Önceki Endeks ( Madde 314-355)

MADDE 1-17 / 18 / 19-27 / 28-40 / 41 / 42-43 / 44-45 / 46-48 / 49 / 50-54 / 55-61 / 62-75 / 76-95 / 96-101 / 102-105 / 106-112 / 113-124 / 125-137 / 139-160 / 161-179 / 180-212 / 213 / 214-250 / 251-261 / 262-313 / 314-355 / 356-365 / 366-398 / 404-491 / 492-544

Madde No.Mahkeme / DaireTarihEsas No. ve Karar No.

Madde 356

YARGITAY

356Y15.HD2.11.2017E. 2016/2138 K. 2017/3776"SÖZLEŞMENİN FESHİ (Ödenmeyen Hakediş Kdv ve Kar Kaybı Alacağı İstemi - Mahkemece Öncelikle Taraf Teşkili İçin Şirketten Alacaklarını Temlik Alıp O Şirketin Alacaklarını Temlik Sebebiyle İsteyebilecek Olan Davacılara Zorunlu Dava Arkadaşı Olan Dava Dışı İhbar Edilen Şirketin Davaya Muvafakatini Sağlamak Üzere Süre Verilmesi Gerektiği)
ÖDENMEYEN HAKEDİŞ KDV VE KAR KAYBI ALACAĞI İSTEMİ (Sözleşmenin Feshi Nedeni İle - Uzman Bilirkişi Kurulu Yardımıyla Tasfiye Kesin Hesabı Çıkarttırılıp Kalan İmalât Bedeli KDV ve Kâr Kaybı Alacağı İlgili de 818 S. B.K.'nın 356. Md. Delaletiyle 325. Md. Kesinti Yöntemine Göre Saptanacağı)
TARAF TEŞKİLİ (Sözleşmenin Feshi/Ödenmeyen Hakediş Kdv ve Kar Kaybı Alacağı İstemi - Şirketin Alacaklarını Temlik Sebebiyle İsteyebilecek Olan Davacılara Zorunlu Dava Arkadaşı Olan Dava Şirketin Davaya Muvafakatini Sağlamak Üzere Süre Verileceği/Muvafakati Sağlayamamaları Halinde Bu Dava İle Birleştirilmek Üzere Dava Açmaları İçin Süre Verileceği)"
356Y15.HD23.5.2016E. 2016/1647 K. 2016/2911"MADDİ VE MANEVİ TAZMİNAT DAVASI (Gerektiğinde Yeniden Oluşturulacak Uzman Heyetin Görüşüne Başvurulması Akabinde Maddi ve Manevi Tazminat İstek Kalemlerinin Kusur Oranına Göre Belirlenmesi ve Kazanılmış Haklar Gözetilmek Suretiyle Sonucuna Göre Karar Verilmesi Gerektiği)
ESER SÖZLEŞMESİ (Davacıların Murisi İle İş Sahibi Davalı Şirket Arasındaki Hukuksal İlişkinin İşçi İşveren İlişkisi Olmadığı Eser Sözleşmesinden Kaynaklanan Yüklenici ve İş Sahibi İlişkisi Olduğu Gözetilerek Sonuca Gidilmesi Gerektiği - Maddi ve Manevi Tazminat)
CEZA DAVASININ HUKUK DAVASINA ETKİSİ (Maddi ve Manevi Tazminat Davası/Kusur Oranları Yönünden Ceza Mahkemesi Kararının Hukuk Hakimini Bağlamayacağı - Bilirkişi Kurulundan Kusur Yönünden Ek Rapor Alınması Gerektiği)
ÖZEN BORCU (Davacıların Murisi İle İş Sahibi Davalı Şirket Arasında Eser Sözleşmesinden Kaynaklanan Yüklenici ve İş Sahibi İlişkisi Olduğu - Davacının Yüklenici Sıfatıyla Özen Borcu Bulunduğu Gözetilerek Buna Göre Kusur Oranlarının Belirlenmesi ve Saptanacak Kusur Durumuna Göre Tazminatın Hesaplanması Gerektiği)
EK RAPOR (Davacıların Murisi İle Şoförler Odası Arasında Kira İlişkisi Bulunduğu ve Özellikle Ceza Mahkemesinde Oda Başkanı İle İlgili Kararın da Gözetilmesi Bu Hususlarda Bilirkişi Kurulundan Kusur Yönünden Ek Rapor Alınması Gerektiği - Maddi ve Manevi Tazminat Davası)"
356Y15.HD16.5.2016E. 2015/6099 K. 2016/2771"ESER SÖZLEŞMESİNİN HAKSIZ FESHİ NEDENİYLE UĞRANILAN ZARARLARIN TAHSİLİ TALEBİ ( Kar Kaybı ve Menfi Zararlar/Davalı İş Sahibinin Sözleşmeyi Haksız Olarak Fesih Ettiğinin Anlaşıldığı - Kesinti Yöntemine Göre Kar Kaybı Oranınn Tespit Edileceği/Eser Sözleşmesinin Karşı Tarafın Kusuru ile Feshi/Kar Kaybı )
KESİNTİ YÖNTEMİ İLE KAR KAYBI ORANININ TESPİTİ ( Bu Yönteme Göre Davacı Yüklenicinin Yapılmayan Sözleşme Konusu İşlerden Ötürü Mahrum Kaldığı Kârın Hesaplanabilmesi İçin Yapılmayan İşin Sözleşmesinin Feshi Tarihindeki Bedeli Saptanacağı - Tasarruf Edilen Malzeme ve İşçilik Bedellerinin Düşüleceği )
İŞ SAHİBİNİN TEMERRÜDE DÜŞÜRÜLMEDİĞİ ( Davalı İş Sahibi Dava Tarihinden Önce Temerrüde Düşürülmediğinden ve Borcun Ödeneceği Tarih Kesin Vade ile Belirlenmediğinden Mahkemece Bilirkişi Kurulunca Hesap Edilen Fesih Tarihinden Dava Tarihine Kadar İşlemiş Faizin de Hüküm Altına Alınmasının Doğru Olmadığı )"
356Y15.HD3.5.2016E. 2015/4179 K. 2016/2528"ESER SÖZLEŞMESİNDEN KAYNAKLANAN İŞ BEDELİ ALACAĞI ( Sözleşme İlişkisi Davalı Kolej İle Değil Diğer Davalı İle Davacı Arasında Olduğundan ve Diğer Davalının Fiilini de Taahhüt Etmediğinden "Sözleşmelerin Nispiliği" Kuralı Gereğince Alacağın Sözleşmenin Tarafı Olan Davalı Şirketten Tahsiline Davalı Kolej Hakkında Açılan Davanın Husumet Yokluğundan Reddine Karar Verilmesi Gerektiği )
SÖZLEŞMENİN NİSPİLİĞİ ( Eser Sözleşmesinden Kaynaklanan İş Bedeli Alacağı - Sözleşmenin Kural Olarak O Sözleşmede Taraf Olanları Bağlaması/Sözleşmenin Tarafı Olmayan ve Diğer Davalının Fiilini Taahhüt Etmeyen Davalı Hakkında Davanın Husumet Yokluğundan Reddine Karar Verilmesi Gerekirken Bu Davalının da Müştereken ve Müteselsilen Sorumluluğuna Karar Verilmesinin Doğru Olmayacağı )
TARAF SIFATI ( Eser Sözleşmesinden Kaynaklanan İş Bedeli Alacağı - Sözleşmenin Tarafı Olmayan ve Diğer Davalının Fiilini Taahhüt Etmeyen Davalı Hakkında Davanın Husumet Yokluğundan Reddine Karar Verilmesi Gerekirken Bu Davalının da Müştereken ve Müteselsilen Sorumluluğuna Karar Verilmesinin Bozmayı Gerektirdiği )"
356Y15.HD3.5.2016E. 2015/4163 K. 2016/2515"MENFİ TESPİT DAVASI ( Yükleniciden Tecrübeli ve Uzman Bir Kimsenin Teknik ve Sanat Kurallarına Uygun Hareket Tarzını Ölçü Alması Bekleneceği/Davaya Konu Olayda Yüklenicilerin Özen Borcunun Gereğini Yerine Getirmediği - İdareye Herhangi Bir Kusur İzafe Edilmesinin Usul ve Yasaya Uygun Görülmediği )
ESER SÖZLEŞMESİ ( Yüklenicinin Basiretli Bir Tacir Gibi Eseri Fen ve Sanat Kurallarına Uygun Meydana Getirmeyi Üstlendiğinin Kabul Edilmesi Gerektiği - Yüklenicinin İşinin Ehli ve İş Sahibine Göre Konunun Uzmanı Olduğu/Hizmet Akdinde Olduğunun Aksine İş Sahibine Bağlı Olarak ve Onun Talimatlarıyla Hareket Etmeyeceği )
KARŞILIKLI HAK VE BORÇ YÜKLEYEN SÖZLEŞME ( Eser Sözleşmesinin Taraflara Karşılıklı Haklar ve Borçlar Yükleyen Bir İş Görme Akdi Olduğu - Yüklenici Yapımını Üstlendiği Eseri Sözleşmeye Teknik ve Sanatsal İlkelere ve Amaca Uygun Olarak İmal Edip İş Sahibine Teslim Etmekle İş Sahibinin de Eserin Bedelini Ödemekle Mükellef Olduğu )
ÖZEN BORCU ( Menfi Tespit Davası/Yükleniciden Tecrübeli ve Uzman Bir Kimsenin Teknik ve Sanat Kurallarına Uygun Hareket Tarzını Ölçü Alması Bekleneceği - Davaya Konu Olayda Yüklenicilerin Özen Borcunun Gereğini Yerine Getirmediği ve Olayda Tam Kusurlu Hareket Ettiği )"
356Y15.HD21.1.2016E. 2015/4818 K. 2016/329"AYIPLI İFA NEDENİYLE BİR KISIM MALZEMELER İÇİN ÖDENEN BEDELİN İADESİ İSTEMİ (Davaya Konu Sözleşmenin İfası Sırasında Taraflarca Düzenlenen Teslim Tutanağı ve Davalı İş Sahibi Tarafından Açılan ve Kesinleşen Davada Verilen Karar Dikkate Alındığında Paslanmaz Çelik Polsaj Boru Bedeli Yönünden Sözleşmedeki Birim Fiyatlar ve Amortisman Oranları Dikkate Alınarak Hüküm Kurulacağı)
ESER SÖZLEŞMESİ (Davalı İş Sahibi Tarafından Açılan ve Kesinleşen Ayıplı İfa Nedeniyle Bir Kısım Malzemeler İçin Ödenen Bedelin İadesi İstemi - Teslim Tutanağı ve Davalı İş Sahibi Tarafından Açılan ve Kesinleşen Davada Verilen Karar Dikkate Alındığında Paslanmaz Çelik Polsaj Boru Bedeli Yönünden Sözleşmedeki Birim Fiyatlar ve Amortisman Oranları Dikkate Alınarak Hüküm Kurulacağı)
ÖDENEN BEDELİN İADESİ İSTEMİ (Ayıplı İfa Nedeniyle - Davaya Konu Sözleşmenin İfası Sırasında Taraflarca Düzenlenen Teslim Tutanağı ve Davalı İş Sahibi Tarafından Açılan ve Kesinleşen Davada Verilen Karar Dikkate Alındığında Paslanmaz Çelik Polsaj Boru Bedeli Yönünden Sözleşmedeki Birim Fiyatlar ve Amortisman Oranları Dikkate Alınarak Hüküm Kurulacağı)"
356Y13.HD19.1.2016E. 2014/39053 K. 2016/801"MADDİ TAZMİNAT DAVASI (Eksik ve Kusurlu İşler Sebebiyle - Davalı Toki Tarafından Eksik İşlere Dair Olarak Sözleşme ve Ekleri Getirilip Ortak Yerlerdeki Ayıplı ve Eksik İmalatların Bu Sözleşme Kapsamında Olup Olmadığı Varsa Bunların Giderilip Giderilmediğinin Araştırılması Gerektiği)
EKSİK VE KUSURLU İŞLER (Maddi Tazminat - Sözleşme Kapsamında Olup Olmadığı Varsa Bunların Giderilip Giderilmediği Sözleşmede Üçüncü Kişiye Bu Noksanların Hangi Tarihe Kadar Giderilmesi İçin Süre Verildiği Hususlarında Yeterli Araştırma Yapılması Gerektiği)
DEĞER KAYBI (Davalı Toki İle Yükleniciler Arasında İmzalanan Sözleşme Dosya Arasına Alınarak Kapalı Havuza Dair Değer Kaybından Davalı Tokinin Sorumlu Olup Olmayacağı Değerlendirilip Sonucuna Göre Hüküm Tesisi Gerektiği - Maddi Tazminat Davası)
KEŞİF (Sözleşmede Üçüncü Kişiye Noksanların Hangi Tarihe Kadar Giderilmesi İçin Süre Verildiği Hususlarında Gerektiğinde Keşif Yapılarak Değerlendirilmesi ve Sonucuna Uygun Bir Karar Verilmesi Gerektiği - Maddi Tazminat)"
356Y15.HD27.2.2015E. 2014/7065 K. 2015/1044"ESER SÖZLEŞMESİNDEN KAYNAKLI HAKEDİŞ BEDELİNİN TAHSİLİ İSTEMİ ( Tasfiye Kesin Hesabı Çıkarılması - İdare Birleştirilen Ticaret Mahkemesi Dosyasında Sözleşmenin Feshedildiğini ve Fazla Ödemenin İstirdadını Talep Ettiği/Mahkemece Tasfiye Kesin Hesabı Çıkarılarak Tarafların Borç ve Alacak Durumları Belirlenerek Sonuca Gidilmesi Gerektiği )
KESİNTİ YÖNTEMİNE GÖRE KAR KAYBI HESABI ( Yapılmayan İşin Sözleşmenin Feshi Tarihindeki Bedeli Tespit Edileceği - Bu Bedelden Yüklenicinin İşi Tamamlamaması Sebebiyle Sağladığı Tasarruf İle Bu Süre İçinde Başka Bir İş Bulup Çalışmışsa ya da Başka Bir İş Bulmaktan Kaçınmışsa Kazanabileceği Miktar Yapılmayan İş Bedelinden Çıkarılacağı )
DSİ'NİN YARGI HARÇLARINDAN SORUMLU OLDUĞU ( 662 S. K.H.K. İle Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü Özel Bütçeli İdareler Kapsamına Alındığı - İş Sahibi İdarenin 492 S. Harçlar Kanun'un 13/J Md. Hükmünden Kaynaklanan Yargı Harçlarından Muafiyeti Ortadan Kalktığı Gözetileceği/Eser Sözleşmesinden Kaynaklı Uyuşmazlık )
YÜKLENİCİNİN KAR KAYBI İSTEMİ ( Eser Sözleşmesi - 818 S. B.K.'nun 369. Md. Kapsamında Fesih Söz Konusu Olmadığı/Kar Kaybının "Kesinti Yöntemi" Esas Alınarak Hesaplanacağı )
TASFİYE KESİN HESABI ÇIKARILARAK TARAFLARIN BORÇ VE ALACAK DURUMLARI BELİRLENMESİ ( Eser Sözleşmesinden Kaynaklı Hakediş Bedelinin Tahsili İstemi - İdare Birleştirilen Ticaret Mahkemesi Dosyasında Sözleşmenin Feshedildiğini ve Fazla Ödemenin İstirdadını Talep Ettiği/Mahkemece Kesin Hesabın Çıkarılmamış Olması Doğru Olmadığı )"
356Y15.HD2.7.2014E. 2013/4839 K. 2014/4650"SÖZLEŞMENİN FESHİ SEBEBİYLE MAHKUM KALINAN KARIN TAHSİLİ ( "Finansman" Yokluğu Sebebiyle Yapılmış Fesihte Davalı İdarenin Tamamen Kusurlu Olduğu - Mahkemece Davacı Yüklenicinin "Kesinti Yöntemi"ne Göre Uzman Bilirkişi Kuruluna İnceleme Yaptırılarak "Kar Yoksunluğu" Tazminatının Hüküm Altına Alınacağı )
KESİNTİ YÖNTEMİNE GÖRE HESAPLAMA ( Eser Hiç Yapılmamış Olması Halinde Tüm İş Bedeli Kısmen Yapılmış İse Yapılmayan Kısmın Bedeli Belirleneceği - Bu Bedelden Yüklenicinin İşi Tamamen ya da Kısmen Tamamlamaması Sebebiyle Sağladığı Tasarrufun Çıkarılacağı )
İDARENİN TAMAMEN KUSURLU OLMASI ( İş Sahibi İdarenin “İşin Yapılmasına Yönelik Yatırıma İhtiyaç Duyulmadığı İnşaatın Farklı Yatırıma Dönüştürülmesi Halinde Hem Süre Hem de Yüksek Maliyet Getireceği” Gerekçesiyle Feshedildiği - "Finansman" Yokluğu Sebebiyle Yapılan Fesihte Davalı İdarenin Tamamen Kusurlu Olduğu/Sözleşmenin Feshi Sebebiyle Mahkum Kalınan Karın Tahsili )
KAR YOKSUNLUĞU TAZMİNATI ( Sözleşmenin Haksız Feshi Sebebiyle - "Finansman" Yokluğu Sebebiyle Yapılmış Fesihte Davalı İdarenin Tamamen Kusurlu Olduğu/"Kesinti Yöntemi"ne Göre Uzman Bilirkişi Kurulunca Tespit Edilen Bedele Hükmedileceği - Mahkemece "toplama metodu" Uygulanarak 818 S. Kanunun 369. Md. Dayalı Olarak Davanın Kısmen Kabulüne Karar Verilmesinin Doğru Olmadığı )
HAKSIZ FESİHTEN DOLAYI OLUMLU ZARAR KAPSAMINDA Kİ KAR YOKSUNLUĞU ( Kesinti Yöntemine Göre Hesaplama - Eserin Hiç Yapılmamış Olması Halinde Tüm İş Bedeli Kısmen Yapılmış İse Yapılmayan Kısmın Bedelinin Sözleşmenin Feshi Tarihi İtibariyle Belirleneceği/Bu Bedelden Yüklenicinin İşi Tamamen ya da Kısmen Tamamlamaması Sebebiyle Sağladığı Tasarrufun Çıkarılacağı )"
356Y15.HD28.4.2014E. 2013/3498 K. 2014/2912"ESER SÖZLEŞMESİ ( İşin Yapılıp Teslim Edildiğini Yüklenici İş Bedelinin Ödendiğini ve Varsa Ayıplı İmalat Yapıldığını Kanıtlama Yükümlülüğünün İş Sahibine Ait Olduğu - Dava Konusu Mallara İlişkin Bilirkişi İncelemesinin Davalı Yüklenici Tarafından Verilen Numunelerle Sınırlı Tutulduğu Sondajlama Usulüyle Seçilmediğinden Karara Esas Alınamayacağı )
AYIPLI İMALAT ( İşin Ayıplı Teslim Edildiğini Kanıtlama Yükümlülüğünün İşverene Ait Olduğu - Yargılama Sırasında Davalı Tarafından Verilen Sadece On Adet Numune Üzerinde İnceleme Yapılarak Hazırlanan Bilirkişi Raporu ile 21.000 Adet Malın Ayıplı Olduğu Sonucuna Ulaşılarak Karar Verilmesinin Hatalı Olduğu )"
356Y15.HD3.3.2014E. 2013/1487 K. 2014/1399"ESER SÖZLEŞMESİ (Ayıplı İfa Nedeniyle Oluşan Tazminat - Sistemde Meydana Gelen Arızanın Hırsızlık Olayından Önce Yüklenici Şirketçe Belirlenerek İş Sahibine Bildirilmesi Gereken Bir Arıza Olup Olmadığı Belirlenerek Bir Karar Verileceği)
AYIPLI İFA NEDENİYLE TAZMİNAT (Eser Sözleşmesinden Kaynaklanan - Sistemde Meydana Gelen Arızanın Hırsızlık Olayından Önce Yüklenici Şirketçe Belirlenerek İş Sahibine Bildirilmesi Gereken Bir Arıza Olup Olmadığı Belirlenerek Maddi Tazminat İsteği Hakkında Bir Karar Verileceği)
MADDİ TAZMİNAT (Eser Sözleşmesinden Kaynaklanan Ayıplı İfa Nedeniyle Oluşan Zararın Tazmini - Arızanın Hırsızlık Olayından Önce Yüklenici Şirketçe Belirlenerek İş Sahibine Bildirilmesi Gereken Bir Arıza Olup Olmadığı Belirlenerek Maddi Tazminat İsteği Hakkında Bir Karar Verileceği)"
356Y23.HD28.1.2014E. 2013/5764 K. 2014/503"ESKİ HALE GETİRME ( Yüklenicinin Arsa Sahiplerinin Projeye Onaylama Anlamına Gelen İmzaları Alınmadan Bilgisi ve Rızası Dışında Dairelerinin Ortak Alanlardan Yararlanma Hakkını Engelleyecek Arsa Maliklerinin Alacakları Konutların Değerini Düşürecek ve Yalnızca Kendi Yararına Değer Oluşturacak Nitelikte Yapmış Olduğu Tadilat Projesinin Dürüstlük Kuralına Aykırı Olduğunun Gözetilmesi Gerektiği )
ARSA PAYI KARŞILIĞI İNŞAAT SÖZLEŞMESİ ( Niteliği İtibariyle Güven Esasına Dayandığı - Yüklenicinin Arsa Sahiplerinin Bilgisi ve Rızası Dışında Dairelerinin Ortak Alanlardan Yararlanma Hakkını Engelleyecek Arsa Maliklerinin Alacakları Konutların Değerini Düşürecek Nitelikte Yapmış Olduğu Tadilat Projesinin Dürüstlük Kuralına Aykırı Olduğu/Eski Hale Getirme )
ORTAK ALANLARDAN YARARLANMA HAKKI ( Eski Hale Getirme - Yapılacak Olan Binada Bir Daire Alacak Olan Davacının Otopark Odunluk ve Kömürlük Gibi Ortak Alanlardan Yararlanma Hakkı Bulunduğu Gözetilerek Sonuca Gidilmesi Gerektiği )
TADİLAT PROJESİ ( Arsa Sahiplerinin Projeye Onaylama Anlamına Gelen İmzaları Alınmadan Bilgisi ve Rızası Dışında Dairelerinin Ortak Alanlardan Yararlanma Hakkını Engelleyecek Nitelikte Yapılan Tadilat Projesinin Dürüstlük Kuralına Aykırı Olduğu - Eski Hale Getirme )
DÜRÜSTLÜK KURALI ( Eski Hale Getirme - Yüklenicinin Arsa Sahiplerinin Bilgisi ve Rızası Dışında Dairelerinin Ortak Alanlardan Yararlanma Hakkını Engelleyecek ve Yalnızca Kendi Yararına Değer Oluşturacak Nitelikte Yapmış Olduğu Tadilat Projesinin Dürüstlük Kuralına Aykırı Olduğunun Gözetilmesi Gerektiği )"
356Y23.HD20.9.2013E. 2013/3597 K. 2013/5596"ARSA PAYI KARŞILIĞI İNŞAAT SÖZLEŞMESİ ( Eser Sözleşmesinin Bir Türü Olduğu Güven Esasına Dayandığı Asıl Olanın Güven Duygusu ve İyiniyetin Var Olduğu - Yüklenicinin Üstlendiği Edimleri İş Sahibinin Haklı Menfaatlerini Gözeterek Sadakat ve Özenle İfa Etmek Zorunda Olduğu )
YÜKLENİCİNİN SADAKAT VE ÖZEN YÜKÜMÜNE AYKIRI DAVRANIŞI ( Sözleşmenin Fesih Nedeni Olduğu - Yüklenicinin İş Sahibinin Yerine Sahte İmza Attığı Hakkında Çok Sayıda İcra Takibi Bulunmasının Yüklenicinin Sadakat ve Özen Yükümlülüğüne Olan Etkisi Araştırılarak Sonucuna Göre Karar Verilmesi Gereği )
YÜKLENİCİNİN İŞ SAHİBİNİN YERİNE SAHTE İMZA ATMASI VE HAKKINDA ÇOK SAYIDA İCRA TAKİBİ BULUNMASI ( Arsa Payı Karşılığı İnşaat Sözleşmesi - Yüklenicinin Sadakat ve Özen Yükümlülüğü )"
356Y23.HD24.6.2013E. 2013/2589 K. 2013/4359"EKSİK VE AYIPLI İŞ BEDELLERİNİN TAHSİLİ İSTEMİ ( Arsa Payı Karşılığı İnşaat Sözleşmesine Dayalı/Sözleşmede Açıkça Yazılı Olan Daire Başına Birer Otoparklık Yerin Tahsisi Taahhüdünün Yerine Getirilmemesinin Ayıp Değil Eksik İş Niteliğinde Olduğu - Süresinde Ayıp İhbarı Yapılmadığı İçin Davanın Reddinin Hatalı Olduğu )
EKSİK İFA ( Sözleşmede Açıkça Yazılı Olan Daire Başına Birer Otoparklık Yerin Tahsisi Taahhüdünün Yerine Getirilmemesinin Ayıp Değil Eksik İş Niteliğinde Olduğu - Mahallinde Keşif Yapılarak Taahhüt Edilen Otopark Yerlerinin Tahsis Edilip Edilmediği ve Tahsisin Mümkün Olup Olmadığının Araştırılması Gerektiği )
GİZLİ AYIP ( Su Giderlerinin Hatalı Yapılmasından Dolayı Uğranılan Zararın Tazmini İstemi - Gizli Ayıbın Tüm Yönleriyle Hangi Tarihte Ortaya Çıktığının Tespit Edilmesi ve Buna Göre Gizli Ayıbın Davalı Yana Süresinde İhbar Edilip Edilmediğinin Denetlenmesi Gerektiği )
AYIP İHBARI ( Eksik ve Ayıplı İş Bedellerinin Tahsili İstemi - Davacılar Vekiline Açıklamalar Yaptırılarak Hangi Alacak Kalemi İçin Ne Miktarda Talepte Bulunduğunun Sebepleriyle Birlikte İzah Ettirilmesi İleri Sürülen Gizli Ayıbın Tüm Yönleriyle Hangi Tarihte Ortaya Çıktığının Tespit Edilmesi ve Buna Göre Gizli Ayıbın Davalı Yana Süresinde İhbar Edilip Edilmediğinin Denetlenmesi Gerektiği )"
356Y15.HD9.5.2013E. 2012/7521 K. 2013/3029"KAR KAYBI TAZMİNATI (Eser Sözleşmesinin Davalı Tarafından Feshedilmesi Nedeniyle - İş Sahibinin Feshi Kendisince Haklı Gördüğü Bir Takım Sebeplere Bağladığı/Sözleşmenin Neden Göstermeden Fesih Hakkı Veren Hükmü Uygulanarak Yüklenicinin Kâr Kaybının Hesaplanamayacağının Gözetilmesi Gerektiği)
ESER SÖZLEŞMESİ (Karşı Tarafın Kusuru İle Feshi Halinde Kâr Kaybının Hesabında 818 S. BK'nun 325. Md. Hükmünde Öngörülen Yöntemin Uygulanması Gerektiği - Sözleşmenin Neden Göstermeden Fesih Hakkı Veren Hükmü Uygulanarak Yüklenicinin Kâr Kaybının Hesaplanamayacağı)
ESER SÖZLEŞMESİNİN SEBEP GÖSTERMEKSİZİN FESHİ (Kar Kaybı Tazminatı - İş Sahibinin Feshi Kendisince Haklı Gördüğü Bir Takım Sebeplere Bağladığı/Sözleşmenin ve Yasanın Neden Göstermeden Fesih Hakkı Veren Hükmünün Uygulanamayacağı/818 S. BK'nun 325. Md. Hükmünde Öngörülen Yöntemin Uygulanması Gerektiği)
KESİNTİ YÖNTEMİ (Yapılmayan İşin Sözleşmesinin Feshi Tarihindeki Bedelinden Yüklenicinin İşi Tamamlamaması Nedeniyle Sağladığı Tasarruf Bu Süre İçinde Başka İş Bulup Çalışmışsa Elde Ettiği Kâr İş Bulmaktan Kaçınmışsa Kazanabileceği Miktar Tespit Ettirilip Yapılmayan İş Bedelinden Çıkarılması Gerektiği)"
356YHGK16.1.2013E. 2012/13-592 K. 2013/65"ESERİN GEÇ TESLİMİ NEDENİYLE MAHRUM KALINAN KİRA BEDELİNİN TAZMİNİ İSTEMİ ( Bağımsız Bölümlerin İnşaat Ruhsatının Ne Kadar Sürede Alınabileceğinin Ne Kadar Sürede İnşaatın Tamamlanarak İskan Ruhsatının Alınabileceğinin Emsal İnşaatlar da Dikkate Alınıp Tespit Edileceği )
TAPUDA ŞARTLI BAĞIŞ SENEDİ DÜZENLENMESİ ( Belgede Şartlı Bağış İbaresi Kullanılmış Olsa da Tarafların Gerçek İradelerinin Aslında Arsa Payı Karşılığı İnşaat Yapım Sözleşmesi Düzenlemek Olduğunun Sözleşme İçeriğinden Açıkça Anlaşıldığı )
YÜKLENİCİNİN TOKİ İLE İNŞAAT YAPIM İŞİ KONUSUNDA ANLAŞMASI ( Bağımsız Bölümlerin Teslimi Konusundaki Sorumluluğu Birbirlerinin Üzerine Attıkları ve Bağımsız Bölümlerin Davacıya Teslim Edilmediği - Artık Davacıların Davalı-Yükleniciye Süre Vermesinin Aynen İfa İçin Etkisiz Olacağı )
AYNEN İFA VE GECİKMEDEN DOLAYI TAZMİNAT ( Davacıların Davalı-Yükleniciye Süre Vermesinin Aynen İfa İçin Etkisiz Olacağı - Bağımsız Bölümlerin İnşaat Ruhsatının Ne Kadar Sürede Alınabileceğinin Ne Kadar Sürede İnşaatın Tamamlanarak İskan Ruhsatının Alınabileceğinin Emsal İnşaatlar da Dikkate Alınıp Tespit Edileceği )"
356Y15.HD3.12.2012E. 2012/2356 K. 2012/7573"ALACAĞIN TAHSİLİ İSTEMİ ( Eser Sözleşmesi - Tarafların Güven Sarsıcı İşlem ve Davranışlarının Ortaya Çıkması Durumunda Yanlar Arasında Uyuşmazlıklar Oluşur ve Sözleşmenin İfası Çoğu Zaman İmkânsızlaşacağı )
GÜVEN SARSICI İŞLEM VE DAVRANIŞLAR ( İş Sahibi Sözleşmeyi “Geriye Etkili Sonuç Doğurur Şekilde” Fesh Etmesinde Haklı Olduğu - Sözleşmenin Feshinde Tamamen Kusurlu Olan Davacı Yüklenici Davalıdan Kâr Kaybı İsteyemeyeceği )
ESER SÖZLEŞMESİNİN GÜVEN SARSICI İŞLEM VE DAVRANIŞLAR NEDENİYLE FESHİ ( Alacağın Tahsili İstemi - Davanın Tümden Reddine Karar Verilmesi Gerekirken Mahkemenin Davanın Kısmen Kabulüne Karar Verilmesinin Doğru Olmadığı ) "
356Y10.HD14.11.2012E. 2011/12805 K. 2012/21908"RÜCUAN TAZMİNAT ( İş Kazası Sonucu Vefat Eden Sigortalının Hak Sahiplerine Bağlanan Gelirler İle Yapılan Harcama ve Ödemeler/Davalılar Arasında Asıl İşveren Alt İşveren İlişkisinin Araştırılacağı - 5510 S.K. Md.12 Koşulları Yönünden Sonuca Varılacağı )
SİGORTALININ HAK SAHİPLERİNE BAĞLANAN GELİRLER İLE YAPILAN HARCAMA VE ÖDEMELERİN TAZMİNİ İSTEMİ ( Zararlandırıcı Sigorta Olayına Maruz Kalan Sigortalıyı Çalıştıran Şirket İle Diğer Davalı Şirket Arasında Asıl İşveren Alt İşveren İlişkisi Olup Olmadığı Saptanacağı )
ASIL İŞVEREN - ALT İŞVEREN AYRIMI ( Rücuan Tazminat Davası/5510 S.K. Md.12 Koşulları Yönünden Sonuca Varılacağı - Eser Sözleşmesinde İşin Kalitesi ve İşyeri Disiplini Amacıyla Hükümlerin Yer Almasının Asıl İşverenlik Sıfatını Doğuracak İşi Alanın Bağımsız İşveren Kimliğini Ortadan Kaldıracak Etmen Olmadığı )"
356Y15.HD17.10.2012E. 2012/4783 K. 2012/6515"EKSİK İŞLERİN GİDERİLME BEDELİ İSTEMİ ( İfaya Ekli Cezai Şartın Tahsili İstemi - Davacı İş Sahibi Kooperatiften Ödeme Belgelerinin İstenmesi Bu Konuda Verilecek Bilgi Çerçevesinde Gerekli Araştırmaların Yapılması Gerektiği )
İFAYA EKLİ CEZAİ ŞARTIN TAHSİLİ İSTEMİ ( Eksik İşlerin Giderilme Bedeli İstemi - İş Bedelinden Ödenmeyen Kısım Varsa Bu Miktarın Eksik İşlerin Giderilme Bedelinden Düşülmesi ve Bunun Sonucuna Göre Cezai Şart İsteminin Değerlendirilmesi Gerektiği )
İŞ BEDELİNİN TAMAMININ ÖDENMEDİĞİ SAVUNMASI ( Söz Konusu Olmasına Rağmen Bu Konu Üzerinde Durulmadan Gerekli Araştırmalar Yapılmadan İş Bedelinin Tamamı Ödenmiş Gibi Kabul Edilerek Hüküm Kurulmasının Doğru Olmadığı - Eksik İşlerin Giderilme Bedeli İstemi )
CEZAİ ŞART ( Tahsili İstemi - İş Bedelinden Ödenmeyen Kısım Varsa Bu Miktarın Eksik İşlerin Giderilme Bedelinden Düşülmesi ve Bunun Sonucuna Göre Cezai Şart İsteminin Değerlendirilmesi Gerektiği )
TEMERRÜT ( Eksik İşlerin Giderilme Bedeli İstemi - Davalı Dava Açılmasından Önce Temerrüde Düşürülmediğinden Faizin Dava Tarihinden Başlatılması Gerektiği )"
356Y23.HD11.7.2012E. 2012/2178 K. 2012/4837"KİRA KAYBI ( Arsa Payı Karşılığı İnşaat Sözleşmesinden Kaynaklanan - Hükme Esas Alınmış Bilirkişi Raporunda Belirtildiği ve Sözleşmede de Öngörüldüğü Üzere Davaya Konu Bağımsız Bölümlerin Teslim Tarihi Yani Davalı Yüklenicinin Teslim Borcu Açısından Temerrüt Tarihinden Başlayacak Şekilde Kira Kaybı Hesabının Yapılması Gerektiği )
MADDİ TAZMİNAT DAVASI ( Yüklenici Vekilinin Savunmasına Konu İmar Durumu ve Proje Konusunda da Arsa Sahibinin Yüklenici Şirketin İradesini Fesada Uğratarak Kandırdığı İspat Edilemediğinden Yüklenicinin Açmış Olduğu Karşı Davanın Tamamen Reddine Karar Verilmesi Gerektiği )
ARSA PAYI KARŞILIĞI İNŞAAT SÖZLEŞMESİ ( Yüklenicinin Daha Yüksek Fayda Elde Edebileceği Bir Sonuca Yöneldiği/Yüklenici Vekilinin Savunmasına Konu İmar Durumu ve Proje Konusunda da Arsa Sahibinin Yüklenici Şirketin İradesini Fesada Uğratarak Kandırdığı İspat Edilemediği/Yüklenicinin Karşı Davasının Tamamen Reddi Gerektiği - Maddi Tazminat )
İRADE FESADI ( İmar Durumu ve Proje Konusunda da Arsa Sahibinin Yüklenici Şirketin İradesini Fesada Uğratarak Kandırdığı İspat Edilemediğinden Yüklenicinin Açmış Olduğu Karşı Davanın Tamamen Reddine Karar Verilmesi Gerektiği - Maddi Tazminat Davası )"
356Y23.HD3.7.2012E. 2012/1915 K. 2012/4581"ARSA PAYI KARŞILIĞI İNŞAAT SÖZLEŞMESİ ( Yüklenicinin Mahrum Kaldığı Kar İle Yaptığı Masrafların Tahsili - Haklı Fesih Halinde Yüklenici Uğradığı Kar Kaybını İsteyemeyeceği/Yaptığı ve Davalının İşine Yarayacak İmalatın Değerini Bunların Yapıldığı Tarihteki Serbest Piyasa Fiyatları Üzerinden İsteyebileceği )
KAR KAYBININ TAHSİLİ ( Haklı Fesih Halinde Yüklenici Uğradığı Kar Kaybını İsteyemeyeceği - Yaptığı ve Davalının İşine Yarayacak İmalatın Değerini Bunların Yapıldığı Tarihteki Serbest Piyasa Fiyatları Üzerinden İsteyebileceği )
HAKLI FESİH ( Davacı Yüklenicinin Yaptığı İş ve İmalattan Varsa Davalıların Yararlanabileceklerinin Bilirkişi Aracılığıyla Tespit Edilerek Bunların İmal Edildiği Tarihteki Piyasa Rayicine Göre Değerlerinin Hesaplattırılıp Hüküm Altına Alınması Gerektiği )
BİLİRKİŞİ İNCELEMESİ ( Arsa Payı Karşılığı İnşaat Sözleşmesi - Davacı Yüklenicinin Yaptığı İş ve İmalattan Varsa Davalıların Yararlanabileceklerinin Bilirkişi Aracılığıyla Tespit Edilerek Bunların İmal Edildiği Tarihteki Piyasa Rayicine Göre Değerlerinin Hesaplattırılıp Hüküm Altına Alınacağı )"
356Y15.HD5.3.2012E. 2012/326 K. 2012/1307"MENFİ TESPİT DAVASI ( Eser Sözleşmesinden Kaynaklı - Yüklenicin İmalat Bedelini Kazanabilmesi İçin İmalatı Sözleşmeye Uygun Olarak Yaptığını Kanıtlaması Gerektiği/Bilirkişiden Alınacak Raporla İmal Edilen Kantarların Sözleşmeye Uygun Olup Olmadığının Belirleneceği )
ESER SÖZLEŞMESİNDEN KAYNAKLANAN MENFİ TESPİT ( Yüklenicin İmalat Bedelini Kazanabilmesi İçin İmalatı Sözleşmeye Uygun Olarak Yaptığını Kanıtlayacağı - Bilirkişiden Alınacak Raporla İmal Edilen Kantarların Sözleşmeye Uygun Olup Olmadığının Belirleneceği )
YÜKLENİCİNİN İMALAT BEDELİNE HAK KAZANMASI ( Yüklenicinin İmalatı Sözleşmeye Uygun Olarak Yaptığını Kanıtlaması Gerektiği - Bilirkişiden Alınacak Raporla İmal Edilen Kantarların Sözleşmeye Uygun Olup Olmadığının Belirleneceği/Menfi Tespit Davası )
İMALAT BEDELİNE HAK KAZANMA ( Yüklenicinin İmalatı Sözleşmeye Uygun Olarak Yaptığını Kanıtlaması Gerektiği - Bilirkişiden Alınacak Raporla İmal Edilen Kantarların Sözleşmeye Uygun Olup Olmadığının Belirleneceği )"
356Y3.HD13.2.2012E. 2011/20775 K. 2012/3042"DÜĞÜNDE ÇEKİLEN RESİM VE CD'LERİN KAYBOLMASI ( Fotoğraf Makinesinin Çalınması Sebebiyle Kaybolduğu İddiasıyla Manevi Tazminat İstemi - Resimlerin ve Çekimlerin Kaybolması-Çalınması Davacıları Yaşam Boyunca Hatırlanıp Üzülmesine Sebep Olacağı/Kabulü Gereği )
DÜĞÜN HATIRALARININ YOK OLMASINA DAYALI MANEVİ TAZMİNAT ( Fotoğraf Makinesinin Çalınması Sebebiyle Resimlerin ve Çekimlerin Kaybolması-Çalınması - Davacıları Yaşam Boyunca Hatırlanıp Üzülmesine Sebep Olacağı/Davalı Düğün Salonu Sahibi Yönünden Tazminatın Tahsili Gerektiği )
RESİM VE CD'LERİN KAYBOLMASI ( Düğünde Çekilen - Fotoğraf Makinesinin Çalınması Sebebiyle Kaybolduğu İddiasıyla Manevi Tazminat İstemi/Resimlerin ve Çekimlerin Kaybolması-Çalınması Davacıları Yaşam Boyunca Hatırlanıp Üzülmesine Sebep Olacağı/Kabulü Gereği )
MANEVİ TAZMİNAT ( Fotoğraf Makinesinin Çalınması Sebebiyle Resimlerin ve Çekimlerin Kaybolması-Çalınması Davacıları Yaşam Boyunca Hatırlanıp Üzülmesine Sebep Olacağı - Davalı Düğün Salonu Sahibi Yönünden Tazminatın Tahsili Gerektiği )"
356Y15.HD30.11.2011E. 2010/6273 K. 2011/7021"EKSİK VE KUSURLU İŞLERİN GİDERİM BEDELİNİN TAHSİLİ ( Sözleşme Konusu İşin Teslimi Gereken Tarih ve Eksik ve Kusurlu İşlerin Giderilmesi İçin Gereken Makul Bir Süre de Eklenerek O Tarih İtibariyle Belirlenmesi Gerektiği )
ESER SÖZLEŞMESİ ( İşin Teslimi Gereken Tarih ve Eksik ve Kusurlu İşlerin Giderilmesi İçin Gereken Makul Bir Süre de Eklenerek O Tarih İtibariyle Eksik ve Kusurlu İşler Bedelinin Belirlenmesi Gerektiği )
İŞ BEDELİNİN MAHSUBU ( Davacı Yanca Davalıya Ödenmeyen İş Bedelinin Mahsubu Gerektiği - Kusurlu İşlerin Giderilmesi İçin Gereken Makul Bir Süre de Eklenerek Eksik ve Kusurlu İşlerin Giderim Bedelinin Tahsili )"
356Y14.HD14.7.2011E. 2011/8944 K. 2011/9313"ARSA PAYI KARŞILIĞI İNŞAAT SÖZLEŞMESİ ( Yüklenici İle Dava Dışı Arsa Sahipleri Arasında Sözleşme İle Binanın İskan Giderlerinin Yüklenici Tarafından Karşılanacağı/Davacıların Arsa Sahiplerine İsabet Eden Bağımsız Bölümleri Satın Aldıkları - Davacıların İskan Giderlerini Yükleniciden Talep Edemeyecekleri )
İSKAN HARÇ VE GİDERLERİNİN YÜKLENİCİDEN TAHSİLİ İSTEMİ ( Arsa Sahiplerinden Bağımsız Bölümleri Satın Aldıkları/Davanın Tarafları Arasında Borcun Nedeni Olacak Sözleşme İlişkisi Bulunmadığı ve İstemin Dayanın Kanundan Kaynaklanmadığı )
BORCUN NEDENİ OLACAK SÖZLEŞME İLİŞKİSİ BULUNMAMASI ( Yüklenici İle Dava Dışı Arsa Sahipleri Arasında Binanın İskan Giderlerinin Yüklenici Tarafından Karşılanacağının Kararlaştırıldığı/Davacıların Arsa Sahiplerine İsabet Eden Bağımsız Bölümleri Satın Aldıkları - İskan Giderlerinin Yükleniciden Talep Edilemeyeceği )"
356Y14.HD23.3.2011E. 2011/2628 K. 2011/3698"DAVAYA ETKİ EDECEK DİĞER DAVANIN SONUCUNUN BEKLENMESİ ( Yüklenicinin Sözleşmeden Kaynaklanan Edimlerini Tam Olarak İfa Etmesi Gereği - Yüklenici Aleyhine Açılan Eksik İşlerin Tamamlanması ve Tazminat Davasının Sonucunun Beklenmesi Gereği)
TAPU İPTALİ VE TESCİL DAVASI ( Arsa Payı Karşılığı İnşaat Sözleşmesi - Yüklenicinin Edimlerini Tam Olarak Yerine Getireceği/Taraflar Arasındaki Sözleşmenin Hükümlerinin Yerine Getirilmesi Halinde Tescile Karar Verilebileceği)
ARSA PAYI KARŞILIĞI İNŞAAT SÖZLEŞMESİ ( Tapu İptali ve Tescil Davası - Yüklenicinin Edimlerini Tam Olarak Yerine Getireceği/Taraflar Arasındaki Sözleşmenin Hükümlerinin Yerine Getirilmesi Halinde Tescile Karar Verilebileceği)
ALACAĞIN TEMLİKİ ( Yüklenicinin Borçlarını Bütünüyle İfa Etmeden Ondan Alacağı Temlik Alan Üçüncü Kişilerin Yüklenicinin Haklarından Yararlanamayacağı - Çünkü Temlik Edilen Alacağın Gerçek Alacak İle Doğrudan İlgili Olduğu)"
356Y15.HD16.2.2011E. 2011/595 K. 2011/906"ESER SÖZLEŞMESİNDEN KAYNAKLANAN ALACAK ( Yüklenicinin Aracın Onarımından Sonra Yaptığı Deneme Sürüşünde Kaza Yapması - Özen Borcuna Aykırılık/Yeniden Onarım Bedeli Talebinin Reddi Gerektiği )
TAMİRCİNİN ONARIMDAN SONRA DENEME SÜRÜŞÜNDE KAZA YAPMASI ( Yeniden Onarım Bedeli Talebinin Reddi Gerektiği - Özen Borcuna Aykırı Davrandığı )
ÖZEN BORCUNA AYKIRILIK ( Yüklenicinin Aracın Onarımından Sonra Yaptığı Deneme Sürüşünde Kaza Yapması - Yeniden Onarım Bedeli Talebinin Reddi Gerektiği )"
356Y15.HD9.11.2010E. 2009/5501 K. 2010/6146"ARSA PAYI KARŞILIĞI İNŞAAT ( Yüklenici Tarafından Açılan Tapu İptâli ve Tescil Davası - 1/3 Pay Sahibinin Mirasçıları Diğer Davalıların Mirası Reddettiği/Resmi Tasfiye Memurunun Bu Davayla Birleştirilmek Üzere Açılacak Dava İle Katılmasının Sağlanması Gereği )
TAPU İPTALİ VE TESCİL ( Yüklenici Tarafından Açılan/Arsa Payı Karşılığı İnşaat - Resmi Tasfiye Memurunun Bu Davayla Birleştirilmek Üzere Açılacak Dava İle Katılmasının Sağlanması Gereği/1/3 Pay Sahibinin Mirasçıları Diğer Davalıların Mirası Reddettiği )
YÜKLENİCİ TARAFINDAN AÇILAN TAPU İPTALİ VE TESCİL DAVASI ( Yüklenicinin Tüm Arsa Sahiplerine Karşı Taahhüdünü Yerine Getirip Getirmediği de İnceleneceğinden Tüm Arsa Aahiplerinin Davada Yer Alması Gerektiği )"
356Y10.HD8.7.2010E. 2010/8642 K. 2010/10509"İŞ KAZASI OLDUĞUNUN TESPİTİ ( Taraflar Arasındaki İlişkinin Niteliği Hizmet Akdi ve İstisna Akdinin Yasal Unsurları İrdelenerek Belirlenmesi Gerektiği )
ÜCRET KARŞILIĞI YAPILAN İŞ ( Olayın İş Kazası Olduğunun Tespiti - Yapılan İşin Ücret Karşılığı Sıva İşine İlişkin Olduğu Tespit Edilirse Bu Taktirde Hizmet Aktinin Varlığı Kabul Edilerek Karar Verilmesi Gerektiği )
HUKUKİ İLİŞKİNİN NİTELİĞİ ( İşverenin Yaptırmak İstediği Çatı Sıva İşini Kazalıya Taşeron Sıfatıyla mı Yoksa Sıva İşinde Çalışanların Tamamını Ücretli Olarak mı Çalıştırdığının Tespit Edilmesi Gerektiği )"
356Y15.HD16.6.2010E. 2010/2040 K. 2010/3436"ESER SÖZLEŞMESİNE DAYALI OLARAK AYIPLI İFA NEDENİYLE TAZMİNAT ( Yüklenici Özen Borcunu ve Uyarı Görevini Yerine Getirmemesinden Doğan Zarardan Sorumlu Olduğu )
AYIPLI İFA ( Eser Sözleşmesine Dayalı - Yangının Çıkması ve Zararın Oluşmasında Yüklenicinin Kusuru Olup Olmadığı Araştırılarak Sonucuna Göre Karar Verilmesi Gerektiği )
YÜKLENİCİNİN SORUMLULUĞU ( Ayıplı İfa Nedeniyle Uğranılan Zararın Tazmini - Yüklenici Özen Borcunu ve Uyarı Görevini Yerine Getirmemesinden Doğan Zarardan Sorumlu Olduğu )
YANGINDAN DOĞAN ZARAR ( Eser Sözleşmesine Dayalı Olarak Ayıplı İfa Nedeniyle Uğradığı Zararın Tazmini - Yangının Çıkması ve Zararın Oluşmasında Yüklenicinin Kusuru Olup Olmadığı Araştırılarak Sonucuna Göre Karar Verilmesi Gerektiği )"
356Y15.HD11.5.2010E. 2009/2729 K. 2010/2782"EKSİK İŞLERİN GİDERİLME BEDELİNİN VE GECİKME TAZMİNATININ TAHSİLİ ( Mahkemece Bu Miktarların Dava ve Birleşen Dava Tarihlerinden İtibaren Değişen Oranlar da Dikkate Alınarak Avans Faizi Uygulanmak Suretiyle Tahsiline Karar Verilmesi Gerektiği )
AVANS FAİZİ ( Eksik İşlerin Giderilme Bedelinin ve Gecikme Tazminatının Tahsili - Mahkemece Bu Miktarların Dava ve Birleşen Dava Tarihlerinden İtibaren Değişen Oranlar da Dikkate Alınarak Avans Faizi Uygulanmak Suretiyle Tahsili Gerektiği )
GECİKME TAZMİNATININ TAHSİLİ ( Eksik İşlerin Giderilme Bedelinin Tahsili - Mahkemece Bu Miktarların Dava ve Birleşen Dava Tarihlerinden İtibaren Değişen Oranlar da Dikkate Alınarak Avans Faizi Uygulanmak Suretiyle Tahsili Gerektiği/Bağımsız Bölümün Değer Kazanımının Fazla Olduğu Gerekçesiyle Gecikme Tazminatı İstemlerinin Reddinin Doğru Olmadığı )"
356Y15.HD16.3.2010E. 2010/1033 K. 2010/1508"YÜKLENİCİNİN TAŞERONLAR ALEYHİNE AÇTIĞI TAZMİNAT DAVASI ( Davacı İle Aralarında Adi Ortaklık İlişkisi Bulunup Bulunmadığı Araştırılmalı ve Adi Ortaklık İlişkisi Bulunduğu Anlaşılır İse Davacı Tek Başına Bu Davayı Açamayacağından Mahkemece Davacıya Diğer Ortağın Davaya Katılması veya Açılan Davaya Muvafakat Vermesi İçin Mehil Verilmesi Gerektiği )
ADİ ORTAKLIK İLİŞKİSİ ( Bulunup Bulunmadığı Araştırılmalı ve Adi Ortaklık İlişkisi Bulunduğu Anlaşılır İse Davacı Tek Başına Bu Davayı Açamayacağından Diğer Ortağın Davaya Katılması veya Açılan Davaya Muvafakat Vermesi İçin Mehil Verilmesi Gerektiği - Yüklenicinin Taşeronlar Aleyhine Açtığı Tazminat Davası )
MUVAFAKAT ( Yüklenicinin Taşeronlar Aleyhine Açtığı Tazminat Davası - Davacı İle Adi Ortaklık İlişkisi Bulunduğu Anlaşılır İse Davacı Tek Başına Bu Davayı Açamayacağından Mahkemece Davacıya Diğer Ortağın Davaya Katılması veya Açılan Davaya Muvafakat Vermesi İçin Mehil Verilmesi Gerektiği )"
356Y15.HD7.12.2009E. 2008/7736 K. 2009/6602"ASANSÖR İMALATININ SÖZLEŞMEYE AYKIRI OLMASI ( Sözleşmeye Uygun Hale Getirilme Bedelinin Tahsili İstemi - Asansörler Teslim Edildiğine Göre Teslimden İtibaren Makûl Sürede Eksikliğin Giderilmesi veya Bedelinin Ödenmesinin İstenilmesi Gerektiği )
SÖZLEŞMEYE UYGUN HALE GETİRİLME BEDELİNİN TAHSİLİ ( Asansör İmalâtının Sözleşmeye Aykırı Olması Nedeniyle - Davacı İş Sahibi Garanti Olmasa Bile Zamanaşımı Süresinde Bu Eksikliğin Giderilmesini İsteyebileceği )
ZAMANAŞIMI ( Asansör İmalâtının Sözleşmeye Aykırı Olması Nedeniyle Sözleşmeye Uygun Hale Getirilme Bedelinin Tahsili İstemi - Asansörler Teslim Edildiğine Göre Teslimden İtibaren Makûl Sürede Eksikliğin Giderilmesi veya Bedelinin Ödenmesinin İstenilmesi Gerektiği )"
356Y15.HD19.11.2009E. 2009/3177 K. 2009/6275"TAPU İPTALİ VE TESCİL ( Davanın Açıldığı Tarih İtibariyle Davacının Ne Miktar Daire Talebine Haklı Olduğu Belirlendikten Sonra İlk Dava Tarihi İtibariyle Davacının Haklı Olduğunun Anlaşılması Halinde Masraf ve Vekâlet Ücretinin Değerlendirilmesi Gerektiği )
VEKALET ÜCRETİ ( Tapu İptali ve Tescil - Davanın Açıldığı Tarih İtibariyle Davacının Ne Miktar Daire Talebine Haklı Olduğu Belirlendikten Sonra İlk Dava Tarihi İtibariyle Davacının Haklı Olduğunun Anlaşılması Halinde Masraf ve Vekâlet Ücretinin Değerlendirilmesi Gerektiği )"
356Y15.HD10.7.2009E. 2009/3031 K. 2009/4268"EKSİK VE KUSURLU İŞLERİN GİDERİLME BEDELLERİ ( Gecikme Tazminatının Tahsili - Yüklenici Kooperatif Sadece Arsa Sahiplerine Ait Bağımsız Bölümlere Yaptığı Fazla İşlerin Bedellerinin Mahsubunu İsteyebileceği )
GECİKME TAZMİNATININ TAHSİLİ ( Eksik ve Kusurlu İşlerin Giderilme Bedelleri - Yüklenici Kooperatif Sadece Arsa Sahiplerine Ait Bağımsız Bölümlere Yaptığı Fazla İşlerin Bedellerinin Mahsubunu İsteyebileceği )
MAHSUP ( Yüklenici Kooperatif Sadece Arsa Sahiplerine Ait Bağımsız Bölümlere Yaptığı Fazla İşlerin Bedellerinin Mahsubunu İsteyebileceği )
FAZLA İŞ BEDELİ ( Yüklenici Kooperatif Tarafından Ortak Yerlere Yapılan Fazla İşlerin Bedellerinin Mahsup Edilmemesinden Gecikme Tazminatı Miktarları Hesaplanırken İse Rayiç Kira Bedelinin Belirlenip Bu Miktar Üzerinden Arttırma Yapılması Gerektiği )"
356Y15.HD13.3.2009E. 2008/1214 K. 2009/1417"ESER SÖZLEŞMESİNDEN KAYNAKLANAN BORCA AYKIRILIK ( Cihazın Aynen İadesi İstemi - Bilirkişilere Teslim Edilen Cihazın Halen Bulunduğu Yer Araştırılarak İadesi Konusundaki İstemin Buna Göre Hükme Bağlanması Gerektiği )
AYNEN İADE İSTEMİ ( Eser Sözleşmesinden Kaynaklanan - Bilirkişilere Teslim Edilen Cihazın Halen Bulunduğu Yer Araştırılarak İadesi Konusundaki İstemin Buna Göre Hükme Bağlanması Gerektiği )
BAKIM VE ONARIM İÇİN DAVALIYA TESLİM EDİLEN CİHAZ ( Aynen İadesi İstemi - Bilirkişilere Teslim Edilen Cihazın Halen Bulunduğu Yer Araştırılarak İadesi Konusundaki İstemin Buna Göre Hükme Bağlanması Gerektiği )"
356Y15.HD27.1.2009E. 2008/489 K. 2009/394"ESER SÖZLEŞMESİ ( Yüklenicinin İşin Görülmesi ve Tesliminde İşçiye Göre Daha Yüksek Özen Göstermekle Yükümlü Olduğu - Yüklenicinin Yüklenidiği Eserdeki Gizli ve Açık Ayıplara Karşı Sorumlu Olduğu )
