Mahkeme / DaireTarihEsas No. ve Karar No.

GAZİANTEPBİM-1D

GAZİANTEPBİM-1D15.6.2017E. 2017/582 K. 2017/748"İDARİ İŞLEMİN İPTALİ İSTEMİ ( Öğretim Üyesi Alımı İlan Kararındaki Doktorasını Konstrüksiyon ve İmalat Anabilim Dalında Yapmış Olmak Biyomalzemeler ve Biyouyumluluk Konularında Çalışmaları Olmak Koşulunun Özel ve İlan Edilen Kadroya Özgü Spesifik Bir Koşul Olduğu - Doçentlik Kadrosuna Yapılan Atamanın İptali İstemi Reddedileceği )
DOÇENTLİK KADROSUNA YAPILAN ATAMANIN İPTALİ İSTEMİ ( Bilimsel Yeterliği Haiz Adayın Rektörlüğün İlan Ettiği Kadroya Gerekli Koşullara Sahip Olduğu Saptandıktan Sonra Bölüm Başkanının İhtiyaç Yoktur İddiasının Üniversitelerin Hiyerarşik Yapısına Rektörün Görev ve Yetkilerine Müdahale Niteliğinde Olduğu - Davanın Reddi Gerektiği )
YÖK ONAYINA TABİ OLMAYAN ATAMA ( Üniversitelerce İlan Edilen Bir Kadro İçin İhtiyaç ve Hizmet Gerekleri Göz Önüne Alınarak Getirilen Özel ve İlan Edilen Kadroya Özgü Spesifik Koşulların YÖK Onayına Tabi Olmadığı - Doçentlik Kadrosuna Yapılan Atamanın İptaline Dair Davanın Reddine Karar Verileceği )"
GAZİANTEPBİM-1D20.6.2017E. 2017/861 K. 2017/780"HEMŞİRE OLARAK GÖREV YAPAN DAVACININ UZMAN ÇAVUŞ EŞİNİN NAKLEN ATANMASI NEDENİYLE ATAMASININ EŞİNİN ATAMASI YAPILDIĞI İL SINIRLARINDA BULUNAN KENDİ POZİSYONUNA UYGUN BİR KADROYA YAPILMASI İSTEMİYLE YAPMIŞ OLDUĞU BAŞVURUNUN REDDİ ( Muvafakat Talebiyle Dicle Üniversitesi Rektörlüğü'ne Yapmış Olduğu Başvurunun Reddine Dair İşlemin İptali İstemiyle Açılan Davada İdare Mahkemesi'nce İşlemin İptaline Dair Kararın Hukuka Uygun Görüldüğü )
KURUMDAN MUVAFAKAT TALEBİ ( Hemşire Olarak Görev Yapan Davacının Uzman Çavuş Olarak Görev Yapan Eşinin Naklen Atanması NedeniyleAtamasının Eşinin Atamasının Yapıldığı İl Sınırlarında Bulunan Kendi Pozisyonuna Uygun Bir Kadroya Yapılması İstemiyle Yapmış Olduğu Başvurunun Reddine Dair Kamu Hastaneleri Kurumu İnsan Kaynakları Kurum Başkan Yardımcılığı'nın İşlemi İle Muvafakat Talebiyle Dicle Üniversitesi Rektörlüğü'ne Yapmış Olduğu Başvurunun Reddine Dair İşlemin İptali Kararın Hukuka Uygun Olacağı )"
GAZİANTEPBİM-1D20.6.2017E. 2017/934 K. 2017/799"İDARİ İŞLEMİN İPTALİ İLE MANEVİ TAZMİNAT İSTEMİ ( Terör Suçlularının Muhafaza Edildiği Ceza ve Tutukevlerinin Savcıları ve Müdürleri Devlet Güvenlik Mahkemelerinde Görev Yapmış Hâkim ve Savcılar Ceza Muhakemesi Kanununun 250. Maddesiyle Yetkili Kılınmış Ağır Ceza Mahkemelerinde Görev Yapan Hâkim ve Savcılar İle Bu Görevlerinden Ayrılmış Olanlar ve Terör Örgütlerinin Açık Hedefi Haline Gelen veya Getirilenler İle Suçların Aydınlatılmasında Yardımcı Olanlar Hakkında Gerekli Koruma Tedbirlerinin Devlet Tarafından Alınacağı )
KORUMA TEDBİRLERİ ( Davacının Diyarbakır İlinde Cumhuriyet Savcısı Olarak Terör Suçlarının Soruşturulması ve Kovuşturulmasında Görevlendirildiği/3713 S.K. Md. 20 Uyarınca Valilik Tarafından Verilen Yakın Koruma Tedbirinin Çağrı Üzerine Korumaya Çevrilmesine Dair Kararın İptali İle Söz Konusu Kararla Kaldırılan Yakın Koruma Tedbirinin Yaşam Hakkını Risk Altında Bırakması Sebebiyle Uğramış Olduğu Manevi Zararın Tazminini Talep Ettiği - Mahkemece Talebin Reddinin İsabetli Olduğu )"
GAZİANTEPBİM-1D20.6.2017E. 2017/987 K. 2017/760"KOMİSER YARDIMCISI (Branşı Gözönünde Bulundurularak Terörle Mücadele Şube Müdürlüğüne Atanması İsteminin Reddi İşleminin İptali İstemi - Mevcut Kadro İhtiyaçları ve Hizmet Gerekleri Doğrultusunda Talebinin Uygun Görülmediği ve İdarenin Naklen Atama Yapma Konusunda Yargı Kararı İle Zorlanamayacağı Hususları Birlikte Değerlendirildiğinde İşlemde Hukuka Aykırılık Bulunmadığı)
TERÖRLE MÜCADELE ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜNE ATANMA İSTEMİNİN REDDİ İŞLEMİNİN İPTALİ İSTEMİ (Atanmak İstenen Şubede Mevcut Kadro İhtiyaçları ve Hizmet Gerekleri Doğrultusunda Talebinin Uygun Görülmediği ve İdarenin Naklen Atama Yapma Konusunda Yargı Kararı İle Zorlanamayacağı Hususları Değerlendirildiğinde İşlemde Hukuka Aykırılık Bulunmadığı/Komiser Yardımcısı)
NAKLEN ATANMA (Komiser Yardımcısı Davacının Terörle Mücadele Şube Müdürlüğüne Atanması İstemiyle Yaptığı Başvurunun Reddine Dair İşlemin İptali İstemi - Davacının Atanmak İstediği Şubede Mevcut Kadro İhtiyaçları ve Hizmet Gerekleri Doğrultusunda Talebinin Uygun Görülmediği ve İdarenin Naklen Atama Yapma Konusunda Yargı Kararı İle Zorlanamayacağı/Davanın Reddine İlişkin Kararın Doğru Olduğu)"
GAZİANTEPBİM-1D22.6.2017E. 2017/551 K. 2017/816"EMNİYET AMİRİ OLARAK GÖREV YAPMA ( İstihbarat Branşından Çıkarılma İşlemin İptali İstemi - İşlemin Hizmet Dışı Nedenler Esas Alınarak ya da Takdir Yetkisi Kötüye Kullanılarak Tesis Edildiği Noktasında Bilgi ve Belge Bulunmadığı/İşlemin İptali Kararının Doğru Görülmediği )
İSTİHBARAT BRANŞINDAN ÇIKARILMA İŞLEMİN İPTALİ İSTEMİ ( İstihbarat Hizmeti Gibi Hayati Önem Taşıyan Bir Pozisyonda Hangi Personeli İstihdam Edeceği Konusunda İdarenin Takdir Hakkı Bulunduğu - Davanın Reddedileceği )
TAKDİR YETKİSİ ( İstihbarat Branşından Çıkarılması İşlemin İptali İstemi - İstihbarat Hizmeti Gibi Hayati Önem Taşıyan Bir Pozisyonda Hangi Personeli İstihdam Edeceği Konusunda İdarenin Takdir Hakkı Bulunduğu/Davaya Konu İşlemde Kamu Yararı ve Hizmet Gerekleri Açısından Hukuka Aykırılık Bulunmadığı )"
GAZİANTEPBİM-1D22.6.2017E. 2017/748 K. 2017/823"İDARİ İŞLEMİN İPTALİ İSTEMİ ( Davacının Okul Müdürlüğü Görevinden Alınması - Davacıya Puan Veren İlçe Milli Eğitim Müdürü Eğitim Kurumundan Sorumlu Şube Müdürü ve İnsan Kaynaklarından Sorumlu Şube Müdürünün Davacıyla Birlikte 6 Ay Çalışma Şartını Taşıyıp Taşımadıklarına Bakılarak Performans Değerlendirmesinin Bu Yönden Usule Uygunluk Taşımaması Halinde Yeni Bir Değerlendirme Yapılması ve Davacı Talebinin Bu Yönüyle İncelenmesi Gerektiği )
YOKSUN KALINAN PARASAL HAKLARIN TAZMİNİ İSTEMİNİN REDDİNE DAİR İŞLEMİN İPTALİ ( Öğretmenler İçin Müdürlük Görevinin İkinci Görev Olduğu ve Bu Görev Sebebiyle Hak Edilen Parasal Hakların Fiilen Çalıma Karşılığında İlgiliye Ödeneceği/Davacının Müdür Olarak Görev Yapmadığı Dönem İçin Parasal Hakların Ödenmesine de Olanak Bulunmadığı - İstemin Reddedileceği )
DAVACININ OKUL MÜDÜRLÜĞÜ GÖREVİNDEN ALINMASI ( Öğretmenler İçin Müdürlük Görevinin İkinci Görev Olduğu ve Bu Görev Sebebiyle Hak Edilen Parasal Hakların Fiilen Çalıma Karşılığında İlgiliye Ödeneceği/Davacının Müdür Olarak Görev Yapmadığı Dönem İçin Parasal Hakların Ödenmesine de Olanak Bulunmadığı - Yoksun Kalınan Parasal Hakların Tazmini İsteminin Reddine Dair İşlemin İptali İsteminin Reddedileceği )"
GAZİANTEPBİM-1D22.6.2017E. 2017/968 K. 2017/810"SINAVDA BAŞARISIZ SAYILMAYA DAİR İŞLEMİN İPTALİ İSTEMİ ( Davacının Yeni Yönetmelik Hükümlerine Göre Mahkeme Kararı Uygulanmamak Suretiyle Sözlü Sınava Davet Edilmesi Hukuka Aykırı Olduğundan Sözlü Sınava Alınan Davacıya Sıfır Puan Verilerek Başarısız Sayılmasına Dair İşlemde Hukuka Uyarlık Bulunmadığı )
GEREKÇELİ KARAR ( Bir Yargı Kararında Yer Alması Zorunlu Olan Gerekçe Bölümünün Hüküm Fıkrası Gibi Kararın Esaslı Bir Unsurunu Oluşturduğu ve Hüküm Fıkrasının Karar Gerekçesi İle Bir Anlam Kazandığı - Yargı Kararının Uygulanmasının Karar Gerekçesinin Gözetilmesini Zorunlu Kıldığı )
MAHKEME KARARLARININ UYGULANMA İHTİMALİNİN KALMAMASI ( Mahkeme Kararlarının İşlem Tarihinde Yürürlükte Olan Mevzuata Göre Uygulanması Gerektiği ve İptal ve Yürütmenin Durdurulması Kararlarının İşlem Tarihine Göre Sonuçlandırılması Zorunluluğu Karşısında Bu İddiaya İtibar Edilemeyeceği )
MEVZUAT DEĞİŞİKLİKLERİNİN MAHKEME KARARLARINA ETKİSİ ( İşlem Tarihinde Yürürlükte Olan Mevzuata Göre Uygulanması ve İptal ve Yürütmenin Durdurulması Kararlarının İşlem Tarihine Göre Sonuçlandırılması Gerektiği - Davacının Yeni Yönetmelik Hükümlerine Göre Mahkeme Kararı Uygulanmayarak Sözlü Sınava Davet Edilmesi Hukuka Aykırı Olduğu )"

GAZİANTEPBİM-4D

GAZİANTEPBİM-4D11.4.2017E. 2016/3254 K. 2017/612"SİGORTA ŞİRKETİNİN SİGORTALISINA YAPTIĞI ÖDEMENİN İDAREDEN TAZMİNİ TALEBİ (Seyir Halinde Direksiyon Hakimiyetini Kaybetmesi Sonucu Meydana Gelen Trafik Kazası Nedeniyle - İdare Mahkemesi'nce "Davanın Görev Yönünden Reddine" Karar Verilmesinin Doğru Olduğu)
İDAREDEN TAZMİNAT TALEBİ (Şirketin Sigortaladığı Aracın Seyir Halinde Direksiyon Hakimiyetini Kaybetmesi Sonucu Meydana Gelen Trafik Kazası Nedeniyle Sigortalısına Yaptığı Ödemenin - İdare Mahkemesi'nce "Davanın Görev Yönünden Reddine" Karar Verilmesinin Doğru Olduğu)
GÖREVLİ YARGI YERİ (Şirketin Sigortaladığı Aracın Seyir Halinde Direksiyon Hakimiyetini Kaybetmesi Sonucu Meydana Gelen Trafik Kazası Nedeniyle Sigortalısına Yaptığı Ödemenin İdareden Tazmini İstemi - İdare Mahkemesi'nce "Davanın Görev Yönünden Reddine" Karar Verilmesi/Usul ve Hukuka Uygunluğu)"

GAZİANTEPBİM-1VD

GAZİANTEPBİM-1VD28.3.2017E. 2017/70 K. 2017/300"KANUNİ TEMSİLCİ OLUNAN ŞİRKETTEN TAHSİL EDİLEMEYEN VERGİLERİN TAHSİLİ ( Ödeme Emrinin İptali - Davacının Hisse Devri Yaparak Şirketten Ayrıldığı/Borçların Doğumu İle Davacı Arasında Verginin Dönemi Açısından Bir İlliyet Bağı Var Olmadığı - Mahkemece Ödeme Emrinin İptali Gerektiği )
ÖDEME EMRİNİN İPTALİ İSTEMİ ( Kanuni Temsilcisi Olunan Şirketten Tahsil Edilemeyen Vergilerin Tahsili İçin Düzenlenen - Davacının Hisse Devri Yaparak Şirketten Ayrıldığının İhtilafsız Oluşu Göz Önüne Alındığında Borçların Doğumu İle Davacı Arasında Verginin Dönemi Açısından Bir İlliyet Bağı Var Olmadığı/Mahkemece Davanın Kabulü Gerektiği )
HİSSE DEVRİ YAPARAK ŞİRKETTEN AYRILMA ( Kanuni Temsilcisi Olunan Şirketten Tahsil Edilemeyen Vergilerin Tahsili İçin Düzenlenen Ödeme Emrinin İptali - Borçların Doğumu İle Davacı Arasında Verginin Dönemi Açısından Bir İlliyet Bağı Var Olmadığı ve Davacının Söz Konusu Borçların Tahsilinden Sorumluluğu Bulunmadığının Gözetileceği )"
GAZİANTEPBİM-1VD7.4.2017E. 2017/283 K. 2017/432"ÜÇ KAT KAT VERGİ ZİYAI CEZALI GELİR GEÇİCİ VERGİSİ TARHİYATININ KALDIRILMASI İSTEMİ ( Geçici Verginin Peşin Alınan Bir Vergi Olması ve Mahsup Niteliğinin Bulunması Sebebiyle Danıştay'ın Yerleşik İçtihadı Gereği Hakkaniyet Uyarınca Tek Kat Vergi Ziyaı Cezası Kesilmesi Gerekirken Üç Kat Kesilen Vergi Ziyaı Cezasında Hukuka Uyarlık Bulunmadığı )
KONTÖR SATIŞI ALTINDA FAİZ KARŞILIĞI ÖDÜNÇ PARA VERME ( Aslı Aranmayan Geçici Vergi Üzerinden Bir Kat Olarak Kesilen Vergi Ziyaı Cezasında Kanunen İsabetsizlik Bulunmadığı - Vergi Ziyaı Cezalı Gelir Geçici Vergisi Tarhiyatının Kaldırılması İstemi )
GEÇİCİ VERGİSİ TARHİYATININ KALDIRILMASI İSTEMİ ( Geçici Verginin Peşin Alınan Bir Vergi Olması ve Mahsup Niteliğinin Bulunması Sebebiyle Danıştay'ın Yerleşik İçtihadı Gereği Hakkaniyet Uyarınca Tek Kat Vergi Ziyaı Cezası Kesilmesi Gerekirken Üç Kat Kesilen Vergi Ziyaı Cezasında Hukuka Uyarlık Bulunmadığının Gözetileceği )"

GAZİANTEPBİM-2VD

GAZİANTEPBİM-2VD6.4.2017E. 2017/268 K. 2017/495"DEFTER VE BELGELERİ İNCELEMEYE İBRAZ ETMEME ( Resen Tarh Edilen Vergi Ziyaı Cezalı KDV Kaldırılması İstemi - Mücbir Sebep İddialarını Kanıtlar Nitelikte Zayi Belgesi ya da Başkaca Somut Kanıt Sunulmadığı/İşlemde Hukuka Aykırılık Bulunmadığı )
KDV İNDİRİMLERİNİN REDDİ YOLUNDA DÜZENLENEN VERGİ İNCELEME RAPORU ( Resen Tarh Edilen Vergi Ziyaı Cezalı KDV Kaldırılması İstemi - Mücbir Sebep Hali Bulunmaksızın Defter ve Belgelerin İncelemeye İbraz Edilmemesi Sebebiyle Vergi Tarhiyatında Hukuka Aykırılık Bulunmadığı/Davanın Reddedileceği )
MÜCBİR SEBEP İDDİASI ( Kanıtlar Nitelikte Zayi Belgesi ya da Başkaca Somut Kanıt Sunulmadığı - İşlemde Hukuka Aykırılık Bulunmadığı/Defter ve Belgeleri İncelemeye İbraz Etmeme Sebebiyle KDV İndirimlerinin Reddi Yolunda Düzenlenen Vergi İnceleme Raporuna Dayanılarak Resen Tarh Edilen Vergi Ziyaı Cezalı KDV Kaldırılması İstemi )
RESEN TARH EDİLEN VERGİ ZİYAI CEZALI KDV CEZASININ KALDIRILMASI İSTEMİ ( Defter ve Belgeleri İncelemeye İbraz Etmeme - Mücbir Sebep Hali Bulunmaksızın Defter ve Belgelerin İncelemeye İbraz Edilmemesi Sebebiyle Vergi Tarhiyatında Hukuka Aykırılık Bulunmadığı/Davanın Reddi Gerektiği )"
GAZİANTEPBİM-2VD1.6.2017E. 2017/29 K. 2017/811"ALIŞLARIN SAHTE FATURA İLE BELGELENDİRMESİ ( Re'sen Tarh Edilen Vergi Ziyaı Cezalı Katma Değer Vergisinin Kaldırılması - Vergi İncelemesine Başlanmış İken Olayın Takdire Sevk Edilmesi Halinde Zamanaşımı Durmayacağı/Vergi ve Cezanın Tarh Zaman Aşımına Uğradığı Yolundaki Mahkeme Gerekçesinde Hukuka Uyarlık Bulunmadığı )
ZAMANAŞIMI ( Vergi Ziyaı Cezalı Katma Değer Vergisinin Kaldırılması - Tarh Zamanaşımının Dolmasına 1 Gün Kala Konunun Takdir Komisyonuna Sevk Edildiği ve 1 Gün İçerisinde Davaya Konu Vergi ve Cezanın Davacıya Tarh ve Tebliğ Edilmediği/Zamanaşımı Nedeniyle Cezalı Tarh İşleminin İptali Gerektiği )
VERGİ İNCELEMESİNE BAŞLANMIŞ İKEN OLAYIN TAKDİRE SEVK EDİLMESİ ZAMANAŞIMINI DURMAYACAĞI ( Uyuşmazlık Konusu Vergi ve Cezanın Tarh Zaman Aşımına Uğradığı Yolundaki Mahkeme Gerekçesinde Hukuka Uyarlık Bulunmadığı - Re'sen Tarh Edilen Vergi Ziyaı Cezalı Katma Değer Vergisinin Kaldırılması İstemi )
TARH ZAMANAŞIMI ( Vergi Ziyaı Cezalı Katma Değer Vergisinin Kaldırılması - Tarh Zaman Aşımının Dolmasına 1 Gün Kala Konunun Takdir Komisyonuna Sevk Edildiği ve 1 Gün İçerisinde Davaya Konu Vergi ve Cezanın Davacıya Tarh ve Tebliğ Edilmediği/Zamanaşımı Nedeniyle Cezalı Tarh İşleminin İptal Edileceği )"

İSTANBULBİM-1D

İSTANBULBİM-1D10.11.2016E. 2016/205 K. 2016/194"DAVACININ ATANMASINA İLİŞKİN İŞLEMİN İPTALİ TALEBİ ( Dava Konusu İşlem Tesisine Esas Alınan Davacının Bir Öğretmenler Toplantısından Ayrılmasının Çalışma Ortamını Bozucu ve Görev Yerinin Değiştirilmesinin Uygun Görüleceği Bir Hal Niteliğini Haiz Bulunmağı - Davacının Atanmasına İlişkin İşlemin İptali İsteminin Kabul Edileceği )
ÖĞRETMENLER TOPLANTISININ İZİNSİZ TERK EDİLMESİ ( Davacıya Uyarma Cezası Verildiği/İdari Yönden İse Davranış ve Eylemleri Nedeniyle Çalıştığı Kurumda Görev Yapmasında Sakınca Bulunduğu Değerlendirilerek Dava Konusu Atama İşleminin Tesis Edildiği - Öğretmenler Toplantısından Ayrılmasının Çalışma Ortamını Bozucu ve Görev Yerinin Değiştirilmesinin Uygun Görüleceği Bir Hal Niteliğini Haiz Bulunmağı/Davacının Atanmasına İlişkin İşlemin İptal Edilmesi Gerektiği )
İL MEMURLARININ LÜZUMU HALİNDE İL İÇİNDE NAKİL VE TAHVİLLERİ ( Memurların Mensup Olduğu İl İdare Şube Başkanlarının İnhası Üzerine Valiler Tarafından İcra Edilmekle Beraber Mensup Oldukları Bakanlıklar veya Genel Müdürlüklere Sebepleriyle Bildirileceği - Kamu Görevlilerinin Görev Yerlerini Değiştirme Konusunda İdareye Tanınan Takdir Yetkisinin Mutlak ve Sınırsız Bir Yetki Olmayıp Kamu Yararı ve Hizmet Gerekleri ile Sınırlı Olduğu/Yargı Denetimine Tabi Bulunduğu )"
İSTANBULBİM-1D4.1.2017E. 2017/3 K. 2017/2"ATAMA İŞLEMİNİN İPTALİ DAVASI ( Öğretmen Olan Davacının Açılan Soruşturma Sonucunda Aynı Fiiller Nedeniyle Hem Disiplin Cezası Alması Hem de Atama İşlemi Tesis Edilmesinde Hukuka Aykırılık Bulunmadığı - Davanın Reddi Gerektiği )
ÖĞRETMEN HAKKINDA SORUŞTURMA AÇILMASI ( Aynı Fiiller Nedeniyle Hem Disiplin Cezası Alması Hem de Atama İşlemi Tesis Edilmesinde Hukuka Aykırılık Bulunmadığı )"
İSTANBULBİM-1D9.3.2017E. 2017/110 K. 2017/118"ÖĞRETMENİN NORM KADRO FAZLASI BELİRLENEREK ATANMASI ( İşlemin İptali - Davalının Aile Birliğinin Korunması İlkesi İle Kamu Hizmetinin Düzenli Bir Şekilde Yürütülmesi Gereği Arasındaki Denge Gözetilmeden Sadece Aile Birliğinin Korunmasının Esas Alındığı İddiaları Kararın Bozulmasını Sağlayacak Nitelikte Görülmediği )
AİLE BİRLİĞİNİN KORUNMASI / KAMU HİZMETİNİN DÜZENLİ BİR ŞEKİLDE YÜRÜTÜLMESİ ( Öğretmenin Norm Kadro Fazlası Belirlenerek Atanması İşleminin İptali - Davalının Bu İlkeler Arasındaki Denge Gözetilmeden Sadece Aile Birliğinin Korunmasının Esas Alındığı İddiaları Kararın Bozulmasını Sağlayacak Nitelikte Bulunmadığı )"
İSTANBULBİM-1D11.5.2017E. 2017/120 K. 2017/287"İDARİ İŞLEMİN İPTALİ İSTEMİ ( Aileyi Parçalanmaktan Kurtarmak Aile Bireylerini Bir Arada Tutmak Suretiyle Ailenin Huzur ve Mutluluğunu Devam Ettirerek Kamu Görevlilerinin Ailevi Kaygılardan Uzak Bir Biçimde Kamu Hizmetlerini Verimli Etkin ve Sağlıklı Bir Biçimde Yürütmeleri İçin Gerekli Ortamın Sağlanacağı )
YER DEĞİŞTİRME SURETİYLE ATANMA ( Aile Birimini Muhafaza Etmek Bakımından Kurumlar Arasında Gerekli Koordinasyon Sağlanarak Memur Olan Diğer Eşin de İsteği Halinde Atamasının Yapılacağı - Yer Değişikliğinin Eşlerin Farklı Kurumda Çalışıyor Olması Halinde Kurumlar Arasında Gerekli Koordinasyon Sağlanmak Suretiyle Her İki Kurumun da Öncelikli Hizmet İhtiyacının Bulunduğu Yere Atamanın Gerçekleştirileceği )
AİLE BİRLİĞİ MAZERETİNE BAĞLI YER DEĞİŞİKLİĞİ ( Kamu Personeli Olan Eşinin Kurum İçi Yer Değiştirme Suretiyle Atanma İmkânının Olmaması veya Mevzuatı Uyarınca Eşin Zorunlu Yer Değiştirmeye Tabi Tutulan Bir Görevde Bulunması Durumunda Bu Kapsamdaki Eşin Bulunduğu Yere Atanacağı - Edirne Belediyesi'nde Çalışan Davacının Eşinin Edirne Merkez'de Çalışmak Dışında Bir Şansının Bulunmadığı/Kurum Değiştirmeden Merkez Dışında Bir Yerde Çalışamayacağı/Bu Sebeple Aile Birliğinin Temini İçin Davacının Eşinin İşinin Dikkate Alınması Gerektiği )
BOŞ NORM KADRO ( Atama ve Yer Değiştirme İşlemlerinde Eğitim Kurumlarının Atama Yapılacak Alanlarda Boş Norm Kadrosunun Bulunmasının Esas Alındığı - İnternet Üzerinden Yaptırılan Tercihlerde Davacının Tercih Ettiği Okul Tercihe Açıldı İse ve Davacıdan Başka Kimse de Bu Okula Atanmadı İse Bu Okulda Davacının Atanabileceği Boş Kadro Bulunduğunun Anlaşıldığı )"
İSTANBULBİM-1D11.5.2017E. 2017/309 K. 2017/267"İSTİNAF BAŞVURUSUNUN İNCELENMESİ ( BİM'nin Yaptığı İnceleme Sonunda İlk Derece Mahkemesi Kararını Hukuka Uygun Bulursa İstinaf Başvurusunun Reddine Karar Vereceği/İstinaf İncelemesi İstenilen İdare Mahkemesi Kararında Hukuka Aykırılık Bulunmadığı - İleri Sürülen İddiaların Söz Konusu Kararın Kaldırılmasını Sağlayacak Nitelikte Görülmediği/İstinaf Başvurusunun Reddi Gerektiği )
KARARIN HUKUKA UYGUN BULUNMASI ( BİM'nin Yaptığı İnceleme Sonunda Hukuka Uygunluk Halinde İstinaf Başvurusunun Reddine Karar Vereceği/İstinaf İncelemesi İstenilen İdare Mahkemesi Kararında Hukuka Aykırılık Bulunmadığı - İleri Sürülen İddiaların Söz Konusu Kararın Kaldırılmasını Sağlayacak Nitelikte Görülmediği/İstinaf Başvurusunun Reddi Gerektiği )
İDDİALARIN KARARIN KALDIRILMASINI SAĞLAYACAK NİTELİKTE OLMAMASI ( BİM'nin Yaptığı İnceleme Sonunda İlk Derece Mahkemesi Kararını Hukuka Uygun Bulursa İstinaf Başvurusunun Reddine Karar Vereceği - İstinaf İncelemesi İstenilen İdare Mahkemesi Kararında Hukuka Aykırılık Bulunmadığı/İstinaf Başvurusunun Reddi Gerektiği )"

İSTANBULBİM-2D

İSTANBULBİM-2D7.2.2017E. 2017/583 K. 2017/160"İTİRAZIN KABUL EDİLMESİNE DAİR İŞLEMİN İPTALİ İSTEMİ ( Davanın Ehliyet Yönünden Reddi Yolunda İdare Mahkemesince Karar Verildiği - Hakkında İşlem Tesis Edilen Kamu Görevlisinin Yöneticisi Olduğu Özel Motorlu Taşıt Sürücü Okulundan Her Bir Sürücü Sertifikası İçin Hukuksuz Olarak Para Tahsil Edildiğinden Dava Ehliyetinin Bulunduğu İddialarıyla Kaldırılması ve İşin Esası Hakkında Yeniden Karar Verilmesi İsteminin Reddinin Hukuka Uygun Olduğu )
DAVANIN EHLİYET YÖNÜNDEN REDDEDİLMESİ ( İdare Mahkemesince Karar Verildiği - Hakkında İşlem Tesis Edilen Kamu Görevlisinin Yöneticisi Olduğu Özel Motorlu Taşıt Sürücü Okulundan Her Bir Sürücü Sertifikası İçin Hukuksuz Olarak Para Tahsil Edildiğinden Dava Ehliyetinin Bulunduğu İddialarıyla Kaldırılması ve İşin Esası Hakkında Yeniden Karar Verilmesi İsteminin Reddinin Hukuka Uygun Olduğu )
KAMU GÖREVLİSİNİN ÖZEL MOTORLU TAŞIT SÜRÜCÜ OKULUNUN YÖNETİCİSİ OLMASI ( Her Bir Sürücü Sertifikası İçin Hukuksuz Olarak Para Tahsil Edildiğinden Dava Ehliyetinin Bulunduğu İddialarıyla Kaldırılması ve İşin Esası Hakkında Yeniden Karar Verilmesi İsteminin Reddinin Hukuka Uygun Olduğu - İtirazın Kabul Edilmesine Dair İşlemin İptali İstemi )"
İSTANBULBİM-2D28.2.2017E. 2017/1079 K. 2017/364"KINAMA CEZASI ( Davacının Grafi Filmlerine "Klinikle Birlikte Değerlendirilmesi Uygundur" Şeklinde Şablon Raporlama İşlemi Yapması Haksız Puan ve Ek Ödeme Aldığının Belirlenmesi Nedeniyle/Radyoloji Kliniğinde Raporlamanın 2010'dan İtibaren Uygulanmasının Gelenek Haline Geldiği ve Rutin Uygulamaya Girdiği - Cezada Hukuka Uyarlık Bulunmadığı )
HAKSIZ PUAN VE EK ÖDEME ALINMASI ( Kınama Cezası İle Cezalandırılma - Davacının Grafi Filmlerine "Klinikle Birlikte Değerlendirilmesi Uygundur" Şeklinde Şablon Raporlama İşlemi Yapması/Cezada Hukuka Uyarlık Bulunmadığı Radyoloji Kliniğinde Raporlamanın 2010'dan İtibaren Uygulanmasının Gelenek Haline Geldiği ve Rutin Uygulamaya Girdiği )"
İSTANBULBİM-2D22.3.2017E. 2017/1879 K. 2017/496"UYARMA CEZASI TECZİYESİNE İLİŞKİN İŞLEMİN İPTALİ İSTEMİ ( Davacıya İsnat Edilen Suçun Her Türlü Şüpheden Uzak Kesin Delillerle İspat Edilemediği Anlaşılmış Olup Sübuta Ermeyen Bir Fiilden Dolayı Davacının Uyarma Cezasıyla Tecziye Edilmesinde Hukuka Uyarlık Bulunmadığından Dava Konusu İşlemin İptaline Karar Verildiği - İdare Mahkemesi Kararının Hukuka ve Usule Uygun Olduğunun Anlaşıldığı ve İleri Sürülen İddiaların Söz Konusu Kararın Kaldırılmasını Sağlayacak Nitelikte Görülmediği/İstinaf Başvurusunun Reddi Gerektiği )
ŞÜPHEDEN UZAK DELİLLE İSPAT ( Davacıya İsnat Edilen Suçun Kesin Delillerle İspat Edilemediği Anlaşılmış Olup Sübuta Ermeyen Bir Fiilden Dolayı Davacının Uyarma Cezasıyla Tecziye Edilmesinde Hukuka Uyarlık Bulunmadığından Dava Konusu İşlemin İptaline Karar Verildiği - İdare Mahkemesi Kararının Hukuka ve Usule Uygun Olduğunun Anlaşıldığı ve İleri Sürülen İddiaların Söz Konusu Kararın Kaldırılmasını Sağlayacak Nitelikte Görülmediği/İstinaf Başvurusunun Reddi Gerektiği )
FİİLİN SÜBUTA ERMEMESİ ( Davacıya İsnat Edilen Suçun Kesin Delillerle İspat Edilemediği Anlaşılmış Olup Davacının Uyarma Cezasıyla Tecziye Edilmesinde Hukuka Uyarlık Bulunmadığından Dava Konusu İşlemin İptaline Karar Verildiği - İdare Mahkemesi Kararının Hukuka ve Usule Uygun Olduğunun Anlaşıldığı ve İleri Sürülen İddiaların Söz Konusu Kararın Kaldırılmasını Sağlayacak Nitelikte Görülmediği/İstinaf Başvurusunun Reddi Gerektiği )"

İSTANBULBİM-3D

İSTANBULBİM-3D30.3.2016E. 2017/123 K. 2017/250"İŞLEMİN İPTALİ VE ALACAK ( Bölge İdare Mahkemesi Kararlarının Düzeltme Yolu ile İncelenebilmesinin İdari Yargılama Usulü Kanunu'nda Yazılı Sebeplerden Birinin Varlığı ile Mümkün Olduğu - Karar Düzeltme Dilekçesinde İleri Sürülen Sebeplerin Bunlardan Hiçbirine Uymadığı/Yerinde Bulunmayan İstemin Reddi ve Kararın Taraflara Tebliği İçin Dosyanın İlgili Mahkemeye Gönderilmesi Gerektiği )
KARAR DÜZELTME İSTEMİ ( Bölge İdare Mahkemesi Kararlarının Düzeltme Yolu ile İncelenebilmesinin İdari Yargılama Usulü Kanunu'nda Yazılı Sebeplerden Birinin Varlığı ile Mümkün Olduğu - Dilekçede İleri Sürülen Sebeplerin Bunlardan Hiçbirine Uymadığı/Yerinde Bulunmayan İstemin Reddi ve Kararın Taraflara Tebliği İçin Dosyanın İlgili Mahkemeye Gönderilmesi Gerektiği )
BÖLGE İDARE MAHKEMESİ KARARLARINA KARŞI DÜZELTME YOLUNA GİDİLMESİ ( İdari Yargılama Usulü Kanunu'nda Yazılı Sebeplerden Birinin Varlığı ile Mümkün Olduğu - Dilekçede İleri Sürülen Sebeplerin Bunlardan Hiçbirine Uymadığı/Yerinde Bulunmayan İstemin Reddi ve Kararın Taraflara Tebliği İçin Dosyanın İlgili Mahkemeye Gönderilmesi Gerektiği )"
İSTANBULBİM-3D29.4.2016E. 2017/21 K. 2017/146"EK DERS ÜCRETİ ( Özel Eğitime Muhtaç Öğrencilerin Eğitim ve Öğretim Gördüğü Kurumlarda Görevli Öğretmen ve Yöneticiler İle Bu Öğrencilere Yönelik Açılan Özel Sınıf Öğretmenlerine % 25 Fazlasıyla Ödeneceği - Kadrolu Öğretmen Olmayan Davacı Talebinin Reddinin Hukuka Uygun Bulunduğu )
KADROLU ÖĞRETMEN OLMAYANLARA EK DERS ÜCRETİ ÖDENMESİ ( Özel Eğitime Muhtaç Öğrencilerin Eğitim ve Öğretim Gördüğü Kurumlarda Bu Öğrencilere Yönelik Açılan Özel Sınıf Öğretmenlerine % 25 Fazlasıyla Ödeme Yapılamayacağı )
EK DERS ÜCRETİ KARŞILIĞINDA GÖREVLENDİRİLME ( Kadrolu Öğretmen Olmayan Davacının 657 S.K. Md. 89'daki % 25 Fazlasıyla Ödenmesi Talebinin Reddinin Hukuka Uygun Bulunduğu )"
İSTANBULBİM-3D10.1.2017E. 2017/4 K. 2017/26"YARGILAMANIN YENİLENMESİ TALEBİ ( Davacının 2577 Sayılı Yasanın 53/1-h Maddesine Dayanması - Mahkemenin Kesinleşen Kararının Konusu ve Sebebi Davacının Davası İle Aynı Olsa Bile Taraflarının Farklı Olduğu/Talebin Kabulüne İmkan Bulunmadığı )
KONUSU VE SEBEBİ AYNI OLAN DAVA ( Davacının 2577 Sayılı Yasanın 53/1-h Maddesine Dayanarak Yargılamanın Yenilenmesi Talebi - Talebin Kabulüne İmkan Bulunmadığı/Kararın Konusu ve Sebebi Davacının Davası İle Aynı Olsa Bile Taraflarının Farklı Olduğu )"
İSTANBULBİM-3D6.3.2017E. 2017/276 K. 2017/431"MAKTU MESAİ ÜCRETLERİNİN ÖDENMESİ TALEBİNİN REDDİ ( Bütçe Kanunu'nun Hükümlerinde Davacının da Görev Yaptığı Koruma ve Güvenlik Personeline Yer Verilmediği - Maddeden İSKİ Personelinin de Yararlanacağına Dair Herhangi Bir Mevzuat Hükmü Bulunmadığı Anlaşıldığından Davacının Bu Yöndeki Başvurusunun Reddine Dair Dava Konusu İşlemde Hukuka Aykırılık Bulunmayıp Davanın Reddine Karar Verildiği/Belediye Zabıta ve Özel Güvenlik Olan Çalışanlara Maktu Fazla Mesai Ödeneceğinden İtirazın Kabulü Gerektiği )
DAVACININ İSKİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ PERSONELİ OLMASI ( Bütçe Kanunu'nun Hükümlerinde Davacının da Görev Yaptığı Koruma ve Güvenlik Personeline Yer Verilmediği - Maddeden İSKİ Personelinin de Yararlanacağına Dair Herhangi Bir Mevzuat Hükmü Bulunmadığı Anlaşıldığından Davacının Bu Yöndeki Başvurusunun Reddine Dair Dava Konusu İşlemde Hukuka Aykırılık Bulunmayıp Davanın Reddine Karar Verildiği/Belediye Zabıta ve Özel Güvenlik Olan Çalışanlara Maktu Fazla Mesai Ödeneceğinden İtirazın Kabulü Gerektiği )
BELEDİYE ZABITA VE ÖZEL GÜVENLİK OLAN ÇALIŞANLARININ FAZLA MESAİ ÜCRETİ ( Fiilen Çalışanlara İlgili Yıl Bütçe Kanununda Belirlenen Üst Sınırı Aşmamak Kaydıyla Belediye Meclisi Kararı İle Tespit Edilen Maktu Tutar Ödeneceği - Aksi Yönde Tesis Edilen Dava Konusu İşlemde Hukuka Uyarlık Görülmeyip Davacının İtirazının Kabulü Gerektiği )"
İSTANBULBİM-3D28.3.2017E. 2017/444 K. 2017/514"GEÇİCİ GÖREV YOLLUĞUNUN TAHSİLİ İSTEMİ ( Davacının Geçici Görevinin 2011 Yılı Ağustos Ayında Sona Erdiği ve Davacının Geçici Görev Yolluğu Almadığından En Son Bu Tarihte Haberdar Olduğunun Kabulü Gerektiği/Sona Erme Tarihinden İtibaren 60 Gün İçinde veya Bu Süre İçinde İdareye Yapılacak Başvurunun Reddi Üzerine Kalan Dava Açma Süresi İçerisinde Dava Açması Gerektiği - Süre Aşımı Nedeniyle Reddilen Davanın İstanbul BİM'nce Kesin Olarak Reddedildiği/İtirazın İncelenmeksizin Reddi Gerektiği )
DAVA AÇMA SÜRESİ ( Geçici Görevin Sona Erme Tarihinden İtibaren 60 Gün İçinde veya Bu Süre İçinde İdareye Yapılacak Başvurunun Reddi Üzerine Kalan Dava Açma Süresi İçerisinde Dava Açması Gerektiği - Süre Aşımı Nedeniyle Reddilen Davanın İstanbul BİM'nce Kesin Olarak Reddedildiği/İtirazın İncelenmeksizin Reddi Gerektiği )
İSTİNAF TALEBİ İLE İLGİLİ KESİN KARAR VERİLMESİ ( Karara Karşı Davacı Tarafından Yapılan İstinaf Talebinin İstanbul Bölge İdare Mahkemesi Üçüncü İdare Dava Dairesince Kesin Olarak Reddedildiği - İstinaf Başvurusunun Kesin Olarak Reddedilmesi ve Karar Düzeltme Yolunun Mevcut Olmaması Karşısında Davacının Karar Düzeltme İsteminin İncelenmesi Olanaklı Olmadığından Davacı Tarafça Yapılan İtirazın İncelenmeksizin Reddi Gerektiği )
KESİN KARARA KARŞI KARAR DÜZELTME TALEBİ ( Karar Düzeltme Yolunun Mevcut Olmadığı - Karara Karşı Davacı Tarafından Yapılan İstinaf Talebinin İstanbul Bölge İdare Mahkemesi Üçüncü İdare Dava Dairesince Kesin Olarak Reddedildiği/Davacı Tarafça Yapılan İtirazın İncelenmeksizin Reddi Gerektiği )"
İSTANBULBİM-3D6.6.2017E. 2017/895 K. 2017/1126"MAHKEME HEYETİNCE KARARA BAĞLANMASI GEREKEN DAVA (Davacının Nöbet Ücretinin İleriye Yönelik Yüzde Elli Oranında Artırımlı Olarak Değerlendirilme Yapılması İstemini de İçeren Yani Kıst Döneme Dair Belirli Bir Miktar Alacağın Tazmini İstemine Yönelik Olmayan Davada Tek Hakimle Karar Verilemeyeceği - İdari İşlemin İptali)
TEK HAKİMLE KARARA BAĞLANAMAYACAK DAVA (İdari İşlemin İptali İstemi - Davacının Nöbet Ücretinin İleriye Yönelik Yüzde Elli Oranında Artırımlı Olarak Değerlendirilme Yapılması İstemini İçeren Yani Kıst Döneme Dair Belirli Bir Miktar Alacağın Tazmini İstemine Yönelik Olmayan Davanın Mahkeme Heyetince Karara Bağlanması Gerektiği)
İDARİ İŞLEMİN İPTALİ İSTEMİ (Davacının Nöbet Ücretinin İleriye Yönelik Artırımlı Değerlendirilme Yapılması İstemini de İçeren Yani Kıst Döneme Dair Belirli Bir Miktar Alacağın Tazmini İstemine Yönelik Olmayan Davanın Mahkeme Heyetince Karara Bağlanması Gerekirken Tek Hakimle Karar Verilmesinde Usul Kurallarına Uyarlık Bulunmadığı)"
İSTANBULBİM-3D15.6.2017E. 2017/332 K. 2017/1195"PARASAL HAKLAR ARASINDAKİ FARKIN ÖDENMESİ İSTEMİ ( Danıştay Dava Daireleri ile İdare ve Vergi Mahkemelerinin Nihai Kararlarının Başka Kanunlarda Aksine Hüküm Bulunsa Dahi Danıştay'da Temyiz Edilebileceği - İlk Kararın Verildiği Tarihte Uygulanan Kanun Yoluna Dair Hükümlerin Uygulanması Gerektiği/Heyet Halinde Karar Verilen ve Kanunda Sayılan Dava Konuları Arasında Yer Almayan Uyuşmazlıkla İlgili İstemin Danıştay Tarafından İncelenmesi Gerektiği )
DANIŞTAY DAVA DAİRELERİ İLE İDARE VE VERGİ MAHKEMELERİNİN NİHAİ KARARLARI ( Başka Kanunlarda Aksine Hüküm Bulunsa Dahi Danıştay'da Temyiz Edilebileceği - İlk Kararın Verildiği Tarihte Uygulanan Kanun Yoluna Dair Hükümlerin Uygulanması Gerektiği/Heyet Halinde Karar Verilen ve Kanunda Sayılan Dava Konuları Arasında Yer Almayan Uyuşmazlıkla İlgili İstemin Danıştay Tarafından İncelenmesi Gerektiği )
KANUN YOLU İNCELEMESİ ( Danıştay Dava Daireleri ile İdare ve Vergi Mahkemelerinin Nihai Kararlarının Başka Kanunlarda Aksine Hüküm Bulunsa Dahi Danıştay'da Temyiz Edilebileceği - İlk Kararın Verildiği Tarihte Uygulanan Hükümlerin Uygulanması Gerektiği/Heyet Halinde Karar Verilen ve Kanunda Sayılan Dava Konuları Arasında Yer Almayan Uyuşmazlıkla İlgili İstemin Danıştay Tarafından İncelenmesi Gerektiği )"
İSTANBULBİM-3D15.6.2017E. 2017/340 K. 2017/1191"İDARİ İŞLEMİN İPTALİ (Kıst Döneme Dair Belirli Bir Miktar Alacağın Tazmini İstemine Yönelik Olmayan Bu Davanın Mahkeme Heyetince Karara Bağlanması Gerekirken Tek Hakimle Karar Verilmesinde Usul Kurallarına Uyarlık Bulunmadığı)
KONUSU BELİRLİ BİR MİKTAR PARAYA DAİR OLAN İŞLEMLER (İptali İstemiyle Açılan Davalarda Mahkemenin Karar Verdiği Tarih İtibariyle Yasada Belirtilen Değerleme Oranına Göre O Yıl İçin Belirlenen Parasal Sınırın Altındaki Uyuşmazlıkların Tek Hakim Tarafından Çözümlenmesi Bunun Dışında Davanın Mahkeme Heyetince İncelenmesi Gerektiği)
HEYETLE GÖRÜLMESİ GEREKEN DAVALAR (Davacının İleri Sürdüğü Oranda Ek Ödemelerden Yararlanıp Yararlanamayacağından Kaynaklanan ve İleriye Yönelik Olmak Üzere Davacıya Talep Ettiği Oranda Ek Ödeme Yapılması İstemini İçeren Bu Davanın Mahkeme Heyetince Karara Bağlanması Gerektiği - İdari İşlemin İptali)"
İSTANBULBİM-3D19.6.2017E. 2017/310 K. 2017/1220"İHTAR PUANI VERİLMESİNE DAİR İŞLEMİN İPTALİ İSTEMİ (Yönetmeliğin Cetvelinde Yer Alan Mevzuatla Verilen Diğer Görevleri Yapmamak Filini İşlediği Sabit Olan Davacı Hakkında Yönetmelik Uyarınca Beş İhtar Puanı Verilmesine Dair İşlemde Hukuka Aykırılık İşlemin İptali Yolunda Verilen İdare Mahkemesi Kararında Hukuki İsabet Görülmediği)
İŞ BIRAKMA EYLEMİNE KATILMA (Davacının Görev Yerinde Bulunmadığının Tespiti Üzerine Tutanak Tutulduğu - Anılan Tutanağa İstinaden Mevzuatla Verilen Diğer Görevleri Yapmadığından Bahisle Davacının Beş İhtar Puanı Verilmesinin Hukuka Uygun Olduğu)
SENDİKAL EYLEM (Sendikanın Zorunlu Nöbet Uygulamasının İptal Edilmesini Sağlamak İçin Tepki Göstermek Amacıyla Bir Günlük İş Bırakma Eylemi Kararı Aldığı - Davacı Tarafından Söz Konusu Protesto Kararma Uymak Amacıyla Yapılan Sendikal Eyleme Katıldığı/Yönetmelik Uyarınca Beş İhtar Puanı Verilmesinde Hukuka Aykırılık Bulunmadığı)
ÖLÇÜLÜLÜK İLKESİ (Eylemin Amacı ve Konusu Dikkate Alındığında Sendikal Faaliyet Kapsamında Gerçekleştirildiği Şeklindeki Bir İddianın Geçerli Bir Mazeret Olarak Değerlendirilmesinin Ölçülülük İlkesine Uygun Düşmeyeceği - İhtar Puanı Verilmesine Dair İşlemin İptali)"
İSTANBULBİM-3D19.6.2017E. 2017/886 K. 2017/1223"İDARİ İŞLEMİN İPTALİ İSTEMİ ( Davanın Yedek Nöbetçi Olduğu Halde Görev Yerinde Bulunmadığından Bahisle Aile Hekimliği Ödeme ve Sözleşme Yönetmeliği'nin 14. Maddesi Uyarınca "5 İhtar Puanı" Cezasına Dair İşlemin İptali İstemine İlişkin Olduğu )
İHTAR PUANI ( Aile Hekimliği Ödeme ve Sözleşme Yönetmeliği'nin 14. Maddesi Uyarınca İhtar Puanı Gerektiren Fiilin Kişiye Tebliği Tarihinden İtibaren Yedi Gün İçinde Alınan Savunmalar Uygun Görülmediği Takdirde Fiillerine Karşılık Gelen İhtar Puanları Uygulanmak Suretiyle Doğrudan Yazılı İhtar Yapılacağı - Davacıya Verilen 5 İhtar Puanı Cezasına Dair İşlemin İptalinin İstendiği/Yerel Mahkemece Dava Konusu İşlemin İptalinin İsabetli Olduğu )"
İSTANBULBİM-3D19.6.2017E. 2017/954 K. 2017/1224"İHTAR PUANI VERİLMESİNE DAİR İŞLEMİN İPTALİ İSTEMİ (Yönetmeliğin Cetvelinde Yer Alan Mevzuatla Verilen Diğer Görevleri Yapmamak Filini İşlediği Sabit Olan Davacı Hakkında Yönetmelik Uyarınca Beş İhtar Puanı Verilmesine Dair İşlemde Hukuka Aykırılık İşlemin İptali Yolunda Verilen İdare Mahkemesi Kararında Hukuki İsabet Görülmediği)
İŞ BIRAKMA EYLEMİNE KATILMA (Davacının Görev Yerinde Bulunmadığının Tespiti Üzerine Tutanak Tutulduğu - Anılan Tutanağa İstinaden Mevzuatla Verilen Diğer Görevleri Yapmadığından Bahisle Davacının Beş İhtar Puanı Verilmesinin Hukuka Uygun Olduğu)
SENDİKAL EYLEM (Davacının Üyesi Olduğu Türk Tabipler Birliğinin de Katılımıyla Meslek Örgütlerince Acil Hastalar Dışında Hasta Bakılmayacağı Belirtilerek Bir Günlük İş Bırakma Eylemi Kararı Aldığı - Davacının da Bu Karar Doğrultusunda Bir Gün Süre İle Göreve Gitmediği/Beş İhtar Puanı Verilmesinde Hukuka Aykırılık Bulunmadığı)
ÖLÇÜLÜLÜK İLKESİ (Eylemin Amacı ve Konusu Dikkate Alındığında Sendikal Faaliyet Kapsamında Gerçekleştirildiği Şeklindeki Bir İddianın Geçerli Bir Mazeret Olarak Değerlendirilmesinin Ölçülülük İlkesine Uygun Düşmeyeceği - İhtar Puanı Verilmesine Dair İşlemin İptali)"
İSTANBULBİM-3D28.6.2017E. 2017/1140 K. 2017/1231"İDARİ İŞLEMİN İPTALİ ( Danıştay Dava Daireleri İle İdare ve Vergi Mahkemelerinin Nihai Kararlarının Başka Kanunlarda Aksine Hüküm Bulunsa Dahi Danıştay'da Temyiz Edilebileceği - 2577 S.K. Geçici 8/1. Md.si Uyarınca İlk Kararın Verildiği Tarihte Uygulanan Kanun Yoluna Dair Hükümlerin Uygulanması Gerektiğinden Heyet Halinde Karar Verilen ve 2577 S.K.'un 6352 S.K.İle Değişik 45. Md.sinde Sayılan Dava Konuları Arasında da Yer Almayan Uyuşmazlıkla İlgili İstemin Danıştay'ca İncelenmesi Gerektiği )
DANIŞTAY DAVA DAİRELERİ İLE İDARE VE VERGİ MAHKEMELERİNİN NİHAİ KARARLARININ BAŞKA KANUNLARDA AKSİNE HÜKÜM BULUNSA DAHİ DANIŞTAY'DA TEMYİZ EDİLEBİLECEĞİ ( Heyet Halinde Karar Verilen ve 2577 S.K.'un 6352 S.K.İle Değişik 45. Md.sinde Sayılan Dava Konuları Arasında da Yer Almayan Uyuşmazlıkla İlgili İstemin Danıştay'ca İnceleneceği )"
İSTANBULBİM-3D30.6.2017E. 2017/835 K. 2017/1237"MAHKEME HEYETİNCE KARARA BAĞLANMASI GEREKEN DAVA (Davacının Parasal Kayıplarının Yanında Geleceğe Dönük Olarak Vekaleten Yürüttüğü Görev Sebebiyle Parasal Hak İstemini İçeren Yani Kıst Döneme Dair Belirli Bir Miktar Alacağın Tazmini İstemine Yönelik Olmayan Davada Tek Hakimle Karar Verilemeyeceği)
TEK HAKİMLE KARARA BAĞLANAMAYACAK DAVA (İdari İşlemin İptali İstemi - Davacının Parasal Kayıplarının Yanında Geleceğe Dönük Olarak Vekaleten Yürüttüğü Görev Sebebiyle Parasal Hak İstemini İçeren Yani Kıst Döneme Dair Belirli Bir Miktar Alacağın Tazmini İstemine Yönelik Olmayan Davanın Mahkeme Heyetince Karara Bağlanması Gerektiği)
İDARİ İŞLEMİN İPTALİ İSTEMİ (Davacının Parasal Kayıplarının Yanında Geleceğe Dönük Olarak da Vekaleten Yürüttüğü Görev Sebebiyle Parasal Hak İstemini İçeren Bu Davanın Mahkeme Heyetince Karara Bağlanması Gerekirken Tek Hakimle Karar Verilmesinde Usul Kurallarına Uyarlık Bulunmadığı)"

