Önceki Endeks ( Madde 62-75)

MADDE 1-17 / 18 / 19-27 / 28-40 / 41 / 42-43 / 44-45 / 46-48 / 49 / 50-54 / 55-61 / 62-75 / 76-95 / 96-101 / 102-105 / 106-112 / 113-124 / 125-137 / 139-160 / 161-179 / 180-212 / 213 / 214-250 / 251-261 / 262-313 / 314-355 / 356-365 / 366-398 / 404-491 / 492-544

Madde No.Mahkeme / DaireTarihEsas No. ve Karar No.

Madde 28

YARGITAY

28Y1.HD2.7.2015E. 2014/8891 K. 2015/9631"HİLE HUKUKSAL NEDENİNE DAYALI TAPU İPTALİ VE TESCİL İSTEMİ ( Hukuki Nitelendirmeyi Yapmak ve Ona Uygun Yasal Düzenlemeyi Tayin ve Tespit Ederek Uygulama Görevinin Mahkede Olduğu - Davacının Muris Muvazaası Nedenine Değil de Hile Hukuksal Nedenine Dayandığı/Hile Hukuksal Nedeni Yönünden İnceleme ve Araştırma Yapılmadan Sonuca Gidilemeyeceği )
ALDATMANIN İSPATI ( Taraflardan Birinin Diğer Tarafın Kasıtlı Aldatmasıyla Sözleşme Yapmaya Yöneltilmesi Halinde Hata Esaslı Olmasa Bile Aldatılan Taraf İçin Sözleşmenin Bağlayıcı Olmadığı - Hilenin Her Türlü Delille İspat Edilebileceği/İptal Hakkının Kullanılmasının Hiçbir Şekle Bağlı Olmadığı ve Hilenin Öğrenildiği Tarihten İtibaren İtibaren Bir Yıllık Hak Düşürücü Süre İçerisinde Kullanılması Gerektiği )
HAK DÜŞÜRÜCÜ SÜRE ( Taraflardan Birinin Diğer Tarafın Kasıtlı Aldatmasıyla Sözleşme Yapmaya Yöneltilmesi Halinde Hata Esaslı Olmasa Bile Aldatılan Taraf İçin Sözleşmenin Bağlayıcı Olmadığı - Hilenin Her Türlü Delille İspat Edilebileceği/İptal Hakkının Kullanılmasının Hiçbir Şekle Bağlı Olmadığı ve Hilenin Öğrenildiği Tarihten İtibaren İtİbaren Bir Yıllık Hak Düşürücü Süre İçerisinde Kullanılacağı )
MİRAS ŞİRKETİNE TEMSİLCİ ATANMASI ( Tapu İptali ve Tescil İstemi - Terekenin Elbirliği Mülkiyetine Tabi Olduğu ve Dava Dışı Mirasçıların Bulunduğu Gözetilerek Davaya Katılmayan Mirasçıların Olurlarının Alınması ya da Miras Şirketine Atanacak Temsilci İle Davanın Sürdürülmesi Gerektiği )
TARAF TEŞKİLİ ( Tapu İptali ve Tescil İstemi - Terekenin Elbirliği Mülkiyetine Tabi Olduğu ve Dava Dışı Mirasçıların Bulunduğu Gözetilerek Davaya Katılmayan Mirasçıların Olurlarının Alınması ya da Miras Şirketine Atanacak Temsilci İle Davanın Sürdürüleceği )"
28Y1.HD4.6.2015E. 2015/7700 K. 2015/8333"HİLEYE DAYALI TAPU İPTALİ VE TESCİL İSTEMİ ( İptal Hakkı Aldatmanın Öğrenildiği Tarihten İtibaren Bir Yıllık Hak Düşürücü Süre İçerisinde Karşı Tarafa Yöneltilecek İrade Açıklaması Defi Yahut Dava Yoluyla Kullanılabileceği - Mahkemece Davacının Delillerin Toplanması ve Tanık Dinlenmesi Yönündeki Talebinin Reddedilmiş Olması Doğru Olmadığı )
VASİYETNAME İLE MİRASÇILAR ISKAT EDİLDİĞİ ( Hileye Dayalı Tapu İptal ve Tescil İstemi - Hükümden Sonra Davacı Öldüğü/Mahkemece Vasiyetnamenin İptali İçin Dava Açılıp Açılmadığı Tespit Edileceği/Dava Açıldığı Taktirde Sonucunun Ne Olduğu Belirleneceği )
MİRASÇILARIN DAVADA YER ALMASININ SAĞLANACAĞI ( Hileye Dayalı Tapu İptal ve Tescil İstemi - Hükümden Sonra Davacı Öldüğü ve Vasiyetname İle Bazı Mirasçılar Iskat Edildiği/Vasiyetnamenin İptal Edilmesi Halinde Tüm Mirasçıların Davada Yer Almaları Sağlanacağı veya T.M.K.'nun 640. Md. Göre Terekeye Temsilci Atanacağı )
HÜKÜMDEN SONRA DAVACININ ÖLMESİ ( Hileye Dayalı Tapu İptali ve Tescil İstemi - Davacı Vasiyetname İle Bazı Mirasçıları Iskat Ettiği/Vasiyetin Kesinleşmesi Halinde Mirasın Iskat Edilen Mirasçıların Alt Soyuna Geçeceği Dikkate Alınarak Iskat Edilen Mirasçıların Alt Soyunun Davada Yer Alması Sağlanacağı )
ISKAT EDİLEN MİRASÇILARIN ALTSOYUNU DAVAYA DAHİL ETME ( Hileye Dayalı Tapu İptal ve Tescil İstemi - Hükümden Sonra Davacı Öldüğü ve Vasiyetname İle Bazı Mirasçıları Iskat Ettiği/Vasiyetin Kesinleşmesi Halinde Mirasın Iskat Edilen Mirasçıların Alt Soyuna Geçeceği Dikkate Alınarak Iskat Edilen Mirasçıların Alt Soyu Davada Yer Alacağı )"
28YHGK25.3.2015E. 2013/19-1707 K. 2015/1072"İTİRAZIN İPTALİ ( Krediyi Kullandıran Davacı Bankanın Üçüncü Kişinin Hile Yaparak Kefillere Sözleşmeyi İmzalattığı Hususunun Banka Tarafından Bilindiği veya Bilebilecek Konumda Olduğu İspatlanamadığından Davacı Bankanın Asıl ve Birleşen İtirazın İptali Davalarının Kabulüne Karar Verilmesi Gerektiği )
MENFİ TESPİT DAVASI ( Bankanın Üçüncü Kişinin Hile Yaparak Kefillere Sözleşmeyi İmzalattığı Hususunun Banka Tarafından Bilindiği veya Bilebilecek Konumda Olduğunun İspatlanamadığı - Birleşen Davacının Borçlu Olmadığının Tespitine Yönelik Menfi Tespit Davasının Reddine Karar Verilmesi Gerektiği )
HİLE ( Birleşen Davacı İddiasını Üçüncü Kişinin Hilesine Dayandırmış İse de Üçüncü Kişinin Hem Krediyi Kullandıran Banka İle Bir Bağlantısı Hem de Bankanın Söz Konusu Kişinin Hilesini Bildiği veya Bilmesi Gerektiği Hususu İleri Sürülüp İspatlanamadığının Gözetilmesi Gerektiği )
KREDİ SÖZLEŞMESİ ( Davacı Bankanın Üçüncü Kişinin Hile Yaparak Kefillere Sözleşmeyi İmzalattığı Hususunun Banka Tarafından Bilindiği veya Bilebilecek Konumda Olduğu İspatlanamadığı - Davacı Bankanın İtirazın İptali Davalarının Kabulü ve Birleşen Davacının Menfi Tespit Davasının Reddi Gerektiği )"
28Y1.HD2.12.2014E. 2013/19581 K. 2014/18826"EHLİYETSİZLİK VE HİLE HUKUKSAL NEDENLERİNE DAYALI TAPU İPTALİ VE TESCİL ( Mahkemece Ehliyetsizlik İddiası İle İlgili Araştırma Yapılmasına Rağmen Hile İddiası Bakımından Hükme Yeterli Araştırma Yapılmadığı - Hile Yönünden de Yeterli Araştırma Yapılarak Sonuca Gidileceği )
HİLE İDDİASI YÖNÜNDE ARAŞTIRMA YAPMA ( Ehliyetsizlik ve Hile Hukuksal Nedenlerine Dayalı Tapu İptali ve Tescil - Mahkemece Ehliyetsizlik İddiası İle İlgili Araştırma Yapılarak Sonuca Gidildiği/Davacının Hile Hukuksal Nedenine de Dayandığı - Mahkemece Bu Yönde de Araştırma Yapılacağı )
TAPU İPTALİ VE TESCİL ( Ehliyetsizlik ve Hile Hukuksal Nedenlerine Dayalı - Mahkemece Ehliyetsizlik İddiası İle İlgili Araştırma Yapılarak Sonuca Gidildiği/Davacının Hile Hukuksal Nedenine de Dayandığı/Mahkemece Hile Yönünden Yeterli Araştırmanın Yapılmamasının İsabetsizliği )"
28Y1.HD2.12.2014E. 2013/14678 K. 2014/18825"EHLİYETSİZLİK VE HİLE HUKUKSAL NEDENLERİNE DAYALI TAPU İPTALİ VE TESCİL ( Taraflardan Biri Diğer Tarafın Kasıtlı Aldatmasıyla Sözleşme Yapmaya Yöneltilmişse Yanılma ( Hata ) Esaslı Olmasa Bile Aldatılan Taraf İçin Sözleşme Bağlayıcı Sayılamayacağı - Değinilen Koşulların Varlığı Halinde Aldatılan Taraf Hakkını Kullanmak Suretiyle Hukuki İlişkiyi Geçmişe Etkili Olarak Ortadan Kaldırabilir ve Verdiği Şeyi Geri İsteyebileceği )
HİLE ( Her Türlü Delille İspat Edilebileceği Gibi İptal Hakkının Kullanılması Hiç Bir Şekle Bağlı Olmadığı - Aldatmanın Öğrenildiği Tarihten İtibaren Bir Yıllık Hak Düşürücü Süre İçerisinde Karşı Tarafa Yöneltilecek Bir İrade Açıklaması Defi Yahut Dava Yoluyla da Kullanılabileceği )
BAĞIMSIZ BÖLÜME ELATMANIN ÖNLENMESİ VE TAZMİNAT ( Tapu İptal ve Tescil - Taraflardan Biri Diğer Tarafın Kasıtlı Aldatmasıyla Sözleşme Yapmaya Yöneltilmişse Yanılma ( Hata ) Esaslı Olmasa Bile Aldatılan Taraf İçin Sözleşme Bağlayıcı Sayılamayacağı )
HAK DÜŞÜRÜCÜ SÜRE ( Ehliyetsizlik Ve Hile Hukuksal Nedenlerine Dayalı Tapu İptal ve Tescil - Aldatmanın Öğrenildiği Tarihten İtibaren Bir Yıllık Hak Düşürücü Süre İçerisinde Karşı Tarafa Yöneltilecek Bir İrade Açıklaması Defi Yahut Dava Yoluyla da Kullanılabileceği )"
28Y1.HD4.11.2014E. 2014/135 K. 2014/16895"KORKUTMA HUKUKSAL NEDENLERİNE DAYALI TAPU İPTALİ VE TESCİL ( Davacı Çocukları Tarafından İbraz Edilen Alım Satım Sözleşmesinde Davacı Tarafından İmzaya Açıkça İnkar Edilmediği - Davacının Kolluk İfadesi İle Akit Tanıklarının Yeminli Beyanından Taşınmazın Davacı Tarafından İkinci Eşi İle Aralarındaki Anlaşmazlık Nedeniyle Satıldığı/Korkutma İddiası Kanıtlanamadığından Davanın Reddedileceği )
İRADE FESADINA DAYALI TAPU İPTALİ VE TESCİL ( Korkutma - Davacı İddiasını Kanıtladıktan Sonra 2. El Maliklerin İyiniyetli Olup Olmadıklarının Araştırılacağı/Davacı Çocukları Tarafından İbraz Edilen Alım Satım Sözleşmesinde Davacı Tarafından İmzaya Açıkça İnkar Edilmediği - Akit Tanıklarının Yeminli Beyanından Taşınmazın İradi Satıldığı Anlaşıldığından Davanın Kabulünün Doğru Olmadığı )
TAPU İPTALİ VE TESCİL ( Korkutma Hukuksal Nedenlerine Dayalı - Davacı Çocukları Tarafından İbraz Edilen Alım Satım Sözleşmesinde Davacı Tarafından İmzaya Açıkça İnkar Edilmediği/Davacının Kolluk İfadesi İle Akit Tanıklarının Yeminli Beyanından Taşınmazın İradi Satıldığı Anlaşıldığı/Korkutma İddiası Kanıtlanamadığından Davanın Reddedileceği )"
28Y1.HD2.10.2014E. 2014/605 K. 2014/15404"HİLE İDDİASINA DAYALI TAPU İPTALİ VE TESCİL DAVASI ( Taraflardan Biri Diğer Tarafın Kasıtlı Aldatmasıyla Sözleşme Yapmaya Yöneltilmişse Hata Esaslı Olmasa Bile Aldatılan Tarafın Sözleşmeyle Bağlı Olmayacağı - Hilenin Öğrenildiği Tarihten İtibaren Bir Yıllık Hak Düşürücü Süre İçinde Karşı Tarafa İletilecek İrade Beyanı ile Kullanılabileceği )
HİLEYE DAYALI FESİH HAKKININ KULLANILMASINDA HAK DÜŞÜRÜCÜ SÜRE ( Hilenin Öğrenildiği Tarihten İtibaren Bir Yıllık Hak Düşürücü Süre İçinde Karşı Tarafa İletilecek İrade Açıklaması Defi veya Dava Yoluyla Kullanılabileceği - Öğrenme Tarihinin İşlem Tarihi Olabileceği Gibi Olayın Özelliğine Göre Hilenin Fark Edildiği İşlemden İleri Bir Tarih de Olabileceği )
İSPAT KÜLFETİ ( Hileye Dayalı Fesih Hakkının Kullanılmasında Geçerli Bir Yıllık Hak Düşürücü Sürenin Kullanılmasında Davacının Öğrenme Tarihinin Esas Alınacağı - Öğrenme Tarihinin Davacının İleri Sürdüğü Tarihten Başka Bir Tarih Olduğunun İleri Sürülmesi Halinde İspat Külfetinin Davalıya Ait Olduğu )"
28Y4.HD15.9.2014E. 2014/9859 K. 2014/11758"TEDBİR NAFAKASININ İPTALİ ( Davanın Muvazaa İddiasına Dayandığı/Asliye Hukuk Mahkemesine Hitaben Açılan Davanın Aile Mahkemesi Sıfatıyla Sonuçlandırıldığı - Davanın Borçlar Kanunundan Kaynaklandığı/Genel Görevli Asliye Hukuk Mahkemesinde Görüleceği )
NAFAKA DAVASINDA TEDBİR NAFAKASININ İPTALİ İSTEMİ ( Davanın Muvazaa İddiasına Dayandığı - Dava Borçlar Kanunundan Kaynaklandığından Davanın Genel Görevli Asliye Hukuk Mahkemesinde Görülmesi Gerektiği )
MUVAZAA İDDİASINA DAYANAN NAFAKANIN İPTALİ DAVASI ( Davanın Borçlar Kanunundan Kaynaklandığı - Davanın Genel Görevli Asliye Hukuk Mahkemesinde Görüleceği )"
28Y1.HD1.4.2014E. 2013/19673 K. 2014/6899"EHLİYETSİZLİK VE HİLE HUKUKSAL NEDENLERİNE DAYALI TAPU İPTALİ VE TESCİL ( Mahkemece Hile Olgusu Yönünden Bir Değerlendirme Yapılmadığı - Hile İddiası Yönünden Hasıl Olacak Sonuca Göre Bir Karar Verilmesi Gerektiği )
HİLE ( Her Türlü Delille İspat Edilebileceği Gibi İptal Hakkının Kullanılması Hiç Bir Şekle Bağlı Olmadığı - Aldatmanın Öğrenildiği Tarihten İtibaren Bir Yıllık Hak Düşürücü Süre İçerisinde Karşı Tarafa Yöneltilecek Bir İrade Açıklaması Def'i Yahut Dava Yoluyla da Kullanılabileceği )
TAPU İPTALİ VE TESCİL ( Ehliyetsizlik ve Hile Hukuksal Nedenlerine Dayalı - Mahkemece Hile Olgusu Yönünden Bir Değerlendirme Yapılmadığı/Hile İddiası Yönünden Hasıl Olacak Sonuca Göre Bir Karar Verilmesi Gerektiği )
HAK DÜŞÜRÜCÜ SÜRE ( Ehliyetsizlik ve Hile Hukuksal Nedenlerine Dayalı Tapu İptal ve Tescil - Mahkemece Hile Olgusu Yönünden Bir Değerlendirme Yapılmadığı/Hile İddiası Yönünden Hasıl Olacak Sonuca Göre Bir Karar Verilmesi Gerektiği )"
28Y1.HD28.1.2014E. 2013/15909 K. 2014/1241"HİLE HUKUKSAL NEDENİNE DAYALI TAPU İPTALİ VE TESCİL ( Davacının Kredi Alma İnancıyla Taşınmazı Davalıya Devrettiği/Kredi Alınmaması Üzerine Tapuda Satış Yapıldığını Öğrendiği - Davalının Ev Hanımı Olup Taşınmazı Alacak Ekonomik Gücünün Bulunmadığı/Taşınmazın Bedelinin Ödendiği Hususunun İspatlanamadığı - Davanın Kabulü Gerektiği )
TAPU İPTALİ VE TESCİL ( Hile Hukuksal Nedenine Dayalı - Davacının Kredi Alma İnancıyla Taşınmazı Davalıya Devrettiği/Kredi Alınmaması Üzerine Tapuda Satış Yapıldığını Öğrendiği - Davalının Ev Hanımı Olup Taşınmazı Alacak Ekonomik Gücünün Bulunmadığı/Taşınmazın Bedelinin Ödendiği Hususunun İspatlanamadığı - İstemin Reddinin İsabetsiz Olduğu )
KREDİ ALMA İNANCINA DAYALI TAŞINMAZ DEVRİ ( Hile Hukuksal Nedenine Dayalı Tapu İptal ve Tescil - Davacının Çiftçilikle Geçimini Sağladığı Malvarlığının Büyük Bir Kısmını Teşkil Eden Taşınmazını Davalıya Satışının Hayatın Olağan Akışına Uygun Olmadığı/Davalının Ev Hanımı Olup Taşınmazı Alacak Ekonomik Gücünün Bulunmadığı - Taşınmazın Bedelinin Ödendiği Hususunun İspatlanamadığından İstemin Kabul edileceği )
HAYATIN OLAĞAN AKIŞINA UYGUN OLMAMA ( Hile Hukuksal Nedenine Dayalı Tapu İptal ve Tescil - Davacının Kredi Alma İnancıyla Taşınmazı Davalıya Devrettiği/Kredi Alınmaması Üzerine Tapuda Satış Yapıldığını Öğrendiği - Davacının Çiftçilikle Geçimini Sağladığı Malvarlığının Büyük Bir Kısmını Teşkil Eden Taşınmazını Davalıya Satışının Hayatın Olağan Akışına Uygun Olmadığı/Davanın Kabul Edileceği )"
28Y1.HD16.9.2013E. 2013/9395 K. 2013/12539"TAPU İPTALİ VE TESCİL (Hile Hukuksal Nedenine Dayalı - Davacının Payının Davaya Konu Taşınmazın Yarısından Fazlasına Tekabül Ettiği/Senin Payın Küçük Küçük Parçalara İsabet Ediyor Taşınmaz İşine Yaramaz Denilerek Hile Yapıldığı İddiasının Gerçeği Yansıtmadığı/Davanın Reddi Gerektiği)
TANIK BEYANLARI (Tapu İptali ve Tescil - Tanıkların Davacının Satış İradesini Taşıdığı Ancak Bedel Konusunda Tarafların İhtilafa Düşmeleri Sebebiyle Eldeki Davanın Açıldığı Şeklinde Beyanda Bulunduğu/Hile İddiası Kanıtlanamadığından Davanın Reddi Gerektiği)
HİLE (Davacının Payının Taşınmazın Yarısından Fazlasına Tekabül Ettiği/Taşınmazın Yarısından Fazlasının Sahibi Olan Kişinin Payın Küçük Parçalara İsabet Ediyor Söylemine İnanmasının Hayatın Olağan Akışına Aykırı Olduğu/Hile İddiasının Kanıtlanamadığı - Tapu İptali ve Tescil Davasının Reddi Gerektiği)"
28Y1.HD16.5.2013E. 2013/6576 K. 2013/7856"TAPU İPTALİ VE TESCİL ( Feragatin Hileye Dayalı Olduğu İddiasının Hadise Şeklinde Aynı Dava İçerisinde Her Türlü Delille İspatının Mümkün Olduğu - Delillerinin Toplanması İle Hasıl Olacak Sonuca Göre Bir Karar Verilmesi Gerektiği )
DAVADAN FERAGAT ( Davacının Davasından Feragat Etmesi ile Dava Konusu Uyuşmazlığın Sona Ereceği - Hile Nedeniyle Feragatın İptali İçin Dava Açılabileceği Gibi Feragatın Hile Nedeniyle Geçersiz Olduğu Aynı Davada da Savunma Yoluyla İleri Sürebileceği )
FERAGATIN HİLEYE DAYALI OLDUĞU İDDİASI ( Tapu İptali ve Tescil - Feragatin Özgür İradeye Dayalı Olması Gerektiği/Feragatin Hileye Dayalı Olduğu İddiasının Hadise Şeklinde Aynı Dava İçerisinde Her Türlü Delille İspatının Mümkün Olduğu )
FERAGATİN İPTALİ ( Feragatin Özgür İradeye Dayalı Olması Gerektiği/İrade Bozukluğu Hallerinde Feragat ve Kabulün İptalinin İstenebileceği - Feragatin Hileye Dayalı Olduğu İddiasının Hadise Şeklinde Aynı Dava İçerisinde Her Türlü Delille İspatlanabileceği )"
28Y8.HD1.4.2013E. 2012/11380 K. 2013/4732"HİLE VE ALDATMA NEDENİNE DAYALI TASARRUFUN İPTALİ DAVASI ( Görevli Mahkemenin Aile Mahkemeleri Olmadığı - Dava Değerine Göre Genel Mahkemelerin Görevli Olacağı/Görev Hususunun Kamu Düzeniyle İlgili Olduğu/Re'sen Gözetilmesi Gerektiği )
AİLE MAHKEMELERİNİN GÖREVLİ OLMAMASI ( Hile ve Aldatma Nedenine Dayalı Tasarrufun İptali Davası - Dava Dilekçesinin Görev Yönünden Reddi/Dava Dosyasının Asliye Hukuk Mahkemesi'ne Gönderileceği/Hukuki Nitelendirmede Yanılgıya Düşüldüğü )
DAVANIN HUKUKİ NİTELENDİRİLMESİNDE YANILGIYA DÜŞÜLDÜĞÜ ( Aile Mahkemesinin Görevli Mahkeme Olmadığı - Davanın Genel Mahkemede Görülmesi Gerektiği/Dava Dilekçesinin Görev Yönünden Reddedileceği/Davanın Esasına Girilmemesi Gerektiği )"
28Y1.HD18.3.2013E. 2012/16321 K. 2013/3719"TAPU İPTALİ VE TESCİL İSTEMİ ( Tazminat Davası - Taraflardan Biri Diğerinin Aldatması Sonucu Bir Sözleşme Yapmışsa Yanılması Esaslı Olmasa Bile Sözleşmeyle Bağlı Olmadığı/Hile Her Türlü Delille İspat Edilebileceği Gibi İptal Hakkının Kullanılmasının Hiç Bir Şekle Bağlı Olmadığı )
TAZMİNAT DAVASI ( Tapu İptali ve Tescil İstemi - Hilenin Öğrenildiği Tarihten İtibaren Bir Yıllık Hak Düşürücü Süre İçerisinde Karşı Tarafa Yöneltilecek Bir İrade Açıklaması Defi veya Dava Yoluyla Kullanılabileceği )
HİLE ( Her Türlü Delille İspat Edilebileceği Gibi İptal Hakkının Kullanılmasının Hiç Bir Şekle Bağlı Olmadığı - Tapu İptali ve Tescil İstemi )
HİLENİN ÖĞRENİLDİĞİ TARİH ( Bir Yıllık Hak Düşürücü Süre İçerisinde Karşı Tarafa Yöneltilecek Bir İrade Açıklaması Defi veya Dava Yoluyla Kullanılabileceği - Tapu İptali ve Tescil İstemi )"
28Y1.HD4.3.2013E. 2012/14694 K. 2013/3148"TAPU İPTALİ VE TESCİL ( Ehliyetsizlik Muris Muvazaası Hile Hukuksal Nedenine Dayalı - Hile İddiası Yönünden Bir Değerlendirme Yapılarak Hasıl Olacak Sonuca Göre Bir Karar Verilmesi Gerektiği )
HİLE ( Her Türlü Delille İspat Edilebileceği Gibi İptal Hakkının Kullanılması Hiç Bir Şekle Bağlı Olmadığı - Hilenin Öğrenildiği Tarihten İtibaren Bir Yıllık Hak Düşürücü Süre İçerisinde Karşı Tarafa Yöneltilecek Bir İrade Açıklaması Defi Yahut Dava Yoluyla da Kullanılabileceği )
İPTAL HAKKININ KULLANILMASI ( Hiç Bir Şekle Bağlı Olmadığı/Hilenin Öğrenildiği Tarihten İtibaren Bir Yıllık Hak Düşürücü Süre İçerisinde Karşı Tarafa Yöneltilecek Bir İrade Açıklaması Defi Yahut Dava Yoluyla da Kullanılabileceği - Tapu İptali ve Tescil )
HAK DÜŞÜRÜCÜ SÜRE ( Ehliyetsizlik Muris Muvazaası Hile Hukuksal Nedenine Dayalı Tapu İptali ve Tescil - Hilenin Öğrenildiği Tarihten İtibaren Bir Yıllık Hak Düşürücü Süre İçerisinde Karşı Tarafa Yöneltilecek Bir İrade Açıklaması Defi Yahut Dava Yoluyla da Kullanılabileceği )"
28Y1.HD26.2.2013E. 2012/14122 K. 2013/2651"HİLE HUKUKSAL NEDENİNE DAYALI TAPU İPTALİ VE TESCİL DAVASI ( Davacının Dava Dışı Çocuklarının Tanık Olarak Dinlendiği/Temliklerin İradi Olduğunun Anlaşıldığı - Aldatma Olgusunun Kanıtlanamadığı/Davanın Reddine Karar Verilmesi Gerektiği )
İSPAT ( Hile Hukuksal Nedenine Dayalu Tapu İptal ve Tescil Davası/Temliklerin İradi Olduğu - Aldatma Olgusunun Kanıtlanamadığı/Davanın Reddine Karar Verileceği )
TANIK ( Davacının Dava Dışı Çocuklarının Tanık Olarak Dinlendiği/Tanıkların Davacının İsteğine Binaen Taşınmazları Paylaştıklarını Beyan Ettiği - Tanıkların Davacının Paylaştırma Kastıyla Hareket Ettiğini Doğruladığı/Tapu İptali ve Tescil Davasının Reddedilmesi Gerektiği )"
28Y1.HD21.2.2013E. 2012/14375 K. 2013/2441"TAPU İPTALİ VE TESCİL ( Vekalet Görevinin Kötüye Kullanılması ve Hile Hukuksal Nedenlerine Dayalı/Davaya Konu Hususlarda Hükme Yeterli Bir Araştırma Yapıldığını Söyleyebilme Olanağının Bulunmadığı - Noksan Soruşturmayla Yetinilerek Hüküm Kurulmuş Olmasının Doğru Görülmediği )
VEKALET GÖREVİNİN KÖTÜYE KULLANILMASI ( Sözleşme Yapan Kişi Vekilin Vekalet Görevini Kötüye Kullandığını Bilmiyor veya Kendisinden Beklenen Özeni Göstermesine Rağmen Bilmesine Olanak Yoksa Vekilin Yaptığı Sözleşmenin Geçerli Olduğu - Hükme Yeterli Bir Araştırma Yapıldığını Söyleyebilme Olanağının Olmadığı/Tapu İptali ve Tescil )
HİLE ( Yanıltmanın Söz Konusu Olduğu/Öğrenildiği Tarihten İtibaren Bir Yıllık Hak Düşürücü Süre İçerisinde Karşı Tarafa Yöneltilecek Bir İrade Açıklaması Defi Yahut Dava Yoluyla da Kullanılabileceği/Hükme Yeterli Bir Araştırma Yapılmadığı - Tapu İptali ve Tescil )
VEKİLİN SADAKAT YÜKÜMLÜLÜĞÜ ( Tapu İptali ve Tescil - Vekil Edenin Yararına ve İradesine Uygun Hareket Etme Onu Zararlandırıcı Davranışlardan Kaçınma Yükümlülüğü Altında Olduğu/Sözleşmede Vekaletin Nasıl Yerine Getirileceği Hakkında Açık Bir Hüküm Bulunmasa veya Yapılan İşlem Dış Temsil Yetkisinin Sınırları İçerisinde Kalsa Dahi Bu Yükümlülüğün Daima Mevcut Olduğu )"
28Y1.HD14.2.2013E. 2013/414 K. 2013/1931"TAPU İPTALİ VE TESCİL DAVASI ( Olmadığı Takdirde Tazminat İstemi - Hile İddiasının Hak Düşürücü Süre İçerisinde İleri Sürülüp Sürülmediğinin Araştırılması Gerektiği/Hak Düşürücü Sürenin Mahkemece Resen Gözetilmesi Gerektiği )
TAZMİNAT İSTEMİ ( Tapu İptali ve Tescil Olmadığı Takdirde Tazminat İstemi - Hile İddiasının Hak Düşürücü Süre İçerisinde İleri Sürülüp Sürülmediğinin Araştırılması Gerektiği/Hak Düşürücü Sürenin Mahkemece Resen Gözetilmesi Gerektiği )
HİLE ( İddiasının Hak Düşürücü Süre İçerisinde İleri Sürülüp Sürülmediğinin Araştırılması Gerektiği - Tapu İptali ve Tescil Davası )
HAK DÜŞÜRÜCÜ SÜRE ( Mahkemece Resen Gözetilmesi Gerektiği - Hile İddiasının Hak Düşürücü Süre İçerisinde İleri Sürülüp Sürülmediğinin Araştırılması Gerektiği/Tapu İptali ve Tescil Davası )"
28Y1.HD1.11.2012E. 2012/6919 K. 2012/12108"HİLE HUKUKSAL NEDENİNE DAYALI TAPU İPTALİ VE TESCİL DAVASI ( Hak Düşürücü Sürenin Geçtiğinden Bahisle Davanın Reddedilemeceği - Davacıların Çekişmeli Taşınmazın Tamamını Temlik Ettiklerini Bildiklerinin Kabul Edilemeyeceği )
BİR YILLIK HAK DÜŞÜRÜCÜ SÜRE ( Davacıların Doğrudan Gelir Desteği İçin Başvuruda Bulunmamış Olmalarının Çekişmeli Taşınmazın Tamamını Temlik Ettiklerini Bildikleri Anlamına Gelmeyeceği - Mahkemece Davanın Esasına Girilmesi Gerektiği )
HİLENİN ÖĞRENİLMESİ ( Bir Yıllık Hak Düşürücü Sürenin Sona Erdiğinden Bahisle Davanın Reddinin Hatalı Olduğu - Hilenin Her Türlü Delille İspat Edilebileceği/İptal Hakkının Kullanılmasının Herhangi Bir Şekle Bağlı Olmadığının Gözetileceği )
DOĞRUDAN GELİR DESTEĞİ İÇİN BAŞVURU ( Davacıların Başvuruda Bulunmamış Olmalarının Taşınmazın Tamamını Temlik Ettiklerini Bildikleri Anlamına Gelmeyeceği - Hak Düşürücü Süre Nedeniyle Davanın Reddedilemeceği/Esasa Girilmesi Gereği )
İPTAL HAKKININ KULLANILMASI ( Hilenin Öğrenildiği Tarihten İtibaren Bir Yıllık Hak Düşürücü Süre İçerisinde Karşı Tarafa Yöneltilecek Bir İrade Açıklamasının Yeterli Olduğu - Hile Hukuksal Nedenine Dayalı Tapu İptali ve Tescil Davası/Hile )"
28Y1.HD18.10.2012E. 2012/13725 K. 2012/11522"TAPU İPTALİ VE TESCİL ( Temlik Tarihinde Doksan Yaşında Olduğu Anlaşılan Davacının Adına Kayıtlı Pek Çok Eski Tapu ve Taşınmazları Bulunduğu Yönündeki Telkin ve Yönlendirme İle Hileye Düşürülmek Suretiyle Temlikin Gerçekleştirildiği - Davanın Kabulü Gerektiği )
EHLİYETSİZLİK ( Davacının Temlik Tarihinde Doksan Yaşında Olduğu/Bu Yaştaki Bir İnsanın Durup Dururken Yaşamının O Döneminde Çekişme Konusu Taşınmazlardaki Paylarını Satmasını Haklı Gösterir Bir Neden Bulunmadığı/Davanın Kabulü Gerektiği - Tapu İptali ve Tescil )
HİLE ( Tapu İptal ve Tescil - Temlik Tarihinde Doksan Yaşında Olduğu Anlaşılan Davacının Adına Kayıtlı Pek Çok Eski Tapu ve Taşınmazları Bulunduğu Yönündeki Telkin ve Yönlendirme İle Hileye Düşürülmek Suretiyle Temlikin Gerçekleştirildiği/Davanın Kabulü Gerektiği )
TELKİN VE YÖNLENDİRME İLE HİLEYE DÜŞÜREREK YAPILAN TEMLİK ( Temlik Tarihinde Doksan Yaşında Olduğu Anlaşılan Davacının Durup Dururken Yaşamının O Döneminde Çekişme Konusu Taşınmazlardaki Paylarını Satmasını Haklı Gösterir Bir Neden Bulunmadığı - Tapu İptali ve Tescil İsteminin Kabulü Gereği )"
28Y1.HD15.10.2012E. 2012/9774 K. 2012/11277"EHLİYETSİZLİK VE HİLE ( Tapu İptali ve Tescil - Vesayet Altında Olan Davacı İçin Vesayet Makamından Dava İçin İzin Alınması ve Bu Usuli İşlemin Gerçekleştirilmesini Takiben Hukuki Ehliyetsizliğin Kamu Düzeni İle İlgili Olduğu Gözetilerek Öncelikle İncelenmesi Gerektiği )
TAPU İPTALİ VE TESCİL ( Ehliyetsizlik Ve Hile Hukuksal Nedenine Dayalı - Vesayet Altında Olan Davacının Ehliyetli Olduğunun Anlaşılması Halinde B.K'nun 28. Md. Gereğince Bir Değerlendirme Yapılması ve Sonuca Göre Bir Karar Verilmesi Gerektiği )
VESAYET ALTINDAKİ DAVACI ( Vesayet Makamından Dava İçin İzin Alınması ve Bu Usuli İşlemin Gerçekleştirilmesini Takiben Hukuki Ehliyetsizliğin Kamu Düzeni İle İlgili Olduğu Gözetilerek Öncelikle İncelenmesi Gerektiği - Tapu İptali ve Tescil )
ADLİ TIP KURUMU RAPORU ( Ehliyetsizlik Ve Hile Hukuksal Nedenine Dayalı Tapu İptali ve Tescil - Hukuki Ehliyetsizliğin Kamu Düzeni İle İlgili Olduğu Gözetilerek Önemine Binaen Öncelikle İncelenmesi ve Adli Tıp Kurumu 4. İhtisas Dairesinden Rapor Alınması Gerektiği )"
28Y1.HD1.10.2012E. 2012/10938 K. 2012/10436"HUKUKİ İŞLEMLERDE İRADE BOZUKLUĞU VE AŞIRI YARARLANMA İDDİALARI ( Her Türlü Delille İspat Edilebileceği/Davacı Tanıklarınının Dinlenmemesinin Hatalı Olduğu - Hata Hile ve Gabinin Unsurları/Hak Düşürücü Süreler )
YAZILI DELİL ZORUNLULUĞUNUN BULUNMAMASI ( Hukuki İşlemlerde İrade Bozukluğu ve Aşırı Yararlanma İddialarının Her Türlü Delille İspat Edilebileceğinin Yerel Mahkemece Gözetilmesi Gereği - Davacı Tanıklarınının Dinlenmemesinin Hatalı Olduğu )
TANIK DELİLİ ( Hata Hile ve Gabin Gibi İrade Bozukluğu İddialarının Her Türlü Delille İspatının Mümkün Olduğu - Mahkemece Bu Hususun Dikkate Alınmadığı/Yeterli Araştırma Yapılmadığı/Davacının Tanıklarının Dinlenilmesi Gerektiği )
GABİN DURUMUNDA DAVA ZAMANAŞIMI ( Bir Yıllık Hak Düşürücü Süre İçerisinde İptal Davası Açılabileceği - Edimler Arasındaki Aşırı Oransızlığın Tespit Edileceği - Zarar Görenin Psikolojik Yapısı ve Subjektif Unsurların Araştırılacağı )
HİLENİN ÖĞRENİLMESİ ( Bir Yıllık Hak Düşürücü Süre İçerisinde Dava Açılabileceği - Def'i Yoluyla Karşı Tarafa Yöneltilecek İrade Beyanın da Geçerli Olduğu/İddianın Her Türlü Delille İspatının Mümkün Olduğu/Yazılı Delil Şartı Bulunmadığı )
HATA HİLE GABİN NEDENLERİNE DAYALI TAPU İPTALİ VE TESCİL DAVASI ( Yazılı Delille İspat Zorunluluğunun Bulunmadığı - Yazılı Belge Olmasa Dahi Her Türlü Delille İspat Edilebilmesinin Mümkün Olduğu/Davacı Tanıklarının Dinlenmesi Gerektiği )"
28Y11.HD9.7.2012E. 2012/7960 K. 2012/12156"YENİLENEN ÇEK (Hile İddiasına Dayanan Alacak Davası - Yenilendiği İddia Olunan Çekin Davalı Elinde Olmasının Çek Bedelinin Ödendiğine Karine Teşkil Ettiği/Aksinin Hile İddiasını İleri Süren Davacı Tarafından Kanıtlanması Gerektiği)
ÇEK BEDELİNİN ÖDENDİĞİ KARİNESİ (Yenilendiği İddia Olunan Çekin Davalı Elinde Olmasının Çek Bedelinin Ödendiğine Karine Teşkil Ettiği - Hile İddiasına Dayanan Alacak Davası/Davacının Hile İddiasını Somut Olarak Kanıtlayan Bir Delilin Bulunmadığı Gözetilerek Davanın Reddine Karar Verilmesi Gerektiği)
İSPAT KÜLFETİ (Hile İddiasına Dayanan Alacak Davası - Çelişkili Tanık Beyanları Dışında Davacının Hile İddiasını Somut Olarak Kanıtlayan Bir Delilin Bulunmadığı Gözetilerek Davanın Reddi Gerektiği/İspat Külfetinin Tersine Çevrilmesinin Doğru Olmadığı)
HİLE İDDİASI (Alacak Davası - Çelişkili Tanık Beyanları Dışında Davacının Hile İddiasını Somut Olarak Kanıtlayan Bir Delilin Bulunmadığı Gözetilerek Davanın Reddi Gerektiği)"
28Y1.HD4.6.2012E. 2012/2214 K. 2012/6541"TAPU İPTALİ VE TESCİL (Hile Hukuksal Nedenine Dayalı - Davalının Taşınmazları Cüz'i Fiyatlarla Edindiği/Davalının Elinden Alınacağı Düşüncesiyle Kendi Yanında Çalıştırdığı Kişiye ve Ondan da Diğerine İntikalini Sağladıktan Sonra Tekrar Edindiği - Davanın Kabulü Gerektiği)
HİLE (Nedenine Dayalı Tapu İptal ve Tescil İstemi - Davalının Taşınmazları Cüz'i Fiyatlarla Edindiği/Davalının Elinden Alınacağı Düşüncesiyle Kendi Yanında Çalıştırdığı Kişiye ve Ondan da Diğerine İntikalini Sağladıktan Sonra Tekrar Edindiği - Davanın Kabulü Gerektiği)
HAYATIN OLAĞAN AKIŞINA AYKIRILIK (Bir Kimsenin Mamelekinin Tamamını Teşkil Edecek Oranda ve Aynı Anda Satış Yapmasının Hayatın Olağan Akışına Aykırılık Teşkil Edeceği - Hile Hukuksal Nedenine Dayalı Tapu İptal ve Tescil İstemi)"
28Y1.HD15.11.2011E. 2011/6694 K. 2011/11501"TAPU İPTALİ İLE TESCİL (Tapuda Paranın Hemen Ödeneceği Yönünde Davacılarda Kanı Uyandırarak Temlikin Sağlandığı/Davacılar Hileye Maruz Bırakıldıklarından Talebin Kabul Edileceği - Satış Bedelinin Ödendiğinin Yazılı Belge İle Kanıtlanamadığı)
HİLE İLE TAŞINMAZIN ALIMI (Taşınmazların Emlakçı Suretiyle Satışa Arz Edildiği/Bunlar Aracılığıyla Bulunan Davalının Taşınmazın Bedelinin Hemen Ödeneceği Yönünde Davacılarda Kanı Uyandırarak Temlikin Sağlandığı - Tapu İptali İle Davacıların Adına Tescili)
SATIŞ BEDELİNİN SONRADAN ÖDENMESİ (İpotek Yaptırılabileceği ya da Mülkiyetin İade Edileceğine Dair İhtirazi Kayıt Konulabileceği/Koşulsuz Kararlaştırılmışsa Tahsil İçin Yasal Yollara Başvurulabileceği - Fakat Hileye Maruz Bırakılanın Tapu İptali İle Tescili Talebinin Kabulü)
TAŞINMAZ SATIMI (Bedelin Koşulsuz Olarak Sonradan Ödeneceği Kararlaştırıldığında Ödememenin Tapu İptali İle Tescil Nedeni Teşkil Etmeyeceği - Paranın Hemen Ödeneceği Yönünde Davacılarda Kanı Uyandırarak Hile ile Temlik Sağlandığından Tapu İptali İle Tesciline Karar Verileceği)"
28Y19.HD3.11.2011E. 2011/2792 K. 2011/13764"BORÇLU OLMADIĞININ TESPİTİ ( Hastalık ve Yaşlılık Nedeniyle Hukuki İşlemin Geçersizliği İddiası - Davacının Senedin Tanzim Tarihi İtibariyle Fiil Ehliyetinin Bulunup Bulunmadığının Tespiti Yönünden Yeniden Rapor Alınarak Karar Verileceği )
AYIRT ETME GÜCÜ ( Borçlu Olmadığının Tespiti - Adli Tıp Kurumundan Rapor Alındığı/Rapora İtiraz Edildiği - Davacının Senedin Tanzim Tarihi İtibariyle Fiil Ehliyetinin Bulunup Bulunmadığının Tespiti Yönünden Yeniden Rapor Alınacağı )
FİİL EHLİYETİ YOKLUĞU İDDİASI ( Borçlu Olmadığının Tespiti/Hastalık ve Yaşlılık Nedeniyle Hukuki İşlemin Geçersizliği İddiası - Davacının Senedin Tanzim Tarihi İtibariyle Fiil Ehliyetinin Bulunup Bulunmadığının Tespiti Yönünden Yeniden Rapor Alınarak Karar Verileceği )
SENEDİN TANZİM TARİHİNDE FİİL EHLİYETİNİN BULUNMADIĞI İDDİASI ( Bulunup Bulunmadığının Tespiti Yönünden Yeniden Rapor Alınarak Karar Verileceği - Borçlu Olmadığının Tespiti )
HASTALIK VE YAŞLILIK NEDENİYLE HUKUKİ İŞLEMİN GEÇERSİZLİĞİ İDDİASI ( Borçlu Olmadığının Tespiti - Adli Tıp Kurumundan Rapor Alındığı/Rapora İtiraz Edildiği - Davacının Senedin Tanzim Tarihi İtibariyle Fiil Ehliyetinin Bulunup Bulunmadığının Tespiti Gereği )"
28Y3.HD6.10.2011E. 2011/11083 K. 2011/14844"BORÇLU OLMADIĞININ TESPİTİ ( Davacı Takip Tarihine Kadar Müzayakaya Altında İmzaladığı Gerekçesiyle Bononun İptalini Talep Etmediği Gibi Bu Davada da Müzayaka ve Teminat Olarak Verildiği İddiasını İspat İçin Yasal Olarak Geçerli Delil Gösteremediği - Davanın Reddi Gereği )
MÜZAYAKA ALTINDA İMZALANAN BONO İDDİASI ( Bononun İptalini Talep Etmediği Gibi Bu Davada da Müzayaka ve Teminat Olarak Verildiği İddiasını İspat İçin Yasal Olarak Geçerli Delil Gösteremediği - Borçlu Olmadığının Tespiti Davasının Reddi Gereği )
BONONUN İPTALİNİN TALEP EDİLMEMESİ ( Borçlu Olmadığının Tespiti - Davacı Takip Tarihine Kadar Müzayakaya Altında İmzaladığı Gerekçesiyle Bononun İptalini Talep Etmediği Gibi Bu Davada da Müzayaka ve Teminat Olarak Verildiği İddiasını İspat İçin Yasal Olarak Geçerli Delil Gösteremediği/Davanın Reddi Gereği )"
28Y1.HD27.9.2011E. 2011/4724 K. 2011/9466"MURİS MUVAZAASINA DAYALI TAPU İPTALİ VE TESCİL DAVASI ( Hile İddiasının Dava İçinde Hadise Şeklinde Araştırılarak Sonucuna Göre Karar Verilmesi Gereği - Hilenin Bir Kimseyi İrade Beyanında Bulunmaya Sevk Etmek İçin Onda Kasten Hatalı Bir Kanı Uyandırmak Olduğu )
HATA HİLE ( Hatada Yanılma Hilede Yanıltma Söz Konusu Olduğu - Taraflardan Biri Diğer Tarafın Kasıtlı Aldatmasıyla Sözleşme Yapmaya Yöneltilmişse Hata Esaslı Olmasa Bile Aldatılan Taraf İçin Sözleşmenin Bağlayıcı Olmayacağı )
HİLENİN SONUÇLARI ( Diğer Tarafın Kasıtlı Aldatmasıyla Sözleşme Yapmaya Yöneltilen Hata Esaslı Olmasa Bile Sözleşme ile Bağlayıcı Olmayacağı - Hilenin Varlığının Her Türlü Delille İspatlanabileceği İptal Hakkının Öğrenmeden İtibaren Bir Yıllık Hak Düşürücü Süre İçinde Herhangi Bir Şekle Bağlı Olmadan Kullanılabileceği )"
28Y14.HD14.7.2011E. 2011/8196 K. 2011/9280"KİRA SÖZLEŞMESİNİN GEÇERSİZLİĞİNİN TESPİTİ DAVASI ( Taraflar Arasında 15 Yıl Devam Eden Kira Aktinde Davacının İyiniyet İddiasının Dinlenemeyeceği - Sözleşmenin İptalini ve Feshini Gerektirir Bir Durumun Bulunmadığı )
İYİNİYET KURALI ( Uzun Yıllar Uygulanmış Bulunan Kira Sözleşmesinde Davacının İddialarının İyiniyet Kuralına Uymadığı )
KİRA SÖZLEŞMESİNİN BUTLANI ( Sözleşmenin İptalini ve Feshini Gerektirir Bir Durumun Bulunmadığı - Sözleşmeden Kaynaklanan Haklarını Dermeyan Edecek Kişinin Dava Dışı Orman İdaresi Olduğu/Kira Sözleşmesinin Geçersizliğinin Tespiti Davası )
KİRA SÖZLEŞMESİNİN GEÇERLİLİĞİ ( Dava Konusu Uyuşmazlıkta Taraflar Arasındaki Sözleşmenin Butlanını Gerektirir Yasal Bir Unsurun Bulunmadığı - Davanın Reddi Gerektiği )"
28Y1.HD6.7.2011E. 2011/7914 K. 2011/7933"HİLE SEBEBİNE DAYALI TAPU İPTALİ VE TESCİL ( Hileden Yararlanan Taraf Olayı Bilen ya da Bilmesi Gereken Konumda İse Ona Karşı da Hile Nedeniyle İptal İddiası Dinlenebileceği )
DÜRÜSTLÜK KURALI ( Davalının Olayı Bilen ve Bilmesi Gereken Konumunda Olduğu ve Böylece Hile Olgusuna Kendisini de Katıldığı - Tapu İptali ve Eski Kayıt Maliki Adına Tesciline ve Bedelin Birlikte Hareket Eden Davalılardan Müteselsilen Tahsili Gerektiği )
TAPU İPTALİ VE TESCİL ( Hileden Yararlanan Taraf Olayı Bilen ya da Bilmesi Gereken Konumda İse Ona Karşı da Hile Nedeniyle İptal İddiası Dinlenebileceği )"
28YHGK1.6.2011E. 2011/14-281 K. 2011/373"TAPU İPTALİ VE TESCİL ( Taşınmaz Satış Vaadi Sözleşmesine Dayalı - Mahkemenin 1 ( Bir )Yıllık Hak Düşürücü Sürenin Öğrenme Tarihinden Başlayacağı Yönündeki Direnme Gerekçesinin Yerinde Olduğu )
HAK DÜŞÜRÜCÜ SÜRE ( Taşınmaz Satış Vaadi Sözleşmesine Dayalı Tapu İptali ve Tescil - Bir Yıllık Hak Düşürücü Sürenin Hileye Maruz Kalan Kimsenin Bunu Öğrendiği Tarihten İtibaren İşlemeye Başlayacağı/Mağdurun Öğrenme Tarihi Olarak İleri Sürdüğü Tarihin Esas Alınacağı )
HİLE İDDİASI ( Tapu İptali ve Tescil - Bir Yıllık Hak Düşürücü Sürenin Hileye Maruz Kalan Kimsenin Bunu Öğrendiği Tarihten İtibaren İşlemeye Başlayacağı/Mağdurun Öğrenme Tarihi Olarak İleri Sürdüğü Tarihin Esas Alınacağı )"
28Y1.HD1.6.2011E. 2011/5944 K. 2011/6507"TAPU İPTALİ VE TESCİL DAVASI ( Hile Nedeniyle/Davalının TOKi'den Ucuza Ev Alacağı Yönündeki Beyanlar ile Çekişme Konusu Taşınmazının Devraldığının Anlaşıldığı - Davacının Aldatıldığı )
HİLE ( Dava Konusu Olayda Davacının Aldatılmış Olduğu - Hatanın Esaslı Olmasa Bile Aldatılan Taraf İçin Sözleşmenin Bağlayıcı Olmayacağı )
SÖZLEŞMENİN BAĞLAYACILIĞI ( Hatanın Esaslı Olmasa Bile Aldatılan Taraf İçin Sözleşmenin Bağlayıcı Olmayacağı )
HUKUKİ İLİŞKİ ( Hilenin Varlığı/Aldatılan Tarafın Hakkını Kullanarak Hukuki İlişkiyi Geçmişe Etkili Olarak Ortadan Kaldırılabildiği )
HUKUKİ İLİŞKİNİN GEÇMİŞE ETKİLİ OLARAK KALDIRILMASI ( Hilenin Varlığı/Aldatılan Tarafın Hakkını Kullanarak Hukuki İlişkiyi Geçmişe Etkili Olarak Ortadan Kaldırılabildiği )"
28Y1.HD2.3.2011E. 2011/1497 K. 2011/2319"HİLE NEDENİNE DAYALI TAPU İPTALİ VE TESCİL ( Davacıların Ittıla Tarihinin Kuşkuya Mahal Vermeyecek Şekilde Belirlenmesi ve Buna Göre Davanın Süresinde Açılıp Açılmadığının Değerlendirilmesi Gerektiği )
ÖĞRENME TARİHİ ( Tapu İptali ve Tescil - Hilenin Öğrenildiği Tarihten İtibaren Bir Yıllık Hak Düşürücü Süre İçerisinde Karşı Tarafa Yöneltilecek Bir İrade Açıklaması Defi Yahut Dava Yoluyla da Kullanılabileceği )
TAPU İPTALİ VE TESCİL ( Hile Nedenine Dayalı - Davacıların Ittıla Tarihinin Kuşkuya Mahal Vermeyecek Şekilde Belirlenmesi ve Buna Göre Davanın Süresinde Açılıp Açılmadığının Değerlendirilmesi Gerektiği )"
28Y19.HD2.3.2011E. 2010/6891 K. 2011/2703"MENFİ TESPİT İSTEMİ ( Davaya Konu Bononun Davacıdan Hile Yoluyla Alındığı veya Tehdit Altında Düzenlendiği Konusunda Yeterli Delil Bulunmamasına Rağmen Yanılgılı Gerekçe İle Davanın Kabulüne Karar Verilmesinin Bozmayı Gerektirdiği )
BONONUN HİLE İLE ALINDIĞI İDDİASI ( Menfi Tespit İstemi - Davaya Konu Bononun Davacıdan Hile Yoluyla Alındığı veya Tehdit Altında Düzenlendiği Konusunda Yeterli Delil Bulunmamasına Davanın Kabulüne Karar Verilmesinin Bozmayı Gerektirdiği )
HİLE VE TEHDİT İDDİASI ( Menfi Tespit İstemi - Davaya Konu Bononun Davacıdan Hile Yoluyla Alındığı veya Tehdit Altında Düzenlendiği Konusunda Yeterli Delil Bulunmamasına Davanın Kabulüne Karar Verilmesinin Bozmayı Gerektirdiği )"
28Y1.HD26.1.2011E. 2011/134 K. 2011/750"EHLİYETSİZLİK VE HİLE ( Tapu İptal ve Tescil - Temliki İşlemin Öğrenilmesinden İtibaren 1 Yıl İçinde Eldeki Davanın Açıldığı - Tarafların Delillerinin Açıklanan İlkeler Doğrultusunda Birlikte Değerlendirilerek Bir Karar Verilmesi Gerektiği )
TEMLİKİ İŞLEMİN ÖĞRENİLMESİ ( Öğrenilmesinden İtibaren 1 Yıl İçinde Eldeki Davanın Açıldığı - Ehliyetsizlik ve Hile Hukuksal Nedenlerine Dayalı Tapu İptal ve Tescil )
TAPU İPTAL VE TESCİL ( Temliki İşlemin Öğrenilmesinden İtibaren 1 Yıl İçinde Eldeki Davanın Açıldığı - Tarafların Delillerinin Açıklanan İlkeler Doğrultusunda Birlikte Değerlendirilerek Bir Karar Verilmesi Gerektiği )"
28Y1.HD21.10.2010E. 2010/8901 K. 2010/10892"TAPU İPTALİ VE TESCİL DAVASI ( Hile ve İkrah İle İnançlı İşlem Hukuksal Nedenlerine Dayalı - Davacının İbraz Etmiş Olduğu Fatura Çek ve Sair Belgelerin Yazılı Delil Başlangıcı Olarak Kabul Edilip Edilemeyeceği Hususunun Araştırılması Gereği )
HUKUKA AYKIRILIK SEBEPLERİ ( Davacının Birden Fazla Hukuki Nedene Dayalı Açmış Olduğu Davada/Yerel Mahkemece Her Nedenin Ayrı Ayrı İncelenmesi ve Sonucuna Göre Hüküm Verilmesi Gereği - Tapu İptali ve Tescil Davası )
YAZILI DELİL BAŞLANGICI ( Davacının Dava Konusu Oğlunun Borcu Sebebiyle Temlik Ettiğini Yazılı Belge İle İspat Edememiş Olsa Dahi/Mahkemeye Sunmuş Olduğu Fatura Çek ve Sair Belgelerin Delil Niteliğinin Araştırılması Gereği - Hata ve İkrah )
HATA VE İKRAH ( Tapu İptali ve Tescil Davası - Dava Konusu Temlik Sözleşmesinin Aldatılma ya da Tehdite Dayalı Olarak Yapılıp Yapılmadığının Araştırılması Gereği/Eksik Araştırma Sonucu Hüküm Verilemeyeceği )
YEMİN DELİLİ ( Dava Dilekçesinde Her Türlü Delil Denilmek Suretiyle Yemin Deliline de Dayanılmış Olduğu - Davacıya Yemin Deliline de Başvurma Hakkının Olduğunun Hatırlatılması Gerektiği/Tapu İptali ve Tescil Davası )"
28YHGK20.10.2010E. 2010/1-502 K. 2010/536"HİLE ( Tapu İptali ve Tescil Davası - Davanın Hukuksal Nedeninin Hileye Dayalı Olduğu/Özel Dairece Bu Yönde İnceleme Yapılması Gereği )
TAPU İPTALİ VE TESCİL ( Davanın Hukuksal Nedeninin Hileye Dayalı Olduğu - Davanın Hukuksal Nedeninin Hile Olduğu Yönündeki Yerel Mahkeme Kararının Özel Dairece İncelenmediği/İncelenmesi Gereği )
HUKUKSAL NEDEN ( Tapu İptali ve Tescil Davası - Davanın Hukuksal Nedeninin Hileye Dayalı Olduğu/Özel Dairece Bu Yönde İnceleme Yapılması Gereği )"
28Y15.HD27.9.2010E. 2009/4222 K. 2010/4818"ARSA PAYI KARŞILIĞI İNŞAAT SÖZLEŞMESİ ( Arsa Sahibi Tarafından Yükleniciye ya da Onun İstemiyle 3. Kişiye Yapıları Taşınmaz veya Taşınmaz Payı Temliki "Avans" Niteliğinde Olduğu - Yüklenici Karşı Edimini İfa Ettiği Oranda "Şahsi Hak" Elde Edebileceği )
FESİH ( Arsa Payı Karşılığı İnşaat Sözleşmesi - Sözleşme Geriye Etkili Şekilde Feshedildiği Takdirde Tarafların Aldıklarını Karşılıklı Olarak Geri Vermeleri Gerektiği )
AVANS ( Arsa Payı Karşılığı İnşaat Sözleşmesi - Arsa Sahibi Tarafından Yükleniciye ya da Onun İstemiyle 3. Kişiye Yapıları Taşınmaz veya Taşınmaz Payı Temliki "Avans" Niteliğinde Olduğu )"
28Y1.HD23.9.2010E. 2010/7868 K. 2010/9278"TAPU İPTALİ VE TESCİL ( Mahkemece Ancak Davanın Kabulüne Karar Verilmiş Olması Halinde Davalı Aleyhine Verilmiş Olan Hükmün İcrasını Temin İçin İhtiyadi Tedbirin Devamına Karar Verilebileceği )
İHTİYATİ TEDBİR ( Tapu İptali ve Tescil - Ancak Davanın Kabulüne Karar Verilmiş Olması Halinde Davalı Aleyhine Verilmiş Olan Hükmün İcrasını Temin İçin İhtiyadi Tedbirin Devamına Karar Verilebileceği )
HÜKMÜN İCRASINI TEMİN ( Mahkemenin Davanın Reddine Karar Vermiş Olması Halinde İhtiyati Tedbir Almış Olan Davacı Haksız Çıktığından ve Davalı Aleyhine İcra Edilecek Bir Hüküm Söz Konusu Olmadığı )"
28Y1.HD29.4.2010E. 2010/3161 K. 2010/5033"VASİ TARAFINDAN AÇILAN TAPU İPTALİ İLE TESCİL ( Davacının Annesinin Ehliyetsiz Olduğunu ve Bakım Akdi Yerine Satış İşlemi Yapıldığını İleri Sürerek Tapunun Annesi Adına Tescili Talebi - Adli Tıp Kurumu Başkanlığı'ndan Rapor Alınacağı )
EHLİYETSİZLİK YÖNÜNDEN ADLİ TIP KURUMU BAŞKANLIĞINDAN RAPOR ALINACAĞI ( Vasi Tarafından Açılan Tapu İptali İle Tescili - 2659 S.K. Md. 7 ve 16 Hükümleri Uyarınca Rapor Alınması Gerektiği )
HİLENİN HER TÜRLÜ DELİLLE İSPAT EDİLEBİLECEĞİ ( Davacı Vasinin Annesinin Ehliyetsiz Olduğunu İleri Sürerek Tapunun Annesi Adına Tescili Talebi - Hilenin Yazılı Belge İle Kanıtlanamadığı Gerekçesiyle Reddedilemeyeceği )"
28Y1.HD23.3.2010E. 2009/12567 K. 2010/3259"TAPU İPTAL VE TESCİL ( Taşınmazın Satışından Önce Yeterli Ölçüde Değer Araştırması Yapan Bir Kişinin Hataya Düştüğünden Söz Edilemeyeceği )
GABİN ( Söz Edilebilmesi İçin Objektif Unsur Olan Edimler Arasındaki Aşırı Nisbetsizlik Yanında Bir Tarafın Darda Kalma Tecrübesizlik Düşüncesizlik Hallerinin Bulunması Diğer Yanın İse Sömürme Kastının Olması Gerektiği - Tapu İptali ve Tescil İstemi )
HİLE ( Genel Olarak Bir Kimseyi İrade Beyanında Bulunmaya Özellikle Sözleşme Yapmaya Sevk Etmek İçin Onda Kasten Hatalı Bir Kanı Uyandırmak veya Esasen Var Olan Hatalı Bir Kanıyı Koruma Yahut Devamını Sağlamak Şeklinde Tanımlandığı )
HATA ( Yanıltma Değil Yanılma Söz Konusu Olduğu - Dava Konusu Taşınmazın Satışından Önce Yeterli Ölçüde Değer Araştırması Yapan Bir Kişinin Hataya Düştüğünden Söz Edilemeyeceği )"
28Y1.HD1.2.2010E. 2009/12538 K. 2010/883"EHLİYETSİZLİK VE HİLE ( Tapu İptal ve Tescil - Hilenin Öğrenildiği Tarihten İtibaren Bir Yıllık Hak Düşürücü Süre İçerisinde Karşı Tarafa Yöneltilecek Bir İrade Açıklaması ve Defi Yahut Dava Yoluyla da Kullanılabileceği )
HİLE ( Genel Olarak Bir Kimseyi İrade Beyanında Bulunmaya ve Özellikle Sözleşme Yapmaya Sevk Etmek İçin Onda Kasten Hatalı Bir Kanı Uyandırmak veya Esasen Var Olan Hatalı Bir Kanıyı Koruma Yahut Devamını Sağlamak Şeklinde Tanımlanacağı )