ESERDE GİZLİ VEYA AÇIK AYIP ( Meydana Getirilen Eserin Teslimi Sırasında Yapılan Muayenede Varolan Bozukluğun Görülememesi Halinde Gizli Ayıbın Varlığından Söz Edileceği - Yüklenicinin Kasden Sakladığı Bozukluklarla Usulüne Uygun Yapılan Muayenelerde Fark Edilmeyen Ayıplar İçin İş Sahibine Karşı Teslimden Sonra da Sorumluluğunun Devam Edeceği )"
356Y15.HD28.10.2008E. 2007/5546 K. 2008/6371"ARSA PAYI KARŞILIĞI İNŞAAT SÖZLEŞMESİ ( Arsa Sahiplerinin Ediminin Taşınmaz Payını Yükleniciye Devretmek Yüklenicinin Ediminin İse Kurallara Uygun İnşaat Yapmak ve Arsa Sahiplerine Teslim Etmek Olduğu )
ARSA SAHİPLERİ ( Arsa Karşılığı İnşaat Sözleşmesinde Edimlerinin Taşınmaz Payını Yükleniciye Devretmek Olduğu )
YÜKLENİCİNİN SORUMLULUĞU ( Arsa Karşılığı İnşaat Sözleşmesinde Kurallara Uygun İnşaat Yapmak ve Teslim Edeceği - Sorumlu Meslek Adamı Olarak İmar Kanunu'na Uygun Yapması Gereği )
İMAR KANUNU ( Arsa Payı Karşılığı İnşaat Sözleşmesinde Yüklenicinin Üstlendiği İşleri Yerine Getirirken Sorumlu Meslek Adamı Olarak Uygun Yapmakla Yükümlü Olduğu )
TAPU DEVRİ ( Yüklenicinin İnşaatı Tekniğine ve Yasalara Uygun Yapmadığında Talep Edemeyeceği - Tamamlanmışsa Yasalara Uygun Hale Getirilmesi Mümkün İse Süre Verileceği/Mümkün Değilse Tapu İptal ve Tescil Davasının Reddi Gereği )
İNŞAATIN TAMAMLANMAMASI ( Arsa Payı Kat Karşılığı İnşaat Sözleşmesinde Yüklenicinin Tapu Devrini Talep Edemeyeceği )
TAPU İPTALİ VE TESCİL DAVASI ( Yüklenicinin Edimini Yasalara ve İnşaat Tekniğine Uygun Yerine Getirmeden Tamamladığı İnşaatın Yasal Hale Getirilmesi Mümkün Değilse Reddedileceği )"
356Y15.HD24.7.2008E. 2008/3498 K. 2008/5125"ESER SÖZLEŞMESİ ( Yüklenicinin Yapımını Yüklendiği İşleri Sözleşme ve Yasa Hükümlerine Fen ve Sanat Kurallarına Uygun Şekilde Yapması ve Tamamlamasının İş Sahibine Karşı Özen Borcunun Gereği Olduğu - İş Sahibinin Akdin İfası Kapsamında Eksik ve Kusurlu İşler Bedelini Yükleniciden İsteyebileceği )
ÖZEN BORCU ( Eser Sözleşmesi - İşin Yasa ve Sözleşme Hükümlerine Fen ve Sanat Kurallarına Uygun Şekilde Yapılmasının Yüklenicinin İş Sahibine Karşı Olan Özen Borcunun Gereği Olduğu )"
356Y15.HD21.4.2008E. 2007/3691 K. 2008/2624"ESER SÖZLEŞMESİ ( İş Sahibi İmal Olunan Şeyin Tesliminden Sonra İmkan Bulur Bulmaz O Şeyi Muayene ve Varsa Kusurları Yükleniciye Bildirmek Zorunda Olduğu - Nefaset Gerektirdiği Saptanan Hususlar Açık Ayıp Niteliğinde Olduğundan İşin Tesliminden Sonra Derhal Yükleniciye Bildirilmesi Gereği )
NEFASET İNDİRİMİ ( Nefaset Gerektiği Saptanan Hususların Açık Ayıp Niteliğinde Olduğu İşin Tesliminden Sonra Derhal Yükleniciye Bildirilmesi Gereği - Eserin Tesliminden Sonra Herhangi Bir Ayıp Bilidirimi Yapılmamış Olması Karşısında Ayıp İhbarı Süresinde Yapılmadığı Halde İş Bedelinden İndirim Yapılmasının Kabul Edilemeyeceği )
AYIP İNDİRİMİ ( Yapılan Şeyin Serahaten veya Zımnen Kabulünu Müteakkip Yüklenicinin Her Türlü Sorumluluktan Kurtulacağı - İşin Tesliminden Sonra İş Sahibi Tarafından Herhangi Bir Ayıp Bilidiriminde Bulunmadığı Halde Nefaset İndirimi Yapılmasının Kabul Edilemeyeceği )"
356Y15.HD3.4.2008E. 2008/442 K. 2008/2166"KAT KARŞILIĞI İNŞAAT SÖZLEŞMESİ ( Binanın Onaylı Projeye Uygun Hale Getirilmesi İçin Belediyede İşlem Yapmak Üzere Yükleniciye Yetki Verilmesi )
BİNANIN ONAYLI PROJEYE UYGUN HALE GETİRİLMESİ ( İmara Aykırı Fazlalığın Yıkılması - Bilirkişi Raporunda Dava Konusu Parsel ile Komşu Parselin Birleştirilmesi Halinde Aykırılığın Giderileceği Belirtildiğinden Bu Konuda Yükleniciye Mehil Verilerek Sonucuna Göre Karar Verilmesi Gereği )
İMARA AYKIRI FAZLALIK ( Dava Konusu Parsel ile Mülkiyeti Belediyeye Ait Komşu Parselin Birleştirilmesi Halinde Aykırılığın Giderilecek Olması - Yükleniciye Bilirkişi Raporu Doğrultusunda Aykırılığın Giderilmesi İçin Meil Verilerek Sonucuna Göre Karar Verilmesi Gereği )"
356Y15.HD1.4.2008E. 2008/1119 K. 2008/2046"KAT KARŞILIĞI İNŞAAT SÖZLEŞMESİ ( Müteahhidin İnşaatı Toplu İskan Alarak Tamamlayacağının Kararlaştırılması - Belediyesinden İnşaatın Durumunun Sorulması İskan Belgesinin İnşaata Uygunluğunun Teyidi Halinde Tapu İptal ve Tescil Davasının Kabulü Gereği )
TAPU İPTAL VE TESCİL DAVASI ( Sözleşmesinde Yüklenicinin İnşaatı İskan Alarak Tamamlayacağı Kararlaştırıldığı Halde İskan Alınmadığı İddiası - İskan Belgesinin İnşaata Uygunluğunun Belediyesinden Sorularak Teyidi Halinde Davanın Kabulü Değilse Mehil Verilerek Sonucuna Göre Karar Verilmesi Gereği )
İSKAN BELGESİNİN İNŞAATA UYGUNLUĞU ( Kat Karşılığı İnşaat Sözleşmesi - Tapu İptal ve Tescil Davası )"
356Y15.HD28.11.2007E. 2006/7468 K. 2007/7653"GECİKME TAZMİNATININ TAHSİLİ ( Olumlu Zarar Kapsamındaki Kira Tazminatı İstemi - Bilirkişi İncelemesi Yaptırılarak İşin Teslimindeki Gecikmenin Haklı Sebeplere Dayalı Olup Olmadığını Araştırmak Gerektiği )
KİRA TAZMİNATI İSTEMİ ( Davalının İşin Tesliminde Temerrüdü Gerçekleştiği - Bilirkişi İncelemesi Yaptırılarak İşin Teslimindeki Gecikmenin Haklı Sebeplere Dayalı Olup Olmadığını Araştırmak Gerektiği )
TESLİMDE TEMERRÜDE DÜŞME ( Bilirkişi İncelemesi Yaptırılarak İşin Teslimindeki Gecikmenin Haklı Sebeplere Dayalı Olup Olmadığını Araştırmak Gerektiği - Gecikme Tazminatının Davalıdan Tahsili )
BİLİRKİŞİ KURULU İNCELEMESİ ( İnşaatın Belediyedeki İşlem Dosyası Getirtilerek İnceleme Konusu İşi Bilir 3 Kişilik Bilirkişi Kurulu Oluşturularak Yerinde Keşif Yapılmak Suretiyle Bilirkişi İncelemesi Yaptırmak Gerektiği - Gecikme Tazminatının Tahsili )"
356Y15.HD22.10.2007E. 2006/6060 K. 2007/6503"ESER SÖZLEŞMESİNE DAYALI TAZMİNAT DAVASI ( Hatalı Döşendiği İddia Edilen Elektrik Tesisatının Neden Olduğu Yangın Sonucu Meydana Gelen Zarar - Alınan Raporlara Göre İmalat Hatası Yanında Kullanım Hatasından da Söz Edildiğinden Zararın Ortak Kusura Göre Belirlenmesi Gereği )
ORTAK KUSUR ( Elektrik Tesisatından Kaynaklanan Yangın Sonucu Meydana Gelen Zarar - Yangına Neden Olan Elektrik Tesisatının Yapım Hatası Yanında Kullanım Hatası da Bulunduğundan Zararın Ortak Kusura Göre Belirlenmesi Gereği )
AVUKATLIK ÜCRETİ ( Dava Bir Miktar Para Alacağı Olduğundan Nisbi Yerine Maktu Vekalet Ücretine Hükmedilmesinin Hatalı Olduğu )"
356Y14.HD4.7.2007E. 2007/7962 K. 2007/8738"ARSA PAYI DEVRİ KARŞILIĞI İNŞAAT YAPIM SÖZLEŞMESİ ( Şahsi Hakka Dayalı Tapu İptali ve Tescil - Sözleşmedeki Diğer Alacaklardan ve Ayrıca Arsa Sahibinin Kanundan Kaynaklanan Diğer Alacaklarından da Ondan Temellük Edilen Kişisel Hakkın İfasını İsteyen Üçüncü Kişinin Sorumlu Olduğu )
ALACAĞIN TEMLİKİ ( Sözleşmedeki Diğer Alacaklardan ve Ayrıca Arsa Sahibinin Kanundan Kaynaklanan Diğer Alacaklarından da Ondan Temellük Edilen Kişisel Hakkın İfasını İsteyen Üçüncü Kişinin Sorumlu Olduğu )
TAPU İPTALİ VE TESCİL ( Yüklenicinin Temliki Suretiyle Kazanılan Şahsi Hakka Dayalı - Sözleşmedeki Diğer Alacaklardan ve Ayrıca Arsa Sahibinin Kanundan Kaynaklanan Diğer Alacaklarından da Ondan Temellük Edilen Kişisel Hakkın İfasını İsteyen Üçüncü Kişinin Sorumlu Olduğu )
SÖZLEŞMENİN İFASI ( Bilirkişi Raporuna Göre Binanın Projeye Uygun Hale Getirilme Bedeli Arsa Sahibine Ödetilmeden Bina Yasal Hale Gelemeyeceğinden Sözleşme Yüklenici Tarafından İfa Edilmiş Sayılmayacağı )
PROJEYE UYGUN HALE GETİRME BEDELİ ( Arsa Payı Devri Karşılığı İnşaat Yapım Sözleşmesi - Bilirkişi Raporuna Göre Binanın Projeye Uygun Hale Getirilme Bedeli Arsa Sahibine Ödetilmeden Bina Yasal Hale Gelemeyeceğinden Sözleşme Yüklenici Tarafından İfa Edilmiş Sayılmayacağı )"
356Y15.HD18.4.2007E. 2006/2287 K. 2007/2516"ESERİN REDDİ NEDENİYLE UĞRANILAN ZARARIN TAZMİNİ ( Yüklenicinin İş Bedeli Alacağının Tamamına Hükmedildiğine Göre Davalı ve Karşı Davacının Ayıplı İmalat Nedeniyle Bedelin Tamamına Hak Kazanamadığı - Ayıp Bedeli Mahsup Edilerek Kalan Yüklenici Alacağına Hükmedilmesi Gereği )
İŞ BEDELİ ALACAĞI ( Tamamına Hükmedildiğine Göre Davalı ve Karşı Davacının Ayıplı İmalat Nedeniyle Bedelin Tamamına Hak Kazanamadığı Gözetilerek Ayıplar Bedelinin Mahsup Edilmesinden Sonra Kalan Yüklenici Alacağına Hükmedilmesi Gereği )
AYIP BEDELİNİN MAHSUBU ( Yüklenicinin İş Bedeli Alacağının Tamamına Hükmedildiğine Göre Davalı ve Karşı Davacının Ayıplı İmalat Nedeniyle Bedelin Tamamına Hak Kazanamadığı - Ayıp Bedeli Mahsup Edilerek Kalan Yüklenici Alacağına Hükmedilmesi Gereği )"
356Y13.HD13.4.2007E. 2006/16243 K. 2007/5293"ALACAK DAVASI ( Davacı Kendi Edimini İfa Etmediğinden Teslim Şartına Bağlanan Bakiye Satış Bedelini İsteyemeyeceği Gibi Davalı da Daha Önce Bu Bedeli Ödemek Zorunda Olmadığı )
BAKİYE HAK EDİŞ BEDELİ ( Davacı Kendi Edimini İfa Etmediğinden Teslim Şartına Bağlanan Bakiye Satış Bedelini İsteyemeyeceği Gibi Davalı da Daha Önce Bu Bedeli Ödemek Zorunda Olmadığı )
YÜKLENİCİNİN EDİMİNİ OTUZYIL SONRA İFA ETMESİ ( Davacı Kendi Edimini İfa Etmediğinden Teslim Şartına Bağlanan Bakiye Satış Bedelini İsteyemeyeceği )
MÜTEAHHİTİN DAİREYİ GEÇ TESLİM ETMESİ ( Davacı Kendi Kusurlu Tutum ve Davranışı İle Gecikmeye Neden Olduğundan Teslim Şartına Bağlanan Bakiye Satış Bedelini İsteyemeyeceği )"
356Y15.HD12.4.2007E. 2005/8096 K. 2007/2401"İNŞAAT ŞERHİNİN TERKİNİ İSTEMİ ( Sözleşme Kapsamında Bulunmadığı İleri Sürülen Dava Konusu Parseller Üzerine İnşaat Şerhi Konulmasının İzahının Mümkün Olmadığı )
SÖZLEŞME KAPSAMINDA BULUNMAMA ( İleri Sürülen Dava Konusu Parseller Üzerine İnşaat Şerhi Konulmasının İzahının Mümkün Olmadığı - İnşaat Şerhinin Terkini İstemi )"
356Y15.HD11.4.2007E. 2006/4955 K. 2007/2372"İŞ BEDELİNİN TAHSİLİ ( İşin Yaptırılmaması Nedeniyle Davacı Yüklenicinin Sağladığı Tasarruf İle Bu Süre İçerisinde Başka Bir İş Bulup Çalışmışsa Elde Ettiği Veya Başka Bir İş Bulmaktan Kasten Kaçınmışsa Elde Edebileceği Kar Düşülmesi Gerektiği )
İŞİN YAPTIRILMAMASI ( Davacı Yüklenicinin Sağladığı Tasarruf İle Bu Süre İçerisinde Başka Bir İş Bulup Çalışmışsa Elde Ettiği veya Başka Bir İş Bulmaktan Kasten Kaçınmışsa Elde Edebileceği Kar Düşülmesi Gerektiği )"
356Y15.HD4.4.2007E. 2006/1813 K. 2007/2109"ESER SÖZLEŞMESİ ( İşinin Uzmanı Sayılan Yüklenicinin Sorumluluğunun Genel Olarak İşçinin Hizmet Akdindeki Sorumluluğu Hükümlerine Tabi Olduğu - Yüklenicinin Sorumluluğunun İş Sahibi ile Yüklenici Arasında İşçi İşveren İlişkisi Varmışçasına İş Güvenliği Uzmanından Rapor Alınarak Belirlenmesinin Hatalı Olduğu )
YÜKLENİCİNİN SORUMLULUĞU ( İşçinin Hizmet Akdindeki Sorumluluğuna Dair Hükümlere Tabi Olduğu Yükenicinin İşini Tahhüt Ettiği Şeyi İhtimam ile İfaya Mecbur Olduğu - Kuyu Kazılmasına İlişkin Sözleşmenin İfası Sırasında Meydana Gelen Toprak Kayması Sonucu Oluşan Ölüm Olayında Kusur Oranının İş Güvenliği Uzmanından Alınan Raporla Belirlenmesinin Hatalı Olduğu )"
356Y15.HD28.3.2007E. 2006/1528 K. 2007/1924"ESER SÖZLEŞMESİNDEN KAYNAKLANAN GECİKME TAZMİNATI ( Kararlaştırlan Teslim Tarinden Başlayarak Eylemli Teslim Tarihine Kadarki Süre İçin İstenebileceği )
KİRA KAYBI ( Eser Sözleşmesine Dayalı Olarak Kat Karşılığı Yapılan Bağımsız Bölümlerin Geç Tesliminden Dolayı Kira Kaybı Zararının İstenebileceği - Mal Sahibinin Sözleşmede Kararlaştırılan Teslim Tarihinden Fiili Teslim Tarihine Kadar Geçen Süre İçin Kira Kaybı İsteyebileceği )
KAT KARŞILIĞI İNŞAAT SÖZLEŞMESİ ( Mal Sahibine Düşen Sözleşme Konusu Bağımsız Bölümlerin Geç Teslim Edilmesi - Bağımsız Bölümler Kiraya Verilmesine Engel Durum Var ise Eksikliklerin Tamamlanacağı Süre Hesaplanarak Kira Alacağının Karar Altına Alınması Gereği )"
356Y15.HD21.3.2007E. 2005/7436 K. 2007/1754"DAVA VE KARŞI DAVA ( Her ne Kadar Birlikte Görülür İse De Ayrı Ayrı Hüküm Kurulması Gerektiği )
AYIPLI İŞLER BEDELİ ( Esas Davada Bilirkişinin Tesbit Ettiği Sözleşme İçi İş Bedeli İle Sözleşme Dışı İş Bedelinin KDV Dahil Edilmek Suretiyle Toplamından Davalı İş Sahibinin Kanıtlayacağı Ödemelerin Mahsubu Gerektiği )
HARÇ MASRAF VE VEKALET ÜCRETLERİ ( Karşı Davada Ayıplı İşler Bedelinin ve Varsa Fazla Ödemelerin Tahsili ve Her Bir Davanın Yargılama Giderlerinin de Ayrı Ayrı Takdir Edilip Hüküm Altına Alınması Gerektiği )
ESER SÖZLEŞMESİ ( İş Bedelinin Tahsili - Karşı Davada Ayıplı İşler Bedelinin ve Varsa Fazla Ödemelerin Tahsili ve Her Bir Davanın Yargılama Giderlerinin de Ayrı Ayrı Takdir Edilip Hüküm Altına Alınması Gerektiği )"
356Y15.HD8.3.2007E. 2005/7264 K. 2007/1473"ESER SÖZLEŞMESİ ( İtirazın İptali - Öncelikle Davacının Kaç Metre Kuyu Kazdığının Uzman Bilirkişi Kurulu Vasıtasıyla Tespiti ve Daha Sonra Sözleşme Hükümleri İle BK'nun 360. Maddesi Gözönünde Bulundurularak Bir Karar Verilmesi Gereği )
ESER SÖZLEŞMESİNDE YÜKLENİCİNİN BEDELE HAK KAZANMASI ( Yüklenici Öncelikle Kendi Edimini Sözleşmeye Uygun Biçimde Yerine Getirdiğini Kanıtladığı Takdirde Bedele Hak Kazandığı )
ESERİN AMACINA UYGUN YAPILMASI ( Eser Sözleşmelerinin En Önemli Unsuru, Eser Olup Yüklenici, Yapacağı İşi, Sözleşmenin Amacına Uygun Bir Biçimde Gerçekleştirmek Zorunda Olduğu )
GARANTİ SÜRESİ İÇİNDE AYIP İHBARI YAPILMASININ GEREKMEMESİ ( Davacının Yeraltı Suyu Kullanma Belgesi Aldığını Ayrıca Yapılacak Deney Sonucunda Kuyunun Amaca Uygun Olarak Gerçekleştirildiğini Gösterecek Şekilde Teslimin Varlığını Kanıtlaması Gereği )"
356Y15.HD14.2.2007E. 2006/7783 K. 2007/899"KAT KARŞILIĞI İNŞAAT SÖZLEŞMESİ ( Arsa Sahibinin Hakkı - İmar Planı Kaynaklı Olarak Sözleşmede Belirtilen Sayıda Daire Yapılamaması/Yapılan Bağımsız Bölüm Sayısına Göre Tarafların Haklarının Belirleneceği )
İMAR PLANI KAYNAKLI SÖZLEŞMEDE BELİRTİLEN SAYIDA DAİRE YAPILAMAMASI ( Yapılan Bağımsız Bölüm Sayısına Göre Tarafların Haklarının Belirleneceği - Kat Karşılığı İnşaat Sözleşmesi/Arsa Sahibinin Hakkı )
MEN'İ MÜDAHALE ( Kat Karşılığı İnşaat Sözleşmesi - Dairenin Kimin Payına Düştüğünün Belirlenmesinden Sonra Meni Müdahaleye Karar Verileceği )"
356Y15.HD30.1.2007E. 2006/6613 K. 2007/452"İŞBEDELİNİN TAHSİLİ TALEBİ ( Taraflarca Önceden İş Bedeli Kararlaştırılmadığından İşin Yapıldığı Zamandaki Piyasa Rayiçleri Gözetilerek Mahkemece Belirlenmesi Gereği )
ÖNCEDEN İŞ BEDELİNİN KARARLAŞTIRILMAMASI ( İş Bedelinin Tahsili Talebi - İşin Yapıldığı Zamandaki Piyasa Rayiçleri Gözetilerek Mahkemece Belirlenmesi Gereği )
PİYASA RAYİÇLERİNİN GÖZETİLMESİ ( Taraflarca Önceden İş Bedeli Kararlaştırılmadığından İşin Yapıldığı Zamandaki Piyasa Rayiçleri Gözetilerek İş Bedelinin Mahkemece Belirlenmesi Gereği )"
356Y15.HD25.1.2007E. 2005/7728 K. 2007/340"ESER SÖZLEŞMESİ ( Kural Olarak Mal Tesliminin Yapıldığını Yüklenicinin İspat Etmesi Gereği )
YÜKLENİCİNİN MALI TESLİM BORCU ( Ödemenin İadesi Talebi - Sözleşmedeki İmzanın Davalıya Ait Olduğunun Saptanması Halinde İspat Külfeti Davalıya Yükletilerek Dava Sonuçlandırılması Gereği )
İSPAT KÜLFETİ ( Eser Sözleşmesi - Sözleşmedeki İmzanın Davalıya Ait Olduğunun Saptanması Halinde İspat Külfeti Davalıya Yükletilerek Dava Sonuçlandırılması Gereği )
ÖDEMENİN İADESİ TALEBİ ( Yüklenicinin Eseri Teslim Etmediği İddiası - Kural Olarak Mal Tesliminin Yapıldığını Yüklenicinin İspat Etmesi Gereği )"
356Y15.HD18.1.2007E. 2005/7593 K. 2007/187"KAT KARŞILIĞI İNŞAAT SÖZLEŞMESİNİN FESHİ ( Yüklenicinin Yaptığı İşin Bedelinin Feshin Kesinleştiği Tarih İtibariyle Hesaplanması Gereği - Yüklenici Ancak İmara ve Projeye Uygun Olarak Yaptığı İşin Bedeline Hak Kazanabileceği )
RAYİÇ BEDEL ( Taraf İradelerinin Fesih Konusunda Birleştiği Tarihteki Mahalli Piyasa Rayiçlerine Göre Yüklenicinin İmar ve Projeye Uygun Yaptığı İş Bedelinin Hesaplanması Gereği )
İŞ BEDELİNİN TAHSİLİ ( Kat Karşılığı İnşaat Sözleşmesinin Feshi Durumunda Yüklenicinin Yaptığı İşin Bedelinin Feshin Kesinleştiği Tarih İtibariyle Hesaplanacağı - Yüklenici Ancak İmara ve Projeye Uygun Olarak Yaptığı İşin Bedeline Hak Kazanabileceği )
SÖZLEŞMENİN HAKLI OLARAK FESHEDİLDİĞİNİN TESPİTİ ( Kat Karşılığı İnşaat Sözleşmesi - Kural Olarak Mahkeme Kararıyla Feshedilebileceği/Bunun İstisnası Taraf İradelerinin Fesih Konusunda Birleşmesi Olduğu )
İMARA VE PROJEYE UYGUNLUK ( Karşılığı İnşaat Sözleşmesinin Feshi Durumunda Yüklenicinin Yaptığı İşin Bedelinin Feshin Kesinleştiği Tarih İtibariyle Hesaplanacağı - Yüklenici Ancak İmara ve Projeye Uygun Olarak Yaptığı İşin Bedeline Hak Kazanabileceği )"
356Y15.HD15.1.2007E. 2006/6636 K. 2007/21"GECİKME TAZMİNATI TALEBİ ( Taşınmazın İlgili Tarihler Arasında Getirebileceği Kira Miktarı Gerektiğinde Bilirkişi Kurulundan Alınarak Saptanması Gereği )
TAŞINMAZIN DAVA TARİHİNDEN SONRA SATILMASI ( Gecikme Tazminatı İstenmesine Engel Teşkil Etmediği )
KİRA MİKTARI GETİRİSİ ( Gecikme Tazminatı Talebi - Taşınmazın İlgili Tarihler Arasında Getirebileceği Kira Miktarı Gerektiğinde Bilirkişi Kurulundan Alınarak Saptanması Gereği )"
356Y15.HD30.11.2006E. 2005/7631 K. 2006/6983"KAT KARŞILIĞI İNŞAAT SÖZLEŞMESİ ( Taraflarına Karşılıklı Haklar Sağlayan ve Borçlar Yükleyen İki Yanlı Bir Eser Sözleşmesi Olduğu )
TARAFLARIN HAK VE YÜKÜMLÜLÜĞÜ ( Yüklenici Yapmayı Üstlendiği Binayı Yasa ve Sözleşme Hükümlerine ve Ayrıca Fen ve Sanat Kurallarına Uygun Olarak Yapmakla Yükümlü Olduğu )
İPOTEK İŞLEMİ ( Eksikliğin Giderilmesinden Sonra Arsa Sahibi Lehine Kurulacak Olan İpotek İşlemi Tamamlanması Gereği - Kat Karşılığı İnşaat Sözleşmesi )"
356Y15.HD13.11.2006E. 2005/5256 K. 2006/6439"ESER SÖZLEŞMESİ ( Sözleşmede Geminin Yat Haline Dönüştürülmesi Amaçlandığına Göre İşinin Uzmanı Sayılan ve Basiretli Tacir Gibi Davranmak Olan Yüklenici İfayı Amaca Uygun Olarak Gerçekleştirmek Zorunda Olduğu )
YÜKLENİCİNİN SORUMLULUĞUNUN KAPSAMI ( Geminin Yat Haline Dönüştürülmesi Amaçlandığına Göre İşinin Uzmanı Sayılan ve Basiretli Tacir Gibi Davranmak Olan Yüklenici İfayı Amaca Uygun Olarak Gerçekleştirmek Zorunda Olduğu )
BASİRETLİ TACİR ( Yüklenici İfayı Amaca Uygun Olarak Gerçekleştirmek Zorunda Olduğu )
DENETİMİNE UYGUN RAPOR HAZIRLAMA ZORUNLULUĞU ( Eser Sözleşmesinde Geminin Yat Haline Dönüştürülmesi Amaçlandığı )"
356Y11.HD2.10.2006E. 2005/8795 K. 2006/9594"BAKİYE ALACAĞIN TAHSİLİ ( Genel Kurulda Yükleniciyle İlgili Alınan Kararların Kesinleştiği Bu Kararlar Doğrultusunda Konutların İnce İşlerinin Çoğunun Yapıldığı ve Halen Devam Ettiği - Reddi Gereği )
YÜKLENİCİYLE İLGİLİ ALINAN KARARLARIN KESİNLEŞMESİ ( Bu Kararlar Doğrultusunda Konutların İnce İşlerinin Çoğunun Yapıldığı ve Halen Devam Ettiği - Bakiye Alacak Talebinin Reddi Gereği )
KONUTLARIN İNCE İŞLERİNİN ÇOĞUNUN YAPILMASI ( Genel Kurulda Yükleniciyle İlgili Alınan Kararların Kesinleştiği Bu Kararlar Doğrultusunda Konutların Halen Devam Ettiği - Bakiye Alacak Talebinin Reddi Gereği )"
356Y15.HD21.3.2006E. 2005/1712 K. 2006/1639"ARSA SAHİBİNİN BİRDEN FAZLA OLMASI ( İnşaat Sözleşmesinin Feshinin Birlikte İstenmesinin Zorunlu Olduğu )
KAT KARŞILIĞI İNŞAAT SÖZLEŞMESİNİN FESHİ ( Diğer Tarafın Karşı Çıkması veya Üçüncü Şahıslara Pay Devri Olasılığı Gibi Nedenlerle Sözleşmenin Feshi Yargılamayı Gerektirdiği )"
356Y15.HD20.3.2006E. 2005/7960 K. 2006/1539"ARSA PAYI KARŞILIĞI İNŞAAT SÖZLEŞMESİNİN FESHİ ( Taraflarca Gecikme Cezası Olarak Kararlaştırılan Bedel ve Cezayı Aşan Gecikme Tazminatı Talebi - İfaya Bağlı Müspet Zarar Kapsamında Olduğu/Akdin Feshi Halinde İstenebileceğine Dair Sözleşmede Hüküm Bulunmadığından Gecikme Tazminatının Reddi Gereği )
GECİKME TAZMİNATI ( Arsa Payı Karşılığı İnşaat Sözleşmesinin Feshi - İfaya Bağlı Müspet Zarar Kapsamında Olduğu/Akdin Feshi Halinde İstenebileceğine Dair Sözleşmede Hüküm Bulunmadığından Talebin Reddi Gereği )
MÜSPET ZARAR ( Arsa Payı Karşılığı İnşaat Sözleşmesinin Feshi - Taraflarca Gecikme Cezası Olarak Kararlaştırılan Bedel ve Cezayı Aşan Gecikme Tazminatının İfaya Bağlı Müspet Zarar Kapsamında Olduğu/Akdin Feshi Halinde İstenebileceğine Dair Sözleşmede Hüküm Bulunmadığından Gecikme Tazminatı Talebinin Reddi Gereği )
KAÇAK İNŞAATLARIN YIKILMASI ( İlgili Mercilerden Yasal Hale Getirilmesinin Mümkün Olup Olmadığı Sorulmalı Bilirkişi Görüşü Alınmalı Mümkün Olması Durumunda Yıkım Talebinin Reddine Aksi Halde Yıkıma Karar Verilmesi Gereği )
YIKIM ( İnşaat Ruhsatı Almaksızın Kaçak Yapılan Bina - İlgili Mercilerden Yasal Hale Getirilmesinin Mümkün Olup Olmadığı Sorulmalı Bilirkişi Görüşü Alınmalı Mümkün Olması Durumunda Yıkım Talebinin Reddine Aksi Halde Yıkıma Karar Verilmesi Gereği )"
356Y15.HD6.3.2006E. 2005/956 K. 2006/1243"ESER SÖZLEŞMESİNİN İFASI ( İş Sahibinin Uğradığı Zararların Giderilmesi İstemi - Ceza Yargılamasında Davalı Yüklenicinin BK.nun Hükümlerine Göre Sorumluluğu Araştırılması Gerektiği )
YÜKLENİCİNİN SORUMLULUĞU ( İş Sahibinin Uğradığı Zararların Giderilmesi İstemi - Ceza Yargılamasında Davalı Yüklenicinin BK.nun Hükümlerine Göre Sorumluluğu Araştırılması Gerektiği )
İŞ SAHİBİNİN UĞRADIĞI ZARARLARIN GİDERİLMESİ İSTEMİ ( Ceza Yargılamasında Davalı Yüklenicinin BK.nun Hükümlerine Göre Sorumluluğu Araştırılması Gerektiği - Eser Sözleşmesinin İfası )"
356Y15.HD23.2.2006E. 2005/5519 K. 2006/1011"BİLİRKİŞİ İNCELEMESİ ( Davacının Kendi İhmalinden Dolayı Artan Zarardan Davalının Sorumlu Tutulması Doğru Olmayacağı - Eser Sözleşmesi )
ESER SÖZLEŞMESİ ( İşin Yarım Bırakılması - Zararının Artmaması İçin Davacının Alması Gereken Tedbirleri Alıp Almadığı Değerlendirilmeli ve Sonucuna Göre Karar Verilmesi Gereği )
TESLİMDEN SONRA ESERDE MEYDANA GELEN HASAR ( İlk Yüklenici Davalı Şirketin Sorumlu Olduğu Miktar Saptanarak Davacının Kendi İhmalinden Dolayı Artan Zarardan Davalının Sorumlu Tutulamayacağı )
YÜKLENİCİNİN SORUMLULUĞU ( Zararının Artmaması İçin Davacının Alması Gereken Tedbirleri Alıp Almadığı Değerlendirilmesi Gereği - Eser Sözleşmesi )"
356Y13.HD21.12.2005E. 2005/12099 K. 2005/18987"TAZMİNAT TALEBİ ( Deprem Nedeniyle Binanın Hasar Görmesi Nedeniyle - Binanın Güçlendirilme Bedelinin Belirlenmesi ve Belirlenecek Bu Miktardan Davacı Dairesine İsabet Edecek Miktarın Belirlenerek Buna Hükmedilmesi Gerektiği )
DEPREM NEDENİYLE BİNANIN HASAR GÖRMESİ ( Tazminat Talebi - Binanın Güçlendirilme Bedelinin Belirlenmesi ve Belirlenecek Bu Miktardan Davacı Dairesine İsabet Edecek Miktarın Belirlenerek Buna Hükmedilmesi Gerektiği )
BİNANIN GÜÇLENDİRİLMESİ ( Binanın Güçlendirilme Bedelinin Belirlenmesi ve Belirlenecek Bu Miktardan Davacı Dairesine İsabet Edecek Miktarın Belirlenerek Buna Hükmedilmesi Gerektiği - Hasar Bedelinin Tazmini )"
356Y15.HD14.12.2005E. 2005/1876 K. 2005/6803"TADİLAT VE DEKORASYON İMALATINDAN KALAN ALACAĞIN ÖDETİLMESİ ( Özel Nitelikli İmalatların Kabul Edilebilir Fiyatları Davacı İtirazları Gözetilmek Suretiyle Hesaplatmak ve Bundan Ödemenin Düşülmesiyle İş Sahibinin Ayıp İhbarının Olmadığı da Dikkate Alınmak Suretiyle Rapor Almak Gerektiği )
AYIP İHBARI ( Özel Nitelikli İmalatların Kabul Edilebilir Fiyatları Davacı İtirazları Gözetilmek Suretiyle Hesaplatmak ve Bundan Ödemenin Düşülmesiyle İş Sahibinin Ayıp İhbarının Olmadığı da Dikkate Alınmak Suretiyle Rapor Almak Gerektiği )"
356Y15.HD9.11.2005E. 2005/499 K. 2005/5906"YÜKLENİCİNİN VE İŞ SAHİBİNİN KARŞILIKLI İSTEMLERİ ( Malzeme Alımında İş Sahibinin Onayının Bulunup Bulunmadığı ve İmalatta Kullanılıp Kullanılmadığı Hakkında Yeniden Bilirkişi İncelemesi Yaptırılması Gereği )
YÜKLENİCİNİN DANIŞMANLIK ÜCRETİ ALACAĞI ( Malzeme Alımında İş Sahibinin Onayının Bulunup Bulunmadığı ve İmalatta Kullanılıp Kullanılmadığı Hakkında Yeniden Bilirkişi İncelemesi Yaptırılması Gereği )
FAİZ ( İcra Kovuşturması Tarihinde Faiz Oranı %64 Olduğu Halde % 70 Oranında Uygulanması da Kanuna Aykırı Olduğu - Eser Sözleşmesi )"
356Y15.HD14.9.2005E. 2004/6003 K. 2005/4681"BAKİYE ALACAĞIN TAHSİLİ ( İç Boyalardaki Eksiklikler İle Sonradan Ortaya Çıkan ve Gizli Ayıp Niteliğinde Olan Boya Kabarmaları İçin Davacının Tazminat Talebinde Haklı Olduğu )
TAZMİNAT TALEBİ ( İç Boyalardaki Eksiklikler İle Sonradan Ortaya Çıkan ve Gizli Ayıp Niteliğinde Olan Boya Kabarmaları İçin Davacının Tazminat Talebinde Haklı Olduğu )
TESLİMDE İHTİRAZİ KAYIT İLERİ SÜRÜLMEMESİ ( Sadece Açık Ayıp Bedelinin İstenemeyeceği Gözetilmeden Davanın Tümden Reddi Doğru Olmadığı - Yapılan İş Nedeniyle Bakiye Alacağın Tahsili ) "
356Y15.HD15.7.2005E. 2004/6552 K. 2005/4281"ESER SÖZLEŞMESİNDEKİ İŞ BEDELİ ( Yaklaşık Bedel Kararlaştırılan Eser Sözleşmelerinde Masraflar Aşırı Artmış İse İş Sahibine Seçimlik Haklar Tanındığı )
YAKLAŞIK BEDEL KARARLAŞTIRILMASI ( Eser Sözleşmelerinde Masraflar Aşırı Artmış İse İş Sahibine Seçimlik Haklar Tanındığı )
AYIBIN SÜRESİNDE BİLDİRİLMESİ GEREĞİ ( Yüklenici Özen Borcu Nedeniyle Eseri Meydana Getirmesine Engel Olacak Hususları Süresi İçinde İş Sahibine Bildirmesi Gereği Bildirmezse Sorumluluk Kendisine Ait Olduğu )
YÜKLENİCİNİN ÖZEN BORCU ( Eseri Meydana Getirmesine Engel Olacak Hususları Süresi İçinde İş Sahibine Bildirmesi Gereği - Bildirmezse Sorumluluğun Kendisine Ait Olduğu )"
356Y15.HD14.7.2005E. 2005/2333 K. 2005/4271"KAT KARŞILIĞI İNŞAAT SÖZLEŞMELERİNİN TEK TARAFLI FESHİ ( Mümkün Olmayıp Mahkemece Karar Verilmesi Gerekir İse de Feshin Kabulü Halinde De Akdi İlişkinin Sona Erdiği )
AKDİ İLİŞKİNİN SONA ERMESİ ( Kat Karşılığı İnşaat Sözleşmelerinin Tek Taraflı Feshi Mümkün Olmayıp Mahkemece Karar Verilmesi Gerekir İse de Feshin Kabulü Halinde De Sona Erdiği )
DÖNME CEZASI ( Dönme Cezası Kararlaştırılan Durumlarda Başkaca Zarar Talebinde Bulunulamayacağı )"
356Y1.HD2.6.2005E. 2005/6346 K. 2005/6730"KAT KARŞILIĞI İNŞAAT SÖZLEŞMESİ ( Yüklenicinin Ayın İsteme Hakkının Sözleşme Gereklerini Tam Olarak Yerine Getirmesiyle Doğacağı )
YÜKLENİCİNİN SÖZLEŞMEDEN KAYNAKLANAN BORCUNU YERİNE GETİRMEMESİ ( Kat Karşılığı İnşaat Sözleşmesi - Edinmediği Hakkı 3. Kişiye Devir Olanağı Doğmadığı )
EL ATMANIN ÖNLENMESİ ( Kat Karşılığı İnşaat - Yüklenici Kooperatifin Sözleşmeden Kaynaklanan Borcunu Yerine Getirmeden Edinmediği Hakkı 3. Kişiye Devir Edemeyeceği )
YIKIM ( Kat Karşılığı İnşaat/Yüklenici Kooperatifin Borcunu Yerine Getirmemesi - Arsa Sahibi Davacı İle Yüklenici Arasındaki Sözleşme Feshedilmediğinden Yıkım İsteğinin Reddi Gereği )
KOOPERATİF ÜYESİ ( Yüklenici Kooperatifin Sözleşmeden Kaynaklanan Borcunu Yerine Getirmeden Edinmediği Hakkı Devir Edemeyeceği - Üyenin Taşınmazda Mülkiyete İlişkin Hakkı Oluşmayacağı/El Atmanın Önlenmesi )"
356Y15.HD2.6.2005E. 2004/5536 K. 2005/3380"ESERİN TESLİMİNDEN ÖNCE OLUŞAN ZARAR ( Yüklenici ve Taşeronun Sorumluluğu - Danıştay'ca Verilen Men'i Muhakeme Kararı/Kusursuzlukları Tespit Edilen Memurlar Sorumlu Tutularak Maddi Tazminata Hükmedilemeyeceği )
YÜKLENİCİ VE TAŞERONUN SORUMLULUĞU ( Danıştay'ca Verilen Men'i Muhakeme Kararı/Kusursuzlukları Tespit Edilen Memurlar Sorumlu Tutularak Maddi Tazminata Hükmedilemeyeceği - Eserin Tesliminden Önce Oluşan Zarar )
MADDİ TAZMİNAT ( Eserin Tesliminden Önce Oluşan Zarar/Danıştay'ca Verilen Men'i Muhakeme Kararı İle Kusursuzlukları Tespit Edilen Memurlar Sorumlu Tutularak Tazminata Hükmedilemeyeceği - Yüklenici ve Taşeronun Sorumluluğu )
İDARENİN ÖDEDİĞİ ZARARI RÜCUU ( Eserin Tesliminden Önce Oluşan Zarar - Danıştay'ca Verilen Men'i Muhakeme Kararı/Kusursuzlukları Tespit Edilen Memurlar Sorumlu Tutularak Maddi Tazminata Hükmedilemeyeceği )
RÜCU DAVASI ( Eserin Tesliminden Önce Oluşan Zarar Nedeniyle İdarenin - Danıştay'ca Verilen Men'i Muhakeme Kararı İle Kusursuzlukları Tespit Edilen Memurlar Sorumlu Tutularak Maddi Tazminata Hükmedilemeyeceği )
ESER SÖZLEŞMESİ ( Tesliminden Önce Oluşan Zarar/Yüklenici ve Taşeronun Sorumluluğu - Danıştay'ca Verilen Men'i Muhakeme Kararı/Kusursuzlukları Tespit Edilen Memurlar Sorumlu Tutularak Maddi Tazminata Hükmedilemeyeceği )"
356Y15.HD11.5.2005E. 2004/4753 K. 2005/2933"GEÇ TESLİM ( Dükkanların Sözleşme Şartları Çerçevesinde Zamanında Teslim Edilmemesi Nedeniyle Kira Bedelinin Bağımsız Bölümlerin Sözleşmedeki Teslim Tarihinden Dava Tarihine Kadar Bilirkişilere Hesaplattırılıp Karar Altına Alınması Gereği )
KİRA BEDELİNİN TAHSİLİ ( Dükkanların Sözleşme Şartları Çerçevesinde Zamanında Teslim Edilmemesi Nedeniyle - Sözleşmedeki Teslim Tarihinden Dava Tarihine Kadar Bilirkişilere Hesaplattırılıp Karar Altına Alınması Gereği )
FAİZ ( İhtarnamenin Tebliğ Tarihine İhtarnamede Tanınan Ödeme Süreleri Eklenerek Davalıların Temerrüt Tarihleri Belirlenip Bu Tarihlerden İtibaren Alacak Kalemlerine Faiz Yürütülmesi Gereği )"
356Y15.HD29.3.2005E. 2004/5228 K. 2005/1862"ESER SÖZLEŞMESİNDE YÜKLENİCİNİN AYBA KARŞI TEKEFFÜL SORUMLULUĞU ( Gizli Ayıplı Araç Tamiri Nedeniyle Ayıbın Giderilmesi Bedelinin Tahsili Talebi - Zarar Miktarının Tesbiti Usulü )
AYBA KARŞI TEKEFFÜL SORUMLULUĞU ( Eser Sözleşmesinde Yüklenicinin - Araç Tamirinin Gizli Ayıplı Olması Nedeniyle Ayıbın Giderilmesi Bedelinin Tahsili Talebi/Zarar Miktarının Tesbiti Usulü )
YÜKLENİCİNİN AYBA KARŞI TEKEFFÜL SORUMLULUĞU ( Gizli Ayıplı Araç Tamiri Nedeniyle - Ayıbın Giderilmesi Bedelinin Tahsili Talebi/Zarar Miktarının Tesbiti Usulü )
ARAÇ TAMİRİNİN AYIPLI YAPILDIĞI GEREKÇESİYLE AYIBIN GİDERİLMESİ BEDELİNİN TAHSİLİ TALEBİ ( Ayıp Nedeniyle Doğan Zararın Tesbiti Usulü )"
356Y15.HD29.3.2005E. 2004/5189 K. 2005/1857"ESER SÖZLEŞMESİNDE YÜKLENİCİNİN AYBA KARŞI TEKEFFÜL SORUMLULUĞUNUN KAPSAMI ( İş Sahibinin Menfi Zararlarını da İsteyebileceği - İş Sahibinin Ayıplı Eseri Teslime Zorlanamayacağı )
AYBA KARŞI TEKEFFÜL SORUMLULUĞU ( Eser Sözleşmesinde Yüklenicinin - İş Sahibinin Menfi Zararlarını da İsteyebileceği )
MENFİ ZARAR TALEBİNİN KABULÜ GEREĞİ ( Eser Sözleşmesinde Yüklenicinin Ayba Karşı Tekeffül Sorumluluğu - İş Sahibinin Ayıplı Eseri Teslime Zorlanamayacağı )
YÜKLENİCİNİN AYBA KARŞI TEKEFFÜL SORUMLULUĞUNUN KAPSAMI ( İş Sahibinin Menfi Zarar Talebinin Kabulü Gereği - İş Sahibinin Ayıplı Eseri Teslime Zorlanamayacağı )"
356Y10.HD24.3.2005E. 2004/12320 K. 2005/3188"İŞ KAZASININ TESPİTİ DAVASI ( Binanın Dış Cephesinin Boyanması İçin Getirilen Ustanın Yaptığı İş Hizmet Akdi Değil İstisna Akdi Olduğu - Kazanın İş Kazası Sayılmayacağı )
İSTİSNA AKDİNE DAYALI ÇALIŞMA ( Binanın Dış Cephesinin Boyanması İçin Getirilen Ustanın Yaptığı İş - Kaza Sonucu Ölümün İş Kazası Olduğunun Tespiti Talebinin Reddi )
İŞ KAZASI SAYILIP SAYILMAMA ( Kişinin Kazanın Olduğu Tarihte Hizmet Akdine Dayanarak Çalıştığının Saptanmasına Bağlı Olduğu - Binanın Dış Cephesinin Boyanması İçin Getirilen Ustanın Yaptığı İş/İstisna Akdi Olduğu )
BİNANIN DIŞ CEPHESİNİN BOYANMASI ( Getirilen Ustanın Ölümüyle Sonuçlanan Olay - İş Kazası Sayılamayacağı/Aradaki İlişkinin İstisna Akdi Olduğu )
KAZANIN ÖLÜMLE SONUÇLANMASI ( Binanın Dış Cephesinin Boyanması İçin Getirilen Ustanın Yaptığı İş Hizmet Akdi Değil İstisna Akdi Olduğu - Kazanın İş Kazası Sayılmayacağı )"
356Y15.HD24.1.2005E. 2004/2922 K. 2005/153"ESER SÖZLEŞMESİNDE YÜKLENİCİNİN TEMERRÜDÜ ( Gecikme Tazminatı Talebi - İş Sahibince Eksiklerin Başka Yükleniciye Tamamlatılacağına İlişkin Gönderilen İhtarname Gereği Başka Yükleniciye Eksiklerin Tamamlatılacağı Makul Süre Hesaplanarak Bu Süre İçin Tazminata Hükmedilmesi Gereği )
GECİKME TAZMİNATI TALEBİ ( Eser Sözleşmesinde Yüklenicinin Temerrüdü Nedeniyle - İş Sahibince Eksiklerin Başka Yükleniciye Tamamlatılacağına İlişkin Gönderilen İhtarname Gereği Eksiklerin Tamamlatılacağı Makul Süre Hesaplanarak Bu Süre İçin Tazminata Hükmedilmesi Gereği )
YÜKLENİCİNİN TEMERRÜDÜ NEDENİYLE GECİKME TAZMİNATI TALEBİ ( İş Sahibinin Eksikleri Başka Yükleniciye Tamamlatacağına İlişkin Yükleniciye İhtarname Göndermiş Olması - Eksiklerin Tamamlatılabileceği Makul Süre Hesaplanarak Bu Süre İçin Tazminata Hükmedileceği )"
356Y15.HD2.11.2004E. 2004/2038 K. 2004/5548"TAZMİNAT TALEBİ ( Otomobilin Yıllık Bakımı Sırasında Triger Kayışını Değiştirmeyen Servisin Kayışın Kopması Sonucu Doğan Zarardan Sorumluluğu )
ESER SÖZLEŞMESİ ( Otomobilin Yıllık Bakımını Yapan Davalı Servisin Triger Kayışını Değiştirmemesi Sonucu Nedeniyle Kayışın Bir Süre Sonra Kopması Sonucu Doğan Zarardan Sorumluluğu )
OTOMOBİLİN YILLIK BAKIMINDA DEĞİŞTİRİLMESİ GEREKEN TRİGER KAYIŞI DEĞİŞTİRMEYEN SERVİSİN SORUMLULUĞU ( Triger Kayışın Kopması Sonucu Meydana Gelen Zarardan )
SERVİS TARAFINDAN YILLIK BAKIMDA DEĞİŞTİRİLMEYEN TRİGER KAYIŞININ KOPMASI ( Araçta Meydana Gelen Hasardan Servisin Sorumluluğu )"
356Y15.HD14.10.2004E. 2004/5010 K. 2004/5099"İNŞAATIN GEÇ TESLİMİ NEDENİYLE TAZMİNAT TALEBİ ( İnşaatın Ruhsata Aykırı Yapılmasına Muvafakat Eden Arsa Sahibinin Bu Nedenle Doğan Gecikmeden Dolayı Tazminat İsteyemeyeceği )
RUHSATA AYKIRI İNŞAAT YAPILMASINA MUVAFAKAT EDEN ARSA SAHİBİ ( Bu Nedenle Doğan Gecikmeden Dolayı Tazminat İsteyemeyeceği )
ARSA SAHİBİNİN RUHSATA AYKIRI İNŞAAT YAPILMASINA MUVAFAKAT ETMESİ ( Bu Nedenle Doğan Gecikmeden Dolayı Tazminat İstenemeyeceği )
İMZANIN AİDİYETİNİN ARAŞTIRILMASI GEREĞİ ( Arsa Sahibinin Ruhsata Aykırı İnşaata Muvafakatine İlişkin Muvafakatnamedeki İmzasını İnkar Etmesi )"
356Y15.HD14.10.2004E. 2004/1046 K. 2004/5116"İNŞAAT SÖZLEŞMESİNDE YÜKLENİCİNİN TEMERRÜDÜ ( Kira Tazminatı Talebi - Tesbit Dosyasından Alınan Bilirkişi Raporuyla Yetinilerek Hüküm Kurulamaması/Bu Dosyadan Yeniden Keşif ve Bilirkişi İncelemesi Yapılması Gereği )
ESER SÖZLEŞMESİNDE YÜKLENİCİNİN TEMERRÜDÜ ( Kira Tazminatı Talebi - Tesbit Dosyasından Alınan Bilirkişi Raporuyla Yetinilerek Hüküm Kurulamaması/Bu Dosyadan Yeniden Keşif ve Bilirkişi İncelemesi Yapılması Gereği )
BİLİRKİŞİ İNCELEMESİ YAPTIRILMASI GEREĞİ ( İnşaat Sözleşmesinde Temerrüde Düşen Yükleniciden Kira Tazminatı Talebi - Tesbit Dosyasından Alınan Bilirkişi Raporuyla Yetinilememesi )
TESBİT DOSYASINDA YAPILAN KEŞİF VE ALINAN BİLİRKİŞİ RAPORU ( Tazminat Davasında Hükme Esas Alınamaması/Yeniden Keşif ve Bilirkişi İncelemesi Yapılması Gereği - Yüklenicinin İnşaatı Teslimde Temerrüde Düşmesi Nedeniyle Kira Tazminatı Talebi )"
356Y15.HD12.7.2004E. 2003/6666 K. 2004/3894"YÜKLENİCİNİN AYBA KARŞI TEKEFFÜL SORUMLULUĞU ( İş Sahibinin Verdiği Malzemenin veya Arsanın Kusurlu Olması Durumunda Yüklenicinin İş Sahibini Uyarma Yükümlülüğü )
İHBAR YÜKÜMLÜLÜĞÜ ( İş Sahibinin Temin Ettiği Malzemenin veya Tahsis Ettiği Arsanın Kusurlu Olması Durumunda Yüklenicinin - Yüklenicinin Özen ve Sadakat Borcu )
AYBA KARŞI TEKEFFÜL SORUMLULUĞU ( Eser Sözleşmesinde Yüklenicinin - Eser Sahibinin Gösterdiği Arsanın veya Verdiği Malzemenin Kusurlu Olduğunu Gören Yüklenicinin İş Sahibini Uyarma Yükümlülüğü )
ESER SÖZLEŞMESİNDE YÜKLENİCİNİN AYBA KARŞI TEKEFFÜL SORUMLULUĞU ( Eser Sahibinin Gösterdiği Arsanın veya Verdiği Malzemenin Kusurlu Olduğunu Gören Yüklenicinin İş Sahibini Uyarma Yükümlülüğü )"
356Y15.HD8.7.2004E. 2003/4572 K. 2004/3831"İNŞAAT SÖZLEŞMESİ ( Müteahhit İtirazlarını Bildirmediği Takdirde Hakedişi Olduğu Gibi Kabul Etmiş Sayılacağı - Mahkemece Düzenlenen Hakedişlere Müteahhidin Usulüne Uygun Şekilde İtiraz Edip Etmediği Resen Gözetilmesi Gereği )
HAKEDİŞ ( Müteahhit İtirazlarını Bildirmediği Takdirde Hakedişi Olduğu Gibi Kabul Etmiş Sayılacağı - Mahkemece Düzenlenen Hakedişlere Müteahhidin Usulüne Uygun Şekilde İtiraz Edip Etmediği Resen Gözetilmesi Gereği )
İTİRAZ ( Müteahhit İtirazlarını Bildirmediği Takdirde Hakedişi Olduğu Gibi Kabul Etmiş Sayılacağı - Mahkemece Düzenlenen Hakedişlere Müteahhidin Usulüne Uygun Şekilde İtiraz Edip Etmediği Resen Gözetilmesi Gereği )"
356Y15.HD16.6.2004E. 2003/7076 K. 2004/3355"DAİREYE DÖNÜŞTÜRME İŞLEMİ ( Daireye Dönüştürme İşlemi Yasal Hale Getirilmedikçe Davacının Sadece Sözkonusu Yerlerin Projeye Uygun Hale Getirilmesini İsteyebilmesi )
PROJEYE UYGUN HALE GETİRİLME ( Daireye Dönüştürme İşlemi Yasal Hale Getirilmedikçe Davacının Sadece Sözkonusu Yerlerin Projeye Uygun Hale Getirilmesini İsteyebilmesi )
YASAL HALE GETİRME ( Mahkemece Dava Konusu Yerlerin Yasal Hale Getirilip Getirilemeyeceğinin Belediyeden Sorulması )
MEHİL ( Yasal Hale Getirme Konusunda Davacıya Yetki ve Mehil Verilmesi )"
356YHGK5.5.2004E. 2004/10-233 K. 2004/262"RÜCUAN TAHSİLAT TALEBİ ( İş Kazası Sonucu SSK'nın Yaptığı Ödemeler Nedeniyle - Aracı Kişinin Kusurundan Asıl İşverenin Sorumluluğu/İşverenin Fabrikasına Ait Ek İnşaat İşini İhaleyle Alan Müteahhidin Asıl İşveren Sıfatıyla Sorumlu Olmayacağı )
ASIL İŞVEREN - ALT İŞVEREN İLİŞKİSİ ( İş Kazası Sonucu Maluliyet Nedeniyle SSK'nın Yaptığı Ödemeler İçin Rücu Talebi - İhaleyle Fabrika İnşaatı İşini Alan Şirketin Alt İşveren Niteliğinin Bulunmaması )
ALT İŞVERENİN VE ASIL İŞVERENİN İŞ KAZASINDAN DOĞAN ZARARDAN SSK'YA KARŞI MÜTESELSİL SORUMLULUĞU ( Fabrikanın İnşaat İşini İhaleyle Alan Kişinin Alt İşveren Niteliğinin Bulunmaması ve İnşaat Sahibinin Sorumlu Tutulamayacağı )
ARACI KİŞİYLE BİRLİKTE ASIL İŞVERENİN MÜTESELSİL SORUMLULUĞU ( İş Kazası Sonucu Maluliyet Nedeniyle SSK'nın Açtığı Rücu Davasında - Fabrika İnşaatı İşini İhaleyle Veren İşverenin Asıl İşveren Olarak Kabul Edilemeyeceği ve Sorumlu Tutulamayacağı )
İŞ KAZASI SONUCU MALULİYET NEDENİYLE SSK'NIN YAPTIĞI ÖDEMELER İÇİN RÜCU TALEBİ ( Fabrika İnşaatı İşini İhaleyle Alan İşverenin Aracı Kişi Niteliğinin Bulunmaması ve İnşaat Sahibinin Asıl İşveren Sıfatıyla Sorumlu Tutulamayacağı )
SSK'NIN RÜCUAN TAHSİL TALEBİ ( İş Kazası Sonucu Yaptığı Ödemeler İçin - İnşaat İşini İhaleyle Alan Firmanın Asıl İşveren Olarak Kabulü ve İnşaat Sahibinin Sorumlu Tutulamayacağı )"
356Y15.HD16.2.2004E. 2003/2929 K. 2004/762"YÜKLENİCİNİN KUSURU ( Tacir Olması Nedeniyle İşçiden Daha Üst Derecede Dikkat Ve Özen Göstermesinin Bekleneceği )
DİKKAT VE ÖZEN BORCU ( Müteahhidin Borcunun İşçinin Tabi Olduğu Borç Mahiyetinde Olması - Yüklenicinin Tacir Olması Halinde Borcun Ağırlaşacağı )
