Etkisi Olan İddia ve İtirazların Kararda Karşılanmamış Olması Bir Kararda Birbirine Aykırı Hükümler Bulunması Kararın Usul ve Kanuna Aykırı Bulunması Hükmün Esasını Etkileyen Belgelerde Hile ve Sahtekarlığın Ortaya Çıkmış Olması Halinde Mümkün Olduğu - Sayılan Nedenlerden Hiçbirine Uymayan Karar Düzeltme İsteminin Reddi Gerektiği )"
İSTANBULBİM-2VD20.2.2017E. 2017/234 K. 2017/462"ÖZEL USULSÜZLÜK CEZASI VERİLMESİ ( Kanun'da ve Genel Tebliğ'de Yer Almayan Bir Düzenlemenin Davacı Şirkete Uygulanması Sonucunu Doğuracağının Açık Olduğu Görülmüş Olup Şirkete Ba-Bs Formlarını Kanuni Süresinde Elektronik Ortamda Vermediğinden Bahisle Kesilen Özel Usulsüzlük Cezalarında Yasal İsabet Görülmediğinden Davanın Kabulüne Karar Verildiği - BİM'nin İtiraz Üzerine Verdikleri Kararların Düzeltme Yolu ile Yeniden İncelenebilmesinin İYUK'ta Yazılı Nedenlerin Varlığı Halinde Mümkün Olduğundan İstemin Reddi Gerektiği )
KARAR DÜZELTME İSTEMİ ( Kanun'da ve Genel Tebliğ'de Yer Almayan Bir Düzenlemenin Davacı Şirkete Uygulanması Sonucunu Doğuracağının Açık Olduğu Görülmüş Olup Şirkete Ba-Bs Formlarını Kanuni Süresinde Elektronik Ortamda Vermediğinden Bahisle Kesilen Özel Usulsüzlük Cezalarında Yasal İsabet Görülmediğinden Davanın Kabulüne Karar Verildiği - BİM'nin İtiraz Üzerine Verdikleri Kararların Düzeltme Yolu ile Yeniden İncelenebilmesinin İYUK'ta Yazılı Nedenlerin Varlığı Halinde Mümkün Olduğundan İstemin Reddi Gerektiği )
BİM'NİN İTİRAZ ÜZERİNE VERDİKLERİ KARARLAR ( Yeniden İncelenebilmesinin İYUK'ta Yazılı Nedenlerin Varlığı Halinde Mümkün Olduğu - Sayılan Nedenlerden Hiçbirine Uymayan Karar Düzeltme İsteminin Reddi Gerektiği )"

İSTANBULBİM-3VD

İSTANBULBİM-3VD23.5.2016E. 2017/143 K. 2017/438"TİCARET SİCİLİNDEN KAYDI SİLİNEN ŞİRKET ( Haklara Sahip Olması Borçlu Kılınması Davacı Ya da Davalı Olarak Yargı Önünde Temsilinin Hukuken Olanaklı Olmadığı - Dava Konusu Edilen İhbarnamenin Ehliyet Yönünden Reddi Gerektiği )
DAVANIN EHLİYET YÖNÜNDEN REDDİ ( Dava Konusu Edilen İhbarname - Ticaret Sicilinden Kaydı Silinen Şirketin Haklara Sahip Olması Borçlu Kılınması Davacı Ya da Davalı Olarak Yargı Önünde Temsilinin Hukuken Olanaklı Olmadığı )"
İSTANBULBİM-3VD17.6.2016E. 2017/41 K. 2017/1108"ÖZEL USULSÜZLÜK CEZASININ İPTALİ İSTEMİ ( Uyuşmazlık Konusu Olayda Yükümlü Şirketin Gerçekte Satın Aldığı Emtia İçin Fatura Almayıp Bunun Yerine Sahte Belge Temin Etmiş Olduğu Nedeniyle Alış Faturalarının Gerçek Olmadığı Görüşüyle Özel Usulsüzlük Cezası Kesilmiş Bulunmadığı/Bu Durumda Özel Usulsüzlük Cezası Kesilmesini Öngören ve Bu Cezanın Kesilmesine İlişkin Koşulları Düzenleyen Yasa Hükmünde Belirtilen Unsurların Uyuşmazlıkta Bir Arada Gerçekleşmediği )
SAHTE FATURA KULLANILDIĞI TESPİT EDİLDİĞİ ÖNE SÜRÜLEREK ÖZEL USULSÜZLÜK CEZASI TESİSİ ( Yükümlü Şirketin Gerçekte Satın Aldığı Emtia İçin Fatura Almayıp Bunun Yerine Sahte Belge Temin Etmiş Olduğu Nedeniyle Alış Faturalarının Gerçek Olmadığı Görüşüyle Özel Usulsüzlük Cezası Kesilmiş Bulunmadığı/Özel Usulsüzlük Cezası Kesilmesine İlişkin Koşulları Düzenleyen Yasa Hükmünde Belirtilen Unsurlar Uyuşmazlıkta Bir Arada Gerçekleşmediğinden Kesilen Özel Usulsüzlük Cezasında Yasal İsabet Görülmediği )"
İSTANBULBİM-3VD1.12.2016E. 2017/193 K. 2017/847"CEZALI KURUMLAR VERGİSİ TARHİYATINA İLİŞKİN İHBARNAMENİN İPTALİ İSTEMİ ( Mükelleflerin ve Kendilerine Vergi Cezası Kesilenlerin Tarh Edilen Vergilere ve Kesilen Cezalara Karşı Vergi Mahkemesinde Dava Açabileceği - Öncelikle Dilekçenin Reddine Karar Verilerek Adına İhbarname Düzenlenen İlgilinin Usulüne Uygun Olarak Davasını Açmasının Sağlanması ve Hak Arama Hürriyetinin Korunması Gerektiği/Ehliyet Yönünden Davanın Reddinde İsabet Bulunmadığından Davacının İstinaf Başvurusunun Kabulü Gerektiği )
VERGİ MAHKEMESİNDE DAVA AÇILMASI ( Cezalı Kurumlar Vergisi Tarhiyatına İlişkin İhbarnamenin İptali/Mükelleflerin ve Kendilerine Vergi Cezası Kesilenlerin Tarh Edilen Vergilere ve Kesilen Cezalara Karşı Açabileceği - Öncelikle Dilekçenin Reddine Karar Verilerek Adına İhbarname Düzenlenen İlgilinin Usulüne Uygun Olarak Davasını Açmasının Sağlanması ve Hak Arama Hürriyetinin Korunması Gerektiği/Ehliyet Yönünden Davanın Reddinde İsabet Bulunmadığından Davacının İstinaf Başvurusunun Kabulü Gerektiği )
ANAYASAL BİR HAK OLAN HAK ARAMA ÖZGÜRLÜĞÜ ( Cezalı Kurumlar Vergisi Tarhiyatına İlişkin İhbarnamenin İptali/Mükelleflerin ve Kendilerine Vergi Cezası Kesilenlerin Tarh Edilen Vergilere ve Kesilen Cezalara Karşı Açabileceği - Öncelikle Dilekçenin Reddine Karar Verilerek Adına İhbarname Düzenlenen İlgilinin Usulüne Uygun Olarak Davasını Açmasının Sağlanması Gerektiği/Ehliyet Yönünden Davanın Reddinde İsabet Bulunmadığından Davacının İstinaf Başvurusunun Kabulü Gerektiği )"
İSTANBULBİM-3VD27.2.2017E. 2017/181 K. 2017/1076"ÖZEL USULSÜZLÜK CEZASININ İPTALİ İSTEMİ ( Davanın Son Günün Pazar Gününe Denk Gelmesi Nedeniyle En Geç Belirtilen Tarihte Açılması Gerekli ve Zorunlu İken Bu Süre Geçirilerek Açıldığı Anlaşılmakla Açılan Davanın Süre Aşımı Nedeniyle Reddine Karar Verildiği - Tatil Günlerinin Sürelere Dahil Olduğu Sürenin Son Günü Tatil Gününe Rastlarsa Sürenin Tatil Gününü İzleyen Çalışma Gününün Bitimine Kadar Uzayacağı/Dava Süresi İçinde Açılmış Olduğundan Davacının İstinaf Başvurusunun Kabulü Gerektiği )
DANIŞTAY İDARE VE VERGİ MAHKEMELERİNDE DAVA AÇMA SÜRESİ ( Danıştay'da ve İdare Mahkemelerinde Altmış Vergi Mahkemelerinde Otuz Gün Olduğu/Vergi Resim ve Harçlar ile Benzeri Mali Yükümler ve Zam ve Cezalarından Doğan Uyuşmazlıklarda Tebliğ Yapılan Hallerde veya Tebliğ Yerine Geçen İşlemlerde Tebliğ Tarihini İzleyen Günden İtibaren Dava Açma Süresinin Başlayacağı - Tatil Günlerinin Sürelere Dahil Olduğu Sürenin Son Günü Tatil Gününe Rastlarsa Sürenin İzleyen Çalışma Gününün Bitimine Kadar Uzayacağı/İstinaf Başvurusunun Kabulü Gerektiği )
SÜRENİN SON GÜNÜNÜN TATİL GÜNÜNE RASTLAMASI ( Danıştay'da ve İdare Mahkemelerinde Altmış Vergi Mahkemelerinde Otuz Gün Olduğu - Vergi Resim ve Harçlar ile Benzeri Mali Yükümler ve Zam ve Cezalarından Doğan Uyuşmazlıklarda Tebliğ Yapılan Hallerde veya Tebliğ Yerine Geçen İşlemlerde Tebliğ Tarihini İzleyen Günden İtibaren Dava Açma Süresinin Başlayacağı - Sürenin İzleyen Çalışma Gününün Bitimine Kadar Uzayacağı/Dava Süresi İçinde Açılmış Olduğundan Davacının İstinaf Başvurusunun Kabulü Gerektiği )"
İSTANBULBİM-3VD13.3.2017E. 2017/442 K. 2017/1128"ÖZEL USULSÜZLÜK CEZALARININ İPTALİ İSTEMİ ( Komandit Şirketlerdeki Komanditer Ortakların Söz Konusu Şirketlerde Temsil Yetkilerinin Bulunmayıp Gelirlerin de Menkul Sermaye İradı Olduğu -İdarece Davacının Komandite Ortak Olarak Kabul Edilip Geriye Yönelik Mükellefiyet Tesis Ettirilerek Davacının Uyuşmazlık Konusu Dönemlere İlişkin Gelir ve Geçici Gelir Vergisi Beyannamelerini Elektronik Ortamda Vermediğinden Bahisle Ceza Kesilmesinde Hukuka Uyarlık Bulunmadığından Davanın Kabulüne Karar Verildiği )
VERGİ BEYANNAMELERİNİN KANUNİ SÜRESİNDE ELEKTRONİK ORTAMDA VERİLMEMESİ ( Komandit Şirketlerdeki Komanditer Ortakların Söz Konusu Şirketlerde Temsil Yetkilerinin Bulunmayıp Gelirlerin de Menkul Sermaye İradı Olduğu -İdarece Davacının Komandite Ortak Olarak Kabul Edilip Geriye Yönelik Mükellefiyet Tesis Ettirilerek Davacının Uyuşmazlık Konusu Dönemlere İlişkin Ceza Kesilmesinde Hukuka Uyarlık Bulunmadığından Davanın Kabulüne Karar Verildiği )
DAVACININ KOMANDİTE ORTAK KABUL EDİLMESİ ( Komandit Şirketlerdeki Komanditer Ortakların Söz Konusu Şirketlerde Temsil Yetkilerinin Bulunmayıp Gelirlerin de Menkul Sermaye İradı Olduğu - Geriye Yönelik Mükellefiyet Tesis Ettirilerek Davacının Uyuşmazlık Konusu Dönemlere İlişkin Ceza Kesilmesinde Hukuka Uyarlık Bulunmadığından Davanın Kabulüne Karar Verildiği/İYUK'ta Sayılan Nedenlerden Hiçbirine Uymayan Karar Düzeltme İsteminin Reddi Gerektiği )"
İSTANBULBİM-3VD31.10.2017E. 2017/3353 K. 2017/4684"VERGİ ZİYAI CEZALI KATMA DEĞER VERGİSİNİN KALDIRILMASI İSTEMİ (Katma Değer Vergisi İndirim Reddi Yetkisi Bulunmayan Takdir Komisyonlarınca Takdir Edilen Matrah Üzerinden Cezalı Tarhiyat Yapılması Mümkün Olmadığı - Davacı Adına Takdir Komisyonu Kararına İstinaden Yapılan Cezalı Tarhiyatta Hukuka Uygun Olmadığı)
CEZALI TARHİYAT YAPILMASI (Vergi Ziyaı Cezalı Katma Değer Vergisinin Kaldırılması İstemi - Davacı Adına Katma Değer Vergisi İndirim Reddi Yetkisi Bulunmayan Takdir Komisyonu Kararına İstinaden Katma Değer Vergisi İndirimlerinin Reddi Suretiyle Yapılan Cezalı Tarhiyatta Hukuka Uyarlık Bulunmadığı)
TAKDİR KOMİSYONU KARARINA İSTİNADEN CEZALI TARHİYAT (Mükelleflerin Matrah Takdiri İçin Takdir Komisyonlarına Sevk Edilmesi Katma Değer Vergisi İndirim Reddi Yetkisi Bulunmayan Komisyonlarca Takdir Edilen Matrah Üzerinden Cezalı Tarhiyat Yapılması Mümkün Olmadığı - Vergi Ziyaı Cezalı Katma Değer Vergisinin Kaldırılması İstemi)"