TAPU İPTAL VE TESCİL ( Ehliyetsizlik ve Hile Hukuksal Nedenlerine Dayalı - Hilenin Öğrenildiği Tarihten İtibaren Bir Yıllık Hak Düşürücü Süre İçerisinde Karşı Tarafa Yöneltilecek Bir İrade Açıklaması ve Defi Yahut Dava Yoluyla da Kullanılabileceği )"
28Y1.HD23.12.2009E. 2009/11840 K. 2009/13734"HİLE HUKUKSAL NEDENİNE DAYALI TAPU İPTALİ-TESCİL ( Davacının Kendisine Bakılacağı Vaadiyle Davalı Tarafından Aldatılıp İradesi Yanıltılarak Payını Satmaya Yönlendirildiğinden Davanın Kabulü Gerektiği )
TAPU İPTALİ-TESCİL ( Hile Hukuksal Nedenine Dayalı Tapu İptali-Tescil - Davacının Kendisine Bakılacağı Vaadiyle Davalı Tarafından Aldatılıp İradesi Yanıltılarak Payını Satmaya Yönlendirildiğinden Davanın Kabulü Gerektiği )
SATIŞ BEDELİ İLE GERÇEK DEĞER ARASINDA BARİZ FARK OLMASI ( Dul ve 1936 Doğumlu Olan Davacının Taşınmazdaki Payını Satmasını Gerektirecek Makul ve Geçerli Bir Sebebinin Bulunmadığından Davanın Kabulü Gerektiği )"
28Y1.HD17.9.2009E. 2009/8034 K. 2009/9259"HATA VE HİLE SEBEBİYLE TAPU İPTALİ VE TESCİL ( Aldatılan Taraf Hakkını Kullanmak Suretiyle Hukuki İlişkiyi Geçmişe Etkili Olarak Ortadan Kaldırabileceği ve Verdiği Şeyi Geri İsteyebileceği )
TAPU İPTALİ VE TESCİL ( Hata ve Hile Sebebiyle - Aldatılan Taraf Hakkını Kullanmak Suretiyle Hukuki İlişkiyi Geçmişe Etkili Olarak Ortadan Kaldırabileceği ve Verdiği Şeyi Geri İsteyebileceği )
HİLE ( Genel Olarak Bir Kimseyi İrade Beyanında Bulunmaya Özellikle Sözleşme Yapmaya Sevketmek İçin Onda Kasten Hatalı Bir Kanı Uyandırmak veya Esasen Var Olan Hatalı Bir Kanıyı Koruma Yahut Devamını Sağlamak Şeklinde Tanımlanacağı )
SÖZLEŞMENİN BAĞLAYICILIĞI ( Hile/Tapu İptali ve Tescil - Taraflardan Biri Diğer Tarafın Kasıtlı Aldatmasıyla Sözleşme Yapmaya Yöneltilmişse Hata Esaslı Olmasa Bile Aldatılan Taraf İçin Sözleşme Bağlayıcı Sayılamayacağı )
İSPAT ŞEKLİ ( Hile Her Türlü Delille İsbat Edilebileceği Gibi İptal Hakkının Kullanılması Hiç Bir Şekle Bağlı Olmadığı - Tapu İptali ve Tescil )
HAK DÜŞÜRÜCÜ SÜRE ( Hilenin Öğrenildiği Tarihten İtibaren Bir Yıllık Hak Düşürücü Süre İçerisinde Karşı Tarafa Yöneltilecek Bir İrade Açıklaması Defi Yahut Dava Yoluyla da Kullanılabileceği - Tapu İptali ve Tescil )"
28Y1.HD17.9.2009E. 2009/7522 K. 2009/9289"HİLE HUKUKSAL NEDENİNE DAYALI TAPU İPTAL VE TESCİL ( Yasal Açıdan Bir Akdin Korunması İçin Asıl Olan Aktin Yapılması Sırasında İradeyi İfsat Eden Bir Nedenin Bulunmaması Olduğu )
İRADEYİ BOZUCU SEBEPLER ( Hile Hukuksal Nedenine Dayalı Tapu İptal ve Tescil - Akdin İnikadı Sırasında Akit Hata Hile İkrah Gabin Gibi İradeyi Bozucu Bir Sebeple Gerçekleştirilmiş İse Yapılan Temliki Tasarrufun Geçersiz Olacağı )
TAPU İPTAL VE TESCİL ( Hile Hukuksal Nedenine Dayalı - Yasal Açıdan Bir Akdin Korunması İçin Asıl Olan Aktin Yapılması Sırasında İradeyi İfsat Eden Bir Nedenin Bulunmaması Olduğu )
TEMLİKTEN SONRA GERÇEKLEŞEN İRADEYİ BOZAN OLAYLAR ( Aktin Sıhhatini Etkilemeyeceği Gözetilerek Davanın Reddine Karar Verilmesi Gerektiği - Hile Hukuksal Nedenine Dayalı Tapu İptal ve Tescil )"
28Y1.HD2.7.2009E. 2009/6062 K. 2009/7751"TAPU İPTALİ VE TESCİL ( Hile Olgusunun Tespiti Yönünden Taraf Delilerinin Tamamının Toplanılmadığı Davalılar Hakkında İddia Edildiği Gibi Benzer Olaylardan Dolayı Davalar Açılıp Açılmadığının Araştırılması Gerektiği )
EHLİYETSİZLİK VE HİLE ( Tapu İptali ve Tescil - Hile Olgusunun Tespiti Yönünden Taraf Delilerinin Tamamının Toplanılmadığı Davalılar Hakkında İddia Edildiği Gibi Benzer Olaylardan Dolayı Davalar Açılıp Açılmadığının Araştırılması Gerektiği )
HİLE ( Her Türlü Delille İspat Edilebileceği Gibi İptal Hakkının Kullanılması Hiç Bir Şekle Bağlı Olmadığı )
HAK DÜŞÜRÜCÜ SÜRE ( Hile Her Türlü Delille İspat Edilebileceği - Hilenin Öğrenildiği Tarihten İtibaren Bir Yıllık Hak Düşürücü Süre İçerisinde Karşı Tarafa Yöneltilecek Bir İrade Açıklaması Def'i Yahut Dava Yoluyla da Kullanılabileceği )"
28Y6.HD25.6.2009E. 2009/2200 K. 2009/6134"ÖNALIM HAKKI NEDENİYLE PAYIN İPTALİ İLE TESCİLİ ( Paylı Mülkiyet Halindeki Taşınmazın Paydaşı Payını Karı-Kocaya Evlada Akrabaya Temlik Ederse ve Akdin Satış Olmayıp Miras Hukukuna Bağlı veya Hibe Gibi Bir Maksada Yönelik İşlem Olduğu İddia ve İspat Edilirse Önalım Hakkının İleri Sürülemeyeceği )
PAYLI MÜLKİYET HALİNDEKİ TAŞINMAZIN PAYDAŞININ PAYINI KARI KOCA EVLADA YA DA AKRABAYA TEMLİK ETMESİ ( Akdin Satış Olmayıp Miras Hukukuna Bağlı veya Hibe Gibi Bir Maksada Yönelik İşlem Olduğu İddia ve İspat Edilirse Önalım Hakkının İleri Sürülemeyeceği )
SÖZLEŞMEDE TARAF OLAN KİŞİNİN İŞLEMDE MUVAZAADA BULUNAMAYACAĞI ( 27.03.1957 Tarih 12/2 Sayılı İçtihadı Birleştirme Kararı Bu Kuralın İstisnası Olduğu - Bu İçtihadı Birleştirme Kararının Yorumlanırken Dar Manada Yorumlanacağı )"
28Y9.HD16.3.2009E. 2008/21649 K. 2009/6967"İŞE İADE İSTEMİ ( İş Bulma İmkanının Son Derece Güç Koşullara Bağlı Olduğu Ülkemiz Ekonomik Yapısı İtibari İle Davacı ve Eşinin İş Sözleşmelerinin Feshini Talep Etmelerinin Hayatın Olağan Akışına Uygun Olmadığı - Kabulü Gereği )
İŞ SÖZLEŞMELERİNİN FESHİNİ TALEP ( İşe İade İstemi - İş Bulma İmkanının Son Derece Güç Koşullara Bağlı Olduğu Ülkemiz Ekonomik Yapısı İtibari İle Davacı ve Eşinin İş Sözleşmelerinin Feshini Talep Etmelerinin Hayatın Olağan Akışına Uygun Olmadığından Kabulü Gereği )
BOZMA SÖZLEŞMESİ ( İşe İade İstemi - İş Bulma İmkanının Son Derece Güç Koşullara Bağlı Olduğu Ülkemiz Ekonomik Yapısı İtibari İle Davacı ve Eşinin İş Sözleşmelerinin Feshini Talep Etmelerinin Hayatın Olağan Akışına Uygun Olmadığından Kabulü Gereği )"
28Y1.HD13.1.2009E. 2008/7973 K. 2009/190"TAPU İPTALİ VE TESCİL ( Hata ve Hile Hukuksal Nedenine Dayalı - Dava Konusu Edilen Bölümün Taşınmazın Tüm Yüzölçümüne Göre Oranlanarak Tekabül Eden Pay Oranında Davacının Taşınmazda Paydaş Kılınması Suretiyle Davanın Kabulü Gerektiği )
HATA VE HİLE HUKUKSAL NEDENİNE DAYALI TESCİL İSTEMİ ( Dava Konusu Edilen Bölümün Taşınmazın Tüm Yüzölçümüne Göre Oranlanarak Tekabül Eden Pay Oranında Davacının Taşınmazda Paydaş Kılınması Suretiyle Davanın Kabulü Gerektiği )
PAYLI MÜLKİYET ( Hata ve Hile Hukuksal Nedenine Dayalı Tapu İptal ve Tescil - Dava Konusu Edilen Bölümün Taşınmazın Tüm Yüzölçümüne Göre Oranlanarak Tekabül Eden Pay Oranında Davacının Taşınmazda Paydaş Kılınması Suretiyle Davanın Kabulü Gerektiği )
SATIŞA KONU EDİLEN KISMIN İFRAZININ MÜMKÜN OLUP OLMADIĞI ( İlgili Yerlerden Sorularak Saptanması Anılan Kısmın ( Bölümün ) İfrazının Mümkün Olduğu Takdirde İfraz Edildikten Sonra Müstakil Parsel Olarak Davacı Adına Tescili Gerektiği )"
28Y1.HD21.11.2008E. 2008/7643 K. 2008/12182"FERAGATİN İPTALİ DAVASI ( Rızayı İfsat Eden Nedenle/Diğer Taraf Vekilinin Hatalı Beyanına Dayanarak Feragat - Davanın Kabulü Gerektiği )
TAPU İPTALİ DAVASI ( Davalı Vekilinin Tapuların Ayrı Yerlere Ait Olduğuna Dair Hatalı Beyanı - Davacı Vekilinin Hatalı Beyana Dayanarak Feragati )
FERAGAT ( Diğer Taraf Vekilinin Beyanından Kaynaklanan Hataya Bağlı Olarak - Haktan Değil Davanın Takibinden Feragat Şeklinde Değerlendirilmesi Gerektiği )
ESAS HAKTAN FERAGAT ( Usul Hükümlerine Bağlı Olmadığı - Taalluk Ettiği Esas Hakkın Tabi Olduğu Hükümlere Bağlılığı )"
28Y1.HD31.1.2008E. 2007/10800 K. 2008/1073"TAPU İPTALİ VE TESCİL ( Davada İleri Sürülen Hile İddiasının Elverişli Deliller İle Kanıtlanamadığı Satışın İradi Olduğu Anlaşıldığına Göre Davanın Reddi Gereği )
HİLE İDDİASI ( Tapu İptali ve Tescil İstemi - Davada İleri Sürülen Hile İddiasının Elverişli Deliller İle Kanıtlanamadığı Satışın İradi Olduğu Anlaşıldığına Göre Davanın Reddi Gereği )"
28YHGK30.1.2008E. 2008/13-21 K. 2008/37"KİRACILIĞIN TESPİTİ ( Hasılat Kirasına İlişkin Sözleşme - Sürenin Sonunda Kiralananın Kullanılmasına Devam Olunduğu/Bir Senelik Bir Müddetin Hitamından Altı Ay Evvel İhbar Suretiyle Fesholununcaya Kadar Seneden Seneye Akdin Tecdit Edilmiş Sayıldığı )
HASILAT KİRASI NİTELİĞİNDE KİRA SÖZLEŞMESİ ( Bir Senelik Bir Müddetin Hitamından Altı Ay Evvel İhbar Suretiyle Fesholununcaya Kadar Seneden Seneye Akdin Tecdit Edilmiş Sayıldığı )
İHBARIN 6 ALTI AY ÖNCEDEN YAPILMASI GEREĞİ ( Hasılat Kirasına İlişkin Sözleşme - Sürenin Sonunda Kiralananın Kullanılmasına Devam Olunduğu/Bir Senelik Bir Müddetin Hitamından Altı Ay Evvel İhbar Suretiyle Fesholununcaya Kadar Seneden Seneye Akdin Tecdit Edilmiş Sayıldığı )
KİRA SÖZLEŞMESİNİN FESHİ ( Hasılat Kirasına İlişkin Sözleşme - Sürenin Sonunda Kiralananın Kullanılmasına Devam Olunduğu/Bir Senelik Bir Müddetin Hitamından Altı Ay Evvel İhbar Suretiyle Fesholununcaya Kadar Seneden Seneye Akdin Tecdit Edilmiş Sayıldığı )"
28Y11.HD29.1.2008E. 2006/9553 K. 2008/758"ÖZELLEŞTİRİLEN ŞİRKETİN BORÇLARINDAN SORUMLULUK ( Davacının Tacir Olup Serbest İradesiyle Tanıtım Dokümanını İhale Şartlarını Okuyarak İhaleye Katılıp Teklif Verdiği - "Hata" ve "Hile" Hükümlerinden Yararlanamayacağı )
İHALE ŞATLARININ KABUL EDİLMESİ ( Davacının Tacir Olup Serbest İradesiyle Tanıtım Dokümanını İhale Şartlarını Okuyarak İhaleye Katılıp Teklif Verdiği - "Hata" ve "Hile" Hükümlerinden Yararlanamayacağı )
HATA / HİLE ( Özelleştirilen Şirketin Borçlarından Sorumluluk/Davacının Tacir Olup Serbest İradesiyle Tanıtım Dokümanını İhale Şartlarını Okuyarak İhaleye Katılıp Teklif Verdiği - "Hata" ve "Hile" Hükümlerinden Yararlanamayacağı )
HİLE ( Özelleştirilen Şirketin Borçlarından Sorumluluk/Davacının Tacir Olup Serbest İradesiyle Tanıtım Dokümanını İhale Şartlarını Okuyarak İhaleye Katılıp Teklif Verdiği - "Hata" ve "Hile" Hükümlerinden Yararlanamayacağı )"
28Y1.HD28.1.2008E. 2007/10954 K. 2008/893"MUVAZAA İDDİASI ( Hile Nedeniyle Tapu İptali ve Tescil - İddia Yazılı Belge İle Kanıtlanamadığına Göre Davanın Reddi Gereği )
TAPU İPTALİ VE TESCİL ( Hile - Muvazaa İddiası Yazılı Belge İle Kanıtlanamadığına Göre Davanın Reddi Gereği )
YAZILI BELGE ( Hile İle Temlik İddiası/Muvazaa Nedeniyle Tapu İptali ve Tescil İstemi - İddia Yazılı Belge İle Kanıtlanamadığına Göre Davanın Reddi Gereği )"
28Y1.HD28.1.2008E. 2007/10944 K. 2008/877"HİLE ( Dayalı Satış Bedelinin İstirdadı ve Taşınmazın Sicil Kaydının Eski Hale Getirilmesi İstemi - Davacının Taşınmazın Paylı Mülkiyet Üzere Olduğunu Bilebilecek Konumda Olduğu/Davanın Reddi Gereği )
SATIŞ BEDELİNİN İSTİRDADI TAŞINMAZ SİCİL KAYDININ ESKİ HALE GETİRİLMESİ İSTEMİ ( Hile Hukuksal Nedenine Dayalı - Davanın Reddi/Davacının Taşınmazın Paylı Mülkiyet Üzere Olduğunu Bilebilecek Konumda Olduğu )
PAYLI MÜLKİYET ( Davacının Yapılan Pay Temlikiyle Hileye Düşürüldüğü İddiası/Satış Bedelinin İstirdadı ve Taşınmazın Sicil Kaydının Eski Hale Getirilmesi İstemi - Davacının Taşınmazın Paylı Mülkiyet Üzere Olduğunu Bilebilecek Konumda Olduğu/Davanın Reddi Gereği )"
28Y14.HD21.1.2008E. 2007/15882 K. 2008/92"SATIŞ VAADİ SÖZLEŞMESİ ( Tapu İptali ve Tescil - Satış Vaadi Sözleşmesi Vaad Borçlusunun Akıl Hastalığından Dolayı Hüküm ve Sonuç Meydana Getirmese de Davacı Sebepsiz Zenginleşme Hükümlerine Dayanabileceği )
TAPU İPTALİ VE TESCİL ( Satış Vaadi Sözleşmesi Vaad Borçlusunun Akıl Hastalığından Dolayı Hüküm ve Sonuç Meydana Getirmese de Davacı Sebepsiz Zenginleşme Hükümlerine Dayanabileceği )
SEBEPSİZ ZENGİNLEŞME ( Satış Vaadi Sözleşmesi Vaad Borçlusunun Akıl Hastalığından Dolayı Hüküm ve Sonuç Meydana Getirmese de Davacı Satış Bedeli Olarak Ödediğinin Güncelleştirmiş Değerini Davalıdan İsteyebileceği )
KABUL BEYANI ( Hata Hile ve İkrah Gibi Bir Nedenle Feshi İçin Dava Açılmasının Olanaklı Olduğu - Şayet Böyle Bir Dava Açılmış ve Başarıyla Sonuçlanmış İse O Zaman Kabul Beyanı Hüküm ve Sonuç Meydana Getirmeyeceği )
HATA HİLE VE İKRAH ( Kabul Beyanı Bu Nedenlerle Feshi İçin Dava Açılmasının Olanaklı Olduğu - Şayet Böyle Bir Dava Açılmış ve Başarıyla Sonuçlanmış İse O Zaman Kabul Beyanı Hüküm ve Sonuç Meydana Getirmeyeceği )"
28Y1.HD16.1.2008E. 2007/10494 K. 2008/212"TAPU İPTALİ VE TESCİL ( Evliliği Kurtarma Amacıyla Taşınmazın Devredildiği İddiası - Çekişmeli Taşınmazın Hile İle Davalıya Satıldığı İddiasının Kanıtlanamadığı ve Nakit Paranın da Evliliğin Devamı Esnasında Davalıya Elden Bağış Olarak Verildiğinden Reddi Gerektiği )
BAĞIŞ ( Evliliği Kurtarma Amacıyla Taşınmazın Devredildiği İddiasına Dayalı Tapu İptali ve Tescil İstemi - Taşınmazın Hile İle Davalıya Satıldığı İddiasının Kanıtlanamadığı ve Nakit Paranın da Evliliğin Devamı Esnasında Davalıya Elden Bağış Olarak Verildiğinden Reddi Gerektiği )
HİLE ( Tapu İptali ve Tescil İstemi - Taşınmazın Hile İle Davalıya Satıldığı İddiasının Kanıtlanamadığı ve Nakit Paranın da Evliliğin Devamı Esnasında Davalıya Elden Bağış Olarak Verildiğinden Davanın Reddi Gerektiği )"
28Y1.HD3.12.2007E. 2007/9618 K. 2007/11681"VEKALET GÖREVİNİN KÖTÜYE KULLANILMASI ( Vekaletname ve Akit Tarihlerinde Davacının Ehliyetli Olup Olmadığı Yönünde Rapor Alınması Ehliyetli Olduğunun Anlaşılması Halinde Vekalet Görevinin Kötüye Kullanılması ve Hile İddialarının İncelenmesi Gerektiği )
TAPU İPTALİ VE TESCİL ( Vekaletname ve Akit Tarihlerinde Davacının Ehliyetli Olup Olmadığı Yönünde Rapor Alınması Ehliyetli ise Vekalet Görevinin Kötüye Kullanılması ve Hile İddialarının İncelenmesi Gerektiği )
HİLE ( Tapu İptali ve Tescil - Hile Her Türlü Delille İsbat Edilebileceği Gibi İptal Hakkının Kullanılması Hiç Bir Şekle Bağlı Olmadığı/Hilenin Öğrenildiği Tarihten İtibaren Bir Yıllık Hak Düşürücü Süre İçerisinde Kullanılabileceği )
EHLİYETSİZLİK ( Kamu Düzeni İle İlgili Olduğu Gözetilmek Önemine Binaen Öncelikle İncelenmesi Tarafların Bu Yönde Bildirecekleri Tüm Delillerin Toplanması Varsa Davacıya Ait Sağlık Kurulu Raporları ve Hastane Müşahade Kağıtları Reçeteler vs. İstenmesi Gerektiği )
HAK DÜŞÜRÜCÜ SÜRE ( Tapu İptali ve Tescil - Hile Her Türlü Delille İsbat Edilebileceği Gibi İptal Hakkının Kullanılması Hiç Bir Şekle Bağlı Olmadığı/Hilenin Öğrenildiği Tarihten İtibaren Bir Yıllık Hak Düşürücü Süre İçerisinde Kullanılabileceği )"
28Y1.HD20.9.2007E. 2007/7156 K. 2007/8762"HİLE ( Tapu İptali ve Tescil - Gerek Harçtan Muaf Olan Hazinenin Gerekse Özel Yasalarına Göre Yine Yargı Harcından Muaf Tutulan Kuruluşların Gerekse Adli Yardımdan Yararlanması Nedeniyle Yargı Harçlarından Geçici Olarak Muaf Olan Kişilerin Dava Açılırken Harç Yatırmaları Gerekmediği )
HARÇ YATIRILMASI ( Gerek Harçtan Muaf Olan Hazinenin Gerekse Özel Yasalarına Göre Yine Yargı Harcından Muaf Tutulan Kuruluşların Gerekse Adli Yardımdan Yararlanması Nedeniyle Yargı Harçlarından Geçici Olarak Muaf Olan Kişilerin Dava Açılırken Harç Yatırmaları Gerekmediği )
VEKALET ÜCRETİ ( Hesabına Esas Alınacak Dava Değerinin Mahkemece Keşfen Belirlenen Değer Olduğunun Kabulü Gerektiği - Mahkemece Resen Belirlenen Gerçek Değer Üzerinden Dava Sonucuna Göre Hükmedilmesi Gerektiği )
DAVA DEĞERİ ( Vekalet Ücretinin Hesabına Esas Alınacak Dava Değerinin Mahkemece Keşfen Belirlenen Değer Olduğunun Kabulü Gerektiği - Mahkemece Resen Belirlenen Gerçek Değer Üzerinden Dava Sonucuna Göre Hükmedilmesi Gerektiği )"
28Y1.HD4.7.2007E. 2007/6573 K. 2007/7635"TAPU İPTALİ VE TESCİL ( Muris Muvazaası Nedeniyle )
MURİS MUVAZAASI NEDENİYLE TAPU İPTALİ VE TESCİL ( Miras Bırakanın Çekişme Konusu Taşınmazı Aracı Kullanmak Suretiyle Davalı Torununa Temliki İşleminin Mirastan Mal Kaçırma Amaçlı Olduğu )
MİRASÇIDAN MAL KAÇIRMA ( Miras Bırakanın Çekişme Konusu Taşınmazı Aracı Kullanmak Suretiyle Davalı Torununa Temliki İşleminin Mirastan Mal Kaçırma Amaçlı Olduğu )"
28Y1.HD19.3.2007E. 2007/1299 K. 2007/2794"TAPU İPTALİ VE TESCİLİ ( Davacılar Davalı Oğlunun Ölümü Halinde Taşınmazlarının Yabancı Uyruklu Eşine Kalacağı Taşınmazı Kendisine Devretmesi Hacdan Dönerse İade Edeceği Telkinleri ve Baskısı Üzerine Taşınmazın Devredildiği İddiasının Sabit Görüldüğü - Kabulü Gereği )
TELKİN VE BASKI SONUCU DEVİR İŞLEMİ ( İddianın Sabit Görülmesi Nedeniyle Tapu İptali ve Tescil Davasının Kabulü Gereği )
MURİS MUVAZAASI ( Davacılar Davalı Oğlunun Ölümü Halinde Taşınmazlarının Yabancı Uyruklu Eşine Kalacağı Taşınmazı Kendisine Devretmesi Hacdan Dönerse İade Edeceği Telkinleri ve Baskısıyla Devir İşleminin Yapılması - Tapu İptali ve Tescil Davasının Kabulü Gereği )
HİLE ( Davacılar Davalı Oğlunun Ölümü Halinde Taşınmazlarının Yabancı Uyruklu Eşine Kalacağı Taşınmazı Kendisine Devretmesi Hacdan Dönerse İade Edeceği Telkinleri ve Baskısıyla Devir İşleminin Yapılması - Tapu İptali ve Tescil Davasının Kabulü Gereği )"
28Y1.HD15.3.2007E. 2007/1156 K. 2007/2716"TAPU İPTAL VE TESCİL DAVASI ( Temlikin Mirasçılardan Mal Kaçırma Amaçlı ve Muvazaalı Olduğundan Talebin Kabulü Gereği )
MİRAS PAYI ORANINDA TESCİL ( Temlik Tarihinde Miras Bırakan Adına Dekontla Yatırılan Paranın Miras Bırakanın Yapmış Olduğu Muvazaalı İşlemin Kamuflajına Yönelik Belge Olduğu - Tapu İptali ve Tescil Talebinin Kabulü Gereği )
MURİS MUVAZAASI ( Temlik Tarihinde Miras Bırakan Adına Dekontla Yatırılan Paranın Miras Bırakanın Yapmış Olduğu Muvazaalı İşlemin Kamuflajına Yönelik Belge Olduğu - Tapu İptali ve Tescil Talebinin Kabulü Gereği )"
28Y1.HD12.3.2007E. 2007/957 K. 2007/2515"TAPU İPTALİ VE TESCİL ( Sözleşme Hükümleri Gereği 4. Kattan Bir Dairenin Davacı Tarafa Verilmesi Koşulunun Yerine Getirilmediği - Davacıların Hile İle İradelerinin Sakatlanmış Olduğu/Kabulü Gereği )
HİLE İLE İRADELERİN SAKATLANMASI ( Tapu Kaydının İptaline Payları Oranında Davacılar Adına Tescili Gereği )
TAŞINMAZIN TEMLİKİ ( Dava Tarihinden Sonra Diğer Davalıya Temlik Edildiği Davacıların Hile İle İradelerinin Sakatlanmış Olduğu Gerekçeleri İle Tapu Kaydının İptali ve Payları Oranında Davacılar Adına Tescili Gereği )"
28Y1.HD8.3.2007E. 2007/1193 K. 2007/2398"TAPU İPTALİ VE TESCİL ( Murisin Muvazaalı Olarak Davalı Torununa Taşınmazı Temlik Ettiği - Murisin Mal Satma İhtiyacı İçinde Olmadığı Davalının da Alım Gücü Bulunmadığı Saptandığından Kabulü Gereği )
MURİS MUVAZAASI ( Murisin Muvazaalı Olarak Davalı Torununa Taşınmazı Temlik Ettiği - Murisin Mal Satma İhtiyacı İçinde Olmadığı Davalının da Alım Gücü Bulunmadığı Saptandığından Tapu İptali ve Tescil Davasının Kabulü Gereği )
ALIM GÜCÜ ( Murisin Mal Satma İhtiyacı İçinde Olmadığı Davalının da Alım Gücü Bulunmadığı Saptandığından Muris Muvazaasına Dayalı Tapu İptali ve Tescil Davasının Kabulü Gereği )"
28Y1.HD5.3.2007E. 2007/432 K. 2007/2195"TAPU İPTALİ VE TESCİLİ DAVASI ( Kanuni Kısıtlının Vekaletnamenin Düzenlenmesi ve Akit Tarihlerinde Tasarruf Ehliyetinin Bulunup Bulunmadığının Adli Tıp Kurumundan Alınacak Raporla Belirlenmesi Gereği )
HİLE İLE ALINAN VEKALETNAME ( Kanuni Kısıtlının Vekaletnamenin Düzenlenmesi ve Akit Tarihlerinde Tasarruf Ehliyetinin Bulunup Bulunmadığının Adli Tıp Kurumundan Alınacak Raporla Belirlenmesi Gereği - Tapu İptali ve Tescil )
TASARRUF EHLİYETİ ( Kanuni Kısıtlının Vekaletnamenin Düzenlenmesi ve Akit Tarihlerinde Tasarruf Ehliyetinin Bulunup Bulunmadığının Adli Tıp Kurumundan Alınacak Raporla Belirlenmesi Gereği )
BOZMA KARARINA UYMA ( Uyulmuş Olmakla Bozma Kararında Değinilen Hususların Yerine Getirilmesi Kazanılmış Hak Kuralının Bir Gereği Olduğu )
KAZANILMIŞ HAK ( Bozma Kararına Uyulmuş Olmakla Bozma Kararında Değinilen Hususların Yerine Getirilmesi Kazanılmış Hak Kuralının Bir Gereği Olduğu )"
28Y11.HD26.2.2007E. 2006/273 K. 2007/3452"BANKA ÇALIŞANI TARAFINDAN ZİMMETE GEÇİRİLEN PARANIN İADESİ (Parasını Geri Almaya Çalışırken Davacının İmzalamış Olduğu Mutabakatın Geçerli Olamayacağı - İradesi Özgür Olmadığından Davacının İmzasının Haktan Feragat Olarak Yorumlanamayacağı)
MUTABAKATA İLİŞKİN ANTLAŞMANIN GEÇERLİLİĞİ (Davalı Bankadaki Parası Zimmete Geçirilen Davacının Parasını Geri Almaya Çalışırken İmzaladığı Mutabakatın Geçerli Olamayacağı - Paranın İadesi İçin Açtığı Davanın Kabul Edileceği)
ZİMMETE GEÇİRİLEN PARA HAKKINDA İMZALANAN MUTABAKAT ANTLAŞMASI (Davacının Parasını Geri Almaya Çalışırken İmzaladığı Mutabakatın Geçerli Olamayacağı - Paranın İadesi İçin Açtığı Davanın Kabul Edileceği)"
28Y11.HD22.1.2007E. 2005/13940 K. 2007/498"HİLE ( Boş İmzalı Kağıtların Rızası Hilafına Doldurularak Bankadaki Parasının Çekildiği İddiası - Yazılı Talimatların Birden Fazla Olması Nedeniyle Davacının Hile İddiasının Dinlenemeyeceği )
PARA ÇEKMEYE İLİŞKİN YAZILI TALİMATLAR ( Birden Fazla Olması Nedeniyle Hile İddiasının Dinlenemeyeceği - Davacının Boş İmzalı Kağıtların Rızası Hilafına Doldurularak Bankadaki Parasının Çekildiği İddiası )
BANKADAN TALİMATLA ÇEKİLEN PARA ( Davalının Çektiği Parayı Ödediğini İspatlayamaması ve İbraz Edeceği Delili Bulunmadığını Beyan Etmesi - Ödeme Yükümlülüğünün Kabulü )"
28Y1.HD28.12.2006E. 2006/10950 K. 2006/13205"HİLE ( Her Türlü Delil İle İspat Edilebileceği - İptal Hakkının Kullanılması Hiçbir Şekle Tabi Olmadığı/Öğrenilmesinden İtibaren Bir Yıllık Hak Düşürücü Süre İçinde İptal Hakkı Kullanılabileceği )
TAPU İPTALİ VE TESCİL ( Hile Nedenine Dayalı - Resmi Satış Sözleşmesinin Aksi Aynı Nitelikte Belgelerle Kanıtlanamadığı Gerekçesi İle Davanın Reddi Hatalı Olduğu )
İSPAT ( Hile Nedenine Dayalı Tapu İptali ve Tescil - Resmi Satış Sözleşmesinin Aksi Aynı Nitelikte Belgelerle Kanıtlanamadığı Gerekçesi İle Davanın Reddi Hatalı Olduğu )
EVLİLİK AMACIYLA TEMLİK EDİLEN TAŞINMAZ ( Devirden Sonra Hile ile Başkasına Devir/Tapu İptali ve Tescil - Resmi Satış Sözleşmesinin Aksi Aynı Nitelikte Belgelerle Kanıtlanamadığı Gerekçesi İle Davanın Reddi Hatalı Olduğu )"
28Y1.HD27.11.2006E. 2006/10205 K. 2006/11707"EŞLER ARASINDAKİ TEMLİKİN HİLELİ OLDUĞU İDDİASI ( Tapu İptali ve Tescil - Tarafların Halen Ayrı Yaşadıkları Anlaşıldığından Yapılan İşlemin İradi Olduğunun Kabulü İle Davanın Reddi Gereği )
HİLE HUKUKSAL NEDENİNE DAYALI TAPU İPTALİ ( Eşler Arasındaki Temlikin Hileli Olduğu İddiası - Tarafların Halen Ayrı Yaşadıkları Anlaşıldığından Yapılan İşlemin İradi Olduğunun Kabulü İle Davanın Reddi Gereği )
HİLENİN İSPATI ( Her Türlü Delille İspat Edilebileceği Gibi İptal Hakkının Kullanılması Hiç Bir Şekle Bağlı Olmadığı )
EŞLERİN AYRI YAŞIYOR OLMASI ( Eşler Arasındaki Temlikin Hileli Olduğu İddiasına Dayalı Tapu İptali ve Tescil - Tarafların Halen Ayrı Yaşadıkları Anlaşıldığından Yapılan İşlemin İradi Olduğunun Kabulü İle Davanın Reddi Gereği )"
28Y1.HD22.11.2006E. 2006/9101 K. 2006/11496"HİLE ( Her Türlü Delille İsbat Edilebileceği Gibi Hiç Bir Şekle Bağlı Olmadığı - Öğrenildiği Tarihten İtibaren Bir Yıllık Hak Düşürücü Süre İçerisinde Karşı Tarafa Yöneltilecek Bir İrade Açıklaması Defi Yahut Dava Yoluyla da Kullanılabileceği )
GABİN HUKUKSAL NEDENLERİNE DAYALI TAPU İPTALİ VE TESCİL ( Taraflardan Biri Diğer Tarafın Kasıtlı Aldatmasıyla Sözleşme Yapmaya Yöneltilmişse Hata Esaslı Olmasa Bile Aldatılan Taraf İçin Sözleşme Bağlayıcı Sayılamayacağı )
TAPU İPTALİ VE TESCİL ( Gabin Hukuksal Nedenine Dayalı - Taraflardan Biri Diğer Tarafın Kasıtlı Aldatmasıyla Sözleşme Yapmaya Yöneltilmişse Hata Esaslı Olmasa Bile Aldatılan Taraf İçin Sözleşme Bağlayıcı Sayılamayacağı )
HAK DÜŞÜRÜCÜ SÜRE ( Hile Öğrenildiği Tarihten İtibaren Bir Yıllık Hak Düşürücü Süre İçerisinde Karşı Tarafa Yöneltilecek Bir İrade Açıklaması Defi Yahut Dava Yoluyla da Kullanılabileceği )"
28Y14.HD16.11.2006E. 2006/10845 K. 2006/13283"TAPU İPTALİ VE TESCİL DAVASI ( Taşınmazın Satış Bedelini Kendisinin Ödediğini İddia Eden Davacının Hukuki İşlemin Tarafı Olmaması Nedeniyle İstirdat Davası Açmasının Gerekmesi )
HİLE ( Hukuki İlişkinin Tarafı Olmayan Davacının Hile Savına Dayanamaması )
BAĞIMSIZ BÖLÜM SATIŞ SÖZLEŞMESİ ( Davalı ile Dava Dışı Üçüncü Şahıs Arasında Düzenlenmiş Olduğundan Davalı Adına Tescili Gerçekleşen Tapu Kaydının İptalinin Mümkün Olmaması )"
28Y1.HD5.7.2006E. 2006/6398 K. 2006/7843"HİLE ( Bir Kimseyi İrade Beyanında Bulunmaya Özellikle Sözleşme Yapmaya Sevketmek İçin O Kimsede Kasten Hatalı Bir Kanı Uyandırmak Olduğu )
HİLE SONUCU OLUŞAN ESASLI OLMAYAN HATA ( Sözleşmenin Başlangıcında Oluşan Hata Esaslı Olmasa Bile Aldatılan Yönünden Bağlayıcı Sayılmayacağı )
SÖZLEŞMENİN GEÇERSİZLİĞİ ( Sözleşmenin Başlangıcında Oluşan Hata Esaslı Olmasa Bile Aldatılan Yönünden Bağlayıcı Sayılmayacağı )
OLAYLARIN HUKUKSAL NİTELENDİRİLMESİ ( Hakime Ait Olduğu )"
28Y1.HD22.3.2006E. 2006/1228 K. 2006/2882"TAPU İPTALİ VE TESCİL ( Hile - Taraflardan Biri Diğer Tarafın Kasıtlı Aldatmasıyla Sözleşme Yapmaya Yöneltilmişse Hata Esaslı Olmasa Bile Aldatılan Taraf İçin Sözleşmenin Bağlayıcı Sayılamayacağı )
HİLE ( Taraflardan Biri Diğer Tarafın Kasıtlı Aldatmasıyla Sözleşme Yapmaya Yöneltilmişse Hata Esaslı Olmasa Bile Aldatılan Taraf İçin Sözleşmenin Bağlayıcı Sayılamayacağı - Tapu İptali ve Tescil )
ESASLI HATA ( Taraflardan Biri Diğer Tarafın Kasıtlı Aldatmasıyla Sözleşme Yapmaya Yöneltilmişse Hata Esaslı Olmasa Bile Aldatılan Taraf İçin Sözleşmenin Bağlayıcı Sayılamayacağı - Tapu İptali ve Tescil )"
28Y1.HD27.12.2005E. 2005/13113 K. 2005/13860"TAPU İPTALİ VE TESCİL ( Dava Konusu Taşınmazın Davalılardan Birine Temlikinin Davacının Kandırılması Yoluyla Gerçekleştirildiği - Davanın Kabulü Gereği )
HİLE OLGUSU ( Davacının Öğrendiği Tarihten İtibaren Yasada Öngörülen Sürede Eldeki Davayı Açtığı - Çekişmeli Taşınmazı Saptanan Gerçek Değeri Dikkate Alındığında Ev Kadını Olan Davalının Taşınmaz Bedelini Ödeme Gücüne Sahip Olmadığı/Tapu İptali ve Tescil İsteminin Kabulü Gereği )
SATIŞ OLGUSUNA RAĞMEN TAŞINMAZIN KİRA PARALARININ DAVACI TARAFINDAN TAHSİL EDİLDİĞİ ( Dava Konusu Taşınmazın Davalılardan Birine Temlikinin Davacının Kandırılması Yoluyla Gerçekleştirildiği - Davanın Kabulü Gereği )"
28Y1.HD15.11.2005E. 2005/11651 K. 2005/12030"TAPU İPTALİ VE TESCİL ( Davalının Davacıyı Hata ve Hileye Düşürerek Taşınmazı Devraldığının Anlaşıldığı Gerekçesiyle Adı Geçen Bağımsız Bölümlere Yönelik Davanın Kabulü Gereği )
HATA VE HİLE ( Tapu İptali ve Tescil - Davalının Davacıyı Hata ve Hileye Düşürerek Taşınmazı Devraldığının Anlaşıldığı/Davanın Kabulü Gereği )"
28Y1.HD14.11.2005E. 2005/10689 K. 2005/11937"TAPU İPTALİ VE TESCİL ( Hile Hukuksal Nedenine Dayalı - Çekişmeli Taşınmazın Davalıya Temlikinin Gerçek Bir Satış İradesini Yansıtmadığı/Temlikin Davacının İradesinin Bozulması Suretiyle Gerçekleştirildiği/Davanın Kabulü Gerektiği )
HİLE ( Tapu İptali ve Tescil - Çekişmeli Taşınmazın Davalıya Temlikinin Gerçek Bir Satış İradesini Yansıtmadığı/Temlikin Davacının İradesinin Bozulması Suretiyle Gerçekleştirildiği/Davanın Kabulü Gerektiği )
TEMLİKİN GERÇEK BİR SATIŞ İRADESİNİ YANSITMAMASI ( Temlikin Davacının İradesinin Bozulması Suretiyle Gerçekleştirildiği - Tapu İptali ve Tescil Davasının Kabulü Gerektiği )"
28Y14.HD25.10.2005E. 2005/5926 K. 2005/9546"VEKALET İLİŞKİSİ ( Davacının Ortadan Kaldırdığı Vekalet İlişkisine Dayanılarak Kurulan İpotek Sözleşmesinde Temsilcinin Temsil Yetkisinin Bulunmaması Bu Nedenle Tarafları Arasında Bağlayıcı Olmadığı )
İPOTEK SÖZLEŞMESİ ( Davacının Ortadan Kaldırdığı Vekalet İlişkisine Dayanılarak Kurulan Sözleşmede Temsilcinin Temsil Yetkisinin Bulunmaması Bu Nedenle Tarafları Arasında Bağlayıcı Olmadığı - İpoteğin Terkini İsteminin Kabulü Gereği )
İPOTEĞİN TERKİNİ İSTEMİ ( Vekalet İlişkisine Dayanılarak Kurulan İpotek Sözleşmesinin Temsilcinin Temsil Yetkisinin Bulunmaması ve 3. Kişiye Azlin Bildirimi Noktasında Bu Yükümlülüğünü Yerine Getiren Asili Bağlayıcı Bulunmaması Nedeniyle Davanın Kabulü Gerektiği )
TEMSİLCİNİN TEMSİL YETKİSİNİN BULUNMAMASI ( Vekalet İlişkisine Dayanılarak Kurulan İpotek Sözleşmesinin 3. Kişiye Azlin Bildirimi Noktasında Bu Yükümlülüğünü Yerine Getiren Asili Bağlayıcı Bulunmaması Nedeniyle İpoteğin Terkini İsteminin Kabulü Gerektiği )"
28Y1.HD22.9.2005E. 2005/8884 K. 2005/9983"TAPU İPTALİ VE TESCİL ( Hile Her Türlü Delille İspat Edilebileceği Gibi İptal Hakkının Kullanılması Hiç Bir Şekle Bağlı Olmadığı - Resmi Aktin Aksinin Tanıkla İspatının Mümkün Olamayacağı Gerekçesiyle Davanın Reddinin Hatalı Olduğu )
HİLE ( Tapu İptali Ve Tescil - Hile Her Türlü Delille İspat Edilebileceği Gibi İptal Hakkının Kullanılması Hiç Bir Şekle Bağlı Olmadığı/Resmi Aktin Aksinin Tanıkla İspatının Mümkün Olamayacağı Gerekçesiyle Davanın Reddinin Hatalı Olduğu )
HAK DÜŞÜRÜCÜ SÜRE ( Hilenin Öğrenildiği Tarihten İtibaren Bir Yıllık Süre İçerisinde Karşı Tarafa Yöneltilecek Bir İrade İle Açıklanması Gereği - Tapu İptali Ve Tescil Talebi )
RESMİ AKİT ( Aksinin Tanıkla İspatının Mümkün Olamayacağı Gerekçesiyle Tapu İptali Ve Tescil Davasının Reddinin Hatalı Olduğu - Hile Her Türlü Delille İspat Edilebileceği Gibi İptal Hakkının Kullanılması Hiç Bir Şekle Bağlı Olmadığı )
İSPAT ( Hile Her Türlü Delille İspat Edilebileceği Gibi İptal Hakkının Kullanılması Hiç Bir Şekle Bağlı Olmadığı - Resmi Aktin Aksinin Tanıkla İspatının Mümkün Olamayacağı Gerekçesiyle Davanın Reddinin Hatalı Olduğu )"
28Y2.HD19.9.2005E. 2005/9700 K. 2005/12243"HİLE ( İddiasının Her Tür Delille Kanıtlanabileceği - Davalıya Tanık Dinletme Olanağı Tanınarak Tüm Kanıtlar Birlikte Değerlendirilip Karar Verilmesi Gereği )
TANIK DİNLETME ( Davalıya Bu Olanak Tanınmadan Karar Verilemeyeceği - Belgenin Hileyle Düzenlendiği İddiası/Hilenin Her Tür Delille Kanıtlanabileceği )
BELGENİN HİLEYLE DÜZENLENDİĞİ İDDİASI ( Hilenin Her Tür Delille Kanıtlanabileceği - Davalıya Tanık Dinletme Olanağı Tanınarak Tüm Kanıtlar Birlikte Değerlendirilip Karar Verilmesi Gereği )"
28YHGK8.6.2005E. 2005/1-365 K. 2005/380"TAPU İPTALİ VE TESCİL ( Hile Nedenine Dayalı - Öğrenildiği Tarihten İtibaren Bir Yıllık Hak Düşürücü Süre İçerisinde İrade Açıklaması Def'i Yahut Dava Yoluyla Kullanılabileceği )
HİLE ( Nedenine Dayalı Tapu İptali ve Tescil - Bir Yıllık Hak Düşürücü Süre İçerisinde Kullanılması Gereği/Her Türlü Delille İspat Edilebileceği Gibi İptal Hakkının Kullanılmasının Hiçbir Şekle Bağlı Olmadığı )
HAK DÜŞÜRÜCÜ SÜRE ( Hile Nedenine Dayalı Tapu İptali ve Tescil - Öğrenildiği Tarihten İtibaren Bir Yıllık Hak Düşürücü Süre İçerisinde İrade Açıklaması Def'i Yahut Dava Yoluyla Kullanılabileceği )
TEMLİK İŞLEMİNİN YAPILDIĞI TARİH ( Hile Nedenine Dayalı Tapu İptali ve Tescil - Bir Yıllık Hak Düşürücü Süre İçerisinde Kullanılması Gereği/İptal Hakkının Kullanılmasının Hiçbir Şekle Bağlı Olmadığı )"
28Y15.HD8.6.2005E. 2004/5919 K. 2005/3465"BAKANLIĞIN İHALESİNDEN DOĞAN İHTİLAF Hakedişe Giren İşlerin Kendisinden Gizlendiği İddiası - Mahkemece İlgili Bakanlıktan 3.10.2000'e Kadar Yapılan İşlere İlişkin Tüm Hakediş Raporları Yeşil Defter ve Ateşman Gibi Diğer Tüm Belgeler Getirilmesi Gereği )
HAKEDİŞE GİREN İŞLERİN GİZLENDİĞİ İDDİASI ( Mahkemece İlgili Bakanlıktan 3.10.2000'e Kadar Yapılan İşlere İlişkin Tüm Hakediş Raporları Yeşil Defter ve Ateşman Gibi Diğer Tüm Belgeler Getirilmesi Gereği )
HAK EDİŞ RAPORLARI ( Hakedişe Giren İşlerin Kendisinden Gizlendiği İddiası - Mahkemece İlgili Bakanlıktan 3.10.2000'e Kadar Yapılan İşlere İlişkin Tüm Hakediş Raporları Yeşil Defter ve Ateşman Gibi Diğer Tüm Belgeler Getirilmesi Gereği )
FESİH SÖZLEŞMESİ ( Davacının Feshe Kadar Yaptığı Tüm İmalatın Bedeli Davalı A.Ş İle Aralarındaki Sözleşme Hükümlerine Göre Saptanması Gereği )
ESASLI HATA ( Davacıya Yapılan Ödemelerin Tamamı Dikkate Alınarak Fesih Sözleşmesinin Esaslı Hata Altında İmzalanıp İmzalanmadığı Değerlendirilmesi Gereği )"
28Y1.HD11.5.2005E. 2005/5595 K. 2005/5880"HİLE NEDENİNE DAYALI TAPU İPTALİ VE TESCİL TALEBİ ( Davalının Evlenme Vaadiyle Taşınmazın Adına Devrini Sağladıktan Sonra Evlenmekten Vazgeçmiş Olması - Hile İddiasının Her Türlü Delille İspat Edilebilmesi )
TAPU İPTALİ VE TESCİL DAVASI ( Hile İddiasının Her Türlü Delille İspat Edilebilmesi - Davalının Evlenme Vaadiyle Taşınmazın Adına Devrini Sağladıktan Sonra Evlenmekten Vazgeçmiş Olması )
EVLENME VAADİYLE TAŞINMAZI ADINA TESCİL ETTİRDİKTEN SONRA EVLENMEKTEN VAZGEÇME ( Hile İddiasına Dayalı Tapu İptali ve Tescil Davası - Hile İddiasının Her Türlü Delille İspat Edilebilmesi )
TANIKLA İSPAT EDİLEBİLME ( Hile Nedeniyle Tapu İptali ve Tescil Talebi - Evlenme Vaadiyle Taşınmazın Adına Devrini Sağladıktan Sonra Evlenmekten Vazgeçme )"
28YHGK4.5.2005E. 2005/1-250 K. 2005/309"ARA KARARIN AÇIK OLMASI ( Davacı Yanın Tanık Dinletme İsteminin Reddedilmesine Dair Verdiği Karara Verilen Kesin Süre Gerekçe Olarak Gösterilmiş İse De Bu Sürenin Veriliş Biçimi Usule Uygun Olmadığı - Tapu İptali ve Tescil )
EHLİYETSİZLİK ( Tapu İptali ve Tescil - Sözleşme İptal Edilmekle Yapıldığı Andan İtibaren Ortadan Kalkacağı İçin Yerine Getirilen Edim Ayni Bir İstihkak Davası Bunun Mümkün Olmadığı Hallerde Sebepsiz Zenginleşme Davası İle Geri İstenebildiği )
HİLE ( Tapu İptali ve Tescil - Aldatılan Taraf Hileyi Öğrendiği Tarihten İtibaren Bir Yıl İçinde Hakkını Kullanmak Suretiyle Hukuki İlişkiyi Geçmişe Etkili Olarak Ortadan Kaldırabilir Ve Verdiği Şeyi Geri İsteyebildiği )
KESİN SÜRE ( Davacı Yanın Tanık Dinletme İsteminin Reddedilmesine Dair Verdiği Karara Verilen Kesin Süre Gerekçe Olarak Gösterilmiş İse De Bu Sürenin Veriliş Biçimi Usule Uygun Olmadığı - Tapu İptali ve Tescil )
TAPU İPTALİ VE TESCİL ( Sözleşme İptal Edilmekle Yapıldığı Andan İtibaren Ortadan Kalkacağı İçin Yerine Getirilen Edim Ayni Bir İstihkak Davası Bunun Mümkün Olmadığı Hallerde Sebepsiz Zenginleşme Davası İle Geri İstenebildiği )
İKRAH ( Korkunun Kalktığı Tarihten İtibaren Bir Yıllık Hak Düşürücü Süre İçerisinde Hiçbir Şekle Bağlı Olmadan Karşı Tarafa Yöneltilecek Tek Taraflı Sarih ve Zımni Bir İrade Açıklaması İle Sözleşmeyi Feshedilebileceği Gibi İptal Hakkının Defi veya Dava Yoluyla da Kullanılabildiği )"
28Y1.HD25.4.2005E. 2005/4441 K. 2005/5038"HİLE NEDENİYLE TAPU İPTALİ VE TESCİL TALEBİ ( Davalının Kendisine Bakacağını Söyleyerek Kandırdıktan ve Taşınmazı Devraldıktan Sonra Bakmadığı İddiası - Hile İddiasının Her Türlü Delille İspat Edilebilmesi )
BAKMA VAADİYLE KENDİSİNİ KANDIRARAK TAŞINMAZI DEVRALAN DAVALININ BAKIM GÖREVİNİ YERİNE GETİRMEDİĞİ İDDİASI ( Hile Nedeniyle Tapu İptali ve Tescil Davasında Hilenin Her Türlü Delille İspat Edilebilmesi )
HER TÜRLÜ DELİLLE İSPAT EDİLEBİLME ( Hile İddiasına Dayalı Tapu İptali ve Tescil Davası - Davacının Gelini Olan Davalının Kendisine Bakacağını Söyleyip Taşınmazı Devraldıktan Sonra Bakmadığı İddiası )"
28Y1.HD25.4.2005E. 2005/4035 K. 2005/5042"EHLİYETSİZLİK İDDİASI ( Satış İşlemlerinin İptali İle Tescil İstemi - Hile Olgusunun Açıklığa Kavuşturulması ve Sonucuna Göre Bir Karar Verilmesi Gerektiği )
SATIŞ İŞLEMİNİN İPTALİ ( Tescil İstemi - Hile Olgusunun Açıklığa Kavuşturulması ve Sonucuna Göre Bir Karar Verilmesi Gerektiği )
HİLE ( Hukuki Ehliyetsizlik İddiasına Dayalı Satış İşlemlerinin İptali İle Tescil İstemi - Hile Olgusunun Açıklığa Kavuşturulması ve Sonucuna Göre Bir Karar Verilmesi Gerektiği )"
28Y1.HD19.4.2005E. 2005/1133 K. 2005/4742"TAPU İPTALİ VE TESCİL ( Temlikte Sahte Vekaletname Kullanılması/Parseldeki Hakkın Tevhitle Oluşan Yeni Parsele Yansıyıp Bağımsız Bölümlere Dönüştüğü - Davacının Tescil Olmadığında Tazminat Talebi Yerine Bağımsız Bölümlere Hükmedilmesi )
SAHTE VEKALETNAMEYLE PARSEL SATIŞI ( Davacının Tapu İptali ve Tescil Mümkün Olmadığı Takdirde Tazminat Talebi - Parseldeki Hakkın Tevhitle Oluşan Yeni Parsele Yansıyıp Bağımsız Bölümlere Dönüştüğü/Davanın Bu Bölümlerle İlgili Kabul Edilmesi )
TAPUDA SAHTECİLİĞE DAYALI İŞLEM ( Davacının Tapu İptali ve Tescil Mümkün Olmadığı Takdirde Tazminat Talebi/Parseldeki Hakkın Tevhitle Oluşan Yeni Parsele Yansıyıp Bağımsız Bölümlere Dönüştüğü - Tapu Kayıtlarının Yeni Haline Göre Davacı Adına Tapuya Tesciline Karar Verilmesi )
TAZMİNAT TALEBİ ( Tapu İptali ve Tescil Mümkün Olmadığı Takdirde/Temlikte Sahte Vekaletname Kullanılması - Parseldeki Hakkın Tevhitle Oluşan Yeni Parsele Yansıyıp Bağımsız Bölümlere Dönüştüğü/Davanın Bu Bölümlerle İlgili Kabul Edilmesi )
TAPU MALİKİNİN TEMELİ SAHTECİLİĞE DAYALI İŞLEMLERİN SONUCUNDAN ETKİLENMESİ ( Temlikte Sahte Vekaletname Kullanılması - Parseldeki Hakkın Tevhitle Oluşan Yeni Parsele Yansıyıp Bağımsız Bölümlere Dönüştüğü/Tapu Kayıtlarının Yeni Haline Göre Davacı Adına Tapuya Tesciline Karar Verilmesi )
HİLEYE DAYALI İŞLEMİN VE TAPUNUN İPTALİ OLMADIĞI TAKDİRDE MADDİ VE MANEVİ TAZMİNAT TALEBİ ( Sahte Vekaletname ile Parsel Temliki - Parseldeki Hakkın Tevhitle Oluşan Yeni Parsele Yansıyıp Bağımsız Bölümlere Dönüştüğü/Tapu Kayıtlarının Yeni Haline Göre Davacı Adına Tapuya Tesciline Karar Verilmesi )"
28Y1.HD12.4.2005E. 2005/1072 K. 2005/4420"TAPU İPTAL VE TESCİL DAVASI ( Vekilin Görevini Kötüye Kullanarak Payını Davalıya Satış Suretiyle Temlik Etmesi ve Vekaletin Hile ile Alındığı ve Satış Bedelinin Tam Olarak Ödenmediği İddiası )
İRADENİN SAKATLANMASI ( Çekişmeli Taşınmazdaki Pay Temlikinin Davacının İradesini Bozan Bir Sebeple Gerçekleştirildiğinin Kanıtlanamaması )"
28Y8.HD11.4.2005E. 2005/2501 K. 2005/2902"TAPU İPTALİ VE TESCİL TALEBİ ( Taşınmazı Satın Ve Zilyetliği Devralanın Davacı Olup Davalı Oğlunun Satıcıyı Yanıltmak Suretiyle Vekaletname Alıp Taşınmazı Tapuda Üzerine Geçirmesi Ve İsticvaba Rağmen Duruşmalara Gelmemesi Nedeniyle İddiaları Kabul Ettiği )
SATICIYA İTİMAT TELKİN EDEREK HİLE İLE VEKALETNAME ALINMASI ( Davacının Oğlunun Bu Şekilde Taşınmazı Tapuda Kendi Üzerine Tescil Ettirmesi - İşlemin İradeyi Fesada Uğratan Hallerden Hileye Dayanması Nedeniyle Tapu İptali Ve Tescil Davasının Kabulü Gereği )
İRADE FESADI ( Taşınmazı Satın Ve Zilyetliği Devralanın Davacı Olup Davalı Oğlunun Satıcıyı Yanıltmak Suretiyle Vekaletname Alıp Taşınmazı Tapuda Üzerine Geçirmesi Ve İsticvaba Rağmen Duruşmalara Gelmemesi Nedeniyle İddiaları Kabul Ettiği - Tapu İptali Ve Tescil Talebinin Kabulü )
İSTİCVAB ( Taşınmazı Satın Ve Zilyetliği Devralanın Davacı Olup Davalı Oğlunun Satıcıyı Yanıltmak Suretiyle Vekaletname Alıp Taşınmazı Tapuda Üzerine Geçirmesi Ve İsticvaba Rağmen Duruşmalara Gelmemesi Nedeniyle İddiaları Kabul Ettiği - Tapu İptali Ve Tescil Talebinin Kabulü )"
28Y1.HD7.4.2005E. 2005/4011 K. 2005/4253"TAPU İPTALİ VE TESCİL TALEBİ ( Miras Bırakanın 1989 Yılında Öldüğü Davanın ise 2003 Yılında Açılması - Hata ve Hile Nedenine Dayalı Davada 1 Yıllık Hak Düşürücü Sürenin Geçmesi Nedeniyle Davanın Reddine Karar Verilmesi Gereği )
HATA VE HİLE NEDENİYLE AÇILAN DAVA ( Tapu İptal Tescil Talebi - Miras Bırakanın 1989 Yılında Öldüğü Davanın ise 2003 Yılında Açılması/1 Yıllık Hak Düşürücü Sürenin Geçmesi Nedeniyle Davanın Reddine Karar Verilmesi Gereği )
HAK DÜŞÜRÜCÜ SÜRE ( Hata ve Hile Nedenine Dayalı Tapu İptal Tescil Talebi - 1 Yıllık Hak Düşürücü Süre İçinde Davanın Açılması Gereği )"
28Y1.HD31.3.2005E. 2005/2712 K. 2005/3965"HİLE ( Tapu İptali ve Tescil Davası - İşlemlerin Yapılması Sırasında Davalının Tutum ve Davranışlarından Davacıyı Hileye Düşürdüğünün Kanıtlanamadığı/Reddi Gereği )
TAPU İPTALİ VE TESCİL ( Hile Nedenine Dayalı - İşlemlerin Yapılması Sırasında Davalının Tutum ve Davranışlarından Davacıyı Hileye Düşürdüğünün Kanıtlanamadığı/Davanın Reddi Gereği )"
28Y1.HD29.3.2005E. 2005/266 K. 2005/3695"TAPU İPTALİ VE TESCİL ( Hile Nedenine Dayalı - İptal Hakkının Kullanılması Hiçbir Şekle Bağlı Olmadığı/Tarafların Tanık Dahil Tüm Delillerinin Toplanması Gereği )
HİLE ( İptal Hakkının Kullanılması Hiçbir Şekle Bağlı Olmadığı - Tarafların Tanık Dahil Tüm Delillerinin Toplanması Gereği )
HAK DÜŞÜRÜCÜ SÜRE ( Hile Öğrenildiği Tarihten İtibaren Bir Yıllık Hak Düşürücü Süre İçerisinde Karşı Tarafa Yöneltilecek Bir İrade Açıklaması Defi yahut Dava Yolu İle Kullanılabileceği )"
28Y1.HD14.3.2005E. 2005/2127 K. 2005/2729"TAPU İPTALİ TESCİL ( Ehliyetsizlik ve Hile Hukuksal Nedenine Dayalı - Dosyadaki Mevcut Heyet Raporundan Ehliyetsizlik İddiasının Reddi Kararının Doğru/Ancak Hile Nedeni Üzerinde Durulmamasının Hatalı Oluşu )
EHLİYETSİZLİK VE HİLE HUKUKSAL NEDENİ ( Tapu İptali Tescil Talebi - Dosyadaki Mevcut Heyet Raporundan Ehliyetsizlik İddiasının Reddi Kararının Doğru/Ancak Hile Nedeni Üzerinde Durulmamasının Hatalı Oluşu )
ESASLI HATA ( Taraflardan Biri Diğer Tarafın Kasıtlı Aldatmasıyla Sözleşme Yapmaya Yöneltilmişse Hata Esaslı Olmasa Bile Aldatılan Taraf İçin Sözleşmenin Bağlayıcı Sayılamayacağı - Ehliyetsizlik ve Hile Hukuksal Nedenine Dayalı Tapu İptal ve Tescil Talebi )"
28Y1.HD23.2.2005E. 2005/14919 K. 2005/1779"TAPU İPTALİ VE TESCİL ( Parselin Davacılarla Kayden ve İrsen Bir İlişkisinin Olmadığı - Diğer Parsellerin Davacı Yanın Kadastro Teknisyenleri Huzurundaki Muvafakatı İle Tespitlerinin Yapıldığı/Davanın Reddi Gereği )
HİLE İLE TESCİLİN SAĞLANDIĞI İDDİASI ( Parselin Davacılarla Kayden ve İrsen Bir İlişkisinin Olmadığı - Diğer Parsellerin Davacı Yanın Kadastro Teknisyenleri Huzurundaki Muvafakatı İle Tespitlerinin Yapıldığı/Tapu İptali ve Tescil Davasının Reddi Gereği )
PARSELLERİN TESPİTİ KADASTRO TEKNİSYENLERİ HUZURUNDAKİ MUVAFAKATLA YAPILMASI ( Hile İddiasına Dayalı Tapu İptali ve Tescil Davasının Reddi Gereği )"
28YHGK16.2.2005E. 2005/4-17 K. 2005/70"HİLE NEDENİYLE SATIŞ İŞLEMİNİN İPTALİ TALEBİ ( Noterde Bulunan Davalıya Satışının Doğrudan Yapılması Yerine Vekil Eliyle Gerçekleştirilmesinin Hayatın Olağan Akışına Uygun Bulunmadığı - Talebin Kabul Edileceği )
VEKİL ELİYLE SATIŞ ( Hile Nedeniyle Satış İşleminin İptali Talebi - Noterde Bulunan Davalıya Satışının Doğrudan Yapılması Yerine Vekil Eliyle Gerçekleştirilmesinin Hayatın Olağan Akışına Uygun Bulunmadığı )
HİLENİN İSPATI ( Satış İşleminin İptali Talebi - Noterde Bulunan Davalıya Satışının Doğrudan Yapılması Yerine Vekil Eliyle Gerçekleştirilmesinin Hayatın Olağan Akışına Uygun Bulunmadığı )