SÖZLEŞMENİN FESHİ ( Özen Borcuna Aykırılık - Yüklenicinin Yapıp Yapamayacağını Araştırmadan İşi Alması )"
356Y15.HD20.1.2004E. 2003/3242 K. 2004/220"ESER SÖZLEŞMESİ ( Yüklenicinin İşinin Ehli Ve Basiretli Tacir Olması Gereği - İşçininin Hizmet Sözleşmesindeki Sorumluluğundan Daha Üst Düzeyde Özen Borcunun Olduğu )
ÖZEN BORCU ( Yüklenicinin İşçininin Hizmet Sözleşmesindeki Sorumluluğundan Daha Üst Düzeyde Sorumlu Olduğu )
FEN VE SANAT KURALLARINA AYKIRI ESER ( Bilirkişi Raporuyla Sabit Olması - İş Sahibinin Reddi Gereken Eserden Kaynaklanan Zararlarını Yükleniciden Talep Edebileceği )
ESERİN REDDİ ( Fen Ve Sanat Kurallarına Aykırı Olması Nedeniyle )"
356Y15.HD12.11.2003E. 2003/5080 K. 2003/5418"YÜKLENİCİNİN TEMERRÜDÜ ( Eserin Sözleşmede Belirlenen Sürede Sadece %37 Oranında Tamamlanması )
ADİ YAZILI SÖZLEŞME ( Tapuda Pay Devri Suretiyle Geçerli Hale Geldiği )
SÖZLEŞMENİN HAKLI FESHİ ( Eserin Belirlenen Sürede %37 Oranında Tamamlanması Nedeniyle )"
356Y15.HD22.10.2003E. 2003/2044 K. 2003/4910"MANEVİ TAZMİNAT ( Diş Tedavisi Kapsamında Yapılan Protezlerin Kötü Yapılmış Olması - İnsan Vücuduna Yönelik Uygulamalarda Yüklenicinin En Üst Düzeyde Özen Göstermesi Gereği )
ESER SÖZLEŞMESİ ( Protez Diş Yapımı - Üst Düzey Bir Özenle Fen Ve Sanat Kurallarına Uygun Yapılması Gereği )
ÖZEN BORCU ( Eserin Fen Ve Sanat Kurallarına Uygun Yapılması Gereği - Protez Diş Yapımı )
PROTEZ DİŞ YAPIMI ( İnsan Sağlığının Söz Konusu Olması Nedeniyle Yüklenicinin Üst Düzeyde Özen Göstermesi Gereği ) "
356Y15.HD15.10.2003E. 2003/4424 K. 2003/4772"KAT KARŞILIĞI İNŞAAT SÖZLEŞMESİ ( Arsa Payı Karşılığı İnşaat Yapım Sözleşmelerinin Borçlar Yasasında Tanımlanan ve Karşılıklı Haklar ve Borçlar İçeren İki Taraflı Sözleşmelerden Olan Esez Sözleşmelerinin Bir Türü Olması )
ESER SÖZLEŞMESİ ( Bu Sözleşmelerde Yüklenicinin Yapacağı İşin Yani İnşaatın Bedelinin Arsa Üzerinden Arsa Sahibince Verilecek Pay ile Ayni Olarak Ödenmesi )
İŞ BEDELİ ( Kat Karşılığı İnşaat Sözleşmelerinde Yüklenicinin Yapacağı İşin Yani İnşaatın Bedeli Arsa Üzerinden Arsa Sahibince Verilecek Pay ile Ayni Olarak Ödenmesi-İnşaat Bedelinin Yükleniciye Arsa Payı Olarak Ödenmesinin Sözleşmede Kararlaştırılması Halinde İş Bedelinin Götürü Olması )
YÜKLENİCİNİN ÖZEN BORCU ( Bunun Gereği Olarak Yapımını Yüklendiği İnşaatı İş Sahibi ile Yaptığı Sözleşme Hükümleriyle Sözleşmenin Eki Olan Onaylı Projesine Fen ve Sanat Kurallarına ve Kendisine Duyulan Güvene ve Öngörülen Amaca Uygun Olarak Tamamlayıp Temsil Etmekle Yükümlü Olması )
GÖTÜRÜ BEDEL ( İnşaat Bedelinin Yükleniciye Arsa Payı Olarak Ödenmesinin Sözleşmede Kararlaştırılması Halinde İş Bedelinin Götürü Olması )
FAZLA İŞ BEDELİ ( İnşaatın Büyütülmesi Proje Dışı Genişletilmesi Arsa Sahibi Yahut Sahipleri ile Yükleniciye Verilen Bağımsız Bölümlere Aynı Oranda Yansımış ise Yüklenicinin Fazla İş Yaptığının Kabul Edilememesi ve Bu Sebeple de İlave İş Bedeli İsteyememesi )"
356Y15.HD29.9.2003E. 2003/1309 K. 2003/4389"TAZMİNAT DAVASI ( İş Bedelinin Geç Ödenmesi Nedeniyle Oluşan Zararın Tazmini Talebi )
İŞ BEDELİNİN GEÇ ÖDENMESİ ( Kar Kaybı ve Geç Ödeme Nedeniyle Ortaya Çıkan Zararların Tazmini Talebi )
TALEPLE BAĞLILIK ( Mahkemece İstekten Fazlaya ve İstekten Başka Bir Şeye Hüküm Verilememesi )
HAKİMİN İSTEMDEN FAZLAYA HÜKMETMESİ ( Taleple Bağlılık İlkesine Aykırı Olması )
MADDİ VAKIA ( Davada Maddi Olayların Açıklanması Davanın Taraflarınca Hukuksal Nitelendirmenin İse Hakim Tarafından Yapılmasının Gerekmesi )
AKDİN FESHİ ( Fesihte Davalı İşverenin Tamamen Kusurlu Olduğunun Tespiti Halinde Davacı Şirketin Zararlarının Belirlenmesi Hakkında Bilirkişiden Rapor Alınmasının Gerekmesi )
FER'İ MÜDAHİL ( İltihak Ettiği Taraflarla Birlikte Hareket Etme Yekisine Sahip Olduğundan Tek Başına Temyiz Yoluna Başvuramaması )
TEMYİZE BAŞVURMA EHLİYETİ ( Fer'i Müdahilin Tek Başına Temyiz Yoluna Başvuramaması )"
356Y15.HD19.6.2003E. 2002/5769 K. 2003/3338"YÜKLENİCİNİN SORUMLULUĞU ( Yüklenicinin İşte İyi Cins Malzeme Kullanarak Yapımını Yüklendiği İşi Amacına Fen ve Sanat Kurallarına Uygun İmal ile Teslim Etmesinin Gerekmesi )
YÜKLENİCİNİN İŞİ BAŞKASINA YAPTIRMASI ( Yüklenicinin İmal Olunacak Şeyi Bir Başkasına Yaptırması Olanaklı ise de Bu Durumun Yüklenicinin Sorumluluğunu Ortadan Kaldırmaması )
SORUMLULUĞUN KABUL EDİLMESİ ( Yüklenicinin Deneyimsiz Olduğu İşteki Ortaya Çıkan Arızalardan ve İdare Zararından Sorumluluğunu Kabul Ettiğinden Ayrı Bir Kusur İncelemesine Gerek Olmaması )
SORUMLULUK ( Yüklenicinin İmal Olunacak Şeyi Bir Başkasına Yaptırması Olanaklı ise de Bu Durumun Yüklenicinin Sorumluluğunu Ortadan Kaldırmaması )"
356Y15.HD29.3.2003E. 2003/5231 K. 2004/1725"SÖZLEŞMENİN FESHİ VE TAZMİNAT DAVASI ( Teslim Olunan İnşaatın Yıkılmış Olması Sebebiyle Sözleşmenin Feshi ve Yükleniciden Zararın Giderilmesinin İstenmesi )
KAT KARŞILIĞI İNŞAAT SÖZLEŞMESİ ( Yapılan Eser İş Sahibinin Kullanamayacağı Fen ve Sanat Kurallarına Uygun Düşmeyen Bir İmalat Olması Halinde Arsa Sahibinin Sözleşmenin Feshini İsteyebilmesi )
ANİ EDİMLİ ESER SÖZLEŞMESİ ( İfanın İnşaatın Teslimi İle Yerine Getirilmesi-Eserin Tesliminden Sonra Teslim Borcunun Yerini Ayıba Karşı Tekeffül Borcunun Alması )
AYIBA KARŞI TEKEFFÜL ( Eserin Tesliminden Sonra Yüklenicinin Kötü İşçilik veya Malzeme Kullanımından Kaynaklanan Bir Durum Ortaya Çıkması Halinde Yüklenicinin Ayıba Karşı Tekeffül Borcu Sebebiyle Sorumlu Olması )"
356Y15.HD6.3.2003E. 2003/524 K. 2003/1113"ESER SÖZLEŞMESİ ( Yüklenicinin Sözleşme Konusu İşte Taşeron Çalıştırmasının İş Sahibinin Onayına Bağlı Olması - Sözleşmeye Aykırı Olarak Sözleşme Konusu İş İş Sahibinin Onayı Olmadan Taşerona Gördürüldüğünden Tazminata Hak Kazandığı )
ESER SÖZLEŞMESİNİN TAŞERON ELİYLE İFA EDİLMESİ ( Sözleşme ile Aksinin Kararlaştırılabileceği - İşin Taşerona Gördürülmesinin İş Sahibinin Onayına Bağlı Olmasına Rağmen Onay Alınmamasının Sözleşmeye Aykırılık Oluşturduğu )
MÜSBET ZARAR ( Sözleşme Davalı Tarafından Haklı Nedenle Feshedildiğinden Davacının Müsbet Zarar İsteyemeyeceği - Eser Sözleşmesi )
HAKSIZ İKTİSAP ( Eser Sözleşmenin Davalı Tarafından Haklı Nedenle Feshedilmesi - Sözleşmenin İfası Sırasında Kullandığı ve Halen Davalının Mal Varlığında Kalan Değerlerin Bedelini Haksız İktisaba Dayanarak İsteyebileceği )
BÜTÜN TALEPLERİN KARŞILANMASI ( Teminat Mektubunun İadesine Karar Verilmesinin Talep Edilmesi - Bütün Taleplerin Kararda Karşılanması Gereği )"
356Y15.HD10.10.2002E. 2002/2609 K. 2002/4538"YAPI DENETİM MASRAFLARI ( Kat Karşılığı İnşaat Sözleşmesi - Yüklenicinin Sorumlu Olacağı )
KAT KARŞILIĞI İNŞAAT SÖZLEŞMESİ ( Yapı Denetim Masrafları - Yüklenicinin Sorumlu Olacağı )
YÜKLENİCİNİN SORUMLULUĞU ( Kat Karşılığı İnşaat Sözleşmesi - Yapı Denetim Masrafları )"
356Y15.HD3.10.2002E. 2002/1785 K. 2002/4393"KAT KARŞILIĞI İNŞAAT SÖZLEŞMESİ ( Yüklenicinin Kendisine İsabet Eden Bağımsız Bölümlerin Mülkiyetine Hak Kazanabilmesinin Arsa Sahibine Ait Bağımsız Bölümleri Teslimine Bağlı Olması )
YÜKLENİCİNİN TEMERRÜDÜ ( Sözleşmenin Feshi ile Başlangıçta İntikal Ettirilen Payların İptalinin İstenebilmesi )
İLERİYE DÖNÜK FESİH ( Yüklenicinin Edimini Yerine Getirdiği Oranda Bağımsız Bölümün Tespiti ile Kalan Noksanlar Oranında Bağımsız Bölümün İptaline Karar Verilmesinin Gerekmesi )
BİLİRKİŞİ İNCELEMESİ ( Yüklenicinin Temerrüdü Nedeniyle İleriye Dönük Fesihin Söz Konusu Olması İçin Bilirkişi İncelemesi Yaptırılması )"
356Y15.HD19.9.2002E. 2002/1577 K. 2002/4036"TAPU İPTALİ VE TESCİL ( Kat Karşılığı İnşaat Yapım Sözleşmesine Dayanarak Sözleşme ile Devri Öngörüldüğü Halde Yapılmayan Taşınmazın Tapu Kaydının İptali ve Tescili Talebi )
KAT KARŞILIĞI İNŞAAT SÖZLEŞMESİ ( İmar Kanunu ve Bu Kanuna Uygun Tasdikli Projesine Göre İnşaat Yapmayan Yüklenicinin Edimini İfa Ettiği Sözleşmeyle Öngörülen Tapu Devrine Hak Kazanılamaması )
YÜKLENİCİNİN YÜKÜMLÜLÜĞÜ ( İmar Kanununa Uygun İnşaat Yapmayan Yüklenicinin Sözleşmeyle Öngörülen Tapu Devrine Hak Kazandığının Düşünülememesi )
İMARA VE TASDİKLİ PROJEYE GÖRE İNŞAAT YAPILMAMASI ( Yüklenicinin Sözleşmeyle Öngörülen Tapu Devrine Hak Kazandığının Düşünülememesi )
KAÇAK YAPILAN BİNA ( Binadaki Eksikliklerin Giderilmesine Hükmedilmesinin Kaçak Yapının Tamamlanması Sonucunu Doğurması )"
356Y15.HD19.6.2002E. 2002/1031 K. 2002/3313"YÜKLENİCİNİN SORUMLULUĞU ( Sözleşmeyle Her Türlü Koşulu Dikkate Alarak İşin Teslim Süresini Belirlemesi )
TESLİM SÜRESİ ( Yüklenicinin Sözleşmeyle Her Türlü Koşulu Dikkate Alarak İşin Teslim Süresini Belirlemesi )
GECİKİLEN SÜRE ( İmardaki Değişiklikten Ötürü Ruhsatın Alınmaması )"
356Y15.HD13.6.2002E. 2002/1067 K. 2002/3227"İNŞAAT SÖZLEŞMESİ ( Sözleşmede Kararlaştırılandan Bir Kat Fazla Bağımsız Bölüm Yapılmasının İnşaatın Teslim Süresine Etkisinin Araştırılması )
TESLİM SÜRESİ ( Sözleşmede Kararlaştırılandan Bir Kat Fazla Bağımsız Bölüm Yapılmasının İnşaatın Teslim Süresine Etkisinin Araştırılması )
GECİKME TAZMİNATI ( Sözleşmede Kararlaştırılandan Bir Kat Fazla Bağımsız Bölüm Yapılmasının İnşaatın Teslim Süresine Etkisinin Araştırılması-Tazminatın Buna Göre Hesaplanması )"
356Y15.HD5.6.2002E. 2002/1387 K. 2002/3020"YAPI KULLANMA İZNİ TABİRİYLE KASTEDİLEN ANLAM ( Kat Karşılığı İnşaat Sözleşmesine Dayalı Cezai Şart İstemi - Gereği Gibi İfa Etmeme Nedeniyle Temerrüt )
KAT KARŞILIĞI İNŞAAT SÖZLEŞMESİNE DAYALI CEZAİ ŞART İSTEMİ ( Yapı Kullanma İzni Tabiriyle Kastedilen Anlam - Gereği Gibi İfa Etmeme Nedeniyle Temerrüt )
GEREĞİ GİBİ İFA ETMEME NEDENİYLE TEMERRÜT ( Kat Karşılığı İnşaat Sözleşmesine Dayalı Cezai Şart İstemi - Yapı Kullanma İzni Tabiriyle Kastedilen Anlam )"
356Y15.HD27.5.2002E. 2002/530 K. 2002/2814"MADDİ TAZMİNAT ( Davacı Yüklenicinin Fazladan Yaptığı İş Bedeli Karşılığı )
FAZLA İŞ BEDELİ ( Fazla İşlerin Ortak Yerlere İlişkin Olması )
ORTAK YERLER ( Fazla İşlerin Ortak Yerlere İlişkin Olması Nedeniyle Bu işler Bedelinden Davalının Sorumlu Olduğu Miktar Bulunurken Davacının Payının Düşülmesi )"
356Y15.HD13.5.2002E. 2002/41 K. 2002/2476"YÜKLENİCİNİN SORUMLULUĞU ( Yüklenicinin Tedbir Kararının Tapu Sicilinden Sildirme Yetkisi Olmasına Rağmen Bunu Yapmamasında Sorumlu Olması )
İŞİN GECİKMESİ ( Yüklenicinin Sorumluluğu )"
356YHGK1.5.2002E. 2002/10-345 K. 2002/342"RÜCUAN TAZMİNAT DAVASI ( İş Kazasında Ölen İşçinin Hak Sahiplerine Bağlanan Gelir Nedeniyle Uğranılan Kurum Zararının Rücuan Ödetilmesi İstemi )
SİGORTALILIK ( Bir Hizmet Aktine Dayanarak Bir veya Birkaç İşveren Tarafından Çalıştırılanların Sosyal Sigortalar Kanununa Göre Sigortalı Sayılmaları )
SİGORTALI SAYILMA ( Bir Hizmet Aktine Dayanarak Bir veya Birkaç İşveren Tarafından Çalıştırılanların Sosyal Sigortalar Kanununa Göre Sigortalı Sayılmaları )
HİZMET AKTİ ( Hizmet Aktinden Söz Edebilmek İçin Belirli Bir İşin İşverene Bağımlı Olarak Çalışma Karşılığında Bir Ücret Mukabili Yapılmasının Gerekmesi )
İSTİSNA AKTİ ( Belirli Bir İşin Belirlenen Bedel Mukabilinde İşverenin Mesai Kısıtlamasına Tabi Olmadan Yapılıp veya Başkalarına Yaptırılıp Teslim Edilmesi )
MÜFETTİŞ İNCELEMESİ ( Müfettiş İncelemeleri Sonucu Verilen Rapor ve Diğer Delillerle Sabit Olan Davanın Kabulünün Gerekmesi )"
356Y15.HD10.4.2002E. 2001/5701 K. 2002/1742"MENFİ TESPİT DAVASI ( Sözleşme Uyarınca Edimini Tümüyle Yerine Getirememesi Sebebiyle Uğranılan Zararın İş Bedili Olarak Verilen Senetler Nedeniyle Borçlu Olmadığının Tespiti Talebi )
GÖTÜRÜ İŞ BEDELİNİN HESAPLANMASI ( Gerçekleşen İmalatın Toplam İşe Göre Fiziki Oranı Bulunup, Bunun Götürü Bedele Oranlanması Suretiyle Hesaplanması )
AKİTTEN DÖNME ( Sözleşme Uyarınca Teslim Süresinin Geçmesine Rağmen Edimin Yerine Getirilmemesi Durumunda İş Sahibinin Akitten Dönebilme Hakkının Bulunması )
SÖZLEŞMEDE ZARAR VE CEZAİ ŞARTIN BELİRTİLMEMESİ ( Sözleşmeni Feshi Halinde Zarar veya Cezai Şartın Kararlaştırılmamamış Olmasının Zararın İstenmesine Engel Olmayacağı )
SEBEPSİZ ZENGİNLEŞME ( Davalının Hak Ettiği İş Bedeli Karşılığı Fazla Ödemenin Varlığı Halinde Sebepsiz Zenginleşme Hükümlerine Göre Tahsili Cihetine Gidilebileceği )"
356Y15.HD9.4.2002E. 2001/5915 K. 2002/1689"TÜKETİCİNİN KORUNMASI YASASININ UYGULAMA ALANI ( Davacıya Ait Bağımsız Bölümde İmalat ve Montajdaki Ayıplar Nedeniyle Nefaset Bedelinin Tahsili İsteminden Kaynaklanan Uyuşmazlık )
OLAĞAN TÜKETİM FAALİYETİ ( Davacıya Ait Bağımsız Bölümde İmalat ve Montajdaki Ayıplar Nedeniyle Nefaset Bedelinin Tahsili İsteminden Kaynaklanan Uyuşmazlığın Eser Sözleşmesinden Kaynaklanması )
ESER SÖZLEŞMESİ ( Davacıya Ait Bağımsız Bölümde İmalat ve Montajdaki Ayıplar Nedeniyle Nefaset Bedelinin Tahsili İsteminden Kaynaklanan Uyuşmazlığın Eser Sözleşmesinden Kaynaklanması )
GÖREV ( Uyuşmazlığın Tüketim Faaliyetinden Değil Eser Sözleşmesinden Kaynaklanması Nedeniyle Davaya Genel Mahkemelerde Bakılması )"
356Y15.HD26.3.2002E. 2001/5495 K. 2002/1406"YÜKLENİCİNİN ÖZEN BORCU ( Eser Sözleşmesinde - Yüklenicinin Hatalı Diktiği Pantolonlar Nedeniyle Bedelde Hakkaniyete Uygun İndirim Yapılması Gerekliliği )
AYIP ( Yüklenicinin Hatalı Diktiği Pantolonlar Nedeniyle Bedelde Hakkaniyete Uygun İndirim Yapılması Gerekliliği - Eser Sözleşmesinde YÜklenicinin Özen Gösterme Yükümlülüğü )"
356Y15.HD31.1.2002E. 2001/4351 K. 2002/545"TAPU İPTALİ VE TESCİL ( Kat Karşılığı İnşaat Sözleşmesi Uyarınca İşin Süresi İçerisinde Tamamlanmaması Sebebiyle Dava Dışı Şahıslara Satılmamış Bölümlerin Tapularının İptali Talebi )
KAMU DÜZENİNE AYKIRILIK ( Aykırılığı Mahkeme Kararı ile Saptanan İnşaata Devam Edilmesinin Yükleniciden Beklenememesi )
YÜKLENİCİNİN SORUMLULUĞU ( Kamu Düzenine Aykırılığı Mahkeme Kararı ile Saptanan İnşaata Devam Edilmesinin Yükleniciden Beklenememesi )
OBJEKTİF İMKANSIZLIK ( Sözleşmeden Sonra Ortaya Çıkan Objektif İmkansızlık Nedeniyle Davalı Yüklenicinin Sorumluluğundan Sözedilemeyeceği )
NAMA İFA ( Yabancı Para Borcunu Doğuran Bir Hal Yokken Buna Dair İstemin Hüküm Altına Alınmasının Yasaya Aykırılığı )
YABANCI PARA BORCU ( Yabancı Para Borcunu Doğuran Bir Hal Yokken Buna Dair İstemin Hüküm Altına Alınması )
ARSA PAYI KARŞILIĞI İNŞAAT SÖZLEŞMESİ ( Kamu Düzenine Aykırılığı Mahkeme Kararı ile Saptanmış İnşaata Devam Edilmesi Yükleniciden Beklenememesi )
HÜKMÜN GEREKÇESİ ( Kararların Gerekçeli Olmasının Hem Anayasada Hem de HUMK'da Düzenlenmiş Olması )"
356Y15.HD25.10.2001E. 2001/2694 K. 2001/4801"YÜKLENİCİNİN TEMERRÜDÜ ( Müteahhide Bu İki Bağımsız Bölüm Hakkında Satış Yetkisinin Verilmesi ve İpoteğin Fekki için Davacıya Gönderilmiş Bir Uyarısının Bulunmaması )
SÖZLEŞMENİN FESHİ ( İhtarın Sonuçsuz Kalması İnşaatın Süre Sonunda Bitirilmesi Olanağının Bulunmaması ve Yüklenicinin de Mali Yönden Aciz Kalması Nedeniyle Sözleşmenin Feshedilmesi )
ESER SÖZLEŞMESİ ( Uyuşmazlık İstisna Sözleşmesinden Kaynaklanmış Olup Davacının Arsa Sahibi Davalının ise Yüklenici Olması )
TAPUDAKİ ŞERHİN TERKİNİ ( Yüklenicinin Üzerine Düşeni Yapmaması Nedeniyle Sözleşme Feshedildiğinden Şerhin Terkinine Karar Verilmesi )"
356Y15.HD10.10.2001E. 2001/3777 K. 2001/4463"KAT KARŞILIĞI İNŞAAT SÖZLEŞMESİ ( Müteahhidin Temerrüdü Nedeniyle Arsa Sahiplerinin Sözleşmeden Dönme Hakları )
YÜKLENİCİNİN TEMERRÜDÜ ( Kat Karşılığı İnşaat Sözleşmesinde Arsa Sahiplerinin Sözleşmeden Dönme Haklarını Kullanmaları )
ADEM-İ İFA NEDENİYLE SÖZLEŞMENİN FESHİ ( Kat Karşılığı İnşaat Sözleşmesinde Yüklenicinin Temerrüdü Halinde Arsa Sahiplerinin Hakları )
ARSA SAHİPLERİNİN SÖZLEŞMEDEN DÖNMESİ ( Kat Karşılığı İnşaat Sözleşmesinde Yüklenicinin Temerrüdü Nedeniyle )"
356Y14.HD5.10.2001E. 2001/5315 K. 2001/6361"TAPU İPTALİ VE TESCİL DAVASINDA YÜKLENİCİNİN EDİMİNİ YERİNE GETİRİP GETİRMEDİĞİNİN İNCELENMESİ ( Yükleniciden Daire Satın Alan Kişinin Açtığı )
KAT KARŞILIĞI İNŞAAT SÖZLEŞMESİ ( Yükleniciden Daire Satın Alan Kişinin Tescil İsteyebilmesi İçin Yüklenicinin Edimini Yerine Getirmiş Olması Gereği )
YÜKLENİCİDEN DAİRE SATIN ALAN KİŞİNİN TESCİL TALEBİ ( Yüklenicinin Edimini Noksansız Yerine Getirmiş Olması Mecburiyeti )
ESER SÖZLEŞMESİNDE YÜKLENİCİ PAYINA DÜŞEN DAİREYİ SATIN ALAN KİŞİNİN TESCİL TALEBİ ( Yüklenicinin Edimini Noksansız Yerine Getirmiş Olması Mecburiyeti )"
356Y15.HD18.6.2001E. 2001/988 K. 2001/3298"KAT KARŞILIĞI İNŞAAT SÖZLEŞMESİ ( Yüklenicinin İnşaatı Terkettiği Aşama Belirlenerek Yüzde Olarak Ne Oranda İkmal Ettiğinin Saptanmasının Gerekmesi )
EKSİK İŞLER ( Yüklenicinin İnşaatı Terkettiği Aşama Belirlenerek Yüzde Olarak Ne Oranda İkmal Ettiğinin Saptanmasının Gerekmesi )"
356Y15.HD31.5.2001E. 2001/1074 K. 2001/2944"TAZMİNAT DAVASI ( Sözleşme Şartlarına Aykırı Olarak Yapının Ayıplı Teslim Edildiğinden Bahisle Ortaya Çıkan Zararın Yükleniciden Talep Edilmesi )
YÜKLENİCİNİN SORUMLULUĞU ( Dayanıksız ve Kalitesiz Malzemeyi Genel İhbar Borcunu Yerine Getirmeden İmalatta Kullanan Yüklenicinin Eserde Meydana Gelecek Sonuçlara Katlanması )
İHBAR BORCU ( Yüklenicinin Dayanıksız ve Kalitesiz Malzemeyi İmalatta Kullanması Halinde Bunu İş Sahibine İhbar Etmesi Aksi Halde Eserde Meydana Gelecek Zarara Katlanmayı Kabul Etmiş Olması )
AYIPLI MAL ( Dayanıksız ve Kalitesiz Malzemenin Genel İhbar Borcunu Yerine Getirmeden İmalatta Kullanan Yüklenicinin Yapmış Olduğu İşin Başında Eserin Ayıplı Olmasına Neden Olması )"
356Y13.HD10.5.2001E. 2001/4234 K. 2001/5084"MÜTEAHHİTTEN EKSİK İŞLER BEDELİ VE PROJEYE AYKIRILKLAR NEDENİYLE TAZMİNAT TALEBİ ( Kat Karşılığı Yapılan İnşaattan Daire Satın Alan Davacı )
KAT KARŞILIĞI İNŞAAT SÖZLEŞMESİ ( Eksik İşler ve Projeye Aykırılıklar Nedeniyle Müteahhitten Tazminat Talebi )
TEMLİKNAME İBRAZI MECBURİYETİ ( Kat Karşılığı İnşaat Sözleşmesinde Daire Satın Alan Kişinin Projeye Aykırılık Nedeniyle Tazminat Talebi )"
356Y15.HD19.3.2001E. 2000/5178 K. 2001/1331"KAT KARŞILIĞI İNŞAAT SÖZLEŞMESİ ( Arsa Sahibinden Tapuda Satın Aldığı Daireler Geç Ödenen Kişinin Gecikme Tazminatı Talebi)
GECİKME TAZMİNATI TALEBİ ( Kat Karşılığı Arsa Sözleşmeside Davacının Arsa Sahibinden Tapuda Satın Aldığı Dairelerin Geç Teslimi)
ALACAĞIN TEMLİKİ NİTELİĞİ ( Kat Karşılığı Arsa Sözleşmesinde Kendisine Düşen Katları Tapuda Satan Arsa Sahibi)"
356Y15.HD4.12.2000E. 2000/4432 K. 2000/5340"ANA EDİM İÇİN YAPILAN SÖZLEŞME ( Buna Bağlı Fer'i Edimleri de Kapsaması)
ESER SÖZLEŞMESİNDE FER'İ EDİMLERİN ANA EDİME BAĞLI OLMASI ( Müteahhidin Fer'i Edimlerden de Sorumlu Olacağı)
MÜTEAHHİDİN FER'İ EDİMLERDEN DE SORUMLU OLMASI ( Eser Sözleşmesinde Ana Edimin Fer'i Edimleri de Kapsaması)
KÖMÜR ÇIKARILMASI VE TESLİMİ SÖZLEŞMESİ ( Kömürün Çıkarılması İçin Gerekli Önlemleri Alma Sorumluluğunun Müteahhide Ait Olması)"
356Y15.HD12.9.2000E. 2000/2968 K. 2000/3727"ESER SÖZLEŞMESİ ( Müteahhidin Sözleşmede Kararlaştırılandan Daha Az Bağımsız Bölüm İnşası )
ARSA PAYI KARŞILIĞI İNŞAAT SÖZLEŞMESİ ( Müteahhidin Sözleşmede Kararlaştırılandan Daha Az Bağımsız Bölüm İnşası )
MÜTEAHHİDİN KARARLAŞTIRILANDAN DAHA AZ BAĞIMSIZ BÖLÜM İNŞASI ( Arsa Payı Karşılığı İnşaat Sözleşmesinde )"
356Y15.HD18.5.2000E. 2000/157 K. 2000/2444"İSTİSNA AKDİ ( İmalat Vasıtalarına İlişkin Masrafların Kime Ait Olduğu-İskele Kurulmasından Kaynaklanan Masraflar )
İMALAT VASITALARINA İLİŞKİN MASRAFLAR ( Eser Sözleşmesinde Kime Ait Olduğu )
SÖZLEŞME VE EKLERİNDE YER ALAN HÜKÜMLERİN YORUMU ( Mahkemeye Ait Olduğu-Bilirkişi Raporu )
BİLİRKİŞİ RAPORU ( Sözleşme ve Eklerinin Yorumu-Eser Sözleşmesinde Masraflar )
DAVALARIN BİRLEŞTİRİLMESİ ( Tebligat ve Duruşma Yapılması )"
356Y15.HD20.4.2000E. 1999/5012 K. 2000/1923"TAPU İPTALİ VE TESCİL ( Kat Karşılığı İnşaat Sözleşmesi )
KAT KARŞILIĞI İNŞAAT SÖZLEŞMESİ ( Yüklenicinin Adına Tescil İsteyebilmesinin Şartları-Mahkemece Yükleniciye İnşaatın Yasal Hale Getirilebilmesi İçin İzin ve Yetki Verilmesi )
MAHKEMECE YÜKLENİCİYE İNŞAATI YASAL HALE GETİREBİLMESİ İÇİN YETKİ VERİLMESİ ( Kat Karşılığı İnşaat Sözleşmesi-Kendisine İsabet Eden Bağımsız Bölümlerin Yüklenici Adına Tescili )
YÜKLENİCİNİN HAK VE SORUMLULUĞU ( Kendisine İsabet Eden Bağımsız Bölümlerin Adına Tescilini İsteyebilme Konusunda-Kat Karşılığı İnşaat Sözleşmesi )"
356Y15.HD23.3.2000E. 1999/4317 K. 2000/1319"ESER SÖZLEŞMESİ ( Sözleşme Dışı Yapılan İş Bedelinin Tahsili )
VEKALETSİZ İŞ GÖRME ( Eser Sözleşmesinde Sözleşme Dışı Yapılan İş Bedelinin Tahsili )
FAZLA İŞ BEDELİNİN TAHSİLİ ( Eser Sözleşmesinde Vekaletsiz İşgörme Hükümleri )"
356Y14.HD29.2.2000E. 2000/104 K. 2000/1366"İNŞAAT SÖZLEŞMESİNE DAYALI TESCİL TALEBİ ( İskan Ruhsatının Müteahhit Tarafından Alınmamış Olması ve Vergi ve Harçların Yatırılmamış Olması )
İSKAN RUHSATININ MÜTEAHHİT TARAFINDAN ALINACAĞININ KARARLAŞTIRILMASI ( Alınmamış Olması Halinde Tescile Karar Verilememesi )
MÜTEAHHİDİN BORCUNU TAM İFA ETMEMİŞ OLMASI ( İskan Ruhsatının Sözleşmede Müteahhitçe Alınacağının Kararlaştırılmış Olması )
VERGİ PRİM VB. BORÇLARIN MÜTEAHHİDE YÜKLENMİŞ OLMASI ( Müteahhit Bu Borçlarını İfa Etmeden Tescile Karar Verilemeyeceği )"
356Y15.HD26.1.2000E. 1999/2826 K. 2000/249"KAT KARŞILIĞI İNŞAAT ( İnşaatın Tamamlanmasında Gecikme ve Kaçak Kat İnşası )
KOMŞU PARSELLERLE TEVHİT ( Kat Karşılığı İnşaat Sözleşmesinde )
GECİKME TAZMİNATI ( Kat Karşılığı İnşaat Sözleşmesinde İnşaatın Tesliminde Gecikme )
İNŞAATIN TESLİMİNDE GECİKME ( Komşu Parsellerle Tevhit İçin Gerekli Sürenin de Teslim Süresine Ekleneceği )"
356Y14.HD2.12.1999E. 1999/8060 K. 1999/8624"TAPU İPTALİ VE TESCİL ( Yüklenicinin Edimlerini Tamamen Yerine Getirmemesi ve Noksan Bıraktığı İşlerde Pek Az Bir Boyutta Bulunması )
KİŞİSEL HAKKA DAYALI TAPU İPTALİ VE TESCİL ( Yüklenicinin Edimlerini Tamamen Yerine Getirmemesi ve Noksan Bıraktığı İşlerde Pek Az Bir Boyutta Bulunması )
ESER SÖZLEŞMELERİ ( Yüklenicinin Edimlerini Tamamen Yerine Getirmemesi ve Noksan Bıraktığı İşlerde Pek Az Bir Boyutta Bulunması )"
356Y15.HD4.11.1999E. 1999/3443 K. 1999/3892"YÜKLENİCİNİN FAZLADAN YAPTIĞI İŞLERİN ÜCRETİNİN TAHSİLİ ( Eksik İşler Bedelinin Mahsubu-İnşaat Sözleşmesi )
EKSİK İŞLER BEDELİNİN MAHSUBU ( Yüklenicinin Fazladan Yaptığı İşlerin Ücretinin Ödenmesi )
İNŞAAT SÖZLEŞMESİ ( Yüklenicinin Fazladan Yaptığı İşlerin Ücretinin Ödenmesi )"
356Y15.HD22.2.1999E. 1998/4865 K. 1999/578"İNŞAAT SÖZLEŞMESİ ( Fesih Kararı Verilebilmesi İçin İnşaatın Ruhsat Alabilecek Şekilde Tamamlanıp Tamamlanamayacağının Tespiti Gereği )
AKDİN FESHİ ( İnşaatın Ruhsat Alabilecek Şekilde Tamamlanıp Tamamlanamayacağının Tespiti Gereği )
İNŞAATIN İKMALİ ( Ruhsat Alınabilecek Şekilde )
İSKAN RUHSATI ( İnşaatın Tamamlanmış Sayılması İçin Alınması Gereği )
İNŞAATIN İKMALİ ( Sözleşmeye Uygun Olarak Bitirilip Teslim Edilmemiş )
YÜKLENİCİNİN İNŞAATI SÖZLEŞMEYE UYGUN TESLİM ETMEMESİ ( Yapılacak İşlemler )"
356Y9.HD9.2.1999E. 1998/18888 K. 1999/1810"HİZMET SÖZLEŞMESİ ( Eser Sözleşmesinden Farklı Nitelikleri )
ESER SÖZLEŞMESİ ( Hizmet Akdinden Ayrı Unsurları )
ZAMAN VE BAĞIMLILIK UNSURU ( Eser ve Hizmet Sözleşmesi Farkı )"
356Y14.HD20.10.1998E. 1998/4816 K. 1998/7616"ALACAĞIN TEMLİKİ ( Yükleniciden Daire Satın Alanın Ona Halef Olacağı )
HARİCEN SATIŞ ( Yükleniciden Daire Satın Alanın Tescil İsteyebilmesinin Şartı )
KAT KARŞILIĞI İNŞAAT SÖZLEŞMESİ ( Yükleniciden Daire Satın Alanın Tescil İsteyebilmesi İçin Yüklenicinin Edimlerini İfa Etmiş Olması Gereği )
HALEFİYET ( Yükleniciden Daire Satın Alanın Ona Halef Olması )
TAPU İPTALİ VE TESCİL ( Yükleniciden Daire Satın Alanın Tescil İsteyebilmesinin Şartı )"
356Y15.HD19.10.1998E. 1998/3274 K. 1998/3915"TAPU KAYDINA İYİNİYETLE DAYANMA ( Edimini İfa Etmeyen Yükleniciden Daire Satın Alınması )
KAT KARŞILIĞI İNŞAAT SÖZLEŞMESİ ( Yüklenicinin Edimini İfa Etmeden Daire Satması )
İMAR MEVZUATI ( Kamu Düzeniyle İlgili Olup Herkesin Uyması Gerektiği )
TAPU İPTALİ VE TESCİL ( Edimini İfa Etmeyen Yükleniciden Daire Satın Alanların İktisaplarının Muteber Olmaması )"
356Y15.HD12.10.1998E. 1998/3238 K. 1998/3801"YÜKLENİCİNİN SORUMLULUĞU ( Koruması Gerektiği Aracın Teslimden Önce Çalınması )
ESER SÖZLEŞMESİ ( Yüklenicinin Koruma Yükümlülüğünde Olan Aracın Teslimden Önce Çalınması )
YÜKLENİCİNİN ÖZEN BORCU ( Teslim Edene Kadar Eseri Koruma Borcu )"
356Y14.HD28.9.1998E. 1998/4902 K. 1998/6571"YÜKLENİCİDEN DAİRE SATIN ALINMASI ( Alıcının Hangi Hallerde Tescil İsteyebileceği )
ALACAĞIN TEMLİKİ ( Yükleniciden Daire Satın Alınması )
KAT KARŞILIĞI İNŞAAT SÖZLEŞMESİ ( Yükleniciden Daire Satın Alınmasına Rağmen Yüklenicinin Edimlerini Kabul Edilebilir Seviyede İfa Etmemiş Olması )
İNŞAATTA EKSİK İŞLER ( Yükleniciden Daire Satın Alan Kişinin Tescil İsteyip İsteyemiyeceği )
TAPU İPTALİ VE TESCİL ( Yükleniciden Alınan Daire Dolayısıyla )"
356Y15.HD4.6.1998E. 1998/2081 K. 1998/2403"SÖZLEŞMENİN FESHİ ( Dürüstlük Kuralının Haklı Gösterdiği Hallerde Feshin İleriye Etkili Sonuç Doğurabilmesi )
İSTİSNA SÖZLEŞMESİ ( Dürüstlük Kuralının Haklı Gösterdiği Hallerde Feshin İleriye Etkili Sonuç Doğurabilmesi )
YÜKLENİCİNİN TEMERRÜDÜ ( Feshin İleriye Etkili Sonuç Doğurması )
DÜRÜSTLÜK KURALI ( Feshin İleriye Etkili Sonuç Doğurması )
CEZAİ ŞART ( İleriye Etkili Fesih Halinde İstenebileceği )"
356Y15.HD4.6.1998E. 1998/1739 K. 1998/2384"EKSİK İŞLER BEDELİ ( Müsbet Zarar Kapsamında Olduğu )
İSTİSNA AKDİ ( Eksik İşler Bedeli )
FESİH ( Bozucu Yenilik Doğuran Tek Taraflı İrade Beyanı )
DÖNME CEZASI ( Davacının Haklı Olduğunun Tesbiti Gereği )"
356Y15.HD2.4.1998E. 1998/940 K. 1998/1347"TEMERRÜT ( Eser Sözleşmesinde Yüklenicinin Kusuru Sebebiyle İnşaata Geç Başlaması )
ESER SÖZLEŞMESİNDE YÜKLENİCİNİN İNŞAATA GEÇ BAŞLAMASI ( Parselin İmara Açık Olmadığının Bilinmemesinin Sorumluluğu Ortadan Kaldıramaması )
YÜKLENİCİNİN PARSELİN İMARA AÇIK OLMADIĞINI BİLMEMESİ ( Gecikmeden Doğan Sorumluluğunu Etkilememesi )"
356Y15.HD26.12.1997E. 1997/4916 K. 1997/5630"ESER SÖZLEŞMESİNDEN KAYNAKLANAN KİRA YOKSUNLUĞU İSTEMİ ( Teslimde Gecikme - Dava Tarihine Kadar Kira Bedeline Hükmedilmesi Gereği )
KİRA YOKSUNLUĞU İSTEMİ ( Eser Sözleşmesinden Kaynaklanan/Teslimde Gecikme - Dava Tarihine Kadar Kira Bedeline Hükmedilmesi Gereği )
KAT KARŞILIĞI İNŞAAT SÖZLEŞMESİ ( Teslimde Gecikme - Kira Yoksunluğu İstemi/Dava Tarihine Kadar Kira Bedeline Hükmedilmesi Gereği )
TESLİMDE GECİKME ( Kat Karşılığı İnşaat Sözleşmesi - Kira Yoksunluğu İstemi/Dava Tarihine Kadar Kira Bedeline Hükmedilmesi Gereği )"
356Y15.HD25.12.1997E. 1997/4784 K. 1997/5616"EKSİK İŞLER BEDELİ ( Beledin Yanlış Yıl Birim Fiyatları Dikkate Alınarak Tespitinin İsabetli Olmaması )
SÖZLEŞME DIŞI İŞ BEDELLERİ ( Eksik İşler Bedelinden Düşürülmesinin Gerekmesi )"
356Y15.HD24.12.1997E. 1997/5032 K. 1997/5572"ESER SÖZLEŞMESİ ( Sözleşmede Aksi Kararlaştırılmadığı Sürece Hem Seçimlik Ceza ve Hem de Akdin İcrası İstenemeyeceği )
SEÇİMLİK CEZA ( Eser Sözleşmesi - Sözleşmede Aksi Kararlaştırılmadığı Sürece Hem Seçimlik Ceza ve Hem de Akdin İcrası İstenemeyeceği )
SÖZLEŞMENİN İFASI VE SEÇİMLİK CEZANIN BİRLİKTE İSTENME KOŞULLARI ( Eser Sözleşmesi )"
356Y15.HD24.12.1997E. 1997/4772 K. 1997/5582"KAT KARŞILIĞI İNŞAAT SÖZLEŞMESİ ( Sözleşmeye Uygun Şekilde Proje Düzenletmeyen ve İnşaat Yapmayan Müteahhidin Sözleşmeye Aykırı Davranması )
SÖZLEŞMEYE AYKIRILIK ( Kat Karşılığı İnşaat Sözleşmesine Uygun Şekilde Proje Düzenletmeyen ve İnşaat Yapmayan Müteahhidin Sözleşmeye Aykırı Davranması )
TAPU DEVRİ ( Müteahhidin Sözleşmeye Aykırı Davranması Durumunda Tapu Devrini Yapmayan Arsa Sahibinin Haklı Olması )"
356Y15.HD22.12.1997E. 1997/4544 K. 1997/5496"BORÇLUNUN İMZASININ BULUNMADIĞI SÖZLEŞME ( Borçlunun Bu Sözleşme İle Bağlı Olmaması )
FAİZ ( Davadan Evvel Temerrüde Düşürülmediğinden Dava Tarihinden İtibaren Faize Hükmedilmesi )
SÖZLEŞMEDE BORÇLUNUN İMZASININ OLMAMASI ( Borçlunun Bu Sözleşme İle Bağlı Olmaması )"
356Y15.HD18.12.1997E. 1997/4713 K. 1997/5455"TAPU İPTALİ VE TESCİL ( Projeye Aykırı Çıkılan Fazla Kat - İnşaatın Tasdikli Projesi İmar Durumuna Uygun Hale Getirilmeden Karar Verilemeyeceği )
PROJEYE AYKIRI ÇIKILAN FAZLA KAT ( Arsa Sahibinin Hukuki Yararı ve Pay Hakkı - Tapu İptali ve Tescil )
ARSA SAHİBİNİN HUKUKİ YARARI VE PAY HAKKI ( Projeye Aykırı Çıkılan Fazla Kat - Tapu İptali ve Tescil )
PAY HAKKI ( Arsa Sahibinin/Projeye Aykırı Çıkılan Fazla Kat - Tapu İptali ve Tescil )"
356Y15.HD18.12.1997E. 1997/4697 K. 1997/5470"İŞ BEDELİ ( Sözleşmeden Vade Farkından Söz Edilmemiş Olması )
VADE FARKI ( Ayrıca İstenen ve Tek Taraflı Düzenlenen Vade Farklarının da Birbirini Tutmaması )
ÇEK İLE KESİN VADEYE BAĞLANAN ÖDEMELER ( Vade Tarihinden İtibaren Reeskont Faizi İstenebilmesi )
REESKONT FAİZİ ( Çek İle Kesin Vadeye Bağlanan Ödemeler İçin Ancak Vade Tarihinden İtibaren Reeskont Faizi İstenebilmesi )
FAİZ ( Faize Faiz Yürütülememesi )"
356Y15.HD15.12.1997E. 1997/4630 K. 1997/5375"KİRA ALACAĞININ TAHSİLİ TALEBİ ( Dava Tarihi İtibariyle Muaccel Olmadığı Anlaşılan Kira Bedelinin Reddi )
DÖNME CEZASI ( Cezanın Sözleşmeden Dönülmesine Bağlı Olması )
KARAR ALTINA ALINMA ŞARTI ( Dönem Cezasının Sözleşmeden Dönülmesine Bağlı Olması )
MAHRUM KALINAN KİRA ALACAĞI ( Henüz Muaccel Olmadığı Halde Hüküm Altına Alınması )
CEZAİ ŞART ( Dönme Cezasının İfayla Birlikte İstenemeyeceği )
KAT KARŞILIĞI İNŞAAT SÖZLEŞMESİ ( İfa İstenmesi Halinde Dönme Cezası Mahiyetindeki Cezai Şartın İstenemeyeceği )"
356Y15.HD12.12.1997E. 1997/4191 K. 1997/5347"SÖZLEŞME DEVAM EDERKEN ÇIKAN KESİN İMKANSIZLIK ( Arsa Sahipleri ve Davalı Yüklenicinin İradesi Dışındaki Sebeplerle - Akdin Feshine Karar Verilmesi Gereği )
AKDİN FESHİ GEREĞİ ( Arsa Sahipleri ve Davalı Yüklenicinin İradesi Dışındaki Sebeplerle Sözleşme Devam Ederken Çıkan Kesin İmkansızlık )
KESİN İMKANSIZLIK ( Arsa Sahipleri ve Davalı Yüklenicinin İradesi Dışındaki Sebeplerle Sözleşme Devam Ederken Çıkan - Akdin Feshine Karar Verilmesi Gereği )"
356Y15.HD13.11.1997E. 1997/3474 K. 1997/4850"SÖZLEŞME DIŞI YAPILAN İŞLER ( Keşif Artışı Dışındaki - Hükmedilecek Bedel )
KEŞİF ARTIŞI DIŞINDAKİ SÖZLEŞME DIŞI YAPILAN İŞLER ( Hükmedilecek Bedel )"
356Y15.HD10.11.1997E. 1997/3787 K. 1997/4754"ESER SÖZLEŞMESİ ( Özen Borcunu Yerine Getirmeyen Yüklenicinin Bu Nedenle Doğan Zarardan Sorumluluğu )
ŞEKİL ŞARTI BULUNMAMASI ( Eser Sözleşmesi İçin )
ÖZEN BORCUNU YERİNE GETİRMEMEKTEN DOĞAN ZARARDAN SORUMLULUK ( Eser Sözleşmesinde Yüklenicinin )
YÜKLENİCİNİN ÖZEN BORCUNU YERİNE GETİRMEMESİ ( Tazminat Talebi )
TAZMİNAT TALEBİ ( Yüklenicinin Özen Borcunu Yerine Getirmemesi Nedeniyle Doğan Zarar İçin )"
356YHGK5.11.1997E. 1997/15–633 K. 1997/886"İŞİN TESLİMİNİ İSBAT
TESLİMİN İSBATI ZORUNLUĞU
TESLİM ZAPTININ YETERSİZLİĞİ
TESLİM EDENİN KİMLİĞİ"
356Y15.HD2.10.1997E. 1997/2295 K. 1997/4112"TAZMİNAT DAVASI ( Sözleşmenin Feshedilmesi Nedeniyle Uğranılan Zarar )
KAR MAHRUMİYETİ ( Eser Sözleşmesinin Davalı Tarafından Feshedilmesi Nedeniyle Uğranılan Zarar )
ESER SÖZLEŞMESİNİN FESHİ NEDENİYLE UĞRANILAN KAR MAHRUMİYETİ ( Kesinti Yöntemine Göre Zararın Hesaplanması )
YÜKLENİCİNİN KAR MAHRUMİYETİNİN BELİRLENMESİ ( Kesinti Yöntemine Göre Zararın Hesaplanması )
KESİNTİ YÖNTEMİ ( Kar Mahrumiyetinin Eserin Bedelinden Yüklenicinin İşi Tamamlamaması Dolayısıyla Sağladığı Tasarrufun Zarardan Düşülmesi )"
356Y15.HD26.5.1997E. 1997/1680 K. 1997/2741"KONSORSİYUM ( Yüklenici Olarak Şirket İle Gerçek Kişinin Birlikte Konsorsiyum Oluşturması )
SORUMLULUK ( Yüklenici Olarak Şirket İle Gerçek Kişinin Birlikte Konsorsiyum Oluşturması Nedeniyle İşin Tümünden Konsorsiyumun Sorumlu Olacağının Protokolde Belirtilmesi )
İŞ SÜRESİNİN UZATIMI ( Talep Kabul Edildiğine Göre Konsorsiyumun Bu Tarihten Önceki Nedenlerle Yeniden Süre Uzatımı İstemesinin Mümkün Olmaması )"
356Y15.HD23.5.1997E. 1997/1783 K. 1997/2688"CEZAİ ŞART ( Sözleşmenin Feshi Halinde Kesin Teminatın İrad Kaydedileceğine Dair Hüküm )
KESİN TEMİNATIN İRAD KAYDEDİLMESİ ( Sözleşmenin Feshi Halinde )
MAHSUP ( Kesin Teminatı Aşan Zararın Gideriminde İrad Kaydedilen Teminatın Zarardan Mahsubunun Gerekmesi )"
356YHGK26.3.1997E. 1996/15-818 K. 1997/234"KAT KARŞILIĞI İNŞAAT SÖZLEŞMESİ ( Yükleniciden Bağımsız Bölüm Satın Alanların Geriye Etkili Fesih Halinde Tescil İstiyememesi )
GERİYE ETKİLİ FESİH ( İnşaat Sözleşmesinin Yüklenicinin Kusuruyla Feshi Halinde Ondan Bağımsız Bölüm Satın Alanların Tescil İstiyememesi )
İLERİYE ETKİLİ FESİH ( İnşaat Sözleşmesi Önemli Oranda Tamamlanmışsa )
YÜKLENİCİDEN BAĞIMSIZ BÖLÜM SATIN ALINMASI ( Yüklenicinin Kusuruyla Eser Sözleşmesinin Feshi Halinde Tescil İsteyememeleri )
ESER SÖZLEŞMESİ ( Yükleniciden Bağımsız Bölüm Satın Alanların Geriye Etkili Fesih Halinde Tescil İstiyememesi )
TAPU İPTALİ VE TESCİL ( İşi Tamamlamayan Yüklenicinin Sattığı Bağımsız Bölümler )"
356Y15.HD24.3.1997E. 1997/99 K. 1997/1565"GÖTÜRÜ BEDELLE ÜSTLENİLEN İŞ ( Fiyat Farkı İstenememesi )
FİYAT FARKI ( Götürü Bedelle Üstlenilen İşte Fiyat Farkı İstenememesi )
SÖZLEŞMEDEN HAKSIZ DÖNME ( Götürü Bedelle Üstlenilen İşte Fiyat Farkı İstenemeyeceğinden Yüklenicinin Yapılan İhtarlara Rağmen İşi Bırakımının Haksız Dönme Sayılması )
HAKSIZ DÖNME ( Götürü Bedelle Üstlenilen İşte Fiyat Farkı İstenemeyeceğinden Yüklenicinin Yapılan İhtarlara Rağmen İşi Bırakımının Haksız Dönme Sayılması )"
356Y15.HD26.2.1997E. 1997/259 K. 1997/1034"ESER SÖZLEŞMESİNİN FESHİ ( Yüklenicinin Edimlerini Yerine Getirmemesi Dolayısıyla )
HAKLI NEDENLERLE FESİH ( Yüklenicinin Edimlerini Yerine Getirmemesi )
MENFİ ZARAR ( Eser Sözleşmesinin Haklı Feshi Halinde )"
356Y15.HD3.2.1997E. 1997/47 K. 1997/556"TAZMİNAT DAVASI ( Yüklenicinin Kusuru Nedeniyle Sözleşmeden Dönülerek İşin Bir Başka Yükleniciye Yine İhale Yoluyla Verilmesi Nedeniyle Uğranılan Zarar )
YÜKLENİCİNİN KUSURU NEDENİYLE ESER SÖZLEŞMESİNDEN DÖNME ( İş Sahibinin Tazminini İsteyebileceği Zararın Belirlenmesi )
MENFİ ZARAR ( Yüklenicinin Kusuru Nedeniyle Sözleşmeden Dönülerek İşin Bir Başka Yükleniciye Yine İhale Yoluyla Verilmesi Nedeniyle Uğranılan Zarar )
SÖZLEŞMENİN İFA EDİLECEĞİNE GÜVENMEKTEN DOĞAN ZARAR ( Zarara Akdin Kurulması ve İşin Görülmesi İçin Yapılan Masrafların Girmesi )"
356Y15.HD22.1.1997E. 1996/6963 K. 1997/305"ESER SÖZLEŞMESİ ( Yüklenicinin Ücret Anlaşmazlığı Dolayısıyla Esere Zarar Vermesi )
YÜKLENİCİNİN ESERE ZARAR VERMESİ ( Ücret Anlaşmazlığı Dolayısıyla )
YÜKLENİCİNİN SORUMLULUĞU ( Eseri Korumak )"
356Y15.HD25.12.1996E. 1996/5978 K. 1996/6947"TAPU TESCİLİ DAVASI ( Yüklenicinin Sözleşmede Belirlenen Şekle Uygun İnşaat Yapılmayacağını Anlamasına Rağmen Akdi Feshetmemesi )
BELEDİYECE VERİLEN YAPI RUHSATI ( Yüklenicinin Sözleşmeye Uygun İnşaat Yapılamaması Üzerine Ruhsata Uygun Yapı İnşasının Kötüniyetli Olduğunu Göstermemesi )
SÖZLEŞMEYE SADIK KALMA ( Yüklenicinin Sözleşmeye Uygun İnşaat Yapılamaması Üzerine Belediyece Verilen Yapı Ruhsatına Uygun Yapı İnşasının Kötüniyetli Olduğunu Göstermemesi )"
356Y15.HD24.12.1996E. 1996/6586 K. 1996/6890"YIKIM KARARININ İPTALİNE İLİŞKİN DAVA OLMASI ( İnşaatın Kaçak Bölümlerinin Yıkılarak Projesine Uygun Hale Getirilmiş Olması )
YÜKLENİCİNİN SORUMLULUĞU ( Yıkım Kararından Sonra Projenin Uygun Hale Getirilmesinin Yüklenicinin Sözleşmeden Kaynaklanan Teslim Borcunu Bütünü İle İfa Ettiği Anlamına Gelmemesi )
TESLİM BORCU ( Yıkım Kararından Sonra Projenin Uygun Hale Getirilmesinin Yüklenicinin Sözleşmeden Kaynaklanan Teslim Borcunu Bütünü İle İfa Ettiği Anlamına Gelmemesi )"
356Y15.HD9.12.1996E. 1996/5076 K. 1996/6528"PROJEYE UYGUN YAPILAN YAPI ( Arsa Sahibinin Kendisine Eksik Daire Alanları Teslim Edildiğini İleri Sürememesi )
ARSA SAHİBİNİN İSTEMİ ( Yapının Tasdikli Projesine Uygun Yapıldığı Anlaşıldığından Arsa Sahibinin Kendisine Eksik Daire Alanları Teslim Edildiğini İleri Sürememesi )"
356Y15.HD4.12.1996E. 1996/5494 K. 1996/6429"ESER SÖZLEŞMESİNDEN DOĞAN UYUŞMAZLIK ( Yapılan İşin Miktarını İspatın Yükleniciye Ödemeyi İspat Külfetinin İse Davalı İşverene Ait Olması )
İSPAT YÜKÜ ( Yapılan İşin Miktarını İspatın Yükleniciye Ödemeyi İspat Külfetinin İse Davalı İşverene Ait Olması )
İŞ BEDELİNDEN ÖDENEN MİKTARIN DÜŞÜRÜLMESİ ( İş Bedeli Tespit Edilerek İşverene Yaptığı Ödemeleri İspat Edebilmesi İçin Süre Tanınmasının Gerekmesi )"
356Y15.HD4.12.1996E. 1996/5486 K. 1996/6431"TESCİL DAVASI ( Yüklenici Tarafından Harcı Yatırılarak Açılmış Dava Olmadığı Halde Bağımsız Bölümün Davalı Adına Tesciline Karar Verilmesinin Gerekmesi )
EKSİK VE KUSURLU İŞLER ( Sözleşme Hükümleri Uyarınca Talep Edilebilmesi )"
356YHGK15.5.1996E. 1996/15-208 K. 1996/324"İSTİSNA AKDİNİN FESHİ ( Müteahhidin hakları )
MÜTEAHHİDİN HAKLARI ( İstisna akdinin feshi )
MÜTEAHHİDİN HAKLARI ( İstisnai akdinin feshi )
HAKEDİŞLERİN İTİRAZSIZ ÖDENMESİ
KESİN MALİYET BEDELİ
İŞİN UZAMASI
CEZAİ ŞART ( İşin uzamasına zımni muvafakat )
MÜTEAHHİDİN KÂR MAHRUMİYETİ ( İstisna akdinin feshi )
TACİRLER ARASI TEMERRÜD İHTARI
TEMERRÜD İHTARI
KANUNİ İPOTEK"
356Y15.HD8.4.1996E. 1996/742 K. 1996/1973"TALEP DIŞI HÜKÜM ( Talepte Bulunulan Hakedişler Dışındaki Diğer Hakedişlere de Faiz Yürütülmesi )
KOOPERATİF ( 150 m2'ye Kadar Olan Konut İnşaatlarında KDV'den Muaf Olması )
İNŞAAT SÖZLEŞMESİ ( Taraflar Edimlerini Belli Bir Seviyeye Kadar İfa Etmişse Artık Akdin Geçersizliğinin İleri Sürülemeyeceği )
KATMA DEĞER VERGİSİ ( Yüklenicinin Kooperatife Yaptığı İnşaat Sebebiyle İstediği )
FAİZ ALACAĞI ( KDV Uygulanmayacağı )
GEÇ ÖDENEN HAKEDİŞLER ( Temmerrüde Düşürülmek Kaydıyla Reeskont Faizi İstenebileceği )
REESKONT FAİZİ ( Geç Ödenen Hakedişler ve KDV İçin Temerrüt Şartıyla İstenebileceği )"
356Y15.HD8.4.1996E. 1995/5668 K. 1996/1970"ESER SÖZLEŞMESİ ( İmalat ve Montaj-Eksik Bilirkişi Raporu )
