Mahkeme / DaireTarihEsas No. ve Karar No.

GAZİANTEPBİM-4D

GAZİANTEPBİM-4D11.4.2017E. 2016/3254 K. 2017/612"SİGORTA ŞİRKETİNİN SİGORTALISINA YAPTIĞI ÖDEMENİN İDAREDEN TAZMİNİ TALEBİ (Seyir Halinde Direksiyon Hakimiyetini Kaybetmesi Sonucu Meydana Gelen Trafik Kazası Nedeniyle - İdare Mahkemesi'nce "Davanın Görev Yönünden Reddine" Karar Verilmesinin Doğru Olduğu)
İDAREDEN TAZMİNAT TALEBİ (Şirketin Sigortaladığı Aracın Seyir Halinde Direksiyon Hakimiyetini Kaybetmesi Sonucu Meydana Gelen Trafik Kazası Nedeniyle Sigortalısına Yaptığı Ödemenin - İdare Mahkemesi'nce "Davanın Görev Yönünden Reddine" Karar Verilmesinin Doğru Olduğu)
GÖREVLİ YARGI YERİ (Şirketin Sigortaladığı Aracın Seyir Halinde Direksiyon Hakimiyetini Kaybetmesi Sonucu Meydana Gelen Trafik Kazası Nedeniyle Sigortalısına Yaptığı Ödemenin İdareden Tazmini İstemi - İdare Mahkemesi'nce "Davanın Görev Yönünden Reddine" Karar Verilmesi/Usul ve Hukuka Uygunluğu)"

İSTANBULBİM-1D

İSTANBULBİM-1D10.11.2016E. 2016/205 K. 2016/194"DAVACININ ATANMASINA İLİŞKİN İŞLEMİN İPTALİ TALEBİ ( Dava Konusu İşlem Tesisine Esas Alınan Davacının Bir Öğretmenler Toplantısından Ayrılmasının Çalışma Ortamını Bozucu ve Görev Yerinin Değiştirilmesinin Uygun Görüleceği Bir Hal Niteliğini Haiz Bulunmağı - Davacının Atanmasına İlişkin İşlemin İptali İsteminin Kabul Edileceği )
ÖĞRETMENLER TOPLANTISININ İZİNSİZ TERK EDİLMESİ ( Davacıya Uyarma Cezası Verildiği/İdari Yönden İse Davranış ve Eylemleri Nedeniyle Çalıştığı Kurumda Görev Yapmasında Sakınca Bulunduğu Değerlendirilerek Dava Konusu Atama İşleminin Tesis Edildiği - Öğretmenler Toplantısından Ayrılmasının Çalışma Ortamını Bozucu ve Görev Yerinin Değiştirilmesinin Uygun Görüleceği Bir Hal Niteliğini Haiz Bulunmağı/Davacının Atanmasına İlişkin İşlemin İptal Edilmesi Gerektiği )
İL MEMURLARININ LÜZUMU HALİNDE İL İÇİNDE NAKİL VE TAHVİLLERİ ( Memurların Mensup Olduğu İl İdare Şube Başkanlarının İnhası Üzerine Valiler Tarafından İcra Edilmekle Beraber Mensup Oldukları Bakanlıklar veya Genel Müdürlüklere Sebepleriyle Bildirileceği - Kamu Görevlilerinin Görev Yerlerini Değiştirme Konusunda İdareye Tanınan Takdir Yetkisinin Mutlak ve Sınırsız Bir Yetki Olmayıp Kamu Yararı ve Hizmet Gerekleri ile Sınırlı Olduğu/Yargı Denetimine Tabi Bulunduğu )"
İSTANBULBİM-1D4.1.2017E. 2017/3 K. 2017/2"ATAMA İŞLEMİNİN İPTALİ DAVASI ( Öğretmen Olan Davacının Açılan Soruşturma Sonucunda Aynı Fiiller Nedeniyle Hem Disiplin Cezası Alması Hem de Atama İşlemi Tesis Edilmesinde Hukuka Aykırılık Bulunmadığı - Davanın Reddi Gerektiği )
ÖĞRETMEN HAKKINDA SORUŞTURMA AÇILMASI ( Aynı Fiiller Nedeniyle Hem Disiplin Cezası Alması Hem de Atama İşlemi Tesis Edilmesinde Hukuka Aykırılık Bulunmadığı )"
İSTANBULBİM-1D9.3.2017E. 2017/110 K. 2017/118"ÖĞRETMENİN NORM KADRO FAZLASI BELİRLENEREK ATANMASI ( İşlemin İptali - Davalının Aile Birliğinin Korunması İlkesi İle Kamu Hizmetinin Düzenli Bir Şekilde Yürütülmesi Gereği Arasındaki Denge Gözetilmeden Sadece Aile Birliğinin Korunmasının Esas Alındığı İddiaları Kararın Bozulmasını Sağlayacak Nitelikte Görülmediği )
AİLE BİRLİĞİNİN KORUNMASI / KAMU HİZMETİNİN DÜZENLİ BİR ŞEKİLDE YÜRÜTÜLMESİ ( Öğretmenin Norm Kadro Fazlası Belirlenerek Atanması İşleminin İptali - Davalının Bu İlkeler Arasındaki Denge Gözetilmeden Sadece Aile Birliğinin Korunmasının Esas Alındığı İddiaları Kararın Bozulmasını Sağlayacak Nitelikte Bulunmadığı )"
İSTANBULBİM-1D11.5.2017E. 2017/309 K. 2017/267"İSTİNAF BAŞVURUSUNUN İNCELENMESİ ( BİM'nin Yaptığı İnceleme Sonunda İlk Derece Mahkemesi Kararını Hukuka Uygun Bulursa İstinaf Başvurusunun Reddine Karar Vereceği/İstinaf İncelemesi İstenilen İdare Mahkemesi Kararında Hukuka Aykırılık Bulunmadığı - İleri Sürülen İddiaların Söz Konusu Kararın Kaldırılmasını Sağlayacak Nitelikte Görülmediği/İstinaf Başvurusunun Reddi Gerektiği )
KARARIN HUKUKA UYGUN BULUNMASI ( BİM'nin Yaptığı İnceleme Sonunda Hukuka Uygunluk Halinde İstinaf Başvurusunun Reddine Karar Vereceği/İstinaf İncelemesi İstenilen İdare Mahkemesi Kararında Hukuka Aykırılık Bulunmadığı - İleri Sürülen İddiaların Söz Konusu Kararın Kaldırılmasını Sağlayacak Nitelikte Görülmediği/İstinaf Başvurusunun Reddi Gerektiği )
İDDİALARIN KARARIN KALDIRILMASINI SAĞLAYACAK NİTELİKTE OLMAMASI ( BİM'nin Yaptığı İnceleme Sonunda İlk Derece Mahkemesi Kararını Hukuka Uygun Bulursa İstinaf Başvurusunun Reddine Karar Vereceği - İstinaf İncelemesi İstenilen İdare Mahkemesi Kararında Hukuka Aykırılık Bulunmadığı/İstinaf Başvurusunun Reddi Gerektiği )"

İSTANBULBİM-2D

İSTANBULBİM-2D18.3.2016E. 2017/1079 K. 2017/364"KINAMA CEZASI ( Davacının Grafi Filmlerine "Klinikle Birlikte Değerlendirilmesi Uygundur" Şeklinde Şablon Raporlama İşlemi Yapması Haksız Puan ve Ek Ödeme Aldığının Belirlenmesi Nedeniyle/Radyoloji Kliniğinde Raporlamanın 2010'dan İtibaren Uygulanmasının Gelenek Haline Geldiği ve Rutin Uygulamaya Girdiği - Cezada Hukuka Uyarlık Bulunmadığı )
HAKSIZ PUAN VE EK ÖDEME ALINMASI ( Kınama Cezası İle Cezalandırılma - Davacının Grafi Filmlerine "Klinikle Birlikte Değerlendirilmesi Uygundur" Şeklinde Şablon Raporlama İşlemi Yapması/Cezada Hukuka Uyarlık Bulunmadığı Radyoloji Kliniğinde Raporlamanın 2010'dan İtibaren Uygulanmasının Gelenek Haline Geldiği ve Rutin Uygulamaya Girdiği )"
İSTANBULBİM-2D7.2.2017E. 2017/583 K. 2017/160"İTİRAZIN KABUL EDİLMESİNE DAİR İŞLEMİN İPTALİ İSTEMİ ( Davanın Ehliyet Yönünden Reddi Yolunda İdare Mahkemesince Karar Verildiği - Hakkında İşlem Tesis Edilen Kamu Görevlisinin Yöneticisi Olduğu Özel Motorlu Taşıt Sürücü Okulundan Her Bir Sürücü Sertifikası İçin Hukuksuz Olarak Para Tahsil Edildiğinden Dava Ehliyetinin Bulunduğu İddialarıyla Kaldırılması ve İşin Esası Hakkında Yeniden Karar Verilmesi İsteminin Reddinin Hukuka Uygun Olduğu )
DAVANIN EHLİYET YÖNÜNDEN REDDEDİLMESİ ( İdare Mahkemesince Karar Verildiği - Hakkında İşlem Tesis Edilen Kamu Görevlisinin Yöneticisi Olduğu Özel Motorlu Taşıt Sürücü Okulundan Her Bir Sürücü Sertifikası İçin Hukuksuz Olarak Para Tahsil Edildiğinden Dava Ehliyetinin Bulunduğu İddialarıyla Kaldırılması ve İşin Esası Hakkında Yeniden Karar Verilmesi İsteminin Reddinin Hukuka Uygun Olduğu )
KAMU GÖREVLİSİNİN ÖZEL MOTORLU TAŞIT SÜRÜCÜ OKULUNUN YÖNETİCİSİ OLMASI ( Her Bir Sürücü Sertifikası İçin Hukuksuz Olarak Para Tahsil Edildiğinden Dava Ehliyetinin Bulunduğu İddialarıyla Kaldırılması ve İşin Esası Hakkında Yeniden Karar Verilmesi İsteminin Reddinin Hukuka Uygun Olduğu - İtirazın Kabul Edilmesine Dair İşlemin İptali İstemi )"

İSTANBULBİM-3D

İSTANBULBİM-3D28.3.2016E. 2017/4 K. 2017/26"YARGILAMANIN YENİLENMESİ TALEBİ ( Davacının 2577 Sayılı Yasanın 53/1-h Maddesine Dayanması - Mahkemenin Kesinleşen Kararının Konusu ve Sebebi Davacının Davası İle Aynı Olsa Bile Taraflarının Farklı Olduğu/Talebin Kabulüne İmkan Bulunmadığı )
KONUSU VE SEBEBİ AYNI OLAN DAVA ( Davacının 2577 Sayılı Yasanın 53/1-h Maddesine Dayanarak Yargılamanın Yenilenmesi Talebi - Talebin Kabulüne İmkan Bulunmadığı/Kararın Konusu ve Sebebi Davacının Davası İle Aynı Olsa Bile Taraflarının Farklı Olduğu )"
İSTANBULBİM-3D30.3.2016E. 2017/123 K. 2017/250"İŞLEMİN İPTALİ VE ALACAK ( Bölge İdare Mahkemesi Kararlarının Düzeltme Yolu ile İncelenebilmesinin İdari Yargılama Usulü Kanunu'nda Yazılı Sebeplerden Birinin Varlığı ile Mümkün Olduğu - Karar Düzeltme Dilekçesinde İleri Sürülen Sebeplerin Bunlardan Hiçbirine Uymadığı/Yerinde Bulunmayan İstemin Reddi ve Kararın Taraflara Tebliği İçin Dosyanın İlgili Mahkemeye Gönderilmesi Gerektiği )
KARAR DÜZELTME İSTEMİ ( Bölge İdare Mahkemesi Kararlarının Düzeltme Yolu ile İncelenebilmesinin İdari Yargılama Usulü Kanunu'nda Yazılı Sebeplerden Birinin Varlığı ile Mümkün Olduğu - Dilekçede İleri Sürülen Sebeplerin Bunlardan Hiçbirine Uymadığı/Yerinde Bulunmayan İstemin Reddi ve Kararın Taraflara Tebliği İçin Dosyanın İlgili Mahkemeye Gönderilmesi Gerektiği )
BÖLGE İDARE MAHKEMESİ KARARLARINA KARŞI DÜZELTME YOLUNA GİDİLMESİ ( İdari Yargılama Usulü Kanunu'nda Yazılı Sebeplerden Birinin Varlığı ile Mümkün Olduğu - Dilekçede İleri Sürülen Sebeplerin Bunlardan Hiçbirine Uymadığı/Yerinde Bulunmayan İstemin Reddi ve Kararın Taraflara Tebliği İçin Dosyanın İlgili Mahkemeye Gönderilmesi Gerektiği )"
İSTANBULBİM-3D29.4.2016E. 2017/21 K. 2017/146"EK DERS ÜCRETİ ( Özel Eğitime Muhtaç Öğrencilerin Eğitim ve Öğretim Gördüğü Kurumlarda Görevli Öğretmen ve Yöneticiler İle Bu Öğrencilere Yönelik Açılan Özel Sınıf Öğretmenlerine % 25 Fazlasıyla Ödeneceği - Kadrolu Öğretmen Olmayan Davacı Talebinin Reddinin Hukuka Uygun Bulunduğu )
KADROLU ÖĞRETMEN OLMAYANLARA EK DERS ÜCRETİ ÖDENMESİ ( Özel Eğitime Muhtaç Öğrencilerin Eğitim ve Öğretim Gördüğü Kurumlarda Bu Öğrencilere Yönelik Açılan Özel Sınıf Öğretmenlerine % 25 Fazlasıyla Ödeme Yapılamayacağı )
EK DERS ÜCRETİ KARŞILIĞINDA GÖREVLENDİRİLME ( Kadrolu Öğretmen Olmayan Davacının 657 S.K. Md. 89'daki % 25 Fazlasıyla Ödenmesi Talebinin Reddinin Hukuka Uygun Bulunduğu )"