ÇELİŞKİLİ SAVUNMA ( Satış Akdinde Satış Bedelinin Hemen Alındığı Belirtilmesine Karşın Davalının Satış Bedelini Satış Tarihinden Önce Ödediğini Savunması - Hile Nedeniyle Vekil Eliyle Yapılan Satış İşleminin İptali Talebi )"
28Y1.HD16.2.2005E. 2004/14590 K. 2005/1414"HİLE NEDENİYLE TAPU İPTALİ VE TESCİL TALEBİ ( Davacının Yargılama Sırasında İleri Derecede Demans Nedeniyle Vesayet Altına Alınması - Tasarruf Tarihinde Fiil Ehliyetinin Bulunup Bulunmadığının Mahkemece Araştırılması Gereği )
FİİL EHLİYETİNİN YARGILAMA SIRASINDA YİTİRİLMESİ NEDENİYLE VESAYET ALTINA ALINAN DAVACI ( Hile Nedeniyle Tapu İptali ve Tescil Davasında Tasarruf Tarihinde Fiil Ehliyetinin Bulunup Bulunmadığının Re'sen Araştırılması Gereği/Davacı Tarafın Adli Tıptan Görüş Alınmasına İlişkin Arakararı İçin Masrafları Karşılamamasının Araştırma Yapılmasına Engel Teşkil Etmeyeceği )
VESAYET ALTINA ALINAN DAVACININ TASARRUF TARİHİNDE FİİL EHLİYETİNİN BULUNUP BULUNMADIĞININ MAHKEMECE RE'SEN ARAŞTIRILMASI GEREĞİ ( Hile Nedeniyle Tapu İptali ve Tescil Davası Sürerken Fiil Ehliyetinin Kaybı - Davacı Tarafın Masrafları Karşılamamasının Re'sen Araştırma Yapılmasına Mani Olmayacağı )
TAPU İPTALİ VE TESCİL TALEBİ ( Hile Nedenine Dayalı - Yargılama Sürerken Vesayet Altına Alınan Davacının Tasarruf Tarihinde Fiil Ehliyetinin Bulunup Bulunmadığının Mahkemece Re'sen Araştırılması Gereği/Davacı Tarafın Masrafları Karşılamamasının Re'sen Araştırma Yapılmasına Mani Olmayacağı )"
28YHGK9.2.2005E. 2005/1-7 K. 2005/47"HİLE NEDENİNE DAYALI TAPU İPTALİ VE TESCİL TALEBİ ( Şekil ve Şartları )
TAPU İPTALİ VE TESCİL TALEBİ ( Hile Hukuksal Nedenine Dayalı Davanın Şekil ve Şartları )
HER TÜRLÜ DELİLLE İSPAT EDİLEBİLME ( Hile İddiası - Hile Nedenine Dayalı Tapu İptali ve Tescil Talebi )"
28YHGK9.2.2005E. 2005/1-19 K. 2005/42"MURİS MUVAZAASI NEDENİNE DAYALI TAPU İPTALİ VE TESCİL TALEBİ ( Dava Dilekçesinde Hem Hileden Hem de Mirasçılardan Mal Kaçırma Kastından Bahsedilmiş Olması - Davanın Muris Muvazaası İddiasına Dayalı Açılmış Olduğunun Kabulü Gereği )
HİLE HUKUKSAL SEBEBİNE DAYANILMIŞ OLMAMASI ( Davacının Mirasçılardan Mal Kaçırmak Amacıyla Hileli Şekilde Taşınmaz Satıldığı İddiasıyla Açtığı Tapu İptali ve Tescil Davasının Muris Muvazaası Hukuksal Nedenine Dayalı Olarak Açıldığının Kabulü Gereği )
TAPU İPTALİ VE TESCİL TALEBİ ( Muris Muvazaası Nedeniyle - Dava Dilekçesinde Mirasçılardan Mal Kaçırmak Amacıyla Yaşlı Murisin Hileli Şekilde Satış Göstermek Suretiyle Taşınmazı Devrettiği İddiası )"
28Y1.HD28.12.2004E. 2004/11310 K. 2004/14637"TAPU İPTALİ VE TESCİL ( Hileye Dayalı - Davacının Malvarlığının Tamamına Yakınını Davalıya Devretmesinin Makul ve Geçerli Bir Nedene Dayanmadığı/Satış İşleminin Davacıya Bakılacağı Vaadiyle Kandırılması Suretiyle Gerçekleştirilmesi )
HİLE ( Davacının Malvarlığının Tamamına Yakınını Davalıya Devretmesinin Makul ve Geçerli Bir Nedene Dayanmadığı/Satış İşleminin Davacıya Bakılacağı Vaadiyle Kandırılması Suretiyle Gerçekleştirilmesi - Tapu İptali ve Tescil )
BAKIM VAADİ İLE TAŞINMAZ TEMLİKİ ( Kandırılma Suretiyle Gerçekleştirildiği İddiası/Hileye Dayalı Tapu İptali ve Tescil Talebi - Davacının Malvarlığının Tamamına Yakınını Davalıya Devretmesinin Makul ve Geçerli Bir Nedene Dayanmadığı )"
28Y1.HD23.12.2004E. 2004/8725 K. 2004/14337"TAPU İPTALİ VE TESCİL ( Hile Hukuksal Nedenine Dayalı - Akitten Sonra İleri Sürülen Olguların Başta Sağlıklı Olarak Kurulan Aktin Geçerliliğini Etkilemeyeceği )
HİLE ( Tapu İptali ve Tescil - Akitten Sonra İleri Sürülen Olguların Başta Sağlıklı Olarak Kurulan Aktin Geçerliliğini Etkilemeyeceği )
AKİTTEN SONRA İLERİ SÜRÜLEN OLGULAR ( Başta Sağlıklı Olarak Kurulan Aktin Geçerliliğini Etkilemeyeceği - Tapu İptali ve Tescil )"
28Y1.HD21.12.2004E. 2004/10757 K. 2004/14198"TAPU İPTALİ VE TESCİL ( Hile Hukuksal Nedenine Dayalı Tapu İptali ve Tescil - 76 Yaşında Olan Bir İnsanın Tüm Malvarlığını Oluşturan Taşınmazlarının Tamamını Gerçek Değerinden Çok Düşük Bir Bedelle Bir Başkasına Devretmesinin Geçerli Bir Nedene Dayalı Olduğu Söylenemeyeceği )
HİLE ( Tapu İptali ve Tescil - 76 Yaşında Olan Bir İnsanın Tüm Malvarlığını Oluşturan Taşınmazlarının Tamamını Gerçek Değerinden Çok Düşük Bir Bedelle Bir Başkasına Devretmesinin Geçerli Bir Nedene Dayalı Olduğu Söylenemeyeceği )
MALVARLIĞININ GERÇEK DEĞERİNDEN ÇOK DÜŞÜK BİR BEDELLE DEVREDİLMESİ ( Hile Hukuksal Nedenine Dayalı Tapu İptali ve Tescil - 76 Yaşında Olan Bir İnsanın Taşınmazlarının Devretmesinin Geçerli Bir Nedene Dayalı Olduğu Söylenemeyeceği )"
28Y1.HD16.12.2004E. 2004/13430 K. 2004/14059"TAPU İPTALİ VE TESCİL ( Hileye Dayalı - İptal Hakkının Kullanılması/Öğrenildiği Tarihten İtibaren 1 Yıllık Hak Düşürücü Süre İçerisinde İrade Açıklaması Defi Yahut Dava Yoluyla Kullanılabileceği )
HAK DÜŞÜRÜCÜ SÜRE ( Hileye Dayalı Tapu İptali ve Tescil - Öğrenildiği Tarihten İtibaren 1 Yıllık Süre İçerisinde İrade Açıklaması Defi Yahut Dava Yoluyla Kullanılabileceği )
HİLE ( Her Türlü Delille İsbat Edilebileceği Gibi İptal Hakkının Kullanılmasının Hiç Bir Şekle Bağlı Olmadığı - İrade Açıklaması Defi Yahut Dava Açmakta Süre )
HATA ( Taraflardan Biri Diğer Tarafın Kasıtlı Aldatmasıyla Sözleşme Yapmaya Yöneltilmişse Hata Esaslı Olmasa Bile Aldatılan Taraf İçin Sözleşmenin Bağlayıcı Sayılamayacağı - Ölünceye Kadar Bakım Sözleşmesi )
ÖLÜNCEYE KADAR BAKMA SÖZLEŞMESİ ( Hile/İşlemin Satış Şeklinde Gerçekleştirildiği İleri Sürülerek Tapu İptali ve Tescil İstemi - İptal Hakkının Kullanılması/Hak Düşürücü Süre )"
28YHGK15.12.2004E. 2004/14-558 K. 2004/722"TAŞINMAZ SATIŞ VAADİ SÖZLEŞMESİ ( Resmi Şekle Tabi Olduğu/Ancak Sözleşme Kurulurken Hile Nedeniyle İradenin Fesada Uğratıldığı İddiası Konusunda Tanık Deliline Dayanılabileceği - Tapu İptali Tescil Talebi )
TANIK DELİLİ ( Taşınmaz Satış Vaadi Sözleşmesin Resmi Şekle Tabi Olmakla Birlikte Sözleşme Kurulurken Hile Nedeniyle İradenin Fesada Uğratıldığı İleri Sürülürse Tanık Deliline Dayanılabileceği - Tapu İptali Tescil Talebi )
HİLE NEDENİYLE İRADE FESADI ( Taşınmaz Satış Vaadi Sözleşmesi Kurulurken Olması Halinde Tanık Deliline Dayanılabileceği - Tapu İptali Tescil Talebi )
RESMİ ŞEKİL ( Taşınmaz Satış Vaadi Sözleşmesinin Resmi Şekle Tabi Olduğu/Aksi Aynı Nitelikte Belgeler ile İspat Edilinceye Kadar Geçerli Olduğu -Sözleşme Kurulurken Hile Nedeniyle iradenin Fesada Uğratıldığı İddiası Konusunda Tanık Deliline Dayanılabileceği )"
28Y1.HD10.11.2004E. 2004/12200 K. 2004/12801"TAPU İPTALİ VE TESCİL ( Dava Dileçekçesinin İçeriğinden Davacının Ehliyetsizlik İddiası Yanında Hile Nedenine de Dayanması - Mahkemenin Sadece Ehliyetsizlik İsteğine Hasren Hüküm Kurmasının İsabetsiz Olduğu )
HİLE ( Tapu İptal ve Tescili - Davacının Ehliyetsizlik İddiası Yanında Hile Nedenine de Dayanması/ Mahkemenin Ehliyetsizlik İsteğine İlaveten Hile İddiası Hakkında da Hüküm Kurması Gereği )
EHLİYETSİZLİK ( Tapu İptal ve Tescili - Dava Dileçekçesinin İçeriğinden Davacının Ehliyetsizlik İddiası Yanında Hile Hukuksal Nedenine de Dayanması/Mahkemece Sadece Ehliyetsizlik İsteğine Hasren Hüküm Kurulmasının İsabetsiz Olduğu )"
28Y1.HD4.11.2004E. 2004/11902 K. 2004/12589"HİLE ( Tapu İptali ve Tescil - Hile Her Türlü Delille İspat Edilebileceği Gibi İptal Hakkının Kullanılması Hiç Bir Şekle Bağlı Olmadığı )
TAPU İPTALİ VE TESCİL ( Hilenin Öğrenildiği Tarihten İtibaren Bir Yıllık Hak Düşürücü Süre İçerisinde Karşı Tarafa Yöneltilecek Bir İrade Açıklaması Defi Yahut Dava Yoluyla da Kullanılabileceği )
İSPAT ( Tapu İptali ve Tescil - Hile Her Türlü Delille İspat Edilebileceği Gibi İptal Hakkının Kullanılması Hiç Bir Şekle Bağlı Olmadığı )
HAK DÜŞÜRÜCÜ SÜRE ( Hilenin Öğrenildiği Tarihten İtibaren Bir Yıllık Hak Düşürücü Süre İçerisinde Karşı Tarafa Yöneltilecek Bir İrade Açıklaması Defi Yahut Dava Yoluyla da Kullanılabileceği )"
28Y1.HD25.10.2004E. 2004/11093 K. 2004/11916"TAPU İPTALİ VE TESCİL ( Hile ve Muvazaa İddiaları Yönünden Gerekli Araştırmaların Yapılarak Karar Verilmesi Gereği )
HİLE ( Genel Olarak Bir Kimseyi İrade Beyanında Bulunmaya Özellikle Sözleşme Yapmaya Sevketmek İçin Onda Kasten Hatalı Bir Kanı Uyandırmak Olduğu )
İSPAT ŞEKLİ ( Hile Her Türlü Delille İspat Edilebileceği Gibi İptal Hakkının Kullanılması Hiç Bir Şekle Bağlı Olmadığı - Tapu İptali ve Tescil )
HAK DÜŞÜRÜCÜ SÜRE ( Hile Öğrenildiği Tarihten İtibaren Bir Yıllık Hak Düşürücü Süre İçerisinde Karşı Tarafa Yöneltilecek Bir İrade Açıklaması Defi Yahut Dava Yoluyla da Kullanılabileceği )"
28Y1.HD21.9.2004E. 2004/5748 K. 2004/9543"TAPU İPTALİ VE TESCİL ( Hile Nedenine Dayalı - Davacının Hileli Olduğu İleri Sürülen Temliki İşlemin Yapıldığını Öğrenmesinden 1 Yıllık Hak Düşürücü Süre Geçmiş Olup Davanın Reddi Gereği )
HİLE ( Davacının Hileli Olduğu İleri Sürülen Temliki İşlemin Yapıldığını Öğrenmesinden 1 Yıllık Hak Düşürücü Süre Geçmiş Olup Davanın Reddi Gereği - Tapu İptali ve Tescil )
HAK DÜŞÜRÜCÜ SÜRE ( Hile Nedenine Dayalı Tapu İptali ve Tescil - Davacının Hileli Olduğu İleri Sürülen Temliki İşlemin Yapıldığını Öğrenmesinden 1 Yıllık Hak Düşürücü Süre Geçmiş Olup Davanın Reddi Gereği )"
28Y1.HD20.9.2004E. 2005/8269 K. 2005/9833"TAPU İPTALİ VE TESCİL ( İkraha Dayalı - Korkunun Kalktığı Tarihten İtibaren Bir Yıllık Hak Düşürücü Süre İçerisinde Sözleşme Karşı Tarafa Yöneltilecek Tek Taraflı Sarih ve Zımni Bir İrade Açıklaması İle Feshedilebileceği Gibi Def'i Veya Dava Yoluyla da Hullanılabileceği )
İKRAH ( Dayalı Tapu İptali ve Tescil - Mahkemece İleri Sürülen Vakıalar Üzerinde Yeterince Durulmadan Davada Söz Edilmeyen Muvazaa Nedeninden Bahisle Karar Verilemeyeceği )
HİLE ( Dayalı Tapu İptali ve Tescil - Taraflardan Biri Diğer Tarafın Kasıtlı Aldatmasıyla Sözleşme Yapmaya Yöneltilmişse Hata Esaslı Olmasa Bile Aldatılan Taraf İçin Sözleşmenin Bağlayıcı Sayılamayacağı )
HİLE VE İKRAHA DAYALI TAPU İPTALİ VE TESCİL ( Mahkemece İleri Sürülen Vakıalar Üzerinde Yeterince Durulmadan Davada Söz Edilmeyen Muvazaa Nedeninden Bahisle Karar Verilemeyeceği )"
28Y1.HD16.9.2004E. 2004/8322 K. 2004/9213"TAPU İPTALİ VE TESCİL ( Hile Her Türlü Delille İspat Edilebileceği Gibi İptal Hakkının Kullanılması Hiç Bir Şekle Bağlı Olmadığı )
HİLE ( Her Türlü Delille İspat Edilebileceği Gibi İptal Hakkının Kullanılması Hiç Bir Şekle Bağlı Olmadığı - Tapu İptali ve Tescil )
HAK DÜŞÜRÜCÜ SÜRE ( Hile Öğrenildiği Tarihten İtibaren Bir Yıllık Hak Düşürücü Süre İçerisinde Karşı Tarafa Yöneltilecek Bir İrade Açıklaması Defi Yahut Dava Yoluyla da Kullanılabildiği )"
28YHGK23.6.2004E. 2004/1-379 K. 2004/382"TAPU İPTALİ VE TESCİL TALEBİ ( Eyhliyetsizlik Hile ve İkrah İddialarıyla - Dava Sürerken Davacının Ölmesi/Mahkemece Tüm Mirasçılar Davaya Dahil Edilerek Yargılamaya Devam Edilmesi Gereği )
EHLİYETSİZLİK HİLE VE İKRAH İDDİALARINA DAYALI TAPU İPTALİ VE TESCİL TALEBİ ( Dava Sürerken Davacının Ölümü - Mirasçılar Arasında Mecburi Dava Arkadaşlığı Bulunması/Mahkemece Tüm Mirasçıların Davaya Dahil Edilmesi Gereği )
MECBURİ DAVA ARKADAŞLIĞI ( Dava Devam Ederken Davacının Ölümü Halinde Mirasçılar Arasında - Mahkemece Tüm Mirasçıların Davaya Dahil Edilmesi Gereği )
MİRASÇILAR ARASINDA MECBURİ DAVA ARKADAŞLIĞI BULUNMASI ( Dava Devam Ederken Davacınn Ölmesi - Mahkemece Tüm Mirasçıların Davaya Dahil Edilmesi Gereği )"
28Y1.HD4.5.2004E. 2004/2296 K. 2004/5200"HİLE NEDENİYLE TAPU İPTALİ VE TESCİL TALEBİ ( Hilenin Öğrenilmesinden İtibaren 1 Yıllık Hak Düşürücü Sürede Karşı Tarafa Yöneltilmesi Zarureti - Davacının Hileye Ittıla Tarihinin Saptanması ve Sonucuna Göre Bir Karar Verilmesi Gereği )
HAK DÜŞÜRÜCÜ SÜRE ( Hile Nedeniyle Tapu İptali ve Tescil Talebi - Hilenin Öğrenilmesinden İtibaren 1 Yıllık Hak Düşürücü Sürede Karşı Tarafa Yöneltilmesi Zarureti )
İSPAT ( Hilenin Her Türlü Delille İspat Edilmesinin Mümkün Olması - Hile Nedeniyle Tapu İptali ve Tescil Talebi )"
28Y1.HD21.4.2004E. 2004/4125 K. 2004/4717"TAPU İPTAL VE TESCİL DAVASI ( Hile Nedeniyle - Davacının Hileye Ittıla Tarihinin Belirlenmesi Gereği - İddanın Sabit Görülmesi Halinde Son Kayıt Maliklerinin İyiniyetlerinin Korunacağı )
HİLE ( Tapu İptal ve Tescil Davası - Davacının Hileye Ittıla Tarihinin Belirlenmesi Gereği - İddanın Sabit Görülmesi Halinde Son Kayıt Maliklerinin İyiniyetlerinin Korunacağı - Her Türlü Delille İspat Edilebileceği )
İYİNİYET ( Tapu İptal ve Tescil Davası - Davacının Hileye Ittıla Tarihinin Belirlenmesi Gereği - İddanın Sabit Görülmesi Halinde Son Kayıt Maliklerinin İyiniyetlerinin Korunacağı )"
28Y11.HD13.4.2004E. 2004/1820 K. 2004/4014"YANGIN SİGORTA POLİÇESİNE DAYALI İTİRAZIN İPTALİ ( Değer Mutabakatlı Poliçe - Mutabakatın Hileye Dayalı Düzenlendiği ve Kasten Yangın Çıkarmak Suçuyla Açılan Davanın Etkisi )
SİGORTA POLİÇESİNE DAYALI İTİRAZIN İPTALİ ( Değer Mutabakatlı Yangın Poliçesi - Mutabakatın Hileye Dayalı Düzenlendiği ve Kasten Yangın Çıkarmak Suçuyla Açılan Davanın Etkisi )
RİZİKONUN TEMİNAT DIŞINDA BULUNMASI ( Değer Mutabakatının Hileye Dayalı Düzenlendiği ve Kasten Yangın Çıkarmak Suçuyla Açılan Davalar - Sonucunun Beklenerek Delillerin Buna Göre Değerlendirilmesi Gereği )
MUTABAKATLI YANGIN SİGORTASI ( Poliçeye Dayalı Yapılan Takibat/İtirazın İptali - Mutabakatın Hileye Dayalı Düzenlendiği ve Kasten Yangın Çıkarmak Suçuyla Açılan Davanın Etkisi )
POLİÇEYE EKLİ DEĞER MUTABAKATININ GEÇERSİZLİĞİ ( Hileye Dayalı Düzenlendiği ve Kasten Yangın Çıkarmak Suçuyla Açılan Davalar - Sonucunun Beklenerek Delillerin Buna Göre Değerlendirilmesi Gereği )
İTİRAZIN İPTALİ ( Değer Mutabakatlı Poliçeye Dayalı Yapılan Takibat - Mutabakatın Hileye Dayalı Düzenlendiği ve Kasten Yangın Çıkarmak Suçuyla Açılan Davanın Etkisi )
İHTİYATİ HACİZ ( Bir Miktar Tazminat Alacağının Tahsiline İlişkin Dava - İİK.nun 257'nci Maddesindeki Şartların Varlığı Halinde Karar Verilebileceği )"
28Y1.HD29.3.2004E. 2004/3092 K. 2004/3555"TAPU İPTAL VE TESCİL DAVASI ( Davacının Hile Nedenine Dayalı Olarak Açmış Olduğu Dava Olması )
HİLE ( Taraflardan Birinin Diğer Tarafın Kasıtlı Aldatmasıyla Sözleşme Yapmaya Yöneltilmesi )
MAKABLE ŞAMİL İRADE BEYANI ( Hile Nedeniyle Aldatılan Tarafın Hukuki İlişkiyi Geçmişe Etkili Olarak Ortadan Kaldırabilmesinin Mümkün Olması )
İSPAT ( Hilenin Her Türlü Delille İspat Edilmesinin Mümkün Olması )
BİR YILLIK HAK DÜŞÜRÜCÜ SÜRE ( Hilenin Öğrenildiği Tarihten İtibaren Bir Yıllık Hak Düşürücü Süre İçerisinde Dava Açılabilmesinin Mümkün Olması )"
28Y1.HD18.3.2004E. 2004/3011 K. 2004/3096"TAPU İPTALİ VE TESCİL ( Hastane Masraflarının Ödenmesi İçin Verilen Vekaletnamenin Taşınmazın Üçüncü Bir Kişiye Satılması Nedeniyle Davacının Hileye Düşürülmesi Nedeniyle Bu Davanın Açılması )
HİLE ( Trafik Kazası Nedeniyle Ortaya Çıkan ruhsal Halden Faydanılarak Alınan Vekaletname İle Taşınmazın Satıldığı Gerekçesiyle Bu Sebebe Dayalı Tapu İptali Ve Tescil Davası Açılması )
VEKALET SÖZLEŞMESİ ( Bu Sözleşmenin Dışına Çıkarak Taşınmazın Satılması- Vekilin Kasıt Kusur Ve İhmalinden Sorumlu Olması )
SORUMLULUK ( Vekalet Sözleşmesinin Dışına Çıkarak Taşınmazın SatılmasıDurumunda Vekilin Kasıt Kusur Ve İhmalinden Sorumlu Olması )
DÜRÜSTLÜK İLKESİ ( Vekilin Vekalet Sözleşmesine Dayanarak Yaptığı İşlemlerde Bu Kurala Uymasının Gerekmesi )
İYİNİYET ( Vekil İle İşlem Yapan Üçüncü Kişinin İyiniyetli Olması Halinde Bu İyiniyetinin Ve Kazandığı Hakların Korunmasının Gerekmesi )"
28Y1.HD4.3.2004E. 2004/1611 K. 2004/2207"TAPU İPTALİ VE TESCİL ( Hile Hukuki Nedenine Dayalı-Senetle İspat Zorunluluğu Olmaması-Tanıkla İspat )
HİLE ( Tapu İptali ve Tescil-Üvey Çocuğun Kendisine ve Çocuklarına Bakacağını Söyleyip Taşınmazı Bedelsiz Devralması-İspat Vasıtaları )
TANIKLA İSPAT ( Hile Hukuki Nedenine Dayalı Tapu İptali ve Tescil Davası-Üvey Çocuğun Kendisine ve Çocuklarına Bakacağını Söyleyip Taşınmazı Bedelsiz Devralması )
ÜVEY ÇOCUĞUN KENDİSİNE VE AİLESİNE BAKACAĞINI SÖYLEYİP TAŞINMAZI BEDELSİZ DEVRALMASI ( Hile Nedenine Dayalı Tapu İptali ve Tescil Davası-İspat Vasıtaları )"
28Y1.HD22.10.2003E. 2003/10659 K. 2003/11203"ÖLÜNCEYE KADAR BAKMA SÖZLEŞMESİ ( Davalıların Tapuda Satış Olarak Göstererek Hilede Bulunmaları- Hile İddiasının Her Türlü Delille Kanıtlanabilmesi )
KOŞULLU TEMLİK ( Davacının Ölünceye Kadar Bakma Karşılığında Taşınmazını Hibe Etmesine Rağmen Davalıların Tapuda Bunu Satış Olarak Göstermeleri )
HİLE NEDENİYLE TAPU İPTALİ VE TESCİL ( Hilenin Her Türlü Delille İspat Edilebileceği Gibi İptal Hakkının Kullanılmasının Hiçbir Şekle Bağlı Olmaması )
TAPU İPTALİ VE TESCİL ( Hile Hukuksal Nedenine Dayalı )
HAK DÜŞÜRÜCÜ SÜRE ( Hile Nedeniyle Tapu İptali Davalarının Hilenin Öğrenilmesinden İtibaren Bir Yıl İçinde Açılmasının Gerekmesi )"
28Y11.HD20.10.2003E. 2003/3258 K. 2003/9474"TRAFİK KAZASI NEDENİYLE TAZMİNAT TALEBİ ( Sigortacının İbraz Ettiği İbranamenin Hile ile Alındığı İddiasının Araştırılması Gereği )
TAZMİNAT TALEBİ ( Trafik Kazası Nedeniyle - Sigortacının İbraz Ettiği İbranamenin Hile ile Alındığı İddiasının Araştırılması Gereği )
SİGORTACININ SORUMLULUĞU ( Trafik Kazası Nedeniyle Tazminat Davasında - İbranamenin Hile ile Alındığı İddiasının Araştırılması Gereği )
HİLE İDDİASI ( Trafik Sigortacısının Ödediği Tazminat Karşılığında Almış Olduğu İbraname İçin )"
28Y1.HD23.9.2003E. 2003/7215 K. 2003/9410"TAPU İPTALİ VE TESCİL ( Davacının Devrettiği Taşınmaz Hisseleri Karşılığı Tarafların İştirak Halinde Maliki Bulundukları Taşınmazlardan Kendisine Eksik Pay Verildiğini İleri Sürmesi )
SÖZLEŞMENİN BAĞLAYICILIĞI ( Taraflardan Biri Diğer Tarafın Kasıtlı Aldatmasıyla Sözleşme Yapmaya Yöneltilmişse Hata Esaslı Olmasa Bile Aldatılan Taraf için Sözleşmenin Bağlayıcı Sayılamaması )
HİLE ( Hilenin Bir Kimseyi İrade Beyanında Bulunmaya Sevketmek için Kasten Hatalı Bir Kanı Uyandırma veya Esasen Var Olan Hatalı Kanıyı Koruma yahut Devamını Sağlama Şeklinde Tanımlanması )
HATA ( Hatada Yanılmanın Hilede Yanıltmanın Söz Konusu Olması )
ALDATMA ( Taraflardan Biri Diğer Tarafın Kasıtlı Aldatmasıyla Sözleşme Yapmaya Yöneltilmişse Hata Esaslı Olmasa Bile Aldatılan Taraf için Sözleşmenin Bağlayıcı Sayılamaması )
MAKABLE ŞAMİL ( Koşulların Varlığı Halinde Aldatılan Tarafın Hakkını Kullanmak Suretiyle Hukuki İlişkiyi Geçmişe Etkili Olarak Ortadan Kaldırabilmesi ve Verdiği Şeyi Geri İsteyebilmesi )"
28Y1.HD10.7.2003E. 2003/7875 K. 2003/8426"VEKALETNAMEDE SAHTECİLİK HATA VE HİLE ( Tapu İptali ve Tescil - Feragat Nedeniyle Davanın Reddi/Vekilin Müvekkilesinin Serbest İradesi İle Dilekçeyi Vermediği Beyanının Araştırılması Gereği )
HATA VE HİLE ( Nedeniyle Tapu İptali ve Tescil - Feragat Nedeniyle Davanın Reddi/Vekilin Müvekkilesinin Serbest İradesi İle Dilekçeyi Vermediği Beyanının Araştırılması Gereği )
TAPU İPTALİ VE TESCİL ( Vekaletnamede Sahtecilik Hata Ve Hile - Feragat Nedeniyle Davanın Reddi/Vekilin Müvekkilesinin Serbest İradesi İle Dilekçeyi Vermediği Beyanının Araştırılması Gereği )
FERAGAT ( Vekilin Müvekkilesinin Serbest İradesi İle Dilekçeyi Vermediği Beyanı - Araştırılması Gereği )"
28Y1.HD9.7.2003E. 2003/7613 K. 2003/8385"SÖZLEŞMENİN BAĞLAYICILIĞI ( Taraflardan Biri Diğer Tarafın Kasıtlı Aldatmasıyla Sözleşme Yapmaya Yöneltilmişse Hata Esaslı Olmasa Bile Aldatılan Taraf İçin Sözleşmenin bağlayıcı Olmaması )
HİLE ( Bir Kimseyi İrade Beyanında Bulunmaya Sevketmek İçin Onda Kasten Hatalı Bir Kanı Uyandırmanın Hile Sayılması )
ESASLI HATA ( Taraflardan Biri Diğer Tarafın Kasıtlı Aldatmasıyla Sözleşme Yapmaya Yöneltilmişse Hata Esaslı Olmasa Bile Aldatılan Taraf İçin Sözleşmenin bağlayıcı Olmaması )
HAK DÜŞÜRÜCÜ SÜRE ( Hilenin Öğrenildiği Tarihten İtibaren Bir Yıllık Hak Düşürücü Süre İçerisinde Karşı Tarafa Yöneltilecek Bir İrade Açıklamasının Yapılması )"
28Y1.HD26.6.2003E. 2003/7026 K. 2003/7698"TAPU İPTALİ VE TESCİL ( Gabin ve Hile Nedenlerine Dayanarak - Kabulü İçin Gerekli Koşullar ) )
HİLE ( Kesin ve İnandırıcı Bir Delil Bulunması Gereği - Tapu İptali Ve Tescil Talebi )
GABİN ( Nedenine Dayanarak Tapu İptali Ve Tescil Talebi - Kabulü İçin Gerekli Koşullar/Objektif ve Subjektif Unsurlar )"
28Y1.HD25.6.2003E. 2003/6984 K. 2003/7553"ÖLÜNCEYE KADAR BAKMA SÖZLEŞMESİ ( Hile Ve Hata/İşlemin Tapuda Satış Gösterildiği - Davalıların Bakım Borcunu Yerine Getirmediğini İleri Sürerek Tapu İptali Ve Tescil Talebi )
TAPU İPTALİ VE TESCİL ( Ölünceye Kadar Bakma Sözleşmesi/Davalıların Bakım Borcunu Yerine Getirmediğini İleri Sürerek Tapu İptali Ve Tescil Talebi - İşlemin Tapuda Satış Gösterildiği/Hile Ve Hata )
HİLE VE HATA ( Ölünceye Kadar Bakma Sözleşmesi/İşlemin Tapuda Satış Gösterildiği - Tapu İptali Ve Tescili Telebi )"
28Y1.HD16.6.2003E. 2003/6515 K. 2003/7284"ÖLÜNCEYE KADAR BAKMA SÖZLEŞMESİ ( Hile - Tapu İptali ve Tescili )
TAPU İPTALİ VE TESCİLİ ( Hile - Ölünceye Kadar Bakma Sözleşmesi )
HİLE ( Ölünceye Kadar Bakma Sözleşmesi/Tapu İptali ve Tescil - Her Türlü Delille İsbat Edilebileceği Gibi İptal Hakkının Kullanılmasının Hiç Bir Şekle Bağlı Olmadığı ) "
28Y2.HD27.5.2003E. 2003/4695 K. 2003/7705"VASİYETNAMENİN İPTALİ ( Vasiyetnamenin İptalinde Cebir Hile İkrah İddialarının Olduğu Halde Bu Hususla İlgili Tarafların Tüm Delilleri Toplanıp Birlikte Değerlendirilmesinin Gerekmesi )
HATA, HİLE, İKRAH, CEBİR İDDİALARI ( Vasiyetnamenin İptalinde Cebir Hile İkrah İddialarının Olduğu Halde Bu Hususla İlgili Tarafların Tüm Delilleri Toplanıp Birlikte Değerlendirilmesi )
İDDİALARIN İNCELENMESİ ( Vasiyetnamenin İptalinde Cebir Hile İkrah İddialarının Olduğu Halde Bu Hususla İlgili Tarafların Tüm Delilleri Toplanıp Birlikte Değerlendirilmesinin Gerekmesi )
ÖLÜME BAĞLI TASARRUF ( Vasiyetnamenin İptalinde Cebir Hile İkrah İddialarının Olduğu Halde Bu Hususla İlgili Tarafların Tüm Delilleri Toplanıp Birlikte Değerlendirilmesinin Gerekmesi )
SERBEST İRADE ( Vasiyetnamenin İptalinde Cebir Hile İkrah İddialarının Olduğu Halde Bu Hususla İlgili Tarafların Tüm Delilleri Toplanıp Birlikte Değerlendirilmesinin Gerekmesi )"
28Y1.HD11.3.2003E. 2003/827 K. 2003/2654"TAPU KAYDININ İPTALİ VE TESCİL DAVASI ( Hata ve Hile Hukuksal Nedenlerine Binaen Tapu Kaydının İptalinin Gerekmesi )
HATA ( Bir Kimsenin İrade Beyanında Bulunması Esnasında Yanılması )
HİLE ( Bir Kimsenin İrade Beyanında Bulunmasında Kasten Hatalı Bir Kanı Uyandırılması )
İSPAT ( Hilenin Her Türlü Delille İspat Edilebilmesi )
HAK DÜŞÜRÜCÜ SÜRE ( Hilenin Öğrenildiği Tarihten İtibaren Bir Yıllık Zamanaşımının Bulunması )
MAKABLE ŞAMİL ETKİ ( Aldatılan Tarafın Hakkını Kullanması Suretiyle Hukuki İlişkiyi Geriye Etkili Olarak Sona Erdirilmesi )"
28Y1.HD13.1.2003E. 2002/14062 K. 2003/80"HİLE VE MUVAZAA NEDENİYLE TAPU İPTALİ VE TESCİL TALEBİ ( Bir İşlemin Hileye Dayalı Olduğundan Söz Edilebilmesi İçin Aldatıcı ve Kandırıcı İşlemlerin Akdin Yapıldığı Tarihte Mevcut Olması Gereği )
BAĞIŞ ( Hile Sebebiyle Tapu İptal Tescil Talebi - Akdin Yapılmasından Sonra Ortaya Çıkan Sebepler Akdi Bozamayacağı )
HİLE ( Bir Kimseyi Sözleşme Yapmaya Sevketmek İçin Onda Kasten Hatalı Bir Kanı Uyandırma Amacı Olması - Her Türlü Delille İsbat Edilebileceği/İptal Hakkının Kullanılmasının Hiç Bir Şekle Bağlı Olmadığı )
TAPU İPTALİ VE TESCİL ( Hile ve Muvazaa Nedeniyle - Bir İşlemin Hileye Dayalı Olduğundan Söz Edilebilmesi İçin Aldatıcı ve Kandırıcı İşlemlerin Akdin Yapıldığı Tarihte Mevcut Olması Gereği )"
28Y1.HD26.9.2002E. 2002/8483 K. 2002/10037"HATA HİLE SEBEBİYLE TAPU İPTALİ VE TESCİLİ ( Borçlar Kanunun 31. Maddesinde Öngörülen Süre Yönünden Gerekli Araştırmanın Yapılması Gereği )
SÖZLEŞMEDE HATA HİLE ( Her Türlü Delil ile İspat Edilebileceği - Hata ve Hilenin Öğrenildiği Tarihten İtibaren 1 Yıllık Hak Düşürücü Süre İçinde Karşı Tarafa Yöneltilmesi Gereği )
ESASLI HATA ( Hem Yanılgıya Düşen Taraf Yönünden Hem de İş Hayatındaki Dürüstlük Kuralları Açısından Hataya Düşülmese İdi Böyle Bir Sözleşmenin Hiç veya Açıklanan Biçimde Yapılmayacağının İspatlanması Gereği )
TAPU İPTALİ VE TESCİL ( Karşı Tarafı Kasıtlı Aldatarak Sözleşme Yapmaya Yöneltilmişse Hata Esaslı Olmasa Bile Aldatılan Taraf İçin Sözleşmenin Bağlayıcı Olmadığı - Hatada Yanılma Hile de ise Yanıltma Sözkonusu Olduğu )"
28Y1.HD27.6.2002E. 2002/7273 K. 2002/8073"HİLE NEDENİYLE SATIŞIN İPTALİ VE TESCİL TALEBİ ( Ölünceye Kadar Bakma Sözleşmesinin Tapuda Satış Gösterildiği İddiası )
ÖLÜNCEYE KADAR BAKMA SÖZLEŞMESİNİN TAPUYA SATIŞ OLARAK YANSITILDIĞI İDDİASI ( Hile Nedeniyle İptal ve Tescil Talebi )
TAPUYA SATIŞ OLARAK YANSITILAN TEMLİKİN ÖLÜNCEYE KADAR BAKMA AKDİ OLDUĞU İDDİASI ( Hile Nedeniyle Tapu İptali ve Tescil Talebi )"
28Y11.HD14.5.2002E. 2002/2750 K. 2002/4757"YARGILAMANIN YENİLENMESİ ( Hile ve Hudanın Bir Tarafın İradesini Yanıltmaya Yönelik Olumlu Bir Davranış veya Fiil İçine Girmesi ile Gerçekleşmesinin Şart Olmaması )
HİLE VE HUDA ( Hile ve Hudanın Bir Tarafın İradesini Yanıltmaya Yönelik Olumlu Bir Davranış veya Fiil İçine Girmesi ile Gerçekleşmesinin Şart Olmaması )
PASİF DAVRANIŞ ( Pasif Davranarak da Hile Yoluna Başvurulabilmesi )
SAVUNMA HAKKININ KISITLANMASI ( Karşı Tarafın Adresini Bilen Tarafın Bunu Mahkemeye Bildirmeyerek Pasif Tutum ile Gizlemesinin de Hile Olması )
KARARIN DAVALI ADRESİ GİZLENEREK ELDE EDİLDİĞİ İDDİASI ( İddianın Kanıtlanması Durumunda Yargılamanın Yenilenmesi Şartlarının Oluştuğunun Kabulü )"
28Y1.HD31.1.2002E. 2002/470 K. 2002/1151"TAPU İPTALİ VE TESCİL ( Ölünceye Kadar Bakma Vaadiyle Hileli Yollarla Kandırmayla Mirasçılardan Mal Kaçırmak Kastı ile Taşınmazlar Bağışlandığı Halde Tapuda Satış Gösterilmesi )
ÖLÜNCEYE KADAR BAKMA VAADİ ( Hileli Yollarla Kandırmayla Mirasçılardan Mal Kaçırmak Kastı ile Taşınmazlar Bağışlandığı Halde Tapuda Satış Gösterilmesi )
HİLE ( Bir Kimseyi İrade Beyanında Bulunmaya Özellikle Sözleşme Yapmaya Sevketmek için Onda Kasten Hatalı Bir Kanı Uyandırılması-Esasen Var Olan Hatalı Bir Kanın Korunması )
MUVAZAA ( Ölünceye Kadar Bakma Vaadiyle Hileli Yollarla Kandırmayla Mirasçılardan Mal Kaçırmak Kastı ile Taşınmazlar Bağışlandığı Halde Tapuda Satış Gösterilmesi )
MAKABLE ŞAMİL OLMAK ( Koşulların Gerçekleşmesi Halinde Aldatılan Tarafın Hakkını Kullanarak Hukuki İlişkiyi Geçmişe Etkili Olarak Ortadan Kaldırabilmesi ve Verdiği Şeyi Geri İsteyebilmesi )"
28Y1.HD31.1.2002E. 2002/419 K. 2002/1169"DAVANIN TAMAMININ ISLAHI ( Mirasçılar Tarafından - Hukuki Sonuç Doğurabilmesi İçin Davayı Açan Davacının Dayandığı Hukuki Sebeplerin Çerçevesinde Kalınması Zorunluluğu )
ISLAH ( Mirasçılar Tarafından Davanın Tamamının - Hukuki Sonuç Doğurabilmesi İçin Davayı Açan Davacının Dayandığı Hukuki Sebeplerin Çerçevesinde Kalınması Zorunluluğu )
DAVACININ ÖLMESİ ( Mirasçıların Kendi Şahısları İçin Yargılama Sırasında Ortaya Çıkan Bir Hukuki Sebebi Islah Yolu İle İleri Süremeyecekleri )
MİRASÇILARIN DAVAYI ISLAHI ( Hile Nedeniyle İptal ve Tescil - Mirasçıların Mirastan Mal Kaçırılmak Amacıyla Muvazaalı Devir Sebebine Dayanarak Islah Edemeyecekleri )
HİLE NEDENİYLE İPTAL VE TESCİL ( Davacının Ölmesi - Mirasçıların Davayı Mirastan Mal Kaçırılmak Amacıyla Muvazaalı Devir Sebebine Dayanarak Islah Edemeyecekleri )"
28Y19.HD4.10.2001E. 2001/2057 K. 2001/6148"MENFİ TESBİT TALEBİ ( Bonoların Parkinson Hastası Olup Hukuki Ehliyeti Bulunmayan Muristen Hile Yoluyla Alındığı İddiasıyla - Murisin Hukuki Ehliyetinin Bulunmadığının Adli Tıp Raporuyla Belgelenmiş Olması )
BONOLARIN PARKİNSON HASTASI OLUP HUKUKİ EHLİYETİ BULUNMAYAN MURİSTEN HİLE YOLUYLA ALINDIĞI İDDİASI ( Menfi Tesbit Talebi - Murisin İkinci Bononun Tanzim Tarihinde Hukuki Ehliyetinin Bulunmadığının Adli Tıp Raporuyla Belgelenmiş Olması )
HUKUKİ EHLİYETİ BULUNMAYAN MURİSTEN HİLE YOLUYLA AÇIĞA İMZA ALINDIĞI İDDİASI ( Menfi Tesbit Talebi - Murisin Tanzim Tarihinde Hukuki Ehliyetinin Bulunmadığının Adli Tıp Raporuyla Belgelenmiş Olması )
PARKİNSON HASTASI OLUP HUKUKİ EHLİYETİ BULUNMAYAN MURİSİN İMZASINI TAŞIYAN BONOLAR ( Mirasçıların Hile İddiasıyla Açtığı Menfi Tesbit Davasında Açığa İmzalı Boş Belgenin Bono Haline Getirilip Getirilmediğinin Bilirkişi Vasıtasıyla Araştırılması Gereği )"
28Y1.HD3.5.2001E. 2001/5139 K. 2001/5556"HİLE ( Tapu İptali ve Tescil )
İPTAL VE TESCİL ( Hile )"
28Y4.HD24.4.2001E. 2001/979 K. 2001/4104"MUVAZAALI İŞLEMLERİ BİLEREK GÖZ YUMAN KARAYOLLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ( Uğranılan Zarar İçin Açılan Tazminat Davasında Husumet )
KARAYOLLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜNÜN MUVAZAALI İŞLEMLERİ BİLEREK YAPTIĞI ÖDEMELER ( Davacının Uğradığı Zarar İçin Tazminat Talebinde Husumet )
HUSUMET ( Karayolları Genel Müdürlüğünün Haksız Eyleminden Doğan Zarar İçin Açılan Davada )"
28Y1.HD28.3.2001E. 2001/3500 K. 2001/3680"HATA ( Hata ile Sözleşme Yapan Tarafın Yasal Koşulların Kanıtlanması Halinde İptal Hakkını Kullanıp Makable Şamil Olacak Şekilde Ortadan Kaldırabilmesi )
HİLE ( Hile ile Sözleşme Yapan Tarafın Yasal Koşulların Kanıtlanması Halinde İptal Hakkını Kullanıp Makable Şamil Olacak Şekilde Ortadan Kaldırabilmesi )
TAPU İPTALİ VE TESCİL ( Esaslı Hata Nedeniyle )"
28Y9.HD13.12.2000E. 2000/13464 K. 2000/18865"BEYAZ İMZA İDDİASI ( İşçinin İstifa Dilekçesinin Beyaza İmza Sonucu Alındığı İddiasının Tanıkla İspatı)
TANIKLA İSPAT ( İşçinin İstifa Dilekçesinin Beyaza İmza Sonucu Alındığı İddiasında)
İSTİFA DİLEKÇESİNİN BEYAZA İMZAYLA ALINDIĞINI İDDİA EDEN İŞÇİ ( İddianın Tanıkla İspatı)"
28Y1.HD15.12.1999E. 1999/13524 K. 1999/13377"TAPU İPTALİ VE TESCİL ( Hile Nedeniyle )
HİLE ( Aldatılan Tarafın Hukuki İlişkiyi Geçmişe Etkili Olarak Ortadan Kaldırması )
HUKUKİ İLİŞKİNİN GEÇMİŞE ETKİLİ OLARAK ORTADAN KALKMASI ( Hile İle Aldatılan Taraf )
GEÇMİŞE ETKİLİ OLARAK HUKUKİ İLİŞKİNİN ORTADAN KALKMASI ( Hile İle Aldatılan Taraf )"
28Y1.HD15.12.1999E. 1999/13233 K. 1999/13316"HİLENİN HUKUKİ NİTELİĞİ ( Bir Kimseyi İrade Beyanında Bulunmaya Özellikle Sözleşme Yapmaya Sevketmek İçin Onda Kasten Hatalı Bir Kanı Uyandırmak veya Esasen Var Olan Hatalı Bir Kanıyı Koruma Yahut Devamını Sağlama Şeklinde Tanımlanması )
HİLENİN KANITLANMASı ( Her Türlü Delille Kanıtlanabilmesi - Hiç Bir Şekle Bağlı Olmadığı - Hile Sebebiyle Tapu İptali ve Tescil Talebi )
HAK DÜŞÜRÜCÜ SÜRE ( Hilenin Öğrenilmesinden İtibaren Bir Yıllık Hak Düşürücü Süre İçinde Karşı Tarafa Yöneltilmesi Gereği- Hile Sebebiyle Tapu İptali ve Tescil Talebi )
RESMİ SÖZLEŞME ( Hilenin Mevcut Olması Halinde Karşı Tarafın Resmi Sözleşme İleri Süremesinin Hüküm İfede Etmemesi - Hile Sebebiyle Tapu İptali ve Tescil Talebi )"
28Y1.HD14.12.1999E. 1999/12054 K. 1999/13284"VEKİL İLE YAPILAN SÖZLEŞMENİN TARAFLARI İLZAMI
VEKİLİN GÖREV VE SORUMLULUĞU
VEKİL İLE SÖZLEŞME YAPAN KİŞİNİN İYİNİYETİ VEKİLİN GÖREVİNİ SUİİSTİMALİ ( 3. kişinin iyiniyeti )
HATA ( Vekâlet verirken )
HİLE ( Vekâlet verirken )
EHLİYETSİZLİK ( Vekilin )
OBJEKTİF İYİNİYET ( Vekil ile sözleşme yapan kişi )
SUBJEKTİF İYİNİYET ( Vekil ile sözleşme yapan kişi )
VEKİLİN SADAKAT BORCU
HAK DÜŞÜRÜCÜ SÜRE ( Hata, hile )"
28Y13.HD12.10.1999E. 1999/5372 K. 1999/6920"İMZALI BOŞ KAĞIT ( Hile İle Ele Geçirilip Borç Senedi Haline Dönüştürülmesi )
BORÇ SENEDİ HALİNE DÖNÜŞTÜRÜLEN İMZALI BOŞ KAĞIT ( Hile İddiası )
HİLE İDDİASI ( Borç Senedi Haline Dönüştürülen İmzalı Boş Kağıt )
HİLE İDDİASI ( Her Türlü Delil ve Tanıkla İspatlanabileceği )
TESBİT DAVASI ( Hile İle Ele Geçirilip Borç Senedi Haline Dönüştürülen İmzalı Boş Kağıt )"
28Y2.HD22.6.1999E. 1999/4651 K. 1999/7196"TANIMAYA KARŞI İTİRAZ SÜRESİ ( Tanıyanın Baba yahut Büyükbaba Olmaması ve Tanımanın Çocuğun Zararına Olması )
TANIMANIN İPTALİNDE SÜRE ( Hata Hile veya İkrah Nedeniyle )
HATA HİLE VEYA İKRAH NEDENİYLE TANIMANIN İPTALİ ( Hak Düşürücü Süre )
SÜRE ( Tanımaya İtiraz ve Tanımanın İptali Durumunda )"
28YHGK4.11.1998E. 1998/13-741 K. 1998/796"HİLE İDDİASI ( Akdin Taraflarından Birinin Edimini İfadan Kaçınması )
EDİMİ İFADAN KAÇINMA ( Hile İddiası )
AKDİN TARAFLARINDAN BİRİNİN EDİMİNİ İFADAN KAÇINMASI ( Hile İddiası )
HİLE ( Karşı Tarafın Akde Aykırı Davranışının Hile Olmadığı )
AKDE AYKIRI DAVRANIŞ ( Hile Niteliğinde Olmaması )
ALACAK DAVASI ( Akde Aykırı Hareket Nedeniyle )
AKDİN ŞARTLARI İLE İLGİLİ İDDİA ( Şartların Varlığının Usulüne Uygun Şekilde Yazılı Delille İspat Edilmesi )
YAZILI DELİLLE İSPAT ZORUNLULUĞU ( Akdin Şarları İle İlgili İddia )
İSPAT ZORUNLULUĞU ( Akdin Şarları İle İlgili İddianın Yazılı Delille İspatlanması ) )
YEMİN TEKLİFİ ( Akdin şartları İle İlgili İddialarda Davacının Davalılara Yemin Teklif Etme Hakkının Olması )
DAVACININ DAVALILARA YEMİN TEKLİF ETME HAKKI ( Akdin Şartları İle İlgili İddialarda )"
28Y1.HD13.10.1998E. 1998/8883 K. 1998/10883"DÜRÜSTLÜK KURALI ( Hata ve Hileye Dayalı Sözleşmenin İptali Talebi )
HATA VE HİLEYE DAYALI SÖZLEŞME ( Dürüstlük Kuralına Aykırı Olmamak Şartıyla İptal Edilebilmesi )
SÖZLEŞMENİN İPTALİ ( Esaslı Hata ve Karşı Tarafın Hilesiyle Yapılan )
VERİLEN ŞEYİN GERİ İSTENMESİ ( Esaslı Hata ve Hile Sebebiyle Sözleşmenin İptali Durumunda )"
28Y1.HD13.10.1998E. 1988/8883 K. 1998/10883"TAPU İPTALİ VE TESCİL ( Yaşlı ve Hasta Olan Kişiden Kandırarak Satın Alınan Taşınmazın İptali İstemi )
ESASLI HATA ( Tarafın Bu Hata Olmasaydı Sözleşmeyi Yapmayacağının Belirlenmesi Durumunda Sözleşmenin İptalinin Gerekmesi )
HİLE ( Karşı Tarafın Hilesine Maruz Kalarak Aldatılmak Suretiyle Sözleşme Yapan Tarafın Yasal Koşulların Kanıtlanması Halinde Sözleşmeyi İptal Edebilmesi )"
28YHGK1.10.1997E. 1997/1-509 K. 1997/749"HİLE ( Tapu iptali ve tescil )
TAPU İPTALİ VE TESCİL ( Hile )
ÖLÜNCEYE KADAR BAKMA VAADİ ( Hile )"
28Y1.HD2.7.1997E. 1997/8214 K. 1997/9301"ÜÇÜNCÜ KİŞİNİN HİLESİ ( Akid Tarafın Haberi Varsa Sözleşmenin Tarafları Bağlamayacağı )
HİLE SEBEBİYLE SÖZLEŞMENİN GEÇERSİZLİĞİ ( Üçüncü Kişinin Hilesinden Akidin Haberdar Olması )
AKDİN BAĞLAYICILIĞININ ORTADAN KALKMASI ( Üçüncü Kişinin Hilesi ve Akidin Bundan Haberdar Olması )"
28YHGK18.6.1997E. 1997/13-354 K. 1997/565"SATIŞ BEDELİNİN İSTİRDADI ( İsbat külfeti )
CEZA-HUKUK İLİŞKİSİ
HİLE ( Gayrımenkul Satış bedelinin ödenmesi )
SENEDE BAĞLANMASI TEAMÜL OLMAYAN İŞLER
YEMİN"
28Y15.HD25.10.1996E. 1996/3739 K. 1996/5587"PROTOKOL ( Hata Hile İkrah Gibi Sebeplerle İmzalandığı İddia Edilmediğinden Protokolden Önceki Sürenin Davacı Tarafından İbra Edildiğinin Kabulü )
İBRA ( Hata Hile İkrah Gibi Sebeplerle İmzalandığı İddia Edilmediğinden Protokolden Önceki Sürenin Davacı Tarafından İbra Edildiğinin Kabulü )"
28Y1.HD15.11.1995E. 1995/14233 K. 1995/15091"HİLE SEBEBİYLE SÖZLEŞMENİN İPTALİ ( Hak Düşürücü Süre )
HAK DÜŞÜRÜCÜ SÜRE ( Hile Sebebiyle Sözleşmenin İptali )
ÖLÜNCEYE KADAR BAKMA SÖZLEŞMESİ ( Hileyle Tapuda Kat'i Satış Gibi Gösterilmesi )
SATIŞ SÖZLEŞMESİNİN İPTALİ ( Hile Sebebiyle )"
28Y11.HD29.6.1995E. 1995/3179 K. 1995/5495"UYARLAMA TALEBİ ( Yabancı Parayla Alınan Kredinin Kurlardaki Artışlar Nedeniyle Uyarlanması )
YABANCI PARA CİNSİNDEN ALINAN KONUT KREDİSİ ( 5 Nisan Ekonomik Paketiyle Kurlardaki Artış Nedeniyle Uyarlama Talebi )
KREDİNİN TÜRK PARASINA UYARLANMASI TALEBİ ( Döviz Cinsinden Konut Kredisi Kullanan Kişinin - 5 Nisan Ekonomik Paketi Nedeniyle )
5 NİSAN 1994 EKONOMİK PAKETİ ÜZERİNE DÖVİZ KURUNDAKİ AŞIRI ARTIŞ NEDENİYLE UYARLAMA TALEBİ ( Yabancı Para Üzerinden Konut Kredisi Kullanan Davacının )"
28YHGK25.1.1995E. 1994/1-321 K. 1995/12"TAPU İPTALİ
TESCİL
TAZMİNAT DAVASI ( Hukuki ehliyetsizlik, hile ve vekâlet görevinin kötüye kullanılması )
EHLİYETSİZLİK
HİLE
VEKALET GÖREVİNİN KÖTÜYE KULLANILMASI ( Tapu iptali, tescil, tazminat davası )
HAKİMİN TALEPLE BAĞLILIĞI
DAVANIN HUKUKİ SEBEBİNİ TAKDİR
TERDİTLİ DAVA"
28YHGK23.3.1994E. 1993/1-892 K. 1994/147"TAPU İPTALİ VE TESCİL ( Hile )
HİLE ( Tapu iptali ve tescil )"
28YHGK9.12.1992E. 1992/14-600 K.1992/727"SATIŞ VAADİ SÖZLEŞMESİ ( Teminat Olarak Yapıldığı İddiası )
MUVAZAA NEDENİ İLE SATIŞ VAADİNİN GEÇERSİZLİĞİ ( Vekaletin Kötüye Kullanılması )
VEKALET GÖREVİNİN KÖTÜYE KULLANILMASI ( Satış Vaadi Sözleşmesinin Muvazaa Nedeniyle Geçersizliği iddiası )
SATIŞ VAADİ ( Karz akdinin teminatı )
SATIŞ VAADİNİN GEÇERSİZLİĞİ ( İsbat yolları )
MUVAZAA ( Satış vaadi )
VEKALET GÖREVİNİN KÖTÜYE KULLANILMASI ( Satış vaadi )
HİLE ( Satış vaadi )
DELİL BAŞLANGICI"
28YHGK1.5.1991E. 1991/1-133 K. 1991/229"HUKUKİ NEDENİN GÖSTERİLMESİ ( Birkaç Hukuki Nedenin Birarada Gösterilmesi )
BİRKAÇ HUKUKİ NEDENİN BİRARADA GÖSTERİLMESİ ( Hata, Hile ve Gabin Sebeplerine Dayanma )
HATA, HİLE, GABİN SEBEPLERİNE DAYANMA ( Sebeplerin Birbiriyle Çelişmemesi Zorunluluğu )"
28YHGK7.2.1990E. 1989/1-691 K. 1990/51"HUKUKİ NEDENİN AÇIKLATTIRILMASI ZORUNLULUĞU ( Hata, Hile, Ehliyetsizlik Gibi Nedenlerin Birlikte İleri Sürülmesi )
HATA, HİLE, EHLİYETSİZLİK GİBİ NEDENLERİN DAVADA BİRLİKTE İLERİ SÜRÜLMESİ ( Davacıya Hangi Sebebe Dayandığının Açıklattırılması )"
28Y14.HD16.5.1989E. 1989/1783 K. 1989/4839"FERAĞA İCBAR SURETİYLE TESCİL DAVASI ( Satış Vaadi Sözleşmesinin Hileyle Tanzim Edildiği İddiası - Davalı Hile Savunmasını İspat Ettiğinde Senetle İlzam Olmayacağı ve Ferağa İcbar Suretiyle Tescil Davasının Dinlenemeyeceği )
SATIŞ VAADİ SÖZLEŞMESİNİN HİLEYLE TANZİMİ İDDİASI ( Davalı Hile Savunmasını İspat Ettiğinde Senetle İlzam Olmayacağı ve Ferağa İcbar Suretiyle Tescil Davasının Dinlenemeyeceği - Taşınmazın Kira Maksadıyla Verildiği İddiası )
HİLE İDDİASI ( Satış Vaadi Sözleşmesinin Tanziminde - Davalı Hile Savunmasını İspat Ettiğinde Senetle İlzam Olmayacağı ve Ferağa İcbar Suretiyle Tescil Davasının Dinlenemeyeceği )"
28YHGK7.12.1988E. 1988/1-767 K. 1988/987"TAPU İPTALİ VE TESCİL ( Hata ve Hile Hukuksal Nedeniyle )
HATA VE HİLEYE DÜŞÜLMESİ ( Tapu İptali ve Tescil )
KÖTÜNİYETLİ KİŞİ ( Zamanaşımı Sürelerinden Yararlanamaması )
ZAMANAŞIMI SÜRESİ ( Hata veya Hilenin Öğrenilmesinden İtibaren Başlaması )
BİR YILLIK ZAMANAŞIMI SÜRESİ ( Hata veya Hilenin Öğrenilmesi )"
28Y14.HD3.11.1988E. 1988/6142 K. 1988/7226"SATIŞ VAADİ SÖZLEŞMESİ ( Karz Akdinin Teminatı Olduğu İddiasının İspatı )
KARZ AKDİNİN TEMİNATI OLDUĞU İDDİA EDİLEN SATIŞ VAADİ SÖZLEŞMESİ ( İspat Külfeti )
İSPAT KÜLFETİ ( Satış Vaadi Sözleşmesinin Karz Akdinin Teminatı Olduğu İddiası )
YAZILI DELİLLE İSPAT ŞARTI ( Karz Akdinin Teminatı Olduğu İddia Edilen Satış Vaadi Sözleşmesi )"
28Y1.HD22.10.1987E. 1987/6593 K. 1987/9335"TAPU İPTALİ ( Temliki Sağlayan Vekaletnamenin Hile İle Düzenlenmesi )
SAHTE VEKALETNAME ( Kendisine Okunmadan Temliki Sağlayan Vekaletname )
TEMLİKİ SAĞLAYAN VEKALETNAME ( Sahteliğinin İddia Edilmemesi )
HATA VE HİLE ( Sahte Vekaletname Olduğunun İleri Sürülmemesi )"
28Y14.HD30.6.1987E. 1987/2752 K. 1987/5645"HİLE ( Tanık Dinlenebilmesi )
TANIK ( Hilenin İspatında )
YEMİN DELİLİ ( Satış Vaadinin Hileye Dayandığının İspat Edilememesi Halinde )
FERAĞA İCBAR SURETİYLE TESCİL ( Hile Savunması )"
28Y1.HD27.10.1986E. 1986/10159 K. 1986/11243"HİLE ( Ölünceye kadar bakma akdi )
HATA
MUVAZAA ( Hile ile ele geçirilen malın devri )"
28Y1.HD28.2.1986E. 1985/2566 K. 1986/2201"VEKALETİN KÖTÜYE KULLANILMASI ( Taşınmazın Temliki )
TAŞINMAZIN TEMLİKİ ( Vekaletin Kötüye Kullanılması )
GENELEV ÇALIŞANINI GENELEVDE ÇALIŞMAYA ZORLAMAK ( Kandırarak Aldığı Vekaletnameyle Taşınmazını Göstermelik Bir Fiyata Satmak )"
28YHGK23.10.1985E. 1984/13-328 K. 1985/847"SATIŞ VAADİ SÖZLEŞMESİ ( Noterlikçe Re'sen Düzenlenen Senedin Sahteliği İddiası )
DÜZENLEME BİÇİMİNDEKİ SENETLER ( Satış Vaadi Sözleşmesinin Sahteliği İddiası )"
28Y2.HD6.12.1984E. 1984/9898 K. 1984/10100"HİLE ( Mirasın reddi )
MİRASIN REDDİNDE HİLE ( Görev )"
28Y13.HD20.4.1984E. 1984/1479 K. 1984/3067"BONO İPTALİ
HİLE VE İKRAHIN BİRLEŞMESİ"
28Y1.HD24.1.1981E. 1980/4635 K. 1981/4368"HİLE ( Gayrımenkul satımı )
ÖLÜNCEYE KADAR BAKMA AMACI"
28Y4.HD14.1.1981E. 1980/11279 K. 1981/142"HİLELİ MUAMELELER ( İadei muhakeme )
İADEİ MUHAKEME ( Hileli muameleler )"
28Y12.HD5.11.1980E. 1980/6588 K. 1980/7848"TAHLİYE TAAHHÜDÜNÜN GEÇERSİZLİĞİ ( Görev )
GÖREV ( Tahliye Taahhüdünün Geçersizliğinde Tetkik Merciinin )"
28Y14.HD20.3.1979E. 1979/1397 K. 1979/1731"HİLE ( Tapu iptali )
TAPUYA KARŞI HİLE"
28Y2.HD10.11.1977E. 1977/7621 K. 1977/7844"VASİYETNAME ( Düzenleme Yeri )
HİLE ( Vasiyetname tanzimi )
TENKİS ( Hile )"
28Y11.HD8.3.1976E. 1975/1351 K. 1976/1204"HİLELİ KUMAR BORCU"
28Y4.HD9.1.1973E. 1972/4953 K. 1973/187"HİLE ( Haricen satış )
TAPUSUZ TAŞINMAZIN SATIMI ( Hile )"
28Y4.HD13.4.1972E. 1972/1976 K. 1972/3333"HİLE SAVUNMASI
İPOTEĞİN FEKKİNDE HİLE"
28Y4.HD20.12.1971E. 1971/9204 K. 1971/10742"HİLE ( Boş kağıda parmak izi )"
28Y4.HD7.5.1970E. 1970/2691 K. 1970/3811"HİLE ve İKRAHIN VE KEZA HİLE İLE MUVAZAANIN BİR OLAYDA BİRLEŞMESİ OLANAĞI YOKTUR"
28Y4.HD13.6.1969E. 1969/4005 K. 1969/5721"HİLE İDDİASI
İDDİANIN GENİŞLETİLMESİ"
28Y4.HD21.4.1969E. 1969/564 K. 1969/3839"BEYAZA İMZA
HİLE İDDİASI"
28Y4.HD23.9.1957E. 1957/3729 K. 1957/5656"SÖZLEŞME DIŞI KİŞİNİN HİLESİ
ÜÇÜNCÜ KİŞİNİN HİLESİ
HİLE ( Dolandırıcılık teşkil etmesi şart değildir )"
28YHGK5.3.1952E. 1952/2-27 "HİLE İLE ALINAN SENET"
28Y5.HD19.11.1951E. 1951/4488 K. 1951/5443"EVLENME VAADİYLE BEDELSİZ YER VERİLMESİ"
28Y1.HD9.6.1951E. 1950/8525 K. 1951/3163"HİLE İLE İPOTEK TESİSİ
BEDELSİZLİK ( Hile )
HİLENİN İSBATI"
28YHGK2.5.1951E. 1950-4/205 K. 1951/11"İHALEDE HİLE
FERAI İADE TAAHHÜDÜNDE HİLE"
28YHGK23.11.1949E. 1949/1-63 K. 1949/128"HİLE ( İpotek tesisinde )
İPOTEK TESİSİNDE HİLE"
28Y4.HD18.3.1949E. 1949/1130 K. 1949/1496"SENEDİN HİLE İLE ALINDIĞI İDDİASI"