YETERSİZ BİLİRKİŞİ RAPORU ( Eser Sözleşmesi )
İMALAT VE MONTAJ ( Eser Sözleşmesi-Eksik Bilirkişi Raporu )"
356Y15.HD3.4.1996E. 1996/1531 K. 1996/1892"ÖZEN BORCU ( Eser Sözleşmesinde )
TEMERRÜT ( Yüklenicinin İş Sahibinin Kusurunu Bildirip Temerrüde Düşürmedikçe Sorumlu Olacağı )
YÜKLENİCİNİN SORUMLULUĞU ( Kusurlu İş Sahibini Temerrüde Düşürmeyen )
İBRA ( Eser Sözleşmesinde Tarafların Birbirine Tanıdığı Ek Süre İçinde )
İŞ SAHİBİNİN TEMERRÜDÜ ( Yüklenicinin Sorumluluktan Kurtulması İçin )
İMAR ONAYI ALINMASI ( Eser Sözleşmesinde Hangi Tarafın Sorumluluğunda Olacağı )
BİLİRKİŞİ İNCELEMESİ ( Eser Sözleşmesinde Tarafların Birbirine Tanıdığı Ek Süre İçindeki İşlemlerin Hesaba Katılmaması )"
356Y15.HD3.4.1996E. 1996/1484 K. 1996/1864"TAZMİNAT DAVASI ( Sözleşmede İşin Hangi Günde Teslim Edileceğinin Yazılı Olmaması )
ESER SÖZLEŞMESİNDEN KAYNAKLANAN UYUŞMAZLIK ( Sözleşmede İşin Hangi Günde Teslim Edileceğinin Yazılı Olmaması )
İŞ TESLİM TARİHİNİN SÖZLEŞMEDE BELİRTİLMEMESİ ( Yükleniciye Usulüne Uygun İhtar Çekilip Teslimin İstenmesi )
KİRA ALACAĞI ( Bilirkişi İncelemesi Yaptırılarak Yüklenicinin Hangi Tarihten İtibaren Kira Ödemesi Gerektiğinin Belirlenmesi )"
356Y15.HD4.3.1996E. 1996/424 K. 1996/1062"ESER SÖZLEŞMESİ ( Proje Dışı ve Ruhsatsız Yapılan İşler )
HUKUKİ AYIP ( İnşaatta Proje Dışı ve Ruhsatsız Yapılan İşler )
PROJE DIŞI İŞLER ( Hukuki Ayıp Teşkil Etmesi )
RUHSATSIZ YAPILAN İŞLER ( Hukuki Ayıp Teşkil Etmesi )
YIKIM DAVASI ( İnşaatta Proje Dışı ve Ruhsatsız Yapılan İşler Dolayısıyla )
TAZMİNAT DAVASI ( Eser Sahibinin İnşaatta Proje Dışı ve Ruhsatsız Yapılan İşler İçin Açtığı )"
356Y15.HD1.2.1996E. 1996/310 K. 1996/535"ESER SÖZLEŞMESİNİN FESHİ ( Yüklenicinin Kusuruna Dayanıyorsa Hak Ettiği Bedelin Ne Şekilde Hesaplanacağı )
FİZİKİ ORAN ( Kusuruyla Eser Sözleşmesini Fesheden Yüklenicinin Hak Ettiği Bedel )
YÜKLENİCİNİN HAK ETTİĞİ BEDEL ( Kendi Kusuruyla Eser Sözleşmesinin Feshine Sebep Olan )
MENFİ ZARAR ( Daha Elverişli Sözleşme Yapma Olanağının Kaçırılması Dolayısıyla Uğranılan Zarar )
TEMERRÜT ( Fazla Ödenen Bedel Dolayısıyla Temerrüde Düşürmek İçin İhtar Şartı )"
356Y15.HD23.1.1996E. 1995/5739 K. 1996/305"ARSA PAYI KARŞILIĞI İNŞAAT SÖZLEŞMESİ ( Payların Tespiti-Diğer Tarafa Sözleşme ile Seçim Hakkı Tanınmış Olması-Kesin Hüküm )
ARSA SAHİBİNE DÜŞECEK DAİRE HAKKINDA KARŞI TARAFA SEÇİM HAKKI TANINMIŞ OLMASI ( Arsa Payı Karşılığı İnşaat Sözleşmesi )"
356Y15.HD13.12.1995E. 1995/6522 K. 1995/7441"ARSA PAYI KARŞILIĞI İNŞAAT SÖZLEŞMESİ ( Paylı Taşınmaz-İnşaata Başlanmaması-Davacıların Muvafakat Vermesi Gereği )
İNŞAATA BAŞLANMAMASI ( Arsa Payı Karşılığı İnşaat Sözleşmesi-Paylı Taşınmaz )
PAYLI TAŞINMAZ ( Arsa Payı Karşılığı İnşaat Sözleşmesi-İnşaata Başlanmaması )"
356Y15.HD18.10.1995E. 1995/2958 K. 1995/5641"ESER SÖZLEŞMESİ ( Sözleşme Dışı Kazanılan Bağımsız Bölümlerin Ne Şekilde Paylaşılacağı )
SÖZLEŞMENİN YORUMU ( Hakime Ait Olması )
SÖZLEŞME DIŞI KAZANILAN BAĞIMSIZ BÖLÜMLER ( Ne Şekilde Paylaşılacağı )"
356Y15.HD27.9.1995E. 1995/2790 K. 1995/5069"ORTAK YERLERDEKİ EKSİK İŞLER ( Davacının Ancak Arsa Payı Oranında Talepte Bulunabileceği )
TAPUDAKİ ARSA PAYI ( Ortak Yerlerdeki Eksik İşlerin Ödetilmesinde )
YÜKLENİCİNİN SORUMLULUĞU ( Projede Öngörülmeyen veya İmar Mevzuatı Uyarınca Yapımı İskan Ruhsatı Alımından Sonra Zorunlu Hale Gelen İşlerde )"
356Y13.HD3.7.1995E. 1995/6285 K. 1995/6630"GECİKMİŞ İFAYI KABUL
AKDİN FESHİ ( Gecikmiş İfa )
MENFİ ZARAR ( Gecikmiş İfa )
ZARARA RAZI OLMA ( Gecikmiş ifa )
AHDE VEFA
HAKKIN SUİSTİMALİ ( Gecikmiş İfa )
TEMERRÜT
SEÇİMLİK HAK
ESER SÖZLEŞMESİ
GEÇ TESLİM
GECİKME TAZMİNATI
CEZAİ ŞART"
356Y15.HD29.12.1994E. 1994/4895 K. 1994/8067"ESER SÖZLEŞMESİ ( Yeni Bir Bilirkişi Raporuyla Sözleşmenin Feshinde İdarenin Kusurlu Olup Olmadığının Belirlenmesi )
TEMİNAT MEKTUBU ( Yeni Bir Bilirkişi Raporuyla Sözleşmenin Feshinde İdarenin Kusurlu Olup Olmadığının Belirlenmesi )
BİLİRKİŞİ ( Hükme Dayanak Alınan Bilirkişi Raporlarında Gerekli İnceleme ve Araştırma Yapılmamış Olduğundan Yeniden Bilirkişi Heyeti Oluşturulması )"
356Y15.HD29.12.1994E. 1994/1489 K. 1994/8042"ESER SÖZLEŞMESİ ( Kararnameye Göre Feshi )
KARARNAMEYE GÖRE FESİH ( Kurumun Tasfiye Hakkını Göstermesi )
TASFİYE KESİN HESABI ( Eser Sözleşmesi Kararname Uyarınca Feshedilmişse Mahrum Kalınan Karın Dahil Edilmeyeceği )
MAHRUM KALINAN KAR ( Eser Sözleşmesi Kararname Uyarınca Feshedilmişse Tasfiye Hesabına Eklenmeyeceği )"
356Y15.HD19.12.1994E. 1994/4574 K. 1994/7626"ESER SÖZLEŞMESİNİN HAKLI NEDENLE FESHİ ( Yüklenicinin Taşınmazdaki Eski Eser Şerhini Bildiği Halde İnşaatı Yükümlendiği Tarihte Bitirememesi )
YÜKLENİCİNİN TAŞINMAZ KAYDINDAKİ ESKİ ESER ŞERHİNİ BİLMESİNE RAĞMEN İŞİ YÜKÜMLENMESİ ( Söz Konusu Kayıt Nedeniyle Süre Uzatımı İstenememesi-Haklı Nedenle Fesih )
İNŞAATIN SÖZLEŞMEDE ÖNGÖRÜLEN SÜREDE YAPILMAMASI ( Eski Eser Şerhi-Yüklenicinin Taşınmazdaki Kayıtları Bilerek İşi Yükümlenmiş Olması )"
356Y15.HD19.12.1994E. 1994/4170 K. 1994/7616"ESER SÖZLEŞMESİ ( Eksik İşler-İşin Geçici Kabule Elverişli Olup Olmadığının Tespiti )
EKSİK İŞLER ( Eser Sözleşmesi )
İŞİN GEÇİCİ KABULE ELVERİŞLİ OLUP OLMADIĞININ TESPİTİ ( Eser Sözleşmesi-Eksik İşler )"
356YHGK12.10.1994E. 1994/15-265 K. 1994/600"ESER SÖZLEŞMESİ ( Tamir İçin Bırakılan Kürkün Hasara Uğraması )
İŞ SAHİBİNİN ZARARI ( Tamir İçin Bırakılan Kürkün Hasara Uğraması )
YÜKLENİCİNİN SORUMLULUĞU ( Özen Borcu - Tamir İçin Bırakılan Kürkün Hasara Uğraması )
MÜCBİR SEBEP ( Tamir İçin Bırakılan Kürkün Su Altında Kalarak Hasara Uğraması )"
356Y15.HD30.6.1994E. 1994/5728 K. 1994/4463"KAT KARŞILIĞI İNŞAAT SÖZLEŞMESİ ( Yüklenicinin Eksik ve Kusurlu İşler Yapması )
EKSİK VE KUSURLU İŞLER ( İş Sahibinin Eseri Kullanamayacağı ve Nıfset Kaidesine Göre Kabul Edemeyeceği Oranda Değilse )
TESLİM TARİHİNDEKİ RAYİÇ ( Tescil İsteyen Yüklenicinin Eksik ve Kusurlu İşlerin Parasal Tutarını Arsa Sahiplerine Ödemesi Gereği )
MAHSUP İSTEĞİ ( Yargılamanın Her Safhasında Re'sen Gözönünde Bulundurmak Zorunluluğu )
İTİRAZ ( Mahsup Talebi )"
356Y15.HD16.6.1994E. 1993/5131 K. 1994/4030"ESER SÖZLEŞMESİNDE YAPILAN FAZLA İŞLERİN TESPİTİ ( İnşaatın Resmi Kurumlar Tarafından Durdurulduğu ve Sözleşme Dışı İşler Yapılmak Suretiyle İşin Teslim Süresinin Geciktirilmesi )
ESER SÖZLEŞMESİ ( Eser Sözleşmesine Dayalı Olayda Hükmedilen Eksik İşler Bedelinin Dava Tarihindeki Rayiçlere Göre Hesaplanıp Hesaplanmadığının Bilirkişilerden Sorulmasının Gerekmesi )
BİLİRKİŞİ ( Hükmedilen Eksik İşler Bedelinin Dava Tarihindeki Rayiçlere Göre Hesaplanıp Hesaplanmadığının Bilirkişilerden Sorulmasının Gerekmesi )
RAYİÇ DEĞERİN HESAPLANMASI ( Sözleşme Dışı Eksik İşlerin Hesaplanmasında Dava Tarihindeki Rayiç Değerlere Göre Hesaplama Yapılmasının Gerekmesi )"
356Y15.HD6.6.1994E. 1993/5259 K. 1994/3640"GÖTÜRÜ BEDEL ( Eser Sözleşmesi )
FİZİKİ ORAN ( Eserin Fiziki Oranına Göre Götürü Bedelin Ne Miktarının Ödeneceğinin Tespiti )
ESER SÖZLEŞMESİ ( Eserin Fiziki Oranına Göre Götürü Bedelin Ne Miktarının Ödeneceğinin Tespiti )
DELİLLER ( Mevcut Senet ve İmzalı Belgelerin Değerlendirilip Yemin Teklifinin Hatırlatılması )"
356Y15.HD30.3.1994E. 1993/4489 K. 1994/1968"ESER SÖZLEŞMESİ ( Süt Fabrikasındaki Sistemlerin Yapımını Taahhüt )
MAHRUM KALINAN KAR ( Borcun Yerine Getirilmemesine Kayıtsız Kalma - Zararın Ağırlaşması )
ZARARIN AĞIRLAŞMASI ( İfa Zamanında İşin Yapılmadığı - Mütemerrit Duruma Düşürme )
BORÇLUYU TEMERRÜDE DÜŞÜRMEYEN İŞ SAHİBİ ( Geçen Sürenin Tamamı İçin Mahrum Kalınan Kar İsteyemeyeceği )"
356Y15.HD21.2.1994E. 1993/2798 K. 1994/929"ESER SÖZLEŞMESİ ( Uyuşmazlıklarda Zamanaşımının Beş Yıl Olması )
ZAMANAŞIMI ( Eser Sözleşmesinde )
BAŞLANGIÇ VE TESLİM TARİHİ ( Kira Mahrumiyetinin Tespiti İçin )
MAHALLİ RAYİÇ ( Noksanlıkların Giderilmesinde Esas Alınacağı )
İSTİSNA AKDİ ( Dairenin Küçük Yapıldığı İddiası )
ESER SÖZLEŞMESİNDEN DOĞAN UYUŞMAZLIKLAR ( Tabi Olduğu Zamanaşımı Süresi )
ZAMANAŞIMI SÜRESİ ( Eser Sözleşmesinden Doğan Uyuşmazlıklar )
İNŞAATIN GEÇ TESLİM EDİLMESİNDEN DOĞAN ZARAR ( Eser Sözleşmesinde )"
356Y15.HD17.2.1994E. 1993/3539 K. 1994/830"İNŞAAT VE SATIŞ VAADİ SÖZLEŞMESİ ( Feshedilmeyip Geçerli Olduğu Sürece Tarafları Bağlaması )
DAVA HAKKI ( Geçerli İnşaat ve Satış Vaadi Sözleşmesinin İfası İçin )
GEÇİCİ VE DEVAMLI İMKANSIZLIK ( Hakimin Araştırmadan İnşaat Sözleşmesini Feshetmesi )
İNŞAAT İZNİ ( Verilip Verilmeyeceği Araştırılmadan Sözleşmenin Feshi )"
356Y15.HD31.1.1994E. 1993/2367 K. 1994/429"KAT KARŞILIĞI İNŞAAT SÖZLEŞMESİ ( Kararlaştırılanın Aksine Fazla Bölümler Yapılması )
FAZLA YAPILAN BÖLÜMLERİN TAKSİMİ ( Kat Karşılığı İnşaat Sözleşmesinde Kararlaştırılanın Aksine Yapılan Fazla Bölümler )"
356Y15.HD24.1.1994E. 1993/1676 K. 1994/259"ÖDEMEZLİK DEFİ ( Yüklenicinin Edimini Yerine Getirmeden Tescil İstemesi )
MAHSUP SAVUNMASI ( İnşaattaki Eksikliklerin İleri Sürülmesi Mahsup Olup Re'sen Nazara Alınması Gereği )
İNŞAATTAKİ EKSİKLİKLER ( İleri Sürülmesi Mahsup Olup Re'sen Nazara Alınması Gereği )"
356Y15.HD17.1.1994E. 1993/6316 K. 1994/60"İNŞAAT SÖZLEŞMESİ ( Yüklenicinin Tapudaki Hisselerin ve Satış Yetkisinin Devrini İsteyebilmesi İçin Bütün Edimlerini İfa Etmiş Olması Gereği )
SÖZLEŞMEYE VE PROJEYE AYKIRI FAZLALIKLAR ( Arsa Sahibinin Alacağı Pay Belirlendikten Sonra Karar Verilmesi Gereği )
TAPUDAKİ HİSSELERİN VE SATIŞ YETKİSİNİN DEVRİ ( Yüklenicinin Bunu Talep Edebilmesi İçin Bütün Edimlerini İfa Etmiş Olması Gereği )"
356Y1.HD1.12.1993E. 1993/11699 K. 1993/14620"ESER SÖZLEŞMESİ ( Müteahhidin Meydana Getirdiği Zarardan Dolayı Müteahhide Başvurulması Zorunluluğu )
YARDIMCI ŞAHSIN SORUMLULUĞU ( Müteahhidin Meydana Getirdiği Zarardan İşsahibinin Sorumlu Tutulamaması )
MÜTEAHHİDİN MEYDANA GETİRDİĞİ ZARAR ( Müteahhide Başvurulması Zorunluluğu )
İŞ SAHİBİNE BAŞVURAMAMA ( Eser Sözleşmesinde Müteahhidin Meydana Getirdiği Zarar Nedeniyle )"
356Y15.HD27.9.1993E. 1992/5363 K. 1993/3650"KİRA TAZMİNATI ( Buna Karşılık Müteaahhidin Tescil Davası Açabileceği )
TESCİL DAVASI ( İş Sahibinin de Kira Tazminatı ve Noksan İşler İçin Dava Açabilmesi )
ARSA PAYI KARŞILIĞI İNŞAAT SÖZLEŞMESİ ( Karşılıklı Davalarda Edimlerin Karşılıklı ve Birlikte İfasını Sağlayacak Şekilde Hüküm Verilmesi )"
356Y15.HD10.2.1993E. 1992/2696 K. 1993/540"YÜKLENİCİ KUSURU ( İhaleden Önce Teknik Eleman Temin Edilmemesi )
SÖZLEŞMENİN FESHİ ( Yüklenicinin Vasıflı Eleman Bulamadığı İçin İşi Yapamaması )
VASIFLI ELEMAN TEMİNİ ( Yüklenicinin İhaleden Önce Temin Etmesi Gereği )"
356Y15.HD29.1.1993E. 1992/1992 K. 1993/143"ÖZEN BORCU ( Yüklenicinin Tacir Olması Halinde Borcun Ağırlaşması )
ESER SÖZLEŞMESİ ( İş Sahibinin En İyi Sonucu Hedeflemesi Halinde Kusur )
AMACA ULAŞMAK İÇİN GEREKLİ ÖZEN ( İş Sahibinin En İyi Sonucu Hedeflemesi )
YÜKLENİCİ KUSURU ( İş Sahibinin En İyi Sonucu Hedeflemesi Halinde )"
356YHGK30.10.1991E. 1991/15-373 K. 1991/533"KAT KARŞILIĞI İNŞAAT SÖZLEŞMESİ ( Kullanılan Malzemelerin Öngörülen Kalitede Olmaması )
AYIPLI İŞLER ( Eser Sözleşmesi Gereği Kullanılan Malzemelerin Öngörülen Kalitede Olmaması )
ESER SÖZLEŞMESİ ( Kullanılan Malzemelerin Öngörülen Kalitede Olmaması Sebebiyle Ayıplı İşlerin Sökülüp Yeniden Yapılması )
ESERDE AYIP ( Kullanılan Malzemelerin Öngörülen Kalitede Olmaması Sebebiyle )"
356YHGK9.10.1991E. 1991/15-340 K. 1991/467"KAT KARŞILIĞI İNŞAAT SÖZLEŞMESİ ( Zamanında Teslim Edilmemesinde Cezai Şart Uygulama Şartları )
CEZAİ ŞART ( Kat Karşılığı İnşaat Sözleşmesindeki Süreyi Aşmak )
CEZAİ ŞART ( Kat Karşılığı Yapılan Binanın Gecikmesinde Her Daire İçin Aylık Ödenmesi )
ÖZEN BORCU DOĞRULUK VE GÜVEN KURALLARI ( Eser Sözleşmesinin Gerçekleştirilmesinde )"
356Y15.HD24.10.1989E. 1989/1398 K. 1989/4437"ESER SÖZLEŞMESİ ( İş Sahibinin Temerrüdü Dolayısıyla Fesih )
İŞ SAHİBİNİN TEMERRÜDÜ ( Fesih Halinde Müteahhidin Kazandığı veya Kazanmaktan Feragat Ettiği Şeyleri Alacağa Mahsubu )
MAHSUP ( İş Sahibinin Temerrüdü Dolayısıyla Fesihte Müteahhidin Kazandığı veya Kazanmaktan Feragat Ettiği Şeyler )"
356Y15.HD18.9.1989E. 1989/636 K. 1989/3659"YÜKLENİCİ ( İşçinin Gösterdiği Dikkat ve Özeni Göstermek Zorunda Olması )
DİKKAT VE ÖZEN BORCU ( Müteahhidin Borcunun İşçinin Tabi Olduğu Borç Mahiyetinde Olması )"
356Y14.HD27.9.1988E. 1988/4163 K. 1988/5986"EKSİK İŞLER ( Müteahhidin Tescil İsteme Hakkı )
MÜTEAHHİDİN TESCİL İSTEME HAKKI ( İnşaattaki Eksikliğin Binanın Tamamına Oranla Çok Az Olması )
ESER SÖZLEŞMESİ ( Binayı Tamamlamayan Müteahhidin Tescil İsteme Hakkı )
İNŞAATTAKİ EKSİKLİĞİN İNŞAATIN TAMAMINA ORANI ( Müteahhidin Tescil İsteme Hakkı )"
356YHGK28.3.1986E. 1984/15-657 K. 1986/309"İNŞAAT SÖZLEŞMESİ ( Haklı Sebeple Feshedilip İkinci İhale Hazırlıklarına Başlanması )
İKİNCİ İHALE ( İlk İhalenin Feshine Sebep Olan Yüklenicinin Sorumlu Tutulabilmesi İçin İhale Hazırlıklarına Başlanmasının Yeterli Olması )
İHALE HAZIRLIKLARI ( İlk İhalenin Feshine Sebep Olan Yüklenicinin Sorumlu Tutulabilmesi İçin Yeterli Olması )
YÜKLENİCİNİN SORUMLULUĞU ( İş Sahibinin İhaleyi Feshedip İkinci İhale Yapmasına Sebep Olunduğu Takdirde )"
356Y15.HD8.10.1984E. 1984/2250 K. 1984/2962"ESER SÖZLEŞMESİ ( Teminatın Cezai Şart Niteliğini Kazanması )
CEZAİ ŞART NİTELİĞİNİ KAZANMA ( Sözleşmenin Haklı Nedenle Feshi Halinde Teminat Olarak Yatırılan Alacak )
SÖZLEŞMENİN HAKLI NEDENLE FESHİ ( Teminatın Cezai Şart Niteliğini Kazanması )
TEMİNATIN CEZAİ ŞART NİTELİĞİ KAZANMASI ( Sözleşmenin Haklı Nedenle Feshi )"
356Y15.HD11.3.1981E. 1990/3612 K. 1991/1146"KİRA TAZMİNATI ( İskan Alınamayan Katın Yapılmadığı Dolayısıyla )
YASAYA AYKIRI TAAHHÜT ( İfasının İstenememesi )
ESER SÖZLEŞMESİ ( Yasaya Aykırı Taahhüdün İfasının İstenememesi )"
356Y12.HD24.5.1979E. 1979/287 K. 1979/4765"ALACAKLILAR TOPLANTISI ( Müflisin Bilgisi Dışında Ödemede Bulunanların Katılma Yetkisi Olmayışı )
İFLAS MASASINA ÖDEMEDE BULUNAN ÜÇÜNCÜ KİŞİLER ( Alacaklılar Toplantısına Katılamamaları )
ALACAĞI DEVRALANLARIN OY HAKKI ( Sınırı )"

Madde 357

YARGITAY

357Y15.HD7.12.2017E. 2016/1982 K. 2017/4316"AYIP GİDERİM BEDELİNİN TAHSİLİ İSTEMİ ( Dosyada Raporu Bulunmayan Akademik Kariyer Sahibi Çelik Kafes Uzay Çatı Sistemi Konusunda Uzman Büyük Merkezlerin Üniversitelerinden Seçilecek İnşaat Makine Fakültesi Mekanik Anabilim Dalı ve Mimar Öğretim Üyelerinden Oluşturulacak Bilirkişi Heyetinden Rapor Alınması Gerektiği)
BİLİRKİŞİ RAPORU ( Tespit Raporları İle Hükme Esas Alınan Bilirkişi Raporu Arasında Kusur Değerlendirmesi Bakımından Çelişki Olduğu - Bilirkişilerin Davalı Taşeronun Yaptığı Çelik Kafes Uzay Çatı Sistemi Konusunda Uzman Olmadığı/Ayıp Giderim Bedelinin Tahsili İstemi)
ORTAK KUSUR ( Davalı Taşeronun İmalâtında Proje İmalât Kusurunun Olup Olmadığı Varsa Kusurun Niteliği Davacı Yüklenicinin de Ortak Kusuru Olup Olmadığı Konusunda Rapor Alınıp Rapora İtirazlar Karşılanarak Sonucuna Uygun Karar Verilmesi Gerektiği - Ayıp Giderim Bedelinin Tahsili İstemi)"
357Y15.HD13.7.2017E. 2017/907 K. 2017/2889"ESER SÖZLEŞMESİ ( Ayıplar ve Eksiklerin Eserin Kabule Zorlanamayacak ve Eserin Reddini Gerektirir Nitelikte Olup Olmadığı Onarım Sureti İle Giderilmesi Mümkün Olup Olmadığı ve Bedel İndirimi Gerektirip Gerektirmediği Konusunda Gerekçeli ve Denetime Elverişli Rapor Alınması Gerektiği )
ÖZEN BORCU ( Sonucu Olarak Malzemeyi Yüklenici Seçmişse Yapılacak İşe Beklenen Amaca Uygun Olan Malzemeyi Seçip Kullanmak Zorunda Olduğu - Malzemeyi İş Sahibi Temin Etmiş Olsa Dahi Yüklenicinin İşinin Ehli Olduğu ve Basiretli Bir İş Adamı Gibi Hareket Etmek Zorunda Olduğu/Alacak Davası )
GENEL İHBAR YÜKÜMLÜLÜĞÜ ( İşinin Ehli Olup Basiretli Bir Tacir Gibi Hareket Etmek Zorunda Olan Yüklenicinin Özen Borcuna Uygun Davranıp Davranmadığı ve Genel İhbar Mükellefiyetini Yerine Getirip Getirmediği de Dikkate Alınarak Ayıplar ve Eksiklerin Eserin Kabule Zorlanamayacak Nitelikte Olup Olmadığının Tespiti Gerektiği )
FESHEDİLEMEYEN SÜRE ( Sözleşmenin Gecikme İhtarın Yükleniciye Tebliğinden İtibaren On Beş Günü Geçtiği Takdirde İdarenin Sözleşmeyi Feshedeceğine Dair Hükmü Feshedilemeyen Süreyi Düzenlenmekte Olduğu - Sözleşmede Feshedilemeyen Süre Kararlaştırılmışsa Bu Süreyle Sınırlı Olarak İfaya Ekli Cezanın İstenebileceği )
BİLİRKİŞİ RAPORLARININ ÇELİŞİK OLMASI ( Delil Tespiti Sonrası Düzenlenen Bilirkişi Raporu İle Mahkemece Keşfe Bağlı Olarak Düzenlettirilen Bilirkişi Kurulu Raporları Arasında Özellikle Eksiklik ve Ayıbın Giderilmesi Malzeme Temininin Kime Ait Olduğu ve Tarafların Sorumlulukları Hususunda Oluşan Çelişkinin Giderilmesi Gerektiği )
AYIPLI VE EKSİK İFA ( Eserin Kabule Zorlanamayacak ve Eserin Reddini Gerektirir Nitelikte Olup Olmadığı Onarım Sureti İle Giderilmesi Mümkün Olup Olmadığı ve Bedel İndirimi Gerektirip Gerektirmediği Konusunda Gerekçeli ve Denetime Elverişli Rapor Alınarak Sonuca Gidilmesi Gerektiği - Alacak Davası )
CEZAİ ŞART ( Feshedilemeyen On Beş Günlük Cezalı Süreyle Sınırlı Olarak İş Sahibinin Sözleşmeye Göre İsteyebileceği Cezai Şart Alacağı Miktarı Konusunda Gerekçeli ve Denetime Elverişli Rapor Alınıp Değerlendirilerek Asıl ve Karşı Davada Sonucuna Uygun Bir Karar Verilmesi Gerektiği )"
357Y15.HD14.7.2016E. 2015/5140 K. 2016/3865"ESER SÖZLEŞMESİNDEN KAYNAKLANAN ALACAK DAVASI ( Davacı Taşeron Yazılım Konusunda Uzman İşin Ehli ve Basiretli Bir Tacir Olarak Yazılım İşini Yaparak Davalı Yüklenicinin Öncelikle Yapması Gereken İnternet Bağlantı Sistemini Araştırıp Fiber Optik Kablo İle İnternet Bağlantısı Kurulmadığının Tespit Edileceği - Gerekirse Ek Rapor da Alınarak Davacı Taşeronun İşin Niteliği İtibariyle Zamanında Genel İhbar Yükümlülüğünü Yerine Getirip Getirmediği Değerlendirilerek Karar Verileceği )
İHBAR MÜKELLEFİYETİ ( Davacı Taşeronun Davalının Gerçekleştirdiği İnternet Bağlantısı Üzerine Sözleşmelerinde Kararlaştırılan Yazılımın Yeterli Şekilde Yüklenemeyeceği ya da Kullanılamayacağı Konusundaki İhbar Mükellefiyetini Süresinde Yapıp Yapmadığı Anlaşılamadığı - Bilirkişi Raporlarında Bu Husus İrdelenmediği/Davacının İhbar Mükellefiyetinin Bulunduğu ve Bunun Süresinde Yerine Getirip Getirmediğinin Tartışılması Gerektiği )
BİLİRKİŞİ KURULU RAPORUNUN NET GÖRÜŞ BİLDİRMEMESİ ( Eser Sözleşmesinden Kaynaklan Alacak Davası - 2. Bilirkişi Kurulu Raporu Net Görüş Bildirmediği Halde 1. Bilirkişi Kurulu Raporunu Desteklediği Kabul Edilerek ve Davacının Faks E-Mail ve İhtarname İle Yaptığı Yazışmalar Gözden Kaçırılarak Hükmün Bozulamayacağı )"
357Y15.HD27.6.2016E. 2015/4284 K. 2016/3707"MADDİ TAZMİNAT DAVASI (Davacı İş Sahibi İle Davalı Yükleniciye İzafe Edilebilecek Kusur Oranları ve Her Üç Bilirkişi Kurulundan Tespit Edilecek Kusur Oranlarına Göre Davacı İş Sahibinin Uğradığı Zarar ve İstemekte Haklı Olduğu Tazminat Miktarı Konusunda Ek Rapor Alınıp Değerlendirilerek Sonucuna Uygun Karar Verilmesi Gerektiği)
ESER SÖZLEŞMESİ (Davalı Yüklenicinin İş Sahibini Temin Ettiği Malzemeler Yaptığı Tasarlama ve Proje İle Şartname Konusunda Genel İhbar Mükellefiyetini Yerine Getirmemesi Sebebiyle Sonuçlarından Sorumlu Olacağı - Davacı İş Sahibinin Montaj Hatası ve Uyarı Levhaları Koymayarak Hız Kesicilerin Hasarlanmasında Kusurlu Olduğu)
YÜKLENİCİNİN İHBAR MÜKELLEFİYETİ (Maddi Tazminat Davası - Davalı Yüklenicinin İş Sahibini Temin Ettiği Malzemeler Yaptığı Tasarlama ve Proje İle Şartname Konusunda Genel İhbar Mükellefiyetini Yerine Getirmemesi Sebebiyle Bunun Sonuçlarından Sorumlu Olacağı)
KUSUR RAPORU (Kusur Konusunda İnceleme Yapmayan Bilirkişi Kurullarından Davacı İş Sahibi İle Davalı Yükleniciye İzafe Edilebilecek Kusur Oranları ve Her Üç Bilirkişi Kurulundan Tespit Edilecek Kusur Oranlarına Göre Davacı İş Sahibinin Uğradığı Zarar ve İstemekte Haklı Olduğu Tazminat Miktarı Konusunda Ek Rapor Alınması Gerektiği)"
357Y15.HD27.1.2016E. 2015/5200 K. 2016/459"DERE ISLAH İŞLEMİNİN USULÜNE VE TEKNİĞİNE UYGUN YAPILMAMASI NEDENİYLE HASAR OLUŞMASI ( İş Sahibi İdareyi Süresinde Uyarmayan ve Fen ve Sanat Kurallarına Uygun Özen Borcu Gereği İmalatı Gerçekleştirmekle Yükümlü Olan Yüklenicinin Bu Yükümlülüğünü Yerine Getirmediği - Esasen Bilirkişilerce İdarenin Kusuru Olarak Belirtilen Hususların Sözleşme ve Eklerince Yüklenicinin Sorumluluğunda Olduğunun Gözetileceği/Davanın Kabulüne Karar Verileceği )
TAŞKIN NEDENİYLE MEYDANA GELEN ZARARIN TAZMİNİ ( İş Sahibi İdareyi Süresinde Uyarmayan ve Fen ve Sanat Kurallarına Uygun Özen Borcu Gereği İmalatı Gerçekleştirmekle Yükümlü Olan Yüklenicinin Bu Yükümlülüğünü Yerine Getirmediği - Esasen Bilirkişilerce İdarenin Kusuru Olarak Belirtilen Hususların Sözleşme ve Eklerince Yüklenicinin Sorumluluğunda Olduğunun Gözetileceği/Davanın Kabul Edilmesi Gerektiği )
ESER SÖZLEŞMESİNDE TARAFLARIN SORUMLULUĞU ( Yüklenicinin Özen Borcuna Uygun Olarak İmalatı Fen ve Sanat Kurallarına Sözleşmeye Amacına Uygun Tamamlayarak Teslim Edeceği - Yüklenicinin İşi Yaparken İş Sahibi ve Üçüncü Şahısa Verdiği Zarardan Sorumlu Olduğu/İş Sahibinin Verdiği Malzemenin veya Gösterdiği Arsanın Kusurlu Olması Durumunda İmalatın Noktası Noktasına Muntazaman İcrasını Tehlikeye Koyacak Bir Durumun Ortaya Çıkması Halinde Yüklenici Bundan İş Sahibini Haberdar Etmediği Takdirde Sonucuna Katlanmakla Mükellef Olacağı )
SÖZLEŞMENİN EKLERİNİN SÖZLEŞMENİN AYRILMAZ PARÇASI OLMASI ( Sözleşmenin Eklerinin Sözleşmenin Ayrılmaz Parçası Olduğu - İdareyi ve Yükleniciyi Bağlayacağı/Sözleşme Ekleri Delil Sözleşmesi Niteliğinde Olup Taraflarca İleri Sürülmese de Mahkemece Re'sen İncelenmesi Gerektiği )"
357Y15.HD23.11.2015E. 2015/235 K. 2015/5957"MADDİ TAZMİNAT DAVASI (Eser Sözleşmesi Kapsamında Çatının Ayıplı İmalinden Kaynaklanan - Bilirkişi Kurulundan Rapor Alınarak Ayıbın Ortaya Çıktığı Tarihten Sonraki Makul Süredeki Piyasa Fiyatlarıyla Ayıbın Giderilme Bedeli Hesaplatılıp Yükleniciden Tahsil Kararı Verilmesi Gerektiği)
ESER SÖZLEŞMESİ (Bilirkişi Kurulundan Rapor Alınarak Ayıbın Ortaya Çıktığı Tarihten Sonraki Makul Süredeki Piyasa Fiyatlarıyla Ayıbın Giderilme Bedeli Hesaplatılıp Yükleniciden Tahsil Kararı Verilmesi Gerektiği - Davanın Tümüyle Reddinin Doğru Olmadığı)
AYIP NEDENİYLE SORUMLULUK (Sözleşme ve 818 Sayılı Borçlar Kanunu Hükümleri Uyarınca Davalı Yüklenicinin İş Sahibini Uyardığını ve Projelerin Tesliminden İtibaren On Beş Gün İçinde İdareye Başvuruda Bulunduğunu Kanıtlayamadığı - Yüklenicinin Ayıplardan Kaynaklanan Zarardan Sorumlu Tutulması Gerektiği)
BİLİRKİŞİ RAPORU (Ayıbın Ortaya Çıktığı Tarihten Sonraki Makul Süredeki Piyasa Fiyatlarıyla Ayıbın Giderilme Bedeli Hesaplatılıp Yükleniciden Tahsil Kararı Verilmesi Gerektiği - Maddi Tazminat Davası)"
357Y15.HD28.1.2015E. 2014/836 K. 2015/471"ESER SÖZLEŞMESİNDEN KAYNAKLANAN ALACAĞIN TAHSİLİ İSTEMİ ( İşin İmalî Sırasında Kullanılacak Olan Malzemeler İş Sahibi Tarafından Temin Edilse Dahi Yüklenici Malzemenin İmalâtın Yapılmasına Elverişli Olmaması Halinde Bu Hususu İş Sahibine İhbar Etmekle Yükümlü Olduğu )
BİLİRKİŞİ RAPORU ( Eser Sözleşmesinden Kaynaklanan Alacağın Tahsili İstemi - Ayıbın Kabule İcbar Edilemeyecek Derecede Olup Olmadığı Bedel İndirimini Gerektirip Gerektirmediği ya da Onarımının Mümkün Olup Olmadığı ve Bunların Miktarları Konusunda Bilirkişi Kurulundan Ek Rapor Alınarak Oluşacak Sonuç Doğrultusunda Karar Verilmesi Gerektiği )
İŞ SAHİBİNİN VERDİĞİ MALZEMENİN AYIPLI ÇIKMASI ( Eser Sözleşmesinden Kaynaklanan Alacağın Tahsili İstemi - İş Devam Ettiği Sırada İş Sahibinin Verdiği Malzemenin veya Gösterdiği Arsanın Kusurlu Olduğu Anlaşılır Yahut İmalatın Noktası Noktasına Muntazaman İcrasını Tehlikeye Koyacak Diğer Bir Hal Hadis Olursa Müteahhit İş Sahibini Bundan Derhal Haberdar Etmeye Mecbur Olduğu )
YÜKLENİCİNİN BİLDİRİM YÜKÜMLÜLÜĞÜ ( Eser Sözleşmesinden Kaynaklanan Alacağın Tahsili İstemi - Denizin İçerisine Döşenen Kabloların Seçiminin Uygun Olmaması Sebebiyle Kopma ve Arızaların Meydana Geldiği Saptandığı/Davalı Yüklenici Şirket Tarafından da Denizin Altına Döşenen Kabloların Seçiminin Uygun Olmadığının Davacıya İhbar Edildiğinin İddia ve İspat Edilmediği )"
357Y15.HD27.10.2014E. 2014/4009 K. 2014/6068"BAKİYE İŞ BEDELİNİN TAHSİLİ ( İtirazın İptali İstemi - Yüklenicinin Çevre Koşullarına Uygun Olmaması Halinde İş Sahibini Uyarmak Mecburiyeti Olup Uyarı Görevini Yerine Getirmediği Takdirde Bunun Sonuçlarına Katlanmak Zorunda Olduğu/İşinin Ehli Olan Yüklenici Açılır Tente Sisteminin Bölgenin Rüzgarlı Olması Sebebiyle Doğru Seçim Olmadığını Bilerek İş Sahibini Uyarma Şeklindeki Genel İhbar Yükümlüğünü Yerine Getirmediği )
İTİRAZIN İPTALİ İSTEMİ ( Bakiye İş Bedelinin Tahsili İstemi - İşinin Ehli Olan Yüklenici, Açılır Tente Sisteminin Bölgenin Rüzgarlı Olması Sebebiyle Doğru Seçim Olmadığını Bilerek İş Sahibini Uyarma Şeklindeki Genel İhbar Yükümlüğünü Yerine Getirmediği/Bu Haliyle Yüklenici Bedele Hak Kazanamadığından Davanın Reddi Gerektiği )
YÜKLENİCİNİN BİLDİRİM YÜKÜMLÜLÜĞÜ ( Bakiye İş Bedelinin Tahsili İstemi - Yüklenicinin İhbar Yükümlülüğünü Yerine Getirmediği Bu Haliyle Yüklenici Bedele Hak Kazanamadığından Davanın Reddine Karar Verilmesi Gerektiği )
YÜKLENİCİNİN İHBAR YÜKÜMLÜLÜĞÜNÜ YERİNE GETİRMEMESİ ( Bakiye İş Bedelinin Tahsili İstemi - Yüklenicinin Çevre Koşullarına Uygun Olmaması Halinde İş Sahibini Uyarmak Mecburiyeti Olup Uyarı Görevini Yerine Getirmediği Takdirde Bunun Sonuçlarına Katlanmak Zorunda Olduğu )"
357Y15.HD6.2.2014E. 2013/6532 K. 2014/755"İNŞAAT SİGORTALARI POLİÇESİ (Yer Alan Şartların Gerçekleşip Gerçekleşmediği Araştırılmadan Eksik İnceleme ve Araştırmayla Sigorta Bedelinin Yüzde Yirmisi ve Üzerindeki Miktarın da Hüküm Altına Alınmasının Poliçe Şartlarına Aykırı Olduğu)
YÜKLENİCİNİN İHBAR YÜKÜMLÜLÜĞÜ (İnşaat Sigortasından Doğan Alacak Davası - Genel İhbar Yükümlülüğü Çerçevesinde Akdin Gereği Gibi veya Zamanında İfasını Tehlikeye Sokan Her Durumu Yüklenicinin İş Sahibine Derhal İhbar Etmekle Yükümlü Olduğu/Davalının Davacıya Bu Şekilde Bir İhbarda Bulunduğunun İddia ve İspat Edilmediği)
ESER SÖZLEŞMESİ (Zararlı Sonuç Doğuran Olayın Gerçekleştiği Tarih İtibariyle Eser Sözleşmesinin Yürürlükte Olduğu - Binalar Yüzde Seksen Oranında Yapılmış Olup Davacıya Teslim Gerçekleşmediği/Yasal Bir Teslim Yoksa Zamanaşımının Başladığından Söz Edilemeyeceği/İnşaat Sigortasından Doğan Alacak Davası)
İNŞAATIN DEPREM NEDENİYLE YIKILMASI (Davalı Şirketin Hükme Dayanak Bilirkişi Raporunda Belirtilen Blokların Üst Katlarına Dair İkmal İnşaatına Başlamadan Önce İşinin Uzmanı Basiretli Bir Tacir Olarak Daha Önceki Yüklenici Tarafından Yapılan İşi İnceleyerek Genel İhbar Yükümlülüğünü Yerine Getirmesi Gerektiği)
ZAMANAŞIMI (İnşaat Sigortasından Doğan Alacak Davası - Müteahhidin Kasıt veya Ağır Kusuruyla Akdin Hiç veya Gereği Gibi Yerine Getirilmemiş ve Bilhassa Ayıplı Malzeme Kullanılmış veya Ayıplı Bir İş Meydana Getirmiş Olması Sebebiyle Açılacak Davalarda On Yıllık Zamanaşımı Süresinin Uygulanmasının Zorunlu Olduğu)
GİZLİ AYIP (Bilirkişi Raporlarıyla Saptanan Ayıpların Gizli Ayıp Niteliğinde Olduğu/Gizli Ayıbın Sözkonusu Olması Halinde Yüklenicinin Ağır Kusuruyla Hiç ya da Gereği Gibi Akdi İfa Etmemesi Durumunda Zamanaşımı Süresinin On Yıl Olduğu - Alacak Davası)
FAİZ TÜRÜNÜN BELİRLENMESİ (Her Çeşit İmal ve İnşa İşleri Ticari İş Olduğundan Avans Faizi Talep Edilebilirse de Davacı Tarafça Asıl Davada Daha Az Orandaki Reeskont Faizi İstenildiği - Buna Rağmen Asıl ve Birleşen Davada Yasal Faize Hükmedilmesinin Doğru Olmadığı)
FAİZ BAŞLANGICININ BELİRLENMESİ (Alacak Sözleşmenin İhlalinden Kaynaklandığından ve Davadan Önce Temerrüt İhtarı Bulunmadığından Temerrüt Dava Açılmakla Oluştuğundan Faizin Dava Tarihi Yerine Depremin Meydana Geldiği Tarihten Başlatılmasının Yanlış Olduğu)"
357Y15.HD6.2.2014E. 2013/4844 K. 2014/754"ESER SÖZLEŞMESİNDEN KAYNAKLANAN ALACAK (Bilirkişi Raporundaki Çelişkinin Giderilmesi İçin Konunun Niteliğine Göre Uzman Sayılacak Kişilerden Yeniden Bilirkişi Heyeti Oluşturularak Mahallinde Keşif Yapılması Gerektiği)
TAZMİNAT BORCU (Temel Koşul Kusur Olduğundan Tazminat İsteyen Tarafın Kusursuz Olması Gerektiği - Her İki Taraf da Kusurlu Bulunduğundan Yüklenicinin Asıl Davada Kar Kaybına Dair Alacak İstemiyle Teminat Mektubunun Faiz ve Komisyon Gibi Masraflarına Dair İstemlerinin Reddi Gerektiği)
KAR KAYBI TALEBİ (Yüklenicinin Sözleşmenin Feshi Sebebiyle Kar Kaybı Alacağı Talebinde Bulunabilmesi İçin Fesihte Tamamen Kusursuz Olması Gerektiği - Her İki Taraf da Kusurlu Bulunduğundan Yüklenicinin Asıl Davada Kar Kaybına Dair Alacak İsteminin Reddi Gerektiği)
ESER SÖZLEŞMESİNİN FESHİ (Ortak Kusurları Bulunması Sebebiyle İş Sahibinin Şantiyede Teknik Eleman Bulundurmama Cezası İle Gecikme Cezasının Yükleniciden Tahsiline Dair İstemlerinin Reddine Karar Verilmesinin İsabetli Olduğu)
ORTAK KUSUR (Eser Sözleşmesinin Feshinde Her İki Tarafın da Kusurlu Bulunduğu - Yüklenicinin Kar Kaybına Dair Alacak İstemiyle Teminat Mektubunun Faiz ve Komisyon Gibi Masraflarına Dair İstemlerinin Reddi Gerektiği/İş Sahibinin Şantiyede Teknik Eleman Bulundurmama Cezası İle Gecikme Cezasının Yükleniciden Tahsiline Dair İstemlerinin Reddinin Yerinde Olduğu)
BİLİRKİŞİ İNCELEMESİ (Alacak Davası - Uzman Sayılacak Kişilerden Bilirkişi Heyeti Oluşturularak Mahallinde Keşif Yapılarak Sözleşme Konusu İşte Fiilen Kullanılan Harcın Örneklerinin Alınıp Resmi Yetkili Laboratuarlarda Analizinin Yaptırılarak Öncelikle Harcın Niteliğinin Belirlenmesi Gerektiği)"
357Y15.HD26.9.2013E. 2012/7114 K. 2013/5213"ESER SÖZLEŞMESİNDEN KAYNAKLANAN İŞ BEDELİ ALACAĞI DAVASI ( Akdi İlişkinin Varlığı Halinde Kapsamının Yazılı Belge Dışında Diğer Deliller ve Tanık Beyanları ile Kanıtlanabileceği - Aksine Sözleşme Bulunmadığı veya Aksi Karşı Tarafça Kanıtlanmadıkça Malzemenin Yüklenici Tarafından Temin Edildiğinin Kabulü Gereği )
ESER SÖZLEŞMESİNE KONU İŞİN YAPIMINDA KULLANILAN MALZEMENİN KİMİN TARAFINDAN TEMİN EDİLDİĞİ ( Aksine Sözleşme Bulunmaması veya Aksi Karşı Tarafça Kanıtlanmadıkça Yüklenici Tarafından Temin Edildiğinin Kabulü Gereği - Eser Sözleşmesinin Varlığının Kabul Edilmesi Halinde Kapsamının Yazılı Belge Dışındaki Delillerle Kanıtlanabileceği )
ESER SÖZLEŞMESİNİN KAPSAMININ KANITLANMASI ( Sözleşmenin Varlığının Kabul Edilemisi Halinde Kapsamının Tanık Dahil Her Tür Delille Kanıtlanabileceği - Aksi Kararlaştırılmadıkça ve Aksi Kanıtlanmadıkça Sözleşme Konusu İşe Ait Malzemenin Yüklenici Tarafından Temin Edildiğinin Kabulü Gereği )"
357Y23.HD25.9.2013E. 2013/3742 K. 2013/5746"ARSA PAYI KARŞILIĞI İNŞAAT SÖZLEŞMESİNDEN KAYNAKLANAN KİRA TAZMİNATI VE CEZAİ ŞART ALACAĞI ( Arsa Sahibini Uyaran ve İmar Planı Tescil Tarihini Takiben Kop Düzenlemesi İçin İşlem Yapılması Gerektiğini Arsa Sahibine Bildirdiğini İspata Yarayacak Herhangi Bir Kanıt Sunulmadığından Aradan Geçen Süreden Dolayı Arsa Sahibini Sorumlu Tutmanın Mümkün Olmadığı )
KİRA TAZMİNATI VE CEZAİ ŞART ALACAĞI TAHSİLİ İSTEMİ ( Arsa Payı Karşılığı İnşaat Sözleşmesinden Kaynaklanan - Yüklenici Kop Düzenlemesi İçin İşlem Yapması Gerektiğini Arsa Sahibine Bildirdiğini İspata Yarayacak Herhangi Bir Kanıt Sunmadığından Aradan Geçen Süreden Dolayı Arsa Sahibinin Sorumlu Olmadığı )
KOP DÜZENLEMESİ ( Arsa Payı Karşılığı İnşaat Sözleşmesinden kaynaklanan Kira Tazminatı ve Cezai Şart Alacağı - Yüklenici Arsa Sahibini Uyaran ve İmar Planı Tescil Tarihini Takiben Kop Düzenlemesi İçin İşlem Yapması Gerektiğini Arsa Sahibine Bildirdiğini İspata Yarayacak Herhangi Bir Kanıt Sunmadığından Aradan Geçen Süreden Dolayı Arsa Sahibinin Sorumlu Olmadığı )
YAPILAŞMA ORANINDA ARTIŞ ( Arsa Payı Karşılığı İnşaat Sözleşmesinden kaynaklanan Kira Tazminatı ve Cezai Şart Alacağı - Kop Düzenlemesi Sebebiyle Yapılaşma Oranında Artış Olduğu İçin İşin Süresinin Uzayacağı/Bilirkişi Kurulunun da İşin Süresine İlave Yapılması Gerektiğini Bildirdiği - Anılan Hususlar Nazara Alınarak Bir Hükme Varılması Gerektiği )"
357Y13.HD13.6.2013E. 2013/14354 K. 2013/16113"MİYOP RAHATSIZLIĞI SEBEBİYLE LAZER YÖNTEMİYLE YAPILAN AMELİYAT SONRASINDA OLUŞAN GÖRME KUSURU ( Maddi ve Manevi Tazminat - Davalının Ameliyat Öncesi Muhtemelen Hasıl Olabilecek Sonuç ve Komplikasyonlar Hakkında Hastasını Bilgilendirmesinin Zorunlu Olduğu/Bilgilendirme ve Davacının Yeterli Derecede Aydınlatılıp Aydınlatılmadığı Konusunda Davalı Delilleri Toplanarak Sonucuna Gidileceği )
AMELİYAT ÖNCESİNDE HASTAYI MUHTEMEL SONUÇ VE KOMPLİKASYONLAR HAKKINDA BİLGİLENDİRME ( Ameliyat Sonrasında Oluşan Görme Kusuru Sebebiyle Maddi ve Manevi Tazminat - Davalının Ameliyat Öncesi Muhtemelen Hasıl Olabilecek Sonuç ve Komplikasyonlar Hakkında Hastasını Bilgilendirmesinin Zorunlu Olduğu/Davalının Bilgilendirme ve Davacının Yeterli Derecede Aydınlatılıp Aydınlatılmadığının Araştırılacağı )
MADDİ VE MANEVİ TAZMİNAT ( Miyop Rahatsızlığı Sebebiyle Lazer Yöntemiyle Yapılan Ameliyat Sonrasında Oluşan Görme Kusuru Sebebiyle - Davalının Ameliyat Öncesi Muhtemelen Hasıl Olabilecek Sonuç ve Komplikasyonlar Hakkında Hastasını Bilgilendirmesinin Zorunlu Olduğu/Davalının Bilgilendirdiği ve Davacının Yeterli Derecede Aydınlatılıp Aydınlatılmadığı Konularında Davalı Delillerinin Toplanacağı )
AMELİYAT SONRASINDA OLUŞAN GÖRME KUSURU ( Maddi ve Manevi Tazminat - Davalının Bilgilendirme ve Davacının Yeterli Derecede Aydınlatılıp Aydınlatılmadığı Operasyonun Kopmlikasyonlarının Bilinmesi Halinde Dahi Bu Operasyona Rıza Gösterip Göstermeyeceği Konuları Dosya İçeriğiyle Anlaşılamadığı - Mahkemece Bu Konuda Davalı Delilleri Toplanarak Karar Verileceği )"
357Y23.HD25.4.2013E. 2013/1809 K. 2013/2672"KOMBİ BEDELİ ALACAĞI DAVASI ( Taraflar Arasındaki Arsa Payı Karşılığı İnşaat Sözleşmesi Gereği - Yüklenici Tarafından Temin Edilmesi Gerekli Kombininin Orta Kalitede ve Sözleşmenin Amacına Uygun Olması Gerektiği/Piyasa Rayicinin Tespiti )
TARAFLAR ARASINDAKİ TESLİM TUTANAĞI ( Ariston Marka Kombinin Yüklenici Tarafından Daireye Takılacağının Yazılı Olduğu - Bilirkişi Raporu ile Ariston Marka Kombinin Orta Düzey Modelinin Tepsit Edileceği/Piyasa Rayiç Bedelinin Belirleneceği )
KOMBİ MODEL VE FİYATLARI KONUSUNDA UZMAN BİLİRKİŞİ RAPORU ALINACAĞI ( "Ariston" Marka Kombinin Niteliği Model ve Kapasitesi Hakkında Yetersiz Bilirkişi Raporunun Hükme Esas Alınamayacağı - Kombi Bedeli Alacağı Davası/Bilirkişi Raporu )
ORTA KALİTEDE KOMBİNİN PİYASA RAYİÇ BEDELİNİN BELİRLENMESİ ( Kombinin Takılacağı Dairelerin Alanı ve Kombinin Dairelerin Takılması Uygun Olan Yeri İtibariyle Orta Kalitede Verim Alınması Beklenen Nitelik ve Özelliğin Aranacağı )
DAVA TARİHİ İTİRABARİYLE KOMBİNİN PİYASA RAYİÇ BEDELİ ÜZERİNDEN HÜKÜM ( Orta Düzey ve Orta Kalitede Kombinin Tespiti )"
357Y15.HD3.12.2012E. 2012/2354 K. 2012/7574"ALACAK DAVASI ( Eser Sözleşmesinden Kaynaklanan İş Bedeli - Binanın İnşaası Sırasında Yapılması İhmal Edilen Zemin İzolasyonu Ayıbı Sebebiyle Yüklenicinin İş Sahibini Uyarmakla Görevli Olmadığı/Edimini Sözleşmeye Uygun İfa Ettiği Teknik Bilirkişi İncelemesiyle Saptanan Yüklenicinin İş Bedelini İstemekte Haklı Olduğu )
ESER SÖZLEŞMESİ ( Alacak Davası - Sözleşmede Zemin İzolasyonu Yapmak Yüklenicinin Görevi Olmadığı/Edimini Sözleşmeye Uygun İfa Ettiği Teknik Bilirkişi İncelemesiyle Saptanan Yüklenicinin İş Bedelini İstemekte Haklı Olduğu )
ESERDEKİ AYIPLARDAN SORUMLULUK ( Binanın İnşaası Sırasında Yapılması İhmal Edilen Zemin İzolasyonu Ayıbı Sebebiyle Yüklenicinin İş Sahibini Uyarmakla Görevli Olmadığı/Yüklenicinin İş Bedelini İstemekte Haklı Olduğu - Alacak Davası )"
357Y15.HD1.11.2012E. 2012/3710 K. 2012/6674"ADİ YAZILI ESER SÖZLEŞMESİ ( Davalıya Ait İnşaatın Mini Kazık Ankraj İmalatı İşinin Yapımı - Yapılan Sözleşmenin Bir “Eser” Sözleşmesi Olduğu/Mahkemece Kendi İçinde Çelişkiler Taşıyan Bilirkişi Kurulu Raporunun Hükme Dayanak Alınarak Davanın Kısmen Kabulünün Hatalı Olduğu )
İŞ BEDELİNİN BİR KISMININ ÖDENMEMESİ NEDENİYLE TAHSİLİ İSTEMİ ( Davacı Yüklendiği Edimini İfa Ettiğinden Hak Edilen ve İstenebilir Olan İş Bedelinin Tahsilini Davalıdan Talep Edebileceği - Mahkemece Yapılacak İş Davanın Kabulüne Karar Verilmesinden İbaret Olması Gerektiği )
GENEL İHBAR YÜKÜMLÜLÜĞÜ ( Dikey Durumda Olan Mini Kazık Ankraj Betonları Atıldıktan Sonra Bu Kazıkların Bozulmaması İçin Beklenmesi Gerektiği Halde Davacı Tarafından Bu Hususun Davalıya Bildirilmediği - Davacının Yaptığı İşin Yapım Süresi İçinde İşin Gereği Gibi veya Zamanında Meydana Getirilmesini Tehlikeye Koyacak Bir Durum Ortaya Çıkmadığından İhbar Yükümlülüğünü Yerine Getirmediğinden Söz Edilemeyeceği )
AYIPLARIN GİDERİLME BEDELİ ( Davacı Tarafından Yapılan Mini Kazık-Ankraj İmalatının “Kabul Edilemeyecek Derecede” Ayıplı Olduğu ya da Bedelde İndirimi Gerektirecek veya Ayıpların Giderilme Bedelinin İstenmesini Gerektirecek Derecede Olduğu Bilirkişilerce Yapılan İncelemeler Sonucunda da Saptanamadığı - Davacı İş Bedelinin Tahsilini Davalıdan Talep Edebileceği )"
357Y23.HD6.7.2012E. 2012/2383 K. 2012/4703"İMALATA DAİR İSTEKLER ( Maddi Tazminat/Arsa Payı Karşılığı İnşaat Sözleşmesi - Davacıların İmalata Dair İsteklerinin Yaptırılacak Bilirkişi İncelemesiyle Değerlendirilmesi ve Sonucuna Göre Bir Hükme Varılması Aksi Takdirde Davanın Reddi Gerektiği )
MADDİ TAZMİNATIN TAHSİLİ ( Dava Konusu Tazminatın Hangi Kalem veya Kalemlere İlişkin Olduğu Bedelleri de Açıklatılarak Davacı Yandan Sorulması Gerektiği - Maddi Tazminat/Arsa Payı Karşılığı İnşaat Sözleşmesi )
