0-9 A B C D E F G H I İ K L M N O Ö P R S Ş T U Ü V Y Z

Mahkeme / DaireEsas No.Kavram

D

İSTANBULBİM-1VDE. 2017/712DAMGA VERGİSİ TAHAKKUKUNUN İPTALİ İSTEMİ ( İstinafın Temyizin Şekil ve Usullerine Tabi Olduğu/Görev ve Yetki Dışında Bir İşe Bakılmış Olması Hukuka Aykırı Karar Verilmesi Usul Hükümlerinin Uygulanmasında Kararı Etkileyebilecek Nitelikte Hata veya Eksiklikler Bulunmasının Bozma Nedenleri Olarak Sayıldığı - İncelemeyle İstinafa Konu Kararda Sayılan Bozma Nedenlerinin Bulunmadığı ve İstinaf Dilekçesinde İleri Sürülen İddiaların Kararın Kaldırılmasını Sağlayacak Nitelikte Olmadığı/İstinaf Başvurusunun Reddi Gerektiği )
İSTANBULBİM-3DE. 2017/332DANIŞTAY DAVA DAİRELERİ İLE İDARE VE VERGİ MAHKEMELERİNİN NİHAİ KARARLARI ( Başka Kanunlarda Aksine Hüküm Bulunsa Dahi Danıştay'da Temyiz Edilebileceği - İlk Kararın Verildiği Tarihte Uygulanan Kanun Yoluna Dair Hükümlerin Uygulanması Gerektiği/Heyet Halinde Karar Verilen ve Kanunda Sayılan Dava Konuları Arasında Yer Almayan Uyuşmazlıkla İlgili İstemin Danıştay Tarafından İncelenmesi Gerektiği )
İSTANBULBİM-3DE. 2017/1140DANIŞTAY DAVA DAİRELERİ İLE İDARE VE VERGİ MAHKEMELERİNİN NİHAİ KARARLARININ BAŞKA KANUNLARDA AKSİNE HÜKÜM BULUNSA DAHİ DANIŞTAY'DA TEMYİZ EDİLEBİLECEĞİ ( Heyet Halinde Karar Verilen ve 2577 S.K.'un 6352 S.K.İle Değişik 45. Md.sinde Sayılan Dava Konuları Arasında da Yer Almayan Uyuşmazlıkla İlgili İstemin Danıştay'ca İnceleneceği )
İSTANBULBİM-5VDE. 2017/1312DANIŞTAY DAVA DAİRELERİ İLE İDARİ VE VERGİ DAVA DAİRELERİ GENEL KURULLARI KARARLARI ( Temyiz Üzerine Verdikleri Kararlar ile BİM'nin İtiraz Üzerine Verdikleri Kararların Düzeltme Yolu ile Yeniden İncelenebilmesinin İYUK'nda Yazılı Nedenlerin Varlığı Halinde Mümkün Olduğu - İlgili Kanunda Sayılan Nedenlerden Hiçbirine Uymayan Karar Düzeltme İsteminin Reddi Gerektiği )
İSTANBULBİM-3VDE. 2017/181DANIŞTAY İDARE VE VERGİ MAHKEMELERİNDE DAVA AÇMA SÜRESİ ( Danıştay'da ve İdare Mahkemelerinde Altmış Vergi Mahkemelerinde Otuz Gün Olduğu/Vergi Resim ve Harçlar ile Benzeri Mali Yükümler ve Zam ve Cezalarından Doğan Uyuşmazlıklarda Tebliğ Yapılan Hallerde veya Tebliğ Yerine Geçen İşlemlerde Tebliğ Tarihini İzleyen Günden İtibaren Dava Açma Süresinin Başlayacağı - Tatil Günlerinin Sürelere Dahil Olduğu Sürenin Son Günü Tatil Gününe Rastlarsa Sürenin İzleyen Çalışma Gününün Bitimine Kadar Uzayacağı/İstinaf Başvurusunun Kabulü Gerektiği )
İSTANBULBİM-4DE. 2017/939DAVA AÇMA EHLİYETİ (Kiracı Olunan Yapının Riskli Yapı Olarak Belirlenmesi İle Yapının Mühürlenmesine İlişkin İşlemini İptali İstemi - Yapının Yıkım ve Tahliyesi İle Elektrik Gaz ve Suyun Kesilmesi İşlemlerinde Menfaati Bulunduğundan Bu İşlemlere Karşı Doğrudan Dava Açma Hakkı Olduğunun Gözetileceği)