İSTANBULBİM-4VD

İSTANBULBİM-4VD31.3.2016E. 2017/981 K. 2017/1481"ÖZEL USULSÜZLÜK CEZALARININ KALDIRILMASI İSTEMİ ( Karar Düzeltme Dilekçesinde İddia Olunan Hususlar ve Dosyadaki Belgeler Dikkate Alındığında Kararın Düzeltilmesi İçin Yasa ile Öngörülen Sebeplerin Uyuşmazlıkta Bulunmadığı - Karar Düzeltme Talebinin Reddine Karar Verilmesi Gerektiği )
KARAR DÜZELTME TALEBİ ( Özel Usulsüzlük Cezalarının Kaldırılamsı İstemi - Dilekçede İddia Olunan Hususlar ve Dosyadaki Belgeler Dikkate Alındığında Kararın Düzeltilmesi İçin Yasa ile Öngörülen Sebeplerin Uyuşmazlıkta Bulunmadığı - Talebin Reddine Karar Verilmesi Gerektiği )
BÖLGE İDARE MAHKEMELERİNİN VERDİKLERİ KARARLARIN DÜZELTİLMESİ ( Özel Usulsüzlük Cezalarının Kaldırılamsı İstemi - Karar Düzeltme Dilekçesinde İddia Olunan Hususlar ve Dosyadaki Belgeler Dikkate Alındığında Kararın Düzeltilmesi İçin Yasa ile Öngörülen Sebeplerin Uyuşmazlıkta Bulunmadığı/Karar Düzeltme Talebinin Reddine Karar Verilmesi Gerektiği )"
İSTANBULBİM-4VD21.12.2016E. 2017/406 K. 2017/1451"ÖZEL USULSÜZLÜK CEZASI ( "İhtilafa Konu Özel Usulsüzlük Cezasının Kesilmesine Dayanak Alınan Vergi İnceleme Raporunda Yer Alan Tespitlerin Alıcı ve Satıcının veya Hizmeti Veren veya Hizmetten Yararlananların Hazır Olduğu Bir Sırada Yapılmadığı Anlaşılmış Olup Bu Haliyle Olayda 213 Sayılı V.U.K.'nun 353/1.Maddesinin Uygulanmasını Gerekli Kılan Koşullar Oluşmadığından Kesilen Özel Usulsüzlük Cezasının Yasaya Uygun Olduğunun Kabulü Mümkün Değildir" Şeklinde Tesis Edilen Karar Hukuka Uygun Bulunduğu )
VERGİ İNCELEME RAPORUNDA YER ALAN TESPİTLERİN ALICI VE SATICININ VEYA HİZMETİ VEREN VEYA HİZMETTEN YARARLANANLARIN HAZIR OLDUĞU SIRADA YAPILMADIĞI ( Özel usulsüzlük Cezası - Olayda 213 Sayılı V.U.K.'nun 353/1.Maddesinin Uygulanmasını Gerekli Kılan Koşullar Oluşmadığından Kesilen Özel Usulsüzlük Cezasının Yasaya Uygun Olduğunun Kabulü Mümkün Değildir" Şeklinde Tesis Edilen Karar Hukuka Uygun Bulunduğu )"
İSTANBULBİM-4VD4.1.2017E. 2017/502 K. 2017/873"ÖZEL USULSÜZLÜK CEZASI ( Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı Neticesinde Verilen Bölünme Kararı İle Asıl Borçlu Şirket Hisselerinin Tamamını Devrettiği Tarih İtibariyle Asıl Borçlu Şirket İle Bir İlişkisinin Kalmadığı İleri Sürülerek Kaldırılması İstemi - Davanın Açıldığı Tarih İtibariyle Mevzuat Hükümleri Çerçevesinde Davacı Açısından Dava Konusu Edilebilir Kesin ve Yürütülmesi Gerekli Bir İdari İşlem Bulunmadığından Davanın İncelenmeksizin Reddi Yönünde Tesis Edilen Karar Hukuka Uygun Bulunduğu )
VERGİ MAHKEMESİNDE DAVA AÇMA YETKİSİ ( Özel Usulsüzlük Cezası - 213 S.K. 377/1. Maddesinde Mükellefler ve Kendilerine Vergi Cezası Kesilenlerin Tarh Edilen Vergilere ve Kesilen Cezalara Karşı Vergi Mahkemesinde Dava Açabilecekleri Belirtildikten Sonra 378. Maddesinde Vergi Mahkemesinde Dava Açabilmek İçin Verginin Tarh Edilmesi Cezanın Kesilmesi Tadilat ve Takdir Komisyonları Kararlarının Tebliğ Edilmiş Olması Tevkif Yoluyla Alınan Vergilerde İstihkak Sahiplerine Ödeme Yapılmış veya Ödemeyi Yapan Taraftan Verginin Kesilmiş Olması Gerektiği )"
İSTANBULBİM-4VD23.2.2017E. 2017/277 K. 2017/491"MÜKELLEFLER LİSTESİNE DAHİL EDİLMEYE İLİŞKİN İŞLEMİN İPTALİ İSTEMİ ( Yasal Dayanağı Olmadan Yapılacak Bir Sınıflandırma Vergi Barışını Bozucu Etki Oluşturacağı Gibi Anayasada Güvence Altına Alınan Temel Kişi Hak ve Hürriyetlerine de Aykırılık Teşkil Edeceğinden Dava Konusu İşlemde Hukuka Uyarlık Bulunmadığından Davanın Kabulü Gerektiği - İstinaf İstemine Konu Karar Usul ve Hukuka Uygun Olduğundan ve İleri Sürülen İddialar da Kararın Kaldırılmasını Gerektiren Nitelikte Bulunmadığından İstemin Reddi Gerektiği )
TEBLİĞ'DE ARANAN ŞARTLARIN GERÇEKLEŞTİĞİNİN İDARECE ARAŞTIRILMAMASI ( Yasal Dayanağı Olmadan Yapılacak Bir Sınıflandırma Vergi Barışını Bozucu Etki Oluşturacağı Gibi Anayasada Güvence Altına Alınan Temel Kişi Hak ve Hürriyetlerine de Aykırılık Teşkil Edeceğinden Dava Konusu İşlemde Hukuka Uyarlık Bulunmadığından Davanın Kabulü Gerektiği - İstinaf İstemine Konu Karar Usul ve Hukuka Uygun Olduğundan ve İleri Sürülen İddialar da Kararın Kaldırılmasını Gerektiren Nitelikte Bulunmadığından İstemin Reddi Gerektiği )
YASAL DAYANAĞI OLMADAN YAPILAN SINIFLANDIRMA ( Vergi Barışını Bozucu Etki Oluşturacağı Gibi Anayasada Güvence Altına Alınan Temel Kişi Hak ve Hürriyetlerine de Aykırılık Teşkil Edeceğinden Dava Konusu İşlemde Hukuka Uyarlık Bulunmadığından Davanın Kabulü Gerektiği - İstinaf İstemine Konu Karar Usul ve Hukuka Uygun Olduğundan ve İleri Sürülen İddialar da Kararın Kaldırılmasını Gerektiren Nitelikte Bulunmadığından İstemin Reddi Gerektiği )"
İSTANBULBİM-4VD28.3.2017E. 2017/299 K. 2017/970"İDARİ İŞLEMİN İPTALİ İSTEMİ ( Davacının Katma Değer Vergisi Genel Uygulama Tebliği'nin Özel Esaslar Bölümüne Göre İşlem Yapılacak Mükellefler Listesine Dahil Edildiği - Davanın Şirket Müdürü Tarafından Davacı Şirketin Tüzel Kişiliğinin Terkin Edilmesinden Sonra Şirket Adına Açıldığı - Olmayan Şirketi Temsilen Açılan Davanın Ehliyet Yönünden Reddi Gerektiği )
TÜZEL KİŞİLİĞİNİN TERKİNİ ( Davacının Katma Değer Vergisi Genel Uygulama Tebliği'nin Özel Esaslar Bölümüne Göre İşlem Yapılacak Mükellefler Listesine Dahil Edilmesine İlişkin İşlemin İptali İstemi - Hukuken Var Olmayan Şirketin Haklara Sahip Olması Borçlu Kılınması ve Temsilinin Olanaklı Olmadığı/Tüzel Kişiliğin Sona Ermesinden Önceki Dönemlerle İlgili Olsa Dahi Olmayan Şirket Adına İşlem Tesis Edilemeyeceği/Tesis Edilen İşlemlerin de Herhangi Bir Hukuki Sonuç Doğurmayacağı )
DAVA EHLİYETİ ( Davacının Katma Değer Vergisi Genel Uygulama Tebliği'nin Özel Esaslar Bölümüne Göre İşlem Yapılacak Mükellefler Listesine Dahil Edilmesine İlişkin İşlemin İptali İstemi - Ticaret Sicilinden Kaydı Silinmekle Tüzel Kişiliği Sona Eren Şirketin Temsilinin de Söz Konusu Olamayacağı/Olmayan Şirketi Temsilen Açılan Davanın Ehliyet Yönünden Reddi Gerektiği )"
İSTANBULBİM-4VD29.3.2017E. 2017/611 K. 2017/1082"ÖZEL USULSÜZLÜK CEZASININ KALDIRILMASI İSTEMİ ( Bir Şirketin İflas Haline Girmesi Halinde İflasın Kapatılacağı Ana Kadar Mükellefiyetinin Devam Etmesi Nedeniyle Müflis Şirket İçin Elektronik Ortamda Beyanname Verme Yükümlülüğü Devam Etmekte İse de Yükümlülüğün Alacaklılar Tarafından Gösterilen Adaylar Arasından İcra Mahkemesince Seçilen Üç Kişiden Oluşan İflas İdaresine Ait Olduğu - Ceza'nın İflas Dairesi'ne Kesilmesi Gerektiğinden Davanın Kabul Edildiği - İYUK'ta Öngörülen Sebebepleri Barındırmayan Karar Düzeltme Talebinin Reddi Gerektiği )
ELEKTRONİK ORTAMDA BEYANNAME VERME YÜKÜMLÜLÜĞÜ ( Bir Şirketin İflas Haline Girmesi Halinde İflasın Kapatılacağı Ana Kadar Mükellefiyetinin Devam Etmesi Nedeniyle Müflis Şirket İçin Devam Etmekte İse de Yükümlülüğün Alacaklılar Tarafından Gösterilen Adaylar Arasından İcra Mahkemesince Seçilen Üç Kişiden Oluşan İflas İdaresine Ait Olduğu - Ceza'nın İflas Dairesi'ne Kesilmesi Gerektiğinden Davanın Kabul Edildiği - İYUK'ta Öngörülen Sebebepleri Barındırmayan Karar Düzeltme Talebinin Reddi Gerektiği )
ÖZEL USULSÜZLÜK CEZASININ İFLAS DAİRESİNE KESİLMESİ ( Bir Şirketin İflas Haline Girmesi Halinde İflasın Kapatılacağı Ana Kadar Mükellefiyetinin Devam Etmesi Nedeniyle Müflis Şirket İçin Elektronik Ortamda Beyanname Verme Yükümlülüğü Devam Etmekte İse de İflas İdaresine Ait Olduğu - Dairede Görevli İflas İdare Memuru Olan Davacı Adına Ceza Kesilmesinde Hukuka Uyarlık Görülmeyip Davanın Kabulüne Karar Verildiği/İYUK'ta Öngörülen Sebebepleri Barındırmayan Karar Düzeltme Talebinin Reddi Gerektiği )"
İSTANBULBİM-4VD13.4.2017E. 2017/984 K. 2017/1330"ÖZEL USULSÜZLÜK CEZALARININ KALDIRILMASI İSTEMİ ( Ticari Faaliyette Bulunduğu ve İktisadi İşletmesi Olduğu Ortaya Konulamayan Dolayısıyla Kurumlar Vergisi Mükellefi Olduğu Anlaşılamayan Davacı Vakfın Mükellef Addedilerek Adına Cezası Kesilmesine Yasal Olanak Bulunmadığı - Karar Düzeltme Dilekçesinde İddia Olunan Hususlar ve Dosyadaki Belgeler Dikkate Alındığında Kararın Düzeltilmesi İçin Yasa ile Öngörülen Sebeplerin Uyuşmazlıkta Bulunmadığı/Karar Düzletme Talebinin Reddi ve Dosyanın Mahkemesine Gönderilmesi Gerektiği )
DAVACININ TİCARİ FAALİYETTE BULUNDUĞU VE İKTİSADİ İŞLETMESİ OLDUĞUNUN ORTAYA KONULAMAMASI ( Kurumlar Vergisi Mükellefi Olduğu Anlaşılamayan Davacı Vakfın Mükellef Addedilerek Adına Cezası Kesilmesine Yasal Olanak Bulunmadığı - Karar Düzeltme Dilekçesinde İddia Olunan Hususlar ve Dosyadaki Belgeler Dikkate Alındığında Kararın Düzeltilmesi İçin Yasa ile Öngörülen Sebeplerin Uyuşmazlıkta Bulunmadığı/Karar Düzletme Talebinin Reddi ve Dosyanın Mahkemesine Gönderilmesi Gerektiği )
KARAR DÜZELTME TALEBİ ( Ticari Faaliyette Bulunduğu ve İktisadi İşletmesi Olduğu Ortaya Konulamayan Dolayısıyla Kurumlar Vergisi Mükellefi Olduğu Anlaşılamayan Davacı Vakfın Mükellef Addedilerek Adına Cezası Kesilmesine Yasal Olanak Bulunmadığı - Dilekçede İddia Olunan Hususlar ve Dosyadaki Belgeler Dikkate Alındığında Yasa ile Öngörülen Sebeplerin Uyuşmazlıkta Bulunmadığı/Karar Düzletme Talebinin Reddi ve Dosyanın Mahkemesine Gönderilmesi Gerektiği )"
İSTANBULBİM-4VD21.4.2017E. 2017/102 K. 2017/1438"VERGİ ZİYAI CEZASININ KALDIRILMASI İSTEMİ ( Davacı Hakkında Vergi Müfettişi Tarafından Vergi Tekniği Raporu Düzenlendiği/Takdir Komisyonunca Matrah Edilen Cezalı Tarhiyatın Yapıldığı - Buna İlişkin Vergi/Ceza İhbarnamesinin Ekinde Takdir Komisyonu Kararı ile Birlikte Davacıya Tebliğ Edildiği Fakat Vergi Tekniği Raporunun Davacıya Tebliğ Edilmediği/Savunma Hakkı Kısıtlanan Davacı Hakkına Kesilen Cezada Hukuka Uygunluk Bulunmadığından Davanın Kabul Edildiği - Karar İYUK'ta Sayılan Bozma Nedenlerini Barındırmadığından İtirzın Reddi Gerektiği )
VERGİ TEKNİĞİ RAPORU DÜZENLENİP MATRAH EDİLEN CEZALI TARHİYAT ( Buna İlişkin Vergi/Ceza İhbarnamesinin Ekinde Takdir Komisyonu Kararı ile Birlikte Davacıya Tebliğ Edildiği Fakat Vergi Tekniği Raporunun Davacıya Tebliğ Edilmediği - Savunma Hakkı Kısıtlanan Davacı Hakkına Kesilen Cezada Hukuka Uygunluk Bulunmadığından Davanın Kabul Edildiği/Karar İYUK'ta Sayılan Bozma Nedenlerini Barındırmadığından İtirzın Reddi Gerektiği )
VERGİ TEKNİĞİ RAPORUNUN DAVACIYA TEBLİĞ EDİLMEMESİ ( Davacı Hakkında Vergi Müfettişi Tarafından Vergi Tekniği Raporu Düzenlendiği/Takdir Komisyonunca Matrah Edilen Cezalı Tarhiyatın Yapıldığı - Buna İlişkin Vergi/Ceza İhbarnamesinin Ekinde Takdir Komisyonu Kararı ile Birlikte Davacıya Tebliğ Edildiği/Savunma Hakkı Kısıtlanan Davacı Hakkına Kesilen Cezada Hukuka Uygunluk Bulunmadığından Davanın Kabul Edildiği - Karar İYUK'ta Sayılan Bozma Nedenlerini Barındırmadığından İtirzın Reddi Gerektiği )"