Madde 29

YARGITAY

29Y3.HD6.10.2011E. 2011/11083 K. 2011/14844"BORÇLU OLMADIĞININ TESPİTİ ( Davacı Takip Tarihine Kadar Müzayakaya Altında İmzaladığı Gerekçesiyle Bononun İptalini Talep Etmediği Gibi Bu Davada da Müzayaka ve Teminat Olarak Verildiği İddiasını İspat İçin Yasal Olarak Geçerli Delil Gösteremediği - Davanın Reddi Gereği )
MÜZAYAKA ALTINDA İMZALANAN BONO İDDİASI ( Bononun İptalini Talep Etmediği Gibi Bu Davada da Müzayaka ve Teminat Olarak Verildiği İddiasını İspat İçin Yasal Olarak Geçerli Delil Gösteremediği - Borçlu Olmadığının Tespiti Davasının Reddi Gereği )
BONONUN İPTALİNİN TALEP EDİLMEMESİ ( Borçlu Olmadığının Tespiti - Davacı Takip Tarihine Kadar Müzayakaya Altında İmzaladığı Gerekçesiyle Bononun İptalini Talep Etmediği Gibi Bu Davada da Müzayaka ve Teminat Olarak Verildiği İddiasını İspat İçin Yasal Olarak Geçerli Delil Gösteremediği/Davanın Reddi Gereği )"
29Y1.HD25.3.2011E. 2010/12201 K. 2011/3533"İKRAH ( Tapu İptali ve Tescil - Haciz Tehdidi İle Temlik Yapılmış Olsa Bile İcra Müdürlüğünün Takipsizlik Nedeniyle İşlemden Kaldırılmış Olup O Tarih İtibariyle Korkunun Ortadan Kalktığı/Davanın Reddi Gereği )
TAPU İPTALİ VE TESCİL ( İkrah Hukuksal Nedenine Dayalı - Haciz Tehdidi İle Temlik Yapılmış Olsa Bile İcra Müdürlüğünün Takipsizlik Nedeniyle İşlemden Kaldırılmış Olup O Tarih İtibariyle Korkunun Ortadan Kalktığı/Davanın Reddi Gereği )
HACİZ TEHDİDİ İLE TEMLİK YAPILMIŞ OLMASI ( İcra Müdürlüğünün Takipsizlik Nedeniyle İşlemden Kaldırılmış Olup O Tarih İtibariyle Korkunun Ortadan Kalktığı/Davanın Reddi Gereği )
HAK DÜŞÜRÜCÜ SÜRE ( Korkunun Silindiği Tarihten İtibaren Bir Yıllık Hak Düşürücü Süre İçerisinde Açılmayan Davanın Reddi Gerektiği )"
29Y19.HD2.3.2011E. 2010/6891 K. 2011/2703"MENFİ TESPİT İSTEMİ ( Davaya Konu Bononun Davacıdan Hile Yoluyla Alındığı veya Tehdit Altında Düzenlendiği Konusunda Yeterli Delil Bulunmamasına Rağmen Yanılgılı Gerekçe İle Davanın Kabulüne Karar Verilmesinin Bozmayı Gerektirdiği )
BONONUN HİLE İLE ALINDIĞI İDDİASI ( Menfi Tespit İstemi - Davaya Konu Bononun Davacıdan Hile Yoluyla Alındığı veya Tehdit Altında Düzenlendiği Konusunda Yeterli Delil Bulunmamasına Davanın Kabulüne Karar Verilmesinin Bozmayı Gerektirdiği )
HİLE VE TEHDİT İDDİASI ( Menfi Tespit İstemi - Davaya Konu Bononun Davacıdan Hile Yoluyla Alındığı veya Tehdit Altında Düzenlendiği Konusunda Yeterli Delil Bulunmamasına Davanın Kabulüne Karar Verilmesinin Bozmayı Gerektirdiği )"
29Y3.HD29.3.2010E. 2010/4314 K. 2010/5297"MANEVİ TAZMİNAT ( Ölen Babası Hakkında Yapılan Gazete Haberindeki İddiaların Gerçek Dışı Olduğu İddiasıyla - Mirası Reddeden Davacının Kendi Kişilik Haklarına Saldırı Olduğunu İleri Sürerek Dava Açmasında Hukuki Yararı Bulunduğu )
KİŞİLİK HAKLARINA SALDIRI ( Manevi Tazminat - Mirası Reddeden Davacının Kendi Kişilik Haklarına Saldırı Olduğunu İleri Sürerek Dava Açmasında Hukuki Yararı Bulunduğu )
ÖLÜNÜN HATIRASINA SALDIRI ( Onun Yalanları Yönünden Ayrı Bir Kişilik Hakkına Saldırı Söz Konusu Olduğundan Mirası Reddeden Davacının Kendi Kişilik Haklarına Saldırı Olduğunu İleri Sürerek Dava Açmasında Hukuki Yararı Bulunduğu )
HUKUKİ YARAR ( Ölen Babası Hakkında Yapılan Gazete Haberindeki İddiaların Gerçek Dışı Olduğu İddiasıyla Manevi Tazminat - Mirası Reddeden Davacının Kendi Kişilik Haklarına Saldırı Olduğunu İleri Sürerek Dava Açmasında Hukuki Yararı Bulunduğu )"
29Y6.HD25.2.2010E. 2009/10994 K. 2010/2082"YAZILI TAAHHÜT NEDENİYLE TAHLİYE İSTEMİ ( Tahliye Emri Davalıya Usulen Tebliğ Edildiği - Davalı İtirazında Tahliye Taahhütnamesinin İkrah Altında Alındığından Gerçek İradesini Yansıtmadığını İleri Sürerek Geçerli Olmadığını Bildirdiği/İkrah Savunması Üzerinde Durulması Gerektiği )
TAHLİYE TAAHHÜDÜ ( İkrah Altında Alındığından Gerçek İradesini Yansıtmadığını İleri Sürerek Geçerli Olmadığını Bildirdiği - Davalının İkrah Savunması Üzerinde Durulması Gerektiği )
İKRAH ( Yüzünden Sözleşme İle Bağlı Olmadığını Davalı Savunmasında Defi Yoluyla İleri Sürebileceği - İptal Davası Açılmasının Gerekli Olmadığı/İkrahın Varlığının Tanık Sözleriyle Kanıtlanabileceği )
TANIK DELİLİ ( İkrah Yüzünden Sözleşme İle Bağlı Olmadığını Davalı Savunmasında Defi Yoluyla İleri Sürebileceği - İptal Davası Açılmasının Gerekli Olmadığı/İkrahın Varlığının Tanık Sözleriyle Kanıtlanabileceği )
SÖZLEŞMENİN İKRAHLA SAKATLANMASI ( Nisbi Butlan Sonucunu Doğurduğundan Hakim Tarafından Resen Göz Önünde Tutulamayacağı - İptal Bildirimi B.K'nun 31.Maddesinde Öngörülen Bir Yıllık Süre İçerisinde Karşı Tarafa Ulaştırılması Gerektiği )"
29Y1.HD14.7.2009E. 2009/4697 K. 2009/8375"TAPU İPTALİ VE TESCİL DAVASI ( Türkiye'de Yalnız Yaşayan Yabancı Kadının İkrah İle Evinin Karşılıksız Alındığı - Davanın Kabul Edileceği )
İKRAH SONUCU VERİLEN VEKALETNAME İLE YAPILAN TAŞINMAZ SATIŞI ( Discolarda Bodyguardlık Yapan Davalının Satış Bedelini Ödeyecek Durumda Olmadığı/Evin Gerçek Değeri İle Sözleşmedeki Değeri Arasında Oransızlık Bulunduğu - Tapu İptali ve Tescil Davasının Kabulü Gereği )
TÜRKİYE'DE YALNIZ YAŞAYAN YABANCI KADININ KORKUTULARAK EVİNİN BEDELSİZ ALINMASI ( Evin Gerçek Değeri İle Sözleşmedeki Değeri Arasında Oransızlık Bulunduğu - Tapu İptali ve Tescil Davasının Kabulüne Karar Verileceği )
TAŞINMAZIN GERÇEK DEĞERİ İLE SÖZLEŞMEDEKİ DEĞERİ ARASINDA ORANSIZLIK BULUNMASI ( Türkiye'de Yalnız Yaşayan Yabancı Kadının İkrah İle Evinin Karşılıksız Alındığının Anlaşıldığı - Tapu İptali ve Tescil Davasının Kabul Edileceği )"
29Y9.HD16.3.2009E. 2008/21649 K. 2009/6967"İŞE İADE İSTEMİ ( İş Bulma İmkanının Son Derece Güç Koşullara Bağlı Olduğu Ülkemiz Ekonomik Yapısı İtibari İle Davacı ve Eşinin İş Sözleşmelerinin Feshini Talep Etmelerinin Hayatın Olağan Akışına Uygun Olmadığı - Kabulü Gereği )
İŞ SÖZLEŞMELERİNİN FESHİNİ TALEP ( İşe İade İstemi - İş Bulma İmkanının Son Derece Güç Koşullara Bağlı Olduğu Ülkemiz Ekonomik Yapısı İtibari İle Davacı ve Eşinin İş Sözleşmelerinin Feshini Talep Etmelerinin Hayatın Olağan Akışına Uygun Olmadığından Kabulü Gereği )
BOZMA SÖZLEŞMESİ ( İşe İade İstemi - İş Bulma İmkanının Son Derece Güç Koşullara Bağlı Olduğu Ülkemiz Ekonomik Yapısı İtibari İle Davacı ve Eşinin İş Sözleşmelerinin Feshini Talep Etmelerinin Hayatın Olağan Akışına Uygun Olmadığından Kabulü Gereği )"
29Y8.HD18.11.2008E. 2008/3314 K. 2008/5755"MİRASTAN FERAGAT SÖZLEŞMESİNİN İPTALİ ( Bedel Karşılığı Yapılan Feragatin Mürisin Evlatlıktan Reddetme Eşinden Boşanma Endişesi Altında Yapıldığı İradenin İkrah ile Sakatlandığı İddiası - İradeyi Sakatlayan Olgu Her Türlü Delille Kanıtlanabileceğinden Sunulan Deliller Değerlendirilerek Karar Verilmesi Gereği )
HATA HİLE VE İKRAH NEDENİYLE MİRASTAN FERAGAT ( İradeyi Sakatlayan Her Türlü Olgunun Tanık Dahil Her Tür Delille Kanıtlanabileceği - Davacı Tarafça Delil Listesi Sunulmasına Rağmen Mahkemece Sunulan Dilekçelerdeki Anlatımlarla Yetinilerek Hüküm Kurulmasının Hatalı Olduğu )
BEDEL KARŞILIĞI MİRASTAN TENKİS VEYA FERAGAT ( İradenin Hata Hile ve İkrah ile Malül Olduğu İddiası - İradeyi Sakatlayan Olguların Her Türlü Delille Kanıtlanabileceği )"
29Y1.HD21.1.2008E. 2007/10520 K. 2008/502"TAPU İPTALİ VE TESCİL ( Temliklerin İkrah Yolu İle Gerçekleştirildiği İddiasının Dinlenen Tanık Beyanları ve Diğer Elverişli Delillerle Kanıtlandığı - Davanın Kabul Kararının İsabetli Olduğu )
TEMLİKLERİN İKRAH YOLUYLA GERÇEKLEŞMESİ ( Dinlenen Tanık Beyanları ve Diğer Elverişli Delillerle Kanıtlandığı - Tapu İptali ve Tescil İsteminin Kabulü Gereği )
TANIK BEYANI ( Tapu İptali ve Tescil - Temliklerin İkrah Yolu İle Gerçekleştirildiği İddiasının Dinlenen Tanık Beyanları ve Diğer Elverişli Delillerle Kanıtlandığı/Davanın Kabul Kararının İsabetli Olduğu )"
29Y14.HD21.1.2008E. 2007/15882 K. 2008/92"SATIŞ VAADİ SÖZLEŞMESİ ( Tapu İptali ve Tescil - Satış Vaadi Sözleşmesi Vaad Borçlusunun Akıl Hastalığından Dolayı Hüküm ve Sonuç Meydana Getirmese de Davacı Sebepsiz Zenginleşme Hükümlerine Dayanabileceği )
TAPU İPTALİ VE TESCİL ( Satış Vaadi Sözleşmesi Vaad Borçlusunun Akıl Hastalığından Dolayı Hüküm ve Sonuç Meydana Getirmese de Davacı Sebepsiz Zenginleşme Hükümlerine Dayanabileceği )
SEBEPSİZ ZENGİNLEŞME ( Satış Vaadi Sözleşmesi Vaad Borçlusunun Akıl Hastalığından Dolayı Hüküm ve Sonuç Meydana Getirmese de Davacı Satış Bedeli Olarak Ödediğinin Güncelleştirmiş Değerini Davalıdan İsteyebileceği )
KABUL BEYANI ( Hata Hile ve İkrah Gibi Bir Nedenle Feshi İçin Dava Açılmasının Olanaklı Olduğu - Şayet Böyle Bir Dava Açılmış ve Başarıyla Sonuçlanmış İse O Zaman Kabul Beyanı Hüküm ve Sonuç Meydana Getirmeyeceği )
HATA HİLE VE İKRAH ( Kabul Beyanı Bu Nedenlerle Feshi İçin Dava Açılmasının Olanaklı Olduğu - Şayet Böyle Bir Dava Açılmış ve Başarıyla Sonuçlanmış İse O Zaman Kabul Beyanı Hüküm ve Sonuç Meydana Getirmeyeceği )"
29Y1.HD17.1.2008E. 2007/10442 K. 2008/263"TAPU İPTALİ VE TESCİL ( Eşinin Şiddet Uygulayarak Korkutmak Suretiyle Temellük Ettiği İddiası - Davacının Dava Konusu Payı İradi Olarak Davalıya Temlik Ettiği İddiaların Kanıtlanamadığından Reddi Gereği )
EŞİNİN KORKUTMASI SURETİYLE PAY TEMLİKİ İDDİASI ( Tapu İptali ve Tescil - Davacının Dava Konusu Payı İradi Olarak Davalıya Temlik Ettiği İddiaların Kanıtlanamadığından Reddi Gereği )"
29Y11.HD4.5.2006E. 2005/5391 K. 2006/5184"SİGORTA ŞİRKETİNİ İBRA ( İhtirazi Kayıt Koymadan İmzalamak - Alınan Hasar Bedeli İle Gerçek Zarar Arasındaki Farka Göre Doğan Borcun Söndürüldüğünün Kabulü Gereği )
İHTİRAZİ KAYIT ( Koyulmaksızın Sigorta Şirketini Tüm Sorumluluklarından İbra Ettiği - Ödenen Bedel İle Gerçek Zarar Arasındaki Farkı Talep Edemeyeceği/Borcun Söndürüldüğünün Kabulü )
İBRANAME ( Sigorta Şirketini Aldığı Bedel Karşılığı İhtirazi Kayıt Koymaksızın İbra Etmek - Borcun Söndürülmesi Nedeni İle Gerçek Zararı Talep Edemeyeceği )
SİGORTA POLİÇESİNDEN KAYNAKLANAN ALACAK ( Ödenen Bedel Karşılığında İhtirazi Kayıt Koymaksızın İbraname Verilmesi - Gerçek Zarar Daha Fazla Olsa da Talep Edilemeyeceği/Borcun Söndürüldüğünün Kabulü )
GERÇEK ZARAR ( Sigorta Şirketini Aldığı Bedel Karşılığı İhtirazi Kayıt Koymaksızın İbra Edenin Gerçek Zararı Daha Fazla Olsa da Talep Edemeyeceği/Borcun Söndüğünün Kabulü )"
29Y9.HD21.2.2006E. 2005/38526 K. 2006/4481"TOPLU SÖZLEŞME ( İşçi İle İşverenin Bir Araya Gelerek Toplu İş Sözleşmesi Hükümlerini Değiştirmelerinin Mümkün Olmadığı )
TOPLU SÖZLEŞME HÜKÜMLERİNDEN FERAGAT ( Ücret Artışını Öngören Hükmün Uygulanmasından Bireysel Olarak Vazgeçmesi Geçerli Olmadığı )
İKRAH NEDENİYLE FERAGAT ( İşçinin İşverene Vermiş Olduğu Feragatname İle Toplu İş Sözleşmesinin Hükmüne Aykırı Şekilde ve İşçi Aleyhine Bir Hizmet Akti Hükmü Yürürlüğe Sokulmak İstenmiş Olmakla Yasaya Aykırı Olduğu )
İŞÇİLİK ALACAKLARININ TAHSİLİ ( İşçi İle İşverenin Bir Araya Gelerek Toplu İş Sözleşmesi Hükümlerini Değiştirmeleri Mümkün Olmadığı )"
29Y14.HD25.10.2005E. 2005/5926 K. 2005/9546"VEKALET İLİŞKİSİ ( Davacının Ortadan Kaldırdığı Vekalet İlişkisine Dayanılarak Kurulan İpotek Sözleşmesinde Temsilcinin Temsil Yetkisinin Bulunmaması Bu Nedenle Tarafları Arasında Bağlayıcı Olmadığı )
İPOTEK SÖZLEŞMESİ ( Davacının Ortadan Kaldırdığı Vekalet İlişkisine Dayanılarak Kurulan Sözleşmede Temsilcinin Temsil Yetkisinin Bulunmaması Bu Nedenle Tarafları Arasında Bağlayıcı Olmadığı - İpoteğin Terkini İsteminin Kabulü Gereği )
İPOTEĞİN TERKİNİ İSTEMİ ( Vekalet İlişkisine Dayanılarak Kurulan İpotek Sözleşmesinin Temsilcinin Temsil Yetkisinin Bulunmaması ve 3. Kişiye Azlin Bildirimi Noktasında Bu Yükümlülüğünü Yerine Getiren Asili Bağlayıcı Bulunmaması Nedeniyle Davanın Kabulü Gerektiği )
TEMSİLCİNİN TEMSİL YETKİSİNİN BULUNMAMASI ( Vekalet İlişkisine Dayanılarak Kurulan İpotek Sözleşmesinin 3. Kişiye Azlin Bildirimi Noktasında Bu Yükümlülüğünü Yerine Getiren Asili Bağlayıcı Bulunmaması Nedeniyle İpoteğin Terkini İsteminin Kabulü Gerektiği )"
29Y1.HD24.5.2005E. 2005/4789 K. 2005/6405"İKRAH İDDİASINA DAYALI TAPU İPTALİ VE TESCİL TALEBİ ( Davacının Baskı ve Tehdit Bulunduğunu İspat Yükümlülüğü )
BASKI VE TEHDİT BULUNDUĞUNU İSPAT YÜKÜMLÜLÜĞÜ ( İkrah İddiasına Dayalı Tapu İptali ve Tescil Davasında Davacının )
TAPU İPTALİ VE TESCİL DAVASI ( Kooperatif Hisse Devrinin ve Buna Bağlı Tapu Devrinin Baskı ve Tehdit Sonucu Yapıldığı İddiasının Davacı Tarafından İspat Edilmesi Yükümlülüğü )
KOOPERATİF HİSSE DEVRİNİN VE BUNA BAĞLI TAPU DEVRİNİN BASKI VE TEHDİT SONUCU YAPILDIĞI İDDİASI ( Tapu İptali ve Tescil Talebi - İkrah İddiasını Davacının İspat Yükümlülüğü )
İSPAT KÜLFETİ ( Kooperatif Hisse Devrinin ve Buna Bağlı Tapu Devrinin Baskı ve Tehdit Sonucu Yapıldığına İlişkin İkrah İddiası )"
29Y15.HD11.4.2005E. 2005/1238 K. 2005/2155"ALACAK DAVASI ( Davacının Ödeme Yaptığı Davalı Şahıslarca İnkar Edilmediğine Göre Ödünç Olarak Verilen Paranın Protokolü İmzalayan Şahıslardan Tahsiline Karar Verilmesinin Gerekmesi )
İKRAH ( Her İki Belgenin Baskı ve Tehdit Yolu ile İmzalattırıldığı İddia Edilmiş ise de Bu Savunmanın Doğruluğunun da İspatlanamamış Olması )"
29Y17.HD31.3.2005E. 2005/2916 K. 2005/3210"KESİN SÜRENİN GEÇERLİLİĞİNİN ŞARTLARI ( Davadan Tehdit Nedeniyle Feragat Ettiğini İddia Eden Davacıya Verilen Kesin Mehille İlgili Gerekli İhtaratın Yapılması Mecburiyeti )
DAVADAN FERAGATİN TEHDİTTEN KAYNAKLANDIĞI İDDİASI ( Bu Hususta Tanık Dinletmek İçin Süre İsteyen Davacıya Mahkemece Verilen Kesin Mehille İlgili İhtaratın Yapılması Mecburiyeti )
FERAGAT BEYANININ TEHDİTTEN KAYNAKLANDIĞI İDDİASI ( Hu Hususta Tanık Dinletmek İçin Süre İsteyen Davacıya Mahkemece Verilen Kesin Mehille İlgili İhtarat Yapılması Gereği )
İHTARAT YAPILMASI MECBURİYETİ ( Kesin Mehilin Geçerli Olabilmesi İçin - Davadan Feragatinin Tehditten Kaynaklandığını İddia Eden Davacının Bu Hususta Tanık Dinletmek İçin Mehil İstemesi )"
29YHGK23.6.2004E. 2004/15-377 K. 2004/378"İKRAH İDDİASI ( Eser Sözleşmesinden Kaynaklanan Hakedişlere İlişkin Fiyat Tutanağında Belirlenen Metrekare Fiyatının Artırılması Talebi - İkrah İddiasının Davacı Tarafından İspatlanması Gereği )
ESER SÖZLEŞMESİNDEN KAYNAKLANAN HAKEDİŞLERE İLİŞKİN FİYAT TUTANAĞININ İKRAH SONUCU İMZALANDIĞI İDDİASI ( Tutanakta Belirlenen Metrekare Fiyatının Artırılması Talebi - İkrah İddiasının Davacı Tarafından İspatlanması Gereği )
FİYAT TUTANAĞININ İKRAH SONUCU İMZALANDIĞI İDDİASI ( Eser Sözleşmesinde Yüklenicinin - Fiyatın Artırılması Talebi - İkrah İddiasının İspat Edilmesi Mecburiyeti )
KESİN HESAP AŞAMASINDA BELİRLENEN FİYATLARA İTİRAZ ETMEYEN YÜKLENİCİ ( Sonradan Fiyat Tutanağına ve Hesaplanan İmalatlara Yönelik İtirazlarının Dinlenemeyeceği )
HAKEDİŞLERİN HESAPLANMASI USULÜ ( İmalatın Yapıldığı Yıllar Fiyatıyla Hesaplama Yapılması Gereği - Davanın Açıldığı Yıla Göre Hesaplama Yapan Bilirkişi Raporunun Hükme Esas Alınamayacağı )"
29Y6.HD14.6.2004E. 2004/4720 K. 2004/4839"TAHLİYE TAAHHÜDÜNÜN BASKI ALTINDA VERİLDİĞİ İDDİASI ( Kiracı Kiralananda Otururken Verilmiş Tahliye Taahhüdü İçin Baskı Altında Verilme İddiasının Dinlenemeyeceği )
KİRALANANIN TAHLİYESİ İÇİN YAPILAN TAKİBE VAKİ İTİRAZIN İPTALİ TALEBİ ( Kiralananda Otururken Verilen Tahliye Taahhüdünün Baskı Altında Verildiği İddiasının Dinlenemeyeceği )
BASKI ALTINDA VERİLME İDDİASININ DİNLENEMEMESİ ( Kiracının Kiralananda Otururken Vermiş Olduğu Tahliye Taahhüdü İçin )
İKRAH İDDİASININ DİNLENEMEMESİ ( Kiracının Kiralananda Otururken Vermiş Olduğu Tahliye Taahhüdüyle İlgili Olarak )"
29Y1.HD8.3.2004E. 2004/2336 K. 2004/2386"TAPU İPTALİ VE TESCİL ( Temlik Edilen Taşınmazın Bedelinin Ödenmemesi Ve Tehditle Davacının Elinden Alınması Nedeniyle Bu Davanın Açılması )
MANEVİ TAZMİNAT ( Temlik Edilen Taşınmazın Bedelinin Ödenmemesi Ve Tehditle Davacının Elinden Alınması Nedeniyle Açılan Tapu İptali Ve Tescil Davasına Karşı Açılan Karşılık Dava Açılması )
İKRAH ( Temlik Edilen Taşınmazın Bedelinin Ödenmemesi Ve Tehditle Davacının Elinden Alınması Nedeniyle Açılan Tapu İptali Ve Tescil Davası Açılması )"
29Y3.HD4.3.2004E. 2004/1980 K. 2004/1973"KİRACILIĞIN TESBİTİ DAVASI ( Görevli Mahkeme )
GÖREVLİ MAHKEME ( Kiracılığın Tesbiti Davasında )
TESBİT DAVASINDA GÖREVLİ MAHKEME ( Kira Sözleşmesinin Geçerliliği İddiası ve Tehdit Nedeniyle Geçersizliği Savunması )"
29Y2.HD27.5.2003E. 2003/4695 K. 2003/7705"VASİYETNAMENİN İPTALİ ( Vasiyetnamenin İptalinde Cebir Hile İkrah İddialarının Olduğu Halde Bu Hususla İlgili Tarafların Tüm Delilleri Toplanıp Birlikte Değerlendirilmesinin Gerekmesi )
HATA, HİLE, İKRAH, CEBİR İDDİALARI ( Vasiyetnamenin İptalinde Cebir Hile İkrah İddialarının Olduğu Halde Bu Hususla İlgili Tarafların Tüm Delilleri Toplanıp Birlikte Değerlendirilmesi )
İDDİALARIN İNCELENMESİ ( Vasiyetnamenin İptalinde Cebir Hile İkrah İddialarının Olduğu Halde Bu Hususla İlgili Tarafların Tüm Delilleri Toplanıp Birlikte Değerlendirilmesinin Gerekmesi )
ÖLÜME BAĞLI TASARRUF ( Vasiyetnamenin İptalinde Cebir Hile İkrah İddialarının Olduğu Halde Bu Hususla İlgili Tarafların Tüm Delilleri Toplanıp Birlikte Değerlendirilmesinin Gerekmesi )
SERBEST İRADE ( Vasiyetnamenin İptalinde Cebir Hile İkrah İddialarının Olduğu Halde Bu Hususla İlgili Tarafların Tüm Delilleri Toplanıp Birlikte Değerlendirilmesinin Gerekmesi )"
29Y10.HD24.4.2003E. 2003/2575 K. 2003/3760"TESPİT DAVASI ( Hizmet Tespiti Davası )
HİZMET TESPİTİ DAVASI ( Davacının Davalılara Ait İşyerinde Geçen Ve Kuruma Eksik Bildirilen Sigortalı Çalışmalarının Tespitini Talep Etmesi )
SİGORTALILIĞIN NİTELİĞİ ( Zorunlu Kişiye Bağlı ve Özellikle Devredilemez Bir Hak Olması )
İKRAH ( Tehdit ve Zorlamaya Dayalı Ferağat Dilekçesine İtibar Edilmeksizin İşin Esasına Girmesinin Gerekmesi )"
29YHGK16.10.2002E. 2002/4-796 K. 2002/832"TAPU İPTALİ VE TENKİS ( Taraf Muvazaasına Dayanılması - Miras Bırakanın Oğlu İle Anlaşarak Taşınmazı Devrettiğini Bilen ve Göz Yuman Diğer Mirasçıların Murisin Ölümünden Sonra Ona Teb'an Açtıkları Davadaki Muvazaa İddiaları Hakkın Kötüye Kullanılmasıdır )
TARAF MUVAZAASI ( Miras Bırakanın Mirasçılardan Mal Kaçırma Kastıyla Değil Alacaklı 3. Kişilerden Mal Kaçırmak Amacına Yönelik Olarak Taşınmazı Oğluna Devrettiği İddiası/Yazılı Delille Kanıtlanabileceği - Tapu İptali ve Tenkis )
ALACAKLILARDAN MAL KAÇIRMA AMACI ( Miras Bırakanın Mirasçılardan Değil Alacaklı 3. Kişilerden Mal Kaçırmak Amacına Yönelik Olarak Taşınmazı Oğluna Devrettiği İddiası/Tapu İptali ve Tenkis - Yazılı Delille Kanıtlanabileceği )
MUVAZAA ( Murisin Taşınmazı Alacaklılardan Mal Kaçırmak Amacı İle Oğluna Devrettiği İddiası/Durumu Bilen ve Göz Yuman Diğer Mirasçıların Murisin Ölümünden Sonra Ona Teb'an Açtıkları Davadaki Muvazaa İddialarının İyiniyet Kurallarıyla Bağdaşmayacağı - Taraf Muvazaası/Tapu İptali ve Tenkis )
HAKKIN KÖTÜYE KULLANILMASI ( Taraf Muvazaasına Dayanan Tapu İptali ve Tenkis - Miras Bırakanın 3. Kişilerden Mal Kaçırmak Amacı İle Oğluna Taşınmazı Devrettiğini Bilen ve Göz Yuman Diğer Mirasçıların Murisin Ölümünden Sonra Ona Teb'an Açtıkları Davadaki İddiaları )"
29YHGK21.3.2001E. 2001/2-249 K. 2001/283"EVLENMENİN FESHİ İSTEMİ ( Nikahta Baskı ve Tehdit İddiası - Zorla Kaçırılan ve Baskı Altında Bulunan Davacının Nikahtan Hemen Sonra Neden Zabıtaya Sığınmadığı Hususunun Tartışılamayacağı )
TEHDİT VE BASKI ALTINDA EVLENMEK ( Zorla Kaçırılan ve Baskı Altında Bulunan Davacının Nikahtan Hemen Sonra Neden Zabıtaya Sığınmadığı Hususunun Tartışılamayacağı - Evlenmenin Feshi Davasının Kabulü )
NİKAHIN BASKI VE TEHDİTLE YAPILDIĞI İDDİASI ( Evlenmenin Feshi Davası - Zorla Kaçırılan ve Baskı Altında Bulunan Davacının Nikahtan Hemen Sonra Neden Zabıtaya Sığınmadığı Hususunun Tartışılamayacağı )"
29Y2.HD22.6.1999E. 1999/4651 K. 1999/7196"TANIMAYA KARŞI İTİRAZ SÜRESİ ( Tanıyanın Baba yahut Büyükbaba Olmaması ve Tanımanın Çocuğun Zararına Olması )
TANIMANIN İPTALİNDE SÜRE ( Hata Hile veya İkrah Nedeniyle )
HATA HİLE VEYA İKRAH NEDENİYLE TANIMANIN İPTALİ ( Hak Düşürücü Süre )
SÜRE ( Tanımaya İtiraz ve Tanımanın İptali Durumunda )"
29YHGK4.11.1998E. 1998/9-738 K. 1998/789"İŞ ŞARTLARINDA ESASLI DEĞİŞİKLİK ( Hizmet sözleşmesinin yorumu )
İŞ YERİ DEĞİŞİKLİĞİ
KIDEM TAZMİNATI ( İş şartlarında esaslı değişiklik )
İŞ AKDİNİN HAKLI FESHİ
İŞYERİNİN DEĞİŞMESİ"
29YHGK1.7.1998E. 1998/19-549 K. 1998/567"HESAP CETVELİNİN İMZALANMASI
BONO ( İkrah )
İKRAH ( Bono )
GECİKME ZAMMI"
29Y2.HD9.7.1997E. 1997/7595 K. 1997/8078"MÜLKİYETİN DEVRİNE İLİŞKİN SÖZLEŞME ( Sözleşmenin Muvazaa ve Tehditle Yapılması )
MUVAZAA VE TEHDİTLE YAPILAN MÜLKİYETİN DEVRİNE İLİŞKİN SÖZLEŞME ( Tehdite Dayanan İptal Davasının Kabulü )"
29Y13.HD23.1.1997E. 1997/13 K. 1997/233"MANEVİ CEBİR ( Okula Kayıt Sırasında Yapılan Bağışın Cebir Sonucu Olduğu İddiası )
OKUL KORUMA DERNEĞİNE BAĞIŞ ( Manevi Cebir Altında Verildiği İddiası )"
29Y11.HD29.6.1995E. 1995/3179 K. 1995/5495"UYARLAMA TALEBİ ( Yabancı Parayla Alınan Kredinin Kurlardaki Artışlar Nedeniyle Uyarlanması )
YABANCI PARA CİNSİNDEN ALINAN KONUT KREDİSİ ( 5 Nisan Ekonomik Paketiyle Kurlardaki Artış Nedeniyle Uyarlama Talebi )
KREDİNİN TÜRK PARASINA UYARLANMASI TALEBİ ( Döviz Cinsinden Konut Kredisi Kullanan Kişinin - 5 Nisan Ekonomik Paketi Nedeniyle )
5 NİSAN 1994 EKONOMİK PAKETİ ÜZERİNE DÖVİZ KURUNDAKİ AŞIRI ARTIŞ NEDENİYLE UYARLAMA TALEBİ ( Yabancı Para Üzerinden Konut Kredisi Kullanan Davacının )"
29YHGK7.2.1990E. 1989/1-691 K. 1990/51"HUKUKİ NEDENİN AÇIKLATTIRILMASI ZORUNLULUĞU ( Hata, Hile, Ehliyetsizlik Gibi Nedenlerin Birlikte İleri Sürülmesi )
HATA, HİLE, EHLİYETSİZLİK GİBİ NEDENLERİN DAVADA BİRLİKTE İLERİ SÜRÜLMESİ ( Davacıya Hangi Sebebe Dayandığının Açıklattırılması )"
29Y11.HD19.6.1989E. 1988/6518 K. 1989/3709"BONO ( İkrah Altında İmzalandığı İddia Edilen )
İKRAH ALTINDA İMZALANDIĞI İDDİA EDİLEN BONO
İKRAHIN GEÇERSİZLİĞİ ( Fahiş Menfaat Temin Etmediği Belirlenen Bono )"
29YHGK28.6.1985E. 1984/13-208 K. 1985/654"SATIŞ VAADİ SÖZLEŞMESİ ( Kadının Birlikte Yaşamaya Devam Ettiği Kocasının Tehdidiyle Vaatte Bulunduğunu İddia Etmesi )
İKRAH ( Kadının Aynı Evde Yaşamaya Devam Ettiği Kocasının Tehdidiyle Vaatte Bulunduğunu İddia Etmesi )
TANIK DELİLİ ( Satış Vaadinin Kocanın İkrahı Sonucu Yapıldığı İddiası )"
29YHGK5.4.1985E. 1983/15-939 K. 1985/282"İBRANAME ( İkrah Etkisiyle Verilen )
İKRAH ( Yüklenicinin Mal Varlığının Akibetinden Çekinerek Verdiği İbraname )"
29Y13.HD1.5.1984E. 1984/1606 K. 1984/3293"İKRAHIN İSBATI
İKRAH DEF'İ"
29Y13.HD20.4.1984E. 1984/1479 K. 1984/3067"BONO İPTALİ
HİLE VE İKRAHIN BİRLEŞMESİ"
29Y12.HD5.11.1980E. 1980/6588 K. 1980/7848"TAHLİYE TAAHHÜDÜNÜN GEÇERSİZLİĞİ ( Görev )
GÖREV ( Tahliye Taahhüdünün Geçersizliğinde Tetkik Merciinin )"
29Y12.HD28.12.1973E. 1973/12044 K. 1973/11888"İKRAH İDDİASI ( İcra Takibini Etkilemeyeceği - BK.Gereğince Açılacak İptal Davasına Konu Olabileceği )
İCRA TAKİBİ ( İkrah İddiası - Takibi Etkilemeyeceği )
İPTAL DAVASINA KONU OLACAK İDDİA ( İkrah - İcra Takibini Etkilemeyeceği )"

