0-9 A B C D E F G H İ K L M N O Ö P R S Ş T U Ü V Y

Mahkeme / DaireEsas No.Kavram

D

İSTANBULBİM-1VDE. 2017/712DAMGA VERGİSİ TAHAKKUKUNUN İPTALİ İSTEMİ ( İstinafın Temyizin Şekil ve Usullerine Tabi Olduğu/Görev ve Yetki Dışında Bir İşe Bakılmış Olması Hukuka Aykırı Karar Verilmesi Usul Hükümlerinin Uygulanmasında Kararı Etkileyebilecek Nitelikte Hata veya Eksiklikler Bulunmasının Bozma Nedenleri Olarak Sayıldığı - İncelemeyle İstinafa Konu Kararda Sayılan Bozma Nedenlerinin Bulunmadığı ve İstinaf Dilekçesinde İleri Sürülen İddiaların Kararın Kaldırılmasını Sağlayacak Nitelikte Olmadığı/İstinaf Başvurusunun Reddi Gerektiği )
İSTANBULBİM-3DE. 2017/1140DANIŞTAY DAVA DAİRELERİ İLE İDARE VE VERGİ MAHKEMELERİNİN NİHAİ KARARLARININ BAŞKA KANUNLARDA AKSİNE HÜKÜM BULUNSA DAHİ DANIŞTAY'DA TEMYİZ EDİLEBİLECEĞİ ( Heyet Halinde Karar Verilen ve 2577 S.K.'un 6352 S.K.İle Değişik 45. Md.sinde Sayılan Dava Konuları Arasında da Yer Almayan Uyuşmazlıkla İlgili İstemin Danıştay'ca İnceleneceği )
İSTANBULBİM-3VDE. 2017/181DANIŞTAY İDARE VE VERGİ MAHKEMELERİNDE DAVA AÇMA SÜRESİ ( Danıştay'da ve İdare Mahkemelerinde Altmış Vergi Mahkemelerinde Otuz Gün Olduğu/Vergi Resim ve Harçlar ile Benzeri Mali Yükümler ve Zam ve Cezalarından Doğan Uyuşmazlıklarda Tebliğ Yapılan Hallerde veya Tebliğ Yerine Geçen İşlemlerde Tebliğ Tarihini İzleyen Günden İtibaren Dava Açma Süresinin Başlayacağı - Tatil Günlerinin Sürelere Dahil Olduğu Sürenin Son Günü Tatil Gününe Rastlarsa Sürenin İzleyen Çalışma Gününün Bitimine Kadar Uzayacağı/İstinaf Başvurusunun Kabulü Gerektiği )
İSTANBULBİM-3DE. 2017/444DAVA AÇMA SÜRESİ ( Geçici Görevin Sona Erme Tarihinden İtibaren 60 Gün İçinde veya Bu Süre İçinde İdareye Yapılacak Başvurunun Reddi Üzerine Kalan Dava Açma Süresi İçerisinde Dava Açması Gerektiği - Süre Aşımı Nedeniyle Reddilen Davanın İstanbul BİM'nce Kesin Olarak Reddedildiği/İtirazın İncelenmeksizin Reddi Gerektiği )
İSTANBULBİM-4VDE. 2017/299DAVA EHLİYETİ ( Davacının Katma Değer Vergisi Genel Uygulama Tebliği'nin Özel Esaslar Bölümüne Göre İşlem Yapılacak Mükellefler Listesine Dahil Edilmesine İlişkin İşlemin İptali İstemi - Ticaret Sicilinden Kaydı Silinmekle Tüzel Kişiliği Sona Eren Şirketin Temsilinin de Söz Konusu Olamayacağı/Olmayan Şirketi Temsilen Açılan Davanın Ehliyet Yönünden Reddi Gerektiği )
İSTANBULBİM-6DE. 2017/102DAVA HAKKINDA KARAR VERİLMESİNE YER OLMADIĞI ( Dava Dosyasındaki Belgelerin İncelenmesinden Yetki Verilen Davacı Vekili Tarafından Sunulan Dilekçe ile Davadan Feragat Edildiğinin Bildirildiği - Kararın Kaldırılması ile Feragat Nedeniyle Dava Hakkında Karar Verilmesine Yer Olmadığına Karar Verilmesi Gerektiği )
İSTANBULBİM-1DE. 2016/205DAVACININ ATANMASINA İLİŞKİN İŞLEMİN İPTALİ TALEBİ ( Dava Konusu İşlem Tesisine Esas Alınan Davacının Bir Öğretmenler Toplantısından Ayrılmasının Çalışma Ortamını Bozucu ve Görev Yerinin Değiştirilmesinin Uygun Görüleceği Bir Hal Niteliğini Haiz Bulunmağı - Davacının Atanmasına İlişkin İşlemin İptali İsteminin Kabul Edileceği )