İSTANBULBİM-5VD

İSTANBULBİM-5VD9.8.2016E. 2017/25 K. 2017/220"EMLAK VERGİSİ TAHAKKUKUNDA DÜZELTME TALEBİ ( Tahakkukta Taşınmazın Bulunduğu Caddenin Değil Sokağın Esas Alınması Yönündeki Düzeltme Talebinin Mali Hizmetler Müdürlüğünce Cevabi Yazı ile Ret Edilmesi Üzerine Belediye Başkanlığı Nezdinde Şikayet Yoluna Başvurulması Gerektiği - Doğrudan Dava Konusu Edilmesi İdari Merci Tecavüzü Sonucunu Doğurduğundan Dava Dilekçesi ve Eklerinin Yetkili Merciiye Tevdii Gerektiği/Davacının İstinaf Başvurusunun Reddi Gerektiği )
TALEBİN RED EDİLMESİ ( Belediye Başkanlığı Nezdinde Şikayet Yoluna Başvurulması Gerektiği - Doğrudan Dava Konusu Edilmesi İdari Merci Tecavüzü Sonucunu Doğurduğundan Dava Dilekçesi ve Eklerinin Yetkili Merciiye Tevdii Gerektiği/Davacının İstinaf Başvurusunun Reddi Gerektiği )
BÖLGE İDARE MAHKEMESİ İNCELEMESİ ( BİM'nin İlk Derece Mahkemesi Kararını Hukuka Uygun Bulursa İstinaf Başvurusunun Reddine Karar Vereceği - Karardaki Maddi Yanlışlıkların Düzeltilmesi Mümkün İse Gerekli Düzeltmeyi Yaparak Aynı Kararı Vereceği/Açıklanan Nedenlerle Davacının İstinaf Başvurusunun Reddi Gerektiği )"
İSTANBULBİM-5VD22.2.2017E. 2017/50 K. 2017/474"PARA CEZASI KARARLARINA VAKİ İTİRAZLARIN REDDİNE İLİŞKİN İŞLEMİN İPTALİ İSTEMİ ( Davacı Tarafından Yapılan Ödemelerin Gümrük Yükümlülüğünün Başladığı Tarih İtibariyle Tamamlandığı/İhtilaf Konusu Beyanname Kapsamındaki İthalatın Ödeme Şeklinin Peşin Ödeme Olduğu - Tahakkuk Ettirilen KKDF ve KKDF Üzerinden Hesaplanan KDV ve KDV Para Cezası Kararına Vaki İtirazın Reddine Dair İşlemde Hukuka Uyarlık Bulunmadığından Davanın Kabulüne Karar Verildiği/İYUK'ta Sayılan Nedenleri Barındırmayan İstinaf İsteminin Reddi Gerektiği )
PEŞİN ÖDEME ( Gümrük Yükümlülüğünün Başladığı Tarihten Önce Yapılan Ödemeyi İfade Ettiği/Davacı Tarafından Yapılan Ödemelerin Gümrük Yükümlülüğünün Başladığı Tarih İtibariyle Tamamlandığı - İhtilaf Konusu Beyanname Kapsamındaki İthalatın Ödeme Şeklinin Peşin Ödeme Olduğu/Tahakkuk Ettirilen KKDF ve KKDF Üzerinden Hesaplanan KDV ve KDV Para Cezası Kararına Vaki İtirazın Reddine Dair İşlemde Hukuka Uyarlık Bulunmadığından Davanın Kabulüne Karar Verildiği - İYUK'ta Sayılan Nedenleri Barındırmayan İstinaf İsteminin Reddi Gerektiği )
İŞLEMDE HUKUKA UYARLIK BULUNMAMASI ( Davacı Tarafından Yapılan Ödemelerin Gümrük Yükümlülüğünün Başladığı Tarih İtibariyle Tamamlandığı/İhtilaf Konusu Beyanname Kapsamındaki İthalatın Ödeme Şeklinin Peşin Ödeme Olduğu - Tahakkuk Ettirilen KKDF ve KKDF Üzerinden Hesaplanan KDV ve KDV Para Cezası Kararına Vaki İtirazın Reddine Dair İşlem Hukuka Aykırı Olup Davanın Kabulüne Karar Verildiği/İYUK'ta Sayılan Nedenleri Barındırmayan İstinaf İsteminin Reddi Gerektiği"
İSTANBULBİM-5VD21.3.2017E. 2017/146 K. 2017/599"GÜMRÜK VERGİSİ VE KATMA DEĞER VERGİSİNİN İADESİ ( Beyan Edilen Pozisyon İçin Tebliğde Belirtilen Kıymetlerin Eşyanın Gümrük Kanunu Hükümlerine Göre Belirlenmiş Gerçek Satış Bedeli Olmadığı - Tebliğde de Belirtilen Kıymetin Esas Alınması Suretiyle Tahakkuk Yapılmasını Öngören Herhangi Bir Düzenleme Bulunmadığından Gözetim Önlemlerinin Yanlış Algılanması Suretiyle Fazladan Tahsil Edilen Verginin İadesi İsteminin Reddine Dair İşlemde Mevzuata Uyarlık Görülmeyip Bedelin İadesi Gerektiği )
SERBEST DOLAŞIMA GİRİŞ BEYANNAMESİ ( Beyan Edilen Pozisyon İçin Tebliğde Belirtilen Kıymetlerin Eşyanın Gümrük Kanunu Hükümlerine Göre Belirlenmiş Gerçek Satış Bedeli Olmadığı - Tebliğde de Belirtilen Kıymetin Esas Alınması Suretiyle Tahakkuk Yapılmasını Öngören Herhangi Bir Düzenleme Bulunmadığından Gözetim Önlemlerinin Yanlış Algılanması Suretiyle Fazladan Tahsil Edilen Verginin İadesi İsteminin Reddine Dair İşlemde Mevzuata Uyarlık Görülmeyip Bedelin İadesi Gerektiği )
VERGİLENDİRME HATASI YAPILMASI ( Beyan Edilen Pozisyon İçin Tebliğde Belirtilen Kıymetlerin Eşyanın Gümrük Kanunu Hükümlerine Göre Belirlenmiş Gerçek Satış Bedeli Olmadığı - Tebliğde de Belirtilen Kıymetin Esas Alınması Suretiyle Tahakkuk Yapılmasını Öngören Herhangi Bir Düzenleme Bulunmadığından Gözetim Önlemlerinin Yanlış Algılanması Suretiyle Fazladan Tahsil Edilen Verginin İadesi İsteminin Reddine Dair İşlemde Mevzuata Uyarlık Görülmeyip Bedelin İadesi Gerektiği/Davanın Kabulü ve İşlemin İptali Gerektiği )"
İSTANBULBİM-5VD21.3.2017E. 2017/598 K. 2017/581"TAPU HARCI VE VERGİ ZİYAI CEZASININ KALDIRILMASI İSTEMİ ( Davacının Taşınmazı Mülkiyetine Aldığı Bu İşleme Yönelik Olarak Davacı Hakkında Tarhiyat Yapıldığı ve Ceza Kesildiği/ Davacının Taşınmaz Edindiği Bölgenin Kentsel Dönüşüm Projesi Kapsamında Olduğu ve Taşınmazın Bu Kapsamda İnşa Edilerek Teslim Edildiği - Taşınmaza İlişkin Olarak İlgili Yasalarda Yer Alan İstisna Hükümleri Gereği Tapu Harcı Alınması Mümkün Olmadığından Davanın Kabulüne Karar Verildiği/Kanunda Sayılan Kaldırma Nedenleri Mevcut Olmadığından Başvurunun Reddi Gerektiği )
TAŞINMAZIN BÖLGESİNİN KENTSEL DÖNÜŞÜM KAPSAMINDA OLMASI ( Davacının Taşınmazı Mülkiyetine Aldığı Bu İşleme Yönelik Olarak Davacı Hakkında Bilahare Tapu Harcı Tarhiyatı Yapıldığı ve Vergi Ziyaı Cezası Kesildiği/Taşınmazın Bu Kapsamda İnşa Edilerek Teslim Edildiği - Taşınmaza İlişkin Olarak İlgili Yasalarda Yer Alan İstisna Hükümleri Gereği Tapu Harcı Alınması Mümkün Olmadığından Davanın Kabulüne Karar Verildiği/Kanunda Sayılan Kaldırma Nedenleri Mevcut Olmadığından Başvurunun Reddi Gerektiği )
TAPU HARCI ALINMASI ( Davacının Taşınmazı Mülkiyetine Aldığı Bu İşleme Yönelik Olarak Davacı Hakkında Bilahare Tapu Harcı Tarhiyatı Yapıldığı ve Vergi Ziyaı Cezası Kesildiği/Davacının Taşınmaz Edindiği Bölgenin Kentsel Dönüşüm Projesi Kapsamında Olduğu ve Taşınmazın Bu Kapsamda İnşa Edilerek Teslim Edildiği - Taşınmaza İlişkin Olarak İlgili Yasalarda Yer Alan İstisna Hükümleri Gereği Alınması Mümkün Olmadığından Davanın Kabulüne Karar Verildiği/Kanunda Sayılan Kaldırma Nedenleri Mevcut Olmadığından Başvurunun Reddi Gerektiği )"
İSTANBULBİM-5VD11.7.2017E. 2017/903 K. 2017/2672"TAPU HARCININ İPTALİ İSTEMİ ( Taşınmaz Üzerinde İnşa Edilen Yeni Yapının Bağımsız Bölümün Devrinden Kaynaklanan Tapu Harcının İptali İstemi - Taşınmazın 6306 Sayılı Kanun Kapsamında Çevre ve Şehircilik Bakanlığı İstanbul Altyapı ve Kentsel Dönüşüm Müdürlüğü'nün "Riskli Yapı" Olarak Tespit Edildiği/Davacının 6306 Sayılı Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkındaki Kanun Gereğince Harçtan Müstesna Olduğu )
HARÇTAN MÜSTESNA OLMA ( Taşınmaz Üzerinde İnşa Edilen Yeni Yapının Bağımsız Bölümün Devrinden Kaynaklanan Tapu Harcının İptali İstemi - Davacının 6306 Sayılı Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkındaki Kanun Gereğince Harçtan Müstesna Olduğu/Taşınmazı İlk Satış İle İktisap Ettiği - Davacı Adına Tahakkuk Edip Ödenen Uyuşmazlık Konusu Harçlarda Yasal İsabet Bulunmadığından Dava Konusu İşlemin İptali İle Davacının Ödediği Tapu Harcının İadesine Dair Verilen Kararın İsabetli Olduğu )"