İSTANBULBİM-4D

İSTANBULBİM-4D13.6.2016E. 2017/24 K. 2017/35"BAŞVURUNUN REDDİNİN İPTALİ VE ALACAK İSTEMİ ( Nüfus Olaylarında Tescilin Kurucu Değil İzhari-Bildirici Mahiyette Olduğunun Kabulü Gerektiği - Nüfus ve Vatandaşlık Müdürlüğünden Alınacak İmzalı ve Mühürlü Adres Bilgileri Raporu ve Nüfus Kütüğü Taşınma Tarihine Göre Bir Yıllık Süre İçerisinde Başvurusunu Yapmayan Davacının Talebinin Karşılanmasına Olanak Bulunmadığından Dava Konusu İşlemlerde Hukuka ve Mevzuata Aykırılık Bulunmadığı/İYUK'ta Sayılan Nedenlerden Hiçbirine Uymayan İstemin Reddi Gerektiği )
NÜFUS OLAYLARINDA TESCİL ( Kurucu Değil İzhari-Bildirici Mahiyette Olduğunun Kabulü Gerektiği - Nüfus ve Vatandaşlık Müdürlüğünden Alınacak İmzalı ve Mühürlü Adres Bilgileri Raporu ve Nüfus Kütüğü Taşınma Tarihine Göre Bir Yıllık Süre İçerisinde Başvurusunu Yapmayan Davacının Talebinin Karşılanmasına Olanak Bulunmadığından Dava Konusu İşlemlerde Hukuka ve Mevzuata Aykırılık Bulunmadığı/İYUK'ta Sayılan Nedenlerden Hiçbirine Uymayan İstemin Reddi Gerektiği )
BAŞVURU SÜRESİ ( Nüfus Olaylarında Tescilin Kurucu Değil İzhari-Bildirici Mahiyette Olduğunun Kabulü Gerektiği - Nüfus ve Vatandaşlık Müdürlüğünden Alınacak İmzalı ve Mühürlü Adres Bilgileri Raporu ve Nüfus Kütüğü Taşınma Tarihine Göre Bir Yıllık Süre İçerisinde Başvurusunu Yapmayan Davacının Talebinin Karşılanmasına Olanak Bulunmadığından Dava Konusu İşlemlerde Hukuka ve Mevzuata Aykırılık Bulunmadığı/İYUK'ta Sayılan Nedenlerden Hiçbirine Uymayan İstemin Reddi Gerektiği )"
İSTANBULBİM-4D12.10.2016E. 2017/2 K. 2017/7"DERDESTLİK MÜESSESESİ ( Temelinde Yatanın Tarafları ve Konusu Aynı Olan Daha Önce Aynı Veya Başka Bir Mahkemede Açıldığı ve Görülmekte Olduğu Saptantanan İkinci Davanın Açılmasında Davacının Hukuki Yararı Bulunmadığı Olgusu Olduğu - İkinci Davanın İncelenmeksizin Reddine Karar Verilmesi Gerektiği )
DAVANIN İNCELENMEKSİZİN REDDİ ( Derdestlik Nedeniyle - Tarafları ve Konusu Aynı Olan Daha Önce Aynı Veya Başka Bir Mahkemede Açıldığı ve Görülmekte Olduğu Saptantanan İkinci Davanın Açılmasında Davacının Hukuki Yararı Bulunmadığı )"
İSTANBULBİM-4D25.10.2016E. 2017/176 K. 2017/115"YAPI RUHSATININ İPTALİNE İLİŞKİN İŞLEMİN İPTALİ ( Taşınmaz İçin Verilen Yapı Ruhsatının İmar Yönetmeliği Mer'i İmar Durumu ve 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planına Uygun Olarak Verilmiş Olduğu İhtiyati Tedbir Kararı Verilmişse de Danıştay İçtihatlarınca da Kabul Edildiği Üzere Mülkiyetin İhtilaflı Olmasının Ruhsat Verilmesine Engel Olmayacağı Dolayısıyla Yürürlükteki İmar Planına ve Mevzuata Uygun Olarak Taşınmaz İçin Tanzim Edilen Yapı Ruhsatında Hukuka Aykırılık Bulunmadığı Sonucuna Varıldığı )
MÜLKİYETİ İHTİLAFLI TAŞINMAZ BAKIMINDAN RUHSAT VERİLMESİ ( 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planına Uygun Olarak Verilmiş Olduğu İhtiyati Tedbir Kararı Verilmişse de Danıştay İçtihatlarınca da Kabul Edildiği Üzere Mülkiyetin İhtilaflı Olmasının Ruhsat Verilmesine Engel Olmayacağı Dolayısıyla Yürürlükteki İmar Planına ve Mevzuata Uygun Olarak Taşınmaz İçin Tanzim Edilen Yapı Ruhsatında Hukuka Aykırılık Bulunmadığı )"
İSTANBULBİM-4D24.3.2017E. 2017/293 K. 2017/164"KAMULAŞTIRMA İŞLEMİNİN İPTALİ İSTEMİ ( Dava Konusu İşlemin Dayanağı Olan Kentsel Sit Alanı Koruma Amaçlı İmar Planı'nda Yapılan Plan Tadilatına İlişkin İşleme Karşı Açılan Davanın Reddedildiği - Plan Değişikliğine Dayalı Olarak Davacıya Ait Taşınmazın Kamulaştırılmasına İlişkin İşlemde Hukuka Aykırılık Bulunmamakta Olup Davanın Reddine Karar Verildiği/İdare Mahkemesi Kararında Kanunda Sayılan Bozma Nedenlerinin Bulunmadığından ve İleri Sürülen İddialar Söz Konusu Kararın Bozulmasını Sağlayacak Nitelikte Görülmediğinden İstemin Reddi Gerektiği )
KENTSEL SİT ALANI KORUMA AMAÇLI İMAR PLANI'NDA YAPILAN PLAN TADİLATI ( İşlemine Karşı Açılan Davanın Reddedildiği - Plan Değişikliğine Dayalı Olarak Davacıya Ait Taşınmazın Kamulaştırılmasına İlişkin İşlemde Hukuka Aykırılık Bulunmamakta Olup Davanın Reddine Karar Verildiği/İdare Mahkemesi Kararında Kanunda Sayılan Bozma Nedenlerinin Bulunmadığından ve İleri Sürülen İddialar Söz Konusu Kararın Bozulmasını Sağlayacak Nitelikte Görülmediğinden İstemin Reddi Gerektiği )
KARAR DÜZELTME İSTEMİ ( İşlemin Dayanağı Olan Kentsel Sit Alanı Koruma Amaçlı İmar Planı'nda Yapılan Plan Tadilatına İlişkin İşleme Karşı Açılan Davanın Reddedildiği - Plan Değişikliğine Dayalı Olarak Davacıya Ait Taşınmazın Kamulaştırılmasına İlişkin İşlemde Hukuka Aykırılık Bulunmamakta Olup Davanın Reddine Karar Verildiği/İdare Mahkemesi Kararında Kanunda Sayılan Bozma Nedenlerinin Bulunmadığından ve İleri Sürülen İddialar Söz Konusu Kararın Bozulmasını Sağlayacak Nitelikte Görülmediğinden İstemin Reddi Gerektiği )"
İSTANBULBİM-4D15.6.2017E. 2017/939 K. 2017/663"KİRACI OLUNAN YAPININ RİSKLİ YAPI BELİRLENMESİ (Yapının Mühürlenmesine İlişkin İşlemin İptali İstemi - Riskli Yapı Kararının Malikin Tasarruf Hakkı Alanında Kalması Sebebiyle Davacının Ehliyet Bulunmasa da Yapının Yıkım ve Tahliyesi İle Elektrik Gaz ve Suyun Kesilmesi İşlemlerinde Menfaati Bulunduğundan Bu İşlemlere Karşı Doğrudan Dava Açma Hakkı Olduğu/Dava Açma Ehliyeti)
YAPININ MÜHÜRLENMESİNE İLİŞKİN İŞLEMİN İPTALİ İSTEMİ (Kiracı Olunan Yapının Riskli Yapı Belirlenmesi - Davacının Yapının Yıkım ve Tahliyesi İle Elektrik Gaz ve Suyun Kesilmesi İşlemlerinde Menfaati Bulunduğundan Bu İşlemlere Karşı Doğrudan Dava Açma Hakkı Olduğu/Davacının Kiracı Sıfatıyla Menfaatinin Olması Sebebiyle Davada Ehliyetli Olduğu)
DAVA AÇMA EHLİYETİ (Kiracı Olunan Yapının Riskli Yapı Olarak Belirlenmesi İle Yapının Mühürlenmesine İlişkin İşlemini İptali İstemi - Yapının Yıkım ve Tahliyesi İle Elektrik Gaz ve Suyun Kesilmesi İşlemlerinde Menfaati Bulunduğundan Bu İşlemlere Karşı Doğrudan Dava Açma Hakkı Olduğunun Gözetileceği)
KİRACI / EHLİYET (Davacının Yapının Yıkım ve Tahliyesi İle Elektrik Gaz ve Suyun Kesilmesi İşlemlerinde Menfaati Bulunduğundan Bu İşlemlere Karşı Doğrudan Dava Açma Hakkı Olduğu - Kiracı Olunan Yapının Riskli Yapı Olarak Belirlenmesi İle Yapının Mühürlenmesine İlişkin İşlemini İptali İstemi)"
İSTANBULBİM-4D16.6.2017E. 2017/949 K. 2017/670"YAPININ RİSKLİ YAPI OLARAK TESPİTİNE DAİR İTİRAZIN REDDİ ( Davacının Yapının Hissedar Olarak Maliki Olduğu/Yapı ile İlgili Yapılan Riskli Yapı Tespitine Karşı Davacı Tarafından İtiraz Edilmiş Olduğu - Yapılan İtirazın Reddedildiğine Dair Kararın Davacı Tarafından Belirtilen Tarihte Öğrenildiğinin İfade Edildiği/Bu Tarihten İtibaren Otuz Gün İçinde Dava Açılması Gerektiği - Davada Süreaşımı Bulunduğundan Davanın Süre Yönünden Reddi Gerektiği )
İTİRAZIN SÜRESİ ( Yapılan İtirazın Reddedildiğine Dair Kararın Belediye Başkanlığı Yapı Kontrol Müdürlüğü Yazısı ile Davacı Tarafından Belirtilen Tarihte Öğrenildiğinin İfade Edildiği - Öğrenme Tarihten İtibaren Otuz Gün İçinde Dava Açılması Gerektiği/Davada Süreaşımı Bulunduğundan Davanın Süre Yönünden Reddi Gerektiği )
SÜREAŞIMI ( Hissedar Olarak Maliki Olduğu Yapı ile İlgili Yapılan Riskli Yapı Tespitine Karşı Davacı Tarafından İtiraz Edilmiş Olduğu/İtirazın Reddedildiğine Dair KararınDavacı Tarafından Belirtilen Tarihte Öğrenildiğinin İfade Edildiği - Bu Tarihten İtibaren Otuz Gün İçinde Dava Açılması Gerektiği/Süre Geçtikten Sonra Açılan Davanın Reddi Gerektiği )"

İSTANBULBİM-5D

İSTANBULBİM-5D27.6.2016E. 2017/27 K. 2017/133"İDARİ PARA CEZASINA İLİŞKİN ENCÜMEN KARARININ İPTALİ İSTEMİ ( Para Cezasının Verilmesine Gerekçe Olarak Gösterilen Mahzurun Giderilmesi İçin Uygun Süre Verilmemesi ve Verilen Sürede de Tebligat Yanlışlığı Nedeniyle Davacıya Mahzuru Giderme Olanağı Tanınmadığı - İşlemde Hukuka ve Mevzuata Uyarlık Bulunmadığından İşlemin İptaline Karar Verildiği/ BİM'nin İtiraz Üzerine Verdikleri Kararların Yeniden İncelenebilmesi İlgili Maddede Yazılı Nedenlerin Varlığı Halinde Mümkün Olup Sayılan Nedenlerden Hiçbirine Uymayan İstemin Reddi Gerektiği )
MAHZURUN GİDERİLMESİ ( Para Cezasının Verilmesine Gerekçe Olarak Gösterilen Mahzurun Giderilmesi İçin Uygun Süre Verilmemesi ve Verilen Sürede de Tebligat Yanlışlığı Nedeniyle Davacıya Mahzuru Giderme Olanağı Tanınmadığı - İşlemde Hukuka ve Mevzuata Uyarlık Bulunmadığından İşlemin İptaline Karar Verildiği/BİM'nin İtiraz Üzerine Verdikleri Kararların Yeniden İncelenebilmesi İlgili Maddede Yazılı Nedenlerin Varlığı Halinde Mümkün Olup Sayılan Nedenlerden Hiçbirine Uymayan İstemin Reddi Gerektiği )
USULSÜZ TEBLİGAT ( Mahzurun Giderilmesi İçin Uygun Süre Verilmemesi ve Verilen Sürede de Tebligat Yanlışlığı Nedeniyle Davacıya Mahzuru Giderme Olanağı Tanınmadığı - İşlemde Hukuka ve Mevzuata Uyarlık Bulunmadığından İşlemin İptaline Karar Verildiği/BİM'nin İtiraz Üzerine Verdikleri Kararların Yeniden İncelenebilmesi İlgili Maddede Yazılı Nedenlerin Varlığı Halinde Mümkün Olup Sayılan Nedenlerden Hiçbirine Uymayan İstemin Reddi Gerektiği )
BİM KARARLARININ KARAR DÜZELTME YOLUYLA YENİDEN İNCELENMESİ ( Uyuşmazlık İçin Uygulanabilir Olan İlgili Maddede Yazılı Nedenlerin Varlığı Halinde Mümkün Olduğu - Bu Maddede Sayılan Nedenlerden Hiçbirine Uymayan Karar Düzeltme İsteminin Reddi Gerektiği )"
İSTANBULBİM-5D30.6.2016E. 2017/41 K. 2017/74"BELEDİYE ENCÜMENİ KARARININ İPTALİ İSTEMİ ( Mahzuru Gidermek İçin Alınması Gereken Önlemler İçin Çok Kısa Bir Süre Verildiği ve Uygun Süre Olarak Kabul Edilemeyeceği/ Tebligatın Olay Mahalli Muhtarlığına Yapıldığı - Usulüne Uygun Tebligat Yapılamadığı Gibi Mahsurun Giderilmesi İçin Gerekli İmkan da Tanınmadığından İşlemin İptal Edildiği/BİM'nin İtiraz Üzerine Verdikleri Kararların Yeniden İncelenebilmesi İlgili Maddede Yazılı Nedenlerin Varlığı Halinde Mümkün Olup Sayılan Nedenlerden Hiçbirine Uymayan Karar Düzeltme İsteminin Reddi Gerektiği )
MAHZURUN GİDERİLMESİ ( Alınması Gereken Önlemler İçin Çok Kısa Bir Süre Verildiği ve Uygun Süre Olarak Kabul Edilemeyeceği/Tebligatın Olay Mahalli Muhtarlığına Yapıldığı - Usulüne Uygun Tebligat Yapılamadığı Gibi Mahsurun Giderilmesi İçin Gerekli İmkan da Tanınmadığından İşlemin İptal Edildiği/BİM'nin İtiraz Üzerine Verdikleri Kararların Yeniden İncelenebilmesi İlgili Maddede Yazılı Nedenlerin Varlığı Halinde Mümkün Olup Sayılan Nedenlerden Hiçbirine Uymayan Karar Düzeltme İsteminin Reddi Gerektiği )
USULSÜZ TEBLİGAT ( Tebligatın Olay Mahalli Muhtarlığına Yapıldığı - Usulüne Uygun Tebligat Yapılamadığı Gibi Mahsurun Giderilmesi İçin Gerekli İmkan da Tanınmadığından İşlemin İptal Edildiği/BİM'nin İtiraz Üzerine Verdikleri Kararların Yeniden İncelenebilmesi İlgili Maddede Yazılı Nedenlerin Varlığı Halinde Mümkün Olup Sayılan Nedenlerden Hiçbirine Uymayan Karar Düzeltme İsteminin Reddi Gerektiği )
BİM KARARLARININ KARAR DÜZELTME YOLUYLA YENİDEN İNCELENMESİ ( Uyuşmazlık İçin Uygulanabilir Olan İlgili Maddede Yazılı Nedenlerin Varlığı Halinde Mümkün Olduğu - Bu Maddede Sayılan Nedenlerden Hiçbirine Uymayan Karar Düzeltme İsteminin Reddi Gerektiği )"
İSTANBULBİM-5D10.1.2017E. 2017/14 K. 2017/40"RUHSATSIZ BAZ İSTASYONU YAPILMASI NEDENİYLE VERİLEN CEZA ( Aykırılığın Büyüklüğüne Göre Davacı Şirkete İdari Para Cezası Verilmesine Karşın Ruhsat Almak Veya Aykırı Yapı Kısımlarını Ruhsata Uygun Hale Getirmek Yükümlülüğünü Yerine Getirmesi İçin Tanınan Süre Geçmeden ve Yükümlülüklerin Yerine Getirilmediği Yolunda Bir Tespit Olmadan Aynı Eylem Nedeniyle Ayrı Ayrı İdari Para Cezası Daha Verildiği - Kararda Hukuka Uygunluk Bulunmayarak Davanın Reddine Karar Verilmiş Olup Karar Düzeltme İsteminin Reddi Gerektiği )
BELEDİYE ENCÜMEN KARARININ İPTALİ ( Aykırılığın Büyüklüğüne Göre Davacı Şirkete İdari Para Cezası Verilmesine Karşın Ruhsat Almak Veya Aykırı Yapı Kısımlarını Ruhsata Uygun Hale Getirmek Yükümlülüğünü Yerine Getirmesi İçin Tanınan Süre Geçmeden ve Yükümlülüklerin Yerine Getirilmediği Yolunda Bir Tespit Olmadan Aynı Eylem Nedeniyle Ayrı Ayrı İdari Para Cezası Daha Verildiği - Kararda Hukuka Uygunluk Bulunmayarak Davanın Reddine Karar Verilmiş Olup Karar Düzeltme İsteminin Reddi Gerektiği )
İDARİ PARA CEZASI VERİLMESİ ( Ruhsat Almak Veya Aykırı Yapı Kısımlarını Ruhsata Uygun Hale Getirmek Yükümlülüğünü Yerine Getirmesi İçin Tanınan Süre Geçmeden ve Yükümlülüklerin Yerine Getirilmediği Yolunda Bir Tespit Olmadan Aynı Eylem Nedeniyle Ayrı Ayrı İdari Para Cezası Daha Verildiği - Kararda Hukuka Uygunluk Bulunmayarak Davanın Reddine Karar Verilmiş Olup Karar Düzeltme İsteminin Reddi Gerektiği )
BİM'İN VERDİĞİ KARARLARIN KARAR DÜZELTME YOLU İLE YENİDEN İNCELENEBİLMESİ ( Bakılan Uyuşmazlık İçin Uygulanabilir Olan Kanunda Yazılı Nedenlerin Varlığı Halinde Mümkün Olduğu - İlgili Maddede Sayılan Nedenlerden Hiçbirine Uymayan Karar Düzeltme İstemlerinin Reddi Gerektiği )"
İSTANBULBİM-5D26.1.2017E. 2017/87 K. 2017/102"BELEDİYE ENCÜMEN KARARININ İPTALİ ( Uyuşmazlığın Yapıda Ruhsat ve Projesine Aykırı İnşai Faaliyet Yapıldığından Bahisle 3194 S.K. Md. 42/3 Uyarınca Söz Konusu Yapıyı Denetleyen Davacı Şirket Adına Para Cezası Verilmesine İlişkin Encümen Kararının İptali İstemine İlişkin Olduğu - Kararda Hukuka Uygunluk Bulunmayarak Davanın Reddine Karar Verilmiş Olup Karar Düzeltme İsteminin Reddi Gerektiği )
İDARİ PARA CEZASI VERİLMESİ ( Davacı Şirketin Tespit Ettiği Aykırılıkları Gidermesi İçin Yapı Sahibi Kooperatifi İhbarname İle İkaz Ettiği/Yapı Sahibi İle Arasındaki Sözleşmenin Feshine İlişkin Olarak Noter Vasıtasıyla Sarıyer Belediye Başkanlığı ve İstanbul Çevre İl Müdürlüğüne Bildirimde Bulunduğu - İstanbul İl Yapı Denetim Komisyonu Tarafından Söz Konusu Yapıya İlişkin Olarak Düzenlenen Raporda Davacı Şirketin Sözleşmeyi Feshettiğinde Yapının %60 Seviyesinde Bulunduğu/Belirtilen Aykırılıkların Bu Seviyeden Sonra da Yapılabilecek Aykırılıklar Olması Sebebiyle Sorumluluğunun Tespit Edilemediği )
BİM KARARLARININ KARAR DÜZELTME YOLUYLA YENİDEN İNCELENEBİLMESİ ( Uyuşmazlık İçin Uygulanabilir Olan İlgili Maddede Yazılı Nedenlerin Varlığı Halinde Mümkün Olduğu - Bu Maddede Sayılan Nedenlerden Hiçbirine Uymayan Karar Düzeltme İsteminin Reddi Gerektiği )"
İSTANBULBİM-5D8.2.2017E. 2017/231 K. 2017/164"İDARİ PARA CEZASI VERİLMESİNE İLİŞKİN İŞLEMİN İPTALİ İSTEMİ ( Belediyeden Yönetim Planı Kapsamında Sunulması Gereken Gelişme Raporunun Denetim Sırasında Süre Verilerek İbrazının İstenilmesinin Söz Konusu Olmadığı/Dayanak Öngörülen Bildirim ve Bilgi Verme Yükümlülüğünü Yerine Getirmemek Fiili Gerçekleşmediğinden İşlemin İptaline Karar Verildiği - BİM'ce Denetim Elemanına Sunulması Gerektiği Aksi Halde Para Cezası Verilebileceği Sonucuna Varıldığından Reddedildiği/İYUK'ta Sayılan Nedenleri Barındırmayan Düzeltme İsteminin Reddi Gerektiği )
YÖNETİM PLANI KAPSAMINDA SUNULMASI GEREKEN GELİŞME RAPORU ( Belediyeden Denetim Sırasında Süre Verilerek İbrazının İstenilmesinin Söz Konusu Olmadığı/Dayanak Öngörülen Bildirim ve Bilgi Verme Yükümlülüğünü Yerine Getirmemek Fiili Gerçekleşmediğinden İşlemin İptaline Karar Verildiği - BİM'ce Denetim Elemanına Sunulması Gerektiği Aksi Halde Para Cezası Verilebileceği Sonucuna Varıldığından Reddedildiği/İYUK'ta Sayılan Nedenleri Barındırmayan Düzeltme İsteminin Reddi Gerektiği )
RAPOR SUNMA YÜKÜMLÜLÜĞÜ ( İstanbul BİM Beşinci İdare Dava Dairesi'nce Raporu Sunma Yükümlülüğünün Belediyelere Ait Olduğu Dolayısıyla Denetim Sırasında Denetim Elemanına Sunulması Gerektiği Aksi Halde Para Cezası Verilebileceği Sonucuna Varıldığı - Dava Konusu İşlemde Hukuka Aykırılık İdare Mahkemesi Kararında İse Hukuki İsabet Bulunmadığı Gerekçesiyle Bozarak Davanın Reddine Karar Verildiği/İYUK'ta Sayılan Nedenleri Barındırmayan Düzeltme İsteminin Reddi Gerektiği )
KARAR DÜZELTME İSTEMİ ( BİM' Nin İtiraz Üzerine Verdikleri Kararların Düzeltme Yolu İle Yeniden İncelenebilmesinin İYUK'ta Yazılı Nedenlerin Varlığı Halinde Mümkün Olduğu - Kanunda Sayılan Nedenlerden Hiçbirine Uymayan İstemin Reddi Gerektiği )"
İSTANBULBİM-5D30.3.2017E. 2017/259 K. 2017/423"İDARİ İŞLEMİN İPTALİ İSTEMİ ( Davanın Konusu ve Sebenin Açıklığa Kavuşturulması ve Yenilenen Dilekçeye Göre Kesin Hüküm Bulunup Bulunmadığı Hususunun İncelenmesi Gerekirken Davayı 2981 Sayılı Kanun Uyarınca Tapu Verilmesi Talebine Hasren Ele Almak Suretiyle Kesin Hüküm Bulunduğu Kabulüyle Verilen İncelenmeksizin Reddinin Hatalı Olduğu )
TALEPLERİN ÇELİŞKİLİ OLMASI ( Konu ve Talep Kısmında Farklı Başvuru Tarihlerine Yer Verilerek İstemlerde Çelişki Yaratan Dava Dilekçesinden Davanın 2981 Sayılı Kanun Kapsamında Tapu Verilmesine Yönelik Mi Yoksa 4706 Sayılı Kanun Uyarınca Satışının Talep Edilmesine Yönelik Mi Olduğunun Net Olarak Anlaşılamadığı )
KESİN HÜKÜM ( Mahkemece Öncelikle 2577 S. İYUK'nun 3. Md. Hükmüne Uygun Düzenlenmeyen Dava Dilekçesinin Reddedilmesi Suretiyle Davanın Konusu ve Sebebinin Açıklığa Kavuşturulması ve Yenilenen Dilekçeye Göre Kesin Hüküm Bulunup Bulunmadığı Hususunun İncelenmesi Gerektiği )
DAVA DİLEKÇESİNDEKİ EKSİKLİKLER ( İdari İşlemin İptali - Davanın Konu ve Sebepleri İle Dayandığı Delillerin Dilekçelerde Gösterileceği/Kanuna Aykırı Bulunan Dava Dilekçelerinin Yeniden Düzenlenmesi veya Noksanlarının Tamamlanması İçin Otuz Gün İçinde Dava Açılmak Üzere Reddedileceği )"

İSTANBULBİM-6D

İSTANBULBİM-6D30.9.2016E. 2017/94 K. 2017/83"İŞYERİ AÇMA VE ÇALIŞMA RUHSATI MEVZUATI AYKIRILIKLARININ GİDERİLMESİ ( Hukuka Aykırılık İddialarıyla İlgili Yürütülecek İdari Süreç ile İşlem Yapmaya Yetkili Birimler Uygulanacak Yaptırım ve Mevzuat Hükümleri Farklılık Göstereceğinden Bahse Konu İşyeriyle İlgili Hangi Hususa Yönelik Hukuka Aykırılık İddiası Var ise Bu Durumun Açık Bir Şekilde Belirtilerek İşlem Tesisinde Yetkili Olan Birime Başvurulacağı - Başvurunun Zımnen Reddi Yönündeki İşlemde Hukuka Aykırılık Görülmemiş Olup Davalı İdarenin İstinaf Talebinin Kabulü Gerektiği )
İÇKİLİ LOKANTA İŞYERİ AÇMA VE ÇALIŞMA RUHSATI İLE CANLI MÜZİK BELGESİ BULUNMASI ( Yürütülecek İdari Süreç ile İşlem Yapmaya Yetkili Birimler Uygulanacak Yaptırım ve Mevzuat Hükümleri Farklılık Göstereceğinden Bahse Konu İşyeriyle İlgili Hangi Hususa Yönelik Hukuka Aykırılık İddiası Var ise Bu Durumun Açık Bir Şekilde Belirtilerek İşlem Tesisinde Yetkili Olan Birime Başvurulacağı - Başvurunun Zımnen Reddi Yönündeki İşlemde Hukuka Aykırılık Görülmemiş Olup Davalı İdarenin İstinaf Talebinin Kabulü Gerektiği )
YETKİLİ BİRİM VE UYGULANACAK HÜKÜMLERİN FARKLILIK GÖSTERMESİ ( Bahse Konu İşyeriyle İlgili Hangi Hususa Yönelik Hukuka Aykırılık İddiası Var ise Bu Durumun Açık Bir Şekilde Belirtilerek İşlem Tesisinde Yetkili Olan Birime Başvurulacağı - Başvurunun Zımnen Reddi Yönündeki İşlemde Hukuka Aykırılık Görülmemiş Olup Davalı İdarenin İstinaf Talebinin Kabulü Gerektiği )"
İSTANBULBİM-6D8.11.2016E. 2017/11 K. 2017/38"ÖĞRENCİ VE PERSONEL SERVİS TAŞIMACILIĞI YÖNERGESİ'NİN İPTALİ İSTEMİ ( Bir Davanın Derdestlik Nedeniyle İncelenmeksizin Reddine Karar Verilebilmesi İçin Gerekli Olan Aynı Davanın İki Defa Açılmış Olması Birinci Davanın Hala Görülmekte Olması Gerektiği/Birinci Dava ile İkinci Davanın Aynı Dava Olması Şartlarının Bu Davada Gerçekleşmediği - İkinci Dava Niteliğindeki Davada Uyuşmazlığın Esasının İncelenmesi Gerekirken Red Edilmesinde Hukuki İsabet Görülmediği/Davacının İstinaf İsteminin Kabulü Gerektiği )
DAVANIN DERDEST OLMASI ( Davanın Derdestlik Nedeniyle İncelenmeksizin Reddine Karar Verilebilmesi İçin Gerekli Olan Aynı Davanın İki Defa Açılmış Olması Birinci Davanın Hala Görülmekte Olması Gerektiği/Birinci Dava ile İkinci Davanın Aynı Dava Olması Şartlarının Bu Davada Gerçekleşmediği - İkinci Dava Niteliğindeki Davada Uyuşmazlığın Esasının İncelenmesi Gerekirken Red Edilmesinde Hukuki İsabet Görülmediği/Davacının İstinaf İsteminin Kabulü Gerektiği )
FARKLI İSTEMLE AÇILMIŞ İKİNCİ BİR DAVA BULUNMASI ( Davanın Derdestlik Nedeniyle İncelenmeksizin Reddine Karar Verilebilmesi İçin Gerekli Olan Aynı Davanın İki Defa Açılmış Olması Birinci Davanın Hala Görülmekte Olması Gerektiği/Birinci Dava ile İkinci Davanın Aynı Dava Olması Şartlarının Bu Davada Gerçekleşmediği - Davada Uyuşmazlığın Esasının İncelenmesi Gerekirken Red Edilmesinde Hukuki İsabet Görülmediği/Davacının İstinaf İsteminin Kabulü Gerektiği )
UYUŞMAZLIĞIN ESASININ İNCELENMESİ ( Bir Davanın Derdestlik Nedeniyle İncelenmeksizin Reddine Karar Verilebilmesi İçin Gerekli Olan Aynı Davanın İki Defa Açılmış Olması Birinci Davanın Hala Görülmekte Olması Gerektiği/Birinci Dava ile İkinci Davanın Aynı Dava Olması Şartlarının Bu Davada Gerçekleşmediği - İkinci Dava Niteliğindeki Davada Uyuşmazlığın Red Edilmesinde Hukuki İsabet Görülmediği/Davacının İstinaf İsteminin Kabulü Gerektiği )"
İSTANBULBİM-6D25.1.2017E. 2017/8 K. 2017/5"T PLAKASI SİLİNEREK SERİDEN PLAKAYA ÇEVRİLME TALEBİ ( Plakanın Taksi Olarak Faaliyet Yürütmesine Dayanak Olacak İl Trafik Komisyonu veya Belediye Encümen Kararı Olmadığı - Davacının İlçe Emniyet Müdürlüğü Tescil Kararına İstinaden T Plaka Aldığı Açık Olup Taksi Sayısını Belirleme Yetkisine Haiz Yetkili Makamlarca Alınan Bir Karar Olmaksızın Verilen Dava Konusu İşlemde Hukuka Aykırılık Görülmemiş Olup Davanın Reddedildiği/İddialar Yerinde Görülmeyip Kararın Bozulmasını Grerektirecek Nitelikte Olmadığından İstinaf Talebinin Reddi Gerektiği )
DAYANAK İL TRAFİK KOMİSYONU VEYA BELEDİYE ENCÜMEN KARARI OLMAMASI ( Davacının İlçe Emniyet Müdürlüğü Tescil Kararına İstinaden T Plaka Aldığı Açık Olup Taksi Sayısını Belirleme Yetkisine Haiz Yetkili Makamlarca Alınan Bir Karar Olmaksızın Verilen Dava Konusu İşlemde Hukuka Aykırılık Görülmemiş Olup Davanın Reddedildiği - İddialar Yerinde Görülmeyip Kararın Bozulmasını Grerektirecek Nitelikte Olmadığından İstinaf Talebinin Reddi Gerektiği )
İLÇE EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ TESCİL KARARIYLA T PLAKA ALINMASI ( Plakanın Taksi Olarak Faaliyet Yürütmesine Dayanak Olacak İl Trafik Komisyonu veya Belediye Encümen Kararı Olmadığı - Açık Olup Taksi Sayısını Belirleme Yetkisine Haiz Yetkili Makamlarca Alınan Bir Karar Olmaksızın Verilen Dava Konusu İşlemde Hukuka Aykırılık Görülmemiş Olup Davanın Reddedildiği/İddialar Yerinde Görülmeyip Kararın Bozulmasını Grerektirecek Nitelikte Olmadığından İstinaf Talebinin Reddi Gerektiği )"
İSTANBULBİM-6D16.3.2017E. 2017/102 K. 2017/69"UKOME KARARI VE YAPTIRIM CETVELİNİN İPTALİ İSTEMİ ( Servis ve Toplu Taşıma Araçları ile İlgili Bilet Ücret ve Tarifelerini Belirlemenin Ulaşım Koordinasyon Merkezi Aracılığıyla Belediyelerinin Yetki ve Sorumlulukları Arasında Sayıldığı - Belediyelerde Resmi ya da Özel Eğitim Kurumlarına Hizmet Veren Okul Servisleri ile İlgili Ayrıma Gitmeksizin Her Türlü Servisle İlgili Uygulamaya Yönelik Yönlendirici Karar Alma Yetkisinin Olduğu/Maddelerde Hukuka ve Mevzuata Aykırılık Bulunmadığından Davanın Reddi Gerektiği )
SERVİS VE TOPLU TAŞIMA İLE İLGİLİ ÜCRET BELİRLEMESİ ( Ulaşım Koordinasyon Merkezi Aracılığıyla Belediyelerinin Yetki ve Sorumlulukları Arasında Sayıldığı - Belediyelerde Resmi ya da Özel Eğitim Kurumlarına Hizmet Veren Okul Servisleri ile İlgili Ayrıma Gitmeksizin Her Türlü Servisle İlgili Uygulamaya Yönelik Yönlendirici Karar Alma Yetkisinin Olduğu/Maddelerde Hukuka ve Mevzuata Aykırılık Bulunmadığından Davanın Reddi Gerektiği )
FERAGAT ( Dava Dosyasındaki Belgelerin İncelenmesinden Yetki Verilen Davacı Vekili Tarafından Sunulan Dilekçe ile Davadan Feragat Edildiğinin Bildirildiği - Dava Hakkında Karar Verilmesine Yer Olmadığı/Kararın Kaldırılması ile Feragat Nedeniyle Dava Hakkında Karar Verilmesine Yer Olmadığına Karar Verilmesi Gerektiği )
DAVA HAKKINDA KARAR VERİLMESİNE YER OLMADIĞI ( Dava Dosyasındaki Belgelerin İncelenmesinden Yetki Verilen Davacı Vekili Tarafından Sunulan Dilekçe ile Davadan Feragat Edildiğinin Bildirildiği - Kararın Kaldırılması ile Feragat Nedeniyle Dava Hakkında Karar Verilmesine Yer Olmadığına Karar Verilmesi Gerektiği )"
İSTANBULBİM-6D16.3.2017E. 2017/16 K. 2017/72"İÇKİLİ KAFETERYA RUHSATININ DEVRİ BAŞVURUSU ( Alkollü İçki Satmak İsteyenlerin TAPDK'dan Satış Belgesi Almaları Zorunlu Olduğu Satış Belgesi Olmadan İçkili Kafeterya Ruhsatı Alınmasının Mümkün Olmadığı Anlaşılmış Olup İşlemde Hukuka Aykırılık Bulunmadığından Davanın Reddine Karar Verildiği - İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatının Davalı İdarece İptal Edilmediği Yani Halen Hukuken Geçerliliğini Sürdürdüğü/İşlemde Hukuka Uyarlık Bulunmayıp İstinaf Talebinin Kabulü Gerektiği )
ALKOLLÜ İÇKİ SATMAK İSTEYENLERİN TAPDK'DAN SATIŞ BELGESİ ALMASI ( Zorunlu Olduğu Satış Belgesi Olmadan İçkili Kafeterya Ruhsatı Alınmasının Mümkün Olmadığı Anlaşılmış Olup İşlemde Hukuka Aykırılık Bulunmadığından Davanın Reddine Karar Verildiği - İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatının Davalı İdarece İptal Edilmediği Yani Halen Hukuken Geçerliliğini Sürdürdüğü/İşlemde Hukuka Uyarlık Bulunmayıp İstinaf Talebinin Kabulü Gerektiği )
İŞYERİ AÇMA VE ÇALIŞMA RUHSATININ DAVALI İDARECE İPTAL EDİLMEMESİ ( Halen Hukuken Geçerliliğini Sürdürdüğü - Alkollü İçki Satmak İsteyenlerin TAPDK'dan Satış Belgesi Almaları Zorunlu Olduğu Satış Belgesi Olmadan İçkili Kafeterya Ruhsatı Alınmasının Mümkün Olmadığı Anlaşılmış Olup İşlemde Hukuka Aykırılık Bulunmadığından Davanın Reddine Karar Verildiği/İşlemde Hukuka Uyarlık Bulunmayıp İstinaf Talebinin Kabulü Gerektiği )"
İSTANBULBİM-6D29.3.2017E. 2017/119 K. 2017/110"İNDİRİM UYGULANMAYAN ABONELİK NEDENİYLE FAZLA ÖDENEN BEDELİN TAHSİLİ ( Tüzel Kişiliği Kaldırılan Mahallede Bulunan Su Aboneliğine İlişkin Olarak 6360 Sayılı Kanunun İlgili Maddesinin Yürürlüğe Girdiği Tarihten İndirim Hükümlerinin Uygulandığı Tarihe Kadar Fazladan Alınan Bedelin Davacının Başvuru Tarihinden İtibaren İşleyecek Yasal Faiziyle Birlikte Davacıya Ödenmesi Gerektiği - İYUK'ta Sayılan Nedenlerden Hiçbirine Uymayan Karar Düzeltme İsteminin Reddi Gerektiği )
İDARENİN KENDİ EYLEM VE İŞLEMLERİNDEN DOĞAN ZARARI ÖDEMEKLE YÜKÜMLÜ OLMASI ( Tüzel Kişiliği Kaldırılan Mahallede Bulunan Su Aboneliğine İlişkin Olarak 6360 Sayılı Kanunun İlgili Maddesinin Yürürlüğe Girdiği Tarihten İndirim Hükümlerinin Uygulandığı Tarihe Kadar Fazladan Alınan Bedelin Davacının Başvuru Tarihinden İtibaren İşleyecek Yasal Faiziyle Birlikte Davacıya Ödenmesi Gerektiği - İYUK'ta Sayılan Nedenlerden Hiçbirine Uymayan Karar Düzeltme İsteminin Reddi Gerektiği )
TÜZEL KİŞİLİĞİ KALDIRILAN MAHALLEDE BULUNAN SU ABONELİĞİ ( 6360 Sayılı Kanunun İlgili Maddesinin Yürürlüğe Girdiği Tarihten İndirim Hükümlerinin Uygulandığı Tarihe Kadar Fazladan Alınan Bedelin Davacının Başvuru Tarihinden İtibaren İşleyecek Yasal Faiziyle Birlikte Davacıya Ödenmesi Gerektiği - İYUK'ta Sayılan Nedenlerden Hiçbirine Uymayan Karar Düzeltme İsteminin Reddi Gerektiği )"
İSTANBULBİM-6D15.6.2017E. 2017/279 K. 2017/313"YÖNETMELİKTEKİ ARAÇ KOLTUK SAYISI FİRMA ÇALIŞAN SAYISININ %20'SİNDEN FAZLA OLAMAZ İBARESİNİN İPTALİ İSTEMİ ( Yapılan Değişiklikle Yönetmelikte Yer Alan İbarenin Kanuni Dayanağının Bulunmaması Bir Yana Dosyaya Sunulan Savunma ve Eki Belgeler İncelendiğinde Yönetmelik Değişikliğinin Somut Nesnel ve Hukuken Kabul Edilebilir Bir Gerekçeye de Dayandırılmadığı Anlaşıldığından Yönetmeliğin 15. Md.sindeki İbarede Hukuka Uyarlık Bulunmadığı Gerekçesiyle İşlemin İptaline Yönelik Kararın İsabetli Olduğu )
İDARELERİN TESİS ETTİKLERİ İŞLEMLERİ HUKUKEN GEÇERLİ CİDDİ VE SOMUT NEDENLERE DAYANDIRMAK ZORUNDA OLMASI ( Bursa Büyükşehir Belediyesi Taksi Dolmuş Minibüs Servis Araçları ve Özel Toplu Taşıma Araçları Yönetmeliği'nin 15/d Md.sinde Bulunan "Araç Koltuk Sayısı Firma Çalışan Sayısının %20'sinden Fazla Olamaz" İbaresinin İptali İstemi - Yönetmeliğin 15. Md.sindeki İbarede Hukuka Uyarlık Bulunmadığı Gerekçesiyle İşlemin İptaline Yönelik Kararın Yerinde Görüldüğü )"
İSTANBULBİM-6D15.6.2017E. 2017/284 K. 2017/307"BELEDİYE ENCÜMEN KARARININ İPTALİ İSTEMİ ( Davalı İdarece 1608 S. Yasada Öngörülen Prosedür İşletilmeksizin Tesis Edilen Davaya Konu İşlemde Hukuka Uyarlık Bulunmadığı - Davaya Konu Belediye Encümen Kararını İptal Eden Mahkeme Kararının İsabetli Olduğu )
İDARİ İŞLEMİN İPTALİ İSTEMİ ( İdarece 1608 S. Yasada Öngörülen Prosedür İşletilerek Davacıdan Verdiği Zarar ve Ziyanı Belli Sürede Giderilmesinin İstenilmesi Bu Sürede Giderilmezse Yapılan Masrafın %20 Fazlasıyla İlgilisinden Tahsil Edilmek Üzere Yerine Getirilmesi Gerektiği - Anılan Prosedür İşletilmeksizin Tesis Edilen İşlemde Hukuka Uyarlık Bulunmadığı )
BELEDİYE SORUMLULUK SAHASINDAKİ MALLARA ZARAR VERİLMESİ ( Davalı Tarafından 1608 S. Yasadaki Prosedür Yerine Getirilerek Öncelikle Davacıya Hasarın Eski Hale Getirilmesi İçin Süre Verilmesi Verilen Sürede Giderilmemesi Halinde Mahzurun Belediyece Giderilip Yapılan Masrafın En Fazla %20 Fazlasıyla Hesaplanması Sonrası Encümen Tarafından Tahsili Yönünde İşlem Tesisi Gerektiği - İdari İşlemin İptali )"
İSTANBULBİM-6D15.6.2017E. 2017/299 K. 2017/306"İDARİ YAPTIRIM KARARI İLE ARACIN 15 GÜN TRAFİKTEN MEN EDİLMESİ İŞLEMİNİN İPTALİ İSTEMİ (Belediye Encümenin Yapılan Düzenlemelere Aykırı Hareket Edenlere Men veya İdari Para Cezasını Tatbik Edebileceği - Davaya Konu Cezanın İse Zabıta Dairesi Başkanlığı'nca Alınan Karar İle Tesis Edildiği Görüldüğünden Kararının Hukuka ve Mevzuata Uygun Olmadığı)
YETKİ (Belediye Encümenin Yapılan Düzenlemelere Aykırı Hareket Edenlere Men veya İdari Para Cezasını Tatbik Edebileceği - Davaya Konu Cezanın İse Zabıta Dairesi Başkanlığı'nca Alınan Karar İle Tesis Edildiği Görüldüğünden Kararının Hukuka ve Mevzuata Uygun Olmadığı/İdari Yaptırım Kararı İle Aracın 15 Gün Trafikten Men Edilmesi İşleminin İptali)
MEN VE İDARİ PARA CEZALARINI BELEDİYE ENCÜMENİNİN TATBİK EDECEĞİ (dari Yaptırım Kararı İle Aracın 15 Gün Trafikten Men Edilmesi İşleminin İptali - Davaya Konu Cezanın Zabıta Dairesi Başkanlığı'nca Alınan Karar İle Tesis Edildiği Görüldüğünden Kararının Hukuka ve Mevzuata Uygun Olmadığından İptal Kararının Onanması Gerektiği)"
İSTANBULBİM-6D20.6.2017E. 2017/343 K. 2017/353"TAŞINMAZLAR ÜZERİNDEKİ AĞIL VE YAPILARIN YIKTIRILMASI ÜZERİNE ZARARIN TAHSİLİ İSTEMİ (Men Kararına Karşı Dava Açılmayan ve Bu Kararın Yıkım Yoluyla İcra Edildiği Tarihden İtibaren 60 (Altmış) Günlük Süre Geçirilerek Açılan Davada Süre Aşımı Bulunduğu - 2577 S. Kanun'un 15. Md. 1/D. Bendi Hükmü Uyarınca Davanın Süre Aşımı Yönünden Reddi Gerektiği)
SÜREALIMI (Men Kararına Karşı Dava Açılmayan ve Bu Kararın Yıkım Yoluyla İcra Edildiği Tarihden İtibaren 60 (Altmış) Günlük Süre Geçirilerek Açılan Davada Süre Aşımı Bulunduğu - 2577 S. Kanun'un 15. Md. 1/D. Bendi Hükmü Uyarınca Davanın Süre Aşımı Yönünden Reddi Kararının Onanması Gerektiği/Taşınmazlar Üzerindeki Ağıl ve Yapıların İdarece Yıktırılması Üzerine Zararın Tahsili İstemi)
YIKIM KARARI NEDENİ İLE ZARAR TAZMİNİ İSTEMİ (Men Kararına Karşı Dava Açılmayan ve Bu Kararın Yıkım Yoluyla İcra Edildiği Tarihden İtibaren 60 (Altmış) Günlük Süre Geçirilerek Açılan Davada Süre Aşımı Bulunduğu - 2577 S. Kanun'un 15. Md. 1/D. Bendi Hükmü Uyarınca Davanın Süre Aşımı Yönünden Red Kararının Doğru Olduğu)"
İSTANBULBİM-6D19.10.2017E. 2017/436 K. 2017/660"İŞYERİ AÇMA VE ÇALIŞMA RUHSATININ İPTALİNE DAİR İŞLEMİN İPTALİ İSTEMİ (Yapı Tadilat Ruhsatı ve Yapı Kullanma İzin Belgesi Alınamamasının İlgili Belediyenin İmar Uygulaması İle İlgili Menfi Durumdan Kaynaklandığı - Şirketin Denetim Raporunda Tespiti Yapılan Hususlar Esas Alınmak Suretiyle Gideremediği Eksiklikler Sebebiyle İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatının İptaline Dair İşlemde Hukuka Uyarlık Bulunmadığı)
LPG SATIŞ İSTASYONU FAALİYET RUHSATI (İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatının İptaline Dair İşlemin İptali İstemi - Yapı Tadilat Ruhsatı ve Yapı Kullanma İzin Belgesi Alınamamasının İlgili Belediyenin İmar Uygulaması İle İlgili Menfi Durumdan Kaynaklandığı/Davaya Konu İşlemin İptaline Karar Veren İdare Mahkemesi Kararının İsabetli Bulunduğu)
BELEDİYENİN İMAR UYGULAMASI NEDENİYLE YAPI TADİLAT RUHSATI VE YAPI KULLANMA İZİN BELGESİ ALINAMAMASI (Bu Haliyle Davacı Şirketin Denetim Raporunda Tespiti Yapılan Hususlar Esas Alınmak Suretiyle Gideremediği Eksiklikler Sebebiyle İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatının İptaline Dair İşlemde Hukuka Uyarlık Bulunmadığı)"