İSTANBULBİM-4D

İSTANBULBİM-4D13.6.2016E. 2017/24 K. 2017/35"BAŞVURUNUN REDDİNİN İPTALİ VE ALACAK İSTEMİ ( Nüfus Olaylarında Tescilin Kurucu Değil İzhari-Bildirici Mahiyette Olduğunun Kabulü Gerektiği - Nüfus ve Vatandaşlık Müdürlüğünden Alınacak İmzalı ve Mühürlü Adres Bilgileri Raporu ve Nüfus Kütüğü Taşınma Tarihine Göre Bir Yıllık Süre İçerisinde Başvurusunu Yapmayan Davacının Talebinin Karşılanmasına Olanak Bulunmadığından Dava Konusu İşlemlerde Hukuka ve Mevzuata Aykırılık Bulunmadığı/İYUK'ta Sayılan Nedenlerden Hiçbirine Uymayan İstemin Reddi Gerektiği )
NÜFUS OLAYLARINDA TESCİL ( Kurucu Değil İzhari-Bildirici Mahiyette Olduğunun Kabulü Gerektiği - Nüfus ve Vatandaşlık Müdürlüğünden Alınacak İmzalı ve Mühürlü Adres Bilgileri Raporu ve Nüfus Kütüğü Taşınma Tarihine Göre Bir Yıllık Süre İçerisinde Başvurusunu Yapmayan Davacının Talebinin Karşılanmasına Olanak Bulunmadığından Dava Konusu İşlemlerde Hukuka ve Mevzuata Aykırılık Bulunmadığı/İYUK'ta Sayılan Nedenlerden Hiçbirine Uymayan İstemin Reddi Gerektiği )
BAŞVURU SÜRESİ ( Nüfus Olaylarında Tescilin Kurucu Değil İzhari-Bildirici Mahiyette Olduğunun Kabulü Gerektiği - Nüfus ve Vatandaşlık Müdürlüğünden Alınacak İmzalı ve Mühürlü Adres Bilgileri Raporu ve Nüfus Kütüğü Taşınma Tarihine Göre Bir Yıllık Süre İçerisinde Başvurusunu Yapmayan Davacının Talebinin Karşılanmasına Olanak Bulunmadığından Dava Konusu İşlemlerde Hukuka ve Mevzuata Aykırılık Bulunmadığı/İYUK'ta Sayılan Nedenlerden Hiçbirine Uymayan İstemin Reddi Gerektiği )"
İSTANBULBİM-4D12.10.2016E. 2017/2 K. 2017/7"DERDESTLİK MÜESSESESİ ( Temelinde Yatanın Tarafları ve Konusu Aynı Olan Daha Önce Aynı Veya Başka Bir Mahkemede Açıldığı ve Görülmekte Olduğu Saptantanan İkinci Davanın Açılmasında Davacının Hukuki Yararı Bulunmadığı Olgusu Olduğu - İkinci Davanın İncelenmeksizin Reddine Karar Verilmesi Gerektiği )
DAVANIN İNCELENMEKSİZİN REDDİ ( Derdestlik Nedeniyle - Tarafları ve Konusu Aynı Olan Daha Önce Aynı Veya Başka Bir Mahkemede Açıldığı ve Görülmekte Olduğu Saptantanan İkinci Davanın Açılmasında Davacının Hukuki Yararı Bulunmadığı )"
İSTANBULBİM-4D25.10.2016E. 2017/176 K. 2017/115"YAPI RUHSATININ İPTALİNE İLİŞKİN İŞLEMİN İPTALİ ( Taşınmaz İçin Verilen Yapı Ruhsatının İmar Yönetmeliği Mer'i İmar Durumu ve 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planına Uygun Olarak Verilmiş Olduğu İhtiyati Tedbir Kararı Verilmişse de Danıştay İçtihatlarınca da Kabul Edildiği Üzere Mülkiyetin İhtilaflı Olmasının Ruhsat Verilmesine Engel Olmayacağı Dolayısıyla Yürürlükteki İmar Planına ve Mevzuata Uygun Olarak Taşınmaz İçin Tanzim Edilen Yapı Ruhsatında Hukuka Aykırılık Bulunmadığı Sonucuna Varıldığı )
MÜLKİYETİ İHTİLAFLI TAŞINMAZ BAKIMINDAN RUHSAT VERİLMESİ ( 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planına Uygun Olarak Verilmiş Olduğu İhtiyati Tedbir Kararı Verilmişse de Danıştay İçtihatlarınca da Kabul Edildiği Üzere Mülkiyetin İhtilaflı Olmasının Ruhsat Verilmesine Engel Olmayacağı Dolayısıyla Yürürlükteki İmar Planına ve Mevzuata Uygun Olarak Taşınmaz İçin Tanzim Edilen Yapı Ruhsatında Hukuka Aykırılık Bulunmadığı )"

İSTANBULBİM-5D

İSTANBULBİM-5D25.3.2016E. 2017/14 K. 2017/40"RUHSATSIZ BAZ İSTASYONU YAPILMASI NEDENİYLE VERİLEN CEZA ( Aykırılığın Büyüklüğüne Göre Davacı Şirkete İdari Para Cezası Verilmesine Karşın Ruhsat Almak Veya Aykırı Yapı Kısımlarını Ruhsata Uygun Hale Getirmek Yükümlülüğünü Yerine Getirmesi İçin Tanınan Süre Geçmeden ve Yükümlülüklerin Yerine Getirilmediği Yolunda Bir Tespit Olmadan Aynı Eylem Nedeniyle Ayrı Ayrı İdari Para Cezası Daha Verildiği - Kararda Hukuka Uygunluk Bulunmayarak Davanın Reddine Karar Verilmiş Olup Karar Düzeltme İsteminin Reddi Gerektiği )
BELEDİYE ENCÜMEN KARARININ İPTALİ ( Aykırılığın Büyüklüğüne Göre Davacı Şirkete İdari Para Cezası Verilmesine Karşın Ruhsat Almak Veya Aykırı Yapı Kısımlarını Ruhsata Uygun Hale Getirmek Yükümlülüğünü Yerine Getirmesi İçin Tanınan Süre Geçmeden ve Yükümlülüklerin Yerine Getirilmediği Yolunda Bir Tespit Olmadan Aynı Eylem Nedeniyle Ayrı Ayrı İdari Para Cezası Daha Verildiği - Kararda Hukuka Uygunluk Bulunmayarak Davanın Reddine Karar Verilmiş Olup Karar Düzeltme İsteminin Reddi Gerektiği )
İDARİ PARA CEZASI VERİLMESİ ( Ruhsat Almak Veya Aykırı Yapı Kısımlarını Ruhsata Uygun Hale Getirmek Yükümlülüğünü Yerine Getirmesi İçin Tanınan Süre Geçmeden ve Yükümlülüklerin Yerine Getirilmediği Yolunda Bir Tespit Olmadan Aynı Eylem Nedeniyle Ayrı Ayrı İdari Para Cezası Daha Verildiği - Kararda Hukuka Uygunluk Bulunmayarak Davanın Reddine Karar Verilmiş Olup Karar Düzeltme İsteminin Reddi Gerektiği )
BİM'İN VERDİĞİ KARARLARIN KARAR DÜZELTME YOLU İLE YENİDEN İNCELENEBİLMESİ ( Bakılan Uyuşmazlık İçin Uygulanabilir Olan Kanunda Yazılı Nedenlerin Varlığı Halinde Mümkün Olduğu - İlgili Maddede Sayılan Nedenlerden Hiçbirine Uymayan Karar Düzeltme İstemlerinin Reddi Gerektiği )"
İSTANBULBİM-5D27.6.2016E. 2017/27 K. 2017/133"İDARİ PARA CEZASINA İLİŞKİN ENCÜMEN KARARININ İPTALİ İSTEMİ ( Para Cezasının Verilmesine Gerekçe Olarak Gösterilen Mahzurun Giderilmesi İçin Uygun Süre Verilmemesi ve Verilen Sürede de Tebligat Yanlışlığı Nedeniyle Davacıya Mahzuru Giderme Olanağı Tanınmadığı - İşlemde Hukuka ve Mevzuata Uyarlık Bulunmadığından İşlemin İptaline Karar Verildiği/ BİM'nin İtiraz Üzerine Verdikleri Kararların Yeniden İncelenebilmesi İlgili Maddede Yazılı Nedenlerin Varlığı Halinde Mümkün Olup Sayılan Nedenlerden Hiçbirine Uymayan İstemin Reddi Gerektiği )
MAHZURUN GİDERİLMESİ ( Para Cezasının Verilmesine Gerekçe Olarak Gösterilen Mahzurun Giderilmesi İçin Uygun Süre Verilmemesi ve Verilen Sürede de Tebligat Yanlışlığı Nedeniyle Davacıya Mahzuru Giderme Olanağı Tanınmadığı - İşlemde Hukuka ve Mevzuata Uyarlık Bulunmadığından İşlemin İptaline Karar Verildiği/BİM'nin İtiraz Üzerine Verdikleri Kararların Yeniden İncelenebilmesi İlgili Maddede Yazılı Nedenlerin Varlığı Halinde Mümkün Olup Sayılan Nedenlerden Hiçbirine Uymayan İstemin Reddi Gerektiği )
USULSÜZ TEBLİGAT ( Mahzurun Giderilmesi İçin Uygun Süre Verilmemesi ve Verilen Sürede de Tebligat Yanlışlığı Nedeniyle Davacıya Mahzuru Giderme Olanağı Tanınmadığı - İşlemde Hukuka ve Mevzuata Uyarlık Bulunmadığından İşlemin İptaline Karar Verildiği/BİM'nin İtiraz Üzerine Verdikleri Kararların Yeniden İncelenebilmesi İlgili Maddede Yazılı Nedenlerin Varlığı Halinde Mümkün Olup Sayılan Nedenlerden Hiçbirine Uymayan İstemin Reddi Gerektiği )
BİM KARARLARININ KARAR DÜZELTME YOLUYLA YENİDEN İNCELENMESİ ( Uyuşmazlık İçin Uygulanabilir Olan İlgili Maddede Yazılı Nedenlerin Varlığı Halinde Mümkün Olduğu - Bu Maddede Sayılan Nedenlerden Hiçbirine Uymayan Karar Düzeltme İsteminin Reddi Gerektiği )"
İSTANBULBİM-5D30.6.2016E. 2017/41 K. 2017/74"BELEDİYE ENCÜMENİ KARARININ İPTALİ İSTEMİ ( Mahzuru Gidermek İçin Alınması Gereken Önlemler İçin Çok Kısa Bir Süre Verildiği ve Uygun Süre Olarak Kabul Edilemeyeceği/ Tebligatın Olay Mahalli Muhtarlığına Yapıldığı - Usulüne Uygun Tebligat Yapılamadığı Gibi Mahsurun Giderilmesi İçin Gerekli İmkan da Tanınmadığından İşlemin İptal Edildiği/BİM'nin İtiraz Üzerine Verdikleri Kararların Yeniden İncelenebilmesi İlgili Maddede Yazılı Nedenlerin Varlığı Halinde Mümkün Olup Sayılan Nedenlerden Hiçbirine Uymayan Karar Düzeltme İsteminin Reddi Gerektiği )
MAHZURUN GİDERİLMESİ ( Alınması Gereken Önlemler İçin Çok Kısa Bir Süre Verildiği ve Uygun Süre Olarak Kabul Edilemeyeceği/Tebligatın Olay Mahalli Muhtarlığına Yapıldığı - Usulüne Uygun Tebligat Yapılamadığı Gibi Mahsurun Giderilmesi İçin Gerekli İmkan da Tanınmadığından İşlemin İptal Edildiği/BİM'nin İtiraz Üzerine Verdikleri Kararların Yeniden İncelenebilmesi İlgili Maddede Yazılı Nedenlerin Varlığı Halinde Mümkün Olup Sayılan Nedenlerden Hiçbirine Uymayan Karar Düzeltme İsteminin Reddi Gerektiği )
USULSÜZ TEBLİGAT ( Tebligatın Olay Mahalli Muhtarlığına Yapıldığı - Usulüne Uygun Tebligat Yapılamadığı Gibi Mahsurun Giderilmesi İçin Gerekli İmkan da Tanınmadığından İşlemin İptal Edildiği/BİM'nin İtiraz Üzerine Verdikleri Kararların Yeniden İncelenebilmesi İlgili Maddede Yazılı Nedenlerin Varlığı Halinde Mümkün Olup Sayılan Nedenlerden Hiçbirine Uymayan Karar Düzeltme İsteminin Reddi Gerektiği )
BİM KARARLARININ KARAR DÜZELTME YOLUYLA YENİDEN İNCELENMESİ ( Uyuşmazlık İçin Uygulanabilir Olan İlgili Maddede Yazılı Nedenlerin Varlığı Halinde Mümkün Olduğu - Bu Maddede Sayılan Nedenlerden Hiçbirine Uymayan Karar Düzeltme İsteminin Reddi Gerektiği )"