İSTANBULBİM-3DE. 2017/444DAVA AÇMA SÜRESİ ( Geçici Görevin Sona Erme Tarihinden İtibaren 60 Gün İçinde veya Bu Süre İçinde İdareye Yapılacak Başvurunun Reddi Üzerine Kalan Dava Açma Süresi İçerisinde Dava Açması Gerektiği - Süre Aşımı Nedeniyle Reddilen Davanın İstanbul BİM'nce Kesin Olarak Reddedildiği/İtirazın İncelenmeksizin Reddi Gerektiği )
İZMİRBİM-1VDE. 2017/1631DAVA AÇMA SÜRESİ ( Gelir Vergisinin İadesi İstemi - Gelir Vergisi Kesintisine Karşı 30 Günlük Süre İçerisinde Dava Açılması Gerektiği )
İZMİRBİM-3VDE. 2017/722DAVA AÇMA SÜRESİNİN YENİDEN CANLANMASI ( Amme Alacağı İçin Davacıya Ait Taşınmaza Konulan Haciz Davacının Mülkiyet Hakkında Dilediğince Yararlanması Engellediğinden İdareye Haczin Kaldırılması İçin Yapılan Her Yeni Başvurunun Dava Açma Süresini Yeniden Canlandırıcağı - Tahsil Zamanaşımına Uğramış Amme Alacağı İçin Konulan Haczin Kaldırılması İçin Yapılan Başvurunun Reddinde Hukuka Uyarlık Bulunmadığı )
İSTANBULBİM-5DE. 2017/259DAVA DİLEKÇESİNDEKİ EKSİKLİKLER ( İdari İşlemin İptali - Davanın Konu ve Sebepleri İle Dayandığı Delillerin Dilekçelerde Gösterileceği/Kanuna Aykırı Bulunan Dava Dilekçelerinin Yeniden Düzenlenmesi veya Noksanlarının Tamamlanması İçin Otuz Gün İçinde Dava Açılmak Üzere Reddedileceği )
İSTANBULBİM-4VDE. 2017/299DAVA EHLİYETİ ( Davacının Katma Değer Vergisi Genel Uygulama Tebliği'nin Özel Esaslar Bölümüne Göre İşlem Yapılacak Mükellefler Listesine Dahil Edilmesine İlişkin İşlemin İptali İstemi - Ticaret Sicilinden Kaydı Silinmekle Tüzel Kişiliği Sona Eren Şirketin Temsilinin de Söz Konusu Olamayacağı/Olmayan Şirketi Temsilen Açılan Davanın Ehliyet Yönünden Reddi Gerektiği )
İSTANBULBİM-6DE. 2017/102DAVA HAKKINDA KARAR VERİLMESİNE YER OLMADIĞI ( Dava Dosyasındaki Belgelerin İncelenmesinden Yetki Verilen Davacı Vekili Tarafından Sunulan Dilekçe ile Davadan Feragat Edildiğinin Bildirildiği - Kararın Kaldırılması ile Feragat Nedeniyle Dava Hakkında Karar Verilmesine Yer Olmadığına Karar Verilmesi Gerektiği )
İZMİRBİM-1VDE. 2017/931DAVA TUTARININ KANUNDA BELİRTİLEN SINIRIN ALTINDA KALMASI ( Konusu Beş Bin Türk Lirasını Geçmeyen Vergi Davaları Tam Yargı Davaları ve İdari İşlemlere Karşı Açılan İptal Davaları Hakkında İdare ve Vergi Mahkemelerince Verilen Kararlar Kesin Olup Bunlara Karşı İstinaf Yoluna Başvurulamayacağı - Uyuşmazlık Konusu Karar Kesin Olup İstinaf Yoluna Başvurulmasının Mümkün Olmadığı/İstinaf Başvurusunun İncelenmeksizin Reddi Gerektiği )
İSTANBULBİM-1DE. 2016/205DAVACININ ATANMASINA İLİŞKİN İŞLEMİN İPTALİ TALEBİ ( Dava Konusu İşlem Tesisine Esas Alınan Davacının Bir Öğretmenler Toplantısından Ayrılmasının Çalışma Ortamını Bozucu ve Görev Yerinin Değiştirilmesinin Uygun Görüleceği Bir Hal Niteliğini Haiz Bulunmağı - Davacının Atanmasına İlişkin İşlemin İptali İsteminin Kabul Edileceği )