Madde 30

YARGITAY

30Y6.HD18.6.2012E. 2012/7453 K. 2012/9084"HASILAT KİRA SÖZLEŞMESİNE DAYALI ALACAK ( Taraflar Arasındaki Sözleşme İptal Edilmediği ve Davalı Tarafından Sunulan Delillerle Sözleşmenin Baskı Altında İmzalandığı Kanıtlanamadığından Mahkemece Uyuşmazlık Yazılı Kira Sözleşmesine Göre Çözümlenmesi Gerektiği )
İKRAH ( Hasılat Kira Sözleşmesine Dayalı Alacak İstemi - Taraflar Arasındaki Sözleşme İptal Edilmediği ve Davalı Tarafından Sunulan Delillerle Sözleşmenin Baskı Altında İmzalandığı Kanıtlanamadığından Mahkemece Uyuşmazlık Yazılı Kira Sözleşmesine Göre Çözümleneceği )
İMZA İNKARI ( İmza Davalı Tarafından Kabul Edildiği Halde İmzanın Davalı Tarafından İnkar Edildiği Taraflar Arasında Bir Hasılat Kira Sözleşmesi Bulunmadığı Gerekçesiyle Davanın Reddine Karar Verilmesinin Doğru Olmadığı - Hasılat Kira Sözleşmesine Dayalı Alacak Davası )
İSPAT YÜKÜ ( Hasılat Kira Sözleşmesine Dayalı Alacak Talebi - İspat Yükü Yazılı ve İmzası İkrar Edilmiş Olan Sözleşme Karşısında İddiayı İleri Süren Davalı Tarafa Ait Olduğu/Mahkemece Uyuşmazlık Yazılı Kira Sözleşmesine Göre Çözümlenmesi Gerekirken İspat Yükü Davacıya Yüklenmesinin İsabetsiz Olduğu )"
30Y3.HD6.10.2011E. 2011/11083 K. 2011/14844"BORÇLU OLMADIĞININ TESPİTİ ( Davacı Takip Tarihine Kadar Müzayakaya Altında İmzaladığı Gerekçesiyle Bononun İptalini Talep Etmediği Gibi Bu Davada da Müzayaka ve Teminat Olarak Verildiği İddiasını İspat İçin Yasal Olarak Geçerli Delil Gösteremediği - Davanın Reddi Gereği )
MÜZAYAKA ALTINDA İMZALANAN BONO İDDİASI ( Bononun İptalini Talep Etmediği Gibi Bu Davada da Müzayaka ve Teminat Olarak Verildiği İddiasını İspat İçin Yasal Olarak Geçerli Delil Gösteremediği - Borçlu Olmadığının Tespiti Davasının Reddi Gereği )
BONONUN İPTALİNİN TALEP EDİLMEMESİ ( Borçlu Olmadığının Tespiti - Davacı Takip Tarihine Kadar Müzayakaya Altında İmzaladığı Gerekçesiyle Bononun İptalini Talep Etmediği Gibi Bu Davada da Müzayaka ve Teminat Olarak Verildiği İddiasını İspat İçin Yasal Olarak Geçerli Delil Gösteremediği/Davanın Reddi Gereği )"
30Y14.HD14.7.2011E. 2011/8196 K. 2011/9280"KİRA SÖZLEŞMESİNİN GEÇERSİZLİĞİNİN TESPİTİ DAVASI ( Taraflar Arasında 15 Yıl Devam Eden Kira Aktinde Davacının İyiniyet İddiasının Dinlenemeyeceği - Sözleşmenin İptalini ve Feshini Gerektirir Bir Durumun Bulunmadığı )
İYİNİYET KURALI ( Uzun Yıllar Uygulanmış Bulunan Kira Sözleşmesinde Davacının İddialarının İyiniyet Kuralına Uymadığı )
KİRA SÖZLEŞMESİNİN BUTLANI ( Sözleşmenin İptalini ve Feshini Gerektirir Bir Durumun Bulunmadığı - Sözleşmeden Kaynaklanan Haklarını Dermeyan Edecek Kişinin Dava Dışı Orman İdaresi Olduğu/Kira Sözleşmesinin Geçersizliğinin Tespiti Davası )
KİRA SÖZLEŞMESİNİN GEÇERLİLİĞİ ( Dava Konusu Uyuşmazlıkta Taraflar Arasındaki Sözleşmenin Butlanını Gerektirir Yasal Bir Unsurun Bulunmadığı - Davanın Reddi Gerektiği )"
30Y1.HD25.3.2011E. 2010/12201 K. 2011/3533"İKRAH ( Tapu İptali ve Tescil - Haciz Tehdidi İle Temlik Yapılmış Olsa Bile İcra Müdürlüğünün Takipsizlik Nedeniyle İşlemden Kaldırılmış Olup O Tarih İtibariyle Korkunun Ortadan Kalktığı/Davanın Reddi Gereği )
TAPU İPTALİ VE TESCİL ( İkrah Hukuksal Nedenine Dayalı - Haciz Tehdidi İle Temlik Yapılmış Olsa Bile İcra Müdürlüğünün Takipsizlik Nedeniyle İşlemden Kaldırılmış Olup O Tarih İtibariyle Korkunun Ortadan Kalktığı/Davanın Reddi Gereği )
HACİZ TEHDİDİ İLE TEMLİK YAPILMIŞ OLMASI ( İcra Müdürlüğünün Takipsizlik Nedeniyle İşlemden Kaldırılmış Olup O Tarih İtibariyle Korkunun Ortadan Kalktığı/Davanın Reddi Gereği )
HAK DÜŞÜRÜCÜ SÜRE ( Korkunun Silindiği Tarihten İtibaren Bir Yıllık Hak Düşürücü Süre İçerisinde Açılmayan Davanın Reddi Gerektiği )"
30Y1.HD21.10.2010E. 2010/8901 K. 2010/10892"TAPU İPTALİ VE TESCİL DAVASI ( Hile ve İkrah İle İnançlı İşlem Hukuksal Nedenlerine Dayalı - Davacının İbraz Etmiş Olduğu Fatura Çek ve Sair Belgelerin Yazılı Delil Başlangıcı Olarak Kabul Edilip Edilemeyeceği Hususunun Araştırılması Gereği )
HUKUKA AYKIRILIK SEBEPLERİ ( Davacının Birden Fazla Hukuki Nedene Dayalı Açmış Olduğu Davada/Yerel Mahkemece Her Nedenin Ayrı Ayrı İncelenmesi ve Sonucuna Göre Hüküm Verilmesi Gereği - Tapu İptali ve Tescil Davası )
YAZILI DELİL BAŞLANGICI ( Davacının Dava Konusu Oğlunun Borcu Sebebiyle Temlik Ettiğini Yazılı Belge İle İspat Edememiş Olsa Dahi/Mahkemeye Sunmuş Olduğu Fatura Çek ve Sair Belgelerin Delil Niteliğinin Araştırılması Gereği - Hata ve İkrah )
HATA VE İKRAH ( Tapu İptali ve Tescil Davası - Dava Konusu Temlik Sözleşmesinin Aldatılma ya da Tehdite Dayalı Olarak Yapılıp Yapılmadığının Araştırılması Gereği/Eksik Araştırma Sonucu Hüküm Verilemeyeceği )
YEMİN DELİLİ ( Dava Dilekçesinde Her Türlü Delil Denilmek Suretiyle Yemin Deliline de Dayanılmış Olduğu - Davacıya Yemin Deliline de Başvurma Hakkının Olduğunun Hatırlatılması Gerektiği/Tapu İptali ve Tescil Davası )"
30Y9.HD16.3.2009E. 2008/21649 K. 2009/6967"İŞE İADE İSTEMİ ( İş Bulma İmkanının Son Derece Güç Koşullara Bağlı Olduğu Ülkemiz Ekonomik Yapısı İtibari İle Davacı ve Eşinin İş Sözleşmelerinin Feshini Talep Etmelerinin Hayatın Olağan Akışına Uygun Olmadığı - Kabulü Gereği )
İŞ SÖZLEŞMELERİNİN FESHİNİ TALEP ( İşe İade İstemi - İş Bulma İmkanının Son Derece Güç Koşullara Bağlı Olduğu Ülkemiz Ekonomik Yapısı İtibari İle Davacı ve Eşinin İş Sözleşmelerinin Feshini Talep Etmelerinin Hayatın Olağan Akışına Uygun Olmadığından Kabulü Gereği )
BOZMA SÖZLEŞMESİ ( İşe İade İstemi - İş Bulma İmkanının Son Derece Güç Koşullara Bağlı Olduğu Ülkemiz Ekonomik Yapısı İtibari İle Davacı ve Eşinin İş Sözleşmelerinin Feshini Talep Etmelerinin Hayatın Olağan Akışına Uygun Olmadığından Kabulü Gereği )"
30Y11.HD5.2.2007E. 2005/13977 K. 2007/1287"TAZMİNAT ( Hasarlı Trafik Kazası - Kasko Sigorta Poliçesi )
TRAFİK KAZASI ( Tazminat Talebi - Kasko Sigortalısı )
FERAGAT ( Trafik Kazası Nedeniyle Tazminat Talebi - Yetkili Makamların Huzurunda Verilmediği )
TEHDİT ( Tazminat Davasından Feragat Korku Sonucu Verilmesi - Fahiş Menfaat )
FAHİŞ MENFAAT ( Tehdit Olunan Tarafın Müzayaka Hali - Korkunun Nazara Alınması Gerektiği )"
30Y4.HD2.2.2007E. 2007/710 K. 2007/877"KORKUTARAK BOŞ SENET ALMA ( Davacı Senedin Fiziki Şiddet ve Silah Zoruyla Alındığını İddia Etmiş İse de Bu İddiasını İspat Edemediğinden Reddi Gereği )
FASON İŞLER ( Davacı Fasoncu Olup Senedin Fiziki Şiddet ve Silah Zoruyla Alındığını İddia Etmiş İse de Bu İddiasını İspat Edemediği - Fason İşlerde Malzeme Veren Şahsa Boş Senet Verilmesinin Gelenek Haline Geldiği Anlaşıldığından Menfi Tespit Talebinin Reddi Gereği )
BORÇLU OLMADIĞININ TESPİTİ ( Fason İşlerde Malzeme Veren Şahsa Boş Senet Verilmesinin Gelenek Haline Geldiği Anlaşıldığından Reddi Gereği )
MENFİ TESPİT TALEBİ ( Fason İşlerde Malzeme Veren Şahsa Boş Senet Verilmesinin Gelenek Haline Geldiği Anlaşıldığından Reddi Gereği )
SENEDİN İPTALİ TALEBİ ( Davacı Senedin Fiziki Şiddet ve Silah Zoruyla Alındığını İddia Etmiş İse de Bu İddiasını İspat Edemediğinden Reddi Gereği )
İKRAH ( Sözleşmenin Tarafının veya Yakınlarının Zarara Uğratılacağı Hayat veya Kişilik veya Namusuna Derhal Zarar Verilebileceği Korkusuna Dayanmış ve Sağlanan Yararın Orantısız Biçimde Aşırı Olması Gereği )"
30YHGK19.10.2005E. 2005/19-510 K. 2005/586"BONONUN İPTALİ TALEBİ ( Davacının Dava Konusu Senedin Tehditle Alındığına İlişkin İddiası - Bono Değeri Üzerinden Nisbi Harcın Tamamlatılacağı/Maktu Harç Üzerinden Davaya Devam Edilemeyeceği )
NİSPİ HARÇ İKMALİ İÇİN KESİN SÜRE VERİLMESİ ( Dava Dilekçesinde Bono Bedelinin Belirtilmediği Ancak Dosya Münderecatından Bedelin Anlaşıldığı - Harcın Tamamlanmadığı/Maktu Harçla Yetinilerek Davanın Esasının İncelenemeyeceği )
TEHDİTLE ALINDIĞI İDDİA EDİLEN BONONUN İPTALİ TALEBİ ( Bono Değeri Üzerinden Nisbi Harcın Tamamlatılması Gerektiği - Maktu Harçla Yetinilerek Davanın Esasının İncelenemeyeceği )
DAVA DİLEKÇESİNDE BONO BEDELİNİN BELİRTİLMEMESİ ( Tehditle Alındığı İddia Edilen Bononun İptali Davası/Bedelin Dosya Münderecatından Anlaşıldığı - Kesin Süreye Rağmen Nispi Harcın Tamamlanmadığı/Davaya Devam Edilemeyeceği )"
30Y1.HD24.5.2005E. 2005/4789 K. 2005/6405"İKRAH İDDİASINA DAYALI TAPU İPTALİ VE TESCİL TALEBİ ( Davacının Baskı ve Tehdit Bulunduğunu İspat Yükümlülüğü )
BASKI VE TEHDİT BULUNDUĞUNU İSPAT YÜKÜMLÜLÜĞÜ ( İkrah İddiasına Dayalı Tapu İptali ve Tescil Davasında Davacının )
TAPU İPTALİ VE TESCİL DAVASI ( Kooperatif Hisse Devrinin ve Buna Bağlı Tapu Devrinin Baskı ve Tehdit Sonucu Yapıldığı İddiasının Davacı Tarafından İspat Edilmesi Yükümlülüğü )
KOOPERATİF HİSSE DEVRİNİN VE BUNA BAĞLI TAPU DEVRİNİN BASKI VE TEHDİT SONUCU YAPILDIĞI İDDİASI ( Tapu İptali ve Tescil Talebi - İkrah İddiasını Davacının İspat Yükümlülüğü )
İSPAT KÜLFETİ ( Kooperatif Hisse Devrinin ve Buna Bağlı Tapu Devrinin Baskı ve Tehdit Sonucu Yapıldığına İlişkin İkrah İddiası )"
30YHGK4.5.2005E. 2005/1-250 K. 2005/309"ARA KARARIN AÇIK OLMASI ( Davacı Yanın Tanık Dinletme İsteminin Reddedilmesine Dair Verdiği Karara Verilen Kesin Süre Gerekçe Olarak Gösterilmiş İse De Bu Sürenin Veriliş Biçimi Usule Uygun Olmadığı - Tapu İptali ve Tescil )
EHLİYETSİZLİK ( Tapu İptali ve Tescil - Sözleşme İptal Edilmekle Yapıldığı Andan İtibaren Ortadan Kalkacağı İçin Yerine Getirilen Edim Ayni Bir İstihkak Davası Bunun Mümkün Olmadığı Hallerde Sebepsiz Zenginleşme Davası İle Geri İstenebildiği )
HİLE ( Tapu İptali ve Tescil - Aldatılan Taraf Hileyi Öğrendiği Tarihten İtibaren Bir Yıl İçinde Hakkını Kullanmak Suretiyle Hukuki İlişkiyi Geçmişe Etkili Olarak Ortadan Kaldırabilir Ve Verdiği Şeyi Geri İsteyebildiği )
KESİN SÜRE ( Davacı Yanın Tanık Dinletme İsteminin Reddedilmesine Dair Verdiği Karara Verilen Kesin Süre Gerekçe Olarak Gösterilmiş İse De Bu Sürenin Veriliş Biçimi Usule Uygun Olmadığı - Tapu İptali ve Tescil )
TAPU İPTALİ VE TESCİL ( Sözleşme İptal Edilmekle Yapıldığı Andan İtibaren Ortadan Kalkacağı İçin Yerine Getirilen Edim Ayni Bir İstihkak Davası Bunun Mümkün Olmadığı Hallerde Sebepsiz Zenginleşme Davası İle Geri İstenebildiği )
İKRAH ( Korkunun Kalktığı Tarihten İtibaren Bir Yıllık Hak Düşürücü Süre İçerisinde Hiçbir Şekle Bağlı Olmadan Karşı Tarafa Yöneltilecek Tek Taraflı Sarih ve Zımni Bir İrade Açıklaması İle Sözleşmeyi Feshedilebileceği Gibi İptal Hakkının Defi veya Dava Yoluyla da Kullanılabildiği )"
30Y15.HD14.4.2005E. 2004/3524 K. 2005/2294"İKRAH ( Bir Hakkın Veya Yasal Bir Yetkinin Kullanılacağı Tehdidi İle Yapılan Sözleşmede Tehdidin Sonuç Doğurması İçin Tehdit Edilenin Müzayaka Halinden Yararlanılarak Yapılması Ve Tehdit Eden İçin Fahiş Bir Menfaat Oluşturması Gereği )
KORKUTMA VE TEHDİT ( Sonucu Yapılan Sözleşmelerin Ve Taahhütlerin Geçersiz Olduğu )
BİR HAKKIN YA DA YASAL BİR YETKİNİN KULLANILACAGI TEHDİDİ İLE YAPILAN SÖZLEŞME ( Tehdidin Sonuç Doğurması İçin Tehdit Edilenin Müzayaka Halinden Yararlanılarak Yapılması Ve Tehdit Eden İçin Fahiş Bir Menfaat Oluşturması Gereği )"
30Y17.HD31.3.2005E. 2005/2916 K. 2005/3210"KESİN SÜRENİN GEÇERLİLİĞİNİN ŞARTLARI ( Davadan Tehdit Nedeniyle Feragat Ettiğini İddia Eden Davacıya Verilen Kesin Mehille İlgili Gerekli İhtaratın Yapılması Mecburiyeti )
DAVADAN FERAGATİN TEHDİTTEN KAYNAKLANDIĞI İDDİASI ( Bu Hususta Tanık Dinletmek İçin Süre İsteyen Davacıya Mahkemece Verilen Kesin Mehille İlgili İhtaratın Yapılması Mecburiyeti )
FERAGAT BEYANININ TEHDİTTEN KAYNAKLANDIĞI İDDİASI ( Hu Hususta Tanık Dinletmek İçin Süre İsteyen Davacıya Mahkemece Verilen Kesin Mehille İlgili İhtarat Yapılması Gereği )
İHTARAT YAPILMASI MECBURİYETİ ( Kesin Mehilin Geçerli Olabilmesi İçin - Davadan Feragatinin Tehditten Kaynaklandığını İddia Eden Davacının Bu Hususta Tanık Dinletmek İçin Mehil İstemesi )"
30Y1.HD20.9.2004E. 2005/8269 K. 2005/9833"TAPU İPTALİ VE TESCİL ( İkraha Dayalı - Korkunun Kalktığı Tarihten İtibaren Bir Yıllık Hak Düşürücü Süre İçerisinde Sözleşme Karşı Tarafa Yöneltilecek Tek Taraflı Sarih ve Zımni Bir İrade Açıklaması İle Feshedilebileceği Gibi Def'i Veya Dava Yoluyla da Hullanılabileceği )
İKRAH ( Dayalı Tapu İptali ve Tescil - Mahkemece İleri Sürülen Vakıalar Üzerinde Yeterince Durulmadan Davada Söz Edilmeyen Muvazaa Nedeninden Bahisle Karar Verilemeyeceği )
HİLE ( Dayalı Tapu İptali ve Tescil - Taraflardan Biri Diğer Tarafın Kasıtlı Aldatmasıyla Sözleşme Yapmaya Yöneltilmişse Hata Esaslı Olmasa Bile Aldatılan Taraf İçin Sözleşmenin Bağlayıcı Sayılamayacağı )
HİLE VE İKRAHA DAYALI TAPU İPTALİ VE TESCİL ( Mahkemece İleri Sürülen Vakıalar Üzerinde Yeterince Durulmadan Davada Söz Edilmeyen Muvazaa Nedeninden Bahisle Karar Verilemeyeceği )"
30YHGK23.6.2004E. 2004/15-377 K. 2004/378"İKRAH İDDİASI ( Eser Sözleşmesinden Kaynaklanan Hakedişlere İlişkin Fiyat Tutanağında Belirlenen Metrekare Fiyatının Artırılması Talebi - İkrah İddiasının Davacı Tarafından İspatlanması Gereği )
ESER SÖZLEŞMESİNDEN KAYNAKLANAN HAKEDİŞLERE İLİŞKİN FİYAT TUTANAĞININ İKRAH SONUCU İMZALANDIĞI İDDİASI ( Tutanakta Belirlenen Metrekare Fiyatının Artırılması Talebi - İkrah İddiasının Davacı Tarafından İspatlanması Gereği )
FİYAT TUTANAĞININ İKRAH SONUCU İMZALANDIĞI İDDİASI ( Eser Sözleşmesinde Yüklenicinin - Fiyatın Artırılması Talebi - İkrah İddiasının İspat Edilmesi Mecburiyeti )
KESİN HESAP AŞAMASINDA BELİRLENEN FİYATLARA İTİRAZ ETMEYEN YÜKLENİCİ ( Sonradan Fiyat Tutanağına ve Hesaplanan İmalatlara Yönelik İtirazlarının Dinlenemeyeceği )
HAKEDİŞLERİN HESAPLANMASI USULÜ ( İmalatın Yapıldığı Yıllar Fiyatıyla Hesaplama Yapılması Gereği - Davanın Açıldığı Yıla Göre Hesaplama Yapan Bilirkişi Raporunun Hükme Esas Alınamayacağı )"
30YHGK23.6.2004E. 2004/1-379 K. 2004/382"TAPU İPTALİ VE TESCİL TALEBİ ( Eyhliyetsizlik Hile ve İkrah İddialarıyla - Dava Sürerken Davacının Ölmesi/Mahkemece Tüm Mirasçılar Davaya Dahil Edilerek Yargılamaya Devam Edilmesi Gereği )
EHLİYETSİZLİK HİLE VE İKRAH İDDİALARINA DAYALI TAPU İPTALİ VE TESCİL TALEBİ ( Dava Sürerken Davacının Ölümü - Mirasçılar Arasında Mecburi Dava Arkadaşlığı Bulunması/Mahkemece Tüm Mirasçıların Davaya Dahil Edilmesi Gereği )
MECBURİ DAVA ARKADAŞLIĞI ( Dava Devam Ederken Davacının Ölümü Halinde Mirasçılar Arasında - Mahkemece Tüm Mirasçıların Davaya Dahil Edilmesi Gereği )
MİRASÇILAR ARASINDA MECBURİ DAVA ARKADAŞLIĞI BULUNMASI ( Dava Devam Ederken Davacınn Ölmesi - Mahkemece Tüm Mirasçıların Davaya Dahil Edilmesi Gereği )"
30YHGK31.3.2004E. 2004/3-192 K. 2004/174"İBRANAMENİN İPTALİ DAVASI ( İkrah Nedeniyle - Kamulaştırmadan Doğan Alacağın Tahsili İçin Düzenlenen ve Korkutma Hukuki Sebebi İle İlletli Olmayan/İptaline Hükmedilemeyeceği )
İKRAH NEDENİYLE İBRANAMENİN İPTALİ DAVASI ( Kamulaştırmadan Doğan Alacağın Tahsili İçin Düzenlenen ve Korkutma Hukuki Sebebi İle İlletli Olmayan - İptaline Hükmedilemeyeceği )
SÖZLEŞMENİN GEÇERLİĞİNİ ETKİLEYEN İKRAH ( Sözleşmenin Tehdidin Yarattığı Korku Sonucu Yapılmış Bulunması ve Hukuka Aykırı Sayılması Gereği - Kamulaştırmadan Doğan Alacağın Tahsili İçin Düzenlenen İbraname )
KAMULAŞTIRMADAN DOĞAN ALACAK ( Tahsili İçin Düzenlenen ve Korkutma Hukuki Sebebi İle İlletli Olmayan İbraname - İkrah Nedeniyle İptaline Hükmedilemeyeceği )"
30Y1.HD8.3.2004E. 2004/2336 K. 2004/2386"TAPU İPTALİ VE TESCİL ( Temlik Edilen Taşınmazın Bedelinin Ödenmemesi Ve Tehditle Davacının Elinden Alınması Nedeniyle Bu Davanın Açılması )
MANEVİ TAZMİNAT ( Temlik Edilen Taşınmazın Bedelinin Ödenmemesi Ve Tehditle Davacının Elinden Alınması Nedeniyle Açılan Tapu İptali Ve Tescil Davasına Karşı Açılan Karşılık Dava Açılması )
İKRAH ( Temlik Edilen Taşınmazın Bedelinin Ödenmemesi Ve Tehditle Davacının Elinden Alınması Nedeniyle Açılan Tapu İptali Ve Tescil Davası Açılması )"
30Y1.HD22.1.2003E. 2003/52 K. 2003/762"İKRAH ( Hak Düşürücü Sürenin Başlangıcı - Endişenin Ortadan Kalktığı Kişinin Kendisini Psikolojik Açıdan Güven İçerisinde Hissettiği An )
İKRAHTA HAK DÜŞÜRÜCÜ SÜRENİN BAŞLANGICI ( Endişenin Ortadan Kalktığı Kişinin Kendisini Psikolojik Açıdan Güven İçerisinde Hissettiği An )
TAPU İPTALİ VE TESCİL ( İkrah Hukuksal Nedenine Dayanılması - Hak Düşürücü Sürenin Başlangıcı )"
30YHGK21.3.2001E. 2001/2-249 K. 2001/283"EVLENMENİN FESHİ İSTEMİ ( Nikahta Baskı ve Tehdit İddiası - Zorla Kaçırılan ve Baskı Altında Bulunan Davacının Nikahtan Hemen Sonra Neden Zabıtaya Sığınmadığı Hususunun Tartışılamayacağı )
TEHDİT VE BASKI ALTINDA EVLENMEK ( Zorla Kaçırılan ve Baskı Altında Bulunan Davacının Nikahtan Hemen Sonra Neden Zabıtaya Sığınmadığı Hususunun Tartışılamayacağı - Evlenmenin Feshi Davasının Kabulü )
NİKAHIN BASKI VE TEHDİTLE YAPILDIĞI İDDİASI ( Evlenmenin Feshi Davası - Zorla Kaçırılan ve Baskı Altında Bulunan Davacının Nikahtan Hemen Sonra Neden Zabıtaya Sığınmadığı Hususunun Tartışılamayacağı )"
30Y3.HD12.10.2000E. 2000/8427 K. 2000/9776"İBRANAMENİN İPTALİ ( Sözleşmenin Geçerliğini Etkileyen Bir İkrahtan Söz Edilmesi İçin İradesi Sakatlanan Taraf Bir Tehdide Maruz Kalmalı Yapılan Tehdit Ağır ve Derhal Vukubulacak Bir Tehlikenin Mevcut Olduğu Kanaatini Uyandırması Gereği )
İKRAH ( İradesi Sakatlanan Taraf Bir Tehdide Maruz Kalmalı Yapılan Tehdit Ağır ve Derhal Vukubulacak Bir Tehlikenin Mevcut Olduğu Kanaatini Uyandırması Gereği - İbranamenin İptali )
BİR HAKKIN VEYA KANUNİ YETKİNİN KULLANILMASI ( Sözkonusu Olmadıkça Tehdidin Hukuka Aykırı Olduğu - Bir Hakkın veya Kanuni Yetkinin Kullanılacağı Tehdidinin Tehdit Olunan İçin Yarattığı Güç Durumdan Aşırı Menfaat Elde Etmek Üzere Yararlanılmışsa Yapılan Tehdit Yine Hukuka Aykırı Olduğu )"
30Y3.HD12.10.2000E. 2000/8362 K. 2000/9775"İKRAHIN UNSURLARI ( Baskı ve Kandırma Neticesi Kendilerinden İbraname Alındığını İddia Eden Davacılar
İBRANAMENİN İPTALİ TALEBİ ( İkrah İddiasının İncelenmesi)"
30YHGK4.11.1998E. 1998/9-738 K. 1998/789"İŞ ŞARTLARINDA ESASLI DEĞİŞİKLİK ( Hizmet sözleşmesinin yorumu )
İŞ YERİ DEĞİŞİKLİĞİ
KIDEM TAZMİNATI ( İş şartlarında esaslı değişiklik )
İŞ AKDİNİN HAKLI FESHİ
İŞYERİNİN DEĞİŞMESİ"
30Y2.HD9.7.1997E. 1997/7595 K. 1997/8078"MÜLKİYETİN DEVRİNE İLİŞKİN SÖZLEŞME ( Sözleşmenin Muvazaa ve Tehditle Yapılması )
MUVAZAA VE TEHDİTLE YAPILAN MÜLKİYETİN DEVRİNE İLİŞKİN SÖZLEŞME ( Tehdite Dayanan İptal Davasının Kabulü )"
30Y13.HD23.1.1997E. 1997/13 K. 1997/233"MANEVİ CEBİR ( Okula Kayıt Sırasında Yapılan Bağışın Cebir Sonucu Olduğu İddiası )
OKUL KORUMA DERNEĞİNE BAĞIŞ ( Manevi Cebir Altında Verildiği İddiası )"
30YHGK3.6.1992E. 1992/12-283 K. 1992/366"HACİZ BASKISI İLE BORCUN KABULÜ
TETKIK MERCİİNİN GÖREVLERİ
İKRAH ( Haciz baskısı )
TAKIBE İTİRAZ"
30YHGK1.5.1991E. 1991/1-133 K. 1991/229"HUKUKİ NEDENİN GÖSTERİLMESİ ( Birkaç Hukuki Nedenin Birarada Gösterilmesi )
BİRKAÇ HUKUKİ NEDENİN BİRARADA GÖSTERİLMESİ ( Hata, Hile ve Gabin Sebeplerine Dayanma )
HATA, HİLE, GABİN SEBEPLERİNE DAYANMA ( Sebeplerin Birbiriyle Çelişmemesi Zorunluluğu )"
30YHGK1.4.1987E. 1986/11-246 K. 1987/265"MENFİ TESPİT DAVASI ( İkrahta Bulunulmuş Olması )
İKRAH ŞARTLARI ( Ağır ve Derhal Vuku Bulacak Bir Tehlikeye Uğranıldığının Kanıtlanması )
AĞIR VE DERHAL VUKU BULACAK BİR TEHLİKEYE UĞRANILMASI ( İkrah Olması )
TANIKLARIN İNANDIRICI TANIKLIKTA BULUNMAMALARI ( İkrah Olgusunun Reddedilmesi )
İKRAH ( Bono iptalinde )
BONO İPTALİ ( İkrah )
KARI KOCA ARASINDA HUKUKİ MUAMELELER ( İkrah )"
30YHGK1.4.1987E. 1986/11-153 K. 1987/260"MENFİ TESPİT DAVASI ( Tahliye Korkusu Altında İmzalattırılan Bonoların İptali İstemi )
TAHLİYE KORKUSU ALTINDA İMZALATTIRILAN BONO ( Manevi İkrah Altında Bulunma )
İKRAH NEDENİYLE İPTAL ( Tehdidin Uyandırdığı Korku İle Hukuki İşlem Arasında İlliyet Bağının Bulunması )
FAHİŞ MENFAAT ( Manevi İkraha Hükmedilmesi )
İKRAH ( Tahliye tehdidi )
TAHLİYE TEHDİDİ ( İkrah )
FAHİŞ MENFAAT İSTIHSALİ ( İkrah )
MÜZAYAKA HALİNE DÜŞMEK ( İkrah )
İLLİYET BAĞI ( İkrah )
BONO İPTALİ ( İkrah )"
30YHGK28.6.1985E. 1984/13-208 K. 1985/654"SATIŞ VAADİ SÖZLEŞMESİ ( Kadının Birlikte Yaşamaya Devam Ettiği Kocasının Tehdidiyle Vaatte Bulunduğunu İddia Etmesi )
İKRAH ( Kadının Aynı Evde Yaşamaya Devam Ettiği Kocasının Tehdidiyle Vaatte Bulunduğunu İddia Etmesi )
TANIK DELİLİ ( Satış Vaadinin Kocanın İkrahı Sonucu Yapıldığı İddiası )"
30Y2.HD21.6.1984E. 1984/5635 K. 1984/5826"MİRAS SÖZLEŞMESİNİN İPTALİ ( İradeyi Fesada Uğratan Sebeplerin Bulunması )
BOŞANMADAN ÖNCE YAPILMIŞ ÖLÜME BAĞLI TASARRUF ( Eşlerin Elde Ettikleri Yararları Yitirmeleri )
İRADEYİ SAKATLAYAN SEBEPLER ( Miras Sözleşmesinin İptali )
ÖLÜME BAĞLI TASARRUFLAR ( Boşanmadan Önce Yapılmış Olması )"
30Y13.HD1.5.1984E. 1984/1606 K. 1984/3293"İKRAHIN İSBATI
İKRAH DEF'İ"
30Y13.HD19.10.1982E. 1982/4652 K. 1982/6044"İKRAH ( Bir hakkın veya kanuni selahiyetin istenmesi )
MÜZAYAKA HALİ ( İkrah )
FAHİŞ MENFAAT ( İkrah )"
30YHGK18.11.1981E. 1979/4-182 K. 1981/740"İKRAH ( Belge tanıklarının dinlenme zorunluğu )"
30Y1.HD2.5.1978E. 1978/3138 K. 1978/6251"İKRAH ( Ağabeyin tehdidi )
AĞABEYİN TEHDİDİ ( İkrah )
GABİN İKRAH ( Gayrımenkul satımı )"
30Y1.HD7.4.1975E. 1975/3370 K. 1975/3398"İKRAH ( Tapulu yerin haricen satışı )"
30YHGK12.3.1975E. 1974/1086 K. 1975/330"TEHDİDLE BONO İMZALATMAK
İKRAH ( Bono iptali )
BONO İPTALİ ( İkrah )"
30Y4.HD10.5.1974E. 1973/2723 K. 1974/2435"TEHDİDİN İSBATI"
30Y4.HD19.2.1974E. 1973/12790 K. 1974/75"İKRAH
GABİN"
30Y12.HD28.12.1973E. 1972/12004 K. 1973/11888"İKRAH İDDİASI İCRAYI DURDURMAZ"
30YHGK13.1.1971E. 1970/84 K. 1971/2"İKRAH ( Bir hakkın kullanılması )
HAKKIN KULLANILMASI TEHDİDİ"
30Y4.HD4.11.1969E. 1969/148 K. 1969/1698"İKRAHIN NİTELİĞİ
İKRAHIN KAPSAMI
SIRRIN AÇIKLANMASI TEHDİDİ"
30Y4.HD7.2.1969E. 1968/7513 K. 1969/1207"İKRAH
HAKKIN KULLANILACAĞI TEHDİDİ
HAKKIN KULLANILACAĞI ŞARTLARI"
30Y4.HD6.1.1969E. 1968/8692 K. 1969/141"İKRAH VE EHLİYETSİZLİK"
30Y4.HD25.6.1968E. 1967/8417 K. 1968/5402"İRADEYİ FESADA UĞRATAN NEDENLER
İKRAH"
30Y4.HD9.11.1967E. 1966/9454 K. 1967/8428"İKRAHIN ŞARTLARI
KAMU TÜZEL KİŞİSİNİN İKRAHI"
30Y4.HD25.9.1967E. 1967/5568 K. 1967/6746"İKRAH ( Nikaha gitmeme tehdidi )
NİKAHA GİTMEME TEHDİDİ ( İkrah )"
30Y4.HD2.5.1967E. 1967/2642 K. 1967/3792"İKRAH ( Hakkın kullanılması tehdidi )
HAKKIN KULLANILMASI TEHDİDİ ( İkrah )"
30Y4.HD2.12.1965E. 1964/9295 K. 1965/6717"İKRAH ( Hakkın kullanılması tehdidi )"
30Y4.HD20.5.1965E. 1964/5161 K. 1965/2744"İKRAH ( Kadının yuvadan ayrılma tehdidi )
İKRAH İLE HİLE BİRLEŞMEZ"
30YHGK14.10.1964E. 1963/2/1227 K. 1964/629"ÖLÜME BAĞLI TASARRUFLARDA İKRAH
İKRAH ( Ölüme bağlı tasarruf )"
30Y4.HD15.9.1964E. 1963/13173 K. 1964/4368"İKRAH ( Kesinleşmiş borcun icrası )
İCRA KOĞUŞTURMASI İLE TEHDİD"
30YHGK18.9.1963E. 1963/6-5 K. 1963/57"İKRAH ( Tahliye taahhüdü )
TAHLİYE TAAHHÜDÜ ( İkrah )"