ARSA PAYI KARŞILIĞI İNŞAAT SÖZLEŞMESİ ( Davacıların İmalata Dair İsteklerinin Yaptırılacak Bilirkişi İncelemesiyle Değerlendirilmesi ve Sonucuna Göre Bir Hükme Varılması Aksi Takdirde Davanın Reddi Gerektiği )"
357Y15.HD13.6.2012E. 2012/2346 K. 2012/4417"ÖDENEN İŞ BEDELİNİN İADESİ ( Davacıya Ait İş Yerine Güç Kaynağı Kurulması İşine Dair - Davalı Yüklenicinin Genel İhbar Yükümlülüğünü Yerine Getirmediğinin ve Eserin Kabul Edilemeyecek Derecede Ayıplı Olduğunun Kabulü Gerektiği )
ESER SÖZLEŞMESİ ( Yüklenici Tarafından Montaj İçin Seçilen Alanın Cihazın Çalışma Şartları İçin Uygun Olmayan Bir Mekan Olduğu - Davalı Yüklenicinin Genel İhbar Yükümlülüğünü Yerine Getirmediğinin ve Eserin Kabul Edilemeyecek Derecede Ayıplı Olduğunun Kabulü Gerektiği )
AYIP NEDENİYLE SORUMLULUK ( Ödenen İş Bedenlinin İadesi - Davalı Yüklenicinin Genel İhbar Yükümlülüğünü Yerine Getirmediğinin ve Eserin Kabul Edilemeyecek Derecede Ayıplı Olduğunun Kabulü Gerektiği )
GENEL İHBAR YÜKÜMLÜLÜĞÜ ( Yüklenicinin Eserden Yararlanılmasını Tehlikeye Koyacak Bir Durumun Ortaya Çıkması Halinde Bu Durumu İş Sahibine Hemen Bildirmesi Eğer Bildirmezse Bunun Sonuçlarına Kendisinin Katlanmasının Zorunlu Olduğu - Ödenen İş Bedelinin İadesi )"
357Y13.HD21.5.2012E. 2011/11359 K. 2012/12808"MADDİ VE MANEVİ TAZMİMAT ( Estetik Ameliyatından Doğan Zarar Nedeniyle - Doktorun Hastasını Ameliyat Öncesinde Muhtemelen Hasıl Olabilecek Sonuç ve Komplikasyonlar Hakkında Hastasını Bilgilendirip Bilgilendirmediğinin Tespit Edilip Karar Verilmesi Gerektiği )
ESTETİK AMAÇLI KARIN YAĞLARININ ALDIRILMASI ( Tazminat Davası - Doktorun Hastasını Ameliyat Öncesinde Muhtemelen Hasıl Olabilecek Sonuç ve Komplikasyonlar Hakkında Hastasını Bilgilendirip Bilgilendirmediğinin Tespit Edilip Karar Verilmesi Gerektiği )
HASTANIN BİLGİLENDİRİLMESİ ( Estetik Ameliyatından Doğan Zarar Nedeniyle Tazminat - Davacının Yeterli Derecede Aydınlatılıp Aydınlatılmadığı Hususunda Davalı Delillerinin Toplanarak Sonucuna Göre Karar Verilmesi Gerektiği )
HASTA HAKLARI ( Doktorun Ameliyat Öncesi Muhtemelen Hasıl Olabilecek Sonuç ve Komplikasyonlar Hakkında Hastasını Bilgilendirmesinin Bir Zorunluluk Olduğu - Estetik Ameliyatından Doğan Zarar Nedeniyle Tazminat )"
357Y15.HD28.11.2011E. 2010/5449 K. 2011/6965"İMALATTA GİZLİ AYIBIN BULUNMASI ( İnşaatın Yapıldığı Dönemde Cari Bulunan 1975 Yılı Deprem Yönetmeliğine Uygun İmalatın Bulunup Bulunmadığının Tespit Edilmesi Gerektiği - Mahkemece Yerinde Bilirkişi Vasıtasıyla Keşif Yaptırılması Gereği)
İSPAT ( İnşaatın Yapımı Sırasında Alınması Gereken Karot Numunelerinin Sunulamadığı Nedeniyle Ayıplı İmalatın İspatlanamadığı Gerekçesiyle Hüküm Verilmesinin Hatalı Olduğu - Mahkemece Yerinde Karot Deneyi Yapıtırılması Gerektiği)
KAROT NUMUNELERİNİN DOSYAYA SUNULMAMASI ( Davanın İspatlanamadığı Gerekçesiyle Reddine Karar Verilemeyeceği - Mahkemece Yerinde Bilirkişi Vasıtasıyla Keşif Yapılması Gerektiği/Eksik İnceleme ile Hüküm Verilemeyeceği/Kusurlu İmalat)"
357Y15.HD2.11.2011E. 2010/4747 K. 2011/6430"ESER SÖZLEŞMESİ ( Eserin Gizli Ayıplı Olduğu Yaptırılan Delil Tespiti İle Anlaşıldığından ve Aynı Yıl İçinde Dava Konusu Yapıldığından Gizli Ayıpların Giderilme Bedelinin Tespitine İlişkin Hesaplamanın İlk Davanın Açıldığı Tarihte Mahalli Rayiçlere Göre Yapılması Gerektiği )
ESERİN GİZLİ AYIPLI OLMASI ( Yaptırılan Delil Tespiti İle Anlaşıldığından ve Aynı Yıl İçinde Dava Konusu Yapıldığından Gizli Ayıpların Giderilme Bedelinin Tespitine İlişkin Hesaplamanın İlk Davanın Açıldığı Tarihte Mahalli Rayiçlere Göre Yapılması Gerektiği )
GİZLİ AYIP ( Giderilme Bedelinin Tespitine İlişkin Hesaplamanın İlk Davanın Açıldığı Tarihte Mahalli Rayiçlere Göre Yapılması Gerektiği )
YÜKLENİCİNİN İHBAR ZORUNLULUĞU ( Teknik Şartnamede Belirtilen Malzemenin ve Yapım Usulünün Aksine İmalatta Özel Katkılı Yapıştırıcılar Kullanılması ve İlave Genleşme Derzleri Açılması Gerektiği Yönünde İdareyi Uyarması Gerektiği )
YÜKLENİCİNİN SORUMLULUĞU ( Eldeki Davanın Geç Açılmasında Davalı Yüklenicinin Bir Kusuru Bulunmadığından Artan Zarardan Davalı Sorumlu Tutulamayacağı )"
357Y15.HD17.3.2011E. 2009/6718 K. 2011/1624"TAZMİNAT İSTEMİ ( Davacı Seraların Yapımı Nedeniyle Ödediği İş Bedelini Geri İstediğine Göre Sözleşmeden Döndüğü - Bu Durumda Davacı Ödenen Sera Yapım Bedeli Dışında Ancak Menfi Zararının Tazminini İsteyebileceği )
İŞ BEDELİNİN GERİ İSTENMESİ ( Davacı Ödenen Sera Yapım Bedeli Dışında Ancak Menfi Zararının Tazminini İsteyebileceği )
MENFİ ZARARIN TAZMİNİ ( Davacı Seraların Yapımı Nedeniyle Ödediği İş Bedelini Geri İstediğine Göre Sözleşmeden Döndüğü - Bu Durumda Davacı Ödenen Sera Yapım Bedeli Dışında Ancak Menfi Zararının Tazminini İsteyebileceği )"
357Y15.HD7.2.2011E. 2009/5652 K. 2011/606"MADDİ VE MANEVİ TAZMİNATIN TAHSİLİ ( Davacı Tarafından Yapılan Bu İş Sebebiyle Oluşan Ayıpların Giderilmesi Bedelleri İle Bu Ayıpların Sonucu Oluşan Maddi Zarardan Ötürü Davalı Yüklenicinin Sorumlu Tutulamayacağı )
AYIPLARIN GİDERİLMESİ ( Davacı Tarafından Yapılan Bu İş Sebebiyle Oluşan Ayıpların Giderilmesi Bedelleri İle Bu Ayıpların Sonucu Oluşan Maddi Zarardan Ötürü Davalı Yüklenicinin Sorumlu Tutulamayacağı - Maddi ve Manevi Tazminat )
MADDİ TAZMİNAT ( Ayıpların Giderim Bedelleri İle Bu Ayıpların Sonucu Olarak Gerçekleşen Maddi Zararların Neler Olduğunun ve Bilirkişi Kurulunca Belirlenen Tutardaki Maddi Tazminattan Mahsubu Gereken Miktarın Belirlenmesi İle Mahsubunun Yapılması Gerektiği )"
357Y15.HD16.6.2010E. 2010/2040 K. 2010/3436"ESER SÖZLEŞMESİNE DAYALI OLARAK AYIPLI İFA NEDENİYLE TAZMİNAT ( Yüklenici Özen Borcunu ve Uyarı Görevini Yerine Getirmemesinden Doğan Zarardan Sorumlu Olduğu )
AYIPLI İFA ( Eser Sözleşmesine Dayalı - Yangının Çıkması ve Zararın Oluşmasında Yüklenicinin Kusuru Olup Olmadığı Araştırılarak Sonucuna Göre Karar Verilmesi Gerektiği )
YÜKLENİCİNİN SORUMLULUĞU ( Ayıplı İfa Nedeniyle Uğranılan Zararın Tazmini - Yüklenici Özen Borcunu ve Uyarı Görevini Yerine Getirmemesinden Doğan Zarardan Sorumlu Olduğu )
YANGINDAN DOĞAN ZARAR ( Eser Sözleşmesine Dayalı Olarak Ayıplı İfa Nedeniyle Uğradığı Zararın Tazmini - Yangının Çıkması ve Zararın Oluşmasında Yüklenicinin Kusuru Olup Olmadığı Araştırılarak Sonucuna Göre Karar Verilmesi Gerektiği )"
357Y15.HD22.3.2010E. 2009/1859 K. 2010/1605"EKSİK VE KUSURLU İŞ BEDELİNİN TAHSİLİ ( Sözleşme Hükümleri İle Asansör İşinin Gerektirdiği Teknik ve İşletme Kurallara Göre Eksik ve Kusurlu İşler Bedellerinin Serbest Piyasa Rayiçleri İtibariyle Saptanarak ve Taleple Bağlı Kalınması Kuralı da Gözetilerek Bir Karar Verilmesi Gerektiği )
MALZEMELERİN CE'Lİ OLMAMASI ( Asansör Uygulama Projelerinin Yapılmadığı ve AT Uygulama Beyanı ve AT Tip İnceleme Belgesinin Olmadığı Belediye Yetkililerince Tespit Edilip Davacıya Bildirildiği - Eksik ve Kusurlu İşler Bedellerinin Serbest Piyasa Rayiçleri İtibariyle Saptanması Gerektiği )
ASANSÖR İŞİNİN GEREKTİRDİĞİ TEKNİK VE İŞLETME KURALLARI ( Eksik ve Kusurlu İşler Bedellerinin Serbest Piyasa Rayiçleri İtibariyle Saptanarak ve Taleple Bağlı Kalınması Kuralı da Gözetilerek Bir Karar Verilmesi Gerektiği )"
357Y15.HD25.2.2010E. 2009/4155 K. 2010/1102"BELEDİYEDEN TASDİKLİ PROJEYE AYKIRI KALORİFER DAİRESİNİN PROJESİNE UYGUN HALE GETİRİLMESİ ( Yüklenicinin Sözleşme ve Tekniğine Uygun İmalat Yapmasının Ahde Vefa Prensibinin Gereği Olduğu - İnşaatın Proje ve Ruhsatına Göre İfa Edilmesi Gereği )
YÜKLENİCİNİN ÖZEN BORCU ( Sözleşmeye Uygunluk Ahde Vefa Prensibinin Sonucu Olduğu - Yüklenicinin Proje ve Ruhsat Gereği İnşaatı Gerçekleştirip Arsa Sahibine Teslim Etmekle Edimini Tam İfa Etmiş Sayılacağı )
AHDE VEFA ( Yüklenicinin Sözleşme ve Tekniğine Uygun İmalat Yapması - Projeye Aykırı Tamamlandığı İleri Sürülen İmalatın Tadilat Projesiyle Kullanma İzni Alıp Alamıyacağının Belediyeden Sorularak Sonucuna Göre Karar Verilmesi Gereği )"
357Y15.HD27.1.2009E. 2008/489 K. 2009/394"ESER SÖZLEŞMESİ ( Yüklenicinin İşin Görülmesi ve Tesliminde İşçiye Göre Daha Yüksek Özen Göstermekle Yükümlü Olduğu - Yüklenicinin Yüklenidiği Eserdeki Gizli ve Açık Ayıplara Karşı Sorumlu Olduğu )
ESERDE GİZLİ VEYA AÇIK AYIP ( Meydana Getirilen Eserin Teslimi Sırasında Yapılan Muayenede Varolan Bozukluğun Görülememesi Halinde Gizli Ayıbın Varlığından Söz Edileceği - Yüklenicinin Kasden Sakladığı Bozukluklarla Usulüne Uygun Yapılan Muayenelerde Fark Edilmeyen Ayıplar İçin İş Sahibine Karşı Teslimden Sonra da Sorumluluğunun Devam Edeceği )"
357Y15.HD29.5.2008E. 2007/3637 K. 2008/3496"ALACAK İSTEMİ ( Davacı Yüklenici Tarafından Deponun Kendi Özensizliği Sonucu Yapılması Gerekli Olduğundan Bu İmalatın Fazla İş Olarak Kabul Edilmesinin Mümkün Olmadığı )
İMALATIN FAZLA İŞ OLARAK KABUL EDİLEMEMESİ ( Davacı Yüklenici Tarafından Deponun Kendi Özensizliği Sonucu Yapılması Gerekli Olduğundan Bu İmalatın Fazla İş Olarak Kabul Edilemeyeceği )
KESİN HAKEDİŞ RAPORU ( Alacak İstemi - Davacı Şirket Temsilcisi Tarafından İhtirazi Kayıtla İmzalanmakla Birlikte İdareye İtirazları Bildiren Dilekçenin Verilmemiş Olması Nedeniyle Kesinleştiği/Bu Nedenlerle Davanın Reddi Gerektiği )"
357Y15.HD25.4.2008E. 2008/1407 K. 2008/2771"GAYRİMENKUL SATIŞ VAADİ VE İNŞAAT SÖZLEŞMESİ ( Davalı Temerrüdünden Önce Dükkanın Yapılmasına Olanak Yok İse Objektif İmkansızlık Sözkonusu Olacağından Davalı Yapılamayan Bağımsız Bölümün Bedelinden Ötürü Sorumlu Tutulamayacağı )
OBJEKTİF İMKANSIZLIK ( Davalı Temerrüdünden Önce Dükkanın Yapılmasına Olanak Yok İse Olacağından Davalı Yapılamayan Bağımsız Bölümün Bedelinden Ötürü Sorumlu Tutulamayacağı - Gayrimenkul Satış Vaadi ve İnşaat Sözleşmesi )
BAĞIMSIZ BÖLÜMÜN BEDELİ ( Davalı Temerrüdünden Önce Dükkanın Yapılmasına Olanak Yok İse Objektif İmkansızlık Sözkonusu Olacağından Davalı Yapılamayan Bağımsız Bölümün Bedelinden Ötürü Sorumlu Tutulamayacağı )
YASAL ENGEL ( Bulunmadığı Halde veya Temerrüde Düştükten Sonra Gerçekleşmiş İse Yüklenici Tarafından Teslimi Yüklenilen Dükkan Yapılmamış İse Kusurlu İmkansızlık Sözkonusu Olacağından Bağımsız Bölüm Bedelini Arsa Sahibi Davalı Yükleniciden İsteyebileceği )"
357Y15.HD6.2.2008E. 2007/1345 K. 2008/653"İŞİN HATALI YAPILMASINDAN KAYNAKLANAN ZARARIN TAZMİNİ ( Yüklenicinin Yapılan İşe Zarar Veren Durumu İş Sahibine Bildirmesi Gerektiği - Zararın Sözleşme Konusu İş Yapımından Değil Başka Bir Nedenden Kaynaklandığı Anlaşıldığından Bu Durumun İş Sahibine Bildirilip Bildirilmediğinin Belirlenmesi Gereği )
YAPILAN İŞE ZARAR VEREN HUSUSUN VARLIĞI ( Yüklencinin Bu Durumu İş Sahibine Haber Vermekle Yükümlü Olduğu Aksi Halde Meydana Gelen zarardan Sorumlu Olacağı - Yüklenicinin Yapılan İşe Zarar Veren Hususu İş Sahibien Bildirip Bildirmediği Belirlenerek Sonucuna Göre Hüküm Kurulması Gereği )
ZARAR VEREN DURUMUN İŞ SAHİBİNE BİLDİRİLMESİ ZORUNLULUĞU ( Yüklenici Yapılan İşe Zarar Veren Hususu İş Sahibine Bildirmek zorunda Olduğu - Yüklenicinin Yapılan İşe Zarar Veren Hususu İş Sahibine Zarar Vermesi Halinde Meydana Gelen Zarardan Sorumlu Olacağı )"
357Y15.HD28.1.2008E. 2007/5443 K. 2008/445"ESER SÖZLEŞMESİNE DAYALI AYIPLI İMALAT ( Uğranılan Zararın Tazmini - Eser Sözleşmelerinde Yüklenicinin Görevi Eseri Sözleşmesine Tekniğine Uygun Yapmak ve Teslim Etmek Olduğu/Bundan Doğan Zarardan Sorumlu Olduğu )
UĞRANILAN ZARARIN TAZMİNİ ( Eser Sözleşmelerinde Yüklenicinin Görevi Eseri Sözleşmesine Tekniğine Uygun Yapmak ve Teslim Etmek Olduğu - Bundan Doğan Zarardan Sorumlu Olduğu )
İMALAT BEDELİNİN TAHSİLİ ( Eser Sözleşmesine Dayalı Ayıplı İmalat Nedeniyle Uğranılan Zararın Tazmini - Eser Sözleşmelerinde Yüklenicinin Görevi Eseri Sözleşmesine Tekniğine Uygun Yapmak ve Teslim Etmek Olduğu/Bundan Doğan Zarardan Sorumlu Olduğu )
İŞ SAHİBİNİN VERDİĞİ MALZEMENİN VEYA GÖSTERDİĞİ ARSANIN KUSURLU OLMASI ( İmalatın Noktası Noktasına Muntazaman İcrasını Tehlikeye Koyacak Bir Durumun Ortaya Çıkması Halinde Yüklenici Bundan İş Sahibini Haberdar Etmediği Takdirde Sonucuna Katlanmakla Mükellef Olduğu )"
357Y15.HD3.12.2007E. 2006/4121 K. 2007/7713"RUHSATSIZ İMARA AYKIRI VE KAÇAK BİNA ( Depremde Ağır Hasar Görüp Yıkılması Nedeniyle Tazminat - Yüklenicinin Uyarı Görevini Yerine Getirip Getirmediği Araştırılarak Yerine Getirdiğinin Kanıtlanamaması Durumunda Davacı Arsa Sahiplerinin Ödedikleri İş Bedelini Geri İsteyebileceği )
KAÇAK BİNANIN DEPREMDE AĞIR HASAR GÖRÜP YIKILMASI NEDENİYLE TAZMİNAT ( Yüklenicinin Uyarı Görevini Yerine Getirip Getirmediği Araştırılarak Yerine Getirdiğinin Kanıtlanamaması Durumunda Davacı Arsa Sahiplerinin Ödedikleri İş Bedelini Geri İsteyebileceği )
YÜKLENİCİNİN UYARI GÖREVİNİ YERİNE GETİRİP GETİRMEDİĞİ ( Araştırılarak Yerine Getirdiğinin Kanıtlanamaması Durumunda Davacı Arsa Sahiplerinin Ödedikleri İş Bedelini Geri İsteyebileceği - Kaçan Binanın Depremde Ağır Hasar Görüp Yıkılması Nedeniyle Tazminat )
DEPREMDE YIKILAN BİNA ( Ruhsatsız İmara Aykırı ve Kaçak Olması - Yüklenicinin Uyarı Görevini Yerine Getirip Getirmediği Araştırılarak Yerine Getirdiğinin Kanıtlanamaması Durumunda Davacı Arsa Sahiplerinin Ödedikleri İş Bedelini Geri İsteyebileceği )"
357Y15.HD26.11.2007E. 2007/4709 K. 2007/7534"ESER SÖZLEŞMESİ ( Yüklenici Yüklenilen İşi Amacına Tekniğine ve Sözleşmesine Uygun Olarak Yapmak Zorunda Olduğu )
AYIPLI İMALAT ( İş Sahibinin Verdiği Malzemenin veya İş Sahibine Ait Yerin Kusurlu Olduğunun Anlaşılması Halinde Yüklenicinin İş Sahibini Haberdar Etmesi Gerektiği )
YÜKLENİCİNİN SORUMLULUĞU ( Yüklenici Yüklenilen İşi Amacına Tekniğine ve Sözleşmesine Uygun Olarak Yapmak Zorunda Olduğu - İş Sahibinin Verdiği Malzemenin veya İş Sahibine Ait Yerin Kusurlu Olduğunun Anlaşılması Halinde Yüklenicinin İş Sahibini Haberdar Etmesi Gerektiği )"
357Y15.HD22.10.2007E. 2006/6060 K. 2007/6503"ESER SÖZLEŞMESİNE DAYALI TAZMİNAT DAVASI ( Hatalı Döşendiği İddia Edilen Elektrik Tesisatının Neden Olduğu Yangın Sonucu Meydana Gelen Zarar - Alınan Raporlara Göre İmalat Hatası Yanında Kullanım Hatasından da Söz Edildiğinden Zararın Ortak Kusura Göre Belirlenmesi Gereği )
ORTAK KUSUR ( Elektrik Tesisatından Kaynaklanan Yangın Sonucu Meydana Gelen Zarar - Yangına Neden Olan Elektrik Tesisatının Yapım Hatası Yanında Kullanım Hatası da Bulunduğundan Zararın Ortak Kusura Göre Belirlenmesi Gereği )
AVUKATLIK ÜCRETİ ( Dava Bir Miktar Para Alacağı Olduğundan Nisbi Yerine Maktu Vekalet Ücretine Hükmedilmesinin Hatalı Olduğu )"
357YHGK4.7.2007E. 2007/15-333 K. 2007/439"ESER SÖZLEŞMESİNE DAYALI İŞ BEDELİNİN ÖDENMESİ ( Yüklenici Şartname Hükümlerini Bilerek İfayı Üstlendiğine Göre Eseri Şartnameye ve Amaca Uygun Teslimle Yükümlü Olduğu )
KESİN TEMİNATLARIN NAKDE ÇEVRİLMEMESİ İÇİN İHTİYATİ TEDBİR KARARI VERİLMESİ İSTEMİ ( Yüklenici Şartname Hükümlerini Bilerek İfayı Üstlendiğine Göre Eseri Şartnameye ve Amaca Uygun Teslimle Yükümlü Olduğu )
YÜKLENİCİNİN ÖZEN BORCU ( Yüklenici Şartname Hükümlerini Bilerek İfayı Üstlendiğine Göre Eseri Şartnameye ve Amaca Uygun Teslimle Yükümlü Olduğu - Ayıplı Olduğu Anlaşılan İmalatı Davalı İş Sahibinin Kabule Zorlanamayacağı )
AYIPLI İMALAT ( Ayıplı Olduğu Anlaşılan İmalatı Davalı İş Sahibinin Kabule Zorlanamayacağı - Eser Sözleşmesine Dayalı İş Bedelinin Ödenmesi )"
357Y15.HD18.4.2007E. 2006/2287 K. 2007/2516"ESERİN REDDİ NEDENİYLE UĞRANILAN ZARARIN TAZMİNİ ( Yüklenicinin İş Bedeli Alacağının Tamamına Hükmedildiğine Göre Davalı ve Karşı Davacının Ayıplı İmalat Nedeniyle Bedelin Tamamına Hak Kazanamadığı - Ayıp Bedeli Mahsup Edilerek Kalan Yüklenici Alacağına Hükmedilmesi Gereği )
İŞ BEDELİ ALACAĞI ( Tamamına Hükmedildiğine Göre Davalı ve Karşı Davacının Ayıplı İmalat Nedeniyle Bedelin Tamamına Hak Kazanamadığı Gözetilerek Ayıplar Bedelinin Mahsup Edilmesinden Sonra Kalan Yüklenici Alacağına Hükmedilmesi Gereği )
AYIP BEDELİNİN MAHSUBU ( Yüklenicinin İş Bedeli Alacağının Tamamına Hükmedildiğine Göre Davalı ve Karşı Davacının Ayıplı İmalat Nedeniyle Bedelin Tamamına Hak Kazanamadığı - Ayıp Bedeli Mahsup Edilerek Kalan Yüklenici Alacağına Hükmedilmesi Gereği )"
357Y15.HD22.2.2007E. 2006/180 K. 2007/1121"İMALATIN İKİNCİ KEZ YAPILMASI ( Yüklenicinin Genel İhbar Mükellefiyetini Getirmediği Eseri Yeniden Bedelsiz Yapmayı Kabul Ettiği/İlk Projeye Göre ve %29,7 Keşif Artışı İle Yapılan İmalatın 2. Kez Yapılması Nedeniyle Bedel İsteyemeyeceği - Vekaletsiz İş Görme )
VEKALETSİZ İŞ GÖRME ( Yüklenicinin Yıkılan Eseri Teknik Rapor Doğrultusunda Hazırladığı Projeye Göre %29,7 Keşif Artışı İle Yeniden İnşa Etmesi - Genel İhbar Mükellefiyetini Getirmediği/Fazla İş Bedelini Vekaletsiz İş Görme Hükümlerine Göre İsteyebileceği )
YÜKLENİCİNİN KEŞİF ARTIŞI İLE 2. KEZ YAPTIĞI İMALAT ( Fazla İş Bedelini Vekaletsiz İş Görme Hükümlerine Göre İsteyebileceği - Yüklenicinin Genel İhbar Mükellefiyetini Getirmediği Eseri Yeniden Bedelsiz Yapmayı Kabul Ettiği/Bedel İsteyemeyeceği )"
357Y15.HD29.1.2007E. 2006/6691 K. 2007/394"ESER SÖZLEŞMESİNDEN DOĞAN ALACAK ( Zemin Özellikleri Araştırılmadan Tip Projelerin Yükleniciye Teslimi Halinde Bunlardaki Eksikliklerin BK.Nun 357. Maddesi Uyarınca Davacı İdareye Bildirilmesi Yükleniciye Ait Olduğu )
YÜKLENİCİNİN GENEL İHBAR MÜKELLEFİYETİ ( Tip Projelerin Yükleniciye Teslimi Halinde Bunlardaki Eksikliklerin BK.nun 357. Maddesi Uyarınca Davacı İdareye Bildirilmesi Gerektiği )
KUSUR DURUMU ( Yüklenicinin İmalat Kusuru Dışındaki Noksanlıklarla İlgili Olarak Kusurunun Aralarında Bir Hukukçunun Bulunduğu Yeni Bilirkişi Kurulundan Rapor Alınmak Suretiyle Tespiti Gereği )
YARGILAMA GİDERLERİ ( Davacı Tarafça Talep Edilen Tespit Giderinin Yargılama Giderlerine Dahil Edilmesi Gereği )
TESPİT GİDERLERİ ( Davacı Tarafça Talep Edilmesi Nedeniyle Yargılama Giderlerine Dahil Edilmesi Gereği )"
357Y15.HD15.1.2007E. 2006/5587 K. 2007/11"AYIPLARIN GİDERİLME BEDELLERİNİN TAHSİLİ TALEBİ ( Davalının Mimari Proje Müellifi ve Teknik Uygulama Sorumlusu Olması Dikkate Alınarak Uzman Bilirkişilerden Gerekirse Keşif Yapılmak Suretiyle Belirlenmesi Gereği )
BİLİRKİŞİ RAPORU ( Ayıpların Giderilme Bedellerinin Tahsili Talebi - İtiraza Uğrayan Tespit Dosyasındaki Bilirkişi Raporunda Belirlenen Miktar Üzerinden Ayıplar Yönünden Davanın Kabulüne Karar Verilmesi Doğru Olmadığı )
KUSUR DURUMU ( Davalının Sorumluluk Oranı Konusunda Rapor Alınarak Adı Geçen Davalının Kusur Durumuna Göre Varsa Ayıpların Giderilme Bedellerinden Sorumlu Olduğu Miktarın Belirlenmesi Gereği )"
357Y3.HD23.2.2006E. 2005/5519 K. 2006/1011"YAPININ YIKILMASINDAN SONRA HASARIN OLUŞMASI ( Kendi İhmalinden Dolayı Artan Zarardan Davalının Sorumlu Tutulması Doğru Olmayacağı )
ESERİN TESLİM ALINMASINDAN SONRA YAPININ YIKILMASI ( Gerektirecek Derecede Hasarların Oluşması - Kendi İhmalinden Dolayı Artan Zarardan Davalının Sorumlu Tutulması Doğru Olmayacağı )
KENDİ İHMALİNDEN DOLAYI ARTAN ZARAR ( Davalının Sorumlu Tutulması Doğru Olmayacağı - Eserin Teslim Alınmasından Sonra Yapının Yıkılması )"
357Y15.HD23.2.2006E. 2005/5519 K. 2006/1011"BİLİRKİŞİ İNCELEMESİ ( Davacının Kendi İhmalinden Dolayı Artan Zarardan Davalının Sorumlu Tutulması Doğru Olmayacağı - Eser Sözleşmesi )
ESER SÖZLEŞMESİ ( İşin Yarım Bırakılması - Zararının Artmaması İçin Davacının Alması Gereken Tedbirleri Alıp Almadığı Değerlendirilmeli ve Sonucuna Göre Karar Verilmesi Gereği )
TESLİMDEN SONRA ESERDE MEYDANA GELEN HASAR ( İlk Yüklenici Davalı Şirketin Sorumlu Olduğu Miktar Saptanarak Davacının Kendi İhmalinden Dolayı Artan Zarardan Davalının Sorumlu Tutulamayacağı )
YÜKLENİCİNİN SORUMLULUĞU ( Zararının Artmaması İçin Davacının Alması Gereken Tedbirleri Alıp Almadığı Değerlendirilmesi Gereği - Eser Sözleşmesi )"
357Y15.HD7.2.2006E. 2005/8093 K. 2006/558"ESER SÖZLEŞMESİNDE DAYALI ALACAK TALEBİ ( Yüklenici Eser Sözleşmesinin Teknik Bilgi Sahibi Tarafı Olduğu )
AYIPLI İFA ( Malzemeleri İş Sahibine Aldırıp Teknik Yönden Birlikte Kullanılamayacak Malzemeleri Birlikte Kullanarak Zararlı Sonucun Doğmasına Neden Olması - Sorumluluk Yükleniciye Ait Olduğu )
YÜKLENİCİNİN SORUMLULUĞU ( Malzemeleri İş Sahibine Aldırıp Teknik Yönden Birlikte Kullanılamayacak Malzemeleri Birlikte Kullanarak Zararlı Sonucun Doğmasına Neden Olması - Sorumluluk Yükleniciye Ait Olduğu )"
357Y13.HD21.12.2005E. 2005/12099 K. 2005/18987"TAZMİNAT TALEBİ ( Deprem Nedeniyle Binanın Hasar Görmesi Nedeniyle - Binanın Güçlendirilme Bedelinin Belirlenmesi ve Belirlenecek Bu Miktardan Davacı Dairesine İsabet Edecek Miktarın Belirlenerek Buna Hükmedilmesi Gerektiği )
DEPREM NEDENİYLE BİNANIN HASAR GÖRMESİ ( Tazminat Talebi - Binanın Güçlendirilme Bedelinin Belirlenmesi ve Belirlenecek Bu Miktardan Davacı Dairesine İsabet Edecek Miktarın Belirlenerek Buna Hükmedilmesi Gerektiği )
BİNANIN GÜÇLENDİRİLMESİ ( Binanın Güçlendirilme Bedelinin Belirlenmesi ve Belirlenecek Bu Miktardan Davacı Dairesine İsabet Edecek Miktarın Belirlenerek Buna Hükmedilmesi Gerektiği - Hasar Bedelinin Tazmini )"
357Y15.HD20.12.2005E. 2005/7291 K. 2005/6925"ESER SÖZLEŞMESİ ( Eser Bedelinin İstirdadı Talebi - Davalı Yüklenici Teslimi İspatlayamadığından Mahkemece Davacı İş Sahibine İadesi Mümkün Malzeme Bedeli Belirlenmeli ve Malzemelerin Davacıya İadesi Şartıyla Fazla Ödeme Olup Olmadığının Saptanması Gereği )
ESERİN TESLİM EDİLMEMESİ SEBEBİYLE ÖDENEN BEDELİN İSTİRDADI ( Davacı İş Sahibine İadesi Mümkün Malzeme Bedeli Belirlenmeli ve Malzemelerin Davacıya İadesi Şartıyla Fazla Ödeme Olup Olmadığının Saptanması Gereği )
ELEKTRİK TESİSAT İŞİNİN TESLİM EDİLMEMESİ ( Eser Bedelinin İstirdadı Talebi - Davalı Yüklenici Teslimi İspatlayamadığından Mahkemece Davacı İş Sahibine İadesi Mümkün Malzeme Bedeli Belirlenmeli ve Malzemelerin Davacıya İadesi Şartıyla Fazla Ödeme Olup Olmadığının Saptanması Gereği )"
357Y15.HD15.7.2005E. 2004/6552 K. 2005/4281"ESER SÖZLEŞMESİNDEKİ İŞ BEDELİ ( Yaklaşık Bedel Kararlaştırılan Eser Sözleşmelerinde Masraflar Aşırı Artmış İse İş Sahibine Seçimlik Haklar Tanındığı )
YAKLAŞIK BEDEL KARARLAŞTIRILMASI ( Eser Sözleşmelerinde Masraflar Aşırı Artmış İse İş Sahibine Seçimlik Haklar Tanındığı )
AYIBIN SÜRESİNDE BİLDİRİLMESİ GEREĞİ ( Yüklenici Özen Borcu Nedeniyle Eseri Meydana Getirmesine Engel Olacak Hususları Süresi İçinde İş Sahibine Bildirmesi Gereği Bildirmezse Sorumluluk Kendisine Ait Olduğu )
YÜKLENİCİNİN ÖZEN BORCU ( Eseri Meydana Getirmesine Engel Olacak Hususları Süresi İçinde İş Sahibine Bildirmesi Gereği - Bildirmezse Sorumluluğun Kendisine Ait Olduğu )"
357Y15.HD4.7.2005E. 2004/5856 K. 2005/3991"İNŞAATIN KİRİŞ VE DUVARLARINDAKİ ÇATLAKLAR ( Zararın Tazmini Talebi - İş Sahibinin Sağladığı Malzeme Ve Arsa İnşaatın Tümüyle Yapımını Tehlikeye Sokacak Nitelikte İse Yüklenici Ancak Önceden İş Sahibini Uyardığını Kanıtlaması Halinde Sorumluluktan Kurtulabileceği )
YÜKLENİCİNİN SORUMLULUĞU ( Eseri Tekniğine Ve Sözleşmeye Uygun İmal Etmesi Gereği - İş Sahibinin Sağladığı Malzeme Ve Arsada Kusur Bulunması Halinde Yüklenici İş Sahibini Uyarmak Zorunda Olduğu Aksi Takdirde Sorumlu Olduğu )
MALZEME VE ARSADA KUSUR BULUNMASI ( Yüklenici İş Sahibini Uyarmak Zorunda Olduğu Aksi Takdirde Sorumlu Olduğu )
YÜKLENİCİNİN İŞ SAHİBİNİ UYARMA ZORUNLULUĞU ( İş Sahibinin Sağladığı Malzeme Ve Arsada Kusur Bulunması Halinde Yüklenici İş Sahibini Uyarmak Zorunda Olduğu Aksi Takdirde Sorumlu Olduğu )
İSPAT YÜKÜ ( İş Sahibinin Sağladığı Malzeme Ve Arsa İnşaatın Tümüyle Yapımını Tehlikeye Sokacak Nitelikte İse Yüklenici Ancak Önceden İş Sahibini Uyardığını Kanıtlaması Halinde Sorumluluktan Kurtulabileceği )"
357Y15.HD9.6.2005E. 2004/5989 K. 2005/3477"KAT KARŞILIĞI İNŞAAT YAPIM SÖZLEŞMESİ ( Arsa Sahiplerinin Tamamının Davada Yer Almadıkları Gözetilerek Sadece Kendilerine Ait Bağımsız Bölümlerin Ortak Yerlerdeki Eksik ve Ayıplı İmalatın Sözleşmedeki Paylarına Göre Bedelini İsteyebileceği )
ARSA SAHİPLERİNİN TAMAMININ DAVADA YER ALMAMASI ( Sadece Kendilerine Ait Bağımsız Bölümlerin Ortak Yerlerdeki Eksik ve Ayıplı İmalatın Sözleşmedeki Paylarına Göre Bedelini İsteyebileceği - Kat Karşılığı İnşaat Yapım Sözleşmesi )
EKSİK VE AYIPLI İMALAT ( Arsa Sahiplerinin Tamamının Davada Yer Almadıkları Gözetilerek Sadece Kendilerine Ait Bağımsız Bölümlerin Ortak Yerlerdeki Eksik ve Ayıplı İmalatın Sözleşmedeki Paylarına Göre Bedelini İsteyebileceği )
DAVADAN ÖNCE TEMERRÜT OLUŞMAMASI ( Faize Eldeki Davanın Açıldığı Tarihten Başlatılmak Üzere Davalıdan Tahsiline Karar Verilmesi Gereği )"
357Y15.HD2.6.2005E. 2004/5536 K. 2005/3380"ESERİN TESLİMİNDEN ÖNCE OLUŞAN ZARAR ( Yüklenici ve Taşeronun Sorumluluğu - Danıştay'ca Verilen Men'i Muhakeme Kararı/Kusursuzlukları Tespit Edilen Memurlar Sorumlu Tutularak Maddi Tazminata Hükmedilemeyeceği )
YÜKLENİCİ VE TAŞERONUN SORUMLULUĞU ( Danıştay'ca Verilen Men'i Muhakeme Kararı/Kusursuzlukları Tespit Edilen Memurlar Sorumlu Tutularak Maddi Tazminata Hükmedilemeyeceği - Eserin Tesliminden Önce Oluşan Zarar )
MADDİ TAZMİNAT ( Eserin Tesliminden Önce Oluşan Zarar/Danıştay'ca Verilen Men'i Muhakeme Kararı İle Kusursuzlukları Tespit Edilen Memurlar Sorumlu Tutularak Tazminata Hükmedilemeyeceği - Yüklenici ve Taşeronun Sorumluluğu )
İDARENİN ÖDEDİĞİ ZARARI RÜCUU ( Eserin Tesliminden Önce Oluşan Zarar - Danıştay'ca Verilen Men'i Muhakeme Kararı/Kusursuzlukları Tespit Edilen Memurlar Sorumlu Tutularak Maddi Tazminata Hükmedilemeyeceği )
RÜCU DAVASI ( Eserin Tesliminden Önce Oluşan Zarar Nedeniyle İdarenin - Danıştay'ca Verilen Men'i Muhakeme Kararı İle Kusursuzlukları Tespit Edilen Memurlar Sorumlu Tutularak Maddi Tazminata Hükmedilemeyeceği )
ESER SÖZLEŞMESİ ( Tesliminden Önce Oluşan Zarar/Yüklenici ve Taşeronun Sorumluluğu - Danıştay'ca Verilen Men'i Muhakeme Kararı/Kusursuzlukları Tespit Edilen Memurlar Sorumlu Tutularak Maddi Tazminata Hükmedilemeyeceği )"
357Y15.HD26.4.2005E. 2004/5723 K. 2005/2566"ESERİN AYIPLI OLMASI ( İmal Edilen Bidonların Kullanım Amacına Uygun Olmaması - İade Faturaları İle Makul Sürede Ayıp İhbarında Bulunduğu Gözetilerek İnceleme Yapılması Gereği )
FAZLA ÖDENEN İŞ BEDELİNİN İADESİ ( İmal Edilen Bidonların Kullanım Amacına Uygun Olmaması - İade Faturaları İle Makul Sürede Ayıp İhbarında Bulunduğu Gözetilerek İnceleme Yapılması Gereği )
YÜKLENİCİNİN İŞ SAHİBİNİ ZAMANINDA UYARMAMASI ( Bidonların Dikiş Yerlerinde Patlama Olduğu - Müşterilerinin İade Faturası İle Ayıplı Ürünleri İade Etmesi/Makul Sürede Ayıp İhbarında Bulunduğu Gözetilerek İnceleme Yapılması Gereği )
AYIP İHBARI ( Bidonların Dikiş Yerlerinde Patlama Olduğu - Müşterilerinin İade Faturası İle Ayıplı Ürünleri İade Etmesi/Makul Sürede Ayıp İhbarında Bulunduğu Gözetilerek İnceleme Yapılması Gereği )"
357Y15.HD8.3.2005E. 2004/4723 K. 2005/1292"İŞ SAHİBİNİ UYARMA YÜKÜMLÜLÜĞÜ ( Yüklenicinin İş Sahibini Uyarma Yükümlülüğü Bulunduğu )
İŞÇİLİK KUSURU ( Mahkemece İşçilik Kusuru Bulunmadığı Kusurun Malzemede Olduğu Malzemenin de Davacı Tarafından Temin Edildiği Gerekçesiyle Davanın Reddine Karar Verilmesi Doğru Olmadığı )
DELİL TESPİTİ ( Yapılan Giderlerin Genel Yargılama Giderleri İçerisine Dahil Edilmek Suretiyle Gerekli Araştırmanın Yapılması Gereği - Eser Sözleşmesi )"
357Y15.HD9.2.2005E. 2004/6281 K. 2005/622"ESER SÖZLEŞMESİ ( İş Bedelinin Ödenmemesi - Yüklenici İmal Olunacak İşin Alt Yapısında Hata Mevcut Olduğu Takdirde Bu Konuda Gerekli İhbarı Yapmak Zorunda Olduğu )
AYIPLI ESER ( Yüklenici İmal Olunacak İşin Alt Yapısında Hata Mevcut Olduğu Takdirde Bu Konuda Gerekli İhbarı Yapmak Zorunda Olduğu )
İŞ BEDELİNİN ÖDENMEMESİ ( Yüklenicinin Kabul Ettiği Arızalar Ve Uyarının Yapılmamasından Dolayı Meydana Gelecek Arızanın Sistemin Bedeline Etkisinin Belirlenip Bedelden Tenzili Gereken Bir Miktar Varsa Buna Göre Davanın Sonuçlandırılması Gereği )
YÜKLENİCİNİN KABUL ETTİĞİ ARIZA ( Yüklenicinin Uyarıyı Yapmamasından Dolayı Meydana Gelecek Arızanın Sistemin Bedeline Etkisinin Belirlenip Bedelden Tenzili Gereken Bir Miktar Varsa Buna Göre Davanın Sonuçlandırılması Gereği - İş Bedelinin Ödenmemesi )"
357Y15.HD10.1.2005E. 2004/2443 K. 2005/14"RUHSATSIZ İNŞAAT SURETİYLE ESER SÖZLEŞMESİNİ AYIPLI İFA EDEN YÜKLENİCİ ( Eksik ve Ayıplı İmalat Bedeli Talebiyle Açılan Davada İmalatın Yasal Hale Getirilip Getirilemeyeceğinin Araştırılması Gereği )
EKSİK VE AYlPLI İMALAT BEDELİNİN TAHSİLİ TALEBİ ( Yüklenicinin İnşaatı Ruhsatsız İmal Etmesi - Mahkemece İnşaatın Ruhsat Alınarak Yasal Hale Getirilme İmkanının Merciinden Sorulması Gereği )
KAÇAK İNŞAAT İMAL ETMEK SURETİYLE AYIPLI İFA ( Tazminat Davasında Mahkemece İmara Aykırılığın Giderilip Giderilemeyeceğinin Merciinden Sorularak Tesbiti Gereği )
İNŞAAT SÖZLEŞMESİ ( Yüklenicinin Ruhsatsız İnşaat İmal Etmesi Nedeniyle Eksik ve Ayıplı İfa Bedeliyle Ödenen İdari Para Cezasının Tahsili Talebi )
ESER SÖZLEŞMESİ ( Yüklenicinin Ruhsatsız İnşaat İmal Etmesi Nedeniyle Eksik ve Ayıplı İfa Bedeliyle Ödenen İdari Para Cezasının Tahsili Talebi )
İDARİ PARA CEZASININ YÜKLENİCİDEN TAHSİLİ TALEBİ ( Yüklenicinin Ruhsatsız İnşaat İmal Etmesi Nedeniyle Kesilen ve İş Sahibince Ödenen )"
357Y15.HD10.1.2005E. 2004/1273 K. 2005/44"NOKSAN İŞLER BEDELİ ( Sözleşme İle Üstlenilen İşte Eksik ve Kusur Bulunduğu Davacı Tarafından Kanıtlanamadığından Noksan İşler Bedeli ve Fazla Ödemenin Tahsili Talebiyle Açılan Davanın Reddi Gereği )
YAZILI SÖZLEŞME İLE ÜSTLENİLEN İŞ BEDELİ ( Üzerinden Ödeme Yapıldığı Anlaşıldığından Üstlenilen İşte Eksik ve Kusur Bulunduğu Davacı Tarafından Kanıtlanamadığından Noksan İşler Bedeli ve Fazla Ödemenin Tahsili Talebiyle Açılan Davanın Reddi Gereği )
FAZLA ÖDEMENİN TAHSİLİ TALEBİ ( Sözleşme İle Üstlenilen İşte Eksik ve Kusur Bulunduğu Davacı Tarafından Kanıtlanamadığından Noksan İşler Bedeli ve Fazla Ödemenin Tahsili Talebiyle Açılan Davanın Reddi Gereği )"
357Y15.HD28.12.2004E. 2004/2426 K. 2004/6805"ESER SÖZLEŞMESİ ( İş Sahibinin Verdiği Malzemenin Kusurlu Olması ya da Bu Malzemenin Kullanılması İş Sahibinin Zarara Uğramasına Neden Olacak Halin Varlığında Bunların Giderilmesi İçin İş Sahibini Uyarma Görevinin Yükleniciye Ait Oluşu )
YÜKLENİCİNİN UYARMA YÜKÜMLÜLÜĞÜ ( İş Sahibinin Verdiği Malzemenin Kusurlu Olması Ya da Bu Malzemenin Kullanılması İş Sahibinin Zarara Uğramasına Neden Olacak Halin Varlığında Bunların Giderilmesi İçin İş Sahibini Uyarma Görevinin Yükleniciye Ait Oluşu )
AVUKATLIK ÜCRETİNE KATMA DEĞER VERGİSİ EKLENMESİ ( Vekalet Ücretine KDV Eklenmesinin Hatalı Oluşu - Eser Sözleşmesi )
VEKALET ÜCRETİ ( Vekalet Ücretine KDV Eklenmesinin Hatalı Oluşu - Eser Sözleşmesi )"
357Y15.HD10.11.2004E. 2003/7036 K. 2004/5775"ESER SÖZLEŞMESİNDE YÜKLENİCİNİN AYBA KARŞI TEKEFFÜL SORUMLULUĞU ( Ayıplı ve Eksik İmalatın Bedelinin Tahsili Talebi - Tazminat Miktarının Tesbiti Usulü )
AYIPLI VE EKSİK İMALAT BEDELİNİN TAHSİLİ TALEBİ ( Eser Sözleşmesinde Yüklenicinin Ayba Karşı Tekeffül Sorumluluğu - Tazminat Miktarının Tesbiti Usulü )
YÜKLENİCİNİN AYBA KARŞI TEKEFFÜL SORUMLULUĞU ( Eser Sözleşmesinde - Sözleşmeye Aykırı Malzeme Kullanma ve Eksik İmalat/Hükmedilecek Bedelin Tesbiti Usulü )
İNŞAAT SÖZLEŞMESİNDE YÜKLENİCİNİN AYBA KARŞI TEKEFFÜL SORUMLULUĞU ( Sözleşmeye Aykırı Malzeme Kullanma ve Eksik İmalat Nedeniyle Bedel Tahsili Talebi - Bedelin Tesbiti Usulü )"
357Y15.HD25.10.2004E. 2003/7006 K. 2004/5359"KAT KARŞILIĞI İNŞAAT SÖZLEŞMESİ ( Yüklenicinin Ayba Karşı Tekeffül Sorumluluğu/Sözleşmeye Uygun Şekilde Teslimde Bulunmayan Yükleniciye Yapılan Ayıp İhbarının Süresinde Kabul Edilmesi Gereği - Sözleşmede Belirlenenden Fazla Yapılan İşlerin Bedeline Yüklenici Lehine Hükmedilmesi Gereği )
YÜKLENİCİNİN AYBA KARŞI TEKEFFÜL SORUMLULUĞU ( Kat Karşılığı İnşaat Sözleşmesine Uygun Şekilde Teslimde Bulunmayan Yükleniciye Yapılan Ayıp İhbarının Süresinde Kabul Edilmesi Gereği )
İNŞAATI USULÜNE UYGUN TESLİM ETMEYEN YÜKLENİCİ ( Arsa Sahibinin Yaptığı Ayıp İhbarına Süre Yönünden İtiraz Edemeyeceği - Kat Karşılığı İnşaat Sözleşmesinde )
AYBA KARŞI TEKEFFÜL SORUMLULUĞU ( Kat Karşılığı İnşaat Sözleşmesinde Yüklenicinin - Binayı Usulüne Uygun Teslim Etmeyen Yüklenicinin Arsa Sahibince Ayıp İhbarının Süresinde Yapılmadığı İddiasının Dinlenemeyeceği )
SÖZLEŞMEDE BELİRLENENDEN FAZLA YAPILAN İŞLERİN BEDELİNİN TAHSİLİNE HÜKMEDİLMESİ GEREĞİ ( Kat Karşılığı İnşaat Sözleşmesinde Yüklenicinin Fazla İş Bedeli Talebi )"
357Y15.HD12.7.2004E. 2003/6666 K. 2004/3894"YÜKLENİCİNİN AYBA KARŞI TEKEFFÜL SORUMLULUĞU ( İş Sahibinin Verdiği Malzemenin veya Arsanın Kusurlu Olması Durumunda Yüklenicinin İş Sahibini Uyarma Yükümlülüğü )
İHBAR YÜKÜMLÜLÜĞÜ ( İş Sahibinin Temin Ettiği Malzemenin veya Tahsis Ettiği Arsanın Kusurlu Olması Durumunda Yüklenicinin - Yüklenicinin Özen ve Sadakat Borcu )
AYBA KARŞI TEKEFFÜL SORUMLULUĞU ( Eser Sözleşmesinde Yüklenicinin - Eser Sahibinin Gösterdiği Arsanın veya Verdiği Malzemenin Kusurlu Olduğunu Gören Yüklenicinin İş Sahibini Uyarma Yükümlülüğü )
ESER SÖZLEŞMESİNDE YÜKLENİCİNİN AYBA KARŞI TEKEFFÜL SORUMLULUĞU ( Eser Sahibinin Gösterdiği Arsanın veya Verdiği Malzemenin Kusurlu Olduğunu Gören Yüklenicinin İş Sahibini Uyarma Yükümlülüğü )"
357Y15.HD1.6.2004E. 2003/6211 K. 2004/3058"ESER SÖZLEŞMESİ ( Boya Badana İşi/Kabul İcbar Edilemeyecek Derecede Kusurlu Olması - İş Sahibinin Tercih Hakkını İşin Kıymetindeki Eksiklik Oranında Bedelden İndirim Doğrultusunda Kullanması/Uyuşmazlığın Bu Çerçevede Giderilmesi Gereği )
BOYA BADANA İŞİ ( Kabul İcbar Edilemeyecek Derecede Kusurlu Olması - İş Sahibinin Tercih Hakkını İşin Kıymetindeki Eksiklik Oranında Bedelden İndirim Doğrultusunda Kullanması/Uyuşmazlığın Bu Çerçevede Giderilmesi Gereği )
İŞ SAHİBİNİN TERCİH HAKKI ( İşin Kıymetindeki Eksiklik Oranında Bedelden İndirim Doğrultusunda Kullanması/İşin Kabul İcbar Edilemeyecek Derecede Kusurlu Olması - Boya Badana İşi/Eser Sözleşmesi )
YÜKLENİCİNİN SORUMLULUĞU ( Genel İhbar Mükellefiyetini Yerine Getirmemesi - Kabaran Zeminde İş Sahibinin Talimatı Alınmadan Boya Badana İşleri Uygulanması )
GENEL İHBAR MÜKELLEFİYETİ ( Yüklenici Tarafından Kabaran Zeminde İş Sahibinin Talimatı Alınmadan Boya Badana İşleri Uygulanması - Yüklenicinin Sorumluluğu )"
357Y15.HD11.2.2004E. 2003/3270 K. 2004/641"İŞ SAHİBİNİN ESERİ KABULDEN KAÇINMASI ( Zarara Uğramadan Kullanamayacağını Anlaması - Eser Bedeline Karşılık Verilen Senetlerin Bedelsiz Kalacağı )
ESERİ KABULDEN KAÇINMA ( İş Sahibinin Eseri Zarara Uğramadan Kullanamayacağını Anlaması - Eser Bedeline Karşılık Verilen Senetlerin Bedelsiz Kalacağı )
İSTİSNA AKDİ ( İş Sahibinin Eseri Zarara Uğramadan Kullanamayacağını Anlaması - Kabulden Kaçınma Hakkı Bulunduğu )
ÖZEN BORCU ( Yüklenicinin Eserin Montajı Sırasında Ortaya Çıkacak Durumları İş Sahibine Haber Vermeden İmalata Girişmesi - Aykırılık Teşkil Edeceği )
ESERİN MONTAJI SIRASINDA ORTAYA ÇIKAN SORUNLAR ( İşi Üstlenen Davalının İş Sahibine Derhal Haber Vermeden İmalata Girişerek Özen Borcuna Aykırı Davrandığından Sonuçlarına Katlanması Gereği )
ESER BEDELİNE KARŞILIK VERİLEN SENETLERİN BEDELSİZ KALMASI ( Bunların İptalini İstemekte Haklı Olan Davacının Bu Davasının ve İstirdat İsteminin Kabulü Gereği - İşi Üstlenen Davalı Eserin Montajı Sırasında Ortaya Çıkacak Durumları İş Sahibine Derhal Haber Vermemesi )
İSTİRDAT TALEBİ ( İşi Üstlenen Davalı Eserin Montajı Sırasında Ortaya Çıkacak Durumları İş Sahibine Derhal Haber Vermemesi Halinde Kabulü Gereği )"
357Y15.HD19.6.2003E. 2002/5769 K. 2003/3338"YÜKLENİCİNİN SORUMLULUĞU ( Yüklenicinin İşte İyi Cins Malzeme Kullanarak Yapımını Yüklendiği İşi Amacına Fen ve Sanat Kurallarına Uygun İmal ile Teslim Etmesinin Gerekmesi )
YÜKLENİCİNİN İŞİ BAŞKASINA YAPTIRMASI ( Yüklenicinin İmal Olunacak Şeyi Bir Başkasına Yaptırması Olanaklı ise de Bu Durumun Yüklenicinin Sorumluluğunu Ortadan Kaldırmaması )
SORUMLULUĞUN KABUL EDİLMESİ ( Yüklenicinin Deneyimsiz Olduğu İşteki Ortaya Çıkan Arızalardan ve İdare Zararından Sorumluluğunu Kabul Ettiğinden Ayrı Bir Kusur İncelemesine Gerek Olmaması )
SORUMLULUK ( Yüklenicinin İmal Olunacak Şeyi Bir Başkasına Yaptırması Olanaklı ise de Bu Durumun Yüklenicinin Sorumluluğunu Ortadan Kaldırmaması )"
357Y15.HD19.6.2002E. 2002/2048 K. 2002/3326"ESER SÖZLEŞMESİ ( Yüklenicinin İhbar Mükellefiyeti - İşsahibinin Kabulden İmtinası )
YÜKLENİCİNİN İHBAR MÜKELLEFİYETİ ( Eserin Gereği Gibi Yerine Getirilememesine Neden Olan ve İşsahibinden Kaynaklanan Kusurları İhbar Mükellefiyeti )
İŞ SAHİBİNİN KABULDEN İMTİNASI ( Kullanamayacağı Kadar Kusurlu Olan Şeyi Kabul Etmeme Hakkı )"
357Y15.HD30.5.2002E. 2002/1403 K. 2002/2888"YÜKLENİCİNİN KUSURU ( Sözleşmeye, Projelere ve İmar Mevzuatına Aykırı Olarak Yapılan Binanın Mühürlenmesi - Kusuru Nedeniyle Oluşan İşsahibinin Zararının Tazmini Gereği - Yapılan İmalat Bedelinin Tespiti Usulü )
İMALAT BEDELİNİN TESPİTİNDE İZLENECEK USÜL ( Sözleşmeye, Projelere ve İmar Mevzuatına Aykırı Olarak Yapılan Binanın Mühürlenmesi Nedeniyle Kusurlu Olan Yüklenicinin İşsahibinin Zararını Tazmin Gereği
FESİH ( Kusurlu Yüklenicinin İşsahibinin Zararını Tazmin Gereği - Yapılan İmalat Bedelinin Tespiti Usulü )"
357Y15.HD25.4.2002E. 2001/5537 K. 2002/2034"YÜKLENİCİNİN İHBAR KÜLFETİ ( İşsahibinin Verdiği Eski Malzeme Kullanıldığı Takdirde İmalatın İşe Yaramayacağını İhbar Etmesi Yükümlülüğü - İhbar Yapıldığı İddiasının Şahitle Ispat Edilebileceği )
İHBARIN ŞAHİTLE İSPAT EDİLMESİ ( İşsahibinin Verdiği Eski Malzeme Kullanıldığı Takdirde İmalatın İşe Yaramayacağını İhbar Etmesi Yükümlülüğü )"