İSTANBULBİM-6VDE. 2017/79DAVACININ DIŞARIDAN ŞİRKET MÜDÜRÜ OLARAK SEÇİLMESİ ( Belirtilen Tarihte Noterlik Yazısı ile Şirketten İstifa Ettiği - 2003 Yılına İlişkin Vergi Borçlarından Sorumlu Olmayan Davacı Hakkında Yapılan Dava Konusu Haciz İşleminde Bu Yönüyle Hukuka Uyarlık Bulunmadığından Davanın Kabulüne Karar Verildiği/Danıştay Dava Daireleri ile İDDGK ve VDDGK'ları ile BİM'nin Kararları Hakkında Ancak İYUK'ta Yazılı Nedenlerle Düzeltilme İstenebileceğinden Talebin Reddi Gerektiği )
ERZURUMBİM-1DE. 2017/2473DAVACININ GÖREVDEN ÇIKARILMASINA DAİR ÜNİVERSİTE İŞLEMİNİN İPTALİ VE YOKSUN KALINAN HAKLARIN TAZMİNİ İSTEMİ (Dava Dilekçesinde Davaya Konu İşlemin İptali İle Yoksun Kalınan Hakların Hakediş Tarihinden İtibaren Yasal Faiziyle Tazminine de Karar Verilmesi İstenildiği - Parasal Haklar Konusunda da Hüküm Kurulması Gerektiği)
İSTANBULBİM-3DE. 2017/276DAVACININ İSKİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ PERSONELİ OLMASI ( Bütçe Kanunu'nun Hükümlerinde Davacının da Görev Yaptığı Koruma ve Güvenlik Personeline Yer Verilmediği - Maddeden İSKİ Personelinin de Yararlanacağına Dair Herhangi Bir Mevzuat Hükmü Bulunmadığı Anlaşıldığından Davacının Bu Yöndeki Başvurusunun Reddine Dair Dava Konusu İşlemde Hukuka Aykırılık Bulunmayıp Davanın Reddine Karar Verildiği/Belediye Zabıta ve Özel Güvenlik Olan Çalışanlara Maktu Fazla Mesai Ödeneceğinden İtirazın Kabulü Gerektiği )
İSTANBULBİM-3VDE. 2017/442DAVACININ KOMANDİTE ORTAK KABUL EDİLMESİ ( Komandit Şirketlerdeki Komanditer Ortakların Söz Konusu Şirketlerde Temsil Yetkilerinin Bulunmayıp Gelirlerin de Menkul Sermaye İradı Olduğu - Geriye Yönelik Mükellefiyet Tesis Ettirilerek Davacının Uyuşmazlık Konusu Dönemlere İlişkin Ceza Kesilmesinde Hukuka Uyarlık Bulunmadığından Davanın Kabulüne Karar Verildiği/İYUK'ta Sayılan Nedenlerden Hiçbirine Uymayan Karar Düzeltme İsteminin Reddi Gerektiği )
İSTANBULBİM-7DE. 2017/65DAVACININ MİMARLIK FAKÜLTESİNDEN DENİZCİLİK FAKÜLTESİNE GÖNDERİLMESİ ( Davacının Kadro ve Özlük Haklarında Herhangi Bir Değişikliğin Olmadığı ve Atama Niteliğinde Olacak Belirsiz Süreli Bir Görevlendirmeden Söz Edilemeyecek Olup Belli Bir Süreyle Sınırlı Olarak Tesis Edilen Dava Konusu Görevlendirme İşleminde Hukuka Aykırılık Bulunmadığı - Karar Hukuka Uygun Olduğundan İstinaf Başvurusunun Reddi Gerektiği )
GAZİANTEPBİM-1DE. 2017/748DAVACININ OKUL MÜDÜRLÜĞÜ GÖREVİNDEN ALINMASI ( Öğretmenler İçin Müdürlük Görevinin İkinci Görev Olduğu ve Bu Görev Sebebiyle Hak Edilen Parasal Hakların Fiilen Çalıma Karşılığında İlgiliye Ödeneceği/Davacının Müdür Olarak Görev Yapmadığı Dönem İçin Parasal Hakların Ödenmesine de Olanak Bulunmadığı - Yoksun Kalınan Parasal Hakların Tazmini İsteminin Reddine Dair İşlemin İptali İsteminin Reddedileceği )
İSTANBULBİM-7DE. 2017/411DAVACININ ÖĞRETİM ÜYESİ OLMASI ( Davacının Sakarya Üniversitesinde Öğretim Görevlisi Olduğu - Kamu Görevlisinin Disiplin Cezaları ile İlgili Bir Uyuşmazlık Olarak Kabulü Mümkün Olmayan ve İYUK'ta Yetki Kuralları Kapsamında da Değerlendirilmesi Mümkün Olmayan Uyuşmazlığın Çözümünde Genel Yetki Kuralı Uyarınca İşlemi Tesis Eden Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı'nın Bulunduğu Yer İdare Mahkemesi Olan Ankara İdare Mahkemesinin Yetkili Bulunduğu/İstinaf Başvurusunun Kabulü Gerektiği )
İSTANBULBİM-2VDE. 2017/60DAVACININ ÖZEL ESASLARA TABİ MÜKELLEFLER LİSTESİNE ALINMASINA İLİŞKİN İŞLEMİN İPTALİ İSTEMİ ( Yasal Dayanağı Olmadan İdarenin Kendi İçerisinde Oluşturduğu Bir Sınıflandırma ile Davacının Hakkında Olumsuzluk Tespit Edilen Mükellefler Listesi Olarak Adlandırılan Listede Yer Alması Mümkün Bulunmadığı - İstinaf İstemine Konu Kararın Hukuka Uygun Olduğu ve İleri Sürülen Sebepler ile Dosyada Mevcut Bilgi-Belgeler Işığında Kararın Kaldırılmasını Gerektiren Nitelikte Bir Neden Bulunmadığı/Başvurunun Reddi Gerektiği )
İSTANBULBİM-4VDE. 2017/984DAVACININ TİCARİ FAALİYETTE BULUNDUĞU VE İKTİSADİ İŞLETMESİ OLDUĞUNUN ORTAYA KONULAMAMASI ( Kurumlar Vergisi Mükellefi Olduğu Anlaşılamayan Davacı Vakfın Mükellef Addedilerek Adına Cezası Kesilmesine Yasal Olanak Bulunmadığı - Karar Düzeltme Dilekçesinde İddia Olunan Hususlar ve Dosyadaki Belgeler Dikkate Alındığında Kararın Düzeltilmesi İçin Yasa ile Öngörülen Sebeplerin Uyuşmazlıkta Bulunmadığı/Karar Düzletme Talebinin Reddi ve Dosyanın Mahkemesine Gönderilmesi Gerektiği )
İZMİRBİM-6DE. 2016/401DAVACIYA AİT İŞYERİNDE SİGORTASIZ İŞÇİ ÇALIŞTIRILMASI SEBEBİYLE VERİLEN İDARİ PARA CEZASININ İPTALİ İSTEMİ ( Herhangi Bir Sigortalılık Bildirimi ve Herhangi Bir Vergi Mükellefiyeti Bulunmayan Yakınıcının Bu Durumunun Tek Başına Davacı İle Aralarındaki Çalışma İlişkisinin Hizmet Akdine Dayalı Bir İş İlişkisi Olduğuna Karine Alınamayacağı/Salt İşin İşyerinde Yapılıyor Olmasının da Doğaldan Bu Sonucu Doğurmayacağı - Davacının İşin Götürü Olarak Kendi Nam ve Hesabına Çalışan Yakınıcıya Verildiğine ve Götürü Belirlenen Tutarın Ödeme Makbuzlarıyla Ödendiğini Yakınıcı İçin Bu Sürede Puantaj Düzenlenmediğini Ortaya Koyduğu/Salt Fiili Durumla Yetinilerek Yakınıcının Hizmet Akdi İle İşçi Olarak Çalıştığı Kabul Edilerek Sigortalı Sayılması ve İdari Para Cezaları İle Cezalandırılmasına İlişkin İşlemin İptali Gerektiği )
ANKARABİM-5DE. 2017/2529DAVALAR ARASINDA BAĞLANTI OLMASI ( Aynı Maddi veya Hukuki Sebepten Doğan ya da Biri Hakkında Verilecek Hüküm Diğerini Etkileyecek Nitelikte Olan Davaların Bağlantılı Davalar Olduğu/Büyükşehir Belediyesi Meclisinin Kararının İptali İstemiyle Farklı Mahkemelerde Açılan Davalar Bağlantılı Bulunarak 2. İdare Mahkemesi'nin Yetkili Kılındığı - Davalar Arasında Yasada Öngörülen Anlamda Bağlantı Bulunduğu/Dosyasının Gereği Yapılmak Üzere Mahkemesine İadesi Gerektiği )