İSTANBULBİM-7D

İSTANBULBİM-7D30.9.2016E. 2017/356 K. 2017/633"UZMAN HEMŞİRE ÜNVANININ BELİRTİLMESİ BAŞVURUSUNUN REDDİNE İLİŞKİN İŞLEMİN İPTALİ ( Davacının Okula Giriş Yaptığı ve Öğrenimine Devam Ettiği Tarihte Yürürlükte Olan ve Bu Tarih İtibarıyla Tabi Olduğu Yönetmelik Hükmünde Yer Alan Uzman Hemşire İbaresi Hemşirelik Yüksekokulu'nda Görülen Eğitimin Seviyesini Göstermeye Yönelik Olup Yüksek Lisans ve Doktora Eğitiminde Öngörülen Bilim Uzmanlığı ile İlgisi Bulunmadığından Unvanının Davacının Diplomasına Yazılması Gerektiğinden İşlemin İptali Edildiği - Başvurunun Reddi Gerektiği )
İLGİLİ YÖNETMELİĞİN DAVACININ MEZUN OLDUĞU TARİHTE YÜRÜRLÜKTEN KALDIRILMASI ( Davacının Okula Giriş Yaptığı ve Öğrenimine Devam Ettiği Tarihte Yürürlükte Olan ve Bu Tarih İtibarıyla Tabi Olduğu Yönetmelik Hükmünde Yer Alan Uzman Hemşire İbaresi Hemşirelik Yüksekokulu'nda Görülen Eğitimin Seviyesini Göstermeye Yönelik Olup Yüksek Lisans ve Doktora Eğitiminde Öngörülen Bilim Uzmanlığı ile İlgisi Bulunmadığından Unvanının Davacının Diplomasına Yazılması Gerektiğinden İşlemin İptali Edildiği - Başvurunun Reddi Gerektiği )
UZMAN HEMŞİRE İBARESİ ( Yönetmelik Hükmünde Yer Alan İbare Hemşirelik Yüksekokulu'nda Görülen Eğitimin Seviyesini Göstermeye Yönelik Olup Yüksek Lisans ve Doktora Eğitiminde Öngörülen Bilim Uzmanlığı ile İlgisi Bulunmadığından Unvanının Davacının Diplomasına Yazılması Gerektiği - Davacının Bu İsteminin Reddedilmesine İlişkin İşlemde Mevzuata Uyarlık Bulunmadığından İşlemin İptaline Karar Verildiği/Karar Hukuka Uygun Olduğundan ve İddialar Kararın Kaldırılmasını Sağlayacak Nitelikte Görülmediğinden İstemin Reddi Gerektiği )
İŞLEMDE HUKUKA UYARLIK BULUNMAMASI ( Yönetmelik Hükmünde Yer Alan Uzman İbaresi Hemşirelik Yüksekokulu'nda Görülen Eğitimin Seviyesini Göstermeye Yönelik Olup Yüksek Lisans ve Doktora Eğitiminde Öngörülen Bilim Uzmanlığı ile İlgisi Bulunmadığından Unvanının Davacının Diplomasına Yazılması Gerektiği - Davacının Bu İsteminin Reddedilmesine İlişkin İşlemde Mevzuata Uyarlık Bulunmadığından İşlemin İptaline Karar Verildiği/Karar Hukuka Uygun Olduğundan ve İddialar Kararın Kaldırılmasını Sağlayacak Nitelikte Olmadığından İstemin Reddi Gerektiği )"
İSTANBULBİM-7D25.11.2016E. 2017/569 K. 2017/624"YENİ ÖĞRETİM GÖREVLİSİ ATANMASINA İLİŞKİN İŞLEMİN İPTALİ İSTEMİ ( Tesis Edilen Bir İdari İşlemin Hukuka Uygunluğunun Denetlenmesi İçin İptal İsteminde Bulunan Kişinin Doğrudan Bir Hak İhlaline Maruz Kalması Gerekmeyip İşlemin İptali ile Davacının Güncel Hukuki Durumu Arasında Makul Bir İlginin Bulunması Gerektiği/Davacının Menfaatini İhlal Etmeyen İşlemin İptalini İsteme Hususunda Ehliyetinin Bulunmadığı - İstinaf Başvurusuna Konu İdare Mahkemesi Kararının Hukuka ve Usule Uygun Olduğu/Başvurunun Reddi Gerektiği )
İPTAL İSTEMİNDE BULUNAN KİŞİNİN HAKKININ İHLALİ ( Gerekmeyip İşlemin İptali ile Davacının Güncel Hukuki Durumu Arasında Makul Bir İlginin Bulunması Gerektiği/Davacının Menfaatini İhlal Etmeyen İşlemin İptalini İsteme Hususunda Ehliyetinin Bulunmadığı - İstinaf Başvurusuna Konu İdare Mahkemesi Kararının Hukuka Uygun Olduğu/Başvurunun Reddi Gerektiği )
İŞLEMİN İPTALİ İLE GÜNCEL HUKUKİ DURUM ARASINDA İLGİ BULUNMASI ( Tesis Edilen Bir İdari İşlemin Hukuka Uygunluğunun Denetlenmesi İçin İptal İsteminde Bulunan Kişinin Doğrudan Bir Hak İhlaline Maruz Kalması Gerekmediği/Davacının Menfaatini İhlal Etmeyen İşlemin İptalini İsteme Hususunda Ehliyetinin Bulunmadığı - İstinaf Başvurusuna Konu İdare Mahkemesi Kararının Hukuka ve Usule Uygun Olduğu/İleri Sürülen İddialar Söz Konusu Kararın Kaldırılmasını Sağlayacak Nitelikte Görülmediğinden Başvurunun Reddi Gerektiği )
MEŞRU VE GÜNCEL BİR MENFAATİ İHLAL ETMEYEN EYLEM ( Davacının Çalıştığı Ana Bilim Dalına Araştırma Görevlisi Atanması İşleminin İptalini İstemesi Hususunda Ehliyetinin Bulunmadığı Sonucuna Varıldığından Davanın Reddine Karar Verildiği - İstinaf Başvurusuna Konu İdare Mahkemesi Kararının Hukuka ve Usule Uygun Olduğu/İleri Sürülen İddialar Söz Konusu Kararın Kaldırılmasını Sağlayacak Nitelikte Görülmediğinden Başvurunun Reddi Gerektiği )"
İSTANBULBİM-7D16.2.2017E. 2017/100 K. 2017/168"İDARİ PARA CEZASINA İLİŞKİN İPTALİ İSTEMİ ( Davada Belirtilen Tarih İtibariyle Henüz 5 Yıllık Saklama Süresinin Dolmamış Olan Kayıtlar Bakımından 10 Yıla Çıkarılmış Olduğundan Günümüz İtibariyle Geriye Doğru Yapılacak Olan Kayıt İbrazına İlişkin İstemlerde İşyeri Kayıtlarının İlgili Bulundukları Yılı Takip Eden Takvim Yılından Başlayarak 10 Yıl Dikkate Alınmak Suretiyle İbrazının İstenileceğinden Davanın Reddedildiği - Davacı Vekilinin Karar Düzeltme İsteminin Reddi Gerektiği )
BELGE SAKLAMA YÜKÜMLÜLÜĞÜ ( Davada Belirtilen Tarih İtibariyle Henüz 5 Yıllık Saklama Süresinin Dolmamış Olan Kayıtlar Bakımından 10 Yıla Çıkarılmış Olduğundan Günümüz İtibariyle Geriye Doğru Yapılacak Olan Kayıt İbrazına İlişkin İstemlerde İşyeri Kayıtlarının İlgili Bulundukları Yılı Takip Eden Takvim Yılından Başlayarak 10 Yıl Dikkate Alınmak Suretiyle İbrazının İstenileceğinden Davanın Reddedildiği - Davacı Vekilinin Karar Düzeltme İsteminin Reddi Gerektiği )
KARAR DÜZELTME TALEBİ ( Danıştay Dava Daireleri İdari Veya Vergi DDGK' larının Temyiz Üzerine Verdikleri Kararlar ile BİM'nin İtiraz Üzerine Verdikleri Kararlar Hakkında Bir Defaya Mahsus Olmak Üzere Kararın Tebliğ Tarihini İzleyen Onbeş Gün İçinde Taraflarca Kararın Esasına Etkisi Olan İddia ve İtirazların Kararda Karşılanmamış Olması Bir Kararda Birbirine Aykırı Hükümler Bulunması Kararın Kanuna Aykırı Bulunması Hükmün Esasını Etkileyen Belgelerde Sahtekarlığın Ortaya Çıkmış Olması Hallerinde İstenebileceği - İstemin Reddi Gerektiği )"
İSTANBULBİM-7D16.2.2017E. 2017/119 K. 2017/154"İTİRAZ KOMİSYON KARARININ İPTALİ ( Ayni Yardımların Ölüm Doğum ve Evlenme Yardımlarının Çeşitli Tazminatların Kurumca Tutarları Yıllar İtibarıyla Belirlenecek Yemek Çocuk ve Aile Zamları İşverenler Tarafından Sigortalılar İçin Ödenen ve Aylık Toplamı Asgari Ücretin % 30'unu Geçmeyen Özel Sağlık Sigortası Primi ve Bireysel Emeklilik Katkı Payları Tutarlarının Prime Esas Kazanca Tabi Tutulmayacağından İşlemde Hukuka Aykırılık Olmayıp Davanın Reddedildiği - Karar Hukuka Uygun Olduğundan Talebin Reddi Gerektiği )
PRİME ESAS TUTULACAK KAZANÇ ( Ayni Yardımların Ölüm Doğum ve Evlenme Yardımlarının Çeşitli Tazminatların Kurumca Tutarları Yıllar İtibarıyla Belirlenecek Yemek Çocuk ve Aile Zamları İşverenler Tarafından Sigortalılar İçin Ödenen ve Aylık Toplamı Asgari Ücretin % 30'unu Geçmeyen Özel Sağlık Sigortası Primi ve Bireysel Emeklilik Katkı Payları Tutarlarının Prime Esas Kazanca Tabi Tutulmayacağından İşlemde Hukuka Aykırılık Olmayıp Davanın Reddedildiği - Karar Hukuka Uygun Olduğundan Talebin Reddi Gerektiği )
YOL PARASI ÖDEMESİ ( Ayni Yardımların Ölüm Doğum ve Evlenme Yardımlarının Çeşitli Tazminatların Kurumca Tutarları Yıllar İtibarıyla Belirlenecek Yemek Çocuk ve Aile Zamları İşverenler Tarafından Sigortalılar İçin Ödenen ve Aylık Toplamı Asgari Ücretin % 30'unu Geçmeyen Özel Sağlık Sigortası Primi ve Bireysel Emeklilik Katkı Payları Tutarlarının Prime Esas Kazanca Tabi Tutulmayacağı - İstisnalar Dışında Yapılan Ödemeler ile Ayni Yardımların Prime Esas Kazanç Olduğu/Karar Hukuka Uygun Olduğundan İstinaf Talebinin Reddi Gerektiği )"
İSTANBULBİM-7D28.2.2017E. 2017/83 K. 2017/278"ÖDENMEYEN ÜNİVERSİTE ÖDENEĞİNİN ÖDENMESİ AMAÇLI BAŞVURUNUN REDDİNİN İPTALİ ( Dava Konusu İşlemin Ödenmeyen Üniversite Ödeneği ile Döner Sermaye Ek Ödeneğinin Ödenmesi İsteminin Reddine Dair Kısmında Hukuka Uyarlılık Ödenmeyen Ek Ödeme Ödenmesi İsteminin Reddine Dair Kısmında ise Döner Sermaye Ödemesi Yapılması Durumunda Aynı Zamanda Ek Ödeme Yapılamayacağına İlişkin Kısmında Hukuka Aykırılık Bulunmadığı - İstinaf Başvurusunun Reddi Gerektiği )
DÖNER SERMAYE ÖDEMESİ YAPILMASI DURUMUNDA AYNI ZAMANDA EK ÖDEME YAPILAMAYACAĞI ( Dava Konusu İşlemin Ödenmeyen Üniversite Ödeneği ile Döner Sermaye Ek Ödeneğinin Ödenmesi İsteminin Reddine Dair Kısmında Hukuka Uyarlılık Bulunmadığı - Ek Ödeme Yapılamayacağına İlişkin Kısmında Hukuka Aykırılık Bulunmadığı - İstinaf Başvurusunun Reddi Gerektiği )
İDDİALARIN SÖZ KONUSU KARARIN KALDILMASINI SAĞLAYACAK NİTELİKTE BULUNMAMASI ( Dava Konusu İşlemin Ödenmeyen Üniversite Ödeneği ile Döner Sermaye Ek Ödeneğinin Ödenmesi İsteminin Reddine Dair Kısmında Hukuka Uyarlılık Ödenmeyen Ek Ödeme Ödenmesi İsteminin Reddine Dair Kısmında ise Döner Sermaye Ödemesi Yapılması Durumunda Aynı Zamanda Ek Ödeme Yapılamayacağına İlişkin Kısmında Hukuka Aykırılık Bulunmadığı - İstinaf Başvurusunun Reddi Gerektiği )"
İSTANBULBİM-7D30.3.2017E. 2017/444 K. 2017/501"ÜNİVERSİTEDEN DİĞERİNE NAKLEN ATANMA TALEBİ ( Hemşire Olarak Görev Yapan Davacının Eş Durumu Özrü Sebebiyle İlgili Üniversiteye Naklen Atanması İçin Gerekli Olan Muvafakat Talebinin Reddine İlişkin Davalı İdarenin İşleminin İptali İstemiyle Açılan Davada Dava Konusu İşlemin İptaline Karar Verildiği - İstinaf Başvurusuna Konu Kararın Hukuka ve Usule Uygun Olduğu Anlaşıldığından ve Dilekçede İleri Sürülen İddialar Söz Konusu Kararın Kaldırılmasını Sağlayacak Nitelikte Görülmediğinden İstinaf Başvurusunun Reddi Gerektiği )
EŞ DURUMU ÖZRÜ SEBEBİYLE ATANMA ( Atama İçin Gerekli Olan Muvafakat Talebinin Reddine İlişkin Davalı İdarenin İşleminin İptali İstemiyle Açılan Davada Dava Konusu İşlemin İptaline Karar Verildiği - İstinaf Başvurusuna Konu Kararın Hukuka ve Usule Uygun Olduğu Anlaşıldığından ve Dilekçede İleri Sürülen İddialar Söz Konusu Kararın Kaldırılmasını Sağlayacak Nitelikte Görülmediğinden İstinaf Başvurusunun Reddi Gerektiği )
İDDİALARIN KARARIN KALDIRILMASINI SAĞLAYACAK NİTELİKTE OLMAMASI ( Hemşire Olarak Görev Yapan Davacının Eş Durumu Özrü Sebebiyle İlgili Üniversiteye Naklen Atanması İçin Gerekli Olan Muvafakat Talebinin Reddine İlişkin Davalı İdarenin İşleminin İptali İstemiyle Açılan Davada Dava Konusu İşlemin İptaline Karar Verildiği - İstinaf Başvurusuna Konu Kararın Hukuka ve Usule Uygun Olduğu Anlaşıldığından İstinaf Başvurusunun Reddi Gerektiği )"
İSTANBULBİM-7D30.3.2017E. 2017/65 K. 2017/496"GÖREVLENDİRME İŞLEMİNİN İPTALİ İSTEMİ ( Mimarlık Fakültesi Öğretim Üyesi Olarak Görev Yapan Davacının Denizcilik Fakültesi Temel Bilimler Anabilim Dalında Görevlendirildiği - Davacının Kadro ve Özlük Haklarında Herhangi Bir Değişikliğin Olmadığı ve Atama Niteliğinde Olacak Belirsiz Süreli Bir Görevlendirmeden Söz Edilemeyecek Olup Belli Bir Süreyle Sınırlı Olarak Tesis Edilen Dava Konusu Görevlendirme İşleminde Hukuka Aykırılık Bulunmadığı/Karar Hukuka Uygun Olduğundan İstinaf Başvurusunun Reddi Gerektiği )
DAVACININ MİMARLIK FAKÜLTESİNDEN DENİZCİLİK FAKÜLTESİNE GÖNDERİLMESİ ( Davacının Kadro ve Özlük Haklarında Herhangi Bir Değişikliğin Olmadığı ve Atama Niteliğinde Olacak Belirsiz Süreli Bir Görevlendirmeden Söz Edilemeyecek Olup Belli Bir Süreyle Sınırlı Olarak Tesis Edilen Dava Konusu Görevlendirme İşleminde Hukuka Aykırılık Bulunmadığı - Karar Hukuka Uygun Olduğundan İstinaf Başvurusunun Reddi Gerektiği )
İŞLEMİN ATAMA NİTELİĞİNDE OLMAMASI ( Mimarlık Fakültesi Öğretim Üyesi Olarak Görev Yapan Davacının Denizcilik Fakültesi Temel Bilimler Anabilim Dalında Görevlendirildiği - Davacının Kadro ve Özlük Haklarında Herhangi Bir Değişikliğin Olmadığı ve Belirsiz Süreli Bir Görevlendirmeden Söz Edilemeyecek Olup Belli Bir Süreyle Sınırlı Olarak Tesis Edilen Dava Konusu Görevlendirme İşleminde Hukuka Aykırılık Bulunmadığı/Karar Hukuka Uygun Olduğundan İstinaf Başvurusunun Reddi Gerektiği )"
İSTANBULBİM-7D15.6.2017E. 2017/411 K. 2017/996"İDARİ SORUŞTURMA İZNİ VERİLMEMESİNE DAİR İŞLEMİN İPTALİ İSTEMİ ( Yetkili İdare Mahkemesinin Gösterilmemiş Olması Halinde Yetkili İdare Mahkemesinin Davaya Konu Olan İdari İşlemi veya İdari Sözleşmeyi Yapan İdari Merciin Bulunduğu Yerdeki İdare Mahkemesi Olduğu - Kamu Görevlisinin Disiplin Cezaları ile İlgili Bir Uyuşmazlık Olarak Kabulü Mümkün Olmayan ve İYUK'ta Yetki Kuralları Kapsamında da Değerlendirilmesinin Mümkün Olmadığı/İstinaf Başvurusunun Kabulü Gerektiği )
DAVACININ ÖĞRETİM ÜYESİ OLMASI ( Davacının Sakarya Üniversitesinde Öğretim Görevlisi Olduğu - Kamu Görevlisinin Disiplin Cezaları ile İlgili Bir Uyuşmazlık Olarak Kabulü Mümkün Olmayan ve İYUK'ta Yetki Kuralları Kapsamında da Değerlendirilmesi Mümkün Olmayan Uyuşmazlığın Çözümünde Genel Yetki Kuralı Uyarınca İşlemi Tesis Eden Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı'nın Bulunduğu Yer İdare Mahkemesi Olan Ankara İdare Mahkemesinin Yetkili Bulunduğu/İstinaf Başvurusunun Kabulü Gerektiği )
YETKİLİ MAHKEME ( Davacının Sakarya Üniversitesinde Öğretim Görevlisi Olduğu - Kamu Görevlisinin Disiplin Cezaları ile İlgili Bir Uyuşmazlık Olarak Kabulü Mümkün Olmayan ve İYUK'ta Yetki Kuralları Kapsamında da Değerlendirilmesi Mümkün Olmayan Uyuşmazlığın Çözümünde İşlemi Tesis Eden Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı'nın Bulunduğu Yer İdare Mahkemesi Olan Ankara İdare Mahkemesinin Yetkili Bulunduğu/İstinaf Başvurusunun Kabulü Gerektiği )"
İSTANBULBİM-7D19.10.2017E. 2017/818 K. 2017/1903"İŞ TEFTİŞ KURULU BAŞKANLIĞI RAPORU ( Sigortalıların Prime Esas Kazancının Kuruma Eksik Bildirildiğinden Bahisle İdari Para Cezası Verilmesi İşleminin İptali - Henüz Ödemesi Yapılmayan Bir Ücret Alacağından Dolayı Eksik Matrah Bildiriminde Bulunulduğundan Bahisle Tesis Edilen İşlemde Hukuka Uygunluk Bulunmadığı )
SGM İDARİ PARA CEZASI İŞLEMİNİN İPTALİ ( İş Teftiş Kurulu Başkanlığı Raporuna Göre Sigortalıların Prime Esas Kazancının Kuruma Eksik Bildirilmesi - Eksik Ücret Ödemesi Olduğunun Sonradan Yapılan İnceleme İle Ortaya Çıkması Halinde Kurumca Belirlenen Süre İçinde Aylık Prim Hizmet Belgesinin Düzenleneceeği/İşlemin İptal Edileceği )
İDARİ PARA CEZASINA DAİR SGM İŞLEMİNİN İPTALİ ( Sigortalıların Prime Esas Kazancının Kuruma Eksik Bildirilnesi - Henüz Ödemesi Yapılmayan Dolayısıyla Aylık Prim Hizmet Belgesi Düzenlenmesini Henüz Gerektirmeyen Bir Ücret Alacağından Dolayı Eksik Matrah Bildiriminde Bulunulduğundan Bahisle Tesis Edilen İşlemin İptal Edileceği )"

İSTANBULBİM-8D

İSTANBULBİM-8D13.10.2016E. 2017/154 K. 2017/140"TRAFİKTEN MEN EDİLME İŞLEMİNİN İPTALİ İSTEMİ ( İlgili Belediyeden İzin veya Ruhsat Almaksızın Belediye Sınırları Dâhilinde Ticari Amaçlı Yolcu Taşıyan Kişiye Denilerek Yasa Koyucu Tarafından İzin Alınmaksızın Taşımacılık Yapılmasının Cezalandırmak İstenildiği - Aracın İlgili Belediyeden Alınmış Taksi Çalışma Ruhsatı Bulunup İşlemde Hukuka Uyarlık Görülmediğinden Dava Konusu İşlemin İptaline Karar Verildiği/Karar Hukuka Uygun Bulunduğundan ve İddialar Kararın Kaldırılmasını Sağlayacak Nitelikte Olmadığından Başvurunun Reddi Gerektiği )
BELEDİYEDEN ALINMIŞ İZİN VE RUHSAT ALINMADAN YOLCU TAŞIMACILIĞI YAPILMASI ( Belediye Sınırları Dâhilinde Ticari Amaçlı Yolcu Taşıyan Kişiye Denilerek Yasa Koyucu Tarafından İzin Alınmaksızın Taşımacılık Yapılmasının Cezalandırmak İstenildiği - Aracın İlgili Belediyeden Alınmış Taksi Çalışma Ruhsatı Bulunup İşlemde Hukuka Uyarlık Görülmediğinden Dava Konusu İşlemin İptaline Karar Verildiği/Karar Hukuka Uygun Bulunduğundan ve İddialar Kararın Kaldırılmasını Sağlayacak Nitelikte Olmadığından Başvurunun Reddi Gerektiği )
BİM KARAR İNCELEMESİ ( Yaptığı İnceleme Sonunda İlk Derece Mahkemesi Kararını Hukuka Uygun Bulursa İstinaf Başvurusunun Reddine Karar Vereceği - Fakat Karardaki Maddi Yanlışlıkların Düzeltilmesi Mümkün İse Gerekli Düzeltmeyi Yaparak Aynı Kararın Verileceği/Mahkeme Kararı Hukuka Uygun Bulunduğundan ve Başvuru Dilekçesinde İleri Sürülen İddialar da Söz Konusu Kararın Kaldırılmasını Sağlayacak Nitelikte Görülmediğinden Başvurunun Reddi Gerektiği )"
İSTANBULBİM-8D9.1.2017E. 2017/7 K. 2017/23"ÖDEME EMRİNİN İPTALİ İSTEMİ ( Ödeme Emri Muhteviyatı Amme Alacağının Terkin Edilerek Bu Ödeme Emrinin İptal Edildiği/Davanın Bu Kısmı Konusuz Kalmış Olup Ödeme Emrine İlişkin Olarak Karar Verilmesine Yer Bulunmadığı - BİM Kararının Düzeltme Yolu ile İncelenebilmesinin İYUK' ta Yazılı Sebeplerden Birinin Varlığı ile Mümkün Olduğu/Karar Düzeltme Dilekçesinde İleri Sürülen Sebepler Bunlardan Hiçbirine Uymadığından İstemin Reddi Gerektiği )
DAVANIN KONUSUZ KALMASI ( Ödeme Emrinin İptali İstemi/Ödeme Emri Muhteviyatı Amme Alacağının Terkin Edilerek Bu Ödeme Emrinin İptal Edildiği - Davanın Bu Kısmı İtibariyle Ödeme Emrine İlişkin Olarak Karar Verilmesine Yer Bulunmadığı/BİM Kararının Düzeltme Yolu ile İncelenebilmesinin İYUK' ta Yazılı Sebeplerden Birinin Varlığı ile Mümkün Olduğu - Karar Düzeltme Dilekçesinde İleri Sürülen Sebepler Bunlardan Hiçbirine Uymadığından İstemin Reddi Gerektiği )
BİM KARARLARININ DÜZELTME YOLU İLE İNCELENEBİLMESİ ( İYUK' ta Yazılı Sebeplerden Birinin Varlığı ile Mümkün Olduğu - Ödeme Emri Muhteviyatı Amme Alacağının Terkin Edilerek Bu Ödeme Emrinin İptal Edildiğinden Dava Konusuz Kalmış Olup Ödeme Emrine İlişkin Olarak Karar Verilmesine Yer Bulunmadığı/Karar Düzeltme Dilekçesinde İleri Sürülen Sebepler Bunlardan Hiçbirine Uymadığından İstemin Reddi Gerektiği )"
İSTANBULBİM-8D19.1.2017E. 2017/30 K. 2017/59"ARACIN TRAFİKTEN MEN EDİLMESİNE İLİŞKİN İŞLEMİN İPTALİ ( Davacının Ticari Plakalı Taksi İşlettiği ve Maliki Olduğu Araca İlişkin Geçerli Taksi Çalışma Ruhsatnamesinin Bulunduğu - Aracın Taksi Çalışma Ruhsatnamesinde Şoför Olarak Belirtilen Kişi Dışında Başka Biri Tarafından Kullanılması Belediyeden İzin veya Ruhsat Almaksızın Ticari Amaçlı Yolcu Taşımacılığı Faaliyeti Olarak Değerlendirilmeyeceğinden İşlemin İptaline Karar Verildiği/Karar Hukuka Uygun Olup İddialar da Kararın Kaldırılmasına Yetmeyeceğinden Başvurunun Reddi Gerektiği )
BELEDİYEDEN İZİN VEYA RUHSAT ALMAKSIZIN TİCARİ AMAÇLI YOLCU TAŞIMACILIĞI ( Davacının Ticari Plakalı Taksi İşlettiği ve Maliki Olduğu Araca İlişkin Geçerli Taksi Çalışma Ruhsatnamesinin Bulunduğu - Aracın Taksi Çalışma Ruhsatnamesinde Şoför Olarak Belirtilen Kişi Dışında Başka Biri Tarafından Kullanılması Bu Kapsamda Değerlendirilmeyeceğinden İşlemin İptaline Karar Verildiği/Karar Hukuka Uygun Olup İddialar da Kararın Kaldırılmasına Yetmeyeceğinden Başvurunun Reddi Gerektiği )
TİCARİ PLAKALI TAKSİ İŞLETİLMESİ ( Maliki Olduğu Araca İlişkin Geçerli Taksi Çalışma Ruhsatnamesinin Bulunduğu - Aracın Taksi Çalışma Ruhsatnamesinde Şoför Olarak Belirtilen Kişi Dışında Başka Biri Tarafından Kullanılması Belediyeden İzin veya Ruhsat Almaksızın Ticari Amaçlı Yolcu Taşımacılığı Faaliyeti Olarak Değerlendirilmeyeceğinden İşlemin İptaline Karar Verildiği/Karar Hukuka Uygun Olup İddialar da Kararın Kaldırılmasına Yetmeyeceğinden Başvurunun Reddi Gerektiği )
TAKSİ ÇALIŞMA RUHSATNAMESİNİN BULUNMASI ( Davacının Ticari Plakalı Taksi İşlettiği ve Maliki Olduğu - Aracın Taksi Çalışma Ruhsatnamesinde Şoför Olarak Belirtilen Kişi Dışında Başka Biri Tarafından Kullanılması Belediyeden İzin veya Ruhsat Almaksızın Ticari Amaçlı Yolcu Taşımacılığı Faaliyeti Olarak Değerlendirilmeyeceğinden İşlemin İptaline Karar Verildiği/Karar Hukuka Uygun Olup İddialar da Kararın Kaldırılmasına Yetmeyeceğinden Başvurunun Reddi Gerektiği )"
İSTANBULBİM-8D31.1.2017E. 2017/14 K. 2017/101"KESİLEN İDARİ PARA CEZASININ BİR KISMININ İPTALİ İSTEMİ ( İlgili Belediyeden İzin veya Ruhsat Almaksızın Belediye Sınırları Dâhilinde Ticari Amaçlı Yolcu Taşıyan Kişiye Denilerek İzin Alınmaksızın Taşımacılık Yapılmasının Cezalandırmak İstenildiği/Aracın Belediyeden Alınmış Taksi Çalışma Ruhsatının Bulunduğu - Ruhsatnamedeki Sürücü Dışında Başka Sürücü Tarafından Çalıştırılması Durumunda İlgili Yönerge Hükümlerine Göre İşlem Tesis Edileceği/Mahkeme Kararı Hukuka Uygun Olduğundan İstinaf Başvurusunun Reddi Gerektiği )
BELEDİYEDEN İZİN VEYA RUHSAT ALMAKSIZIN TİCARİ AMAÇLI YOLCU TAŞIMAK ( Aracın Belediyeden Alınmış Taksi Çalışma Ruhsatının Bulunduğu/Ruhsatnamedeki Sürücü Dışında Başka Sürücü Tarafından Çalıştırılması Durumunda İlgili Yönerge Hükümlerine Göre İşlem Tesis Edileceği - Karayolları Trafik Kanunu Uyarınca Tesis Edilen Dava Konusu İşlemlerde Hukuka Uyarlık Görülmediğinden Dava Konusu İşlemlerin İptaline Karar Verildiği/Mahkeme Kararı Hukuka Uygun Olduğundan İstinaf Başvurusunun Reddi Gerektiği )
ARACIN TRAFİKTEN MEN EDİLMESİ ( İlgili Belediyeden İzin veya Ruhsat Almaksızın Belediye Sınırları Dâhilinde Ticari Amaçlı Yolcu Taşıyan Kişiye Denilerek İzin Alınmaksızın Taşımacılık Yapılmasının Cezalandırmak İstenildiği/Aracın Belediyeden Alınmış Taksi Çalışma Ruhsatının Bulunduğu - Ruhsatnamedeki Sürücü Dışında Başka Sürücü Tarafından Çalıştırılması Durumunda İlgili Yönerge Hükümlerine Göre İşlem Tesis Edileceği/Mahkeme Kararı Hukuka Uygun Olduğundan İstinaf Başvurusunun Reddi Gerektiği )
ARACIN RUHSATNAMEDEKİ SÜRÜCÜDEN FARKLI KİŞİ TARAFINDAN KULLANILMASI ( Aracın Belediyeden Alınmış Taksi Çalışma Ruhsatının Bulunduğu/Başka Sürücü Tarafından Çalıştırılması Durumunda İlgili Yönerge Hükümlerine Göre İşlem Tesis Edileceği - Karayolları Trafik Kanunu Uyarınca Tesis Edilen Dava Konusu İşlemlerde Hukuka Uyarlık Görülmediğinden Dava Konusu İşlemlerin İptaline Karar Verildiği/Mahkeme Kararı Hukuka Uygun Olduğundan İstinaf Başvurusunun Reddi Gerektiği )"
İSTANBULBİM-8D2.2.2017E. 2017/52 K. 2017/110"ÖDEME EMRİNİN İPTALİ İSTEMİ ( Dava Konusu Ödeme Emrine Dayanak Trafik Para Cezası Verilmesine İlişkin İşlemin Usulüne Uygun Olarak Davacı Şirkete Tebliğ Edilerek Kesinleştiğinin Ortaya Konulmadığı/Kesinleşmeyen Amme Alacağı İçin Ödeme Emri Düzenlenmesi Hukuka Aykırı Olduğundan Dava Konusu İşlemin İptaline Karar Verildiği - BİM Kararının Düzeltme Yolu ile İncelenebilmesinin İYUK'ta Yazılı Sebeplerden Birinin Varlığı ile Mümkün Olduğu/Dilekçede İleri Sürülen Sebepler Bunlardan Hiçbirine Uymadığından İstemin Reddi Gerektiği )
KESİNLEŞMEYEN AMME ALACAĞI İÇİN ÖDEME EMRİ DÜZENLENMESİ ( Dava Konusu Ödeme Emrine Dayanak Trafik Para Cezası Verilmesine İlişkin İşlemin Usulüne Uygun Olarak Davacı Şirkete Tebliğ Edilerek Kesinleştiğinin Ortaya Konulmadığı/Hukuka Aykırı Olduğundan Dava Konusu İşlemin İptaline Karar Verildiği - BİM Kararının Düzeltme Yolu ile İncelenebilmesinin İYUK'ta Yazılı Sebeplerden Birinin Varlığı ile Mümkün Olduğu/Dilekçede İleri Sürülen Sebepler Bunlardan Hiçbirine Uymadığından İstemin Reddi Gerektiği )
BİM KARARININ DÜZELTME YOLU İLE İNCELENEBİLMESİ ( İYUK'ta Yazılı Sebeplerden Birinin Varlığı ile Mümkün Olduğu - Karar Düzeltme Dilekçesinde İleri Sürülen Sebepler Bunlardan Hiçbirine Uymadığından İstemin Reddi Gerektiği )"
İSTANBULBİM-8D10.2.2017E. 2017/150 K. 2017/147"ARACIN TRAFİKTE MEN EDİLMESİ VE PARA CEZASINA İLİŞKİN İŞLEMİN İPTALİ ( Araç Sürücüsünün Şoför Olarak Görev Yaptığı Şirkette Acil İhtiyaç Dolayısıyla Davacı Şirkete Çağrılan Personeli Taşıdığının Anlaşıldığı/Araç ile Ticari Amaçlı Yolcu Taşımacılığı Yapılmadığının Açık Olduğu - İlgili İşlemde Hukuka Uyarlık Görülmeyip İşlemin İptaline Karar Verildiği/İstinaf Başvurusuna Konu Mahkeme Kararı Hukuka Uygun Bulunduğundan ve İddialar Kararın Kaldırılmasını Sağlayacak Nitelikte Görülmediğinden İstinaf Başvurusunun Reddi Gerektiği )
SÜRÜCÜNÜN İLGİLİ ŞİRKETTE ŞOFÖR OLARAK GÖREV YAPMASI ( Şirkette Acil İhtiyaç Dolayısıyla Davacı Şirkete Çağrılan Personeli Taşıdığının Anlaşıldığı/Araç ile Ticari Amaçlı Yolcu Taşımacılığı Yapılmadığının Açık Olduğu - İlgili İşlemde Hukuka Uyarlık Görülmeyip İşlemin İptaline Karar Verildiği/İstinaf Başvurusuna Konu Mahkeme Kararı Hukuka Uygun Bulunduğundan ve İddialar Kararın Kaldırılmasını Sağlayacak Nitelikte Görülmediğinden İstinaf Başvurusunun Reddi Gerektiği )
ACİL İHTİYAÇ DOLAYISIYLA DAVACI ŞİRKETE ÇAĞRILAN PERSONELİN TAŞINMASI ( Araç Sürücüsünün Şoför Olarak Görev Yaptığı/Araç ile Ticari Amaçlı Yolcu Taşımacılığı Yapılmadığının Açık Olduğu - İlgili İşlemde Hukuka Uyarlık Görülmeyip İşlemin İptaline Karar Verildiği/İstinaf Başvurusuna Konu Mahkeme Kararı Hukuka Uygun Bulunduğundan ve İddialar Kararın Kaldırılmasını Sağlayacak Nitelikte Görülmediğinden İstinaf Başvurusunun Reddi Gerektiği )
TİCARİ AMAÇLI YOLCU TAŞIMACILIĞI ( Yapılmadığının Açık Olduğu - İlgili İşlemde Hukuka Uyarlık Görülmeyip İşlemin İptaline Karar Verildiği/İstinaf Başvurusuna Konu Mahkeme Kararı Hukuka Uygun Bulunduğundan ve İddialar Kararın Kaldırılmasını Sağlayacak Nitelikte Görülmediğinden İstinaf Başvurusunun Reddi Gerektiği )"
İSTANBULBİM-8D22.2.2017E. 2017/170 K. 2017/222"ARACIN TRAFİKTEN MEN EDİLMESİNE İLİŞKİN İŞLEMİN İPTALİ ( Araçta Yapılan Denetimde Korsan Yolcu Taşımacılığı Yapıldığının ve Taşımacılığı Yapan ile Aracın Sahibinin Farklı Olduğunun Tespit Edildiği/Eylemin Ceza Gerektirdiğinden Bahisle İlgili İşlemin Tesis Edildiği - Cezaların Şahsiliği İlkesi ve Anılan AYM'nin 11.09.2014 Tarihli Kararı Uyarınca Yasal Dayanağı Kalmadığından Dolayı Araç Sahibi Olan Davacı Hakkında Tesis Edilen İşlemde Hukuka Uyarlık Bulunmadığından İptaline Karar Verildiği/Karar Hukuka Uygun Bulunduğundan İstinaf Başvurusunun Reddi Gerektiği )
ARAÇTA KORSAN YOLCU TAŞIMACILIĞI YAPILMASI ( Taşımacılığı Yapan ile Aracın Sahibinin Farklı Olduğunun Tespit Edildiği/Eylemin Ceza Gerektirdiğinden Bahisle İlgili İşlemin Tesis Edildiği - Cezaların Şahsiliği İlkesi ve Anılan AYM'nin 11.09.2014 Tarihli Kararı Uyarınca Yasal Dayanağı Kalmadığından Dolayı Araç Sahibi Olan Davacı Hakkında Tesis Edilen İşlemde Hukuka Uyarlık Bulunmadığından İptaline Karar Verildiği/Karar Hukuka Uygun Bulunduğundan İstinaf Başvurusunun Reddi Gerektiği )
CZEALARIN ŞAHSİLİĞİ İLKESİ ( Araçta Yapılan Denetimde Korsan Yolcu Taşımacılığı Yapıldığının ve Taşımacılığı Yapan ile Aracın Sahibinin Farklı Olduğunun Tespit Edildiği/Eylemin Ceza Gerektirdiğinden Bahisle İlgili İşlemin Tesis Edildiği - AYM'nin 11.09.2014 Tarihli Kararı Uyarınca Yasal Dayanağı Kalmadığından Dolayı Araç Sahibi Olan Davacı Hakkında Tesis Edilen İşlemde Hukuka Uyarlık Bulunmadığından İptaline Karar Verildiği/Karar Hukuka Uygun Bulunduğundan İstinaf Başvurusunun Reddi Gerektiği )"
İSTANBULBİM-8D30.5.2017E. 2017/893 K. 2017/871"TRAFİK İDARİ PARA CEZASI VERİLMESİNE DAİR İŞLEMİN İPTALİ İSTEMİ (Konusu Beş Bin Lirayı Geçmeyen İdari İşlemlere Karşı Açılan İptal Davaları Hakkında İdare Mahkemelerince Verilen Kararların Kesin Olduğu/Bunlara Karşı İstinaf Yoluna Başvurulamayacağı - İstinaf Başvurusunun İncelenmeksizin Reddi Gerektiği)
İSTİNAFTA PARASAL SINIR (Konusu Beş Bin Lirayı Geçmeyen İdari İşlemlere Karşı Açılan İptal Davaları Hakkında İdare Mahkemelerince Verilen Kararların Kesin Olduğu - Trafik İdari Para Cezasının İptali İstemiyle Açılan Davada Verilen Karara Karşı İstinaf Başvurusunun Görüm ve Çözümünün Yapılarak Bir Karar Verilemeyeceği)
İPTAL DAVASI (Trafik İdari Para Cezası Verilmesine Dair İşlemin İptali - Konusu Beş Bin Lirayı Geçmeyen İdari İşlemlere Karşı Açılan İptal Davaları Hakkında İdare Mahkemelerince Verilen Kararların Kesin Olduğu/Bunlara Karşı İstinaf Yoluna Başvurulamayacağı - İstinaf Başvurusunun İncelenmeksizin Reddedileceği)"
İSTANBULBİM-8D31.5.2017E. 2017/766 K. 2017/875"TRAFİKTEN MEN İŞLEMİNİN İPTALİ ( Davacının Turizm Servis Aracı Güzergah Kullanım İzin Belgesinin Bulunduğu - Bu Haliyle Anılan Fiilin Korsan Olarak Tabir Edilen Taşımacılığa Yaptırım Öngören Yasa Kapsamına Girmediği Gerekçesiyle Davaya Konu İşlemin İptaline Karar Verilmesinin Hukuka Uygun Olduğu )
TURİZM SERVİS ARACI GÜZERGAH KULLANIM İZİN BELGESİ ( Bulunması Nedeniyle Davacının Fiilinin Korsan Olarak Tabir Edilen Taşımacılığa Yaptırım Öngören Yasa Kapsamına Girmediği Gerekçesiyle Davaya Konu İşlemin İptaline Karar Verilmesinin Hukuka Uygun Olduğu - Trafikten Men İşleminin İptali )
KORSAN TAŞIMACILIK ( Trafikten Men İşleminin İptali - Davacının Turizm Servis Aracı Güzergah Kullanım İzin Belgesinin Bulunduğu/Bu Haliyle Anılan Fiilin Korsan Olarak Tabir Edilen Taşımacılığa Yaptırım Öngören Yasa Kapsamına Girmediği )"
İSTANBULBİM-8D6.6.2017E. 2017/497 K. 2017/952"TRAFİKTEN MEN İŞLEMİNİN İPTALİ (Davacı Şirkete Ait Araçla Ücret Karşılığı Yolcu Taşındığı Açık Bir Şekilde Belirlenmediğinden Amaç Dışı Kullanımdan Söz Edilmesi Mümkün Olmayıp Aracın Trafikten Men Edilmesine Dair İşlemde Hukuka Uyarlık Görülmediği)
KORSAN TAKSİ (Hem Mülkiyet Hakkının Kullanılmasını Oldukça Uzun Bir Süre Askıya Alan Hem Para Cezası İçeren Trafikten Mene Dair İdari Yaptırımın İzin veya Ruhsat Almaksızın Ticari Taşımacılık Yapan Kişilere Uygulanacağı)
ŞİRKET ARACILIĞIYLA ÜCRET KARŞILIĞI YOLCU TAŞINMASI (Otel Müşterisinin Hava Alanına Götürülmesi Karşılığında Belirli Bir Ücretin Alındığına Dair Somut Bir Tespite Yer Verilmediği - Davacı Şirkete Ait Araçla Ücret Karşılığı Yolcu Taşındığı Açık Bir Şekilde Belirlenmediği/Trafikten Men İşleminde Hukuka Uyarlık Görülmediği)
İZİN VEYA RUHSAT OLMADAN TİCARİ AMAÇLA YOLCU TAŞIMA (Belirli Bir Ücretin Alındığına Dair Somut Bir Tespite Yer Verilmediği - Davacı Şirkete Ait Araçla Ücret Karşılığı Yolcu Taşındığı Açık Bir Şekilde Belirlenmediğinden Amaç Dışı Kullanımdan Söz Edilmesi Mümkün Olmayıp Aracın Trafikten Men Edilmesinin Hatalı Olduğu)"

İSTANBULBİM-9D

İSTANBULBİM-9D4.1.2017E. 2017/21 K. 2017/3"ALKOL VEYA UYUŞTURUCU MADDENİN ETKİSİ ALTINDAYKEN ARAÇ KULLANMA ( Yabancının Sınır Dışı Edilebilmesi İçin Kamu Düzeni Kamu Güvenliği ya da Düzeni Açısından Tehdit Oluşturması Yeterli Olup Bunun İçin Bir Yargı Kararı Bulunması ya da Yabancının Mahkumiyetine Karar Verilmesi Gerekmediği/Ceza Yargılaması Sonucunda Davacının Beraatine Karar Verilmişse de Öngörülen Düzeyden Daha Fazla Alkollü Vaziyette Araç Kullandığının Sabit Olduğu/Koşulları Oluşmayan Yargılamanın Yenilenmesi Talebinin Reddi Gerektiği )
YABANCININ SINIR DIŞI EDİLMESİ ( Kamu Düzeni Kamu Güvenliği ya da ağlığı Açısından Tehdit Oluşturması Yeterli Olup Bunun İçin Bir Yargı Kararı Bulunması ya da Yabancının Mahkumiyetine Karar Verilmesi Gerekmediği/Ceza Yargılaması Sonucunda Davacının Beraatine Karar Verilmişse de Öngörülen Düzeyden Daha Fazla Alkollü Vaziyette Araç Kullandığının Sabit Olduğu/Koşulları Oluşmayan Yargılamanın Yenilenmesi Talebinin Reddi Gerektiği )
CEZA DAVASINDA BERAATE HÜKMEDİLMESİ ( Trafik Güvenliğini Tehlikeye Düşürmek Suçunun Unsurlarının Oluşmadığı/Davacının Yasada Öngörülen Düzeyden Daha Yüksek Bir Düzeyde Alkollü Vaziyette Araç Kullandığı - Davacının Alkollü Vaziyette Araç Kullanması Kamu Düzeni ve Güvenliği Açısından Tehdit Oluşturduğu/Açılan Dava ile Ceza Mahkemesinde Görülen Davanın Konusu ve Taraflarının Farklı Olduğu - Koşullarının Oluşmadığından Yargılamanın Yenilenmesi İsteminin Reddi Gerektiği
YARGILAMANIN YENİLENMESİ ( Davacının Beraatine İlişkin Ceza Mahkemesi Kararının Sınır Dışı İşleminin İptali İstemiyle Açılan Davada Davanın Reddine İlişkin Kararı Ortadan Kaldırmadığı - Açılan Dava ile Ceza Mahkemesinde Görülen Davanın Konusu ve Taraflarının Farklı Olduğu - Koşullarının Oluşmadığından Yargılamanın Yenilenmesi İsteminin Reddi Gerektiği )"
İSTANBULBİM-9D9.1.2017E. 2017/64 K. 2017/36"ECRİMİSİLDEN KAYNAKLANAN TAHAKKUK FİŞİNİN İPTALİ İSTEMİ ( Barakanın Davacıya Kiralandığı Taşınmazın Davalı İdareye Devri Sonrasında İse Kira Sözleşmelerinin Davalı İdare Onayına Sunulmadığı ve Sözleşmelerin Geçersiz Olduğundan Bahisle Ecrimisil Tahakkuk Ettirildiği/Kullanımın Geçerli Bir Kira İlişkisine Dayandığı ve İlişkinin Devam Ettiği - Sözleşmenin Sona Ermesinden Sonra Ecrimisilin Tahakkuk Ettirileceği/Davanın Konusu Beş Bin Türk Lirasını Geçmeyen İdari İşlem Olup Kararın Kesin Olması Nedeniyle Başvurunun İncelenmeden Reddedileceği )
KONUSU BEŞ BİN LİRAYI GEÇMEYEN İDARİ DAVALAR ( Konusu Beş Bin Türk Lirasını Geçmeyen Vergi Davaları Tam Yargı Davaları ve İdari İşlemlere Karşı Açılan İptal Davaları Hakkında İdare ve Vergi Mahkemelerince Verilen Kararların Kesin Olduğu - Bunlara Karşı İstinaf Yoluna Başvurulamayacağı/Verilen Kararın Kesin Olması Nedeniyle Başvurunun İncelenmeden Reddedileceği )
KİRALANAN TAŞINMAZIN DAVALI İDAREYE DEVRİ ( Kira Sözleşmelerinin Davalı İdare Onayına Sunulmadığı ve Sözleşmelerin Geçersiz Olduğundan Bahisle Ecrimisil Tahakkuk Ettirildiği/ Kullanımın Geçerli Bir Kira İlişkisine Dayandığı ve İlişkinin Devam Ettiği - Sözleşmenin Sona Ermesinden Sonra Ecrimisilin Tahakkuk Ettirileceği/Davanın Konusu Beş Bin Türk Lirasını Geçmeyen İdari İşlem Olup Kararın Kesin Olması Nedeniyle Başvurunun İncelenmeden Reddedileceği )
ECRİMİSİLİN SÖZLEŞMENİN SONA ERMESİNDEN SONRA TAHAKKUK ETTİRİLMESİ ( Barakanın Davacıya Kiralandığı Taşınmazın Davalı İdareye Devri Sonrasında ise Kira Sözleşmelerinin Davalı İdare Onayına Sunulmadığı ve Sözleşmelerin Geçersiz Olduğundan Bahisle Ecrimisil Tahakkuk Ettirildiği - Kullanımın Geçerli Bir Kira İlişkisine Dayandığı ve İlişkinin Devam Ettiği/Davanın Konusu Beş Bin Türk Lirasını Geçmeyen İdari İşlem Olup Kararın Kesin Olması Nedeniyle Başvurunun İncelenmeden Reddedileceği )"
İSTANBULBİM-9D11.1.2017E. 2017/58 K. 2017/63"ECRİMİSİL İHBARNAMELERİNİN İPTALİ İSTEMİ ( Bilirkişi Raporu Kapsam ve İçerik Bakımından Hükme Esas Alınabilecek Nitelikte Bulunduğundan Dava Konusu Ecrimisil İhbarnamelerinin Belirtilen Kısmının Hukuka Aykırı Belirtilen Diğer Kısmının ise Hukuka Uygun Olduğu Sonucuna Varıldığı - Ecrimisil İhbarnamelerinin Hukuka Aykırı Kısmının İptaline Hukuka Uygun Kısmı Yönünden İse Davanın Reddine Karar Verildiği/Kanunda Sayılan Nedenlerden Hiçbirine Uymayan Taraflarca Yapılan Karar Düzeltme İstemlerinin Reddi Gerektiği )
BİLİRKİŞİ RAPORUNUN HÜKME ESAS ALINABİLECEK NİTELİKTE BULUNMASI ( Dava Konusu Ecrimisil İhbarnamelerinin Belirtilen Kısmının Hukuka Aykırı Belirtilen Diğer Kısmının ise Hukuka Uygun Olduğu Sonucuna Varıldığı - Ecrimisil İhbarnamelerinin Hukuka Aykırı Kısmının İptaline Hukuka Uygun Kısmı Yönünden İse Davanın Reddine Karar Verildiği/Kanunda Sayılan Nedenlerden Hiçbirine Uymayan Taraflarca Yapılan Karar Düzeltme İstemlerinin Reddi Gerektiği )
BİM'NİN VERDİĞİ KARARLARIN DÜZELTME YOLU İLE İNCELENEBİLMESİ ( İYUK'ta Yazılı Nedenlerin Varlığı Halinde Mümkün Olduğu - Sayılan Nedenlerden Hiçbirine Uymayan Taraflarca Yapılan Karar Düzeltme İstemlerinin Reddi Gerektiği/Ecrimisil İhbarnamelerinin İptali İstemi )"
İSTANBULBİM-9D18.1.2017E. 2017/112 K. 2017/110"KAMULAŞTIRMASIZ EL ATMA ( Mülkiyet Hakkının Kullanılmasına Engel Teşkil Eden Kısıtlılığı Kaldıracak İş ve İşlemleri Yapmak İçin İdareye Beş Yıllık Süre Tanındığı - Dava Hakkında Karar Verilmesine Yer Olmadığına İlişkin İdare Mahkemesi Kararının Doğru Olduğu )
TASARRUF HAKKI KISITLANAN TAŞINMAZLAR ( 5 Yıllık Sürenin 2942 S.K. Md. Ek-1 Kapsamında Kalan ve Bu Kanunun Yürürlüğe Girdiği Tarihten Önce Tasarruf Hakkı Kısıtlanan Taşınmazlar Hakkında da Bu Maddenin Yürürlüğe Girdiği Tarihten İtibaren Başlayacağı/Bu Maddenin Yürürlüğe Girdiği Tarihten Önce Açılan Ancak Henüz Karara Bağlanmayan veya Kararı Kesinleşmeyen Davalara da Uygulanacağı )
KARAR VERİLMESİNE YER OLMADIĞI KARARI ( 2942 S.K. Md. Ek- 1'le İdarelere Mülkiyet Hakkının Kullanılmasına Engel Teşkil Eden Kısıtlılığı Kaldıracak İş ve İşlemleri Yapmak İçin Beş Yıllık Süre Tanındığı - Yeni Yasal Düzenleme Uyarınca Hukuken Uyuşmazlığın Esası Hakkında Karar Verme Olanağı Bulunmadığından İtiraza Konu Mahkeme Kararının Bozulması Gerektiği )"
İSTANBULBİM-9D19.1.2017E. 2017/81 K. 2017/111"MÜSADEREDEN KAYNAKLANAN ZARAR İDDİASINA DAYALI ALACAK İSTEMİ ( Davacı Tarafından Müsadere Kararının Uygulanmasına İlişkin İşlemden En Geç İdare Mahkemesi Kararının Tebliğ Edildiği Tarihte Haberdar Olunduğunun Kabulü Gerekmekte Olup Bu Tarihten İtibaren 60 Gün İçerisinde İnfaz İşlemi Nedeniyle Uğradığını İddia Ettiği Zararın Tazmini İçin Dava Açılması Gerektiği - Süre Aşımı Nedeniyle Esasın İncelenemeyeceğinden Davanın Reddine Karar Verildiği/İddialar Yerinde Görülmediğinden İtirazın Reddi Gerektiği )
MÜSADEREDEN KAYNAKLANAN DAVALARIN AÇILMA SÜRESİ ( Müsadere Kararının Uygulanmasına İlişkin İşlemden En Geç İdare Mahkemesi Kararının Tebliğ Edildiği Tarihte Haberdar Olunduğunun Kabulü Gerekmekte Olup Bu Tarihten İtibaren 60 Gün İçerisinde İnfaz İşlemi Nedeniyle Uğradığını İddia Ettiği Zararın Tazmini İçin Dava Açılması Gerektiği - Sürenin Geçirilmesinden Çok Sonra Açılan Davanın Esasının İncelenmesi Olanağı Bulunmadığından Davanın Reddine Karar Verildiği/İddialar Yerinde Görülmediğinden İtirazın Reddi Gerektiği )
TAZMİNAT İSTEMİ ( İdare Mahkemesi Kararının İrtifak Hakkı Tesisine İlişkin Olduğu ve Doğrudan Davacı Şirkete İrtifak Hakkı Verilmesi Sonucunu Doğuran Nitelikte ve Müsadere İşlemine Yönelik Bir Karar Olmadığı - Bu İddia Yerinde Görülmeyerek Davanın Süre Aşımı Nedeniyle Reddine Karar Verildiği )
KARARIN BOZMA YÖNÜNDEN İNCELENMESİ ( İYUK'ta Görev ve Yetki Dışında Bir İşe Bakılmış Olması Hukuka Aykırı Karar Verilmesi ve Usul Hükümlerine Uyulmamış Olmasının Bozma Nedenleri Olarak Belirlendiği - İdare Mahkemesi Kararında Kanunda Sayılan Bozma Nedenlerinin Bulunmadığı Anlaşıldığından ve İtiraz Dilekçesinde İleri Sürülen İddialar Söz Konusu Kararın Bozulmasını Sağlayacak Nitelikte Görülmediğinden İtirazın Reddi Gerektiği )"
İSTANBULBİM-9D25.1.2017E. 2017/151 K. 2017/145"ÖDEME EMRİNİN İPTALİ İSTEMİ ( Dava Konusu Ödeme Emrinin Dayanağı İşlem Olan Ecrimisil İhbarnamesinin Yargı Kararıyla İptal Edildiği/Hukuki Dayanağı Kalmayan Dava Konusu Ödeme Emri İşleminde Hukuka Uyarlık Bulunmayıp Dava Konusu İşlemin İptaline Karar Verildiği - BİM'nin İtiraz Üzerine Verdikleri Kararların Düzeltme Yolu ile Yeniden İncelenebilmesinin İYUK'ta Yazılı Nedenlerin Varlığı Halinde Mümkün Olduğu/Sayılan Nedenlerden Hiçbirine Uymayan Karar Düzeltme İsteminin Reddi Gerektiği )
ECRİMİSİL İHBARNAMESİNİN YARGI KARARIYLA İPTAL EDİLMESİ ( Ödeme Emrinin İptali İstemi/Hukuki Dayanağı Kalmayan Dava Konusu Ödeme Emri İşleminde Hukuka Uyarlık Bulunmayıp Dava Konusu İşlemin İptaline Karar Verildiği - BİM'nin İtiraz Üzerine Verdikleri Kararların Düzeltme Yolu ile Yeniden İncelenebilmesinin İYUK'ta Yazılı Nedenlerin Varlığı Halinde Mümkün Olduğu/Sayılan Nedenlerden Hiçbirine Uymayan Karar Düzeltme İsteminin Reddi Gerektiği )
HUKUKİ DAYANAĞI KALMAYAN ÖDEME EMRİ ( Dava Konusu Ödeme Emrinin Dayanağı İşlem Olan Ecrimisil İhbarnamesinin Yargı Kararıyla İptal Edildiği/Dava Konusu İşlemin İptaline Karar Verildiği - BİM'nin İtiraz Üzerine Verdikleri Kararların Düzeltme Yolu ile Yeniden İncelenebilmesinin İYUK'ta Yazılı Nedenlerin Varlığı Halinde Mümkün Olduğu/Sayılan Nedenlerden Hiçbirine Uymayan Karar Düzeltme İsteminin Reddi Gerektiği )
BİM'NİN VERDİKLERİ KARARLARIN DÜZELTME YOLU İLE YENİDEN İNCELENMESİ ( İYUK'ta Yazılı Nedenlerin Varlığı Halinde Mümkün Olduğu - Sayılan Nedenlerden Hiçbirine Uymayan Karar Düzeltme İsteminin Reddi Gerektiği/Ödeme Emrinin İptali İstemi )"