357Y15.HD9.4.2002E. 2001/5915 K. 2002/1689"TÜKETİCİNİN KORUNMASI YASASININ UYGULAMA ALANI ( Davacıya Ait Bağımsız Bölümde İmalat ve Montajdaki Ayıplar Nedeniyle Nefaset Bedelinin Tahsili İsteminden Kaynaklanan Uyuşmazlık )
OLAĞAN TÜKETİM FAALİYETİ ( Davacıya Ait Bağımsız Bölümde İmalat ve Montajdaki Ayıplar Nedeniyle Nefaset Bedelinin Tahsili İsteminden Kaynaklanan Uyuşmazlığın Eser Sözleşmesinden Kaynaklanması )
ESER SÖZLEŞMESİ ( Davacıya Ait Bağımsız Bölümde İmalat ve Montajdaki Ayıplar Nedeniyle Nefaset Bedelinin Tahsili İsteminden Kaynaklanan Uyuşmazlığın Eser Sözleşmesinden Kaynaklanması )
GÖREV ( Uyuşmazlığın Tüketim Faaliyetinden Değil Eser Sözleşmesinden Kaynaklanması Nedeniyle Davaya Genel Mahkemelerde Bakılması )"
357Y15.HD31.1.2002E. 2001/4351 K. 2002/545"TAPU İPTALİ VE TESCİL ( Kat Karşılığı İnşaat Sözleşmesi Uyarınca İşin Süresi İçerisinde Tamamlanmaması Sebebiyle Dava Dışı Şahıslara Satılmamış Bölümlerin Tapularının İptali Talebi )
KAMU DÜZENİNE AYKIRILIK ( Aykırılığı Mahkeme Kararı ile Saptanan İnşaata Devam Edilmesinin Yükleniciden Beklenememesi )
YÜKLENİCİNİN SORUMLULUĞU ( Kamu Düzenine Aykırılığı Mahkeme Kararı ile Saptanan İnşaata Devam Edilmesinin Yükleniciden Beklenememesi )
OBJEKTİF İMKANSIZLIK ( Sözleşmeden Sonra Ortaya Çıkan Objektif İmkansızlık Nedeniyle Davalı Yüklenicinin Sorumluluğundan Sözedilemeyeceği )
NAMA İFA ( Yabancı Para Borcunu Doğuran Bir Hal Yokken Buna Dair İstemin Hüküm Altına Alınmasının Yasaya Aykırılığı )
YABANCI PARA BORCU ( Yabancı Para Borcunu Doğuran Bir Hal Yokken Buna Dair İstemin Hüküm Altına Alınması )
ARSA PAYI KARŞILIĞI İNŞAAT SÖZLEŞMESİ ( Kamu Düzenine Aykırılığı Mahkeme Kararı ile Saptanmış İnşaata Devam Edilmesi Yükleniciden Beklenememesi )
HÜKMÜN GEREKÇESİ ( Kararların Gerekçeli Olmasının Hem Anayasada Hem de HUMK'da Düzenlenmiş Olması )"
357Y15.HD15.11.2001E. 2001/2807 K. 2001/5257"ESER SÖZLEŞMESİ ( Kusurlu İşler-Projelendirme Hatası-Projenin Farklı Bölümlerinin Farklı Taşeronlarca Yerine Getirilmiş Olması )
PROJELENDİRME HATASI ( Eserde Ayıp-Projenin Farklı Bölümlerinin Farklı Taşeronlarca Uygulanmış Olması )
ESERDE AYIP ( Farklı Yüklenicilerce Uygulanan Projede Uygulama Hatası )"
357Y15.HD27.9.2001E. 2001/1982 K. 2001/4172"AKTİN FESHİ ( Davalının Kusuru ile Bozulduğu - Davacı Sözleşmeye Güvenerek Yaptığı Harcamaları Fesih Tarihi İtibariyle Karşılığını İsteyebileceği )
KUSUR ( Davalının Kusuru ile Aktin Feshedildiği - Davacı Sözleşmeye Güvenerek Yaptığı Harcamaları Fesih Tarihi İtibariyle Karşılığını İsteyebileceği )"
357Y15.HD31.5.2001E. 2001/1074 K. 2001/2944"TAZMİNAT DAVASI ( Sözleşme Şartlarına Aykırı Olarak Yapının Ayıplı Teslim Edildiğinden Bahisle Ortaya Çıkan Zararın Yükleniciden Talep Edilmesi )
YÜKLENİCİNİN SORUMLULUĞU ( Dayanıksız ve Kalitesiz Malzemeyi Genel İhbar Borcunu Yerine Getirmeden İmalatta Kullanan Yüklenicinin Eserde Meydana Gelecek Sonuçlara Katlanması )
İHBAR BORCU ( Yüklenicinin Dayanıksız ve Kalitesiz Malzemeyi İmalatta Kullanması Halinde Bunu İş Sahibine İhbar Etmesi Aksi Halde Eserde Meydana Gelecek Zarara Katlanmayı Kabul Etmiş Olması )
AYIPLI MAL ( Dayanıksız ve Kalitesiz Malzemenin Genel İhbar Borcunu Yerine Getirmeden İmalatta Kullanan Yüklenicinin Yapmış Olduğu İşin Başında Eserin Ayıplı Olmasına Neden Olması )"
357Y15.HD16.5.2001E. 2001/793 K. 2001/2629"İŞ SAHİBİNE İHBAR YAPILMASI ( Malzemenin Kusurlu Olması Halinde Yapılması )
MALZEMENİN KUSURLU OLMASI ( Bu Durumda İş Sahibine İhbar Yapılmasının Gerekmesi )
BEDELDEN TENZİL ( İşin Kusurlu Olmasının İşin Reddini Gerektirmemesi Nedeniyle )"
357Y15.HD14.5.2001E. 2001/590 K. 2001/2568"İSTİSNA SÖZLEŞMESİ ( Binaya Kömür Kazanı Yerine Doğalgaz Kazanı Konması İçin Yapılması )
YÜKLENİCİNİN SORUMLULUĞU ( Sözleşmede Edimin Yerine Getirildiğinden Söz Edilebilmesi İçin Borçlanılan Eda İle Yerine Getirilenin Amacı İtibariyle Birbirine Uymasının Gerekmesi )
EDİMİN AMACA UYGUNLUĞU ( Sözleşmede Edimin Yerine Getirildiğinden Söz Edilebilmesi Şartı )"
357Y15.HD17.1.2001E. 2000/5569 K. 2001/272"KAT KARŞILIĞI İNŞAAT SÖZLEŞMESİ ( İmar Mevzuatı Nedeniyle Daire Yüzölçümünün Daha Küçük Olması -Yüklenicinin Eksik İş Niteliğindeki Zararları Karşılaması)
EKSİK İŞ NİTELİĞİ ( Kat Karşılığı İnşaat Sözleşmesi - İmar Mevzuatı Nedeniyle Daire Yüzölçümünün Daha Küçük Olması)
YÜKLENİCİNİN İHBAR ZORUNLULUĞU ( Kat Karşılığı İnşaat Sözleşmesi - İmar Mevzuatı Nedeniyle Avan Projenin Uygulanamaması)
İMAR MEVZUATI NEDENİYLE AVAN PROJENİN UYGULANAMAMASI ( Kat Karşılığı İnşaat Sözleşmesi - Yüklenicinin İhbar Zorunluluğu)
ZARARLARI KARŞILAMAK MECBURİYETİ ( Kat Karşılığı İnşaat Sözleşmesi - İmar Mevzuatı Nedeniyle Avan Projenin Uygulanamaması/Eksik İş Niteliği)"
357YHGK27.9.2000E. 2000/15-1134 K. 2000/1191"ESKİ HALE GETİRME ( Sözleşmede Kararlaştırılan Bağımsız Bölümün Alan İtibariyle Noksan İfası )
AYIPLI İŞ ( Sözleşmede Kararlaştırılan Bağımsız Bölümün Alan İtibariyle Noksan İfasının Ayıplı İş Değil Eksik İş Olması )
EKSİK İŞ ( Sözleşmede Kararlaştırılan Bağımsız Bölümün Alan İtibariyle Noksan İfası )
SÖZLEŞMEDE KARARLAŞTIRILANIN NOKSAN İFASI ( Eksik İş Sayılması )
İSTİSNA AKTİ ( İşin Eksik İfası Halinde Uygulanacak Yasa Maddelerinin Borcun İfa Edilmemesine İlişkin Genel Hükümler Olması )
YÜKLENİCİNİN SORUMLULUĞU ( İş Sahibinin Gösterdiği Arsanın Kusurlu Olduğunun Anlaşılması Halinde Yüklenicinin İş Sahibini Bundan Derhal Haberdar Etmesinin Gerekmesi )
İŞ SAHİBİNİN GÖSTERDİĞİ ARSANIN KUSURLU OLDUĞUNUN ANLAŞILMASI ( Yüklenicinin İş Sahibini Bundan Derhal Haberdar Etmesi-Aksi Takdirde Sonuçlarına Katlanması )
BATIL AKİT ( Bir Aktin Mevzuu Gayrı Mümkün Olursa O Akdin Batıl Olması )
BORÇLUNUN KUSURU YÜZÜNDEN İFANIN İMKANSIZ HALE GELMESİ ( Taraflar Arasındaki Borç İlişkisinin Devam Etmesi )
İNŞAATIN SÖZLEŞMEYE AYKIRI YAPILMASI ( Davacının Tazminat Hakları Saklı Kalmak Kaydıyla Aykırılığın Giderilmesi İsteminin Reddedilmesi )
İSTİSNA AKTİ ( İşin Eksik İfası Halinde Uygulanacak Yasa Maddesinin Borcun İfa Edilmemesine İlişkin Genel Hükümler Olması )
RAYİÇ DEĞER ( Sözleşmede Kararlaştırılan Ölçü ve Alanda Yapılacak Bağımsız Bölüm ile Eksik İşleri Kapsayan Bağımsız Bölümler Arasındaki Eserin Teslim Alınması )"
357Y15.HD12.9.2000E. 2000/2968 K. 2000/3727"ESER SÖZLEŞMESİ ( Müteahhidin Sözleşmede Kararlaştırılandan Daha Az Bağımsız Bölüm İnşası )
ARSA PAYI KARŞILIĞI İNŞAAT SÖZLEŞMESİ ( Müteahhidin Sözleşmede Kararlaştırılandan Daha Az Bağımsız Bölüm İnşası )
MÜTEAHHİDİN KARARLAŞTIRILANDAN DAHA AZ BAĞIMSIZ BÖLÜM İNŞASI ( Arsa Payı Karşılığı İnşaat Sözleşmesinde )"
357Y15.HD4.10.1999E. 1999/3127 K. 1999/3442"YÜKLENİCİNİN SORUMLULUĞU ( Kendisinden Önceki Hatalı İmalatı İş Sahibine Bildirmemesi )
HATALI İMALAT ( Yüklenicinin İşe Başlarken Önceden Var Olan Bu Eksikliği İş Sahibine Bildirmemesinden Sorumlu Olması )
YÜKLENİCİNİN İHBAR YÜKÜMLÜLÜĞÜ ( Kendisinden Önceki Hatalı İmalat )
BASİRETLİ İŞ ADAMI ( Yüklenicinin Kendisinden Önceki Hatalı İmalatı İş Sahibine İhbar Yükümlülüğü )"
357Y15.HD16.9.1998E. 1998/2869 K. 1998/3367"ETİKETLERDEKİ AYIPLAR ( Baskıdan Hemen Sonra Davacıya Bildirildiği İfade Edildiğinden İş Sahibinin İade Faturasını Bundan Çok Sonra Davacıya Göndermiş Olmasının Sonuca Etkisi Olmadığı )
EŞİT KUSUR ( Ayıpların Baskıdan Hemen Sonra Davacıya Bildirildiği - İş Sahibinin İade Faturasını Bundan Çok Sonra Davacıya Göndermiş Olmasının Sonuca Etkisi Olmadığı )"
357Y15.HD22.1.1997E. 1996/6963 K. 1997/305"ESER SÖZLEŞMESİ ( Yüklenicinin Ücret Anlaşmazlığı Dolayısıyla Esere Zarar Vermesi )
YÜKLENİCİNİN ESERE ZARAR VERMESİ ( Ücret Anlaşmazlığı Dolayısıyla )
YÜKLENİCİNİN SORUMLULUĞU ( Eseri Korumak )"
357Y15.HD5.12.1996E. 1996/5036 K. 1996/6476"ALACAK DAVASI ( Faturalarda Yer Alan Malzemelerin Tamamının İnşaatta Kullanıldığının Sadece Söz Konusu Faturalarla Tespitinin Mümkün Olmaması )
FAİZ ( Alacağın Faizi İle Birlikte Tahsili İstendiğinden Bu İsteğin %30 Yasal Temerrüt Faizine İlişkin Olduğunun Gözetilmesinin Gerekmesi )
FATURALARDA YER ALAN MALZEMELER ( Malzemelerin Tamamının Bu İnşaatta Kullanıldığının Sadece Söz Konusu Faturalarla Tespitinin Mümkün Olmaması )
MALZEME MİKTARININ TESPİTİ ( İrsaliye Fişleri Şantiye Defteri Ataşman ve Metraj Cetvelleri İle Hak Edişlerin İncelenmesinin Gerekmesi )"
357Y15.HD17.4.1996E. 1996/1220 K. 1996/2200"GÖTÜRÜ BEDELLE YAPILAN İŞ ( Proje Tanzimini Üstlenerek Yapıp Teslim Ettiği Eser Amacına Uygun Olmadığından Yüklenicinin Kusurlu Olması )
YÜKLENİCİNİN SORUMLULUĞU ( Proje Tanzimini Üstlenerek Yapıp Teslim Ettiği Eser Amacına Uygun Olmadığından Yüklenicinin Kusurlu Olması )
İŞ SAHİBİNİN SORUMLULUĞU ( Mevcut Kazanın İş Sahibi Tarafından Tercih Edilmesi Nedeniyle Sorumlu Olması )
MAHKEMECE KURULAN HÜKMÜN YASAYA AYKIRILIĞI ( İnfazda Duraksama Yaratacak Şekilde Hüküm Kurulması Nedeniyle )"
357Y15.HD8.4.1996E. 1996/742 K. 1996/1973"TALEP DIŞI HÜKÜM ( Talepte Bulunulan Hakedişler Dışındaki Diğer Hakedişlere de Faiz Yürütülmesi )
KOOPERATİF ( 150 m2'ye Kadar Olan Konut İnşaatlarında KDV'den Muaf Olması )
İNŞAAT SÖZLEŞMESİ ( Taraflar Edimlerini Belli Bir Seviyeye Kadar İfa Etmişse Artık Akdin Geçersizliğinin İleri Sürülemeyeceği )
KATMA DEĞER VERGİSİ ( Yüklenicinin Kooperatife Yaptığı İnşaat Sebebiyle İstediği )
FAİZ ALACAĞI ( KDV Uygulanmayacağı )
GEÇ ÖDENEN HAKEDİŞLER ( Temmerrüde Düşürülmek Kaydıyla Reeskont Faizi İstenebileceği )
REESKONT FAİZİ ( Geç Ödenen Hakedişler ve KDV İçin Temerrüt Şartıyla İstenebileceği )"
357Y15.HD20.6.1994E. 1993/6269 K. 1994/4093"ESER SÖZLEŞMESİ ( Malzemenin İş Sahibi Tarafından Verilmesi-Yüklenicinin Onları Layık Olan Bütün İhtimam ile Kullanmak ve Bundan Dolayı Hesap Vermekle Yükümlü Olması )
YÜKLENİCİNİN SORUMLULUĞU ( Malzemenin İş Sahibi Tarafından Verilmesi-Yüklenicinin Onları Layık Olan Bütün İhtimam ile Kullanmak ve Bundan Dolayı Hesap Vermekle Yükümlü Olması )
MALZEMENİN İŞ SAHİBİ TARAFINDAN VERİLMESİ DURUMUNDA YÜKLENİCİNİN SORUMLULUĞU ( Yüklenicinin Onları Layık Olan Bütün İhtimam ile Kullanmak ve Bundan Dolayı Hesap Vermekle Yükümlü Olması )"
357Y15.HD29.1.1993E. 1992/1992 K. 1993/143"ÖZEN BORCU ( Yüklenicinin Tacir Olması Halinde Borcun Ağırlaşması )
ESER SÖZLEŞMESİ ( İş Sahibinin En İyi Sonucu Hedeflemesi Halinde Kusur )
AMACA ULAŞMAK İÇİN GEREKLİ ÖZEN ( İş Sahibinin En İyi Sonucu Hedeflemesi )
YÜKLENİCİ KUSURU ( İş Sahibinin En İyi Sonucu Hedeflemesi Halinde )"
357Y15.HD18.9.1989E. 1989/636 K. 1989/3659"YÜKLENİCİ ( İşçinin Gösterdiği Dikkat ve Özeni Göstermek Zorunda Olması )
DİKKAT VE ÖZEN BORCU ( Müteahhidin Borcunun İşçinin Tabi Olduğu Borç Mahiyetinde Olması )"
357YHGK18.4.1986E. 1984/15-745 K. 1986/435"İHBAR YÜKÜMLÜLÜĞÜ ( Müteahhidin İşin Yapılmasını Zorlaştıran Durumları İş Sahibine Bildirme Külfeti )
MÜTEAHHİDİN SORUMLULUĞU ( İşi Yaparken Başkasına Zarar Vermeyi Gerektirecek Durumu İş Sahibine Bildirmemesinden Dolayı )
ESER SÖZLEŞMESİ ( Müteahhidin İşin Yapılmasını Zorlaştıran Durumları İş Sahibine Bildirme Külfeti )"

Madde 358

YARGITAY

358Y23.HD1.11.2017E. 2015/3615 K. 2017/3010"GEÇ TESLİM NEDENİYLE KİRA TAZMİNATI İSTEMİ ( Taraflar Arasındaki Sözleşmede Kararlaştırılan 6 Aylık Ek Süre ve Fazla Yapılan İnşaatların da Bir Aylık Süre Olarak İlave Edilmesi Sonucunda da İnşaatın Teslimi Kararlaştırılan Tarihinden Geç Teslim Edildiği Genel İskan Ruhsatının Dava Aşamasında Alındığı Gerekçesiyle Kira Tazminat Bedellerinin Kararlaştırılan Teslim Tarihinden Dava Tarihine Kadar Hesaplanarak Davanın Kısmen Kabulüne Karar Verilmesinin İsabetli Olduğu )
İNŞAATIN KARARLAŞTIRILAN TARİHTEN GEÇ TESLİM EDİLMESİ ( Genel İskan Ruhsatının Dava Aşamasında Alındığı Gerekçesiyle Kira Tazminat Bedellerinin Kararlaştırılan Teslim Tarihinden Dava Tarihine Kadar Hesaplanarak Davanın Kısmen Kabulüne Karar Verilmesinin Yerinde Görüldüğü )"
358Y23.HD15.3.2016E. 2015/3238 K. 2016/1613"MADDİ TAZMİNAT DAVASI ( Tüm Eksik ve Kusurlu İşlerin Giderilme Bedelinin Ortak Alanlardaki Eksik ve Kusurlu İşlerin İse Yine Aynı Suretle Tespit Edilerek Giderilme Bedelinden Sözleşmedeki Paylaşım Oranına Göre Arsa Sahibine İsabet Eden Kısmına Hükmedilmesi Gerektiği )
BORÇLU TEMERRÜDÜ ( Yüklenicinin Açıkça Teslimde Temerrüde Düştüğü ve Borçlu Temerrüdü İçindeyken Kendi Edimini Yerine Getirmeyen Tarafın Karşı Taraftan Edimini Yerine Getirmesini İstemesi de Mümkün Olmadığından Yüklenicinin Temerrüde Düşmekte Tümüyle Kusurlu Olduğunun Kabulü Gerektiği )
ARSA PAYI KARŞILIĞI İNŞAAT SÖZLEŞMESİ ( Birleşen Dava Tarihine Kadar İfayı Bekleyen Arsa Sahibine Eksik ve Kusurlu İşlerin Giderilme Bedeli Alacağının Birleşen Dava Tarihindeki Serbest Piyasa Rayiçleriyle Hesaplanması Gerektiği - İnşaatın Teslimi Gereken Tarihteki Rayiçlerle Hesaplayan Rapora İtibar Edilmesinin Doğru Olmadığı )
GECİKME TAZMİNATI ( Arsa Sahibi Birleşen Dava Tarihine Kadar İfayı Beklemiş Olup Bu Seçimi Nedeniyle Kendisine Atfedilebilecek Herhangi Bir Kusur Bulunmadığı - Mahkemece Bilirkişi Raporuna İtibar Edilerek Sadece Altı Aylık Süreyle Gecikme Tazminatına Hükmedilmesinin Hatalı Olduğu )
EKSİK VE KUSURLU İŞLER ( Yüklenicinin Edimi Olduğu Açıkça İfade Edilen Yapı Kullanma İzin Belgesi Alınması İçin Gerek Belediye Gerek Vergi Dairesi ve Gerekse Sgkya Yatırılması Gereken Harç Vergi ve Sigorta Bedellerinin de İlgili Kurumlardan Borç Tutarlarının Sorulup Öğrenilerek Toplamının Nazara Alınması Gerektiği )"
358Y23.HD7.5.2015E. 2014/4164 K. 2015/3409"KİRA KAYBI İSTEMİ ( Yüklenici Tarafından Çekilen İhtarın Arsa Sahibine Tebliğ Edildiği Tarihe İhtarnamedeki Yedi Günlük Sürenin Eklenmesiyle Bulunacak Tarih İle Söz Konusu Dört Adet Bağımsız Bölümün Yüklenicilere Devredildiği Tarihler Arasında Geçen Süre İçin Yükleniciler Lehine Kira Kaybı Hesaplanması Gerektiği )
ARSA PAYI KARŞILIĞI İNŞAAT SÖZLEŞMESİ ( Yükleniciye Düşen Bağımsız Bölümlerin Sözleşmede Belirtilen Tarihlerden Daha Geç Devri Sebebiyle Kira Kaybı İstemi - Bağımsız Bölümlerin Devredildiği Tarih İle İhtarın Tebliğ Tarihi Arasındaki Süre İçin Bilirkişilerden Ek Rapor Alınmak Suretiyle Kira Kaybının Hesaplattırılması Gerektiği )
BİLİRKİŞİ EK RAPORU ( Yüklenicilere Devri Gereken Dört Adet Bağımsız Bölümün Devredildiği Tarih İle İhtarın Tebliğ Tarihi Arasındaki Süre İçin Bilirkişilerden Ek Rapor Alınmak Suretiyle Kira Kaybı Hesaplattırılarak Hüküm Altına Alınması Gerektiği )
BAĞIMSIZ BÖLÜMÜN YÜKLENİCİYE DEVRİ ( Dört Adet Bağımsız Bölümün Yüklenicilere Devredildiği - Yüklenici Tarafından Çekilen İhtarın Arsa Sahibine Tebliğ Edildiği Tarih İle Söz Konusu Dört Adet Bağımsız Bölümün Yüklenicilere Devredildiği Tarihler Arasında Geçen Süre İçin Yükleniciler Lehine Kira Kaybı Hesaplanması Gerektiği )"
358YHGK2.4.2014E. 2013/15-743 K. 2014/443"GECİKME TAZMİNATI ( Kat Karşılığı İnşaat Yapım Sözleşmesinin Devredilmesi - Asıl Sözleşmedeki Tüm Yükümlülükleriyle Birlikte Sözleşme Devredilmiş Bulunduğundan Kooperatifin Arsa Sahiplerine Karşı Asıl Sözleşme Hükümlerince Sorumluluğunun Bulunduğu )
KAT KARŞILIĞI İNŞAAT YAPIM SÖZLEŞMESİNİN DEVREDİLMESİ ( Gecikme Tazminatı İstemi - Asıl Sözleşmedeki Tüm Yükümlülükleriyle Birlikte Sözleşme Devredilmiş Bulunduğundan Kooperatifin Arsa Sahiplerine Karşı Asıl Sözleşme Hükümlerince Sorumluluğunun Bulunduğu/Geciken Dönem İçin Kira ve Eksik İşler Bedelini Ödemekle Yükümlü Olduğu )
KİRA KAYBI ( Kat Karşılığı İnşaat Yapım Sözleşmesinin Devredilmesi - Asıl Sözleşmedeki Tüm Yükümlülükleriyle Birlikte Sözleşme Devredilmiş Bulunduğundan Kooperatifin Arsa Sahiplerine Karşı Asıl Sözleşme Hükümlerince Sorumluluğunun Bulunduğu )"
358Y13.HD11.2.2014E. 2013/26264 K. 2014/3473"TAŞINMAZ SATIŞ SÖZLEŞMESİNE DAYALI GEÇ TESLİM ( Kira Kaybı - Satıma Konu Taşınmazı Sözleşmede Tayin Edilen Kesin Vade İçinde Davalının Teslim Etmediği ve Böylece İfanın Geciktirilmiş Olmasından Dolayı Davalının Temerrüdünün Oluştuğu )
GEÇ TESLİM SEBEBİYLE KİRA KAYBI ( Satıma Konu Taşınmazı Sözleşmede Tayin Edilen Kesin Vade İçinde Davalının Teslim Etmediği ve Böylece İfanın Geciktirilmiş Olmasından Dolayı Davalının Temerrüdünün Oluştuğu/Davalının Sözleşmeye Aykırı Davranmasından Dolayı Taşınmazın Teslim Edilmesi Gereken Tarihiyle Teslim Tarihi Arasındaki Geç Teslimden Dolayı Uğranılan Kira Kaybı Zararı Olduğu )
KİRA KAYBI ( Taşınmaz Satış Sözleşmesi - Davalının Sözleşmeye Aykırı Davranmasından Dolayı Taşınmazın Teslim Edilmesi Gereken Tarihiyle Teslim Tarihi Arasındaki Geç Teslimden Dolayı Uğradığı Kira Kaybı Zararı Bilirkişi Tarafından Belirlenecek Rayiç Kira Bedeli Üzerinden Taleple Bağlı Kalınarak Karar Verilmesi Gerektiği/Teslimden Sonra 6 Ay İçerisinde Kiraya Verilebileceği Gerekçesiyle Bu Sürenin Hesaplamaya Dahil Edilmemesinin Doğru Olmadığı )
BİLİRKİŞİ RAPORU ( Taşınmaz Satış Sözleşmesine Dayalı Geç Teslimden Doğan Zararın Tahsili Talebi - Davalının Sözleşmeye Aykırı Davranmasından Dolayı Taşınmazın Teslim Edilmesi Gereken Tarihiyle Teslim Tarihi Arasındaki Geç Teslimden Dolayı Uğradığı Kira Kaybı Zararı Bilirkişi Tarafından Belirlenecek Rayiç Kira Bedeli Üzerinden Taleple Bağlı Kalınarak Karar Verilmesi Gerektiği )"
358Y15.HD25.6.2013E. 2012/6562 K. 2013/4151"GEÇ TESLİM SEBEBİYLE KİRA TAZMİNATI ( Eksik İş Bedelinin Tahsili - 2. Asansör İmal Edilmesi Bina Ortak Yerleriyle İlgili Olup Bu Husus Yüklenici Daireleri Yönünden de Artı Değer Oluşturduğundan 2. Asansör İmalat Bedelinin Sözleşme Dışı İş Sayılması ve Bedelinin Arsa Sahibinden Tahsiline Karar Verilemeyeceği )
EKSİK İŞ BEDELİNİN TAHSİLİ ( Sözleşmenin Özel Şartlar Bölümünde Binaya 1 Adet Çalışır Vaziyette Asansörün Monte Edileceği Kararlaştırıldığı - 2. Asansör İmalat Bedelinin Sözleşme Dışı İş Sayılması ve Bedelinin Arsa Sahibinden Tahsiline Karar Verilmesinin İsabetsizliği )
SÖZLEŞME DIŞI İŞLER BEDELİNİN TAHSİLİ ( 2. Asansör İmal Edilmesi Bina Ortak Yerleriyle İlgili Olup Bu Husus Yüklenici Daireleri Yönünden de Artı Değer Oluşturduğundan 2. Asansör İmalat Bedelinin Sözleşme Dışı İş Sayılması ve Bedelinin Arsa Sahibinden Tahsiline Karar Verilemeyeceği )"
358Y23.HD24.6.2013E. 2013/1666 K. 2013/4325"ARSA PAYI KARŞILIĞI İNŞAAT VE SATIŞ SÖZLEŞMESİ ( Geç Teslim Nedeniyle Cezai Şartın ve Gecikme Tazminatının Davalıdan Tahsili - Bağımsız Bölümünün Kiraya Verildiği Tarih Dikkate Alınmak Suretiyle Tazminat Hesabı Yapılmak Üzere Bilirkişiden Ek Rapor Alınması Gerektiği )
GEÇ TESLİM NEDENİYLE CEZAİ ŞARTIN VE GECİKME TAZMİNATININ TAHSİLİ ( Arsa Payı Karşılığı İnşaat ve Satış Sözleşmesi Uyarınca - Bağımsız Bölümünün Kiraya Verildiği Tarih Dikkate Alınmak Suretiyle Tazminat Hesabı Yapılmak Üzere Bilirkişiden Ek Rapor Alınacağı )
BOZMAYA UYMA ( Bozma İlamına Uyulmasına Karar Verildiği Halde Bu Husus Nazara Alınmaksızın Yeniden Hüküm Kurulmasının İsabetsizliği - Arsa Payı Karşılığı İnşaat ve Satış Sözleşmesi/Geç Teslim Nedeniyle Cezai Şartın ve Gecikme Tazminatının Davalıdan Tahsili )
TAZMİNAT HESABI ( Arsa Payı Karşılığı İnşaat ve Satış Sözleşmesi/Geç Teslim Nedeniyle Cezai Şartın ve Gecikme Tazminatının Davalıdan Tahsili - Bağımsız Bölümünün Kiraya Verildiği Tarih Dikkate Alınmak Suretiyle Tazminat Hesabı Yapılmak Üzere Bilirkişiden Ek Rapor Alınması Gerektiği )"
358Y15.HD5.6.2013E. 2012/3448 K. 2013/3668"KİRA KAYBININ TAHSİLİ ( Davacının Temerrüde Düştüğü Tarihe Kadar Olan Dönem Yönünden İstemin Değerlendirilmesi Gerektiği - Gerekirse Bilirkişi Kurulundan da Ek Rapor Alınarak Hüküm Oluşturulması Gerekirken Davacının Gecikmeye Kendisinin Sebep Olduğu Gerekçesiyle Davanın Reddine Karar Verilmesinin Doğru Olmadığı )
TEMERRÜT ( Kira Kaybının Tahsili - Bilirkişi Kurulundan da Ek Rapor Alınarak Hüküm Oluşturulması Gerekirken Davacının Gecikmeye Kendisinin Sebep Olduğu Gerekçesiyle Davanın Reddine Karar Verilmesinin Doğru Olmadığı )
BİNANIN GEÇ TELİMİ ( Mahrum Kalınan Kira Kaybının Tahsili - Testlerin Yapılmamasından Kaynaklanan Problemlerden İdarenin Sorumlu Olmayacağı Bildirildiği/Abonelik İşlemlerinin Yapılmamış Olması Teslimi Engelleyici Nitelikte Görülmediği )
GEÇ TESLİM SEBEBİYLE KİRA KAYBI ( İdare Tarafından Davacıya Gönderilen Yazıda Abonelik İşlemlerinin Tamamlanmasından Söz Edilmiş Aksi Takdirde Testlerin Yapılmamasından Kaynaklanan Problemlerden İdarenin Sorumlu Olmayacağı Bildirildiği - Bu Yazı Dikkate Alındığında Abonelik İşlemlerinin Yapılmamış Olması Teslimi Engelleyici Nitelikte Görülmediği )"
358Y23.HD6.5.2013E. 2013/1499 K. 2013/2945"KİRA TAZMİNATININ TAHSİLİ İSTEMİ ( Dairelerin Davacılara Teslimi Kanıtlanamamasına Rağmen Arsa Sahiplerine Teslim Edilmesi Gereken Tarihten Önce Teslim Edildiğinin Kabulünde İsabet Bulunmadığı - Dairelerin Teslimi Gereken Tarih İle Teslimin Olmadığının Açık Olduğu Dava Tarihi Arasındaki Kira Kaybı Hesaplanıp Sonucuna Göre Karar Verileceği )
İSPAT YÜKÜ ( Taraflar Arasındaki Sözleşmeye Göre Teslim İskân Şartına Bağlandığına ve Henüz İskân Ruhsatı Alınmamış Olduğu Açık Olduğuna Göre İnşaatın Fiilen Teslim Edildiğinin İspat Yükümlülüğünün Yükleniciye Ait Olduğu - Kira Tazminatının Tahsili İstemi )
ANAHTAR TESLİMİ ( Teslimi İstenen İhtarnamede Davacı Arsa Sahiplerinden İkisi Diğer Arsa Sahibini Kastederek Bu Meskenlerde Oturulduğunu Belirttiği - Davalı Tarafından Uyuşmazlık Konusu Dairelerin Davacılara Tesliminin Kanıtlanamadığı/Kira Tazminatının Tahsili İstemi )
ARSA PAYI KARŞILIĞI İNŞAAT SÖZLEŞMESİ ( Kira Tazminatının Tahsili İstemi - Sözleşmeye Göre Dairelerin Teslimi Gereken Tarih İle Teslimin Olmadığının Açık Olduğu Dava Tarihi Arasındaki Kira Kaybı Hesaplanıp Sonucuna Göre Bir Karar Verilmesi Gerektiği )
DAİRELERİN TESLİMİNİN KANITLANMASI ( Kira Tazminatının Tahsili İstemi - Mahkemece Tensiple Verilen Tedbir Kararıyla Davacılara Kendilerine İsabet Eden Dairelerin Verildiği/Keşifte Dinlenen Şahıs Bir Yıldan Fazla Süredir Kiracı Olduğunu Belirtmişse de Bu Sürenin Verilen Tedbir Kararı Tarihine Uymadığı - Dairelerin Davacılara Tesliminin Kanıtlanamadığı )
KİRA KAYBI ( Davalı Tarafından Uyuşmazlık Konusu Dairelerin Davacılara Tesliminin Kanıtlanamadığı - Sözleşmeye Göre Dairelerin Teslimi Gereken Tarih İle Teslimin Olmadığının Açık Olduğu Dava Tarihi Arasındaki Kira Kaybı Hesaplanıp Sonucuna Göre Bir Karar Verilmesi Gerektiği )"
358Y13.HD10.4.2013E. 2013/2575 K. 2013/9355"KİRA KAYBI TAZMİNATI DAVASI ( Sözleşmenin İmzalandığı Tarihi Belirlemek Amacıyla Peşinat Yatırılmışsa Buna İlişkin Ödeme Dekontları da Getirtilerek Sözleşmenin Yapıldığı Tarihin Peşinatın Yatırıldığı Tarih Olabileceği Gözetilerek Belirlenmesi Gerektiği )
GAYRİMENKUL SATIŞ VE BORÇLANMA SÖZLEŞMESİ ( Kira Kaybı Tazminatı Davası - Sözleşmenin İmzalandığı Tarihi Belirlemek Amacıyla Peşinat Yatırılmışsa Buna İlişkin Ödeme Dekontları da Getirtilerek Sözleşmenin Yapıldığı Tarihin Peşinatın Yatırıldığı Tarih Olabileceği Gözetilerek Belirlenmesi Gerektiği )
PROJENİN TESLİM TARİHİ ( Kira Kaybı Tazminatı Davası - Diğer Alıcılarla Yapılan Sözleşme Örnekleri de Getirtilerek Projenin Teslim Tarihinin Belirlenmek Suretiyle Hasıl Olacak Sonuca Uygun Karar Verilmesi Gerektiği )"
358Y23.HD4.12.2012E. 2012/4096 K. 2012/7128"İTİRAZIN İPTALİ DAVASI ( Arsa Payı Karşılığı İnşaat Sözleşmesi - Bölümlerin Teslimi Gereken Tarihten Önce Fiilen Teslim Alınarak Gerek Bizzat Oturulmak ve Gerekse Kiraya Verilmek Suretiyle Davacı Tarafından Tasarruf Edildiklerine Dair Savunmanın Kanıtlanması Halinde Gecikme Tazminatı İsteminin Reddine Karar Verilmesi Gerektiği )
GECİKME TAZMİNATI ( İtirazın İptali Davası - Bölümlerin Teslimi Gereken Tarihten Önce Fiilen Teslim Alınarak Gerek Bizzat Oturulmak ve Gerekse Kiraya Verilmek Suretiyle Davacı Tarafından Tasarruf Edildiklerine Dair Savunmanın Kanıtlanması Halinde İstemin Reddi Gerektiği )
ARSA PAYI KARŞILIĞI İNŞAAT SÖZLEŞMESİ ( İtirazın İptali Davası - Arsa Malikine Bırakıldığı Belirtilerek Teslimi Savunulan ve Teslim Tarihi Olarak Belirlenen Tarihten Önce de Satılmayan Bağımsız Bölümlerin Belirlenmesi Gerektiği )
FİİLİ TESLİM OLGUSU ( Arsa Payı Karşılığı İnşaat Sözleşmesi/Gecikme Tazminatının Tahsili - Abonelik Belgelerinin İlgili Kurumlardan Getirtilerek Fiili Teslim Olgusunun Araştırılması Gerektiği )
ABONELİK BELGELERİNİN İLGİLİ KURUMLARDAN GETİRTİLMESİ GEREĞİ ( Arsa Payı Karşılığı İnşaat Sözleşmesi/Gecikme Tazminatının Tahsili İsteminde Fiili Teslim Olgusunun Araştırılması Gerektiği - İtirazın İptali Davası )"
358Y23.HD3.7.2012E. 2012/1915 K. 2012/4581"ARSA PAYI KARŞILIĞI İNŞAAT SÖZLEŞMESİ ( Yüklenicinin Mahrum Kaldığı Kar İle Yaptığı Masrafların Tahsili - Haklı Fesih Halinde Yüklenici Uğradığı Kar Kaybını İsteyemeyeceği/Yaptığı ve Davalının İşine Yarayacak İmalatın Değerini Bunların Yapıldığı Tarihteki Serbest Piyasa Fiyatları Üzerinden İsteyebileceği )
KAR KAYBININ TAHSİLİ ( Haklı Fesih Halinde Yüklenici Uğradığı Kar Kaybını İsteyemeyeceği - Yaptığı ve Davalının İşine Yarayacak İmalatın Değerini Bunların Yapıldığı Tarihteki Serbest Piyasa Fiyatları Üzerinden İsteyebileceği )
HAKLI FESİH ( Davacı Yüklenicinin Yaptığı İş ve İmalattan Varsa Davalıların Yararlanabileceklerinin Bilirkişi Aracılığıyla Tespit Edilerek Bunların İmal Edildiği Tarihteki Piyasa Rayicine Göre Değerlerinin Hesaplattırılıp Hüküm Altına Alınması Gerektiği )
BİLİRKİŞİ İNCELEMESİ ( Arsa Payı Karşılığı İnşaat Sözleşmesi - Davacı Yüklenicinin Yaptığı İş ve İmalattan Varsa Davalıların Yararlanabileceklerinin Bilirkişi Aracılığıyla Tespit Edilerek Bunların İmal Edildiği Tarihteki Piyasa Rayicine Göre Değerlerinin Hesaplattırılıp Hüküm Altına Alınacağı )"
358Y23.HD28.6.2012E. 2012/2631 K. 2012/4407"İSKAN RUHSATI ALINAMAMASI NEDENİYLE EKSİK İMALAT BEDELİ ALACAĞI DAVASI ( İnşaat Sözleşmesi Sonucu İnşaat Bitiminde Eksiklikler Bulunduğu - Davacının Talep Ettiği Eksik İmalat Bedelinin Mahkemece Hatalı Hesaplandığının Kabulü Gereği )
YASAL FAİZİN TAHSİLİ ( Mahkemece Kabul Edilen Gecikme Cezasının Dava Tarihinden ve Kalan Kısmının ise Islah Tarihinden İtibaren Yasal Faiziyle Tahsil Edileceği - Kira Kaybı ve Eksik İşler Toplamına Dava Tarihinden Faiz İşletilemeceği )
ALACAĞIN ÖDENMESİ ( Mahkemenin Kabulüne Göre İki Davacı Bulunduğu Hususunun Gözardı Edilerek Hüküm Verilemeyeceği )"
358Y15.HD14.5.2012E. 2011/6559 K. 2012/3377"ARSA PAYI KARŞILIĞI İNŞAAT YAPIM SÖZLEŞMESİNİN GERİYE ETKİLİ FESHİ ( Sözleşmenin Taraflarının ve Onların Haleflerinin Sözleşme Gereği Verdiklerini Sebepsiz Zenginleşme Hükümlerine Göre Diğer Taraftan Talep Edebilecekleri )
SÖZLEŞMENİN GERİYE ETKİLİ FESHİ ( Arsa Sahiplerinin Yükleniciye veya Onun Talimatıyla Bağımsız Bölüm ya da Hisse Sattığı Sözleşme Dışı Üçüncü Kişilere Devrettikleri Tapu Paylarının İptalini İsteyebilecekleri )
GERİYE ETKİLİ FESİH ( Arsa Sahipleri İle Yüklenici Arasındaki Arsa Payı Karşılığı İnşaat Sözleşmesinin Feshi Kararının Geriye Etkili Fesih Niteliğinde Olduğu - Davacılar İle Davalılar ve Dahili Davalıların Dava Konusu Payları Gerçekte Kimden Satın Aldıkları Konusunda Beyanları Alınacağı )"
358Y15.HD21.11.2011E. 2011/3783 K. 2011/6692"AYIPLI VE EKSİK İMALAT VE İNŞAAT ZAMANINDA TESLİM EDİLMEMESİ NEDENİYLE TAZMİNAT DAVASI ( Kat Karşılığı İnşaat Yapım Sözleşmesi Uyarınca Arsa Sahibine İsabet Eden Bağımsız Bölümler Hakkında - Mahkemece Hatalı Bilirkişi Raporu Alındığı )
BİLİRKİŞİ RAPORU ( Yol Kotunun Değişmesiyle Oto Asansörünün Yapılmamış Olduğu/Ortak Alanlardaki Diğer Noksanlardan Dolayı Davacıların Hissesine Düşen Toplam Değerin Açıklanmadığı - Bu Bedelin Sulh Protokolünün Dışında Yeraldığı )
TARAFLAR ARASINDAKİ SULH PROTOKOLÜNÜN DIŞINDA KALAN HUSUSLAR ( Bilirkişi Raporunda Yeralması Gereği - Ayrıca Eldeki Davada Davacı Olarak Yer alan Şahsın Mirasçıları Lehlerine de Hüküm Kurulacağı/Ayıplı ve Eksik İmalat/Tazminat Davası )"
358Y23.HD25.10.2011E. 2011/98 K. 2011/1320"KONUTLARIN HATALI İMALATI SEBEBİYLE UĞRANILAN ZARARIN TAHSİLİ ( Kooperatif Ortağının Aralarında Sözleşme İlişkisi Bulunmayan Yükleniciye ve Teknik Uygulama Sorumlusuna Karşı Dava Açma Hakkının Bulunmadığı - Kooperatif Ortaklarının Zararını Ödedikten Sonra Sözleşme İlişkisi Bulunan Yükleniciye Rücu Edebileceği )
YÜKLENİCİYE RÜCU ( Kooperatif Ortaklarının Zararını Ödedikten Sonra Sözleşme İlişkisi Bulunan Yükleniciye Rücu Edebileceği - Konutların Hatalı İmalatı Sebebiyle Uğranılan Zararın Tahsili/Kooperatif Ortağının Aralarında Sözleşme İlişkisi Bulunmayan Yükleniciye Dava Açamayacağı )
HATALI İMALAT SEBEBİYLE UĞRANILAN ZARARIN TAHSİLİ ( Kooperatif Ortağının Aralarında Sözleşme İlişkisi Bulunmayan Yükleniciye ve Teknik Uygulama Sorumlusuna Karşı Dava Açma Hakkının Bulunmadığı )
KOOPERATİFÇE İNŞA EDİLEN KONUTLARIN DEPREMDE YIKILMASI ( Oturulamaz Hale Geldiği ve Yapı Kooperatifinin Akçalı Yükümlülüklerini Yerine Getiren Ortağına Oturmaya Elverişli Konut Vermek Zorunda Olduğu ve Teslim Ettiği Konutun Ayıp ve Eksikliklerinden Sorumlu Olduğu )"
358Y23.HD13.9.2011E. 2011/300 K. 2011/244"KOOPERATİFÇE VERİLECEK KONUT BULUNMAYAN ORTAĞIN İSTEYEBİLECEĞİ TAZMİNAT ( Öncelikle Davalı Kooperatifçe Ortaklara Tahsis Edilen Bağımsız Bölümün Dava Tarihindeki Rayiç Değerinin Saptanması Gerektiği )
TAZMİNAT DAVASI ( Kendisine Verilecek Konut Bulunmamasına Dayalı - Davacının Yaptığı Ödemelerin Güncelleştirilmiş Değeri Normal Bir Ortağın Elde Ettiği Yararlanma Miktarıyla Çarpıldıktan Sonra Normal Bir Ortağın Eksiksiz Ödemelerinin Güncelleştirilmiş Değerine Bölünmesi Sonucu Ortaya Çıkacak Meblağa Davacı Ortağın Kooperatife Yaptığı Ödemelerin Güncelleştirilmiş Değerinin Ekleneceği )
KOOPERATİF ORTAĞINDA KONUT VERİLMEMESİ ( Tazminat Davası - Öncelikle Davalı Kooperatifçe Ortaklara Tahsis Edilen Bağımsız Bölümün Dava Tarihindeki Rayiç Değerinin Saptanması Gerektiği )
KAT KARŞILIĞI İNŞAAT SÖZLEŞMESİ ( Kaçak Yapı Nedeniyle Yıkılması - Kendisine Verilecek Konut Bulunmamasına Dayalı Tazminat Hesabı/Ortaya Çıkacak Meblağa Davacı Ortağın Kooperatife Yaptığı Ödemelerin Güncelleştirilmiş Değerinin Ekleneceği )"
358Y13.HD6.9.2011E. 2011/4202 K. 2011/14042"TAZMİNAT DAVASI ( Şartlı Bağış Sözleşmesinde Gerek Belediye ve Gerekse Toki Yönünden Yapılacak Konutların Hangi Süre İçinde Yapılıp Teslim Edileceğine Dair Açık ve Bağlayıcı Bir Hükme Yer Verilmediğinde Davanın Reddi Gereği )
SÖZLEŞMENİN TESLİM YÜKÜMLÜLÜĞÜNÜN DAVACIYI BAĞLAMAMASI ( Şartlı Bağış Sözleşmesinde Gerek Belediye ve Gerekse Toki Yönünden Yapılacak Konutların Hangi Süre İçinde Yapılıp Teslim Edileceğine Dair Açık ve Bağlayıcı Bir Hükme Yer Verilmediğinde Davanın Reddi Gereği )
KONUTLARIN GEÇ TESLİM EDİLMESİ NEDENİYLE MAHRUM KALINAN KİRA BEDELİ ( Şartlı Bağış Sözleşmesinde Gerek Belediye ve Gerekse Toki Yönünden Yapılacak Konutların Hangi Süre İçinde Yapılıp Teslim Edileceğine Dair Açık ve Bağlayıcı Bir Hükme Yer Verilmediğinde Davanın Reddi Gereği )"
358Y15.HD6.6.2011E. 2011/2212 K. 2011/3319"ARSA KARŞILIĞI İNŞAAT YAPIM SÖZLEŞMESİNİN FESHİ (12 Yıl Geçmiş Olduğu Halde İnşaatı Tamamlayamayan Yüklenicinin Temerrüt Halinde Bulunduğu/Fesih Koşulları Oluştuğu - Davacının Davadan Önce Akdin İfasını Bekleyerek Bir Kısım Tasarruflarda Bulunmasının Fesihden Vazgeçmesi Niteliğinde Olmadığı)
TEMERRÜT (12 Yıllık Bir Süre Geçmesine Rağmen Yüklenicinin İnşaatı Tamamlayamadığı/Yüklenicinin Temerrüde Düştüğü - Davacının Davadan Önce Akdin İfasını Bekleyerek Bir Kısım Tasarruflarda Bulunmasının Fesihden Vazgeçmesi Niteliğinde Olmadığı/Fesih Koşulları Oluştuğu)
SÖZLEŞMESİNİN FESHİ (Yüklenicinin Temerrüde Düşmüş Olması Nedeniyle Sözleşmenin Feshi Koşulları Oluştuğu - Davacının Aktin İfasını Bekleyerek Bir Kısım Tasarruflarda Bulunmasının Aktin Feshinden Vazgeçmesi Niteliğinde Olmadığı/Davacının İyiniyetli Olduğu)"
358Y15.HD2.6.2011E. 2010/3010 K. 2011/3269"EKSİK İŞLER BEDELİ DAVASI (Beş Yıllık Zamanaşımı Süresinde Açılabileceği Gibi Davalı Tarafın Zararının Artmasına Neden Olmadan Teslim Tarihinde İtibaren Makul Bir Sürede Açılabileceği - Dava Açmakta Gecikilmiş ise de Giderim Bedelinin Teslim Tarihine Eklenecek Süre Sonundaki Yıl Rayiç Fiyatlarına Göre Belirlenmesi Gereği)
ZAMANAŞIMI (Eksik İşler Bedeli - Beş Yıl)
ISLAH HALİNDE FAİZ (Harcın Yatırıldığı Tarihten İtibaren Faiz Yürütlmesi Gereği)"
358Y15.HD10.5.2011E. 2010/2947 K. 2011/2843"KAT KARŞILIĞI İNŞAAT YAPIM SÖZLEŞMESİ ( Geç Teslimden Kaynaklanan Alacağın Tahsili - Davacı Parseldeki Hisselerinin Tamamını Davalı Yükleniciye Sattığından Bu Tarihten Sonrası İçin Tazminat İsteyemeyeceği )
GEÇ TESLİMDEN KAYNAKLANAN ALACAĞIN TAHSİLİ ( Davacı Parseldeki Hisselerinin Tamamını Davalı Yükleniciye Sattığından Teslim Tarihi İle Satış Tarihleri Arasındaki Dönem İçin Gecikme Alacağı Hesaplanması Gerektiği )
TAZMİNAT İSTEMİ ( Kat Karşılığı İnşaat Yapım Sözleşmesi/Geç Teslimden Kaynaklanan Alacağın Tahsili - Davacı Parseldeki Hisselerinin Tamamını Davalı Yükleniciye Sattığından Bu Tarihten Sonrası İçin Tazminat İsteyemeyeceği )
GECİKME ALACAĞI ( Kat Karşılığı İnşaat Yapım Sözleşmesi/Geç Teslimden Kaynaklanan Alacağın Tahsili - Davacı Parseldeki Hisselerinin Tamamını Davalı Yükleniciye Sattığından Bu Tarihten Sonrası İçin Tazminat İsteyemeyeceği )"
358Y15.HD26.4.2011E. 2010/2618 K. 2011/2549"ARSA PAYI KARŞILIĞI İNŞAAT YAPIM SÖZLEŞMESİ ŞERHİNİN TERKİNİ İSTEMİ ( Sözleşmenin Feshi ve Dava Tarihine Kadar Proje ve Ruhsat İşlemlerinin Tamamlanıp İnşaata Başlanması İçin Beklenmesi Gereken Tahammül Süresinin Geçmediği - Yüklenici Hakkında Erken Açılan Davanın Reddi Gereği )
MAKUL SÜRE ( Arsa Payı Karşılığı İnşaat Yapım Sözleşmesi Şerhinin Terkini İstemi - Sözleşmenin Feshi ve Dava Tarihine Kadar Proje ve Ruhsat İşlemlerinin Tamamlanıp İnşaata Başlanması İçin Beklenmesi Gereken Tahammül Süresinin Geçmediği/Yüklenici Hakkında Erken Açılan Davanın Reddi Gereği )
İNŞAAT YAPIM SÖZLEŞMESİ ŞERHİNİN TERKİNİ İSTEMİ ( Sözleşmenin Feshi ve Dava Tarihine Kadar Proje ve Ruhsat İşlemlerinin Tamamlanıp İnşaata Başlanması İçin Beklenmesi Gereken Tahammül Süresinin Geçmediği - Yüklenici Hakkında Erken Açılan Davanın Reddi Gereği )"
358Y15.HD25.4.2011E. 2009/7324 K. 2011/2497"SÖZLEŞMEDEN KAYNAKLI GEÇ TESLİME İLİŞKİN TAZMİNAT (Bilirkişi Raporunda İnşaat Sahasındaki Azalmanın Resmi Mercilerden Kaynaklandığı Belirtildiğine Göre Davacılara Sözleşme İle Verilen 25 Adet Dairenin Hesabı Yapılıp Fazla Verilen Daireler İçin Dava Tarihindeki Değeri Saptanarak Hüküm Altına Alınması Gerektiği)
İNŞAAT SAHASINDAKİ AZALMA (Resmi Mercilerden Kaynaklandığı Belirtildiğine Göre Davacılara Sözleşme İle Verilen 25 Adet Dairenin Hesabı Yapılıp Fazla Verilen Daireler İçin Dava Tarihindeki Değeri Saptanarak Hüküm Altına Alınması Gerektiği)
GEÇ TESLİME İLİŞKİN TAZMİNAT (Bilirkişi Raporunda İnşaat Sahasındaki Azalmanın Resmi Mercilerden Kaynaklandığı Belirtildiğine Göre Davacılara Sözleşme İle Verilen 25 Adet Dairenin Hesabı Yapılıp Fazla Verilen Daireler İçin Dava Tarihindeki Değeri Saptanarak Hüküm Altına Alınması Gerektiği)
SÖZLEŞMEDEKİ MİKTARIN ARTMASI VE EKSİLMESİ (Halinde Sözleşmede Aksine Hüküm Bulunmadıkça ve Bu Artış ve Eksilişler Tarafların Kusuru Dışında Oluşmuşsa Eksilen Oranların da Tarafların Alacakları Bölüm Adedinden İndirilmesi Şeklinde Düşünülmesi Gerektiği)"
358Y15.HD26.1.2011E. 2010/207 K. 2011/341"HATALI İMALAT NEDENİYLE UĞRANILAN ZARARIN TAHSİLİ ( Mahkemece Şahit Dinletme İsteğinin Reddedildiği - Malların Ayıplı Olduğuna Dair İhbarın Yapılması Herhangi Bir Şekle Tabi Olmayıp Ayıp İhbarının Yapıldığı Şahit İfadeleri İle de İspatlanabileceği )
TANIK DİNLETME TALEBİNİN REDDEDİLMESİ ( Malların Ayıplı Olduğuna Dair İhbarın Yapılması Herhangi Bir Şekle Tabi Olmayıp Ayıp İhbarının Yapıldığı Şahit İfadeleri İle de İspatlanabileceği )
AYIP İHBARI ( Süresinde Yapıldığının Anlaşılması Halinde Ayıplı İmalat Nedeniyle Davacının Uğradığı Zarar Değerlendirilerek ve Davacının Talep Ettiği Kalemler Gözetilerek Davanın Sonuçlandırılması Gerektiği )"
358Y13.HD6.12.2010E. 2010/7765 K. 2010/16288"KİRA KAYBI ZARARININ TAHSİLİ ( Hükme Esas Alınan Bilirkişi Raporunda Dairenin Teslim Edilmediği Süre İçerisinde Davacının Oturduğu İki Ayrı Dairenin Rayiç Kira Bedeli Tespit Edilerek Bunların Toplamına Hükmedildiği - Dairenin Rayiç Kira Bedeli Belirlenerek Kira Mahrumiyetinin Tahsili Gerektiği )
BİLİRKİŞİ RAPORU ( Dairenin Teslim Edilmediği Süre İçerisinde Davacının Oturduğu İki Ayrı Dairenin Rayiç Kira Bedeli Tespit Edilerek Bunların Toplamına Hükmedildiği - Dairenin Rayiç Kira Bedeli Belirlenerek Kira Mahrumiyetinin Tahsili Gerektiği )
KİRA BEDELİNİN TESPİTİ ( Bilirkişi Raporunda Dairenin Teslim Edilmediği Süre İçerisinde Davacının Oturduğu İki Ayrı Dairenin Rayiç Kira Bedeli Tespit Edilerek Bunların Toplamına Hükmedildiği - Dairenin Rayiç Kira Bedeli Belirlenerek Kira Mahrumiyetinin Tahsili Gerektiği )"
358Y15.HD1.7.2010E. 2010/1142 K. 2010/3827"TAZMİNAT İSTEMİ ( Davacılara Ait 4 Adet Bağımsız Bölümden 3 Adedinin Gecikme Tazminatı Miktarı Dikkate Alınmaksızın Daha Az Miktarda Gecikme Tazminatının Tahsiline Karar Verilmesinin Doğru Olmadığı )
GECİKME TAZMİNATI ( Kira Tazminatı - Davacılara Ait 4 Adet Bağımsız Bölümden 3 Adedinin Gecikme Tazminatı Miktarı Dikkate Alınmaksızın Karar Verilmesinin Doğru Olmadığı )
KİRA TAZMİNATI ( Davacılara Ait 4 Adet Bağımsız Bölümden 3 Adedinin Gecikme Tazminatı Miktarı Dikkate Alınmaksızın Daha Az Miktarda Gecikme Tazminatının Tahsiline Karar Verilmesinin Doğru Olmadığı )"