Madde 31

YARGITAY

31Y15.HD29.1.2016E. 2015/5982 K. 2016/537"ESER SÖZLEŞMESİNDEN KAYNAKLANAN ALACAĞIN TAHSİLİ (Uyuşmazlık Sözleşme Kapsamı Dışında İş Yapılıp Yapılmadığı Hususundan Kaynaklanmakta Olup Uyuşmazlığın İşin Yapıldığı İddia Olunan Tarihte Yürürlükte Bulunan Eser Sözleşmesini Düzenleyen 355 Vd. Md.leri İle 4735 S. Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu Hükümlerine Göre Çözümlenmesi Gerektiği)
SÖZLEŞME KAPSAMI DIŞINDA İŞ YAPILIP YAPILMADIĞI HUSUSUNDAN KAYNAKLANAN DAVA (Uyuşmazlığın İşin Yapıldığı İddia Olunan Tarihte Yürürlükte Bulunan Eser Sözleşmesini Düzenleyen 355 Vd. Md.leri İle 4735 S. Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu Hükümlerine Göre Çözümlenmesi Gerektiği)
HAKEDİŞ BELGESİ VE FATURA DÜZENLENMEMİŞ OLMASI (Sebebiyle Bu İşlerin Davalı Adına Bedelsiz Olarak Yapıldığı (Bağış) Kabul Edilerek ve Olayda Uygulama Yeri Bulunmayan 1 Yıllık Hak Düşürücü Sürenin Dolmuş Olduğu Belirtilerek Davanın Reddine Karar Verilmesinin Doğru Olmadığı - Eser Sözleşmesinden Kaynaklanan Alacağın Tahsili)"
31Y11.HD5.11.2015E. 2015/3202 K. 2015/11608"ŞİRKETİN HÜKMEN TESCİLİ ( Devre Bahis Hisselerin Devir Tarihine Kadar Olan Bilumum Vergi Harç ve Rüsumlarının Devreden Ortağa Devir Tarihinden Sonrakilerin İse Devir Alanlara Ait Olacağının Kararlaştırıldığı - Hisse Devir Sözleşmesinin İptalini Gerektiren Hile Durumunun Söz Konusu Olmadığı )
LİMİTED ŞİRKETTE HİSSE DEVRİ ( Hile Maddi Vakıasının İspat Edilemediği - Limited Şirket Hissesi Devir Alan Davacıların Hisselerini Devir Aldığı Şirketin Vergi Borcu Olup Olmadığını Araştırma Konumunda Olduklarının Gözetilmesi Gerektiği )
ZAMANAŞIMI ( Pay Devri Şirket Pay Defterine Tescil İle Tekemmül Ettiğinden Zamanaşımının Başlangıç Tarihinin de Devrin Pay Defterine Tescil Tarihinden Başlayacağı - Hisse Devir Sözleşmeleri Pay Defterine Tescil Edildiği Tarih Gözönüne Alındığında Dava Konusu Olayda Beş Yıllık Zamanaşımı Süresinin Geçmediği )
HAK DÜŞÜRÜCÜ SÜRE ( Limited Şirket Hisse Devir Sözleşmelerinin Hile Nedeniyle Feshi - Mahkemenin Kabulü Gibi Hile İddiası Bakımından Bir Yıllık Hak Düşürücü Süre Geçmeden Dava Açıldığından İşin Esasına Girilmesinin Yerinde Olduğu )"
31Y1.HD2.7.2015E. 2014/8891 K. 2015/9631"HİLE HUKUKSAL NEDENİNE DAYALI TAPU İPTALİ VE TESCİL İSTEMİ ( Hukuki Nitelendirmeyi Yapmak ve Ona Uygun Yasal Düzenlemeyi Tayin ve Tespit Ederek Uygulama Görevinin Mahkede Olduğu - Davacının Muris Muvazaası Nedenine Değil de Hile Hukuksal Nedenine Dayandığı/Hile Hukuksal Nedeni Yönünden İnceleme ve Araştırma Yapılmadan Sonuca Gidilemeyeceği )
ALDATMANIN İSPATI ( Taraflardan Birinin Diğer Tarafın Kasıtlı Aldatmasıyla Sözleşme Yapmaya Yöneltilmesi Halinde Hata Esaslı Olmasa Bile Aldatılan Taraf İçin Sözleşmenin Bağlayıcı Olmadığı - Hilenin Her Türlü Delille İspat Edilebileceği/İptal Hakkının Kullanılmasının Hiçbir Şekle Bağlı Olmadığı ve Hilenin Öğrenildiği Tarihten İtibaren İtibaren Bir Yıllık Hak Düşürücü Süre İçerisinde Kullanılması Gerektiği )
HAK DÜŞÜRÜCÜ SÜRE ( Taraflardan Birinin Diğer Tarafın Kasıtlı Aldatmasıyla Sözleşme Yapmaya Yöneltilmesi Halinde Hata Esaslı Olmasa Bile Aldatılan Taraf İçin Sözleşmenin Bağlayıcı Olmadığı - Hilenin Her Türlü Delille İspat Edilebileceği/İptal Hakkının Kullanılmasının Hiçbir Şekle Bağlı Olmadığı ve Hilenin Öğrenildiği Tarihten İtibaren İtİbaren Bir Yıllık Hak Düşürücü Süre İçerisinde Kullanılacağı )
MİRAS ŞİRKETİNE TEMSİLCİ ATANMASI ( Tapu İptali ve Tescil İstemi - Terekenin Elbirliği Mülkiyetine Tabi Olduğu ve Dava Dışı Mirasçıların Bulunduğu Gözetilerek Davaya Katılmayan Mirasçıların Olurlarının Alınması ya da Miras Şirketine Atanacak Temsilci İle Davanın Sürdürülmesi Gerektiği )
TARAF TEŞKİLİ ( Tapu İptali ve Tescil İstemi - Terekenin Elbirliği Mülkiyetine Tabi Olduğu ve Dava Dışı Mirasçıların Bulunduğu Gözetilerek Davaya Katılmayan Mirasçıların Olurlarının Alınması ya da Miras Şirketine Atanacak Temsilci İle Davanın Sürdürüleceği )"
31Y22.HD28.5.2015E. 2014/8679 K. 2015/18930"KIDEM VE İHBAR TAZMİNATI İLE DİĞER İŞÇİLİK ALACAKLARI TALEBİ ( Davanın Açıldığı Sırada Alacağın Miktar ve Değerinin Tam Olarak Belirlenememesi Durumunda Belirsiz Alacak Davası Açılabileceği - Alacağın Belirlenebilir Olması Durumunda Belirsiz Alacak Davası Açılamacağı/Fazla Çalışma Alacağının Belirsiz Alacacak Niteliği )
FAZLA ÇALIŞMA ÜCRETİ İLE ULUSAL BAYRAM VE GENEL TATİL ÇALIŞMA ÜCRETİ ( Eldeki Davada Belirsiz Alacak Davasının Konusunu Oluşturabileceğinin Kabulü - Belirsiz Alacak Davası/İşçi Alacağının Belirlenebilir Mahiyeti Bulunduğu Bir Kısım Alacak Talepleri İçin Belirsiz Alacak Davası Açılamacağı/Hukuki Yarar Bulunmadığı )
BELİRSİZ ALACAK DAVASI ( Eldeki Dava Bakımından Davacının Fazla Çalışma Ücretiyle Ulusal Bayram ve Genel Tatil Çalışma Ücreti Dışındaki Talepleri Belirsiz Alacak Davasının Konusunu Oluşturmayacağı/Bu Taleplere Yönelik Davaların Hukuki Yarar Yokluğundan Reddine Karar Verileceği - Kıdem ve İhbar Tazminatı Davası/İşçi Alacağı )
BELİRSİZ ALACAK DAVASINDA HUKUKİ YARAR ( Alacağın Belirlenebilir Nitelik Kazanması Durumu - Şartları Bulunmadığı Halde Dava Dilekçesinde Davanın Belirsiz Alacak Davası Olarak Açıldığı Durumda Davacıya Herhangi Bir Süre Verilmeden Hukuki Yarar Yokluğundan Davanın Reddi Yoluna Gidileceği/Belirsiz Alacak/İşçi Alacağı Davası )
İŞÇİ TARAFINDAN DÜZENLENEN İBRANAME ( Bazı Alacaklar Bakımından Makbuz Niteliği Bulunduğu/İrade Fesadı Denetimi Yapılması Gereği - İş İlişkisi Devam Ederken Düzenlenen İbranamenin Geçersiz Olduğu/Mahkemece Savunmayla Çelişmeyen İbranameye Değer Verileceği/Kıdem ve İhbar Tazminatı ile Diğer İşçi Alacakları Talebi )"
31Y1.HD13.5.2015E. 2014/6936 K. 2015/7179"SATIŞ BEDELİ ÖDENMEDEN TAŞINMAZI DEVRETME ( Hile Hukuksal Nedenine Dayalı Taşınmaz Bedelinin Tahsili İstemi - Resmi Senette Satış Bedeli Ödenmediği Takdirde Taşınmazın Mülkiyetinin İade Edileceğine Dair İhtirazi Kayıt Dermeyan Edilmediği/Davanın Reddi Gerektiği )
HİLE HUKUKSAL NEDENİNE DAYALI TAPU İPTALİ VE TESCİL İSTEMİ ( Hak Düşürücü Süre - Davacının Taşınmazdaki Payını Satış Yoluyla Devrettiği Tarih İle Davanın Açıldığı Tarih Arasında Bir Yıldan Fazla Olduğu/Davalının Hileli Davranışlarını Daha Sonraki Bir Tarihte Öğrendiğini İddia Etmediği - Davanın Reddi Doğru Olduğu )
ALICININ TEMERRÜDÜ ( Hile Hukuksal Nedenine Dayalı Taşınmaz Bedelinin Tahsili İstemi - Resmi Senette Satış Bedeli Ödenmediği Takdirde Taşınmazın Mülkiyetinin İade Edileceğine Dair İhtirazi Kayıt Dermeyan Edilmediği/Davacının Alacak İddiasının Dinlenme Olanağı Bulunmadığı )
ALACAK İSTEMİ ( Hile Hukuksal Nedenine Dayalı Taşınmaz Bedelinin Tahsili İstemi - Resmi Senette Satış Bedeli Ödenmediği Takdirde Taşınmazın Mülkiyetinin İade Edileceğine Dair İhtirazi Kayıt Dermeyan Edilmediği/Davanın Kabulünün Bozma Nedeni Olduğu )"
31Y7.HD26.2.2015E. 2015/3019 K. 2015/2685"İŞÇİLİK ALACAKLARI DAVASI ( İbranamelerin Asılları Getirtilerek Davacının İbranamenin İçeriği ve İbranamenin Altında Bulunan İmzasına Dair Beyanlarının Alınması İmza İnkarında Bulunulması Halinde İmza İncelemesi Yaptırılması Gerektiği )
İBRANAME ( Geçersiz Olduğu Gerekçesiyle İbranamelere Nazara Alınmadan Hüküm Kurulmuş İse de İbranamelerin Asılları Getirtilerek Davacının İbranamenin İçeriği ve İbranamenin Altında Bulunan İmzasına Dair Beyanlarının Alınması Gerektiği - İşçilik Alacakları Davası )
İMZA İNCELEMESİ ( İşçilik Alacakları Davası - Davacının İbranamenin İçeriği ve İbranamenin Altında Bulunan İmzasına Dair Beyanlarının Alınması İmza İnkarında Bulunulması Halinde İmza İncelemesi Yaptırılması Gerektiği )
MAHSUP ( Hükme Esas Alınan Bilirkişi Raporunda Değinildiği Üzere Mahsuba Karar Verilecek İse Buna Yönelik Yapılan Alternatif Hesaplamaya İtibar Edilerek Hüküm Kurulması Gerektiği - İbranamelerin Geçersiz Olduğu Gerekçesiyle İbranamelere Nazara Alınmadan Hüküm Kurulmasının Hatalı Olduğu/İşçilik Alacakları Davası )"
31Y7.HD24.6.2014E. 2014/6653 K. 2014/14266"FESHİN GEÇERSİZLİĞİNİN TESPİTİ İSTEMİ ( İş Sözleşmesinin İstifa İle Sona Ermesi - Davalı İşveren Tarafından Yürütülen Prosedürün İkale Bozma Sözleşmesi Olarak Değerlendirilmesinin Somut Olayda Mümkün Olmadığı Çünkü İş Sözleşmesini Sonlandırma Talebinin İşçiden Geldiği Tereddüde Yer Bırakmayacak Şekilde İspatlanmadığı )
İŞ SÖZLEŞMESİNİN İSTİFA İLE SONA ERMESİ ( Feshin Geçersizliğinin Tespiti İstemi - Davacının İş Sözleşmesinin Davalı Tarafından Sonlandırıldığı Feshin Haklı ve Geçerli Nedenle Yapıldığı İspatlanmadığından Davanın Kabulü Yerine Reddine Karar Verilmesinin Hatalı Olduğu )
KIDEM TAZMİNATI İSTEMİ ( Feshin Geçersizliğinin Tespiti İstemi - İşçinin İstifa Ettiğini İddia Edip İşçiye Kıdem ve İhbar Tazminatının Ödenmesinin Çelişkili Bir Davranış Olduğu )
İHBAR TAZMİNATI İSTEMİ ( Feshin Geçersizliğinin Tespiti İstemi - İşçinin İstifa Ettiğini İddia Edip İşçiye Kıdem ve İhbar Tazminatının Ödenmesinin Çelişkili Bir Davranış Olduğu/Davalı İşveren Tarafından Yürütülen Prosedürün İkale Bozma Sözleşmesi Olarak Değerlendirilmesinin Somut Olayda Mümkün Olmadığı )"
31Y1.HD10.3.2014E. 2013/18679 K. 2014/5193"VEKALET GÖREVİNİN KÖTÜYE KULLANILMASI NEDENİYLE TAPU İPTALİ VE TESCİL ( Olmadığı Takdirde Tenkis Talebi - Vekilin Vekil Edenin Yararı ile Bağdaşmayacak Eylem ve İşlemlerden Kaçınacağı/Vekalet Aktinin Güven Esasına Dayalı Olduğunun Kabulü )
VEKİLİN VEKALET VERENİN YARARINA YAPMIŞ OLDUĞU İŞLEMLER ( İyiniyetli Üçüncü Kişilerin Korunacağı - Ancak Üçüncü Kişi ile Vekil Arasında Çıkar ve İşbirliği İçerisinde Kötüniyetli Bir Durum Bulunması Halinde Dürüstlük Kuralının Cari Olduğu )
ÜÇÜNCÜ KİŞİNİN KÖTÜNİYETLİ OLMASI ( Dürüstlük Kuralı Gereği Yapılan İşlemin Geçerliliği Bulunmadığı - Ancak Üçüncü Kişinin İyiniyetli Bulunması Halinde Vekil Görevini Kötüye Kullanmış Olsa Dahi Vekil Edenin Sözleşme ile Bağlı Olacağı )
VEKİL EDENİN SÖZLEŞME İLE BAĞLI KALMASI ( Üçüncü Kişinin İyinetli Olması Halinde Sözleşmenin Geçerli Olduğunun Kabulü )
MAHKEMECE YETERLİ ARAŞTIRMA YAPILMADIĞI ( Davacıların İradelerinde Hata ve Hile Nedeniyle Fesada Uğratılmadığına İlişkin Delil Sunulamadığından Satış İşleminde Usulsüzlük Bulunmadığı Yönündeki Kararın Hatalı Olduğu - Tapu İptai ve Tescil )"
31Y9.HD3.3.2014E. 2012/1892 K. 2014/6482"KIDEM VE İHBAR TAZMİNATI İLE DİĞER İŞÇİ ALACAKLARININ ÖDETİLMESİ DAVASI ( İşçi ile Çalıştığı Dönemde Düzenlenen İbraname Sözleşmesi/İş İlişkisinin Sona Erdirilmesi - Davadaki İbranamenin Makbuz Niteliğinin Mahkemece Dikkate Alınması Gerektiği )
İBRANAMENİN MAKBUZ NİTELİĞİNİN GÖZETİLMESİ ( Ödenen Bedelin Yıllık İzin Ücreti Alacağından Mahsup Edilmemesinin Hatalı Olduğunun Kabulü - Ödeme Belgelerinin İçerdikleri Miktarla Sınırlı Olarak Makbuz Niteliği/Yıllık İzin Ücreti Alacağı )
DAVACI İŞÇİYE BANKA YOLUYLA YAPILAN BİR ÖDEME BULUNMAMASI ( İbranamenin Makbuz Niteliğinin Gözetilmesi Gereği - Davacının Çalıştığı Dönemde ve Miktar İçeren İbranameye Karşı İmza İmkarı ve İrade Fesadı İddiası Bulunmadığı/Alacaktan Mahsup )
İŞÇİNİN İBRANAME İLE ALDIĞI YILLIK İZİN ÜCRETİ ALACAĞININ MAHSUP EDİLMESİ ( Banka Yoluyla Ödeme Yapılmaması Nedeniyle İbranamenin İptal Edilmesinin Hatalı Olduğu - İbranamenin Makbuz Özelliği Bulunduğu/Alacaktan Mahsup Edilmesi Gerektiği )
İŞÇİNİN ÇALIŞTIĞI DÖNEMDE DÜZENLENEN İBRANAME SÖZLEŞMESİ ( Bu İbranameye Karşı Davacı İşçinin İmza İnkarı ya da İrade Fesadı İddiasının Bulunmadığı/Sadece Banka Aracılığıyla Almadığını Belirttiği - Ödenen Bedelin Alacaktan Mahsup Edileceği )
İBRANAMENİN GEÇERLİLİK ŞARTLARI ( 6098 S.K. Düzenlenmiş Olduğu/Bu Kanunun Yürürlük Tarihinden Önce Düzenlenmiş İbranameler İçin Geçerlilik Koşullarının İçtihatlara Göre Değerlendirilmesi Gereği - İbraname Sözleşmesi/İşçi Alacağı )
İRADE FESADI İTİRAZI BULUNMAMASI ( İşçinin İmza İnkarı İtirazı Bulunmadığı/Miktar Bildiren İbranamedeki Bedeli Banka Yoluyla Almadığı İddiası Bulunduğu - İbranamenin Makbuz Niteliğinin Bulunduğu/İşçi Alacağından Mahsup Edilmesi Gerektiği )
6098 SAYILI YASA ( Bu Yasada İş İlişkisini Anlaşma İle Sonlandıran İbranamenin Düzenlenmiş Olduğu - Ancak 6098 S.K. Önceki Dönemde Düzenlenen İbraname Sözleşmeleri İçin İçtihatlara Göre Değerlendirilme Yapılması Gerektiği/İbraname Akti )"
31Y1.HD27.2.2014E. 2013/22333 K. 2014/4568"MİRAS TAKSİM SÖZLEŞMESİNİN İPTALİ VE TAPU İPTAL VE TESCİL DAVASI (Hata Hukuksal Nedenine Dayalı - Davacınin Daha Sonra Tapudaki Kaydın Gerçek İradesini Yansıtmadığını Tespit Ettiği/Davanın Hakdüşürücü Sürede Açılıp Açılmadığın Araştırılacağı)
HATA HUKUKSAL NEDENİNE DAYALI DAVA (Tapu İptali ve Tescil - Bir Yıllık Hakdüşürücü Mahkemece Sürenin Re'sen Gözetileceği)
BİR YILLIK HAK DÜŞÜRÜCÜ SÜRENİN GÖZETİLMESİ (Tapu Kayıtlarının Davacının Gerçek İradesini Yansıtmadığını Öğrendiği Aralık 2009 Tarihine Göre Hak Düşürücü Sürenin Geçip Geçmediğinin Yerel Mahkemece Araştırılması Gerektiği - Tapu İptali ve Tescil)
TAPU İPTALİ VE TESCİL DAVALARININ SON KAYIT MALİKİNE AÇILMASI GEREĞİ (Aksi Halde Kayıt Malikinin Tarafı Olmadığı Bir Davada Mülkiyet Hakkını Kaybetme Tehlikesinin Bulunacağı - Mülkiyet Hakkının Zedelenmemesi Gerektiği/Anayasal Hak)
MÜLKİYET HAKKI SAHİBİNİN KORUNMASI İLKESİ (Anayasal Güvence Bulunduğu - Davanın Son Kayıt Malikine Açılmamasının Kayıt Malikinin Tarafı Olmadığı Bir Davada Mülkiyet Hakkını Yitirmesi Gibi Bir Sonucu Ortaya Çıkaracağı/Tapu İptali ve Tescil)
DAVA KONUSU HAKKININ İLGİLİSİNİN DAVADA YERALMASI GEREĞİ (6100 S.K. 124 M. Yerel Mahkemece Gözetilmesi Gerektiği)
DAVADA TARAF DEĞİŞİKLİKLERİ (Son Kayıt Malikine Karşı Davanın Açılması Gerektiği - Hakkın İlgilisinin Taraf Olarak Davada Yeralacağı/6100 S.K. 124 M. Yeralan İmkan Kullanılarak Yerel Mahkemece Taraf Değişikliği Yapılabileceği/Mülkiyet Hakkı)"
31Y7.HD20.2.2014E. 2013/15327 K. 2014/4187"İBRANAME ( Kıdem ve İhbar Tazminatı Davası - Mahkemece İmzanın Davacıya Ait Olduğu Anlaşılsa da Tanık Beyanları İle Söz Konusu İmzanın Daha Önce Boş Olarak Alındığı/Mahkemece Söz Konusu İbranamede Belirtilen Miktarların Davacı Adına Banka Hesabına Yatırılıp Yatırılmadığı Bunun Dışında Ödeme Belgesi veya Defter Kaydı Olup Olmadığı Hususunda Davalıdan Delilleri Sorularak Sonucuna Göre Karar Verilmesi Gerektiği )
KIDEM VE İHBAR TAZMİNATI ( İbraname - Mahkemece Söz Konusu İbranamede Belirtilen Miktarların Davacı Adına Banka Hesabına Yatırılıp Yatırılmadığı Bunun Dışında Ödeme Belgesi veya Defter Kaydı Olup Olmadığı Hususunda Davalıdan Delilleri Sorularak Sonucuna Göre Karar Verilmesi Gerekirken Eksik Araştırmayla Karar Verilmesinin Hatalı Olduğu )
ZAMANAŞIMI DEF'İ ( Kıdem ve İhbar Tazminatı Davası - Dava H.U.M.K.nun Yürürlükte Bulunduğu Dönemde Açılmış Olup H.M.K.nun Belirsiz Alacak Davasına Dair 107. Md.sinin Somut Olayda Uygulanma Olanağı Bulunmadığı/Davacının Fazla Çalışma ve Genel Tatil Ücreti İstekleri Yönünden Davalı Sağlık Bakanlığının Cevap Dilekçesinde İleri Sürdüğü Zamanaşımı Defi Dikkate Alınmadan Hesaplama Yapılmasının Hatalı Olduğu )
FAZLA ÇALIŞMA VE GENEL TATİL ÜCRETİ ( Zamanaşımı Defi - Davacının İstekleri Yönünden Davalı Sağlık Bakanlığının Cevap Dilekçesinde İleri Sürdüğü Zamanaşımı Defi Dikkate Alınmadan Hesaplama Yapılmasının Hatalı Olduğu )"
31Y9.HD13.1.2014E. 2011/51524 K. 2014/50"KIDEM TAZMİNATI VE DİĞER İŞÇİ ALACAKLARININ ÖDETİLMESİ DAVASI (İbraname/İbra Sözleşmesinde Miktar Belirtilmesi Durumunda Üzerinde Yazılı Tutarların Ödendiğini Gösterir Makbuz Niteliği Bulunduğu - Yazılı Tutarın Davacıya Ödendiğinin Kabulü)
İBRANAME ÜZERİNDE MİKTAR BELİRTİLMİŞ OLMASI (Davacının "Bütün Maaşımı, 3000 TL Kıdem Tazminatımı,750 TL İhbar Tazminatı ve 1100 TL İzin Ücretimi Aldım" Şeklinde İbranamede Beyanı Bulunduğu - İbranamenin Makbuz Niteliğinin Gözetilmesi Gereği)
İBRA SÖZLEŞMESİNDE MİKTAR BELİRTİLMESİ DURUMUNDA MAKBUZ NİTELİĞİNDE OLMASI (Yazılı Tutarın Ödendiğinin Kabulü - Davacının Bakiye Alacaklarının Hüküm Altına Alınması Gereği/Kıdem Tazminatı ve Diğer İşçi Alacaklarının Ödetilmesi Davası)
İBRANAMENİN İŞ SÖZLEŞMESİ FESHİNDEN SONRA DÜZENLENDİĞİ (İmzanın Davacıya Ait Olduğu - Üzerinde Yazılı Miktar Bulunan İbra Sözleşmelerinin Yazılı Tutarın Ödendiğini Gösterir Makbuz Niteliğinde Bulunduğu/İbra Sözleşmesi/Makbuz Niteliği)
6098 SAYILI YASA (Bu Yasadaki İbra Sözleşmesiyle İlgili Şartların 01.07.2012 Tarihi Öncesi İçin Geçerli Olmadığı)"
31Y1.HD18.9.2013E. 2013/9292 K. 2013/12899"HİLE HUKUKSAL NEDENİNE DAYALI TAZMİNAT TALEBİ ( Hileli İşlemin Yapıldığı Tarihten Her Halükarda Hata ve Hileye Ittıla Tarihinden İtibaren 1 Yıl İçerisinde İleri Sürülmesinin Zorunlu Olduğu - Hak Düşürücü Süre Geçtiğinden Davanın Reddedileceği )
HAK DÜŞÜRÜCÜ SÜRE ( Hileye Dayalı Tazminat Talebi/Hileli İşlemin Yapıldığı Tarihten Her Halükarda Hata ve Hileye Ittıla Tarihinden İtibaren 1 Yıl İçerisinde İleri Sürülmesinin Zorunlu Olduğu - Hak Düşürücü Süre Geçtiğinden Davanın Reddi Gereği )
BİR YILLIK SÜRE ( Hileye Dayalı Tazminat Talebi/Hileli İşlemin Yapıldığı Tarihten Her Halükarda Hata ve Hileye Ittıla Tarihinden İtibaren 1 Yıl İçerisinde İleri Sürülmesinin Zorunlu Olduğu - Hak Düşürücü Süre Geçtiğinden Davanın Reddi Gereği )"
31Y7.HD1.7.2013E. 2013/5298 K. 2013/12359"İŞÇİLİK ALACAKLARI DAVASI ( İşçinin İş Akdinin Sona Ermesinden Sonra İmzaladığı İbranamenin İmzalanması İle İlgili Olarak İleri Sürülmüş Bir İrade Fesadı Hali İddiasının Bulunmadığı - İhtirazi Kayıtta Yer Almayan ve İbraname Metninde Yazılan İşçilik Alacaklarını Almış Olduğunun Kabulü Gerektiği )
İBRANAME ( Davacının İhtirazi Kaydını Düşerek İmzaladığı/İbranamede Yazılı Diğer Alacaklarını Almaması Halinde Bu Alacakları da İhtirazi Kayıtta Göstermesi Gerekeceği - İleri Sürülmüş İrade Fesadı Hali İddiası Bulunmadığından İhtirazi Kayıtta Yer Almayan ve İbranamede Yazılan İşçilik Alacaklarını Almış Olduğunun Kabulü Gerektiği )
İHTİRAZİ KAYIT ( Davacının İş Akdinin Sona Ermesinden Sonra İmzaladığı İbranameye İhtirazi Kaydını Düştüğü - İhtirazi Kayıtta Yer Almayan ve İbranamede Yazılan İşçilik Alacaklarını Almış Olduğunun Kabulü Gerektiği/İhtirazi Kayda Değer Verilmeyip Hafta Tatili Dışındaki Alacak Taleplerinin Tamamının Kabulünün Hatalı Olduğu )"
31Y22.HD7.6.2013E. 2013/8113 K. 2013/13787"İŞÇİLİK ALACAKLARI DAVASI ( İbranamenin Fazla Çalışma ve Ulusal Bayram ve Genel Tatil Ücreti Yönünden Borcun İbra Yoluyla Sona Erdiğini Gösteren İbraname Niteliğinde Olduğunun Kabul Edilmesi Gerektiği )
İBRANAME ( Fazla Çalışma ve Ulusal Bayram ve Genel Tatil Ücreti Yönünden Borcun İbra Yoluyla Sona Erdiğini Gösteren İbraname Niteliğinde Olduğunun Kabul Edilmesi Gerektiği - İşçilik Alacakları Davası )
MAKBUZ ( İşçilik Alacakları Davası - İbranamenin Kıdem İhbar Tazminatı ve Yıllık İzin Ücreti Yönünden Makbuz Niteliğinde Olduğu )"
31Y7.HD6.6.2013E. 2013/4035 K. 2013/10617"İŞÇİLİK ALACAKLARI DAVASI ( İşverence Davacının İstifa Ederek Ayrıldığı İleri Sürülerek Davacının El Yazısıyla Yazılı ve İmzalı Kendi İsteğiyle Ayrıldığına Dair İstifa Dilekçesi Sunulduğu - Bu İstifa Dilekçesi Davacıya Gösterilerek İmzası ve İçeriği Hakkında Beyanı Alınarak Değerlendirileceği )
İSTİFA ( İşçilik Alacakları Davası - Davacının El Yazısıyla Yazılı ve İmzalı Kendi İsteğiyle Ayrıldığına Dair Sunulan İstifa Dilekçesi Davacıya Gösterilerek İmzası ve İçeriği Hakkında Beyanı Alınıp Değerlendirme Yapılarak Sonucuna Göre Karar Verilmesi Gerektiği )
YILLIK İZİN ÜCRETİ ( Davacı İşçinin İmzası Bulunan İbranamede Miktar Belirtilmeden Yıllık İzinlerinin Kullanıldığının Yazılı Olduğu - Söz Konusu İbranameye Karşı Davacı İşçinin Beyanı Alınıp Yasal İlkelere Göre Değerlendirmeler Yapılarak Yıllık İzin Ücreti Hususunda Sonuca Gidilmesi Gerektiği )
İBRA SÖZLEŞMESİ ( İşçinin İmzası Bulunan ve Miktar Belirtilmeden Yıllık İzinlerinin Kullanıldığı Yazılı Olan İbranameye Karşı Davacı İşçinin Beyanı Alınıp Yasal İlkelere Göre Değerlendirmeler Yapılarak Sonuca Gidilmesi Gerektiği - İşçilik Alacakları Davası )"
31Y9.HD3.6.2013E. 2011/16836 K. 2013/16894"KIDEM VE İHBAR TAZMİNATI İSTEMİ (İşçilik Alacakları Davası - Davalının Dayandığı İbranamenin Davacı Asile Sorulup Bu Konuda Diyecekleri ve İbranamede Yazılı Miktarları Alıp Almadığının Sorulması Gerektiği)
İŞÇİLİK ALACAKLARI DAVASI (Kıdem ve İhbar Tazminatı İstemi - İbranamenin Aslı Getirtilip İçeriği ve İmza Konusunda Davacı Asilin İsticvabıyla İbranamenin Değerlendirilmesi Gerektiği)
İBRANAME (Davacı Asile Sorulup Bu Konuda Diyecekleri ve Yazılı Miktarları Alıp Almadığının Sorulması Gerektiği - İşçilik Alacakları Davası)
İSTİCVAP (İşçilik Alacakları Davası - İbranamenin Aslı Getirtilip İçeriği ve İmza Konusunda Davacı Asilin İsticvabıyla İbranamenin Değerlendirilmesi Gerektiği)"
31Y19.HD3.6.2013E. 2013/7009 K. 2013/10214"İTİRAZIN İPTALİ DAVASI (Borca Yönelik İpoteğin Söz Konusu Olmaması Karşısında Borca Mahsuben Yapılan Ödemeden Dolayı Davalının Sorumlu Tutulamayacağı - Davalının Davaya Konu Ödemelerden Dolayı Sorumlu Tutulmasının Gerekçesinin Karar Yerinde Gösterilmemiş Olmasının Hatalı Olduğu)
KREDİ SÖZLEŞMESİ (Kefalet Limiti Bulunmadığı Gibi Sözleşme İçeriğinden Sorumlu Tutulabilecek Bir Limitin de Anlaşılamadığı Görüldüğünden Davalının Borç Ödemesi Yönünden Kefaletinin Geçerlilik Koşullarının Bulunmadığı - İtirazın İptali Davası)
GEREKÇE (İtirazın İptali Davası - Davalının Davaya Konu Ödemelerden Dolayı Sorumlu Tutulmasının Gerekçesinin Karar Yerinde Gösterilmemiş Olmasının Hatalı Olduğu)
KEFALET LİMİTİ (Bulunmadığı Gibi Sözleşme İçeriğinden Sorumlu Tutulabilecek Bir Limitin de Anlaşılamadığı Görüldüğünden Davalının Borç Ödemesi Yönünden Kefaletinin Geçerlilik Koşullarının Bulunmadığı - İtirazın İptali Davası)
KEFALETİN GEÇERLİLİK KOŞULLARI (İtirazın İptali Davası - Sözleşmede Kefalet Limiti Bulunmadığı Gibi Sözleşme İçeriğinden Sorumlu Tutulabilecek Bir Limitin de Anlaşılamadığı Görüldüğünden Davalının Borç Ödemesi Yönünden Kefaletinin Geçerlilik Koşullarının Bulunmadığı)"
31Y7.HD13.5.2013E. 2013/2605 K. 2013/8723"İBRANAME ( İş İlişkisi Devam Ederken Verilen İbranamenin Geçersiz Olduğu - İşçinin Hak Kazanmadığı İleri Sürülen Bir Borcun İbraya Konu Edilemeyeceği Savunma ve İşverenin Diğer Kayıtlarıyla Çelişen İbra Sözleleşmelerinin Geçerli Olmadığı )
İBRANAMEDEKİ İRADE FESADI ( Bir Yıllık Hak Düşürücü Sürede İleri Sürülmesi Gereği İşe Girerken Alınan Matbu İbranamelere Karşı İş İlişkisi Devam Ettiği Sürece Bir Yıllık Sürenin İşlemeyeceği - Varlığı Şüpheli veya Tartışmalı Alacaklara Karşı İbranamenin İşlemeyeceği )
MİKTAR İÇEREN İBRANAMELER ( Alacağın Tamamen Ödenmesi Durumunda Borcun İfa Yoluyla Sona Ermiş Olacağı Kısmi Ödeme Halinde İbranameye Değer Verilemeyeceği İbranamenin Kısmi Ödemede Makbuz Niteliğinde Olduğu - İhtirazi Kayıtla İmzalanan İbranamenin İbra İradesi Taşımadığı )"
31Y1.HD2.5.2013E. 2012/16106 K. 2013/6695"TAPU İPTALİ VE TESCİL ( Hata Hukuksal Nedenine Dayanıldığı - Davanın Süresinde Açılıp Açılmadığının Belirlenmesi Süresinde Açıldığının Saptanması Halinde İşin Esası Yönünden Toplanan ve Toplanacak Delillerin İncelenip Hasıl Olacak Sonuca Göre Bir Karar Verilmesi Gerektiği )
HATA ( Öğrenildiği Tarihten İtibaren Bir Yıllık Hak Düşürücü Sürenin Öngörüldüğü/Davanın Süresinde Açılıp Açılmadığının Belirlenmesi Gerektiği/Hak Düşürücü Süre Üzerinde Durulmadan Karar Verilmesinin İsabetsiz Olduğu - Tapu İptali ve Tescil )
HAK DÜŞÜRÜCÜ SÜRE ( Hata Hukuksal Nedenine Dayalı Olarak Açılan Davalarda Hatanın Öğrenildiği Tarihten İtibaren Bir Yıllık Hak Düşürücü Sürenin Öngörüldüğü - Hak Düşürücü Süre Üzerinde Durulmadan Karar Verilmesinin İsabetsiz Olduğu/Tapu İptali ve Tescil )
İRADE SAKATLIKLARI ( Hata Hukuksal Nedenine Dayalı Tapu İptali ve Tescil İstemi - Davanın Hatanın Öğrenildiği Tarihten İtibaren Bir Yıllık Hak Düşürücü Süre İçinde Açılıp Açılmadığının Belirlenmesi Gerektiği )"
31Y1.HD18.3.2013E. 2013/2374 K. 2013/3681"HİLE HUKUKSAL NEDENİNE DAYALI TAPU İPTALİ VE TESCİLİ ( Davanın Süresi İçinde Açılmadığının Tespiti Halinde Davanın Reddine Karar Verileceği - Yasal Süresinde Açıldığı Sonucuna Varıldığı Taktirde Hata Olgusunun Yasal ve Kabul Görmüş Yargıtay İlkeleri Dikkate Alınarak Sonuca Gidileceği )
TAPU İPTALİ VE TESCİLİ ( Hile Hukuksal Nedenine Dayalı - Davanın Yasal Süresinde Açıldığı Sonucuna Varıldığı Taktirde Hata Olgusunun Yasal ve Kabul Görmüş Yargıtay İlkeleri Dikkate Alınarak Çözümleneceği/Davanın Süresi İçinde Açılıp Açılmadığının Tespiti Gerektiği )
HAK DÜŞÜRÜCÜ SÜRE ( Mahkemece Resen Dikkate Alınıp İncelenmesinde Yasal Zorunluluk Bulunduğu - Davanın Yasal Süresi İçinde Açılıp Açılmadığının Tespiti İçin İnceleme Yapılması ve Bildirdikleri Taktirde Taraf Delillerinin Toplanması Gerektiği/Süresi İçinde Açılmadıysa Reddi Gerektiği )
HAK DÜŞÜRÜCÜ SÜRENİN GEÇMESİ ( Mahkemece İşin Esasının İncelenemeyeceği ve Salt Bu Nedenle Davanın Reddine Karar Verileceği - Davanın Süresi İçinde Açılıp Açılmadığının Tespiti Gerektiği/Hile Hukuksal Nedenine Dayalı Tapu İptali İle Tescili )"
31Y1.HD5.3.2013E. 2012/9210 K. 2013/3238"TAPU İPTALİ VE TESCİL ( Mahkemece Öncelikle Hak Düşürücü Süre Üzerinde Durulması Dava Tarihine Göre Hak Düşürücü Sürenin Geçmediğinin Anlaşılması Halinde İşin Esasının İncelenerek Neticeye Gidilmesi Gerekirken Doğrudan İşin Esası Hakkında Hüküm Tesisinin Doğru Olmadığı )
HATA VE HİLE İDDİASINA DAYANILARAK AÇILAN DAVALARDA HAK DÜŞÜRÜCÜ SÜRE ( Maruz Kalan Kimsenin Hata ve Hileye Ittıla Tarihinden İtibaren Bir Yıl İçerisinde Davasını Açması Gerektiği/Öncelikle Hak Düşürücü Süre Üzerinde Durulması Gerektiği - Tapu İptali ve Tescil )
HAK DÜŞÜRÜCÜ SÜRE ( Tapu İptali ve Tescil/Kamu Düzeniyle İlgili Bulunduğundan Mahkemece Davanın Her Aşamasında Resen Gözetilmesi Gerektiği - Öncelikle Hak Düşürücü Süre Üzerinde Durulmadan Doğrudan İşin Esası Hakkında Hüküm Tesisinin Doğru Olmadığı )"
31Y9.HD13.2.2013E. 2010/42519 K. 2013/5654"ZAMANAŞIMI DEFİ ( Cevap Dilekçesinin Islahı Yoluyla İleri Sürülebileceği - İşçilik Alacakları Davası )
İŞÇİLİK ALACAKLARI ( Zamanaşımı Defi - Cevap Dilekçesinin Islahı Yoluyla İleri Sürülebileceği )
İBRANAME ( İrade Fesadına Uğratılarak Alındığının Kanıtlanamadığı - Alındığı Tarih İtibarıyle İş Sözleşmesinin Tasfiye Edilip Edilmediği Bu Tarih İtibarıyla Yapılan Ödemelerin Davacının Haklarının Karşılanmadığının Tespiti Halinde Avans Olarak Kabul Edileceği )
FAZLA ÇALIŞMA ALACAĞI ( Tanık Beyanlarıyla Belirlendiği - Hakkaniyet İndirimi Yapılması Gerektiği )
HAKKANİYET İNDİRİMİ YAPILACAĞI ( Fazla Çalışma Alacağı - Tanık Beyanlarıyla Belirlenmesi Durumunda )"
31Y1.HD23.1.2013E. 2012/12753 K. 2013/637"TAPU İPTALİ VE TESCİL ( Dava Dilekçesi ve Aşamalarda Verilen Dilekçelerdeki İddiaların İçeriği ve İleri Sürülüş Biçimine Göre Hile Hukuksal Nedenine Değil Vekaletin Hile İle Alındığı ve Muris Muvazaası İddiasına Dayanıldığı - Hukuki Nitelendirmede Yanılgıya Düşülerek Karar Verildiği )
HUKUKİ NİTELENDİRME ( Tapu İptali ve Tescil - Gerek Dava Dilekçesi Gerekse Aşamalarda Verilen Dilekçelerdeki İddiaların İçeriği ve İleri Sürülüş Biçiminden Hile Hukuksal Nedenine Değil Vekaletin Hile İle Alındığı ve Muris Muvazaası İddiasına Dayanıldığının Gözetilmesi Gerektiği )
VEKALETİN HİLE İLE ALINDIĞI İDDİASI ( Vekalet Görevinin Kötüye Kullanıldığı İddiasını da İçerdiği - Bu Tür Davaların Zamanaşımı ve Hak Düşürücü Süreye Tabi Olmadığı/Tapu İptali ve Tescil )
MURİS MUVAZAASI ( İki Parça Taşınmaz Bakımından da Muris Muvazaası Hukuksal Nedenine Dayanıldığı - Dava Hile Hukuksal Nedenine Dayalı Tapu İptal ve Tescil Davası Olarak Nitelendirilmek Suretiyle Hak Düşürücü Sürenin Dolduğu Gerekçesiyle Davanın Reddinin Doğru Görülmediği )"
31Y9.HD14.1.2013E. 2010/37130 K. 2013/244"KIDEM VE İHBAR TAZMİNATI İLE DİĞER İŞÇİ ALACAKLARININ ÖDETİLMESİ DAVASI ( İşverenin İşçisinden İbraname Aldığı - İbranamenin Alınması İrade Fesadı Halinin Bulunup Bulunmadığının Yerel Mahkemece Araştırılması Gereği )
İBRANAME ( İşçiden Alınan Baskı Sonucu Alındığı ve İşçinin Aldatıldığı İddiası - Davacının İddiası Doğrultusunda İrade Fesadı Olgusunun Araştırılmamasının Hatalı Olduğu/İrade Fesadı Hallerinin 1 Yıllık Hak Düşürücü Sürede İleri Sürüleceği )
İRADENİN FESADA UĞRAMASI ( İbranamenin Baskı Altında İmzalandığı/Davacıya Alacaklarının Ödeneceğinin Söylenmesi Üzerine Davacının Bu Söze Güvenerek Belgeyi İmzaladığını - Ancak Muhasebeye Gittiğinde Herhangi Bir Ödeme Yapılmadığı İddiası )
ALDATILARAK İMZALATTIRILAN İBRANAMENİN GEÇERSİZLİĞİ ( Mahkemece İrade Fesadı Doğrultusunda Araştırma Yapılması Gereği )
İBRANAMEDE YASAL KOŞULLARIN ARANMASI ( 6098 S.K. Getirilen Düzenlemenin 01.07.2012 Tarihinden Sonraki İbra Sözleşmeleri İçin Geçerli Olduğu - 01.07.2012 Tarihinden Önceki İbra Sözleşmeler İçin 818 S.K. İrade Fesadıyla İlgili Hükümlerinin Uygulanması Gereği )"
31Y1.HD1.11.2012E. 2012/6919 K. 2012/12108"HİLE HUKUKSAL NEDENİNE DAYALI TAPU İPTALİ VE TESCİL DAVASI ( Hak Düşürücü Sürenin Geçtiğinden Bahisle Davanın Reddedilemeceği - Davacıların Çekişmeli Taşınmazın Tamamını Temlik Ettiklerini Bildiklerinin Kabul Edilemeyeceği )
BİR YILLIK HAK DÜŞÜRÜCÜ SÜRE ( Davacıların Doğrudan Gelir Desteği İçin Başvuruda Bulunmamış Olmalarının Çekişmeli Taşınmazın Tamamını Temlik Ettiklerini Bildikleri Anlamına Gelmeyeceği - Mahkemece Davanın Esasına Girilmesi Gerektiği )
HİLENİN ÖĞRENİLMESİ ( Bir Yıllık Hak Düşürücü Sürenin Sona Erdiğinden Bahisle Davanın Reddinin Hatalı Olduğu - Hilenin Her Türlü Delille İspat Edilebileceği/İptal Hakkının Kullanılmasının Herhangi Bir Şekle Bağlı Olmadığının Gözetileceği )
DOĞRUDAN GELİR DESTEĞİ İÇİN BAŞVURU ( Davacıların Başvuruda Bulunmamış Olmalarının Taşınmazın Tamamını Temlik Ettiklerini Bildikleri Anlamına Gelmeyeceği - Hak Düşürücü Süre Nedeniyle Davanın Reddedilemeceği/Esasa Girilmesi Gereği )
İPTAL HAKKININ KULLANILMASI ( Hilenin Öğrenildiği Tarihten İtibaren Bir Yıllık Hak Düşürücü Süre İçerisinde Karşı Tarafa Yöneltilecek Bir İrade Açıklamasının Yeterli Olduğu - Hile Hukuksal Nedenine Dayalı Tapu İptali ve Tescil Davası/Hile )"
31YHGK5.10.2012E. 2012/1-469 K. 2012/657"HİLE ( Tapu İptali ve Tescil - Hilenin Öğrenildiği Tarihten İtibaren Hak Düşürücü Süre Geçmiş Olduğu Gibi Davacının Aynı Hukuki Nedene Dayalı Olarak Açtığı Asliye Hukuk Mahkemesi Davasında Verilen Kararın Eldeki Dava Bakımından Kesin Hüküm Oluşturacağı )
TAPU İPTALİ VE TESCİL ( Hilenin Öğrenildiği Tarihten İtibaren Hak Düşürücü Sürenin Geçtiği - Davacının Aynı Hukuki Nedene Dayalı Olarak Açtığı Asliye Hukuk Mahkemesi Davasında Verilen Kararın Eldeki Dava Bakımından Kesin Hüküm Oluşturacağı )
KESİN HÜKÜM ( Hile Hukuksal Nedenine Dayalı Tapu İptal ve Tescil - Hilenin Öğrenildiği Tarihten İtibaren Hak Düşürücü Süre Geçmiş Olduğu Gibi Davacının Aynı Hukuki Nedene Dayalı Olarak Açtığı Asliye Hukuk Mahkemesi Davasında Verilen Kararın Eldeki Dava Bakımından Olduğu )"
31Y19.HD11.7.2012E. 2012/6338 K. 2012/11554"MENFİ TESPİT ( Zorla Senet İmzalatıldığı İddiası ile Savcılığa Başvuruda Bulunup Ayrıca Aynı Nedenle İcra Mahkemesinden Şikayet Yoluyla Takibin İptalini Talep Eden Tarafın Hiçbir Şekle Bağlı Olmayan İptal Beyanında Bulunduklarının Kabul Edilmesi Gerektiği )
HAK DÜŞÜRÜCÜ SÜRE ( Menfi Tespit - İkrah ile Akit Yapmak Zorunda Kalan Kişi İptal Hakkını Bir Yıl İçinde Kullanmak Zorunda Olup Bu Beyanın Bir Yıl Dolmadan Karşı Tarafın Hakimiyet Alanına Ulaşması Gerektiği )
İSPAT YÜKÜ ( Menfi Tespit - Alacak Borç İlişkisinin Miktarı Konusunda Bir Saptamaya Yer Vermeyen Ceza Mahkemesi Kararı Hükme Esas Alınmak Suretiyle Bonolarda Yazılı Miktara İtibar Edilip İspat Yükünün Tayininde Hataya Düşülmesinin Yasaya Aykırı Olduğu )
İKRAH İLE AKİT ( Zorla Senet İmzalatıldığı İddiası ile Savcılığa Başvuruda Bulunup Ayrıca Aynı Nedenle İcra Mahkemesinden Şikayet Yoluyla Takibin İptalini Talep Eden Tarafın Hiçbir Şekle Bağlı Olmayan İptal Beyanında Bulunduklarının Kabul Edilmesi Gerektiği - Menfi Tespit )"
31Y9.HD4.7.2012E. 2010/17660 K. 2012/26314"6098 S.K.'NIN YÜRÜRLÜĞE GİRMESİNDEN SONRA DÜZENLENECEK İBRA SÖZLEŞMELERİ ( Feshi İzleyen En Az Bir Aylık Süre İçinde İbraname Düzenlenmesinin ve Ödemelerin Banka Kanalıyla Yapılması Zorunluluğunun 01.07.2012 Tarihinden Sonra Düzenlenecek İbra Sözleşmeleri İçin Geçerli Olduğu )
İBRANAME ( İşçinin İşverenden Alacağına İlişkin İbra Sözleşmesinin Yazılı Olması İbra Tarihi İtibarıyla Sözleşmenin Sona Ermesinden Başlayarak En Az 1 Aylık Sürenin Geçmesi Alacağın Türünün Miktarının Açıkça Belirtilmesi Ödemenin Hak Tutarına Nazaran Noksansız ve Banka Aracılığıyla Yapılması Şart Olduğu )
İBRA SÖZLEŞMESİNİN KESİN OLARAK HÜKÜMSÜZ OLMASI ( Yazılı Olması İbra Tarihi İtibarıyla Sözleşmenin Sona Ermesinden Başlayarak En Az 1 Aylık Sürenin Geçmesi Alacağın Türünün Miktarının Açıkça Belirtilmesi Ödemenin Hak Tutarına Nazaran Noksansız ve Banka Aracılığıyla Yapılması Şart Olduğu )
YENİ BORÇLAR KANUNUNUN YÜRÜRLÜKTE OLMADIĞI DÖNEMDE İBRANAME ( İbranamenin Geçerliliği Sorununun Konuyla İlgili Yargıtay İlkeleri Çerçevesinde Değerlendirileceği - 818 S.K.'nın İrade Fesadını Düzenleyen Hükümleri Yönünden Değerlendirileceği )
İBRANAMENİN GEÇERLİLİK SORUNU ( İbra Sözleşmesinin Yazılı Olması İbra Tarihi İtibarıyla Sözleşmenin Sona Ermesinden Başlayarak En Az 1 Aylık Sürenin Geçmesi Alacağın Türünün Miktarının Açıkça Belirtilmesi Ödemenin Hak Tutarına Nazaran Noksansız ve Banka Aracılığıyla Yapılması Şart Olduğu )
MİKTAR İÇERMEYEN İBRA SÖZLEŞMESİ ( Geçerlilik Sorunu Titizlikle Ele Alınacağı - İrade Fesadı Denetimi Yapılacağı ve Olayın Özelliklerine Göre İbranamenin Geçerliliği Konusunda Çözümler Aranacağı )
KISMI ÖDEME ( İbra Belgesinin Makbuz Hükmünde Olduğu )
İBRANAMEDE YASAL HAKLARIN SAKLI TUTULMASI ( İşçinin İbranamede Yasal Haklarını Saklı Tuttuğuna Dair İhtirazi Kayda Yer Vermesinin İbra İradesinin Bulunmadığını Gösterdiği )
İŞÇİLİK ALACAKLARINDA İBRA ( İbranamede İrade Fesadını Gerektiren Haller İspat Edilmediğinden Miktar Belirtilenler Makbuz Niteliğinde Kabul Edilerek Mahsup Edileceği Miktar İçermeyenlerin de Geçerli Kabul Edileceği )"
31Y1.HD28.6.2012E. 2012/5341 K. 2012/8229"TAPU İPTALİ VE TESCİL ( Kesinleşen İlama Göre Davacının Hileyi En Geç Anılan Kararın Kesinleştiği Tarihte Öğrendiğinin Kabul Edileceği - B.K'nun 31. Md.sinde Öngörülen Hak Düşürücü Süre Geçtiği/Davanın Reddi Gerektiği )
HAK DÜŞÜRÜCÜ SÜRE ( Tapu İptali ve Tescil - Kesinleşen İlama Göre Davacının Hileyi En Geç Anılan Kararın Kesinleştiği Tarihte Öğrendiğinin Kabul Edileceği/B.K'nun 31. Md.sinde Öngörülen Hak Düşürücü Süre Geçtiği/Davanın Reddi Gerektiği )
HİLE ( Tapu İptali ve Tescil - Kesinleşen İlama Göre Davacının Hileyi En Geç Anılan Kararın Kesinleştiği Tarihte Öğrendiğinin Kabul Edileceği/B.K'nun 31. Md.sinde Öngörülen Hak Düşürücü Süre Geçtiği/Davanın Reddi Gerektiği )
KESİNLEŞEN KARAR TARİHİNDE HİLENİN ÖĞRENİLMİŞ SAYILACAĞI ( Davacının Hileyi En Geç Anılan Kararın Kesinleştiği Tarihte Öğrendiğinin Kabul Edileceği/B.K'nun 31. Md.sinde Öngörülen Hak Düşürücü Süre Geçtiği/Tapu İptali ve Tescil )"
31Y9.HD19.6.2012E. 2012/15670 K. 2012/23726"İŞÇİ ALACAKLARININ ÖDETİLMESİ DAVASI ( Toplu İş Sözleşmesi Kapsamında Çalışan Davacının Çalışmaya Devam Ederken Çıktı-Girdi Yapılarak Toplu İş Sözleşmesinden Doğan Haklarından Yararlandırılmadığı İddiası - Davalının Haksız ve Hileli İşlem Yaptığı )
TOPLU İŞ SÖZLEŞMESİ HÜKÜMLERİNİ ETKİSİZLEŞTİRMEK İÇİN HİLELİ VE HAKSIZ İŞLEM ( Davalı İşverenin Yapmış Olduğu Çıktı-Girdilerin İyiniyetli Olmadığı - Davaya Konu Ücret ve İkramiye Farkı İstekleri Yönünden Davacının İsteminin Kabulü Gereği )
İŞVERENİN İŞÇİYE ÇIKTI-GİRDİ YAPTIRMASI ( Toplu İş Sözleşmesi ile Getirilen Ücret Zamlarından Yararlandırılmama Amacı Güttüğü - İşverenin İyiniyetli Olmadığının Kabulü Gereği/Toplu İş Sözleşmesiyle Sağlanan Hakların İşçi Zararına Azaltıldığı )
İŞÇİNİN YILLIK İZİNLERİNİN KULLANDIRILMAMASI ( İşverenin Çıktı-Girdi İşlemini Sürekli ve İstikrarlı Olarak Devam Ettirdiği - Çıktı Yapılan Dönemde İşçiler Yıllık İzinde Gösterilerek Kullandırılmayan Yıllık İzinlerinin Bu Şekilde Bertaraf Edildiği )
ÇALIŞMA KOŞULLARININ İŞÇİ ALEYHİNE DEĞİŞTİRİLEMEMESİ ( Toplu İş Sözleşmesinin Geçerli Olduğu İşyerlerinde Çalışma Koşullarının Değiştirilmesinde Hem İşçi Hemde İşverenin İradelerinin Etkili Olmayacağı - İşçi Alacaklarına İlişkin Dava )"
31Y22.HD19.6.2012E. 2012/282 K. 2012/13883"İŞ SÖZLEŞMESİ FESHİNİN GEÇERSİZLİĞİ VE İŞE İADE DAVASI ( İkale Sözleşmesi - Davacının İhbar ve Kıdem Tazminatı Yanında Dört Maaş Tutarında Ödemeyi Kabul Ederek İşyerinden Ayrıldığı - İkale Sözleşmesinin Baskı Altında İmzalanmamış Olduğu )
İKALE SÖZLEŞMESİNİN BASKI ALTINDA İMZALANMADIĞI ( Davacının İhbar ve Kıdem Tazminatı Yanında Dört Maaş Tutarında Ödemeyi Kabul Ederek İşyerinden Ayrıldığı - İs Sözleşmesinin İkale Sözleşmesiyle Sona Erdiğinin Kabulü Gerektiği )
İŞ SÖZLEŞMESİNİN İKALE SÖZLEŞMESİ İLE SONA ERDİĞİ ( Davacının İkale Sözleşmesi Yapılması Yönündeki Teklifi Kabul Ettiği - Davacının Eğitim Durumu ve Şirketteki Pozisyonu Gözetilediğinde Baskı Altında Sözleşmeyi İmzalamadığının Kabulü )
DAVACININ EĞİTİM DURUMU VE ŞİRKETTEKİ GÖREVİ ( İkale Sözleşmesinin Baskı Altında İmzalanmadığının Kabulü - Davacının İhbar ve Kıdem Tazminatı Yanında Dört Maaş Tutarında Ödemeyi Kabul Ederek İşyerinden Ayrıldığı/Davanın Reddi Gerektiği )
KIDEM VE İHBAR TAZMİNATI VE DÖRT MAAŞ ÖDEMENİN KABUL EDİLMESİ ( İkale Sözleşmesinin Baskı Altında İmzalanmadığı ) "
31Y6.HD7.6.2012E. 2012/5147 K. 2012/8537"TAHLİYE TAAHHÜDÜNE DAYALI TAHLİYE (İcra Dairesinden İstenebileceği Gibi Mahkemede Dava Açmak Suretiyle de Tahliye Sağlanabileceği - Kiralananı Sonradan İktisap Eden Malikin Eski Malik Zamanında Verilmiş Taahhüde Dayanarak Dava Açabileceği)
ESKİ MALİK ZAMANINDA VERİLEN TAHLİYE TAAHHÜDÜ (Yeni Malikin Eski Malik Zamanında Verilen Tahliye Taahhüdüne Dayanarak Tahliye Davası Açabileceği - Matbu Tahliye Taahhüdünün Tahliye ve Tanzim Tarihinin Elle Doldurulmuş Olmasının Taahhüdü Geçersiz Kılmadığı)
MATBU TAHLİYE TAAHHÜDÜNÜN TAHLİYE VE TANZİM TARİHİ BOŞ OLARAK VERİLMESİ (Kiracının Boşa İmza Atmakla Kiralayana İstediği Tarihi Atma Yetkisi Vermiş Olduğu Sonucuna Katlanması Gereği - Yasal Süresi İçinde İptali İstenmeyen Taahhütnamenin Geçerli Olduğu)"
31YHGK30.3.2012E. 2012/1-66 K. 2012/270"MUVAZAAYA DAYALI TAPU İPTALİ VE TESCİL DAVASI ( İlk Davanın Hata ve Hile Hukuksal Nedenine Dayalı Tapu İptali ve Tescil Davası Olduğu/Eldeki Davanın Muvazaaya Dayalı Olduğu - Taraf ve Konu Aynı Olsa da Hukuki Sebeplerin Farklı Olduğu/Kesin Hüküm Olgusunun Gerçekleşmediği )
KESİN HÜKÜM ( İlk Davanın Hata ve Hile Hukuksal Nedenine Dayalı Tapu İptali ve Tescil Davası Olduğu/Eldeki Davanın Muvazaaya Dayalı Olduğu - Taraf ve Konu Aynı Olsa da Hukuki Sebeplerin Farklı Olduğu/Kesin Hüküm Olgusunun Gerçekleşmediği )
DAVANIN TARAFLARI VE KONUSUNUN AYNI OLMASI ( Hukuki Sebep Farklı İse Dava Şartı Olan Kesin Hüküm Olgusunun Söz Konusu Olmayacağı )
DAVA ŞARTI ( Davanın Tarafları ve Konusu Aynı Olsa da Hukuki Sebebin Farklı Olması Halinde Dava Şartı Olan Kesin Hüküm Olgusunun Gerçekleşmeyeceği )"
31Y9.HD27.9.2011E. 2009/14479 K. 2011/33509"MUVAZAA İDDİASINA DAYANILAMAYACAĞI ( Asıl-Alt İşveren İlişkisi - Davacının Alt İşveren İşçisi Olarak Çalıştığı ve Davacının Bu Uygulamaya Razı Olduğu )
ALT İŞVEREN İŞÇİSİ OLARAK ÇALIŞMAYI KABUL ETMEK ( Davacının Bir Süre Çalıştırıldığı ve Sonra Yeniden İşveren Kadrosuna Alındığı - Asıl İşverenle Alt İşveren Arasında Muvazaa İddiasına Dayanılamayacağı )
ÜCRET FARKI DAVASI ( Asıl-Alt İşveren İlişkisi - Davacının Alt İşveren İşçisi Olarak Çalıştığı ve Davacının Bu Uygulamaya Razı Olduğu/Muvazaa İddiasına Dayanılamayacağından Davanın Reddedileceği )
İRADE FESADINA UĞRADIĞININ İLERİ SÜRÜLMESİ ( Baskı Sonucu Alt İşverenin İşçisi Olarak Çalışmayı Kabul Ettiğine Dair Belge İmzalattırıldığının İddia Edildiği - Yaklaşık 3 Yıl Geçmesine Rağmen Talepte Bulunulmadığı İçin Bu İddiaya Dayanılamayacağı )"
31YHGK1.6.2011E. 2011/14-281 K. 2011/373"TAPU İPTALİ VE TESCİL ( Taşınmaz Satış Vaadi Sözleşmesine Dayalı - Mahkemenin 1 ( Bir )Yıllık Hak Düşürücü Sürenin Öğrenme Tarihinden Başlayacağı Yönündeki Direnme Gerekçesinin Yerinde Olduğu )
HAK DÜŞÜRÜCÜ SÜRE ( Taşınmaz Satış Vaadi Sözleşmesine Dayalı Tapu İptali ve Tescil - Bir Yıllık Hak Düşürücü Sürenin Hileye Maruz Kalan Kimsenin Bunu Öğrendiği Tarihten İtibaren İşlemeye Başlayacağı/Mağdurun Öğrenme Tarihi Olarak İleri Sürdüğü Tarihin Esas Alınacağı )
HİLE İDDİASI ( Tapu İptali ve Tescil - Bir Yıllık Hak Düşürücü Sürenin Hileye Maruz Kalan Kimsenin Bunu Öğrendiği Tarihten İtibaren İşlemeye Başlayacağı/Mağdurun Öğrenme Tarihi Olarak İleri Sürdüğü Tarihin Esas Alınacağı )"
31Y9.HD5.5.2011E. 2009/13934 K. 2011/13452"İBRANAMENİN GEÇERLİLİĞİ ( Davacıya Ait İbraname Bulunması - Davacının İbranameye İlişkin Beyanlarını Alıp Gerekirse İmza İncelemesi Yaptırılacağı )
FAZLA ÇALIŞMA ÜCRETİ ( Davacıya Ait İbraname Bulunması - Dosyadaki Delillerin Birlikte Değerlendirilerek Davacının İbranameye İlişkin Beyanlarını Alıp Gerekirse İmza İncelemesi Yaptırılacağı )
İŞÇİLİK ALACAKLARI ( Fazla Çalışma Ücreti - Davacıya Ait İbranameye İlişkin Davacının Beyanlarını Alıp Gerekirse İmza İncelemesi Yaptırılması Gerektiği )
DELİLLERİN DEĞERLENDİRİLMESİ ( Dosyadaki Tüm Delillerin Birlikte Değerlendirilmesi - Davacıya Ait İbranameye İlişkin Davacının Beyanlarını Alıp Gerekirse İmza İncelemesi Yaptırılması Gerektiği )"
31Y1.HD14.3.2011E. 2011/2053 K. 2011/2916"TAPU İPTALİ VE TESCİL DAVASI ( Kendisine Ait Bağımsız Bölümü Ölünceye Kadar Bakma Akdiyle Temlik Edecekken Hile İle Satış Suretiyle Temlik Ettiği İddiası - Davanın Hilenin Ittıla Tarihinden İtibaren Bir Yıl İçinde Açılıp Açılmadığına Dikkat Edilmesi Gerektiği )
HAK DÜŞÜRÜCÜ SÜRE ( Hile Hukuksal Nedenine Dayalı Tapu İptal ve Tescil Davası/İradeyi Fesada Uğratan Sebeplerden Dolayı Açılacak Davaların Ittıla Tarihinden İtibaren Bir Yıl İçinde Açılması Gerektiği - Bu Sürenin Hakim Tarafından Re'sen Gözetileceği )
HİLE ( Kendisine Ait Bağımsız Bölümü Ölünceye Kadar Bakma Akdiyle Temlik Edecekken Satış Suretiyle Temlik Ettiği İddiası - İradeyi Fesada Uğratan Sebeplerden Dolayı Açılacak Davaların Ittıla Tarihinden İtibaren Bir Yıl İçinde Açılmasının Hak Düşürücü Süre Niteliğinde Olduğu )
ÖLÜNCEYE KADAR BAKMA AKDİ ( Kendisine Ait Bağımsız Bölümü Yaşlılığından Hulus ve Saffetinden Faydalanılarak Hile İle Satış Suretiyle Temlik Ettiği İddiası - Hilenin Ittıla Tarihinden İtibaren Bir Yıl İçinde Davanın Açılıp Açılmadığına Dikkat Edilmesi Gerektiği )"
31Y6.HD2.3.2011E. 2010/11955 K. 2011/2337"TAHLİYE TAAHHÜDÜNE DAYALI İCRA TAKİBİNE İTİRAZIN İPTALİ ( Kira Sözleşmesinde Kiracı Olarak Davalı Şirket Müdürlerinin Birinin İmzası Olduğu Halde Tahliye Taahhüdünün de Aynı Şirket Müdürü Tarafından İmzalanması Halinde Geçerli Olmadığının İleri Sürülmesinin İyi Niyet Kurallarıyla Bağdaşmadığı )
İYİNİYET ( İtirazın İptali - Düzenlenen Kira Sözleşmesinde Kiracı Olarak Davalı Şirket Müdürlerinin Birinin İmzası Olduğu Halde Tahliye Taahhüdünün de Aynı Şirket Müdürü Tarafından İmzalanması Halinde Geçerli Olmadığının İleri Sürülmesinin İyi Niyet Kurallarıyla Bağdaşmadığı )
KİRA SÖZLEŞMESİ ( Tahliye Taahhüdüne Dayalı İcra Takibine İtirazın İptali - Kiracı Olarak Davalı Şirket Müdürlerinin Birinin İmzası Olduğu Halde Tahliye Taahhüdünün de Aynı Şirket Müdürü Tarafından İmzalanması Halinde Geçerli Olmadığının İleri Sürülmesinin İyi Niyet Kurallarıyla Bağdaşmadığı )"
31Y1.HD2.3.2011E. 2011/1497 K. 2011/2319"HİLE NEDENİNE DAYALI TAPU İPTALİ VE TESCİL ( Davacıların Ittıla Tarihinin Kuşkuya Mahal Vermeyecek Şekilde Belirlenmesi ve Buna Göre Davanın Süresinde Açılıp Açılmadığının Değerlendirilmesi Gerektiği )
ÖĞRENME TARİHİ ( Tapu İptali ve Tescil - Hilenin Öğrenildiği Tarihten İtibaren Bir Yıllık Hak Düşürücü Süre İçerisinde Karşı Tarafa Yöneltilecek Bir İrade Açıklaması Defi Yahut Dava Yoluyla da Kullanılabileceği )
TAPU İPTALİ VE TESCİL ( Hile Nedenine Dayalı - Davacıların Ittıla Tarihinin Kuşkuya Mahal Vermeyecek Şekilde Belirlenmesi ve Buna Göre Davanın Süresinde Açılıp Açılmadığının Değerlendirilmesi Gerektiği )"
31Y19.HD2.3.2011E. 2010/6891 K. 2011/2703"MENFİ TESPİT İSTEMİ ( Davaya Konu Bononun Davacıdan Hile Yoluyla Alındığı veya Tehdit Altında Düzenlendiği Konusunda Yeterli Delil Bulunmamasına Rağmen Yanılgılı Gerekçe İle Davanın Kabulüne Karar Verilmesinin Bozmayı Gerektirdiği )
BONONUN HİLE İLE ALINDIĞI İDDİASI ( Menfi Tespit İstemi - Davaya Konu Bononun Davacıdan Hile Yoluyla Alındığı veya Tehdit Altında Düzenlendiği Konusunda Yeterli Delil Bulunmamasına Davanın Kabulüne Karar Verilmesinin Bozmayı Gerektirdiği )
HİLE VE TEHDİT İDDİASI ( Menfi Tespit İstemi - Davaya Konu Bononun Davacıdan Hile Yoluyla Alındığı veya Tehdit Altında Düzenlendiği Konusunda Yeterli Delil Bulunmamasına Davanın Kabulüne Karar Verilmesinin Bozmayı Gerektirdiği )"
31Y9.HD18.2.2011E. 2009/4140 K. 2011/3924"KIDEM VE İHBAR TAZMİNATI ( İbranamenin Davacıdan İş Akdinin Sona Ermesinden Önce Alınıp Alınmadığı Hususları Sorulup Açıklığa Kavuşturulduktan Sonra İbranamenin Hukuki Niteliği Tereddüte Yer Vermeyecek Şekilde Belirlenerek Karar Verilmesi Gerektiği )
İBRA SÖZLEŞMESİ ( Varlığı Tartışmasız Olan Bir Borcun Sona Erdirilmesine Dair Bir Yol Olmakla Varlığı Şüpheli ya da Tartışmalı Olan Borçların İbra Yoluyla Sona Ermesinin Mümkün Olmadığı )
ÇELİŞEN İBRAMALER ( İşveren Tarafından İşçinin Hak Kazanmadığı İleri Sürülen Bir Borcun İbraya Konu Olmasının Düşünülemeyeceği - Savunma İle ve İşverenin Diğer Kayıtları İle Çelişen İbra Sözleşmelerinin Geçersiz Olduğunun Kabul Edilmesi Gerektiği )
MİKTAR İÇEREN İBRA SÖZLEŞMELERİ ( Alacağın Tamamen Ödenmiş Olması Durumunda Borç İfa Yoluyla Sona Ermiş Olacağı - Kısmi Ödeme Hallerinde İbraya Değer Verilmemekte ve Yapılan Ödemenin Makbuz Hükmünde Olduğunun Kabul Edilmesi Gerektiği )"
31Y1.HD16.2.2011E. 2011/472 K. 2011/1603"TAPU İPTALİ VE TESCİL ( Hile Hukuksal Nedenine Dayalı - Hilenin Öğrenildiği Tarihten İtibaren 1 Yıllık Hak Düşürücü Süre İçerisinde Karşı Tarafa Yöneltilecek Bir İrade Açıklaması Defi Yahut Dava Yoluyla İleri Sürülebileceği )
HİLE ( Hukuksal Nedenine Dayalı Tapu İptali ve Tescil İsteği - Hile Olgusunun Öğrenildiği Tarihten Davanın Açıldığı Tarihe Kadar 1 Yıllık Hak Düşürücü Sürenin Geçtiği/Davanın Reddi Gereği )
HAK DÜŞÜRÜCÜ SÜRE ( Hile Hukuksal Nedenine Dayalı Tapu İptali ve Tescil İsteği - Davanın Hile Olgusunun Öğrenildiği Tarihten İtibaren 1 Yıl İçerisinde Açılması Gerektiği )"
31Y9.HD26.10.2010E. 2008/28096 K. 2010/30467"KIDEM VE İHBAR TAZMİNATI ( B.K'nun 31. Md.sinde Öngörülen Bir Yıllık Hak Düşürücü Süre Geçmiş Olmakla Miktar İçeren İbranameye Değer Verilmeli ve Yapılan Ödemeler Mahsup Edilerek İhbar ve Kıdem Tazminatıyla İlgili Karar Verilmesi Gerektiği )
MİKTAR İÇEREN İBRANAME ( Makbuz Hükmünde Olup İşverence Yapılan Ödemenin Hak Kazanılan Tutarlardan Mahsubu Gerektiği - İhbar ve Kıdem Tazminatı )
HAK DÜŞÜRÜCÜ SÜRE ( İhbar ve Kıdem Tazminatı - B.K'nun 31. Md.sinde Öngörülen Bir Yıllık Hak Düşürücü Süre Geçmiş Olmakla Miktar İçeren İbranameye Değer Verilmeli ve Yapılan Ödemeler Mahsup Edilerek Karar Verilmesi Gerektiği )"
31Y15.HD27.9.2010E. 2009/4222 K. 2010/4818"ARSA PAYI KARŞILIĞI İNŞAAT SÖZLEŞMESİ ( Arsa Sahibi Tarafından Yükleniciye ya da Onun İstemiyle 3. Kişiye Yapıları Taşınmaz veya Taşınmaz Payı Temliki "Avans" Niteliğinde Olduğu - Yüklenici Karşı Edimini İfa Ettiği Oranda "Şahsi Hak" Elde Edebileceği )
FESİH ( Arsa Payı Karşılığı İnşaat Sözleşmesi - Sözleşme Geriye Etkili Şekilde Feshedildiği Takdirde Tarafların Aldıklarını Karşılıklı Olarak Geri Vermeleri Gerektiği )
AVANS ( Arsa Payı Karşılığı İnşaat Sözleşmesi - Arsa Sahibi Tarafından Yükleniciye ya da Onun İstemiyle 3. Kişiye Yapıları Taşınmaz veya Taşınmaz Payı Temliki "Avans" Niteliğinde Olduğu )"
31Y9.HD15.7.2010E. 2008/21686 K. 2010/24117"KIDEM VE İHBAR TAZMİNATI ( İşveren Tarafından İşçinin Hak Kazanmadığı İleri Sürülen Bir Borcun İbraya Konu Olamayacağı - Savunma İle ve İşverenin Diğer Kayıtları İle Çelişen İbra Sözleşmelerinin Geçersiz Olduğu )
İŞÇİLİK ALACAKLARI ( İbraname İçeriğinde Fazla Çalışma Hafta Tatili ve Genel Tatil Alacağı Miktarları Bulunduğundan Bu Alacaklar Yönünden de İbranamenin Makbuz Niteliğinde Sayılarak Ek Bilirkişi Raporu Bir Değerlendirmeye Tabi Tutulması Gerektiği )
İBRA SÖZLEŞMESİ ( Varlığı Tartışmasız Olan Bir Borcun Sona Erdirilmesine Dair Bir Yol Olmakla Varlığı Şüpheli ya da Tartışmalı Olan Borçların İbra Yoluyla Sona Ermesinin Mümkün Olmadığı )
İBRANAMENİN MAKBUZ NİTELİĞİ ( İşçilik Alacakları - İbraname İçeriğinde Fazla Çalışma Hafta Tatili ve Genel Tatil Alacağı Miktarları Bulunduğundan Bu Alacaklar Yönünden de İbranamenin Makbuz Niteliğinde Sayılarak Ek Bilirkişi Raporunun Değerlendirmeye Tabi Tutulması Gerektiği )"
31Y9.HD1.6.2010E. 2008/32124 K. 2010/15572"ÜCRETTEN YAPILAN KESİNTİNİN TAHSİLİ ( Davacı Maaşından Baskı Yapılmak Suretiyle Rızası Hilafına Kesinti Yapıldığını İleri Sürülmüşse de Davacının İmzasını Taşıyan Belediye Gençlik ve Spor Kulübüne Verilmesi İçin Kesinti Yapılmasını Talep Ettiği - Hak Düşürücü Sürenin de Aşılmış Olması Karşısında Davanın Reddi Gerektiği )
MAAŞTAN RIZA HİLAFINA KESİNTİ YAPILDIĞI İDDİASI ( Davacının İmzasını Taşıyan Belediye Gençlik ve Spor Kulübüne Verilmesi İçin Kesinti Yapılmasını Talep Ettiği - Hak Düşürücü Sürenin de Aşılmış Olması Karşısında Davanın Reddi Gerektiği )
HAK DÜŞÜRÜCÜ SÜRE ( Ücretten Yapılan Kesintinin Tahsili Rızası Hilafına Kesinti Yapıldığı İleri Sürülmüşse de Davacının İmzasını Taşıyan Belediye Gençlik ve Spor Kulübüne Verilmesi İçin Kesinti Yapılmasını Talep Ettiği/Sürenin de Aşılmış Olması Karşısında Davanın Reddi Gerektiği )"
31Y9.HD5.4.2010E. 2009/18811 K. 2010/9254"İŞÇİNİN İŞ SÖZLEŞMESİNİ FESHETMESİ ( Özel Nedenlere Dayanarak/Davacının İradesinin Sakatlandığını Belirttiği - İkalenin Serbest İradenin Ürünü Olması Gerektiği )
İKALE ( Davacı İşçinin Özel Nedenlere Dayanarak İş Sözleşmesini Feshettiği - Davacının İradesinin Sakatlandığını Belirttiği/İkalenin Serbest İradenin Ürünü Olması Gereği )
DELİL LİSTESİ ( İşe İade Davası - Delil Listesinde Sunulan Delillerin Toplanacağı )
İŞE İADE DAVASI ( Delil Listesinde Sunulan Delillerin Toplanacağı )"
31Y6.HD25.2.2010E. 2009/10994 K. 2010/2082"YAZILI TAAHHÜT NEDENİYLE TAHLİYE İSTEMİ ( Tahliye Emri Davalıya Usulen Tebliğ Edildiği - Davalı İtirazında Tahliye Taahhütnamesinin İkrah Altında Alındığından Gerçek İradesini Yansıtmadığını İleri Sürerek Geçerli Olmadığını Bildirdiği/İkrah Savunması Üzerinde Durulması Gerektiği )
TAHLİYE TAAHHÜDÜ ( İkrah Altında Alındığından Gerçek İradesini Yansıtmadığını İleri Sürerek Geçerli Olmadığını Bildirdiği - Davalının İkrah Savunması Üzerinde Durulması Gerektiği )
İKRAH ( Yüzünden Sözleşme İle Bağlı Olmadığını Davalı Savunmasında Defi Yoluyla İleri Sürebileceği - İptal Davası Açılmasının Gerekli Olmadığı/İkrahın Varlığının Tanık Sözleriyle Kanıtlanabileceği )
TANIK DELİLİ ( İkrah Yüzünden Sözleşme İle Bağlı Olmadığını Davalı Savunmasında Defi Yoluyla İleri Sürebileceği - İptal Davası Açılmasının Gerekli Olmadığı/İkrahın Varlığının Tanık Sözleriyle Kanıtlanabileceği )
SÖZLEŞMENİN İKRAHLA SAKATLANMASI ( Nisbi Butlan Sonucunu Doğurduğundan Hakim Tarafından Resen Göz Önünde Tutulamayacağı - İptal Bildirimi B.K'nun 31.Maddesinde Öngörülen Bir Yıllık Süre İçerisinde Karşı Tarafa Ulaştırılması Gerektiği )"
31Y9.HD18.1.2010E. 2009/29187 K. 2010/114"ÜCRET FARKI ALACAĞI ( Hüküm Altına Alınan Ücret Farkı Nedeniyle Davacının Fazla Mesai Ücreti Farkının Doğup Doğmadığı Yönünde de Hesaplama Yapılması Gerektiği )
İBRA SÖZLEŞMESİ ( Varlığı Tartışmasız Olan Bir Borcun Sona Erdirilmesine Dair Bir Yol Olmakla Varlığı Şüpheli ya da Tartışmalı Olan Borçların İbra Yoluyla Sona Ermesi de Mümkün Olmadığı - İşveren Tarafından İşçinin Hak Kazanmadığı İleri Sürülen Bir Borcun İbraya Konu Olmasının Düşünülemeyeceği )"
31Y9.HD22.12.2009E. 2009/38766 K. 2009/36799"İŞÇİLİK ALACAKLARI ( Tarafların Sonraki Bir Süreçte Ücreti Belirleyerek Yeni Bir İş İlişkisi İçine Girmeleri Mümkün Olup Sonraki Dönemde İşçi ve İşveren Sendikaları Tarafından İmzalanan Toplu İş Sözleşmeleri İle Mevcut Durum Benimsendiği - Davanın Reddi Gereği )
KIDEM TAZMİNATI ( Sonraki Dönemde İşçi ve İşveren Sendikaları Tarafından İmzalanan Toplu İş Sözleşmeleri İle Mevcut Durum Benimsendiği - Davanın Reddi Gereği )
DÜRÜSTLÜK KURALI ( Kriz Ortamında Aldığı Kıdem Tazminatını Değerlendirdiği ve Uzun Yıllar Çalışmaya Devam Ettiği Düşünüldüğünde Yaklaşık 5 Yıl Bir Süre Geçtikten Sonra Bu Davayı Açarak İrade Fesadı ve Muvazaa İddialarıyla Hak Talebi Dürüstlük Kuralına Aykırılık Oluşturduğu )
İRADE FESADI VE MUVAZAA İDDİASI ( İşçilik Alacakları - Uzun Yıllar Çalışmaya Devam Ettiği Düşünüldüğünde Yaklaşık 5 Yıl Bir Süre Geçtikten Sonra Bu Davayı Açarak İrade Fesadı ve Muvazaa İddialarıyla Hak Talebi Dürüstlük Kuralına Aykırılık Oluşturduğu )"
31YHGK21.10.2009E. 2009/9-396 K. 2009/441"İBRA SÖZLEŞMESİ ( Varlığı Tartışmasız Olan Bir Borcun Sona Erdirilmesine Dair Bir Yol Olmakla Varlığı Şüpheli ya da Tartışmalı Olan Borçların İbra Yoluyla Sona Ermesi de Mümkün Olmadığı )
MİKTAR İÇEREN İBRA SÖZLEŞMELERİ ( Alacağın Tamamen Ödenmiş Olması Durumunda Borç İfa Yoluyla Sona Ermiş Olacağı - Kısmi Ödeme Hallerinde İbraya Değer Verilmediği ve Yapılan Ödemenin Makbuz Hükmünde Olduğunun Kabul Edildiği )