İSTANBULBİM-10D

İSTANBULBİM-10D10.5.2017E. 2017/875 K. 2017/785"İNŞA EDİLEN BİNAYA DÖRDÜNCÜ KATIN 19.7.2003 TARİHİNDEN SONRA EKLENMESİ ( İlave Kat İçin Bedel İstenilmesi İşleminin İptali - İlave Kısmın Korunup Korunmayacağı Değerlendirilmeden Yıkılması Durumunda Enkaz Bedelinin Aksi Halde Malzeme Bedelinin Davacıya Ödeneceği Dikkate Alınmadan Tesis Edilen İşlemin İptal Edileceği )
İLAVE KAT İÇİN BEDEL İSTENİLMESİ İŞLEMİNİN İPTALİ ( İnşa Edilen Binaya Dördüncü Katın 19.7.2003 Tarihinden Sonra Eklenmesi - İlave Kısmın Korunup Korunmayacağı Değerlendirilmeden ve Yıkılmasında Enkaz Bedelinin Aksi Halde İse Malzeme Bedelinin Davacıya Ödenmesi Gerektiği Dikkate Alınmadan Tesis Edilen İşlemin İptali Gerektiği )"
İSTANBULBİM-10D21.6.2017E. 2017/700 K. 2017/1161"FON ALACAĞININ TAHSİLİ AMACIYLA DÜZENLENEN ÖDEMEYE ÇAĞRI MEKTUBUNUN İPTALİ ( Davacının da Kusurunun Tespit Edildiğinin Belirtildiği Murakıp Raporunda Davacının Sorumluluğuna Dair Bir Tespitin Yer Almadığı Gibi Davacının Sorumluluğunun Somut Olarak Ortaya Konulmadığı Görüldüğünden Davaya Konu İşlemin Hukuka Uyarlık Görülmediği Gerekçesiyle İşlemin İptali Kararının Yerinde Olduğu )
İDARE TARAFINDAN BANKA ŞUBELERİNDE GERÇEKLEŞTİRİLEN USULSÜZ İŞLEMLER SEBEBİYLE ORTAYA ÇIKAN BU FON ALACAĞI ( Tahsili Amacıyla Düzenlenen Ödemeye Çağrı Mektubunun İptali - Murakıp Raporunda Davacının Sorumluluğuna Dair Bir Tespitin Yer Almadığı Gibi Davacının Sorumluluğunun Somut Olarak Ortaya Konulmadığı/Davaya Konu İşlemin Hukuka Uyarlık Görülmediği Gerekçesiyle İşlemin İptali Kararının İsabetli Görüldüğü )"
İSTANBULBİM-10D21.6.2017E. 2017/818 K. 2017/1156"TRT BANDROL ÜCRETİNİN İPTALİ ( İthal Edilen Cep Telefonunun TRT Payına Tabi Olabilmesi İçin İthalat İşlemleri Tamamlanmak Üzere İlgili Gümrük Müdürlüğüne Giriş Yaptığı Anda Radyo Yayını Alma Özelliği Bulunması Gerekirken Radyo Yayını Alma Özelliği Bulunmadığı Cep Telefonu Hakkında 27.143,43 TL TRT Bandrol Ücreti Tahsil Edilmesi İşleminde Hukuka Uyarlık Bulunmadığı )
SERBEST DOLAŞIMA GİRİŞ BEYANNAMESİ KAPSAMINDA TAHAKKUK ETTİRİLEN BANDROL ÜCRETİ ( İthal Edilen Cep Telefonunun TRT Payına Tabi Olabilmesi İçin İthalat İşlemleri Tamamlanmak Üzere İlgili Gümrük Müdürlüğüne Giriş Yaptığı Anda Radyo Yayını Alma Özelliği Bulunması Gerekirken Radyo Yayını Alma Özelliği Bulunmadığı Cep Telefonu Hakkında 27.143,43 TL TRT Bandrol Ücreti Tahsil Edilmesi İşleminde Hukuka Uyarlık Bulunmadığı - Tahakkukun İptali )"
İSTANBULBİM-10D22.6.2017E. 2017/1150 K. 2017/1194"FON ALACAĞININ TAHSİLİ AMACIYLA DÜZENLENEN ÖDEME EMRİNİN İPTALİ ( Davaya Konu Ödeme Emrine Konu Alacağın Dayanağını Oluşturan İşlemin Hukuka Aykırılığının Yargı Yerince Ortaya Konulduğu Dikkate Alındığında Borcun Tahsili İçin Ödeme Emri Düzenlenmesinde de Hukuka ve İlgili Düzenlemelere Uyarlık Bulunmadığı )
ÖDEME EMRİNE KONU ALACAĞIN DAYANAĞINI OLUŞTURAN İŞEMİN HUKUKA AYKIRI OLMASI ( Borcun Tahsili İçin Ödeme Emri Düzenlenemeyeceği )"
İSTANBULBİM-10D17.7.2017E. 2017/1420 K. 2017/1355"İTİRAZIN REDDİNE DAİR İŞLEMİN İPTALİ İSTEMİ ( Açılan Davaların Biri Hakkında Verilecek Hükmün Diğerini Etkileyecek Nitelikte Olduğu Sonucuna Ulaşıldığı - Bağlantılı Dosyaların Birlikte İncelenerek Çözüme Esas Olmak Üzere Yargılama Aşaması Önde Bulunan 4. İdare Mahkemesi'nin Yetkili Kılınması ile 11. İdare Mahkemesi'nce Esas Kaydının Kapatılarak 4. İdare Mahkemesi'ne Gönderilmek Üzere Dosyaların İlgili Mahkemelerine İadesi Gerektiği )
BİRBİRLERİYLE BAĞLANTILI OLAN DAVALAR ( Aynı Maddi veya Hukuki Sebepten Doğan ya da Biri Hakkında Verilecek Hüküm Diğerini Etkileyecek Nitelikte Olan Davalar Olduğu - Açılan Davaların Biri Hakkında Verilecek Hükmün Diğerini Etkileyecek Nitelikte Olduğu - Dosyaların Birlikte İncelenerek Çözüme Esas Olmak Üzere Yargılama Aşaması Önde Bulunan 4. İdare Mahkemesi'nin Yetkili Kılınması ile 11. İdare Mahkemesi'nce Esas Kaydının Kapatılması Üzere Dosyaların İlgili Mahkemelerine İadesi Gerektiği )
BAĞLANTI KARARI ( Açılan Davaların Biri Hakkında Verilecek Hükmün Diğerini Etkileyecek Nitelikte Olduğu Sonucuna Ulaşıldığı - Bağlantılı Dosyaların Birlikte İncelenerek Çözüme Esas Olmak Üzere Yargılama Aşaması Önde Bulunan 4. İdare Mahkemesi'nin Yetkili Kılınması ile 11. İdare Mahkemesi'nce Esas Kaydının Kapatılarak 4. İdare Mahkemesi'ne Gönderilmek Üzere Dosyaların İlgili Mahkemelerine İadesi Gerektiği )"

İSTANBULBİM-1VD

İSTANBULBİM-1VD17.2.2017E. 2017/134 K. 2017/821"ÖZEL ESASLARA TABİ MÜKELLEFLER ( KOD LİSTESİ ) LİSTESİNE ALINMA ( İptali İstemi - İdarenin Mükellefleri Bu Şekilde Kategorize Edebilmelerine Olanak Sağlayan Yasal Düzenleme ve Anayasa'da Buna İzin Veren Bir Hüküm Bulunmadığı/Yasal Dayanağı Olmadan İdarenin Kendi İçerisinde Hukuka Aykırı Sınıflandırma Yapamayacağı )
VERGİ İDARESİNİN YASAL DAYANAĞI OLMADAN SINIFLANDIRMA YAPMASI ( Davacının Özel Esaslara Tabi Mükellefler Listesine Alınması İşleminin İptali İstemi - İdarenin Kendi İçerisinde Hukuka Aykırı Sınıflandırma Yapamayacağı/Mükellefleri Bu Şekilde Kategorize Edemeyeceği )"
İSTANBULBİM-1VD14.3.2017E. 2017/506 K. 2017/1008"YAPILANDIRMA TALEBİ ( Kesinleşmemiş veya Dava Safhasında Bulunan Alacaklara İlişkin Düzenlenen Hükümlerden Yararlanabilmek İçin Madde Kapsamına Giren Alacaklara Karşı Dava Açılmaması Açılmış Davalardan Vazgeçilmesi ve Kanun Yollarına Başvurulmamasının Şart Olduğu - Vazgeçilen Davalarda Verilen Kararlar ile Hükmedilen Yargılama Gideri Avukatlık Ücreti ve Fer'ilerinin Talep Edilemeyeceği/Borçların Yapılandırılması Talebinde Bulunulduğundan İstinaf İstemi Hakkında Karar Verilmesine Yer Bulunmadığı )
ALACAĞIN KESİNLEŞMEMİŞ OLMASI VEYA DAVA SAFHASINDA BULUNMASI ( Bu Alacaklara İlişkin Düzenlenen Hükümlerden Yararlanabilmek İçin Madde Kapsamına Giren Alacaklara Karşı Dava Açılmaması Açılmış Davalardan Vazgeçilmesi ve Kanun Yollarına Başvurulmamasının Şart Olduğu - Vazgeçilen Davalarda Verilen Kararlar ile Hükmedilen Yargılama Gideri Avukatlık Ücreti ve Fer'ilerinin Talep Edilemeyeceği/Borçların Yapılandırılması Talebinde Bulunulduğundan İstinaf İstemi Hakkında Karar Verilmesine Yer Bulunmadığı )
VAZGEÇİLEN DAVALARDA HÜKMEDİLEN YARGILAMA GİDERİ VE AVUKATLIK ÜCRETLERİ ( Talep Edilemeyeceği - Kesinleşmemiş veya Dava Safhasında Bulunan Alacaklara İlişkin Düzenlenen Hükümlerden Yararlanabilmek İçin Madde Kapsamına Giren Alacaklara Karşı Dava Açılmaması Açılmış Davalardan Vazgeçilmesi ve Kanun Yollarına Başvurulmamasının Şart Olduğu/Borçların Yapılandırılması Talebinde Bulunulduğundan İstinaf İstemi Hakkında Karar Verilmesine Yer Bulunmadığı )"
İSTANBULBİM-1VD21.3.2017E. 2017/238 K. 2017/1227"YARGILAMANIN YENİLENMESİ İSTEMİ ( Davacı Banka Adına Salınan Vergi Ziyaı Cezalı Gelir Vergisi İle Damga Vergilerinin Kaldırılması İstemiyle Açılan Davanın Reddine Karar Verildiği - Benzer Başka Davalar İçin Anayasa Mahkemesi'nde Bireysel Başvuru Yapıldığı/Davacının Mülkiyet Hakkının İhlal Edildiği Gerekçesiyle Tahsil Edilen Vergi Ceza ve Fer'ilerinin Tazminat Olarak Ödenmesine Karar Verildiği/Anılan Karara Karşı Davacı Banka Tarafından 2577 S.K. Md. 53/1-H Gereğince Yargılamanın Yenilenmesi İsteminde Bulunulduğu )
YARGILAMANIN YENİLENMESİ KOŞULLARI ( Tarafları Konusu ve Sebebi Aynı Olan Bir Dava Hakkında Verilen Karara Aykırı Yeni Bir Kararın Verilmesine Neden Olabilecek Kanuni Bir Dayanak Yokken Aynı Mahkeme Yahut Başka Bir Mahkeme Tarafından Önceki İlamın Hükmüne Aykırı Bir Karar Verilmiş Bulunması Halinde Yargılamanın Yenilenmesi İstenebileceği )
BİREYSEL BAŞVURU ( Anayasa Mahkemesi'nce Bireysel Başvurular Üzerine Verilen Tazminata Yönelik Kararların Yargılamanın Yenilenmesine Neden Olacağına İlişkin Bir Düzenlemeye Yer Verilmediği - Anayasa Mahkemesi'nce Verilen Karardaki Davanın Tarafları ve Konusu İle İş Bu Davanın Taraflarının ve Konusunun Farklı Olduğu/Yargılamanın Yenilenmesi Koşullarının Oluşmadığı )"
İSTANBULBİM-1VD21.3.2017E. 2017/712 K. 2017/1305"DAMGA VERGİSİ TAHAKKUKUNUN İPTALİ İSTEMİ ( İstinafın Temyizin Şekil ve Usullerine Tabi Olduğu/Görev ve Yetki Dışında Bir İşe Bakılmış Olması Hukuka Aykırı Karar Verilmesi Usul Hükümlerinin Uygulanmasında Kararı Etkileyebilecek Nitelikte Hata veya Eksiklikler Bulunmasının Bozma Nedenleri Olarak Sayıldığı - İncelemeyle İstinafa Konu Kararda Sayılan Bozma Nedenlerinin Bulunmadığı ve İstinaf Dilekçesinde İleri Sürülen İddiaların Kararın Kaldırılmasını Sağlayacak Nitelikte Olmadığı/İstinaf Başvurusunun Reddi Gerektiği )
İSTİNAFIN TEMYİZİN ŞEKİL VE USULLERİNE TABİ OLMASI ( Damga Vergisi Tahakkukunun İptali İstemi/Görev ve Yetki Dışında Bir İşe Bakılmış Olması Hukuka Aykırı Karar Verilmesi Usul Hükümlerinin Uygulanmasında Kararı Etkileyebilecek Nitelikte Hata veya Eksiklikler Bulunmasının Bozma Nedenleri Olarak Sayıldığı - İncelemeyle İstinafa Konu Kararda Sayılan Bozma Nedenlerinin Bulunmadığı ve İstinaf Dilekçesinde İleri Sürülen İddiaların Kararın Kaldırılmasını Sağlayacak Nitelikte Olmadığı/İstinaf Başvurusunun Reddi Gerektiği )
KARARIN BOZULMA NEDENLERİ ( İstinafın Temyizin Şekil ve Usullerine Tabi Olduğu/Görev ve Yetki Dışında Bir İşe Bakılmış Olması Hukuka Aykırı Karar Verilmesi Usul Hükümlerinin Uygulanmasında Kararı Etkileyebilecek Nitelikte Hata veya Eksiklikler Bulunmasının Sayıldığı - İncelemeyle İstinafa Konu Kararda Sayılan Bozma Nedenlerinin Bulunmadığı ve İstinaf Dilekçesinde İleri Sürülen İddiaların Kararın Kaldırılmasını Sağlayacak Nitelikte Olmadığı/İstinaf Başvurusunun Reddi Gerektiği )"
İSTANBULBİM-1VD21.3.2017E. 2017/90 K. 2017/1408"ÖDEME EMRİNİN İPTALİ İSTEMİ ( Feragat Nedeniyle Ödeme Emrinin Esası Yönünden Hukuki Denetimin Yapılmamış Olması Karşısında Davacının Tamamen veya Kısmen Haksız Çıktığından Bahsedilemeyeceğinden İhbarnamenin Hukuksuz Olması Nedeniyle Davanın Kabulüne Karar Verildiği - Kararda İYUK'ta Sayılan Bozma Nedenlerinin Bulunmadığı ve İleri Sürülen İddiaların da Kararın Bozulmasını Sağlayacak Nitelikte Olmadığı Sonucuna Varıldığından İtirazın Reddi Gerektiği )
FERAGAT NEDENİYLE DAVANIN ESASI HAKKINDA KARAR VERİLMESİNE YER OLMADIĞINA HÜKMEDİLMESİ ( Ödeme Emrinin Esası Yönünden Hukuki Denetimin Yapılmamış Olması Karşısında Davacının Tamamen veya Kısmen Haksız Çıktığından Bahsedilemeyeceğinden İhbarnamenin Hukuksuz Olması Nedeniyle Davanın Kabulüne Karar Verildiği - Kararda İYUK'ta Sayılan Bozma Nedenlerinin Bulunmadığı ve İleri Sürülen İddiaların da Kararın Bozulmasını Sağlayacak Nitelikte Olmadığı Sonucuna Varıldığından İtirazın Reddi Gerektiği )
ÖDEME EMRİNİN ESASI YÖNÜNDEN HUKUKİ DENETİMİNİN YAPILMAMIŞ OLMASI ( Feragat Nedeniyle Denetim Yapılmamış Olması Karşısında Davacının Tamamen veya Kısmen Haksız Çıktığından Bahsedilemeyeceğinden İhbarnamenin Hukuksuz Olması Nedeniyle Davanın Kabulüne Karar Verildiği - Kararda İYUK'ta Sayılan Bozma Nedenlerinin Bulunmadığı ve İleri Sürülen İddiaların da Kararın Bozulmasını Sağlayacak Nitelikte Olmadığı Sonucuna Varıldığından İtirazın Reddi Gerektiği )"
İSTANBULBİM-1VD21.4.2017E. 2017/497 K. 2017/2058"ZAMANAŞIMINA UĞRAYAN VERGİ CEZA TARHİYATI ( Davalı İdarece Vergi Müfettişince Vergi Dairesine Gönderilen Yazısına İstinaden Zamanaşımı Süresinin Dolmasına Çok Az Bir Süre Kala Sırf Zamanaşımını Durdurmak Amacıyla Davacı Dosyasının Takdir Komisyonuna Sevk Edilmesi İşleminin Davaya Konu Cezalı Tarhiyata Dair Zamanaşımı Süresini Durdurmayacağı ve Olayda Zamanaşımı Süresinin 31.12.2015 Tarihinde Dolduğunun Kabulü Gerekeceği Açık Olmakla Zamanaşımına Uğrayan Cezalı Tarhiyatta Yasal İsabet Görülmediği )
VERGİ ZİYAI CEZALI KATMA DEĞER VERGİSİNİN KALDIRILMASI ( Davacı Dosyasının Takdir Komisyonuna Sevk Edilmesi İşleminin 213 S.K. 114/2. Md.sinde Yer Alan Takdir Komisyonuna Başvurulmasının Zamanaşımını Durduracağına Dair Düzenlemenin Davaya Konu Olayda Olduğu Gibi İdarelere Sırf Zamanaşımını Durdurmak İçin Takdir Komisyonuna Başvurmaları Yetkisi Veren Bir Düzenleme Olmaması Sebebiyle Davaya Konu Cezalı Tarhiyata Dair Zamanaşımı Süresini Durdurmayacağı )"

İSTANBULBİM-2VD

İSTANBULBİM-2VD26.9.2016E. 2017/42 K. 2017/102"ÖZEL ESASLARA TABİ MÜKELLEFLER LİSTESİNE ALINMA İŞLEMİNİN İPTALİ ( Davacı Şirket Sahte ve Muhteviyatı İtibariyle Yanıltıcı Belge Kullanma Nedeniyle Özel Esaslara Tabi Mükellefler Listesine Alınmış İse de Gerek Davalı İdarenin Gerek Bağlı Bulunduğu Hiyerarşik Üst Makamların Mükellefleri Bu Şekilde Kategorize Edebilmelerine Olanak Sağlayan Hiç Bir Yasal Düzenleme Bulunmadığı Gibi Anayasa'da da Buna İzin Veren Bir Hüküm Yer Almadığı/Bu Şekilde Yasal Dayanağı Olmadan Yapılacak Bir Sınıflandırmanın Vergi Barışını Bozucu Etki Yaratacağı Yönünde Tesis Edilen Kararın Yerine Görüldüğü )
HİYERARŞİK ÜST MAKAMLARIN MÜKELLEFLERİ KATEGORİZE EDECEK NİTELİKTE İDARİ İŞLEMİ ( Özel Esaslara Tabi Mükellefler Listesine Alınma - Anayasa'da Güvence Altına Alınan Temel Kişi Hak ve Hürriyetlerine Aykırılık Teşkil Ettiği/Dolayısıyla Yasal Dayanağı Olmadan Hukuka Aykırı Bir Biçimde İdarenin Kendi İçerisinde Oluşturduğu Bir Sınıflandırma İle Davacının "Özel Esaslara Tabi Mükellefler Listesi" Olarak Adlandırılan Listede Yer Alması Yolunda Tesis Edilen İşlemde Hukuka Uyarlık Görülmediği )"
İSTANBULBİM-2VD30.9.2016E. 2017/47 K. 2017/46"ŞİRKETİN ÖZEL ESASLARA TABİİ OLUMSUZ MÜKELLEFLER LİSTESİNE ALINMASI İŞLEMİNE İTİRAZ ( Gerek Davalı İdarenin Gerek Bağlı Bulunduğu Hiyerarşik Üst Makamların Mükellefleri Bu Şekilde Kategorize Edebilmelerine Olanak Sağlayan Hiçbir Kanuni Düzenleme Bulunmadığı Gibi Anayasa'da Buna İzin Veren Bir Hüküm de Yer Almadığı/Bu Şekilde Kanuni Dayanağı Olmadan Yapılacak Bir Sınıflandırmanın Vergi Barışını Bozucu Etki Yaratacağı )
ŞİRKET HAKKINDA YAPILAN OLUMSUZ SINIFLANDIRMANIN İTİBAR ZEDELEDİĞİ GEREKÇESİYLE İPTALİ ( Gerek Davalı İdarenin Gerek Bağlı Bulunduğu Hiyerarşik Üst Makamların Mükellefleri Bu Şekilde Kategorize Edebilmelerine Olanak Sağlayan Hiçbir Kanuni Düzenleme Bulunmadığı Gibi Anayasa'da Buna İzin Veren Bir Hüküm de Yer Almadığı/Bu Şekilde Kanuni Dayanağı Olmadan Yapılacak Bir Sınıflandırmanın Anayasa'da Güvence Altına Alınan Temel Kişi Hak ve Hürriyetlerine Aykırılık Teşkil Ettiği )"
İSTANBULBİM-2VD31.10.2016E. 2017/60 K. 2017/54"DAVACININ ÖZEL ESASLARA TABİ MÜKELLEFLER LİSTESİNE ALINMASINA İLİŞKİN İŞLEMİN İPTALİ İSTEMİ ( Yasal Dayanağı Olmadan İdarenin Kendi İçerisinde Oluşturduğu Bir Sınıflandırma ile Davacının Hakkında Olumsuzluk Tespit Edilen Mükellefler Listesi Olarak Adlandırılan Listede Yer Alması Mümkün Bulunmadığı - İstinaf İstemine Konu Kararın Hukuka Uygun Olduğu ve İleri Sürülen Sebepler ile Dosyada Mevcut Bilgi-Belgeler Işığında Kararın Kaldırılmasını Gerektiren Nitelikte Bir Neden Bulunmadığı/Başvurunun Reddi Gerektiği )
SINIFLANDIRMA YOLUYLA DAVACININ LİSTEYE ALINMASI ( Yasal Dayanağı Olmadan Mümkün Bulunmadığı - İstinaf İstemine Konu Kararın Hukuka Uygun Olduğu ve İleri Sürülen Sebepler ile Dosyada Mevcut Bilgi-Belgeler Işığında Kararın Kaldırılmasını Gerektiren Nitelikte Bir Neden Bulunmadığı/Başvurunun Reddi Gerektiği )
YASAL DAYANAKTAN YOKSUN HÜKÜM KURULMASI ( İdarenin Kendi İçerisinde Oluşturduğu Bir Sınıflandırma ile Davacının Hakkında Olumsuzluk Tespit Edilen Mükellefler Listesi Olarak Adlandırılan Listede Yer Alması Mümkün Bulunmadığı - İstinaf İstemine Konu Kararın Hukuka Uygun Olduğu ve İleri Sürülen Sebepler ile Dosyada Mevcut Bilgi-Belgeler Işığında Kararın Kaldırılmasını Gerektiren Nitelikte Bir Neden Bulunmadığı/Başvurunun Reddi Gerektiği )"
İSTANBULBİM-2VD30.1.2017E. 2017/15 K. 2017/71"ÖZEL USULSÜZLÜK CEZASI ( İdarenin Fonun Alım-Satımı Olduğuna Yönelik Somut Bir Tespiti Bulunmaksızın Varsayım ile Adına Ceza Kesilmesinin Kanun'da ve Genel Tebliğ'de Yer Almayan Bir Düzenlemenin Fona Uygulanması Sonucunu Doğuracağı - Davacı Şirketin Daimi Temsilcisi Olduğu Fon Adına Uyuşmazlık Konusu Dönemlere Ait Ba-Bs Formlarını Kanuni Süresinde Elektronik Ortamda Vermediğinden Bahisle Cezalarda Yasal İsabet Görülmeyip Davanın Kabulüne Karar Verildiği/İYUK'ta Sayılan Karar Düzeltme Nedenleri Barındırmayan Talebin Reddedileceği )
FONUN ALIM-SATIMI OLDUĞUNA YÖNELİK SOMUT BİR TESPİTİ BULUNMAMASI ( İdarenin Varsayım ile Adına Ceza Kesilmesinin Kanun'da ve Genel Tebliğ'de Yer Almayan Bir Düzenlemenin Fona Uygulanması Sonucunu Doğuracağı - Davacı Şirketin Daimi Temsilcisi Olduğu Fon Adına Uyuşmazlık Konusu Dönemlere Ait Ba-Bs Formlarını Kanuni Süresinde Elektronik Ortamda Vermediğinden Bahisle Cezalarda Yasal İsabet Görülmeyip Davanın Kabulüne Karar Verildiği/İYUK'ta Sayılan Karar Düzeltme Nedenleri Barındırmayan Talebin Reddedileceği )
BA-BS FORMLARININ KANUNİ SÜRESİNDE ELETRONİK ORTANMDA VERİLMEMESİ ( İdarenin Fonun Alım-Satımı Olduğuna Yönelik Somut Bir Tespiti Bulunmaksızın Varsayım ile Adına Ceza Kesilmesinin Kanun'da ve Genel Tebliğ'de Yer Almayan Bir Düzenlemenin Fona Uygulanması Sonucunu Doğuracağı - Cezalarda Yasal İsabet Görülmeyip Davanın Kabulüne Karar Verildiği/ İYUK'ta Sayılan Karar Düzeltme Nedenleri Barındırmayan Talebin Reddedileceği )"
İSTANBULBİM-2VD8.2.2017E. 2017/209 K. 2017/244"ÖZEL USULSÜZLÜK CEZALARININ İPTALİ İSTEMİ ( Davalı İdarece Yapılmış Herhangi Bir Tespit Bulunmadan Herhangi Bir Bilgi ve Belge Ortaya Konulmadan Yalnızca Ba-Bs Formlarının Verilmediğinden Bahisle Varsayıma Dayalı Olarak Şirketin Kanuni Temsilcisi Adına Kesilen Cezalarda Hukuka Uyarlık Bulunmadığından Davanın Kabulü ile Cezaların Reddine Karar Verildiği - İYUK'ta Sayılan Nedenlerden Hiçbirini Barındırmayan Karar Düzeltme İsteminin Reddi Gerektiği )
VARSAYIMA DAYALI OLARAK KARAR VERİLMESİ ( Davacının Kanuni Temsilcisi Olduğu Şirketin Bs Formlarını Verme Zorunluluğunu Ortaya Çıkaran ve Diğer Belgelere Dayalı Olarak Mal ve Hizmet Alım/Satımları Yaptığına İlişkin Olarak Davalı İdarece Yapılmış Herhangi Bir Tespit Bulunmadan Herhangi Bir Bilgi ve Belge Ortaya Konulmadan Şirketin Kanuni Temsilcisi Adına Kesilen Cezalarda Hukuka Uyarlık Bulunmadığından Davanın Kabulüne Karar Verildiği - İYUK'ta Sayılan Nedenlerden Hiçbirini Barındırmayan Karar Düzeltme İsteminin Reddi Gerektiği )
BİM'NİN İTİRAZ ÜZERİNE VERDİKLERİ KARARLARIN DÜZELTME YOLU İLE İNCELENEBİLMESİ ( Kararın Esasına Etkisi Olan İddia ve İtirazların Kararda Karşılanmamış Olması Bir Kararda Birbirine Aykırı Hükümler Bulunması Kararın Usul ve Kanuna Aykırı Bulunması Hükmün Esasını Etkileyen Belgelerde Hile ve Sahtekarlığın Ortaya Çıkmış Olması Halinde Mümkün Olduğu - Sayılan Nedenlerden Hiçbirine Uymayan Karar Düzeltme İsteminin Reddi Gerektiği )"
İSTANBULBİM-2VD20.2.2017E. 2017/234 K. 2017/462"ÖZEL USULSÜZLÜK CEZASI VERİLMESİ ( Kanun'da ve Genel Tebliğ'de Yer Almayan Bir Düzenlemenin Davacı Şirkete Uygulanması Sonucunu Doğuracağının Açık Olduğu Görülmüş Olup Şirkete Ba-Bs Formlarını Kanuni Süresinde Elektronik Ortamda Vermediğinden Bahisle Kesilen Özel Usulsüzlük Cezalarında Yasal İsabet Görülmediğinden Davanın Kabulüne Karar Verildiği - BİM'nin İtiraz Üzerine Verdikleri Kararların Düzeltme Yolu ile Yeniden İncelenebilmesinin İYUK'ta Yazılı Nedenlerin Varlığı Halinde Mümkün Olduğundan İstemin Reddi Gerektiği )
KARAR DÜZELTME İSTEMİ ( Kanun'da ve Genel Tebliğ'de Yer Almayan Bir Düzenlemenin Davacı Şirkete Uygulanması Sonucunu Doğuracağının Açık Olduğu Görülmüş Olup Şirkete Ba-Bs Formlarını Kanuni Süresinde Elektronik Ortamda Vermediğinden Bahisle Kesilen Özel Usulsüzlük Cezalarında Yasal İsabet Görülmediğinden Davanın Kabulüne Karar Verildiği - BİM'nin İtiraz Üzerine Verdikleri Kararların Düzeltme Yolu ile Yeniden İncelenebilmesinin İYUK'ta Yazılı Nedenlerin Varlığı Halinde Mümkün Olduğundan İstemin Reddi Gerektiği )
BİM'NİN İTİRAZ ÜZERİNE VERDİKLERİ KARARLAR ( Yeniden İncelenebilmesinin İYUK'ta Yazılı Nedenlerin Varlığı Halinde Mümkün Olduğu - Sayılan Nedenlerden Hiçbirine Uymayan Karar Düzeltme İsteminin Reddi Gerektiği )"
İSTANBULBİM-2VD28.3.2017E. 2016/2317 K. 2017/1202"CEZALI KATMA DEĞER VERGİSİNİN KALDIRILMASI İSTEMİ ( Davacının Sahte Fatura Kullandığından Bahisle Takdir Komisyonuna Sevk Edilmesi Üzerine Katma Değer Vergisi İndirim Reddi Yetkisi Bulunmayan Takdir Komisyonunca Alınan Karara İstinaden Davacı Adına Yapılan Davaya Konu Cezalı Tarhiyatta Hukuka Uyarlık Bulunmadığı )
ÖZEL USULSÜZLÜK CEZASININ KALDIRILMASI İSTEMİ ( 2009 Yılına Dair Davaya Konu Özel Usulsüzlük Cezasının Davacıya En Geç 31.12.2014 Tarihine Kadar Usule Uygun Şekilde Tebliğ Edilmesi Gerektiği - Belirtilen Tarihte Tebliğ Edilen İhbarnameyle Davacıya Duyurulan Davaya Konu Cezanın Zaman Aşımına Uğradığı )
ÖZEL USULSÜZLÜK CEZASININ ZAMANAŞIMINA UĞRAMASI ( 2009 Yılına Dair Cezanın Davacıya En Geç 31.12.2014 Tarihine Kadar Tebliği Gerektiği/Aynı Yıla Dair KDV Matrahlarının Takdiri İçin Yapılan Takdire Sevk İşlemlerinin Özel Usulsüzlük Cezası Yönünden Tarh Zaman Aşımını Durdurmayacağı - Cezanın Hukuka Aykırı Olduğu )"
İSTANBULBİM-2VD29.3.2017E. 2016/272 K. 2017/1413"VERGİ ZİYAI CEZALI GAYRİMENKUL SERMAYE İRADI TARHİYATLARININ İPTALİ ( 2006 Takvim Yılına Dair Re'sen Salınan Cezalı Vergilere Dair İhbarnamelerin En Geç 31.12.2011 Tarihine Kadar Tarh ve Tebliğ Edilmesi Gerekirken 09.09.2015 Tarihinde Tebliğ Edildiği/Cezalı Tarhiyatlar Zamanaşımına Uğramış Bulunduğu - Davanın Kabulü Gerektiği )
ZAMANAŞIMI ( Vergi Ziyaı Cezalı Gayrimenkul Sermaye İradı Tarhiyatlarının İptali - 2006 Yılına Dair Re'sen Salınan Cezalı Vergilere Dair İhbarnamelerin En Geç 31.12.2011' e Kadar Tarh ve Tebliğ Edilmesi Gerekirken 09.09.2015 Tarihinde Tebliğ Edildiği/Cezalı Tarhiyatlar Zamanaşımına Uğramış Bulunduğu/Davanın Kabul Edileceği )
CEZALI TARHİYATIN ZAMANAŞIMINA UĞRAMASI ( 2006 Yılına Dair Re'sen Salınan Cezalı Vergilere Dair İhbarnamelerin En Geç 31.12.2011' e Kadar Tarh ve Tebliği Gerekirken 09.09.2015 Tarihinde Tebliğ Edildiği/Cezalı Tarhiyatlarda Yasal İsabet Görülmediği - Vergi Ziyaı Cezalı Gayrimenkul Sermaye İradı Tarhiyatlarının İptali )"
İSTANBULBİM-2VD5.4.2017E. 2016/1180 K. 2017/1505"İHBARNAMELERİN İPTALİ İSTEMİ ( Davaya Konu İhbarnamelerin Yasada Belirtilmeyen Şekilde Usulüne Uygun Şekilde Tebliğ Edilmediği - Davacıya Usule Uygun Şekilde Tebliğ Edilemeyen Davaya Konu Vergi ve Cezaların Bu Gerekçeyle Zaman Aşımına Uğradığı ve Hukuka Aykırı Olduğu )
USULSÜZ TEBLİĞ İŞLEMİ ( İhbarnamelerin Yasada Belirtilmeyen Şekilde Usulüne Uygun Şekilde Tebliğ Edilmediği Görülmekle Dava Dilekçesinde Davacı Tarafından Davaya Konu İhbarnamelerin Öğrenildiği Tarih Olarak Belirtilen Tarihin Öğrenilme Tarihi Olduğunun Kabulü Gerektiği )
ZAMANAŞIMI ( Özel Usulsüzlük Cezasını İhtiva Eden İhbarnamelerin İptali İstemi - Davacıya Usule Uygun Şekilde Tebliğ Edilemeyen Davaya Konu Vergi ve Cezaların Bu Gerekçeyle Zaman Aşımına Uğradığı ve Hukuka Aykırı Olduğu Sonucuna Varıldığı )"
İSTANBULBİM-2VD18.4.2017E. 2016/1004 K. 2017/1721"VERGİ ZİYAI CEZALI KDV TARHİYATININ KALDIRILMASI İSTEMİ (İnceleme Yapılan Yılı İzleyen Dönem KDV Beyanlarının Yeniden Düzenlenmesi Sonucu Vergi Çıkan Dönemler İçin Zamanaşımı Süresinin Vergi Çıkan Döneme Göre Değil İnceleme Yapılan Yıla Göre Hesap Edileceği - Borcun Zamanaşımı Sebebiyle Tarh ve Tahakkukuna Olanak Bulunmadığı)
ZAMANAŞIMI (Vergi Alacağının Doğduğu Takvim Yılını Takip Eden Yılın Başından Başlayarak Beş Yıl İçinde Tarh ve Mükellefe Tebliğ Edilmeyen Davaya Konu Vergi ve Cezaların Zamanaşımına Uğradığı/Borcun Zamanaşımı Sebebiyle Tarh ve Tahakkukuna Olanak Bulunmadığı - Vergi Ziyaı Cezalı Katma Değer Vergisi Tarhiyatının Kaldırılması)
ZAMANAŞIMI BAŞLANGICI (Vergi Ziyaı Cezalı KDV Tarhiyatının Kaldırılması - Vergi Alacağının Doğduğu Takvim Yılını Takip Eden Yılın Başından Başlayarak Beş Yıl İçinde Tarh ve Mükellefe Tebliğ Edilmeyen Davaya Konu Vergi ve Cezaların Zamanaşımına Uğradığı/Borcun Zamanaşımı Sebebiyle Tarh ve Tahakkukuna Olanak Bulunmadığı)"
İSTANBULBİM-2VD19.4.2017E. 2017/1300 K. 2017/1787"CEZA KESME İŞLEMLERİNİN İPTALİ ( Davacı Hakkında Bir İnceleme Yapılmadan ve Kullanılan Faturaların Gerçek Olup Olmadığı Hususu Her Yönüyle İncelenerek Ortaya Konulmadan Verilen Düzeltme Beyannameleri Üzerine Yapılan Tahakkuk ve Ceza Kesme İşlemlerinde Yasal İsabet Bulunmadığı )
İHTİRAZİ KAYIT ( Davacının Daha Sonra İhtirazi Kayıt Konulmak Suretiyle İkinci Bir Beyanname Daha Vererek İlk Beyannamede Yer Alan İndirime Konu Bazı Faturaların Beyannameden Çıkarılmasının Sağlandığı - Ticari Hayatın Olağan Koşulları Altında Bir Yükümlünün Bu Yönde Bir Eylemde Bulunması Olağan Sayılamayacağı )
SAHTE FATURA ( Davalı İdarece Davacının İndirim veya İade Konusu Yaptığı Bazı Faturaların Sahte Olduğu Hususunun 213 S. K.'nun 134. Md. Hükmünde Belirtilen Esaslar Çerçevesinde Vergi İncelemesine Konu Yapılarak Açıkça Ortaya Konulması Gerektiği )
VERGİ İNCELEMESİ ( İdarece 213 Sayılı Yasada Belirtilen Tarhiyat Şekilleri ve Vergi İncelemesine Dair Hükümler Göz Ardı Edilmiş Olup Mal ve Hizmet Alımında Bulunulan Firma Hakkında Olumsuz Tespitler Bulunmasından Dolayı Davacının Düzeltme Beyannamesi Vermek Durumunda Bırakıldığı - Ceza Kesme İşlemlerinde Yasal İsabet Bulunmadığı )"

İSTANBULBİM-3VD

İSTANBULBİM-3VD23.5.2016E. 2017/143 K. 2017/438"TİCARET SİCİLİNDEN KAYDI SİLİNEN ŞİRKET ( Haklara Sahip Olması Borçlu Kılınması Davacı Ya da Davalı Olarak Yargı Önünde Temsilinin Hukuken Olanaklı Olmadığı - Dava Konusu Edilen İhbarnamenin Ehliyet Yönünden Reddi Gerektiği )
DAVANIN EHLİYET YÖNÜNDEN REDDİ ( Dava Konusu Edilen İhbarname - Ticaret Sicilinden Kaydı Silinen Şirketin Haklara Sahip Olması Borçlu Kılınması Davacı Ya da Davalı Olarak Yargı Önünde Temsilinin Hukuken Olanaklı Olmadığı )"
İSTANBULBİM-3VD17.6.2016E. 2017/41 K. 2017/1108"ÖZEL USULSÜZLÜK CEZASININ İPTALİ İSTEMİ ( Uyuşmazlık Konusu Olayda Yükümlü Şirketin Gerçekte Satın Aldığı Emtia İçin Fatura Almayıp Bunun Yerine Sahte Belge Temin Etmiş Olduğu Nedeniyle Alış Faturalarının Gerçek Olmadığı Görüşüyle Özel Usulsüzlük Cezası Kesilmiş Bulunmadığı/Bu Durumda Özel Usulsüzlük Cezası Kesilmesini Öngören ve Bu Cezanın Kesilmesine İlişkin Koşulları Düzenleyen Yasa Hükmünde Belirtilen Unsurların Uyuşmazlıkta Bir Arada Gerçekleşmediği )
SAHTE FATURA KULLANILDIĞI TESPİT EDİLDİĞİ ÖNE SÜRÜLEREK ÖZEL USULSÜZLÜK CEZASI TESİSİ ( Yükümlü Şirketin Gerçekte Satın Aldığı Emtia İçin Fatura Almayıp Bunun Yerine Sahte Belge Temin Etmiş Olduğu Nedeniyle Alış Faturalarının Gerçek Olmadığı Görüşüyle Özel Usulsüzlük Cezası Kesilmiş Bulunmadığı/Özel Usulsüzlük Cezası Kesilmesine İlişkin Koşulları Düzenleyen Yasa Hükmünde Belirtilen Unsurlar Uyuşmazlıkta Bir Arada Gerçekleşmediğinden Kesilen Özel Usulsüzlük Cezasında Yasal İsabet Görülmediği )"
İSTANBULBİM-3VD1.12.2016E. 2017/193 K. 2017/847"CEZALI KURUMLAR VERGİSİ TARHİYATINA İLİŞKİN İHBARNAMENİN İPTALİ İSTEMİ ( Mükelleflerin ve Kendilerine Vergi Cezası Kesilenlerin Tarh Edilen Vergilere ve Kesilen Cezalara Karşı Vergi Mahkemesinde Dava Açabileceği - Öncelikle Dilekçenin Reddine Karar Verilerek Adına İhbarname Düzenlenen İlgilinin Usulüne Uygun Olarak Davasını Açmasının Sağlanması ve Hak Arama Hürriyetinin Korunması Gerektiği/Ehliyet Yönünden Davanın Reddinde İsabet Bulunmadığından Davacının İstinaf Başvurusunun Kabulü Gerektiği )
VERGİ MAHKEMESİNDE DAVA AÇILMASI ( Cezalı Kurumlar Vergisi Tarhiyatına İlişkin İhbarnamenin İptali/Mükelleflerin ve Kendilerine Vergi Cezası Kesilenlerin Tarh Edilen Vergilere ve Kesilen Cezalara Karşı Açabileceği - Öncelikle Dilekçenin Reddine Karar Verilerek Adına İhbarname Düzenlenen İlgilinin Usulüne Uygun Olarak Davasını Açmasının Sağlanması ve Hak Arama Hürriyetinin Korunması Gerektiği/Ehliyet Yönünden Davanın Reddinde İsabet Bulunmadığından Davacının İstinaf Başvurusunun Kabulü Gerektiği )
ANAYASAL BİR HAK OLAN HAK ARAMA ÖZGÜRLÜĞÜ ( Cezalı Kurumlar Vergisi Tarhiyatına İlişkin İhbarnamenin İptali/Mükelleflerin ve Kendilerine Vergi Cezası Kesilenlerin Tarh Edilen Vergilere ve Kesilen Cezalara Karşı Açabileceği - Öncelikle Dilekçenin Reddine Karar Verilerek Adına İhbarname Düzenlenen İlgilinin Usulüne Uygun Olarak Davasını Açmasının Sağlanması Gerektiği/Ehliyet Yönünden Davanın Reddinde İsabet Bulunmadığından Davacının İstinaf Başvurusunun Kabulü Gerektiği )"
İSTANBULBİM-3VD27.2.2017E. 2017/181 K. 2017/1076"ÖZEL USULSÜZLÜK CEZASININ İPTALİ İSTEMİ ( Davanın Son Günün Pazar Gününe Denk Gelmesi Nedeniyle En Geç Belirtilen Tarihte Açılması Gerekli ve Zorunlu İken Bu Süre Geçirilerek Açıldığı Anlaşılmakla Açılan Davanın Süre Aşımı Nedeniyle Reddine Karar Verildiği - Tatil Günlerinin Sürelere Dahil Olduğu Sürenin Son Günü Tatil Gününe Rastlarsa Sürenin Tatil Gününü İzleyen Çalışma Gününün Bitimine Kadar Uzayacağı/Dava Süresi İçinde Açılmış Olduğundan Davacının İstinaf Başvurusunun Kabulü Gerektiği )
DANIŞTAY İDARE VE VERGİ MAHKEMELERİNDE DAVA AÇMA SÜRESİ ( Danıştay'da ve İdare Mahkemelerinde Altmış Vergi Mahkemelerinde Otuz Gün Olduğu/Vergi Resim ve Harçlar ile Benzeri Mali Yükümler ve Zam ve Cezalarından Doğan Uyuşmazlıklarda Tebliğ Yapılan Hallerde veya Tebliğ Yerine Geçen İşlemlerde Tebliğ Tarihini İzleyen Günden İtibaren Dava Açma Süresinin Başlayacağı - Tatil Günlerinin Sürelere Dahil Olduğu Sürenin Son Günü Tatil Gününe Rastlarsa Sürenin İzleyen Çalışma Gününün Bitimine Kadar Uzayacağı/İstinaf Başvurusunun Kabulü Gerektiği )
SÜRENİN SON GÜNÜNÜN TATİL GÜNÜNE RASTLAMASI ( Danıştay'da ve İdare Mahkemelerinde Altmış Vergi Mahkemelerinde Otuz Gün Olduğu - Vergi Resim ve Harçlar ile Benzeri Mali Yükümler ve Zam ve Cezalarından Doğan Uyuşmazlıklarda Tebliğ Yapılan Hallerde veya Tebliğ Yerine Geçen İşlemlerde Tebliğ Tarihini İzleyen Günden İtibaren Dava Açma Süresinin Başlayacağı - Sürenin İzleyen Çalışma Gününün Bitimine Kadar Uzayacağı/Dava Süresi İçinde Açılmış Olduğundan Davacının İstinaf Başvurusunun Kabulü Gerektiği )"
İSTANBULBİM-3VD13.3.2017E. 2017/442 K. 2017/1128"ÖZEL USULSÜZLÜK CEZALARININ İPTALİ İSTEMİ ( Komandit Şirketlerdeki Komanditer Ortakların Söz Konusu Şirketlerde Temsil Yetkilerinin Bulunmayıp Gelirlerin de Menkul Sermaye İradı Olduğu -İdarece Davacının Komandite Ortak Olarak Kabul Edilip Geriye Yönelik Mükellefiyet Tesis Ettirilerek Davacının Uyuşmazlık Konusu Dönemlere İlişkin Gelir ve Geçici Gelir Vergisi Beyannamelerini Elektronik Ortamda Vermediğinden Bahisle Ceza Kesilmesinde Hukuka Uyarlık Bulunmadığından Davanın Kabulüne Karar Verildiği )
VERGİ BEYANNAMELERİNİN KANUNİ SÜRESİNDE ELEKTRONİK ORTAMDA VERİLMEMESİ ( Komandit Şirketlerdeki Komanditer Ortakların Söz Konusu Şirketlerde Temsil Yetkilerinin Bulunmayıp Gelirlerin de Menkul Sermaye İradı Olduğu -İdarece Davacının Komandite Ortak Olarak Kabul Edilip Geriye Yönelik Mükellefiyet Tesis Ettirilerek Davacının Uyuşmazlık Konusu Dönemlere İlişkin Ceza Kesilmesinde Hukuka Uyarlık Bulunmadığından Davanın Kabulüne Karar Verildiği )
DAVACININ KOMANDİTE ORTAK KABUL EDİLMESİ ( Komandit Şirketlerdeki Komanditer Ortakların Söz Konusu Şirketlerde Temsil Yetkilerinin Bulunmayıp Gelirlerin de Menkul Sermaye İradı Olduğu - Geriye Yönelik Mükellefiyet Tesis Ettirilerek Davacının Uyuşmazlık Konusu Dönemlere İlişkin Ceza Kesilmesinde Hukuka Uyarlık Bulunmadığından Davanın Kabulüne Karar Verildiği/İYUK'ta Sayılan Nedenlerden Hiçbirine Uymayan Karar Düzeltme İsteminin Reddi Gerektiği )"
İSTANBULBİM-3VD31.10.2017E. 2017/3353 K. 2017/4684"VERGİ ZİYAI CEZALI KATMA DEĞER VERGİSİNİN KALDIRILMASI İSTEMİ (Katma Değer Vergisi İndirim Reddi Yetkisi Bulunmayan Takdir Komisyonlarınca Takdir Edilen Matrah Üzerinden Cezalı Tarhiyat Yapılması Mümkün Olmadığı - Davacı Adına Takdir Komisyonu Kararına İstinaden Yapılan Cezalı Tarhiyatta Hukuka Uygun Olmadığı)
CEZALI TARHİYAT YAPILMASI (Vergi Ziyaı Cezalı Katma Değer Vergisinin Kaldırılması İstemi - Davacı Adına Katma Değer Vergisi İndirim Reddi Yetkisi Bulunmayan Takdir Komisyonu Kararına İstinaden Katma Değer Vergisi İndirimlerinin Reddi Suretiyle Yapılan Cezalı Tarhiyatta Hukuka Uyarlık Bulunmadığı)
TAKDİR KOMİSYONU KARARINA İSTİNADEN CEZALI TARHİYAT (Mükelleflerin Matrah Takdiri İçin Takdir Komisyonlarına Sevk Edilmesi Katma Değer Vergisi İndirim Reddi Yetkisi Bulunmayan Komisyonlarca Takdir Edilen Matrah Üzerinden Cezalı Tarhiyat Yapılması Mümkün Olmadığı - Vergi Ziyaı Cezalı Katma Değer Vergisinin Kaldırılması İstemi)"

İSTANBULBİM-4VD

İSTANBULBİM-4VD31.3.2016E. 2017/981 K. 2017/1481"ÖZEL USULSÜZLÜK CEZALARININ KALDIRILMASI İSTEMİ ( Karar Düzeltme Dilekçesinde İddia Olunan Hususlar ve Dosyadaki Belgeler Dikkate Alındığında Kararın Düzeltilmesi İçin Yasa ile Öngörülen Sebeplerin Uyuşmazlıkta Bulunmadığı - Karar Düzeltme Talebinin Reddine Karar Verilmesi Gerektiği )
KARAR DÜZELTME TALEBİ ( Özel Usulsüzlük Cezalarının Kaldırılamsı İstemi - Dilekçede İddia Olunan Hususlar ve Dosyadaki Belgeler Dikkate Alındığında Kararın Düzeltilmesi İçin Yasa ile Öngörülen Sebeplerin Uyuşmazlıkta Bulunmadığı - Talebin Reddine Karar Verilmesi Gerektiği )
BÖLGE İDARE MAHKEMELERİNİN VERDİKLERİ KARARLARIN DÜZELTİLMESİ ( Özel Usulsüzlük Cezalarının Kaldırılamsı İstemi - Karar Düzeltme Dilekçesinde İddia Olunan Hususlar ve Dosyadaki Belgeler Dikkate Alındığında Kararın Düzeltilmesi İçin Yasa ile Öngörülen Sebeplerin Uyuşmazlıkta Bulunmadığı/Karar Düzeltme Talebinin Reddine Karar Verilmesi Gerektiği )"
İSTANBULBİM-4VD21.12.2016E. 2017/406 K. 2017/1451"ÖZEL USULSÜZLÜK CEZASI ( "İhtilafa Konu Özel Usulsüzlük Cezasının Kesilmesine Dayanak Alınan Vergi İnceleme Raporunda Yer Alan Tespitlerin Alıcı ve Satıcının veya Hizmeti Veren veya Hizmetten Yararlananların Hazır Olduğu Bir Sırada Yapılmadığı Anlaşılmış Olup Bu Haliyle Olayda 213 Sayılı V.U.K.'nun 353/1.Maddesinin Uygulanmasını Gerekli Kılan Koşullar Oluşmadığından Kesilen Özel Usulsüzlük Cezasının Yasaya Uygun Olduğunun Kabulü Mümkün Değildir" Şeklinde Tesis Edilen Karar Hukuka Uygun Bulunduğu )
VERGİ İNCELEME RAPORUNDA YER ALAN TESPİTLERİN ALICI VE SATICININ VEYA HİZMETİ VEREN VEYA HİZMETTEN YARARLANANLARIN HAZIR OLDUĞU SIRADA YAPILMADIĞI ( Özel usulsüzlük Cezası - Olayda 213 Sayılı V.U.K.'nun 353/1.Maddesinin Uygulanmasını Gerekli Kılan Koşullar Oluşmadığından Kesilen Özel Usulsüzlük Cezasının Yasaya Uygun Olduğunun Kabulü Mümkün Değildir" Şeklinde Tesis Edilen Karar Hukuka Uygun Bulunduğu )"
İSTANBULBİM-4VD4.1.2017E. 2017/502 K. 2017/873"ÖZEL USULSÜZLÜK CEZASI ( Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı Neticesinde Verilen Bölünme Kararı İle Asıl Borçlu Şirket Hisselerinin Tamamını Devrettiği Tarih İtibariyle Asıl Borçlu Şirket İle Bir İlişkisinin Kalmadığı İleri Sürülerek Kaldırılması İstemi - Davanın Açıldığı Tarih İtibariyle Mevzuat Hükümleri Çerçevesinde Davacı Açısından Dava Konusu Edilebilir Kesin ve Yürütülmesi Gerekli Bir İdari İşlem Bulunmadığından Davanın İncelenmeksizin Reddi Yönünde Tesis Edilen Karar Hukuka Uygun Bulunduğu )
VERGİ MAHKEMESİNDE DAVA AÇMA YETKİSİ ( Özel Usulsüzlük Cezası - 213 S.K. 377/1. Maddesinde Mükellefler ve Kendilerine Vergi Cezası Kesilenlerin Tarh Edilen Vergilere ve Kesilen Cezalara Karşı Vergi Mahkemesinde Dava Açabilecekleri Belirtildikten Sonra 378. Maddesinde Vergi Mahkemesinde Dava Açabilmek İçin Verginin Tarh Edilmesi Cezanın Kesilmesi Tadilat ve Takdir Komisyonları Kararlarının Tebliğ Edilmiş Olması Tevkif Yoluyla Alınan Vergilerde İstihkak Sahiplerine Ödeme Yapılmış veya Ödemeyi Yapan Taraftan Verginin Kesilmiş Olması Gerektiği )"
İSTANBULBİM-4VD23.2.2017E. 2017/277 K. 2017/491"MÜKELLEFLER LİSTESİNE DAHİL EDİLMEYE İLİŞKİN İŞLEMİN İPTALİ İSTEMİ ( Yasal Dayanağı Olmadan Yapılacak Bir Sınıflandırma Vergi Barışını Bozucu Etki Oluşturacağı Gibi Anayasada Güvence Altına Alınan Temel Kişi Hak ve Hürriyetlerine de Aykırılık Teşkil Edeceğinden Dava Konusu İşlemde Hukuka Uyarlık Bulunmadığından Davanın Kabulü Gerektiği - İstinaf İstemine Konu Karar Usul ve Hukuka Uygun Olduğundan ve İleri Sürülen İddialar da Kararın Kaldırılmasını Gerektiren Nitelikte Bulunmadığından İstemin Reddi Gerektiği )
TEBLİĞ'DE ARANAN ŞARTLARIN GERÇEKLEŞTİĞİNİN İDARECE ARAŞTIRILMAMASI ( Yasal Dayanağı Olmadan Yapılacak Bir Sınıflandırma Vergi Barışını Bozucu Etki Oluşturacağı Gibi Anayasada Güvence Altına Alınan Temel Kişi Hak ve Hürriyetlerine de Aykırılık Teşkil Edeceğinden Dava Konusu İşlemde Hukuka Uyarlık Bulunmadığından Davanın Kabulü Gerektiği - İstinaf İstemine Konu Karar Usul ve Hukuka Uygun Olduğundan ve İleri Sürülen İddialar da Kararın Kaldırılmasını Gerektiren Nitelikte Bulunmadığından İstemin Reddi Gerektiği )
YASAL DAYANAĞI OLMADAN YAPILAN SINIFLANDIRMA ( Vergi Barışını Bozucu Etki Oluşturacağı Gibi Anayasada Güvence Altına Alınan Temel Kişi Hak ve Hürriyetlerine de Aykırılık Teşkil Edeceğinden Dava Konusu İşlemde Hukuka Uyarlık Bulunmadığından Davanın Kabulü Gerektiği - İstinaf İstemine Konu Karar Usul ve Hukuka Uygun Olduğundan ve İleri Sürülen İddialar da Kararın Kaldırılmasını Gerektiren Nitelikte Bulunmadığından İstemin Reddi Gerektiği )"
İSTANBULBİM-4VD28.3.2017E. 2017/299 K. 2017/970"İDARİ İŞLEMİN İPTALİ İSTEMİ ( Davacının Katma Değer Vergisi Genel Uygulama Tebliği'nin Özel Esaslar Bölümüne Göre İşlem Yapılacak Mükellefler Listesine Dahil Edildiği - Davanın Şirket Müdürü Tarafından Davacı Şirketin Tüzel Kişiliğinin Terkin Edilmesinden Sonra Şirket Adına Açıldığı - Olmayan Şirketi Temsilen Açılan Davanın Ehliyet Yönünden Reddi Gerektiği )
TÜZEL KİŞİLİĞİNİN TERKİNİ ( Davacının Katma Değer Vergisi Genel Uygulama Tebliği'nin Özel Esaslar Bölümüne Göre İşlem Yapılacak Mükellefler Listesine Dahil Edilmesine İlişkin İşlemin İptali İstemi - Hukuken Var Olmayan Şirketin Haklara Sahip Olması Borçlu Kılınması ve Temsilinin Olanaklı Olmadığı/Tüzel Kişiliğin Sona Ermesinden Önceki Dönemlerle İlgili Olsa Dahi Olmayan Şirket Adına İşlem Tesis Edilemeyeceği/Tesis Edilen İşlemlerin de Herhangi Bir Hukuki Sonuç Doğurmayacağı )
DAVA EHLİYETİ ( Davacının Katma Değer Vergisi Genel Uygulama Tebliği'nin Özel Esaslar Bölümüne Göre İşlem Yapılacak Mükellefler Listesine Dahil Edilmesine İlişkin İşlemin İptali İstemi - Ticaret Sicilinden Kaydı Silinmekle Tüzel Kişiliği Sona Eren Şirketin Temsilinin de Söz Konusu Olamayacağı/Olmayan Şirketi Temsilen Açılan Davanın Ehliyet Yönünden Reddi Gerektiği )"
İSTANBULBİM-4VD29.3.2017E. 2017/611 K. 2017/1082"ÖZEL USULSÜZLÜK CEZASININ KALDIRILMASI İSTEMİ ( Bir Şirketin İflas Haline Girmesi Halinde İflasın Kapatılacağı Ana Kadar Mükellefiyetinin Devam Etmesi Nedeniyle Müflis Şirket İçin Elektronik Ortamda Beyanname Verme Yükümlülüğü Devam Etmekte İse de Yükümlülüğün Alacaklılar Tarafından Gösterilen Adaylar Arasından İcra Mahkemesince Seçilen Üç Kişiden Oluşan İflas İdaresine Ait Olduğu - Ceza'nın İflas Dairesi'ne Kesilmesi Gerektiğinden Davanın Kabul Edildiği - İYUK'ta Öngörülen Sebebepleri Barındırmayan Karar Düzeltme Talebinin Reddi Gerektiği )
ELEKTRONİK ORTAMDA BEYANNAME VERME YÜKÜMLÜLÜĞÜ ( Bir Şirketin İflas Haline Girmesi Halinde İflasın Kapatılacağı Ana Kadar Mükellefiyetinin Devam Etmesi Nedeniyle Müflis Şirket İçin Devam Etmekte İse de Yükümlülüğün Alacaklılar Tarafından Gösterilen Adaylar Arasından İcra Mahkemesince Seçilen Üç Kişiden Oluşan İflas İdaresine Ait Olduğu - Ceza'nın İflas Dairesi'ne Kesilmesi Gerektiğinden Davanın Kabul Edildiği - İYUK'ta Öngörülen Sebebepleri Barındırmayan Karar Düzeltme Talebinin Reddi Gerektiği )
ÖZEL USULSÜZLÜK CEZASININ İFLAS DAİRESİNE KESİLMESİ ( Bir Şirketin İflas Haline Girmesi Halinde İflasın Kapatılacağı Ana Kadar Mükellefiyetinin Devam Etmesi Nedeniyle Müflis Şirket İçin Elektronik Ortamda Beyanname Verme Yükümlülüğü Devam Etmekte İse de İflas İdaresine Ait Olduğu - Dairede Görevli İflas İdare Memuru Olan Davacı Adına Ceza Kesilmesinde Hukuka Uyarlık Görülmeyip Davanın Kabulüne Karar Verildiği/İYUK'ta Öngörülen Sebebepleri Barındırmayan Karar Düzeltme Talebinin Reddi Gerektiği )"
İSTANBULBİM-4VD13.4.2017E. 2017/984 K. 2017/1330"ÖZEL USULSÜZLÜK CEZALARININ KALDIRILMASI İSTEMİ ( Ticari Faaliyette Bulunduğu ve İktisadi İşletmesi Olduğu Ortaya Konulamayan Dolayısıyla Kurumlar Vergisi Mükellefi Olduğu Anlaşılamayan Davacı Vakfın Mükellef Addedilerek Adına Cezası Kesilmesine Yasal Olanak Bulunmadığı - Karar Düzeltme Dilekçesinde İddia Olunan Hususlar ve Dosyadaki Belgeler Dikkate Alındığında Kararın Düzeltilmesi İçin Yasa ile Öngörülen Sebeplerin Uyuşmazlıkta Bulunmadığı/Karar Düzletme Talebinin Reddi ve Dosyanın Mahkemesine Gönderilmesi Gerektiği )
DAVACININ TİCARİ FAALİYETTE BULUNDUĞU VE İKTİSADİ İŞLETMESİ OLDUĞUNUN ORTAYA KONULAMAMASI ( Kurumlar Vergisi Mükellefi Olduğu Anlaşılamayan Davacı Vakfın Mükellef Addedilerek Adına Cezası Kesilmesine Yasal Olanak Bulunmadığı - Karar Düzeltme Dilekçesinde İddia Olunan Hususlar ve Dosyadaki Belgeler Dikkate Alındığında Kararın Düzeltilmesi İçin Yasa ile Öngörülen Sebeplerin Uyuşmazlıkta Bulunmadığı/Karar Düzletme Talebinin Reddi ve Dosyanın Mahkemesine Gönderilmesi Gerektiği )
KARAR DÜZELTME TALEBİ ( Ticari Faaliyette Bulunduğu ve İktisadi İşletmesi Olduğu Ortaya Konulamayan Dolayısıyla Kurumlar Vergisi Mükellefi Olduğu Anlaşılamayan Davacı Vakfın Mükellef Addedilerek Adına Cezası Kesilmesine Yasal Olanak Bulunmadığı - Dilekçede İddia Olunan Hususlar ve Dosyadaki Belgeler Dikkate Alındığında Yasa ile Öngörülen Sebeplerin Uyuşmazlıkta Bulunmadığı/Karar Düzletme Talebinin Reddi ve Dosyanın Mahkemesine Gönderilmesi Gerektiği )"
İSTANBULBİM-4VD21.4.2017E. 2017/102 K. 2017/1438"VERGİ ZİYAI CEZASININ KALDIRILMASI İSTEMİ ( Davacı Hakkında Vergi Müfettişi Tarafından Vergi Tekniği Raporu Düzenlendiği/Takdir Komisyonunca Matrah Edilen Cezalı Tarhiyatın Yapıldığı - Buna İlişkin Vergi/Ceza İhbarnamesinin Ekinde Takdir Komisyonu Kararı ile Birlikte Davacıya Tebliğ Edildiği Fakat Vergi Tekniği Raporunun Davacıya Tebliğ Edilmediği/Savunma Hakkı Kısıtlanan Davacı Hakkına Kesilen Cezada Hukuka Uygunluk Bulunmadığından Davanın Kabul Edildiği - Karar İYUK'ta Sayılan Bozma Nedenlerini Barındırmadığından İtirzın Reddi Gerektiği )
VERGİ TEKNİĞİ RAPORU DÜZENLENİP MATRAH EDİLEN CEZALI TARHİYAT ( Buna İlişkin Vergi/Ceza İhbarnamesinin Ekinde Takdir Komisyonu Kararı ile Birlikte Davacıya Tebliğ Edildiği Fakat Vergi Tekniği Raporunun Davacıya Tebliğ Edilmediği - Savunma Hakkı Kısıtlanan Davacı Hakkına Kesilen Cezada Hukuka Uygunluk Bulunmadığından Davanın Kabul Edildiği/Karar İYUK'ta Sayılan Bozma Nedenlerini Barındırmadığından İtirzın Reddi Gerektiği )
VERGİ TEKNİĞİ RAPORUNUN DAVACIYA TEBLİĞ EDİLMEMESİ ( Davacı Hakkında Vergi Müfettişi Tarafından Vergi Tekniği Raporu Düzenlendiği/Takdir Komisyonunca Matrah Edilen Cezalı Tarhiyatın Yapıldığı - Buna İlişkin Vergi/Ceza İhbarnamesinin Ekinde Takdir Komisyonu Kararı ile Birlikte Davacıya Tebliğ Edildiği/Savunma Hakkı Kısıtlanan Davacı Hakkına Kesilen Cezada Hukuka Uygunluk Bulunmadığından Davanın Kabul Edildiği - Karar İYUK'ta Sayılan Bozma Nedenlerini Barındırmadığından İtirzın Reddi Gerektiği )"

İSTANBULBİM-5VD

İSTANBULBİM-5VD9.8.2016E. 2017/25 K. 2017/220"EMLAK VERGİSİ TAHAKKUKUNDA DÜZELTME TALEBİ ( Tahakkukta Taşınmazın Bulunduğu Caddenin Değil Sokağın Esas Alınması Yönündeki Düzeltme Talebinin Mali Hizmetler Müdürlüğünce Cevabi Yazı ile Ret Edilmesi Üzerine Belediye Başkanlığı Nezdinde Şikayet Yoluna Başvurulması Gerektiği - Doğrudan Dava Konusu Edilmesi İdari Merci Tecavüzü Sonucunu Doğurduğundan Dava Dilekçesi ve Eklerinin Yetkili Merciiye Tevdii Gerektiği/Davacının İstinaf Başvurusunun Reddi Gerektiği )
TALEBİN RED EDİLMESİ ( Belediye Başkanlığı Nezdinde Şikayet Yoluna Başvurulması Gerektiği - Doğrudan Dava Konusu Edilmesi İdari Merci Tecavüzü Sonucunu Doğurduğundan Dava Dilekçesi ve Eklerinin Yetkili Merciiye Tevdii Gerektiği/Davacının İstinaf Başvurusunun Reddi Gerektiği )
BÖLGE İDARE MAHKEMESİ İNCELEMESİ ( BİM'nin İlk Derece Mahkemesi Kararını Hukuka Uygun Bulursa İstinaf Başvurusunun Reddine Karar Vereceği - Karardaki Maddi Yanlışlıkların Düzeltilmesi Mümkün İse Gerekli Düzeltmeyi Yaparak Aynı Kararı Vereceği/Açıklanan Nedenlerle Davacının İstinaf Başvurusunun Reddi Gerektiği )"
İSTANBULBİM-5VD22.2.2017E. 2017/50 K. 2017/474"PARA CEZASI KARARLARINA VAKİ İTİRAZLARIN REDDİNE İLİŞKİN İŞLEMİN İPTALİ İSTEMİ ( Davacı Tarafından Yapılan Ödemelerin Gümrük Yükümlülüğünün Başladığı Tarih İtibariyle Tamamlandığı/İhtilaf Konusu Beyanname Kapsamındaki İthalatın Ödeme Şeklinin Peşin Ödeme Olduğu - Tahakkuk Ettirilen KKDF ve KKDF Üzerinden Hesaplanan KDV ve KDV Para Cezası Kararına Vaki İtirazın Reddine Dair İşlemde Hukuka Uyarlık Bulunmadığından Davanın Kabulüne Karar Verildiği/İYUK'ta Sayılan Nedenleri Barındırmayan İstinaf İsteminin Reddi Gerektiği )
PEŞİN ÖDEME ( Gümrük Yükümlülüğünün Başladığı Tarihten Önce Yapılan Ödemeyi İfade Ettiği/Davacı Tarafından Yapılan Ödemelerin Gümrük Yükümlülüğünün Başladığı Tarih İtibariyle Tamamlandığı - İhtilaf Konusu Beyanname Kapsamındaki İthalatın Ödeme Şeklinin Peşin Ödeme Olduğu/Tahakkuk Ettirilen KKDF ve KKDF Üzerinden Hesaplanan KDV ve KDV Para Cezası Kararına Vaki İtirazın Reddine Dair İşlemde Hukuka Uyarlık Bulunmadığından Davanın Kabulüne Karar Verildiği - İYUK'ta Sayılan Nedenleri Barındırmayan İstinaf İsteminin Reddi Gerektiği )
İŞLEMDE HUKUKA UYARLIK BULUNMAMASI ( Davacı Tarafından Yapılan Ödemelerin Gümrük Yükümlülüğünün Başladığı Tarih İtibariyle Tamamlandığı/İhtilaf Konusu Beyanname Kapsamındaki İthalatın Ödeme Şeklinin Peşin Ödeme Olduğu - Tahakkuk Ettirilen KKDF ve KKDF Üzerinden Hesaplanan KDV ve KDV Para Cezası Kararına Vaki İtirazın Reddine Dair İşlem Hukuka Aykırı Olup Davanın Kabulüne Karar Verildiği/İYUK'ta Sayılan Nedenleri Barındırmayan İstinaf İsteminin Reddi Gerektiği"
İSTANBULBİM-5VD21.3.2017E. 2017/146 K. 2017/599"GÜMRÜK VERGİSİ VE KATMA DEĞER VERGİSİNİN İADESİ ( Beyan Edilen Pozisyon İçin Tebliğde Belirtilen Kıymetlerin Eşyanın Gümrük Kanunu Hükümlerine Göre Belirlenmiş Gerçek Satış Bedeli Olmadığı - Tebliğde de Belirtilen Kıymetin Esas Alınması Suretiyle Tahakkuk Yapılmasını Öngören Herhangi Bir Düzenleme Bulunmadığından Gözetim Önlemlerinin Yanlış Algılanması Suretiyle Fazladan Tahsil Edilen Verginin İadesi İsteminin Reddine Dair İşlemde Mevzuata Uyarlık Görülmeyip Bedelin İadesi Gerektiği )
SERBEST DOLAŞIMA GİRİŞ BEYANNAMESİ ( Beyan Edilen Pozisyon İçin Tebliğde Belirtilen Kıymetlerin Eşyanın Gümrük Kanunu Hükümlerine Göre Belirlenmiş Gerçek Satış Bedeli Olmadığı - Tebliğde de Belirtilen Kıymetin Esas Alınması Suretiyle Tahakkuk Yapılmasını Öngören Herhangi Bir Düzenleme Bulunmadığından Gözetim Önlemlerinin Yanlış Algılanması Suretiyle Fazladan Tahsil Edilen Verginin İadesi İsteminin Reddine Dair İşlemde Mevzuata Uyarlık Görülmeyip Bedelin İadesi Gerektiği )
VERGİLENDİRME HATASI YAPILMASI ( Beyan Edilen Pozisyon İçin Tebliğde Belirtilen Kıymetlerin Eşyanın Gümrük Kanunu Hükümlerine Göre Belirlenmiş Gerçek Satış Bedeli Olmadığı - Tebliğde de Belirtilen Kıymetin Esas Alınması Suretiyle Tahakkuk Yapılmasını Öngören Herhangi Bir Düzenleme Bulunmadığından Gözetim Önlemlerinin Yanlış Algılanması Suretiyle Fazladan Tahsil Edilen Verginin İadesi İsteminin Reddine Dair İşlemde Mevzuata Uyarlık Görülmeyip Bedelin İadesi Gerektiği/Davanın Kabulü ve İşlemin İptali Gerektiği )"
İSTANBULBİM-5VD21.3.2017E. 2017/598 K. 2017/581"TAPU HARCI VE VERGİ ZİYAI CEZASININ KALDIRILMASI İSTEMİ ( Davacının Taşınmazı Mülkiyetine Aldığı Bu İşleme Yönelik Olarak Davacı Hakkında Tarhiyat Yapıldığı ve Ceza Kesildiği/ Davacının Taşınmaz Edindiği Bölgenin Kentsel Dönüşüm Projesi Kapsamında Olduğu ve Taşınmazın Bu Kapsamda İnşa Edilerek Teslim Edildiği - Taşınmaza İlişkin Olarak İlgili Yasalarda Yer Alan İstisna Hükümleri Gereği Tapu Harcı Alınması Mümkün Olmadığından Davanın Kabulüne Karar Verildiği/Kanunda Sayılan Kaldırma Nedenleri Mevcut Olmadığından Başvurunun Reddi Gerektiği )
TAŞINMAZIN BÖLGESİNİN KENTSEL DÖNÜŞÜM KAPSAMINDA OLMASI ( Davacının Taşınmazı Mülkiyetine Aldığı Bu İşleme Yönelik Olarak Davacı Hakkında Bilahare Tapu Harcı Tarhiyatı Yapıldığı ve Vergi Ziyaı Cezası Kesildiği/Taşınmazın Bu Kapsamda İnşa Edilerek Teslim Edildiği - Taşınmaza İlişkin Olarak İlgili Yasalarda Yer Alan İstisna Hükümleri Gereği Tapu Harcı Alınması Mümkün Olmadığından Davanın Kabulüne Karar Verildiği/Kanunda Sayılan Kaldırma Nedenleri Mevcut Olmadığından Başvurunun Reddi Gerektiği )
TAPU HARCI ALINMASI ( Davacının Taşınmazı Mülkiyetine Aldığı Bu İşleme Yönelik Olarak Davacı Hakkında Bilahare Tapu Harcı Tarhiyatı Yapıldığı ve Vergi Ziyaı Cezası Kesildiği/Davacının Taşınmaz Edindiği Bölgenin Kentsel Dönüşüm Projesi Kapsamında Olduğu ve Taşınmazın Bu Kapsamda İnşa Edilerek Teslim Edildiği - Taşınmaza İlişkin Olarak İlgili Yasalarda Yer Alan İstisna Hükümleri Gereği Alınması Mümkün Olmadığından Davanın Kabulüne Karar Verildiği/Kanunda Sayılan Kaldırma Nedenleri Mevcut Olmadığından Başvurunun Reddi Gerektiği )"
İSTANBULBİM-5VD22.3.2017E. 2016/1707 K. 2017/668"CEZALI TARHİYATIN KALDIRILMASI İSTEMİ ( İdare ve Vergi Mahkemeleri Tarafından Verilen Nihai Kararların İtiraz Yolu ile İncelenerek Bozulabilmelerinin İYUK'da Öngörülen Bozma Nedenlerinden Birinin Varlığına Bağlı Olduğu - Vergi Mahkemesi'nce Verilen Karar ve Dayandığı Gerekçe Yöntem ve Yasa Hükümlerine Uygunluk Taşıdığından Yapılan İtirazın Reddi Gerektiği )
İDARE VE VERGİ MAHKEMELERİ TARAFINDAN VERİLEN NİHAİ KARARLAR ( İtiraz Yolu ile İncelenerek Bozulabilmelerinin İYUK'da Öngörülen Bozma Nedenlerinden Birinin Varlığına Bağlı Olduğu - Vergi Mahkemesi'nce Verilen Karar ve Dayandığı Gerekçe Yöntem ve Yasa Hükümlerine Uygunluk Taşıdığından Yapılan İtirazın Reddi Gerektiği )
İTİRAZ YOLU İNCELEMESİ ( İdare ve Vergi Mahkemeleri Tarafından Verilen Nihai Kararların İncelenerek Bozulabilmelerinin İYUK'da Öngörülen Bozma Nedenlerinden Birinin Varlığına Bağlı Olduğu - Vergi Mahkemesi'nce Verilen Karar ve Dayandığı Gerekçe Yöntem ve Yasa Hükümlerine Uygunluk Taşıdığından Yapılan İtirazın Reddi Gerektiği )"
İSTANBULBİM-5VD28.4.2017E. 2017/1312 K. 2017/1393"VERGİ ZİYAI CEZALI TAPU HARCININ İPTALİ İSTEMİ ( Danıştay Dava Daireleri ile İdari ve Vergi Dava Daireleri Genel Kurullarının Temyiz Üzerine Verdikleri Kararlar ile BİM'nin İtiraz Üzerine Verdikleri Kararların Düzeltme Yolu ile Yeniden İncelenebilmesinin İYUK'nda Yazılı Nedenlerin Varlığı Halinde Mümkün Olduğu - İlgili Kanunda Sayılan Nedenlerden Hiçbirine Uymayan Karar Düzeltme İsteminin Reddi Gerektiği )
DANIŞTAY DAVA DAİRELERİ İLE İDARİ VE VERGİ DAVA DAİRELERİ GENEL KURULLARI KARARLARI ( Temyiz Üzerine Verdikleri Kararlar ile BİM'nin İtiraz Üzerine Verdikleri Kararların Düzeltme Yolu ile Yeniden İncelenebilmesinin İYUK'nda Yazılı Nedenlerin Varlığı Halinde Mümkün Olduğu - İlgili Kanunda Sayılan Nedenlerden Hiçbirine Uymayan Karar Düzeltme İsteminin Reddi Gerektiği )
KARAR DÜZELTME İSTEMİ ( Danıştay Dava Daireleri ile İdari ve Vergi Dava Daireleri Genel Kurullarının Temyiz Üzerine Verdikleri Kararlar ile BİM'nin İtiraz Üzerine Verdikleri Kararların Düzeltme Yolu ile Yeniden İncelenebilmesinin İYUK'nda Yazılı Nedenlerin Varlığı Halinde Mümkün Olduğu - İlgili Kanunda Sayılan Nedenlerden Hiçbirine Uymayan İstemin Reddi Gerektiği )"
İSTANBULBİM-5VD7.7.2017E. 2017/425 K. 2017/2651"İDARİ İŞLEMİN İPTALİ İSTEMİ ( Kat Karşılığı İnşaat Sözleşmelerine İstinaden Ödenen Damga Vergisi ve Noter Harcının İadesi İstemiyle Yapılan Düzeltme-Şikayet Başvurusunun Reddine Dair İşleminin İptali İstemi - İnşaat Sözleşmesinin Yapıldığı Tarihte Riskli Yapı Olarak Tapuya Şerh Edilmemiş Olan Taşınmazlara Dair Sözleşmelerin Noter Harcı ve Damga Vergisi İstisnasından Yararlanmasının Hukuken Mümkün Olmadığı )
RİSKLİ YAPI ( İdari İşlemin İptali İstemi - Sözleşme Tarihi İtibari İle Riskli Yapı Olduğu Yönünde Herhangi Bir Tespit Bulunmayan Taşınmaz Hakkında Yapılan Noter Sözleşmelerinde Ödenen Harç ve Damga Vergilerinin 6306 Sayılı Kanun Kapsamında Değerlendirilmesinin Mümkün Olmadığı/Davaya Konu İşlemde Hukuka Aykırılık Görülmediği Gerekçesiyle Davanın Reddinin İsabetli Olduğu )
HARÇ VE DAMGA VERGİSİNİN İADESİ ( Kat Karşılığı İnşaat Sözleşmelerine İstinaden Ödenen Damga Vergisi ve Noter Harcının İadesi İstemiyle Yapılan Düzeltme-Şikayet Başvurusunun Reddine Dair İşleminin İptali İstemi - Taşınmazın Sözleşme Tarihi İtibari İle Riskli Yapı Olduğu Yönünde Herhangi Bir Tespit Bulunmadığı/Noter Sözleşmelerinde Ödenen Harç ve Damga Vergilerinin 6306 Sayılı Kanun Kapsamında Değerlendirilemeyeceği )"
İSTANBULBİM-5VD11.7.2017E. 2017/1073 K. 2017/2674"İDARİ İŞLEMİN İPTALİ İSTEMİ ( Taşınmaz Üzerinde 6306 Sayılı Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkında Kanun Kapsamında İnşa Edilen Yeni Yapıdaki Bağımsız Bölüm Satışından Kaynaklanan Tapu Harcının İptali ve İadesi İstemi - Taşınmazın 6306 Sayılı Kanun Kapsamında Riskli Yapı Olması Sebebiyle Harçtan İstisna Olduğu )
RİSKLİ YAPI ( İdari İşlemin İptali İstemi - Taşınmazın 6306 Sayılı Kanun Kapsamında Riskli Yapı Olması Sebebiyle Harçtan İstisna Olduğu )
TAPU HARCININ İPTALİ VE İADESİ ( Taşınmazın 6306 Sayılı Kanun Kapsamında Riskli Yapı Olması Sebebiyle Harçtan İstisna Olduğu Anlaşıldığından Davaya Konu Tahakkuk İşleminde Hukuka Uygunluk Bulunmadığı Gerekçesiyle Davanın Kabulüne Davaya Konu İşlemin İptali İle Ödenen Tapu Harcının Davacıya İadesine Dair Kararın İsabetli Olduğu )"
İSTANBULBİM-5VD11.7.2017E. 2017/903 K. 2017/2672"TAPU HARCININ İPTALİ İSTEMİ ( Taşınmaz Üzerinde İnşa Edilen Yeni Yapının Bağımsız Bölümün Devrinden Kaynaklanan Tapu Harcının İptali İstemi - Taşınmazın 6306 Sayılı Kanun Kapsamında Çevre ve Şehircilik Bakanlığı İstanbul Altyapı ve Kentsel Dönüşüm Müdürlüğü'nün "Riskli Yapı" Olarak Tespit Edildiği/Davacının 6306 Sayılı Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkındaki Kanun Gereğince Harçtan Müstesna Olduğu )
HARÇTAN MÜSTESNA OLMA ( Taşınmaz Üzerinde İnşa Edilen Yeni Yapının Bağımsız Bölümün Devrinden Kaynaklanan Tapu Harcının İptali İstemi - Davacının 6306 Sayılı Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkındaki Kanun Gereğince Harçtan Müstesna Olduğu/Taşınmazı İlk Satış İle İktisap Ettiği - Davacı Adına Tahakkuk Edip Ödenen Uyuşmazlık Konusu Harçlarda Yasal İsabet Bulunmadığından Dava Konusu İşlemin İptali İle Davacının Ödediği Tapu Harcının İadesine Dair Verilen Kararın İsabetli Olduğu )"
İSTANBULBİM-5VD12.7.2017E. 2017/327 K. 2017/2689"TAPU HARCI İLE VERGİ ZİYAI CEZASININ KALDIRILMASI İSTEMİ ( 6306 S.K. Gereğince Harçtan Müstesna Olduğu Belirlenen İnşaatların Satışı Sebebiyle Vergi Ziyaı Cezalı Tapu Harcı Tarhiyatının İsabetsiz Olduğu )
RİSKLİ YAPI ( 6306 Sayılı Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkındaki Kanun ve Gecekondu Kanunu Gereğince Harçtan Müstesna Olduğu Belirlenen İnşaatların Satışı Sebebiyle Davacı Adına Re'sen Tarh Edilen Vergi Ziyaı Cezalı Tapu Harcında Yasal İsabet Görülmediği )"

İSTANBULBİM-6VD

İSTANBULBİM-6VD30.6.2016E. 2017/79 K. 2017/185"MAAŞ HESABI ÜZERİNE KONULAN HACZİN İPTALİ İSTEMİ ( Davacının Ortak Olmaksızın Dışarıdan Şirket Müdürü Olarak Seçildiği/Belirtilen Tarihte Noterlik Yazısı ile Şirketten İstifa Ettiği - 2003 Yılına İlişkin Vergi Borçlarından Sorumlu Olmayan Davacı Hakkında Yapılan Dava Konusu Haciz İşleminde Bu Yönüyle Hukuka Uyarlık Bulunmadığından Davanın Kabulüne Karar Verildiği/Danıştay Dava Daireleri ile İDDGK ve VDDGK'ları ile BİM'nin Kararları Hakkında Ancak İYUK'ta Yazılı Nedenlerle Düzeltilme İstenebileceğinden Talebin Reddi Gerektiği )
DAVACININ DIŞARIDAN ŞİRKET MÜDÜRÜ OLARAK SEÇİLMESİ ( Belirtilen Tarihte Noterlik Yazısı ile Şirketten İstifa Ettiği - 2003 Yılına İlişkin Vergi Borçlarından Sorumlu Olmayan Davacı Hakkında Yapılan Dava Konusu Haciz İşleminde Bu Yönüyle Hukuka Uyarlık Bulunmadığından Davanın Kabulüne Karar Verildiği/Danıştay Dava Daireleri ile İDDGK ve VDDGK'ları ile BİM'nin Kararları Hakkında Ancak İYUK'ta Yazılı Nedenlerle Düzeltilme İstenebileceğinden Talebin Reddi Gerektiği )
BORÇTAN SORUMLU OLMAYAN DAVACI HAKKINDA YAPILAN HACİZ ( Hukuka Uyarlık Bulunmadığından Davanın Kabulüne Karar Verildiği - Danıştay Dava Daireleri ile İDDGK ve VDDGK'ları ile BİM'nin Kararları Hakkında Ancak İYUK'ta Yazılı Nedenlerle Düzeltilme İstenebileceğinden Talebin Reddi Gerektiği )
KARAR DÜZELTME TALEBİ ( Vergi Borçlarından Sorumlu Olmayan Davacı Hakkında Yapılan Dava Konusu Haciz İşleminde Bu Yönüyle Hukuka Uyarlık Bulunmadığından Davanın Kabulüne Karar Verildiği - Danıştay Dava Daireleri ile İDDGK ve VDDGK'ları ile BİM'nin Kararları Hakkında Ancak İYUK'ta Yazılı Nedenlerle Düzeltilme İstenebileceğinden Talebin Reddi Gerektiği )"
İSTANBULBİM-6VD11.7.2016E. 2017/151 K. 2017/448"ÖDEME EMRİNİN İPTALİ VE YÜRÜTMENİN DURDURULMASI İSTEMİ ( Ödeme Emrinin Davacıya Tebliğ Edildiği Bu Tarih İtibariyle Takipten Kaldırma Kararı Verildiğine İlişkin Davacıya Herhangi Bir Tebligat Yapılmadığı ve Davanın Konusuz Kaldığı - Danıştay İDDGK ve VDDGK'nın Temyiz Üzerine Verdikleri Kararlar ile BİM'nin İtiraz Üzerine Verdikleri Kararlar Hakkında Ancak İYUK'ta Yazılı Nedenlerle Kararın Düzeltilmesinin İstenebileceği/Dilekçede Öne Sürülen Hususlar Yasa Maddesine Uymadığından Karar Düzeltme Talebinin Reddi Gerektiği )
DAVANIN KONUSUZ KALMASI ( Ödeme Emrinin Davacıya Tebliğ Edildiği Bu Tarih İtibariyle Takipten Kaldırma Kararı Verildiğine İlişkin Davacıya Herhangi Bir Tebligat Yapılmadığı - Danıştay İDDGK ve VDDGK'nın Temyiz Üzerine Verdikleri Kararlar ile BİM'nin İtiraz Üzerine Verdikleri Kararlar Hakkında Ancak İYUK'ta Yazılı Nedenlerle Kararın Düzeltilmesinin İstenebileceği/Dilekçede Öne Sürülen Hususlar Yasa Maddesine Uymadığından Karar Düzeltme Talebinin Reddi Gerektiği )
KARAR DÜZELTME TALEBİ ( Danıştay İDDGK ve VDDGK'nın Temyiz Üzerine Verdikleri Kararlar ile BİM'nin İtiraz Üzerine Verdikleri Kararlar Hakkında Ancak İYUK'ta Yazılı Nedenlerle İstenebileceği - Dilekçede Öne Sürülen Hususlar Yasa Maddesine Uymadığından Talebin Reddi Gerektiği )"
İSTANBULBİM-6VD5.10.2016E. 2017/23 K. 2017/75"TAŞINMAZ VE ARACA HACİZ KONULMASI KARARININ İPTALİ İSTEMİ ( Mutad Tebliğ Usulleri Denenerek Sonuç Alınamadığı Ortaya Konulmadan İlanen Tebliğ Yoluna Gidilmesinin Usulüne Uygun Olmadığı/Usulsüz Tebliğ ile Kesinleştirilen Kamu Alacağı İçin Haciz İşlemi Uygulanmasında Hukuki İsabet Görülmediği - Görev ve Yetki Dışında Bir İşe Bakılmış Olması Hukuka Aykırı Karar Verilmesi Kararı Etkileyebilecek Nitelikte Hata veya Eksiklikler Bulunmasının Bozma Nedenleri Olarak Belirlendiği/İstinaf Başvurusunun Reddi Gerektiği )
USULSÜZ TEBLİGAT ( Mutad Tebliğ Usulleri Denenerek Sonuç Alınamadığı Ortaya Konulmadan İlanen Tebliğ Yoluna Gidilmesinin Usulüne Uygun Olmadığı/Usulsüz Tebliğ ile Kesinleştirilen Kamu Alacağı İçin Haciz İşlemi Uygulanmasında Hukuki İsabet Görülmediği - Görev ve Yetki Dışında Bir İşe Bakılmış Olması Hukuka Aykırı Karar Verilmesi Kararı Etkileyebilecek Nitelikte Hata veya Eksiklikler Bulunmasının Bozma Nedenleri Olarak Belirlendiği/İstinaf Başvurusunun Reddi Gerektiği )
MUTAD TEBLİĞ USULLERİ DENENİP SONUÇ ALINAMAMASI ( Ortaya Konulmadan İlanen Tebliğ Yoluna Gidilmesinin Usulüne Uygun Olmadığı/Usulsüz Tebliğ ile Kesinleştirilen Kamu Alacağı İçin Haciz İşlemi Uygulanmasında Hukuki İsabet Görülmediği - Görev ve Yetki Dışında Bir İşe Bakılmış Olması Hukuka Aykırı Karar Verilmesi Kararı Etkileyebilecek Nitelikte Hata veya Eksiklikler Bulunmasının Bozma Nedenleri Olarak Belirlendiği/İstinaf Başvurusunun Reddi Gerektiği )
KARARI BOZMA NEDENLERİ ( Görev ve Yetki Dışında Bir İşe Bakılmış Olması Hukuka Aykırı Karar Verilmesi Kararı Etkileyebilecek Nitelikte Hata veya Eksiklikler Bulunmasının Bozma Nedenleri Olarak Belirlendiği - Bozulması İstenilen Karar Sayılan Nedenlere Uymadığından ve İleri Sürülen İddialar Kararın Kaldırılmasını Sağlayacak Nitelikte Görülmediğinden İstinaf Başvurusunun Reddi Gerektiği )"
İSTANBULBİM-6VD5.10.2016E. 2017/39 K. 2017/397"ÖDEME EMRİNİN İPTALİ İSTEMİ ( Vergi Borçlarının Yapılandırılarak Taksitler Halinde Yeni Vadeler Belirlenmiş Olduğu - Belirlenen Vadelerde Borçların Ödenmediğine İlişkin Bir Bilgi Ve Belge Ortaya Konulmadığından Bunun Aksine Hareketle Vergi Borçlarının Vadesinde Ödenmediğinden Bahisle Düzenlenen Dava Konusu Ödeme Emrinde Hukuka Uyarlık Görülmemiş Olup Davanın Kabulüne Karar Verildiği/Kararın Hukuka Uygun Olduğu Anlaşılıp Kaldırılmasını Sağlayacak Nitelikte Görülmediğinden Başvurunun Reddi Gerektiği )
AMME ALACAĞINI VADESİNDE ÖDEMEYENLERE ÖDEME EMRİ TEBLİĞ EDİLMESİ ( Borçların Yapılandırılarak Taksitler Halinde Yeni Vadeler Belirlenmiş Olduğu - Belirlenen Vadelerde Borçların Ödenmediğine İlişkin Bilgi ve Belge Ortaya Konulmadığından Bunun Aksine Hareketle Borçların Vadesinde Ödenmediğinden Bahisle Düzenlenen Dava Konusu Ödeme Emrinde Hukuka Uyarlık Görülmemiş Olup Davanın Kabulüne Karar Verildiği/Kararın Hukuka Uygun Olduğu Anlaşılıp Kaldırılmasını Sağlayacak Nitelikte Görülmediğinden Başvurunun Reddi Gerektiği )
BELİRLENEN VADELERDE BORCUN ÖDENMEMESİ ( Vergi Borçlarının Yapılandırılarak Taksitler Halinde Yeni Vadeler Belirlenmiş Olduğu - Borcun Ödenmemesine İlişkin Bir Bilgi ve Belge Ortaya Konulmadığından Bunun Aksine Hareketle Vergi Borçlarının Vadesinde Ödenmediğinden Bahisle Düzenlenen Dava Konusu Ödeme Emrinde Hukuka Uyarlık Görülmemiş Olup Davanın Kabulüne Karar Verildiği/Kararın Hukuka Uygun Olduğu Anlaşılıp Kaldırılmasını Sağlayacak Nitelikte Görülmediğinden Başvurunun Reddi Gerektiği )
ÖDEME EMRİNİN HUKUKA UYGUN OLMAMASI ( Borçların Yapılandırılarak Taksitler Halinde Yeni Vadeler Belirlenmiş Olduğu - Belirlenen Vadelerde Borçların Ödenmediğine İlişkin Bilgi ve Belge Ortaya Konulmadığından Bunun Aksine Hareketle Borçların Vadesinde Ödenmediğinden Bahisle Düzenlenen Ödeme Emri Hukuka Aykırı Olup Davanın Kabulüne Karar Verildiği/Kararın Hukuka Uygun Olduğu Anlaşılıp Kaldırılmasını Sağlayacak Nitelikte Görülmediğinden Başvurunun Reddi Gerektiği )"
İSTANBULBİM-6VD11.1.2017E. 2017/19 K. 2017/35"ÖDEME EMRİ VE İHBARNAMELERİN İPTALİ İSTEMİ ( Mali Tebliğlerin VUK'nun 93 ve Devamı Maddelerine Göre Yapılması Gerekirken Davacıya Adresinde Ulaşılamaması Nedeniyle Tebligat Kanun'un 21.Maddesine Göre Yapılmasının Yasaya Uygun Olmadığı/Mutad Usuller Denenerek Sonuç Alınamadığı Kesin Olarak Belirlenmeden Ortada Kesinleşmiş Bir Kamu Alacağının Varlığından Söz Edilemeyeceği - Ödeme Emrinde Yasal İsabet Görülmeyip Davanın Kabulüne Karar Verildiği/Davacı Borçlarını Yapılandırma Talebinde Bulunduğundan Karar Verilmesine Yer Olmadığı )
MALİ TEBLİĞLERİN YAPILMASI ( VUK'nun 93 ve Devamı Maddelerine Göre Yapılması Gerekirken Davacıya Adresinde Ulaşılamaması Nedeniyle Tebligat Kanun'un 21.Maddesine Göre Yapılmasının Yasaya Uygun Olmadığı/Mutad Usuller Denenerek Sonuç Alınamadığı Kesin Olarak Belirlenmeden Ortada Kesinleşmiş Bir Kamu Alacağının Varlığından Söz Edilemeyeceği - Ödeme Emrinde Yasal İsabet Görülmeyip Davanın Kabulüne Karar Verildiği/Davacı Borçlarını Yapılandırma Talebinde Bulunduğundan Karar Verilmesine Yer Olmadığı )
MUTAD TEBLİGAT USULLERİNİN DENENMESİ ( Sonuç Alınamadığı Kesin Olarak Belirlenmeden Ortada Kesinleşmiş Bir Kamu Alacağının Varlığından Söz Edilemeyeceği/Ödeme Emrinde Yasal İsabet Görülmeyip Davanın Kabulüne Karar Verildiği - Davacının Davaya Konu Borçlarını Yapılandırma Talebinde Bulunmak Suretiyle İş Bu Talebe Konu Davadan Vazgeçtiği/Hüküm Kurulmasında Hukuki Yarar Bulunmadığından İstinaf Başvurusu Hakkında Karar Verilmesine Yer Olmadığı )
YAPILANDIRMA TALEBİNDE BULUNULMASI ( Ödeme Emrinde Yasal İsabet Görülmeyip Davanın Kabulüne Karar Verildiği - Davacının İş Bu Talebe Konu Davadan Vazgeçtiği/Hüküm Kurulmasında Hukuki Yarar Bulunmadığından İstinaf Başvurusu Hakkında Karar Verilmesine Yer Olmadığı )
HUKUKİ YARAR ( Ödeme Emrinde Yasal İsabet Görülmeyip Davanın Kabulüne Karar Verildiği - Davacının Davaya Konu Borçlarını Yapılandırma Talebinde Bulunmak Suretiyle İş Bu Talebe Konu Davadan Vazgeçtiği/Davacının İstinaf Başvurusu Hakkında Karar Verilmesine Yer Olmadığı )"
İSTANBULBİM-6VD19.4.2017E. 2016/1320 K. 2017/1929"MİRAS HİSSESİ ORANINDA DÜZENLENEN ÖDEME EMİRLERİNİN İPTALİ İSTEMİ ( 2004 Yılına Dair Olan Cezalı Vergilere Ait Vergi/Ceza İhbarnamelerinin 28.09.2010 Tarihinde Murise Tebliğ Edildiği - Ödeme Emrinin 2004/5-6 Dönemleri Kdv Tarh Zamanaşımına Uğramış Borç Sebebiyle Düzenlenmiş Olması Sebebiyle Hukuka Uygunluk Bulunmadığı )
ÖDEME EMİRLERİNİN İPTALİ İSTEMİ ( Miras Hissesi Oranında Düzenlenen - Cezalı Tarhiyata Dair Vergi/Ceza İhbarnamelerinin Murise Tebliğ Edildiği Süresinde Ödenmediği Gibi Davaya Konu da Yapılmayarak Kesinleştiği/Davaya Konu Ödeme Emirlerinin Bu Kısımlarında Hukuka Aykırılık Görülmediği )
TARH ZAMANAŞIMI ( Miras Hissesi Oranında Düzenlenen Ödeme Emirlerinin İptali İstemi - 2004 Yılına Dair Olan Cezalı Vergilere Ait Vergi/Ceza İhbarnamelerinin 28.09.2010 Tarihinde Murise Tebliğ Edildiği/Ödeme Emrinin 2004/5-6 Dönemleri Kdv Tarh Zamanaşımına Uğramış Borç Sebebiyle Düzenlenmiş Olması Sebebiyle Hukuka Aykırı Olduğu )"
İSTANBULBİM-6VD12.5.2017E. 2017/2444 K. 2017/2650"ÖDEME EMRİNİN İPTALİ (İdarece Ödeme Emirlerinden Birinin Müteselsil Sorumlu Şirket Adına Düzenlendiği İddia Ediliyorsa İse de Her İki Ödeme Emrinin de Davacı Şirket Adına Düzenlendiği Hususları Dikkate Alındığında Davacı Adına Düzenlenen Ödeme Emrinde Hukuki İsabet Bulunmadığı)
DAVANIN AÇILMASINA SEBEBİYET VERME (İşbu Davanın Açılmasında Davacı Tarafa Herhangi Bir Kusur İzafe Edilemeyeceği/Buna Rağmen Yargılama Giderlerinin Davacı Taraf Üzerinde Bırakılması ve Davalı İdare Vekili Lehine Vekalet Ücretine Hükmedilmesinin Hukuka Aykırı Olduğu - Ödeme Emrinin İptali)
YARGILAMA GİDERLERİ (Davacı Adına Düzenlenen Ödeme Emrinde Hukuki İsabet Bulunmadığı - İşbu Davanın Açılmasında Davacı Tarafa Herhangi Bir Kusur İzafe Edilemeyeceği/Yargılama Giderlerinin Davacı Taraf Üzerinde Bırakılması ve Davalı İdare Vekili Lehine Vekalet Ücretine Hükmedilmesinin Hatalı Olduğu)"

İZMİRBİM-1D

İZMİRBİM-1D7.3.2017E. 2017/274 K. 2017/297"SAĞLIK ÖZRÜ NEDENİ İLE ATAMA TALEBİNİN REDDİ İŞLEMİNİN İPTALİ İSTEMİ ( Sağlık Raporunda Davacının İlçede Görev Yapmasının Sağlığını Olumsuz Yönde Etkileyeceği Yönünde Herhangi Bir Teşhisin Varlığı Bulunmadığı - Davanın Reddi Kararının Doğru Olduğu )
SAĞLIK KURULU RAPORU ( İlgilinin Görev Yaptığı Yerde Kalmasının Sağlık Durumunu Tehlikeye Koyacağının Belirtilmiş Olması Gerektiği - Sağlık Özrü Nedeni İle Atama Talebinin Reddi İşleminin İptali İstemi )
ÖZÜR ATAMASI İSTEMİ ( Raporda "Hastalığın Yaşam Kalitesine Etkisi Hastalığın Aktif Veya Remisyonda Olmasına Göre Değiştiği Tedaviler İle Büyük Oranda Hastalık Aktivite Kontolü Sağlanabildiği" Dolayısıyla Davacının İlçede Görev Yapmasının Sağlığını Olumsuz Yönde Etkileyeceği Yönünde Bir Teşhisin Varlığını Kabule Olanak Bulunmadığı - Davanın Reddedileceği )"
İZMİRBİM-1D20.6.2017E. 2017/759 K. 2017/741"MÜDÜR ATANMA İŞLEMİNİN İPTALİ İSTEMİ ( İdare ve Vergi Mahkemeleri Tarafından Verilen Kararların İstinaf Yolu ile İncelenip Kaldırılmalarının İYUK'nda Yazılı Nedenlerin Bulunmasına Bağlı Olduğu - İdare Mahkemesi Kararının Dayandığı Gerekçe Usul ve Yasaya Uygun Olup Kararın Kaldırılmasını Gerektiren Başka Bir Neden Bulunmadığı/Açıklanan Nedenlerle İstinaf Başvurusunun Reddi Gerektiği )
İDARE VE VERGİ MAHKEMELERİ TARAFINDAN VERİLEN KARARLAR ( İstinaf Yolu ile İncelenip Kaldırılmalarının İYUK'nda Yazılı Nedenlerin Bulunmasına Bağlı Olduğu - İdare Mahkemesi Kararının Dayandığı Gerekçe Usul ve Yasaya Uygun Olup Kararın Kaldırılmasını Gerektiren Başka Bir Neden Bulunmadığı/Açıklanan Nedenlerle İstinaf Başvurusunun Reddi Gerektiği )
İSTİNAF YOLU İNCELEMESİ ( İdare ve Vergi Mahkemeleri Tarafından Verilen Kararların İncelenip Kaldırılmalarının İYUK'nda Yazılı Nedenlerin Bulunmasına Bağlı Olduğu - İdare Mahkemesi Kararının Dayandığı Gerekçe Usul ve Yasaya Uygun Olup Kararın Kaldırılmasını Gerektiren Başka Bir Neden Bulunmadığı/Açıklanan Nedenlerle İstinaf Başvurusunun Reddi Gerektiği )"
İZMİRBİM-1D20.6.2017E. 2017/764 K. 2017/751"BELEDİYEDE TAHSİLDAR OLARAK GÖREV YAPAN DAVACININ MUHASEBECİ KADROSUNA ATANMA MÜNHAL KADRO BULUNMAMASI HALİNDE EŞDEĞER KADRO NAZARA ALINARAK KADROSUNDA DÜZELTME YAPILMASI TALEBİNİN REDDİNE DAİR İŞLEMİN İPTALİ ( Davacının Çalışmakta Olduğu "Tahsildar" Kadrosuna Atamasının Kendi İstemi İle Yapıldığı Anlaşılan Davacının "Muhasebeci" Kadrosuna Atanabilmek İçin Gerekli "En Az İki Yıllık Yüksek Okul Mezunu Olma" Şartını Taşımadığı - Davanın Reddi )
MUHASEBECİ KADROSUNA ATAMA TALEBİ İLE MADDİ MANEVİ KAYIPLARIN TAZMİNİ İSTMİNİN REDDİ İŞLEMİNİN İPTALİ ( Asli Kadrosu İle Çalıştığı Kadro Arasında Uyumsuzluk Bulunmadığı Hizmet Belgesinden 3 Yıllık Lise Mezunu Olduğu Anlaşılan Davacının "Muhasebeci" Kadrosuna Atanabilmek İçin Gerekli "En Az İki Yıllık Yüksek Okul Mezunu Olma" Şartını Taşımadığı - Davacının Başvurusunun Reddine Dair Davaya Konu İdare İşleminde Hukuka Aykırılık Bulunmadığı )"
İZMİRBİM-1D20.6.2017E. 2017/772 K. 2017/746"BELEDİYEDE AYNİYAT SAYMANI OLARAK GÖREV YAPAN DAVACININ GEÇİCİ OLARAK ÇALIŞMA VE İŞ KURUMU EMRİNE GÖREVLENDİRİLMESİ İŞLEMİNİN GERİ ALINMASI İSTEMLİ BAŞVURUSUNUN REDDİNE DAİR İŞLEMİN İPTALİ ( Bu Durumun İstisnai ve Arızi Olması Kamu Yararı ve Hizmet Gerekleri Sebebiyle İhtiyaç Duyulması Karşısında Davacının Geçici Olarak Görevlendirilmesine Dair İşlemin Geri Alınması İstemiyle Yaptığı Başvurunun Reddine Dair İşlemde Hukuka Aykırılık Bulunmadığı )
GEÇİCİ GÖREVLENDİRME ( Uşak Çalışma ve İş Kurumu Müdürlüğünün Geçici Süreli Olarak İş Yükünde Artış Olması ve Bu Durumun İstisnai ve Arızi Olması Kamu Yararı ve Hizmet Gerekleri Sebebiyle İhtiyaç Duyulması Karşısında Belediyede Ayniyat Saymanı Olarak Görev Yapan Davacının Geçici Olarak Görevlendirilmesine Dair İşlemin Geri Alınması İstemiyle Yaptığı Başvurunun Reddine Dair Davaya Konu İşlemde Hukuka Aykırılık Bulunmadığından Davanın Reddinin İsabetli Görüldüğü )"
İZMİRBİM-1D20.6.2017E. 2017/777 K. 2017/743"AYNI BİRİMDE BAŞKA KADROYA ATAMA YAPILMASI ( Söz Konusu Kadroya Atama Yapılmasında Takdir Yetkisi Bulunan İdarenin Devlet Memurunun İtibar ve Güven Duygusunu Sarsacak Nitelikte Davranışlarda Bulunan ve Üstelik Bunu Görevi Sırasında Yapan Davacıyı İl Müdür Yardımcılığı Görevinden Alırken de Takdir Yetkisi Bulunduğunun Kabulü Gerekeceği )
KAMU YARARI VE HİZMET GEREĞİ TESİS EDİLEN ATAMA İŞLEMİ ( Davaya Konu İşlemin 375 S. KHK.'nin Ek 18. Maddesine De Uygun Olarak Tesis Edildiği Davacının Kazanılmış Hak Aylık Derecesinin Korunduğu Anlaşıldığından Kamu Yararı ve Hizmet Gerekleri Gözetilerek Tesis Edilen Davaya Konu İşlemde Herhangi Bir Hukuka Aykırılık Görülmediği )"

İZMİRBİM-2D

İZMİRBİM-2D24.1.2017E. 2016/814 K. 2017/100"KAMU GÖREVİNDEN ÇIKARILMASININ İPTALİ İSTEMİ ( Dava 672 Sayılı KHK Uyarınca Kamu Görevinden Çıkarılmasının İptali İle Bu İşlem Sebebiyle Yoksun Kalınan Parasal Hakların Tazmini İstemi )
OHAL KAPSAMINDA GÖREVDEN ALINMA ( Davacının 672 Sayılı KHK Eki Listede İsminin Yer Alması Sebebiyle Başka Hiçbir İşleme Gerek Kalmaksızın Kamu Görevinden Çıkarıldığı/İdarece Hakkında Tesis Edilmiş Herhangi Bir İdari İşlem Yapılmadığı - İdari Yargıda KHK'lerin Hukuki Denetimi Yapılamayacağından Davanın İncelenmeksizin Reddi Yolunda Verilen Kararın İsabetli Olduğu )"
İZMİRBİM-2D21.3.2017E. 2017/387 K. 2017/371"SÖZLÜ SINAVIN DAVACI TARAFINA DAİR KISMININ İPTALİ İSTEMİ ( Bilim ve Sanat Merkezlerine Öğretmen Seçiminde Sözlü Sınav Aşamasının Bulunduğu - “Güncel Bilgi ve Yaratıcılık” “Özgüven” “Kendini İfade Etme Yeteneği” “Ekip Çalışmasına Yatkınlık” ve “Mesleki Bilgi ve Yeterlilik” Alanlarında Bölge Sözlü Sınav Komisyonu Tarafından Değerlendirildiği - Komisyon Üyelerince Davacıya Verilen 70'er Puanın İsabetli Olduğu )
İSPAT ( Sözlü Sınavın Sesli veya Görüntülü Kayıt Alınmasına Dair ya da Davacının Verdiği Cevapların Yazılı Olarak Tutanağa Bağlanması Gerektiğine Dair Hukuki Bir Düzenlemenin Bulunmadığı )
USUL YÖNÜNDEN HUKUKA UYGUNLUK ( Komisyon Üyelerince Davacıya Ortalama 70 Puan Verildiği ve Hakkındaki Değerlendirmenin Usul Yönünden Hukuka Uygun Olduğu - Bilim ve Sanat Merkezleri Bölge Sözlü Sınavı Sonucunun Davacıya Dair Kısmında Hukuka Aykırılık Bulunmadığı Sonucuna Varıldığı Gerekçesiyle Davanın Reddinin İsabetli Olduğu )"
İZMİRBİM-2D19.4.2017E. 2017/2813 K. 2017/1997"POLİS MEMURUNUN HİZMET DIŞINDA RESMİ SIFATIN GEREKTİRDİĞİ SAYGINLIĞI VE GÜVEN DUYGUSUNU SARSACAK DAVRANIŞLARDA BULUNMASI ( Kısa Süreli Durdurma Cezası Kararının İptali/Red - Davacı İle Müşteki Arasında Çok Sayıda Telefon Görüşmesi ve Mesajlaşma Olduğu Mesajların İçeriği İncelendiğinde Görüşmeye Konu Olan Adli Olay Konusu Dışına Çıkılarak Özel Hayat ve Günlük Hayat Konularına Girildiği/Bunun Adli Soruşturma Kapsamında Görevle İlgili Olduğunu Kabul Etmenin Mümkün Olmadığı )
KISA SÜRELİ DURDURMA CEZASININ İPTALİ ( Polis Memurunun Hizmet Dışında Resmi Sıfatın Gerektirdiği Saygınlığı ve Güven Duygusunu Sarsacak Davranışlarda Bulunması - Davacı İle Müşteki Arasında Çok Sayıda Telefon Görüşmesi ve Mesajlaşma Olduğu Mesajların İçeriği İncelendiğinde Görüşmeye Konu Olan Adli Olay Konusu Dışına Çıkılarak Özel Hayat ve Günlük Hayat Konularına Girilmesinin Adli Soruşturma Kapsamında Görevle İlgili Olduğunu Kabul Etmenin Mümkün Olmayacağı )
POLİS MEMURUNUN ADLİ OLAY KONUSU DIŞINA ÇIKARAK GÖREVLE İLGİLİ OLMAYAN DAVRANIŞLARDA BULUNMASI ( Kısa Süreli Durdurma Cezası Kararının İptali/Red - Davacı İle Müşteki Arasında Çok Sayıda Telefon Görüşmesi ve Mesajlaşma Olduğu Mesajların İçeriği İncelendiğinde Görüşmeye Konu Olan Adli Olay Konusu Dışına Çıkılarak Özel Hayat ve Günlük Hayat Konularına Girilmesinin Adli Soruşturma Kapsamında Görevle İlgili Olduğunu Kabul Etmenin Mümkün Olmadığından Davanın Reddinin Yerinde Olduğu )"
İZMİRBİM-2D14.2.2018E. 2018/217 K. 2018/353"MAKTU MESAİ ÜCRETİNİN ÖDENMESİ İSTEMİ ( Belediye Zabıta ve Özel Güvenlik Hizmetlerinde Fiilen Çalışanlara Fazla Mesai Ücreti Olarak İlgili Yıl Bütçe Kanununda Belirlenen Üst Sınırı Aşmamak Kaydıyla Belediye Meclisi Kararı ile Tespit Edilen Maktu Tutar Ödeneceği - Başvuru Üzerine Tesis Edilen İşlemin İptali Üzerine Yoksun Kalınan Parasal Hakların Tazmini Gerektiği/İlk Uygulama Tarihinden İtibaren Eksik Ödenen Ücretlerin İdareye Başvuru Tarihinden İtibaren İşleyecek Yasal Faiziyle Birlikte Ödenmesine Karar Verilmesinin Hatalı Olduğu )
FAZLA MESAİ ÜCRETİ ( Çalışanlara İlgili Yıl Bütçe Kanununda Belirlenen Üst Sınırı Aşmamak Kaydıyla Belediye Meclisi Kararı ile Tespit Edilen Maktu Tutar Ödeneceği - İşlemin İptali Üzerine Yoksun Kalınan Parasal Hakların Tazmini Gerektiği/İlk Uygulama Tarihinden İtibaren Eksik Ödenen Ücretlerin Yasal Faiziyle Birlikte Ödenmesine Karar Verilmesinin Hatalı Olduğu )
BELEDİYE ZABITA VE ÖZEL GÜVENLİK HİZMETLERİNDE FİİLEN ÇALIŞANLAR ( Fazla Mesai Ücreti Olarak İlgili Yıl Bütçe Kanununda Belirlenen Üst Sınırı Aşmamak Kaydıyla Belediye Meclisi Kararı ile Tespit Edilen Maktu Tutar Ödeneceği - Tesis Edilen İşlemin İptali Üzerine Yoksun Kalınan Parasal Hakların Tazmini Gerektiği/Eksik Ödenen Ücretlerin İşleyecek Yasal Faiziyle Birlikte Ödenmesine Karar Verilmesinin Hatalı Olduğu )"
İZMİRBİM-2D5.4.2018E. 2018/1116 K. 2018/1478"İDARİ İŞLEMİN İPTALİ İSTEMİ ( Davacının Fazla Mesai Ücretlerinin Ödenmesi İstemiyle Yaptığı Başvurunun Zımnen Reddine Dair İşlemin İptali İle Mahrum Kaldığı ve Kalacağı Parasal Hakların Yasal Faiziyle Birlikte Ödenmesi İstemi )
FAZLA MESAİ ÜCRETİ ( Özel Güvenlik Hizmetlerinde Fiilen Çalışanlara Fazla Mesai Ücreti Olarak Bütçe Kanununda Belirlenen Üst Sınırı Aşmamak Kaydıyla Belediye Meclisi Kararı İle Tespit Edilen Maktu Tutarın Ödenmesi Gerektiği )
ZIMNEN RED ( 5393 S.K. Md. 51 Uyarınca Koruma ve Güvenlik Görevlisi Olarak Görev Yapan Davacıya Maktu Tutarda Fazla Mesai Ücreti Ödenmesi Gerekirken Davacının Talebinin Zımnen Reddine Dair İşlemde Hukuka Uyarlık Bulunmadığı - Davacının Fazla Mesai Ücretlerinin Ödenmesi İstemiyle Yaptığı Başvurunun Zımnen Reddine Dair İşlemin İptali İle Mahrum Kaldığı ve Kalacağı Parasal Hakların Yasal Faiziyle Birlikte Ödenmesi İstemi )"

İZMİRBİM-3D

İZMİRBİM-3D11.4.2017E. 2017/188 K. 2017/145"REVİZYON İMAR PLANININ KABULÜNE DAİR BELEDİYE MECLİSİ KARARININ İPTALİ ( İdare Mahkemesince Aynı Taşınmaza İlişkin Aynı Plan Kararının İptali İstemiyle Önceki Tarihte Açılan Davanın Süreaşımı Nedeniyle Reddedilmesinden Sonraki Dönemde Bu Davanın Açılması Amacıyla İmar Durumu Belgesi İstenilmiş Olmasının Yeniden Dava Açma Süresi Başlatmayacağı Gerekçesiyle Davanın Süreaşımı Nedeniyle Reddedildiği/Aynı Düzenleyici İşleme Dayanılarak Farklı Nitelikte Uygulama İşlemleri Tesis Edilmesi Halinde Her Bir Uygulama İşleminin Tebliği Üzerine Düzenleyici İşleme de Dava Açılması Olanağını Kısıtlayan Bir Yasa Hükmü Getirilmediğinden Kararda Hukuki İsabet Görülmediği )
TAŞINMAZIN PARK ALANI OLARAK BELİRLENMESİNE İLİŞKİN REVİZYON KARARININ İPTALİ ( Aynı Taşınmaza İlişkin Aynı Plan Kararının İptali İstemiyle Önceki Tarihte Açılan Davanın Süreaşımı Nedeniyle Reddedilmesinden Sonraki Dönemde Bu Davanın Açılması Amacıyla İmar Durumu Belgesi İstenilmiş Olmasının Yeniden Dava Açma Süresi Başlatmayacağı Gerekçesiyle Davanın Süreaşımı Nedeniyle Reddedildiği/Aynı Düzenleyici İşleme Dayanılarak Farklı Nitelikte Uygulama İşlemleri Tesis Edilmesi Halinde Her Bir Uygulama İşleminin Tebliği Üzerine Düzenleyici İşleme de Dava Açılması Olanağını Kısıtlayan Bir Yasa Hükmü Olmadığı )
İDARİ DAVA AÇMA SÜRESİ ( Revizyon İmar Planının Kabulüne Dair Kararın İptali - İdare Mahkemesince Aynı Taşınmaza İlişkin Aynı Plan Kararının İptali İstemiyle Önceki Tarihte Açılan Davanın Süreaşımı Nedeniyle Reddedilmesinden Sonraki Dönemde Bu Davanın Açılması Amacıyla İmar Durumu Belgesi İstenilmiş Olmasının Yeniden Dava Açma Süresi Başlatmayacağı Gerekçesiyle Davanın Süreaşımı Nedeniyle Reddedildiği/Aynı Düzenleyici İşleme Dayanılarak Farklı Nitelikte Uygulama İşlemleri Tesis Edilmesi Halinde Her Bir Uygulama İşleminin Tebliği Üzerine Düzenleyici İşleme de Dava Açılması Olanağını Kısıtlayan Bir Yasa Hükmü Getirilmediğinden Kararda Hukuki İsabet Görülmediği )"

İZMİRBİM-4D

İZMİRBİM-4D4.4.2017E. 2017/537 K. 2017/485"KAMULAŞTIRMASIZ EL ATMA ( 2942 S.K.'nun, 07.09.2016'da Yürürlüğe Giren Ek Md. 1 ve Geçici Md. 11'le İdarelere Mülkiyet Hakkının Kullanılmasına Engel Teşkil Eden Kısıtlılığı Kaldıracak İş ve İşlemleri Yapmak İçin Beş Yıllık Süre Tanındığı - Tam Yargı Davası Açılmasının Ön Koşulu Olan Beş Yıllık Süre 07.09.2016'den İtibaren Başlayacağından Süre Dolmadan Önce İdari Yargıda Tam Yargı "Tazminat" Davası Açılmasına Yasal İmkan Bulunmamaktadır )
İDARİ YARGIDA TAM YARGI "TAZMİNAT" DAVASI AÇILMASI İÇİN 5 YILLIK SÜRE KOŞULU GETİRİLMESİ ( Kamulaştırmasız El Atma - 2942 S.K.'nun, 07.09.2016'da Yürürlüğe Giren Ek Md. 1 ve Geçici Md. 11'le İdarelere Mülkiyet Hakkının Kullanılmasına Engel Teşkil Eden Kısıtlılığı Kaldıracak İş ve İşlemleri Yapmak İçin Beş Yıllık Süre Tanındığı/Dava Hakkında Karar Verilmesine Yer Olmadığına İlişkin İdare Mahkemesi Kararının Doğru Olduğu )
KARAR VERİLMESİNE YER OLMADIĞI KARARI ( 2942 S.K.'nun, 07.09.2016'da Yürürlüğe Giren Ek Md. 1 ve Geçici Md. 11'le İdarelere Mülkiyet Hakkının Kullanılmasına Engel Teşkil Eden Kısıtlılığı Kaldıracak İş ve İşlemleri Yapmak İçin Beş Yıllık Süre Tanındığı - Tam Yargı Davası Açılmasının Ön Koşulu Olan Beş Yıllık Süre 07.09.2016'den İtibaren Başlayacağı - Süre Dolmadan Önce İdari Yargıda Tam Yargı "Tazminat" Davası Açılmasına Yasal İmkan Bulunmadığı )"
İZMİRBİM-4D16.5.2017E. 2017/755 K. 2017/860"YASAKLARA VE SINIRLAMALARA AYKIRI AMBALAJ ATIKLARINI TOPLAMA FİİLİ ( Usulsüz Toplanan Atıkları Satın Aldığından Dolayı Davacı Şirkete Para Cezası Verildiği - Yapılan Denetimler Sonucu Davacı Şirketin Usulüne Uygun Toplanmayan Atıkları Ücret Karşılığında Satın Aldığı Davacı İdarece Düzenlenen Tutanak Dava Dosyasına Eklenen Faturalar ve Davacı Şirket Yetkilisinin Beyanlarından Anlaşılmakta Olup 2872 S.K. Md. 20/r Gereği Tesis Edilen Davaya Konu İşlemde Hukuka Aykırılık Bulunmadığı )
SOKAK TOPLAYICILARINDAN MAL ALINMASI ( Usulsüz Toplanan Atıkları Satın Aldığından Dolayı Davacı Şirkete Para Cezası Verildiği - Yapılan Denetimler Sonucu Davacı Şirketin Usulüne Uygun Toplanmayan Atıkları Ücret Karşılığında Satın Aldığı Davacı İdarece Düzenlenen Tutanak Dava Dosyasına Eklenen Faturalar ve Davacı Şirket Yetkilisinin Beyanlarından Anlaşılmakta Olup 2872 S.K. Md. 20/r Gereği Tesis Edilen Davaya Konu İşlemde Hukuka Aykırılık Bulunmadığından İstinaf Talebinin Reddedileceği )"
İZMİRBİM-4D15.6.2017E. 2017/1259 K. 2017/1206"I. DERECE ARKEOLOJİK SİT ALANI İÇİNDE KALAN İZİNSİZ KAÇAK YAPILAR (Yıkılması Gerektiğine ve Sit Alanı İçinde Kalan 2/B Kapsamında Satışı Talep Edilen Taşınmazların Satışının Uygun Olmadığına Dair Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Kararının İptali İstemi - Bölgede Arkeolojik Buluntuya Rastlanılmadığından Yapılaşmanın Sakıncalı Olmadığına Dair Kararın Davaya Konu Taşınmazı Kapsamadığı/Davanın Reddedileceği)
SİT ALANI (Davacı Tarafından Bölgede Arkeolojik Buluntuya Rastlanılmadığından Yapılaşmanın Sakıncalı Olmadığına Karar Verildiği ve Davaya Konu Karar İle Bu Kararın Çeliştiği İleri Sürülmüş İse de Bahsi Geçen Kararın Davaya Konu Taşınmazı Kapsamadığı - Sit Alanı İçinde Kalan İzinsiz ve Kaçak Yapıların Yıkımına Dair Kararın İptali İsteminin Reddi Gerektiği)
KÜLTÜR VE TABİAT VARLIKLARINI KORUMA BÖLGE KURULU KARARININ İPTALİ İSTEMİ (Taşınmazın Hazine Adına Tescilli Olduğu/Bölgenin 1. Derece Arkeolojik Sit Alanı İlan Edidiği - Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kurulu'nun I. Derece Arkeolojik Sit Alanı İçinde Kalan Tüm İzinsiz Kaçak Yapıların Yıkılması Gerektiğine ve I. Derece Arkeolojik Sit Alanı İçinde Kalan 2/B Kapsamında Satışı Talep Edilen Taşınmazların Satışının Uygun Olmadığına Dair Kararının Hukuka Uygun Olduğu)"
İZMİRBİM-4D15.6.2017E. 2017/1292 K. 2017/1198"İDARİ PARA CEZASININ İPTALİ İSTEMİ ( Taşınmazda Ruhsatsız Bina Yapıldığından Bahisle Para Cezası Verilmesine Dair Kararın İptali İstemi - Ruhsatsız İmalat Yapıldığından Bahisle 3194 Sayılı Kanun'un 42/2. Maddesi Uyarınca Davacıya İdari Para Cezası Verilmesinde Hukuka Aykırılık Olmadığı )
İDARİ MÜEYYİDELER ( Ruhsat Alınmaksızın veya Ruhsata Ruhsat Eki Etüt ve Projelere veya İmar Mevzuatına Aykırı Olarak Yapılan Yapının Sahibine Yapı Müteahhidine veya Aykırılığı Altı İş Günü İçinde İdareye Bildirmeyen İlgili Fenni Mesullere Yapının Mülkiyet Durumuna Bulunduğu Alanın Özelliğine Durumuna Niteliğine ve Sınıfına Yerleşmeye ve Çevreye Etkisine Can ve Mal Emniyetini Tehdit Edip Etmediğine ve Aykırılığın Büyüklüğüne Göre Beşyüz Türk Lirasından Az Olmamak Üzere İdari Para Cezalarının Uygulanacağı )
PARA CEZASI MİKTARININ BELİRLENMESİ ( İdari Para Cezasının İptali İstemi - 3194 S.K. Md. 42/2-C/1 Uyarınca Hisseli Parselde Diğer Maliklerin Muvafakatı Alınmaması Sebebiyle %30 C/5 Uyarınca Uygulama İmar Planı Bulunan Bir Alanda Yapılması Sebebiyle %20 C/8 Bendi Uyarınca Ruhsatsız Yapılması Sebebiyle %180 ve C/12 Bendi Uyarınca da İnşai Faaliyeti Tamamlanmış ve Kullanılıyor Olması Sebebiyle %20 Oranında Artırım Yapılması Suretiyle Para Cezası Miktarının Belirlenmesinin İsabetli Olduğu )"

İZMİRBİM-5D

İZMİRBİM-5D28.12.2017E. 2017/3098 K. 2017/2982"İDARİ İŞLEMİN İPTALİ İSTEMİ ( İzmir Valiliği Devir Tasfiye ve Paylaştırma Komisyonu'nca Verilen Kararın İlgili Taşınmazın Mülkiyetinin İzmir Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğüne Devredilmesine Dair Kısmının İptali İstemi - Taşınmazdaki Su Kuyusunun Aktifleştirme ve Bölgeye İçme Suyu Sağlama Potansiyeline Sahip Olduğu Gözetildiğinde Mülkiyetinin 6360 S.K. Uyarınca İzmir Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğüne Devredilmesinin Hukuka Uygun Olduğu )
TAŞINMAZIN MÜLKİYETİNİN DEVRİ ( Tapuda Kargir Okul ve Müştemilat Olarak Geçen Taşınmazın Milli Eğitim Bakanlığına Tahsis Kaydının Bulunduğu - Taşınmazın Üzerinde Halihazırda Sondaj Kuyusunun Bulunduğu/Taşınmazdaki Su Kuyusunun Aktifleştirme ve Bölgeye İçme Suyu Sağlama Potansiyeline Sahip Olduğu - Taşınmazın Mülkiyetinin 6360 S.K. Uyarınca İlgili Kurum Olan İzmir Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğüne Devredilmesine Dair Davaya Konu İşlemde Hukuka Aykırılık Bulunmadığı )"

İZMİRBİM-6D

İZMİRBİM-6D6.12.2016E. 2016/401 K. 2016/467"DAVACIYA AİT İŞYERİNDE SİGORTASIZ İŞÇİ ÇALIŞTIRILMASI SEBEBİYLE VERİLEN İDARİ PARA CEZASININ İPTALİ İSTEMİ ( Herhangi Bir Sigortalılık Bildirimi ve Herhangi Bir Vergi Mükellefiyeti Bulunmayan Yakınıcının Bu Durumunun Tek Başına Davacı İle Aralarındaki Çalışma İlişkisinin Hizmet Akdine Dayalı Bir İş İlişkisi Olduğuna Karine Alınamayacağı/Salt İşin İşyerinde Yapılıyor Olmasının da Doğaldan Bu Sonucu Doğurmayacağı - Davacının İşin Götürü Olarak Kendi Nam ve Hesabına Çalışan Yakınıcıya Verildiğine ve Götürü Belirlenen Tutarın Ödeme Makbuzlarıyla Ödendiğini Yakınıcı İçin Bu Sürede Puantaj Düzenlenmediğini Ortaya Koyduğu/Salt Fiili Durumla Yetinilerek Yakınıcının Hizmet Akdi İle İşçi Olarak Çalıştığı Kabul Edilerek Sigortalı Sayılması ve İdari Para Cezaları İle Cezalandırılmasına İlişkin İşlemin İptali Gerektiği )
İDARİ PARA CEZASI YAPTIRIMI ( Sigortasız İşçi Çalıştırılması Sebebiyle Yaptırıma Uğranılması İçin İşyerinde Çalıştırılan Kişinin 5510 S.K.'nın 4/a Maddesi Uyarınca Sigortalı Sayılacak Olan Hizmet Akdi İle Çalıştırılan Kişi Olması Gerektiği - Bir Kişinin 5510 S.K.'nın 4/a Bendi Uyarınca Sigortalı Sayılması İçin Bir İşverene Bağımlı Olarak İş Görme Borcu Altına İşverenin de Karşılığında Ücret Ödeme Borcu Altına Girmesi Gerektiği )
İŞİN GÖTÜRÜ OLARAK KENDİ NAM VE HESABINA ÇALIŞAN YAKINANA VERİLDİĞİNİN ORTAYA KONULMASI ( Herhangi Bir Sigortalılık Bildirimi ve Herhangi Bir Vergi Mükellefiyeti Bulunmayan Yakınıcının Bu Durumunun Tek Başına Davacı İle Aralarındaki Çalışma İlişkisinin Hizmet Akdine Dayalı Bir İş İlişkisi Olduğuna Karine Alınamayacağı - Salt Fiili Durumla Yetinilerek Yakınıcının Hizmet Akdi İle İşçi Olarak Çalıştığı Kabul Edilerek Sigortalı Sayılması ve Sigortasız İşçi Çalıştırılması Sebebiyle Verilen İdari Para Cezasına Dair İşlemin İptal Edileceği )"
İZMİRBİM-6D13.3.2018E. 2017/2101 K. 2018/387"DELİL TESPİT DOSYASI ( Asıl Davadan Önce veya Sonra Yapılmış Olmasına Bakılmaksızın Delil Tespit Dosyasının Asıl Davanın Bir Parçası Olduğu ve Asıl Davanın İçinde Sayılacağı - Delil Tespit Giderlerinin Asıl Davanın Giderlerinden Sayılması Gereği )
DELİL TESPİT DAVASI GİDERLERİ ( Asıl Davanın Giderlerinden Sayılması Gereği - Delil Tespit Dava Dosyasının Asıl Davanın Eki ve İçinde Olduğu )"

KONYABİM-2D

KONYABİM-2D14.7.2017E. 2017/666 K. 2017/1385"RİSKLİ YAPI YERİNE KAT KARŞILIĞI İNŞAAT YAPMAK ÜZERE ALMIŞ OLDUĞU İNŞAAT RUHSATI İÇİN ÖDEDİĞİ ÜCRET VE HARÇLARDAN 6306 S.K.KAPSAMINDA MUAF TUTULMASI GEREKTİĞİNDEN BAHİSLE İADESİ İSTEMİ ( Anılan Parsel Üzerinde Bulunan 2 Katlı Riskli Yapının Alanı Kadar Kısım İçin 6306 S. K. Kapsamında Harçlardan ve Ücretlerden Muafiyetin Olması Gerektiği Ancak Söz Konusu Parselin Tamamının Harçtan ve Ücretlerden Muaf Olması Talebinin Hakkın Kötüye Kullanılması Anlamına Geleceği )
İNŞAAT RUHSATINA DAİR ÖDEDİĞİ HARÇTAN VE ÜCRETLERDEN MUAF TUTULMASI GEREKTİĞİNE DAİR İSTEMİN REDDİ ( Söz Konusu Parselin Tamamının Harçtan ve Ücretlerden Muaf Olmasının Talep Edilmesinin Hakkın Kötüye Kullanılması Anlamına Geleceği )"

KONYABİM-3D

KONYABİM-3D2.6.2017E. 2017/1007 K. 2017/494"MESLEKTEN ÇIKARMA CEZASININ İPTALİ İSTEMİ ( Adli Yardım - Davacının Halen Kapalı Ceza Evinde Tutuklu Olduğu Eşinin de Ücretsiz İzinli Olduğu ve Çalışmadığı Davacının Yargılama Harçlarını ve Giderlerini Karşılayacak Geliri Olmadığı Sonucuna Varıldığı/Adli Yardım Talebinin Kabulüyle İşin Esası Yönünden Karar Verilmesi Gerektiği )
İÇİŞLERİ BAKANLIĞI YÜKSEK DİSİPLİN KURULU'NUN KARARININ İPTALİ İSTEMİ ( Meslekten Çıkarma/Adli Yardım - Davacının Kapalı Ceza Evinde Tutuklu Olduğu Eşinin de Ücretsiz İzinli Olduğu ve Çalışmadığı/Adli Yardım İsteminin Reddi İle Sonrasında Davanın Açılmamış Sayılmasına Dair Mahkeme Kararında Hukuki İsabet Bulunmadığı )
ADLİ YARDIM ( Meslekten Çıkarma Cezasının İptali İstemi - Davacının Halen Kapalı Ceza Evinde Tutuklu Olduğu Davacının Eşinin de Ücretsiz İzinli Olduğu ve Çalışmadığı Bu Haliyle Davacının Yargılama Harçlarını ve Giderlerini Karşılayacak Geliri Olmadığı Sonucuna Varıldığı/Davacının Adli Yardım Talebinin Kabulüyle İşin Esası Yönünden Karar Verileceği )"

KONYABİM-4D

KONYABİM-4D28.4.2017E. 2016/185 K. 2017/523"İŞYERİ KAYIT VE BELGELERİ İLE YASAL DEFTERLERİNİN 15 GÜN İÇİNDE İNCELEMEYE İBRAZ EDİLMEMESİ ( İdari Para Cezası Verilmesine Dair SGK İşleminin İptali İstemi - Davacıdan İstenilen En Son 2003 Tarihli Defter ve Belgeler Olup Bunları Saklama Süresi 2008 Yılında Sona Erdiği/Defter-Belge 04/01/2013 Tarihinde İstenildiğinden Saklama Süresi Sona Eren Defter-Belgenin İbraz Edilmeme Suçu Oluşmadığı )
İDARİ PARA CEZASI VERİLMESİNE DAİR SGK İŞLEMİNİN İPTALİ İSTEMİ ( İstenilen En Son 2003 Tarihli Defter ve Belgeler Olup Saklama Süresi 2008 Yılında Sona Erdiği - Defter-Belge 04/01/2013 Tarihinde İstenildiğinden Saklama Süresi Sona Eren Defter-Belgenin İbraz Edilmeme Suçu Oluşmayıp Verilen Cezada Hukuka Uyarlık Bulunmadığı/İşyeri Kayıt ve Belgeleri İle Yasal Defterlerinin İncelemeye İbraz Edilmemesi )
SAKLAMA SÜRESİ SONA EREN DEFTER-BELGENİN İBRAZ EDİLMEMESİ ( 5510 S. Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortaları Kanunu'nun 102/E-1 Md. Gereğince İdari Para Cezası Tahakkuk Ettirilmesine Dair Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı İşleminin İptali Gerektiği - Saklama Süresi Sona Eren Defter-Belgenin İbraz Edilmeme Suçunun Oluşmadığı )
SGK İŞLEMİNİN İPTALİ İSTEMİ ( İşyeri Kayıt ve Belgeleri İle Yasal Defterlerinin 15 Gün İçinde İncelemeye İbraz Edilmemesi Nedeni İle İdari Para Cezası Verilmesi - Davacıdan İstenilen En Son 2003 Tarihli Defter ve Belgeler Olup Bunları Saklama Süresi 2008 Yılında Sona Erdiği/Defter-Belge 04/01/2013 Tarihinde İstenildiğinden Verilen Cezada Hukuka Uyarlık Bulunmadığının Gözetileceği )"

KONYABİM-5D

KONYABİM-5D20.6.2017E. 2017/537 K. 2017/727"SÜRÜCÜ BELGESİNİN GERİ ALINMASI ( İşlemine Yönelik Davanın Görüm ve Çözüm Yerinin Adli Yargı Mercileri Olduğu - Trafik İdari Para Cezasının İdari Yaptırım Olduğu Kabahatler Kanunu Kapsamında Değerledirilerek İdari Para Cezasına Karşı Davanın Adli Yargıda Açılması Gereği )
TRAFİK İDARİ PARA CEZASI ( İdari Para Cezası Olduğu Kabahetler Kanunu Kapsamında Bir İşlem Olduğu - Trafik Para Cezasına Karşı Açılacak Davanın İdari Yargının Görevinde Olmadığı Adli Yargının Görevinde Olduğu )"
KONYABİM-5D20.6.2017E. 2017/811 K. 2017/726"ECRİMİSİL İHBARNAMESİNİN İPTALİ ( İdareye Ait Taşınmazın Herhangi Bir Hukuki İlişki Olmasızın Kullanılmasına Dayalı Ecrisimil Bedelinin Yetkili Komisyon Tarafından Düzenlenen Tutanağa Bağlanarak Tahakkuku Gereği - Aynı Taşınmaz Tespit Tutanağına Dayalı Olarak Mükerrer Şekilde Ecrimisil Tahakkukunun Hukuka Uyarlı Olmadığı )
MÜKERRER ECRİMİSİL TAHAKKUKU ( Hazineye Ait Taşınmazın Herhangi Bir Hukuki İlişki Olmadan Kullanımı - Ecrimisil Tahakkuku İçin İdarenin Bir Zarara Uğramış Olmasının Gerekmediği Mükerrer Şekilde Ecrimisil İstenmesinin Hukuka Uyarlı Olmadığı )"
KONYABİM-5D20.6.2017E. 2017/826 K. 2017/728"ALKOL ÖLÇÜM CİHAZINI KULLANMAYI KABUL ETMEME ( Sürücü Belgesine El Koyma - Sürücü Belgesinin Geri Alınması İşlemine Yönelik Davanın Görüm ve Çözümünde Adli Yargının Görevli Olduğu İdari Yargının Görevinde Olmadığı )
SÜRÜCÜ BELGESİNE EL KOYMA ( Sürücü Belgesinin Geri Alınması İşlemi - Adli Yargının Görevinde Olduğu İdari Yargının Görevinde Olmadığı )"

ANKARABİM-1D

ANKARABİM-1D21.6.2017E. 2017/463 K. 2017/878"İDARİ İŞLEMİN İPTALİ İSTEMİ ( Davanın Dışişleri Bakanlığı'nda 3. Katip Unvanıyla Görev Yapmakta Olan Davacının Başbakanlık Emrine Sektörel İzleme ve Değerlendirme Raportörü Olarak Naklen Atanmasına Dair Başbakanlık ve Dışişleri Bakanlığı'nın İşlemlerinin İptali ve Bu İşlemler Sebebiyle Yoksun Kaldığı Parasal Haklarının Ödenmesi İstemine İlişkin Olduğu )
KAMU YARARI VE HİZMET GEREKLERİ ( Davacının 375 Sayılı KHK'de Yer Alan "Dışişleri Meslek Memuru" Kadrosunda Görev Yaptığı/İdari Teşkilatın İşleyişinden ve Koordinasyonundan Birincil Derecede Sorumlu Makam Olan Başbakanlığa Danışmanlık Yapmak Üzere Kurulan Bir Birime Alanında Uzman Personelin Atanmasının Kamu Yararı ve Hizmet Gerekleri İle Örtüştüğü - Başbakanlık Sektörel İzleme ve Değerlendirme Birimine Raportör Olarak Naklen Atanmasına Dair İşlemlerde Hukuka Aykırılık Bulunmadığı )"
ANKARABİM-1D21.6.2017E. 2017/497 K. 2017/871"BAŞMÜFETTİŞİN MERKEZ EMNİYET MÜDÜRÜ ATANMASI İŞLEMİNİN İPTALİ İSTEMİ ( Davacının Görevinde Başarısızlığı Yetersizliği Gibi Tespitlere ya da Daha Üst Görevde Değerlendirilmesi Gibi Gerekçelere Bağlı Olmadan Sadece Takdir Yetkisine Dayalı Olarak Teftiş Kurulundaki Görevinden Alınmasının Hukuka Aykırı Olacağı)
MEMURLARIN KURUMLARINCA GÖREVLERİNİN VE YERLERİNİN DEĞİŞTİRİLMESİ ( Başmüfettişin Merkez Emniyet Müdürü Olarak Atanması İşleminin İptali - Hakkında Yapılan Adli Soruşturma Sonucu Beraat Ettiği İdari Soruşturma Kapsamında Disiplin Cezası Aldığına İlişkin Bilgi Bulunmadığı/Atama İşleminde Hukuka Uygunluk Bulunmadığı)
MAAŞ KAYBI ( Anayasa'nın 125. Md. İdarenin Kendi Eylem ve İşlemlerinden Doğan Zararı Ödemekle Yükümlü Olduğunun Kurala Bağlandığı - Hukuka Aykırılığı Saptanan İşlem Sebebiyle Davacının Uğradığı Maaş Kayıplarının da Dava Tarihinden İtibaren İşletilecek Yasal Faizi İle Birlikte Davalı İdarece İlgiliye Ödenmesi Gerektiği)
SALT İDARİ TAKDİR YETKİSİNE DAYALI TESİS EDİLEN İŞLEMİN HUKUKA AYKIRI OLDUĞU ( Davacının Görevinde Başarısızlığı Yetersizliği Gibi Tespitlere ya da Daha Üst Görevde Değerlendirilmesi Gibi Gerekçelere Bağlı Olmadan Görevinden Alınmasının Hukuka Aykırı Olacağı - Başmüfettişin Merkez Emniyet Müdürü Olarak Atanması İşleminin İptali)"

ANKARABİM-4D

ANKARABİM-4D28.12.2016E. 2016/814 K. 2016/712"KAMPÜSDE İZİNSİZ TOPLANTI DÜZENLEMEK ( "Yükseköğretim Kurumundan Bir Ay Süreyle Uzaklaştırma” Cezasının İptali - Davacının Kurum Personeline ve Öğrenci Arkadaşlarına Fiili Tecavüzde Bulunduğunun veya Eğitim ve Öğretimin Aksadığı Açıklığa Kavuşturulamadığı/Davacıya Disiplin Cezası Verilmesinde Hukuka Uyarlık Bulunmadığı)
TOPLANTI VE İFADE ÖZGÜRLÜĞÜ ( Kampüsde İzinsiz Toplantı Düzenlemek/"Yükseköğretim Kurumundan Bir Ay Süreyle Uzaklaştırma” Cezasının İptali - Toplantı ve İfade Özgürlüğü Sınırlarını Aşmayan Protesto Olayının İzinsiz Toplantı Kapsamında Değerlendirilerek Ceza Verilmesine Konu Olamayacağının Gözetileceği)
BARIŞÇIL TOPLANTI ( Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi Toplantı ve Gösteri Özgürlüğünün Ancak Şiddete Başvurulması Durumunda Sınırlanabileceğini Bildirim Yapılmamış Olsa Bile Güvenlik Güçlerinin Barışçı Bir Gösteriyi Zor Kullanarak Dağıtmasının Toplantı ve Gösteri Özgürlüğünün İhlali Olacağını Kabul Ettiği)
YÜKSEKÖĞRETİM KURUMUNDAN BİR AY SÜREYLE UZAKLAŞTIRMA CEZASININ İPTALİ İSTEMİ ( Kampüsde İzinsiz Toplantı Düzenlemek - Toplantı ve İfade Özgürlüğü Sınırlarını Aşmayan Protesto Olayının İzinsiz Toplantı Kapsamında Değerlendirilerek Ceza Verilmesine Konu Olamayacağı)"

ANKARABİM-5D

ANKARABİM-5D20.6.2017E. 2017/2529 K. 2017/1529"DAVALAR ARASINDA BAĞLANTI OLMASI ( Aynı Maddi veya Hukuki Sebepten Doğan ya da Biri Hakkında Verilecek Hüküm Diğerini Etkileyecek Nitelikte Olan Davaların Bağlantılı Davalar Olduğu/Büyükşehir Belediyesi Meclisinin Kararının İptali İstemiyle Farklı Mahkemelerde Açılan Davalar Bağlantılı Bulunarak 2. İdare Mahkemesi'nin Yetkili Kılındığı - Davalar Arasında Yasada Öngörülen Anlamda Bağlantı Bulunduğu/Dosyasının Gereği Yapılmak Üzere Mahkemesine İadesi Gerektiği )
BAĞLANTI KARARI ( Aynı Maddi veya Hukuki Sebepten Doğan ya da Biri Hakkında Verilecek Hüküm Diğerini Etkileyecek Nitelikte Olan Davaların Bağlantılı Davalar Olduğu/Büyükşehir Belediyesi Meclisinin Kararının İptali İstemiyle Farklı Mahkemelerde Açılan Davalar Bağlantılı Bulunarak 2. İdare Mahkemesi'nin Yetkili Kılındığı - Bağlantı İstenilen Davaların Esası Hakkında Karar Verildiği/Dosyasının Gereği Yapılmak Üzere Mahkemesine İadesi Gerektiği )"
ANKARABİM-5D23.6.2017E. 2017/1685 K. 2017/1620"İMAR PLANINDA "SPOR ALANI" OLARAK AYRILAN TAŞINMAZIN KAMULAŞTIRILMAMASI ( Tazminat İstemi - Mülkiyet Hakkının Süresi Belirsiz Bir Zaman Diliminde Kısıtlanması Durumunun 3194 S. Kanun'un 10. Md. Yer Verilen Beş Yıllık Sürenin Satıştan İtibaren Dolmaması Sebebiyle Gerçekleşmediğinden Davanın Reddi Gerektiği)
TASARRUF HAKKININ KISITLANMASI İDDİASINDAN KAYNAKLI TAZMİNAT İSTEMİ ( 3194 S. Kanun'un 10. Md. Yer Verilen Beş Yıllık Sürenin Satıştan İtibaren Dolmaması Sebebiyle Davanın Reddedileceği - İmar Planında "Spor Alanı" Olarak Ayrılan Taşınmazın Kamulaştırılmaması)
MÜLKİYET HAKKININ BELİRSİZ BİR ZAMAN DİLİMİNDE KISITLANMAMASI ( İmar Planında "Spor Alanı" Olarak Ayrılan Taşınmazın Kamulaştırılmamasından Kaynaklı Tazminat İstemi - 3194 S. Kanun'un 10. Md. Yer Verilen Beş Yıllık Sürenin Satıştan İtibaren Dolmaması Sebebiyle Davanın Reddi Gerektiği)"
ANKARABİM-5D23.6.2017E. 2017/1788 K. 2017/1662"TAŞINMAZIN RİSKLİ YAPI İLAN EDİLMESİ ( 6306 S. Kanun'un 5/1 Md. Uyarınca Kira Yardımı Yapılması Başvurusunun Reddine Dair İşlemin İptali İstemi - Davacının Riski Yapıda İkamet Etmeye Dair Düzenlemelerin Öngördüğü Şartları Taşımaması Karşısında Sadece Riskli Yapının Maliki Olmaktan Hareketle Kira Yardımından Yararlanamayacağı)
6306 S. KANUN'UN 5/1 MD. UYARINCA KİRA YARDIMI YAPILMASI İSTEMİ ( Taşınmazın Riskli Yapı İlan Edilmesi - Davacının Riski Yapıda İkamet Etmeye Dair Düzenlemelerin Öngördüğü Şartları Taşımaması Karşısında Sadece Riskli Yapının Maliki Olmaktan Hareketle Kira Yardımından Yararlanmasına Olanak Bulunmadığı)
KİRA YARDIMI YAPILMASI İSTEMİ ( 6306 S. Kanun'un 5/1 Md. Uyarınca - Davacının Riski Yapıda İkamet Etmeye Dair Düzenlemelerin Öngördüğü Şartları Taşımaması Karşısında Sadece Riskli Yapının Maliki Olmaktan Hareketle Kira Yardımından Yararlanmasına Olanak Bulunmadığı/Taşınmazın Riskli Yapı İlan Edilmesi)
RİSKLİ YAPIDA İKAMET ETMEME ( Sadece Riskli Yapının Maliki Olmaktan Hareketle Kira Yardımından Yararlanmasına Olanak Bulunmadığının Gözetileceği - 6306 S. Kanun'un 5/1 Md. Uyarınca Kira Yardımı Yapılması Başvurusunun Reddine Dair İşlemin İptali İstemi)"
ANKARABİM-5D4.7.2017E. 2017/702 K. 2017/1724"İDARİ İŞLEMİN İPTALİ İSTEMİ ( Düzenlendiği Tarihteki İmar Planına Uygun Olan İnşaat Ruhsatı Uyarınca Yapımına Başlanılan İnşaatın Ruhsatı İptal Edilmediği Gibi İnşaatın Mühürlenerek Durdurulmaması Sebebiyle Ruhsat Süresinin Dolduğu Tarihte Geldiği Aşama İtibariyle Kazanılmış Hakkın Doğduğunu Kabul Edileceği - Akaryakıt İstasyonu Ruhsatı Talebinin Reddine Dair İşlemde Hukuka Uyarlık Bulunmadığı )
AKARYAKIT İSTASYONU RUHSATI TALEBİNİN REDDİNE DAİR İŞLEMİN İPTALİ İSTEMİ ( Düzenlendiği Tarihteki İmar Planına Uygun Olan İnşaat Ruhsatı Uyarınca Yapımına Başlanılan İnşaatın Ruhsatı İptal Edilmediği Gibi İnşaatın Mühürlenerek Durdurulmaması Sebebiyle Ruhsat Süresinin Dolduğu Tarihte Geldiği Aşama İtibariyle Kazanılmış Hakkın Doğduğu - İstemin Kabul Edileceği )
KAZANILMIŞ HAK ( Düzenlendiği Tarihteki İmar Planına Uygun Olan İnşaat Ruhsatı Uyarınca Yapımına Başlanılan İnşaatın Ruhsatı İptal Edilmediği Gibi İnşaatın Mühürlenerek Durdurulmaması Sebebiyle Ruhsat Süresinin Dolduğu Tarihte Geldiği Aşama İtibariyle Kazanılmış Hakkın Doğduğu/Akaryakıt İstasyonu Ruhsatı Talebinin Reddine Dair İşlemde Hukuka Uyarlık Bulunmadığı - İdari İşlemin İptali )"

ANKARABİM-6D

ANKARABİM-6D23.2.2017E. 2017/232 K. 2017/187"İMAR PLANINDA YOLDA KALAN RUHSATSIZ YAPI ( Yıkım Kararının İptali - "O Andaki İnşaat Durumunun" Somut ve Ayrıntıya Yer Verilerek Tespit Edildiği Bir Yapı Tatil Tutanağının Düzenlenmediği/Tesbite Dair Tutanağın Yapı Yerine Asılması Suretiyle Yapı Sahibine Tebliğ Edilmediği - Doğrudan Yıkım İşleminde Hukuka Uygunluk Bulunmadığı)
BELEDİYE ENCÜMEN KARARININ İPTALİ İSTEMİ ( "O Andaki İnşaat Durumunun" Somut ve Ayrıntıya Yer Verilerek Tespit Edildiği Bir Yapı Tatil Tutanağının Düzenlenmediği - Tesbite Dair Tutanağın Yapı Yerine Asılması Suretiyle Yapı Sahibine Tebliğ Edilmediği/Doğrudan Yıkım İşleminin Doğru Olmadığı - Yıkım Kararı)
YIKIM KARARININ İPTALİ İSTEMİ ( İmar Planında Yolda Kalan Ruhsatsız Yapı - "O Andaki İnşaat Durumunun" Somut ve Ayrıntıya Yer Verilerek Tespit Edildiği Bir Yapı Tatil Tutanağının Düzenlenmediği/Tesbite Dair Tutanağın Yapı Yerine Asılması Suretiyle Yapı Sahibine Tebliğ Edilmediği - Doğrudan Yıkım İşleminde Hukuka Uygunluk Bulunmadığının Gözetileceği)
YAPI TATİL TUTANAĞININ YAPI YERİNE ASILARAK YAPI SAHİBİNE TEBLİĞ EDİLECEĞİ ( Zorunlu Usuli İşlemler Gerçekleştirilmeden Doğrudan Yıkım İşlemi Tesis Edilmesinde Hukuka Uygunluk Bulunmadığı - İmar Planında Yolda Kalan Ruhsatsız Yapının Yıkım Kararının İptali)"
ANKARABİM-6D14.4.2017E. 2017/449 K. 2017/419"TAŞINMAZ ÜZERİNE RUHSATSIZ YAPI YAPILMASI ( İmar Para Cezasının Tahsili Amacıyla Düzenlenen Ödeme Emrinin İptali İstemi - Para Cezasına Karşı Dava Açılmış Olması Kamu Alacağının Tahsili İçin Ödeme Emri Düzenlenmesine Engel Teşkil Etmediğinden Tesis Olunan İşlemde Hukuka ve Mevzuata Aykırılık Bulunmadığı)
ÖDEME EMRİNİN İPTALİ İSTEMİ ( Ruhsatsız Yapı Yapılmasından Kaynaklı - Ödeme Emrinin Dayanağı Olan Encümeni Kararına Karşı Dava Açılmış Olmasının Tek Başına Kararın Uygulanmasını Durdurmayacağı/Alacağın Tahsili Amacıyla Ödeme Emri Düzenlenmesine Engel Bir Durum Olarak Kabul Edilemeyeceği)
İMAR PARA CEZASININ TAHSİLİ AMACIYLA DÜZENLENEN ÖDEME EMRİNİN İPTALİ İSTEMİ ( Ruhsatsız Yapıdan Kaynaklı - Ödeme Emrinin Dayanağı Olan Encümeni Kararına Karşı Dava Açılmış Olmasının Tek Başına Kararın Uygulanmasını Durdurmayacağı)"

ANKARABİM-7D

ANKARABİM-7D14.6.2017E. 2017/213 K. 2017/187"ELEKTRONİK HABERLEŞME SEKTÖRÜ ( İdari Para Cezası Kararının İptali - Davacı Şirketin İdari Para Cezasıyla Cezalandırılmadan Önce Söz Konusu İhlali Sebebiyle Uyarı Mekanizmasının Kullanılarak Bundan Sonraki İşlemlerinde Bu Konuda Uyarılması Gerekirken Doğrudan İdari Para Cezasıyla Cezalandırılmasına Dair Davaya Konu İşlemde Hukuka ve Hakkaniyete Uyarlık Görülmediği)
LOG TUTMA YÜKÜMLÜLÜĞÜ GEREKTİĞİ GİBİ YERİNE GETİRMEMEK ( Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu İdari Yaptırımlar Yönetmeliği İdari Para Cezasının Verilmesinden Önce "Uyarı" Mekanizması Usulü Getirdiği - Doğrudan İdari Para Cezasıyla Cezalandırılmasına Dair İşlemde Hukuka Uyarlık Görülmediği/İdari Para Cezası Verilmesine Dair Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurulu Kararının İptali)
BİLGİ TEKNOLOJİLERİ VE İLETİŞİM KURULU KARARININ İPTALİ İSTEMİ ( Doğrudan İdari Para Cezasıyla Cezalandırılmasına Dair Davaya Konu İşlemde Hukuka ve Hakkaniyete Uyarlık Görülmediği - Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu İdari Yaptırımlar Yönetmeliği İncelendiğinde İdari Para Cezasının Verilmesinden Önce "Uyarı" Mekanizmasının İşletilmesi Usulünün Getirildiği)
İDARİ PARA CEZASI VERİLMEDEN ÖNCE "UYARI" MEKANİZMASI USULÜNÜN GETİRİLDİĞİ ( Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu İdari Yaptırımlar Yönetmeliği - Doğrudan İdari Para Cezasıyla Cezalandırılmasına Dair İşlemde Hukuka Uyarlık Görülmediği/İdari Para Cezası Verilmesine Dair Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurulu Kararının İptali)"
ANKARABİM-7D29.11.2017E. 2017/576 K. 2017/562"İDARİ PARA CEZASINDA DAİR EPDK KARARININ İPTALİ İSTEMİ ( Denetimde Sorumlu Müdür Belgesi İbraz Edilemediğinden Davaya Konu İşlemin Tesis Edildiği/Davacı İle Makine Mühendisi Arasında Yapılmış Sorumlu Müdür Sözleşmesi Bulunduğu ve TMMOB'a Başvuru Yapıldığı - Söz Konusu Belgenin TMMOB Tarafından Düzenlenmesinde Meydana Gelen Gecikmeden Davacının Sorumlu Tutulamayacağı)
EPDK KARARININ İPTALİ İLE İHTİRAZİ KAYITLA ÖDENEN BEDELİN İADESİ İSTEMİ ( Davacı Şirkete Ait Denetimin Sorumlu Müdür Belgesi Alınma Zorunluluğu Bulunmayan Ara Dönemde Yapıldığı - Yürürlükte Bulunmayan Bir Zorunluluktan Bahisle Tesis Edilen Kararda Hukuka Uyarlık Bulunmadığı/İstemin Kabul Edileceği)
İDARİ PARA CEZASI ( EPDK Kararının İptali İstemi - Davacı Şirkete Ait Denetimin Sorumlu Müdür Belgesi Alınma Zorunluluğu Bulunmayan Ara Dönemde Yapıldığı/Yürürlükte Bulunmayan Bir Zorunluluktan Bahisle Tesis Edilen Kararda Hukuka Uyarlık Bulunmadığı/İşlemin İptali İle Ödenen Bedelin Davacıya Ödenmesine Karar Verileceği)"

ANKARABİM-8D

ANKARABİM-8D22.6.2017E. 2017/404 K. 2017/485"TELEVİZYON KANALINDA YAYINLANAN PROGRAM ( İdari Para Ceza Verilmesine Dair Radyo ve Televizyon Üst Kurulunun Kararın İptali İstemi - Programda Açıkça Ürün-İşyeri İsmi Verilmemiş Olsa da Uyguladığı Yöntemler Sonucu Memnuniyetlerini İfade Eden ve Uygulamayı Tavsiye Eden Kişilere Yer Verildiği/Davanın Reddinin Doğru Olduğu)
RADYO VE TELEVİZYON ÜST KURULU KARARININ İPTALİ İSTEMİ ( 6112 S. Kanun'un 9. Md. 3. Fıkrasının ( C) Bendinin Tekraren İhlal Edildiğinden Bahisle İdari Para Cezası Verilmesi - Yayın Esnasında Sürekli Olarak Telefon Numarasına Yer Verilmek Suretiyle Uygulanan Yöntemlerin Gizli Bir Şekilde Reklamının Yapıldığı/Davanın Reddine Dair Olarak Verilen İdare Mahkemesi Kararının Onanacağı)
İDARİ PARA CEZASININ İPTALİ İSTEMİ ( Radyo ve Televizyon Üst Kurulunun Kararın - Programda Açıkça Ürün-İşyeri İsmi Verilmemiş Olsa da Uyguladığı Yöntemler Sonucu Memnuniyetlerini İfade Eden ve Uygulamayı Tavsiye Eden Kişilere Yer Verildiği/Yayın İle 6112 S. Kanun'un 9. Md. 3. Fıkrasında Yer Alan ''Gizli Ticari İletişime İzin Verilemez'' Hükmünün Tekraren İhlal Edildiğinin Gözetileceği)
GİZLİ REKLAM YAPMA ( 6112 S. Kanun'un 9. Md. 3. Fıkrasının ( C) Bendinin Tekraren İhlal Edildiğinden Bahisle İdari Para Cezası Verilmesi Kararının İptali - Yayın Esnasında Sürekli Olarak Telefon Numarasına Yer Verilmek Suretiyle Uygulanan Yöntemlerin Gizli Bir Şekilde Reklamının Yapıldığı/Davanın Reddine Dair Olarak Verilen İdare Mahkemesi Kararının Onanması Gerektiği)"
ANKARABİM-8D22.6.2017E. 2017/501 K. 2017/486"KAMU İHALE SÖZLEŞMELERİ KANUNU ( 1 Yıl Süre İle İhalelere Katılmaktan Yasaklama Kararının İptali İstemi - Süre Uzatım Talebi Dilekçesine Ekli Üretici Firmanın Beyanının Noter Onaylı Tercümesinde Üretici Firmanın Satışından Davacı Firmanın Haberdar Olduğu İfadesinin Yer Aldığı/Malın 10 Günlük İhtarlı Süre Zarfında Teslim Edilmemesi Üzerine Tesis Edilen Davaya Konu İşlemde Hukuka Aykırılık Görülmediği)
MALIN SÜRESİNDE TESLİM EDİLMEMESİ ( Davacnın Basiretli Bir Tacir Gibi İhale Öncesi ve Sırasında Gerekli Araştırma ve İncelemelerin Yapılmasından Sonra İhaleye Teklif Verilmesi ve Sözleşme İmzalanması Gerektiği - Davanın Reddine Dair Olarak Verilen Kararın Onanması Gerektiği/4735 S. Kanun Gereği 1 Yıl Süre İle İhalelere Katılmaktan Yasaklama Kararının İptali İstemi)
BİR YIL SÜRE İLE İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARININ İPTALİ İSTEMİ ( Süre Uzatım Talebi Dilekçesine Ekli Üretici Firmanın Beyanının Noter Onaylı Tercümesinde Üretici Firmanın Satışından Davacı Firmanın Haberdar Olduğu İfadesinin Yer Aldığı - Malın 10 Günlük İhtarlı Süre Zarfında Teslim Edilmemesi Üzerine Tesis Edilen Davaya Konu İşlemde Hukuka Aykırılık Bulunmadığı)"

ANKARABİM-9D

ANKARABİM-9D21.6.2017E. 2017/406 K. 2017/571"İŞYERİ AÇMA VE ÇALIŞMA RUHSATININ İPTALİ ( Tebliğ Edilen Yazının İmara Aykırılıkları Gösteren Herhangi Bir Tespiti İçermediği Gibi Aykırılıkları Tespit Eden ve Usulüne Uygun Şekilde Davacıya Tebliğ Edilen Bir Tespitin Olmadığı - Dava Dosyasındaki Bilgi ve Belgelerden Davaya Konu İşyerinde İmara Aykırı Şekilde Yapıldığı İleri Sürülen Değişiklikler Hakkında Usulüne Uygun Bir Tespit Yapılmadan İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatının İptal Edilmesinde Mevzuata Uygunluk Görülmeyeceği )
İMARA AYKIRI ŞEKİLDE YAPILDIĞI İLERİ SÜRÜLEN DEĞİŞİKLİKLER HAKKINDA USULÜNE UYGUN BİR TESPİT YAPILMADAN İŞYERİ AÇMA VE ÇALIŞMA RUHSATININ İPTAL EDİLMESİ ( Mevzuata Uygunluk Görülmediği )"
ANKARABİM-9D22.6.2017E. 2017/497 K. 2017/574"TİCARİ PLAKANIN İPTALİNE İLİŞKİN ENCÜMEN KARARI ALINMASI ( Ticari Plakanın Tekrar Tescil Edilmemek Üzere Silinmesi Talebinin Reddi İşleminin İptali İstemi - Karayolları Trafik Yönetmeliği'nin 30. Md. Gereği Bizzat Araç Sahibi Tarafından Başvuru Yapılması Gerektiğinden Bahisle İstemin Reddine Dair İşlemde Hukuka Aykırılık Bulunmadığı)
BAŞVURUNUN ARAÇ SAHİBİ TARAFINDAN YAPILMASI GEREĞİ ( Ticari Plakanın Tekrar Tescil Edilmemek Üzere Silinmesi Talebinin Reddi İşleminin İptali İstemi - İstemin Bizzat Araç Sahibi Tarafından Yapılması Gerektiğinden Bahisle Reddine Dair İşlemde Hukuka Aykırılık Bulunmadığından Davanın Reddinin Doğru Olduğu)
TİCARİ PLAKANIN TEKRAR TESCİL EDİLMEMEK ÜZERE SİLİNMESİ TALEBİNİN REDDİ İŞLEMİNİN İPTALİ İSTEMİ ( Karayolları Trafik Yönetmeliği'nin 30. Md. Gereği Bizzat Araç Sahibi Tarafından Başvuru Yapılması Gerektiğinden Bahisle İstemin Reddine Dair İşlemde Hukuka Aykırılık Bulunmadığı - Davanın Reddi Kararının Onanacağı)"
ANKARABİM-9D22.6.2017E. 2017/511 K. 2017/582"AVUKAT HAKKINDA SORUŞTURMA İZNİ VERİLMEMESİ İŞLEMİNİN İPTALİ İSTEMİ ( Avukatın İcra Takibine Konu Alacağı Temlik Alan Olduğu/İsnat Olunan Eylem Avukatlık Görevinden Kaynaklanmadığı Gibi Görevi Sırasında da Gerçekleşmediği/Soruşturmanın Adalet Bakanlığı İznine Tabi Olmadığı - Genel Hükümler Uyarınca İşlem Yapılması Gerektiği)
ADALET BAKANLIĞI CEZA İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İŞLEMİNİN İPTALİ İSTEMİ ( Avukat Hakkında Soruşturma İzni Verilmemesine Dair - Davacı İle Vekili Avukat Arasında Alacak ve Borç İlişkisinden Kaynaklanan Uyuşmazlığın Hukuki Mahiyet Arz Ettiği/Merciince Çözümlenmesi Gerektiği/Soruşturma İzni Verilmemesine Dair Kararın Hukuka Uygun Olduğu)
İSNAT EDİLEN EYLEMLERİN ALACAK BORÇ İLİŞKİSİNDEN KAYNAKLI HUKUKİ MAHİYETTE BULUNMASI ( Şikayet Konusu Eylemlerin Avukatlık Kanunun İlgili Hükümleri Kapsamında Yer Almadığı/Davanın Reddine Dair İdare Mahkemesi'nce Verilen Kararın Hukuka Uygun Olduğu - Avukat Hakkında Soruşturma İzni Verilmemesi İşleminin İptali İstemi)"
ANKARABİM-9D22.6.2017E. 2017/571 K. 2017/578"AVUKAT HAKKINDA SORUŞTURMA İZNİ VERİLMEMESİNE DAİR İŞLEMİN İPTALİ ( Vekaletnamede Bulunan Usuli Eksikliğin Vekaletnamede Dayanak Gösterilen İmza Sirkülerinin Geçerliliğini Kontrol Etme Yükümlülüğü Bulunan Noterden Kaynaklanması Avukatın Bu Konuda Kusurunun Bulunmadığının Anlaşılması Karşısında Avukat Hakkında 1136 S.K. 58. Maddesi Uyarınca Soruşturma İzni Verilmesine Yer Olmadığına Dair Davaya Konu Kararda Hukuka Aykırılık Görülmediği Gerekçesiyle Davanın Reddinin İsabetli Görüldüğü )
VEKALETNAMEDE USULİ EKSİKLİK BULUNMASI ( Vekaletnamede Dayanak Gösterilen İmza Sirkülerinin Geçerliliğini Kontrol Etme Yükümlülüğü Bulunan Noterden Kaynaklanması Avukatın Bu Konuda Kusurunun Bulunmadığının Anlaşılması Karşısında Avukat Hakkında 1136 S.K. 58. Maddesi Uyarınca Soruşturma İzni Verilmesine Yer Olmadığına Dair Davaya Konu Kararda Hukuka Aykırılık Görülmediği )"
ANKARABİM-9D22.6.2017E. 2017/601 K. 2017/587"İŞYERİ AÇMA VE ÇALIŞMA RUHSATININ FABRİKAYA AİT ATIKLARIN VE MOLOZ YIĞINLARININ 1.DERECE ARKEOLOJİK SİT ALANINA ZARAR VERECEK ŞEKİLDE HÖYÜĞÜN ÇEVRESİNE DÖKÜLMESİ NEDENİYLE İPTALİ ( Fabrikanın Faaliyeti Sırasında 2863 S. K. İle Koruma Yüksek Kurulunun İlke Kararlarına Aykırı Uygulamalarda Bulunduğu - Tesis Edilen İşlemde Hukuka Aykırılık Bulunmadığı )
SİT ALANINA ZARAR VERECEK ŞEKİLDE YAPILAN FAALİYETİ ORTADAN KALDIRMAYA YÖNELİK ÇALIŞMA RUHSATI İPTALİ KARARI ( Davacı Şirkete Ait İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatının İptaline Yönelik Tesis Edilen İşlemde Hukuka Aykırılık Bulunmadığı )"

İZMİRBİM-1VD

İZMİRBİM-1VD25.5.2017E. 2017/1071 K. 2017/1568"VERGİ ZİYAI CEZASININ KALDIRILMASI İSTEMİ ( Resen Vergi Tarhı - Vergi Matrahının Tamamen veya Kısmen Defter Kayıt ve Belgelere veya Kanuni Ölçülere Dayanılarak Tespitine İmkân Bulunmayan Hallerde Takdir Komisyonları Tarafından Takdir Edilen veya Vergi İncelemesi Yapmaya Yetkili Olanlarca Düzenlenmiş Vergi İnceleme Raporlarında Belirtilen Matrah veya Matrah Kısmı Üzerinden Vergi Tarh Olunduğu /İnceleme Raporunda Bu Maddeye Göre Belirlenen Matrah veya Matrah Farkının Re'sen Takdir Olunmuş Sayılacağı )
ZAMANAŞIMI ( Vergi Ziyaı Cezasının Kaldırılması İstemi - Süre Geçmesi Suretiyle Vergi Alacağının Kalktığı/Zamanaşımının Mükellefin Bu Hususta Bir Müracaatı Olup Olmadığına Bakılmaksızın Hüküm İfade Edeceği - Vergi Alacağının Doğduğu Takvim Yılını Takip Eden Yılın Başından Başlayarak Beş Yıl İçinde Tarh ve Mükellefe Tebliğ Edilmeyen Vergilerin Zamanaşımına Uğrayacağı )
ZAMANAŞIMININ DURMASI ( Vergi Dairesince Matrah Takdiri İçin Takdir Komisyonuna Başvurulmasının Zamanaşımını Durduracağı - Duran Zamanaşımının Mezkûr Komisyon Kararının Vergi Dairesine Tevdiini Takip Eden Günden İtibaren Kaldığı Yerden İşlemeye Devam Edeceği/Ancak İşlemeyen Sürenin Her Hâl ve Takdirde Bir Yıldan Fazla Olamayacağı/Bu Süre İçinde Düzenlenen Vergi Tekniği Raporundaki Tespitlerden Hareket Edilerek Takdir Komisyonunca Matrah Takdir Edilmesi Halinde 213 Sayılı Kanun'un 113 ve 114. Maddelerinin Hiçbir Anlamı Kalmayıp Bu Maddelerin İşlemesinin Söz Konusu Olmayacağı Gerekçesiyle Davanın Kabulünün İsabetli Olduğu )"
İZMİRBİM-1VD31.5.2017E. 2017/1308 K. 2017/1611"VERGİ ZIYAI CEZALI GELİR VERGİSİ TARHİYATININ KALDIRILMASI ( Zamanaşımı Süresi Dolduktan Sonra Takdir Komisyonu Nezdinde Geçen ve En Fazla Bir Yıl Olan Süre Tarh Zamanaşımına Eklenmek Suretiyle ve Bu Süre İçinde Düzenlenen Rapor Done Alınarak Takdir Komisyonunca Matrah Takdir Edilmesi Halinde 213 S. Kanunun 113 ve 114. Md. Hukuken İşlemesi Söz Konusu Olmayacağı - Bu Nedenle Davaya Konu Vergi Zıyaı Cezalı Gelir Vergisi Tarhiyatında Hukuka Uygunluk Bulunmadığı )
ZAMANAŞIMI ( Zamanaşımı Süresi Dolduktan Sonra Takdir Komisyonu Nezdinde Geçen ve En Fazla Bir Yıl Olan Süre Tarh Zamanaşımına Eklenmek Suretiyle ve Bu Süre İçinde Düzenlenen Rapor Done Alınarak Takdir Komisyonunca Matrah Takdir Edilmesi Halinde 213 S. Kanunun 113 ve 114. Md. Hukuken İşlemesi Söz Konusu Olmayacağı - Bu Nedenle Davaya Konu Vergi Zıyaı Cezalı Gelir Vergisi Tarhiyatının Kaldırılması İsteminin Kabulü Gerektiği )"
İZMİRBİM-1VD1.6.2017E. 2017/1405 K. 2017/1625"VERGİ ZİYAI CEZALI KURUM GEÇİCİ VERGİSİNİN KALDIRILMASI İSTEMİ ( Vergi İnceleme Raporu Düzenlenmesini Gerektiren Bir Hususta Davacıya Ait Belgeler Üzerinde İnceleme Yetkisine Sahip Takdir Komisyonunca Davacının İlgili Dönem Yasal Defter ve Belgelerinin İncelenmediği - Davanın Kabulüne Karar Verileceği )
CEZALI VERGİLENDİRMENİN İPTALİ Yeterli Araştırma Yapılmadan Sahte Fatura Düzenlediği İleri Sürülen Mükelleften Alınan Faturaların Kullanıldığı Kanaatiyle Matrah Takdir Edildiği - Vergi Ziyaı Cezalı Kurum Geçici Vergisinin Kaldırılması İstemiyle Açılan Davanın Kabulü Gerektiği )
SAHTE FATURA KULLANILDIĞI İDDİASI ( Fatura İçeriği Emtianın İştigal Konusu İşle İlgili Olup Olmadığı Gerçekte İşletmeye Girip-Girmediği Ödemelerin Ne Şekilde Yapıldığı Hususunda Yeterli Araştırma Yapılmadan Matrah Takdir Edildiği - Vergi Ziyaı Cezalı Kurum Geçici Vergisinin Kaldırılması İstemli Davanın Kabul Edileceği )"
İZMİRBİM-1VD15.6.2017E. 2017/1491 K. 2017/1755"İDARİ İŞLEMİN İPTALİ İLE ÖDENEN TUTARIN İADESİ İSTEMİ (Davacıya Yapılan Ödemenin Emeklilik Sistemi Çerçevesinde Toplu Ödeme Olduğu/Davacı Emekli Olarak Ayrılsaydı Yapılan Ödemenin Alacak Faizi Olmayacağı Açık Olup Emekli Olmadan Ayrılması Sebebiyle Aldığı Toplu Ödemenin de Ödemeyi Alacak Haline Getirmeyeceği - Davanın Kabul Edileceği)
VERGİNİN MEVZUUNDA HATA (Alacak Faizi Olarak Değerlendirilme Olanağı Bulunmayan Bir Tutarın Alacak Faizi Olarak Vergilendirilmesi Suretiyle Verginin Mevzuunda Hata Yapıldığı/Davalı İdarece Davacının Yapmış Olduğu Düzeltme-Şikayet Başvurusu Üzerine Ödediği Tutarın Tarafına İadesi Gerektiği - İdari İşlemin İptali)
DÜZELTME-ŞİKAYET BAŞVURUSU ÜZERİNDE ÖDENEN TUTARIN İADESİ (Davacıya Bağışa Dayalı Emeklilik Sisteminden Emekli Olmadan Ayrılması Sebebiyle Yapılan Toplu Ödemenin Nema Olarak Değerlendirilen Kısmı Üzerinden Tahakkuk Ettirilen Vergi ve Fer'ilerine Dair Ödenen Miktarın Ödeme Tarihinden İtibaren Yasal Faiziyle İadesi Gerektiği)"
İZMİRBİM-1VD15.6.2017E. 2017/1631 K. 2017/1771"GELİR VERGİSİNİN İADESİ İSTEMİ ( Karşılıklı Olarak İmza Altına Alınan İkale Sözleşmesi İle Emekliye Sevkedilerek İş Sözleşmesinin Sona Erdirilmesinden Sonra 9 Aylık Maaşı Tutarında Yapılan Ek Ödemeden Kesilen Gelir Vergisinin Yasal Faiziyle İadesi İstemi - 30 Günlük Dava Açma Süresi Geçirildikten Sonra Açılan Davanın Süre Aşımı Sebebiyle Reddinin İsabetli Olduğu )
DAVA AÇMA SÜRESİ ( Gelir Vergisinin İadesi İstemi - Gelir Vergisi Kesintisine Karşı 30 Günlük Süre İçerisinde Dava Açılması Gerektiği )
DÜZELTME/ŞİKAYET BAŞVURUSU ( Gelir Vergisinin İadesi İstemi - Ödenen Emeklilik Tazminatından Yapılan Kesintinin İadesi İstemiyle 213 Sayılı Kanun'un 116 vd. Maddeleri Kapsamında Düzeltme Şikayet Başvurusunda Bulunulabileceği/Başvurunun Reddedilmesi Durumunda Süresi İçerisinde Dava Açılabilmesinin Mümkün Olduğu )"
İZMİRBİM-1VD15.6.2017E. 2017/1661 K. 2017/1739"CEZALI GELİR GEÇİCİ VERGİLERİNİN KALDIRILMASI İSTEMİ ( BİM'nin Temyize Açık Olmayan Kararlarının Kesin Olduğu/Konusu Yüz Bin Türk Lirasını Aşan Vergi Davaları Hakkında Verilen Kararlara Karşı Temyiz Yolunun Açık Olduğu ve Karar Düzeltme Yolunun Yürürlükten Kaldırıldığı - Kanunda Zikredilen Tutarın Altında Kalan Dava Hakkında Vergi Mahkemesince Verilen Karara Karşı Yapılan İstinaf Başvurusunu Reddeden Karar Kesin Olduğu/Karar Düzeltme Yolu da Bulunmadığından İstemin İncelenmeksizin Reddi Gerektiği )
BİM'NİN TEMYİZE AÇIK OLMAYAN KARARLARININ KESİN OLMASI ( Konusu Yüz Bin Türk Lirasını Aşan Vergi Davaları Hakkında Verilen Kararlara Karşı Temyiz Yolunun Açık Olduğu ve Karar Düzeltme Yolunun Yürürlükten Kaldırıldığı - Kanunda Zikredilen Tutarın Altında Kalan Dava Hakkında Vergi Mahkemesince Verilen Karara Karşı Yapılan İstinaf Başvurusunu Reddeden Karar Kesin Olduğu/Karar Düzeltme Yolu da Bulunmadığından İstemin İncelenmeksizin Reddi Gerektiği )
KARAR DÜZELTME İSTEMİ ( BİM'nin Temyize Açık Olmayan Kararlarının Kesin Olduğu/Konusu Yüz Bin Türk Lirasını Aşan Vergi Davaları Hakkında Verilen Kararlara Karşı Temyiz Yolunun Açık Olduğu ve Karar Düzeltme Yolunun Yürürlükten Kaldırıldığı - Kanunda Zikredilen Tutarın Altında Kalan Dava Hakkında Vergi Mahkemesince Verilen Karara Karşı Yapılan İstinaf Başvurusunu Reddeden Karar Kesin Olduğu/Karar Düzeltme Yolu da Bulunmadığından İstemin İncelenmeksizin Reddi Gerektiği )"
İZMİRBİM-1VD15.6.2017E. 2017/1167 K. 2017/1754"FAZLADAN TAHAKKUK EDEREK ÖDENEN MİKTARIN FAİZİYLE İADESİ (Yurt Dışındaki İşlerle İlgili Giderlere Karşılık Olmak Üzere Hasılatın Binde Beşini Aşmamak Şartıyla Götürü Giderin Kazançtan İndirilebileceği Herhangi Bir Şarta Bağlı Kalmaksızın Kabul Edildiği/Götürü Gider İndirimi İçin Belgesi Temin Edilemeyen Bir Harcamanın Olduğunun ve Bu Harcamanın Muhasebe Kayıtlarına İntikal Ettirildiğinin İspatına Gerek Bulunmadığı - Davanın Kabul Edileceği)
İHTİRAZİ KAYITLA ÖDENEN MİKTARIN İADESİ (Davacı Şirketin Kurumlar Vergisi Beyannamesinde Yurtdışı Hasılatının Binde Beşine Tekabül Eden Kısmı Gider Olarak Gösterilebilecek İken İdarenin Genel Tebliği Uygulaması Sebebiyle Gider Olarak İndirilmeksizin İhtirazi Kayıtla Verilen Kurumlar Vergisi Beyannamesi Üzerine Gerçekleşen Tahakkukun Götürü Gider Tutarına Tekabül Eden Kısmında Hukuka Uygunluk Bulunmadığı - Davanın Kabulü Gerektiği)
FAİZ (Fazladan Tahakkuk Eden ve Davacı Tarafından Ödenen Davaya Konu Kurumlar Vergisi Kısmının Ödeme Tarihinden İtibaren 3095 S. Kanuni Faiz ve Temerrüt Faizine Dair Kanun'da Öngörülen Oranda Faiz Uygulanarak Davacıya İadesi Gerektiği - Fazladan Tahakkuk Ederek Ödenen Miktarın İadesi İstemi)"
İZMİRBİM-1VD15.6.2017E. 2017/517 K. 2017/1744"VERGİ ZİYAI CEZASININ İPTALİ İSTEMİ (Bir Kısım Hasılatını Kayıt ve Beyan Dışı Bıraktığı Hususunun Somut ve Hukuken Geçerli Olarak Tespit Edilmesi Karşısında Bu Karın Fiilen Ortaklara Dağıtıldığının Kabulüyle Yapılan Tarhiyatta Hukuka Aykırılık Bulunmadığı)
DEFTER VE BELGELERİN İNCELENMESİ (Vergi İnceleme Elamanınca Yapılan İncelemeler Sonucu İhbar Dilekçesi Ekinde Sunulan Sipariş Teklif Formları ve Cari Hareket Dökümü İle Yasal Defter ve Belgelerde Yer Alan Tutarlarla Karşılaştırılması Sonucu Bir Kısım Hasılatını Kayıt ve Beyan Dışı Bıraktığı - Tarhiyatın Hukuka Uygun Bulunduğu)
TEKERRÜR HÜKÜMLERİ (Davacı Hakkında Cezanın Kesinleştiği Yılı Takip Eden Yıldan İtibaren Tekerrür Hükümlerinin Uygulanması Mümkün Olduğu Dolayısıyla Vergi Ziyaı Cezasının Tekerrür Hükümleri Uygulanmak Suretiyle Yüzde Elli Oranında Arttırılan Kısmında Hukuka Uygunluk Bulunmadığı)"
İZMİRBİM-1VD15.6.2017E. 2017/931 K. 2017/1745"VERGİ ZİYAI CEZALI GEÇİCİ VERGİNİN KALDIRILMASI İSTEMİ ( Konusu Beş Bin Türk Lirasını Geçmeyen Vergi Davaları Tam Yargı Davaları ve İdari İşlemlere Karşı Açılan İptal Davaları Hakkında İdare ve Vergi Mahkemelerince Verilen Kararlar Kesin Olup Bunlara Karşı İstinaf Yoluna Başvurulamayacağı - Uyuşmazlık Konusu Vergi Ziyaı Cezalı Geçici Vergi Tarhiyatları Tutar İtibarıyla Söz Konusu Sınırın Altında Kaldığından Karar Kesin Olup İstinaf Yoluna Başvurulmasının Mümkün Olmadığı )
KONUSU BEŞ BİN TÜRK LİRASINI GEÇMEYEN DAVALAR ( Vergi Davaları Tam Yargı Davaları ve İdari İşlemlere Karşı Açılan İptal Davaları Hakkında İdare ve Vergi Mahkemelerince Verilen Kararlar Kesin Olup Bunlara Karşı İstinaf Yoluna Başvurulamayacağı - Uyuşmazlık Konusu Vergi Ziyaı Cezalı Geçici Vergi Tarhiyatları Tutar İtibarıyla Söz Konusu Sınırın Altında Kaldığından Karar Kesin Olup İstinaf Yoluna Başvurulmasının Mümkün Olmadığı/İstinaf Başvurusunun İncelenmeksizin Reddi Gerektiği )
DAVA TUTARININ KANUNDA BELİRTİLEN SINIRIN ALTINDA KALMASI ( Konusu Beş Bin Türk Lirasını Geçmeyen Vergi Davaları Tam Yargı Davaları ve İdari İşlemlere Karşı Açılan İptal Davaları Hakkında İdare ve Vergi Mahkemelerince Verilen Kararlar Kesin Olup Bunlara Karşı İstinaf Yoluna Başvurulamayacağı - Uyuşmazlık Konusu Karar Kesin Olup İstinaf Yoluna Başvurulmasının Mümkün Olmadığı/İstinaf Başvurusunun İncelenmeksizin Reddi Gerektiği )"
İZMİRBİM-1VD16.6.2017E. 2017/903 K. 2017/1781"İDARİ İŞLEMİN İPTALİ İSTEMİ ( Davanın Davacının Bağışa Dayalı Emeklilik Sisteminden Ayrılması Sebebiyle Tahakkuk Ettirilerek Tahsil Olunan Verginin Hukuka Aykırı Olduğundan Bahisle Geri Ödenmesi İstemiyle Gelir İdaresi Başkanlığı'na Yapmış Olduğu Başvurunun Zımnen Reddine Dair İşlemin İptali İle Yapılan Ödemelerin Yasal Faiziyle Birlikte İadesi İstemine İlişkin Olduğu )
KESİN KARAR ( Konusu Beş Bin Türk Lirasını Geçmeyen Vergi Davaları Tam Yargı Davaları ve İdari İşlemlere Karşı Açılan İptal Davaları Hakkında İdare ve Vergi Mahkemelerince Verilen Kararların Kesin Olduğu/Bunlara Karşı İstinaf Yoluna Başvurulamayacağı )"
İZMİRBİM-1VD20.6.2017E. 2017/1643 K. 2017/1814"ÖDEME EMRİNİN İPTALİ İSTEMİ ( Kanuni Temsilcisi Olduğu Şirketin Kesinleşen ve Vadesinde Ödenmeyen Vergi Borçlarının Şirket Malvarlığından Tahsil Edilememesi Sebebiyle 6183 Sayılı Kanun'un Mükerrer 35. Maddesiyle 213 Sayılı Kanun'un 10. Md. Uyarınca Davacıdan Tahsili Amacıyla Kanuni Temsilci Sıfatıyla Düzenlenen Ödeme Emrinin İptali İstemi - Asıl Borçlusu Nezdinde Usulüne Uygun Olarak Kesinleşmeyen Amme Alacaklarının Tahsili Amacıyla Davacı Adına Düzenlenen Davaya Konu Ödeme Emrinde Yasal İsabet Bulunmadığı Gerekçesiyle Kabulüne Karar Verilmesinin Doğru Olduğu )
USULÜNE UYGUN KESİNLEŞMEYEN AMME ALACAKLARININ TAHSİLİ ( Amme Borçlusu Şirketten Tahsili İçin Şirket Adına Düzenlenen Ödeme Emrine Ait Tebliğ Alındısında Herhangi Bir Şerh ve İmza Bulunmadığı/Adres Tespit Tutanağı İle Ödeme Emri Tebliğinin İlişkilendirilemediği/Adreste Bulunamama Hususunun 213 S.K. Md. 102 Uyarınca Tebliğ Zarfı ile Eki Tutanak Haline Getirilmek ve Maddede Yer Alan Kişiler Tarafından İmzalanmak Suretiyle Tespit Edilmediği - Usulüne Uygun Olarak Kesinleşmeyen Amme Alacaklarının Tahsili Amacıyla Davacı Adına Düzenlenen Ödeme Emrinde Yasal İsabet Bulunmadığı Gerekçesiyle Davanın Kabulünün İsabetli Olduğu )"
İZMİRBİM-1VD20.6.2017E. 2017/1665 K. 2017/1818"ÖDEME EMİRLERİNİN İPTALİ İSTEMİ ( Danıştay Dava Daireleri ile İdari ve Vergi Dava Daireleri Genel Kurullarının Temyiz Üzerine Verdikleri Kararlar ile BİM'nin İtiraz Üzerine Verdikleri Kararların Düzeltme Yolu ile Yeniden İncelenebilmesi İYUK'nda Yazılı Nedenlerin Varlığı Halinde Mümkün Olduğu - Bu Kanunun İlgili Maddesinde Sayılan Nedenlerden Hiçbirine Uymayan Karar Düzeltme İsteminin Reddi Gerektiği )
İTİRAZ ÜZERİNE VERİLEN KARARLARIN İNCELENMESİ ( İlgili Genel Kurulların Temyiz Üzerine Verdikleri Kararlar ile BİM'nin İtiraz Üzerine Verdikleri Kararların Düzeltme Yolu ile Yeniden İncelenebilmesi İYUK'nda Yazılı Nedenlerin Varlığı Halinde Mümkün Olduğu - Karar Düzeltme İsteminin Reddi Gerektiği )"
İZMİRBİM-1VD22.6.2017E. 2017/1672 K. 2017/1828"VERGİ ZİYAI CEZALI GELİR VERGİSİ VE GELİR GEÇİCİ VERGİSİNİN KALDIRILMASI İSTEMİ ( İdare Tarafından Sahte ve Muhteviyatı İtibariyle Yanıltıcı Belge Düzenleme İddiasının Davacıya Fatura Kesen Şirket Yönünden Detaylı Olarak İncelenerek Usulüne Uygun Şekilde Ortaya Konulması Gerektiği )
SAHTE FATURA ( Davacının Sahte veya Muteviyatı İtibariyle Yanıltıcı Belge Kullandığı Hususunda Vergi İncelemesi Yapma Yetkisi Bulunan Davalı İdare Tarafından İlgili Dönem Yasal Defter ve Belgelerinin İncelenmesi Gerektiği )
TAKDİR KOMİSYONU KARARI ( Sahte Fatura Düzenlediği Yönünde Hakkında Usulüne Uygun Tespit Bulunmayan Mükelleften Alınan Faturaların Kullanılması Gerekçe Gösterilerek Takdir Komisyonunca Verilen Karar Üzerine Yapılan Davaya Konu Tarhiyatlarda Hukuka Uyarlık Bulunmadığı Gerekçesiyle Davanın Kabulünün İsabetli Olduğu )"
İZMİRBİM-1VD22.6.2017E. 2017/1681 K. 2017/1829"VERGİ ZİYAI CEZALI GELİR VERGİSİNİN KALDIRILMASI (Takdir Komisyonunca Satış Değerinin Araçların Özellikleri Dikkate Alınarak Tespit Edildiği Şeklindeki Genel Bir İfade İle Soyut Olarak Matrah Takdir Edilmesi ve Eksik İnceleme ve Varsayıma Dayalı Olarak Yapılan Davaya Konu Cezalı Tarhiyatlarda Hukuka Uyarlık Görülmediği)
ARAÇ SATIŞI (İlgili Noterliklerden Araç Satış Sözleşmeleri Temin Edilerek Davacı Tarafından Gerçekleştirilen Araç Satışlarından Elde Edilen Gelirin Kolaylıkla Somut Bir Biçimde Tespit Edilmesinin Mümkün Olduğu - Eksik İnceleme İle Sonuca Gidilmesinin Hatalı Olduğu/Vergi Ziyaı Cezalı Gelir Vergisinin Kaldırılması)
TAKDİR KOMİSYONUNCA İNCELEME YAPILMASI (Davacının Matraha Dair Bilgi ve Belgeleri İbraz Etmesinin İstenilmesi veya İlgili Noterliklerden Araç Satış Sözleşmelerinin Temin Edilmesi Gerektiği - Satış Değerinin Araçların Özellikleri Dikkate Alınarak Tespit Edildiği Şeklindeki Genel İfade İle Matrah Takdir Edilmesinin Hatalı Olduğu)"

İZMİRBİM-2VD

İZMİRBİM-2VD20.3.2017E. 2017/378 K. 2017/532"CEZALI KATMA DEĞER VERGİSİNİN KALDIRILMASI İSTEMİ ( Davacı Şirketin Hesap ve İşlemlerinin Sahte Fatura Kullanımı Sebebiyle İncelenmesinin Zamanında Bitirilmeme İhtimaline Binaen Sırf Zaman Aşımı Süresini Kesmek Amacıyla Dönem Matrahının Takdiri İçin Takdir Komisyonuna Sevk Edildiği - Zaman Aşımı Süresi Dolduktan Sonra Hakkında Hazırlanan Vergi Tekniği Raporu Done Alınmak Suretiyle Belirlenen Matrahlar Üzerinden Cezalı Tarhiyat Yapıldığı )
ZAMANAŞIMI ( Cezalı Katma Değer Vergisinin Kaldırılması İstemi - Süre Geçmesi Suretiyle Vergi Alacağının Kalktığı/Zamanaşımının Mükellefin Bu Hususta Bir Müracaatı Olup Olmadığına Bakılmaksızın Hüküm İfade Edeceği - Vergi Alacağının Doğduğu Takvim Yılını Takip Eden Yılın Başından Başlayarak Beş Yıl İçinde Tarh ve Mükellefe Tebliğ Edilmeyen Vergilerin Zamanaşımına Uğrayacağı )
ZAMANAŞIMININ DURMASI ( Vergi Dairesince Matrah Takdiri İçin Takdir Komisyonuna Başvurulmasının Zamanaşımını Durduracağı - Duran Zamanaşımının Mezkûr Komisyon Kararının Vergi Dairesine Tevdiini Takip Eden Günden İtibaren Kaldığı Yerden İşlemeye Devam Edeceği/Ancak İşlemeyen Sürenin Her Hâl ve Takdirde Bir Yıldan Fazla Olamayacağı - Sırf Zamanaşımını Kesmek Amacıyla Yapılan Takdire Sevk İşleminin 213 Sayılı Vergi Usul Kanunu'nun 114. Maddesinde Belirtilen Zamanaşımı Süresini Durdurmayacağı )
ZAMANAŞIMI SÜRESİNİN DOLMASINDAN SONRA DÜZENLENEN VERGİ TEKNİĞİ RAPORU ( Cezalı Katma Değer Vergisinin Kaldırılması İstemi - Davacı Hakkında İnceleme Yapılmadan Takdir Komisyonuna Sevk Edildiği/Takdir İşlemlerine Esas Teşkil Etmek Üzere Zamanaşımı Süresinin Dolmasından Sonra Düzenlenen Vergi Tekniği Raporunun Dikkate Alınması Suretiyle Takdir Edilen Matrah Farkları Üzerinden Yapılan Cezalı Katma Değer Vergisi Tarhiyatlarında Hukuka Uyarlık Görülmediği )"
İZMİRBİM-2VD22.3.2017E. 2017/399 K. 2017/601"CEZALI KATMA DEĞER VERGİSİNİN KALDIRILMASI İSTEMİ ( Resen Vergi Tarhı - Vergi Matrahının Tamamen veya Kısmen Defter Kayıt ve Belgelere veya Kanuni Ölçülere Dayanılarak Tespitine İmkân Bulunmayan Hallerde Takdir Komisyonları Tarafından Takdir Edilen veya Vergi İncelemesi Yapmaya Yetkili Olanlarca Düzenlenmiş Vergi İnceleme Raporlarında Belirtilen Matrah veya Matrah Kısmı Üzerinden Vergi Tarh Olunduğu/İnceleme Raporunda Bu Maddeye Göre Belirlenen Matrah veya Matrah Farkının Re'sen Takdir Olunmuş Sayılacağı )
ZAMANAŞIMI ( Cezalı Katma Değer Vergisinin Kaldırılması İstemi - Süre Geçmesi Suretiyle Vergi Alacağının Kalktığı/Zamanaşımının Mükellefin Bu Hususta Bir Müracaatı Olup Olmadığına Bakılmaksızın Hüküm İfade Edeceği - Vergi Alacağının Doğduğu Takvim Yılını Takip Eden Yılın Başından Başlayarak Beş Yıl İçinde Tarh ve Mükellefe Tebliğ Edilmeyen Vergilerin Zamanaşımına Uğrayacağı )
ZAMANAŞIMININ DURMASI ( Vergi Dairesince Matrah Takdiri İçin Takdir Komisyonuna Başvurulmasının Zamanaşımını Durduracağı - Duran Zamanaşımının Mezkûr Komisyon Kararının Vergi Dairesine Tevdiini Takip Eden Günden İtibaren Kaldığı Yerden İşlemeye Devam Edeceği/Ancak İşlemeyen Sürenin Her Hâl ve Takdirde Bir Yıldan Fazla Olamayacağı/Bu Süre İçinde Düzenlenen Vergi Tekniği Raporundaki Tespitlerden Hareket Edilerek Takdir Komisyonunca Matrah Takdir Edilmesi Halinde 213 Sayılı Kanun'un 113 ve 114. Maddelerinin Hiçbir Anlamı Kalmayıp Bu Maddelerin İşlemesinin Söz Konusu Olmayacağı Gerekçesiyle Davanın Kabulünün İsabetli Olduğu )"
İZMİRBİM-2VD29.3.2017E. 2017/687 K. 2017/749"BANKA HESABINA KONULAN E-HACZİN İPTALİ İSTEMİ ( Üzerine Haciz Konulan Banka Hesabının Serbest Avukat Olarak Çalışan Davacının Adalet Bakanlığı'nın Yazıları Gereği Müvekkilleri Adına Mahkemelerce ve İcra Dairelerince Para Yatırılmak Üzere Açılmış UYAP'a Tanımlı Hesap Olduğu - Davacının Mesleği İle İlgili veya Şahsına Ait Diğer Gelirleri Olduğuna Yönelik Bir Ayrıştırma Yapılarak 2004 S.K. Md. 71 Uyarınca Sınırlı Olarak Haciz Konulması Gerektiği )
İCRA MAHKEMESİNİN KARARİYLE TAKİBİN TALİK VEYA İPTALİ ( Borçlunun Takibin Kesinleşmesinden Sonraki Devrede Borcun ve Ferilerinin İtfa Edildiğini Yahut Alacaklının Kendisine Bir Mühlet Verdiğini Noterden Tasdikli veya İmzası İkrar Edilmiş Bir Belge İle İspat Ederse Tâkibin İptal veya Talikini Her Zaman İcra Mahkemesinden İsteyebileceği )
UYAP'A TANIMLI BANKA HESABINA UYGULANAN E-HACİZ ( Ödenmeyen Vergi Borçlarının Tahsili Amacıyla Banka Hesabına Uygulanan Haciz İşlemi Sebebiyle Serbest Avukat Olarak Çalışan Davacının UYAP'a Tanımlı Olduğu Anlaşılan Hesabına Yatırılan Paralara Yönelik Davalı İdarece Hiçbir Ayrıştırma ve Araştırma Yapılmaksızın Doğrudan Uygulanan E-Haciz İşleminin İsabetsiz Olduğu )"
İZMİRBİM-2VD20.6.2017E. 2017/1901 K. 2017/1964"VERGİ ZİYAI CEZALI KATMA DEĞER VERGİSİNİN KALDIRILMASI İSTEMİ ( Danıştay Dava Daireleri ile İdari ve Vergi Dava Daireleri Genel Kurullarının Temyiz Üzerine Verdikleri Kararlar ile BİM'nin İtiraz Üzerine Verdikleri Kararların Düzeltme Yolu ile Yeniden İncelenebilmesi İYUK'nda Yazılı Nedenlerin Varlığı Halinde Mümkün Olduğu - Bu Kanunun İlgili Maddesinde Sayılan Nedenlerden Hiçbirine Uymayan Karar Düzeltme İsteminin Reddi Gerektiği )
İTİRAZ ÜZERİNE VERİLEN KARARLARIN İNCELENMESİ ( Verilen Kararların Düzeltme Yolu ile Yeniden İncelenebilmesi İYUK'nda Yazılı Nedenlerin Varlığı Halinde Mümkün Olduğu - Bu Kanunun İlgili Maddesinde Sayılan Nedenlerden Hiçbirine Uymayan Karar Düzeltme İsteminin Reddi Gerektiği )
KARAR DÜZELTME İSTEMİ ( Danıştay Dava Daireleri ile İdari ve Vergi Dava Daireleri Genel Kurullarının Temyiz Üzerine Verdikleri Kararlar ile BİM'nin İtiraz Üzerine Verdikleri Kararların Düzeltme Yolu ile Yeniden İncelenebilmesi İYUK'nda Yazılı Nedenlerin Varlığı Halinde Mümkün Olduğu - Sayılan Nedenlerden Hiçbirine Uymayan Karar Düzeltme İsteminin Reddi Gerektiği )"

İZMİRBİM-3VD

İZMİRBİM-3VD28.2.2017E. 2016/1337 K. 2017/302"FAZLADAN ÖDENEN GÜMRÜK VERGİSİ İLE KATMA DEĞER VERGİSİNİN GERİ VERİLMESİ ( 3095 S. Kanun'da Öngörülen Oranda Faiz Uygulanarak İlgilisine Ödeneceği - Davacı Şirketin Fazladan Ödediği Vergilerin 6183 S. Kanunda Düzenlenmiş Tecil Faizi İle İadesine Karar Verilmesinde Hukuka Uygunluk Bulunmadığı )
HAKSIZ YERE FAZLADAN ALINAN VERGİ VE HARÇ ( Yoksun Kalınan Tutarın Ödemenin Yapıldığı Tarihten İtibaren 3095 S. Kanuni Faiz ve Temerrüt Faizine Dair Kanun'da Öngörülen Oranda Faiz Uygulanarak İlgilisine Ödenmesi Gerektiği - Fazladan Ödenen Gümrük Vergisi İle Katma Değer Vergisinin Geri Verilmesi )
FAİZ ( Fazladan Ödenen Gümrük Vergisi İle Katma Değer Vergisinin Geri Verilmesi - 3095 S. Kanun'da Öngörülen Oranda Faiz Uygulanarak İlgilisine Ödenmesi Gerektiği )"
İZMİRBİM-3VD27.4.2017E. 2017/413 K. 2017/695"ÖZEL USULSÜZLÜK CEZASININ KALDIRILMASI İSTEMİ ( 213 S.K. Md. 101 ve 102 Uyarınca Öncelikle Bilinen Adreslerinde Posta Yoluyla Tebligat Yapılmaya Çalışılması Gerektiği - İlanen Tebligat/7201 Sayılı Tebligat Kanunu'ndan Farklı Olarak 213 Sayılı Kanun Hükümlerinde Kapıya İlan Yapıştırılarak Evrak Muhtara Bırakılmak Suretiyle Tebligat ProsedürünÜN Öngörülmediği - Davacı Adına Düzenlenen Vergi Ceza İhbarnamesinin Tebligat Kanunu Uyarınca Tebliğinin Usulüne Uygun Kabul Edilemeyeceği - İhbarnamenin Davacı Açısından Hüküm İfade Edeceği Tarihin Öğrenildiği İddia Edilen Tarih Olduğu/Özel Usulsüzlük Cezasının Zamanaşımı Süresinin Son Gününe Kadar Tebliğ Edilmediği )
MUHATABIN ADRESTE BULUNMAMASI ( Tebliğ Yapılacak Kişinin Adresinde Bulunamaması Durumunda Durumun Posta Memuru Tarafından Tebliğ Alındısı Üzerine Şerh ve İmza Edilerek Tebliğ Evrakının Gönderildiği İdareye İade Edileceği ve Yeniden Tebliğe Çıkarılacağı - İkinci Defa Çıkarılan Tebliğ Evrakı da Aynı Sebeplerle Tebliğ Edilemezse Tebliğ Evrakının Gönderildiği İdareden Alınabileceği Şerhini İçeren Bir Pusulanın Kapıya Yapıştırılacağı/Tebliğ Evrakının Pusulanın Yapıştırıldığı Tarihten İtibaren On Beş Gün İçerisinde Muhatabı Tarafından Alınması Hâlinde Alındığı Günde Bu Süre İçerisinde Alınmaması Hâlinde İse On Beşinci Günde Tebliğ Yapılmış Sayılacağı )
İLANEN TEBLİGAT ( 213 S.K. Md. 102 Uyarınca Mutad Tebliğ Yolları Denenmesine Rağmen Posta Yoluyla Tebligat Yapma İmkanı Bulunmadığının Maddenin Son Fıkrasında Sayılan Şahısların İştirakıyla ve Maddede Tarif Edilen Şekilde Düzenlenecek Objektif Bir Kanaat Oluşturmaya Yeterli Tutanak Haline Getirilen Tebliğ Belgeleriyle Ortaya Konulması Durumunda Tebligatın İlanen Yapılması Gerektiği )
ZAMANAŞIMI ( Vergi Alacağının Doğduğu Takvim Yılını Takip Eden Yılın Başından Başlayarak Beş Yıl İçinde Tarh ve Mükellefe Tebliğ Edilmeyen Vergilerin Zamanaşımına Uğrayacağı - 5 Yıllık Zamanaşımı Süresi İçerisinde Kesilmesine Rağmen Tebliğ Edilmeyen Davaya Konu Özel Usulsüzlük Cezasının 213 Sayılı Kanun'un 114. Maddesi Uyarınca Zamanaşımına Uğradığı ve Bu Cezada Yasal İsabet Bulunmadığı Gerekçesiyle Davanın Kabulünün İsabetli Olduğu )"
İZMİRBİM-3VD25.5.2017E. 2017/765 K. 2017/804"ŞİRKET ADINA DÜZENLENEN VERGİ İNCELEME RAPORU ( Özel Usulsüzlük Cezasının Kaldırılması İstemi - Usulsüz Tebligatın Zaman Aşımını Kestiğinden Söz Edilemeyeceği/Davacı Şirket Tarafından 08.01.2016 Tarihinde Ittılaına Girdiği Belirtilen 2010 Yılına Dair Cezanın Zamanaşımına Uğradığı Açık Bulunduğundan Cezanın Kaldırılmasına Karar Verileceği )
ZAMANAŞIMI ( Usulsüz Tebligatın Zaman Aşımını Kestiğinden Söz Edilemeyeceği - Davacı Şirket Tarafından 08.01.2016 Tarihinde Ittılaına Girdiği Belirtilen 2010 Yılına Dair Cezanın Zamanaşımına Uğradığı Açık Bulunduğundan Cezanın Kaldırılacağı/Özel Usulsüzlük Cezasının Kaldırılması İstemi )
ÖZEL USULSÜZLÜK CEZASININ KALDIRILMASI İSTEMİ ( Usulsüz Tebligatın Zaman Aşımını Kestiğinden Söz Edilemeyeceği - Davacı Şirket Tarafından 08.01.2016 Tarihinde Ittılaına Girdiği Belirtilen 2010 Yılına Dair Cezanın Zamanaşımına Uğradığı Açık Bulunduğundan Cezanın Kaldırılması Gerektiği )
USULSÜZ TEBLİGAT ( Özel Usulsüzlük Cezasının Kaldırılması İstemi - Öncelikle Tebliğ Yapılması Gerekenlere Dair Olarak Herhangi Bir Kayıt Konulmaksızın Sigorta Çıkışı Yapılan Dolayısıyla Çalışan Olarak Kabulü Olanaklı Olmayan Şahsa Yapılan Tebliğin Usulsüz Olduğunun Gözetileceği )"
İZMİRBİM-3VD19.6.2017E. 2017/1111 K. 2017/954"DÜZELTME ŞİKAYET BAŞVURUSUNUN REDDİNE DAİR İŞLEMİN İPTALİ ( Hukuki Bir Sorun Teşkil Eden Yasa ve Tebliğ Hükümlerinin Yorumu Sonunda Çözümlenebilecek Nitelikte Olan Uyuşmazlıkta Düzeltme ve Şikayet Yoluna Gidilmesi Sonucu Tesis Edilen İşlemi İptal Eden Mahkeme Kararında Usul ve Hukuka Uygunluk Görülmediği )
VERGİ HATASI ( Davada İleri Sürülen Hatanın Açıklanan Yasa Hükümlerinin Aradığı Anlamda Vergi Hatası Olmadığı Sonucuna Varıldığı - İleri Sürülen Hatanın Düzeltme ve Şikayet Yoluyla Giderilmesi İmkanı Bulunmadığı )
HUKUKİ SORUN ( Teşkil Eden Yasa ve Tebliğ Hükümlerinin Yorumu Sonunda Çözümlenebilecek Nitelikte Olan Uyuşmazlıkta Düzeltme ve Şikayet Yoluna Gidilmesi Sonucu Tesis Edilen İşlemi İptal Eden Mahkeme Kararının Hatalı Olduğu )"
İZMİRBİM-3VD20.6.2017E. 2017/1032 K. 2017/960"ÖZEL USULSÜZLÜK CEZASININ KALDIRILMASI İSTEMİ ( Cezanın Kesilmesine Neden Olan Ticari Faaliyetin Gerçekleştirildiği Dönemde Ticari Kazanç Sebebiyle İkrazatçılık Faaliyetinden Dolayı Mükellefiyet Kaydının Bulunmadığı - Elde Edilen Hasılat İçin Fatura Düzenlemediği Sonucuna Ulaşılarak Davacı Adına Kesilen Özel Usulsüzlük Cezasının Hukuka Aykırı Olduğu )
MÜKELLEF ( Vergi Uyuşmazlığına Konu Dönemde Mükellef Olmaması Nedeniyle Fatura vb. Belge Bastırmayan Mükellefin Bu Belgeleri Kullanması da Mümkün Olmadığından Elde Edilen Hasılat İçin Fatura Düzenlemediği Sonucuna Ulaşılarak Davacı Adına Kesilen Özel Usulsüzlük Cezasında Hukuka Uyarlık Bulunmadığı )"
İZMİRBİM-3VD20.6.2017E. 2017/1085 K. 2017/981"ÖZEL USULSÜZLÜK CEZALARININ KALDIRILMASI İSTEMİ (Sigorta Acentası Olan Davacının Bu Faaliyetinin Dışında Fatura Düzenlenmesini Gerektiren Mal ve Hizmet Alış Satışları Olduğu Yolunda Tespitte Bulunulmamış Olması Karşısında Formların Verilmediğinden Bahisle Adına Kesilen Özel Usulsüzlük Cezalarında Hukuka Uyarlık Bulunmadığı)
SİGORTA ARACILIK HİZMETLERİ (Niteliği ve Düzenlenmesi Gereken Belgeler Dikkate Alındığında Bunların Fatura Düzenlenmesini Gerektirecek Mal ve Hizmet Alış Satışları Olduğu Hususunun İlgili Vergi İdaresince Tespitinin Gerekeceği - Özel Usulsüzlük Cezalarının Kaldırılması)
VERGİ KAYIP KAÇAĞININ ÖNLENMESİ (Sigorta Acentelerinin Devamlı Bilgi Vermek Durumunda Bulunan Diğer Mükellefler Gibi Boş da Olsa Ba Bs İle Bildirimde Bulunmaları Gerektiği Kabulünün Vergi Kayıp ve Kaçağının Önlenmesi Amacına Uygun Düşmeyeceği - Özel Usulsüzlük Cezalarının Kaldırılması)
BA / BS BİLDİRİM FORMLARI VERME YÜKÜMLÜLÜĞÜ (Özel Usulsüzlük Cezalarının Kaldırılması - Sigorta Acentası Olan Davacının Bu Faaliyetinin Dışında Fatura Düzenlenmesini Gerektiren Mal ve Hizmet Alış Satışları Olduğu Yolunda Herhangi Bir Tespitte Bulunulmamış Olması Karşısında Ba Bs Bildirim Formlarını Verme Yükümlüğü Bulunmadığı)"
İZMİRBİM-3VD20.6.2017E. 2017/627 K. 2017/972"İDARİ İŞLEMİN İPTALİ İSTEMİ ( Noterde Kat Karşılığı İnşaat ve Vekalet Sözleşmeleri Sebebiyle Alınan Harç ve Damga Vergilerinin İadesi İstemiyle Yapılan Başvurunun Reddine Dair İdari İşlemin İptali İstemi - Sözleşme Tarihi İtibari İle Riskli Yapı Olduğu Yönünde Herhangi Bir Tespit Bulunmayan Taşınmaz Hakkında Yapılan Noter Sözleşmelerinde Harç ve Damga Vergilerinin Alınmasında Hukuka Aykırılık Olmadığı )
RİSKLİ YAPI ( İdari İşlemin İptali İstemi - Sözleşme Tarihi İtibari İle Riskli Yapı Olduğu Yönünde Herhangi Bir Tespit Bulunmayan Taşınmaz Hakkında Yapılan Noter Sözleşmelerinde Ödenen Harç ve Damga Vergilerinin 6306 Sayılı Kanun Kapsamında Değerlendirilmesinin Mümkün Olmadığı/Davaya Konu İşlemde Hukuka Aykırılık Görülmediği Gerekçesiyle Davanın Reddinin İsabetli Olduğu )
HARÇ VE DAMGA VERGİSİNİN İADESİ ( Noterde Kat Karşılığı İnşaat ve Vekalet Sözleşmeleri Sebebiyle Alınan Harç ve Damga Vergilerinin İadesi İstemiyle Yapılan Başvurunun Reddine Dair İdari İşlemin İptali İstemi - Taşınmazın Sözleşme Tarihi İtibari İle Riskli Yapı Olduğu Yönünde Herhangi Bir Tespit Bulunmadığı/Noter Sözleşmelerinde Ödenen Harç ve Damga Vergilerinin 6306 Sayılı Kanun Kapsamında Değerlendirilemeyeceği )"
İZMİRBİM-3VD20.6.2017E. 2017/722 K. 2017/979"AMME ALACAĞI İÇİN TAPU KAYDINA KONULAN HACZİN KALDIRILMASI ( Taşınmaz Üzerine Konulan Haczin Mülkiyet Hakkını Dilediğince Yararlanmayı Engelleyen Bir İşlem Olduğu - Taşınmaz Malikinin Menfaatini Engelleyen Haciz İşlemi İçin İdareye Yapılan Her Yeni Müracaatın Dava Açma Süresini Yenden Canladırdığının Kabulü Gereği )
DAVA AÇMA SÜRESİNİN YENİDEN CANLANMASI ( Amme Alacağı İçin Davacıya Ait Taşınmaza Konulan Haciz Davacının Mülkiyet Hakkında Dilediğince Yararlanması Engellediğinden İdareye Haczin Kaldırılması İçin Yapılan Her Yeni Başvurunun Dava Açma Süresini Yeniden Canlandırıcağı - Tahsil Zamanaşımına Uğramış Amme Alacağı İçin Konulan Haczin Kaldırılması İçin Yapılan Başvurunun Reddinde Hukuka Uyarlık Bulunmadığı )"
İZMİRBİM-3VD20.6.2017E. 2017/893 K. 2017/977"ÖDEME EMRİNİN İPTALİ İSTEMİ ( Danıştay Dava Daireleri ile İdari ve Vergi Dava Daireleri Kurullarının Temyiz Üzerine Verdikleri Kararlar ile Bölge İdare Mahkemesi'nin İtiraz Üzerine Verdikleri Kararların Düzeltme Yolu ile Yeniden İncelenebilmesinin İYUK'nda Yazılı Nedenlerin Varlığı Halinde Mümkün Olduğu - Kanunda Sayılan Nedenlerden Hiçbirine Uymayan Karar Düzeltme İsteminin Reddi Gerektiği )
DÜZELTME YOLU İLE İNCELEME YAPILMASI ( Danıştay Dava Daireleri ile İdari ve Vergi Dava Daireleri Kurullarının Temyiz Üzerine Verdikleri Kararlar ile Bölge İdare Mahkemesi'nin İtiraz Üzerine Verdikleri Kararların Yeniden İncelenebilmesinin İYUK'nda Yazılı Nedenlerin Varlığı Halinde Mümkün Olduğu - Kanunda Sayılan Nedenlerden Hiçbirine Uymayan Karar Düzeltme İsteminin Reddi Gerektiği )
KARAR DÜZELTME İSTEMİ ( Danıştay Dava Daireleri ile İdari ve Vergi Dava Daireleri Kurullarının Temyiz Üzerine Verdikleri Kararlar ile Bölge İdare Mahkemesi'nin İtiraz Üzerine Verdikleri Kararların Düzeltme Yolu ile Yeniden İncelenebilmesinin İYUK'nda Yazılı Nedenlerin Varlığı Halinde Mümkün Olduğu - Kanunda Sayılan Nedenlerden Hiçbirine Uymayan İstemin Reddi Gerektiği )"
İZMİRBİM-3VD20.6.2017E. 2017/972 K. 2017/990"MAL VE HİZMET ALIM VE SATIŞLARINA İLİŞKİN FORM BİLDİRME YÜKÜMLÜLÜĞÜ ( Ba ve Bs Form Bildirme Yükümlülüğünün Beş Bin Türk Lirası Üzerindeki İşlemler Hakkında Zorunlu Olduğu - Yasal Sınır Üzerinde Mal veya Hizmet Alım veya Satışı Bulunduğu Kanıtlanamayan Davacı Hakkında Usulsüzlük Cezası Kesilmesinde Hukuka Uyarlık Bulunmadığı )
USULSÜZLÜK CEZASI ( Mal ve Hizmet Alım ve Satışlarına İlişkin Form Bildirim Yükümlülüğüne Uymama - Belirlenen Yasal Limit Altındaki Mal ve Hizmet Alım veya Satışlar İçin Ba veya Bs Form Bildirme Yükümlülüğü Bulunmadığından Limit Altındaki Alım veya Satışlar İçin Usulsüzlük Cezası Tahakkukunun Hukuka Uyarlı Olmadığı )"

KONYABİM-2VD

KONYABİM-2VD28.4.2017E. 2016/1805 K. 2017/1105"VERGİ ZİYAI CEZALI KDV TARHİYATININ KALDIRILMASI İSTEMİ (KDV İndirim Reddi Yetkisi Bulunmayan Takdir Komisyonlarınca Hakkında Sahte Belge Düzenlediği Yönünde Vergi Tekniği Raporu Bulunan Mükelleften Kullandığı Fatura Tutarına Tekabul Eden KDV İndirimlerinin Reddine Karar Verilmesi Üzerine Tarhiyat Yapılmasının Mümkün Olmadığı)
TAKDİR KOMİSYONU KARARINA İSTİNADEN CEZALI VERGİ (KDV İndirim Reddi Yetkisi Bulunmayan Takdir Komisyonlarınca Hakkında Sahte Belge Düzenlediği Yönünde Vergi Tekniği Raporu Bulunan Mükelleften Kullandığı Fatura Tutarına Tekabul Eden KDV İndirimlerinin Reddine Karar Verilmesi Üzerine Tarhiyat Yapılmasının Mümkün Olmadığı - Vergi Ziyaı Cezalı Katma Değer Vergisi Tarhiyatının Kaldırılması İstemi)
İNDİRİM YETKİSİ BULUNMAMASI (Vergi Ziyaı Cezalı Katma Değer Vergisi Tarhiyatının Kaldırılması İstemi - KDV İndirim Reddi Yetkisi Bulunmayan Takdir Komisyonlarınca Hakkında Sahte Belge Düzenlediği Yönünde Vergi Tekniği Raporu Bulunan Mükelleften Kullandığı Fatura Tutarına Tekabul Eden KDV İndirimlerinin Reddine Karar Verilmesi Üzerine Tarhiyat Yapılmasının Mümkün Olmadığı)"

SAMSUNBİM-3D

SAMSUNBİM-3D26.9.2017E. 2017/173 K. 2017/988"İDARİ İŞLEMİN İPTALİ İSTEMİ ( Sağlık Bakanlığı Kadrosunda İken Uzmanlık Eğitimi İçin Tıp Fakültesinde Görevlendirilen Davacının Döner Sermaye Bütçesine Sunduğu Katkı ve Tabip Olarak Statüsü Dikkate Alındığında Tarafına Döner Sermaye Ek Ödemesi Yapılması İstemiyle Yaptığı Başvurunun Reddine Dair İşlemde Hukuka Uyarlık Bulunmadığı )
DÖNER SERMAYE ÖDENMESİNE DAİR BAŞVURUNUN REDDİ İŞLEMİNİN İPTALİ İSTEMİ ( Uzmanlık Eğitimi İçin Görevlendirilen Hekimlerin Döner Sermayeye Sunulan Katkı ve Statü Bakımından Araştırma Görevlisi Kadrosundaki Uzmanlık Öğrencileriyle Aynı Hizmeti Yürüttükleri - Döner Sermaye Ödemesi Yönünden Araştırma Görevlisi Kabul Edilmeleri Gerektiği )
UZMANLIK EĞİTİMİ İÇİN GÖREVLENDİRİLEN HEKİMLERİN DÖNER SERMAYE HAKKI ( Davacının Döner Sermaye Bütçesine Sunduğu Katkı ve Tabip Olarak Statüsü Dikkate Alındığında Tarafına Döner Sermaye Ek Ödemesi Yapılması İstemiyle Yaptığı Başvurunun Reddine Dair İşlemde Hukuka Uyarlık Bulunmadığı - İdari İşlemin İptali )"

ANKARABİM-10D

ANKARABİM-10D15.7.2013E. 2013/163 K. 2013/1082"MİMAR ( Para Cezası İle Tecziyeye Dair TMMOB Mimarlar Odasının İşleminin İptali İstemi - Davacının Belediyenin İnşaat Ruhsatlarında Oda Vizesi ve Mesleki Denetim Aranmadığı İçin Almış Olduğu İşler Dolayısıyla Vize ve Mesleki Denetimini Yaptırmadığı/Üyelerin Meslek Odasının Kendileri İçin Koyduğu Kurallara Uymakla Yükümlü Olduğu - Dava Konusu İşlemde Hukuka Aykırılık Bulunmadığı)
PARA CEZASI İLE TECZİYEYE DAİR TMMOB MİMARLAR ODASININ İŞLEMİNİN İPTALİ İSTEMİ ( Davacının Belediyenin İnşaat Ruhsatlarında Oda Vizesi ve Mesleki Denetim Aranmadığı İçin Almış Olduğu İşler Dolayısıyla Vize ve Mesleki Denetimini Yaptırmadığı - TMMOB Mimarlar Odası Serbest Mimarlık Hizmetlerim Uygulama Tescil ve Mesleki Denetim Yönetmeliğinin 15. Md. ( A) Bendine Aykırı Davrandığı)
VİZE VE MESLEKİ DENETİM YAPTIRMAMA ( Davacının TMMOB Mimarlar Odası Serbest Mimarlık Hizmetlerim Uygulama Tescil ve Mesleki Denetim Yönetmeliğinin 15. Md. ( A) Bendine Aykırı Davrandığı - Dava Konusu İşlemde Hukuka Aykırılık Bulunmadığı/Mimar Olan Davacının Para Cezası İle Tecziyeye Dair Tmmob Mimarlar Odasının İşleminin İptali İstemi)"

ANKARABİM-11D

ANKARABİM-11D19.4.2017E. 2017/6860 K. 2017/28033"OTUZ YILI AŞAN HİZMET YILI ( İkramiye Ödemesinde Bulunulacağı - 27.01.2017'den İtibaren Bu İstemle Açılan Davalarda Davanın Konusuz Kalması Sebebiyle Karar Verilmesine Yer Olmadığına Karar Verileceği - SGK'ca Kanun Yollarına Başvurulmayacağı 27.01.2017'den Önce Yapılan İtiraz Veya Temyiz Başvurularından Vazgeçilmiş Sayılacağı )
İTİRAZ BAŞVURUSUNDAN VAZGEÇİLMİŞ SAYILMA ( Otuz Yıldan Fazla Emekli İkramiyesine Müstahak Hizmet Süreleri Bulunanlara İkramiye Ödemesinde Bulunulacağı/27.01.2017'den İtibaren Bu İstemle Açılan Davaların Konusuz Kaldığı - SGK'nın 27.01.2017'den Önce Yaptığı İtiraz Veya Temyiz Başvurularından Vazgeçmiş Sayılacağı )
EMEKLİ İKRAMİYESİ ( Otuz Yıldan Fazla Emekli İkramiyesine Müstahak Hizmet Süreleri Bulunanlara 27.01.2017'den İtibaren İkramiye Ödemesinde Bulunulacağı - 27.01.2017'den İtibaren Bu istemle Açılan Davalarda Davanın Konusuz Kalması Sebebiyle Karar Verilmesine Yer Olmadığına Karar Verileceği )"

ANKARABİM-12D

ANKARABİM-12D21.2.2017E. 2017/76 "MESLEKTEN MEN CEZASINA İLİŞKİN İŞLEMİN İPTALİ İSTEMİ ( Oda Mevzuatında Kayıtlı Mimar Mühendis ve Bürolar Tarafından Üretilen Harita Plan Etüt ve Projelerin İlgili Kurumlara Sunulmadan Önce Oda Onayına Sunulması Gerektiği Belirtilmekte ise de Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Tarafından İl Valiliklerine ve Büyükşehir Belediye Başkanlıklarına Gönderilen Genelge'de Projelerde Oda Onayının Aranmayacağının Belirtildiği - Zorunluluk Bulunmadığından İşlem Hukuka Uymayıp Yürütmenin Durdurulması Gerektiği/İtiraz İsteminin Reddi Gerektiği )
HARİTA PLAN ETÜT VE PROJELERİN ODA ONAYINA SUNULMASI ( Oda Mevzuatında Kayıtlı Mimar Mühendis ve Bürolar Tarafından Üretilen Harita Plan Etüt ve Projelerin İlgili Kurumlara Sunulmadan Önce Onaya Sunulması Gerektiği Belirtilmekte ise de Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Tarafından İl Valiliklerine ve Büyükşehir Belediye Başkanlıklarına Gönderilen Genelge'de Projelerde Onayın Aranmayacağının Belirtildiği - Zorunluluk Bulunmadığından İşlem Hukuka Uymayıp Yürütmenin Durdurulması Gerektiği/İtiraz İsteminin Reddi Gerektiği )
TELAFİSİ GÜÇ VE İMKANSIZ ZARARLARIN DOĞMASI ( Yürütmenin Durdurulması Gerektiği - Oda Mevzuatında Kayıtlı Mimar Mühendis ve Bürolar Tarafından Üretilen Harita Plan Etüt ve Projelerin İlgili Kurumlara Sunulmadan Önce Oda Onayına Sunulması Gerektiği Belirtilmekte ise de Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Tarafından İl Valiliklerine ve Büyükşehir Belediye Başkanlıklarına Gönderilen Genelge'de Projelerde Oda Onayının Aranmayacağının Belirtildiği - Zorunluluk Bulunmadığından İşlemin Hukuka Uymadığı/İtiraz İsteminin Reddi Gerektiği )"
ANKARABİM-12D15.6.2017E. 2017/236 K. 2017/659"İDARİ İŞLEMİN İPTALİ İSTEMİ ( Davanın Daha Önce Vekili Olduğu Şikayetçi Aleyhine Dava Takip Ettiği Gerekçesiyle İstanbul Barosu Başkanlığı Tarafından Verilen Kınama Cezasına Dair Kararın Onanmasına İlişkin Türkiye Barolar Birliği Başkanlığı İşleminin İptali İstemine İlişkin Olduğu - Avukatın Aynı İşte Menfaati Zıt Taraflara Hukuki Yardımda Bulunamayacağı/Tapu Tescil Davalarında Vekilliğini Üstlendiği Şikayetçi İle Aralarındaki Vekalet İlişkisi Sona Eren Davacının Daha Sonra Şikayetçi Tarafından Açılan Boşanma Davasında Karşı Tarafın Vekilliğini Üstlenmiş Olmasının Aynı İşte Menfaati Zıt Taraflara Hukuki Yardımda Bulunma Olarak Değerlendirilemeyeceği )
MENFAATİ ZIT TARAFLARA HUKUKİ YARDIM ( Avukatın Aynı İşte Menfaati Zıt Taraflara Hukuki Yardımda Bulunamayacağı/Tapu Tescil Davalarında Vekilliğini Üstlendiği Şikayetçi İle Aralarındaki Vekalet İlişkisi Sona Eren Davacının Daha Sonra Şikayetçi Tarafından Açılan Boşanma Davasında Karşı Tarafın Vekilliğini Üstlenmiş Olmasının Aynı İşte Menfaati Zıt Taraflara Hukuki Yardımda Bulunma Olarak Değerlendirilemeyeceği - Davaya Konu İşlemde Hukuka Uyarlık Bulunmadığı Gerekçesiyle Davaya Konu İşlemin İptaline Dair Yerel Mahkemece Verilen Kararın İsabetli Olduğu )"
ANKARABİM-12D15.6.2017E. 2017/612 K. 2017/649"AVUKAT HAKKINDA DİSİPLİN KOVUŞTURMASI ( Avukat Hakkında Baro Yönetim Kurulu'nca Verilen Disiplin Kovuşturması Açılmasına Yer Olmadığına İlişkin Kararın Kaldırılması İstemi - Hakim ve Savcılarla İlişkilerinde Avukatın Hizmetin Özelliklerinden Gelen Ölçülere Uygun Davranmak Zorunda Olduğu/Karşılıklı Saygının Esas Olduğu )
MESLEK KURALLARI ( Avukatların Yüklendikleri Görevleri Bu Görevin Kutsallığına Yakışır Bir Şekilde Özen Doğruluk ve Onur İçinde Yerine Getirmek ve Avukatlık Unvanının Gerektirdiği Saygı ve Güvene Uygun Biçimde Davranmak ve Türkiye Barolar Birliğince Belirlenen Meslek Kurallarına Uymakla Yükümlü Oldukları - Avukat Hakkında Baro Yönetim Kurulu'nca Verilen Disiplin Kovuşturması Açılmasına Yer Olmadığına İlişkin Kararın Kaldırılması Kararının İsabetli Olduğu )"

ANKARABİM-1VD

ANKARABİM-1VD5.4.2017E. 2016/460 K. 2017/600"VERGİ ZİYAI CEZALI GEÇİCİ VERGİLERİN KALDIRILMASI ( Vergiyi Doğuran Olayın Yılı Karşısında Tarhiyata Dair İhbarnamelerin Tarh Zamanaşımı Süresinin Dolduğu Tarih Geçirildikten Sonra Tebliğ Edilmesi Sebebiyle Uyuşmazlık Konusu Vergi ve Cezalar Tarh Zamanaşımına Uğramış Olup Davaya Konu Tarhiyatlarda Hukuka Uygunluk Bulunmadığı )
ZAMANAŞIMININ DURMASI ( İncelemenin Takdir Komisyonunca Değil Zamanaşımı Süresi Dolduktan Sonra Vergi Müfettişince Yapılmış Olması Karşısında Takdire Sevk İle Zamanaşımının Durduğunun Kabulüne Olanak Bulunmadığı - Vergi Ziyaı Cezalı Geçici Vergilerin Kaldırılması )
TARH ZAMANAŞIMI SÜRESİ ( Takdire Sevk İle Zamanaşımının Durduğunun Kabulüne Olanak Bulunmadığından Vergiyi Doğuran Olayın Yılı Karşısında Tarhiyata Dair İhbarnamelerin Tarh Zamanaşımı Süresinin Dolduğu Tarih Geçirildikten Sonra Tebliğ Edilmesi Sebebiyle Uyuşmazlık Konusu Vergi ve Cezaların Tarh Zamanaşımına Uğramış Olduğu )
TAKDİR KOMİSYONUNCA İNCELEME YAPILMASI ( Mükelleflerin Dönem Matrahlarının Takdirinde Her Türlü Araştırma İnceleme Yapmaları Mümkün İse de Olayda İncelemenin Zamanaşımı Süresi Dolduktan Sonra Vergi Müfettişince Yapılmış Olması Karşısında Takdire Sevk İle Zamanaşımının Durduğunun Kabul Edilemeyeceği )"
ANKARABİM-1VD5.4.2017E. 2016/586 K. 2017/592"GELİR VERGİSİ GEÇİCİ VERGİ TARHİYATI ( Vergilerin Kaldırılması Talebi - Vergi Tekniği Raporu Dikkate Alınarak Takdir Komisyonunca Belirlenen Matrah Üzerinden Cezalı Gelir Vergisi ve Geçici Vergi Tarhiyatları Yapılmasında Hukuka Uyarlık Bulunmadığı ve Davaya Konu Tarhiyatlara Konu Vergi Borçlarının Zamanaşımı Sebebiyle Ortadan Kalktığı Sonucuna Ulaşıldığı Gerekçesiyle Vergi Ziyaı Cezalı Olarak Tarh Edilen Vergilerin Kaldırılmasına Dair Kararın Yerinde Görüldüğü )
VERGİ BORÇLARININ ZAMANAŞIMI SEBEBİYLE ORTADAN KALKMASI ( Vergi Tekniği Raporu Dikkate Alınarak Takdir Komisyonunca Belirlenen Matrah Üzerinden Cezalı Gelir Vergisi ve Geçici Vergi Tarhiyatları Yapılmasında Hukuka Uyarlık Bulunmadığı ve Davaya Konu Tarhiyatlara Konu Vergi Borçlarının Zamanaşımı Sebebiyle Ortadan Kalktığı Sonucuna Ulaşıldığı Gerekçesiyle Vergi Ziyaı Cezalı Olarak Tarh Edilen Vergilerin Kaldırılmasına Dair Kararın Bozulmasını Gerektiren Neden Görülmediği )"
ANKARABİM-1VD20.4.2017E. 2016/115 K. 2017/815"TİCARİ KAZANCIN BEYAN DIŞI BIRAKILMASI ( Vergi Ziyaı Cezalı Gelir Vergisinin Kaldırılması - Re'sen Tarh Nedeni Ortaya Konulmadan Takdire Sevk İle Zamanaşımı Durmayacağı/22.12.2014'de Takdir Komisyonuna Sevk Edildiği İhbarnamenin 30.04.2015 Tarihinde Tebliğ Edildiği - Zamanaşımı Nedeniyle Tarhiyatta Hukuka Uygunluk Bulunmadığı )
ZAMANAŞIMI ( Re'sen Tarh Nedeni Ortaya Konulmadan Takdire Sevk İle Zamanaşımı Durmayacağı - 22.12.2014'de Takdir Komisyonuna Sevk Edildiği İhbarnamenin 30.04.2015 Tarihinde Tebliğ Edildiği/Zamanaşımı Nedeniyle Tarhiyatta Hukuka Uygunluk Bulunmadı - Re'sen Tarh Edilen Bir Kat Vergi Ziyaı Cezalı Gelir Vergisinin Kaldırılması )
RE'SEN TARH NEDENİ ORTAYA KONULMADAN TAKDİRE SEVK İLE ZAMANAŞIMI DURMAYACAĞI ( Re'sen Tarh Edilen Bir Kat Vergi Ziyaı Cezalı Gelir Vergisinin Kaldırılması - 22.12.2014'de Takdir Komisyonuna Sevk Edildiği İhbarnamenin 30.04.2015 Tarihinde Tebliğ Edildiği/Zamanaşımı Nedeniyle Tarhiyatta Hukuka Uygunluk Bulunmadığı )"

ANKARABİM-2VD

ANKARABİM-2VD22.3.2017E. 2016/1082 K. 2017/501"VERGİ ZİYAI CEZALI KATMA DEĞER VERGİSİNİN KALDIRILMASI İSTEMİ ( 213 Sayılı Vergi Usul Kanunu'nun 114. Maddesinin İkinci Fıkrasında Yer Alan Vergi Dairesince Matrah Takdiri İçin Takdir Komisyonuna Başvurulması Zamanaşımını Durdurduğuna İlişkin Hükmün Anayasa Mahkemesi Kararıyla İptal Edildiği )
ZAMANAŞIMI ( Vergi Ziyaı Cezalı Katma Değer Vergisinin Kaldırılması İstemi - Vergi Dairesince Matrah Takdiri İçin Takdir Komisyonuna Başvurulmasının Zamanaşımını Durduğuna İlişkin Hükmün Anayasa Mahkemesi'nce İptal Edildiği/Davaya Konu Tarhiyat Yönünden Takdir Komisyonunda Geçen Sürenin Zamanaşımını Durduracağının Kabulüne Olanak Bulunmadığı )
ANAYASA MAHKEMESİ'NİN İPTAL KARARI ( 213 S.K. Md. 114/2 Fıkrasında Yer Alan Vergi Dairesince Matrah Takdiri İçin Takdir Komisyonuna Başvurulmasının Zamanaşımını Durduğuna İlişkin Hükmün Anayasa Mahkemesi'nce İptal Edildiği - Davaya Konu Tarhiyat Yönünden Takdir Komisyonunda Geçen Sürenin Zamanaşımını Durdurmayacağı - Vergi ve Ceza İhbarnamesinin Beş Yıllık Tarh Zamanaşımı Süresi Dolduktan Sonra Davacıya Tebliğ Edildiği Anlaşıldığından Tarhiyatı Kaldıran Mahkeme Kararının İsabetli Olduğu )"
ANKARABİM-2VD15.6.2017E. 2016/1601 K. 2017/1209"TAHAKKUK FİŞİ İÇERİĞİ VERGİ VE FERİLERİNİN İPTALİ İSTEMİ ( Kesinleşen Söz Konusu Alacakların Tahsili Amacıyla Düzenlenen Bir Ödeme Emri Davaya Konu Yapılmadığı Gibi Vergi Borçlarıyla İlgili Olarak Davacı Tarafından Davalı İdareye Yapılmış Bir Başvuru ve Bu Başvuru Sonucu Tesis Edilmiş İşlem de Bulunmadığı - Davanın 2577 S. Kanun'un 14. Ve 15. Md. Uyarınca İncelenmeksizin Reddi Gerektiği )
DİLEKÇELER ÜZERİNE İLK İNCELEME ( Kesinleşen Alacakların Tahsili Amacıyla Düzenlenen Bir Ödeme Emri Davaya Konu Yapılmadığı Gibi Vergi Borçlarıyla İlgili Olarak Davacı Tarafından Davalı İdareye Yapılmış Bir Başvuru ve Bu Başvuru Sonucu Tesis Edilmiş İşlem de Bulunmadığı - Davanın İncelenmeksizin Reddedileceği/Tahakkuk Fişi İçeriği Vergi ve Ferilerinin İptali İstemi )
İDARİ İŞLEM ( Tahakkuk Fişi İçeriği Vergi ve Ferilerinin İptali İstemi - Kesinleşen Söz Konusu Alacakların Tahsili Amacıyla Düzenlenen Bir Ödeme Emri Davaya Konu Yapılmadığı Gibi Vergi Borçlarıyla İlgili Olarak Davacı Tarafından Davalı İdareye Yapılmış Bir Başvuru ve Bu Başvuru Sonucu Tesis Edilmiş İşlem de Bulunmadığı/Davanın 2577 S. Kanun'un 14. Ve 15. Md. Uyarınca İncelenmeksizin Reddedileceği )"
ANKARABİM-2VD15.6.2017E. 2017/116 K. 2017/1231"CEZALI GEÇİCİ VERGİNİN KALDIRILMASI İSTEMİ ( Gayrimenkul Alım Satım Faaliyetiyle İştigal Edildiğinin Kabulü İçin Bir Adet Satışın Yeterli Sayılmadığı - Beyanname Verme Yükümlülüğü Bulunmayan Davacının Ticari Kazanç Yönünden Takdire Sevkinde ve Takdir Komisyonunca Belirlenen Matrah Üzerinden Yapılan Davaya Konu Vergi Ziyaı Cezalı Tarhiyatta Yasal İsabet Bulunmadığı )
DEVAMLILIK UNSURU ( Cezalı Geçici Verginin Kaldırılması İstemi - Davacının Anılan Yılda Takdire Sevk Nedeni Olarak Gösterilen Taşınmaz Satışı Dışında Başkaca Bir Satışının Bulunmadığı/Satışta Ticari Kazancın Ayırt Edici Unsurlarından "Devamlılık" Unsurunun Mevcut Olmadığı )
BEYANNAME VERME YÜKÜMLÜLÜĞÜ ( Cezalı Geçici Verginin Kaldırılması İstemi - Ticari Organizasyon Dahilinde ve Ticari Kazanç Elde Edilmesi Gayesiyle Gayrimenkul Alım Satım Faaliyetiyle İştigal Edildiğinin Kabulü İçin Bir Adet Satışın Yeterli Sayılmasının Mümkün Olmadığı/Bu Satışları Sebebiyle Beyanname Verme Yükümlülüğü Bulunmayan Davacının Ticari Kazanç Yönünden Takdire Sevkinde ve Takdir Komisyonunca Belirlenen Matrah Üzerinden Yapılan Davaya Konu Vergi Ziyaı Cezalı Tarhiyatta Yasal İsabet Bulunmadığı )"
ANKARABİM-2VD15.6.2017E. 2017/400 K. 2017/1203"YENİDEN DÜZENENEN BEYAN TABLOSUNA GÖRE KDV TARHİYATI ( İşletmenin Finansman İhtiyacının Karşılanması İçin POS Cihazından Satış Olmaksızın Çekim Yaptırıldığı İddiasının Kredi Kartının Temel Kullanım Amacına Uymadığı Normal ve Mutad Bir Durum Olmadığı ve Bu Durumun Yasal Belgeler İle de İspatlanamadığı Dikkate Alındığında Kayıt ve Beyan Dışı Bırakıldığı Tespit Edilen KDV Matrah Farkının Eklenmesi Suretiyle Re'sen Yapılan KDV Tarhiyatında Hukuka Aykırılık Bulunmadığı )
BELGE DÜZENLENMEYEREK BEYAN DIŞI BIRAKILDIĞINDAN BAHİSLE TESPİT EDİLEN MATRAH FARKININ VE HESAPLANAN KDV TUTARLARININ MÜKELLEFİN BEYANLARINA İLAVE EDİLMESİ ( İşletmenin Finansman İhtiyacının Karşılanması İçin POS Cihazından Satış Olmaksızın Çekim Yaptırıldığı İddiasının Kredi Kartının Temel Kullanım Amacına Uymadığı ve Mutad Bir Durum Olmadığı/Kayıt ve Beyan Dışı Bırakıldığı Tespit Edilen KDV Matrah Farkının Eklenmesi Suretiyle Re'sen Yapılan KDV Tarhiyatında Hukuka Aykırılık Bulunmadığı )"
ANKARABİM-2VD22.6.2017E. 2017/46 K. 2017/1304"ÖZEL USULSÜZLÜK CEZASI İLE CEZALI KATMA DEĞER VERGİSİNİN İPTALİ İSTEMİ ( Özel Usulsüzlük Cezası İle Cezalı Vergi Arasında Sebep-Sonuç İlişkisi ya da Maddi veya Hukuki Bağlılık Bulunduğundan Söz Edilemeyeceği - Dava Dilekçesinin 2577 S. Kanun'un 15. Md. 1. Fıkrasının ( D) Bendi Uyarınca İki Dilekçeyle Dava Açılmak Üzere Reddedileceği)
İKİ DİLEKÇE İLE DAVA AÇMAK ÜZERE DİLEKÇE RED KARARI VERME ( Özel Usulsüzlük Cezası İle Cezalı Katma Değer Vergisinin İptali İstemi - Özel Usulsüzlük Cezası İle Cezalı Vergi Arasında Sebep-Sonuç İlişkisi ya da Maddi veya Hukuki Bağlılık Bulunduğundan Söz Edilemeyeceği)
DİLEKÇE RED ( Özel Usulsüzlük Cezası İle Cezalı Vergi Arasında Sebep-Sonuç İlişkisi ya da Maddi veya Hukuki Bağlılık Bulunduğundan Söz Edilemeyeceği - Özel Usulsüzlük Cezası İle Cezalı Katma Değer Vergisinin İptali İstemi)
TEK DİLEKÇE İLE DAVA AÇILAMAMASI ( Özel Usulsüzlük Cezası İle Cezalı KDV'nin İptali İstemi - Özel Usulsüzlük Cezası İle Cezalı KDV'nin Tarhiyatlarının Dayanaklarını Farklı Kanuni Düzenlemelerin Oluşturması Sebebiyle Çözümleri de Ayrı Ayrı Hukuki İrdelemeyi ve Kararlara Karşı Yapılacak İstinaf Taleplerinin Farklı Yargı Yerlerince Sonuçlandırılacağı)"

ANKARABİM-3VD

ANKARABİM-3VD20.6.2017E. 2017/481 K. 2017/1162"ÖDEME EMRİNİN İPTALİ İSTEMİ ( Davacının Muhasebe Kayıtlarını Tuttuğu ve Vergi Beyannamelerini İmzaladığı Şirket Hakkında Düzenlenen Vergi Tekniği Raporuna Göre Yükümlünün İnceleme Döneminde Bir Kısım Mal Alışlarının Sahte ve İçeriği İtibarıyla Yanıltıcı Faturalarla Belgelendirildiğinin Tespit Edildiği - Belirlenen Matrah Farkı Üzerinden Adına Tarh Edilen Vergi ve Kesilen Cezaların Tahsili Amacıyla Müşterek ve Müteselsil Sorumlu Sıfatıyla Adına Düzenlenen Ödeme Emrinin İptalinin İstendiği )
SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLERİN SORUMLULUĞU ( Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlerin İnceleme Yapma Yetkilerinin Ancak Vergilendirmeye Esas Alınan Belge Kayıt Düzeni ve Matrah Tespitinde Dikkate Alınması Gerekli İşlemlerin Muhasebe Usul ve Esasları İle Kanunlarda Belirtilen Düzenlemelere Uygunluğu Konusunda Biçimsel İnceleme Yapmaktan İbaret Olduğu - Beyannamelerde Yer Alan Bilgilerin Defter Kayıtlarına ve Bu Kayıtların Dayanağını Oluşturan Belgelere Uygun Olmamasından Kaynaklanmaması Sebebiyle Davacı Adına Müşterek ve Müteselsil Sorumlu Sıfatıyla Düzenlenerek Tebliğ Edilen Ödeme Emrinde Hukuka Uygunluk Bulunmadığı )"
ANKARABİM-3VD21.6.2017E. 2017/163 K. 2017/1189"ÖDEME EMRİNİN İPTALİ İSTEMİ ( Davanın Kurumlar Geçici Vergisine Ait Vergi Ziyaı Cezası ve Gecikme Faizinin Tahsili Amacıyla Kanuni Temsilci Sıfatıyla Davacı Adına Düzenlenen Ödeme Emrinin İptali İstemine İlişkin Olduğu )
ŞİRKET ORTAĞI / TEMSİLCİSİNİN SORUMLULUĞU ( Davacının Şirket Hisselerini Devralıp 10 Yıllığına Şirket Müdürü Seçildiği/Akabinde Hisselerinin Tamamını Bir Başkasına Devredip Müdürlük Yetkisi İptal Ettiği - Davaya Konu Dönem Kurum Geçici Vergisi Nedeniyle Davacının Şirket Ortağı ve Temsilcisi Olduğu Bir Aydan Daha Kısa Sürede Henüz Vergi Borcunun Doğmadığı ve Verginin Beyan Edilmesi Gereken Tarihte de Davacının Şirket Ortağı ya da Temsilcisi Olmadığı/Davacı Adına Ödeme Emri Düzenlenmesinde Hukuka Uygunluk Bulunmadığından Davanın Kabulünün İsabetli Olduğu )"
ANKARABİM-3VD21.6.2017E. 2017/319 K. 2017/1202"GECİKME ZAMMININ İADESİ İSTEMİ ( Davanın İlgili Dönemlere İlişkin Katma Değer Vergisi İade Alacağının Vergi Borcundan Mahsubu ve Fazlasının İadesi İstemiyle Yapılan Başvuru Nedeniyle Kendisinden Geç Yapılan Mahsup İşlemi Sebebiyle Tahsil Edilen Gecikme Zammının İadesi İstemine İlişkin Olduğu )
KDV İADE ALACAĞI ( Davacının Vergi Alacağının Mahsup ve İade İçin Başvurduğu Tarihten Önce Doğduğu/Davalı İdarenin İstediği Belgelerin Söz Konusu Vergi Alacağının Doğumunu Etkileyen Nitelikte Olmadığı - Mahsup İşleminin Başvuru Tarihinden Sonra Eksikliklerin Tamamlandığı Tarih İtibariyle Yapılarak Gecikme Zammı Hesaplanmasında Hukuka Uyarlık Bulunmadığı/Davaya Konu Gecikme Zammının Davacıya İadesine Dair Verilen Kararın İsabetli Olduğu )"
ANKARABİM-3VD21.6.2017E. 2017/358 K. 2017/1190"VERGİ BORÇLARININ TAHSİLİ AMACIYLA ŞİRKET ORTAĞI SIFATIYLA DÜZENLENEN ÖDEME EMİRLERİNİN İPTALİ İSTEMİ ( Hisselerini Noterde Düzenlenen Hisse Devir Sözleşmesi İle Devreden Davacının 6183 S. Kanun'un 35. Md. Uyarınca Hisse Devrinden Sonraki Dönemlere Dair Olarak Şirketin Vergi Borçlarından Sorumlu Tutulamayacağı)
TAHSİL ZAMANAŞIMI ( Yapılan Cüzi Ödemelerin Şirket veya Temsilciler Tarafından Yapıldığına Dair Makbuz Bulunmaması Sebebiyle Zamanaşımını Kesmek Amacıyla Davalı İdarece Yapıldığı Kanaatine Varıldığından Ödemelerin Tahsil Zamanaşımı Süresini Etkilemeyeceği - Vergi Borçlarının Tahsili Amacıyla Şirket Ortağı Sıfatıyla Düzenlenen Ödeme Emirlerinin İptali)
USULSÜZ TEBLİGAT ( Vergi Borçlarının Tahsili Amacıyla Şirket Ortağı Sıfatıyla Düzenlenen Ödeme Emirlerinin İptali - Ödeme Emirlerinin Şirketin Bilinen Adresinde Tebliğ Edilmeye Çalışıldığına İlişkin Tebliğ Alındılarının İbraz Edilmediği/Şirket Adına Usulüne Uygun Bir Şekilde Takip Yolları Tüketilmeyen Ortak Sıfatıyla Davacı Adına Takibat Yapılamayacağı)
İDARECE YAPILAN CÜZ'İ ÖDEMELERİN ZAMANAŞIMINI ETKİLEMEYECEĞİ ( Vergi Borçlarının Tahsili Amacıyla Şirket Ortağı Sıfatıyla Düzenlenen Ödeme Emirlerinin İptali - Yapılan Cüzi Ödemelerin Şirket veya Temsilciler Tarafından Yapıldığına Dair Makbuz Bulunmaması Sebebiyle Zamanaşımını Kesmek Amacıyla Davalı İdarece Yapıldığı Kanaatine Varıldığı)
HİSSE DEVRİ ( Vergi Borçlarının Tahsili Amacıyla Şirket Ortağı Sıfatıyla Düzenlenen Ödeme Emirlerinin İptali - Hisselerini Noterde Düzenlenen Hisse Devir Sözleşmesi İle Devreden Davacının 6183 S. Kanun'un 35. Md. Uyarınca Hisse Devrinden Sonraki Dönemlere Dair Olarak Şirketin Vergi Borçlarından Sorumlu Tutulmasına Hukuken Olanak Bulunmadığı)"
ANKARABİM-3VD4.7.2017E. 2017/534 K. 2017/1284"ŞİRKET VERGİ BORÇLARI SEBEBİYLE DAVACI ADINA ŞİRKET ORTAĞI SIFATIYLA DÜZENLENEN ÖDEME EMRİNİN İPTALİ İSTEMİ (Yapılandırılma Sonucu Yenilenen Borcun Ödenmemesi Halinde Asıl Borçlu Şirkete Şirketten Tahsil Edilemeyeceğinin Anlaşılması Durumunda Yapılandırma ve Vade Tarihlerinde Asıl Borçlu Şirketin Temsilcisi ve Ortağına Yönelinmesi Gerektiği)
YAPILANDIRMA HALİNDE ŞİRKET ORTAKLARININ SORUMLULUĞU (Eski Borçlunun Sorumluluğunun Ortadan Kalktığı/Yenilenen Borç Ödenmez İse Asıl Borçlu Şirkete Şirketten Tahsil Edilemeyeceğinin Anlaşılması Durumunda Yapılandırma ve Vade Tarihlerinde Asıl Borçlu Şirketin Temsilcisi ve Ortağına Yönelinmesi Gerektiği - Ödeme Emrinin İptali)
ÖDEME EMRİNİN İPTALİ İSTEMİ (Borcun Asıl Borçlu Şirketin 6111 ve 6552 S. Kanun Uyarınca Yapılandırma Sonucu Taksitlendirilip Ödenmeyen Borca Dönüştüğü Anlaşıldığı - Yapılandırma ve Taksitlerin Vade Tarihlerinde Borçlu Şirketle İlişkisi Bulunmayan Davacının Söz Konusu Borçlar Sebebiyle Sorumlu Tutulamayacağı)"

ERZURUMBİM-1D

ERZURUMBİM-1D3.10.2017E. 2017/2473 K. 2017/3088"DAVACININ GÖREVDEN ÇIKARILMASINA DAİR ÜNİVERSİTE İŞLEMİNİN İPTALİ VE YOKSUN KALINAN HAKLARIN TAZMİNİ İSTEMİ (Dava Dilekçesinde Davaya Konu İşlemin İptali İle Yoksun Kalınan Hakların Hakediş Tarihinden İtibaren Yasal Faiziyle Tazminine de Karar Verilmesi İstenildiği - Parasal Haklar Konusunda da Hüküm Kurulması Gerektiği)
TALEPLE BAĞLILIK İLKESİ (Dava Dilekçesinde Davaya Konu İşlemin İptali İle Yoksun Kalınan Hakların Hakediş Tarihinden İtibaren Yasal Faiziyle Tazminine de Karar Verilmesi İstenildiği Halde Parasal Haklar Konusunda İdare Mahkemesince Hüküm Kurulmadığı - Sadece İşlem Hakkında Hüküm Kurulmasında Hukuka Uygunluk Bulunmadığı)
İDARE MAHKEMELERİNİN DAVACININ İSTEMİYLE BAĞLI OLMASI (Dava Dilekçesinde Davaya Konu İşlemin İptali İle Yoksun Kalınan Hakların Tazminine de Karar Verilmesi İstenildiği Halde Parasal Haklar Konusunda İdare Mahkemesince Hüküm Kurulmadığı - Sadece İşlem Hakkında Hüküm Kurulmasının Hatalı Olduğu)"

ERZURUMBİM-1VD

ERZURUMBİM-1VD21.6.2017E. 2017/587 K. 2017/614"VERGİ ZİYAI CEZALI KATMA DEĞER VERGİSİNİN KALDIRILMASI İSTEMİ ( Vergi Alacağının Bir Önceki Yılda Ortaya Çıktığı ve Bu Sebeple Zamanaşımı Süresinin Bir Önceki Takvim Yılını Takip Eden Yıldan İtibaren Başlayacağı Bu Sebeple Davaya Konu Vergi Ziyaı Cezalı Katma Değer Vergisinde Tarh Zamanaşımı Sebebiyle Hukuka Uygunluk Bulunmadığı )
VERGİLENDİRMEDE BELİRLİLİK İLKESİ ( Yükümlülüğün Hem Kişiler Hem de İdare Yönünden Belli ve Kesin Olmasını İlgili Kişilerin Mevcut Şartlar Altında Belirli Bir İşlemin Ne Tür Sonuçlar Doğurabileceğini Makul Bir Düzeyde Öngörmelerini Gerektirdiği )
FİKTİF İŞLEMLER ( Vergi Ziyaı Cezalı Katma Değer Vergisinin Kaldırılması İstemi - Dava Konusu Döneme Dair Katma Değer Vergisi İçin Bir Önceki Yıl İşlemlerinin Fiktif Olması Sebebi İle İlgili Dönem Beyannamelerinin Dikkate Alınmayarak Zamanaşımının Belirlenmesi Gerektiği )
TARH ZAMANAŞIMI ( Bir Sonraki Yıl Katma Değer Vergilerinin Yeniden Düzenlenmesi Sonucu Ödeme Çıkan Vergi Alacağının Bir Önceki Yılda Ortaya Çıktığının ve Bu Sebeple Zamanaşımı Süresinin Bir Önceki Takvim Yılını Takip Eden Yıldan İtibaren Başlayacağının Kabul Edilmesi Gerektiği )"
ERZURUMBİM-1VD21.6.2017E. 2017/634 K. 2017/617"TAPU HARÇLARININ İADESİ ( Danıştay Dava Daireleri ile İdari ve Vergi Dava Daireleri Genel Kurullarının Temyiz Üzerine Verdikleri Kararlar ile BİM'nin İtiraz Üzerine Verdikleri Kararların Düzeltme Yolu ile Yeniden İncelenebilmesi İYUK'nda Yazılı Nedenlerin Varlığı Halinde Mümkün Olduğu - Bu Kanunun İlgili Maddesinde Sayılan Nedenlerden Hiçbirine Uymayan Karar Düzeltme İsteminin Reddi Gerektiği )
İADE İSTEMİYLE YAPILAN DÜZELTME-ŞİKAYET BAŞVURUSUNUN REDDİNE DAİR İŞLEMİN İPTALİ ( Danıştay Dava Daireleri ile İdari ve Vergi Dava Daireleri Genel Kurullarının Temyiz Üzerine Verdikleri Kararlar ile BİM'nin İtiraz Üzerine Verdikleri Kararların Düzeltme Yolu ile Yeniden İncelenebilmesi İYUK'nda Yazılı Nedenlerin Varlığı Halinde Mümkün Olduğu - Bu Kanunun İlgili Maddesinde Sayılan Nedenlerden Hiçbirine Uymayan Karar Düzeltme İsteminin Reddi Gerektiği )
KARAR DÜZELTME İSTEMİ ( Danıştay Dava Daireleri ile İdari ve Vergi Dava Daireleri Genel Kurullarının Temyiz Üzerine Verdikleri Kararlar ile BİM'nin İtiraz Üzerine Verdikleri Kararların Düzeltme Yolu ile Yeniden İncelenebilmesi İYUK'nda Yazılı Nedenlerin Varlığı Halinde Mümkün Olduğu - Bu Kanunun İlgili Maddesinde Sayılan Nedenlerden Hiçbirine Uymayan Karar Düzeltme İsteminin Reddi Gerektiği )"