İSTANBULBİM-6D

İSTANBULBİM-6D30.9.2016E. 2017/94 K. 2017/83"İŞYERİ AÇMA VE ÇALIŞMA RUHSATI MEVZUATI AYKIRILIKLARININ GİDERİLMESİ ( Hukuka Aykırılık İddialarıyla İlgili Yürütülecek İdari Süreç ile İşlem Yapmaya Yetkili Birimler Uygulanacak Yaptırım ve Mevzuat Hükümleri Farklılık Göstereceğinden Bahse Konu İşyeriyle İlgili Hangi Hususa Yönelik Hukuka Aykırılık İddiası Var ise Bu Durumun Açık Bir Şekilde Belirtilerek İşlem Tesisinde Yetkili Olan Birime Başvurulacağı - Başvurunun Zımnen Reddi Yönündeki İşlemde Hukuka Aykırılık Görülmemiş Olup Davalı İdarenin İstinaf Talebinin Kabulü Gerektiği )
İÇKİLİ LOKANTA İŞYERİ AÇMA VE ÇALIŞMA RUHSATI İLE CANLI MÜZİK BELGESİ BULUNMASI ( Yürütülecek İdari Süreç ile İşlem Yapmaya Yetkili Birimler Uygulanacak Yaptırım ve Mevzuat Hükümleri Farklılık Göstereceğinden Bahse Konu İşyeriyle İlgili Hangi Hususa Yönelik Hukuka Aykırılık İddiası Var ise Bu Durumun Açık Bir Şekilde Belirtilerek İşlem Tesisinde Yetkili Olan Birime Başvurulacağı - Başvurunun Zımnen Reddi Yönündeki İşlemde Hukuka Aykırılık Görülmemiş Olup Davalı İdarenin İstinaf Talebinin Kabulü Gerektiği )
YETKİLİ BİRİM VE UYGULANACAK HÜKÜMLERİN FARKLILIK GÖSTERMESİ ( Bahse Konu İşyeriyle İlgili Hangi Hususa Yönelik Hukuka Aykırılık İddiası Var ise Bu Durumun Açık Bir Şekilde Belirtilerek İşlem Tesisinde Yetkili Olan Birime Başvurulacağı - Başvurunun Zımnen Reddi Yönündeki İşlemde Hukuka Aykırılık Görülmemiş Olup Davalı İdarenin İstinaf Talebinin Kabulü Gerektiği )"
İSTANBULBİM-6D8.11.2016E. 2017/11 K. 2017/38"ÖĞRENCİ VE PERSONEL SERVİS TAŞIMACILIĞI YÖNERGESİ'NİN İPTALİ İSTEMİ ( Bir Davanın Derdestlik Nedeniyle İncelenmeksizin Reddine Karar Verilebilmesi İçin Gerekli Olan Aynı Davanın İki Defa Açılmış Olması Birinci Davanın Hala Görülmekte Olması Gerektiği/Birinci Dava ile İkinci Davanın Aynı Dava Olması Şartlarının Bu Davada Gerçekleşmediği - İkinci Dava Niteliğindeki Davada Uyuşmazlığın Esasının İncelenmesi Gerekirken Red Edilmesinde Hukuki İsabet Görülmediği/Davacının İstinaf İsteminin Kabulü Gerektiği )
DAVANIN DERDEST OLMASI ( Davanın Derdestlik Nedeniyle İncelenmeksizin Reddine Karar Verilebilmesi İçin Gerekli Olan Aynı Davanın İki Defa Açılmış Olması Birinci Davanın Hala Görülmekte Olması Gerektiği/Birinci Dava ile İkinci Davanın Aynı Dava Olması Şartlarının Bu Davada Gerçekleşmediği - İkinci Dava Niteliğindeki Davada Uyuşmazlığın Esasının İncelenmesi Gerekirken Red Edilmesinde Hukuki İsabet Görülmediği/Davacının İstinaf İsteminin Kabulü Gerektiği )
FARKLI İSTEMLE AÇILMIŞ İKİNCİ BİR DAVA BULUNMASI ( Davanın Derdestlik Nedeniyle İncelenmeksizin Reddine Karar Verilebilmesi İçin Gerekli Olan Aynı Davanın İki Defa Açılmış Olması Birinci Davanın Hala Görülmekte Olması Gerektiği/Birinci Dava ile İkinci Davanın Aynı Dava Olması Şartlarının Bu Davada Gerçekleşmediği - Davada Uyuşmazlığın Esasının İncelenmesi Gerekirken Red Edilmesinde Hukuki İsabet Görülmediği/Davacının İstinaf İsteminin Kabulü Gerektiği )
UYUŞMAZLIĞIN ESASININ İNCELENMESİ ( Bir Davanın Derdestlik Nedeniyle İncelenmeksizin Reddine Karar Verilebilmesi İçin Gerekli Olan Aynı Davanın İki Defa Açılmış Olması Birinci Davanın Hala Görülmekte Olması Gerektiği/Birinci Dava ile İkinci Davanın Aynı Dava Olması Şartlarının Bu Davada Gerçekleşmediği - İkinci Dava Niteliğindeki Davada Uyuşmazlığın Red Edilmesinde Hukuki İsabet Görülmediği/Davacının İstinaf İsteminin Kabulü Gerektiği )"

İSTANBULBİM-7D

İSTANBULBİM-7D27.1.2016E. 2017/100 K. 2017/168"İDARİ PARA CEZASINA İLİŞKİN İPTALİ İSTEMİ ( Davada Belirtilen Tarih İtibariyle Henüz 5 Yıllık Saklama Süresinin Dolmamış Olan Kayıtlar Bakımından 10 Yıla Çıkarılmış Olduğundan Günümüz İtibariyle Geriye Doğru Yapılacak Olan Kayıt İbrazına İlişkin İstemlerde İşyeri Kayıtlarının İlgili Bulundukları Yılı Takip Eden Takvim Yılından Başlayarak 10 Yıl Dikkate Alınmak Suretiyle İbrazının İstenileceğinden Davanın Reddedildiği - Davacı Vekilinin Karar Düzeltme İsteminin Reddi Gerektiği )
BELGE SAKLAMA YÜKÜMLÜLÜĞÜ ( Davada Belirtilen Tarih İtibariyle Henüz 5 Yıllık Saklama Süresinin Dolmamış Olan Kayıtlar Bakımından 10 Yıla Çıkarılmış Olduğundan Günümüz İtibariyle Geriye Doğru Yapılacak Olan Kayıt İbrazına İlişkin İstemlerde İşyeri Kayıtlarının İlgili Bulundukları Yılı Takip Eden Takvim Yılından Başlayarak 10 Yıl Dikkate Alınmak Suretiyle İbrazının İstenileceğinden Davanın Reddedildiği - Davacı Vekilinin Karar Düzeltme İsteminin Reddi Gerektiği )
KARAR DÜZELTME TALEBİ ( Danıştay Dava Daireleri İdari Veya Vergi DDGK' larının Temyiz Üzerine Verdikleri Kararlar ile BİM'nin İtiraz Üzerine Verdikleri Kararlar Hakkında Bir Defaya Mahsus Olmak Üzere Kararın Tebliğ Tarihini İzleyen Onbeş Gün İçinde Taraflarca Kararın Esasına Etkisi Olan İddia ve İtirazların Kararda Karşılanmamış Olması Bir Kararda Birbirine Aykırı Hükümler Bulunması Kararın Kanuna Aykırı Bulunması Hükmün Esasını Etkileyen Belgelerde Sahtekarlığın Ortaya Çıkmış Olması Hallerinde İstenebileceği - İstemin Reddi Gerektiği )"
İSTANBULBİM-7D30.9.2016E. 2017/356 K. 2017/633"UZMAN HEMŞİRE ÜNVANININ BELİRTİLMESİ BAŞVURUSUNUN REDDİNE İLİŞKİN İŞLEMİN İPTALİ ( Davacının Okula Giriş Yaptığı ve Öğrenimine Devam Ettiği Tarihte Yürürlükte Olan ve Bu Tarih İtibarıyla Tabi Olduğu Yönetmelik Hükmünde Yer Alan Uzman Hemşire İbaresi Hemşirelik Yüksekokulu'nda Görülen Eğitimin Seviyesini Göstermeye Yönelik Olup Yüksek Lisans ve Doktora Eğitiminde Öngörülen Bilim Uzmanlığı ile İlgisi Bulunmadığından Unvanının Davacının Diplomasına Yazılması Gerektiğinden İşlemin İptali Edildiği - Başvurunun Reddi Gerektiği )
İLGİLİ YÖNETMELİĞİN DAVACININ MEZUN OLDUĞU TARİHTE YÜRÜRLÜKTEN KALDIRILMASI ( Davacının Okula Giriş Yaptığı ve Öğrenimine Devam Ettiği Tarihte Yürürlükte Olan ve Bu Tarih İtibarıyla Tabi Olduğu Yönetmelik Hükmünde Yer Alan Uzman Hemşire İbaresi Hemşirelik Yüksekokulu'nda Görülen Eğitimin Seviyesini Göstermeye Yönelik Olup Yüksek Lisans ve Doktora Eğitiminde Öngörülen Bilim Uzmanlığı ile İlgisi Bulunmadığından Unvanının Davacının Diplomasına Yazılması Gerektiğinden İşlemin İptali Edildiği - Başvurunun Reddi Gerektiği )
UZMAN HEMŞİRE İBARESİ ( Yönetmelik Hükmünde Yer Alan İbare Hemşirelik Yüksekokulu'nda Görülen Eğitimin Seviyesini Göstermeye Yönelik Olup Yüksek Lisans ve Doktora Eğitiminde Öngörülen Bilim Uzmanlığı ile İlgisi Bulunmadığından Unvanının Davacının Diplomasına Yazılması Gerektiği - Davacının Bu İsteminin Reddedilmesine İlişkin İşlemde Mevzuata Uyarlık Bulunmadığından İşlemin İptaline Karar Verildiği/Karar Hukuka Uygun Olduğundan ve İddialar Kararın Kaldırılmasını Sağlayacak Nitelikte Görülmediğinden İstemin Reddi Gerektiği )
İŞLEMDE HUKUKA UYARLIK BULUNMAMASI ( Yönetmelik Hükmünde Yer Alan Uzman İbaresi Hemşirelik Yüksekokulu'nda Görülen Eğitimin Seviyesini Göstermeye Yönelik Olup Yüksek Lisans ve Doktora Eğitiminde Öngörülen Bilim Uzmanlığı ile İlgisi Bulunmadığından Unvanının Davacının Diplomasına Yazılması Gerektiği - Davacının Bu İsteminin Reddedilmesine İlişkin İşlemde Mevzuata Uyarlık Bulunmadığından İşlemin İptaline Karar Verildiği/Karar Hukuka Uygun Olduğundan ve İddialar Kararın Kaldırılmasını Sağlayacak Nitelikte Olmadığından İstemin Reddi Gerektiği )"
İSTANBULBİM-7D25.11.2016E. 2017/569 K. 2017/624"YENİ ÖĞRETİM GÖREVLİSİ ATANMASINA İLİŞKİN İŞLEMİN İPTALİ İSTEMİ ( Tesis Edilen Bir İdari İşlemin Hukuka Uygunluğunun Denetlenmesi İçin İptal İsteminde Bulunan Kişinin Doğrudan Bir Hak İhlaline Maruz Kalması Gerekmeyip İşlemin İptali ile Davacının Güncel Hukuki Durumu Arasında Makul Bir İlginin Bulunması Gerektiği/Davacının Menfaatini İhlal Etmeyen İşlemin İptalini İsteme Hususunda Ehliyetinin Bulunmadığı - İstinaf Başvurusuna Konu İdare Mahkemesi Kararının Hukuka ve Usule Uygun Olduğu/Başvurunun Reddi Gerektiği )
İPTAL İSTEMİNDE BULUNAN KİŞİNİN HAKKININ İHLALİ ( Gerekmeyip İşlemin İptali ile Davacının Güncel Hukuki Durumu Arasında Makul Bir İlginin Bulunması Gerektiği/Davacının Menfaatini İhlal Etmeyen İşlemin İptalini İsteme Hususunda Ehliyetinin Bulunmadığı - İstinaf Başvurusuna Konu İdare Mahkemesi Kararının Hukuka Uygun Olduğu/Başvurunun Reddi Gerektiği )
İŞLEMİN İPTALİ İLE GÜNCEL HUKUKİ DURUM ARASINDA İLGİ BULUNMASI ( Tesis Edilen Bir İdari İşlemin Hukuka Uygunluğunun Denetlenmesi İçin İptal İsteminde Bulunan Kişinin Doğrudan Bir Hak İhlaline Maruz Kalması Gerekmediği/Davacının Menfaatini İhlal Etmeyen İşlemin İptalini İsteme Hususunda Ehliyetinin Bulunmadığı - İstinaf Başvurusuna Konu İdare Mahkemesi Kararının Hukuka ve Usule Uygun Olduğu/İleri Sürülen İddialar Söz Konusu Kararın Kaldırılmasını Sağlayacak Nitelikte Görülmediğinden Başvurunun Reddi Gerektiği )
MEŞRU VE GÜNCEL BİR MENFAATİ İHLAL ETMEYEN EYLEM ( Davacının Çalıştığı Ana Bilim Dalına Araştırma Görevlisi Atanması İşleminin İptalini İstemesi Hususunda Ehliyetinin Bulunmadığı Sonucuna Varıldığından Davanın Reddine Karar Verildiği - İstinaf Başvurusuna Konu İdare Mahkemesi Kararının Hukuka ve Usule Uygun Olduğu/İleri Sürülen İddialar Söz Konusu Kararın Kaldırılmasını Sağlayacak Nitelikte Görülmediğinden Başvurunun Reddi Gerektiği )"