MAKBUZ HÜKMÜNDE OLAN ÖDEME ( Miktar İçeren İbra Sözleşmelerinde Alacağın Tamamen Ödenmiş Olması Durumunda Borç İfa Yoluyla Sona Ermiş Olacağı - Kısmi Ödeme Hallerinde İbraya Değer Verilmediği ve Yapılan Ödemenin Makbuz Hükmünde Olduğunun Kabul Edildiği )
MİKTAR İÇERMEYEN İBRA SÖZLEŞMELERİ ( Geçerlilik Sorununu Titizlikle Ele Alınması Gerektiği - İrade Fesadı Denetimi Uygulanmalı ve Somut Olayın Özelliklerine Göre İbranamenin Geçerliliği Konusunda Çözümler Aranması Gerektiği )
İBRANAME ALTINDAKİ DAVACI İMZASI ( İnkâr Edilmediği Gibi Bir İrade Sakatlığından da Söz Edilmediğine Göre İbranamede Yer Alan Fazla Çalışma ve Resmi Tatil Alacaklarının Kabulünün Hatalı Olduğu )"
31Y6.HD11.5.2009E. 2009/3631 K. 2009/4394"TAHLİYE TAAHHÜTNAMESİNE DAYALI TAKİP ( Davalı Taahhütname Altındaki İmzaya ve Tarihe Açıkca Karşı Koymadığı - Davalı Tahliye Taahhüdünün İptali Konusunda Bir Yıl İçinde Bir Dava Açmadığına Göre Taahhütnamesinin Geçersizliğini İleri Süremeyeceği )
İTİRAZIN KALDIRILMASI ( Tahliye Taahhütnamesine Dayalı Takip - Davalı Taahhütname Altındaki İmzaya ve Tarihe Açıkca Karşı Koymadığı/Davalı Tahliye Taahhüdünün İptali Konusunda Bir Yıl İçinde Bir Dava Açmadığına Göre Taahhütnamesinin Geçersizliğini İleri Süremeyeceği )
TAAHHÜTNAME ALTINDAKİ İMZAYA KARŞI KONMAMASI ( Verilen Tahliye Taahhüdü Geçerli Olup Kiralananın Tahliyesine Karar Verilmesi Gerekirken Yazılı Şekilde İsteğinin Reddine Karar Verilmesinin Doğru Olmadığı )
TAHLİYE TAAHHÜDÜ ( Mutlaka Noterden Yapılması Gerekmediği/Davalı Taahhütname Altındaki İmzaya ve Tarihe Açıkca Karşı Koymadığı - Davalı Tahliye Taahhüdünün İptali Konusunda Bir Yıl İçinde Bir Dava Açmadığına Göre Taahhütnamesinin Geçersizliğini İleri Süremeyeceği )"
31Y9.HD16.3.2009E. 2008/21649 K. 2009/6967"İŞE İADE İSTEMİ ( İş Bulma İmkanının Son Derece Güç Koşullara Bağlı Olduğu Ülkemiz Ekonomik Yapısı İtibari İle Davacı ve Eşinin İş Sözleşmelerinin Feshini Talep Etmelerinin Hayatın Olağan Akışına Uygun Olmadığı - Kabulü Gereği )
İŞ SÖZLEŞMELERİNİN FESHİNİ TALEP ( İşe İade İstemi - İş Bulma İmkanının Son Derece Güç Koşullara Bağlı Olduğu Ülkemiz Ekonomik Yapısı İtibari İle Davacı ve Eşinin İş Sözleşmelerinin Feshini Talep Etmelerinin Hayatın Olağan Akışına Uygun Olmadığından Kabulü Gereği )
BOZMA SÖZLEŞMESİ ( İşe İade İstemi - İş Bulma İmkanının Son Derece Güç Koşullara Bağlı Olduğu Ülkemiz Ekonomik Yapısı İtibari İle Davacı ve Eşinin İş Sözleşmelerinin Feshini Talep Etmelerinin Hayatın Olağan Akışına Uygun Olmadığından Kabulü Gereği )"
31Y1.HD20.1.2009E. 2008/9759 K. 2009/541"TAPU İPTALİ VE TESCİL ( Ölünceye Kadar Bakma Akti/Hata ve Hile Hukuksal Nedenine Dayalı - Mahkemece Davalının Davacıya Bakmadığı ve İlgilenmediği Tarih Ittıla Tarihi Kabul Edilerek Dava Tarihine Göre 1 Yıllık Sürenin Geçmediğinin Benimsenmesinin Hatalı Olduğu )
ÖLÜNCEYE KADAR BAKMA AKTİ ( Tapu İptali ve Tescil - Mahkemece Davalının Davacıya Bakmadığı ve İlgilenmediği Tarih Ittıla Tarihi Kabul Edilerek Dava Tarihine Göre 1 Yıllık Sürenin Geçmediğinin Benimsenmesinin Hatalı Olduğu )
HAK DÜŞÜRÜCÜ SÜRE ( Ölünceye Kadar Bakma Akti - Mahkemece Davalının Davacıya Bakmadığı ve İlgilenmediği Tarih Ittıla Tarihi Kabul Edilerek Dava Tarihine Göre 1 Yıllık Sürenin Geçmediğinin Benimsenmesinin Hatalı Olduğu )"
31Y1.HD12.1.2009E. 2008/11002 K. 2009/66"HİLE HUKUKSAL NEDENİNE DAYALI TAPU İPTALİ VE TESCİL ( Vekaletin Hile İle Alındığı İddiası Vekaletin Kötüye Kullanıldığı İddiasını da İçerdiği )
VEKALETİN HİLE İLE ALINMASI ( Alındığı İddiası Vekaletin Kötüye Kullanıldığı İddiasını da İçerdiği )
TAPU İPTALİ VE TESCİL ( Vekaletin Hile İle Alındığı İddiası Vekaletin Kötüye Kullanıldığı İddiasını da İçerdiği )"
31Y9.HD22.12.2008E. 2007/29852 K. 2008/34628"İBRA SÖZLEŞMESİ ( Yapılırken Taraflardan Birinin Esaslı Hataya Düşmesi Diğer Tarafın ya da 3. Şahsın Hile ya da Korkutmasıyla Karşılaşması Halinde İbra İradesine Değer Verilemeyeceği )
İŞ İLİŞKİSİNİN DEVAMI SIRASINDA DÜZENLENEN İBRA SÖZLEŞMELERİ ( Geçerli Olmadığı )
BORCUN SONA ERMESİ ( İbra Sözleşmesi Varlığı Tartışmasız Olan Bir Borcun Sona Erdirilmesine Dair Bir Yol Almakla Varlığı Şüpheli ya da Tartışmalı Olan Borçların İbra Yoluyla Sona Ermesinin Mümkün Olmadığı - İşveren Tarafından İşçinin Hak Kazanmadığı İleri Sürülen Bir Borcun İbraya Konu Olması Düşünülemeyeceği )
İBRANAMEYE SINIRLI BİR ŞEKİLDE DEĞER VERİLMESİNİN GEREKMESİ ( İbra Sözleşmesi Yapılırken Taraflardan Birinin Esaslı Hataya Düşmesi Diğer Tarafın ya da 3. Şahsın Hile ya da Korkutmasıyla Karşılaşması Halinde İbra İradesine Değer Verilemeyeceği )
İBRANAMENİN GEÇERLİK KOŞULLARI ( İbra Sözleşmesi Yapılırken Taraflardan Birinin Esaslı Hataya Düşmesi Diğer Tarafın ya da 3. Şahsın Hile ya da Korkutmasıyla Karşılaşması Halinde İbra İradesine Değer Verilemeyeceği )
MİKTAR İÇERMEYEN İBRA SÖZLEŞMELERİ ( İrade Fesadı Denetimi Uygulanmalı ve Somut Olayın Özelliklerine Göre İbranamenin Geçerliliği Konusunda Çözümler Aranması Gerektiği )
İHBAR TAZMİNATI ( İbraname Matbu Tarihsiz ve Savunma İle Çeliştiğinden İtibar Edilemeyeceği )"
31Y11.HD30.10.2008E. 2007/3678 K. 2008/12018"SÖZLEŞME KURULURKEN YANILMANIN HÜKÜMLERİ ( Hatanın Öğrenildiği Andan İtibaren Bir Yıllık Hak Düşürücü Süre İçinde İleri Sürülmesi Gerektiği )
BİR YILLIK HAK DÜŞÜRÜCÜ SÜRE ( Sözleşmenin Yapılması Sırasındaki Hatanın Varlığı Halinde Hatanın Öğrenildiği Andan İtibaren Bir Yıllık Hak Düşürücü Süre İçinde İleri Sürülmesi Gerektiği )
ESASLI HATA ( Taraflar Arasındaki Tüm Yazışmalar Dikkate Alınarak Sözleşmenin İmzalanmasında Davacı Tarafın Esaslı Hataya Düştüğü Yönünde Bir Beyanda Bulunup Bulunmadığının Kararda Gösterilmesi Gerektiği )
ENERJİ NAKİL BEDELİNİN ÖDENMEMESİ ( Sözleşmenin Yapılması Sırasındaki Hatanın Varlığı Halinde Hatanın Öğrenildiği Andan İtibaren Bir Yıllık Hak Düşürücü Süre İçinde İleri Sürülmesi Gerektiği )
SÖZLEŞMEDE İRADE BOZUKLUĞUNUN GİDERİLMESİ ( Taraflar Arasındaki Tüm Yazışmalar Dikkate Alınarak Sözleşmenin İmzalanmasında Davacı Tarafın Esaslı Hataya Düştüğü Yönünde Bir Beyanda Bulunup Bulunmadığının Kararda Gösterilmesi Gerektiği )"
31Y1.HD16.9.2008E. 2008/4606 K. 2008/9306"HİLE NEDENİNE DAYALI TAPU İPTALİ VE TESCİL ( Hilenin Öğrenilmesinden İtibaren Bir Yıllık Hak Düşürücü Süre İçinde Dava Açılabileceği )
TAPU İPTALİ VE TESCİL ( Hile Nedenine Dayalı - Hilenin Öğrenilmesinden İtibaren Bir Yıllık Hak Düşürücü Süre İçinde Dava Açılabileceği )
HAK DÜŞÜRÜCÜ SÜRE ( Hile Nedenine Dayalı Tapu İptali ve Tescil Davası Hilenin Öğrenilmesinden İtibaren Bir Yıllık Hak Düşürücü Süre İçinde Açılabileceği )"
31Y9.HD16.6.2008E. 2007/40352 K. 2008/15723"FESHİN GEÇERSİZLİĞİ VE İŞE İADE DAVASI ( İş Sözleşmesi Devam Ederken Alınan İbraname ve İş Güvencesi Sağlayan İşe İade İsteminden Feragatin Geçersiz Olduğu - Geçerli Olmayan İbraname ve Fergatnameye Dayalı Karşılıklı Anlaşma ile İş Sözleşmesinin Feshinin Geçersiz Sayılması Gereği )
İŞ SÖZLEŞMESİNİN KARŞILIKLI ANLAŞMA İLE SONA ERDİRİLMESİ ( İş Güvencesi Hükümlerinin Dolanılması Sonucunu Doğurmaması Gereği - İş Sözleşmesi Devam Ederken Alınan İbraname ve Feragatname Geçersiz Olduğundan Geçersiz Feragatnameye Dayalı İş Sözleşmesinin Karışlıkılı Feshinin Geçersiz OlduğU )
İKALE ( İş Sözleşmesinin Analaşma ile Feshi İş Güvencesi Hükümlerini Dolama Amaçlı Kullanımı Yaygınlaştığından Karşılıklı Anaşlaşma ile Sona Erdirme Nedenleri Üzerinde Durulması Gereği - Geçersiz Feragatnameye Dayalı İş Sözleşmesinin Karışlıkılı Feshinin Geçersiz Olduğu )"
31Y9.HD13.6.2008E. 2007/22215 K. 2008/15537"İBRA SÖZLEŞMESİNİN GEÇERLİLİK KOŞULU ( İş İlişkisinin Devamı Sırasında Düzenlenen İbra Sözleşmelerinin Geçerli Olmadığı )
İŞ İLİŞKİSİ SÜRERKEN DÜZENLENEN İBRANAMENİN GEÇERSİZLİĞİ ( İşveren Tarafından İşçinin Hak Kazanmadığını İleri Sürdüğü Bir Borcun İbraya Konu Olamayacağı )
SAVUNMA İLE VE İŞVERENİN DİĞER KAYITLARIYLA ÇELİŞEN İBRANAME ( Değer Verilemeyeceği )
MİKTAR İÇEREN İBRA SÖZLEŞMELERİ ( Alacağın Tamamen Ödenmiş Olması Durumunda Borcu İfa Yoluyla Sona Ermiş Olacağı )
MAKBUZ NİTELİĞİ ( Kısmi Ödeme Hallerinde İbraya Değer Verilmemekle ve Yapılan Ödemenin Makbuz Etkisinde Olduğunun Kabul Edilmesi Gerektiği )"
31Y9.HD10.6.2008E. 2007/22604 K. 2008/15242"İBRANAME ( Bir İşçinin Nedensiz Yere İşvereni İbra Etmesi Hayatın Olağan Akışına Uygun Düşmediği - İş Hukukunda İbra Sözleşmeleri Dar Yorumlanmalı ve Borcun Asıl Sona Erme Nedeni İfa Olarak Ele Alınması Gerektiği )
İŞ HUKUKUNDA İBRA SÖZLEŞMESİ ( Dar Yorumlanmalı ve Borcun Asıl Sona Erme Nedeni İfa Olarak Ele Alınması Gerektiği - Bir İşçinin Nedensiz Yere İşvereni İbra Etmesi Hayatın Olağan Akışına Uygun Düşmediği )
İŞ SÖZLEŞMESİ DEVAM EDERKEN ALINAN İBRANAME ( Geçerli Olmadığı - İşçilik Alacaklarına Bir An Önce Kavuşabilmek İçin İradesi Dışında İbra Sözleşmesi İmzalamaya Yönelmiş Sayılacağı )
İŞÇİNİN İŞVERENİ İBRA ETMESİ ( Bir İşçinin Nedensiz Yere İşvereni İbra Etmesi Hayatın Olağan Akışına Uygun Düşmediği - İş İlişkisinin Devamı Sırasında Düzenlenen İbra Sözleşmelerinin Geçerli Olmadığı )"
31Y1.HD5.6.2008E. 2008/3652 K. 2008/7007"TAPU İPTALİ VE TESCİL ( İkrah Nedenine Dayalı - Sicilin Aleniyeti ve Buna Dayalı Olarak Sicile Güven İlkesinden İstifade İle Taşınmazı Elde Eden Kişinin İyi Niyetli Olması Halinde Ediniminin Korunması Gerekeceği )
İKRAH ( Tapu İptali ve Tescil - Sicilin Aleniyeti ve Buna Dayalı Olarak Sicile Güven İlkesinden İstifade İle Taşınmazı Elde Eden Kişinin İyi Niyetli Olması Halinde Ediniminin Korunması Gerekeceği )
İKRAHIN TAPU İPTALİ VE TESCİLİ DAVASINDA DEĞERLENDİRİLMESİ ( Sicilin Aleniyeti ve Buna Dayalı Olarak Sicile Güven İlkesinden İstifade İle Taşınmazı Elde Eden Kişinin İyi Niyetli Olması Halinde Ediniminin Korunması Gerekeceği )"
31YHGK28.5.2008E. 2008/6-369 K. 2008/394"TAHLİYE TAAHHÜDÜNE DAYALI TAKİP ( İtirazın İptali/Tahliye - Belgenin Boş Olarak İmzalanmış Olduğunun Davalı Yanca Bilinmediği Taraflar Arasında da Sonradan Doldurmaya Yönelik Bir Sözleşmenin de Olmadığından Davanın Kabulü Gereği )
BOŞ BELGENİN ANLAŞMAYA AYKIRI DOLDURULMASI ( Belgenin Boş Olarak İmzalanmış Olduğunun Davalı Yanca Bilinmediği Taraflar Arasında da Sonradan Doldurmaya Yönelik Bir Sözleşmenin de Olmadığından Tahliye Taahhüdüne Dayalı Davanın Kabulü Gereği )
İTİRAZIN İPTALİ-TAHLİYE ( Belgenin Boş Olarak İmzalanmış Olduğunun Davalı Yanca Bilinmediği Taraflar Arasında da Sonradan Doldurmaya Yönelik Bir Sözleşmenin de Olmadığından Davanın Kabulü Gereği )
YAZILI TAAHHÜT BELGESİ ( Ne Düzenleme Tarihi Ne de İçeriğinin Sonradan Doldurulduğu Savunmasının Davalı Yanca Usulünce Kanıtlanmadığı - Tahliye Taahhüdüne Dayalı İtirazın İptali İle Kiralananın Tahliyesi İsteminin Kabulü Gereği )"
31Y9.HD27.5.2008E. 2007/19423 K. 2008/12887"İŞ İLİŞKİSİ SIRASINDA DÜZENLENEN İBRA SÖZLEŞMESİ ( Geçerli Olmadığı - İşçi İş İlişkisinin Devamını Sağlamak ya da Bir Kısım İşçilik Alacaklarına Bir An Önce Kavuşabilmek İçin İradesi Dışında İbra Sözleşmesi İmzalamaya Yönelmiş Sayılması Gerektiği )
İBRA SÖZLEŞMESİ İLE ÇELİŞKİLİ SAVUNMA ( Değer Verilmesine Olanak Bulunmadığı )
FAZLA ÇALIŞMA ( İbraname İle Çelişkili Savunma Karşısında İbranameye Değer Verilmesine Olanak Bulunmadığı )"
31Y15.HD13.5.2008E. 2007/4470 K. 2008/3200"İNŞAAT YAPIM SÖZLEŞMELERİNDEN KAYNAKLANAN DAVA ( İradeyi Sakatlayan Sebeplerin Dava Def'i Dava veya Karşı Tarafa Ulaştırılacak İrade Beyanıyla Kullanılabileceği - Açılan İlk Davanın Açılmamış Sayılmasına Karar Verilmiş Olması Aleyhe Sonuç Doğurmayacağı )
İRADEYİ SAKATLAYAN SEBEPLER ( Dava Def'i Dava veya Karşı Tarafa Ulaştırılacak İrade Beyanıyla Kullanılabileceği - Açılan İlk Davanın Açılmamış Sayılmasına Karar Verilmiş Olması Aleyhe Sonuç Doğurmayacağı )
DAVANIN AÇILMAMIŞ SAYILMASI ( İnşaat Yapım Sözleşmelerinden Kaynaklanan Dava - İradeyi Sakatlayan Sebeplerin Dava Def'i Dava veya Karşı Tarafa Ulaştırılacak İrade Beyanıyla Kullanılabileceği/Açılan İlk Davanın Açılmamış Sayılmasına Karar Verilmiş Olması Aleyhe Sonuç Doğurmayacağı )"
31Y9.HD1.5.2008E. 2007/19078 K. 2008/10919"İBRA SÖZLEŞMESİ ( İbra Sözleşmesi Varlığı Tartışmasız Olan Bir Borcun Sona Erdirilmesine Dair Bir Yol Olmakla Varlığı Şüpheli ya da Tartışmalı Olan Borçların İbra Yoluyla Sona Ermesinin de Mümkün Olmadığı )
KIDEM TAZMİNATI ( Geçerli Yazılı Miktarla Sınırlı Makbuz Niteliğinde Bulunduğundan Bilirkişi Tarafından Belirlenen Kıdem Tazminatı Miktarından İndirilmesi Gerektiği )
MİKTAR İÇEREN İBRA SÖZLEŞMELERİ ( Alacağın Tamamen Ödenmiş Olması Durumunda Borç İfa Yoluyla Sona Ermiş Olacağı - İhbar ve Kıdem Tazminatı )"
31Y9.HD18.3.2008E. 2007/26232 K. 2008/5313"İŞE İADE DAVASI ( Öncelikle İşverenin İşletmesel Kararı Aranmalı Bağlı İşveren Kararında İş Görme Ediminde İfayı Engelleyen Bir Başka Anlatımla İstihdamı Engelleyen Durum Araştırılması Gerektiği )
FESHİN GEÇERSİZLİĞİ ( İşverenin Fesihte Keyfi Davranıp Davranmadığı ve İşletmesel Karar Sonucu Feshin Kaçınılmaz Olup Olmadığının Açıklığa Kavuşturulması Gerektiği - İşe İade Davası )
BOZMA SÖZLEŞMESİ ( Taraflar Arasındaki İş Sözleşmesinin Karşılıklı Anlaşma İle Sona Erdirilmesi Sözleşmesinin Kısaca İkalenin Geçerli Olmadığı )
İŞ SÖZLEŞMESİNİN İKALE YOLUYLA SONA ERDİRİLMESİ ( Geçerli Olmadığı )
FESHİN SON ÇARE OLMASI İLKESİ ( İşverenin Fesihte Keyfi Davranıp Davranmadığı ve İşletmesel Karar Sonucu Feshin Kaçınılmaz Olup Olmadığının Açıklığa Kavuşturulması Gerektiği - İşe İade Davası )"
31Y15.HD12.9.2007E. 2006/4666 K. 2007/5275"KAT KARŞLIĞI İNŞAAT SÖZLEŞMESİ ( Davacı İnşaat İşlerinde Tecrübesiz Okur Yazar Olmayan Bir Kadın Olduğu - Edimler Arasında da Açık Nispetsizlik Bulunduğuna Göre Sözleşmenin Buna İlişkin Kısmının İptali Gerektiği )
GABİN ( Kat Karşlığı İnşaat Sözleşmesi - Edimler Arasında Açık Nispetsizlik Bulunduğuna Göre Sözleşmenin Buna İlişkin Kısmının İptali Gerektiği )
SÖZLEŞMENİN İPTALİ ( Davacı İnşaat İşlerinde Tecrübesiz Okur Yazar Olmayan Bir Kadın Olduğu - Edimler Arasında da Açık Nispetsizlik Bulunduğuna Göre Sözleşmenin Buna İlişkin Kısmının İptali Gerektiği )"
31Y2.HD14.12.2006E. 2006/20180 K. 2006/17687"SÖZLEŞMENİN YORUMU ( Kullanılan Sözcüklerin Ötesinde Tarafların Gerçek ve Ortak Maksatlarının Dikkate Alınması Gerektiği )
SENETTEKİ ZİYNET VE EV EŞYALARI ( Kadında Kalacağında İttifak Ettikleri - Sözleşmenin B.K. Md. 19-31'e Aykırı Bir Yönü de Bulunmadığından Davanın Reddi Gerektiği )
TARAFLARIN GERÇEK VE ORTAK MAKSATLARI ( Sözleşme Yorumlanırken Kullanılan Sözcüklerin Ötesinde Tarafların Gerçek ve Ortak Maksatlarının Dikkate Alınması Gerektiği )
ZİYNET VE EV EŞYALARI ( Kadında Kalacağında İttifak Ettikleri - Sözleşmenin B.K. Md. 19-31'e Aykırı Bir Yönü de Bulunmadığından Davanın Reddi Gerektiği )"
31YHGK5.4.2006E. 2006/1-83 K. 2006/143"HAK DÜŞÜRÜCÜ SÜRE ( Tapu İptali ve Tescil - Köyde Adına Kayıtlı Başka Taşınmaz Bulunmadığına Göre Öğrenme Olgusunun Temlik Tarihinden Sonraki Bir Zamanda Gerçekleştiğinin Kabulü Olanaklı Olmadığı )
HATA NEDENİYLE TAPU İPTALİ VE TESCİL ( Hataya Uğrayan Taraf Bu Akdi İfa Etmemek Hakkındaki Kararını Diğer Tarafa Beyan Yahut Verdiği Şeyi İstirdat Etmeksizin Bir Seneyi Geçirir İse Akde İcazet Vermiş Sayıldığı )
HATANIN SONUÇLARI ( Hataya Uğrayan Taraf Bu Akdi İfa Etmemek Hakkındaki Kararını Diğer Tarafa Beyan Yahut Verdiği Şeyi İstirdat Etmeksizin Bir Seneyi Geçirir İse Akde İcazet Vermiş Sayıldığı )
TAPU İPTALİ VE TESCİL ( Hata Nedeniyle - Hataya Uğrayan Taraf Bu Akdi İfa Etmemek Hakkındaki Kararını Diğer Tarafa Beyan Yahut Verdiği Şeyi İstirdat Etmeksizin Bir Seneyi Geçirir İse Akde İcazet Vermiş Sayıldığı )"
31Y14.HD25.10.2005E. 2005/5926 K. 2005/9546"VEKALET İLİŞKİSİ ( Davacının Ortadan Kaldırdığı Vekalet İlişkisine Dayanılarak Kurulan İpotek Sözleşmesinde Temsilcinin Temsil Yetkisinin Bulunmaması Bu Nedenle Tarafları Arasında Bağlayıcı Olmadığı )
İPOTEK SÖZLEŞMESİ ( Davacının Ortadan Kaldırdığı Vekalet İlişkisine Dayanılarak Kurulan Sözleşmede Temsilcinin Temsil Yetkisinin Bulunmaması Bu Nedenle Tarafları Arasında Bağlayıcı Olmadığı - İpoteğin Terkini İsteminin Kabulü Gereği )
İPOTEĞİN TERKİNİ İSTEMİ ( Vekalet İlişkisine Dayanılarak Kurulan İpotek Sözleşmesinin Temsilcinin Temsil Yetkisinin Bulunmaması ve 3. Kişiye Azlin Bildirimi Noktasında Bu Yükümlülüğünü Yerine Getiren Asili Bağlayıcı Bulunmaması Nedeniyle Davanın Kabulü Gerektiği )
TEMSİLCİNİN TEMSİL YETKİSİNİN BULUNMAMASI ( Vekalet İlişkisine Dayanılarak Kurulan İpotek Sözleşmesinin 3. Kişiye Azlin Bildirimi Noktasında Bu Yükümlülüğünü Yerine Getiren Asili Bağlayıcı Bulunmaması Nedeniyle İpoteğin Terkini İsteminin Kabulü Gerektiği )"
31Y19.HD16.9.2005E. 2004/11558 K. 2005/8689"HİLENİN HUKUKİ NİTELİĞİ ( Gerçeği Bilmiş Olması Halinde Kişinin O Yolda İrade Açıklamayacak İken Karşı Tarafın Davranışları ile İradesinde Yanlış Bir Karar Meydana Getirecek Açıklama Yolu ile Bir Sözleşmenin Gerçekleşmesi Ve Hukuki İlişkinin Kurulmasının Sağlanması )
SATILANIN GERÇEK DEĞERİNİN GÖSTERİLMEMESİ ( Gerçek Değeri İle Semen Arasındaki Paralellik Bulunmaması Mutlaka Hilenin Varlığını Göstermediği )
HİLE SAVININ KANITLANMASI ( Satışa Konu Halıların Özel Dokuma Halı Olduğunu Beyan ve Bilirkişi İncelemesi İsteminde Bulunulduğundan Öncelikle Davacıya Hile İddiasının Dayanaklarının Açıklattırılması Ve Bilirkişi İncelemesi Yaptırılması Gereği )"
31Y1.HD14.7.2005E. 2005/8329 K. 2005/8902"TEMLİKİ İŞLEM ( Hileli Yollarla Gerçekleştirildiği İddiasıyla Tapu İptali ve Tescil İstemi - Hile İddiası Bakımından B.K'nun 31. Maddesi Hükmü Gözetilerek Davanın Reddedilmiş Olmasının Doğru Olduğu )
TAPU İPTALİ VE TESCİL ( Hile İddiası Bakımından B.K'nun 31. Maddesi Hükmü Gözetilerek Davanın Reddedilmiş Olmasının Doğru Olduğu - Temliki İşlemin Hileli Yollarla Gerçekleştirildiği İddiasıyla )
HİLE ( Tapu İptali ve Tescil İstemi - Hile İddiası Bakımından B.K'nun 31. Maddesi Hükmü Gözetilerek Davanın Reddedilmiş Olmasının Doğru Olduğu/Sahtecilik İddiası Yönünden de Gerekli İncelemenin Yapılarak Bir Karar Verilmesi Gerektiği )
SAHTECİLİK ( Tapu İptali ve Tescil İstemi/Temliki İşlemin Hileli Yollarla Gerçekleştirildiği İddiası - Sahtecilik İddiası Yönünden de Gerekli İncelemenin Yapılarak Bir Karar Verilmesi Gerektiği )"
31Y6.HD27.6.2005E. 2005/5354 K. 2005/6665"TAHLİYE TAAHHÜDÜ ( Kiralananda Otururken Verilen/Serbest İrade Mahsulü Olduğu - Birbirini İzleyen ve Yenilenen Kira Sözleşmeleri İle Birlikte Verilen Taahhütlerin Geçerliliği )
KİRALANANDA OTURURKEN VERİLEN TAHLİYE TAAHHÜDÜ ( Birbirini İzleyen ve Yenilenen Kira Sözleşmeleri İle Birlikte Verilen Taahhütlerin Geçerliliği - Serbest İrade Mahsulü Olduğu )
KİRA SÖZLEŞMESİ ( Her Yıl Yenilenen - Birlikte Verilen Tahliye Taahhütlerinin Serbest İrade Mahsulü Olduğu ve Geçerliliği )"
31YHGK8.6.2005E. 2005/1-365 K. 2005/380"TAPU İPTALİ VE TESCİL ( Hile Nedenine Dayalı - Öğrenildiği Tarihten İtibaren Bir Yıllık Hak Düşürücü Süre İçerisinde İrade Açıklaması Def'i Yahut Dava Yoluyla Kullanılabileceği )
HİLE ( Nedenine Dayalı Tapu İptali ve Tescil - Bir Yıllık Hak Düşürücü Süre İçerisinde Kullanılması Gereği/Her Türlü Delille İspat Edilebileceği Gibi İptal Hakkının Kullanılmasının Hiçbir Şekle Bağlı Olmadığı )
HAK DÜŞÜRÜCÜ SÜRE ( Hile Nedenine Dayalı Tapu İptali ve Tescil - Öğrenildiği Tarihten İtibaren Bir Yıllık Hak Düşürücü Süre İçerisinde İrade Açıklaması Def'i Yahut Dava Yoluyla Kullanılabileceği )
TEMLİK İŞLEMİNİN YAPILDIĞI TARİH ( Hile Nedenine Dayalı Tapu İptali ve Tescil - Bir Yıllık Hak Düşürücü Süre İçerisinde Kullanılması Gereği/İptal Hakkının Kullanılmasının Hiçbir Şekle Bağlı Olmadığı )"
31Y14.HD7.6.2005E. 2005/1927 K. 2005/5302"TAPU İPTALİ VE TESCİL ( Hak Arama Süresi Hatanın Öğrenilmesinden İtibaren Bir Sene İçerisinde İleri Sürülmesi Gerektiği )
HAK ARAMA SÜRESİ ( Hatanın Öğrenilmesinden İtibaren Bir Sene İçerisinde İleri Sürülmesi Gereği )
HATA ( Tapu İptali ve Tescil - Hak Arama Süresi Hatanın Öğrenilmesinden İtibaren Bir Sene İçerisinde İleri Sürülmesi Gereği )
EKSİK PAY İNTİKAL ETTİRİLDİĞİ İDDİASI ( Borçlar Kanunu'nun 24.Maddesi Kapsamında Bir İddia Olarak Mütalaa Edilmesi Gereği - Tapu İptali ve Tescil )"
31Y1.HD7.4.2005E. 2005/4011 K. 2005/4253"TAPU İPTALİ VE TESCİL TALEBİ ( Miras Bırakanın 1989 Yılında Öldüğü Davanın ise 2003 Yılında Açılması - Hata ve Hile Nedenine Dayalı Davada 1 Yıllık Hak Düşürücü Sürenin Geçmesi Nedeniyle Davanın Reddine Karar Verilmesi Gereği )
HATA VE HİLE NEDENİYLE AÇILAN DAVA ( Tapu İptal Tescil Talebi - Miras Bırakanın 1989 Yılında Öldüğü Davanın ise 2003 Yılında Açılması/1 Yıllık Hak Düşürücü Sürenin Geçmesi Nedeniyle Davanın Reddine Karar Verilmesi Gereği )
HAK DÜŞÜRÜCÜ SÜRE ( Hata ve Hile Nedenine Dayalı Tapu İptal Tescil Talebi - 1 Yıllık Hak Düşürücü Süre İçinde Davanın Açılması Gereği )"
31Y1.HD8.3.2005E. 2004/13562 K. 2005/2445"TAPU İPTALİ VE TESCİL ( Tapusuz Taşınmazın Sicilen Satılmasına Olanak Olmadığı - Bir Yıllık Hak Düşürücü Sürenin Gerek Miras Bırakan Gerekse Davacılar Bakımından Geçmesi Nedeniyle Davanın Reddi Gerektiği )
HAK DÜŞÜRÜCÜ SÜRE ( Tapusuz Taşınmazın Sicilen Satılmasına Olanak Olmadığı/Bir Yıllık Hak Düşürücü Sürenin Gerek Miras Bırakan Gerekse Davacılar Bakımından Geçmesi Nedeniyle Davanın Reddi Gerektiği - Tapu İptali ve Tescil )
TAPUSUZ TAŞINMAZIN SİCİLEN SATILMASINA OLANAK OLMAMASI ( Bir Yıllık Hak Düşürücü Sürenin Gerek Miras Bırakan Gerekse Davacılar Bakımından Geçmesi Nedeniyle Davanın Reddi Gerektiği - Tapu İptali ve Tescil )"
31Y1.HD23.2.2005E. 2005/837 K. 2005/1805"TAPU İPTAL VE TESCİLİ ( Vekaletin Hile ile Alındığı İddiasının Aynı Zamanda Vekaletin Kötüye Kullanıldığı İddiasını da İçerdiğinin Kabul Edilmesi - Vekalet Görevinin Kötüye Kullanılması Davalarının Zamanaşımı yada Hak Düşürücü Süreye Tabi Olmadığı )
VEKALET GÖREVİNİN KÖTÜYE KULLANILMASI ( Vekaletin Hile ile Alındığı İddiasının Aynı Zamanda Vekaletin Kötüye Kullanıldığı İddiasını da İçerdiğinin Kabul Edilmesi/Vekalet Görevinin Kötüye Kullanılması Davalarının Zamanaşımı yada Hak Düşürücü Süreye Tabi Olmadığı - Tapu İptal ve Tescili )
ZAMANAŞIMI ( Vekalet Görevinin Kötüye Kullanılması Davalarının Zamanaşımı yada Hak Düşürücü Süreye Tabi Olmadığı - Tapu İptal ve Tescili )
HAK DÜŞÜRÜCÜ SÜRE ( Vekalet Görevinin Kötüye Kullanılması Davalarının Zamanaşımı yada Hak Düşürücü Süreye Tabi Olmadığı - Tapu İptal ve Tescili )
VEKALET AKDİ ( Vekilin Vekil Edenin Yararına ve İradesine Uygun Hareket Etme/Onu Zararlandırıcı Davranışlardan Kaçınma Yükümlülüğü Altında Oluşu - Tapu İptal ve Tescili )"
31Y19.HD18.2.2005E. 2004/4937 K. 2005/1514"MENFİ TESPİT TALEBİ ( Mahkemece Davacının Yıkım Kararını Öğrendiği Tarihten İtibaren Bir Yıl İçinde Hile İddiasını Karşı Tarafa Bildirmemek Suretiyle B.K.nun 31/1. Maddesi Uyarınca Akde İcazet Vermiş Sayılacağından Davanın Reddi Gereği )
AKDE İCAZET ( Davacının Yıkım Kararını Öğrendiği Tarihten İtibaren Bir Yıl İçinde Hile İddiasını Karşı Tarafa Bildirmemek Suretiyle B.K.nun 31/1. Maddesi Uyarınca Akde İcazet Vermiş Sayılacağından Menfi Tespit Davasının Reddi Gereği )"
31Y1.HD9.2.2005E. 2005/463 K. 2005/1110"TAPU İPTALİ VE TESCİL ( Taşınmazın Mülkiyetinin Belediye Encümen Kararı Ve Ankara Valiliği Yazıları Gereği Davalı Adına Tescil Edildiği Davacının Aynı Yolla Tesis Edeceği İdari Bir İşlemle Mülkiyetinin Kendisine Dönmesini Sağlayabileceğinden Reddi Gereği )
MÜLKİYETİN AİDİYETİNİN TESPİTİ ( Belediye Encümen Kararı Ve Ankara Valiliği Yazıları Gereği Davalı Adına Tescil Edildiği Davacının Aynı Yolla Tesis Edeceği İdari Bir İşlemle Taşınmazın Mülkiyetinin Kendisine Dönmesini Sağlayabileceğinden Reddi Gereği )
İDARİ KARARLA MÜLKİYETİN KENDİSİNE DÖNMESİNE İSTEYEBİLME ( Taşınmazın Mülkiyetinin Belediye Encümen Kararı Ve Ankara Valiliği Yazıları Gereği Davalı Adına Tescil Edildiğinden Davacının Da Aynı Yolla Kendisine Dönmesini Sağlayabileceği )
HACZİN HÜKÜMSÜZLÜĞÜNÜN TESPİTİ ( Tapu İptali Ve Tescil - BK.nun 31. Maddesinde Öngörülen Hak Düşürücü Sürelerin Dolduğu Gerekçesiyle Davanın Reddine Karar Verilmesi İsabetli Olduğu )"
31Y19.HD26.11.2004E. 2004/1917 K. 2004/11686"MENFİ TESPİT-ALACAK DAVASI ( Finansal Kiralama Sözleşmesi - Kiralayanın Ayıba Karşı Tekeffülü )
FİNANSAL KİRALAMA SÖZLEŞMESİNDE TEKEFFÜL ( Kiralayanın Ayıba Karşı Tekeffülünü Düzenleyen Bir Hükmün Bulunmaması-Yasada Hüküm Bulunmayan Hallerde Borçlar Kanunun Genel Hükümlerinin Sözleşmenin Niteliğine Uygun Düştükleri Oranda ise Özel Hükümlerinin Uygulanacağı )
ALUİD TESLİM ( Sözleşmeyi Uygun İfa Etmeme Hali )
AYIPLI MAL ( Sözleşme Konusu Şeyden Başka Bir Şeyin Teslimi ile Ayıplı Mal Teslimininin Birbirinden Ayrılmasının Gerekmesi Zira Bu Ayrımın Öneminin Uygulanacak Olan Kanun Hükümleri ve Meydana Çıkacak Hukuki Sonuçlarında Kendini Göstermesi )
AYIPLI İFA ( Davacılar Makinaları Görüp Belirleyip Bu Makinaların Finansal Kiralama Yolu ile Kiralanması için Davalıya Başvurmuş ve Davacıların Görüp Belirledikleri Makinalar Davacılara Teslim Edilmiş ise Aliud Teslimden Değil Ayıplı İfadan Söz Edilmesi )"
31Y11.HD1.11.2004E. 2004/1535 K. 2004/10618"ALACAK DAVASI ( Muhabir Banka Olan Konumunda Olan Davacının Konşimentoda Taşıyıcı Firmanın Adının Yazılı Olmadığı Gerekçesi ile Dava Dışı Amir Bankaya Blokede Bulunan Parayı Ödemesi Nedeniyle )
AKREDİTİF ( Bunlar Hakkında Milletlerarası Yeknesak Kurallar ve Teamüllerin Uygulanması )
UZMAN BİLİRKİŞİ İNCELEMESİ ( Akreditife İlişkin Uyuşmazlığın Çözümünde Akreditif İşlerinden Anlayan Bankacı Uzman Bir Bilirkişinin de Mahkemece Görevlendirilmesinin Gerekmesi )
ULUSLARARASI YEKNESAK KURALLAR ( Dava Dışı Amir Bankanın Davacıya Gönderdiği Akreditif Açılış Küşat Mektubunda Atıf Yapılan İCC 500 Sayılı Kuralların Taraflar Arasında Sözleşme Hükmü Haline Gelmiş Olması )"
31Y1.HD4.10.2004E. 2004/9621 K. 2004/10579"MUVAZAA İDDİASINA DAYALI TAPU İPTALİ VE TESCİL TALEBİ ( Davacının Oğlu Olan Davalıya Bağış Suretiyle Devrettiği Taşınmazı Yanıltılması Sonucu Satış Gibi Gösterdiği İddiası - Kendi Muvazaasına Dayanan Davacının Yazılı Delille İspat Yükümlülüğü/Hile İddiasında Hak Düşürücü Süre )
TAPU İPTALİ VE TESCİL TALEBİ ( Kendi Muvazaasına Dayanan Davacının Yazılı Delille İspat Yükümlülüğü - Hile İddiasında Hak Düşürücü Süre Şartı )
HİLE İDDİASINDA HAK DÜŞÜRÜCÜ SÜRE ŞARTI ( Oğluna Bağışladığı Taşınmazı Davalı Oğlunun Yanıltması Sonucu Satış Gibi Gösterdiğini İddia Eden Davacının Tapu İptali ve Tescil Talebi )
HAK DÜŞÜRÜCÜ SÜRE ( Hile İddiasına Dayalı Tapu İptali ve Tescil Davasında - Davacının Oğluna Gerçekte Bağışladığı Taşınmazı Oğlunun Yanıltması Sonucu Satış Gibi Gösterdiği İddiası )
YAZILI DELİLLE İSPAT ŞARTI ( Kendi Muvazaasına Dayanarak Tapu İptali ve Tescil Talep Eden Davacının )"
31Y1.HD21.9.2004E. 2004/5748 K. 2004/9543"TAPU İPTALİ VE TESCİL ( Hile Nedenine Dayalı - Davacının Hileli Olduğu İleri Sürülen Temliki İşlemin Yapıldığını Öğrenmesinden 1 Yıllık Hak Düşürücü Süre Geçmiş Olup Davanın Reddi Gereği )
HİLE ( Davacının Hileli Olduğu İleri Sürülen Temliki İşlemin Yapıldığını Öğrenmesinden 1 Yıllık Hak Düşürücü Süre Geçmiş Olup Davanın Reddi Gereği - Tapu İptali ve Tescil )
HAK DÜŞÜRÜCÜ SÜRE ( Hile Nedenine Dayalı Tapu İptali ve Tescil - Davacının Hileli Olduğu İleri Sürülen Temliki İşlemin Yapıldığını Öğrenmesinden 1 Yıllık Hak Düşürücü Süre Geçmiş Olup Davanın Reddi Gereği )"
31Y6.HD14.6.2004E. 2004/4720 K. 2004/4839"TAHLİYE TAAHHÜDÜNÜN BASKI ALTINDA VERİLDİĞİ İDDİASI ( Kiracı Kiralananda Otururken Verilmiş Tahliye Taahhüdü İçin Baskı Altında Verilme İddiasının Dinlenemeyeceği )
KİRALANANIN TAHLİYESİ İÇİN YAPILAN TAKİBE VAKİ İTİRAZIN İPTALİ TALEBİ ( Kiralananda Otururken Verilen Tahliye Taahhüdünün Baskı Altında Verildiği İddiasının Dinlenemeyeceği )
BASKI ALTINDA VERİLME İDDİASININ DİNLENEMEMESİ ( Kiracının Kiralananda Otururken Vermiş Olduğu Tahliye Taahhüdü İçin )
İKRAH İDDİASININ DİNLENEMEMESİ ( Kiracının Kiralananda Otururken Vermiş Olduğu Tahliye Taahhüdüyle İlgili Olarak )"
31Y1.HD4.5.2004E. 2004/493 K. 2004/5181"HUKUKİ EHLİYET ( Vekaletnamenin Verildiği Veya Sözleşmenin Yapıldığı Tarihin Belirleyici Olduğu - Adli Tıp Raporu İle Tespit Edilmesi Gerektiği )
HİLE ( Hak Düşürücü Sürenin Geçmesi Halinde Dayanılamayacağı )"
31Y1.HD4.5.2004E. 2004/2296 K. 2004/5200"HİLE NEDENİYLE TAPU İPTALİ VE TESCİL TALEBİ ( Hilenin Öğrenilmesinden İtibaren 1 Yıllık Hak Düşürücü Sürede Karşı Tarafa Yöneltilmesi Zarureti - Davacının Hileye Ittıla Tarihinin Saptanması ve Sonucuna Göre Bir Karar Verilmesi Gereği )
HAK DÜŞÜRÜCÜ SÜRE ( Hile Nedeniyle Tapu İptali ve Tescil Talebi - Hilenin Öğrenilmesinden İtibaren 1 Yıllık Hak Düşürücü Sürede Karşı Tarafa Yöneltilmesi Zarureti )
İSPAT ( Hilenin Her Türlü Delille İspat Edilmesinin Mümkün Olması - Hile Nedeniyle Tapu İptali ve Tescil Talebi )"
31Y1.HD21.4.2004E. 2004/4125 K. 2004/4717"TAPU İPTAL VE TESCİL DAVASI ( Hile Nedeniyle - Davacının Hileye Ittıla Tarihinin Belirlenmesi Gereği - İddanın Sabit Görülmesi Halinde Son Kayıt Maliklerinin İyiniyetlerinin Korunacağı )
HİLE ( Tapu İptal ve Tescil Davası - Davacının Hileye Ittıla Tarihinin Belirlenmesi Gereği - İddanın Sabit Görülmesi Halinde Son Kayıt Maliklerinin İyiniyetlerinin Korunacağı - Her Türlü Delille İspat Edilebileceği )
İYİNİYET ( Tapu İptal ve Tescil Davası - Davacının Hileye Ittıla Tarihinin Belirlenmesi Gereği - İddanın Sabit Görülmesi Halinde Son Kayıt Maliklerinin İyiniyetlerinin Korunacağı )"
31Y11.HD13.4.2004E. 2004/1820 K. 2004/4014"YANGIN SİGORTA POLİÇESİNE DAYALI İTİRAZIN İPTALİ ( Değer Mutabakatlı Poliçe - Mutabakatın Hileye Dayalı Düzenlendiği ve Kasten Yangın Çıkarmak Suçuyla Açılan Davanın Etkisi )
SİGORTA POLİÇESİNE DAYALI İTİRAZIN İPTALİ ( Değer Mutabakatlı Yangın Poliçesi - Mutabakatın Hileye Dayalı Düzenlendiği ve Kasten Yangın Çıkarmak Suçuyla Açılan Davanın Etkisi )
RİZİKONUN TEMİNAT DIŞINDA BULUNMASI ( Değer Mutabakatının Hileye Dayalı Düzenlendiği ve Kasten Yangın Çıkarmak Suçuyla Açılan Davalar - Sonucunun Beklenerek Delillerin Buna Göre Değerlendirilmesi Gereği )
MUTABAKATLI YANGIN SİGORTASI ( Poliçeye Dayalı Yapılan Takibat/İtirazın İptali - Mutabakatın Hileye Dayalı Düzenlendiği ve Kasten Yangın Çıkarmak Suçuyla Açılan Davanın Etkisi )
POLİÇEYE EKLİ DEĞER MUTABAKATININ GEÇERSİZLİĞİ ( Hileye Dayalı Düzenlendiği ve Kasten Yangın Çıkarmak Suçuyla Açılan Davalar - Sonucunun Beklenerek Delillerin Buna Göre Değerlendirilmesi Gereği )
İTİRAZIN İPTALİ ( Değer Mutabakatlı Poliçeye Dayalı Yapılan Takibat - Mutabakatın Hileye Dayalı Düzenlendiği ve Kasten Yangın Çıkarmak Suçuyla Açılan Davanın Etkisi )
İHTİYATİ HACİZ ( Bir Miktar Tazminat Alacağının Tahsiline İlişkin Dava - İİK.nun 257'nci Maddesindeki Şartların Varlığı Halinde Karar Verilebileceği )"
31Y1.HD9.3.2004E. 2003/13830 K. 2004/2556"HAK DÜŞÜRÜCÜ SÜRE ( Hataen Temlik Edilen Parselin Tapu Kaydının İptali Ve Tescil Davası - Hatalı İşlemi Öğrendikten İtibaren Bir Yıl İçinde Açılması Gereği )
HATAEN TEMLİK ( Tapu İptal Ve Tescil Davası - Hatalı İşlemin Öğrenilmesinden İtibaren Bir Yıllık Hak Düşürücü Sürede Açılması Gereği )
TAPU İPTALİ VE TESCİL DAVASI ( Hatalı İşlemin Öğrenilmesinden İtibaren Bir Yıllık Hak Düşürücü Süreye Tabi Olduğu )"
31YHGK1.10.2003E. 2003/12-562 K. 2003/540"TAHLİYE TAAHHÜDÜNÜN GEÇERLİLİĞİ ( Kira Sözleşmesi Yenilenirken Düzenlenen )
KİRA SÖZLEŞMESİ YENİLENİRKEN DÜZENLENEN TAHLİYE TAAHHÜDÜ ( Mukavele Yenilenmezse Yazışmaya Gerek Kalmadan Tahliyeyi Öngören Taahhüdün Geçerliliği )
MÜZAYAKA İDDİASI ( Tahliye Taahhüdünün Kiracı Taşınmazda Otururken ve Yeni Sözleşme Düzenlenirken Verilmiş Olması )
İKRAH DURUMUNUN İSPATI MECBURİYETİ ( Tahliye Taahhüdünün Kiracı Mecurdayken Sözleşmenin Yenilenmesi Aşamasında Verilmiş Olması )"
31Y1.HD23.9.2003E. 2003/7215 K. 2003/9410"TAPU İPTALİ VE TESCİL ( Davacının Devrettiği Taşınmaz Hisseleri Karşılığı Tarafların İştirak Halinde Maliki Bulundukları Taşınmazlardan Kendisine Eksik Pay Verildiğini İleri Sürmesi )
SÖZLEŞMENİN BAĞLAYICILIĞI ( Taraflardan Biri Diğer Tarafın Kasıtlı Aldatmasıyla Sözleşme Yapmaya Yöneltilmişse Hata Esaslı Olmasa Bile Aldatılan Taraf için Sözleşmenin Bağlayıcı Sayılamaması )
HİLE ( Hilenin Bir Kimseyi İrade Beyanında Bulunmaya Sevketmek için Kasten Hatalı Bir Kanı Uyandırma veya Esasen Var Olan Hatalı Kanıyı Koruma yahut Devamını Sağlama Şeklinde Tanımlanması )
HATA ( Hatada Yanılmanın Hilede Yanıltmanın Söz Konusu Olması )
ALDATMA ( Taraflardan Biri Diğer Tarafın Kasıtlı Aldatmasıyla Sözleşme Yapmaya Yöneltilmişse Hata Esaslı Olmasa Bile Aldatılan Taraf için Sözleşmenin Bağlayıcı Sayılamaması )
MAKABLE ŞAMİL ( Koşulların Varlığı Halinde Aldatılan Tarafın Hakkını Kullanmak Suretiyle Hukuki İlişkiyi Geçmişe Etkili Olarak Ortadan Kaldırabilmesi ve Verdiği Şeyi Geri İsteyebilmesi )"
31Y1.HD9.7.2003E. 2003/7613 K. 2003/8385"SÖZLEŞMENİN BAĞLAYICILIĞI ( Taraflardan Biri Diğer Tarafın Kasıtlı Aldatmasıyla Sözleşme Yapmaya Yöneltilmişse Hata Esaslı Olmasa Bile Aldatılan Taraf İçin Sözleşmenin bağlayıcı Olmaması )
HİLE ( Bir Kimseyi İrade Beyanında Bulunmaya Sevketmek İçin Onda Kasten Hatalı Bir Kanı Uyandırmanın Hile Sayılması )
ESASLI HATA ( Taraflardan Biri Diğer Tarafın Kasıtlı Aldatmasıyla Sözleşme Yapmaya Yöneltilmişse Hata Esaslı Olmasa Bile Aldatılan Taraf İçin Sözleşmenin bağlayıcı Olmaması )
HAK DÜŞÜRÜCÜ SÜRE ( Hilenin Öğrenildiği Tarihten İtibaren Bir Yıllık Hak Düşürücü Süre İçerisinde Karşı Tarafa Yöneltilecek Bir İrade Açıklamasının Yapılması )"
31Y1.HD25.6.2003E. 2003/6984 K. 2003/7553"ÖLÜNCEYE KADAR BAKMA SÖZLEŞMESİ ( Hile Ve Hata/İşlemin Tapuda Satış Gösterildiği - Davalıların Bakım Borcunu Yerine Getirmediğini İleri Sürerek Tapu İptali Ve Tescil Talebi )
TAPU İPTALİ VE TESCİL ( Ölünceye Kadar Bakma Sözleşmesi/Davalıların Bakım Borcunu Yerine Getirmediğini İleri Sürerek Tapu İptali Ve Tescil Talebi - İşlemin Tapuda Satış Gösterildiği/Hile Ve Hata )
HİLE VE HATA ( Ölünceye Kadar Bakma Sözleşmesi/İşlemin Tapuda Satış Gösterildiği - Tapu İptali Ve Tescili Telebi )"
31Y15.HD16.6.2003E. 2003/1184 K. 2003/3210"ALACAK DAVASI ( Davalının Sözleşme Hükümlerine Uymadan İhtarla Akdi Tek Taraflı Olarak Feshettiğinden Akitte Kararlaştırılan Cezai Şartın Talep Edilmesi )
BASİRETLİ İŞ ADAMI GİBİ HAREKET ETME ( Her Tacirin Ticari İşletmesiyle İlgili Konularda Basiretli Bir İş Adamı Gibi Hareket Etmesinin Zorunlu Olması )
FAHİŞ CEZAİ ŞART ( Davalının Akdi Feshetmesi Haksız Olduğundan Cezai Şart Talebinin Reddi )
SÖZLEŞMENİN İNİKADINDA HATA ( Senelerdir TV Kanallarında Sunuculuk Yapan ve Ticari Bir Şirketi Bulunan Şahsın Hataya Düştüğünün Kabulünün Hayatın Olağan Akışına Uygun Düşmemesi )"
31Y1.HD16.4.2003E. 2003/3828 K. 2003/4509"TESCİL VE TAPU KAYDININ İPTALİ DAVASI ( Davacının Yapmış Olduğu Resmi Sözleşmede Yanlış İşlem Yapıldığından Bahisle Davalı Adına Olan Kaydın Silinmesini Talep Etmesi )
HATA ( Davanın Hata Hukuksal Nedenine Dayanmış Olması )
HAK DÜŞÜRÜCÜ SÜRE ( Somut Olayda Bir Yıllık Hak Düşürücü Sürenin Geçmiş Bulunduğunun Yerel Mahkemece Gözetilmemesinin Hukuka Aykırı Olması )
RESMİ AKİT TARİHİ ( Davacının Bu Tarihte Hata Olgusunu Bildiğinin Kabul Edilmesi )"
31Y4.HD10.4.2003E. 2002/14075 K. 2003/4426"ALACAK DAVASI ( Menkul Eşyanın Aynen Teslimi veya Bedelinin Tahsili Davası )
EŞYANIN GERİ İSTENMESİ ( Davanın Mülkiyete Dayanan İstihkak Davası Olduğunun Gözetilmesi )
ZAMANAŞIMI VE HAKDÜŞÜRÜCÜ SÜRE ( İstihkak Davalarına İlişkin Davalarda Herhangi Bir Zamanaşımı ve Hakdüşürücü Sürenin Mevcut Bulunmaması )
İRADE FESADI ( Borçlar Hukuku Hükümlerine Dayanarak İrade Fesadından ve Davanın Hak Düşürücü Süre Geçtiğinden Bahisle Reddedilmesinin Usul ve Yasaya Aykırı Olması )"
31Y1.HD25.3.2003E. 2003/1177 K. 2003/3470"TAPU KAYDININ İPTALİ VE TESCİL DAVASI ( Hata Nedeniyle )
HATA NEDENİYLE TAPU KAYDININ İPTALİ VE TESCİL ( Davacının Dava Konusu Taşınmazının Yanlışlıkla Tapuda Satışının Yapılması )
ESASLI HATA ( Sözleşmede Dikkatsizlik ve Bilgisizlik Sonucu Esaslı Hataya Düşen Taraf O Akitle Bağlı Olmaması )
HATANIN NİTELİĞİ ( Bir Hatanın Hem Yanılan Taraf İçin ( Subjektif Unsur ) Hem de İş Hayatındaki Dürüstlük Kuralı ( Objektif Unsur ) Gereği Böyle Bir Sözleşmenin Yapılmamasına Neden Olabilmesi )
HATANIN ITTILAI ( Somut Olayda Hatanın Öğrenilme Tarihinin Bilinmesinin Gerekmesi )"
31YHGK12.3.2003E. 2003/2-120 K. 2003/157"TAZMİNAT DAVASI ( Hak Düşürücü Süre Geçtiğinden Davanın Reddi Gerekirken Kabulü ve Yazılı Şekilde Hüküm Kurulması Doğru Bulunmaması )
HAK DÜŞÜRÜCÜ SÜRE ( Hak Düşürücü Süre Geçtiğinden Davanın Reddi Gerekirken Kabulü ve Yazılı Şekilde Hüküm Kurulması Doğru Bulunmaması )
ZAMANAŞIMI ( Hak Düşürücü Süre Geçtiğinden Davanın Reddi Gerekirken Kabulü ve Yazılı Şekilde Hüküm Kurulması Doğru Bulunmaması )"
31Y1.HD24.2.2003E. 2003/873 K. 2003/1635"HATA HİLE NEDENİYLE TAPU İPTALİ VE TESCİL ( Sebeplerinin Öğrenilmesinden İtibaren 1 Yıl İçerisinde İleri Sürülmesi Zorunluluğu - Hak Düşürücü Süre Olduğu/Re'sen Gözetilmesi Gerekmesi )
HAK DÜŞÜRÜCÜ SÜRE ( Hata Hile Nedeniyle Tapu İptal Tescil Talebi - Hata ve Hilenin Öğrenilmesinden İtibaren 1 Yıl İçerisinde İleri Sürülmesi Zorunluluğu/Re'sen Gözetilmesi Gerekmesi )
TAPU İPTALİ VE TESCİL ( Hata Hile Nedeniyle/Sebeplerinin Öğrenilmesinden İtibaren 1 Yıl İçerisinde İleri Sürülmesi Zorunluluğu - Hak Düşürücü Süre Olduğu/Re'sen Gözetilmesi Gerekmesi )"
31Y1.HD22.1.2003E. 2003/52 K. 2003/762"İKRAH ( Hak Düşürücü Sürenin Başlangıcı - Endişenin Ortadan Kalktığı Kişinin Kendisini Psikolojik Açıdan Güven İçerisinde Hissettiği An )
İKRAHTA HAK DÜŞÜRÜCÜ SÜRENİN BAŞLANGICI ( Endişenin Ortadan Kalktığı Kişinin Kendisini Psikolojik Açıdan Güven İçerisinde Hissettiği An )
TAPU İPTALİ VE TESCİL ( İkrah Hukuksal Nedenine Dayanılması - Hak Düşürücü Sürenin Başlangıcı )"
31Y1.HD20.1.2003E. 2002/14594 K. 2003/554"TAPU İPTAL VE TESCİL DAVASI ( Hata Hukuksal Nedenine Dayalı Tapu İptal ve Tesil Davası - Emlakçının Sattığı Yerle Tapu Kaydının Farklı Olması )
DAVANIN İHBARI ( Emlakçı Aracılığı ile Taşınmaz Satışı/Emlakçının Sattığı Yerle Tapu Kaydının Farklı Olması - Davanın Emlakçıya İhbar Edilmesi Gereği )
KEŞİF ( Emlakçı Aracılığı ile Taşınmaz Satışı/Emlakçının Sattığı Yerle Tapu Kaydının Farklı Olması - Yerinde Keşif Yapıması Gereği )
EMLAKÇININ SATTIĞI YERLE TAPU KAYDININ FARKLI OLMASI ( Emlakçı Aracılığı ile Taşınmaz Satışı - Hata Hukuksal Nedenine Dayalı Tapu İptal ve Tescil Davası )
ESASLI HATA ( Hem Yanılgıya Düşen Taraf Yönünden Hem de İş Hayatındaki Dürüstlük Kuralları Açısından Hataya Düşülmese İdi Böyle Bir Sözleşmenin Hiç veya Açıklanan Biçimde Yapılmayacağının İspatlanması Gereği - Tapu İptali ve Tescil Davası )"
31Y1.HD13.1.2003E. 2002/14062 K. 2003/80"HİLE VE MUVAZAA NEDENİYLE TAPU İPTALİ VE TESCİL TALEBİ ( Bir İşlemin Hileye Dayalı Olduğundan Söz Edilebilmesi İçin Aldatıcı ve Kandırıcı İşlemlerin Akdin Yapıldığı Tarihte Mevcut Olması Gereği )
BAĞIŞ ( Hile Sebebiyle Tapu İptal Tescil Talebi - Akdin Yapılmasından Sonra Ortaya Çıkan Sebepler Akdi Bozamayacağı )
HİLE ( Bir Kimseyi Sözleşme Yapmaya Sevketmek İçin Onda Kasten Hatalı Bir Kanı Uyandırma Amacı Olması - Her Türlü Delille İsbat Edilebileceği/İptal Hakkının Kullanılmasının Hiç Bir Şekle Bağlı Olmadığı )
TAPU İPTALİ VE TESCİL ( Hile ve Muvazaa Nedeniyle - Bir İşlemin Hileye Dayalı Olduğundan Söz Edilebilmesi İçin Aldatıcı ve Kandırıcı İşlemlerin Akdin Yapıldığı Tarihte Mevcut Olması Gereği )"
31YHGK16.10.2002E. 2002/4-796 K. 2002/832"TAPU İPTALİ VE TENKİS ( Taraf Muvazaasına Dayanılması - Miras Bırakanın Oğlu İle Anlaşarak Taşınmazı Devrettiğini Bilen ve Göz Yuman Diğer Mirasçıların Murisin Ölümünden Sonra Ona Teb'an Açtıkları Davadaki Muvazaa İddiaları Hakkın Kötüye Kullanılmasıdır )
TARAF MUVAZAASI ( Miras Bırakanın Mirasçılardan Mal Kaçırma Kastıyla Değil Alacaklı 3. Kişilerden Mal Kaçırmak Amacına Yönelik Olarak Taşınmazı Oğluna Devrettiği İddiası/Yazılı Delille Kanıtlanabileceği - Tapu İptali ve Tenkis )
ALACAKLILARDAN MAL KAÇIRMA AMACI ( Miras Bırakanın Mirasçılardan Değil Alacaklı 3. Kişilerden Mal Kaçırmak Amacına Yönelik Olarak Taşınmazı Oğluna Devrettiği İddiası/Tapu İptali ve Tenkis - Yazılı Delille Kanıtlanabileceği )
MUVAZAA ( Murisin Taşınmazı Alacaklılardan Mal Kaçırmak Amacı İle Oğluna Devrettiği İddiası/Durumu Bilen ve Göz Yuman Diğer Mirasçıların Murisin Ölümünden Sonra Ona Teb'an Açtıkları Davadaki Muvazaa İddialarının İyiniyet Kurallarıyla Bağdaşmayacağı - Taraf Muvazaası/Tapu İptali ve Tenkis )
HAKKIN KÖTÜYE KULLANILMASI ( Taraf Muvazaasına Dayanan Tapu İptali ve Tenkis - Miras Bırakanın 3. Kişilerden Mal Kaçırmak Amacı İle Oğluna Taşınmazı Devrettiğini Bilen ve Göz Yuman Diğer Mirasçıların Murisin Ölümünden Sonra Ona Teb'an Açtıkları Davadaki İddiaları )"
31Y1.HD26.9.2002E. 2002/8483 K. 2002/10037"HATA HİLE SEBEBİYLE TAPU İPTALİ VE TESCİLİ ( Borçlar Kanunun 31. Maddesinde Öngörülen Süre Yönünden Gerekli Araştırmanın Yapılması Gereği )
SÖZLEŞMEDE HATA HİLE ( Her Türlü Delil ile İspat Edilebileceği - Hata ve Hilenin Öğrenildiği Tarihten İtibaren 1 Yıllık Hak Düşürücü Süre İçinde Karşı Tarafa Yöneltilmesi Gereği )
ESASLI HATA ( Hem Yanılgıya Düşen Taraf Yönünden Hem de İş Hayatındaki Dürüstlük Kuralları Açısından Hataya Düşülmese İdi Böyle Bir Sözleşmenin Hiç veya Açıklanan Biçimde Yapılmayacağının İspatlanması Gereği )
TAPU İPTALİ VE TESCİL ( Karşı Tarafı Kasıtlı Aldatarak Sözleşme Yapmaya Yöneltilmişse Hata Esaslı Olmasa Bile Aldatılan Taraf İçin Sözleşmenin Bağlayıcı Olmadığı - Hatada Yanılma Hile de ise Yanıltma Sözkonusu Olduğu )"
31Y1.HD22.5.2002E. 2002/5716 K. 2002/6504"SÜRE ( Müdahalenin Men'i Davası ve Hata Nedeniyle Tapulu Taşınmaz Satışının İptali Karşı Davası )
HATA NEDENİYLE TAŞINMAZ SATIŞ SÖZLEŞMESİNİN İPTALİ DAVASI ( Hak Düşürücü Süre )
HAK DÜŞÜRÜCÜ SÜRE ( Hata Nedeniyle Taşınmaz Satış Sözleşmesinin İptali Davasında )"
31Y1.HD21.5.2002E. 2002/4098 K. 2002/6474"TAPU İPTALİ VE TESCİL ( Murisin Dava Konusu Taşınmazı Davalılara Koşullu Olarak Hibe Etmesine Rağmen Koşulun Yerine Getirilmediği İddiası )
KOŞULLU HİBE ( Murisin Dava Konusu Taşınmazı Davalılara Koşullu Olarak Hibe Etmesine Rağmen Koşulun Yerine Getirilmediği Nedeniyle Tapu İptali ve Tescil Talebi
HAK DÜŞÜRÜCÜ SÜRE ( Muris Tarafından Davalılara Kayıtsız Şartsız Hibe Edilen Tarih ile Davanın Açılma Tarihi Arasındaki Sürenin Bir Yıllık Hak Düşürücü Süreyi Geçmesi )
ŞARTLI BAĞIŞ ( Muris Tarafından Davalılara Kayıtsız Şartsız Hibe Edilen Tarih ile Davanın Açılma Tarihi Arasındaki Sürenin Bir Yıllık Hak Düşürücü Süreyi Geçmesi )"
31Y2.HD16.4.2002E. 2002/856 K. 2002/5348"HATADAN MUZDARİP OLAN KİMSE ( Akdi İfa Etmemek Hakkındaki Kararını Diğer Tarafa Beyan Yahut Verdiği Şeyi İstirdat Etmeksizin Seneyi Geçirirse Akte İcazet Edilmiş Sayılması )
HAK DÜŞÜRÜCÜ SÜRE ( Hatadan Dolayı Bir Yıl İçinde Sözleşmeden Cayılabilmesi )"
31YHGK30.1.2002E. 2002/8-20 K. 2002/22"MÜLKİYETİN TESBİTİ ( Davalının Parmak İzinin Kendisine Ait Olduğunu Kabul Ettiği Hallerde Belgenin Geçerli Olması )
ELATMANIN ÖNLENMESİ ( Davalının Parmak İzinin Kendisine Ait Olduğunu Kabul Ettiği Hallerde Belgenin Geçerli Olması )
PARMAK İZİ TESBİTİ ( Davalının Parmak İzinin Kendisine Ait Olduğunu Kabul Ettiği Hallerde Belgenin Geçerli Olması )"
31Y6.HD10.9.2001E. 2001/5806 K. 2001/6116"TAHLİYE DAVASI ( Tahliye Taahhüdü Nedeniyle )
TAHLİYE TAAHHÜDÜ NEDENİYLE KİRALANANIN TAHLİYESİ ( Kiralananda Oturulurken Verilen Taahhüdün Geçerli Olması )
SERBEST İRADE ( Kiralananda Oturulurken Verilen Taahhüdün Serbest İradeye Dayandığından Geçerli Olması )
TAAHHÜDÜN GEÇERLİLİĞİ ( Kiralananda Oturulurken Verilen Taahhüdün Serbest İradeye Dayandığından Geçerli Olması )"
31YHGK31.1.2001E. 2000/2-1838 K. 2001/9"TAPU İPTALİ VE TESCİL ( Davalının Muvazaaya Yönelik Duruşmadaki Beyanlarının İmza İle Tasdik Ettirilmeden Sonuç Doğurmaması )
MUVAZAA ( Davalının Muvazaaya Yönelik Duruşmadaki Beyanlarının İmza İle Tasdik Ettirilmeden Sonuç Doğurmaması )
TARAF MUVAZAASI ( Yazılı Belge İle Kanıtlanmasının Gerekmesi )
HİLE İDDİASI ( Hak Düşürücü Süre Nedeniyle Dikkate Alınmaması )
TEMYİZ DİLEKÇESİNDEKİ AÇIKLAMALAR ( Muvazaayı Kabul Niteliğinde Değerlendirilememesi )"
31Y5.HD3.7.2000E. 2000/9722 K. 2000/12341"ÇEKİŞMESİZ KAMULAŞTIRMA BEDELİNİN ÖDENMESİ İÇİN BEDELE İTİRAZLARI OLMADIĞINI İFADE EDEN TAŞINMAZ SAHİPLERİ ( İrade Fesadı )
KAMULAŞTIRMA BEDELİNİN ARTIRILMASI DAVASI ( Davacıların Çekişmesiz Bedeli Alabilmek İçin Bedele İtirazlarının Olmadığını İfade Etmeleri )
İRADE FESADI ( Çekişmesiz Kamulaştırma Bedelini Almak İçin Bedele İtirazları Olmadığına Dair Dilekçe Veren Taşınmaz Sahipleri )"
31Y2.HD22.6.1999E. 1999/4651 K. 1999/7196"TANIMAYA KARŞI İTİRAZ SÜRESİ ( Tanıyanın Baba yahut Büyükbaba Olmaması ve Tanımanın Çocuğun Zararına Olması )
TANIMANIN İPTALİNDE SÜRE ( Hata Hile veya İkrah Nedeniyle )
HATA HİLE VEYA İKRAH NEDENİYLE TANIMANIN İPTALİ ( Hak Düşürücü Süre )
SÜRE ( Tanımaya İtiraz ve Tanımanın İptali Durumunda )"
31YHGK4.11.1998E. 1998/9-738 K. 1998/789"İŞ ŞARTLARINDA ESASLI DEĞİŞİKLİK ( Hizmet sözleşmesinin yorumu )
İŞ YERİ DEĞİŞİKLİĞİ
KIDEM TAZMİNATI ( İş şartlarında esaslı değişiklik )
İŞ AKDİNİN HAKLI FESHİ
İŞYERİNİN DEĞİŞMESİ"
31YHGK10.6.1998E. 1998/2-470 K. 1998/417"BOŞANMA TEHDİDİ
TEHDİT ( Akdin feshi )
AKDİN FESHİ ( Boşanma tehdidi )
MUVAZAA ( Araç satışı )"
31Y2.HD8.6.1998E. 1998/5626 K. 1998/7196"TANIMANIN İPTALİ ( Hata Hile veya İkrah Sebebine Dayanarak )
HATA HİLE İKRAH ( Tanımanın İptali İçin Bu Sebeplere Dayanılabileceği )
HAK DÜŞÜRÜCÜ SÜRE ( Hata Hile İkrah Sebebine Dayalı Tanımanın İptali )"
31Y2.HD9.7.1997E. 1997/7595 K. 1997/8078"MÜLKİYETİN DEVRİNE İLİŞKİN SÖZLEŞME ( Sözleşmenin Muvazaa ve Tehditle Yapılması )
MUVAZAA VE TEHDİTLE YAPILAN MÜLKİYETİN DEVRİNE İLİŞKİN SÖZLEŞME ( Tehdite Dayanan İptal Davasının Kabulü )"
31YHGK15.11.1995E. 1995/6-739 K. 1995/956"TAHLİYE ( Taahhüt sebebiyle )
TAHLİYE TAAHHÜDÜNÜN TEVALİ ETMESİ
İCAZET ( Tahliye taahhüdü )"
31Y19.HD12.4.1994E. 1993/4351 K. 1994/3628"HUKUKİ EHLİYETİN BULUNMAMASI ( Yapılan Hukuki İşlemlerin Geçersizliği )
SEBEPSİZ ZENGİNLEŞME ( Sözleşme Ehliyetsizlik Nedeniyle Batıl ise Tarafların Verdiklerini Geri Almaları )
BORÇ İKRARININ BAĞLAYICILIĞI ( Ehliyetsiz Şahısla Sözleşme Yapan Kişinin Yaptığı )
MENFİ TESPİT DAVASI ( Senetleri Veren Takip Borçlusunun Şizofren Olması )
İSTİRDAT DAVASI ( Takip Sonucu Ödeme Yapanın Senetleri Verirken Fiil Ehliyetinin Bulunmaması )
FİİL EHLİYETİ ( Şizofren Borçlunun Verdiği Senetlerin Değer Taşımaması )"
31YHGK16.2.1994E. 1993/13-795 K. 1994/57"BEDEL TESBİT TUTANAĞINDA HATA
MİKTAR HATASI
HATA SAİK HATASI
BEYAN HATASI
HESAP HATASI
ESASLI HATA
AKDİN FESHİ ( Hata )
İCAZET ( Hata )
İCABA DAVET ( İhale )
DAVANIN HUKUKİ SEBEBİ"
31Y6.HD9.10.1991E. 1991/11123 K. 1991/11792"TAHLİYE TAAHHÜTNAMESİ ( Beyaza İmzaya Dayanan Geçersizlik İddiası )
BEYAZA İMZA ( Belgenin Tahliye Taahhüdü Olarak Doldurulması )
İSPAT KÜLFETİ ( İmzalanan Belgenin İradeye Aykırı Doldurulduğunu İddia Edenin )
HİLE İDDİASI ( Beyaza İmza Halinde Belgenin Geçersizliğini İspat Külfeti )"
31YHGK3.10.1990E. 1990/13-352 K. 1990/447"TAHLİYE TAAHHÜDÜNÜN İPTALİ DAVASI ( Kiralananda Otururlarken ve Yasanın Korunması Altında Bulundukları Esnada Verilen Taahhütlerin Geçerli Olması )
TAAHHÜTLERİN GEÇERLİLİĞİ ( Kiracının Kiralananda Otururlarken ve Yasanın Korunması Altında Bulundukları Esnada Verilmesi )
SONRAKİ YILLARDA ALINAN TAHLİYE TAAHHÜTLERİ ( Önceki Tahliye Taahhütlerini İzleyen Taahhütlerin Geçerli Olması )
BİR HAKKIN KULLANILACAĞI TEHDİDİNİN HUKUKA AYKIRI SAYILMAMASI ( Fahiş Menfaatler Elde Edilmemesi )"
31Y11.HD22.5.1990E. 1989/7722 K. 1990/4115"HİLE ( Akde İcazet Vermiş Sayılma )
HAK DÜŞÜRÜCÜ SÜRE ( Hile )
FESİHNAME ( Miras Yoluyla ve Şirketin Feshi Nedeniyle Düşmesi Gereken Meblağın Hileyle Düşük Gösterildiği İddiası )"
31Y11.HD16.10.1989E. 1988/7884 K. 1989/5417"BONONUN ÖDENDİĞİNİN YEMİNLE İSBATI ( Dilekçede Diğer Deliller İfadesi Kullanılması )
YEMİN TEKLİF HAKKI ( Dilekçede Diğer Deliller İfadesi Kullanılması )
YEMİN TEKLİF HAKKININ HATIRLATILMASI ZORUNLULUĞU ( Dilekçede Diğer Deliller İfadesi Kullanılması )"
31Y1.HD17.3.1989E. 1989/3333 K. 1989/3063"HİLE İDDİASI ( Temlik Geçerli Bir Sebebe Dayanmadığından Zamanaşımına Uğramayacağı )
HAK DÜŞÜRÜCÜ SÜRE ( Hile İddiası )
ZAMANAŞIMI ( Hile İddiası Bulunuyorsa Temlikin Zamanaşımına Uğramayacağı )"
31Y13.HD1.2.1989E. 1988/5415 K. 1989/512"SENET İPTALİ DAVASI ( Senedin Tehditle Alınması Nedeniyle )
İKRAH ( İkrah Etkisiyle Verilen Senedin İptali İçin Dava Açılması )
SÜRE ( İkrah Etkisiyle Verilen Senedin İptali İçin Açılacak Davada )
TANIK DELİLİ ( İkrahın Varlığının İspatı İçin )"
31YHGK25.1.1989E. 1988/1-875 K. 1989/15"TAPU İPTALİ VE TESCİL ( Hata ve Hileye Dayanma )
HATA VE HİLEYLE EDİLEN TAŞINMAZ ( Dava Açma Süresinin Hatanın veya Hilenin Öğrenilmesinden İtibaren Başlaması )
HAK DÜŞÜRÜCÜ SÜRE ( Hata veya Hilenin Öğrenilmesinden İtibaren Bir yıl Geçmesi )
BİR YILLIK HAK DÜŞÜRÜCÜ SÜRENİN GEÇMEMESİ ( Hata ve Hile Nedeniyle Dava Açma Hakkının Bulunması )"
31YHGK7.12.1988E. 1988/1-767 K. 1988/987"TAPU İPTALİ VE TESCİL ( Hata ve Hile Hukuksal Nedeniyle )
HATA VE HİLEYE DÜŞÜLMESİ ( Tapu İptali ve Tescil )
KÖTÜNİYETLİ KİŞİ ( Zamanaşımı Sürelerinden Yararlanamaması )
ZAMANAŞIMI SÜRESİ ( Hata veya Hilenin Öğrenilmesinden İtibaren Başlaması )
BİR YILLIK ZAMANAŞIMI SÜRESİ ( Hata veya Hilenin Öğrenilmesi )"
31Y14.HD30.6.1987E. 1987/2752 K. 1987/5645"HİLE ( Tanık Dinlenebilmesi )
TANIK ( Hilenin İspatında )
YEMİN DELİLİ ( Satış Vaadinin Hileye Dayandığının İspat Edilememesi Halinde )
FERAĞA İCBAR SURETİYLE TESCİL ( Hile Savunması )"
31Y13.HD30.4.1987E. 1987/2334 K. 1987/2632"SENET İPTALİ ( Murisin Senetle Bağlı Olmadığına İlişkin İradesini Hak Düşürücü Sürede Açıklamış Olması )
MİRASÇILARIN MURİSİN HAK DÜŞÜRÜCÜ SÜREDE YAPTIĞI İTİRAZDAN İSTİFADELERİ ( Senet İptali )
HAK DÜŞÜRÜCÜ SÜRE ( Rızadaki Fesat Nedeniyle Senet İptali Davası )
RIZADAKİ FESAT NEDENİYLE SENET İPTALİ DAVASI ( Hak Düşürücü Süre )"
31Y1.HD11.3.1987E. 1987/674 K. 1987/1967"HATA, HİLE
ŞARTSIZ TEMLİK
ÖLÜNCEYE KADAR BAKMA ŞARTI"
31Y1.HD19.2.1987E. 1986/14607 K. 1987/1196"SAHTECİLİK İDDİASI ( Hak Düşürücü Süre )
HAK DÜŞÜRÜCÜ SÜRE ( Sahtecilik Hukuksal Nedenine Dayalı Dava )
BİLİRKİŞİ İNCELEMESİ ( İmzada Sahtecilik İddiası )
İMZADA SAHTECİLİK İDDİASININ İNCELENMESİ ( Bilirkişiye Başvurma Zorunluluğu )"
31Y13.HD27.1.1987E. 1987/87 K. 1987/331"SENET İPTALİ
YAZILI DELİL
HAK DÜŞÜRÜCÜ SÜRE"
31Y13.HD1.7.1986E. 1986/3053 K. 1986/3840"SATIŞ SÖZLEŞMESİ
İCAZET
HAK DÜŞÜRÜCÜ SÜRE"
31YHGK11.4.1986E. 1985/11-203 K. 1986/406"HİLE ( İbranamenin Hileyle Alındığının Süresinde Beyan Edilmesi )
İBRANAME ( Hileyle Alındığının İtirazın Refiyle İlgili Süreçte Beyan Edilmesi )
HAK DÜŞÜRÜCÜ SÜRE ( Hileyle Alınan İbranamenin Geçersizliğinin Tespiti Davasının Süresinde Açılmadığından Bahisle Reddedilmesi )"
31Y1.HD15.10.1984E. 1984/998 K. 1984/10185"HİLENİN ÖĞRENİLDİĞİ TARİH
HİLELİ MUAMELEYE İCAZET ( Hak düşürücü süre )
HAK DÜŞÜRÜCÜ SÜRE"
31Y1.HD19.1.1984E. 1983/434 K. 1984/112"HİLELİ İŞLEM ( Zamanaşımına Tabi Olmadığı )
ZAMANAŞIMINA TABİ OLMAMA ( Hileli İşlem )
HAK DÜŞÜRÜCÜ SÜRE ( Hileli Satışta )
HATA VE HİLE ( Hak Düşürücü Sürenin Başlangıcı ve Zamanaşımına Tabi Olup Olmadığı )
HATANIN ANLAŞILMASI ( Zamanaşımı )
HİLENİN ANLAŞILMASI ( Zamanaşımı )
AKDE İCAZET ( Hak düşürücü sürenin başlaması )"
31YHGK20.4.1983E. 1980/1-1846 K. 1983/397"TAPU İPTALİ VE TESCİL ( Hile Hukuki Sebebine Dayanan )
HAK DÜŞÜRÜCÜ SÜRE ( Çocuğun Hileyle Anasını Ölünceye Kadar Bakma Vaadiyle Kandırıp Taşınmazı Temellük Etmesine Dayalı Tapu İptali ve Tescil Davası )
HİLE ( Ölünceye Kadar Bakma Vaadiyle Kandırıp Taşınmazın Temellük Edilmesi )
ÖLÜNCEYE KADAR BAKMA SÖZLEŞMESİ ( Çocuğun Taşınmazı Anasından Aldıktan Sonra Vaadini Yerine Getirmemesi )"
31Y13.HD3.2.1983E. 1983/164 K. 1983/606"İCAZET ( Hileli işlem )
HİLEYE İCAZET"
31Y1.HD22.4.1982E. 1982/4158 K. 1982/5151"AKDİN FESHİ ( Yenilik doğuran hak )
HİLE ( 10 Yıllık zamanaşımı )
HAK DÜŞÜRÜCÜ SÜRE ( Hile )"
31Y13.HD26.5.1981E. 1981/3240 K. 1981/3997"HAK DÜŞÜRÜCÜ SÜRE ( Hile )
HİLE ( Hak düşürücü süre )"
31Y13.HD24.11.1980E. 1980/5210 K. 1980/6159"İCAZET ( Tehdidin ortadan kalkması )
İKRAH ( İcazet )"
31Y4.HD23.2.1971E. 1970/11815 K. 1971/1685"HAK DÜŞÜRÜCÜ SÜRE ( İkrah )
İKRAH ( Hak düşürücü süre )"
31Y4.HD7.1.1971E. 1970/9941 K. 1971/42"HAK DÜŞÜRÜCÜ SÜRE ( BK. 31 )"
31Y4.HD30.5.1969E. 1969/4149 K. 1969/5238"İKRAH ( Korkunun zail olduğu gün )
HAK DÜŞÜRÜCÜ SÜRENİN BAŞLANGICI ( İkrah )"
31Y4.HD3.12.1968E. 1968/399 K. 1968/9699"AKDİN FESHİNİ DAVA HAKKI ( Hata, hile, ikrah )"
31Y4.HD5.11.1965E. 1964/3379 K. 1965/552"HAK DÜŞÜRÜCÜ SÜRE ( Hile )
HİLE ( Hak düşürücü süre )"
31Y4.HD19.12.1964E. 1964/430 K. 1964/6297"HAK DÜŞÜRÜCÜ SÜRE ( Muvazaa )
MUVAZAA ( Hak düşürücü süre )"
31Y4.HD19.12.1964E. 1963/11089 K. 1964/2980"HAK DÜŞÜRÜCÜ SÜRE DEĞİŞTİRİLEMEZ"
31Y4.HD9.10.1958E. 1957/7232 K. 1958/6208"HAK DÜŞÜRÜCÜ SÜRENİN HESABI ( İkrah )
İKRAH ( Hak düşürücü süre )"
31Y4.HD25.5.1958E. 1957/11410 K. 1958/3624"HİLEYE ITTILA ( Hak düşürücü sürenin başlangıcı )
HAK DÜŞÜRÜCÜ SÜRE ( Hile )"
31Y4.HD10.4.1958E. 1957/4245 K. 1958/2361"HAK DÜŞÜRÜCÜ SÜRENİN BAŞLANGICI ( Hile )
HİLE ( Hak düşürücü süre )"
31Y4.HD23.1.1958E. 1957/11922 K. 1958/381"İBRANIN İKRAH İLE VERİLMESİ
İKRAH ( Hak düşürücü sürenin başlangıcı )
HAK DÜŞÜRÜCÜ SÜRENİN BAŞLANGICI ( İkrah )"
31Y1.HD13.7.1957E. 1956/4390 K. 1957/4079"İCAZET ( Hatalı işlem )
HATA ( İcazet )
TRAMPA ( Hata )"
31YHGK30.5.1951E. 1951/244 K. 1951/1000"HAK DÜŞÜRÜCÜ SÜRE ( Hile )
ARSA SATIŞININ FESHİ ( Hile )
HİLELİ ARSA SATIŞI"