İSTANBULBİM-6VD

İSTANBULBİM-6VD30.6.2016E. 2017/79 K. 2017/185"MAAŞ HESABI ÜZERİNE KONULAN HACZİN İPTALİ İSTEMİ ( Davacının Ortak Olmaksızın Dışarıdan Şirket Müdürü Olarak Seçildiği/Belirtilen Tarihte Noterlik Yazısı ile Şirketten İstifa Ettiği - 2003 Yılına İlişkin Vergi Borçlarından Sorumlu Olmayan Davacı Hakkında Yapılan Dava Konusu Haciz İşleminde Bu Yönüyle Hukuka Uyarlık Bulunmadığından Davanın Kabulüne Karar Verildiği/Danıştay Dava Daireleri ile İDDGK ve VDDGK'ları ile BİM'nin Kararları Hakkında Ancak İYUK'ta Yazılı Nedenlerle Düzeltilme İstenebileceğinden Talebin Reddi Gerektiği )
DAVACININ DIŞARIDAN ŞİRKET MÜDÜRÜ OLARAK SEÇİLMESİ ( Belirtilen Tarihte Noterlik Yazısı ile Şirketten İstifa Ettiği - 2003 Yılına İlişkin Vergi Borçlarından Sorumlu Olmayan Davacı Hakkında Yapılan Dava Konusu Haciz İşleminde Bu Yönüyle Hukuka Uyarlık Bulunmadığından Davanın Kabulüne Karar Verildiği/Danıştay Dava Daireleri ile İDDGK ve VDDGK'ları ile BİM'nin Kararları Hakkında Ancak İYUK'ta Yazılı Nedenlerle Düzeltilme İstenebileceğinden Talebin Reddi Gerektiği )
BORÇTAN SORUMLU OLMAYAN DAVACI HAKKINDA YAPILAN HACİZ ( Hukuka Uyarlık Bulunmadığından Davanın Kabulüne Karar Verildiği - Danıştay Dava Daireleri ile İDDGK ve VDDGK'ları ile BİM'nin Kararları Hakkında Ancak İYUK'ta Yazılı Nedenlerle Düzeltilme İstenebileceğinden Talebin Reddi Gerektiği )
KARAR DÜZELTME TALEBİ ( Vergi Borçlarından Sorumlu Olmayan Davacı Hakkında Yapılan Dava Konusu Haciz İşleminde Bu Yönüyle Hukuka Uyarlık Bulunmadığından Davanın Kabulüne Karar Verildiği - Danıştay Dava Daireleri ile İDDGK ve VDDGK'ları ile BİM'nin Kararları Hakkında Ancak İYUK'ta Yazılı Nedenlerle Düzeltilme İstenebileceğinden Talebin Reddi Gerektiği )"
İSTANBULBİM-6VD11.7.2016E. 2017/151 K. 2017/448"ÖDEME EMRİNİN İPTALİ VE YÜRÜTMENİN DURDURULMASI İSTEMİ ( Ödeme Emrinin Davacıya Tebliğ Edildiği Bu Tarih İtibariyle Takipten Kaldırma Kararı Verildiğine İlişkin Davacıya Herhangi Bir Tebligat Yapılmadığı ve Davanın Konusuz Kaldığı - Danıştay İDDGK ve VDDGK'nın Temyiz Üzerine Verdikleri Kararlar ile BİM'nin İtiraz Üzerine Verdikleri Kararlar Hakkında Ancak İYUK'ta Yazılı Nedenlerle Kararın Düzeltilmesinin İstenebileceği/Dilekçede Öne Sürülen Hususlar Yasa Maddesine Uymadığından Karar Düzeltme Talebinin Reddi Gerektiği )
DAVANIN KONUSUZ KALMASI ( Ödeme Emrinin Davacıya Tebliğ Edildiği Bu Tarih İtibariyle Takipten Kaldırma Kararı Verildiğine İlişkin Davacıya Herhangi Bir Tebligat Yapılmadığı - Danıştay İDDGK ve VDDGK'nın Temyiz Üzerine Verdikleri Kararlar ile BİM'nin İtiraz Üzerine Verdikleri Kararlar Hakkında Ancak İYUK'ta Yazılı Nedenlerle Kararın Düzeltilmesinin İstenebileceği/Dilekçede Öne Sürülen Hususlar Yasa Maddesine Uymadığından Karar Düzeltme Talebinin Reddi Gerektiği )
KARAR DÜZELTME TALEBİ ( Danıştay İDDGK ve VDDGK'nın Temyiz Üzerine Verdikleri Kararlar ile BİM'nin İtiraz Üzerine Verdikleri Kararlar Hakkında Ancak İYUK'ta Yazılı Nedenlerle İstenebileceği - Dilekçede Öne Sürülen Hususlar Yasa Maddesine Uymadığından Talebin Reddi Gerektiği )"
İSTANBULBİM-6VD5.10.2016E. 2017/23 K. 2017/75"TAŞINMAZ VE ARACA HACİZ KONULMASI KARARININ İPTALİ İSTEMİ ( Mutad Tebliğ Usulleri Denenerek Sonuç Alınamadığı Ortaya Konulmadan İlanen Tebliğ Yoluna Gidilmesinin Usulüne Uygun Olmadığı/Usulsüz Tebliğ ile Kesinleştirilen Kamu Alacağı İçin Haciz İşlemi Uygulanmasında Hukuki İsabet Görülmediği - Görev ve Yetki Dışında Bir İşe Bakılmış Olması Hukuka Aykırı Karar Verilmesi Kararı Etkileyebilecek Nitelikte Hata veya Eksiklikler Bulunmasının Bozma Nedenleri Olarak Belirlendiği/İstinaf Başvurusunun Reddi Gerektiği )
USULSÜZ TEBLİGAT ( Mutad Tebliğ Usulleri Denenerek Sonuç Alınamadığı Ortaya Konulmadan İlanen Tebliğ Yoluna Gidilmesinin Usulüne Uygun Olmadığı/Usulsüz Tebliğ ile Kesinleştirilen Kamu Alacağı İçin Haciz İşlemi Uygulanmasında Hukuki İsabet Görülmediği - Görev ve Yetki Dışında Bir İşe Bakılmış Olması Hukuka Aykırı Karar Verilmesi Kararı Etkileyebilecek Nitelikte Hata veya Eksiklikler Bulunmasının Bozma Nedenleri Olarak Belirlendiği/İstinaf Başvurusunun Reddi Gerektiği )
MUTAD TEBLİĞ USULLERİ DENENİP SONUÇ ALINAMAMASI ( Ortaya Konulmadan İlanen Tebliğ Yoluna Gidilmesinin Usulüne Uygun Olmadığı/Usulsüz Tebliğ ile Kesinleştirilen Kamu Alacağı İçin Haciz İşlemi Uygulanmasında Hukuki İsabet Görülmediği - Görev ve Yetki Dışında Bir İşe Bakılmış Olması Hukuka Aykırı Karar Verilmesi Kararı Etkileyebilecek Nitelikte Hata veya Eksiklikler Bulunmasının Bozma Nedenleri Olarak Belirlendiği/İstinaf Başvurusunun Reddi Gerektiği )
KARARI BOZMA NEDENLERİ ( Görev ve Yetki Dışında Bir İşe Bakılmış Olması Hukuka Aykırı Karar Verilmesi Kararı Etkileyebilecek Nitelikte Hata veya Eksiklikler Bulunmasının Bozma Nedenleri Olarak Belirlendiği - Bozulması İstenilen Karar Sayılan Nedenlere Uymadığından ve İleri Sürülen İddialar Kararın Kaldırılmasını Sağlayacak Nitelikte Görülmediğinden İstinaf Başvurusunun Reddi Gerektiği )"
İSTANBULBİM-6VD5.10.2016E. 2017/39 K. 2017/397"ÖDEME EMRİNİN İPTALİ İSTEMİ ( Vergi Borçlarının Yapılandırılarak Taksitler Halinde Yeni Vadeler Belirlenmiş Olduğu - Belirlenen Vadelerde Borçların Ödenmediğine İlişkin Bir Bilgi Ve Belge Ortaya Konulmadığından Bunun Aksine Hareketle Vergi Borçlarının Vadesinde Ödenmediğinden Bahisle Düzenlenen Dava Konusu Ödeme Emrinde Hukuka Uyarlık Görülmemiş Olup Davanın Kabulüne Karar Verildiği/Kararın Hukuka Uygun Olduğu Anlaşılıp Kaldırılmasını Sağlayacak Nitelikte Görülmediğinden Başvurunun Reddi Gerektiği )
AMME ALACAĞINI VADESİNDE ÖDEMEYENLERE ÖDEME EMRİ TEBLİĞ EDİLMESİ ( Borçların Yapılandırılarak Taksitler Halinde Yeni Vadeler Belirlenmiş Olduğu - Belirlenen Vadelerde Borçların Ödenmediğine İlişkin Bilgi ve Belge Ortaya Konulmadığından Bunun Aksine Hareketle Borçların Vadesinde Ödenmediğinden Bahisle Düzenlenen Dava Konusu Ödeme Emrinde Hukuka Uyarlık Görülmemiş Olup Davanın Kabulüne Karar Verildiği/Kararın Hukuka Uygun Olduğu Anlaşılıp Kaldırılmasını Sağlayacak Nitelikte Görülmediğinden Başvurunun Reddi Gerektiği )
BELİRLENEN VADELERDE BORCUN ÖDENMEMESİ ( Vergi Borçlarının Yapılandırılarak Taksitler Halinde Yeni Vadeler Belirlenmiş Olduğu - Borcun Ödenmemesine İlişkin Bir Bilgi ve Belge Ortaya Konulmadığından Bunun Aksine Hareketle Vergi Borçlarının Vadesinde Ödenmediğinden Bahisle Düzenlenen Dava Konusu Ödeme Emrinde Hukuka Uyarlık Görülmemiş Olup Davanın Kabulüne Karar Verildiği/Kararın Hukuka Uygun Olduğu Anlaşılıp Kaldırılmasını Sağlayacak Nitelikte Görülmediğinden Başvurunun Reddi Gerektiği )
ÖDEME EMRİNİN HUKUKA UYGUN OLMAMASI ( Borçların Yapılandırılarak Taksitler Halinde Yeni Vadeler Belirlenmiş Olduğu - Belirlenen Vadelerde Borçların Ödenmediğine İlişkin Bilgi ve Belge Ortaya Konulmadığından Bunun Aksine Hareketle Borçların Vadesinde Ödenmediğinden Bahisle Düzenlenen Ödeme Emri Hukuka Aykırı Olup Davanın Kabulüne Karar Verildiği/Kararın Hukuka Uygun Olduğu Anlaşılıp Kaldırılmasını Sağlayacak Nitelikte Görülmediğinden Başvurunun Reddi Gerektiği )"
İSTANBULBİM-6VD11.1.2017E. 2017/19 K. 2017/35"ÖDEME EMRİ VE İHBARNAMELERİN İPTALİ İSTEMİ ( Mali Tebliğlerin VUK'nun 93 ve Devamı Maddelerine Göre Yapılması Gerekirken Davacıya Adresinde Ulaşılamaması Nedeniyle Tebligat Kanun'un 21.Maddesine Göre Yapılmasının Yasaya Uygun Olmadığı/Mutad Usuller Denenerek Sonuç Alınamadığı Kesin Olarak Belirlenmeden Ortada Kesinleşmiş Bir Kamu Alacağının Varlığından Söz Edilemeyeceği - Ödeme Emrinde Yasal İsabet Görülmeyip Davanın Kabulüne Karar Verildiği/Davacı Borçlarını Yapılandırma Talebinde Bulunduğundan Karar Verilmesine Yer Olmadığı )
MALİ TEBLİĞLERİN YAPILMASI ( VUK'nun 93 ve Devamı Maddelerine Göre Yapılması Gerekirken Davacıya Adresinde Ulaşılamaması Nedeniyle Tebligat Kanun'un 21.Maddesine Göre Yapılmasının Yasaya Uygun Olmadığı/Mutad Usuller Denenerek Sonuç Alınamadığı Kesin Olarak Belirlenmeden Ortada Kesinleşmiş Bir Kamu Alacağının Varlığından Söz Edilemeyeceği - Ödeme Emrinde Yasal İsabet Görülmeyip Davanın Kabulüne Karar Verildiği/Davacı Borçlarını Yapılandırma Talebinde Bulunduğundan Karar Verilmesine Yer Olmadığı )
MUTAD TEBLİGAT USULLERİNİN DENENMESİ ( Sonuç Alınamadığı Kesin Olarak Belirlenmeden Ortada Kesinleşmiş Bir Kamu Alacağının Varlığından Söz Edilemeyeceği/Ödeme Emrinde Yasal İsabet Görülmeyip Davanın Kabulüne Karar Verildiği - Davacının Davaya Konu Borçlarını Yapılandırma Talebinde Bulunmak Suretiyle İş Bu Talebe Konu Davadan Vazgeçtiği/Hüküm Kurulmasında Hukuki Yarar Bulunmadığından İstinaf Başvurusu Hakkında Karar Verilmesine Yer Olmadığı )
YAPILANDIRMA TALEBİNDE BULUNULMASI ( Ödeme Emrinde Yasal İsabet Görülmeyip Davanın Kabulüne Karar Verildiği - Davacının İş Bu Talebe Konu Davadan Vazgeçtiği/Hüküm Kurulmasında Hukuki Yarar Bulunmadığından İstinaf Başvurusu Hakkında Karar Verilmesine Yer Olmadığı )
HUKUKİ YARAR ( Ödeme Emrinde Yasal İsabet Görülmeyip Davanın Kabulüne Karar Verildiği - Davacının Davaya Konu Borçlarını Yapılandırma Talebinde Bulunmak Suretiyle İş Bu Talebe Konu Davadan Vazgeçtiği/Davacının İstinaf Başvurusu Hakkında Karar Verilmesine Yer Olmadığı )"
İSTANBULBİM-6VD12.5.2017E. 2017/2444 K. 2017/2650"ÖDEME EMRİNİN İPTALİ (İdarece Ödeme Emirlerinden Birinin Müteselsil Sorumlu Şirket Adına Düzenlendiği İddia Ediliyorsa İse de Her İki Ödeme Emrinin de Davacı Şirket Adına Düzenlendiği Hususları Dikkate Alındığında Davacı Adına Düzenlenen Ödeme Emrinde Hukuki İsabet Bulunmadığı)
DAVANIN AÇILMASINA SEBEBİYET VERME (İşbu Davanın Açılmasında Davacı Tarafa Herhangi Bir Kusur İzafe Edilemeyeceği/Buna Rağmen Yargılama Giderlerinin Davacı Taraf Üzerinde Bırakılması ve Davalı İdare Vekili Lehine Vekalet Ücretine Hükmedilmesinin Hukuka Aykırı Olduğu - Ödeme Emrinin İptali)
YARGILAMA GİDERLERİ (Davacı Adına Düzenlenen Ödeme Emrinde Hukuki İsabet Bulunmadığı - İşbu Davanın Açılmasında Davacı Tarafa Herhangi Bir Kusur İzafe Edilemeyeceği/Yargılama Giderlerinin Davacı Taraf Üzerinde Bırakılması ve Davalı İdare Vekili Lehine Vekalet Ücretine Hükmedilmesinin Hatalı Olduğu)"

İZMİRBİM-2D

İZMİRBİM-2D24.1.2017E. 2016/814 K. 2017/100"KAMU GÖREVİNDEN ÇIKARILMASININ İPTALİ İSTEMİ ( Dava 672 Sayılı KHK Uyarınca Kamu Görevinden Çıkarılmasının İptali İle Bu İşlem Sebebiyle Yoksun Kalınan Parasal Hakların Tazmini İstemi )
OHAL KAPSAMINDA GÖREVDEN ALINMA ( Davacının 672 Sayılı KHK Eki Listede İsminin Yer Alması Sebebiyle Başka Hiçbir İşleme Gerek Kalmaksızın Kamu Görevinden Çıkarıldığı/İdarece Hakkında Tesis Edilmiş Herhangi Bir İdari İşlem Yapılmadığı - İdari Yargıda KHK'lerin Hukuki Denetimi Yapılamayacağından Davanın İncelenmeksizin Reddi Yolunda Verilen Kararın İsabetli Olduğu )"
İZMİRBİM-2D19.4.2017E. 2017/2813 K. 2017/1997"POLİS MEMURUNUN HİZMET DIŞINDA RESMİ SIFATIN GEREKTİRDİĞİ SAYGINLIĞI VE GÜVEN DUYGUSUNU SARSACAK DAVRANIŞLARDA BULUNMASI ( Kısa Süreli Durdurma Cezası Kararının İptali/Red - Davacı İle Müşteki Arasında Çok Sayıda Telefon Görüşmesi ve Mesajlaşma Olduğu Mesajların İçeriği İncelendiğinde Görüşmeye Konu Olan Adli Olay Konusu Dışına Çıkılarak Özel Hayat ve Günlük Hayat Konularına Girildiği/Bunun Adli Soruşturma Kapsamında Görevle İlgili Olduğunu Kabul Etmenin Mümkün Olmadığı )
KISA SÜRELİ DURDURMA CEZASININ İPTALİ ( Polis Memurunun Hizmet Dışında Resmi Sıfatın Gerektirdiği Saygınlığı ve Güven Duygusunu Sarsacak Davranışlarda Bulunması - Davacı İle Müşteki Arasında Çok Sayıda Telefon Görüşmesi ve Mesajlaşma Olduğu Mesajların İçeriği İncelendiğinde Görüşmeye Konu Olan Adli Olay Konusu Dışına Çıkılarak Özel Hayat ve Günlük Hayat Konularına Girilmesinin Adli Soruşturma Kapsamında Görevle İlgili Olduğunu Kabul Etmenin Mümkün Olmayacağı )
POLİS MEMURUNUN ADLİ OLAY KONUSU DIŞINA ÇIKARAK GÖREVLE İLGİLİ OLMAYAN DAVRANIŞLARDA BULUNMASI ( Kısa Süreli Durdurma Cezası Kararının İptali/Red - Davacı İle Müşteki Arasında Çok Sayıda Telefon Görüşmesi ve Mesajlaşma Olduğu Mesajların İçeriği İncelendiğinde Görüşmeye Konu Olan Adli Olay Konusu Dışına Çıkılarak Özel Hayat ve Günlük Hayat Konularına Girilmesinin Adli Soruşturma Kapsamında Görevle İlgili Olduğunu Kabul Etmenin Mümkün Olmadığından Davanın Reddinin Yerinde Olduğu )"

İZMİRBİM-3D

İZMİRBİM-3D11.4.2017E. 2017/188 K. 2017/145"REVİZYON İMAR PLANININ KABULÜNE DAİR BELEDİYE MECLİSİ KARARININ İPTALİ ( İdare Mahkemesince Aynı Taşınmaza İlişkin Aynı Plan Kararının İptali İstemiyle Önceki Tarihte Açılan Davanın Süreaşımı Nedeniyle Reddedilmesinden Sonraki Dönemde Bu Davanın Açılması Amacıyla İmar Durumu Belgesi İstenilmiş Olmasının Yeniden Dava Açma Süresi Başlatmayacağı Gerekçesiyle Davanın Süreaşımı Nedeniyle Reddedildiği/Aynı Düzenleyici İşleme Dayanılarak Farklı Nitelikte Uygulama İşlemleri Tesis Edilmesi Halinde Her Bir Uygulama İşleminin Tebliği Üzerine Düzenleyici İşleme de Dava Açılması Olanağını Kısıtlayan Bir Yasa Hükmü Getirilmediğinden Kararda Hukuki İsabet Görülmediği )
TAŞINMAZIN PARK ALANI OLARAK BELİRLENMESİNE İLİŞKİN REVİZYON KARARININ İPTALİ ( Aynı Taşınmaza İlişkin Aynı Plan Kararının İptali İstemiyle Önceki Tarihte Açılan Davanın Süreaşımı Nedeniyle Reddedilmesinden Sonraki Dönemde Bu Davanın Açılması Amacıyla İmar Durumu Belgesi İstenilmiş Olmasının Yeniden Dava Açma Süresi Başlatmayacağı Gerekçesiyle Davanın Süreaşımı Nedeniyle Reddedildiği/Aynı Düzenleyici İşleme Dayanılarak Farklı Nitelikte Uygulama İşlemleri Tesis Edilmesi Halinde Her Bir Uygulama İşleminin Tebliği Üzerine Düzenleyici İşleme de Dava Açılması Olanağını Kısıtlayan Bir Yasa Hükmü Olmadığı )
İDARİ DAVA AÇMA SÜRESİ ( Revizyon İmar Planının Kabulüne Dair Kararın İptali - İdare Mahkemesince Aynı Taşınmaza İlişkin Aynı Plan Kararının İptali İstemiyle Önceki Tarihte Açılan Davanın Süreaşımı Nedeniyle Reddedilmesinden Sonraki Dönemde Bu Davanın Açılması Amacıyla İmar Durumu Belgesi İstenilmiş Olmasının Yeniden Dava Açma Süresi Başlatmayacağı Gerekçesiyle Davanın Süreaşımı Nedeniyle Reddedildiği/Aynı Düzenleyici İşleme Dayanılarak Farklı Nitelikte Uygulama İşlemleri Tesis Edilmesi Halinde Her Bir Uygulama İşleminin Tebliği Üzerine Düzenleyici İşleme de Dava Açılması Olanağını Kısıtlayan Bir Yasa Hükmü Getirilmediğinden Kararda Hukuki İsabet Görülmediği )"

İZMİRBİM-4D

İZMİRBİM-4D4.4.2017E. 2017/537 K. 2017/485"KAMULAŞTIRMASIZ EL ATMA ( 2942 S.K.'nun, 07.09.2016'da Yürürlüğe Giren Ek Md. 1 ve Geçici Md. 11'le İdarelere Mülkiyet Hakkının Kullanılmasına Engel Teşkil Eden Kısıtlılığı Kaldıracak İş ve İşlemleri Yapmak İçin Beş Yıllık Süre Tanındığı - Tam Yargı Davası Açılmasının Ön Koşulu Olan Beş Yıllık Süre 07.09.2016'den İtibaren Başlayacağından Süre Dolmadan Önce İdari Yargıda Tam Yargı "Tazminat" Davası Açılmasına Yasal İmkan Bulunmamaktadır )
İDARİ YARGIDA TAM YARGI "TAZMİNAT" DAVASI AÇILMASI İÇİN 5 YILLIK SÜRE KOŞULU GETİRİLMESİ ( Kamulaştırmasız El Atma - 2942 S.K.'nun, 07.09.2016'da Yürürlüğe Giren Ek Md. 1 ve Geçici Md. 11'le İdarelere Mülkiyet Hakkının Kullanılmasına Engel Teşkil Eden Kısıtlılığı Kaldıracak İş ve İşlemleri Yapmak İçin Beş Yıllık Süre Tanındığı/Dava Hakkında Karar Verilmesine Yer Olmadığına İlişkin İdare Mahkemesi Kararının Doğru Olduğu )
KARAR VERİLMESİNE YER OLMADIĞI KARARI ( 2942 S.K.'nun, 07.09.2016'da Yürürlüğe Giren Ek Md. 1 ve Geçici Md. 11'le İdarelere Mülkiyet Hakkının Kullanılmasına Engel Teşkil Eden Kısıtlılığı Kaldıracak İş ve İşlemleri Yapmak İçin Beş Yıllık Süre Tanındığı - Tam Yargı Davası Açılmasının Ön Koşulu Olan Beş Yıllık Süre 07.09.2016'den İtibaren Başlayacağı - Süre Dolmadan Önce İdari Yargıda Tam Yargı "Tazminat" Davası Açılmasına Yasal İmkan Bulunmadığı )"
İZMİRBİM-4D16.5.2017E. 2017/755 K. 2017/860"YASAKLARA VE SINIRLAMALARA AYKIRI AMBALAJ ATIKLARINI TOPLAMA FİİLİ ( Usulsüz Toplanan Atıkları Satın Aldığından Dolayı Davacı Şirkete Para Cezası Verildiği - Yapılan Denetimler Sonucu Davacı Şirketin Usulüne Uygun Toplanmayan Atıkları Ücret Karşılığında Satın Aldığı Davacı İdarece Düzenlenen Tutanak Dava Dosyasına Eklenen Faturalar ve Davacı Şirket Yetkilisinin Beyanlarından Anlaşılmakta Olup 2872 S.K. Md. 20/r Gereği Tesis Edilen Davaya Konu İşlemde Hukuka Aykırılık Bulunmadığı )
SOKAK TOPLAYICILARINDAN MAL ALINMASI ( Usulsüz Toplanan Atıkları Satın Aldığından Dolayı Davacı Şirkete Para Cezası Verildiği - Yapılan Denetimler Sonucu Davacı Şirketin Usulüne Uygun Toplanmayan Atıkları Ücret Karşılığında Satın Aldığı Davacı İdarece Düzenlenen Tutanak Dava Dosyasına Eklenen Faturalar ve Davacı Şirket Yetkilisinin Beyanlarından Anlaşılmakta Olup 2872 S.K. Md. 20/r Gereği Tesis Edilen Davaya Konu İşlemde Hukuka Aykırılık Bulunmadığından İstinaf Talebinin Reddedileceği )"

İZMİRBİM-6D

İZMİRBİM-6D6.12.2016E. 2016/401 K. 2016/467"DAVACIYA AİT İŞYERİNDE SİGORTASIZ İŞÇİ ÇALIŞTIRILMASI SEBEBİYLE VERİLEN İDARİ PARA CEZASININ İPTALİ İSTEMİ ( Herhangi Bir Sigortalılık Bildirimi ve Herhangi Bir Vergi Mükellefiyeti Bulunmayan Yakınıcının Bu Durumunun Tek Başına Davacı İle Aralarındaki Çalışma İlişkisinin Hizmet Akdine Dayalı Bir İş İlişkisi Olduğuna Karine Alınamayacağı/Salt İşin İşyerinde Yapılıyor Olmasının da Doğaldan Bu Sonucu Doğurmayacağı - Davacının İşin Götürü Olarak Kendi Nam ve Hesabına Çalışan Yakınıcıya Verildiğine ve Götürü Belirlenen Tutarın Ödeme Makbuzlarıyla Ödendiğini Yakınıcı İçin Bu Sürede Puantaj Düzenlenmediğini Ortaya Koyduğu/Salt Fiili Durumla Yetinilerek Yakınıcının Hizmet Akdi İle İşçi Olarak Çalıştığı Kabul Edilerek Sigortalı Sayılması ve İdari Para Cezaları İle Cezalandırılmasına İlişkin İşlemin İptali Gerektiği )
İDARİ PARA CEZASI YAPTIRIMI ( Sigortasız İşçi Çalıştırılması Sebebiyle Yaptırıma Uğranılması İçin İşyerinde Çalıştırılan Kişinin 5510 S.K.'nın 4/a Maddesi Uyarınca Sigortalı Sayılacak Olan Hizmet Akdi İle Çalıştırılan Kişi Olması Gerektiği - Bir Kişinin 5510 S.K.'nın 4/a Bendi Uyarınca Sigortalı Sayılması İçin Bir İşverene Bağımlı Olarak İş Görme Borcu Altına İşverenin de Karşılığında Ücret Ödeme Borcu Altına Girmesi Gerektiği )
İŞİN GÖTÜRÜ OLARAK KENDİ NAM VE HESABINA ÇALIŞAN YAKINANA VERİLDİĞİNİN ORTAYA KONULMASI ( Herhangi Bir Sigortalılık Bildirimi ve Herhangi Bir Vergi Mükellefiyeti Bulunmayan Yakınıcının Bu Durumunun Tek Başına Davacı İle Aralarındaki Çalışma İlişkisinin Hizmet Akdine Dayalı Bir İş İlişkisi Olduğuna Karine Alınamayacağı - Salt Fiili Durumla Yetinilerek Yakınıcının Hizmet Akdi İle İşçi Olarak Çalıştığı Kabul Edilerek Sigortalı Sayılması ve Sigortasız İşçi Çalıştırılması Sebebiyle Verilen İdari Para Cezasına Dair İşlemin İptal Edileceği )"

KONYABİM-2D

KONYABİM-2D14.7.2017E. 2017/666 K. 2017/1385"RİSKLİ YAPI YERİNE KAT KARŞILIĞI İNŞAAT YAPMAK ÜZERE ALMIŞ OLDUĞU İNŞAAT RUHSATI İÇİN ÖDEDİĞİ ÜCRET VE HARÇLARDAN 6306 S.K.KAPSAMINDA MUAF TUTULMASI GEREKTİĞİNDEN BAHİSLE İADESİ İSTEMİ ( Anılan Parsel Üzerinde Bulunan 2 Katlı Riskli Yapının Alanı Kadar Kısım İçin 6306 S. K. Kapsamında Harçlardan ve Ücretlerden Muafiyetin Olması Gerektiği Ancak Söz Konusu Parselin Tamamının Harçtan ve Ücretlerden Muaf Olması Talebinin Hakkın Kötüye Kullanılması Anlamına Geleceği )
İNŞAAT RUHSATINA DAİR ÖDEDİĞİ HARÇTAN VE ÜCRETLERDEN MUAF TUTULMASI GEREKTİĞİNE DAİR İSTEMİN REDDİ ( Söz Konusu Parselin Tamamının Harçtan ve Ücretlerden Muaf Olmasının Talep Edilmesinin Hakkın Kötüye Kullanılması Anlamına Geleceği )"

ANKARABİM-1D

ANKARABİM-1D21.6.2017E. 2017/463 K. 2017/878"İDARİ İŞLEMİN İPTALİ İSTEMİ ( Davanın Dışişleri Bakanlığı'nda 3. Katip Unvanıyla Görev Yapmakta Olan Davacının Başbakanlık Emrine Sektörel İzleme ve Değerlendirme Raportörü Olarak Naklen Atanmasına Dair Başbakanlık ve Dışişleri Bakanlığı'nın İşlemlerinin İptali ve Bu İşlemler Sebebiyle Yoksun Kaldığı Parasal Haklarının Ödenmesi İstemine İlişkin Olduğu )
KAMU YARARI VE HİZMET GEREKLERİ ( Davacının 375 Sayılı KHK'de Yer Alan "Dışişleri Meslek Memuru" Kadrosunda Görev Yaptığı/İdari Teşkilatın İşleyişinden ve Koordinasyonundan Birincil Derecede Sorumlu Makam Olan Başbakanlığa Danışmanlık Yapmak Üzere Kurulan Bir Birime Alanında Uzman Personelin Atanmasının Kamu Yararı ve Hizmet Gerekleri İle Örtüştüğü - Başbakanlık Sektörel İzleme ve Değerlendirme Birimine Raportör Olarak Naklen Atanmasına Dair İşlemlerde Hukuka Aykırılık Bulunmadığı )"
ANKARABİM-1D21.6.2017E. 2017/497 K. 2017/871"BAŞMÜFETTİŞİN MERKEZ EMNİYET MÜDÜRÜ ATANMASI İŞLEMİNİN İPTALİ İSTEMİ ( Davacının Görevinde Başarısızlığı Yetersizliği Gibi Tespitlere ya da Daha Üst Görevde Değerlendirilmesi Gibi Gerekçelere Bağlı Olmadan Sadece Takdir Yetkisine Dayalı Olarak Teftiş Kurulundaki Görevinden Alınmasının Hukuka Aykırı Olacağı)
MEMURLARIN KURUMLARINCA GÖREVLERİNİN VE YERLERİNİN DEĞİŞTİRİLMESİ ( Başmüfettişin Merkez Emniyet Müdürü Olarak Atanması İşleminin İptali - Hakkında Yapılan Adli Soruşturma Sonucu Beraat Ettiği İdari Soruşturma Kapsamında Disiplin Cezası Aldığına İlişkin Bilgi Bulunmadığı/Atama İşleminde Hukuka Uygunluk Bulunmadığı)
MAAŞ KAYBI ( Anayasa'nın 125. Md. İdarenin Kendi Eylem ve İşlemlerinden Doğan Zararı Ödemekle Yükümlü Olduğunun Kurala Bağlandığı - Hukuka Aykırılığı Saptanan İşlem Sebebiyle Davacının Uğradığı Maaş Kayıplarının da Dava Tarihinden İtibaren İşletilecek Yasal Faizi İle Birlikte Davalı İdarece İlgiliye Ödenmesi Gerektiği)
SALT İDARİ TAKDİR YETKİSİNE DAYALI TESİS EDİLEN İŞLEMİN HUKUKA AYKIRI OLDUĞU ( Davacının Görevinde Başarısızlığı Yetersizliği Gibi Tespitlere ya da Daha Üst Görevde Değerlendirilmesi Gibi Gerekçelere Bağlı Olmadan Görevinden Alınmasının Hukuka Aykırı Olacağı - Başmüfettişin Merkez Emniyet Müdürü Olarak Atanması İşleminin İptali)"

ANKARABİM-4D

ANKARABİM-4D28.12.2016E. 2016/814 K. 2016/712"KAMPÜSDE İZİNSİZ TOPLANTI DÜZENLEMEK ( "Yükseköğretim Kurumundan Bir Ay Süreyle Uzaklaştırma” Cezasının İptali - Davacının Kurum Personeline ve Öğrenci Arkadaşlarına Fiili Tecavüzde Bulunduğunun veya Eğitim ve Öğretimin Aksadığı Açıklığa Kavuşturulamadığı/Davacıya Disiplin Cezası Verilmesinde Hukuka Uyarlık Bulunmadığı)
TOPLANTI VE İFADE ÖZGÜRLÜĞÜ ( Kampüsde İzinsiz Toplantı Düzenlemek/"Yükseköğretim Kurumundan Bir Ay Süreyle Uzaklaştırma” Cezasının İptali - Toplantı ve İfade Özgürlüğü Sınırlarını Aşmayan Protesto Olayının İzinsiz Toplantı Kapsamında Değerlendirilerek Ceza Verilmesine Konu Olamayacağının Gözetileceği)
BARIŞÇIL TOPLANTI ( Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi Toplantı ve Gösteri Özgürlüğünün Ancak Şiddete Başvurulması Durumunda Sınırlanabileceğini Bildirim Yapılmamış Olsa Bile Güvenlik Güçlerinin Barışçı Bir Gösteriyi Zor Kullanarak Dağıtmasının Toplantı ve Gösteri Özgürlüğünün İhlali Olacağını Kabul Ettiği)
YÜKSEKÖĞRETİM KURUMUNDAN BİR AY SÜREYLE UZAKLAŞTIRMA CEZASININ İPTALİ İSTEMİ ( Kampüsde İzinsiz Toplantı Düzenlemek - Toplantı ve İfade Özgürlüğü Sınırlarını Aşmayan Protesto Olayının İzinsiz Toplantı Kapsamında Değerlendirilerek Ceza Verilmesine Konu Olamayacağı)"