358Y13.HD1.7.2010E. 2010/2868 K. 2010/9760"GEÇ TESLİMDEN KAYNAKLANAN ZARAR ( Davalı Toki'nin Sözleşmede Belirtilen Sürede Daire Teslimini Gerçekleştiremediği - Davacının da Bu Tarihinden İtibaren Kira Tazminatı Talep Edebileceği )
KİRA TAZMİNATI TALEBİ ( Davalı Toki'nin Sözleşmede Belirtilen Sürede Daire Teslimini Gerçekleştiremediği - Kira Bedeli Konusunda Bilirkişi Raporu Alınacağı )
TOKİ'NİN DAİREYİ SÖZLEŞMEDE BELİRTİLEN SÜREDE TESLİM EDEMEMESİ ( Kira Tazminatı Bedeli Konusunda Bilirkişi Raporu Alınması Gereği )"
358Y15.HD15.6.2010E. 2009/2498 K. 2010/3405"EKSİK VE AYIPLI İŞLER BEDELİ ( Kat Karşılığı İnşaattaki Eksik ve Ayıplı İşler Sözleşme Devam Ederken Giderilmişse Kural Olarak Yüklenicinin Giderdiği Kabul Edileceği - Aksini İddia Eden İspatla Yükümlü Olduğu )
KAT KARŞILIĞI İNŞAATTAKİ EKSİK VE AYIPLI İŞLER ( Sözleşme Devam Ederken Giderilmişse Kural Olarak Yüklenicinin Giderdiği Kabul Edileceği - Aksini İddia Eden İspatla Yükümlü Olduğu )
İSPAT YÜKÜ ( Arsa Sahipleri Eksik ve Ayıplı İşlerin Kendileri Tarafından Giderildiğini İddia Ediyorsa Bu İddialarını İspat İle Yükümlü Oldukları - Bu Nevi Davalarda Eksik ve Ayıplı İşlerin Giderilip Giderilmediği ve Kimin Tarafından Giderildiğinin Araştırılması Gerektiği )"
358Y15.HD27.1.2010E. 2009/98 K. 2010/283"KAT KARŞILIĞI İNŞAAT SÖZLEŞMESİ ( Kira Tazminatı Talebi - Eksik İşlerin Ne Kadar Sürede Tamamlanabileceği Konusunda Bilirkişiden Rapor Alınması ve Tespit Edilecek Süre İle Bağlı Kalınarak Kira Tazminatına Karar Verilmesi Gerektiği )
KİRA TAZMİNATI TALEBİ ( Arsa Payı Karşılığı İnşaat Sözleşmesine Dayalı - Eksik İşlerin Ne Kadar Sürede Tamamlanabileceği Konusunda Bilirkişiden Rapor Alınması ve Tespit Edilecek Süre İle Bağlı Kalınarak Kira Tazminatına Karar Verileceği )
EKSİK VE KUSURLU İŞLER ( Ne Kadar Sürede Tamamlanabileceği Konusunda Bilirkişiden Rapor Alınması ve Tespit Edilecek Süre İle Bağlı Kalınarak Kira Tazminatına Karar Verilmesi Gerektiği - Kira Tazminatı Talebi )"
358Y15.HD28.9.2009E. 2008/4952 K. 2009/4899"YÜKLENİCİNİN İŞİ GEÇ TESLİMİ ( Gecikme Tazminatı Talebi - İş Sahibine Düşen Yükümlülüklerin Yerine Getirilip Getirilmediği Gecikme Varsa Teslim Süresine Etkisi Tespit Edilerek Hüküm Kurulması Gereği )
ESER SÖZLEŞMESİ ( Yüklenicinin İşi Geç Teslimi - İş Sahibine Düşen Yükümlülüklerin Yerine Getirilip Getirilmediği Gecikme Varsa Teslim Süresine Etkisi Tespit Edilerek Hüküm Kurulması Gereği/Gecikme Tazminatı Talebi )
GECİKME TAZMİNATI TALEBİ ( İş Sahibine Düşen Yükümlülüklerin Yerine Getirilip Getirilmediği Gecikme Varsa Teslim Süresine Etkisi Tespit Edilerek Hüküm Kurulması Gereği - Yüklenicinin İşi Geç Teslimi )
İŞ SAHİBİNE DÜŞEN YÜKÜMLÜLÜKLER ( Yerine Getirilip Getirilmediği Gecikme Varsa Teslim Süresine Etkisi Tespit Edilerek Gecikme Tazminatı Talebi Hakkında Hüküm Kurulması Gereği - Yüklenicinin İşi Geç Teslimi )"
358Y15.HD6.2.2009E. 2007/7347 K. 2009/609"ARSA PAYI KARŞILIĞI İNŞAAT SÖZLEŞMESİNİN FESHİ TALEBİ ( Sicilden Terkin Edilmiş Olan Davalı Şirketin İhyası İçin Tasfiye Memuru Hasım Gösterilerek Dava Açılması Yönünde Süre Verilerek Taraf Teşkilinin Sağlanması Gerektiği )
TARAF TEŞKİLİ ( Arsa Payı Karşılığı İnşaat Sözleşmesinin Feshi Talebi - Sicilden Terkin Edilmiş Olan Davalı Şirketin İhyası İçin Tasfiye Memuru Hasım Gösterilerek Dava Açılması Yönünde Süre Verilerek Taraf Teşkilinin Sağlanması Gerektiği )
SİCİLDEN TERKİN EDİLMİŞ OLAN ŞİRKET ( İhyası İçin Tasfiye Memuru Hasım Gösterilerek Dava Açılması Yönünde Süre Verilerek Taraf Teşkilinin Sağlanması Gerektiği - Arsa Payı Karşılığı İnşaat Sözleşmesinin Feshi Talebi )
TAPU İPTALİ VE TESCİL ( Sicilden Terkin Edilmiş Olan Davalı Şirketin İhyası İçin Tasfiye Memuru Hasım Gösterilerek Dava Açılması Yönünde Süre Verilerek Taraf Teşkilinin Sağlanması Gerektiği )"
358Y15.HD3.11.2008E. 2007/6729 K. 2008/6546"KAT KARŞILIĞI İNŞAAT SÖZLEŞMESİ ( Kira Tazminatının Tahsili - Binanın Teslimi Gereken Tarihe Beş Aylık Ek Sürenin İlavesi İle İskân Raporlarının Alındığı Tarihe Kadar Hesaplanıp Hüküm Altına Alınması Gerektiği )
KİRA TAZMİNATI ( Kat Karşılığı İnşaat Sözleşmesi - Binanın Teslimi Gereken Tarihe Beş Aylık Ek Sürenin İlavesi İle İskân Raporlarının Alındığı Tarihe Kadar Hesaplanıp Hüküm Altına Alınması Gerektiği )
TESLİMDE GECİKME ( Kat Karşılığı İnşaat Sözleşmesi/Kira Tazminatının Tahsili - Binanın Teslimi Gereken Tarihe Beş Aylık Ek Sürenin İlavesi İle İskân Raporlarının Alındığı Tarihe Kadar Hesaplanıp Hüküm Altına Alınması Gerektiği )"
358Y15.HD25.9.2008E. 2007/5389 K. 2008/5659"KAT KARŞILIĞI İNŞAAT SÖZLEŞMESİ ( Tapu İptali ve Tescil - Koşulları Varsa Arsa Sahibinin Dava Ettiği Eksik ve Kusurlu İşler Dikkate Alınarak Birlikte İfaya Karar Verilmesi Gerektiği )
TAPU İPTALİ VE TESCİL ( Kat Karşılığı İnşaat Sözleşmesine Dayalı - Koşulları Varsa Arsa Sahibinin Dava Ettiği Eksik ve Kusurlu İşler Dikkate Alınarak Birlikte İfaya Karar Verilmesi Gerektiği )
BİRLİKTE İFA ( Kat Karşılığı İnşaat Sözleşmesine Dayalı Tapu İptali ve Tescil - Koşulları Varsa Arsa Sahibinin Dava Ettiği Eksik ve Kusurlu İşler Dikkate Alınarak Birlikte İfaya Karar Verilmesi Gerektiği )
EKSİK VE KUSURLU İŞLER ( Kat Karşılığı İnşaat Sözleşmesine Dayalı Tapu İptali ve Tescil - Koşulları Varsa Arsa Sahibinin Dava Ettiği Eksik ve Kusurlu İşler Dikkate Alınarak Birlikte İfaya Karar Verilmesi Gerektiği )"
358Y15.HD19.6.2008E. 2007/4080 K. 2008/4103"İNŞAATIN GEÇ TESLİMİ ( Alacak Davası - İskan Ruhsatının Davadan Sonra Alındığı/Mahkemece Bir Daire İçin İnşaatın Teslim Tarihine Kadar Alacak Hesaplanması Yerinde İse de Diğer Daire Bakımından Davadaki Talep Gibi Alacağın Tahsiline Hükmedilmemesinin Doğru Olmadığı )
İSKAN RUHSATI ( İnşaatın Geç Teslim Edilmesi Sebebiyle Geçen Süre İçin Gecikme Alacağı Talebi - İskan Ruhsatının Davadan Sonra Alındığı/Bir Daire İçin İnşaatın Teslim Tarihine Kadar Alacak Hesaplanması Yerinde İse de Diğer Daire Bakımından Davadaki Talep Gibi Alacağın Tahsiline Hükmedilmemesinin Doğru Olmadığı )
ALACAK DAVASI ( İnşaatın Geç Teslim Edilmesi Sebebiyle Geçen Süre İçin Gecikme Alacağı Talebi - İskan Ruhsatının Davadan Sonra Alındığı/Bir Daire İçin İnşaatın Teslim Tarihine Kadar Alacak Hesaplanması Yerinde İse de Diğer Daire Bakımından Davadaki Talep Gibi Alacağın Tahsiline Hükmedilmemesinin Doğru Olmadığı )"
358Y15.HD10.6.2008E. 2007/4641 K. 2008/3833"ESERİN SÜRESİNDE TESLİM EDİLMEMESİ ( Gecikme Alacağı İle Eksik Ayıplı İmalat Bedelinin Yükleniciden Tahsili/Eksik ve Kusurlu İmalatın Bedelinin Tahsili - Mahkemece İlk Davada Hükmedilen Eksik ve Ayıplı İmalatlar İçin Eldeki Davadaki Alacak İstemlerinin Reddi Gerektiği )
GECİKME ALACAĞI İLE EKSİK AYIPLI İMALAT BEDELİNİN YÜKLENİCİDEN TAHSİLİ ( Eserin Süresinde Teslim Edilmemesi Nedeniyle/Eksik ve Kusurlu İmalatın Bedelinin Tahsili - Mahkemece İlk Davada Hükmedilen Eksik ve Ayıplı İmalatlar İçin Eldeki Davadaki Alacak İstemlerinin Reddi Gerektiği )
EKSİK VE KUSURLU İMALATIN BEDELİNİN TAHSİLİ ( Bilirkişi Raporunda Hesaplanan Eksik ve Ayıplı İmalat Bedelinin Kısmen Temyize Konu Eldeki Davada da Hüküm Altına Alındığı - İlk Davada Hükmedilen Eksik ve Ayıplı İmalatlar İçin Eldeki Davadaki Alacak İstemlerinin Reddi Gerektiği )"
358Y15.HD23.5.2008E. 2007/3790 K. 2008/3297"GEÇ TESLİM NEDENİYLE KİRA ALACAĞI TALEBİ ( Eserin İskan Ruhsatı Alınmak Suretiyle Teslimi Gerektiğinden ve İskan Ruhsatı da Daha Sonra Alındığından Davacının İhtarla Eseri Teslim Almaya Zorlanamayacağı - Kira Alacağına Hükmedilmesi Gerektiği )
KİRA ALACAĞI TALEBİ ( Geç Teslim Nedeniyle - Eserin İskan Ruhsatı Alınmak Suretiyle Teslimi Gerektiğinden ve İskan Ruhsatı da Daha Sonra Alındığından Davacının İhtarla Eseri Teslim Almaya Zorlanamayacağı/Kira Alacağına Hükmedilmesi Gerektiği )
İSKAN RUHSATI ALINMASI GEREĞİ ( Eserin İskan Ruhsatı Alınmak Suretiyle Teslimi Gerektiğinden ve İskan Ruhsatı da Daha Sonra Alındığından Davacının İhtarla Eseri Teslim Almaya Zorlanamayacağı - Kira Alacağına Hükmedileceği )
ESER TESLİMİ ( Geç Teslim Nedeniyle Kira Alacağı Talebi - Eserin İskan Ruhsatı Alınmak Suretiyle Teslimi Gerektiğinden ve İskan Ruhsatı da Daha Sonra Alındığından Davacının İhtarla Eseri Teslim Almaya Zorlanamayacağı )"
358Y15.HD9.5.2008E. 2007/4265 K. 2008/3118"KAT KARŞILIĞI İNŞAAT YAPIM SÖZLEŞMESİ ( Ayıplı Eksik ve Geç Teslimden Kaynaklanan Alacağın Tahsili - Teslim Tarihinden İtibaren 1 Yıl Süreyle Sözleşmedeki Bedelden Hesaplama Yapılması Yerinde İse de Bundan Sonraki Dönemlerde Aynı Miktardan Kira Bedelinin Hesaplanmasının Hakkaniyete Uygun Düşmediği )
AYIPLI EKSİK VE GEÇ TESLİMDEN KAYNAKLANAN ALACAĞIN TAHSİLİ ( Mahallindeki Kira Alacakları Bilirkişiden Alınacak Ek Raporla Saptanıp Bulunacak Meblağa Hükmedilmesi Gerektiği )
KİRA BEDELİNİN HESAPLANMASI ( Ayıplı Eksik ve Geç Teslim - Teslim Tarihinden İtibaren 1 Yıl Süreyle Sözleşmedeki Bedelden Hesaplama Yapılması Yerinde İse de Bundan Sonraki Dönemlerde Aynı Miktardan Hesaplanmasının Hakkaniyete Uygun Düşmediği )
BİLİRKİŞİ RAPORU ( Kat Karşılığı İnşaat Yapım Sözleşmesi Gereğince Ayıplı Eksik ve Geç Teslimden Kaynaklanan Alacağın Tahsili - Mahallindeki Kira Alacakları Bilirkişiden Alınacak Ek Raporla Saptanıp Bulunacak Meblağa Hükmedilmesi Gerektiği )"
358Y15.HD2.5.2008E. 2007/4234 K. 2008/2931"GEÇ TESLİM NEDENİYLE ÖDENECEK KİRA BEDELİNİN TAHSİLİ ( Davacının Gecikme Karşılığı Kira Tazminatı Talebinin Reddi Doğru Olmadığı Gibi Hüküm Altına Alınan Eksik İşler Bedeline Asıl Dava Tarihi Yerine Birleştirilen Davanın Açıldığı Tarih Tarihden İtibaren Faiz Yürütülemeyeceği )
KİRA TAZMİNATI ( Geç Teslim Nedeniyle Ödenecek Kira Bedelinin Tahsili - Davacının Gecikme Karşılığı Kira Tazminatı Talebinin Reddi Doğru Olmadığı Gibi Hüküm Altına Alınan Eksik İşler Bedeline Asıl Dava Tarihi Yerine Birleştirilen Davanın Açıldığı Tarih Tarihden İtibaren Faiz Yürütülemeyeceği )
FAİZ ( Geç Teslim Nedeniyle Ödenecek Kira Bedelinin Tahsili - Davacının Gecikme Karşılığı Kira Tazminatı Talebinin Reddi Doğru Olmadığı Gibi Hüküm Altına Alınan Eksik İşler Bedeline Asıl Dava Tarihi Yerine Birleştirilen Davanın Açıldığı Tarih Tarihden İtibaren Faiz Yürütülemeyeceği )"
358Y15.HD29.1.2008E. 2007/7750 K. 2008/507"ARSA PAYI İNŞAAT YAPIM SÖZLEŞMESİ ( Yüklenicinin Temerrüdü Nedeniyle Gecikme Tazminatı - Yüklenicinin İradesi Dışında İnşaat Ruhsatının Geç Alınması/Gecikmeden Kusursuz Olan Yüklenicinin Sorumlu Tutulamayacağı )
YÜKLENİCİNİN TEMERRÜDÜ ( Gecikme Tazminatı - Yüklenicinin İradesi Dışında İnşaat Ruhsatının Geç Alınması/Gecikmeden Kusursuz Olan Yüklenicinin Sorumlu Tutulamayacağı )
GECİKME TAZMİNATI ( Yüklenicinin Temerrüdü Nedeniyle/Arsa Payı İnşaat Yapım Sözleşmesi - Yüklenicinin İradesi Dışında İnşaat Ruhsatının Geç Alınması/Gecikmeden Kusursuz Olan Yüklenicinin Sorumlu Tutulamayacağı )
VEKİLİN YARGILAMA GİDERLERİNDEN SORUMLU TUTULMASI ( Oturum Harcı İle Diğer Yargılama Giderlerinden Belirtilen Şahısların Yerine Vekilin Sorumlu Tutulmasına Karar Verilmesinin İsabetsiz Olduğu )"
358Y15.HD29.1.2008E. 2007/1039 K. 2008/491"KAT KARŞILIĞI İNŞAAT SÖZLEŞMESİ ( Geç Teslim/Kira Tazminatı Talebi - Dükkanlar İçin Sözleşmede Tazminat Öngörülmemiş Olması/Talep Edilebileceği )
GEÇ TESLİM ( Kat Karşılığı İnşaat Sözleşmesi/Kira Tazminatı Talebi - Dükkanlar İçin Sözleşmede Hüküm Bulunmasa Dahi Davacının Tüm Bağımsız Bölümleri Yönünden İsteyebileceği )
KİRA TAZMİNATI ( Geç Teslim Nedeni İle/Dükkanlar İçin Sözleşmede Hüküm Bulunmasa Dahi Davacının Tüm Bağımsız Bölümleri Yönünden İsteyebileceği - Kat Karşılığı İnşaat Sözleşmesi )"
358Y15.HD11.12.2007E. 2006/7442 K. 2007/7996"KAT KARŞILIĞI İNŞAAT SÖZLEŞMESİ ( Gecikme Tazminatının Tahsili - Deprem ve Selin İnşaat Süresine Etkisi Araştırılarak Mücbir Sebep Var İse Bilirkişiden Ek Rapor Alınmak Suretiyle İlave Süre Hesaplattırılmalı Gecikme Tazminatı Hesabı Yapılması Gerektiği )
GECİKME TAZMİNATININ TAHSİLİ ( Kat Karşılığı İnşaat Sözleşmesi Uyarınca - Deprem ve Selin İnşaat Süresine Etkisi Araştırılarak Mücbir Sebep Var İse Bilirkişiden Ek Rapor Alınmak Suretiyle İlave Süre Hesaplattırılmalı Gecikme Tazminatı Hesabı Yapılması Gerektiği )
DEPREM VE SEL ( İnşaat Süresine Etkisi Araştırılarak Mücbir Sebep Var İse Bilirkişiden Ek Rapor Alınmak Suretiyle İlave Süre Hesaplattırılmalı Gecikme Tazminatı Hesabı Yapılması Gerektiği - Kat Karşılığı İnşaat Sözleşmesi )
MÜCBİR SEBEP ( Kat Karşılığı İnşaat Sözleşmesi - Deprem ve Selin İnşaat Süresine Etkisi Araştırılarak Mücbir Sebep Var İse Bilirkişiden Ek Rapor Alınmak Suretiyle İlave Süre Hesaplattırılmalı Gecikme Tazminatı Hesabı Yapılması Gerektiği )"
358Y15.HD27.11.2007E. 2007/6514 K. 2007/7603"KAT KARŞILIĞI İNŞAAT YAPIM SÖZLEŞMESİ ( Davacının İmara Uygun Şekilde Yapılacak İnşaattan Üç Adet Daire Alıp Alamayacağı Belirlenip Alabileceği Daire Adedince Gecikme Tazminatına Hükmedilmesi Gerektiği )
İNŞAAT YAPIM SÖZLEŞMESİ ( Davacının İmara Uygun Şekilde Yapılacak İnşaattan Üç Adet Daire Alıp Alamayacağı Belirlenip Alabileceği Daire Adedince Gecikme Tazminatına Hükmedilmesi Gerektiği )
GEÇ TESLİM NEDENİYLE TAZMİNAT ( Kat Karşılığı İnşaat Sözleşmesi - Davacının İmara Uygun Şekilde Yapılacak İnşaattan Üç Adet Daire Alıp Alamayacağı Belirlenip Alabileceği Daire Adedince Gecikme Tazminatına Hükmedilmesi Gerektiği )
GECİKME TAZMİNATI ( Kat Karşılığı İnşaat Sözleşmesi - Davacının İmara Uygun Şekilde Yapılacak İnşaattan Üç Adet Daire Alıp Alamayacağı Belirlenip Alabileceği Daire Adedince Gecikme Tazminatına Hükmedilmesi Gerektiği )"
358Y15.HD26.11.2007E. 2007/5385 K. 2007/7545"YOKSUN KALINAN KİRA ALACAĞININ TAHSİLİ ( Teslimde Gecikme - Deprem Nedeniyle İnşaatın Durdurulduğuna İlişkin Dosyaya Belge Sunulmamış Olsa Bile Sözleşmedeki Mücbir Sebep Kapsamda Değerlendirilerek Teslim Tarihi Buna Göre Saptanması Gereği )
TESLİMDE GECİKME ( Yoksun Kaldıkları Kira Alacağının Tahsili - Deprem Nedeniyle İnşaatın Durdurulduğuna İlişkin Dosyaya Belge Sunulmamış Olsa Bile Sözleşmedeki Mücbir Sebep Kapsamda Değerlendirilerek Teslim Tarihi Buna Göre Saptanması Gereği )
TESLİM TARİHİNİN TESPİTİ ( Deprem Nedeniyle İnşaatın Durdurulduğuna İlişkin Dosyaya Belge Sunulmamış Olsa Bile Sözleşmedeki Mücbir Sebep Kapsamda Değerlendirilerek Teslim Tarihi Buna Göre Saptanması Gereği )
DEPREM NEDENİYLE İNŞAATIN DURDURULDUĞU ( Durdurulduğuna İlişkin Dosyaya Belge Sunulmamış Olsa Bile Sözleşmedeki Mücbir Sebep Kapsamda Değerlendirilerek Teslim Tarihi Buna Göre Saptanması Gereği )
GECİKME TAZMİNATI İSTEMİ ( Arsa Sahipleri Kat Karşılığı İnşaat Sözleşmesinde Kararlaştırılan Teslim Tarihinden Önce Sattıkları Yerler İçin İsteyemeyecekleri )
KAT KARŞILIĞI İNŞAAT SÖZLEŞMESİ ( Arsa Sahipleri Kat Karşılığı İnşaat Sözleşmesinde Kararlaştırılan Teslim Tarihinden Önce Sattıkları Yerler İçin Gecikme Tazminatı İsteyemeyecekleri )"
358Y15.HD22.11.2007E. 2007/239 K. 2007/7413"KAT KARŞILIĞI İNŞAAT YAPIM SÖZLEŞMESİ ( Tarafların Delilleri Sorulup Bilirkişiden Ek Rapor Alınarak Varsa Teslim Süresine Eklenecek Müddet Belirlenip Gecikme Alacağının Değerlendirilmesi Gerektiği )
TAPU FERAĞI ( Arsa Sahibi Vermekle Yükümlü Tutulduğundan Bu Konuda Temerrüde Düşürülmüş İse Yeterli Sürenin Keza Ek Sözleşmede Bir Kısım İmalat Değişikliklerine Yer Verildiğinden Değişikliklerin Etkisi Varsa Bu İş İçin Gerekli Sürenin Teslim Süresine Eklenmesi Gerektiği )
TESLİM SÜRESİ ( Kat Karşılığı İnşaat Sözleşmesi - Ek Sözleşmede Bir Kısım İmalat Değişikliklerine Yer Verildiğinden Değişikliklerin Etkisi Varsa Bu İş İçin Gerekli Sürenin Teslim Süresine Eklenmesi Gerektiği )"
358Y15.HD26.10.2007E. 2006/5204 K. 2007/6635"KAÇAK İNŞAAT ( Gerek Arsa Sahibinin ve Gerekse Yüklenicinin İnşaatın Kaçak Yapılmasına Göz Yumduğu ve Bu Yüzden Doğacak Zararı Kabullendikleri - İnşaatın Gecikmesinden Doğan Tazminat İsteminin Reddi Gereği )
İNŞAATIN GECİKMESİNDEN DOĞAN TAZMİNAT ( Gerek Arsa Sahibinin ve Gerekse Yüklenicinin İnşaatın Kaçak Yapılmasına Göz Yumduğu ve Bu Yüzden Doğacak Zararı Kabullendiklerinden İsteminin Reddi Gereği )
İNŞAATIN KAÇAK YAPILMASINA GÖZ YUMMA ( Gerek Arsa Sahibinin ve Gerekse Yüklenicinin Bu Yüzden Doğacak Zararı Kabullendikleri - İnşaatın Gecikmesinden Doğan Tazminat İsteminin Reddi Gereği ) "
358Y15.HD17.9.2007E. 2007/1704 K. 2007/5393"İNŞAAT YAPIM İŞİNDEN KAYNAKLANAN TAZMİNAT TALEBİ ( Ortak Kusurların Varlığı Halinde Tazminat İstenemeyeceği - Davacının Eksik ve Kusurlu İmalat Bedelini Tazminat Talebi İçerisinde İleri Sürmesi/Bedelinin Saptanması İçin Bilirkişiden Rapor Alınması Gereği )
TAZMİNAT TALEBİ ( İnşaat Yapım İşinden Kaynaklanan/Ortak Kusurların Varlığı Halinde Tazminat İstenemeyeceği - Davacının Eksik ve Kusurlu İmalat Bedelini Tazminat Talebi İçerisinde İleri Sürmesi/Bedelinin Saptanması İçin Bilirkişiden Rapor Alınması Gereği )
EKSİK VE KUSURLU İMALAT ( Ortak Kusurların Varlığı Halinde Tazminat İstenemese de Tazminat Talebi İçerisinde İleri Sürüldüğünden Talebin Reddedilemeyeceği )
ORTAK KUSUR ( Varlığı Halinde Tazminat İstenemeyeceği - İnşaat Yapım İşinden Kaynaklanan Tazminat Talebi )"
358Y15.HD17.9.2007E. 2006/4320 K. 2007/5351"KAT KARŞILIĞI İNŞAAT SÖZLEŞMESİNİN FESHİ ( 2 Yıl İçerisinde İnşaata Başlanılmaması Nedeniyle İnşaat Ruhsatının Hükümsüz Hale Geldiği Daha Sonra Ruhsatın Yenilendiği Aradan Geçen Zamana Karşın Haklı Bir Sebep Olmaksızın İnşaata Başlanılmadığının Anlaşılması )
KUSUR ( Taraflar Arasındaki Sözleşme Uyarınca 3 Ay İçinde İnşaat Ruhsatı Alınmak Suretiyle İnşaatın 30 Ay içerisinde Bitirilmesi Gerektiği-Davalı Tarafın Buna Uygun Davranmadığı )
İNŞAATA SÜRESİNDE BAŞLAMAMAK ( Arsa Sahipleri Tarafından Açılan Kat Karşılığı İnşaat Sözleşmesinin Feshi Davasının Kabulü )"
358Y15.HD29.6.2007E. 2006/6338 K. 2007/4473"SEBEPSİZ ZENGİNLEŞME ( Feshe Kadar Yapılmış Olan Ayıplı ve Hasarlı İnşaatın Arsa Sahibinin Mal Varlığına Katkı Sağlamış Olması Gereği /Yıkım Talebi - Takviyesi Halinde Yüklenicinin Alacağının Hesaplanması )
KAT KARŞILIĞI İNŞAAT SÖZLEŞMESİNİN FESHİ ( Ayıplı ve Hasarlı İnşaatın Yıkımı Talebi - Feshe Kadar Yapılan İmalatın Arsa Sahibi İçin Sebepsiz Zenginleşme Olup Olmadığı )
FESHE KADAR YAPILMIŞ OLAN İNŞAAT ( Ayıplı ve Hasarlı Olması Nedeniyle Yıkımı Talebi - Arsa Sahibi İçin Sebepsiz Zenginleşme Olup Olmadığı/Malvarlığına Katkı Sağlamış Olması Gereği )
İNŞAATIN YIKILMADAN TAKVİYEYLE KULLANILABİLMESİ ( Kat Karşılığı İnşaat Sözleşmesi/Ayıplı ve Hasarlı İnşaat - Takviye Masrafının Saptanıp İmalat Tutarından Düşülerek Yüklenicinin Alacağının Hesaplanması Gereği )"
358Y15.HD19.6.2007E. 2006/3638 K. 2007/4171"İNŞAAT YAPIM SÖZLEŞMESİ ( Geç Teslime Dayalı Alacak İstemi - Yüklenici Eseri Sözleşmede Belli Edilen Zamanda Teslim Etmekle Yükümlü Olup Geç Teslim Halinde Sözleşmede Kararlaştırılan Tazminatı Ödemekle Yükümlü Olduğu )
GEÇ TESLİME DAYALI ALACAK İSTEMİ ( Yüklenici Eseri Sözleşmede Belli Edilen Zamanda Teslim Etmekle Yükümlü Olup Geç Teslim Halinde Sözleşmede Kararlaştırılan Tazminatı Ödemekle Yükümlü Olduğu )
İŞİN GECİKMESİNDEN SORUMLULUK ( Sözleşmenin İmzası Sırasında Mevcut Olmayan ve Öngörülemeyen ve Davalının Yani Yüklenicinin Kusuru Dışında Oluşan Zorunlu Sebepler Varsa Bu Nedenlerle İşin Gecikmesinden Sorumlu Tutulamayacağı )"
358Y15.HD12.6.2007E. 2006/3425 K. 2007/3981"TAZMİNAT DAVASI ( Yüklenicinin Süresinde Daireleri Teslim Etmemesi Nedeniyle )
DAİRELERİN GEÇ TESLİM EDİLMESİNDEN DOĞAN TAZMİNAT DAVASI ( Sözleşmenin Dava Dışı Arsa Sahipleri ile Davacılar Arasında Yapılması-Sözleşme Konusunu Teşkil Eden Bir Kısım Bağımsız Bölümlerin Elden Çıkartılmasının Sözleşmeden Kaynakların Hakların Devredildiği Anlamına Gelmemesi )
SÖZLEŞMEDEN KAYNAKLANAN HAKLARIN DEVRİ ( Sözleşmenin Konusunu Teşkil Eden Bağımsız Bölümlerin Elden Çıkarılmasının Sözleşmeden Kaynaklanan Hakların Devri Anlamına Gelmemesi )"
358Y15.HD11.6.2007E. 2006/2709 K. 2007/3926"KAT KARŞILIĞI İNŞAAT SÖZLEŞMELERİNİN FESHİ ( Tarafların Karşılıklı Anlaşmaları Hariç Ancak Mahkeme Kararı İle Mümkün Olması )
YIKILAN EVİN DEĞERİNİN HESAPLANMASI ( Kat Karşılığı İnşaat Sözleşmesinin Feshine İlişkin Kararın Kesinleşmesi-Evin Değerinin Bu Tarihteki Serbest Piyasa Rayicine Göre Hesaplanmasının Gerekmesi )
SERBEST PİYASA RAYİCİ ( Kat Karşılığı İnşaat Sözleşmesinin Feshine İlişkin Kararın Kesinleşmesi- Yıkılan Evin Değerinin Bu Tarihteki Serbest Piyasa Rayicine Göre Hesaplanmasının Gerekmesi )"
358Y15.HD30.5.2007E. 2007/1900 K. 2007/3646"ARSA PAYI KARŞILIĞI İNŞAAT YAPIM SÖZLEŞMESİ ( Süresinde Teslim Edilmeyen Bağımsız Bölümler Yönünden Yüklenicinin Temerrüde Düşeceği - Gecikme Tazminatı Talebi )
BAĞIMSIZ BÖLÜMLERİN TESLİMİNDE TEMERRÜD ( Arsa Payı Karşılığı İnşaat Yapım Sözleşmesi/Gecikme Tazminatı Talebi - Bağımsız Bölümlerin Teslim Tarihlerine Göre Temerrüdün Farklı Hesaplanacağı )
TEMERRÜD ( Arsa Payı Karşılığı İnşaat Yapım Sözleşmesi/Gecikme Tazminatı Talebi - Bağımsız Bölümlerin Teslim Tarihlerine Göre Temerrüdün Farklı Hesaplanacağı )
GECİKME TAZMİNATI İSTEMİ ( Arsa Payı Karşılığı İnşaat Yapım Sözleşmesi - Teslim Tarihinden Önce Verilen Bağımsız Bölümler İçin Tazminat İstenemeyeceği )"
358Y15.HD7.5.2007E. 2007/161 K. 2007/3059"KAT KARŞILIĞI İNŞAAT SÖZLEŞMESİ ( Deprem Olmasa Bile İnşaatın Zamanında Teslim Edilemeyeceğinin Aşikar Olmasının Sözleşmeden Dönme Hakkı Verdiği )
FESİH ( Temeli Dökülüp Bodrum Tavan Kalıbı Yapılan İnşaatın Bu Haliyle Bıraklarak Terk Edilmesinin Kalan Sürede Tamamlanmayacağının Aşıkar Olması - Arsa Sahiplerinin Vadeden Önce Sözleşmeden Dönme Haklarının Olduğu )"
358Y15.HD20.3.2007E. 2006/1416 K. 2007/1752"İSTİSNA AKDİ ( Arsa Payı Devri Karşılığı İnşaat Yapımı - Bitmiş Bir Esere İlişkin Olarak Feshin İstenemeyeceği )
ARSA PAYI KARŞILIĞI İNŞAAT YAPIM SÖZLEŞMESİ ( Bitmiş Bir Esere İlişkin Olarak Feshin İstenemeyeceği - Eserin Tamamlanmış ve Davacı Tarafından Teslim Alınmış Olduğu )
EKSİK İŞLER BEDELİ VE GECİKME TAZMİNATI TALEBİ ( Eserin Tamamlanmış ve Davacı Tarafından Teslim Alınmış Olduğu - Talebin Reddi Gerektiği )
ESER SÖZLEŞMESİNDE GECİKME TAZMİNATI ( Geç Teslimin İspatlanması Gerektiği )
GECİKME TAZMİNATI TALEBİ ( Satış Sözleşmesinde Dairenin Teslim Tarihine Yer Verilmemesi ve Kat Karşılığı Sözleşmeye Atıfa Bulunulmadığı - Davadan Önce Davalıya İhtar Gönderilen Tarihte İnşaatın Teslime Hazır Hale Geldiği )"
358Y15.HD22.2.2007E. 2006/7132 K. 2007/1114"BİNANIN SÜRESİNDE TESLİM EDİLMEMESİ ( Bir Kısım Bağımsız Bölümlerin Arsa Sahipleri Tarafından 3. Kişilere Satıl Satılması Nedeniyle - Satış Tarihinden İtibaren Bu Bölümler İçin Gecikme Alacağı İstenemeyeceği )
GECİKME ALACAĞI ( Binanın Süresinde Teslim Edilmemesi - Bir Kısım Bağımsız Bölümlerin Arsa Sahipleri Tarafından 3. Kişilere Satıl Satıldığından Satış Tarihinden İtibaren Bu Bölümler İçin Gecikme Alacağı İstenemeyeceği )
FAİZ ( Asıl Davada Faiz Talep Edilmediği Halde Faize Hükmedilmesi HUMK.nun 74. Maddesine Aykırı Olduğu - Gecikme Alacağı )
TALEPLE BAĞLILIK ( Asıl Davada Faiz Talep Edilmediği Halde Faize Hükmedilmesi HUMK.nun 74. Maddesine Aykırı Olduğu - Gecikme Alacağı )
İSKAN RUHSATI ( Verildiği Tarihte Kural Olarak İnşaatın Tesliminin Gerektiği Kabul Edildiği - Gecikme Alacağı )
İNŞAATIN TESLİMİ ( İskan Ruhsatının Verildiği Tarihte Kural Olarak İnşaatın Tesliminin Gerektiği Kabul Edildiği - Binanın Süresinde Teslim Edilmemesi Nedeniyle Alacak Talebi )
YARGILAMA GİDERLERİ ( Birleşen Davada Yapılan Masraf ve Yargılama Giderlerinin Nelerden Oluştuğu Belirtilmeden Hüküm Tesisi Yerinde Görülmediği )"
358Y15.HD29.1.2007E. 2005/7382 K. 2007/403"KİRA KAYBI ZARARININ TAHSİLİ TALEBİ ( Satış Hakkı Verilmedikçe ya da Tapu Devri Yapılmadıkça Yüklenicinin İnşaatı Durdurma ve Teslimden Kaçınma Hakkı Bulunduğu )
TESLİMDE GECİKME ( Kat İrtifakının Kurulduğu Tarihi İle Tapunun Devredildiği Tarih Arasındaki Sürenin Teslim Süresine Eklenmesi Gereği - Kira Kaybı Zararının Tahsili Talebi )
SATIŞ YETKİSİ ( Kat İrtifakının Kurulmasını Müteakip Yükleniciye Hak Ettiği Bağımsız Bölümlerin Satış Yetkisinin Verilmesi Gerektiği )
İNŞAATI DURDURMA VE TESLİMDEN KAÇINMA HAKKI ( Satış Hakkı Verilmedikçe ya da Tapu Devri Yapılmadıkça Yüklenicinin İnşaatı Durdurma ve Teslimden Kaçınma Hakkı Bulunduğu )"
358Y14.HD4.12.2006E. 2006/13714 K. 2006/14348"TAPU İPTAL VE TESCİL DAVASI ( Arsa Payı Devri Karşılığı İnşaat Sözleşmesinin Yüklenici veya Halefi Durumundaki Üçüncü Kişilere Mülkiyet Hakkı Vermeyeceği - Yüklenici Ancak Eseri Fen ve Sanat Kuralları ve Sözleşme Hükümlerine Uygun Meydana Getirdiğinde Arsa Payının Devrini İstemeye Hak Kazanabileceği )
ARSA PAYI DEVRİ KARŞILIĞI İNŞAAT YAPIM SÖZLEŞMESİ ( Yükleniciye Geçirilen Tapu Kaydının Avans Niteliğinde Olduğu - %31.3 Fiziki Seviyede Bitirilmiş Eser İçin Yüklenicinin Arsa Payının Devrini İstemeye Hak Kazanmadığının Kabulü Gereği )
ESER ( Arsa Payı Devri Karşılığı İnşaat Sözleşmesi - Tap Kaydı Devrinin veya Verilimiş Şerhin Yeterli Olmadığı Eser Tamamlanmadan Yüklenicinin Mülkiyet Hakkı İleri Süremeyeceği )"
358Y14.HD23.11.2006E. 2006/11775 K. 2006/13813"ARSA PAYI KARŞILIĞI İNŞAAT YAPIM VE TAŞINMAZ SATIŞ VAADİ SÖZLEŞMESİ ( Tapu Kütüğüne Yapılan Şerhin Terkini - Yüklenici Eserin Meydana Getirilmesi İçin Bir Çaba Sarf Etmemesi ve Arsa Sahipleri Sözleşmeyi Feshetmeleri Karşısında Kütükteki Şerhin Terkinin Yerinde Olduğu )
TAPU KÜTÜĞÜNE VERİLEN ŞERHİN TERKİNİ ( Arsa Payı Karşılığı İnşaat Yapım ve Taşınmaz Satış Vaadi Sözleşmesinin Tapu Kütüğüne Şerh Edilmesi - Sözleşme Taşınmaz Maliklerince Feshedildiği ve Yüklenici Eseri Meydana Getirmek İçin Herhangi Bir Çabaya Girmediğinden Şerhin Terkini Kararının Yerinde Olduğu )"
358Y15.HD29.5.2006E. 2005/3830 K. 2006/3131"FAİZ BAŞLANGICI ( Fesih İhtarında Ödenen Bedelin İadesi Yolunda Bir İstek Yer Almadığı Halde Dava Tarihi Yerine İhtarın Davalıya Tebliğ Edildiği Tarihten İtibaren Faiz Yürütülmüş Olması Doğru Olmadığı )
HAKİMİN TALEPLE BAĞLILIĞI ( Davacının Cezai Şart Talebi İle İlgili Olarak Bir Karar Verilmemiş Olmasının Hatalı Olduğu )
KAT KARŞILIĞI İNŞAAT SÖZLEŞMESİNİN FESHİ ( Davacı Davadan Önce Keşide Ettiği İhtarla Sözleşmeyi Feshettiğini Yükleniciye Bildirmiş Olduğundan Öncelikle Davacı Kooperatifin Sözleşmenin Feshinde Haklı Olup Olmadığının Belirlenmesi Gereği )"
358Y15.HD9.3.2006E. 2005/7640 K. 2006/1334"EKSİK İŞLER BEDELİ TALEBİ ( Kat Karşılığı İnşaat Sözleşmesi Tarafların Karşılıklı İradeleri veya Mahkeme Kararı ile Feshedilebileceği )
GECİKME TAZMİNATI TALEBİ ( Kat Karşılığı İnşaat Sözleşmesi Tarafların Karşılıklı İradeleri veya Mahkeme Kararı ile Feshedilebileceği )
KAT KARŞILIĞI İNŞAAT SÖZLEŞMESİ ( Tarafların Karşılıklı İradeleri veya Mahkeme Kararı ile Feshedilebileceği )"
358Y15.HD27.2.2006E. 2005/116 K. 2006/1032"RAYİÇ KİRA BEDELİNİN TESPİTİ ( Kat Karşılığı İnşaatta Kira Mahrumiyeti Hesaplanırken Bağımsız Bölümlerin Tamamlanmış Halleri ile Getirebilecekleri Rayiç Kiranın Dikkate Alınacağı )
KAT KARŞILIĞI İNŞAAT ( Kira Mahrumiyeti Hesaplanırken Bağımsız Bölümlerin Tamamlanmış Halleri ile Getirebilecekleri Rayiç Kiranın Dikkate Alınacağı )
KİRA MAHRUMİYETİNİN HESAPLANMASI ( Kat Karşılığı İnşaatta Kira Mahrumiyeti Hesaplanırken Bağımsız Bölümlerin Tamamlanmış Halleri ile Getirebilecekleri Rayiç Kiranın Dikkate Alınacağı"
358Y15.HD1.2.2006E. 2005/6210 K. 2006/397"İNŞAAT SÖZLEŞMESİNİN FESHİ ( Büyük Oranda Tamamlanmış Olsa da Projeye Aykırı ve İskan İzni Alınamayacak Durumda Olan İnşaatla İlgili Sözleşmenin Geriye Etkili Feshi Gerektiği )
PROJEYE AYKIRI İNŞAAT ( Eser Sözleşmesinin Geriye Etkili Feshi Gerektiği - Büyük Oranda Tamamlanmış Olsa da İskan İzni Alınamayacak Durumda Olduğu )
SÖZLEŞMENİN GERİYE ETKİLİ OLARAK FESHİ ( Büyük Oranda Tamamlanmış Olsa da Projeye Aykırı ve İskan İzni Alınamayacak Durumda Olan İnşaatla İlgili Sözleşme )"
358Y15.HD24.1.2006E. 2005/2462 K. 2006/225"KAT KARŞILIĞI İNŞAAT SÖZLEŞMESİ ( Geç Teslim Nedeniyle Tazminat - Davalı Daha Önce Yöntemine Uygun Olarak Temerrüde Düşürülmediğinden Davada Talep Edilen Miktara Dava Tarihinden Islahla Artırılan Miktara Bu Tarihten Faize Hükmedilmesi Gereği )
GEÇ TESLİM NEDENİYLE TAZMİNAT ( Kat Karşılığı İnşaat Sözleşmesi - Davalı Daha Önce Yöntemine Uygun Olarak Temerrüde Düşürülmediğinden Davada Talep Edilen Miktara Dava Tarihinden Islahla Artırılan Miktara Bu Tarihten Faize Hükmedilmesi Gereği )
EKSİK İŞ BEDELİ TALEBİ ( Kat Karşılığı İnşaat Sözleşmesi - Davalı Daha Önce Yöntemine Uygun Olarak Temerrüde Düşürülmediğinden Davada Talep Edilen Miktara Dava Tarihinden Islahla Artırılan Miktara Bu Tarihten Faize Hükmedilmesi Gereği )"
358YHGK28.12.2005E. 2005/15-725 K. 2005/768"ESER SÖZLEŞMESİNDEN DOĞAN KİRA TAZMİNATI ( İstenebilmesi İçin Bu Sözleşme İle İmal ve Teslimi Kararlaştırılan Dairelerin Teslim Tarihleri İtibariyle Mülkiyetinin İş Sahibi Olan Davacı Yanda Olması Gereği )
ALACAK DAVASI ( Eser Sözleşmesinden Doğan Kira Tazminatı İstenebilmesi İçin Bu Sözleşme İle İmal ve Teslimi Kararlaştırılan Dairelerin Teslim Tarihleri İtibariyle Mülkiyetinin İş Sahibi Olan Davacı Yanda Olması Gereği )
TAŞINMAZIN EVVELİYAT KAYITLARININ GETİRİLMESİ ( Eser Sözleşmesine Dayanılarak Kira Tazminat İstenebilmesi İçin Gerekmesi )"
358Y19.HD13.12.2005E. 2005/10051 K. 2005/12492"ALACAK DAVASI ( Sözleşmede Arsa Sahibinden Satın Alınan Bağımsız Bölümler Yönünden Geç Teslim İle İlgili Tazminat Hükmü Bulunmadığından Geç Teslime Dayalı Kira Tazminatı İstenemeyeceği )
GEÇ TESLİME DAYALI KİRA TAZMİNATI TALEBİ ( Sözleşmede Arsa Sahibinden Satın Alınan Bağımsız Bölümler Yönünden Geç Teslim İle İlgili Tazminat Hükmü Bulunmadığından İstenemeyeceği )
AYIPLI VE EKSİK İŞLER ( Alacak Talebi - Eksik İşler Yönünden Zamanaşımı Süresi İçinde Her Zaman Talepte Bulunulabileceği/Ancak Ayıplı İşler Hakkındaki Taleplerin Dinlenebilmesi Süresinde Ayıp İhbarı Yapılmasına Bağlı Olduğu )
ZAMANAŞIMI VE AYIP İHBARI ( Eksik İşler Yönünden Zamanaşımı Süresi İçinde Her Zaman Talepte Bulunulabileceği - Ancak Ayıplı İşler Hakkındaki Taleplerin Dinlenebilmesi Süresinde Ayıp İhbarı Yapılmasına Bağlı Olduğu )
DOĞALGAZ TESİSATININ İGDAŞ'IN ONAYLADIĞI FİRMAYA DÖŞETİLDİĞİ İDDİASI ( Bu Husus Makine Mühendisi Tarafından İncelenmesi Gereken Bir Konu Olduğu ve Bu Savunma İle İlgili Doğalgaz Proiesi Değerlendirilmesi Gereği )"
358Y15.HD7.12.2005E. 2005/1598 K. 2005/6642"ARSA PAYI KARŞILIĞI KAT YAPIM SÖZLEŞMESİ ( İnşaatın Teslim Süresinin Sözleşmesinde Yapılacak İşlere Göre Belirleneceği - İlave Katın İnşaatın Süresine Etkisinin Araştırılarak Gecikme Tazminatının Hesabında Gözönünde Bulundurulması Gereği )
GECİKME TAZMİNATI ( İlave Kat Nedeniyle İnşaatın Geç Teslim Edilmesi - İnşaat İçin Gereken Süre Tadilat Ruhsatının Alındığı Tarihe Eklenerek İskanın Alındığı Tarihe Kadar Geçen Sürenin Gecikme Tazminatı Olarak Hesaplanması Gereği )
İLAVE KAT ( İnşaat Süresine Etkisinin Araştırılması Gereği - Gecikme Tazminatında Bu Sürenin Dikkate Alınması Gereği )
İNŞAATIN TESLİM SÜRESİ ( Sözleşmede Yapılacak İşlere Göre Belirleneceği - İlave Kat Nedeniyle İnşaatın Geç Teslim Edilmesinden Kaynaklanan Tazminat )"
358Y15.HD30.11.2005E. 2004/7141 K. 2005/6459"TESLİMDE GECİKME ( Nedeniyle Sözleşmede Kararlaştırılan Bedelin Tahsili - Davalı Yüklenici Şirketin Sözleşmede Kararlaştırılan Sürede İnşaatı Tamamlamadığından Temerrüde Düştüğü - Davalı Yüklenici Şirketin Sorumluluğunun Doğmadığı )
TEMERRÜT ( Teslimde Gecikme Nedeniyle Sözleşmede Kararlaştırılan Bedelin Tahsili - Davalı Yüklenici Şirketin Sözleşmede Kararlaştırılan Sürede İnşaatı Tamamlamadığından Temerrüde Düştüğü/Davalı Yüklenici Şirketin Sorumluluğunun Doğmadığı )
SÖZLEŞMEDE KARARLAŞTIRILAN BEDELİN TAHSİLİ ( Davalı Yüklenici Şirketin Sözleşmede Kararlaştırılan Sürede İnşaatı Tamamlamadığından Temerrüde Düştüğü - Davalı Yüklenici Şirketin Sorumluluğunun Doğmadığı )"
358Y15.HD24.11.2005E. 2005/925 K. 2005/6342"BAĞIMSIZ BÖLÜMLERİN GEÇ TESLİMİ SEBEBİYLE ALACAK TALEBİ ( Sözleşmede İnşaatın Geç Teslimi Halinde Yüklenicinin Arsa Sahiplerine Ödeyeceği Kira Miktarı Maktu Olarak Belirlendiği - Bu Miktarı Aşan Kira Kaybının Varlığı Belirlense Dahi Bunu Talep Edemeyeceği )
ESER SÖZLEŞMESİ ( Sözleşmede İnşaatın Geç Teslimi Halinde Yüklenicinin Arsa Sahiplerine Ödeyeceği Kira Miktarı Maktu Olarak Belirlendiği - Bu Miktarı Aşan Kira Kaybının Varlığı Belirlense Dahi Arsa Sahibi Maktu Kira Bedelleri Üzerinde Kira Kaybı Talebinde Bulunamayacağı )
İNŞAATIN GEÇ TESLİMİ ( Yüklenicinin Arsa Sahiplerine Ödeyeceği Kira Miktarı Maktu Olarak Belirlendiği - Bu Miktarı Aşan Kira Kaybının Varlığı Belirlense Dahi Arsa Sahibi Maktu Kira Bedelleri Üzerinde Kira Kaybı Talebinde Bulunamayacağı )
KİRA KAYBI ( Sözleşmede İnşaatın Geç Teslimi Halinde Yüklenicinin Arsa Sahiplerine Ödeyeceği Kira Miktarı Maktu Olarak Belirlendiği - Bu Miktarı Aşan Kira Kaybının Varlığı Belirlense Dahi Bunu Talep Edemeyeceği )"
358Y15.HD10.11.2005E. 2005/624 K. 2005/5951"BİLİRKİŞİ İNCELEMESİ ( Takdiri Delillerden Olduğu - Daha Önce Açılan Kısmi Davada Alınan Bilirkişi Raporu Daha Sonra Açılan İkinci Davada Hakimi Bağlamadığı )
ESER SÖZLEŞMESİ ( Bilirkişi Raporunun Kesinlik Kazanması Ve Kazanılmış Hak Teşkil Etmesi Verildiği İlk Dava İçin Olduğu )
KISMİ DAVADA ALINAN BİLİRKİŞİ RAPORU ( Daha Sonra Açılan İkinci Davada Hakimi Bağlamadığı - Açılan İkinci Davanın Konusu Alacak Miktarının Davacı Tarafından İspatlanması Gereği )
TAKDİRİ DELİL ( Bilirkişi İncelemesi - Kısmi Davada Alacağın Dava Edilen Miktar Kadar Olduğunun İspat Edilmesi Yeterli Olduğu/Eser Sözleşmesi )"
358Y15.HD27.10.2005E. 2005/375 K. 2005/5775"ARSA SAHİBİ TARAFINDAN YÜKLENİCİYE TAPUDA DEVİR YETKİSİ İÇEREN VEKALETNAME VERİLMESİ ( Yüklenicinin Kendisine Devredilen Paya Hak Kazanabilmesi İçin Kendi Edimi Olan İnşaatı Tamamlaması ve Teslim Etmesi Gereği )
KAT KARŞILIĞI İNŞAAT SÖZLEŞMESİ ( Sözleşmenin Geriye Etkili Feshi Talebi - Yüklenici Edimini Yerine Getirmediği Takdirde Borçlar Kanununun 358. Maddesi Uyarınca Arsa Sahibi Sözleşmenin ve Tapunun İptalini İsteyebildiği )
SÖZLEŞMENİN GERİYE ETKİLİ OLARAK FESHİ TALEBİ ( Yüklenici Edimini Yerine Getirmediği Takdirde Borçlar Kanununun 358. Maddesi Uyarınca Arsa Sahibi Sözleşmenin ve Tapunun İptalini İsteyebildiği )
TAPU KAYDININ İPTALİ TALEBİ ( Yüklenici Edimini Yerine Getirmediği Takdirde Borçlar Kanununun 358. Maddesi Uyarınca Arsa Sahibi Sözleşmenin ve Tapunun İptalini İsteyebildiği )
YÜKLENİCİNİN SORUMLULUĞU ( Yüklenicinin Kendisine Devredilen Paya Hak Kazanabilmesi İçin Tapuda Pay Devrini Arsa Sahibinden Almış Olduğu Vekaletnameye Dayanarak Yapmış Olması veya Tapuda Kendi Adına Önceden Devralmış Olduğu Payı Devretmiş Olması Gereği )"
358Y13.HD7.10.2005E. 2005/12125 K. 2005/14673"EKSİK VE AYIPLI ESER TESLİMİ ( Tazminat Talebi - Davacının Villayı Tamamlanmamış Haliyle Satın Aldığı ve Noksan İşleri Kendisinin Tamamlayacağının Kabul Edildiğinden Villanın Eksik İşlerinden Dolayı Bir Talepte Bulunamayacağı )
TAZMİNAT TALEBİ ( Eksik ve Ayıplı Eser Teslimi Nedeniyle - Satış Tarihi İtibariyle Dava Konusu Villanın İeotermal Isıtmalı Olması Hali İle Mevcut Hali Arasındaki Değer Farkı Açıklamalı ve Gerekçeli Rapor Alınarak Belirlenmesi Gereği )
GEÇ TESLİM NEDENİYLE ZARARIN TAHSİLİ ( Satış Tarihi İtibariyle Dava Konusu Villanın İeotermal Isıtmalı Olması Hali İle Mevcut Hali Arasındaki Değer Farkı Açıklamalı ve Gerekçeli Rapor Alınarak Belirlenmesi Gereği )
PASİF HUSUMET ( Davalı Şirket Hakkındaki Dava Pasif Husumet Nedeniyle Reddedildiğinden Sözleşmelerde Kendini Sorumluluk Altında Tutacak İmzası Bulunmaması Nedeniyle Davalı Temsilci Hakkındaki Davanın da Pasif Husumet Yönünden Reddi Gerektiği )
TEMSİLCİNİN SORUMLULUĞU ( Davalı Şirket Hakkındaki Dava Pasif Husumet Nedeniyle Reddedildiğinden Sözleşmelerde Kendini Sorumluluk Altında Tutacak İmzası Bulunmaması Nedeniyle Davalı Temsilci Hakkındaki Davanın da Pasif Husumet Yönünden Reddi Gerektiği )"
358Y15.HD14.9.2005E. 2004/5982 K. 2005/4672"ESER SÖZLEŞMESİNDEN KAYNAKLANAN TAPU İPTALİ VE TESCİL TALEBİ ( Yüklenici Payına Düşen Bağımsız Bölümün İnşaatın Bitirilmesinin Teminatı Olarak Arsa Sahibi Elinde Tutulması - Mahkemece Eksik İşlerin Tamamlanıp Tamamlanmadığı Araştırılarak Hüküm Kurulması Zorunluluğu )
EKSİK İŞLER BEDELİNİN ÖDENMESİ KARŞILIĞINDA TAPUNUN İPTALİYLE YÜKLENİCİ ADINA TESCİLE KARAR VERİLMESİ GEREĞİ ( Yüklenicinin Eser Sözleşmesinden Kaynaklanan Tapu İptali ve Tescil Talebi )
YÜKLENİCİNİN ESER SÖZLEŞMESİNDEN KAYNAKLANAN TAPU İPTALİ VE TESCİL TALEBİ ( Eksik İmalat Oranı Tesbit Edilip Bedeli Arsa Sahibine Ödenmek Şartıyla Tapu İptali ve Tescile Hükmedilmesi Gereği )
İNŞAAT SÖZLEŞMESİNDE EKSİK İŞ NEDENİYLE TEMİNAT OLARAK TUTULAN DAİRENİN TAPUSUNUN YÜKLENİCİYE DEVREDİLMEMESİ ( Tapu İptali ve Tescil Davasında Eksik İş Oranı Tesbit Edilip Bedelinin Ödenmesi Karşılığında Dairenin Yüklenici Adına Tescili Gereği )"
358Y15.HD14.9.2005E. 2004/5971 K. 2005/4669"KAT KARŞILIĞI İNŞAAT SÖZLEŞMESİ ( Asansör İle Yangın Merdiveni Bedelinden Fazla İnşaattan İsabet Eden Payı Oranında Davalıyı Sorumlu Tutarak İlave İnşaat İçin Gerekli Süre Sözleşmedeki Süreye Eklenerek Temerrüd Tarihi Bulunması ve Buna Göre Gecikme Tazminatına Hükmedilmesi Gereği )
YAPILMAYAN ASANSÖR İLE YANGIN MERDİVENİ BEDELİNİN ÖDETİLMESİ ( İnşaattan İsabet Eden Payı Oranında Davalıyı Sorumlu Tutarak İlave İnşaat İçin Gerekli Süre Sözleşmedeki Süreye Eklenerek Temerrüd Tarihi Bulunması ve Buna Göre Gecikme Tazminatına Hükmedilmesi Gereği )