İSTANBULBİM-6VDE. 2017/2444DAVANIN AÇILMASINA SEBEBİYET VERME (İşbu Davanın Açılmasında Davacı Tarafa Herhangi Bir Kusur İzafe Edilemeyeceği/Buna Rağmen Yargılama Giderlerinin Davacı Taraf Üzerinde Bırakılması ve Davalı İdare Vekili Lehine Vekalet Ücretine Hükmedilmesinin Hukuka Aykırı Olduğu - Ödeme Emrinin İptali)
İSTANBULBİM-6DE. 2017/11DAVANIN DERDEST OLMASI ( Davanın Derdestlik Nedeniyle İncelenmeksizin Reddine Karar Verilebilmesi İçin Gerekli Olan Aynı Davanın İki Defa Açılmış Olması Birinci Davanın Hala Görülmekte Olması Gerektiği/Birinci Dava ile İkinci Davanın Aynı Dava Olması Şartlarının Bu Davada Gerçekleşmediği - İkinci Dava Niteliğindeki Davada Uyuşmazlığın Esasının İncelenmesi Gerekirken Red Edilmesinde Hukuki İsabet Görülmediği/Davacının İstinaf İsteminin Kabulü Gerektiği )
İSTANBULBİM-2DE. 2017/583DAVANIN EHLİYET YÖNÜNDEN REDDEDİLMESİ ( İdare Mahkemesince Karar Verildiği - Hakkında İşlem Tesis Edilen Kamu Görevlisinin Yöneticisi Olduğu Özel Motorlu Taşıt Sürücü Okulundan Her Bir Sürücü Sertifikası İçin Hukuksuz Olarak Para Tahsil Edildiğinden Dava Ehliyetinin Bulunduğu İddialarıyla Kaldırılması ve İşin Esası Hakkında Yeniden Karar Verilmesi İsteminin Reddinin Hukuka Uygun Olduğu )
İSTANBULBİM-3VDE. 2017/143DAVANIN EHLİYET YÖNÜNDEN REDDİ ( Dava Konusu Edilen İhbarname - Ticaret Sicilinden Kaydı Silinen Şirketin Haklara Sahip Olması Borçlu Kılınması Davacı Ya da Davalı Olarak Yargı Önünde Temsilinin Hukuken Olanaklı Olmadığı )
İSTANBULBİM-4DE. 2017/2DAVANIN İNCELENMEKSİZİN REDDİ ( Derdestlik Nedeniyle - Tarafları ve Konusu Aynı Olan Daha Önce Aynı Veya Başka Bir Mahkemede Açıldığı ve Görülmekte Olduğu Saptantanan İkinci Davanın Açılmasında Davacının Hukuki Yararı Bulunmadığı )
İSTANBULBİM-6VDE. 2017/151DAVANIN KONUSUZ KALMASI ( Ödeme Emrinin Davacıya Tebliğ Edildiği Bu Tarih İtibariyle Takipten Kaldırma Kararı Verildiğine İlişkin Davacıya Herhangi Bir Tebligat Yapılmadığı - Danıştay İDDGK ve VDDGK'nın Temyiz Üzerine Verdikleri Kararlar ile BİM'nin İtiraz Üzerine Verdikleri Kararlar Hakkında Ancak İYUK'ta Yazılı Nedenlerle Kararın Düzeltilmesinin İstenebileceği/Dilekçede Öne Sürülen Hususlar Yasa Maddesine Uymadığından Karar Düzeltme Talebinin Reddi Gerektiği )
İSTANBULBİM-8DE. 2017/7DAVANIN KONUSUZ KALMASI ( Ödeme Emrinin İptali İstemi/Ödeme Emri Muhteviyatı Amme Alacağının Terkin Edilerek Bu Ödeme Emrinin İptal Edildiği - Davanın Bu Kısmı İtibariyle Ödeme Emrine İlişkin Olarak Karar Verilmesine Yer Bulunmadığı/BİM Kararının Düzeltme Yolu ile İncelenebilmesinin İYUK' ta Yazılı Sebeplerden Birinin Varlığı ile Mümkün Olduğu - Karar Düzeltme Dilekçesinde İleri Sürülen Sebepler Bunlardan Hiçbirine Uymadığından İstemin Reddi Gerektiği )
İSTANBULBİM-6DE. 2017/8DAYANAK İL TRAFİK KOMİSYONU VEYA BELEDİYE ENCÜMEN KARARI OLMAMASI ( Davacının İlçe Emniyet Müdürlüğü Tescil Kararına İstinaden T Plaka Aldığı Açık Olup Taksi Sayısını Belirleme Yetkisine Haiz Yetkili Makamlarca Alınan Bir Karar Olmaksızın Verilen Dava Konusu İşlemde Hukuka Aykırılık Görülmemiş Olup Davanın Reddedildiği - İddialar Yerinde Görülmeyip Kararın Bozulmasını Grerektirecek Nitelikte Olmadığından İstinaf Talebinin Reddi Gerektiği )
GAZİANTEPBİM-2VDE. 2017/268DEFTER VE BELGELERİ İNCELEMEYE İBRAZ ETMEME ( Resen Tarh Edilen Vergi Ziyaı Cezalı KDV Kaldırılması İstemi - Mücbir Sebep İddialarını Kanıtlar Nitelikte Zayi Belgesi ya da Başkaca Somut Kanıt Sunulmadığı/İşlemde Hukuka Aykırılık Bulunmadığı )
İZMİRBİM-1VDE. 2017/517DEFTER VE BELGELERİN İNCELENMESİ (Vergi İnceleme Elamanınca Yapılan İncelemeler Sonucu İhbar Dilekçesi Ekinde Sunulan Sipariş Teklif Formları ve Cari Hareket Dökümü İle Yasal Defter ve Belgelerde Yer Alan Tutarlarla Karşılaştırılması Sonucu Bir Kısım Hasılatını Kayıt ve Beyan Dışı Bıraktığı - Tarhiyatın Hukuka Uygun Bulunduğu)
İZMİRBİM-6DE. 2017/2101DELİL TESPİT DAVASI GİDERLERİ ( Asıl Davanın Giderlerinden Sayılması Gereği - Delil Tespit Dava Dosyasının Asıl Davanın Eki ve İçinde Olduğu )
İZMİRBİM-6DE. 2017/2101DELİL TESPİT DOSYASI ( Asıl Davadan Önce veya Sonra Yapılmış Olmasına Bakılmaksızın Delil Tespit Dosyasının Asıl Davanın Bir Parçası Olduğu ve Asıl Davanın İçinde Sayılacağı - Delil Tespit Giderlerinin Asıl Davanın Giderlerinden Sayılması Gereği )
İSTANBULBİM-4DE. 2017/2DERDESTLİK MÜESSESESİ ( Temelinde Yatanın Tarafları ve Konusu Aynı Olan Daha Önce Aynı Veya Başka Bir Mahkemede Açıldığı ve Görülmekte Olduğu Saptantanan İkinci Davanın Açılmasında Davacının Hukuki Yararı Bulunmadığı Olgusu Olduğu - İkinci Davanın İncelenmeksizin Reddine Karar Verilmesi Gerektiği )
ANKARABİM-2VDE. 2017/116DEVAMLILIK UNSURU ( Cezalı Geçici Verginin Kaldırılması İstemi - Davacının Anılan Yılda Takdire Sevk Nedeni Olarak Gösterilen Taşınmaz Satışı Dışında Başkaca Bir Satışının Bulunmadığı/Satışta Ticari Kazancın Ayırt Edici Unsurlarından "Devamlılık" Unsurunun Mevcut Olmadığı )
ANKARABİM-2VDE. 2017/46DİLEKÇE RED ( Özel Usulsüzlük Cezası İle Cezalı Vergi Arasında Sebep-Sonuç İlişkisi ya da Maddi veya Hukuki Bağlılık Bulunduğundan Söz Edilemeyeceği - Özel Usulsüzlük Cezası İle Cezalı Katma Değer Vergisinin İptali İstemi)