Madde 32

YARGITAY

32Y15.HD7.10.2015E. 2015/3874 K. 2015/4841"ESER SÖZLEŞMESİNDEN KAYNAKLANAN İTİRAZIN İPTALİ DAVASI ( Davalı Şirket Tarafından Ödeme Savunmasında Bulunulduğu - Dava Dışı Şahısın Davacının Ticari Temsilcisi Olup Olmadığı ve Bu Şekilde Hareket Etmesinin Davacı Tarafça Benimsenip Benimsenmediği Temerrüt Olgusu da Değerlendirilip Karar Verilmesi Gerektiği )
TARAFLAR ARASINDA YAZILI SÖZLEŞME BULUNMAMASI ( Eser Sözleşmesinden Kaynaklanan İtirazın İptali Davası - Dava Dışı Şahısın Davacının Ticari Temsilcisi Olup Olmadığı ve Bu Şekilde Hareket Etmesinin Davacı Tarafça Benimsenip Benimsenmediği Temerrüt Olgusu da Değerlendirilip Karar Verileceği )
TEMERRÜT ( Eser Sözleşmesinden Kaynaklanan İtirazın İptali Davası - Dava Dışı Şahısın Davacının Ticari Temsilcisi Olup Olmadığı ve Bu Şekilde Hareket Etmesinin Davacı Tarafça Benimsenip Benimsenmediği Temerrüt Olgusu da Değerlendirilip Karar Verilmesi Gerektiği )
İSPAT ( Eser Sözleşmesinden Kaynaklanan İtirazın İptali Davası - İspat İçin Kolaylık Sağlar İse de Sözleşmenin Geçerliliğinin Yazılı Şekil Şartına Bağlı Olmadığı )"
32Y15.HD25.2.2015E. 2014/2056 K. 2015/962"ESER SÖZLEŞMESİNDEN KAYNAKLI ALACAK ( İtirazın İptali - Sözleşme Kapsamında Gerçekleştirilen İmalatlar İçin Sözleşme Fiyatlarıyla Sözleşme Dışı Fazla İmalatlar Yönünden de İş Sahibinin Yararına İse Yapıldığı Yıl Mahalli Piyasa Rayiçlerine Göre Bedelleri Hesaplattırılıp Kanıtlanan Ödemeler Düşüleceği )
SÖZLEŞMENİN ŞİRKETİ BAĞLAYICI OLUP OLMADIĞININ ARAŞTIRILMASI ( Eser Sözleşmesinden Kaynaklı Alacak/İtirazın İptali - Öncelikle Sözleşmede İmzası Bulunan Kişinin Şirket Temsilcisi ve Yetkilisi Gibi Hareket Edip Şirketi Temsil Etmesinin Davalı Şirketçe Benimsenip Benimsenmediği Davalı Şirket Adına Yaptığı İşlemlere İcazet Verilip Verilmediği Konusunda Rapor Alınacağı )
VEKALETSİZ İŞ GÖRME ( Eser Sözleşmesinden Kaynaklı Alacak/İtirazın İptali - Sözleşme Dışındaki İmalatların İş Sahibinin Yararına İse B.K.'nun 410 Vd. Md. Gereğince Yapıldığı Yıl Mahalli Piyasa Rayiçlerine Göre Bedelleri Hesaplattırılacağı )
İTİRAZIN İPTALİ / ESER SÖZLEŞMESİNDEN KAYNAKLI ALACAK ( Sözleşme Kapsamındaki İmalatların B.K.'nun 366. Md. Hükmünce Sözleşme Fiyatlarıyla Hesaplatılacağı - Sözleşme Dışı İmalatların İse Yapıldığı Yıl Mahalli Piyasa Rayiçleriyle Hesaplattırılacağı )"
32Y15.HD13.2.2014E. 2013/5649 K. 2014/968"ÖDENMEYEN İŞ BEDELİ ALACAĞI ( İtirazın İptali - Davacı İşin Yapılacağına İlişkin Belge İle Şirket Ortağınca Düzenlenen Bonolara Delil Olarak Dayandığı - Mahkemece Şirket Yetkilisinin İsticvap Edileceği/Belgelerde İmzaları Bulunanların Şirketi Temsil Edip Etmedikleri Araştırılarak Sonuca Gidileceği )
İSTİCVAP ( Ödenmeyen İş Bedeli Alacağından Kaynaklı İtirazın İptali - Davacı İşin Yapılacağına İlişkin Belge İle Davalı Şirket Ortağı Tarafından Düzenlenen Bonolara Delil Olarak Dayandığı/Mahkemece Davacının Delil Olarak Dayandığı Belgeyle Davalı Şirket Ortağı Olduğu Anlaşılan Kişi Tarafından Düzenlenen Bonolarla İlgili Davalı Şirket Yetkilisinin İsticvap Edileceği )
ŞİRKETİ TEMSİL EDİP ETMEDİĞİNİN ARAŞTIRILMASI ( Ödenmeyen İş Bedeli Alacağından kaynaklı İtirazın İptali - Davacı İşin Yapılacağına İlişkin Belge İle Şirket Ortağınca Düzenlenen Bonolara Delil Olarak Dayandığı/Mahkemece Belgelerde İmzaları Bulunanların Şirketi Temsil Edip Etmedikleri Araştırılacağı )
İTİRAZIN İPTALİ DAVASI ( Ödenmeyen İş Bedeli Alacağından Kaynaklı - Davacı İşin Yapılacağına İlişkin Belge İle Davalı Şirket Ortağı Tarafından Düzenlenen Bonolara Delil Olarak Dayandığı/Mahkemece Belgelerle İlgili Olarak Davalı Şirket Yetkilisinin İsticvap Edileceği - Davacının Yemin Deliline Dayandığı da Dikkate Alınarak Sonucuna Uygun Karar Verileceği )
YARGILAMA USULÜ ( İtirazın İptali Davası Eda Davası Niteliğinde Olup Yazılı Yargılama Usulüne Tabi Olduğu - Mahkemece Oturumda Davanın Eda Davası Olduğu ve Basit Yargılama Usulüne Tabi Olduğu/Diğer Oturumda İse Davanın İnşai Dava Olduğu ve Basit Yargılama Usulüne Tabi Olduğunun Belirlenmesinin İsabetsiz Olduğu )"
32Y15.HD19.6.2013E. 2012/6425 K. 2013/3973"İTİRAZIN İPTALİ ( Eser Sözleşmesinden Kaynaklanan Alacağın Tahsili İçin Girişilen İcra Takibine/Sözleşmelerde İmzası Bulunanların Yetkili Şirket Temsilcisi Olup Olmadığı Üzerinde Durulmadığı - Sözleşmelerin Davalı Şirket Adına İfa Olunup Benimsenmesi ve Böylece İcazet Verilmesi Durumunda Davalıyı Bağlayacağı )
TEMSİL ( Sözleşmelerin Davalı Şirket Adına İfa Olunup Benimsenmesi ve Böylece İcazet Verilmesi Durumunda Davalıyı Bağlayacağı/Sözleşmelerde İmzası Bulunanların Yetkili Şirket Temsilcisi Olup Olmadığı Üzerinde Durulmadığı - İtirazın İptali )
İCAZET ( Bir Kimse Yetkisi Olmadığı Halde Diğer Kişi Namına Akit Yaptığı Takdirde Namına Akit Yapılan Kimse Tarafından İcazet Verilmesi Halinde İcazet Verenin Akitle Sorumlu Tutulacağı - Sözleşmelerin Davalı Şirket Adına İfa Olunup Benimsenmesi ve Böylece İcazet Verilmesi Durumunda Davalıyı Bağlayacağı/İtirazın İptali )
DEFTER KAYITLARININ DELİL NİTELİĞİ ( İtirazın İptali/Celsede Verile Sürenin Kesin Süre Niteliğinde Olmadığı - Davalı Defterlerine Dayanabileceğinden ve Davalı Defterlerinde Yer Alan Aleyhindeki Kayıtlarda Davacı Açısından İspat Kolaylığı Sağlayacağından Davalı Defterlerinin de İncelenmesi Gerektiği )
YEMİN TEKLİF HAKKI ( Davalı Defterlerindeki Aleyhine Kayıtlar Davacı Açısından İspat Kolaylığı Sağlayacağından Davalı Defterlerinin de İncelenmesi Gerektiği - Bu İncelemeler Yapılmadan ve Henüz Kanıtlar Toplanmadan Yemin Teklif Hakkının Hatırlatılmasının Usul ve Yasaya Aykırı Olduğu/İtirazın İptali )"
32Y15.HD30.5.2013E. 2013/1746 K. 2013/3522"İTİRAZIN İPTALİ ( Eser Sözleşmesinden Kaynaklanan - Dava Dışı Şahsın Davacının Diğer İşlemlerinde Ticari Mümessil ve Vekili Gibi Hareket Edip Etmediği Bu Şekilde Yaptığı İşlem Tahsilat ve Ödemelere Davacının İcazet Verip Vermediği Konusunda Rapor Alınarak Sonucuna Göre Karar Verilmesi Gerektiği )
ESER SÖZLEŞMESİNDEN KAYNAKLANAN İŞ BEDELİ ( Dava Dışı Şahsın Davacının Ticari Vekil ya da Mümessili Olmasa Dahi Davacının Bu Şahsın Yaptığı Başka İşlemler Tahsilatlar ve Sözleşmeleri Kabul Etmiş Olması Halinde Kendisini Bağlayacağı ve O Şahsın Yetkili Mümessili Olduğunun Kabulü Gerekeceği - İtirazın İptali )
FASON ÜRETİM ( İtirazın İptali - Taraflardan Dava Dışı Şahsın Fason Üretimi İle İlgili Ayrı Bir İşyeri Bulunup Bulunmadığı Fatura ve Sunulan Kumaş Teslimi İle Tediye Makbuzları Tarihleri İtibariyle Bu İş Yerinin Faaliyette Bulunup Bulunmadığının Sorulması Gerektiği )
AKDE İCAZET ( Yetkili Olmayan Bir Şahsın Diğer Kişi Namına Bir Akit Yaptığı Takdirde Bu Şahsın Akte İcazet Verilmedikçe Alacaklı veya Borçlu Olmayacağı - Dava Dışı Şahsın Yaptığı İşlem Tahsilat ve Ödemelere Davacının İcazet Verip Vermediği Konusunda Rapor Alınarak Sonuca Gidilmesi Gerektiği/İtirazın İptali )
TEMSİL ( İtirazın İptali - Dava Dışı Şahsın Davacının Ticari Vekil ya da Mümessili Olmasa Dahi Davacının Bu Şahsın Yaptığı Başka İşlemler Tahsilatlar ve Sözleşmeleri Kabul Etmiş Olması Halinde Kendisini Bağlayacağı )"
32Y15.HD15.10.2012E. 2012/5389 K. 2012/6471"İTİRAZIN İPTALİ ( Davacı Tarafından Yapılan İşin Davalı Şirket Tarafından Kabul Edilmiş Olduğu - Alt Yüklenici Durumunda Olan Davacının Hakettiği Tüm İş Bedelinin Bakiyesi Olan İş Bedelini Ödediğini Davalının Yasal Delillerle Kanıtlayamadığı/Davanın Kabulü Gerektiği )
ESER SÖZLEŞMESİ ( İş Görenin Yaptığını İşi Görülen Onaylarsa Vekillik Kurallarının Uygulanacağı/Davalının Alt Yüklenici Durumunda Olan Davacının Hakettiği Tüm İş Bedelinin Bakiyesi Olan İş Bedelini Ödediğini Yasal Delillerle Kanıtlayamadığından Davanın Kabulü Gerektiği - İtirazın İptali )
VEKİLLİK KURALLARI ( Davacı Tarafından Yapılan İşin Davalı Şirket Tarafından Kabul Edilmiş Olduğundan Vekillik Kuralarının Uygulanacağı - Kuralların İşin Görülmesi İçin Gerekli Hukuki İşlemlerin Yapılması Yetkisini de Kapsayacağı/Davacının Hakettiği Tüm İş Bedelinin Bakiyesinin Ödediğinin Kanıtlanamadığı/İtirazın İptali )"
32Y15.HD10.7.2012E. 2012/485 K. 2012/5262"ESER SÖZLEŞMESİ ( Sözlü Anlaşmaya Göre Bedelin Ödenmemesinden Kaynaklanan - Belgelerde Düzenleyen Olarak İmzası Bulunanın İmza Konusunda Beyanının Alınması Gerektiği )
ŞEKİL ŞARTI ( Arsa Payı Devrini İçermeyen Eser Sözleşmelerinin Yazılı Olarak Düzenlenmesinin Zorunlu Olmadığı - Eser Sözleşmesi/Sözlü Anlaşma Yapıldığı Hususunda Faturalar Delil Tesbiti ve Tanık Anlatımlarına Dayanıldığı/Davalının Açık Onayı Bulunmadığından Tanık Anlatımına İtibar Olunamaycağı )
TANIK DELİLİ ( Eser Sözleşmesinden Doğan Alacak - Sözlü Anlaşma Yapıldığı Hususunda Faturalar Delil Tesbiti ve Tanık Anlatımlarına Dayanıldığı/Davalının Açık Onayı Bulunmadığından Tanık Anlatımına İtibar Olunamaycağı )
SÖZLÜ ANLAŞMA ( Yapıldığı Hususunda Faturalar Delil Tesbiti ve Tanık Anlatımlarına Dayanıldığı/Davalının Açık Onayı Bulunmadığından Tanık Anlatımına İtibar Olunamaycağı - Eser Sözleşmesinden Doğan Alacak )"
32Y15.HD26.3.2012E. 2012/1692 K. 2012/1916"ÖDENMEYEN İŞ BEDELİNİN TAHSİLİ DAVASI ( Belgenin Geçerli Olmadığı İmza İncelemesi Sonucu Anlaşıldığında Konunun Uzmanı Bilirkişiye Davacının Hazırladığı Web Sitesine Dair Yazılımlar İncelettirilerek İşin Tamamlanıp Tamamlanmadığının Belirlenmesi Davacının İş Bedelinden Hakettiği Miktarın Hesaplattırılması Gerektiği )
WEB SİTESİ HAZIRLAMA SÖZLEŞMESİ ( Ödenmeyen İş Bedelinin Tahsili Davası - Belgenin Geçerli Olmadığı İmza İncelemesi Sonucu Anlaşıldığında Konunun Uzmanı Bilirkişiye Davacının Hazırladığı Web Sitesine Dair Yazılımlar İncelettirilerek İşin Tamamlanıp Tamamlanmadığının Belirlenmesi Gerektiği )
İMZA İNCELEMESİ ( Ödenmeyen İş Bedelinin Tahsili Davası - Belgedeki İmza Konusunda Davalı Defter ve Kayıtları İncelenerek İmzalayanın Davalı Temsilcisi Olup Olmadığının Araştırılması Gerektiği )"
32Y15.HD16.2.2012E. 2012/1026 K. 2012/2513"BORÇLU OLMADIĞININ TESPİTİ ( Ödeme Belgeleri Üzerinde Durulmadan ve Ödemelerin Davacı Namına Yapıldığına İlişkin Olarak Davacının Şahit Sıfatıyla Gösterdiği Davalının Eşi Dinlenmeden Karar Verilmesinin Doğru Olmadığı )
İMALAT BEDELİNİN ÖDENDİĞİ İDDİASI ( Borçlu Olmadığının Tespiti - Ödeme Belgeleri Üzerinde Durulmadan ve Ödemelerin Davacı Namına Yapıldığına İlişkin Olarak Davacının Şahit Sıfatıyla Gösterdiği Davalının Eşi Dinlenmeden Karar Verilemeyeceği )
ÖDEME BELGELERİ ( Borçlu Olmadığının Tespiti - Ödemelerin Davacı Namına Yapıldığına İlişkin Olarak Davacının Şahit Sıfatıyla Gösterdiği Davalının Eşinin Dinlenilmesi Gerektiği )"
32YHGK19.10.2011E. 2011/12-549 K. 2011/644"KAMBİYO SENETLERİNE MAHSUS YOLLA YAPILAN İCRA TAKİBİ (Borca ve İmzaya İtiraz - Vekaletin Şümulunu Düzenleyen 818 S. B.K.'nun 388.Md. Hükmü Amir Hüküm Olmayıp Her Zaman İçin Aksi Belirli Koşulların Varlığı İle Uygulanabileceği)
BORCA VE İMZAYA İTİRAZ (Vekaletin Şümulünü Düzenleyen 818 S. B.K.'nun 388.Md. Hükmü Amir Hüküm Olmayıp Her Zaman İçin Aksi Belirli Koşulların Varlığı İle Uygulanabileceği)
KAMBİYO SENEDİ TANZİMİ (Şirket Yetkilisinin Babasının Daha Önce de Şirket Adına Kambiyo Senedi Tanzim Ettiği ve Bunu Yetkili Bulunan Oğlunun Sözlü Yetkilendirmesi İle Yaptığı - Taraflar Arasında Teamül Haline Gelen Bu Uygulamanın Üçüncü Kişiler Karşısında Şirketi Bağlayacağı)
ŞİRKET ADINA YETKİLİ OLMAYAN KİŞİ TARAFINDAN DÜZENLENEN KAMBİYO SENEDİ (Şirket Yetkilisinin Bu İşlemi Kabul Etmesi Halinde 388.Md.deki Koşullar Artık Aranmayacağı - Şirket Yetkilisi Tarafından Buna Ses Çıkarılmamış Daha Önce de Bu Tür İşlemler Yapılagelmiş ve Teamül Halini Almışsa Burada da Zımni Kabul Söz Konusu Olacağı)"
32Y11.HD27.9.2011E. 2010/921 K. 2011/11001"FRANCHİSİNG SÖZLEŞMESİ ( B.K. Hükümlerine Tabi Özel Hukuk Sözleşmeleri Niteliğinde Olup Aksi Öngörülmedikçe Şekil Serbestisi İlkesi Gereğince Herhangi Bir Şekle Bağlı Olmaksızın Kurulabileceği - İstirdat Davası )
İSTİRDAT DAVASI ( Franchising Sözleşmesine Dayalı - Sözleşme Davalı Tarafından Temsilci Sıfatıyla İmzalandığı/Sözleşmenin İhlali İddiasına Dayalı Olarak Açılan Davada Davalının Şahsen Bir Sorumluluğunun Bulunmadığı/Davanın Husumetten Reddi Gerektiği )
HUSUMET ( Sözleşme Davalı Tarafından Temsilci Sıfatıyla İmzalandığı - Davalının Şahsen Bir Sorumluluğunun Bulunmadığı/Davanın Husumetten Reddi Gerektiği/Franchising Sözleşmesine Dayalı Alacak )
ŞEKİL SERBESTİSİ ( Franchising Sözleşmesi B.K. Hükümlerine Tabi Özel Hukuk Sözleşmeleri Niteliğinde Olup Aksi Öngörülmedikçe Herhangi Bir Şekle Bağlı Olmaksızın Kurulabileceği - İstirdat Davası )"
32Y13.HD14.9.2011E. 2011/3847 K. 2011/12222"ALACAK DAVASI ( Vekilin Talimatsız İşlem Yapmasından Kaynaklanan - Herhangi Bir Ödemenin Bulunmadığının Belirlenmesi Halinde Davalılar Tarafından Verilen Şikayetten Vazgeçme Dilekçesi ile Çek Bedelinin Tahsil Edilememesi Arasında Nedensellik Bağı Bulunup Bulunmadığının Tespiti Gerektiği )
VEKİLİN SORUMLULUĞU ( Talimatsız İşlem Yapmaktan Kaynaklanan Alacak Davası - Delil Olarak Sunulan Şikayetten Vazgeçme Talimatını İçerir Faks Yazısının Davacı Şirkete Ait Fakstan Gönderilip Gönderilmediği Bu Faksın Kim Tarafından Hangi Tarihte Kime Gönderildiği Yönünde İnceleme Yapılması Gerektiği )
ŞİKAYETTEN VAZGEÇME ( Vekilin Talimatsız İşlem Yapmasından Kaynaklanan Alacak Davası - Talimatı İçerir Faks Yazısının Davacı Şirkete Ait Fakstan Gönderilip Gönderilmediği Bu Faksın Kim Tarafından Hangi Tarihte Kime Gönderildiği Yönünde İnceleme Yapılması Gerektiği )
BİLİRKİŞİ İNCELEMESİ ( Vekilin Talimatsız İşlem Yapmasından Kaynaklanan Alacak Davası - Davacıyla Dava Dışı Şirkete Ait Ticari Defterler Üzerinde İncelemesi Yapılmasının Gerektiği )
VEKİLİN TALİMAT OLMADAN İŞLEM YAPMASI ( Alacak Davası - Herhangi Bir Ödemenin Bulunmadığının Belirlenmesi Halinde Davalılar Tarafından Verilen Şikayetten Vazgeçme Dilekçesi ile Çek Bedelinin Tahsil Edilememesi Arasında Nedensellik Bağı Bulunup Bulunmadığının Tespiti Gerektiği )"
32Y15.HD19.7.2011E. 2010/3691 K. 2011/4745"BAKİYE BEDELİN TAHSİLİ İSTEMİ ( B.K.nın 32 ve Devamı Maddeleri Uyarınca Yetkisi Olmadığı Halde Şirket Namına Yapılan İşlemlere İcazet Verilmesi Halinde Mutabakat Zaptının Davacı Şirketi Bağlayacağı )
BİLİRKİŞİ İNCELEMESİ ( Bakiye Bedelin Tahsili İstemi - Davacı Tarafından Sözleşme Dışındaki Ek İşlerin Yapılıp Yapılmadığının Tespiti İçin Davacı Yükleniciye İmkan Tanınıp Sözleşme Dışı İşler Yapılmış İse Bedelleri Yapıldığı Tarihlerdeki Mahalli Rayiçlere Göre Tespiti Gerektiği )
SÖZLEŞME DIŞINDAKİ EK İŞLER ( Yapılıp Yapılmadığının Tespiti İçin Davacı Yükleniciye İmkan Tanınıp Sözleşme Dışı İşler Yapılmış İse Bedelleri Yapıldığı Tarihlerdeki Mahalli Rayiçlere Göre Tespiti Gerektiği - Bakiye Bedelin Tahsili İstemi )"
32Y14.HD18.7.2011E. 2011/8911 K. 2011/9461"İFA EDİLMEYEN ESER SÖZLEŞMESİ ( Yapılan Ödemenin İadesi İstemi - Davalı Şirket Defter ve Kayıtları Üzerinde Bilirkişi İncelemesi Yaptırılarak Adı Geçen Kişinin Davalı Şirket Namına Temsilci Olarak Hareket Ederek Benzeri Sözleşmeler İmzalayıp İmzalamadığını Araştırmak Gerektiği )
TEMSİLCİNİN YAPTIĞI İŞLEMLER ( Adı Geçen Kişinin Davalı Şirket Namına Temsilci Olarak Hareket Ederek Benzeri Sözleşmeler İmzalayıp İmzalamadığını ve Davalı Şirket Tarafından da Bu Sözleşmelerin Benimsenip Benimsenmediğini Tespit Etmek Gerektiği - Eser Sözleşmesine Dayalı Yapılan Ödemenin İadesi İstemi )
YAPILAN ÖDEMENİN İADESİ İSTEMİ ( Eser Sözleşmesine Dayalı - Davalı Şirket Defter ve Kayıtları Üzerinde Bilirkişi İncelemesi Yaptırılarak Adı Geçen Kişinin Davalı Şirket Namına Temsilci Olarak Hareket Ederek Benzeri Sözleşmeler İmzalayıp İmzalamadığını Araştırmak Gerektiği )
BİLİRKİŞİ İNCELEMESİ ( Şirket Defter ve Kayıtları Üzerinde Bilirkişi İncelemesi Yaptırılarak Adı Geçen Kişinin Davalı Şirket Namına Temsilci Olarak Hareket Ederek Benzeri Sözleşmeler İmzalayıp İmzalamadığını Araştırmak Gerektiği - Eser Sözleşmesine Dayalı Yapılan Ödemenin İadesi İstemi )"
32Y15.HD18.5.2011E. 2010/3741 K. 2011/3038"ESER SÖZLEŞMESİNDEN KAYNAKLANAN İŞ BEDELİ ALACAĞININ TAHSİLİ ( Davacının Söz Konusu Banka Dekontları İle İlgili Beyanının Alınması ve Varsa Bu Dekontlara İlişkin Karşı Delillerinin Sorulup Toplanması ve Gerekirse Davacının Defter ve Kayıtları Üzerinde İnceleme Yaptırılması Gerektiği )
İŞ BEDELİ ALACAĞININ TAHSİLİ ( Eser Sözleşmesinden Kaynaklanan - Davacının Söz Konusu Banka Dekontları İle İlgili Beyanının Alınması ve Varsa Bu Dekontlara İlişkin Karşı Delillerinin Sorulup Toplanması ve Gerekirse Davacının Defter ve Kayıtları Üzerinde İnceleme Yaptırılması Gerektiği )
BANKA DEKONTLARI ( Eser Sözleşmesinden Kaynaklanan İş Bedeli Alacağının Tahsili - Paraların Havale Edildiği Kişi Davacı Temsilcisi ve Yetkilisi Sıfatıyla Hareket Edip Etmediği Bu Şahsın Şirket Adına Temsilci Gibi Yaptığı İşlemlere İcazet Verilip Verilmediğinin Araştırılması Gerektiği )
HAVALE YAPILAN KİŞİNİN TEMSİCİ OLUP OLMADIĞI ( Eser Sözleşmesinden Kaynaklanan İş Bedeli Alacağının Tahsili - Paraların Havale Edildiği Kişi Davacı Temsilcisi ve Yetkilisi Sıfatıyla Hareket Edip Etmediği Bu Şahsın Şirket Adına Temsilci Gibi Yaptığı İşlemlere İcazet Verilip Verilmediğinin Araştırılması Gerektiği )"
32Y15.HD21.10.2010E. 2010/4386 K. 2010/5590"İTİRAZIN İPTALİ ( Araç Tamir Bedelinden Kaynaklanan Alacağın Tahsili İstemi/Borçlu Tarafından Şirket Elemanına Ödeme Yapıldığı - Elemanın Şirketi Temsil Edip Etmediğinin Araştırılacağı )
TEMSİL ( İtirazın İptali Davası/Şirket Elemanının Şirketi Temsil Edip Etmediği - Yaptığı Muamelelerin Şirketçe Benimsenip İcazeti Bulunup Bulunmadığı Araştırılacağı/Şirketin Onayı Varsa Ödemelerin Bilirkişinin Saptadığı Alacaktan Mahsup Edileceği )
YEMİN ( Borçlu Tarafından Şirket Elemanına Ödeme Yapıldığı - Elemanın Şirketi Temsile Yetkili Olmadığı Durumda Davalının Yemin Teklif Hakkı Olduğu )"
32Y15.HD9.6.2010E. 2009/2955 K. 2010/3309"ESER SÖZLEŞMESİNİN FESHİ (Tarafların Kusuru Araştırılıp Tartışılarak Davalı İş Sahibinin Fesihte Kusurlu Davacının Kusursuz Bulunduğunun Saptanması Durumunda Geriye Kalan İmalatla İlgili B.K.nın 325. Md. Hükmü de Dikkate Alınarak Kar Kaybı Alacağının Hesaplattırılması Gerektiği)
İŞ BEDELİNİN BULUNMASI (Sözleşmenin Feshinde Tarafların Kusuru Araştırılıp Tartışılarak Davalı İş Sahibinin Fesihte Kusurlu Davacının Kusursuz Bulunduğunun Saptanması Durumunda Geriye Kalan İmalatla İlgili Kar Kaybı Alacağının Hesaplattırılarak Hüküm Altına Alınması Gerektiği)
KAR KAYBI ALACAĞI (Davalı İş Sahibinin Fesihte Kusurlu Davacının Kusursuz Bulunduğunun Saptanması Durumunda Geriye Kalan İmalatla İlgili Kar Kaybı Alacağının Hesaplattırılarak Hüküm Altına Alınması Gerektiği)
BİLİRKİŞİ İNCELEMESİ (Hükme Esas Raporu Veren Bilirkişi Kurulundan Alınacak Ek Raporla Davacının Gerçekleştirdiği ve Davalının Yararına Olan İmalatların Yapıldığı Yıl Mahalli Piyasa Rayiçlerine Göre Bedelinin Hesaplattırılması Gerektiği)"
32Y19.HD13.5.2010E. 2009/8390 K. 2010/6005"ALACAK DAVASI ( Davalının Davalı Adına Kayıtlı Aracı Temsilci Sıfatıyla Hareketle Davacıya Sattığı - Temsilen Hareket Eden Kişiye Husumet Yöneltilemeyeceği Dikkate Alınarak Bu Davalı Hakkında Açılan Davanın Pasif Husumet Yokluğu Nedeniyle Reddi Gerektiği )
HUSUMET ( Alacak Davası - Davalının Davalı Adına Kayıtlı Aracı Temsilci Sıfatıyla Hareketle Davacıya Sattığı/Temsilen Hareket Eden Kişiye Husumet Yöneltilemeyeceği Dikkate Alınarak Bu Davalı Hakkında Açılan Davanın Reddi Gerektiği )
TESCİL EDİLMİŞ ARAÇLAR ( Her Çeşit Satış ve Devirleri Noterlerce Yapılacağı - Noterden Yapılmayan Satış Geçersiz Olduğu/Anılan Yasa Maddesine Göre Aracın Resmi Satışı Gerçekleşmemişse Herkes Aldığını Aldığı Haliyle İade İle Yükümlü Olduğu )
İADE YÜKÜMLÜLÜĞÜ ( Tescil Edilmiş Araçların Her Çeşit Satış ve Devirleri Noterlerce Yapılacağı - Noterden Yapılmayan Satış Geçersiz Olduğu/Anılan Yasa Maddesine Göre Aracın Resmi Satışı Gerçekleşmemişse Herkes Aldığını Aldığı Haliyle İade İle Yükümlü Olduğu )"
32Y15.HD15.3.2010E. 2009/6624 K. 2010/1460"ESER SÖZLEŞMESİ ( PVC Doğrama İmalatından Kaynaklanan Alacağın Tahsili/İtirazın İptali - Taraflar Arasında Yazılı Anlaşma Bulunmadığından ve Davalı da Akdi İlişkinin Varlığını İnkar Ettiğinden Davacının Akdi İlişkinin Varlığını Kanıtlaması Gerektiği )
İTİRAZIN İPTALİ DAVASI ( Taraflar Arasında Yazılı Anlaşma Bulunmadığından ve Davalı da Akdi İlişkinin Varlığını İnkar Ettiğinden Davacının Akdi İlişkinin Varlığını Kanıtlaması Gerektiği )
İSPAT YÜKÜ ( PVC Doğrama İmalatından Kaynaklanan Alacağın Tahsili/İtirazın İptali - Taraflar Arasında Yazılı Anlaşma Bulunmadığından ve Davalı da Akdi İlişkinin Varlığını İnkar Ettiğinden Davacının Akdi İlişkinin Varlığını Kanıtlaması Gerektiği )"
32Y19.HD18.12.2008E. 2008/4668 K. 2008/12205"CEZAİ ŞART ( Bayilik Sözleşmesi - Bayiinin Gaz Almayıp Fiilen Bayilik Faaliyetine Son Vererek Sözleşmeye Aykırı Davrandığı/Sözleşme Uyarınca Davacının Cezai Şart Talebinde Bulunabileceği )
BAYİİNİN SORUMLULUĞU ( Bayiinin Gaz Almayıp Fiilen Bayilik Faaliyetine Son Vererek Bayilik Sözleşmesine Aykırı Davrandığı - Sözleşme Uyarınca Davacının Cezai Şart Talebinde Bulunabileceği )
SÖZLEŞMEYE AYKIRILIK ( Bayilik Sözleşmesi - Bayiinin Gaz Almayarak Fiilen Bayilik Faaliyetine Son Verdiği/Sözleşmede Yeralan Cezai Şart Hükümleri Uyarınca Davacıya Ödeme Yapması Gerektiği )"

Endeksin Devamı ( Madde 96-101)