İSTANBULBİM-8D

İSTANBULBİM-8D27.10.2015E. 2017/7 K. 2017/23"ÖDEME EMRİNİN İPTALİ İSTEMİ ( Ödeme Emri Muhteviyatı Amme Alacağının Terkin Edilerek Bu Ödeme Emrinin İptal Edildiği/Davanın Bu Kısmı Konusuz Kalmış Olup Ödeme Emrine İlişkin Olarak Karar Verilmesine Yer Bulunmadığı - BİM Kararının Düzeltme Yolu ile İncelenebilmesinin İYUK' ta Yazılı Sebeplerden Birinin Varlığı ile Mümkün Olduğu/Karar Düzeltme Dilekçesinde İleri Sürülen Sebepler Bunlardan Hiçbirine Uymadığından İstemin Reddi Gerektiği )
DAVANIN KONUSUZ KALMASI ( Ödeme Emrinin İptali İstemi/Ödeme Emri Muhteviyatı Amme Alacağının Terkin Edilerek Bu Ödeme Emrinin İptal Edildiği - Davanın Bu Kısmı İtibariyle Ödeme Emrine İlişkin Olarak Karar Verilmesine Yer Bulunmadığı/BİM Kararının Düzeltme Yolu ile İncelenebilmesinin İYUK' ta Yazılı Sebeplerden Birinin Varlığı ile Mümkün Olduğu - Karar Düzeltme Dilekçesinde İleri Sürülen Sebepler Bunlardan Hiçbirine Uymadığından İstemin Reddi Gerektiği )
BİM KARARLARININ DÜZELTME YOLU İLE İNCELENEBİLMESİ ( İYUK' ta Yazılı Sebeplerden Birinin Varlığı ile Mümkün Olduğu - Ödeme Emri Muhteviyatı Amme Alacağının Terkin Edilerek Bu Ödeme Emrinin İptal Edildiğinden Dava Konusuz Kalmış Olup Ödeme Emrine İlişkin Olarak Karar Verilmesine Yer Bulunmadığı/Karar Düzeltme Dilekçesinde İleri Sürülen Sebepler Bunlardan Hiçbirine Uymadığından İstemin Reddi Gerektiği )"
İSTANBULBİM-8D29.1.2016E. 2017/52 K. 2017/110"ÖDEME EMRİNİN İPTALİ İSTEMİ ( Dava Konusu Ödeme Emrine Dayanak Trafik Para Cezası Verilmesine İlişkin İşlemin Usulüne Uygun Olarak Davacı Şirkete Tebliğ Edilerek Kesinleştiğinin Ortaya Konulmadığı/Kesinleşmeyen Amme Alacağı İçin Ödeme Emri Düzenlenmesi Hukuka Aykırı Olduğundan Dava Konusu İşlemin İptaline Karar Verildiği - BİM Kararının Düzeltme Yolu ile İncelenebilmesinin İYUK'ta Yazılı Sebeplerden Birinin Varlığı ile Mümkün Olduğu/Dilekçede İleri Sürülen Sebepler Bunlardan Hiçbirine Uymadığından İstemin Reddi Gerektiği )
KESİNLEŞMEYEN AMME ALACAĞI İÇİN ÖDEME EMRİ DÜZENLENMESİ ( Dava Konusu Ödeme Emrine Dayanak Trafik Para Cezası Verilmesine İlişkin İşlemin Usulüne Uygun Olarak Davacı Şirkete Tebliğ Edilerek Kesinleştiğinin Ortaya Konulmadığı/Hukuka Aykırı Olduğundan Dava Konusu İşlemin İptaline Karar Verildiği - BİM Kararının Düzeltme Yolu ile İncelenebilmesinin İYUK'ta Yazılı Sebeplerden Birinin Varlığı ile Mümkün Olduğu/Dilekçede İleri Sürülen Sebepler Bunlardan Hiçbirine Uymadığından İstemin Reddi Gerektiği )
BİM KARARININ DÜZELTME YOLU İLE İNCELENEBİLMESİ ( İYUK'ta Yazılı Sebeplerden Birinin Varlığı ile Mümkün Olduğu - Karar Düzeltme Dilekçesinde İleri Sürülen Sebepler Bunlardan Hiçbirine Uymadığından İstemin Reddi Gerektiği )"
İSTANBULBİM-8D13.10.2016E. 2017/154 K. 2017/140"TRAFİKTEN MEN EDİLME İŞLEMİNİN İPTALİ İSTEMİ ( İlgili Belediyeden İzin veya Ruhsat Almaksızın Belediye Sınırları Dâhilinde Ticari Amaçlı Yolcu Taşıyan Kişiye Denilerek Yasa Koyucu Tarafından İzin Alınmaksızın Taşımacılık Yapılmasının Cezalandırmak İstenildiği - Aracın İlgili Belediyeden Alınmış Taksi Çalışma Ruhsatı Bulunup İşlemde Hukuka Uyarlık Görülmediğinden Dava Konusu İşlemin İptaline Karar Verildiği/Karar Hukuka Uygun Bulunduğundan ve İddialar Kararın Kaldırılmasını Sağlayacak Nitelikte Olmadığından Başvurunun Reddi Gerektiği )
BELEDİYEDEN ALINMIŞ İZİN VE RUHSAT ALINMADAN YOLCU TAŞIMACILIĞI YAPILMASI ( Belediye Sınırları Dâhilinde Ticari Amaçlı Yolcu Taşıyan Kişiye Denilerek Yasa Koyucu Tarafından İzin Alınmaksızın Taşımacılık Yapılmasının Cezalandırmak İstenildiği - Aracın İlgili Belediyeden Alınmış Taksi Çalışma Ruhsatı Bulunup İşlemde Hukuka Uyarlık Görülmediğinden Dava Konusu İşlemin İptaline Karar Verildiği/Karar Hukuka Uygun Bulunduğundan ve İddialar Kararın Kaldırılmasını Sağlayacak Nitelikte Olmadığından Başvurunun Reddi Gerektiği )
BİM KARAR İNCELEMESİ ( Yaptığı İnceleme Sonunda İlk Derece Mahkemesi Kararını Hukuka Uygun Bulursa İstinaf Başvurusunun Reddine Karar Vereceği - Fakat Karardaki Maddi Yanlışlıkların Düzeltilmesi Mümkün İse Gerekli Düzeltmeyi Yaparak Aynı Kararın Verileceği/Mahkeme Kararı Hukuka Uygun Bulunduğundan ve Başvuru Dilekçesinde İleri Sürülen İddialar da Söz Konusu Kararın Kaldırılmasını Sağlayacak Nitelikte Görülmediğinden Başvurunun Reddi Gerektiği )"