ANKARABİM-5D

ANKARABİM-5D23.6.2017E. 2017/1685 K. 2017/1620"İMAR PLANINDA "SPOR ALANI" OLARAK AYRILAN TAŞINMAZIN KAMULAŞTIRILMAMASI ( Tazminat İstemi - Mülkiyet Hakkının Süresi Belirsiz Bir Zaman Diliminde Kısıtlanması Durumunun 3194 S. Kanun'un 10. Md. Yer Verilen Beş Yıllık Sürenin Satıştan İtibaren Dolmaması Sebebiyle Gerçekleşmediğinden Davanın Reddi Gerektiği)
TASARRUF HAKKININ KISITLANMASI İDDİASINDAN KAYNAKLI TAZMİNAT İSTEMİ ( 3194 S. Kanun'un 10. Md. Yer Verilen Beş Yıllık Sürenin Satıştan İtibaren Dolmaması Sebebiyle Davanın Reddedileceği - İmar Planında "Spor Alanı" Olarak Ayrılan Taşınmazın Kamulaştırılmaması)
MÜLKİYET HAKKININ BELİRSİZ BİR ZAMAN DİLİMİNDE KISITLANMAMASI ( İmar Planında "Spor Alanı" Olarak Ayrılan Taşınmazın Kamulaştırılmamasından Kaynaklı Tazminat İstemi - 3194 S. Kanun'un 10. Md. Yer Verilen Beş Yıllık Sürenin Satıştan İtibaren Dolmaması Sebebiyle Davanın Reddi Gerektiği)"
ANKARABİM-5D23.6.2017E. 2017/1788 K. 2017/1662"TAŞINMAZIN RİSKLİ YAPI İLAN EDİLMESİ ( 6306 S. Kanun'un 5/1 Md. Uyarınca Kira Yardımı Yapılması Başvurusunun Reddine Dair İşlemin İptali İstemi - Davacının Riski Yapıda İkamet Etmeye Dair Düzenlemelerin Öngördüğü Şartları Taşımaması Karşısında Sadece Riskli Yapının Maliki Olmaktan Hareketle Kira Yardımından Yararlanamayacağı)
6306 S. KANUN'UN 5/1 MD. UYARINCA KİRA YARDIMI YAPILMASI İSTEMİ ( Taşınmazın Riskli Yapı İlan Edilmesi - Davacının Riski Yapıda İkamet Etmeye Dair Düzenlemelerin Öngördüğü Şartları Taşımaması Karşısında Sadece Riskli Yapının Maliki Olmaktan Hareketle Kira Yardımından Yararlanmasına Olanak Bulunmadığı)
KİRA YARDIMI YAPILMASI İSTEMİ ( 6306 S. Kanun'un 5/1 Md. Uyarınca - Davacının Riski Yapıda İkamet Etmeye Dair Düzenlemelerin Öngördüğü Şartları Taşımaması Karşısında Sadece Riskli Yapının Maliki Olmaktan Hareketle Kira Yardımından Yararlanmasına Olanak Bulunmadığı/Taşınmazın Riskli Yapı İlan Edilmesi)
RİSKLİ YAPIDA İKAMET ETMEME ( Sadece Riskli Yapının Maliki Olmaktan Hareketle Kira Yardımından Yararlanmasına Olanak Bulunmadığının Gözetileceği - 6306 S. Kanun'un 5/1 Md. Uyarınca Kira Yardımı Yapılması Başvurusunun Reddine Dair İşlemin İptali İstemi)"

ANKARABİM-6D

ANKARABİM-6D23.2.2017E. 2017/232 K. 2017/187"İMAR PLANINDA YOLDA KALAN RUHSATSIZ YAPI ( Yıkım Kararının İptali - "O Andaki İnşaat Durumunun" Somut ve Ayrıntıya Yer Verilerek Tespit Edildiği Bir Yapı Tatil Tutanağının Düzenlenmediği/Tesbite Dair Tutanağın Yapı Yerine Asılması Suretiyle Yapı Sahibine Tebliğ Edilmediği - Doğrudan Yıkım İşleminde Hukuka Uygunluk Bulunmadığı)
BELEDİYE ENCÜMEN KARARININ İPTALİ İSTEMİ ( "O Andaki İnşaat Durumunun" Somut ve Ayrıntıya Yer Verilerek Tespit Edildiği Bir Yapı Tatil Tutanağının Düzenlenmediği - Tesbite Dair Tutanağın Yapı Yerine Asılması Suretiyle Yapı Sahibine Tebliğ Edilmediği/Doğrudan Yıkım İşleminin Doğru Olmadığı - Yıkım Kararı)
YIKIM KARARININ İPTALİ İSTEMİ ( İmar Planında Yolda Kalan Ruhsatsız Yapı - "O Andaki İnşaat Durumunun" Somut ve Ayrıntıya Yer Verilerek Tespit Edildiği Bir Yapı Tatil Tutanağının Düzenlenmediği/Tesbite Dair Tutanağın Yapı Yerine Asılması Suretiyle Yapı Sahibine Tebliğ Edilmediği - Doğrudan Yıkım İşleminde Hukuka Uygunluk Bulunmadığının Gözetileceği)
YAPI TATİL TUTANAĞININ YAPI YERİNE ASILARAK YAPI SAHİBİNE TEBLİĞ EDİLECEĞİ ( Zorunlu Usuli İşlemler Gerçekleştirilmeden Doğrudan Yıkım İşlemi Tesis Edilmesinde Hukuka Uygunluk Bulunmadığı - İmar Planında Yolda Kalan Ruhsatsız Yapının Yıkım Kararının İptali)"
ANKARABİM-6D14.4.2017E. 2017/449 K. 2017/419"TAŞINMAZ ÜZERİNE RUHSATSIZ YAPI YAPILMASI ( İmar Para Cezasının Tahsili Amacıyla Düzenlenen Ödeme Emrinin İptali İstemi - Para Cezasına Karşı Dava Açılmış Olması Kamu Alacağının Tahsili İçin Ödeme Emri Düzenlenmesine Engel Teşkil Etmediğinden Tesis Olunan İşlemde Hukuka ve Mevzuata Aykırılık Bulunmadığı)
ÖDEME EMRİNİN İPTALİ İSTEMİ ( Ruhsatsız Yapı Yapılmasından Kaynaklı - Ödeme Emrinin Dayanağı Olan Encümeni Kararına Karşı Dava Açılmış Olmasının Tek Başına Kararın Uygulanmasını Durdurmayacağı/Alacağın Tahsili Amacıyla Ödeme Emri Düzenlenmesine Engel Bir Durum Olarak Kabul Edilemeyeceği)
İMAR PARA CEZASININ TAHSİLİ AMACIYLA DÜZENLENEN ÖDEME EMRİNİN İPTALİ İSTEMİ ( Ruhsatsız Yapıdan Kaynaklı - Ödeme Emrinin Dayanağı Olan Encümeni Kararına Karşı Dava Açılmış Olmasının Tek Başına Kararın Uygulanmasını Durdurmayacağı)"

ANKARABİM-7D

ANKARABİM-7D14.6.2017E. 2017/213 K. 2017/187"ELEKTRONİK HABERLEŞME SEKTÖRÜ ( İdari Para Cezası Kararının İptali - Davacı Şirketin İdari Para Cezasıyla Cezalandırılmadan Önce Söz Konusu İhlali Sebebiyle Uyarı Mekanizmasının Kullanılarak Bundan Sonraki İşlemlerinde Bu Konuda Uyarılması Gerekirken Doğrudan İdari Para Cezasıyla Cezalandırılmasına Dair Davaya Konu İşlemde Hukuka ve Hakkaniyete Uyarlık Görülmediği)
LOG TUTMA YÜKÜMLÜLÜĞÜ GEREKTİĞİ GİBİ YERİNE GETİRMEMEK ( Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu İdari Yaptırımlar Yönetmeliği İdari Para Cezasının Verilmesinden Önce "Uyarı" Mekanizması Usulü Getirdiği - Doğrudan İdari Para Cezasıyla Cezalandırılmasına Dair İşlemde Hukuka Uyarlık Görülmediği/İdari Para Cezası Verilmesine Dair Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurulu Kararının İptali)
BİLGİ TEKNOLOJİLERİ VE İLETİŞİM KURULU KARARININ İPTALİ İSTEMİ ( Doğrudan İdari Para Cezasıyla Cezalandırılmasına Dair Davaya Konu İşlemde Hukuka ve Hakkaniyete Uyarlık Görülmediği - Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu İdari Yaptırımlar Yönetmeliği İncelendiğinde İdari Para Cezasının Verilmesinden Önce "Uyarı" Mekanizmasının İşletilmesi Usulünün Getirildiği)
İDARİ PARA CEZASI VERİLMEDEN ÖNCE "UYARI" MEKANİZMASI USULÜNÜN GETİRİLDİĞİ ( Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu İdari Yaptırımlar Yönetmeliği - Doğrudan İdari Para Cezasıyla Cezalandırılmasına Dair İşlemde Hukuka Uyarlık Görülmediği/İdari Para Cezası Verilmesine Dair Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurulu Kararının İptali)"
ANKARABİM-7D29.11.2017E. 2017/576 K. 2017/562"İDARİ PARA CEZASINDA DAİR EPDK KARARININ İPTALİ İSTEMİ ( Denetimde Sorumlu Müdür Belgesi İbraz Edilemediğinden Davaya Konu İşlemin Tesis Edildiği/Davacı İle Makine Mühendisi Arasında Yapılmış Sorumlu Müdür Sözleşmesi Bulunduğu ve TMMOB'a Başvuru Yapıldığı - Söz Konusu Belgenin TMMOB Tarafından Düzenlenmesinde Meydana Gelen Gecikmeden Davacının Sorumlu Tutulamayacağı)
EPDK KARARININ İPTALİ İLE İHTİRAZİ KAYITLA ÖDENEN BEDELİN İADESİ İSTEMİ ( Davacı Şirkete Ait Denetimin Sorumlu Müdür Belgesi Alınma Zorunluluğu Bulunmayan Ara Dönemde Yapıldığı - Yürürlükte Bulunmayan Bir Zorunluluktan Bahisle Tesis Edilen Kararda Hukuka Uyarlık Bulunmadığı/İstemin Kabul Edileceği)
İDARİ PARA CEZASI ( EPDK Kararının İptali İstemi - Davacı Şirkete Ait Denetimin Sorumlu Müdür Belgesi Alınma Zorunluluğu Bulunmayan Ara Dönemde Yapıldığı/Yürürlükte Bulunmayan Bir Zorunluluktan Bahisle Tesis Edilen Kararda Hukuka Uyarlık Bulunmadığı/İşlemin İptali İle Ödenen Bedelin Davacıya Ödenmesine Karar Verileceği)"

ANKARABİM-8D

ANKARABİM-8D22.6.2017E. 2017/404 K. 2017/485"TELEVİZYON KANALINDA YAYINLANAN PROGRAM ( İdari Para Ceza Verilmesine Dair Radyo ve Televizyon Üst Kurulunun Kararın İptali İstemi - Programda Açıkça Ürün-İşyeri İsmi Verilmemiş Olsa da Uyguladığı Yöntemler Sonucu Memnuniyetlerini İfade Eden ve Uygulamayı Tavsiye Eden Kişilere Yer Verildiği/Davanın Reddinin Doğru Olduğu)
RADYO VE TELEVİZYON ÜST KURULU KARARININ İPTALİ İSTEMİ ( 6112 S. Kanun'un 9. Md. 3. Fıkrasının ( C) Bendinin Tekraren İhlal Edildiğinden Bahisle İdari Para Cezası Verilmesi - Yayın Esnasında Sürekli Olarak Telefon Numarasına Yer Verilmek Suretiyle Uygulanan Yöntemlerin Gizli Bir Şekilde Reklamının Yapıldığı/Davanın Reddine Dair Olarak Verilen İdare Mahkemesi Kararının Onanacağı)
İDARİ PARA CEZASININ İPTALİ İSTEMİ ( Radyo ve Televizyon Üst Kurulunun Kararın - Programda Açıkça Ürün-İşyeri İsmi Verilmemiş Olsa da Uyguladığı Yöntemler Sonucu Memnuniyetlerini İfade Eden ve Uygulamayı Tavsiye Eden Kişilere Yer Verildiği/Yayın İle 6112 S. Kanun'un 9. Md. 3. Fıkrasında Yer Alan ''Gizli Ticari İletişime İzin Verilemez'' Hükmünün Tekraren İhlal Edildiğinin Gözetileceği)
GİZLİ REKLAM YAPMA ( 6112 S. Kanun'un 9. Md. 3. Fıkrasının ( C) Bendinin Tekraren İhlal Edildiğinden Bahisle İdari Para Cezası Verilmesi Kararının İptali - Yayın Esnasında Sürekli Olarak Telefon Numarasına Yer Verilmek Suretiyle Uygulanan Yöntemlerin Gizli Bir Şekilde Reklamının Yapıldığı/Davanın Reddine Dair Olarak Verilen İdare Mahkemesi Kararının Onanması Gerektiği)"
ANKARABİM-8D22.6.2017E. 2017/501 K. 2017/486"KAMU İHALE SÖZLEŞMELERİ KANUNU ( 1 Yıl Süre İle İhalelere Katılmaktan Yasaklama Kararının İptali İstemi - Süre Uzatım Talebi Dilekçesine Ekli Üretici Firmanın Beyanının Noter Onaylı Tercümesinde Üretici Firmanın Satışından Davacı Firmanın Haberdar Olduğu İfadesinin Yer Aldığı/Malın 10 Günlük İhtarlı Süre Zarfında Teslim Edilmemesi Üzerine Tesis Edilen Davaya Konu İşlemde Hukuka Aykırılık Görülmediği)
MALIN SÜRESİNDE TESLİM EDİLMEMESİ ( Davacnın Basiretli Bir Tacir Gibi İhale Öncesi ve Sırasında Gerekli Araştırma ve İncelemelerin Yapılmasından Sonra İhaleye Teklif Verilmesi ve Sözleşme İmzalanması Gerektiği - Davanın Reddine Dair Olarak Verilen Kararın Onanması Gerektiği/4735 S. Kanun Gereği 1 Yıl Süre İle İhalelere Katılmaktan Yasaklama Kararının İptali İstemi)
BİR YIL SÜRE İLE İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARININ İPTALİ İSTEMİ ( Süre Uzatım Talebi Dilekçesine Ekli Üretici Firmanın Beyanının Noter Onaylı Tercümesinde Üretici Firmanın Satışından Davacı Firmanın Haberdar Olduğu İfadesinin Yer Aldığı - Malın 10 Günlük İhtarlı Süre Zarfında Teslim Edilmemesi Üzerine Tesis Edilen Davaya Konu İşlemde Hukuka Aykırılık Bulunmadığı)"

ANKARABİM-9D

ANKARABİM-9D21.6.2017E. 2017/406 K. 2017/571"İŞYERİ AÇMA VE ÇALIŞMA RUHSATININ İPTALİ ( Tebliğ Edilen Yazının İmara Aykırılıkları Gösteren Herhangi Bir Tespiti İçermediği Gibi Aykırılıkları Tespit Eden ve Usulüne Uygun Şekilde Davacıya Tebliğ Edilen Bir Tespitin Olmadığı - Dava Dosyasındaki Bilgi ve Belgelerden Davaya Konu İşyerinde İmara Aykırı Şekilde Yapıldığı İleri Sürülen Değişiklikler Hakkında Usulüne Uygun Bir Tespit Yapılmadan İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatının İptal Edilmesinde Mevzuata Uygunluk Görülmeyeceği )
İMARA AYKIRI ŞEKİLDE YAPILDIĞI İLERİ SÜRÜLEN DEĞİŞİKLİKLER HAKKINDA USULÜNE UYGUN BİR TESPİT YAPILMADAN İŞYERİ AÇMA VE ÇALIŞMA RUHSATININ İPTAL EDİLMESİ ( Mevzuata Uygunluk Görülmediği )"
ANKARABİM-9D22.6.2017E. 2017/497 K. 2017/574"TİCARİ PLAKANIN İPTALİNE İLİŞKİN ENCÜMEN KARARI ALINMASI ( Ticari Plakanın Tekrar Tescil Edilmemek Üzere Silinmesi Talebinin Reddi İşleminin İptali İstemi - Karayolları Trafik Yönetmeliği'nin 30. Md. Gereği Bizzat Araç Sahibi Tarafından Başvuru Yapılması Gerektiğinden Bahisle İstemin Reddine Dair İşlemde Hukuka Aykırılık Bulunmadığı)
BAŞVURUNUN ARAÇ SAHİBİ TARAFINDAN YAPILMASI GEREĞİ ( Ticari Plakanın Tekrar Tescil Edilmemek Üzere Silinmesi Talebinin Reddi İşleminin İptali İstemi - İstemin Bizzat Araç Sahibi Tarafından Yapılması Gerektiğinden Bahisle Reddine Dair İşlemde Hukuka Aykırılık Bulunmadığından Davanın Reddinin Doğru Olduğu)
TİCARİ PLAKANIN TEKRAR TESCİL EDİLMEMEK ÜZERE SİLİNMESİ TALEBİNİN REDDİ İŞLEMİNİN İPTALİ İSTEMİ ( Karayolları Trafik Yönetmeliği'nin 30. Md. Gereği Bizzat Araç Sahibi Tarafından Başvuru Yapılması Gerektiğinden Bahisle İstemin Reddine Dair İşlemde Hukuka Aykırılık Bulunmadığı - Davanın Reddi Kararının Onanacağı)"
ANKARABİM-9D22.6.2017E. 2017/511 K. 2017/582"AVUKAT HAKKINDA SORUŞTURMA İZNİ VERİLMEMESİ İŞLEMİNİN İPTALİ İSTEMİ ( Avukatın İcra Takibine Konu Alacağı Temlik Alan Olduğu/İsnat Olunan Eylem Avukatlık Görevinden Kaynaklanmadığı Gibi Görevi Sırasında da Gerçekleşmediği/Soruşturmanın Adalet Bakanlığı İznine Tabi Olmadığı - Genel Hükümler Uyarınca İşlem Yapılması Gerektiği)
ADALET BAKANLIĞI CEZA İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İŞLEMİNİN İPTALİ İSTEMİ ( Avukat Hakkında Soruşturma İzni Verilmemesine Dair - Davacı İle Vekili Avukat Arasında Alacak ve Borç İlişkisinden Kaynaklanan Uyuşmazlığın Hukuki Mahiyet Arz Ettiği/Merciince Çözümlenmesi Gerektiği/Soruşturma İzni Verilmemesine Dair Kararın Hukuka Uygun Olduğu)
İSNAT EDİLEN EYLEMLERİN ALACAK BORÇ İLİŞKİSİNDEN KAYNAKLI HUKUKİ MAHİYETTE BULUNMASI ( Şikayet Konusu Eylemlerin Avukatlık Kanunun İlgili Hükümleri Kapsamında Yer Almadığı/Davanın Reddine Dair İdare Mahkemesi'nce Verilen Kararın Hukuka Uygun Olduğu - Avukat Hakkında Soruşturma İzni Verilmemesi İşleminin İptali İstemi)"
ANKARABİM-9D22.6.2017E. 2017/601 K. 2017/587"İŞYERİ AÇMA VE ÇALIŞMA RUHSATININ FABRİKAYA AİT ATIKLARIN VE MOLOZ YIĞINLARININ 1.DERECE ARKEOLOJİK SİT ALANINA ZARAR VERECEK ŞEKİLDE HÖYÜĞÜN ÇEVRESİNE DÖKÜLMESİ NEDENİYLE İPTALİ ( Fabrikanın Faaliyeti Sırasında 2863 S. K. İle Koruma Yüksek Kurulunun İlke Kararlarına Aykırı Uygulamalarda Bulunduğu - Tesis Edilen İşlemde Hukuka Aykırılık Bulunmadığı )
SİT ALANINA ZARAR VERECEK ŞEKİLDE YAPILAN FAALİYETİ ORTADAN KALDIRMAYA YÖNELİK ÇALIŞMA RUHSATI İPTALİ KARARI ( Davacı Şirkete Ait İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatının İptaline Yönelik Tesis Edilen İşlemde Hukuka Aykırılık Bulunmadığı )"

İZMİRBİM-1VD

İZMİRBİM-1VD16.6.2017E. 2017/903 K. 2017/1781"İDARİ İŞLEMİN İPTALİ İSTEMİ ( Davanın Davacının Bağışa Dayalı Emeklilik Sisteminden Ayrılması Sebebiyle Tahakkuk Ettirilerek Tahsil Olunan Verginin Hukuka Aykırı Olduğundan Bahisle Geri Ödenmesi İstemiyle Gelir İdaresi Başkanlığı'na Yapmış Olduğu Başvurunun Zımnen Reddine Dair İşlemin İptali İle Yapılan Ödemelerin Yasal Faiziyle Birlikte İadesi İstemine İlişkin Olduğu )
KESİN KARAR ( Konusu Beş Bin Türk Lirasını Geçmeyen Vergi Davaları Tam Yargı Davaları ve İdari İşlemlere Karşı Açılan İptal Davaları Hakkında İdare ve Vergi Mahkemelerince Verilen Kararların Kesin Olduğu/Bunlara Karşı İstinaf Yoluna Başvurulamayacağı )"
İZMİRBİM-1VD20.6.2017E. 2017/1643 K. 2017/1814"ÖDEME EMRİNİN İPTALİ İSTEMİ ( Kanuni Temsilcisi Olduğu Şirketin Kesinleşen ve Vadesinde Ödenmeyen Vergi Borçlarının Şirket Malvarlığından Tahsil Edilememesi Sebebiyle 6183 Sayılı Kanun'un Mükerrer 35. Maddesiyle 213 Sayılı Kanun'un 10. Md. Uyarınca Davacıdan Tahsili Amacıyla Kanuni Temsilci Sıfatıyla Düzenlenen Ödeme Emrinin İptali İstemi - Asıl Borçlusu Nezdinde Usulüne Uygun Olarak Kesinleşmeyen Amme Alacaklarının Tahsili Amacıyla Davacı Adına Düzenlenen Davaya Konu Ödeme Emrinde Yasal İsabet Bulunmadığı Gerekçesiyle Kabulüne Karar Verilmesinin Doğru Olduğu )
USULÜNE UYGUN KESİNLEŞMEYEN AMME ALACAKLARININ TAHSİLİ ( Amme Borçlusu Şirketten Tahsili İçin Şirket Adına Düzenlenen Ödeme Emrine Ait Tebliğ Alındısında Herhangi Bir Şerh ve İmza Bulunmadığı/Adres Tespit Tutanağı İle Ödeme Emri Tebliğinin İlişkilendirilemediği/Adreste Bulunamama Hususunun 213 S.K. Md. 102 Uyarınca Tebliğ Zarfı ile Eki Tutanak Haline Getirilmek ve Maddede Yer Alan Kişiler Tarafından İmzalanmak Suretiyle Tespit Edilmediği - Usulüne Uygun Olarak Kesinleşmeyen Amme Alacaklarının Tahsili Amacıyla Davacı Adına Düzenlenen Ödeme Emrinde Yasal İsabet Bulunmadığı Gerekçesiyle Davanın Kabulünün İsabetli Olduğu )"

ANKARABİM-10D

ANKARABİM-10D15.7.2013E. 2013/163 K. 2013/1082"MİMAR ( Para Cezası İle Tecziyeye Dair TMMOB Mimarlar Odasının İşleminin İptali İstemi - Davacının Belediyenin İnşaat Ruhsatlarında Oda Vizesi ve Mesleki Denetim Aranmadığı İçin Almış Olduğu İşler Dolayısıyla Vize ve Mesleki Denetimini Yaptırmadığı/Üyelerin Meslek Odasının Kendileri İçin Koyduğu Kurallara Uymakla Yükümlü Olduğu - Dava Konusu İşlemde Hukuka Aykırılık Bulunmadığı)
PARA CEZASI İLE TECZİYEYE DAİR TMMOB MİMARLAR ODASININ İŞLEMİNİN İPTALİ İSTEMİ ( Davacının Belediyenin İnşaat Ruhsatlarında Oda Vizesi ve Mesleki Denetim Aranmadığı İçin Almış Olduğu İşler Dolayısıyla Vize ve Mesleki Denetimini Yaptırmadığı - TMMOB Mimarlar Odası Serbest Mimarlık Hizmetlerim Uygulama Tescil ve Mesleki Denetim Yönetmeliğinin 15. Md. ( A) Bendine Aykırı Davrandığı)
VİZE VE MESLEKİ DENETİM YAPTIRMAMA ( Davacının TMMOB Mimarlar Odası Serbest Mimarlık Hizmetlerim Uygulama Tescil ve Mesleki Denetim Yönetmeliğinin 15. Md. ( A) Bendine Aykırı Davrandığı - Dava Konusu İşlemde Hukuka Aykırılık Bulunmadığı/Mimar Olan Davacının Para Cezası İle Tecziyeye Dair Tmmob Mimarlar Odasının İşleminin İptali İstemi)"

ANKARABİM-11D

ANKARABİM-11D19.4.2017E. 2017/6860 K. 2017/28033"OTUZ YILI AŞAN HİZMET YILI ( İkramiye Ödemesinde Bulunulacağı - 27.01.2017'den İtibaren Bu İstemle Açılan Davalarda Davanın Konusuz Kalması Sebebiyle Karar Verilmesine Yer Olmadığına Karar Verileceği - SGK'ca Kanun Yollarına Başvurulmayacağı 27.01.2017'den Önce Yapılan İtiraz Veya Temyiz Başvurularından Vazgeçilmiş Sayılacağı )
İTİRAZ BAŞVURUSUNDAN VAZGEÇİLMİŞ SAYILMA ( Otuz Yıldan Fazla Emekli İkramiyesine Müstahak Hizmet Süreleri Bulunanlara İkramiye Ödemesinde Bulunulacağı/27.01.2017'den İtibaren Bu İstemle Açılan Davaların Konusuz Kaldığı - SGK'nın 27.01.2017'den Önce Yaptığı İtiraz Veya Temyiz Başvurularından Vazgeçmiş Sayılacağı )
EMEKLİ İKRAMİYESİ ( Otuz Yıldan Fazla Emekli İkramiyesine Müstahak Hizmet Süreleri Bulunanlara 27.01.2017'den İtibaren İkramiye Ödemesinde Bulunulacağı - 27.01.2017'den İtibaren Bu istemle Açılan Davalarda Davanın Konusuz Kalması Sebebiyle Karar Verilmesine Yer Olmadığına Karar Verileceği )"

ANKARABİM-12D

ANKARABİM-12D21.2.2017E. 2017/76 "MESLEKTEN MEN CEZASINA İLİŞKİN İŞLEMİN İPTALİ İSTEMİ ( Oda Mevzuatında Kayıtlı Mimar Mühendis ve Bürolar Tarafından Üretilen Harita Plan Etüt ve Projelerin İlgili Kurumlara Sunulmadan Önce Oda Onayına Sunulması Gerektiği Belirtilmekte ise de Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Tarafından İl Valiliklerine ve Büyükşehir Belediye Başkanlıklarına Gönderilen Genelge'de Projelerde Oda Onayının Aranmayacağının Belirtildiği - Zorunluluk Bulunmadığından İşlem Hukuka Uymayıp Yürütmenin Durdurulması Gerektiği/İtiraz İsteminin Reddi Gerektiği )
HARİTA PLAN ETÜT VE PROJELERİN ODA ONAYINA SUNULMASI ( Oda Mevzuatında Kayıtlı Mimar Mühendis ve Bürolar Tarafından Üretilen Harita Plan Etüt ve Projelerin İlgili Kurumlara Sunulmadan Önce Onaya Sunulması Gerektiği Belirtilmekte ise de Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Tarafından İl Valiliklerine ve Büyükşehir Belediye Başkanlıklarına Gönderilen Genelge'de Projelerde Onayın Aranmayacağının Belirtildiği - Zorunluluk Bulunmadığından İşlem Hukuka Uymayıp Yürütmenin Durdurulması Gerektiği/İtiraz İsteminin Reddi Gerektiği )
TELAFİSİ GÜÇ VE İMKANSIZ ZARARLARIN DOĞMASI ( Yürütmenin Durdurulması Gerektiği - Oda Mevzuatında Kayıtlı Mimar Mühendis ve Bürolar Tarafından Üretilen Harita Plan Etüt ve Projelerin İlgili Kurumlara Sunulmadan Önce Oda Onayına Sunulması Gerektiği Belirtilmekte ise de Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Tarafından İl Valiliklerine ve Büyükşehir Belediye Başkanlıklarına Gönderilen Genelge'de Projelerde Oda Onayının Aranmayacağının Belirtildiği - Zorunluluk Bulunmadığından İşlemin Hukuka Uymadığı/İtiraz İsteminin Reddi Gerektiği )"
ANKARABİM-12D15.6.2017E. 2017/236 K. 2017/659"İDARİ İŞLEMİN İPTALİ İSTEMİ ( Davanın Daha Önce Vekili Olduğu Şikayetçi Aleyhine Dava Takip Ettiği Gerekçesiyle İstanbul Barosu Başkanlığı Tarafından Verilen Kınama Cezasına Dair Kararın Onanmasına İlişkin Türkiye Barolar Birliği Başkanlığı İşleminin İptali İstemine İlişkin Olduğu - Avukatın Aynı İşte Menfaati Zıt Taraflara Hukuki Yardımda Bulunamayacağı/Tapu Tescil Davalarında Vekilliğini Üstlendiği Şikayetçi İle Aralarındaki Vekalet İlişkisi Sona Eren Davacının Daha Sonra Şikayetçi Tarafından Açılan Boşanma Davasında Karşı Tarafın Vekilliğini Üstlenmiş Olmasının Aynı İşte Menfaati Zıt Taraflara Hukuki Yardımda Bulunma Olarak Değerlendirilemeyeceği )
MENFAATİ ZIT TARAFLARA HUKUKİ YARDIM ( Avukatın Aynı İşte Menfaati Zıt Taraflara Hukuki Yardımda Bulunamayacağı/Tapu Tescil Davalarında Vekilliğini Üstlendiği Şikayetçi İle Aralarındaki Vekalet İlişkisi Sona Eren Davacının Daha Sonra Şikayetçi Tarafından Açılan Boşanma Davasında Karşı Tarafın Vekilliğini Üstlenmiş Olmasının Aynı İşte Menfaati Zıt Taraflara Hukuki Yardımda Bulunma Olarak Değerlendirilemeyeceği - Davaya Konu İşlemde Hukuka Uyarlık Bulunmadığı Gerekçesiyle Davaya Konu İşlemin İptaline Dair Yerel Mahkemece Verilen Kararın İsabetli Olduğu )"
ANKARABİM-12D15.6.2017E. 2017/612 K. 2017/649"AVUKAT HAKKINDA DİSİPLİN KOVUŞTURMASI ( Avukat Hakkında Baro Yönetim Kurulu'nca Verilen Disiplin Kovuşturması Açılmasına Yer Olmadığına İlişkin Kararın Kaldırılması İstemi - Hakim ve Savcılarla İlişkilerinde Avukatın Hizmetin Özelliklerinden Gelen Ölçülere Uygun Davranmak Zorunda Olduğu/Karşılıklı Saygının Esas Olduğu )
MESLEK KURALLARI ( Avukatların Yüklendikleri Görevleri Bu Görevin Kutsallığına Yakışır Bir Şekilde Özen Doğruluk ve Onur İçinde Yerine Getirmek ve Avukatlık Unvanının Gerektirdiği Saygı ve Güvene Uygun Biçimde Davranmak ve Türkiye Barolar Birliğince Belirlenen Meslek Kurallarına Uymakla Yükümlü Oldukları - Avukat Hakkında Baro Yönetim Kurulu'nca Verilen Disiplin Kovuşturması Açılmasına Yer Olmadığına İlişkin Kararın Kaldırılması Kararının İsabetli Olduğu )"

ANKARABİM-2VD

ANKARABİM-2VD22.6.2017E. 2017/46 K. 2017/1304"ÖZEL USULSÜZLÜK CEZASI İLE CEZALI KATMA DEĞER VERGİSİNİN İPTALİ İSTEMİ ( Özel Usulsüzlük Cezası İle Cezalı Vergi Arasında Sebep-Sonuç İlişkisi ya da Maddi veya Hukuki Bağlılık Bulunduğundan Söz Edilemeyeceği - Dava Dilekçesinin 2577 S. Kanun'un 15. Md. 1. Fıkrasının ( D) Bendi Uyarınca İki Dilekçeyle Dava Açılmak Üzere Reddedileceği)
İKİ DİLEKÇE İLE DAVA AÇMAK ÜZERE DİLEKÇE RED KARARI VERME ( Özel Usulsüzlük Cezası İle Cezalı Katma Değer Vergisinin İptali İstemi - Özel Usulsüzlük Cezası İle Cezalı Vergi Arasında Sebep-Sonuç İlişkisi ya da Maddi veya Hukuki Bağlılık Bulunduğundan Söz Edilemeyeceği)
DİLEKÇE RED ( Özel Usulsüzlük Cezası İle Cezalı Vergi Arasında Sebep-Sonuç İlişkisi ya da Maddi veya Hukuki Bağlılık Bulunduğundan Söz Edilemeyeceği - Özel Usulsüzlük Cezası İle Cezalı Katma Değer Vergisinin İptali İstemi)
TEK DİLEKÇE İLE DAVA AÇILAMAMASI ( Özel Usulsüzlük Cezası İle Cezalı KDV'nin İptali İstemi - Özel Usulsüzlük Cezası İle Cezalı KDV'nin Tarhiyatlarının Dayanaklarını Farklı Kanuni Düzenlemelerin Oluşturması Sebebiyle Çözümleri de Ayrı Ayrı Hukuki İrdelemeyi ve Kararlara Karşı Yapılacak İstinaf Taleplerinin Farklı Yargı Yerlerince Sonuçlandırılacağı)"

ANKARABİM-3VD

ANKARABİM-3VD20.6.2017E. 2017/481 K. 2017/1162"ÖDEME EMRİNİN İPTALİ İSTEMİ ( Davacının Muhasebe Kayıtlarını Tuttuğu ve Vergi Beyannamelerini İmzaladığı Şirket Hakkında Düzenlenen Vergi Tekniği Raporuna Göre Yükümlünün İnceleme Döneminde Bir Kısım Mal Alışlarının Sahte ve İçeriği İtibarıyla Yanıltıcı Faturalarla Belgelendirildiğinin Tespit Edildiği - Belirlenen Matrah Farkı Üzerinden Adına Tarh Edilen Vergi ve Kesilen Cezaların Tahsili Amacıyla Müşterek ve Müteselsil Sorumlu Sıfatıyla Adına Düzenlenen Ödeme Emrinin İptalinin İstendiği )
SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLERİN SORUMLULUĞU ( Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlerin İnceleme Yapma Yetkilerinin Ancak Vergilendirmeye Esas Alınan Belge Kayıt Düzeni ve Matrah Tespitinde Dikkate Alınması Gerekli İşlemlerin Muhasebe Usul ve Esasları İle Kanunlarda Belirtilen Düzenlemelere Uygunluğu Konusunda Biçimsel İnceleme Yapmaktan İbaret Olduğu - Beyannamelerde Yer Alan Bilgilerin Defter Kayıtlarına ve Bu Kayıtların Dayanağını Oluşturan Belgelere Uygun Olmamasından Kaynaklanmaması Sebebiyle Davacı Adına Müşterek ve Müteselsil Sorumlu Sıfatıyla Düzenlenerek Tebliğ Edilen Ödeme Emrinde Hukuka Uygunluk Bulunmadığı )"
ANKARABİM-3VD21.6.2017E. 2017/163 K. 2017/1189"ÖDEME EMRİNİN İPTALİ İSTEMİ ( Davanın Kurumlar Geçici Vergisine Ait Vergi Ziyaı Cezası ve Gecikme Faizinin Tahsili Amacıyla Kanuni Temsilci Sıfatıyla Davacı Adına Düzenlenen Ödeme Emrinin İptali İstemine İlişkin Olduğu )
ŞİRKET ORTAĞI / TEMSİLCİSİNİN SORUMLULUĞU ( Davacının Şirket Hisselerini Devralıp 10 Yıllığına Şirket Müdürü Seçildiği/Akabinde Hisselerinin Tamamını Bir Başkasına Devredip Müdürlük Yetkisi İptal Ettiği - Davaya Konu Dönem Kurum Geçici Vergisi Nedeniyle Davacının Şirket Ortağı ve Temsilcisi Olduğu Bir Aydan Daha Kısa Sürede Henüz Vergi Borcunun Doğmadığı ve Verginin Beyan Edilmesi Gereken Tarihte de Davacının Şirket Ortağı ya da Temsilcisi Olmadığı/Davacı Adına Ödeme Emri Düzenlenmesinde Hukuka Uygunluk Bulunmadığından Davanın Kabulünün İsabetli Olduğu )"
ANKARABİM-3VD21.6.2017E. 2017/319 K. 2017/1202"GECİKME ZAMMININ İADESİ İSTEMİ ( Davanın İlgili Dönemlere İlişkin Katma Değer Vergisi İade Alacağının Vergi Borcundan Mahsubu ve Fazlasının İadesi İstemiyle Yapılan Başvuru Nedeniyle Kendisinden Geç Yapılan Mahsup İşlemi Sebebiyle Tahsil Edilen Gecikme Zammının İadesi İstemine İlişkin Olduğu )
KDV İADE ALACAĞI ( Davacının Vergi Alacağının Mahsup ve İade İçin Başvurduğu Tarihten Önce Doğduğu/Davalı İdarenin İstediği Belgelerin Söz Konusu Vergi Alacağının Doğumunu Etkileyen Nitelikte Olmadığı - Mahsup İşleminin Başvuru Tarihinden Sonra Eksikliklerin Tamamlandığı Tarih İtibariyle Yapılarak Gecikme Zammı Hesaplanmasında Hukuka Uyarlık Bulunmadığı/Davaya Konu Gecikme Zammının Davacıya İadesine Dair Verilen Kararın İsabetli Olduğu )"
ANKARABİM-3VD21.6.2017E. 2017/358 K. 2017/1190"VERGİ BORÇLARININ TAHSİLİ AMACIYLA ŞİRKET ORTAĞI SIFATIYLA DÜZENLENEN ÖDEME EMİRLERİNİN İPTALİ İSTEMİ ( Hisselerini Noterde Düzenlenen Hisse Devir Sözleşmesi İle Devreden Davacının 6183 S. Kanun'un 35. Md. Uyarınca Hisse Devrinden Sonraki Dönemlere Dair Olarak Şirketin Vergi Borçlarından Sorumlu Tutulamayacağı)
TAHSİL ZAMANAŞIMI ( Yapılan Cüzi Ödemelerin Şirket veya Temsilciler Tarafından Yapıldığına Dair Makbuz Bulunmaması Sebebiyle Zamanaşımını Kesmek Amacıyla Davalı İdarece Yapıldığı Kanaatine Varıldığından Ödemelerin Tahsil Zamanaşımı Süresini Etkilemeyeceği - Vergi Borçlarının Tahsili Amacıyla Şirket Ortağı Sıfatıyla Düzenlenen Ödeme Emirlerinin İptali)
USULSÜZ TEBLİGAT ( Vergi Borçlarının Tahsili Amacıyla Şirket Ortağı Sıfatıyla Düzenlenen Ödeme Emirlerinin İptali - Ödeme Emirlerinin Şirketin Bilinen Adresinde Tebliğ Edilmeye Çalışıldığına İlişkin Tebliğ Alındılarının İbraz Edilmediği/Şirket Adına Usulüne Uygun Bir Şekilde Takip Yolları Tüketilmeyen Ortak Sıfatıyla Davacı Adına Takibat Yapılamayacağı)
İDARECE YAPILAN CÜZ'İ ÖDEMELERİN ZAMANAŞIMINI ETKİLEMEYECEĞİ ( Vergi Borçlarının Tahsili Amacıyla Şirket Ortağı Sıfatıyla Düzenlenen Ödeme Emirlerinin İptali - Yapılan Cüzi Ödemelerin Şirket veya Temsilciler Tarafından Yapıldığına Dair Makbuz Bulunmaması Sebebiyle Zamanaşımını Kesmek Amacıyla Davalı İdarece Yapıldığı Kanaatine Varıldığı)
HİSSE DEVRİ ( Vergi Borçlarının Tahsili Amacıyla Şirket Ortağı Sıfatıyla Düzenlenen Ödeme Emirlerinin İptali - Hisselerini Noterde Düzenlenen Hisse Devir Sözleşmesi İle Devreden Davacının 6183 S. Kanun'un 35. Md. Uyarınca Hisse Devrinden Sonraki Dönemlere Dair Olarak Şirketin Vergi Borçlarından Sorumlu Tutulmasına Hukuken Olanak Bulunmadığı)"
ANKARABİM-3VD4.7.2017E. 2017/534 K. 2017/1284"ŞİRKET VERGİ BORÇLARI SEBEBİYLE DAVACI ADINA ŞİRKET ORTAĞI SIFATIYLA DÜZENLENEN ÖDEME EMRİNİN İPTALİ İSTEMİ (Yapılandırılma Sonucu Yenilenen Borcun Ödenmemesi Halinde Asıl Borçlu Şirkete Şirketten Tahsil Edilemeyeceğinin Anlaşılması Durumunda Yapılandırma ve Vade Tarihlerinde Asıl Borçlu Şirketin Temsilcisi ve Ortağına Yönelinmesi Gerektiği)
YAPILANDIRMA HALİNDE ŞİRKET ORTAKLARININ SORUMLULUĞU (Eski Borçlunun Sorumluluğunun Ortadan Kalktığı/Yenilenen Borç Ödenmez İse Asıl Borçlu Şirkete Şirketten Tahsil Edilemeyeceğinin Anlaşılması Durumunda Yapılandırma ve Vade Tarihlerinde Asıl Borçlu Şirketin Temsilcisi ve Ortağına Yönelinmesi Gerektiği - Ödeme Emrinin İptali)
ÖDEME EMRİNİN İPTALİ İSTEMİ (Borcun Asıl Borçlu Şirketin 6111 ve 6552 S. Kanun Uyarınca Yapılandırma Sonucu Taksitlendirilip Ödenmeyen Borca Dönüştüğü Anlaşıldığı - Yapılandırma ve Taksitlerin Vade Tarihlerinde Borçlu Şirketle İlişkisi Bulunmayan Davacının Söz Konusu Borçlar Sebebiyle Sorumlu Tutulamayacağı)"

ERZURUMBİM-1D

ERZURUMBİM-1D3.10.2017E. 2017/2473 K. 2017/3088"DAVACININ GÖREVDEN ÇIKARILMASINA DAİR ÜNİVERSİTE İŞLEMİNİN İPTALİ VE YOKSUN KALINAN HAKLARIN TAZMİNİ İSTEMİ (Dava Dilekçesinde Davaya Konu İşlemin İptali İle Yoksun Kalınan Hakların Hakediş Tarihinden İtibaren Yasal Faiziyle Tazminine de Karar Verilmesi İstenildiği - Parasal Haklar Konusunda da Hüküm Kurulması Gerektiği)
TALEPLE BAĞLILIK İLKESİ (Dava Dilekçesinde Davaya Konu İşlemin İptali İle Yoksun Kalınan Hakların Hakediş Tarihinden İtibaren Yasal Faiziyle Tazminine de Karar Verilmesi İstenildiği Halde Parasal Haklar Konusunda İdare Mahkemesince Hüküm Kurulmadığı - Sadece İşlem Hakkında Hüküm Kurulmasında Hukuka Uygunluk Bulunmadığı)
İDARE MAHKEMELERİNİN DAVACININ İSTEMİYLE BAĞLI OLMASI (Dava Dilekçesinde Davaya Konu İşlemin İptali İle Yoksun Kalınan Hakların Tazminine de Karar Verilmesi İstenildiği Halde Parasal Haklar Konusunda İdare Mahkemesince Hüküm Kurulmadığı - Sadece İşlem Hakkında Hüküm Kurulmasının Hatalı Olduğu)"