ANKARABİM-2VDE. 2016/1601DİLEKÇELER ÜZERİNE İLK İNCELEME ( Kesinleşen Alacakların Tahsili Amacıyla Düzenlenen Bir Ödeme Emri Davaya Konu Yapılmadığı Gibi Vergi Borçlarıyla İlgili Olarak Davacı Tarafından Davalı İdareye Yapılmış Bir Başvuru ve Bu Başvuru Sonucu Tesis Edilmiş İşlem de Bulunmadığı - Davanın İncelenmeksizin Reddedileceği/Tahakkuk Fişi İçeriği Vergi ve Ferilerinin İptali İstemi )
GAZİANTEPBİM-1DE. 2017/582DOÇENTLİK KADROSUNA YAPILAN ATAMANIN İPTALİ İSTEMİ ( Bilimsel Yeterliği Haiz Adayın Rektörlüğün İlan Ettiği Kadroya Gerekli Koşullara Sahip Olduğu Saptandıktan Sonra Bölüm Başkanının İhtiyaç Yoktur İddiasının Üniversitelerin Hiyerarşik Yapısına Rektörün Görev ve Yetkilerine Müdahale Niteliğinde Olduğu - Davanın Reddi Gerektiği )
İSTANBULBİM-7DE. 2017/83DÖNER SERMAYE ÖDEMESİ YAPILMASI DURUMUNDA AYNI ZAMANDA EK ÖDEME YAPILAMAYACAĞI ( Dava Konusu İşlemin Ödenmeyen Üniversite Ödeneği ile Döner Sermaye Ek Ödeneğinin Ödenmesi İsteminin Reddine Dair Kısmında Hukuka Uyarlılık Bulunmadığı - Ek Ödeme Yapılamayacağına İlişkin Kısmında Hukuka Aykırılık Bulunmadığı - İstinaf Başvurusunun Reddi Gerektiği )
SAMSUNBİM-3DE. 2017/173DÖNER SERMAYE ÖDENMESİNE DAİR BAŞVURUNUN REDDİ İŞLEMİNİN İPTALİ İSTEMİ ( Uzmanlık Eğitimi İçin Görevlendirilen Hekimlerin Döner Sermayeye Sunulan Katkı ve Statü Bakımından Araştırma Görevlisi Kadrosundaki Uzmanlık Öğrencileriyle Aynı Hizmeti Yürüttükleri - Döner Sermaye Ödemesi Yönünden Araştırma Görevlisi Kabul Edilmeleri Gerektiği )
İZMİRBİM-3VDE. 2017/1111DÜZELTME ŞİKAYET BAŞVURUSUNUN REDDİNE DAİR İŞLEMİN İPTALİ ( Hukuki Bir Sorun Teşkil Eden Yasa ve Tebliğ Hükümlerinin Yorumu Sonunda Çözümlenebilecek Nitelikte Olan Uyuşmazlıkta Düzeltme ve Şikayet Yoluna Gidilmesi Sonucu Tesis Edilen İşlemi İptal Eden Mahkeme Kararında Usul ve Hukuka Uygunluk Görülmediği )
İZMİRBİM-3VDE. 2017/893DÜZELTME YOLU İLE İNCELEME YAPILMASI ( Danıştay Dava Daireleri ile İdari ve Vergi Dava Daireleri Kurullarının Temyiz Üzerine Verdikleri Kararlar ile Bölge İdare Mahkemesi'nin İtiraz Üzerine Verdikleri Kararların Yeniden İncelenebilmesinin İYUK'nda Yazılı Nedenlerin Varlığı Halinde Mümkün Olduğu - Kanunda Sayılan Nedenlerden Hiçbirine Uymayan Karar Düzeltme İsteminin Reddi Gerektiği )
İZMİRBİM-1VDE. 2017/1631DÜZELTME/ŞİKAYET BAŞVURUSU ( Gelir Vergisinin İadesi İstemi - Ödenen Emeklilik Tazminatından Yapılan Kesintinin İadesi İstemiyle 213 Sayılı Kanun'un 116 vd. Maddeleri Kapsamında Düzeltme Şikayet Başvurusunda Bulunulabileceği/Başvurunun Reddedilmesi Durumunda Süresi İçerisinde Dava Açılabilmesinin Mümkün Olduğu )
İZMİRBİM-1VDE. 2017/1491DÜZELTME-ŞİKAYET BAŞVURUSU ÜZERİNDE ÖDENEN TUTARIN İADESİ (Davacıya Bağışa Dayalı Emeklilik Sisteminden Emekli Olmadan Ayrılması Sebebiyle Yapılan Toplu Ödemenin Nema Olarak Değerlendirilen Kısmı Üzerinden Tahakkuk Ettirilen Vergi ve Fer'ilerine Dair Ödenen Miktarın Ödeme Tarihinden İtibaren Yasal Faiziyle İadesi Gerektiği)

E Kavram Endeksi