İSTANBULBİM-9D

İSTANBULBİM-9D6.1.2016E. 2017/58 K. 2017/63"ECRİMİSİL İHBARNAMELERİNİN İPTALİ İSTEMİ ( Bilirkişi Raporu Kapsam ve İçerik Bakımından Hükme Esas Alınabilecek Nitelikte Bulunduğundan Dava Konusu Ecrimisil İhbarnamelerinin Belirtilen Kısmının Hukuka Aykırı Belirtilen Diğer Kısmının ise Hukuka Uygun Olduğu Sonucuna Varıldığı - Ecrimisil İhbarnamelerinin Hukuka Aykırı Kısmının İptaline Hukuka Uygun Kısmı Yönünden İse Davanın Reddine Karar Verildiği/Kanunda Sayılan Nedenlerden Hiçbirine Uymayan Taraflarca Yapılan Karar Düzeltme İstemlerinin Reddi Gerektiği )
BİLİRKİŞİ RAPORUNUN HÜKME ESAS ALINABİLECEK NİTELİKTE BULUNMASI ( Dava Konusu Ecrimisil İhbarnamelerinin Belirtilen Kısmının Hukuka Aykırı Belirtilen Diğer Kısmının ise Hukuka Uygun Olduğu Sonucuna Varıldığı - Ecrimisil İhbarnamelerinin Hukuka Aykırı Kısmının İptaline Hukuka Uygun Kısmı Yönünden İse Davanın Reddine Karar Verildiği/Kanunda Sayılan Nedenlerden Hiçbirine Uymayan Taraflarca Yapılan Karar Düzeltme İstemlerinin Reddi Gerektiği )
BİM'NİN VERDİĞİ KARARLARIN DÜZELTME YOLU İLE İNCELENEBİLMESİ ( İYUK'ta Yazılı Nedenlerin Varlığı Halinde Mümkün Olduğu - Sayılan Nedenlerden Hiçbirine Uymayan Taraflarca Yapılan Karar Düzeltme İstemlerinin Reddi Gerektiği/Ecrimisil İhbarnamelerinin İptali İstemi )"
İSTANBULBİM-9D26.2.2016E. 2017/81 K. 2017/111"MÜSADEREDEN KAYNAKLANAN ZARAR İDDİASINA DAYALI ALACAK İSTEMİ ( Davacı Tarafından Müsadere Kararının Uygulanmasına İlişkin İşlemden En Geç İdare Mahkemesi Kararının Tebliğ Edildiği Tarihte Haberdar Olunduğunun Kabulü Gerekmekte Olup Bu Tarihten İtibaren 60 Gün İçerisinde İnfaz İşlemi Nedeniyle Uğradığını İddia Ettiği Zararın Tazmini İçin Dava Açılması Gerektiği - Süre Aşımı Nedeniyle Esasın İncelenemeyeceğinden Davanın Reddine Karar Verildiği/İddialar Yerinde Görülmediğinden İtirazın Reddi Gerektiği )
MÜSADEREDEN KAYNAKLANAN DAVALARIN AÇILMA SÜRESİ ( Müsadere Kararının Uygulanmasına İlişkin İşlemden En Geç İdare Mahkemesi Kararının Tebliğ Edildiği Tarihte Haberdar Olunduğunun Kabulü Gerekmekte Olup Bu Tarihten İtibaren 60 Gün İçerisinde İnfaz İşlemi Nedeniyle Uğradığını İddia Ettiği Zararın Tazmini İçin Dava Açılması Gerektiği - Sürenin Geçirilmesinden Çok Sonra Açılan Davanın Esasının İncelenmesi Olanağı Bulunmadığından Davanın Reddine Karar Verildiği/İddialar Yerinde Görülmediğinden İtirazın Reddi Gerektiği )
TAZMİNAT İSTEMİ ( İdare Mahkemesi Kararının İrtifak Hakkı Tesisine İlişkin Olduğu ve Doğrudan Davacı Şirkete İrtifak Hakkı Verilmesi Sonucunu Doğuran Nitelikte ve Müsadere İşlemine Yönelik Bir Karar Olmadığı - Bu İddia Yerinde Görülmeyerek Davanın Süre Aşımı Nedeniyle Reddine Karar Verildiği )
KARARIN BOZMA YÖNÜNDEN İNCELENMESİ ( İYUK'ta Görev ve Yetki Dışında Bir İşe Bakılmış Olması Hukuka Aykırı Karar Verilmesi ve Usul Hükümlerine Uyulmamış Olmasının Bozma Nedenleri Olarak Belirlendiği - İdare Mahkemesi Kararında Kanunda Sayılan Bozma Nedenlerinin Bulunmadığı Anlaşıldığından ve İtiraz Dilekçesinde İleri Sürülen İddialar Söz Konusu Kararın Bozulmasını Sağlayacak Nitelikte Görülmediğinden İtirazın Reddi Gerektiği )"
İSTANBULBİM-9D16.3.2016E. 2017/151 K. 2017/145"ÖDEME EMRİNİN İPTALİ İSTEMİ ( Dava Konusu Ödeme Emrinin Dayanağı İşlem Olan Ecrimisil İhbarnamesinin Yargı Kararıyla İptal Edildiği/Hukuki Dayanağı Kalmayan Dava Konusu Ödeme Emri İşleminde Hukuka Uyarlık Bulunmayıp Dava Konusu İşlemin İptaline Karar Verildiği - BİM'nin İtiraz Üzerine Verdikleri Kararların Düzeltme Yolu ile Yeniden İncelenebilmesinin İYUK'ta Yazılı Nedenlerin Varlığı Halinde Mümkün Olduğu/Sayılan Nedenlerden Hiçbirine Uymayan Karar Düzeltme İsteminin Reddi Gerektiği )
ECRİMİSİL İHBARNAMESİNİN YARGI KARARIYLA İPTAL EDİLMESİ ( Ödeme Emrinin İptali İstemi/Hukuki Dayanağı Kalmayan Dava Konusu Ödeme Emri İşleminde Hukuka Uyarlık Bulunmayıp Dava Konusu İşlemin İptaline Karar Verildiği - BİM'nin İtiraz Üzerine Verdikleri Kararların Düzeltme Yolu ile Yeniden İncelenebilmesinin İYUK'ta Yazılı Nedenlerin Varlığı Halinde Mümkün Olduğu/Sayılan Nedenlerden Hiçbirine Uymayan Karar Düzeltme İsteminin Reddi Gerektiği )
HUKUKİ DAYANAĞI KALMAYAN ÖDEME EMRİ ( Dava Konusu Ödeme Emrinin Dayanağı İşlem Olan Ecrimisil İhbarnamesinin Yargı Kararıyla İptal Edildiği/Dava Konusu İşlemin İptaline Karar Verildiği - BİM'nin İtiraz Üzerine Verdikleri Kararların Düzeltme Yolu ile Yeniden İncelenebilmesinin İYUK'ta Yazılı Nedenlerin Varlığı Halinde Mümkün Olduğu/Sayılan Nedenlerden Hiçbirine Uymayan Karar Düzeltme İsteminin Reddi Gerektiği )
BİM'NİN VERDİKLERİ KARARLARIN DÜZELTME YOLU İLE YENİDEN İNCELENMESİ ( İYUK'ta Yazılı Nedenlerin Varlığı Halinde Mümkün Olduğu - Sayılan Nedenlerden Hiçbirine Uymayan Karar Düzeltme İsteminin Reddi Gerektiği/Ödeme Emrinin İptali İstemi )"

İSTANBULBİM-1VD

İSTANBULBİM-1VD17.2.2017E. 2017/134 K. 2017/821"ÖZEL ESASLARA TABİ MÜKELLEFLER ( KOD LİSTESİ ) LİSTESİNE ALINMA ( İptali İstemi - İdarenin Mükellefleri Bu Şekilde Kategorize Edebilmelerine Olanak Sağlayan Yasal Düzenleme ve Anayasa'da Buna İzin Veren Bir Hüküm Bulunmadığı/Yasal Dayanağı Olmadan İdarenin Kendi İçerisinde Hukuka Aykırı Sınıflandırma Yapamayacağı )
VERGİ İDARESİNİN YASAL DAYANAĞI OLMADAN SINIFLANDIRMA YAPMASI ( Davacının Özel Esaslara Tabi Mükellefler Listesine Alınması İşleminin İptali İstemi - İdarenin Kendi İçerisinde Hukuka Aykırı Sınıflandırma Yapamayacağı/Mükellefleri Bu Şekilde Kategorize Edemeyeceği )"
İSTANBULBİM-1VD14.3.2017E. 2017/506 K. 2017/1008"YAPILANDIRMA TALEBİ ( Kesinleşmemiş veya Dava Safhasında Bulunan Alacaklara İlişkin Düzenlenen Hükümlerden Yararlanabilmek İçin Madde Kapsamına Giren Alacaklara Karşı Dava Açılmaması Açılmış Davalardan Vazgeçilmesi ve Kanun Yollarına Başvurulmamasının Şart Olduğu - Vazgeçilen Davalarda Verilen Kararlar ile Hükmedilen Yargılama Gideri Avukatlık Ücreti ve Fer'ilerinin Talep Edilemeyeceği/Borçların Yapılandırılması Talebinde Bulunulduğundan İstinaf İstemi Hakkında Karar Verilmesine Yer Bulunmadığı )
ALACAĞIN KESİNLEŞMEMİŞ OLMASI VEYA DAVA SAFHASINDA BULUNMASI ( Bu Alacaklara İlişkin Düzenlenen Hükümlerden Yararlanabilmek İçin Madde Kapsamına Giren Alacaklara Karşı Dava Açılmaması Açılmış Davalardan Vazgeçilmesi ve Kanun Yollarına Başvurulmamasının Şart Olduğu - Vazgeçilen Davalarda Verilen Kararlar ile Hükmedilen Yargılama Gideri Avukatlık Ücreti ve Fer'ilerinin Talep Edilemeyeceği/Borçların Yapılandırılması Talebinde Bulunulduğundan İstinaf İstemi Hakkında Karar Verilmesine Yer Bulunmadığı )
VAZGEÇİLEN DAVALARDA HÜKMEDİLEN YARGILAMA GİDERİ VE AVUKATLIK ÜCRETLERİ ( Talep Edilemeyeceği - Kesinleşmemiş veya Dava Safhasında Bulunan Alacaklara İlişkin Düzenlenen Hükümlerden Yararlanabilmek İçin Madde Kapsamına Giren Alacaklara Karşı Dava Açılmaması Açılmış Davalardan Vazgeçilmesi ve Kanun Yollarına Başvurulmamasının Şart Olduğu/Borçların Yapılandırılması Talebinde Bulunulduğundan İstinaf İstemi Hakkında Karar Verilmesine Yer Bulunmadığı )"
İSTANBULBİM-1VD21.3.2017E. 2017/712 K. 2017/1305"DAMGA VERGİSİ TAHAKKUKUNUN İPTALİ İSTEMİ ( İstinafın Temyizin Şekil ve Usullerine Tabi Olduğu/Görev ve Yetki Dışında Bir İşe Bakılmış Olması Hukuka Aykırı Karar Verilmesi Usul Hükümlerinin Uygulanmasında Kararı Etkileyebilecek Nitelikte Hata veya Eksiklikler Bulunmasının Bozma Nedenleri Olarak Sayıldığı - İncelemeyle İstinafa Konu Kararda Sayılan Bozma Nedenlerinin Bulunmadığı ve İstinaf Dilekçesinde İleri Sürülen İddiaların Kararın Kaldırılmasını Sağlayacak Nitelikte Olmadığı/İstinaf Başvurusunun Reddi Gerektiği )
İSTİNAFIN TEMYİZİN ŞEKİL VE USULLERİNE TABİ OLMASI ( Damga Vergisi Tahakkukunun İptali İstemi/Görev ve Yetki Dışında Bir İşe Bakılmış Olması Hukuka Aykırı Karar Verilmesi Usul Hükümlerinin Uygulanmasında Kararı Etkileyebilecek Nitelikte Hata veya Eksiklikler Bulunmasının Bozma Nedenleri Olarak Sayıldığı - İncelemeyle İstinafa Konu Kararda Sayılan Bozma Nedenlerinin Bulunmadığı ve İstinaf Dilekçesinde İleri Sürülen İddiaların Kararın Kaldırılmasını Sağlayacak Nitelikte Olmadığı/İstinaf Başvurusunun Reddi Gerektiği )
KARARIN BOZULMA NEDENLERİ ( İstinafın Temyizin Şekil ve Usullerine Tabi Olduğu/Görev ve Yetki Dışında Bir İşe Bakılmış Olması Hukuka Aykırı Karar Verilmesi Usul Hükümlerinin Uygulanmasında Kararı Etkileyebilecek Nitelikte Hata veya Eksiklikler Bulunmasının Sayıldığı - İncelemeyle İstinafa Konu Kararda Sayılan Bozma Nedenlerinin Bulunmadığı ve İstinaf Dilekçesinde İleri Sürülen İddiaların Kararın Kaldırılmasını Sağlayacak Nitelikte Olmadığı/İstinaf Başvurusunun Reddi Gerektiği )"

İSTANBULBİM-2VD

İSTANBULBİM-2VD26.9.2016E. 2017/42 K. 2017/102"ÖZEL ESASLARA TABİ MÜKELLEFLER LİSTESİNE ALINMA İŞLEMİNİN İPTALİ ( Davacı Şirket Sahte ve Muhteviyatı İtibariyle Yanıltıcı Belge Kullanma Nedeniyle Özel Esaslara Tabi Mükellefler Listesine Alınmış İse de Gerek Davalı İdarenin Gerek Bağlı Bulunduğu Hiyerarşik Üst Makamların Mükellefleri Bu Şekilde Kategorize Edebilmelerine Olanak Sağlayan Hiç Bir Yasal Düzenleme Bulunmadığı Gibi Anayasa'da da Buna İzin Veren Bir Hüküm Yer Almadığı/Bu Şekilde Yasal Dayanağı Olmadan Yapılacak Bir Sınıflandırmanın Vergi Barışını Bozucu Etki Yaratacağı Yönünde Tesis Edilen Kararın Yerine Görüldüğü )
HİYERARŞİK ÜST MAKAMLARIN MÜKELLEFLERİ KATEGORİZE EDECEK NİTELİKTE İDARİ İŞLEMİ ( Özel Esaslara Tabi Mükellefler Listesine Alınma - Anayasa'da Güvence Altına Alınan Temel Kişi Hak ve Hürriyetlerine Aykırılık Teşkil Ettiği/Dolayısıyla Yasal Dayanağı Olmadan Hukuka Aykırı Bir Biçimde İdarenin Kendi İçerisinde Oluşturduğu Bir Sınıflandırma İle Davacının "Özel Esaslara Tabi Mükellefler Listesi" Olarak Adlandırılan Listede Yer Alması Yolunda Tesis Edilen İşlemde Hukuka Uyarlık Görülmediği )"
İSTANBULBİM-2VD30.9.2016E. 2017/47 K. 2017/46"ŞİRKETİN ÖZEL ESASLARA TABİİ OLUMSUZ MÜKELLEFLER LİSTESİNE ALINMASI İŞLEMİNE İTİRAZ ( Gerek Davalı İdarenin Gerek Bağlı Bulunduğu Hiyerarşik Üst Makamların Mükellefleri Bu Şekilde Kategorize Edebilmelerine Olanak Sağlayan Hiçbir Kanuni Düzenleme Bulunmadığı Gibi Anayasa'da Buna İzin Veren Bir Hüküm de Yer Almadığı/Bu Şekilde Kanuni Dayanağı Olmadan Yapılacak Bir Sınıflandırmanın Vergi Barışını Bozucu Etki Yaratacağı )
ŞİRKET HAKKINDA YAPILAN OLUMSUZ SINIFLANDIRMANIN İTİBAR ZEDELEDİĞİ GEREKÇESİYLE İPTALİ ( Gerek Davalı İdarenin Gerek Bağlı Bulunduğu Hiyerarşik Üst Makamların Mükellefleri Bu Şekilde Kategorize Edebilmelerine Olanak Sağlayan Hiçbir Kanuni Düzenleme Bulunmadığı Gibi Anayasa'da Buna İzin Veren Bir Hüküm de Yer Almadığı/Bu Şekilde Kanuni Dayanağı Olmadan Yapılacak Bir Sınıflandırmanın Anayasa'da Güvence Altına Alınan Temel Kişi Hak ve Hürriyetlerine Aykırılık Teşkil Ettiği )"
İSTANBULBİM-2VD31.10.2016E. 2017/60 K. 2017/54"DAVACININ ÖZEL ESASLARA TABİ MÜKELLEFLER LİSTESİNE ALINMASINA İLİŞKİN İŞLEMİN İPTALİ İSTEMİ ( Yasal Dayanağı Olmadan İdarenin Kendi İçerisinde Oluşturduğu Bir Sınıflandırma ile Davacının Hakkında Olumsuzluk Tespit Edilen Mükellefler Listesi Olarak Adlandırılan Listede Yer Alması Mümkün Bulunmadığı - İstinaf İstemine Konu Kararın Hukuka Uygun Olduğu ve İleri Sürülen Sebepler ile Dosyada Mevcut Bilgi-Belgeler Işığında Kararın Kaldırılmasını Gerektiren Nitelikte Bir Neden Bulunmadığı/Başvurunun Reddi Gerektiği )
SINIFLANDIRMA YOLUYLA DAVACININ LİSTEYE ALINMASI ( Yasal Dayanağı Olmadan Mümkün Bulunmadığı - İstinaf İstemine Konu Kararın Hukuka Uygun Olduğu ve İleri Sürülen Sebepler ile Dosyada Mevcut Bilgi-Belgeler Işığında Kararın Kaldırılmasını Gerektiren Nitelikte Bir Neden Bulunmadığı/Başvurunun Reddi Gerektiği )
YASAL DAYANAKTAN YOKSUN HÜKÜM KURULMASI ( İdarenin Kendi İçerisinde Oluşturduğu Bir Sınıflandırma ile Davacının Hakkında Olumsuzluk Tespit Edilen Mükellefler Listesi Olarak Adlandırılan Listede Yer Alması Mümkün Bulunmadığı - İstinaf İstemine Konu Kararın Hukuka Uygun Olduğu ve İleri Sürülen Sebepler ile Dosyada Mevcut Bilgi-Belgeler Işığında Kararın Kaldırılmasını Gerektiren Nitelikte Bir Neden Bulunmadığı/Başvurunun Reddi Gerektiği )"

İSTANBULBİM-3VD

İSTANBULBİM-3VD23.5.2016E. 2017/143 K. 2017/438"TİCARET SİCİLİNDEN KAYDI SİLİNEN ŞİRKET ( Haklara Sahip Olması Borçlu Kılınması Davacı Ya da Davalı Olarak Yargı Önünde Temsilinin Hukuken Olanaklı Olmadığı - Dava Konusu Edilen İhbarnamenin Ehliyet Yönünden Reddi Gerektiği )
DAVANIN EHLİYET YÖNÜNDEN REDDİ ( Dava Konusu Edilen İhbarname - Ticaret Sicilinden Kaydı Silinen Şirketin Haklara Sahip Olması Borçlu Kılınması Davacı Ya da Davalı Olarak Yargı Önünde Temsilinin Hukuken Olanaklı Olmadığı )"
İSTANBULBİM-3VD17.6.2016E. 2017/41 K. 2017/1108"ÖZEL USULSÜZLÜK CEZASININ İPTALİ İSTEMİ ( Uyuşmazlık Konusu Olayda Yükümlü Şirketin Gerçekte Satın Aldığı Emtia İçin Fatura Almayıp Bunun Yerine Sahte Belge Temin Etmiş Olduğu Nedeniyle Alış Faturalarının Gerçek Olmadığı Görüşüyle Özel Usulsüzlük Cezası Kesilmiş Bulunmadığı/Bu Durumda Özel Usulsüzlük Cezası Kesilmesini Öngören ve Bu Cezanın Kesilmesine İlişkin Koşulları Düzenleyen Yasa Hükmünde Belirtilen Unsurların Uyuşmazlıkta Bir Arada Gerçekleşmediği )
SAHTE FATURA KULLANILDIĞI TESPİT EDİLDİĞİ ÖNE SÜRÜLEREK ÖZEL USULSÜZLÜK CEZASI TESİSİ ( Yükümlü Şirketin Gerçekte Satın Aldığı Emtia İçin Fatura Almayıp Bunun Yerine Sahte Belge Temin Etmiş Olduğu Nedeniyle Alış Faturalarının Gerçek Olmadığı Görüşüyle Özel Usulsüzlük Cezası Kesilmiş Bulunmadığı/Özel Usulsüzlük Cezası Kesilmesine İlişkin Koşulları Düzenleyen Yasa Hükmünde Belirtilen Unsurlar Uyuşmazlıkta Bir Arada Gerçekleşmediğinden Kesilen Özel Usulsüzlük Cezasında Yasal İsabet Görülmediği )"
İSTANBULBİM-3VD1.12.2016E. 2017/193 K. 2017/847"CEZALI KURUMLAR VERGİSİ TARHİYATINA İLİŞKİN İHBARNAMENİN İPTALİ İSTEMİ ( Mükelleflerin ve Kendilerine Vergi Cezası Kesilenlerin Tarh Edilen Vergilere ve Kesilen Cezalara Karşı Vergi Mahkemesinde Dava Açabileceği - Öncelikle Dilekçenin Reddine Karar Verilerek Adına İhbarname Düzenlenen İlgilinin Usulüne Uygun Olarak Davasını Açmasının Sağlanması ve Hak Arama Hürriyetinin Korunması Gerektiği/Ehliyet Yönünden Davanın Reddinde İsabet Bulunmadığından Davacının İstinaf Başvurusunun Kabulü Gerektiği )
VERGİ MAHKEMESİNDE DAVA AÇILMASI ( Cezalı Kurumlar Vergisi Tarhiyatına İlişkin İhbarnamenin İptali/Mükelleflerin ve Kendilerine Vergi Cezası Kesilenlerin Tarh Edilen Vergilere ve Kesilen Cezalara Karşı Açabileceği - Öncelikle Dilekçenin Reddine Karar Verilerek Adına İhbarname Düzenlenen İlgilinin Usulüne Uygun Olarak Davasını Açmasının Sağlanması ve Hak Arama Hürriyetinin Korunması Gerektiği/Ehliyet Yönünden Davanın Reddinde İsabet Bulunmadığından Davacının İstinaf Başvurusunun Kabulü Gerektiği )
ANAYASAL BİR HAK OLAN HAK ARAMA ÖZGÜRLÜĞÜ ( Cezalı Kurumlar Vergisi Tarhiyatına İlişkin İhbarnamenin İptali/Mükelleflerin ve Kendilerine Vergi Cezası Kesilenlerin Tarh Edilen Vergilere ve Kesilen Cezalara Karşı Açabileceği - Öncelikle Dilekçenin Reddine Karar Verilerek Adına İhbarname Düzenlenen İlgilinin Usulüne Uygun Olarak Davasını Açmasının Sağlanması Gerektiği/Ehliyet Yönünden Davanın Reddinde İsabet Bulunmadığından Davacının İstinaf Başvurusunun Kabulü Gerektiği )"

İSTANBULBİM-4VD

İSTANBULBİM-4VD15.12.2015E. 2017/984 K. 2017/1330"ÖZEL USULSÜZLÜK CEZALARININ KALDIRILMASI İSTEMİ ( Ticari Faaliyette Bulunduğu ve İktisadi İşletmesi Olduğu Ortaya Konulamayan Dolayısıyla Kurumlar Vergisi Mükellefi Olduğu Anlaşılamayan Davacı Vakfın Mükellef Addedilerek Adına Cezası Kesilmesine Yasal Olanak Bulunmadığı - Karar Düzeltme Dilekçesinde İddia Olunan Hususlar ve Dosyadaki Belgeler Dikkate Alındığında Kararın Düzeltilmesi İçin Yasa ile Öngörülen Sebeplerin Uyuşmazlıkta Bulunmadığı/Karar Düzletme Talebinin Reddi ve Dosyanın Mahkemesine Gönderilmesi Gerektiği )
DAVACININ TİCARİ FAALİYETTE BULUNDUĞU VE İKTİSADİ İŞLETMESİ OLDUĞUNUN ORTAYA KONULAMAMASI ( Kurumlar Vergisi Mükellefi Olduğu Anlaşılamayan Davacı Vakfın Mükellef Addedilerek Adına Cezası Kesilmesine Yasal Olanak Bulunmadığı - Karar Düzeltme Dilekçesinde İddia Olunan Hususlar ve Dosyadaki Belgeler Dikkate Alındığında Kararın Düzeltilmesi İçin Yasa ile Öngörülen Sebeplerin Uyuşmazlıkta Bulunmadığı/Karar Düzletme Talebinin Reddi ve Dosyanın Mahkemesine Gönderilmesi Gerektiği )
KARAR DÜZELTME TALEBİ ( Ticari Faaliyette Bulunduğu ve İktisadi İşletmesi Olduğu Ortaya Konulamayan Dolayısıyla Kurumlar Vergisi Mükellefi Olduğu Anlaşılamayan Davacı Vakfın Mükellef Addedilerek Adına Cezası Kesilmesine Yasal Olanak Bulunmadığı - Dilekçede İddia Olunan Hususlar ve Dosyadaki Belgeler Dikkate Alındığında Yasa ile Öngörülen Sebeplerin Uyuşmazlıkta Bulunmadığı/Karar Düzletme Talebinin Reddi ve Dosyanın Mahkemesine Gönderilmesi Gerektiği )"
İSTANBULBİM-4VD31.3.2016E. 2017/981 K. 2017/1481"ÖZEL USULSÜZLÜK CEZALARININ KALDIRILMASI İSTEMİ ( Karar Düzeltme Dilekçesinde İddia Olunan Hususlar ve Dosyadaki Belgeler Dikkate Alındığında Kararın Düzeltilmesi İçin Yasa ile Öngörülen Sebeplerin Uyuşmazlıkta Bulunmadığı - Karar Düzeltme Talebinin Reddine Karar Verilmesi Gerektiği )
KARAR DÜZELTME TALEBİ ( Özel Usulsüzlük Cezalarının Kaldırılamsı İstemi - Dilekçede İddia Olunan Hususlar ve Dosyadaki Belgeler Dikkate Alındığında Kararın Düzeltilmesi İçin Yasa ile Öngörülen Sebeplerin Uyuşmazlıkta Bulunmadığı - Talebin Reddine Karar Verilmesi Gerektiği )
BÖLGE İDARE MAHKEMELERİNİN VERDİKLERİ KARARLARIN DÜZELTİLMESİ ( Özel Usulsüzlük Cezalarının Kaldırılamsı İstemi - Karar Düzeltme Dilekçesinde İddia Olunan Hususlar ve Dosyadaki Belgeler Dikkate Alındığında Kararın Düzeltilmesi İçin Yasa ile Öngörülen Sebeplerin Uyuşmazlıkta Bulunmadığı/Karar Düzeltme Talebinin Reddine Karar Verilmesi Gerektiği )"
İSTANBULBİM-4VD21.12.2016E. 2017/406 K. 2017/1451"ÖZEL USULSÜZLÜK CEZASI ( "İhtilafa Konu Özel Usulsüzlük Cezasının Kesilmesine Dayanak Alınan Vergi İnceleme Raporunda Yer Alan Tespitlerin Alıcı ve Satıcının veya Hizmeti Veren veya Hizmetten Yararlananların Hazır Olduğu Bir Sırada Yapılmadığı Anlaşılmış Olup Bu Haliyle Olayda 213 Sayılı V.U.K.'nun 353/1.Maddesinin Uygulanmasını Gerekli Kılan Koşullar Oluşmadığından Kesilen Özel Usulsüzlük Cezasının Yasaya Uygun Olduğunun Kabulü Mümkün Değildir" Şeklinde Tesis Edilen Karar Hukuka Uygun Bulunduğu )
VERGİ İNCELEME RAPORUNDA YER ALAN TESPİTLERİN ALICI VE SATICININ VEYA HİZMETİ VEREN VEYA HİZMETTEN YARARLANANLARIN HAZIR OLDUĞU SIRADA YAPILMADIĞI ( Özel usulsüzlük Cezası - Olayda 213 Sayılı V.U.K.'nun 353/1.Maddesinin Uygulanmasını Gerekli Kılan Koşullar Oluşmadığından Kesilen Özel Usulsüzlük Cezasının Yasaya Uygun Olduğunun Kabulü Mümkün Değildir" Şeklinde Tesis Edilen Karar Hukuka Uygun Bulunduğu )"
İSTANBULBİM-4VD4.1.2017E. 2017/502 K. 2017/873"ÖZEL USULSÜZLÜK CEZASI ( Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı Neticesinde Verilen Bölünme Kararı İle Asıl Borçlu Şirket Hisselerinin Tamamını Devrettiği Tarih İtibariyle Asıl Borçlu Şirket İle Bir İlişkisinin Kalmadığı İleri Sürülerek Kaldırılması İstemi - Davanın Açıldığı Tarih İtibariyle Mevzuat Hükümleri Çerçevesinde Davacı Açısından Dava Konusu Edilebilir Kesin ve Yürütülmesi Gerekli Bir İdari İşlem Bulunmadığından Davanın İncelenmeksizin Reddi Yönünde Tesis Edilen Karar Hukuka Uygun Bulunduğu )
VERGİ MAHKEMESİNDE DAVA AÇMA YETKİSİ ( Özel Usulsüzlük Cezası - 213 S.K. 377/1. Maddesinde Mükellefler ve Kendilerine Vergi Cezası Kesilenlerin Tarh Edilen Vergilere ve Kesilen Cezalara Karşı Vergi Mahkemesinde Dava Açabilecekleri Belirtildikten Sonra 378. Maddesinde Vergi Mahkemesinde Dava Açabilmek İçin Verginin Tarh Edilmesi Cezanın Kesilmesi Tadilat ve Takdir Komisyonları Kararlarının Tebliğ Edilmiş Olması Tevkif Yoluyla Alınan Vergilerde İstihkak Sahiplerine Ödeme Yapılmış veya Ödemeyi Yapan Taraftan Verginin Kesilmiş Olması Gerektiği )"

İSTANBULBİM-5VD

İSTANBULBİM-5VD9.8.2016E. 2017/25 K. 2017/220"EMLAK VERGİSİ TAHAKKUKUNDA DÜZELTME TALEBİ ( Tahakkukta Taşınmazın Bulunduğu Caddenin Değil Sokağın Esas Alınması Yönündeki Düzeltme Talebinin Mali Hizmetler Müdürlüğünce Cevabi Yazı ile Ret Edilmesi Üzerine Belediye Başkanlığı Nezdinde Şikayet Yoluna Başvurulması Gerektiği - Doğrudan Dava Konusu Edilmesi İdari Merci Tecavüzü Sonucunu Doğurduğundan Dava Dilekçesi ve Eklerinin Yetkili Merciiye Tevdii Gerektiği/Davacının İstinaf Başvurusunun Reddi Gerektiği )
TALEBİN RED EDİLMESİ ( Belediye Başkanlığı Nezdinde Şikayet Yoluna Başvurulması Gerektiği - Doğrudan Dava Konusu Edilmesi İdari Merci Tecavüzü Sonucunu Doğurduğundan Dava Dilekçesi ve Eklerinin Yetkili Merciiye Tevdii Gerektiği/Davacının İstinaf Başvurusunun Reddi Gerektiği )
BÖLGE İDARE MAHKEMESİ İNCELEMESİ ( BİM'nin İlk Derece Mahkemesi Kararını Hukuka Uygun Bulursa İstinaf Başvurusunun Reddine Karar Vereceği - Karardaki Maddi Yanlışlıkların Düzeltilmesi Mümkün İse Gerekli Düzeltmeyi Yaparak Aynı Kararı Vereceği/Açıklanan Nedenlerle Davacının İstinaf Başvurusunun Reddi Gerektiği )"

İSTANBULBİM-6VD

İSTANBULBİM-6VD30.6.2016E. 2017/79 K. 2017/185"MAAŞ HESABI ÜZERİNE KONULAN HACZİN İPTALİ İSTEMİ ( Davacının Ortak Olmaksızın Dışarıdan Şirket Müdürü Olarak Seçildiği/Belirtilen Tarihte Noterlik Yazısı ile Şirketten İstifa Ettiği - 2003 Yılına İlişkin Vergi Borçlarından Sorumlu Olmayan Davacı Hakkında Yapılan Dava Konusu Haciz İşleminde Bu Yönüyle Hukuka Uyarlık Bulunmadığından Davanın Kabulüne Karar Verildiği/Danıştay Dava Daireleri ile İDDGK ve VDDGK'ları ile BİM'nin Kararları Hakkında Ancak İYUK'ta Yazılı Nedenlerle Düzeltilme İstenebileceğinden Talebin Reddi Gerektiği )
DAVACININ DIŞARIDAN ŞİRKET MÜDÜRÜ OLARAK SEÇİLMESİ ( Belirtilen Tarihte Noterlik Yazısı ile Şirketten İstifa Ettiği - 2003 Yılına İlişkin Vergi Borçlarından Sorumlu Olmayan Davacı Hakkında Yapılan Dava Konusu Haciz İşleminde Bu Yönüyle Hukuka Uyarlık Bulunmadığından Davanın Kabulüne Karar Verildiği/Danıştay Dava Daireleri ile İDDGK ve VDDGK'ları ile BİM'nin Kararları Hakkında Ancak İYUK'ta Yazılı Nedenlerle Düzeltilme İstenebileceğinden Talebin Reddi Gerektiği )
BORÇTAN SORUMLU OLMAYAN DAVACI HAKKINDA YAPILAN HACİZ ( Hukuka Uyarlık Bulunmadığından Davanın Kabulüne Karar Verildiği - Danıştay Dava Daireleri ile İDDGK ve VDDGK'ları ile BİM'nin Kararları Hakkında Ancak İYUK'ta Yazılı Nedenlerle Düzeltilme İstenebileceğinden Talebin Reddi Gerektiği )
KARAR DÜZELTME TALEBİ ( Vergi Borçlarından Sorumlu Olmayan Davacı Hakkında Yapılan Dava Konusu Haciz İşleminde Bu Yönüyle Hukuka Uyarlık Bulunmadığından Davanın Kabulüne Karar Verildiği - Danıştay Dava Daireleri ile İDDGK ve VDDGK'ları ile BİM'nin Kararları Hakkında Ancak İYUK'ta Yazılı Nedenlerle Düzeltilme İstenebileceğinden Talebin Reddi Gerektiği )"
İSTANBULBİM-6VD11.7.2016E. 2017/151 K. 2017/448"ÖDEME EMRİNİN İPTALİ VE YÜRÜTMENİN DURDURULMASI İSTEMİ ( Ödeme Emrinin Davacıya Tebliğ Edildiği Bu Tarih İtibariyle Takipten Kaldırma Kararı Verildiğine İlişkin Davacıya Herhangi Bir Tebligat Yapılmadığı ve Davanın Konusuz Kaldığı - Danıştay İDDGK ve VDDGK'nın Temyiz Üzerine Verdikleri Kararlar ile BİM'nin İtiraz Üzerine Verdikleri Kararlar Hakkında Ancak İYUK'ta Yazılı Nedenlerle Kararın Düzeltilmesinin İstenebileceği/Dilekçede Öne Sürülen Hususlar Yasa Maddesine Uymadığından Karar Düzeltme Talebinin Reddi Gerektiği )
DAVANIN KONUSUZ KALMASI ( Ödeme Emrinin Davacıya Tebliğ Edildiği Bu Tarih İtibariyle Takipten Kaldırma Kararı Verildiğine İlişkin Davacıya Herhangi Bir Tebligat Yapılmadığı - Danıştay İDDGK ve VDDGK'nın Temyiz Üzerine Verdikleri Kararlar ile BİM'nin İtiraz Üzerine Verdikleri Kararlar Hakkında Ancak İYUK'ta Yazılı Nedenlerle Kararın Düzeltilmesinin İstenebileceği/Dilekçede Öne Sürülen Hususlar Yasa Maddesine Uymadığından Karar Düzeltme Talebinin Reddi Gerektiği )
KARAR DÜZELTME TALEBİ ( Danıştay İDDGK ve VDDGK'nın Temyiz Üzerine Verdikleri Kararlar ile BİM'nin İtiraz Üzerine Verdikleri Kararlar Hakkında Ancak İYUK'ta Yazılı Nedenlerle İstenebileceği - Dilekçede Öne Sürülen Hususlar Yasa Maddesine Uymadığından Talebin Reddi Gerektiği )"
İSTANBULBİM-6VD5.10.2016E. 2017/23 K. 2017/75"TAŞINMAZ VE ARACA HACİZ KONULMASI KARARININ İPTALİ İSTEMİ ( Mutad Tebliğ Usulleri Denenerek Sonuç Alınamadığı Ortaya Konulmadan İlanen Tebliğ Yoluna Gidilmesinin Usulüne Uygun Olmadığı/Usulsüz Tebliğ ile Kesinleştirilen Kamu Alacağı İçin Haciz İşlemi Uygulanmasında Hukuki İsabet Görülmediği - Görev ve Yetki Dışında Bir İşe Bakılmış Olması Hukuka Aykırı Karar Verilmesi Kararı Etkileyebilecek Nitelikte Hata veya Eksiklikler Bulunmasının Bozma Nedenleri Olarak Belirlendiği/İstinaf Başvurusunun Reddi Gerektiği )
USULSÜZ TEBLİGAT ( Mutad Tebliğ Usulleri Denenerek Sonuç Alınamadığı Ortaya Konulmadan İlanen Tebliğ Yoluna Gidilmesinin Usulüne Uygun Olmadığı/Usulsüz Tebliğ ile Kesinleştirilen Kamu Alacağı İçin Haciz İşlemi Uygulanmasında Hukuki İsabet Görülmediği - Görev ve Yetki Dışında Bir İşe Bakılmış Olması Hukuka Aykırı Karar Verilmesi Kararı Etkileyebilecek Nitelikte Hata veya Eksiklikler Bulunmasının Bozma Nedenleri Olarak Belirlendiği/İstinaf Başvurusunun Reddi Gerektiği )
MUTAD TEBLİĞ USULLERİ DENENİP SONUÇ ALINAMAMASI ( Ortaya Konulmadan İlanen Tebliğ Yoluna Gidilmesinin Usulüne Uygun Olmadığı/Usulsüz Tebliğ ile Kesinleştirilen Kamu Alacağı İçin Haciz İşlemi Uygulanmasında Hukuki İsabet Görülmediği - Görev ve Yetki Dışında Bir İşe Bakılmış Olması Hukuka Aykırı Karar Verilmesi Kararı Etkileyebilecek Nitelikte Hata veya Eksiklikler Bulunmasının Bozma Nedenleri Olarak Belirlendiği/İstinaf Başvurusunun Reddi Gerektiği )
KARARI BOZMA NEDENLERİ ( Görev ve Yetki Dışında Bir İşe Bakılmış Olması Hukuka Aykırı Karar Verilmesi Kararı Etkileyebilecek Nitelikte Hata veya Eksiklikler Bulunmasının Bozma Nedenleri Olarak Belirlendiği - Bozulması İstenilen Karar Sayılan Nedenlere Uymadığından ve İleri Sürülen İddialar Kararın Kaldırılmasını Sağlayacak Nitelikte Görülmediğinden İstinaf Başvurusunun Reddi Gerektiği )"
İSTANBULBİM-6VD5.10.2016E. 2017/39 K. 2017/397"ÖDEME EMRİNİN İPTALİ İSTEMİ ( Vergi Borçlarının Yapılandırılarak Taksitler Halinde Yeni Vadeler Belirlenmiş Olduğu - Belirlenen Vadelerde Borçların Ödenmediğine İlişkin Bir Bilgi Ve Belge Ortaya Konulmadığından Bunun Aksine Hareketle Vergi Borçlarının Vadesinde Ödenmediğinden Bahisle Düzenlenen Dava Konusu Ödeme Emrinde Hukuka Uyarlık Görülmemiş Olup Davanın Kabulüne Karar Verildiği/Kararın Hukuka Uygun Olduğu Anlaşılıp Kaldırılmasını Sağlayacak Nitelikte Görülmediğinden Başvurunun Reddi Gerektiği )
AMME ALACAĞINI VADESİNDE ÖDEMEYENLERE ÖDEME EMRİ TEBLİĞ EDİLMESİ ( Borçların Yapılandırılarak Taksitler Halinde Yeni Vadeler Belirlenmiş Olduğu - Belirlenen Vadelerde Borçların Ödenmediğine İlişkin Bilgi ve Belge Ortaya Konulmadığından Bunun Aksine Hareketle Borçların Vadesinde Ödenmediğinden Bahisle Düzenlenen Dava Konusu Ödeme Emrinde Hukuka Uyarlık Görülmemiş Olup Davanın Kabulüne Karar Verildiği/Kararın Hukuka Uygun Olduğu Anlaşılıp Kaldırılmasını Sağlayacak Nitelikte Görülmediğinden Başvurunun Reddi Gerektiği )
BELİRLENEN VADELERDE BORCUN ÖDENMEMESİ ( Vergi Borçlarının Yapılandırılarak Taksitler Halinde Yeni Vadeler Belirlenmiş Olduğu - Borcun Ödenmemesine İlişkin Bir Bilgi ve Belge Ortaya Konulmadığından Bunun Aksine Hareketle Vergi Borçlarının Vadesinde Ödenmediğinden Bahisle Düzenlenen Dava Konusu Ödeme Emrinde Hukuka Uyarlık Görülmemiş Olup Davanın Kabulüne Karar Verildiği/Kararın Hukuka Uygun Olduğu Anlaşılıp Kaldırılmasını Sağlayacak Nitelikte Görülmediğinden Başvurunun Reddi Gerektiği )
ÖDEME EMRİNİN HUKUKA UYGUN OLMAMASI ( Borçların Yapılandırılarak Taksitler Halinde Yeni Vadeler Belirlenmiş Olduğu - Belirlenen Vadelerde Borçların Ödenmediğine İlişkin Bilgi ve Belge Ortaya Konulmadığından Bunun Aksine Hareketle Borçların Vadesinde Ödenmediğinden Bahisle Düzenlenen Ödeme Emri Hukuka Aykırı Olup Davanın Kabulüne Karar Verildiği/Kararın Hukuka Uygun Olduğu Anlaşılıp Kaldırılmasını Sağlayacak Nitelikte Görülmediğinden Başvurunun Reddi Gerektiği )"

İZMİRBİM-3D

İZMİRBİM-3D11.4.2017E. 2017/188 K. 2017/145"REVİZYON İMAR PLANININ KABULÜNE DAİR BELEDİYE MECLİSİ KARARININ İPTALİ ( İdare Mahkemesince Aynı Taşınmaza İlişkin Aynı Plan Kararının İptali İstemiyle Önceki Tarihte Açılan Davanın Süreaşımı Nedeniyle Reddedilmesinden Sonraki Dönemde Bu Davanın Açılması Amacıyla İmar Durumu Belgesi İstenilmiş Olmasının Yeniden Dava Açma Süresi Başlatmayacağı Gerekçesiyle Davanın Süreaşımı Nedeniyle Reddedildiği/Aynı Düzenleyici İşleme Dayanılarak Farklı Nitelikte Uygulama İşlemleri Tesis Edilmesi Halinde Her Bir Uygulama İşleminin Tebliği Üzerine Düzenleyici İşleme de Dava Açılması Olanağını Kısıtlayan Bir Yasa Hükmü Getirilmediğinden Kararda Hukuki İsabet Görülmediği )
TAŞINMAZIN PARK ALANI OLARAK BELİRLENMESİNE İLİŞKİN REVİZYON KARARININ İPTALİ ( Aynı Taşınmaza İlişkin Aynı Plan Kararının İptali İstemiyle Önceki Tarihte Açılan Davanın Süreaşımı Nedeniyle Reddedilmesinden Sonraki Dönemde Bu Davanın Açılması Amacıyla İmar Durumu Belgesi İstenilmiş Olmasının Yeniden Dava Açma Süresi Başlatmayacağı Gerekçesiyle Davanın Süreaşımı Nedeniyle Reddedildiği/Aynı Düzenleyici İşleme Dayanılarak Farklı Nitelikte Uygulama İşlemleri Tesis Edilmesi Halinde Her Bir Uygulama İşleminin Tebliği Üzerine Düzenleyici İşleme de Dava Açılması Olanağını Kısıtlayan Bir Yasa Hükmü Olmadığı )
İDARİ DAVA AÇMA SÜRESİ ( Revizyon İmar Planının Kabulüne Dair Kararın İptali - İdare Mahkemesince Aynı Taşınmaza İlişkin Aynı Plan Kararının İptali İstemiyle Önceki Tarihte Açılan Davanın Süreaşımı Nedeniyle Reddedilmesinden Sonraki Dönemde Bu Davanın Açılması Amacıyla İmar Durumu Belgesi İstenilmiş Olmasının Yeniden Dava Açma Süresi Başlatmayacağı Gerekçesiyle Davanın Süreaşımı Nedeniyle Reddedildiği/Aynı Düzenleyici İşleme Dayanılarak Farklı Nitelikte Uygulama İşlemleri Tesis Edilmesi Halinde Her Bir Uygulama İşleminin Tebliği Üzerine Düzenleyici İşleme de Dava Açılması Olanağını Kısıtlayan Bir Yasa Hükmü Getirilmediğinden Kararda Hukuki İsabet Görülmediği )"

İZMİRBİM-4D

İZMİRBİM-4D4.4.2017E. 2017/537 K. 2017/485"KAMULAŞTIRMASIZ EL ATMA ( 2942 S.K.'nun, 07.09.2016'da Yürürlüğe Giren Ek Md. 1 ve Geçici Md. 11'le İdarelere Mülkiyet Hakkının Kullanılmasına Engel Teşkil Eden Kısıtlılığı Kaldıracak İş ve İşlemleri Yapmak İçin Beş Yıllık Süre Tanındığı - Tam Yargı Davası Açılmasının Ön Koşulu Olan Beş Yıllık Süre 07.09.2016'den İtibaren Başlayacağından Süre Dolmadan Önce İdari Yargıda Tam Yargı "Tazminat" Davası Açılmasına Yasal İmkan Bulunmamaktadır )
İDARİ YARGIDA TAM YARGI "TAZMİNAT" DAVASI AÇILMASI İÇİN 5 YILLIK SÜRE KOŞULU GETİRİLMESİ ( Kamulaştırmasız El Atma - 2942 S.K.'nun, 07.09.2016'da Yürürlüğe Giren Ek Md. 1 ve Geçici Md. 11'le İdarelere Mülkiyet Hakkının Kullanılmasına Engel Teşkil Eden Kısıtlılığı Kaldıracak İş ve İşlemleri Yapmak İçin Beş Yıllık Süre Tanındığı/Dava Hakkında Karar Verilmesine Yer Olmadığına İlişkin İdare Mahkemesi Kararının Doğru Olduğu )
KARAR VERİLMESİNE YER OLMADIĞI KARARI ( 2942 S.K.'nun, 07.09.2016'da Yürürlüğe Giren Ek Md. 1 ve Geçici Md. 11'le İdarelere Mülkiyet Hakkının Kullanılmasına Engel Teşkil Eden Kısıtlılığı Kaldıracak İş ve İşlemleri Yapmak İçin Beş Yıllık Süre Tanındığı - Tam Yargı Davası Açılmasının Ön Koşulu Olan Beş Yıllık Süre 07.09.2016'den İtibaren Başlayacağı - Süre Dolmadan Önce İdari Yargıda Tam Yargı "Tazminat" Davası Açılmasına Yasal İmkan Bulunmadığı )"

İZMİRBİM-6D

İZMİRBİM-6D6.12.2016E. 2016/401 K. 2016/467"DAVACIYA AİT İŞYERİNDE SİGORTASIZ İŞÇİ ÇALIŞTIRILMASI SEBEBİYLE VERİLEN İDARİ PARA CEZASININ İPTALİ İSTEMİ ( Herhangi Bir Sigortalılık Bildirimi ve Herhangi Bir Vergi Mükellefiyeti Bulunmayan Yakınıcının Bu Durumunun Tek Başına Davacı İle Aralarındaki Çalışma İlişkisinin Hizmet Akdine Dayalı Bir İş İlişkisi Olduğuna Karine Alınamayacağı/Salt İşin İşyerinde Yapılıyor Olmasının da Doğaldan Bu Sonucu Doğurmayacağı - Davacının İşin Götürü Olarak Kendi Nam ve Hesabına Çalışan Yakınıcıya Verildiğine ve Götürü Belirlenen Tutarın Ödeme Makbuzlarıyla Ödendiğini Yakınıcı İçin Bu Sürede Puantaj Düzenlenmediğini Ortaya Koyduğu/Salt Fiili Durumla Yetinilerek Yakınıcının Hizmet Akdi İle İşçi Olarak Çalıştığı Kabul Edilerek Sigortalı Sayılması ve İdari Para Cezaları İle Cezalandırılmasına İlişkin İşlemin İptali Gerektiği )
İDARİ PARA CEZASI YAPTIRIMI ( Sigortasız İşçi Çalıştırılması Sebebiyle Yaptırıma Uğranılması İçin İşyerinde Çalıştırılan Kişinin 5510 S.K.'nın 4/a Maddesi Uyarınca Sigortalı Sayılacak Olan Hizmet Akdi İle Çalıştırılan Kişi Olması Gerektiği - Bir Kişinin 5510 S.K.'nın 4/a Bendi Uyarınca Sigortalı Sayılması İçin Bir İşverene Bağımlı Olarak İş Görme Borcu Altına İşverenin de Karşılığında Ücret Ödeme Borcu Altına Girmesi Gerektiği )
İŞİN GÖTÜRÜ OLARAK KENDİ NAM VE HESABINA ÇALIŞAN YAKINANA VERİLDİĞİNİN ORTAYA KONULMASI ( Herhangi Bir Sigortalılık Bildirimi ve Herhangi Bir Vergi Mükellefiyeti Bulunmayan Yakınıcının Bu Durumunun Tek Başına Davacı İle Aralarındaki Çalışma İlişkisinin Hizmet Akdine Dayalı Bir İş İlişkisi Olduğuna Karine Alınamayacağı - Salt Fiili Durumla Yetinilerek Yakınıcının Hizmet Akdi İle İşçi Olarak Çalıştığı Kabul Edilerek Sigortalı Sayılması ve Sigortasız İşçi Çalıştırılması Sebebiyle Verilen İdari Para Cezasına Dair İşlemin İptal Edileceği )"

ANKARABİM-11D

ANKARABİM-11D19.4.2017E. 2017/6860 K. 2017/28033"OTUZ YILI AŞAN HİZMET YILI ( İkramiye Ödemesinde Bulunulacağı - 27.01.2017'den İtibaren Bu İstemle Açılan Davalarda Davanın Konusuz Kalması Sebebiyle Karar Verilmesine Yer Olmadığına Karar Verileceği - SGK'ca Kanun Yollarına Başvurulmayacağı 27.01.2017'den Önce Yapılan İtiraz Veya Temyiz Başvurularından Vazgeçilmiş Sayılacağı )
İTİRAZ BAŞVURUSUNDAN VAZGEÇİLMİŞ SAYILMA ( Otuz Yıldan Fazla Emekli İkramiyesine Müstahak Hizmet Süreleri Bulunanlara İkramiye Ödemesinde Bulunulacağı/27.01.2017'den İtibaren Bu İstemle Açılan Davaların Konusuz Kaldığı - SGK'nın 27.01.2017'den Önce Yaptığı İtiraz Veya Temyiz Başvurularından Vazgeçmiş Sayılacağı )
EMEKLİ İKRAMİYESİ ( Otuz Yıldan Fazla Emekli İkramiyesine Müstahak Hizmet Süreleri Bulunanlara 27.01.2017'den İtibaren İkramiye Ödemesinde Bulunulacağı - 27.01.2017'den İtibaren Bu istemle Açılan Davalarda Davanın Konusuz Kalması Sebebiyle Karar Verilmesine Yer Olmadığına Karar Verileceği )"