GECİKME TAZMİNATI ( İnşaat İçin Gerekli Süre Sözleşmedeki Süreye Eklenerek Temerrüd Tarihi Bulunması ve Buna Göre Gecikme Tazminatına Hükmedilmesi Gereği - Kat Karşılığı İnşaat Sözleşmesi )"
358Y15.HD19.7.2005E. 2004/5945 K. 2005/4405"EKSİK İŞLER BEDELİ İLE GECİKME NEDENİYLE KİRA BEDELİNİN TAHSİLİ ( Davalı Kooperatifin Yükümlülüğünü Süresinde Yerine Getirmediği - Gecikmelere Rağmen Davacı Arsa Sahibinin İnşaatın Devamına Rıza Göstermesi Gerekçe Yapılarak Reddi Doğru Olmadığı )
KOOPERATİFİN YÜKÜMLÜLÜĞÜNÜ SÜRESİNDE YERİNE GETİRMEMESİ ( Gecikmelere Rağmen Davacı Arsa Sahibinin İnşaatın Devamına Rıza Göstermesi Gerekçe Yapılarak Kira Bedeli İsteminin Reddi Doğru Olmadığı )
İNŞAATIN DEVAMINA RIZA GÖSTERİLMESİ ( Eksik İşler Bedeli İle Gecikme Nedeniyle Kira Bedelinin Tahsili - Gecikmelere Rağmen Davacı Arsa Sahibinin İnşaatın Devamına Rıza Göstermesi Gerekçe Yapılarak Reddi Doğru Olmadığı )"
358Y15.HD30.5.2005E. 2004/4852 K. 2005/3251"KAT KARŞILIĞI İNŞAAT SÖZLEŞMESİ ( Arsa Sahibi Daire Sattığı Kişilerle Birlikte Alacak Talebi İle Dava Açarsa Bu Kişilere Satılan Bölüme Hasren Dava Hakkını Temlik Ettiğinin Kabul Edileceği )
ARSA SAHİBİNDEN DAİRE SATIN ALANLAR ( Arsa Sahibi Daire Sattığı Kişilerle Birlikte Alacak Talebi İle Dava Açarsa Bu Kişilere Satılan Bölüme Hasren Dava Hakkını Temlik Ettiğinin Kabul Edileceği )
DAVA HAKKININ TEMLİK EDİLMESİ ( Arsa Sahibi Daire Sattığı Kişilerle Birlikte Alacak Talebi İle Dava Açarsa Bu Kişilere Satılan Bölüme Hasren Dava Hakkını Temlik Ettiğinin Kabul Edileceği )"
358Y15.HD25.4.2005E. 2005/1630 K. 2005/2532"YÜKLENİCİNİN TESLİMDE TEMERRÜDÜ ( Yüklenici Davalı Sözleşme İle Yüklendiği Edimini Tam Olarak İfa Etmiş Olsa İdi Arsa Sahibi Davacıların Kendilerine Verilmesi Gereken Taşınmazlardan En Az Rayiç Kira Düzeyinde Gelir Elde Edeceklerinden Kabulü Gereği )
RAYİÇ KİRA BEDELİ TALEBİ ( Yüklenicinin "Teslimde Temerrüdü" Sebebiyle Gecikmeden Kaynaklanan Zarar Nedeniyle Kabulü Gereği )
OLAĞAN RAYİÇ KİRA PARASININ SAPTANAMAMASI ( Gerçekleşen Enflasyon Oranında ve Davacıların İstemlerinin Aşılmaması Gerektiği Gözetilerek Karar Verilmesi Gerektiği )"
358Y15.HD14.4.2005E. 2004/4051 K. 2005/2296"ESER SÖZLEŞMESİNDE YÜKLENİCİNİN TEMERRÜDÜ ( Cezai Şart Alacağı Talebi - İskan Ruhsatını Yüklenicinin Alacağı Kararlaştırıldığından İş Sahibinin İskan Ruhsatı Alınmayan Binayı Teslim Almaya Zorlanamayacağı )
İSKAN RUHSATININ ALINMAMIŞ OLMASI NEDENİYLE İŞ SAHİBİNİN BİNAYI TESLİM ALMAYA ZORLANAMAMASI ( Sözleşmede İskan Ruhsatını Yüklenicinin Alacağının Kararlaştırılmış Olması - Eser Sözleşmesinde Yüklenicinin Temerrüdü Nedeniyle Cezai Şart Alacağı Talebi )
YÜKLENİCİNİN TEMERRÜDÜ NEDENİYLE CEZAİ ŞART ALACAĞI TALEBİ ( Eser Sözleşmesinde İskanın Yüklenici Tarafından Alınacağının Kararlaştırılmış Olması - İş Sahibinin İskan Ruhsatı Alınmamış Binayı Teslim Almaya Zorlanamayacağı )"
358Y15.HD8.4.2005E. 2004/4535 K. 2005/2134"ESER SÖZLEŞMESİNDE YÜKLENİCİNİN TEMERRÜDÜ ( Cezai Şart Talebi - Eseri İhtirazi Kayıt Koymaksızın Teslim Alan İş Sahibinin Cezai Şart İsteme Hakkını Kaybetmesi/Uzun Süre Sonra Gönderilen İhtirazi Kayıt Niteliğindeki İhtarnamenin Geçerli Olmaması )
İHTİRAZİ KAYIT KOYMADAN ESERİ TESLİM ALAN İŞ SAHİBİ ( Yüklenicinin Temerrüdü Nedeniyle Eser Sözleşmesine Dayalı Cezai Şart Talep İmkanını Kaybedeceği/Uzun Süre Sonra Gönderilen İhtirazi Kayıt Niteliğindeki İhtarnamenin Geçerli Olmaması )
CEZAİ ŞART TALEBİ ( Eser Sözleşmesinde Yüklenicinin Temerrüdü Nedeniyle - Eseri İhtirazi Kayıtsız Teslim Alan İş Sahibinin Cezai Şart İsteme Hakkını Kaybetmesi/Uzun Süre Sonra Gönderilen İhtirazi Kayıt Niteliğindeki İhtarnamenin Geçerli Olmaması )
YÜKLENİCİNİN TEMERRÜDÜ NEDENİYLE CEZAİ ŞART TALEBİ ( Eserde İş Sahibinin Delil Tesbiti Yaptırdığı Tarihte Eseri Teslim Almış Sayılacağı - Teslim Tarihinden Uzun Süre Sonraki İhtirazi Kayıt İhtarının Geçerli Olmaması ve Teslim Sırasında Saklı Tutulmayan Cezai Şart İsteme Hakkının Düşeceği )"
358Y15.HD22.3.2005E. 2005/1431 K. 2005/1704"KAT KARŞILIĞI İNŞAAT SÖZLEŞMESİNDE YÜKLENİCİNİN TEMERRÜDÜ ( Sözleşmedeki Teslim Tarihinden Bağımsız Bölümün Arsa Malikince Satıldığı Tarihe Kadarki Süre İçin Gecikme Tazminatına Hükmedileceği - Faiz Başlangıcı )
YÜKLENİCİNİN TEMERRÜDÜ NEDENİYLE KİRA KAYBI TALEBİ ( Sözleşmedeki Teslim Tarihinden Bağımsız Bölümün Arsa Malikince Satıldığı Tarihe Kadarki Süre İçin Gecikme Tazminatına Hükmedilmesi Gereği - Faiz Başlangıcı )
KİRA KAYBI TALEBİ ( Kat Karşılığı İnşaat Sözleşmesinde Yüklenicinin Temerrüdü - Faiz Başlangıcı )
FAİZ BAŞLANGICI ( Kat Karşılığı İnşaat Sözleşmesinde Yüklenicinin Temerrüdü Nedeniyle Kira Kaybı Talebi/Kira Kaybı İstenebilecek Dönem )"
358Y15.HD21.3.2005E. 2004/4662 K. 2005/1596"MUNZAM ZARAR TALEBİ ( Eser Sözleşmesinden Kaynaklanan Alacağın Ödenmesinde Temerrüt Nedeniyle - Munzam Zarar Talep Edenin Zararını İspat Yükümlülüğü/Enflasyon veya Banka Mevduat Faizlerinin Temerrüt Faizinden Yüksek Olmasının İspat Yükümlülüğünü Ortadan Kaldırmaması )
İSPAT KÜLFETİ ( Eser Sözleşmesinden Kaynaklanan Munzam Zarar Talebinde - Enflasyon veya Banka Mevduat Faizlerinin Temerrüt Faizinden Yüksek Olmasının İspat Yükümlülüğünü Ortadan Kaldırmaması )
ESER SÖZLEŞMESİNDEN KAYNAKLANAN MUNZAM ZARAR TALEBİ ( Davacının İspat Külfeti - Enflasyon veya Banka Mevduat Faizlerinin Temerrüt Faizinden Yüksek Olmasının İspat Yükümlülüğünü Ortadan Kaldırmaması )
ENFLASYON VEYA BANKA MEVDUAT FAİZLERİNİN TEMERRÜT FAİZİNDEN YÜKSEK OLMASI ( Eser Sözleşmesinden Dolayı Munzam Zarar Talebinin Kabulü İçin Yeterli Olmaması/Davacının Zararını Somut Verilerle İspat Yükümlülüğü )"
358Y15.HD16.3.2005E. 2004/4609 K. 2005/1507"ESER SÖZLEŞMESİNDEN KAYNAKLANAN BEDEL TALEBİ ( Bilirkişi Vasıtasıyla Yapılan Keşifte Tüm İnşaat Gezilerek Yapılan İşin Tesbit Edilmesi ve Buna Göre Bilirkişi Raporu Düzenlenmesi Gereği )
BİLİRKİŞİ İNCELEMESİNDE GÖZÖNÜNDE BULUNDURULACAK HUSUSLAR ( Eser Sözleşmesinden Kaynaklanan Bedel Talebinde - Keşifte Tüm Bina Gezilerek Yapılan İş Oranının Tesbiti Gereği )
KEŞİFTE TÜM BİNA GEZİLEREK YAPILAN İŞİN VE KULLANILDIĞI İDDİA EDİLEN MALZEMENİN KULLANILIP KULLANILMADIĞININ TESBİTİ GEREĞİ ( Eser Sözleşmesinden Kaynaklanan Bedel Davasında )"
358Y15.HD14.3.2005E. 2004/4510 K. 2005/1405"KAT KARŞILIĞI İNŞAAT SÖZLEŞMESİ ( Ana Sözleşmede Belirtilmeyen Teslim Tarihinin Sonraki Tarihli Adi Yazılı Taahhütnameyle Belirlenebileceği - Noksan İşler Bedeli ve Gecikme Tazminatı Talebinin Kabulü Gereği )
TESLİM TARİHİNİN KAT KARŞILIĞI İNŞAAT SÖZLEŞMESİNDE YER ALMAMASINA RAĞMEN SONRAKİ TARİHLİ ADİ YAZILI TAAHHÜTNAMEYLE BELİRLENMESİ ( Geçerli Olması ve Noksan İşler Bedeliyle Gecikme Tazminatı Taleplerinin Kabulü Gereği )
ADİ YAZILI TAAHHÜTNAMENİN GEÇERLİLİĞİ ( Kat Karşılığı İnşaat Sözleşmesinde Yer Almayan Teslim Tarihinin Taahhütnameyle Belirlenmiş Olması - Noksan İşler Bedeli ve Gecikme Tazminatı Taleplerinin Kabulü Gereği )
NOKSAN İŞLER BEDELİ VE GECİKME TAZMİNATI TALEPLERİNİN KABULÜ GEREĞİ ( Kat Karşılığı İnşaat Sözleşmesinde Yer Almayan Teslim Tarihine İlişkin Sonraki Tarihli Adi Yazılı Taahhütnamenin Geçerli Olması )
RESMİ ŞEKLE TABİ SÖZLEŞMELERİN TADİLİNİN DE RESMİ ŞEKİLDE YAPILMASI ZORUNLULUĞU ( Fer'i ve Mütemmim Koşulların Resmi Şekilde Yapılmasının Gerekmemesi - Kat Karşılığı İnşaat Sözleşmesinde Belirlenmeyen Teslim Tarihine İlişkin Sonraki Tarihli Adi Yazılı Taahhütnamenin Geçerli ve Bağlayıcı Olması )"
358Y15.HD7.3.2005E. 2004/7535 K. 2005/1259"İNŞAAT SÖZLEŞMESİ ( Sözleşmede Gecikme Halinde Gecikme Tazminatının Kararlaştırılması - Parselasyon Planlarının İptali Nedeniyle Geçen Süre Davalı Yüklenicinin Kusuruna Dayalı Olmayıp İdari Makamlardan Kaynaklanan Mücbir Sebep Olarak Kabul Edilmesi Gereği )
GECİKME CEZASI ( Kat Karşılığı İnşaat Sözleşmesinde Dairenin Zmanında Teslim Edilmemesi Halinde Gecikme Cezasının Kararlaştırılması - Parselasyon Planlarının İptali Nedeniyle Geçen Sürenin İdari Makamlardan Kaynaklanan Mücbir Sebep Olarak Kabul Edilmesi Gereği )
YÜKLENİCİNİN KUSURU DIŞINDA GECİKME ( Parselasyon Planlarının İptali ve Bu Nedenle Geçen Süre Davalı Yüklenicinin Kusuruna Dayalı Olmayıp İdari Makamlardan Kaynaklanan Mücbir Sebep Olarak Kabul Edilmesi Gereği - Kat Karşılığı İnşaat Sözleşmesi )
FAİZ BAŞLANGICI ( Asıl Dava ve Islahta Talep Edilen Miktarlar Gözetilmeden ve Keşide Olunan İhtarla Verilen 30 Günlük Süre ile Birlikte Gerçekleşen Gecikme Cezası Yönünden Temerrüt Oluşturduğu Gözetilmeden Hükmedilen Miktarın Tamamına Faiz Yürütülmesinin Doğru Olmadığı )"
358Y15.HD4.3.2005E. 2004/3299 K. 2005/1234"KAT KARŞILIĞI İNŞAAT SÖZLEŞMESİNDE YÜKLENİCİNİN TEMERRÜDÜ ( Arsa Sahibinin Yükleniciye Yaptığı Tapu Devrinin Avans Niteliği ve Akdin Geriye Doğru Feshi Nedeniyle Tapunun İptali Gereği )
YÜKLENİCİNİN TEMERRÜDÜ NEDENİYLE AKDİN GERİYE DÖNÜK FESHİ ( Kat Karşılığı İnşaat Sözleşmesinde - Arsa Sahibinin Yükleniciye Yaptığı Tapu Devrinin Avans Niteliği/Tapu İptali ve Tescil Talebinin Kabulü Gereği )
TAPU İPTALİ VE TESCİL TALEBİ ( Yüklenicinin Temerrüdü Nedeniyle Kat Karşılığı İnşaat Sözleşmesinin Geriye Dönük Feshi - Yükleniciye Devredilmiş Arsa Payına İlişkin Tapu İptali ve Tescil Talebinin Kabulü Gereği )"
358Y15.HD3.3.2005E. 2004/4367 K. 2005/1195"KAT KARŞILIĞI İNŞAAT SÖZLEŞMESİ ( Arsa Sahiplerinin Gabin ve Geç Teslim Nedeniyle Akdin Feshi Talebi - Akıl Hastası Arsa Malikinin Vasisi Tarafından Mahkemeden Alınan Sözleşme Yapma Yetkisinin Kapsamı )
GABİN VE GEÇ TESLİM NEDENİYLE AKDİN FESHİ TALEBİ ( Kat Karşılığı İnşaat Sözleşmesinde - Akıl Hastası Arsa Malikinin Vasisine Mahkemece Verilen Sözleşme Yapma Yetkisinin Kapsamı )
ARSA SAHİPLERİNİN GABİN VE GEÇ TESLİM İDDİASINA DAYALI AKDİN FESHİ VE PAYLAŞIMIN YENİDEN DÜZENLENMESİ TALEBİ ( Kat Karşılığı İnşaat Sözleşmesinde - Akıl Hastası Arsa Malikinin Vasisine Mahkemece Verilen Sözleşme Yapma Yetkisinin Kapsamı )
AKIL HASTASI ARSA SAHİBİNİN VASİSİNE MAHKEMECE TANINAN KAT KARŞILIĞI İNŞAAT SÖZLEŞMESİ YAPMA YETKİSİNİN KAPSAMI ( Gabin İddiasıyla Akdin Feshi Talebi )"
358Y15.HD28.2.2005E. 2004/4511 K. 2005/1092"APARTMAN YÖNETİMİNİN TARAF EHLİYETİ ( Yöneticilerin Taraf Olduğu Eser Sözleşmesinde Yüklenicinin Temerrüdü - Yazılı Sözleşmeye Dayanarak Yöneticilerin Dava Açabileceği/Yazılı Eser Sözleşmesi Yoksa Apartman Yönetiminin Kat Maliklerinin Kişisel Hakları İçin Dava Açamayacağı )
KAT MÜLKİYETİNE TABİ TAŞINMAZ ( Apartman Yönetiminin Kat Maliklerini Temsilen Açtığı Davada Taraf Ehliyeti - Yazılı Eser Sözleşmesi Varsa Yükleniciye Karşı Sözleşmeye Dayanarak Dava Açılabileceği )
SAVUNMA HAKKININ KISITLANMASI ( Mahkemece Taraflar Duruşmaya Davet Edilip Dinlenmeden Dosya Üzerinden Hüküm Kurulamaması - Apartman Yönetiminin Kat Malikleri Kurulu Kararı Uyarınca Yaptığı Eser Sözleşmesine Dayalı Açtığı Davada Taraf Ehliyeti )
TARAF EHLİYETİ ( Apartman Yönetiminin Kat Malikleri Kurulu Kararı Uyarınca Yaptığı Eser Sözleşmesine Aykırı Davranan Yükleniciye Karşı Dava Açması )
HUSUMET ( Apartman Yönetiminin Kat Malikleri Kurulu Kararı Uyarınca Yaptığı Eser Sözleşmesine Aykırı Davranan Yükleniciye Karşı Dava Açması )"
358Y15.HD22.2.2005E. 2005/147 K. 2005/933"ASMOLEN YAPILMASI GEREKEN KATLARI ASMOLEN YAPMAMAK VE DAİRE YÜKSEKLİĞİNE UYMAMAK ( Yüklenicinin Dairelerde Bu Yüzden Oluşan Değer Kaybından Sorumlu Olması - Bilirkişi Raporları Arasındaki Değer Kaybı Oranına İlişkin Çelişkinin Giderilmesi Zorunluluğu )
ESER SÖZLEŞMESİNDE YÜKLENİCİNİN KATLARI ASMOLEN YAPMAMASI VE DAİRE YÜKSEKLİĞİNE UYMAMASI ( Yüklenicinin Sorumluluğu - Bilirkişi Raporları Arasındaki Değer Kaybı Oranına İlişkin Çelişkinin Giderilmesi Zorunluluğu )
YÜKLENİCİNİN KATLARI ASMOLEN YAPMAMAK VE DAİRE YÜKSEKLİĞİNE UYMAMAK SURETİYLE DAİRELERDE SEBEP OLDUĞU DEĞER KAYBI ( Bilirkişi Raporları Arasındaki Değer Kaybı Oranına İlişkin Çelişkinin Giderilmesi Zorunluluğu )
BİLİRKİŞİ RAPORLARI ARASINDAKİ ÇELİŞKİNİN GİDERİLMESİ ZORUNLULUĞU ( Eser Sözleşmesinde Yüklenicinin Katları Asmolen Yapmaması ve Daire Yüksekliğine Uymaması Nedeniyle Meydana Gelen Değer Kaybı İçin Tazminat Talebi )"
358Y15.HD9.2.2005E. 2004/3651 K. 2005/633"ESER SÖZLEŞMESİNDE İŞ SAHİBİNİN AÇTIĞI MENFİ TESBİT DAVASI ( Yüklenicinin Ödeme Yapıldığını İnkar Etmesi - İş Sahibinin Eksik İş Yapıldığı ve Ödemeyi Tam Yaptığı İddiası )
MENFİ TESBİT TALEBİ ( Eser Sözleşmesinde İş Sahibinin Eksik İş Yapıldığı ve Ödemeyi Tam Yaptığı İddiası - Yüklenicinin Yapıldığı İddia Edilen Ödemeyi İnkar Etmesi )
İSPAT KÜLFETİ ( Eser Sözleşmesinde Tarafların İspatla Yükümlü Oldukları Hususlar - İş Sahibinin Eksik İş Yapıldığı ve Ödemenin Tam Yapıldığı İddiaları/Yüklenicinin Ödemeyi İnkar Etmesi )"
358Y15.HD3.2.2005E. 2004/1471 K. 2005/477"ESER SÖZLEŞMESİNE KONU İNŞAATIN GEÇ TESLİM EDİLMESİ NEDENİYLE TAZMİNAT TALEBİ ( Arsada Mevcut Yapının İnşaatın Teslim Süresine Etkisine İlişkin Bilirkişi Raporu Doğrultusunda Kurulan Hükmün Doğru Olması - Gecikme Süresinin Tesbitinde Talebin Aşılması Yasağı )
İNŞAAT SÖZLEŞMESİNDE GEÇ TESLİM NEDENİYLE TAZMİNAT TALEBİ ( Arsada Mevcut Yapının İnşaatın Teslim Süresine Etkisine İlişkin Bilirkişi Raporu Doğrultusunda Kurulan Hükmün Doğru Olması - Gecikme Süresinin Tesbitinde Talebin Aşılması Yasağı )
ARSADA MEVCUT ESKİ BİNANIN İNŞAATIN BİTİRİLME SÜRESİNE ETKİSİNİN GÖZÖNÜNDE BULUNDURULMASI GEREĞİ ( İnşaat Sözleşemsinde Geç Teslim Nedeniyle Tazminat Davasında )"
358Y15.HD25.1.2005E. 2004/3633 K. 2005/228"ESER SÖZLEŞMESİNİN YERİNE GETİRİLMEMESİNDE TARAFLARIN MÜTERAFİK KUSURU ( Yapılan Kısmi İşin Bedelinin Ödenen Avanstan Mahsubu Suretiyle Mahkemece İşin Tasfiyesi Gereği )
YÜKLENİCİNİN VE İŞ SAHİBİNİN MÜTERAFİK KUSURU NETİCESİ ESER SÖZLEŞMESİNİN TAMAMEN İFA EDİLEMEMESİ ( Yapılan Kısmi İşin Bedelinin Ödenen Avanstan Mahsubu Suretiyle Mahkemece İşin Tasfiyesi Gereği )
İŞ SAHİBİNİN VE YÜKLENİCİNİN MÜTERAFİK KUSURU NETİCESİ ESER SÖZLEŞMESİNİN TAMAMEN İFA EDİLEMEMESİ ( Yapılan Kısmi İşin Bedelinin Ödenen Avanstan Mahsubu Suretiyle Mahkemece İşin Tasfiyesi Gereği )
İNŞAAT SÖZLEŞMESİNİN TARAFLARIN MÜTERAFİK KUSURUYLA TAMAMEN İFA EDİLEMEMESİ ( Yapılan Kısmi İşin Bedelinin Ödenen Avanstan Mahsubu Suretiyle Mahkemece İşin Tasfiyesi Gereği )"
358Y15.HD24.1.2005E. 2004/2892 K. 2005/156"ESER SÖZLEŞMESİ ( İş Sahibinin Yükleniciden Eksik İşler Bedelinin Tahsili Talebi - Davalının Ödemezlik Def'i/Kendi Edimini Yerine Getirmeyen Tarafın Karşı Taraftan Edimini Yerine Getirmesini İsteyememesi )
EKSİK İŞLER BEDELİNİN TAHSİLİ TALEBİ ( Eser Sözleşmesinde İş Sahibinin - Davalının Ödemezlik Def'i/Kendi Edimini Yerine Getirmeyen Tarafın Karşı Taraftan Edimini Yerine Getirmesini İsteyememesi )
ÖDEMEZLİK DEF'İ ( Eser Sözleşmesinde İş Sahibinin Eksik İşler Bedeli Talebi - Kendi Edimini Yerine Getirmeyen Tarafın Karşı Taraftan Edimini İfa Etmesini İsteyememesi )
YÜKLENİCİDEN EKSİK İŞLER BEDELİ TALEBİ ( Davacı İş Sahibinin Temerrüdü Nedeniyle Davalı Yüklenicinin Ödemezlik Def'i )"
358Y15.HD24.1.2005E. 2004/2633 K. 2005/152"İNŞAATIN GEÇ TESLİM EDİLMESİ ( Sözleşmede Cezai Şartın Yanısıra Gecikme Tazminatı da Ödeneceğine İlişkin Hüküm Bulunmaması Nedeniyle Sadece Cezai Şartı Aşan Kira Tazminatına Hükmedilebileceği )
CEZAİ ŞARTI AŞAN KİRA TAZMİNATINA HÜKMEDİLEBİLMESİ ( İnşaatın Geç Teslimi Nedeniyle - Sözleşmede Cezai Şartın Yanısıra Ayrıca Gecikme Tazminatı da Ödeneceğine İlişkin Hüküm Bulunmaması )
GECİKME TAZMİNATI TALEBİ ( Eser Sözleşmesine Konu Binanın Tesliminde Gecikme Nedeniyle - Cezai Şartı Aşan Gecikme Alacağı Varsa Hükmedileceği )
KİRA TAZMİNATI TALEBİ ( Eser Sözleşmesine Konu İnşaatın Geç Teslimi Nedeniyle - Sözleşmede Cezai Şartın Yanısıra Gecikme Tazminatı da Ödeneceğine İlişkin Hüküm Bulunmaması Nedeniyle Sadece Cezai Şartı Aşan Kira Tazminatına Hükmedilebileceği )"
358Y15.HD12.1.2005E. 2004/2921 K. 2005/101"İFAYA EKLENEN CEZAİ ŞART NİTELİĞİ ( İnşaat Sözleşmesinde İnşaatın Tesliminde Gecikme Halinde İş Sahibine Ödeneceği Kararlaştırılan Cezai Şart - İhtirazi Kayıt İleri Sürmeksizin İnşaatı Teslim Alan İş Sahibinin Sözleşmedeki Cezai Şartı Talep Edemeyeceği )
CEZAİ ŞART TALEBİNİN REDDİ GEREĞİ ( Eser sözleşmesine Konu İnşaatın Tesliminde Gecikmesi Nedeniyle - İhtirazi Kayıt İleri Sürmeden İnşaatı Teslim Alan İş Sahibinin Sözleşmedeki Cezai Şartı Talep Edemeyeceği )
ESER SÖZLEŞMESİNE KONU İNŞAATIN TESLİMİNDE GECİKME ( İhtirazi Kayıt İleri Sürmeden İnşaatı Teslim Alan İş Sahibinin Sözleşmede Kararlaştırılan Cezai Şartı Talep Edemeyeceği )
İHTİRAZİ KAYIT İLERİ SÜRMEDEN GEÇ TESLİM EDİLEN İNŞAATI TESLİM ALAN İŞ SAHİBİ ( Sözleşmede Öngörülen Cezai Şarttan Feragat Etmiş Sayılacağı )
YÜKLENİCİNİN TEMERRÜDÜ ( İhtirazi Kayıt İleri Sürmeden İnşaatı Teslim Alan İş Sahibinin Sözleşme Gereği Cezai Şart Talep Edemeyeceği )
İNŞAAT SÖLEŞMESİNDE YÜKLENİCİNİN TEMERRÜDÜ ( İhtirazi Kayıt İleri Sürmeden İnşaatı Teslim Alan İş Sahibinin Sözleşme Gereği Cezai Şart Talep Edemeyeceği )"
358Y15.HD7.12.2004E. 2004/2111 K. 2004/6302"KAT KARŞILIĞI İNŞAAT SÖZLEŞMESİ ( Yüklenicinin Temerrüdü Nedeniyle Kira Kaybı ve Eksik İş Bedeli Talebi - Yüklenicinin Fazla İşler Nedeniyle Takas Mahsup Talebi - Ortak Alanlardaki Eksikliklerin Davacının Payı Oranında Yüklenicinden Tahsil Edilmesi Gereği )
YÜKLENİCİNİN TEMERRÜDÜ NEDENİYLE KİRA KAYBI VE EKSİK İŞLER BEDELİNİN TAHSİLİ TALEBİ ( Kat Karşılığı İnşaat Sözleşmesinde - Yüklenicinin Yaptığı Fazla İşler Nedeniyle Takas Mahsup Talebi - Ortak Alanlardaki Eksikliklerin Davacının Payı Oranında Yüklenicinden Tahsil Edilmesi Gereği )
KİRA KAYBI VE EKSİK İŞLER BEDELİNİN TAHSİLİ TALEBİ ( Kat Karşılığı İnşaat Sözleşmesinde Yüklenicinin Temerrüdü - Yüklenicinin Yaptığı Fazla İşler Nedeniyle Takas Mahsup Talebi )
TAKAS MAHSUP TALEBİ ( Kat Karşılığı İnşaat Sözleşmesinde Temerrüde Düşen Yükleniciden Kira Kaybı ve Eksik İşler Bedelinin Tahsili Davasında )
ORTAK ALANLARDAKİ EKSİK İŞLER BEDELİNİN YÜKLENİCİDEN TAHSİLİ TALEBİ ( Kat Karşılığı İnşaat Sözleşmesinde - Davacı Arsa Malikinin Payına Düşen Oranın Tahsiline Hükmedilmesi ve Yüklenici Payının Düşürülmesi Gereği )"
358Y15.HD25.11.2004E. 2004/6383 K. 2004/6023"KAT KARŞILIĞI İNŞAAT SÖZLEŞMESİ ( Gecikme Halinde Cezai Şart Ödenmesi Kararlaştırılmışsa Sadece Cezai Şart Miktarını Aşan Kira Tazminatı Kısmına Hükmedileceği - Islahla Artırılan Müddeabih Kısmı İçin Faize Islah Tarihinden İtibaren Hükmedileceği - Arsa Sahibinin Alacağını Teminatsız Bırakacak Şekilde Tapuların İptaliyle Yüklenici Adına Tesciline Karar Verilemeyeceği )
YÜKLENİCİNİN TEMERRÜDÜ NEDENİYLE CEZAİ ŞART VE KİRA ALACAĞI TALEBİ ( Arsa Sahibinin Cezai Şart Miktarını Aşan Kira Tazminatı Kısmını Talep Edebileceği - Islahla Artırılan Müddeabih Kısmı İçin Islah Tarihinden Faize Hükmedileceği - Arsa Sahibinin Alacağını Teminatsız Bırakacak Şekilde Tapuların İptaliyla Yüklenici Adına Tesciline Hükmedilemeyeceği )
CEZAİ ŞART KARARLAŞTIRILMIŞ OLMASI HALİNDE AYRICA KİRA TAZMİNATINA HÜKMEDİLEMEMESİ ( Arsa Payı Karşılığı Bina Yapım Sözleşmesinde Yüklenicinin Temerrüdü )
KİRA TAZMİNATI TALEBİNİN REDDİ GEREĞİ ( Arsa Payı Karşılığı Bina Yapım Sözleşmesinde Yüklenicinin Temerrüdü Hali İçin Cezai Şart Öngörülmüş Olması )
ARSA PAYI KARŞILIĞI BİNA YAPIM SÖZLEŞMESİ ( Yüklenicinin Temerrüdü Nedeniyle Cezai Şarta Hükmedilmesi Halinde Ayrıca Kira Tazminatına Hükmedilemeyeceği - Islahla Artırılan Müddeabih Kısmı İçin Faize Islah Tarihinden İtibaren Hükmedileceği - Arsa Sahibinin Alacağını Teminatsız Bırakacak Şekilde Tapuların İptaliyle Yüklenici Adına Tesciline Karar Verilemeyeceği )
ISLAHLA MÜDDEABİHİN ARTIRILMASI ( Artırılan Kısım İçin Davalı Daha Önceden Temerrüde Düşürülmediğinden Faize Hükmedilemeyeceği )
FAİZ BAŞLANGICI ( Müddeabihin Islahla Artırılması Halinde Artırılan Kısım İçin )"
358Y14.HD25.11.2004E. 2004/8032 K. 2004/8208"KAT KARŞILIĞI İNŞAAT SÖZLEŞMESİ ( Yüklenicinin Payını Satın Alan Üçüncü Kişinin Arsa Sahibine Karşı Açtığı Tapu İptali ve Tescil Davası - Arsa Sahibinin Yükleniciye Karşı İleri Sürebileceği Defileri Yüklenici Hissesini Satın Alan Üçüncü Kişiye Karşı da İleri Sürebileceği )
ARSA PAYI KARŞILIĞI BİNA YAPIM SÖZLEŞMESİ ( Yüklenicinin Payını Satın Alan Üçüncü Kişinin Arsa Sahibine Karşı Açtığı Tapu İptali ve Tescil Davası - Arsa Sahibinin Yükleniciye Karşı İleri Sürebileceği Defileri Yüklenici Hissesini Satın Alan Üçüncü Kişiye Karşı da İleri Sürebileceği )
YÜKLENİCİNİN KAT KARŞILIĞI İNŞAAT SÖZLEŞMESİNDEN KAYNAKLANAN HİSSESİNİ SATIN ALAN ÜÇÜNCÜ KİŞİ ( Arsa Sahibine Karşı Açtığı Tescil Davasında Arsa Sahibinin Yükleniciye Karşı İleri Sürebileceği Defileri Davacıya Karşı da İleri Sürebileceği )
TAPU İPTALİ VE TESCİL TALEBİ ( Kat Karşılığı İnşaat Sözleşmesinden Doğan Yüklenici Payını Satın Alan Davacının Arsa Sahibine Karşı Açtığı Dava - Arsa Sahibinin Binanın Eksik Teslimi İddiasını Yüklenicinin Halefi Olan Davacıya Karşı da İleri Sürebileceği )
EKSİK TESLİM İDDİASININ YÜKLENİCİDEN PAY SATIN ALAN DAVACIYA KARŞI DA İLERİ SÜRÜLEBİLMESİ ( Kat Karşılığı İnşaat Sözleşmesinde )"
358Y15.HD23.11.2004E. 2004/6604 K. 2004/5969"ESER SÖZLEŞMESİ ( Sözleşmeye Uygun Teslim Yapıldığını İspat Külfetinin Yüklenicide Olması - İş Sahibinin Sözleşme Konusu Mobilyanın Teslim Edilmediği İddiası - Mal Teslimiyle İlgili Tanık Dinletilebileceği )
TESLİM KONUSUNDA İSPAT KÜLFETİNİN YÜKLENİCİDE OLMASI ( İş Sahibinin Sözleşme Konusu Mobilyanın Teslim Edilmediği İddiası - Mal Teslimi ile İlgili Tanık Dinletilebileceği )
İSPAT KÜLFETİ ( Eser Sözleşmesine Konu Mobilyanın Teslim Edilmediği İddiasına Karşı Yüklenicinin Teslim Ettiğini Tanıkla İspat Edebileceği )
YÜKLENİCİNİN ESER SÖZLEŞMESİNDEN KAYNAKLANAN BEDELİN TAHSİLİ TALEBİ ( Sözleşmeye Konu Mobilyanın Teslim Edildiğini İspat Külfetinin Yükleniciye Ait Olması )
ÇEKİN KARŞILIKSIZ ÇIKMASI NEDENİYLE YAPILAN TAKİBE İTİRAZIN İPTALİ DAVASI ( Eser Sözleşmesi Bedeli Karşılığı Verilen - Keşidecinin Sözleşmeye Konu Mobilyanın Teslim Edilmediği İddiası/Malın Teslim Edildiğini Yüklenicinin İspat Yükümlülüğü )
İTİRAZIN İPTALİ DAVASI ( Eser Sözleşmesi Gereği Keşide Edilen Çek Nedeniyle Yapılan Takipte Borçlunun Ödemezlik İtirazı )"
358Y15.HD10.11.2004E. 2004/4653 K. 2004/5784"ESER SÖZLEŞMESİ ( Taşeronun İşi Bitirmeden İnşaat Alanını Terketmesinin Fiili Fesih Anlamına Gelmesi ve Tazminata Hükmedilmesi Gereği )
TAŞERONUN İŞİ BİTİRMEDEN İNŞAAT ALANINI TERKETMESİ ( Eser Sözleşmesinin Zımnen Feshi Anlamına Gelmesi ve Tazminata Hükmedilmesi Gereği )
FİİLİ FESİH NİTELİĞİ ( Taşeronun İşi Bitirmeden İnşaat Alanını Terketmesi - Tazminata Hükmedilmesi Gereği )
İNŞAAT ALANINI İŞİ BİTİRMEDEN TERKEDEN YÜKLENİCİ ( Sözleşmeyi Fiilen Feshetmiş Sayılması ve Aleyhine Tazminata Hükmedilmesi Gereği )"
358Y15.HD10.11.2004E. 2004/138 K. 2004/5756"İNŞAAT SÖZLEŞMESİ ( Yüklenicinin Temerrüdü - Sözleşmede Belirlenen İfa Süresinin Yapı Ruhsat Tarihinden İtibaren Başlayacağı - Geç İfa Durumunda Kira Bedeline Hükmedilmesi Gereği/Sözleşmedeki Ek Sürede İfa Gerçekleşmezse Akdin Feshedilebileceğine İlişkin Hükmün Kira İstenebilecek Azami Süre Olarak Kabul Edilemeyeceği )
YÜKLENİCİNİN TEMERRÜDÜ NEDENİYLE KİRA BEDELİ TALEBİ ( İnşaat Sözleşmesi - Sözleşmede Belirlenen İfa Süresinin Yapı Ruhsat Tarihinden İtibaren Başlayacağı - Sözleşmede Yer Alan Ek Sürede de İfa Gerçekleşmezse Akdin Feshedilebileceğine İlişkin Hükmün Kira İstenebilecek Azami Süre Olarak Kabul Edilemeyeceği )
KİRA TAZMİNATI TALEBİ ( İnşaat Sözleşmesinde Yüklenicinin Temerrüdü Nedeniyle - Sözleşmede Belirlenen İfa Süresinin Yapı Ruhsat Tarihinden İtibaren Başlayacağı - Sözleşmede Yer Alan Ek Sürede de İfa Gerçekleşmezse Akdin Feshedilebileceğine İlişkin Hükmün Kira İstenebilecek Azami Süre Olarak Kabul Edilemeyeceği )
YAPI RUHSAT TARİHİ ( Yüklenicinin Sözleşme Gereği İnşaatı Bitirip Teslim Etmesi Gereken İfa Süresinin Başlangıcı )
İFA SÜRESİNİN YAPI RUHSAT TARİHİNDEN BAŞLATILMASI GEREĞİ ( İnşaat Sözleşmesinde Yüklenicinin Temerrüdü Nedeniyle Kira Tazminatı Talebi )"
358Y15.HD9.11.2004E. 2004/3667 K. 2004/5705"YETKİLİ MAHKEMELER ( Alacak Davalarında - Yüklenicinin Edimini Yerine Getirmemesi Nedeniyle Açılan Bedelin İadesi Davasında Akdin İfa Olunacağı Yer Mahkemesinin de Yetkili Olması )
AKDİN İFA OLUNACAĞI YER MAHKEMESİNİN YETKİSİ ( Edimini Yerine Getirmeyen Yükleniciye Ödenen Bedelin İadesi Talebiyle Açılan Davada )
YÜKLENİCİYE ÖDENEN BEDELİN İADESİ TALEBİ ( Edimini Yerine Getirmemesi Nedeniyle - Alacak Davalarında Yetkili Mahkemeler/Akdin İfa Yeri Mahkemesinin de Yetkili Olması )
ESER SÖZLEŞMESİNDE YÜKLENİCİNİN EDİMİNİ İFA ETMEMESİ ( Ödenen Bedelin İadesi Davasında Yetkili Mahkemeler - Akdin İfa Yeri Mahkemesinin de Yetkili Olması )"
358Y15.HD8.11.2004E. 2004/771 K. 2004/5673"KAT KARŞILIĞI İNŞAAT SÖZLEŞMESİ ( Yüklenicinin Temerrüdü Nedeniyle Arsa Sahibinin Kira Tazminatı Talebi - Yapı Kullanma İzninin Yüklenici Tarafından Alınacağının Kararlaştırılmış Olması Nedeniyle İskan Ruhsatı Alınmamış Olmasının Kira Tazminatı Talebine Engel Olmayacağı )
YÜKLENİCİNİN TEMERRÜDÜ NEDENİYLE ARSA SAHİBİNİN KİRA TAZMİNATI TALEBİ ( Kat Karşılığı İnşaat Sözleşmesinde - Yapı Kullanma İzninin Yüklenici Tarafından Alınacağının Kararlaştırılmış Olması Nedeniyle İskan Ruhsatı Alınmamış Olmasının Kira Tazminatı Talebine Engel Olmayacağı )
İSKAN RUHSATININ YÜKLENİCİ TARAFINDAN ALINACAĞININ KARARLAŞTIRILMIŞ OLMASI ( Yüklenicinin Temerrüdü Nedeniyle Arsa Sahibinin Kira Tazminatı Talebi - İskan Ruhsatı Alınmamış Olmasının Kira Tazminatı Alınmasına Engel Olmayacağı )
KİRA TAZMİNATI TALEBİ ( Kat Karşılığı İnşaat Sözleşmesinde Yüklenicinin Temerrüdü Nedeniyle - İskan Ruhsatının Yüklenici Tarafından Alınacağının Kararlaştırılmış Olması/İskan Ruhsatı Alınmamış Olmasının Kira Tazminatı Talebine Engel Olmayacağı )"
358Y15.HD20.10.2004E. 2004/576 K. 2004/5254"ARSA PAYI KARŞILIĞI İNŞAAT SÖZLEŞMESİ ( Yüklenicinin Temerrüdü Nedeniyle Sözleşme Gereği Kira Tazminatı Talebi - Sözleşmede İfa Süresinin Subasmandan Sonra Başlayacağının Belirlenmiş Olması Halinde Subasman Tarihinin Tesbiti Usulü )
SUBASMAN TARİHİNDEN İTİBAREN İFA SÜRESİNİN BAŞLAYACAĞINA İLİŞKİN KAT KARŞILIĞI İNŞAAT SÖZLEŞMESİ HÜKMÜ ( Subasman Tarihinin ve Yüklenicinin Temerrüde Düşüp Düşmediğinin Tesbiti Usulü - Arsa Sahibinin Temerrüt Nedeniyle Kira Tazminatı Talebi )
KAT KARŞILIĞI İNŞAAT SÖZLEŞMESİ ( Yüklenicinin Temerrüdü Nedeniyle Sözleşme Gereği Kira Tazminatı Talebi - Sözleşmede İfa Süresinin Subasmandan Sonra Başlayacağının Belirlenmiş Olması Halinde Subasman Tarihinin Tesbiti Usulü )
YÜKLENİCİNİN TEMERRÜDÜ NEDENİYLE ARSA SAHİBİNİN SÖZLEŞME GEREĞİ KİRA TAZMİNATI TALEBİ ( Kat Karşılığı İnşaat Sözleşmesinde - Sözleşmede İfa Süresinin Subasmandan Sonra Başlayacağının Belirlenmiş Olması Halinde Subasman Tarihinin Tesbiti Usulü )
TEMEL ÜSTÜ RUHSAT TARİHİNDEN İTİBAREN İFA SÜRESİNİN BAŞLAYACAĞININ KARARLAŞTIRILMIŞ OLMASI ( Arsa Payı Karşılığı İnşaat Sözleşmesinden Dolayı Arsa Sahibinin Kira Tazminatı Talebi - Ruhsat Tarihinin ve Yüklenicinin Temerrüde Düşüp Düşmediğinin Tesbiti Usulü )"
358Y15.HD14.10.2004E. 2004/5010 K. 2004/5099"İNŞAATIN GEÇ TESLİMİ NEDENİYLE TAZMİNAT TALEBİ ( İnşaatın Ruhsata Aykırı Yapılmasına Muvafakat Eden Arsa Sahibinin Bu Nedenle Doğan Gecikmeden Dolayı Tazminat İsteyemeyeceği )
RUHSATA AYKIRI İNŞAAT YAPILMASINA MUVAFAKAT EDEN ARSA SAHİBİ ( Bu Nedenle Doğan Gecikmeden Dolayı Tazminat İsteyemeyeceği )
ARSA SAHİBİNİN RUHSATA AYKIRI İNŞAAT YAPILMASINA MUVAFAKAT ETMESİ ( Bu Nedenle Doğan Gecikmeden Dolayı Tazminat İstenemeyeceği )
İMZANIN AİDİYETİNİN ARAŞTIRILMASI GEREĞİ ( Arsa Sahibinin Ruhsata Aykırı İnşaata Muvafakatine İlişkin Muvafakatnamedeki İmzasını İnkar Etmesi )"
358Y15.HD14.10.2004E. 2004/3790 K. 2004/5102"ARSA PAYI KARŞILIĞI İNŞAAT SÖZLEŞMESİ ( Tapuyu Yüklenici Adına Devreden Arsa Sahibinin Tapu İptali ve Tescil Talebi - Davalının Taşınmazı Satın Alma İddiası )
KAT KARŞILIĞI İNŞAAT SÖZLEŞMESİ ( Tapuyu Yüklenici Adına Devreden Arsa Sahibinin Tapu İptali ve Tescil Talebi - Davalının Taşınmazı Satın Alma İddiası )
TAŞINMAZI SATIN ALMA İDDİASI ( Kat Karşılığı İnşaat Sözleşmesinde Tapuyu Yüklenici Adına Devreden Arsa Sahibinin Tapu İptali ve Tescil Talebine Karşı Yüklenicinin )
YÜKLENİCİNİN TAŞINMAZI SATIN ALMA İDDİASI ( Arsa Payı Karşılığı İnşaat Sözleşmesine Konu Arsayı Yüklenici Adına Devreden Arsa Sahibinin Açtığı Tapu İptali ve Tescil Davasında )"
358Y15.HD14.10.2004E. 2004/1046 K. 2004/5116"İNŞAAT SÖZLEŞMESİNDE YÜKLENİCİNİN TEMERRÜDÜ ( Kira Tazminatı Talebi - Tesbit Dosyasından Alınan Bilirkişi Raporuyla Yetinilerek Hüküm Kurulamaması/Bu Dosyadan Yeniden Keşif ve Bilirkişi İncelemesi Yapılması Gereği )
ESER SÖZLEŞMESİNDE YÜKLENİCİNİN TEMERRÜDÜ ( Kira Tazminatı Talebi - Tesbit Dosyasından Alınan Bilirkişi Raporuyla Yetinilerek Hüküm Kurulamaması/Bu Dosyadan Yeniden Keşif ve Bilirkişi İncelemesi Yapılması Gereği )
BİLİRKİŞİ İNCELEMESİ YAPTIRILMASI GEREĞİ ( İnşaat Sözleşmesinde Temerrüde Düşen Yükleniciden Kira Tazminatı Talebi - Tesbit Dosyasından Alınan Bilirkişi Raporuyla Yetinilememesi )
TESBİT DOSYASINDA YAPILAN KEŞİF VE ALINAN BİLİRKİŞİ RAPORU ( Tazminat Davasında Hükme Esas Alınamaması/Yeniden Keşif ve Bilirkişi İncelemesi Yapılması Gereği - Yüklenicinin İnşaatı Teslimde Temerrüde Düşmesi Nedeniyle Kira Tazminatı Talebi )"
358Y15.HD7.10.2004E. 2004/5139 K. 2004/4931"ESER SÖZLEŞMESİ ( Yüklenicinin Temerrüdü Nedeniyle Kira Tazminatı Talebi - Binayı Teslim Ettiğini İddia Eden Yüklenicinin İspat Yükümlülüğü )
YÜKLENİCİNİN TEMERRÜDÜ NEDENİYLE İŞ SAHİBİNİN KİRA TAZMİNATI TALEBİ ( Binayı Teslim Ettiğini İddia Eden Yüklenicinin İspat Külfeti )
KİRA TAZMİNATI TALEBİ ( Eser Sözleşmesine Konu Binanın Tesliminde Yüklenicinin Temerrüdü Nedeniyle - Binayı Teslim Ettiğini İddia Eden Yüklenicinin İspat Yükümlülüğü )
TEMERRÜT NEDENİYLE YÜKLENİCİDEN KİRA TAZMİNATI TALEBİ ( Binayı Teslim Ettiğini İspat Külfetinin Yüklenicide Olması )
İSPAT KÜLFETİ ( Yüklenicinin Temerrüdü Nedeniyle Kira Tazminatı Talebine Karşı Binayı Teslim Ettiğini Savunan Yüklenicinin )"
358Y15.HD1.10.2004E. 2004/4834 K. 2004/4802"ESER SÖZLEŞMESİ ( Yüklenicinin Temerrüdü Nedeniyle Akdin Haklı Nedenle Feshi - İş Sahibinin Fazla Ödemeleri ve Menfi Zararlarını Talep Edebilmesi/Sözleşmede Kararlaştırılan Gecikme Tazminatının Talep Edilip Edilememesi )
YÜKLENİCİNİN TEMERRÜDÜ NEDENİYLE ESER SÖZLEŞMESİNİN HAKLI NEDENLE FESHİ ( İş Sahibinin Fazla Ödemeleri ve Menfi Zararlarını Talep Edebileceği - Sözleşmede Kararlaştırılan Cezai Şart Niteliğindeki Gecikme Tazminatının Talep Edilip Edilemeyeceği )
MENFİ ZARARLARIN TAZMİNİNİN TALEP EDİLEBİLMESİ ( Yüklenicinin Temerrüdü Nedeniyle Eser Sözleşmesinin Haklı Nedenle Feshi - Sözleşmede Kararlaştırılan Cezai Şartın Müsbet Zarar Kapsamına Girmesi/Talep Edilip Edilemeyeceği )
CEZAİ ŞART NİTELİĞİNDEKİ GECİKME TAZMİNATI TALEBİ ( Eser Sözleşmesinin Yüklenicinin Temerrüdü Sonucu Haklı Nedenle Feshi - İş Sahibinin Akdi Feshetmesi Halinde Menfi Zararlarını Talep Edebileceği )
GECİKME TAZMİNATI TALEBİ ( Eser Sözleşmesinin Yüklenicinin Temerrüdü Sonucu Haklı Nedenle Feshi - İş Sahibinin Akdi Feshetmesi Halinde Menfi Zararlarını Talep Edebileceği )"
358Y15.HD1.10.2004E. 2004/4730 K. 2004/4801"ARSA PAYI KARŞILIĞI BİNA YAPIM SÖZLEŞMESİ ( Yüklenicinin Süresinde Akdi İfa Etmemesi Nedeniyle Arsa Sahibinin Akdin Feshi ve Tapu İptali Talebi - Feshin İleriye mi Yoksa Geriye mi Etkili Olacağının Tesbiti )
FESHİN İLERİYE YÖNELİK OLAMAMASI ( Arsa Payı Karşılığı Bina Yapım Sözleşmesinde Yüklenicinin Süresinde Akdi İfa Etmemesi Nedeniyle Arsa Sahibinin Akdin Feshi ve Tapu İptali ve Tescil Talebi - İnşaatın Seviyesine Göre Feshin Geriye Etkili Yapılması Gereği )
KAT KARŞILIĞI İNŞAAT SÖZLEŞMESİ ( Yüklenicinin Süresinde Akdi İfa Etmemesi Nedeniyle Arsa Sahibinin Akdin Feshi ve Tapu İptali Talebi - Feshin İleriye mi Yoksa Geriye mi Etkili Olacağının Tesbiti )
YÜKLENİCİNİN TEMERRÜDÜ ( Arsa Sahibinin Akdin Feshi ve Tapu İptali Talebi - İnşaatın Seviyesine Göre Feshin Geriye Etkili Yapılması Gereği )"
358Y14.HD23.9.2004E. 2004/6027 K. 2004/6108"KAT KARŞILIĞI İNŞAAT SÖZLEŞMESİ ( Eser Bedeli Olarak Yükleniciye Peşin Devir Yapılmış Olunsa Bile Yüklenici Bu Bedele Eserin Tesliminde Hak Kazanacağı )
ESER BEDELİ ( Arsa Payının Devri Karşılığı İnşaat Sözleşmesi - Eser Bedeli Olarak Yükleniciye Peşin Devir Yapılmış Olunsa Bile Yüklenici Bu Bedele Eserin Tesliminde Hak Kazanacağı )
SATIŞ VAADİNE DAYANAN TAPU İPTALİ VE TESCİL ( Arsa Payının Devri Karşılığı İnşaat Sözleşmesinde Yüklenicinin Payını Devralan Üçüncü Kişi Ancak Edim Yerine Getirilmişse Tescil Talebinde Bulunabileceği )
TARAF TEŞKİLİ ( İnşaat Sözleşmesinin Arsa Sahibi Olan Tarafın Da Yükleniciden Devralınan Kişisel Hakka Dayanılarak Tescil İstemi İle Açılan Davalarda Taraf Olarak Yer Almasının Zorunlu Olduğu )
TAPU İPTALİ VE TESCİL ( Satış Vaadine Dayanan - Arsa Payının Devri Karşılığı İnşaat Sözleşmesinde Yüklenicinin Payını Devralan Üçüncü Kişi Ancak Edim Yerine Getirilmişse Tescil Talebinde Bulunabileceği )"
358Y15.HD8.7.2004E. 2003/6165 K. 2004/3813"KAT KARŞILIĞI İNŞAAT SÖZLEŞMESİ ( Yüklenicinin Temerrüdü Nedeniyle Tazminat Talebi - Cezai Şartı Aşan Zararın Talep Edilebileceği )
İFAYA EKLİ CEZAİ ŞARTI AŞAN ZARARIN TAZMİNİ TALEBİ ( Kat Karşılığı İnşaat Sözleşmesinde Yüklenicinin Temerrüdü )
YÜKLENİCİNİN TEMERRÜDÜ NEDENİYLE KİRA TAZMİNATI TALEBİ ( Kat Karşılığı İnşaat Sözleşmesinde - Cezai Şartı Aşan Kısmın Yüklenicinin Temerrüde Düşmekte Kusurlu Olduğunun İspatı Şartıyla İstenebileceği )
CEZAİ ŞARTI AŞAN ZARARIN TAZMİNİ TALEBİ ( Kat Karşılığı İnşaat Sözleşmesinde Yüklenicinin Temerrüdü - Yüklenicinin Temerrüde Düşmekte Kusurlu Olması Halinde Davanın Kabulü Gereği )"
358Y13.HD1.7.2004E. 2004/4619 K. 2004/10540"ÇEVRE DÜZENLEMELERİ VE SOSYAL TESİSLERİN YAPILMAMASI NEDENİYLE DEĞER KAYBI ( Binada Var Olan Eksik İşler Bedeline Hükmedilmesine Rağmen Sözleşme Ekleri Ve Broşürlerinde Belirlenen Diğer Kayıplar Söz Konusu İse Bunun İstenebileceği )
SÖZLEŞME EKLERİ VE BROŞÜRLERİNDE BELİRLENEN DEĞER KAYBI ( Binada Var Olan Eksik İşler Bedeline Hükmedilmesine Rağmen Çevre Düzenlemeleri Ve Sosyal Tesislerin Yapılmaması Nedeniyle Binanın Bir Değer Kaybı Var İse Bunun İstenebileceği )
EKSİK İŞ BEDELİ ( Binanın Değer Kaybının Ödetilmesini İstemi - Binada Var Olan Eksik İşler Bedeline Hükmedilmediğine Göre Artık Binadaki Eksik İşler Nedeniyle Değer Kaybının Varlığından Söz Edilemeyeceği )
BİNANIN DEĞER KAYBININ ÖDETİLMESİ İSTEMİ ( Binada Var Olan Eksik İşler Bedeline Hükmedilmediğine Göre Artık Binadaki Eksik İşler Nedeniyle Değer Kaybının Varlığından Söz Edilemeyeceği )"
358YHGK16.6.2004E. 2004/15-344 K. 2004/364"YOKSUN KALINAN KAR TALEBİ ( Eser Sözleşmesinin İş Sahibi Kooperatifin Mevzi İmar Planını Teslim Etmemesi Nedeniyle İfa Edilememesi Sonucu Yüklenicinin Tazminat Talebi - Yoksun Kalınan Kar Miktarının Tesbiti Usulü )
ESER SÖZLEŞMESİNİN İŞ SAHİBİNİN KUSURU NEDENİYLE İFA EDİLEMEMESİ ( İş Sahibinin Akdi Süresinde İfa Edilmediği Gerekçesiyle Feshetmesi - Yüklenicinin Akdin İfa Edilememesinden Dolayı Yoksun Kaldığı Kar Talebi/Yoksun Kalınan Kar Miktarının Tesbiti Usulü )
YÜKLENİCİNİN ESER SÖZLEŞMESİNİ İŞ SAHİBİNİN KUSURU NEDENİYLE SÜRESİNDE İFA EDEMEMESİ ( Akdin İş Sahibince Feshi ve Yüklenicinin Yoksun Kalınan Kar Talebi - Yoksun Kalınan Kar Miktarının Tesbiti Usulü )
TAZMİNAT TALEBİ ( İş Sahibinin Mevzi İmar Planını Teslim Etmemesi Nedeniyle Eser Sözleşmesinin İfa Edilememesi - Yüklenicinin Uğradığı Kar Kaybının Tesbiti Usulü )"
358Y15.HD10.6.2004E. 2003/6575 K. 2004/3257"KAT KARŞILIĞI İNŞAAT SÖZLEŞMESİ ( İnşaatın Yapımı Sırasında Mevzuata Uyulmaması Nedeniyle Resmi Mercilerce Verilecek Para Cezalarının Yüklenici Tarafından Karşılanması Gerektiği )
BELEDİYECE VERİLEN PARA CEZASI ( İnşaatın Yapımı Sırasında Mevzuata Uyulmaması Nedeniyle/Yüklenici Tarafından Karşılanması Gerektiği - Kat Karşılığı Eser Sözleşmesinin Niteliği )
YÜKLENİCİNİN PARA CEZASINDAN SORUMLULUĞU ( İnşaatın Yapımı Sırasında Mevzuata Uyulmaması Nedeniyle Resmi Mercilerce Verilen - Kat Karşılığı Eser Sözleşmesinin Niteliği Gereğince Yüklenici Tarafından Karşılanması Gerektiği )"
358Y15.HD10.6.2004E. 2003/5591 K. 2004/3273"ALACAK DAVASI ( Taraflar Arasında Ödenmesi Kararlaştırılan Keşif Bedelinin %10'u Oranındaki Cezai Şartın Ödenmesi Talebi )
CEZAİ ŞART ( Oranı Ne Olursa Olsun Kusuruyla Feshe Sebebiyet Veren Tarafın Bunu Talep Edememesi )
KUSUR ( Akdin Feshine Senbep Olan Tarafın Cezai Şart Talep Edememesi )"
358Y11.HD7.6.2004E. 2003/12507 K. 2004/6375"DEPREM NEDENİYLE KOOPERATİF KONUTLARININ YIKILMASI ( Tazminatın Hesaplama Şekli )
TAZMİNATIN HESAPLAMA ŞEKLİ ( Deprem Neticesinde Konutlarının Yıkıldığı ve Davalı Kooperatifçe Yıkılan Bu Konutlar Yerine Yenilerinin Yapılması İmkanının Olmadığı )
KOOPERATİF KONUTLARININ DEPREMDE YIKILMASI ( Kooperatifçe Bu Konutların Yerine Yenilerinin Yapılması İmkanının Olmadığı - Tazminatın Hesaplama Şekli )
KONUTLARIN DEPREMDE YIKILMASI ( Kooperatifçe Bu Konutların Yerine Yenilerinin Yapılması İmkanının Olmadığı - Tazminatın Hesaplama Şekli )"
358Y1.HD25.5.2004E. 2004/3426 K. 2004/6247"TAPU İPTALİ VE TESCİL DAVASI ( Kat Karşılığı İnşaat ve Satış Vaadi Sözleşmesi - Yüklenicinin İnşaatı Tamamlamaması/Yüklenicinin Müddeabihi Başkasına Devretmesi - Davacının Dilerse Devralan Kişiye Dilerse Yükleniciye Karşı Davasına Devam Edebilmesi - