Önceki Endeks ( Madde 44-45)

MADDE 1-17 / 18 / 19-27 / 28-40 / 41 / 42-43 / 44-45 / 46-48 / 49 / 50-54 / 55-61 / 62-75 / 76-95 / 96-101 / 102-105 / 106-112 / 113-124 / 125-137 / 139-160 / 161-179 / 180-212 / 213 / 214-250 / 251-261 / 262-313 / 314-355 / 356-365 / 366-398 / 404-491 / 492-544

Madde No.Mahkeme / DaireTarihEsas No. ve Karar No.

Madde 46

YARGITAY

46Y17.HD18.12.2017E. 2017/2694 K. 2017/11728"TRAFİK KAZASI SONUCU OLUŞAN CİSMANİ ZARAR ( Çalışma Gücü Kaybı Tazminatı İstemi - Mahkemece Davaya Konu Olay İçin Açılan Ceza Soruşturma Dosyası Getirtilip Davacının Yolcu Olduğu Mobilet Yönünden Trafik Sigortası Yaptırması Zorunlu 50 Cc ve Üzeri Motor Silindir Hacmine Sahip Motorlu Bisiklet Olup Olmadığının Araştırılacağı )
SÜRÜCÜNÜN KAZA ANINDA ALKOLLÜ OLMASI ( Davacının Kardeşi Olan Sürücünün Alkollü Olduğunu Bilmemesinin Mümkün Olmadığı - Davacının Ehliyetsiz ve Alkollü Sürücünün Aracına Binmekle Müterafik Kusurlu Olduğunun Gözetileceği/Trafik Kazası Sonucu Oluşan Cismani Zarar Neden İle Çalışma Gücü Kaybı Tazminatı İstemi )
ÇALIŞMA GÜCÜ KAYBI TAZMİNATI İSTEMİ ( Trafik Kazası Sonucu Oluşan Cismani Zarar - Davacının Yolcu Olduğu Mobilet Yönünden Trafik Sigortası Yaptırması Zorunlu 50 Cc ve Üzeri Motor Silindir Hacmine Sahip Motorlu Bisiklet Olup Olmadığının Araştırılacağı/Aracın Kanun Kapsamında Motorlu Araç Olduğunun Saptanması Halinde ZMSS Poliçesi Olup Olmadığının Sigorta Bilgi Gözetim Merkezi'nden Araştırılacağı )
MÜTERAFİK KUSUR ( Trafik Kazası Sonucu Oluşan Cismani Zarar Neden İle Çalışma Gücü Kaybı Tazminatı İstemi - Mahkemece Ehliyetsiz ve Alkollü Sürücünün Aracına Bilerek Binen Davacının Müterafik Kusuru Nedeniyle Maddi Tazminattan Makul Oranda Hakkaniyete Uygun İndirim Gerekip Gerekmediğinin İrdeleneceği )"
46Y17.HD13.11.2017E. 2015/4618 K. 2017/10383"ÇALIŞMA GÜCÜ KAYBI SEBEBİYLE MADDİ TAZMİNAT ( Bilirkişi Raporunda Davacıların 18 Yaşından İtibaren Kazanç Sağlamaya Başlayacağı Kabul Edilerek Bu Yaştan İtibaren Zarar Hesabı Yapıldığı - Davacı Çocukların Sürekli Çalışma Gücünü Yitirdiği Tarihten İtibaren Zararın Oluşacağı Kabul Edilerek Hesaplama Yapılması Gerektiği )
MADDİ TAZMİNAT ( Çalışma Gücü Kaybı Sebebiyle - Çocuklar İçin Kaza Tarihinden İtibaren Zararın Doğacağı Kabul Edilerek Hesaplama Yapılması Gerekmekle Birlikte Davacıların 18 Yaştan İtibaren Elde Edecekleri Gelir İskontoya Tabi Tutulduğundan Tazminatın Erken Alınması Gerekçesiyle de % 10 İskontoya Gidilmesinin Hatalı Olduğu )
18 YAŞINDAN KÜÇÜK ÇOCUKTA ÇALIŞMA GÜCÜ KAYBI ( Bilirkişi Raporunda Davacıların 18 Yaşından İtibaren Kazanç Sağlamaya Başlayacağı Kabul Edilerek Bu Yaştan İtibaren Zarar Hesabı Yapıldığı/Davacı Çocukların Sürekli Çalışma Gücünü Yitirdiği Tarihten İtibaren Zararın Oluşacağı Kabul Edilerek Hesaplama Yapılacağı - Maddi Tazminat )"
46Y21.HD18.9.2017E. 2016/3326 K. 2017/6417"ANNE BABANIN MANEVİ TAZMİNAT İSTEMİ (Zararlandırıcı Olay Sonucu Sürekli İş Göremezliğe Uğrama - Sigortalının Yaralanmasının Ağır Bedensel Zarar Oluşturmamasına Göre Davacı Anne ve Babanın Manevi Tazminat İstemlerinin Reddine Karar Verileceği)
ZARARLANDIRICI OLAY SONUCU SÜREKLİ İŞ GÖREMEZLİĞE UĞRAMA (Manevi Tazminat İstemi - Sigortalının Yaralanmasının Ağır Bedensel Zarar Oluşturmamasına Göre Davacı Anne ve Baba Lehine Manevi Tazminat Verilemeyeceğinin Gözetileceği)
TEDAVİ GİDERLERİ İSTEMİ (Zararlandırıcı Olay Sonucu Sürekli İş Göremezliğe Uğrama - Davalı İşverenin Tedavi Giderlerinden Sorumlu Tutulmasının Usul ve Yasaya Aykırı Olduğu/Gerek Sigortalı ve Gerekse İşveren İş Kazası ve Meslek Hastalığı Sigorta Kolundan Birbirlerine Karşı Değil Doğrudan Kuruma Karşı Sorumlu Olduğu)
MANEVİ TAZMİNAT İSTEMİ (Zararlandırıcı Olay Sonucu Sürekli İş Göremezliğe Uğrama - Sigortalının Yaralanmasının Ağır Bedensel Zarar Oluşturmamasına Göre Davacı Anne ve Babanın Manevi Tazminat İstemlerinin Reddine Karar Vermek Gerekirken Kısmen Kabulüne Karar Verilmesi Bozma Nedeni Olduğu)"
46Y3.HD20.6.2017E. 2016/6220 K. 2017/10490"MADDİ VE MANEVİ TAZMİNAT İSTEMİ ( Küçük Kızın Kurumun Elektrik Trafosuna Kapılması Sebebiyle Yaralanması Sonucu Yaşamı Boyunca Protez Kol ve Muhtemelen Protez Ayak da Kullanmak Zorunda Kalacağı - Durumuna En Uygun ve Kullanışlı Protezin Niteliğinin Tespit Edilmesi İçin Uzman Bilirkişi Heyetince Bizzat Muayene Edilip Protezin Ortalama Fiyatı Belirlenerek Tazminatın Buna Göre Hesaplanacağı )
PROTEZ KOLLARIN VE AYAĞIN BEDELİNİN HESAPLANMASI VE TAHSİLİ İSTEMİ ( Maddi ve Manevi Tazminat İstemi - Küçük Kızın Kurumun Elektrik Trafosuna Kapılması Sebebiyle Yaralanması Sonucu Yaşamı Boyunca Protez Kol ve Muhtemelen Protez Ayak da Kullanmak Zorunda Kalacağı/Uzman Bilirkişi Heyetince Bizzat Muayene Edilip Protezin Ortalama Fiyatı Belirlenerek Tazminatın Buna Göre Hesaplanması Gerektiği )
ELEKTRİK TRAFOSUNA KAPILIP YARALANMA SEBEBİYLE TAZMİNAT İSTEMİ ( Yaşamı Boyunca Protez Kol ve Muhtemelen Protez Ayak da Kullanmak Zorunda Kalacağı - Durumuna En Uygun ve Kullanışlı Protezin Niteliğinin Tespit Edilmesi İçin Uzman Bilirkişi Heyetince Bizzat Muayene Edilip Protezin Ortalama Fiyatı Belirlenerek Tazminatın Buna Göre Hesaplanacağı )"
46Y21.HD5.6.2017E. 2016/1341 K. 2017/4881"İŞ KAZASI SONUCU SÜREKLİ İŞ GÖREMEZLİĞE UĞRAYAN SİGORTALININ MADDİ VE MANEVİ ZARARLARININ GİDERİLMESİ ( SGK Başkanlığı İş Kazası Komisyon Kararı ve Geçici İş Göremezlik Ödeme Evrakı Kapsamında İş Kazası Tarihinin 16.12.2009 Olduğu Anlaşılmakla Mahkeme Kararında Dava Dilekçesinde Yazılan ve İş Kazasından Önceki Bir Tarih Olan 01.09.2009 Gününden İtibaren Faize Hükmedilmesinin Hatalı Olduğu )
İŞ KAZASINDAN ÖNCEKİ BİR TARİHTEN İTİBAREN FAİZE HÜKMEDİLMESİ ( Maddi ve Manevi Zararların Giderilmesi - İş Kazası Tarihinin 16.12.2009 Olduğu Anlaşılmakla Mahkeme Kararında Dava Dilekçesinde Yazılan ve İş Kazasından Önceki Bir Tarih Olan 01.09.2009 Gününden İtibaren Faize Hükmedilmesinin İsabetsizliği )"
46Y21.HD16.5.2017E. 2016/969 K. 2017/4089"İŞ KAZASI / MADDİ VE MANEVİ TAZMİNAT ( İş Kazası Sonucu Bedensel Zarara Uğrayan Sigortalının Maddi ve Manevi Zararlarının Giderilmesi İstemi/Sigortalının Bedensel Zarar Sonucu İşgücü Kaybının Geçici veya Sürekli Olabileceği/Bedensel Zarara Uğrayan Kişinin Tamamen veya Kısmen Çalışamamasından Kaynaklanan Zararını İsteyebileceği - Geçici İş Göremezlik Devresinde Sigortalının Çalışamadığı Dönemde Yoksun Kaldığı Gelirin de İş Kazası Sonucu Oluşan Maddi Zarar Kapsamında Olduğu/Bilirkişi Aracılığıyla Maddi Zararı Tespit Edilip SGK'ca Sigortalıya Ödenmesi Gereken Geçici İş Göremezlik Ödeneği Var İse Bunun Rücuya Tabi Kısmının Hesaplanan Maddi Zarardan Düşülmesi İle Elde Edilecek Sonucun Kazalının Geçici İş Göremezlik Dönemindeki Karşılanmamış Zararını Ortaya Koyacağı )
İŞGÜCÜ KAYBI ( İş Kazası Sonucu Bedensel Zarara Uğrayan Sigortalının Maddi ve Manevi Zararlarının Giderilmesi İstemi/Mahkemece Davacının Davalı İşyerinden Kendi İstemi İle Ayrıldığından Kaza İle İşsiz Kalma Arasında İlliyet Tespit Edilemediği Gerekçesiyle Maddi Tazminat Talebinin Reddine Dair Verilen Kararın İsabetsiz Olduğu - Raporlu Olunan Dönemde Çalışamayan Sigortalının Bu Dönemde Yoksun Kaldığı Ücreti Kadar Bir Zararının Oluşacağı ve Bu Zararın da Maddi Zarar İçerisinde Kabul Edilmesi Gerektiği - Sigortalının Zararlandırıcı Olay Nedeni İle Tedavisinin Devam Ettiği ve Çalışamadığı Sürelerdeki Maddi Zararının Bu Dönemde % 100 İş Gücü Kaybına Uğradığı Kabulüne Göre Yapılacağı )
BİLİRKİŞİ İNCELEMESİ ( Bilirkişi Aracılığıyla Maddi Zararı Tespit Edilip SGK'ca Sigortalıya Ödenmesi Gereken Geçici İş Göremezlik Ödeneği Var İse Bunun Rücuya Tabi Kısmının Hesaplanan Maddi Zarardan Düşülmesi İle Elde Edilecek Sonucun Kazalının Geçici İş Göremezlik Dönemindeki Karşılanmamış Zararını Ortaya Koyacağı - Davacının Sürekli İş Göremezlik Durumuna Girme Tarihine Kadar Geçici İş Göremez Durumda Olduğunun Kabul Edileceği/Bu Dönemde % 100 Oranında İş Göremez Durumda Olduğu Değerlendirilerek Çalışamaması Sebebiyle Yoksun Kaldığı Ücreti Kadar Bir Zararının Olduğunun Kabulüyle Maddi Zararının Bilirkişiye Hesaplattırılacağı/Hesaplanan Bu Zarardan Kurumca Sigortalıya Ödenen Geçici İş Göremezlik Ödeneği Var İse Rücuya Tabi Kısmı Düşürülmek Kaydıyla Maddi Tazminata Karar Verilmesi Gerektiği - İş Kazası Sonucu Bedensel Zarara Uğrayan Sigortalının Maddi ve Manevi Zararlarının Giderilmesi İstemi )"
46Y10.HD4.4.2017E. 2015/20116 K. 2017/2869"YAŞLILIK AYLIĞININ GEÇ BAĞLANMASI SEBEBİYLE MANEVİ TAZMİNAT ( Bedensel Bir Zarara Uğrayan Kimsenin Karşılaşacağı Yoksunluktan Doğan Zarar ve Ziyanını İsteyebileceği/Kişilik Hakkı Hukuka Aykırı Olarak Saldırıya Uğrayan Kişinin Uğradığı Manevi Zarara Karşılık Bir Miktar Para Ödenmesini Dava Edebileceği - Manevi Zararın Zarara Uğrayanda Meydana Gelen Acıyı Azaltmak ve Tatmin Duygusu Oluşturmak Amacıyla Ödenmesi Gereken Bir Miktar Para Olduğu/Tazminat Koşulları Oluşmadığından Davanın Reddi Gerektiği )
KİŞİLİK HAKKININ HUKUKA AYKIRI OLARAK SALDIRIYA UĞRAMASI ( Kişinin Uğradığı Manevi Zarara Karşılık Bir Miktar Para Ödenmesini Dava Edebileceği/Bedensel Bir Zarara Uğrayan Kimsenin Karşılaşacağı Yoksunluktan Doğan Zarar ve Ziyanını İsteyebileceği - Manevi Zararın Zarara Uğrayanda Meydana Gelen Acıyı Azaltmak ve Tatmin Duygusu Oluşturmak Amacıyla Ödenmesi Gereken Bir Miktar Para Olduğu/Tazminat Koşulları Oluşmadığından Davanın Reddi Gerektiği )
MANEVİ TAZMİNATA HÜKMEDİLMESİ ( Bedensel Bir Zarara Uğrayan Kimsenin Karşılaşacağı Yoksunluktan Doğan Zarar ve Ziyanını İsteyebileceği/Kişilik Hakkı Hukuka Aykırı Olarak Saldırıya Uğrayan Kişinin Uğradığı Manevi Zarara Karşılık Bir Miktar Para Ödenmesini Dava Edebileceği - Manevi Zararın Zarara Uğrayanda Meydana Gelen Acıyı Azaltmak ve Tatmin Duygusu Oluşturmak Amacıyla Ödenmesi Gereken Bir Miktar Para Olduğu/Tazminat Koşulları Oluşmadığından Davanın Reddi Gerektiği )"
46Y17.HD27.3.2017E. 2014/19341 K. 2017/2511"İŞ GÖREMEZLİK TAZMİNATI İSTEMİ ( Kaza Tarihinde Yürürlükte Bulunan Çalışma Gücü Kaybı ve Meslekte Kazanma Gücü Kaybı Oranı Tespit İşlemleri Yönetmeliğine Uygun Şekilde Davacının Maluliyet Oranının Tespitine Dair ve Önceki İki Rapor Arasındaki Çelişkiyi Giderecek Şekilde Adli Tıptan Rapor Alınarak Sonuca Gidilmesi Gerektiği )
MANEVİ TAZMİNATIN TAKDİRİ ( Kaza Tarihi Kusur Durumu Yaralanmanın Niteliği ve Tarafların Sosyal ve Ekonomik Durumlarına Dair Hususlar Birlikte Değerlendirildiğinde Davacı Anne Lehine Takdir Olunan Manevi Tazminatın Az Olduğu )
BİLİRKİŞİ RAPORLARININ ÇELİŞİK OLMASI ( Dosya İçinde Davacı Küçüğün Maluliyetine Dair Birbirine Oransal Olarak Çok Farklı Çelişkili İki Rapor Bulunmakta Olup Bir Raporda Tedavisinin Halen Devam Ettiğinin de Belirtildiği - İki Rapor Arasındaki Çelişkiyi Giderecek Şekilde Adli Tıptan Rapor Alınması Gerektiği )
ADLİ TIP RAPORU ( Usulüne Uygun Denetime ve Hüküm Kurmaya Elverişli Davacı Küçüğün Maluliyet Derecesi ve Oranının İyileşme Süresinin Belirlenmesi Amacıyla Rapor Alınıp Sonucuna Göre Göre Hüküm Kurulması Gerektiği - Kalıcı İş Göremezlik Tazminatı ve Manevi Tazminat İstemi )
FAİZ BAŞLANGIÇ TARİHİNİN BELİRLENMESİ ( Trafik Kazaları Haksız Fiil Olup Davalı Sürücü ve İşleten Yönünden Kaza Tarihinde Temerrüdün Gerçekleştiği - Davalı Şirket Yönünden Kaza Tarihinden İtibaren Faize Hükmetmek Gerekirken Dava Tarihinden İtibaren Faiz İşletilmesine Karar Verilmesinin Doğru Görülmediği )"
46Y17.HD6.2.2017E. 2014/17039 K. 2017/1017"TRAFİK KAZASINDAN KAYNAKLI MADDİ VE MANEVİ TAZMİNAT (Davacı İçin Geçici İş Göremezlik Süresi Belirlendiği/Davacının Bu 9 Aylık Süreye Dair Asgari Ücret Üzerinden Talep Edebileceği İş Göremezlik Tazminatı Miktarı İçin Rapor Alınacağı - Davacı Ölmüş Olması Nedeniyle Davayı Takip Eden Mirasçıları Lehine Maddi Tazminata Hükmedileceği)
MADDİ TAZMİNAT (Trafik Kazasından Kaynaklı - Davacı İçin Geçici İş Göremezlik Süresi Belirlendiği/Davacının Bu 9 Aylık Süreye Dair Asgari Ücret Üzerinden Talep Edebileceği İş Göremezlik Tazminatı Miktarı Konusunda Rapor Alınacağı/Davacı Ölmüş Olması Nedeniyle Davayı Takip Eden Mirasçıları Lehine Maddi Tazminata Hükmedileceği)
MANEVİ TAZMİNAT (Trafik Kazasından Kaynaklı - Bir Kısım Davacıların İki Ayrı Sebebe Dayalı Olarak Manevi Tazminat İstemlerinin Devam Ettiği/Bu Davacılar İçin Her Sebebe Dair Ayrı Ayrı Manevi Tazminatın Belirlenmesi Gerektiği/Somut Olay İle Bağdaşmayan Düşük Miktarda ve Tek Manevi Tazminata Hükmedilmesinin Bozma Sebebi Olduğu)"
46Y17.HD30.1.2017E. 2014/16855 K. 2017/700"TRAFİK KAZASINDAN KAYNAKLANAN YARALANMA NEDENİYLE MADDİ TAZMİNAT (İşgücü Kaybı Oranının Kesin Olarak Belirlenmesi İçin Kaza Tarihinde Yürürlükte Bulunan Çalışma Gücü ve Meslekte Kazanma Gücü Kaybı Oranı Tespit İşlemleri Yönetmeliği'ne Göre Rapor Alınacağı - Rapor Sonucuna Göre Karar Verileceği)
MADDİ TAZMİNAT (Trafik Kazasından Kaynaklanan Yaralanma Nedeniyle - İşgücü Kaybı Oranının Kesin Olarak Belirlenmesi İçin Kaza Tarihinde Yürürlükte Bulunan Çalışma Gücü ve Meslekte Kazanma Gücü Kaybı Oranı Tespit İşlemleri Yönetmeliği'ne Göre Rapor Alınacağı)
TRAFİK KAZASINDAN KAYNAKLI CİSMANİ ZARAR SEBEBİYLE TAZMİNAT (İşgücü Kaybı Oranının Kesin Olarak Belirlenmesi İçin Kaza Tarihinde Yürürlükte Bulunan Çalışma Gücü ve Meslekte Kazanma Gücü Kaybı Oranı Tespit İşlemleri Yönetmeliği'ne Göre Rapor Alınması Gerektiği)"
46Y17.HD16.1.2017E. 2014/12066 K. 2017/95"TRAFİK KAZASI SONUCU OLUŞAN CİSMANİ ZARAR SEBEBİYLE MADDİ VE MANEVİ TAZMİNAT (Davacının Anılan Resmi Belgelerle Kasaplık Mesleğini İcra Ederek Gelir Elde Ettiği - Yaptığı İşin Mahiyetine Göre Asgari Ücretin Üzerinde Gelir Elde Edeceğini Kabulün Zorunlu Olduğu)
AKTÜERYA UZMANI BİLİRKİŞİ (Trafik Kazası Sonucu Oluşan Cismani Zarar Sebebiyle Maddi ve Manevi Tazminat - Davacının Asgari Ücretin Bir Miktar Üzerinde Gelir Elde Edeceği Dikkate Alınmak Suretiyle Tazminat Hesabı Yapılması Konusunda Ayrıntılı Gerekçeli Denetime Elverişli Ek Rapor Alınarak Oluşacak Sonuca Göre Karar Verileceği)
ASGARİ ÜCRETİN ÜZERİNDE GELİR (Trafik Kazası Sonucu Oluşan Cismani Zarar Sebebiyle Maddi ve Manevi Tazminat - Davacının Anılan Resmi Belgelerle Kasaplık Mesleğini İcra Ederek Gelir Elde Ettiği/Yaptığı İşin Mahiyetine Göre Asgari Ücretin Üzerinde Gelir Elde Edeceğini Kabulün Zorunlu Olduğu)"
46Y21.HD26.5.2016E. 2015/12245 K. 2016/9049"İŞ KAZASI SEBEBİYLE MADDİ VE MANEVİ TAZMİNAT ( Davacının Çalışamaması Sebebiyle Yoksun Kaldığı Ücreti Kadar Zararının Olduğu/Bilirkişinin Hesapladığı Maddi Zarardan Kurumca Sigortalıya Ödenen Geçici İş Göremezlik Ödeneğinin Rücuya Tabi Kısmını Düşüleceği - Manevi Tazminatın Takdirinde Geçici İş Göremezlik Süresi Gözönünde Bulundurulacağı )
GEÇİCİ İŞ GÖREMEZLİK ( İş Kazası Sebebiyle Maddi ve Manevi Tazminat - Bu Dönemde Davacnın Çalışamaması Sebebiyle Yoksun Kaldığı Ücreti Kadar Zararının Olduğu/Maddi Zarardan Kurumca Sigortalıya Ödenen Geçici İş Göremezlik Ödeneğinin Rücuya Tabi Kısmını Düşüleceği/Manevi Tazminatın Takdirinde Geçici İş Göremezlik Süresi Gözönünde Bulundurulacağı )
YOKSUN KALINAN ÜCRET ( Geçici İş Göremezlik Dönemini Kesin Bir Şekilde Saptanacağı/Bu Dönemde Davacı % 100 Oranında İşgöremez Durumda Olduğundan Çalışamaması Sebebiyle Yoksun Kaldığı Ücreti Kadar Bir Zararının Olduğu - İş Kazası Sebebiyle Maddi ve Manevi Tazminat )"
46Y17.HD10.5.2016E. 2014/22395 K. 2016/5717"ÇALIŞMA GÜCÜNÜN KAYBI (Maddi ve Manevi Tazminat İstemi/Davaların Birleşmesi - Mahkemece Asıl ve Birleştirilen Davalar İçin Sanki Tek Bir Dava İmiş Gibi Düşünülerek Hüküm Kurulması Doğru Olmadığı/Ayrı Ayrı Hüküm Oluşturulması Gerektiği)
MADDİ VE MANEVİ TAZMİNAT İSTEMİ (Çalışma Gününün Kaybından Kaynaklı - Mahkemece Vekalet Ücreti V.S.'nin Asıl ve Birleşen Davalar Yönünden Ayrı Ayrı Belirlenip Hüküm Altına Alınması Gerektiği/Tek Bir Dava Varmış Gibi Hüküm Kurulması Doğru Görülmediği)
DAVALARIN BİRLEŞMESİ (Mahkemece Asıl ve Birleşen Davalar İçin Ayrı Ayrı Hüküm Kurulması Vekalet Ücreti V.S.'nin Asıl ve Birleşen Davalar Yönünden Ayrı Ayrı Belirlenip Hüküm Altına Alınması Gerektiği - Çalışma Gününün Kaybından Kaynaklı Maddi ve Manevi Tazminat İstemi)
AYRI AYRI HÜKÜM KURULMASI GEREĞİ (Çalışma Gününün Kaybından Kaynaklı Maddi ve Manevi Tazminat İstemi - Mahkemece Asıl ve Birleşen Davalar İçin Ayrı Ayrı Hüküm Kurulması Vekalet Ücreti V.S.'nin Asıl ve Birleşen Davalar Yönünden Ayrı Ayrı Belirlenip Hüküm Altına Alınması Gerektiği)"
46Y21.HD4.5.2016E. 2015/14692 K. 2016/8041"İŞ KAZASI SONUCU ÖLÜMDEN DOĞAN MADDİ VE MANEVİ TAZMİNAT DAVASI ( Olayın Özelliği ve Yaralanmanın Niteliği Gözetildiğinde Sigortalının Yaralanmasının Ağır Bedelsel Zarar Oluşturmadığının Tespit Edildiği - Davacı Eş Lehine Manevi Tazminat Verilemeyeceği/Davacı Eşin Manevi Tazminat İsteminin Reddi Gerektiği )
ZARAR KAVRAMI ( Ruhsal ve Sinirsel Bütünlük/Bir Kişinin Cismani Zarara Uğraması Sonucunda Onun Yakınlarının Aynı Eylem Sebebiyle Ruhsal ve Sinirsel Sağlık Bütünlüğünün Ağır Şekilde Bozulması Nedeniyle Onların da Manevi Tazminat İsteyeceklerinin Kabulü - İş Kazası Sonucu Ölüm/Maddi ve Manevi Tazminat Talebi )
AĞIR BEDENSEL ZARAR OLUŞMAMASI ( Sigortalının Yakınlarının Manevi Tazminat Davası Bakımından Haksahipliği Durumu Ön Şartı - Meslekte Kazanma Gücündeki Kayıp Oranına ve Özellikle Sigortalının Yaralanmasının Ağır Bedensel Zarar Oluşturmamasına Göre Davacı Eş Lehine Manevi Tazminat Verilemeyeceğinin Kabulü )"
46Y17.HD12.4.2016E. 2014/9883 K. 2016/4663"YOLCU TAŞIMAYA UYGUN OLMAYAN MOTOSİKLETİN ARKASINDA YOLCULUK ETME ( Çalışma Gücü Kaybı Sebebiyle Maddi Tazminat İstemi - Motosiklet Arkasında Yolculuk Etmek Kazaya Etkili Olan Bir Kural İhlali Değil Zararı Arttıran Bir Neden Olduğu/Mahkemece Tazminat Miktarı Üzerinden Uygun Bir Oranda İndirim Yapılacağı )
ÇALIŞMA GÜCÜ KAYBI SEBEBİYLE MADDİ TAZMİNAT İSTEMİ ( Davacının Trafik Kazası Sebebiyle İşgücü Kaybı Oranının Kesin Olarak Belirlenmesi İçin Kaza Tarihinde Yürürlükte Bulunan Çalışma Gücü ve Meslekte Kazanma Gücü Kaybı Oranı Tespit İşlemleri Yönetmeliği Hükümlerine Göre Adli Tıp Kurumundan Rapor Alınacağı )
TAZMİNAT MİKTARINDA UYGUN BİR İNDİRİM YAPMA ( Çalışma Gücü Kaybı Sebebiyle Maddi Tazminat İstemi - Davacı Yolcu Taşımaya Uygun Olmayan Motosikletin Arkasında Yolculuk Ettiği Sırada Davalıya Sigortalı Aracın Çarpması Sonucu Yaralandığı/Motosiklet Arkasında Yolculuk Etmek Zararı Arttıran Bir Neden Olarak Değerlendirileceği )
ZARARI ARTIRICI NEDEN ( Çalışma Gücü Kaybı Sebebiyle Maddi Tazminat İstemi - Davacı Yolcu Taşımaya Uygun Olmayan Motosikletin Arkasında Yolculuk Ettiği Sırada Davalıya Sigortalı Aracın Çarpması Sonucu Yaralandığı/Tazminat Miktarı Üzerinden Uygun Bir Oranda İndirim Yapılarak Sonucuna Göre Karar Verileceği )"
46Y21.HD8.3.2016E. 2015/21767 K. 2016/3739"MADDİ VE MANEVİ TAZMİNAT DAVASI (Özellikle Davacının İş Kazası Sonucu Bedensel Zarara Uğradığının Açık Bulunması Karşısında Yüzde On Sürekli İş Göremezlik Oranının Sosyal Güvenlik Kurumunun Gelir Bağlamasında Bir Ölçü Olduğu Göz Ardı Edilerek Davacının Maddi Tazminat İsteminin Reddine Karar Verilmesinin Hatalı Olduğu)
MÜKERRER ÖDEME (Davanın Niteliği Gereği Sosyal Güvenlik Kurumu Tarafından Gelir Bağlanması Durumunda Mükerrer Ödemeye ve Sebepsiz Zenginleşmeye Yol Açılmaması Bakımından Kurumca Bağlanan Gelirin İlk Peşin Sermaye Değerinin Rücu Edilebilir Bölümünün Tazminattan İndirilmesi Gerektiği - Maddi ve Manevi Tazminat)
İŞ GÖREMEZLİK ORANI (Yüzde Onun Altında Olması Maddi Zararın Bulunmadığının Değil Kazalıya Sosyal Güvenlik Kurum Tarafından Sürekli İş Göremezlik Geliri Bağlanmadığını Giderek İndirimi Gerekli Bir Peşin Sermaye Değerinin Bulunmadığını Göstereceği)
BEDENSEL ZARAR (Çalışma Gücünün Azalmasından ya da Yitirilmesinden Doğan Kayıpların Bedensel Zarar İçerisinde Sayıldığı - Davacının Maddi Tazminat İsteminin Reddine Karar Verilmesinin Hatalı Olduğu)"
46Y17.HD28.1.2016E. 2014/5741 K. 2016/1099"TRAFİK KAZASINDAN KAYNAKLANAN BEDENSEL ZARARLAR (Haksız Filil Sonucu Çalışma Gücü Kaybı Olduğu İddiasına Yönelik Bir Talebin Bulunması Halinde Zararın Kapsamının Maluliyetin Varlığı ve Oranı Belirlenerek Tayini Gereği - Maluliyet Oranının Sosyal Sigortalar Sağlık İşlemleri Tüzüğü veya Çalışma Gücü ve Meslekte Kazanma Gücü Kaybı Oranı Tespit İşlemleri Yönetmeliği Hükümlerine Göre Belirlenmesi Gereği)
İŞ GÜCÜ KAYBI ORANININ BELİRLENMESİ (Sosyal Sigortalar Sağlık İşlemleri Tüzüğü veya Çalışma Gücü ve Meslekte Kazanma Gücü Kaybı Oranı Tespit İşlemleri Yönetmeliği Hükümlerine Göre Belirlenmesi Gereği - Trafik Kazasından Kaynaklanan Bedensel Zararların Tazmini)"
46Y17.HD27.1.2016E. 2014/7002 K. 2016/1010"TRAFİK KAZASINDAN KAYNAKLANAN CİZMANİ ZARAR NEDENİYLE TAZMİNAT İSTEMİ ( Desteğin Motosiklete Kasksız Olarak Binmiş Olması Halinde Zarar Görenin Müterafik Kusuru Kabul Edileceği ve Belirlenecek Kusur Oranında Bir İndirim Yapılacağı - Davacı Sürücünün Kask Takıp Takmadığı Araştırılıp Tazminattan İndirim Yapılmasının Gerekip Gerekmediği Hususunun Tartışıldıktan Sonra Karar Verileceği )
DAVACI MOTOSİKLET SÜRÜCÜSÜNÜN KASK TAKIP TAKMADIĞININ ARAŞTIRILMASI ( Trafik Kazasından Kaynaklanan Cismani Zarar Nedeni İle Maddi Tazminat İstemi -Desteğin Motosiklete Kasksız Olarak Binmiş Olması Halinde Zarar Görenin Müterafik Kusuru Kabul Edileceği ve Belirlenecek Kusur Oranında Bir İndirim Yapılacağı/Davacı Sürücünün Kask Takıp Takmadığı Araştırılarak Karar Verilmesi Gerektiği )
İŞ GÜCÜ KAYBININ TESPİTİ ( Trafik Kazasından Kaynaklanan Cismani Zarar Nedeni İle Maddi Tazminat İstemi - Olay Tarihinde Yürürlükte Bulunan "Çalışma Gücü ve Meslekte Kazanma Gücü Kaybı Oranı Tespit İşlemleri Yönetmeliği" Hükümlerine Göre Davacının Daimi İşgücü Kaybının Tespiti Yönünden Rapor Alınarak Hüküm Kurulması Gerektiği )
ZARAR GÖRENİN MÜTERAFİK KUSURU BULUNMASI ( Zarara Uğrayan Zarar Doğuran Eyleme Razı Olmuş veya Kendisinin Sebep Olduğu Hal ve Şartlar Zararın Meydana Gelmesine Etki Yapmış veya Tazminat Ödevlisinin Durumunu Diğer Bir Surette Ağırlaştırmış İse Hakimin Tazminat Miktarını Hafifletebileceği )
TAZMİNATTAN İNDİRİM YAPILMASI ( Trafik Kazasından Kaynaklanan Cismani Zarar Nedeni İle Maddi Tazminat İstemi - Desteğin Motosiklete Kasksız Olarak Binmiş Olması Halinde Zarar Görenin Müterafik Kusuru Kabul Edileceği ve Belirlenecek Kusur Oranında Bir İndirim Yapılacağı/Davacı Sürücünün Kask Takıp Takmadığı Araştırılarak Karar Verilmesi Gerektiği )"
46Y17.HD11.1.2016E. 2014/2009 K. 2016/153"TRAFİK KAZASINDAN KAYNAKLI MADDİ TAZMİNAT İSTEMİ (Maluliyet Raporu - Mahkemece Adli Tıp Kurumu İhtisas Dairesinden Davacının Maluliyet (Geçici ve Sürekli) Derecesi ve Oranının İyileşme Süresinin Belirlenmesi Amacıyla Rapor Alınıp Sonucuna Göre Maddi Tazminat Miktarının Belirlenmesi Gerektiği)
MALULİYET ORANI (Mahkemece Adli Tıp Kurumu İhtisas Dairesinden Davacının Maluliyet (Geçici ve Sürekli) Derecesi ve Oranının İyileşme Süresinin Belirlenmesi Amacıyla Rapor Alınacağı - Trafik Kazasından Kaynaklı Maddi Tazminat İstemi)
TRAFİK SİGORTACISININ TEMERRÜDÜ (Trafik Kazasından Kaynaklı Maddi Tazminat İstemi - Rizikonun Bilgi ve Belgeleri İle Birlikte Sigortacıya İhbar Edildiği Tarihten İtibaren 8 İş Günü İçinde Sigorta Şirketinin Tazminatı Ödeme Yükümlülüğü Bulunduğu/Bu Sürenin Sonunda Ödememe Halinde Temerrüt Gerçekleşeceği)
ADLİ TIP KURUMU İHTİSAS KURUMUNDAN RAPOR ALMA (Trafik Kazasından Kaynaklı Maddi Tazminat İstemi - Mahkemece Adli Tıp Kurumu İhtisas Dairesinden Davacının Maluliyet (Geçici ve Sürekli) Derecesi ve Oranının İyileşme Süresinin Belirlenmesi Amacıyla Rapor Alınacağı)
TEMERRÜT TARİHİ (Trafik Kazasından Kaynaklı Maddi Tazminat İstemi - Davalı Sigorta Şirketine Kaza 11.1.2013 Tarihinde İhbar Edildiği/Davalı 24.1.2013 Tarihinde Temerrüde Düştüğü - 8 İş Günü İçinde Sigorta Şirketinin Tazminatı Ödeme Yükümlülüğü Bulunduğu/Bu Sürenin Sonunda Ödememe Halinde Temerrüt Gerçekleşeceği)"
46Y17.HD21.12.2015E. 2014/5716 K. 2015/14689"HAKSIZ FİİL NEDENİYLE ÇALIŞMA GÜCÜ KAYBI (Zararın Kapsamının Belirlenmesi Bakımından Maluliyetin Varlığı ve Oranının Belirlenmesi Gereği - Çalışma Gücü Kaybının Sosyal Sigortalar Sağlık İşlemleri Tüzüğü veya Çalışma Gücü ve Meslekte Kazanma Gücü Kaybı Oranı Tespit İşlemleri Yönetmeliği Hükümleri Dikkate Alınarak Yapılması Gereği)
GEÇİCİ VEYA SÜREKLİ İŞ GÜCÜ KAYBI (Adli Tıp Kurumu İhtisas Dairesi veya Üniversite Hastanelerinin Adli Tıp Anabilim Dalı Bölümlerinden Çalışma Gücü Konusunda Rapor Alınması Gereği - Çalışma Gücü Kayıp Oranının Belirlenmesinde Çalışma Gücü ve Meslekte Kazanma Gücü Kaybı Oranı Tespit İşlemleri Yönetmeliğinin Esas Alınması Gereği)"
46Y17.HD4.11.2015E. 2015/14704 K. 2015/11569"ÇALIŞMA GÜCÜ KAYBI NEDENİYLE MADDİ TAZMİNAT DAVASI ( Trafik Kazasında Yaralanma Nedeniyle/Sigorta Şirketi ve Araç İşleteni Hakkında Açılan Davanın Birbiriyle Bağlantılı Olduğu ve Biri Hakkında Verilecek Kararının Diğerini de Etkilediğinin Gözetileceği - Usul Ekonomisi/Tefrik Kararı Verilemeceği )
DAVALARIN TEFRİK KARARI VERİLEMEYECEĞİ ( Sigorta Şirketi ve Araç İşleteni Hakkında Açılan Davanın Birbiriyle Bağlantılı Olduğu ve Biri Hakkında Verilecek Kararının Diğerini de Etkilediğinin Gözetileceği - Davanın Asliye Ticaret Mahkemesinde Görülerek Sonuçlandırılması Gereği/Haksız Fiil )
SİGORTA ŞİRKETİ VE ARAÇ İŞLETENİ HAKKINDA AÇILAN DAVA ( Maddi ve Hukuksal Olgulara Göre Usul Ekonomisinin ve Daha İsabetli Bir Karar Verilebilmesi İçin Davanın Tefrik Kararı Verilmeksizin Asliye Ticaret Mahkemesinde Görüleceği - Ferağat/Görevsizlik Kararı/Trafik Kazası/Maddi Tazminat Talebi )"
46Y4.HD5.10.2015E. 2014/13444 K. 2015/10733"MADDİ TAZMİNAT İSTEMİ ( Mahkemece Davacının Adli Tıp Kurumuna Sevk Edilmiş Olmasına Rağmen Kendisine Verilen İki Haftalık Süre İçerisinde Muayene Yaptırmadığı Maddi Zararına İlişkin Delil de Sunulmadığı Gerekçesiyle Talebinin Reddine Karar Verildiği/Mahkemece Maddi Tazminat İstemine Yönelik Gerekirse Davacının Talebi Açıklattırılarak Dosya Kapsamındaki Bilgi Ve Belgelerle Maddi Zararın Bilirkişi Raporu İle Kapsamının Belirlenmesi İle Talep Yönünde Karar Verilmesi Gerektiği )
YARALAMA EYLEMİ NEDENİYLE İŞ VE GÜÇTEN KALMA TAZMİNATI ( Mahkemece Maddi Tazminat İstemine Yönelik Gerekirse Davacının Talebi Açıklattırılarak Dosya Kapsamındaki Bilgi Ve Belgelerle Maddi Zararın Bilirkişi Raporu İle Kapsamının Belirlenmesi İle Talep Yönünde Karar Verilmesi Gerektiği/Davacının Adli Tıp Kurumuna Sevk Edilmiş Olmasına Rağmen Kendisine Verilen İki Haftalık Süre İçerisinde Muayene Yaptırmadığı Maddi Zararına İlişkin Delil Sunmadığı Gerekçesiyle Talebinin Reddedilemeyeceği )"
46Y17.HD4.6.2015E. 2014/1393 K. 2015/8237"TRAFİK KAZASINDAN KAYNAKLANAN BEDENSEL ZARARLAR ARAÇ HASARININ VE MANEVİ TAZMİNATIN TAHSİLİ ( Zararın Kapsamının Belirlenmesi Açısından Davacının Geçici İşgöremezlik Durumunun Olup Olmadığı ve Varsa Süresinin Belirtilmesi Amacıyla Ek Rapor Alınıp Sonucuna Göre Karar Vermek Gerektiği )
BEDENSEL ZARARA UĞRANILMASI ( Sebebiyle Talep Edilebilecek Zarar Türleri Belirtilmekte Olup Çalışma Gücü Kaybı da Bu Zarar Türleri Arasında Yer Aldığı - Davacının Geçici İşgöremezlik Durumunun Olup Olmadığının da Araştırılması Gerektiği )
HAKSIZ FİİL SONUCU GEÇİCİ İŞGÖREMEZLİK KAYBININ OLDUĞU İDDİASI ( Buna Yönelik Bir Talebinin Bulunması Halinde Zararın Kapsamının Belirlenmesi Açısından Davacının Geçici İşgöremezlik Durumunun Olup Olmadığı ve Varsa Süresinin Belirtilmesi Amacıyla Ek Rapor Alınması Gerektiği )
TAZMİNAT HESABI ( Trafik Kazasından Kaynaklanan Bedensel Zararlar - Pmf Yaşam Tablosu ve Verileri Dikkate Alınarak Hesaplanırken Rapor Tanzim Tarihine Kadar Gerçekleşen Zararın ve İskontoya Tabi Tutulmadan Somut Olarak Rapor Tanzim Tarihinden Sonraki Zararda Bilinen Son Gelir Nazara Alınıp 1/Krı Katsayısına Göre Her Yıl %10 Oranında Artırılmak ve İskonto Edilmek Suretiyle Hesaplanacağı )"
46Y10.HD27.2.2015E. 2015/1452 K. 2015/3388"SİGORTALIYA VEYA HAK SAHİPLERİNE YAPILAN ÖDEMELERİN İŞVERENDEN RÜCUAN TAZMİNİ ( İş Güvenliği Mevzuatına Göre Önlemlerin İşverence Alınıp Alınmadığı Alınmış Önlemlere Sigortalı İşçinin Uyup Uymadığı İrdeleneceği - İş Kazasının Olduğu Meslek Kolu İle İş ve İşçi Güvenliği Konusunda Uzman Bilirkişi Kurulundan Alınacak Kusur Raporuyla Sonuca Gidileceği )
GELİRİN YANSIMA ORANI ( Sigortalıya veya Hak Sahiplerine Yapılan Ödemelerin İşverenden Rücuen Tazmini - Ölenin Gelirinin %70'i Dağıtıma Esas Tutulacağı/Çocuk Yoksa Bu Meblağın %75'i Eşe Bağlanacağı - Çocuk Varsa Eşin Payı ( %70 Üzerinden ) %50'ye Düşüleceği Her Bir Çocuk İçin %25 Gelir Bağlanacağı )
GERÇEK ZARAR HESABI ( Sigortalıya veya Hak Sahiplerine Yapılan Ödemelerin İşverenden Rücuen Tazmini/Bakiye Ömür Hesabı - Ülkemize Özgü ve Güncel Verileri İçeren Trh 2010 Tablosu Bakiye Ömrün Belirlenmesinde Nazara Alınacağı )
RÜCUAN TAZMİNAT ( Sigortalıya veya Hak Sahiplerine Yapılan Ödemelerin İşverenden Tazmini - İş Kazasının Olduğu Meslek Kolu İle İş ve İşçi Güvenliği Konusunda Uzman Bilirkişi Kurulundan Alınacak Kusur Raporuyla Sonuca Gidileceği/Mahkemece Kesinleşmeyen Tazminat Dosyasında Alınan Kusur Raporu Hükme Esas Alınarak Hüküm Kurulmasının İsabetsizliği )
BAKİYE ÖMRÜN BELİRLENMESİ ( Ülkemize Özgü ve Güncel Verileri İçeren Trh 2010 Tablosu Kullanılacağı - Sigortalıya veya Hak Sahiplerine Yapılan Ödemelerin İşverenden Rücuen Tazmini )"
46Y21.HD17.11.2014E. 2014/10693 K. 2014/23947"İŞ KAZASI SONUCU MALULİYETİNDEN DOĞAN MANEVİ TAZMİNAT ( Sigortalının Kurumca Tespit Olunan Maluliyetinin Oranının %41 Olduğu - Sigortalının Yakını Olarak Eş İle Çocuklar İçin Uygun Miktarlarda Manevi Tazminata Karar Verileceği )
SİGORTALININ EŞ VE ÇOCUKLARI LEHİNE MANEVİ TAZMİNAT TAKDİRİ ( İş Kazası Sonucu Malüliyetten Kaynaklı - Ağır Bedensel Zarara Uğrayan Sigortalının Eş ve Çocukları Lehine Uygun Miktarda Manevi Tazminata Hükmedileceği )
MANEVİ TAZMİNAT ( İş Kazası Sonucu Malüliyetinden Kaynaklı Sigortalının Eş ve Çocuklarının - %41 Malüliyete Uğrayan Sigortalının Yakını Olarak Eş ve Çocuklarının Manevi Tazminat İstemlerinin Reddinin Doğru Olmadığı )"
46Y17.HD18.9.2014E. 2014/12954 K. 2014/12104"ÇALIŞMA GÜCÜ KAYBINDAN KAYNAKLI MADDİ TAZMİNAT ( Aylık Net Geliri Olmayıp Serbest Meslek Çalışma Yapma - Gelirin Elde Edilmesinde Kişinin Bedensel ve Yönetsel Katkısının Belirleneceği/Kişinin Yerine Başkası Çalıştırılması Olanağı Göz Önüne Alınarak Ona Yapılacak Ücret Temel Esas Alınarak Zararının Hesaplanacağı )
GERÇEK ZARARIN BELİRLENMESİ ( Çalışma Gücü Kaybından Kaynaklı Maddi Tazminat - Davacının Gelirinin Net Kriterle Ortaya Konulacağı/Hakkaniyete Uygun Muhtemel Bir Gelirin Belirlenmesi İle Uzman Aktüer Bilirkişiden Rapor Alınacağı )
SERBEST OLARAK MESLEKİ ÇALIŞMA YAPMA ( Çalışma Gücü Kaybından Kaynaklı Maddi Tazminat - Ticari İşletmesi Bulunan veya Tarımsal Faaliyet İcra Eden Kişiler Yönünden İşletmesine Dair Bilgileri İşletme Defteri ve Vergi Kayıtlarının Toplanacağı/Gelirin Elde Edilmesinde Bedensel ve Yönetsel Katkısı Belirlenerek Sonuca Gidileceği )
PASİF DÖNEM ZARAR MİKTARI ( Çalışma Gücü Kaybından Kaynaklı Maddi Tazminat - Zarar Kapsamı Belirlenirken Desteğin Pasif Dönemde Asgari Ücret Düzeyinde Gelir Elde Edeceği Benimseneceği/Bu Miktar Esas Alınarak Pasif Dönem Zarar Miktarının Belirleneceği )
MADDİ TAZMİNAT ( Serbest Mesleki Çalışma Yapan Davacının Çalışma Gücü Kaybından Kaynaklı - Gelirin Elde Edilmesinde Kişinin Bedensel ve Yönetsel Katkısının Belirleneceği/Yerine Başkasının Çalıştırılması Olanağı Göz Önüne Alınarak Ona Yapılacak Ücret Temel Esas Alınarak Bu Miktar Üzerinden Çalışma Gücü Zararının Hesaplanması Gerektiği )"
46Y17.HD18.9.2014E. 2014/11742 K. 2014/12102"BEDENSEL ZARAR NEDENİYLE MADDİ VE MANEVİ TAZMİNAT ( Olay Tarihindeki Paranın Alım Gücüne Uygun Düşen Yaralanan İçin Hak ve Nesafet Kuralları Çerçevesinde Bir Miktar Daha Yüksek Manevi Tazminata Hükmedilmesi Gerekirken Dosya Kapsamına Uygun Düşmeyen Miktarda Manevi Tazminata Hükmedilmesinin Doğru Görülmediği )
HAK VE NESAFET KURALLARI ( Çerçevesinde Bir Miktar Daha Yüksek Manevi Tazminata Hükmedilmesi Gerekirken Dosya Kapsamına Uygun Düşmeyen Miktarda Manevi Tazminata Hükmedilmesinin Doğru Görülmediği - Bedensel Zarar Nedeniyle Maddi ve Manevi Tazminat )
TRAFİK KAZASI SEBEBİYLE DUYULAN ACI VE ELEM ( Kısmen de Olsa Giderilmesi Amacıyla Tarafların Sosyal ve Ekonomik Durumları İle Birlikte Olayın Meydana Geliş Şekli Davalıların Sorumluluğun Niteliği Kusur Oranları da Gözönünde Tutularak Karar Verileceği )
MADDİ VE MANEVİ TAZMİNAT ( Bedensel Zarar Nedeniyle - Olay Tarihindeki Paranın Alım Gücüne Uygun Düşen Yaralanan İçin Hak ve Nesafet Kuralları Çerçevesinde Bir Miktar Daha Yüksek Manevi Tazminata Hükmedilmesi Gerekirken Dosya Kapsamına Uygun Düşmeyen Miktarda Manevi Tazminata Hükmedilmesinin Doğru Görülmediği )"
46Y17.HD16.9.2014E. 2014/13849 K. 2014/11906"TRAFİK KAZASINDAN KAYNAKLANAN DESTEKTEN YOKSUN KALMA TAZMİNATI ( Dava Tarihinde Yürürlükte Bulanan Mülga 818 S. B.K.46/2 ( 6098 S. Kanunun 75 ) Md. Gereğince Destekten Yoksunluk Zararının Karar Tarihine En Yakın Gündeki Verilerin Esas Alınması Suretiyle Belirlenmesi Gerektiği )
DESTEKTEN YOKSUN KALMA TAZMİNATI ( Karar Tarihine En Yakın Gündeki Verilerin Esas Alınması Suretiyle Belirlenmesi Gerektiği - Trafik Kazasından Kaynaklanan Tazminat )
BİLİRKİŞİ EK RAPORU ( Alınarak Karar Tarihine En Yakın Gündeki Verilere Göre Davacının Destekten Yoksunluk Zararının Belirlenmesi Davadan Önceki ZMSS Ödemesinin Güncellenerek Hesaplanan Tazminattan Mahsup Edilmesi Gerektiği - Trafik Kazasından Kaynaklanan Destekten Yoksun Kalma Tazminatı )"
46Y17.HD22.5.2014E. 2013/7669 K. 2014/8243"ÇALIŞMA GÜCÜNÜN KAYBI ( Maddi ve Manevi Tazminat İstemi - Mağdurun Kusurunun Zararın Meydana Gelmesinde Başlıca Etken Olması Halinde Zarar Verenin Sorumluluğunun Kalkması Söz Konusu Olabileceği Gibi Belirlenen Kusura Göre Zarar ve Ziyandan İndirim Yapılmasını Gerektirebileceği )
MADDİ VE MANEVİ TAZMİNAT İSTEMİ ( Çalışma Gücünün Kaybı - Dava Cezayı Gerektiren Bir Fiilden Doğar ve Ceza Kanunu Bu Fiil İçin Daha Uzun Bir Zamanaşımı Süresi Öngörmüş İse Bu Süre Maddi Tazminat Talepleri İçin de Geçerli Olduğu )
MÜTEVEFFANIN KUSURU ( Maddi ve Manevi Tazminat İstemi - Davacının BK'nın 44. Md.si Uyarınca Tazminattan İndirim Yapılması Gerekip Gerekmediği Hususunda Karar Yerinde Tartışılıp Değerlendirilerek Sonucuna Göre Karar Verilmesi Gerektiği )
TAZMİNATTAN İNDİRİM YAPILMASI ( Maddi ve Manevi Tazminat İstemi - Müterafik Kusur İndiriminde Her Somut Olayın Özelliğine Göre Olayın Meydana Geliş Tarzı ve Zararın Artmasında Zarar Görenin Kusurlu Davranışının Sonuca Etkisi Değerlendirilerek Uygun Oranda Bir İndirim Yapılmasını Gerektireceği )
ZAMANAŞIMI SÜRESİ ( Maddi ve Manevi Tazminat İstemi - Kaza Tarihinden İtibaren Ceza Zamanaşımı Süresi Olan 5 Yıllık Süreden Sonra Davacı Tarafından Davanın Islah Edilmiş Olmasına Göre Islah Edilen Miktar Yönünden Zamanaşımı Gerçekleşmiş Olup Davalılar Vekilinin Zamanaşımı Def'inin Kabulü İle Adı Geçen Davalılar Yönünden Islah Edilen Bölümü İlişkin Davanın Zamanaşımı Nedeniyle Reddi Gerektiği )
ISLAH TALEBİ ( Maddi ve Manevi Tazminat İstemi - Davaya Konu Trafik Kazası Sonucunda Davacı Yaralanmış Olup Eylem İçin Öngörülen Ceza Zamanaşımı Süresi 5 Yıl Olduğu Islah Edilen Miktar Yönünden Zamanaşımı Gerçekleşmiş Olup Davalılar Vekilinin Zamanaşımı Def'inin Kabulü İle Adı Geçen Davalılar Yönünden Islah Edilen Bölümü İlişkin Davanın Zamanaşımı Nedeniyle Reddine Karar Verilmesi Gerektiği )"
46Y17.HD17.4.2014E. 2014/6463 K. 2014/5996"ÇALIŞMA GÜCÜ KAYBI NEDENİYLE MADDİ TAZMİNAT ( Maluliyet Belirlemesinin Adli Tıp Kurumu İhtisas Dairesi veya Üniversite Hastanelerinin Adli Tıp Anabilim Dalı Bölümleri Gibi Kuruluşların Uzman Doktor Heyetlerince Yapılacağı - Sosyal Sigortalar Sağlık İşlemleri Tüzüğü veya Çalışma Gücü ve Meslekte Kazanma Gücü Kaybı Oranı Tespit İşlemleri Yönetmeliği Hükümleri Dikkate Alınarak Yapılacağı )
MADDİ TAZMİNAT ( Çalışma Gücünün Kaybı Nedeniyle - Davacının Maluliyetine İlişkin Olarak Numune Hastanesi Özürlü Sağlık Kurulu Raporu Alındığı/Maluliyet Oranı Kaza Tarihine Göre Yürürlükte Bulunan Sosyal Sigortalar Sağlık İşlemleri Tüzüğü veya Çalışma Gücü ve Meslekte Kazanma Gücü Kaybı Oranı Tespit İşlemleri Yönetmeliği Hükümleri Dikkate Alınarak Belirlenmemiş Olmasının Doğru Görülmediği )
HAKSIZ FİİL SONUCU ÇALIŞMA GÜCÜ KAYBI ( Sosyal Sigortalar Sağlık İşlemleri Tüzüğü veya Çalışma Gücü ve Meslekte Kazanma Gücü Kaybı Oranı Tespit İşlemleri Yönetmeliği Hükümlerine Göre Yapılacağı - Adli Tıp Kurumu İhtisas Dairesi veya Üniversite Hastanelerinin Adli Tıp Anabilim Dalı Bölümleri Gibi Kuruluşlarınca Tespit Edileceği )
MALULİYET ORANI TESPİTİ ( Çalışma Gücünün Kaybı Nedeniyle Maddi Tazminat İstemi - Numune Hastanesi Özürlü Sağlık Kurulu Raporu Bulunduğu/Maluliyet Oranı Kaza Tarihine Göre Yürürlükte Bulunan Sosyal Sigortalar Sağlık İşlemleri Tüzüğü veya Çalışma Gücü ve Meslekte Kazanma Gücü Kaybı Oranı Tespit İşlemleri Yönetmeliği Hükümleri Dikkate Alınarak Belirlenmemiş Olmasının İsabetsiz Olduğu )"
46Y21.HD24.2.2014E. 2013/22505 K. 2014/2912"İŞ KAZASI SONUCU MALULİYETTEN KAYNAKLI MANEVİ TAZMİNAT ( Davacı Sigortalının İş Yerinde Çalışmakta İken İş Kazası Sebebiyle Meslekte Kazanma Gücündeki Kayıp Oranının %22 Olduğu - Kaza Tarihine Tarafların Kusur Dağılımıyla Sosyal Ekonomik Durumlarına Göre Sigortalı Lehine Hükmedilen 20.000,00tl Manevi Tazminatın Fazla Olduğu )
YANSIMA YOLUYLA MANEVİ TAZMİNAT ( İş Kazası Sonucu Sigortalının İş Gücü Kaybından Kaynaklı Eş ve Çocuklar Lehine - Sigortalının Yaralanmasının Ağır Bedensel Zarar Oluşturmamasına Göre Davacı Eş ve Çocuklar Lehine Yansıma Yoluyla Manevi Tazminat Verilemeyeceği/İstemin Reddi Gerektiği )
MANEVİ TAZMİNAT ( İş Kazası Sonucu Sigortalının İş Gücü Kaybından Kaynaklı Eş ve Çocuklar Lehine - Sigortalının Yaralanmasının Ağır Bedensel Zarar Oluşturmamasına Göre Davacı Eş ve Çocuklar Lehine Yansıma Yoluyla Manevi Tazminat Verilemeyeceği )
SAĞLIK BÜTÜNLÜĞÜ BOZULAN SİGORTALI ( Manevi Tazminat İstemi - İş Kazası Sebebiyle Meslekte Kazanma Gücündeki Kayıp Oranı %22 Olan Sigortalı Lehine 20.000,00 TL Manevi Tazminatın Fazla Olduğu/Sigortalının Eş ve Çocuklarının Yansıma Yoluyla Manevi Tazminat Talebinde Bulunamayacağı )"
46Y17.HD20.2.2014E. 2013/11956 K. 2014/2225"TRAFİK KAZASI ( Çalışma Gücünün Kaybından Doğan Zarar - Gelirinin Araştırılması İçin İlgili Meslek Odasından Bilgi Alınarak Kendi İşyerinde Fiziksel Emeğiyle Çalışan Bir Kişinin Aylık Geliri Belirlenerek Sonucuna Göre Karar Verilmesi Gerekirken Asgari Ücret Üzerinden Yapılan Hesaplamaya İtibar Edilerek Eksik İncelemeyle Hüküm Kurulmasının Doğru Olmadığı )
ÇALIŞMA GÜCÜNÜN KAYBINDAN DOĞAN ZARAR ( Trafik Kazası - Geçici İşgücü Kaybı Tazminatının Belirlenmesi İçin Öncelikle Davacının Gelirinin Belirlenmesi Gerektiği Davacının Ortağı Olduğu Şirket Tarafından İşletilen Lokantada Döner Kebap Ustası Olduğu Anlaşıldığı/Gelirinin Araştırılması İçin İlgili Meslek Odasından Bilgi Alınarak Kendi İşyerinde Fiziksel Emeğiyle Çalışan Bir Kişinin Aylık Geliri Belirlenerek Sonucuna Göre Karar Verilmesi Gerektiği )
TEDAVİ GİDERLERİ ( Trafik Kazası Sebebiyle Maddi ve Manevi Tazminat Talebi - Davacı Tarafından Tedavi Belgeleri Faturalar Sunulduğu Bilirkişi Raporunda Faturaların Bir Kısmı Hesaplamada Dikkate Alınmadığı/Yaralanmanın Niteliği Tedavi Süresi Dikkate Alınarak Konusunda Uzman Hekim Bilirkişiden Davacının İtirazlarını Karşılayacak Yeni Bir Rapor Alınarak Sonucuna Göre Karar Verilmesi Gerektiği )
TRAFİK KAZASI SEBEBİYLE TAZMİNAT ( Haksız Fiilde Müteselsil Sorumluluk - Birden Çok Kimsenin Birlikte Neden Oldukları Zarardan Sorumluluklarının Müteselsilen Olduğu/Dava Dilekçesinde Haksız Eylemleriyle Zarara Neden Olan Davalılardan Zararın Müteselsilen Tahsili Talep Edildiği Halde Hüküm Kurulurken Davalıların Kusur Oranlarına Göre Sorumluluklarının Ayrılmasının da Doğru Görülmediği )
HAKSIZ FİİLDE MÜTESELSİL SORUMLULUK ( Trafik Kazası Sebebiyle Tazminat Talebi - Dava Dilekçesinde Haksız Eylemleriyle Zarara Neden Olan Davalılardan Zararın Müteselsilen Tahsili Talep Edildiği Halde Hüküm Kurulurken Davalıların Kusur Oranlarına Göre Sorumluluklarının Ayrılmasının da Doğru Görülmediği )"
46Y17.HD16.1.2014E. 2014/114 K. 2014/495"TEDAVİ GİDERİ SEBEBİYLE MADDİ TAZMİNAT İSTEMİ ( Dosyanın İşlemden Kaldırılması - Dava 6100 Sayılı HMK.nin Yürürlüğe Girdiği Tarihten Önce Açıldığı/Dava Eski HUMK.nın Yürürlükte Olduğu Tarihte Açıldığından Somut Olayda Anılan Usul Kanunun Uygulanması Gerekirken 6100 Sayılı HMK.nin Uygulanmasının Usul ve Yasaya Aykırı Olduğu )
DOSYANIN İŞLEMDEN KALDIRILMASI ( Tedavi Gideri Sebebiyle Maddi Tazminat İstemi - HUMK.nın 409. Md.si Gereğince Davacının Bir Kez Daha Davayı Takipsiz Bırakma Hakkı Bulunduğundan Mahkemece Dosyanın İşlemden Kaldırılması ve Sonucunda Açılmamış Sayılmasına Karar Verilmesinin Usul ve Yasaya Aykırı Olduğu )
MÜKTESEP HAK ( Tedavi Gideri Sebebiyle Maddi Tazminat İstemi - Dava Eski HUMK.nın Yürürlükte Olduğu Tarihte Açıldığından Somut Olayda Anılan Usul Kanunun Uygulanması Gerekirken 6100 Sayılı HMK.nin Uygulanmasının Usul ve Yasaya Aykırı Olduğu )
BASİT YARGILAMA USULÜNE TABİ DAVA ( Tedavi Gideri Sebebiyle Maddi Tazminat - Dava Eski HUMK.nın Yürürlükte Olduğu Tarihte Açıldığından Anılan Usul Kanunun Uygulanacağı/6100 S. HMK'nin Uygulanmasının Doğru Olmadığı/HUMK.nın 409. Md.si Gereğince Davacının Bir Kez Daha Davayı Takipsiz Bırakma Hakkı Bulunduğundan Mahkemece Dosyanın İşlemden Kaldırılması ve Sonucunda Açılmamış Sayılmasına Karar Verilmesinin Doğru Olmadığı )"
46Y17.HD17.12.2013E. 2012/16122 K. 2013/17795"TRAFİK KAZASINDAN KAYNAKLANAN MADDİ TAZMİNAT TALEBİ ( Ceza Dosyasında Alınan Uzman Bilirkişi Raporunda Belirlenen Kusur Oranının ve Tazminata İlişkin Hesaplamanın Uygun Olduğu - Maddi Tazminata ve Geçici İşgöremezlik Bedeline Hükmedileceği )
CEZA DAVASINDAKİ BİLİRKİŞİ RAPORU ( Trafik Kazasından Kaynaklanan Maddi Tazminat Talebi - Ceza Dosyasında Alınan Uzman Bilirkişi Raporunda Belirlenen Kusur Oranının ve Tazminata İlişkin Hesaplamanın Uygun Olduğu/Talebin Kabulü Gereği )
KUSUR ORANI VE TAZMİNATIN TESPİTİ ( Trafik Kazasından Kaynaklanan Maddi Tazminat Talebi - Ceza Dosyasında Alınan Uzman Bilirkişi Raporunda Belirlenen Kusur Oranının ve Tazminata İlişkin Hesaplamanın Uygun Olduğu/Talebin Kabulü Gereği )
GEÇİCİ İŞ GÖREMEZLİK BEDELİ ( Trafik Kazasından Kaynaklanan Maddi Tazminat Talebi - Sigorta Şirketlerinin Geçici İş Göremezlik Zararlarından Sorumluluklarının Devam Ettiğinin Gözetileceği )
HASTANE HARCAMALARI ( Sigorta Şirketlerinin Sorumluluğundan Çıkarıldığı - Geçici İş Göremezlik Zararlarından Sorumluluklarının Devam Ettiği ) "
46Y10.HD10.12.2013E. 2013/4608 K. 2013/23944"İŞ KAZASINDA ÖLEN SİGORTALININ HAK SAHİPLERİNE BAĞLANAN GELİRİN RÜCUAN TAHSİLİ ( Sorumluluk Sigortalı veya Hak Sahiplerinin İşverenden İsteyebilecekleri Tutarla Sınırlı Olduğu - Gerçek Zararın İşçinin Net Geliri İşçinin ve Hak Sahiplerinin Bakiye Ömrü İş Görebilirlik Çağı Kusur Oranı Eşin Evlenme Olasılığı Gibi Tüm Unsurlar Gözetilerek Belirlenmesi Gereği )
GERÇEK ZARAR ( Bakiye Ömür Hesaplamasından PMF Cetvellerinin Kullanılmasından Vazgeçildiği Ülkemize Özgü TRH2010 Tablosunun Kullanılması Gereği - Çocuklara Destek Tazminatı Hesaplanırken Yükseköğrenim Görecekleri Varsayımı ile 25 Yaşına Kadar Destek Göreceklerinin Kabulü Gereği )
PMF CETVELLERİ ( Bakiye Ömür Hesaplamasında Kullanılmasından Vazgeçildiği Bakiye Ömür Hesaplamasında TRH2010 Tablosunun Kullanılması Gereği - İş Kazası Nedeniyle Kurumun Hak Sahiplerine Yaptığı Ödemenin Rücu Miktarının Hak Sahiplerinin İşverenden İsteyebilecekleri Tutar ile Sınırlı Olduğu )"
46Y3.HD24.9.2013E. 2013/11554 K. 2013/13257"MADDİ TAZMİNAT DAVASI ( Kazanın Davalı İdareye Ait Trafo Binasının Duvarında Açılan Delikten Davacının Girmeye Çalışması Sonucu Oluştuğu - Duvarda Açılan Deliğin Ne Zaman Açıldığı ve Kimin Tarafından Açıldığı Hususu ve Bunun Doğurduğu Hukuki Sonuç Yeterince Araştırılmadan Karar Verilemeyeceği )
BİLİRKİŞİ RAPORLARININ ÇELİŞİK OLMASI ( Maddi Tazminat Davası - Kusur Tespiti Hususunda Raporlar Arasındaki Çelişkiyi Giderecek Üniversite Öğretim Elemanlarının da İçinde Bulunduğu Konusunda Uzman Bir Heyetten Rapor Alınması Gerektiği )
KEŞİF ( Duvarda Açılan Deliğin Ne Zaman Açıldığı ve Kimin Tarafından Açıldığı Hususu ve Bunun Doğurduğu Hukuki Sonucun Tespiti İçin Keşif Yapılarak Duvardaki Deliğin Üçüncü Kişilerce Açılmasının ve Davalı İdarece Kapatılmamasının Olayın Oluşumuna Etkisi Hususunda Uzman Bilirkişiden Rapor Alınacağı - Maddi Tazminat )
GERÇEKLEŞMİŞ ZARAR ( Davacının Konusunda Uzman Bilirkişi Heyetince Bizzat Muayene Edilmesi Sağlanıp Uygun Olduğu Belirtilen Protezin Ortalama Fiyatı Belirlenerek Tazminatın Buna Göre Hesaplanması Gerektiği )
TEMERRÜT FAİZİ ( Maddi Tazminat - Kazadan Sonra Davacının Kalıcı Protez Kullanmaya Başlayabileceği Tarihin Uzman Bilirkişi Raporu İle Saptanması ve Davacının Dava Konusu Zararının Harcama Yapsın ya da Yapmasın En Erken Doğduğu Bu Tarihten İtibaren Temerrüt Faizine Hükmedilmesi Gerektiği )"
46Y17.HD2.5.2013E. 2012/9700 K. 2013/6186"ÇALIŞMA GÜCÜNÜN KAYBI NEDENİYLE MADDİ TAZMİNAT ( Hatır İndirimi Yapılabilmesi İçin Davalının Bu Yönde Savunma Getirmesi ve Taşımanın Hatır İçin Olup Olmadığını Ortaya Koyması Gerektiği - BK'nın 43. Md. Gereğince İndirim Yapılmaması Gerektiği )
MADDİ TAZMİNAT ( Çalışma Gücünün Kaybı Nedeniyle - Davalılarca Desteğin Hatır İçin Taşındığı Yönünde İddia ve Savunma İleri Sürülmemesine Rağmen Mahkemece Taşımanın Hatır İçin Olduğu Değerlendirilerek Tazminattan İndirim Yapılmasının İsabetsiz Olduğu )
HATIR TAŞIMASI ( Çalışma Gücünün Kaybı Nedeniyle Tazminat - Taşımanın Hatır İçin Olup Olmadığı Tarafların Yakınlığı ve Varsa Hatır İçin Taşımanın Kimin Arzusu ve Ne Amaçla Yapıldığı Gibi Olayın Özel Şartlarını Ortaya Koyması Gerektiği )
HATIR İNDİRİMİ ( Davalılarca Desteğin Hatır İçin Taşındığı Yönünde İddia ve Savunma İleri Sürülmemesine Rağmen Mahkemece Taşımanın Hatır İçin Olduğu Değerlendirilerek Tazminattan İndirim Yapılmasının İsabetsiz Olduğu - Çalışma Gücünün Kaybı Nedeniyle Tazminat )"
46Y21.HD26.3.2013E. 2013/2058 K. 2013/5677"İŞ KAZASI SONUCU MALULİYET NEDENİYLE MANEVİ TAZMİNAT DAVASI ( Yansıma Yoluyla Aynı Eylem Nedeniyle Üzüntü Duyanların Manevi Tazminat Talep Edemeyeceği - Yansıma Yolu ile Manevi Tazminat Verilemeyeceği/Manevi Tazminat İsteminin Reddi )
YANSIMA YOLU İLE MANEVİ TAZMİNAT ( Talep Edilemeceği - İş Kazası Sonucu Maluliyet Nedeniyle Manevi Tazminat Davası )
OLAYIN ÖZELLİĞİ VE YARALANMANIN NİTELİĞİNİN GÖZETİLMESİ ( Kazanma Gücündeki Kayıp Oranı ve Özellikle Ağır Bedensel Zarar Oluşmaması - Davacının Eş Anne Baba ve Çocukları Lehine Yansıma Yolu İle Manevi Tazminata Karar Verilemeyeceği )"
46Y4.HD18.3.2013E. 2012/5809 K. 2013/4856"MADDİ TAZMİNAT İSTEMİ ( Uzman Doktordan İyileşme Süresini Gösterir Rapor Alınarak Geçici İş Gücü Kaybı Tazminatı Hesaplanacağı - Verilen Kesin Süre İçinde Adli Tıp Kurumundan Rapor Alınmadığından Bahisle Geçici İş Gücü Kaybına Yönelik Maddi Tazminat İsteminin Reddedilemeyeceği )
TRAFİK KAZASINDAN KAYNAKLANAN TAZMİNAT İSTEMİ ( Verilen Kesin Süre İçinde Adli Tıp Kurumundan Rapor Alınmadığından Bahisle Geçici İş Gücü Kaybına Yönelik İstemin Reddedilemeyeceği - Geçici İş Gücü Kaybı Süresinin Belirlenmesi İçin Davacının Hastaneye Sevkine Gerek Olmadığı )
GEÇİCİ İŞ GÜCÜ KAYBI TAZMİNATI ( Geçici İş Gücü Kaybı Süresinin Belirlenmesi İçin Davacının Hastaneye Sevkine Gerek Olmadığı - Davacıya Ait Raporlar ve Tedavi Evrakları Eklenerek Uzman Doktordan İyileşme Süresini Gösterir Rapor Alınarak Geçici İş Gücü Kaybı Tazminatı Hesaplanacağı )
İYİLEŞME SÜRESİNİ GÖSTERİR RAPOR ( Geçici İş Gücü Kaybı Süresinin Belirlenmesi İçin Davacının Hastaneye Sevkine Gerek Olmadığı - Davacıya Ait Raporlar ve Tedavi Evrakları Eklenerek Uzman Doktordan İyileşme Süresini Gösterir Rapor Alınarak Geçici İş Gücü Kaybı Tazminatı Hesaplanacağı )"
46Y21.HD8.11.2012E. 2011/14164 K. 2012/19118"MADDİ VE MANEVİ TAZMİNAT (İş Kazası Sonucu Maluliyet/Davacının Kısmi Dava Açarken Saklı Tuttuğu Fazlaya Ait Haklarını Islah Dilekçesinde Saklı Tutmaması - Bakiye Tazminata Dair Açılan Davanın Reddi Gerektiği/İsteklerini Miktarla Sınırlandırmış Sayılacağı )
KISMİ DAVADA FAZLAYA İLİŞKİN HAKLARIN SAKLI TUTULMASI (Kısmi Tazminat Davasının Islah Edildiği Dilekçede Saklı Tutulmamakla Davalı Lehine Usuli Kazanılmış Hak Doğacağı - Bilirkişice Tespit Edilen Bakiye Tazminata Dair Açılan Davanın Reddi Gerektiği )
FAZLAYA İLİŞKİN HAKLARIN SAKLI TUTULMAMASI (Kısmi Tazminat Davası Açarken Saklı Tutup Islah Dilekçesinde Saklı Tutulmaması - Davacının Saklı Tutmadığı Alacak Kısımlarından Zımnen Vazgeçmiş ve İsteklerini Miktarla Sınırlandırmış Sayılacağı )
ISLAH (Kısmi Dava Açarken Saklı Tutulan Fazlaya Ait Hakların Islah Dilekçesinde Saklı Tutulmaması - Maddi Tazminat İsteğinin Miktarla Sınırlandırmış Sayılacağı/Bakiye Tazminata Dair Açılan Davanın Reddi Gerektiği )
USULİ KAZANILMIŞ HAK (Fazlaya Dair Hakların Saklı Tutulması Gereğini Ortadan Kaldıran Hükmün Geriye Yürütülmeyeceği - Davacının Kısmi Dava Açarken Saklı Tuttuğu Fazlaya Ait Haklarını Islah Dilekçesinde Saklı Tutmaması/Bakiye Tazminata Dair Açılan Davanın Reddi )"
46Y17.HD14.6.2012E. 2012/7589 K. 2012/7822"TRAFİK KAZASINDAN KAYNAKLANAN BEDENSEL ZARARIN TAZMİNİ DAVASI (Davacının İşgücü Kaybı Tazminatı Belirlenirken Esas Alınacak Aylık Gelir Miktarının Belirlenmesinde Yerel Mahkemece Yeterli Araştırma Yapılmadığı - Maddi ve Manevi Tazminat)
TAZMİNAT TUTARININ HESAPLANMASINDA ESAS ALINACAK GELİR DURUMU (Davacının İşletmiş Olduğu İşyeri ve Portakal Bahçesinden Elde Etmiş Olduğu Gelirlerin Davacı Tanıkları da Dinlenerek Belirlenmesi Gereği - Tazminat Tutarının Hesaplanması)
TANIK DELİLİ (Maddi ve Manevi Tazminat Davası/Trafik Kazası Nedeniyle Bedelsel Zarar - Davacının İşletmiş Olduğu İşyeri ve Portakal Bahçesinden Elde Etmiş Olduğu Gelirlerin Davacı Tanıkları da Dinlenerek Belirlenmesi Gereği/Maluliyet Oranı)"
46Y11.HD8.5.2012E. 2012/5208 K. 2012/7296"TAŞIMA SÖZLEŞMESİNE DAYALI TAZMİNAT ( Davacıların Müşterek Çocuklarının Araçların Çarpışması Sonucu Yaralandıkları - %3,3 Oranında Malul Kalacak Şekilde Yaralanmasının Davacı Anne ve Babanın Üzüntü Duyacağı/Manevi Tazminata Hükmedileceği )
HAKSIZ EYLEME DAYALI TAZMİNAT ( Taşıma Sözleşmesine Dayalı - Çocuklarının %3,3 Oranında Malul Kalacak Şekilde Yaralanmasının Davacı Anne ve Babanın Üzüntü Duyacağı/Manevi Tazminata Hükmedileceği )
MANEVİ TAZMİNAT ( Taşıma Sözleşmesine Dayalı - Davacıların Müşterek Çocuklarının Araçların Çarpışması Sonucu Yaralandıkları - %3,3 Oranında Malul Kalacak Şekilde Yaralanmasının Davacı Anne ve Babanın Üzüntü Duyacağından Tazminata Hükmedileceği )
ÇOCUKLARININ TRAFİK KAZASINDA YARALANMASI ( Manevi Tazminat İstemi - Davacıların Müşterek Çocuklarının Araçların Çarpışması Sonucu Yaralandıkları - %3,3 Oranında Malul Kalacak Şekilde Yaralanmasının Davacı Anne ve Babanın Üzüntü Duyacağından Tazminata Hükmedileceği )"
46Y4.HD26.4.2012E. 2012/4289 K. 2012/7303"TRAFİK KAZASI NEDENİYLE MADDİ VE MANEVİ TAZMİNAT DAVASI ( Davacının Yararlanma Nedeniyle İşgöremezlik Durumunun Meydana Geldiği - Davada İşgöremezlik Durumunun Mevcut Rapordaki Bulgular Gözönünde Tutularak Belirlenebileceği/Tazminat Davası )
DAVA DOSYASINDA MEVCUT RAPORLAR ( Bu Raporlar İle Davacının İşgöremezlik Oranının Tespit Edilebileceği - Ayrıca Mevcut Raporlar İtibariyle Manevi Tazminat İstemlerinin Değerlendirilmesi ve Takdirinin de Yapılabileceği/İşgöremezlik Durumu )
İŞGÖREMEZLİK DURUMU ( Dava Dosyasında Mevcut Bulunan Raporlar İle Davacının İşgöremezlik Oranının Tespit Edilebileceği - Ayrıca Mevcut Raporlar Dikkate Alınarak Manevi Tazminat İstemlerinin Değerlendirilmesi ve Takdirinin de Yapılabileceği )"
46YHGK4.4.2012E. 2012/4-19 K. 2012/282"TRAFİK KAZASI NEDENİYLE MADDİ VE MANEVİ TAZMİNAT TALEBİ ( Zarar Miktarının Belirlendiği Raporun Davacı Tarafından Kabul Edilip Islah Edildiği - Ek Rapora Göre Ancak Islah Edilen Miktarla Sınırlı Olarak Zararının Ödetilmesine Karar Verileceği )
BİLİRKİŞİ RAPORUNDA BELİRLENEN ZARAR MİKTARININ DAVACI TARAFINDAN KABUL EDİLMESİ ( Islah Yapıldığı - Ek Bilirkişi Raporuna Göre Ancak Islah Edilen Miktarla Sınırlı Olarak Sürekli İşgöremezlik Zararının Ödetilmesine Karar Verileceği )
MADDİ TAZMİNAT TALEBİNİN ISLAH EDİLEREK ARTIRILMASI ( Zarar Miktarının Belirlendiği Raporun Davacı Tarafından Kabul Edilerek Islah Edildiği/Bir Davada Bir Kez Islah Yapılacağı - Ek Rapora Göre Ancak Islah Edilen Miktarla Sınırlı Olarak Davalının Sorumlu Tutulacağı )
SÜREKLİ İŞGÖREMEZLİK ZARARININ BELİRLENMESİ ( Zarar Miktarının Belirlendiği Raporun Davacı Tarafından Kabul Edilip Islah Edildiği - Ek Rapora Göre Ancak Islah Edilen Miktarla Sınırlı Olarak Zararının Ödetilmesine Karar Verileceği )"
46Y21.HD19.3.2012E. 2010/9732 K. 2012/3963"MADDİ VE MANEVİ TAZMİNAT ( Davacının Geçici İşgöremediği Süreyi Sağlık Kurulu Raporu ile Kesin Olarak Belirlenmesi Gerektiği/Davacıya Hangi Tarihler Arasında ve Ne Kadar Geçici İşgöremezlik Ödeneği Ödendiğinin Kurumdan Sorulması Gerektiği )
İŞ KAZASI ( Sigortalının Raporlu Olduğu Dönemde % 100 İşgücü Kaybına Uğradığı Kabul Edilerek Bu Dönemde İşverenden Alması Gereken Ücretin Belirlenip Bu Tutardan İşverenin Kusuruna İsabet Eden Tutar Bulunup Bundan Kurumun Ödediği Geçici İşgöremezlik Ödeneğinin İndirilmesi Gerektiği - Maddi ve Manevi Tazminat )
SAĞLIK KURULU RAPORU ( Sigortalının Raporlu Olduğu Dönemde %100 İşgücü Kaybına Uğradığının Kabul Edilmesi Gerektiği - İş Kazasından Kaynaklanan Maddi ve Manevi Tazminat )
İŞGÖREMEZLİK ÖDENEĞİ ( İş Kazasından Kaynaklanan Maddi ve Manevi Tazminat - Sigortalının Raporlu Olduğu Dönemde İşverenden Alması Gereken Ücretin Belirlenip Bu Tutardan İşverenin Kusuruna İsabet Eden Miktarın Bulunup Kurumun Ödediği Bedelin İndirilmesi Gerektiği )
ULAŞIM GİDERLERİ ( İş Kazasından Kaynaklanan Maddi ve Manevi Tazminat - Hangi Sağlık Kuruluşunda ve Kaç Sefer Sağlık Hizmeti Aldığınının Davacıdan da Sormak Suretiyle Araştırılması ve Mutad Vasıta Ücretlerine Göre Hesaplanması Gerektiği )"
46Y21.HD5.3.2012E. 2010/8742 K. 2012/2960"İŞ KAZASINA UĞRAYAN DAVACININ MADDİ MANEVİ TAZMİNAT TALEBİ ( Davacıya Yapılan Ödemenin Maddi Tazminat Miktarından Mahsup Edilmek Üzere Verilip Verilemediği Anlaşılmadan Maddi Tazminat Miktarından Düşülemeyeceği )
MADDİ TAZMİNATTAN MAHSUP ( İş Kazasına Uğrayan İşçiye Yapılan Ödemenin Maddi Tazminat Miktarından Mahsup Edilmek Üzere Verilip Verilmediği Hususunda Davalıya Delillerini Bildirmek Üzere Süre Verileceği - Ödemenin Mahsup Edilmek Üzere Yapıldığının Anlaşılamadığı )"
46Y21.HD5.3.2012E. 2010/8636 K. 2012/2908"İŞ KAZASI SONUCU MALULİYETTEN DOĞAN ZARAR TALEBİ ( Adli Yardımdan Yararlanan Davacının Manevi Tazmınatın Islahına İlişkin Talebinin Ek Dava Olarak Nitelendirilip Karara Bağlanacağı/Harç Ödemekten Muaf Olduğu - Hükümde Olay Tarihinin Açıkça Yazılacağı )
ISLAH İLE MANEVİ TAZMİNATIN ARTTIRILMASI TALEBİ ( Adli Yardımdan Yararlanan Davacının İş Kazası Sonucu Doğan Manevi Tazminat İsteminin Islah İle Talep Olunamayacağı Gerekçesiyle Manevi Tazminatın Reddine Karar Verilemeyeceği - Ek Dava Olarak Değerlendirileceği )
ADLİ MÜZAHERET ( İş Kazası Sonucu Maluliyetinden Doğan Tazminat Davasında Adli Müzaheretten Yararlanan Davacının Harç Ödemekten Bağışık Tutulacağı )"
46Y21.HD6.2.2012E. 2010/6121 K. 2012/1133"İŞ KAZASI SONUCU MALULİYETTEN DOĞAN TAZMİNAT ( Manevi Tazminat İsteme Hakkı Doğrudan Doğruya Cismani Zarara Uğrayan Kişiye Ait Olduğu - Yansıma Yoluyla Aynı Eylem Nedeniyle Manevi Üzüntü Duyanlar Manevi Tazminat İsteyemeyeceği )
MANEVİ TAZMİNAT ( İsteme Hakkı Doğrudan Doğruya Cismani Zarara Uğrayan Kişiye Ait Olduğu/Yansıma Yoluyla Aynı Eylem Nedeniyle Manevi Üzüntü Duyanlar Manevi Tazminat İsteyemeyeceği - İş Kazası Sonucu Maluliyetten Doğan Tazminat )
CİSMANİ ZARAR KAVRAMI ( Ruhsal Bütünlüğün İhlali Sinir Bozukluğu veya Hastalığı Gibi Hallerin Girdiği Bu Maddelerde Sadece Maddi Sağlık Bütünlüğünün Değil Ruhsal ve Sinirsel Bütünlüğünde Korunduğu Ögretide ve Yargıtay Kararlarında Kabul Edildiği )
EŞ VE ÇOCUKLARIN MANEVİ TAZMİNAT TALEBİ ( Davacının Geçirdiği İşkazası Sonucu İşgöremezliğe Uğradığı - Davacı Eş ve Çocukların Ruhsal ve Sinirsel Sağlık Bütünlüğünün Ağır Bir Şekilde Bozulduğunun Söylenemeyeceği/Uygun İlliyet ve Hukuka Aykırılık Bağı Koşulları Oluşmadığından Davacıların Manevi Tazminat İsteminin Reddi Gerektiği )
YAKINLARIN MANEVİ TAZMİNAT TALEBİ ( Davacının Geçirdiği İşkazası Sonucu % 41.20 Oranında İşgöremezliğe Uğradığı - Davacı Eş ve Çocukların Ruhsal ve Sinirsel Sağlık Bütünlüğünün Ağır Bir Şekilde Bozulduğunun Söylenemeyeceği/Manevi Tazminat İsteminin Reddi Gerektiği )"
46Y21.HD14.7.2011E. 2010/6612 K. 2011/6348"İŞ KAZASI SONUCU MALULİYET ( Maddi ve Manevi Tazminat - Davacının Yaşı Kıdemi Yaptığı İş ve Eğitim Durumu Belirtilerek İlgili Meslek Odasından Emsal İşçinin Alabileceği Aylık Net Ücreti Olay Tarihinden Hesaplamanın Yapılacağı Tarihe Kadar Her Yıl İçin Ayrı Ayrı Sormak Gerektiği )
MADDİ VE MANEVİ TAZMİNAT ( İş Kazası Sonucu Maluliyet - Davacının Yaşı Kıdemi Yaptığı İş ve Eğitim Durumu Belirtilerek İlgili Meslek Odasından Emsal İşçinin Alabileceği Aylık Net Ücreti Olay Tarihinden Hesaplamanın Yapılacağı Tarihe Kadar Her Yıl İçin Ayrı Ayrı Sormak Gerektiği )
PEŞİN SERMAYE DEĞERİ ( İş Kazası Sonucu Maluliyet Nedeniyle Tazminat - Davacının Yaşı Kıdemi Yaptığı İş ve Eğitim Durumu Belirtilerek İlgili Meslek Odasından Emsal İşçinin Alabileceği Aylık Net Ücreti Olay Tarihinden Hesaplamanın Yapılacağı Tarihe Kadar Her Yıl İçin Ayrı Ayrı Sormak Gerektiği )"
46Y17.HD4.7.2011E. 2011/5643 K. 2011/7040"TRAFİK KAZASINDAN DOĞAN DESTEKTEN YOKSUN KALMA TAZMİNATI ( Beden Tamlığına Karşı İşlenen Haksız Eylemlerde Zararın Gerçek Miktar ve Kapsamı Zamanla Daha İyi Anlaşılabileceğinden Mümkün Olduğu Kadar Geç Bir Tarihin Esas Alınması Gerektiği )
DESTEKTEN YOKSUN KALMA TAZMİNATI ( Trafik Kazasından Doğan - Beden Tamlığına Karşı İşlenen Haksız Eylemlerde Zararın Gerçek Miktar ve Kapsamı Zamanla Daha İyi Anlaşılabileceğinden Mümkün Olduğu Kadar Geç Bir Tarihin Esas Alınması Gerektiği )
CİSMANİ ZARAR ( Hüküm Tarihindeki Duruma Göre Hesaplanması Gerektiği - Asgari Ücret Kamu Düzeni İle İlgili Olup Mahkemece Re'sen Göz Önünde Tutulmasının Zorunlu Olduğu )
BEDEN TAMLIĞINA KARŞI İŞLENEN HAKSIZ EYLEM ( Zararın Gerçek Miktar ve Kapsamı Zamanla Daha İyi Anlaşılabileceğinden Mümkün Olduğu Kadar Geç Bir Tarihin Esas Alınması Gerektiği - Destekten Yoksun Kalma Tazminatı )"
46Y11.HD23.5.2011E. 2009/13697 K. 2011/6208"TRAFİK KAZASI NEDENİYLE MADDİ VE MANEVİ TAZMİNAT ( Davacının Omur İliğinden Ciddi Şekilde Yaralandığı İddiasıyla Davalı Araç Şoförlerine Karşı Açmış Olduğu Dava - Manevi Tazminatın Kısmen Kabulü Nedeniyle Davalı Yararına Vekalet Ücreti Takdir Edilmesi Gerektiği )
TRAFİK KAZASI NEDENİYLE OMUR İLİĞİNDE CİDDİ ŞEKİLDE YARALANMA ( Maddi ve Manevi Tazminat Davası - Vekalet Ücreti Takdir Edilmemesinin Hatalı Olduğu )
YARGILAMA GİDERLERİ ( Yargılamada Kendilerini Vekille Temsil Ettiren Davalılar Yararına Vekalet Ücreti Takdir Edilmesi Gerektiği )
VEKALET ÜCRETİ ( Manevi Tazminatın Kısmen Kabul Edilmesi Nedeniyle Davalı Vekiller Yararına Vekalet Ücreti Takdir Edilmesi Gerektiği - Maddi ve Manevi Tazminat Davası )"
46Y21.HD3.5.2011E. 2010/4200 K. 2011/4267"İŞ GÖREMEZLİĞE UĞRAYAN SİGORTALININ MADDİ VE MANEVİ TAZMİNAT DAVASI (İş Kazası Neticesinde - Hüzün ve Üzüntü Nedenile Çekilen Acının Zamana Yayılamayacağı/Bir Kısmının Davaya Konu Yapılıp Kalanın Saklı Tutulmasının Olanaklı Olamayacağı)
MANEVİ TAZMİNATIN BÖLÜNEMEMESİ (İş Kazası Nedeniyle Maddi ve Manevi Tazminat Davası - Hüzün ve Üzüntü Nedenile Çekilen Acının Zamana Yayılmasının Mümkün Olmadığı/Bir Kısmının Davaya Konu Yapılıp Kalanın Saklı Tutulmasının Olanaklı Olamayacağı)
İBRANAME (Davacının Manevi Zararına Karşılık Yapılan Ödemeyi Kabul Ederek İbraname Verdiği - Manevi Tazminat Talebinin Reddi Gereği/Manevi Tazminatın Zamana Bölünemeyeceği/Yerel Mahkemece Manevi Tazminata Karar Verilmesinin Hatalı Olduğu)
İBRANAME İLE ALINAN BEDEL (Mahkemce Maddi Tazminata İlişkin Olduğu Kabul Edildiği Halde Maddi Tazminatın Belirlenmesi Sırasında Dikkate Alınmamasının da Hatalı Sayılacağı - Ayrıca Avukatlık Vekalet Ücretinin Tayininin de Hatalı Olduğu)
YARGILAMA GİDERLERİ (Yerel Mahkemece Avukatlık Vekalet Ücretinin Tayininin Hatalı Olduğu - Avukatlık Ücretinin Fazla Hesaplandığı)"
46Y17.HD14.4.2011E. 2010/7160 K. 2011/3496"TRAFİK KAZASINDAN KAYNAKLANAN BEDENSEL ZARARIN TAZMİNİ ( Davacının Yaptığı İş Çalışma Şekli ve Geliri Araştırılması Gerektiği )
ÇALIŞMA ŞEKLİNİN ARAŞTIRILMASI GEREĞİ ( Davacının Pazarcılık Yaptığının Kabulü Halinde Yılın Tamamında Her Gün Gelir Elde Edemeyeceği Dikkate Alınarak Belirlenecek Gelir Esas Alınmalı ve Gelirin Kanıtlanamaması Halinde Asgari Ücret Düzeyinde Gelir Elde Edeceğinin Kabulü Gerektiği )
ASGARİ ÜCRET DÜZEYİNDE GELİR ( Trafik Kazasından Kaynaklanan Bedensel Zararın Tazmini - Davacının Pazarcılık Yaptığının Kabulü Halinde Yılın Tamamında Her Gün Gelir Elde Edemeyeceği Dikkate Alınarak Belirlenecek Gelir Esas Alınmalı ve Gelirin Kanıtlanamaması Halinde Asgari Ücret Düzeyinde Gelir Elde Edeceğinin Kabulü Gerektiği )"
46Y17.HD14.4.2011E. 2010/12697 K. 2011/3503"TRAFİK KAZASINDAN KAYNAKLANAN BEDENSEL ZARARIN TAZMİNİ ( Davacının Eğitim Durumu ve Yaşadıkları Sosyal Çevre Dikkate Alınarak Üniversite Eğitimi Alıp Alamayacağının Değerlendirilmesi Gerektiği )
CİSMANİ ZARARA UĞRAMA ( Onun Yakınlarından Birine de Eylem Nedeniyle Ruhsal ve Sinirsel Sağlık Bütünlüğünü Ağır Şekilde Bozulmuşsa Onların da Manevi Tazminat İsteyebileceklerinin Kabul Edilmesi Gerektiği - Trafik Kazasından Kaynaklanan Tazminat )
MANEVİ TAZMİNAT ( Bir Kişinin Cismani Zarara Uğraması Sonucunda Onun Yakınlarından Birine de Eylem Nedeniyle Ruhsal ve Sinirsel Sağlık Bütünlüğünü Ağır Şekilde Bozulmuşsa Onların da Manevi Tazminat İsteyebilecekleri )
RUHSAL VE SİNİRSEL SAĞLIK BÜTÜNLÜĞÜNÜN BOZULMASI ( Trafik Kazasından Kaynaklanan Tazminat - Bir Kişinin Cismani Zarara Uğraması Sonucunda Onun Yakınlarından Birine de Eylem Nedeniyle Ruhsal ve Sinirsel Sağlık Bütünlüğünü Ağır Şekilde Bozulmuşsa Onların da Manevi Tazminat İsteyebilecekleri )"
46Y21.HD29.12.2010E. 2009/12975 K. 2010/13620"İŞ KAZASI SONUCU UĞRANILAN MADDİ VE MANEVİ ZARARIN GİDERİLMESİ ( Kusur Raporları Arasında Çelişki Bulunduğu - Bu Raporlara İstinaden Hüküm Kurulamayacağı/Mahkemece Kusur Raporları Arasındaki Çelişkinin Giderilmesi Gerektiği/Bilirkişi Raporu)
YETERSİZ BİLİRKİŞİ RAPORU ( Çelişkili Olduğu - Hükme Esas Tutulamayacağı/Mahkemece Kusur Raporları Arasındaki Çelişkilerin Giderilerek İş Kanunu'na Uygun Rapor Alınması Gerektiği/İş Kazası Sonucu Uğranılan Maddi ve Manevi Tazminat Davası)
MANEVİ TAZMİNATTAN SORUMLULUK ( Hangi Davalılar İçin Sorumluluğun Bulunduğunun Hükümde Belirtilmediği - Mahkemece Kusur Raporları Arasındaki Çelişkilerin Giderilerek İş Kanunu'na Uygun Rapor Alınması Gerektiği/Maddi ve Manevi Tazminat Davası)"
46Y9.HD20.12.2010E. 2010/15688 K. 2010/38732"MANEVİ TAZMİNAT ( Cismani Zarara Uğrayan Kişiye Zararın Ağırlığına ve Diğer Tazminat Öğeleri de Dikkate Alınarak Yargıç Tarafından Adalete Uygun Bir Tazminat Verilmesi Gerektiği )
İŞÇİNİN YARALANMASI ( İşçinin İşverene Ait İşyerinde İşverenin Gerekli Güvenlik Önlemlerini Almaması Nedeniyle Yabancı Uyruklu İşçilerin Saldırısı Sonucu - Adalete Uygun Bir Manevi Tazminat Verilmesi Gerektiği )
İŞ SÖZLEŞMESİNİN İŞÇİ TARAFINDAN HAKLI FESHİ ( İşverenin Gerekli Güvenlik Önlemlerini Almaması Nedeniyle Bu Saldırı Sonunda Kişilik Haklarının Hukuka Aykırı Şekilde İhlal Edilmesi Nedeniyle )"
46Y17.HD16.12.2010E. 2010/10661 K. 2010/11880"TRAFİK KAZASINDAN KAYNAKLANAN MADDİ TAZMİNAT ( Davalı Sigorta Şirketi Aracın Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortacısı Olup Hükmolunan Tazminattan Poliçe Limiti İle Sorumlu Olduğu )
TAZMİNATIN SİGORTA BEDELİNİ GEÇMESİ ( Davalının Yargılama Giderleri İle Avukatlık Ücretini Sigorta Bedelinin Tazminata Oranı Dahilinde Ödemekle Yükümlü Olduğu - Trafik Kazasından Kaynaklanan Maddi Tazminat )
SİGORTA ŞİRKETİNİN SORUMLULUĞU ( Aracın Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortacısı Olup Hükmolunan Tazminattan Poliçe Limiti İle Sorumlu Olduğu - Trafik Kazasından Kaynaklanan Maddi Tazminat )
YARGILAMA GİDERLERİ ( Trafik Kazasından Kaynaklanan Maddi Tazminat - Davalının Yargılama Giderleri İle Avukatlık Ücretini Sigorta Bedelinin Tazminata Oranı Dahilinde Ödemekle Yükümlü Olduğu )"
46Y21.HD28.10.2010E. 2009/8056 K. 2010/10541"MURİSİN İŞ KAZASI SONUCU ÖLÜMÜNDEN DOĞAN TAZMİNAT ( Dul Kalan Kadının Gayriresmi Beraberlik Yaşaması Bakım İhtiyacının Ortadan Kalkması Sonucunu Doğurmadığı )
İŞ KAZASI SONUCU ÖLÜM NEDENİYLE TAZMİNAT ( Dul Kalan Kadının Gayriresmi Beraberlik Yaşaması Bakım İhtiyacının Ortadan Kalkması Sonucunu Doğurmadığı )
GAYRİRESMİ BİRLİKTELİK YAŞAMA ( İş Kazası Sonucu Ölüm Nedeniyle Tazminat - Dul Kalan Kadının Gayriresmi Beraberlik Yaşaması Bakım İhtiyacının Ortadan Kalkması Sonucunu Doğurmadığı )"
46Y17.HD19.10.2010E. 2010/5213 K. 2010/8521"TRAFİK KAZASINDAN KAYNAKLANAN TAZMİNAT ( Bedensel Zararın Giderilmesi İstemi - Farazi Gelir Hesaplanırken Küçüğün Yaşı Öğrenim Durumu Okuldaki Başarısı Ailesi İle Birlikte Yaşadığı Sosyal ve Ekonomik Koşullar Birlikte Değerlendirilmesi Gerektiği )
FARAZİ GELİR ( Trafik Kazasından Kaynaklanan Tazminat - Bedensel Zararın Giderilmesi İstemi/Farazi Gelir Hesaplanırken Küçüğün Yaşı Öğrenim Durumu Okuldaki Başarısı Ailesi İle Birlikte Yaşadığı Sosyal ve Ekonomik Koşullar Birlikte Değerlendirilmesi Gerektiği )
BEDENSEL ZARARIN GİDERİLMESİ İSTEMİ ( Farazi Gelir Hesaplanırken Küçüğün Yaşı Öğrenim Durumu Okuldaki Başarısı Ailesi İle Birlikte Yaşadığı Sosyal ve Ekonomik Koşullar Birlikte Değerlendirilmesi Gerektiği )
ASGARİ ÜCRET ( Trafik Kazasından Kaynaklanan Bedensel Zararın Tazmini - Tazminat Farazi Gelirin Daha Yüksek Olabileceğine İlişkin Somut Olgular Birlikte Yer Almadığı Durumlarda Gelirin Asgari Ücret Durumunda Olacağı )
GELİR DURUMU ( Trafik Kazası/Bedensel Zararın Tazmini - Tazminat Farazi Gelirin Daha Yüksek Olabileceğine İlişkin Somut Olgular Birlikte Yer Almadığı Durumlarda Gelirin Asgari Ücret Durumunda Olacağı )"
46Y4.HD1.7.2010E. 2009/12956 K. 2010/8104"MADDİ/MANEVİ TAZMİNAT (Satın Aldığı Traktörün Üretim Hatası Nedeniyle Devrilip Hasar Gördüğünden Bahisle - Davacı Çiftçi Olup Traktörü Mesleği İçin Satın Aldığından Davanın Tüketici Mahkemesinde Görülemeyeceği )
ÜRETİM HATASI NEDENİYLE TRAKTÖRÜN DEVRİLİP HASAR GÖRMESİ (Maddi ve Manevi Tazminat Talebi - Traktörü Mesleği İçin Satın Alan ve Çiftçi Olan Davacının Tüketici Olmadığı )
MESLEĞİ İÇİN SATIN ALINAN TRAKTÖRÜN HASAR GÖRMESİ (Üretim Hatası Nedeniyle Devrilip Hasar Gördüğünden Zararın Davalı Üreticiden Tazmini Talebi - 4077 S.K. Kapsamında Davacı Tüketici Olmadığından Tüketici Mahkemesinde Görülemeyeceği )"
46Y21.HD17.6.2010E. 2009/6273 K. 2010/7138"İŞ KAZASI SONUCU MALULİYET ( Davalıların Sigortalının Yasal Mirasçısı Olarak Borçlarından Sorumluluğu Devam Ettiğinden Davalı Ölenin Fabrikada Çıkan Yangın ve Oluşan Zarara İlişkin Kusur Durumu Belirlenip Zarar Miktarının Saptanması Gerektiği )
KUSUR DURUMU ( İş Kazası Sonucu Maluliyet - Davalıların Sigortalının Yasal Mirasçısı Olarak Borçlarından Sorumluluğu Devam Ettiğinden Davalı Ölenin Fabrikada Çıkan Yangın ve Oluşan Zarara İlişkin Kusur Durumu Belirlenip Zarar Miktarının Saptanması Gerektiği )
İLLİYET BAĞI ( Maddi Tazminat - Ölü Kişi Aleyhine Dava Açılamayacağı Gerekçesiyle Davanın Reddine ve Davalı Yönünden de Bu Davalının Kusurunun ve İlliyet Bağının Kanıtlanamaması Nedeniyle Bu Davalı Yönünden Reddi Gerektiği )"
46Y11.HD10.5.2010E. 2008/13564 K. 2010/5122"MANEVİ TAZMİNAT ( Tren Kazası Nedeniyle Psikolojik Tedavi Gördüğünü Bu Sebeple Manevi Zarara Uğradığını İleri Sürerek - Tedavi Gördüğünün Uzman Hekim Raporu İle Sabit Bulunmasına Göre Manevi Tazminata Hükmedilmesi Gerektiği )
TREN KAZASI NEDENİYLE PSİKOLOJİK TEDAVİ GÖRME ( Manevi Zarara Uğradığını İleri Sürdüğü - Tedavi Gördüğünün Uzman Hekim Raporu İle Sabit Bulunmasına Göre Manevi Tazminata Hükmedilmesi Gerektiği )
HAKSIZ FİİL NEDENİYLE GERÇEKLEŞEN BEDENSEL ZARAR ( Manevi Tazminat İstemi - Tedavi Gördüğünün Uzman Hekim Raporu İle Sabit Bulunmasına Göre Manevi Tazminata Hükmedilmesi Gerektiği )
CİSMANİ ZARAR KAVRAMI ( Yaralanma Organlardan Birini Sakatlama Zehirlenme veya Sinir Krizine Sebep Olma Gibi Bedensel veya Ruhsal Zararlar Sarsıntıların da Dahil Olduğu )"
46Y17.HD27.4.2010E. 2010/2606 K. 2010/3934"MADDİ TAZMİNAT ( Davalının Trafik Sigortacısı Olduğu Aracın Neden Olduğu Kaza Sonrasında % 100 İş Gücü Kaybı Gerekçesi İle - Davanın Kabulüne Karar Verilmesi Gereği )
TRAFİK KAZASI NEDENİYLE MADDİ TAZMİNAT ( Davacının % 100 İş Gücü Kaybına Uğradığı - Sigortacının Talep Edilen Miktar İle Sorumlu Olduğu )"
46Y21.HD18.3.2010E. 2009/2514 K. 2010/2956"MADDİ VE MANEVİ TAZMİNAT DAVASI ( İş Kazası Sonucu Maluliyete Dayanan Talep - İş Kazasından Sorumlu Olmayan İşverenin Sigortacısının Da Sorumlu Tutulamayacağı )
SİGORTACININ SORUMLU TUTULMAMASI ( İş Kazasından Sorumlu Olmayan İşverenin Sigortacısının Da Manevi Zarardan Sorumlu Tutulamayacağı )
İŞVEREN MALİ SORUMLULUK POLİÇESİ ( Manevi Tazminat Taleplerinin Teminata Dahil Olduğu - İş Kazasında Kusursuz Olan İşverenin Sigortacısının da Sorumlu Tutulamayacağı )"
46Y11.HD21.1.2010E. 2008/8817 K. 2010/599"TRAFİK KAZASI NEDENİYLE YARALANMA ( Rücuan Tazminat - Davaya Konu Kazada Davacı Bakanlığa Kusur İzafe Edilmesi ve İzafe Edilen Kusur Oranında Ödediği Bedelden İndirim Yapılmasının Doğru Görülmediği )
RÜCUAN TAZMİNAT ( Trafik Kazası Nedeniyle Yaralanma - Davaya Konu Kazada Davacı Bakanlığa Kusur İzafe Edilmesi ve İzafe Edilen Kusur Oranında Ödediği Bedelden İndirim Yapılmasının Doğru Görülmediği )
BEDELDEN İNDİRİM ( Trafik Kazası Nedeniyle Yaralanma Nedeniyle Tazminat - Davaya Konu Kazada Davacı Bakanlığa Kusur İzafe Edilmesi ve İzafe Edilen Kusur Oranında Ödediği Bedelden İndirim Yapılmasının Doğru Görülmediği )
İLLİYET BAĞI ( Davacı Bakanlığa Kusur İzafesine Dayanak Olarak Gösterilen Hususlar İncelendiğinde Bu Hususlar İle Meydana Gelen Kaza Arasında Uygun İlliyet Bağının Bulunmadığı - Belirtilen Hususların Kazaya Bir Etkisinin Olmadığı )"
46Y17.HD19.1.2010E. 2009/3034 K. 2010/145"TRAFİK KAZASINDAN KAYNAKLANAN TAZMİNAT TALEBİ ( Kazaya Neden Olan Aracın 1 Yıllığına Kiralandığına Dair Kira Sözleşmesi İbraz Edildiği - Sözleşmenin Geçerli Olduğunun Araştırılacağı/Geçerli İse İşleten Sıfatının Kiracıya Geçtiğinin Kabulü Gerektiği )
KİRALIK ARAÇTA İŞLETEN SIFATININ TESPİTİ ( Trafik Kazasından Kaynaklanan Tazminat Talebi/Kazaya Neden Olan Aracın 1 Yıllığına Kiralandığına Dair Kira Sözleşmesi İbraz Edildiği - Sözleşmenin Geçerli Olduğunun Araştırılacağı/Geçerli İse İşleten Sıfatının Kiracıya Geçtiğinin Kabulü Gerektiği )
TEDAVİ MASRAFLARININ TESPİTİ ( Trafik Kazasından Kaynaklanan Tazminat Talebi/Davacının Tedavi İle İlgili Yaptığı Tüm Harcamaları Yazılı Belge İle Kanıtlamasının İmkansız Olduğu - Hekim Bilirkişiden Rapor Alınacağı )
BİLİRKİŞİ RAPORU ( Trafik Kazasından Kaynaklanan Tazminat Talebi/Davacının Tedavi İle İlgili Yaptığı Tüm Harcamaları Yazılı Belge İle Kanıtlamasının İmkansız Olduğu - Hekim Bilirkişiden Rapor Alınacağı )"
46Y21.HD4.5.2009E. 2009/12 K. 2009/6213"İŞ KAZASI SONUCU MALULİYET ( Mahkemece Verilecek Hüküm Gerek İşverenin Gerekse Sosyal Güvenlik Kurumu'nun Hak Alanını Etkileyeceğinden İşveren İle Sosyal Güvenlik Kurumu Arasında Mecburi Dava Arkadaşlığı Bulunduğu )
İŞ KAZASININ TESPİTİ ( Mahkemece Verilecek Hüküm Gerek İşverenin Gerekse Sosyal Güvenlik Kurumu'nun Hak Alanını Etkileyeceğinden İşveren İle Sosyal Güvenlik Kurumu Arasında Mecburi Dava Arkadaşlığı Bulunduğu )
MECBURİ DAVA ARKADAŞLIĞI ( İş Kazasının Tespit İstemine İlişkin Dava Sonucunda Mahkemece Verilecek Hüküm Gerek İşverenin Gerekse Sosyal Güvenlik Kurumu'nun Hak Alanını Etkileyeceğinden İşveren İle Sosyal Güvenlik Kurumu Arasında Bulunduğu )
PASİF MECBURİ DAVA ARKADAŞLIĞI ( Davacı Bütün Davalılara Karşı Birlikte Dava Açmak Zorunda Olduğu - Dava Bütün Mecburi Dava Arkadaşlarına Karşı Değil de Bunlardan Birine veya Bir Kaçına Karşı Açılmış İse Bu Halde Dava Sıfat Yokluğundan Reddedilemeyeceği )
DAVANIN TEŞMİLİ MÜESSESESİ ( Uygulamada "Dahili Davalı" Olarak Nitelendirmekte Olup Davayı Teşmil Eden Davacının Bu İşlem İçin Ayrı Bir Başvuru Harcı Ödemesi Gerektiği )
DAVANIN İHBARI ( Gerekli Harç Ödenmez İse Mahkeme Davacının Davanın Teşmili Talebini İnceleme Konusu Yapılamayacağı ve Davanın Teşmil Edildiği Kişi İhbar Olunan Üçüncü Kişi Olarak Kabul Edileceği ve Aleyhine Hüküm Kurulamayacağı )
HUSUMET ( Davacı İşverene Karşı Açtığı Maddi Tazminat Davasını Islah Ederek Meydana Gelen Kazanın İş Kazası Olduğunun Tespitini İstemiş ve Sosyal Güvenlik Kurumunu Davaya Yöntemince Dahil Etmeden Davayı İhbar Etmesinin Usul ve Yasaya Aykırı Olduğu )"
46Y21.HD16.4.2009E. 2008/15983 K. 2009/5753"İŞ KAZASI SONUCU MALULİYET ( İlgili Meslek Odasından Davacının Yaşı Eğitim ve Mesleki Durumu Mesleki Kıdemi Yaptığı İş Belirtilmek Suretiyle Emsal İşçi Ücreti Sorulup Belirlenerek Maddi Zararını Yeniden Hesaplatmak Gerektiği )
MADDİ TAZMİNAT ( İş Kazası Sonucu Maluliyetten Doğan - İlgili Meslek Odasından Davacının Yaşı Eğitim ve Mesleki Durumu Mesleki Kıdemi Yaptığı İş Belirtilmek Suretiyle Emsal İşçi Ücreti Sorulup Belirlenerek Maddi Zararını Yeniden Hesaplatmak Gerektiği )
EMSAL İŞÇİ ÜCRETİ ( İlgili Meslek Odasından Davacının Yaşı Eğitim ve Mesleki Durumu Mesleki Kıdemi Yaptığı İş Belirtilmek Suretiyle Emsal İşçi Ücreti Sorulup Belirlenerek Maddi Zararını Yeniden Hesaplatmak Gerektiği )
TAZMİNATIN HESAPLANMASI ( İş Kazası Sonucu Maluliyet - Davacının İşyerinden Ayrılmış Olması Halinde Ayrıldığı Tarihe Kadar Buradaki Ücretlere Göre Ayrıldığı Tarihten Hesaplamanın Yapılacağı Tarihe Kadarki Ücretlerin İse İlgili Meslek Odasından Sorulup Araştırılacağı )"
46Y21.HD13.4.2009E. 2008/15277 K. 2009/5481"İŞ KAZASI NEDENİYLE MADDİ MANEVİ TAZMİNAT ( Yüksek Sağlık Kurulu Kararına İtiraz Edilmesi Halinde İnceleme Adli Tıp Kurumu Aracılığıyla Yaptırılması Gerektiği )
YÜKSEK SAĞLIK KURULUNCA VERİLEN KARAR ( Sosyal Güvenlik Kurumunu Bağlayıcı Nitelikte İse de Diğer İlgililer Yönünden Bir Bağlayıcılığı Olmadığı - Yüksek Sağlık Kurulu Kararına İtiraz Edilmesi Halinde İnceleme Adli Tıp Kurumu Aracılığıyla Yaptırılması Gerektiği )
SAĞLIK KURULU RAPORUNA İTİRAZ ( İnceleme Adli Tıp Kurumu Aracılığıyla Yaptırılması Gerektiği - İş Kazası Sonucu Maluliyetten Doğan Maddi ve Manevi Tazminat )"
46Y21.HD23.3.2009E. 2008/13502 K. 2009/4241"SOSYAL GÜVENLİK KURUMU TARAFINDAN KARŞILANMAYAN ZARARIN GİDERİLMESİ ( Mükerrer Ödemeyi ve Haksız Zenginleşmeyi Önlemek İçin Hesaplanan ve Sigortalıya Bağlanan Gelirdeki Artışların Hüküm Tarihine En Yakın Tarihteki Kurumca Bildirilen En Son Peşin Sermaye Değerinin Tamamının Tazminattan Düşülmesi Gerektiği )
İŞ KAZASINDAN DOĞAN MADDİ TAZMİNATIN HESAPLANMASI ( Sosyal Güvenlik Kurumunca Karşılanmayan Zararında Giderilmesi - Hüküm Tarihine En Yakın Tarihteki Kurumca Bildirilen En Son Peşin Sermaye Değerinin Tamamının Tazminattan Düşülmesi Gerektiği )
MADDİ TAZMİNATIN HESAPLANMASI ( Sosyal Güvenlik Kurumunca Karşılanmayan Zararında Giderilmesi - Hüküm Tarihine En Yakın Tarihteki Kurumca Bildirilen En Son Peşin Sermaye Değerinin Tamamının Tazminattan Düşülmesi Gerektiği )"
46Y21.HD16.3.2009E. 2008/17175 K. 2009/3832"BEKLETİCİ MESELE ( Davacı Tarafından Davalı Aleyhine Aynı İş Kazası Nedeni İle Maddi Zararların Giderilmesi İçin Bir Dava Açıldığı - Tarafları ve Dayanılan Dava Konusu Olay Aynı Olduğundan Her İki Dava Arasında İrtibat Bulunduğu ve Birbirinin Sonuçlarını Etkileyeceği )
İŞ KAZASI NEDENİYLE MADDİ VE MANEVİ TAZMİNAT ( Tarafları ve Dayanılan Dava Konusu Olay Aynı Olduğundan Her İki Dava Arasında İrtibat Bulunduğu ve Birbirinin Sonuçlarını Etkileyeceği - Bekletici Mesele Sayılması Gerektiği )"
46Y21.HD10.3.2009E. 2008/11768 K. 2009/3483"İŞ KAZASI NEDENİYLE TAZMİNAT ( Zarar Hesabı Davacının % 20 Maluliyetine İlişkin Olarak Yapılmış İken SGK'dan % 21,20 Oranındaki Maluliyete İlişkin Bağlanan Gelirlerin Peşin Sermaye Değerinin Düşülmüş Olmasının Hatalı Olduğu )
MADDİ TAZMİNATIN HESAPLANMASI ( Davacının % 20 Maluliyetine İlişkin Olarak Yapılmış İken SGK'dan % 21,20 Oranındaki Maluliyete İlişkin Bağlanan Gelirlerin Peşin Sermaye Değerinin Düşülmüş Olmasının Hatalı Olduğu )
KURUM TARAFINDAN BAĞLANAN PEŞİN SERMAYE DEĞERİ ( Maluliyete İlişkin Bağlanan Gelirlerin Peşin Sermaye Değerinin Düşülmüş Olmasının Hatalı Olduğu - Murisinin İş Kazası Sonucu Maluliyeti Nedeniyle Tazminat )
MALULİYET ORANI ( Zarar Hesabı Davacının % 20 Maluliyetine İlişkin Olarak Yapılmış İken SGK'dan % 21,20 Oranındaki Maluliyete İlişkin Bağlanan Gelirlerin Peşin Sermaye Değerinin Düşülmüş Olmasının Hatalı Olduğu )"
46Y4.HD3.3.2009E. 2008/6661 K. 2009/3087"TRAFİK KAZASI SONUCU YARALANMA ( Davalı Şirketin Kusurunun Bulunduğu/Davacının İş Gücü Kaybına Uğradığı - Maaşında Eksilme Meydana Gelmemesinin Maddi Tazminat İstemine Engel Olamayacağı )
MADDİ TAZMİNAT TALEBİ ( Trafik Kazası Sonucu Yaralanma/Davalı Şirketin Kusurunun Bulunduğu - Davacının İş Gücü Kaybına Uğradığı/Maaşında Eksilme Meydana Gelmemesinin Maddi Tazminat İstemine Engel Olamayacağı )
ÇALIŞMA GÜCÜ KAYBI ( Trafik Kazası Sonucu Yaralanma/Davalı Şirketin Kusurunun Bulunduğu - Davacının İş Gücü Kaybına Uğradığı ve İşini Yürütebilmek İçin Daha Fazla Efor Sarfedeceği/Maaşında Eksilme Meydana Gelmemesinin Maddi Tazminat İstemine Engel Olmaması Gereği )
MAAŞTA EKSİLME OLMAMASI ( Trafik Kazası Sonucu Yaralanma/Davalı Şirketin Kusurunun Bulunduğu - Davacının İş Gücü Kaybına Uğradığı ve İşini Yürütebilmek İçin Daha Fazla Efor Sarfedeceği/Maaşında Eksilme Meydana Gelmemesinin Maddi Tazminat İstemine Engel Olmaması Gerektiği )
MANEVİ TAZMİNAT TALEBİ ( Trafik Kazası Sonucu Yaralanma/Bedensel Zarara Uğrayanın Manevi Tazminat Talebi Hakkı Bulunduğu - Davacının Her Bir Talebi Hakkında Ayrı Olarak Hüküm Kurulacağı/Talep Hakkında Olumlu ya da Olumsuz Bir Karar Verileceği )"
46Y21.HD2.3.2009E. 2008/11455 K. 2009/2912"İŞ KAZASI NEDENİYLE TAZMİNAT ( Davalılardan Biri İle Davacı Arasında Hizmet İlişkisi Bulunduğundan Zarara Neden Olan Olayın Trafik İş Kazası Olması Sonucu Açılan Tazminat Davasının Yasa Gereğince İş Mahkemesinde Görüleceği )
DAVALARIN AYRILMASI ( Davalılardan Bir Kısmı Hakkında Arada Hizmet İlişkisi Bulunmadığı Gerekçesiyle Ayırma Kararı Verilemeyeceği )
İHTİYARİ DAVA ARKADAŞLIĞI ( İş Kazası Sonucu Maluliyetinden Doğan Tazminat - Davalılardan Bir Kısmı Hakkında Arada Hizmet İlişkisi Bulunmadığı Gerekçesiyle Ayırma Kararı Verilemeyeceği )
TRAFİK İŞ KAZASI ( Davalılardan Biri İle Davacı Arasında Hizmet İlişkisi Bulunduğundan Zarara Neden Olan Olayın Trafik İş Kazası Olması Sonucu Açılan Tazminat Davasının Yasa Gereğince İş Mahkemesinde Görüleceği )"
46Y21.HD16.2.2009E. 2008/8304 K. 2009/2011"ISLAH YOLUYLA FAİZ TALEBİ ( Davacının Kısmi Islah Yolu İle Faiz İsteminde Bulunmasında Yasaya Aykırılık Bulunmadığı )
FAİZ ( Davacının Kısmi Islah Yolu İle Faiz İsteminde Bulunmasında Yasaya Aykırılık Bulunmadığı )
İŞ KAZASI NEDENİYLE MADDİ MANEVİ TAZMİNAT ( Kaza Tarihinden Islah Tarihine Kadar Olan Birikmiş Faiz Alacağı Hakkında Bilirkişiye Gidilerek Denetime Açık Rapor Alınarak Karar Verilmesi Gerektiği )"
46Y21.HD12.2.2009E. 2008/9866 K. 2009/1920"İŞ KAZASI SONUCU MALULİYET ( Tazminat Davası - Zamanaşımı Failin ve Zararın Öğrenildiği Tarihten Başlatılacağı )
TAZMİNAT DAVASI ( İş Kazası Sonucu Maluliyetinden Doğan - Bedensel Zararın Gelişim Gösterdiği Durumlarda Zamanaşımına Başlangıç Olarak Hastalık Seyrinin Yani Gelişimin Tamamlandığı Tarihin Esas Alınacağı )
ZAMANAŞIMI ( İş Kazası Sonucu Maluliyetinden Doğan Tazminat - Bedensel Zararın Gelişim Gösterdiği Durumlarda Zamanaşımına Başlangıç Olarak Hastalık Seyrinin Yani Gelişimin Tamamlandığı Tarihin Esas Alınacağı )
BEDENSEL ZARAR ( Vücut Bütünlüğünün İhlalinden Doğan Zarar Ancak Bakım ve Tedavi Sonucunda Düzenlenen Hekim Raporuyla Belirli Bir Açıklığa Kavuşacağı - Zamanaşımına Başlangıç Olarak Hastalık Seyrinin Yani Gelişimin Tamamlandığı Tarihin Esas Alınacağı )
CİSMANİ ZARAR ( Ancak Bakım ve Tedavi Sonucunda Düzenlenen Hekim Raporuyla Belirli Bir Açıklığa Kavuşacağı - Zamanaşımına Başlangıç Olarak Hastalık Seyrinin Yani Gelişimin Tamamlandığı Tarihin Esas Alınacağı )"
46Y21.HD11.2.2009E. 2008/8297 K. 2009/1773"HAKSIZ FİİLDEN DOĞAN TAZMİNAT ( Nikahsız Eşin - Bakım İhtiyacının Nikahlı Eşte Olduğu Gibi Desteğin Kalan Ömrünün Sonuna Kadar Devam Etmeyeceği Varsayımı Göz Önünde Tutularak B.K'nun 43. Md. Gereğince Belirlenecek Tazminattan Hak ve Adalete Uygun Bir İndirim Yapılması Gerektiği )
MURİSİN İŞ KAZASI SONUCU ÖLÜMÜNDEN DOĞAN TAZMİNAT ( Nikahsız Eşin Desteğin Ölümü İle Nikahlı Eş Gibi Yaşama Yaşının Sonuna Kadar ve Özellikle Yaşı Sosyal Durumu Yaşadığı Ortam ve Aile Bağları Gibi Nedenlerle Kocasının Evinde Yaşamını Sürdüremeyeceği )
DESTEKTEN YOKSUN KALMA TAZMİNATI ( Nikahsız Eşin - Desteğin Kalan Ömrünün Sonuna Kadar Devam Etmeyeceği Varsayımı Göz Önünde Tutularak B.K'nun 43. Md. Gereğince Belirlenecek Tazminattan Hak ve Adalete Uygun Bir İndirim Yapılması Gerektiği )
NİKAHSIZ EŞİN DESTEK TAZMİNATI ( Murisin İş Kazası Sonucu Ölümünden Doğan - Desteğin Kalan Ömrünün Sonuna Kadar Devam Etmeyeceği Varsayımı Göz Önünde Tutularak B.K'nun 43. Md. Gereğince Belirlenecek Tazminattan Hak ve Adalete Uygun Bir İndirim Yapılması Gerektiği )
ÖLENİN AİLESİ KAVRAMI ( Ölenin Yakınları Diye Yorumlanması İçin Ölen İle Aralarında Eylemli Aile ve Sevgi Bağlarının Varlığı Gerektiği )"
46Y17.HD10.2.2009E. 2008/3070 K. 2009/520"TRAFİK KAZASINDAN DOĞAN TAZMİNAT ( Davacının Davalının Trafik Sigortacısı Olduğu Araçta Yolcu Olarak Bulunduğu Sırada Meydana Gelen Kazada Yaralanarak % 35 Oranında Daimi Maluliyete Uğradığı - Davanın Kabulü Gerektiği )
DAİMİ MALULİYETE UĞRAMAK ( Trafik Kazasında Davacının % 35 Oranında Uğradığı - Maddi Tazminatın Temerrüt Tarihinden İtibaren İşleyecek Avans Faizi İle Davalıdan Tahsili Gerektiği )
TAZMİNAT DAVASI ( Davacının Davalının Trafik Sigortacısı Olduğu Araçta Yolcu Olarak Bulunduğu Sırada Meydana Gelen Kazada Yaralanarak % 35 Oranında Daimi Maluliyete Uğradığı - Trafik Kazasından Doğan Tazminat İsteminin Kabulü Gereği )"
46Y21.HD1.12.2008E. 2008/5624 K. 2008/18632"İŞ KAZASI ( Maddi ve Manevi Tazminat - İşyerinde Uygulanması Gereken İşçi Sağlık ve İş Güvenliği Tüzüğü'nün İlgili Maddeleri İncelenerek İşverenin İşyerinde Aldığı Önlemleri Almadığı veya Alınan Önlemlere İşçinin Uyup Uymadığı Gibi Hususlar Ayrıntılı Biçimde İncelenmesi Gerektiği )
MADDİ VE MANEVİ TAZMİNAT ( İş Kazası Nedeniyle - İşyerinde Uygulanması Gereken İşçi Sağlık ve İş Güvenliği Tüzüğü'nün İlgili Maddeleri İncelenerek İşverenin İşyerinde Aldığı Önlemleri Almadığı veya Alınan Önlemlere İşçinin Uyup Uymadığı Gibi Hususlar Ayrıntılı Biçimde İncelenmesi Gerektiği )
KAÇINILMAZLIK OLGUSU ( İşverenin İşyerinde Aldığı Önlemleri Almadığı veya Alınan Önlemlere İşçinin Uyup Uymadığı Gibi Hususlar Ayrıntılı Biçimde İncelenmek Suretiyle Kusurun Aidiyeti ve Oranı Hiçbiri Kuşku ve Duraksamaya Yer Vermeyecek Biçimde Belirlenmesi Gerektiği )
İŞÇİ SAĞLIK VE İŞ GÜVENLİĞİ TÜZÜĞÜ ( İlgili Maddeleri İncelenerek İşverenin İşyerinde Aldığı Önlemleri Almadığı veya Alınan Önlemlere İşçinin Uyup Uymadığı Gibi Hususlar Ayrıntılı Biçimde İncelenmesi Gerektiği - İş Kazası Nedeniyle Maddi ve Manevi Tazminat )"
46Y11.HD14.10.2008E. 2007/8183 K. 2008/11157"TRAFİK KAZASI ( Davacının İşgöremez Hale Gelmesi Nedeniyle Tazminat Talebi - Mahkemenin Maluliyet Oranına Tüm Hastane Kayıtları Getirilerek ve Bilirkişiden Rapor Alarak Karar Vermesi Gereği )
İŞ GÖREMEZLİK NEDENİYLE TAZMİNAT ( Maluliyet Oranı Belirlenirken SSK'nın Aylık Bağlama Cetvelinin Esas Alınamayacağı - Tüm Hastane Kayıtları Getirilerek Bilirkişiden Rapor Alarak Karar Verileceği )
MALULİYET ( Trafik Kazası Sonucu İşgöremez Hale Gelen Davacının Tazminat Talebi - Oranının SSK'nın Aylık Bağlama Cetvelinin Esas Alınarak Değil Tüm Hastane Kayıtları Getirilip Bilirkişiden Rapor Alınarak Belirleneceği )"
46Y4.HD9.10.2008E. 2008/637 K. 2008/11492"YARALANMA NEDENİYLE TAZMİNAT ( Bulvar Üzerinde Seyir Halindeki Davacının Tali Yoldan Çıkan Tırın Çarpması Sonucu Yaralanması - Olayın Oluş Biçimine Göre Kusurun Tamamının Davacıya Ait Olduğu Yönüdeki Bilirkişi Raporuna Dayanarak Davanın Reddine Karar Verilmesinin Hatalı Olduğu )
TRAFİK KAZASI ( Davacı Yönetimindeki Motosiklete Davalının Kullandığı Tır ile Tali Yoldan Çıkıp Bulvar Üzerinde Çarpması Sonucu Davacının Yaralanması - Kusurun Tamamen Davacıya Ait Olduğu Yönündeki Değerlendirmenin Hatalı Olduğu Adli Tıp Kurumundan Alınacak Rapor Doğrultusuda Karar Verilmesi Gereği )"
46Y21.HD1.7.2008E. 2008/7855 K. 2008/10193"İŞ KAZASI SONUCU MALULİYET ( Maddi Tazminat - Maddi Zararının Hesaplanmasında Gerçek Ücretin Esas Alınması Gerektiği )
İŞÇİNİN GERÇEK ÜCRETİNİN TESPİTİ ( İş Kazasına Maruz Kalan İşçinin Maddi Zararının Hesaplanması - İlgili Meslek Odasından Emsal Ücret Bilgileri Celp Edilerek Ücret Tespiti Yapılması Gerektiği )
MADDİ TAZMİNAT ( İş Kazasına Maruz Kalan İşçinin Maddi Zararının Hesaplanmasında Gerçek Ücretin Esas Alınması Gerektiği )
İMZALI BORDROLARDAKİ ÜCRET ( Ücret İle Tanıkların Bildirdiği Ücretin Farklı Olması Halinde Ücretin Kesin Olarak Belirlendiğinden Söz Edilemeyeceği )"
46Y21.HD1.7.2008E. 2008/4232 K. 2008/10159"İŞ KAZASI SONUCU MALULİYET ( Maddi ve Manevi Tazminat - Hâkimin Son Oturumda Tutanağa Yazdırıp Tefhim Ettiği Karar Esas Karar Olup Sonradan Yazılan Gerekçeli Kararın Bu Karara Aykırı Olmaması Gerektiği )
KISA KARAR İLE GEREKÇELİ KARARIN ÇELİŞKİLİ OLMASI ( Hâkimin Son Oturumda Tutanağa Yazdırıp Tefhim Ettiği Karar Esas Karar Olup Sonradan Yazılan Gerekçeli Kararın Bu Karara Aykırı Olmaması Gerektiği )"
46Y21.HD3.6.2008E. 2008/6929 K. 2008/8467"MADDİ VE MANEVİ TAZMİNAT ( Davacı Yararına Ayrı Ayrı Avukatlık Ücreti Hesaplamak Gerektiği )
KAÇINILMAZLIK NEDENİYLE YAPILAN İNDİRİM ( Katsayı Değişiklikleri Sonucu Sigorta Tahsisleri Peşin Sermaye Değerindeki Artışlardan Kaynaklandığının Anlaşılmasına ve Davacının Dava Açarken Bu Hususu Bilebilmesinin Mümkün Bulunmadığı )
VEKALET ÜCRETİ ( Hüküm Altına Alınan Maddi ve Manevi Tazminat Miktarları Üzerinden Davacı Yararına Ayrı Ayrı Avukatlık Ücreti Hesaplamak Gerektiği )"
46Y21.HD27.5.2008E. 2007/24424 K. 2008/8071"İŞ KAZASI ( Nedeniyle Ölüm/Maddi ve Manevi Tazminat Talebi - Maddi Zararın Sosyal Güvenlik Kurumunca Bağlanan Gelirin Hüküm Tarihine En Yakın Tarihli Artışlara Göre Hesaplanan Bütün Peşin Sermaye Değerleri Düşülmek Suretiyle Hesaplanacağı )
MADDİ VE MANEVİ TAZMİNAT ( İş Kazası Nedeniyle Ölüm - Maddi Zararın Sosyal Güvenlik Kurumunca Bağlanan Gelirin Hüküm Tarihine En Yakın Tarihli Artışlara Göre Hesaplanan Bütün Peşin Sermaye Değerleri Düşülmek Suretiyle Hesaplanacağı )
PEŞİN SERMAYE DEĞERİ ( Maddi Zararın Sosyal Güvenlik Kurumunca Bağlanan Gelirin Hüküm Tarihine En Yakın Tarihli Artışlara Göre Hesaplanan Bütün Peşin Sermaye Değerleri Düşülmek Suretiyle Hesaplanacağı )"
46Y17.HD27.5.2008E. 2008/396 K. 2008/2814"ADLİ TIP KURUMU RAPORU ( Raporda Aracın Onarımının Ekonomik Olmayacağı Belirtilerek Davacının Zararının Belirlendiği - Rapor Doğrultusunda Karar Verileceği )
MADDİ TAZMİNAT TALEBİ ( Sigortalı Araç Üzerinde Rehin Hakkı Bulunan Dava Dışı Banka - Bankanın Tazminatın Davacıya Ödenmesi Konusunda Muvafakatinin Alınacağı )
REHİNLİ ARAÇ ( Sigortalı Araç Üzerinde Rehin Hakkı Bulunan Dava Dışı Banka - Bankanın Tazminatın Davacıya Ödenmesi Konusunda Muvafakatinin Alınacağı ) "
46Y21.HD12.5.2008E. 2008/6049 K. 2008/7608"İŞ KAZASI SONUCU SÜREKLİ İŞ GÖREMEZLİK ( Tazminat - İşçide Oluşan Sürekli İş Göremezlik Oranının Hiçbir Kuşku ve Duraksamaya Yer Vermeksizin Saptanması Gerektiği )
İŞ KAZASI SONUCU OLUŞAN ZARARIN HESAPLANMASI ( Hiçbir Kuşku ve Duraksamaya Yer Vermeksizin Saptanması Gerektiği )
SÜREKLİ İŞ GÖREMEZLİK ORANININ TESPİTİ ( Sigortalıya Bağlanan Gelirin Peşin Sermaye Değeri İle Tazminatın Miktarını Doğrudan Etkilediği )"
46Y21.HD4.3.2008E. 2007/23117 K. 2008/3484"MESLEK HASTALIĞI SONUCU MALULİYET ( Maddi ve Manevi Tazminat Talebi - S.S. Yüksek Sağlık Kurulunun 1 Yıl Sonra Kontrol ve Muayene Gerektiği Kararı/Kontrol Yapılmadan Sürekli İş Göremezlik Oranı Kesinleşmeden Karar Verilemeyeceği )
MADDİ VE MANEVİ TAZMİNAT ( Meslek Hastalığı Sonucu Maluliyet - Kontrol Yapılıp Sürekli İş Göremezlik Oranı Kesinleşmeden Karar Verilemeyeceği/S.S. Yüksek Sağlık Kurulunun 1 Yıl Sonra Kontrol ve Muayene Gerektiği Kararı )
SÜREKLİ İŞ GÖREMEZLİK ORANI ( Kesinleşip Kesinleşmediğinin Hiçbir Kuşku ve Duraksamaya Yer Vermeksizin Saptanması Gerektiği - Maddi ve Manevi Tazminata Oran Kesinleştikten Sonra Karar Verilebileceği )
SİGORTALIYA BAĞLANACAK GELİR VE TAZMİNAT MİKTARI ( Meslek Hastalığı Sonucu Maluliyet - İşçide Oluşan Meslekte Kazanma Güç Kayıp Oranının Kesinleşip Kesinleşmediğinin Hiçbir Kuşku ve Duraksamaya Yer Vermeksizin Saptanması Gerektiği )
SOSYAL SİGORTA YÜKSEK SAĞLIK KURULU KARARI ( Meslek Hastalığı Sonucu Maluliyet/Bir Yıl Sonra Kontrol ve Muayene Gerektiği - Kontrol Yapılmadan Sigortalıya Gelir Bağlanmaması ve Tazminata Hükmedilmemesi Gerektiği )"
46Y4.HD20.9.2007E. 2006/11358 K. 2007/10598"DAVALARIN BİRLEŞTİRİLMESİ ( Davacıların Arsa Sahibi ve Fenni Mesul Aleyhine de Dava Açması Nedeniyle - Destekten Yoksun Kalma Tazminatı ve Manevi Tazminat )
HAKSIZ EYLEM NEDENİYLE TAZMİNAT DAVASI ( Destekten Yoksun Kalma Tazminatı ve Manevi Tazminat - Davacıların Arsa Sahibi ve Fenni Mesul Aleyhine de Dava Açtığı/Davacının Birleştirme Talepli Açtığı Bu Dava İle İlgili Verilecek Kararın Beklenmesi Gereği )
MADDİ VE MANEVİ TAZMİNAT ( Haksız Eylem Nedeniyle/Davacıların Arsa Sahibi ve Fenni Mesul Aleyhine de Dava Açtığı - Davacının Birleştirme Talepli Açtığı Bu Dava İle İlgili Verilecek Kararın Beklenmesi Gereği )"
46Y21.HD17.5.2007E. 2006/20771 K. 2007/8302"İŞ KAZASI SONUCU OLUŞAN SÜREKLİ İŞ GÖRMEZLİK NEDENİYLE TAZMİNAT ( Maddi Zarar SSK'ca Bağlanan Aylığın Peşin Sermaye Değeri ile Karşılandığından Reddi Gereği - 15.000 YTL Yerine 10.000 YTL Manevi Tazminatın Yetersiz Olduğu Hak ve Nesafet Kuralına Aykırı Olduğu )
MANEVİ TAZMİNAT ( Olayın Oluş Biçimi Müterafik Kusur Oranları Duyulan Elem ve Izdırabın Derecesi Tarafların Sosyo Ekonomik Durumlarının Gözetilmesi Gereği - İş Kazası Sonucu Oluşan Sürekli İş Gücü Kaybı Nedeniyle 15.000 YTL Yerine 10.000 YTL Manevi Tazminata Hükmedilmesinin Hak ve Nesafet Kuralına Aykırı Olduğu )
İŞ KAZASI SONUCU OLUŞAN SÜREKLİ İŞ GÜCÜ KAYBI NEDENİYLE UĞRANILAN ZARARIN SSK'CA BAĞLANAN AYLIĞIN PEŞİN SERMAYE DEĞERİ İLE KARŞILANMASI ( Maddi Tazminat )
AVUKTALIK ÜCRETİ ( Maddi Zararın SSK'ca Bağlanan Aylığın Peşin Sermaye Değeri ile Karşılandığından Reddedilmesi - Davanın Reddine Neden Durum Dava Açılmadan Önce Davacı Tarafından Bilinmesi Mümkün Olmadığından Davalılar Yararına Avukatlık Ücretine Hükmedilmesinin Hatalı Olduğu )"
46Y11.HD2.4.2007E. 2006/10853 K. 2007/5155"KUSUR ORANININ TESPİTİ ( Davalının Rapora Yönelik İtirazı da Dikkate Alınıp Kusur Oranı Bakımından Bilirkişi Kurulundan Ek Rapor Alınması veya Yeniden Bilirkişi İncelemesi Yaptırılıp Sonucuna Göre Bir Karar Verilmesi Gereği - Tazminat Talebi )
TAŞIMA SÖZLEŞMESİNDEN KAYNAKLANAN TAZMİNAT ( Yardımcı Kişi Tazminatının Hesabında Bir Tam Günün Anılan Orana İsabet Eden Mesaisinin Karşılığı Ücretin Dikkate Alınması Gereği )
TREN KAZASI NEDENİYLE MALULİYET ( Yardımcı Kişi Tazminatının Hesabında Bir Tam Günün Anılan Orana İsabet Eden Mesaisinin Karşılığı Ücretin Dikkate Alınması Gereği )
YOLCUNUN KENDİ CAN EMNİYETİNİ KORUMADA DİKKATSİZ DAVRANMASI ( Maddi ve Manevi Tazminat - Davalının Rapora Yönelik İtirazı da Dikkate Alınıp Kusur Oranı Bakımından Bilirkişi Kurulundan Ek Rapor Alınması veya Yeniden Bilirkişi İncelemesi Yaptırılıp Sonucuna Göre Bir Karar Verilmesi Gereği )
BAKICI BEDELİNİN BELİRLENMESİ ( Yardımcı Kişi Bir Tam Günün 1/3'üne İsabet Eden Çalışmasıyla Zarar Görenin İhtiyaçlarını Karşılayabileceğinden Yardımcı Kişi Tazminatının Hesabında Bir Tam Günün Anılan Orana İsabet Eden Mesaisinin Karşılığı Ücretin Dikkate Alınması Gereği )"
46Y4.HD28.3.2007E. 2006/4819 K. 2007/4068"2330 SAYILI KANUN UYARINCA ÖDENEN TAZMİNAT ( Davacıya Ödenen Tazminattan Manevi Tazminatın Tekliği İlkesi Gereğince Düşülme Yapıldıktan Sonra Kalan Miktarın Ödeme Tarihinden Bilirkişi Raporunun Düzenlendiği Tarihe Kadar Yasal Faizinin Hesaplanması ve Anapara İle Tazminat Miktarından İndirilmesi Gerektiği )
MANEVİ TAZMİNATIN TEKLİĞİ İLKESİ ( Gereğince Düşülme Yapıldıktan Sonra Kalan Miktarın Ödeme Tarihinden Bilirkişi Raporunun Düzenlendiği Tarihe Kadar Yasal Faizinin Hesaplanması ve Anapara İle Tazminat Miktarından İndirilmesi Gerektiği )
TRAFİK KAZASI NEDENİYLE TAZMİNAT ( 2330 Sayılı Kanun Uyarınca Tazminat Ödenmesi - Manevi Tazminatın Tekliği İlkesi Gereğince Düşülme Yapıldıktan Sonra Kalan Miktarın Ödeme Tarihinden Bilirkişi Raporunun Düzenlendiği Tarihe Kadar Yasal Faizinin Hesaplanması ve Anapara İle Tazminat Miktarından İndirilmesi Gerektiği )
ZARAR GÖREN POLİS MEMURUNA VERİLEN TAZMİNAT ( Manevi Tazminatın Tekliği İlkesi Gereğince Düşülme Yapıldıktan Sonra Kalan Miktarın Ödeme Tarihinden Bilirkişi Raporunun Düzenlendiği Tarihe Kadar Yasal Faizinin Hesaplanması ve Anapara İle Tazminat Miktarından İndirilmesi Gerektiği )"
46Y11.HD20.3.2007E. 2005/13266 K. 2007/4677"DESTEKTEN YOKSUN KALMA TAZMİNATI ( Trafik Kazası Nedeniyle - Destek Zararının Hesaplanmasında Bilinmeyen Dönem İçin Murisin Belirlenen Farazi Ücretinin Her Yıl İçin Ayrı Ayrı %10 Artış ve Aynı Şekilde %10 İskonto Edilerek Tespit Edilmesinin Gerektiği )
BİLİRKİŞİ RAPORU ( Trafik Kazası Nedeniyle Destekten Yoksun Kalma Tazminatı - Destek Zararının Hesaplanmasında Bilinmeyen Dönem İçin Murisin Belirlenen Farazi Ücretinin Her Yıl İçin Ayrı Ayrı %10 Artış ve Aynı Şekilde %10 İskonto Edilerek Tespit Edileceği )
SABİT KATSAYI ESASI ( Trafik Kazası Nedeniyle Destekten Yoksun Kalma Tazminatı - Sabit Katsayı Esasına Dayalı Bilirkişi Raporuna İstinaden Karar Verilemeyeceği )"
46Y11.HD8.3.2007E. 2007/1193 K. 2007/4118"TRAFİK KAZASI NEDENİYLE YARALANMA ( Manevi Tazminat İsteme Hakkı Doğrudan Zarara Uğrayana Ait Olduğu - Ancak Aynı Olaydan Ağır Şekilde Etkilenip Zarar Gören Aile Bireylerinin de İsteyebilecekleri )
MANEVİ TAZMİNAT ( İsteme Hakkı Doğrudan Zarara Uğrayana Ait Olduğu/Ancak Aynı Olaydan Ağır Şekilde Etkilenip Zarar Gören Aile Bireylerinin de İsteyebilecekleri - Trafik Kazasında Yaralanma )
OLAYDAN AĞIR ŞEKİLDE ETKİLENME ( Manevi Tazminat İsteme Hakkı Doğrudan Zarara Uğrayana Ait Olduğu - Ancak Aynı Olaydan Ağır Şekilde Etkilenip Zarar Gören Aile Bireylerinin de İsteyebilecekleri )"
46Y11.HD19.2.2007E. 2005/13877 K. 2007/3158"TRAFİK KAZASI NEDENİYLE SİGORTACININ SORUMLULUĞU ( Poliçe Limitiyle Sınırlı Olduğu )
YARGILAMA MASRAFLARI VE VEKALET ÜCRETİ ( Sigortacının Sigorta Bedelinin Tazminata Oranı Dahilinde Ödeyeceği )
TRAFİK KAZASI SONUCU DOĞAN MALULİYET ( Kusurlu Olanın Maluliyet Kaybından Doğan Tazminattan Sorumlu Olacağı )
MÜTESELSİL SORUMLULUK ( Sigortacının Kazaya Sebebiyet Verenle Birlikte Sorumlu Olacağı ) "
46Y4.HD25.1.2007E. 2007/547 K. 2007/512"TRAFİK KAZASI SONUCU YARALANMA ( Maddi ve Manevi Tazminat - Meslekte Kazanma Güç Kaybına İlişkin Rapor Adli Tıp Kurumundan Alınması Gereği )
MADDİ VE MANEVİ TAZMİNAT ( Trafik Kazası Sonucu Yaralanma - Meslekte Kazanma Güç Kaybına İlişkin Rapor Adli Tıp Kurumundan Alınması Gereği )
MESLEKTE KAZANMA GÜÇ KAYBINA İLİŞKİN RAPOR ( Adli Tıp Kurumundan Alınması Gereği )
ADLİ TIP KURUMU ( Trafik Kazası Sonucu Yaralanma - Meslekte Kazanma Güç Kaybına İlişkin Rapor Adli Tıp Kurumundan Alınması Gereği )
TIP FAKÜLTESİNDEN ALINAN RAPOR ( Yeterli Olmadığı - Trafik Kazası Sonucu Yaralanma/Meslekte Kazanma Güç Kaybına İlişkin Rapor Adli Tıp Kurumundan Alınması Gereği )"
46Y11.HD18.12.2006E. 2005/12993 K. 2006/13473"İŞGÖREMEZLİK TAZMİNATI ( Trafik Kazasında Yaralanma - Davacının Çalışamayacağı Süre Yönünden Ceza Dosyasındaki Adli Raporun Esas Alınması Doğru Olmadığı )
TRAFİK KAZASINDA YARALANMA ( İşgöremezlik Tazminatı - Davacının Çalışamayacağı Süre Yönünden Ceza Dosyasındaki Adli Rapor Esas Alınamayacağı )
CEZA DOSYASINDAKİ ADLİ RAPOR ( Trafik Kazasında Yaralanma/İşgöremezlik Tazminatı - Davacının Çalışamayacağı Süre Yönünden Ceza Dosyasındaki Adli Rapor Esas Alınamayacağı )"
46Y11.HD2.10.2006E. 2005/8747 K. 2006/9557"TREN KAZASINDA BACAĞIN KAYBEDİLMESİ ( Protezlerin Değiştirilme Sürelerinin İki Yılda Bir Olması Gerektiği - Protez Giderinin Davacının Kusuru Nazara Alınarak Hesaplanması Gerektiği )
PROTEZ BEDELİNİN TAHSİLİ ( Tren Kazasında Sağ Bacağın Kaybedilmesi Nedeniyle - Protezlerin Değiştirilme Sürelerinin İki Yılda Bir Olması Gerektiği/Protez Giderinin Davacının Kusuru Nazara Alınarak Hesaplanması Gerektiği )
PROTEZLERİN DEĞİŞTİRİLME SÜRELERİ ( İki Yılda Bir Olması Gerektiği - Protez Giderinin Davacının Kusuru Nazara Alınarak Hesaplanması Gerektiği )"
46Y4.HD13.7.2006E. 2005/9617 K. 2006/8511"MADDİ VE MANEVİ TAZMİNAT ( Uzman Çavuşun Kaza Sonucu Ömür Boyu Başkasının Bakımına Muhtaç Hale Gelmesi - 2330 S.K. Uyarınca Ödenen Miktarın Tazminat Hesabında Denkleştirme Yapılıp Zarardan İndirilmesi Gereği )
NAKDİ TAZMİNAT VE AYLIK BAĞLANMASI HAKKINDA KANUN UYARINCA ÖDENEN MİKTAR ( Maddi ve Manevi Tazminat Hesabında Denkleştirme Yapılıp Zarardan İndirilmesi Gereği - Uzman Çavuşun Kaza Sonucu Ömür Boyu Başkasının Bakımına Muhtaç Hale Gelmesi )
TAZMİNATTA İNDİRİM ( Sözleşmeli Uzman Çavuşun Kaza Sonucu Ömür Boyu Başkasının Bakımına Muhtaç Hale Gelmesi - Sözleşmesinin Ne Süre Uzatılacağının Belli Olmadığı/B.K. Md. 43 Uyarınca Uygun Bir İndirim Yapılması Gereği )"
46Y11.HD29.6.2006E. 2006/4787 K. 2006/7723"HAKSIZ EYLEM ( İşgöremezlik Tazminatı - Uzman Erbaşların 45 Yaşına Kadar Sözleşmelerinin Uzatılabileceği/Bilirkişi Tarafından Yapılan Hesaplamaya Bu Nedenle İtiraz Edildiği Halde Bilirkişi Ek Raporunda Hesaplama Tarzı Değiştirilmesinin Hatalı Olduğu )
MADDİ VE MANEVİ TAZMİNAT İSTEMİ ( Taşıma Sözleşmesi - Olayın Kendisine Özgü Ağırlığının ve Özelliğinin Manevi Tazminata Hükmedilmesini Zorunlu Kılan Olguları Kanıtlaması Durumunda Haksız Eylem İle Zarar Arasında Uygun İlliyet Bağı Mevcut Olduğu )
İŞGÖREMEZLİK TAZMİNATI ( Uzman Erbaşların 45 Yaşına Kadar Sözleşmelerinin Uzatılabileceği - Bilirkişi Tarafından Yapılan Hesaplamaya Bu Nedenle İtiraz Edildiği Halde Bilirkişi Ek Raporunda Hesaplama Tarzı Değiştirilmesinin Hatalı Olduğu )
ÇALIŞMA GÜCÜ KAYBINDAN DOĞAN ZARAR HESABI ( Davacının Olay Nedeniyle %14,3 Oranında Maluliyete Uğradığı - Yasadığı Sürece Hayatını İdame Ettirmek İçin Maluliyeti Nedeniyle Daha Fazla Güç Sarf Edeceği/Davacının Yaşı ve Yaşam Tarzı İtibariyle Ne Miktar Gelir Elde Edebileceği Belirlenmesi Gereği )"
46Y21.HD12.6.2006E. 2006/3604 K. 2006/6274"İŞ KAZASI NEDENİYLE TAZMİNAT DAVASI ( Davacının El ve Ayaklarındaki Yanık İzleri - Zorunlu Olmak Koşuluyla İleride Yapılacak Tedavi Giderlerinin İstenebileceği/Estetik Ameliyat Bedeli )
TAZMİNAT DAVASI ( İş Kazası Nedeniyle/Davacının El ve Ayaklarındaki Yanık İzleri - Estetik Ameliyat Bedeli/Zorunlu Olmak Koşuluyla İleride Yapılacak Tedavi Giderlerinin İstenebileceği )
ESTETİK AMELİYAT BEDELİ ( Davacının El ve Ayaklarındaki Yanık İzleri/Zorunlu Olmak Koşuluyla İleride Yapılacak Tedavi Giderlerinin İstenebileceği - İş Kazası Nedeniyle Tazminat Davası )
TEDAVİ GİDERLERİ ( İş Kazası Nedeniyle Tazminat Davası/Davacının El ve Ayaklarındaki Yanık İzleri - Zorunlu Olmak Koşuluyla İleride Yapılacak Tedavi Giderlerinin İstenebileceği/Estetik Ameliyat Bedeli )"
46Y4.HD6.3.2006E. 2005/3344 K. 2006/2188"TRAFİK KAZASI NEDENİYLE TAZMİNAT ( Zarar Görenin Hukuk Davası Dışında Vazgeçmesi - Zarar Görenin Kamu Davası Açıldıktan Sonra Hakim Huzurunda Şikayetten Vazgeçmiş Olması İle Birlikte Ayrıca Şahsi Haklarından da Vazgeçtiğini Açıklamış Olması Gereği )
ŞİKAYETTEN VAZGEÇME ( Zarar Görenin Kamu Davası Açıldıktan Sonra Hakim Huzurunda Şikayetten Vazgeçmiş Olması İle Birlikte Ayrıca Şahsi Haklarından da Vazgeçtiğini Açıklamış Olması Gereği )
VAZGEÇMENİN HUKUK DAVASINA ETKİSİ ( Kamu Davasının Düşmesi Zarar Gören Şahsın Davadan Vazgeçmiş Olmasından İleri Gelmiş ve Vazgeçtiği Sırada Davacı Şahsi Haklarını Saklı Tutmamışsa Artık Hukuk Mahkemesinde Dava Açamayacağı )"
46Y4.HD16.2.2006E. 2005/2090 K. 2006/1208"TRAFİK KAZASI NEDENİYLE TAZMİNAT ( Araç Sahibi ve Sürücüsü İvazsız Hareket Ettiği İçin B.K. Md. 43 Uygulanarak Bir Bölümün Zarar Görenin Üzerinde Bırakılması Gereği - Hatır Taşıması )
HATIR TAŞIMASI ( Trafik Kazası Nedeniyle Tazminat - Araç Sahibi ve Sürücüsü İvazsız Hareket Ettiği İçin B.K. Md. 43 Uygulanarak Bir Bölümün Zarar Görenin Üzerinde Bırakılması Gereği )
TAZMİNATTA İNDİRİM ( Hatır Taşıması/Araç Sahibi ve Sürücüsü İvazsız Hareket Ettiği İçin B.K. Md. 43 Uygulanarak Bir Bölümün Zarar Görenin Üzerinde Bırakılması Gereği - Trafik Kazası Nedeniyle Tazminat ) "
46Y21.HD6.2.2006E. 2005/13428 K. 2006/719"İŞ KAZASI SONUCU OLUŞAN MALULİYET NEDENİYLE MADDİ VE MANEVİ TAZMİNAT ( Davacının İlk Davada Fazla Hakkını Saklı Tutması - İkinci Davada Sigorta Tahsisleri Peşin Değerinde Artışların Dikkate Alınması Gereği )
SİGORTA TAHSİSLERİ PEŞİN DEĞERİNDEKİ ARTIŞLAR ( Dikkate Alınması Gereği - İş Kazası Sonucu Oluşan Maluliyeti Nedeniyle Maddi ve Manevi Tazminat/Davacının İlk Davada Fazla Hakkını Saklı Tutması )
MADDİ VE MANEVİ TAZMİNAT ( İş Kazası Sonucu Oluşan Maluliyeti Nedeniyle - Davacının İlk Davada Fazla Hakkını Saklı Tutması/İkinci Davada Sigorta Tahsisleri Peşin Değerinde Artışların Dikkate Alınması Gereği )"
46Y4.HD27.12.2005E. 2004/15531 K. 2005/14145"RÜCUAN TAZMİNAT ( Teselsül Olamayacağı Gözetilerek Kusur Oranları Belirlenip Sorumlu Oldukları Miktarların Tespiti Gereği - Mahkemece 3/8 Kusura İsabet Eden Miktarın Adı Geçenlerden Müştereken Müteselsilen Tahsiline Karar Verilmesi Hatalı Olduğu )
KUSUR ORANI ( Trafik Kazası - Rücu Davalarında Teselsül Olamayacağı Gözetilerek Kusur Oranları Belirlenip Sorumlu Oldukları Miktarların Tespiti Gereği )
TRAFİK KAZASI ( Rücu Davalarında Teselsül Olamayacağı Gözetilerek Kusur Oranları Belirlenip Sorumlu Oldukları Miktarların Tespiti Gereği )
TESELSÜL ( Trafik Kazası - Rücu Davalarında Teselsül Olamayacağı Gözetilerek Kusur Oranları Belirlenip Sorumlu Oldukları Miktarların Tespiti Gereği )"
46Y4.HD24.11.2005E. 2004/16388 K. 2005/12686"MADDİ VE MANEVİ TAZMİNAT ( Davacının Davalıya Ait Tesiste Çalışma Yaptığı Sırada Sakatlanması Nedeniyle İddia ve Savunma Doğrultusunda İşin Esası İncelenmesi Gereği )
VOLEYBOL TAKIMINDA ANTRENMAN YAPARKEN YARALANMA ( Maddi ve Manevi Tazminat - Davacının Davalıya Ait Tesiste Çalışma Yaptığı Sırada Sakatlanması Nedeniyle İşin Esası İncelenmesi Gereği )
TESİSTE YAPILAN ANTRANMAN SONUCU SAKATLANMA ( Maddi ve Manevi Tazminat - Davacının Davalıya Ait Tesiste Çalışma Yaptığı Sırada Sakatlanması Nedeniyle İşin Esası İncelenmesi Gereği )"
46Y21.HD22.11.2005E. 2005/8655 K. 2005/12013"İŞ KAZASI SONUCU MALULİYET ( Maddi ve Manevi Tazminat/Sigortalının Gerçek Ücreti Esas Alınması Gereği - Yazılı Belgenin Aksi İspat Edilemediğinden Davacının Asgari Ücretle Çalıştığı Kabul Edilerek Tazminat Hesabı Yapılması Gereği )
MADDİ VE MANEVİ TAZMİNAT ( İş Kazası Sonucu Maluliyet - Yazılı Belgenin Aksi İspat Edilemediğinden Davacının Asgari Ücretle Çalıştığı Kabul Edilerek Tazminat Hesabı Yapılması Gereği )
GERÇEK ÜCRETİN ESAS ALINMASI GEREĞİ ( İş Kazası Sonucu Oluşan Maluliyet Nedeniyle Maddi Ve Manevi Tazminat Talebi )
YAZILI BELGENİN AKSİNİN İSPATI ( Eşdeğer Belgelerle İspat Edilmesi Gereği - Yazılı Belgenin Aksi İspat Edilemediğinden Davacının Asgari Ücretle Çalıştığı Kabul Edilerek Tazminat Hesabı Yapılması Gereği )"
46Y4.HD21.11.2005E. 2004/16001 K. 2005/12450"TRAFİK KAZASI NEDENİYLE TAZMİNAT ( Belge İbraz Edilemeyen Tedavi Giderleri Bilirkişi Görüşü Alınarak veya Takdiren Belirlenmesi Gereği )
BELGE İBRAZ EDİLMEYEN TEDAVİ GİDERLERİ ( Bilirkişi Görüşü Alınarak veya Takdiren Belirlenmesi Gereği - Trafik Kazası Nedeniyle Tazminat )
BİLİRKİŞİ GÖRÜŞÜ ( Belge İbraz Edilemeyen Tedavi Giderleri Bilirkişi Görüşü Alınarak veya Takdiren Belirlenmesi Gereği - Trafik Kazası Nedeniyle Tazminat )"
46Y4.HD17.11.2005E. 2005/12963 K. 2005/12292"MADDİ VE MANEVİ TAZMİNAT TALEBİ ( Haksız Eylem Nedeniyle Uğranılan Zararın Tazmini-Eşyaların Yeddiemin Tarafından Gereken Özen Gösterilmediğinden Telef Olması )
EŞYALARIN TESLİMİ ( Davacının Resmi Makam Olması/İşlemlerinde Bazı Bürokratik Prosedüre Uyulması Gerektiğinden Teslim Alma Süresinin Makul Olduğu )
HAKSIZ EYLEM ( Eşyaların Zamanında Teslim Edilmemesi-Malların Zarar Görmesi )
AĞAÇ BEDELİ ( Ağaçlar Tedbire Konu Olduklarından Ağaç Bedeline Yönelik Davanın Reddedilemeyeceği )"
46Y21.HD25.10.2005E. 2005/7868 K. 2005/10156"İŞ KAZASI NEDENİYLE MADDİ VE MANEVİ TAZMİNAT TALEBİ ( Yakın Akrabaların Cismani Zarara Dayalı Manevi Tazminat Talep Edebilmesinin Şartları - Hüküm Tarihine En Yakın Asgari Ücrete Göre Tazminatın Hesaplanacağı )
MANEVİ TAZMİNATIN ŞARTLARI ( İş Kazası Nedeniyle Yakın Akrabaların Cismani Zarara Dayalı Manevi Tazminat Talebi )
CİSMANİ ZARAR NEDENİYLE MANEVİ TAZMİNATA HÜKMEDİLMESİNİN ŞARTLARI ( İş Kazası Sonucu Yakın Akrabanın Manevi Tazminat Talebi )
YAKIN AKRABALARIN MANEVİ TAZMİNAT TALEP EDEBİLMESİNİN ŞARTLARI ( İş Kazası Sonucu Meydana Gelen Cismani Zarar Nedeniyle )
ASGARİ ÜCRETTEKİ ARTIŞIN GÖZÖNÜNDE BULUNDURULMASI ZORUNLULUĞU ( İş Kazası Nedeniyle Tazminat Miktarının Hesaplanmasında - Asgari Ücret Kamu Düzeniyle İlgili Olduğundan Usuli Müktesep Hak Oluşmayacağı )
USULİ MÜKTESEP HAK OLUŞMAMASI ( İş Kazası Nedeniyle Hükmedilecek Tazminatın Hesaplanmasında Hüküm Tarihine En Yakın Asgari Ücretin Esas Alınması Zorunluluğu )"
46Y13.HD14.10.2005E. 2005/8333 K. 2005/15194"MANEVİ TAZMİNAT TALEBİ ( Bir Miktar Para Alınıp İbraname Verildikten Sonra Yeniden Talepte Bulunulamayacağı - Yanlış Tedavi Sonucu Kolun Kesilmesi Nedeniyle )
VERİLEN PARA NEDENİYLE İBRANAME ( Verildikten Sonra Yeniden Manevi Tazminat Talebinde Bulunulamayacağı - Yanlış Tedavi Sonucu Kolun Kesilmesi Nedeniyle )
YANLIŞ TEDAVİ NEDENİYLE TAZMİNAT TALEBİ ( İbraname İle Ödenen Alacak ve Maddi Tazminat Miktarı İle Asıl Alacak Miktarı Arasında Ciddi Bir Oransızlık Varsa BK'nın 21. Maddesi de Gözetilerek Söz Konusu Belgeyi İbraname Değil Makbuz Olarak Kabul Etmek Gereği )"
46Y11.HD13.10.2005E. 2004/12031 K. 2005/9682"TRAFİK KAZASI SONUCU MEYDANA GELEN YARALANMA ( Maddi Zarar İle Yaralanmanın Zorunlu Kıldığı Tedavi Masrafları Talebi - Subjektif Görüşe Dayalı Olarak Düzenlenen Bilirkişi Raporları Uyarınca Poliçede Yazılı Tedavi Gideri Teminatına Karar Verilemeyeceği )
YARALANMANIN ZORUNLU KILDIĞI TEDAVİ MASRAFLARI TALEBİ ( Subjektif Görüşe Dayalı Olarak Düzenlenen Bilirkişi Raporları Uyarınca Poliçede Yazılı Tedavi Gideri Teminatına Karar Verilemeyeceği )
MADDİ ZARARIN TAZMİNİ ( Trafik Kazası Sonucu Meydana Gelen Yaralanma - Subjektif Görüşe Dayalı Olarak Düzenlenen Bilirkişi Raporları Uyarınca Poliçede Yazılı Tedavi Gideri Teminatına Karar Verilemeyeceği )
GERÇEK ZARARDAN SORUMLULUK ( Sigortacının Poliçede Yazılı Limitle Sınırlı Olmak Kaydıyla Ancak Gerçek Zarardan Dolayı Sorumlu Olduğu - Yaralanmanın Zorunlu Kıldığı Tedavi Masrafları Talebi )"
46Y21.HD22.9.2005E. 2005/5667 K. 2005/8183"İŞ KAZASI SONUCU MALULİYET ( Dayalı Tazminat Davasında Maddi Zararın Hesaplanmasında Gerçek Ücretin Esas Alınması Gereği )
MADDİ VE MANEVİ TAZMİNAT ( İş Kazası Sonucu Maluliyet - Zararlandırıcı Sigorta Olayına Maruz Kalan Sigortalının Maddi Zararının Hesaplanmasında Gerçek Ücretinin Esas Alınması Gereği )
GERÇEK ÜCRET ( Zararlandırıcı Sigorta Olayına Maruz Kalan Sigortalının Maddi Zararının Hesaplanmasında Esas Alınacağı - İş Kazası Sonucu Maluliyet Nedeniyle/Maddi Ve Manevi Tazminat Talebi )
MADDİ ZARARIN HESAPLANMASI ( İş Kazası Sonucu Maluliyet Nedeniyle/Maddi ve Manevi Tazminat Talebi - Gerçek Ücretinin Esas Alınacağı/Bu Durumda İşçinin Yaşı Kıdemi Mesleği ve Emsal İşi Yapan İşçilerin Aldığı Ücret Göz Önünde Tutulacağı )"
46Y17.HD14.6.2005E. 2005/5151 K. 2005/6454"TRAFİK KAZASI SONUCU OLUŞAN ZARAR NEDENİYLE TAZMİNAT TALEBİ ( Kusur Oranlarına İlişkin Bilirkişi Raporuna İtiraz Üzerine Alınan Yeni Raporda İtiraz Eden Davacının Kusur Oranının Artırılmış Olması - Usuli Kazanılmış Hak Kuralına Aykırılık )
USULİ KAZANILMIŞ HAK KURALINA AYKIRILIK ( Trafik Kazasında Kusur Oranlarına İlişkin Bilirkişi Raporuna İtiraz Eden Tarafın Kusur Oranının Yeni Raporda Daha Yüksek Görünmesi - İlk Rapora Göre Hüküm Kurulması Gereği )
BİLİRKİŞİ RAPORUNA İTİRAZ ( Yeni Raporun Önceki Rapora İtiraz Eden Tarafın Aleyhine Olması Halinde Önceki Raporun Uygulanacağı - Bilirkişi Raporundaki Kusur Oranlarına İtiraz Eden Davacının Kusur Oranının Yeni Raporda Daha Yüksek Görünmesinin Usuli Kazanılmış Hak Kuralına Aykırı Olması )
KUSUR ORANLARININ TESBİTİ USULÜ ( Trafik Kazası Nedeniyle Tazminat Talebi - Kusur Oranlarına İlişkin İlk Bilirkişi Raporuna İtiraz Eden Davacı Aleyhine Daha Yüksek Kusur Oranı Tesbit Edilememesi )"
46Y11.HD9.6.2005E. 2005/4231 K. 2005/5991"SAĞLIK SİGORTASI KAPSAMINDAKİ HARCAMALAR NEDENİYLE RÜCU TALEBİ ( Alman Sigorta Şirketinin Türkiye'de Kaza Yapan Sigortalıları İçin Yaptığı Tedavi Bedeli İçin - Rücu Alacağının Kapsamına Giren Alacak Kalemleri )
SİGORTALININ YARALANMASI SONUCU YAPILAN TEDAVİ GİDERLERİNİN RÜCUAN TAHSİLİ TALEBİ ( Trafik Kazası Sonucu Yaralanma Nedeniyle Sigortacının Yaptığı Ödemeler İçin - Rücu Alacağının Kapsamına Giren Alacak Kalemleri )
TRAFİK KAZASI SONUCU YARALANAN SİGORTALIYA YAPILAN TEDAVİ GİDERLERİ ( Sigortacının Rücu Talebi - Rücu Alacağının Kapsamına Giren Alacak Kalemleri )
RÜCUAN TAZMİNAT TALEBİ ( Trafik Kazası Sonucu Yaralanan Sigortalıya Davacı Sigorta Şirketinin Yaptığı Tedavi Giderleri İçin - Rücu Alacağının Kapsamına Giren Alacak Kalemleri )"
46Y17.HD16.5.2005E. 2005/6538 K. 2005/5275"HASARLI ARAÇLA İLGİLİ FATURA ( ve Ödeme Belgesi İbraz Etmediği Halde Bilirkişi Raporunda Malzeme Fiyatlarına KDV Eklenerek Hesaplanması İsabetsiz Olduğu - Tazminat Talebi )
MALZEME FİYATLARINA KDV EKLENMESİ ( Davacı Hasarlı Aracıyla İlgili Fatura ve Ödeme Belgesi İbraz Etmediği Halde Eklenerek Hesaplanması İsabetsiz Olduğu - Tazminat Talebi )
TRAFİK KAZASI NEDENİYLE TAZMİNAT ( Gerektiğinde Olay Yerinde Keşif Yapıldıktan Sonra Konusunda Uzman Bilirkişi veya Bilirkişi Kurulundan Hasar ve Kusur Raporu Alınacağı )"
46Y21.HD11.4.2005E. 2005/1226 K. 2005/3605"İŞ KAZASI SONUCU MALULİYET ( Maddi ve Manevi Tazminat - Taraf ve Sebep Birliği Yanında Müşterek Ön Sorun ya da Sorunların Varlığı Halinde Delillerin Dağılmaması ve Hükme Esas Alınacak Tespitlerde Birlik Sağlanması Bakımından Davaların Birlikte Görüleceği )
MADDİ VE MANEVİ TAZMİNAT ( Taraf ve Sebep Birliği Yanında Müşterek Ön Sorun ya da Sorunların Varlığı Halinde Delillerin Dağılmaması ve Hükme Esas Alınacak Tespitlerde Birlik Sağlanması Bakımından Davaların Birlikte Görüleceği )
DAVALARIN BİRLİKTE GÖRÜLMESİ ( Müşterek Ön Sorun ya da Sorunların Varlığı Halinde Delillerin Dağılmaması ve Hükme Esas Alınacak Tespitlerde Birlik Sağlanması Bakımından Gerektiği - İş Kazası Sonucu Maluliyetten Doğan Maddi ve Manevi Tazminat )"
46Y21.HD22.3.2005E. 2005/176 K. 2005/2653"İŞ KAZASI SONUCU MALULİYET ( Maddi ve Manevi Tazminat - Manevi Tazminatın Olayın Oluş Şekline Müterafik Kusur Oranlarına Davacının Duyduğu Elem ve Izdırabın Derecesine Tarafların Sosyal ve Ekonomik Durumuna Göre Takdir Edilmesi Gereği )
MADDİ VE MANEVİ TAZMİNAT ( Manevi Tazminatın Olayın Oluş Şekline Müterafik Kusur Oranlarına Davacının Duyduğu Elem ve Izdırabın Derecesine Tarafların Sosyal ve Ekonomik Durumuna Göre Takdir Edilmesi Gereği - İş Kazası Sonucu Maluliyet )"
46Y21.HD22.3.2005E. 2005/1245 K. 2005/5209"İŞ KAZASI SONUCU MALULİYET ( Maddi ve Manevi Tazminat - Aktif ve Pasif Dönemdeki Kazançlarda Göz Önünde Bulundurularak Maddi Tazminatın Belirlenmesi İçin Konusunda Uzman Bilirkişiden Alınması Gereği )
MADDİ VE MANEVİ TAZMİNAT ( İş Kazası Sonucu Maluliyet - Davacı İşçinin Net Geliri Bakiye Ömrü İş Göremezlik Çağı İşgöremezlik ve Karşılıklı Kusur Oranları Aktif ve Pasif Dönemdeki Kazançlarda Göz Önünde Bulundurulması Gereği )
MALULİYET ORANI ( % 8,2 Oranında Maluliyete Uğrayan İşçinin Bu Maluliyeti Nedeniyle Bundan Sonraki Yapacağı Çalışmalarda Diğer İşçilerden Daha Fazla Çaba Harcayarak Gelir Elde Edeceğinden Bu Maluliyet Nedeniyle Zarara Uğramadığı Kabul Edilemeyeceği )
GEÇİCİ İŞGÖREMEZLİK ÖDENEĞİ ( SSK Tarafından Ödenmiş Geçici İş Göremezlik Ödenekleri Gibi Tüm Veriler Dikkate Alınarak Aktif ve Pasif Dönemdeki Kazançlar Göz Önünde Bulundurularak Maddi Tazminatın Belirlenmesi Gereği - İş Kazası Sonucu Maluliyet )"
46Y21.HD21.3.2005E. 2005/1238 K. 2005/2642"İŞ KAZASI SONUCU MALULİYET ( Maddi ve Manevi Tazminat - Davalının Harici Sözleşmeyle İnşaatı Diğer Davalı Ortağa Devrettiği/3. Kişi Davacının Bu Devir Dolayısıyla Haklarının Etkilenmeyeceğinden İşveren Davalının Yasal Sorumluluğu Devam Ettiği )
MADDİ VE MANEVİ TAZMİNAT ( Davalının Harici Sözleşmeyle İnşaatı Diğer Davalı Ortağa Devrettiği - 3. Kişi Davacının Bu Devir Dolayısıyla Haklarının Etkilenmeyeceğinden İş Kazası Dolayısıyla İşveren Davalının Yasal Sorumluluğu Devam Ettiği )
İNŞAATIN HARİCİ SÖZLEŞMEYLE DEVRİ ( 3. Kişi Davacının Bu Devir Dolayısıyla Haklarının Etkilenmeyeceğinden İş Kazası Dolayısıyla İşveren Davalının Yasal Sorumluluğu Devam Ettiği )
İŞVERENİN SORUMLULUĞU ( Davalının Harici Sözleşmeyle İnşaatı Diğer Davalı Ortağa Devrettiği/3. Kişi Davacının Bu Devir Dolayısıyla Haklarının Etkilenmeyeceğinden İş Kazası Dolayısıyla İşveren Davalının Yasal Sorumluluğu Devam Ettiği )"
46Y11.HD21.3.2005E. 2004/6063 K. 2005/2500"HAKSIZ EYLEM NEDENİYLE YARALANMA ( Uğradığı Güç Kaybına İlişkin Tazminatın Tahsili - Uğradığı Sakatlık Oranı Değil Bu Sakatlık Nedeniyle Ortaya Çıkan Çalışma ve Kazanma Gücündeki Kayıp Oranı Esas Alınması Gereği )
UĞRANAN GÜÇ KAYBINA İLİŞKİN TAZMİNAT ( Haksız Eylem Nedeniyle Yaralanma - Uğradığı Sakatlık Oranı Değil Bu Sakatlık Nedeniyle Ortaya Çıkan Çalışma ve Kazanma Gücündeki Kayıp Oranı Esas Alınması Gereği )
MADDİ ZARARIN HESAPLANMASI ( Adli Tıp Kurumu'ndan SSK Sağlık İşleri Tüzüğünde Öngörülen Kriterlere Göre Zararın Hesaplanmasına Temel Oluşturacak İş Görememezlik Oranının Sorulması Gereği )
İŞGÖREMEMEZLİK ORANI ( Adli Tıp Kurumu'ndan SSK Sağlık İşleri Tüzüğünde Öngörülen Kriterlere Göre Zararın Hesaplanmasına Temel Oluşturacak Oranının Sorulması Gereği )
FAZLADAN SARF EDİLEN GÜCE KARŞILIK GELEN ZARARIN TAZMİNİ ( Güç Kaybına Uğrayan Kişinin Aynı İşi Zarardan Önceki Durumuna ve Diğer Kişilere Göre Daha Fazla Bir Güç ( Efor ) Harcayarak Yapması Halinde İsteyebileceği )
KAZADAN ÖNCE AYLIK ALINMASI ( Yaralanma Nedeniyle Davacının Uğradığı Güç Kaybına İlişkin Tazminatın Tahsilini İstemesine Engel Olmadığı )"
46Y4.HD10.3.2005E. 2004/8400 K. 2005/2430"TRAFİK KAZASINDAN KAYNAKLANAN ARAÇ HASARI ( Aracın İşleteni ve Sürücüsü Dava Edilmediği ve Müşterek-Müteselsil Sorumluluktan Bahsedilmediğine Göre Anılan Davalılar Yönünden Davalının Zararın Tamamından Sorumlu Tutulamayacağı )
TAZMİNAT TALEBİ ( Trafik Kazası - Aracın İşleteni ve Sürücüsü Dava Edilmediği ve Müşterek-Müteselsil Sorumluluktan Bahsedilmediğine Göre Anılan Davalılar Yönünden Davalının Zararın Tamamından Sorumlu Tutulamayacağı )
MÜŞTEREK MÜTESELSİL SORUMLULUK ( Yaralanan İle Ölenin İçinde Bulunduğu Aracın İşleteni ve Sürücüsü Dava Edilmediğine Göre Anılan Davalılar Yönünden Davalının Zararın Tamamından Sorumlu Tutulması HUMK.nun 74. Maddesine Aykırı Olduğu )
TALEPLE BAĞLILIK ( Yaralanan İle Ölenin İçinde Bulunduğu Aracın İşleteni ve Sürücüsü Dava Edilmediğine Göre Anılan Davalılar Yönünden Davalının Zararın Tamamından Sorumlu Tutulması HUMK.nun 74. Maddesine Aykırı Olduğu )
VEKALET ÜCRETİ ( Davanın Reddedilen Kısmı Üzerinden Davalı Yararına Hükmedilen Vekalet Ücretleri Karar Tarihinde Yürürlükte Bulunan Avukatlık Asgari Ücret Tarifesi'nin 12. Maddesindeki -300.000.000 Liradan Az Olmayacağı )"
46Y11.HD8.3.2005E. 2004/5689 K. 2005/2253"HAKSIZ EYLEMDEN DOĞAN CİSMANİ ZARAR NEDENİYLE TAZMİNAT TALEBİ ( Zararın Hesaplanmasında Hüküm Tarihindeki Asgari Ücretin Esas Alınacağı )
CİSMANİ ZARAR NEDENİYLE TAZMİNAT TALEBİ ( Trafik Kazası Sonucu Davacının Eşinin Ölmesi - Zararın Hesaplanmasında Hüküm Tarihindeki Asgari Ücretin Esas Alınacağı )
DESTEKTEN YOKSUN KALMA TAZMİNATI TALEBİ ( Trafik Kazası Sonucu Davacının Eşinin Ölümü - Zararın Hesaplanmasında Hüküm Tarihindeki Asgari Ücretin Esas Alınacağı )
ASGARİ ÜCRETTEKİ ARTIŞLARIN ZARARIN HESAPLANMASINDA GÖZÖNÜNDE BULUNDURULMASI GEREĞİ ( Trafik Kazası Sonucu Eşi Ölen Davacının Destekten Yoksunluk Tazminatı Talebi )
TRAFİK KAZASI SONUCU ÖLÜM NEDENİYLE DESTEKTEN YOKSUN KALMA TAZMİNATI TALEBİ ( Zararın Tesbitinde Hüküm Tarihindeki Asgari Ücretin Esas Alınması Gereği )"
46Y4.HD2.3.2005E. 2004/7045 K. 2005/747"HAKSIZ EYLEM NEDENİYLE TAZMİNAT TALEBİ ( Davacının Tedavi Giderlerini Bağ-Kur'a Faiziyle Birlikte Ödemesi Nedeniyle Davalıdan Bu Faizi İsteyemeyeceği - Davacının Kendi Kusuru İle Faiz Ödenmesine Neden Olduğu )
İSTEĞE BAĞLI SİGORTANIN SONA ERMESİ NEDENİYLE BAĞ-KUR'UN TEDAVİ GİDERLERİNİ FAİZİYLE İSTEMESİ ( Davacının Bundan Kendisi Sorumlu Olması - Haksız Eylemden Doğan Tazminat Davasında Bu Faizi Davalıdan İsteyemeyeceği )
FAİZ VE YARGILAMA GİDERLERİNDEN SORUMLULUK ( Haksız Eylemden Doğan Tazminat Davasında Davacının Kendi Kusuru İle Bağ-Kur'a Ödediği Faizi Davalıdan İsteyemeyeceği - Davalının Yargılama Giderlerinden Sorumlu Tutulabileceği )
YARALANMA NEDENİYLE OLUŞAN TEDAVİ GİDERLERİ ( Davacının Kendi Kusuru İle Bağ-Kur'a Ödediği Faizi Davalıdan İsteyemeyeceği - Davalının Yargılama Giderlerinden Sorumlu Tutulabileceği )"
46YHGK23.2.2005E. 2005/21-71 K. 2005/102"MADDİ VE MANEVİ TAZMİNAT ( İş Kazası - Belirlenirken Maluliyet Oranı Kusur Oranı vb. İndirildikten Sonra Sosyal Sigortalar Tarafından Bağlanan Peşin Sermaye Değerinin İndirilmesi Gerektiği )
KURUMCA KARŞILANAMAYAN ZARARIN GİDERİLMESİ ( Sosyal Sigortalar Tarafından Bağlanan Peşin Sermaye Değerinin İndirilmesi Gerektiği - Maddi ve Manevi Tazminat Davası )
TAZMİNATIN HESAPLANMASI ( İş Kazası Sonucu Oluşan Maddi Zarar - Belirlenirken Maluliyet Oranı Kusur Oranı vb. İndirildikten Sonra Sosyal Sigortalar Tarafından Bağlanan Peşin Sermaye Değerinin İndirilmesi Gerektiği )"
46Y11.HD22.2.2005E. 2004/6059 K. 2005/1538"TRAFİK KAZASI ( Maddi ve Manevi Tazminat - Davacıdaki Arızanın Uzuv Zaafı Niteliğinde Olup Olmadığının ve Bu Durumun Ortaya Çıkmasında Davacının İhmali Hareketinin Bulunup Bulunmadığı Adli Tıp Kurumu Raporuyla Tespiti Gereği )
MADDİ VE MANEVİ TAZMİNAT ( Davacıdaki Arızanın Uzuv Zaafı Niteliğinde Olup Olmadığının ve Bu Durumun Ortaya Çıkmasında Davacının İhmali Hareketinin Bulunup Bulunmadığı Adli Tıp Kurumu Raporuyla Tespiti Gereği )
UZUV ZAAFI ( Arızanın Bu Nitelikte Olup Olmadığının ve Bu Durumun Ortaya Çıkmasında Davacının İhmali Hareketinin Bulunup Bulunmadığı Adli Tıp Kurumu Raporuyla Tespiti Gereği - Trafik Kazası Nedeniyle Maddi ve Manevi Tazminat )
ADLİ TIP KURUMU RAPORU ( Davacıdaki Arızanın Uzuv Zaafı Niteliğinde Olup Olmadığının ve Bu Durumun Ortaya Çıkmasında Davacının İhmali Hareketinin Bulunup Bulunmadığı Tespiti Gereği - Trafik Kazası Nedeniyle Maddi ve Manevi Tazminat )"
46Y11.HD17.2.2005E. 2004/4715 K. 2005/1379"TEDAVİ GİDERLERİ ( Evraklarının Dosyaya Getirtilmesi Dosyanın Adli Tıp Kurumuna Sevki İle Davacıda Mevcut Rahatsızlığın Kaç Sene Öncesine Dayandığının ve Bu Durumun Sigortalıca Bilinip Bilinemeyeceği Hususunda Bilirkişi Raporu Alınması Gereği )
BİLİRKİŞİ RAPORU ( Tedavi Giderleri Talebi - Tedavi Evraklarının Dosyaya Getirtilmesi Dosyanın Adli Tıp Kurumuna Sevki İle Davacıda Mevcut Rahatsızlığın Kaç Sene Öncesine Dayandığının ve Bu Durumun Sigortalıca Bilinip Bilinemeyeceği Hususunda Bilirkişi Raporu Alınması Gereği )"
46Y11.HD15.2.2005E. 2005/915 K. 2005/1228"TAZMİNAT TALEBİ ( Trenle Yolculuk Sırasında Peronla Tren Arasına Düşerek Bacağı Kesilen ve Hafıza Kaybına Uğrayan Davacının )
TRENLE YOLCULUK YAPARKEN PERONLA TREN ARASINA DÜŞEREK BACAĞI KESİLEN VE HAFIZA KAYBINA UĞRAYAN DAVACI ( Devlet Demiryollarından Tazminat Talebi )
SÜREKLİ KISMİ İŞGÖREMEZLİK TAZMİNATI VE MANEVİ TAZMİNAT TALEBİ ( Trenle Yolculuk Sırasında Peronla Tren Arasına Düşerek Bacağı Kesilen ve Hafıza Kaybına Uğrayan Davacının )"
46Y4.HD10.2.2005E. 2004/7199 K. 2005/1118"HAKSIZ EYLEM SONUCU UĞRANILAN ZARAR ( Diğer Davacıların Manevi Zarar Gördüğü Benimsenerek Onlar Yararına Takdir Edilecek Uygun Bir Miktar Manevi Tazminata Hükmedilmemiş Olması Hatalı Olduğu )
MANEVİ TAZMİNAT ( Haksız Eylem Sonucu Uğranılan Zarar - Diğer Davacıların Manevi Zarar Gördüğü Benimsenerek Onlar Yararına Takdir Edilecek Uygun Bir Miktar Manevi Tazminata Hükmedilmemiş Olması Hatalı Olduğu )"
46Y11.HD9.12.2004E. 2004/2329 K. 2004/12116"TAŞIMA SÖZLEŞMESİ ( Trafik Kazası Nedeniyle Maddi Ve Manevi Tazminat Talebi - Trafik Sigorta Poliçesi Getirtilerek İsteme Konu Maddi Tazminat Dilimlerinden Poliçedeki Daimi Maluliyet Tedavi Gideri Ve Geçici İş Göremezlik Teminat Limitlerinin Belirlenmesi Gereği )
MADDİ VE MANEVİ TAZMİNAT DAVASI ( Trafik Sigorta Poliçesi Getirtilerek İsteme Konu Maddi Tazminat Dilimlerinden Poliçedeki Daimi Maluliyet Tedavi Gideri Ve Geçici İş Göremezlik Teminat Limitlerinin Belirlenmesi Gereği )
SİGORTA POLİÇELERİN GETİRTİLMEMESİ ( İsteme Konu Maddi Tazminat Kaleminden Hangi Teminat Çerçevesinde Davalının Sorumlu Tutulduğunun Anlaşılamayacağı - Trafik Kazası Nedeniyle Maddi Ve Manevi Tazminat Talebi )
VEKALET ÜCRETİ ( Davacı İstemini Davalı Sigorta Şirketleri Yönünden Maddi Tazminatla Sınırlandırmasına Rağmen Mahkemece Manevi Tazminat İstemi Sanki Davalı Sigorta Şirketleri Yönünden Reddedilmiş Gibi Bu Davalılar Lehine Hükmedilmesinin Doğru Olmadığı )"
46Y11.HD14.10.2004E. 2004/660 K. 2004/9846"TRAFİK KAZASI SONUCU ÖLÜM NEDENİYLE TAZMİNAT TALEBİ ( Zarar Hesaplanırken Artan Asgari Ücret Re'sen Dikkate Alınarak Hüküm Kurulması Gereği )
TAZMİNAT TALEBİ ( Trafik Kazası Sonucu Ölüm Nedeniyle - Mahkemece Zarar Hesaplanırken Hüküm Tarihine En Yakın Asgari Ücretin Esas Alınması Gereği )
ZARAR HESAPLAMASINDA HÜKÜM TARİHİNE EN YAKIN ASGARİ ÜCRETİN ESAS ALINMASI GEREĞİ ( Trafik Kazası Sonucu Ölüm Nedeniyle Açılan Tazminat Davasında )
ASGARİ ÜCRETTEKİ EN SON ARTIŞIN GÖZÖNÜNDE BULUNDURULMASI GEREĞİ ( Trafik Kazası Sonucu Ölüm Nedeniyle Açılan Tazminat Davasında Zararın Hesaplanması Usulü )"
46Y21.HD12.10.2004E. 2004/7811 K. 2004/8395"İŞ KAZASI ( Sonucu Maluliyete Dayalı Maddi Tazminat Talebi - İşçinin Olay Tarihindeki Bakiye Ömrüne Göre Aktif ve Pasif Dönemde Elde Edeceği Kazançlar Toplamına Göre Belirleneceği )
MADDİ TAZMİNAT TALEBİ ( İş Kazası Sonucu Maluliyet - İşçinin Olay Tarihindeki Bakiye Ömrüne Göre Aktif ve Pasif Dönemde Elde Edeceği Kazançlar Toplamına Göre Belirleneceği )
MALULİYET ( İş Kazası - Maddi Tazminat Talebinin İşçinin Olay Tarihindeki Bakiye Ömrüne Göre Aktif ve Pasif Dönemde Elde Edeceği Kazançlar Toplamına Göre Belirleneceği )
AKTİF VE PASİF DÖNEM ( İş Kazası Sonucu Maluliyete Dayalı Maddi Tazminat - 60 Yaşa Kadar Aktif Sonraki Dönemin ise Pasif Dönem Olduğu )"
46Y21.HD28.9.2004E. 2004/6900 K. 2004/7750"İŞ KAZASI SONUCU ÖLÜM NEDENİYLE TAZMİNAT TALEBİ ( Tazminat Hesabında Hüküm Tarihine En Yakın Asgari Ücretin Esas Alınması Mecburiyeti )
TAZMİNAT TALEBİ ( İş Kazası Sonucu Ölüm Nedeniyle - Tazminatın Hesaplanmasında Hüküm Tarihine En Yakın Asgari Ücretin Esas Alınması Mecburiyeti )
HÜKÜM TARİHİNE EN YAKIN TARİHLİ ASGARİ ÜCRETİN ESAS ALINMASI GEREĞİ ( İş Kazası Sonucu Ölüm Nedeniyle Hükmedilecek Tazminatın Hesaplanmasında )
ASGARİ ÜCRET MİKTARINDAKİ ARTIŞIN GÖZÖNÜNDE BULUNDURULMASI GEREĞİ ( İş Kazası Sonucu Ölüm Nedeniyle Hükmedilecek Tazminatın Hesaplanmasında )"
46Y11.HD21.9.2004E. 2003/12164 K. 2004/8663"OTOBÜSTE YOLCU OLARAK BULUNAN DAVACILARIN TRAFİK KAZASI SONUCU YARALANMASI ( Yolcu Taşıma Sözleşmesinden Kaynaklanan Davalarda Zamanaşımı Süresi - Yurtdışında Tedavi Gören Yaralılara Yabancı Para Üzerinden Sigorta Şirketince Yapılan Tedavi Giderinin Yabancı Para Üzerinden Tazmininin İstenebileceği )
ZAMANAŞIMI SÜRESİ ( Yolcu Taşıma Sözleşmesinden Kaynaklanan Davalarda - Otobüste Yolcu Olarak Bulunduğu Sırada Trafik Kazası Geçirerek Yaralanan Davacıların Tazminat Talebi )
YOLCU TAŞIMA SÖZLEŞMESİNDEN KAYNAKLANAN TAZMİNAT DAVASI ( Zamanaşımı Süresi - Otobüste Yolcu Olarak Bulunduğu Sırada Trafik Kazası Geçirerek Yaralanan Davacıların Yurtdışındaki Tedavileri Nedeniyle Sigortaca Yapılan Masrafların Yabancı Para Üzerinden İstenebileceği )
TRAFİK KAZASI SONUCU YARALANAN OTOBÜS YOLCULARININ YURTDIŞINDA TEDAVİ GÖRMESİ ( Sigorta Şirketince Döviz Üzerinden Yapılan Harcamaların Dövizle Tazmininin İstenebileceği - Yolcu Taşıma Sözleşmesinden Kaynaklanan Davalarda Zamanaşımı Süresi )
YABANCI PARA ÜZERİNDEN YAPILAN HARCAMALARIN YABANCI PARA CİNSİNDEN TAZMİNİNİN TALEP EDİLEBİLECEĞİ ( Yolcu Taşıma Sözleşmesiyle Otobüste Yolcuyken Trafik Kazası Geçirip Yaralanan Davacılara Diğer Davacı Sigorta Şirketince Yapılan Masrafların İşletenden Tahsili Talebi )"
46Y13.HD7.6.2004E. 2004/806 K. 2004/8810"MANEVİ TAZMİNAT DAVASI ( Davalıların Asılsız İddialarla Davacı Tarafın Bozuk Motorin Satıldığını İddia Ederek Şikayetçi Olmaları Nedeniyle )
TİCARİ İTİBARIN SARSILMASI ( Motorinin TSE Standartlarına Uymadığının Bildirilmesi Üzerine Şikayetçi Olunmasının Manevi Şahsiyeti Zedelememesi )
VEKALET ÜCRETİ ( Manevi Tazminat İsteminin Kısmen Reddi Durumunda Karşı Taraf Yararına Hükmedilecek Ücretin Davacı Vekili Lehine Belirlenen Ücreti Geçememesi )
HAKSIZ ŞİKAYET NEDENİYLE TAZMİNAT ( Motorinin TSE Standartlarına Uymadığının Bildirilmesi Üzerine Şikayetçi Olunmasının Manevi Şahsiyeti Zedelememesi )"
46Y4.HD1.6.2004E. 2003/14540 K. 2004/7006"MADDİ VE MANEVİ TAZMİNAT ( Davalıya Ait Fabrikada Deprem Sonrası Meydana Gelen Kimyasal Madde Sızıntısı Nedeniyle Vücutta Oluşan Biyolojik Belirtiler Nedeniyle )
MÜCBİR SEBEP ( Tehlike Arzeden Bir Tesisin Depreme Dayanıksız Zeminde Yapılması-Yapım Malzemesi ile Boruların Depremden Etkilenmeyecek Düzeyde Yapılmamış Olması Nedeniyle Zarardan Davalının Sorumlu Olması )
DEPREM SONUCU OLUŞAN HASARDAN SORUMLULUK ( Davalı Şirketin Tehlike Arzeden Kimyasal Bir İşletme Olması Nedeniyle Doğal Olayları da Dikkate Alarak Yapısını sağlam Şekilde Yapmamış Olmasından Dolayı Sorumluluğu )
KİMYASAL MADDE ÜRETEN FİRMANIN DEPREM SONUCU SORUMLULUĞU ( İşletmenin Yeri Konusunda Deprem Riski Göz Önüne Alınmadan Yer Belirlendiğinden Firmanın Deprem Sonucu Oluşan Zararlardan Sorumlu Olması )
İLLİYET BAĞI ( Davalının Sahip Olduğu Tesisin Deprem ve Benzeri Olayların Meydana Getireceği Zararlar Gözetilmeden Yapılmış Olması Nedeniyle Uğranılan Zararla Olay Arasında İlliyet Bağının Bulunması )"
46Y21.HD13.5.2004E. 2004/3980 K. 2004/4846"İŞ KAZASI NEDENİYLE MANEVİ TAZMİNAT TALEBİ ( 45 Gün İş ve Gücünden Kalır Şekilde ve % 0 Oranında İş Göremezlik - Sigortalının Anne ve Babasının Ruhsal ve Sinirsel Sağlık Bütünlüğünün Ağır Bir Şekilde Bozulduğunu Söylemenin Mümkün Olamayacağı )
MANEVİ TAZMİNAT ( Sigortalının Anne ve Babasının Ruhsal ve Sinirsel Sağlık Bütünlüğünün Ağır Bir Şekilde Bozulduğunu Söylemenin Mümkün Olamayacağı - İş Kazası/45 Gün İş ve Gücünden Kalır Şekilde ve % 0 Oranında İş Göremezlik )
SİGORTALININ ANNE VE BABASININ MANEVİ TAZMİNAT TALEBİ ( İş Kazası/45 Gün İş ve Gücünden Kalır Şekilde ve % 0 Oranında İş Göremezlik - Ruhsal ve Sinirsel Sağlık Bütünlüğünün Ağır Bir Şekilde Bozulduğunu Söylemenin Mümkün Olamayacağı )
CİSMANİ ZARARIN AĞIR OLMAMASI ( İş Kazası/45 Gün İş ve Gücünden Kalır Şekilde ve % 0 Oranında İş Göremezlik - Sigortalının Anne ve Babasının Manevi Tazminat Taleplerinin Reddi Gereği )"
46Y4.HD5.5.2004E. 2003/16422 K. 2004/6002"YARALAMA NEDENİYLE TAZMİNAT TALEBİ ( Davacının Çalışamadığı Süreye İlişkin Zararla Müşteri Kaybı Nedeniyle Uğranılan Zarar İçin Maddi Tazminat Miktarının Tesbiti Usulü - Yaralanan Davacının Babasının Manevi Tazminat Talebinin Kabulü Gereği )
TAZMİNAT TALEBİ ( Bıçakla Yaralama Eylemi Nedeniyle Çalışılamayan Süreye İlişkin Zarar ve Meydana Gelen Müşteri Kaybı Nedeniyle Maddi Tazminatın Hesaplanması Usulü - Mağdurun Babasının Manevi Tazminat Talep Edebileceği )
MÜŞTERİ KAYBI NEDENİYLE TAZMİNAT TALEBİ ( Bıçakla Yaralanan Davacının Müşteri Kaybına Uğrayıp Uğramadığının Araştırılması Gereği )
BIÇAKLA YARALAMA NEDENİYLE TAZMİNAT TALEBİ ( Davacının Çalışamadığı Süreye İlişkin Zararla Müşteri Kaybı Nedeniyle Uğranılan Zarar İçin Maddi Tazminat Miktarının Tesbiti Usulü - Yaralanan Davacının Babasının Manevi Tazminat Talebinin Kabulü Gereği )
MANEVİ TAZMİNAT TALEBİ ( Bıçakla Yaralama Eylemi Nedeniyle Mağdurun Babasının Tazminat Talep Hakkının Bulunması )"
46YHGK14.4.2004E. 2004/4-200 K. 2004/227"MADDİ VE MANEVİ TAZMİNAT ( Cismani Zarara Dayanan - Kısmi Dava Olarak Açılmaması/Islah Suretiyle Dava Olunan Miktarın Artırılmasına Yasaca Olanak Bulunmadığı )
CİSMANİ ZARARA DAYANAN MADDİ VE MANEVİ TAZMİNAT ( Kısmi Dava Olarak Açılmaması - Islah Suretiyle Dava Olunan Miktarın Artırılmasına Yasaca Olanak Bulunmadığı )
FAZLAYA İLİŞKİN HAKLARIN SAKLI TUTULMAMASI ( Davacının Zımnen Feragat Etmiş Sayılacağı - Islahla Bu Feragat Veya Başka Bir Görüşe Göre Kesin Hüküm Sonucunu Ortadan Kaldırabilmenin Mümkün Olmadığı )
KISMİ DAVA ( Açmamış "Fazlaya İlişkin Haklarını Saklı Tutmamış" Bulunan Davacının Fazlaya İlişkin Haklarından Zımnen Feragat Etmiş Sayılacağı - Cismani Zarara Dayanan Tazminat Davası )
ISLAH ( Cismani Zarara Dayanan Tazminat Davası - Kısmi Dava Olarak Açılmaması/Islah Suretiyle Dava Olunan Miktarın Artırılmasına Yasaca Olanak Bulunmadığı )
DAVADAN FERAGAT ( Cismani Zarara Dayanan Tazminat Davası - Kısmi Dava Olarak Açılmaması/Fazlaya İlişkin Haklarını Saklı Tutmamış Bulunan Davacının Zımnen Feragat Etmiş Sayılacağı )"
46Y11.HD1.4.2004E. 2003/7309 K. 2004/1880"TRAFİK KAZASINDAN KAYNAKLANAN TAZMİNAT DAVASI ( Davalıya Ait Aracın Davacıya Ait Araca Çarpması Sonucu Oluşan Hasar Nedeniyle )
ZORUNLU MALİ MESULİYET SİGORTASI ( Hükmolunan Tazminatın Sigorta Bedelini Geçmesi Halinde Vekalet Ücreti ve Yargılama Masraflarının Sigorta Bedelinin Tazminata Oranı Dahilinde Ödenmesi )
SİGORTACININ SORUMLULUĞU ( Hükmolunan Tazminatın Sigorta Bedelini Geçmesi Halinde Vekalet Ücreti ve Yargılama Masraflarının Sigorta Bedelinin Tazminata Oranı Dahilinde Ödenmesi )
YARGILAMA GİDER VE VEKALET ÜCRETİNDEN SORUMLULUK ( Sigortacının Sorumlu Olması-Ancak Hükmolunan Tazminatın Sigorta Bedelini Geçmesi Halinde Bu Masrafların Sigorta Bedelinin Tazminata Oranı Dahilinde Ödenmesi )"
46Y4.HD31.3.2004E. 2003/14455 K. 2004/4104"TRAFİK KAZASI SONUCU YARALANMA ( Tazminat Davasında Sigortadan Yapılan Ödemenin Mahsubu Gereği - Davanın Kabul Edilen Kısmı Üzerinden Davalı Vekili Lehine Vekalet Ücretine Hükmedilmesi Gereği )
TAZMİNAT TALEBİ ( Trafik Kazası Sonucu Yaralanma Nedeniyle - Sigorta Tarafından Yapılan Ödemenin Denkleştirme İlkesi Gereği Mahsubu Gereği )
SİGORTA TARAFINDAN YAPILAN ÖDEMELERİN MAHSUBU GEREĞİ ( Trafik Kazası Sonucu Yaralanma Nedeniyle Açılan Tazminat Davasında )
DENKLEŞTİRİCİ ADALET İLKESİ ( Trafik Kazası Sonucu Yaralanma Nedeniyle Açılan Tazminat Davasında Sigorta Tarafından Yapılan Ödemelerin Mahsubu Gereği )
VEKALET ÜCRETİNE HÜKMEDİLMESİ GEREĞİ ( Davanın Reddedilen Kısmı İçin Davalı Lehine )
DAVANIN KISMEN KABULÜ ( Reddedilen Kısım İçin Davalı Lehine Vekalet Ücretine Hükmedilmesi Gereği )"
46Y21.HD23.3.2004E. 2004/1754 K. 2004/2769"İŞ KAZASI ( Eşin Ömür Boyu %100 Felç Kalmasının Eşin ve Çocukların Ruh ve Sinir Bütünlüğünü Ağır Biçimde İhlal Ettiğinden Manevi Tazminat İsteyebileceği - Ruh Bütünlüğünün İhlalinin Cismani Zarar Olarak Kabulü Gereği )
MANEVİ TAZMİNAT ( Mağdurun İş Kazası Sonucu Felç Olmasının Eşin ve Çocukların Ruhsal ve Sinirsel Sağlık Bütünlüğünü Ağır Biçimde İhlal Ettiğinin Kabulü Gereği - Eş ve Çocukların Manevi Tazminat İsteyebileceği )
CİSMANİ ZARAR ( Ruhsal Bütünlüğün İhlali Sinir Bozukluğu veya Hallerinin de Cismani Zarar Olarak Kabul Edilmesi Gerektiği - İş Kazası Sonucu Felç Olan Kocanın Eşinin ve Çocuklarının da Manevi Tazminat İsteyebileceği )
AVUKATLIK ÜCRETİ ( Maddi Tazminatın Reddedilen Kısmı Mahkemece Uygulanan Takdiri İndirimlerle Kat Sayı Artışları Sonucu Değişen Sigorta Tahsilleri Peşin Sermaye Değerinin İndirilmesinden Kaynaklandığında Davalı Yararına Hükmedilmeyeceği )"
46Y4.HD15.3.2004E. 2004/2187 K. 2004/3204"MADDİ TAZMİNAT ( Davacının Taşınmazı İçinden Geçen Davalıya Ait Petrol Boru Hattındaki Sızıntıdan Kaynaklanan Zararın Tazmini Talebi )
PETROL BORU HATTI DOLAYISIYLA TAŞINMAZA VERİLEN ZARARIN TAZMİNİ ( Davacının Taşınmazında Petrol Türevine Rastlandığı Takdirde Zararın Tazminine Hükmedilmesi )
BİLİRKİŞİ RAPORLARI ARASINDAKİ ÇELİŞKİNİN GİDERİLMESİ ( Toprakta Yapılan İncelemede Farklı Fakültelerin Verdiği İçeriği Farklı Raporlar Arasındaki Çelişki Giderilerek Sonucuna Göre Karar verilmesi )"
46Y11.HD9.3.2004E. 2003/7829 K. 2004/2324"TREN KAZASI SONUCU MALULİYET ( Protez Bedelinin Tahsili Talebi - Davacının Daha Önceki Tazminat Talepleri Sırasında Bu Kalemi İstememesinin Davalının Sorumluluğunu Ortadan Kaldırmayacağı )
PROTEZ BEDELİNİN TAHSİLİ TALEBİ ( Tren Kazası Sonucu Bacağını Kaybeden Davacının Daha Öncki Tazminat Davasında Bu Kalemi İstememiş Olmasının Hak Kaybına Yol Açmayacağı )
TAZMİNAT TALEBİ ( Tren Kazası Sonucu Bacağını Kaybeden Davacının Daha Önce Açtığı Davada Protez Bedelini Talep Etmemiş Olmasının Davalının Sorumluluğunu Ortadan Kaldırmayacağı )
VELAYETEN AÇILAN DAVA ( Davacının Dava Tarihinde Reşit Olması Nedeniyle Babasından Alınan Vekaletnameye Dayanarak Dava Açılamaması - Davacıdan Vekaletname Alınarak Taraf Teşkilinin Sağlanması Zorunluluğu )
BİLİRKİŞİ KURULUNDA ORTOPEDİ UZMANI BULUNMASI ZORUNLULUĞU ( Trafik Kazası Sonucu Sakat Kalan Davacıya Takılacak Protezlerin Periyotlarının Tesbitinde )
REŞİT KİŞİNİN DAVACISI OLDUĞU DAVA ( Velayetin Sona Ermesi Nedeniyle Davacının Babası Tarafından Verilen Vekaletnamenin Dava Açılması İçin Yeterli Olmaması - Davacıdan Vekaletname Alınarak Davaya Devam Edilmesi Gereği )"
46Y21.HD23.2.2004E. 2004/24 K. 2004/1413"TAZMİNAT DAVASI ( İş Kazası Sonucu Ölen Kişi Nedeniyle Manevi Tazminat İstemi Nedeniyle )
CİSMANİ ZARAR ( Manevi Tazminat İsteme Hakkı Doğrudan Doğruya Cismani Zarara Uğrayan Kişiye Ait Olmakla Birlikte Bir Kişinin Cismani Zarara Uğraması Durumunda Onun Çok Yakınları da Manevi Zarar Görmüşse Bu Kişilerinde Tazminat İsteyebilmesi )
MANEVİ TAZMİNAT ( İsteme Hakkının Doğrudan Doğruya Cismani Zarara Uğrayan Kişiye Ait Olmakla Birlikte Bir Kişinin Cismani Zarara Uğraması Durumunda Onun Çok Yakınları da Manevi Zarar Görmüşse Bu Kişilerinde Tazminat İsteyebilmesi )
YAKINLARIN MANEVİ TAZMİNAT İSTEMESİ ( Bir Kişinin Cismani Zarar Uğraması Durumunda Onun Çok Yakınlarının da Aynı Eylem Nedeniyle Ruhsal ve Sinirsel Bütünlüğü Bozulmuşsa Bu Kişilerin de Manevi Tazminat İsteyebilmesi )
İLLİYET BAĞI ( Cismani Zarara Uğrayanın Yakınlarında Manevi Tazminat İstemesinde Bu Durumda Olanların Zararları ile Haksız Eylem Arasında Uygun İlliyet Bağının Mevcut Olduğundan Doğrudan Zarara Uğramanın Söz Konusu Olması )"
46Y11.HD12.2.2004E. 2003/6318 K. 2004/1185"TAŞIMA SÖZLEŞMESİ ( Maddi Ve Manevi Tazminat - Maluliyeti Sebebiyle Zarar Gören Davacının Bakıcıya İhtiyacı Olup Olmadığı İyileşme Süresi Bakıcıya Ödemeleri Gösteren Makbuzlar Dikkate Alınarak Bilirkişi İncelemesi Yaptırılarak Karar Verileceği )
TRAFİK KAZASI MADDİ VE MANEVİ TAZMİNAT ( Maluliyeti Sebebiyle Zarar Gören Davacının Bakıcıya İhtiyacı Olup Olmadığı İyileşme Süresi Bakıcıya Ödemeleri Gösteren Makbuzlar Dikkate Alınarak Bilirkişi İncelemesi Yaptırılarak Karar Verileceği - Taşıma Sözleşmesi )
MALULİYET NEDENİYLE BAKICI MASRAFI ( Taşıma Sözleşmesinden Kaynaklanan Maddi Ve Manevi Tazminat İstemi - Bakıcıya İhtiyacı Olup Olmadığı İyileşme Süresi Bakıcıya Ödemeleri Gösteren Makbuzlar Dikkate Alınarak Bilirkişi İncelemesi Yaptırılarak Karar Verileceği )"
46Y21.HD1.12.2003E. 2003/9485 K. 2003/9701"TAZMİNAT DAVASI ( Davacıların Maluliyetiyle Sonuçlanan Kazanın İş Kazası Olduğunun Tespitiyle Maluliyetinden Doğan Maddi ve Manevi Tazminatın Ödetilmesi için Açmış Oldukları Dava )
İŞ KAZASI ( Davacıların Maluliyetle Sonuçlanan Kazanın İş Kazası Olduğunun Tespitini Talep Etmesi )
MANEVİ TAZMİNAT İSTEME HAKKI ( BK Hükümlerine Göre Kural Olarak Doğrudan Doğruya Cismani Zarara Uğrayan Kişi Dışında Yansıma Yoluyla Aynı Eylem Nedeniyle Dava Açamaması )
YANSIMA YOLUYLA ZARARA UĞRAMA ( BK Hükümlerine Göre Kural Olarak Doğrudan Doğruya Cismani Zarara Uğrayan Kişi Dışında Yansıma Yoluyla Aynı Eylem Nedeniyle Dava Açamaması )
İSTİSNA ( Cismani Zararın Çok Büyük Olması ve Bu Zarar Nedeniyle Ruhsal Bunalıma Giren Yakınların Manevi Tazminat Açacaklarının Yargıtay İçtihatlarında Kabul Edilmiş Olması )
İLLİYET BAĞI ( Dava Konusu Olayda Haksız Eylem İle Davacıların Zararı Arasında Uygun İlliyet Bağının Bulunmadığının Yerel Mahkemece Dikkate Alınmasının Gerekmesi )"
46Y4.HD30.10.2003E. 2003/7250 K. 2003/12479"MADDİ TAZMİNAT ( Kaybedilen Kredi Kartı Nedeniyle 3. Kişiye Alışveriş Yaptırılması Sonucu Uğranılan Zarar Nedeniyle )
KREDİ KARTININ KAYBI DOLAYISIYLA TAZMİNAT TALEBİ ( Davacının Kaybettiği Kredi Kartı ile Üçüncü Kişinin Yaptığı Harcamanın Satış Yapandan Talep Edilebilmesi )
ÖZEN EKSİKLİĞİ NEDENİYLE ZARARDAN İNDİRİM YAPILMASI ( Davacının Kredi Kartı Kullanımında Beklenen Özeni Göstermemesi Nedeniyle Oluşan Zarardan İndirim Yapılmasının Gerekmesi )"
46Y4.HD25.9.2003E. 2003/5084 K. 2003/10626"TAZMİNAT DAVASI ( Otelde Resepsiyon Memuru Olarak Çalışan Davacının Çalışmadığı Süre İçerisinde Mahrum Kaldığı Bahşiş Gelirlerininde Dikkate Alınmasının Gerekmesi )
KAZANÇ KAYBI ( Kişinin Tüm Gelirlerini Kapsaması Nedeniyle Davacının Mahrum Kaldığı Bahşişlerinde Tazminat Davasında Hesaplanmasının Gerekmesi )
TAZMİNATIN HESAPLANMASI ( Otelde Resepsiyon Memuru Olarak Çalışan Davacının Çalışmadığı Süre İçerisinde Mahrum Kaldığı Bahşiş Gelirlerininde Dikkate Alınmasının Gerekmesi )"
46Y4.HD22.9.2003E. 2003/4787 K. 2003/10329"MADDİ VE MANEVİ TAZMİNAT DAVASI ( Kazanç Kaybının Hesaplanmasında 45 Günlük İşgöremezlik Süresi Değil Davacının İyileşme Süresi Olan 90 Günün Esas Alınmasının Gerekmesi )
KAZANÇ KAYBININ HESAPLANMASI ( Davacının İyileşme Süresi Olan 90 Günün Esas Alınmasının Gerekmesi )
TAZMİNAT MİKTARININ HESAPLANMASI ( Kazanç Kaybının Hesaplanmasında 45 Günlük İşgöremezlik Süresi Değil Davacının İyileşme Süresi Olan 90 Günün Esas Alınmasının Gerekmesi )"
46Y4.HD15.9.2003E. 2003/4690 K. 2003/9983"RÜCUEN TAZMİNAT DAVASI ( Davalının Sorumluluğu Haksız Eylemden Kaynaklandığı ve Zararda Bu Tarihte Doğmuş Olacağına Göre Sorumluluğun Kapsamının Olay Tarihi Esas Alınarak Belirlenmesi )
SORUMLULUĞUN KAPSAMI ( Davalının Sorumluluğu Haksız Eylemden Kaynaklandığı ve Zararda Bu Tarihte Doğmuş Olacağına Göre Sorumluluğun Kapsamının Olay Tarihi Esas Alınarak Belirlenmesi )
İŞTEN KALMA SÜRESİ ( Yaralanan Polis Hakkında Doktorların Verdikleri Roporların Farklı Olması Nedeniyle Bu Çelişkinin Adli Tıp Kurumu Raporu İle Giderilmesinin Gerekmesi )
GECİKME NEDENİYLE ARTAN TAZMİNAT ( Davalının Kusurundan Kaynaklanmayan Gecikme Nedeniyle Artan Tazminat Miktarından Sorumlu Olup Olmadığının Ayrıca Değerlendirilmesinin Gerekmesi )"
46Y4.HD17.6.2003E. 2003/4755 K. 2003/7875"TAZMİNAT DAVASI ( Davanın Haksız Eylemden Kaynaklanan Destekten Yoksun Kalma Tazminatı ile Manevi Tazminata İlişkin Olması )
TARAF EHLİYETİ ( Olayın Tarafı Olan Şirketin Ayrı Bir Tüzel Kişiliği Olduğundan Belediyenin Bu Tüzel Kişiliği Temsil Yetkisinin Olmaması )
TÜZEL KİŞİLERİN DAVA EHLİYETİ ( Olayın Tarafı Olan Şirketin Ayrı Bir Tüzel Kişiliği Olduğundan Belediyenin Bu Tüzel Kişiliği Temsil Yetkisinin Olmaması )
DESTEKTEN YOKSUN KALMA TAZMİNATI ( Davanın Haksız Eylemden Kaynaklanan Destekten Yoksun Kalma Tazminatı ile Manevi Tazminata İlişkin Olması )"
46Y4.HD10.4.2003E. 2002/14204 K. 2003/4435"MANEVİ TAZMİNAT ( Davalıya Ait Olan Üsta Kattaki Dairenin Onarımı Esnasında Verilen Rahatsızlık Nedeniyle )
DAİRE ONARIMI NEDENİYLE VERİLEN ZARARIN TAZMİNİ ( Davalının Eğer Bir Komşu İçin Katlanabilir Sınırları Aşacak Derecede Onarımda Bulunmuşsa Manevi Tazminat Ödemekle Yükümlü Olması )
MANEVİ TAZMİNATA RAHATSIZLIĞIN DERECESİNE GÖRE KARAR VERİLMESİ ( Rahatsızlığın Derecesi Belirlenmeden Manevi Tazminat İsteminin Reddinin Doğru Olmaması )"
46Y4.HD1.4.2003E. 2002/13497 K. 2003/3904"MADDİ VE MANEVİ TAZMİNAT DAVASI ( Haksız Fiil Nedeniyle )
HAKSIZ FİİL NEDENİYLE MADDİ VE MANEVİ TAZMİNAT DAVASI ( Davacıların Çocuklarının Ölmesi Dolayısıyla Destekten Yoksun Kalma Tazminatı Talep Etmesi )
DESTEKTEN YOKSUN KALMA ( Davacıların Varlıklı Olmalarının Çocuklarının Desteğine İhtiyaç Duymadıkları Anlamına Gelmeyeceği )
İSPAT ( Davalıların Davacıların Destekten Yoksun Kalmadıklarını İspat Edememiş Olması )"
46Y4.HD27.3.2003E. 2003/2612 K. 2003/3733"TAZMİNAT DAVASI ( Haksız Eylem Nedeniyle - Reşit Olup Kendisini Vekille Temsil Ettirenin Babasının Yaptığı Temyizin Geçerli Olmaması ) )
HAKSIZ EYLEM NEDENİYLE TAZMİNAT ( Reşit Olup Kendisini Vekille Temsil Ettirene Velayeten Babasının Temsil Edememesi Nedeniyle Babanın Yaptığı Temyizin Geçerli Olmaması )
VELAYET GÖREVİ OLMAYAN BABANIN YAPTIĞI TEMYİZ ( Davalı Reşit Olan Şahsın Yapmadığı Temyizin Babası Tarafından Yapılmasının Sonuç Doğurmaması )
REŞİT OLAN YARARINA VELAYETEN BABANIN TEMYİZİ NETİCESİNDE BOZULAN KARARIN DÜZELTİLEBİLMESİ ( Yetkisizin Temyizi Neticesi Bozulan Kararın Düzeltilmesi )"
46Y21.HD25.3.2003E. 2003/2421 K. 2003/2555"TAZMİNAT DAVASI ( İş Kazası Nedeniyle )
İŞ KAZASI NEDENİYLE TAZMİNAT DAVASI ( Davacının İş Kazası Sonucu Maluliyetinden Doğan Manevi Tazminatın Ödentilmesini Talep Etmesi )
MANEVİ TAZMİNAT ( Manevi Tazminat İsteme Hakkının Doğrudan Doğruya Cismani Zarara Uğrayan Kişiye Ait Olması )
CİSMANİ ZARAR ( Ruhsal Bütünlüğün İhlali Sinir Bozukluğu veya Hastalığı Gibi Hallerin Cismani Zarara Girmesinin Kabul Edilmesi )
RUHSAL VE SİNİRSEL BÜTÜNLÜK ( Ruhsal Bütünlüğün İhlali Sinir Bozukluğu veya Hastalığı Gibi Hallerin Cismani Zarara Girmesinin Kabul Edilmesi )"
46Y21.HD24.3.2003E. 2003/1871 K. 2003/2406"TAZMİNAT DAVASI ( İş Kazası Nedeniyle )
İŞ KAZASI NEDENİYLE TAZMİNAT DAVASI ( Davacının Maluliyeti Nedeniyle Uğradığı Maddi ve Manevi Zararının Tazminini Talep Etmesi )
KAZANILMIŞ HAK ( Kamu Düzenini İlgilendiren Hususlarda Kazanılmış Haktan Bahsedilememesi )
ASGARİ ÜCRET ( Hüküm Tarihine En Yakın Tarihteki Asgari Ücret Artışlarının Dikkate Alınması )
YASAL İNDİRİM ( SSK Tarafından Bağlanan Hükme En Yakın Tarihteki Sermaye Değerinin En Son Olarak İndirilmesinin Gözardı Edilmemesi )"
46Y21.HD13.3.2003E. 2003/1381 K. 2003/1965"TAZMİNAT DAVASI ( İş Kazası Sonucu Maluliyetinden Doğan Maddi Ve Manevi Tazminat İstemi )
MADDİ VE MANEVİ TAZMİNAT DAVASI ( İş Kazası Sonucu Oluşan Malüliyet Nedeniyle )
İŞ KAZASI SONUCU MALULİYETTEN DOĞAN MADDİ VE MANEVİ TAZMİNAT ( Kazadan Sonra Yapılan Ödemenin Davada En Son Hesaplanan Tazminattan İndirilmesi )
KAZADAN SONRA YAPILAN ÖDEMENİN TAZMİNATTAN İNDİRİMİ ( Açık Oransızlık Söz Konusu Olması-Ödemelerin Kısmi İfayı İçeren Makbuz Niteliğinde Kabul Edilmesi )"
46Y4.HD24.2.2003E. 2002/11606 K. 2003/1709"İTİRAZIN İPTALİ ( Davacıya Ait Kredi Kartlarının Çalınarak Davalı Şirkette Çalınan Kredi Kartı ile Alışveriş Yapılması Nedeniyle Uğranılan Zarar İçin Yapılan İcra Takibine Vaki İtiraz )
KREDİ KARTININ KAYBI DOLAYISIYLA TAZMİNAT TALEBİ ( Davacının Kaybettiği Kredi Kartı ile Üçüncü Kişinin Yaptığı Harcamanın Satış Yapandan Talep Edilebilmesi )
ÖZEN EKSİKLİĞİ NEDENİYLE ZARARDAN İNDİRİM YAPILMASI ( Davacının Kredi Kartı Kullanımında Beklenen Özeni Göstermemesi Nedeniyle Oluşan Zarardan İndirim Yapılmasının Gerekmesi )"
46Y11.HD27.1.2003E. 2002/8373 K. 2003/676"TAŞIMA SIRASINDA MEYDANA GELEN KAZA NEDENİYLE TAZMİNAT ( Olay Sırasında Davacının Yardımcı Kişinin Bakımına İhtiyaç Duyacak Şekilde Yaralanması - Yardımcı Kişi Tazminatının Asgari Ücretin Üçte Biri Oranı Üzerinden Hesaplanması Gereği )
YARDIMCI KİŞİ TAZMİNATI ( Asgari Ücretin Tamamı Üzerinden Hesaplanmasının Hatalı Olduğu - Davacı Yardımcı Kişinin Gün Boyu Yardımına Muhtaç Olmayacağından Tazminatın Asgari Ücretin 1/3'ü Oranı Üzerinden Hesaplanması Gereği )
ASGARİ ÜCRET ( Yardımcı Kişi Tazminatı - Asgari Ücretin 1/3'ü Oranından Hesaplanması Gereği )"
46Y4.HD18.11.2002E. 2002/8624 K. 2002/13018"MADDİ TAZMİNAT DAVASI ( Yoldaki Çalışma Sırasındaki İşaretleme Eksikliği Sonucu Oluşan Kaza Nedeniyle )
FERİ MÜDAHİL ( Davalılar Yanında Davaya Katılan Feri Müdahil Aleyhine Hüküm Kurulamaması )
HUSUMET EHLİYETİ ( Davalıya Destek Amacıyla Yardım Edene Zarardan Sorumlu Olmayacağından Husumet Yöneltilememesi )"
46Y11.HD10.6.2002E. 2002/2215 K. 2002/5960"YURTDIŞINDA TEDAVİ OLAN KAZAZEDELERİN DÖVİZLE TAZMİNAT TALEBİ ( Trafik Kazası Sonucu Uğranılan Zarar Kapsamına Girmesi )
TRAFİK KAZASI SONUCU UĞRANILAN ZARARIN TAZMİNİ TALEBİ ( Yurtdışında Tedavi İçin Harcanan Miktarın da Bu Kapsama Girmesi )
TAZMİNAT TALEBİ ( Trafik Kazası Sonucu Uğranılan Zarar İçin - Yurtdışında Tedavi İçin Harcanan Miktarı da Kapsaması )
ARAÇ İŞLETENİN VE MALİKİNİN MÜTESELSİL SORUMLULUĞU ( Yolcu Taşıma Sözleşmesinden Doğan Zarardan )
MÜTESELSİL SORUMLULUK ( Yolcu Taşıma Sözleşmesinden Doğan Zarardan Araç İşleteni ve Malikinin )"
46Y21.HD6.6.2002E. 2002/4712 K. 2002/5441"MADDİ VE MANEVİ TAZMİNAT ( İş Kazası Sonucu Malüliyet Nedeniyle )
İŞ KAZASI SONUCU MALÜLİYET NEDENİYLE TAZMİNAT DAVASI ( Husumet İtirazı )
HUSUMET ( TEDAŞ'ın İşlerini Yürütmesi İçin Başka Şirkete İhale Edebilmesi Nedeniyle İş Kazasından Sorumlu Olamaması )
SERMAYESİNİN TAMAMI DEVLETE AİT KURULUŞLAR ( İşletmelerinin Müessese Olarak Teşkilatlandırılabilmesi )
TİCARET SİCİLİNE KAYIT VE İLAN ( Sermayesinin Tamamı Devlete Ait Kuruluşların İşletmelerini Müessese Olarak Teşkilatlandırılabilmesi )"
46Y21.HD6.6.2002E. 2002/4698 K. 2002/5442"MADDİ TAZMİNAT ( İş Kazası Sonucu Malüliyet Nedeniyle )
İŞ KAZASI SONUCU MALÜLİYET NEDENİYLE TAZMİNAT DAVASI ( Usul Hukukunda Zorunlu Dava Arkadaşlığı Dışında Dahili Dava Suretiyle Dava Dışı Özel Veya Tüzel Kişilerin Davaya Katılamaması )
TARAF TEŞKİLİ ( Usul Hukukunda Zorunlu Dava Arkadaşlığı Dışında Dahili Dava Suretiyle Dava Dışı Özel Veya Tüzel Kişilerin Davaya Katılamaması )"
46Y21.HD28.5.2002E. 2002/3005 K. 2002/5017"MADDİ VE MANEVİ TAZMİNAT ( İş Kazası Sonucu Malüliyet Nedeniyle )
İŞ KAZASI SONUCU MALÜLİYET NEDENİYLE TAZMİNAT DAVASI ( Davacı İşçinin Sağ Gözüne Maden Parçası Kaçması Nedeniyle Uğranılan Zarar )
İLLİYET BAĞI ( Bir Olayın İş Kazası Olarak Nitelendirilmesi İçin Zararlandırıcı Olayla Meydana Gelen Araz Arasında Uygun Neden Sonuç Bağının Olmasının Gerekmesi )
SİGORTALININ EMEKLİ OLDUĞU TARİHTEN SONRA AKTİF DEVRE SONUNA KADAR ZARARI ( Zararın Asgari Ücretle Çalışacağının Kabul Edilerek Zararın Belirlenmesi )
TAZMİNATIN BELİRLENMESİ ( Malüliyet Oranı Kusur Oranı ve Kanuni Nedenler İndirildikten Sonra SSK Tarafından Bağlanan Peşin Sermaye Değerinin İndirilmesi Suretiyle Belirlenmesi )"
46Y4.HD21.5.2002E. 2002/3442 K. 2002/6111"MADDİ VE MANEVİ TAZMİNAT ( Trafik Kazası Sonucu Yaralanma Nedeniyle )
TRAFİK KAZASI NEDENİYLE TAZMİNAT DAVASI ( Olayda Hatır Taşımasının Söz Konusu Olması )
MÜTESELSİL BORÇLULAR ( Müteseselsil Borçlulardan Birinin Yaptığı Ödemenin Diğer Borçluları da Aynı Oranda Sorumluluktan Kurtarması )
HATIR TAŞIMASI ( Davacının Talep Ettiği Toplam Tazminat Miktarından İndirim Yapılmasının Gerekmesi )"
46Y4.HD11.4.2002E. 2001/13419 K. 2002/4629"TAZMİNAT DAVASI ( Elektrik Çarpması Nedeniyle Uğranılan Zararın Ödettirilmesinin İstenmesi )
ELEKTRİK ÇARPMASI SONUCU YARALANMA ( Davacı Küçüğün Vücudunda Meydana Gelen Kalıcı Yanık İzlerinin Estetik Ameliyatla Tedavi Edilip Edilemeyeceğinin Araştırılması )
MADDİ TAZMİNAT ( Estetik Ameliyatın Gerekli Olduğu Anlaşılırsa Bedelinin Belirlenerek Tazminata Eklenmesi )
MANEVİ TAZMİNAT ( Çocuk Yaşamsal Bir Tehlike Geçirdiğinden Babanın da Kişilik Değerlerinin Zarar Gördüğünün Kabulüyle Tazminata Hükmedilmesi )
ESTETİK AMELİYAT GİDERLERİ ( Estetik Ameliyatın Gerekli Olduğu Anlaşılırsa Bedelinin Belirlenerek Maddi Tazminata Eklenmesi )"
46Y21.HD11.4.2002E. 2002/2815 K. 2002/3161"MADDİ VE MANEVİ TAZMİNAT ( İş Kazası Sonucu Malüliyet Nedeniyle )
İŞ KAZASI SONUCU MALÜLİYET NEDENİYLE TAZMİNAT DAVASI ( Davacının Açtığı İlk Davada Faiz İstemeyip Sonradan Açtığı Davada Faiz İstemesi )
ISLAH ( Maddi Tazminat Talebinin Hesaplanan Gerçek Zarara Göre Yeniden Belirlenmesi ve Buna Göre İstemde Bulunulması )
FAİZ ( Davacının Açtığı İlk Davada Faiz İstemeyip Sonradan Açtığı Davada Faiz İstemesi )"
46Y21.HD2.4.2002E. 2002/2463 K. 2002/2773"MADDİ VE MANEVİ TAZMİNAT ( İş Kazası Sonucu Malüliyet Nedeniyle )
İŞ KAZASI SONUCU MALÜLİYET NEDENİYLE TAZMİNAT DAVASI ( İşverence Düzenlenen İbranamede İşçiye Ödendiği Bildirilen Meblağın Çok Fazla Olması )
MADDİ ZARARIN BELİRLENMESİ ( Davacıya Ödenen Miktartan Belirlenen Maddi Zararın Düşülerek Ödeme Yapılması )"
46Y21.HD2.4.2002E. 2002/2339 K. 2002/2758"MADDİ VE MANEVİ TAZMİNAT ( İş Kazası Sonucu Malüliyet Nedeniyle )
İŞ KAZASI SONUCU MALÜLİYET NEDENİYLE TAZMİNAT DAVASI ( Zamanaşımı Başlangıç Tarihinin Belirlenmesi )
ZAMANAŞIMI ( Failin ve Zararın Öğrenildiği Tarihten Başlatılması )
ZARARIN ÖĞRENİLDİĞİ TARİH ( Zararın Varlığı Mahiyeti ve Esaslı Unsurları Hakkında Bir Dava Açma ve Davanın Gerekçelerini Göstermeye Elverişli Bütün Hal ve Şartları Öğrenmesi )
KONTROL KAYDININ MEVCUT OLMASI ( Zamanaşımının Ancak Kesin Malüliyetin Belirlendiği Tarihten Başlatılması )"
46Y21.HD11.3.2002E. 2002/1328 K. 2002/1804"MADDİ TAZMİNAT ( İş Kazası Sonucu Malüliyet Nedeniyle )
İŞ KAZASI SONUCU MALÜLİYET NEDENİYLE TAZMİNAT DAVASI ( Tazminatın Belirlenmesinde Ele Alınacak Faktörler )
TAZMİNATIN BELİRLENMESİ ( Zarar ve Tazminata Doğrudan Etkili Olan Faktörlerin Açıkça Belirlenmesi )"
46Y9.HD27.2.2002E. 2001/17767 K. 2002/3066"RÜCUAN TAZMİNAT ( Trafik Kazası Sonucu Ölen İşçinin Murislerine Ödenen Tazminat ve Yapılan Harcamaların Tahsiline Karar Verilmesinin İstenmesi )
TRAFİK KAZASI SONUCU ÖLEN İŞÇİ ( Davalıların Murisi İşçi İle Davacı İdarenin İş Kazası Sonucu Ölen Diğer İşçinin Mirasçılarına Karşı Müteselsilen Sorumlu Olması )
FAİZ ( Rücu Nedeniyle Ödeme Tarihinden İtibaren Faiz Yürütülmesi )"
46Y21.HD19.2.2002E. 2002/991 K. 2002/1278"MADDİ VE MANEVİ TAZMİNAT ( İş Kazası Sonucu Malüliyet Nedeniyle )
İŞ KAZASI NEDENİYLE TAZMİNAT DAVASI ( İş Kazasının Oluşumundan İtibaren Her Türlü Sağlık Yardımları İle Kurumun Sorumlu Olması )
MANEVİ TAZMİNAT ( İş Kazası Sonucu Çok Yakınlarından Birinin de Aynı Eylem Nedeniyle Ruhsal ve Sinirsel Sağlık Bütünüğünün Aynı Şekilde Bozulması Durumunda Tazminata Karar Verilmesi )
SORUMLULUK ( İş Kazasının Oluşumundan İtibaren Her Türlü Sağlık Yardımları İle Kurumun Sorumlu Olması )
İŞVERENİN SORUMLULUĞU ( İş Kazasının Oluşumundan İtibaren Sigortalının Muhatabının Kurum Olması )
SAĞLIK YARDIMI ( İş Kazasının Oluşumundan İtibaren Her Türlü Sağlık Yardımları İle Kurumun Sorumlu Olması )"
46Y4.HD14.2.2002E. 2001/10857 K. 2002/1844"HAKSIZ EYLEM NEDENİYLE TAZMİNAT ( Davacının Beden Gücü Kaybı Oluşacak Şekilde Yaralanması - Davacı Memur Olup 65 Yaşına Kadar Hesap Yapıldığı/Pasif Dönemin de Hesaplamada Gözetilmesi Gerektiği )
BEDEN GÜCÜ KAYBI OLUŞACAK ŞEKİLDE YARALANMAK ( Davacı Memur Olduğundan 65 Yaşına Kadar Hesap Yapılıp Pasif Dönemin Hesaplamada Gözetilmemesinin İsabetsizliği - Pasif Dönemde Daha Fazla Efor Sarfederek Yaşamını Devam Ettirebileceği )
MEMURUN BEDEN GÜCÜ KAYBI SEBEBİYLE TAZMİNAT İSTEMİ ( Davacı Memur Olup 65 Yaşına Kadar Hesap Yapıldığı - Pasif Dönemde Daha Fazla Efor Sarfederek Yaşamını Devam Ettirebileceği/Pasif Dönemin de Hesaplamada Gözetilmesi Gerektiği )
PASİF DÖNEM ZARARI ( Davacı Memur Olduğundan 65 Yaşına Kadar Hesap Yapılıp Pasif Dönemin Hesaplamada Gözetilmemesinin İsabetsizliği/Bu Dönemde Daha Fazla Efor Sarfederek Yaşamını Devam Ettirebileceği - Beden Gücü Kaybı Sebebiyle Tazminat )
İŞ GÜCÜ KAYBI ( Davacı Memur Olduğundan 65 Yaşına Kadar Hesap Yapılıp Pasif Dönemin Hesaplamada Gözetilmemesinin İsabetsizliği - Tazminat Davası )"
46Y21.HD27.12.2001E. 2001/8916 K. 2001/8884"TAZMİNAT DAVASI ( İş Kazası Sonucu Malül Kalan İşçinin Uğradığı Zararların Giderilmesi Talebi )
İŞ KAZASI SONUCU MALÜL KALAN İŞÇİNİN TAZMİNAT TALEBİ ( Bir İşin Tamamının Devredildiği Durumlarda Devreden İhale Makamının Sorumlu Tutulamaması )
İHALE MAKAMININ İŞVEREN OLARAK SORUMLU TUTULMAMASI ( Bir İşin Tamamının Devredildiği Durumlarda Devreden İhale Makamının Sorumlu Tutulamaması )
KUSUR RAPORU ( İhale Makamının Kusurunun Olamaması Nedeniyle Alınan Kusur Raporunun da Geçersiz Olması )"
46Y21.HD6.12.2001E. 2001/8673 K. 2001/8403"TAZMİNAT DAVASI ( Davacının İş Kazası Sonucu Maluliyetinden Doğan Maddi ve Manevi Tazminatın Ödetilmesine Karar Verilmesini İstemesi )
İŞVEREN SIFATININ KALKMASI ( Bir İşin Bütünüyle Devri Durumunda Devreden Kişinin İşveren Sıfatının Kalkacağından İşi Devralanın İşveren Olarak Nitelendirilmesi )
TAŞERONLUK SÖZLEŞMESİ ( Hukuksal İlişkinin Bir Taşeronluk Sözleşmesi Değil İşin Bütününün Yaptırılmasına İlişkin Olduğu Anlaşıldığından Şirketin İşveren Olarak Sorumlu Olmaması )
İŞVERENİN SORUMLULUĞU ( Hukuksal İlişkinin Bir Taşeronluk Sözleşmesi Değil İşin Bütününün Yaptırılmasına İlişkin Olduğu Anlaşıldığından Şirketin İşveren Olarak Sorumlu Olmaması )"
46Y21.HD10.7.2001E. 2001/4454 K. 2001/5484"İŞ KAZASI ( Maluliyetden Doğan İş Göremezlik Zararının Ödetilmesinin İstenilmesi )
İŞVERENİN MÜTESELSİL SORUMLULUĞU ( Üçüncü Kişiden Alınamayan Alacağın On Yıl İçerisinde Müteselsilen Sorumlu Olan İşveren Aleyhine Her Zaman Dava Açılabilmesi )
ZAMANAŞIMI ( Üçüncü Kişiden Alınamayan Alacağın On Yıl İçerisinde Müteselsilen Sorumlu Olan İşveren Aleyhine Her Zaman Dava Açılabilmesi )
ÜÇÜNCÜ KİŞİYE KARŞI DAVA AÇILMASI ( Üçüncü Kişi Hakkında Dava Açılıp Sonuçlanmasının İşverene İş Göremezlik Zararının Ödetilmesi için Dava Açılmasına Engel Olmaması )"
46Y11.HD28.5.2001E. 2001/2779 K. 2001/4692"TESPİT DAVASI ( Davalıya Ait Pay Senedi Kendisi Tarafından Teslim Alınmış Gibi İşlem Yaptıklarını ve Davalının Bu Senetleri Haksız Yere İstediğini Bu Senetleri Teslim Borcunun Bulunmadığının Tesbitinin İstenmesi )
MADDİ TAZMİNAT DAVASI ( Davalıya Ait Pay Senedi Kendisi Tarafından Teslim Alınmış Gibi İşlem Yaptıklarını ve Davalının Bu Senetleri Haksız Yere İstemesi Sebebiyle Maddi Zararının Tazmininin İstenmesi )
MANEVİ TAZMİNAT DAVASI ( Davalıya Ait Pay Senedi Kendisi Tarafından Teslim Alınmış Gibi İşlem Yaptıklarını ve Davalının Bu Senetleri Haksız Yere İstemesi Sebebiyle Manevi Zararının Tazmininin İstenmesi )"
46Y21.HD1.5.2001E. 2001/1711 K. 2001/3444"İŞ KAZASI SONUCU MALULİYET NEDENİYLE TAZMİNAT ( Peşin Sermaye Değerinin Kurumdan Sorulması )
PEŞİN SERMAYE DEĞERİNİN BELİRLENMESİ ( İş Kazası Sonucu Maluliyet-Kurumca Karşılanmayan Zararların Tazmini İçin Açılan Dava )
TAZMİNATTAN İNDİRİM ( İş Kazası Sonucu Maluliyet Nedeniyle Tazminat Davası-Peşin Sermaye Değeri )"
46Y21.HD12.4.2001E. 2001/2715 K. 2001/2884"İŞ KAZASI SONUCU MALULİYET NEDENİYLE MADDİ VE MANEVİ TAZMİNAT ( Üst İşveren-İşin Anahtar Teslimi İhale Edilmiş Olması )
İŞİN ANAHTAR TESLİMİ İHALE EDİLMİŞ OLMASI ( İş Kazası Nedeniyle Tazminat-Üst İşveren Sıfatı )
MALZEMENİN BİR KISMININ İŞİ İHALEYLE VEREN KİŞİ TARAFINDAN TEMİN EDİLMESİ ( Üst İşveren-İş Kazası Nedeniyle Tazminat )
ÜST İŞVEREN ( İşin Anahtar Teslimi İhale Edilmesi-Malzemenin Bir Kısmının İhaleye Veren Tarafından Temini-İş Kazası Nedeniyle Tazminat )"
46Y21.HD10.4.2001E. 2001/2552 K. 2001/2740"İŞ KAZASI SONUCU MALULİYET NEDENİYLE MADDİ VE MANEVİ TAZMİNAT DAVASI ( Tazminatın Tespitinde Dikkate Alınacak Hususlar )
PEŞİN SERMAYE DEĞERİNİN DÜŞÜLMESİ ( İş Kazası Sonucu Maluliyet Nedeniyle Maddi ve Manevi Tazminat Davası )
TAZMİNATIN TESPİTİNDE DİKKATE ALINACAK HUSUSLAR ( İş Kazası Sonucu Maluliyet Nedeniyle Maddi ve Manevi Tazminat Davası ) "
46Y11.HD19.2.2001E. 2000/10331 K. 2001/1305"TRENDEN ATLARKEN BEDEN GÜCÜ KAYBI OLUŞACAK ŞEKİLDE YARALANMAK ( Tazminat İstemiyle Açılan Dava - Bilirkişinin Sadece Aktif Dönemi Esas Alıp Emeklilik Dönemine İlişkin Hesaplama Yapmamasının İsabetsizliği )
BEDEN GÜCÜ KAYBI OLUŞACAK ŞEKİLDE YARALANMAK ( Hareket Halindeki Trenden Atlarken - Tazminat İstemiyle Açılan Dava/Bilirkişinin Sadece Aktif Dönemi Esas Alıp Emeklilik Dönemine İlişkin Hesaplama Yapmamasının İsabetsizliği )
PASİF DÖNEM ZARARI ( Bilirkişinin Sadece Aktif Dönemi Esas Alıp Emeklilik Dönemine İlişkin Hesaplama Yapmamasının İsabetsizliği - Hareket Halindeki Trenden Atlarken Beden Gücü Kaybı Oluşacak Şekilde Yaralanmak )
TAZMİNAT DAVASI ( Hareket Halindeki Trenden Atlarken Beden Gücü Kaybı Oluşacak Şekilde Yaralanmak - Bilirkişinin Sadece Aktif Dönemi Esas Alıp Emeklilik Dönemine İlişkin Hesaplama Yapmamasının İsabetsizliği )"
46Y21.HD1.2.2001E. 2001/763 K. 2001/579"İŞ KAZASI SONUCU MALULİYET NEDENİYLE MADDİ MANEVİ TAZMİNAT ( Sigortalıya Sağlanan Gelirlerdeki Artışların Düşülmesi)
PEŞİN SERMAYE DEĞERİ ( İş Kazası Sonucu Maluliyet Nedeniyle Tazminat Davasında Hesaplanan Miktardan Düşülmesi)"
46Y21.HD1.2.2001E. 2001/175 K. 2001/556"İŞ KAZASI NEDENİYLE MADDİ MANEVİ TAZMİNAT ( Kurum Tarafından Bağlanan Gelirlerdeki Artışın Düşülmesi)
PEŞİN SERMAYE DEĞERİ ( İş Kazası Nedeniyle Tazminat Davası)
FAİZ ( Olay Tarihinden İtibaren-İş Kazası Nedeniyle Tazminat)"
46Y21.HD25.1.2001E. 2001/109 K. 2001/226"TAZMİNAT MİKTARININ TESBİTİ ( İş Kazası Sonucu Ölüme Dayanan Davada Asgari Ücretteki Artışın Gözönünde Bulundurulması)
ASGARİ ÜCRETTEKİ ARTIŞIN GÖZÖNÜNDE BULUNDURULMASI ( Mirasçıların İş Kazası Nedeniyle Talep Ettikleri Tazminatın Hesaplanmasında)
İŞ KAZASI SONUCU ÖLÜM ( Mirasçıların Tazminat Talebi Değerlendirilirken Son Asgari Ücretten Doğan Artışın Gözönünde Bulundurulması)"
46Y21.HD25.1.2001E. 2000/9420 K. 2001/220"İŞ KAZASI SONUCU ÖLÜM NEDENİYLE TAZMİNAT ( İşçiye Gerçekte Ödenen Ücretle Bordroda Görünenin Farklı Olması)
GERÇEK ÜCRETİN TESBİTİ ( İşçiye Bordroda Yazılı Olandan Daha Fazla Ücret Ödeniyor Olması)
GERÇEKTE ÖDENEN ÜCRETLE BORDRODA YAZILI OLANIN FARKLI OLMASI ( Gerçek Ücretin Tespiti-İş Kazası Nedeniyle Tazminat)"
46Y21.HD25.1.2001E. 2000/9387 K. 2001/211"MADDİ TAZMİNAT ( İş Kazası Sonucu Malül Kalma Nedeniyle )
İŞ KAZASI NEDENİYLE MALÜLİYETTEN DOĞAN TAZMİNAT DAVASI ( Kurumca Sigortalıya Gelir Bağlanması )
SİGORTALIYA KURUMCA GELİR SAĞLANMASI ( Hüküm Tarihine En Yakın Veriler Gözönünde Tutularak Yeniden Hesap Raporu Alınmasının Gerekmesi )
PEŞİN SERMAYE DEĞERİ ( Kurumca Sigortalıya Bağlanan Gelirin Peşin Sermaye Değerinin Kurumdan Sorularak Bildirilen Miktarın En Son Zarardan İndirilmesi )"
46Y4.HD4.12.2000E. 2000/11817 K. 2000/11014"MADDİ VE MANEVİ TAZMİNAT ( Davacının Balkonda Halı Çırparken Elektriğe Kapılması Sonucu Yaralanması Nedeniyle )
KUSUR DURUMUNA GÖRE TAZMİNATIN BELİRLENMESİ ( Bilirkişi Raporunun Gerekçeli ve Denetime Uygun Olmasının Gerekmesi )
BİLİRKİŞİ RAPORU ( Kusur Durumunu Belirten Raporun Gerekçeli ve Denetime Uygun Olmasının Gerekmesi )"
46Y10.HD28.11.2000E. 2000/7229 K. 2000/7644"TAZMİNAT-TAVAN HESABI ( Kurumun İşverene Karşı Açtığı Rücu Davası-Münavebeli Çalışma)
MÜNAVEBELİ ÇALIŞMA ( Tazminat Hesabı-Dinlenme Süresinde Çalışıldığını Kurumun İspat Etmesi)
İSPAT YÜKÜ ( Dinlenme Döneminde Çalışıldığını-Münavebeli Çalışanların Tazminat Hesabı)"
46Y4.HD20.11.2000E. 2000/7530 K. 2000/10263"MADDİ VE MANEVİ TAZMİNAT ( Trafik Kazası Sonucu Yaralama - Davalının Aracına Arkadan Çarpılmış İse Davalıya Kusur İzafe Edilememesi )
TRAFİK KAZASI NEDENİYLE TAZMİNAT ( Davalının Aracına Arkadan Çarpılmış İse Davalıya Kusur İzafe Edilememesi )
ARKADAN ÇARPMA ŞEKLİNDE KAZA OLMASI ( Arkadan Çarpılan Aracın Davalı Aracı Olması Durumunda Davalıya Kusur İzafe Edilememesi )
U DÖNÜŞÜNÜN UYGUN YERDEN YAPILMAMASI ( Davalı Yönetimindeki Aracın Uygun Olmayan Yerden U Dönüşü Yapması Sonucunda Davacının Önü Kapandığından Dolayı Çarpmanın Oluşması Durumunda Davalının Kusurlu Olduğunun Kabulü )
CEZA MAHKEMESİ KARARININ OLAYIN GERÇEKLEŞME BİÇİMİNİ BELİRLEMEMESİ ( Trafik Kazası Sonucu Yaralama - Hukuk Hakimini Bağlamayacağı )"
46YHGK15.11.2000E. 2000/21-1609 K. 2000/1699"İŞ KAZASI NEDENİYLE MADDİ VE MANEVİ TAZMİNAT TALEBİ ( Zamanaşımı Süresi ve Başlangıcı )
ZAMANAŞIMI SÜRESİ VE BAŞLANGICI ( İş Kazası Nedeniyle Açılan Maddi ve Manevi Tazminat Davasında )
KISMİ DAVANIN ZAMANAŞIMINI DURDURMAMASI ( İş Kazası Nedeniyle Maddi ve Manevi Tazminat Talebinde )
TAZMİNAT TALEBİNDE ZAMANAŞIMI SÜRESİNİN HESAPLANMASI ( İş Kazası Nedeniyle Yapılan )
İŞ KAZASI SONUCU UĞRANILAN MALULİYET ORANININ TESBİTİNİN UZUN SÜRMESİ ( Tazminat Davasında Zamanaşımının Hesaplanmasına Etkisi )
MALULİYET ORANININ TESBİTİNİN UZUN SÜRMESİ ( İş Kazasına Dayanan Tazminat Davasında Zamanaşımı Süresinin Hesaplanmasına Etkisi )"
46Y21.HD14.11.2000E. 2000/8089 K. 2000/7972"TAZMİNAT MİKTARININ TESBİTİ ( İş Kazası Sonucu Ölen Sigortalı İşçinin Ölmeden Önce Açtığı Davada)
MALUL İŞÇİNİN YARGILAMA SIRASINDA ÖLMESİ ( İş Kazasından Doğan Maddi ve Manevi Tazminatın Tesbiti)
İŞ KAZASI SONUCU MALUL OLAN İŞÇİNİN YARGILAMA SIRASINDA ÖLMESİ ( Maddi ve Manevi Tazminatın Hesaplanması)"
46Y21.HD7.11.2000E. 2000/7228 K. 2000/7652"İŞ KAZASI NEDENİYLE MADDİ TAZMİNAT ( Peşin Sermaye Değerinin Düşülmesi)
PEŞİN SERMAYE DEĞERİ ( İş Kazası Nedeniyle Tazminat Davasında Düşülmesi Gereği)
İŞ KAZASI SONUCU ÖLÜM ( Maddi ve Manevi Tazminat-Ölenin Kardeşlerinin Manevi Tazminat İsteyebilmeleri)
MANEVİ TAZMİNAT ( İş Kazası Sonucu Ölüm-Ölenin Çok Yakınlarının İsteyebilmesi)
KURUMUN DAVAYA KATILMASI ( İş Kazası Nedeniyle Tazminat)"
46Y21.HD7.11.2000E. 2000/7115 K. 2000/7642"MADDİ MANEVİ TAZMİNATIN HESAPLANMASI ( İş Kazası Sonucu Maluliyet Nedeniyle Açılan Davada)
İŞ KAZASI SONUCU MALULİYET ( Tazminat Hesabında Gerçek Ücretin Belirlenmesi)
GERÇEK ÜCRETİN SAPTANMASI ( İş Kazası Sonucu Maluliyet Nedeniyle Açılan Tazminat Davası)"
46Y21.HD15.6.2000E. 2000/4733 K. 2000/4833"MANEVİ TAZMİNAT ( İş Kazası Sonucu Maluliyet-Zarara Uğrayanın Çok Yakınlarının Manevi Tazminat İsteyip İsteyemeyeceği)
İŞ KAZASI SONUCU MALULİYET ( Zarara Uğrayana Çok Yakın Olanların /Ana Baba Eş Gibi/ Manevi Tazminat İsteyip İsteyemeyeceği)
AYNI EYLEM NEDENİYLE YANSIMA YOLUYLA ÜZÜNTÜ DUYANLAR ( Manevi Tazminat İsteyememeleri)
RUHSAL SAĞLIĞIN AĞIR DERECEDE BOZULMASI ( Zarara Uğrayana Çok Yakın Olanlarının Manevi Tazminat İsteyebilmesi)"
46Y21.HD1.6.2000E. 2000/4323 K. 2000/4428"MADDİ VE MANEVİ TAZMİNAT ( İş Kazası Sonucu Malüliyetten Doğan Zararlar Nedeniyle )
İŞ KAZASI SONUCU MALULİYET NEDENİYLE MADDİ VE MANEVİ TAZMİNAT TALEBİ ( Daha Önce Fazlaya Dair Haklar Saklı Tutularak Davanın Açılmış Olması )
MANEVİ TAZMİNAT ( Açılmamış Sayılan Davada Talep Edilen Manevi Tazminatın Zamanaşımı Süresi İçinde Yeniden Açılacak Bir Davada Değiştirilmesinin Mümkün Olmaması )
AÇILMAMIŞ SAYILAN DAVA ( Talep Edilen Manevi Tazminatın Zamanaşımı Süresi İçinde Yeniden Açılacak Bir Davada Değiştirilmesinin Mümkün Olmaması )"
46YHGK17.5.2000E. 2000/9-889 K. 2000/904"MADDİ VE MANEVİ TAZMİNAT ( İş Kazası Nedeniyle )
İŞ KAZASI NEDENİYLE MADDİ VE MANEVİ TAZMİNAT ( Rapor Tanzim Tarihine Kadar Hesaplanan Zararın İskontoya Tabi Tutulamaması )
RAPOR TANZİM TARİHİNE KADAR HESAPLANAN ZARAR ( İskontoya Tabi Tutulamaması )
CİSMANİ ZARAR ( Zararın Hüküm Tarihindeki Duruma Göre Hesap Edilmesinin Gerekmesi )
BEDEN TAMLIĞINA KARŞI İŞLENEN HAKSIZ FİİLLER ( Zararın Gerçek Miktar ve Şumulü Zamanla Daha İyi Anlaşılacağından Mümkün Olduğu Kadar Geç Tarihin Esas Alınması )
RAPOR TANZİM TARİHİNE KADAR HESAPLANAN BEDEN GÜCÜ KAYBI ZARARI ( Davalılar Tarafından Ödenmediğine Göre Vadesinden Önce Ödenmiş Bir Borçtan Söz Edilememesi )
HAKSIZ FİİL ( Faizin Başlangıç Tarihinin Olay Tarihi Olması )
FAİZ BAŞLANGIÇ TARİHİ ( Haksız Fiillerde Olay Tarihinin Başlangıç Tarihi Olması )"
46Y21.HD9.3.2000E. 1999/9561 K. 2000/2012"İŞKAZASI SONUCU MALULİYET ( Tazminat Davası-İşçiye Verilen Belgedeki Miktarla Uğranılan Zarar Arasında Açık Oransızlık Nedeniyle Belgenin İbraname Değil Makbuz Kabulü )
MADDİ VE MANEVİ TAZMİNAT DAVASI ( İşkazası Sonucu Maluliyet Nedeniyle-İbra Amacıyla Verilen Belgedeki Miktarla Uğranılan Zarar Arasında Açık Nispetsizlik )
KISMİ İFAYI İÇEREN MAKBUZ ( İş Kazası Sonucu Maluliyet Nedeniyle Verilen Tazminatı Kapsayan Belgedeki Miktarın Gerçekte Uğranılan Zarardan Çok Düşük Olması )
GERÇEK ZARARIN BELİRLENMESİ ( İş Kazası Sonucu Maluliyet Nedeniyle Tazminat Davası-İbraname ile Uğranılan Zarar Arasında Açık Nispetsizlik )"
46Y10.HD17.2.2000E. 2000/920 K. 2000/892"SSK ZARARININ RÜCUAN ÖDETİLMESİ ( Tazminat/Tavan Hesabının Hangi İlkeler Çevresinde Yapılması Gereği - Maden İşçisi )
MADEN OCAĞINDA MÜNAVEBELİ ÇALIŞAN SİGORTALILAR ( SSK Zararının Rücuan Ödetilmesi - Hesap Şekli )
TAZMİNAT HESAP ŞEKLİ ( Maden Ocağında Münavebeli Çalışan Sigortalılarda )"
46Y13.HD11.11.1999E. 1999/7510 K. 1999/8182"MANEVİ TAZMİNAT TALEBİ ( Satın Alınan Oksijen Cihazının Arızalanması Üzerine Tamir İçin Alan Satıcının Tamiri Geciktirdiği İddiasıyla )
HAYATİ TEHLİKE NEDENİYLE MANEVİ TAZMİNAT TALEBİ ( Tamir İçin Alınan Oksijen Cihazının Yerine Bu Süre İçinde Yenisinin Verilmediği İddiası )
TAMİR İÇİN ALINAN OKSİJEN CİHAZININ TAMİRİNİN GECİKTİRİLMESİ ( Hayati Tehlike Nedeniyle Manevi Tazminat Talebi )"
46Y11.HD2.11.1999E. 1999/3682 K. 1999/8684"TAZMİNAT DAVASI ( Davalıya Ait Banliyö Treninde Yolcu Olarak Seyahat Eden Davacının Trenden İneceği Sırada Kapıların Açık Hareket Etmesi Nedeniyle İki Bacağını Kaybetmesi )
HAKSIZ FİİL NEDENİYLE TAZMİNAT ( Davalıya Ait Banliyö Treninde Yolcu Olarak Seyahat Eden Davacının Trenden İneceği Sırada Kapıların Açık Hareket Etmesi Nedeniyle İki Bacağını Kaybetmesi )
BEDEN BÜTÜNLÜĞÜNE KARŞI İŞLENEN HAKSIZ FİİLLER ( Zararın Gerçek Miktarı ve Şümulünün Zamanla Daha İyi Anlaşılabilmesi Nedeniyle Geç Bir Tarihin Esas Alınmasının Gerekmesi )
ZARARIN TESPİTİ İÇİN ESAS ALINACAK TARİH ( Beden Bütünlüğüne Karşı İşlenen Haksız Fiillerde Zararın Gerçek Miktarının Daha İyi Anlaşılabilmesi Nedeniyle Geç Bir Tarihin Esas Alınması )
İSKONTO ( Vadesi Gelmemiş Bir Borcun Vadesinden Önce Ödenmesi Halinde Alınan Paranın Vadeye Kadar Değerlendirme Olanağının Olması Nedeniyle Borcun Bir Miktar İndirilmesi )
BEDEN GÜCÜ KAYBI ZARARININ İSKONTOYA TABİ TUTULAMAMASI ( Beden Gücü Kaybı Zararının Davacıya Ödenmemesi Nedeniyle İskontoya Tabi Tutulamaması )"
46Y21.HD30.9.1999E. 1999/5695 K. 1999/6312"MADDİ VE MANEVİ TAZMİNAT ( Murisin İş Kazasından Ölmesi )
ZARARLANDIRICI SİGORTA OLAYI ( Olayın Oluşu İle İlgili Tüm Bilgi ve Belgelerin Toplanması )
KUSUR AİDİYETİ ( Zararlandırıcı Sigorta Olayının Oluşması )
TAZMİNATIN HESAPLANMASI ( Zararlandırıcı Sigorta Olayında Olayın Oluşu İle İlgili Tüm Bilgi ve Belgelerin Toplanması )"
46Y9.HD28.4.1999E. 1999/6966 K. 1999/8106"İŞYERİNDE KASTEN VEYA TEDBİRSİZLİKLE İŞLENEN SUÇTAN KURUMUN UĞRADIĞI ZARAR ( Tazminat Miktarının Tesbiti )
MÜTERAFİK KUSUR ( Kurumun Memurun İşini Zarar Veren Müstahdeme Yaptırmış Olması )
TAZMİNAT ( Kusurlu Davranışıyla Kurumu Zarara Sokan İşçinin Sorumluluğu ve Kurumun Müterafik Kusuru )
FAİZ ( Haksız Fiilin İşlendiği Tarihten İtibaren Yürütüleceği )
HAKSIZ FİİLDEN DOĞAN TAZMİNAT DAVASI ( Faizin İşlemeye Başlayacağı Tarih )"
46Y21.HD11.3.1999E. 1999/1629 K. 1999/1665"MADDİ TAZMİNATTA OCAK DIŞI ÇALIŞMA MİKTARININ HESABI ( Meslek Hastalığı Sonucu Maluliyet Durumunda )
MESLEK HASTALIĞINDAN DOLAYI TAZMİNAT ( Münavebeli İşçinin Ocak Dışı Çalışma Miktarının Hesaplanması )
MÜNAVEBELİ İŞÇİ ( Meslek Hastalığından Dolayı Tazminatın Hesabında Dikkate Alınacak Ocak Dışı Çalışma Miktarı )
OCAK DIŞI ÇALIŞMA MİKTARI ( Hesaplanmasında Dikkate Alınacak Ölçütler )"
46Y4.HD25.2.1999E. 1998/9430 K. 1999/1579"TRAFİK KAZASI NEDENİYLE TAZMİNAT DAVASI ( Destekten Yoksun Kalma )
TAZMİNAT DAVASI ( Trafik Kazası Nedeniyle Destekten Yoksun Kalma )
DESTEKTEN YOKSUN KALMA TAZMİNATI ( Miktarın Hesaplanması )
MİKTARIN BELİRLENMESİ ( Destekten Yoksun Kalma Tazminatı )"
46YHGK11.11.1998E. 1998/10-798 K. 1998/809"AKTİF YAŞ SINIRI ( İş Kazası Geçiren Sigortalının )
İŞ KAZASI GEÇİREN SİGORTALI ( Aktif Yaş Sınırı )"
46Y4.HD10.11.1998E. 1998/7266 K. 1998/8701"TRAFİK KAZASI NEDENİYLE TAZMİNAT DAVASI ( Fiilin Cezayı Gerektiren Bir Fiil Olması Durumunda Ceza Zamanaşımının Tatbiki )
ZAMANAŞIMI ( Cezayı Gerektiren Bir Fiil Dolayısıyla Açılan Tazminat Davasında Uygulanacak )
UZAMIŞ CEZA ZAMANAŞIMI ( Trafik Kazasından Dolayı Açılan Tazminat Davasında )
TAZMİNAT DAVASI ( Cezayı Gerektiren Bir Fiil Dolayısıyla Açılmışsa Ceza Zamanaşımının Uygulanacağı )
TAZMİNAT MİKTARININ TESBİTİ ( Trafik Kazası Dolayısıyla Hükmolunacak )"
46Y21.HD21.5.1998E. 1998/3188 K. 1998/3722"İŞVERENİN İŞ KAZASINDA KUSURU BULUNMAMASI ( Tazminat Davası )
İŞ KAZASI SONUCU MALULİYET NEDENİYLE TAZMİNAT ( İşverenin Kusursuz Olması-Dava Dışı 3. Kişinin Kusuru )
KUSUR RAPORU ( İşverenin Kusursuz Olması-Dava Dışı 3. Kişinin Kusuru-İş Kazası )"
46Y21.HD15.5.1998E. 1998/1202 K. 1998/3543"MADDİ VE MANEVİ TAZMİNAT TALEBİ ( Meslek Hastalığına Yakalanan Münavebeli İşçinin )
MÜNAVEBELİ İŞÇİNİN MESLEK HASTALIĞI ( Ocak Dışı Çalışmadan Elde Edebileceği Kazançtan Mahrumiyet Miktarının Belirlenmesi )
MESLEK HASTALIĞI NEDENİYLE TAZMİNAT TALEBİ ( Münavebeli İşçinin Ocak Dışı Kazancının Belirlenmesi )
OCAK DIŞI KAZANÇ ( Münavebeli İşçinin Meslek Hastalığına Yakalanmasından Dolayı Tazminat Talebi )"
46Y21.HD12.5.1998E. 1998/2601 K. 1998/3464"İŞ KAZASI SONUCU MALULİYET NEDENİYLE TAZMİNAT DAVASI ( Tarafların Kusur Oranlarının Tespiti-Bilirkişiden Rapor Alınması )
BAŞKASININ YARDIMINA MUHTAÇ OLUNMASI ( İş Kazası Sonucu Maluliyet-Zarar Hesabı )
KUSUR RAPORU ( İş Kazası Sonucu Maluliyet Nedeniyle Tazminat Davası )"
46YHGK22.4.1998E. 1998/11-290 K. 1998/296"TAZMİNAT ( Öncelikle Alkolün Güvenli Araç Kullanma Yeteneğini Kaldırıp Kaldırmadığı Konusunda Yeterli Bilirkişi Raporu Alınması Gereği )
BİLİRKİŞİ ( Alkollü Araç Kullanımı Sonucu Meydana Gelen Kaza )
ALKOLLÜ ARAÇ KULLANIMI ( Tazminat Tayin Edilirken Öncelikle Alkolün Kazaya Etkisi Konusunda Yeterli Bilirkişi Raporu Alınması Gereği )
SİGORTA ŞİRKETİNİN RÜCU DAVASI ( Alkolün kazaya etkisinin araştırılması )
ALKOLÜN KAZAYA ETKİSİNİN ARAŞTIRILMASI
USULİ KAZANILMIŞ HAK ( İlk kararda teselsülün uygulanmaması )
HALEFİYET ( Sigorta Şirketin rücu davası )"
46Y9.HD5.3.1998E. 1998/430 K. 1998/3466"İŞÇİNİN TAZMİN SORUMLULUĞU ( Vanayı Açık Bırakarak Mazot Kaybına Sebebiyet Verme )
VANAYI AÇIK BIRAKARAK MAZOT KAYBINA SEBEBİYET VERME ( İşçinin Tazminat Yükümlülüğü )
TAZMİNAT ( Vanayı Açık Bırakarak Çalışma Saati Bitiminden Önce İşyerini Terkeden İşçinin Sorumluluğu )"
46Y21.HD16.2.1998E. 1997/7713 K. 1998/1099"İŞ KAZASI SONUCU ÖLÜM NEDENİYLE TAZMİNAT DAVASI ( Usuli Kazanılmış Hak )
USULİ KAZANILMIŞ HAK ( Bozmaya Uyulması-İş Kazası Sonucu Ölüm Nedeniyle Tazminat Davası )"
46Y21.HD25.12.1997E. 1997/8435 K. 1997/8640"KURUMCA BAĞLANAN GELİRİN PEŞİN DEĞERİNİN MADDİ TAZMİNATTAN DÜŞÜLMESİ ( İş Kazası Sonucu Ölüm Nedeniyle Tazminat Davası )
İŞ KAZASI SONUCU ÖLÜM NEDENİYLE TAZMİNAT DAVASI ( Kurumca Bağlanan Gelirin Peşin Değerinin Maddi Tazminattan Düşülmesi )
DAVA AÇMAK İÇİN MEHİL TANINMASI ( İş Kazası Sonucu Ölüm Nedeniyle Tazminat Davası-Kurumca Bağlanacak Gelirin Peşin Değerinin Maddi Zarardan Düşülmesi İçin )"
46Y21.HD8.12.1997E. 1997/8067 K. 1997/8106"MANEVİ TAZMİNAT DAVASI ( İş Kazası Sonucu Cismani Zarara Uğrayanın Eşi Tarafından Açılan )
İŞ KAZASI SONUCU CİSMANİ ZARAR ( Malul Eşinin Manevi Tazminat Davası Açabilmesinin Şartları )
CİSMANİ ZARAR ( Ruhsal Bütünlüğün İhlalini de Kapsaması )
MALÜL EŞİNİN MANEVİ TAZMİNAT HAKKI ( Malulün Felçli Hale Gelmiş Olması )"
46Y21.HD4.11.1997E. 1997/6396 K. 1997/7095"İŞ KAZASI SONUCU ÖLÜM NEDENİYLE TAZMİNAT DAVASI ( Yıllık Ortalama Çalışma Gün Sayısının Bulunması )
GERÇEK ÜCRETİN TESPİTİ ( İş Kazası Sonucu Ölüm Nedeniyle Tazminat Davası )
YILLIK ORTALAMA ÇALIŞMA GÜN SAYISI ( Yılın En Az Yarısına Yansıması Şartı-İş Kazası Sonucu Ölüm Nedeniyle Tazminat Davası )"
46Y4.HD20.2.1997E. 1996/11919 K. 1997/912"MADDİ TAZMİNAT ( Haksız Eylem Neticesinde Yaralanma Nedeniyle - Davacının Tedavi Giderlerinin Ödetilmesi Gerektiği )
HAKSIZ EYLEM NEDENİYLE TAZMİNAT ( Trafik Kazası Sonucu Yaralanmada - Davacının Tedavi Giderlerinin Ödetilmesi Gerektiği
İŞTEN KALMA TAZMİNATI ( Trafik Kazası Sonucu Yaralanmada - Tanık Beyanları ve Raporlardan Davacının Altı Ay Süreyle Çalışamadığı/Mahkemenin İş Göremezlik Süresini Eksik Belirlediği )
İŞ GÖREMEZLİK SÜRESİNİN BELİRLENMESİ ( Tanık Beyanları ve Doktor Raporlarına Dayanılabileceği - Zararın Kapsamının Hakim Tarafından Da Araştırılabileceği )
CEZA DAVASINDA DÜZENLENEN SAĞLIK RAPORU ( Hukuk Mahkemesinde Açılan Bir Tazminat Davasında Esas Alınamayacağı )
MANEVİ TAZMİNAT ( Beden Bütünlüğünün Bozulması Nedeniyle - Tazminat Miktarının Adalete Uygun Olması Gerektiği )"
46Y21.HD21.1.1997E. 1997/61 K. 1997/94"MADDİ TAZMİNAT ( İş Kazası Sonucu Malüliyet Nedeniyle )
İŞ KAZASI SONUCU MALÜLİYETİNDEN DOĞAN MADDİ TAZMİNAT ( İşverenin İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Önlemlerine Uymaması Durumunda Zararları Tazmininin Gerekmesi )
İŞVERENİN SORUMLULUĞU ( Yapılan İşin Niteliğine Göre Meydana Gelebilecek Kazalara ve Zararlara Karşı İş Güvenliği Önlemlerini Almasının Gerekmesi )"
46Y4.HD1.4.1996E. 1996/1901 K. 1996/2511"TAZMİNAT DAVASI ( Ölümle Biten Kavgaya Karışma Olgusunda Zararın Giderimi Açısından Öldürenle Zincirleme Sorumluluğu İçin Yasanın Dayanak Oluşturmaması )
ÖLÜMLE BİTEN KAVGAYA KARIŞMA ( Zararın Giderimi Açısından Öldürenle Zincirleme Sorumluluğu İçin Yasanın Dayanak Oluşturmaması )"
46Y21.HD21.3.1996E. 1996/1578 K. 1996/1587"KESİN ÖNEL ( İş Kazası Sonucu Sosyal Sigortalar Kurumuna Dava Açılması İçin Verilen )
İŞ KAZASI ( Sosyal Sigortalar Kurumunca Karşılanmayan Zarar İçin İşverene Başvurulması )
MADDİ VE MANEVİ TAZMİNAT DAVASI ( İş Kazası Sonucu Malül Kalma Nedeniyle )
SOSYAL SİGORTALAR KURUMUNCA KARŞILANMAYAN ZARAR ( İşveren Aleyhine Dava Açılması )
KURUMCA KARŞILANMAYAN ZARAR ( İşveren Aleyhine Dava Açılması )"
46Y19.HD22.12.1995E. 1995/7571 K. 1995/11620"TAZMİNAT DAVASI ( Yabancı Plakalı Olan ve Almanya'ya Götürülerek Yabancı Para Sarfıyla Tamir Ettirilen Araçtaki Zararın Olay Tarihindeki Kur Değerine Göre Tazmini )
YABANCI PLAKALI ARACIN KAZAYA UĞRAMASI NEDENİYLE TAZMİNAT DAVASI ( Yabancı Para Sarfıyla Tamir Ettirilen Araçtaki Zararın Olay Tarihindeki Kur Değerine Göre Tazmini )
YABANCI PARA İLE TAMİR ETTİRME ( Zararın Olay Tarihindeki Kur Değerine Göre Tazminine Karar Verilmesi )"
46YHGK1.11.1995E. 1995/9-679 K. 1995/898"TAZMİNAT ( İş Kazası ve Meslek Hastalığından Doğan - Hesaplanma Yöntemi )
İŞ KAZASI VEYA MESLEK HASTALIĞINDAN DOĞAN TAZMİNAT ( Hesaplanma Yöntemi )
CİSMANİ ZARAR ( Hüküm Tarihindeki Duruma Göre Hesaplanması )
İSKONTO ( İş Kazası ve Meslek Hastalığından Doğan Tazminatda )
FAİZ ( İş Kazası ve Meslek Hastalığından Doğan Tazminatda )
SERMAYELEŞTİRMEYE GİDİLME ( İş Kazası ve Meslek Hastalığından Doğan Tazminatda )"
46YHGK28.6.1995E. 1994/9-777 K. 1995/688"HAKSIZ FİİL TAZMİNATININ HESAPLANMASI USULÜ ( Beden Bütünlüğüne Karşı İşlenen Fiillerden Kaynaklanan Zararın Bilirkişi Tarafından Hesaplanması ve Olay Tarihinden İtibaren Faiz Yürütülmesi Zorunluluğu )
TAZMİNAT TALEBİ ( Beden Bütünlüğüne Karşı İşlenen Fiillerden Kaynaklanan Zararın Hesaplanması Usulü - Faiz Başlangıcı )
BEDEN BÜTÜNLÜĞÜNE KARŞI İŞLENEN EYLEMLERDEN KAYNAKLANAN ZARARIN HESAPLANMASI USULÜ ( Haksız Fiil Tazminatı Talebi - Olay Tarihinden İtibaren Faiz İşletilmesi Gereği )
FAİZ BAŞLANGICI ( % 100 İşgücü Kaybıyla Sonuçlanan Haksız Fiil Nedeniyle Açılan Tazminat Davasında Tazminatın Hesaplanması Usulü - Faizin Olay Tarihinden İtibaren İşletileceği )"
46YHGK26.4.1995E. 1995/11-122 K. 1995/430"KÜÇÜKLERİN TRAFİK KAZASINDA YARALANMASI ( Ana-Babanın Manevi Tazminat Davası )
ANA-BABANIN MANEVİ TAZMİNAT DAVASI ( Küçüklerin Trafik Kazasında Yaralanması )
HAKİMİN ZARARI TAYİNİ ( Haksız Eylemde - Küçüğün Geçirdiği Trafik Kazası )
CİSMANİ ZARAR ( Küçüklerin Trafik Kazasında Yaralanması - Tazminat )"
46Y4.HD2.6.1994E. 1994/1898 K. 1994/5093"TAZMİNAT MİKTARININ BELİRLENMESİ ( Kapsamına Giren Zarar Kalemleri )
CEZA DOSYASINDAKİ DELİLLER ( Hukuk Mahkemesinde de Zararın Tesbitinde Kullanılabileceği )
BİLİRKİŞİ SEÇİMİ ( Tazminat Davasında Uğranılan Zarar Miktarının Belirlenmesinde )
MANEVİ TAZMİNAT ( Talep Hakkının Mirasçılara İntikali )"
46Y9.HD29.11.1993E. 1993/9514 K. 1993/17464"İŞ KAZASI NEDENİYLE TAZMİNAT DAVASI ( İşverenin Ayrı Tüzel Kişiliği Bulunması Durumunda Husumet )
TÜZEL KİŞİ İŞVERENE HUSUMETİN YÖNELTİLMESİ ( İş Kazası Nedeniyle Tazminat Davasında )
HUSUMET ( İş Kazası Nedeniyle Tazminat Davasında İşverenin Ayrı Tüzel Kişiliği Varsa Genel Müdürlüğe Husumet Yöneltilememesi )
GENEL MÜDÜRLÜĞE HUSUMETİN YÖNELTİLEMEMESİ ( İşveren Müessesenin Ayrı Tüzel Kişiliği Varsa )"
46Y9.HD2.3.1993E. 1992/9087 K. 1993/3489"İŞ KAZASINDAN DOĞAN MADDİ TAZMİNAT ( Kısmi Davada Belirlenen )
KISMİ DAVADA FAZLAYA İLİŞKİN HAKLARIN SAKLI TUTULMASI
FAZLAYA İLİŞKİN HAKLARIN SAKLI TUTULMASI ( Kısmi Davada )
USULİ KAZANILMIŞ HAK ( Kısmi Davada Belirlenen Tazminat )"
46Y9.HD24.11.1992E. 1992/9416 K. 1992/12777"İŞ KAZASI NEDENİYLE TAZMİNAT ( Maluliyetin Tesbit Edildiği Tarih )
MADDİ TAZMİNAT ( Hesabın Maluliyetin Tesbitinden İtibaren Yapılması Zorunluluğu )
MALULİYETİN TESBİT EDİLDİĞİ TARİH ( Maddi Tazminat Hesabının Başlangıcı )"
46Y9.HD14.4.1992E. 1992/1072 K. 1992/4267"MESLEK HASTALIĞINDAN DOĞAN MADDİ VE MANEVİ TAZMİNAT ( Tesbiti Şekli )"
46Y9.HD20.2.1992E. 1991/13706 K. 1992/1992"İŞ KAZASI ( İstek Olduğu Takdirde Faize Hükmedilebileceği )
TAZMİNAT VE FAİZ ( İş Kazası Nedeniyle )
FAİZ ( İş Kazasında İstek Olduğu Takdirde Hükmedilebileceği )"
46Y9.HD18.2.1992E. 1991/16231 K. 1992/1962"MESLEK HASTALIĞI SAYILMANIN TESBİTİ
SOSYAL SİGORTA YÜKSEK SAĞLIK KURULUNUN GÖREVİ ( Meslek Hastalığının Tesbiti )"
46YHGK15.5.1991E. 1991/9-102 K. 1991/267"TAZMİNAT DAVASI ( Haksız Fiil Sonucu Cismani Zarardan Kaynaklanan )
ZARAR HESABI ( Haksız Fiil Sonucu Beden Gücünün Kaybedilmiş Olması Nedeniyle Uğranılan Maddi ve Manevi Zararın Tahsili Davasında )
HAKSIZ FİİL ( Cismani Zarar Dolayısıyla Açılan Tazminat Davasında Zarar Hesabı )
BEDEN GÜCÜNÜN KAYBI ( Tazminat Davasında Zarar Hesabı )"
46Y9.HD23.10.1990E. 1990/781 K. 1990/10563"HAKSIZ FİİL SEBEBİYLE TAZMİNAT ( İhtimali Verilere Dayanması )
MADDİ VE MANEVİ TAZMİNAT ( Olay - Hüküm Tarihi Arasında Ücretin Tesbit Edilebilirliği İhtimali Olma Niteliğini Değiştirmez )
BİLİRKİŞİ RAPORU ( Haksız Fiil Sebebiyle Tazminatın İhtimali Verilere Dayanması )"
46Y11.HD19.12.1988E. 1988/3518 K. 1988/7764"ALACAK DAVASI
MADDİ VE MANEVİ TAZMİNAT
TAZMİNATTAN FAİZ HESABI"
46Y9.HD4.6.1987E. 1987/5521 K. 1987/5586"MADDİ TAZMİNAT ( İş Kazası Nedeniyle )
İŞ KAZASI NEDENİYLE MADDİ TAZMİNAT ( İşçiye İstirahat Günlerinde SSK'ca Ödenen Geçici İş Göremezlik Ödeneğinin Tazminat Hesabından Tenzilinin Gerekmesi )
GEÇİCİ İŞ GÖREMEZLİK ÖDENEĞİ ( İşçiye İstirahat Günlerinde SSK'ca Ödenen Geçici İş Göremezlik Ödeneğinin Maddi Tazminat Hesabından Tenzilinin Gerekmesi )"
46Y4.HD30.3.1987E. 1987/1595 K. 1987/2296"TAZMİNAT DAVASI ( Trafik Kazası Nedeniyle )
MADDİ TAZMİNAT ( Hesap Sırasında İskonto Ölçüsünün Bulunması )
MANEVİ TAZMİNAT ( Mevcut Halde Elde Edilmek İstenilen Tatmin Duygusunun Etkisine Ulaşmak İçin Gerekli Olan Kadar Olması )
İSKONTO ÖLÇÜSÜNÜN BULUNMASI ( Çarpılan Rakamların Dayanaklarının Denetim Olanağına Sahip Olması )"
46YCGK18.3.1987E. 1987/9-722 K. 1987/203"İŞVERENİN SORUMLULUĞU ( Trafik kazası )
ÜÇÜNCÜ KİŞİNİN TAM KUSURU
KUSURSUZ SORUMLULUK"
46Y4.HD27.11.1986E. 1986/7344 K. 1986/8030"TAZMİNAT DAVASI ( Haksız Fiil Nedeniyle )
HAKSIZ FİİL NEDENİYLE TAZMİNAT DAVASI ( Davalının Davacıyı Kesici Aletle Yüzünde Sabit Eser Teşkil Edecek Şekilde Yaralaması )
YARALAMA NEDENİYLE TAZMİNAT DAVASI ( Davalının Davacıyı Kesici Aletle Yüzünde Sabit Eser Teşkil Edecek Şekilde Yaralaması Nedeniyle Açılan Davada Estetik Ameliyata Gerek Olup Olmaması )
AMELİYAT MASRAFLARI ( Yüzde Sabit Eser Teşkil Edecek Şekilde Yaralama Olayında Estetik Ameliyata Gerek Olup Olmadığının Belirlenmesi )"
46Y4.HD30.1.1986E. 1985/9525 K. 1986/710"DESTEKTEN YOKSUN KALMA VE MANEVİ TAZMİNAT ( Hükmedilme Koşulları )
DESTEK KAVRAMI ( Gerçekleşmiş veya İleride Gerçekleşmesi Umulan Bir Münasebetinin Zorunlu Olması )
ÖLENİN DESTEKTE OLMASI VEYA OLABİLMESİ ( Destekten Yoksun Kalma Tazminatına Hükmedilmesinin Şartlarından Biri Olması )"
46Y4.HD30.3.1985E. 1985/604 K. 1985/2504"TAZMİNAT DAVASI ( Yaralama İle Sonuçlanan Trafik Kazası )
TRAFİK KAZASI NEDENİYLE TAZMİNAT DAVASI ( Yaralanma İle Sonuçlanması )
HAKSIZ EYLEM ( Yaralanma Sonucunun Doğması )
MALVARLIĞINDA EKSİLMENİN SÖZKONUSU OLMASI ( Haksız Eylem Sonucu Yaralanan Kişi )
ZARARIN KARŞILANMASI ( Haksız Eylem Nedeniyle Yaralanan Kimsenin Malvarlığı )"
46YHGK1.2.1984E. 1983/9-223 K. 1984/49"TAZMİNAT DAVASI ( Hakkın Saklı Tutulup Sonradan Kısmi Dava Açılması )
KISMİ DAVA ( Tazminat Alacağı İçin Kısmi Dava Açılıp Açılamayacağı )"
46Y9.HD8.11.1983E. 1983/6763 K. 1983/8896"İŞ KAZASI ( Çalışma gücünde kayıp )
ÇALIŞMA GÜCÜ KAYBININ TESBİTİ"
46YHGK6.5.1983E. 1983/9-237 K. 1983/478"MADDİ TAZMİNAT ( İş Kazası Sonucu Cismani Zarara Uğrayan Kişinin Malullük Sigortasıyla Karşılanamayan Zararı )
İŞ KAZASI ( Çalışma Gücünün Kaybı Dolayısıyla Açılan Tazminat Davası )
ÇALIŞMA GÜCÜNÜN KAYBI ( SSK'nın Yaptığı Ödemelerle Karşılanamayan Zarar İçin Tazminat İstenmesi )
MALULLÜK SİGORTASINDAN YAPILAN ÖDEMELER ( Karşılanamayan Zarar İçin Tazminat Davası Açılması )
CİSMANİ ZARAR ( İş Kazası Sonucu SSK'nın Yaptığı Ödemelerle Karşılanamayan Zarar İçin Tazminat İstenebilmesi )
İŞGÖRMEZLİK DAVASI ( Kurumca Karşılanmayan Zararların Giderilmesi İstemi )
TAZMİNATTAN İNDİRİM ( İşgörmezlik Davasıyla )"
46Y9.HD10.2.1983E. 1982/10191 K. 1983/1026"SİGORTA GELİRLERİNDEKİ ARTIŞIN MADDİ TAZMİNATA ETKİSİ"
46Y4.HD11.3.1981E. 1981/1247 K. 1981/3013"REŞİT OLMAYANLARIN SORUMLULUĞU
BEDENSEL ZARAR DURUMUNDA TAZMİNAT
TAZMİNATIN İNDİRİLMESİ
TEMYİZ KUDRETİ VE KUSUR İLİŞKİSİ
UYGUN İLLİYET BAĞI ( Temyiz kudreti )
BİRLİKTE KUSUR ( Temyiz kudreti )
KÜÇÜĞÜN BİRLİKTE KUSURU
ANA ve BABANIN KUSURU KÜÇÜĞÜ ETKİLEMEZ
YURT DIŞINDA TEDAVİ GİDERLERİ"
46Y11.HD23.9.1980E. 1980/4002 K. 1980/4164"TAZMİNAT DAVASI ( Davacının Davalılara Ait Otobüste Yolcu İken Oluşan Kaza Sonrası Sakat Kalması )
HAKSIZ EYLEM NEDENİYLE SAKAT KALINMASI ( Davacının Dava Dilekçesinde Meslekte Kazanma Gücünün Azaldığı Noktasından Talep Ettiği Tazminat Miktarını Açıklamaması )
CİSMANİ ZARARA UĞRAYAN KİŞİ ( Kişinin Külliyen veya Kısmen Çalışmaya Muktedir Olamamasından ve İleride İktisaden Maruz Kalacağı Mahrumiyetten Doğan Zararlarını İsteyebilmesi )"
46Y4.HD10.4.1980E. 1980/2305 K. 1980/4710"CİSMANİ ZARAR TAZMİNATININ HESABI"
46Y11.HD13.3.1980E. 1980/652 K. 1980/1203"SİGORTACININ RÜCU HAKKI ( Hayat Sigortalarında-Kamu Sigortalarında )
SİGORTACININ HALEFİYETİ ( Hayat Sigortalarında-Kamu Sigortalarında )
HAYAT SİGORTASI ( Sigortacının Rücu Hakkı )
KAMU SİGORTALARI ( Sigortacının Rücu Hakkı )"
46Y4.HD21.2.1980E. 1979/12840 K. 1980/2233"TAZMİNAT DAVASI ( Trafik Kazası Nedeniyle )
CİSMANİ ZARARA UĞRAYAN KİŞİ ( Tazminat Miktarının Belirlenmesi )
BEDENSEL BÜTÜNLÜĞÜN BOZULMASI ( Sağlığını ve Çalışma Gücünü Tekrar Kazanmak İçin Katlanmak Zorunda Kaldığı Bütün Giderlerin İstenmesi )"
46Y4.HD27.3.1979E. 1978/13013 K. 1979/4136"CİSMANİ ZARAR ( Ekonomik geleceğin sarsılması )
BEDENSEL VE RUHSAL TAMLIK KAVRAMI
ESTETİK AMELİYAT ( Zararın tesbiti )
ZARARIN GERÇEKLEŞMİŞ OLMASI ( Estetik ameliyat gideri )
ÇEHREDE İZ KALMASI
MADDİ ZARARIN MAHKEMECE TESBİTİ"
46Y9.HD22.2.1979E. 1978/15418 K. 1979/2433"SOSYAL SİGORTA ÖDEMELERİNİN MADDİ TAZMİNATA ETKİSİ
İŞ KAZASI NEDENİYLE SSK`CA GELİR BAĞLANMAMIŞ OLMASI"
46Y4.HD28.12.1978E. 1978/12579 K. 1978/14978"ARAÇ SAHİBİNİN SIFATININ GÖREVE ETKİSİ ( Tazminat davasında )
CİSMANİ ZARAR ( Araç sahibinin sıfatının göreve etkisi )"
46Y11.HD8.11.1978E. 1978/4072 K. 1978/5054"İŞGÜCÜ KAYBININ TESBİTİ
AKTÜEL HESAPTA TENAKUZ"
46Y4.HD30.11.1976E. 1976/6958 K. 1976/10448"MADDİ VE MANEVİ TAZMİNAT ( Trafik Kazası Nedeniyle Yaralanma )
BEDEN BÜTÜNLÜĞÜ İHLAL EDİLEN ÇOCUK ( Anne ve Babanın Manevi Tazminat İsteyebilme Şartları )
DOĞRUDAN DOĞRUYA ZARARA UĞRAMA ( Beden Bütünlüğü İhlal Edilen Çocuğun Anne ve Babasının Manevi Tazminat İsteyebilmesi )
YARALAMA NEDENİYLE HAKSIZ EYLEM ( Ana Babanın Manevi Tazminat İsteyebilme Şartları )"
46Y10.HD20.5.1976E. 1975/8355 K. 1976/3924"İŞ KAZASI ( Maddi ve Manevi Tazminat )
SAÇINI KAYBEDEN KADININ MADDİ ZARARI
MANEVİ TAZMİNATIN TAKDİRİNDE KISTASLAR"
46Y4.HD13.2.1976E. 1975/546 K. 1976/1494"ŞİKAYETTEN VAZGEÇME ( Tazminat davasına etkisi )
ŞİKAYETTEN VAZGEÇMİŞ SAYILMANIN KOŞULU
HAZIRLIK SORUŞTURMASINDA ŞİKAYETTEN VAZGEÇME"

DANIŞTAY

46D15.D26.9.2013E. 2013/9606 K. 2013/6422"DOKTOR KUSURU NEDENİYLE TAZMİNAT DAVASI ( Adli Yargı Merciilerince Doktor İdari Yargı Merciilerince de Sağlık Bakanlığı Aleyhine Aynı Miktarda Tazminata Hükmedildiği - Tazminin Mükerrerliğe Yol Açmayacak Şekilde Yapılması Gerektiği )
İDARENİN KUSURU NEDENİYLE MADDİ VE MANEVİ TAZMİNAT DAVASI ( SSK Eğitim Hastanesinde Doğum Sırasında Görevli Doktorun 4/8 Kusur Oranına Göre - Adli Yargıda Doktor İdari Yargıda da Sağlık Bakanlığı Aleyhine Aynı Miktarda Tazminata Hükmedildiği/Tazminin Mükerrerliğe Yol Açmayacak Şekilde Yapılacağı )
MADDİ VE MANEVİ TAZMİNAT DAVASI ( İdarenin Kusuru/SSK Eğitim Hastanesinde Doğum Sırasında Görevli Doktorun 4/8 Kusur Oranına Göre - Tazminin Mükerrerliğe Yol Açmayacak Şekilde Yapılacağı/Adli Yargıda Doktor İdari Yargıda da Sağlık Bakanlığı Aleyhine Aynı Miktarda Tazminata Hükmedildiği )"
46D10.D25.2.2003E. 2001/4795 K. 2003/696"SOSYAL RİSK İLKESİ ( Güvenlik Kuvvetlerince Döşenen Mayına Basma Sonucu Sakat Kalan Çocuk/Tazminat Talebi - Sosyal Risk İlkesinin Uygulanamayacağı )
KUSURSUZ SORUMLULUK ( Güvenlik Kuvvetlerince Döşenen Mayına Basma Sonucu Sakat Kalan Çocuk - Tazminat Talebi )
MADDİ VE MANEVİ TAZMİNAT ( Güvenlik Kuvvetlerince Döşenen Mayına Basma Sonucu Sakat Kalan Çocuk - Kusursuz Sorumluluk İlkesi Gereğince Hükmedilmesi Gereği )
MANEVİ TAZMİNAT ( Güvenlik Kuvvetlerince Döşenen Mayına Basma Sonucu Sakat Kalan Çocuk - Kusursuz Sorumluluk İlkesi Gereğince Hükmedilmesi Gereği )
TAM YARGI DAVASI ( Maddi ve Manevi Tazminat Talebi - Sosyal Risk İlkesinin Uygulanabilmesi Koşulları )"
46D10.D6.2.2003E. 2001/3091 K. 2003/476"İDARENİN HİZMET KUSURU ( Merkez Jandarma Karakol Binasının Üçüncü Katından Atlayarak Yaralanan Davacı - İş Gücü Kaybı Oranının Maddi Tazminat Miktarının Hesaplanmasında Dikkate Alınması Gereği )
İŞ GÜCÜ KAYBI ORANI ( Merkez Jandarma Karakol Binasının Üçüncü Katından Atlayarak Yaralanan Davacı/İdarenin Hizmet Kusuru - Maddi Tazminat Miktarının Hesaplanmasında Dikkate Alınması Gereği )
MADDİ TAZMİNAT ( Merkez Jandarma Karakol Binasının Üçüncü Katından Atlayarak Yaralanan Davacı/İdarenin Hizmet Kusuru - İş Gücü Kaybının Hesaplamada Dikkate Alınması Gereği )
JANDARMA KARAKOL BİNASINDAN ATLAYARAK YARALANAN DAVACI ( İdarenin Hizmet Kusuru - Maddi ve Manevi Tazminat Talebi )
SANIĞI GÖZETİM VE MUHAFAZA ALTINDA TUTMAK GÖREVİ ( Merkez Jandarma Karakol Binasının Üçüncü Katından Atlayarak Yaralanan Davacı - İdarenin Hizmet Kusuru/Maddi ve Manevi Tazminat Talebi )"
46D10.D9.10.1995E. 1994/2110 K. 1995/4255"HİZMET KUSURU ( Hastanın Tedavisi Sırasında Kolunun Kırılması )
İDARENİN HİZMET KUSURU ( Hastanın Tedavisi Sırasında Kolunun Kırılması )
MADDİ VE MANEVİ TAZMİNAT ( İdarenin Hizmet Kusuru Nedeniyle )"

UYUŞMAZLIK

46UMH4.5.2009E. 2008/439 K. 2009/121"MADDİ VE MANEVİ TAZMİNAT TALEBİ ( TCDD İşletmesi Gn. Md.'ne Bağlı Limanında Meydana Gelen Kazada Yaralanıp Sakat Kalan Davacı - TCDD Yönünden İdari Yargı Yerinde Çözümlenmesi Gereği/Tam Yargı Davası )
HİZMET KUSURU / İDARENİN SORUMLULUĞU ( Bulunup Bulunmadığının İdare Hukuku İlkelerine Göre Saptanabileceği - TCDD İşletmesi Gn. Md.'ne Bağlı Limanında Meydana Gelen Kazada Yaralanma Nedeniyle Maddi ve Manevi Tazminat Talebi )
KAMU HİZMETİ ( Yürütülmesi Sırasında Doğduğu İleri Sürülen Zarar/Maddi ve Manevi Tazminat Talebi - Hizmet Kusuru Veya İdarenin Sorumluluğu Bulunup Bulunmadığının İdare Hukuku İlkelerine Göre Saptanabileceği )
İDARENİN SORUMLULUĞU ( Bulunup Bulunmadığının İdare Hukuku İlkelerine Göre Saptanabileceği - TCDD İşletmesi Gn. Md.'ne Bağlı Limanında Meydana Gelen Kazada Yaralanma Nedeniyle Maddi ve Manevi Tazminat Talebi )"

Madde 47

YARGITAY

47Y17.HD28.12.2017E. 2016/3413 K. 2017/12297"MADDİ VE MANEVİ TAZMİNAT DAVASI (Trafik Kazasından Kaynaklanan/Olayın Oluş Şekli Dikkate Alındığında Takdir Olunan Manevi Tazminatların Fazla Olduğu - Talep Aşılacak Şekilde Olay Tarihinden İtibaren Faize Karar Verilmesinin Doğru Görülmediği)
TALİ KUSUR (Davalılardan Birinin Yaşları On Bir İle On Üç Arasında Değişen Ölen ve Yanında Bulunanlara Su Şişesi Atıp Öleni Kontrolsüz Şekilde Yola Çıkmasına Neden Olmasından Dolayı Tali Kusurlu Olduğunun Gözetilmesi Gerektiği - Maddi ve Manevi Tazminat Davası)
MANEVİ TAZMİNATIN TAKDİRİ (Tarafların Sosyal ve Ekonomik Durumları İle Birlikte Olayın Meydana Geliş Şekli de Gözönünde Tutularak Hak ve Nesafet Kuralları Çerçevesinde Bir Sonuca Varılması Gerektiği - Olayın Oluş Şekli Dikkate Alındığında Takdir Olunan Manevi Tazminatların Fazla Olduğu/Maddi ve Manevi Tazminat)
TALEPLE BAĞLILIK İLKESİ (Maddi ve Manevi Tazminat - Davacılar Vekili Islah Dilekçesi İle Artırdığı Maddi Tazminatın Dava Tarihinden İtibaren Faiz İle Tahsiline Karar Verilmesini Talep Ettiği Halde Talep Aşılacak Şekilde Olay Tarihinden İtibaren Faize Karar Verilmesinin Doğru Görülmediği)"
47Y17.HD28.12.2017E. 2015/11366 K. 2017/12299"MADDİ VE MANEVİ TAZMİNAT DAVASI ( Trafik Kazasından Kaynaklanan - 2918 S. KTK'nun Md. 98 Hükmü Kapsamında Kalan Tedavi Giderleri Yönünden Sosyal Güvenlik Kurumunun Yasa Kapsamı Dışında Kalan Giderlerden İse Davalı Sigorta Şirketinin Sorumlu Tutulması Gerektiği )
HAK VE NESAFET İLKESİ ( Manevi Tazminatla İlgili Olarak Olay Sebebiyle Duyulan Acı ve Elemin Kısmen de Olsa Giderilmesinin Amaçlanması ve Bu Sebeple Tarafların Sosyal ve Ekonomik Durumları İle Birlikte Olayın Meydana Geliş Şekli de Gözönünde Tutularak Hak ve Nesafet Kuralları Çerçevesinde Bir Sonuca Varılması Gerektiği )
ZORUNLU MALİ SORUMLULUK SİGORTASI ( Poliçede Belirtilen Motorlu Aracın İşletilmesinden Kaynaklanan Kaza Sebebiyle Sigorta Şirketinin Zarar Görenlerin Tedavisi İçin Ödenen Giderleri Zorunlu Olarak Teminat Altına Alacağı - Sigorta Şirketinin Yasadan ve Sözleşmeden Doğan Bu Yükümlülüğünün 6111 Sayılı Kanun İle Sona Erdirildiği )
TEDAVİ GİDERLERİNDEN SORUMLULUK ( Geçici İş Göremezlik Tazminatı 6111 Sayılı Kanun Uyarınca Tedavi Gideri Kapsamında Değil İse de Yasa Kapsamında Kalan Dava ve Temyiz Konusu Tedavi Giderine Yönelik Talebe Dair Olarak Mahkemece Sosyal Güvenlik Kurumunun Davaya Dahil Edilmesi Gerektiği )
HUSUMET ( 2918 S. KTK'nun Md. 98 Hükmünde Belirtilen Tedavi Giderleri Yönünden Sorumluluk Sosyal Güvenlik Kurumuna Geçtiğinden Eldeki Davada Yasal Hasımın Sosyal Güvenlik Kurumu Olması Gerektiği - Maddi ve Manevi Tazminat Davası )"
47Y17.HD27.12.2017E. 2015/6423 K. 2017/12234"HAKSIZ FİİLE DAYALI MANEVİ TAZMİNAT DAVASI (Sosyal Ekonomik Durum Araştırma Sonucu Beklenmeden Takdir Olunan 25,000,00 TL Manevi Tazminatın Yüksek Olduğu - Hakkaniyete Uygun Bir Manevi Tazminata Hükmedilmek Üzere Kararın Bozulacağı)
TALEPLE BAĞLILIK İLKESİ (Haksız Fiile Dayalı Manevi Tazminat Davası - Davacı Vekili Dava Dilekçesinde Manevi Tazminatın Haksız Fiil Tarihinden İtibaren Faiziyle Beraber Davalılardan Alınarak Davacıya Verilmesini İstediği/Talep Davalılardan Tahsiline Olduğuna Göre Müştereken ve Müteselsilen Tahsiline Karar Verilmesinin Doğru Olmadığı)
MANEVİ TAZMİNAT İSTEMİ (Haksız Fiile Dayalı - Sosyal Ekonomik Durum Araştırma Sonucu Beklenmeden Takdir Olunan 25,000,00 TL Manevi Tazminatın Yüksek Olduğu/Hakkaniyete Uygun Bir Manevi Tazminata Hükmedilmek Üzere Kararın Bozulması Gerektiği)"
47Y17.HD19.12.2017E. 2017/1340 K. 2017/11857"TRAFİK KAZASINDAN KAYNAKLANAN ÖLÜM ( Manevi Tazminat İstemi - Kazada Evlatlarını Kaybeden Anne ve Baba İçin Ayrı Ayrı Hükmedilen 7.000'er TL Manevi Tazminat Miktarı Duyulan Acıyı Çekilen Sıkıntıyı Hafifletebilecek Düzeyde Olmadığı/Daha Üst Düzeyde Manevi Tazminat Takdiri İçin Hükmün Bozulması Gerektiği )
ANNE VE BABANIN KAZADA EVLATLARINI KAYBETMESİ ( Ayrı Ayrı Hükmedilen 7.000'er TL Manevi Tazminat Miktarı Duyulan Acıyı Çekilen Sıkıntıyı Hafifletebilecek Düzeyde Olmadığı - Daha Üst Düzeyde Manevi Tazminat Takdiri İçin Hükmün Bozulması Gerektiği/Trafik Kazasından Kaynaklı Ölüm Nedeni İle Manevi Tazminat İstemi )
MANEVİ TAZMİNAT İSTEMİ ( Trafik Kazasında Evlatlarını Kaybeden Anne ve Babanın - Mahkemece Daha Üst Düzeyde Manevi Tazminat Takdiri İçin Hükmün Bozulacağı/Ayrı Ayrı 7.000'er TL Manevi Tazminat Miktarı Duyulan Acıyı Çekilen Sıkıntıyı Hafifletebilecek Düzeyde Olmadığı )"
47Y17.HD18.12.2017E. 2015/5425 K. 2017/11756"MADDİ VE MANEVİ TAZMİNAT DAVASI ( Cismani Zarar Sebebiyle - Davalının İşleten Olarak Görülmesi Sebebiyle Davacının Zararından Sorumlu Olması Gerektiği Gözetilmeden Husumet Yönünden Reddine Karar Verilmesinin Hatalı Olduğu/Davacı İçin Hükmedilen Manevi Tazminatın Bir Miktar Fazla Olduğu )
HUSUMET ( Kaza Tespit Tutanağında Bahse Konu Yolcu Minibüsünün Tur İşletmesine Ait Olduğu ve Mevcut Bilet Üzerindeki Bilgilere Göre de Davalının İşleten Olarak Görülmesi Sebebiyle Davacının Zararından Sorumlu Olması Gerektiği Gözetilmeden Husumet Yönünden Reddinin İsabetsiz Olduğu - Maddi ve Manevi Tazminat )
VEKALET ÜCRETİ ( Manevi Tazminat Davasının Davalılardan Biri Yönünden Tamamen Reddedildiği - Davalı Lehine Maktu Vekalet Ücretine Hükmedilmesi Gerekirken Nisbi Vekalet Ücretine Hükmedilmesinin Doğru Olmadığı )
MANEVİ TAZMİNATIN TAKDİRİ ( Yolcu Olan Davacının Yüzde Yirmi İki Oranında Sürekli Malul Kalması Kaza Tarihi Gibi Hususlar Dikkate Alındığında Davacı İçin Hükmedilen Manevi Tazminatın Miktarı Bir Miktar Fazla Olup Hakkaniyet ve Adalete Uygun Düşmediği )"
47Y4.HD14.12.2017E. 2017/3932 K. 2017/8309"MADDİ VE MANEVİ TAZMİNAT İSTEMİ (Tartışma Neticesinde Çıkan Olayda Yaralanma Nedeniyle - Eldeki Kararın Gerekçesinde Önce Tahrik İndirimi Yapılmadığı Bildirilmiş İlerleyen Cümlelerde Olayın Gerçekleşmesinde Davacının da Kusuru Bulunduğunun Belirtildiği/Gerekçe Kendi İçinde Çeliştiği Gibi Haksız Tahrik İndirimi Yapılmaması Şeklindeki Kabul Uyulan Bozma İlamına da Aykırı Olduğu)
YARALANMA NEDENİYLE TAZMİNAT (Davalıyla Aralarında Çıkan Tartışma Neticesinde Davalı Tarafından Demir Çubukla Darp Edildiği ve Olay Sırasında Sağ Kolunun Kırıldığı - İlk Haksız Hareketin Kim Tarafından Gerçekleştirildiğinin Dosya Kapsamından Tespit Edilemiyor Olması Gözetilerek Somut Olayın Oluşuna Uygun Miktarda Haksız Tahrik İndirimi Yapılması Gerektiği)
HAKSIZ TAHRİK İNDİRİMİ (Yaralanma Nedeniyle Maddi ve Manevi Tazminat - İlk Haksız Hareketin Kim Tarafından Gerçekleştirildiğinin Dosya Kapsamından Tespit Edilemiyor Olması Gözetilerek Somut Olayın Oluşuna Uygun Miktarda Haksız Tahrik İndirimi Yapılması Gerektiği)
TEDAVİ GİDERİ (Yaralanma Nedeniyle Maddi ve Manevi Tazminat - Davaya Konu Olay Nedeniyle Herhangi Bir Tedavi Gideri Ödemesi Yapılıp Yapılmadığı ve Yapılmışsa Miktarı ve Bu Ödemenin Rücuya Tabi Bir Ödeme Olup Olmadığı Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı'ndan Sorulması Gerektiği)"
47Y17.HD13.12.2017E. 2015/4593 K. 2017/11646"TRAFİK KAZASI SEBEBİYLE MANEVİ TAZMİNAT DAVASI ( Ruhsal Bütünlüğün İhlali Sinir Bozukluğu veya Hastalığı Gibi Hallerin Zarar Kavramına Dahil Olduğu - Bir Kişinin Cismani Zarara Uğraması veya Ölmesi Halinde Onun Ana Baba Karı Koca Çocuk ve Kardeşleri Gibi Yakınlarının da Aynı Eylem Sebebiyle Ruhsal ve Sinirsel Sağlık Bütünlüğünün Ağır Şekilde Bozulması Halinde Manevi Tazminat İsteyebileceği )
HAKSIZ FİİL SEBEBİYLE RUHSAL VE SİNİRSEL SAĞLIK BÜTÜNLÜĞÜNÜN AĞIR ŞEKİLDE BOZULMASI ( Haksız Fiil Sebebiyle Kişinin Cismani Zarara Uğraması veya Ölmesi Halinde Kendisi Ana Baba Karı Koca Çocuk ve Kardeşlerin de Ruhsal ve Sinirsel Bütünlüğünün Bozulabileceği - Trafik Kazası Sebebiyle Kardeşleri Ölen Davacıların Manevi Tazminat İsteminin Kabulü Gereği )"
47Y17.HD11.12.2017E. 2015/5825 K. 2017/11486"MADDİ VE MANEVİ TAZMİNAT DAVASI (Davalı Sürücünün Tam Kusuruna Göre Tazminat Hesaplaması Yapılması Konusunda Rapor Düzenleyen Bilirkişiden Ek Rapor Alınıp Maddi Tazminattan Makul Oranda Hakkaniyete Uygun Müterafik Kusur İndirimi Yapılması İle Oluşacak Sonuç Dairesinde Karar Verilmesi Gerektiği)
TRAFİK KAZASI (Asli Kusur Sayılan Trafik İşaretlerine Uymama ve Kırmızı Işıkta Geçme Kuralını İhlal Eden Davalı Sürücünün Tam Kusurlu Eylemi Sebebiyle Kazanın Gerçekleştiği - Kazanın Oluşumunda Davalı Sürücü Dışında Kusurlu Kimsenin Bulunmadığının Gözetilmesi Gerektiği/Maddi ve Manevi Tazminat Davası)
VEKALET ÜCRETİ (Davacı Anne Dışında Kalan ve Ölenin Kardeşi Olan Diğer Davacıların Destekten Yoksun Kalma Tazminatı Taleplerinin Bulunmadığı - Davacı Tarafın Talep Etmediği Maddi Tazminat İçin Red Yönünde Hüküm Tesis Edilmesi ve Davalı Taraf Yararına Red Vekalet Ücretine Karar Verilmesinin Doğru Olmadığı)
MANEVİ TAZMİNATIN TAKDİRİ (Olay Tarihindeki Paranın Alım Gücüne Uygun Düşen Davacılar İçin Hak ve Nesafet Kuralları Çerçevesinde Daha Yüksek Manevi Tazminata Hükmedilmesi Gerekirken Somut Olay İle Bağdaşmayan Düşük Miktarda Manevi Tazminata Hükmedilmesinin Uygun Görülmediği)
MÜTERAFİK KUSUR (Kazanın Oluşumunda Davalı Sürücü Dışında Kusurlu Kimsenin Bulunmadığı - Desteğin Yolculuk Esnasında Koruyucu Kask Takmamasının Ancak Müterafik Kusur Olarak Değerlendirilebileceği/Maddi ve Manevi Tazminat)"
47Y17.HD7.12.2017E. 2015/5404 K. 2017/11379"TRAFİK KAZASINDAN KAYNAKLANAN İŞ GÜCÜ KAYBI TAZMİNATI ( Maluliyete Dair Alınacak Raporların 11.10.2008 Tarihinden Önce Sosyal Sigorta Sağlık İşlemleri Tüzüğü 11.10.2008 Tarihi İle 01.09.2013 Tarihleri Arasında Çalışma Gücü ve Meslekte Kazanma Gücü Kaybı Oranı Tespit İşlemleri Yönetmeliği 01.09.2013 Tarihinden Sonra İse Maluliyet Tespiti İşlemleri Yönetmeliğine Uygun Olarak Düzenlenmesi Gerektiği - 360 Gün Yerine 365 Gün Üzerinden Fazla Hesaplama Yapan Hüküm Kurmaya Elverişsiz Rapora İtibar Edilemeyeceği )
MALULİYET ORANININ BELİRLENMESİ ( Trafik Kazasından Kaynaklanan İş Gücü Kaybı Tazminatı - Sosyal Sigorta Sağlık İşlemleri Tüzüğüne Göre Belirlenmesi Gerekirken Maluliyet Tespit İşlemleri Yönetmeliğine Göre Belirlendiği/Mahkemece Çalışma Gücü Kaybı Olduğu İddia Edilen Kişide Bulunan Şikayetler Dikkate Alınarak Oluşturulacak Uzman Doktor Heyetinden Haksız Fiilin Gerçekleştiği Tarihte Yürürlükte Olan Sosyal Sigortalar Sağlık İşlemleri Tüzüğü Hükümleri Dikkate Alınarak Yapılması Gereği )"
47Y21.HD28.11.2017E. 2016/3478 K. 2017/9841"İŞ KAZASI SONUCU SÜREKLİ İŞ GÖREMEZLİK NEDENİYLE MADDİ TAZMİNAT ( Davacıya Hem Malululük Hem Yaşlılık Sigortasından Gelir Bağlandığından Kurumdan Gelirlerin Birleştiği Tarihe Kadar Yapılmış Fiili Ödemelerle Bu Tarih İtibariyle Hesap Edilen İlk Peşin Sermaye Değerinin ve Geçici İş Göremezlik Ödeneğinin Kurumdan Sorulacağı )
MADDİ TAZMİNAT ( İş Kazası Sonucu Sürekli İş Göremezlik Nedeniyle - 5510 S. Kanun 54.Md. Gereğince Kurumdan Gelirlerin Birleştiği Tarihe Kadar Davacıya Yapılan Fiili Ödemelerle Bu Tarih İtibariyle Hesap Edilen İlk Peşin Sermaye Değeri ve Geçici İş Göremezlik Ödeneğinin Kurumdan Sorularak Bu Gelirlerin Rücuya Kabil Kısmı Alacaktan Mahsup Edileceği )
MANEVİ TAZMİNAT ( İş Kazası Sonucu Sürekli İş Göremezlik Nedeniyle - Hükmedilecek Tutarın Manevi Tatmin Duygusu Yanında Caydırıcılık Uyandıran Oranda Olması Gerektiği/Davacı Yararına Hüküm Altına Alınan Manevi Tazminatın Az Olduğu )"
47Y21.HD28.11.2017E. 2016/15768 K. 2017/9850"MADDİ VE MANEVİ TAZMİNAT DAVASI ( İş Kazasından Kaynaklanan - 6100 Sayılı Kanundan Önce Açılan Dava İçin Islah Suretiyle Kısmi Davanın Belirsiz Alacak Davasına Dönüşmeyeceği/Dilekçenin Kısmi Alacak Davasının Islahı Niteliğinde Kabul Edilerek Bu Islah Dilekçesindeki Taleple Bağlı Kalınarak Karar Verilmesi Gerektiği )
BELİRSİZ ALACAK DAVASI ( 6100 Sayılı Kanundan Önce Açılan Dava İçin Islah Suretiyle Kısmi Davanın Belirsiz Alacak Davasına Dönüşmeyeceği - Davanın Belirsiz Alacak Davasına Dönüştüğü Kabul Edilerek Talep Artırım Dilekçesine İtibar Edilerek Maddi Tazminata Hükmedilmesinin Hatalı Olduğu )
KANUNLARIN ZAMAN BAKIMINDAN UYGULANMASI ( Maddi Tazminat İstemli Davanın Açıldığı Tarihte Yürürlükte Bulunan Mülga 1086 Sayılı Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanunu Hükümlerinin Uygulanması Gerektiği - 6100 Sayılı Kanundan Önce Açılan Dava İçin Islah Suretiyle Kısmi Davanın Belirsiz Alacak Davasına Dönüşmeyeceği )
HAKİMİN TAKDİR HAKKI ( Manevi Tazminatta Takdir Hakkını Kullanırken Ülkenin Ekonomik Koşulları Tarafların Sosyal Ve Ekonomik Durumları Paranın Satın Alma Gücü Tarafların Kusur Durumu Gibi Özelliklerini Göz Önünde Tutması Gerektiği - Davacı Yararına Hüküm Altına Alınan Manevi Tazminatın Az Olduğu )"
47Y17.HD9.11.2017E. 2015/4576 K. 2017/10320"TRAFİK KAZASINDAN KAYNAKLANAN MADDİ VE MANEVİ TAZMİNAT ( Davacı Vekilinin Dava Dilekçesinde ve Islah Dilekçesinde Olay Tarihinden İşleyecek Ticari Faiz ile Tahsil Talebinde Bulunduğu - Mahkemece Şirket Açısından Temerrüt Tarihinden Diğer Davalılar Açısından Kaza Tarihinden İtibaren İşleyecek Ticari Faize Hükmedilmesi Gerektiği )
BEDENSEL ZARARLARIN TAZMİNİ ( Davacı Vekilinin Dava Dilekçesinde ve Islah Dilekçesinde Olay Tarihinden İşleyecek Ticari Faiz ile Tahsil Talebinde Bulunduğu - Mahkemece Şirket Açısından Temerrüt Tarihinden Diğer Davalılar Açısından Kaza Tarihinden İtibaren İşleyecek Ticari Faize Hükmedilmesi Gerektiği )
TAZMİNATIN BELİRLENMESİ ( Manevi Tazminatın Zenginleşme Aracı Olmadığı - Talep Hakkındaki Hüküm Kurulurken Olay Sebebiyle Duyulan Acı ve Elemin Kısmen de Olsa Giderilmesi Amaçlanmalı ve Bu Sebeple Tarafların Sosyal ve Ekonomik Durumları ile Birlikte Olayın Meydana Geliş Şekli de Göz Önünde Tutulup Özel Haller Dikkate Alınarak Hak ve Nesafet Kuralları Çerçevesinde Bir Sonuca Varılması Gerektiği/Takdir Edilen Tazminat Az Olduğundan Hakkaniyete Uygun Bir Tazminata Hükmedilmesi Gerektiği )
MANEVİ TAZMİNATIN ZENGİNLEŞME ARACI OLMAMASI ( Talep Hakkındaki Hüküm Kurulurken Olay Sebebiyle Duyulan Acı ve Elemin Kısmen de Olsa Giderilmesi Amaçlanmalı ve Bu Sebeple Tarafların Sosyal ve Ekonomik Durumları ile Birlikte Olayın Meydana Geliş Şekli de Göz Önünde Tutulup Özel Haller Dikkate Alınarak Hak ve Nesafet Kuralları Çerçevesinde Bir Sonuca Varılması Gerektiği - Takdir Edilen Tazminat Az Olduğundan Hakkaniyete Uygun Bir Tazminata Hükmedilmesi Gerektiği )"
47Y17.HD6.11.2017E. 2016/12834 K. 2017/10115"MADDİ VE MANEVİ TAZMİNAT DAVASI (Yapılan Ödemeler Araştırılıp Belgeleri Getirildikten Sonra Ödemelerin Değerlendirildiği Alınacak Ek Rapor Sonrası Bir Karar Verilmesi Gerektiği - Davacılar İçin Takdir Olunan Manevi Tazminatların Bir Miktar Fazla Olduğu)
İKRAR (Dava Konusu Kazaya Dair Olarak Ceza Davasında Davacının Davalının Kendisine Ödeme Yaptığını İkrar Ettiği/Bilirkişi Raporunda Hesaplanan Tazminattan Ödendiği Belirtilen Ödemenin Tenzil Edilmediği - Davalı Tarafından Davacıya Yapılan Ödemelerin Tamamen Tenzil Ederek Sonucuna Göre Karar Verilmesi Gerektiği)
TRAFİK KAZASI (Davacılara Davalı Şirket ve Güvence Hesabı Tarafından Ödemelerde Bulunulduğunun Anlaşılması Karşısında Şirket Tarafından Yapılan Ödemeye Dair Araştırma Yapılmaması ve Ödemelere Dair Belgelerin Temin Edilmemesinin Hatalı Olduğu)
MANEVİ TAZMİNATIN TAKDİRİ (Hakimin Takdir Hakkını Kullanırken Ülkenin Ekonomik Koşulları Paranın Satın Alma Gücü Tarafların Kusur Durumu Olay Tarihi Gibi Özellikleri Göz Önünde Tutması ve Buna Göre Manevi Tazminat Takdir Edilmesi Gerektiği - Davacılar İçin Takdir Olunan Manevi Tazminatların Bir Miktar Fazla Olduğu)"
47Y17.HD6.11.2017E. 2015/3345 K. 2017/10096"MADDİ VE MANEVİ TAZMİNAT DAVASI (Meydana Gelen Trafik Kazası Sonucu Davacının Cismani Zarara Uğraması Sebebiyle Duyulan Acı ve Elemin Kısmen de Olsa Giderilmesi Amacıyla Daha Fazla Manevi Tazminata Hükmedilmesi Gerekirken Somut Olay İle Bağdaşmayan Düşük Miktarda Manevi Tazminata Hükmedilmesinin Doğru Görülmediği)
ZORUNLU MALİ SORUMLULUK SİGORTASI (Davacı Davalı Tarafa Ait Aracın Trafik Sigortacısı Olması Sebebiyle Davalı Sigorta Şirketine Husumet Yönelttiğine Göre Bu Davalının Sorumluluğunun Belirlenmesinde Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortası Genel Şartları İle Poliçe Hükümleri ve Poliçedeki Teminat Limitlerinin Dikkate Alınması Gerektiği)
MANEVİ TAZMİNATIN TAKDİRİ (Oluşan Zararın Ağırlığı Hususları Gözönünde Tutularak Olay Tarihindeki Paranın Alım Gücüne Uygun Düşen Davacı İçin Hak ve Nesafet Kuralları Çerçevesinde Daha Fazla Manevi Tazminata Hükmedilmesi Gerektiği)
POLİÇE TEMİNAT LİMİTLERİ (Davalı Sigortacının Sorumluluğuna Dair Sınırın Sakatlanma Halinde Kişi Başı Teminat Limiti Kadar Belirtilmesi Gerekirken Yanılgılı Değerlendirmeyle Sakatlanma Halinde Kaza Başına Teminat Limiti İle Sınırlı Olarak Davalı Sigortacının Sorumluluğuna Karar Verilmesinin Hatalı Olduğu)
AKTİF DEVRE ZARARI (Davacı Çocuğun İşleyecek Aktif Devre Zararının da Davalı Sürücünün Kazadaki Yüzde Yirmi Beş Kusur Oranına Göre Hesaplanması Konusunda Rapor Düzenleyen Bilirkişiden Ek Rapor Alınıp Sonucuna Göre Karar Verilmesi Gerektiği)"
47Y21.HD24.10.2017E. 2016/867 K. 2017/8282"MURİSİNİN İŞ KAZASI SONUCU MALULİYETİ (Maddi ve Manevi Tazminat İstemi - Mevzuat Kuruma İş Kazası Sebebiyle Hak Sahiplerine Destekten Yoksun Kalma Tazminatı İle Manevi Tazminat Ödeme Görevi Yüklemediği Gibi Davaya Konu Olayda Kurum İşveren Olarak da Nitelendirilemeyeceği/Davanın Husumetten Reddine Karar Verileceği)
TÜRKİYE İŞ KURUMU (İşveren Sayılamacak Olan Davalı Hakkında Davanın Husumetten Reddine Karar Verileceği - Türkiye İş Kurumu Prim Ödeme Yükümlüsü Olmakla Birlikte 5510 S. Kanun Kapsamında İşyeri ve İşveren Sayılmayacağı/Murisinin İş Kazası Sonucu Maluliyetinden Doğan Maddi ve Manevi Tazminat İstemi)
HUSUMET (Murisinin İş Kazası Sonucu Maluliyetinden Doğan Maddi ve Manevi Tazminat İstemi - Mevzuat Kuruma İş Kazası Sebebiyle Hak Sahiplerine Destekten Yoksun Kalma Tazminatı İle Manevi Tazminat Ödeme Görevi Yüklemediği Gibi Davaya Konu Olayda Kurum İşveren Olarak da Nitelendirilemeyeceği/Davanın Husumetten Reddi Gerektiği)
MANEVİ TAZMİNAT İSTEMİ (Murisinin İş Kazası Sonucu Maluliyetinden Doğan - Mahkemece Anne İçin 15.000,00 TL Baba İçin 15.000,00 TL Manevi Tazminat Miktarlarının Az Olduğu)"
47Y17.HD24.10.2017E. 2015/3138 K. 2017/9542"TRAFİK KAZASI ( Cismani Zarar Nedeni İle Maddi Tazminat - Davalı Şirket Dava Açıldıktan Sonra Ödeme Yaptığından Diğer Davalı Malik ve Sürücü de Bu Ödemeden Yararlandığından Davacı Dava Tarihinde Dava Açmakta Haklı Olduğu/Mahkemece Davalılar Lehine Vekalet Ücretine Hükmedilmesinin Doğru Olmadığı)
MANEVİ TAZMİNAT İSTEMİ ( Trafik Kazasından Kaynaklı - Davacı Sol ve Sağ Bacağından 6. Derecede ( Ağır) Kemik Kırığı Oluşacak Şekilde Yaralanmış Yaralanması Yaşamını Tehlikeye Sokan Bir Duruma Neden Olduğu/Yaralanmanın Niteliği Davalının Kusur Durumu ( %15) Dikkate Alındığında Hükmedilen 900 Tl Manevi Tazminat Miktarının Bir Miktar Az Olduğu)
DAVA AÇILDIKTAN SONRA ÖDEME YAPILMASI ( Davacı Dava Tarihinde Dava Açmakta Haklı Olduğu - Mahkemece Davalılar Lehine Vekalet Ücretine Hükmedilmesinin İsabetsiz Olduğu/Trafik Kazasından Kaynaklı Cismani Zarar Nedeni İle Maddi Tazminat)
TRAFİK KAZASINDAN KAYNAKLI CİSMANİ ZARAR ( Manevi Tazminat İstemi - Davacı Sol ve Sağ Bacağından 6. Derecede ( Ağır) Kemik Kırığı Oluşacak Şekilde Yaralandığı/Yaralanmanın Niteliği Davalının Kusur Durumu ( %15) Dikkate Alındığında Hükmedilen 900 TL Manevi Tazminat Miktarının Bir Miktar Az Olduğunun Gözetileceği)"
47Y21.HD16.10.2017E. 2016/4012 K. 2017/7867"İŞ KAZASINA BAĞLI MALULİYET SEBEBİYLE MANEVİ TAZMİNAT ( Davacı Sigortalı Yararına Hükmedilen 60.000,00TL Manevi Tazminat Miktarlarının Az Olduğu - Hakimin Olayın İşverenin İşçi Sağlığı ve Güvenliği Önlemlerini Yeterince Almamasından Kaynaklandığı da Gözetilerek Tatmin Duygusu Yanında Caydırıcılık Uyandıran Oranda Manevi Tazminat Takdir Edileceği)
FAİZ BAŞLANGICI ( Dava ve Islah Dilekçelerinde Maddi ve Manevi Tazminat İstemlerinin Tamamı İçin İş Kazası Tarihinden İtibaren Faiz İstendiği - Manevi Tazminata İş Kazası Gününden Daha Sonra Açılan Dava Tarihinden İtibaren Faiz Kararının Verilmesinin Hatalı Olduğu/İş Kazasına Bağlı Maluliyet Sebebiyle Maddi ve Manevi Tazminat İstemi)
MANEVİ TAZMİNAT ( İş Kazasına Bağlı Maluliyet Sebebiyle - Hakimin Olayın İşverenin İşçi Sağlığı ve Güvenliği Önlemlerini Yeterince Almamasından Kaynaklandığı da Gözetilerek Tatmin Duygusu Yanında Caydırıcılık Uyandıran Oranda Manevi Tazminat Takdir Edileceği/Mahkemece Davacı Sigortalı Yararına Hükmedilen 60.000,00TL Manevi Tazminat Miktarlarının Az Olduğu)
HAKSIZ FİİLDE FAİZ BAŞLANGICININ ZARARLANDIRICI OLAY TARİHİ OLDUĞU ( İş Kazasına Bağlı Maluliyet Sebebiyle Maddi ve Manevi Tazminat - Dava ve Islah Dilekçelerinde Tazminat İstemlerinin Tamamı İçin İş Kazası Tarihinden İtibaren Faiz İstendiği/Mahkemece Manevi Tazminata İş Kazası Gününden Daha Sonra Açılan Dava Tarihinden İtibaren Faiz Kararının Hatalı Olduğu)"
47Y15.HD10.10.2017E. 2017/674 K. 2017/3354"ESTETİK AMAÇLI LAZER EPİLASYON ( Manevi Tazminat - Yaralanmanın BTM İle Giderilebilecek Seviyede Hafif Olduğu ve Beş Gün İstirahat Raporu Alındığı/Mahkemece Hükmolunan 7.000,00 TL Manevi Tazminatın Makul Olmayıp Daha Uygun Bir Manevi Tazminata Hükmedilmesi Gerektiği )
MANEVİ TAZMİNAT ( Estetik Amaçlı Lazer Epilasyondan Kaynaklı - Yaralanmanın BTM İle Giderilebilecek Seviyede Hafif Olduğu ve Beş Gün İstirahat Raporu Alındığı/Mahkemece Hükmolunan 7.000,00 TL Manevi Tazminatın Makul Olmayıp Daha Uygun Bir Manevi Tazminata Hükmedileceği )
LAZER EPİLASYON ( Manevi Tazminat - Yaralanmanın BTM İle Giderilebilecek Seviyede Hafif Olduğu ve Beş Gün İstirahat Raporu Alındığı/Mahkemece Hükmolunan 7.000,00 TL Manevi Tazminatın Makul Olmayıp Daha Uygun Bir Manevi Tazminata Hükmedilmesi İçin Kararın Bozulacağı )"
47Y17.HD9.10.2017E. 2016/8460 K. 2017/8712"MADDİ VE MANEVİ TAZMİNAT DAVASI (Ölümlü Trafik Kazası Nedeniyle - Davacılar İçin Hak ve Nesafet Kuralları Çerçevesinde Daha Yüksek Manevi Tazminata Hükmedilmesi Gerekirken Somut Olay İle Bağdaşmayan Bir Miktar Düşük Manevi Tazminata Hükmedilmesinin Uygun Görülmediği)
TRAFİK KAZASI (Davacıların Eşi ve Babası Olan Murislerinin Ölümü Sebebiyle Duyulan Acı ve Elemin Kısmen de Olsa Giderilmesi Amacıyla Daha Yüksek Manevi Tazminata Hükmedilmesi Gerekirken Somut Olay İle Bağdaşmayan Bir Miktar Düşük Manevi Tazminata Hükmedilmesinin Hatalı Olduğu)
HAK VE NESAFET KURALLARI (Ölene Olan Yakınlıkları Sebebiyle Davacıların Duyacağı Elemin Derinliği Davacılar Murisinin Kazanın Oluşumunda Hiçbir Kusurunun Bulunmayışı Gözönünde Tutularak Davacılar İçin Hak ve Nesafet Kuralları Çerçevesinde Daha Yüksek Manevi Tazminata Hükmedilmesi Gerektiği)"
47Y21.HD3.10.2017E. 2016/1088 K. 2017/7179"İŞ KAZASI SONUCU ÖLÜMDEN DOĞAN TAZMİNATIN ÖDETİLMESİ ( Bir Kimsenin Bedensel Bütünlüğünün Zedelenmesi Durumunda Ölenin Yakınlarına Manevi Tazminat Olarak Uygun Bir Miktar Paranın Ödenebileceği/Ölenin Yakınlarından Ölen ile Arasında Eylemli Gerçek Bir Bağlılık ve İlişki Bulunan Kişilerin Anlaşıldığı - Yeğenlerin Yasadan Yararlanmasının Hakkaniyete Aykırı Olduğu/Davacı Yeğenler Yönünden Manevi Tazminat İstemlerinin Reddine Karar Vermek Gerektiği )
VEFAT NEDENİYLE YEĞENLERİN ZARARLARININ GİDERİLMESİ ( Ölenin Yakınlarından Ölen ile Arasında Eylemli Gerçek Bir Bağlılık ve İlişki Bulunan Kişilerin Anlaşıldığı/Davacı Yeğenler ile Ölen Kişi Arasında Eylemli ve Gerçek Bir Bağın Bulunduğunun Kanıtlanmadığı - Ayrıcalıklı Bir Özelliği ve Koşulları Bulunmadıkça Ölenin Yeğenlerinin Yasadan Yararlanmasının Hakkaniyete Aykırı Olduğu/Davacı Yeğenler Yönünden Manevi Tazminat İstemlerinin Reddine Karar Vermek Gerektiği )
TARAFLAR ARASINDA GERÇEK BİR BAĞ BULUNMASI ( Ölenin Yakınlarından Ölen ile Arasında Eylemli Bir İlişki Bulunan Kişilerin Anlaşıldığı/Davacı Yeğenler ile Ölen Kişi Arasında Eylemli ve Gerçek Bir Bağın Bulunduğunun Kanıtlanmadığı - Ayrıcalıklı Bir Özelliği ve Koşulları Bulunmadıkça Ölenin Yeğenlerinin Yasadan Yararlanmasının Hakkaniyete Aykırı Olduğu/Davacı Yeğenler Yönünden Manevi Tazminat İstemlerinin Reddine Karar Vermek Gerektiği )"
47Y17.HD3.10.2017E. 2015/2118 K. 2017/8502"MANEVİ İSTEMİ ( Manevi Tazminat Zenginleşme Aracı Olmamakla Beraber Hüküm Kurulurken Olay Sebebiyle Duyulan Acı ve Elemin Kısmen de Olsa Giderilmesinin Amaçlanması Gerektiği - Hâkimin Bir Kimsenin Bedensel Bütünlüğünün Zedelenmesi Durumunda Olayın Özelliklerini Göz Önünde Tutarak Zarar Görene Uygun Bir Miktar Paranın Manevi Tazminat Olarak Ödenmesine Karar Verebileceği )
HAKİMİN TAKDİR YETKİSİ ( Trafik Kazası Sonucunda Yaralanma Sebebiyle Maddi ve Manevi Tazminat İstemi - Kanunun Takdir Yetkisi Tanıdığı veya Durumun Gereklerini Ya da Haklı Sebepleri Göz Önünde Tutmayı Emrettiği Konularda Hakimin Hukuka ve Hakkaniyete Göre Karar Vereceği - Olayın Meydana Geliş Şekli Tarafların Kusur Durumu Davacının Yaşı ve Yaralanma Şekli Dikkate Alındığında Davacı İçin Takdir Olunan Manevi Tazminatın Az Olduğu/Hakkaniyete Uygun Şekilde Manevi Tazminata Hükmedilmek Üzere Kararın Bozulması Gerektiği )"
47Y21.HD2.10.2017E. 2016/3732 K. 2017/7093"İŞ KAZASINDAN KAYNAKLI MALULİYET NEDENİYLE MADDİ MANEVİ TAZMİNAT ( Davacının Dava Dilekçesinde Talep Ettiği Manevi Tazminat İstemini Dilekçesiyle Daralttığı/Talep Aşılmak Suretiyle Manevi Tazminata Karar Verilmesi ve Hükmedilen Manevi Tazminatın Miktarı İtibariyle Çok Fazla Olduğu Gözetilmeden Karar Verilmesinin Hatalı Olduğu)
MANEVİ TAZMİNAT ( İş Kazası Sonucu Maluliyetten Doğan - Davacının Dava Dilekçesinde Talep Ettiği Manevi Tazminat İstemini Dilekçesiyle Daralttığı/Davacının Manevi Tazminat İstemiyle İlgili Talebini Daralttığı Gözetilerek Adalete Uygun Bir Manevi Tazminata Karar Verilmesi Gerektiği)
TALEPLE BAĞLILIK ( İş Kazası Sonucu Maluliyetten Doğan Manevi Tazminat - Davacının Dava Dilekçesinde Talep Ettiği Manevi Tazminat İstemini Dilekçesiyle Daralttığı/Talep Aşılmak Suretiyle Manevi Tazminata Karar Verilmesinin Hatalı Olduğu/Davacının Manevi Tazminat İstemiyle İlgili Talebini Daralttığı Gözetilerek Karar Verileceği)"
47Y17.HD28.9.2017E. 2015/2225 K. 2017/8292"MANEVİ TAZMİNAT ( Özel Durumlar Göz Önünde Tutularak Adalete Uygun Olarak Hükmedilmesi Hükmedilen Manevi Tazminat Nedeniyle Zarar Görenin Zenginleşmemesi Zarar Sorumlusunun da Fakirleşmemesi Gereği - Takdir Edilecek Manevi Tazminat Miktarının Mevcut Halde Elde Edilmek İstenen Tatmin Duygusunun Etkisine Ulaşmak İçin Gerekli Olan Kadar Olması Gereği )
TAKDİR EDİLEN MANEVİ TAZMİNAT MİKTARINA ETKİ EDEN HUSUSLAR ( Somut Olayın Özellikleri Kaza Tarihi Davacının Maluliyet Oranının Dikkate Alınması Gereği - Tarafların Ekonomik ve Sosyal Durumların Olayın Meydana Gelmesinde Tarafların Kusurları Takdir Edilecek Manevi Tazminatın Miktarını Belirlerken Gözetilmesi Gereken Hususlar Olduğu )"
47Y21.HD19.9.2017E. 2016/13312 K. 2017/6550"MURİSİN İŞ KAZASI SONUCU ÖLÜMÜ (Davacı Anneye Kurum'a Gelir Bağlanması İçin Başvurmak Üzere Süre Verileceği/Başvurunun Reddi Halinde İş Kazası Sigorta Kolundan Ölüm Geliri Bağlanması Gerektiğinin Tespiti Davası Açması İçin Önel Verileceği/Dava Açılması Halinde Bekletici Mesele Yapılacağı - Kesinleşen Mahkeme Kararı İle Dava Reddedilmişse Maddi Tazminat İsteminin Reddedileceği)
MADDİ TAZMİNAT (Murisin İş Kazası Sonucu Ölümünden Doğan - Kurumca Davacı Anneye Gelir Bağlanmış veya Tespit Davası Kabul Edilip Kesinleşmiş İse Davacı Annenin Maddi Zararı Hesaplatılarak Kurumca Davacıya Bağlanan Gelirin İlk Peşin Sermaye Değerlerinin Rücu Edilebilecek Kısmı Tazminat Miktarından Tenzil Ederek Karar Verileceği)
TALEPLE BAĞLILIK (Davacının Belirtilen Davalı Şirketten Manevi Tazminat Talebi Bulunmaması Sebebiyle Adı Geçen Davacı Lehine Hükmedilen Manevi Tazminat Tutarından Davalı Şirketi de Sorumlu Tutmak Suretiyle Talebin Aşılmasının İsabetsiz Olduğu - Murisin İş Kazası Sonucu Ölümünden Doğan Maddi Manevi Tazminat)
MANEVİ TAZMİNAT (Murisin İş Kazası Sonucu Ölümünden Doğan - Olayın İşverenin İşçi Sağlığı ve Güvenliği Önlemlerini Yeterince Alınmamasından Kaynaklandığı Gözetilerek Tatmin Duygusu Yanında Caydırıcılık Uyandıran Oranda Tazminat Takdir Edilmesi Gerektiği/Davacı Çocuklar Yararına Hükmedilen 10.000,00'er TL Tazminatın Az Olduğu)"
47Y21.HD18.9.2017E. 2016/3326 K. 2017/6417"ANNE BABANIN MANEVİ TAZMİNAT İSTEMİ (Zararlandırıcı Olay Sonucu Sürekli İş Göremezliğe Uğrama - Sigortalının Yaralanmasının Ağır Bedensel Zarar Oluşturmamasına Göre Davacı Anne ve Babanın Manevi Tazminat İstemlerinin Reddine Karar Verileceği)
ZARARLANDIRICI OLAY SONUCU SÜREKLİ İŞ GÖREMEZLİĞE UĞRAMA (Manevi Tazminat İstemi - Sigortalının Yaralanmasının Ağır Bedensel Zarar Oluşturmamasına Göre Davacı Anne ve Baba Lehine Manevi Tazminat Verilemeyeceğinin Gözetileceği)
TEDAVİ GİDERLERİ İSTEMİ (Zararlandırıcı Olay Sonucu Sürekli İş Göremezliğe Uğrama - Davalı İşverenin Tedavi Giderlerinden Sorumlu Tutulmasının Usul ve Yasaya Aykırı Olduğu/Gerek Sigortalı ve Gerekse İşveren İş Kazası ve Meslek Hastalığı Sigorta Kolundan Birbirlerine Karşı Değil Doğrudan Kuruma Karşı Sorumlu Olduğu)
MANEVİ TAZMİNAT İSTEMİ (Zararlandırıcı Olay Sonucu Sürekli İş Göremezliğe Uğrama - Sigortalının Yaralanmasının Ağır Bedensel Zarar Oluşturmamasına Göre Davacı Anne ve Babanın Manevi Tazminat İstemlerinin Reddine Karar Vermek Gerekirken Kısmen Kabulüne Karar Verilmesi Bozma Nedeni Olduğu)"
47Y17.HD18.9.2017E. 2015/570 K. 2017/7802"TRAFİK KAZASI SONUCU OLUŞAN CİSMANİ ZARAR (Manevi Tazminat İstemi - Davacının Kazadaki Yaralanması Sebebiyle % 37 Oranında Kalıcı Maluliyete Uğradığı/Mahkemece Daha Yüksek Manevi Tazminata Hükmedilmesi Gerekirken 2.500,00 TL Miktarda Manevi Tazminata Hükmedilmesinin Uygun Görülmediği)
TEDAVİ GİDERİ İSTEMİ (Trafik Kazasından Kaynaklı - Davalının 6111 S. Yasa İle K.T.K.'da Yapılan Değişiklik Gereği Tedavi Giderlerinden Sorumlu Olduğu/Davada Vekille Temsil Olunan Başkanlığın Davanın Açılmasına Sebep Olmasının Söz Konusu Olmadığı Gözetilerek Davalı Lehine Vekalet Ücretine Hükmedileceği)
MANEVİ TAZMİNAT İSTEMİ (Trafik Kazası Sonucu Oluşan Cismani Zarar - Davacının Kazadaki Yaralanması Sebebiyle % 37 Oranında Kalıcı Maluliyete Uğradığı/Mahkemece Daha Yüksek Manevi Tazminata Hükmedilmesi Gerekirken 2.500,00 TL Miktarda Manevi Tazminata Hükmedilmesinin Bozma Nedeni Olduğu)
VEKALET ÜCRETİ (Tedavi Giderlerinin Tahsili İstemi - Davalının 6111 S. Yasa İle K.T.K.'da Yapılan Değişiklik Gereği Tedavi Giderlerinden Sorumlu Olduğu/Davada Vekille Temsil Olunan Başkanlığın Davanın Açılmasına Sebep Olmasının Söz Konusu Olmadığı Gözetilerek Davalı Lehine Vekalet Ücretine Hükmedilmesi Gerektiği)"
47Y21.HD11.7.2017E. 2017/1682 K. 2017/5947"MADDİ VE MANEVİ TAZMİNAT DAVASI ( İş Kazası Sonucu Vefat Sebebiyle - Maddi Tazminat Hesabından İlk Peşin Sermaye Değerinin Rücuya Kabil Kısmının Tenzili ve Davacıların Her Biri Lehine Takdir Edilen Manevi Tazminatın Ayrı Ayrı Az Olduğu Dikkate Alınarak Adalete Uygun Manevi Tazminat Takdir Edilmesi Gerektiği )
İŞ KAZASI ( Sebebiyle Davacılara Kurumca Bağlanan Gelirin İlk Peşin Sermaye Değerinin Rücu Edilebilecek Kısmının Hesaplanarak Bilirkişi Raporunda Belirlenen Zarar Tutarından İndirilmesi Gerektiği - Maddi ve Manevi Tazminat )
ZARARDAN İNDİRİM YAPILMASI ( Gelirin Tüm Peşin Sermaye Değerinin Rücuya Kabil Kısmının Tazminat Alacağından İndirilmek Suretiyle Tazminat Alacağından Fazla İndirim Yapılmasının Usul ve Yasaya Aykırı Olduğu - Maddi ve Manevi Tazminat Davası )
MANEVİ TAZMİNATIN TAKDİRİ ( Davaya Konu Olay Tarihi Tarafların Sosyal Ekonomik Halleri ve Kusur Durumu Göz Önüne Alındığında Davacı Çocukların Her Biri Yararına Kararlaştırılan Manevi Tazminatın Ayrı Ayrı Az Olduğu )"
47YHGK5.7.2017E. 2017/4-1359 K. 2017/1208"HAKSIZ EYLEM NEDENİYLE MANEVİ TAZMİNAT İSTEMİ ( Haksız Tahrik Sonucu Etkili Eylemde Bulunma - Davacının Olay Sonucunda Yirmi Beş Gün İş ve Güçten Kalacak Şekilde Yaralandığı/Mahkemece Takdir Edilen 4.000 TL Manevi Tazminat Miktarının Yerinde Olduğu )
MANEVİ TAZMİNAT İSTEMİ ( Haksız Eylemden Kaynaklı - Davacının Bacağında Oluşan Kırık Nedeniyle Yoğun Acılar Yaşadığı Hastanede ve Evde Uzun Süre Tedavi Gördüğü/Mahkemece Takdir Edilen 4.000 TL Manevi Tazminat Miktarının Yerinde Olduğu - Davalılar Haksız Tahrik Sonucunda Davacıya Karşı Etkili Eylemde Bulunması )
HAKSIZ TAHRİK NEDENİ İLE ETKİLİ EYLEMDE BULUNMA ( Davacının Olay Sonucunda Yirmi Beş Gün İş ve Güçten Kalacak Şekilde Yaralandığı - Davacının Bacağında Oluşan Kırık Nedeniyle Yoğun Acılar Yaşadığı Hastanede ve Evde Uzun Süre Tedavi Gördüğü/Mahkemece Takdir Edilen 4.000 TL Manevi Tazminat Miktarının Yerinde Olduğu - Manevi Tazminat )"
47Y17.HD5.7.2017E. 2014/25196 K. 2017/7222"TRAFİK KAZASINDAN KAYNAKLANAN ÖLÜM SEBEBİYLE TAZMİNAT ( Taraflar Arasında "İşbu Kaza İle İlgili Olarak İleriye Yönelik Herhangi Bir Dava İkame Etmeyeceğimizi Gayrı Kabili Rücu Kabul Beyan ve İkrar Ederim" Şeklinde İbraname Düzenlenmiş İse de İbranamede Davacılara Manevi Tazminata Yönelik Ödeme Yapıldığına Dair Açıklık Olmadığı ve İbraname Manevi Tazminatı Kapsamadığından Mahkemece İbraname Doğrultusunda Davacıların Manevi Tazminat Talebinin Reddedilemeyeceği )
İBRANAMEDE BELİRTİLMEYEN HUSUS BAKIMINDAN HÜKÜM TESİSİ ( Taraflar Arasında "İşbu Kaza İle İlgili Olarak İleriye Yönelik Herhangi Bir Dava İkame Etmeyeceğimizi Gayrı Kabili Rücu Kabul Beyan ve İkrar Ederim" Şeklinde İbraname Düzenlenmiş İse de İbranamede Davacılara Manevi Tazminata Yönelik Ödeme Yapıldığına Dair Açıklık Olmadığı ve İbraname Manevi Tazminatı Kapsamadığından Mahkemece İbraname Doğrultusunda Davacıların Manevi Tazminat Talebinin Reddinin İsabetsizliği )"
47Y17.HD5.7.2017E. 2014/24863 K. 2017/7208"MANEVİ TAZMİNAT DAVASI ( Davacılar İhtiyari Dava Arkadaşı Olup Davalı Lehine Her Bir Reddedilen Kısım İçin Ayrı Ayrı Nispi Vekalet Ücretine Hükmedilmesi ve Bu Ücretin Davacılar Vekili Lehine Belirlenen Vekalet Ücretini Geçmemesi Gerektiği )
USUL EKONOMİSİ ( Davacılar Arasında Zorunlu Dava Arkadaşlığı Bulunmadığı Aralarında İhtiyari Dava Arkadaşlığı Bulunanların Usul Ekonomisi İlkesi Dikkate Alınarak Birlikte Dava Açtıkları Durumda da Esasen Birden Fazla Dava Olduğunun Dikkate Alınması Gerektiği - Manevi Tazminat )
İHTİYARİ DAVA ARKADAŞLIĞI ( Her Bir Davacı Yönünden Lehine Hükmedilen Tazminat Miktarına Göre Kendisini Vekille Temsil Ettiren Davacı Lehine Reddedilen Her Bir Dava Yönünden de Kendisini Vekille Temsil Ettiren Davalı Lehine Ayrı Ayrı Vekalet Ücreti Takdir Edilmesi Gerektiği )
VEKALET ÜCRETİ ( Davacıların Ayrı Ayrı Manevi Tazminat Talep Ettiği - Davacılar İçin Farklı Miktarlarda Tazminata Hükmedildiği/Davalı Lehine Tek Maktu Vekalet Ücreti Belirlenmesinin Hatalı Olduğu/Davacılar İhtiyari Dava Arkadaşı Olup Davalı Lehine Her Bir Reddedilen Kısım İçin Ayrı Ayrı Nispi Vekalet Ücretine Hükmedilmesi Gerektiği )"
47Y17.HD1.6.2017E. 2014/22558 K. 2017/6298"MANEVİ TAZMİNAT İSTEMİ ( Ölümlü Kazanın Davalı Kurum ve Diğer Davalı Yüklenici Şirketlerin Yol Yapım Çalışması Sebebi İle Gerçekleştiği - İş Sahibi İle Yüklenici Arasında Bağıtlanmış Olan Sözleşmede İş Sahibinin Yükleniciyi Denetleme ve Kontrol Yetkisi Olduğunu Gösteren Hükümlerin Bulunduğunun Anlaşıldığı - Zincirleme Sorumluluk - İş Sahibinin Yükleniciyi Denetleme ve Kontrol Yetkisi )
ZİNCİRLEME SORUMLULUK ( Yüklenici Aracılığı İle Yapılan Yol Yapım Çalışmasında Davalı Müdürlüğün Yüklenici Şirket Üzerinde Nezaret Murakabe Kontrol ve Denetim Yetkisinin Bulunduğu/İş Sahibinin de Yüklenici Şirketle Birlikte Zincirleme Sorumlu Tutulması Gerektiği - Manevi Tazminat İstemi - İş Sahibinin Yükleniciyi Denetleme ve Kontrol Yetkisi )
İŞ SAHİBİNİN YÜKLENİCİYİ DENETLEME VE KONTROL YETKİSİ ( Yüklenicinin Üzerine Aldığı İşi İş Sahibinin Talimatları Doğrultusunda ve Onun Kontrol ve Denetiminde Sürdürdüğü - Davalı Müdürlüğün Olaydaki Kusurunun Hizmet Kusuruna Göre Değil Eser Sözleşmesi Hükümlerine Göre Belirlendiği )
İŞLETEN SIFATI ( Kazaya Neden Olan Kamyon Açısından Davalı Müdürlüğün İşleten Sıfatının Bulunduğu/Davanın Adli Yargı Yerinde Görülüp Çözümlenmesinde Bir Usulsüzlük Bulunmadığı - İş Sahibinin Yükleniciyi Denetleme ve Kontrol Yetkisi - Manevi Tazminat İstemi )"
47Y4.HD31.5.2017E. 2015/11067 K. 2017/3538"MANEVİ TAZMİNAT İSTEMİ ( Davacının Davalının Evlilikleri Boyunca Fiziksel ve Psikolojik Şiddet Uyguladığını/Darp Olayı Nedeni İle Çalışma Gücü Kaybına Uğradığını Beyan Ederek Maddi ve Manevi Zararlarının Tazmini İsteminde Bulunduğu - Hakimin Özel Halleri Göz Önünde Tutarak Manevi Zarar Adı İle Hak Sahibine Verilmesine Karar Vereceği Para Tutarının Adalete Uygun Olması/Elde Edilmek İstenilen Tatmin Duygusunun Etkisine Ulaşmak İçin Gerekli Olan Kadar Olması Gerektiği )
HAKİMİN TAKDİR HAKKI ( Hakimin Manevi Tazminat Miktarına İlişkin Takdir Hakkını Kullanırken Ona Etkili Olan Nedenleri de Karar Yerinde Objektif Ölçülere Göre İsabetli Bir Biçimde Göstermesi Gerektiği - Olayın Gerçekleşme Şekli Tarafların Konumu ve Olay Tarihi de Dikkate Alındığında Hükmedilen Tazminat Miktarının Fazla Olduğu )"
47Y4.HD17.5.2017E. 2017/408 K. 2017/2984"HAKSIZ EYLEM SEBEBİYLE MANEVİ TAZMİNAT ( Olay Tarihi Hükmedilen Manevi Tazminat Miktarı ve Belirtilen İlkeler Bir Arada Gözetildiğinde Davacılar Yararına Takdir Olunan Manevi Tazminat Miktarının Fazla Olduğu - Daha Alt Seviyede Manevi Tazminat Takdir Edilmek Üzere Kararın Bozulması Gerektiği )
MANEVİ TAZMİNAT ( Haksız Eylem Sebebiyle - İstek Bulunması Durumunda Kabul Edilecek Tazminata Olay Gününden İtibaren Faiz Yürütülmesi Gerektiği/Davacıların Dava Dilekçelerinde Olay Tarihinden İtibaren Faiz Talep Etmiş Olmalarına Göre Lehlerine Faizle İlgili Bir Karar Verilmemiş Olmasının Usul ve Yasaya Uygun Düşmediği )
FAİZ ( Maddi Manevi Tazminat - Haksız Eylemden Kaynaklı Zararın Ödetilmesi Amacıyla Açılan Davalarda İstek Bulunması Durumunda Tazminata Olay Gününden İtibaren Faiz Yürütüleceği/Davacıların Dava Dilekçelerinde Olay Tarihinden İtibaren Faiz Talep Ettikleri/Lehlerine Faizle İlgili Bir Karar Verilmemiş Olmasının Bozma Nedeni Olduğu )"
47Y4.HD15.5.2017E. 2015/10934 K. 2017/2883"KASTEN YARALAMA EYLEMİNE DAYALI MANEVİ TAZMİNAT İSTEMİ ( Davaya Konu Olayda Olayın Oluş Şekli Olayın Gelişimi Davacının Yaralanması İle Açıklanan İlkeler Gözetildiğinde Davacı Yararına Takdir Olunan Manevi Tazminat Tutarı Az Olduğu - Daha Üst Düzeyde Manevi Tazminat Takdir Edilmek Üzere Kararın Bozulacağı )
MANEVİ TAZMİNAT ( Kasten Yaralamaya Dayalı - Hakimin Takdir Hakkını Kullanırken Ona Etkili Olan Nedenleri de Karar Yerinde Objektif Ölçülere Göre Göstereceği/Olayın Oluş Şekli Gelişimi Davacının Yaralanması İle Açıklanan İlkeler Gözetildiğinde Manevi Tazminat Tutarı Az Olduğu/Daha Üst Düzeyde Manevi Tazminat Takdiri Gerektiği )
HAKSIZ FİİLLDEN KAYNAKLI MANEVİ TAZMİNAT ( Hakimin Özel Halleri Göz Önünde Tutarak Manevi Zarar Adı İle Hak Sahibine Verilmesine Karar Vereceği Para Tutarının Adalete Uygun Olması Gerektiği - Olayın Oluş Şekli Olayın Gelişimi Davacının Yaralanması İle Açıklanan İlkeler Gözetildiğinde Manevi Tazminat Tutarı Az Olduğu )"
47Y21.HD18.4.2017E. 2016/15802 K. 2017/3195"SOMA MADEN FACİASI ( İş Kazası Sonucu Ölen Sigortalının Yakınlarının Manevi Tazminat İstemi - Son Yüz Yılın En Büyük İş Kazalarından Birisi Olan Bu İş Kazasının Toplumun Tamamında Derin Bir Üzüntü Meydana Getirdiği/Toplumu Derinden Etkileyen Facialarda Hüküm Altına Alınan Manevi Tazminatın Caydırıcılık Unsurunun Öne Çıkması Gerektiği )
TOPLUMU DERİNDEN ETKİLEYEN FACİALARDA MANEVİ TAZMİNAT ( Soma Maden Kazası Gibi Facialarda Hüküm Altına Alınan Manevi Tazminat Tutarları Değerlendirilirken Manevi Tazminatın Caydırıcılık Unsurunun Öne Çıkması Gerektiğinin Kabul Edileceği - İş Kazası Sonucu Ölen Sigortalının Yakınlarının Manevi Tazminat İstemi )
MANEVİ TAZMİNATIN CAYDIRICILIK UNSURU ( İş Kazası Sonucu Ölen Sigortalının Yakınlarının Manevi Tazminat İstemi - Yeraltı Maden Ocağında Meydana Gelen Yargılamaya Konu İş Kazasının 301 Kişinin Ölümüne ve 486 Kişinin Yaralanmasına Yol Açtığı/Manevi Tazminatın Caydırıcılık Unsurunun Öne Çıkması Gerektiği - Soma Maden Faciası )
ASIL İŞVEREN ( İş Kazası Sonucu Ölen Sigortalının Yakınlarının Manevi Tazminat İstemi - Yüklenicinin Çalıştıracağı İşletme Müdürü Proje Mühendisi Vardiya Daimi Nezaretçisi Teknik Nezaretçinin En Az Sayısı ve Meslek Kıdeminin Davalı İdare Tarafından Belirlendiği/Davalı Türkiye Kömür İşletmeleri Kurumu Genel Müdürlüğü'nün Asıl İşveren Olarak Kabul Edileceği )
SİGORTALININ İŞ KAZASI SONUCU VEFATI ( Manevi Tazminat İstemi/Soma Maden Faciası - Yeraltı Maden Ocağında Meydana Gelen Yargılamaya Konu İş Kazasının 301 Kişinin Ölümüne ve 486 Kişinin Yaralanmasına Yol Açtığı/Mahkemece Manevi Tazminatın Caydırıcılık Unsurunun Öne Çıkması Gerektiğinin Gözetileceği )"
47Y17.HD17.4.2017E. 2014/22243 K. 2017/4049"ÖLÜMLÜ TRAFİK KAZASI ( Ölenin Yakınlarının Manevi Tazminat İstemi - Mahkemece Daha Yüksek Manevi Tazminata Hükmedilmesi Gerekirken Somut Olay İle Bağdaşmayan Davacı İçin 3.000,00 TL. ve Diğer Davacılar İçin 1.500,00'er TL. Olmak Üzere Toplam 7.500,00 TL'nin Manevi Tazminata Hükmedilmesinin Uygun Görülmediği )
DESTEKTEN YOKSUN KALMA TAZMİNATI İSTEMİ ( Bilirkişi Raporuyla Belirlenen Maddi Tazminat İle Fer'ilerinin Davalı Tarafından Davanın Devamı Sırasında Ödendiği - Ödenen Bedel İçerisinde Vekalet Ücretinin de Bulunduğu/Mahkemece Maddi Tazminat İçin Davacılara Yeniden Vekalet Ücreti Takdirinin Doğru Görülmediği )
MANEVİ TAZMİNAT İSTEMİ ( Ölenin Yakınlarının - Mahkemece Davacı Eşin Genç Yaşta Eşini ve Davacı Çocukların da Küçük Yaşta Babalarını Kaybetmeleri Sebebiyle Duyacakları Elemin Derinliği İtibariyle Zararın Ağırlığı Göz Önünde Tutularak Daha Yüksek Manevi Tazminata Hükmedilmesi Gerektiği )"
47Y17.HD6.4.2017E. 2014/22140 K. 2017/3745"TRAFİK KAZASINDAN KAYNAKLI MANEVİ TAZMİNAT İSTEMİ (Mahkemece Davacı İçin Hak ve Nesafet Kuralları Çerçevesinde Daha Yüksek Manevi Tazminata Hükmedilmesi Gerekirken Somut Olay İle Bağdaşmayan Miktarda 7.500,00 TL Manevi Tazminata Hükmedilmesinin Uygun Görülmediği)
MANEVİ TAZMİNAT İSTEMİ (Trafik Kazasından Kaynaklı - Tarafların Sosyal ve Ekonomik Durumları Davacının Daimi İş Göremezlik Oranı ve Kusur Oranları Göz Önünde Tutularak Olay Tarihindeki Paranın Alım Gücüne Uygun Düşen Miktarda Tazminata Hükmedileceği)
YÜKSEK MANEVİ TAZMİNATA HÜKMEDİLMESİ GEREĞİ (Trafik Kazasından Kaynaklı Manevi Tazminat İstemi - Mahkemece 7.500,00 TL Manevi Tazminata Hükmedilmesinin Uygun Görülmediği)"
47Y17.HD6.4.2017E. 2014/22015 K. 2017/3825"TRAFİK KAZASI SONUCU OLUŞAN CİSMANİ ZARAR SEBEBİYLE MADDİ VE MANEVİ TAZMİNAT İSTEMİ ( Davacının 5 Yaşında Maruz Kaldığı Kaza Sonucu Uzun Süre Tedavi Görmüş Olması ve Ayağı İle Bacağında Sabit İz Kalacak Biçimde Yaralanmış Olması Sebebiyle Zararın Ağırlığı Gözönünde Tutularak Olay Tarihindeki Paranın Alım Gücüne Uygun Düşen Davacı İçin Hak ve Nesafet Kuralları Çerçevesinde Bir Miktar Daha Yüksek Manevi Tazminata Hükmedileceği )
CİSMANİ ZARAR SEBEBİYLE MANEVİ TAZMİNAT ( Trafik Kazası Sonucu Oluşan - Davacının 5 Yaşında Maruz Kaldığı Kaza Sonucu Uzun Süre Tedavi Görmüş Olması ve Ayağı İle Bacağında Sabit İz Kalacak Biçimde Yaralanmış Olması Sebebiyle Zararın Ağırlığı Gözönünde Tutularak Olay Tarihindeki Paranın Alım Gücüne Uygun Düşen Davacı İçin Hak ve Nesafet Kuralları Çerçevesinde Tazminata Hükmedileceği )
MANEVİ TAZMİNAT ( Trafik Kazası Sonucu Oluşan Cismani Zarar Sebebiyle - Davacının 5 Yaşında Maruz Kaldığı Kaza Sonucu Uzun Süre Tedavi Görmüş Olması ve Ayağı İle Bacağında Sabit İz Kalacak Biçimde Yaralanmış Olması Sebebiyle Zararın Ağırlığı Gözönünde Tutularak Olay Tarihindeki Paranın Alım Gücüne Uygun Düşen Davacı İçin Hak ve Nesafet Kuralları Çerçevesinde Tazminata Hükmedileceği )"
47Y10.HD4.4.2017E. 2015/20116 K. 2017/2869"YAŞLILIK AYLIĞININ GEÇ BAĞLANMASI SEBEBİYLE MANEVİ TAZMİNAT ( Bedensel Bir Zarara Uğrayan Kimsenin Karşılaşacağı Yoksunluktan Doğan Zarar ve Ziyanını İsteyebileceği/Kişilik Hakkı Hukuka Aykırı Olarak Saldırıya Uğrayan Kişinin Uğradığı Manevi Zarara Karşılık Bir Miktar Para Ödenmesini Dava Edebileceği - Manevi Zararın Zarara Uğrayanda Meydana Gelen Acıyı Azaltmak ve Tatmin Duygusu Oluşturmak Amacıyla Ödenmesi Gereken Bir Miktar Para Olduğu/Tazminat Koşulları Oluşmadığından Davanın Reddi Gerektiği )
KİŞİLİK HAKKININ HUKUKA AYKIRI OLARAK SALDIRIYA UĞRAMASI ( Kişinin Uğradığı Manevi Zarara Karşılık Bir Miktar Para Ödenmesini Dava Edebileceği/Bedensel Bir Zarara Uğrayan Kimsenin Karşılaşacağı Yoksunluktan Doğan Zarar ve Ziyanını İsteyebileceği - Manevi Zararın Zarara Uğrayanda Meydana Gelen Acıyı Azaltmak ve Tatmin Duygusu Oluşturmak Amacıyla Ödenmesi Gereken Bir Miktar Para Olduğu/Tazminat Koşulları Oluşmadığından Davanın Reddi Gerektiği )
MANEVİ TAZMİNATA HÜKMEDİLMESİ ( Bedensel Bir Zarara Uğrayan Kimsenin Karşılaşacağı Yoksunluktan Doğan Zarar ve Ziyanını İsteyebileceği/Kişilik Hakkı Hukuka Aykırı Olarak Saldırıya Uğrayan Kişinin Uğradığı Manevi Zarara Karşılık Bir Miktar Para Ödenmesini Dava Edebileceği - Manevi Zararın Zarara Uğrayanda Meydana Gelen Acıyı Azaltmak ve Tatmin Duygusu Oluşturmak Amacıyla Ödenmesi Gereken Bir Miktar Para Olduğu/Tazminat Koşulları Oluşmadığından Davanın Reddi Gerektiği )"
47Y17.HD3.4.2017E. 2014/21076 K. 2017/3521"TRAFİK KAZASINDAN DOĞAN MADDİ VE MANEVİ TAZMİNAT (Davada Taraf Olmayan Davanın İhbar Edildiği Sigorta Şirketi Hakkında Karar Verilmeyişinin Usul ve Yasaya Uygun Olmasına Özellikle Oluşa ve Dosya Kapsamına Uygun Olarak Düzenlenen Uzman Bilirkişi Raporundaki Kusur Oranlarının Benimsenmesinde Bir Usulsüzlük Bulunmadığı)
MANEVİ TAZMİNAT (Asıl Davanın Davacıları Lehine Manevi Tazminatın Takdirinde TBK'nun 56. Md.sindeki Özel Haller Dikkate Alınarak Hak ve Nesafet Kuralları Çerçevesinde Hüküm Kurulmuş Olmasına Göre Verilen Kararda Bir İsabetsizlik Bulunmadığı)
BİLİRKİŞİ RAPORU (Trafik Kazasından Doğan Maddi ve Manevi Tazminat - Davada Taraf Olmayan Davanın İhbar Edildiği Sigorta Şirketi Hakkında Karar Verilmeyişinin Usul ve Yasaya Uygun Olmasına Özellikle Oluşa ve Dosya Kapsamına Uygun Olarak Düzenlenen Uzman Bilirkişi Raporundaki Kusur Oranlarının Benimsenmesinde Bir Usulsüzlük Bulunmadığı)"
47Y17.HD3.4.2017E. 2014/21074 K. 2017/3527"MADDİ VE MANEVİ TAZMİNAT DAVASI ( Davalı Aleyhine Hükmedilen Maddi Tazminatın Miktarı İtibariyle Kesin Nitelikte Olduğu - Davacı Lehine Manevi Tazminatın Takdirinde Özel Haller Dikkate Alınarak Hak ve Nesafet Kuralları Çerçevesinde Hüküm Kurulmuş Olmasına Göre Davalı Vekilinin Tüm Temyiz İtirazlarının Reddi Gerektiği )
KESİNLİK SINIRI ( Temyize Konu Kararda Davalı Aleyhine Hükmedilen Maddi Tazminat Miktarı İtibariyle Kesin Niteliktedir Olup Kesin Olan Kararların Temyiz İstemleri Hakkında Mahkemece Bir Karar Verilebileceği Gibi Yargıtayca da Temyiz İsteminin Reddine Karar Verilebileceği )
HAK VE NESAFET KURALLARI ( Davacı Lehine Manevi Tazminatın Takdirinde Yasadaki Özel Haller Dikkate Alınarak Hak ve Nesafet Kuralları Çerçevesinde Hüküm Kurulmuş Olmasına Göre Davalı Vekilinin Yerinde Görülmeyen Tüm Temyiz İtirazlarının Reddine Karar Vermek Gerektiği )"
47Y21.HD28.3.2017E. 2016/4108 K. 2017/2482"MADDİ VE MANEVİ TAZMİNAT DAVASI ( Sigortalının Geçirdiği İş Kazası Sonucu Vefatı Sebebiyle - Davalı Asıl İşveren Yönünden Davanın Reddine Karar Verilmesinin Usul ve Yasaya Aykırı Olduğu/Davacı Eş Lehine Takdir Edilen Manevi Tazminat İle Davacı Çocuk Lehine Takdir Edilen Manevi Tazminatın Az Olduğu )
MÜTESELSİL SORUMLULUK ( Kendine Ait İşi Bir Başkasına Yaptıran Kişi ya da Kurumun Alt İşverenin ve Bu Alt İşverenin İstihdamlarının Kusurlarından Onun İle Birlikte Müteselsilen Sorumlu Olacağı - Davalı Asıl İşveren Yönünden Davanın Reddine Karar Verilmesinin Hatalı Olduğu/Maddi ve Manevi Tazminat )
İŞ KAZASI ( Davalı Şirketin Kendi Asıl İşlerinden Olan İşi İhale İle Yüklenici Şirkete Vermesi O Şirketin de İş Sahibiyle Aralarındaki Sözleşmeye Aykırı Olacak Şekilde Dahi Olsa Bu İşi Alt Yükleniciye Vermesi Halinde Onu Asıl İşverenlik Sıfatından ve Bunun Doğal Neticesi Olarak da Tazminat Sorumluluğundan Kurtarmayacağı )
MANEVİ TAZMİNATIN TAKDİRİ ( Hakimin Takdirine Bırakılmış İse de Hükmedilen Tutarın Uğranılan Manevi Zararla Orantılı Duyulan Üzüntüyü Hafifletici Olması Gerektiği - Davacı Eş Lehine Takdir Edilen Manevi Tazminat İle Davacı Çocuk Lehine Takdir Edilen Manevi Tazminatın Az Olduğu )
VEKALET ÜCRETİ ( Davanın Kısmen Reddi Nedeniyle Red Sebebi Ortak Olması Sebebiyle Davalılardan Biri Lehine Maddi Tazminat İsteminin Reddedilen Kısmı Yönünden Tek Manevi Tazminat İsteminin Reddedilen Kısmı Yönünden Tek Vekalet Ücreti Takdir Edilmesi Gerektiği )"
47Y17.HD27.3.2017E. 2014/19341 K. 2017/2511"İŞ GÖREMEZLİK TAZMİNATI İSTEMİ ( Kaza Tarihinde Yürürlükte Bulunan Çalışma Gücü Kaybı ve Meslekte Kazanma Gücü Kaybı Oranı Tespit İşlemleri Yönetmeliğine Uygun Şekilde Davacının Maluliyet Oranının Tespitine Dair ve Önceki İki Rapor Arasındaki Çelişkiyi Giderecek Şekilde Adli Tıptan Rapor Alınarak Sonuca Gidilmesi Gerektiği )
MANEVİ TAZMİNATIN TAKDİRİ ( Kaza Tarihi Kusur Durumu Yaralanmanın Niteliği ve Tarafların Sosyal ve Ekonomik Durumlarına Dair Hususlar Birlikte Değerlendirildiğinde Davacı Anne Lehine Takdir Olunan Manevi Tazminatın Az Olduğu )
BİLİRKİŞİ RAPORLARININ ÇELİŞİK OLMASI ( Dosya İçinde Davacı Küçüğün Maluliyetine Dair Birbirine Oransal Olarak Çok Farklı Çelişkili İki Rapor Bulunmakta Olup Bir Raporda Tedavisinin Halen Devam Ettiğinin de Belirtildiği - İki Rapor Arasındaki Çelişkiyi Giderecek Şekilde Adli Tıptan Rapor Alınması Gerektiği )
ADLİ TIP RAPORU ( Usulüne Uygun Denetime ve Hüküm Kurmaya Elverişli Davacı Küçüğün Maluliyet Derecesi ve Oranının İyileşme Süresinin Belirlenmesi Amacıyla Rapor Alınıp Sonucuna Göre Göre Hüküm Kurulması Gerektiği - Kalıcı İş Göremezlik Tazminatı ve Manevi Tazminat İstemi )
FAİZ BAŞLANGIÇ TARİHİNİN BELİRLENMESİ ( Trafik Kazaları Haksız Fiil Olup Davalı Sürücü ve İşleten Yönünden Kaza Tarihinde Temerrüdün Gerçekleştiği - Davalı Şirket Yönünden Kaza Tarihinden İtibaren Faize Hükmetmek Gerekirken Dava Tarihinden İtibaren Faiz İşletilmesine Karar Verilmesinin Doğru Görülmediği )"
47Y17.HD27.3.2017E. 2014/17033 K. 2017/3036"TRAFİK KAZASINDAN KAYNAKLI DESTEKTEN YOKSUN KALMA TAZMİNATI ( Ceza Yargılaması Sırasında Alınan ve Kesinleşen Bilirkişi Raporundaki Kusur Dağılımının Oluşa Uygun Olması Sebebiyle Benimsendiği/Uzman Bilirkişice Düzenlenen Maddi Tazminata Dair Raporun Hükme Esas Alındığı - Onama Kararı Verileceği )
MANEVİ TAZMİNAT ( Trafik Kazasından Kaynaklı Murisin Ölümü Nedeniyle - Manevi Tazminatın Takdirinde B.K'nun 47. Md. Özel Haller Dikkate Alınarak Hak ve Nesafet Kuralları Çerçevesinde Karar Verildiği/Kararın Onanması Gerektiği )
MURİSİN ÖLÜMÜ NEDENİYLE MADDİ VE MANEVİ TAZMİNAT ( Trafik Kazasından Kaynaklı/Ceza Yargılamasında Alınan ve Kesinleşen Rapordaki Kusur Dağılımı Oluşa Uygun Olduğundan Benimsendiği - Manevi Tazminatın Takdirinde B.K'nun 47. Md. Özel Haller Dikkate Alınarak Hak ve Nesafet Kuralları Çerçevesinde Karar Verildiği/Kararın Onanacağı )"
47Y21.HD21.3.2017E. 2016/9633 K. 2017/2255"MURİSİN İŞ KAZASI SONUCU ÖLÜMÜ ( Manevi Tazminat İstemi - Yargılama Sırasında Vefat Eden Anne ve Kardeşlerin Her Biri Yararına Hüküm Altına Alınan 1.000,00 TL Manevi Tazminatın Az Olduğu )
ISLAH ( Murisin İş Kazası Sonucu Vefatından Kaynaklı Maddi Tazminat İstemi - Mahkemece Bozmadan Sonraki Yargılama Aşamasında Davacı Tarafça Yapılan Islah İşlemi Dikkate Alınarak Karar Verilmesinin İsabetsiz Olduğu )
HÜKÜM ( Davacı Kardeşin Asıl Dava Dosyası İle Birleşen Dosyasında Manevi Tazminat İsteminde Bulunmasına Karşın Bu İstemi Hakkında Olumlu Olumsuz Bir Karar Verilmemesi Usul ve Yasaya Aykırı Olduğu - Murisin İş Kazası Sonucu Vefatından Kaynaklı Manevi Tazminat İstemi )
BOZMADAN SONRA ISLAH YAPILAMAYACAĞI ( Murisin İş Kazası Sonucu Vefatından Kaynaklı Maddi Tazminat İstemi - Mahkemece Bozmadan Sonraki Yargılama Aşamasında Davacı Tarafça Yapılan Islah İşlemi Dikkate Alınarak Karar Verilmesinin Bozma Nedeni Olduğu )"
47Y21.HD21.3.2017E. 2016/9453 K. 2017/2252"MURİSİN İŞ KAZASI SONUCU ÖLÜMÜNDEN DOĞAN MADDİ VE MANEVİ TAZMİNAT ( Hükme Esas Hesap Raporunda Davacı Hak Sahibi Anne ve Babaya Bağlanan Gelirin İlk Peşin Sermaye Değerinin Rücuya Kabil Kısımları Tenzil Edildiği Halde Hükümde Mükerrer Şekilde Bağlanan Gelirin Rücuya Kabil Kısmının Tenzilinin Hatalı Olduğu - Kararın Bozulacağı )
MANEVİ TAZMİNAT ( Murisin İş Kazası Sonucu Ölümünden Doğan - Takdir Edilecek Miktarın Mevcut Halde Elde Edilmek İstenilen Tatmin Duygusunun Etkisine Ulaşmak İçin Gerekli Olan Kadar Olacağı/Tutarın Manevi Tatmin Duygusu Yanında Caydırıcılık Uyandıran Oranda Olması Gerektiği/Hüküm Altına Alınan Manevi Tazminatın Az Olduğu )
SİGORTA ŞİRKETİNİN SORUMLULUĞU ( Davalı İle Yapılan Zorunlu Mali Mesuliyet Sigorta Poliçesinde Manevi Tazminatın Teminat Kapsamında Yer Almadığı/Davalı Şirketin Manevi Tazminattan da Sorumluluğuna Gidilebilecek Şekilde Karar Verilmesinin Bozma Nedeni Olduğu - Murisin İş Kazası Sonucu Ölümünden Doğan Maddi ve Manevi Tazminat )"
47Y17.HD21.3.2017E. 2014/17264 K. 2017/2231"TRAFİK KAZASI ( Manevi Tazminat İstemi - Mahkemece Tarafların Sosyal ve Ekonomik Durumları İle Birlikte Olayın Meydana Geliş Şekli de Göz Önünde Tutularak Hak ve Nesafet Kuralları Çerçevesinde Karar Verileceği )
HAK VE NESAFET KURALLARI ( Manevi Tazminat Zenginleşme Aracı Olmamakla Beraber Bu Yöndeki Talep Hakkındaki Hüküm Kurulurken Olay Sebebiyle Duyulan Acı ve Elemin Kısmen de Olsa Giderilmesinin Amaçlanağı - Trafik Kazasından Kaynaklı Manevi Tazminat İstemi )
MANEVİ TAZMİNAT İSTEMİ ( Trafik Kazasından Kaynaklı - Manevi Tazminat Zenginleşme Aracı Olmamakla Beraber Bu Yöndeki Talep Hakkındaki Hüküm Kurulurken Olay Sebebiyle Duyulan Acı ve Elemin Kısmen de Olsa Giderilmesinin Amaçlanacağı )"
47Y4.HD20.3.2017E. 2017/1131 K. 2017/1767"KİŞİLİK HAKLARINA SALDIRI VE HAKSIZ EYLEM NEDENİ İLE UĞRANILAN MANEVİ ZARARIN ÖDETİLMESİ (Davacının Olay Tarihinde Davalıyı Görerek Kapıyı Kapatmaya Çalıştığı Sırada Davalının Kapıyı Hızla İteleyerek Yere Düşmesine ve Basit Tıbbi Müdahale İle Giderilebilecek Nitelikte Yaralanmasına Neden Olması - Olayın Oluş Şekli Olayın Gelişimi Tarafların Durumu Söylenen Sözlerin Ağırlığı ve Eylemlerin Birden Ziyade Olması Gözetildiğinde Davacı Yararına Takdir Olunan Manevi Tazminat Tutarının Az Olduğu)
MANEVİ TAZMİNATIN BELİRLENMESİ (Saldırı Teşkil Eden Eylem ve Olayın Özelliği Yanında Tarafların Kusur Oranını Sıfatını İşgal Ettikleri Makamı ve Diğer Sosyal ve Ekonomik Durumlarını da Dikkate Alması Gerektiği/Miktarın Belirlenmesinde Her Olaya Göre Değişebilecek Özel Hal ve Şartların Bulunacağı da Gözetilerek Takdir Hakkını Etkileyecek Nedenlerin Karar Yerinde Objektif Olarak Gösterileceği)
HAKKANİYET İLKESİ (Kişilik Haklarına Saldırı ve Haksız Eylem Nedenleri İle Uğranılan Manevi Zararın Ödetilmesi - Olayın Oluş Şekli Olayın Gelişimi Tarafların Durumu Söylenen Sözlerin Ağırlığı ve Eylemlerin Birden Ziyade Olması Gözetildiğinde Davacı Yararına Takdir Olunan Manevi Tazminat Tutarının Az Olduğu/Takdir Edilecek Miktarın Mevcut Halde Elde Edilmek İstenen Tatmin Duygusunun Etkisine Ulaşmak İçin Gerekli Olan Kadar Olması Gerektiği)"
47YHGK15.3.2017E. 2014/21-1298 K. 2017/449"MADDİ VE MANEVİ TAZMİNAT DAVASI ( Tarafların Karşılıklı İddia ve Savunmalarına Dosyadaki Tutanak ve Kanıtlara Bozma Kararında Açıklanan Gerektirici Nedenlere ve İş Kazası Sonucunda Davacıda İş Göremezlik Derecesi Olayın Meydana Geldiği Tarihteki Paranın Alım Gücü Dikkate Alındığında Manevi Tazminat Miktarının Fazla Olduğu )
İŞ KAZASI ( Olayın Meydana Gelmesinde Davacının Yüzde Yirmi Beş Davalı İşverenin İse Yüzde Yetmiş Beş Kusurlu Olduğu - İş Kazası Sonucunda Davacıda İş Göremezlik Derecesi Paranın Alım Gücü Dikkate Alındığında Hükmedilen Manevi Tazminat Miktarının Fazla Olduğu )
MANEVİ TAZMİNATIN TAKDİRİ ( Özellikle İş Kazası Sonucunda Davacıda İş Göremezlik Derecesi Olayın Meydana Geldiği Tarihteki Paranın Alım Gücü Dikkate Alındığında Hükmedilen Manevi Tazminat Miktarının Fazla Olduğu )"
47Y4.HD9.3.2017E. 2016/15515 K. 2017/1529"HAKSIZ FİİL SEBEBİYLE UĞRANILAN MADDİ VE MANEVİ ZARARIN ÖDETİLMESİ İSTEMİ ( Manevi Tazminatıın Belirlenmesi - Bir Ceza Olmadığı Gibi Mal Varlığı Hukukuna Dair Bir Zararın Karşılanmasını da Amaç Edinmediği/Takdir Edilecek Miktarın Mevcut Halde Elde Edilmek İstenilen Tatmin Duygusunun Etkisine Ulaşmak İçin Gerekli Olan Kadar Olacağı )
MANEVİ TAZMİNATIN BELİRLENMESİ ( Hükmedilecek Paranın Zarara Uğrayanda Manevi Huzuru Doğurmayı Gerçekleştirecek Tazminata Benzer Bir Fonksiyonu Olan Özgün Bir Nitelik Taşıdığı - Bir Ceza Olmadığı Gibi Mal Varlığı Hukukuna Dair Bir Zararın Karşılanmasını da Amaç Edinmediği/Takdir Edilecek Miktarın Mevcut Halde Elde Edilmek İstenilen Tatmin Duygusunun Etkisine Ulaşmak İçin Gerekli Olan Kadar Olması Gerektiği )"
47YHGK8.3.2017E. 2014/21-2105 K. 2017/425"MADDİ VE MANEVİ TAZMİNAT DAVASI ( Tarafların Kusur Durumu ve Davacının Maluliyet Oranı ve Yaşı Ayrıca Davacının Uğradığı Zarar İle Olayın Meydana Geldiği Tarihteki Paranın Alım Gücü Değerlendirilmek Suretiyle Yerel Mahkemece Verilen Manevi Tazminat Miktarının Yerinde Olduğu )
HAK VE NESAFET İLKESİ ( Manevi Tazminat Duyulan Elem ve Izdırabın Kısmen ve İmkan Nisbetinde İadesini Amaçladığından Hâkimin Hak ve Nesafete Göre Takdir Hakkını Kullanarak Manevi Tazminat Miktarını Tespit Etmesi Gerektiği - Verilen Tazminat Miktarının Yerinde Olduğu )
MANEVİ TAZMİNATIN TAKDİRİ ( Somut Olayın Özelliği Zarar Görenin Ekonomik ve Sosyal Durumu Paranın Alım Gücü Maluliyet Oranı Beden Gücü Kaybı Sebebiyle Duyulan ve İleride Duyulacak Elem ve Izdırabın Gözetilmesi Gerektiği - Yerel Mahkemece Verilen Manevi Tazminat Miktarının İsabetli Olduğu )"
47Y21.HD7.3.2017E. 2016/6374 K. 2017/1729"İŞ KAZASI SEBEBİYLE SÜREKLİ İŞ GÖREMEZLİĞE UĞRAMA İDDİASI ( Manevi Tazminat İstemi - % 0 Oranında Sürekli İş Göremezliğe Uğrayan Davacının Üzüntü ve Elem Duyacağı/Mahkemece Uygun Bir Miktar Manevi Tazminata Karar Verileceği )
MANEVİ TAZMİNAT İSTEMİ ( % 0 Oranında Sürekli İş Göremezliğe Uğrayan Davacının - Mahkemece Davacının Tedavi Gördüğü Süre Dikkate Alınarak Uygun Bir Miktar Manevi Tazminata Karar Verileceği/Ruh Bütünlüğünün İhlali Sinir Bozukluğunun da Bedensel Zarar Kavramına Dahil Bulunduğu )
BEDENSEL ZARAR ( Ruh Bütünlüğünün İhlali Sinir Bozukluğunun da Bedensel Zarar Kavramına Dahil Bulunduğu - Davacının Tedavi Gördüğü Süre Dikkate Alınarak Uygun Bir Miktar Manevi Tazminata Karar Verilmesi Gerektiği/% 0 Oranında Sürekli İş Göremezliğe Uğrayan Davacının Manevi Tazminat İstemi )"
47Y21.HD7.3.2017E. 2016/2512 K. 2017/1723"MURİSİNİN İŞ KAZASI SONUCU ÖLÜMÜ ( Tazminat İstemi/Taleple Bağlılık İlkesi - Dava Dilekçesinde Kaza Tarihinden İtibaren Faiz İstenilmekle Beraber Talep Artırım Dilekçesinde Dava Tarihinden İtibaren Faiz Talep Edildiği/Tazminatlar İçin Kaza Tarihinden İtibaren Faize Hükmedilmesinin Hatalı Olduğu )
TALEPLE BAĞLILIK İLKESİ ( Murisin İş Kazası Sonucu Ölümü/Tazminat İstemi - Dava Dilekçesinde Kaza Tarihinden İtibaren Faiz İstenilmekle Beraber Talep Artırım Dilekçesinde Dava Tarihinden İtibaren Faiz Talep Edildiği/Mahkemece Kaza Tarihinden İtibaren Faize Hükmedilmesinin Bozma Nedeni Olduğu )
FAİZ BAŞLANGICI ( Dava Dilekçesinde Kaza Tarihinden İtibaren Faiz İstenilmekle Beraber Talep Artırım Dilekçesinde Dava Tarihinden İtibaren Faiz Talep Edildiği - Mahkemece Tazminatlar İçin Faiz Yönünden Kaza Tarihinden İtibaren Faize Hükmedilmesinin İsabetsizliği/Murisin İş Kazası Sonucu Ölümü - Tazminat İstemi )"
47Y17.HD21.2.2017E. 2014/12053 K. 2017/1786"DESTEKTEN YOKSUN KALMA TAZMİNATI DAVASI ( Trafik Kazasından Kaynaklanan Ölüm Sebebiyle - Aktif Pasif Dönem Ayrımı Yapılarak Pasif Dönem Zararının Asgari Geçim İndirimi Olmaksızın Asgari Ücret Üzerinden Hesaplanması Gerektiğinden Aynı Bilirkişiden Bu Yönde de Ek Rapor Alındıktan Sonra Sonuca Gidilmesi Gerektiği )
MANEVİ TAZMİNAT ( Murislerin Ölümü Yanında Tarafların Kusur Oranı Ekonomik ve Sosyal Durumu Kaza Tarihi Duyulan Acı Gibi Nedenler Dikkate Alındığında Davacı İçin Hükmedilen Manevi Tazminat Miktarının Duyulan Acıyı Çekilen Sıkıntıyı Hafifletebilecek Düzeyde Olmadığı )
MURİSİN KAZANCININ BELİRLENMESİ ( Sosyal Ekonomik Durum Araştırmasına Göre Muris Eş Elli Sekiz Yaşında ve İşçi Emeklisi Olup Başkaca Geliri Bulunmadığı - Murisin Başka Geliri Olduğu da İddia Edilmediğinden Kazancı Asgari Ücret Kabul Edilerek Hesaplama Yapılması Gerektiği )
TRAFİK KAZASI ( Aktüer Bilirkişi Raporunda İşleyecek Dönem İçin de Yüzde Üç Teknik Faiz Uygulanarak Hesaplama Yapıldığı - Tazminat Esaslarına Uygun Olmayan Şekilde Hesaplama Yapan Bilirkişi Raporu Esas Alınarak Karar Verilmiş Olmasının Doğru Görülmediği )
ASGARİ GEÇİM İNDİRİMİ ( Ücretle Fiilen Çalışanlara Uygulanmak İçin Getirilen Asgari Geçim İndiriminin Ücretli Bir Çalışmanın Söz Konusu Olmadığı Pasif Dönem Zararının Hesaplanmasında Dikkate Alınamayacağı - Asgari Geçim İndirimi Ücretin Eki Olmadığından Tazminat Alacaklarının Hesaplanmasında Esas Ücrete Dahil Edilemeyeceği )
AKTİF PASİF DÖNEM AYRIMI ( Elli Sekiz Yaşındaki Muris Eş İçin Aktif Pasif Dönem Ayrımı Yapılarak Pasif Dönem Zararının Asgari Geçim İndirimi Olmaksızın Asgari Ücret Üzerinden Hesaplanması Gerektiği )"
47Y17.HD9.2.2017E. 2014/14615 K. 2017/1192"TRAFİK KAZASINDAN KAYNAKLANAN DESTEKTEN YOKSUN KALMA TAZMİNATI (Davacı Anne İçin Oğlunun Ölümü ve Kızının Yaralanması İle İlgili Olarak Manevi Tazminata Hükmedildiği - Davacı Anne İçin Oğlunun Ölümü İle İlgili Olarak ve Kızının Yaralanması İle İlgili Olarak Yarı Yarı Manevi Tazminata Hükmedilmesi Gerekirken Yarım Yapılmaksızın Karar Verilmesinin Doğru Görülmediği)
DESTEKTEN YOKSUN KALMA TAZMİNATI (Trafik Kazası - Davacı Anne İçin Oğlunun Ölümü ve Kızının Yaralanması İle İlgili Olarak Manevi Tazminata Hükmedildiği/Davacı Anne İçin Oğlunun Ölümü İle İlgili Olarak ve Kızının Yaralanması İle İlgili Olarak Yarı Yarı Manevi Tazminata Hükmedilmesi Gerektiği)
MANEVİ TAZMİNAT (Davacı Anne İçin Oğlunun Ölümü ve Kızının Yaralanması İle İlgili Olarak Manevi Tazminata Hükmedildiği - Davacı Anne İçin Oğlunun Ölümü İle İlgili Olarak ve Kızının Yaralanması İle İlgili Olarak Yarı Yarı Manevi Tazminata Hükmedilmesi Gerekirken Yarım Yapılmaksızın Karar Verilmesinin Doğru Görülmediği)"
47Y21.HD6.2.2017E. 2016/13454 K. 2017/646"İŞ KAZASI SONUCU MALUL KALINMASI SEBEBİYLE TAZMİNAT İSTEMİ ( Tazminatın Sınırı Onun Amacına Göre Belirleneceği/Tazminatın Elde Edilmek İstenilen Tatmin Duygusuna Ulaşmak İçin Gerekli Olan Kadar Olması Gerektiği - Hakimin Ülkenin Ekonomik Koşulları Tarafların Sosyo Ekonomik Durumları Paranın Satın Alma Gücü Tarafların Kusur Durumu Olayın Ağırlığı Gibi Özellikleri Göz Önünde Tutması ve Caydırıcılık Uyandıran Oranda Tazminat Takdir Edileceği/Kararın Bozulacağı )
MANEVİ TAZMİNAT ( İş Kazası Sonucu Malulluk Sebebiyle/Tazminatın Sınırı Onun Amacına Göre Belirleneceği/Tazminatın Elde Edilmek İstenilen Tatmin Duygusuna Ulaşmak İçin Gerekli Olan Kadar Olması Gerektiği - Hakimin Ülkenin Ekonomik Koşulları Tarafların Sosyo Ekonomik Durumları Paranın Satın Alma Gücü Tarafların Kusur Durumu Olayın Ağırlığı Gibi Özellikleri Göz Önünde Tutması ve Caydırıcılık Uyandıran Oranda Takdir Etmesi Gerektiği/Tazminat Fazla Olduğundan Kararın Bozulacağı )
HAKİMİN TAKDİR YETKİSİ ( Özel Halleri Göz Önünde Tutarak Manevi Zarar Adı ile Hak Sahibine Verilmesine Karar Vereceği Paranın Adalete Uygun Olması Gerektiği/Tazminatın Elde Edilmek İstenilen Tatmin Duygusuna Ulaşmak İçin Gerekli Olan Kadar Olması Gerektiği - Ülkenin Ekonomik Koşulları Tarafların Sosyo Ekonomik Durumları Paranın Satın Alma Gücü Kusur Durumu Olayın Ağırlığı Gibi Özellikler Göz Önünde Tutularak Caydırıcılık Uyandıran Oranda Tazminat Takdir Edileceği/Kararın Bozulacağı )
TAZMİNATIN BELİRLENMESİ ( İş Kazası Sonucu Malulluk Sebebiyle/Tazminatın Sınırı Onun Amacına Göre Belirleneceği/Tazminatın Elde Edilmek İstenilen Tatmin Duygusuna Ulaşmak İçin Gerekli Olan Kadar Olması Gerektiği - Hakimin Ülkenin Ekonomik Koşulları Tarafların Sosyo Ekonomik Durumları Paranın Satın Alma Gücü Tarafların Kusur Durumu Olayın Ağırlığı Gibi Özellikleri Göz Önünde Tutması ve Caydırıcılık Uyandıran Oranda Takdir Edileceği/Kararın Bozulması Gerektiği )"
47Y17.HD6.2.2017E. 2014/17039 K. 2017/1017"TRAFİK KAZASINDAN KAYNAKLI MADDİ VE MANEVİ TAZMİNAT (Davacı İçin Geçici İş Göremezlik Süresi Belirlendiği/Davacının Bu 9 Aylık Süreye Dair Asgari Ücret Üzerinden Talep Edebileceği İş Göremezlik Tazminatı Miktarı İçin Rapor Alınacağı - Davacı Ölmüş Olması Nedeniyle Davayı Takip Eden Mirasçıları Lehine Maddi Tazminata Hükmedileceği)
MADDİ TAZMİNAT (Trafik Kazasından Kaynaklı - Davacı İçin Geçici İş Göremezlik Süresi Belirlendiği/Davacının Bu 9 Aylık Süreye Dair Asgari Ücret Üzerinden Talep Edebileceği İş Göremezlik Tazminatı Miktarı Konusunda Rapor Alınacağı/Davacı Ölmüş Olması Nedeniyle Davayı Takip Eden Mirasçıları Lehine Maddi Tazminata Hükmedileceği)
MANEVİ TAZMİNAT (Trafik Kazasından Kaynaklı - Bir Kısım Davacıların İki Ayrı Sebebe Dayalı Olarak Manevi Tazminat İstemlerinin Devam Ettiği/Bu Davacılar İçin Her Sebebe Dair Ayrı Ayrı Manevi Tazminatın Belirlenmesi Gerektiği/Somut Olay İle Bağdaşmayan Düşük Miktarda ve Tek Manevi Tazminata Hükmedilmesinin Bozma Sebebi Olduğu)"
47Y17.HD31.1.2017E. 2014/16600 K. 2017/816"TRAFİK KAZASINDAN KAYNAKLI DESTEKTEN YOKSUN KALMA TAZMİNATI (Sporculuğun Yanı Sıra Kendisine Ait Bıçkı Bileme Atölyesi Bulunan Desteğin Atölyedeki Faaliyetini Devam Ettirmek İçin Onun Yerine Başkasının Çalıştırılması Göz Önüne Alınarak Ona Yapılacak ya da Yapılması Gereken Ücret Esas Alınarak Hesaplama Yapılacağı)
MUHTEMEL BİR GELİR BELİRLENMESİ (Desteğin Yaptığı İşte Bedensel ve Yönetsel Katkısının Belirleneceği/Desteğin Atölyedeki Faaliyetini Devam Ettirmek İçin Yerine Başkasının Çalıştırılması Halinde Ona Yapılacak ya da Yapılması Gereken Ücret Esas Alınacağı - Trafik Kazasından Kaynaklı Destekten Yoksun Kalma Tazminatı)
GERÇEK ZARAR (Trafik Kazasından Kaynaklı Destekten Yoksun Kalma Tazminatı - Gerçek Zararın Belirlenmesi İçin Davacıların Desteğinin Sağlığında Yaptığı İşin ve Gelirinin Net Kriterlerle Ortaya Konulması Gerektiği)"
47Y21.HD23.1.2017E. 2015/19428 K. 2017/323"İŞ KAZASI SONUCU MALULİYET (Maddi ve Manevi Tazminat İstemi - Davacı Kazalının Malulen de Olsa Emekli Olduğu/Davacının Aktif Dönem Sonunun Malulen Emekli Olduğu Tarih Olduğu Bu Tarihten Sonrasının Davacı İçin Artık Pasif Dönem Olarak Kabul Edileceği)
MANEVİ TAZMİNAT İSTEMİ (İş Kazası Sonucu Maluliyetten Kaynaklı - Mahkemece Davacı Yararına Hükmedilen 37.000,00 TL Manevi Tazminatın Az Olduğu)
MALULEN EMEKLİ OLMA (Davacının Aktif Dönem Sonunun Malulen Emekli Olduğu Tarih Olduğu - Bu Tarihten Sonrasının Davacı İçin Artık Pasif Dönem Olarak Kabul Edilmesi Gerektiğinin Açık Olduğu/İş Kazası Sonucu Maluliyetten Kaynaklı Tazminat İstemi)"
47Y17.HD16.1.2017E. 2014/14719 K. 2017/100"TRAFİK KAZASI (Cismani Zarar Nedeni İle Manevi Tazminat İstemi - Davalı Sürücünün Kazada Tam Kusurlu Olduğu ve Davacının Kaza Sonucu Bir Bacağının Diz Kapağından Kesilmesiyle %46,2 Oranında Kalıcı Maluliyete Uğradığı/20.000,00 TL. Manevi Tazminatın Az Olduğunun Gözetileceği)
CİSMANİ ZARAR NEDENİ İLE MANEVİ TAZMİNAT İSTEMİ (Trafik Kazasından Kaynaklı - Davalı Sürücünün Kazada Tam Kusurlu Olduğu ve Davacının Kaza Sonucu Bir Bacağının Diz Kapağından Kesilmesiyle %46,2 Oranında Kalıcı Maluliyete Uğradığı/20.000,00 TL. Manevi Tazminatın Az Olduğu - Daha Yüksek Manevi Tazminata Hükmedileceği)
MANEVİ TAZMİNAT İSTEMİ (Davalı Sürücünün Kazada Tam Kusurlu Olduğu ve Davacının Kaza Sonucu Bir Bacağının Diz Kapağından Kesilmesiyle %46,2 Oranında Kalıcı Maluliyete Uğradığı - 20.000,00 TL. Manevi Tazminatın Az Olduğu/Mahkemece Daha Yüksek Manevi Tazminata Hükmedileceği - Trafik Kazasından Kaynaklı Cismani Zarar)"
47Y17.HD20.12.2016E. 2014/11415 K. 2016/11759"TRAFİK KAZASI NEDENİYLE MADDİ VE MANEVİ TAZMİNAT DAVASI ( Davacının Yolcu Olarak Bulunduğu Aracın Şarampole Yuvarlanması Sonucu Felç Kaldığı ve Başkalarına Muhtaç Hale Geldiği/İşgöremezlik - Uzman Bilirkişi Raporundaki Hesaplamanın Hükme Esas Alınmasında Bir Usulsüzlük Bulunmadığı/Mahkeme Kararının Onanacağı )
YOLCU OLARAK BULUNULAN ARACIN ŞARAMPOLE YUVARLANMASI SONUCU FELÇ KALMA ( Başkalarına Muhtaç Hale Geldiği/İşgöremez Halde Bulunduğu - Yerel Mahkemenin Gerekçesinde Dayanılan Delillerin Tartışılıp Değerlendirilmesinde ve Özellikle Oluşa Uygun Olarak Alınan Uzman Bilirkişi Raporunda Bir Hata Bulunmadığı )"
47Y17.HD19.12.2016E. 2014/11454 K. 2016/11619"MADDİ VE MANEVİ TAZMİNAT DAVASI (Trafik Kazası Nedeni İle - Tüm Davacılar Yönünden Ayrıca Kazada Yaralanan Davacının Yaralanmasının Kalıcı Bir Maluliyete Yol Açmadığı da Belirlenmiş Olduğundan Hükmedilen Manevi Tazminatların Yüksek Olduğu)
TRAFİK KAZASI (Takdir Olunan Manevi Tazminatın Olay Tarihi Gözetildiğinde Tüm Davacılar Yönünden Ayrıca Kazada Yaralanan Davacının Yaralanmasının Kalıcı Bir Maluliyete Yol Açmadığı da Belirlenmiş Olduğundan Hükmedilen Manevi Tazminatların Yüksek Olduğu)
HAK VE NESAFET İLKESİ (Manevi Tazminat Zenginleşme Aracı Olmamakla Beraber Bu Yöndeki Talep Hakkındaki Hüküm Kurulurken Olay Sebebiyle Duyulan Acı ve Elemin Kısmen de Olsa Giderilmesinin Amaçlanması ve Özel Haller Dikkate Alınarak Hak ve Nesafet Kuralları Çerçevesinde Bir Sonuca Varılması Gerektiği)
HAKKANİYET (Kanunun Takdir Hakkı Verdiği Hallerde Hakimin Hak ve Nesafete Göre Hükmedeceği - Hükmedilen Manevi Tazminatların Yüksek Olduğu Görülmüş ve Hakkaniyete Uygun Bir Manevi Tazminata Hükmedilmek Üzere Kararın Bozulması Gerektiği)"
47Y17.HD4.10.2016E. 2014/9119 K. 2016/8517"MADDİ VE MANEVİ TAZMİNAT DAVASI ( Trafik Kazasından Kaynaklanan Cismani Zarara Dayalı/Hükmedilecek Paranın Zarara Uğrayanda Huzur Doğurmayı Gerçekleştirecek Tazminata Benzer Bir Fonksiyonu Olduğu Ceza Olmadığı Mamelek Hukukuna İlişkin Bir Zararı Karşılamayı da Amaçlamadığı - Tazminatın Mevcut Halde Elde Edilmek İstenen Tatmin Duygusuna Ulaşmak İçin Gerekli Olan Kadar Olması Gereği/Hakkaniyete Uygun Bir Manevi Tazminata Hükmedileceği )
HAKİMİN TAKDİR HAKKI ( Hükmedilecek Paranın Zarara Uğrayanda Huzur Doğurmayı Gerçekleştirecek Tazminata Benzer Bir Fonksiyonu Olduğu Ceza Olmadığı Mamelek Hukukuna İlişkin Bir Zararı Karşılamayı Amaçlamadığı - Ülkenin Ekonomik Koşulları Tarafların Sosyal Ve Ekonomik Durumları Paranın Satın Alma Gücü Tarafların Kusur Durumu Olayın Ağırlığı Olay Tarihi Gibi Özellikleri Göz Önünde Tutarak Tazminat Takdir Edilmesi Gerektiği/Hakkaniyete Uygun Bir Manevi Tazminata Hükmedileceği )
TAZMİNATIN BELİRLENMESİ ( Tazminatın Mevcut Halde Elde Edilmek İstenen Tatmin Duygusuna Ulaşmak İçin Gerekli Olan Kadar Olması Gereği - Ülkenin Ekonomik Koşulları Tarafların Sosyal Ve Ekonomik Durumları Paranın Satın Alma Gücü Tarafların Kusur Durumu Olayın Ağırlığı Olay Tarihi Gibi Özellikleri Göz Önünde Tutarak Tazminat Takdir Edilmesi Gerektiği/Hakkaniyete Uygun Bir Manevi Tazminata Hükmedileceği )"
47Y17.HD22.9.2016E. 2014/9027 K. 2016/8099"TRAFİK KAZASINDAN KAYNAKLANAN MANEVİ TAZMİNAT ( Davalı Vekilinin Duruşmaya Mesleki Çalışmaları Sebebiyle Katılamayacağını Bildirerek Mazeret Dilekçesi İbraz Ettiği/Mahkemece Davalı Vekilinin Mazeret Dilekçesi Hakkında Olumlu Olumsuz Bir Karar Verilmeden Savunma Hakkı Kısıtlanarak Karar Verilmesinin Doğru Görülmediği )
MAZERET DİLEKÇESİ HAKKINDA KARAR VERİLMEDEN HÜKÜM TESİS EDİLMESİ ( Trafik Kazasından Kaynaklanan Manevi Tazminat - Mahkemece Davalı Vekilinin Mazeret Dilekçesi Hakkında Olumlu Olumsuz Bir Karar Verilmeden Savunma Hakkı Kısıtlanarak Karar Verilemeyeceği )
SAVUNMA HAKKININ KISITLANMASI ( Trafik Kazasından Kaynaklanan Manevi Tazminat - Davalı Vekilinin Duruşmaya Mesleki Çalışmaları Sebebiyle Katılamayacağını Bildirerek Mazeret Dilekçesi İbraz Ettiği/Mahkemece Davalı Vekilinin Mazereti Hakkında Olumlu Olumsuz Bir Karar Verilmeden Savunma Hakkı Kısıtlanarak Karar Verilmesinin Doğru Görülmediği )
KATILMA YOLU İLE TEMYİZ ( Trafik Kazasından Kaynaklanan Manevi Tazminat - Davacı Vekilince Gerekçeli Kararın Tebliğinden İtibaren Süresi İçinde Temyiz İsteminde Bulunulmadığı Gerekçesi İle Temyiz İsteminden Vazgeçmiş Sayılmasına Karar Verildiği/Davacı Vekilince Hüküm Davalı Vekilinin Temyiz Dilekçesinin 15.01.2014 Tarihinde Tebliği Üzerine Katılma Yolu İle Süresi İçinde 27.01.2014 Tarihinde Temyiz Edilmiş Olup Mahkemenin 19.03.2014 Tarihli Temyiz İsteminden Vazgeçmiş Sayılmaya Dair Kararının İsabetsizliği )"
47Y4.HD22.6.2016E. 2016/6585 K. 2016/8202"MADDİ VE MANEVİ TAZMİNAT DAVASI ( Haksız Eylem Sebebiyle - Eşya Zararı Kişinin Sosyal Fiziki ve Kişilik Değerlerine Saldırı Oluşturacak Nitelikte Bir Eylem Olmadığından Manevi Tazminat İsteminin Tümden Reddi Yerine Kısmen Kabulünün Doğru Görülmediği )
KİŞİLİK HAKLARINA SALDIRI ( Davacının Traktörünün Çalınması Zarar Verilmesi ve Bulunması İçin Emek Sarfedilmesi Davacının veya Yakınlarının Cismani Zararına Neden Olmadığı Gibi İç Huzuru Bozacak Nitelikte Olgular Olmadığından ve Manevi Zararın Koşullarının Oluşmadığının Gözetilmesi Gerektiği )
HAKSIZ FİİL SORUMLULUĞU ( Davalılardan Birinin Mirası Kayıtsız ve Şartsız Olarak Reddettiği Halde Hakkındaki Davanın Reddi Yerine Murisin Haksız Eyleminden Dolayı Maddi ve Manevi Tazminat İle Sorumlu Tutulmasının Usul ve Yasaya Uygun Düşmediği )
MİRASIN REDDİ ( Maddi ve Manevi Tazminat Davası - Mirası Reddeden Mirasçının Murisin Haksız Fiili Sonucu Doğan Zarardan Sorumlu Tutulamayacağı/Mirası Kayıtsız ve Şartsız Olarak Reddeden Davalı Hakkındaki Davanın Reddi Gerektiği )"
47Y17.HD22.6.2016E. 2014/12089 K. 2016/7616"TRAFİK KAZASINDAN KAYNAKLANAN DESTEKTEN YOKSUN KALMA TAZMİNATI ( Davacıya ZMMS İle Sigortalı Aracın Yerleşim İçi Yolda Kaldırım Yapmadığından ve Yolun Görüş Açısı Kapalı Olduğu İçin Gerekli Önlemleri Almadığı İddiasıyla Dava Açıldığı/Davalı Yönünden Hizmet Kusuruna Dayanıldığı - Belediyeler Kamu Hizmeti Sırasında Verdikleri Zararlardan Dolayı Özel Hukuk Hükümlerine Tabi Olmadıkları )
GÖREV ( Belediyeler Kamu Hizmeti Sırasında Verdikleri Zararlardan Dolayı Özel Hukuk Hükümlerine Tabi Olmadıkları/Hizmet Kusurlarına Dayalı Olarak İdari Yargı Yerinde Tam Yargı Davası İkame Edilmesi Gerektiği - Trafik Kazasından Kaynaklanan Destekten Yoksun Kalma Tazminatı )
DESTEKTEN YOKSUN KALMA TAZMİNATI ( Trafik Kazasından Kaynaklanan - Davacıya ZMMS İle Sigortalı Aracın Yerleşim İçi Yolda Kaldırım Yapmadığından ve Yolun Görüş Açısı Kapalı Olduğu İçin Gerekli Önlemleri Almadığı İddiasıyla Dava Açıldığı/Belediyeler Kamu Hizmeti Sırasında Verdikleri Zararlardan Dolayı Özel Hukuk Hükümlerine Tabi Olmadıkları )
MANEVİ TAZMİNAT ( Zenginleşme Aracı Olmamakla Beraber Bu Yöndeki Talep Hakkındaki Hüküm Kurulurken Olay Sebebiyle Duyulan Acı ve Elemin Kısmen de Olsa Giderilmesi Amaçlanmalı ve Bu Sebeple Tarafların Sosyal ve Ekonomik Durumları İle Birlikte Olayın Meydana Geliş Şekli de Gözönünde Tutulması Gerektiği - Trafik Kazasından Kaynaklanan Destekten Yoksun Kalma Tazminatı )"
47Y17.HD21.6.2016E. 2014/7143 K. 2016/7567"MADDİ VE MANEVİ TAZMİNAT DAVASI ( Çalışma Gücünün Kaybı Sebebiyle - Asgari Ücretten Daha Fazla Gelir Elde Ettiğinin İspatlanamaması Halinde Asgari Ücretin Neti Tutarında Gelir Sağladığının Kabulüyle Bu Miktar Üzerinden Tazminatın Hesaplanması ve Sonucuna Göre Karar Verilmesi Gerektiği )
ISLAH ( Dava Dilekçesinde Manevi Tazminat Talep Edilmediği ve Islah Dilekçesi İle Manevi Tazminat İsteminde Bulunulduğu - Davacının Manevi Tazminat İsteminin Reddi Gerekirken Manevi Tazminatın Bölünemezliği Kuralına Aykırı Bir Biçimde Karar Verilmesinin İsabetli Olmadığı )
MANEVİ TAZMİNATIN BÖLÜNEMEZLİĞİ ( Acı ve Elemin Bölünerek Bir Kısmının Açılacak Kısmi Dava İle Kalanının Açılacak Başka Bir Davada Talep Edilmesinin Manevi Tazminatın Özüne ve İşlevine Aykırı Olduğu - Davanın Manevi Tazminatın Bölünemezliği Kuralına Aykırı Bir Biçimde Kısmi veya Belirsiz Alacak Davası Olarak Açılamayacağı )
İŞ GÖREMEZLİK SEBEBİYLE ORTAYA ÇIKAN ZARAR ( Davacının Elektrik ve Bobinaj Ustası Olduğuna Dair Belgesinin İbrazı İçin Süre Verilmesi Varsa Kayıtlar Getirtilip Meslekteki Tecrübesi Belirlenerek İlgili Meslek Odalarından ve Kuruluşlarından Davacının Elde Edebileceği Gelirin Sorulması Gerektiği )"
47Y17.HD20.6.2016E. 2014/8276 K. 2016/7480"TRAFİK KAZASI SONUCU OLUŞAN CİSMANİ ZARAR ( Maddi ve Manevi Tazminat İstemi - Davalı Şirket Tarafından Davacıya Yapılan Ödemenin Hangi Zarara Dair Olarak Yapıldığının Belirlenmesi Bakımından Hasar Dosyalarının Getirtileceği/Hasar Dosyaları ve Davacıya Yapılan Ödemenin Nev'i de Dikkate Alınarak Rapor Alınacağı )
CİSMANİ ZARAR NEDENİ İLE TAZMİNAT İSTEMİ ( Trafik Kazasından Kaynaklı - Davalı Şirket Tarafından Davacıya Yapılan Ödemenin Hangi Zarara Dair Olarak Yapıldığının Belirlenmesi Bakımından Sigorta Şirketinin Açtığı Tüm Hasar Dosyalarının ( Araç Hasarı Yaralanmalara Dair Olan ) Getirtileceği/Bilirkişiden Ek Rapor Alınarak Sonuca Gidileceği )
HASAR DOSYASININ GETİRTİLMESİ ( Davalı Şirket Tarafından Davacıya Yapılan Ödemenin Hangi Zarara Dair Olarak Yapıldığının Belirlenmesi İçin Sigorta Şirketinin Açtığı Tüm Hasar Dosyalarının Getirtileceği/Hasar Dosyaları ve Davacıya Yapılan Ödemenin Nev'i de Dikkate Alınarak Ek Rapor Alınacağı - Trafik Kazası/Maddi ve Manevi Tazminat İstemi )"
47Y4.HD16.6.2016E. 2015/7085 K. 2016/8005"KASTEN YARALAMA EYLEMİ SEBEBİYLE MADDİ VE MANEVİ TAZMİNAT İSTEMİ ( Davalının Eylemini Haksız Tahrik Altında Gerçekleştirdiğinin Kesinleşmiş Ceza Kararı İle Tespit Edildiği - Davacının Müterafik Kusurunun Varlığı Göz Önünde Bulundurularak Maddi Tazminattan Haksız Tahrik Sebebiyle İndirim Yapılması Gerektiği )
HAKSIZ TAHRİK ALTINDA KASTEN YARALAMA EYLEMİ İŞLENMESİ ( Maddi ve Manevi Tazminat İstemi - Davacının Müterafik Kusurunun Varlığı Göz Önünde Bulundurularak Maddi Tazminattan Haksız Tahrik Sebebiyle İndirim Yapılacağı )
CEZA MAHKEMESİ KARARLARININ HUKUK HAKİMİ AÇISINDAN BAĞLAYICILIĞI ( Beraat Kararı Hukuk Hakimini Bağlamaz İse de Hukuk Hakiminin Bu Bağımsızlığının Sınırsız Olmadığı - Ceza Mahkemesinin Maddi Vakıaların Belirlenmesine Dair Mahkumiyet Kararının Hukuk Hakimi Yönünden Bağlayıcı Olduğu/Taraflar Yönünden Kesin Delil Niteliği Taşıyacağı )"
47Y21.HD14.6.2016E. 2015/11758 K. 2016/9834"MADDİ VE MANEVİ TAZMİNAT DAVASI ( Davacı Kazalının İnşaat Kalıp İşçisi Olarak Çalıştığı/Davacının Olay Tarihinde Alabileceği Günlük Net Ücretin
SGK İl Müdürlüğü İle İlgili Meslek Odalarından Sorularak Davacının Durumuna En Uygun Ücretin Belirlenerek Maddi Zararın Yeniden Hesaplanacağı - Davalı Kazalı İçin Daha Uygun Miktarda Manevi Tazminata Karar Verilmesinin Gerektiği )
MADDİ ZARARIN HESAPLANMASI ( Sigortalının Gerçek Ücretinin Açıkça Saptanmasının Gerektiği/Davacı Kazalının Yaptığı İşin Niteliğine Göre Asgari Ücret İle Çalışamayacağının Açık Olduğu - Davacının Yaş ve Kıdemi de Belirtilerek Olay Tarihinde Alabileceği Günlük Net Ücretinin Araştırılmasının Gerektiği
GERÇEK ÜCRETİN TESPİTİ ( İş Kazası Nedeniyle Maddi ve Manevi Tazminat Davası - Davacının Yaş ve Kıdemi de Belirtilerek Olay Tarihinde Alabileceği Günlük Net Ücretinin .. İl Müdürlüğü İle İlgili Meslek Odalrından Sorularak Davacının Durumuna En Uygun Ücretin Belirlenmesinin Gerektiği )
KUSUR RAPORLARI ( Arasındaki Çelişkinin Giderilmesi Noktasında İş Güvenlik Uzmanlarından Oluşan Bilirkişi Heyetine Dosyanın Tevdi İle Yeni Bir Kusur Raporunun Alınmasının Gerektiği - İş Kazası Nedeniyle Maddi ve Manevi Tazminat Davası )"
47Y4.HD9.6.2016E. 2015/8059 K. 2016/7695"KİŞİLİK HAKLARINA SALDIRI SEBEBİYLE MANEVİ TAZMİNAT ( Davalının Davacıdan Kaynaklı Yaşadığı Sıkıntı ve Üzüntüden Dolayı Davaya Konu İfadeyi Kullandığı Gerekçesi İle Davanın Reddine Karar Verildiği/Olay Tarihinde Taraflar Evli Olup Aralarında Boşanma Davası Bulunduğu Davacı Tarafından Davalıya Gönderilen Mesaj Üzerine Davalının Mesajı Yazdığı Anlaşılmakla Kullanılan İfade Davalının Kişilik Haklarına Saldırı Niteliğinde Olup Tazminatı Gerektirdiği )
MESAJ İLE KİŞİLİK HAKLARINA SALDIRI ( Manevi Tazminat - Davalının Davacıdan Kaynaklı Yaşadığı Sıkıntı ve Üzüntüden Dolayı Davaya Konu İfadeyi Kullandığı Gerekçesi İle Davanın Reddine Karar Verildiği/Olay Tarihinde Taraflar Evli Olup Aralarında Boşanma Davası Bulunduğu Davacı Tarafından Davalıya Gönderilen Mesaj Üzerine Davalının Mesajı Yazdığı Anlaşılmakla Kullanılan İfade Davalının Kişilik Haklarına Saldırı Niteliğinde Olup Tazminatı Gerektireceği )
BOŞANMA DAVASI DEVAM EDEN EŞİN MESAJLA HAKARET ETMESİ ( Olay Tarihinde Taraflar Evli Olup Aralarında Boşanma Davası Bulunduğu Davacı Tarafından Davalıya Gönderilen Mesaj Üzerine Davalının Mesajı Yazdığı Anlaşılmakla Kullanılan İfade Davalının Kişilik Haklarına Saldırı Niteliğinde Olduğu/Mahkemenin Davalının Davacıdan Kaynaklı Yaşadığı Sıkıntı ve Üzüntüden Dolayı Davaya Konu İfadeyi Kullandığı Gerekçesi İle Davanın Reddine Karar Veremeyeceği )"
47YHGK8.6.2016E. 2014/21-818 K. 2016/764"İŞ KAZASI SONUCU YARALANMA ( Davacının İş Göremezlik Derecesinin % 7 Olarak Belirlendiği Olayın Meydana Gelmesinde Davacının % 10 Oranında Davalının İse % 90 Oranında Kusurlu Olduğu - 20.000,00TL Manevi Tazminatın Davalıdan Tahsiline Karar Verilmesinde İsabetsizlik Bulunmadığı )
MANEVİ TAZMİNAT ( İş Kazası Sonucu Yaralanma/Davacının İş Göremezlik Derecesinin % 7 Olduğu/ Olayın Meydana Gelmesinde Davacının % 10 Oranında Davalının İse % 90 Oranında Kusurlu Olduğu - Olayın Meydana Geldiği Tarihteki Paranın Alım Gücü Dikkate Alındığında Hükmedilen 20.000,00TL Manevi Tazminatın Yerinde Olduğu )
İŞ GÖREMEZLİK ORANI VE MANEVİ TAZMİNAT ( Meydana Gelen İş Kazası Nedeniyle Davacının İş Göremezlik Derecesinin % 7 Olduğu/Olayın Meydana Gelmesinde Davacının % 10 Oranında Davalının İse % 90 Oranında Kusurlu Olduğu - 20.000,00TL Manevi Tazminatın Davalıdan Tahsiline Karar Verilmesinde İsabetsizlik Bulunmadığı )"
47Y21.HD7.6.2016E. 2015/21544 K. 2016/9355"MURİSİN İŞ KAZASI SONUCU ÖLÜMÜNDEN DOĞAN MADDİ VE MANEVİ TAZMİNAT (Hükmedilecek Tutarın Manevi Tatmin Duygusu Yanında Caydırıcılık Uyandıran Oranda Olması Gerektiği - Zarar Görenin Müterafik Kusurunun Varlığı Halinde Bu Durumun Manevi Tazminatın Takdirinde Göz Önünde Bulundurulması Gerektiği)
TAZMİNATIN SINIRI (Onun Amacına Göre Belirlenmesi Gerektiği - Takdir Edilecek Miktar Mevcut Halde Elde Edilmek İstenilen Tatmin Duygusunun Etkisine Ulaşmak İçin Gerekli Olan Kadar Olması Gerektiği/Hakim Bu Konuda Takdir Hakkını Kullanırken Ona Etkili Olan Nedenleri de Karar Yerinde Objektif Ölçülere Göre İsabetli Bir Biçimde Göstermesi Gerektiği)
MANEVİ TAZMİNAT (Hükmedilecek Tutarın Manevi Tatmin Duygusu Yanında Caydırıcılık Uyandıran Oranda Olması Gerektiği - Zarar Görenin Müterafik Kusurunun Varlığı Halinde Bu Durumun Manevi Tazminatın Takdirinde Göz Önünde Bulundurulması Gerektiği)"
47Y4.HD2.6.2016E. 2015/8182 K. 2016/7403"KİŞİLİK HAKLARINA SALDIRI SEBEBİYLE MANEVİ TAZMİNAT İSTEMİ (Tarafların Toplantı Sırasında Birbirlerine Sarf Ettikleri Sözlerin Kişilik Haklarına Saldırı Niteliği Taşıdığı/Hüküm Gerekçesinde Sarf Edilen Sözlerin Karşılıklı Olmasından Dolayı Dava ve Karşı Davanın Reddine Karar Verildiği - Karşılıklılık Hususunun Tazminat Miktarının Belirlenmesinde Gözetildiği/Mahkemece Taraflar Lehine Uygun Manevi Tazminata Hükmedileceği)
TARAFLARIN BİRBİRİNE KARŞILIKLI HAKARET ETMESİ (Manevi Tazminat İstemi - Hüküm Gerekçesinde Sarf Edilen Sözlerin Karşılıklı Olmasından Dolayı Dava ve Karşı Davanın Reddine Karar Verildiği/Karşılıklılık Hususunun Tazminat Miktarının Belirlenmesinde Gözetildiğinden Mahkemece Taraflar Lehine Uygun Manevi Tazminata Hükmedilmesi Gerektiği)
HAKARETTE KARŞILIKLILIK HUSUSU (Kişilik Haklarına Saldırı Sebebiyle Manevi Tazminat İstemi - Karşılıklılık Hususunun Tazminat Miktarının Belirlenmesinde Gözetilmesi Gerektiği/Mahkemece Belirtilen Hususlar Gözetilerek Taraflar Lehine Uygun Bir Manevi Tazminata Hükmedilmesi Gerekirken Davanın Reddedilmesinin Bozmayı Gerektireceği)"
47Y17.HD25.5.2016E. 2015/11434 K. 2016/6381"MADDİ VE MANEVİ TAZMİNAT DAVASI ( Kusur Oranının Maluliyet Oranının ve Maddi Tazminata Dair Hesaplamanın Hükme Esas Alınmasında ve Manevi Tazminatın Takdirinde Özel Haller Dikkate Alınarak Hak ve Nesafet Kuralları Çerçevesinde Karar Verilmesinde Bir Usulsüzlük Bulunmadığı )
KUSUR ORANI ( Oluşa Uygun Olarak Düzenlenen Uzman Bilirkişi Raporunda Belirtilen Kusur Oranının Maluliyet Oranının ve Maddi Tazminata Dair Hesaplamanın Hükme Esas Alınmasında Bir Usulsüzlük Bulunmadığı )
HAK VE NESAFET KURALLARI ( Manevi Tazminatın Takdirinde 818 S. BK'nun 47. Md. Hükmündeki Özel Haller Dikkate Alınarak Hak ve Nesafet Kuralları Çerçevesinde Karar Verilmesinin Yerinde Olduğu )"
47Y17.HD23.5.2016E. 2015/10877 K. 2016/6162"KAZADA YARALANMA SONUCU TEDAVİ GÖRMEK MUTLAK BİR GERÇEK OLDUĞU ( Mahkemece Davacılarda Tespit Edilen Yaralanmaların Tedavi Şeklinin Ne Olacağı Tedaviler İçin Yapılacak Giderlerin Miktarı Tedavi Gideri ve Tedavi Yol Gideri Ödemeleri Konularında Rapor Alınacağı - Trafik Kazasından Kaynaklı Tedavi Gideri İstemi )
TRAFİK KAZASI ( Manevi Tazminat İstemi - Mahkemece Davacıların Yaralanmalarındaki Zararın Ağırlığı ve Kusur Oranları İle Tarafların Sosyal ve Ekonomik Durumları Göz Önünde Tutularak Olay Tarihindeki Paranın Alım Gücüne Uygun Düşen Davacılar İçin Hak ve Nesafet Kuralları Çerçevesinde Manevi Tazminata Hükmedilmesi Gerektiği )
TEDAVİ GİDERLERİ İSTEMİ ( Trafik Kazasından Kaynaklı - Kazadaki Yaralanmaları Sabit Olan Davacıların Tedavi Görmesi de Mutlak Bir Gerçeklik Olduğu/Mahkemece Uzman Bilirkişiden Rapor Alınmak Suretiyle Hakkaniyete Uygun Miktarda Tedavi Giderine Hükmedileceği )"
47Y4.HD12.5.2016E. 2015/7746 K. 2016/6549"CEZA HAKİMİNİN KARARININ HUKUK HAKİMİ KARARINA ETKİSİ ( Desteğin Kasten Öldürülmesi Nedeni İle Tazminat İstemi - Ceza Mahkemesi Eylemin Tahrik Altında İşlendiğini Kabul Ederek Cezadan İndirim Yaptığı/Bölüşük Kusur Olarak Kabul Edilmesi Gereken Tahrik Sebebiyle Hesaplanan Tazminattan İndirim Yapılacağı )
DESTEĞİN KASTEN ÖLDÜRÜLMESİ ( Tazminat İstemi - Davalının Davacılar Desteğini Alkollü Bir Restoranda Aralarında Çıkan Tartışma Sırasında Tahrik Etkisi Altında Yedi Yerinden Bıçaklayarak Ölümüne Neden Olduğu/Mahkemece Daha Üst Düzeyde Manevi Tazminat Takdir Edilmek Üzere Kararın Bozulacağı )
BÖLÜŞÜK KUSUR ( Desteğin Kasten Öldürülmesi Nedeni İle Tazminat İstemi - Ceza Mahkemesince Davalının Kasten Öldürme Eylemini Desteğin Tahriki Etkisi Altında İşlediği Kabul Edilerek Cezadan İndirim Yapıldığı/6098 S. T.B.K.'nun 52. Md. Uyarınca Tahrik Sebebiyle Hesaplanan Tazminat Tutarından İndirim Yapılması Gerektiği )
HAKSIZ TAHRİK ALTINDA KASTEN ÖLDÜRME EYLEMİ ( Desteğin Kasten Öldürülmesi Nedeni İle Tazminat İstemi - 6098 S. T.B.K.'nun 52. Md. Uyarınca Tahrik Sebebiyle Hesaplanan Tazminat Tutarından İndirim Yapılacağı/Ceza Mahkemesince Belirlenen Maddi Olgunun Hukuk Hakimini Bağlayacağı )"
47Y17.HD10.5.2016E. 2014/22395 K. 2016/5717"ÇALIŞMA GÜCÜNÜN KAYBI (Maddi ve Manevi Tazminat İstemi/Davaların Birleşmesi - Mahkemece Asıl ve Birleştirilen Davalar İçin Sanki Tek Bir Dava İmiş Gibi Düşünülerek Hüküm Kurulması Doğru Olmadığı/Ayrı Ayrı Hüküm Oluşturulması Gerektiği)
MADDİ VE MANEVİ TAZMİNAT İSTEMİ (Çalışma Gününün Kaybından Kaynaklı - Mahkemece Vekalet Ücreti V.S.'nin Asıl ve Birleşen Davalar Yönünden Ayrı Ayrı Belirlenip Hüküm Altına Alınması Gerektiği/Tek Bir Dava Varmış Gibi Hüküm Kurulması Doğru Görülmediği)
DAVALARIN BİRLEŞMESİ (Mahkemece Asıl ve Birleşen Davalar İçin Ayrı Ayrı Hüküm Kurulması Vekalet Ücreti V.S.'nin Asıl ve Birleşen Davalar Yönünden Ayrı Ayrı Belirlenip Hüküm Altına Alınması Gerektiği - Çalışma Gününün Kaybından Kaynaklı Maddi ve Manevi Tazminat İstemi)
AYRI AYRI HÜKÜM KURULMASI GEREĞİ (Çalışma Gününün Kaybından Kaynaklı Maddi ve Manevi Tazminat İstemi - Mahkemece Asıl ve Birleşen Davalar İçin Ayrı Ayrı Hüküm Kurulması Vekalet Ücreti V.S.'nin Asıl ve Birleşen Davalar Yönünden Ayrı Ayrı Belirlenip Hüküm Altına Alınması Gerektiği)"
47Y17.HD9.5.2016E. 2016/4258 K. 2016/5687"MANEVİ TAZMİNAT ( Kazanın Meydana Gelmesinde Davalı Sürücünün Ağır Kusurlu Olduğu/Olayda Davacılar Desteğinin Henüz 16 Yaşında Olup Kamyonun Altında Kalarak Hayatını Kaybettiği - Olayın Meydana Geliş Şekli Kusur Oranı Olay Tarihindeki Paranın Alım Gücü Gözetildiğinde Hükmedilen Manevi Tazminat Tutarlarının Az Olduğu )
MANEVİ TAZMİNATIN BELİRLENMESİ ( Manevi Tazminat Zenginleşme Aracı Olmamakla Beraber Bu Yöndeki Talep Hakkındaki Hüküm Kurulurken Olay Sebebiyle Duyulan Acı ve Elemin Kısmen de Olsa Giderilmesi Amaçlanmalı ve Bu Sebeple Tarafların Sosyal ve Ekonomik Durumları İle Birlikte Olayın Meydana Geliş Şeklinin de Gözönünde Tutulacağı )
TRAFİK KAZASINDAN KAYNAKLANA TAZMİNAT ( Kazanın Meydana Gelmesinde Davalı Sürücünün Ağır Kusurlu Olduğu/Olayda Davacılar Desteğinin Henüz 16 Yaşında Olup Kamyonun Altında Kalarak Hayatını Kaybettiği - Olayın Meydana Geliş Şekli Kusur Oranı Olay Tarihindeki Paranın Alım Gücü Gözetildiğinde Hükmedilen Manevi Tazminat Tutarlarının Az Olduğu Görülmekle Hükmün Bozulması Gerektiği )"
47Y4.HD4.5.2016E. 2016/4521 K. 2016/6087"HAKSIZ EYLEM SEBEBİYLE MANEVİ TAZMİNAT (Davalı İdarenin Çalışanının Eylemi Nedeni İle Çalıştıran Olarak Sorumlu Olduğu Gerekçesiyle Manevi Tazminat İsteminin Kısmen Kabulüne Karar Verilmiş İse de Davalının Eylemi İdari Eylem ve İşlem Niteliğinde Olmayıp Salt Kişisel Kusuruna Dayanan Eylem İle Davacıya Vermiş Olduğu Zarardan Davalı İdare'nin Sorumlu Olduğunun Kabul Edilemeyeceği/Davanın Reddine Karar Verilmesi Gerektiği)
İDARENİN SORUMLULUĞU (Haksız Eylem Sebebiyle Manevi Tazminat - Davalının İdari Eylem ve İşlem Niteliğinde Olmayan Eylemi Salt Kişisel Kusuruna Dayanan Eylem Olup Davacıya Vermiş Olduğu Zarardan Davalı İdare'nin Sorumlu Olduğunun Kabul Edilemeyeceği)
DAVALI İDARENİN ÇALIŞANININ EYLEMİ NEDENİ İLE ÇALIŞTIRAN OLARAK SORUMLULUĞU (Davalının Eylemi İdari Eylem ve İşlem Niteliğinde Olmayıp Salt Kişisel Kusuruna Dayanan Eylem İle Davacıya Vermiş Olduğu Zarardan Davalı İdare'nin Sorumlu Olduğunun Kabul Edilemeyeceği/Davanın Reddine Karar Verilmesi Gerektiği)"
47Y21.HD4.5.2016E. 2015/14692 K. 2016/8041"İŞ KAZASI SONUCU ÖLÜMDEN DOĞAN MADDİ VE MANEVİ TAZMİNAT DAVASI ( Olayın Özelliği ve Yaralanmanın Niteliği Gözetildiğinde Sigortalının Yaralanmasının Ağır Bedelsel Zarar Oluşturmadığının Tespit Edildiği - Davacı Eş Lehine Manevi Tazminat Verilemeyeceği/Davacı Eşin Manevi Tazminat İsteminin Reddi Gerektiği )
ZARAR KAVRAMI ( Ruhsal ve Sinirsel Bütünlük/Bir Kişinin Cismani Zarara Uğraması Sonucunda Onun Yakınlarının Aynı Eylem Sebebiyle Ruhsal ve Sinirsel Sağlık Bütünlüğünün Ağır Şekilde Bozulması Nedeniyle Onların da Manevi Tazminat İsteyeceklerinin Kabulü - İş Kazası Sonucu Ölüm/Maddi ve Manevi Tazminat Talebi )
AĞIR BEDENSEL ZARAR OLUŞMAMASI ( Sigortalının Yakınlarının Manevi Tazminat Davası Bakımından Haksahipliği Durumu Ön Şartı - Meslekte Kazanma Gücündeki Kayıp Oranına ve Özellikle Sigortalının Yaralanmasının Ağır Bedensel Zarar Oluşturmamasına Göre Davacı Eş Lehine Manevi Tazminat Verilemeyeceğinin Kabulü )"
47Y17.HD2.5.2016E. 2015/17586 K. 2016/5265"MADDİ VE MANEVİ TAZMİNAT DAVASI ( Dayanılan Delillerin Tartışılıp Değerlendirilmesinde Usul ve Yasaya Aykırı Bir Yön Bulunmamasına Manevi Tazminatın Takdirinde Hak ve Nesafet Kuralları Çerçevesinde Hüküm Kurulmuş Olmasına Göre Yerinde Görülmeyen Tüm Temyiz İtirazlarının Reddi Gerektiği )
TRAFİK KAZASI ( Maddi ve Manevi Tazminat İstemi - Dosya İçerisindeki Bilgi ve Belgelere Manevi Tazminatın Takdirinde Hak ve Nesafet Kuralları Çerçevesinde Hüküm Kurulmuş Olmasına Göre Usul ve Yasaya Uygun Olan Hükmün Onanması Gerektiği )
HAK VE NESAFET KURALLARI ( Manevi Tazminatın Takdirinde Yasadaki Özel Haller Dikkate Alınarak Hak ve Nesafet Kuralları Çerçevesinde Hüküm Kurulmasının Usul ve Yasaya Uygun Bulunduğu )"
47Y13.HD27.4.2016E. 2015/7203 K. 2016/11733"MANEVİ TAZMİNAT (Tatil Amaçlı Gidilen Otelde İçilen Su Nedeni İle Tedavi Görme - Olayın Gelişimi Davacı Üzerinde Bıraktığı Olumsuz Tesirler Gözetildiğinde Mahkemece Hükmedilen Manevi Tazminat Miktarının Çok Az Olduğu/Daha Makul Bir Miktar Manevi Tazminata Hükmedilmesi Gerekirken Mahkemece 3.000,00 TL. Manevi Tazminatın Tahsiline Karar Verilmiş Olmasının Usul ve Yasaya Aykırı Olduğu)
TATİL AMAÇLI GİDİLEN OTELDE İÇİLEN SU NEDENİ İLE HASTANEDE TEDAVİ GÖRME (Manevi Tazminat - Olayın Gelişimi Davacı Üzerinde Bıraktığı Olumsuz Tesirler Gözetildiğinde Mahkemece Hükmedilen Manevi Tazminat Miktarının Çok Az Olduğu/Daha Makul Bir Miktar Manevi Tazminata Hükmedilmesi Gerekirken Mahkemece 3.000,00 TL. Manevi Tazminatın Tahsiline Karar Verilmiş Olmasının Bozmayı Gerektireceği)
MANEVİ TAZMİNATIN BELİRLENMESİ (Tatil Amaçlı Gidilen Oteldeİçilen Su Nedeni İle Tedavi Görme - Takdir Edilecek Manevi Tazminatın Zarara Uğrayanda Manevi Huzuru Gerçekleştirecek Tatmin Duygusunun Etkisine Ulaşmak İçin Gerekli Olan Kadar Olması Gerektiği/Mamelek Hukukuna Dair Zararın Karşılanması Amaç Edinilmediğinden Zenginleşme Aracı da Olmaması Gerektiği)"
47Y21.HD25.4.2016E. 2016/5524 K. 2016/7287"MANEVİ TAZMİNAT DAVASI ( İş Kazası Sebebiyle Ağır Bedensel Zarara Uğrayan Sigortalının Yakınlarının Manevi Tazminat Talep Etme Hakkının Bulunduğu - Manevi Tazminat Davalarında Zamanaşımı Süresi 10 Yıl Olduğundan İstemin Zamanaşımı Sebebiyle Reddine Karar Verilmesinin Hatalı Olduğu )
İŞ KAZASI GEÇİREN SİGORTALININ EŞİNİN MANEVİ TAZMİNAT İSTEMİ ( Bir Kişinin Cismani Zarara Uğraması Sonucunda Onun Çok Yakınlarından Birinin de Aynı Eylem Sebebiyle Ruhsal ve Sinirsel Sağlık Bütünlüğü Ağır Şekilde Bozulmuşsa Onların da Manevi Tazminat İsteyebilecekleri/Davacının Eşi Sigortalının İş Kazası Sonucu Maluliyetinin % 65 Olduğu - Ağır Bedensel Zarara Uğrayan Sigortalının Yakınlarının Manevi Tazminat Haklarının Bulunduğu )
ZAMANAŞIMI ( İş Kazası Nedeniyle Sigortalının Eşinin Manevi Tazminat İstemi/Sürekli İş Göremezlik Sebebiyle Uğranılan Zararın Giderilmesi İstemiyle Açılan Maddi ve Manevi Tazminat Davalarında Zamanaşımı Süresinin 10 Yıl Olduğu - İsteminin Zamanaşımı Sebebiyle Reddinin Hatalı Olduğu )"
47Y4.HD7.4.2016E. 2015/6148 K. 2016/4709"MANEVİ TAZMİNAT DAVASI ( Kişilik Haklarına Saldırı ve Haksız Eylem Nedenlerine Dayalı - Davacı Yararına Takdir Olunan Manevi Tazminat Tutarı Az Olup Daha Üst Düzeyde Manevi Tazminat Takdir Edilmek Üzere Kararın Bozulması Gerektiği )
KİŞİLİK HAKLARINA SALDIRI ( Olayın Oluş Şekli Olayın Gelişimi Söylenen Sözlerin Ağırlığı ve Bu Sözlerin Kalabalık Bir Ortamda Birçok Kez Sarf Edilmiş Olması İle Yasal İlkeler Gözetildiğinde Davacı Yararına Takdir Olunan Manevi Tazminat Tutarının Az Olduğu )
HAK VE NESAFET KURALLARI ( Hakimin Manevi Tazminat Miktarını Takdir Ederken Her Olaya Göre Değişebilecek Özel Hal ve Şartların Bulunacağı da Gözetilerek Takdir Hakkını Etkileyecek Nedenleri Karar Yerinde Objektif Olarak Göstermesi Gerektiği - Kanunun Takdir Hakkı Verdiği Hususlarda Hakimin Hak ve Nısfetle Hüküm Vereceği )"
47Y17.HD7.4.2016E. 2014/8401 K. 2016/4395"MANEVİ TAZMİNAT DAVASI (Trafik Kazasından Kaynaklanan - Mahkeme Kararının Gerekçesinde Dayanılan Delillerin Tartışılıp Değerlendirilmesinde ve Özellikle Manevi Tazminatın Takdirinde Yasadaki Özel Haller Dikkate Alınarak Hak ve Nesafet Kuralları Çerçevesinde Hüküm Kurulmuş Olmasının Yerinde Olduğu)
KESİNLİK SINIRI (Davacılardan Biri Yönünden Hükmedilen Manevi Tazminat Miktarının Kesin Nitelikte Olduğu - Kesin Olan Kararların Temyiz İstemleri Hakkında Mahkemece Bir Karar Verilebileceği Gibi Temyiz İsteminin Reddine Karar Verilebileceğinden Davalı Vekilinin Temyiz Dilekçesinin Reddi Gerektiği)
HAK VE NESAFET KURALLARI (Dosya İçerisindeki Bilgi ve Belgelere Mahkeme Kararının Gerekçesinde Dayanılan Delillerin Tartışılıp Değerlendirilmesinde ve Özellikle Manevi Tazminatın Takdirinde Yasadaki Özel Haller Dikkate Alınarak Hak ve Nesafet Kuralları Çerçevesinde Hüküm Kurulmasının Doğru Olduğu)"
47Y21.HD4.4.2016E. 2015/12863 K. 2016/5809"MURİSİN İŞ KAZASI SONUCU ÖLÜMÜ (Hakimin Manevi Zarar Adı İle Ölenin Yakınlarına Verilmesine Karar Vereceği Para Tutarı Adalete Uygun Olması Gerektiği - Hükmedilecek Bu Para Zarara Uğrayanda Manevi Huzuru Doğurmayı Gerçekleştirecek Tazminata Benzer Bir Fonksiyonu Olan Özgün Bir Nitelik Taşıdığı)
MANEVİ TAZMİNAT (Tutarını Belirleme Görevi Hakimin Takdirine Bırakılmış İse de Hükmedilen Tutarın Uğranılan Manevi Zararla Orantılı Duyulan Üzüntüyü Hafifletici Olması Gerektiği - Murisin İş Kazası Sonucu Ölümünden Doğan Maddi ve Manevi Tazminat)
HAKİMİN TAKDİR HAKKI (Murisin İş Kazası Sonucu Ölümünden Doğan Maddi ve Manevi Tazminat - Hakim Bu Takdir Hakkını Kullanırken Ülkenin Ekonomik Koşulları Tarafların Sosyal ve Ekonomik Durumları Paranın Satın Alma Gücü Tarafların Kusur Durumu Olayın Ağırlığı Olay Tarihi Gibi Özellikleri Göz Önünde Tutması Gerektiği)
İŞ KAZASI SONUCU ÖLÜM NEDENİYLE MANEVİ TAZMİNAT (Olayın İşverenin Sağlığı ve Güvenliği Önlemlerini Yeterince Alınmamasından Kaynaklandığı Gözetilerek Gelişen Hukuktaki Yaklaşıma da Uygun Olarak Tatmin Duygusu Yanında Caydırıcılık Uyandıran Oranda Manevi Tazminat Takdir Edilmesi Gerektiği)"
47Y4.HD31.3.2016E. 2016/155 K. 2016/4293"HAKSIZ FİİL NEDENİYLE UĞRANILAN MANEVİ ZARARIN ÖDETİLMESİ İSTEMİ ( Manevi Zararın Adalete Uygun Olması Gerektiği - Takdir Edilecek Bu Tutarın Zarara Uğrayanda Manevi Huzuru Doğurmayı Gerçekleştirecek Tazminata Benzer Bir İşlevi Olan Özgün Bir Nitelik Taşıyacağı/Bir Ceza Olmadığı Gibi Malvarlığı Hukukuna Dair Bir Zararın Karşılanmasını da Amaç Edinmediğinin Gözetileceği )
MANEVİ TAZMİNATIN BELİRLENMESİ ( Tazminatın Sınırının Onun Amacına Göre Belirlenmesi Gerektiği - Takdir Edilecek Tutarın Var Olan Durumda Elde Edilmek İstenilen Tatmin Duygusunun Etkisine Ulaşmak İçin Gerekli Olan Kadar Olması Gerektiği )"
47Y17.HD28.3.2016E. 2014/7334 K. 2016/3859"MADDİ VE MANEVİ TAZMİNAT DAVASI ( Trafik Kazasından Kaynaklanan - Maddi Tazminata İlişkin Delillerin Toplanarak Sonucuna Göre Maddi Tazminat Bakımından Karar Verilmesi Gerekirken Eksik İnceleme Sonucu Talebin Reddine Karar Verilmesinin Doğru Olmadığı )
TRAFİK KAZASI ( Davacının Davaya Konu Trafik Kazası Sonucu Aldırılan Adli Raporuna Göre Basit Tıbbi Müdahale İle Giderilemeyecek Yaşamını Tehlikeye Uğratacak ve Hayati Fonksiyonlarını Orta Derecede Etkileyecek Şekilde Alt Çene ve Köprücük Kemiği Kırığı Olduğu - Daha Üst Düzeyde Manevi Tazminat Takdiri Gerektiği )
MANEVİ TAZMİNATIN TAKDİRİ ( Tarafların Kusur Oranı Ekonomik ve Sosyal Durumu Duyulan Acı Gibi Nedenler Dikkate Alındığında Davacılar İçin Hükmedilen Manevi Tazminat Miktarının Duyulan Acıyı Çekilen Sıkıntıyı Hafifletebilecek Düzeyde Olmadığı - Hükmedilen Manevi Tazminat Miktarının Davacılar İçin Bir Miktar Az Olduğu )
İŞ GÖREMEZLİK SÜRESİ ( Dosya İçerisinde Yer Alan Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi Adli Tıp Anabilim Dalının Raporuna Göre Davacının Geçici İşgöremezlik Süresi Yetmiş Beş Gün Olarak Belirlendiği Halde Mahkemece Bu Husus Gözetilmeden Maddi Tazminat İsteminin Reddine Karar Verilmesinin Hatalı Olduğu )"
47Y21.HD21.3.2016E. 2016/986 K. 2016/4813"İŞ KAZASI SONUCU MALULİYETE DAYALI MANEVİ TAZMİNAT (Takdir Edilen Manevi Tazimantın Adalete Uygun Olması Gereği - Manevi Tazminatın Takdirine Etki Eden Özel Hal ve Şartların Karar Yerinde Gösterilmesi Gereği)
MANEVİ TAZMİNATIN TAKDİRİNE ETKİ EDEN DURUMLAR (Manevi Tazminatın Sınırının Amacına Göre Belirlenmesi Mevcut Halde Elde Edilmek İstenilen Tatmin Duygusnun Etkisine Ulaşmak İçin Gerekli Olan Kadar Olması Gereği - Hakimin Takdir Hakkını Kullanırken Ülkenin Ekonomik Koşulları Paranın Satın Alma Gücü Tarafların Kusur Durumu Olayın Ağırlığı Gibi Durumların Dikkate Alınması Gereği)"
47Y17.HD9.3.2016E. 2015/16668 K. 2016/3005"MADDİ VE MANEVİ TAZMİNAT DAVASI ( Trafik Kazasından Kaynaklanan - Esas Dosyada Hükmedilen Maddi Tazminat Miktarından Davalıların Kusuru Oranında mı Yoksa Müşterek ve Müteselsilen mi Sorumlu Oldukları Açıkca Belirtilmek ve İnfazda Tereddüde Yer Verilmemek Üzere Hüküm Kurulması Gerektiği )
HÜKMÜN İNFAZDA TEREDDÜTE YOL AÇMASI ( Hükümde Maddi Tazminat Miktarından Davalıların Hem Kusuru Oranında Sorumlu Kılınmış Hem de Müşeterek ve Müteselsilen Sorumlu Tutulmuş Olması Çelişkiye Neden Olduğundan Kurulan Hükmün İnfazda Tereddüt Yaratacak Nitelikte Olduğu )
MANEVİ TAZMİNATIN TAKDİRİ ( Kaza Tarihi Davacının Maluliyet Oranı Tarafların Ekonomik ve Sosyal Durumları Olayın Meydana Gelmesindeki Etkiler Gibi Hususlar Bir Arada Değerlendirilerek Belirlenmesi Gerektiği - Davacı Lehine Hükmedilen Manevi Tazminat Miktarının Bir Miktar Fazla Bulunduğu )
RÜCUEN TAZMİNAT ( Adli Tıp Kurumunun Raporunda Araç Sürücülerinden Birinin Yüzde Yetmiş Beş Diğerinin İse Yüzde Yirmi Beş Kusurlu Olduğu Belirlemesine Göre Davalı Sürücünün Münhasıran Alkolün Etkisi Altında Kazaya Sebebiyet Vermediği Anlaşılmakla Davanın Reddi Gerektiği )
ZORUNLU MALİ SORUMLULUK SİGORTASI ( Hasarın Teminat Dışı Kalabilmesi İçin Kazanın Meydana Geliş Şekli İtibariyle Sürücünün Salt Alkolün Etkisi Altında Kaza Yapmış Olması Gerektiği - Mahkemece Kazanın Münhasıran Alkolün Etkisinde Oluştuğuna Dair Bir Rapor Aldırılmamasının İsabetsiz Olduğu )"
47Y17.HD9.3.2016E. 2014/8617 K. 2016/2983"TRAFİK KAZASINDAN KAYNAKLI MANEVİ TAZMİNAT İSTEMİ ( Murisin Trafik Kazasında Vefat Etmesi - Mahkemece Murisin Eşi İçin 5.000,00 TL ve Murisin Çocukları Olan Diğer Her Bir Davacı İçin 1.500,00‘Er TL Manevi Tazminata Hükmedilmesi Uygun Görülmediği/Daha Yüksek Manevi Tazminata Hükmedilmesi Gerektiği )
MANEVİ TAZMİNAT İSTEMİ ( Trafik Kazasında Murisin Vefat Etmesi - Mahkemece Murisin Eşi İçin 5.000,00 TL ve Murisin Çocukları Olan Diğer Her Bir Davacı İçin 1.500,00‘Er TL Manevi Tazminata Hükmedilmesi Uygun Görülmediği/Manevi Tazminat Miktarının Az Olduğu )
MURİSİN TRAFİK KAZASINDA VEFAT ETMESİ ( Manevi Tazminat İstemi - Murisin Eşi İçin 5.000,00 TL ve Murisin Çocukları Olan Diğer Her Bir Davacı İçin 1.500,00‘Er TL Manevi Tazminata Hükmedilmesi Uygun Görülmediği/Daha Yüksek Manevi Tazminata Hükmedilmesi İçin Kararın Bozulacağı )"
47Y17.HD25.2.2016E. 2014/2569 K. 2016/2283"ÖLÜMLÜ VE MADDİ HASARLI TRAFİK KAZASI NEDENİYLE TAZMİNAT DAVASI ( Asıl Davada Davacıların Murisinin Hatır Taşıması ile Kazaya Karışan Araçta Bulunduğu Gerekçesiyle Belirlenen Maddi Tazminattan %15 Oranında İndirim Yapıldığı Anlaşıldığı - Tüm Davalılar Yönünden Tazminattan İndirim Yapılmaması Gerektiği )
TÜM DAVALILAR YÖNÜNDEN TAZMİNATTAN İNDİRİM YAPILAMAYACAĞI ( Hatır Taşıması Bulunduğu - Ölümlü ve Maddi Hasarlı Trafik Kazası Nedeniyle Tazminat Davası )
HATIR TAŞIMASI ( Davacıların Murisinin Hatır Taşıması ile Kazaya Karışan Araçta Bulunduğu Gerekçesiyle Belirlenen Maddi Tazminattan %15 Oranında İndirim Yapıldığının Anlaşıldığı - Ancak Tüm Davalılar Yönünden Tazminattan İndirim Yapılmasının İsabetli Olmadığı/Tazminattan İndirimin Hatalı Yapıldığı )"
47Y21.HD23.2.2016E. 2015/18310 K. 2016/2691"İŞ KAZASI SONUCU YARALANMA (Sürekli İş Göremezliğe Maruz Kalan Sigortalının Maddi ve Manevi Tazminat İstemi - Davacının Sürekli İş Göremezlik Oranı İşçinin Yaşı Olay Tarihi Gibi Özellikleri Göz Önünde Tutması ve Hükmedilecek Tutarın Manevi Tatmin Duygusu Yanında Caydırıcılık Uyandıran Oranda Olması Gerektiği)
MÜTERAFIK KUSUR (Zarar Görenin Müterafik Kusurunun Varlığı Halinde Bu Durumun Manevi Tazminatın Takdirinde Göz Önünde Bulundurulması Gerektiği - İş Kazası Sonucu Yaralanma/Sürekli İş Göremezliğe Maruz Kalan Sigortalının Maddi ve Manevi Tazminat İstemi)
MANEVİ TAZMİNAT (İş Kazası Sonucu Yaralanma - Sürekli İş Göremezliğe Maruz Kalan Sigortalının Maddi ve Manevi Tazminat İstemi/Davacının Sürekli İş Göremezlik Oranı İşçinin Yaşı Olay Tarihi Gibi Özellikleri Göz Önünde Tutması ve Hükmedilecek Tutarın Manevi Tatmin Duygusu Yanında Caydırıcılık Uyandıran Oranda Olması Gerektiği)"
47Y17.HD18.2.2016E. 2014/7169 K. 2016/1949"MADDİ VE MANEVİ TAZMİNAT DAVASI ( Trafik Kazasından Kaynaklanan Cismani Zarara Dayalı - Islâh İle Artırılan Talebin Zamanaşımı Sebebiyle Reddine Karar Vermek Gerektiği/Olay Tarihi ve Olayın Oluş Şekli Birlikte Değerlendirildiğinde Takdir Olunan Manevi Tazminatın Fazla Olduğu )
TRAFİK KAZASI ( Davacının Bilet İle Kendisi İçin Ayrılan Yolcu Koltuğunda Değil de Hostes Koltuğuna Oturarak Seyahat Etmesi ve Bu Sırada Gerçekleşen Kazada Yaralanmış Olması Sebebiyle Zarar Görenin Müterafik Kusurunun Kabul Edilmesi ve Bu Sebeple de Belirlenecek Tazminat Miktarından Takdiren Bir İndirim Yapılması Gerektiği )
KISMİ DAVADA ZAMANAŞIMI ( Yalnızca Dava Açılan Kısım İçin Kesildiğinden ve Geriye Kalan Meblağ İçin İşlemeye Devam Ettiğinden Islâhla Arttırılacak Miktar İçin de Zamanaşımı Süresinin Dolmamış Olması Gerektiği - Maddi ve Manevi Tazminat Davası )
ISLAH ( Maddi ve Manevi Tazminat - Kazanın Meydana Geldiği Tarihten İtibaren Islâh Tarihine Kadar Beş Yıllık Zamanaşımı Süresi Dolmuş Olup Islâh İle Artırılan Talebin Zamanaşımı Sebebiyle Reddine Karar Vermek Gerektiği )
MÜTERAFİK KUSUR ( Maddi ve Manevi Tazminat - Davacının Bilet İle Kendisi İçin Ayrılan Yolcu Koltuğunda Değil de Hostes Koltuğuna Oturarak Seyahat Etmesi ve Bu Sırada Gerçekleşen Kazada Yaralanmış Olması Sebebiyle Zarar Görenin Müterafik Kusurunun Kabul Edilmesi Gerektiği )
İŞ GÖREMEZLİK ZARARI ( Davacının Kaza Tarihi İtibari İle Gerçek Gelirinin Belirlenip Uzman Aktüer Bilirkişiden Yeniden Bilirkişi Raporu Alınması Gerekirken Eksik İncelemeye Dayalı Olarak Karar Verilmesinin Doğru Görülmediği - Maddi ve Manevi Tazminat Davası )
EMSAL ÜCRET ARAŞTIRMASI ( Yapıldığı Yıl İtibari İle Değil Kaza Tarihi İtibari İle Gerçek Gelirinin Araştırılarak Alması Gereken Ücret Belirlenip Bu Miktar Üzerinden İş Göremezlik Zararının Hesaplanması Gerektiği - Maddi ve Manevi Tazminat Davası )
MANEVİ TAZMİNATIN TAKDİRİ ( Yasal Hususlar Dikkate Alındığında Olay Tarihi ve Olayın Oluş Şekli Birlikte Değerlendirildiğinde Takdir Olunan Manevi Tazminatın Fazla Olduğu - Hakkaniyete Uygun Bir Manevi Tazminata Hükmedilmesi Gerektiği )"
47Y4.HD11.2.2016E. 2015/2894 K. 2016/1593"HAKSIZ EYLEME DAYALI MADDİ MANEVİ TAZMİNAT (Tazminatın Sınırının Onun Amacına Göre Belirlenmesi ve Takdir Edilecek Tutarın Var Olan Durumda Elde Edilmek İstenilen Tatmin Duygusunun Etkisine Ulaşmak İçin Gerekli Olan Kadar Olması Gerektiği/Davacılar Yararına Hükmedilen Manevi Tazminat Miktarının Özellikle Olay Tarihi Dikkate Alındığında Çok Fazla Olduğu - Davacılar Yararına Daha Alt Düzeyde Manevi Tazminata Hükmedileceği)
MANEVİ TAZMİNATIN BELİRLENMESİ (Takdir Edilecek Tutarın Zarara Uğrayanda Manevi Huzuru Doğurmayı Gerçekleştirecek Tazminata Benzer Bir İşlevi Olan Özgün Bir Nitelik Taşıdığı/Bir Ceza Olmadığı Gibi Malvarlığı Hukukuna Dair Bir Zararın Karşılanmasını da Amaç Edinmediği - Tazminatın Sınırının Onun Amacına Göre Belirlenmesi ve Takdir Edilecek Tutarın Var Olan Durumda Elde Edilmek İstenilen Tatmin Duygusunun Etkisine Ulaşmak İçin Gerekli Olan Kadar Olması Gerektiği)"
47Y3.HD10.2.2016E. 2015/3561 K. 2016/1452"MANEVİ TAZMİNAT DAVASI (Haksız Fiilden Kaynaklanan Ev Başkanının Sorumluluğuna Dayalı - Tarafların Gerçekleşen Sosyal ve Ekonomik Durumları Olayın Niteliği Vehameti Davacılar Üzerinde Oluşturduğu Elem ve Izdırabın Fazla Olması Günün Ekonomik Koşulları Nazara Alındığında Manevi Tazminat Miktarı Az Olarak Tayin Olunduğu)
EV BAŞKANININ SORUMLULUĞU (Manevi Tazminat Bozulan Ruh Huzurunun Duyulan ve İleride Duyulacak Elem ve Izdırabın Kısmen ve İmkan Nispetinde İadesini Amaçladığından Hâkimin Hak ve Nesafete Göre Takdir Hakkını Kullanarak Manevi Tazminat Miktarını Tespit Etmesi Gerektiği)
HAKSIZ FİİL (Olayın Niteliği Vehameti Davacılar Üzerinde Oluşturduğu Elem ve Izdırabın Fazla Olması Günün Ekonomik Koşulları Nazara Alındığında Manevi Tazminat Miktarı Az Olarak Tayin Olunduğu - Daha Yüksek Oranda Bir Manevi Tazminata Hükmedilmesi Gerektiği)"
47Y4.HD8.2.2016E. 2015/910 K. 2016/1367"MADDİ VE MANEVİ TAZMİNAT DAVASI (Haksız Fiil Sebebiyle - Davacının Yaralanma Derecesi Olayın Oluş Şekli İle Yasal İlkeler Gözetildiğinde Davacı Yararına Takdir Olunan Manevi Tazminat Miktarının Fazla Olduğu)
HAKSIZ FİİL (Sebebiyle Uğranılan Maddi ve Manevi Zararın Giderilmesi İstemi - Olayın Oluş Şekli İle Yasal İlkeler Gözetildiğinde Davacı Yararına Takdir Olunan Manevi Tazminat Miktarı Fazla Olup Daha Alt Düzeyde Manevi Tazminat Takdir Edilmesi İçin Kararın Bozulması Gerektiği)
MANEVİ TAZMİNATIN TAKDİRİ (Mevcut Halde Elde Edilmek İstenilen Tatmin Duygusunun Etkisine Ulaşmak İçin Gerekli Olan Kadar Olması Gerektiği - Davacının Yaralanma Derecesi Olayın Oluş Şekli İle Yasal İlkeler Gözetildiğinde Davacı Yararına Takdir Olunan Manevi Tazminat Miktarının Fazla Olduğu)"
47Y4.HD8.2.2016E. 2015/15122 K. 2016/1287"MADDİ VE MANEVİ TAZMİNAT DAVASI (Kasten Yaralamadan Kaynaklanan - Davacı Üzerindeki Yoğun Baskı ve Yasal İlkeler Gözetildiğinde Davacı Yararına Takdir Edilen Manevi Tazminat Az Olup Daha Fazla Miktarda Manevi Tazminata Hükmedilmesi Gerektiği)
TEDAVİ GİDERLERİ (Bilirkişi İncelemesi Yapılarak Rapor Düzenletilmesi Bu Halde Dahi Bir Sonuca Ulaşılamaması Durumunda İse Dosya Kapsamından Davacının Ağır Bir Tedavi ve İyileşme Süreci Geçirdiği de Gözetilerek Zararın Kapsamı Tayin Edilerek Hüküm Altına Alınması Gerektiği)
BİLİRKİŞİ RAPORU (Maddi ve Manevi Tazminat Davası - Mahkemece Yapılması Gereken Tedavi Belgeleri Getirtilerek Bu Kalem Zararının Tespiti İçin Bilirkişi İncelemesi Yapılarak Rapor Düzenletilmesi Gerektiği)
MANEVİ TAZMİNAT (Oluşan Yaralanma Sebebiyle Genel Görünümdeki Değişiklikten Dolayı Davacıya Kemik Defekti Teşhisi Nedeni İle Askerliğe Elverişli Olmadığına Dair Rapor Verildiği - Bu Durumun Yaşadığı Çevre de Gözetildiğinde Davacı Üzerindeki Yoğun Baskısı Gözetildiğinde Takdir Edilen Manevi Tazminatın Az Olduğu)"
47Y17.HD28.1.2016E. 2014/5182 K. 2016/1139"TRAFİK KAZASINDAN KAYNAKLANAN CİSMANİ ZARARLARA DAYALI TAZMİNAT İSTEMİ (Manevi Tazminatın Zarara Uğrayanda Huzur Doğurmayı Gerçekleştirecek Tazminata Benzer Bir Fonksiyonu Olduğu Ceza Olmadığı Mamelek Hukukuna İlişkin Bir Zararı Karşılamayı da Amaçlamadığı - Manevi Tazminatın Mevcut Halde Elde Edilmek İstenen Tatmin Duygusuna Ulaşmak İçin Gerekli Olan Kadar Olması Gereği)
MANEVİ TAZMİNAT (Hakimin Manevi Tazimantın Miktarını Takdir Ederken Takdir Hakkına Etki Eden Nedenleri Objektif Ölçülere Göre Karar Yerinde Göstermesi Gereği - Hakimin Takdir Hakkını Kullanırken Ülkenin Ekonomik Koşulları Tarafların Sosyal ve Ekonomik Durumları Paranın Satın Alma Gücü Tarafların Kusur Durumları Olayın Ağırlığı Gibi Tazminata Etki Eden Durumları Gözetmesi Gereği)"
47YHGK22.1.2016E. 2014/4-313 K. 2016/78"YARALANMALI TRAFİK KAZASI SEBEBİYLE MANEVİ TAZMİNAT DAVASI ( Takdir Edilecek Tutarın Zarara Uğrayanda Manevi Huzuru Doğurmayı Gerçekleştirecek Tazminata Benzer Bir İşlevi Olan Özgün Bir Nitelik Taşıyacağı - Bir Ceza Olmadığı Gibi Malvarlığı Hukukuna Dair Bir Zararın Karşılanmasını da Amaç Edinmediği/Elde Edilmek İstenilen Doyum Duygusunun Etkisine Ulaşmak İçin Gerekli Olan Kadar Takdir Edileceği )
MANEVİ TAZMİNAT TUTARININ ADALETE UYGUN OLMASI ( Takdir Edilecek Tutarın Zarara Uğrayanda Manevi Huzuru Doğurmayı Gerçekleştirecek Tazminata Benzer Bir İşlevi Olan Özgün Bir Nitelik Taşıyacağı - Bir Ceza Olmadığı Gibi Malvarlığı Hukukuna Dair Bir Zararın Karşılanmasını da Amaç Edinmediği/Elde Edilmek İstenilen Doyum Duygusunun Etkisine Ulaşmak İçin Gerekli Olan Kadar Takdir Edileceği )
HAKSIZ FİİLDEN KAYNAKLANAN TAZMİNAT İSTEMİ ( Yaralanmalı Trafik Kazası Sebebiyle Manevi Tazminat İstemi - Tazminat İstemi Haksız Fiilden Kaynaklandığından Yasal Faize Karar Verilmesi Gerektiği )"
47Y21.HD21.1.2016E. 2015/19197 K. 2016/495"İŞ KAZASI SONUCU MALULİYETİNDEN DOĞAN MANEVİ ZARARIN TAZMİNİ İSTEMİ ( Davacının %27,2 Oranın Sürekli İşgöremezliğe Uğradığı - Ülkenin Ekonomik Koşulları Tarafların Sosyal ve Ekonomik Durumları Paranın Satın Alma Gücü Tarafların Kusur Durumu Olayın Ağırlığı Davacının Sürekli İş Göremezlik Oranı İşçinin Yaşı Olay Tarihi Gibi Özellikleri Göz Önünde Tutularak Manevi Tatmin Duygusu Yanında Caydırıcılık Uyandıran Oranda Bir Miktar Belirleneceği/20.000,00 TL Manevi Tazminatın Bir Miktar Az Sayılacağı )
İŞ KAZASINDA SÜREKLİ İŞ GÖREMEZLİĞE UĞRAYAN DAVACININ MANEVİ TAZMİNAT TALEBİ ( % 27,2 Oranında - Davacı Yararına 20.000.TL Manevi Taminata Hükmedildiği/Hükmedilen Tazminat Bedelinin Artırılması Gerektiği )
MANEVİ TAZMİNATIN BELİRLENMESİ ( Hakimin Bir Kimsenin Bedensel Bütünlüğünün Zedelenmesi Durumunda Olayın Özelliklerini Göz Önünde Tutarak Zarar Görene Uygun Bir Miktar Paranın Manevi Zarar Adı İle Ödenmesine Karar Verebileceği - Hükmedilecek Bu Paranın Zarara Uğrayanda Manevi Huzuru Doğurmayı Gerçekleştirecek Tazminata Benzer Bir Fonksiyonu Olan Özgun Bir Nitelik Taşıyacağı/Elde Edilmek İstenilen Tatmin Duygusunun Etkisine Ulaşmak İçin Gerekli Olan Kadar Belirleneceği )"
47Y4.HD18.1.2016E. 2015/737 K. 2016/551"TAKSİRLE ÖLÜME SEBEBİYET NEDENİ İLE MANEVİ TAZMİNAT ( Tazminatın Sınırı Onun Amacına Göre Belirlenmesi Gerektiği - Takdir Edilecek Miktar Mevcut Halde Elde Edilmek İstenilen Tatmin Duygusunun Etkisine Ulaşmak İçin Gerekli Olan Kadar Olması Gerektiği )
TAZMİNATIN SINIRI ( Onun Amacına Göre Belirlenmesi Gerektiği/Takdir Edilecek Miktar Mevcut Halde Elde Edilmek İstenilen Tatmin Duygusunun Etkisine Ulaşmak İçin Gerekli Olan Kadar Olması Gerektiği - Taksirle Ölüme Sebebiyet Nedeni İle Manevi Tazminat )
MANEVİ TAZMİNAT ( Hükmedilecek Bu Para Zarara Uğrayanda Manevi Huzuru Doğurmayı Gerçekleştirecek Tazminata Benzer Bir Fonksiyonu Olan Özgün Bir Nitelik Taşıdığı/Bir Ceza Olmadığı Gibi Mal Varlığı Hukukuna Dair Bir Zararın Karşılanmasını da Amaç Edinmediği - Taksirle Ölüme Sebebiyet Nedeni İle Manevi Tazminat )"
47Y4.HD18.1.2016E. 2015/1815 K. 2016/497"KASTEN YARALAMA VE HAKARETTEN KAYNAKLANAN TAZMİNAT (Davalı Alay Komutan Yardımcısı Olarak Görev Yaptığı ve Olay Tarihinde Davacıyı Çağırarak Stajyerlerin Başında Durmadığından Bahisle Onların Önünde Ağır Sözlerle Hakaret Ettiğini ve 3- 4 Kez Yumrukla Göğsüne Vurmak Suretiyle Kişilik Haklarına Saldırıda Bulunduğu/Olay Tarihi Olayın Oluş Şekli Tarafların Askeri Hiyerarşi İçerisinde Yer Almaları Sebebiyle Davalının Davacıyı Uyarma Yetkisi İle Tarafların Ekonomik ve Sosyal Durumu Gözönüne Alındığında Hükmedilen Manevi Tazminatın Fazla Olduğu)
ASKERİ HİYERARŞİ GEREĞİ UYARMA YETKİSİ (Manevi Tazminat - Olay Tarihi Olayın Oluş Şekli Tarafların Askeri Hiyerarşi İçerisinde Yer Almaları Sebebiyle Davalının Davacıyı Uyarma Yetkisi İle Tarafların Ekonomik ve Sosyal Durumu Gözönüne Alındığında Hükmedilen Manevi Tazminatın Fazla Olduğu/Davacı Yararına Daha Alt Düzeyde Manevi Tazminata Hükmedileceği)
MANEVİ TAZMİNATIN BELİRLENMESİ (Olay Tarihi Olayın Oluş Şekli Tarafların Askeri Hiyerarşi İçerisinde Yer Almaları Sebebiyle Davalının Davacıyı Uyarma Yetkisi İle Tarafların Ekonomik ve Sosyal Durumu Gözönüne Alındığında Hükmedilen Manevi Tazminat Fazla Olup Davacı Yararına Daha Alt Düzeyde Manevi Tazminata Hükmedilmesi Gerektiği)
KİŞİLİK HAKLARINA SALDIRI NEDENİ İLE MANEVİ TAZMİNAT (Olay Tarihi Olayın Oluş Şekli Tarafların Askeri Hiyerarşi İçerisinde Yer Almaları Sebebiyle Davalının Davacıyı Uyarma Yetkisi İle Tarafların Ekonomik ve Sosyal Durumu Gözönüne Alındığında Hükmedilen Manevi Tazminatın Fazla Olduğu/Davacı Yararına Daha Alt Düzeyde Manevi Tazminata Hükmedileceği)"
47Y21.HD18.1.2016E. 2015/13282 K. 2016/147"MESLEK HASTALIĞI SONUCU MALULİYETİNDEN DOĞAN MANEVİ TAZMİNATIN ÖDENMESİ ( Davacıların Tamamı İçin Ayrı Ayrı 15.000,00'er TL Manevi Tazminata Hükmedildiği - Tarafların Sosyal Ekonomik Halleri Vefat Eden Sigortalının Yargılamaya Konu Meslek Hastalığı Maluliyetinin Oranı ve Tespit Tarihi Gözetildiğinde Davacıların Her Biri İçin Hüküm Altına Alınan Manevi Tazminat Miktarlarının Ayrı Ayrı Fazla Olduğu )
MANEVİ TAZMİNATIN BELİRLENMESİ ( Hakimin Manevi Zarar Adı İle Sigortalı Yakınlarına Verilmesine Karar Vereceği Bir Para Tutarının Adalete Uygun Olacağı/Hükmedilecek Bu Paranın Zarara Uğrayanda Manevi Huzuru Doğurmayı Gerçekleştirecek Tazminata Benzer Bir Fonksiyonu Olan Özgün Bir Nitelik Taşıdığı - Bir Ceza Olmadığı Gibi Mamelek Hukukuna Dair Zararın Karşılanmasını da Amaç Edinmediği/Takdir Edilecek Miktarin Mevcut Halde Elde Edilmek İstenilen Tatmin Duygusunun Etkisine Ulaşmak İçin Gerekli Olan Kadar Olacağı )
HAKİMİN TAKDİR HAKKINI KULLANMASI ( Manevi Tazminatın Belirlenmesi/Ülkenin Ekonomik Koşulları Tarafların Sosyal ve Ekonomik Durumları Paranın Satın Alma Gücü Tarafların Kusur Durumu Olayın Ağırlığı Davacının Sürekli İş Göremezlik Oranı İşçinin Yaşı Olay Tarihi Gibi Özelliklerin Göz Önünde Tutulacağı - Hükmedilecek Tutarın Manevi Tatmin Duygusu Yanında Caydırıcılık Uyandıran Oranda Olması Gerektiği/Zarar Görenin Müterafik Kusurunun Varlığı Halinde Bu Durumun da Göz Önünde Tutulacağı )"
47Y4.HD14.1.2016E. 2015/735 K. 2016/417"HAKSIZ EYLEM SEBEBİYLE UĞRANILAN MADDİ VE MANEVİ ZARARIN ÖDETİLMESİ ( Ceza Mahkemesinin Beraat Kararının Hukuk Hakimi Yönünden Bağlayıcı Değilse de Ceza Mahkemesince Belirlenecek Maddi Olguların Hukuk Yargıcı Yönünden Bağlayıcı Olduğu/Davalının Sübut Bulan Yaralama Eylemi Karşısında Davacının Manevi Tazminat İsteminin Reddine Karar Verilmesinin Doğru Olmadığı )
CEZA MAHKEMESİ KARARLARININ HUKUK HAKİMİ BAKIMINDAN BAĞLAYICILIĞI ( Haksız Eylem Sebebiyle Uğranılan Maddi ve Manevi Zarar - Ceza Mahkemesinin Beraat Kararının Hukuk Hakimi Yönünden Bağlayıcı Değilse de Ceza Mahkemesince Belirlenecek Maddi Olguların Hukuk Yargıcı Yönünden Bağlayıcı Olduğu/Davalının Sübut Bulan Yaralama Eylemi Karşısında Davacı Yararına Uygun Miktarda Manevi Tazminata Hükmedileceği )
BASİT TIBBİ MÜDAHALE İLE İYİŞEBİLİR ŞEKİLDE YARALAMA ( Haksız Eylem Sebebiyle Uğranılan Maddi ve Manevi Zararın Ödetilmesi İstemi - Ceza Mahkemesinin Beraat Kararının Hukuk Hakimi Yönünden Bağlayıcı Değilse de Ceza Mahkemesince Belirlenecek Maddi Olguların Hukuk Yargıcı Yönünden Bağlayıcı Olduğu/Davalının Sübut Bulan Yaralama Eylemi Karşısında Davacının Manevi Tazminat İsteminin Reddinin Hatalı Olduğu )"
47Y17.HD3.12.2015E. 2014/5194 K. 2015/13276"TRAFİK KAZASINDAN KAYNAKLI MADDİ TAZMİNAT İSTEMİ (Davalı Sigorta Şirketi Kazaya Neden Olan Her İki Aracın da Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortacısı Olup Zararın Tamamından Sorumluluğuna Karar Verilmesi Gerektiği)
DESTEKTEN YOKSUN KALMA TAZMİNATI İSTEMİ (Trafik Kazasından Kaynaklı - Davalı Sigorta Şirketi Kazaya Neden Olan Her İki Aracın da Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortacısı Olup Zararın Tamamından Sorumluluğuna Karar Verileceği/Mahkemece Sürücünün Kusuruna Tekabül Eden Tutardan Davalının Sorumlu Tutulması Doğru Olmadığı)
MANEVİ TAZMİNAT İSTEMİ (Trafik Kazasından Kaynaklı - Takdir Olunan 5.000,00 TL Manevi Tazminatın Az Olduğu ve Hakkaniyete Uygun Manevi Tazminata Hükmedilmek Üzere Kararın Bozulması Gerektiği)"
47Y4.HD12.11.2015E. 2015/11634 K. 2015/12907"HAKARET VE YARALAMA NEDENİYLE MANEVİ TAZMİNAT İSTEMİ ( Avukat Olan Davacının Haciz İşlemi İçin Davalının Evine Gittiğinde Davalının Davacıya Hakaret ve Darp Ettiği/Davacının Manevi Zarar Gördüğü Gerekçesiyle İstemin Kısmen Kabulüne Karar Verildiği - Olayın Gelişimi Yaralanma Derecesi Özellikle Olay Tarihi Gözetildiğinde Davacı Yararına Hüküm Altına Alınan Manevi Tazminat Miktarının Fazla Olduğu )
MANEVİ TAZMİNAT ( Hakaret ve Yaralama Nedeni İle - Tazminatın Sınırının Mevcut Halde Elde Edilmek İstenilen Tatmin Duygusunun Etkisine Ulaşmak İçin Gerekli Olan Kadar Olacağı )
AVUKATIN HACİZ İŞLEMİ SIRASINDA DARP EDİLMESİ ( Manevi Zararın Tazmini - Olayın Gelişimi Yaralanma Derecesi Özellikle Olay Tarihi Gözetildiğinde Davacı Yararına Hüküm Altına Alınan Manevi Tazminat Miktarının Fazla Olduğu Anlaşılmakla Davacı Yararına Daha Alt Düzeyde Manevi Tazminata Karar Verilmesi Gerektiği )"
47Y17.HD14.10.2015E. 2015/11181 K. 2015/10592"TRAFİK KAZASINDAN KAYNAKLANAN MADDİ VE MANEVİ TAZMİNAT (Desteğin Ölmeden Önce Kepçe Operatörü Olup Olmadığı ve Kepçe Operatörü Belgesi Olup Olmadığı ve Hayatta İken Bu İşten Gelir Elde Edip Etmediği ve Elde Ediyor İse Ne Kadar Gelir Elde Ettiği Araştırılarak Maddi Tazminat Talebinde Bulunan Davacı Çocuk Yönünden Sonucuna Göre Karar Verileceği)
MADDİ TAZMİNAT TALEBİNDE BULUNAN ÇOCUK (Trafik Kazası - Desteğin Ölmeden Önce Kepçe Operatörü Olup Olmadığı ve Kepçe Operatörü Belgesi Olup Olmadığı ve Hayatta İken Bu İşten Gelir Elde Edip Etmediği ve Elde Ediyor İse Ne Kadar Gelir Elde Ettiği Araştırılarak Davacı Çocuk Yönünden Sonucuna Göre Karar Verileceği)
MANEVİ TAZMİNAT (Zenginleşme Aracı Olmamakla Beraber Bu Yöndeki Talep Hakkındaki Hüküm Kurulurken Olay Sebebiyle Duyulan Acı ve Elemin Kısmen de Olsa Giderilmesi Amaçlanmalı ve Bu Sebeple Tarafların Sosyal ve Ekonomik Durumları İle Birlikte Olayın Meydana Geliş Şekli de Gözönünde Tutularak Hak ve Nesafet Kuralları Çerçevesinde Bir Sonuca Varılması Gerektiği)"
47Y17.HD30.9.2015E. 2015/9491 K. 2015/9882"MADDİ VE MANEVİ TAZMİNAT DAVASI ( Trafik Kazasından Kaynaklanan - Biri Dışındaki Davacılar Vekilinin Temyiz İtirazlarının Kabulüyle Diğer Davacılar İçin Takdir Olunan Manevi Tazminatın Çok Düşük Olduğu Görüldüğü ve Hakkaniyete Uygun Bir Manevi Tazminata Hükmedilmesi Gerektiği )
TRAFİK KAZASI ( Kanunun Takdir Hakkı Verdiği Hallerde Hakimin Hak ve Nesafete Göre Hükmedeceği - Biri Dışındaki Davacılar İçin Takdir Olunan Manevi Tazminatın Çok Düşük Olduğu Görüldüğü/Hakkaniyete Uygun Bir Manevi Tazminata Hükmedilmesi Gerektiği )
MANEVİ TAZMİNATIN TAKDİRİ ( Acı ve Elemin Kısmen de Olsa Giderilmesinin Amaçlanması ve Tarafların Sosyal ve Ekonomik Durumları İle Birlikte Olayın Meydana Geliş Şekli de Göz Önünde Tutularak Hak ve Nesafet Kurallarına Göre Bir Sonuca Varılması Gerektiği - Biri Dışındaki Davacılar İçin Takdir Olunan Manevi Tazminatın Düşük Olduğu )"
47Y4.HD16.9.2015E. 2015/10495 K. 2015/9911"MADDİ VE MANEVİ TAZMİNAT DAVASI ( Olay Tarihi Davacının İki Kez Ameliyat Edilmiş Olması ve Tarafların Ekonomik ve Sosyal Durumları İle Yasal İlkeler Gözetildiğinde Davacı Yararına Takdir Olunan Manevi Tazminat Tutarının Az Olduğu - Daha Üst Düzeyde Manevi Tazminatın Takdir Edilmesi Gerektiği )
HİZMET KUSURU ( Davalı Sağlık Bakanlığı Kamusal Kurallar Çerçevesinde Faaliyet Göstermekte Olup Eylem ve İşlemlerinin Kamusal Nitelikte Olduğu - İstemin İleri Sürülüş ve Olayın Gerçekleşme Biçimine Göre Davanın Anılan Davalıya Yöneltilmesinin Nedeninin de Hizmet Kusuru Olduğunun Gözetilmesi Gerektiği/Maddi ve Manevi Tazminat )
YARGI YOLU ( Kamu Hizmetinin Görülmesi Sırasında ve Hizmet Kusurundan Doğan Zararların Gideriminde İdari Yargının Görevli Olduğu - Davalı Sağlık Bakanlığı Yönünden Yargı Yolu Bakımından Görevsizlik Kararı Verilmesi Gerektiği/Maddi ve Manevi Tazminat Davası )
MANEVİ TAZMİNATIN TAKDİRİ ( Olayda Olay Tarihi Davacının İki Kez Ameliyat Edilmiş Olması ve Tarafların Ekonomik ve Sosyal Durumları İle Yasal İlkeler Gözetildiğinde Davacı Yararına Takdir Olunan Manevi Tazminat Tutarının Az Olduğu )"
47Y4.HD16.9.2015E. 2014/12161 K. 2015/9898"BASİT TIBBİ MÜDAHALE İLE GİDERİLECEK ŞEKİLDE YARALAMA ( Haksız Fiilden Kaynaklı Manevi Tazminat İstemi - Küçüğün Yaralanmasının Hayati Tehlike Oluşturmadığı Kalıcı Bir Arıza Bırakmadan İyileştiği/Babanın Açtığı Davanın Reddi Gerektiği )
HAKSIZ FİİLDEN KAYNAKLI MANEVİ TAZMİNAT İSTEMİ ( Basit Tıbbi Müdahale İle Giderilebilecek Şekilde Yaralama Eylemi - Mahkemece Alt Düzeyde Bir Manevi Tazminat Ödetilmek Üzere Kararın Bozulacağı )
MADDİ TAZMİNAT İSTEMİ ( Basit Tıbbi Müdahale İle Giderilebilecek Şekilde Yaralamadan Kaynaklı - Davacı Tarafa Talebine Konu Olan Kalemler Açıklattırılacağı/Mevcut İse Delil ve Belgeleri İstenileceği/Mevcut Değilse Zararın Miktarı Hakkaniyet İlkeleri Gözetilerek Belirleneceği )
MANEVİ TAZMİNAT İSTEMİ ( Haksız Fiilden Kaynaklı - Küçüğün Yaralanması Basit Tıbbi Müdahale İle Giderilebilecek Şekilde Olduğu Kalıcı Bir Arıza Bırakmadan İyileştiği/Yaralanmanın Derecesi Dikkate Alındığında Babanın Açtığı Davanın Reddedileceği - Küçüğün Davasında İse Alt Düzeyde Tazminat Takdir Edileceği )"
47Y21.HD7.9.2015E. 2015/4186 K. 2015/15891"İŞ KAZASI SONUCU MALULİYET ( Maddi Tazminat İstemi - Aktif ve Pasif Dönem Zararlarından Sırasıyla Maluliyet ve Kusur İndirimi Yapılıp Ortaya Çıkan Neticeden Kurum Tahsislerinin Rücuya Tabi Kısmının Tenzil Edildiği Hesap Raporu Alarak Karar Verileceği )
MANEVİ TAZMİNAT İSTEMİ ( İş Kazası Sonucu %11 Maluliyetten Kaynaklı - Mahkemece Hükmedilen 15.000,00TL Manevi Tazminatın Fazla Olduğu/Daha Uygun Düzeyde Tazminat Takdiri Gerektiği )
MADDİ TAZMİNAT İSTEMİ ( Mahkemece Aktif ve Pasif Dönem Zararlarından Sırasıyla Maluliyet ve Kusur İndirimi Yapılıp Ortaya Çıkan Neticeden Kurum Tahsislerinin Rücuya Tabi Kısmının Tenzil Edildiği Hesap Raporu Alınarak Sonuca Gidileceği -İş Kazası Sonucu Maluliyet )"
47Y21.HD15.6.2015E. 2014/26378 K. 2015/13795"İŞ KAZASI SONUCU MALULİYETTEN DOĞAN MADDİ VE MANEVİ TAZMİNAT DAVASI ( Davacının %15 Oranında Kusurlu Olduğunun Ortaya Çıktığı/Yerel Mahkemece Davacının Talebi Olan Manevi Tazminattan Bir Miktar İndirim Yapılmak Suretiyle Manevi Tazminatın Belirlenmesi Gereği - Davalı İşverenin Tam Kusuru Bulunmadığının Kabulü/İndirim )
MANEVİ TAZMİNATTAN BİR MİKTAR İNDİRİM YAPILMASI GEREĞİ ( Davacı İş Kazasında Davalı İşverenin Tam Kusurlu Olduğu İddiasına Dayanmış Olsa Dahi Yargılama Sırasında %15 Oranında Kusurlu Olduğunun Ortaya Çıktığından Yerel Mahkemece Manevi Tazminattan Bir Miktar İndirim Yapılması Gereği - İş Kazası Nedeniyle Tazminat Davası )
HÜKMEDİLECEK VEKALET ÜCRETİNİN KABUL EDİLEN MİKTARI GEÇEMEMESİ ( Asıl Davada Kabul Edilen Maddi Tazminat İçin Kararlaştırılabilinecek Ücret Sınırlarının Gözetilmesi Gerektiği - Maddi Tazminat Davalarında Hüküm Altına Alınacak Vekalet Ücretinin Kabulüne Karar Verilen Tazminat Miktarından Fazla Olamayacağı )"
47YHGK5.6.2015E. 2013/21-2215 K. 2015/1487"MANEVİ TAZMİNAT DAVASI ( İş Kazası Nedeniyle Eş Anne Baba ve Çocukların Manevi Tazminat İstemi/Yansıma Zarar Yolu İle Manevi Tazminat Hükmedilmesi İçin Hukuka Aykırı Eylemden Zarar Gören Kişinin Dışında Bir Başkasının Zarar Görmesinin Gerektiği - Davacılar Lehine Manevi Tazminat Takdir Edilmesinin Doğru Olmadığı/Direnme Kararının Bozulmasının Gerektiği )
YANSIMA ZARAR ( Hukuka Aykırı Eylemden Zarar Gören Kişinin Dışında Bir Başkasının Zarar Görmesinin Gerektiği/İlliyet Bağı ve Hukuka Aykırılık Koşullarının Gerçekleşmesi ve Özel Bir Koruma Normunun İhlalinin Arandığı - Olayın Özellikleri Dikkate Alındığında Sigortalının Yakınlarının Ruhi ve Sağlık Bütünlüklerinin Ağır Bir Şekilde İhlal Edilmediği/Manevi Tazminat İstemlerinin Reddinin Gerektiği )
MANEVİ TAZMİNAT ( Ağır Bedensel Zarar Veya Ölüm Hallerinde Zarar Görenin Veya Ölenin Yakınlarına da Manevi Tazminat Olarak Uygun Bir Paranın Ödenmesine Karar Verilebileceği/Yansıma Zarar da İse Hukuka Aykırı Eylemden Zarar Gören Kişinin Dışında Bir Başkasının Zarar Görmesinin Gerektiği - Sigortalının Yakınlarının Ruhi ve Sağlık Bütünlüklerinin Ağır Bir Şekilde İhlal Edilmediği/Bu Nedenle Yansıma Yolu İle Manevi Tazminat Verilemeyeceği )
İŞ KAZASI NEDENİYLE SİGORTALININ YAKINLARININ MANEVİ TAZMİNAT İSTEMİ ( Sigortalının İş Kazasında Ayağından ve Bileğinden Sakatlanarak %38 Oranında Malul Kaldığı/Olayın Özelliğine Yaralanmanın Niteliğine Maluliyet Oranına Bakıldığında Özellikle Ağır Bedensel Zarar Oluşmaması Durumu Dikkate Alındığında Ruhi ve Sağlık Bütünlüklerinin Ağır Bir Şekilde İhlal Edilmediği - Davacılar Lehine Yansıma Yolu İle Manevi Tazminat Verilemeyeceği )"
47Y17.HD14.5.2015E. 2013/17904 K. 2015/7479"MADDİ VE MANEVİ TAZMİNAT DAVASI ( Trafik Kazasından Kaynaklanan - Mahkemece Hatır Taşımasından Dolayı Murisin İçinde Bulunduğu Araca Çarpan Karşı Aracın Sürücüsü İşleteni ve Sigortacısı Lehine İndirim Yapılmaması Gerektiği/Takdir Olunan Manevi Tazminatların Az Olduğu )
MANEVİ TAZMİNATIN TAKDİRİ ( Olay Sebebiyle Duyulan Acı ve Elemin Kısmen de Olsa Giderilmesinin Amaçlanması ve Bu Sebeple Tarafların Sosyal ve Ekonomik Durumlarıyla Birlikte Olayın Meydana Geliş Şekli de Gözönünde Tutularak Hak ve Nesafet Kuralları Çerçevesinde Bir Sonuca Varılması Gerektiği )
HATIR TAŞIMASI ( Tazminattan Tüm Davalılar Yararlanacak Şekilde İndirim Yapıldığı - Hatır İndirimi Sadece Murisin İçinde Bulunduğu Aracın Sorumlularının Faydalanacağı Bir İndirim Olup Bundan Tüm Tarafların Özellikle de Kazaya Karışan Karşı Aracın Sorumlularının Faydalanabileceği Bir İndirim Olduğu )
DESTEKTEN YOKSUN KALMA TAZMİNATI ( Davalıların Trafik Kazası Sebebiyle Destekten Yoksun Kalma Tazminatı Konusunda Gerçek Zararla Sorumlu Olduğu - Davalıların Mükerrer Ödemeyle Karşı Karşıya Kalmaması İçin Açılan Rücuan Tazminat Davasının Sonucunun Bekletici Mesele Yapılması Gerektiği )
MÜKERRER ÖDEME ( Davalıların Mükerrer Ödemeyle Karşı Karşıya Kalmaması İçin Açılan Rücuan Tazminat Davasının Sonucunun Bekletici Mesele Yapılarak Hasıl Olacak Sonuca Göre Karar Verilebilmesi İçin Hükmün Bozulmasına Karar Vermek Gerektiği )
BEKLETİCİ MESELE ( Trafik Kazasından Kaynaklanan Maddi ve Manevi Tazminat İstemi - Davalıların Mükerrer Ödemeyle Karşı Karşıya Kalmaması İçin Açılan Rücuan Tazminat Davasının Sonucunun Bekletici Mesele Yapılması Gerektiği )"
47YHGK6.5.2015E. 2013/17-2197 K. 2015/1302"DESTEKTEN YOKSUN KALMA NEDENİYLE MADDİ VE MANEVİ TAZMİNAT ( Davalı Dosyaya Sunduğu Yazılı Beyanında Aracın Galeriye Değil Kendisine Bırakıldığını Belirtmiş Olmasına Göre Zarar Gören Davacılara Karşı Davalının 2918 S. Yasanın 3. ve 85. Md.lerine Göre İşleten Olarak Sorumlu Tutulması Gerektiği )
İŞLETEN OLARAK SORUMLULUK ( Trafik Kazası Nedeniyle Ölümden Kaynaklanan Destekten Yoksun Kalma Tazminatı - Davalı Aracın Galeriye Değil Kendisine Bırakıldığını Belirtmiş Olmasına Göre Zarar Gören Davacılara Karşı Davalının İşleten Olarak Sorumlu Tutulacağı/Kazaya Neden Olan Aracın Satışı İçin Verilmiş Özel Vekaletname ve Aracın Galeriye Teslim Edildiğine Dair Yazılı Herhangi Bir Belge İbraz Edilmediği )
MADDİ VE MANEVİ TAZMİNAT ( Trafik Kazası Nedeniyle Ölümden Kaynaklanan Destekten Yoksun Kalma Tazminatı - Davalı Aracın Galeriye Değil Kendisine Bırakıldığını Belirtmiş Olmasına Göre Zarar Gören Davacılara Karşı Davalının İşleten Olarak Sorumlu Tutulacağı/Davanın Reddinin İsabetsiz Olduğu )
TRAFİK KAZASI NEDENİYLE ÖLÜMDEN KAYNAKLANAN DESTEKTEN YOKSUN KALMA TAZMİNATI ( Davalı Dosyaya Sunduğu Yazılı Beyanında Aracın Galeriye Değil Kendisine Bırakıldığını Belirtmiş Olmasına Göre Zarar Gören Davacılara Karşı Davalının 2918 S. Yasanın 3. ve 85. Md.lerine Göre İşleten Olarak Sorumlu Tutulması Gerektiği )"
47Y21.HD5.5.2015E. 2014/24337 K. 2015/9937"MADDİ VE MANEVİ TAZMİNAT DAVASI ( Sigortalının İş Kazasından Sürekli İş Göremezliği Nedeniyle - Birleşen Davada Çocuk İçin Manevi Tazminatın Davalıdan Tahsiline Karar Verilmesi Açıkça Talep Edilmesine Rağmen Bu Davacının Manevi Tazminat İstemi Yönünden Hüküm Kısmında Olumlu veya Olumsuz Bir Karar Verilmemesinin Hatalı Olduğu )
İŞ KAZASI ( Nedeniyle Sağlık Bütünlüğü Bozulan Sigortalının Eşinin ve Çocuklarının Manevi Tazminat Talep Etme Haklarının Bulunduğu - Olayın Özelliğine Yaralanmanın Niteliğine Meslekte Kazanma Gücündeki Kayıp Oranına Göre Davacı Eş ve Çocuklar Yararına Uygun Bir Miktar Manevi Tazminata Karar Verilmesi Gerektiği )
AĞIR BEDENSEL ZARAR ( Olayın Özelliğine Yaralanmanın Niteliğine Meslekte Kazanma Gücündeki Kayıp Oranına ve Özellikle Sigortalının Yaralanmasının Ağır Bedensel Zarar Oluşturmasına Göre Davacı Eş ve Çocuklar Yararına Uygun Bir Miktar Manevi Tazminata Karar Verilmesi Gerektiği )
HÜKMÜN İÇERİĞİ ( Birleşen Davada Çocuk İçin Manevi Tazminatın Davalıdan Tahsiline Karar Verilmesi Açıkça Talep Edilmesine Rağmen Mahkemece Bu Davacının Manevi Tazminat İstemi Yönünden Hüküm Kısmında Olumlu veya Olumsuz Bir Karar Verilmemesinin Usul ve Yasaya Aykırı Olduğu )"
47Y17.HD28.4.2015E. 2015/1420 K. 2015/6155"TRAFİK KAZASI SONUCU YARALANMA ( İş Göremezlik Tazminatı İstemi - Mahkemece Yargıtay Kriterlerine Uygun Olarak Population Masculine Et - Feminine ( Pmf 1931 ) Tablosu Esas Alınarak Davacının Muhtemel Yaşam Süresinin Belirlenmesiyle Sürekli İşgücü Kaybı Zararının Hesaplanması Gerektiği )
PMF 1931 YAŞAM TABLOSU ( Esas Alınarak Davacının Muhtemel Yaşam Süresinin Belirlenmesiyle Sürekli İşgücü Kaybı Zararı Hesaplanması Gerektiği - Trafik Kazası Sonucu Yaralanmadan Kaynaklı İş Göremezlik Tazminatı İstemi )
MUHTEMEL YAŞAM SÜRESİ ( Trafik Kazası Sonucu Yaralanmadan Kaynaklanan İş Göremezlik Tazminatı İstemi - ( Pmf 1931 ) Tablosu Esas Alınarak Davacının Muhtemel Yaşam Süresinin Belirlenmesiyle Sürekli İşgücü Kaybı Zararı Hesaplanacağı/Cso 1980 Yaşam Tablosu Dikkate Alınarak Yapılan Hesaplamanın Hükme Esas Alınamayacağı )
AKTİF DEVRE / PASİF DEVRE ( Trafik Kazası Sonucu Yaralanmadan Kaynaklı İş Göremezlik Tazminatı İstemi - Yerleşik Yargıtay Uygulamalarına Göre 60 Yaşına Kadar Aktif Devre Kabul Edilmekte Olup 60 Yaşını Tamamladıktan Sonra Pasif Devre Zararı Hesaplanması Gerektiği )
İŞ GÖREMEZLİK TAZMİNATI İSTEMİ ( Trafik Kazası Sonucu Yaralanmadan Kaynaklı - Cso 1980 Yaşam Tablosu Dikkate Alınarak Yapılan Hesaplamanın Yargıtay Uygulamasına Uygun Olmadığı/Population Masculine Et - Feminine ( Pmf 1931 ) Tablosu Esas Alınarak Davacının Muhtemel Yaşam Süresinin Belirlenmesiyle Sürekli İşgücü Kaybı Zararı Hesaplanacağı )"
47YHGK17.4.2015E. 2013/21-1531 K. 2015/1226"İŞ KAZASI SEBEBİYLE YARALANAN DAVACININ MANEVİ TAZMİNAT TALEBİ ( 15.000 TL Manevi Tazminata Hükmedildiği - Olayın Meydana Geliş Şekli Dikkate Alındığında Tazminat Miktarı Fazla Değilse de Olayın Tarihindeki Paranın Alım Gücü ve Davacının Sürekli İş Gücü Kaybına Uğramadığı Dikkate Alındığında Tazminat Miktarının Fazla Olduğu )
SÜREKLİ İŞ GÜCÜ KAYBINA UĞRAMAYAN DAVACININ MANEVİ TAZMİNAT TALEBİ ( İş Kazası Sebebiyle - 15.000 TL Manevi Tazminata Hükmedildiği/Olayın Meydana Geliş Şekli Dikkate Alındığında Tazminat Miktarı Fazla Değilse de Olayın Tarihindeki Paranın Alım Gücü Dikkate Alındığında Tazminat Miktarının Fazla Olduğunun Anlaşıldığı )
TAZMİNATIN BELİRLENMESİ ( Duyulan Elem ve Izdırabın Kısmen ve İmkan Nisbetinde İadesini Amaçladığı - Hak ve Nesafete Göre Takdir Hakkı Kullanılarak Tamzinat Miktarının Tespit Edileceği/Olayın Somut Özelliğinin Zarar Görenin Ekonomik ve Sosyal Durumunu Paranın Alım Gücünü Maluliyet Oranını Beden Gücü Kaybı Sebebiyle Duyulan ve İleride Duyulacak Elem ve Izdırabın Gözetileceği )
MANEVİ TAZMİNAT ( Manevi Tazminatın Ceza Olmadığı - Zarara Uğrayanda Huzur Duygusu Uyandırmayı Aynı Zamanda Ruhi Izdırabın Dindirilmesini Amaç Edindiği/Takdir Edilecek Miktarın Mevcut Halde Elde Edilmek İstenilen Tatmin Duygusunun Etkisine Ulaşmak İçin Gereken Kadar Olması Gerektiği ) "
47Y4.HD10.3.2015E. 2014/7134 K. 2015/2786"OĞULLARININ AKIL HASTALIĞINI SAKLAYARAK EVLİLİĞE NEDEN OLMA ( Haksız Fiile Dayalı Manevi Tazminat - Mahkemece Hükmedilen Manevi Tazminatın Fazla Olduğu/Daha Alt Düzeyde Manevi Tazminata Karar Verileceği )
HAKSIZ FİİLE DAYALI MANEVİ TAZMİNAT ( Oğullarının Akıl Hastalığını Saklayarak Evliliğe Neden Olma - Daha Alt Düzeyde Manevi Tazminata Karar Verilmek Üzere Hükmün Bozulacağı )
MANEVİ TAZMİNATIN ALT DÜZEYDE TAKDİRİ ( Haksız Fiile Dayalı Manevi Tazminat - Davalıların Oğullarının Akıl Hastalığını Saklayarak Evliliğe Neden Olduğu/Mahkemece Daha Alt Düzeyde Manevi Tazminata Karar Verileceği )"
47Y3.HD10.3.2015E. 2014/17468 K. 2015/3875"KALÇALARA PROTEZ TAKILMASI İŞLEMİ ( Enfeksiyon Kapmadan Kaynaklı Manevi Tazminat/Üst Düzeyde Tazminat Takdiri - Davacının Yatarak Tedavi Gördüğü Süre Enfeksiyon Sebebiyle 2. Bir İşleme Maruz Kalmış Olduğu Gözetildiğinde Takdir Edilen 5.000 -TL Manevi Tazminat Tutarının Az Olduğu )
ENFEKSİYON KAPMADAN KAYNAKLI MANEVİ TAZMİNAT ( Kalçalara Protez Takılması İşlemi Sonucu - Davacının Yatarak Tedavi Gördüğü Süre Gelişen Enfeksiyon Sebebiyle 2. Bir İşleme Maruz Kalmış Olduğu Gözetildiğinde 5.000 -TL Manevi Tazminatın Az Olduğu/Mahkemece Davacı Yararına Daha Üst Düzeyde Manevi Tazminat Takdiri Gerektiği )
DAHA ÜST DÜZEY MANEVİ TAZMİNAT TAKDİRİ ( Kalçalara Protez Takılması İşlemi Sonucu Enfeksiyon Kapılmadan Kaynaklı Manevi Tazminat - Davacının Yatarak Tedavi Gördüğü Süre Gelişen Enfeksiyon Sebebiyle 2. Bir İşleme Maruz Kalmış Olduğu Gözetildiğinde Takdir Edilen 5.000 -TL Manevi Tazminat Tutarının Az Olduğu Gözetileceği )
MANEVİ TAZMİNAT ( Kalçalara Protez Takılması İşlemi Sonucu Enfeksiyon Kapılmadan Kaynaklı - Davacının Yatarak Tedavi Gördüğü Süre Gelişen Enfeksiyon Sebebiyle 2. Bir İşleme Maruz Kalmış Olduğu Gözetildiğinde 5.000 -TL Manevi Tazminatın Tutarının Az Olduğu/Mahkemece Daha Üst Düzeyde Tazminat Takdir Edileceği )"
47Y21.HD10.3.2015E. 2014/18398 K. 2015/4732"SİGORTALININ İŞ KAZASINDA VEFATI NEDENİYLE MADDİ VE MANEVİ TAZMİNAT DAVASI ( Davacı Eş ve Çocuklar Yararına Tespit Edilen Manevi Tazminatın Fazla Olduğu/Müteveffa Sigortalının %30 Oranında Ortak Kusuru Bulunduğunun Gözetileceği - Ülkenin Ekonomik ve Sosyal Şartlarının Dikkate Alınması Gerektiği )
MÜTEVEFFA SİGORTALININ ORTAK KUSUR ORANI ( %30 Oranındaki Kusur Oranının Takdir Hakkının Kullanılmasında Dikkate Alınacağı - Hakim Tarafından Objektif Kıstaslar Gözetilerek Tazminatın Belirleneceği/Ülkenin Ekonomik ve Sosyal Şartları ve Paranın Satın Alma Gücünün Gözetileceği/Tazminatın Fazla Olduğu )
MANEVİ TAZMİNAT MİKTARININ FAZLA OLDUĞU ( Her Olayın Özel Hal ve Şartlarının Ayrı Ayrı Objektif Kıstaslara Göre Değerlendirileceği - Tazminatın Ceza Mahiyeti Bulunmadığı ve Mamelek Hukukuna İlişkin Zararın Karşılanamayacağı/Sigortalının İş Kazası Sonucu Vefatı Nedeniyle Manevi Tazminat Talebi )"
47Y17.HD9.3.2015E. 2013/19387 K. 2015/4006"YARALAMALI TRAFİK KAZASI NEDENİ İLE MANEVİ TAZMİNAT ( Kusur Oranı Belirlemesi Yapma - Mahkemece Kusur Oranı Belirlemesi Yapılmaksızın Hüküm Kurulmasının İsabetsizliği )
KUSUR ORANI BELİRLEMESİ YAPMA ( Yaralamalı Trafik Kazası Nedeni İle Manevi Tazminat - Mahkemece Uzman Bilirkişiden Rapor Aldırılıp Kusur Oranı Belirlendikten Sonra Karar Verileceği )
MANEVİ TAZMİNAT / KUSUR ORANI BELİRLEMESİ YAPMA ( Mahkemece Uzman Bilirkişiden Rapor Aldırılıp Kusur Oranı Belirlendikten Sonra Karar Verileceği - Kusur Oranı Belirlemesi Yapılmaksızın Eksik İncelemeye Dayalı Hüküm Kurulamayacağı )
CEZA DOSYASININ GETİRTİLMESİ ( Yaralamalı Trafik Kazası Nedeni İle Manevi Tazminat - Cumhuriyet Başsavcılığınca Verilen Takipsizliğe İtiraz Edilip Davalılar Hakkında Açılmış Bir Ceza Yargılaması Dosyası Varsa İşbu Ceza Dosyası Getirtileceği )"
47Y17.HD9.3.2015E. 2013/17345 K. 2015/4001"TRAFİK KAZASINDAN KAYNAKLANAN MADDİ VE MANEVİ TAZMİNAT ( Talep Konusu Bu Zararlar Yönünden Dosyanın Tıp Doktoru Uzman Bilirkişiye Tevdii İle Desteğin Yaralanmasına ve Yaralanma Şekline Bağlı Olarak Ölümüne Kadar Olan Süreçteki Hususların Birlikte İrdelenmesinden Sonra Bu Zararlar Yönünden Kaçınılmaz ve Fatura Edilemeyen Harcamalar İçin Denetime Elverişli Rapor Alınarak Karar Verileceği )
MADDİ VE MANEVİ TAZMİNAT ( Trafik Kazasından Kaynaklanan - Dosyanın Tıp Doktoru Uzman Bilirkişiye Tevdii İle Desteğin Yaralanmasına ve Yaralanma Şekline Bağlı Olarak Ölümüne Kadar Olan Süreçteki Hususların Birlikte İrdelenmesinden Sonra Karar Verilmesi Gerektiği )
BİLİRKİŞİ RAPORU ( Trafik Kazasından Kaynaklanan Maddi ve Manevi Tazminat - Talep Konusu Bu Zararlar Yönünden Dosyanın Tıp Doktoru Uzman Bilirkişiye Tevdii İle Desteğin Yaralanmasına ve Yaralanma Şekline Bağlı Olarak Ölümüne Kadar Olan Süreçteki Hususların Birlikte İrdelenmesinden Sonra Denetime Elverişli Rapor Alınarak Karar Verileceği )"
47Y21.HD25.2.2015E. 2014/15075 K. 2015/3457"İŞ KAZASI SONUCU ÖLÜM ( Maddi ve Manevi Tazminat - Rapor Tanzim Tarihine Kadar Hesaplanan Destek Kaybı Zararı Tazmin Sorumluları Tarafından Davacıya Henüz Ödenmemiş Bulunduğundan Vadesinden Önce Ödenmiş Bir Borçtan Söz Edilemeyeceği/Rapor Tanzim Tarihine Kadar Somut Olarak Saptanan Destek Kaybı Zararı İskontoya Tabi Tutulamayacağı )
İSKONTO ( Rapor Tanzim Tarihine Kadar Somut Olarak Saptanan Destek Kaybı Zararı İskontoya Tabi Tutulamayacağı - Aksinin Kabulü Vadesi Gelmiş ve Henüz Ödenmemiş Bir Borcun Iskontoya Tabi Tutulması Olur ki İskonto Kavramı İle Bağdaşmayacağı )
HESAP BİLİRKİŞİ RAPORU ( İş Kazası Sonucu Ölen Sigortalının Hak Sahiplerinin Maddi ve Manevi Tazminat - Hesap Tarihini Takip Eden Yılbaşından İtibaren İskontonun Başlatıldığı Hesap Bilirkişi Raporunun Hükme Esas Alınmasının İsabetsiz Olduğu )
DESTEK KAYBI ZARARI ( İş Kazası Sonucu Ölen Sigortalının Hak Sahiplerinin Maddi ve Manevi Tazminat - Rapor Tanzim Tarihine Kadar Hesaplanan Destek Kaybı Zararı Tazmin Sorumluları Tarafından Davacıya Henüz Ödenmemiş Bulunduğundan Vadesinden Önce Ödenmiş Bir Borçtan Söz Edilemeyeceği/Rapor Tanzim Tarihine Kadar Somut Olarak Saptanan Destek Kaybı Zararı İskontoya Tabi Tutulamayacağı )"
47Y4.HD24.2.2015E. 2014/6344 K. 2015/2023"HAKSIZ FİİL SEBEBİYLE MADDİ VE MANEVİ TAZMİNAT TALEBİ ( Davacının Davalının Eylemi Sebebiyle Basit Tıbbi Müdahaleyle Giderilecek Şekilde Yaralandığı - Uygun Bir Miktar Manevi Tazminata Karar Verileceği )
DAVACININ DAVALININ EYLEMİ SEBEBİYLE BASİT TIBBİ MÜDAHALEYLE GİDERİLECEK ŞEKİLDE YARALANMASI ( Haksız Fiil Sebebiyle Maddi ve Manevi Tazminat Talebi - Uygun Bir Miktar Manevi Tazminata Karar Verilmesi Gerektiği ) "
47Y17.HD24.2.2015E. 2013/14419 K. 2015/3324"DESTEKTEN YOKSUN KALMA TAZMİNATI ( Desteğin Bekar Olarak Vefat Etmesi - Mahkemece Desteğin Evleneceği Kabul Edilebileceği Zamana Kadar Daha Fazla Evlendiği Dönem ve Çocuk ya da Çocuklarının Olduğu Varsayıldığı Dönemlerde İse Giderek Daha Az Pay Ayrılması Şeklinde Hesaplama Yapılacağı )
MANEVİ TAZMİNAT ( Trafik Kazası Sonucu Desteğin Ölümünden Kaynaklı - Vefat Edenin Anne ve Babası İçin Ayrı Ayrı 7.000,00.-TL Manevi Tazminata Hükmedildiği/Mahkemece Davacılar İçin Hak ve Nesafet Kuralları Çerçevesinde Yüksek Manevi Tazminata Hükmedileceği )
REDDEDİLEN MANEVİ TAZMİNAT MİKTARI ( Vekalet Ücreti - Davalı Yararına Hükmedilen Vekalet Ücretinin Davacılar Yararına Hükmedilen Vekalet Ücretinden Fazla Olmasının Bozma Nedeni Olduğu )
BEKAR OLARAK VEFAT EDEN DESTEK ( Destekten Yoksun Kalma Tazminatı - Desteğin Evleneceği Kabul Edilebileceği Zamana Kadar Daha Fazla Evlendiği Dönem ve Çocuk ya da Çocuklarının Olduğu Varsayıldığı Dönemlerde İse Giderek Daha Az Pay Ayrılması Şeklinde Hesaplama Yapılması Gerektiği )
YARGILAMA HARÇ VE GİDERLERİNDEN SORUMLULUK ( Trafik Kazası Sonucu Desteğin Ölümünden Kaynaklı Tazminat - Maddi Tazminatın Tamamı Kabul Edildiği Manevi Tazminat Talebinin İse Kısmen Kabul Kısmen Reddedildiği/Mahkemece Kabul ve Reddedilen Miktarlar Oranında Yargılama Harç ve Giderlerinden Sorumluluğun Belirleneceği )"
47Y4.HD23.2.2015E. 2014/996 K. 2015/1932"KASTEN YARALAMA NEDENİYLE MANEVİ TAZMİNAT DAVASI ( Zarara Uğrayanda Manevi Huzurun Sağlanması Gereği/Tazminat Tutarını Etkileyen Özel Şartların Objektif Ölçülere Göre Hakim Tarafından Değerlendirilmesi Gereği - Davacı Yararına Hükmedilen Manevi Tazminat Miktarının Az Olduğunun Kabulü )
MANEVİ TAZMİNAT MİKTARININ AZ OLDUĞU ( Yaralanmanın Niteliği ve Ağırlık Derecesi ile Uzuv Kaybı Oluşması Gibi Hususların Gözetilmesi Gereği - Manevi Tazminatı Etkileyecek Özel Hal ve Şartların Objektif Ölçülere Göre Hakim Tarafından Dikkate Alınacağı/Kasten Yaralama Nedeniyle Tazminat )
ÖZEL HAL VE ŞARTLARIN HAKİM TARAFINDAN GÖZETİLECEĞİ ( Objektif Ölçülerin Esas Alınacağı - Zarara Uğrayanda Manevi Huzuru Sağlamaya Yönelik Bir Miktarın Tespit Edileceği/Manevi Tazminatın Ceza Niteliği Bulunmadığı/Tatmin Duygusunun Etkisine Ulaşmak İçin Gerekli Olan Miktar Kadar Olacağı )"
47Y4.HD19.2.2015E. 2014/5224 K. 2015/1788"MADDİ VE MANEVİ TAZMİNAT DAVASI ( Kasten Yaralama Eylemi Sebebiyle/Davacı Ev Hanımı Olup Geçici İş Göremezlik Zararının Olay Tarihindeki Asgari Ücret Esas Alınarak Hesaplanması Gerektiği - Davacının Talebini Aşar Şekilde Karar Verilmesinin Doğru Görülmediği )
MANEVİ TAZMİNATIN TAKDİRİ ( Olay Tarihi Olayın Gelişimi Tarafların Ekonomik ve Sosyal Durumlarıyla Yasal İlkeler Gözetildiğinde Davacı Yararına Hüküm Altına Alınan Manevi Tazminat Miktarının Fazla Olduğu - Davacı Yararına Daha Alt Düzeyde Manevi Tazminata Karar Verilmesi Gerektiği )
ÜCRET SÖZLEŞMESİ ( Davacının Kendi Vekiliyle Yaptığı ve Sadece Akdeden Tarafları Bağlayan Nispi Nitelikteki Ücret Sözleşmesi Uyarınca Ödenmesi Kararlaştırılan Bedel Vekaletname Giderinden Eldeki Tazminat Davasında Davalının Sorumlu Tutulmasının Doğru Olmadığı )
VEKALET ÜCRETİ ( Maddi ve Manevi Tazminat Davası - Davacının Kendi Vekiliyle Yaptığı ve Sadece Akdeden Tarafları Bağlayan Nispi Nitelikteki Ücret Sözleşmesi Uyarınca Ödenmesi Kararlaştırılan Bedel Vekaletname Giderinden Eldeki Davada Davalının Sorumlu Tutulamayacağının Gözetilmesi Gerektiği )
İŞ GÖREMEZLİK ZARARI ( Kasten Yaralama Eylemi Sebebiyle Uğranılan Maddi ve Manevi Zararın Ödetilmesi İstemi - Davacı Ev Hanımı Olup Geçici İş Göremezlik Zararının Olay Tarihindeki Asgari Ücret Esas Alınarak Hesaplanması Gerektiği )
BİLİRKİŞİ RAPORU ( Hükme Esas Alınmaya Yeter Nitelikte ve Denetime Elverişli Olmadığı - Davacı Ev Hanımı Olup Geçici İş Göremezlik Zararının Olay Tarihindeki Asgari Ücret Esas Alınarak Hesaplanması Gerektiği/Yetersiz Raporla Hüküm Kurulmuş Olmasının İsabetsiz Olduğu/Maddi ve Manevi Tazminat )
TALEPLE BAĞLILIK İLKESİ ( Hakimin Tarafların Talep ve Sonuçlarıyla Bağlı Olup Ondan Fazlasına veya Başka Bir Şeye Karar Veremeyeceği - Davacının Talebini Aşar Şekilde Karar Verilmesinin Doğru Görülmediği/Maddi ve Manevi Tazminat Davası )"
47Y21.HD19.2.2015E. 2015/110 K. 2015/3011"MANEVİ TAZMİNAT İSTEMİ ( İş Kazası Sonucu Sürekli İş Göremezliğe Uğrayan Sigortalının - Davacının İş Kazası Sonucu %11.30 Oranında Sürekli İş Göremezliği Olduğu ve %20 Müterafik Kusuru Bulunduğu/Davacı Yararına Hükmedilen 20.000.00 TL Manevi Tazminatın Fazla Olduğu )
ZARARLANDIRICI SİGORTA OLAYI SONUCU SÜREKLİ İŞ GÖREMEZLİK ( Maddi Tazminat - Mahkemece Toplam Zarardan Davacı İşçiye SGK Tarafından Ödenen Geçici İş Göremezlik Ödeneğinin Davalı İşverene Rücu Edilebilir Kısmının Tenzili Sonucu Karşılanmayan Zararın Tespit Edilmesiyle Sonucuna Göre Karar Verileceği )
MADDİ TAZMİNAT ( Zararlandırıcı Sigorta Olayı Sonucu Sürekli İş Göremezliğe Uğrayan Sigortalının - Davacıya SGK Tarafından Ödenen Geçici İş Göremezlik Ödeneğinin Rücu Edilebilir Kısmının Hesaplanan Maddi Zarardan Tenzili Gerektiği )
SGK TARAFINDAN YAPILAN ÖDEME ( İş Kazası Sonucu Sürekli İş Göremezliğe Uğramadan Kaynaklı Maddi Tazminat - SGK Tarafından Ödenen Geçici İş Göremezlik Ödeneğinin Rücu Edilebilir Kısmının Hesaplanan Maddi Zarardan Tenzil Edilerek Karar Verileceği )"
47Y17.HD17.2.2015E. 2013/12947 K. 2015/2918"MADDİ VE MANEVİ TAZMİNAT DAVASI ( Trafik Kazasından Kaynaklanan - Somut Olay İle Bağdaşmayan Miktarda Manevi Tazminata Hükmedilmesinin Uygun Görülmediği/Kusur Yönünden Bilirkişi İncelemesi Yaptırılmadan Davalının Tam Kusurlu Olduğu Kanaatiyle Sonuca Gidilmesinin Hatalı Olduğu )
MANEVİ TAZMİNATIN TAKDİRİ ( Olay Tarihindeki Paranın Alım Gücüne Uygun Düşen Davacılar İçin Hak ve Nesafet Kuralları Çerçevesinde Daha Yüksek Manevi Tazminata Hükmedilmesi Gerekirken Somut Olay İle Bağdaşmayan Miktarda Manevi Tazminata Hükmedilmesinin Uygun Görülmediği )
CEZA MAHKEMESİ KARARLARININ HUKUK HAKİMİNİ BAĞLAMASI ( Belirlenen Kusur Oranıyla Bağlı Değil İse de Hukuk Hakiminin Ceza Mahkemesince Belirlenen Maddi Olgu İle Bağlı Olacağı/Kusur Yönünden Bilirkişi İncelemesi Yaptırılmadan Davalının Tam Kusurlu Olduğu Kanaatiyle Sonuca Gidilmesinin Hatalı Olduğu - Maddi ve Manevi Tazminat )
KUSUR İNCELEMESİ ( Maddi ve Manevi Tazminat - Kusur Yönünden Bilirkişi İncelemesi Yaptırılmadan Davalının Tam Kusurlu Olduğu Kanaatiyle Hasar Konusunda Uzmanlığı Belirsiz Makine Mühendisi Tarafından Düzenlenen Bilirkişi Raporuna Bağlı Kalınarak Araç Bedeli Talebinin Kısmen Kabulüne Karar Verilmesinin İsabetsiz Olduğu )
ZORUNLU MALİ SORUMLULUK SİGORTASI ( Genel Şartları Uyarınca Sigorta Şirketi Olan Davalıya Yükletilecek Yargılama Gideri Harç ve Vekalet Ücretinin de Sorumlu Olduğu Miktara Oranlanarak Hüküm Altına Alınması Gerekirken Tamamından Sorumlu Tutulmasının Doğru Görülmediği - Maddi ve Manevi Tazminat Davası )
VEKALET ÜCRETİ ( Maddi ve Manevi Tazminat/Davalı Belediye Kendisini Vekille Temsil Ettirmiş Olup Mahkemece Davanın Kısmen Reddine Karar Verildiği - Reddedilen Miktar Yönünden Davalı Belediye Yararına Hüküm Tarihindeki Avukatlık Asgari Ücret Tarifesi Hükümleri Uyarınca Vekalet Ücreti Takdiri Gerektiği )"
47Y4.HD16.2.2015E. 2014/5528 K. 2015/1550"MADDİ VE MANEVİ TAZMİNAT ( Davacı Her Ne Kadar Olay Sebebiyle Maddi Zararını Kanıtlayamamışsa da Dosyada Mevcut Delil Durumuyla Cismani Zararı Sabit Olup Yerel Mahkemece Uygun Bir Miktar Manevi Tazminata Hükmedilmesi Gerektiği )
MANEVİ TAZMİNAT ( Hakim Bir Kimsenin Bedensel Bütünlüğünün Zedelenmesi Durumunda Olayın Özelliklerini Göz Önüne Alarak Zarar Görene Uygun Bir Miktar Paranın Manevi Tazminat Olarak Ödenmesine Karar Verebileceği )
YARALANMA NEDENİYLE MANEVİ TAZMİNAT ( Davacı Her Ne Kadar Olay Sebebiyle Maddi Zararını Kanıtlayamamışsa da Dosyada Mevcut Delil Durumuyla Cismani Zararı Sabit Olup Yerel Mahkemece Uygun Bir Miktar Manevi Tazminata Hükmedilmesi Gerektiği )"
47Y3.HD11.2.2015E. 2014/21647 K. 2015/2052"İNŞAAT USTASININ İŞ KAZASI NEDENİYLE MADDİ VE MANEVİ TAZMİNAT DAVASI ( Elektrik Akımına Kapılarak Sol Gözünü ve Sol Elinden İki Parmağını Kaybettiği - Yaralanmanın Derecesi ve Davacıda Oluşturduğu Üzüntü Dikkate Alındığında Yerel Mahkemece Belirlenen Manevi Tazminatın Düşük Olduğunun Gözetileceği )
MANEVİ TAZMİNAT MİKTARININ YETERSİZ OLDUĞU ( Yaralanmanın Derecesi ve Davacıda Oluşturduğu Üzüntünün Mahkemece Dikkate Alınması Gereği - %68 Oranında Davacının Meslekten Kazanma Gücünün Azaldığı/Davacının %10 Oranında Kusurlu Olduğu/Kusur Durumunun Hakim Tarafından Gözetilmesi Gerektiği )
YARALANMANIN DERECESİ VE DAVACIDA OLUŞTURDUĞU ÜZÜNTÜ ( Tazminatı Etkileyen Özel Durum ve Koşulların Hakim Tarafından Gözetilmesi Gereği - Hakim Takdir Hakkını Kullanırken Objektif Ölçülerin Dikkate Alınacağı/İnşaat Ustasının Elektrik Akımına Kapılması Nedeniyle Yaralanması/Kusur Durumu )
MESLEKTEN KAZANMA GÜCÜ KAYBI ( %68 Oranında Olduğu/Yaralanma Neticesinde Davacının Sol Gözünü ve Sol Elinden İki Parmağını Kaybettiği - Davalı İdarenin ve Dava Dışı Belediyenin Kusurlu Olduğu/Davacının %10 Oranında Kusurlu Olduğunun Gözetilmesi Gereği/İş Kazası Nedeniyle Tazminat Davası )
MANEVİ TAZMİNAT TUTARININ ZARARA UĞRAYANDA HUZURU SAĞLAYACAK ORANDA OLMASI ( Manevi Tazminat Tutarının Düşük Olduğunun Yerel Mahkemece Gözetileceği )"
47Y11.HD4.2.2015E. 2014/16055 K. 2015/1258"TAŞIMADAN KAYNAKLI CİSMANİ ZARAR ( Manevi Tazminat İstemi - Davacının Oğlu Trene Binmekte İken Trenin Aniden Hareket Etmesi Sonucu Peron Arasına Düştüğü ve Sağ Ayağı Diz Üstünden Sol Ayağı İse Bilekten Koptuğu/Davalının %25 Kusurlu Olduğu - Davacıların Her Biri İçin 25.000,00 TL Olmak Üzere Toplam 50.000,00 TL Manevi Tazminatın Fazla Olduğu )
MANEVİ TAZMİNAT İSTEMİ ( Taşımadan Kaynaklı Cismani Zarar - Trenin Aniden Hareket Etmesi Sonucu Davacıların Oğlu Peron Arasına Düşerek Sağ Ayağı Diz Üstünden Sol Ayağının İse Bilekten Koptuğu ve Davalının %25 Kusurlu Olduğu/Davacıların Her Biri İçin 25.000,00 TL Olmak Üzere Toplam 50.000,00 TL Manevi Tazminatın Fazla Olduğu Gözetileceği )
TRENİN ANİDEN HAREKET ETMESİ ( Perona Düşerek Ayağı Kopma/Manevi Tazminat İstemi - Kazada Davalının %25 Kusurlu Olduğu/Kazazedenin Davacıların Oğlu Olduğu - Mahkemece Davacıların Her Biri İçin 25.000,00 TL Olmak Üzere Toplam 50.000,00 TL Manevi Tazminat Takdiri Fazla Olduğu/Uygun Düzeyde Tazminat Takdir Edileceği )"
47Y17.HD26.1.2015E. 2013/15160 K. 2015/990"TRAFİK KAZASINDAN KAYNAKLANAN DESTEKTEN YOKSUN KALMA TAZMİNATI ( Tarafların Sosyal ve Ekonomik Durumları Olayın Meydana Geliş Şekli Davalıların Sorumluluğunun Niteliği Kusur Oranları da Gözönünde Tutularak Olay Tarihindeki Paranın Alım Gücüne Uygun Düşen Davacılar İçin Hak ve Nesafet Kuralları Çerçevesinde Daha Yüksek Manevi Tazminata Hükmedilmesi Gerektiği )
HAK VE NESAFET KURALI ( Trafik Kazasından Kaynaklanan Destekten Yoksun Kalma Tazminatı - Davalıların Sorumluluğunun Niteliği Kusur Oranları da Gözönünde Tutularak Olay Tarihindeki Paranın Alım Gücüne Uygun Düşen Davacılar İçin Hak ve Nesafet Kuralları Çerçevesinde Daha Yüksek Manevi Tazminata Hükmedileceği )
MANEVİ TAZMİNAT ( Meydana Gelen Trafik Kazası Sonucu Evladın Ölümü Nedeniyle Duyulan Acı ve Elemin Kısmen de Olsa Giderilmesi Amacıyla Davalıların Sorumluluğunun Niteliği Kusur Oranları da Gözönünde Tutularak Olay Tarihindeki Paranın Alım Gücüne Uygun Düşen Davacılar İçin Hak ve Nesafet Kuralları Çerçevesinde Daha Yüksek Manevi Tazminata Hükmedilmesi Gerektiği )"
47Y4.HD22.1.2015E. 2014/4278 K. 2015/771"HAKSIZ EYLEME DAYALI MANEVİ TAZMİNAT ( Olay Tarihi Olayın Gelişimi ve Yaralanma Derecesi İle İlkeler Dikkate Alındığında Hükmedilen Manevi Tazminat Miktarı Fazla Olup Daha Alt Düzeyde Manevi Tazminata Karar Verilmek Üzere Hükmün Bozulması Gerektiği )
MANEVİ TAZMİNATIN TAKDİRİ ( Tazminatın Sınırı Onun Amacına Göre Belirlenmesi Gerektiği - Takdir Edilecek Tutar Var Olan Durumda Elde Edilmek İstenilen Doyum ( Tatmin ) Duygusunun Etkisine Ulaşmak İçin Gerekli Olan Kadar Olması Gerektiği )
TAZMİNAT MİKTARI ( Haksız Eyleme Dayalı Manevi Tazminat - Takdir Edilecek Tutar Var Olan Durumda Elde Edilmek İstenilen Doyum ( Tatmin ) Duygusunun Etkisine Ulaşmak İçin Gerekli Olan Kadar Olması Gerektiği )"
47Y17.HD12.1.2015E. 2013/11493 K. 2015/21"TRAFİK KAZASINDAN KAYNAKLANAN MADDİ VE MANEVİ TAZMİNAT ( Davacının Zararının Karşılanıp Karşılanmadığı ve Belirlenen Zarar Karşılanmamış İse Ödeme Tarihinden Hesap Tarihine Kadar Geçen Süre İçin Faizi İşletilerek Güncellenmesi ve Elde Edilen Rakamın Davacı İçin Belirlenen Tazminattan Düşülmesi Gerektiği )
TAZMİNATTAN MAHSUP ( Trafik Kazasından Kaynaklanan Maddi ve Manevi Tazminat - Davacının Zararının Karşılanıp Karşılanmadığı ve Belirlenen Zarar Karşılanmamış İse Ödeme Tarihinden Hesap Tarihine Kadar Geçen Süre İçin Faizi İşletilerek Güncellenmesi ve Elde Edilen Rakamın Davacı İçin Belirlenen Tazminattan Düşüleceği )
BİLİRKİŞİ RAPORU ( Trafik Kazasından Kaynaklanan Maddi ve Manevi Tazminat - Ödemenin Dava Tarihinden Sonra Olduğunun Tespiti Halinde İse Ödenen Miktarın Belirlenecek Tazminattan Mahsup Edilerek Sonucuna Göre Karar Verilmesi Yönünden Hesap Bilirkişisinden Ek Rapor Alınacağı )"
47YHGK24.12.2014E. 2014/21-872 K. 2014/1086"İŞ KAZASI SONUCUNDA YAŞAMINI YİTİREN SİGORTALININ EŞİ VE ÇOCUKLARININ MANEVİ TAZMİNAT TALEBİ ( Manevi Tazminat Tutarının Adalete Uygun Olması Gerektiği - Sigortalının Eşi İçin 80.000 TL Çocuklar İçin İse Ayrı Ayrı 50.000'er TL Tazminat Miktarının Yerinde Olduğu )
MANEVİ TAZMİNATIN BELİRLENMESİ ( Manevi Tazminatın Adalete Uygun Olması Gerektiği - Zararda Uğrayanda Manevi Huzuru Doğurmayı Gerçekleştirecek Bir İşlev Taşıması Gerektiği/Bir Ceza Olmadığı Gibi Malvarlığı Hukukuna İlişkin Zararın Karşılanmasını Amaç Edinmediği Takdir Edilecek Miktarın Elde Edilmek İstebilen Tatmin Duygusunun Etkisine Ulaşmak İçin Gerekli Olan Kadar Olduğu )
NİSPİ VEKALET ÜCRETİ ( Manevi Tazminat Davası - Reddedilen Manevi Tazmiat Miktarı Üzerinden Davalılar Yararına Nispi Avukatlık Ücreti Verilmesi Gerektiği ) "
47Y3.HD24.12.2014E. 2014/20262 K. 2014/17137"ELEKTRİK DİREĞİNİN KISA OLMASINDAN DOLAYI AKIMA KAPILARAK ÖLÜM ( Destekten Yoksun Kalma Tazminatı/Murisin Kusuru Oranında İndirim Yapma - Davalı İdare %30 Dava Dışı Kamyon Şoförü %20 Müteveffa %50 Kusurlu Olduğu/Davacılar Murisinin de Kusurlu Olduğu Anlaşıldığına Göre Davalı İdarenin Müteselsilen Sorumlu Olduğu Miktardan Murisin Kusurlu Olduğu Oranda İndirim Yapılacağı )
KUSUR ORANINDA İNDİRİM YAPARAK TAHSİL HÜKMÜ KURMA ( Destekten Yoksun Kalma Tazminatı - Davalı İdare %30 Dava Dışı Kamyon Şoförü %20 Müteveffa %50 Kusurlu Olduğu/Davalı İdarenin Müteselsilen Sorumlu Olduğu Miktardan Murisin Kusurlu Olduğu Oranda İndirim Yapılacağı - Tazminatın Davalının Kusuru Oranında Tahsiline Karar Verilmesinin Doğru Olmadığı )
DESTEKTEN YOKSUN KALMA TAZMİNATI ( Kusur Oranında İndirim Yaparak Tahsil Hükmü Kurma - Davalı İdare %30 Dava Dışı Kamyon Şoförü %20 Müteveffa %50 Kusurlu Olduğu/Davalı İdarenin Müteselsilen Sorumlu Olduğu Miktardan Murisin Kusurlu Olduğu Oranda İndirim Yapılarak Tahsil Hükmü Kurma )
MÜTESELSİL SORUMLULUK / MURİSİN KUSURU ORANINDA İNDİRİM ( Destekten Yoksun Kalma Tazminatı - Davalı İdare %30 Dava Dışı Kamyon Şoförü %20 Müteveffa %50 Kusurlu Olduğu/Davalı İdarenin Müteselsilen Sorumlu Olduğu Miktardan Murisin Kusurlu Olduğu Oranda İndirim Yapılarak karar Verileceği )"
47Y21.HD16.12.2014E. 2014/10599 K. 2014/27438"MANEVİ TAZMİNAT DAVASI ( İş Kazası Nedeniyle Ölüm/Manevi Tazminatın Sınırının Amacına Göre Belirlenmesinin Gerektiği - Tatmin Duygusu Yanında Caydırıcılık Uyandıracak Oranda Takdir Edileceği/Davanın Red Sebebi Ortak İse Tek Vekalet Ücretine Hükmedileceği )
İŞ KAZASI SONUCU MANEVİ TAZMİNAT TALEBİ ( Hakimin Karar Vereceği Para Tutarının Adalete Uygun Olmasının Gerektiği/Mevcut Halde Elde Edilmek İstenen Tatmin Duygusuna Ulaşmak İçin Gerekli Olan Kadar Olacağı - İlkeler Uyarınca Davacı Yararına Hükmedilen Miktarın Az Olduğu )
MANEVİ TAZMİNAT MİKTARININ BELİRLENMESİ ( Ülkenin Ekonomik Koşulları İle Tarafların Sosyal ve Ekonomik Durumlarının Paranın Satın Alma Gücünün Tarafların Kusur Durumunun Olayın Ağırlığı ve Tarihinin Dikkate Alınacağı/Tatmin Duygusu Yanında Caydırıcılık Etkisinin Bulunmasınnın Gerektiği - İş Kazası Sonucu Ölüm Nedeniyle Manevi Tazminat Talebi )
VEKALET ÜCRETİ ( Aynı Dava Sebebine Dayalı Olarak Birden Fazla Davacının Vekili Olarak Birlikte Dava Açıldığı/Davada Aynı Sebeple Ret Kararı Verildiği - Davacı ve Davalı Yan Lehine Tek Vekalet Ücretine Hükmedileceği/İş Kazası Nedeniyle Maddi ve Manevi Tazminat Davası )"
47Y21.HD17.11.2014E. 2014/10693 K. 2014/23947"İŞ KAZASI SONUCU MALULİYETİNDEN DOĞAN MANEVİ TAZMİNAT ( Sigortalının Kurumca Tespit Olunan Maluliyetinin Oranının %41 Olduğu - Sigortalının Yakını Olarak Eş İle Çocuklar İçin Uygun Miktarlarda Manevi Tazminata Karar Verileceği )
SİGORTALININ EŞ VE ÇOCUKLARI LEHİNE MANEVİ TAZMİNAT TAKDİRİ ( İş Kazası Sonucu Malüliyetten Kaynaklı - Ağır Bedensel Zarara Uğrayan Sigortalının Eş ve Çocukları Lehine Uygun Miktarda Manevi Tazminata Hükmedileceği )
MANEVİ TAZMİNAT ( İş Kazası Sonucu Malüliyetinden Kaynaklı Sigortalının Eş ve Çocuklarının - %41 Malüliyete Uğrayan Sigortalının Yakını Olarak Eş ve Çocuklarının Manevi Tazminat İstemlerinin Reddinin Doğru Olmadığı )"
47Y4.HD4.11.2014E. 2013/18923 K. 2014/14451"HAKSIZ FİİL ( Manevi Tazminat İstemi - Yargıcın Özel Durumları Göz Önünde Tutarak Manevi Zarar Adı İle Hak Sahibine Verilmesine Karar Vereceği Para Tutarının Adalete Uygun Olması Gerektiği )
MANEVİ TAZMİNAT İSTEMİ ( Haksız Fiil - Yargıcın Özel Durumları Göz Önünde Tutarak Manevi Zarar Adı İle Hak Sahibine Verilmesine Karar Vereceği Para Tutarının Adalete Uygun Olması Gerektiği/Takdir Edilecek Bu Tutar Zarara Uğrayanda Manevi Huzuru Doğurmayı Gerçekleştirecek Tazminata Benzer Bir İşlevi Olan Özgün Bir Nitelik Taşıdığı )
KİŞİLİK HAKLARININ SALDIRIYA UĞRAMASI ( Haksız Fiil Nedeniyle Maddi ve Manevi Tazminat İstemi - Takdir Edilecek Tutar Var Olan Durumda Elde Edilmek İstenilen Doyum Duygusunun Etkisine Ulaşmak İçin Gerekli Olan Kadar Olması Gerektiği )
MANEVİ TAZMİNAT MİKTARININ BELİRLENMESİ ( Takdir Edilecek Tutar Var Olan Durumda Elde Edilmek İstenilen Doyum Duygusunun Etkisine Ulaşmak İçin Gerekli Olan Kadar Olması Gerektiği/Olay Tarihi Olayın Gelişimi Yaralanma Derecesi Nazara Alındığında Hükmedilen Manevi Tazminat Miktarının Fazla Olduğu )"
47Y4.HD27.10.2014E. 2014/9270 K. 2014/13875"ISLAHLA ARTIRILAN KISMA YÖNELİK ZAMANAŞIMI İTİRAZI İLERİ SÜRÜLEMEYECEĞİ ( Haksız Eylem Sebebiyle Maddi ve Manevi Tazminat - Dava Dilekçesine Karşı İleri Sürülebilecek Zamanaşımı İtirazının Islaha Karşı İleri Sürülemeyeceği/Mahkemece Islahla Artırılan Bölümün Zamanaşımı Sebebiyle Reddedilmiş Olmasının Bozmayı Gerektirdiği )
USULİ KAZANILMIŞ HAK ( Haksız Eylem Sebebiyle Maddi ve Manevi Tazminat - Yargıtayca Bozulan Husumetten Ret Kararına Mahkemece Uyulduğu/Mahkemece Davalılara Yönelik İstemin Esasının İnceleneceği - Yeniden Husumet Yönünden Ret Kararı Verilmesinin İsabetsiz Olduğu )
BÖLÜŞÜK KUSUR ( Haksız Eylem Sebebiyle Maddi ve Manevi Tazminat - Zararlandırıcı Sonucun Meydana Gelmesinde Davacıların da Bölüşük Kusurunun Bulunduğu/Mahkemece Davacı Kusuru Nazara Alınarak Ilımlı Düzeyde Manevi Tazminat Takdir Edileceği )
UYULAN BOZMA KARARI DOĞRULTUSUNDA KARAR VERME ( Haksız Eylem Sebebiyle Maddi ve Manevi Tazminat - Yargıtayca Bozulan Husumetten Ret Kararına Mahkemece Uyulduğu/Mahkemece Usuli Kazanılmış Hak Oluştuğu Gözetilerek Davalılara Yönelik İstemin Esasının İnceleneceği )
HAKSIZ EYLEM SEBEBİYLE MANEVİ TAZMİNAT ( Zararlandırıcı Sonucun Meydana Gelmesinde Davacıların da Bölüşük Kusurunun Bulunduğu - Mahkemece Tarafların Kusurlarıyla Olayın Meydana Geldiği Tarih Göz Önünde Tutularak Ilımlı Düzeyde Manevi Tazminat Takdir Edileceği Gözetileceği )"
47Y4.HD29.9.2014E. 2014/2089 K. 2014/12539"YARALAMA EYLEMİ ( Manevi Tazminat İstemi - Davaya Konu Olayın Oluş Biçimi ve Davacıda Meydana Gelen Yaralanma Düzeyiyle Davacı Yararına Hüküm Altına Alınan Manevi Tazminat Miktarının Az Olduğu/Davacı Yararına Daha Üst Düzeyde Manevi Tazminata Karar Verilmesi Gerektiği )
MANEVİ TAZMİNAT İSTEMİ ( Tazminatın Sınırı Onun Amacına Göre Belirlenmesi Gerektiği/Takdir Edilecek Tutar Var Olan Durumda Elde Edilmek İstenilen Doyum Duygusunun Etkisine Ulaşmak İçin Gerekli Olan Kadar Olması Gerektiği )
MANEVİ ZARARIN BELİRLENMESİ İSTEMİ ( Yargıcın Özel Durumları Göz Önünde Tutarak Manevi Zarar Adı İle Hak Sahibine Verilmesine Karar Vereceği Para Tutarının Adalete Uygun Olması Gerektiği )
MADDİ TAZMİNAT İSTEMİ ( Maddi Zararının Geçici veya Sürekli İş Göremezlik ve Tedavi Gideri Gibi Kalemler Halinde Davacı Tarafa Açıklattırılması Gerektiği )"
47Y3.HD25.9.2014E. 2014/12825 K. 2014/12542"MANEVİ TAZMİNAT İSTEMİ ( 13 Yaşındaki Oğullarının Elektrik Akımına Kapılarak Ölümü Sebebiyle - Bozulan Ruh Huzurunun Duyulan ve İleride Duyulacak Elem ve Izdırabın Kısmen ve İmkan Nisbetinde İadesini Amaçladığından Hakim TMK'nun 4. Md.si Gereğince Hak ve Nesafete Göre Takdir Hakkını Kullanarak Manevi Tazminat Miktarını Tesbit Etmesi Gerektiği )
MANEVİ TAZMİNAT MİKTARININ BELİRLENMESİ ( 13 Yaşındaki Oğullarının Elektrik Akımına Kapılarak Ölümü - Hakim Belirlemeyi Yaparken Somut Olayın Özelliğini Zarar Görenin Ekonomik ve Sosyal Durumunu Paranın Alım Gücünü Maluliyet Oranını Beden Gücü Kaybı Sebebiyle Duyulan ve İleride Duyulacak Elem ve Izdırabı Gözetmesi Gerektiği )
OLAYIN OLUŞTURDUĞU ELEM VE IZDIRABIN FAZLA OLMASI ( 13 Yaşındaki Oğullarının Elektrik Akımına Kapılarak Ölümü Sebebiyle Manevi Tazminat İstemi - Günün Ekonomik Koşulları Nazara Alındığında Manevi Tazminat Miktarının Az Olarak Tayin Olunduğu )"
47Y17.HD18.9.2014E. 2014/11742 K. 2014/12102"BEDENSEL ZARAR NEDENİYLE MADDİ VE MANEVİ TAZMİNAT ( Olay Tarihindeki Paranın Alım Gücüne Uygun Düşen Yaralanan İçin Hak ve Nesafet Kuralları Çerçevesinde Bir Miktar Daha Yüksek Manevi Tazminata Hükmedilmesi Gerekirken Dosya Kapsamına Uygun Düşmeyen Miktarda Manevi Tazminata Hükmedilmesinin Doğru Görülmediği )
HAK VE NESAFET KURALLARI ( Çerçevesinde Bir Miktar Daha Yüksek Manevi Tazminata Hükmedilmesi Gerekirken Dosya Kapsamına Uygun Düşmeyen Miktarda Manevi Tazminata Hükmedilmesinin Doğru Görülmediği - Bedensel Zarar Nedeniyle Maddi ve Manevi Tazminat )
TRAFİK KAZASI SEBEBİYLE DUYULAN ACI VE ELEM ( Kısmen de Olsa Giderilmesi Amacıyla Tarafların Sosyal ve Ekonomik Durumları İle Birlikte Olayın Meydana Geliş Şekli Davalıların Sorumluluğun Niteliği Kusur Oranları da Gözönünde Tutularak Karar Verileceği )
MADDİ VE MANEVİ TAZMİNAT ( Bedensel Zarar Nedeniyle - Olay Tarihindeki Paranın Alım Gücüne Uygun Düşen Yaralanan İçin Hak ve Nesafet Kuralları Çerçevesinde Bir Miktar Daha Yüksek Manevi Tazminata Hükmedilmesi Gerekirken Dosya Kapsamına Uygun Düşmeyen Miktarda Manevi Tazminata Hükmedilmesinin Doğru Görülmediği )"
47Y3.HD11.9.2014E. 2014/4704 K. 2014/11762"ESTETİK AMAÇLA YAPILAN DİŞ TEDAVİSİNDEN KAYNAKLANAN MADDİ VE MANEVİ TAZMİNAT ( Manevi Tazminatın Adalete Uygun Olması Zarara Uğrayanda Manevi Huzur Doğurmaya Yönelik Olması Gereği - Manevi Tazminatın Ceza Olmadığı Gibi Zararın Karşılanmasını da Amaç Edinmediği )
MANEVİ TAZMİNATIN TAKDİRİNDE ESAS ALINACAK HUSUSLAR ( Diş Tedavisinden Kaynaklı Tazminat/Takdir Edilecek Miktarın Mevcut Halde Elde Edilmek İstenen Tatmin Duygusunun Etkisine Ulaşmak İçin Gerekli Olan Kadar Olması Gereği - Takdir Olunacak Manevi Tazminat Tutarını Etkileyecek Özel Hal ve Şarların ve Takdire Etkili Olan Nedenlerin Objektif Ölçülere Göre Karar Yerinde Gösterilmesi Gereği )"
47Y3.HD10.9.2014E. 2014/12542 K. 2014/11667"ELEKTRİK AKIMINA KAPILARAK HAYATINI KAYBEDEN MÜTEVAFFA YAKINLARININ MANEVİ TAZMİNAT İSTEMİ ( Müteveffanın %50 Kusurlu Olduğu - Tarafların Sosyal Ekonomik Durumları ve Davacılarda Yarattığı Üzüntü Dikkate Alındığında Davacı Eş Lehine 5.000 TL Çocuklar Lehine 2.000'er Tl Kardeşler İçin 1.000'er TL Manevi Tazminatı Düşük Olduğu )
MANEVİ TAZMİNAT DAVASI ( Elektrik Akımına Kapılarak Hayatını Kaybeden Mütevaffa Yakınlarının - Müteveffanın %50 Kusurlu Olduğu Tespit Edilmiş İse de Olayın Oluş Şekli Biçimi ve Davacılarda Yarattığı Üzüntü Dikkate Alındığında Hakkaniyete Uygun Tazminat Takdir Edileceği/Davacı Eş Lehine 5.000 TL Çocuklar Lehine 2.000'er Tl Kardeşler İçin 1.000'er TL Manevi Tazminatın Az Olduğu )
HAKKANİYETE UYGUN TAZMİNAT TAKDİRİ ( Elektrik Akımına Kapılarak Hayatını Kaybeden Mütevaffa Yakınlarının Manevi Tazminat İstemi - Davacı Eş Lehine 5.000 TL Çocuklar Lehine 2.000'er Tl Kardeşler İçin 1.000'er TL Manevi Tazminatın Az Olduğu/Olayın Oluş Şekli Biçimi ve Davacılarda Yarattığı Üzüntü Dikkate Alındığında Hakkaniyete Uygun Tazminat Takdir Edileceği )"
47Y21.HD9.9.2014E. 2014/8221 K. 2014/16888"MADDİ VE MANEVİ TAZMİNAT DAVASI ( İş Kazası Sonucu Malluliyet Nedeniyle Maddi ve Manevi Tazminatın Ödetilmesi Talebi/Maddi Zararın Gerçek Ücret Esas Alınarak Belirlenmesinin Gerektiği - Davacı Yararına Hükmedilen 25.000 TL Manevi Tazminat Miktarının Fazla Olduğu/ Bozmayı Gerektirdiği )
MADDİ ZARARIN BELİRLENMESİ ( Gerçek Ücretin Esas Alınmasının Gerektiği/Davacı Sigortalının Ustabaşı Sıfatıyla Çalıştığı Yaşı ve Kıdemi Dikkate Alındığında Asgari Ücret İle Çalışmasının Hayatın Olağan Akışına Aykırı Olduğu - Davacının Talebi Aşılmadan Dava Dilekçesinde Belirtilen Ücret Esas Alınarak Taraflar Yararına Oluşan Usuli Kazanılmış Haklara Riayet Edilerek Hesaplama Yapılmasının Gerektiği/İş Kazası Sebebiyle Maluliyet )
MANEVİ TAZMİNAT TALEBİ ( İş Kazası Nedeniyle Sürekli İş Göremezlik/Hakimin Manevi Tazminat Miktarını Belirlerken Ülkenin Ekonomik Koşullarını Tarafların Sosyal ve Ekonomik Durumlarını Kusur Oranlarını Olayın Tarihi ve Ağırlığını Gözeteceği - Bu İlkeler Gözetildiğinde Miktarın Fazla Olduğu )
GERÇEK ÜCRETİN TESPİTİ ( Maddi Zararın Hesabında Gerçek Ücretin Esas Alınacağı/Davacının Talebi Aşılmadan ve Taraflar Yararına Oluşan Usuli Kazanılmış Haklara Riayet Edilerek Yaptırılacak Hesaplamaya Göre Karar Verilmesinin Gerektiği - Maddi ve Manevi Tazminat Davası )"
47Y15.HD8.9.2014E. 2013/6351 K. 2014/5015"ESER SÖZLEŞMESİ ( Maddi ve Manevi Giderim İstemi - Bilirkişi Kurulundan Davacının İş Göremezlik Kayıp Oranına Göre Maddi Giderim Kaybı Hesaplanması Gerektiği )
MADDİ VE MANEVİ GİDERİM İSTEMİ ( Eser Sözleşmesi - Davacının Uğradığı Cismanı Zarar Gözetilerek Uygun Miktarda Manevi Giderim Miktarı Takdir Edilmeli Elde Edilecek Sonuca Göre Maddi ve Manevi Giderim İstemi Yönünden Hüküm Kurmak Gerektiği )
BİLİRKİŞİ RAPORU ( Eser Sözleşmesinden Kaynaklanan Maddi ve Manevi Giderim İstemi - Mahkemece Yapılması Gereken İş Eser Sözleşmesinden Kaynaklanan Uyuşmazlıklar Konusunda Uzman 3 Kişilik Bilirkişi Kurulu Oluşturularak Gerekli İnceleme ve Araştırma Yapılıp Tarafların Kusur Durumları Saptanması Gerektiği )
CİSMANİ ZARAR ( Eser Sözleşmesinden Kaynaklanan Maddi ve Manevi Giderim İstemi - Bilirkişi Kurulundan Davacının İş Göremezlik Kayıp Oranına Göre Maddi Giderim Kaybı Hesaplanması Gerektiği/Davacının Uğradığı Cismani Zarar Gözetilerek Uygun Miktarda Manevi Giderim Miktarı Takdir Edilmeli Elde Edilecek Sonuca Göre Maddi ve Manevi Giderim İstemi Yönünden Hüküm Kurmak Gerektiği )"
47Y10.HD8.7.2014E. 2014/11468 K. 2014/16619"İŞ KAZASINDAN KAYNAKLI KURUM ZARARININ RÜCUEN TAHSİLİ VE SİGORTALININ TAZMİNAT İSTEMİ ( S.G.K.'nun İsteminin Yasal Dayanağının 506 S. Kanunun 26. Md. Olduğu - Sigortalının Davasının Yasal Dayanağının İş Kanunu 77. Md. ve B.K. 47 Md. Olduğu/Davaların Yasal Dayanakları ve Yargıtayda İnceleme Mercileri Farklı Olduğundan Ayrılmasında Zorunluluk Bulunduğu )
DAVALARIN AYRILMASI ( İş Kazasından Kaynaklı Kurum Zararının Rücuen Tazmini ve Sigortalının Tazminat İstemi - Davaların Yasal Dayanaklarının ve Yargıtayda İnceleme Mercilerinin Farklı Olduğu/Temel İlişkinin Kanıtlanması S.G.K.'nun Bağlaması Muhtemel Gelirler Yönünden Peşin Değerlerin Belirlenebilmesi Gibi Farklı Olgular Olduğu - Yargılamanın Daha İyi Yürütülebilmesi İçin Davaların Ayrılacağı )
YARGITAYDA İNCELEME MERCİLERİNİN FARKLI OLMASI ( İş Kazasından Kaynaklı Kurum Zararının Rücuen Tazmini ve Sigortalının Tazminat İstemi - S.G.K.'nun İsteminin Yasal Dayanağının 506 S. Kanunun 26. Md. Olduğu/Sigortalının Davasının Yasal Dayanağının İş Kanunu 77. Md. ve B.K. 47 Md. Olduğu - Davaların Yargıtayda İnceleme Mercileri Farklı Olduğundan Birleştirilerek Görülemeyeceği )
DAVALARIN YASAL DAYANAKLARININ FARKLI OLMASI ( İş Kazasından Kaynaklı Kurum Zararının Rücuen Tazmini ve Sigortalının Tazminat İstemi - S.G.K.'nun İsteminin Yasal Dayanağının 506 S. Kanunun 26. Md. Olduğu/Sigortalının Açtığı Davanın Yasal Dayanağının İş Kanunu 77. Md. ve B.K. 47 Md. Olduğu/Yasal Dayanakları Farklı Olan Davaların Birleştirilerek Görülmesinin Doğru Olmadığı )"
47Y4.HD26.6.2014E. 2014/4801 K. 2014/10636"TRAFİK KAZASI SONUCU ÖLÜM SEBEBİYLE UĞRANILAN MADDİ VE MANEVİ TAZMİNAT TALEBİ ( Desteğin Davacılara Yakınlığı Yaşı ve Kusur Durumu Dikkate Alındığında Davacılar Yararına Hükmedilen Manevi Tazminatın Eksik Olduğu - Daha Üst Düzeyde Manevi Tazminata Hükmedilmesi Gerektiği )
MANEVİ TAZMİNAT ( Özel Durumlar Göz Önünde Tutularak Manevi Zarar Adı İle Hak Sahibine Verilecek Para Tutarının Adalete Uygun Olması Gerektiği - Takdir Edilecek Tutarın zarara Uğrayanda Manevi Huzur Doğurmayı Gerçekleştirecek Tazminata Benzer İşlevi Olan Özgün Nitelik Taşıyacağı )
DESTEĞİN ÖLÜMÜ SEBEBİYLE MANEVİ TAZMİNAT TALEBİ ( Trafik Kazası Sebebiyle - Desteğin Davacılara Yakınlığı Yaşı ve Kusur Durumu Dikkate Alındığında Davacılar Yararına Hükmedilen Manevi Tazminatın Eksil Olduğu - Daha Üst Düzeyde Manevi Tazminata Hükmedileceği )"
47Y4.HD26.6.2014E. 2013/16842 K. 2014/10629"HAKSIZ FİİL SEBEBİYLE MANEVİ TAZMİNAT ( Davalının Anahtarlıkla Davacının Gözüne Vurarak Basit Tıbbi Müdahaleyle Giderilebilecek Nitelikte ve Yüzde Sabit İz Bırakacak Şekilde Yaraladığı - Tıp Fakültesinden Alınan Raporda Davacının Sol Üst Kapağındaki Parçalı Kesi Basit Tıbbi Müdahaleyle Giderilebilecek Düzeyde Olduğu Belirtildiği/Davacı Yararına Alt Düzeyde Manevi Tazminat Takdir Edileceği )
OKUL UZAMASINDAN KAYNAKLI HARÇ VE DİĞER GİDERLER ( Haksız Fiil Sebebiyle - Rektörlükten Gönderilen Yazıda Davacının 4.Sınıf Öğrencisi Olduğu ve 2007-2008 Bahar Yarıyılında Sınavlara Girmediği Belirtildiği/Dava Konusu Olay 19.5.2008 Tarihinde Meydana Gelmiş 2007-2008 Yılı Bahar Yarıyılı Sınavları İse 20.5.2008-6.6.2008 Tarihlerinde Yapıldığı - İstemin Kabulünün İsabetli Olduğu )
KAZANÇ KAYBI İSTEMİ ( Haksız Fiil Sebebiyle - Rektörlükten Gönderilen Yazıda Davacının Uzun Zamandır Öğrencileri Olduğu Belirtildiği/Davacının Olay Sebebiyle Çalışmasına Engel Oluşturacak Bir Yaralanması Olmadığı Gibi Emlakçılık İşi İle Uğraştığı - Davacının 1 Yıl Hayata Geç Atılacağı İçin Kazanç Kaybı Olacağı Gerekçesiyle Tazminata Hükmedilmesinde İsabet Bulunmadığı )
TAZMİNATTA HAKSIZ TAHRİK İNDİRİMİ ( Haksız Fiil Sebebiyle Tazminat - Ceza Mahkemesi Dosyasında Davalının Haksız Tahrik Altında Eylemi Gerçekleştirdiği Kabul Edilerek Cezasından İndirim Yapıldığı/Mahkemece Hüküm Altına Alınan Maddi Tazminattan Haksız Tahrik İndirimi Yapılması Gerekirken Talebin Aynen Kabulünün Yasaya Uygun Bulunmadığı )
MANEVİ TAZMİNAT İSTEMİ ( Haksız Fiil Sebebiyle - Davalının Anahtarlıkla Davacının Gözüne Vurarak Basit Tıbbi Müdahaleyle Giderilebilecek Nitelikte ve Yüzde Sabit İz Bırakacak Şekilde Yaraladığı/Tıp Fakültesinden Alınan Raporda Davacının Sol Üst Kapağındaki Parçalı Kesi Basit Tıbbi Müdahaleyle Giderilebilecek Düzeyde Olduğu Belirtildiği - Alt Düzeyde Manevi Tazminat Takdiri Gerektiği )"
47Y11.HD24.6.2014E. 2014/9462 K. 2014/12046"YOLCU TAŞIMA SÖZLEŞMESİ ( Manevi Zararın Tazmini İstemi - Hakimin Özel Durumları Gözönünde Tutarak Hak Sahibine Verilmesine Karar Vereceği Para Tutarının Adalete Uygun Olması Gerektiği )
MANEVİ ZARARIN TAZMİNİ İSTEMİ ( Yolcu Taşıma Sözleşmesi - Davacı Yararına Uygun Bir Manevi Tazminata Hükmedilmesi Gerekirken Maddi Tazminatın Miktarına Göre Manevi Tazminat Talebinin Zenginleşme Aracı Olacağı Gerekçesiyle Manevi Tazminat İsteminin Reddinin Doğru Olmadığı )
MANEVİ TAZMİNAT TALEBİNİN ZENGİNLEŞME ARACI OLAMAYACAĞI ( Takdir Edilecek Miktarı Mevcut Halde Elde Edilmek İstenen Tatmin Duygusunun Etkisine Ulaşmak İçin Gerekli Olan Kadar Olması Gerektiği )
VEKALET ÜCRETİ ( Trafik Kazası - Manevi Zararlar Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortalarının Teminatı Dışında Tutulmuş Olup Davacı Tarafından Talep Edilen Manevi Tazminatın Tüm Davalılardan Tahsili Talep Edilmiş Olmasına ve Mahkemece Manevi Tazminat İsteminin Reddine Karar Verilmiş Olmasına Rağmen Kendisini Vekil İle Temsil Eden Davalı Yararına Vekalet Ücretine Hükmedilmemesinin Doğru Olmadığı )
HUSUMET YOKLUĞU ( Trafik Kazası Sebebiyle Manevi Tazminat İstemi - Aracın İşleteninin Adı Geçen Davalı Şirket Olması Karşısında Şirket Ortağı Olan Davalının Kazanın Meydana Gelmesinde Ayrıca Bir Kusurunun Varlığı İddia ve İspat Edilemediğine Göre İş Bu Davada Mümeyyiz Davalıya Husumet Düşmediği )
SİGORTA ŞİRKETİ ORTAĞININ SORUMLULUĞU ( Trafik Kazası Sebebiyle Manevi Tazminat İstemi - Kazanın Meydana Gelmesinde Ayrıca Bir Kusurunun Varlığı İddia ve İspat Edilemediğine Göre İş Bu Davada Mümeyyiz Davalıya Husumet Düşmediğinden Davalı Hakkındaki Davanın Husumet Yokluğundan Reddine Karar Verilmesi Gerektiği )"
47Y4.HD15.5.2014E. 2013/12631 K. 2014/7942"KASTEN YARALAMA SEBEBİYLE UĞRANILAN ZARARIN TAZMİNİ ( Manevi Tazminatın Zarara Uğrayanda Manevi Huzur Doğurmayı Sağlayacağı - Malvarlığına İlişkin Bir Zararın Karşılanmasının Amaçlanmadığı/Takdir Edilecek Tutarın Adalete Uygun Olacağı )
MANEVİ TAZMİNAT ( Kasten Yaralama/Zarara Uğrayanda Manevi Huzur Doğurmayı Gerçekleştirecek Tazminata Benzer Bir İşlevi Olan Özgün Nitelik Taşıdığı - Malvarlığına İlişkin Bir Zararın Karşılanmasının Amaçlanmadığı/Takdir Edilecek Para Tutarının Adalete Uygun Olması Gerektiği )"
47Y21.HD5.5.2014E. 2014/3426 K. 2014/9820"MADDİ VE MANEVİ TAZMİNAT DAVASI ( Davacı Sigortalının Manevi Zararlarına Karşılık Olarak Bir Miktar Aldığının Davaya Konu İbranameden Anlaşılması Karşısında Manevi Tazminatın Bölünmezliği İlkesinin Göz Ardı Edilerek Davacı Sigortalının Manevi Tazminat İsteminin Kabulünün Usul ve Yasaya Aykırı Olduğu )
İBRANAME ( Manevi Zararlarına Karşılık Olarak Davacının Bir Miktar Aldığının Davaya Konu İbranameden Anlaşıldığı - Manevi Tazminat İsteminin Kabulüne Karar Verilmesinin İsabetsiz Olduğu )
İŞ KAZASI SONUCU YARALANMA ( Niteliği İtibariyle Manevi Tazminat Bölünemeyeceği - Davacı Sigortalının Manevi Zararlarına Karşılık Olarak Bir Miktar Aldığının Davaya Konu İbranameden Anlaşılması Karşısında Sigortalının Manevi Tazminat İsteminin Kabulünün Hatalı Olduğu )
MANEVİ TAZMİNATIN BÖLÜNMEZLİĞİ İLKESİ ( Göz Ardı Edilerek Sigortalının Manevi Zararlarına Karşılık Olarak Bir Miktar Aldığının Davaya Konu İbranameden Anlaşılması Karşısında Manevi Tazminat İsteminin Kabulünün Usul ve Yasaya Aykırı Olduğu )"
47Y17.HD2.5.2014E. 2013/4578 K. 2014/6918"TRAFİK KAZASINDAN KAYNAKLANAN TAZMİNAT DAVASI ( Davalı Anonim Şirketin Aracı Uzun Süreli Olarak Diğer Davalı Şirkete Kiraladığı - Kiralayan Şirketin İşleten Sıfatının Kalmadığı/Kiralayan Şirket Yönünden Davanın Husumet Sebebiyle Reddedileceği )
KAZAYA KARIŞAN ARAÇLARIN MEYDANA GETİRDİĞİ ZARAR ( Araç Sahiplerinin Hukuken Sorumlu Olacağı - Aracın Yararlanılması İçin Başkasına Devredilmesi Fiili Hakimiyetin ve Ekonomik Yönden Yararlanma Olanağının Kalmaması Durumunda Aracı Kaza Sırasında Fiili Hakimiyetinde Bulunduran Kimse ve Ondan Yararlananın İşleten Sıfatıyla Meydana Gelen Zarardan Sorumlu Sayılacağı )
ARAÇ İŞLETENİN SORUMLULUĞU ( Kazaya Karışan Aracın Meydana Getirdiği Zararın Tazmini - Aracın Yararlanılması İçin Başkasına Devredilmesi Fiili Hakimiyetin ve Ekonomik Yönden Yararlanma Olanağının Kalmaması Durumunda Aracı Kaza Sırasında Fiili Hakimiyetinde Bulunduran Kimse ve Ondan Yararlananın İşleten Sıfatıyla Meydana Gelen Zarardan Sorumlu Olacağı )
FAİZ TALEBİ HAKKINDA KARAR VERİLMEMESİ ( Trafik Kazası Sebebiyle Tazminat Davası - Faiz Talebinde Bulunulmuş Olmasına Rağmen Faiz Türü ve Başlangıç Tarihi Hakkında Karar Verilmemesinin İsabetsiz Olacağı )"
47YHGK30.4.2014E. 2014/21-250 K. 2014/575"İŞ KAZASI SEBEBİYLE ORGAN KAYBINA DAYALI MANEVİ TAZMİNAT İSTEMİ ( Davacının İş Göremezlik Derecesinin %39 Olarak Belirlendiği/Olayın Meydana Gelmesinde Davacının %30 Oranında Davalıların İse %70 Oranında Kusurlu Olduğu - Olayın Meydana Geldiği Tarihteki Paranın Alım Gücü Dikkate Alındığında Hükmedilen 90.000 TL Manevi Tazminat Miktarının Çok Fazla Olduğu )
ORGAN KAYBINA DAYALI MANEVİ TAZMİNAT İSTEMİ ( Olayın Meydana Gelmesinde Davacının %30 Oranında Davalıların İse %70 Oranında Kusurlu Olduğu - Paranın Alım Gücü Dikkate Alındığında Hükmedilen 90.000 TL Manevi Tazminat Miktarının Çok Fazla Olduğu )
MANEVİ TAZMİNAT İSTEMİ ( İş Kazası Sebebiyle Organ Kaybından Kaynaklı - Davacının İş Göremezlik Derecesinin %39 Olarak Belirlendiği/Olayın Meydana Gelmesinde Davacının %30 Oranında Davalıların İse %70 Oranında Kusurlu Olduğu - Olayın Meydana Geldiği Tarihteki Paranın Alım Gücü Dikkate Alındığında Hükmedilen 90.000 TL Manevi Tazminat Miktarının Çok Fazla Olduğu/Mahkeme Kararının Bozulması Gerekeceği )
HÜKMEDİLEN TAZMİNATIN HAK VE NESAFETE UYGUN OLMAMASI ( İş Kazası Sebebiyle Organ Kaybına Dayalı Manevi Tazminat İstemi - Olayın Meydana Geldiği Tarihteki Paranın Alım Gücü Dikkate Alındığında Hükmedilen 90.000 TL Manevi Tazminat Miktarının Çok Fazla Olduğu/Direnme Kararının İsabetsizliği )"
47Y17.HD15.4.2014E. 2013/5141 K. 2014/5794"TRAFİK KAZASINDAN KAYNAKLANAN MANEVİ TAZMİNAT ( 25.000TL Manevi Tazminata Karar Verilmesinin Az Olduğu - Tazminat Miktarının Duyulan Acıyı Çekilen Sıkıntıyı Hafifletebilecek Düzeyde Olmadığı )
MANEVİ TAZMİNAT ( Trafik Kazasından Kaynaklanan - Hükmedilen 25.000TL Manevi Tazminat Miktarı Duyulan Acıyı Çekilen Sıkıntıyı Hafifletebilecek Düzeyde Olmadığından Daha Üst Düzeyde Takdir Edilmesi Gerektiği )
ÖLÜM NEDENİYLE MANEVİ TAZMİNAT ( Trafik Kazasından Kaynaklanan - 25.000TL Manevi Tazminata Karar Verilmesinin Az Olması/Hakimin Özel Halleri Göz Önüne Alarak Manevi Tazminat Adı İle Hak Sahibine Verilmesine Karar Vereceği Para Tutarının Adalete Uygun Olması Gerektiği )"
47YHGK9.4.2014E. 2013/21-2036 K. 2014/491"İŞ KAZASI SEBEBİYLE ÖLEN İŞÇİNİN YAKINLARININ MANEVİ TAZMİNAT İSTEMİ ( Davacıların Yakınının %20 Oranında Davalıların İse %80 Oranında Kusurlu Olduğu - Anne ve Baba İçin 50.000,00'er TL Kardeşler İçin Ayrı Ayrı 25.000,00'er TL Manevi Tazminata Karar Verilmesinin Fazla Olduğu )
MANEVİ TAZMİNAT İSTEMİ ( İş Kazası Sebebiyle Ölen İşçinin Yakınlarının - Davalıların %80 Oranında Kusurlu Olduğu/Hakim Belirlemeyi Yaparken Zarar Görenin Ekonomik ve Sosyal Durumunu Duyulacak Elem ve Izdırabı Gözeteceği/Anne ve Baba İçin 50.000,00'er TL Kardeşler İçin Ayrı Ayrı 25.000,00'er TL Manevi Tazmina Hükmedildiği/Daha Az Tazminata Hükmedileceği )
ÖLEN İŞÇİNİN ANNE VE BABASIYLA KARDEŞLERİNE TAKDİR EDİLEN MANEVİ TAZMİNAT MİKTARI ( İş Kazası Sebebiyle - Davalıların %80 Oranında Kusurlu Olduğu/Hakim Belirlemeyi Yaparken Zarar Görenin Ekonomik ve Sosyal Durumunu Duyulacak Elem ve Izdırabı Gözeteceği/Anne ve Baba İçin 50.000,00'er TL Kardeşler İçin Ayrı Ayrı 25.000,00'er TL Manevi Tazmina Hükmedilmesinin Fazla Olduğu )"
47Y17.HD31.3.2014E. 2013/5463 K. 2014/4714"TRAFİK KAZASI NETİCESİNDE YOLCUNUN YATAĞA BAĞIMLI HALE GELECEK DERECEDE YARALANMASI ( Yargılama Sırasında Davalı Sigorta Şirketi Tarafından Ödeme Yapıldığından Yaralanan Davacının Maddi ve Manevi Tazminat Talebinin Feragat Sebebiyle Redddedileceği - Yaralanan Davacının Eşinin Manevi Tazminat Talebi Devam Ettiğinden Tazminatın Davalılardan İşveren Şirket ve Sürücüden Müteselsilen Tahsil Edileceği )
YARALANMA SEBEBİYLE MADDİ VE MANEVİ TAZMİNAT ( Davalı Sigorta Şirketi Tarafından Ödeme Yapıldığından Yaralanan Davacının Talebinin Feragat Sebebiyle Redddedileceği - Yaralanan Davacının Eşinin Manevi Tazminat Talebi Devam Ettiğinden Davalılardan İşveren Şirket ve Sürücüden Müteselsilen Tahsil Edilmesi Gerektiği )
EŞİNİN TRAFİK KAZASINDA YARALANMASI SEBEBİYLE MANEVİ TAZMİNAT TALEBİ ( Davalı Sigorta Şirketi Tarafından Ödeme Yapıldığından Yaralanan Davacının Talebinin Feragat Sebebiyle Redddedileceği - Yaralanan Davacının Eşinin Manevi Tazminat Talebi Devam Ettiğinden Tazminatın Davalılardan İşveren Şirket ve Sürücüden Müteselsilen Tahsil Edileceği )"
47YHGK28.3.2014E. 2013/21-2364 K. 2014/421"İŞ KAZASINDA VEFAT EDEN SİGORTALININ HAKSAHİPLERİNİN MADDİ VE MANEVİ ZARARLARININ GİDERİLMESİ İSTEMİ ( Davacıların Yakının % 25 Oranında İşverenlerin İse % 75 Kusurlu Olduğu - Davacı Anne ve Baba Yararına Hükmedilen Manevi Tazminat Miktarının Yerinde Olduğu )
MANEVİ TAZMİNAT ( İş Kazasında Vefat Eden Sigortalının Haksahiplerine - Davacıların Yakınının % 25 Oranında İşverenlerin İse % 75 Kusurlu Olduğu - Davacı Anne ve Baba Yararına Hükmedilen Manevi Tazminat Miktarının Yerinde Olduğu )
VEFAT EDEN SİGORTALININ HAKSAHİPLERİNİN MADDİ VE MANEVİ ZARARLARININ GİDERİLMESİ İSTEMİ ( Davacıların Yakının % 25 Oranında İşverenlerin İse % 75 Kusurlu Olduğu - Olayın Meydana Geldiği Tarihteki Paranın Alım Gücü Dikkate Alındığında Davacı Anne ve Baba Yararına Hükmedilen Manevi Tazminat Miktarının Yerinde Olduğu )"
47YHGK28.3.2014E. 2013/21-2214 K. 2014/419"MADDİ VE MANEVİ TAZMİNAT DAVASI ( Tarafların Karşılıklı İddia ve Savunmalarına Dosyadaki Tutanak ve Kanıtlara Bozma Kararında Açıklanan Gerektirici Nedenlere Olayın Meydana Geldiği Tarihteki Paranın Alım Gücü Dikkate Alındığında Davacı Eş Yararına Hükmedilen Manevi Tazminat Miktarının Az Olduğu )
İŞ KAZASI SONUCU ÖLÜM ( Davacıların Yakınının Yüzde On Oranında İşverenlerin İse Yüzde Doksan Oranında Kusurlu Olduğu - Tarafların Karşılıklı İddia ve Savunmalarına Dosyadaki Tutanak ve Kanıtlara Göre Davacı Eş Yararına Hükmedilen Manevi Tazminat Miktarının Az Olduğunun Gözetilmesi Gerektiği )
MANEVİ TAZMİNATIN TAKDİRİ ( Duyulan Elem ve Izdırabın Kısmen ve İmkan Nisbetinde İadesini Amaçladığından Hâkimin Hak ve Nesafete Göre Takdir Hakkını Kullanarak Manevi Tazminat Miktarını Tespit Etmesi Gerektiği - Davacı Eş Yararına Hükmedilen Manevi Tazminat Miktarının Az Olduğu )"
47YHGK28.3.2014E. 2013/21-2075 K. 2014/418"İŞ KAZASI NEDENİYLE MANEVİ TAZMİNAT ( Davacının İş Göremezlik Derecesinin % 32,30 ve Olayın Meydana Gelmesinde Davacının % 20 Oranında Davalıların İse % 80 Oranında Kusurlu Olduğu - Davacı İçin Hükmedilen 50.000.00TL. Manevi Tazminatın Davalı Şirketlerden Müştereken ve Müteselsilen Tahsilinde İsabetsizlik Bulunmadığı )
MANEVİ TAZMİNAT ( İş Kazası Nedeniyle - Davacının İş Göremezlik Derecesinin % 32,30 ve Olayın Meydana Gelmesinde Davacının % 20 Oranında Davalıların İse % 80 Oranında Kusurlu Olduğu/Hükmedilen 50.000.00TL. Manevi Tazminatın Yerinde Olduğu )
SÜREKLİ İŞ GÜCÜ KAYBI NEDENİYLE MANEVİ TAZMİNAT ( Davacının İş Göremezlik Derecesinin % 32,30 ve Olayın Meydana Gelmesinde Davacının % 20 Oranında Davalıların İse % 80 Oranında Kusurlu Olduğu - Davacı İçin Hükmedilen 50.000.00TL. Manevi Tazminatın Davalı Şirketlerden Müştereken ve Müteselsilen Tahsilinde İsabetsizlik Bulunmadığı )"
47YHGK28.3.2014E. 2013/21-1509 K. 2014/415"MADDİ VE MANEVİ TAZMİNAT DAVASI ( Tarafların Karşılıklı İddia ve Savunmalarına Dosyadaki Tutanak ve Kanıtlara Bozma Kararında Açıklanan Gerektirici Nedenlere Olayın Meydana Geldiği Tarihteki Paranın Alım Gücü Dikkate Alındığında Hükmedilen Manevi Tazminat Miktarının Fazla Olduğu )
İŞ KAZASI SONUCU ÖLÜM ( Davacıların Yakınının Yüzde Otuz İşverenin İse Yüzde Yetmiş Oranında Kusurlu Olduğu - Hükmedilen Manevi Tazminat Miktarının Fazla Olduğunun Gözetilmesi Gerektiği )
MANEVİ TAZMİNATIN TAKDİRİ ( Somut Olayın Özelliği Zarar Görenin Ekonomik ve Sosyal Durumun Paranın Alım Gücünün Maluliyet Oranının Beden Gücü Kaybı Nedeniyle Duyulan ve İleride Duyulacak Elem ve Izdırabın Gözetilmesi Gerektiği - Hükmedilen Manevi Tazminat Miktarının Fazla Olduğu )
HAKSIZ FİİL ( Manevi Tazminat İsteminin Temelinde Davalıların Haksız Eyleminin Yattığı - Tarafların Karşılıklı İddia ve Savunmalarına Dosyadaki Tutanak ve Kanıtlara Olayın Meydana Geldiği Tarihteki Paranın Alım Gücü Dikkate Alındığında Hükmedilen Manevi Tazminat Miktarının Fazla Olduğu )"
47Y17.HD27.3.2014E. 2013/8172 K. 2014/4473"MURİSİN ÖLÜMÜ NEDENİYLE MANEVİ TAZMİNAT ( Trafik Kazası Sebebiyle - Davalı Sürücünün Asli % 65 Oranında Kusurlu Olması/Dosya Kapsamına Uygun Düşmeyen Miktarda Toplam 60.000,00.-TL Manevi Tazminata Hükmedilmesinin İsabetsiz Olduğu )
TAZMİNAT MİKTARINI TAYİN ( Meydana Gelen Trafik Kazası Sebebiyle Duyulan Acı ve Elemin Kısmen de Olsa Giderilmesi Amacıyla Tarafların Sosyal ve Ekonomik Durumları İle Olayın Meydana Geliş Şekli ve Davalıların Sorumluluğun Niteliği ve Olay Tarihindeki Paranın Alım Gücü ve Tarafların Kusur Oranlarının Gözönünde Tutulacağı )
TRAFİK KAZASI SEBEBİYLE MANEVİ TAZMİNAT ( Davacılar Murisinin Ölümü Nedeni - Her Bir Davacı İçin Ayrı Ayrı 20.000, 00.TL Olmak Üzere Toplam 60.000,00.-TL Manevi Tazminata Hükmedilmesinin Uygun Görülmediği )
MANEVİ TAZMİNAT ( Trafik Kazasında Murisin Ölümü Sebebiyle - Davalı Sürücünün Asli % 65 Oranında Kusurlu Olması/Dosya Kapsamına Uygun Düşmeyen Miktarda Toplam 60.000,00.-TL Manevi Tazminata Hükmedilmesinin İsabetsiz Olduğu )"
47Y21.HD24.3.2014E. 2014/2401 K. 2014/5594"İŞ KAZASI SONUCU MALULİYETTEN DOĞAN MANEVİ TAZMİNAT ( Davacı Sigortalının Maluliyetinin Oluştuğunu İddia Etmesi Durumunda Gerektiğinde Kendisine Kesin Süre Verilerek Maluliyet Oranının Kurumca Tespit Edilmesi Noktasında Müracaatının Sağlanmamasının Doğru Görülmediği )
MANEVİ TAZMİNAT ( İş Kazası Nedeniyle - Sigortalının Maluliyetinin Oluştuğunu İddia Etmesi Durumunda Gerektiğinde Kendisine Kesin Süre Verilerek Maluliyet Oranının Kurumca Tespit Edilmesi Noktasında Müracaatının Sağlanması Gerektiği )
YARALANMA NEDENİYLE MALULİYET ( Oluştuğunu İddia Edip Etmediğinin Davacıya Açıklattırılmaması ve Maluliyetinin Oluştuğunu İddia Etmesi Durumunda Gerektiğinde Kendisine Kesin Süre Verilerek Maluliyet Oranının Kurumca Tespit Edilmesi Noktasında Müracaatının Sağlanmamasının Doğru Görülmediği )
SÜREKLİ İŞ GÜCÜ KAYBI ( Manevi Tazminat - Davacının Böyle Bir İddiasının Bulunması Durumunda Kuruma Müracaat İle Sürekli İş Gücü Kaybı Oranının Tespiti İçin Sigortalıya Süre Verilmesi Gerektiği )"
47Y21.HD18.3.2014E. 2013/16869 K. 2014/5227"İŞ KAZASI NEDENİYLE MADDİ VE MANEVİ TAZMİNAT DAVASI ( Maluliyet Nedeniyle/Hakimin Olayın Özelliklerini Objektif Ölçülere Göre Değerlendirmesi Gereği - Kusur Durumunun Gözetileceği/Belirlenen Manevi Tazminatın Az Olduğunun Kabulü/Manevi Zarar )
MANEVİ TAZMİNAT MİKTARININ AZ OLDUĞU ( Tatmin Duygusu Yanında Caydırıcılık Uyandıran Oranda Manevi Tazminat Belirleneceği - İş Kazası Nedeniyle Maluliyet )
TAZMİNAT MİKTARININ MANEVİ ZARARLA ORANTILI OLMASI ( Duyulan Üzütüntüyü Hafifletici Niteliği Bulunması Gerektiği - Eldeki Davada Mahkemece Belirlenen Manevi Tazminat Miktarının Az Olduğu/Bedensel Bütünlüğün Fikizi ve Ruhi Bütünlüğü Kapsadığı )
BEDENSEL BÜTÜNLÜĞÜN FİZİKİ VE RUHSAL BÜTÜNLÜĞÜ KAPSADIĞI ( İş Kazası Nedeniyle Maluliyet/Maddi ve Manevi Tazminat - Olayın Özelliğinin Objektif Ölçülere Göre Değerlendirileceği/Gerekli Önlemlerin Alınıp Alınmadığının Araştırılacağı/Kusur Durumu )
KUSUR DURUMUNUN ARAŞTIRILMASI ( İşverenin İş Sağlığı ve Güvenliği Önlemlerini Yeterince Alıp Almadığının Araştırılacağı )"
47Y21.HD18.3.2014E. 2013/16663 K. 2014/5225"MADDİ VE MANEVİ TAZMİNAT ( İş Kazası Nedeniyle - Manevi Tazminatın Takdirinde Yanılgıya Düşülerek ve Özellikle Manevi Tazminatın Fazla Takdiri İle Koşulları Bulunmadığı Halde Maddi Tazminattan Takdiri İndirim Yapılmak Suretiyle Karar Verilmesinin İsabetsiz Olduğu )
MANEVİ TAZMİNATIN TAKDİRİ ( Mevcut Halde Elde Edilmek İstenilen Tatmin Duygusunun Etkisine Ulaşmak İçin Gerekli Olan Kadar Olması Gerektiği - Yasal İlkeler Gözetildiğinde Davacı Yararına Hüküm Altına Alınan Manevi Tazminatın Fazla Olduğu )
İŞ KAZASI ( İşverenin Yüzde Doksan İşçinin de Yüzde On Oranındaki Kusurlu Davranışlarının Etkili Olduğu - Dava Konusu Olayda Koşulları Oluşmadığı Gözetilmeksizin Zarardan Hakkaniyet İndirimi Yapılmasının Usul ve Yasaya Aykırı Olduğu/Maddi ve Manevi Tazminat Davası )
HAKKANİYET İNDİRİMİ ( Zararın Meydana Gelmesinde İşverenin Yüzde Doksan İşçinin de Yüzde On Oranındaki Kusurlu Davranışlarının Etkili Olması ve Tazminatın Miktarı ve Zararın Tazminin Borçluyu Müzayakaya Maruz Bırakmayacağının Belirgin Bulunmasına Göre Zarardan Hakkaniyet İndirimi Yapılmasının Hatalı Olduğu )"
47Y4.HD13.3.2014E. 2013/7643 K. 2014/4356"HAKSIZ ŞİKAYET NEDENİYLE MANEVİ TAZMİNAT TALEBİ ( Davacının Bizzat Maruz Kaldığı Olayı Şikayet Konusu Yaptığı/Tanığın Olayların Bir Kısmını Doğruladığı - Şikayet Hakkının Kullanılması Bakımında Yeterli Emarenin Bulunduğu/Hukuka Uygunluk Nedeni Gerçekleştiğinden Davanın Reddedileceği )
ŞİKAYET HAKKININ KULLANILMASI ( Haksız Şikayet Nedeniyle Manevi Tazminat Davası/Davacının Bizzat Maruz Kaldığı Olayı Şikayet Konusu Yaptığı - Tanığın Olayların Bir Kısmını Doğruladığı/Tazminat Talebinin Reddedilmesi Gerektiği )
HUKUKA UYGUNLUK ( Haksız Şikayet Nedeniyle Manevi Tazminat Davası/Davacının Bizzat Maruz Kaldığı Olayı Şikayet Konusu Yaptığı - Tanığın Olayların Bir Kısmını Doğruladığı/Şikayet Hakkının Kullanılması Bakımında Yeterli Emare Bulunduğundan Talebin Reddedileceği )
HAK ARAMA ÖZGÜRLÜĞÜ ( Hak Arama Hakkının Yerinde Kullanıldığının Kabul Edilebilmesi İçin Şikayet Edilenin Cezalandırılmasını ve Sorumlu Tutulmasını Gerektirecek Yeterli Kanıtın Mevcut Olmasının Zorunlu Olmadığı - Şikayeti Haklı Gösterecek Bazı Emare ve Olguların Varlığının Zayıf ve Dolaylı da Olsa Yeterli Olacağı )"
47Y4.HD12.3.2014E. 2013/7660 K. 2014/4251"GAYRİ RESMİ NİKAHLI EŞE YÖNELİK İŞLENEN REŞİT OLMAYANLA CİNSEL İLİŞKİ SUÇU ( Davalının Resmi Nikah Yapmadığı - Davalının Haksız Eylemi İle Davacıya Zarar Verdiği/Davacı Lehine Manevi Tazminata Hükmedileceği )
RESMİ OLMAYAN EVLİLİKTE MANEVİ TAZMİNAT ( Davalının Davacıya Karşı Reşit Olmayanla Cinsel İlişki Suçunu İşlediğinin Sabit Olduğu - Davacı Lehine Manevi Tazminata Hükmedileceği )
EVLENME VAADİYLE KIZLIĞIN BOZULMASI ( Gayriresmi Evlilik Yapıldığı/Davalı Eşin Söz Verdiği Halde Resmi Nikah Yapmadığı - Davalının Davacıya Karşı Reşit Olmayanla Cinsel İlişki Suçunu İşlediğinin Sabit Olduğu/Davacı Lehine Manevi Tazminata Hükmedileceği )
HAKSIZ EYLEM SEBEBİYLE ZARARDAN SORUMLULUK ( Tarafların Gayriresmi Olarak Evlendiği - Davalının Davacıya Karşı Reşit Olmayanla Cinsel İlişki Suçunu İşlediği/Davacı Lehine Manevi Tazminata Hükmedileceği )"
47Y17.HD10.3.2014E. 2014/3306 K. 2014/3331"MADDİ VE MANEVİ TAZMİNAT DAVASI ( Trafik Kazasından Kaynaklanan/Kazadan Sonra Düzenlenen Davacıyla İlgili Genel Adli Muayene Formundaki Yazı Okunaklı Olmadığından Davacının Kaza Nedeniyle Yaralanıp Yaralanmadığının Anlaşılamadığı - Yaralanma Yoksa Manevi Tazminat Talebinin Reddi Gerektiği )
TRAFİK KAZASINDAN KAYNAKLANAN YARALANMA ( Kazadan Sonra Düzenlenen Adli Rapor Formlarındaki Yazı Açıklığa Kavuşturularak Davacının Yaralanması Halinde Yaralanmanın Niteliğine Tarafların Sosyal ve Ekonomik Durumlarına Kusur Oranları da Göz Önünde Tutularak Manevi Tazminatın Takdir Edilmesi Gerektiği )
GENEL ADLİ MUAYENE FORMU ( Yazı Okunaklı Olmadığından Davacının Kaza Nedeniyle Yaralanıp Yaralanmadığının Anlaşılamadığı - Anılan Adli Rapor Formlarındaki Yazının Açıklığa Kavuşturularak Yaralanma Yoksa Manevi Tazminat Talebinin Reddine Karar Verilmesi Gerektiği )
MANEVİ TAZMİNATIN TAKDİRİ ( Davacının Yaralanması Halinde Yaralanmanın Niteliğine Tarafların Sosyal ve Ekonomik Durumlarına Olayın Meydana Geliş Şekli Kusur Oranları da Göz Önünde Tutulup Olay Tarihindeki Paranın Alım Gücüne Uygun Düşen Hak ve Nesafet Kuralları Çerçevesinde Manevi Tazminatın Takdir Edilmesi Gerektiği )"
47Y21.HD4.3.2014E. 2013/13684 K. 2014/3834"İŞ KAZASI SONUCU SÜREKLİ İŞ GÖREMEZLİK NEDENİYLE MANEVİ TAZMİNAT İSTEMİ ( Haksız Fiil Tarihinde Davacı Çocuğun Sağ Olmadığı Gibi Tıbben Cenin Halinde de Olmadığı - Davanın Reddedileceği )
SAĞ VE CENİN HALİNDE OLMAMA ( İş Kazası Sonucu Sürekli İş Göremezlik Nedeniyle Manevi Tazminat İstemi - Olay Tarihinde Sağ Olmadığı Gibi Tıbben Cenin Halinde Olması da Mümkün Bulunmayan Çocuğun Tazminat Talep Etmesinin Yasaya Aykırı Olduğu )
MANEVİ TAZMİNAT İSTEMİ ( İş Kazası Sonucu Sürekli İş Göremezlik Nedeniyle - Haksız Fiil Tarihinde Sağ Olmayan Tıbben Cenin Halinde Olması da Mümkün Bulunmayan Davacı Lehine Davanın Kabul Edilmesinin İsabetsiz Olduğu )
HAKSIZ FİİLE DAYALI TAZMİNAT ( İş Kazası Sonucu - Davacı Çocuğun Olay Tarihinde Sağ Olmadığı Gibi Tıbben Cenin Halinde Olmasının da Mümkün Bulunmadığı/Davanın Kabul Edilip Hüküm Kurulmasının Bozmayı Gerektirdiği )"
47Y21.HD3.3.2014E. 2013/21390 K. 2014/3652"İŞ KAZASI NEDENİYLE YARALANAN SİGORTALININ MADDİ VE MANEVİ TAZMİNAT DAVASI ( Tazminatın Sınırının Amacına Göre Tespit Edileceği - Takdir Edilecek Manevi Tazminatın Belirlenmesinde Özel Hal ve Şartların Değerlendirilmesi Gerektiği/Tazminat )
MANEVİ TAZMİNATIN FAZLA BELİRLENMİŞ OLDUĞU ( Özel Hal ve Şartların Değerlendirileceği - Hakimin Objektif Ölçülere Göre Karar Vermesi Gereği/Manevi Tazminatın Ceza Mahiyeti Bulunmadığı/Miktarın Adalete Uygun Olması Gereği/Tazminat Miktarı )
İŞ KAZASI NEDENİYLE MALULİYET ( Maddi ve Manevi Tazminat Talebi - Tazminat Miktarının Zarara Uğrayanda Manevi Huzuru Sağlamaya Yönelik Olduğu/Ceza Mahiyeti Bulunmadığı - Özel Hal ve Şartların Hakim Tarafından Değerlendirilmesi Gerektiği )"
47YHGK26.2.2014E. 2013/21-499 K. 2014/157"İŞ KAZASI NEDENİYLE MADDİ VE MANEVİ TAZMİNAT DAVASI (Manevi Tazminatın Fazla Olduğu - Tazminatın Sınırının Onun Amacına Göre Belirlenmesi Gereği/Bir Ceza Mahiyeti Bulunmadığı/Hak ve Nesafete Göre Belirleneceği/Kusur Oranının Gözetileceği)
MANEVİ TAZMİNAT MİKTARININ FAZLA OLDUĞUNUN KABULÜ (Davacının İş Göremezlik Derecesi ve Davalıların Kusur Durumları ile Manevi Tazminatın Mamelek Hukukuyla İlgili Olmadığı Hususlarının Gözetilmesi Gereği - Paranın Alım Gücünün Gözetileceği)
BEDEN GÜCÜ KAYBI NEDENİYLE DUYULAN ACI VE IZDIRABIN İADESİ (Hakimin Olayın Özelliği ve Hak ve Nesafet İlkelerine Göre Takdir Hakkını Kullanması Gereği - Ülkenin Ekonomik ve Sosyal Durumunun Dikkate Alınacağı/Manevi Tazminatın Fazla Olduğu)
MANEVİ TAZMİNATIN CEZA-İ MAHİYETİ BULUNMAMASI (Mamelek Hukukuna Dair Zararın Karşılanmasının Amaç Edinilmediği)
DAVACININ İŞ GÖREMEZLİK DERECESİNİN GÖZETİLMESİ (Olayın Meydana Geldiği Tarihteki Paranın Alım Gücünin Dikkate Alınacağı - Manevi Tazminat Mikatının Fazla Olduğu/Özel Daire Bozma Kararına Uygulması Gereği/Maddi ve Manevi Tazminat/İş Kazası)"
47Y3.HD24.2.2014E. 2013/18799 K. 2014/2717"HİZMETİN AYIPLI SUNULMASINDAN KAYNAKLANAN TAZMİNAT DAVASI ( Telefon Abonelik Sözleşmesi - Ayıplı Hizmet İfasının Davacının Hayat Vücut Bütünlüğü Şeref ve Haysiyet Gibi Değerlerinde İhlale Yol Açmadığı/Manevi Tazminat Talebinin Reddedileceği )
MANEVİ TAZMİNAT DAVASI ( Telefon Abonelik Sözleşmesi - Hizmetin Ayıplı Sunulmasının Davacının Hayat Vücut Bütünlüğü Şeref ve Haysiyet Gibi Değerlerinde İhlale Yol Açmadığı/Manevi Tazminat Talebinin Reddedilmesi Gerektiği )
MANEVİ ZARAR ( Kişinin Kişilik Değerlerinde İradesi Dışında Meydana Gelen Eksilmeyi İfade Ettiği - Telefon Abonelik Sözleşmesinden Sonra Hizmetin Ayıplı Sunulmasının Davacının Hayat Vücut Bütünlüğü Şeref ve Haysiyet Gibi Değerlerinde İhlale Yol Açmadığı/Manevi Tazminat Talebinin Reddedileceği )
AYIPLI HİZMET İFASI ( Telefon Abonelik Sözleşmesinden Sonra Hizmetin Ayıplı Sunulmasının Davacının Hayat Vücut Bütünlüğü Şeref ve Haysiyet Gibi Değerlerinde İhlale Yol Açmadığı - Manevi Tazminat Talebinin Reddedilmesi Gerektiği )"
47Y3.HD24.2.2014E. 2013/16804 K. 2014/2760"ELEKTRİK ÇARPMASI SEBEBİYLE UĞRANILAN MANEVİ ZARARIN TAZMİNİ İSTEMİ ( Davacıların Yaralanma Derecesi Olayın Özellikleri Ekonomik Olgular Gözetildiğinde Mahkemece Davacılar Lehine Takdir Olunan 5.000'er TL Manevi Tazminatın Az Olduğu )
MANEVİ TAZMİNAT İSTEMİ ( Elektrik Çarpması Sebebiyle - Davacıların Yaralanma Derecesi Olayın Özellikleri Ekonomik Olgular Gözetildiğinde Mahkemece Davacılar Lehine Takdir Olunan 5.000'er TL Manevi Tazminatın Az Olduğu/Davacılar Yararına Daha Üst Düzeyde Manevi Tazminatın Takdiri Gerektiği )
ÜST DÜZEYDE MANEVİ TAZMİNATIN TAKDİRİ ( Elektrik Çarpması Sebebiyle Uğranılan Zararın Tazmini İstemi - Davacıların Yaralanma Derecesi Olayın Özellikleri Ekonomik Olgular Gözetildiğinde Mahkemece Davacılar Lehine Takdir Olunan 5.000'er TL Manevi Tazminatın Az Olduğu/Davacılar Yararına Daha Üst Düzeyde Manevi Tazminatın Takdir Edileceği )"
47Y21.HD24.2.2014E. 2013/22505 K. 2014/2912"İŞ KAZASI SONUCU MALULİYETTEN KAYNAKLI MANEVİ TAZMİNAT ( Davacı Sigortalının İş Yerinde Çalışmakta İken İş Kazası Sebebiyle Meslekte Kazanma Gücündeki Kayıp Oranının %22 Olduğu - Kaza Tarihine Tarafların Kusur Dağılımıyla Sosyal Ekonomik Durumlarına Göre Sigortalı Lehine Hükmedilen 20.000,00tl Manevi Tazminatın Fazla Olduğu )
YANSIMA YOLUYLA MANEVİ TAZMİNAT ( İş Kazası Sonucu Sigortalının İş Gücü Kaybından Kaynaklı Eş ve Çocuklar Lehine - Sigortalının Yaralanmasının Ağır Bedensel Zarar Oluşturmamasına Göre Davacı Eş ve Çocuklar Lehine Yansıma Yoluyla Manevi Tazminat Verilemeyeceği/İstemin Reddi Gerektiği )
MANEVİ TAZMİNAT ( İş Kazası Sonucu Sigortalının İş Gücü Kaybından Kaynaklı Eş ve Çocuklar Lehine - Sigortalının Yaralanmasının Ağır Bedensel Zarar Oluşturmamasına Göre Davacı Eş ve Çocuklar Lehine Yansıma Yoluyla Manevi Tazminat Verilemeyeceği )
SAĞLIK BÜTÜNLÜĞÜ BOZULAN SİGORTALI ( Manevi Tazminat İstemi - İş Kazası Sebebiyle Meslekte Kazanma Gücündeki Kayıp Oranı %22 Olan Sigortalı Lehine 20.000,00 TL Manevi Tazminatın Fazla Olduğu/Sigortalının Eş ve Çocuklarının Yansıma Yoluyla Manevi Tazminat Talebinde Bulunamayacağı )"
47Y21.HD24.2.2014E. 2013/20803 K. 2014/3010"İŞ KAZASINA DAYALI MADDİ VE MANEVİ TAZMİNAT ( Davacının Talebini Daraltması Vazgeçmesi Hallerinde Tutanağa Beyanı Yazıldıktan Sonra Ayrıca İmzasının da Alınacağı/Davacı Vekilinin Oturumdaki Tutanakta İmzasının Olmaması Sebebiyle Belirtilen Tutanaktaki Beyanla Bağlı Tutulamayacağı - Mahkemece Taleplerle İlgili Karar Verileceği )
BEYANLA BAĞLI OLMAMA ( İş Kazasına Dayalı Maddi ve Manevi Tazminat İstemi - Mahkemece Taleplerinin Olmadığı Gerekçesiyle İstemlerinin Reddedildiği/Davacının Talebini Daraltması Vazgeçmesi Hallerinde Tutanağa Beyanı Yazıldıktan Sonra Ayrıca İmzasının da Alınacağı - Davacı Vekilinin Oturumdaki Tutanakta İmzasının Olmaması Sebebiyle Belirtilen Tutanaktaki Beyanla Bağlı Tutulamayacağı )
TUTANAĞIN İMZALANMASI ( İş Kazasına Dayalı Maddi ve Manevi Tazminat İstemi - Davacının Talebini Daraltması Vazgeçmesi Hallerinde Tutanağa Beyanı Yazıldıktan Sonra Ayrıca İmzasının da Alınacağının Kamu Düzenine Dair Olduğu/Davacı Vekilinin Oturumdaki Tutanakta İmzasının Olmaması Sebebiyle Belirtilen Tutanaktaki Beyanla Bağlı Tutulmasının Mümkün Olmadığı - İş Kazasına Dair Talepler Hakkında Bir Karar Verilmesi Gerekeceği )
MANEVİ TAZMİNAT İSTEMİ ( İş Kazası ve Meslek Hastalığına Dayalı - Zarara Uğrayan Kişinin Sağlam İnsana Göre Sürekli İş Göremez Duruma Gelmese Dahi Üzüntü ve Elem Duyacağı Ruh Bütünlüğünün Bozulacağı Hususlarınında Cismani Zarar Kavramına Dahil Bulunduğu/Davacı Yararına Uygun Bir Miktar Manevi Tazminata Hükmedileceği )
CİSMANİ ZARAR ( İş Kazasına ve Meslek Hastalığına Dayalı Manevi Tazminat İstemi - Davacının Zararlandırıcı Olay Sonucunda Vücut Bütünlüğünün Zarara Uğramış Olduğu/Zarara Uğrayan Kişinin Sağlam İnsana Göre Sürekli İş Göremez Duruma Gelmese Dahi Üzüntü ve Elem Duyacağı Ruh Bütünlüğünün Bozulacağı Hususlarınında Cismani Zarar Kavramına Dahil Bulunduğu/Manevi Tazminat Talebinin Kabul Edileceği )"
47Y17.HD20.2.2014E. 2013/11956 K. 2014/2225"TRAFİK KAZASI ( Çalışma Gücünün Kaybından Doğan Zarar - Gelirinin Araştırılması İçin İlgili Meslek Odasından Bilgi Alınarak Kendi İşyerinde Fiziksel Emeğiyle Çalışan Bir Kişinin Aylık Geliri Belirlenerek Sonucuna Göre Karar Verilmesi Gerekirken Asgari Ücret Üzerinden Yapılan Hesaplamaya İtibar Edilerek Eksik İncelemeyle Hüküm Kurulmasının Doğru Olmadığı )
ÇALIŞMA GÜCÜNÜN KAYBINDAN DOĞAN ZARAR ( Trafik Kazası - Geçici İşgücü Kaybı Tazminatının Belirlenmesi İçin Öncelikle Davacının Gelirinin Belirlenmesi Gerektiği Davacının Ortağı Olduğu Şirket Tarafından İşletilen Lokantada Döner Kebap Ustası Olduğu Anlaşıldığı/Gelirinin Araştırılması İçin İlgili Meslek Odasından Bilgi Alınarak Kendi İşyerinde Fiziksel Emeğiyle Çalışan Bir Kişinin Aylık Geliri Belirlenerek Sonucuna Göre Karar Verilmesi Gerektiği )
TEDAVİ GİDERLERİ ( Trafik Kazası Sebebiyle Maddi ve Manevi Tazminat Talebi - Davacı Tarafından Tedavi Belgeleri Faturalar Sunulduğu Bilirkişi Raporunda Faturaların Bir Kısmı Hesaplamada Dikkate Alınmadığı/Yaralanmanın Niteliği Tedavi Süresi Dikkate Alınarak Konusunda Uzman Hekim Bilirkişiden Davacının İtirazlarını Karşılayacak Yeni Bir Rapor Alınarak Sonucuna Göre Karar Verilmesi Gerektiği )
TRAFİK KAZASI SEBEBİYLE TAZMİNAT ( Haksız Fiilde Müteselsil Sorumluluk - Birden Çok Kimsenin Birlikte Neden Oldukları Zarardan Sorumluluklarının Müteselsilen Olduğu/Dava Dilekçesinde Haksız Eylemleriyle Zarara Neden Olan Davalılardan Zararın Müteselsilen Tahsili Talep Edildiği Halde Hüküm Kurulurken Davalıların Kusur Oranlarına Göre Sorumluluklarının Ayrılmasının da Doğru Görülmediği )
HAKSIZ FİİLDE MÜTESELSİL SORUMLULUK ( Trafik Kazası Sebebiyle Tazminat Talebi - Dava Dilekçesinde Haksız Eylemleriyle Zarara Neden Olan Davalılardan Zararın Müteselsilen Tahsili Talep Edildiği Halde Hüküm Kurulurken Davalıların Kusur Oranlarına Göre Sorumluluklarının Ayrılmasının da Doğru Görülmediği )"
47Y21.HD18.2.2014E. 2013/20409 K. 2014/2600"SÜREKLİ İŞ GÖREMEZLİĞE UĞRAYAN SİGORTALININ TAZMİNAT İSTEMİ (2002'de Meydana Gelen İş Kazası Sebebiyle Açılan Dava Bedelinin 2013 Yılında Islahen Artırıldığı/10 Yıllık Zamanaşımı Gözetilmeden Islahen İstenilen Miktarlara Dair Tazminat Talebinin Kabulünün İsabetsiz Olduğu)
DAVA BEDELİNİN ISLAHLA ARTIRILMASI (Sigortalının Maddi Tazminat İstemi - 2002 Yılında Meydana Gelen İş Kazası Sebebiyle Açılan Dava Bedelinin 2013 Yılında Artırıldığı/Islahen İstenilen Tazminat Talebinin Zamanaşımından Reddi Gerektiği)
MADDİ TAZMİNAT İSTEMİ (İş Kazasında Sürekli İş Göremezliğe Uğrayan Sigortalının - 2002 Yılında Meydana Gelen İş Kazası Sebebiyle Açılan Dava Bedelinin 2013 Yılında Islahen Artırıldığı/10 Yıllık Zamanaşımı Gözetilmeden Islahen İstenilen Miktarlara Dair Tazminat Talebinin Kabulünün İsabetsiz Olduğu)
ZAMANAŞIMI (İş Kazasında Sürekli İş Göremezliğe Uğrayan Sigortalının Maddi Tazminat İstemi - 2002 Yılında Meydana Gelen İş Kazası Sebebiyle Açılan Dava Bedelinin 2013 Yılında Islahla Artırıldığı/Islahen İstenilen Tazminat Talebinin Reddedileceği)
MANEVİ TAZMİNAT İSTEMİ (İş Kazasında Sürekli İş Göremezliğe Uğrayan Sigortalının - Olayın İşverenin İş Sağlığı ve Güvenliği Önlemlerini Yeterince Almamasında Kaynaklandığı Gözetilerek ve Tatmin Duygusu Yanında Caydırıcılık Uyandıran Oranda Tazminat Takdir Edileceği/Davacı Yararına Hüküm Altına Alınan 15.000,00 TL Tazminatın Fazla Olduğu)"
47Y17.HD18.2.2014E. 2013/18849 K. 2014/2077"MADDİ VE MANEVİ TAZMİNAT DAVASI ( Olayın Özelliği Tarafların Ekonomik ve Sosyal Durumu Olay Tarihine Göre Paranın Alım Gücü Gibi Nedenler Dikkate Alındığında Davacılar İçin Hükmedilen Manevi Tazminat Miktarı Az Olup Daha Fazla Manevi Tazminata Hükmedilmesi Gerektiği )
TRAFİK KAZASI SONUCU DESTEĞİN ÖLMESİ ( Tarafların Ekonomik ve Sosyal Durumu Olay Tarihine Göre Paranın Alım Gücü Gibi Nedenler Dikkate Alındığında Davacılar İçin Hükmedilen Manevi Tazminat Miktarının Az Olduğu )
MANEVİ TAZMİNATIN TAKDİRİ ( Mevcut Halde Elde Edilmek İstenen Tatmin Duygusunun Etkisine Ulaşmak İçin Gerekli Olan Miktar Kadar Olması Gerektiği - Davacılar İçin Hükmedilen Manevi Tazminat Miktarı Az Olup Daha Fazla Manevi Tazminata Hükmedilmesi Gerektiği )"
47Y21.HD11.2.2014E. 2013/21369 K. 2014/1967"İŞ KAZASI ( Maddi Tazminatın Hesaplanması - Davacının Maddi Zararını Konusunda Uzman Aktüerya Bilirkişisine Yöntemince Yeniden Hesaplatarak Bulunacak Zarar Miktarından 6098 S.K. Md. 55 Dikkate Alınarak Davacının Talebini Aşmamak Kaydıyla Kurumca Bağlanan Gelirlerin İlk Peşin Değerinin Rücu Edilebilecek Kısmının Belirlenen Zarar Tutarından İndirilmesiyle Karar Verilmesi Gerektiği )
MADDİ TAZMİNATIN HESAPLANMASI ( İş Kazası - Hükme Esas Hesap Raporunda Davacının Çalışamadığı Dönemlerde Yoksun Kaldığı Kazancının Hesaplandığı Bu Miktardan Mahkemece Davacının Müterafik Kusur Oranı İndirilmek Suretiyle Maddi Tazminat Miktarının Saptandığı/Bilirkişi Tarafından Yapılan Maddi Zarar Hesabının Hatalı Yorum ve Hesaplama Hatasına Dayalı Olduğu )
MADDİ TAZMİNATTA İNDİRİM YAPILMASI ( İş Kazası - Maddi Zararın Aktüerya Bilirkişisine Yöntemince Yeniden Hesaplatarak Bulunacak Zarar Miktarından 6098 S.K. Md. 55 Dikkate Alınarak Davacının Talebini Aşmamak Kaydıyla Kurumca Bağlanan Gelirlerin İlk Peşin Değerinin Rücu Edilebilecek Kısmının Belirlenen Zarar Tutarından İndirilmesiyle Karar Verilmesi Gerektiği )
MANEVİ TAZMİNATIN BELİRLENMESİ ( İş Kazası Sonucu Maluliyet Nedeniyle - Bu Görev Hakimin Takdirine Bırakılmış İse de Hükmedilen Tutarın Uğranılan Manevi Zararla Orantılı Duyulan Üzüntüyü Hafifletici Olması Gerektiği )"
47Y21.HD11.2.2014E. 2013/16531 K. 2014/1976"MADDİ VE MANEVİ TAZMİNAT DAVASI ( İş Kazası Sonucu Sigortalının Vefatı Sebebiyle - Bozma İlamı Gereğinin Yerini Getirilmemesi ve İnfaz Aşamasında Değerlendirilmesi Gereken Ödemeler Dikkate Alınarak Karar Verilmesinin Doğru Olmadığı )
İŞ KAZASI ( Sonucu Sigortalının Vefatı Sebebiyle Yakınlarının Maddi ve Manevi Zararlarının Giderilmesi İstemi/Sgk Teftiş Kurulu Başkanlığı Tarafından Olayın İş Kazası Olduğunun Tespit Edildiği - Bozma İlamı Doğrultusunda Davacı Baba Yararına Uygun Miktarda Manevi Tazminata Karar Verilmesi Gerektiği )
BOZMAYA UYMA ( Bozma İlamı Doğrultusunda Davacı Baba Yararına Uygun Bir Miktarda Manevi Tazminata Karar Verilmesi Gerektiği - Bozma İlamı Gereğinin Yerini Getirilmemesi ve İnfaz Aşamasında Değerlendirilmesi Gereken Ödemeler Dikkate Alınarak Karar Verilmesinin Doğru Olmadığı )
MANEVİ TAZMİNATIN TAKDİRİ ( Olayın İşverenin İşçi Sağlığı ve Güvenliği Önlemlerini Yeterince Almamasından Kaynaklandığı da Gözetilerek Tatmin Duygusu Yanında Caydırıcılık Uyandıran Oranda Bozma İlamı Doğrultusunda Davacı Baba Yararına Uygun Miktarda Manevi Tazminata Karar Verilmesi Gerektiği )"
47Y11.HD3.2.2014E. 2014/347 K. 2014/1818"TRAFİK KAZASINDA VEFAT EDEN YAKINI SEBEBİYLE MANEVİ TAZMİNAT ( Mahkemece Baba 2.000,00 TL Anne 2.000,00 TL Kardeşler İçin Ayrı Ayrı 1.000,00'er TL Olmak Üzere Toplam 8.000,00 TL Manevi Tazminata Hükmedildiği - Kazanın Meydana Gelmesindeki Tüm Kusurun Davalı Sürücüde Olması Davacı Anne-Babanın ve Kardeşlerin Olaydan Etkilenme Derecesi Dikkate Alındığında Hüküm Altına Alınan Manevi Tazminat Miktarının Az Olduğu )
MANEVİ TAZMİNAT İSTEMİ ( Trafik Kazası Neticesi Vefat Eden Yakını Sebebiyle - Mahkemece Baba 2.000,00 TL Anne 2.000,00 TL Kardeşler İçin Ayrı Ayrı 1.000,00'er TL Olmak Üzere Toplam 8.000,00 TL Manevi Tazminata Hükmedildiği/Kazanın Meydana Gelmesindeki Tüm Kusurun Davalı Sürücüde Olması Kazanın Oluş Şekli Davacı Anne-Babanın ve Kardeşlerin Olaydan Etkilenme Derecesi Dikkate Alındığında Tazminatın Yeterli Olmadığı )
MAKUL TAZMİNAT TAKDİRİ ( Trafik Kazası Neticesi Vefat Eden Yakını Sebebiyle Manevi Tazminat İstemi - Mahkemece Baba 2.000,00 TL Anne 2.000,00 TL Kardeşler İçin Ayrı Ayrı 1.000,00'er TL Olmak Üzere Toplam 8.000,00 TL Manevi Tazminata Hükmedildiği/Davacı Anne-Babanın ve Kardeşlerin Olaydan Etkilenme Derecesi Dikkate Alındığında Hüküm Altına Alınan Yeterli Olmadığı - Adalete Uygun Tazminata Hükmedilmesi Gerektiği )
VEFAT EDEN YAKINI SEBEBİYLE MANEVİ TAZMİNAT ( Trafik Kazası Neticesi - Mahkemece Baba 2.000,00 TL Anne 2.000,00 TL Kardeşler İçin Ayrı Ayrı 1.000,00'er TL Olmak Üzere Toplam 8.000,00 TL Manevi Tazminata Hükmedildiği/Davacı Anne-Babanın ve Kardeşlerin Olaydan Etkilenme Derecesi Dikkate Alındığında Tazminatın Az Olduğu )"
47YHGK29.1.2014E. 2013/21-461 K. 2014/55"İŞ KAZASI NEDENİYLE MADDİ VE MANEVİ TAZMİNAT DAVASI (Hak ve Nesafet İlkesi/Manevi Tazminatın Fazla Olduğu - Somut Olayın Özellikleriyle Uyuşmadığı/Manevi Tazminatın Ceza-i Özelliği Bulunmadığı/Ekonomik ve Sosyal Durumun Gözetilmesi Gerektiği)
HAK VE NESAFET İLKESİNİN GÖZETİLMESİ (Hakimin Olayın Özelliğini Dikkate Alacağı/Davacının İş Göremezlik Derecesinin %1,3 Olduğu - Bozulan Ruh Huzurunun ve Elem ve Izdırabın Kısmen ve Tamamen İadesinin Sağlanması Gereği/Manevi Tazminat Miktarı)
MANEVİ TAZMİNATIN FAZLA OLDUĞU (Hakimin Olayın Özelliğine Göre Hak ve Nesafet İlkesine Uygun Olarak Manevi Tazminat Miktarına Karar Vereceği - Eldeki Davada Davacının Kusurunun Bulunmadığı/Davacının İş Göremezlik Derecesinin %1,3 Olduğu)
SÜREKLİ İŞ GÖREMEZLİK DERECESİ (Davacının Kusurunun Bulunmadığı/İşverenin ise %100 Kusurlu Olduğu - Her Olayın Özelliğine Göre Manevi Tazminat Miktarının Değişeceği/Hak ve Nesafet İlkesinin Gözetilmesi Gereği/İş Kazası Nedeniyle Tazminat Davası)
DAVACININ KUSUR DURUMU (Davacının Kusurunun Bulunmadığı/İşverenin ise %100 Kusurlu Olduğu - Her Olayın Özelliğine Göre Manevi Tazminat Miktarının Değişeceği/Hak ve Nesafet İlkesinin Gözetilmesi Gereği/Manevi Tazminat Miktarının Fazla Olduğu)"
47Y21.HD27.1.2014E. 2013/21745 K. 2014/1259"İŞ KAZASI SONUCU MANEVİ TAZMİNAT ( Davacı Eş Yararına Hükmedilen 70.000 TL Manevi Tazminatın Fazla Bulunması Sebebiyle Hükmün Bozulduğu - Uyma Kararında 20.000 TL Tazminata Hükmedildiği/Bu Tazminatın da Bir Miktar Az Olduğu/Hükmün Bozulması Gerektiği )
MANEVİ TAZMİNAT ( İş Kazası Nedeniyle - Hakimin Özel Halleri Göz Önünde Tutarak Hak Sahibine Verilmesine Karar Vereceği Bir Para Tutarının Adalete Uygun Olması Gerektiği/Bir Ceza Olmadığı Gibi Mamelek Hukukuna Dair Zararın Karşılanmasını da Amaç Edinmediği - Makmece Hükmedilen 20.000 TL Tazminatın Az Olduğu )
EŞ YARARINA HÜKMEDİLEN MANEVİ TAZMİNAT ( İş Kazası Nedeniyle - Hükmedilen 70.000 TL Manevi Tazminatın Fazla Bulunduğu/Uyma Kararında 20.000 TL Tazminata Hükmedildiği/Bu Tazminatın da Bir Miktar Az Olduğu/Hükmün Bozulması Gerektiği )"
47Y4.HD22.1.2014E. 2013/3085 K. 2014/749"HAKSIZ FİİLDEN KAYNAKLANAN MADDİ VE MANEVİ TAZMİNAT ( Davalı Tarafından Yaralanması Sonucu Beden Gücünü Kaybetmesi Nedeniyle - Manevi Zarar Adı İle Hak Sahibine Verilmesine Karar Vereceği Para Tutarı Adalete Uygun Olması Gerektiği )
MANEVİ TAZMİNAT ( Haksız Fiilden Kaynaklanan Maddi ve Manevi Tazminat - Takdir Edilecek Tutar Zarara Uğrayanda Manevi Huzuru Doğurmayı Gerçekleştirecek Tazminata Benzer Bir İşlevi Olan Özgün Bir Nitelik Taşıdığı )
YARALANMA NEDENİYLE BEDEN GÜCÜNÜN KAYBEDİLMESİ ( Olay Sonrası Ölüm Korkusu Elem ve Keder Yaşadığını Belirterek Uğradığı Maddi ve Manevi Zararın Tahsili - Takdir Edilecek Tutar Var Olan Durumda Elde Edilmek İstenilen Doyum Duygusunun Etkisine Ulaşmak İçin Gerekli Olan Kadar Olacağı )
TAZMİNATIN SINIRI ( Onun Amacına Göre Belirleneceği/Takdir Edilecek Tutar Var Olan Durumda Elde Edilmek İstenilen Doyum Duygusunun Etkisine Ulaşmak İçin Gerekli Olan Kadar Olması Gerektiği - Manevi Tazminat )"
47Y21.HD13.1.2014E. 2013/22246 K. 2014/136"TRAFİK İŞ KAZASI SEBEBİYLE MANEVİ TAZMİNAT İSTEMİ ( Davacı Yararına Hükmedilen 16.000,00-TL Manevi Tazminatın Biraz Az Olduğuna İlişkin Bozma İlamına Uyulduktan Sonra Davacı Yararına Takdir Edilen 40.000,00-TL Manevi Tazminatın da Fazla Olduğu )
MANEVİ TAZMİNAT İSTEMİ ( Trafik İş Kazası Sebebiyle - Davacı Yararına Takdir Edilen 40.000,00-TL Manevi Tazminatın Fazla Olduğu )
HAKİMİN TAKDİR HAKKI ( Trafik İş Kazası Sebebinden Kaynaklanan Manevi Tazminat İstemi - Hakimin Ülkenin Ekonomik Koşulları Tarafların Sosyal ve Ekonomik Durumları Paranın Satın Alma Gücü Tarafların Kusur Durumu Olayın Ağırlığı Davacının Sürekli İş Göremezlik Oranı İşçinin Yaşı Olay Tarihi Gibi Özellikleri Göz Önünde Tutulacağı )
TAZMİNAT MİKTARININ FAZLA OLMASI ( Trafik İş Kazası Sebebiyle Manevi Tazminat İstemi - Takdir Edilen 40.000,00-TL Manevi Tazminatın Fazla Olduğunun Açıkça Belli Olduğu )"
47Y21.HD2.12.2013E. 2013/16526 K. 2013/22344"MADDİ VE MANEVİ TAZMİNAT DAVASI (İş Kazasından Kaynaklanan - Davacı Anne Anne ile Davacı Babanın Kurumdan Yaşlılık Aylığı Aldıklarının Anlaşılmasına Göre Artık Ölenin Desteğinden Yararlanmadıkları ve Böylece Maddi Tazminata da Hak Kazanamayacaklarının Kabul Edilmesi Gerektiği)
İŞ KAZASI (Maddi ve Manevi Tazminat Davası - Davacı Anne Anne ile Davacı Babanın Kurumdan Yaşlılık Aylığı Aldıklarının Anlaşılmasına Göre Artık Ölenin Desteğinden Yararlanmadıkları ve Böylece Maddi Tazminata da Hak Kazanamayacaklarının Kabul Edilmesi Gerektiği)
DESTEKTEN YOKSUN KALMA (Davacı Anne Anne ile Davacı Babanın Kurumdan Yaşlılık Aylığı Aldıkları/Tazminat Talebinin Reddi Gerektiği - İş Kazasından Kaynaklanan Maddi ve Manevi Tazminat Davası)
YAŞLILIK AYLIĞI (Aldıklarının Anlaşılmasına Göre Artık Ölenin Desteğinden Yararlanmadıkları ve Böylece Maddi Tazminata da Hak Kazanamayacaklarının Kabul Edilmesi Gerektiği - İş Kazasından Kaynaklanan Maddi ve Manevi Tazminat Davası)"
47Y17.HD26.11.2013E. 2012/15736 K. 2013/16573"TRAFİK KAZASI ( Maddi ve Manevi Tazminat İstemi - Davacılar Vekili Davayı Tam Kusura Göre Açmış Olup Mahkemece İtibar Edilen Bilirkişi Raporunda Davalı Sürücü %75 Yol Kenarında Temizlik Yapan Dava Dışı İşçi İse %25 Oranında Kusurlu Kabul Edilmiş Olmasına Rağmen Hesaplanan İş Göremezlik Tazminatından %25 Kusur İndirimi Yapılmamasının İsabetli Olmadığı )
MADDİ VE MANEVİ TAZMİNAT İSTEMİ ( Trafik Kazası - Mahkemece İtibar Edilen Bilirkişi Raporunda Davalı Sürücü %75 Yol Kenarında Temizlik Yapan Dava Dışı İşçi İse %25 Oranında Kusurlu Kabul Edilmiş Olmasına Rağmen Hesaplanan İş Göremezlik Tazminatından %25 Kusur İndirimi Yapılmamasının Doğru Olmadığı )
MANEVİ TAZMİNAT İSTEMİ ( Trafik Kazası - Hakimin Özel Halleri Göz Önüne Alarak Hükmedeceği Manevi Tazminatın Adalete Uygun Olması Zenginleşme Aracı Olmaması Özendirici Nitelikte Bulunmaması Gerektiği )
MANEVİ TAZMİNAT MİKTARI ( Trafik Kazası - Tarafların Kusur Oranı Davacıların Yaralanma Dereceleri ve Yaşları Ekonomik Sosyal Durumları Duyulan Acı Gibi Nedenler Dikkate Alındığında Davacı İçin Hükmedilen Manevi Tazminat Miktarı Yüksek Düzeyde Olup Hükmedilen Manevi Tazminatlardan Bir Miktar İndirim Yapılarak Karar Verilmesi Gerektiği )"
47Y17.HD26.11.2013E. 2012/12320 K. 2013/16564"DESTEKTEN YOKSUN KALMA TAZMİNATI ( 17 Yaşında Ölen Desteğin Evleninceye Kadar Gelirinin Yarısını Ailesine Ayıracağının Kabulü Gereği - Desteğin Evleninceye Kadar Gelirinin %10'nu Evlendikten Sonra ise %5'ini Ailesine Ayıracağı Yönündeki Destek Tazminatı Hesaplamasının Yerleşik Yargıtay Kararlarına Uyarlı Olmadığı )
MÜTESELSİL SORUMLULUK ( Aynı Zarardan Sorumlu Olanların Müteselsil Sorumlu Olacakları - Davacının İstediği Borçluya Müracaat Hakkı Bulunduğu )"
47Y3.HD25.11.2013E. 2013/13661 K. 2013/16524"MADDİ VE MANEVİ TAZMİNAT DAVASI ( Bilirkişi Raporunda Tedavi Gideri Hesaplanırken Taksi Ücreti Dahil Edilerek Zarar Miktarı Hesaplanmasına Rağmen Hüküm Kısmında Taksi Ücretinin Mükerrer Hesaplanarak Maddi Zarara Hükmedilmesinin İsabetsiz Olduğu - Davacı Lehine Hükmedilen Manevi Tazminatın Yüksek Olduğu )
MÜKERRER HESAPLAMA ( Davacının Maddi Zararının Tespiti İçin Yaptırılan Bilirkişi İncelemesinde Tanzim Olunan Raporda Tedavi Gideri Hesaplanırken Taksi Ücreti Dahil Edilerek Zarar Miktarı Hesaplanmasına Rağmen Hüküm Kısmında Taksi Ücretinin Mükerrer Hesaplanarak Maddi Zarara Hükmedilmesinin Hatalı Olduğu )
HAKSIZ FİİL SORUMLULUĞU ( Zarar Tespiti İçin Tanzim Olunan Rapor ve Ek Raporda Tedavi Gideri Hesaplanırken Taksi Ücreti Dahil Edilerek Zarar Miktarı Hesaplanmasına Rağmen Hüküm Kısmında Taksi Ücretinin Mükerrer Hesaplanarak Maddi Zarara Hükmedilmesinin İsabetsiz Olduğu )
MANEVİ TAZMİNATIN TAKDİRİ ( Doktor Olan Davacının Olaydan Sonra Tatile Gittiği/Tatil Dönüşü Çalışmış Olduğu Hastaneden İzin veya Rapor Alınmadığı/Psikiyatri Polikliniğinde Yapılan Muayenesi Neticesinde İstirahat Verilmediği ve Görevine Devam Ettiği - Hükmedilen Manevi Tazminat Miktarının Yüksek Olduğu )"
47Y17.HD18.11.2013E. 2012/14750 K. 2013/15970"TRAFİK KAZASINDAN KAYNAKLI MADDİ TAZMİNAT ( Aracın Pompa Görevlisine Bırakıldığı Sırada Çalındığı ve Çalıntı Aracın Kazaya Sebep Olduğu - Davalı İstasyon Sahibinin Kesinleşmiş Mahkeme Kararına Göre Kusuru Bulunmadığı/Araç Malikinin Aracın Çalınmaması İçin Her Türlü Önlemi Aldığından Sözedilemeyeceğinden Kusurlu Olduğu - Araç Malikli Yönünden Davanın Reddinin İsabetsizliği )
MADDİ TAZMİNAT DAVASI ( Aracın Pompa Görevlisine Bırakıldığı Sırada Çalındığı ve Çalıntı Aracın Kazaya Sebep Olduğu - İstasyon Sahibinin Kesinleşmiş Mahkeme Kararına Göre Olayda Kusuru Bulunmadığı/Araç Malikinin Aracın Çalınmaması İçin Her Türlü Önlemi Aldığından Sözedilemeyeceğinden Kusurlu Olduğu/Araç Malikli Yönünden Davanın Kabulü Gerektiği )
ÇALINTI ARACIN KAZAYA SEBEP OLMASI ( Trafik Kazasından Kaynaklı Maddi Tazminat - Aracın Pompa Görevlisine Bırakıldığı Sırada Çalındığı/İstasyon Sahibinin Kesinleşmiş Mahkeme Kararına Göre Kusuru Bulunmadığı - Araç Malikinin Aracın Çalınmaması İçin Her Türlü Önlemi Aldığından Sözedilemeyeceğinden Kusurlu Olduğu Kabul Edilerek Davanın Kabul Edileceği )
MANEVİ TAZMİNAT ( Trafik Kazasından Kaynaklı - Kazayı Doğrudan Yaşayan Davacının Yasa Koyucunun Öngördüğü Manevi Acıyı Çekmiş Olduğu Benimsenerek Uygun Ölçüde Manevi Tazminat Takdir Edileceği )"
47YHGK6.11.2013E. 2013/21-314 K. 2013/1520"MALULİYET ORANININ YANLIŞ BELİRLENMESİ ( Meslek Hastalığı Sonucu Oluşan Fark Maluliyeti Nedeniyle Manevi Tazminat İstemi - Emekli Olması Nedeniyle İşten Ayrılan Davacının Maluliyet Oranının İlk Belirlenenden Daha Fazla Olarak Belirlendiği/Olayda Kaçınılmazlık Bulunduğunun Gözetileceği )
MESLEK HASTALIĞI SONUCU OLUŞAN FARK MALULİYET NEDENİ İLE MANEVİ TAZMİNAT İSTEMİ ( Tazminat Belirlenirken Somut Olayın Özelliği Zarar Görenin Ekonomik ve Sosyal Durumu Paranın Alım Gücü Maluliyet Oranı Beden Gücü Kaybı Nedeniyle Duyulan ve İleride Duyulacak Olan Elem ve Izdırabın Gözetileceği )
MANEVİ TAZMİNAT ( Manevi Tazminatın Temelinde Davalıların Haksız Eyleminin Yattığı - Haksız Eyleminin Unsurlarının Zarar/Zarar İle Fiil Arasında İlliyet Bağı/Fiilin Hukuka Aykırı Olmasından İbaret Olduğu )"
47Y11.HD6.11.2013E. 2013/1982 K. 2013/19792"İŞ KAZASI ( Manevi Tazminat İstemi - Davacının %38,20 Oranında Beden Gücü Kaybının Oluştuğu ve Bir Gözünü Kaybettiği Bildirildiğinden Mahkemece Davacı Lehine Hükmedilen Manevi Tazminat Miktarı Olayın Oluş Şekli Tarafların Olayın Oluşumundaki Kusur Oranları Meydana Gelen Zarar Olay Tarihindeki Paranın Alım Gücü Tarafların Konumu da Dikkate Alındığında Az Bulunduğu )
MANEVİ TAZMİNAT İSTEMİ ( İş Kazası - Takdir Edilecek Manevi Tazminatın Tutarını Etkileyecek Özel Hal ve Şartlar Açıkça Gösterildiği Bunlar Her Olaya Göre Değişebileceğinden Hakim Bu Konuda Takdir Hakkını Kullanırken Ona Etkili Olan Nedenleri de Karar Yerinde Objektif Ölçülere Göre İsabetli Bir Biçimde Göstermesi Gerektiği )
MANEVİ TAZMİNAT MİKTARININ TAKDİRİ ( İş Kazası - Davacı Lehine Hükmedilen Manevi Tazminat Miktarı Olayın Oluş Şekli Tarafların Olayın Oluşumundaki Kusur Oranları Meydana Gelen Zarar Olay Tarihindeki Paranın Alım Gücü Tarafların Konumu da Dikkate Alındığında Az Bulunduğu/Poliçe Limitini de Aşmamak Suretiyle Daha Makul Somut Olayın Özelliklerine Daha Uygun Düşen Bir Miktara Hükmedileceği )
RİZİKONUN İHBARI ( Sigorta Alacağının Muaccel Olması - Sigorta Alacağının Rizikonun İhbarından Sonra Muaccel Olacağı Hususu Nazara Alınarak 6762 S. TTK'nın 1332/Son Md.si Uyarınca Davalı Sigorta Şirketinin Temerrüdünün Hangi Tarihte Gerçekleştiği Araştırılıp Bu Tarihten İtibaren Faize Hükmedilmesi Gerektiği )
SİGORTA ALACAĞININ MUACCEL OLMASI ( Rizikonun İhbarı - Sigorta Alacağının Rizikonun İhbarından Sonra Muaccel Olacağı Hususu Nazara Alınarak 6762 S. TTK'nın 1332/Son Md.si Uyarınca Davalı Sigorta Şirketinin Temerrüdünün Hangi Tarihte Gerçekleştiği Araştırılıp Bu Tarihten İtibaren Faize Hükmedilmesi Gerektiği/Gerekçesi Gösterilmeden Dava Tarihinden İtibaren Faize Hükmedilmesinin Doğru Olmadığı )
AVANS FAİZ TALEBİ ( Manevi Tazminat İstemi - Davacının Avans Faizi Talebinin 6762 S. TTK'nın 4, 3095 S. Yasa'nın 2/2 Md.si Uyarınca Yerinde Bulunduğu Nazara Alınmadan Yasal Faize Hükmedilmesinin Doğru Olmadığı )"
47Y3.HD7.10.2013E. 2013/10374 K. 2013/14041"ELEKTRİK ÇARPMASI NEDENİYLE DESTEĞİN ÖLÜMÜNDEN KAYNAKLI MANEVİ TAZMİNAT İSTEMİ ( Tarafların Sosyal ve Ekonomik Durumları Olayın Niteliği Vehameti Davacılar Üzerinde Oluşturduğu Elem ve Izdırabın Fazla Olması Günün Ekonomik Koşulları Nazara Alındığında Manevi Tazminat Miktarının Az Tayin Olunduğu - Mahkemece Yüksek Oranda Tazminat Takdiri Gerektiği )
MANEVİ TAZMİNAT TAKDİRİNDE GÖZETİLECEK HUSUSLAR ( Somut Olayın Özelliğini Zarar Görenin Ekonomik ve Sosyal Durumu Maluliyet Oranını Beden Gücü Kaybı Nedeniyle Duyulan ve İleride Duyulacak Elem ve Izdırabın Gözeteceği - Mahkemece Tazminatın Daha Yüksek Şekilde Tayini Gerektiği/Elektrik Çarpması Nedeniyle Desteğin Ölümünden Kaynaklı Manevi Tazminat İstemi )
TAKDİR HAKKININ KULLANILMASI ( Elektrik Çarpması Nedeniyle Desteğin Ölümünden Kaynaklı Manevi Tazminat - Manevi Tazminat Bozulan Ruh Huzurunun Duyulan ve İleride Duyulacak Elem ve Izdırabın Kısmen ve İmkan Nisbetinde İadesini Amaçladığı/Hakimin T.M.K.'nun 4. Md. Gereğince Hak ve Nesafete Göre Takdir Hakkını Kullanacağı )"
47Y21.HD30.9.2013E. 2013/13515 K. 2013/17311"MADDİ VE MANEVİ TAZMİNAT DAVASI (İş Kazasında Yaşamını Yitiren Sigortalının Hak Sahiplerinin Zararları - Davacı Eşin Hesap Raporunun Düzenlendiği Tarih İtibariyle Yeniden Evlenmediği/Kaza Tarihinin Değil Hesap Rapor Tarihindeki Yaşına Göre Davacı Eşin Evlenme İhtimalinin Belirlenmemesinin Doğru Olmadığı)
İŞ KAZASI (Sonucu Yaşamını Yitiren Sigortalının Hak Sahiplerinin Maddi ve Manevi Zararının Giderilmesi İstemi - Tarafların Kusur Durumu Sosyal Ekonomik Halleri İle Tüm Dosya Kapsamı Gözetildiğinde Tüm Davacılar Lehine Hükmedilen Manevi Tazminatların Ayrı Ayrı Az Olduğu)
HAK SAHİBİ EŞİN YENİDEN EVLENME İHTİMALİ (Hesap Raporunun Düzenlendiği Tarih İtibariyle Yeniden Evlenmediğinin Ortada Olduğu/Bilinen Bir Durum Varken Artık İhtimale Göre Hareket Edilemeyeceği/Hesap Rapor Tarihindeki Yaşına Göre Davacı Eşin Evlenme İhtimalinin Belirlenmesi Gerektiği - Maddi ve Manevi Tazminat)
FAİZ TALEBİ (Davacılar Vekilinin Hüküm Altına Alınan Tazminatlar İçin Faiz Talebinin Bulunmasına Göre Mahkemenin Geçerli Bir Gerekçe Belirtmeden Kararlaştırılan Tazminatlar İçin Talep Olunan Faize Karar Vermemesinin Yanlış Olduğu - Maddi ve Manevi Tazminat Davası)
HAKSIZ FİİLDEN KAYNAKLANAN ZARARLARDA FAİZ (Talep Halinde Olay Tarihinden Yasal Faize Karar Verilmesi Gerektiği - Mahkemenin Geçerli Bir Gerekçe Belirtmeden Kararlaştırılan Tazminatlar İçin Talep Olunan Faize Karar Vermemesinin Yanlış Olduğu)
MANEVİ TAZMİNATIN TAKDİRİ (Mevcut Halde Elde Edilmek İstenilen Tatmin Duygusunun Etkisine Ulaşmak İçin Gerekli Olan Kadar Olması Gerektiği - Tarafların Kusur Durumu Sosyal Ekonomik Halleri İle Tüm Dosya Kapsamı Gözetildiğinde Tüm Davacılar Lehine Hükmedilen Manevi Tazminatların Ayrı Ayrı Az Olduğu)"
47Y17.HD30.9.2013E. 2013/13946 K. 2013/13091"MANEVİ TAZMİNAT DAVASI (Meydana Gelen Trafik Kazası Sonucu Ölüm Olayından Duyulan Acı ve Elemin Kısmen de Olsa Giderilmesi Amacıyla Tarafların Sosyal ve Ekonomik Durumlarıyla Birlikte Olayın Meydana Geliş Şekli Kusur Oranları da Göz Önünde Tutularak Hak ve Nesafet Kuralları Çerçevesinde Uygun Hükmedilmesi Gerektiği)
MANEVİ TAZMİNAT MİKTARI (Hakimin Özel Halleri Göz Önünde Tutarak Manevi Zarar Adı İle Hak Sahibine Verilmesine Karar Vereceği Bir Para Tutarının Adalete Uygun Olması Gerektiği)
TRAFİK KAZASI (Sonucu Ölüm Olayından Duyulan Acı ve Elemin Kısmen de Olsa Giderilmesi Amacıyla Tarafların Sosyal ve Ekonomik Durumlarıyla Birlikte Olayın Meydana Geliş Şekli Kusur Oranlarnın Göz Önünde Tutulması Gerektiği - Manevi Tazminat Davası)
MANEVİ TAZMİNATIN AMACI (Zarara Uğrayanda Bir Huzur Duygusu Doğurmak ve Aynı Zamanda Ruhi Izdırabın Dindirilmesini Amaç Edindiğinden Tazminata Benzer Bir Fonksiyonu Olduğu)"
47Y4.HD26.9.2013E. 2012/16800 K. 2013/15070"BOŞANMA DAVASI (Manevi Tazminat - Boşanma Davası ile Birlikte Açılan Manevi Tazminatın Reddedilmiş Olması Yaralama Nedeniyle Açılan Manevi Tazminatın Reddini Gerektirmediği)
MANEVİ TAZMİNAT (Boşanma Davası ile Birlikte İstenilen Manevi Tazminatın Reddedilmesi - Yaralama Nedeniyle Açılan Manevi Tazminatın Hukuki Nedeninin Ayrı Olduğu Değerlendirme Yapılarak Manevi Tazminat İsteminin Hüküm Altına Alınması Gereği)
BOŞANMA DAVASI İLE BİRLİKTE İSTENİLEN MANEVİ TAZMİNATIN SONRADAN AÇILAN DAVA İLE TALEP EDİLMESİ (Yaralama Eylemine Dayalı Manevi Tazminat İstemi - Her İki Davadaki Manevi Tazminat İsteminin Hukuki Nedeninin Farklı Olduğu Bağımsız Açılan Manevi Tazminat İsteminin Hüküm Altına Alınması Gereği)"
47Y4.HD23.9.2013E. 2012/15549 K. 2013/14679"MANEVİ TAZMİNAT ( Takdir Edilecek Manevi Tazminat Miktarına Etkileyecek Durum ve Koşulların Nesnel Ölçülere Göre Açıkça Gösterilmesi Gereği - Davacılar Murisinin Manevi Tazminatı Gerektiren Olayın Meydana Gelmesinde Haksız Tahrik Biçimindeki Bölüşük Kusurunun Dikkate Alınması Gereği )
HAKSIZ TAHRİK BİÇİMİNDEKİ BÖLÜŞÜK KUSUR ( Manevi Tazminatın Bir Ceza Olmadığı Mal Varlığı Hukukuna Dair Bir Zararın Karşılanmasını Amaç Edinmediği - Haksız Tahrik Biçimindeki Bölüşük Kusur Gibi Takdir Edilecek Manevi Tazminat Miktarını Etkileyecek Hususların Karar Yerinde Gösterilmesi Gereği )"
47Y21.HD16.9.2013E. 2013/9601 K. 2013/15996"İŞ KAZASI SEBEBİYLE TAZMİNAT DAVASI ( Davacının Beyan Ettiği Net Ücret Değil de SGK Kayıtları Esas Alınarak AGİ İlave Edilmiş Tutar Üzerinden Maddi Zarar Hesabı Yapıldığı - Raporun Hükme Esas Alınamayacağı /Taleple Bağlılık Kuralı )
MADDİ ZARAR HESABI ( Tazminat Davası/Davacının Beyan Ettiği Net Ücret Değil de SGK Kayıtları Esas Alınarak AGİ İlave Edilmiş Tutar Üzerinden Maddi Zarar Hesabı Yapıldığı - Raporun Hükme Esas Alınamayacağı /Taleple Bağlılık Kuralı )
TALEPLE BAĞLILIK KURALI ( Hakimin Tarafların Talep Sonuçlarıyla Bağlı Olduğu/Ondan Fazlasına veya Başka Bir Şeye Karar Veremeyeceği - Davacının Beyan Ettiği Net Ücret Değil de SGK Kayıtları Esas Alınarak AGİ İlave Edilmiş Tutar Üzerinden Zarar Hesabı Yapan Raporun Hükme Esas Alınamayacağı )
HESAP RAPORU ( Davacının Beyan Ettiği Net Ücretin Değil de SGK Kayıtlarının Esas Alınarak AGİ İlave Edilmiş Tutar Üzerinden Maddi Zarar Hesabı Yapıldığı - Raporun Hükme Esas Alınamayacağı /Taleple Bağlılık Kuralı )"
47Y21.HD12.9.2013E. 2013/8777 K. 2013/15743"MADDİ VE MANEVİ TAZMİNAT DAVASI ( Davalı Şirket Tarafından Ödendiği İddia Olunan Ödemenin Maddi Tazminata Karşılık Olarak Verilen İfa Amacı Taşıyan Bir Ödeme Olup Olmadığının Yeterince Araştırılması Gerektiği - Davacı Lehine Hükmedilen Manevi Tazminatın Fazla Miktarlı Olduğu )
MAHSUP ( Davacı Sigortalıya İşveren Davalı Şirket Tarafından Ödendiği İddia Olunan ve Bu Sebeple Hesaplanan Maddi Tazminat Miktarından Mahsup Edilen Ödemenin Maddi Tazminata Karşılık Olarak Verilen İfa Amacı Taşıyan Bir Ödeme Olup Olmadığının Araştırılması Gerektiği )
İFA AMACI TAŞIYAN ÖDEME ( Davalı Şirket Tarafından Ödendiği İddia Olunan ve Bu Sebeple Hesaplanan Maddi Tazminat Miktarından Mahsup Edilen Ödemenin Maddi Tazminata Karşılık Olarak Verilen İfa Amacı Taşıyan Bir Ödeme Olup Olmadığı Yeterince Araştırılmadan Karar Verilmesinin Hatalı Olduğu )
MANEVİ TAZMİNATIN TAKDİRİ ( Mevcut Halde Elde Edilmek İstenilen Tatmin Duygusunun Etkisine Ulaşmak İçin Gerekli Olan Kadar Olması Gerektiği - Manevi Tatmin Duygusu Yanında Caydırıcılık Uyandıran Oranda Olması Gerektiği/Davacı Lehine Hükmedilen Manevi Tazminatın Fazla Miktarlı Olduğu )"
47Y21.HD12.9.2013E. 2013/7699 K. 2013/15738"MADDİ VE MANEVİ TAZMİNAT DAVASI ( İş Kazası Sonucu Ölümden Kaynaklanan - Tarafların Kusur Durumu Sosyal Ekonomik Halleri İle Tüm Dosya Kapsamı Gözetildiğinde Manevi Tazminat İsteminde Bulunan Davacılar İçin Hükmedilen Manevi Tazminatların Az Olduğu )
İŞ KAZASI ( Vefat Eden Sigortalının Hak Sahiplerinin Maddi ve Manevi Zararlarının Giderilmesi İstemi - Tarafların Kusur Durumu Sosyal Ekonomik Halleri İle Tüm Dosya Kapsamı Gözetildiğinde Hükmedilen Manevi Tazminatların Az Olduğu )
MANEVİ TAZMİNATIN TAKDİRİ ( Manevi Tatmin Duygusu Yanında Caydırıcılık Uyandıran Oranda Olması Gerektiği - Kusur Durumu ve Sosyal Ekonomik Haller İle Tüm Dosya Kapsamı Gözetildiğinde İstemde Bulunan Davacılar İçin Hükmedilen Manevi Tazminatların Az Olduğu )"
47YHGK11.9.2013E. 2013/21-228 K. 2013/1078"İŞ KAZASINDA YARALANMA SEBEBİYLE MANEVİ TAZMİNAT (Davacının Sol El Başparmağının 1. Boğumunda 0,5 Cm'lik Kısalma Meydana Geldiği ve İş Kazası Sebebiyle Maluliyeti Bulunmadığı - Sürekli İşgöremezlik Derecesinin %0 Olarak Belirlendiği/Davacı Yararına Hüküm Altına Alınan 10.000,00-TL Manevi Tazminatın Fazla Olduğu)
MANEVİ TAZMİNAT (Sigortalının İş Kazasında Yaralanması Sebebiyle - Sürekli İşgöremezlik Derecesinin %0 Olarak Belirlendiği/Olayın Meydana Gelmesinde Davalı İşverenin %70 Kazalının %30 Oranında Kusuru Bulunduğu - Davacı Yararına Hüküm Altına Alınan 10.000,00-TL Manevi Tazminatın Fazla Takdir Edildiği)
İŞGÖREMEZLİK DERECESİ (İş Kazasında Yaralanma Sebebiyle Manevi Tazminat - Davacının Sol El Başparmağının 1. Boğumunda 0,5 Cm'lik Kısalma Meydana Geldiği ve İş Kazası Sebebiyle Maluliyeti Bulunmadığı - Sürekli İşgöremezlik Derecesinin %0 Olarak Belirlendiği/10.000,00-TL Manevi Tazminata Hükmedilmesinin Fazla Bulunduğu)"
47Y21.HD9.9.2013E. 2012/24158 K. 2013/15557"İŞ KAZASI SONUCU MEYDANA GELEN ÖLÜM NEDENİYLE MANEVİ TAZMİNAT ( Adalete Uygun Olması Takdire Etki Eden Hususların Karar Yerinde Objektif Ölçülere Göre İsabetli Bir Biçimde Gösterilmesi Gereği - Ölenin Kardeşlerine Ayrı Ayrı Takdir Edilen Üçer Bin Türk Lirası Manevi Tazminatın Fazla Olduğu )
ÖLENİN KARDEŞLERİNE MANEVİ TAZMİNAT ( İş Kazası Sonucu Meydana Gelen Ölüm Nedeniyle Manevi Tazminat Mamelek Hukukuna Dair Zararın Karşılanmasını Amaç Edinmediği - Manevi Tazminat Takdir Edilirken Ülkeni Ekonomik Durumu Tarafların Kusur Durumu Olayın Meydana Geliş Biçimi Gibi Tazminata Etki Eden Hususların Gözetilmesi Gereği )"
47YHGK3.7.2013E. 2013/4-64 K. 2013/1030"TRAFİK KAZASINDA DESTEĞİN ÖLÜMÜ NEDENİYLE TAZMİNAT ( Olayın Gelişimi Kusur Durumu Davacı Kardeşlerin Yaş Durumları Gözönüne Alındığında Davacı Olan Kardeşler İçin Takdir Edilen Manevi Tazminatların Fazla Olduğu )
MANEVİ TAZMİNAT TUTARI ( Yargıç Bu Konuda Takdir Hakkını Kullanırken Ona Etkili Olan Nedenleri de Karar Yerinde Nesnel Ölçülere Göre Uygun Bir Biçimde Göstermesi Gerektiği - Trafik Kazasında Desteğin Ölümü Nedeniyle Tazminat )
DESTEĞİN ÖLÜMÜ NEDENİYLE MANEVİ TAZMİNAT ( Tazminatın Sınırı Onun Amacına Göre Belirlenmesi Gerektiği - Olayın Gelişimi Kusur Durumu Davacı Kardeşlerin Yaş Durumları Gözönüne Alındığında Davacı Olan Kardeşler İçin Takdir Edilen Manevi Tazminatların Fazla Olduğu )
TAZMİNATIN SINIRI ( Onun Amacına Göre Belirlenmesi Gerektiği/Takdir Edilecek Tutar Var Olan Durumda Elde Edilmek İstenilen Doyum ( Tatmin ) Duygusunun Etkisine Ulaşmak İçin Gerekli Olan Kadar Olması Gerektiği - Trafik Kazasında Desteğin Ölümü Nedeniyle Manevi Tazminat )"
47Y17.HD27.6.2013E. 2013/9878 K. 2013/10162"MADDİ VE MANEVİ TAZMİNAT DAVASI ( Trafik Kazasından Kaynaklanan - Bozma İlamına Uyulmuş ve Hükmedilen Manevi Tazminat Tutarı Bir Miktar Daha Artırılmış ise de Yeniden Takdir Edilen Manevi Tazminat Miktarının da Adalete Uygun Düşmediği/Arttırılması Gerektiği )
TRAFİK KAZASI ( Maddi ve Manevi Tazminat Davası - Bozma İlamına Uyulmuş ve Hükmedilen Manevi Tazminat Tutarı Bir Miktar Daha Artırılmış ise de Yeniden Takdir Edilen Manevi Tazminat Miktarının da Adalete Uygun Düşmediği/Arttırılması Gerektiği )
TAZMİNAT MİKTARI ( Trafik Kazasından Kaynaklanan Maddi ve Manevi Tazminat Davası - Bozma İlamına Uyulmuş ve Hükmedilen Manevi Tazminat Tutarı Bir Miktar Daha Artırılmış ise de Yeniden Takdir Edilen Manevi Tazminat Miktarının da Adalete Uygun Düşmediği/Arttırılması Gerektiği )"
47Y17.HD27.6.2013E. 2013/4240 K. 2013/10138"MADDİ VE MANEVİ TAZMİNAT DAVASI ( Trafik Kazasından Kaynaklanan - Bilirkişi Raporunda Davalılar Karşı Aracın İşleteni ve Sürücüsünün %25 Kusurlu Olduklarının Belirlenmiş Olması Bakımından Temyiz Eden Sıfatları Yönünden İşleten ve Sürücünün Maddi Tazminattan Bu Oranda Sorumlu Tutulmaları Gerektiği )
TRAFİK KAZASI ( Maddi ve Manevi Tazminat Davası - Olay Tarihindeki Paranın Alım Gücüne Uygun Düşen Davacılar İçin Hak ve Nesafet Kuralları Çerçevesinde Daha Düşük Manevi Tazminata Hükmedilmesi Gerektiği )
DESTEKTEN YOKSUN KALMA TAZMİNATI ( Maddi ve Manevi Tazminat Davası - Olay Tarihindeki Paranın Alım Gücüne Uygun Düşen Davacılar İçin Hak ve Nesafet Kuralları Çerçevesinde Daha Düşük Manevi Tazminata Hükmedilmesi Gerektiği )
KUSUR ORANI ( Maddi ve Manevi Tazminat Davası - Bilirkişi Raporunda Davalılar Karşı Aracın İşleteni ve Sürücüsünün %25 Kusurlu Olduklarının Belirlenmiş Olması Bakımından Temyiz Eden Sıfatları Yönünden İşleten ve Sürücünün Maddi Tazminattan Bu Oranda Sorumlu Tutulmaları Gerektiği )"
47Y17.HD25.6.2013E. 2012/7886 K. 2013/9973"MADDİ VE MANEVİ TAZMİNAT DAVASI ( Hasarlı ve Ölümlü Trafik Kazası Sebebiyle - Davacılardan Birinin Eşi Diğer Davacıların Babası Olan Kişinin Vefat Etmiş Olduğu ve Davalının Kazada Tam Kusurlu Olduğu ve Tarafların Ekonomik ve Sosyal Durumu Gibi Nedenler Dikkate Alındığında Davacılar İçin Hükmedilen Manevi Tazminatın Az Olduğu )
MANEVİ TAZMİNATIN TAKDİRİ ( Davacılardan Birinin Eşi Diğer Davacıların Babası Olan Kişinin Vefat Etmiş Olduğu - Davalının Kazada Tam Kusurlu Olması ve Tarafların Ekonomik ve Sosyal Durumu Olay Tarihine Göre Paranın Alım Gücü Gibi Nedenler Dikkate Alındığında Davacılar İçin Hükmedilen Manevi Tazminat Miktarının Az Olduğu )
DESTEKTEN YOKSUN KALMA TAZMİNATI ( Mahkemece Benimsenen Aktüer Bilirkişi Raporunda Davacı Eşe Ait Destekten Yoksun Kalma Tazminatı Hesaplanırken Davacı Eşe Ait Payın Yüzde Yetmiş Olacağı Varsayılarak Hesaplama Yapıldığı - Destek Payına Dair Bu Oran Esasen Dosya Kapsamına Göre Fazla Olduğu )
DESTEK PAYI ( Yüzde Yetmiş Olarak Belirlenen Oranın Fazla Olduğu - Destek Yaşasa İdi Kendisine de Eşi İle Eşit Oranda Pay Ayıracağı Kabul Edilerek Destekten Yoksun Kalan Eş İçin Azami Yüzde Kırk Beş Pay Ayrılması Düşünülerek Bu Paya Göre Hesaplanan Tazminat Bedeli Üzerinden Karar Verilmesi Gerektiği/Maddi ve Manevi Tazminat )"
47Y17.HD24.6.2013E. 2013/8953 K. 2013/9886"MANEVİ TAZMİNAT DAVASI ( Hüküm Kurulurken Olay Sebebiyle Duyulan Acı ve Elemin Kısmen de Olsa Giderilmesinin Amaçlanması ve Bu Sebeple Tarafların Sosyal ve Ekonomik Durumlarıyla Birlikte Olayın Meydana Geliş Şekli de Gözönünde Tutularak Karar Verilmesi Gerektiği )
TRAFİK KAZASI ( Manevi Tazminat Davası - Kanunun Takdir Hakkı Verdiği Hallerde Hakimin Hak ve Nesafete Göre Hükmedeceği/Takdir Olunan Manevi Tazminat Miktarlarının Düşük Olduğu )
TARAFLARIN SOSYAL VE EKONOMİK DURUMLARI ( ile Birlikte Olayın Meydana Geliş Şekli de Gözönünde Tutularak Karar Verilmesi Gerektiği - Manevi Tazminat Davası )"
47Y13.HD24.6.2013E. 2013/8638 K. 2013/17287"MANEVİ TAZMİNAT DAVASI (Haksız Fiili İşleyen Kişilere Karşı Açılması Gereken Davalardan Olduğu - İhbar Edilen Hakkında Hüküm Kurulamayacağı)
DAVANIN İHBARI (İhbar Edilen Hakkında Hüküm Kurulamayacağı - Manevi Tazminat Davalarının Haksız Fiili İşleyen Kişilere Karşı Açılması Gereken Davalardan Olduğu)"
47Y17.HD18.6.2013E. 2012/11104 K. 2013/9334"TRAFİK KAZASINDAN KAYNAKLANAN TAZMİNAT DAVASI ( Adli Tıp Kurumu İhtisas Dairesinden Davacının Maluliyet Durumu ve İyileşme Süresinin Tespitine Dair Sosyal Sigortalar Sağlık İşlemleri Tüzüğüne Uygun Daimi Maluliyete Dair Rapor Alınması Gerektiği )
MADDİ TAZMİNAT DAVASI ( Trafik Kazasından Kaynaklanan - Daimi Maluliyete İlişkin Alınacak Raporun Sosyal Sigortalar Sağlık İşlemleri Tüzüğüne Uygun Olarak Düzenlenmesi Gerektiği )
DAİMİ MALULİYET ( Trafik Kazasından Kaynaklanan Maddi Tazminat Davası - Alınacak Raporun Sosyal Sigortalar Sağlık İşlemleri Tüzüğüne Uygun Olarak Düzenlenmesi Gerektiği )
SOSYAL SİGORTALAR SAĞLIK İŞLEMLERİ TÜZÜĞÜ ( Trafik Kazasından Kaynaklanan Maddi Tazminat Davası - Adli Tıp Kurumu İhtisas Dairesinden Davacının Maluliyet Durumu ve İyileşme Süresinin Tespitine Dair Tüzüğe Uygun Daimi Maluliyete Dair Rapor Alınması Gerektiği )"
47Y21.HD17.6.2013E. 2013/7149 K. 2013/12704"İŞ KAZASI NEDENİYLE MANEVİ TAZMİNAT DAVASI ( Hak Sahibine Verilecek Para Tutarının Adalete Uygun Zarar Uğrayanda Manevi Huzur Doğurmayı Gerçekleştirecek Miktarda Olmasının Gerektiği/Olayın Tüm Özellikleri ve Tarafların Durumu Dikkate Alınarak Miktarın Belirleneceği - Davacı Çocuk Yararına Hükmedilen Miktarın Fazla Olduğu )
MANEVİ TAZMİNATIN MİKTARI ( Manevi Huzuru Doğuracak Miktarda Elde Edilmek İstenilen Tatmin Duygusunun Etkisine Ulaşmak İçin Gerekli Olan Kadar Olmalı - Tazminatın Sınırı Amacına Göre Belirlenmeli/Caydırıcılık Uyandıracak Oranda Olmalı-Bu İlkeler Gözetildiğinde Çocuk Yararına Belirlenen Miktarın Fazla Olduğu/İş Kazası Sonucu Ölüm )
HAKİMİN TAKDİR HAKKI ( Tarafların Sosyal Ekonomik Koşulları Ülkenin Koşulları Paranın Satın Alma Gücü Tarafların Kusur Durumu Olayın Ağırlığı Tarihi Gibi Özelliklerinin Göz Önünde Tutulmasının Gerektiği - İşverenin Sağlık ve Güvenlik Önlemlerini Yeterince Almamasından Da Kaynaklandığının Gözetilerek Caydırıcılık Uyandıracak Oranda Takdir Edilmesinin Gerektiğinin Ortada Olduğu )
MANEVİ TAZMİNAT MİKTARININ FAZLA BULUNMASI ( Daire Tarafından Davacı Eş ve Davacı Çocuk Yararına Hükmedilen Manevi Tazminat Miktarının Çok Fazla Olduğu Gerekçesiyle Kararın Bozulduğu/Bozma İlamına Uyulduğu - Çocuk Yararına Hükmedilen Manevi Tazminatın Daha Uygun Bir Miktar Olması Gerektiğinin Belirtilerek Kararın Tekrar Bozulduğu )"
47Y17.HD13.6.2013E. 2013/8638 K. 2013/8921"DESTEKTEN YOKSUN KALMA VE MANEVİ TAZMİNAT DAVASI ( Davacı Anne ve Babanın Genç Yaştaki Çocuklarını Kaybetmiş Olması Davalı Sürücünün Tam Kusurlu Olması Gözetildiğinde Davacılar İçin Hükmedilen Manevi Tazminat Miktarının Duyulan Acıyı Çekilen Sıkıntıyı Bir Nebze Hafifletebilmek İçin Adalete Uygun Düşmediği )
TRAFİK KAZASI ( Kaynaklanan Destekten Yoksun Kalma ve Manevi Tazminat İstemi - Dava Konusu Olayda Davacı Anne ve Babanın Genç Yaştaki Çocuklarını Kaybetmiş Olduğu/Davalı Sürücünün Tam Kusurlu Olduğu/Davacılar İçin Hükmedilen Manevi Tazminat Miktarının Adalete Uygun Düşmediği )
MANEVİ TAZMİNATIN TAKDİRİ ( Mevcut Halde Elde Edilmek İstenilen Tatmin Duygusunun Etkisine Ulaşmak İçin Gerekli Olan Kadar Olması Gerektiği - Davacı Anne ve Babanın Genç Yaştaki Çocuklarını Kaybetmiş Olması Davalı Sürücünün Tam Kusurlu Olması Gözetildiğinde Hükmedilen Miktarın Duyulan Acıyı Çekilen Sıkıntıyı Bir Nebze Hafifletebilmek İçin Adalete Uygun Düşmediği )"
47YHGK12.6.2013E. 2012/21-1848 K. 2013/829"İŞ KAZASI SEBEBİYLE ÖLÜM (Maddi ve Manevi Tazminat İstemi - Olayın İş Sağlığı ve Güvenliği Önlemlerini Yeterince Alınmamasından Kaynaklandığı Gözetilerek Gelişen Hukuktaki Yaklaşıma da Uygun Olarak Tatmin Duygusu Yanında Caydırıcılık Uyandıran Oranda Manevi Tazminat Takdir Edilmesi Gerektiği)
İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ ÖNLEMLERİ (Yeterince Alınmamasından Kaynaklanan İş Kazası - Davacı Çocuklar Yararına Hükmedilen 60.000.00-'ar TL Manevi Tazminatla Davacı Eş Yararına Hükmedilen 80.000.00- TL Manevi Tazminatların Fazla Takdir Edildiği)
MANEVİ TAZMİNAT TUTARI (Belirleme Görevi Hakimin Takdirine Bırakılmış İse de Hakimin Bu Takdir Hakkını Kullanırken Ülkenin Ekonomik Koşulları Tarafların Sosyal ve Ekonomik Durumları Paranın Satın Alma Gücü Tarafların Kusur Durumu Olayın Ağırlığı Davacının Sürekli İş Göremezlik Oranı İşçinin Yaşı Olay Tarihi Gibi Özellikleri Göz Önünde Tutması Gerektiği - İş Kazası Sebebiyle Maddi ve Manevi Tazminat)
TAZMİNATIN FAZLA TAKDİR EDİLMESİ (İş Kazası Sebebiyle Maddi ve Manevi Tazminat - Olayın İş Sağlığı ve Güvenliği Önlemlerini Yeterince Alınmamasından Kaynaklandığı/Davacı Çocuklar Yararına Hükmedilen 60.000.00-'ar TL Manevi Tazminatla Davacı Eş Yararına Hükmedilen 80.000.00- TL Manevi Tazminatların Fazla Takdir Edildiği)"
47Y11.HD6.6.2013E. 2013/2071 K. 2013/11791"MADDİ VE MANEVİ TAZMİNAT DAVASI ( Asıl Davada Verilen Kararın Bozulması Üzerine Bozma Sonrasındaki Yargılama Aşamasında Islahla Artırılan Miktarın Bu Sebeple Reddine Karar Verilmesi Gerektiği - Mahkemece Hükmedilen Manevi Tazminat Miktarının Yüksek Olduğu )
ISLAH ( Yargılama Bitinceye Kadar Yapılması Mümkün İse de İçtihadı Birleştirme Kararına Göre Hükmün Yargıtay Tarafından Bozulması Üzerine Hüküm Mahkemesinde Yapılan Yeni Yargılama Sırasında Islahta Bulunulmasının Mümkün Olmadığının Gözetilmesi Gerektiği - Maddi ve Manevi Tazminat )
BOZMA SONRASI YAPILAN ISLAH ( Mümkün Olmadığından Asıl Davada Verilen Kararın Bozulması Üzerine Bozma Sonrasındaki Yargılama Aşamasında Islahla Artırılan Miktarın Bu Sebeple Reddine Karar Verilerek Dava Dilekçesinde İstenilen Miktar Üzerinden Karar Verilmesi Gerektiği )
MANEVİ TAZMİNATIN TAKDİRİ ( Hükmedilen Miktarın Tarafların Olayın Oluşumundaki Kusur Oranları Meydana Gelen Zarar Olay Tarihi Tarafların Konumuyla Benzer Olaylar Sebebiyle Oluşan Daha Ağır Nitelikteki Maluliyetler ve Ölümler Sonucu Hüküm Altına Alınan Manevi Tazminatlar da Dikkate Alındığında Yüksek Bulunduğu )"
47Y21.HD3.6.2013E. 2013/8149 K. 2013/11597"İŞ KAZASI SONUCU OLUŞAN MALULİYET NEDENİYLE MANEVİ TAZMİNAT ( Takdir Edilecek Miktarın Mevcut Halde Elde Edilmek İstenen Tatmin Duygusunun Etkisine Ulaşmak İçin Gerekli Olan Kadar Olması Gereği - Davacının %20 Kurusur Esas Alınsa Bile 15 Bin TL Manevi Tazminatın Fazla Olduğu )
MANEVİ TAZMİNAT TAKDİR EDİLİRKEN ESAS ALINACAK HUSUSLAR ( Ülkenin Ekonomik Koşulları Tarafların Sosyo-Ekonomik Durumları Pararın Satın Alma Gücünün Dikkate Alınması Gereği - Tarafların Kusur Durumu Olayın Ağırlığı Olay Tarihi Gibi Tazminata Etki Eden Hususların Karar Yerinde Objektif Ölçülere Göre İsabetli Bir Biçimde Ortaya Konması Gereği )"
47Y4.HD22.5.2013E. 2012/11044 K. 2013/9348"MADDİ VE MANEVİ TAZMİNAT DAVASI ( Hükme Esas Alınan Destekten Yoksun Kalma Tazminatının Hesaplandığı Bilirkişi Raporunda Desteğin Ölüm Tarihinde Altmış Dokuz Yaşında Olmasına Rağmen Elli Dokuz Yaşında Kabul Edilerek Tazminat Miktarının Fazla Hesaplanmasının Doğru Görülmediği )
YARARLARIN DENKLEŞTİRİLMESİ İLKESİ ( Dava Konusu Eylem Nedeniyle Dava Dışı Sigorta Tarafından Davacılara Bir Miktar Ödemede Bulunulduğu/Ödeme İle Bilirkişi Raporunun Düzenlenmesi Arasında Uzunca Bir Süre Geçtiği/Ödenen Miktarın Ödeme Tarihi İle Bilirkişi Raporunun Düzenlendiği Tarih Arasındaki İşlemiş Yasal Faizinin de Belirlenmesi ve Hesaplanan Destek Zararından Düşülmesi Gerektiği - Maddi ve Manevi Tazminat )
MANEVİ TAZMİNATIN TAKDİRİ ( Zarara Uğrayanda Manevi Huzuru Doğurmayı Gerçekleştirecek Tazminata Benzer Bir İşlevi Olan Özgün Bir Nitelik Taşıdığı - Dava Konusu Olayın Oluş Biçimi Kusur Durumu Olay Tarihi ve Yasal İlkeler Dikkate Alındığında Verilen Manevi Tazminat Miktarının Fazla Olduğu )
DESTEKTEN YOKSUN KALMA TAZMİNATI ( Hesaplandığı Bilirkişi Raporunda Desteğin Ölüm Tarihinde Altmış Dokuz Yaşında Olmasına Rağmen Elli Dokuz Yaşında Kabul Edilerek Tazminat Miktarının Fazla Hesaplanmasının Doğru Görülmediği )"
47Y4.HD6.5.2013E. 2012/8809 K. 2013/8039"BOŞANILAN EŞİN EVLİLİK DIŞI İLİŞKİYE GİRDİĞİ KİŞİYE MANEVİ TAZMİNAT DAVASI AÇILMASI ( Boşanma Davasında Davacının Eşinin Davalı İle Evlilik Dışı İlişkisini Kabul Ettiği - Davalının Haksız Eylemi İle Davacının Kişilik Haklarının İhlal Edildiğinin Kabul Edileceği )
HAKSIZ EYLEM NEDENİYLE KİŞİLİK HAKLARININ İHLALİ ( Davacının Boşandığı Eşi İle Evlilik Dışı İlişkiye Giren Davalıya Manevi Tazminat Davası Açtığı - Davalının Haksız Eylemi İle Davacının Kişilik Haklarının İhlal Edildiğinin Kabul Edileceği/Manevi Tazminata Hükmedileceği )
MANEVİ TAZMİNAT DAVASI ( Davacının Boşandığı Eşi İle Evlilik Dışı İlişkiye Giren Davalıya Manevi Tazminat Davası Açtığı - Davalının Haksız Eylemi İle Davacının Kişilik Haklarının İhlal Edildiğinin Kabul Edileceği/Tazminata Hükmedileceği )"
47Y11.HD2.5.2013E. 2012/10749 K. 2013/8845"TREN KAZASI SONUCU YARALANMA NEDENİYLE MADDİ VE MANEVİ TAZMİNAT DAVASI ( Davacının Kazadan Dolayı Duyduğu Acı ve Izdırabın Derecesi ve Verilecek Tazminatın Caydırıcı Etkisi Gözetildiğinde Manevi Tazminatın Hukuka Uygun Olduğu )
DAVACININ KAZADAN DUYDUĞU ELEM VE IZDIRAP DERECESİ ( Manevi Tazminat Miktarının Yerinde Olduğunun Kabulü Gereği )
MANEVİ TAZMİNAT MİKTARI ( Trafik Kazası Sonucu Yaralanma - Davacının Kazadan Dolayı Duyduğu Acı ve Izdırabın Derecesi ve Verilecek Tazminatın Caydırıcı Etkisi Gözetildiğinde Manevi Tazminatın Hukuka Uygun Olduğu/Kararın Onanması Gereği )
BABA VE ANNE İLE İLGİLİ HÜKMÜN KESİNLEŞMESİ ( Yeniden Hüküm Verilmesine Yer Olmadığı - Maddi ve Manevi Tazminat )
KUSUR DURUMU ( Tren Kazasında Davacının %70 ve Davalının %30 Kusurlu Bulunduğu - Manevi Tazminat Miktarı )"
47Y21.HD16.4.2013E. 2012/12186 K. 2013/7656"İŞ KAZASI SONUCU İŞ GÖREMEZLİK NEDENİYLE MADDİ VE MANEVİ TAZMİNAT DAVASI ( Anayasa Mahkemesinin İptali Kararı Bulunduğu/Rücu Davalarında Artışların İstenemeyeceği - Bilirkişi Raporunda Belirlenen Zarar Tutarının İndirilmesi Gereği )
MADDİ ZARARIN BELİRLENMESİ ( Kurumun Rücu Hakkının Korunması ve Mükerrer Ödemeyi Önleme İlkesi/Kamu Düzeniyle İlgili Olduğu - 6098 S.K. 55. M. Emredici Olması Nedeniyle Gerçekleştiği Tarihe Bakılmaksızın Tüm Fiil ve İşlemlere Uygulanacağı )
BEDENSEL BÜTÜNLÜĞÜN BOZULMASI ( Olayın Özelliğine Göre Manevi Tazminata Hükmedileceği - Bedensel Bütünlüğün Fiziki ve Ruhsal Bütünlüğü Kapsadığı/Davacı Yararına Belirlenen Manevi Tazminatın Az Olduğu/Maddi ve Manevi Tazminat/İş Kazası )
HAKİMİN TAKDİR HAKKINI KULLANIRKEN OBJEKTİF ÖLÇÜLERE GÖRE HAREKET ETMESİ ( Her Olaya Göre Farklılık Gösterebileceği - Ülkenin Ekonomik Durumuları ve Paranın Satın Alma Gücünün/Tarafların Kusur Durumunun Değerlendirilmesi Gerektiği )
MANEVİ TAZMİNATIN MİKTARININ AZ OLDUĞU ( İşverenin Sağlığı ve Güvenliği Önlemlerini Yeterince Alıp Almadığının Gözetileceği - Davacının Tatmin Duygusu Yanında Caydırıcılık Uyandıran Oranda Manevi Tazminat Takdir Edilmesi Gerektiği )"
47Y21.HD15.4.2013E. 2013/815 K. 2013/7445"MANEVİ TAZMİNAT DAVASI ( Mahkemece Verilen Hükme Yönelik Davalı Şirket Temyiz Dilekçesinin Kararın Kesinlik Sınırları İçinde Kalması Nedeniyle Reddine Karar Verildiği - Davacılar Yararına Hükmedilen Manevi Tazminat Bir Miktar Az Olduğundan Hükmün Bozulması Gerektiği )
MANEVİ TAZMİNATIN TAKDİRİ ( Mevcut Halde Elde Edilmek İstenilen Tatmin Duygusunun Etkisine Ulaşmak İçin Gerekli Olan Kadar Olması Gerektiği - Davacılar Yararına Hükmedilen Manevi Tazminat Bir Miktar Az Olduğundan Hükmün Bozulması Gerektiği )
KESİN HÜKÜM ( Her Bir Davacı Yararına Ayrı Ayrı Hükmedilen Manevi Tazminatın Olay Tarihinden İtibaren İşleyecek Yasal Faiziyle Birlikte Davalılardan Müştereken ve Müteselsilen Alınarak Davacıya Ödenmesine Dair Hükmün Kesin Nitelik Taşıdığı )"
47Y21.HD15.4.2013E. 2013/554 K. 2013/7474"MADDİ VE MANEVİ TAZMİNAT DAVASI ( İş Kazasında Vefat Eden Sigortalının Hak Sahiplerinin - Davacı Anne Baba ve Kardeşler İçin Hükmedilen Manevi Tazminatların Uyulan Bozma İlamı Doğrultusunda Verilmiş Bir Karar Olmadığı/Tüm Davacılar Yararına Hükmolunan Manevi Tazminat Miktarlarının Yine Çok Fazla Miktarlı Olduğu )
BOZMAYA UYMA ( Hükmedilen Manevi Tazminatların Çok Fazla Miktarlı Olduğu Sebebiyle Önceki Kararın Bozulduğu - Davacı Anne Baba ve Kardeşler İçin Hükmedilen Manevi Tazminat Tutarları Uyulan Bozma İlamı Doğrultusunda Verilmiş Bir Karar Olmadığı/Manevi Tazminat Miktarlarının Yine Çok Fazla Miktarlı Olduğu )
MANEVİ TAZMİNATIN TAKDİRİ ( Davacı Anne Baba ve Kardeşler İçin Hükmedilen Manevi Tazminat Tutarları Uyulan Bozma İlamı Doğrultusunda Verilmiş Bir Karar Olmayıp Tüm Davacılar Yararına Hükmolunan Manevi Tazminat Miktarlarının Yine Çok Fazla Miktarlı Olduğu - Maddi ve Manevi Tazminat )"
47Y21.HD9.4.2013E. 2013/2648 K. 2013/7055"İŞ KAZASI SONUCU MALULİYETTEN DOĞAN TAZMİNAT İSTEMİ ( Davacının % 34.2 Oranında İş Göremezliğe Uğradığı Olayda Davacının % 50 Davalı İşverenliğin % 50 Oranında Kusurlu Olduğu - Davacı Yararına Hükmedilen 30.000.00-TL Manevi Tazminatın Fazla Takdir Edildiği )
MANEVİ TAZMİNAT ( İş Kazası Sonucu % 34.2 Oranında İş Göremezliğe Uğradığı Olayda Davacının % 50 Davalı İşverenliğin % 50 Oranında Kusurlu Olduğu - Davacı Yararına Hükmedilen 30.000.00-TL Manevi Tazminatın Fazla Takdir Edildiği/Tatmin Duygusu Yerinde Caydırıcılık Uyandıracağı )
İŞGÖREMEZLİK SONUCU MANEVİ TAZMİNAT ( Davacının % 34.2 Oranında İş Göremezliğe Uğradığı Olayda Davacının % 50 Davalı İşverenliğin % 50 Oranında Kusurlu Olduğu - Davacı Yararına Hükmedilen 30.000.00-TL Manevi Tazminatın Fazla Takdir Edildiği )"
47Y21.HD9.4.2013E. 2012/19326 K. 2013/7072"MADDİ VE MANEVİ TAZMİNAT DAVASI ( İş Kazasından Kaynaklanan - Hakimin Tazminat Miktarını Belirlemede Takdir Hakkını Kullanırken Tatmin Duygusu Yanında Caydırıcılık Uyandıran Oranda Manevi Tazminat Takdir Etmesi Gerektiği )
İŞ KAZASI ( Sonucu Ölen İşcinin Yakınlarının Maddi ve Manevi Zararlarının Giderilmesinde Hakimin Tazminat Miktarını Belirlemede Takdir Hakkını Kullanırken Tatmin Duygusu Yanında Caydırıcılık Uyandıran Oranda Manevi Tazminat Takdir Etmesi Gerektiği - Maddi ve Manevi Tazminat Davası )
HAKİMİN TAKDİR YETKİSİ ( Hakimin Tazminat Miktarını Belirlemede Tatmin Duygusu Yanında Caydırıcılık Uyandıran Oranda Manevi Tazminat Takdir Etmesi Gerektiği - İş Kazasından Kaynaklanan Maddi ve Manevi Tazminat Davası )"
47Y4.HD8.4.2013E. 2012/7104 K. 2013/6433"TRAFİK KAZASI NEDENİYLE MADDİ VE MANEVİ TAZMİNAT DAVASI ( Maluliyet Oranlarını Gösterir Raporun Hatalı Olduğu - Yaşam Sürelerinin PMF Yaşam Tablosuna Göre Hesaplanacağı/Sosyal Sigorta Sağlık İşlemleri Tüzüğünün Gözetilmesi Gerektiği )
MALULİYET ORANINI GÖSTERİR RAPORUN HATALI OLDUĞU ( Yasal Mevzuata Uygun Hazırlanmadığının Gözetilmesi Gerektiği )
DESTEKTEN YOKSUN KALMA TAZMİNATI RAPORU ( PMF Yaşam Tablosuna Göre Hesaplanacağı - Adli Tıp Kurumu ve Üniversitelerin İlgili Bölümlerinden Alınacak Maluliyet Oranını Gösterir Rapora Göre Karar Verilmesi Gerektiği/Tazminat Davası )
PMF YAŞAM TABLOSU ( Destekten Yoksun Kalma Tazminatının Hesaplanmasında Dikkate Alınacağı - Adli Tıp Kurumu ve Üniversitelerin İlgili Bölümlerinden Alınacak Maluliyet Oranını Gösterir Rapora Göre Karar Verilmesi Gerektiği )
TAZMİNATTAN HAKKANİYET İNDİRİMİ YAPILMASI ( Olay Anında Davacının Kask Takarak Kendi Can Güvenliği İçin Gerekli Önlemi Alıp Almadığının Araştırılacağı - Takmamış ise Tazminattan Uygun Bir İndirim Yapılacağı/Hakkaniyet İndirimi/Kusur )"
47Y21.HD4.4.2013E. 2013/3867 K. 2013/6674"MADDİ VE MANEVİ TAZMİNAT DAVASI ( Meslek Hastalığı Sonucu Sürekli İş Göremezliğe Uğrayan Sigortalının - Davacı Yararına Hüküm Altına Alınan Manevi Tazminatın Fazla Olduğu/Faiz Talep Edilen Tarih Belirtilmeyerek Faizin Başlangıcı Yönünden İnfazda Tereddüt Yaratılmasının Doğru Olmadığı )
MANEVİ TAZMİNATIN TAKDİRİ ( Hükmedilecek Tutarın Manevi Tatmin Duygusu Yanında Caydırıcılık Uyandıran Oranda Olması Gerektiği - Davacı Yararına Hüküm Altına Alınan Manevi Tazminatın Fazla Olduğu )
HÜKMÜN İNFAZDA TEREDDÜT YARATMASI ( Hüküm Altına Alınacak Tazminatlara Meslek Hastalığının Tespit Tarihinden İtibaren Faiz İşletilmesinin Talep Edildiği - Faiz Talep Edilen Tarih Belirtilmeyerek Faizin Başlangıcı Yönünden İnfazda Tereddüt Yaratılmasının Doğru Olmadığı/Maddi ve Manevi Tazminat )"
47Y21.HD4.4.2013E. 2013/3543 K. 2013/6672"MADDİ VE MANEVİ TAZMİNAT DAVASI ( İş Kazası Sonucu Sürekli İş Göremezliğe Uğrayan Sigortalının - Manevi Tazminatın Takdirinde Yanılgıya Düşülerek ve Özellikle Manevi Tazminatın Az Takdiri Suretiyle Yazılı Şekilde Hüküm Kurulmasının Usul ve Yasaya Aykırı Olduğu )
İŞ KAZASI SONUCU SÜREKLİ İŞ GÖRMEZLİK ( Sigortalının Maddi ve Manevi Zararlarının Giderilmesi İstemi - Davacı Yararına Hüküm Altına Alınan Manevi Tazminatın Az Olduğu Açıkça Belli Olduğundan Hükmün Bozulması Gerektiği )
MANEVİ TAZMİNATIN TAKDİRİ ( Hakimin Takdirine Bırakılmış İse de Hükmedilen Tutarın Uğranılan Manevi Zararla Orantılı Duyulan Üzüntüyü Hafifletici Olması Gerektiği - Manevi Tazminatın Az Takdiri Suretiyle Hüküm Kurulmasının Usul ve Yasaya Aykırı Olduğu/Maddi ve Manevi Tazminat )"
47Y21.HD1.4.2013E. 2013/3892 K. 2013/6386"MADDİ VE MANEVİ TAZMİNAT DAVASI ( İş Kazası Nedeniyle Sigortalının Yakınlarının - Davacı Eş yararına Hükmedilen Manevi Tazminatın ve Davacı Çocuklar Yararına Ayrı Ayrı Hükmedilen Manevi Tazminatın Fazla Olduğu/Davalı Dsi Genel Müdürlüğünün Hüküm Altına Alınan Harçlardan Sorumlu Tutulması Usul ve Yasaya Aykırı Olduğu )
MANEVİ TAZMİNATIN TAKDİRİ ( Tatmin Duygusu Yanında Caydırıcılık Uyandıran Oranda Manevi Tazminat Takdir Edilmesi Gerektiği - Davacı Eş yararına Hükmedilen Manevi Tazminatın ve Davacı Çocuklar Yararına Ayrı Ayrı Hükmedilen Manevi Tazminatın Fazla Olduğu )
HARÇTAN MUAFİYET ( Genel Bütçeye Dahil İdarelerin Bu Kanunun 1 ve 3 Sayılı Tarifelerine Giren Bütün İşlemlerinin Harçtan Muaf Tutulacağı - Davalı Dsi Genel Müdürlüğünün Hüküm Altına Alınan Harçlardan Sorumlu Tutulması Usul ve Yasaya Aykırı Olduğu/Maddi ve Manevi Tazminat Davası )"
47Y21.HD28.3.2013E. 2013/3709 K. 2013/6044"MANEVİ TAZMİNAT DAVASI ( Sürekli İş Göremezlik Oranının Kontrol Kaydı Sonucunun Sigortalıya Bağlanacak Gelir ve Hükmedilecek Tazminatın Miktarını Doğrudan Etkilemesi Nedeniyle İşçide Oluşan Meslekte Kazanma Güç Kayıp Oranının Değişip Değişmediğinin Yöntemince Araştırılması Gerektiği )
İŞ KAZASI SONUCU MALULİYET ( Sürekli İş Göremezlik Oranının Kontrol Kaydı Sonucunun Sigortalıya Bağlanacak Gelir ve Hükmedilecek Tazminatın Miktarını Doğrudan Etkilemesi Nedeniyle İşçide Oluşan Meslekte Kazanma Güç Kayıp Oranının Değişip Değişmediğinin Yöntemince Araştırılması Gerektiği - Manevi Tazminat Davası )
İŞ GÖREMEZLİK ORANININ KONTROL KAYDI ( Sonucunun Sigortalıya Bağlanacak Gelir ve Hükmedilecek Tazminatın Miktarını Doğrudan Etkilemesi Nedeniyle İşçide Oluşan Meslekte Kazanma Güç Kayıp Oranının Değişip Değişmediğinin Yöntemince Araştırılması Gerektiği - Manevi Tazminat Davası )
MESLEKTE KAZANMA GÜÇ KAYIP ORANI ( Değişip Değişmediğinin Sürekli İş Göremezlik Oranının Kontrol Kaydı Sonucunun Sigortalıya Bağlanacak Gelir ve Hükmedilecek Tazminatın Miktarını Doğrudan Etkilemesi Nedeniyle Yöntemince Araştırılması Gerektiği - Manevi Tazminat Davası )"
47Y4.HD27.3.2013E. 2012/6478 K. 2013/5709"TRAFİK KAZASINDAN KAYNAKLANAN YARALANMA NEDENİYLE TAZMİNAT TALEBİ ( Adli Tıp Kurumu 3. İhtisas Kurulu'ndan Alınacak Rapor İle Davacının İş Göremezlik Oranı Belirlenerek İş Göremezlik Zararı ve Manevi Tazminat Miktarlarının Saptanması Gerektiği )
TAZMİNAT TALEBİ ( Trafik Kazasından Kaynaklanan Yaralanma Nedeniyle Uğranılan Maddi ve Manevi Zararın Ödetilmesi Talebi - Adli Tıp Kurumu Üçüncü İhtisas Kurulundan Sosyal Sigorta Sağlık İşlemleri Tüzüğüne Uygun Olarak Maluliyet Raporu Alınması Gerektiği )
ADLİ TIP KURUMU 3. İHTİSAS KURULU ( Meslekte Kazanma Gücü Kaybı Hususunda Bilimsel ve Teknik Görüşlerini Mahkemeye Bildirmekle Görevli Kılındığı - Davacının Yaşı ve Meslek Grubu Dikkate Alınarak Maluliyet Raporu İle Davacının İş Göremezlik Oranı Belirleneceği )
MESLEKTE KAZANMA GÜCÜ KAYBI ( Trafik Kazasından Kaynaklanan Yaralanma Nedeniyle Tazminat Talebi - Meslekte Kazanma Gücü Kaybı Hususunda Bilimsel ve Teknik Görüşlerini Mahkemeye Bildirmekle Adli Tıp Kurumu 3. İhtisas Kurulunun Görevli Kılındığı/Burdan Rapor Alınacağı )"
47Y21.HD26.3.2013E. 2013/2058 K. 2013/5677"İŞ KAZASI SONUCU MALULİYET NEDENİYLE MANEVİ TAZMİNAT DAVASI ( Yansıma Yoluyla Aynı Eylem Nedeniyle Üzüntü Duyanların Manevi Tazminat Talep Edemeyeceği - Yansıma Yolu ile Manevi Tazminat Verilemeyeceği/Manevi Tazminat İsteminin Reddi )
YANSIMA YOLU İLE MANEVİ TAZMİNAT ( Talep Edilemeceği - İş Kazası Sonucu Maluliyet Nedeniyle Manevi Tazminat Davası )
OLAYIN ÖZELLİĞİ VE YARALANMANIN NİTELİĞİNİN GÖZETİLMESİ ( Kazanma Gücündeki Kayıp Oranı ve Özellikle Ağır Bedensel Zarar Oluşmaması - Davacının Eş Anne Baba ve Çocukları Lehine Yansıma Yolu İle Manevi Tazminata Karar Verilemeyeceği )"
47Y11.HD19.3.2013E. 2012/5057 K. 2013/5284"YOLCU TAŞIMA SÖZLEŞMESİ KAPSAMINDA MEYDANA GELEN KAZA ( Maddi ve Manevi Tazminat - Zararın Meydana Gelmesinde Kusuru Bulunmayan Davacıya Karşı Kusuru Bulunanlar Müştereken ve Müteselsilen Sorumlu Olduğu )
MADDİ VE MANEVİ TAZMİNAT ( Yolcu Taşıma Sözleşmesi Kapsamında Meydana Gelen Kaza Nedeniyle - Zararın Meydana Gelmesinde Kusuru Bulunmayan Davacıya Karşı Kusuru Bulunanlar Müştereken ve Müteselsilen Sorumlu Olduğu )
TAŞIYICININ SORUMLULUĞU ( Taşıma Hukuku Kuralları Gereğince Yolcusunu Götürülmesi Gereken Yere Sağ ve Salim Olarak Ulaştırmakla Yükümlü Olup Yolculuk Sırasında Meydana Gelen Zararlardan Kusursuzluğunu İspat Etmediği Sürece Sorumlu Olduğu )"
47Y4.HD18.3.2013E. 2012/5809 K. 2013/4856"MADDİ TAZMİNAT İSTEMİ ( Uzman Doktordan İyileşme Süresini Gösterir Rapor Alınarak Geçici İş Gücü Kaybı Tazminatı Hesaplanacağı - Verilen Kesin Süre İçinde Adli Tıp Kurumundan Rapor Alınmadığından Bahisle Geçici İş Gücü Kaybına Yönelik Maddi Tazminat İsteminin Reddedilemeyeceği )
TRAFİK KAZASINDAN KAYNAKLANAN TAZMİNAT İSTEMİ ( Verilen Kesin Süre İçinde Adli Tıp Kurumundan Rapor Alınmadığından Bahisle Geçici İş Gücü Kaybına Yönelik İstemin Reddedilemeyeceği - Geçici İş Gücü Kaybı Süresinin Belirlenmesi İçin Davacının Hastaneye Sevkine Gerek Olmadığı )
GEÇİCİ İŞ GÜCÜ KAYBI TAZMİNATI ( Geçici İş Gücü Kaybı Süresinin Belirlenmesi İçin Davacının Hastaneye Sevkine Gerek Olmadığı - Davacıya Ait Raporlar ve Tedavi Evrakları Eklenerek Uzman Doktordan İyileşme Süresini Gösterir Rapor Alınarak Geçici İş Gücü Kaybı Tazminatı Hesaplanacağı )
İYİLEŞME SÜRESİNİ GÖSTERİR RAPOR ( Geçici İş Gücü Kaybı Süresinin Belirlenmesi İçin Davacının Hastaneye Sevkine Gerek Olmadığı - Davacıya Ait Raporlar ve Tedavi Evrakları Eklenerek Uzman Doktordan İyileşme Süresini Gösterir Rapor Alınarak Geçici İş Gücü Kaybı Tazminatı Hesaplanacağı )"
47Y21.HD18.3.2013E. 2012/18442 K. 2013/4867"MADDİ VE MANEVİ TAZMİNAT DAVASI ( İş Kazası Sonucu Sürekli İşgöremezliğe Maruz Kalan Sigortalının - Maddi Zararın Belirlenmesi Sırasında Kurumca Bağlanan Gelirlerin En Son Peşin Değeri Düşülerek Sonuca Gidilmesi Hatalı Olduğu )
İŞ KAZASI ( Maddi Zararın Belirlenmesi Sırasında Kurumca Bağlanan Gelirlerin En Son Peşin Değeri Düşülerek Sonuca Gidilmesi Hatalı Olduğu Gibi Davacı Lehine Kararlaştırılan Manevi Tazminat Miktarlarının da Fazla Olduğu )
RÜCU ( Hesap Olunan Maddi Zarardan Kurumca Bağlanan Gelirlerin İlk Peşin Değerinin Rücu Edilebilecek Kısmının Hesaplanmasıyla Tespit Olunan Miktarı İndirmek ve Çıkan Neticeye Göre Bir Karar Vermek Gerektiği )
MANEVİ TAZMİNATIN TAKDİRİ ( Mevcut Halde Elde Edilmek İstenilen Tatmin Duygusunun Etkisine Ulaşmak İçin Gerekli Olan Kadar Olması Gerektiği - Davacı Lehine Kararlaştırılan Manevi Tazminat Miktarlarının Fazla Olduğu )"
47Y21.HD18.3.2013E. 2012/16759 K. 2013/4983"İŞ KAZASINDAN KAYNAKLANAN MANEVİ TAZMİNAT TALEBİ ( Manevi Tazminatın Belirlenmesi Aşamasında Hakimin Tarafların Sosyal ve Ekonomik Koşullarını İşverenin Yeterince Önlem Almaması Gibi Unsurları Gözeterek Takdir Hakkını Kullanacağı )
MANEVİ TAZMİNAT TALEBİ ( İş Kazasından Kaynaklanan Manevi Tazminat Talebi - Manevi Tazminatın Belirlenmesi Aşamasında Hakimin Tarafların Sosyal ve Ekonomik Koşullarını İşverenin Yeterince Önlem Almaması Gibi Unsurları Gözeteceği )
HAKİMİN TAKDİR HAKKI ( İş Kazasından Kaynaklanan Manevi Tazminat Talebi - Tazminatın Az Olduğunun Kabulü Gereği )
MALULİYETTEN KAYNAKLANAN TAZMİNAT TALEBİ ( Manevi Tazminatın Belirlenmesi Aşamasında Hakimin Tarafların Sosyal ve Ekonomik Koşullarını İşverenin Yeterince Önlem Almaması Gibi Unsurları Gözeterek Takdir Hakkını Kullanacağı )"
47Y4.HD14.3.2013E. 2012/5166 K. 2013/4669"MADDİ VE MANEVİ TAZMİNAT DAVASI ( Trafik Kazasından Kaynaklanan Ölüm Nedeni İle - Davalılardan Belediye Yönünden Yargı Yolu Bakımından Mahkemenin Görevsizliği Nedeniyle Dava Dilekçesinin Reddine Karar Verilmesi Gerektiği )
İDARENİN HİZMET KUSURU ( Doğan Zararlardan Dolayı İlgili İdareye Karşı İdari Yargı Yerinde Tam Yargı Davası Açılması Gerektiği - Davalılardan Belediye Yönünden Yargı Yolu Bakımından Mahkemenin Görevsizliği Nedeniyle Dava Dilekçesinin Reddine Karar Verilmesi Gerektiği )
GÖREV ( Açıkça veya Hiç İleri Sürülmese de Yargılamanın Her Aşamasında Mahkemelerce Kendiliğinden Gözetileceği - Davalılardan Belediye Yönünden Yargı Yolu Bakımından Mahkemenin Görevsizliği Nedeniyle Dava Dilekçesinin Reddine Karar Verilmesi Gerektiği )
MANEVİ TAZMİNATIN TAKDİRİ ( Olay Tarihi Olayın Gelişimi Davalının Kusuru Davacıların Ölene Yakınlık Dereceleri ve Manevi Tazminatın Takdirine İlişkin İlkeler Gözetildiğinde Davacılar Yararına Hükmedilen Manevi Tazminatın Az Olduğu )"
47Y21.HD14.3.2013E. 2013/982 K. 2013/4677"MADDİ VE MANEVİ TAZMİNAT DAVASI ( İş Kazası Sonucu Sürekli İş görmezliğe Dayalı - Davacı Yararına Hükmedilen Manevi Tazminatın Az Olduğu/Kurumca Bağlanan Gelirlerin İlk Peşin Değerinin Rücu Edilebilecek Kısmının Hesaplanarak Bilirkişi Raporunda Belirlenen Zarar Tutarından İndirilmesi Gerektiği )
MANEVİ TAZMİNATIN TAKDİRİ ( Etkileyecek Özel Hal ve Şartların Her Olaya Göre Değişebileceği - Özellikle Davacının Maluliyet Oranı Gözetildiğinde Davacı Yararına Hükmedilen Manevi Tazminat Az Olduğu/Maddi ve Manevi Tazminat Davası )
İŞ KAZASI SONUCU SÜREKLİ İŞ GÖRMEZLİK ( Kurumca Bağlanan Gelirlerin İlk Peşin Değerinin Rücu Edilebilecek Kısmının Hesaplanarak Bilirkişi Raporunda Belirlenen Zarar Tutarından İndirilmesi Gerektiği - Maddi ve Manevi Tazminat )
RÜCU ( Maddi ve Manevi Tazminat - Kurumca Bağlanan Gelirlerin İlk Peşin Değerinin Rücu Edilebilecek Kısmının Hesaplanarak Bilirkişi Raporunda Belirlenen Zarar Tutarından İndirilmesi Gerektiği )"
47Y17.HD12.3.2013E. 2013/152 K. 2013/3265"MADDİ VE MANEVİ TAZMİNAT DAVASI ( Trafik Kazasından Kaynaklanan - Davacının Sürekli Kısmi İşgücü Kaybı Oranı Tarafların Sosyal ve Ekonomik Durumları İle Kaza Tarihi Birlikte Değerlendirildiğinde Hükmedilen Manevi Tazminat Miktarının Fazla Olduğu )
TRAFİK KAZASI ( Maddi ve Manevi Tazminat Davası - Davacının Sürekli Kısmi İşgücü Kaybı Oranı Tarafların Sosyal ve Ekonomik Durumları İle Kaza Tarihi Birlikte Değerlendirildiğinde Hükmedilen Manevi Tazminat Miktarının Fazla Olduğu )
MANEVİ TAZMİNATIN TAKDİRİ ( Davacının Sürekli Kısmi İşgücü Kaybı Oranı Tarafların Sosyal ve Ekonomik Durumları İle Kaza Tarihi Birlikte Değerlendirildiğinde Hükmedilen Manevi Tazminat Miktarının Fazla Olduğu - Maddi ve Manevi Tazminat )"
47Y17.HD11.3.2013E. 2012/4018 K. 2013/3160"TRAFİK KAZASINDAN KAYNAKLANAN MADDİ VE MANEVİ TAZMİNAT DAVASI ( Sigorta Şirketlerinin Ödemekle Yükümlü Kılındığı Tüm Tazminat Yönünden Temerrüde Düştüğü - Islahla Artırılan Kısma Dava Tarihinden İtibaren Faize Hükmedilmesi Gereği )
SİGORTA ŞİRKETLERİNİN TÜM ALACAK YÖNÜNDEN TEMERRÜDE DÜŞMESİ ( Dava Tarihinden İtibaren Faize Hükmedilmesi Gereği - Islahla Artırılan Kısma Islah Tarihinden İtibaren Faiz Uygulanmasının Hatalı Olduğu )
VEKALET ÜCRETİ ( Yargılama Sırasında Kendisini Vekille Temsil Ettirdiği Halde Reddedilen Manevi Tazminat Yönünden Davalı Yararına Vekalet Ücreti Takdir Edilmemesi Hatalı Olduğu - Trafik Kazasından Kaynaklanan Maddi Manevi Tazminat )"
47Y21.HD8.3.2013E. 2012/17265 K. 2013/4872"MADDİ VE MANEVİ TAZMİNAT DAVASI ( Geçirdiği İş Kazasında Vefat Eden Sigortalının Hak Sahiplerinin - Davacılar Yararına Hükmedilen Manevi Tazminat Miktarlarının Çok Fazla Olduğu/Davacılar Tarafından Ödenen Peşin Harç ve Islah Harcının İadesine Karar Verilmemesinin Hatalı Olduğu )
PEŞİN HARÇ VE ISLAH HARCI ( Geçirdiği İş Kazasında Vefat Eden Sigortalının Hak Sahiplerinin Maddi ve Manevi Zararlarının Giderilmesi İstemi - Davacılar Tarafından Ödenen Peşin Harç ve Islah Harcının İadesine Karar Verilmemesinin Hatalı Olduğu )
MANEVİ TAZMİNATIN TAKDİRİ ( Zarara Uğrayanda Manevi Huzuru Doğurmayı Gerçekleştirecek Tazminata Benzer Bir Fonksiyonu Olduğu/Bu Tazminatın Sınırının Onun Amacına Göre Belirlenmesi Gerektiği - Davacılar Yararına Hükmedilen Manevi Tazminat Miktarlarının Çok Fazla Olduğu )
İHTİYARİ DAVA ARKADAŞLIĞI ( Bulunan Davacıların Her Biri İçin Ayrı Ayrı Kabulüne Karar Verilen Maddi ve Manevi Tazminat Miktarları Üzerinden Yine Ayrı Ayrı Avukatlık Ücreti Takdiri Yerine Davacıların Tümü İçin Hükmedilen Toplam Tazminat Miktarının Esas Alınmasının Usul ve Yasaya Aykırı Olduğu )
AVUKATLIK ÜCRETİ ( Aralarında İhtiyari Dava Arkadaşlığı Bulunan Davacıların Her Biri İçin Ayrı Ayrı Kabulüne Karar Verilen Maddi ve Manevi Tazminat Miktarları Üzerinden Yine Ayrı Ayrı Avukatlık Ücreti Takdiri Gerektiği )"
47Y21.HD7.3.2013E. 2013/1993 K. 2013/4158"İŞ KAZASI SONUCU ÖLÜM NEDENİYLE MADDİ VE MANEVİ TAZMİNAT DAVASI ( Her Olayın Özelliğine Göre Takdir Olunacak Tazminat Tutarının Değişebileceği/Objektif Ölçülerin Dikkate Alınacağı - Çocuk Yararına Belirlenen Tazminatın Fazla Olduğu )
MANEVİ TAZMİNATIN FAZLA OLARAK BELİRLENMESİ ( Tazminatın Ceza Mahiyeti Bulunmadığı - Objektif Ölçüler Gözetilerek Her Olayın Özelliğine Göre Ayrı Ayrı Değerlendirme Yapılacağı/Ülkenin Ekonomik ve Sosyal Yapısının Gözetilmesi Gerektiği )
HER OLAYIN ÖZELLİĞİNE GÖRE HAKİMİN TAKDİR HAKKINI KULLANMASI ( Ülkenin Ekonomik ve Sosyal Yapısı ile Paranın Satın Alma Gücünün ve Tarafların Kusur Durumlarının Gözetilmesi Gerektiği - Manevi Tazminat Miktarının Fazla Belirlendiği/Tazminat )
TARAFLARIN KUSUR DURUMU ( Tazminatın Mamelek Hukukuyla İlgili Olmadığı - Manevi Tatmin Duygusunu Sağlayacağı )
OBJEKTİF ÖLÇÜLERE GÖRE KARAR VERİLMESİ ( Her Olayın Özel Hal ve Şartlarının Dikkate Alınacağı - Hakimin Takdir Hakkı )"
47Y17.HD5.3.2013E. 2013/1086 K. 2013/2887"TRAFİK KAZASINDAN KAYNAKLANAN YARALANMA ( Maddi ve Manevi Tazminat - İşten Çıkarılma Nedeniyle Mahrum Kalınan Gelir İsteğe Bağlı Emeklilik Nedeniyle Ödenen Primler ve Davacının Geç Emekli Olması Nedeniyle Mahrum Kalınan Kazanç Kaybı Yönünden Taraflara Delillerini Bildirmesi İçin Süre Verilerek Bilirkişi Raporu Alınması Gerektiği )
MADDİ VE MANEVİ TAZMİNAT ( Trafik Kazasından Kaynaklanan Yaralanma Nedeniyle - Mahrum Kalınan Gelir İsteğe Bağlı Emeklilik Nedeniyle Ödenen Primler ve Davacının Geç Emekli Olması Nedeniyle Mahrum Kalınan Kazanç Kaybı Yönünden Taraflara Delillerini Bildirmesi İçin Süre Verilerek Bilirkişi Raporu Alınması Gerektiği )
KAZANÇ KAYBI ( Mahrum Kalınan Gelir İsteğe Bağlı Emeklilik Nedeniyle Ödenen Primler ve Davacının Geç Emekli Olması Nedeniyle Mahrum Kalınan Kazanç Kaybı Yönünden Taraflara Delillerini Bildirmesi İçin Süre Verilerek Bilirkişi Raporu Alınacağı - Trafik Kazasından Kaynaklanan Yaralanma Nedeniyle Tazminat )"
47Y21.HD28.2.2013E. 2013/295 K. 2013/3568"MANEVİ TAZMİNAT DAVASI ( İş Kazası Sonucu Ölen Sigortalının Annesi İle Kardeşlerinin - Davacı Anne Yararına Hüküm Altına Alınan Manevi Tazminatın Az Olduğu/Davanın Niteliğine Göre Haksız Eylem Sonucu Ölüm Olayının Meydana Geldiği Tarihten İtibaren Faize Karar Verilmek Gerektiği )
MANEVİ TAZMİNATIN TAKDİRİ ( Hakimin Takdirine Bırakılmış İse de Hükmedilen Tutarın Uğranılan Manevi Zararla Orantılı Duyulan Üzüntüyü Hafifletici Olması Gerektiği - Davacı Anne Yararına Hüküm Altına Alınan Manevi Tazminatın Az Olduğu )
İŞ KAZASI SONUCU ÖLÜM NEDENİYLE AÇILAN DAVALARDA FAİZ TALEBİ ( Haksız Eylem Sonucu Ölümle Birlikte Zarar Veren Bakımından Temerrüde Düşüldüğünün Kabulü Gerektiği/Haksız Eylem Sonucu Ölüm Olayının Meydana Geldiği Tarihten İtibaren Faize Karar Verilmek Gerektiği - Manevi Tazminat )"
47Y21.HD25.2.2013E. 2013/772 K. 2013/3330"MESLEK HASTALIĞI SONUCU MALULİYET NEDENİYLE MANEVİ TAZMİNAT DAVASI ( İşveren Tarafından Meslek Hastalığının Tespiti Tarihinde İş Sağlığı Ve Güvenliği Yönetmeliğinin Öngördüğü Önlemlerin İşyerinde Olup Olmadığının Saptanması Gereği )
İŞVERENİN KUSUR ORANI ( Tarafların Meslek Hastalığının Ortaya Çıkmasında Kaçınılmazlık Olgusunun Varlığına İlişkin Beyanları Yeterli Görülmek Suretiyle Hakim Tarafından Bilirkişi Yerine Geçilerek Sorunun Çözümlenemeyeceğinin Kabulü )
İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ YÖNETMELİĞİNE UYGUN ÖNLEMLER ( İşveren Tarafından Bu Önlemlerin Alınıp Alınmadığının Araştırılacağı - İşverenin Kusurlu Olup Olmadığı ve Kusur Oranının Belirleneceği/Maddi ve Manevi Tazminat Davası )
UZMAN BİLİRKİŞİ RAPORU ALINACAĞI ( İşverenin Kusur Oranının Tespitinin Teknik ve Özel Bilgiyi Gerektiren Bir Durum Olduğunun Kabulü - Ayrıca Manevi Zararın Tazmini İçin Belirlenen Miktarın Adalete Uygun Olması Gerektiği )
MANEVİ TAZMİNAT MİKTARININ FAZLA OLDUĞU ( Manevi Tazminatın Mamelek Hukukuyla İlgili Olmadığı/Ceza-i Mahiyetinin Bulunmadığı - Olayın Özelliklerine Uygun ve Objektif Kıstaslara Göre Karar Verileceği/Kusur Oranının Gözetileceği )"
47Y21.HD25.2.2013E. 2013/533 K. 2013/3208"MANEVİ TAZMİNAT DAVASI ( Hükmedilecek Tutarın Manevi Tatmin Duygusu Yanında Caydırıcılık Uyandıran Oranda Olması Gerektiği - Zarar Görenin Müterafik Kusurunun Varlığı Halinde Bu Durumun Manevi Tazminatın Takdirinde Göz Önünde Bulundurulması Gerektiği )
MESLEK HASTALIĞI NEDENİYLE SÜREKLİ İŞ GÖREMEZLİK ( Zarar Görenin Müterafik Kusurunun Varlığı Halinde Bu Durumun Manevi Tazminatın Takdirinde Göz Önünde Bulundurulması Gerektiği - Manevi Tazminat Davası )
HAKİMİN TAKDİR YETKİSİ ( Kullanırken Ülkenin Ekonomik Koşulları Tarafların Sosyal ve Ekonomik Durumları Paranın Satın Alma Gücü Tarafların Kusur Durumu Olayın Ağırlığı Davacının Sürekli İş Göremezlik Oranı İşçinin Yaşı Olay Tarihi Gibi Özellikleri Göz Önünde Tutması Gerektiği - Manevi Tazminat Davası )"
47Y4.HD21.2.2013E. 2012/3359 K. 2013/2391"TRAFİK KAZASI SONUCU YARALANMA NEDENİYLE MADDİ VE MANEVİ TAZMİNAT DAVASI ( İtiraz Olunan ve Tek Hekim Tarafından Hazırlanan Maluliyete Dair Raporun Yeterli Olmadığı - İstanbul ATK İlgili İhtisas Dairesinden Rapor Alınması Gerektiği )
MALÜLİYET RAPORUNUN YETERLİ OLMAMASI ( Trafik Kazasına Bağlı Olarak Vucut Çalışma Gücünde Meydana Gelen Kaybın Tüzüğe Uygun Olarak Tespit Edilmesi Gereği - İzmir ATK'dan Tek Hekimli Olarak Alınan Raporun Yeterli Olmadığının Kabulü Gereği )
DAVACININ BÖLÜŞÜK KUSURU BULUNMAMASI ( Oluşan Zararın Tümünden Davalıların Sorumlu Tululması Gerektiği - Davalıların Ödedikleri Tazminat Nedeniyle Diğer Sorumlulara Karşı Kusurları Oranında Her Zaman Rücu Davası Açma Hakları Bulunduğu )
RÜCU DAVASI ( Davalıların Kusurları Oranında Diğer Sorumlular Hakkında Dava Açabileceği - Mahkemece Bu Yön Gözetilmeyerek Dava Dışı Aracın Belirlenemeyen Şoförüne Verilen Kusur Oranında İndirim Yapılamayacağı/Maddi ve Manevi Tazminat Davası )
DAVACININ GELİR DURUMU ( Bilinen Mesleğinin Demirci Ustalığı Olduğu/Pasif Dönemde Asgari Ücretin Üzerinde Bir Gelir Elde Edebileceğine İlişkin Bir Kanıt Sunulamadığı - Pasif Dönem Gelirinin Net Asgari Ücreti Esas Alınarak Belirlenmesi Gereği )"
47Y13.HD20.2.2013E. 2012/22841 K. 2013/3855"NİŞANLININ MANEVİ TAZMİNAT İSTEMİ ( Düzenlenen Rafting Turunda Kaza Sonucu Nişanlısının Ölmesi Nedeniyle - Davacı ile Müteveffa Arasında Yakın İlişki Olduğu Dosyada Bulunan Resimler ve Türkiye'ye Birlikte Aynı Uçakla Geldiklerini ve Aynı Otelde Birlikte Kaldıklarını Gösterir Belgelerle Sabit Olduğu/Makul Bir Manevi Tazminata Hükmedileceği )
MANEVİ TAZMİNAT ( Rafting Turunda Kaza Sonucu Nişanlısının Ölmesi Nedeniyle - Müteveffanın Anne ve Babası ve Kardeşi İle Birlikte Davacı Bu Davayı Açtığı ve Müteveffa İle Nişanlı Olduğu Yönündeki Beyanına Müteveffanın Anne ve Babası İle Kardeşi de Rıza Gösterdiği/Davacı ile Müteveffa Arasında Yakın İlişki Olduğu Dosyada Bulunan Resimlerden de Anlaşıldığı - Makul Bir Manevi Tazminata Hükmedileceği )
NİŞANLILIĞIN İSPATI ( Nişanlının Anne ve Babası ve Kardeşi İle Birlikte Davacı Manevi Tazminat Davasını Açtığı ve Müteveffa İle Nişanlı Olduğu Yönündeki Beyanına Müteveffanın Anne ve Babası İle Kardeşi de Rıza Gösterdiği/Davacı ile Müteveffa Arasında Yakın İlişki Olduğu Dosyada Bulunan Resimlerden de Anlaşıldığı - Nişanlısının Düzenlenen Rafting Turunda Kaza Sonucu Ölmesi Nedeniyle Manevi Tazminata Hükmedileceği )
ÖLÜM NEDENİYLE MANEVİ TAZMİNAT ( Rafting Turunda Nişanlısının Kaza Sonucu Ölmesi Nedeniyle - Davacının Müteveffanın Nişanlısı Olduğu Dosyada Bulunan Resimler ve Türkiye'ye Birlikte Aynı Uçakla Geldiklerini ve Aynı Otelde Birlikte Kaldıklarını Gösterir Belgelerle Sabit Olduğu/İstemin Kabulü Gereği )"
47Y3.HD14.2.2013E. 2012/18264 K. 2013/2343"MANEVİ TAZMİNAT DAVASI ( Davalı Müteahhitle Yol Yapım İşine Dair İhale Özel İdarece Yapılmış Olmakla Kurumun İşveren Statüsü ve Sadece İhaleye Mali Kaynak Sağlamakla Yükümlü Olup Olmadığı Araştırılarak Özel İdarenin Sorumluluğu Tartışılıp Karar Verilmesi Gerektiği )
ÖZEL İDARENİN SORUMLULUĞU ( Davalı Müteahhitle Yol Yapım İşine Dair İhale Özel İdarece Yapılmış Olmakla Kurumun İşveren Statüsü ve Sadece İhaleye Mali Kaynak Sağlamakla Yükümlü Olup Olmadığı Araştırılarak Karar Verilmesi Gerektiği - Manevi Tazminat Davası )
CEZA MAHKEMESİ KARARININ HUKUK MAHKEMESİ KARARINA ETKİSİ ( Davalılar Hakkında Taksirle Ölüme Sebep Olma Suçundan Açılan Kamu Davasında Verilen Hükmün Sorumluluğu ve Kusur Durumunu Etkileyeceği Gözönüne Alınarak Sonucu Beklenmek Suretiyle Karar Verilmesi Gerektiği - Manevi Tazminat Davası )
YOL YAPIM İHALESİ ( Davalı Müteahhit ve Özel İdarece Yapılmış Olmakla Kurumun İşveren Statüsü ve Sadece İhaleye Mali Kaynak Sağlamakla Yükümlü Olup Olmadığı Araştırılarak Özel İdarenin Sorumluluğunun Tartışılması Gerektiği - Manevi Tazminat Davası )"
47Y4.HD13.2.2013E. 2012/2580 K. 2013/2397"MADDİ VE MANEVİ TAZMİNAT DAVASI ( Trafik Kazasından Kaynaklanan Yaralanma Sebebiyle - Olay Tarihi Davalının Kusur Oranı ve Manevi Tazminatın Takdirindeki İlkeler Gözetildiğinde Davacı Yararına Hükmedilen Manevi Tazminat Miktarının Fazla Olduğu )
MANEVİ TAZMİNATIN TAKDİRİ ( Yargıçın Etkili Olan Nedenleri de Karar Yerinde Nesnel Ölçülere Göre Uygun Bir Biçimde Göstermesi Gerektiği - Olay Tarihi Davalının Kusur Oranı ve Manevi Tazminatın Takdirindeki İlkeler Gözetildiğinde Davacı Yararına Hükmedilen Manevi Tazminat Miktarının Fazla Olduğu )
VEKALET ÜCRETİ ( Haklılık Durumuna Göre Vekille Temsil Edilen Taraf Yararına Hesap ve Takdir Edileceği - Manevi Tazminat Talebinin Kısmen Reddine Karar Verildiğinden Davalı Sürücü Yararına Avukatlık Ücreti Hesap Edilmemesinin Usul ve Yasaya Uygun Bulunmadığı )"
47Y4.HD13.2.2013E. 2012/2567 K. 2013/2370"BASIN YOLUYLA KİŞİLİK HAKLARINA SALDIRIDAN DOLAYI UĞRANILAN MANEVİ ZARAR ( Haber Ajansı Aleyhine Açılan Davada Davalının Yapmış Olduğu Röportaj Sebebiyle - Davalının Savunmasında Röportaj Yapılan Kişi İle Davacının İlişkisinden İddianamede Söz Edildiği İddiası/İddianamenin Getirtileceği )
MANEVİ TAZMİNAT DAVASI ( Basın Yoluyla Kişilik Haklarına Saldırıdan Dolayı Uğranılan - Davalının Savunmasında Belirttiği Ergenekon İddianamesinin Davacıyla İlgili Olan Kısmı Getirtilerek Savunmanın Doğruluğu Üzerinde Durulması Gerektiği )
İDDİANAMEDE MANEVİ TAZMİNATA KONU OLAYLA İLGİLİ BÖLÜM YER ALDIĞI İDDİASI ( Haber Ajansı Aleyhine Açılan Davada Davalının Yapmış Olduğu Röportaj Sebebiyle - Davalının Savunmasında İddianamede Röportaj Yapılan Kişi İle Davacının İlişkisinden Söz Edildiği/İddianamenin Getirtileceği )"
47Y11.HD13.2.2013E. 2013/1214 K. 2013/2474"MANEVİ TAZMİNAT DAVASI ( Davacının Kendi Yaralanması ile İlgili Ayrı Annesinin Ölümü Nedeniyle de Ayrı Manevi Tazminat İsteyebileceği )
TRAFİK KAZASI ( Manevi Tazminat Davası - Davacının Kendi Yaralanması ile İlgili Ayrı Annesinin Ölümü Nedeniyle de Ayrı Manevi Tazminat İsteyebileceği )
MANEVİ TAZMİNATIN BÖLÜNEMEZLİĞİ İLKESİ ( Manevi Tazminat Davası - Davacı Aynı Kazada Annesinin Ölümü Nedeniyle Manevi Tazminat İsteminde Bulunmuş Olup Manevi Tazminatın Bölünemezliği İlkesinin Somut Olayda Uygulanamayacağı )"
47Y4.HD12.2.2013E. 2012/3834 K. 2013/2334"TRAFİK KAZASINDAN KAYNAKLANAN MADDİ VE MANEVİ TAZMİNAT DAVASI ( Hesap Bilirkişisinin Raporunun Yetersiz Olduğu - Talebe Konu Tedavi Giderlerinin Kim Tarafından Karşılandığının Tam Olarak Tespit Edilememesinin Hatalı Olduğu )
TEDAVİ GİDERLERİNİN KİM TARAFINDAN KARŞILANDIĞININ TESPİT EDİLMESİ GEREĞİ ( Tedavi Giderlerine Dair Belge Asılları Dosya İçerisinde Mevcut Olduğu/Ancak Fatura Asıllarının Kimin Tarafından İbraz Ediliğinin Belirsiz Olduğunun Kabulü )
BELGE ASILLARININ DOSYADA BULUNMASI ( Tedavi Giderlerinin Kim Tarafından Karşılandığının Tespit Edilmesi Gerektiği - Trafik Kazasından Kaynaklanan Maddi ve Manevi Tazminat )"
47Y4.HD12.2.2013E. 2012/2900 K. 2013/2316"TRAFİK KAZASINDAN KAYNAKLANAN MADDİ VE MANEVİ TAZMİNAT DAVASI ( Sigorta Şirketi Tarafından Davalıya Yapılan Ödeme Kaleminin Yazı İçeriğinin Açıklanmadığı - Bilirkişi Raporuyla Davalı Beyanları Arasında Çelişki Bulunduğu/Zarar Kalemi )
ZARAR KALEMLERİNİN TAM OLARAK BELİRTİLMESİ ( Davaya Konu Sigorta Şirketi Tarafından Yapılan Bir Ödeme Varsa Bunların Şüpheye Yer Bırakmayacak Şekilde Tespit Edilmesi Gereği - Trafik Kazasından Kaynaklanan Maddi ve Manevi Tazminat )
TAZMİNATTAN İNDİRİM ( Davacının Talep Ettiği Zarar Kalemlerinden Yapılan Ödeme Miktarının Tazminattan İndirilmesi Gereği - Bilirkişi Raporuyla Davalı Beyanları Arasındaki Çelişki Bulunduğu/Aracın Kaza Tarihinde Trafik Sigortası Bulunup Bulunmadığının Tespiti Gereği )"
47Y4.HD12.2.2013E. 2012/1114 K. 2013/2299"ADAM ÖLDÜRMEYE TEŞEBBÜS ( Maddi ve Manevi Tazminat - Adli Tıp Raporundan Davacının Maluliyet Oranının %65 Olarak Belirlenmesine Rağmen Hesap Bilirkişi Raporunda Bunun Tam Maluliyete Yol Açtığı Kabul Edilerek Hesaplama Yapılması ve Mahkemece de Raporda Belirtilen Miktara Hükmedilmesinin Doğru Görülmediği )
HAKSIZ TAHRİK Davacının Olayın Meydana Gelmesinde Haksız Tahrikinin Bulunduğu Anlaşılmış Olmasına Rağmen Maddi Tazminatın Hesaplanması Sırasında Tahrik Sebebiyle Herhangi Bir İndirim Yapılmamasının İsabetsiz Olduğu - Adam Öldürmeye Teşebbüs Eylemine Dayalı Tazminat )
MÜTERAFIK KUSUR ( Adam Öldürmeye Teşebbüs Eylemine Dayalı Tazminat - Mahkeme Tarafından Davacının da Müterafik Kusurunun Varlığı Göz Önünde Bulundurularak Belirlenen Tazminattan Uygun Bir İndirim Yapılmak Suretiyle Karar Verilmesi Gerektiği )
MADDİ VE MANEVİ TAZMİNAT ( Adam Öldürmeye Teşebbüs Eylemine Dayalı - Adli Tıp Raporundan Davacının Maluliyet Oranının %65 Olarak Belirlenmesine Rağmen Hesap Bilirkişi Raporunda Bunun Tam Maluliyete Yol Açtığı Kabul Edilerek Hesaplama Yapılması ve Mahkemece de Raporda Belirtilen Miktara Hükmedilmesinin Doğru Görülmediği )
MALULİYET ORANI ( Adli Tıp Raporundan Davacının Maluliyet Oranının %65 Olarak Belirlenmesine Rağmen Hesap Bilirkişi Raporunda Bunun Tam Maluliyete Yol Açtığı Kabul Edilerek Hesaplama Yapılması ve Mahkemece de Raporda Belirtilen Miktara Hükmedilmesinin Doğru Görülmediği - Adam Öldürmeye Teşebbüs Eylemine Dayalı Tazminat )"
47Y3.HD12.2.2013E. 2012/18846 K. 2013/2021"MADDİ VE MANEVİ TAZMİNAT DAVASININ KISMEN KABUL EDİLMESİ ( Davanın Reddedilen Miktarı Yönünden Davalılar Yararına Hükmedilmesi Gereken Vekalet Ücreti ile İlgili Olumlu ve Olumsuz Bir Karar Verilmemesinin Hatalı Olduğunun Kabulü )
VEKALET ÜCRETİ YÖNÜNDEN HATALI KARAR ( Davayı Vekille Takip Eden Davalılar Yararına Vekalet Ücretine Hükmedilmesi Gerektiği - Vekalet Ücreti ile İlgili Yerel Mahkemece Olumlu ve Olumsuz Bir Karar Verilmemesinin Hatalı Olduğu )"
47Y3.HD11.2.2013E. 2013/94 K. 2013/1879"MADDİ VE MANEVİ TAZMİNAT DAVASI ( Olayın Oluş Biçimi Davalının Kusur Durumu Davacıların Ölene Yakınlığı Gözetildiğinde Davacı Anne ve Baba İçin Takdir Edilen ve Kardeş İçin Takdir Edilen Manevi Tazminat Miktarının Davacıların Maruz Kaldığı Elem ve Üzüntüyü Hafifletmekten Uzak Olduğu )
GÖLETTE BOĞULARAK ÖLME ( Maddi ve Manevi Tazminat Davası - Olayın Oluş Biçimi Davalının Kusur Durumu Davacıların Ölene Yakınlığı Gözetildiğinde Davacı Anne ve Baba İçin Takdir Edilen Manevi Tazminat Miktarının Davacıların Maruz Kaldığı Elem ve Üzüntüyü Hafifletmekten Uzak Olduğu )
MANEVİ TAZMİNAT MİKTARI ( 13 Yaşında Olan Çocuğun Davalının Özel Mülkiyetindeki Taşınmazda Doğal Olarak Oluşan Gölette Boğularak Ölmesi Nedeniyle - Davacı Anne ve Baba İçin Takdir Edilen ve Kardeş İçin Takdir Edilen Manevi Tazminat Miktarının Davacıların Maruz Kaldığı Elem ve Üzüntüyü Hafifletmediğinden Daha Üst Seviyede Tazminata Hükmedileceği )"
47Y4.HD7.2.2013E. 2012/839 K. 2013/1958"TRAFİK KAZASI SONUCU ÖLÜM NEDENİYLE MADDİ VE MANEVİ TAZMİNAT DAVASI ( Bilirkişi Raporundan Sonra Islahla Talep Sonucunun Artırıldığı - Islahla Yapılan İstemin Yeni Bir Dava Niteliği Bulunmadığı/İstek Sonucunun Artırılmış Olduğu )
ISLAH İLE TALEP SONUCUNUN ARTIRILMASI ( Yerel Mahkemenin Islahla Artırılan Bölümün Zamanışımı Sebebiyle Reddetmiş Olmasının Hatalı Olduğu - Ayrıca Tazminat Miktarının Her Olayın Özelliğine Göre Değişebileceğinin Gözetilmesi Gereği )
TAZMİNATIN HER OLAYIN ÖZELLİĞİNE GÖRE DEĞİŞMESİ ( Takdir Hakkı Kullanılırken Objektif Ölçülerin Dikkate Alınacağı - Eldeki Davada Belirlenen Manevi Tazminat Miktarının Az Olduğu/Ayrıca Dul Eşin Evlenme İhtimalinin de Gözetileceği )
DESTEKTEN YOKSUN KALMA ( Dul Eşin Evlenme İhtimalinin Gözetilmesi Gereği - Davacının Medeni Halinin Araştırılacağı )
TAZMİNAT MİKTARININ HESAPLANMASI ( Mahkeme Kararında Gerekçe Bulunmadığından Belirlenen Miktarlara Ne Şekilde Ulaşıldığının Tespit Edilemediği - Trafik Kazası Sonucu Ölüm Nedeniyle Maddi ve Manevi Tazminat Davası/Trafik Kazası )
DESTEĞİN BÖLÜŞÜK KUSURU ( Tazminat Miktarının Ne Şekilde Hesaplandığının Mahkeme Kararından Anlaşılamadığı )
DUL EŞİN EVLİLİK DURUMU ( Destenten Yoksun Kalma Tazminatı - Eşin Medeni Durumunun Araştırılması Gerektiği )"
47Y4.HD7.2.2013E. 2012/2399 K. 2013/1834"MANEVİ TAZMİNAT ( Tarafların Aynı Köylü Oldukları ve Davacının Davalının Şikayeti Üzerine Zimmet Suçundan Yargılanıp Mahkum Edildiği/Aralarında Başlayan Husumet Sebebiyle Hakaret ve Tehdit Eyleminin İşlendiği - 5.000,00 TL Tazminatın Fazla Olduğu )
HAKARET VE TEHDİT NEDENİYLE MANEVİ TAZMİNAT ( Tarafların Aralarında Başlayan Husumet Sebebiyle Hakaret ve Tehdit Eyleminin İşlendiği - Olayın Gelişim Biçimi Olay Tarihi ve Tarafların Ekonomik Sosyal Durumu Gözetildiğinde 5.000,00 TL Fazla Olduğu )
MANEVİ ZARAR ( Yargıcın Özel Durumları Göz Önünde Tutarak Karar Vereceği Tutarın Adalete Uygun Olması Gerektiği/Tutarın Manevi Huzuru Doğurmayı Gerçekleştireği - Olayda 5.000,00 TL Tazminatın Fazla Olduğu/Daha Alt Düzeyde Takdir Edileceği )"
47YHGK6.2.2013E. 2012/4-722 K. 2013/201"MANEVİ TAZMİNAT ( Kaza Tarihinde 19 Yaşında Olan ve Kusursuz Olduğu Belirlenen Davacının Bacağı Kesilerek %47 Oranında Malul Olduğu - 80.000,00 TL Manevi Tazminat Miktarının Tarafların Ekonomik Durumları da Göz Önüne Alındığında Yüksek Olmadığı )
BACAĞI KESİLEN DAVACININ MANEVİ TAZMİNAT TALEBİ ( Kazanın Oluşumunda Kusursuz Olduğu Bilirkişi Raporlarıyla Belirlenen ve Kaza Sebebiyle Bacağı Kesilen Davacı Lehine Takdir Edilen 80.000,00 TL Manevi Tazminat Miktarı Yüksek Olmadığından Yerel Mahkeme Kararının Yerinde Olduğu )
KAZA SONUCU MANEVİ TAZMİNAT TALEBİ ( Kaza Tarihinde 19 Yaşında Olan ve Kusursuz Olduğu Belirlenen Davacının Bacağı Kesilerek %47 Oranında Malul Olduğu - 80.000,00 TL Manevi Tazminat Miktarının Tarafların Ekonomik Durumları da Göz Önüne Alındığında Yüksek Olmadığı )
TAZMİNAT ( Kazada Yaralanması Sebebiyle Bacağı Kesilen Davacının Manevi Tazminat Talebi - Yerel Mahkemece Takdir Edilen 80.000,00 TL Manevi Tazminat Miktarının Tarafların Ekonomik Durumları da Göz Önüne Alındığında Yüksek Olmadığının Gözetileceği )
KUSURU BULUNMAYAN DAVACININ KAZADA YARALANMASI SEBEBİYLE BACAĞI KESİLMESİ ( Davacının %47 Oranında Malul Olduğu - Kaza Tarihinde 19 Yaşında Olan Davacı Lehine Hükmedilen 80.000,00 TL Manevi Tazminat Miktarının Yüksek Olmadığı )"
47YHGK6.2.2013E. 2012/21-1707 K. 2013/202"MADDİ VE MANEVİ TAZMİNAT DAVASI ( İş Kazası Sonucu Sürekli İş Görmezliğe Dayalı - Ülkenin Ekonomik Koşulları Tarafların Sosyal ve Ekonomik Durumları Paranın Satın Alma Gücü Tarafların Kusur Durumu Olayın Ağırlığı Olay Tarihi Gibi Özellikler Göz Önünde Tutulması Gerektiği )
İŞ KAZASI SONUCU SÜREKLİ İŞ GÖRMEZLİK ( Nedenine Dayalı Maddi ve Manevi Tazminat İstemi - Hakimin Özel Halleri Göz Önünde Tutarak Manevi Zarar Adı İle Hak Sahibine Verilmesine Karar Vereceği Para Tutarının Adalete Uygun Olması Gerektiği )
MANEVİ TAZMİNATIN TAKDİRİ ( Mevcut Halde Elde Edilmek İstenilen Tatmin Duygusunun Etkisine Ulaşmak İçin Gerekli Olan Kadar Olması Gerektiği - Olayın İşverenin İşçi Sağlığı ve Güvenliği Önlemlerini Yeterince Almamasından Kaynaklandığı va Gözetilerek Tatmin Duygusu Yanında Caydırıcılık Uyandıran Oranda Takdir Edilmesi Gerektiği )"
47Y4.HD6.2.2013E. 2013/137 K. 2013/1745"ELEKTRİK ÇARPMASINDAN KAYNAKLANAN ÖLÜMLER SEBEBİYLE TAZMİNAT ( Ceza Mahkemelerinde Alınan İTÜ Öğretim Elemanlarından Oluşan Bilirkişi Heyeti Raporu İle Bu Rapor İle Örtüşen Bilirkişi Heyeti Raporunda Ölenlerin Tam Kusurlu Olduğunun Mütalaa Edildiği - Davanın Reddi Gerektiği )
MADDİ VE MANEVİ TAZMİNAT ( Elektrik Çarpmasından Kaynaklanan Ölümler Sebebiyle - Ölenlerin Tam Kusurlu Olduğu/Davanın Reddine Karar Verilmesi Gerekirken Davalı Elektrik İdaresinin Kusurlu Olduğundan Bahisle Tazminatla Sorumlu Tutulmasının Doğru Bulunmadığı )
TAZMİNAT DAVASI ( Elektrik Çarpmasından Kaynaklanan Ölümler Sebebiyle - Ölenlerin Tam Kusurlu Olduğu/Davanın Reddine Karar Verilmesi Gerekirken Davalı Elektrik İdaresinin Kusurlu Olduğundan Bahisle Tazminatla Sorumlu Tutulmasının İsabetsizliği )"
47Y3.HD5.2.2013E. 2012/22907 K. 2013/1639"MADDİ VE MANEVİ TAZMİNAT DAVASI ( Takdir Hakkı Kullanılırken Ona Etkili Olan Nedenlerin Karar Yerinde Nesnel Ölçülere Göre Uygun Bir Biçimde Gösterilmesi Gerektiği - Olay Tarihi Kusur Durumu Davalıların Desteğe Yakınlık Derecesi Gözetildiğinde Davacılar Yararına Hükmedilen Manevi Tazminatın Az Olduğu )
TAKDİR HAKKI ( Kullanılırken Ona Etkili Olan Nedenlerin Karar Yerinde Nesnel Ölçülere Göre Uygun Bir Biçimde Gösterilmesi Gerektiği - Maddi ve Manevi Tazminat Davası )
KUSUR DURUMU ( Olay Tarihi Davalıların Desteğe Yakınlık Derecesi Gözetildiğinde Davacılar Yararına Hükmedilen Manevi Tazminatın Az Olduğu - Maddi ve Manevi Tazminat Davası )"
47Y4.HD31.1.2013E. 2013/175 K. 2013/1450"TRAFİK KAZASI SONUCU ÖLÜM NEDENİYLE MANEVİ TAZMİNAT İSTEMİ ( Verilen İlk Karardaki Tazminat Miktarı Bu Kararı Temyiz Etmeyen Diğer Davalı Yönünden Kesinleştiğinden Bozma Sonrasında Diğer Davalı Yönünden de Daha Düşük Miktarda Tazminata Karar Verilemeyeceği )
MANEVİ TAZMİNAT İSTEMİ ( İlk Kararın Davalılardan Yalnızca Biri Tarafından Temyiz Edildiği ve Bu Davalı Yararına Bozma Kararı Verildiği - Bozma Sonrasında Yapılan Yargılama Sonucunda Tüm Davalılar Hakkında Hüküm Oluşturulamayacağı )
KARARI TEMYİZ ETMEYEN DAVALI YÖNÜNDEN BOZMA SONRASI TEKRAR HÜKÜM KURULAMAYACAĞI ( Verilen İlk Karardaki Tazminat Miktarının Bu Kararı Temyiz Etmeyen Davalı Yönünden Kesinleştiği - Temyiz Eden Diğer Davalı Yararına Bozma Kararı Verildiği Gözetileceği )
TEMYİZ ETMEYEN DİĞER DAVALI YÖNÜNDEN KARARIN KESİNLEŞTİĞİ ( Bozma Sonrasında Yapılan Yargılama Sonucunda Tüm Davalılar Hakkında Hüküm Oluşturularak Temyiz Etmeyen Davalı Yönünden de Daha Düşük Miktarda Tazminata Karar Verilemeyeceği )"
47Y4.HD31.1.2013E. 2012/15567 K. 2013/1479"TRAFİK KAZASI SONUCU MEYDANA GELEN ÖLÜM SEBEBİYLE MADDİ VE MANEVİ TAZMİNAT İSTEMİ ( Davaya Konu Olayda Yaralanan ve Yargılama Aşamasında Ölen Davacı Adına Açılan Davayı Mirasçılarının Takip Ettiği - Ölen Davacı Yararına da Manevi Tazminata Hükmedilmesi Gerektiği )
ÖLÜM SEBEBİYLE TAZMİNAT İSTEMİ ( Davaya Konu Olayda Yaralanan ve Yargılama Aşamasında Ölen Davacı Adına Açılan Davayı Veraset İlamı İbraz Ederek Diğer İki Davacının Mirasçı Sıfatıyla Takip Ettikleri - Ölen Davacı Yararına Manevi Tazminata Hükmedilmesi Gerekirken Bu Konuda Karar Verilmediği )
ÖLEN DAVACI YARARINA MANEVİ TAZMİNATA HÜKMEDİLECEĞİ ( Trafik Kazası Sonucu Meydana Gelen Ölüm Sebebiyle Tazminat İsteminde Davaya Konu Olayda Yaralanan ve Yargılama Aşamasında Ölen Davacı Adına Açılan Davayı Mirasçılarının Takip Ettiği - Ölen Davacı Adına da Hükmedileceği )
MANEVİ TAZMİNAT İSTEMİ ( Davaya Konu Trafik Kazasında Yaralanan ve Yargılama Aşamasında Ölen Davacı Adına Açılan Tazminat Davasını Mirasçılarının Takip Ettiği - Ölen Davacı Yararına Manevi Tazminata Hükmedilmesi Gerekirken Bu Konuda Karar Verilmediği )"
47Y4.HD30.1.2013E. 2012/11921 K. 2013/1351"HAKSIZ EYLEM SEBEBİYLE KİŞİLİK HAKLARINA SALDIRI ( Davacının Boşanma Davasında Ceza Davasına Konu Teşkil Eden Davalı Eylemini Boşanma Sebebi Kabul Ederek Maddi ve Manevi Tazminat İstemeyerek Anlaşmalı Boşandığı - Davalı Eyleminden Dolayı Tazminat İsteminden Vazgeçmiş Sayılacağı )
MANEVİ TAZMİNAT TALEBİ ( Davacının Boşanma Davasında Ceza Davasına Konu Teşkil Eden Davalı Eylemini Boşanma Sebebi Kabul Ederek Maddi ve Manevi Tazminat İstemeyerek Anlaşmalı Boşandığı - Davalı Eyleminden Dolayı Tazminat İsteminden Vazgeçmiş Sayılacağı )
ANLAŞMALI BOŞANMA ( Davacının Boşanma Davasında Ceza Davasına Konu Teşkil Eden Davalı Eylemini Boşanma Sebebi Kabul Ederek Maddi ve Manevi Tazminat İstemeyerek - Davalı Eyleminden Dolayı Tazminat İsteminden Vazgeçmiş Sayılacağından Manevi Tazminat Talep Edemeyeceği )
TAZMİNAT İSTEMİNDEN VAZGEÇME ( Davacının Boşanma Davasında Ceza Davasına Konu Teşkil Eden Davalı Eylemini Boşanma Sebebi Kabul Ederek Maddi ve Manevi Tazminat İstemeyerek Anlaşmalı Boşandığı - Manevi Tazminat Talep Edemeyeceği )"
47Y4.HD29.1.2013E. 2012/17998 K. 2013/1205"MANEVİ TAZMİNAT DAVASI ( Haksız Fiilden Kaynaklanan - Asliye Hukuk Mahkemesi Olarak Davaya Bakılması ve İşin Esasına Girilerek Uyuşmazlığın Çözümlenmesi Gerekirken Yazılı Gerekçeyle Görevsizlik Kararı Verilmiş Olmasının Usul ve Yasaya Aykırı Olduğu )
HUKUKİ NİTELENDİRME ( Davacının Dava Dilekçesinde Belirtmiş Olduğu Olaylar ve Talep Etmiş Olduğu Tazminatın Nitelik İtibariyle Haksız Fiilden Kaynaklanan Tazminat İstemine Dair Olduğu/Asliye Hukuk Mahkemesi Olarak Davaya Bakılması ve İşin Esasına Girilerek Uyuşmazlığın Çözümlenmesi Gerektiği - Manevi Tazminat Davası )
GÖREV ( Haksız Fiilden Kaynaklanan Manevi Tazminat/Davaya Bakma Görevinin Asliye Hukuk Mahkemesine Ait Olduğu - İşin Esasına Girilerek Uyuşmazlığın Çözümlenmesi Gerekirken Yazılı Gerekçeyle Görevsizlik Kararı Verilmiş Olmasının Usul ve Yasaya Aykırı Olduğu )"
47Y21.HD29.1.2013E. 2012/6269 K. 2013/1455"İŞ KAZASI SONUCU MALULİYETTEN DOĞAN MADDİ VE MANEVİ TAZMİNAT ( Olayın İşverenin Sağlığı ve Güvenliği Önlemlerini Yeterince Alınmamasından Kaynaklandığı Gözetilerek Gelişen Hukuktaki Yaklaşıma da Uygun Olarak Tatmin Duygusu Yanında Caydırıcılık Uyandıran Oranda Manevi Tazminat Takdir Edilmesi Gerektiği )
MADDİ VE MANEVİ TAZMİNAT ( İş Kazası Sonucu Maluliyetten Doğan - Olayın İşverenin Sağlığı ve Güvenliği Önlemlerini Yeterince Alınmamasından Kaynaklandığı Gözetilerek Gelişen Hukuktaki Yaklaşıma da Uygun Olarak Tatmin Duygusu Yanında Caydırıcılık Uyandıran Oranda Manevi Tazminat Takdir Edilmesi Gerektiği )
MANEVİ TAZMİNAT ( İş Kazası Sonucu Maluliyetten Doğan - Olayın İşverenin Sağlığı ve Güvenliği Önlemlerini Yeterince Alınmamasından Kaynaklandığı Gözetilerek Gelişen Hukuktaki Yaklaşıma da Uygun Olarak Tatmin Duygusu Yanında Caydırıcılık Uyandıran Oranda Manevi Tazminat Takdir Edilmesi Gerektiği )"
47Y4.HD28.1.2013E. 2012/18007 K. 2013/1104"ELEKTRİK AKIMINA KAPILAN DAVACININ MADDİ VE MANEVİ TAZMİNAT DAVASI ( Yaralanma Sonucu Oluşan Haksız Fiil - Yaralananın Annesinin Aile Birliği İçerisindeki Sosyal ve Duygusal Kişilik Değerlerinin Zarar Gördüğünün Kabulü )
AİLE BİRLİĞİ İÇERİSİNDEKİ SOSYAL VE DUYGUSAL KİŞİLİK DEĞERLER ( Annenin Davacıya Yakınlığı Gözetildiğinde Sosyal ve Duygusal Kişilik Değerlerinin Zarar Gördüğünün Kabulü - Annenin Manevi Tazminat İsteminin Reddinin Hatalı Olduğu )
ANNENİN MANEVİ TAZMİNAT TALEBİNİN REDDİNİN HATALI OLDUĞU ( Aile Birliği İçerisindeki Sosyal ve Duygusal Kişilik Değerlerinin Bozulduğunun Mahkemece Gözetilmesi Gerektiği - Anne Yararına Uygun Bir Manevi Tazminata Karar Verileceği )
DAVACI YARALANAN İÇİN BELİRLENEN MANEVİ TAZMİNATIN FAZLA OLDUĞU ( Manevi Tazminatı Etkileyebilecek Özel Durum ve Koşulların Gözetileceği - Özel Durumların Her Olaya Göre Değişiklik Gösterebilmesinin Mümkün Olduğu/Manevi Tazminat )
MANEVİ TAZMİNATI ETKİLEYECEK ÖZEL DURUM VE KOŞULLARIN HER OLAYA GÖRE DEĞİŞEBİLMESİ ( Nesnel Ölçülerin Esas Alınacağı )"
47Y4.HD28.1.2013E. 2012/12145 K. 2013/1147"ÖLÜMLÜ TRAFİK KAZASINA DAYALI MADDİ VE MANEVİ TAZMİNAT DAVASI ( Davalıların Kusuru Oranında Davacıların Uğramış Oldukları Zarardan Sorumlu Tutulmaları Gerektiği )
MÜTESELSİL SORUMLULUK ( Davacıların Davalının Mirasçıları Aleyhine Dava Açmadığı - Dava Dilekçesinde Müteselsil Sorumluluktan Bahsedilmediği/Trafik Kazasından Kaynaklanan Tazminat Talebi )
KUSUR SORUMLULUĞU ( Trafik Kazasından Kaynaklanan Tazminat Talebi/Davalıların Kusuru Oranında Uğranan Zarardan Sorumlu Tutulmaları Gerektiği - Davalının Kusur Durumuna Dair Rapor Alınıp Davacıların Uğramış Oldukları Zararın Buna Göre Tespiti Gerektiği)
TRAFİK KAZASINDA ÖLEN SÜRÜCÜNÜN MİRASÇILARI ALEYHİNE DAVA AÇILMASI ( Tazminat Talebi/Davacıların Ölen Sürücünün Mirasçıları Aleyhine Dava Açmadığı - Dava Dilekçesinde Müteselsil Sorumluluktan da Bahsetmediğinin Gözetileceği )"
47Y4.HD24.1.2013E. 2012/2067 K. 2013/858"TRAFİK KAZASI NEDENİYLE YARALANMADAN DOLAYI UĞRANILAN MANEVİ TAZMİNAT ( Sürücünün Ters Şerit Yönünde Yaya Olan 4 Yaşındaki Davacının Çocuğuna Çarptığı ve Çocuğun Ağır Yaralandığı - Baba Yönünden de Uygun Miktarda Tazminata Hükmedileceği )
MANEVİ TAZMİNAT ( Trafik Kazası Nedeniyle Yaralanmadan Dolayı - Çocuğuna Araba Çarpan ve Çocuğu Ağır Yaralanan Davacı Baba Yönünden de Uygun Miktarda Tazminat Takdir Edilmesi Gerekirken Davacı Baba Yönünden Davanın Reddine Karar Verilemeyeceği )
ÇOCUĞA ARABA ÇARPMASI VE ÇOCUĞUN AĞIR YARALANMASI ( Sürücünün Ters Şerit Yönünde Yaya Olan 4 Yaşındaki Davacının Çocuğuna Çarptığı - Baba Yönünden de Uygun Bir Miktar Manevi Tazminata Karar Verileceği )"
47Y3.HD24.1.2013E. 2012/20207 K. 2013/1091"MADDİ VE MANEVİ TAZMİNAT TALEBİ ( Zamanaşımı Bir Hakkın Belli Bir Sürede Kullanılmaması Sebebiyle Dava Edilebilme Niteliğinden Yoksunluk Durumu Olup Dava Edilebilme Niteliği Ortadan Kalktığı - Davalının Zamanaşımı Savunmasının İncelenmesi Gerektiği )
ELEKTRİK ÇARPMASI SONUCU MURİSİN YAŞAMINI YİTİRMESİ SEBEBİYLE TAZMİNAT TALEBİ ( Davalının Zamanaşımı Savunmasının İncelenmesi Gerekirken Bu Savunma Hakkında Olumlu veya Olumsuz Bir Karar Verilmeden İşin Esasının İncelenmiş Olmasının Hukuka Aykırı Olduğu )
ZAMANAŞIMI SAVUNMASI ( Hakkın İleri Sürülebilmesine Engel Olduğundan Zamanaşımının Öncelikle Çözümlenmesi Gerektiği/Davalının Zamanaşımı Savunmasının İncelenmesi Gerektiği - Zamanaşımında Hakkın Sona Ermediği Sadece Dava Edilebilme Niteliği Ortadan Kalktığı )"
47Y4.HD23.1.2013E. 2012/16747 K. 2013/729"TRAFİK KAZASI NEDENİYLE MADDİ VE MANEVİ TAZMİNAT DAVASI ( Yaralanma/Manevi Tazminat Tutarının Belirlenmesinde Özel Durum ve Koşulların Dikkate Alınacağı - Takdir Hakkının Olayın Özelliğine Göre Objektif Olarak Değerlendirileceği )
MANEVİ TAZMİNAT TUTARINI ETKİLEYEN KOŞULLAR ( Özel Durum ve Koşullar/Her Olaya Göre Ayrı Değerlendirme Yapılması Gerektiği - Hakim Tarafından Objektif Ölçülerin Dikkate Alınacağı/Manevi Tazminat Miktarının Fazla Olduğunun Kabulü )
MANEVİ TAZMİNAT MİKTARININ FAZLA BELİRLENMESİ ( Bir Ceza Mahiyeti Olmadığı/Malvarlığı Hukukuna Dair Bir Zararın Kaşılanmasının Amaç Edinilmediği - Tazminatı Etkileyen Özel Durum ve Koşullarının Açıkça Gösterilmesi Gerektiği )"
47Y4.HD21.1.2013E. 2012/227 K. 2013/511"TRAFİK KAZASI SEBEBİYLE YARALANMADAN KAYNAKLANAN TAZMİNAT İSTEMİ ( Üniversite Adli Tıp Ana Bilim Dalı Başkanlığı'nın Raporunun SGK Sağlık İşlemleri Tüzüğü'ne Uygun Düzenlenmediği - Meslekte Kazanma Gücü Kaybı Hususunda Adli Tıp Kurumu Üçüncü İhtisas Kurulu Görevli Kılındığı )
TAZMİNAT İSTEMİ ( Küçüğün Tüm Tedavi Evraklarıyla Birlikte Adli Tıp Kurumuna Sevk Edilerek Üçüncü İhtisas Kurulundan SGK Sağlık İşlemleri Tüzüğüne Göre Yaşı ve Meslek Grubu Gözetilerek Maluliyet Oranını Gösterir Rapor Alınarak Karar Verileceği - Trafik Kazası Sebebiyle Yaralanmadan Kaynaklanan )
ADLİ TIP KURUMU ÜÇÜNCÜ İHTİSAS KURULU'NDAN RAPOR ALINACAĞI ( Kurulun Meslekte Kazanma Gücü Kaybı Hususunda Bilimsel ve Teknik Görüşlerini Mahkemeye Bildirmekle Görevli Kılındığı - Maluliyet Oranını Gösterir Rapor Alınacağı/Trafik Kazası Sebebiyle Yaralanmadan Kaynaklanan Tazminat )"
47Y3.HD21.1.2013E. 2012/22439 K. 2013/671"MANEVİ TAMİNAT DAVASI ( Olayın Meydana Gelmesinde Davalının 8/8 Oranında Kusurlu Bulunduğu - Yaşanan Olayın Özellikleri Davalının Kusursuz Sorumluluğuna ve Olayın Oluş ve Kabulü Nazara Alınarak Tazminat Miktarının Takdir Edileceği )
KUSURSUZ SORUMLULUK ( Manevi Tazminat Davası/Elektrik Direğinden Bağlantı Hattının Olay Günü Kopup Davacının Göğüs Hizasına Düştüğü - Yaşanan Olayın Özellikleri Davalının Kusursuz Sorumluluğuna ve Olayın Oluş ve Kabulü Nazara Alındığında Takdir Edilen Manevi Tazminat Miktarının Az Olduğu )
TAZMİNAT MİKTARI ( Elektrik Direğinden Bağlantı Hattının Olay Günü Kopup Davacının Göğüs Hizasına Düştüğü/Manevi Tazminat - Takdir Edilecek Miktar Mevcut Halde Elde Edilmek İstenilen Tatmin Duygusunun Etkisine Ulaşmak İçin Gerekli Olan Kadar Olması Gerektiği )"
47Y21.HD21.1.2013E. 2012/23534 K. 2013/640"MANEVİ TAZMİNAT DAVASI ( Meslek Hastalığı Nedeniyle - Hakimin Manevi Tazminatta Takdir Hakkını Kullanırken Ona Etkili Olan Nedenleri de Karar Yerinde Objektif Ölçülere Göre İsabetli Bir Biçimde Göstermesi Gerektiği/Davacı Yararına Hükmedilen Manevi Tazminatın Fazla Olduğu )
MESLEK HASTALIĞI ( Davacı Yararına Hükmedilen Manevi Tazminatın Fazla Olduğu - Takdir Edilecek Miktarın Mevcut Halde Elde Edilmek İstenilen Tatmin Duygusunun Etkisine Ulaşmak İçin Gerekli Olan Kadar Olması Gerektiği )
MANEVİ TAZMİNATIN TAKDİRİ ( Hakimin Bu Konuda Takdir Hakkını Kullanırken Ona Etkili Olan Nedenleri de Karar Yerinde Objektif Ölçülere Göre İsabetli Bir Biçimde Göstermesi Gerektiği - Davacı Yararına Hükmedilen Manevi Tazminatın Fazla Olduğu )"
47Y4.HD16.1.2013E. 2012/9987 K. 2013/301"ÖLÜMLE NETİCELENEN TRAFİK KAZASINDAN KAYNAKLANAN MANEVİ TAZMİNAT İSTEMİ ( Olay Tarihi Davacıların Ölenle Yakınlık Dereceleri Davalının Tam Kusurlu Olmasının Dikkate Alınacağı )
MANEVİ TAZMİNAT ( Hakimin Özel Durumları Göz Önünde Tutarak Manevi Zarar Adı İle Hak Sahibine Verilmesine Karar Vereceği Para Tutarının Adalete Uygun Olması Gerektiği - Tutarın Elde Edilmek İstenilen Doyum Duygusunun Etkisine Ulaşmak İçin Gerekli Olan Kadar Olacağı )
TRAFİK KAZASINDAN KAYNAKLANAN MANEVİ TAZMİNAT ( Olay Tarihi Davacıların Ölenle Yakınlık Dereceleri Davalının Tam Kusurlu Olmasının Tutarın Belirlenmesinde Dikkate Alınacağı )"
47Y4.HD16.1.2013E. 2012/5951 K. 2013/348"MADDİ VE MANEVİ TAZMİNAT DAVASI ( Haksız Fiil Sebebiyle - Maddi Tazminat İsteminin Daimi İşgücü Zararına Dair Olduğu/Daimi İşgücü Kaybı Bulunmadığı Anlaşıldığından Bu Kalem İstemin Reddi Doğru İse de Davacının Yaralanması Sebebiyle İstediği Manevi Tazminatın Reddinin Dosya İçeriğinde Yaralanma Sabit Olduğundan Doğru Görülmediği )
HAKSIZ FİİL SORUMLULUĞU ( Maddi Tazminat İstemi Daimi İşgücü Zararına Dair Olduğundan ve Daimi İşgücü Kaybı Bulunmadığı Anlaşıldığından Bu Kalem İstemin Reddinin Doğru Olduğu - Davacının Yaralanması ve Dosya İçeriğine Göre Bedensel Bütünlüğün İhlali Sebebiyle Manevi Tazminata Hükmolunmak Gerektiği )
İŞGÜCÜ KAYBI ( Maddi ve Manevi Tazminat Davası - Maddi Tazminat İstemi Daimi İşgücü Zararına Dair Olduğundan ve Daimi İşgücü Kaybı Bulunmadığı Anlaşıldığından Bu Kalem İstemin Reddinin Doğru Olduğu )"
47Y4.HD15.1.2013E. 2012/18298 K. 2013/246"TRAFİK KAZASINDAN DOĞAN TAZMİNAT (Verilen Kısmen Kabul Kararı Diğer Davalı Tarafından Temyiz Edilmediğinden Bu Karar Temyiz Etmeyen Davalı Yönünden Kesinleştiği - Daha Az Tazminat Miktarlarıyla Yeniden Hüküm Kurulmasının Doğru Olmadığı)
MADDİ VE MANEVİ ZARARIN TAHSİLİ (Trafik Kazasından Doğan - Kısmen Kabul Kararı Diğer Davalı Tarafından Temyiz Edilmediğinden Bu Karar Temyiz Etmeyen Davalı Yönünden Kesinleştiği - Davacı Aleyhine Olacak Şekilde Yeniden Hüküm Kurulamayacağı)
MALULİYET RAPORU (Bozma İlamına Uyulmakla Aldırılan Maluliyet Raporunda Bu Kez Daha Düşük Maluliyet Oranı Belirlenmiş ve Bu Maluliyet Oranına Göre Hesaplanan Tazminat Miktarı Mahkemece Benimsenerek Hüküm Altına Alındığı - Yerel Mahkemece Verilen Kısmen Kabul Kararı Diğer Davalı Tarafından Temyiz Edilmediğinden Bu Karar Temyiz Etmeyen Davalı Yönünden Kesinleştiği)
TAZMİNAT MİKTARI (Trafik Kazasından Doğan Tazminat - Verilen Kısmen Kabul Kararı Diğer Davalı Tarafından Temyiz Edilmediğinden Bu Karar Temyiz Etmeyen Davalı Yönünden Kesinleştiği/Daha Az Tazminat Miktarlarıyla Yeniden Hüküm Kurulmasının Doğru Olmadığı)"
47Y11.HD14.1.2013E. 2012/18587 K. 2013/605"DARPEDİLEN YOLCUNUN ARAÇ SÜRÜCÜSÜ VE MUAVİNE KARŞI AÇTIĞI TAZMİNAT DAVASI ( Yaralanmanın Basit Tıbbi Müdehale ile Giderilebileceği - Tarafların Ekonomik ve Sosyal Durumuna Göre Manevi Tazminat Miktarının Hakkaniyete Uygun Düşmediği )
YARALANMANIN BASİT TIBBİ MÜDAHELE İLE GİDERİLEBİLMESİ ( Manevi Tazminat Mikatının Fazla Olduğu - Olayın Özelliğine ve Olay Sebebiyle Duyulan Elem ve Izdırabın Telafisi Yönünden Hatalı Olduğu/Hakkaniyete Uygun Makul Bir Miktar Tespiti )
MANEVİ TAZMİNAT MİKTARININ FAZLA OLMASI ( Hakimin Özel Durumlar ile Olayın Özelliğini Dikkate Alacağı - Hakkaniyet İlkelerine Uygun Olarak Objektif Karar Vereceği - Davalılar Aleyhine Daha Ilımlı Bir Miktara Karar Verilmesi Gereği )"
47Y17.HD26.12.2012E. 2011/11535 K. 2012/14824"CENAZE GİDERLERİ ( Sadece Defin Giderlerinden İbaret Olmayıp Cenaze Sahibininin Evde Yapacağı İkramlar Gibi Sair Giderleri de Kapsadığı/Makul ve Hakkaniyete Uygun Bir Tazminat Takdir Edilmesi Gerektiği - Destekten Yoksun Kalma Tazminatı )
TRAFİK KAZASINDAN KAYNAKLANAN DESTEKTEN YOKSUN KALMA TAZMİNATI ( Cenaze Giderleri - Sadece Defin Giderlerinden İbaret Olmayıp Cenaze Sahibininin Evde Yapacağı İkramlar Gibi Sair Giderleri de Kapsadığı - Makul ve Hakkaniyete Uygun Bir Tazminat Takdir Edilmesi Gerektiği )
DESTEKTEN YOKSUN KALMA TAZMİNATI ( Cenaze Giderleri - Sadece Defin Giderlerinden İbaret Olmayıp Cenaze Sahibininin Evde Yapacağı İkramlar Gibi Sair Giderleri de Kapsadığı - Makul ve Hakkaniyete Uygun Bir Tazminat Takdir Edilmesi Gerektiği )
VEKALET ÜCRETİ ( Nispi Olarak Belirlenen Ücretin Maktu Ücretin Altında Kalması Durumunda Maktu Olarak Belirlenmesi Gerektiği )
MANEVİ TAZMİNAT DAVASI ( Sigorta Şirketi Hakkında Poliçe Kapsamı İle Sorumlu Olmak Üzere Dava Açıldığı - Manevi Tazminat Talep Edilmediğinden Taleplerin Reddedilerek Davalı Lehine Nisbi Vekalet Ücretine Hükmedilmesinin Hatalı Oluşu )
DAVANIN TÜMÜYLE REDDİ ( Manevi Tazminat Davasında Sigorta Şirketinin Poliçe Kapsamında Sorumluluğu Bulunmadığı Gerekçesiyle - Davalı Yararına Maktu Vekalet Ücretine Hükmedilmesi Gerektiği )"
47Y4.HD20.12.2012E. 2012/14537 K. 2012/19764"YARALANMA NEDENİYLE UĞRANILAN ZARAR ( Ceza Mahkemesinde Yapılan Yargılama Neticesinde Davalı Hakkında Hafif Tahrik Hükümlerinin Uygulandığı ve Tahrik Bulunduğuna İlişkin Maddi Olgunun Hukuk Hakimi Yönünden Bağlayıcı Olduğu )
HAKSIZ EYLEM SONUCU YARALANMA NEDENİYLE UĞRANILAN MADDİ VE MANEVİ ZARAR ( Ceza Mahkemesince Belirlenen Tahrike İlişkin İndirim Oranının Davalının Sorumlu Tutulacağı Maddi Tazminata Yansıtılarak Hüküm Tesis Edileceği )
CEZA MAHKEMESİNCE BELİRLENEN TAHRİKE İLİŞKİN İNDİRİM ORANI ( Haksız Eylem Sonucu Yaralama Nedeniyle Uğranılan Zararda İndirim Oranının Davalının Sorumlu Tutulacağı Maddi Tazminata Yansıtılarak Hüküm Tesis Edileceği - Tahrik Bulunduğuna İlişkin Maddi Olgunun Hukuk Hakimi Yönünden Bağlayıcı Olduğu )
MADDİ TAZMİNAT ( Yaralama Nedeniyle - Tahrik Bulunduğuna İlişkin Ceza Mahkemesindeki Maddi Olgunun Hukuk Hakimi Yönünden Bağlayıcı Olduğu )"
47Y4.HD19.12.2012E. 2012/16955 K. 2012/19612"TRAFİK KAZASINDAN KAYNAKLANAN ÖLÜM ( Maddi ve Manevi Tazminat - Yargıç Bu Konuda Takdir Hakkını Kullanırken Ona Etkili Olan Nedenleri de Karar Yerinde Nesnel Ölçülere Göre Uygun Bir Biçimde Göstermesi Gerektiği )
MANEVİ TAZMİNAT ( Trafik Kazasından Kaynaklanan Ölüm Nedeniyle - Takdir Edilecek Tutar Var Olan Durumda Elde Edilmek İstenilen Doyum Duygusunun Etkisine Ulaşmak İçin Gerekli Olan Kadar Olması Gerektiği )
TAZMİNATIN SINIRI ( Onun Amacına Göre Belirlenmesi Gerektiği/Takdir Edilecek Tutar Var Olan Durumda Elde Edilmek İstenilen Doyum Duygusunun Etkisine Ulaşmak İçin Gerekli Olan Kadar Olması Gerektiği - Trafik Kazasından Kaynaklanan Ölüm Nedeniyle Tazminat )"
47Y4.HD18.12.2012E. 2012/16294 K. 2012/19551"TRAFİK KAZASINDAN DOĞAN MADDİ VE MANEVİ TAZMİNAT DAVASI ( Davacının Hüküm Altına Alınacak Zarar Tarihine Olay Tarihinden Yasal Faiz Yürütülmesi Talebi - Dava Tarihinden İtibaren Yasal Faiz Yürütülmesinin Hatalı Olduğunun Kabulü )
YASAL FAİZ YÜRÜTÜLMESİ ( Davacının Ek Dava Dilekçesindeki Talebinde Olay Tarihinin Esas Alınacağı - Dava Tarihinden İtibaren Yasal Faiz Yürütülmüş Olmasının Hatalı Olduğunun Kabulü/Vekalet Ücreti Yönünden de Eksik Karar Verildiği )
NİSBİ VEKALET ÜCRETİ ( Davalı Taraf Yararına Islah Tutarı Üzerinden Karar Gündeki Tarife Uğarınca Nisbi Vekalet Ücretine Karar Verilmesi Gerektiği - Trafik Kazasından Kaynaklanan Maddi ve Manevi Tazminat Davası/Vekalet Ücreti )"
47Y21.HD18.12.2012E. 2012/12183 K. 2012/23875"MANEVİ TAZMİNAT (Adalete Uygun Olması Zarara Uğrayanda Manevi Huzuru Doğurmayı Gerçekleştirecek Nitelikte Olması Gereği - Bir Ceza Olmadığı Mamelek Hukukuna Dair Bir Zararın Karşılanmasını Amaçlamadığı Takdir Edilecek Miktarın Ulaşılmak İstenen Tatmin Duygusuna Ulaşmak İçin Gerekli Olan Karar Olması Gereği)
MADDİ TAZMİNAT (Sigortalının Ücretinin Saptanması Gereği/Gerçek Ücretin İşçinin Kıdemi Yaptığı İşin Özelliği ve Niteliğine Göre İşçiye Ödenmesi Gereken Miktar Olduğu - Gerçek Ücretin İşçinin İşyeri Kayıtları Ücret Bordroları Araştırılarak Tespiti Gereği)
HAMALIN GERÇEK ÜCRETİ (Maddi Tazminat Hesaplanırken Gerçek Ücretin Tespiti Gereği - Hamalın Ücretinin Emsal Ücret Araştırılarak Belirlenmesi Gereği)"
47Y3.HD17.12.2012E. 2012/20726 K. 2012/25936"HAKSIZ FİİL NEDENİYLE MADDİ VE MANEVİ TAZMİNAT DAVASI ( Manevi Tazminatın Ceza Mahiyeti Olmadığı/Mamelek Hukukundan Ayrı Olduğu - Manevi Tazminat Tutarının Her Olaya Göre Ayrı ve Objektif Olarak Değerlendirileceği )
MANEVİ TAZMİNATIN YÜKSEK BELİRLENMEMESİ GEREĞİ ( Ceza Dosyasından Davacın da Hakaret ve Saldırısı Bulunduğunun Tespit Edildiği - Yaralanma Nedeniyle Davacının 3 Ay İçinde İyileşme İmkanı Bulunduğu/Haksız Tahrikin Tazminatta Gözetileceği )
CEZA DOSYASININ İNCELENMESİ ( Silahlı Saldırı Nedeniyle Yaralanan Davacının Tazminat İsteyebileceği - Ancak Olayda Haksız Tahrik Hükümleri de Uygulandığından Davacı Yararına Belirlenen Manevi Tazinat Miktarının Yüksek Olduğunun Kabulü )
YARALAMA OLAYINDA DAVACININ DA HAKARET SALDIRI VE HAKSIZ TAHRİKLERİ BULUNDUĞU ( Mağdur Durumundaki Davacı Hakkında Haksız Tahrik Hükümleri Uygulandığı - Davalı Yararına Tahrik İndirimi Yapıldığından Manevi Tazminatın Yüksek Olduğu )
AĞIR CEZA MAHKEMESİ KARARININ GÖZETİLMESİ ( Manevi Tazminat Tutarının Belirlenmesinde Yaralanmanın Derecesi ve Olayın Meydana Geliş Biçiminin Hakim Tarafından Objektif Kriterler Gözetilerek Değerlendirileceği - Maddi ve Manevi Tazminat )"
47Y21.HD10.12.2012E. 2012/4111 K. 2012/22566"İŞ KAZASINA DAYALI TAZMİNAT DAVASI ( Geçici İş Görmezlik Devresinde Sigortalının Çalışmaması Nedeniyle Yoksun Kalınan Gelirin de İş Kazası Sonucu Oluşan Zararın Kapsamında Olduğu - Tedavinin Devam Ettiği Çalışılmayan Dönem İçin Davacının %100 İş Gücü Kaybına Uğradığı Kabul Edilerek SGK Tarafından Yapılan Ödemenin Hesaplanan Tazminattan Düşülmesi Gereği )
GEÇİCİ İŞ GÖRMEZLİK DEVRESİNDE SİGORTALININ ÇALIŞMAMASI NEDENİYLE YOKSUN KALINAN GELİR ( İş Kazası Sonucu Oluşan Maddi Zararın Kapsamında Olduğu - Raporlu Olunan Dönemde Yoksun Kalınan Ücret Kadar Bir Zararın Oluşacağı SGK Tarafından Raporlu Dönemde Yaptığı Geçici İş Görmezlik Ödeneğinin Hesaplanan Tazminattan Düşülmesi Gereği )
İŞ KAZASI SONUCU OLUŞAN İŞ GÖRMEZLİK NEDENİYLE MANEVİ TAZMİNAT ( Zenginleşme Aracı Olmadığı Zarar Görende Manevi Huzuru Doğurmayı Gerçekleştirme Fonksiyonu Bulunduğu - Ceza Olmadığı Mamelek Hukukuna İlişkin Zararın Karşılanmasını Amaçlamadığı )"
47Y4.HD6.12.2012E. 2012/15241 K. 2012/18698"KİŞİLİK HAKLARINA SALDIRI NEDENİYLE MANEVİ TAZMİNAT ( Davacı Hakkında Yapılan İdari Tahkikat Sırasında Davalının Beyanlarının Hakaret ve İftira Niteliğinde Bulunduğu İddiası - İşin Esasına Girileceği/Kamu Görevlisine Dava Açılamayacağı Gerekçesiyle Husumet Nedeniyle Reddedilemeyeceği )
MANEVİ TAZMİNAT DAVASI ( Davacı Hakkında Yapılan İdari Tahkikat Sırasında Davalının Dinlendiği/Davalının Beyanlarının Hakaret ve İftira Niteliğinde Olduğu İddiası - Kişilik Haklarına Saldırı Oluşturmasından Dolayı Tazminat Talep Edildiği/İşin Esasının İnceleneceği )
İDARİ TAHKİKAT SIRASINDA HAKARET VE İFTİRA NİTELİĞİNDEKİ BEYANDA BULUNULDUĞU İDDİASI ( Davacının Üniversite Bölüm Başkanı Olduğu ve Davalının Beyanı Nedeniyle Manevi Tazminat İstemi - Kamu Görevlisine Dava Açılamayacağı Gerekçesiyle Husumet Nedeniyle Reddedilemeyeceği )
HUSUMET ( Davacı Hakkında Yapılan İdari Tahkikat Sırasında Davalının Beyanlarının Hakaret ve İftira Niteliğinde Bulunduğu İddiasıyla Manevi Tazminat İstemi - İşin Esasına Girileceği/Kamu Görevlisine Dava Açılamayacağı Gerekçesiyle Husumet Nedeniyle Reddedilemeyeceği )"
47YHGK5.12.2012E. 2012/13-391 K. 2012/1078"MADDİ VE MANEVİ TAZMİNAT DAVASI ( Davacının Henüz İmzalamadığı ve İleride İmzalacağını Varsaydığı Sözleşmeye Dayanılarak Talep Edilemeyeceği )
SÖZLEŞMENİN İMZALANAMAMASI ( Maddi ve Manevi Tazminat Davası - Davacının İleride İmzalacağını Varsaydığı Sözleşmeye Dayanılarak Talep Edilemeyeceği )
İLERİDE İMZALANACAĞI VARSAYILAN SÖZLEŞMEYE DAYANMA ( Kar Kaybı Tazminatı Talep Edilemeyeceği )
KAR KAYBI ( Davacının Henüz İmzalamadığı ve İleride İmzalacağını Varsaydığı Sözleşmeye Dayanılarak Tazminat Talep Edilemeyeceği )
TEMERRÜT ( Dava Tarihinden Önce Davalının Düşürüldüğünün İspatlanamadığı - Davanın Açılması İle Düştüğünün Kabul Edileceği )
FAİZ ( Davanın Açılması İle Temerrüde Düşürüldüğü - Dava Tarihinden İtibaren Hükmedileceği )"
47Y4.HD3.12.2012E. 2012/11633 K. 2012/18356"ÖLÜMLÜ TRAFİK KAZASI ( Nedeniyle Maddi ve Manevi Tazminat Davası – Ölüm İle Davacıların Tazminat Alacaklarının Muaccel Hale Geldiği/İhtiyati Haciz Talebin Kabulü Gereği )
İHTİYATİ TEDBİR TALEBİ ( Ölümlü Trafik Kazası Nedeniyle Maddi ve Manevi Tazminat Davası – İhtiyati Tedbir Talebi Reddedilse de İhtiyati Haciz Talebinin Kabulü Gereği )
İHTİYATİ HACİZ TALEBİ (Ölümlü Trafik Kazası Nedeniyle Maddi ve Manevi Tazminat Davası – İhtiyati Tedbir Talebi Reddedilse de İhtiyati Haciz Talebinin Kabul Edileceği )
KISMİ DAVA (Ölümlü Trafik Kazası Nedeniyle Maddi ve Manevi Tazminat Davası –Davacının Fazlaya İlişkin Haklarını Saklı Tutarak Kısmi Dava Açtığı/ İhtiyati Tedbir Talebi Reddedilse de İhtiyati Haciz Kararı Verileceği )"
47Y3.HD3.12.2012E. 2012/20731 K. 2012/24805"TAZMİNAT İSTEMİ ( Davacının Davaya Konu Olan Elektrik Çarpması Sonucu Yaralanması Nedeni İle Acı Elem ve Üzüntü Çektiği ve Günlük Hayatının Değiştiği Tatmin Duygusu İle Çekilen Elem ve Izdırabın Giderilmesi Gerektiği )
ELEKTRİK ÇARPMASI SONUCU YARALANMA ( Tazminat İstemi - Acı Elem ve Üzüntü Çektiği ve Günlük Hayatının Değiştiği Tatmin Duygusu İle Çekilen Elem ve Izdırabın Giderilmesi Gerektiği/Uygun Bir Miktar Manevi Tazminat Ödenmesine Karar Verileceği )
MANEVİ TAZMİNAT ( Davacının Davaya Konu Olan Elektrik Çarpması Sonucu Yaralanması Nedeni İle Acı Elem ve Üzüntü Çektiği ve Günlük Hayatının Değiştiği Tatmin Duygusu İle Çekilen Elem ve Izdırabın Giderilmesi Gerektiği )
YARALANMA NEDENİYLE TAZMİNAT İSTEMİ ( Davacının Davaya Konu Olan Elektrik Çarpması Sonucu Yaralanması Nedeni İle Acı Elem ve Üzüntü Çektiği - Uygun Bir Miktar Manevi Tazminat Ödenmesine Karar Verileceği )"
47Y4.HD29.11.2012E. 2012/363 K. 2012/18198"KESİN HÜKÜM ( Tarafları Konusu ve Hukuki Sebebi Aynı Olan Davanın Önceden Kesin Hükme Bağlanmamış Olması Dava Şartlarından Olduğu - Manevi Tazminat )
MANEVİ TAZMİNAT ( İdari Yargıda Açılan Atama Tasarrufunun İptaline İlişkin Dava Dosyasına Davalının İbraz Ettiği Dilekçe İle Aynı Dava Dosyasına İbraz Edilen Dilekçe İçeriği Aynı Olsa Bile Dilekçeler Farklı Tarihli Olup Ayrı Ayrı Davacının Kişilik Haklarına Saldırı Oluşturması Nedeniyle Farklı Sonuçlar Doğuracağı )
DAVA ŞARTI ( Manevi Tazminat - Tarafları Konusu ve Hukuki Sebebi Aynı Olan Davanın Önceden Kesin Hükme Bağlanmamış Olmasının Dava Şartlarından Olduğu )
KİŞİLİK HAKLARINA SALDIRI ( Atama Tasarrufunun İptaline İlişkin Dava Dosyasına Davalının İbraz Ettiği Dilekçe İle Aynı Dava Dosyasına İbraz Edilen Dilekçe İçeriği Aynı Olsa Bile Dilekçeler Farklı Tarihli Olup Ayrı Ayrı Davacının Kişilik Haklarına Saldırı Oluşturması )"
47YHGK28.11.2012E. 2012/4-379 K. 2012/912"MANEVİ TAZMİNAT ( Üniversite Tıp Fakültesi Akademik Kurul Üyeleri Olan Davalıların Görevleri Sırasında Çalışma Düzenine İlişkin Olarak Verdikleri Kararlar Nedeni İle - Davanın İdare Aleyhine Açılıp Husumetin İdareye Yöneltilmesi Gerektiği )
KAMU GÖREVLİSİ ALEYHİNE AÇILAN MANEVİ TAZMİNAT DAVASI ( Görevi Dışında Kalan Kişisel Kusuruna Dayanılmadığına Dikkatsizlik ve Tedbirsizliğe Dayalı da Olsa Eylemin Görev Sırasında ve Görevle İlgili Olmasına ve Hizmet Kusuru Niteliğinde Bulunmasına Göre Husumetin İdareye Düştüğü )
İDAREYE KARŞI MANEVİ TAZMİNAT DAVASI AÇILACAĞI ( Üniversite Tıp Fakültesi Akademik Kurul Üyeleri Olan Davalıların Görevleri Sırasında Çalışma Düzenine İlişkin Olarak Verdikleri Kararlar Nedeni İle - Kamu Görevlilerine Husumet Yöneltilemeyeceği )
TIP FAKÜLTESİ AKADEMİK KURUL ÜYELERİ OLAN DAVALILARA KARŞI AÇILAN TAZMİNAT DAVASI ( Görevi Dışında Kalan Kişisel Kusuruna Dayanılmadığına Dikkatsizlik ve Tedbirsizliğe Dayalı da Olsa Eylemin Görev Sırasında ve Görevle İlgili Olmasına ve Hizmet Kusuru Niteliğinde Bulunmasına Göre Husumetin İdareye Düştüğü )
HUSUMETİN İDAREYE YÖNELTİCEĞİ ( Üniversite Tıp Fakültesi Akademik Kurul Üyeleri Olan Davalıların Görevleri Sırasında Çalışma Düzenine İlişkin Olarak Verdikleri Kararlar Nedeni İle Kamu Görevlisine Karşı Açılan Manevi Tazminat Davası - Davanın Husumet Yokluğu Nedeniyle Reddine Karar Verileceği )"
47Y4.HD28.11.2012E. 2012/14538 K. 2012/18061"TRAFİK KAZASI NEDENİYLE YARALANMADAN DOLAYI TAZMİNAT ( Davalı Karayolları Genel Müdürlüğünün Kamu Tüzel Kişisi Olduğu ve Eylem ve İşlemlerinin de Kamusal Nitelikte Olup Kamu Hizmeti Kavramı Çerçevesinde Olduğu - İdari Yargı Yerinde Görülmesi Gerektiği )
TAZMİNAT DAVASI ( Trafik Kazası Nedeniyle Yaralanmadan Dolayı/Davalı Karayolları Genel Müdürlüğünün Kamu Tüzel Kişisi Olduğu ve Eylem ve İşlemlerinin de Kamusal Nitelikte Olup Kamu Hizmeti Kavramı Çerçevesinde Olduğu - Görevsizlik Nedeni İle Dava Dilekçesinin Reddine Karar Verileceği )
KARAYOLLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ALEYHİNE AÇILAN TAZMİNAT DAVASI ( Trafik Kazası Nedeniyle Yaralanmadan Dolayı Maddi ve Manevi Zararın Ödetilmesi İstemi/Karayolları Genel Müdürlüğünün Kamu Tüzel Kişisi Olduğu - Tam Yargı Davası Olarak İdari Yargıda Görüleceği )"
47Y4.HD22.11.2012E. 2012/16204 K. 2012/17679"TRAFİK KAZASI SONUCU DESTEĞİN ÖLÜMÜ NEDENİYLE MADDİ VE MANEVİ TAZMİNAT DAVASI ( Desteğin Vefatından Önce İki Gün Hastanede Yattığı/Davacıların Tedavi Giderlerine İlişkin Taleplerinin Bulunduğu/Yerel Mahkemece Gözetilmesi Gerektiği )
TEDAVİ GİDERLERİNİN TALEP EDİLMESİ ( Yerel Mahkemece Tedavi Giderlerinin Belgelenemediği Gerekçesiyle İstemin Reddinin Hatalı Olduğu - Trafik Kazası Sonucu Desteğin Ölümü Nedeniyle Maddi ve Manevi Tazminat Davası/Tedavi Giderleri )
TEDAVİ GİDERLERİNE İLİŞKİN TÜM DELİLLERİN TOPLANMASI GEREĞİ ( Maddi Tazminatın Bir Bölümünü Teşkil Eden Desteğin Tedavi Giderleri Hakkında Mahkemece Belirlenmesi Gerektiği - Manevi Tazminat Miktarının İse Az Olduğu/Maddi ve Manevi Tazminat )"
47Y4.HD22.11.2012E. 2012/13929 K. 2012/17683"HAKSIZ EYLEME DAYALI MADDİ VE MANEVİ TAZMİNAT ( Yaralanmanın Niteliği ve Buna Bağlı Sonuçları İle Aile İlişkisi Göz Önünde Tutulduğunda Yaralanın Ablası ve Annesi Olan Davacıların Kişilik Değerlerinde Eksilme Duygusunu Yaşadıkları - Uygun Bir Manevi Tazminata Hükmedilmesi Gerektiği )
KİŞİLİK DEĞERLERİNDE EKSİLME DUYGUSUNUN YAŞANMASI ( Haksız Eyleme Dayalı Tazminat - Yaralanmanın Niteliği ve Buna Bağlı Sonuçları İle Aile İlişkisi Göz Önünde Tutulduğunda Yaralanın Ablası ve Annesi Olan Davacıların Bir İspat Yükümlülüğü Altında Olmadıkları )
İSPAT YÜKÜ ( Yaralanmanın Niteliği ve Buna Bağlı Sonuçları İle Aile İlişkisi Göz Önünde Tutulduğunda Yaralanın Ablası ve Annesi Olan Davacıların Kişilik Değerlerinde Eksilme Duygusunu Yaşadıkları/Davacıların Bir İspat Yükümlülüğü Altında Olmadıkları - Haksız Eyleme Dayalı Tazminat )
MADDİ TAZMİNAT ( Haksız Eyleme Dayalı - Davacı Lehine Hükmedilecek Olan Maddi Tazminatın Toplam Zarar Üzerinden Sadece Davacının Kusuru Oranında İndirim Yapılarak Belirlenmesi Gerektiği )"
47Y11.HD22.11.2012E. 2011/11830 K. 2012/18886"SİGORTA ŞİRKETİNDEN MANEVİ TAZMİNAT İSTEMİ ( Kaza Geçiren Oğlu İçin Sigorta Teminatı Kapsamında Davalıdan Hava Ambulansı İstendiği ve Davalının Hizmet Vermediği İddiası/Oğlunun Vefat Ettiği - Davacı Talebinin Teminat Kapsamında Olup Olmadığının Tespiti Gerektiği )
MANEVİ TAZMİNAT ( Sigorta Şirketinin Hizmet Vermemesi İle Oğlunun Ölümü Sebebiyle - Davalı Sigorta Şirketinin Taraflar Arasında İmzalanan Sigorta Sözleşmesine Aykırı Davranıp Davranmadığı Davacı Talebinin Teminat Kapsamında Olup Olmadığının Tespiti Gerektiği )
SİGORTA TEMİNATI KAPSAMINDA KALDIĞI İDDİASI İLE HAVA AMBULANSI TALEBİ ( Sigorta Şirketi Hizmet Vermediğinden Kaza Geçiren Oğlunun Ölmesi Sebebiyle Manevi Tazminat Talebi - Sigorta Teminatı Kapsamında Olup Olmadığının Tespiti İçin Bilirkişi Heyetinden Rapor Alınacağı )
SİGORTA TEMİNATI ( Davalı Sigorta Şirketinin Taraflar Arasında İmzalanan Sigorta Sözleşmesine Aykırı Davranıp Davranmadığı Davacı Talebinin Teminat Kapsamında Olup Olmadığının Tespiti İçin Konusunda İhtisas Sahibi Bir Doktor ve Sigorta Uzmanının da Bulunduğu 3 Kişilik Bilirkişi Heyetinden Rapor Alınacağı )
BİLİRKİŞİ RAPORU ( Sigorta Şirketinden Manevi Tazminat İstemi - Davalı Sigorta Şirketinin Sigorta Sözleşmesine Aykırı Davranıp Davranmadığı Davacı Talebinin Teminat Kapsamında Olup Olmadığının Tespiti İçin Bir Doktor ve Sigorta Uzmanının da Bulunduğu 3 Kişilik Bilirkişi Heyetinden Rapor Alınması Gerektiği )"
47YHGK21.11.2012E. 2012/21-737 K. 2012/824"BEDENSEL BÜTÜNLÜĞÜN ZEDELENMESİ NEDENİYLE MANEVİ TAZMİNAT DAVASI ( Zararlandırıcı Sigorta Olayı Sonucu Zarara Uğrayan Sigortalının Manevi Zararlarının Giderilmesi İstemi - Tazminat Miktarından Tarafların Kusur Durumunun Gözetileceği )
MANEVİ TAZMİNAT MİKTARININ FAZLA OLMASI ( Hak ve Adalet Ölçülerinin Objektif Olarak Gözetileceği - Manevi Tazminatın Cezai Bir Mahiyeti Bulunmadığı/Mamelek Hukukunu İlgilendirmedeği - Her Olayın Özelliğinin Mahkemece Gözetilmesi Gereği )
ZARARLANDIRICI SİGORTA OLAYININ ÖZELLİĞİNİN GÖZETİLMESİ ( Davacının %50 Gibi Bir Oranda Kusuru Bulunduğu/Herhangi Bir Maluliyetinin Bulunmadığı/Çalışabilir Durumda Bulunduğu - Mahkemece Belirlenen Manevi Tazminatın Fazla Olduğunun Kabulü )
KUSUR DURUMUNUN GÖZETİLMESİ ( İş Kazası Sonucunda Davacıda Herhangi Bir Maluliyetin Oluşmadığının ve Olayın Meydana Gelmesinde Davacının Da %50 Gibi Bir Oranda Kusurunun Bulunduğunun Manevi Tazminatın Miktarında Gözetilmesi Gerektiği )
MANEVİ TAZMİNATIN HAK VE NESAFETE GÖRE TAKDİR EDİLMESİ ( Olayın Meydana Geldiği Tarihteki Paranın Alım Gücünün Gözetileceği - Her Olayın Özelliğinin Mahkemece Ayrı Olarak Değerlendirileceği/Objektif Ölçülerin Gözetilmesi Gereği )"
47Y21.HD20.11.2012E. 2012/13846 K. 2012/20516"İŞ KAZASI SONUCU MALULİYETTEN DOĞAN MANEVİ TAZMİNAT (Bedensel Bütünlüğün Bozulması Halinde Olayın Özellikleri Gözetilerek Zarar Görene Adalete Uygun Bir Miktar Tazminatın Hükmedilmesi Gereği - Bedensel Bütünlüğün Fiziksel Bütünlük Yanında Ruhsal Bütünlük ve Sağlığı da Kapsadığı)
BAKIMA MUHTAÇ ŞEKİLDE SÜREKLİ İŞGÖRMEZLİĞE UĞRAYAN DAVACININ BAKICI GİDERİ (Davacının Bakiye Ömrünün Tamamında Bakıcı Çalıştırmayıp Aile Yardımı Alacağının Kabulü Gereği - Sürekli İşgörmezliğe Uğrayan Bakiye Ömrünün Tamamı İçin Bakıcı Gideri Hesaplanmasının Hatalı Olduğu Aile Yardımı Alacağı Gözetilerek Uygun Miktarda İndirim Yapılması Gereği)
TAMİNATTAN TAKDİRİ İNDİRİM YAPILMASI (Manevi Tazminat Takdir Edilirken Tarafların Ekonomik Durumu Paranın Alım Gücü Kusur İşgörmezlik Oranı Gibi Durumlar Dikkate Alınarak Takdiri Gereği - Sürkeli İşgörmezliğe Uğrayan Davacının Bakiye Ömrünün Tamamında Bakıcı Yardımı Yanında Ailesinden de Yardım Alacağı Gözetilerek Bakıcı Giderinden İndirim Yapılması Gereği)"
47Y4.HD19.11.2012E. 2011/13651 K. 2012/17270"DİLEKÇE İÇERİĞİNDEKİ BEYANLARDA KİŞİLİK HAKLARININ İHLAL EDİLMESİ ( Davalının Öğretim Görevlisi Davacının Aynı Üniversitede Dekan Olduğu - Manevi Tazminat Miktarı İle Var Olan Durumda Elde Edilmek İstenilen Doyum Duygusunun Etkisine Ulaşılacağı )
MANEVİ TAZMİNAT MİKTARININ BELİRLENMESİ ( Dilekçedeki Beyanlar İle Kişilik Haklarının İhlal Edildiği İddiası/Davalının Öğretim Görevlisi Davacının Aynı Üniversitede Dekan Olduğu - Manevi Tazminat Miktarı İle Var Olan Durumda Elde Edilmek İstenilen Doyum Duygusunun Etkisine Ulaşılacağı )
DEKANIN ÖĞRETİM GÖREVLİSİNE KARŞI AÇTIĞI MANEVİ TAZMİNAT DAVASI ( Öğretim Görevlisinin Dilekçedeki Beyanlar İle Kişilik Haklarını İhlal Ettiği İddiası - Manevi Tazminat Miktarı İle Var Olan Durumda Elde Edilmek İstenilen Doyum Duygusunun Etkisine Ulaşılacağı )"
47YHGK14.11.2012E. 2012/4-510 K. 2012/786"TRAFİK KAZASINDAN KAYNAKLANAN TAZMİNAT DAVASI ( Davalının 240 Promil Alkollü Olarak Davacılar Murisine Çarparak Ölümüne Neden Olduğu - Davacılar Yararına Takdir Edilen Manevi Tazminat Miktarının Yüksek Olduğunun Kabul Edileceği )
DESTEKTEN YOKSUN KALMA TAZMİNATI ( Davalının 240 Promil Alkollü Olarak Davacılar Murisine Çarparak Ölümüne Neden Olduğu - Davacılar Yararına Takdir Edilen Manevi Tazminat Miktarının Yüksek Olduğunun Gözetileceği )
MANEVİ TAZMİNAT ( Davalının 240 Promil Alkollü Olarak Davacılar Murisine Çarparak Ölümüne Neden Olduğu - Davacılar Yararına Takdir Edilen Manevi Tazminat Miktarının Yüksek Olduğunun Gözetileceği )
PROMİL SINIRINI AŞARAK ARAÇ KULLANMAK ( Davalının 240 Promil Alkollü Olarak Davacılar Murisine Çarparak Ölümüne Neden Olduğu - Davacılar Yararına Takdir Edilen Manevi Tazminat Miktarının Yüksek Olduğunun Kabul Edileceği )"
47Y21.HD2.11.2012E. 2012/18971 K. 2012/18389"İŞ KAZASI SONUCU ÖLÜM NEDENİYLE MADDİ VE MANEVİ TAZMİNAT ( Mahkemece Belirlenen Manevi Tazminatın Fazla Olduğu - Ayrıca Maddi Tazminat Talebinin Reddi Nedeniyle Davalı Yararına Avukatlık Ücretine Hükmedilmemesi Gerektiği/İş Kazası )
MANEVİ TAZMİNATIN FAZLA BELİRLENMESİ ( Tarafların Sosyal ve Ekonomik Durumu ve Tarafların Kusur Oranları ile Zarar Görenin Müterafik Kusurunun Varlığı Dikkate Alındığında Hükmedilen Miktarın Fazla Olduğu - Maddi ve Manevi Tazminat )
ZARAR GÖRENİN MÜTERAFİK KUSURU ( Tazminatın Belirlenmesinde Dikkate Alınacağı - İndirim Sebebi Olduğu )"
47Y15.HD30.10.2012E. 2012/6160 K. 2012/6671"MANEVİ TAZMİNAT DAVASI ( Sözleşmeye Aykırılık Sebebiyle - Davacının Yaşı Mali Sosyal Durumu Olayın Oluş Şekli Yaralanmanın Mahiyeti İş Göremezlik Süresi Davalının Kusur Oranı Gibi Özel Haller Dikkate Alınarak Hak ve Nesafete Uygun Miktarda Manevi Tazminata Karar Verilmesi Gerektiği )
SÖZLEŞMEYE AYKIRILIK ( Manevi Tazminat Davası - Davacının Yaşı Mali Sosyal Durumu Olayın Oluş Şekli Yaralanmanın Mahiyeti İş Göremezlik Süresi Davalının Kusur Oranı Gibi Özel Haller Dikkate Alınarak Hak ve Nesafete Uygun Miktarda Manevi Tazminata Karar Verilmesi Gerektiği )
KUSUR ( Sözleşmeye Aykırılık Sebebiyle Manevi Tazminat Davası - Davacının Yaşı Mali Sosyal Durumu Olayın Oluş Şekli Yaralanmanın Mahiyeti İş Göremezlik Süresi Davalının Kusur Oranı Gibi Özel Haller Dikkate Alınarak Hak ve Nesafete Uygun Miktarda Manevi Tazminata Karar Verilmesi Gerektiği )"
47Y4.HD18.10.2012E. 2011/12718 K. 2012/15377"MADDİ VE MANEVİ TAZMİNAT DAVASI ( Haksız Fiilden Kaynaklanan - Davalıların Eyleminin Ağır Tahrik Altında İşlenmiş Bulunması Olay Tarihi Tarafların Ekonomik ve Sosyal Durumları Gözetildiğinde Davacı Yararına Takdir Edilen Manevi Tazminat Tutarının Fazla Olduğu )
KASTEN ADAM ÖLDÜRMEYE TAM TEŞEBBÜS ( Maddi ve Manevi Tazminat Davası - Davalıların Eyleminin Ağır Tahrik Altında İşlenmiş Bulunması Olay Tarihi Tarafların Ekonomik ve Sosyal Durumları Gözetildiğinde Davacı Yararına Takdir Edilen Manevi Tazminat Tutarının Fazla Olduğu )
CEZA MAHKEMESİNCE BELİRLENEN MADDİ OLGULAR ( Hukuk Yargıcı Yönünden de Bağlayıcı Olduğundan Davalıların Eylemini Ağır Tahrik Altında İşlendiğinin Kabulü Gerektiği - Haksız Fiilden Kaynaklanan Maddi ve Manevi Tazminat İstemi )
AĞIR TAHRİK ( Ceza Mahkemesince Belirlenen Maddi Olgu Hukuk Yargıcı Yönünden de Bağlayıcı Olduğundan Davalıların Eylemini Ağır Tahrik Altında İşlendiğinin Kabulü Gerektiği - Haksız Fiilden Kaynaklanan Maddi ve Manevi Tazminat İstemi )"
47Y4.HD17.10.2012E. 2011/15505 K. 2012/15365"TRAFİK KAZASINA DAYALI MADDİ VE MANEVİ TAZMİNAT DAVASI ( Bakıcı Gideri ve Manevi Tazminat Talebi - Maluliyet Zararına Yönelik İstem Bulunmadığı/Maluliyet Zararına Yönelik Hesaplama Yapılarak Belirlenen Miktarın Hüküm Alınamayacağı )
MALULİYET ZARARINA YÖNELİK TAZMİNAT İSTEMİ ( Davacının Maluliyet Zararına Yönelik İstemi Bulunmadığı - Maluliyet Zararına Yönelik Hesaplama Yapılarak Belirlenen Miktarın Hüküm Alınamayacağı )
YARALANAN KİŞİNİN BAKICI GİDERİNİ TALEP ETMESİ ( Trafik Kazasına Dayalı Tazminat Davası - Davacının Yaralandığı/Bakıcı Giderinin Ödetilmesini İsteyebileceği )
BAKICI GİDERİNİN HESAPLANMASI ( Trafik Kazasına Dayalı Tazminat Davası - Net Asgari Ücretin Yarısı Esas Alınarak Hesaplanması Gerektiği/Brüt Asgari Ücret Üzerinden Yapılan Hesaplamanın Hukuka Aykırı Olduğu )
MANEVİ TAZMİNAT HESAPLANMASINDA DİKKAT EDİLECEK UNSURLAR ( Manevi Zararın Adalete Uygun Olması Gerektiği - Tazminatın Zarara Uğrayanda Manevi Huzur Doğuracak İşlevi Olması Gerektiği )
MANEVİ TAZMİNATIN İŞLEVİ ( Ceza Olmadığı - Malvarlığı Hukukuna İlişkin Zararın Karşılanmasını Amaç Edinmediği/Takdir Edilecek Tutarın Elde Edilmek İstenen Doyum Duygusunun Etkisine Ulaşmak İçin Gerekli Olan Kadar Olacağı )
MANEVİ TAZMİNAT MİKTARININ NESNEL ÖLÇÜLERE UYGUN BİÇİMDE GÖSTERİLMESİ ( Takdir Hakkı Kullanılırken Etkili Olan Nedenlerin Karar Yerinde Nesnel Ölçülere Uygun Bir Biçimde Göstermesi Gerektiği - Trafik Kazasına Dayalı Tazminat Davası )
TAZMİNAT TUTARININ FAZLA OLMASI ( Trafik Kazasına Dayalı Tazminat Davası - Kazanın Oluş Biçimi Davalının Kusur Durumu Kaza Tarihi Gözetildiğinde Belirlenen Manevi Tazminatın Fazla Olduğu/Daha Alt Düzeyde Manevi Tazminata Karar Verilmesi Gerektiği )
TAZMİNATIN DENKLEŞTİRİLMESİ İLKESİ ( Maddi Manevi Tazminat Davası - Sigorta Ödemesinin Yapıldığı Tarih İle Zarar Hesabının Yapıldığı Tarih Arasında İşleyen Yasal Faizin Hesaplanacağı/Güncellenmiş Halinin Tazminat Miktarından Mahsup Edileceği )
SİGORTA ŞİRKETİNİN YAPTIĞI ÖDEMENİN GÜNCELLENMESİ ( Trafik Kazasına Dayalı Tazminat Davası - Sigorta Şirketi Tarafından Yapılan Ödemenin Hükme Esas Alınan Bilirkişi Raporunda Güncellenmeden Tazminat Miktarından Mahsup Edilemeyeceği )"
47Y21.HD15.10.2012E. 2011/3587 K. 2012/17352"MADDİ VE MANEVİ TAZMİNAT ( İş Kazası Sonucu - Aynı Olay Nedeniyle Düzenlenen Kusur Raporları Arasındaki Çelişki Giderilmeden Karar Verilmesinin İsabetli Olmadığı )
İŞ KAZASI ( Zararlandırıcı Olaya Neden Oldukları İleri Sürülen Kişi ve Kişilerin Kusur Oranlarının Kesin Olarak Tespitinin Maddi ve Manevi Tazminat Miktarını Doğrudan Etkileyeceği - Kusur Raporları Arasındaki Çelişki Giderilmeden Karar Verilmesinin İsabetli Olmadığı )
KUSUR RAPORLARI ARASINDAKİ ÇELİŞKİ ( Maddi ve Manevi Tazminat - Aynı Olay Nedeniyle Düzenlenen Kusur Raporları Arasındaki Çelişki Giderilmeden Karar Verilmesinin İsabetli Olmadığı )
MANEVİ TAZMİNATIN TAKDİRİ ( Olayın İşverenin İşçi Sağlığı ve Güvenliği Önlemlerini Yeterince Almamasından Kaynaklandığı da Gözetilerek Tatmin Duygusu Yanında Caydırıcılık Uyandıran Oranda da Olması Gerektiği - Maddi ve Manevi Tazminat )"
47Y21.HD1.10.2012E. 2011/5820 K. 2012/16036"MADDİ VE MANEVİ TAZMİNAT ( İş Kazası Sonucu Ölen İşçinin Yakınlarının - Tatmin Duygusu Yanında Caydırıcılık Uyandıran Oranda Manevi Tazminatın Takdir Edilmesi Gerektiği/Davacı Anne Yararına Hükmedilen Manevi Tazminat Miktarının Fazla Olduğu )
MANEVİ TAZMİNATIN TAKDİRİ ( Tatmin Duygusu Yanında Caydırıcılık Uyandıran Oranda Manevi Tazminatın Takdir Edilmesi Gerektiği - Davacı Anne Yararına Hükmedilen Miktarın Fazla Olduğu )
HAKİMİN MANEVİ TAZMİNATIN BELİRLENMESİNDE TAKDİR HAKKI ( Maddi ve Manevi Tazminat - Takdir Hakkına Etkili Olan Nedenleri de Karar Yerinde Objektif Ölçülere Göre İsabetli Bir Biçimde Göstermesi Gerektiği/Tatmin Duygusu Yanında Caydırıcılık Uyandıran Oranda Manevi Tazminatın Takdir Edilmesi Gerektiği )"
47Y13.HD28.9.2012E. 2012/21184 K. 2012/20509"MADDİ VE MANEVİ TAZMİNAT TALEBİ ( Teşhis ve Tedavi Hizmeti Hatalı Olduğundan Başka Hastanede Kök Hücresi Tedavisi Gördüğü/Davacının Tüketici ve Davalı Şirketin Satıcı Olduğu - Genel Mahkemede Değil Tüketici Mahkemesinde Görüleceği )
TEŞHİS VE TEDAVİ HİZMETİNDEN KAYNAKLANAN TAZMİNAT TALEBİ ( Zamanında Doğru Teşhis Konulmaması ve Yanlış Tedavi Uygulanması Nedeniyle Başka Hastanede Kök Hücresi Tedavisi Gördüğü - Tüketici Mahkemesinin Görevli Olduğu )
GÖREVLİ MAHKEME ( Zamanında Doğru Teşhis Konulmaması ve Yanlış Tedavi Uygulanması Nedeniyle Maddi ve Manevi Tazminat Talebinde Davacının Tedavi Ücreti Alıcısı Olan Tüketici Davalının Satıcı Olduğu - Tüketici Mahkemesinde Görüleceği )
HASTANEYE VE DOKTORA KARŞI YANLIŞ TEŞHİS VE TEDAVİ NEDENİYLE TAZMİNAT DAVASI AÇILMASI ( Davacının Tedavi Ücreti Alıcısı Olan Tüketici Davalının Satıcı Olduğu - Genel Mahkemenin Değil Tüketici Mahkemesinin Görevli Olduğu )"
47Y4.HD24.9.2012E. 2011/11166 K. 2012/13394"BEDENSEL BÜTÜNLÜĞÜN ZEDELENMESİ ( Manevi Tazminat - Mahkemenin Çocukların Ölüm Olayından Önce Babaları İle Yeterince İlgilenmemeleri Sebebiyle Bu Davacıların Manevi Tazminat İstemlerinin Reddine Dair Gerekçesi Kanunun Açık Hükmüne Aykırılık Oluşturduğu )
MANEVİ TAZMİNAT ( Trafik Kazası Sonucu Desteğin Vefat Etmesinden Dolayı - Davacıların Ölmeden Önce Babaları İle Yeterince İlgilenmedikleri Hususu İspatlanmadığı/Davacılar Yararına Uygun Bir Miktar Manevi Tazminata Hükmedilmesi Gerektiği )
TRAFİK KAZASI SONUCU DESTEĞİN VEFAT ETMESİ ( Mahkemenin Çocukların Ölüm Olayından Önce Babaları İle Yeterince İlgilenmemeleri Sebebiyle Bu Davacıların Manevi Tazminat İstemlerinin Reddine Dair Gerekçesi Kanunun Açık Hükmüne Aykırılık Oluşturduğu )"
47Y4.HD19.9.2012E. 2011/10109 K. 2012/13077"TRAFİK KAZASINDAN KAYNAKLANAN TAZMİNAT TALEBİ ( Davacıların ve Diğer Davacıların Sulh ve İbra Senedi İle Ödeme Aldıkları - Manevi Zararın Tekliği ve Bölünemezliği İlkesi Uyarınca Aynı Olay Nedeniyle Başka Kişiden Manevi Tazminat İstenemeyeceği )
MANEVİ TAZMİNAT TALEBİ ( Ölümlü Trafik Kazasından Kaynaklanan - Manevi Zararın Tekliği ve Bölünemezliği İlkesi Uyarınca Aynı Olay Nedeniyle Başka Kişiden Manevi Tazminat İstenemeyeceği/Talebin Reddi Gerektiği )
MANEVİ ZARARIN TEKLİĞİ VE BÖLÜNMEZLİĞİ İLKESİ ( Ölümlü Trafik Kazasından Kaynaklanan Tazminat Talebi - Manevi Zararın Tekliği ve Bölünemezliği İlkesi Uyarınca Aynı Olay Nedeniyle Başka Kişiden Manevi Tazminat İstenemeyeceği/Talebin Reddi Gerektiği )
ÖLÜMLÜ TRAFİK KAZASI ( Manevi Zararın Tekliği ve Bölünemezliği İlkesi Uyarınca Aynı Olay Nedeniyle Başka Kişiden Manevi Tazminat İstenemeyeceği )"
47Y11.HD10.7.2012E. 2011/3868 K. 2012/12187"DESTEKTEN YOKSUN KALMA ( Dava Dilekçesinde Taşıyıcı ve İşleten Olarak Gösterilen Kişiden Başka Kişiden de Tazminatın Tahsiline İmkan Verecek Şekilde Hüküm Kurulmasının Doğru Olmadığı - İşleten ve Taşıyıcının Tespit Edildikten Sonra Buna Göre Hükmün Tesisi Gerektiği )
TAŞIYICI VE İŞLETEN ( Olarak Gösterilen Kişiden Başka Kişiden de Tazminatın Tahsiline İmkan Verecek Şekilde Hüküm Kurulmasının Doğru Olmadığı/İşleten ve Taşıyıcının Tespit Edildikten Sonra Buna Göre Hükmün Kurulacağı - Trafik Kazası Kaynaklı Ölüm Olayı Sonucu Destekten Yoksun Kalma Nedeniyle Tazminat )
TRAFİK KAZASI NEDENİYLE TAZMİNAT ( Destekten Yoksun Kalma - İşleten ve Taşıyıcının Tespit Edildikten Sonra Buna Göre Hükmün Tesisi Gerektiği )
İNFAZDA TEREDDÜT ( Oluşturacak Şekilde İşleten ve Taşıyıcının Kim Olduğunun Tespit Olunamadığı - Trafik Kazası Kaynaklı Ölüm Olayı Sonucu Destekten Yoksun Kalma ve Manevi Tazminat Davası )
MANEVİ TAZMİNAT ( Dava Dilekçesinde Taşıyıcı ve İşleten Olarak Gösterilen Kişiden Başka Kişiden de Tazminatın Tahsiline İmkan Verecek Şekilde Hüküm Kurulmasının Doğru Olmadığı - İşleten ve Taşıyıcının Tespit Edildikten Sonra Buna Göre Hükmün Tesisi Gerektiği )"
47Y11.HD9.7.2012E. 2012/7327 K. 2012/12155"TRAFİK KAZASINDAN DOĞAN MADDİ VE MANEVİ TAZMİNAT ( Tazminatın Sınırı Onun Amacına Göre Belirlenmesi Gerektiği - Takdir Edilecek Miktar Mevcut Halde Elde Edilmek İstenen Tatmin Duygusunun Etkisine Ulaşmak İçin Gerekli Olan Kadar Olması Gerektiği )
TAZMİNATIN SINIRI ( Onun Amacına Göre Belirlenmesi Gerektiği - Takdir Edilecek Miktar Mevcut Halde Elde Edilmek İstenen Tatmin Duygusunun Etkisine Ulaşmak İçin Gerekli Olan Kadar Olması Gerektiği )
MANEVİ TAZMİNAT ( Trafik Kazasından Doğan - Tazminatın Sınırı Onun Amacına Göre Belirlenmesi Gerektiği/Takdir Edilecek Miktar Mevcut Halde Elde Edilmek İstenen Tatmin Duygusunun Etkisine Ulaşmak İçin Gerekli Olan Kadar Olması Gerektiği )"
47Y4.HD3.7.2012E. 2012/8682 K. 2012/11565"HAKSIZ ŞİKAYET NEDENİYLE MANEVİ TAZMİNAT TALEBİ ( Davalının Davacı Hakkında İntihal Nedeniyle Şikayette Bulunduğu - Ceza Davasının Yargıtay'da Düşme Kararı İle Neticelendirildiği Tarihten İtibaren Tazminat İçin 1 Yıllık Zamanaşımının Başlayacağı )
FİKİR VE SANAT ESERLERİ KANUNU'NA MUHALEFET ( Davalının Davacı Hakkında İntihal Nedeniyle Şikayette Bulunduğu - Haksız Şikayet Nedeniyle Manevi Tazminat Talebi İçin 1 Yıllık Zamanaşımı Süresinin Ceza Davasının Yargıtay'da Düşme Kararı İle Neticelendirildiği Tarihten İtibaren Başlayacağı )
MANEVİ TAZMİNAT TALEBİ ( Davalının Davacı Hakkında İntihal Nedeniyle Şikayette Bulunduğu - Haksız Şikayet Nedeniyle Manevi Tazminat Talebi İçin 1 Yıllık Zamanaşımı Süresinin Ceza Davasının Yargıtay'da Düşme Kararı İle Neticelendirildiği Tarihten İtibaren Başlatılacağı )
ZAMANAŞIMI ( Davalının Davacı Hakkında İntihal Nedeniyle Şikayette Bulunduğu - Haksız Şikayet Nedeniyle Manevi Tazminat Talebi İçin 1 Yıllık Zamanaşımı Süresinin Ceza Davasının Yargıtay'da Düşme Kararı İle Neticelendirildiği Tarihten İtibaren Başlatılacağı )"
47Y4.HD2.7.2012E. 2012/8081 K. 2012/11497"KİŞİLİK HAKLARININ İHLALİ NEDENİYLE MANEVİ TAZMİNAT ( Belediyece Sel Sularının Kanalizasyon Sistemiyle Tahliye Edilmediği/Davacının Sel Sularında Mahsur Kaldığı - Ölüm Tehlikesi Nedeniyle Davacının Ruh Sağlının Bozulduğunun Kabulü )
RUH SAĞLININ BOZULMASI ( Ölüm Tehlikesi Geçirmiş Bulunan Davacının Manevi Zarara Uğradığının Kabulü Gereği - Mahkemece Uygun Bir Manevi Tazminata Hükmedileceği/Delil Olmadığından Bahisle Tazminat Talebinin Reddedilmesinin Hatalı Olduğu )
SEL SULARINDA MAHSUR KALINMASI ( Davacının Ölüm Tehlikesi Geçirdiği/Ruh Sağlının Bozulduğu/Mahkemece Uygun Bir Manevi Tazminat Belirlenmesi Gereği - Kişilik Haklarının İhlali Nedeniyle Manevi Tazminat Davası/Davanın Reddedilemeyeceği )"
47Y4.HD28.6.2012E. 2012/8517 K. 2012/11335"MANEVİ TAZMİNAT DAVASI (Manevi Tazminatın Miktarını Tayin Ederken Saldırı Teşkil Eden Eylem ve Olayın Özelliği Yanında Tarafların Kusur Oranının Sıfatının İşgal Ettikleri Makamın ve Diğer Sosyal ve Ekonomik Durumlarının da Dikkate Alınması Gerektiği )
HAKKANİYET İLKESİ (Manevi Tazminat İstemi - Olay Tarihi Olayın Gelişim Biçimi ve Diğer İlkeler Gözetildiğinde Davacı Yararına Takdir Edilen Manevi Tazminat Miktarının Az Olduğu )
KİŞİLİK HAKLARINA SALDIRI (Manevi Tazminatın Miktarını Tayin Ederken Saldırı Teşkil Eden Eylem ve Olayın Özelliği Yanında Tarafların Kusur Oranının Sıfatının İşgal Ettikleri Makamın ve Diğer Sosyal ve Ekonomik Durumlarının da Dikkate Alınması Gerektiği )
TAZMİNAT MİKTARI (Olay Tarihi Olayın Gelişim Biçimi ve Diğer İlkeler Gözetildiğinde Davacı Yararına Takdir Edilen Manevi Tazminat Miktarının Az Olduğu )"
47Y17.HD28.6.2012E. 2011/11693 K. 2012/8378"TRAFİK KAZASINDAN KAYNAKLI MADDİ TAZMİNAT ( Aracın Hasarları Hasarın Tamirinden Sonra Almanyada Trafiğe Çıkmasına Engel Bir Durum Bulunup Bulunmadığı Aracın Mevcut Hali ile Gümrüğe Terkinde Davalı Yönünden Zorunluluk Bulunup Bulunmadığı Araştırılmadan Araç Raiç Değerine Hükmedilemeyeceği )
HASAR BEDELİ ( Trafik Kazasından Kaynaklı Maddi Tazminat - Haksız Fiilden Kaynaklı Tazminat Taleplerinde Olay Tarihinden İtibaren Faiz Talep Edebileceği Gözetilerek Islah Dilekçesinin Faiz Talebi Yönünden Kabulü Gerektiği/Islah ile Faiz Talebinin Mümkün Olduğu )
ARAÇ RAİÇ DEĞERİ ( Trafik Kazasından Kaynaklı Maddi Tazminat - Araçta Meydana Gelen Hasarlar Aracın Pert Total Kabulünü Gerektirmediği Takdirde Hasar Bedeline Hükmedilmesi Gerektiği )
MANEVİ TAZMİNAT ( Trafik Kazasından Kaynaklı Maddi Tazminat - Davacının Bedensel Bütünlüğünün Bozulduğu Konusunda Dosyada Herhangi Bir Bilgi ve Belgeye Rastlanmadığından Koşulların Oluşmadığı )
ISLAH İLE FAİZ TALEBİ ( Trafik Kazasından Kaynaklı Maddi Tazminat - Haksız Fiilden Kaynaklı Tazminat Taleplerinde Olay Tarihinden İtibaren Faiz Talep Edebileceği Gözetilerek Kabulü Gerektiği )"
47Y4.HD27.6.2012E. 2012/7492 K. 2012/11288"YARALAMALI TRAFİK KAZASINA DAYALI MANEVİ TAZMİNAT TALEBİ ( Olayın Oluş Şekli Tarafların Ekonomik ve Sosyal Durumları Karşılaştırıldığında Hükmedilen Tazminat Miktarının Az Olduğunun Kabul Edileceği )
MANEVİ TAZMİNATIN BELİRLENMESİ ( Yaralamalı Trafik Kazasına Dayalı Manevi Tazminat Talebi - Olayın Oluş Şekli Tarafların Ekonomik ve Sosyal Durumları Karşılaştırıldığında Hükmedilen Tazminat Miktarının Az Olduğunun Kabulü Gereği )
EKONOMİK VE SOSYAL DURUM ( Yaralamalı Trafik Kazasına Dayalı Manevi Tazminat Talebi - Olayın Oluş Şekli Tarafların Ekonomik ve Sosyal Durumları Karşılaştırıldığında Hükmedilen Tazminat Miktarının Az Olduğunun Kabulü Gereği )"
47Y21.HD26.6.2012E. 2012/10883 K. 2012/12195"MESLEK HASTALIĞI SONUCU MALULİYETTEN DOĞAN MANEVİ TAZMİNATIN ÖDETİLMESİ TALEBİ ( Manevi Tazminatın Tutarını Belirleme Görevinin Hakimin Takdirine Bırakıldığı - Hakimin Takdir Hakkını Kullanırken Tarafların Sosyal ve Ekonomik Durumunu ve Kusur Oranını Gözeteceği )
MANEVİ TAZMİNATIN BELİRLENMESİ ( Hakimin Takdir Hakkını Kullanırken Ülkenin Ekonomik Koşulları Tarafların Sosyal ve Ekonomik Durumlarını Gözeteceği - Meslek Hastalığı Sonucu Maluliyetten Doğan Manevi Tazminat Talebi )
HAKİMİN MANEVİ TAZMİNATA HÜKMEDERKEN DİKKATE ALMASI GEREKEN HUSUSLAR ( Hakimin Takdir Hakkını Kullanırken Ülkenin Ekonomik Koşulları Tarafların Sosyal ve Ekonomik Durumlarını Gözeteceği - Meslek Hastalığı Sonucu Maluliyetten Doğan Manevi Tazminat Talebi )"
47Y11.HD25.6.2012E. 2012/8013 K. 2012/10900"TRAFİK KAZASI NEDENİYLE MADDİ VE MANEVİ TAZMİNAT DAVASI ( Kaza Yapan Aracın Önünde Bulunan Diğer Aracın Devrilmesi Nedeniyle Mücbir Sebepten Kazanın Meydana Geldiği İddası - Davalıların Kusur Durumlarının Yeterince Araştırılmadığı )
KAZANIN MEYDANA GELMESİNDE KUSUR DURUMU ( Davalıların Kusurlu Olup Olmadıklarının Araştırılması Gereği - Ceza Yargılaması Sonucunda Verilen Karar Esas Alınarak Yerel Mahkemece Hüküm Kurulmasının Hatalı Olduğu/Tazminat Davası )
CEZA YARGILAMASI SONUCUNDA VERİLEN KARAR ( Kesinleşip Kesinleşmediği Belli Olmayan Karar Doğrultusunda Yerel Mahkemece Verilen Hükmün Hatalı Olduğu - Davalı Tarafın Savunmaları Doğrultusunda Araştırma Yapılacağı/Tanıkların Dinleneceği )
KAZA YAPAN ARACIN ÖNÜNDE DEVRİLEN DİĞER ARACA AİT KAZA TUTANAĞI ( Dava Dosyasına Getirtilerek İncelenmesi Gerektiği )
MANEVİ TAZMİNATIN MİKTARI ( Kabule Göre Tazminat Miktarı Hususunda Davacının Tedavisine İlişkin Evrakların Toplanması Gereği - Gerekli Görülmesi Durumunda Yeni Bir Bilirkişi Raporu Aldırılarak Sonucuna Göre Karar Verilmesi Gerektiği )"
47Y11.HD15.6.2012E. 2012/8012 K. 2012/10652"ÖĞRENCİNİN ARAÇTAN İNERKEN YARALANMASI ( Tedavi Sürecinin Zaman Aldığı ve Bu Sırada Okuluna Devam Edemediği İçin Sınıf Tekrarı Yaparak 1 Yıl Kaybettiği - Davacı Lehine Belirlenen 5000 TL Manevi Tazminat Miktarının Az Olduğu )
ARAÇTAN İNERKEN YARALANAN ÖĞRENCİ ( İlkokul Öğrencisi Davacı Küçüğün Kusuru Bulunmadığı Halde Araç Sürücüsünün Asli Kusuru Nedeni İle Yaralandığı - Davacı Küçüğün Çektiği Acı ve Izdırabı Dindirmeye Uygun Manevi Tazminata Hükmedilmesi Gerektiği )
MANEVİ TAZMİNAT ( İlkokul 1. Sınıf Öğrencisi Davacının Araçtan İnerken Yaralandığı/Tedavi Sürecinde Okula Devam Edemediği İçin Sınıf Tekrarı Yaptığı - 5000 TL Manevi Tazminat Miktarının Az Olduğu )"
47Y17.HD14.6.2012E. 2012/7589 K. 2012/7822"TRAFİK KAZASINDAN KAYNAKLANAN BEDENSEL ZARARIN TAZMİNİ DAVASI (Davacının İşgücü Kaybı Tazminatı Belirlenirken Esas Alınacak Aylık Gelir Miktarının Belirlenmesinde Yerel Mahkemece Yeterli Araştırma Yapılmadığı - Maddi ve Manevi Tazminat)
TAZMİNAT TUTARININ HESAPLANMASINDA ESAS ALINACAK GELİR DURUMU (Davacının İşletmiş Olduğu İşyeri ve Portakal Bahçesinden Elde Etmiş Olduğu Gelirlerin Davacı Tanıkları da Dinlenerek Belirlenmesi Gereği - Tazminat Tutarının Hesaplanması)
TANIK DELİLİ (Maddi ve Manevi Tazminat Davası/Trafik Kazası Nedeniyle Bedelsel Zarar - Davacının İşletmiş Olduğu İşyeri ve Portakal Bahçesinden Elde Etmiş Olduğu Gelirlerin Davacı Tanıkları da Dinlenerek Belirlenmesi Gereği/Maluliyet Oranı)"
47Y17.HD14.6.2012E. 2012/7128 K. 2012/7821"TRAFİK KAZASINDAN KAYNAKLANAN BEDENSEL ZARARIN TAZMİNİ (Manevi Tazminat - Zarara Uğrayan Kişinin Duyduğu Manevi Acıyı Yumuşatmak Bozulan Manevi Dengeyi Onarıp Düzeltmek Teselli Savunma ve Ruhu Tatmin Amacı Güttüğü)
MANEVİ TAZMİNAT (Trafik Kazasından Kaynaklanan Bedensel Zararın Tazmini - Manevi Tazminat Takdir Edilirken Tarafların Sosyal ve Ekonomik Durumlarına ve Adalete Uygun Takdir Edilmesi Gereği)"
47Y17.HD14.6.2012E. 2012/7127 K. 2012/7820"DESTEKTEN YOKSUN KALMA TAZMİNATI ( Davacıların Yapılan Ödemeyi Kabul Ettiği Ancak Tarafların Tazminat Tutarı Konusunda Mutabık Kalmadıkları - Sigorta Şirketinin Daha Önce Hesaplamayı Yaptırdığı Bilirkişi Dışında Aktüerya Alanında Uzman Bilirkişiden Rapor Alınacağı )
AKTÜERYA ALANINDA UZMAN BİLİRKİŞİ ( Destekten Yoksun Kalma Tazminatı Talebi/Davacıların Yapılan Ödemeyi Kabul Ettiği Ancak Tarafların Tazminat Tutarı Konusunda Mutabık Kalmadıkları - Sigorta Şirketinin Daha Önce Hesaplamayı Yaptırdığı Bilirkişi Uzman Bilirkişiden Rapor Alınacağı )
TAZMİNAT KONUSUNDA TARAFLARIN ANLAŞAMAMASI ( Destekten Yoksun Kalma Tazminatı Talebi - Sigorta Şirketinin Daha Önce Hesaplamayı Yaptırdığı Bilirkişi Dışında Aktüerya Alanında Uzman Bilirkişiden Rapor Alınması Gereği )"
47Y9.HD11.6.2012E. 2012/16601 K. 2012/20350"MADDİ VE MANEVİ TAZMİNAT/CEZAİ ŞART ALACAĞI (İşçinin Müşterilerden Tahsil Ettiği Parayı Zimmetine Geçirdiğinden Bahisle - İşçinin Olaya İlişkin Güveni Kötüye Kullanma Suçundan Yargılandığı ve Temyiz Aşamasında Bulunan Ceza Davasının Sonucunun Beklenileceği)
İŞÇİNİN MÜŞTERİLERDEN TAHSİL ETTİĞİ PARAYI ZİMMETİNE GEÇİRMESİ (Maddi Manevi Tazminat ve Cezai Şart Alacağı - İşçinin Güveni Kötüye Kullanma Suçundan Yargılandığı ve Temyiz Aşamasında Bulunan Ceza Davasının Sonucunun Beklenileceği)
İŞÇİNİN GÜVENİ KÖTÜYE KULLANMA SUÇUNDAN YARGILANMASI (İşçinin Müşterilerden Tahsil Ettiği Parayı Zimmetine Geçirdiğinden Bahisle Tazminat İstemi ve Cezai Şart Alacağının Tahsili Talebinde Temyiz Aşamasında Bulunan Ceza Davasının Sonucuna Göre Karar Verileceği)
CEZA DAVASININ BEKLETİCİ MESELE YAPILACAĞI (İşçinin Müşterilerden Tahsil Ettiği Parayı Zimmetine Geçirdiğinden Bahisle Tazminat İstemi ve Cezai Şart Alacağının Tahsili Talebi - İşçinin Olaya İlişkin Güveni Kötüye Kullanma Suçundan Yargılandığı ve Temyiz Aşamasında Bulunduğu)"
47Y4.HD7.6.2012E. 2012/7981 K. 2012/10046"TRAFİK KAZASI NEDENİ İLE ÖLÜM ( Manevi Tazminat - Takdir Edilecek Bu Tutar Zarara Uğrayanda Manevi Huzuru Doğurmayı Gerçekleştirecek Tazminata Benzer Bir İşlevi Fonksiyonu Olan Özgün Bir Nitelik Taşıdığı )
TAZMİNATIN SINIRI ( Onun Amacına Göre Belirlenmesi Gerektiği - Takdir Edilecek Tutar Var Olan Durumda Elde Edilmek İstenilen Doyum Duygusunun Etkisine Ulaşmak İçin Gerekli Olan Kadar Olması Gerektiği - Manevi Tazminat )
MANEVİ TAZMİNAT İSTEMİ ( Trafik Kazası Nedeni İle Ölümden Dolayı Uğranılan Manevi Zararın Ödetilmesi İstemi - Takdir Edilecek Bu Tutar Zarara Uğrayanda Manevi Huzuru Doğurmayı Gerçekleştirecek Tazminata Benzer Bir İşlevi Fonksiyonu Olan Özgün Bir Nitelik Taşıdığı )"
47Y13.HD7.6.2012E. 2012/8113 K. 2012/14942"MADDİ VE MANEVİ TAZMİNAT DAVASI ( Davacının Davalı Derneğin Amatör Lisanslı Sporcusu Bulunduğu Davalı Dernek Adına Yarışmak Üzere Yine Derneğin Temin Ettiği Diğer Davalı Sürücüye Ait Otobüs ile Yolculuk Yaparken Meydana Gelen Trafik Kazasında Yaralandığı - Mahkemece Somut Olayın Özelliklerine Uygun Hak ve Nesafet Kuralları Gözetilerek Manevi Tazminat Takdir Edilmesi Gerektiği )
MESLEKTE KAZANMA GÜCÜNDEN YOKSUNLUK ( Meydana Gelen Trafik Kazasında Ağır Kafatasının Zarar Gördüğü Sol Kulağının Sağır Olduğu Sol Gözde Ciddi Görme Kaybı Oluştuğu Uzun Süre Tedavi Gördüğü Kalıcı İzler ve Hasarlar Oluştuğunu Başarılı Bir Sporcu İken Sporu Bırakmak Zorunda Kaldığı - Manevi Tazminata Hükmedileceği )
HUSUMET YOKLUĞU ( Davalı Dernek Adına Yarışmak Üzere Yine Derneğin Temin Ettiği Diğer Davalı Sürücüye Ait Otobüs ile Yolculuk Yaparken Meydana Gelen Trafik Kazasında Yaralandığı/Dernek Hakkında Davanın Reddine Karar Verilmesinin Usul ve Yasaya Aykırı Olduğu - Maddi ve Manevi Tazminat Davası )
MÜŞTEREK MÜTESELSİL SORUMLULUK ( Maddi ve Manevi Tazminat İstemi/Davacı ile Davalı Dernek Arasında Sözleşme İlişkisi Bulunduğu - Davacıların Meydana Gelen Zararlarından Diğer Davalılarla Birlikte Sorumlu Olduğunun Kabulü Gerektiği )
MANEVİ TAZMİNAT ( Davacının Çocuk Denilecek Yaşta Geçirdiği Kaza Sebebiyle Ağır Derecede Yaralanıp Uzun Yıllar Tedavi Gördüğü Bu Tedavi Sonucu Tamamen de İyileşmediği Kalıcı Hasarlar Olduğu/Uzunca Sayılabilecek Bir Süre Ailece Bu Kazanın Etkilerinin Azaltılması İçin Mücadele Ettiği - Manevi Tazminata Hükmedileceği )"
47Y11.HD6.6.2012E. 2011/5036 K. 2012/9859"BANKANIN BASİRETLİ TACİR GİBİ DAVRANMAMASI ( Davacının Borcu Bulunmadığı Halde Davalı Bankanın Davacıyı Merkez Bankasına Batık Olarak Bildirdiği/Davacının Bu Bildirim Yüzünden Kredi Çekmekte Zorlandığı - Manevi Tazminat Talebinin Kabulü Gereği )
BORCU BULUNMADIĞI HALDE MERKEZ BANKASI KAYDINDA BATIK KREDİ RİSK LİSTESİNDE GÖRÜNTÜLENME ( Davacının Davalı Bankanın Bildirimi Nedeniyle Diğer Bankalardan Kredi Çekmekte Zorlandığı - Basiretli Tacir Gibi Davranmadığı/Davalının Manevi Tazminata Mahkum Edileceği )
BASİRETLİ TACİR ( Davacının Kardeşinin Borcu Nedeniyle Borcu Bulunmadığı Halde Davalı Bankanın Davacıyı Merkez Bankasına Batık Olarak Bildirdiği/Davacının Bu Bildirim Yüzünden Kredi Çekmekte Zorlandığı - Manevi Tazminat Talebinin Kabulü Gereği )
BATIK KREDİ LİSTESİNDE GÖRÜNTÜLENEN KAYDIN SİLİNMESİ TALEBİ ( Davacının Kardeşinin Borcu Nedeniyle Kendi Borcu Bulunmadığı Halde Davalı Banka Tarafından Merkez Bankasına Olumsuz Bildirim Yapıldığı - Kaydın Yayınlanmasına Son Verileceği )"
47Y11.HD5.6.2012E. 2012/3332 K. 2012/9768"TRAFİK KAZASI NEDENİYLE MADDİ VE MANEVİ TAZMİNAT DAVASI ( Yolcu Taşıma Sözleşmesi Kapsamında - Zorunlu Koltuk Ferdi Kaza Sigortasının Meblağ Sigortası Olduğu/Maktu Olarak Belirlenmesi Gereği/Zarar Sigortası Gibi Değerlendirilemeyeceği )
ZORUNLU KOLTUK FERDİ KAZA SİGORTASI ( Maktu Olarak Belirleneceği/Zarar Sigortası Gibi Değerlendirilmesinin Hatalı Olduğu - Malüliyet Üzerinden İş göremezlik Tazminatına Hükmedilmesinin Hatalı Olduğu/Maddi ve Manevi Tazminat Davası )
MALÜLİYET ÜZERİNDEN İŞGÖREMEZLİK TAZMİNATINA HÜKMEDİLEMEYECEĞİ ( Zarar Sigortası Olarak Değerlendirme Yapılamayacağı )
MAKTU VEKALET ÜCRETİ ( Davalı Şahıs Yönünden Açılan Maddi Tazminat Davasının Reddine Karar Verilmiş Olmakla, Bu Davalı Lehine Nispi Vekalet Ücretine Hükmedilmesi Gerektiği - Maktu Vekalet Ücreti Tayinin Hatalı Olduğu/Yargılama Giderleri )
YARGILAMA GİDERLERİ ( Davalı Sigorta Şirketlerinin Sigorta Poliçelerinde Belirtilen Limitlerle Orantılı Olacak Şekilde Yargılama Gider ve Masraflarından Sorumlu Tutulmaları Gerektiği - Trafik Kazası Nedeniyle Maddi ve Manevi Tazminat )"
47Y13.HD4.6.2012E. 2012/9953 K. 2012/14777"AVUKATIN AÇTIĞI MADDİ VE MANEVİ TAZMİNAT DAVASI ( Vekalet Ücretinin Ödenmemesi Nedeniyle - Müvekkilinin Diğer Ortak Davalılarla Anlaştığı ve Davanın Sonuçlanmasını Önlediği İddiası/Vekalet Ücretinden Mahrum Kalındığı )
VEKALET ÜCRETİNİN ÖDENMEMESİ ( Davalının Diğer Ortaklara Anlaşarak Ortaklığın Giderilmesi Davasını Sonuçlanmasını Engellediği - Taraflar Arasında Vekalet Sözleşmesi Bulunduğundan Davacıya Uygun Miktar Maddi Tazminata Hükmedileceği )
ORTAKLIĞIN GİDERİLMESİ DAVASININ SONUÇLANMASININ ÖNLENMESİ ( Davalının Diğer Ortaklarla Anlaştığı/Davacı Avukatın Davanın Sonuçlanmasının Önlenmesi Nedeniyle Vekalet Ücreti Alamadığı/Maddi Zararlarının Bulunduğunun Kabulü Gerektiği )
MANEVİ TAZMİNAT KOŞULLARININ BULUNMADIĞI ( Yerel Mahkemece Manevi Tazminata Hükmedilemeyeceği - Ancak Maddi Tazminat Koşullarının Bulunduğunun Kabulü/Davacının Yazılı Ücret Sözleşmesinin Gözetileceği/Maddi ve Manevi Tazminat Davası )
MADDİ TAZMİNATA HÜKMEDİLMESİ GEREĞİ ( Taraflar Arasında Vekalet Ücreti Kararlaştırılmış Olduğu - Ortaklığın Giderilmesi Davasının Talep Gibi Sonuçlanması Durumunda Davalının Hissesine Düşecek Miktara Göre Uygun Bir Tazminata Hükmeleceği )"
47Y11.HD4.6.2012E. 2012/4917 K. 2012/9662"TRAFİK KAZASI SONUCU ÖLÜM SEBEBİYLE MANEVİ TAZMİNAT ( Eş İçin 1.500 TL Çocuklar İçin 750'şer TL Manevi Tazminat Miktarının Adalete Uygun Olmadığı - Adalete Uygun ve Makul Miktarda Takdir Edilmesi Gerektiği )
MANEVİ TAZMİNAT ( Olay Sebebiyle Duyulan Elem ve Izdırabı Kısmen Dahi Olsa Telafi Etmeye Elverişli Makul ve Adalete Uygun Olması Gerektiği - Trafik Kazası Sonucu Ölüm Sebebiyle Takdir Edilen Manevi Tazminat Miktarının Makul Olmadığı )
ÖLÜM SEBEBİYLE MANEVİ TAZMİNAT ( Taşıma Sırasında Meydana Gelen Trafik Kazası Sonucu Ölüm Sebebiyle - Eş İçin 1.500 TL Çocuklar İçin 750'şer TL Manevi Tazminat Miktarının Adalete Uygun Olmadığı )"
47Y21.HD31.5.2012E. 2011/4160 K. 2012/9740"MANEVİ TAZMİNAT DAVASI ( İş Kazası Sonucu Ölen Sigortalının Ailesinin Tazminat Talebi/Takdir Edilecek Miktarın Mevcut Halde Elde Edilmek İstenilen Tatmin Duygusunun Etkisine Ulaşmak İçin Gerekli Olan Kadar Olması Gerektiği - Olayda Hüküm Altına Alınan Tazminatın Fazla Olduğu )
İŞ KAZASI SONUCU ÖLEN SİGORTALININ AİLESİNİN TAZMİNAT TALEBİ ( Sigortalının Eşi Çocuğu Anne Baba ve Kardeşlerinin Manevi Tazminat Talebinde Hepsi İçin Hükmedilen Toplam 280.000 TL'nin Fazla Olduğu )
MANEVİ ZARARIN TAZMİNİ ( Hakimin Özel Halleri Göz Önünde Tutarak Hak Sahibine Verilmesine Karar Vereceği Para Tutarının Adalete Uygun Olması Gerektiği - Zarara Uğrayanda Manevi Huzuru Doğurmayı Gerçekleştirecek Tazminata Benzer Fonksiyonu Olan Özgün Nitelik Taşıdığı )"
47Y17.HD25.5.2012E. 2011/7773 K. 2012/6815"TRAFİK KAZASI ( Destekten Yoksun Kalma Tazminatı - Tazminatın Sınırı Onun Amacına Göre Belirlenmesi Gerektiği/Bunlar Her Olaya Göre Değişebileceğinden Hakim Bu Konuda Takdir Hakkını Kullanırken Ona Etkili Olan Nedenleri de Karar Yerinde Objektif Ölçülere Göre İsabetli Bir Biçimde Göstermesi Gerektiği )
DESTEKTEN YOKSUN KALMA TAZMİNATI ( Trafik Kazasından Kaynaklanan - Tazminatın Sınırı Onun Amacına Göre Belirlenmesi Gerektiği/Bunlar Her Olaya Göre Değişebileceğinden Hakim Bu Konuda Takdir Hakkını Kullanırken Ona Etkili Olan Nedenleri de Karar Yerinde Objektif Ölçülere Göre Göstermesi Gerektiği )
TAZMİNATIN SINIRI ( Onun Amacına Göre Belirlenmesi Gerektiği/Hakim Bu Konuda Takdir Hakkını Kullanırken Ona Etkili Olan Nedenleri de Karar Yerinde Objektif Ölçülere Göre Göstermesi Gerektiği - Trafik Kazasından Kaynaklanan Destekten Yoksun Kalma Tazminatı )
MANEVİ TAZMİNAT ( Meydana Gelen Trafik Kazası Sebebiyle Duyulan Acı ve Elemin Kısmen de Olsa Giderilmesi Amacıyla Tarafların Sosyal ve Ekonomik Durumları İle Birlikte Olayın Meydana Geliş Şekli Kusur Oranları da Gözönünde Tutularak Davacılar İçin Hak ve Nesafet Kuralları Çerçevesinde Hükmedileceği )"
47Y11.HD21.5.2012E. 2012/5195 K. 2012/8483"MANEVİ TAZMİNAT DAVASI ( Haksız Fiile Dayalı/Davacı Anne Baba ve Kardeşler İçin Manevi Tazminata Hükmedildiği - Mahkemece Olayın Meydana Geldiği Tarih Olayın Oluş Şekli ve Neticesi Her Bir Davacının Ekonomik ve Sosyal Durumları Ayrı Ayrı Dikkate Alınarak Davacılar Yönünden Adalete Uygun ve Makul Miktarda Manevi Tazminat Takdir Edilmesi Gerektiği )
HAKSIZ FİİL SORUMLULUĞU ( Manevi Tazminat Davası - Davalının Kusurlu Olduğunu İleri Sürerek Anne Baba ve Kardeşler İçin Manevi Tazminatın Olay Tahsilini Talep ve Dava Ettiği )
MANEVİ TAZMİNATIN TAKDİRİ ( Haksız Fiile Dayalı Tazminat İstemi/Mahkemece Olayın Meydana Geldiği Tarih Olayın Oluş Şekli ve Neticesi Her Bir Davacının Ekonomik ve Sosyal Durumları Ayrı Ayrı Dikkate Alınarak Davacılar Yönünden Adalete Uygun ve Makul Miktarda Manevi Tazminat Takdir Edilmesi Gerektiği )"
47Y11.HD21.5.2012E. 2012/3334 K. 2012/8452"TRAFİK KAZASI SONUCU YARALANMA NEDENİYLE MADDİ VE MANEVİ TAZMİNAT DAVASI ( Cismani Zarara Uğramamış Olsa Dahi Ruhsal Sağlık Bütünlüğü Bozulanın Manevi Tazminat İsteyebileceği - Bu Durumda Manevi Tazminata Hükmedilmesinin Zorunlu Olduğu )
ZARARIN KAPSAMI ( Yaralanan Kişinin Yakınlarının da Zarar Gördüğünün Kabulü Gereği/Tazminata Hükmedileceği - Davacının Manevi Tazminat Talebinin Reddinin Hatalı Olduğu/Kaza Sonrası Meydana Gelen Yaralanmanın Ağırlığının da Gözetileceği )
YARALANMANIN AĞIRLIĞININ GÖZETİLMESİ ( Ayakta Tedavi Gören İçin Belirlenen Tazminat ile Kafatasında ve Boynunda Kırık Meydana Gelen Hakkında Belirlenen Tazminat Miktarlarının Hak ve Adalete Uygun Olmadığı/Tedavi Süresinin Gözetileceği )
TAZMİNATIN BELİRLENMESİNDE TEDAVİ SÜRESİNİN GÖZETİLMESİ GEREĞİ ( Ayakta Tedavi Gören İçin Belirlenen Tazminat ile Kafatasında ve Boynunda Kırık Meydana Gelen Hakkında Belirlenen Tazminat Miktarlarının Hak ve Adalete Uygun Olmadığı )
OLAYIN ÖZELLİĞİ VE AĞIRLIĞININ DİKKATE ALINMASI ( Trafik Kazası - Yaralanma Nedeniyle Maddi ve Manevi Tazminat Davası )"
47Y21.HD14.5.2012E. 2012/7665 K. 2012/8520"MESLEK HASTALIĞI SONUCU ÖLÜM ( Manevi Tazminat - Davacıların Murislerinin Ölümü Sebebiyle Elem ve Acı Çektikleri ve Buna Göre Manevi Zararlarının Olduğu/Manevi Tazminat Davasının Haklı Olduğu )
MANEVİ TAZMİNAT ( Meslek Hastalığı Sonucu Ölümden Doğan - Davacıların Murislerinin Ölümü Sebebiyle Elem ve Acı Çektikleri/Davacıların Manevi Zararlarına Karşılık Uygun Bir Manevi Tazminata Hükmedileceği )
MURİSİN ÖLÜMÜ SEBEBİYLE MANEVİ TAZMİNAT ( Davacıların Manevi Tazminat Talep Ederken Hem Murisin Hastalığı Döneminde Çektiği Acılar Hem de Murisin Meslek Hastalığına Bağlı Olarak Vefatı Sebebine Dayandığı - Uygun Bir Manevi Tazminata Hükmedileceği )"
47Y4.HD2.5.2012E. 2011/5075 K. 2012/7708"MADDİ/MANEVİ TAZMİNAT (Davalının Kendilerini Yaraladığından Bahisle - Ceza Yargılaması Sonucunda Verilecek Karar Eldeki Davayı Etkileyeceğinden Ceza Davasının Sonucunun Bekleneceği )
HAKSIZ FİİLE DAYALI TAZMİNAT (Davalının Kendilerini Yaraladığından Bahisle Tazminat Talebi - Ceza Davasının Sonucunun Bekletici Sorun Yapılması Gerektiği )
BEKLETİCİ SORUN (Kural Olarak Hukuk Mahkemesi Ceza Mahkemesinin Kararı İle Bağlı Değilse de Olayda Ceza Yargılaması Sonucunda Verilecek Kararın Eldeki Davayı Etkileyeceği - Ceza Davasının Sonucunun Bekleneceği/Yaralanma Nedeni İle Tazminat )
YARALANMA NEDENİ İLE TAZMİNAT TALEBİ (Ceza Mahkemesindeki Dosyanın Derdest Olduğu - Ceza Yargılaması Sonucunda Verilecek Karar Tazminat Davasını Etkileyeceğinden Ceza Davasının Sonucunun Bekletici Sorun Yapılması Gerektiği )"
47Y4.HD30.4.2012E. 2012/5054 K. 2012/7616"MANEVİ TAZMİNAT ( Haksız Eylem Nedeniyle - Yargıcın Özel Durumları Göz Önünde Tutarak Manevi Zarar Adı İle Hak Sahibine Verilmesine Karar Vereceği Para Tutarı Adalete Uygun Olması Gerektiği )
KUSUR ORANI ( Esas Alınarak Takdir Edilen Tazminat Miktarının Az Olduğu/Takdir Edilecek Tutar Zarara Uğrayanda Manevi Huzuru Doğurmayı Gerçekleştirecek Tazminata Benzer Bir İşlevi Olan Özgün Bir Nitelik Taşıdığı - Haksız Eyleme Dayalı Manevi Tazminat İstemi )
İŞLETEN SIFATI ( Bulunan Kişinin Meydan Gelen Zararlardan Sorumlu Olduğu - Haksız Eyleme Dayalı Tazminat )"
47Y4.HD26.4.2012E. 2012/4289 K. 2012/7303"TRAFİK KAZASI NEDENİYLE MADDİ VE MANEVİ TAZMİNAT DAVASI ( Davacının Yararlanma Nedeniyle İşgöremezlik Durumunun Meydana Geldiği - Davada İşgöremezlik Durumunun Mevcut Rapordaki Bulgular Gözönünde Tutularak Belirlenebileceği/Tazminat Davası )
DAVA DOSYASINDA MEVCUT RAPORLAR ( Bu Raporlar İle Davacının İşgöremezlik Oranının Tespit Edilebileceği - Ayrıca Mevcut Raporlar İtibariyle Manevi Tazminat İstemlerinin Değerlendirilmesi ve Takdirinin de Yapılabileceği/İşgöremezlik Durumu )
İŞGÖREMEZLİK DURUMU ( Dava Dosyasında Mevcut Bulunan Raporlar İle Davacının İşgöremezlik Oranının Tespit Edilebileceği - Ayrıca Mevcut Raporlar Dikkate Alınarak Manevi Tazminat İstemlerinin Değerlendirilmesi ve Takdirinin de Yapılabileceği )"
47Y11.HD26.4.2012E. 2012/3402 K. 2012/6891"TRAFİK KAZASI NEDENİYLE MADDİ VE MANEVİ TAZMİNAT DAVASI ( Araçta Yolcu Olarak Bulunan Davacıların Murisinin Hayatını Kaybettiği - Olayın Özelliği ve Kusur Durumları Gözetildiğinde Yerel Mahkemece Belirlenen Manevi Tazminatın Az Olduğu )
MANEVİ TAZMİNATIN AZ OLMASI ( Davacıların Murisine Atfedilecek Bir Kusurulun Bulunmadığı - Olayın Özelliği ve Paranın Alım Gücü Dikkate Alındığında Mahkemece Belirlenen Manevi Tazminatın Adalete Uygun Olmadığı/Az Olduğunun Kabulü Gereği )
MANEVİ TATMİNİN SAĞLANMASI ( Zarara Uğrayanda Manevi Huzurun Gerçekleştirileceği - Yerel Mahkemece Belirlenen Manevi Tazminatın Manevi Tatmin Sağlayacak Ölçüde Hak ve Adalete Uygun ve Makul Olmadığı/Trafik Kazasında Ölüm/Manevi Tazminat )
MURİSLERİN ÖLÜMDEN ETKİLENİŞ DERECESİ ( Manevi Tazminatın Miktarını Etkileceği - Yerel Mahkemece Olayın Özelliğinin Dikkate Alınacağı/Manevi Tatminin Sağlanması Gerektiği/Eldeki Davada Belirlenen Manevi Tazminatın Az Olduğunun Kabulü )
OLAYIN ÖZELLİĞİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ ( Takdir Edilecek Manevi Tazminat Tutarını Etkileyecek Özel Hal ve Şartların Açıkça Belirtileceği - Manevi Tatminin Sağlanması Gerektiği/Murislerin Ölümden Etkileniş Şekli ve Olayın Özelliğinin Dikkate Alınacağı )"
47Y4.HD25.4.2012E. 2011/4991 K. 2012/7229"HAKSIZ FİİL NEDENİYLE UĞRANILAN ZARAR ( Boşandığı Eşinin Velayetinde ve Müşterek Çocukları Olanı Eski Eşinin Silahla Öldürdüğünü Belirterek Manevi Tazminat İstemi - Olayın Gelişim Biçimi Eylemin Tahrik Sonucu İşlenmesi İle 40.000 TL Tazminata Hükmedilmesinin Fazla Olduğu )
ÇOCUĞU ÖLDÜRÜLENİN MANEVİ TAZMİNAT TALEBİ ( Boşandığı Eşinin Eşinin Velayetinde Bulunduğu Müşterek Çocuklarını Öldürdüğü - Olayın Gelişim Biçimi Eylemin Tahrik Sonucu İşlenmesi Ölenin Davalının da Çocuğu Olmakla Davalıya Yakınlığı ve Tazminatın Belirlenmesi İlkeleri Gözetileceği )
MANEVİ TAZMİNAT ( Müşterek Çocuklarının Boşandığı Eşi Tarafından Silahla Öldürüldüğü - 40.000 TL Manevi Tazminat Miktarının Fazla Olduğu )"
47Y13.HD25.4.2012E. 2012/9054 K. 2012/11260"MADDİ VE MANEVİ TAZMİNAT DAVASI ( Davalı Tarafından Kullanılan Traktörün Kaza Yapması Sonucu Davacının Çocuklarının Hayatını Kaybettiği - Araç Üzerinde Tasarrufta Bulunanların İşleten Sıfatını Kazanacağının Gözönüne Alınacağı/Davalının İşleten Sıfatını Kazanıp Kazanmadığının Gözetileceği )
İŞLETEN SIFATI ( Davalı Tarafından Kullanılan Traktörün Kaza Yapması Sonucu Davacının Çocuklarının Hayatını Kaybettiği/Maddi ve Manevi Tazminat Davası - Araç Üzerinde Tasarrufta Bulunanların İşleten Sıfatını Kazanacağının Gözetileceği )
KAZA YAPARAK ÖLÜME SEBEBİYET VERMEK ( Davalı Tarafından Kullanılan Traktörün Kaza Yapması Sonucu Davacının Çocuklarının Hayatını Kaybettiği/Maddi ve Manevi Tazminat Davası - Araç Üzerinde Tasarrufta Bulunanların İşleten Sıfatını Kazanacağının Gözetileceği )
ARAÇ ÜZERİNDE TASARRUFTA BULUNANIN İŞLETEN SIFATINI KAZANMASI ( Davalı Tarafından Kullanılan Traktörün Kaza Yapması Sonucu Davacının Çocuklarının Hayatını Kaybettiği/Maddi ve Manevi Tazminat Davası - Davalının İşleten Sıfatını Kazanıp Kazanmadığının Gözetileceği )"
47Y21.HD19.4.2012E. 2010/1461 K. 2012/6553"SİGORTALININ HAK SAHİPLERİNİN MADDİ VE MANEVİ TAZMİNAT DAVASI ( İş Kazası Sonucu Vefat - Hükmedilen Tutarın Uğranılan Manevi Zararla Orantılı/Duyulan Üzüntüyü Hafifletecek Nitelikte Olması Gereği/Manevi Tazminat Miktarının Fazla Olduğu )
MANANEVİ TAZMİNAT MİKTARININ HAK VE NESAFET KURALINA AYKIRI OLMASI ( Fazla Belirlendiği/Tarafların Sosyal ve Ekonomik Durumlarının Gözetilmesi Gereği - Somut Olayın Gerçekleşme Biçimi ve Objektif Ölçülere Göre Karar Verilmesi Gerektiği )
SOMUT OLAYIN ÖZELLİKLERİNİN DİKKATE ALINMASI ( Hakimin Objektif Ölçülere Göre Karar Vermesi Gereği - Hakimin Takdir Hakkını Kullanırken Ülkenin Ekonomik Durumu ve Tarafların Kusur Durumunu Dikkate Alması Gerektiği/Manevi Tazminat )"
47Y13.HD19.4.2012E. 2012/8491 K. 2012/10926"TAVUK ÜRÜNÜNÜN ÜRETİM TARİHİNİN SATIŞ TARİHİNDEN SONRA OLMASI ( Tazminat Talebi - Manevi Tazminat Koşulları Oluşmadığı )
MANEVİ TAZMİNAT ( Marketten Alınan Tavuk Ürünlerinin Üretim Tarihinin Satış Tarihinden Bir Gün Sonraya Ait Olduğu/Tartışma ve Ceza Davasına Konu Olabilecek Bir Hareket Cismani Bütünlüğüne Yapılan Saldırı Söz Konusu Olmadığı - Reddedileceği )
MARKETTEN ALINAN ÜRÜNLERİN AYIPLI OLMASI ( Tavuk Ürünlerinin Üretim Tarihinin Satış Tarihinden Bir Gün Sonraya Ait Olması Sebebiyle - Manevi Tazminatın Koşulları Oluşmadığının Gözetileceği )
ÜRETİM TARİHİNİN SATIŞ TARİHİNDEN SONRA OLMASI ( Marketten Alınan Tavuk Ürünlerinin/Tazminat Talebi - Manevi Tazminat Koşulları Oluşmadığı )"
47Y13.HD19.4.2012E. 2012/6050 K. 2012/10891"MADDİ VE MANEVİ TAZMİNAT ( Otel Odasında Geceleyin Müşterinin Öldürülmesi/Otel İşletmelerinin Müşterilerinin Can ve Mal Güvenliğini Korumaya Yönelik Tüm Tedbirleri Almalarının Hukuken Zorunlu Olduğu - Kusur Oranında Karar Verilmesi Gereği)
OTEL KONAKLAMA SÖZLEŞMELERİ ( İşletmelerin Müşterilerinin Can ve Mal Güvenliğini Korumaya Yönelik Tüm Tedbirleri Almalarının Hukuken Zorunlu Olduğu - Otel Odasında Geceleyin Öldürülenin Eşinin Tazminat Talebine Kusur Oranında Hükmedileceği)
OTEL ODASINDA ÖLDÜRÜLEN KİŞİ ( Eşinin Tazminat Talebine Kusur Oranında Hükmedileceği - Otel İşletmelerinin Müşterilerinin Can ve Mal Güvenliğini Korumaya Yönelik Tüm Tedbirleri Almalarının Hukuken Zorunlu Olduğu)"
47Y21.HD16.4.2012E. 2012/7522 K. 2012/6145"MURİSİN ÖLÜMÜ NEDENİYLE MANEVİ TAZMİNAT DAVASI ( Yerel Mahkemece Hükmedilecek Miktarın Zarara Uğrayanda Manevi Huzuru Sağlayacak Mahiyette Adalete Uygun Olacağı - Davacılar Yararına Azda Olsa Bir Miktar Tazminata Hükmedilmesi Gerektiği )
MANEVİ TAZMİNATIN MİKTARI ( Ölen Kişi ile Davacı Arasındaki İlişkide Manevi Acı ve Elem Duyulmasının Yeterli Olduğu - Hakimin Takdir Hakkını Kullanırken Ülkenin Ekonomik Kuşullarının ve Tarafların Durumlarının Gözetileceği/Manevi Zarar )
MANEVİ TAZMİNATIN CEZA MAHİYETİ BULUNMAMASI ( Mamelek Hukukuyla İlgili Olmadığı - Adalete Uygun Olması Gerektiği )"
47Y4.HD11.4.2012E. 2011/3813 K. 2012/6191"MADDİ VE MANEVİ TAZMİNAT DAVASI ( Trafik Kazasında Aracı Hasar Gören Kendisi Yaralanan Davacının - Mahkemece Kazanç Kaybı Zararının Değişik Saiklerle Davacının Talep Ettiği Gün Sayısından Daha Fazla Gün Üzerinden Hesap Edilerek Talepten Fazlasına Hükmedilmesinin İsabetli Olmadığı )
KAZANÇ KAYBI ZARARI ( Mahkemece Değişik Saiklerle Davacının Talep Ettiği Gün Sayısından Daha Fazla Gün Üzerinden Hesap Edilerek Talepten Fazlasına Hükmedilmesinin İsabetli Olmadığı - Maddi ve Manevi Tazminat )
TALEPLE BAĞLILIK İLKESİ ( Mahkemece Kazanç Kaybı Zararının Değişik Saiklerle Davacının Talep Ettiği Gün Sayısından Daha Fazla Gün Üzerinden Hesap Edilmesinin İsabetli Olmadığı - Maddi ve Manevi Tazminat )
VEKALET ÜCRETİ ( Davacı Yararına Takdir Edilen Manevi Tazminattan Kararı Temyiz Eden Şirket Sorumlu Tutulmadığı Halde Vekalet Ücretinden Sorumlu Tutulmasının Yasaya Aykırı Olduğu - Maddi ve Manevi Tazminat Davası )"
47Y17.HD4.4.2012E. 2011/2257 K. 2012/4090"TRAFİK KAZASINDAN KAYNAKLANAN TAZMİNAT DAVASI ( Davacının Yargılama Devam Ederken Vefat Ettiği/Kaza Tarihinden Ölüm Tarihine Kadar İş Göremezlik Zararının Tespit Edilerek Hükmedileceği - 45 Yaşında Vefat Eden Davacının 60 Yaşına Kadar Yaşayacağının Kabul Edilemeyeceği )
MADDİ TAZMİNAT ( Trafik Kazasından Kaynaklanan/Davacının Yargılama Devam Ederken Vefat Ettiği - Kaza Tarihinden Ölüm Tarihine Kadar İş Göremezlik Zararının Tespit Edilerek Hükmedileceği/45 Yaşında Vefat Eden Davacının 60 Yaşına Kadar Yaşayacağının Kabul Edilemeyeceği )
İŞ GÖREMEZLİK ZARARI ( Trafik Kazasından Kaynaklanan Tazminat Davasında Davacının Yargılama Sırasında Vefat Ettiği - Kaza Tarihinden Ölüm Tarihine Kadar Geçen Süredeki Zararın Tespit Edilerek Bu Miktara Hükmedileceği/60 Yaşına Kadar Yaşayacağı Kabul Edilerek Hesaplanamayacağı )
MANEVİ TAZMİNAT ( Trafik Kazasından Kaynaklanan - Davalının İşçi Olması ve Kaza Tarihi de Değerlendirildiğinde Hükmedilen Manevi Tazminatın Fazla Olduğu )
ALTMIŞ YAŞA GÖRE HESAPLAMA YAPILAMAYACAĞI ( Trafik Kazasından Kaynaklanan Tazminat Davasında Davacının Kaza Tarihinden 45 Yaşında Olduğu Ölüm Tarihine Kadar İş Göremezlik Zararının Tespit Edilerek Bu Miktara Hükmedileceği - Mirasçıların Sebepsiz Zenginleşmesine Yol Açılamayacağı )
İŞÇİNİN TRAFİK KAZASI ( Davacı Öğretmenin Trafik Kazasından Kaynaklanan Tazminat Davası - Davalının İşçi Olması ve Kaza Tarihi de Değerlendirildiğinde Hükmedilen Manevi Tazminatın Fazla Olduğu )"
47Y4.HD26.3.2012E. 2012/3122 K. 2012/4824"HAKSIZ EYLEM NEDENİYLE MANEVİ TAZMİNAT ( İşletenin 2918 S.K. Md.85 Uyarınca Doğan Zararlardan Sorumlu Olduğu )
MANEVİ TAZMİNAT ( Haksız Eylem Nedeniyle - Davalının İşleten Durumunda Olduğu ve Karayolları Trafik Kanunu Uyarınca Sorumlu Olduğunun Gözetileceği )
İŞLETENİN SORUMLULUĞU ( Haksız Eylem Nedeniyle Manevi Tazminat - 2918 S.K. Md.85 Uyarınca İşletenin Doğan Zararlardan Sorumlu Olduğu )"
47Y4.HD26.3.2012E. 2012/2876 K. 2012/4814"MANEVİ TAZMİNAT ( Davalının Tartışma Sırasında Davacıyı Kasten Yaraladığı ve Mahkum Edildiği - Bedensel Bütünlüğe Yapılan Saldırı Sebebiyle İstenilebileceği/Uygun Bir Miktar Takdir Edilmesi Gerektiği )
YARALAMAK ( Davalının Tartışma Sırasında Davacıyı Kasten Yaraladığı ve Mahkum Edildiği/Manevi Tazminat Talebi - Uygun Bir Miktar Takdir Edilmesi Gerektiği/Bedensel Bütünlüğe Yapılan Saldırı Sebebiyle İstenilebileceği )
BEDENSEL BÜYÜNLÜĞE YAPILAN SALDIRI ( Davalının Tartışma Sırasında Davacıyı Kasten Yaraladığı ve Mahkum Edildiği - Manevi Tazminat Talebine Uygun Bir Miktarda Karar Verileceği )"
47Y4.HD26.3.2012E. 2012/2706 K. 2012/4811"HAKSIZ EYLEM SEBEBİYLE MADDİ VE MANEVİ TAZMİNAT ( Eylem Sebebiyle İşgöremezlik Zararı da Bulunduğu İleri Sürüldüğü - Bu Konuda Araştırma Yapılmaksızın Karar Verilemeyeceği )
TAZMİNAT ( Haksız Eylem Sebebiyle - Davacı Eylem Sebebiyle İşgöremezlik Zararı Bulunduğunu İleri Sürdüğünden Talep Konusunda Uzman Bilirkişi Görüşü Alınacağı )
İŞGÖREMEZLİK ZARARI ( Haksız Eylem Sebebiyle Maddi Manevi Tazminat/Davacının Eylem Sebebiyle İşgöremezlik Zararı Bulunduğunu İleri Sürdüğü - Bu Konuda Araştırma Yapılmadığı/Uzman Bilirkişiden Görüş Alınacağı )"
47Y4.HD15.3.2012E. 2012/418 K. 2012/4198"MANEVİ TAZMİNAT ( %4 Daimi İşgücü Kaybına Neden Olacak Şekilde Yaralanması Sebebiyle - 10000 TL Tazminatın Fazla Olduğu )
YARALANMA SEBEBİYLE MANEVİ TAZMİNAT ( Olayın Gelişim Biçimi Tarafların Kusur Durumu Olayın 2001 Yılında Meydana Gelmesi ve Bu Tarihten Faize Hükmolunması Dikkate Alındığında 10000 TL Tazminatın Fazla Olduğu )
MANEVİ HUZUR ( Manevi Tazminat Takdir Edilirken Tutarın Zarara Uğrayanda Manevi Huzuru Doğurmayı Gerçekleştirecek Tazminata Benzer Bir İşlevi Olan Özgün Bir Nitelik Taşıdığı )"
47Y4.HD15.3.2012E. 2012/2525 K. 2012/4155"TRAFİK KAZASI NEDENİYLE MADDİ VE MANEVİ TAZMİNAT DAVASI ( Davacıların Sigorta Şirketleri tarafından verilen parayı Tazminat Hesabının Yapıldığı Günden Önce Almış Olduğunun Gözetileceği - Zarar ve Yararın Denkleştirilmesi İlkesi )
YASAL FAİZİN BELİRLENMESİ ( Tazminat Hesabının Yapıldığı Güne Kadar Geçen Süreye Dair Yasal Faizinin Belirlenmesi Amacıyla Sigorta Ödemesinin Güncellenerek Hesaplanan Tazminattan İndirilmesi Gereği - Maddi ve Manevi Tazminat Davası )
HATIR YOLCUSU ( Davacılar ve Desteklerinin Herhangi Bir Ücret Karşılığında Yolculuk Yapmadıklarından Davalı Aleyhine Hükmedilen Tazminatlardan Uygun Bir Miktar İndirim Yapılması Gereği - Zarar ve Yararların Denkleştirilmesi İlkesi )
YOLCULARIN ÜCRET ÖDEMEMESİ ( Hatır Yolcusu Olarak Araçta Bulunduklarının Kabulü - Tazminattan İndirim Yapılması Gereği )
TAZMİNATTAN İNDİRİM ( Zarar ve Yararların Denkleştirilmesi İlkesinin Gözetileceği - Tazminat Hesabının Yapıldığı Güne Kadar Geçen Süreye Dair Yasal Faizinin Belirlenmesi Amacıyla Sigorta Ödemesinin Güncellenerek Hesaplanan Tazminattan İndirileceği )"
47Y3.HD15.3.2012E. 2012/177 K. 2012/6939"ESTETİK AMELİYATI SONUCUNDA OLUŞAN ZARAR ( Maddi ve Manevi Tazminat - Davacıya Ameliyatın Risklerinin Anlatıldığı ve Kabul Ettiğine Dair Bir Bilgi ve Belge Sunulmadığı/Bilirkişi Kurulundan Maddi Tazminata İlişkin Rapor Alınması Gerektiği )
MADDİ VE MANEVİ TAZMİNAT ( Estetik Ameliyatı Sonucunda Ayıplı Oluşan Eser Nedeniyle - Davacıya Ameliyatın Risklerinin Anlatıldığı ve Kabul Ettiğine Dair Bir Bilgi ve Belge Sunulmadığı/Bilirkişi Kurulundan Maddi Tazminata İlişkin Rapor Alınması Gerektiği )
AYIPLI ESER NEDENİYLE TAZMİNAT ( Estetik Ameliyatı Sonucunda - Ameliyat Sonrası Davacının Meme Uçlarının Nakledildiği Yere Yapışmaması Nedeniyle Eser Ayıplı Hale Geldiği/Bir Hukukçunun da Bulunduğu Bilirkişi Kurulundan Maddi Tazminata İlişkin Rapor Alınması Gerektiği )
DOKTORUN KUSURLU AMELİYATI ( Estetik Ameliyatı Sonucunda Ayıplı Oluşan Eser Nedeniyle Tazminat - Davacıya Ameliyatın Risklerinin Anlatıldığı ve Kabul Ettiğine Dair Bir Bilgi ve Belge Sunulmadığı/Bilirkişi Kurulundan Maddi Tazminata İlişkin Rapor Alınması Gerektiği )"
47Y4.HD14.3.2012E. 2012/2102 K. 2012/4120"HAKSIZ FİİL NEDENİYLE MADDİ VE MANEVİ TAZMİNAT DAVASI ( Kişilik Haklarına Saldırı - Abonmanın Süre Kazanmak İçin Asılsız Şikayette Bulunduğunun Anlaşılması/Davalı Şirket Tarafından Davacıların Yasaklılık Durumlarının Kaldırıldığı )
YASAKLILIK DURUMUNUN KALDIRILMASI ( Şikayetin Asılsıl Olduğunun Anlaşılması Üzerine Davacının Tekrar İşe Başladığı - Davalı Şirketin Bünyesinde İş İlişkisi Bulunan Diğer Firmalara Yazı Göndererek Şikayetin Asılsız Olduğunun Belirtildiği )
MANEVİ TAZMİNAT KOŞULLARININ BULUNMAMASI ( Davalı Şirketin İş İlişkisi İçerisinde Bulunduğu Şirketlere Gönderdiği Yazı ve Davacıların Yasaklılık Durumlarını Kaldırmış Olması Gözetildiğinde Davacı İstemlerinin Reddi Gereği/Maddi Tazminat )
MADDİ TAZMİNAT ( Davacının İş Akdinin Feshedildiği Tarih ile Yasaklılığın Kaldırılmasına Karar Verildikten Sonra Yeniden İşe Başladığı Tarih Arasındaki Ücret Kaybı Zararının Hesap Edilerek Hüküm Altına Alınması Gerektiğinin Kabulü )
ÜCRET KAYBI NEDENİYLE ZARAR ( Davacının İş Akdinin Feshedildiği Tarih ile Yasaklılığın Kaldırılmasına Karar Verildikten Sonra Yeniden İşe Başladığı Tarih Arasındaki Ücret Kaybı Zararının Hesap Edilerek Hüküm Altına Alınması Gerektiği )"
47Y4.HD14.3.2012E. 2012/1749 K. 2012/4147"DESTEKLERİ ÖLEN DAVACILARIN MADDİ VE MANEVİ TAZMİNAT DAVASI ( Desteten Yoksun Kalanın 2033 Yılına Kadar Yaşayacağı Kabulü ile Tazminatın Belirlendiği Halde Davacı Destekten Yoksun Kalanın 2008 Tarihinde Vefat Ettiğinin Gözetileceği )
DESTEK ZARARININ BELİRLENMESİ ( Davacı Destekten Yoksun Kalanın Vefatı - Destekten Yoksun Kalınan Sürenin Desteğin Öldüğü Tarihle Kendisinin Öldüğü Tarih Arasına Göre Belirleneceği/Ölüm Tarihine Göre Tazminatın Hesaplanması Gereği )
DESTEK TAZMİNATININ HESAPLANMASI ( Davacının Ölüm Tarihine Kadar Destek Tazminatı Hesabı Yapılacağı - Desteten Yoksun Kalanın 2033 Yılına Kadar Yaşayacağı Kabulü ile Tazminatın Belirlendiği Halde Davacı Destekten Yoksun Kalanın 2008 Tarihinde Vefat Ettiği )"
47Y4.HD8.3.2012E. 2011/159 K. 2012/3755"DESTEKTEN YOKSUN KALMA TAZMİNATI (Trafik Kazası Sonucu Vefat Edenin Nikahsız Eşine ve Bu Eşin Çocuklarına Hükmedilebileceği)
NİKAHSIZ EŞE DESTEKTEN YOKSUN KALMA TAZMİNATI (Trafik Kazası Sonucu Vefat Edenin Nikahsız Eşe Destek Olması Nedeniyle Davacı Gayri Resmi Eş ve Çocuklar İçin Hükmedileceği)"
47Y21.HD8.3.2012E. 2010/7928 K. 2012/3244"İŞ KAZASI SONUCU MALULİYETTEN DOĞAN TAZMİNAT ( Müterafık Kusur Oranlarına Davacının Maluliyet Oranına Husule Gelen Elem ve Izdırabın Derecesine ve Tarafların Sosyal ve Ekonomik Durumuna ve Hak ve Nesafet Kurallarına Göre Manevi Tazminat Takdir Edilmesi Gerektiği )
HAK VE NESAFET İLKESİ ( İş Kazası Sonucu Maluliyetinden Doğan Tazminat - Husule Gelen Elem ve Izdırabın Derecesine ve Tarafların Sosyal ve Ekonomik Durumuna ve Hak ve Nesafet Kurallarına Göre Manevi Tazminat Takdir Edilmesi Gerektiği )
MANEVİ TAZMİNAT ( İş Kazası Sonucu Maluliyetinden Doğan Tazminat - Müterafık Kusur Oranlarına Davacının Maluliyet Oranına Husule Gelen Elem ve Izdırabın Derecesine ve Tarafların Sosyal ve Ekonomik Durumuna Göre Takdir Edilmesi Gerektiği )"
47Y21.HD5.3.2012E. 2010/8742 K. 2012/2960"İŞ KAZASINA UĞRAYAN DAVACININ MADDİ MANEVİ TAZMİNAT TALEBİ ( Davacıya Yapılan Ödemenin Maddi Tazminat Miktarından Mahsup Edilmek Üzere Verilip Verilemediği Anlaşılmadan Maddi Tazminat Miktarından Düşülemeyeceği )
MADDİ TAZMİNATTAN MAHSUP ( İş Kazasına Uğrayan İşçiye Yapılan Ödemenin Maddi Tazminat Miktarından Mahsup Edilmek Üzere Verilip Verilmediği Hususunda Davalıya Delillerini Bildirmek Üzere Süre Verileceği - Ödemenin Mahsup Edilmek Üzere Yapıldığının Anlaşılamadığı )"
47Y21.HD5.3.2012E. 2010/8638 K. 2012/2919"İŞ KAZASI SONUCU MALULİYETTEN DOĞAN TAZMİNAT ( Kurum Tarafından Sigortalıya Sürekli İş Göremezlik Geliri Bağlanmayan Dönem Hesabında Sigortalının Maluliyetinin %100 Oranında Olduğu - Yapılan Hesaplamada Bu Dönem Bakımından Tespit Olunan Maluliyet Oranında İndirim Yapılmaması Gerektiği )
MALULİYET ORANINDA İNDİRİM ( İş Kazası Sonucu Maluliyetten Doğan Tazminat - Kurum Tarafından Sigortalıya Sürekli İş Göremezlik Geliri Bağlanmayan Dönem Hesabında Sigortalının Maluliyetinin %100 Oranında Olduğu/İndirim Yapılmaması Gerektiği )
İŞ GÖREMEZLİK GELİRİ ( İş Kazası Sonucu Maluliyetten Doğan Tazminat - Kurum Tarafından Sigortalıya Sürekli İş Göremezlik Geliri Bağlanmayan Dönem Hesabında Sigortalının Maluliyetinin %100 Oranında Olduğu/Maluliyet Oranında İndirim Yapılmaması Gerektiği )"
47Y21.HD5.3.2012E. 2010/8636 K. 2012/2908"İŞ KAZASI SONUCU MALULİYETTEN DOĞAN ZARAR TALEBİ ( Adli Yardımdan Yararlanan Davacının Manevi Tazmınatın Islahına İlişkin Talebinin Ek Dava Olarak Nitelendirilip Karara Bağlanacağı/Harç Ödemekten Muaf Olduğu - Hükümde Olay Tarihinin Açıkça Yazılacağı )
ISLAH İLE MANEVİ TAZMİNATIN ARTTIRILMASI TALEBİ ( Adli Yardımdan Yararlanan Davacının İş Kazası Sonucu Doğan Manevi Tazminat İsteminin Islah İle Talep Olunamayacağı Gerekçesiyle Manevi Tazminatın Reddine Karar Verilemeyeceği - Ek Dava Olarak Değerlendirileceği )
ADLİ MÜZAHERET ( İş Kazası Sonucu Maluliyetinden Doğan Tazminat Davasında Adli Müzaheretten Yararlanan Davacının Harç Ödemekten Bağışık Tutulacağı )"
47Y4.HD28.2.2012E. 2010/14134 K. 2012/2973"MADDİ VE MANEVİ TAZMİNAT DAVASI ( Trafik Kazası Sonucu Yaralanma Nedenine Dayalı - Davalı Şirketin Aracını Başka Bir Kişinin Kendi Hesabına ve Tehlikesi Kendisine Ait Olmak Üzere İşlettiğini ve Araç Üzerinde Eylemli Kullanımı Bulunduğunu Geçerli Kanıtlarla Kanıtlayamadığı/Bu Şirket Yönünden de Esasa Girileceği )
TRAFİK KAZASI SONUCU YARALANMA ( Maddi ve Manevi Tazminat - Aracını Başka Kişinin Hesabına ve Tehlikesi Kendisine Ait Olmak Üzere İşlettiğini ve Araç Üzerinde Eylemli Kullanımı Bulunduğunu Geçerli Kanıtlarla Kanıtlayamayan Davalı Şirketlerden Diğeri Yönünden de İşin Esasının İncelenmesi Gerektiği )
İŞLETENLİĞİN ÜÇÜNCÜ KİŞİ ÜZERİNDE BULUNMASI ( Bu Olgunun Adi Yazılı Belge İle Doğrulanmasının Davacının Hukuki Durumunu Etkilemeyeceği/Davalı Şirketin Geçerli Kanıtlarla Kanıtlayamadığı/Bu Şirket Yönünden de İşin Esasının İncelenmesi Gerektiği - Maddi ve Manevi Tazminat Davası )
MANEVİ TAZMİNATIN TAKDİRİ ( Mevcut Halde Elde Edilmek İstenilen Tatmin Duygusunun Etkisine Ulaşmak İçin Gerekli Olan Kadar Olması Gerektiği - Olayın Oluş Şekli Kusur Durumu Olayın Gerçekleştiği Tarih ve Davacının Yaralanma Derecesi İle Yasal İlkeler Gözetildiğinde Davacı Yararına Takdir Edilen Manevi Tazminat Tutarının Az Olduğu )"
47Y4.HD22.2.2012E. 2012/1275 K. 2012/2725"MANEVİ TAZMİNAT İSTEMİ ( Haksız Eylemden Kaynaklanan - Davacılar Yararına Takdir Olunan Aynı Tutardaki Tazminat Miktarından Davalıların Müteselsilen Sorumlu Tutulmalarının Doğru Olmadığı )
HAKSIZ EYLEM ( Manevi Tazminat İstemi - Davalıların Eylemleri ve Ağırlık Dereceleri Farklı Olduğundan Hangi Miktarda Tazminat İstendiğinin Davacılara Açıklattırılması Gerektiği )
MÜTESELSİL SORUMLULUK ( Haksız Eylemden Kaynaklanan Manevi Tazminat İstemi - Davacılar Yararına Takdir Olunan Aynı Tutardaki Tazminat Miktarından Davalıların Müteselsilen Sorumlu Tutulmalarının Doğru Olmadığı )
TAZMİNAT MİKTARI ( Haksız Eylemden Kaynaklanan Manevi Tazminat İstemi - Davalıların Eylemleri ve Ağırlık Dereceleri Farklı Olduğundan Hangi Miktarda Tazminat İstendiğinin Davacılara Açıklattırılması Gerektiği )"
47Y4.HD20.2.2012E. 2012/1111 K. 2012/2426"SU HATTI YAPIM ÇALIŞMASI SEBEBİYLE ARAÇ HASARI VE MANEVİ TAZMİNAT İSTEMİ ( İdare Hakkındaki Davanın İdari Yargı Yerinde Görülmesi Gerektiği/İnşaatta Gerekli Önlemleri Alma Yükümlülüğünün Yükleniciye Ait Olduğu - Davalı Şirketin Kusurunun Bulunup Bulunmadığı Araştırılacağı )
GEREKLİ UYARI VE İŞARETLEME YAPILMAMASI SONUCU ARACIN KANALA DÜŞMESİ ( Araç Hasarı Talebi - İdare Tarafından Yapım İşinin İhale Aldığı Şirketin Olayın Meydana Gelmesinde Kusuru Bulunup Bulunmadığının Araştırılması Gerektiği )
YAPIM İŞİNİN İDARE TARAFINDAN İHALE EDİLMESİ ( Üçüncü Kişilerin Zarar Görmemesi İçin İnşaatta Gerekli Önlemleri Alma Yükümlülüğünün Yükleniciye Ait Olduğu - Su Hattı Yapım Çalışması Sebebiyle Meydana Gelen Araç Hasarında Şirketin Kusurunun Araştırılacağı )"
47Y4.HD20.2.2012E. 2012/1094 K. 2012/2424"MANEVİ TAZMİNAT DAVASI ( Trafik Kazasından Kaynaklanan - Kusur Raporuna Göre Davacılar Desteğinin %80 Davalı Sürücünün %20 Oranında Kusurlu Olduğu Belirlendiğinden Karşı Kusurun Olduğu Gözetilerek Hükmolunacak Tazminattan Uygun Bir İndirim Yapmak Gerektiği )
TRAFİK KAZASI ( Manevi Tazminat Davası - Kusur Raporuna Göre Davacılar Desteğinin %80 Davalı Sürücünün %20 Oranında Kusurlu Olduğu Belirlendiğinden Karşı Kusurun Olduğu Gözetilerek Hükmolunacak Tazminattan Uygun Bir İndirim Yapmak Gerektiği )
KUSUR ORANI ( Trafik Kazasından Kaynaklanan Manevi Tazminat Davası - Kusur Raporuna Göre Davacılar Desteğinin %80 Davalı Sürücünün %20 Oranında Kusurlu Olduğu Belirlendiğinden Karşı Kusurun Olduğu Gözetilerek Hükmolunacak Tazminattan Uygun Bir İndirim Yapmak Gerektiği )"
47Y3.HD20.2.2012E. 2011/21185 K. 2012/4036"TAZMİNAT İSTEMİNİN REDDİ ( Davanın Davalılar Açısından Farklı Nedenlerle Reddedildiği - Davalılar Yararına Ayrı Ayrı Vekalet Ücretine Hükmedileceği )
VEKALET ÜCRETİ ( Birden Fazla Davalı Aleyhine Açılan Davanın Reddinde Red Sebebi Ortak Olan Davalılar Vekili Lehine Tek Ret Sebebi Ayrı Olan Davalılar Vekili Lehine Her Ret Sebebi İçin Ayrı Ayrı Hükmedilmesi Gerektiği )
DAVANIN REDDİ HALİNDE VEKALET ÜCRETİ ( Birden Fazla Davalı Aleyhine Açılan Davanın Reddinde Red Sebebi Ortak Olan Davalılar Vekili Lehine Tek Ret Sebebi Ayrı Olan Davalılar Vekili Lehine Her Ret Sebebi İçin Ayrı Ayrı Hükmedileceği )"
47Y4.HD16.2.2012E. 2012/1189 K. 2012/2268"TRAFİK KAZASI SEBEBİYLE YARALANMADAN DOLAYI TAZMİNAT TALEBİ ( Olay Tarihi Tarafların Ekonomik ve Sosyal Durumları Gözetildiğinde Davacı Yararına Takdir Edilen 50.000,00 TL Manevi Tazminatın Fazla Olduğu )
ZARAR VE YARARIN DENKLEŞTİRİLMESİ İLKESİ ( Sigorta Tarafından Yapılan Ödemenin Tazminat Hesabının Yapıldığı Güne Kadar Geçen Süreye Dair Yasal Faizi Hesaplanıp Güncelleştirilerek Destekten Yoksun Kalma Tazminatlarından İndirileceği )
MANEVİ TAZMİNAT ( Takdir Edilecek Tutarın Var Olan Durumda Elde Edilmek İstenilen Doyum Duygusunun Etkisine Ulaşmak İçin Gerekli Olan Kadar Olması Gerektiği - Trafik Kazası Sebebiyle Yaralanmadan Dolayı 50.000 TL Manevi Tazminatın Fazla Olduğu )
YARALANMADAN DOLAYI TAZMİNAT TALEBİ ( Olay Tarihi Tarafların Ekonomik ve Sosyal Durumları Gözetildiğinde Davacı Yararına Takdir Edilen 50.000,00 TL Manevi Tazminatın Fazla Olduğu - Daha Alt Düzeyde Takdir Edileceği )"
47Y17.HD15.2.2012E. 2011/1086 K. 2012/1637"MANEVİ TAZMİNATIN POLİÇEDE TEMİNAT ALTINA ALINMASI ( Ölümlü Trafik Kazası Sonucu Tazminat Talebi - Sigorta Şirketinin Sorumlu Olacağı)
POLİÇEDE MANEVİ TAZMİNATIN TEMİNAT ALTINA ALINMASI ( Ölümlü Trafik Kazası Sonucu Tazminat Talebi - Sigorta Şirketinin Sorumlu Olacağı)
TRAFİK KAZASINDAN KAYNAKLANAN ÖLÜMLÜ KAZA SEBEBİYLE MANEVİ TAZMİNAT ( Sigorta Poliçesinde Manevi Tazminatlar Teminat Altına Alındığından Davalı Sigorta Şirketinin Sorumlu Olduğu)
SİGORTA ŞİRKETİNİN MANEVİ TAZMİNATTAN SORUMLULUĞU ( Trafik Kazasından Kaynaklanan Destekten Yoksun Kalma Tazminatı ve Manevi Tazminat İstemi - Manevi Tazminatlar Poliçede Teminat Altına Alındığından Sorumlu Olacağı)"
47Y9.HD13.2.2012E. 2009/42452 K. 2012/3132"MANEVİ TAZMİNAT ( Davalı İşverenin Çalışanları Gözetme ve Koruma Borcu Kapsamında İşyerinde Gerekli Güvenlik Önlemleri Almadığı/Davacının İşyerinde Yabancı Uyruklu İşçilerin Saldırısı Sonucu Yaralandığı - Uygun Bir Tazminat Verilmesi Gerektiği )
İŞYERİNDE İŞÇİNİN YABANCILAR TARAFINDAN SALDIRIYA UĞRAMASI ( Davacının İşyerinde Yabancı Uyruklu İşçilerin Saldırısı Sonucu Yaralandığı - Cismani Zarara Uğrayan Kişiye Zararın Ağırlığına ve Diğer Tazminat Öğeleri Dikkate Alınarak Yargıç Tarafından Adalete Uygun Bir Tazminat Verilmesi Gerektiği )
CİSMANİ ZARAR ( Zarara Uğrayan Kişiye Zararın Ağırlığına ve Diğer Tazminat Öğeleri Dikkate Alınarak Yargıç Tarafından Adalete Uygun Bir Tazminat Verilmesi Gerektiği - Manevi Tazminat )
İŞVERENİN İŞÇİYİ GÖZETME BORCU ( Davalı İşverenin Çalışanları Gözetme ve Koruma Borcu Kapsamında İşyerinde Gerekli Güvenlik Önlemleri Almadığı/Davacının İşyerinde Yabancı Uyruklu İşçilerin Saldırısı Sonucu Yaralandığı - Uygun Bir Tazminat Verilmesi Gerektiği )"
47Y21.HD6.2.2012E. 2010/6121 K. 2012/1133"İŞ KAZASI SONUCU MALULİYETTEN DOĞAN TAZMİNAT ( Manevi Tazminat İsteme Hakkı Doğrudan Doğruya Cismani Zarara Uğrayan Kişiye Ait Olduğu - Yansıma Yoluyla Aynı Eylem Nedeniyle Manevi Üzüntü Duyanlar Manevi Tazminat İsteyemeyeceği )
MANEVİ TAZMİNAT ( İsteme Hakkı Doğrudan Doğruya Cismani Zarara Uğrayan Kişiye Ait Olduğu/Yansıma Yoluyla Aynı Eylem Nedeniyle Manevi Üzüntü Duyanlar Manevi Tazminat İsteyemeyeceği - İş Kazası Sonucu Maluliyetten Doğan Tazminat )
CİSMANİ ZARAR KAVRAMI ( Ruhsal Bütünlüğün İhlali Sinir Bozukluğu veya Hastalığı Gibi Hallerin Girdiği Bu Maddelerde Sadece Maddi Sağlık Bütünlüğünün Değil Ruhsal ve Sinirsel Bütünlüğünde Korunduğu Ögretide ve Yargıtay Kararlarında Kabul Edildiği )
EŞ VE ÇOCUKLARIN MANEVİ TAZMİNAT TALEBİ ( Davacının Geçirdiği İşkazası Sonucu İşgöremezliğe Uğradığı - Davacı Eş ve Çocukların Ruhsal ve Sinirsel Sağlık Bütünlüğünün Ağır Bir Şekilde Bozulduğunun Söylenemeyeceği/Uygun İlliyet ve Hukuka Aykırılık Bağı Koşulları Oluşmadığından Davacıların Manevi Tazminat İsteminin Reddi Gerektiği )
YAKINLARIN MANEVİ TAZMİNAT TALEBİ ( Davacının Geçirdiği İşkazası Sonucu % 41.20 Oranında İşgöremezliğe Uğradığı - Davacı Eş ve Çocukların Ruhsal ve Sinirsel Sağlık Bütünlüğünün Ağır Bir Şekilde Bozulduğunun Söylenemeyeceği/Manevi Tazminat İsteminin Reddi Gerektiği )"
47Y21.HD6.2.2012E. 2010/5783 K. 2012/1081"MADDİ VE MANEVİ TAZMİNAT (İşçinin Rapor Tarihindeki Bakiye Ömrü Esas Alınarak Aktif ve Pasif Dönemde Elde Edeceği Kazançların Toplamından Oluşacağı)
İŞ KAZASI (Maddi ve Manevi Tazminat - Yargılama Sırasında Ölen Sigortalının Ölüm Tarihine Kadarki Dönem İçin Maddi Zarar Hesabı Yaptırılacağı)
ÖLEN İŞÇİNİN BAKİYE ÖMRÜ (Maddi ve Manevi Tazminat - Sosyal Güvenlik Kurumundan Sigortalıya Ölüm Tarihine Kadar Ödenen Gelirin Miktarının Bildirilmesinin İsteneceği ve Gelirin Hesaplanan Maddi Tazminattan Düşüleceği)
YARGILAMA DEVAM EDERKEN İŞÇİNİN ÖLMESİ (Maddi ve Manevi Tazminat - Tazminat Miktarının İşçinin Rapor Tarihindeki Bakiye Ömrü Esas Alınarak Aktif ve Pasif Dönemde Elde Edeceği Kazançların Toplamından Oluşacağı)"
47Y4.HD31.1.2012E. 2010/13075 K. 2012/1183"TRAFİK KAZASI SONUCU UĞRANILAN YARALANMA ( Maddi ve Manevi Tazminat - Yargıcın Özel Durumları Göz Önünde Tutarak Manevi Zarar Adı İle Hak Sahibine Verilmesine Karar Vereceği Para Tutarı Adalete Uygun Olması Gerektiği )
MANEVİ TAZMİNAT ( Takdir Edilecek Bu Tutar Zarara Uğrayanda Manevi Huzuru Doğurmayı Gerçekleştirecek Tazminata Benzer Bir İşlevi ( Fonksiyonu ) Olan Özgün Bir Nitelik Taşıdığı - Bir Ceza Olmadığı Gibi Malvarlığı Hukukuna İlişkin Bir Zararın Karşılanmasını da Amaç Edinmediği )
TAZMİNATIN SINIRI ( Onun Amacına Göre Belirlenmesi Gerektiği/Takdir Edilecek Tutar Var Olan Durumda Elde Edilmek İstenilen Doyum ( Tatmin ) Duygusunun Etkisine Ulaşmak İçin Gerekli Olan Kadar Olması Gerektiği - Trafik Kazası Sonucu Uğranılan Yaralanma Nedeniyle Tazminat )
MADDİ VE MANEVİ TAZMİNAT ( Trafik Kazası Sonucu Uğranılan Yaralanma Nedeniyle - Yargıcın Özel Durumları Göz Önünde Tutarak Manevi Zarar Adı İle Hak Sahibine Verilmesine Karar Vereceği Para Tutarı Adalete Uygun Olması Gerektiği )"
47Y13.HD31.1.2012E. 2011/16474 K. 2012/1556"ENJEKSİYONLA TEDAVİ SONUCU UĞRANILAN ZARARIN TAZMİNİ TALEBİ ( Ceza Yargılaması ve İdari Soruşturmada Alınan Bilgi ve Belgelerin Dosyada Mevcut Olduğu/Davacıya Verilen Kesin Mehilin Hukuka Aykırı Olduğu - Bilirkişi Raporu Alınacağı )
MADDİ VE MANEVİ TAZMİNAT ( Enjeksiyonla Tedavi Sonucu Uğranılan Zararın Tazmini Talebi - Üç Kişilik Bilirkişi Kurulundan Davacıya Yapılan Enjeksiyonun Usulüne Uygun Olarak Yapılıp Yapılmadığı ve Davalılara Atfı Kabil Kusur Bulunup Bulunmadığı Konusunda Rapor Alınacağı )
BİLİRKİŞİ RAPORU ( Üniversite Öğretim Üyelerinden Oluşturulacak Konusunda Uzman Akademik Kariyere Sahip Üç Kişilik Bilirkişi Kurulundan Davacıya Yapılan Enjeksiyonun Usulüne Uygun Olarak Yapılıp Yapılmadığı Davalılara Atfı Kabil Kusur Bulunup Bulunmadığı Konusunda )
TEDAVİ SONUCU UĞRANILAN ZARARIN TAZMİNİ TALEBİ ( Enjeksiyonla Tedavi Sonucu Uğranılan Zararın Tazmini Talebi/Ceza Yargılaması ve İdari Soruşturmada Alınan Bilgi ve Belgelerin Dosyada Mevcut Olduğu - Davacıya Verilen Kesin Mehilin Hukuka Aykırı Olduğu )
KESİN MEHİL ( Enjeksiyonla Tedavi Sonucu Uğranılan Zararın Tazmini Talebinde Ceza Yargılaması ve İdari Soruşturmada Alınan Bilgi ve Belgelerin Dosyada Mevcut Olduğu - Verilen Kesin Mehilin Usul ve Yasaya Uygun Olmadığı )"
47Y4.HD30.1.2012E. 2010/13310 K. 2012/1040"HAKSIZ EYLEM NEDENİYLE MADDİ VE MANEVİ TAZMİNAT (Ceza Mahkemesince Belirlenen Davacının Hafif Tahrikte Bulunduğuna İlişkin Maddi Olgu Hukuk Hakimi Yönünden Bağlayıcı Olduğu - Dava Konusu Olayın Başlamasına Yol Açan Davacının Davalıyı Tahriki Eylemi Onun Bölüşük Kusurunu Oluşturduğu )
BÖLÜŞÜK KUSUR (Haksız Eylem Nedeniyle Maddi ve Manevi Tazminat - Ceza Mahkemesince Belirlenen Davacının Hafif Tahrikte Bulunduğuna İlişkin Maddi Olgu Hukuk Hakimi Yönünden Bağlayıcı Olduğu/Dava Konusu Olayın Başlamasına Yol Açan Davacının Davalıyı Tahriki Eylemi Onun Bölüşük Kusurunu Oluşturduğu )
CEZA MAHKEMESİNİN KARARININ BAĞLAYICILIĞI (Davacının Hafif Tahrikte Bulunduğuna İlişkin Maddi Olgu Hukuk Hakimi Yönünden Bağlayıcı Olduğu/Dava Konusu Olayın Başlamasına Yol Açan Davacının Davalıyı Tahriki Eylemi Onun Bölüşük Kusurunu Oluşturduğu - Haksız Eylem Nedeniyle Tazminat )"
47Y4.HD26.1.2012E. 2012/612 K. 2012/968"KARAYOLLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ALEYHİNE AÇILAN TAZMİNAT DAVASI ( Karayolunun Bakım ve Onarımındaki Eksikliğin Zarara Yol Açtığı İddiasıyla - İdari Yargı Yerinde Tam Yargı Davası Açılması Gerektiği )
TAZMİNAT DAVASI ( Karayolunun Bakım ve Onarımındaki Eksikliğin Zarara Yol Açtığı İddiasıyla Davalı Karayolları Genel Müdürlüğü Aleyhine Maddi Manevi Tazminat Davası Açıldığı - İdari Yargı Yerinde Görüleceği )
KARAYOLUNDAKİ BAKIM VE ONARIM EKSİKLİĞİ İDDİASI İLE TAZMİNAT TALEBİ ( Gerek Yapılmasındaki Gerekse Kullanılması veya Korunmasındaki Kusurdan Doğan Zararların İdari İşlem ve Eylemlerden Doğan Zararlar Niteliğinde Bulunduğu )
TRAFİK KAZASI SONUCU YARALANMA SEBEBİYLE TAZMİNAT DAVASI ( Karayolunun Bakım ve Onarımındaki Eksikliğin Zarara Yol Açtığı İddiasıyla Davalı Karayolları Genel Müdürlüğü Aleyhine - İdari Yargı Yerinde Tam Yargı Davası Açılması Gerektiği )"
47Y4.HD25.1.2012E. 2012/374 K. 2012/883"ASKERLİK HİZMETİ SIRASINDA HAKSIZ FİİL SONUCU DESTEĞİN KAYBI ( Destek ve Manevi Tazminat Talebi - İçişleri Bakanlığı Hakkında İdari Yargının Görevli Olduğu )
İÇİŞLERİ BAKANLIĞI'NA KARŞI AÇILAN DAVA ( Askerlik Hizmeti Sırasında Haksız Fiil Sonucu Desteğin Kaybı Sebebiyle - Kamu Hizmetinin Görülmesi Sırasında ve Hizmet Kusurundan Doğan Zararların Gideriminde İdari Yargının Görevli Olduğu )
JANDARMA GENEL KOMUTANLIĞI'NIN EYLEM/İŞLEMLERİ ( Kamusal Nitelikte Olduğu - Askerlik Hizmetini Jandarma Er Olarak Yapan Davalının Haksız Fiil Sonucu Desteğini Kaybeden Davacıların Destek ve Manevi Tazminat Talebi/İçişleri Bakanlığı Hakkında Yargı Yolu Bakımından Görevsizlik Kararı Verileceği )"
47Y4.HD17.1.2012E. 2010/12546 K. 2012/351"TRAFİK KAZASI NEDENİYLE DESTEĞİN ÖLÜMÜNDEN DOLAYI UĞRANILAN MADDİ MANEVİ ZARAR (Davalı Sürücünün Kazada Kusuru Bulunmadığından Davanın Reddedileceği ve Davalı Sürücü Yararına Ayrı Vekalet Ücreti Takdir Edileceği)
MÜTESELSİLEN SORUMLU OLANLAR ALEYHİNE AÇILAN DAVANIN REDDİNDE VEKALET ÜCRETİ (Ret Sebebi Ortak Olan Davalılar Vekili Lehine Tek Ret Sebebi Ayrı Olan Davalılar Vekili Lehine İse Her Ret Sebebi İçin Ayrı Ayrı Avukatlık Ücretine Hükmolunacağı)
VEKALET ÜCRETİ (Trafik Kazası Nedeniyle Desteğin Ölümünden Dolayı Uğranılan Maddi Manevi Zarar Talebinde Davalı Sürücünün Kazada Kusuru Bulunmadığından Davanın Reddedileceği ve Sürücü Yararına Hükmedileceği)"
47Y4.HD13.12.2011E. 2010/11082 K. 2011/13427"ELEKTRİK ÇARPMASI SONUCU ÖLÜM NEDENİYLE TAZMİNAT ( Müteselsil Sorumlulardan Olan Davalıdan Tamamı Talep Edildiği - Kusur Oranına Göre Talebin Kabulüne Karar Verilemeyeceği )
ÖLÜM NEDENİYLE TAZMİNAT ( Elektrik Çarpması Sonucu - Müteselsil Sorumlulardan Olan Davalıdan Tamamı Talep Edildiği Halde Kusur Oranına Göre Talebin Kabulüne Karar Verilemeyeceği )
MANEVİ TAZMİNAT DAVASI ( Ölenin Kardeşlerinin Olayda Acıyı Yeterince Hissetmediğinden Bahisle Kardeşler Lehine Hükmedilmemesinin Hukuka Aykırı Olduğu - Kaza Nedeniyle Kardeşlerinin Ölümünden ve İlerleyen Yıllarda Yokluğundan Dolayı Üzüntü Duyacaklarının Yaşamın Olağan Akışı Gereği Olduğu )
MÜTESELSİL BORÇLULUK ( Aynı Haksız Eylemden Değişik Hukuki Nedenlerle Sorumlu Olanlardan Herbirinin Zarar Nedeniyle Davacıya Karşı Müteselsil Sorumlu Olduğu - Borcun Tamamının Ödenmesine Kadar Bütün Borçluların Sorumluluğunun Devam Edeceği )
KARDEŞLERİN MANEVİ TAZMİNAT TALEBİ ( Olay Tarihinde Küçük Olduklarından Dolayı Acıyı Yeterince Hissetmediklerinden Bahsedilemeyeceği - Küçüklerin Tümünün Abilerinin Ölümünden ve İlerleyen Yıllarda Yokluğundan Dolayı Üzüntü Duyacaklarından Uygun Miktarda Hükmedileceği )"
47Y21.HD12.12.2011E. 2011/12229 K. 2011/12913"İŞ KAZASI SONUCU MALULİYET ( Davacının Dava Dilekçesinde Davalının Tam Kusuruna Dayanarak Manevi Tazminat Talebinde Bulunduğu - Davacıya %30 Kusur İzafe Edildiği/Manevi Tazminat Talebinden Bir Miktar İndirim Yapılarak Miktarının Tayin Edilmesi Gerektiği )
MANEVİ TAZMİNAT ( Davacıya %30 Kusur İzafe Edildiği/Manevi Tazminat Talebinden Bir Miktar İndirim Yapılarak Miktarının Tayin Edilmesi Gerektiği - İş Kazası Sonucu Maluliyetten Doğan Maddi ve Manevi Tazminat )
TAZMİNATTAN İNDİRİM ( İş Kazası Sonucu Maluliyet - Davacının Dava Dilekçesinde Davalının Tam Kusuruna Dayanarak Manevi Tazminat Talebinde Bulunduğu/Davacıya %30 Kusur İzafe Edildiği/Manevi Tazminat Talebinden Bir Miktar İndirim Yapılacağı )"
47Y21.HD8.12.2011E. 2010/5301 K. 2011/12661"İŞ KAZASI SONUCU MADDİ MANEVİ TAZMİNAT ( Tatmin Duygusu Yanında Caydırıcılık Uyandıran Oranda Manevi Tazminat Takdir Edileceği - İşçinin Rapor Tarihindeki Bakiye Ömrü Esas Alınarak Aktif ve Pasif Dönemde Elde Edeceği Kazançlar Toplamı Olduğu )
SGK TARAFINDAN KARŞILANMAYAN ZARARIN GİDERİLMESİ ( İş Kazası Sonucu Tazminat - Hüküm Tarihine En Yakın Tarihte Yürürlükte Bulunan Katsayı Dikkate Alınarak Hak Sahiplerine Bağlanan Gelirin Tüm Peşin Sermaye Değerinin Hesaplanan Zarardan İndirilmesi Suretiyle Tazminat Belirleneceği )
MANEVİ TAZMİNAT ( İş Kazası Sonucu %10.3 Oranında Sürekli İş Göremezliğe Uğrayan İşçi Yararına Hükmedilen Tutarın Fazla Olduğu - Tatmin Duygusu Yanında Caydırıcılık Uyandıran Oranda Takdir Edileceği )
MADDİ TAZMİNAT ( İş Kazası Sonucu - Pasif Döneminde Zarar Hesabına Dahil Edilmesi ve 60 Yaştan Sonra Bakiye Ömre Kadar Asgari Ücret Esas Alınarak Hesap Yapılacağı )
SÜREKLİ İŞ GÖREMEZLİK ( İş Kazası Sonucu %10.3 Oranında - Hükmedilen Manevi Tazminatın Fazla Olduğu )"
47Y4.HD22.11.2011E. 2011/3419 K. 2011/12261"TRAFİK KAZASI SEBEBİYLE MADDİ VE MANEVİ TAZMİNAT ( Yaralanmanın Niteliği ve Buna Bağlı Sonuçlarıyla Aile İlişkisi Göz Önünde Tutulduğunda Yaralanın Eşi ve Annesi Olan Davacıların Kişilik Değerlerinde Eksilme Duygusunu Yaşadıkları - Uygun Bir Tazminata Hükmedileceği )
KİŞİLİK DEĞERLERİNDE EKSİLMENİN İSPATI ( Trafik Kazası Sebebiyle Maddi Ve Manevi Tazminat - Yaralanın Eşi ve Annesi Olan Davacıların Kişilik Değerlerinde Eksilme Duygusunu Yaşadıkları Tecrübe Kurallarıyla Sabit Olup Ayrıca Bir İspat Yükümlülüğü Bulunmadığı )
MADDİ VE MANEVİ TAZMİNAT ( Trafik Kazası Sebebiyle - Yaralanın Eşi ve Annesi Olan Davacıların Kişilik Değerlerinde Eksilme Duygusunu Yaşadıkları/Bir İspat Yükümlülüğü Altında Olmadıkları - Uygun Bir Tazminata Hükmedileceği )
İSPAT YÜKÜ ( Trafik Kazası Sebebiyle Maddi ve Manevi Tazminat - Yaralanın Eşi ve Annesi Olan Davacıların Kişilik Değerlerinde Eksilme Duygusunu Yaşadıkları Tecrübe Kurallarıyla Sabit Olup Ayrıca Bir İspat Yükümlülüğü Bulunmadığı )
PASİF DÖNEM HESABI ( Pasif Dönemde Davacıların Asgari Ücret Düzeyinde Gelir Sağlayacağı Kabul Edilmek Suretiyle Maddi Tazminatın Kapsamının Belirlenmesi Gerektiği - Trafik Kazası Sebebiyle Tazminat )
ZARARIN HESAPLANMASI ( Trafik Kazası Sebebiyle Tazminat - Pasif Dönemde Davacıların Asgari Ücret Düzeyinde Gelir Sağlayacağı Kabul Edilmek Suretiyle Maddi Tazminatın Kapsamının Belirleneceği )"
47Y4.HD22.11.2011E. 2010/11019 K. 2011/12260"MANEVİ TAZMİNAT ( Hak Sahibine Verilmesine Karar Verilecek Para Tutarı Adalete Uygun Olması Gerektiği - Takdir Edilecek Bu Tutar Zarara Uğrayanda Manevi Huzuru Doğurmayı Gerçekleştirecek Tazminata Benzer Bir İşlevi Olan Özgün Bir Nitelik Taşıdığı)
TAZMİNATIN SINIRI ( Onun Amacına Göre Belirleneceği/Manevi Tazminat - Yargıç Bu Konuda Takdir Hakkını Kullanırken Ona Etkili Olan Nedenleri de Karar Yerinde Nesnel Ölçülere Göre Uygun Bir Biçimde Göstermesi Gerektiği)
HAK SAHİBİNE VERİLMESİNE KARAR VERİLECEK PARA TUTARI ( Adalete Uygun Olması Gerektiği - Takdir Edilecek Bu Tutar Zarara Uğrayanda Manevi Huzuru Doğurmayı Gerçekleştirecek Tazminata Benzer Bir İşlevi Olan Özgün Bir Nitelik Taşıdığı)"
47Y4.HD3.11.2011E. 2011/10614 K. 2011/11538"TRAFİK KAZASINDAN KAYNAKLANAN DESTEĞİN ÖLÜMÜ SEBEBİYLE TAZMİNAT ( Zamanaşımı Definin Islah Yolu İle İleri Sürülebileceği - Beş Yıllık Ceza Zamanaşımı Süresinin Olay Tarihinden İtibaren Dolduğu )
ZAMANAŞIMI DEFİNİN ISLAH YOLU İLE İLERİ SÜRÜLEBİLECEĞİ ( Trafik Kazasından Kaynaklanan Desteğin Ölümü Sebebiyle Tazminat İstemi - Talebin Zamanaşımı Sebebiyle Reddedileceği )"
47Y4.HD3.11.2011E. 2010/8758 K. 2011/11611"MARMARA DEPREMİNDE BİNANIN YIKILMASI SONUCU MEYDANA GELEN ÖLÜM NEDENİYLE TAZMİNAT ( Özel Durumlar Göz Önüne Alınarak Hükmedilecek Manevi Tazminatın Hakkaniyete Uygun Olması Gereği - Manevi Tazminatın Ceza Olmadığı Maddi Zararın Karşılanmasını da Amaçlamadığı )
MANEVİ TAZMİNATA ETKİ EDEN HUSUSLAR ( Marmara Depreminde Yıkılan Binanın Depremden Çok Önce Yapılmış Olması ve Depremde Yıkılması Muhtemel Olduğunun Gözetilmesi Gereği - Tazminatın Sınırının Amacına Uygun Belirlenmesi Elde Edilmek İstenen Tatmin Duygusunun Etkisine Ulaşmak İçin Gerekli Olan Kadar Olması Gereği )"
47Y13.HD2.11.2011E. 2011/9930 K. 2011/15928"ALIŞVERİŞ MERKEZİNDE GÜVENLİK GÖREVLİSİNİN DAVACI KÜÇÜĞÜN ÜZERİNE DÜŞMESİ ( Küçüğün Bacağının Kırılması Nedeniyle Talep Edilen Manevi Tazminat - Davalının Taşınmazın Mülkiyetinin Kendisine Ait Olmadığını Belirttiği/Savunmasının Araştırılacağı )
MANEVİ TAZMİNAT ( Alışveriş Merkezi Çalışanının Eylemi Nedeniyle Davacı Küçüğün Bacağının Kırıldığı/Davalının Taşınmazın Mülkiyetinin Kendisine Ait Olmadığını Belirttiği - Savunmasının Araştırılacağı/Doğru İse Davanın Husumetten Reddedileceği )
GÜVENLİK GÖREVLİSİNİN KÜÇÜĞÜN ÜZERİNE DÜŞMESİNE DAYALI MANEVİ TAZMİNAT DAVASI ( Davalının Alışveriş Merkezinin Kendi Mülkiyetine Ait Olmadığını Belirttiği - Savunmasının Araştırılacağı/Doğru İse Davanın Husumetten Reddi Gereği )
HUSUMET ( Alışveriş Merkezi Çalışanının Eylemi Nedeniyle Davacı Küçüğün Bacağının Kırıldığı/Davalının Taşınmazın Mülkiyetinin Kendisine Ait Olmadığını Belirttiği - Savunmasının Araştırılacağı/Doğru İse Davanın Husumetten Reddedileceği )"
47Y4.HD1.11.2011E. 2011/10106 K. 2011/11495"MADDİ VE MANEVİ TAZMİNAT ( Yargıç Manevi Tazminatın Tutarını Belirlerken Saldırı Oluşturan Eylem ve Olayın Özelliği Yanında Tarafların Kusur Oranını Sıfatını İşgal Ettikleri Makamı ve Diğer Sosyal ve Ekonomik Durumlarını da Dikkate Alması Gerektiği )
MANEVİ TAZMİNATIN TUTARI ( Belirlerken Saldırı Oluşturan Eylem ve Olayın Özelliği Yanında Tarafların Kusur Oranını Sıfatını İşgal Ettikleri Makamı ve Diğer Sosyal ve Ekonomik Durumlarını da Dikkate Alması Gerektiği )
TAZMİNATIN SINIRI ( Onun Amacına Göre Belirlenmesi Gerektiği - Takdir Edilecek Tutar Var Olan Durumda Elde Edilmek İstenilen Doyum ( Tatmin ) Duygusunun Etkisine Ulaşmak İçin Gerekli Olan Kadar Olması Gerektiği )
HAKSIZ HACİZ SEBEBİYLE TAZMİNAT ( Tazminatın Sınırı Onun Amacına Göre Belirlenmesi Gerektiği - Takdir Edilecek Tutar Var Olan Durumda Elde Edilmek İstenilen Doyum ( Tatmin ) Duygusunun Etkisine Ulaşmak İçin Gerekli Olan Kadar Olması Gerektiği )"
47Y4.HD26.10.2011E. 2010/9656 K. 2011/11163"TRAFİK KAZASI SEBEBİYLE YARALANMADAN DOLAYI TAZMİNAT ( Yargıcın Özel Durumları Göz Önünde Tutarak Manevi Zarar Adı İle Hak Sahibine Verilmesine Karar Vereceği Para Tutarı Adalete Uygun Olması Gerektiği )
TAZMİNATIN SINIRI ( Amaca Göre Belirlenmesi Gerektiği - Takdir Edilecek Tutar Var Olan Durumda Elde Edilmek İstenilen Doyum ( Tatmin ) Duygusunun Etkisine Ulaşmak İçin Gerekli Olan Kadar Olacağı )
MANEVİ TAZMİNAT ( Trafik Kazası Sebebiyle Yaralanmadan Dolayı - Yargıcın Özel Durumları Göz Önünde Tutarak Manevi Zarar Adı İle Hak Sahibine Verilmesine Karar Vereceği Para Tutarı Adalete Uygun Olması Gerektiği )"
47Y4.HD26.10.2011E. 2010/8548 K. 2011/11135"TRAFİK KAZASI NEDENİYLE MADDİ VE MANEVİ TAZMİNAT DAVASI ( Destek Zararının Hesaplanması Gereği - Tanık Beyanlarına Göre Davacının Yaptığı İş ve Sergi Açtığı Pazarlarda Belitilmek Suretiyle Meslek Odasının Gelirinin Sorulması Gerektiği )
SEBEPSİZ ZENGİNLEŞME ( Davacılar Sigortaca Ödenen Miktarı Hesap Tarihinden Yaklaşık 4 Yıl Önce Almış Olduğu - Bu Miktarın Hesap Bilirkişi Rapor Tarihine Kadar İşleyecek Yasal Faiz Miktarı Tutarında Sebepsiz Zenginleşmiş Olacakları )
GÜNCELLENEREK HESAPLANAN DESTEK TAZMİNATI ( Sigorta Ödemesinin Yapıldığı Tarihten Rapor Tarihine Kadar İşlemiş Yasal Faizin Hesaplanacağı/Buna Göre Belirlenen Miktarın Destek Tazminatından Düşüleceği/Güncel Hesaplamanın Yapılacağı )"
47Y21.HD25.10.2011E. 2011/10273 K. 2011/8747"İŞ KAZASI SONUCU ÖLÜM ( Manevi Zarar Namıyla Hak Sahibine Verilmesina Karar Verilen Paranın Adalete Uygun Olması Manevi Huzuru Doğuracak Nitelikte Olması Gereği - Manevi Tazminatın Mamelekte Meydana Gelen Zararı Karşılamayı Amaçlamadığı Gerekli Olan Kadar Olması Gereği)
TAKDİR EDİLEN MANEVİ TAZMİNATA ETKİ EDEN HAL VE ŞARTLAR ( Karar Yerinde Objektif Ölçülere Göre İsabetli Biçimde Gösterilmesi Gereği - Hakim Takdir Hakkını Kullanırken Ülkenin ve Tarafların Sosyo Ekonomik D.mlarını Tarafların Kusur Oranları Gibi Hususları Nazara Alması Gereği)"
47Y21.HD24.10.2011E. 2011/10384 K. 2011/8383"İŞ KAZASINA DAYALI MALULİYETTEN KAYNAKLANAN TAZMİNAT DAVASI ( Davalının Olayda Kusur ve Sorumluluğunun Bulunmadığının Raporda Belirtildiği - Ceza Davasında Beraatine Karar Verildiği/Davanın Reddi Gereği )
KUSUR ( İş Kazasına Dayalı Maluliyetten Kaynaklanan Tazminat Davası/ Davalının Olayda Kusur ve Sorumluluğunun Bulunmadığının Raporda Belirtildiği - Ceza Davasında Beraatine Karar Verildiği/Davanın Reddine Karar Verileceği )
MADDİ VE MANEVİ TAZMİNAT DAVASI ( İş Kazasına Dayalı Maluliyetten Kaynaklanan/Davalının Olayda Kusur ve Sorumluluğunun Bulunmadığının Raporda Belirtildiği - Ceza Davasında Beraatine Karar Verildiği/Davanın Reddine Karar Verileceği )
CEZA MAHKEMESİNİN BERAAT KARARI ( İş Kazasına Dayalı Maluliyetten Kaynaklanan Tazminat Davası/Davalının Olayda Kusur ve Sorumluluğunun Bulunmadığının Raporda Belirtildiği - Ceza Davasında Beraatine Karar Verildiği/Davanın Reddi Gereği )"
47Y4.HD20.10.2011E. 2010/9112 K. 2011/10890"TRAFİK KAZASI SONUCU YARALANMA ( Manevi Tazminat - Yargıç Bu Konuda Takdir Hakkını Kullanırken Ona Etkili Olan Nedenleri de Karar Yerinde Nesnel Ölçülere Göre Uygun Bir Biçimde Göstermesi Gerektiği )
MANEVİ TAZMİNAT ( Trafik Kazasında Yaralanan Davacının Talebi - Takdir Edilecek Tutar Zarara Uğrayanda Manevi Huzuru Doğurmayı Gerçekleştirecek Tazminata Benzer Bir İşlevi Olan Özgün Bir Nitelik Taşıdığı )
TAZMİNATIN SINIRI ( Onun Amacına Göre Belirlenmesi Gerektiği/Takdir Edilecek Tutar Var Olan Durumda Elde Edilmek İstenilen Tatmin Duygusunun Etkisine Ulaşmak İçin Gerekli Olan Kadar Olması Gerektiği - Trafik Kazası Sonucu Yaralanma Nedeniyle Manevi Tazminat )"
47Y4.HD18.10.2011E. 2010/8881 K. 2011/10706"TRAFİK KAZASINDAN KAYNAKLANAN MADDİ VE MANEVİ TAZMİNAT DAVASI ( Araç Zilyetinin Aracı Sahibinden Aldığı Gibi Teslim Etmek Zorunda Olduğundan Aracın Değer Kaybına Dair Zararlarını İsteyebileceği - Araç Zilyedi Davacı İsteminin Reddedilemeyeceği )
ARACI HARİCEN SATIN ALANIN TAZMİNAT İSTEMİ ( Tazminat Talep Etme Hakkının Sadece Araç Malikinde Olmadığı - Araç Zilyetinin Aracı Sahibinden Aldığı Gibi Teslim Etmek Zorunda Olduğu/Aracın Değer Kaybına Dair Zararları İsteyebileceği )
MADDİ ZARARIN MİKTARI ( Meydana Gelen Zararın Onarım Bedeliyle Aracın Onarım Sonrası Durumuyla Aynı Nİtelikteki Hasarsız Bir Araç Arasında Oluşan Değer Farkının Kaşılanacağı - Davacının %100 Kusuru/Yaralanmanın Yüzde Sabit Eser Bıraktığı )
YÜZDE SABİT ESER KALACAK ŞEKİLDE YARALANMA ( Trafik Kazasından Kaynaklanan Maddi ve Manevi Tazminat Davası - Olayın Gelişimi ve Yaralanma Derecesine Göre Mahkemece Belirlenen Manevi Tazminatın Az Olduğu/Manevi Huzuru Sağlayamayacağı )
MANEVİ TAZMİNATIN AZ OLMASI ( Davalının %100 Kusuru Bulunduğu/Davacının Yüzünde Sabit Eser Kalacak Şekilde Yaralandığı - Davacının Yaralanma Derecesine Göre Manevi Tazminatın Zarara Uğrayanda Manevi Huzuru Sağlamak İçin Yeterli Olmadığı )"
47Y4.HD18.10.2011E. 2010/10458 K. 2011/10687"HAKSIZ EYLEM SEBEBİYLE TAZMİNAT ( Dava Tarihi İtibariyle Ödeme Söz Konusu Olmadığına Göre Yargılama Aşamasında Yapılan Ödemeler Nedeniyle Davacılar Yargılama Giderleriyle Sorumlu Tutulamayacağı )
MADDİ VE MANEVİ TAZMİNAT ( Destekten Yoksunluk Sebebiyle - Yargılama Giderleri ve Avukatlık Ücretinin Dava Tarihindeki Hukuki Durum Gözetilerek Değerlendirilmesi Gerektiği )
YARGILAMA GİDERLERİ ( Haksız Eylem Sebebiyle Tazminat - Dava Tarihi İtibariyle Ödeme Söz Konusu Olmadığına Göre Yargılama Aşamasında Yapılan Ödemeler Nedeniyle Davacılar Yargılama Giderleriyle Sorumlu Tutulamayacağı )"
47Y4.HD13.10.2011E. 2010/8353 K. 2011/10461"TRAFİK KAZASINA DAYALI MANEVİ TAZMİNAT ( Çocukları Trafik Kazasında Yaralanan Anne ve Babanın Kendi Adlarına Asaleten Çocukları Adına Velayeten Manevi Tazminat İstemi - Anne ve Babanın Kendi Adlarına Yaptıkları İstem Hakkında Karar Verilmemesinin Bozma Nedeni Olduğu)
CİSMANİ ZARAR NEDENİYLE ANNE VE BABANIN MANEVİ TAZMİNAT İSTEMİ ( Trafik Kazası - Çocuk Hakkında Manevi Tazminata Hükmedilirken Kendi Adlarına Manevi Tazminat İsteminde Bulunan Anne ve Babanın İstemleri Hakkında Bir Karar Verilmesi Gereği)"
47Y4.HD11.10.2011E. 2010/8689 K. 2011/10308"TRAFİK KAZASI SONUCU YARALANMADAN KAYNAKLANAN TAZMİNAT ( Yaralı Eşin Uzun Süre Tedavi Gördüğü Bu Sebeple Davacı Eş ve Çocukların Psikolojik Olarak Etkilendikleri - Eşin ve Çocukların da Kişilik Değerlerinin Zarar Gördüğü/Uygun Bir Manevi Tazminat Takdir Edilmesi Gerektiği )
MANEVİ TAZMİNAT ( Trafik Kazası Sonucu Yaralanmadan Kaynaklanan - Yaralı Eşin Uzun Süre Tedavi Gördüğü Bu Sebeple Davacı Eş ve Çocukların Psikolojik Olarak Etkilendikleri - Uygun Bir Manevi Tazminata Karar Verileceği )
EŞ VE ÇOCUKLARIN KİŞİLİK DEĞERLERİNİN ZARAR GÖRMESİ ( Trafik Kazası Sonucu Yaralanmadan Kaynaklanan Tazminat/Yaralı Eşin Uzun Süre Tedavi Gördüğü - Uygun Bir Manevi Tazminata Karar Verileceği )"
47Y17.HD6.10.2011E. 2011/4875 K. 2011/8825"TRAFİK KAZASI NEDENİYLE TAZMİNAT DAVASI ( Davalı Sigorta Şirketinin Hem İşgücü ve Hemde Tedavi Giderlerinden Uğranılan Zararlardan Sorumlu Olduğu - Hükmedilen Maddi Tazminatın Tamamının Sigorta Şirketinden Alınabileceği/Tazminatın Kapsamı )
SİGORTA ŞİRKETİNİN SORUMLULUĞU ( Hem İşgücü ve Hem de Tedavi Giderleri Sebebiyle Davacının Uğradığı Zararların Sigorta Şirketince Ayrı Ayrı Teminat Altına Alındığı - Sigorta Şirketinin Hükmedilen Maddi Tazminatın Tamamından Sorumlu Olacağı )
ARAÇ İŞLETENİ VE SÜRÜCÜNÜN SORUMLULUĞU ( Hem İşgücü ve Hem de Tedavi Giderleri Sebebiyle Davacının Uğradığı Zararların Sigorta Şirketince Teminat Altına Alındığı - Sigorta Şirketinin Hükmedilen Maddi Tazminatın Tamamından Sorumlu Olacağı )"
47Y4.HD5.10.2011E. 2011/8629 K. 2011/10100"TRAFİK KAZASI NEDENİYLE MADDİ VE MANEVİ TAZMİNAT DAVASI ( Zarara Uğrayananın Manevi Huzurunu Gerçekleştirecek Mahiyette Olmadığı/Manevi Tazminat Miktarının Düşük Olduğu - Olay Tarihinin ve Yaralanma Derecesinin Dikkate Alınması Gerektiği )
SİGORTA ŞİRKETİNİN SORUMLULUĞU ( Z.M.S.T. Sigorta Poliçesinden Kaynaklanan Sorumluluk Nedeniyle Sigorta Şirketi Açısından Manevi Tazminat Sorumluluğunun Kapsam Dışında Bulunduğu - Sigorta Şirketi Hakkında Vekalet Ücretine Hükmedilemeyeceği )
VEKALET ÜCRETİ ( Davalı Sigorta Şirketinin Manevi Tazminat Bakımından Sorumlu Olmadığı Gözetilerek Reddedilen Manevi Tazminatlar Bakımından Vekalet Ücretine Hükmedilemeyeceği - Trafik Kazası Nedeniyle Maddi ve Manevi Tazminat Davası )"
47Y21.HD4.10.2011E. 2011/3566 K. 2011/7534"İŞ KAZASINDAN DOĞAN MALULİYET ( İşveren Sorumluluk Sigorta Poliçesine Göre Manevi Tazminat Taleplerinin de Poliçe Kapsamında Olduğu - Olayın Gerçekleşme Biçimi Oranına Niteliğine Hak ve Nesafet Kurallarına Göre Fazla Belirlendiği )
MANEVİ TAZMİNAT DAVASI ( İş Kazası/Olayın Gerçekleşme Biçimi Oranına Niteliğine Hak ve Nesafet Kurallarına Göre Fazla Belirlendiği - İşveren Sorumluluk Sigorta Poliçesine Göre Manevi Tazminat Taleplerinin de Poliçe Kapsamında Olduğu )
SÜREKLİ İŞ GÖREMEZLİK ( % 46 Oranında Maluliyet - İş Kazası Sonucu Maluliyetten Doğan Manevi Tazminat Miktarının Fazla Belirlenmesi )
POLİÇE LİMİTLERİYLE SORUMLULUK ( Manevi Tazminatların da Poliçe Kapsamında Olduğu - Sigorta Şirketinin Poliçe Limitleri İçerinde Kalmak Suretiyle Manevi Tazminattan Sorumlu Olacağı )"
47Y21.HD4.10.2011E. 2011/3274 K. 2011/7539"İŞ KAZASINDAN DOĞAN MALULİYET ( Sürekli İş Göremezlik Oranının Sigortalıya Bağlanan Gelirin Peşin Sermaye Değeriyle Tazminatın Miktarını Doğrudan Etkilediği - SGK'na Sürekli İş Göremezlik Oranının Değişip Değişmediğinin Sorulacağı )
SÜREKLİ İŞ GÖREMEZLİK ORANI ( Sigortalıya Bağlanan Gelirin Peşin Sermaye Değeriyle Tazminatın Miktarını Doğrudan Etkilediği - SGK'na Sürekli İş Göremezlik Oranının Değişip Değişmediğinin Sorulacağı/İş Kazası )
MESLEKTE KAZANMA GÜÇ KAYBI ORANLARI ( SGK'na Sürekli İş Göremezlik Oranının Değişip Değişmediğinin Sorulup Sigortalıda Oluşan Meslekte Kazanma Güç Kayıp Oranının Değişip Değişmediği Belirlendikten Sonra Karar Verileceği/Maddi Tazminat )
MADDİ TAZMİNAT ( Sürekli İş Göremezlik Oranının Sigortalıya Bağlanan Gelirin Peşin Sermaye Değeriyle Tazminatın Miktarını Doğrudan Etkilediği - SGK'na Sürekli İş Göremezlik Oranının Değişip Değişmediğinin Sorulacağı )
İLK PEŞİN SERMAYE DEĞERİNİN İNDİRİLMESİ ( Tüm Peşin Sermaya Değeri Yerine İlk Peşin Sermaye Değerinin İndirilmek Suretiyle Maddi Tazminatın Belirlenmesinin İsabetsiz Oluşu )
GEÇİCİ İŞ GÖREMEZLİK ÖDENEĞİ ( Alıp Almadığı Araştırılarak Geçici İş Göremezlik Ödeneği Almış İse Bunun İndirilmesi Gerektiğinin Göz Ardı Edilerek Maddi Tazminatın Hesaplanmasının Hatalı Oluşu )
NİSPİ VEKALET ÜCRETİ ( Manevi Tazminatın Reddolunan Bölümü İçin Davalılar Yararına Hükmedileceği )"
47Y21.HD3.10.2011E. 2011/9258 K. 2011/7490"İŞ KAZASI SONUCU ÖLÜM SONUCU MANEVİ TAZMİNAT DAVASI ( Davacı Murisinin Ölümü/Manevi Tazminat Miktarının Zarara Uğrayanda Manevi Huzuru Doğurması Gereği - Ceza Mahiyeti Bulunmadığı/Mamelek Hukukuyla İlgili Olmadığı/Manevi Tazminat )
FAZLA MİKTARDA TAZMİNAT BELİRLENEMEMESİ ( Eldeki Davada Davacı Kardeşlerinin Herbiri Yararına Hükmedilen Miktarın Fazla Olduğu - Ayrıca Yargılama Giderleri Bakımından da Hatalı Karar Verildiği/İş Kazası Sonucu Ölüm Nedeniyle Tazminat )
HAKİMİN TAKDİR HAKKI ( Ülkenin Ekonomik Koşulları, Tarafların Sosyal ve Ekonomik Durumları, Paranın Satın Alma Gücü, Tarafların Kusur Durumu, Olayın Ağırlığı, Olay Tarihi gibi Özelliklerin Gözözetileceği - Fazla Manevi Tazminat )
YARGILAMA GİDERLERİ ( Davacı Vekili İçin Hükmolunan Vekalet Ücretinin Fazlasına Hükmedilemeyeceği - Peşin Harcın Yanlış Uygulanarak Yargılama Giderlerine Dahil Edilerek Kabul-Ret Oranında Davacıdan Tahsiline Karar Verilmemesi Gerektiği )
VEKALET ÜCRETİ ( Manevi Tazminat Davası - Davacı Vekili İçin Hükmolunan Vekalet Ücretinin Fazlasına Hükmedilemeyeceği - Peşin Harcın Yanlış Uygulanarak Yargılama Giderlerine Dahil Edilerek Kabul-Ret Oranında Tahsiline Karar Verilememesi )"
47Y4.HD29.9.2011E. 2011/10013 K. 2011/9751"ETKİLİ EYLEM NEDENİ İLE UĞRANILAN MADDİ VE MANEVİ TAZMİNAT ( Takdir Edilecek Tutar Zarara Uğrayanda Manevi Huzuru Doğurmayı Gerçekleştirecek Tazminata Benzer Bir İşlevi ( Fonksiyonu ) Olan Özgün Bir Nitelik Taşıdığı )
MADDİ VE MANEVİ TAZMİNAT ( Haksız Eylem Nedeniyle - Takdir Edilecek Tutar Zarara Uğrayanda Manevi Huzuru Doğurmayı Gerçekleştirecek Tazminata Benzer Bir İşlevi ( Fonksiyonu ) Olan Özgün Bir Nitelik Taşıdığı )
TAZMİNATIN SINIRI ( Onun Amacına Göre Belirlenmesi Gerektiği - Takdir Edilecek Tutar Var Olan Durumda Elde Edilmek İstenilen Doyum ( Tatmin ) Duygusunun Etkisine Ulaşmak İçin Gerekli Olan Kadar Olması Gerektiği )"
47Y4.HD29.9.2011E. 2010/8260 K. 2011/9745"TRAFİK KAZASI SEBEBİYLE YARALANMA ( Maddi ve Manevi Tazminat - Takdir Edilecek Tutar Zarara Uğrayanda Manevi Huzuru Doğurmayı Gerçekleştirecek Tazminata Benzer Bir İşlevi Olan Özgün Bir Nitelik Taşıdığı/Bir Ceza Olmadığı )
MADDİ VE MANEVİ TAZMİNAT ( Trafik Kazası Sebebiyle Yaralanma Nedeniyle - Takdir Edilecek Tutar Zarara Uğrayanda Manevi Huzuru Doğurmayı Gerçekleştirecek Tazminata Benzer Bir İşlevi Olan Özgün Bir Nitelik Taşıdığı )
MANEVİ TAZMİNAT ( Takdir Edilecek Tutar Var Olan Durumda Elde Edilmek İstenilen Doyum Duygusunun Etkisine Ulaşmak İçin Gerekli Olan Kadar Olması Gerektiği - Yargıç Bu Konuda Takdir Hakkını Kullanırken Ona Etkili Olan Nedenleri de Karar Yerinde Nesnel Ölçülere Göre Göstermesi Gerektiği )"
47Y2.CD29.9.2011E. 2009/56663 K. 2011/34976"KARŞILIKLI HAKARET ( 5237 S.K. Uyarınca Taraflardan Biri veya Her İki Taraf Hakkında Verilecek Cezadan İndirim Yapılabileceği veya Ceza Verilmesinden Vazgeçilebileceği Gözetildiğinde 765 S.K.'da Yer Alan Düzenlemeye Göre Daha Lehe Olduğunun Kabul Edileceği )
LEHE KANUN UYGULAMASI ( Karşılıklı Hakaret - 5237 S.K. Uyarınca Taraflardan Biri veya Her İki Taraf Hakkında Verilecek Cezadan İndirim Yapılabileceği veya Ceza Verilmesinden Vazgeçilebileceği Gözetildiğinde 765 S.K.'da Yer Alan Düzenlemeye Göre Daha Lehe Olduğunun Kabul Edileceği )
CEZANIN ISKATI ( Sanıklar Hakkında Ceza Tayin Edilmeden Cezanın Iskatına Karar Verilemeyeceği - Karşılıklı Hakaret )
MANEVİ TAZMİNAT TALEBİ ( Karşılıklı Hakaret - Sanıkların Mahkumiyetine Karar Verildiği/Katılanların Manevi Tazminat Taleplerinin Değerlendirileceği )"
47Y17.HD29.9.2011E. 2011/8138 K. 2011/8421"TRAFİK KAZASINDAN KAYNAKLANAN MADDİ VE MANEVİ TAZMİNAT ( Tazminatın Sınırı Onun Amacına Göre Belirlenmesi Gerektiği - Yaralanmanın Ağırlığı Tarafların Ekonomik ve Sosyal Durumu Gibi Nedenler Dikkate Alınarak Manevi Tazminata Hükmedileceği )
MANEVİ TAZMİNAT ( Trafik Kazasından Kaynaklanan Tazminat - Yaralanmanın Ağırlığı Tarafların Ekonomik ve Sosyal Durumu Gibi Nedenler Dikkate Alınarak Hükmedileceği )
ARAÇ HASARINA DAİR MADDİ TAZMİNAT İSTEMİ ( Sigorta Şirketi Tarafından Dava Açıldıktan Sonra Ödeme Yapılması Sebebiyle Konusuz Kaldığı - Bu Konuda Karar Verilmemesinin İsabetsizliği )
YARGILAMA GİDERLERİ ( Trafik Kazasından Kaynaklanan Tazminat - Davanın Konusuz Kalması Halinde Mahkemenin Yargılamaya Devam Ederek Dava Açıldığı Tarihte Hangi Tarafın Haksız Olduğunu Tespit Edip O Taraf Aleyhine Karar Verileceği )
DAVANIN KONUSUZ KALMASI ( Halinde Mahkemenin Yargılamaya Devam Ederek Dava Açıldığı Tarihte Hangi Tarafın Haksız Olduğunu Tespit Edip O Taraf Aleyhine Yargılama Giderleri ve Vekalet Ücretine Karar Verileceği - Trafik Kazasından Kaynaklanan Tazminat )"
47Y21.HD27.9.2011E. 2011/2866 K. 2011/7360"İŞ KAZASI SONUCU MALULİYET ( Davacının % 34 Oranında Sürekli İş Göremezliğe Uğradığı - Takdir Edilen Manevi Tazminat Miktarının Fazla Oluşu )
MANEVİ TAZMİNAT DAVASI ( Davacının % 34 Oranında Sürekli İş Göremezliğe Uğradığı - Takdir Edilen Manevi Tazminat Miktarının Fazla Oluşu/İş Kazası Sonucu Maluliyet )
SÜREKLİ İŞ GÖREMEZLİK ( Davacının % 34 Oranında Sürekli İş Göremezliğe Uğradığı - Takdir Edilen Manevi Tazminat Miktarının Fazla Oluşu/İş Kazası Sonucu Maluliyet )"
47Y21.HD26.9.2011E. 2011/9920 K. 2011/7215"İŞ KAZASI SONUCU ÖLENİN YAKINLARININ MANEVİ TAZMİNAT DAVASI ( Hakimin Takdir Edeceği Giderim Miktarının Manevi Huzuru Sağlama Yönelik Olduğu - Davacılarında Ölenin Babası ile Çocukları Yararına Takdir Edilen Miktarın Fazla Olduğu )
MANEVİ TAZMİNAT MİKTARININ FAZLA OLMASI ( Uygun Bir Miktar Belirleneceği - Ülkenin Ekonomik Koşulları/Tarafların Sosyal ve Ekonomik Durumları/Paranın Satın Alma Gücü/TArafların Kusur Durumları Gibi Etkenlerin Miktarda Gözetilmesi Gerektiği )
MANEVİ HUZURUN SAĞLANMASI AMACI ( Destekten Yoksun Kalma/Manevi Tazminatın Ceza Mahiyeti Bulunmadığı/Mamelek Hukukuna Dair Zararların Karşılanmasını Amaçlanmadığı - Olayın Özelliğinin ve Tarafların Kusur Durumlarının Tazminatı Etkilediği )
MANEVİ TAZMİNATIN MİKTARININ BELİLENMESİNDEKİ ETKENLER ( Ülkenin Ekonomik Koşulları/Tarafların Sosyal ve Ekonomik Durumları/Paranın Satın Alma Gücü/TArafların Kusur Durumları Gibi Etkenlerin Miktarda Gözetileceği - Manevi Tazminat )
MANEVİ TAZMİNATIN CEZA MAHİYETİ BULUNMAMASI ( Zarara Uğrayanlarda Manevi Huzuru Sağlamaya Yönelik Olduğu - İşverenin %100 Kusur Durumunun Gözetileceği/Tarafların Kusur Durumları ve Olayın Özelliğinin Hükmedilecek Miktarda Gözetileceği )"
47Y21.HD26.9.2011E. 2010/4523 K. 2011/7321"İŞ KAZASI SONUCU MALULİYET ( % 9,1 Oranında Maluliyet - Davacının % 30 Davalının % 70 Oranında Kusurlu Olduğu/Takdir Edilen Manevi Tazminat Miktarının Fazla Oluşu )
MANEVİ TAZMİNAT DAVASI ( İş Kazası Sonucunda % 9,1 Oranında Maluliyet - Takdir Edilen Manevi Tazminat Miktarının Fazla Oluşu/Davacının % 30 Davalının % 70 Oranında Kusurlu Olduğu )
SÜREKLİ İŞ GÖREMEZLİK ( İş Kazası Sonucunda % 9,1 Oranında Maluliyet - Davacının % 30 Davalının % 70 Oranında Kusurlu Olduğu/Takdir Edilen Manevi Tazminat Miktarının Fazla Olduğu )
TAZMİNAT MİKTARINDAN İNDİRİM YAPILMASI GEREKTİĞİ ( Davacının Hiçbir Kusuru Bulunmadığını İddia Ettiği - Olayda Davacının % 30 Oranında Kusurlu Bulunduğu/İş Kazası Sonucu Maluliyetten Doğan Manevi Tazminat Davası )"
47Y21.HD19.9.2011E. 2011/7039 K. 2011/6787"İŞ MAHKEMESİ KARARLARININ TEMYİZİ ( 8 Günlük Temyiz Süresi Geçtikten Sonra Başvurulduğundan Temyiz İsteminin Süre Yönünden Reddedileceği )
İŞ KAZASI SONUCU ÖLÜM OLAYI MEYDANADA GELMESİ ( Maddi Tazminat Davası - Davacı Eşin Tavan Zararı Olan Miktardan SGK'ca Bağlanan Peşin Sermaye Değeri İndirilerek Karar Verileceği )
MADDİ TAZMİNAT DAVASI ( İş Kazası Sonucu Ölüm - Davacı Eşin Tavan Zararı Olan Miktardan SGK'ca Bağlanan Peşin Sermaye Değeri İndirilerek Karar Verileceği )
PEŞİN SERMAYE DEĞERİNİN İNDİRİLMESİ GEREKTİĞİ ( Davacı Eşin Tavan Zararı Miktarından İndirilerek Maddi Tazminata Karar Verileceği - Bu Değerin Maddi Tazminat Olarak Kabul Edilmeyeceği )
MANEVİ TAZMİNATIN TAKDİRİ ( İş Kazası Sonucu Ölüm - Hakim Tarafından Manevi Tatmin Duygusu Yanında Caydırıcılık Uyandıracak Oranda Belirleneceği )
ZAMANAŞIMI DEFİ ( Ceza Kanunu'nda Dava Uzun Zamanaşımı Belirlendiği - Ceza Kanunu'nda Eylem Suç Olarak Nitelendirildiğinden Bu Zamanaşımının Dikkate Alınacağı/İş Kazası Sonucu Ölüm Nedeniyle Maddi ve Manevi Tazminat Davası )
CEZA KANUNU'NDA DAHA UZUN ZAMANAŞIMI SÜRESİ BELİRLENMESİ ( Ceza Kanunu'nda Eylem Suç Olarak Nitelendirildiğinden Bu Zamanaşımının Dikkate Alınacağı - İş Kazası Sonucu Ölüm Nedeniyle Maddi ve Manevi Tazminat Davası )
ARAÇ MALİKİ HAKKINDA AÇILAN DAVANIN REDDİ ( Bu Aracın Mali Sorumluluk Sigorta Poliçesi Sahibi Sigorta Şirketi Hakkında Açılan Davanın da Reddedilmesi Gerektiği )
VEKALET ÜCRETİ ( Ret Nedeni Aynı Olan Davalılar Hakkında Tek Vekalet Ücretine Hükmedilmesi Gerektiği )"
47Y21.HD13.9.2011E. 2011/1661 K. 2011/6613"İŞ KAZASI ( Tazminatın Olayın Oluş Şekline Husule Gelen Elem ve Istırabın Derecesine Tarafların Sosyal ve Ekonomik Durumuna Paranın Alım Gücüne ve YİBK Öngördüğü Koşulların Somut Olayda Gerçekleşme Biçimine Oranına Niteliğine Hak ve Nefaset Kurallarına Göre Takdir Edileceği )
MADDİ VE MANEVİ TAZMİNAT ( İş Kazasından Kaynaklanan - Olayın Oluş Şekline Husule Gelen Elem ve Istırabın Derecesine Tarafların Sosyal ve Ekonomik Durumuna Paranın Alım Gücüne ve YİBK Öngördüğü Koşulların Somut Olayda Gerçekleşme Biçimine Oranına Niteliğine Hak ve Nefaset Kurallarına Göre Takdir Edileceği )
SÜREKLİ İŞ GÖREMEZLİK ( İş Kazasından Kaynaklanan Maddi ve Manevi Tazminat - Mahkemece Maddi ve Hukuksal Olgular Dikkate Alınmadan Manevi Tazminatın Takdirinde Yanılgıya Düşülerek ve Özellikle Manevi Tazminatın Fazla Takdiri Suretiyle Hüküm Kurulmasının Yanlış Olduğu )"
47Y4.HD12.7.2011E. 2011/7067 K. 2011/8247"TEDAVİ HATASI NEDENİYLE TAZMİNAT ( Yargıcın Özel Durumları Göz Önünde Tutarak Manevi Zarar Adı İle Hak Sahibine Verilmesine Karar Vereceği Para Tutarı Adalete Uygun Olması Gerektiği - Takdir Edilecek Bu Tutar Zarara Uğrayanda Manevi Huzuru Doğurmayı Gerçekleştirecek Tazminata Benzer Bir İşlevi ( Fonksiyonu ) Olan Özgün Bir Nitelik Taşıdığı )
MANEVİ TAZMİNAT ( Tedavi Hatası Nedeniyle - Yargıcın Özel Durumları Göz Önünde Tutarak Manevi Zarar Adı İle Hak Sahibine Verilmesine Karar Vereceği Para Tutarı Adalete Uygun Olması Gerektiği )
TAZMİNATIN SINIRI ( Onun Amacına Göre Belirlenmesi Gerektiği - Takdir Edilecek Tutar Var Olan Durumda Elde Edilmek İstenilen Doyum ( Tatmin ) Duygusunun Etkisine Ulaşmak İçin Gerekli Olan Kadar Olması Gerektiği )"
47Y21.HD11.7.2011E. 2010/4176 K. 2011/6154"İŞ KAZASINDAN DOĞAN MALULİYET ( Davacının % 75 Davalı İşverenin % 25 Kusurlu Olduğu/Takdir Edilen Manevi Tazminat Miktarının Az Olduğu - Manevi Tazminat Davası )
MANEVİ TAZMİNAT DAVASI ( İş Kazasından Doğan Maluliyet - Davacının % 75 Davalı İşverenin % 25 Kusurlu Olduğu/Takdir Edilen Manevi Tazminat Miktarının Az Olduğu )
SÜREKLİ İŞ GÖREMEZ DURUMA GELME ( İş Kazası Nedeniyle % 36 Oranında - Davacının % 75 Davalı İşverenin % 25 Kusurlu Olduğu/Takdir Edilen Manevi Tazminat Miktarın Az Oluşu )
CAYDIRICILIK UYANDIRAN MANEVİ TAZMİNATIN TAKDİR EDİLMESİ GEREKTİĞİ ( İş Kazasından Doğan Maluliyet - Davacının % 75 Davalı İşverenin % 25 Kusurlu Olduğu/Takdir Edilen Manevi Tazminat Miktarın Az Olduğu )"
47Y21.HD11.7.2011E. 2010/4145 K. 2011/6156"İŞ KAZASI ( Maddi ve Manevi Tazminat - İşçinin Elektrik Teknisyeni ve Ustabaşı Olarak Çalıştığı Yapılan İşin Vasıf ve Mahiyetine Göre Asgari Ücret Düzeyinde Bir Ücretle Çalışmasının Hayatın Olağan Akışına ve Yaşam Deneyimlerine Uygun Düşmeyeceği )
MANEVİ TAZMİNAT ( Hükmedilecek Tutarın Tatmin Duygusu Yanında Caydırıcılık Uyandıran Oranda Olması Gerektiği - İş Kazasından Kaynaklanan )
ÜCRET BORDROSU ( İş Kazası Sonucu Maddi ve Manevi Tazminat - İşçinin Elektrik Teknisyeni ve Ustabaşı Olarak Çalıştığı Yapılan İşin Vasıf ve Mahiyetine Göre Asgari Ücret Düzeyinde Bir Ücretle Çalışmasının Hayatın Olağan Akışına ve Yaşam Deneyimlerine Uygun Düşmeyeceği )
HAKİMİN TAKDİR HAKKI ( İş Kazası Sonucu Maddi ve Manevi Tazminat - Ülkenin Ekonomik Koşulları Tarafların Sosyal ve Ekonomik Durumları Paranın Satın Alma Gücü Tarafların Kusur Durumu Olayın Ağırlığı Davacının Sürekli İş Göremezlik Oranı İşçinin Yaşı Olay Tarihi Gibi Özelliklerin Göz Önünde Tutulması Gerektiği )
MADDİ TAZMİNAT ( İş Kazasından Kaynaklanan - İşçinin Elektrik Teknisyeni ve Ustabaşı Olarak Çalıştığı Yapılan İşin Vasıf ve Mahiyetine Göre Asgari Ücret Düzeyinde Bir Ücretle Çalışmasının Hayatın Olağan Akışına ve Yaşam Deneyimlerine Uygun Düşmeyeceği )"
47Y4.HD6.7.2011E. 2011/7793 K. 2011/7940"TAZMİNAT TALEBİ ( Davalıların Tedbirsiz ve Dikkatsiz Davranışı İle % 53 Oranında Sürekli Malul Kalan Davacının - Yargıcın Özel Durumları Göz Önünde Tutarak Manevi Zarar Adı İle Hak Sahibine Verilmesine Karar Vereceği Para Tutarı Adalete Uygun Olması Gerektiği )
TEDBİRSİZ VE DİKKATSİZ DAVRANIŞI İLE SÜREKLİ MALUL KALAN DAVACI ( Yargıcın Özel Durumları Göz Önünde Tutarak Manevi Zarar Adı İle Hak Sahibine Verilmesine Karar Vereceği Para Tutarı Adalete Uygun Olması Gerektiği )
TAZMİNATIN SINIRI ( Onun Amacına Göre Belirlenmesi Gerektiği - Takdir Edilecek Tutar Var Olan Durumda Elde Edilmek İstenilen Doyum ( Tatmin ) Duygusunun Etkisine Ulaşmak İçin Gerekli Olan Kadar Olması Gerektiği )"
47Y11.HD6.7.2011E. 2010/15901 K. 2011/8404"TAŞIMA SIRASINDA MEYDANA GELEN TRAFİK KAZASI ( Manevi Tazminat - Kazada Vefat Eden Tıp Fakültesi 6. Sınıf Öğrencisinin Anne Baba ve Kardeşi Lehine Oldukça Yetersiz Manevi Tazminat Takdir Edilmesinin Doğru Görülmediği )
TRAFİK KAZASI NEDENİYLE MANEVİ TAZMİNAT ( Taşıma Sırasında Meydana Gelen Ölüm Nedenine Dayanan - Manevi Tazminatın Tarafların Sosyal ve Ekonomik Durumlarına ve Adalete Uygun Olarak Takdir Edilmesi Gerektiği )
MANEVİ TAZMİNAT ( Zarara Uğrayan Kişinin Duyduğu Manevi Acıyı Bir Dereceye Kadar Yumuşatması Bozulan Manevi Dengeyi Onarıp Düzeltmesi Bir Teselli Bir Savunma ve Ruhu Tatmin Etmesi Gerektiği - Ölümlü Trafik Kazasından Kaynaklanan )"
47Y13.HD30.6.2011E. 2011/3558 K. 2011/10502"TAZMİNAT DAVASI ( Ameliyat Sonucunda Daha Çok Zarar Gören Davacının - Yargıcın Özel Durumları Göz Önünde Tutarak Manevi Zarar Adı İle Hak Sahibine Verilmesine Karar Vereceği Para Tutarı Adalete Uygun Olması Gerektiği )
MANEVİ TAZMİNAT ( Takdir Edilecek Bu Tutar Zarara Uğrayanda Manevi Huzuru Doğurmayı Gerçekleştirecek Tazminata Benzer Bir İşlevi Olan Özgün Bir Nitelik Taşıdığı - Bir Ceza Olmadığı Gibi Malvarlığı Hukukuna İlişkin Bir Zararın Karşılanmasını da Amaç Edinmediği )
AMELİYAT SONUCUNDA ZARARIN ARTMASI ( Tazminatın Sınırı Onun Amacına Göre Belirlenmesi Gerektiği - Takdir Edilecek Tutar Var Olan Durumda Elde Edilmek İstenilen Tatmin Duygusunun Etkisine Ulaşmak İçin Gerekli Olan Kadar Olması Gerektiği )"
47Y4.HD13.6.2011E. 2010/7287 K. 2011/6824"TRAFİK KAZASI ( Yaralanma ve Maddi Hasar Nedeniyle Tazminat - Tazminatın Sınırı Onun Amacına Göre Belirlenmesi Gerektiği - Takdir Edilecek Tutar Var Olan Durumda Elde Edilmek İstenilen Doyum ( Tatmin ) Duygusunun Etkisine Ulaşmak İçin Gerekli Olan Kadar Olması Gerektiği )
MANEVİ TAZMİNAT ( Takdir Edilecek Tutar Zarara Uğrayanda Manevi Huzuru Doğurmayı Gerçekleştirecek Tazminata Benzer Bir İşlevi ( Fonksiyonu ) Olan Özgün Bir Nitelik Taşıdığı )
YARALANMA VE MADDİ HASAR NEDENİYLE TAZMİNAT ( Tazminatın Sınırı Onun Amacına Göre Belirlenmesi Gerektiği - Takdir Edilecek Tutar Var Olan Durumda Elde Edilmek İstenilen Doyum ( Tatmin ) Duygusunun Etkisine Ulaşmak İçin Gerekli Olan Kadar Olması Gerektiği )
TAZMİNATIN SINIRI ( Onun Amacına Göre Belirlenmesi Gerektiği - Takdir Edilecek Tutar Var Olan Durumda Elde Edilmek İstenilen Doyum ( Tatmin ) Duygusunun Etkisine Ulaşmak İçin Gerekli Olan Kadar Olması Gerektiği )"
47Y21.HD7.6.2011E. 2010/12704 K. 2011/5279"İŞ KAZASI SONUCU SÜREKLİ İŞGÖREMEZLİK ( Maddi ve Manevi Tazminat - İlgili Meslek Odasından Aynı İşi Yapan Bir İşçinin Ücreti Sorularak Davacının Dava Dilekçesindeki Aylık Ücretine İlişkin Beyanı da Dikkate Alınarak Davacının Gerçek Ücretinin Tespit Edileceği )
MADDİ VE MANEVİ TAZMİNAT ( İş Kazası Sonucu Sürekli İş Göremezlik Nedeniyle - İlgili Meslek Odasından Aynı İşi Yapan Bir İşçinin Ücreti Sorularak Davacının Dava Dilekçesindeki Aylık Ücretine İlişkin Beyanı da Dikkate Alınarak Davacının Gerçek Ücretinin Tespit Edileceği )
GERÇEK ÜCRET ( Davacının Gerçek Ücretinin Tespit Edilerek Tespit Edilecek Bu Ücretle Maddi Tazminatın Hesaplanması Gerekirken TİS Tabi İşyerlerindeki Teknikerler İçin Bildirilen ve Davacının Kabulünü Aşar Miktardaki Ücretle Maddi Tazminatın Hesaplanmasının Hatalı Olduğu )"
47Y21.HD30.5.2011E. 2011/2249 K. 2011/4948"İŞ KAZASI SONUCU MALULİYETTEN DOĞAN ZARAR (Hakimin Takdir Ettiği Manevi Tazminatın Adalete Uygun Olması Manevi Huzuru Doğuracak Nitelikte Olması Gereği - Manevi Tazminat Ceza Olmadığı Gibi Mamelek Hukukundan Kaynaklanan Zararı Karşılamayı da Amaç Edinmediği)
MANEVİ TAZMİNAT (Takdir Olunan Manevi Tazminatın Tutarını Etkileyecek Özel Hal ve Şartların Açıkça Gösterilmesi Gereği - Hakim Takdir Hakkını Kullanırken Tarafların Sosyal ve Ekonomik Durumlarını Kusur Durumunu Olayın İş Güvenliği Tedbirlerinin Yeterince Alınıp Alınmadığı Gözetilerek Belirlenmesi Gereği)
MANEVİ TAZMİNATIN TAKDİRİNE ETKİ EDEN HUSUSLAR (Takdir Edilen Tazminatın Amacına Göre Belirlenmesi Gereği - Tarafların Kusur Sosyal ve Ekonomik Durumlarını Olayın İş Güvenliği Tedbirlerinin Yeterince Alınıp Alınmadığının Gözetilmesi Gereği)"
47Y11.HD23.5.2011E. 2009/13697 K. 2011/6208"TRAFİK KAZASI NEDENİYLE MADDİ VE MANEVİ TAZMİNAT ( Davacının Omur İliğinden Ciddi Şekilde Yaralandığı İddiasıyla Davalı Araç Şoförlerine Karşı Açmış Olduğu Dava - Manevi Tazminatın Kısmen Kabulü Nedeniyle Davalı Yararına Vekalet Ücreti Takdir Edilmesi Gerektiği )
TRAFİK KAZASI NEDENİYLE OMUR İLİĞİNDE CİDDİ ŞEKİLDE YARALANMA ( Maddi ve Manevi Tazminat Davası - Vekalet Ücreti Takdir Edilmemesinin Hatalı Olduğu )
YARGILAMA GİDERLERİ ( Yargılamada Kendilerini Vekille Temsil Ettiren Davalılar Yararına Vekalet Ücreti Takdir Edilmesi Gerektiği )
VEKALET ÜCRETİ ( Manevi Tazminatın Kısmen Kabul Edilmesi Nedeniyle Davalı Vekiller Yararına Vekalet Ücreti Takdir Edilmesi Gerektiği - Maddi ve Manevi Tazminat Davası )"
47YHGK18.5.2011E. 2011/4-157 K. 2011/317"TRAFİK KAZASINDAN KAYNAKLANAN MADDİ VE MANEVİ TAZMİNAT TALEBİ ( Dava Açılmadan Evvel Sigorta Şirketi ve Davalılardan Biri Tarafından Yapılan Ödemelerin Hesap Raporu Tarihine Kadar Güncelleştirilerek Hesaplanan Tazminattan İndirilmesinin Söz Konusu Olamayacağı )
SİGORTA ŞİRKETİ TARAFINDAN ALEYHİNE DAVA AÇILMADAN YAPILAN ÖDEME ( Trafik Kazasından Kaynaklanan Maddi ve Manevi Tazminat Davası - Yapılan Ödemelerin Hesap Raporu Tarihine Kadar Güncelleştirilerek Hesaplanan Tazminattan İndirilemeyeceği )
TEMERRÜT ( Trafik Kazasından Kaynaklanan Maddi ve Manevi Tazminat Davası - Tazminatın Tamamını Ödemekle Yükümlü Bulunan Tazminat Yükümlüsünün Ödeme Yapmaması Halinde Temerrüde Düşeceği )
HAKSIZ EYLEM ( Trafik Kazasından Kaynaklanan Maddi ve Manevi Tazminat Davası - Tümüyle Ödenmesi Gereken Zararın Bir Kısmının Olay Tarihinde Ödenmiş Olmasının Haksız Fiil Sorumlusunun Temerrüdünü Ortadan Kaldırmayacağı )"
47Y17.HD18.5.2011E. 2010/8880 K. 2011/4964"TRAFİK KAZASINDAN DOĞAN YARALANMA ( Maddi ve Manevi Tazminat - Hakim Manevi Tazminat Miktarını Tarafların Sosyal ve Ekonomik Durumlarına ve Adalete Uygun Olarak Takdir Etmesi Gerektiği)
MANEVİ TAZMİNAT ( Hakim Tazminat Miktarını Tarafların Sosyal ve Ekonomik Durumlarına ve Adalete Uygun Olarak Takdir Etmesi Gerektiği - Takdir Edilecek Miktar Manevi Tazminatın Tutarını Etkileyecek Özel Hal ve Şartlar da Göz Önünde Tutularak Belirlenmesi Gerektiği)
TAZMİNAT MİKTARI ( Trafik Kazasından Doğan Yaralanma - Manevi Tazminatın Tutarını Etkileyecek Özel Hal ve Şartlar da Göz Önünde Tutularak Mevcut Halde Elde Edilmek İstenilen Tatmin Duygusunun Etkisine Ulaşmak İçin Gerekli Olan Kadar Olması Gerektiği)
YARALANMA ( Tazminat İstemi - Davalı Araç Sürücünün Tam Kusurlu Eylemi İle Sebep Olduğu Kazada Davacı Sürekli İşgücü Kaybına Uğrayacak Şekilde Yaralandığı/Davacı Anne ve Babası İçin Hükmedilen Manevi Tazminat Hakkaniyete Uygun Olması Gerektiği)"
47Y11.HD16.5.2011E. 2009/13275 K. 2011/5934"MANEVİ TAZMİNAT DAVASI (Kredili Mevduat Hesabındaki 5.71 TL Borç Bakiyesinin Bankaca Merkez Bankasına Tasfiye Edilecek Alacak Olarak Bildirilmesi - Hukuka Uygun Olduğu/Bakiyenin 90 Günden Fazla Sürede Ödenmemesi)
KREDİLİ MEVDUAT HESABI (90 Gün İçersinde Ödenmeyen Borç Bakiyesinin Bankaca Merkez Bankasına Tasfiye Edilecek Alacak Olarak Bildirilmesi/Bu Bildirimin Hukuka Uygun Olduğu - Davacının 5.71 TL Borç Bakiyesi Bulunduğu)
İTİBAR KAYBI (Davacının 5.71 TL Borcu Nedeniyle Davalı Bankanın Merkez Bankası'na Tasfiye Edilecek Alacaklar Olarak Bildirim Yapmasının Manevi Zarara Neden Olmadığı - Borcun 90 Günlük Sürede Ödenmediği/Manevi Tazminat Davasının Reddi)
TASFİYE EDİLECEK ALACAK OLARAK YAPILAN BİLDİRİ (Kredili Mevduat Hesabındaki Borcun Doksan Günden Fazla Sürede Ödenmemesi Nedeniyle Bankaca Merkez Bankasına Yapılan Bildirimin Hukuka Uygun Olduğu - Manevi Tazminat Davassının Reddedileceği)"
47Y11.HD5.5.2011E. 2009/6181 K. 2011/5460"MADDİ TAZMİNAT ( Markaya Tecavüzden Kaynaklanan İşbu Dava T.T.K.nun 4. Md. Uyarınca Mutlak Ticari Dava Niteliğinde Olduğundan Davacının Ticari Faiz İsteminin Yerinde Olduğu )
TİCARİ DAVA ( Maddi Tazminat - Markaya Tecavüzden Kaynaklanan İşbu Dava T.T.K.nun 4. Md. Uyarınca Mutlak Ticari Dava Niteliğinde Olduğundan Davacının Ticari Faiz İsteminin Yerinde Olduğu )
MARKAYA TECAVÜZDEN KAYNAKLANAN DAVA ( Mutlak Ticari Dava Niteliğinde Olduğundan Davacının Ticari Faiz İsteminin Yerinde Olduğu )
MARKA VE BELGE KULLANDIRMA ÜCRETİ ( Taban Miktarından Az Olmamak Üzere Tavan Miktarının On Katına Kadar Manevi Tazminat İstenebileceği - 556 S. K.H.K.nin 62. Md. sine Göre Hükmedilecek Manevi Tazminatın Tayin ve Takdiri Yönünden de Mahkemeyi Bağlayıcı Bir Yanı Bulunmadığı )
MANEVİ TAZMİNAT ( Davacı Enstitünün İstemi Tazminat İstemlerini Belgelendirme Talimatına Dayandırdığı - Taban Miktarından Az Olmamak Üzere Tavan Miktarının On Katına Kadar Manevi Tazminat İstenebileceği/556 S. K.H.K.nin 62. Md. sine Göre Hükmedilecek Manevi Tazminatın Tayin ve Takdiri Yönünden de Mahkemeyi Bağlayıcı Bir Yanı Bulunmadığı )"
47Y21.HD3.5.2011E. 2010/4200 K. 2011/4267"İŞ GÖREMEZLİĞE UĞRAYAN SİGORTALININ MADDİ VE MANEVİ TAZMİNAT DAVASI (İş Kazası Neticesinde - Hüzün ve Üzüntü Nedenile Çekilen Acının Zamana Yayılamayacağı/Bir Kısmının Davaya Konu Yapılıp Kalanın Saklı Tutulmasının Olanaklı Olamayacağı)
MANEVİ TAZMİNATIN BÖLÜNEMEMESİ (İş Kazası Nedeniyle Maddi ve Manevi Tazminat Davası - Hüzün ve Üzüntü Nedenile Çekilen Acının Zamana Yayılmasının Mümkün Olmadığı/Bir Kısmının Davaya Konu Yapılıp Kalanın Saklı Tutulmasının Olanaklı Olamayacağı)
İBRANAME (Davacının Manevi Zararına Karşılık Yapılan Ödemeyi Kabul Ederek İbraname Verdiği - Manevi Tazminat Talebinin Reddi Gereği/Manevi Tazminatın Zamana Bölünemeyeceği/Yerel Mahkemece Manevi Tazminata Karar Verilmesinin Hatalı Olduğu)
İBRANAME İLE ALINAN BEDEL (Mahkemce Maddi Tazminata İlişkin Olduğu Kabul Edildiği Halde Maddi Tazminatın Belirlenmesi Sırasında Dikkate Alınmamasının da Hatalı Sayılacağı - Ayrıca Avukatlık Vekalet Ücretinin Tayininin de Hatalı Olduğu)
YARGILAMA GİDERLERİ (Yerel Mahkemece Avukatlık Vekalet Ücretinin Tayininin Hatalı Olduğu - Avukatlık Ücretinin Fazla Hesaplandığı)"
47Y11.HD2.5.2011E. 2010/5980 K. 2011/5258"TAŞIMA SÖZLEŞMESİ ( Destekten Yoksun Kalma ve Manevi Tazminat İstemi - Davacılar İçin Olayın Meydana Gelişi ve Davacıların Eş ve Babalarını Kaybetmesi ve Ekonomik ve Sosyal Durumları İle Diğer Etkenlerin Değerlendirilerek Manevi Tazminata Hükmedilmesi Gerektiği )
DESTEKTEN YOKSUN KALMA TAZMİNATI ( Kaza Nedeniyle Eşini ve Babalarını Kaybeden Davacılar İçin Olayın Meydana Gelişi ve Davacıların Eş ve Babalarını Kaybetmesi ve Ekonomik ve Sosyal Durumları İle Diğer Etkenlerin Tümü Birlikte Değerlendirilerek Manevi Tazminata Hükmedilmesi Gerektiği )
MANEVİ TAZMİNAT ( Taşıma Sözleşmesinden Kaynaklanan Destekten Yoksun Kalma Nedeniyle - Davacılar İçin Olayın Meydana Gelişi ve Davacıların Eş ve Babalarını Kaybetmesi ve Ekonomik ve Sosyal Durumları İle Diğer Etkenlerin Değerlendirilerek Manevi Tazminata Hükmedilmesi Gerektiği )"
47Y21.HD28.4.2011E. 2011/1651 K. 2011/4039"MURİSİN İŞ KAZASI SONUCU ÖLÜMÜ ( Maddi ve Manevi Tazminat - Çekilen Elem ve Üzüntüler O Tarihte Duyulan ve Duyulması Gereken Bir Hal Olduğu - Üzüntü ve Acıyı Zamana Yaymak Suretiyle Manevi Tazminatın Bölünemeyeceği )
MADDİ VE MANEVİ TAZMİNAT ( Murisinin İş Kazası Sonucu Ölümünden Doğan - Çekilen Elem ve Üzüntüler O Tarihte Duyulan ve Duyulması Gereken Bir Hal Olduğu - Üzüntü ve Acıyı Zamana Yaymak Suretiyle Manevi Tazminatın Bölünemeyeceği )
MANEVİ TAZMİNATIN BÖLÜNEMEYECEĞİ ( Çekilen Elem ve Üzüntüler O Tarihte Duyulan ve Duyulması Gereken Bir Hal Olduğu/Üzüntü ve Acıyı Zamana Yaymak Suretiyle Manevi Tazminatın Bölünemeyeceği - Murisinin İş Kazası Sonucu Ölümünden Doğan Tazminat )"
47Y17.HD14.4.2011E. 2011/2473 K. 2011/3506"TRAFİK KAZASINDAN KAYNAKLANAN MADDİ VE MANEVİ TAZMİNAT ( Tazminatın Sınırı Onun Amacına Göre Belirlenmesi Gerektiği - Takdir Edilecek Miktar Mevcut Halde Elde Edilmek İstenilen Tatmin Duygusunun Etkisine Ulaşmak İçin Gerekli Olan Kadar Olması Gerektiği )
TAZMİNATIN SINIRI ( Onun Amacına Göre Belirlenmesi Gerektiği - Takdir Edilecek Miktar Mevcut Halde Elde Edilmek İstenilen Tatmin Duygusunun Etkisine Ulaşmak İçin Gerekli Olan Kadar Olması Gerektiği )
MANEVİ TAZMİNAT ( Hakimin Özel Halleri Göz Önüne Alarak Manevi Zarar Adı İle Hak Sahibine Verilmesine Karar Vereceği Para Tutarı Adalete Uygun Olması Gerektiği )"
47Y17.HD14.4.2011E. 2010/12697 K. 2011/3503"TRAFİK KAZASINDAN KAYNAKLANAN BEDENSEL ZARARIN TAZMİNİ ( Davacının Eğitim Durumu ve Yaşadıkları Sosyal Çevre Dikkate Alınarak Üniversite Eğitimi Alıp Alamayacağının Değerlendirilmesi Gerektiği )
CİSMANİ ZARARA UĞRAMA ( Onun Yakınlarından Birine de Eylem Nedeniyle Ruhsal ve Sinirsel Sağlık Bütünlüğünü Ağır Şekilde Bozulmuşsa Onların da Manevi Tazminat İsteyebileceklerinin Kabul Edilmesi Gerektiği - Trafik Kazasından Kaynaklanan Tazminat )
MANEVİ TAZMİNAT ( Bir Kişinin Cismani Zarara Uğraması Sonucunda Onun Yakınlarından Birine de Eylem Nedeniyle Ruhsal ve Sinirsel Sağlık Bütünlüğünü Ağır Şekilde Bozulmuşsa Onların da Manevi Tazminat İsteyebilecekleri )
RUHSAL VE SİNİRSEL SAĞLIK BÜTÜNLÜĞÜNÜN BOZULMASI ( Trafik Kazasından Kaynaklanan Tazminat - Bir Kişinin Cismani Zarara Uğraması Sonucunda Onun Yakınlarından Birine de Eylem Nedeniyle Ruhsal ve Sinirsel Sağlık Bütünlüğünü Ağır Şekilde Bozulmuşsa Onların da Manevi Tazminat İsteyebilecekleri )"
47Y4.HD5.4.2011E. 2010/4636 K. 2011/3669"MANEVİ TAZMİNAT DAVASI ( Evli Olduğunu Bildiği Halde Davalının Davacının Eşi İle Duygusal ve Cinsel İlişkiye Girdiği/Davacı Eşin Kişilik Haklarına Saldırıda Bulunulduğu - Tazminata Hak Kazanacağı )
EŞİN KİŞİLİK HAKLARINA SALDIRI ( Manevi Tazminat Davası - Davalının Davacının Eşi İle Duygusal ve Cinsel İlişkiye Girdiği )
DİĞER KADIN ALEYHİNE MANEVİ TAZMİNAT DAVASI ( Eşin Kişilik Haklarına Saldırı Nedeniyle/Evli Olduğunu Bildiği Halde Davalının Davacının Eşi İle Duygusal ve Cinsel İlişkiye Girdiği - Tazminata Hak Kazanacağı )"
47Y17.HD5.4.2011E. 2010/6273 K. 2011/3095"TRAFİK KAZASI (Maddi ve Manevi Tazminat - Sosyal Sigortalar Sağlık İşleri Tüzüğüne Uygun Olarak Tanzim Edilen ve Davacının %11,3 Oranında Malul Kaldığına Dair Bilirkişi Raporuna İtibar Edilmesi Gerekirken Konya Numune Hastanesinden Alınan Rapora Göre Davacının %4 Maluliyet Oranını Kabul Ettiği ve Bu Oranın Davacıyı Bağladığının Kabulü ile Bu Orana Göre Hesaplanan Daimi Maluliyet Tazminatına Hükmedilmesinin Doğru Olmadığı )
MADDİ VE MANEVİ TAZMİNAT (Trafik Kazasından Kaynaklı - Sosyal Sigortalar Sağlık İşleri Tüzüğüne Uygun Olarak Tanzim Edilen ve Davacının %11,3 Oranında Malul Kaldığına Dair Bilirkişi Raporuna İtibar Edilmesi Gerektiği )
BİLİRKİŞİ RAPORU (Trafik Kazasından Kaynaklı Maddi ve Manevi Tazminat - Sosyal Sigortalar Sağlık İşleri Tüzüğüne Uygun Olarak Tanzim Edilen ve Davacının %11,3 Oranında Malul Kaldığına Dair Bilirkişi Raporuna İtibar Edilmesi Gerekirken Konya Numune Hastanesinden Alınan Rapora Göre Davacının %4 Maluliyet Oranını Kabul Ettiği ve Bu Oranın Davacıyı Bağladığının Kabulü ile Bu Orana Göre Hesaplanan Daimi Maluliyet Tazminatına Hükmedilmesinin Doğru Olmadığı )
TALEP SONUCU (Trafik Kazasından Kaynaklı Maddi ve Manevi Tazminat - Tedavi Gideri ve Geçici İş Göremezlik Tazminatı da Talep Edilmiş Olduğundan Bu Taleplerle İlgili Olarak Olumlu yada Olumsuz Bir Karar Verilmesi Gerektiği )"
47Y11.HD31.3.2011E. 2009/9997 K. 2011/3623"MADDİ VE MANEVİ TAZMİNAT DAVASI ( Markaya Tecavüzden Kaynaklanan - Manevi Tazminatın Takdirine İlişkin İlkeler Nazara Alındığında Daha Ilımlı Manevi Tazminata Karar Verilmesi Gerektiği )
MARKANIN TECAVÜZÜ ( Hakim Özel Durumları Gözönünde Tutarak Manevi Zarar Adı Altında Hak Sahiplerine Verilebilecek Tazminatı Adalete Uygun Olarak Belirlemesi Gerektiği - Maddi Tazminat Miktarının Üç Misli Manevi Tazminata Hükmedilmesinin Doğru Olmadığı )
MANEVİ TAZMİNATIN TAKDİRİ ( Hakimin Bu Konuda Takdir Hakkını Kullanır İken Ona Etkili Olan Nedenleri Karar Yerinde Objektif Bir Biçimde Göstermesi ve Bu Taktir Hakkını Hukuka ve Hakkaniyete Uygun Olarak Kullanması Gerektiği - Daha Ilımlı Manevi Tazminata Karar Verilmesi Gerektiği )"
47Y21.HD29.3.2011E. 2011/2154 K. 2011/2916"İŞ KAZASI MALULİYETİNDEN DOĞAN MADDİ VE MANEVİ ZARARIN TAZMİNİ TALEBİ ( Hakimin Bedensel Bütünlüğün Bozulması Halinde Olayın Özelliklerini Göz Önünde Tutularak Zarar Görene Adalete Uygun Bir Miktar Paranın Manevi Tazminat Olarak Ödenmesine Karar Vereceği )
HAKİMİN TAZMİNAT MİKTARINI BELİRLEMESİ ( İş Kazasından Kaynaklanan Maddi ve Manevi Tazminat Talebi - Hakiminin Kararında Objektif Ölçülere Göre Hesaplama Yapması Gereği )
YASAL FAİZ TALEBİ ( İş Kazasından Kaynaklanan Maddi ve Manevi Tazminat Talebi - Davacının Olay Tarihinden İtibaren Yasal Faiz Talebinde Bulunduğu/Olumlu veya Olumsuz Bir Karar Verileceği )
TALEPLE BAĞLILIK İLKESİ ( İş Kazasından Kaynaklanan Maddi ve Manevi Tazminat Talebi - Davacının Olay Tarihinden İtibaren Yasal Faiz Talebinde Bulunduğu/Olumlu veya Olumsuz Bir Karar Verileceği )"
47Y4.HD21.3.2011E. 2010/4222 K. 2011/2923"HAKSIZ EYLEM NEDENİYLE YARALANMA ( Maddi ve Manevi Tazminat - Bir Ceza Olmadığı Gibi Malvarlığı Hukukuna İlişkin Bir Zararın Karşılanmasını da Amaç Edinmediği/Bu Tazminatın Sınırı Onun Amacına Göre Belirlenmesi Gerektiği )
MADDİ VE MANEVİ TAZMİNAT ( Haksız Eylem Nedeniyle Yaralanmadan Doğan Maddi ve Manevi Tazminat - Bir Ceza Olmadığı Gibi Malvarlığı Hukukuna İlişkin Bir Zararın Karşılanmasını da Amaç Edinmediği/Bu Tazminatın Sınırı Onun Amacına Göre Belirlenmesi Gerektiği )
YARALANMADAN DOĞAN TAZMİNAT ( Bir Ceza Olmadığı Gibi Malvarlığı Hukukuna İlişkin Bir Zararın Karşılanmasını da Amaç Edinmediği - Bu Tazminatın Sınırı Onun Amacına Göre Belirlenmesi Gerektiği )"
47Y21.HD21.3.2011E. 2010/13350 K. 2011/2476"İŞ KAZASINA DAYALI MANEVİ TAZMİNAT ( Adalete Uygun Olması Zarar Uğrayanda Manevi Huzuru Doğurması Gereği - Ceza Olmadığı Mamelek Hukukuna İlişkin Zararın Karşılanmasını Amaç Edinmediği Takdir Edilen Tutarı Etkileyen Hal ve Şartların Açıkça Gösterilmesi Gereği )
MANEVİ TAZMİNATIN TAKDİRİ ( Ülkenin Ekonomik Koşulları Tarafların Sosyo Ekonomik Durumları Paranın Alım Gücü Tarafların Kusurunun Gözönünde Bulundurulması Gereği - Mahkemece Davacıların İsimleri Belirtilmeksizin Toplam Tazminata Hükmedilmesinin Usule Aykırı Olduğu )"
47Y4.HD17.3.2011E. 2010/3784 K. 2011/2855"DESTEKTEN YOKSUN KALMA TAZMİNATI TALEBİ ( Davacıların Sigorta Şirketleri Tarafından Verilen Bedeli Tazminat Hesabının Yapıldığı Günden Önce Aldığı - Yasal Faizinin Belirlenmesi İçin Sigorta Ödemesinin Güncellenerek Hesaplanan Tazminattan İndirileceği )
ZARAR VE YARARIN DENKLEŞTİRİLMESİ İLKESİ ( Destekten Yoksun Kalma Tazminatı Talebi - Davacıların Sigorta Şirketleri Tarafından Verilen Bedeli Tazminat Hesabının Yapıldığı Günden Önce Aldığı/Sigorta Ödemesinin Güncellenerek Hesaplanan Tazminattan İndirileceği )
TAZMİNATIN HESAPLANMASI ( Destekten Yoksun Kalma Tazminatı Talebi - Davacıların Sigorta Şirketleri Tarafından Verilen Bedeli Tazminat Hesabının Yapıldığı Günden Önce Aldığı/Sigorta Ödemesinin Güncellenerek Hesaplanan Tazminattan İndirilmesi Gereği )
MANEVİ TAZMİNAT ( Trafik Kazası Nedeniyle Desteğin Ölümünden Dolayı - Tarafların Ekonomik ve Sosyal Durumları Dikkate Alındığında Daha Alt Düzeyde Manevi Tazminata Hükmedileceği )"
47Y21.HD17.3.2011E. 2010/2650 K. 2011/2279"İŞ KAZASI SONUCU SÜREKLİ İŞ GÖREMEZLİK ( Maddi ve Manevi Tazminat - Davacının Sürekli İş Göremezlik Oranı İşçinin Yaşı Olay Tarihi Gibi Özellikleri Göz Önünde Tutması ve Gelişen Hukuktaki Yaklaşıma da Uygun Olarak Tatmin Duygusu Yanında Caydırıcılık Uyandıran Oranda Manevi Tazminat Takdir Edilmesi Gerektiği )
MADDİ VE MANEVİ TAZMİNAT ( Davacının Sürekli İş Göremezlik Oranı İşçinin Yaşı Olay Tarihi Gibi Özellikleri Göz Önünde Tutması ve Gelişen Hukuktaki Yaklaşıma da Uygun Olarak Tatmin Duygusu Yanında Caydırıcılık Uyandıran Oranda Manevi Tazminat Takdir Edilmesi Gerektiği )
MANEVİ TAZMİNAT ( İş Kazası Sonucu Sürekli İş Göremezlik - Gelişen Hukuktaki Yaklaşıma da Uygun Olarak Tatmin Duygusu Yanında Caydırıcılık Uyandıran Oranda Manevi Tazminat Takdir Edilmesi Gerektiği )"
47Y17.HD10.3.2011E. 2011/1089 K. 2011/2144"TRAFİK KAZASINDAN KAYNAKLANAN TAZMİNAT ( Birleştirilen Dava Bağımsızlığını Koruduğuna Göre Asıl Dava İle Birleştirilen Davadaki Talepler İçin Ayrı Ayrı Hüküm Kurulması Gerektiği )
DAVALARIN BİRLEŞTİRİLMESİ ( Trafik Kazasından Kaynaklanan Tazminat - Birleştirilen Dava Bağımsızlığını Koruduğuna Göre Asıl Dava İle Birleştirilen Davadaki Talepler İçin Ayrı Ayrı Hüküm Kurulması Gerektiği )
VELAYET ( Çocuk Anne ve Babasının Velayeti Altında Olduğu - Bu Yetki ve Sorumluluk Anne ve Baba Tarafından Birlikte Kullanılacağı )
KAZAYA SEBEBİYET ( Trafik Kazasından Kaynaklanan Tazminat/Velayet Davası - Kazaya Sebebiyet Veren Davalı Sürücü Çocuğun Annesi Davalı Hakkındaki Davanın Reddine Karar Verilmesinin İsabetli Görülmediği )"
47Y21.HD8.3.2011E. 2010/2193 K. 2011/2027"SÜREKLİ İŞ GÖRMEZLİK NEDENİNE DAYALI TAZMİNAT DAVASI (Zamanaşımı Süresi Haksız Fiilin Meydana Geldiği Tarihten İtibaren 10 Yıl Olduğu - Manevi Tazminatın Özel Haller Göz Önünde Bulundurularak Adelete Uygun Bir Miktarda Tayini Gereği)
MANEVİ TAZMİNAT (Ceza Olmadığı Mamelek Hukukuna Dair Zararın Karşılanmasını Amaçlamadığı - Manevi Tazminat Ekonomik Koşullar Tarafların Sosyal ve Ekonomik Durumları Paranın Satın Alma Gücü Kusur Oranları Gibi Durumlara Göre Belinlenmesi)"
47Y21.HD8.3.2011E. 2010/11147 K. 2011/2010"MURİSİN İŞ KAZASI SONUCU ÖLÜMÜNDEN DOĞAN TAZMİNAT ( Hükmedilecek Bu Para Zarara Uğrayanda Manevi Huzuru Doğurmayı Gerçekleştirecek Tazminata Benzer Bir Fonksiyonu Olan Özgün Bir Nitelik Taşıdığı )
MANEVİ TAZMİNAT ( Murisin İş Kazası Sonucu Ölümünden Doğan Tazminat - Hükmedilecek Bu Para Zarara Uğrayanda Manevi Huzuru Doğurmayı Gerçekleştirecek Tazminata Benzer Bir Fonksiyonu Olan Özgün Bir Nitelik Taşıdığı )
İŞ KAZASI SONUCU ÖLÜM ( Manevi Tazminat - Hükmedilecek Bu Para Zarara Uğrayanda Manevi Huzuru Doğurmayı Gerçekleştirecek Tazminata Benzer Bir Fonksiyonu Olan Özgün Bir Nitelik Taşıdığı )"
47Y21.HD8.3.2011E. 2010/11023 K. 2011/2003"İŞ KAZASI SONUCU ÖLÜM NEDENİYLE MANEVİ TAZMİNAT İSTEMİ ( Sonradan Ölenin Yakınlarının Yaşam Biçiminde Meydana Gelen Değişiklikler Kaza Tarihinde Duyulan Acıyı Değiştirmeyeceğinden Manevi Tazminatın Belirlenmesinde Dikkate Alınmaması Gerektiği )
SONRADAN ÖLENİN YAKINLARININ YAŞAM BİÇİMİNDE MEYDANA GELEN DEĞİŞİKLİKLER ( Kaza Tarihinde Duyulan Acıyı Değiştirmeyeceğinden Manevi Tazminatın Belirlenmesinde Dikkate Alınmaması Gerektiği )
MANEVİ TAZMİNATIN TUTARINI BELİRLEME GÖREVİ ( Hakimin Takdirine Bırakılmış İse de Hakimin Bu Takdir Hakkını Kullanırken Ülkenin Ekonomik Koşulları Tarafların Sosyal ve Ekonomik Durumları Paranın Satın Alma Gücü Tarafların Kusur Durumu Olayın Ağırlığı Olay Tarihi Gibi Özellikleri Göz Önünde Tutması Gerektiği - İş Kazası Sonucu Ölüm Nedeniyle Tazminat )"
47Y17.HD8.3.2011E. 2010/6887 K. 2011/2062"TRAFİK KAZASINDAN KAYNAKLANAN MADDİ TAZMİNAT ( Tedavi Giderine Yönelik Tazminat - Her Davacı İçin Ayrı Ayrı Açıklatılarak Tedavi ve Yapılacak Giderler Konusunda Uzman Doktor Bilirkişiden Tedavi Giderlerine İlişkin Rapor Alınarak Karar Verilmesi Gerektiği )
TEDAVİ GİDERİNE YÖNELİK TAZMİNAT ( Her Davacı İçin Ayrı Ayrı Açıklatılarak Tedavi ve Yapılacak Giderler Konusunda Uzman Doktor Bilirkişiden Tedavi Giderlerine İlişkin Rapor Alınarak Karar Verilmesi Gerektiği )
BİLİRKİŞİ İNCELEMESİ ( Yaralanma Nedeni İle - Her Davacı İçin Ayrı Ayrı Açıklatılarak Tedavi ve Yapılacak Giderler Konusunda Uzman Doktor Bilirkişiden Tedavi Giderlerine İlişkin Rapor Alınarak Karar Verilmesi Gerektiği )
MANEVİ TAZMİNAT ( Trafik Kazasından Kaynaklanan Maddi Tazminat - Davalı Sigorta Şirketi Manevi Tazminattan Sorumlu Tutulmadığı Halde Manevi Tazminat Miktarı Üzerinden Vekalet Ücretinden Sorumlu Tutulmasının İsabetsizliği )"
47Y11.HD8.3.2011E. 2010/6796 K. 2011/2466"TAŞIMA SÖZLEŞMESİNDEN DOĞAN MANEVİ TAZMİNAT ( Hakim Özel Durumları Göz Önünde Tutarak Manevi Zarar Adı Altında Hak Sahiplerine Verilebilecek Tazminatı Adalete Uygun Olarak Belirlemesi Gerektiği )
MANEVİ TAZMİNAT ( Taşıma Sözleşmesinden Kaynaklanan - Hakim Özel Durumları Göz Önünde Tutarak Manevi Zarar Adı Altında Hak Sahiplerine Verilebilecek Tazminatı Adalete Uygun Olarak Belirlemesi Gerektiği/Bu Tazminat Zarara Uğrayanlarda Bir Huzur Duygusu Oluşturması Gerektiği )
MANEVİ ZARAR ADI ALTINDA HAK SAHİPLERİNE VERİLEBİLECEK TAZMİNAT ( Adalete Uygun Olarak Belirlenmesi Gerektiği - Bu Tazminat Zarara Uğrayanlarda Bir Huzur Duygusu Oluşturması Gerektiği/Hakkaniyet İlkesi Dikkate Alınıp Daha Makul Oranda Manevi Tazminata Hükmedilmesi Gerektiği )"
47Y4.HD2.3.2011E. 2011/2224 K. 2011/2154"MADDİ VE MANEVİ TAZMİNAT ( İş Göremezlik Zararı/Yargıtayın Maddi Hataya Dayalı Bozma Kararına Uyulmuş Olması - 2. Kez Kusur İndirimi Yapılmış Olmasının Usul ve Yasaya Uygun Düşmediği/Yararına Karar Bozulan Davalı Yönünden Kazanılmış Hak Oluşturmayacağı )
SÜREKLİ İŞ GÖREMEZLİK ZARARI ( Yargıtayın Maddi Hataya Dayalı Bozma Kararına Uyulmuş Olması - Yararına Karar Bozulan Davalı Yönünden Kazanılmış Hak Oluşturmayacağı/2. Kez Kusur İndirimi Yapılmış Olmasının Usul ve Yasaya Uygun Düşmediği )
YARGITAY'IN MADDİ HATAYA DAYALI BOZMA KARARI ( Uyulmuş Olmasının Yararına Karar Bozulan Davalı Yönünden Kazanılmış Hak Oluşturmayacağı )
KAZANILMIŞ HAK OLUŞTURMAYACAK KARAR ( Yargıtayın Maddi Hataya Dayalı Bozma Kararına Uyulmuş Olması - Maddi ve Manevi Tazminat Talebi )"
47Y11.HD17.2.2011E. 2009/12632 K. 2011/1860"MANEVİ TAZMİNAT ( Zarara Uğrayanda Manevi Huzuru Geçekleştirecek ve Tazminata Benzer Bir Fonksiyonu da Olan Özgün Bir Nitelik Taşıdığı - Zarar Görenin Zenginleşmemesi Zarar Sorumlusunun da Fakirleşmemesi Gerektiği )
TRAFİK KAZASI NEDENİYLE MANEVİ TAZMİNAT ( Davacıların Murisine Atfedilecek Kusur Olmadığına Göre Hükmedilen Manevi Tazminat Miktarı Olayın Özelliklerine ve Davacıların Murislerinin Ölümünden Etkileniş Derecesine ve Olay Tarihindeki Paranın Alım Gücüne Göre Takdir Edilmesi Gerektiği )
MANEVİ TAZMİNAT MİKTARI ( Olayın Özelliklerine ve Davacıların Murislerinin Ölümünden Etkileniş Derecesine ve Olay Tarihindeki Paranın Alım Gücüne Göre Takdir Edilmesi Gerektiği )"
47Y21.HD17.1.2011E. 2009/15860 K. 2011/67"SÜREKLİ İŞ GÖREMEZLİK ORANININ BELİRLENMESİ ( SGK Sağlık Kurulu Tarafından Belirlenen İş Göremezlik Oranına Davacının İtiraz Etmesi - Bu Durumda İncelemenin Adli Tıp Kurumu 3. İhtisas Dairesi Tarafından Yapılması Gerektiği )
İŞ GÖREMEZLİK NEDENİYLE MADDİ VE MANEVİ TAZMİNAT DAVASI ( Yerel Mahkemece Belirlenen Manevi Tazminatın Yetersiz Olduğu - Manevi Tazminın Belirlenmesi İlkelerine Aykırı Olduğu/İş Göremezlik Oranında Ortaya Çıkan Farklılıklar )
ADLİ TIP KURUMU ( SGK Sağlık Kurulu Tarafından Belirlenen İş Göremezlik Oranına İtiraz Edilmesi Nedeniyle Üniversite Adli Tıp Ana Bilim Dalı Başkanlığından Rapor Alınmasının Hatalı Olduğu - Adli Tıp Kurumu Raporu Alınması Gerektiği )
İŞ GÖREMEZLİK ORANI ( SGK Tarafından Belirlenen İş Göremezlik Oranının Davacı Tarafından Kabul Edilmemesi Halinde Sürekli İş Göremezlik Oranının Tespiti Davası Açması İçin Davacıya Süre Verilmesi Gerektiği )
SÜREKLİ İŞ GÖREMEZLİK ORANININ TESPİTİ DAVASI ( SGK'nın Hasım Gösterileceği - Bekletici Mesele Yapılması Gereği )
MANEVİ TAZMİNAT ( İş Göremezlik Oranı Dikkate Alındığında Tazminatın Az Belirlendiği - Kişinin Ruhsal Bütünlüğünün de Bedensel Bütünlük İçerisinde Değerlendirilmesi Gerektiği - İş Göremezlik Nedeniyle Maddi ve Manevi Tazminat )
İŞ GÖREMEZLİK GELİRİ ( Yüzde 10 Oranında İş Göremez Durumunda Bulunanlar İçin Bağlanabileceği - Dava Konusu Uyuşmazlıkta İş Göremezlik Oranında Farklı Hesaplamaların Bulunduğu/Adli Tıp Kurumu Raporu Alınması Gerektiği )"
47Y21.HD29.12.2010E. 2009/12975 K. 2010/13620"İŞ KAZASI SONUCU UĞRANILAN MADDİ VE MANEVİ ZARARIN GİDERİLMESİ ( Kusur Raporları Arasında Çelişki Bulunduğu - Bu Raporlara İstinaden Hüküm Kurulamayacağı/Mahkemece Kusur Raporları Arasındaki Çelişkinin Giderilmesi Gerektiği/Bilirkişi Raporu)
YETERSİZ BİLİRKİŞİ RAPORU ( Çelişkili Olduğu - Hükme Esas Tutulamayacağı/Mahkemece Kusur Raporları Arasındaki Çelişkilerin Giderilerek İş Kanunu'na Uygun Rapor Alınması Gerektiği/İş Kazası Sonucu Uğranılan Maddi ve Manevi Tazminat Davası)
MANEVİ TAZMİNATTAN SORUMLULUK ( Hangi Davalılar İçin Sorumluluğun Bulunduğunun Hükümde Belirtilmediği - Mahkemece Kusur Raporları Arasındaki Çelişkilerin Giderilerek İş Kanunu'na Uygun Rapor Alınması Gerektiği/Maddi ve Manevi Tazminat Davası)"
47Y9.HD20.12.2010E. 2010/15688 K. 2010/38732"MANEVİ TAZMİNAT ( Cismani Zarara Uğrayan Kişiye Zararın Ağırlığına ve Diğer Tazminat Öğeleri de Dikkate Alınarak Yargıç Tarafından Adalete Uygun Bir Tazminat Verilmesi Gerektiği )
İŞÇİNİN YARALANMASI ( İşçinin İşverene Ait İşyerinde İşverenin Gerekli Güvenlik Önlemlerini Almaması Nedeniyle Yabancı Uyruklu İşçilerin Saldırısı Sonucu - Adalete Uygun Bir Manevi Tazminat Verilmesi Gerektiği )
İŞ SÖZLEŞMESİNİN İŞÇİ TARAFINDAN HAKLI FESHİ ( İşverenin Gerekli Güvenlik Önlemlerini Almaması Nedeniyle Bu Saldırı Sonunda Kişilik Haklarının Hukuka Aykırı Şekilde İhlal Edilmesi Nedeniyle )"
47Y4.HD7.12.2010E. 2010/790 K. 2010/12585"DESTEĞİN ÖLÜMÜ NEDENİYLE TAZMİNAT TALEBİ ( Davacıların Ölene Olan Yakınlıkları Gözetildiğinde Manevi Tazminat Tutarının Az Olduğu - Ceza Mahkemesinde Eylemin Ölenin Tahriki Üzerine Gerçekleştiğinin Belirtildiği/Tahrik İndiriminin Bilirkişi Tarafından Değil Yargıç Tarafından Takdir Edileceği )
MANEVİ TAZMİNATIN BELİRLENMESİ ( Davacıların Ölene Olan Yakınlıkları Gözetildiğinde Manevi Tazminat Tutarının Az Olduğunun Kabulü Gereği )
HAKSIZ TAHRİK İNDİRİMİ ( Desteğin Ölümü Nedeniyle Manevi Tazminat Talebi - Tahrik İndiriminin Bilirkişi Tarafından Değil Yargıç Tarafından Takdiri Gerektiği )
ÇÖZÜMÜ BİLİRKİŞİYE AİT OLMAYAN HUSUS ( Desteğin Ölümü Nedeniyle Manevi Tazminat Talebi - Ceza Mahkemesinde Eylemin Ölenin Tahriki Üzerine Gerçekleştiğinin Belirtildiği/Haksız Tahrik İndiriminin Bilirkişi Tarafından Değil Yargıç Tarafından Takdiri Gerektiği )"
47YHGK1.12.2010E. 2010/4-584 K. 2010/610"HAKSIZ ŞİKAYET NEDENİYLE MANEVİ TAZMİNAT DAVASI (Suç Duyurusunda Suç Vasfının Yağma Olarak Yanlış Nitelendirildiği - Yanlış Nitelendirme Nedeniyle Manevi Tazminata Hükmedilemeyeceği)
SUÇ DUYURUSUNDA SUÇ VASFININ YANLIŞ NİTELENDİRİLMESİ (Başvuranların Suçu Yağma Olarak Belirttiği - Haksız Şikayet Nedeniyle Manevi Tazminat Davasının Sırf Bu Nedene Dayalı Olarak Kabul Edilemeyeceği)
YAĞMA SUÇUNA İLİŞKİN YAPILAN SUÇ DUYURUSU (Haksız Şikayet Nedeniyle Manevi Tazminat Davası/Suç Duyurusunda Suç Vasfının Yanlış Nitelendirildiği - Davanın Kabulü İçin Yeterli Olmadığı) "
47Y10.HD11.11.2010E. 2010/7950 K. 2010/15424"KURUMCA YAPILAN HATALI İŞLEM ( Maddi ve Manevi Tazminat - Adli Tıp Kurumu Genel Kurulu'ndan Rapor Alınarak Anılan Raporla Davalının Sorumluluktan Kurtulması Gereğini Doğuracak Durumun Bulunup Bulunmadığının Açıklığa Kavuşturulması Gerektiği )
MADDİ VE MANEVİ TAZMİNAT ( Kurumca Yapılan Hatalı İşlem Nedeniyle - Adli Tıp Kurumu Genel Kurulu'ndan Rapor Alınarak Anılan Raporla Davalının Sorumluluktan Kurtulması Gereğini Doğuracak Durumun Bulunup Bulunmadığının Açıklığa Kavuşturulması Gerektiği )
ADLİ TIP KURUMU GENEL KURULU RAPORU ( Alınarak Anılan Raporla Davalının Sorumluluktan Kurtulması Gereğini Doğuracak Durumun Bulunup Bulunmadığının Açıklığa Kavuşturulması Gerektiği - Kurumca Yapılan Hatalı İşlem Nedeniyle Tazminat )
SORUMLULUKTAN KURTULUŞ ( Davalı Kurumun Çalışanını Seçmede Talimat Vermede Nezaret Etmede Gerekli Özeni Gösterdiği veya Gerekli Özeni Göstermiş Olsa Bile Zararın Oluşumunu Önleyemeyeceğini Kanıtlayarak Sorumluluktan Kurtulabilmesini Öngören Olanak Yönünden İnceleme Yapılması Gerektiği )"
47Y4.HD9.11.2010E. 2009/14285 K. 2010/11605"DESTEKTEN YOKSUN KALMA TAZMİNATI ( Trafik Kazası Nedeniyle Desteğin Ölümünden Dolayı - Olayda Devamlılık ve Düzenlilik Olgusundan Söz Edilemeyeceğine Göre Destek İle Evlilik Dışı Birlikte Yaşayan Davacının İsteminin Reddi Gerektiği )
TRAFİK KAZASI NEDENİYLE DESTEĞİN ÖLÜMÜ ( Maddi ve Manevi Tazminat - Olayda Devamlılık ve Düzenlilik Olgusundan Söz Edilemeyeceğine Göre Destek İle Evlilik Dışı Birlikte Yaşayan Davacının İsteminin Tümden Reddi Gerektiği )
EVLİLİK DIŞI BİRLİKTELİK ( Olayda Devamlılık ve Düzenlilik Olgusundan Söz Edilemeyeceğine Göre Destek İle Evlilik Dışı Birlikte Yaşayan Davacının Tazminat İsteminin Tümden Reddi Gerektiği )
TAZMİNATA ESAS GELİR ( Ticari Bir Alanda Çalışan Kişinin Tazminata Esas Geliri İşletmenin Gelirine Göre Değil Kişinin Kişisel Yetenek ve Emeğinin İşletme Gelirine Katkısına Göre Belirleneceği )"
47Y21.HD8.11.2010E. 2010/6562 K. 2010/11113"İŞ KAZASI SONUCU MALÜLİYETTEN DOĞAN MANEVİ TAZMİNAT ( Ülkenin Ekonomik Koşulları Tarafların Kusur Durumu Olayın İşverenin Sağlığı ve Güvenliği Önlemlerini Yeterince Almamasından Kaynaklandığı Gözetileceği - Caydırıcılık Uyandıracağı )
MANEVİ TAZMİNAT ( İş Kazası Sonucu Beden Güç Kaybına Uğraması Nedeniyle - Hakimin Takdir Hakkını Kullanırken Olayın İşverenin Sağlığı ve Güvenliği Önlemlerini Yeterince Alınmamasından Kaynaklandığı da Gözetileceği )
HAKİMİN MANEVİ TAZMİNAT TAKDİR ETMESİ ( Tatmin Duygusu Yanında Caydırıcılık Uyandıran Oranda Takdir Edileceği - İş Kazası Sonucu Malüliyetten Doğan Manevi Tazminat )
CAYDIRICILIK UYANDIRAN ORANDA MANEVİ TAZMİNAT ( İş Kazası Sonucu Beden Güç Kaybına Uğraması Nedeniyle - İşverenin Sağlığı ve Güvenliği Önlemlerini Yeterince Almamasından Kaynaklandığı da Gözetileceği )"
47Y9.HD4.11.2010E. 2008/37500 K. 2010/31544"CİNSEL TACİZ ( İşçiye Amiri Tarafından Cinsel İlişki Teklif Edildiği Kabul Edilmeyince Performans Notunun Düşürüldüğü İşyerinde Olayın Duyulması Neticesinde Bunalıma Girerek Çalışamaz Hale Gelmesi Nedeniyle İş Akdini Sonlandırmak Zorunda Kaldığı - Kıdem Tazminatına Hak Kazanacağı )
ALTI GÜNLÜK HAK DÜŞÜRÜCÜ SÜRE ( İşyerinde Cinsel Taciz - Taciz Olayının Etki ve Sonuçları Temadi Etmekte Olup Sonuçları İtibariyle Mobbinge Dönüşen Eylemler Karşısında Hak Düşürücü Sürede Fesih Hakkının Kullanılmadığından Bahsedilemeyeceği )
CİNSEL TACİZİN KANITLANMA GÜÇLÜĞÜ ( İşyerinde Cinsel Taciz/İşçinin Olayları Yer ve Zaman Belirterek Ayrıntılı Biçimde Anlatarak Kendi İffetini Herhangi Bir Sebep Yokken Ortaya Koymasının Yaşamın Olağan Akışına Aykırı Olacağı - Kıdem Tazminatına Hak Kazanacağı )
MOBBİNG ( İşçiye Amiri Tarafından Cinsel İlişki Teklif Edildiği/İşçinin İş Akdini Haklı Olarak Feshettiği - Kıdem Tazminatına Hükmedileceği )
HAYATIN OLAĞAN AKIŞINA AYKIRILIK ( İşyerinde Cinsel Taciz - Mevcut Deliller ve Tanık Anlatımlarının Bütünlük İçinde Değerlendirilmesi Neticesinde İşçinin Olayları Yer ve Zaman Belirterek Ayrıntılı Biçimde Anlatarak Kendi İffetini Herhangi Bir Sebep Yokken Ortaya Koymasının Yaşamın Olağan Akışına Aykırı Olacağı )
TANIK ANLATIMLARI ( İşyerinde Cinsel Taciz Yaşayan Kadının Haklı Nedenle İş Akdini Feshettiği - Tanık Beyanlarının Dikkate Alınacağı )
KIDEM TAZMİNATI ( İşyerinde Cinsel Taciz Yaşayan Kadının Teklifi Kabul Etmeyince Performans Notu Düşürüldüğü/Kadının Bunalıma Girdiği - Haklı Nedenle Fesih Sebebi Olduğu/Tazminata Hak Kazanacağı )
HAKLI NEDENLE FESİH ( Mobbing/Taciz Olayının Etki ve Sonuçları Temadi Etmekte Hak Düşürücü Sürede Fesih Hakkının Kullanılmadığından Bahsedilemeyeceği - Davacı İşçinin Kıdem Tazminatına Hak Kazanacağının Gözetileceği )"
47Y21.HD1.11.2010E. 2010/7793 K. 2010/10689"MESLEK HASTALIĞI SONUCU ÖLÜM (Manevi Tazminat - Hükmedilecek Bu Para Zarara Uğrayanda Manevi Huzuru Doğurmayı Gerçekleştirecek Tazminata Benzer Bir Fonksiyonu Olan Özgün Bir Nitelik Taşıdığı)
MANEVİ TAZMİNAT (Takdir Edilecek Miktar Mevcut Halde Elde Edilmek İstenilen Tatmin Duygusunun Etkisine Ulaşmak İçin Gerekli Olan Kadar Olması Gerektiği)
HAKİMİN TAKDİR HAKKI (Hakim Kullanırken Ülkenin Ekonomik Koşulları Tarafların Sosyal ve Ekonomik Durumları Paranın Satın Alma Gücü Tarafların Kusur Durumu Olayın Ağırlığı Olay Tarihi Gibi Özelliklerini Göz Önünde Tutması Gerektiği)
TAZMİNATIN SINIRI (Onun Amacına Göre Belirlenmesi Gerektiği/Takdir Edilecek Miktar Mevcut Halde Elde Edilmek İstenilen Tatmin Duygusunun Etkisine Ulaşmak İçin Gerekli Olan Kadar Olması Gerektiği - Meslek Hastalığı Sonucu Ölüm Nedeniyle Tazminat)"
47Y21.HD25.10.2010E. 2009/10272 K. 2010/10428"İŞ KAZASI NEDENİYLE MANEVİ TAZMİNAT ( Çekilen Elem ve Üzüntülerin O Tarihte Duyulan Bir Hal Olduğu Üzüntü ve Acıyı Zamana Yaymak Suretiyle Manevi Tazminatın Bölünemeyeceği - Davacı Manevi Zararını İbraname İle Aldığından İsteminin Reddi Gereği )
MANEVİ TAZMİNAT TALEBİ ( Davacı Manevi Zararını İbraname İle Aldığından İsteminin Reddi Gereği - Çekilen Elem ve Üzüntülerin O Tarihte Duyulan Bir Hal Olduğu Üzüntü ve Acıyı Zamana Yaymak Suretiyle Manevi Tazminatın Bölünemeyeceği )
MANEVİ TAZMINATIN BÖLÜNEMEYECEĞİ ( Çekilen Elem ve Üzüntülerin O Tarihte Duyulan Bir Hal Olduğu Üzüntü ve Acıyı Zamana Yaymak Suretiyle Bölünemeyeceği - Bir Defada İstenebileceği )"
47Y21.HD7.10.2010E. 2009/9177 K. 2010/9524"İŞ KAZASI SONUCU MALULİYET ( Tazminat İstemi - Bedensel Bütünlük Eş Deyişle Vücut Bütünlüğü Kavramının Fizik Bütünlük Yanında Ruhsal Bütünlüğü ve Sağlığı da Kapsadığı )
MADDİ VE MANEVİ TAZMİNAT ( İş Kazası Sonucu Maluliyetinden Doğan Tazminat - Bedensel Bütünlük Eş Deyişle Vücut Bütünlüğü Kavramının Fizik Bütünlük Yanında Ruhsal Bütünlüğü ve Sağlığı da Kapsadığı )
MANEVİ TAZMİNAT ( İş Kazası Sonucu Maluliyetinden Doğan - Hakimin Bedensel Bütünlüğün Bozulması Halinde Olayın Özelliklerini Göz Önünde Tutularak Zarar Görene Adalete Uygun Bir Miktar Paranın Manevi Tazminat Olarak Ödenmesine Karar Vereceği )"
47Y17.HD1.10.2010E. 2010/6711 K. 2010/7622"TRAFİK KAZASINDAN DOĞAN TAZMİNAT ( Önceki Hüküm Kesinleştiğinden Yeniden Karar Verilmesine Yer Olmadığına ve Birleştirilen Davada Maddi Tazminat Talepleri Atiye Terk Edildiğinden Bu Hususta Karar Verilmesine Yer Olmadığına Karar Verildiği )
MADDİ TAZMİNAT ( Trafik Kazasından Doğan Tazminat - Önceki Hüküm Kesinleştiğinden Yeniden Karar Verilmesine Yer Olmadığına ve Birleştirilen Davada Maddi Tazminat Talepleri Atiye Terk Edildiğinden Bu Hususta Karar Verilmesine Yer Olmadığına Karar Verildiği )
MANEVİ TAZMİNAT ( Trafik Kazasından Doğan Tazminat - Her Bir Davacı İçin Manevi Tazminatın Olay Tarihinden İtibaren İşleyecek Yasal Faizi İle Birlikte Davalıdan Tahsiline Fazla İstemin Reddine Karar Verilmesi İsabetli Olduğu )"
47Y11.HD12.7.2010E. 2009/1969 K. 2010/8243"MANEVİ TAZMİNAT ( Adalete Uygun Olması Zarara Uğrayanlarda Huzur Duygusu Oluşturması Gereği - Tazminatın Sınırının Amacına Uygun Olarak Belirlenmesi Takdir Edilecek Tazminat Miktarının Mevcut Durumda Elde Edilmek İstenen Tatmin Duygusuna Ulaşmak İÇin Gerekli Olan Kadar Olması Gereği )
TAŞIMA SÖZLEŞMESİ ( Manevi Tazminat - Hakim Takdir Hakkını Kullanırken Ona Etkili Olan Nedenleri Karar Yerinde Objektif Bir Biçimde Göstermeli Takdir Hakkı Hukuka ve Hakkaniyete Uygun Kullanılması Gereği )"
47Y4.HD1.7.2010E. 2009/12956 K. 2010/8104"MADDİ/MANEVİ TAZMİNAT (Satın Aldığı Traktörün Üretim Hatası Nedeniyle Devrilip Hasar Gördüğünden Bahisle - Davacı Çiftçi Olup Traktörü Mesleği İçin Satın Aldığından Davanın Tüketici Mahkemesinde Görülemeyeceği )
ÜRETİM HATASI NEDENİYLE TRAKTÖRÜN DEVRİLİP HASAR GÖRMESİ (Maddi ve Manevi Tazminat Talebi - Traktörü Mesleği İçin Satın Alan ve Çiftçi Olan Davacının Tüketici Olmadığı )
MESLEĞİ İÇİN SATIN ALINAN TRAKTÖRÜN HASAR GÖRMESİ (Üretim Hatası Nedeniyle Devrilip Hasar Gördüğünden Zararın Davalı Üreticiden Tazmini Talebi - 4077 S.K. Kapsamında Davacı Tüketici Olmadığından Tüketici Mahkemesinde Görülemeyeceği )"
47Y15.HD28.6.2010E. 2010/2261 K. 2010/3680"MADDİ MANEVİ TAZMİNAT TALEBİ ( Sözleşmenin Haksız Feshedildiği İddiası - Davadan Önce Temerrüt Oluşmadığından Hüküm Altına Alınan Alacağa Dava Tarihinden Faiz İşletileceği )
FAİZ ( Sözleşmenin Haksız Feshedildiği İddiasıyla Maddi Manevi Tazminat Talebi/Davadan Önce Usulen İhtarname Gönderilip Temerrüt Oluşmadığı - Alacağa Dava Tarihinden İtibaren Faiz Uygulanacağı )
İHALEDEN YASAKLANMA ( Sözleşmenin Haksız Feshedildiği İddiasıyla Maddi Manevi Tazminat İstemi - Davacının İhaleden Yasaklanması Sebebiyle Talep Olunan Kar Kaybı İsteminin Reddedileceği )"
47Y4.HD23.6.2010E. 2009/8119 K. 2010/7573"MANEVİ TAZMİNAT İSTEMİ ( Ses Kaydının Yasaya Aykırı Olarak Gizlice Elde Edildiği - Gizli Yollardan Ses Kaydedilmesi ve Davacının Gizli Kalması Gereken ve Açıklanmasında Kamu Yararı Bulunmayan Özel Yaşamı İle İlgili Sırların Dışarıya Yansıtılması ve Davacının Kişilik Haklarına Saldırı Oluşturduğu )
KİŞİLİK HAKLARINA SALDIRI ( Gizli Yollardan Ses Kaydedilmesi ve Davacının Gizli Kalması Gereken Yer Açıklanmasında Kamu Yararı Bulunmayan Özel Yaşamı İle İlgili Sırların Dışarıya Yansıtılması )
SES KAYDI ( Gizli Yollardan Kaydedilmesi ve Davacının Gizli Kalması Gereken ve Açıklanmasında Kamu Yararı Bulunmayan Özel Yaşamı İle İlgili Sırların Dışarıya Yansıtılması ve Davacının Kişilik Haklarına Saldırı Oluşturduğu - Manevi Tazminata Hükmedileceği )
İZİNSİZ OLARAK KAYDEDİLEN SES KAYDI ( Davacının Gizli Kalması Gereken ve Açıklanmasında Kamu Yararı Bulunmayan Özel Yaşamı İle İlgili Sırların Dışarıya Yansıtılması ve Davacının Kişilik Haklarına Saldırı Oluşturduğu - Manevi Tazminata Hükmedileceği )"
47Y21.HD21.6.2010E. 2009/6978 K. 2010/7262"İŞ KAZASI SONUCU MALULİYETTEN DOĞAN TAZMİNAT ( Ödemenin Maddi Tazminat Olarak Yapıldığı Kabul Edilerek Davacının Gerçek Zararını Saptamak ve Tazmin Edilecek Miktar İle Buna Karşılık Alınan Meblağ Arasında Açık Oransızlığın Bulunup Bulunmadığını Denetlemek Gerektiği )
GERÇEK ZARARIN SAPTANMASI ( Tazmin Edilecek Miktar İle Buna Karşılık Alınan Meblağ Arasında Açık Oransızlığın Bulunup Bulunmadığını Denetlemek Gerektiği - İş Kazası Sonucu Maluliyetten Doğan Tazminat )
AÇIK ORANSIZLIĞIN BULUNMASI ( İş Kazası Sonucu Maluliyetten Doğan Tazminat - Ödemenin “Kısmi İfayı İçeren Makbuz” Niteliğinde Kabul Edilerek Yapılan Ödemenin Hak Sahiplerinin Ödeme Tarihindeki Gerçek Zararını Hangi Oranda Karşıladığını Saptamak Gerektiği )"
47Y21.HD17.6.2010E. 2009/6273 K. 2010/7138"İŞ KAZASI SONUCU MALULİYET ( Davalıların Sigortalının Yasal Mirasçısı Olarak Borçlarından Sorumluluğu Devam Ettiğinden Davalı Ölenin Fabrikada Çıkan Yangın ve Oluşan Zarara İlişkin Kusur Durumu Belirlenip Zarar Miktarının Saptanması Gerektiği )
KUSUR DURUMU ( İş Kazası Sonucu Maluliyet - Davalıların Sigortalının Yasal Mirasçısı Olarak Borçlarından Sorumluluğu Devam Ettiğinden Davalı Ölenin Fabrikada Çıkan Yangın ve Oluşan Zarara İlişkin Kusur Durumu Belirlenip Zarar Miktarının Saptanması Gerektiği )
İLLİYET BAĞI ( Maddi Tazminat - Ölü Kişi Aleyhine Dava Açılamayacağı Gerekçesiyle Davanın Reddine ve Davalı Yönünden de Bu Davalının Kusurunun ve İlliyet Bağının Kanıtlanamaması Nedeniyle Bu Davalı Yönünden Reddi Gerektiği )"
47Y21.HD15.6.2010E. 2009/12980 K. 2010/6968"MESLEK HASTALIĞI SONUCU MALULİYET ( Maddi ve Manevi Tazminat - Hakimin Bedensel Bütünlüğün Bozulması Halinde Olayın Özelliklerini Göz Önünde Tutularak Zarar Görene Adalete Uygun Bir Miktar Paranın Manevi Tazminat Olarak Ödenmesine Karar Vereceği )
MANEVİ TAZMİNAT ( Meslek Hastalığı Sonucu Maluliyetinden Doğan - Hakimin Bedensel Bütünlüğün Bozulması Halinde Olayın Özelliklerini Göz Önünde Tutularak Zarar Görene Adalete Uygun Bir Miktar Paranın Ödenmesine Karar Vereceği )
İŞGÖREMEZ DURUMA GELME ( Yol Açacak Derecede Olmasa da Meslek Hastalığının Oluştuğu ve Bedensel Bütünlüğünün Bozulduğu - Davacı Yararına Manevi Tazminata Hükmedilmesi Gerektiği )
VÜCUT BÜTÜNLÜĞÜ KAVRAMI ( Bedensel Bütünlük Eş Deyişle Vücut Bütünlüğü Kavramının Fizik Bütünlük Yanında Ruhsal Bütünlüğü ve Sağlığı da Kapsadığı )"
47Y21.HD14.6.2010E. 2009/12537 K. 2010/6762"ÖLÜMLÜ İŞ KAZASI ( Maddi ve Manevi Tazminat - Hesap Tarihi İtibariyle Evlenmemiş Eşin Hesap Tarihindeki Yaşı Yerine Olay Tarihindeki Yaşı Evlenme Şansının Belirlenmesinde Esas Alınmasının Hatalı Olduğu )
MADDİ VE MANEVİ TAZMİNAT ( İş Kazası Sonucu Ölen Sigortalının Eşinin Evlenme Şansı Hesaplanırken Hesap Tarihindeki Yaşının Esas Alınması Gereği - Asgari Ücret ve TİS Uygulaması Kamu Düzeniyle İlgili Olduğundan Resen Gözetilmesi Gerektiğinden Tazminat Hesabına Esas Ücretteki Artışın Dikkate Alınması Gereği )
EŞİN EVLENME İHTİMALİ ( Hesap Tarihi İtibariyle Evlenmemiş Eşin Hesap Tarihindeki Yaşı Esas Alınarak Evlenme Şansının Belirlenmesi Gereği - Hesap Tarihi İtibariyle Evlenmemiş Eşin Hesap Tarihi Yerine Olay Tarihindeki Yaşı Esas Alınarak Evlenme Şansının Belirlemesinin Hatalı Olduğu )"
47Y17.HD14.6.2010E. 2010/3197 K. 2010/5498"TRAFİK KAZASINDAN KAYNAKLANAN DESTEKTEN YOKSUN KALMA VE MANEVİ TAZMİNAT İSTEMİ ( İki Tarafın İddia ve Savunmalarının Özeti Anlaştıkları ve Anlaşamadıkları Hususlar İhtilaflı Konular Hakkında Toplanan Deliller Delillerin Tartışması Ret ve Üstün Tutma Sebeplerinin Araştırılması Gerektiği )
DESTEKTEN YOKSUN KALMA VE MANEVİ TAZMİNAT İSTEMİ ( Trafik Kazasından Kaynaklanan - İki Tarafın İddia ve Savunmalarının Özeti Anlaştıkları ve Anlaşamadıkları Hususlar İhtilaflı Konular Hakkında Toplanan Deliller Delillerin Tartışması Ret ve Üstün Tutma Sebeplerinin Araştırılması Gerektiği )
İKİ TARAFIN İDDİA VE SAVUNMALARI ( Özeti Anlaştıkları ve Anlaşamadıkları Hususlar İhtilaflı Konular Hakkında Toplanan Deliller Delillerin Tartışması Ret ve Üstün Tutma Sebeplerinin Araştırılması Gerektiği )"
47Y21.HD13.5.2010E. 2009/5737 K. 2010/5749"SIFIR MALULİYET (İşverenin %80 Kusurlu Olduğu - İşçi Lehine Caydırıcı Nitelikte Manevi Tazminata Hükmedileceği)
YÜZDE 0 ORANINDA İŞ GÖREMEZLİK (İşverenin %80 Kusurlu Olduğu - İşçi Lehine Manevi Tatmin Duygusunun Yanında Caydırıcı Nitelikte Manevi Tazminata Hükmedilmesi Gerektiği)
MANEVİ TAZMİNATIN BELİRLENMESİ (Sıfır Maluliyet/İşverenin %80 Kusurlu Olduğu - İşçi Lehine Manevi Tatmin Duygusunun Yanında Caydırıcı Nitelikte Manevi Tazminata Karar Verileceği)"
47Y11.HD10.5.2010E. 2008/13564 K. 2010/5122"MANEVİ TAZMİNAT ( Tren Kazası Nedeniyle Psikolojik Tedavi Gördüğünü Bu Sebeple Manevi Zarara Uğradığını İleri Sürerek - Tedavi Gördüğünün Uzman Hekim Raporu İle Sabit Bulunmasına Göre Manevi Tazminata Hükmedilmesi Gerektiği )
TREN KAZASI NEDENİYLE PSİKOLOJİK TEDAVİ GÖRME ( Manevi Zarara Uğradığını İleri Sürdüğü - Tedavi Gördüğünün Uzman Hekim Raporu İle Sabit Bulunmasına Göre Manevi Tazminata Hükmedilmesi Gerektiği )
HAKSIZ FİİL NEDENİYLE GERÇEKLEŞEN BEDENSEL ZARAR ( Manevi Tazminat İstemi - Tedavi Gördüğünün Uzman Hekim Raporu İle Sabit Bulunmasına Göre Manevi Tazminata Hükmedilmesi Gerektiği )
CİSMANİ ZARAR KAVRAMI ( Yaralanma Organlardan Birini Sakatlama Zehirlenme veya Sinir Krizine Sebep Olma Gibi Bedensel veya Ruhsal Zararlar Sarsıntıların da Dahil Olduğu )"
47Y11.HD10.5.2010E. 2008/13455 K. 2010/5189"MADDİ VE MANEVİ TAZMİNAT ( Bedensel Bütünlüğün Zedelenmesi Nedeniyle - Zorunlu Trafik Sigortacısı İflas Ettiğinden Güvence Hesabından Ödemenin Mahsubu İle Maddi Tazminatın ve Manevi Tazminatın Davalıdan Tahsili Gerektiği )
BEDENSEL BÜTÜNLÜĞÜN ZEDELENMESİ ( Meydana Gelen Kazada Yaralanarak Daha Sonra Vefat Etmesi Sebebiyle Nedeniyle Manevi Tazminat - Zorunlu Trafik Sigortacısı İflas Ettiğinden Güvence Hesabından Ödemenin Mahsubu İle Maddi Tazminatın ve Manevi Tazminatın Davalıdan Tahsili Gerektiği )
GÜVENCE HESABI ( Bedensel Bütünlüğün Zedelenmesi Nedeniyle Tazminat - Zorunlu Trafik Sigortacısı İflas Ettiğinden Güvence Hesabından Ödemenin Mahsubu İle Maddi Tazminatın ve Manevi Tazminatın Davalıdan Tahsili Gerektiği )"
47Y21.HD4.5.2010E. 2009/4216 K. 2010/5206"İŞ KAZASI SONUCU MALULİYETTEN DOĞAN TAZMİNAT ( Zarar Görenin Müterafik Kusurunun Varlığı Halinde Bu Durumun Zarar Görenin Manevi Tazminatının Takdirinde Göz Önünde Bulundurulması Gerektiği )
MÜTERAFIK KUSUR ( İş Kazası Sonucu Maluliyetten Doğan Tazminat - Zarar Görenin Müterafik Kusurunun Varlığı Halinde Bu Durumun Zarar Görenin Manevi Tazminatının Takdirinde Göz Önünde Bulundurulması Gerektiği )
MANEVİ TAZMİNAT ( Davacının Müterafik Kusuru Gözetilerek Talep Edilen Manevi Tazminat Miktarından Bir Miktar İndirim Yapılmak Suretiyle Manevi Tazminatın Belirlenmesi Gerektiği )"
47Y21.HD3.5.2010E. 2009/4872 K. 2010/4791"İŞ KAZASI SONUCU MALULİYETTEN DOĞAN TAZMİNAT ( Manevi Tazminatın Tutarını Belirleme Görevi Hakimin Takdirine Bırakılmış İse Hakimin Bu Takdir Hakkını Kullanırken Ülkenin Ekonomik Koşulları Tarafların Sosyal ve Ekonomik Durumlarını Dikkate Alması Gerektiği )
MANEVİ TAZMİNAT ( Tutarını Belirleme Görevi Hakimin Takdirine Bırakılmış İse Hakimin Bu Takdir Hakkını Kullanırken Ülkenin Ekonomik Koşulları Tarafların Sosyal ve Ekonomik Durumlarını Dikkate Alması Gerektiği - İş Kazası Sonucu Maluliyetten Doğan Tazminat )
İŞVEREN SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ ( Olayın İşveren Sağlığı ve Güvenliği Önlemlerini Yeterince Alınmamasından Kaynaklandığı Gözetilerek Gelişen Hukuki Yaklaşıma da Uygun Olarak Tatmin Duygusu Yanında Caydırıcılık Uyandıran Oranda Manevi Tazminat Takdir Edilmesi Gerektiği )"
47Y4.HD29.4.2010E. 2009/8529 K. 2010/5122"ÖLENİN KARDEŞLERİNİN YAŞININ KÜÇÜK OLMASI ( Kardeşlerinin Ölümünden Dolayı Manevi Yönden Etkilenmedikleri Anlamına Gelmediği - Uygun Tutarda Manevi Tazminat Takdir Edilmesi Gerektiği )
MANEVİ TAZMİNAT ( Küçük Kardeşlerin de Ölümden Dolayı Elem ve Izdırap Duydukları - Yaşlarının Küçük Olmasının Ölümden Dolayı Manevi Yönden Etkilenmedikleri Anlamına Gelmediği )
KARDEŞLERİNİN ÖLÜMÜ DOLAYISIYLA MANEVİ TAZMİNAT ( Yaşlarının Küçük Olmasının Kardeşlerinin Ölümünden Dolayı Manevi Yönden Etkilenmedikleri Anlamına Gelmediği - Uygun Tutarda Manevi Tazminat Takdir Edilmesi Gerektiği )"
47Y21.HD29.4.2010E. 2009/4066 K. 2010/4935"İŞ KAZASI SONUCU ÖLÜMDEN DOĞAN TAZMİNAT ( Kurumca Kesinleşmiş Mahkeme Kararı Olmadıkça Davacıya Gelir Bağlanmayacağından Hesaplanacak Maddi Zarardan Bağlanacak Gelirin Peşin Sermaye Değeri Düşülemeyeceği )
MADDİ ZARARIN PEŞİN SERMAYE DEĞERİ ( İş Kazası Sonucu Ölümden Doğan Tazminat - Kurumca Kesinleşmiş Mahkeme Kararı Olmadıkça Davacıya Gelir Bağlanmayacağından Hesaplanacak Maddi Zarardan Bağlanacak Gelirin Peşin Sermaye Değeri Düşülemeyeceği )
BEKLETİCİ MESELE ( Davacı Anneye SGK Başkanlığını Hasım Göstermek Suretiyle "İş Kazası Sigorta Kolundan Ölüm Geliri Bağlanması Gerektiğinin Tespiti" Davası Açması İçin Önel Vermek ve O Davayı Bu Dava İçin Bekletici Mesele Sayarak Bir Karar Vermek Gerektiği )"
47Y21.HD29.4.2010E. 2009/4010 K. 2010/4932"İŞ KAZASI SONUCU MALULİYETTEN DOĞAN TAZMİNAT ( Davacının Almış Olduğu Ücrete İlişkin Ücret Bordroları ve Davalı İş Verenin Ücret Ödeme Belgeleri Getirtilerek Bu Konudaki Müfettiş Tutanakları da Gözetilerek Bir Karar Verilmesi Gerektiği )
ÜCRET BORDROLARI ( İş Kazası Sonucu Maluliyetten Doğan Tazminat - Davacının Almış Olduğu Ücrete İlişkin Ücret Bordroları ve Davalı İş Verenin Ücret Ödeme Belgeleri Getirtilerek Bu Konudaki Müfettiş Tutanakları da Gözetilerek Bir Karar Verileceği )
MADDİ ZARAR KONUSUNDA HESAP RAPORU ALINMASI GEREĞİ ( Davacının Kaza Tarihindeki Fiili Ücreti Saptanarak Bilirkişiden Alınacağı - Davalı İş Verenin Ücret Ödeme Belgeleri Getirtilerek Bu Konudaki Müfettiş Tutanakları da Gözetilerek Bir Karar Verileceği )"
47Y4.HD19.4.2010E. 2009/8959 K. 2010/4588"ETKİLİ EYLEM NEDENİYLE YARALANMA ( Tazminat İstemi - Ana ve Baba Velâyetleri Çerçevesinde 3. Kişilere Karşı Çocuklarının Yasal Temsilcisi Olduklarından Küçüğün Başkalarına Verdiği Zarardan Dolayı Aile Başkanı Olarak Sorumlu Olacakları )
ÇOCUKLARIN VERDİĞİ ZARAR ( Manevi Tazminat İstemi - Ana ve Baba Velâyetleri Çerçevesinde 3. Kişilere Karşı Çocuklarının Yasal Temsilcisi Olduklarından Küçüğün Başkalarına Verdiği Zarardan Dolayı Aile Başkanı Olarak Sorumlu Olacakları )
MANEVİ TAZMİNAT ( Etkili Eylem Nedeniyle Yaralanmadan Dolayı Manevi Tazminat İstemi - Ana ve Baba Velâyetleri Çerçevesinde 3. Kişilere Karşı Çocuklarının Yasal Temsilcisi Olduklarından Küçüğün Başkalarına Verdiği Zarardan Dolayı Aile Başkanı Olarak Sorumlu Olacakları )
ANA VE BABANIN SORUMLULUKLARI ( Evlilik Devam Ettiği Sürece Eşler Velayet Hakkını Birlikte Kullanacakları - 3. Kişilere Karşı Çocuklarının Yasal Temsilcisi Olduklarından Küçüğün Başkalarına Verdiği Zarardan Dolayı Aile Başkanı Olarak Sorumlu Olacakları )"
47YHGK14.4.2010E. 2010/2-203 K. 2010/220"BOŞANMA ( Kocanın Eşini Başka Bir Kadınla Aldatması ve Ağır Hakaret Hallerinde Kişilik Haklarına Saldırının Varlığı Kabul Edildiği - Davacı Kadına Boşanmaya Neden Olan Olaylar Sebebiyle Kusur İzafe Edilemeyeceği )
MADDİ-MANEVİ TAZMİNAT ( Manevi Tazminatın Miktarının Belirlenmesinde Kişilik Haklarına Yapılan Saldırının Niteliği ve Tarafların Ekonomik - Sosyal Durumunun Dikkate Alınması Gerektiği )
MANEVİ TAZMİNAT ( Bozulan Manevi Dengenin Yerine Gelmesi İçin Kabul Edilmiş Bir Tatmin ( Veya Telafi ) Şekli Olup Boşanmaya Sebep Olan Olayların Kişilik Haklarına Saldırı Teşkil Etmesi Halinde Manevi Tazminata Hükmedileceği )
KİŞİLİK HAKLARINA SALDIRI ( Manevi Tazminat Bozulan Manevi Dengenin Yerine Gelmesi İçin Kabul Edilmiş Bir Tatmin ( Veya Telafi ) Şekli Olup Boşanmaya Sebep Olan Olayların Kişilik Haklarına Saldırı Teşkil Etmesi Halinde Manevi Tazminata Hükmedileceği )
KOCANIN EŞİNİ BAŞKA KADINLA ALDATMASI ( Davacı Kadına Boşanmaya Neden Olan Olaylar Sebebiyle Kusur İzafe Edilemeyeceği - Davalı Kocanın Ekonomik Durumu İle Orantılı Verilen Manevi Tazminat Miktarı Yerinde Olup Usul ve Yasaya Uygun Bulunan Direnme Kararının Onanması Gerektiği )"
47Y4.HD7.4.2010E. 2009/6962 K. 2010/4010"TRAFİK KAZASI NEDENİYLE YARALANMA ( Maddi ve Manevi Tazminat - Daha Alt Düzeyde Manevi Tazminat Takdir Edilmek Üzere Kararın Bozulması Gerekirse de Belirlenen Bu Yanılgının Giderilmesi Yeniden Yargılamayı Gerektirmediği )
MADDİ VE MANEVİ TAZMİNAT ( Trafik Kazası Nedeniyle Yaralanmadan Dolayı - Daha Alt Düzeyde Manevi Tazminat Takdir Edilmek Üzere Kararın Bozulması Gerekirse de Belirlenen Bu Yanılgının Giderilmesi Yeniden Yargılamayı Gerektirmediği )"
47Y11.HD5.4.2010E. 2008/12224 K. 2010/3776"MANEVİ TAZMİNAT İSTEMİ ( Davalının Kusurunun Kesinleştiği ve Kaza Tarihi İtibariyle Anne Karnında Olan Davacılardan Kardeşin Hak Ehliyetinin Mevcut Bulunduğu - Davanın Kabulü Gereği )
TEMERRÜT FAİZİ ( Ticari Davalarda 3095 S.K'nun 2/2. Maddesi Hükmü Uyarınca Reeskont Faizi Oranının Üzerinde Olduğu Takdirde Avans Faiz Oranının Uygulanması Gerektiği )
AVANS FAİZ ORANI ( Manevi Tazminat İstemi - Ticari Davalarda 3095 S.K'nun 2/2. Maddesi Hükmü Uyarınca Reeskont Faizi Oranının Üzerinde Olduğu Takdirde Uygulanması Gerektiği )
TİCARİ DAVALAR ( Reeskont Faizi Oranının Üzerinde Olduğu Takdirde Avans Faiz Oranının Uygulanması Gerektiği - Manevi Tazminat )"
47Y11.HD2.4.2010E. 2009/13532 K. 2010/3680"KARBONMONOKSİT ZEHİRLENMESİNE BAĞLI OLARAK MEYDANA GELEN ÖLÜM ( Nedeniyle Açılan Maddi ve Manevi Tazminat Davası - Husumetin LPG Tüpünün Üreticisine ve Onun Mali Sorumluluğunu Üstlenen Sigortacıya Yöneltildiği/Davanın Ticari Dava Olduğunun Gözetileceği )
MADDİ VE MANEVİ TAZMİNAT DAVASI ( Karbon Monoksit Zehirlenmesine Bağlı Olarak Meydana Geldiği İleri Sürülen Ölüm Olayı Nedeniyle - Husumetin LPG Tüpünün Üreticisine ve Onun Mali Sorumluluğunu Üstlenen Sigortacıya Yöneltildiği/Ticari Davanın Ticaret Mahkemesinde Görüleceği )
TİCARİ DAVA ( Karbon Monoksit Zehirlenmesine Bağlı Olarak Meydana Geldiği İleri Sürülen Ölüm Olayı Nedeniyle Tazminat Davası - Husumetin LPG Tüpünün Üreticisine ve Onun Mali Sorumluluğunu Üstlenen Sigortacıya Yöneltildiği/Ticari Davanın Ticaret Mahkemesinde Görüleceği )"
47Y4.HD31.3.2010E. 2009/7006 K. 2010/3708"HAKSIZ EYLEM NEDENİYLE TAZMİNAT ( Kişinin Kendisi Değil de Yakınlarının Ağır Yaralanması Gibi Ağır Bir Olayın Zorunlu Kıldığı Olguların Kanıtlanması Durumunda Manevi Tazminata Hükmedileceği )
KİŞİLİK HAKLARI ( Kişinin Kendisi Değil de Yakınlarının Ağır Yaralanması Gibi Ağır Bir Olayın Zorunlu Kıldığı Olguların Kanıtlanması Durumunda Sosyal ve Duygusal Kişilik Değerlerinin Zarar Gördüğünün Kabulü Gerektiği )
SOSYAL VE DUYGUSAL KİŞİLİK DEĞERLERİ ( Kişinin Kendisi Değil de Yakınlarının Ağır Yaralanması Gibi Ağır Bir Olayın Zorunlu Kıldığı Olguların Kanıtlanması Durumunda Kişilik Değerlerinin Zarar Gördüğünün Kabulü Gerektiği )
MANEVİ TAZMİNAT ( Haksız Eylem Nedeniyle Tazminat - Kişinin Kendisi Değil de Yakınlarının Ağır Yaralanması Gibi Ağır Bir Olayın Zorunlu Kıldığı Olguların Kanıtlanması Durumunda Hükmedileceği )"
47YHGK24.3.2010E. 2010/4-129 K. 2010/173"ALDATAN EŞİN SEVGİLİSİNİN RESMİ NİKAHLI EŞE MANEVİ TAZMİNAT ÖDEMESİ ( Davalının Dava Dışı Eşin Evli Olduğunu Bildiği Halde Duygusal ve Cinsel İlişki Kurduğu/Diğer Eşin Sosyal Kişilik Değerlerine Saldırı Olduğu - Aldatan Eşin Ölmesinin Sonucu Değiştirmeyeceği/Haksız Fiil Hükümleri Kapsamında Manevi Tazminata Hükmedileceği )
MANEVİ TAZMİNAT ( Davalının Dava Dışı Eş İle Eşin Evli Olduğunu Bildiği Halde Duygusal ve Cinsel İlişki Kurduğu - Haksız Fiil Hükümleri Kapsamında Tazminata Hükmedileceği )
HAKSIZ FİİL ( Davalının Dava Dışı Eş İle Eşin Evli Olduğunu Bildiği Halde Duygusal ve Cinsel İlişki Kurduğu/Diğer Eşin Sosyal Kişilik Değerlerine Saldırı Olduğu - Haksız Fiil Hükümleri Kapsamında Tazminata Hükmedileceği )
EVLİ OLDUĞU BİLİNEN KİŞİYLE DUYGUSAL VE CİNSEL İLİŞKİYE GİRMEK ( Diğer Eşin Sosyal Kişilik Değerlerine Saldırı Olduğu - Davalının Haksız Fiil Hükümleri Kapsamında Manevi Tazminata Mahkum Edileceği )
SOSYAL KİŞİLİK DEĞERLERİNE SALDIRI ( Davalının Dava Dışı Eş İle Eşin Evli Olduğunu Bildiği Halde Duygusal ve Cinsel İlişki Kurduğu/Diğer Eşin Sosyal Kişilik Değerlerine Saldırı Teşkil Ettiği - Davalının Haksız Fiil Hükümleri Kapsamında Manevi Tazminata Mahkum Edileceği )"
47Y11.HD23.3.2010E. 2009/9840 K. 2010/3200"TAŞIMA SÖZLEŞMESİNDEN KAYNAKLANAN TAZMİNAT ( Ticari İşlerde Avans Faiz Oranının Uygulanması Gerektiği - Davacı Lehine Takdir Edilen Tazminata Uygulanacak Temerrüt Faizi Oranının Belirlenmesi Gerektiği )
TİCARİ İŞLERDE AVANS FAİZ ORANININ UYGULANACAĞI ( Taşıma Sözleşmesinden Kaynaklanan Tazminat - Davacı Lehine Takdir Edilen Tazminata Uygulanacak Temerrüt Faizi Oranının Belirlenmesi Gerektiği )
TEMERRÜT FAİZİ ( Taşıma Sözleşmesinden Kaynaklanan Tazminat - Ticari İşlerde Avans Faiz Oranının Uygulanması Gerektiği/Davacı Lehine Takdir Edilen Tazminata Uygulanacak Temerrüt Faizi Oranının Belirlenmesi Gerektiği )
OTOBÜS ZORUNLU KOLTUK KAZA SİGORTASI ( Ferdi Kaza Sigortası Genel Şartları'nda Daimi Sakatlık Sigorta Bedelinin ve Tedavi Masraflarının Ne Şekilde Belirlenip Ödeneceğinin Düzenlendiği - Davacının Maluliyetinin Genel Şartların Hangisi Kapsamında Olduğunun Belirlenmesi Gerektiği )
DAİMİ SAKATLIK SİGORTA BEDELİNİN VE TEDAVİ MASRAFLARI ( Bu Kapsamda Rapor Aldırılıp Davacının Maluliyetinin Anılan Genel Şartlarda Düzenlenen Hallerden Hangisi Kapsamında Olduğunun Belirlenmesi Gerektiği )"
47Y21.HD22.3.2010E. 2009/3109 K. 2010/3083"MURİSİN İŞ KAZASI SONUCU ÖLÜMÜ ( Maddi ve Manevi Tazminat - Hüküm Altına Alınan Tazminat Miktarı Üzerinden Her Bir Davacı İçin Yürürlükte Bulunan Avukatlık Asgari Ücret Tarifesi Gereğince Ayrı Ayrı Avukatlık Ücretine Hükmolunması Gerektiği )
MADDİ VE MANEVİ TAZMİNAT ( Murisin İş Kazası Sonucu Ölümünden Doğan - Hüküm Altına Alınan Tazminat Miktarı Üzerinden Her Bir Davacı İçin Yürürlükte Bulunan Avukatlık Asgari Ücret Tarifesi Gereğince Ayrı Ayrı Avukatlık Ücretine Hükmolunması Gerektiği )
VEKALET ÜCRETİ ( Murisin İş Kazası Sonucu Ölümünden Doğan Tazminat - Tazminat Miktarı Üzerinden Her Bir Davacı İçin Yürürlükte Bulunan Avukatlık Asgari Ücret Tarifesi Gereğince Ayrı Ayrı Avukatlık Ücretine Hükmolunması Gerektiği )"
47Y4.HD18.3.2010E. 2009/6382 K. 2010/3083"DAVACININ EVLİ OLDUĞU EŞİ İLE İLİŞKİYE GİREN DAVALIDAN MANEVİ TAZMİNAT TALEP ETMESİ ( Tutarın Elde Edilmek İstenilen Doyum Duygusunun Etkisine Ulaşmak İçin Gerekli Olan Kadar Takdir Edileceği )
HAKSIZ EYLEM NEDENİYLE KİŞİLİK HAKLARINA SALDIRI ( Davacının Eşi İle İlişkiye Giren Davalıdan Manevi Tazminat Talep Ettiği - Yerel Mahkemece Takdir Edilen Tutarın Fazla Olduğunun Gözetileceği )
MANEVİ TAZMİNAT ( Davacının Eşi İle İlişkiye Giren Davalıdan Manevi Tazminat Talep Ettiği - Yerel Mahkemece Takdir Edilen Tutarın Fazla Olduğunun Gözetileceği )"
47Y21.HD18.3.2010E. 2009/2064 K. 2010/2926"BEDENSEL BÜTÜNLÜĞÜN BOZULMASI ( Halinde Hakimin Olayın Özelliklerini Gözönünde Bulundurarak Zarar Görene Adalete Uygun Bir Miktar Paranın Manevi Tazminat Olarak Ödenmesine Karar Vereceği )
MANEVİ TAZMİNAT ( Tutarını Belirleme Görevi Hakimin Taktirine Bırakılmış İse de Hükmedilen Tutarın Uğranılan Manevi Zararla Orantılı ve Duyulan Üzüntüyü Hafifletecek Nitelikte Olması Gerektiği )
TAZMİNAT MİKTARI ( Bedensel Bütünlüğün Bozulması Halinde Hakimin Olayın Özelliklerini Gözönünde Bulundurarak Zarar Görene Adalete Uygun Bir Miktar Paranın Manevi Tazminat Olarak Ödenmesine Karar Vereceği )"
47YHGK10.3.2010E. 2010/4-127 K. 2010/135"HAKSIZ ŞİKAYET NEDENİYLE MANEVİ TAZMİNAT ( Bir Kısım Davacı Tanıklarının İnfaz Sırasında Davalının Davacıya Karşı Aşağılayıcı Sözler Söylediği Şeklindeki Davacının Dayandığı İddia ve Olayları Aşan Beyanlarına Dayanılarak Manevi Tazminat Verilemeyeceği )
KİŞİLİK HAKKININ ZEDELENMESİ NEDENİYLE MANEVİ TAZMİNAT ( Davacının Görevli Olduğu İnfaz İşlemi Sırasında Fazla Duvar Yıkımı Yapıldığı Ceza Mahkemesince de Kabul Edilerek Kesinleştiği - Bu Durumun Suçun Unsurları Yönünden Mahkumiyet İçin Yeterli Bulunmamış Olması Şikayetin Haksız Olduğu Anlamına Gelmeyeceği )
MANEVİ TAZMİNAT ( Haksız Şikayet Nedeniyle - Bir Kısım Davacı Tanıklarının İnfaz Sırasında Davalının Davacıya Karşı Aşağılayıcı Sözler Söylediği Şeklindeki Davacının Dayandığı İddia ve Olayları Aşan Beyanlarına Dayanılarak Tazminat Verilemeyeceği )"
47Y4.HD2.3.2010E. 2009/9715 K. 2010/2133"TRAFİK KAZASI NEDENİYLE YARALANMA ( Maddi ve Manevi Tazminat - Olay Gününden Davacının Yaşamını Yitirdiği Güne Kadar Geçen Süre Yönünden Hesaplanacak Sürekli İş Göremezlik Zararı İle Bakıcı Giderinin Ödetilmesi Gerektiği )
SÜREKLİ İŞGÖREMEZLİK ZARARI ( Trafik Kazası Nedeniyle Yaralanma/Maddi ve Manevi Tazminat - Olay Gününden Davacının Yaşamını Yitirdiği Güne Kadar Geçen Süre Yönünden Hesaplanacak Sürekli İş Göremezlik Zararı İle Bakıcı Giderinin Ödetilmesi Gerektiği )
ZARAR VE YARARIN DENKLEŞTİRİLMESİ İLKESİ ( Sigorta Şirketi Tarafından Yapılan Ödemenin Tazminat Hesabının Yapıldığı Güne Kadar Geçen Süreye İlişkin Yasal Faizinin Güncelleştirilip Belirlenerek Sigorta Şirketinin Ödediği Tutar İle Birlikte Hesaplanan Tazminattan İndirilmesi Gerektiği )
SİGORTA ŞİRKETİ TARAFINDAN YAPILAN ÖDEME ( Trafik Kazası Nedeniyle Yaralanma - Tazminat Hesabının Yapıldığı Güne Kadar Geçen Süreye İlişkin Yasal Faizinin Güncelleştirilip Belirlenerek Sigorta Şirketinin Ödediği Tutar İle Birlikte Hesaplanan Tazminattan İndirilmesi Gerektiği )"
47Y21.HD23.2.2010E. 2009/11212 K. 2010/1807"MANEVİ TAZMİNATIN TAKDİRİ ( Davacılar Murisinin İş Kazası Sonucu Ölümünden Doğan - Hakimin Özel Halleri Göz Önünde Tutularak Manevi Zarar Adı İle Hak Sahibine Verilmesine Karar Vereceği Bir Para Tutarı Adalete Uygun Olması Gerektiği )
MURİSİN İŞ KAZASI SONUCU ÖLÜMÜ ( Manevi Tazminat - Hakimin Özel Halleri Göz Önünde Tutularak Manevi Zarar Adı İle Hak Sahibine Verilmesine Karar Vereceği Bir Para Tutarı Adalete Uygun Olması Gerektiği )
PASİF DEVRE ZARARININ HESABINDA UYGULANACAK ÜCRET ( Bir Çalışmanın Karşılığı Değil Ekonomik Bir Değer Taşıyan Yaşamsal Faaliyetlerin Sürdürülmesinin Karşılığı Olduğu )
ASGARİ GEÇİM İNDİRİMİ ( Dikate Alınmak Suretiyle Belirlenen Ücretle Hak Sahiplerinin Zararlarının Hesaplanmasının İsabatsiz Olduğu - Murisin İş Kazası Sonucu Ölümü )"
47Y4.HD22.2.2010E. 2009/4757 K. 2010/1725"TRAFİK KAZASI SONUCU DESTEĞİN ÖLÜMÜ ( Maddi ve Manevi Tazminat - Yargıcın Özel Durumları Göz Önünde Tutarak Manevi Zarar Adı İle Hak Sahibine Verilmesine Karar Vereceği Para Tutarı Adalete Uygun Olması Gerektiği )
MADDİ VE MANEVİ TAZMİNAT ( Trafik Kazası Sonucu Desteğin Ölümü - Takdir Edilecek Tutar Var Olan Durumda Elde Edilmek İstenilen Doyum Duygusunun Etkisine Ulaşmak İçin Gerekli Kadar Olması Gerektiği )
MANEVİ TAZMİNAT MİKTARI ( Yargıç Bu Konuda Takdir Hakkını Kullanırken Ona Etkili Olan Nedenleri de Karar Yerinde Objektif Ölçülere Göre Uygun Bir Biçimde Göstermesi Gerektiği )
FAİZ ( Davacıların Kabul Edilecek Tazminata Dava Gününden İtibaren Faiz Yürütülmesini İstekleri Benimsenerek Kabul Edilen Manevi Tazminatlara Dava Gününden İtibaren Faiz Yürütülmemiş Olmasının Usul ve Yasaya Uygun Olmadığı )"
47YHGK17.2.2010E. 2010/4-77 K. 2010/82"KÖPEK ISIRMASI SONUCU ÇOCUĞUN YARALANMASI ( Anne ve Babanın Manevi Tazminat İsteyebileceği )
MANEVİ TAZMİNAT ( Köpek Isırması Sonucu Çocuğun Yaralanması - Anne ve Babanın Manevi Tazminat İsteyebileceği )
BEDENSEL BÜTÜNLÜĞÜN ZEDELENMESİ NEDENİYLE MANEVİ TAZMİNAT ( Köpek Isırması Sonucu Çocuğun Yaralanması Nedeniyle Anne ve Babanın İsteyebileceği )"
47YHGK17.2.2010E. 2010/4-47 K. 2010/74"MANEVİ TAZMİNAT ( Trafik Kazası Nedeniyle Desteğin Ölümü - Ölenin veya Cismani Zarara Uğrayanın Birlikte Sebebiyet Verme Nisbetinin Yahut Müterafik Kusurunun Özel Hal ve Şartlar İçinde Takdir Edilerek Buna Uygun Miktarda Hükmedileceği )
TRAFİK KAZASI NEDENİYLE DESTEĞİN ÖLÜMÜ ( Ölenin veya Cismani Zarara Uğrayanın Birlikte Sebebiyet Verme Nisbetinin Yahut Müterafik Kusurunun Özel Hal ve Şartlar İçinde Takdir Edilerek Buna Uygun Miktarda Manevi Tazminata Hükmedilmesi Gerektiği )
MÜTERAFIK KUSUR ( Trafik Kazası Nedeniyle Desteğin Ölümü - Ölenin veya Cismani Zarara Uğrayanın Birlikte Sebebiyet Verme Nisbetinin Yahut Müterafik Kusurunun Özel Hal ve Şartlar İçinde Takdir Edilerek Buna Uygun Miktarda Manevi Tazminata Hükmedileceği )"
47Y13.HD11.2.2010E. 2009/15379 K. 2010/1567"MANEVİ TAZMİNAT DAVASI ( Davacı Tüketici İle Davalı Arasında Hizmet Satımından Kaynaklanan Bir Uyuşmazlık Bulunduğu - Davaya Bakmaya Tüketici Mahkemesinin Görevli Olduğu )
GÖREV ( Manevi Tazminat İstemi/Davacı Tüketici İle Davalı Arasında Hizmet Satımından Kaynaklanan Bir Uyuşmazlık Bulunduğu - Davaya Bakmaya Tüketici Mahkemesinin Görevli Olduğu )
TÜKETİCİ MAHKEMESİ ( Manevi Tazminat İstemi - Davacı Tüketici İle Davalı Arasında Hizmet Satımından Kaynaklanan Bir Uyuşmazlık Bulunması Nedeniyle Görevli Olduğu )"
47YHGK10.2.2010E. 2010/4-65 K. 2010/68"HAKSIZ ŞİKAYET İDDİASINA DAYALI MANEVİ TAZMİNAT İSTEMİ ( Gerek Temyiz İncelemesindeki Kesinlik Sınırı Gerekse Karar Düzeltme İncelemesi Yapılabilmesi İçin Gereken Miktarlarda Her Bir Davalı Aleyhine Hükmedilen Değer Dikkate Alınacağı )
KARAR DÜZELTME İSTEMİ ( Davanın Kabul Edilen Kısmının Karar Düzeltme İncelemesinin Sınırı Olan ( 2009 Yılı İçin ) 8510 YTL'lik Miktardan Az Olması Durumunda Reddedileceği )
BİRDEN FAZLA KİŞİNİN BİRLİKTE DAVA AÇMASI ( Her Bir Dava Arkadaşı Hükme Karşı Ayrı Ayrı Kanun Yollarına Başvurabileceği Gibi Birlikte de Başvurabileceği - Haksız Şikayet İddiasına Dayalı Manevi Tazminat İstemi )
İHTİYARİ DAVA ARKADAŞLIĞI ( Gerek Temyiz İncelemesindeki Kesinlik Sınırı Gerekse Karar Düzeltme İncelemesi Yapılabilmesi İçin Gereken Miktarlarda Her Bir Davalı Aleyhine Hükmedilen Değer Dikkate Alınması Gerektiği )"
47Y4.HD10.2.2010E. 2009/4089 K. 2010/1089"MANEVİ TAZMİNAT ( Trafik Kazası Nedeniyle Yaralanma - Nakdi Tazminatın Bir Bölümü İle Karşılandığı/Aynı Olay Nedeniyle Yeniden İstenemeyeceği/Manevi Tazminatın Tekliği ve Bölünmezliği İlkesi )
TRAFİK KAZASI NEDENİYLE YARALANMA ( Manevi Tazminatın Tekliği ve Bölünmezliği İlkesi - Nakdi Tazminatın Bir Bölümü İle Karşılandığı/Aynı Olay Nedeniyle Yeniden İstenemeyeceği )
NAKDİ TAZMİNATIN BİR BÖLÜMÜ İLE KARŞILANAN MANEVİ TAZMİNAT ( Trafik Kazası Nedeniyle Yaralanma - Aynı Olay Nedeniyle Yeniden İstenemeyeceği/Manevi Tazminatın Tekliği ve Bölünmezliği İlkesi )
MANEVİ TAZMİNATIN TEKLİĞİ VE BÖLÜNMEZLİĞİ İLKESİ ( Trafik Kazası Nedeniyle Yaralanma - Nakdi Tazminatın Bir Bölümü İle Karşılandığı/Aynı Olay Nedeniyle Yeniden İstenemeyeceği )"
47Y4.HD4.2.2010E. 2009/3618 K. 2010/812"AYIPLI MAL SATIŞI ( Oluşan Zarar Davacının İç Huzurunu Bozacak Nitelikte Olmadığından Manevi Tazminat İstenemeyeceği )
MANEVİ TAZMİNAT DAVASI ( Ayıplı Mal Satımı Nedeniyle Oluşan Zarar Davacının İç Huzurunu Bozacak Nitelikte Bir Olgu Olmadığından Reddi Gereği )
EŞYA ZARARI ( Kişinin Sosyal Fiziki ve Kişilik Değerlerine Saldırı Oluşturacak Nitelikte Bir Eylem Olarak Benimsenemeyeceğinden Ayıplı Malın Satışı Nedeniyle Açılan Manevi Tazminat Davasının Reddi Gereği )
KİŞİLİK HAKLARININ İHLALİ ( Manevi Tazminat Davası - Ayıplı Mal Satımı Nedeniyle Oluşan Zarar Davacının İç Huzurunu Bozacak Nitelikte Bir Olgu Olmadığından Reddi Gerektiği )"
47Y3.HD1.2.2010E. 2009/21188 K. 2010/1206"MANEVİ TAZMİNAT ( Bedensel Bütünlüğün Zedelenmesi Nedeniyle - Zararlandırıcı Olayın İş Kazası Olduğu Kabul Edilmiş Olup Hüküm Derecattan Geçerek Kesinleştiği/Davaya Bakmakla Görevli Olan Mahkemenin İş Mahkemesi Olduğu )
GÖREV ( Bedensel Bütünlüğün Zedelenmesi Nedeniyle Manevi Tazminat - Zararlandırıcı Olayın İş Kazası Olduğu/Davaya Bakmakla Görevli Olan Mahkemenin İş Mahkemesi Olduğu )
BEDENSEL BÜTÜNLÜĞÜN ZEDELENMESİ NEDENİYLE MANEVİ TAZMİNAT ( Zararlandırıcı Olayın İş Kazası Olduğu - Davaya Bakmakla Görevli Olan Mahkemenin İş Mahkemesi Olduğu )
İŞ KAZASI ( Bedensel Bütünlüğün Zedelenmesi Nedeniyle Manevi Tazminat - Davaya Bakmakla Görevli Olan Mahkemenin İş Mahkemesi Olduğu )"
47Y21.HD26.1.2010E. 2009/9646 K. 2010/613"İŞ KAZASI SONUCU ÖLÜM (Maddi ve Manevi Zarar - İstemlerinin Kısmen Kabulüne Karar Verilmişse de Davacı Çocuklar Yararına Manevi Tazminat Takdirinde Yanılgıya Düşüldüğü Çocuklar Yararına Manevi Tazminatın Fazla Takdir Edildiği/Öldüğü İş Kazasında Sigortalının % 10 Davalı Asıl İşverenler İle Taşeronun Toplam % 50 Taşeron İşçilerinin İse Toplam %40 Oranında Kusurlu Olduğu)
MADDİ VE MANEVİ TAZMİNAT (İş Kazası Sonucu Ölüm - Sigortalının % 10 Davalı Asıl İşverenler İle Taşeronun Toplam % 50 Taşeron İşçilerinin İse Toplam %40 Oranında Kusurlu Olduğu/Takdir Edilecek Miktar Mevcut Halde Elde Edilmek İstenilen Tatmin Duygusunun Etkisine Ulaşmak İçin Gerekli Olan Kadar Olması Gerektiği)
MANEVİ TAZMİNATIN FAZLA TAKDİR EDİLMESİ (İş Kazası Sonucu Ölüm - Takdir Edilecek Miktar Mevcut Halde Elde Edilmek İstenilen Tatmin Duygusunun Etkisine Ulaşmak İçin Gerekli Olan Kadar Olması Gerektiği/Çocuklar Yararına Manevi Tazminatın Fazla Takdir Edildiği)
MANEVİ TAZMİNAT MİKTARI (İş Kazası Sonucu Ölüm - Hakim Takdir Hakkını Kullanırken Tarafların Kusur Durumu Olayın Ağırlığı Olay Tarihi Gibi Özellikleri Göz Önünde Tutması Hükmedilecek Tutarın Manevi Tatmin Duygusu Yanında Caydırıcılık Uyandıran Oranda Olması Gerektiği/Davacı Çocuklardan Her Biri Yararına 15.000,00'er TL Manevi Tazminata Hükmedilmesi Gerekirken 20.000,00'er TL'sine Hükmedilmesinin Fazla Olduğu)"
47Y21.HD26.1.2010E. 2009/10112 K. 2010/614"İŞ KAZASI SONUCU MEYDANA GELEN ÖLÜM NEDENİYLE MANEVİ TAZMİNAT (Adalete Uygun Olması Zarara Uğrayanda Manevi Huzuru Doğuracak Nitelikte Olması Gereği - Manevi Tazminatın Ceza Olmadığı Zararı Karşılama Niteliği Bulunmadığı Mevcut Halde Elde Edilmek İstenen Tatmin Duygusunun Etkisine Ulaşmak İçin Gerekli Olan Kadar Olması Gereği)
MANEVİ TAZMİNATIN TAKDİRİNDE GÖZETİLECEK HUSUSLAR (Ülkenin Ekonomik Koşulları Tarafların Sosyo Ekonomik Durumları ve Paranın Satın Alma Gücünün Gözetilmesi Gereği - Manevi Tazminat Takdir Edilirken Tarafların Kusur Durumu Olayın Ağırlığı Olay Tarihi ve Hükmedilecek Miktarın Caydırıcılık Uyandıracak Nitelikte Olmasının Gözetilmesi Gereği)"
47Y11.HD12.1.2010E. 2009/14427 K. 2010/203"SAHTE BELGE İLE KOOPERATİFE ORTAK OLMAK ( Davalının Düşük Faizli Kredi Kullandığı ve Yönetim Kurulunu Aldattığı İddiası İle Aleyhinde Maddi ve Manevi Tazminat Davası Açıldığı - Banka Tarafından Davacının Hesabından Kredinin Tahsil Edildiği Yönündeki İddianın Üzerinde Durulacağı )
ESNAF OLDUĞUNU BEYAN EDEREK DÜŞÜK FAİZLİ KREDİ KULLANMAK ( Davalının Sahte Belgeler Sunarak Kooperatif Yönetim Kurulunu Aldattığı İddiasına Dayalı Tazminat Davası - Banka Tarafından Davacının Hesabından Kredinin Tahsil Edildiği Yönündeki İddianın Üzerinde Durulacağı )
MANEVİ TAZMİNAT DAVASI ( Manevi Tazminat İstemlerinin Tamamının Reddi Durumunda Avukatlık Ücretinin Tarifenin İkinci Kısmının İkinci Bölümüne Göre Hükmolunacağı )
AVUKATLIK ÜCRETİ ( Manevi Tazminat İstemlerinin Tamamının Reddi Durumunda Avukatlık Ücretinin Tarifenin İkinci Kısmının İkinci Bölümüne Göre Hükmolunacağı )"
47Y11.HD11.1.2010E. 2008/8804 K. 2010/100"MANEVİ TAZMİNAT İSTEMİ ( Hakimin Özel Durumları Dikkate Alarak Hükmedeceği Manevi Tazminat Miktarı Olay Nedeniyle Duyulan Elem ve Izdırabı Kısmen Dahi Olsa Telafi Etmeye Elverişli Makul ve Adalete Uygun Olması Gerektiği )
MANEVİ TAZMİNAT MİKTARI ( Olay Nedeniyle Duyulan Elem ve Izdırabı Kısmen Dahi Olsa Telafi Etmeye Elverişli Makul ve Adalete Uygun Olması Gerektiği )
TRAFİK KAZASI SONUCU ÖLÜM ( Manevi Tazminat - Hakimin Özel Durumları Dikkate Alarak Hükmedeceği Manevi Tazminat Miktarı Olay Nedeniyle Duyulan Elem ve Izdırabı Kısmen Dahi Olsa Telafi Etmeye Elverişli Makul ve Adalete Uygun Olması Gerektiği )"
47Y11.HD11.1.2010E. 2008/8689 K. 2010/86"HAKSIZ REKABETİN TESPİTİ ( Maddi ve Manevi Tazminatın Tahsili - Duyulan Elem ve Izdırabı Kısmen Dahi Olsa Telafi Etmeye Elverişli Makul ve Adalete Uygun Olması Gerektiği )
MADDİ VE MANEVİ TAZMİNATIN TAHSİLİ ( Haksız Rekabet Nedeniyle - Manevi Tazminatın Miktarı Duyulan Elem ve Izdırabı Kısmen Dahi Olsa Telafi Etmeye Elverişli Makul ve Adalete Uygun Olması Gerektiği )
MANEVİ TAZMİNATIN MİKTARI ( Duyulan Elem ve Izdırabı Kısmen Dahi Olsa Telafi Etmeye Elverişli Makul ve Adalete Uygun Olması Gerektiği - Haksız Rekabet )"
47Y4.HD21.12.2009E. 2009/2852 K. 2009/14473"MADDİ / MANEVİ TAZMİNAT ( Haksız Fiil Nedeniyle Yaralanmadan Dolayı - Hakkındaki Dava Velisi Tarafından Takip Edilen Çocuk Dava Sırasında Ergin Olursa Velisinin Yasal Temsilci Sıfatının Sona Ereceği )
EHLİYET ( Tazminat Davası - Dava Sırasında Ergin Olduğu Anlaşılan Çocuğa Davetiye Çıkarılarak Onun da Duruşmada Bulunması Sağlanarak Davaya Bakılması Gerektiği )
HAKSIZ FİİL SEBEBİYLE TAZMİNAT ( Hakkındaki Dava Velisi Tarafından Takip Edilen Çocuk Dava Sırasında Ergin Olursa Velisinin Yasal Temsilci Sıfatının Sona Ereceği - Çocuğa Davetiye Çıkarılarak Duruşmada Bulunması Sağlanarak Davaya Bakılması Gerektiği )
ÇOCUĞUN DAVA SIRASINDA ERGİN OLMASI ( Çocuğa Davetiye Çıkarılarak Duruşmada Bulunması Sağlanarak Davaya Bakılması Gerektiği )
YASAL TEMSİLCİ ( Hakkındaki Dava Velisi Tarafından Takip Edilen Çocuk Dava Sırasında Ergin Olursa Velisinin Yasal Temsilci Sıfatının Sona Ereceği - Çocuğa Davetiye Çıkarılarak Duruşmada Bulunması Sağlanarak Davaya Bakılması Gerektiği )"
47Y11.HD10.12.2009E. 2008/8009 K. 2009/12780"VİZESİ OLMAYAN YOLCUNUN TAŞINMAMASI ( Davacının Kendisi Eşi ve Çocuğu İçin Aktarmalı Bilet Aldığı/Çocuğun Vizesi Olmaması Nedeniyle Uçağa Bindirilmediği - Davacının Tazminat Talebinin Reddedilmesi Gereği )
HAVAYOLUNUN VİZESİ BULUNMADIĞI GEREKÇESİYLE DAVACININ ÇOCUĞUNU TAŞIMAYI REDDETMESİ ( Davacının Tazminat Talebinin Reddedileceği )"
47Y4.HD8.12.2009E. 2009/5741 K. 2009/13852"MADDİ TAZMİNAT (Deprem Nedeniyle Oluşan Zarar - Dava Konusu Binanın Projesinin Deprem Yönetmeliğine Uygun Olmadığı/Binada Belli Bir Oranda Hasar Meydana Gelmesi Kaçınılmaz Olduğundan Belirlenen Tazminattan B.Y'nın 43. Md. Gereğince Uygun Bir Tutarda İndirim Yapılması Gerektiği)
DEPREM NEDENİYLE OLUŞAN ZARAR (Dava Konusu Binanın Projesinin Deprem Yönetmeliğine Uygun Olmadığı - Binada Belli Bir Oranda Hasar Meydana Gelmesi Kaçınılmaz Olduğundan Belirlenen Tazminattan B.Y'nın 43. Md. Gereğince Uygun Bir Tutarda İndirim Yapılması Gerektiği)
BİNANIN PROJESİNİN DEPREM YÖNETMELİĞİNE UYGUN OLMAMASI (Binada Belli Bir Oranda Hasar Meydana Gelmesi Kaçınılmaz Olduğundan Belirlenen Tazminattan B.Y'nın 43. Md. Gereğince Uygun Bir Tutarda İndirim Yapılması Gerektiği)
YIKILAN BAĞIMSIZ BÖLÜMLER NEDENİYLE İSTENEN ZARARIN KAPSAMI (Evin Yaşı ve Özellikleri Dikkate Alınarak Olay Günündeki Bayındırlık ve İskan Bakanlığının Birim Fiyatları Esas Alınmak Suretiyle Belirlenmesi Gerektiği)"
47YHGK25.11.2009E. 2009/21-484 K. 2009/572"İŞ KAZASI SONUCU ÖLÜM ( Maddi ve Manevi Tazminat - Açılmamış Sayılan Davadaki Manevi Tazminat İsteğine İlişkin İrade Açıklaması Bağlayıcı Olup Sonra Açılan Davadaki Fazla İsteğin Reddi Gerektiği )
MANEVİ TAZMİNAT ( Bölünemeyeceğinden Açılmamış Sayılan Davadaki Manevi Tazminat İsteğine İlişkin İrade Açıklaması Bağlayıcı Olup Sonra Açılan Davadaki Fazla İsteğin Reddi Gerektiği )
AÇILMAMIŞ SAYILAN DAVADA TALEP EDİLEN MANEVİ TAZMİNAT MİKTARI ( İsteğe İlişkin İrade Açıklaması Bağlayıcı Olup Sonra Açılan Davadaki Fazla İsteğin Reddedileceği - İş Kazası Sonucu Ölüm Nedeniyle Tazminat )
MANEVİ TAZMİNATIN SONRADAN ARTTIRILMASI ( İş Kazası Sonucu Ölüm - Manevi Tazminat Bölünemeyeceğinden Açılmamış Sayılan Davadaki Manevi Tazminat İsteğine İlişkin İrade Açıklaması Bağlayıcı Olup Sonra Açılan Davadaki Fazla İsteğin Reddedileceği )"
47Y17.HD17.11.2009E. 2009/6573 K. 2009/7622"TRAFİK KAZASINDAN KAYNAKLANAN TAZMİNAT ( Destekten Yoksun Kalma Tazminatı - Maddi ve Manevi Tazminat İstemine İlişkin Davalarda Davanın Kabulü ya da Reddi Halinde Her İki İstem İçin de Ayrı Ayrı Vekalet Ücreti Takdir Edilmesi Gerektiği )
MADDİ VE MANEVİ TAZMİNAT ( İlişkin Davalarda Davanın Kabulü ya da Reddi Halinde Her İki İstem İçin de Ayrı Ayrı Vekalet Ücreti Takdir Edilmesi Gerektiği - Trafik Kazasından Kaynaklanan Destekten Yoksun Kalma Tazminatı )
VEKALET ÜCRETİ ( Maddi ve Manevi Tazminat İstemine İlişkin Davalarda Davanın Kabulü ya da Reddi Halinde Her İki İstem İçin de Ayrı Ayrı Takdir Edilmesi Gerektiği - Trafik Kazasından Kaynaklanan Destekten Yoksun Kalma Tazminatı )
MANEVİ TAZMİNAT MİKTARI ( Hakimin Özel Halleri Göz Önüne Alarak Manevi Zarar Adı İle Hak Sahibine Verilmesine Karar Vereceği Para Tutarı Adalete Uygun Olması Gerektiği/Tazminatın Sınırı Onun Amacına Göre Belirlenmesi Gerektiği - Destekten Yoksun Kalma Tazminatı )"
47Y4.HD16.11.2009E. 2009/1226 K. 2009/12883"HAKSIZ EYLEM NEDENİYLE TAZMİNAT ( Olayın Gelişim Biçimi Tarafların Kusur Durumu ve Ölenin Davacılara Yakınlığı Gözetilerek Manevi Tazminat Miktarının Belirlenmesi Gerektiği )
MANEVİ TAZMİNAT ( Haksız Eylem Nedeniyle Desteğin Ölümünden Dolayı - Olayın Gelişim Biçimi Tarafların Kusur Durumu ve Ölenin Davacılara Yakınlığı Gözetilerek Belirlenmesi Gerektiği )
DESTEKTEN YOKSUN KALMA TAZMİNATI ( Manevi Tazminat - Haksız Eylem Nedeniyle Desteğin Ölümünden Dolayı/Olayın Gelişim Biçimi Tarafların Kusur Durumu ve Ölenin Davacılara Yakınlığı Gözetilerek Belirlenmesi Gerektiği )"
47Y4.HD5.11.2009E. 2009/540 K. 2009/12287"MANEVİ TAZMİNAT ( Davalıya Ait Köpeğin Saldırısı Sonucu Davacının Yaşadığı Korku ve Yaralanması Nedeniyle - Hükmedilecek Bu Para Zarara Uğrayanda Manevi Huzuru Doğurmayı Gerçekleştirecek Tazminata Benzer Bir Fonksiyonu Olan Özgün Bir Nitelik Taşıdığı )
KORKU VE YARALANMA NEDENİYLE MANEVİ TAZMİNAT ( Tazminatın Sınırı Onun Amacına Göre Belirlenmesi Gerektiği - Takdir Edilecek Miktar Mevcut Halde Elde Edilmek İstenilen Tatmin Duygusunun Etkisine Ulaşmak İçin Gerekli Olan Kadar Olması Gerektiği )
KÖPEĞİN SALDIRISI SONUCU YAŞANAN KORKU VE YARALANMA ( Takdir Edilecek Miktar Mevcut Halde Elde Edilmek İstenilen Tatmin Duygusunun Etkisine Ulaşmak İçin Gerekli Olan Kadar Olması Gerektiği - Tazminatın Sınırının Onun Amacına Göre Belirleneceği )"
47Y21.HD3.11.2009E. 2008/15888 K. 2009/14146"KESİNLEŞEN ÇALIŞMALARIN KURUM KAYITLARINA İŞLENMESİ GEREKTİĞİNİN TESBİTİ ( Kesinleşmiş Mahkeme Kararı İle Tespit Edilen Hakkına Uzun Yıllar Geçmesine Rağmen Kurumun Ağır Kusurlu Hareketi İle Kavuşamamış Olan Davacının Üzüntü ve Sıkıntı Geçirdiği - Manevi Tazminat İsteminin Kabulü Gereği )
MANEVİ TAZMİNAT İSTEMİ ( Kesinleşmiş Mahkeme Kararı İle Tespit Edilen Hakkına Uzun Yıllar Geçmesine Rağmen Kurumun Ağır Kusurlu Hareketi İle Kavuşamamış Olan Davacının Üzüntü ve Sıkıntı Geçirdiğinden İstemin Kabulü Gereği )
AĞIR KUSUR ( Kesinleşen Çalışmaların Kurum Kayıtlarına İşlenmesi Gerektiğinin Tesbiti - Kesinleşmiş Mahkeme Kararı İle Tespit Edilen Hakkına Uzun Yıllar Geçmesine Rağmen Kurumun Ağır Kusurlu Hareketi İle Kavuşamamış Olan Davacının Üzüntü ve Sıkıntı Geçirdiği/Manevi Tazminat İsteminin Kabulü Gereği )"
47Y21.HD27.10.2009E. 2009/11857 K. 2009/13744"MANEVİ TAZMİNAT ( Sürekli İşgöremezlikle Sonuçlanmayan Meslek Hastalığı Nedeniyle - Hastalığın Meydana Gelmesinde İşverenin Bir Miktar Kusurunun da Bulunduğu Anlaşıldığından Davacı İçin Uygun Bir Manevi Tazminata Hükmedilmesi Gerektiği )
MESLEK HASTALIĞI ( Maddi ve Manevi Tazminat - Hastalığın Meydana Gelmesinde İşverenin Bir Miktar Kusurunun da Bulunduğu Anlaşıldığından Davacı İçin Uygun Bir Manevi Tazminata Hükmedileceği )
İŞVEREN KUSURU ( Sürekli İşgöremezlikle Sonuçlanmayan Meslek Hastalığı - Hastalığın Meydana Gelmesinde İşverenin Bir Miktar Kusurunun da Bulunduğu Anlaşıldığından Davacı İçin Uygun Bir Manevi Tazminata Hükmedilmesi Gerektiği )"
47Y19.HD22.10.2009E. 2009/2833 K. 2009/9739"GENEL DİSTRİBÜTÖRLÜK SÖZLEŞMESİNDEN KAYNAKLANAN TAZMİNAT TALEBİ (Davacının Dayandığı Sözleşmenin Davacı Şirketle Tefrik Edilen Dosyanın Davalısı Arasında İmzalandığı - Diğer Davalı Şirketin Pasif Husumet Ehliyeti Bulunmadığı )
TEFRİK EDİLEN TALEP (Genel Distribütörlük Sözleşmesinden Kaynaklanan Maddi ve Manevi Tazminat Davası - Sözleşme Davacı Şirketle Tefrik Edilen Dosyanın Davalısı Arasında İmzalandığından Diğer Davalının Pasif Husumet Ehliyeti Bulunmadığı )
PASİF HUSUMET EHLİYETİ (Genel Distribütörlük Sözleşmesinden Kaynaklanan Maddi ve Manevi Tazminat Davası/Davacı Şirketle Tefrik Edilen Dosyanın Davalısı Arasında İmzalandığı - Diğer Davalının Pasif Husumet Ehliyeti Bulunmadığının Gözetileceği )"
47Y4.HD20.10.2009E. 2009/4077 K. 2009/11600"DOKTOR VE HEMŞİREYE KARŞI AÇILAN TAZMİNAT DAVASI ( Tedavinin Küçükte Sakatlığa Yol Açması Nedeniyle/Islah Dilekçesi İle İş Göremezlik Tazminatının Artırıldığı - Artırılan Tazminatın Ayrı Bir Dava Niteliğinde Olduğu/Faiz Talebi Olmadığından Olay Gününden İtibaren Faiz Yürütülemeyeceği )
ISLAH ( Küçüğün Sakat Kalması Nedeniyle Açılan Tazminat Davası - Islah Dilekçesi İle İş Göremezlik Tazminatının Artırıldığı/Faiz Talebi Olmadığından Tazminata da Olay Gününden İtibaren Faiz Yürütülemeyeceği )
TALEPLE BAĞLILIK İLKESİ ( Küçüğün Sakat Kalması Nedeniyle Açılan Tazminat Davası - Islah Dilekçesi İle İş Göremezlik Tazminatının Artırıldığı/Faiz Talebi Olmadığından Tazminata da Olay Gününden İtibaren Faiz Yürütülemeyeceği )
GÖREVLİ YARGI YERİ ( Küçüğün Hatalı Tedavi Nedeniyle Sakat Kaldığı İddiasına Dayalı Sağlık Bakanlığı'na Karşı Açılan Davanın Tam Yargı Davası Olarak İdari Yargıda Görüleceği )
SAĞLIK BAKANLIĞINA KARŞI HATALI TEDAVİ NEDENİYLE AÇILAN DAVA ( Küçüğün Hatalı Tedavi Nedeniyle Sakat Kaldığı İddiasına Dayalı Sağlık Bakanlığı'na Karşı Açılan Davanın Tam Yargı Davası Olarak İdari Yargıda Görüleceği )"
47YHGK15.7.2009E. 2009/4-346 K. 2009/394"HATALI ÜRETİM NEDENİYLE ZARARIN TAZMİNİ İSTEMİ ( Davacı İçinde Salyangoz Bulunduğunu Fark Ettiği Bezelye Konservesini Tüketmediği - Davacının Kişilik Değerleri Yönünden Bir Eksilme Olduğundan ve Doğmuş Bir Zararın Varlığından Sözedilemeyeceği )
KİŞİLİK DEĞERLERİ YÖNÜNDEN EKSİLME ( Hatalı Üretim Nedeniyle Zararın Tazmini İstemi - Davacı İçinde Salyangoz Bulunduğunu Fark Ettiği Bezelye Konservesini Tüketmediği/Davacının Kişilik Değerleri Yönünden Bir Eksilme Olduğundan ve Doğmuş Bir Zararın Varlığından Sözedilemeyeceği )
MANEVİ TAZMİNAT ( Hatalı Üretim Nedeniyle Zararın Tazmini İstemi - Davacı İçinde Salyangoz Bulunduğunu Fark Ettiği Bezelye Konservesini Tüketmediği/Davacının Kişilik Değerleri Yönünden Bir Eksilme Olduğundan ve Doğmuş Bir Zararın Varlığından Sözedilemeyeceğinden İstemin Reddi Gereği )"
47YHGK8.7.2009E. 2009/4-292 K. 2009/327"EVLİLİK VAADİ İLE KANDIRIP KIZLIK BOZMA ( Nedenine Dayalı Manevi Tazminat Talebi/Reşit Olan Davacının Evli ve Çocuklu Olduğunu Bildiği Davalı İle Kendi Rızasıyla Birlikte Yaşadığı - Talebin Reddedileceği )
MANEVİ TAZMİNAT TALEBİ ( Evlilik Vaadi İle Kandırıp Kızlık Bozma Nedenine Dayalı/Reşit Olan Davacının Evli ve Çocuklu Olduğunu Bildiği Davalı İle Kendi Rızasıyla Birlikte Yaşadığı - Talebin Reddi Gereği )
REŞİT OLAN KİŞİNİN EVLİ OLAN KİŞİYLE RESMİ NİKAHSIZ YAŞAMAYI KABUL ETMESİ ( Evlilik Vaadi İle Kandırıp Kızlık Bozma Nedenine Dayalı Manevi Tazminat Talebinin Reddedileceği )"
47YHGK1.7.2009E. 2009/4-273 K. 2009/314"KIZLIK BOZMA ( Tarafların Bekar Oldukları da Gözetildiğinde Davacının Davalı Tarafından Evlenme Vaadi İle Kandırıldığı ve Bunun Etkisi Altında Gerek Fiziksel Gerek Ruhsal Anlamda Zarara Uğratıldığı - Manevi Tazminat İsteminin Kabulü Gereği )
MANEVİ TAZMİNAT ( Kızlık Bozma - Tarafların Bekar Oldukları/Davacının Davalı Tarafından Evlenme Vaadi İle Kandırıldığı ve Bunun Etkisi Altında Gerek Fiziksel Gerek Ruhsal Anlamda Zarara Uğratıldığından Kabulü Gerektiği )
EVLENME VAADİ İLE KIZLIK BOZMA ( Manevi Tazminat İsteminin Kabulü Gereği - Tarafların Bekar Oldukları/Davalı Tarafından Evlenme Vaadi İle Kandırıldığı ve Bunun Etkisi Altında Gerek Fiziksel Gerek Ruhsal Anlamda Zarara Uğratıldığı )"
47Y21.HD29.6.2009E. 2008/19469 K. 2009/10044"İŞ KAZASI SONUCU ÖLÜM ( Manevi Tazminatın Tutarını Belirleme Görevi Hakimin Takdirine Bırakılmış İse de Hakim Bu Takdir Hakkını Kullanırken Ülkenin Ekonomik Koşulları Tarafların Sosyal ve Ekonomik Durumları Paranın Satın Alma Gücünü Göz Önünde Tutması Gerektiği )
MANEVİ TAZMİNAT ( Murisin İş Kazası Sonucu Ölümü - Hak Sahibine Verilmesine Karar Verilecek Bu Para Zarara Uğrayanda Manevi Huzuru Doğurmayı Gerçekleştirecek Tazminata Benzer Bir Fonksiyonu Olan Özgün Bir Nitelik Taşıdığı )
TAZMİNATIN SINIRI ( Onun Amacına Göre Belirlenmesi Gerektiği - Takdir Edilecek Miktar Mevcut Halde Elde Edilmek İstenilen Tatmin Duygusunun Etkisine Ulaşmak İçin Gerekli Olan Kadar Olması Gerektiği )"
47YHGK17.6.2009E. 2009/4-209 K. 2009/269"BANKA TARAFINDAN GÖNDERİLEN HATALI HESAP EKSTRESİ NEDENİYLE TAZMİNAT DAVASI ( Kadının Hesap Ekstresi Nedeniyle Şiddet Gördüğü ve Eşinden Ayrılmak Zorunda Kaldığı - Özel Dairenin Bozma Kararına Karşı Usulüne Uygun Direnme Kararı Verileceği )
DİRENME KARARINDAKİ GEREKÇENİN USULÜNE UYGUN OLMAMASININ BOZMA NEDENİ SAYILACAĞI ( Gerekçenin HGK'nun Yapacağı İnceleme ve Değerlendirme Sırasında Gözeteceği Temel Unsur Olduğu - Direnme Kararının Gerekçeli Olarak Yazılmasının Zorunlu Olduğu )
HAKİME YÜKLENİLEN GÖREVİN SAVSANAMAYACAĞI ( Gerekçesiz Olarak Sadece Özel Daire Kararının Hukuka Aykırı Olduğundan Direnilmesine Şeklinde Verilen Yerel Mahkeme Kararının Yetersiz Olduğu - Kararda Yasal ve Mantıklı Bir Gerekçe Bulunacağı )
ÖZEL DAİRE BOZMA KARARINA NEDEN UYULMADIĞININ YASAL VE MANTIKLI OLARAK AÇIKLANMASI GEREĞİ ( Kararın Gerekçeli Olacağı )
MAHKEME KARARININ GEREKÇELİ OLMASI İLKESİ ( Yüksek Mahkeme Tarafından Hukuka Uygunluk Denetimi Yapılabilmesine İçin Yerel Mahkeme Kararının Gerekçeli Olması Gerektiği - Gerekçenin Açık ve Kuşkuya Yer Vermeyecek Mahiyette Bulunması Gerektiği )"
47Y11.HD18.5.2009E. 2009/1900 K. 2009/5886"MANEVİ TAZMİNAT ( Bedensel Bütünlüğün Zedelenmesi Nedeniyle - Belirlenen Tazminat Somut Olayın Özelliklerine Uygun Düşmemiş Olup Davacı Yönünden Daha Ilımlı ve Adalete Uygun Makul Bir Manevi Tazminat Takdir Edilmesi Gerektiği )
BEDENSEL BÜTÜNLÜĞÜN ZEDELENMESİ ( Belirlenen Manevi Tazminat Somut Olayın Özelliklerine Uygun Düşmemiş Olup Davacı Yönünden Daha Ilımlı ve Adalete Uygun Makul Bir Manevi Tazminat Takdir Edilmesi Gerektiği )"
47Y21.HD4.5.2009E. 2009/12 K. 2009/6213"İŞ KAZASI SONUCU MALULİYET ( Mahkemece Verilecek Hüküm Gerek İşverenin Gerekse Sosyal Güvenlik Kurumu'nun Hak Alanını Etkileyeceğinden İşveren İle Sosyal Güvenlik Kurumu Arasında Mecburi Dava Arkadaşlığı Bulunduğu )
İŞ KAZASININ TESPİTİ ( Mahkemece Verilecek Hüküm Gerek İşverenin Gerekse Sosyal Güvenlik Kurumu'nun Hak Alanını Etkileyeceğinden İşveren İle Sosyal Güvenlik Kurumu Arasında Mecburi Dava Arkadaşlığı Bulunduğu )
MECBURİ DAVA ARKADAŞLIĞI ( İş Kazasının Tespit İstemine İlişkin Dava Sonucunda Mahkemece Verilecek Hüküm Gerek İşverenin Gerekse Sosyal Güvenlik Kurumu'nun Hak Alanını Etkileyeceğinden İşveren İle Sosyal Güvenlik Kurumu Arasında Bulunduğu )
PASİF MECBURİ DAVA ARKADAŞLIĞI ( Davacı Bütün Davalılara Karşı Birlikte Dava Açmak Zorunda Olduğu - Dava Bütün Mecburi Dava Arkadaşlarına Karşı Değil de Bunlardan Birine veya Bir Kaçına Karşı Açılmış İse Bu Halde Dava Sıfat Yokluğundan Reddedilemeyeceği )
DAVANIN TEŞMİLİ MÜESSESESİ ( Uygulamada "Dahili Davalı" Olarak Nitelendirmekte Olup Davayı Teşmil Eden Davacının Bu İşlem İçin Ayrı Bir Başvuru Harcı Ödemesi Gerektiği )
DAVANIN İHBARI ( Gerekli Harç Ödenmez İse Mahkeme Davacının Davanın Teşmili Talebini İnceleme Konusu Yapılamayacağı ve Davanın Teşmil Edildiği Kişi İhbar Olunan Üçüncü Kişi Olarak Kabul Edileceği ve Aleyhine Hüküm Kurulamayacağı )
HUSUMET ( Davacı İşverene Karşı Açtığı Maddi Tazminat Davasını Islah Ederek Meydana Gelen Kazanın İş Kazası Olduğunun Tespitini İstemiş ve Sosyal Güvenlik Kurumunu Davaya Yöntemince Dahil Etmeden Davayı İhbar Etmesinin Usul ve Yasaya Aykırı Olduğu )"
47Y21.HD13.4.2009E. 2008/15336 K. 2009/5480"İŞ KAZASI SONUCU ÖLÜMDEN DOĞAN MADDİ VE MANEVİ TAZMİNAT ( İş Sağlığı ve Güvenliğine Koşullar Göz Önünde Tutarak ve Özellikle İşyerinin Niteliğine Göre İşyerinde Uygulanması Gereken İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Tüzüğünün İlgili Maddelerinin İncelenmesi Gerektiği )
MADDİ VE MANEVİ TAZMİNAT ( İş Sağlığı ve Güvenliğine Koşullar Göz Önünde Tutarak ve Özellikle İşyerinin Niteliğine Göre İşyerinde Uygulanması Gereken İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Tüzüğünün İlgili Maddelerinin İncelenmesi Gerektiği )
İŞÇİ SAĞLIĞI VE İŞ GÜVENLİĞİ TÜZÜĞÜ ( İlgili Maddelerinin İncelenmesi Gerektiği - İş Kazasında Doğan Tazminat )
KUSURUN AİDİYETİ VE ORANI ( Alınan Önlemlere İşçinin Uyup Uymadığı Gibi Hususlar Ayrıntılı Bir Biçimde İncelenmek Suretiyle Kusurun Aidiyeti ve Oranı Hiç Bir Kuşku ve Duraksamaya Yer Vermeyecek Biçimde Saptanması Gerektiği )"
47Y21.HD13.4.2009E. 2008/15277 K. 2009/5481"İŞ KAZASI NEDENİYLE MADDİ MANEVİ TAZMİNAT ( Yüksek Sağlık Kurulu Kararına İtiraz Edilmesi Halinde İnceleme Adli Tıp Kurumu Aracılığıyla Yaptırılması Gerektiği )
YÜKSEK SAĞLIK KURULUNCA VERİLEN KARAR ( Sosyal Güvenlik Kurumunu Bağlayıcı Nitelikte İse de Diğer İlgililer Yönünden Bir Bağlayıcılığı Olmadığı - Yüksek Sağlık Kurulu Kararına İtiraz Edilmesi Halinde İnceleme Adli Tıp Kurumu Aracılığıyla Yaptırılması Gerektiği )
SAĞLIK KURULU RAPORUNA İTİRAZ ( İnceleme Adli Tıp Kurumu Aracılığıyla Yaptırılması Gerektiği - İş Kazası Sonucu Maluliyetten Doğan Maddi ve Manevi Tazminat )"
47Y21.HD9.4.2009E. 2009/3574 K. 2009/5383"İŞ KAZASI SONUCU MURİSİN ÖLÜM ( Maddi ve Manevi Tazminat - Öncelikle Davada Taraf Olan Karayolları Genel Müdürlüğünde Mühendis Olarak Çalışan Elemanların Bilirkişi Olarak Tayin Edilmesinin Doğru Görülmediği )
BİLİRKİŞİ İNCELEMESİ ( Murisin İş Kazası Sonucu Ölümünden Doğan Maddi ve Manevi Tazminat - Davada Taraf Olan Karayolları Genel Müdürlüğünde Mühendis Olarak Çalışan Elemanların Bilirkişi Olarak Tayin Edilmesinin Doğru Görülmediği )
KUSUR ORANI ( Murisin İş Kazası Sonucu Ölümünden Doğan Maddi ve Manevi Tazminat - İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Konularında Uzman Bilirkişilere Konuyu Yeniden İnceletmek ve Olayın Oluşumuna Uygun Olarak Varsa İşçinin ve Davalıların Kusur Oranlarını Tespit Ettirmek Gerektiği )
MADDİ VE MANEVİ TAZMİNAT ( Murisin İş Kazası Sonucu Ölümünden Doğan - Davada Taraf Olan Karayolları Genel Müdürlüğünde Mühendis Olarak Çalışan Elemanların Bilirkişi Olarak Tayin Edilmesinin Doğru Görülmediği )"
47Y21.HD6.4.2009E. 2009/2973 K. 2009/4984"İŞ KAZASI NEDENİYLE TAZMİNAT ( Manevi Tazminat İstemi - Hakimin Özel Halleri Göz Önünde Tutarak Manevi Zarar Adı İle Sigortalıya Verilmesine Karar Vereceği Bir Para Tutarının Adalete Uygun Olması Gerektiği )
MANEVİ TAZMİNAT İSTEMİ ( İş Kazası Maluliyet Nedeniyle - Hakimin Özel Halleri Göz Önünde Tutarak Manevi Zarar Adı İle Sigortalıya Verilmesine Karar Vereceği Bir Para Tutarının Adalete Uygun Olması Gerektiği )
İŞ GÖREMEZLİK NEDENİYLE TAZMİNAT ( Oranı İşçinin Yaşı Olay Tarihi Gibi Özellikleri Göz Önünde Tutması Hükmedilecek Tutarın Manevi Tatmin Duygusu Yanında Caydırıcılık Uyandıran Oranda Olması Gerektiği )
MESLEKTE KAZANMA GÜCÜ KAYBI ( İşçinin Duymuş Olduğu Acı ve Üzüntünün Giderilmesi İçin Manevi Tazminata Hükmedilebileceği )"
47Y21.HD6.4.2009E. 2008/15190 K. 2009/5063"İŞ KAZASI SONUCU MALULİYET ( Maddi ve Manevi Tazminat - İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Konularında Uzman Bilirkişilere Davalıların Kusurlarını Ayrı Ayrı Tesbit Ettirmek Gerektiği )
MADDİ VE MANEVİ TAZMİNAT ( İş Kazası Sonucu Maluliyetten Doğan - İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Konularında Uzman Bilirkişilere Davalıların Kusurlarını Ayrı Ayrı Tesbit Ettirmek Gerektiği )
BİLİRKİŞİ İNCELEMESİ ( İş Kazası Sonucu Maluliyetten Doğan - İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Konularında Uzman Bilirkişilere Davalıların Kusurlarını Ayrı Ayrı Tesbit Ettirmek Gerektiği )
İŞÇİ SAĞLIĞI VE İŞ GÜVENLİĞİ KONULARINDA UZMAN BİLİRKİŞİ İNCELEMESİ ( Davalıların Kusurlarını Ayrı Ayrı Tesbit Ettirmek Gerektiği - İş Kazası Sonucu Maluliyetten Doğan Tazminat İstemi )"
47Y21.HD6.4.2009E. 2008/14826 K. 2009/5002"İŞ KAZASI MALÜLİYETİNDEN DOĞAN MADDİ VE MANEVİ TAZMİNAT ( Davacı İşçinin Kusursuz Olduğu - Hakimin Manevi Tazminat Tutarını Belirlerken Uğranılan Zarar İle Orantılı Olarak Karar Vermesi Gereği )
MANEVİ TAZMİNATIN BELİRLENMESİ ( İş Kazası Sonucu Maluliyet Nedeniyle Maddi ve Manevi Tazminat Davası - Davacı İşçinin Kusursuz Olduğu/Hakimin Manevi Tazminat Tutarını Belirlerken Uğranılan Zarar İle Orantılı Olarak Karar Vermesi Gereği )
HAKİMİN TAKDİR YETKİSİ ( İş Kazası Sonucu Maluliyet Nedeniyle Maddi ve Manevi Tazminat Davası - Davacı İşçinin Kusursuz Olduğu/Hakimin Manevi Tazminat Tutarını Belirlerken Uğranılan Zarar İle Orantılı Olarak Karar Vermesi Gerektiği )
YASAL FAİZ ( İş Kazası Sonucu Maluliyet Nedeniyle Maddi ve Manevi Tazminat Davası - Tazminat Miktarlarının Tümüne Olay Tarihinden İtibaren Yasal Faiz Uygulanmasına Karar Verileceği )"
47Y4.HD24.3.2009E. 2008/7667 K. 2009/4328"ÖLÜMLÜ TRAFİK KAZASI ( Destekten Yoksun Kalma Nedeniyle Maddi ve Manevi Tazminat Talebi - 5 Yıllık Zamanaşımı Süresi Dolduğundan Islah Tarihi İtibariyle Davanın Reddi Gerektiği )
ZAMANAŞIMI ( Ölümlü Trafik Kazasına Dayalı Maddi ve Manevi Tazminat Talebi/Zamanaşımı Süresinin Ceza Zamanaşımı Süresi Olduğu - 5 Yıllık Bu Süre Dolduğundan Islah Tarihi İtibariyle Davanın Reddedileceği )
ISLAH ( Destekten Yoksun Kalma Nedeniyle Maddi ve Manevi Tazminat Talebi - 5 Yıllık Zamanaşımı Süresi Dolduğundan Islah Tarihi İtibariyle Davanın Reddi Gerektiği )
DESTEKTEN YOKSUN KALMA TAZMİNATI ( Trafik Kazasına Dayalı - Davalıların Taleplerine Rağmen Sigorta Şirketince Ödeme Yapılıp Yapılmadığı Konusunda Araştırma Yapılmamasının Hukuka Aykırı Olduğu )"
47Y21.HD24.3.2009E. 2009/1602 K. 2009/4319"İŞ KAZASI SONUCU SÜREKLİ İŞ GÖREMEZLİK ( Manevi Tazminat - Hakim Takdir Hakkını Kullanırken Ülkenin Ekonomik Koşulları Tarafların Sosyal ve Ekonomik Durumları Paranın Satın Alma Gücü Tafraların Kusur Durumu Olayın Ağırlığını Dikkate Alacağı )
MANEVİ TAZMİNAT ( İş Kazası Sonucu Sürekli İş Göremezlik - Hakim Takdir Hakkını Kullanırken Ülkenin Ekonomik Koşulları Tarafların Sosyal ve Ekonomik Durumları Paranın Satın Alma Gücü Tafraların Kusur Durumu Olayın Ağırlığını Dikkate Alacağı )
HAKİMİN TAKDİR HAKKI ( Manevi Tazminat İsteminde Kullanırken Ülkenin Ekonomik Koşulları Tarafların Sosyal ve Ekonomik Durumları Paranın Satın Alma Gücü Tafraların Kusur Durumu Olayın Ağırlığını Dikkate Alacağı )
SÜREKLİ İŞ GÖRMEZLİK ( Oranı İşçinin Yaşı Olay Tarihi Gibi Özellikleri Göz Önünde Tutması Hükmedilecek Tutarın Manevi Tatmin Duygusu Yanında Caydırıcılık Uyandıran Oranda Olması Gerektiği - İş Kazası Sonucu Sürekli İş Göremezlik )"
47Y21.HD24.3.2009E. 2008/13751 K. 2009/4404"İŞ KAZASI SONUCU ÖLÜMDEN DOĞAN MADDİ VE MANEVİ TAZMİNAT ( İşyerinde Uğradığı Saldırı Sonucu Ölen İşçi - İş Kazası Niteliği ve Kurum Tarafından Bağlanan Peşin Sermaye Değerinin Hiçbir Kuşku ve Duraksamaya Yer Vermeksizin Saptanması Gereği )
SOSYAL SİGORTALAR KURUMU TARAFINDAN KARŞILANMAYAN ZARARIN GİDERİLMESİ İSTEMİ ( İş Kazası Niteliğinin Hiçbir Kuşku ve Duraksamaya Yer Vermeksizin Saptanması Gereği - İşyerinde Uğradığı Saldırı Sonucu Ölen İşçi )
İŞYERİNDE UĞRADIĞI SALDIRI SONUCU ÖLEN İŞÇİ ( İş Kazası Niteliği ve Kurum Tarafından Bağlanan Peşin Sermaye Değerinin Hiçbir Kuşku ve Duraksamaya Yer Vermeksizin Saptanması Gereği - Murisin Maddi ve Manevi Tazminat Talebi )
MADDİ VE MANEVİ TAZMİNAT ( İş Kazası Sonucu Ölümünden Doğan/İşyerinde Uğradığı Saldırı Sonucu Ölen İşçi - İş Kazası Niteliği ve Kurum Tarafından Bağlanan Peşin Sermaye Değerinin Hiçbir Kuşku ve Duraksamaya Yer Vermeksizin Saptanması Gereği )"
47Y21.HD23.3.2009E. 2008/13502 K. 2009/4241"SOSYAL GÜVENLİK KURUMU TARAFINDAN KARŞILANMAYAN ZARARIN GİDERİLMESİ ( Mükerrer Ödemeyi ve Haksız Zenginleşmeyi Önlemek İçin Hesaplanan ve Sigortalıya Bağlanan Gelirdeki Artışların Hüküm Tarihine En Yakın Tarihteki Kurumca Bildirilen En Son Peşin Sermaye Değerinin Tamamının Tazminattan Düşülmesi Gerektiği )
İŞ KAZASINDAN DOĞAN MADDİ TAZMİNATIN HESAPLANMASI ( Sosyal Güvenlik Kurumunca Karşılanmayan Zararında Giderilmesi - Hüküm Tarihine En Yakın Tarihteki Kurumca Bildirilen En Son Peşin Sermaye Değerinin Tamamının Tazminattan Düşülmesi Gerektiği )
MADDİ TAZMİNATIN HESAPLANMASI ( Sosyal Güvenlik Kurumunca Karşılanmayan Zararında Giderilmesi - Hüküm Tarihine En Yakın Tarihteki Kurumca Bildirilen En Son Peşin Sermaye Değerinin Tamamının Tazminattan Düşülmesi Gerektiği )"
47Y21.HD16.3.2009E. 2008/17175 K. 2009/3832"BEKLETİCİ MESELE ( Davacı Tarafından Davalı Aleyhine Aynı İş Kazası Nedeni İle Maddi Zararların Giderilmesi İçin Bir Dava Açıldığı - Tarafları ve Dayanılan Dava Konusu Olay Aynı Olduğundan Her İki Dava Arasında İrtibat Bulunduğu ve Birbirinin Sonuçlarını Etkileyeceği )
İŞ KAZASI NEDENİYLE MADDİ VE MANEVİ TAZMİNAT ( Tarafları ve Dayanılan Dava Konusu Olay Aynı Olduğundan Her İki Dava Arasında İrtibat Bulunduğu ve Birbirinin Sonuçlarını Etkileyeceği - Bekletici Mesele Sayılması Gerektiği )"
47Y21.HD10.3.2009E. 2008/11768 K. 2009/3483"İŞ KAZASI NEDENİYLE TAZMİNAT ( Zarar Hesabı Davacının % 20 Maluliyetine İlişkin Olarak Yapılmış İken SGK'dan % 21,20 Oranındaki Maluliyete İlişkin Bağlanan Gelirlerin Peşin Sermaye Değerinin Düşülmüş Olmasının Hatalı Olduğu )
MADDİ TAZMİNATIN HESAPLANMASI ( Davacının % 20 Maluliyetine İlişkin Olarak Yapılmış İken SGK'dan % 21,20 Oranındaki Maluliyete İlişkin Bağlanan Gelirlerin Peşin Sermaye Değerinin Düşülmüş Olmasının Hatalı Olduğu )
KURUM TARAFINDAN BAĞLANAN PEŞİN SERMAYE DEĞERİ ( Maluliyete İlişkin Bağlanan Gelirlerin Peşin Sermaye Değerinin Düşülmüş Olmasının Hatalı Olduğu - Murisinin İş Kazası Sonucu Maluliyeti Nedeniyle Tazminat )
MALULİYET ORANI ( Zarar Hesabı Davacının % 20 Maluliyetine İlişkin Olarak Yapılmış İken SGK'dan % 21,20 Oranındaki Maluliyete İlişkin Bağlanan Gelirlerin Peşin Sermaye Değerinin Düşülmüş Olmasının Hatalı Olduğu )"
47Y17.HD10.3.2009E. 2008/3265 K. 2009/1293"TRAFİK KAZASI ( Destekten Yoksun Kalma Tazminatı - Kaza Tarihinde Geçerli Olan Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortası Limiti Üzerinde Kalacak Zarardan Poliçe Haddine Kadar İhtiyari Mali Mesuliyet Sigortacısının Sorumlu Olacağı )
DESTEKTEN YOKSUN KALMA TAZMİNATI ( Kaza Tarihinde Geçerli Olan Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortası Limiti Üzerinde Kalacak Zarardan Poliçe Haddine Kadar İhtiyari Mali Mesuliyet Sigortacısının Sorumlu Olacağı )
İHTİYARİ MALİ MESULİYET SİGORTASI ( Trafik Kazasından Kaynaklanan Destekten Yoksun Kalma Tazminatı - Kaza Tarihinde Geçerli Olan Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortası Limiti Üzerinde Kalacak Zarardan Poliçe Haddine Kadar İhtiyari Mali Mesuliyet Sigortacısının Sorumlu Olacağı )
MANEVİ TAZMİNAT ( Bu Meblağın Ne Bir Ceza Ne de Bir Tazminat Olduğu Sadece Tazminata Benzer Bir Fonksiyonu Olduğu ve Kaza Tarihinde Tarafların Ekonomik ve Sosyal Durumları Dikkate Alınarak Duyulan Acı ve Çekilen Sıkıntıyı Bir Nebze Hafifletmesi Gerektiği )"
47Y4.HD9.3.2009E. 2008/5914 K. 2009/3462"CUMHURİYET SAVCISINA KARŞI MANEVİ TAZMİNAT TALEBİ ( Desteklerinin Soruşturma Kapsamında Tutuklandığını ve Cezaevinde Bulunduğu Sırada Bu Durumu Hazmedemeyip İntihar Ettiğini Davalıların Soruşturma ve Tutukluluk Sırasındaki Usulsüz Kişisel Kusur Oluşturan Davranışlarının Bu Sonucun Oluşmasında Etken Olduğunu Belirterek Tazminat İstemi - Üniversite İle İlgili Soruşturma Evraklarının İnceleneceği )
CEZAEVİNDE DESTEKLERİNİN İNTİHAR ETMESİ İLE MANEVİ TAZMİNAT TALEBİ ( Cumhuriyet Savcılarına Karşı/Davalılardan Biri Hakkında Hakimler Savcılar Yüksek Kurulunca Soruşturma Yapıldığı ve Ceza Tayin Edildiği - Bu Soruşturma Dosyasının ve Desteğin Üniversite Soruşturması Sırasında Tutuklandığı Soruşturma Dosyalarının Getirtilerek İnceleneceği )
KİŞİSEL KUSUR ( Cumhuriyet Savcılarına Karşı Soruşturma ve Tutukluluk Sırasındaki Usulsüz Kişisel Kusur Oluşturan Davranışlarının Desteğin İntiharına Yol Açtığı Belirtilerek Manevi Tazminat Talebi - Soruşturma Evraklarının Getirtileceği )"
47Y21.HD9.3.2009E. 2008/12304 K. 2009/3393"ÖLÜMLÜ İŞ KAZASI NEDENİYLE MANEVİ TAZMİNAT TALEBİ ( Tüm Kusurun İşçide Olduğu - İlliyet Bağının Kesilmesi Nedeniyle İşverenin İstihdam Edenin Sorumluluğuna Dayalı Olarak Sorumlu Tutulamayacağı )
TAM KUSURLU OLAN İŞÇİ ( Ölümlü İş Kazası/Manevi Tazminat Talebi - İlliyet Bağının Kesilmesi Nedeniyle İşverenin Sorumlu Tutulamayacağı )
İLLİYET BAĞI ( Ölümlü İş Kazası Nedeniyle Manevi Tazminat Talebi - Tüm Kusurun İşçide Olduğu/Manevi Tazminat Talebinin Reddine Karar Verileceği )
ÇALIŞTIRANIN SORUMLULUĞU ( Ölümlü İş Kazası Nedeniyle Manevi Tazminat Talebi - Tüm Kusurun İşçide Olduğu/Talebin Reddine Karar Verileceği )"
47Y17.HD9.3.2009E. 2008/4237 K. 2009/1254"TRAFİK KAZASINDAN KAYNAKLANAN İŞ GÜCÜ KAYBI VE MANEVİ TAZMİNAT İSTEMİ ( Zorunlu Mali Mesuliyet Sigortası Şartlarına Aykırı Olarak Davalı Sigorta Şirketinin Manevi Tazminattan Sorumlu Tutulamayacağı )
MANEVİ TAZMİNAT İSTEMİ ( Zorunlu Mali Mesuliyet Sigortası Genel Şartlarına Aykırı Olarak Davalı Sigorta Şirketinin Manevi Tazminattan Sorumlu Tutulamayacağı )
MADDİ VE MANEVİ TAZMİNAT ( Trafik Kazasından Kaynaklanan - Kabul ve Red Edilen Kısımlar İçin Kendilerini Avukatla Temsil Ettirenler Lehine Ayrı Ayrı Avukatlık Ücretine Hükmedilmesi Gerektiği )
VEKALET ÜCRETİ ( Trafik Kazasından Kaynaklanan İş Gücü Kaybı ve Manevi Tazminat İstemi - Kabul ve Red Edilen Kısımlar İçin Kendilerini Avukatla Temsil Ettirenler Lehine Ayrı Ayrı Avukatlık Ücretine Hükmedilmesi Gerektiği )
YASAL FAİZ ( Davadan Önce İhbar Var İse Anılan Madde Hükmünce Belirlenecek Temerrüt Tarihinden Yasal Faize İhbar Yapılmadığı Takdirde Dava Tarihinden İtibaren Yasal Faize Hükmedilmesi Gerektiği )"
47Y21.HD5.3.2009E. 2008/17292 K. 2009/3181"SOSYAL GÜVENLİK KURUMU TARAFINDAN KARŞILANMAYAN ZARARIN GİDERİLMESİ ( Öncelikle Haksız Zenginleşmeyi ve Mükerrer Ödemeyi Önlemek İçin Kurum Tarafından Sigortalıya Bağlanan Gelirin Peşin Sermaye Değerinin Tazminattan Düşülmesi Gerektiği )
MESLEK HASTALIĞININ TESPİTİ ( Sigortalıya Bağlanacak Gelir ve Hükmedilecek Tazminatın Miktarını Doğrudan Etkilemesi Nedeniyle İşçide Oluşan Meslekte Güç Kayıp Oranın Hiçbir Kuşku ve Duraksamaya Yer Vermeksizin Kesin Olarak Saptanması Gerektiği )
MADDİ MANEVİ TAZMİNAT ( Meslek Hastalığından Doğan - Sigortalıya Bağlanacak Gelir ve Hükmedilecek Tazminatın Miktarını Doğrudan Etkilemesi Nedeniyle İşçide Oluşan Meslekte Güç Kayıp Oranın Hiçbir Kuşku ve Duraksamaya Yer Vermeksizin Saptanması Gerektiği )
YÜKSEK SAĞLIK KURULU KARARINA İTİRAZ EDİLMESİ ( Halinde İnceleme Adli Tıp Kurumu Giderek Adli Tıp Kurumu Genel Kurulu Aracılığıyla Yaptırılması Gerektiği )
ADLİ TIP KURUMU RAPORU ( Yüksek Sağlık Kurulu Kararına İtiraz Edilmesi Halinde İnceleme Adli Tıp Kurumu Giderek Adli Tıp Kurumu Genel Kurulu Aracılığıyla Yaptırılması Gerektiği )"
47Y21.HD5.3.2009E. 2008/17291 K. 2009/3182"İŞ KAZASI SONUCU ÖLÜM ( Sosyal Güvenlik Kurumu Tarafından Karşılanmayan Zararın Ödetilmesine İlişkin Davalarda Kurum Tarafından Sigortalıya Bağlanan Gelirin Peşin Sermaye Değerinin Tazminattan Düşülmesi Gerektiği )
MADDİ VE MANEVİ TAZMİNAT ( İş Kazası Sonucu Ölüm - Sosyal Güvenlik Kurumu Tarafından Karşılanmayan Zararın Ödetilmesine İlişkin Davalarda Kurum Tarafından Sigortalıya Bağlanan Gelirin Peşin Sermaye Değerinin Tazminattan Düşülmesi Gerektiği )
MADDİ TAZMİNATIN HESAPLANMASI ( Sigortalıya Bağlanacak Gelir ve Hükmedilecek Tazminatın Miktarını Doğrudan Etkilemesi Nedeniyle İşçide Oluşan Meslekte Güç Kayıp Oranının Düşülmesi Gerektiği )
MESLEKTE KAZANMA GÜCÜ KAYBI ( İş Kazası Sonucu Ölüm Nedeniyle Tazminat - Sigortalıya Bağlanacak Gelir ve Hükmedilecek Tazminatın Miktarını Doğrudan Etkilemesi Nedeniyle İşçide Oluşan Meslekte Güç Kayıp Oranının Düşülmesi Gerektiği )"
47Y4.HD3.3.2009E. 2008/6661 K. 2009/3087"TRAFİK KAZASI SONUCU YARALANMA ( Davalı Şirketin Kusurunun Bulunduğu/Davacının İş Gücü Kaybına Uğradığı - Maaşında Eksilme Meydana Gelmemesinin Maddi Tazminat İstemine Engel Olamayacağı )
MADDİ TAZMİNAT TALEBİ ( Trafik Kazası Sonucu Yaralanma/Davalı Şirketin Kusurunun Bulunduğu - Davacının İş Gücü Kaybına Uğradığı/Maaşında Eksilme Meydana Gelmemesinin Maddi Tazminat İstemine Engel Olamayacağı )
ÇALIŞMA GÜCÜ KAYBI ( Trafik Kazası Sonucu Yaralanma/Davalı Şirketin Kusurunun Bulunduğu - Davacının İş Gücü Kaybına Uğradığı ve İşini Yürütebilmek İçin Daha Fazla Efor Sarfedeceği/Maaşında Eksilme Meydana Gelmemesinin Maddi Tazminat İstemine Engel Olmaması Gereği )
MAAŞTA EKSİLME OLMAMASI ( Trafik Kazası Sonucu Yaralanma/Davalı Şirketin Kusurunun Bulunduğu - Davacının İş Gücü Kaybına Uğradığı ve İşini Yürütebilmek İçin Daha Fazla Efor Sarfedeceği/Maaşında Eksilme Meydana Gelmemesinin Maddi Tazminat İstemine Engel Olmaması Gerektiği )
MANEVİ TAZMİNAT TALEBİ ( Trafik Kazası Sonucu Yaralanma/Bedensel Zarara Uğrayanın Manevi Tazminat Talebi Hakkı Bulunduğu - Davacının Her Bir Talebi Hakkında Ayrı Olarak Hüküm Kurulacağı/Talep Hakkında Olumlu ya da Olumsuz Bir Karar Verileceği )"
47Y21.HD2.3.2009E. 2008/12635 K. 2009/2974"İŞ KAZASI NEDENİYLE MADDİ VE MANEVİ TAZMİNAT ( İşçiye Yapılan Ödemeyi Göstermeyen Belge İşvereni Borçtan Kurtarmadığı - Öte Yandan Manevi Tazminat Bölünemeyeceği )
İBRANAME ( Kural Olarak İşçiye Yapılmış Olan Ödeme İle Sınırlı Olarak Bağlayıcılığı Asıl Olduğu - Gerçek Anlamda İbranameden Söz Edebilmek İçin İşçiye Yapılan Ödemenin Miktar Olarak İbranamede Açıkça Gösterilmesi Gerektiği )
İŞÇİYE YAPILAN ÖDEMEYİ GÖSTERMEYEN BELGE ( İşvereni Borçtan Kurtarmadığı - Gerçek Anlamda İbranameden Söz Edebilmek İçin İşçiye Yapılan Ödemenin Miktar Olarak İbranamede Açıkça Gösterilmesi Gerektiği )
MANEVİ TAZMİNAT ( Bölünemeyeceği - Hukuka Aykırı Eylem Yüzünden Çekilen Elem ve Üzüntü O Tarihte Duyulan ve Duyulması Gereken Hal Olduğu/Bu Nedenle Manevi Tazminatın Bir Defada İstenilmesi Gerektiği )"
47Y21.HD2.3.2009E. 2008/11455 K. 2009/2912"İŞ KAZASI NEDENİYLE TAZMİNAT ( Davalılardan Biri İle Davacı Arasında Hizmet İlişkisi Bulunduğundan Zarara Neden Olan Olayın Trafik İş Kazası Olması Sonucu Açılan Tazminat Davasının Yasa Gereğince İş Mahkemesinde Görüleceği )
DAVALARIN AYRILMASI ( Davalılardan Bir Kısmı Hakkında Arada Hizmet İlişkisi Bulunmadığı Gerekçesiyle Ayırma Kararı Verilemeyeceği )
İHTİYARİ DAVA ARKADAŞLIĞI ( İş Kazası Sonucu Maluliyetinden Doğan Tazminat - Davalılardan Bir Kısmı Hakkında Arada Hizmet İlişkisi Bulunmadığı Gerekçesiyle Ayırma Kararı Verilemeyeceği )
TRAFİK İŞ KAZASI ( Davalılardan Biri İle Davacı Arasında Hizmet İlişkisi Bulunduğundan Zarara Neden Olan Olayın Trafik İş Kazası Olması Sonucu Açılan Tazminat Davasının Yasa Gereğince İş Mahkemesinde Görüleceği )"
47Y4.HD19.2.2009E. 2008/6040 K. 2009/2430"MANEVİ TAZMİNAT TALEBİ ( Evlenme Vaadiyle Kızlık Bozma - Reşit Olan Davacının Kendi Rızası İle Giriştiği İlişkiden Dolayı Hükmedilmesinin Doğru Olmadığı )
EVLENME VAADİYLE KIZLIK BOZMAK ( Reşit Olan Davacının Kendi Rızası İle Giriştiği İlişkiden Dolayı Manevi Tazminata Hükmedilemeyeceği )
REŞİT KİŞİNİN RIZASI İLE GİRİŞTİĞİ CİNSEL İLİŞKİ ( Manevi Tazminata Hükmedilemeyeceği - Evlenme Vaadiyle Kızlık Bozmanın Yeni Ceza Yasası'nda Suç Olmaktan da Çıkarıldığı )"
47Y21.HD16.2.2009E. 2008/8304 K. 2009/2011"ISLAH YOLUYLA FAİZ TALEBİ ( Davacının Kısmi Islah Yolu İle Faiz İsteminde Bulunmasında Yasaya Aykırılık Bulunmadığı )
FAİZ ( Davacının Kısmi Islah Yolu İle Faiz İsteminde Bulunmasında Yasaya Aykırılık Bulunmadığı )
İŞ KAZASI NEDENİYLE MADDİ MANEVİ TAZMİNAT ( Kaza Tarihinden Islah Tarihine Kadar Olan Birikmiş Faiz Alacağı Hakkında Bilirkişiye Gidilerek Denetime Açık Rapor Alınarak Karar Verilmesi Gerektiği )"
47Y17.HD16.2.2009E. 2008/2808 K. 2009/694"MANEVİ TAZMİNAT İSTEMİ ( Hakimin Özel Halleri Göz Önüne Alarak Manevi Tazminat Adı İle Hak Sahibine Verilmesine Karar Vereceği Para Tutarının Adalete Uygun Olması Gerektiği )
TRAFİK KAZASI NEDENİYLE TAZMİNAT ( Karayolları Trafik Kanunu'nun 92. Md. ( F ) Bendi İle Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortası Genel Şartlarına Aykırı Olarak Davalı Sigorta Şirketinin Hükmedilen Manevi Tazminattan Sorumlu Tutulamayacağı )
ZORUNLU MALİ SORUMLULUK SİGORTASI GENEL ŞARTLARI ( Aykırı Olarak Davalı Sigorta Şirketinin Hükmedilen Manevi Tazminattan Sorumlu Tutulamayacağı - Trafik Kazası Nedeniyle Tazminat )"
47Y4.HD12.2.2009E. 2008/7383 K. 2009/2019"MANEVİ TAZMİNAT ( Basın Yolu İle Kişilik Haklarına Saldırıdan Doğan Manevi Tazminat - "Biz Evliyken Evli Bir Adamla İlişkiye Girdi" Şeklindeki İddia İspatlanmadığına Göre Kişilik Haklarına Saldırı Oluştuğu )
KİŞİLİK HAKLARINA SALDIRI ( Basın Yolu İle Kişilik Haklarına Saldırıdan Doğan Manevi Tazminat - "Biz Evliyken Evli Bir Adamla İlişkiye Girdi" Şeklindeki İddia İspatlanmadığına Göre Oluştuğu )
BASIN YOLU İLE KİŞİLİK HAKLARINA SALDIRI ( Manevi Tazminat - "Biz Evliyken Evli Bir Adamla İlişkiye Girdi" Şeklindeki İddia İspatlanmadığına Göre Oluştuğundan Davanın Kabulü Gereği )"
47Y21.HD12.2.2009E. 2008/9866 K. 2009/1920"İŞ KAZASI SONUCU MALULİYET ( Tazminat Davası - Zamanaşımı Failin ve Zararın Öğrenildiği Tarihten Başlatılacağı )
TAZMİNAT DAVASI ( İş Kazası Sonucu Maluliyetinden Doğan - Bedensel Zararın Gelişim Gösterdiği Durumlarda Zamanaşımına Başlangıç Olarak Hastalık Seyrinin Yani Gelişimin Tamamlandığı Tarihin Esas Alınacağı )
ZAMANAŞIMI ( İş Kazası Sonucu Maluliyetinden Doğan Tazminat - Bedensel Zararın Gelişim Gösterdiği Durumlarda Zamanaşımına Başlangıç Olarak Hastalık Seyrinin Yani Gelişimin Tamamlandığı Tarihin Esas Alınacağı )
BEDENSEL ZARAR ( Vücut Bütünlüğünün İhlalinden Doğan Zarar Ancak Bakım ve Tedavi Sonucunda Düzenlenen Hekim Raporuyla Belirli Bir Açıklığa Kavuşacağı - Zamanaşımına Başlangıç Olarak Hastalık Seyrinin Yani Gelişimin Tamamlandığı Tarihin Esas Alınacağı )
CİSMANİ ZARAR ( Ancak Bakım ve Tedavi Sonucunda Düzenlenen Hekim Raporuyla Belirli Bir Açıklığa Kavuşacağı - Zamanaşımına Başlangıç Olarak Hastalık Seyrinin Yani Gelişimin Tamamlandığı Tarihin Esas Alınacağı )"
47Y21.HD12.2.2009E. 2008/9509 K. 2009/1949"İŞ KAZASI SONUCU ÖLÜMDEN DOĞAN TAZMİNAT ( Maddi ve Manevi Zararların Tazmini İstemine İlişkin Davalarda Zamanaşımının 10 Yıl Olduğu )
ZAMANAŞIMI ( İş Kazasından Doğan Maddi ve Manevi Zararların Tazmini İstemine İlişkin Davalarda Zamanaşımının 10 Yıl Olduğu - Davada Uygulama Yeri Olmayan B.K'nın Haksız Fiillerde Zamanaşımını Düzenleyen 60/2.Maddesine Dayanılarak Sonuca Gidilemeyeceği )
MADDİ VE MANEVİ TAZMİNAT ( İş Kazasından Doğan Davalarda Zamanaşımının 10 Yıl Olduğu - Davada Uygulama Yeri Olmayan B.K'nın Haksız Fiillerde Zamanaşımını Düzenleyen 60/2.Maddesine Dayanılarak Sonuca Gidilemeyeceği )"
47Y21.HD12.2.2009E. 2008/8348 K. 2009/1968"İŞ KAZASI SONUCU ÖLÜMDEN DOĞAN TAZMİNAT ( Haksız Zenginleşmeyi ve Mükerrer Ödemeyi Önlemek İçin Kurum Tarafından Hak Sahiplerine Bağlanan Peşin Sermaye Değerinin Belirlenen Maddi Tazminattan Düşülmesi Gerektiği )
DESTEKTEN YOKSUN KALMA TAZMİNATI ( İş Kazası Sonucu Ölümden Doğan Tazminat - Kurum Tarafından Hak Sahiplerine Bağlanan Peşin Sermaye Değerinin Belirlenen Maddi Tazminattan Düşülmesi Gerektiği )
ÖLEN SİGORTALININ ANA VE BABASINA GELİR BAĞLANMASI ( İş Kazası Sonucu Ölümden Doğan Tazminat - Kurum Tarafından Hak Sahiplerine Bağlanan Peşin Sermaye Değerinin Belirlenen Maddi Tazminattan Düşülmesi Gerektiği )
MADDİ TAZMİNATIN HESAPLANMASI ( İş Kazası Sonucu Ölümden Doğan Tazminat - Kurum Tarafından Hak Sahiplerine Bağlanan Peşin Sermaye Değerinin Belirlenen Maddi Tazminattan Düşülmesi Gerektiği )"
47Y21.HD11.2.2009E. 2008/8297 K. 2009/1773"HAKSIZ FİİLDEN DOĞAN TAZMİNAT ( Nikahsız Eşin - Bakım İhtiyacının Nikahlı Eşte Olduğu Gibi Desteğin Kalan Ömrünün Sonuna Kadar Devam Etmeyeceği Varsayımı Göz Önünde Tutularak B.K'nun 43. Md. Gereğince Belirlenecek Tazminattan Hak ve Adalete Uygun Bir İndirim Yapılması Gerektiği )
MURİSİN İŞ KAZASI SONUCU ÖLÜMÜNDEN DOĞAN TAZMİNAT ( Nikahsız Eşin Desteğin Ölümü İle Nikahlı Eş Gibi Yaşama Yaşının Sonuna Kadar ve Özellikle Yaşı Sosyal Durumu Yaşadığı Ortam ve Aile Bağları Gibi Nedenlerle Kocasının Evinde Yaşamını Sürdüremeyeceği )
DESTEKTEN YOKSUN KALMA TAZMİNATI ( Nikahsız Eşin - Desteğin Kalan Ömrünün Sonuna Kadar Devam Etmeyeceği Varsayımı Göz Önünde Tutularak B.K'nun 43. Md. Gereğince Belirlenecek Tazminattan Hak ve Adalete Uygun Bir İndirim Yapılması Gerektiği )
NİKAHSIZ EŞİN DESTEK TAZMİNATI ( Murisin İş Kazası Sonucu Ölümünden Doğan - Desteğin Kalan Ömrünün Sonuna Kadar Devam Etmeyeceği Varsayımı Göz Önünde Tutularak B.K'nun 43. Md. Gereğince Belirlenecek Tazminattan Hak ve Adalete Uygun Bir İndirim Yapılması Gerektiği )
ÖLENİN AİLESİ KAVRAMI ( Ölenin Yakınları Diye Yorumlanması İçin Ölen İle Aralarında Eylemli Aile ve Sevgi Bağlarının Varlığı Gerektiği )"
47Y4.HD5.2.2009E. 2008/6660 K. 2009/1730"MANEVİ TAZMİNAT ( Hükmedilecek Para Zarara Uğrayanda Manevi Huzuru Doğurmayı Gerçekleştirecek Tazminata Benzer Bir Fonksiyonu Olan Özgün Bir Nitelik Taşıdığı - Bir Ceza Olmadığı Gibi Mamelek Hukukuna İlişkin Zararın Karşılanmasını da Amaç Edinmediği )
HAKSIZ EYLEM NEDENİYLE TAZMİNAT ( Manevi Huzuru Doğurmayı Gerçekleştirecek Tazminata Benzer Bir Fonksiyonu Olan Özgün Bir Nitelik Taşıdığı - Bir Ceza Olmadığı Gibi Mamelek Hukukuna İlişkin Zararın Karşılanmasını da Amaç Edinmediği )"
47Y21.HD5.2.2009E. 2008/10321 K. 2009/1547"MURİSİN İŞ KAZASI SONUCU ÖLÜMÜ ( Maddi ve Manevi Tazminat - Hakim Takdir Hakkını Kullanırken Ülkenin Ekonomik Koşulları Tarafların Sosyal ve Ekonomik Durumları Paranın Satın Alma Gücü Tarafların Kusur Durumunu Göz Önünde Tutması Gerektiği )
MADDİ VE MANEVİ TAZMİNAT ( Murisin İş Kazası Sonucu Ölümü - Hakim Takdir Hakkını Kullanırken Ülkenin Ekonomik Koşulları Tarafların Sosyal ve Ekonomik Durumları Paranın Satın Alma Gücü Tarafların Kusur Durumunu Göz Önünde Tutması Gerektiği )
HAKİMİN TAKDİR HAKKI ( Kullanırken Ülkenin Ekonomik Koşulları Tarafların Sosyal ve Ekonomik Durumları Paranın Satın Alma Gücü Tarafların Kusur Durumunu Göz Önünde Tutması Gerektiği )"
47Y4.HD30.1.2009E. 2008/5440 K. 2009/1354"TRAFİK KAZASI SONUCU YARALANMA ( Maddi ve Manevi Tazminat - Dava Adli Tıp Kurumu Rapor Tarihine Göre İki Yıllık Zamanaşımı Süresi Dolmadan Açıldığından Islah Edilen Miktar Yönünden de İşin Esası İncelenmesi Gerektiği )
ZAMANAŞIMI ( Maddi ve Manevi Tazminat - Dava Adli Tıp Kurumu Rapor Tarihine Göre İki Yıllık Zamanaşımı Süresi Dolmadan Açıldığından Islah Edilen Miktar Yönünden de İşin Esasının İncelenmesi Gerektiği )
ISLAH ( Dava Adli Tıp Kurumu Rapor Tarihine Göre İki Yıllık Zamanaşımı Süresi Dolmadan Açıldığından Islah Edilen Miktar Yönünden de İşin Esasının İncelenmesi Gerektiği )
MADDİ VE MANEVİ TAZMİNAT ( Trafik Kazası Sonucu Yaralanma - Dava Adli Tıp Kurumu Rapor Tarihine Göre İki Yıllık Zamanaşımı Süresi Dolmadan Açıldığından Islah Edilen Miktar Yönünden de İşin Esasının İncelenmesi Gerektiği )"
47Y17.HD27.1.2009E. 2008/2966 K. 2009/239"HAKSIZ EYLEM NEDENİYLE TAZMİNAT DAVASI ( Dava Dilekçesinde Davalı Olarak Gösterilmeyen Taraf Dava Açıldıktan Sonra Ek Bir Dilekçe İle Davaya Dahil Edilemeyeceği Gibi " Mecburi Dava Arkadaşlığı" Dışında Islah Yolu İle Dahi Taraf Değiştirilemeyeceği )
MECBURİ DAVA ARKADAŞLIĞI ( Haksız Eyleme Dayanan Tazminat - Davalı Olarak Gösterilmeyen Taraf Dava Açıldıktan Sonra Ek Bir Dilekçe İle Davaya Dahil Edilemeyeceği Gibi " Mecburi Dava Arkadaşlığı" Dışında Islah Yolu İle Dahi Taraf Değiştirilemeyeceği )
İHBAR OLUNAN KİMSE ( HUMK'nun 49. Md. Vd. Uyarınca Davada Davalı Sıfatını Kazanamayacağı Gibi Bu Kişi Aleyhine Hüküm de Kurulamayacağı )
ISLAH ( Davalı Olarak Gösterilmeyen Taraf Dava Açıldıktan Sonra Ek Bir Dilekçe İle Davaya Dahil Edilemeyeceği Gibi " Mecburi Dava Arkadaşlığı" Dışında Islah Yolu İle Dahi Taraf Değiştirilemeyeceği )"
47Y4.HD19.1.2009E. 2008/14581 K. 2009/663"MÜESSİR FİİL SONUCU YARALANMA NEDENİYLE MANEVİ TAZMİNAT TALEBİ ( Davacının Zararını Ceza Yargılamasında Talep Edip Kısmen Kabulle Sonuçlandığı - Reddine Karar Verilmesi Gereği/Manevi Tazminat İsteminin Bölünemeyeceği Saklı Tutulamayacağı )
MANEVİ TAZMİNAT ( Ceza Yargılamasında Talep Edilip Kısmen Kabulle Sonuçlandığı ve Kesinleştiği - Manevi Tazminat İsteminin Bölünemeyeceği Saklı Tutulamayacağı/Talebin Reddine Karar Verilmesi Gereği )
CEZA YARGILAMASINDA TALEP EDİLEN MANEVİ TAZMİNAT ( Kısmen Kabulle Sonuçlanıp Kesinleştiği - Manevi Tazminat İsteminin Bölünemeyeceği Saklı Tutulamayacağı/Hukuk Mahkemesindeki Talebin Tümden Reddi Gereği )
MANEVİ TAZMİNAT İSTEMİNİN BÖLÜNEMEYECEĞİ KALAN KISMIN SAKLI TUTULAMAYACAĞI ( Hukuk Mahkemesindeki Talebin Tümden Reddi Gereği - Davacının Zararını Ceza Yargılamasında Talep Edip Kısmen Kabulle Sonuçlandığı )"
47Y11.HD19.1.2009E. 2007/11486 K. 2009/325"TRAFİK KAZASI SONUCU ÖLÜM ( Manevi Tazminat Takdirine Etkili Olan Nedenler Objektif Ölçüler Esas Alınarak Kararda Gösterilmesi Gerektiği )
MANEVİ TAZMİNAT ( Takdirine Etkili Olan Nedenler Objektif Ölçüler Esas Alınarak Kararda Gösterilmesi Gerektiği - Trafik Kazası Sonucu Ölüm )
TAZMİNATIN SINIRI ( Amacına Uygun Olarak Belirlenmesi Gerektiği - Manevi Tazminat Miktarına Etkili Olan Nedenler Objektif Ölçüler Esas Alınarak Kararda Gösterilmesi Gerektiği )"
47Y21.HD1.12.2008E. 2008/5624 K. 2008/18632"İŞ KAZASI ( Maddi ve Manevi Tazminat - İşyerinde Uygulanması Gereken İşçi Sağlık ve İş Güvenliği Tüzüğü'nün İlgili Maddeleri İncelenerek İşverenin İşyerinde Aldığı Önlemleri Almadığı veya Alınan Önlemlere İşçinin Uyup Uymadığı Gibi Hususlar Ayrıntılı Biçimde İncelenmesi Gerektiği )
MADDİ VE MANEVİ TAZMİNAT ( İş Kazası Nedeniyle - İşyerinde Uygulanması Gereken İşçi Sağlık ve İş Güvenliği Tüzüğü'nün İlgili Maddeleri İncelenerek İşverenin İşyerinde Aldığı Önlemleri Almadığı veya Alınan Önlemlere İşçinin Uyup Uymadığı Gibi Hususlar Ayrıntılı Biçimde İncelenmesi Gerektiği )
KAÇINILMAZLIK OLGUSU ( İşverenin İşyerinde Aldığı Önlemleri Almadığı veya Alınan Önlemlere İşçinin Uyup Uymadığı Gibi Hususlar Ayrıntılı Biçimde İncelenmek Suretiyle Kusurun Aidiyeti ve Oranı Hiçbiri Kuşku ve Duraksamaya Yer Vermeyecek Biçimde Belirlenmesi Gerektiği )
İŞÇİ SAĞLIK VE İŞ GÜVENLİĞİ TÜZÜĞÜ ( İlgili Maddeleri İncelenerek İşverenin İşyerinde Aldığı Önlemleri Almadığı veya Alınan Önlemlere İşçinin Uyup Uymadığı Gibi Hususlar Ayrıntılı Biçimde İncelenmesi Gerektiği - İş Kazası Nedeniyle Maddi ve Manevi Tazminat )"
47Y4.HD13.11.2008E. 2008/1781 K. 2008/14008"MANEVİ TAZMİNAT ( Gerçeğe Aykırı Olarak Davacının Yöneticiliği Bırakmak İçin Davalıdan Avanta İstediği Şeklinde Beyanlara Yer Verildiği Gibi Davalı Tarafından Davacının Psikolojik Rahatsızlığı Olduğu Yönünde Nitelendirmede de Bulunulduğundan Kabulü Gereği )
ELEŞTİRİ SINIRININ AŞILMASI ( Gerçeğe Aykırı Olarak Davacının Yöneticiliği Bırakmak İçin Davalıdan Avanta İstediği Şeklinde Beyanlara Yer Verildiği - Manevi Tazminat İstemi )
HAKSIZ EYLEM ( Davalı Tarafından Davacının Psikolojik Rahatsızlığı Olduğu Yönünde Nitelendirmede de Bulunulduğu - Manevi Tazminat İstemi )
KİŞİLİK HAKLARINA HAKSIZ SALDIRI ( Davalı Tarafından Davacının Psikolojik Rahatsızlığı Olduğu Yönünde Nitelendirmede de Bulunulduğu - Manevi Tazminat İsteminin Kabulü Gereği )"
47YHGK5.11.2008E. 2008/11-654 K. 2008/667"MANEVİ TAZMİNAT ( Davacının Davalı Tarafa Ait Uçağın Rötarı Sonucu İş Toplantısını İptal Ettiği - Manevi Tazminatın Koşullarının Oluşup Oluşmadığının Karar Yerinde Açıklanıp Tartışılacağı )
TAŞIMA SÖZLEŞMESİ ( Davacının Davalı Tarafa Ait Uçağın Rötarı Sonucu İş Toplantısını İptal Ettiği - Manevi Tazminatın Koşullarının Oluşup Oluşmadığının Karar Yerinde Açıklanıp Tartışılacağı )
UÇAK RÖTARI ( Nedeniyle Davacının İş Toplantısını İptal Ettiği - Manevi Tazminatın Koşullarının Oluşup Oluşmadığının Karar Yerinde Açıklanıp Tartışılacağı )"
47Y4.HD3.11.2008E. 2008/3002 K. 2008/13331"MANEVİ TAZMİNAT ( Bir Ceza Olmadığı Gibi Malvarlığı Hukukuna İlişkin Bir Zararın Karşılanmasını da Amaç Edinmediği - Sınırının Amacına Göre Belirleneceği )
SEVK VE YÖNETİMİNDEKİ ARAÇ İLE ÇARPMA ( Tam Kusurlu Olarak - Yaralanan Davacının Ameliyat Olduğu/Ameliyat Diğer Davacı Eşi Psikolojik Olarak Etkilediğinden Diğer Eş İçin de Manevi Tazminata Hükmedileceği )
KİŞİLİK DEĞERLERİNİN ZARAR GÖRMESİ ( Davalının Sevk ve Yönetimindeki Araç İle Tam Kusurlu Olarak Çarpması Sonucu Yaralanma - Yaralanan Davacının Eşi İçin de Uygun Bir Manevi Tazminata Hükmedileceği )"
47Y4.HD30.10.2008E. 2008/3238 K. 2008/13037"TAZMİNAT DAVASI ( Gıda Zehirlenmesi Nedeniyle Görülen Tedavi Nedeniyle Alamadığı Ek Ücret ve Tedavi Giderleri İle Manevi Tazminat İstemi - Davacının İddia Ettiği Olay İle Davalının Eylemi Arasında İlliyet Bağı Bulunup Bulunmadığının Saptanması Gerektiği )
SAĞLIK BAKANLIĞINA SAĞLANAN YEMEKTE OLUŞAN GIDA ZEHİRLENMESİ ( Maddi ve Manevi Tazminat - Davacının İddia Ettiği Olay İle Davalının Eylemi Arasında İlliyet Bağı Bulunup Bulunmadığının Saptanması Gerektiği )
YEMEKLE OLUŞAN GIDA ZEHİRLENMESİ ( Sağlık Bakanlığı'nda - Maddi ve Manevi Tazminat/Davacının İddia Ettiği Olay İle Davalının Eylemi Arasında İlliyet Bağı Bulunup Bulunmadığının Saptanması Gerektiği )
ADLİ TIP RAPORU ( Gıda Zehirlenmesi - Raporlar Arasındaki Çelişkinin Giderilmesi İçin Adli Tıp Kurumu Başkanlığı'ndan Yeni Bir Rapor Alınması Gerektiği )
İLLİYET BAĞI ( Gıda Zehirlenmesi Nedeniyle Görülen Tedavi Nedeniyle Alamadığı Ek Ücret ve Tedavi Giderleri İle Manevi Tazminat - Davacının İddia Ettiği Olay İle Davalının Eylemi Arasında İlliyet Bağı Bulunup Bulunmadığının Saptanması Gerektiği )"
47Y3.HD27.10.2008E. 2008/16826 K. 2008/17966"ÖLÜMLE SONUÇLANAN TRAFİK KAZASI ( Tazminat Davasına Ceza Zamanaşımının Uygulanacağı - TCK. Md. 455'e Göre Suç Oluşturduğu )
MANEVİ TAZMİNAT TALEBİ ( Ölümle Sonuçlanan Trafik Kazası/TCK. Md. 455'e Göre Suç Oluşturduğu - Davaya Ceza Zamanaşımının Uygulanacağı )
HAKSIZ EYLEMİN AYNI ZAMANDA SUÇ OLUŞTURMASI ( Ölümle Sonuçlanan Trafik Kazası - Manevi Tazminat Davasına Ceza Zamanaşımının Uygulanacağı )
CEZA ZAMANAŞIMI ( Haksız Eylemin Aynı Zamanda Suç Oluşturması Durumunda Tazminat Davasına Uygulanacağı - Ölümle Sonuçlanan Trafik Kazası )"
47Y4.HD23.10.2008E. 2008/2926 K. 2008/12635"TRAFİK KAZASI NEDENİYLE MANEVİ TAZMİNAT İSTEMİ ( Davacıların Ölen Annenin Çocukları Olması Etkilenme Dereceleri Davalı Sürücünün Tali Kusuru ve O Tarihdeki Paranın Satın Alma Gücüne Göre Takdir Edilen Tazminatın Az Bulunması )
MANEVİ TAZMİNAT İSTEMİ ( Annenin Trafik Kazasında Ölmesi Nedeni İle - Hakimin Özel Halleri Göz Önünde Tutarak Hak Sahiplerine Verilmesine Karar Vereceği Para Tutarının Adalete ve Tatmin Duygusunun Etkisine Uygun Olması Gerektiği )
ANNENİN TRAFİK KAZASINDA ÖLMESİ ( Manevi Tazminat İstemi - Davacıların Ölen Annenin Çocukları Olması Etkilenme Dereceleri Davalı Sürücünün Tali Kusuru ve O Tarihdeki Paranın Satın Alma Gücüne Göre Takdir Edileceği )"
47Y4.HD23.10.2008E. 2008/2920 K. 2008/12633"HAKSIZ EYLEM NEDENİYLE TAZMİNAT ( Davacı Murisin Yaralanma Nedeniyle Açtığı Manevi Tazminat Davasındaki Talep Hakkının Miras Yoluyla Mirasçılara Geçtiğinin Kabulü Gerektiği )
DESTEKTEN YOKSUN KALMA TAZMİNATI ( Davacı Murisin Yaralanma Nedeniyle Açtığı Manevi Tazminat Davasındaki Talep Hakkının Miras Yoluyla Mirasçılara Geçtiğinin Kabulü Gerektiği )
İŞ GÖREMEZLİK TAZMİNATI ( Davacı Murisin Kaza Tarihi İle Ölüm Tarihi Arasındaki Süre İçin Geçici İş Göremezlik Tazminatı ve Tedavi Giderine Hükmedilmesi Gerektiği )
TAZMİNATIN HESAPLANMASI ( Manevi Tazminat Her Olaya Özgü Olarak Hakim Tarafından Objektif Ölçülere Göre Belirlenmesi Gerektiği )
MANEVİ TAZMİNAT ( Her Olaya Özgü Olarak Hakim Tarafından Objektif Ölçülere Göre Belirlenmesi Gerektiği )"
47Y4.HD20.10.2008E. 2008/744 K. 2008/12254"TRAFİK KAZASINDAN DOĞAN MANEVİ TAZMİNAT İSTEMİ ( Araç Sahibinin Diğer Davalıya Kiraladığı Savunması - Noterde Düzenlenmeyen Adi Yazılı Sözleşme/İtibar Edilemeyeceği )
MANEVİ TAZMİNAT ( Trafik Kazasından Doğan - Noterde Düzenlenmeyen Adi Yazılı Sözleşmeye İtibar Edilemeyeceği/Araç Sahibinin Diğer Davalıya Kiraladığı Savunması )
ARAÇ SAHİBİ ( Trafik Kazasından Doğan Manevi Tazminattan Sorumluluğu - Diğer Davalıya Kiraladığı Savunması/Noterde Düzenlenmeyen Adi Yazılı Sözleşmeye İtibar Edilemeyeceği )
ADİ YAZILI ARAÇ KİRA SÖZLEŞMESİ ( İtibar Edilemeyeceği - Trafik Kazasından Doğan Manevi Tazminat/Davalının Araç Maliki Sıfatı İle Sorumlu Olduğu )"
47Y4.HD16.10.2008E. 2008/956 K. 2008/12055"TRAFİK KAZASI NEDENİYLE MANEVİ TAZMİNAT ( Mamelek Hukukuna İlişkin Zararın Karşılanmasını Amaç Edinmediği Adalete Uygun Olması Gereği - Yakınlarının Yaralanması Kişinin Duygusal Değerlerine Saldırı Niteliğinde Olduğu )
MANEVİ TAZMİNAT ( Manevi Zararın Kişilik Değerlerinde Oluşan Objektif Bir Eksilme Olduğu - Manevi Tazminat Olarak Hükmedilecek Pararının Adalete Uygun Olması Ulaşılmak İstenen Tatmin Duygusunun Etkisine Ulaşması Gereği )
YAKINLARIN YARALANMASI NEDENİYLE MANEVİ TAZMİNAT ( Kişinin Birlikte Yaşadığı Ailesi ve Yakınlarının Değer Alanı İçine Giren Hakları Olduğu - Yakınların Yaralanmasının Kişinin Duygusal Değerlerini İhlal Ettiği Manevi Tazminat İsteminin Kabulü Gereği )
DUYGUSAL KİŞİLİK DEĞERLERİNE SALDIRI ( Kişinin Bizzat Kendisinin Değil Yakınlarının Yaralanmasının Duygusal Değerlerini İhlal Ettiğinin Kabulü Gereği - Yaralanma Sonucu Aile Bağları Zarar Gören Eş Yararına Manevi Tazminata Hükmedilmesi Gereği )"
47Y4.HD16.10.2008E. 2008/1056 K. 2008/12100"MANEVİ TAZMİNAT ( Olmayan Borç Nedeniyle Yapılan İcra Takibi Neticesinde Yapılan Haciz İşlemi Neticesinde Borçlu Olarak Gözüken Kişinin Kişilik Hakları Zedelendiğinden Kişinin Manevi Tazminatı Hak Edeceği )
KİŞİLİK HAKLARINA SALDIRI ( Olmayan Borç Nedeniyle Yapılan İcra Takibi-Haksız Yere Kişinin Maddi ve Manevi Bütünlüğüne Zarar Verilmesi )
HACİZ İŞLEMİ NEDENİYLE TAZMİNAT TALEBİ ( Olmayan Borç Nedeniyle Yapılan İcra Takibi Neticesinde Yapılan Haciz İşlemi Neticesinde Borçlu Olarak Gözüken Kişinin Kişilik Hakları Zedelendiğinden Kişinin Manevi Tazminatı Hak Edeceği )"
47Y13.HD18.9.2008E. 2008/4519 K. 2008/10750"DOKTORLARIN HUKUKİ SORUMLULUĞU ( Yapılan Müdahalenin Özensiz ve Kusurlu Olduğu Kalıcı Zarara Yol Açtığı İddiası/Manevi Tazminat İstemi - Kusurun Hafif de Olsa Sorumluluğun Unsuru Olarak Kabul Edilmesi Gereği )
HASTANIN TEDAVİSİNİ ÜSTLENEN HASTANE VE DOKTORLAR ( Meslek Alanı İçinde Olan Bütün Kusurlarının Hafif de Olsa Sorumluluğun Unsuru Olarak Kabul Edilmesi Gereği )
DOKTORUN ÖZEN BORCU ( Yapılan Müdahalenin Özensiz ve Kusurlu Olduğu Kalıcı Zarara Yol Açtığı İddiası - Manevi Tazminat İsteminin Özen Borcuna Aykırılığa Dayandırılması )
HASTAYI AYDINLATMA BORCU ( Kalıcı Zarara Yol Açtığı İddia Edilen Müdahale Nedeniyle Manevi Tazminat Talebi - Bilirkişi Raporunda Doktorun Hastayı Aydınlatma Borcunu Yerine Getirip Getirmediğinin Tartışılması Gereği )
DOKTORUN HASTAYI AYDINLATMA BORCU ( Hastanın Mesleki Bir İş Gören Vekilden ( Doktordan ) Tedavinin Bütün Aşamalarında Titiz Bir İhtimam ve Dikkat Göstermesini Beklemek Hakkına Sahip Olduğu )"
47Y4.HD16.9.2008E. 2007/11865 K. 2008/10360"TRAFİK KAZASINA DAYALI MADDİ VE MANEVİ TAZMİNAT ( Yaralanmaya Dayalı Manevi Tazminat İsteme Hakkının Kural Olarak Bedensel Zarar Uğrayana Ait Olduğu - Eşi ve Çocuğunun Yaralandığı Trafik Kazasının Sonuçlarının Davacının Doğrudan Kişiliğinde Doğduğu Manevi Tazminat İsteminin Kabulü Gereği )
YARALANAN EŞ VE ÇOCUK İÇİN MANEVİ TAZMİNAT İSTEMİ ( Babanın Eşi ve Çocuğunun Yaralanması Karşısında Psikolojik Şok Yaşadığının Kabulü Gereği - Kişilik Değerleri İçinde Yer Alması Gereken Ruh Bütünlüğü Bozulan Babanın Çocuğu ve Eşinin Yaralanması Nedeniyle Manevi Tazminat İsteminin Kabulü Gereği )
YARALANAN EŞ VE ÇOCUK İÇİN BABANIN MANEVİ TAZMİNAT İSTEMİ ( Davacı Babanın Eşi ve Çocuğunun Yaralanması ile Sonuçlanan Olayın Kişilik Haklarına Saldırı Niteliğinde Olduğu - Kazanın Oluş Biçimi ve Şiddeti Nazara Alındığında Davacının Ruhsal Sarsıntı Geçirdiğinin Kabulü Gereği )
YANSIMA ZARAR ( Kendisinin Yaralanmadığı Ancak Eşi ve Çocuklarının Yaralandığı Olayın Babanın Kişilik Haklarına Saldırı Niteliğinde Olduğu Ruhsal Sarsıntıya Neden Olduğu - Kaza Nedeniyle Oluşan Psikolojik Şokun Davacıda Manevi Zarara Neden Olduğu Yansıma Zarardan Söz Edilemeyeceği )
RUH BÜTÜNLÜĞÜNÜN BOZULMASI ( Kişilik Değerleri İçinde Yer Alan Ruh Bütünlüğünün Eşin ve Çocuğunun Yaralanması Sonucu Bozulduğunun Kabulü Gereği - Eşin Çocuğun Yaralanmasının Kişilik Haklarına Saldırı Olduğu Manevi Tazminatın Kabulü Gereği )"
47Y4.HD9.7.2008E. 2007/7859 K. 2008/9438"MANEVİ TAZMİNAT ( Yargı Kararının Uygulanmaması Nedeniyle - Davacının İdare Mahkemesince Lehine Hükmedilen Manevi Tazminat Miktarını Tahsil Ettiğinden Reddi Gereği )
MANEVİ TAZMİNATIN BÖLÜNMEZLİĞİ ( Davacının İdare Mahkemesince Lehine Hükmedilen Manevi Tazminat Miktarını Tahsil Ettiğinin Anlaşılmış Olmasına Göre Aynı Nedene Dayalı Açılan Davanın Reddi Gerektiği )
YARGI KARARININ UYGULANMAMASI ( Manevi Tazminat İstemi - Davacının İdare Mahkemesince Lehine Hükmedilen Manevi Tazminat Miktarını Tahsil Ettiğinin Anlaşılmış Olmasına Göre Manevi Tazminatın Bölünmezliği ve Tekliği Kuralı Gözetilerek Reddi Gerektiği )"
47Y21.HD1.7.2008E. 2008/4232 K. 2008/10159"İŞ KAZASI SONUCU MALULİYET ( Maddi ve Manevi Tazminat - Hâkimin Son Oturumda Tutanağa Yazdırıp Tefhim Ettiği Karar Esas Karar Olup Sonradan Yazılan Gerekçeli Kararın Bu Karara Aykırı Olmaması Gerektiği )
KISA KARAR İLE GEREKÇELİ KARARIN ÇELİŞKİLİ OLMASI ( Hâkimin Son Oturumda Tutanağa Yazdırıp Tefhim Ettiği Karar Esas Karar Olup Sonradan Yazılan Gerekçeli Kararın Bu Karara Aykırı Olmaması Gerektiği )"
47Y17.HD26.6.2008E. 2008/1969 K. 2008/3549"DESTEKTEN YOKSUN KALMA TAZMİNATI ( Hesaplanmasında Ölenin Olası Yaşam Süresi Bakımından 60 Yaşla Sınırlama Yapılarak Tazminat Hesaplanmasının Doğru Olmadığı )
ALTMIŞ YAŞ SINIRI ( Destekten Yoksun Kalma Tazminatının Hesaplanmasında Ölenin Olası Yaşam Süresi Bakımından 60 Yaşla Sınırlama Yapılarak Tazminat Hesaplanmasının Doğru Olmadığı )
AKTİF ÇALIŞMA SÜRESİ ( Çalışma Koşulları ve Yapılan İşin Niteliği Dikkate Alınarak Somut Olayda Desteğin Ne Kadar Süre Eylemli Olarak Çalışabileceğinin Tespit Edilmesi Gerektiği )"
47Y4.HD16.6.2008E. 2007/12666 K. 2008/8233"TRAFİK KAZASINDAN DOĞAN TAZMİNAT TALEBİ ( Davacının Yaşı ve İşi de Dikkate Alınarak Sosyal Sigortalar Kurumu Sağlık İşlemleri Tüzüğü'ne Göre Beden Gücü Kaybının Tespiti İçin Adli Tıp Kurumu 3. İhtisas Kurulu'ndan Görüş Alınarak Karar Verileceği )
BEDEN GÜCÜ KAYBININ TESPİTİ ( Davacının Yaşı ve İşi de Dikkate Alınarak Sosyal Sigortalar Kurumu Sağlık İşlemleri Tüzüğü'ne Göre Adli Tıp Kurumu 3. İhtisas Kurulu'ndan Görüş Alınacağı - Trafik Kazasından Doğan Maddi ve Manevi Tazminat İstemi )
ADLİ TIP KURUMU 3. İHTİSAS KURULU'NDAN GÖRÜŞ ALINACAĞI ( Trafik Kazasından Doğan Tazminat İstemi - Davacının Yaşı ve İşi de Dikkate Alınarak Sosyal Sigortalar Kurumu Sağlık İşlemleri Tüzüğü'ne Göre Beden Gücü Kaybının Tespiti İçin Alınacağı ) "
47Y21.HD3.6.2008E. 2008/6929 K. 2008/8467"MADDİ VE MANEVİ TAZMİNAT ( Davacı Yararına Ayrı Ayrı Avukatlık Ücreti Hesaplamak Gerektiği )
KAÇINILMAZLIK NEDENİYLE YAPILAN İNDİRİM ( Katsayı Değişiklikleri Sonucu Sigorta Tahsisleri Peşin Sermaye Değerindeki Artışlardan Kaynaklandığının Anlaşılmasına ve Davacının Dava Açarken Bu Hususu Bilebilmesinin Mümkün Bulunmadığı )
VEKALET ÜCRETİ ( Hüküm Altına Alınan Maddi ve Manevi Tazminat Miktarları Üzerinden Davacı Yararına Ayrı Ayrı Avukatlık Ücreti Hesaplamak Gerektiği )"
47Y21.HD3.6.2008E. 2008/6927 K. 2008/8466"MESLEK HASTALIĞI SONUCU BEDEN TAMLIĞI BOZULAN İŞÇİ ( Manevi Tazminat - Davacı Gemi Adamının Görev Yaptığı Gemide Geçirdiği Tropikal Hastalıktan Dolayı Yaşadığı Sıkıntılardan Dolayı İşverenin Kusurunun Olup Olmadığı Araştırılarak Tazminata Hükmedileceği )
MANEVİ TAZMİNAT ( Meslek Hastalığı Sonucu Beden Tamlığı Bozulan İşçi - Davacı Gemi Adamının Görev Yaptığı Gemide Geçirdiği Tropikal Hastalıktan Dolayı Yaşadığı Sıkıntılardan Dolayı İşverenin Kusurunun Olup Olmadığının Araştırılması Gerektiği )
GEMİ ADAMI ( Görev Yaptığı Gemide Geçirdiği Tropikal Hastalıktan Dolayı Yaşadığı Sıkıntılardan Dolayı İşverenin Kusurunun Olup Olmadığı Araştırılarak Manevi Tazminata Hükmedileceği - Meslek Sonucu Beden Tamlığı Bozulan İşçi )
KUSUR ( Meslek Hastalığı Sonucu Beden Tamlığı Bozulan İşçinin Manevi Tazminat İstemi - Davacı Gemi Adamının Görev Yaptığı Gemide Geçirdiği Tropikal Hastalıktan Dolayı Yaşadığı Sıkıntılardan Dolayı İşverenin Kusurunun Olup Olmadığının Araştırılacağı )"
47Y21.HD26.5.2008E. 2007/24225 K. 2008/7973"MURİSİN İŞ KAZASI SONUCU ÖLÜMÜ ( Doğan Maddi ve Manevi Tazminat - Davacı Amca İle Ölen Arasında Eylemli ve Gerçek Bir Bağın Bulunduğunun Kanıtlanmadığından Reddi Gereği )
MADDİ VE MANEVİ TAZMİNAT ( Murisin İş Kazası Sonucu Ölümünden Doğan - Davacı Amca İle Ölen Arasında Eylemli ve Gerçek Bir Bağın Bulunduğunun Kanıtlanmadığından Reddi Gereği )
ÖLENİN AİLESİ ( Maksat Davacılar İle Ölen Arasında Eylemli Gerçek Bir Bağlılık ve İlişki Bulunan Kişiler Olduğu )
DAVACI İLE ÖLEN ARASINDAKİ BAĞ ( Ölenin Ailesinden Maksat Davacılar İle Ölen Arasında Eylemli Gerçek Bir Bağlılık ve İlişki Bulunan Kişiler Olduğu )"
47Y11.HD21.5.2008E. 2007/3012 K. 2008/6668"BOŞ ÇEK KARNESİNİN BANKA TARAFINDAN KAYBEDİLMESİ ( Boş Çek Karnelerini Kaybeden ve Bu Nedenle Müşterinin İcra Takibi ve Davaya Maruz Kalmasına Neden Olan Banka Maddi Manevi Tazminat İle Sorumlu Olduğu )
BOŞ ÇEKLERİN İMHA SIRASINDA ÇALINMASI ( Boş Çek Karnelerini Kaybeden ve Bu Nedenle Müşterinin İcra Takibi ve Davaya Maruz Kalmasına Neden Olan Banka Maddi Manevi Tazminat İle Sorumlu Olduğu )
MADDİ TAZMİNAT ( Boş Çek Karnesinin Banka Tarafından Kaybedilmesi - Bu Nedenle Müşterinin İcra Takibi ve Davaya Maruz Kalmasına Neden Olan Banka Maddi Manevi Tazminat İle Sorumlu Olduğu )
MANEVİ TAZMİNAT ( Miktarı Olay Nedeniyle Duyulan Elem ve Izdırabı Kısmen Dahi Olsa Telafi Etmeye Elverişli Makul ve Adalete Uygun Olması Gerektiği )"
47Y4.HD12.5.2008E. 2007/11444 K. 2008/6663"DESTEKTEN YOKSUN KALMA TAZMİNATI TALEBİ ( Boşanan Eşin Aile Kavramı İçinde Bulunmadığı - Eşlerin Birbirlerine Destek Olmadıkları Kabul Edilerek Maddi ve Manevi Tazminat İsteminin Reddi Gereği )
BOŞANAN EŞLERİN BİRBİRLERİNE DESTEK KABUL EDİLEMEYECEĞİ ( Maddi ve Manevi Tazminat İsteminin Reddi Gereği - Destekten Yoksun Kalma Tazminatı )
DESTEK / AİLE KAVRAMI ( Boşanan Eşin Aile Kavramı İçinde Bulunmadığı - Destekten Yoksun Kalma Tazminatı Talebi/Eşlerin Birbirlerine Destek Olmadıkları Kabul Edilerek İstemin Reddi Gereği )"
47Y4.HD28.4.2008E. 2008/4583 K. 2008/5920"İŞKENCE VE DARP SONUCU ÖLÜM NEDENİYLE TAZMİNAT TALEBİ ( Haksız Fiilden Kaynaklanan Davada Kamu Görevlisinin Anayasanın Sağladığı Güvenceden Yararlanamayacağı - Davanın Pasif Husumet Ehliyeti Nedeniyle Reddine Karar Verilemeyeceği )
KAMU GÖREVLİSİ ALEYHİNE AÇILAN TAZMİNAT DAVASI ( İşkence ve Darp Sonucu Ölüm Nedeniyle - Davanın Pasif Husumet Ehliyeti Nedeniyle Reddine Karar Verilemeyeceği/Davanın Adli Yargıda Görüleceği )
PASİF HUSUMET YOKLUĞU ( İşkence ve Darp Sonucu Ölüme Nedeniyle Açılan Tazminat Davası/Haksız Fiilden Kaynaklanan Davada Kamu Görevlisinin Anayasanın Sağldığı Güvenceden Yararlanamayacağı - Davanın Pasif Husumet Ehliyeti Nedeniyle Reddine Karar Verilemeyeceği )
MADDİ MANEVİ TAZMİNAT TALEBİ ( Kamu Görevlilerinin Yetkilerini Kullanırken İşledikleri Kusurlardan Doğan Tazminat Davalarının Ancak İdare Aleyhine Açılabileceği - Ancak Haksız Fiilden Kaynaklanan Davada Kamu Görevlisinin Anayasanın Sağladığı Güvenceden Yararlanamayacağı )"
47Y21.HD24.4.2008E. 2007/22243 K. 2008/6533"İŞ KAZASI SONUCU MALULİYET ( Davalı Tarafın İddia Ettiği İbraname Belgesi Getirtilerek İbranamenin İçeriğine Göre Maddi ve Manevi Tazminat Türüne Aidiyetine İlişkin Ödeme Miktarını Davacıya Açıklattırmak Gerektiği )
MANEVİ TAZMİNATIN BÖLÜNEMEYECEĞİ ( Üzüntü ve Acıyı Zamana Yaymak Suretiyle Manevi Tazminatın Bölünmesi Bir Kısmının Dava Konusu Yapılması Kalanın Saklı Tutulması Olanağının Olmadığı )
ÖDEME YAPILIP YAPILMADIĞININ TESPİTİ ( Davalı İşyerinden Manevi Tazminat İçin Ödeme Yapıldığına Dair İşverenin Resmi Defter İle Ödemeye Ait Belgelerini Sunması İçin Davalı Tarafa Mehil Vermek Gerektiği )
MADDİ VE MANEVİ TAZMİNAT ( İş Kazası Sonucu Maluliyet - Davalı Tarafın İddia Ettiği İbraname Belgesi Getirtilerek İbranamenin İçeriğine Göre Maddi ve Manevi Tazminat Türüne Aidiyetine İlişkin Ödeme Miktarını Davacıya Açıklattırmak Gerektiği )"
47Y4.HD17.4.2008E. 2007/8981 K. 2008/5368"TRAFİK KAZASI SONUCU ÖLÜM ( Destek Kavramının Yalnızca Parasal Katkı Şeklinde Anlaşılamayacağı - 79 Yaşında Ölen Desteğin Gelir Getiren İşte Çalışmasa Bile Eşine Vereceği Desteğin Asgari Ücret Üzerinden Hesaplanması Gereği )
DESTEK KAVRAMI ( Yalnızca Parasal Katkı Şeklinde Anlaşılamayacağı - Yaşlılık Hastalık İhtiyaç Duyulan Diğer Durumlarda Yapılan Ev İşleri Bakım Gibi Hizmet ve Yardımların da Bu Kavram İçerisinde Sayılacağı/Trafik Kazasında 79 Yaşında Ölen Destek )
DESTEKTEN YOKSUN KALMA TAZMİNATI ( Trafik Kazasında 79 Yaşında Ölen Destek/Gelir Getiren İşte Çalışmasa Bile Eşine Vereceği Desteğin Asgari Ücret Üzerinden Hesaplanması Gereği - Destek Kavramının Yalnızca Parasal Katkı Şeklinde Anlaşılamayacağı )"
47Y11.HD10.4.2008E. 2006/12432 K. 2008/4742"TREN KAZASINDAN KAYNAKLANAN TAZMİNAT ( Kardeşlerinin Ölüm Biçimine Tanık Olmanın ve Hayatları Boyunca Bu Olayın Bırakacağı İzin Özel Ağırlığına Nazaran Talep Edilen Manevi Tazminatın Zenginleşme Sonucu Doğurmayacak Hakkaniyete Uygun Olması Gerektiği )
MANEVİ TAZMİNAT ( Meydana Gelen Tren Kazası Sonucunda Kardeşlerinin Ölüm Biçimine Tanık Olmanın ve Hayatları Boyunca Bu Olayın Bırakacağı İzin Özel Ağırlığına Nazaran Talep Edilen Tazminatın Zenginleşme Sonucu Doğurmayacak Hakkaniyete Uygun Olması Gerektiği )"
47Y21.HD8.4.2008E. 2008/2791 K. 2008/5529"İŞ KAZASI ( %20. 30 Oranında İş Göremezliğe Uğrayan Davacı İçin Hakkaniyete Uygun Manevi Tazminat Takdil Edilmesi Gerektiği )
MANEVİ TAZMİNATIN BELİRLENMESİ ( Meydana Gelen İş Kazası Sonucu %20. 30 Oranında İş Göremezliğe Uğrayan Davacı İçin Hakkaniyete Uygun Manevi Tazminat Takdil Edilmesi Gerektiği )"
47Y11.HD8.4.2008E. 2006/12429 K. 2008/4632"DESTEKTEN YOKSUN KALMA TAZMİNATI ( Bir Kusuru Olduğu Tespit Edilemeyen Davalı Hakkındaki Davanın Tümü İle Reddedilmesi Gerektiği - Davalının Tazminattan Manevi Tazminattan Sorumlu Tutulamayacağı )
MANEVİ TAZMİNAT ( Destekten Yoksun Kalma Tazminatı/Bir Kusuru Olduğu Tespit Edilemeyen Davalı Hakkındaki Davanın Tümü İle Reddedilmesi Gerektiği - Davalının Tazminattan Manevi Tazminattan Sorumlu Tutulamayacağı )
YETKİ İTİRAZINDA YETKİLİ MAHKEMENİN GÖSTERİLMESİ ( Davalı Tarafın Birden Fazla Mahkemeyi Yetkili Olarak Göstererek Yetki İtirazında Bulunması Halinde Gösterilen Yetkili Yerlerden Birisini Tercih Etme Hakkının Davacı Tarafa Geçeceği )
TRAFİK KAZALARINDA KUSUR ( Bir Kusuru Olduğu Tespit Edilemeyen Davalı Hakkındaki Davanın Tümü İle Reddedilmesi Gerektiği )"
47Y17.HD31.3.2008E. 2008/16 K. 2008/1588"TRAFİK KAZALARINDA HASARIN SAPTANMASI ( Uzman Bilirkişi Aracılığıyla Belirlenmesi Gerektiği - Uzman Olmayan Avukat Bilirkişiden Alınan Rapora Dayanılarak Hüküm Kurulamayacağı )
TAZMİNAT ( Trafik Kazasından Kaynaklanan - Uzman Olmayan Avukat Bilirkişiden Alınan Rapora Dayanılarak Hüküm Kurulamayacağı/Hasarın Uzman Bilirkişi Aracılığıyla Belirlenmesi Gerektiği )
BİLİRKİŞİNİN NİTELİĞİ ( Trafik Kazalarında Hasar Miktarının Saptanması - İTÜ veya Karayolları Genel Müdürlüğü Gibi Kurumlardan Seçilecek Konusunda Uzman Bilirkişi Kurulundan Alınmayan Rapora Dayanılarak Hüküm Kurulamayacağı )"
47Y4.HD25.3.2008E. 2007/8888 K. 2008/4046"ZİYNET EŞYALARININ İADESİ ( Kadın Evden Ayrılırken Zorla Götürmesine Engel Olunduğu Kanıtlanmadıkça Kadın Tarafından Götürüldüğünün Kabulü Gerektiği - Manevi Tazminat İsteminin Reddi Gereği )
MANEVİ TAZMİNAT ( Evden Ayrılmayı Tasarlayan Kadının Ziynet Eşyalarını Yanında Götürmesinin Tabii Olduğu - Kadın Evden Ayrılırken Zorla Götürmesine Engel Olunduğu Kanıtlanmadıkça Kadın Tarafından Götürüldüğünün Kabulü Gerektiği )
EVDEN AYRILAN KADIN ( Kadının Ziynet Eşyalarını Yanında Götürmesinin Tabii Olduğu - Kadın Evden Ayrılırken Zorla Götürmesine Engel Olunduğu Kanıtlanmadıkça Kadın Tarafından Götürüldüğünün Kabulü Gerektiği )"
47Y4.HD20.3.2008E. 2008/2288 K. 2008/3812"ZİYNET EŞYALARININ İADESİ ( Bu Çeşit Eşyaların Rahatlıkla Götürülebilen Eşyalardan Olması Evden Ayrılmayı Tasarlayan Kadının Onları Yanında Götürmesinin Tabii Olduğu - Davacı Kadının Talebinin Reddi Gereği )
MANEVİ TAZMİNAT ( Davacının Davalı İle Nikahsız Evlendiğinde Reşit Olup Resmi Nikah Yapılmamış Olması Davacının Kendi Kusuru Olduğundan Reddi Gereği )
NİKAHSIZ EVLENME ( Davacının Davalı İle Nikahsız Evlendiğinde Reşit Olup Resmi Nikah Yapılmamış Olması Davacının Kendi Kusuru Olduğundan Manevi Tazminat Talebinin Reddi Gereği )"
47Y4.HD17.3.2008E. 2007/8204 K. 2008/3485"YAYIN YOLU İLE KİŞİLİK HAKLARINA SALDIRI NEDENİYLE TAZMİNAT TALEBİ ( Davalı İmtiyaz Sahibi A.Ş.'nin "Yayımcı Gibi Hareket Eden" Durumunda Bulunup Husumet Yöneltilebileceği )
İMTİYAZ SAHİBİ AŞ.'NİN SORUMLULUĞU ( Yayın Yoluyla Kişilik Haklarına Saldırı Nedeniyle Manevi Tazminat İstemi - "Yayımcı Gibi Hareket Eden" Durumunda Bulunup Hukuki Sorumluluğunun Var Olduğu )
MANEVİ TAZMİNAT ( Yayın Yoluyla Kişilik Haklarına Saldırı Nedeniyle - Davalı İmtiyaz Sahibi A.Ş.'nin "Yayımcı Gibi Hareket Eden" Durumunda Bulunup Husumet Yöneltilebileceği )
HUSUMET ( Yayın Yoluyla Kişilik Haklarına Saldırı Nedeniyle Manevi Tazminat İstemi - Davalı İmtiyaz Sahibi A.Ş.'nin "Yayımcı Gibi Hareket Eden" Durumunda Bulunup Husumet Yöneltilebileceği )"
47Y21.HD6.3.2008E. 2007/15057 K. 2008/3597"MANEVİ TAZMİNATIN BÖLÜNMEZLİĞİ ( Islah Yoluyla da Artırılamayacağı - Bir Defada İstenilmesi Gerektiği )
İŞ KAZASI SONUCU ÖLÜM ( Sigortalının Hak Sahiplerinin Maddi ve Manevi Tazminat Talepleri - Islah İle Manevi Tazminat İsteminin Artırılamayacağı/Manevi Tazminatın Bölünmezliği )
ISLAH ( İş Kazası Sonucu Ölen Sigortalının Hak Sahiplerinin Maddi ve Manevi Tazminat Talepleri - Manevi Tazminatın Bölünmezliği/Islah İle Manevi Tazminat İsteminin Artırılamayacağı )"
47Y15.HD28.1.2008E. 2007/1116 K. 2008/441"MANEVİ TAZMİNAT ( Hatalı Saç Ekimi Nedeniyle - Davacının Kendisine Bildirilmesine Rağmen Ameliyat Sonrası İki Seansa Gelmediği/ Tedaviye Devam Edilmemesi Durumunda İşin Amacına Uygun Gerçekleştirilmesinin Mümkün Olup Olmadığının Araştırılacağı )
SAÇ EKİMİ ( Hatalı Olduğu Gerekçesiyle Manevi Tazminat Talebi - Tedaviye Devam Edilmemesi Durumunda İşin Amacına Uygun Gerçekleştirilmesinin Mümkün Olup Olmadığının Araştırılacağı )"
47Y11.CD23.1.2008E. 2006/462 K. 2008/152"CEZA DAVASINDA MADDİ VE MANEVİ TAZMİNAT TALEBİ ( Hakim Ancak Mahkumiyet Kararı Verdiği Taktirde Hükmedebileceği )
MADDİ VE MANEVİ TAZMİNAT TALEBİ ( Hakim Ancak Mahkumiyet Kararı Verdiği Taktirde Hükmedebileceği - Beraat Kararı Verildiğinde Katılanın Talepleri Konusunda Hukuk Mahkemesine Başvurmakta Özerkliğine Karar Verilmesi Gereği )
BERAAT KARARI ( Hakimin Katılanın Maddi ve Manevi Tazminat Talepleri Konusunda Hukuk Mahkemesine Başvurmakta Özerkliğine Karar Vermesi Gereği - Reddine Karar Veremeyeceği )"
47Y4.HD13.12.2007E. 2007/2757 K. 2007/15912"HAKİMİN TAKDİR HAKKI ( Manevi Tazminat Tutarını Etkileyecek Özel Hal ve Şartlar Her Olaya Göre Değişeceğinden Hakim Bu Konuda Takdir Hakkını Kullanırken Ona Etkili Olan Nedenleri Karar Yerinde Objektif Ölçülere Göre İsabetli Bir Biçimde Göstermesi Gereği )
MANEVİ TAZMİNAT ( Tutarını Etkileyecek Özel Hal ve Şartlar Her Olaya Göre Değişeceğinden Hakim Bu Konuda Takdir Hakkını Kullanırken Ona Etkili Olan Nedenleri Karar Yerinde Objektif Ölçülere Göre İsabetli Bir Biçimde Göstermesi Gereği )
MANEVİ TAZMİNAT TUTARINI ETKİLEYECEK ÖZEL HAL VE ŞARTLAR ( Her Olaya Göre Değişeceğinden Hakim Bu Konuda Takdir Hakkını Kullanırken Ona Etkili Olan Nedenleri Karar Yerinde Objektif Ölçülere Göre İsabetli Bir Biçimde Göstermesi Gereği )"
47Y4.HD10.12.2007E. 2007/2437 K. 2007/15784"MADDİ VE MANEVİ TAZMİNAT ( Trafik Kazası Sonucu Ölüm - Desteğin Hak Sahiplerine SSK'ca Cenaze Yardımı ve Peşin Sermaye Değerli Gelir Bağlanıp Rücu Edildiği/Destekten Yoksunluk Zararından Düşümünün Yapılması Gereği )
TRAFİK KAZASI SONUCU ÖLÜM ( Desteğin Hak Sahiplerine SSK'ca Cenaze Yardımı ve Peşin Sermaye Değerli Gelir Bağlanıp Rücu Edildiği/Destekten Yoksunluk Zararından Düşümünün Yapılması Gereği - Maddi ve Manevi Tazminat Talebi )
DESTEKTEN YOKSUN KALMA TAZMİNATI ( Trafik Kazası Sonucu Ölüm - Desteğin Hak Sahiplerine SSK'ca Cenaze Yardımı ve Peşin Sermaye Değerli Gelir Bağlanıp Rücu Edildiği/Düşümünün Yapılması Gereği )"
47Y21.HD6.12.2007E. 2007/6654 K. 2007/21909"İŞ KAZASI SONUCU MALULİYET ( Maddi ve Manevi Tazminat - İçeriğinde Manevi Tazminat Alındığına Dair Açıklık Bulunmayan İbranameye Dayanılarak Manevi Tazminat Alacağının da Ödenmiş Olduğu Sonucuna Varılamayacağı )
MANEVİ TAZMİNAT ( İş Kazası Sonucu Maluliyet - İçeriğinde Manevi Tazminat Alındığına Dair Açıklık Bulunmayan İbranameye Dayanılarak Manevi Tazminat Alacağının da Ödenmiş Olduğu Sonucuna Varılamayacağı )
İBRANAME ( İş Kazası Sonucu Maluliyet - İçeriğinde Manevi Tazminat Alındığına Dair Açıklık Bulunmayan İbranameye Dayanılarak Manevi Tazminat Alacağının da Ödenmiş Olduğu Sonucuna Varılamayacağı )"
47Y4.HD29.11.2007E. 2007/936 K. 2007/15087"HAKİMİN TAKDİR HAKKI ( Manevi Zarar Adı Altında Hak Sahibine Verilmesine Karar Vereceği Para Tutarı Adalete Uygun Olması Gereği - Takdir Hakkını Kullanırken Ona Etkili Olan Nedenleri Karar Yerinde Objektif Ölçülere Göre İsabetli Bir Biçimde Göstermesi Gereği )
MANEVİ TAZMİNAT ( Trafik Kazasından Kaynaklanan Yaralanma Nedeniyle - Davacının Yaralanma Derecesi Olay Tarihi Davalının Kusur Oranı ve Manevi Tazminata İlişkin İlkeler Dikkate Alınması Gereği )
MANEVİ TAZMİNAT TUTARINI ETKİLEYECEK ÖZEL HAL VE ŞARTLAR ( Her Olaya Göre Değişeceğinden Hakim Bu Konuda Takdir Hakkını Kullanırken Ona Etkili Olan Nedenleri Karar Yerinde Objektif Ölçülere Göre İsabetli Bir Biçimde Göstermesi Gereği )
TRAFİK KAZASINDAN KAYNAKLANAN YARALANMA ( Manevi Tazminat - Davacının Yaralanma Derecesi Olay Tarihi Davalının Kusur Oranı ve Manevi Tazminata İlişkin İlkeler Dikkate Alınması Gereği )"
47Y4.HD29.11.2007E. 2007/1153 K. 2007/15116"ARAÇ MALİKİNİN SORUMLULUĞU ( Olay Gününde Aracın Kayıt Maliki Olarak Görünen Davalının da 2918 Sayılı KTK'nun 85. Maddesi Gereği Diğer Davalı Sürücü İle Birlikte Davacıların Uğradığı Zarardan Sorumlu Tutulması Gerektiği )
DESTEKTEN YOKSUN KALMA TAZMİNATI ( Trafik Kazası Nedeniyle Açılan Davalarda Aracı Kullanan İle İşleten Müşterek ve Müteselsil Olarak Sorumlu Olmakla Birlikte Bir Aracın İki İşleteni Bulunamayacağından Araç Malikini Her Zaman İşleten Sıfatıyla Sorumlu Tutulmasının Mümkün Olmadığı )
HAKİMİN TAKDİR HAKKI ( Kullanırken Ona Etkili Olan Nedenleri Karar Yerinde Objektif Ölçülere Göre İsabetli Bir Biçimde Göstermesi Gereği )
KAZAYA KARIŞAN ARACIN HARİCEN SATIŞI ( 2918 Sayılı Karayolları Trafik Kanununun 20. Maddesine Uygun Olmaması Nedeniyle Geçerli Olmadığı )
MANEVİ TAZMİNAT ( Davalı Sürücünün Kusuru Ölenin Davacılara Olan Yakınlığı ve İsteğin Ilımlı Olduğu Gözetilerek Davacıların Manevi Tazminat Taleplerinin Kabul Edilmesi Gerektiği )
MÜŞTEREK VE MÜTESELSİL SORUMLULUK ( Trafik Kazası Nedeniyle Açılan Davalarda Aracı Kullanan İle İşleten Müşterek ve Müteselsil Olarak Sorumlu Olmakla Birlikte Bir Aracın İki İşleteni Bulunamayacağından Araç Malikini Her Zaman İşleten Sıfatıyla Sorumlu Tutulmasının Mümkün Olmadığı )
SAKLI TUTULAN FAZLAYA İLİŞKİN HAKLARIN EK DAVA İLE İSTENMESİ ( Talep Ettikleri Tazminat Tutarının Kabul Edilmesine Karşın Davada Vekil İle Temsil Edilen Davacılar Yararına Vekalet Ücretine Hükmedilmemesinin İsabetsiz Olduğu )
TRAFİK KAZASI NEDENİYLE DESTEĞİN ÖLÜMÜNDEN DOLAYI TAZMİNAT DAVASI ( Aracı Kullanan İle İşleten Müşterek ve Müteselsil Olarak Sorumlu Olmakla Birlikte Bir Aracın İki İşleteni Bulunamayacağından Araç Malikini Her Zaman İşleten Sıfatıyla Sorumlu Tutulmasının Mümkün Olmadığı )
VEKALET ÜCRETİ / AVUKATLIK ÜCRETİ ( Saklı Tuttukları Fazlaya İlişkin Haklarının Hüküm Altına Alınmasını Açtıkları Ek Dava İle İsteyen Davacıların Talep Ettikleri Tazminat Tutarının Kabul Edilmesine Karşın Hükmedilmemesinin İsabetsiz Olduğu )
İŞLETENİN SORUMLULUĞU ( Trafik Kazası Nedeniyle Açılan Davalarda Aracı Kullanan İle İşleten Müşterek ve Müteselsil Olarak Sorumlu Olmakla Birlikte Bir Aracın İki İşleteni Bulunamayacağından Araç Malikini Her Zaman İşleten Sıfatıyla Sorumlu Tutulmasının Mümkün Olmadığı )"
47Y4.HD5.11.2007E. 2006/14487 K. 2007/13550"İŞ GÜCÜ KAYBININ TESPİTİ ( Üniversite Adli Tıp Ana Bilim Dalı Başkanlığı Tarafından ve İki Uzman Bilirkişi Görüşü İle Düzenlenen ve Doyurucu Olmayan Raporun Hükme Esas Alınamayacağı - Adli Tıp Kurumu 3. İhtisas Kurulu'ndan Görüş Alınarak Karar Verileceği/Maddi Manevi Tazminat İstemi )
ADLİ TIP KURUMU 3. İHTİSAS KURULU'NDAN RAPOR ALINACAĞI ( İş Gücü Kaybının Tespiti Açısından Üniversite Adli Tıp Ana Bilim Dalı Başkanlığı Tarafından ve İki Uzman Bilirkişi Görüşü İle Düzenlenen ve Doyurucu Olmayan Rapor Esas Alınarak Hüküm Kurulamayacağı )
MADDİ VE MANEVİ TAZMİNAT ( Davacının İş gücü Kaybının Tespiti Açısından Adli Tıp Kurumu 3. İhtisas Kurulu'ndan Görüş Alınacağı ) "
47Y13.HD1.11.2007E. 2007/7575 K. 2007/12690"DEVRE TATİL SÖZLEŞMESİNİN FESHİ ( Nedeniyle Maddi ve Manevi Tazminat Davası/Sözleşmenin Döviz Üzerinden Yapıldığı - Mahkemece Fesih Tarihinden İtibaren Davacının Devre Tatil Olarak Yararlanamadığı Süre İle Önceki Dönemlerde Yararlandığı Sürelerin Tespit Edileceği/Dava Tarihindeki TL Karşılığına Hükmedileceği )
MADDİ VE MANEVİ TAZMİNAT TALEBİ ( Devre Tatil Sözleşmesinin Feshi Nedeniyle - Mahkemece Fesih Tarihinden İtibaren Davacının Devre Tatil Olarak Yararlanamadığı Süre İle Önceki Dönemlerde Yararlandığı Sürelerin Tespit Edileceği )
DÖVİZ ÜZERİNDEN YAPILAN SÖZLEŞME ( Devre Tatil Sözleşmesinin Feshi Nedeniyle Maddi ve Manevi Tazminat Talebi - Dava Tarihindeki TL Karşılığına Hükmedileceği )"
47Y4.HD26.10.2007E. 2006/13898 K. 2007/13008"MANEVİ TAZMİNAT ( Trafik Kazası Sonucu Ölüm Nedeniyle - Hayatını Kaybeden Kişinin Ağabeyi ve Ablası Olan Davacıların da Kardeşlerinin Ölümü Nedeniyle İsteme Haklarının Bulunduğu )
TRAFİK KAZASI SONUCU ÖLÜM ( Manevi Tazminat - Hayatını Kaybeden Kişinin Ağabeyi ve Ablası Olan Davacıların da Kardeşlerinin Ölümü Nedeniyle İsteme Haklarının Bulunduğu )
ÖLENİN KARDEŞLERİNİN MANEVİ TAZMİNAT HAKKI ( Trafik Kazası Sonucu Ölüm Nedeniyle Haklarının Bulunduğu )"
47Y4.HD25.9.2007E. 2006/11031 K. 2007/10862"YANGINDAN DOĞAN ZARAR ( Yangın Anında Evde Bulunan Davacı Yaşadığı Olaydan Dolayı Ruhen Etkilendiğinden Manevi Tazminata Hak Kazandığı )
MANEVİ TAZMİNAT ( Yangın Anında Evde Bulunan Davacı Yaşadığı Olaydan Dolayı Ruhen Etkilendiğinden Manevi Tazminata Hak Kazandığı )
KİŞİLİK HAKLARINA SALDIRI ( Yangın Anında Evde Bulunan Davacı Yaşadığı Olaydan Dolayı Ruhen Etkilenmesi Nedeniyle Manevi Tazminat Talebinin Kabulü Gereği )"
47Y4.HD20.9.2007E. 2006/11358 K. 2007/10598"DAVALARIN BİRLEŞTİRİLMESİ ( Davacıların Arsa Sahibi ve Fenni Mesul Aleyhine de Dava Açması Nedeniyle - Destekten Yoksun Kalma Tazminatı ve Manevi Tazminat )
HAKSIZ EYLEM NEDENİYLE TAZMİNAT DAVASI ( Destekten Yoksun Kalma Tazminatı ve Manevi Tazminat - Davacıların Arsa Sahibi ve Fenni Mesul Aleyhine de Dava Açtığı/Davacının Birleştirme Talepli Açtığı Bu Dava İle İlgili Verilecek Kararın Beklenmesi Gereği )
MADDİ VE MANEVİ TAZMİNAT ( Haksız Eylem Nedeniyle/Davacıların Arsa Sahibi ve Fenni Mesul Aleyhine de Dava Açtığı - Davacının Birleştirme Talepli Açtığı Bu Dava İle İlgili Verilecek Kararın Beklenmesi Gereği )"
47Y4.HD12.7.2007E. 2007/7450 K. 2007/9433"FARKLI GAZETEDE ÇIKAN HABERLERLE İLGİLİ AÇILAN DAVALAR ( İleri Sürülen Kişilik Haklarına Saldırı İle İlgisi Bulunmadığından Mahkemenin Derdestlik Nedeniyle Red Kararı Veremeyeceği )
DERDESTLİK İTİRAZI ( Olayın Başka Bir Gazetenin Sayısında İleri Sürülen Kişilik Haklarına Saldırı İle İlgisi Bulunmadığından Mahkemenin Derdestlik Nedeniyle Red Kararı Veremeyeceği )
MANEVİ TAZMİNAT ( Yayın Yoluyla Kişilik Haklarına Saldırı Nedeniyle - Olayın Başka Bir Gazetenin Sayısında İleri Sürülen Kişilik Haklarına Saldırı İle İlgisi Bulunmadığından Mahkemenin Derdestlik Nedeniyle Red Kararı Veremeyeceği )
KİŞİLİK HAKLARINA SALDIRI ( Manevi Tazminat İstemi - Olayın Başka Bir Gazetenin Sayısında İleri Sürülen Kişilik Haklarına Saldırı İle İlgisi Bulunmadığından Mahkemenin Derdestlik Nedeniyle Red Kararı Veremeyeceği )"
47Y4.HD12.6.2007E. 2006/8546 K. 2007/7962"MADDİ VE MANEVİ TAZMİNAT ( Hakimin Özel Halleri Göz Önünde Tutarak Manevi Zarar Adı İle Hak Sahibine Verilmesine Karar Vereceği Bir Para Tutarı Adalete Uygun Olması Gereği )
DESTEKTEN YOKSUN KALMA TAZMİNATI ( Takdir Edilecek Miktar Mevcut Halde Elde Edilmek İstenilen Tatmin Duygusunun Etkisine Ulaşmak İçin Gerekli Olan Kadar Olması Gereği )
TRAFİK KAZASI NEDENİYLE DESTEKTEN YOKSUN KALMA ( Maddi ve Manevi Tazminat - Hakimin Özel Halleri Göz Önünde Tutarak Manevi Zarar Adı İle Hak Sahibine Verilmesine Karar Vereceği Bir Para Tutarı Adalete Uygun Olması Gereği )
TAZMİNATIN SINIRI ( Mevcut Halde Elde Edilmek İstenilen Tatmin Duygusunun Etkisine Ulaşmak İçin Gerekli Olan Kadar Olması - Gereği Trafik Kazası Nedeniyle Destekten Yoksun Kalma Tazminatı )"
47Y21.HD31.5.2007E. 2007/10656 K. 2007/8968"MANEVİ TAZMİNAT ( İş Kazası Sonucu Meydana Gelen Ölüm Nedeniyle Eş ve Çocuklar Yararına Hükmedilen/Yetersiz Olduğu - Belirlenirken Olayın Oluş Şekli Müterafik Kusur Oranları Duyulan Elem ve Izdıradabın Derecesi Hak ve Nesafetin Nazara Alınması Gereği )
İŞ KAZASI SONUCU ÖLÜM ( Maddi ve Manevi Tazminat - Eş ve Çocuklar Yarırına Hükmedilen 5.000'er YTL Manevi Tazminatın Yetersiz Olduğu Eş için 30.000 Çocuklar için ise 20.000'er YTL Manevi Tazminata Hükmedilmesinin Uygun Olacağı )
HÜKMEDİLEN MANEVİ TAZMİNATIN YETERSİZ OLMASI ( Olayın Oluş Biçimi Duyulan Elem ve Izdırap ile Hak ve Nesafete Uygun Olması Gereği - İş Kazası Sonucu Meydana Gelen Ölüm Olayı Nedeniyle Eş ve Çocuklar Yarırına Hükmedilen 5.000'er YTL Manevi Tazminatın Yetersiz Olduğu )"
47Y21.HD22.5.2007E. 2007/4504 K. 2007/8407"İŞ KAZASI SONUCU MALULİYET ( İşverenin Çalıştırdığı İşçilerin Toplam %30 Kusurlarının Yanı Sıra %50 Oranındaki Aksi Tesadüften de Risk Nazariyesi Gereğince Sorumlu Olacağı )
MANEVİ TAZMİNAT ( İş Kazası Sonucu Maluliyet - İşverenin Çalıştırdığı İşçilerin Toplam %30 Kusurlarının Yanı Sıra %50 Oranındaki Aksi Tesadüften de Risk Nazariyesi Gereğince Sorumlu Olacağı )
AKSİ TESADÜF NEDENİYLE RİSK NAZARİYESİ ( İş Kazası Sonucu Maluliyet - İşverenin Çalıştırdığı İşçilerin Toplam %30 Kusurlarının Yanı Sıra %50 Oranındaki Aksi Tesadüften de Risk Nazariyesi Gereğince Sorumlu Olacağı )
TEHLİKE SORUMLULUĞU ( İşyeri Koşullarından Doğan Tehlike İle Zarar Arasında Uygun İlliyet Bağı Yoksa İşverenin Sorumluluğu Olmadığı )
İŞVERENİN SORUMLULUĞU ( İşyeri Koşullarından Doğan Tehlike İle Zarar Arasında Uygun İlliyet Bağı Yoksa Sorumluluğu Olmadığı )
İLLİYET BAĞININ KESİLMESİ ( Mücbir Sebep 3. Kişinin veya Zarara Uğrayanın Ağır Kusurlarının Bulunması Halinde Kesildiği )"
47Y21.HD17.5.2007E. 2006/20771 K. 2007/8302"İŞ KAZASI SONUCU OLUŞAN SÜREKLİ İŞ GÖRMEZLİK NEDENİYLE TAZMİNAT ( Maddi Zarar SSK'ca Bağlanan Aylığın Peşin Sermaye Değeri ile Karşılandığından Reddi Gereği - 15.000 YTL Yerine 10.000 YTL Manevi Tazminatın Yetersiz Olduğu Hak ve Nesafet Kuralına Aykırı Olduğu )
MANEVİ TAZMİNAT ( Olayın Oluş Biçimi Müterafik Kusur Oranları Duyulan Elem ve Izdırabın Derecesi Tarafların Sosyo Ekonomik Durumlarının Gözetilmesi Gereği - İş Kazası Sonucu Oluşan Sürekli İş Gücü Kaybı Nedeniyle 15.000 YTL Yerine 10.000 YTL Manevi Tazminata Hükmedilmesinin Hak ve Nesafet Kuralına Aykırı Olduğu )
İŞ KAZASI SONUCU OLUŞAN SÜREKLİ İŞ GÜCÜ KAYBI NEDENİYLE UĞRANILAN ZARARIN SSK'CA BAĞLANAN AYLIĞIN PEŞİN SERMAYE DEĞERİ İLE KARŞILANMASI ( Maddi Tazminat )
AVUKTALIK ÜCRETİ ( Maddi Zararın SSK'ca Bağlanan Aylığın Peşin Sermaye Değeri ile Karşılandığından Reddedilmesi - Davanın Reddine Neden Durum Dava Açılmadan Önce Davacı Tarafından Bilinmesi Mümkün Olmadığından Davalılar Yararına Avukatlık Ücretine Hükmedilmesinin Hatalı Olduğu )"
47Y21.HD15.5.2007E. 2007/4261 K. 2007/8109"DAVA KONUSU OLMAYAN TALEBİN ISLAHLA İSTENMESİ ( Islah Mahkemeye Yönetilmesi Gereken Tek Taraflı ve Açık Bir İrade Beyanı İle Tarafların Dilekçelerinde Belirttikleri Vakıaları Dava Konusunu veya Talep Sonucunu Değiştirebilmesi Olup Yargılaması Devam Eden Bir Dava İçinde Islah İle İkinci Bir Talepte Bulunulamayacağı )
ISLAHLA MANEVİ TAZMİNAT İSTENMESİ ( Olayda Davacılar Tarafından Maddi Tazminata İlişkin Bir Dava Açılmış Olduğundan Islah İle Ayrıca Manevi Tazminat İsteminde Bulunulamayacağı )
İŞ KAZASI NEDENİYLE MADDİ TAZMİNAT ( Olayda Davacılar Tarafından Maddi Tazminata İlişkin Bir Dava Açılmış Olduğundan Islah İle Ayrıca Manevi Tazminat İsteminde Bulunulamayacağı )"
47YHGK9.5.2007E. 2007/21-269 K. 2007/269"MANEVİ TAZMİNAT ( İş Kazası Sonucu Ölüm - Davanın Kabul Edilip Kısmi Ödeme Mahsup Edilerek Hüküm Kurulmasında Bir İsabetsizlik Bulunmadığı )
İŞ KAZASI SONUCU ÖLÜM ( Manevi Tazminat Talebi - Davanın Kabul Edilip Kısmi Ödeme Mahsup Edilerek Hüküm Kurulmasında Bir İsabetsizlik Bulunmadığı )
KISMİ ÖDEME ( Alacaklının Kısmi Tediyeyi Kabul Etmesi Manevi Tazminatın Bölünmezliği İlkesini İhlal Etmediği - Kısmi Ödeme Mahsup Edilerek Manevi Tazminata Hükmedilmesinde Bir İsabetsizlik Bulunmadığı )
MANEVİ TAZMİNATIN BÖLÜNMEZLİĞİ ( Alacaklının Kısmi Tediyeyi Kabul Etmesi Manevi Tazminatın Bölünmezliği İlkesini İhlal Etmediği )
KISMİ İBRA ( Borçlu Borcundan Kısmen Kurtulduğu - Manevi Tazminat )"
47Y11.HD2.4.2007E. 2006/10853 K. 2007/5155"KUSUR ORANININ TESPİTİ ( Davalının Rapora Yönelik İtirazı da Dikkate Alınıp Kusur Oranı Bakımından Bilirkişi Kurulundan Ek Rapor Alınması veya Yeniden Bilirkişi İncelemesi Yaptırılıp Sonucuna Göre Bir Karar Verilmesi Gereği - Tazminat Talebi )
TAŞIMA SÖZLEŞMESİNDEN KAYNAKLANAN TAZMİNAT ( Yardımcı Kişi Tazminatının Hesabında Bir Tam Günün Anılan Orana İsabet Eden Mesaisinin Karşılığı Ücretin Dikkate Alınması Gereği )
TREN KAZASI NEDENİYLE MALULİYET ( Yardımcı Kişi Tazminatının Hesabında Bir Tam Günün Anılan Orana İsabet Eden Mesaisinin Karşılığı Ücretin Dikkate Alınması Gereği )
YOLCUNUN KENDİ CAN EMNİYETİNİ KORUMADA DİKKATSİZ DAVRANMASI ( Maddi ve Manevi Tazminat - Davalının Rapora Yönelik İtirazı da Dikkate Alınıp Kusur Oranı Bakımından Bilirkişi Kurulundan Ek Rapor Alınması veya Yeniden Bilirkişi İncelemesi Yaptırılıp Sonucuna Göre Bir Karar Verilmesi Gereği )
BAKICI BEDELİNİN BELİRLENMESİ ( Yardımcı Kişi Bir Tam Günün 1/3'üne İsabet Eden Çalışmasıyla Zarar Görenin İhtiyaçlarını Karşılayabileceğinden Yardımcı Kişi Tazminatının Hesabında Bir Tam Günün Anılan Orana İsabet Eden Mesaisinin Karşılığı Ücretin Dikkate Alınması Gereği )"
47Y11.HD27.3.2007E. 2005/13873 K. 2007/4833"TRAFİK KAZASINA DAYALI MADDİ VE MANEVİ TAZMİNAT ( Pasif Dönemin Tazminat Hesabında Nazara Alınması Gereği - Sigortaca Yapılan Ödemenin Sorumlu Olunan Tazminat Miktarını Azaltmayacağı )
DESTEKTEN YOKSUNLUK TAZMİNATI ( Ölenin Kapıcı Olduğu Gerekçesiyle Pasif Dönemin Destek Tazminatında Dikkate Alınmamasının Hatalı Olduğu - Sigortaca Yapılan Ödemenin Davalının Sorumlu Olduğu Tazminat Tutarını Azaltmayacağı )
PASİF DÖNEM ( Ölenin Kapıcının Pasif Dönemde Hiçbir Gelir Elde Edemeyeceğinden Bahisle Bu Dönemin Tazminat Hesabına Katılmamasının Hatalı Olduğu )
SİGORTACA YAPILAN ÖDEMENİN DESTEK TAZMİNATINATINDAN İNDİRİLMEYECEĞİ ( Sigortalı Aracın İşletimine Dayalı Sorumluluğun İfası Niteliğinde Olduğu - Destek Tazminatının Sigortaca Yapılan Ödeme Gözetilmeksizin Belirenemsi Gereği )"
47Y11.HD20.3.2007E. 2005/13266 K. 2007/4677"DESTEKTEN YOKSUN KALMA TAZMİNATI ( Trafik Kazası Nedeniyle - Destek Zararının Hesaplanmasında Bilinmeyen Dönem İçin Murisin Belirlenen Farazi Ücretinin Her Yıl İçin Ayrı Ayrı %10 Artış ve Aynı Şekilde %10 İskonto Edilerek Tespit Edilmesinin Gerektiği )
BİLİRKİŞİ RAPORU ( Trafik Kazası Nedeniyle Destekten Yoksun Kalma Tazminatı - Destek Zararının Hesaplanmasında Bilinmeyen Dönem İçin Murisin Belirlenen Farazi Ücretinin Her Yıl İçin Ayrı Ayrı %10 Artış ve Aynı Şekilde %10 İskonto Edilerek Tespit Edileceği )
SABİT KATSAYI ESASI ( Trafik Kazası Nedeniyle Destekten Yoksun Kalma Tazminatı - Sabit Katsayı Esasına Dayalı Bilirkişi Raporuna İstinaden Karar Verilemeyeceği )"
47Y4.HD8.3.2007E. 2006/3621 K. 2007/2888"TRAFİK KAZASI NEDENİYLE MANEVİ TAZMİNAT ( Manevi Tazminatın Adalete Uygun Olması İstenilen Tatmin Duygusunun Etkisine Ulaşması Gereği - Manevi Tazminat Bir Ceza Olmadığı Gibi Mameleke İlişkin Zararı da Tatmine Yönelik Olmadığı )
MANEVİ TAZMİNAT TUTARINI ETKİLEYECEK ÖZEL HAL VE ŞARTLAR ( Açıkça Gösterilmesi Gereği - Hakim Takdir Hakkını Kullanırken Ona Etki Eden Halleri Karar Yerinde Objektif Ölçülere Göre İsabetli Bir Şeklide Göstermesi Gereği )"
47Y11.HD8.3.2007E. 2007/1193 K. 2007/4118"TRAFİK KAZASI NEDENİYLE YARALANMA ( Manevi Tazminat İsteme Hakkı Doğrudan Zarara Uğrayana Ait Olduğu - Ancak Aynı Olaydan Ağır Şekilde Etkilenip Zarar Gören Aile Bireylerinin de İsteyebilecekleri )
MANEVİ TAZMİNAT ( İsteme Hakkı Doğrudan Zarara Uğrayana Ait Olduğu/Ancak Aynı Olaydan Ağır Şekilde Etkilenip Zarar Gören Aile Bireylerinin de İsteyebilecekleri - Trafik Kazasında Yaralanma )
OLAYDAN AĞIR ŞEKİLDE ETKİLENME ( Manevi Tazminat İsteme Hakkı Doğrudan Zarara Uğrayana Ait Olduğu - Ancak Aynı Olaydan Ağır Şekilde Etkilenip Zarar Gören Aile Bireylerinin de İsteyebilecekleri )"
47Y11.HD6.3.2007E. 2005/12488 K. 2007/4027"ÖLÜMLÜ TRAFİK KAZASI ( Otobüs Zorunlu Koltuk Ferdi Kaza Sigortasının Destekten Yoksun Kalma Tazminatından Mahsubunun Yapılamayacağı )
OTOBÜS ZORUNLU KOLTUK FERDİ KAZA SİGORTASI ( Ölümlü Trafik Kazası - Sigortanın Destekten Yoksun Kalma Tazminatından Mahsup Edilemeyeceği )
DESTEKTEN YOKSUN KALMA TAZMİNATI ( Ölümlü Trafik Kazası - Otobüs Zorunlu Koltuk Ferdi Kaza Sigortasının Destekten Yoksun Kalma Tazminatından Mahsubunun Yapılamayacağı )
MANEVİ TAZMİNAT ( Ölümlü Trafik Kazası - Sınırının Amacına Göre Belirleneceği/Mahkemece Hükmedilen Miktarın Yeterli ve Adil Olmadığı )"
47Y11.HD27.2.2007E. 2005/12210 K. 2007/3625"MANEVİ TAZMİNATIN NİTELİĞİ ( Kusurlu Olana Yalnız Hukukun İhlalinden Dolayı Yapılan Bir Kötülük Olmadığı/Ne Tazminat Ne de Ceza Olduğu - Zarara Uğrayanda Huzur Duygusu Doğurduğu/Ruhi Izdırabın Dindirilmesini Amaç Edindiği )
GEREKÇELİ KARAR ( Hükmedilen Tazminat Miktarının Her Bir Davacı İçin Ayrı Ayrı mı Yoksa Üç Davacı İçin Toplam Miktar mı Olduğu Açıkça Belirtilmesi Gereği )
TAZMİNATIN SINIRI ( Amaca Göre Belirlenmesi Gereği - Tarafların Ekonomik ve Sosyal Durumu Gibi Nedenler Göz Önünde Bulundurularak Değerlendirilmesi Gereği/Adalete Uygun Olması Zorunluluğu )
MANEVİ TAZMİNAT TUTARI SAPTANIRKEN DİKKAT EDİLECEK KRİTERLER ( Hakimin Özel Halleri Göz Önüne Tutacağı - Tarafların Ekonomik ve Sosyal Durumunun Dikkate Alınacağı )"
47Y11.HD22.2.2007E. 2005/11658 K. 2007/3308"HAKSIZ EYLEM NEDENİYLE FAİZ SORUMLULUĞU ( Destekten Yoksunluk Zararı Açısından Davalı Şirket Dışındaki Davalıların Faiz Sorumluluğu Haksız Eylem Tarihinden İtibaren Başladığı )
DESTEKTEN YOKSUNLUK ZARARI ( Davalı Şirket Dışındaki Davalıların Faiz Sorumluluğu Haksız Eylem Tarihinden İtibaren Başladığı )
POLİÇE LİMİTİ İLE SINIRLI SORUMLULUK ( Davadan Önceki Ödemesinin Poliçe Limiti Açısından Değerlendirilmemiş Olması Doğru Görülmediği )
YARGILAMA GİDERİ ( Destekten Yoksunluk Tazminatından Sorumluluğu Sigorta Poliçesi Limiti İle Sınırlı Olduğuna Göre Poliçe Limitinin Gözetilmesi Gereği )
POLİÇE LİMİTİ ( Davalı Sigorta Şirketinin Destekten Yoksunluk Tazminatından Sorumluluğu Sigorta Poliçesi Limiti İle Sınırlı Olduğuna Göre Yargılama Giderleri Açısından da Limitin Gözetilmesi Gereği )
MANEVİ TAZMİNAT TALEBİ ( Davacılar Lehine Takdir Edilen Manevi Tazminatın Vekalet Ücretinden Davalı Sigorta Şirketinin Sorumlu Tutulması Doğru Görülmediği )
VEKALET ÜCRETİ ( Davacılar Lehine Takdir Edilen Manevi Tazminatın Vekalet Ücretinden Davalı Sigorta Şirketinin Sorumlu Tutulması Doğru Görülmediği )"
47Y11.HD19.2.2007E. 2005/13877 K. 2007/3158"TRAFİK KAZASI NEDENİYLE SİGORTACININ SORUMLULUĞU ( Poliçe Limitiyle Sınırlı Olduğu )
YARGILAMA MASRAFLARI VE VEKALET ÜCRETİ ( Sigortacının Sigorta Bedelinin Tazminata Oranı Dahilinde Ödeyeceği )
TRAFİK KAZASI SONUCU DOĞAN MALULİYET ( Kusurlu Olanın Maluliyet Kaybından Doğan Tazminattan Sorumlu Olacağı )
MÜTESELSİL SORUMLULUK ( Sigortacının Kazaya Sebebiyet Verenle Birlikte Sorumlu Olacağı ) "
47Y21.HD13.2.2007E. 2006/19131 K. 2007/1864"İŞ KAZASI SONUCU DOĞAN MALULİYET ( Hüküm Altına Alınan Maddi ve Manevi Tazminat Oranları Üzerinden Davacı Yararına Ayrı Ayrı Vekalet Ücreti Hesaplanması Gereği )
MADDİ VE MANEVİ TAZMİNATTA VEKALET ÜCRETİ ( Davacı Yararına Ayrı Ayrı Hesaplanması Gereği - İş Kazası Sonucu Doğan Maluliyet )
VEKALET ÜCRETİ ( İş Kazası Sonucu Doğan Maluliyet Nedeniyle Maddi ve Manevi Tazminat Davası - Davalı Yararına Takdir Edilirken Manevi Tazminatta Davacı Yararına Belirlenen Oranın Aşılamayacağı )
DAVALI YARARINA TAKDİR EDİLEN VEKALET ÜCRETİ ( Manevi Tazminatta Davacı Yararına Belirlenen Oranın Aşılamayacağı )
SSK TAHSİSLERİNİN ARTIŞINDAN DOLAYI MADDİ TAZMİNATIN REDDİ ( Davalı Yararına Vekalet Ücretine Hükmedilemeyeceği )"
47Y11.HD25.1.2007E. 2005/13878 K. 2007/785"TRAFİK KAZASINA DAYALI MADDİ VE MANEVİ TAZMİNAT DAVASI ( Desteğin Aylık Gelirinin Belirlenmesi - Ölenin Salt Elde Ettiği Gelirin Esas Alınmasının Hatalı Olduğu Ölenin Yaptığı İşin Yapılabilmesi İçin Bir İşçiye Ödenmesi Gereken Ücretin Esas Alınması Gereği )
SİGORTACININ TEMERRÜT ( Rizikonun Bilgi ve Belgeleri ile Birlikte Sigortacıya İhbar Edildiği Tarihten İtibaren 8 İş Gününde Tazminatın Ödenmesi Gereği - Sigortaya Yapılan Başvuru ve Sigortacının Eksik Belgeyle Başvurulduğu İddiasının Birlikte Araştırılarak Sonucuna Göre Karar Verilmesi Gereği )
DESTEK TAZMİNATININ BELİRLENMESİ ( Ölenin Sadece Elde Ettiği Geliri Esas Alınarak Destek Tazminatının Belirlenmesinin Hatalı Olduğu - Ölenin Yaptığı İşin Yapılabilmesi İçin Bir İşçiye Ödenmesi Gereken Ücrete Göre Destek Tazminatının Belirlenmesi Gereği )"
47Y11.HD22.1.2007E. 2005/13860 K. 2007/542"TAZMİNAT DAVASI ( Trafik Kazası Nedeniyle Maddi ve Manevi Tazminat İstemi Nedeniyle )
MANEVİ ZARAR ( Zarara Uğrayanın Huzur Duygusu İçinde Izdırabını Dindirmesini Amaçlaması )
TAZMİNAT SINIRI ( Kaza Tarihi ve Davacının Ruh Hali Gözetilerek Daha Makul Bir Tazminat Miktarının Belirlenmesinin Gerekmesi-Amacına Uygun Belirlenmesinin Gerekmesi )
MANEVİ TAZMİNAT MİKTARI ( Hakimin Özel Halleri de Göz Önünde Bulundurmasının Gerekmesi )"
47Y11.HD15.1.2007E. 2005/13508 K. 2007/242"TRAFİK KAZASI ( Yaralamalı Trafik Kazası - Maddi Ve Manevi Tazminat )
YARALAMALI TRAFİK KAZASI ( Tazminat Davası - Davaların Birleştirilmesi )
MADDİ TAZMİNAT ( Trafik Kazası - Trafik Sigorta Poliçesi )
MANEVİ TAZMİNAT ( Herkesin İddisını İspat Külfeti Bulunduğu - Mümeyiz - Husumet )
TRAFİK SİGORTA POLİÇESİ ( Kaza Tespit Tutanağı - Sorumluluğu Üstlenen Sigorta Şirketi )
MÜMEYİZ ( Husumet Düşüp Düşmediğinin Araştırılması Gerektiği )
TAZMİNAT DAVASI ( Sorumlu Sigorta Şirketinin Hukuki Sorumluluğu - Kaza Tespit Tutanağı )
KAZA TESPİT TUTANAĞI ( Kazaya Karışan Araçların Sigorta Poliçelerinin Karıştırılması - Eksik İnceleme )
EKSİK İNCELEME ( Sigorta Poliçelerinin İncelenmesi - Mümeyiz Kişinin Sorumluluğu )"
47Y11.HD15.1.2007E. 2005/13222 K. 2007/264"MADDİ VE MANEVİ TAZMİNAT ( Trenden İnerken Meydana Gelen Ölüm - Kazada Davalının %15 Oranında Kusurlu Olduğundan Tazminatın Kısmen Kabulü Gereği )
TREN KAZASI ( Meydana Gelen Kazada Davalının %15 Oranında Kusurlu Olduğu Gerekçesiyle Maddi ve Manevi Tazminatın Kısmen Kabulü Gereği )
TRENDEN İNERKEN MEYDAN GELEN ÖLÜM ( Meydana Gelen Kazada Davalının %15 Oranında Kusurlu Olduğu Gerekçesiyle Maddi ve Manevi Tazminatın Kısmen Kabulü Gereği )
KUSUR ( Trenden İnerken Meydana Gelen Ölüm - Kazada Davalının %15 Oranında Kusurlu Olduğu Gerekçesiyle Maddi ve Manevi Tazminatın Kısmen Kabulü Gereği )"
47YHGK27.12.2006E. 2006/4-800 K. 2006/821"TRAFİK KAZASI SONUCU YARALANMA ( Yaralananın Yakınları Ancak Yaralanma Nedeniyle Kişilik Haklarının Zarar Gördüğünü Kanıtlamaları Halinde Manevi Tazminat İsteyebileceği )
TRAFİK KAZASI NEDENİYLE MANEVİ TAZMİNAT ( Yaralananın Yakınları Ancak Yaralanma Nedeniyle Kişilik Haklarının Zarar Gördüğünü Kanıtlamaları Halinde Tazminat İsteyebileceği )
KİŞİLİK HAKLARININ ZARAR GÖRDÜĞÜNÜN KANITLANMASI ( Trafik Kazası Nedeniyle Manevi Tazminat İstenebilmesi İçin Gerektiği )"
47Y11.HD5.12.2006E. 2006/4614 K. 2006/12825"MANEVİ TAZMİNAT KRİTERİ ( Zarara Uğrayanlarda Bir Huzur Duygusu Oluşturması Gereği - Tazminatın Sınırı Onun Amacına Uygun Olarak Belirlenmesi Gereği )
HAKSIZ EYLEMDEN KAYNAKLI ZARAR ( Tazminat Miktarı Mevcut Durumda Elde Edilmek İstenilen Tatmin Duygusunun Etkisine Ulaşmak İçin Gerekli Olan Kadar Olması Gereği )
ZARAR GÖRENİN YAKINLARININ UĞRADIĞI MANEVİ ZARAR ( Tazminat Miktarı Mevcut Durumda Elde Edilmek İstenilen Tatmin Duygusunun Etkisine Ulaşmak İçin Gerekli Olan Kadar Olması Gereği )"
47Y4.HD1.12.2006E. 2005/14322 K. 2006/13346"TRAFİK KAZASI NEDENİYLE MANEVİ TAZMİNAT ( Olayın Gelişimi Tarafların Sosyo Ekonomik Durumları Desteğin Kusursuz Oluşu Olayın Meydana Geldiği Tarih Davacıların Desteğe Yakınlıkları Gözetilerek Hükmedileceği )
MANEVİ TAZMİNAT ( Trafik Kazası Nedeniyle - Olayın Gelişimi Tarafların Sosyo Ekonomik Durumları Desteğin Kusursuz Oluşu Olayın Meydana Geldiği Tarih Davacıların Desteğe Yakınlıkları Gözetilerek Hükmedileceği )
DESTEĞİN YİTİRİLMESİNDEN DOĞAN MANEVİ TAZMİNAT ( Trafik Kazası Sonucu - Olayın Gelişimi Tarafların Sosyo Ekonomik Durumları Desteğin Kusursuz Oluşu Olayın Meydana Geldiği Tarih Davacıların Desteğe Yakınlıkları Gözetilerek Hükmedileceği )"
47Y4.HD23.11.2006E. 2005/14099 K. 2006/12772"HAKSIZ EYLEM ( Manevi Tazminat Davalarının Tümden Reddi Durumunda Tarifenin İkinci Kısım İkinci Bölümüne Göre Vekalet Ücretine Hükmedilmesi Gerektiği )
MANEVİ TAZMİNAT ( Haksız Eylem Nedeniyle - Davanın Tümden Reddi Durumunda Tarifenin İkinci Kısım İkinci Bölümüne Göre Vekalet Ücretine Hükmedilmesi Gerektiği )
VEKALET ÜCRETİ ( Haksız Eylem Nedeniyle Manevi Tazminat Davalarının Tümden Reddi Durumunda Tarifenin İkinci Kısım İkinci Bölümüne Göre Hükmedilmesi Gerektiği )"
47Y4.HD14.11.2006E. 2005/10112 K. 2006/12226"TRAFİK KAZASI SONUCU YARALANMA NEDENİYLE MADDİ VE MANEVİ TAZMİNAT TALEBİ ( İlk Açılan Dava İle Islah Edilerek Artırılan Bölüm Yönünden Zamanaşımının Kesilmiş Olamayacağı )
ISLAH ( İlk Açılan Dava İle Islah Edilerek Artırılan Bölüm Yönünden Zamanaşımının Kesilmiş Olamayacağı - Trafik Kazası Sonucu Yaralanma Nedeniyle Maddi ve Manevi Tazminat )
ZAMANAŞIMI ( Islah İle Tazminat Miktarının Artırılması - Bu Tarihi İtibarıyla Zamanaşımı Süresinin Dolmuş Olduğu/Islah Edilen Bölüm Yönünden Davanın Reddi Gereği )
MADDİ VE MANEVİ TAZMİNAT ( Islah İle Tazminat Miktarının Artırılması/Bu Tarihi İtibarıyla Zamanaşımı Süresinin Dolmuş Olduğu/Islah Edilen Bölüm Yönünden Davanın Reddi Gereği - Trafik Kazası Sonucu Yaralanma )"
47Y4.HD12.10.2006E. 2006/9037 K. 2006/10735"KİŞİLİK HAKLARINA SALDIRI ( Davacının Kişilik Haklarına Saldırı Niteliğinde Bir Eylem Olmadığından Manevi Tazminata Hükmedilemeyeceği )
MANEVİ TAZMİNAT ( Davacının Kişilik Haklarına Saldırı Niteliğinde Bir Eylem Olmadığından Hükmedilemeyeceği )"
47Y4.HD6.10.2006E. 2005/11538 K. 2006/10482"TRAFİK KAZASI SONUCU ÖLÜM ( Davacıların Haksız Eylem Tarihinden İtibaren Faiz İsteminde Bulunmuş Olmalarına Rağmen Hüküm Altına Alınan Maddi Tazminatlar İçin Dava Tarihinden İtibaren Faize Hükmedilmesinin İsabetsiz Olduğu )
MADDİ VE MANEVİ TAZMİNAT ( Trafik Kazası Sonucu Desteğin Ölümü - Haksız Eylem Tarihinden İtibaren Faiz İsteminde Bulunulması Nedeniyle Bu Tarihten İtibaren Faize Hükmedilmesi Gereği )
DESTEKTEN YOKSUN KALMA TAZMİNATI ( Trafik Kazası Sonucu Desteğin Ölümü - Haksız Eylem Tarihinden İtibaren Faiz İsteminde Bulunulması Nedeniyle Bu Tarihten İtibaren Faize Hükmedilmesi Gereği )
FAİZ BAŞLANGIÇ TARİHİ ( Maddi ve Manevi Tazminat - Haksız Eylem Tarihinden İtibaren Faiz İsteminde Bulunulması Nedeniyle Bu Tarihten İtibaren Faize Hükmedilmesi Gereği )"
47Y4.HD5.10.2006E. 2005/11035 K. 2006/10349"BASIN YOLUYLA KİŞİLİK HAKLARINA SALDIRI ( Manevi Tazminat - Atatürk'ün Eşiyle İlgili Şahsi Yorumlar Katarak Alay Etmek Suretiyle Atatürk'ün Manevi Hatırasına Alenen Hakaret Ettiği Hususları Kesinleştiğinden Reddi Gereği )
BASIN ÖZGÜRLÜĞÜ ( Sınırsız Olmayıp Yayınlarında Anayasa'nın Temel Hak ve Özgürlükler Bölümü İle Türk Medeni Kanunu'nun 24 ve 25. Maddesinde Yer Alan Kişilik Haklarına Saldırıda Bulunulmaması Yasal ve Hukuki Bir Zorunluluk Olduğu )
BASIN ÖZGÜRLÜĞÜNÜN SINIRLARI ( Anayasa'nın Temel Hak ve Özgürlükler Bölümü İle Türk Medeni Kanunu'nun 24 ve 25. Maddesinde Yer Alan Kişilik Haklarına Saldırıda Bulunulmaması Yasal ve Hukuki Bir Zorunluluk Olduğu )
BİLİRKİŞİ İNCELEMESİ GEREKTİREN HAL ( Çözümü Özel veya Teknik Bilgiyi Gerektiren Hallerde Bilirkişinin Oy ve Görüşü Alınması Gereği )
YAYININ GÖRÜNEN GERÇEĞE UYGUN OLMASI ( Yayının Hukuka Aykırı Olmayacağı )"
47Y11.HD5.10.2006E. 2005/8994 K. 2006/9857"KAZA SONUCU ÖLÜM ( Taşıma Sözleşmesine Dayandığı - Manevi Tazminatı Gerektireceği )
MANEVİ TAZMİNAT ( Ölüm Nedeniyle Taşıyıcıdan İstenmesi - Zenginleşme Aracı Olmayacağı )
MANEVİ TAZMİNATIN KAPSAMI ( Takdir Hakkının Yargıca Ait Olduğu - Hak ve Adalete Uygun ve Hukuk Bilmi Işığında Somut Olayın Koşulları Gözetilerek Belirlenmesi Gereği )
TAŞIMA SÖZLEŞMESİNDEN KAYNAKLANAN MANEVİ TAZMİNAT ( Tren Durmadan İnmek İsterken Düşerek Ölüm Nedeniyle - Kusur Oranları Gözetilerek Ilımlı Bir Tazminata Karar Verilmesi Gerektiği )
KAZA SONUCU ÖLÜM ( Taşıma Sözleşmesinden Kaynaklanan - Manevi Tazminat Talebi/Ölenin %80 Davalı TCDD'nın %20 Kusurlu Olduğu Gözetilerek Ilımlı Bir Tazminata Karar Verilmesi Gerektiği )
MANEVİ TAZMİNAT ( Tren Durmadan İnmek İsterken Düşerek Ölenin Yakınlarının Talebi - Ilımlı Bir Tazminata Karar Verilmesi Gerektiği/Ölenin %80 Davalı TCDD'nın %20 Kusurlu Olduğu )
KUSUR ORANLARININ MANEVİ TAZMİNATA ETKİSİ ( Takdir Hakkının Yargıç Tarafından Hak ve Adalete Uygun ve Hukuk Bilmi Işığında Somut Olayın Koşulları Gözetilerek Belirlenmesi Gereği )"
47Y4.HD3.10.2006E. 2006/9336 K. 2006/10206"MANEVİ TAZMİNAT ( İdarenin Yargı Kararının Gereği Gibi Yerine Getirmemesi Nedeniyle Manevi Tazminata Hükmedilmesi Gereği )
İDARENİN YARGI KARARINI SÜRESİNDE YERİNE GETİRMEMESİ ( İdari Yargı Kararının 30 Günlük Sürede Yerine Getirilmesi Gereği - İdarenin Yargı Kararını Gereği Gibi Yerine Getirmemesi Nedeniyle Manevi Tazminata Hükmedilmesi Gereği )
İDARENİN YARGI KARARINI GEREĞİ GİBİ YERİNE GETİRMEMESİ ( Davacının Uzman Tabip Olarak Görevli İken Yargı Kararından Sonra Tabip Olarak Atanması - İdarenin Yargı Kararını Gereği Gibi Yerine Getirmediğinden Davacının Manevi Tazminat İsteminin Kabulü Gereği )"
47Y11.HD3.10.2006E. 2005/8746 K. 2006/9690"KREDİ BORCUNUN VADESİNİN GELMESİNDEN BİR GÜN ÖNCE MAAŞINA BLOKE KONMASI ( Hükmedilen Manevi Tazminat Olayın Oluş Biçimi Manevi Zararın Sebebi Tarafların Sosyal Ekonomik Durumları Dikkate Alınarak Hükmedilmesi Gereği )
MANEVİ TAZMİNAT ( Kredi Borcunun Vadesinin Gelmesinden Bir Gün Önce Maaşına Bloke Konması Nedeniyle - Olayın Oluş Biçimi Manevi Zararın Sebebi Tarafların Sosyal Ekonomik Durumları Dikkate Alınarak Hükmedilmesi Gereği )"
47Y21.HD2.10.2006E. 2006/8339 K. 2006/9319"MANEVİ TAZMİNAT ( İş Kazası Sonucu Maluliyet - Davacının Tedavi Dosyası ve Sağlık Raporları Getirtilerek İncelenip Ortaya Çıkacak Sonuca Göre Uygun Bir Miktara Hükmedilmesi Gereği )
İŞ KAZASI SONUCU MALULİYET ( Davacının Tedavi Dosyası ve Sağlık Raporları Getirtilerek İncelenip Ortaya Çıkacak Sonuca Göre Uygun Bir Miktar Manevi Tazminata Hükmedilmesi Gereği )"
47Y11.HD28.9.2006E. 2005/8234 K. 2006/9421"MANEVİ TAZMİNAT İSTEMİ ( Davalının Tam Kusurlu Olarak Taşıma Sözleşmesini İhlal Ettiği ve Maddi Tazminat İsteminin İspat Edilemediği Ancak Davcının Müvekkillerinin Güveninin Sarsılması Nedeniyle Manevi Zararın Oluştuğu )
TAŞIMA SÖZLEŞMESİNİ İHLAL ( Davalının Tam Kusurlu Olarak Taşıma Sözleşmesini İhlal Ettiği - Maddi Tazminat İsteminin İspat Edilemediğinden İsteğin Reddi Gereği )
TAM KUSUR ( Davalının Tam Kusurlu Olarak Taşıma Sözleşmesini İhlal Ettiği ve Maddi Tazminat İsteminin İspat Edilemediği Ancak Davcının Müvekkillerinin Güveninin Sarsılması Nedeniyle Manevi Zararın Oluştuğu )"
47Y4.HD21.9.2006E. 2005/10201 K. 2006/9437"AYIPLI MAL NEDENİYLE TAZMİNAT DAVASI ( Gizli Ayıp - Zamanaşımı )
GİZLİ AYIP ( Aracın Hava Yastığının Kendiliğinden Açılmasının Gizli Ayıp Niteliğinde Olduğu - Araçta Üretim Hatası Olup Olmadığının Dava Konusu Olaya Davacının Bir Eyleminin Neden Olup Olmadığı Araştırılarak Sonucuna Göre Karar Verilmesi Gereği )
ZAMANAŞIMI ( Ayıp Daha Sonra Ortaya Çıksa Bile Malın Tüketiciye Tesliminden İtibaren İki Yıllık zamanaşımına Tabi Olduğu - Satıcının Satılan Malın Ayıbı Tüketicinin Ağır Kusur ve Hile ile Gizlenmesi Halinde Zamanaşımı Süresinden Yararlanamayacağı ) "
47Y21.HD21.9.2006E. 2006/9647 K. 2006/8783"İŞ KAZASI SONUCU MADDİ TAZMİNAT TALEBİ ( Islah İle Dava Dilekçesinde Yer Almayan Manevi Tazminat İsteminde Bulunulması - Islahta Dava Konusu Olmayan Bir İstemin Dava Kapsamına Alınmasının Mümkün Olmadığı )
ISLAH ( Dava Dilekçesinde Yer Almayan Manevi Tazminat İsteminde Bulunulması/Islahta Dava Konusu Olmayan Bir İstemin Dava Kapsamına Alınmasının Mümkün Olmadığı - İş Kazası Sonucu Beden Tamlığının Bozulması )
MANEVİ TAZMİNAT ( İş Kazası Sonucu Beden Tamlığının Bozulması - Dava Dilekçesinde Yer Almayan Manevi Tazminat İsteminde Bulunulması/Islahta Dava Konusu Olmayan Bir İstemin Dava Kapsamına Alınmasının Mümkün Olmadığı )"
47Y11.HD18.9.2006E. 2006/3228 K. 2006/8879"MANEVİ TAZMİNAT ( Davacının Çalışma Gücünden Kayıp Oranı Dikkate Alınmaksızın Davacı Lehine Fazla Manevi Tazminat Takdir Edilmesinin Doğru Görülmediği )
DAVACININ ÇALIŞMA GÜCÜ ( Kayıp Oranı Dikkate Alınmaksızın Davacı Lehine Fazla Manevi Tazminat Takdir Edilmesinin Doğru Görülmediği )
KAYIP ORANI ( Davacının Çalışma Gücünden Kayıp Oranı Dikkate Alınmaksızın Davacı Lehine Fazla Manevi Tazminat Takdir Edilmesinin Doğru Görülmediği )
MANEVİ TAZMİNAT MİKTARI ( Tarafların Sosyal ve Ekonomik Durumlarına ve Adalete Uygun Olarak Takdir Edilmesi Gereği )"
47Y11.HD13.7.2006E. 2005/8024 K. 2006/8320"MANEVİ TAZMİNAT ( Trafik Kazası Sonucu Yaralanma - Kazadan Sonra Davacının Çalışamaz Hale Geldiği İki Kez Ameliyat Olduğu Davacının Eşinin de Çalıştığı Yerden Kocasına Bakmak İçin Ayrılmak Zorunda Kaldığı ve Geçim Darlığına Düştüklerinden Kabulü Gereği )
TRAFİK KAZASI SONUCU YARALANMA ( Kazadan Sonra Davacının Çalışamaz Hale Geldiği - Kazada Davalının Tam Kusurlu Bulunduğundan Manevi Tazminat Talebinin Kabulü Gereği )
KUSUR ( Trafik Kazası Sonucu Yaralanma - Kazadan Sonra Davacının Çalışamaz Hale Geldiği/Kazada Davalının Tam Kusurlu Bulunduğundan Manevi Tazminat Talebinin Kabulü Gereği )"
47Y21.HD3.7.2006E. 2006/4815 K. 2006/7231"İŞ KAZASINA MARUZ KALAN İŞÇİ ( Maluliyet Oranı %0 Olsa Dahi Kusur Durumu Saptanarak Sonuca Göre Manevi Tazminata Karar Verilebileceği )
MANEVİ TAZMİNAT ( İş Kazasına Maruz Kalan İşçi - Maluliyet Oranı %0 Olsa Dahi Kusur Durumu Saptanarak Sonuca Göre Tazminata Hükmedilebileceği )
MALULİYET ORANI %0 OLAN İŞ KAZASI ( İşçinin Manevi Tazminat Talebi - Kusur Durumu Saptanarak Sonuca Göre Manevi Tazminata Karar Verilebileceği )"
47Y11.HD29.6.2006E. 2006/4787 K. 2006/7723"HAKSIZ EYLEM ( İşgöremezlik Tazminatı - Uzman Erbaşların 45 Yaşına Kadar Sözleşmelerinin Uzatılabileceği/Bilirkişi Tarafından Yapılan Hesaplamaya Bu Nedenle İtiraz Edildiği Halde Bilirkişi Ek Raporunda Hesaplama Tarzı Değiştirilmesinin Hatalı Olduğu )
MADDİ VE MANEVİ TAZMİNAT İSTEMİ ( Taşıma Sözleşmesi - Olayın Kendisine Özgü Ağırlığının ve Özelliğinin Manevi Tazminata Hükmedilmesini Zorunlu Kılan Olguları Kanıtlaması Durumunda Haksız Eylem İle Zarar Arasında Uygun İlliyet Bağı Mevcut Olduğu )
İŞGÖREMEZLİK TAZMİNATI ( Uzman Erbaşların 45 Yaşına Kadar Sözleşmelerinin Uzatılabileceği - Bilirkişi Tarafından Yapılan Hesaplamaya Bu Nedenle İtiraz Edildiği Halde Bilirkişi Ek Raporunda Hesaplama Tarzı Değiştirilmesinin Hatalı Olduğu )
ÇALIŞMA GÜCÜ KAYBINDAN DOĞAN ZARAR HESABI ( Davacının Olay Nedeniyle %14,3 Oranında Maluliyete Uğradığı - Yasadığı Sürece Hayatını İdame Ettirmek İçin Maluliyeti Nedeniyle Daha Fazla Güç Sarf Edeceği/Davacının Yaşı ve Yaşam Tarzı İtibariyle Ne Miktar Gelir Elde Edebileceği Belirlenmesi Gereği )"
47YHGK14.6.2006E. 2006/11-369 K. 2006/383"HAKSIZ EYLEME DAYALI MADDİ VE MANEVİ TAZMİNAT ( Davacının Ekonomik ve Sosyal Durumu Yeterince Araştırıldıktan Sonra Davacı Yönünden Daha Ilımlı ve Adalete Uygun Makul Bir Manevi Tazminat Takdiri Gereği )
TRAFİK KANUNU KAPSAMINDA TAZMİNAT ( Davacının Ekonomik ve Sosyal Durumu Yeterince Araştırıldıktan Sonra Davacı Yönünden Daha Ilımlı ve Adalete Uygun Makul Bir Manevi Tazminat Takdiri Gereği )
ADALETE UYGUN TAZMİNAT ( Trafik Kanunu Kapsamında Haksız Eyleme Dayalı Maddi ve Manevi Tazminat - Davacının Ekonomik ve Sosyal Durumu Yeterince Araştırıldıktan Sonra Davacı Yönünden Daha Ilımlı ve Adalete Uygun Makul Bir Manevi Tazminat Takdiri Gereği )"
47Y11.HD12.6.2006E. 2005/6737 K. 2006/6776"TRAFİK KAZASI SONUCU ÖLÜM ( Davacıların Tek Çocuklarını Kazada Kaybettiği ve Yaşları İtibarıyla Bir Daha da Çocuk Sahibi Olma Olanakları Olmadığından Buna Göre Manevi Tazminatın Takdir Edileceği )
MANEVİ TAZMİNAT ( Trafik Kazası Sonucu Ölüm - Davacıların Tek Çocuklarını Kazada Kaybettiği ve Yaşları İtibarıyla Bir Daha da Çocuk Sahibi Olma Olanakları Olmadığı Dikkate Alınarak Takdir Edileceği )
KAZADA ÇOCUKLARINI KAYBEDEN AİLE ( Davacıların Tek Çocuklarını Kazada Kaybettiği ve Yaşları İtibarıyla Bir Daha da Çocuk Sahibi Olma Olanakları Olmadığından Buna Göre Manevi Tazminatın Takdir Edileceği )
ÇOCUĞUNU KAYBEDEN AİLE ( Kazada - Davacıların Tek Çocuklarını Kazada Kaybettiği ve Yaşları İtibarıyla Bir Daha da Çocuk Sahibi Olma Olanakları Olmadığından Buna Göre Manevi Tazminatın Takdir Edileceği )"
47YHGK7.6.2006E. 2006/4-319 K. 2006/344"HUKUKA AYKIRI EYLEM ( Kafa Kemiklerinde Kırıklar Oluşacak Hayati Tehlike Geçirecek Biçimde Yaralandığı Anlaşılan Davacının Yaralanma Derecesi Gözönüne Alındığında Hüküm Altına Alınan 2.000.000.000 Lira Manevi Tazminat Çok Az Olduğu )
MANEVİ TAZMİNAT TALEBİ ( Kafa Kemiklerinde Kırıklar Oluşacak Hayati Tehlike Geçirecek Biçimde Yaralandığı Anlaşılan Davacının Yaralanma Derecesi Gözönüne Alındığında Hüküm Altına Alınan 2.000.000.000 Lira Manevi Tazminatın Çok Az Olduğu )
KAFA KEMİKLERİNDE KIRIKLAR OLUŞMASI ( Hayati Tehlike Geçirecek Biçimde Yaralandığı Anlaşılan Davacının Yaralanma Derecesi Gözönüne Alındığında Hüküm Altına Alınan 2.000.000.000 Lira Manevi Tazminatın Çok Az Olduğu )"
47Y4.HD29.5.2006E. 2005/7617 K. 2006/6276"MANEVİ TAZMİNAT DAVASI ( Yayın Yoluyla Kişilik Hakkına Saldırı Nedeniyle - Maddi Olguların Saptanmasına ve Mahkumiyete İlişkin Ceza Mahkemesi Kararları Hukuk Hakimi Yönünden Bağlayıcı Olduğu )
YAYIN YOLUYLA KİŞİLİK HAKKINA SALDIRI ( Manevi Tazminat İstemi - Maddi Olguların Saptanmasına ve Mahkumiyete İlişkin Ceza Mahkemesi Kararları Hukuk Hakimi Yönünden Bağlayıcı Olduğu )
CEZA MAHKEMESİ KARARLARININ BAĞLAYICILIĞI ( Maddi Olguların Saptanmasına ve Mahkumiyete İlişkin Ceza Mahkemesi Kararları Hukuk Hakimi Yönünden Bağlayıcı Olduğu - Manevi Tazminat Davası )"
47Y21.HD13.4.2006E. 2006/402 K. 2006/3842"MURİSİN İŞ KAZASI SONUCU ÖLÜMÜNDEN DOĞAN TAZMİNAT ( Kusur Yönünden Kusur Raporunu Düzenleyen Bilirkişi Heyetinden Ek Rapor Alınmalı Ölen İşçinin Olay Tarihindeki Gerçek Ücretin Belirlenmesi Amacıyla Elektrik Mühendisleri Odası'ndan Emsal Ücret Sorulması Gerektiği )
KUSUR RAPORU ( Düzenleyen Bilirkişi Heyetinden Ek Rapor Alınmalı Ölen İşçinin Olay Tarihindeki Gerçek Ücretin Belirlenmesi Amacıyla Elektrik Mühendisleri Odası'ndan Emsal Ücret Sorulması Gerektiği )
EMSAL ÜCRET ( Murisin İş Kazası Sonucu Ölümünden Doğan Tazminat - Kusur Yönünden Kusur Raporunu Düzenleyen Bilirkişi Heyetinden Ek Rapor Alınmalı Ölen İşçinin Olay Tarihindeki Gerçek Ücretin Belirlenmesi Amacıyla Elektrik Mühendisleri Odası'ndan Sorulması Gerektiği )
MADDİ TAZMİNAT ( Murisin İş Kazası Sonucu Ölümünden Doğan - Olay Tarihinde Aynı İş Yapan ve Ücretleri Bordrolara Aynen Geçmiş Kişilerin Bilgisine Dahi Başvurulmamalı ve Saplanan Ücrete Göre Yeniden Hesap Yaptırılması Gerektiği )
ZAMANAŞIMI DEF'İ ( BK'nın Haksız Fiil Hükümleri Çevresinde İrdelenip Tartışılmalı Davacı Anneye Gelir Bağlanması İçin SSK'ya Başvurması Bakımından Önel Verilmeli Gelir Bağlandığı Takdirde Destek Koşulu Oluşacağından Maddi Zarar Hesaplattırılması Gerektiği )"
47YHGK29.3.2006E. 2006/4-86 K. 2006/111"DOKTOR HATASI SONUCU ÖLÜM ( Tazminat Talebi - Memurların ve Diğer Kamu Görevlilerinin Yetkilerini Kullanırken Verdikleri Zararlar Nedeniyle Açılacak Davaların İdare Aleyhine Açılması Gereği )
GÖREV ( Doktor Hatası Sonucu Ölüm Nedeniyle Tazminat - Memurların ve Diğer Kamu Görevlilerinin Yetkilerini Kullanırken Verdikleri Zararlar Nedeniyle Açılacak Davaların İdare Aleyhine Açılması Gereği )
HİZMET KUSURU ( İdare Aleyhine Dava Açılabilmesi Eylemin Hizmet Kusurundan Kaynaklanması Şartına Bağlı Olduğu )
KİŞİSEL KUSUR ( İdare Aleyhine Dava Açılabilmesi Eylemin Hizmet Kusurundan Kaynaklanması Şartına Bağlı Olduğu - Doktor Hatası Sonucu Ölüm Nedeniyle Tazminat )"
47YHGK29.3.2006E. 2006/4-4 K. 2006/110"DAVALI TARAFIN KANITLARI ( Toplanmaksızın Eksik İncelemeyle Hüküm Kurulması Usul ve Yasaya Aykırı Olduğu )
MANEVİ TAZMİNAT TALEBİ ( Davalı Tarafın Dilekçesiyle Sunduğu Kanıtlar Toplanmaksızın Eksik İncelemeyle Hüküm Kurulamayacağı )
BASIN YOLUYLA KİŞİLİK HAKLARINA SALDIRI ( Davalı Tarafın Dilekçesiyle Sunduğu Kanıtlar Toplanmaksızın Eksik İncelemeyle Hüküm Kurulamayacağı )"
47Y4.HD15.3.2006E. 2005/3968 K. 2006/2658"TRAFİK KAZASI SONUCU YARALANMA ( Maddi ve Manevi Tazminat - Geçici İşgücü Kaybı İçin Davacının Mevcut Yaralanmasından Dolayı Kaç Günde İyileşeceği Tıp Doktoru Ulan Uzman Bir Bilirkişiden Alınacak Rapora Göre Belirlenmesi Gerektiği )
MADDİ VE MANEVİ TAZMİNAT ( Trafik Kazası Sonucu Yaralanma - Geçici İşgücü Kaybı İçin Davacının Mevcut Yaralanmasından Dolayı Kaç Günde İyileşeceği Tıp Doktoru Ulan Uzman Bir Bilirkişiden Alınacak Rapora Göre Belirlenmesi Gerektiği )
GEÇİCİ İŞGÜCÜ KAYBI ( Davacının Mevcut Yaralanmasından Dolayı Kaç Günde İyileşeceği Tıp Doktoru Ulan Uzman Bir Bilirkişiden Alınacak Rapora Göre Belirlenmesi Gerektiği - Trafik Kazası Sonucu Yaralanma Nedeniyle Tazminat )
FAİZ İSTEMİ ( Olay Tarihinden İtibaren İstenmesi - Maddi Tazminata Olay Tarihinden İtibaren Faiz Yürütülmesine Rağmen Manevi Tazminat İsteklerine Maddi Hata Sonucu Olay Tarihinden İtibaren Faiz Yürütülmesinin Doğru Olmadığı/Trafik Kazası Sonucu Yaralanma )"
47Y4.HD15.3.2006E. 2005/3648 K. 2006/2697"MANEVİ TAZMİNAT ( Manevi Zarar Bölünemeyeceğinden Aynı Olay Nedeniyle İkinci Kez Açılan Manevi Tazminat Davasının Reddi Gerektiği - Ruhsal Elem ve Üzüntünün Haksız Eylem Tarihinde Duyulmuş Olacağı )
HUKUKA AYKIRI EYLEM ( Ruhsal Elem ve Üzüntünün Haksız Eylem Tarihinde Duyulmuş Olacağından Manevi Zararın Tamamının Dava Edilmesi Gerektiği/Bölünemeyeceği - Aynı Olay Nedeniyle İkinci Kez Manevi Tazminat İstenemeyeceği )
İKİNCİ KEZ AÇILAN MANEVİ TAZMİNAT DAVASI ( Manevi Zarar Bölünemeyeceğinden Aynı Olay Nedeniyle İkinci Kez Açılan Manevi Tazminat Davasının Reddi Gerektiği )"
47Y11.HD2.3.2006E. 2005/5601 K. 2006/2143"TRAFİK KAZASI SONUCU AKIL SAĞLIĞININ YİTİRİLMESİ ( Kafa Travması Sonucu Akıl Sağlığını Yitiren Kişinin Annesi ve Nişanlısının Manevi Tazminat Taleplerinin Kabulü Gereği )
NİŞANLI TARAFINDAN TALEP EDİLEN MANEVİ TAZMİNAT ( Trafik Kazası Sonucu Akli Dengesini Yitiren Kişinin Nişanlısının Manevi Tazminat Talebinin Kabul Edileceği )
MANEVİ TAZMİNAT TALEBİ ( Trafik Kazası Nedeniyle Gerçekleşen Kafa Travması Sonucu Akıl Sağlığını Yitiren Kişinin Annesi ve Nişanlısının Manevi Tazminat Taleplerinin Kabulü Gereği )"
47YHGK1.3.2006E. 2006/2-14 K. 2006/26"BOŞANMA DAVASI ( Manevi Tazminat Talebi - Duyulan Acı ve Üzüntünün Karşılığı Dava Yolu İle Belirlenip Karşı Tarafa Bildirildikten Sonra Arttırılması veya Yeni Bir Dava Açılarak İstenemeyeceği )
NAFAKA ( Manevi Tazminat Talebi - Duyulan Acı ve Üzüntünün Karşılığı Dava Yolu İle Belirlenip Karşı Tarafa Bildirildikten Sonra Arttırılması veya Yeni Bir Dava Açılarak İstenemeyeceği )
MANEVİ TAZMİNAT ( Bir Bütün Olduğu - Takdirinde Hakime Çok Geniş Takdir Yetkisi Verildiğinden Hakimin Takdir Yetkisi Bölünemeyeceği )
HAKİMİN TAKDİR YETKİSİ ( Manevi Tazminatın Takdirinde Hakime Çok Geniş Takdir Yetkisi Verildiğinden Bu Yetkisi Bölünemeyeceği )"
47Y11.HD28.2.2006E. 2004/15331 K. 2006/2003"MANEVİ TAZMİNATIN NİTELİĞİ ( Trafik Kazası - Adalete ve Mevcut Halde Elde Edilmek İstenilen Tatmin Duygusunun Etkisine Ulaşmak İçin Gerekli Olan Kadar Olması Gereği )
TRAFİK KAZASI NEDENİYLE MANEVİ TAZMİNAT TAKDİRİ KOŞULLARI ( Adalete ve Mevcut Halde Elde Edilmek İstenilen Tatmin Duygusunun Etkisine Ulaşmak İçin Gerekli Olan Kadar Olması Gereği )"
47Y4.HD27.2.2006E. 2005/2614 K. 2006/1800"CİSMANİ ZARAR ( Trafik Kazası Nedeniyle Maddi ve Manevi Tazminat - Cismani Bütünlüğün İhlali Nedeni İle Manevi Tazminata Hükmedilebilme Koşullarından Biri de Doğrudan Doğruya Zarar Görmüş Olmak Olduğu )
DOĞRUDAN DOĞRUYA ZARAR ( Cismani Bütünlüğün İhlali Nedeni İle Manevi Tazminata Hükmedilebilme Koşullarından Biri de Doğrudan Doğruya Zarar Görmüş Olmak Olduğu )
MANEVİ TAZMİNATA HÜKMETME KOŞULLARI ( Cismani Bütünlüğün İhlali Nedeni İle Manevi Tazminata Hükmedilebilme Koşullarından Biri de Doğrudan Doğruya Zarar Görmüş Olmak Olduğu )
TRAFİK KAZASI NEDENİYLE MADDİ VE MANEVİ TAZMİNAT DAVASI ( Tedavi Giderlerine Hükmedildiğine Göre Davacının Olay Nedeni İle Hafif de Olsa Yaralandığının Kabulü İle Manevi Tazminata Karar Verilmesi Gerektiği )"
47Y4.HD22.2.2006E. 2005/2775 K. 2006/1570"HAKSIZ EYLEM ( Manevi Tazminat - Davacının Eski Çalışanı Olan Davalının Kendisi Hakkında Kocasını Aldattığı Yönünde Dedikodu Çıkardığına Dair İddiası Karşısında Davacının Kişilik Haklarına Saldırıda Bulunulduğunun Kabulü Gereği )
MANEVİ TAZMİNATIN BELİRLENMESİ ( Hakimin Saldırı Teşkil Eden Eylem ve Olayın Özelliği Yanında Tarafların Kusur Oranını Sosyal ve Ekonomik Durumlarını da Gözönüne Alması Gereği )
KİŞİLİK HAKLARINA SALDIRI ( Davacının Eski Çalışanı Olan Davalının Kendisi Hakkında Kocasını Aldattığı Yönünde Dedikodu Çıkardığına Dair İddiası Karşısında Davacının Kişilik Haklarına Saldırıda Bulunulduğunun Kabulü Gereği - Manevi Tazminat )"
47Y4.HD20.2.2006E. 2006/506 K. 2006/4353"TAZMİNAT DAVASI ( İdare ve Gerçek Kişi Aleyhine Patlama Sonucu Yaralanma Nedeniyle Açılan - Gerçek Kişi Yönünden Yargı Yolu Bakımından Davanın Reddedilemeyeceği )
GÖREVLİ YARGI YOLU ( İdare ve Gerçek Kişi Aleyhine Patlama Sonucu Yaralanma Nedeniyle Açılan Manevi Tazminat Davası - Gerçek Kişi Yönünden Yargı Yolu Bakımından Davanın Reddedilemeyeceği )
İDARE VE GERÇEK KİŞİ ALEYHİNE TAZMİNAT DAVASI AÇILMASI ( Patlama Sonucu Yaralanma Nedeniyle Açılan - Gerçek Kişi Yönünden Yargı Yolu Bakımından Davanın Reddedilemeyeceği/İşin Esasının İncelenmesi Gereği )
GERÇEK KİŞİLER ( Aleyhine İdari Yargı Yerinde Dava Açılamayacağı - İdare ve Gerçek Kişi Aleyhine Patlama Sonucu Yaralanma Nedeniyle Açılan Tazminat Davası/Gerçek Kişi Yönünden Yargı Yolu Bakımından Davanın Reddedilemeyeceği )"
47Y21.HD6.2.2006E. 2005/13428 K. 2006/719"İŞ KAZASI SONUCU OLUŞAN MALULİYET NEDENİYLE MADDİ VE MANEVİ TAZMİNAT ( Davacının İlk Davada Fazla Hakkını Saklı Tutması - İkinci Davada Sigorta Tahsisleri Peşin Değerinde Artışların Dikkate Alınması Gereği )
SİGORTA TAHSİSLERİ PEŞİN DEĞERİNDEKİ ARTIŞLAR ( Dikkate Alınması Gereği - İş Kazası Sonucu Oluşan Maluliyeti Nedeniyle Maddi ve Manevi Tazminat/Davacının İlk Davada Fazla Hakkını Saklı Tutması )
MADDİ VE MANEVİ TAZMİNAT ( İş Kazası Sonucu Oluşan Maluliyeti Nedeniyle - Davacının İlk Davada Fazla Hakkını Saklı Tutması/İkinci Davada Sigorta Tahsisleri Peşin Değerinde Artışların Dikkate Alınması Gereği )"
47Y2.CD26.1.2006E. 2005/1512 K. 2006/314"MANEVİ TAZMİNAT ( Sanığın Kasten Yaralama ve Sövme Suçlarından Açılan Kamu Davası Sonucunda Mahkum Olması - Şahsi Davacı Lehine Manevi Tazminata Hükmedilesi Gerektiği/Hukuk Mahkemesinde Dava Açmakta Muhtariyetine Karar Verilemeyeceği )
KASTEN YARALAMA VE SÖVME SUÇLARINDAN AÇILAN KAMU DAVASI SONUCU MAHKUM OLUNMASI ( Şahsi Davacının Hukuk Mahkemesinde Dava Açmakta Muhtariyetine Karar Verilemeyeceği - Lehine Takdir Olunacak Bir Manevi Tazminata Hükmedilesi Gerektiği )
ŞAHSİ DAVACI LEHİNE MANEVİ TAZMİNATA HÜKMEDİLMESİ GEREĞİ ( Sanığın Kasten Yaralama ve Sövme Suçlarından Açılan Kamu Davası Sonucunda Mahkum Olması - Hukuk Mahkemesinde Dava Açmakta Muhtariyetine Karar Verilemeyeceği )
KAMU DAVASI SONUCU MAHKUM OLUNMASI ( Kasten Yaralama ve Sövme Suçlarından - Şahsi Davacının Hukuk Mahkemesinde Dava Açmakta Muhtariyetine Karar Verilemeyeceği/Lehine Takdir Olunacak Bir Manevi Tazminata Hükmedilesi Gerektiği )"
47Y4.HD29.12.2005E. 2005/1041 K. 2005/14364"DESTEKTEN YOKSUN KALMA TAZMİNATI ( Trafik Kazası Nedeniyle - Destekten Yoksun Kalma Tazminatından Belirlenecek Oranda Manevi Tazminatlardan İse Matematiksel Oranda Olmamak Üzere Hatır Taşıması Nedeniyle Uygun Görülecek Miktarlarda İndirim Yapılması Gerektiği )
TRAFİK KAZASI ( Destekten Yoksun Kalma Tazminatından Belirlenecek Oranda Manevi Tazminatlardan İse Matematiksel Oranda Olmamak Üzere Hatır Taşıması Nedeniyle Uygun Görülecek Miktarlarda İndirim Yapılması Gerektiği )
İNDİRİM YAPILMASI ( Destekten Yoksun Kalma Tazminatından Belirlenecek Oranda Manevi Tazminatlardan İse Matematiksel Oranda Olmamak Üzere Hatır Taşıması Nedeniyle Uygun Görülecek Miktarlarda İndirim Yapılması Gerektiği )
HATIR TAŞIMASI ( Nedeniyle İndirim Yapılmaksızın Belirlenen Miktarlardan Davalı Sürücü Dışında Kalan Davalıların Sorumluluğuna Karar Verilmesi Gerektiği - Trafik Kazası Nedeniyle Tazminat )"
47Y3.HD29.12.2005E. 2005/14099 K. 2005/14591"MÜESSİR FİİL NEDENİYLE İŞ VE GÜÇTEN ALIKOYMA ( Haksız Eyleme Uğrayan Kişiye Ceza Yanında Manevi Tazminat Namıyla Bir Miktar Para Ödenmesinin Ruhsal Acıları Kısmen de Olsa Giderdiği Kabul Edildiğinden Davanın Reddinin Doğru Olmadığı )
MANEVİ TAZMİNAT ( Haksız Eyleme Uğrayan Kişiye Ceza Yanında Manevi Tazminat Namıyla Bir Miktar Para Ödenmesinin Ruhsal Acıları Kısmen de Olsa Giderdiği Kabul Edildiğinden Davanın Reddinin Doğru Olmadığı )
HAKSIZ EYLEM ( Uğrayan Kişiye Ceza Yanında Manevi Tazminat Namıyla Bir Miktar Para Ödenmesinin Ruhsal Acıları Kısmen de Olsa Giderdiği Kabul Edildiğinden Davanın Reddinin Doğru Olmadığı ) "
47YHGK28.12.2005E. 2005/21-699 K. 2005/785"İŞ KAZASI NEDENİYLE MANEVİ TAZMİNAT TALEBİ ( Meslekte Kazanma Gücü Kaybı Oluşmadığına İlişkin SSK Kararına İtiraz Edilmemesi - Mahkemece Maluliyet Oranının Yeniden Araştırılmasına Gerek Bulunmaması )
MALULİYET ORANININ YENİDEN ARAŞTIRILMASINA GEREK BULUNMAMASI ( Meslekte Kazanma Gücü Kaybı Oluşmadığına İlişkin SSK Kararına Tarafların İtiraz Etmemiş Olması - İş Kazası Nedeniyle Manevi Tazminat Talebi )
MANEVİ TAZMİNAT TALEBİ ( İş Kazası Sonucu Maluliyet Oluşmadığına İlişkin SSK Kararına Tarafların İtiraz Etmemiş Olması - Maluliyet Oranının Yeniden Araştırılmasına Gerek Bulunmaması )"
47Y4.HD28.12.2005E. 2005/1800 K. 2005/14235"HAKSIZ EYLEM SONUCU YARALANMA ( Maddi ve Manevi Tazminat - Davacının İbraz Ettiği Faturaların da Değerlendirilerek Uğradığı Zarar Kapsamının Belirlenmesi Gerekirse Ulaşım Giderleri ve Geçici İş Göremezlik Zararı İle İlgili Olarak Bilirkişi Görüşünün Alınması Gerektiği )
MADDİ VE MANEVİ TAZMİNAT ( Haksız Eylem Sonucu Yaralanma - Davacının İbraz Ettiği Faturaların da Değerlendirilerek Uğradığı Zarar Kapsamının Belirlenmesi/Gerekirse Ulaşım Giderleri ve Geçici İş Göremezlik Zararı İle İlgili Olarak Bilirkişi Görüşü Alınması Gerektiği )
TEDAVİ VE ULAŞIM GİDERLERİ İLE ÇALIŞAMADIĞI GÜNLER İÇİN KAZANÇ KAYBI ( Bilirkişi Görüşü Alınması Gerektiği - Haksız Eylem Sonucu Yaralanmadan Kaynaklanan Maddi ve Manevi Tazminat )
MANEVİ ZARAR ( Davacının Yaralandığı Ceza Dosyası Kapsamı İle Sabit Olup Acı ve Izdırap Duymasının Kaçınılmaz Olduğu - Uygun Bir Miktar Manevi Tazminata Hükmedilmesi Gerektiği )"
47Y4.HD28.12.2005E. 2005/1002 K. 2005/14252"YARALANMA NEDENİ İLE MANEVİ TAZMİNAT ( Davalı Belediyenin Olayın Meydana Gelmesinde Katkısı Bulunmadığından Belediye Yönünden Davanın Husumet Nedeniyle Reddi Gerektiği )
İŞVERENİN SORUMLULUĞU ( Yüklenicinin İşin Yürütülmesi Sırasında 3. Kişilere Verdiği Zararlardan İşverenin Sorumluluğundan Söz Edilemeyeceği )
HUSUMET ( Tedbirsizlik ve Dikkatsizlik Sonucu Yaralanma Nedeni İle Manevi Tazminat - Davalı Belediyenin Olayın Meydana Gelmesinde Katkısı Bulunmadığından Belediye Yönünden Davanın Husumet Nedeniyle Reddi Gerektiği )
YÜKLENİCİNİN SORUMLULUĞU ( Yüklenicinin İşin Yürütülmesi Sırasında 3. Kişilere Verdiği Zararlardan İşverenin Sorumluluğundan Söz Edilemeyeceği - Manevi Tazminat )"
47Y4.HD16.12.2005E. 2004/14380 K. 2005/13158"MADDİ VE MANEVİ TAZMİNAT DAVASI ( Trafik Kazası Sonucu Uğranılan Zarar Nedeniyle )
TRAFİK KAZASI ( Koma Halinde Hastaneye Götürülen Davacı Yararına Uğradığı Cismani Zarar Nedeniyle Manevi Tazminata Hükmolunmasının Gerekmesi )
MANEVİ TAZMİNAT ( Uğradığı Cismani Zarar Nedeniyle Koma Halinde Hastaneye Götürülen Davacı Yararına Hükmolunmasının Gerekmesi )
VEKALET ÜCRETİ ( Kısmen Kabul Edilen Davada Kendisini Vekille Temsil Ettiren Davalı Yararına Vekalet Ücretine Hükmolunmasının Gerekmesi )"
47Y4.HD8.12.2005E. 2004/16831 K. 2005/13312"MADDİ VE MANEVİ TAZMİNAT ( Satışa Konu "İlişik Kesme" Belgesi Üzerinde Tahrifat Yapılması - Davacının Dikkatsiz ve Tedbirsiz Davranması/Davacının Kusur Durumu Gözetilerek Tazminattan Uygun Bir Miktar İndirim Yapılması Gereği )
ÇALINTI OTO ( Satışa Konu "İlişik Kesme" Belgesi Üzerinde Tahrifat Yapılması - Davacının Dikkatsiz ve Tedbirsiz Davranması/Davacının Kusur Durumu Gözetilerek Tazminattan Uygun Bir Miktar İndirim Yapılması Gereği )
İLİŞİK KESME BELGESİ ÜZERİNDE TAHRİFAT ( Davacının Dikkatsiz ve Tedbirsiz Davranması - Davacının Kusur Durumu Gözetilerek Tazminattan Uygun Bir Miktar İndirim Yapılması Gereği )
OTOMOBİL SATIŞI ( Satışa Konu "İlişik Kesme" Belgesi Üzerinde Tahrifat Yapılması - Davacının Kusur Durumu Gözetilerek Tazminattan Uygun Bir Miktar İndirim Yapılması Gereği )
HAKSIZ EYLEM ( Satışa Konu "İlişik Kesme" Belgesi Üzerinde Tahrifat Yapılması - Davacının Kusur Durumu Gözetilerek Tazminattan Uygun Bir Miktar İndirim Yapılması Gereği )"
47Y11.HD8.12.2005E. 2004/13015 K. 2005/12046"HAKSIZ REKABET ( Davacıya Ait Ticari Bilgileri Kullanmak ve Aleyhte Yalan Beyanlarda Bulunmak )
MADDİ-MANEVİ TAZMİNAT İSTEMİ ( Uğranılan Zararın Kanıtlaması Gerektiği-Haksız Rekabet Sebebiyle Aktifinde Azalma Olduğunu İspat Etmesi Gerektiği )
TİCARİ SIRLARIN KULLANILMASI ( Davalının Aleyhte Yalan Beyanda Bulunmak Suretiyle Yurt Dışındaki Firmaların Distribütörlüklerini Alması )
TAZMİNAT MİKTARI ( Uğranılan Zararın Hesaplanabilen Miktarı Veya Elde Edilmesi Mümkün Muhtemel Menfaate Karşılık Gelen Miktarın İstenebileceği )
ZARARIN HESAPLANMASI ( Haksız Rekabet Sebebiyle Uğranılan Zararın Belirlenmesi Gerektiği-Davalının Elde Ettiği Kar Üzerinden Hüküm Kurulamayacağı )"
47Y4.HD6.12.2005E. 2004/16550 K. 2005/13180"MADDİ HASARLI VE YARALAMALI TRAFİK KAZASI ( Davacı Masraf Yatırmadığına ve Davalının da Bu Yönde Bir Talebinin Bulunmadığına Göre Mevcut Deliller Birlikte Değerlendirilerek Hüküm Kurulması Gerektiği )
MADDİ VE MANEVİ TAZMİNAT ( Maddi Hasarlı ve Yaralamalı Trafik Kazası - Davacı Masraf Yatırmadığına ve Davalının da Bu Yönde Bir Talebinin Bulunmadığına Göre Mevcut Deliller Birlikte Değerlendirilerek Hüküm Kurulması Gerektiği )
KESİN SÜRE ( Uyulmadığı Takdirde O Delilinden Vazgeçmiş Sayılacağı ve Dosyada Mevcut Delillere Göre Karar Verileceği Şeklinde İhtar Yapılması Gerektiği )
MASRAF YATIRILMAMASI ( Kesin Süre İçinde Masraf Yatırılmadığı Takdirde Davanın Reddedileceği Biçiminde Yapılan İhtarın Usulüne Uygun Olmadığı )"
47Y4.HD5.12.2005E. 2005/11868 K. 2005/13127"HAKSIZ EYLEM ( Görev - Davalıların Kişisel Kusuruna Dayanıldığı/İşin Esasının İncelenmesi Gereği )
KİŞİSEL KUSURA DAYANMA ( Haksız Eylem Nedeniyle Manevi Tazminat - İşin Esasının İncelenmesi Gereği )
MANEVİ TAZMİNAT ( Görev - Davalıların Kişisel Kusuruna Dayanıldığı/İşin Esasının İncelenmesi Gereği )
GÖREV ( Kişisel Kusura Dayalı Haksız Eylem Nedeniyle Manevi Tazminat Davasında Adli Yargının Görevli Olduğu )"
47Y4.HD1.12.2005E. 2004/16634 K. 2005/12994"KİŞİLİK HAKLARINA SALDIRI ( Askeri Yüksek İdare Mahkemesinin Uygulamalarının Eleştirildiği Eleştirinin Davacıya Yönelik Olmadığı ve Davacının Kişilik Haklarına Saldırıda Bulunulmadığı - Manevi Tazminat Talebinin Reddi Gereği )
MANEVİ TAZMİNAT ( Askeri Yüksek İdare Mahkemesinin Uygulamalarının Eleştirildiği Eleştirinin Davacıya Yönelik Olmadığı ve Davacının Kişilik Haklarına Saldırıda Bulunulmadığı - Reddi Gereği )
ASKERİ YÜKSEK İDARE MAHKEMESİNİN UYGULAMALARININ ELEŞTİRİLMESİ ( Eleştirinin Davacıya Yönelik Olmadığı ve Davacının Kişilik Haklarına Saldırıda Bulunulmadığı - Manevi Tazminat Talebinin Reddi Gereği )"
47Y21.HD1.12.2005E. 2005/10028 K. 2005/12392"TAZMİNAT DAVASI ( İş Kazası Sonucu Maddi ve Manevi Tazminat İstemi Nedeniyle )
TAZMİNATTAN SORUMLULUK ( Olay Tarihinde Davalı Hasan'ın İşveren Şirketin Ortağı ve Sorumlu Müdürü Olmadığı Anlaşılığına Göre Meydana Gelen İş Kazasından Sorumlu Tutulmasında Usul ve Yasaya Uygun Bir Durum Olmaması )
KUSUR SORUMLULUĞU ( Maluliyetle Sonuçlanan Olayın Meydana Gelmesinde Davacının-Davalı İşverenlerin ve Varsa Dava Dışı Han Yönetimi veya Diğer Kat Maliklerinin Kusur Durumlarının Gerekçeleri de Açıklanmak Suretiyle Rapor Halinde Tesbit Edilerek Oluşacak Sonuca Göre Karar Verilmesinin Gerekmesi )"
47Y4.HD24.11.2005E. 2005/13635 K. 2005/12716"DESTEKTEN YOKSUN KALMA TAZMİNATI ( Desteğin Davalı Tarafından Öldürülmesi Nedeniyle )
TALEPLE BAĞLILIK İLKESİ ( Desteğin Öldürülmesinden Kaynaklanan Tazminat İstemli Davada İstem Olmadığı Halde Mahkemece İşgücü Kaybı Nedeniyle Tazminat ile Tedavi ve Yol Giderlerine Hükmolunamaması )
MANEVİ TAZMİNAT DAVASI ( Desteğin Davalı Tarafından Öldürülmesi Nedeniyle )"
47Y21.HD24.11.2005E. 2005/8662 K. 2005/12128"İŞ KAZASI SONUCU SÜREKLİ İŞ GÖREMEZLİK ( Maddi ve Manevi Zararın Giderilmesi - Hukuka Aykırı Bir Eylem Yüzünden Çekilen Elem ve Üzüntüler O Tarihte Duyulan ve Duyulması Gereken Bir Hal Olduğu )
MADDİ VE MANEVİ TAZMİNAT ( Hukuka Aykırı Bir Eylem Yüzünden Çekilen Elem ve Üzüntüler O Tarihte Duyulan ve Duyulması Gereken Bir Hal Olduğu - İş Kazası Sonucu Sürekli İş Göremezlik )
MANEVİ TAZMİNATIN BÖLÜNMESİ ( Yeniden Dava Konusu Yapılarak Miktarının Artırılması Olanağının Olmadığı - Niteliği İtibariyle Bölünemeyeceği/Bir Defada İstenilmesi Gerektiği )"
47Y3.HD22.11.2005E. 2005/10802 K. 2005/12380"MANEVİ TAZMİNAT TALEBİ ( Zararın Olay Tarihinde Karşılanmaması Zarar Veren Borçluyu Temerrüt Durumuna Düşürdüğü Gibi Bazı Ek Külfetlere Katlanmak Durumu İle de Karşı Karşıya Bıraktığı - Olay Tarihinden İtibaren Faize Hükmedileceği )
ZARARIN OLAY TARİHİNDE KARŞILANMAMASI ( Zarar Veren Borçluyu Temerrüt Durumuna Düşürdüğü Gibi Bazı Ek Külfetlere Katlanmak Durumu İle de Karşı Karşıya Bıraktığı - Olay Tarihinden İtibaren Faize Hükmedileceği )
FAİZ ( Zararın Olay Tarihinde Karşılanmaması Zarar Veren Borçluyu Temerrüt Durumuna Düşürdüğü Gibi Bazı Ek Külfetlere Katlanmak Durumu İle de Karşı Karşıya Bıraktığı - Olay Tarihinden İtibaren Faize Hükmedileceği )"
47Y4.HD21.11.2005E. 2004/16001 K. 2005/12450"TRAFİK KAZASI NEDENİYLE TAZMİNAT ( Belge İbraz Edilemeyen Tedavi Giderleri Bilirkişi Görüşü Alınarak veya Takdiren Belirlenmesi Gereği )
BELGE İBRAZ EDİLMEYEN TEDAVİ GİDERLERİ ( Bilirkişi Görüşü Alınarak veya Takdiren Belirlenmesi Gereği - Trafik Kazası Nedeniyle Tazminat )
BİLİRKİŞİ GÖRÜŞÜ ( Belge İbraz Edilemeyen Tedavi Giderleri Bilirkişi Görüşü Alınarak veya Takdiren Belirlenmesi Gereği - Trafik Kazası Nedeniyle Tazminat )"
47Y21.HD21.11.2005E. 2005/8005 K. 2005/11799"MESLEK HASTALIĞI SONUCU MALÜLİYETTEN DOĞAN MANEVİ TAZMİNAT ( Maluliyet Oranının Arttıran Meslek Hastalıkları Hastanesinin Rapor Tarihi Fark Maluliyet İçin İleride Açılacak Davada Tazminat ve Faiz Başlangıç Tarihlerinde Dikkate Alınacağından Yasaya Aykırı Olduğu )
MANEVİ TAZMİNAT ( Meslek Hastalığı Sonucu Maluliyet Nedeniyle - Maluliyet Oranının Arttıran Meslek Hastalıkları Hastanesinin Rapor Tarihi Fark Maluliyet İçin İleride Açılacak Davada Tazminat ve Faiz Başlangıç Tarihlerinde Dikkate Alınacağından Yasaya Aykırı Olduğu )
MALÜLİYETTEN DOĞAN MANEVİ TAZMİNAT ( Maluliyet Oranının Arttıran Meslek Hastalıkları Hastanesinin Rapor Tarihi Fark Maluliyet İçin İleride Açılacak Davada Tazminat ve Faiz Başlangıç Tarihlerinde Dikkate Alınacağından Yasaya Aykırı Olduğu )
MALULİYET ORANININ ARTTIRILMASI ( Arttıran Meslek Hastalıkları Hastanesinin Rapor Tarihi Fark Maluliyet İçin İleride Açılacak Davada Tazminat ve Faiz Başlangıç Tarihlerinde Dikkate Alınacağından Yasaya Aykırı Olduğu )"
47Y4.HD17.11.2005E. 2005/13530 K. 2005/12351"MADDİ VE MANEVİ TAZMİNAT DAVASI ( Trafik Kazası Sonucu Oluşan Yaralanma ve Araçta Oluşan Hasar Nedeniyle )
GÖREV ( Dava Miktarına Göre Belirlenmesi )
MUHABERE YOLUYLA DAVA DİLEKÇESİNİN GÖNDERİLMESİ ( Sürelerin Hesabında Dilekçenin Gönderen Mahkemeye Verilen Tarihin Esas Alınmasının Gerekmesi )
KESİN SÜRE ( Muhabere Yoluyla Gönderilen Dilekçe Gönderen Mahkemeye Süresinde Verildiğinden Davacının Dilekçesinin Kabulünün Gerekmesi )"
47Y4.HD17.11.2005E. 2005/13331 K. 2005/12378"TAZMİNAT DAVASI ( Desteğin Davalı Tarafından Öldürülmesi Nedeniyle )
USÜLÜ KAZANILMIŞ HAK ( Manevi Tazminata İlişkin Verilen İlk Karar Kesinleştiğinden Bozma Sonucu Yapılan Yargılamada Manevi Tazminat Miktarının Değiştirilememesi )
DESTEKTEN YOKSUN KALMA TAZMİNATI ( Desteğin Davalı Tarafından Öldürülmesi Nedeniyle )
MANEVİ TAZMİNAT ( Bu Tazminata Dair Verilen İlk Karar Kesinleştiğinden ve Bozma Nedenleri Dışında Kaldığından Davacılar Yararına Usülü Kazanılmış Hak Oluşması )"
47Y4.HD17.11.2005E. 2005/12963 K. 2005/12292"MADDİ VE MANEVİ TAZMİNAT TALEBİ ( Haksız Eylem Nedeniyle Uğranılan Zararın Tazmini-Eşyaların Yeddiemin Tarafından Gereken Özen Gösterilmediğinden Telef Olması )
EŞYALARIN TESLİMİ ( Davacının Resmi Makam Olması/İşlemlerinde Bazı Bürokratik Prosedüre Uyulması Gerektiğinden Teslim Alma Süresinin Makul Olduğu )
HAKSIZ EYLEM ( Eşyaların Zamanında Teslim Edilmemesi-Malların Zarar Görmesi )
AĞAÇ BEDELİ ( Ağaçlar Tedbire Konu Olduklarından Ağaç Bedeline Yönelik Davanın Reddedilemeyeceği )"
47Y11.HD17.11.2005E. 2004/13016 K. 2005/11139"MANEVİ TAZMİNAT ( Temyiz/Usulden Kararın Bozulması - Usulü Kazanılmış Hak/Haksız İyi Niyete Objektif Gazetecilik İlkesine Aykırı Yayım )
HAKSIZ REKABET ( Yayım İlkelerine Aykırı Hareket ederek Ticari İtibarın Zedelenmesi )
TEMYİZ ( Usulden Bozma Kararını Takiben Mahkemece Direnme Kararından Tamamen Dönme Sonucunu Doğuracak Şekilde Karar Verilemeyeceği/Kazanılmış Bulunan Usulü Hakların Zedelenmesi - Karar Temyiz Etmeyen Davalılar Lehine Kesinleştiğinden Bu Davalılar Hakkında Yeniden Hüküm Kurulmaması/Bozma İlamının Taraflara Tebliğ Edilmesi )
BOZMA İLAMININ TEBLİĞİ ( Bozma İlamı Taraflara Tebliğ Edilerek Mahkemenin Kendiliğinden Tarafları Duruşmaya Davet Edip Dinledikten Sonra Bozma Kararının Değerlendirilmesi )"
47Y4.HD14.11.2005E. 2004/15668 K. 2005/12100"ÖLÜMLE SONUÇLANAN TRAFİK KAZASI ( 2918 Sayılı Yasanın 3. Maddesinde Tarifi Yapılan "Aracı Kendi Hesabına ve Tehlikesi Kendisine Ait Olmak Üzere İşlettiği ve Araç Üzerinde Fiili Tasarrufu Bulunan" Kişi Durumunda Olduğu )
MADDİ VE MANEVİ TAZMİNAT ( 2918 Sayılı Yasanın 3. Maddesinde Tarifi Yapılan "Aracı Kendi Hesabına ve Tehlikesi Kendisine Ait Olmak Üzere İşlettiği ve Araç Üzerinde Fiili Tasarrufu Bulunan" Kişi Durumunda Olduğu - Ölümle Sonuçlanan Trafik Kazası )
ARAÇ ÜZERİNDE FİİLİ TASARRUF ( Adı Geçen Davalının da "İşleten" Sıfatını Taşıdığı Kabul Edilerek Bu Sıfatı İle Zarardan Sorumlu Tutulması Gerektiği )"
47Y21.HD14.11.2005E. 2005/9126 K. 2005/11472"RÜCU DAVASI ( Gerekçeli Kararın Davalıya Tebliğ Edilmemesi Halinde Kusur Oranının Bu Davalı Yönünden Bağlayıcı Olamayacağı )
DAVANIN İHBARI ( Gerekçeli Kararın Teblig Edilmemiş Olması-Kusur Dağılımının Bu Davalı Yönünden Bağlayıcı Olamayacağı )
TEBLİGATIN YAPILMAMASI ( Kusur Dağılımının Bu Davalı Yönünden Bağlayıcı Olamayacağı-Tarafların Beyanları Alınmadan Hüküm Verilemeyeceği )"
47Y4.HD7.11.2005E. 2005/12955 K. 2005/11703"TRAFİK KAZASI NEDENİYLE TAZMİNAT TALEBİ ( Davalının Ödenmiş Maddi Tazminatla Da Sorumluluğuna Karar Verilemeyeceği-Davacıya Mükerrer Tahsilat İmkanı Tanınamayacağı )
MANEVİ TAZMİNAT TALEBİ ( Ödemede Mükerrerlik Yaratmadan Sorumluluğa Karar Verilmesi Gerektiği )
ZİNCİRLEME SORUMLULUK ( Ödemede Mükerrerlik Yaratmadan Sorumluluğa Karar Verilmesi Gerektiği )
ÖDENMİŞ MADDİ TAZMİNAT ( Davacıya Mükerrer Tahsilat İmkanı Tanınamayacağı-Davalının Ödenmiş Maddi Tazminatla Da Sorumluluğuna Karar Verilemeyeceği )
MÜKERRER ÖDEME ( Davacıya Mükerrer Tahsilat İmkanı Tanınamayacağı-Davalının Ödenmiş Maddi Tazminatla Da Sorumluluğuna Karar Verilemeyeceği )"
47Y4.HD27.10.2005E. 2004/14906 K. 2005/11601"TAZMİNAT DAVASI ( Yayın Yolu ile Kişilik Haklarına Saldırı Nedeniyle Manevi Tazminat İstemi )
HUSUMET ( Dava Dilekçesinde Gösterilen Kişinin Hatalı Olmasında Eğer Temsilcide Yanılma Söz Konusu ise Davaya Devam Edip Uyuşmazlığın Esastan Çözülmesinin Gerekmesi )
TEMSİL ( Temsilcide Yanılma Söz Konusu Olduğundan Hasımda Yanılmada Olduğu Gibi Davanın Reddi Gibi Bir Sonuç Doğurmaması )"
47Y4.HD27.10.2005E. 2004/14718 K. 2005/11591"DESTEKTEN YOKSUN KALMA TAZMİNATI ( Ceza Mahkemesi Kararına Göre Desteğin Ölümü İle Davalıların Eylemi Arasında İlliyet Bağı Olmadığından Reddi Gereği )
CEZA MAHKEMESİ KARARI ( Desteğin Ölümü İle Davalıların Eylemi Arasında İlliyet Bağı Olmadığından Destekten Yoksun Kalma Tazminatının Reddi Gereği )
İLLİYET BAĞI ( Ceza Mahkemesi Kararına Göre Desteğin Ölümü İle Davalıların Eylemi Arasında İlliyet Bağı Olmadığından Destekten Yoksun Kalma Tazminatının Reddi Gereği )
MANEVİ TAZMİNAT ( Ceza Mahkemesi Kararına Göre Desteğin Ölümü İle Davalıların Eylemi Arasında İlliyet Bağı Olmadığından Destekten Yoksun Kalma ve Manevi Tazminattan Müştereken Müteselsilen Sorumlu Tutulmaları Usul ve Yasaya Aykırı Olduğu )"
47Y21.HD25.10.2005E. 2005/7868 K. 2005/10156"İŞ KAZASI NEDENİYLE MADDİ VE MANEVİ TAZMİNAT TALEBİ ( Yakın Akrabaların Cismani Zarara Dayalı Manevi Tazminat Talep Edebilmesinin Şartları - Hüküm Tarihine En Yakın Asgari Ücrete Göre Tazminatın Hesaplanacağı )
MANEVİ TAZMİNATIN ŞARTLARI ( İş Kazası Nedeniyle Yakın Akrabaların Cismani Zarara Dayalı Manevi Tazminat Talebi )
CİSMANİ ZARAR NEDENİYLE MANEVİ TAZMİNATA HÜKMEDİLMESİNİN ŞARTLARI ( İş Kazası Sonucu Yakın Akrabanın Manevi Tazminat Talebi )
YAKIN AKRABALARIN MANEVİ TAZMİNAT TALEP EDEBİLMESİNİN ŞARTLARI ( İş Kazası Sonucu Meydana Gelen Cismani Zarar Nedeniyle )
ASGARİ ÜCRETTEKİ ARTIŞIN GÖZÖNÜNDE BULUNDURULMASI ZORUNLULUĞU ( İş Kazası Nedeniyle Tazminat Miktarının Hesaplanmasında - Asgari Ücret Kamu Düzeniyle İlgili Olduğundan Usuli Müktesep Hak Oluşmayacağı )
USULİ MÜKTESEP HAK OLUŞMAMASI ( İş Kazası Nedeniyle Hükmedilecek Tazminatın Hesaplanmasında Hüküm Tarihine En Yakın Asgari Ücretin Esas Alınması Zorunluluğu )"
47Y11.HD20.10.2005E. 2004/12564 K. 2005/10034"HAKSIZ EYLEME DAYALI MADDİ VE MANEVİ TAZMİNAT ( Davacının Ekonomik ve Sosyal Durumu Yeterince Araştırıldıktan Sonra Davacı Yönünden Daha Ilımlı ve Adalete Uygun Makul Bir Manevi Tazminat Takdir Edilmesi Gereği )
DAVACININ EKONOMİK VE SOSYAL DURUMU ( Yeterince Araştırıldıktan Sonra Davacı Yönünden Daha Ilımlı ve Adalete Uygun Makul Bir Manevi Tazminat Takdir Edilmesi Gereği - Haksız Eyleme Dayalı Maddi ve Manevi Tazminat )
KARAYOLLARI TRAFİK KANUNU KAPSAMINDA HAKSIZ EYLEM ( Davacının Somut Veriler İle Ekonomik ve Sosyal Durum Araştırması Yapılmaması ve Yalnızca Bilinen Geçici ve Sürekli İşgöremezlik Süreleri Dosyaya Getirtilmemesinin İsabetsiz Olduğu )"
47Y4.HD19.10.2005E. 2005/12469 K. 2005/11146"TRAFİK KAZASINDAN DOĞAN ÖLÜM ( Kararı Temyiz Etmeyen Davalılar Yararına Yeniden Hüküm Kurulmak Suretiyle Daha Az Tazminata Karar Verilmiş Olması Usuli Kazanılmış Hak İlkesine Aykırı Olduğu )
MADDİ VE MANEVİ TAZMİNAT ( Trafik Kazasından Doğan Ölüm Nedeniyle - Kararı Temyiz Etmeyen Davalılar Yararına Yeniden Hüküm Kurulmak Suretiyle Daha Az Tazminata Karar Verilmiş Olması Usuli Kazanılmış Hak İlkesine Aykırı Olduğu )
USULİ KAZANILMIŞ HAK ( Davalılar Yönünden Kararda Hüküm Altına Alınan Miktar Kesinleştiğinden Davacı Yararına Doğduğu ) "
47Y11.HD17.10.2005E. 2004/12064 K. 2005/9898"MADDİ TAZMİNAT İSTEMİ ( Bozmaya Uyularak Kazanın Oluşumunda Davacı Araç Sürücüsünün 3/8 - Davalının İse 5/8 Kusurlu Olması - Manevi Tazminatın Olay Tarihinden İtibaren Yasal Faizi İle Birlikte Tahsili Gerektiği )
BOZMAYA UYULMASI ( Kazanın Oluşumunda Davacı Araç Sürücüsünün 3/8 - Davalının İse 5/8 Kusurlu Olması/Manevi Tazminatın Olay Tarihinden İtibaren Yasal Faizi İle Birlikte Tahsili Gerektiği )
MANEVİ TAZMİNAT ( Bozmaya Uyularak Kazanın Oluşumunda Davacı Araç Sürücüsünün 3/8 - Davalının İse 5/8 Kusurlu Olması/Manevi Tazminatın Olay Tarihinden İtibaren Yasal Faizi İle Birlikte Tahsili Gerektiği )"
47Y13.HD14.10.2005E. 2005/8333 K. 2005/15194"MANEVİ TAZMİNAT TALEBİ ( Bir Miktar Para Alınıp İbraname Verildikten Sonra Yeniden Talepte Bulunulamayacağı - Yanlış Tedavi Sonucu Kolun Kesilmesi Nedeniyle )
VERİLEN PARA NEDENİYLE İBRANAME ( Verildikten Sonra Yeniden Manevi Tazminat Talebinde Bulunulamayacağı - Yanlış Tedavi Sonucu Kolun Kesilmesi Nedeniyle )
YANLIŞ TEDAVİ NEDENİYLE TAZMİNAT TALEBİ ( İbraname İle Ödenen Alacak ve Maddi Tazminat Miktarı İle Asıl Alacak Miktarı Arasında Ciddi Bir Oransızlık Varsa BK'nın 21. Maddesi de Gözetilerek Söz Konusu Belgeyi İbraname Değil Makbuz Olarak Kabul Etmek Gereği )"
47Y21.HD13.10.2005E. 2005/4459 K. 2005/9456"MADDİ VE MANEVİ TAZMİNAT TALEBİ ( Meslek Hastalığı Nedeniyle Oluşan Maluliyetin Tazmini )
MESLEK HASTALIĞI NEDENİYLE OLUŞAN MALULİYETTEN DOĞAN MADDİ TAZMİNAT TALEBİ ( SSK'ca Maddi Zararı Tazmin Edilen Kişinin Bu Yönde Tekrar Bir Talepte Bulunamayacağı )
ORANININ TESPİTİ ( Raporlar Arası Çelişkinin Varlığı Halinde Adli Tıp Kurumundan Rapor Alınarak Malüliyet Oranının Tespit Edilmesi Gerektiğİ )
MALULİYET ORANI ( Maluliyet Oranının Kontrol Kaydı Dikkate Alınarak Tespit Edilmesi Gerektiği )"
47Y4.HD5.10.2005E. 2004/14130 K. 2005/10238"MANEVİ TAZMİNAT ( Hükmedilecek Para Zarara Uğrayanda Manevi Huzuru Doğurmayı Gerçekleştirecek Tazminata Benzer Bir Fonksiyonu Olan Özgün Bir Nitelik Taşıyacağı )
TAZMİNATIN SINIRI ( Manevi Tazminat Bir Ceza Olmadığı Gibi Mamelek Hukukuna İlişkin Zararın Karşılanmasını da Amaç Edinmediği - O Halde Bu Tazminatın Sınırı Onun Amacına Göre Belirlenmesi Gereği )"
47Y21.HD4.10.2005E. 2005/4456 K. 2005/8862"TAZMİNAT DAVASI ( Davacının Murisinin İş Kazası Sonucu Ölümünden Doğan Maddi ve Manevi Tazminat İstemi Nedeniyle )
YARGILAMA GİDERİ ( Davacıların Maddi Zararlarının SSK Tarafından Karşılanması Nedeniyle Maddi Tazminat Talebinin Reddedilmesi Halinde Davalı Vekilleri Lehine Vekalet Ücreti Takdir Edilmesinin ve Yargılama Giderinin de Bu Olay Nedeniyle Davacı Üzerinde Bırakılmasının Hatalı Olması )
VEKALET ÜCRETİ ( SSK Tarafından Davacıların Maddi Zararlarının Karşılanması Nedeniyle Maddi Tazminat Talebinin Reddedilmesi Halinde Davalı Vekilleri Lehine Vekalet Ücreti Takdir Edilmesinin ve Yargılama Giderinin de Bu Olay Nedeniyle Davacı Üzerinde Bırakılmasının Hatalı Olması )"
47Y11.HD3.10.2005E. 2004/11855 K. 2005/9114"MANEVİ TAZMİNAT İSTEMİ ( Trafik Kazası Sonucu Ölüm Nedeniyle - Hakim Manevi Tazminat Miktarını Tarafların Sosyal ve Ekonomik Durumlarına ve Adalete Uygun Olarak Takdir Etmesi Gerektiği/Takdir Edilecek Tutarı Etkileyecek Özel Hal ve Şartlar da Göz Önünde Tutularak Karar Verilmesi Gerektiği )
MANEVİ TAZMİNATIN TUTARI ( Hakim Manevi Tazminat Miktarını Tarafların Sosyal ve Ekonomik Durumlarına ve Adalete Uygun Olarak Takdir Etmesi Gerektiği - Tutarı Etkileyecek Özel Hal ve Şartlar da Göz Önünde Tutularak Karar Verilmesi Gerektiği )
TRAFİK KAZASI SONUCU ÖLÜM NEDENİYLE MANEVİ TAZMİNAT ( Tarafların Sosyal ve Ekonomik Durumlarına ve Adalete Uygun Olarak Takdir Etmesi Gerektiği - Tutarı Etkileyecek Özel Hal ve Şartlar da Göz Önünde Tutularak Karar Verilmesi Gerektiği )"
47Y11.HD3.10.2005E. 2004/11676 K. 2005/9152"TRAFİK KAZASI NEDENİYLE YARALANMA ( Yolcu Olan Davacının Meydana Gelen Kaza Sonucunda Vücut Genel Çalışma Gücünü Kaybetmediği - Tedavi Giderlerinin Davalı Aracın Sigortacısı Tarafından Ödense Dahi Yüzdeki İçin Ayrıca Tedavi Gerektirdiği ve Anılan Meblağın Talebinin Haklı Olduğu )
YARALANMADAN KAYNAKLANAN MADDİ VE MANEVİ TAZMİNAT ( Tedavi Giderlerinin Davalı Aracın Sigortacısı Tarafından Ödense Dahi Yüzdeki İçin Ayrıca Tedavi Gerektirdiği ve Anılan Meblağın Talebinin Haklı Olduğu )
MADDİ VE MANEVİ TAZMİNAT ( Trafik Kazası Nedeniyle Yaralanmadan Kaynaklanan Talebinde Haklı Olması - Davanın Bu Miktarda Islah Edildiği/Davanın Kısmen Kabulü İle Maddi ve Manevi Tazminatın Olay Tarihinden İtibaren Reeskont Faiziyle Birlikte Davalılardan Müteselsilen Tahsili Gerektiği )"
47Y4.HD26.9.2005E. 2005/10410 K. 2005/9825"MANEVİ TAZMİNAT DAVASI ( Yayında Gelecek Değerlendirmeler Yapılırken Davacı Gerçek Kişinin Adı ve Sahibi Bulunduğu Davacı Şirketin Adının Birlikte Kullanıldığı - Yayından İşyerinde Sahte Resim Satıldığı Sonucunu Çıkarabildiğinden Kabulü Gereği )
YAYINDA GERÇEK KİŞİNİN VE ŞİRKETİNİN ADININ BULUNMASI ( Yayından İşyerinde Sahte Resim Satıldığı Sonucunu Çıkarabildiğinden Manevi Tazminat İsteminin Kabulü Gereği )
SAHTECİLİK VE DOLANDIRICILIK YAPILDIĞINA İLİŞKİN YAYIN ( Yayında Gelecek Değerlendirmeler Yapılırken Davacı Gerçek Kişinin Adı ve Sahibi Bulunduğu Davacı Şirketin Adının Birlikte Kullanıldığı - Manevi Tazminat Davasının Kabulü Gereği )"
47Y4.HD18.7.2005E. 2004/13122 K. 2005/8426"MANEVİ TAZMİNAT ( Davalının Kusuru Nedeniyle Elektrik Direğinin Düşmesi Sonucu Eşinin Maluliyeti/Kendisinin de Bundan Etkikendiğini Belirterek İstenen Tazminat - Eşin Manevi Tazminat Davası Açmış Olması Davacının da Talepte Bulunmasını Engellemediği )
ZAMANAŞIMI ( Davalının Kusuru Nedeniyle Elektrik Direğinin Düşmesi Sonucu Eşinin Maluliyeti/Kendisinin de Bundan Etkikendiğini Belirterek İstenen Manevi Tazminat - Olay Tarihi Dikkate Alındığında 5 Yıllık Zamanaşımı Süresi İçinde Davanın Açılabileceği )
EŞİN MANEVİ TAZMİNAT İSTEMİ ( Davacının da Bu Konuda Talepte Bulunmasını Engellemediği - Adam Çalıştıranın Kusuru Nedeniyle Uğranılan Zarar )
ADAM ÇALIŞTIRANIN KUSURU NEDENİYLE UĞRANILAN ZARAR ( Olay Tarihi Dikkate Alındığında 5 Yıllık Zamanaşımı Süresi İçinde Manevi Tazminat Davasının Açılabileceği )"
47Y11.HD30.6.2005E. 2004/10078 K. 2005/6971"ÖLÜM NEDENİYLE MANEVİ TAZMİNAT ( İbranameye T.H.Y'nın Dahil Edilmesi Nedeniyle Davacıların Kişilik Haklarına Bir Saldırı Söz Konusu Olmadığı - İbraname Nedeniyle Bir Manevi Zararın da Oluşmadığı )
KİŞİLİK HAKLARINA SALDIRI ( Ölüm Nedeniyle Manevi Tazminat - İbranameye T.H.Y'nın Dahil Edilmesi Nedeniyle Davacıların Kişilik Haklarına Bir Saldırı Söz Konusu Olmadığı/İbraname Nedeniyle Bir Manevi Zararın da Oluşmadığından Reddi Gereği )
MANEVİ TAZMİNAT ( Ölüm Nedeniyle/İbranameye T.H.Y'nın Dahil Edilmesi Nedeniyle Davacıların Kişilik Haklarına Bir Saldırı Söz Konusu Olmadığı - İbraname Nedeniyle Bir Manevi Zararın da Oluşmadığından Reddi Gereği )"
47Y4.HD23.6.2005E. 2004/10352 K. 2005/6946"TAZMİNAT DAVASI ( Trafik Kazası Nedeni ile Maddi ve Manevi Tazminat İstenilmesi )
HAKİMİN TAKDİR YETKİSİ ( Hakimin Takdir Hakkını Kullanırken Olaya Etkili Olan Nedenleri de Karar Yerinde Objektif Ölçülere Göre Göstermesi )
MANEVİ TAZMİNAT ( Takdir Edilecek Miktarın Mevcut Halde Edilmik İstenilen Tatmin Duygusunun Etkisine Uluşmak için Gerekli Olan Kadar Olması-Bir Ceza Olmadığı Gibi Mamelek Hukukuna İlişkin Zararın Karşılanmasını da Amaç Edinmemesi )
MADDİ TAZMİNAT ( Kazanın İlgili Sosyal Güvenlik Kurumu Tarafından Sosyal Güvenlik Kapsamında Değerlendirilerek Davacıya Bu Olay Nedeniyle Peşin Sermaye Değerli Bir Gelir Bağlanıp Bağlanmadığı Araştırılarak Var ise O Gelirin Tazminat Kapsamından İndirilmesi )
MANEVİ ZARAR ( Hakimin Hak Sahibine Verilmesine Karar Vereceği Para Tutarının Adalete Uygun Olması-Hükmedilecek Bu Paranın Zarara Uğrayanda Manevi Huzuru Doğurmayı Gerçekleştirecek Tazminata Benzer Bir Fonksiyonu Olan Özgün Bir Nitelik Taşıması )"
47Y11.HD20.6.2005E. 2004/9884 K. 2005/6416"MANEVİ TAZMİNAT ( Trafik Kazası Nedeniyle/Ticari Taksi Yolcusu Yabancı - Elde Edilmek İstenilen Tatmin Duygusunun Etkisine Ulaşmak İçin Gerekli Olan Kadar Hükmedilmesi Gereği )
TRAFİK KAZASI NEDENİYLE MANEVİ TAZMİNAT DAVASI ( Elde Edilmek İstenilen Tatmin Duygusunun Etkisine Ulaşmak İçin Gerekli Olan Kadar Hükmedilmesi Gereği - Ticari Taksi Yolcusu Yabancı )
MANEVİ TAZMİNATIN AMACI ( Zarara Uğrayan Kişinin Duyduğu Manevi Acıyı Bir Dereceye Kadar Yumuşatmak Bozulan Manevi Dengeyi Onarıp Düzeltmek - Tarafların Sosyal ve Ekonomik Durumlarına ve Adalete Uygun Olarak Takdir Edilmesi Gereği )"
47Y21.HD2.6.2005E. 2005/1072 K. 2005/5651"İŞ KAZASI SONUCU MALULİYET ( Maddi Ve Manevi Tazminat - Olayın Oluş Şekline Müterafik Kusur Oranlarına Davacının Duyduğu Elem Ve Izdırabın Derecesine Tarafların Sosyal Ve Ekonomik Durumuna Göre Takdir Edilmesi Gereği )
MADDİ VE MANEVİ TAZMİNAT ( İş Kazası Sonucu Maluliyet - Olayın Oluş Şekline Müterafik Kusur Oranlarına Davacının Duyduğu Elem Ve Izdırabın Derecesine Tarafların Sosyal Ve Ekonomik Durumuna Göre Takdir Edilmesi Gereği )"
47Y21.HD30.5.2005E. 2005/3951 K. 2005/5535"İŞ KAZASI SONUCU MALÜLİYET ( Maddi ve Manevi Tazminat - Ücrette Bir Değişiklik Bulunmadığı Halde Sadece Yeniden Belirlenecek S.S.K. Gelirlerinin Peşin Sermaye Değeri Maddi Zarardan Düşülerek Bir Karar Vermek Gerektiği )
MADDİ VE MANEVİ TAZMİNAT ( Ücrette Bir Değişiklik Bulunmadığı Halde Sadece Yeniden Belirlenecek S.S.K. Gelirlerinin Peşin Sermaye Değeri Maddi Zarardan Düşülerek Saptanacak Maddi Tazminat Miktarına Göre Bir Karar Vermek Gerektiği )
S.S.K. GELİRLERİNİN PEŞİN SERMAYE DEĞERİ ( Maddi Zarardan Düşülerek Saptanacak Maddi Tazminat Miktarına Göre Bir Karar Vermek Gerektiği - İş Kazası Sonucu Malüliyetten Doğan Maddi ve Manevi Tazminat )"
47Y21.HD16.5.2005E. 2005/2224 K. 2005/5060"İŞ KAZASINDA ÖLEN İŞÇİ ( İşçinin Babası Oğlundan Ayrı Yaşaması Halinde Ölümden Dolayı Manevi Zarara Yol Açan Üzüntüyü Engellemediği - Manevi Tazminat Talebinin Kabulü Gereği )
BABANIN ÖLEN İŞÇİDEN AYRI YAŞAMASI ( İş Kazası Sonucunda Ölümden Dolayı Manevi Zarara Yol Açan Üzüntüyü Engellemediği - Manevi Tazminat Talebinin Kabulü Gereği )
MANEVİ TAZMİNAT TALEBİ ( İş Kazası Sonucu Ölen İşçinin Babası Oğlundan Ayrı Yaşaması Halinde Ölümden Dolayı Manevi Zarara Yol Açan Üzüntüyü Engellemediği )"
47Y4.HD9.5.2005E. 2004/10862 K. 2005/5058"ÖLÜMLÜ TRAFİK KAZASI NEDENİYLE MANEVİ TAZMİNAT ( Aralarındaki Akrabalık Bağları Ve Kişisel İlişkilerin Derecesi Gözetildiğinde Davacı Yararına Da Tazminat Taktiri Gereği )
AKRABALIK BAĞLARI VE KİŞİSEL İLİŞKİLER ( Derecesi Gözetildiğinde Davacı Yararına Da Tazminat Taktiri Gereği - Ölümlü Trafik Kazası Nedeniyle Manevi Tazminat )"
47Y4.HD3.5.2005E. 2004/8317 K. 2005/4769"MADDİ VE MANEVİ TAZMİNAT ( Deprem Nedeniyle Yıkılan Otelde Davacının Çocuğunun Ölmesi - Açılan Kamu Davasında Davalının Otel İnşaatında Görev Almadığı Belirtilerek Beraatına Karar Verilmesi Nedeniyle Talebin Reddi Gereği )
DEPREM NEDENİYLE YIKILAN OTEL ( Davacının Çocuğunun Ölmesi Nedeniyle Tazminat Talebi - Açılan Kamu Davasında Davalının Otel İnşaatında Görev Almadığı Belirtilerek Beraatına Karar Verilmesi Nedeniyle Talebin Reddi Gereği )
CEZA MAHKEMESİNDEKİ BERAAT KARARI ( Deprem Nedeniyle Yıkılan Otelde Davacının Çocuğunun Ölmesi Nedeniyle Tazminat Talebi - Davalının Otel İnşaatında Görev Almadığı Belirtilerek Beraatına Karar Verilmesi Nedeniyle Talebin Reddi Gereği )"
47Y21.HD11.4.2005E. 2005/1226 K. 2005/3605"İŞ KAZASI SONUCU MALULİYET ( Maddi ve Manevi Tazminat - Taraf ve Sebep Birliği Yanında Müşterek Ön Sorun ya da Sorunların Varlığı Halinde Delillerin Dağılmaması ve Hükme Esas Alınacak Tespitlerde Birlik Sağlanması Bakımından Davaların Birlikte Görüleceği )
MADDİ VE MANEVİ TAZMİNAT ( Taraf ve Sebep Birliği Yanında Müşterek Ön Sorun ya da Sorunların Varlığı Halinde Delillerin Dağılmaması ve Hükme Esas Alınacak Tespitlerde Birlik Sağlanması Bakımından Davaların Birlikte Görüleceği )
DAVALARIN BİRLİKTE GÖRÜLMESİ ( Müşterek Ön Sorun ya da Sorunların Varlığı Halinde Delillerin Dağılmaması ve Hükme Esas Alınacak Tespitlerde Birlik Sağlanması Bakımından Gerektiği - İş Kazası Sonucu Maluliyetten Doğan Maddi ve Manevi Tazminat )"
47Y21.HD22.3.2005E. 2005/176 K. 2005/2653"İŞ KAZASI SONUCU MALULİYET ( Maddi ve Manevi Tazminat - Manevi Tazminatın Olayın Oluş Şekline Müterafik Kusur Oranlarına Davacının Duyduğu Elem ve Izdırabın Derecesine Tarafların Sosyal ve Ekonomik Durumuna Göre Takdir Edilmesi Gereği )
MADDİ VE MANEVİ TAZMİNAT ( Manevi Tazminatın Olayın Oluş Şekline Müterafik Kusur Oranlarına Davacının Duyduğu Elem ve Izdırabın Derecesine Tarafların Sosyal ve Ekonomik Durumuna Göre Takdir Edilmesi Gereği - İş Kazası Sonucu Maluliyet )"
47Y21.HD22.3.2005E. 2005/1245 K. 2005/5209"İŞ KAZASI SONUCU MALULİYET ( Maddi ve Manevi Tazminat - Aktif ve Pasif Dönemdeki Kazançlarda Göz Önünde Bulundurularak Maddi Tazminatın Belirlenmesi İçin Konusunda Uzman Bilirkişiden Alınması Gereği )
MADDİ VE MANEVİ TAZMİNAT ( İş Kazası Sonucu Maluliyet - Davacı İşçinin Net Geliri Bakiye Ömrü İş Göremezlik Çağı İşgöremezlik ve Karşılıklı Kusur Oranları Aktif ve Pasif Dönemdeki Kazançlarda Göz Önünde Bulundurulması Gereği )
MALULİYET ORANI ( % 8,2 Oranında Maluliyete Uğrayan İşçinin Bu Maluliyeti Nedeniyle Bundan Sonraki Yapacağı Çalışmalarda Diğer İşçilerden Daha Fazla Çaba Harcayarak Gelir Elde Edeceğinden Bu Maluliyet Nedeniyle Zarara Uğramadığı Kabul Edilemeyeceği )
GEÇİCİ İŞGÖREMEZLİK ÖDENEĞİ ( SSK Tarafından Ödenmiş Geçici İş Göremezlik Ödenekleri Gibi Tüm Veriler Dikkate Alınarak Aktif ve Pasif Dönemdeki Kazançlar Göz Önünde Bulundurularak Maddi Tazminatın Belirlenmesi Gereği - İş Kazası Sonucu Maluliyet )"
47Y4.HD21.3.2005E. 2004/8970 K. 2005/2852"BELEDİYENİN YAPI DENETİMİNE VE İSKAN BELGESİ VERİLMESİNE İLİŞKİN GÖREVİNİ YERİNE GETİRMEMESİ ( Haksız Eylem Nedeniyle Tazminat İstemi - İdari Yargı Yerinde Tam Yargı Davası Açılması Gerektiği )
YAPI DENETİMİNE VE İSKAN BELGESİ VERİLMESİNE İLİŞKİN BELEDİYENİN GÖREVİ ( Yerine Getirmediğinden Bahisle Tazminat İstemi - Bu Davalı Yönünden Yargı Yolu Bakımından Görevsizlik Nedeniyle Dava Dilekçesinin Reddedileceği )
BÖLÜŞÜK KUSUR ( Davacıların % 30 Oranında Bölüşük Kusurlu Oldukları Belirlendiğinden Destekten Yoksunluk Zararının Bölüşük Kusur İndirimi Yapılıp Belirleneceği )
VEKALET ÜCRETİ ( Davanın Tarafları Hakkında Kurulması Gerektiği - Taraf Sıfatı Bulunmayan Vekil Yararına Vekalet Ücretine Hükmedilmesinin Hukuka Aykırı Olduğu )
HAKSIZ EYLEM NEDENİYLE TAZMİNAT İSTEMİ ( Belediyenin Yapı Denetimine ve İskan Belgesi Verilmesine İlişkin Görevini Yerine Getirmediği İleri Sürülerek - Davalı Belediye Yönünden Yargı Yolu Bakımından Görevsizlik Nedeniyle Dava Dilekçesinin Reddedileceği )"
47Y21.HD21.3.2005E. 2005/1238 K. 2005/2642"İŞ KAZASI SONUCU MALULİYET ( Maddi ve Manevi Tazminat - Davalının Harici Sözleşmeyle İnşaatı Diğer Davalı Ortağa Devrettiği/3. Kişi Davacının Bu Devir Dolayısıyla Haklarının Etkilenmeyeceğinden İşveren Davalının Yasal Sorumluluğu Devam Ettiği )
MADDİ VE MANEVİ TAZMİNAT ( Davalının Harici Sözleşmeyle İnşaatı Diğer Davalı Ortağa Devrettiği - 3. Kişi Davacının Bu Devir Dolayısıyla Haklarının Etkilenmeyeceğinden İş Kazası Dolayısıyla İşveren Davalının Yasal Sorumluluğu Devam Ettiği )
İNŞAATIN HARİCİ SÖZLEŞMEYLE DEVRİ ( 3. Kişi Davacının Bu Devir Dolayısıyla Haklarının Etkilenmeyeceğinden İş Kazası Dolayısıyla İşveren Davalının Yasal Sorumluluğu Devam Ettiği )
İŞVERENİN SORUMLULUĞU ( Davalının Harici Sözleşmeyle İnşaatı Diğer Davalı Ortağa Devrettiği/3. Kişi Davacının Bu Devir Dolayısıyla Haklarının Etkilenmeyeceğinden İş Kazası Dolayısıyla İşveren Davalının Yasal Sorumluluğu Devam Ettiği )"
47Y21.HD14.3.2005E. 2005/11 K. 2005/3761"İŞ KAZASI SONUCU ÖLÜM ( Maddi Ve Manevi Tazminat Talebi - Olayın Oluş Şekline Müterafik Kusur Oranlarına Davacının Duyduğu Elem Ve Izdırabın Derecesine Göre Takdir Edileceği )
MADDİ VE MANEVİ TAZMİNAT ( İş Kazası Sonucu Ölüm - Olayın Oluş Şekline Müterafik Kusur Oranlarına Davacının Duyduğu Elem Ve Izdırabın Derecesine Göre Takdir Edileceği )
HAK VE NESAFET KURALLARI GEREĞİNCE TAKDİR EDİLMESİ GEREĞİ ( Davacı Murisinin İş Kazası Sonucu Ölümünden Doğan Maddi Ve Manevi Tazminat Talebi )"
47Y21.HD14.3.2005E. 2005/10 K. 2005/2387"İŞ KAZASI SONUCU MALULİYET ( Manevi Tazminatın Davacının Malüliyeti Olayın Oluş Şekline Göre Duyduğu Elem Ve Izdırabın Derecesi Hakkaniyet Kurallarına Göre Hesaplanması Gereği )
MANEVİ TAZMİNAT ( İş Kazası Sonucu Maluliyet - Olayın Oluş Şekline Göre Duyduğu Elem Ve Izdırabın Derecesi Hakkaniyet Kurallarına Göre Hesaplanması Gereği )"
47Y4.HD10.3.2005E. 2004/8427 K. 2005/2388"HAKSIZ EYLEM NEDENİYLE TAZMİNAT ( Davacı Davalının Vücut Bütünlüğünü İhlal Ettiği Ceza Kararı İle Saptandığına Göre Somut Olayın Özelliği de Dikkate Alınarak Davalı ( Karşı Davacı ) Yararına Uygun Bir Miktar Manevi Tazminata Hükmetmek Gerektiği )
MANEVİ TAZMİNAT ( Davalının Vücut Bütünlüğünün İhlal Edildiği Ceza Kararı İle Saptandığına Göre Somut Olayın Özelliği de Dikkate Alınarak Davalı ( Karşı Davacı ) Yararına Uygun Bir Miktara Hükmetmek Gerektiği )
CEZA KARARI İLE SAPTANAN HAKSIZ EYLEM ( Davalının Vücut Bütünlüğünün İhlal Edildiği Ceza Kararı İle Saptandığına Göre Davalı ( Karşı Davacı ) Yararına Uygun Bir Miktar Manevi Tazminata Hükmetmek Gerektiği )"
47Y21.HD8.3.2005E. 2005/1144 K. 2005/2111"İŞ KAZASI SONUCU ÖLÜM ( Maddi Ve Manevi Tazminat Talebi - Olayın Oluş Şekline Müterafik Kusur Oranlarına Davacının Duyduğu Elem Ve Izdırabın Derecesine Tarafların Sosyal Ve Ekonomik Durumuna Göre Tayin Edilmesi Gereği )
MANEVİ TAZMİNAT TALEBİ ( Olayın Oluş Şekline Müterafik Kusur Oranlarına Davacının Duyduğu Elem Ve Izdırabın Derecesine Tarafların Sosyal Ve Ekonomik Durumuna Göre Tayin Edilmesi Gereği - İş Kazası Sonucu Ölüm )"
47Y11.HD22.2.2005E. 2004/6059 K. 2005/1538"TRAFİK KAZASI ( Maddi ve Manevi Tazminat - Davacıdaki Arızanın Uzuv Zaafı Niteliğinde Olup Olmadığının ve Bu Durumun Ortaya Çıkmasında Davacının İhmali Hareketinin Bulunup Bulunmadığı Adli Tıp Kurumu Raporuyla Tespiti Gereği )
MADDİ VE MANEVİ TAZMİNAT ( Davacıdaki Arızanın Uzuv Zaafı Niteliğinde Olup Olmadığının ve Bu Durumun Ortaya Çıkmasında Davacının İhmali Hareketinin Bulunup Bulunmadığı Adli Tıp Kurumu Raporuyla Tespiti Gereği )
UZUV ZAAFI ( Arızanın Bu Nitelikte Olup Olmadığının ve Bu Durumun Ortaya Çıkmasında Davacının İhmali Hareketinin Bulunup Bulunmadığı Adli Tıp Kurumu Raporuyla Tespiti Gereği - Trafik Kazası Nedeniyle Maddi ve Manevi Tazminat )
ADLİ TIP KURUMU RAPORU ( Davacıdaki Arızanın Uzuv Zaafı Niteliğinde Olup Olmadığının ve Bu Durumun Ortaya Çıkmasında Davacının İhmali Hareketinin Bulunup Bulunmadığı Tespiti Gereği - Trafik Kazası Nedeniyle Maddi ve Manevi Tazminat )"
47Y21.HD15.2.2005E. 2004/13015 K. 2005/1196"MANEVİ TAZMİNAT TALEBİ ( İş Kazasına Bağlı Ölüm Nedeniyle Destekten Yoksun Kalan Hak Sahiplerinin İsteyebileceği - Daha Önce Muris Sigortalının Açtığı Manevi Tazminat Davasında Mirasçıları Adına Ödense Bile )
İŞ KAZASINA BAĞLI ÖLÜM ( Destekten Yoksun Kalan Hak Sahiplerinin Manevi Tazminat İsteyebileceği - Daha Önce Muris Sigortalının Açtığı Manevi Tazminat Davasında Mirasçıları Adına Ödense Bile )
DESTEKTEN YOKSUN KALMA TAZMİNATI ( İş Kazasına Bağlı Ölüm Nedeniyle Manevi Tazminat İsteminin Kabul Edilebileceği - Daha Önce Muris Sigortalının Açtığı Manevi Tazminat Davasında Mirasçıları Adına Ödense Bile )"
47Y11.HD15.2.2005E. 2005/915 K. 2005/1228"TAZMİNAT TALEBİ ( Trenle Yolculuk Sırasında Peronla Tren Arasına Düşerek Bacağı Kesilen ve Hafıza Kaybına Uğrayan Davacının )
TRENLE YOLCULUK YAPARKEN PERONLA TREN ARASINA DÜŞEREK BACAĞI KESİLEN VE HAFIZA KAYBINA UĞRAYAN DAVACI ( Devlet Demiryollarından Tazminat Talebi )
SÜREKLİ KISMİ İŞGÖREMEZLİK TAZMİNATI VE MANEVİ TAZMİNAT TALEBİ ( Trenle Yolculuk Sırasında Peronla Tren Arasına Düşerek Bacağı Kesilen ve Hafıza Kaybına Uğrayan Davacının )"
47Y11.HD15.2.2005E. 2004/13456 K. 2005/1242"BEDENSEL BÜTÜNLÜĞÜN İHLALİ ( Manevi Tazminat Talebi - Davanın Taşıyıcının Sorumluluğuna İlişkin Olmakla Mutlak Ticari Dava Niteliğinde Bulunduğu/Ticaret Mahkemesinde Görüleceği )
MANEVİ TAZMİNAT DAVASI ( Bedensel Bütünlüğün İhlali - Davanın Taşıyıcının Sorumluluğuna İlişkin Olmakla Mutlak Ticari Dava Niteliğinde Bulunduğu/Ticaret Mahkemesinde Görüleceği )
TİCARİ DAVA ( Bedensel Bütünlüğün İhlali Nedeniyle Manevi Tazminat Talebi - Davanın Taşıyıcının Sorumluluğuna İlişkin Olmakla Mutlak Ticari Dava Niteliğinde Bulunduğu/Ticaret Mahkemesinde Görüleceği )
GÖREV ( Bedensel Bütünlüğün İhlali Nedeniyle Manevi Tazminat Talebi - Davanın Taşıyıcının Sorumluluğuna İlişkin Olmakla Mutlak Ticari Dava Niteliğinde Bulunduğu/Ticaret Mahkemesinde Görüleceği )"
47Y4.HD14.2.2005E. 2004/7700 K. 2005/1181"MADDİ VE MANEVİ TAZMİNAT ( Trafik Kazasına Bağlı Yaralama ve Araç Hasarları Nedeniyle )
KÜÇÜĞE VELAYETEN AÇILAN TAZMİNAT DAVASI ( Dava Dilekçesi Ekinde Küçüğe Velayeten Verilen Bir Vekaletnamenin Bulunmaması-Bu Eksikliğin Sonradan da Tamamlanmamış Olması )
DAVANIN AÇILMASINDAN SONRA KÜÇÜĞÜN ERGİN HALE GELMESİ ( Küçük ile İlgili Davaya Devam Edilebilmesi İçin Vekalet Eksikliğinin Tamamlattırılmasının Gerekmesi )"
47Y4.HD14.2.2005E. 2004/7567 K. 2005/1172"MADDİ VE MANEVİ TAZMİNAT ( Kasten Yaralama Nedeniyle )
KASTEN YARALAMA NEDENİYLE TAZMİNAT DAVASI ( Ceza Yargılamasında Davalının Eylemi Haksız Tahrik Sonucu Gerçekleştirdiği Kabul Edildiğinden Maddi Tazminat İçin Hesaplanan Tadevai Giderlerinden de İndirim Yapılmasının Gerekmesi )
TEDAVİ GİDERLERİ ( Ceza Yargılamasında Davalının Eylemi Haksız Tahrik Sonucu Gerçekleştirdiği Kabul Edildiğinden Maddi Tazminat İçin Hesaplanan Tedavi Giderlerinden de İndirim Yapılmasının Gerekmesi )
HAKSIZ TAHRİK ALTINDA GERÇEKLEŞTİRİLEN YARALAMA NEDENİYLE TAZMİNAT DAVASI ( Tedavi Giderlerinden İndirim Yapılmasının Gerekmesi )"
47Y4.HD14.2.2005E. 2004/7506 K. 2005/1252"MANEVİ TAZMİNAT ( Kişilik Haklarına Saldırı Nedeniyle-Sahtekarlık Suçundan Hakkında Dava Açılan Kişiye Sahtekar Denmesi )
KİŞİLİK HAKLARINA SALDIRI NEDENİYLE MANEVİ TAZMİNAT ( Davalının Hukuk Mahkemesine Verdiği Dilekçede Davacıya Sahtekar Hilekar Şeklinde Beyanlarda Bulunması-Davacı Hakkında Ceza Mahkemesinde Sahtekarlıktan Dava Açılması )
SAHTEKARLIK SUÇUNDAN HAKKINDA DAVA AÇILAN KİŞİYE SAHTEKAR DENMESİ ( Davacının Kişilik Haklarının Zedelenip Zedelenmediğinin Ceza Dosyalarının Getirtilerek Belirlenmesi )"
47Y4.HD14.2.2005E. 2004/7473 K. 2005/1246"HAKSIZ EYLEM NEDENİYLE TAZMİNAT DAVASI ( Davalıya Yapılan Tebligatın Yasanın 21. Maddesine Göre Yapılması-Ancak Usulüne Uygun Olarak Davalının Adreste Bulunmama Sebebi Araştırılıp Tebligat Parçasına Yazılmamış Olması )
TEBLİGATIN HÜKÜMSÜZLÜĞÜ ( Tebligat Kanununun 21. Maddesine Göre Yapılan Tebligatta Davalının Adreste Bulunmama Sebebinin Tebligat Parçasının Arkasına Yazılmasının Gerekmesi )
SAVUNMA HAKKININ KISITLANMASI ( Davalının Adreste Bulunmama Nedeni Tebligat Parçasına Yazılmadan Tebligat Kanununun 21. Maddesine Göre Yapılan Tebligatın Geçersiz Olması )
TARAF TEŞKİLİ ( Usulüne Uygun Olarak Davalıya Tebligat Yapılmadan ve Taraf Teşkili Sağlanmadan Yapılan Tebligatın Geçersiz Olması-Savunma Hakkının Kısıtlanmış Olması )"
47Y15.HD14.2.2005E. 2004/3331 K. 2005/698"İŞ BEDELİNİN İADESİ DAVASI ( Davalı Diş Hekiminin Yaptığı Alt Çene Diş Protezlerinin Kullanılamayacak Derecede Ayıplı Olması Nedeniyle )
MANEVİ TAZMİNAT DAVASI ( Davalı Diş Hekiminin Yaptığı Alt Çene Diş Protezlerinin Kullanılamayacak Derecede Ayıplı Olması Nedeni ile Uğranılan Manevi Mağduriyet Sebebiyle )
YAZILI DELİL BAŞLANGICI ( Yazılı Delille Kanıtlanması Zorunlu Olan Akdi İlişkide Yazılı Delil Başlangıcına Dayanılması Halinde Tanık Dinletilebilmesi )
TANIKLA İSPAT ( Yazılı Delille Kanıtlanması Zorunlu Olan Akdi İlişkide Yazılı Delil Başlangıcına Dayanılması Halinde Hukuki İlişkinin İspatı için Tanık Dinletilebilmesi )
YAZILI DELİLLE İSPAT ZORUNLULUĞUNUN İSTİSNASI ( Yazılı Delil Başlangıcına Dayanılmış Olması veya Davalının Açıkça Rıza Göstermesi Halinde Tanık Dinletilebilmesi )
YANLIŞ TEDAVİ UYGULAMASI ( Diş Hekiminin Yaptığını İddia Ettiği İşin Yapılıp Yapılmadığı Hususunda Diş Hekimlerinden Oluşturulacak Bilirkişi Kurulundan Rapor Alınmasının Gerekmesi )
İSPAT YÜKÜ ( Taraflardan Her Birinin Hakkını Dayandırdığı Olguyu İspat Etmesinin Gerekmesi )
YEMİN ( Bu Delile Dayanan Davacıya İş Bedelinin Ödenmesine Yönelik İddiasını Kanıtlayabilmesi için Yemin Önerme Hakkının Mahkemece Hatırlatılmasının Gerekmesi )
AYIPLI MAL ( İş Sahibinin Ayıpların Aynen Giderilmesini veya Giderilmesi için Gerekli Bedelin Tahsilini ya da İş Bedelinden Bu Miktarın İndirilmesini İsteyebilmesi )
ESERDEKİ AYIBIN GİDERİLMESİ ( Eser Bedelini Aşan Onarım Giderini Yüklenicinin Reddedebilmesi-Bu Halde İş Sahibinin Ücretten İndirim veya Sözleşmenin Feshini İsteyebilmesi )
MANEVİ ZARAR ( Hangi Olayların Hangi Hukuksal Sebeplerle Davacının Manevi Zararının Gerçekleşmesine Neden Olduğu Açıklanmadan Manevi Tazminata Hükmolunamaması )
FAİZ BAŞLANGIÇ TARİHİ ( Davalı Dava Tarihi İtibariyle Temerrüde Düşürüldüğünden Dava Tarihinden İtibaren Temerrüt Faizi Uygulanmasına Karar Verilmesinin Gerekmesi )"
47Y4.HD10.2.2005E. 2004/7461 K. 2005/1046"HAKSIZ EYLEM NEDENİYLE TAZMİNAT DAVASI ( Davalının Maliye Bakanlığı Görevlisi Olarak Görev Yaptığı Esnada Görevini Kötüye Kullanarak İdareyi Zarara Uğratması Nedeniyle )
GÖREVİNİ KÖTÜYE KULLANMA NEDENİYLE HAKSIZ EYLEMDE BULUNMA ( Maliye Bakanlığının Uğramış Olduğu Maddi Zararın Tazminini İstemesi-Ceza Mahkemesi Dosyası İncelenerek Karar Verilmesinin Gerekmesi )
MALİYE BAKANLIĞI TARAFINDAN MEMUR ALEYHİNE AÇILAN TAZMİNAT DAVASI ( Memurun Çalıştığı Esnada İdareyi Görevini Kötüye Kullanarak Zarara Uğratması Nedeniyle-Ceza Dosyasının Getirtilerek İncelenmesinin Gerekmesi )"
47Y4.HD10.2.2005E. 2004/7199 K. 2005/1118"HAKSIZ EYLEM SONUCU UĞRANILAN ZARAR ( Diğer Davacıların Manevi Zarar Gördüğü Benimsenerek Onlar Yararına Takdir Edilecek Uygun Bir Miktar Manevi Tazminata Hükmedilmemiş Olması Hatalı Olduğu )
MANEVİ TAZMİNAT ( Haksız Eylem Sonucu Uğranılan Zarar - Diğer Davacıların Manevi Zarar Gördüğü Benimsenerek Onlar Yararına Takdir Edilecek Uygun Bir Miktar Manevi Tazminata Hükmedilmemiş Olması Hatalı Olduğu )"
47Y4.HD7.2.2005E. 2004/7324 K. 2005/859"TRAFİK KAZASI NEDENİYLE MADDİ VE MANEVİ TAZMİNAT ( Karayolları Trafik Yasasına Göre Hukuki Sorumluluğu Kaldıran veya Daraltan Anlaşmaların Geçersiz Olması- Trafik Kazasında İşletenin ve Sürücünün Hukuki Sorumluluklarının Kabulü )
FERAGAT ANLAŞMASI ( Trafik Kazası Sonucu Hukuki Sorumluluğu Kaldıran veya Daraltan Anlaşmaların Geçersizliği-Davalı Tarafça Sunulan Feragat Belgesinin Davalının Hukuki Sorumluluğunu Tamamen Ortadan Kaldırmaması )
HUKUKİ SORUMLULUĞUN ORTADAN KALKMASI ( Trafik Kazası Sonucu Hukuki Sorumluluğu Kaldıran veya Daraltan Anlaşmaların Geçersizliği-Davalı Tarafça Sunulan Feragat Belgesinin Davalının Hukuki Sorumluluğunu Tamamen Ortadan Kaldırmaması )
CEZA MAHKEMESİNDEKİ FERAGATİN HUKUK MAHKEMESİNDE AÇILACAK TAZMİNAT DAVASINI ETKİLEMESİ ŞARTLARI ( Ceza Dosyasının Düşmesi ve Kişisel Hakkın Saklı Tutulmamış Olması )"
47Y11.HD23.12.2004E. 2004/3541 K. 2004/12797"TRAFİK KAZASI SONUCU ÖLÜM NEDENİYLE MANEVİ TAZMİNAT TALEBİ ( Tazminat Miktarının Tesbitinde Gözönünde Bulundurulacak Hususlar )
MANEVİ TAZMİNAT TALEBİ ( Trafik Kazası Sonucu Ölüm Nedeniyle - Tazminat Miktarının Tesbitinde Gözönünde Bulundurulacak Hususlar )
TAZMİNAT MİKTARININ TAKDİRİNDE GÖZÖNÜNDE BULUNDURULACAK HUSUSLAR ( Trafik Kazası Sonucu Ölüm Nedeniyle Manevi Tazminat Talebi )
VEKALET ÜCRETİ MİKTARI ( Manevi Tazminatın Kısmen Reddi Halinde Reddedilen Miktar Üzerinden Davalı Yararına Hükmedilecek Vekalet Ücretinin Davacı Yararına Hükmedilen Vekalet Ücretini Geçemeyeceği )
KISMEN KABUL KISMEN REDDEDİLEN MANEVİ TAZMİNAT ( Davalı Yararına Hükmedilen Vekalet Ücreti Miktarının Davacı Yararına Hükmedilen Vekalet Ücreti Miktarından Fazla Olamayacağı )"
47Y11.HD21.12.2004E. 2004/1525 K. 2004/12646"MANEVİ TAZMİNAT TALEBİ ( Trafik Kazası Sonucu Sakat Kalan Kişinin Nişanlısının - Cismani Zarar Nedeniyle Manevi Tazminat Talebinde Bulunabilecek Kimseler/Nişanlılık İlişkisinin Manevi Tazminat Talep Hakkı Tanımayacağı )
TRAFİK KAZASI SONUCU SAKAT KALAN KİŞİNİN NİŞANLISI ( Manevi Tazminat İsteme Hakkının Bulunmaması - Cismani Zarar Nedeniyle Manevi Tazminat Talebinde Bulunabilecek Kimseler )
NİŞANLININ MANEVİ TAZMİNAT TALEP HAKKININ BULUNMAMASI ( Nişanlısının Trafik Kazası Sonucu Sakat Kalması Nedeniyle - Haksız Fiil Sonucu Cismani Zarar Nedeniyle Manevi Tazminat İsteyebilecek Kimseler )
CİSMANİ ZARAR NEDENİYLE MANEVİ TAZMİNAT İSTEYEBİLECEK KİMSELER ( Trafik Kazası Sonucu Sakat Kalan Kişinin Nişanlısının Manevi Tazminat Talep Hakkının Bulunmaması )"
47Y11.HD14.12.2004E. 2004/1272 K. 2004/12337"CİSMANİ ZARAR NEDENİYLE MANEVİ TAZMİNAT TALEBİ ( Banliyö Treninin Kapılar Açık Olduğu Halde Hareket Etmesi Sonucu Düşerek Ağır Yaralanan Davacının - Manevi Tazminat Miktarının Tesbitinde Dikkat Edilecek Hususlar )
MANEVİ TAZMİNAT TALEBİ ( Banliyö Treninin Kapılar Açık Olduğu Halde Hareket Etmesi Sonucu Düşerek Ağır Yaralanan Davacının - Manevi Tazminat Miktarının Tesbitinde Dikkat Edilecek Hususlar )
BANLİYÖ TRENİNİN KAPILAR AÇIK OLDUĞU HALDE HAREKET ETMESİ SONUCU DÜŞEREK AĞIR YARALANAN DAVACININ MANEVİ TAZMİNAT TALEBİ ( Manevi Tazminat Miktarının Tesbitinde Dikkat Edilecek Hususlar )"
47Y4.HD13.12.2004E. 2004/5370 K. 2004/14142"MANEVİ TAZMİNAT ( Gayriresmi Evliliğin Gerçekleştiği Yılda Reşit ve Mümeyyiz Olan Davacı - Daha Sonra Resmi Nikah Gerçekleşmedi Diye Talep Edemeyeceği )
NİKAH GERÇEKLEŞMEMESİ NEDENİYLE MANEVİ TAZMİNAT TALEBİ ( Talep Edilemeyeceği - Gayriresmi Evliliğin Gerçekleştiği Yılda Reşit ve Mümeyyiz Olan Davacı )
EŞYA ALACAĞI ( Gayriresmi Evli Çiftin Ayrılması - Kadına Ait Dört Burma Bileziğin Davalıca İhtiyaçları İçin Bozdurlup Harcanması/Davanın Kabulü Gereği )
RESMİ OLMAYAN EVLİLİK ( Evliliğin Gerçekleştiği Yılda Reşit ve Mümeyyiz Olan Davacı - Daha Sonra Resmi Nikah Gerçekleşmedi Diye Manevi Tazminat Talep Edemeyeceği )
YARGILAMA GİDERLERİ ( Hükmün Sonuçlarına Göre Tarafların Sorumlulukları İle İlgili Olduğu - Vekalet Ücretinin de Bu Kapsamda Bulunduğu )
VEKALET ÜCRETİ ( Yargılama Giderleri/Hükmün Sonuçlarına Göre Tarafların Sorumlulukları İle İlgili Olduğu - Vekalet Ücretinin de Bu Kapsamda Bulunduğu )"
47Y11.HD9.12.2004E. 2004/2329 K. 2004/12116"TAŞIMA SÖZLEŞMESİ ( Trafik Kazası Nedeniyle Maddi Ve Manevi Tazminat Talebi - Trafik Sigorta Poliçesi Getirtilerek İsteme Konu Maddi Tazminat Dilimlerinden Poliçedeki Daimi Maluliyet Tedavi Gideri Ve Geçici İş Göremezlik Teminat Limitlerinin Belirlenmesi Gereği )
MADDİ VE MANEVİ TAZMİNAT DAVASI ( Trafik Sigorta Poliçesi Getirtilerek İsteme Konu Maddi Tazminat Dilimlerinden Poliçedeki Daimi Maluliyet Tedavi Gideri Ve Geçici İş Göremezlik Teminat Limitlerinin Belirlenmesi Gereği )
SİGORTA POLİÇELERİN GETİRTİLMEMESİ ( İsteme Konu Maddi Tazminat Kaleminden Hangi Teminat Çerçevesinde Davalının Sorumlu Tutulduğunun Anlaşılamayacağı - Trafik Kazası Nedeniyle Maddi Ve Manevi Tazminat Talebi )
VEKALET ÜCRETİ ( Davacı İstemini Davalı Sigorta Şirketleri Yönünden Maddi Tazminatla Sınırlandırmasına Rağmen Mahkemece Manevi Tazminat İstemi Sanki Davalı Sigorta Şirketleri Yönünden Reddedilmiş Gibi Bu Davalılar Lehine Hükmedilmesinin Doğru Olmadığı )"
47Y11.HD30.11.2004E. 2004/2521 K. 2004/11741"TAZMİNAT DAVASI ( Trafik Kazası Nedeniyle Manevi Tazminat İstemi-Otobüs Kazası )
HAKİMİN TAKDİR YETKİSİ ( Manevi Acıya Etkili Olan Nedenlerin Karar Yerinde Objektif Olarak Gösterilmesi ve Bu Taktir Hakkını Hukuka ve Hakkaniyete Uygun Olarak Kullanmasının Gerekmesi-Tazminat Davası )
OTOBÜS KAZASI ( Kaza Sonucu Yaralanan Davacılar için Takdir Edilecek Tazminat Miktarının Mevcut Durumda Elde Edilmek İstenilen Tatmin Duygusunun Etkisine Ulaşmak için Gerekli Olan Kadar Olmasının Gerekmesi )
MANEVİ TAZMİNATIN NİTELİĞİ ( Takdir Edilecek Tazminat Miktarının Mevcut Durumda Elde Edilmek İstenilen Tatmin Duygusunun Etkisine Ulaşmak için Gerekli Olan Kadar Olmasının Gerekmesi )
TAZMİNAT MİKTARININ HESAPLANMASI ( Manevi Tazminat Açısından Zarar Görenlerin Yaşı-İş Görme Kayıpları-Evlenme ve İş Bulma Olanakları Gibi Hususların Dikkate Alınmasının Gerekmesi )"
47Y11.HD29.11.2004E. 2004/2313 K. 2004/11599"MADDİ VE MANEVİ TAZMİNAT TALEBİ ( Trafik Kazası Sebebiyle - Manevi Tazminat Talebine Yönelik Olarak Yasal Faiz Talep Edilmesine Rağmen Bu Faiz Talebi Konusunda Olumlu Veya Olumsuz Bir Karar Verilmemesinin Hatalı Olması )
FAİZ TALEBİ ( Manevi Tazminat Talebine Yönelik Olarak Talep Edilmesine Rağmen Bu Konuda Olumlu Veya Olumsuz Bir Karar Verilmemesinin Hatalı Olması - Trafik Kazası )
KARAYOLU İLE YOLCU TAŞIMA SÖZLEŞMESİ ( Manevi Tazminat Talebine Yönelik Olarak Yasal Faiz Talep Edilmesine Rağmen Bu Faiz Talebi Konusunda Olumlu Veya Olumsuz Bir Karar Verilmemesinin Hatalı Olması )
TRAFİK KAZASI ( Manevi Tazminat Talebine Yönelik Olarak Yasal Faiz Talep Edilmesine Rağmen Bu Faiz Talebi Konusunda Olumlu Veya Olumsuz Bir Karar Verilmemesinin Hatalı Olması )"
47Y11.HD4.11.2004E. 2003/14441 K. 2004/10856"ÖLÜMLÜ TRAFİK KAZASI ( Hatır Taşıması Sırasında Oluşan Kazada Ölen için Takdir Edilecek Tazminattan Borçlar Kanunu Uyarınca İndirim Yapılmasının Gerekmesi )
MANEVİ TAZMİNAT ( Davacıların Muresinin Davalı Şirkete Ait Araçta Hatır Taşıması Sırasında Oluşan Kazada Ölmesi )
DESTEKTEN YOKSUN KALMA TAZMİNATI ( Bilirkişi Raporunda Destek Hesabında Her Yılın Peşin Değeri Ayrı Ayrı İskontolu Hesaplandığı Belirtilmiş Olmasına Rağmen Rapor Ekindeki Hesap Tablosunda İskonto Hesabının Gösterilmemiş Olması )
HATIR TAŞIMASI ( Bu Nedenle Tazminattan Hakkaniyete Uygun Bir İndirim Yapılmasının Gerekmesi )
EKSİK BİLİRKİŞİ RAPORU ( Destekten Yoksun Kalma Tazminatının Hesaplanmasında İskontolu Hesaplandığı Belirtilmiş Olmasına Rağmen Rağmen Rapor Ekindeki Hesap Tablosunda İskonto Hesabının Gösterilmemiş Olması )"
47Y11.HD1.11.2004E. 2004/1524 K. 2004/10622"HAKSIZ FİİL ( Taşıyıcı Firmanın Yolculuk Başladıktan Bir Süre Sonra Kusuru Olmayan Yolcusunu Otobüsten İndirmesi - Tazminat Davası/Borçlunun Temerrüde Düşürülmesi Gerekmeyeceği Olay Tarihinden Temerrüt Faizi Uygulanacağı )
KÖTÜ TAŞIMA ( Taşıyıcı Firmanın Yolculuk Başladıktan Bir Süre Sonra Kusuru Olmayan Yolcusunu Otobüsten İndirmesi/Haksız Fiil - Hüküm Altına Alınacak Olan Tazminatta Faizin Başlangıç Tarihi )
MADDİ VE MANEVİ TAZMİNAT ( Taşıyıcı Firmanın Yolculuk Başladıktan Bir Süre Sonra Kusuru Olmayan Yolcusunu Otobüsten İndirmesi/Haksız Fiil - Borçlunun Temerrüde Düşürülmesi Gerekmeyeceği Olay Tarihinden Temerrüt Faizi Uygulanacağı )
SÖZLEŞMEYE AYKIRILIK ( Kötü Taşıma/Haksız Fiile İlişkin Hükümlerin Uygulama Alanı Bulacağı - Borçlunun Temerrüde Düşürülmesi Gerekmeyeceği Mahkemece Tazminata Olay Tarihinden İtibaren Temerrüt Faizi Uygulanması Gerektiği )
FAİZ BAŞLANGICI ( Haksız Fiil/Taşıyıcı Firmanın Yolculuk Başladıktan Bir Süre Sonra Kusuru Olmayan Yolcusunu Otobüsten İndirmesi - Tazminat Davası/Borçlunun Temerrüde Düşürülmesi Gerekmeyeceği Olay Tarihinden Temerrüt Faizi Uygulanacağı )
TAŞIYICI FİRMANIN SORUMLULUĞU ( Haksız Fiil/Yolculuk Başladıktan Bir Süre Sonra Kusuru Olmayan Yolcusunu Otobüsten İndirmesi - Tazminat Davası/Borçlunun Temerrüde Düşürülmesi Gerekmeyeceği Olay Tarihinden Temerrüt Faizi Uygulanacağı )"
47Y4.HD11.10.2004E. 2004/3427 K. 2004/11207"MANEVİ TAZMİNAT ( Dava Konusu Olayda Davacının Kusuru %25 Olduğundan Dava Dilekçesinde Tam Kusura Göre Yapılan İstekten Davacı Kusuru Kadar İndirim Yapılması Gereği )
KUSUR ( Davacının Kusuru %25 Olduğundan Dava Dilekçesinde Tam Kusura Göre Yapılan İstekten Davacı Kusuru Kadar İndirim Yapılması Gereği - Manevi Tazminat Talebi )"
47Y9.CD30.9.2004E. 2004/4987 K. 2004/4878"TEDBİRSİZLİK VE DİKKATSİZLİK SONUCU ÖLÜME SEBEBİYET VERMEK ( Dava Konusu Olayda Sanığın Kusur Oranı Eylemin İşleniş Biçimi ve Müdahillerin Duydukları Elem Karşısında Az Manevi Tazminat Hükmedilmesinin Kanuna Aykırı Olduğu - Vekalet Ücretinin Asil Yerine Vekile Verilmesinin Kanuna Aykırı Olduğu )
MANEVİ TAZMİNAT ( Dava Konusu Olayda Sanığın Kusur Oranı Eylemin İşleniş Biçimi Ölenlerin Müdahillerin Eş Baba Çocuk ve Kardeşleri Olup Duyulan Elem Dikkate Alındığında Az Manevi Tazminat Hükmedilmesinin Kanuna Aykırı Olduğu - Manevi Tazminat Miktarı Üzerinden Nisbi Harç Tayin Edilmesinin Yasaya Aykırı Olduğu )
VEKALET ÜCRETİ ( Davacı Lehine Takdir Olunan Vekalet Ücretinin Davacı Asil Yerine Vekile Verilmesinin Yasaya Aykırı Olduğu - Hükmedilen Manevi Tazminat Miktarı Üzerinden Nisbi Harç Tayin Edilmesinin Yasaya Aykırı Olduğu )
NİSBİ HARÇ ( Hükmedilen Manevi Tazminat Miktarı Üzerinden Nisbi Harç Tayin Edilmesinin Yasaya Aykırı Olduğu/Maktu Harç - Davacı Lehine Takdir Olunan Vekalet Ücretinin Davacı Asil Yerine Vekile Verilmesinin Yasaya Aykırı Olduğu )"
47Y9.CD27.9.2004E. 2004/3798 K. 2004/4682"TEDBİRSİZLİK VE DİKKATSİZLİK SONUCU YARALAMAYA SEBEBİYET VERMEK ( Müdahil Kolluk İfadesinde Sanıktan Şikayetçi Olmadığını Beyan Etmesi Karşısında Manevi Tazminata Hükmedilmeyeceği - Manevi Tazminat )
MANEVİ TAZMİNAT ( Tedbirsizlik ve Dikkatsizlik Sonucu Yaralamaya Sebebiyet Veren Sanık Hakkında Müdahil Karakol İfadesinde Şikayetçi Olmadığını Beyan Ettiğinden Manevi Tazminata Hükmedilemeyeceğinin Gözetilmesi Gereği )"
47Y11.HD21.9.2004E. 2003/12164 K. 2004/8663"OTOBÜSTE YOLCU OLARAK BULUNAN DAVACILARIN TRAFİK KAZASI SONUCU YARALANMASI ( Yolcu Taşıma Sözleşmesinden Kaynaklanan Davalarda Zamanaşımı Süresi - Yurtdışında Tedavi Gören Yaralılara Yabancı Para Üzerinden Sigorta Şirketince Yapılan Tedavi Giderinin Yabancı Para Üzerinden Tazmininin İstenebileceği )
ZAMANAŞIMI SÜRESİ ( Yolcu Taşıma Sözleşmesinden Kaynaklanan Davalarda - Otobüste Yolcu Olarak Bulunduğu Sırada Trafik Kazası Geçirerek Yaralanan Davacıların Tazminat Talebi )
YOLCU TAŞIMA SÖZLEŞMESİNDEN KAYNAKLANAN TAZMİNAT DAVASI ( Zamanaşımı Süresi - Otobüste Yolcu Olarak Bulunduğu Sırada Trafik Kazası Geçirerek Yaralanan Davacıların Yurtdışındaki Tedavileri Nedeniyle Sigortaca Yapılan Masrafların Yabancı Para Üzerinden İstenebileceği )
TRAFİK KAZASI SONUCU YARALANAN OTOBÜS YOLCULARININ YURTDIŞINDA TEDAVİ GÖRMESİ ( Sigorta Şirketince Döviz Üzerinden Yapılan Harcamaların Dövizle Tazmininin İstenebileceği - Yolcu Taşıma Sözleşmesinden Kaynaklanan Davalarda Zamanaşımı Süresi )
YABANCI PARA ÜZERİNDEN YAPILAN HARCAMALARIN YABANCI PARA CİNSİNDEN TAZMİNİNİN TALEP EDİLEBİLECEĞİ ( Yolcu Taşıma Sözleşmesiyle Otobüste Yolcuyken Trafik Kazası Geçirip Yaralanan Davacılara Diğer Davacı Sigorta Şirketince Yapılan Masrafların İşletenden Tahsili Talebi )"
47Y9.HD8.7.2004E. 2004/8108 K. 2004/17528"KIDEM VE İHBAR TAZMİNATI ( Davacının İşçiler İçin Tahakkuk Ettirip Ödenmiş Gibi Gösterip Yasal Kesintileri Zimmetine Geçirdiği İddiası - Zimmet Eylemi İspatlanamadığından İsteğin Hüküm Altına Alınması Gereği )
HİZMET AKDİNİN FESHİ ( Davacının İşçi Ücretlerini Zimmetine Geçirdiği İddiası - Davacının Ne Kadar Parayı Nasıl Zimmetine Geçirdiğine Dair İnandırıcı Delil Sunulamaması/Akdin Haklı Bir Neden Olmadan Feshedildiğinin Kabulü Gereği )
MANEVİ TAZMİNAT ( Cismani Zarara Uğrayan Kişiye Zararın Ağırlığı ve Diğer Tazminat Öğeleri Nazara Alınark Adalete Uygun Bir Tazminat Verilmesi Gereği - Servis Aracı ile Meydana Gelen Kaza )
SERVİS ARACI ( Meydana Gelen Kazada İşçinin Yaralanması/Cismani Zarar - Manevi Tazminat )"
47Y4.HD6.7.2004E. 2004/7143 K. 2004/8939"HAKSIZ EYLEM NEDENİYLE MANEVİ TAZMİNAT TALEBİ ( Noter Tarafından Düzenlenen İbranamede Davacı Anne Ve Baba Yönünden Şirketin İbra Edildiği - Reşit Olmayan Kardeşlerin Manevi Tazminat İstemesine Engel Olmadığı )
İBRANAME ( Davacı Anne Ve Babanın Haksız Eylem Nedeniyle Maddi Ve Manevi Tazminat Yönünden Şirketi İbra Etmesi - Reşit Olmayan Kardeşlerin Manevi Tazminat İstemesine Engel Olmadığı )
ANNE VE BABANIN MADDİ VE MANEVİ TAZMİNAT YÖNÜNDEN ŞİRKETİ İBRA ETMESİ ( İbranamenin Reşit Olmayan Kardeşlerin Manevi Tazminat İstemesine Engel Olmadığı - Haksız Eylem )"
47Y21.HD28.6.2004E. 2004/2563 K. 2004/6386"İŞ KAZASI SONUCU MALULİYET ( Olayın Oluş Şekline Müterafik Kusur Oranlarına Davacının Duyduğu Elem ve Izdırabın Derecesine Tarafların Sosyal ve Ekonomik Durumuna Hak ve Nesafet Kurallarına Göre Manevi Tazminata Hükmedilmesi Gereği )
MANEVİ TAZMİNAT TALEBİ ( İş Kazası Sonucu Maluliyet - Olayın Oluş Şekline Müterafik Kusur Oranlarına Davacının Duyduğu Elem ve Izdırabın Derecesine Tarafların Sosyal ve Ekonomik Durumuna Hak ve Nesafet Kurallarına Göre Hükmedilmesi Gereği )
MÜTERAFİK KUSUR ( İş Kazası Sonucu Maluliyet Nedeniyle Manevi Tazminat Talebinde Dikkate Alınması Gereği )
ELEM VE IZDIRABIN DERECESİ ( İş Kazası Sonucu Maluliyet Nedeniyle Manevi Tazminat Talebinde Dikkate Alınması Gereği )"
47YHGK23.6.2004E. 2004/13-291 K. 2004/370"MANEVİ TAZMİNAT TALEBİ ( Ameliyat Sırasında Kusur Nedeniyle Ölenin Eşi Çocukları ve Kardeşlerinin - Özel Hastahanenin ve Ameliyat Ekibinin Sorumluluğu/Caydırıcı Miktarda Hükmedilmesi Gereği )
AMELİYAT SIRASINDA KUSUR NEDENİYLE ÖLÜM ( Özel Hastahanenin ve Ameliyat Ekibinin Sadakat ve Özen Sorumluluğu - Caydırıcı Miktarda Manevi Tazminata Hükmedilmesi Gereği/Ölenin Eşi Çocukları ve Kardeşlerinin Talebi )
DOKTOR KUSURU NEDENİYLE ÖLÜM ( Özel Hastahanenin ve Ameliyat Ekibinin Sadakat ve Özen Sorumluluğu - Caydırıcı Miktarda Manevi Tazminata Hükmedilmesi Gereği/Ölenin Eşi Çocukları ve Kardeşlerinin Talebi )
ÖZEL HASTANENİN SORUMLULUĞU ( Ameliyat Sırasında Kusur Nedeniyle Ölüm/Manevi Tazminat - İşletenin Tacir Sıfatıyla Basiretli Bir Tacir Gibi Davranması Gereği/Doktor ve Diğer Yardımcı Personeli Seçme ve Denetlemede Özen Borcu )
CAYDIRICILIK UNSURU ( Kişilerin Bedenine ve Ruhuna Karşı Yöneltilen Haksız Eylemlerde Veya Taksirli Davranışlarda Tatmin Duygusu Yanında Caydırıcılık Uyandıran Oranlarda Manevi Tazminat Takdir Edilmesi Gereği )
MANEVİ TAZMİNATTA CAYDIRICILIK UNSURU ( Kişilerin Bedenine ve Ruhuna Karşı Yöneltilen Haksız Eylemlerde Veya Taksirli Davranışlarda Tatmin Duygusu Yanında Caydırıcılık Uyandıran Oranlarda Takdir Edilmesi Gereği )
İNSAN YAŞAMI ( Kişi Haklarının Her Şeyin Önünde Geldiği Asıl Olduğu - Haksız Eylemlerde Veya Taksirli Davranışlarda Tatmin Duygusu Yanında Caydırıcılık Uyandıran Oranlarda Manevi Tazminat Takdir Edilmesi Gereği )"
47Y21.HD21.6.2004E. 2004/5428 K. 2004/6031"MANEVİ TAZMİNAT MİKTARININ TESBİTİNDE GÖZÖNÜNDE BULUNDURULACAK HUSUSLAR ( İş Kazası Sonucu Maluliyet Nedeniyle Tazminat Talebi )
İŞ KAZASI SONUCU MALULİYET NEDENİYLE TAZMİNAT TALEBİ ( Manevi Tazminat Miktarının Tesbitinde Gözönünde Bulundurulacak Hususlar - İşçinin Aldığı Gerçek Ücretin Tesbiti ve Tazminatın Bu Ücret Üzerinden Takdiri Gereği/Asgari Ücrete Göre Tazminat Hesaplanamayacağı )
ÜCRETİN TESBİTİ USULÜ ( İş Kazası Sonucu Maluliyet Nedeniyle Tazminat Talebinde - İşçinin Aldığı Gerçek Ücret Araştırılmadan Asgari Ücret Üzerinden Tazminata Hükmedilemeyeceği )
TAZMİNAT TALEBİ ( İş Kazası Sonucu Maluliyet Nedeniyle - İşçinin Aldığı Gerçek Ücret Araştırılmadan Asgari Ücret Üzerinden Tazminata Hükmedilemeyeceği )
ASGARİ ÜCRET ÜZERİNDEN TAZMİNATA HÜKMEDİLEMEMESİ ( İş Kazası Sonucu Maluliyet Nedeniyle Tazminat Talebi - İşçinin Aldığı Gerçek Ücret Araştırılarak Tazminata Bu Miktar Üzerinden Hükmedilmesi Gereği )"
47Y4.HD17.6.2004E. 2004/866 K. 2004/7942"HAKSIZ EYLEM NEDENİYLE TAZMİNAT ( Davacıların Manevi Tazminat İstemleri BK.m.47 Kapsamında Olduğu - Bu İstemin Gerekçe de Gösterilmeksizin Reddi Doğru Görülmediği )
MADDİ VE MANEVİ TAZMİNAT ( Haksız Eylem - İstemleri BK.m.47 Kapsamında Olduğu/Bu İstemin Gerekçe de Gösterilmeksizin Reddi Doğru Görülmediği )"
47Y4.HD31.5.2004E. 2004/610 K. 2004/6939"HAKSIZ EYLEM ( Maddi ve Manevi Tazminat - Hakimin Özel Halleri Göz Önünde Tutarak Manevi Zarar Adı İle Hak Sahibine Verilmesine Karar Vereceği Bir Para Tutarının Adalete Uygun Olması Gereği )
MADDİ VE MANEVİ TAZMİNAT ( Haksız Fiil - Hakimin Özel Halleri Göz Önünde Tutarak Manevi Zarar Adı İle Hak Sahibine Verilmesine Karar Vereceği Bir Para Tutarının Adalete Uygun Olması Gereği )
MANEVİ ZARAR ( Hükmedilecek Para Zarara Uğrayanda Manevi Huzuru Doğurmayı Gerçekleştirecek Tazminata Benzer Bir Fonksiyonu Olan Özgün Bir Nitelik Taşıdığı - Bir Ceza Olmadığı Gibi Mamelek Hukukuna İlişkin Zararın Karşılanmasını da Amaç Edinmediği )"
47Y4.HD31.5.2004E. 2004/597 K. 2004/6936"HAKSIZ EYLEM NEDENİYLE MANEVİ TAZMİNAT ( Davacı ve Birleştirilen Dosya Davacısının Konuta Gelmesi Israrla Girmek İstemesi ve Kapıyı Zorlaması Eylemleri Kişilik Haklarına Saldırı Niteliğinde Olduğu - Sorumluluğu Gerektirdiği )
KONUT DOKUNULMAZLIĞINI İHLAL ( Konuta Gelmesi Israrla Girmek İstemesi ve Kapıyı Zorlaması Eylemleri Kişilik Haklarına Saldırı Niteliğinde Olduğu - Manevi Tazminat Sorumluluğunu Gerektirdiği )
KİŞİLİK HAKLARINA SALDIRI ( Davacı ve Birleştirilen Dosya Davacısının Konuta Gelmesi Israrla Girmek İstemesi ve Kapıyı Zorlaması Eylemleri Kişilik Haklarına Saldırı Niteliğinde Olduğu - Sorumluluğu Gerektirdiği )"
47Y21.HD13.5.2004E. 2004/3980 K. 2004/4846"İŞ KAZASI NEDENİYLE MANEVİ TAZMİNAT TALEBİ ( 45 Gün İş ve Gücünden Kalır Şekilde ve % 0 Oranında İş Göremezlik - Sigortalının Anne ve Babasının Ruhsal ve Sinirsel Sağlık Bütünlüğünün Ağır Bir Şekilde Bozulduğunu Söylemenin Mümkün Olamayacağı )
MANEVİ TAZMİNAT ( Sigortalının Anne ve Babasının Ruhsal ve Sinirsel Sağlık Bütünlüğünün Ağır Bir Şekilde Bozulduğunu Söylemenin Mümkün Olamayacağı - İş Kazası/45 Gün İş ve Gücünden Kalır Şekilde ve % 0 Oranında İş Göremezlik )
SİGORTALININ ANNE VE BABASININ MANEVİ TAZMİNAT TALEBİ ( İş Kazası/45 Gün İş ve Gücünden Kalır Şekilde ve % 0 Oranında İş Göremezlik - Ruhsal ve Sinirsel Sağlık Bütünlüğünün Ağır Bir Şekilde Bozulduğunu Söylemenin Mümkün Olamayacağı )
CİSMANİ ZARARIN AĞIR OLMAMASI ( İş Kazası/45 Gün İş ve Gücünden Kalır Şekilde ve % 0 Oranında İş Göremezlik - Sigortalının Anne ve Babasının Manevi Tazminat Taleplerinin Reddi Gereği )"
47YHGK5.5.2004E. 2004/4-264 K. 2004/258"MADDİ VE MANEVİ TAZMİNAT DAVASI ( Davacının Enerji Nakil Hattı Sahibini Dava Ederek Zararının Karşılanmasını Amaçladığı - Davacının Hasımda Değil Temsilcide Yanıldığı/Davacıya Dilekçesinde Gerekli Düzeltmeyi Yapması İçin Süre Verileceği )
HUSUMET ( Maddi ve Manevi Tazminat Davası/Davacının Enerji Nakil Hattı Sahibini Dava Ederek Zararının Karşılanmasını Amaçladığı - Davacının Hasımda Değil Temsilcide Yanıldığı/Davacının Davasının Reddedilmeyeceği )"
47Y4.HD29.4.2004E. 2003/16114 K. 2004/5734"TRAFİK KAZASI NEDENİYLE MADDİ VE MANEVİ TAZMİNAT TALEBİ ( Yaralanma Nedeniyle Manevi Tazminata ve Traktörde Meydana Gelen Hasar ve Değer Kaybı Nedeniyle Maddi Tazminata Hükmedilmesi Gereği )
TAZMİNAT TALEBİ ( Trafik Kazası Sonucu Yaralanan Davacı İçin Manevi Tazminata Hükmedilmesi Gereği - Davacıya Ait Traktördeki Hasar ve Değer Kaybı Nedeniyle Maddi Tazminata Hükmedilmesi Gereği )
MANEVİ TAZMİNAT TALEBİNİN KABULÜ GEREĞİ ( Trafik Kazası Sonucu Yaralanma Nedeniyle )
YARALANMA NEDENİYLE MANEVİ TAZMİNAT TALEBİ ( Trafik Kazasında Yaralanan Davalı Hakkında Mahkemece Yanlış Değerlendirme Yapılarak Maddi Hasardan Dolayı Manevi Tazminat Talep Edilemeyeceğine Karar Verilmesi )
ARACIN TRAFİK KAZASI SONUCU UĞRADIĞI HASAR VE DEĞER KAYBI İÇİN TAZMİNAT TALEBİ ( Onarım Görmüş Aracın Her Halükarda Değer Kaybedeceği )"
47Y21.HD26.4.2004E. 2004/2966 K. 2004/4093"MANEVİ TAZMİNAT ( İş Kazası Sonucu Ölüm - Davacı Çocuklar Yönünden Yaşları Gerekçe Gösterilerek Tazminat İstemlerinin Reddedilemeyeceği )
İŞ KAZASI SONUCU ÖLÜM ( Manevi Tazminat - Davacı Çocuklar Yönünden Yaşları Gerekçe Gösterilerek Tazminat İstemlerinin Reddedilemeyeceği )
TAZMİNAT TALEBİNDE DAVACILARIN YAŞLARI ( İş Kazası Sonucu Ölüm/Manevi Tazminat - Davacı Çocukların Yaşları Gerekçe Gösterilerek İstemlerinin Reddedilemeyeceği )"
47Y4.HD22.4.2004E. 2003/15748 K. 2004/5325"BELGELENEMEYEN TEDAVİ GİDERLERİ ( Belirlenebilmesi İçin Bu Konuda Uzman Doktor Bilirkişiden Rapor Alınabileceği Gibi Hakim Borçlar Yasasının 42. Maddesi Gereğince Kendisi de Bu Tür Giderleri Takdir Edebileceği )
GİDERLERİN TAKDİRİ ( Yaralanan Küçüğün Eğitimden Geri Kalması Nedeniyle Uğradığı Zararın Takdirinde Uzman Doktor Bilirkişiden Rapor Alınabileceği Gibi Hakim Borçlar Yasasının 42. Maddesi Gereğince Kendisi de Bu Tür Giderleri Takdir Edebileceği )
YARALANAN KÜÇÜĞÜN EĞİTİMİNDEN GERİ KALMASI ( Uğradığı Zararın Takdirinde Uzman Doktor Bilirkişiden Rapor Alınabileceği Gibi Hakim Borçlar Yasasının 42. Maddesi Gereğince Kendisi de Bu Tür Giderleri Takdir Edebileceği )
MANEVİ TAZMİNAT ( Zarara Uğrayanda Manevi Huzuru Doğurmayı Gerçekleştirecek Tazminata Benzer Bir Fonksiyonu Olan Özgün Bir Nitelik Taşıdığı - Bir Ceza Olmadığı Gibi Mamelek Hukukuna İlişkin Zararın Karşılanmasını da Amaç Edinmediği )"
47Y4.HD15.4.2004E. 2003/15464 K. 2004/4985"MANEVİ TAZMİNAT ( Davacının Üyesi Olduğu Kooperatiften Çıkartılırken Gerekçe Olarak Gösterilen Anlatımların Kişilik Haklarına Saldırı Anlamını Taşıdığı İddiasında Bulunması )
KİŞİLİK HAKLARINA SALDIRI NEDENİYLE MANEVİ TAZMİNAT ( Davacının Üyesi Olduğu Kooperatiften Çıkartılmasına Gerekçe Olarak Gösterilen Anlatımların Kişilik Haklarına Saldırı Taşımaması )
BİLİRKİŞİ İNCELEMESİ ( Hakimlik Mesleğinin Gerektirdiği Genel ve Hukuki Bilgi ile Çözümlenebilir Konularda Bilirkişi Dinlenmemesinin Gerekmesi )
HAKİMLİK MESLEĞİNİN GEREKTİRDİĞİ BİLGİLER HUSUSUNDA BİLİRKİŞİ DİNLENMESİ ( Bu Gibi Hususlarda Bilirkişi Dinlenmesinin Yasaya Aykırı Olması )"
47Y11.HD1.4.2004E. 2003/7309 K. 2004/1880"TRAFİK KAZASINDAN KAYNAKLANAN TAZMİNAT DAVASI ( Davalıya Ait Aracın Davacıya Ait Araca Çarpması Sonucu Oluşan Hasar Nedeniyle )
ZORUNLU MALİ MESULİYET SİGORTASI ( Hükmolunan Tazminatın Sigorta Bedelini Geçmesi Halinde Vekalet Ücreti ve Yargılama Masraflarının Sigorta Bedelinin Tazminata Oranı Dahilinde Ödenmesi )
SİGORTACININ SORUMLULUĞU ( Hükmolunan Tazminatın Sigorta Bedelini Geçmesi Halinde Vekalet Ücreti ve Yargılama Masraflarının Sigorta Bedelinin Tazminata Oranı Dahilinde Ödenmesi )
YARGILAMA GİDER VE VEKALET ÜCRETİNDEN SORUMLULUK ( Sigortacının Sorumlu Olması-Ancak Hükmolunan Tazminatın Sigorta Bedelini Geçmesi Halinde Bu Masrafların Sigorta Bedelinin Tazminata Oranı Dahilinde Ödenmesi )"
47Y4.HD31.3.2004E. 2003/14455 K. 2004/4104"TRAFİK KAZASI SONUCU YARALANMA ( Tazminat Davasında Sigortadan Yapılan Ödemenin Mahsubu Gereği - Davanın Kabul Edilen Kısmı Üzerinden Davalı Vekili Lehine Vekalet Ücretine Hükmedilmesi Gereği )
TAZMİNAT TALEBİ ( Trafik Kazası Sonucu Yaralanma Nedeniyle - Sigorta Tarafından Yapılan Ödemenin Denkleştirme İlkesi Gereği Mahsubu Gereği )
SİGORTA TARAFINDAN YAPILAN ÖDEMELERİN MAHSUBU GEREĞİ ( Trafik Kazası Sonucu Yaralanma Nedeniyle Açılan Tazminat Davasında )
DENKLEŞTİRİCİ ADALET İLKESİ ( Trafik Kazası Sonucu Yaralanma Nedeniyle Açılan Tazminat Davasında Sigorta Tarafından Yapılan Ödemelerin Mahsubu Gereği )
VEKALET ÜCRETİNE HÜKMEDİLMESİ GEREĞİ ( Davanın Reddedilen Kısmı İçin Davalı Lehine )
DAVANIN KISMEN KABULÜ ( Reddedilen Kısım İçin Davalı Lehine Vekalet Ücretine Hükmedilmesi Gereği )"
47Y11.HD25.3.2004E. 2004/2459 K. 2004/3057"TAZMİNAT DAVASI ( Trene Binmek İsterken Ölen Yolcunun Mirasçılarının Uğramış Oldukları Maddi ve Manevi Zarar Nedeniyle )
DESTEKTEN YOKSUN KALMA TAZMİNATI ( Davacı ile Ölen Daha Önce Boşandıklarından ve Boşanma Hükmünde Nafaka Bağlanmadığından Boşanan Eşin Bu Tazminatı İsteyememesi )
BOŞANMIŞ EŞİN TAZMİNAT TALEBİ ( Ölen ile Daha Önce Boşanmış Olan ve Boşanma İlamında Öleni Bağlayan Bir Nafaka Mükellefiyeti Olmadığından Eski Eşin Destekten Yoksun Kalma Tazminatı İsteyememesi )
NAFAKA MÜKELLEFİYETİ ( Ölen ile Daha Önce Boşanmış Olan ve Boşanma İlamında Öleni Bağlayan Bir Nafaka Mükellefiyeti Olmadığından Eski Eşin Destekten Yoksun Kalma Tazminatı İsteyememesi )
MADDİ HATA ( Gerekçe ile Sonuç Kısmının Birbirinden Farklı Olmasının Maddi Hata Niteliğinde Olması )"
47Y21.HD23.3.2004E. 2004/1754 K. 2004/2769"İŞ KAZASI ( Eşin Ömür Boyu %100 Felç Kalmasının Eşin ve Çocukların Ruh ve Sinir Bütünlüğünü Ağır Biçimde İhlal Ettiğinden Manevi Tazminat İsteyebileceği - Ruh Bütünlüğünün İhlalinin Cismani Zarar Olarak Kabulü Gereği )
MANEVİ TAZMİNAT ( Mağdurun İş Kazası Sonucu Felç Olmasının Eşin ve Çocukların Ruhsal ve Sinirsel Sağlık Bütünlüğünü Ağır Biçimde İhlal Ettiğinin Kabulü Gereği - Eş ve Çocukların Manevi Tazminat İsteyebileceği )
CİSMANİ ZARAR ( Ruhsal Bütünlüğün İhlali Sinir Bozukluğu veya Hallerinin de Cismani Zarar Olarak Kabul Edilmesi Gerektiği - İş Kazası Sonucu Felç Olan Kocanın Eşinin ve Çocuklarının da Manevi Tazminat İsteyebileceği )
AVUKATLIK ÜCRETİ ( Maddi Tazminatın Reddedilen Kısmı Mahkemece Uygulanan Takdiri İndirimlerle Kat Sayı Artışları Sonucu Değişen Sigorta Tahsilleri Peşin Sermaye Değerinin İndirilmesinden Kaynaklandığında Davalı Yararına Hükmedilmeyeceği )"
47Y4.HD17.3.2004E. 2003/13873 K. 2004/3374"DARP VE HAKARET NEDENİYLE MADDİ VE MANEVİ TAZMİNAT ( Maddi Tazminat Hesabında Çalışamadıkları ve Kar Kaybı Nedeniyle Zararın Hesaplanması Gereği )
ELDE EDİLEMEYEN KAR MİKTARI ( Darp ve Hakaret Nedeniyle Maddi ve Manevi Tazminat İsteminde Çalışamadıkları ve Kar Kaybı Nedeniyle Zararın Hesaplanması Gereği )
ASGARİ ÜCRET ÜZERİNDEN HESAP ( Hatalı Olduğu - Darp ve Hakaret Nedeniyle Maddi ve Manevi Tazminat İsteminde Çalışamadıkları ve Kar Kaybı Nedeniyle Zararın Hesaplanması Gereği )
MANEVİ TAZMİNATIN MİKTARI ( Hakim Bu Konuda Takdir Hakkını Kullanırken Ona Etkili Olan Nedenleri de Karar Yerinde Objektif Ölçülere Göre İsabetli Bir Biçimde Göstermesi Gereği )"
47Y4.HD10.3.2004E. 2003/13547 K. 2004/3039"TRAFİK KAZASI SONUCU YARALANMA ( Maddi ve Manevi Tazminat - Davacıya Emekli Sandığı ve Türk Silahlı Kuvvetleri Mehmetçik Vakfından Ayrı Ayrı Maaş Bağlanması Nedeniyle Bakıcı Giderinin Asgari Ücretten Hesap Edilerek Hüküm Altına Alınamayacağı )
MADDİ VE MANEVİ TAZMİNAT ( Trafik Kazası Sonucu Yaralanma - Davacıya Emekli Sandığı ve Türk Silahlı Kuvvetleri Mehmetçik Vakfından Ayrı Ayrı Maaş Bağlanması Nedeniyle Bakıcı Giderinin Asgari Ücretten Hesap Edilerek Hüküm Altına Alınamayacağı )
BAKICI GİDERİ ( Davacıya Emekli Sandığı ve Türk Silahlı Kuvvetleri Mehmetçik Vakfından Ayrı Ayrı Maaş Bağlanması Nedeniyle Bakıcı Giderinin Asgari Ücretten Hesap Edilerek Hüküm Altına Alınamayacağı )"
47Y6.HD9.3.2004E. 2004/1435 K. 2004/1621"TAHLİYE DAVASI ( Kiralayanın Ölmüş Olup Mirasçılarının Hepsinin Birlikte İcra Takibi Yapması Mecburiyeti )
MECBURİ DAVA ARKADAŞLIĞI ( Kiralayanın Ölmüş Olup Mirasçılarının Hepsinin Birlikte İcra Takibi Yapması Mecburiyeti - Kiralananın Tahliyesi )
KİRALAYANIN ÖLMESİ HALİNDE TAHLİYE TAKİBİ ( Mirasçılarının Hep Birlikte İcra Takibi Yapması Mecburiyeti - Eksikliğin Muvafakat Yoluyla Giderilemeyeceği )"
47Y11.HD4.3.2004E. 2004/340 K. 2004/2058"DESTEKTEN YOKSUN KALMA TAZMİNATI ( Trafik Kazası Nedeniyle - Davacının Maruz Kaldığı Kaza Nedeniyle Uğradığı Zararın Niteliği İş ve Güçten Kaybının Olup Olmadığı Varsa Süresi Uzman Bilirkişi Görüşü Alınmak Suretiyle Tespit Edileceği )
MANEVİ TAZMİNAT ( Destekten Yoksun Kalma Tazminatı - Davacının Çalışamamasından Dolayı Meydana Gelen Kazanç Kaybı İle Bu Nedenle Oluşan Manevi Zarar Somut Olayın Özellikleri Dikkate Alınarak Belirlenmeli )
TEDAVİ GİDERLERİ ( Kaza Nedeniyle Uğradığı Zararın Niteliği İş ve Güçten Kaybının Olup Olmadığı Varsa Süresi Uzman Bilirkişi Görüşü Alınmak Suretiyle Tespit Edileceği )
TRAFİK KAZASI NEDENİYLE OLUŞAN ZARAR ( Zararın Niteliği İş ve Güçten Kaybının Olup Olmadığı Varsa Süresi Uzman Bilirkişi Görüşü Alınmak Suretiyle Tespit Edileceği )
ÇALIŞILMAYAN GÜNLER NEDENİYLE KAZANÇ KAYBI ( Bilirkişi Görüşü Alınmak Suretiyle Tespit Edileceği - Maddi ve Manevi Tazminat Davası )"
47YCGK2.3.2004E. 2004/1-14 K. 2004/59"ADAM ÖLDÜRMEYE TEŞEBBÜS ( Bıçakla Adama Saldırarak Onu Yaralamada Saldırganın Adam Öldürme Kastının Olup Olmadığının Delillerle Tespitinin Gerekmesi )
BIÇAKLA ADAM YARALAMA ( Arabanın Arkasında Bulunan Bıçağın Alınıp Saldırarak Mağduru Çeşitli Yerlerinden Yaralamak )
SORUŞTURMANIN GENİŞLETİLMESİ ( Öne Sürülen Ve Olaya Işık Tutabilecek Nitelikteki Tüm Kanıt Ve Belgelerin Araştırılıp Tartışılmasının Zorunlu Olması )
DELİL ARAŞTIRMASI ( Öne Sürülen Ve Olaya Işık Tutabilecek Nitelikteki Tüm Kanıt Ve Belgelerin Araştırılıp Tartışılmasının Zorunlu Olması )
TANIK ANLATIMI ( Öne Sürülen Çehredeki Sabit Eserlerin Dava Konusu Olay Nedeniyle Oluşup Oluşmadığının Tanık Anlatımı Ve Adli Tıp Kurumu Raporu İle Tespit Edilmesinin Gerekmesi )
ÇEHREDE SABİT ESER ( Çehredeki Sabit Eserlerin Dava Konusu Olay Nedeniyle Oluşup Oluşmadığının Tanık Anlatımı Ve Adli Tıp Kurumu Raporu İle Tespit Edilmesinin Gerekmesi )
MANEVİ TAZMİNAT ( Ceza Davasında Manevi Tazminat Talebine Karşı Bir Karar Verilmesinin Gerekmesi )"
47Y4.HD26.2.2004E. 2003/13713 K. 2004/3162"TRAFİK KAZASI NEDENİYLE UĞRANILAN ZARAR ( Manevi Tazminat - Kişinin Doğrudan Uğradığı Zararın Tazmini Amaç Olup Yansıma Yoluyla Uğranılan Zararın Tazmininin Söz Konusu Olamayacağı )
MANEVİ TAZMİNAT ( Trafik Kazası Nedeniyle Uğranılan Zarar - Kişinin Doğrudan Uğradığı Zararın Tazmini Amaç Olup Yansıma Yoluyla Uğranılan Zararın Tazmininin Söz Konusu Olamayacağı )
YANSIMA YOLUYLA UĞRANILAN ZARAR ( Trafik Kazası Nedeniyle Uğranılan Zarar/Manevi Tazminat - Kişinin Doğrudan Uğradığı Zararın Tazmini Amaç Olup Yansıma Yoluyla Uğranılan Zararın Tazmininin Söz Konusu Olamayacağı )"
47YHGK25.2.2004E. 2004/13-61 K. 2004/110"KİŞİLİK HAKLARININ İHLALİ ( Yapılan İcra Takibinde Şikayet Üzerine Taahhüdü İhlal Suçundan Yanlış Kişinin Ceza Alması ve Cezaevine Konması - Kocasının Manevi Tazminat Talebinin Reddi/Maddi Tazminat Talebinde Araştırılması Gerekenler )
MANEVİ TAZMİNAT ( Yapılan İcra Takibinde Şikayet Üzerine Taahhüdü İhlal Suçundan Yanlış Kişinin Ceza Alması ve Cezaevine Konması - Kocasının Kişilik Haklarının İhlal Edilmediği/Manevi Tazminat Talebinin Reddi )
MADDİ TAZMİNAT ( Yapılan İcra Takibinde Şikayet Üzerine Taahhüdü İhlal Suçundan Yanlış Kişinin Ceza Alması ve Cezaevine Konması - Kocasının Manevi Tazminat Talebinin Reddi/Maddi Tazminat Talebinde Araştırılması Gerekenler )
İCRA TAKİBİ ( Şikayet Üzerine Taahhüdü İhlal Suçundan Yanlış Kişinin Ceza Alması ve Cezaevine Konması - Kocasının Manevi Tazminat Talebinin Reddi/Maddi Tazminat Talebinde Araştırılması Gerekenler )
TAAHHÜDÜ İHLAL SUÇUNDAN YANLIŞ KİŞİNİN CEZA ALMASI ( Cezaevine Konması - Kocasının Kişilik Haklarının İhlal Edilmediği/Manevi Tazminat Talebinin Reddi Maddi Tazminat Talebinde Araştırılması Gerekenler ) )
DOĞRUDAN DOĞRUYA ZARAR İLKESİ ( Şikayet Üzerine Taahhüdü İhlal Suçundan Yanlış Kişinin Ceza Alması ve Cezaevine Konması - Kocasının Manevi Tazminat Talebinin Reddi/Maddi Tazminat Talebinde Araştırılması Gerekenler )"
47Y21.HD23.2.2004E. 2004/24 K. 2004/1413"TAZMİNAT DAVASI ( İş Kazası Sonucu Ölen Kişi Nedeniyle Manevi Tazminat İstemi Nedeniyle )
CİSMANİ ZARAR ( Manevi Tazminat İsteme Hakkı Doğrudan Doğruya Cismani Zarara Uğrayan Kişiye Ait Olmakla Birlikte Bir Kişinin Cismani Zarara Uğraması Durumunda Onun Çok Yakınları da Manevi Zarar Görmüşse Bu Kişilerinde Tazminat İsteyebilmesi )
MANEVİ TAZMİNAT ( İsteme Hakkının Doğrudan Doğruya Cismani Zarara Uğrayan Kişiye Ait Olmakla Birlikte Bir Kişinin Cismani Zarara Uğraması Durumunda Onun Çok Yakınları da Manevi Zarar Görmüşse Bu Kişilerinde Tazminat İsteyebilmesi )
YAKINLARIN MANEVİ TAZMİNAT İSTEMESİ ( Bir Kişinin Cismani Zarar Uğraması Durumunda Onun Çok Yakınlarının da Aynı Eylem Nedeniyle Ruhsal ve Sinirsel Bütünlüğü Bozulmuşsa Bu Kişilerin de Manevi Tazminat İsteyebilmesi )
İLLİYET BAĞI ( Cismani Zarara Uğrayanın Yakınlarında Manevi Tazminat İstemesinde Bu Durumda Olanların Zararları ile Haksız Eylem Arasında Uygun İlliyet Bağının Mevcut Olduğundan Doğrudan Zarara Uğramanın Söz Konusu Olması )"
47Y11.HD12.2.2004E. 2003/6318 K. 2004/1185"TAŞIMA SÖZLEŞMESİ ( Maddi Ve Manevi Tazminat - Maluliyeti Sebebiyle Zarar Gören Davacının Bakıcıya İhtiyacı Olup Olmadığı İyileşme Süresi Bakıcıya Ödemeleri Gösteren Makbuzlar Dikkate Alınarak Bilirkişi İncelemesi Yaptırılarak Karar Verileceği )
TRAFİK KAZASI MADDİ VE MANEVİ TAZMİNAT ( Maluliyeti Sebebiyle Zarar Gören Davacının Bakıcıya İhtiyacı Olup Olmadığı İyileşme Süresi Bakıcıya Ödemeleri Gösteren Makbuzlar Dikkate Alınarak Bilirkişi İncelemesi Yaptırılarak Karar Verileceği - Taşıma Sözleşmesi )
MALULİYET NEDENİYLE BAKICI MASRAFI ( Taşıma Sözleşmesinden Kaynaklanan Maddi Ve Manevi Tazminat İstemi - Bakıcıya İhtiyacı Olup Olmadığı İyileşme Süresi Bakıcıya Ödemeleri Gösteren Makbuzlar Dikkate Alınarak Bilirkişi İncelemesi Yaptırılarak Karar Verileceği )"
47Y21.HD27.1.2004E. 2003/10934 K. 2004/583"İŞ KAZASI ( SSK'ca Karşılanmayan Maddi ve Manevi Zararın Giderilmesi Davası ile SSK'nın Sigortalıya Bağlanan Gelirin Rucuen Tahsili Davasının Birleştirilemeyeceği - Yasal Dayanakları Farklı Davaların Tefriki Gereği )
DAVALARIN BİRLEŞTİRİLMESİ ( İş Kazası Nedeniyle SSK'ca Karşılanmayan Maddi-Manevi Zararın Tazmini Davası ile SSK'ca Bağlanan Gelirin Rücuen Tahsili Davasının Dayanaklarının Farklı Olduğu - Birleştirme/Tefrik )
DAVALARIN TEFRİKİ ( İş Kazası Ndeniyle Maddi Manevi Tazminat Davası ile SSK'ca Bağlanan Gelirin Rücuen Tasili Davasının Yasal Dayanakları Farklı Olduğundan Davaların Ayrılması Gereği )"
47Y11.HD12.1.2004E. 2003/14099 K. 2004/13"TAZMİNAT DAVASI ( Murisleri Davalıların Sürücüsü İşleteni ve Maliki Oldukları Otobüste Yolcu iken Uğradığı Kaza Sonucu Vefat Eden Davacıların Müteveffanın Desteğinden Yoksun Kalmaları Nedeniyle Maddi ve Manevi Tazminat Talebi )
MADDİ TAZMİNAT ( Ölen Eşinin Desteğinden Yoksun Kalması Nedeniyle Maddi Tazminat İsteyen Davacı Eşin Yeniden Evlenmesi Halinde Eylemli Olarak Bakım İhtiyacı Son Bulacağından Tazminatın Evlenme Tarihine Kadar Hesaplanmasının Gerekmesi )
DESTEKTEN YOKSUN KALMA TAZMİNATI ( Bu Tazminatın Hesaplanmasında Desteğin Çalışma Süresi ile Desteğini Yitirenin Bakım Süresinin Dikkate Alınmasının Gerekmesi )
YENİDEN EVLENME ( Eşinin Trafik Kazasında Ölmesi Nedeniyle Destekten Yoksun Kalma Tazminatı Talep Eden Sağ Kalan Eşin Yeniden Evlenmesi Halinde Eylemli Olarak Bakım İhtiyacı Son Bulduğundan Tazminatın Evlenme Tarihine Kadar Hesaplanması )"
47Y21.HD22.12.2003E. 2003/11197 K. 2003/10579"MADDİ TAZMİNAT ( İş Kazası Sonucu Ölen Murisin Ana Baba Ve Kardeşlerinin İşverenden Maddi Ve Manevi Tazminat Ödetilmesinin İstenmesi )
MANEVİ TAZMİNAT ( İş Kazası Sonucu Ölen Murisin Eş Ve Çocuklarına Manevi Tazminat Hükmedilmesi Ana Baba Ve Kardeşlerinin İşverenden Manevi Tazminat İstemelerine Engel Teşkil Etmemesi )
İŞ KAZASI ( Davacıların İş Kazası Sonucu ölen Muris Nedeniyle İşverenden Maddi Ve Manevi Tazminat İstemesi )"
47Y2.CD17.12.2003E. 2002/18181 K. 2003/17289"KARŞILIKLI ETKİLİ EYLEM ( Dava Konusu Olayda Müdahil Sanık Hakkında Yerel Mahkemece Manevi Tazminata Hükmedilmesinin Gerekmesi )
MANEVİ TAZMİNAT ( Karşılıklı Etkili Eylemin Manevi Tazminat Talebine Engel Olmayacağının Kabul Edilmesinin Gerekmesi )
YARGILAMA GİDERİ ( Somut Olayda Yerel Mahkemenin Yargılama Giderlerine Hükmetmemiş Olmasının Yasal Olmaması )
CEZA TAYİNİ ( Yerel Mahkemece Ceza Tayin Edilirken 4806 Sayılı Yasanın Dikkate Alınmasının Gerekmesi )"
47Y11.HD15.12.2003E. 2003/4759 K. 2003/11892"MANEVİ ZARARIN TAZMİNİ ( Hakimin Özel Halleri Göz Önüne Tutarak Manevi Zarar Adı ile Hak Sahibine Verilmesine Karar Vereceği Para Tutarının Adalete Uygun Olmasının Gerekmesi )
ÖZEL HALLER ( Hakimin Özel Halleri Göz Önüne Tutarak Manevi Zarar Adı ile Hak Sahibine Verilmesine Karar Vereceği Para Tutarının Adalete Uygun Olmasının Gerekmesi )
HAKKANİYET ( Hakimin Özel Halleri Göz Önüne Tutarak Manevi Zarar Adı ile Hak Sahibine Verilmesine Karar Vereceği Para Tutarının Adalete Uygun Olmasının Gerekmesi )"
47YHGK3.12.2003E. 2003/4-716 K. 2003/724"YARALANMA NEDENİYLE TAZMİNAT ( Davacının Davalı Kocası Tarafından Silahla Öldürülmeye Çalışılması Nedeniyle - "Manevi Tazminatın ( Tekliği ) ve Bölünmezliği" Kuralı Gereğince Bu Miktarın Sonradan Artırılamayacağı )
MANEVİ TAZMİNAT ( Davacının Davalı Kocası Tarafından Silahla Öldürülmeye Çalışılması Nedeniyle - "Manevi Tazminatın ( Tekliği ) ve Bölünmezliği" Kuralı Gereğince Bu Miktarın Sonradan Artırılamayacağı )
ISLAH ( Davacının Sonradan Islah Adı Altında Manevi Tazminat Miktarını Artırması Manevi Tazminatın ( Tekliği ) ve Bölünmezliği Kuralına Aykırı Olduğu )"
47Y21.HD1.12.2003E. 2003/9485 K. 2003/9701"TAZMİNAT DAVASI ( Davacıların Maluliyetiyle Sonuçlanan Kazanın İş Kazası Olduğunun Tespitiyle Maluliyetinden Doğan Maddi ve Manevi Tazminatın Ödetilmesi için Açmış Oldukları Dava )
İŞ KAZASI ( Davacıların Maluliyetle Sonuçlanan Kazanın İş Kazası Olduğunun Tespitini Talep Etmesi )
MANEVİ TAZMİNAT İSTEME HAKKI ( BK Hükümlerine Göre Kural Olarak Doğrudan Doğruya Cismani Zarara Uğrayan Kişi Dışında Yansıma Yoluyla Aynı Eylem Nedeniyle Dava Açamaması )
YANSIMA YOLUYLA ZARARA UĞRAMA ( BK Hükümlerine Göre Kural Olarak Doğrudan Doğruya Cismani Zarara Uğrayan Kişi Dışında Yansıma Yoluyla Aynı Eylem Nedeniyle Dava Açamaması )
İSTİSNA ( Cismani Zararın Çok Büyük Olması ve Bu Zarar Nedeniyle Ruhsal Bunalıma Giren Yakınların Manevi Tazminat Açacaklarının Yargıtay İçtihatlarında Kabul Edilmiş Olması )
İLLİYET BAĞI ( Dava Konusu Olayda Haksız Eylem İle Davacıların Zararı Arasında Uygun İlliyet Bağının Bulunmadığının Yerel Mahkemece Dikkate Alınmasının Gerekmesi )"
47Y13.HD1.12.2003E. 2003/8087 K. 2003/14039"MADDİ VE MANEVİ TAZMİNAT DAVASI ( Satılan Benzinin Su Toleransının Yüksek Olması Nedeniyle Aracın Uğradığı Zararın Ve Yaşadığı Üzüntünün Tazmini Talebi )
BENZİNİN SU TOLERANSININ YÜKSEK OLMASI ( Aracın Uğradığı Zararın Ve Yaşadığı Üzüntünün Tazmini Talebi - Maddi ve Manevi Tazminat )
BİLİRKİŞİ RAPORLARI ARASINDAKİ ÇELİŞKİNİN GİDERİLMESİ ( Konusunda Uzman Üç Kişilik Bilirkişi Kurulundan Araçtaki Arızanın Sebebini Bildiren Rapor Alınması )
BENZİN HATASINDAN KAYNAKLANAN ZARARIN TAZMİNİ ( Araçtaki Hasarın Benzinden Kaynaklanıp Kaynaklanmadığının Tarafsız Bilirkişi Kurulundan Alınacak Rapor ile Belirlenmesinin Gerekmesi )"
47Y21.HD13.11.2003E. 2003/9126 K. 2003/9304"İŞ KAZASI NEDENİYLE MANEVİ TAZMİNAT ( Sağ Elin İşaret Parmağı Kopması Sonucu Vücut Bütünlüğünün Zarara Uğraması - Davacı Lehine Manevi Tazminata Hükmedilmesi Gereği )
MÜTESELSİL SORUMLULUK ( İş Kazası Nedeniyle Uğranılan Zararın Dayanışmalı Sorumluluk Esasına Göre Açılması - Davacının Müteselsil Borçluların Tümünden veya Birinden Borcun Tamamen veya Kısmen Ödenmesini İstemekte Seçim Hakkına Sahip Olduğu )
DAYANIŞMALI SORUMLULUK ( Davalıların Kusur Oranı Gözönünde Tutularak Maddi Tazminata Hükmedilmesinin Yasaya Aykırı Olduğu - İş Kazası Nedeniyle Tazminat )
MANEVİ TAZMİNAT ( İş Kazası/Sağ Elin İşaret Parmağı Kopması Sonucu Vücut Bütünlüğünün Zarara Uğraması - Davacı Lehine Hükmedilmesi Gereği )"
47Y21.HD10.11.2003E. 2003/7272 K. 2003/9077"MADDİ VE MANEVİ TAZMİNAT DAVASI ( İş Kazası Sonucu Ölümden Doğan Tazminat Davalarının On Yılda Zamanaşımına Uğraması )
ZAMANAŞIMI ( İş Kazası Sonucu Ölümden Doğan Maddi ve Manevi Tazminat Davalarında On Yıl Olması )
İŞ KAZASI ( Ölümden Doğan Tazminat Davalarının On Yılda Zamanaşımına Uğraması )"
47Y21.HD6.11.2003E. 2003/9161 K. 2003/8986"İŞ KAZASI SONUCU ÖLÜMDEN DOĞAN TAZMİNAT ( Ana ve Babanın Acı ve Üzüntü İçerisinde Olup Ruhsal ve Sinirsel Sağlık Bütünlüğünün Bozulması - Davacıların Ölenin Ana ve Babası Olduğunun Doğrulanması Halinde Lehlerine Takdiren Manevi Tazminata Hükmedilmesi Gereği )
RUHSAL VE SİNİRSEL SAĞLIK BÜTÜNLÜĞÜNÜN BOZULMASI ( İş Kazası Sonucu Oğulları Ölen Ana ve Babanın Ruhsal ve Sinirsel Sağlık Bütünlüğünün Bozulduğunun Kabulü Gereği - Takdiren Manevi Tazminata Hükmedilmesi Gereği )
MANEVİ TAZMİNAT ( İş Kazası Sonucu Oğulları Ölen Ana ve Babanın Ruh ve Sİnir Sağlığı Bütünlüğünün Bozulduğu - Manevi Tazminata Hükmedilmesi Gereği )"
47Y4.HD3.11.2003E. 2003/7301 K. 2003/12652"MANEVİ TAZMİNAT ( Trafik Kazası Sonucu Ölüm - Kazanın Olduğu Yerin Meskun Mahal Olması/Davalının Daha Yavaş Sürmesi Gerektiği )
TRAFİK KAZASI SONUCU ÖLÜM NEDENİYLE MANEVİ TAZMİNAT ( Yayanın Yol Kenarında Duran Otobüsün Önünden Çıkması - Davalının Daha Yavaş Sürmesi Gerektiği )
SÜRÜCÜNÜN DAHA DİKKATLİ OLMASI GEREĞİ ( Trafik Kazası Sonucu Ölüm/Kazanın Olduğu Yerin Meskun Mahal Olması - Yayanın Yol Kenarında Duran Araç Önünden Çıkması )
MESKUN MAHAL VE NÜFUS YOĞUNLUĞUNUN OLDUĞU YERDE HIZIN AZALTILMASI GEREKLİLİĞİ ( Trafik Kazası Sonucu Ölüm - Davalının Manevi Tazminatla Sorumlu Tutulması Gereği )
CEZA MAHKEMESİ KARARININ HUKUK MAHKEMESİ HAKİMİNİ BAĞLAMAMASI ( Kusur Oranına İlişkin Ceza Mahkemesi Kararının Hukuk Mahkemesi Hakimini Bağlamaması - Trafik Kazası Sonucu Ölüm )"
47Y21.HD27.10.2003E. 2003/7430 K. 2003/8459"İŞ KAZASI SONUCU ÖLÜMDEN DOĞAN MADDİ VE MANEVİ TAZMİNAT ( Davacının Aldığı Maddi ve Manevi Tazminat Bedeli Karşılığında İsteminden Feragat Etmesi - Ödemenin Maddi ve Manevi Tazminata Karşılık Müsavi Olarak Yapıldığı Manevi Tazminat İsteminin Reddi Gereği )
MANEVİ TAZMİNAT ( Davacının Manevi Tazminatını Alarak Feragatname Vermesi - Yeniden Manevi Tazminat Talep Edemeyeceği )
FERAGATNAME ( İş Kazası - Manevi Tazminat )"
47Y11.HD27.10.2003E. 2003/3260 K. 2003/9976"TRAFİK KAZASI SONUCU ÖLÜM ( Aile Fertlerinin Manevi Tazminat Talep Hakkı - Uzun Süre Önce Boşanan Eşin Manevi Tazminat Talebinin Reddi - Manevi Tazminatın Zorunlu Mali Mesuliyet Sigortası Kapsamı Dışında Kalması - Zorunlu Mali Mesuliyet Sigortacısının Yargılama Giderlerinden ve Vekalet Ücretinden Sorumlu Olduğu Oran )
AİLE FERTLERİNİN MANEVİ TAZMİNAT TALEP HAKKI ( Trafik Kazası Sonucu Ölüm - Uzun Süre Önce Boşanan Eşin Aile Ferdi Olarak Kabul Edilemeyeceği )
MANEVİ TAZMİNAT TALEBİ ( Trafik Kazası Sonucu Ölüm Nedeniyle - Uzun Süre Önce Boşanan Eşin Aile Ferdi Olarak Kabul Edilemeyeceği - Manevi Tazminatın Zorunlu Mali Mesuliyet Sigortası Kapsamı Dışında Kalması )
ZORUNLU MALİ MESULİYET SİGORTASININ KAPSAMI ( Manevi Tazminatın Kapsam Dışında Kalması - Yargılama Giderleri ve Vekalet Ücretinden Sigortacının Sorumluluk Oranı )
YARGILAMA GİDERLERİ VE VEKALET ÜCRETİNDEN SORUMLULUK ORANI ( Zorunlu Mali Mesuliyet Sigortacısının )"
47Y4.HD22.10.2003E. 2003/6795 K. 2003/12143"TAZMİNAT DAVASI ( Haksız Eylem Nedeniyle Yaralanmadan Kaynaklanan Maddi ve Manevi Tazminat İstemi )
MADDİ TAZMİNAT ( Bilirkişi Raporunda İki Günlük İş ve Güçten Kalma Süresine Göre Zarar Belirlenirken Hesap İşleminde Hata Yapılarak İki Ay için Zarar Hesabının Hatalı Olması )
MANEVİ TAZMİNAT ( Hakimin Özel Halleri Gözönünde Tutarak Manevi Zarar Adı ile Hak Sahibine Verilmesine Karar Vereceği Bir Para Tutarının Adalete Uygun Olması )
MANEVİZ ZARARIN TATMİNİ ( Hükmedilecek Paranın Zarara Uğrayanda Manevi Huzuru Doğurmayı Gerçekleştirecek Tazminata Benzer Bir Fonksiyonu Olan Özgün Bir Nitelik Taşıması )"
47Y21.HD21.10.2003E. 2003/8991 K. 2003/8128"SİGORTALININ İŞ KAZASI SONUCU ÖLÜMÜ ( Mahkemece Önceki Oturumda Belirlenen Gün Ve Saat Yerine Başka Bir Tarihte Duruşma Açılarak Ve Davalının Yokluğunda Davanın Sonuçlandırılması Usul Ve Yasaya Aykırı Olduğu )
MADDİ VE MANEVİ TAZMİNAT TALEBİ ( İş Kazası Sonucu Ölüm - Mahkemece Önceki Oturumda Belirlenen Gün Ve Saat Yerine Başka Bir Tarihte Duruşma Açılarak Ve Davalının Yokluğunda Davanın Sonuçlandırılması Usul Ve Yasaya Aykırı Olduğu )
DURUŞMANIN BELİRTİLEN GÜN VE SAATTE YAPILMASI GEREĞİ ( Başka Bir Tarihte Duruşma Açılarak Ve Davalının Yokluğunda Davanın Sonuçlandırılması Usul Ve Yasaya Aykırı Olduğu - İş Kazası Sonucu Ölüm/Maddi Ve Manevi Tazminat Talebi )
DAVALININ YOKLUĞUNDA DAVANIN SONUÇLANDIRILMASI ( Mahkemece Önceki Oturumda Belirlenen Gün Ve Saat Yerine Başka Bir Tarihte Duruşma Açılarak Sonuçlandırılması Usul Ve Yasaya Aykırı Olduğu - Maddi Ve Manevi Tazminat Talebi )
MADDİ VE MANEVİ TAZMİNAT ( İş Kazası Sonucu Ölen Murisin Hak Sahiplerince Bu Davaların Açılması )
İŞ KAZASI ( Bu Nedenle Ölen Murisin Hak Sahiplerince Maddi Ve Manevi Tazminat Davalarının Açılması )
DURUŞMA GÜNÜ HARİCİNDE DURUŞMA YAPMA ( Bu Durumun Savunmanın Kısıtlanması Niteliğini Ve Kamu Düzenine Aykırılık Oluşturması )"
47Y4.HD14.10.2003E. 2003/3921 K. 2003/11714"MANEVİ TAZMİNAT DAVASI ( Haksız Eylem Nedeniyle Açılan Manevi Tazminat Davasında Eylemin Suç Oluşturması Halinde Ceza Zamanaşımının Uygulanmasının Gerekmesi )
CEZA ZAMANAŞIMI ( Haksız Eylem Nedeniyle Açılan Manevi Tazminat Davasında Eylemin Suç Oluşturması Halinde Ceza Zamanaşımının Uygulanmasının Gerekmesi )
KİŞİLİK HAKLARINA SALDIRI ( Haksız Eylem Nedeniyle Açılan Manevi Tazminat Davasında Eylemin Suç Oluşturması Halinde Ceza Zamanaşımının Uygulanmasının Gerekmesi )"
47Y4.HD9.10.2003E. 2003/5932 K. 2003/11408"MANEVİ TAZMİNAT DAVASI ( Ceza Mahkemesince Verilen Beraat Kararının Hukuk Hakimini Bağlamaması-Ceza Mahkemesince Belirlenecek Olguların İse Hukuk Hakimini Bağlaması )
CEZA MAHKEMESİ KARARININ HUKUK DAVASINA ETKİSİ ( Ceza Mahkemesince Verilen Beraat Kararının Hukuk Hakimini Bağlamaması-Ceza Mahkemesince Belirlenecek Olguların İse Hukuk Hakimini Bağlaması )
YAYIN YOLU İLE KİŞİLİK HAKKINA SALDIRI ( Açılan Tazminat Davasında Ceza Hakiminin Belirlediği Olguların Hukuk Hakimini Bağlaması )"
47Y2.HD8.10.2003E. 2003/12193 K. 2003/13051"MANEVİ TAZMİNAT ( Anne Karnında Ölen Çocuğu Aldırmamak - Ruh Sağlığı ve Beden Tamlığını İhlal Edildiğinden Anneye Uygun Manevi Tazminat Verilmesi Gereği )
ANNE KARNINDA ÖLEN ÇOCUĞU ALDIRMAMAK ( Annenin Ruh Sağlığı ve Beden Tamlığının İhlal Edildiği - Manevi Tazminat )
AİLE MAHKEMESİ ( Kararın Bozulmakla Sonuçlanmamış Hale Geldiği - Türk Medeni Kanununun İkinci Kitabından Kaynaklanan Bütün Davaların Aile Mahkemesine Devri Gereği )
BOZMA KARARI ( Kararın Sonuçlanmadığı - 4787 Sayılı Aile Mahkemelerinin Kuruluşu ve Yargılama Usüllerine Dair Kanuna Göre Sonuçlanmamış Davaların Yetkili ve Görevli Mahkemeye Devri Gereği )"
47Y21.HD7.10.2003E. 2003/7429 K. 2003/7572"İŞ KAZASI SONUCU MALULİYETTEN DOĞAN TAZMİNAT ( İşyeri Devrinde Sorumluluk - Manevi Tazminat )
İŞYERİ DEVRİ ( İşyerini Devedenin Devir Alan ile Birlikte Devirden İtibaren İki Yıl Müddetle Sorumlu Olacağı - İş Kazası )
MANEVİ TAZMİNAT MİKTARININ AZ OLMASI ( Elem ve Izdırap Derecesi Tarafların Sosyal ve Ekonomik Durumu ile Paranın Alı Gücüne Göre Belirlenmesi - Olayın Gerçekleşme Biçimi Kusur Oranı ve Niteliği ile Hak ve Nesafet Kurallarına Göre 450.000.000 TL Manevi Tazminatın Az Olduğu )"
47Y4.HD6.10.2003E. 2003/5694 K. 2003/11200"MANEVİ TAZMİNAT DAVASI ( Davalının Yetki İtirazı Hakkında Olumlu Veya Olumsuz Bir Karar Verilmeksizin ve Bu Konuda Davalıya Tebligat Yapılmaksızın Esas Hakkında Karar Verilememesi )
YETKİ İTİRAZI ( Davalının Yetki İtirazı Hakkında Olumlu Veya Olumsuz Bir Karar Verilmeksizin ve Bu Konuda Davalıya Tebligat Yapılmaksızın Esas Hakkında Karar Verilememesi )
HADİSE ( Yapılan Yetki İtirazının Hadise Şeklinde İncelenmesinin Gerekmesi )
DAVALIYA TEBLİGAT YAPMAMA ( Davalının Yetki İtirazı Hakkında Olumlu Veya Olumsuz Bir Karar Verilmeksizin ve Bu Konuda Davalıya Tebligat Yapılmaksızın Esas Hakkında Karar Verilememesi )"
47Y4.HD29.9.2003E. 2003/5197 K. 2003/10825"MANEVİ TAZMİNAT DAVASI ( Dava Konusu Şikayet Dilekçeleri Üzerine Ne Gibi Bir İşlem Yapıldığının Araştırılması ve Ceza Kararının Kesinleşmesinin Beklenmesinin Gerekmesi )
CEZA DAVASININ BEKLENMESİ ( Haksız Şikayet Nedeniyle Açılan Manevi Tazminat Davasında Ceza Davası Kararının Beklenmesinin Gerekmesi )
CEZA DAVASININ HUKUK DAVASINA ETKİSİ ( Haksız Şikayet Nedeniyle Açılan Manevi Tazminat Davasında Ceza Davası Kararının Beklenmesinin Gerekmesi )"
47Y4.HD25.9.2003E. 2003/10994 K. 2003/10661"MANEVİ TAZMİNAT DAVASI ( Davacı Hakkında Kurumunda Yürütülen Soruşturma Sonucunda Varılan Sonucun Hukuka Uygun Olup Olmadığının Belirlenmesine Göre Tazminata Hükmedilmesi )
BİLİRKİŞİ RAPORU ( Hakimlik Mesleğinin Gerektirdiği Genel ve Hukuki Bilgi İle Çözümlenebilir Nitelikte Olduğu Halde Bilirkişi Raporu Alınmasının Hukuka Aykırı Olması )
KURUM SORUŞTURMASI ( Davacı Hakkında Kurumunda Yürütülen Soruşturma Sonucunda Varılan Sonucun Hukuka Uygun Olup Olmadığının Belirlenmesine Göre Tazminata Hükmedilmesi )"
47Y4.HD22.9.2003E. 2003/4787 K. 2003/10329"MADDİ VE MANEVİ TAZMİNAT DAVASI ( Kazanç Kaybının Hesaplanmasında 45 Günlük İşgöremezlik Süresi Değil Davacının İyileşme Süresi Olan 90 Günün Esas Alınmasının Gerekmesi )
KAZANÇ KAYBININ HESAPLANMASI ( Davacının İyileşme Süresi Olan 90 Günün Esas Alınmasının Gerekmesi )
TAZMİNAT MİKTARININ HESAPLANMASI ( Kazanç Kaybının Hesaplanmasında 45 Günlük İşgöremezlik Süresi Değil Davacının İyileşme Süresi Olan 90 Günün Esas Alınmasının Gerekmesi )"
47Y4.HD22.9.2003E. 2003/11140 K. 2003/10380"MADDİ VE MANEVİ TAZMİNAT DAVASI ( Ölenin Sigortası Nedeniyle Bağlanan Aylık Dikkate Alınarak Destekten Yoksun Kalma Tazminatından Bu Ödemelerin İndirilmesinin Gerekmesi )
DESTEKTEN YOKSUN KALMA TAZMİNATI ( Ölenin Sigortası Nedeniyle Bağlanan Aylık Dikkate Alınarak Destekten Yoksun Kalma Tazminatından Bu Ödemelerin İndirilmesinin Gerekmesi )
ZARARIN DENKLEŞTİRİLMESİ ( Ölenin Sigortası Nedeniyle Bağlanan Aylık Dikkate Alınarak Hükmolunan Destekten Yoksun Kalma Tazminatından Bu Ödemelerin İndirilmesinin Gerekmesi )"
47Y11.HD22.9.2003E. 2003/2210 K. 2003/8066"TRAFİK KAZASI SONUCU YARALANMA ( Maddi ve Manevi Tazminat Talebi - Kusursuz Davacı Lehine Manevi Tazminata Hükmedilmesi Gereği )
MANEVİ TAZMİNATA HÜKMEDİLMESİ GEREĞİ ( Trafik Kazası Sonucu Yaralanan Kusursuz Davacı Lehine )
KUSURSUZ KİŞİNİN TRAFİK KAZASI SONUCU YARALANMASI ( Manevi Tazminat Talebinin Kabulü Gereği )
YARALANMA NEDENİYLE MANEVİ TAZMİNAT TALEBİ ( Trafik Kazasında Kusursuz Olan Davacının )"
47Y4.HD15.9.2003E. 2003/4618 K. 2003/10015"MANEVİ TAZMİNAT DAVASI ( Tazminatın Hukuka Aykırı Eylemin Bir Daha İşlenmemesi İçin Caydırıcı Özellik ve Etkinlik Taşımasının Gerekmesi )
TAZMİNATIN CAYDIRICILIĞI ( Tazminatın Hukuka Aykırı Eylemin Bir Daha İşlenmemesi İçin Caydırıcı Özellik ve Etkinlik Taşımasının Gerekmesi )
TAZMİNAT MİKTARININ TAYİNİ ( Olayın Gelişimi Tarafların Sıfatı İşgal Ettikleri Makam ve Diğer Sosyal ve Ekonomik Durumlarla Davalının Eylemleri Gözetilerek Tazminatın Belirlenmesi )"
47Y21.HD1.7.2003E. 2003/5256 K. 2003/6281"İŞ KAZASI SONUCU MALULİYETTEN DOĞAN TAZMİNAT ( Hak ve Nasafete Aykırı Olduğu İçin Yargıtay Özel Dairesince Takdir Edilerek ve Hükmün Düzeltilerek Onanması )
MADDİ VE MANEVİ TAZMİNAT ( Hak ve Nasafete Aykırı Olduğu İçin Yargıtay Özel Dairesince Takdir Edilerek ve Hükmün Düzeltilerek Onanması - İş Kazası Sonucu Maluliyet )
TAZMİNATIN TAKDİRİ ( Hak ve Nasafete Aykırı Olduğu İçin Yargıtay Özel Dairesince Takdir Edilerek ve Hükmün Düzeltilerek Onanması - İş Kazası Sonucu Maluliyet )
YARGITAYIN TAZMİNAT TAKDİRİ ( Hak ve Nasafete Aykırı Olduğu İçin Yargıtay Özel Dairesince Takdir Edilerek ve Hükmün Düzeltilerek Onanması - İş Kazası Sonucu Maluliyet )"
47Y4.HD30.6.2003E. 2003/6729 K. 2003/8559"TAZMİNAT DAVASI ( Davanın Davacılar Desteğinin Jandarma Eri Olarak Devriye Görevi Yaparken Bir Aracın Çarpması Sonucu Ölümü Nedeniyle Maddi ve Manevi Tazminat İsteğine İlişkin Olması )
MADDİ VE MANEVİ TAZMİNAT ( Davacılar Desteğinin Jandarma Eri Olarak Devriye Görevi Yaparken Bir Aracın Çarpması Sonucu Ölümü Nedeniyle Maddi ve Manevi Tazminat İstenilmesi )
HİZMET KUSURU ( Uyuşmazlık Hizmet Kusuru veya Hizmetin Niteliğinden Kaynaklanan Tehlikeye Dayandığından Davaya Adli Yargıda Bakılamaması )
DAVANIN İDARİ YARGIDA GÖRÜLMESİ ( Davalı İçişleri Bakanlığının Sorumluluğunun Genel Güvenlik Hizmeti ile İlgili Hizmet Kusuru veya Hizmetin Niteliğinden Kaynaklanması )"
47Y4.HD24.6.2003E. 2003/419 K. 2003/8306"TAZMİNAT DAVASI ( Kişilik Haklarına Saldırı Nedeniyle )
KİŞİLİK HAKLARINA SALDIRI NEDENİYLE TAZMİNAT DAVASI ( Davacının Manevi Tazminat Talep Etmesi )
SAVUNMA AMAÇLI HAKARET ( Savunma Amaçlı Olarak Kişilik Haklarına Saldırı Sayılan Sözlerin Hukuka Uygun Sayılması )
SAVUNMA HAKKI ( Savunma Amaçlı Olarak Kişilik Haklarına Saldırı Sayılan Sözlerin Hukuka Uygun Sayılması )
HUKUKA UYGUNLUK SEBEBİ ( Yasal Savunma Sınırı İçinde Kalınmak Kaydıyla Kişilik Haklarına Saldırı Sayılabilecek Sözlerin Kullanılmasının Hukuka Aykırı Olmaması )"
47Y4.HD24.6.2003E. 2003/3597 K. 2003/8285"TAZMİNAT DAVASI ( Haksız Eylem Nedeniyle Maddi ve Manevi Tazminat İstenilmesi )
HAKSIZ EYLEM ( Reşit Olmayan Davalının Babasına Ait Ruhsatsız Tabanca ile Ateş Ederek Davacıyı Yaralaması )
KÜÇÜKLERİN EYLEMLERİNDEN SORUMLULUK ( Reşit Olmayan Bir Kişinin Eğitim ve Yetiştirilmesinin Kurul Olarak Aileye Ait Olması ve Sorumluluğun Aile Başkanına Ait Olması )
AİLENİN SORUMLULUĞU ( Reşit Olmayan Bir Kişinin Eğitim ve Yetiştirilmesinin Kurul Olarak Aileye Ait Olması ve Sorumluluğun Aile Başkanına Ait Olması )
ÇOCUKLARIN EYLEMLERİNDEN SORUMLULUĞUN SEBEPLERİ ( Bu Sorumluluk İçin Ana İlkenin Aile Başkanının Özen ve Gözetim Ödevini Yapmaması )"
47Y4.HD23.6.2003E. 2003/3322 K. 2003/8240"TAZMİNAT DAVASI ( Kişilik Haklarına Saldırı Nedeniyle Maddi ve Manevi Tazminat İstenilmesi - Rıza Dışı Fotoğraf Yayını )
KİŞİLİK HAKLARINA SALDIRI ( Davacının Rızasıyla Yayınlanmak için Çekilen Fotoğraflarının Henüz Yayınlanmadan Davacının Yayınlanmamak Konusunda Tedbir Aldığı Halde Yayınlanması )
HUKUKA AYKIRILIK ( Davacının Daha Önce Verdiği Yayın İzninden Sonradan Vazgeçmesinde Hukuka Aykırı Bir Yön Bulunmaması )
RIZA DIŞI FOTOĞRAF YAYINI ( Davacının Daha Önce Verdiği Yayın İzninden Sonradan Vazgeçmesinde Hukuka Aykırı Bir Yön Bulunmaması ve Rıza Dışı Fotoğrafların Yayınlanamaması )"
47Y11.HD23.6.2003E. 2003/1192 K. 2003/6723"İŞLETENİN SORUMLULUĞU ( Trafik Kazası Sonucu Annesinin Ölümü Nedeniyle - Doğan Zararlardan Sorumlu Olması/Yakınlarına Manevi Tazminat Ödemesi Gereği )
MANEVİ TAZMİNAT DAVASINDA MİKTARIN TESBİTİ ( Trafik Kazası Sonucu Annenin Ölümü Nedeniyle - Zarara Uğrayanlara Manevi Tatmin Duygusu Vermesi/Davacıların Yakınlık Derecesi )
DESTEKTEN YOKSUN KALMA TAZMİNATI ( Trafik Kazası Sonucu Ölüm Nedeniyle - İşletenin Tazminle Sorumlu Olması )
ÖLÜME SEBEBİYET VERMEK ( Trafik Kazası Nedeniyle - Manevi Tazminat Gereği/Yakınlarına Manevi Tatmin Duygusu Vermesi )"
47Y4.HD17.6.2003E. 2003/4755 K. 2003/7875"TAZMİNAT DAVASI ( Davanın Haksız Eylemden Kaynaklanan Destekten Yoksun Kalma Tazminatı ile Manevi Tazminata İlişkin Olması )
TARAF EHLİYETİ ( Olayın Tarafı Olan Şirketin Ayrı Bir Tüzel Kişiliği Olduğundan Belediyenin Bu Tüzel Kişiliği Temsil Yetkisinin Olmaması )
TÜZEL KİŞİLERİN DAVA EHLİYETİ ( Olayın Tarafı Olan Şirketin Ayrı Bir Tüzel Kişiliği Olduğundan Belediyenin Bu Tüzel Kişiliği Temsil Yetkisinin Olmaması )
DESTEKTEN YOKSUN KALMA TAZMİNATI ( Davanın Haksız Eylemden Kaynaklanan Destekten Yoksun Kalma Tazminatı ile Manevi Tazminata İlişkin Olması )"
47Y4.HD17.6.2003E. 2003/3369 K. 2003/7900"TAZMİNAT DAVASI ( Davanın Kişilik Haklarına Saldırı Nedeniyle Manevi Tazminat İstemine İlişkin Olması )
MANEVİ TAZMİNAT ( Kişilik Haklarına Saldırı Nedeniyle Tazminat İstenilmesi )
TANIK BEYANLARI ( Hükme Dayanak Yapılan Tanık Beyanlarının Telefon Duyumlarına Dayanması Ayrıca Telefon Konuşmalarının Hükme Dayanak Yapılabilecek Kanıtlardan Olmaması )
TANIKLIĞIN TELEFON GÖRÜŞMESİNE BAĞLI OLMASI ( Hükme Dayanak Yapılan Tanık Beyanlarının Telefon Duyumlarına Dayanması Ayrıca Telefon Konuşmalarının Hükme Dayanak Yapılabilecek Kanıtlardan Olmaması )"
47Y11.HD17.6.2003E. 2003/918 K. 2003/6493"DESTEKTEN YOKSUN KALMA TAZMİNATI ( Trafik Kazası Sonucu Ölüm Nedeniyle - İşletenin Tazminle Sorumlu Olması )
MANEVİ TAZMİNAT DAVASINDA MİKTARIN TESBİTİ ( Trafik Kazası Sonucu Ölüm Nedeniyle - Zarara Uğrayanlara Huzur Duygusu Vermesi/Davacıların Yakınlık Derecesi )
İŞLETENİN SORUMLULUĞU ( Trafik Kazası Sonucu Ölüm Nedeniyle - Doğan Zararlardan Sorumlu Olması/Yakınlarına Manevi Tazminat Ödemesi Gereği )"
47Y4.HD16.6.2003E. 2003/3265 K. 2003/7756"TAZMİNAT DAVASI ( Hakimin Özel Halleri Göz Önünde Tutarak Manevi Zarar Adı ile Hak Sahibine Verilmesine Karar Vereceği Paranın Tutarının Adalete Uygun Olmasının Gerekmesi )
MANEVİ TAZMİNAT BELİRLEME İLKELERİ ( Bu Tazminat Bir Ceza Olmadığı gibi Mamelek Hukukuna İlişkin Zararın Karşılanmasını da Amaç Edinmemesi )
MANEVİ TAZMİNATIN NİTELİĞİ ( Hükmedilecek Paranın Zarara Uğrayanda Manevi Huzuru Doğurmayı Gerçekleştirecek Tazminata Benzer Bir Fonksiyonu Olan Özgün Bir Nitelik Taşıması )
MANEVİ TAZMİNATTA MİKTAR ( Takdir Edilecek Miktarın Mevcut Halde Elde Edilmek İstenilen Tatmin Duygusunun Etkisine Ulaşmak için Gerekli Olan Kadar Olması )"
47Y4.HD16.6.2003E. 2003/2858 K. 2003/7737"MANEVİ TAZMİNAT DAVASI ( Davanın Haksız Eylemden Kaynaklanan Manevi Tazminat İstemine İlişkin Olması )
KARARIN GEREKÇELİ OLMASI ( Kararın Gerekçe Bölümünde Zamanaşımı İtirazının Reddine Karar Verilmesine Karşılık Karar Yerinde Reddin Gerekçesinin Açıklanmamasının Hatalı Olması )
ZAMANAŞIMI DEF'İ ( Kararın Gerekçe Bölümünde Zamanaşımı İtirazının Reddine Karar Verilmesine Karşılık Karar Yerinde Reddin Gerekçesinin Açıklanmamasının Hatalı Olması )"
47Y4.HD16.6.2003E. 2003/2340 K. 2003/7779"HAKSIZ EYLEM NEDENİYLE MADDİ VE MANEVİ TAZMİNAT DAVASI ( Davacıların Köy Muhatarlarığı Aleyhine Açmış Oldukları Tazminat Davası Olması )
KÖY TÜZEL KİŞİLİĞİ ( Yerel Mahkemenin Köy Tüzel Kişiliğini Haksız Fiilden Sorumlu Tutmasının Hukuka Aykırı Olduğunun Kabul Edilmesinin Gerekmesi )
TÜZEL KİŞİLERİN ORGANLARI ( Tüzel Kişilerin Canlı Varlıklar Gibi Bağımsız Karar Alma ve Yerine Getirme Yeteneği İle Donatılmış Olduklarının Düşünülemez Olması )
MAHKEME KARARININ GEREKÇESİNİN ÇELİŞKİLİ OLMASI ( 1086 Sayılı Yasada Mahkeme Kararlarının Hükme Esas Aldıkları Gerekçelerinin Nasıl Olması Gerektiğinin Belirlenmiş Olması )"
47Y21.HD16.6.2003E. 2003/5404 K. 2003/5702"İŞ KAZASI SONUCU ÖLÜMDEN DOĞAN MADDİ VE MANEVİ TAZMİNAT ( Tazminatın Saptanmasında Esas Alınacak Kriterler - İşçinin Net Geliri Bakiye Ömrü İşgörebilirlik Çağı İşgörmezlik ve Karşılıklı Kusur Oranları Destek Görenlerin Gelirden Alacakları Pay ile Eşin Evlenme Oranı )
KIZ ÇOCUKLARI YÖNÜNDEN DESTEK SÜRESİ ( Köyde Oturanlar Bakımından 18 Kentte Oturanlar Bakımından 22 Yaşına Kadar Destek Göreceklerinin Kabulü Gereği - Ölüm Nedeniyle Maddi ve Manevi Tazminat )
PEŞİN SERMAYE DEĞERİ ( Sosyal Sigortalar Kurumu Tarafından Bildirilen Hükme En Yakın Tarihteki Peşin Sermaye Değerinin İndirilmesi Gereği )
EVLENME ŞANSI ( Desteğin Öldüğü Tarihte 23 Yaşında ve Bir Çocuk Sahibi Olan Eşin Evlenme Şansının Hesaplanan Tazminattan İndirilmesi Gereği )"
47Y21.HD12.6.2003E. 2003/4754 K. 2003/5612"İŞ KAZASI SONUCU CİSMANİ ZARARA UĞRAYAN KİŞİ ( Yakınlarına Manevi Tazminat Verilebilmesi Koşulları )
MANEVİ TAZMİNAT ( İş Kazası Sonucu Cismani Zarara Uğrayan Kişinin Yakınlarına Verilebilmesi Koşulları )
YANSIMA YOLUYLA MANEVİ ÜZÜNTÜ DUYANLAR ( Aynı Eylem Nedeniyle - Manevi Tazminat İsteyemeyecekleri )
BİLİRKİŞİ RAPORU ( Eksik İnceleme ve Araştırmaya Dayalı Olarak Hazırlanan - İtibar Edilmesinin Yanlışlığı )"
47Y11.HD3.6.2003E. 2003/2753 K. 2003/5873"TRAFİK KAZASI SONUCU UĞRANILAN ZARARIN TAZMİNİ TALEBİ ( Dava Nedeniyle Yapılan Noter ve Apostil Masrafının Tahsiline Karar Verilmesi Gereği - Dişleri Kırılan Davacı Lehine Manevi Tazminata Karar Verilmesi Gereği )
NOTER VE APOSTİL MASRAFLARININ TAHSİLİNE KARAR VERİLMESİ GEREĞİ ( Trafik Kazası Nedeniyle Tazminat Davasında )
KAZADA UĞRANILAN CİSMANİ ZARAR ( Manevi Tazminat Talebi - Davacının Dişlerinin Kırılması ve Çehresinde Sabit İz Bırakması )
MANEVİ TAZMİNAT TALEBİ ( Trafik Kazası Sonucu Uğranılan Cismani Zarar Nedeniyle - Davacının Dişlerinin Kırılması ve Çehresinde Sabit İz Bırakması )
CİSMANİ ZARAR NEDENİYLE MANEVİ TAZMİNAT TALEBİ ( Trafik Kazası Sonucunda Dişleri Kırılan ve Çehresinde Sabit İz Kalan Davacının )"
47Y4.HD29.5.2003E. 2003/2365 K. 2003/7310"MANEVİ TAZMİNAT ( Sekiz Aylık Hamilenin Evinde Hatalı İmal Edilen Tüpün Patlaması/Evin Harap Olup Eşyaların Yanması Düşük Tehlikesi Yaşamasının Ruhsal Bütünlüğünü İhlal Ettiği - Duyduğu Acı Korku ve Elemin Giderilmesi İçin Bir Miktar Hükmedilmesi Gereği )
RUHSAL BÜTÜNLÜĞÜN İHLALİ ( Duyulan Acı Korku ve Elemin Giderilmesi İçin Bir Miktar Manevi Tazminata Hükmedilmesi Gereği - Sekiz Aylık Hamilenin Evinde Hatalı İmal Edilen Tüpün Patlaması/Evin Harap Olup Eşyaların Yanması Düşük Tehlikesi Yaşaması )
TÜP PATLAMASI ( Sekiz Aylık Hamilenin Evinde Hatalı İmal Edilen/Evin Harap Olup Eşyaların Yanması Düşük Tehlikesi Yaşamasının Ruhsal Bütünlüğünü İhlal Ettiği - Manevi Tazminat )"
47Y4.HD29.5.2003E. 2003/2310 K. 2003/7298"HAKSIZ EYLEM NEDENİYLE MADDİ VE MANEVİ TAZMİNAT DAVASI ( Davalıya Ait Üst Kattan Sızan Sular Nedeniyle Davacının Evinin Ev Eşyasının Zarar Görmesi Üzerine Açılmış Olan Dava Olması )
MANEVİ ZARAR ( Kişinin İrade Dışında Manevi Değerlerine Yapılan Saldırı Sonusu Manevi Dengenin Bozulmasıyal Oluşan Zararın Manevi Zarar Olması )
MANEVİ ZARARIN TAZMİN EDİLMESİNDEKİ AMAÇ ( Kişinin Duyduğu Acı Izdırap Elem ve Kızgınlığı Kısmen Dahi Olsa Dindirmek Tekrak Normal Hayata Dünüşü Sağlamanın Temel Amaç Olması )
SANAT TARİHİ AÇISINDAN BELGE TAŞIYAN ESER ( Davacının Çin İğnesi El İşi Olan İki Adet Tablonun Sanat Değer Açısından Belge Niteliğinde Olduğunun ve Manevi Değeri Bulunduğunun Kabul Edilmesi )
HAKİMİN TARAFLARIN TALELERİYLE BAĞLI OLMASI ( Somut Olayda 1086 Sayılı Yasaya Aykır Olarak Tarafların İstemleri Aşılmak Suretiyle Yerel Mahkemece Karar Verilmiş Olmasının Yasal Olmaması )"
47Y4.HD29.5.2003E. 2003/2307 K. 2003/7297"TRAFİK KAZASI NEDENİYLE TAZMİNAT DAVASI ( Davacının Trafik Kazası Nedeniyle Uğramış Olduğu Zararlarının Tazmini Maksadıyla Açmış Olduğu Tazminat Davası Olması )
ZAMANAŞIMI DEF'İ ( Yerel Mahkemece Davalının İleri Sürdüğü Zamanaşımı Def'i Konusunda Olumlu veya Olumsuz Bir Karar Verilmeden İşin Esasına Geçilmesinin Usul ve Yasaya Aykırı Olması )
HAKİMİN TARAFLARIN TALEPLERİNE BAĞLI KALMASI ( 1086 Sayılı Yasaya Göre Hakimin Tarafların Taleplerine Uygun Olarak Karar Vermesinin Gerekmesi )
ADLİ TIP İHTİSAS KURULU RAPORUNUN ALINMASI ( Somut Olayda Yerel Mahkemenin Hükme Dayanak Gördüğü İş Gücü Kaybını Belirten Raporun Yetersiz Olması )"
47Y4.HD28.5.2003E. 2003/1530 K. 2003/7080"TRAFİK KAZASI NEDENİYLE MADDİ VE MANEVİ TAZMİNAT DAVASI ( Maddi Hasarlı ve Yaralanmalı Trafik Kazası Nedeniyle Davacının Uğramış Olduğu Zararlarının Tazmini Maksadıyla Açmış Olduğu Dava )
ISLAH DİLEKÇESİ ( Davacı Vekilinin Dava Sonradan Yerel Mahkemeye Sunduğu Islah Dilekçesinin İçerik İtibariyle Başka Olgulara ve İsteklere Dayandığının Kabul Edilmesinin Gerekmesi )
TEBLİĞAT ( Dava Konusu Olaydaki Islah Dilekçesinin Ayrı Bir Davada Aranması Gereken Şartları Taşımasının Gerekli Olması )
HARÇ ( Dava Konusu Olayda Yerel Mahkemece Sonradan Verilen Dilekçe İçin Ayrıca Bir Harç Almasının Gerekli Olması )"
47Y4.HD27.5.2003E. 2003/3194 K. 2003/7037"MANEVİ TAZMİNAT ( Kişilik Hakkının Hukuka Aykırı Olarak Saldırıya Uğraması Nedeniyle )
KİŞİLİK HAKLARINA SALDIRI NEDENİYLE MANEVİ TAZMİNAT ( Hakimin Tazminat Miktarını Belirlerken Saldırı Teşkil Eden Eylemin Yanında Tarafların Kusur Oranlarını da Dikkate Almasının Gerekmesi )
HAK VE NESAFETE GÖRE HÜKÜM ( Kanunun Takdir Hakkı Verdiği Durumlarda Hakimin Hak ve Nesafetle Hüküm Vermesinin Gerekmesi )"
47Y11.HD27.5.2003E. 2003/2583 K. 2003/5599"MADDİ VE MANEVİ TAZMİNAT ( Trafik Kazası Sonucu Ölenin Yakınları Tarafından Bu Tazminatların İstenmesi )
DESTEKTEN YOKSUN KALMA TAZMİNATI ( Bu Tazminat Hesaplanmasında Murisin Gelir Durumunun Tam Olarak Tesbit Edilerek Ona Göre Hüküm Kurulmasının Gerekmesi )
TAZMİNATIN HESAPLANMASI ( Destekten Yoksul Kalma Tazminatının Hesaplanmasında Murisin Gelir Durumunun Tam Olarak Tesbit Edilerek Ona Göre Hüküm Kurulmasının Gerekmesi )
TAZMİNAT İSTEME HAKKI ( Destekten Yoksun Kalma Tazminatının Yalnızca Destekten Yosun Kalan Kişilerce İstenebilmesi- On Sekiz Yaşını Geçen Çocukların Yalnızca Manevi Tazminat İsteyebilmesi )
SORUMLULUK ( Otobüste Yolcu Olarak Bulunan Şahsın Trafik Kazası Sonucu Ölmesi Halinde Hükmedilecek Tazminattan Her İki Araç Maliklerin De Müteselsilen Sorumlu Olmasının Gerekmesi )
YOLCU ( Otobüste Yolcu Olarak Bulunan Şahsın Trafik Kazası Sonucu Ölmesi Halinde Hükmedilecek Tazminattan Her İki Araç Maliklerin De Müteselsilen Sorumlu Olmasının Gerekmesi )"
47Y4.HD26.5.2003E. 2003/2380 K. 2003/6926"TAZMİNAT DAVASI ( 2918 Sayılı Yasa ve Borçlar Kanunu ile Düzenlenen Uzamış Ceza Davası Zamanaşımı Süresinin 2918 Sayılı Yasadan Kaynaklanan Manevi Tazminat İstemlerinde de Uygulanması )
ZAMANAŞIMI ( 2918 Sayılı Yasa ve Borçlar Kanunu ile Düzenlenen Uzamış Ceza Davası Zamanaşımı Süresinin 2918 Sayılı Yasadan Kaynaklanan Manevi Tazminat İstemlerinde de Uygulanması )
YARGILAMA GİDERLERİ ( Vekalet Ücreti Yargılama Giderlerinden Olması ve Yargılama Gideri Anlamında Vekalet Ücretine Tarafların Haklılık Oranları Gözetilerek Karar Verilmesi )
VEKALET ÜCRETİ ( Vekalet Ücreti Yargılama Giderlerinden Olması ve Yargılama Gideri Anlamında Vekalet Ücretine Tarafların Haklılık Oranları Gözetilerek Karar Verilmesi )
CEZA DAVASI ZAMANAŞIMI ( 2918 Sayılı Yasa ve Borçlar Kanunu ile Düzenlenen Uzamış Ceza Davası Zamanaşımı Süresinin 2918 Sayılı Yasadan Kaynaklanan Manevi Tazminat İstemlerinde de Uygulanması )"
47Y4.HD26.5.2003E. 2003/2226 K. 2003/6875"HAKSIZ FİİL NEDENİYLE MADDİ MANEVİ TAZMİNAT DAVASI ( Davacıların Desteğinin Elektrik Çarpması Sonucu Ölmesi Nedeniyle Açılmış Bulunan Tazminat Davası Olması )
YARGI YOLU ( Özel Hukuk Hükümlerine Bağlı Bir Kamu Tüzel Kişisi Olan Davalının Eyleminin Haksız Fiil Niteliğinde Olması ve Söz Konusu Uyuşmazlığın Adli Yargıda Çözülmesinin Gerekmesi )
ADLİ YARGI ( Özel Hukuk Hükümlerine Bağlı Bir Kamu Tüzel Kişisi Olan Davalının Eyleminin Haksız Fiil Niteliğinde Olması ve Söz Konusu Uyuşmazlığın Adli Yargıda Çözülmesinin Gerekmesi )
OBJEKTİF SORUMLULUK ( Davalının Özel Hukuk Hükümlerine Tabi Bulunması ve Somut Olayda Sözleşme Dışı Objektif Sorumluluk Hukuku Kuralları Gereğince Tazminat Talep Edilmiş Olmasının Gözetilmesi )"
47Y4.HD21.5.2003E. 2003/2154 K. 2003/6572"HAKSIZ EYLEM NEDENİYLE MADDİ VE MANEVİ TAZMİNAT DAVASI ( Davacının Davalının Köpeyi Tarafından Isırılması Nedeni İle Maddi ve Manevi Tazminat İstenmesine Dair Dava Olması )
MADDİ ZARAR ( Haksız Eylem Sonucu Davacının Yaralandığının ve Bu Yüzden Tedavi Gideri Yaptığının Dosya İçerisinden Anlaşılması Üzerine Maddi Tazminata da Hükmedilmesinin Gerekmesi )
MÜTERAFIK KUSUR ( Somut Olayda Yerel Mahkemece Davacının da Kusurunun Olup Olmadığının Araştırılmasının Gerekmesi )"
47Y4.HD14.5.2003E. 2003/1595 K. 2003/6276"TRAFİK KAZASIN NEDENİYLE MADDİ VE MANEVİ TAZMİNAT DAVASI ( Davacıların Ölümlü Trafik Kazası Nedeniyle Uğrmamış Oldukları Maddi Ve Manevi Zararın Tazmini Amacıyla Açmış Oldukları Dava )
RESMİ EVLİLİK ( Yerleşmiş Yargı Kararları Gereğince Resmi Evli Bulunmasa Dahi Geleneğe Göre Destek ile Evli Bulunan Eşin de Ölenin Desteğinden Yoksun Kaldığını Kabul Edilmesi )
DESTEKTEN YOKSUN KALMA ( Yerleşmiş Yargı Kararları Gereğince Resmi Evli Bulunmasa Dahi Geleneğe Göre Destek ile Evli Bulunan Eşin de Ölenin Desteğinden Yoksun Kaldığını Kabul Edilmesi )
EVLİLİĞİN ÖNGÖRDÜĞÜ YÜKÜMLÜLÜKLER ( Somut Olayda Davacının Çocuğunu Bırakıp Evi Terk Etmesi Dolayısıyla Resmi Olmasa Dahi Evliliğin Öngördüğü Yükümlülüklere Uymadığının Anlaşılması )"
47Y4.HD12.5.2003E. 2003/898 K. 2003/6158"MANEVİ TAZMİNAT DAVASI ( Davalının Davacılar Hakkında Haksız Haciz ve Haksız İcra Takibi Yaptıklarını İddia Eden Davacıların Açmış Oldukları Manevi Tazminat Davası Olması )
İCRA TAKİBİNİN YASAL OLMASI ( Doyadaki Kanıtlar ile Tarafların Açıklanan Beyanları İrdelenip Tartışıldığında Davacı Hüseyinin Davalıya Borcu Olduğunu Kabul Ettiğinin Anlaşılması )
İLLİYET BAĞI ( Kanuna Uygun Haciz İle Davacıların Murisinin Babasının Kalp Krizi Geçirmesi Arasında Uygun İlliyet Bağının Bulunmadığının Kabul Edilmesinin Gerekmesi )
BİLİRKİŞİ ( Çözümü Teknik ve Bilimsel Bir Konu Olmayan Hususlarda Bilirkişi Tayin Edilmesinin Hukuka Aykırı Olması )"
47Y4.HD6.5.2003E. 2003/307 K. 2003/5910"TAZMİNAT DAVASI ( Haksız Eylem Nedeniyle )
HAKSIZ EYLEM NEDENİYLE TAZMİNAT DAVASI ( Davacı Bacağından Damar Nakledilmesi Sonucu Daha Sonradan Ortaya Çıkan Maddi ve Manevi Zararlarından Ötürü Tazminat Davası Açması )
DAVA KONUSUNUN ETRAFLICA İNCELENMESİ ( Yetersiz Raporlara İstinaden Karar Verilmesinin Yasaya Aykırı Olması )
KUSUR SORUMLULUĞU ( Davalının Kusurlu Olup Olmadığı Kesin Olarak Belirlenmesinin Ve Davalının Gerekli Özeni Gösterip Göstermediği Dikkatlice İncelenmesinin Gerekli Olması )
BİLİMİN ÖNGÖRDÜĞÜ BİÇİMDE HAREKET ( Davalının Kusurunun Tespit Edilmesinde Onun Somut Olaya Göre Bilimin Öngördüğü Biçimde Hareket Edip Etmediğinin Saptanması )
TALEP SONUCU ( Mahkeme Davacının Taleplerini Dikkate Alarak Manevi Tazminata da Hükmetmesinin Gerekli Olması )"
47Y4.HD5.5.2003E. 2003/861 K. 2003/5860"HAKSIZ FİİL NEDENİYLE MADDİ VE MANEVİ TAZMİNAT DAVASI ( Davalının Haksız Olduğunu Bildiği Halde Açtığı Davalar Nedeniyle Zarara Uğradığını İddia Eden Davacının Açmış Olduğu Dava Olması )
YARGILAMA GİDERİ ( Asıl Davanın Kesinleşmesinden Sonra O Davaya İlişkin Yargılama Giderlerinin Ayrı Bir Dava Konusu Yapılamaz Olduğunun Kabul Edilmesinin Gerekmesi )
HAKSIZ ŞİKAYET ( Bir Tarafın Haksız Davranışlarından Ötürü Sanık Olarak Ceza Mahkemesinde Yargılanan Kişinin Yargılama Nedeniyle Uğradığı Zararın Tazmininini İsteyebilmesi )
USULİ KAZANILMIŞ HAK ( Somut Olayda Yerel Mahkemece Manevi Tazminat için Şikayetin Haklı Olduğunu Maddi Tazminat İçin Şikayetin Haksız Olduğu Yönündeki Kararının Çelişkili Olması )"
47Y4.HD5.5.2003E. 2003/746 K. 2003/5852"TAZMİNAT DAVASI ( Haksız Fiil Nedeniyle )
HAKSIZ FİİL NEDENİYLE TAZMİNAT DAVASI ( Ameliyat Sonucu Sakat Kalan Davacının Maddi ve Manevi Tazminat Talep Etmesi )
İDARİ YARGI YOLU ( Kamu Görevlilerinin Görev Sırasında Verdikleri Zarar Nedeniyle Bağlı Bulundukları İdare Karşı ve İdari Yargı Yerinde Dava Açılabilmesi )
GÖREV ( Yerel Mahkemenin Görev Sorununu Re'sen Dikkate Almasının Gerekli Olması )"
47Y4.HD30.4.2003E. 2003/477 K. 2003/5587"TAZMİNAT DAVASI ( Trafik Kazası Nedeniyle )
TRAFİK KAZASI NEDENİYLE TAZMİNAT DAVASI ( Davacının Trafik Kazası Sonucunda Uğradığı Maddi ve Manevi Zararın Tazminini İstemesi )
OBJEKTİF DEĞERİN ESAS ALINMASI ( Olaydan Sonra Araçta Meydana Gelen Değer Kaybının Bilirkişi Tarafından Tespit Edilmesi )
NESNEL ZARARIN TAYİN EDİLMESİ ( Olaydan Sonra Araçta Meydana Gelen Değer Kaybının Bilirkişi Tarafından Tespit Edilmesi )"
47Y4.HD29.4.2003E. 2003/566 K. 2003/5522"TAZMİNAT DAVASI ( Trafik Kazası Nedeniyle Doğan Zararın Tazmininin İstenmesi )
TRAFİK KAZASI NEDENİYLE TAZMİNAT DAVASI AÇILMASI ( Davacının Trafik Kazasında Yaralandığını İleri Sürerek Maddi ve Manevi Tazminat Talep Etmesi )
ARAÇ İŞLETENİNİN SORUMLULUĞU ( 2918 Sayılı Yasa Gereği Bir Motorlu Taşıtın İşletilmesinden Doğan Zararlardan Araç İşleteninin de Sorumlu Olması )
İŞLETENİN BELLİ OLMAMASI ( İşletenin Kim Olduğunu Belirleyen Güçlü Bir Kanıt Yoksa Trafik Kaydı İşleteni Gösteren Bir Kanıt Niteliğinde Olduğunun 2918 Sayılı Yasada Belirtilmiş Olması )"
47Y21.HD29.4.2003E. 2003/1873 K. 2003/4031"TAZMİNAT DAVASI ( İş Kazası Nedeniyle )
İŞ KAZASI NEDENİYLE TAZMİNAT DAVASI ( Davacının Gayrı Resmi Eşinin İş Kazası Sonucu Ölümünden Doğan Maddi ve Manevi Zararının Tazminini İstemesi )
TAZMİNATTAN HAKKANİYETE GÖRE İNDİRİM ( Borçlar Kanununun Hükümlerine Göre Hakkaniyete Göre İndirim Yapılmasının Gerekli Olması )"
47Y4.HD28.4.2003E. 2003/191 K. 2003/5419"TAZMİNAT DAVASI ( Haksız Fiil Nedeniyle )
HAKSIZ FİİL NEDENİYLE TAZMİNAT DAVASI ( Davacının Manevi Tazminat Talep Etmesi )
TAZMİNAT TUTARININ ADALETE UYGUN OLMASI ( Hakimin Tazminatı Belirlerken Özel Hal ve Şartları Gözönünde Bulundurması ve Tazminat Miktarını Adalete Uygun Olarak Belirlemesinin Gerekmesi )
TAZMİNATIN AMACI ( Manevi Tazminatın Bir Ceza ya da Mamelek Hukukuna İlişkin Bir Yönünün Olmaması )
HAKİMİN OBJEKTİF ÖLÇÜLER KULLANMASI ( Hakimin Tazminatı Belirlerken Özel Hal ve Şartları Gözönünde Bulundurması ve Tazminat Miktarını Adalete Uygun Olarak Belirlemesinin Gerekmesi )"
47Y4.HD25.4.2003E. 2002/14906 K. 2003/5306"TAZMİNAT DAVASI ( Haksız Fiil Nedeniyle )
HAKSIZ FİİL NEDENİYLE TAZMİNAT DAVASI AÇILMASI ( Taksim Sözleşmesi İle Aslında Davacıya Düşen Mutfak Dolabının Davalı Tarafından Alınması İle Doğan Maddi ve Manevi Zararın Tazmini Talebi )
ZARARIN MİKTARI ( Mahkemenin Sözkonusu Dolabın Eksilme Payı Gözetilmeden Yeni Değer Dikkate Alınarak Kurmuş Olduğu Hükmün Hukuka Aykırı Olması )
ALACAĞIN FER'İLERİ ( Asıl Alacakla Birlikte Alacağın Fer'ileri Talep Edilmemişse Daha Sonradan Ayrı Bir Alacak Davası İle Talep Edilebilmesi )"
47Y4.HD24.4.2003E. 2003/4697 K. 2003/5252"TAZMİNAT DAVASI ( Davanın Haksız Haciz Nedeniyle Kişilik Haklarına Saldırıdan Kaynaklanan Manevi Tazminat İstemine İlişkin Olması )
KİŞİLİK HAKLARINA SALDIRI NEDENİYLE MANEVİ TAZMİNAT ( Davalının Davacı Hakkında Haksız Haciz İşlemi Yapması )
HARÇTAN MUAF OLMA ( Davalı Türkiye Halk Bankas'AŞ'nin 4603 Sayılı Yasa Gereğince Harçtan Bağışık Olduğu Gözetilmeden Harç ile Sorumlu Tutulmasının Hatalı Olması )
4603 SAYILI YASA UYGULAMASI ( Türkiye Halk Bankası AŞ'nin Bu Yasa Gereğince Harçtan Bağışık Olması )"
47Y4.HD24.4.2003E. 2002/14764 K. 2003/5288"TAZMİNAT DAVASI ( Hemzemin Geçidinde Meydana Gelen Trafik Kazası Nedeniyle Uğranılan Zararın Tazmini )
TRAFİK KAZASI NEDENİYLE TAZMİNAT DAVASI ( Demir Yolu Hemzemin Geçidinde Meydana Gelen Kazanın Tazmini İçin Açılacak Olan Davanın Adli Yargı mı Yoksa İdari Yargıda mı Çözüleceği )
GÖREV ( Demir Yolu Hemzemin Geçidinde Meydana Gelen Kazanın Tazmini İçin Açılacak Olan Davanın Adli Yargı mı Yoksa İdari Yargıda mı Çözüleceği )
ADLİ YARGI ( Karayolu Üzerinde Meydana Gelen Eylemlerden Doğan Olayların Yarattığı Uyuşmazlıkların Çözüm Yerinin Adli Yargı Olacağı )"
47Y4.HD24.4.2003E. 2002/14708 K. 2003/5198"TAZMİNAT DAVASI ( Davalıların Davacıyı Yaraladıkları İddiasına Dayalı Maddi ve Manevi Tazminat Davası )
HAKSIZ FİİL NEDENİYLE TAZMİNAT DAVASI ( Yaralamanın Haksız Tahrik Neticesinde Gerçekleştiğinin Yerel Mahkemece Gözetilmemiş Olması )
TAZMİNATTA İNDİRİM YAPILMASI ( Haksız Tahrik Sonucu Oluşan Haksız Fiillerin Tazmininde İndirim Yapılması )
HAKSIZ TAHRİK ( Haksız Tahrik Sonucu Oluşan Haksız Fiillerin Tazmininde İndirim Yapılması )"
47Y4.HD24.4.2003E. 2002/14242 K. 2003/5249"TAZMİNAT DAVASI ( Haksız Fiil Nedeniyle )
HAKSIZ FİİL NEDENİYLE TAZMİNAT DAVASI ( Davacı Haksız Eylem Nedeniyle Kişilik Haklarına Saldırı Olduğu Gerekçesiyle Zararının Tazminini İstemesi )
TEMYİZ GÜCÜ ( Davacının Daha Sonradan Ayırtım Gücünün Olmadığının Adli Tıp Raporuyla Tespit Edilmiş Olması )
TAZMİNATTAN İNDİRİM YAPILMASI ( Ayırtım Gücü Olmadığı Sonradan Anlaşılan Davacıya Yerel Mahkemenin Tahsis Ettiği Tazminatın Fazla Olduğu ve Borlar Hukuku Hükümlerine İndirim Yapılmasının Gerekmesi )"
47Y4.HD24.4.2003E. 2002/13773 K. 2003/5282"MADDİ VE MANEVİ TAZMİNAT DAVASI ( Haksız Fiil Nedeniyle )
HAKSIZ FİİL NEDENİYLE AÇILAN MADDİ VE MANEVİ TAZMİNAT DAVASI ( Davacının Köpeğinin Davalı Tarafından Öldürülmesi Üzerine Açılmış Dava Olması )
MEŞRU MÜDAFA ( Davalının Civcivlerine Yönelik Saldırının Bir Hayvan Tarafından Gerçekleştirilmesinin Dikkate Alınmasının Gerekmesi )
HAKLILIK SINIRININ AŞILMASI ( Köpeğinin Vermiş Olduğu Zararın Farklı Şekillerde Bertaraf Edilebileceği Halde Tekme Savurmak Suretiyle Köpeğin Öldürülmesinin Hukuka Aykırı Olması )"
47Y4.HD22.4.2003E. 2003/11 K. 2003/5084"TAZMİNAT DAVASI ( Trafik Kazası Nedeniyle Uğranılan Zararın Maddi ve Manevi Tazmini Talebi )
TRAFİK KAZASI NEDENİYLE TAZMİNAT DAVASI ( Mahkemenin Yetersiz Sağlık Raporlarına Müsteniden Karar Vermesi )
MAHKEMENİN EKSİK İNCELEME YAPMASI ( Davacının Meslekten Kazanma Gücünün Ne Oranda Kaybettiğinin Sağlık İşlemleri Tüzüğü Hükümleri Dikkate Alınarak Belirlenmesi ve Ona Göre Hüküm Verilmesi )
YETERSİZ SAĞLIK RAPORU ( Davacının Meslekten Kazanma Gücünün Ne Oranda Kaybettiğinin Sağlık İşlemleri Tüzüğü Hükümleri Dikkate Alınarak Belirlenmesi ve Ona Göre Hüküm Verilmesi )"
47Y4.HD21.4.2003E. 2002/14854 K. 2003/5031"TAZMİNAT DAVASI ( Hatır Taşıması Esnasında Doğan Zararın Maddi ve Manevi Tazmimini )
HATIR TAŞIMASI ( Davacının İsteği Üzerine Davalının Düğün Törenine Ücretsiz Olarak Getirilmesi )
TAZMİNATTAN UYGUN BİR MİKTAR İNDİRİM YAPILMASI ( Borçlar Kanunu Gereği Hal ve Mevkiin İcabı Olarak Hatır Taşımalarında Uygun Bir İndirimin Yapılmasının Gerekli Olması )"
47Y4.HD16.4.2003E. 2002/14497 K. 2003/4830"TAZMİNAT DAVASI ( Kişilik Haklarına Saldırı Nedeniyle )
KİŞİLİK HAKLARINA SALDIRI NEDENİYLE TAZMİNAT DAVASI ( Bu Tür Saldırılarda Manevi Tazminat Koşullarının Oluşup Oluşmadığının Tespit Edilmesinin Gerekli Olması )
ŞEREF VE HAYSİYET ( Toplumun Gerekli Saydığı Ahlaki Niteliklere Sahip Olduğu ya da Böyle Kabul Edildiği Düşünülerek Kişilere Verilen Değer Olması )
HUKUKA AYKIRILIK ( Kişiliğe Saldırının Hukuka Aykırı Olması Halinde Manevi Tazminata Hükmedilebilmesi )"
47Y4.HD16.4.2003E. 2002/14449 K. 2003/4812"TAZMİNAT DAVASI ( Haksız Eylem Nedeniyle )
HAKSIZ EYLEM NEDENİYLE MANEVİ TAZMİNAT DAVASI AÇILMASI ( Davacının Yaralama ve Hakaret Sonucunda Manevi Zarara Uğradığını İddia Ederek Davalıdan Bu Zararın Tazminini İstemesi )
TAZMİNATIN MİKTARI ( Davacıların Olayın Büyümesine Sebebiyet Vermiş Olmalarının Tazminat Miktarına Etki Etmesi )
DAVALILARIN ETKİLİ EYLEMDE BULUNMALARI ( Davalıların Etkili Eylemde Bulunmaları Tanık ve Doktor Raporları İle Sabit Olduğundan Manevi Tazminatın Değerlendirilmesinin Buna Göre Yapılması )"
47Y21.HD16.4.2003E. 2003/3677 K. 2003/3463"MANEVİ TAZMİNAT TALEBİ ( Ölen Sigortalının Annesi ve Kardeşinin Ailesi Fertlerinden Sayılacağı )
ÖLEN SİGORTALININ ANNESİ VE KARDEŞİNİN AİLESİ FERTLERİNDEN SAYILMASI ( Manevi Tazminata Hükmedileceği )
İŞ KAZASI SONUCU ÖLÜM ( Sigortalının Annesi ve Kardeşinin Ailesinden Sayılması ve Manevi Tazminata Hükmedilmesi Gereği )
ANNE VE KARDEŞİN