İSTANBULBİM-6VDE. 2017/79DAVACININ DIŞARIDAN ŞİRKET MÜDÜRÜ OLARAK SEÇİLMESİ ( Belirtilen Tarihte Noterlik Yazısı ile Şirketten İstifa Ettiği - 2003 Yılına İlişkin Vergi Borçlarından Sorumlu Olmayan Davacı Hakkında Yapılan Dava Konusu Haciz İşleminde Bu Yönüyle Hukuka Uyarlık Bulunmadığından Davanın Kabulüne Karar Verildiği/Danıştay Dava Daireleri ile İDDGK ve VDDGK'ları ile BİM'nin Kararları Hakkında Ancak İYUK'ta Yazılı Nedenlerle Düzeltilme İstenebileceğinden Talebin Reddi Gerektiği )
ERZURUMBİM-1DE. 2017/2473DAVACININ GÖREVDEN ÇIKARILMASINA DAİR ÜNİVERSİTE İŞLEMİNİN İPTALİ VE YOKSUN KALINAN HAKLARIN TAZMİNİ İSTEMİ (Dava Dilekçesinde Davaya Konu İşlemin İptali İle Yoksun Kalınan Hakların Hakediş Tarihinden İtibaren Yasal Faiziyle Tazminine de Karar Verilmesi İstenildiği - Parasal Haklar Konusunda da Hüküm Kurulması Gerektiği)
İSTANBULBİM-3DE. 2017/276DAVACININ İSKİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ PERSONELİ OLMASI ( Bütçe Kanunu'nun Hükümlerinde Davacının da Görev Yaptığı Koruma ve Güvenlik Personeline Yer Verilmediği - Maddeden İSKİ Personelinin de Yararlanacağına Dair Herhangi Bir Mevzuat Hükmü Bulunmadığı Anlaşıldığından Davacının Bu Yöndeki Başvurusunun Reddine Dair Dava Konusu İşlemde Hukuka Aykırılık Bulunmayıp Davanın Reddine Karar Verildiği/Belediye Zabıta ve Özel Güvenlik Olan Çalışanlara Maktu Fazla Mesai Ödeneceğinden İtirazın Kabulü Gerektiği )
İSTANBULBİM-3VDE. 2017/442DAVACININ KOMANDİTE ORTAK KABUL EDİLMESİ ( Komandit Şirketlerdeki Komanditer Ortakların Söz Konusu Şirketlerde Temsil Yetkilerinin Bulunmayıp Gelirlerin de Menkul Sermaye İradı Olduğu - Geriye Yönelik Mükellefiyet Tesis Ettirilerek Davacının Uyuşmazlık Konusu Dönemlere İlişkin Ceza Kesilmesinde Hukuka Uyarlık Bulunmadığından Davanın Kabulüne Karar Verildiği/İYUK'ta Sayılan Nedenlerden Hiçbirine Uymayan Karar Düzeltme İsteminin Reddi Gerektiği )
İSTANBULBİM-7DE. 2017/65DAVACININ MİMARLIK FAKÜLTESİNDEN DENİZCİLİK FAKÜLTESİNE GÖNDERİLMESİ ( Davacının Kadro ve Özlük Haklarında Herhangi Bir Değişikliğin Olmadığı ve Atama Niteliğinde Olacak Belirsiz Süreli Bir Görevlendirmeden Söz Edilemeyecek Olup Belli Bir Süreyle Sınırlı Olarak Tesis Edilen Dava Konusu Görevlendirme İşleminde Hukuka Aykırılık Bulunmadığı - Karar Hukuka Uygun Olduğundan İstinaf Başvurusunun Reddi Gerektiği )
İSTANBULBİM-2VDE. 2017/60DAVACININ ÖZEL ESASLARA TABİ MÜKELLEFLER LİSTESİNE ALINMASINA İLİŞKİN İŞLEMİN İPTALİ İSTEMİ ( Yasal Dayanağı Olmadan İdarenin Kendi İçerisinde Oluşturduğu Bir Sınıflandırma ile Davacının Hakkında Olumsuzluk Tespit Edilen Mükellefler Listesi Olarak Adlandırılan Listede Yer Alması Mümkün Bulunmadığı - İstinaf İstemine Konu Kararın Hukuka Uygun Olduğu ve İleri Sürülen Sebepler ile Dosyada Mevcut Bilgi-Belgeler Işığında Kararın Kaldırılmasını Gerektiren Nitelikte Bir Neden Bulunmadığı/Başvurunun Reddi Gerektiği )
İSTANBULBİM-4VDE. 2017/984DAVACININ TİCARİ FAALİYETTE BULUNDUĞU VE İKTİSADİ İŞLETMESİ OLDUĞUNUN ORTAYA KONULAMAMASI ( Kurumlar Vergisi Mükellefi Olduğu Anlaşılamayan Davacı Vakfın Mükellef Addedilerek Adına Cezası Kesilmesine Yasal Olanak Bulunmadığı - Karar Düzeltme Dilekçesinde İddia Olunan Hususlar ve Dosyadaki Belgeler Dikkate Alındığında Kararın Düzeltilmesi İçin Yasa ile Öngörülen Sebeplerin Uyuşmazlıkta Bulunmadığı/Karar Düzletme Talebinin Reddi ve Dosyanın Mahkemesine Gönderilmesi Gerektiği )
İZMİRBİM-6DE. 2016/401DAVACIYA AİT İŞYERİNDE SİGORTASIZ İŞÇİ ÇALIŞTIRILMASI SEBEBİYLE VERİLEN İDARİ PARA CEZASININ İPTALİ İSTEMİ ( Herhangi Bir Sigortalılık Bildirimi ve Herhangi Bir Vergi Mükellefiyeti Bulunmayan Yakınıcının Bu Durumunun Tek Başına Davacı İle Aralarındaki Çalışma İlişkisinin Hizmet Akdine Dayalı Bir İş İlişkisi Olduğuna Karine Alınamayacağı/Salt İşin İşyerinde Yapılıyor Olmasının da Doğaldan Bu Sonucu Doğurmayacağı - Davacının İşin Götürü Olarak Kendi Nam ve Hesabına Çalışan Yakınıcıya Verildiğine ve Götürü Belirlenen Tutarın Ödeme Makbuzlarıyla Ödendiğini Yakınıcı İçin Bu Sürede Puantaj Düzenlenmediğini Ortaya Koyduğu/Salt Fiili Durumla Yetinilerek Yakınıcının Hizmet Akdi İle İşçi Olarak Çalıştığı Kabul Edilerek Sigortalı Sayılması ve İdari Para Cezaları İle Cezalandırılmasına İlişkin İşlemin İptali Gerektiği )
İSTANBULBİM-6VDE. 2017/2444DAVANIN AÇILMASINA SEBEBİYET VERME (İşbu Davanın Açılmasında Davacı Tarafa Herhangi Bir Kusur İzafe Edilemeyeceği/Buna Rağmen Yargılama Giderlerinin Davacı Taraf Üzerinde Bırakılması ve Davalı İdare Vekili Lehine Vekalet Ücretine Hükmedilmesinin Hukuka Aykırı Olduğu - Ödeme Emrinin İptali)
İSTANBULBİM-6DE. 2017/11DAVANIN DERDEST OLMASI ( Davanın Derdestlik Nedeniyle İncelenmeksizin Reddine Karar Verilebilmesi İçin Gerekli Olan Aynı Davanın İki Defa Açılmış Olması Birinci Davanın Hala Görülmekte Olması Gerektiği/Birinci Dava ile İkinci Davanın Aynı Dava Olması Şartlarının Bu Davada Gerçekleşmediği - İkinci Dava Niteliğindeki Davada Uyuşmazlığın Esasının İncelenmesi Gerekirken Red Edilmesinde Hukuki İsabet Görülmediği/Davacının İstinaf İsteminin Kabulü Gerektiği )
İSTANBULBİM-2DE. 2017/583DAVANIN EHLİYET YÖNÜNDEN REDDEDİLMESİ ( İdare Mahkemesince Karar Verildiği - Hakkında İşlem Tesis Edilen Kamu Görevlisinin Yöneticisi Olduğu Özel Motorlu Taşıt Sürücü Okulundan Her Bir Sürücü Sertifikası İçin Hukuksuz Olarak Para Tahsil Edildiğinden Dava Ehliyetinin Bulunduğu İddialarıyla Kaldırılması ve İşin Esası Hakkında Yeniden Karar Verilmesi İsteminin Reddinin Hukuka Uygun Olduğu )
İSTANBULBİM-3VDE. 2017/143DAVANIN EHLİYET YÖNÜNDEN REDDİ ( Dava Konusu Edilen İhbarname - Ticaret Sicilinden Kaydı Silinen Şirketin Haklara Sahip Olması Borçlu Kılınması Davacı Ya da Davalı Olarak Yargı Önünde Temsilinin Hukuken Olanaklı Olmadığı )
İSTANBULBİM-4DE. 2017/2DAVANIN İNCELENMEKSİZİN REDDİ ( Derdestlik Nedeniyle - Tarafları ve Konusu Aynı Olan Daha Önce Aynı Veya Başka Bir Mahkemede Açıldığı ve Görülmekte Olduğu Saptantanan İkinci Davanın Açılmasında Davacının Hukuki Yararı Bulunmadığı )
İSTANBULBİM-6VDE. 2017/151DAVANIN KONUSUZ KALMASI ( Ödeme Emrinin Davacıya Tebliğ Edildiği Bu Tarih İtibariyle Takipten Kaldırma Kararı Verildiğine İlişkin Davacıya Herhangi Bir Tebligat Yapılmadığı - Danıştay İDDGK ve VDDGK'nın Temyiz Üzerine Verdikleri Kararlar ile BİM'nin İtiraz Üzerine Verdikleri Kararlar Hakkında Ancak İYUK'ta Yazılı Nedenlerle Kararın Düzeltilmesinin İstenebileceği/Dilekçede Öne Sürülen Hususlar Yasa Maddesine Uymadığından Karar Düzeltme Talebinin Reddi Gerektiği )
İSTANBULBİM-8DE. 2017/7DAVANIN KONUSUZ KALMASI ( Ödeme Emrinin İptali İstemi/Ödeme Emri Muhteviyatı Amme Alacağının Terkin Edilerek Bu Ödeme Emrinin İptal Edildiği - Davanın Bu Kısmı İtibariyle Ödeme Emrine İlişkin Olarak Karar Verilmesine Yer Bulunmadığı/BİM Kararının Düzeltme Yolu ile İncelenebilmesinin İYUK' ta Yazılı Sebeplerden Birinin Varlığı ile Mümkün Olduğu - Karar Düzeltme Dilekçesinde İleri Sürülen Sebepler Bunlardan Hiçbirine Uymadığından İstemin Reddi Gerektiği )
İSTANBULBİM-6DE. 2017/8DAYANAK İL TRAFİK KOMİSYONU VEYA BELEDİYE ENCÜMEN KARARI OLMAMASI ( Davacının İlçe Emniyet Müdürlüğü Tescil Kararına İstinaden T Plaka Aldığı Açık Olup Taksi Sayısını Belirleme Yetkisine Haiz Yetkili Makamlarca Alınan Bir Karar Olmaksızın Verilen Dava Konusu İşlemde Hukuka Aykırılık Görülmemiş Olup Davanın Reddedildiği - İddialar Yerinde Görülmeyip Kararın Bozulmasını Grerektirecek Nitelikte Olmadığından İstinaf Talebinin Reddi Gerektiği )
İSTANBULBİM-4DE. 2017/2DERDESTLİK MÜESSESESİ ( Temelinde Yatanın Tarafları ve Konusu Aynı Olan Daha Önce Aynı Veya Başka Bir Mahkemede Açıldığı ve Görülmekte Olduğu Saptantanan İkinci Davanın Açılmasında Davacının Hukuki Yararı Bulunmadığı Olgusu Olduğu - İkinci Davanın İncelenmeksizin Reddine Karar Verilmesi Gerektiği )
ANKARABİM-2VDE. 2017/46DİLEKÇE RED ( Özel Usulsüzlük Cezası İle Cezalı Vergi Arasında Sebep-Sonuç İlişkisi ya da Maddi veya Hukuki Bağlılık Bulunduğundan Söz Edilemeyeceği - Özel Usulsüzlük Cezası İle Cezalı Katma Değer Vergisinin İptali İstemi)
İSTANBULBİM-7DE. 2017/83DÖNER SERMAYE ÖDEMESİ YAPILMASI DURUMUNDA AYNI ZAMANDA EK ÖDEME YAPILAMAYACAĞI ( Dava Konusu İşlemin Ödenmeyen Üniversite Ödeneği ile Döner Sermaye Ek Ödeneğinin Ödenmesi İsteminin Reddine Dair Kısmında Hukuka Uyarlılık Bulunmadığı - Ek Ödeme Yapılamayacağına İlişkin Kısmında Hukuka Aykırılık Bulunmadığı - İstinaf Başvurusunun Reddi Gerektiği )

E Kavram Endeksi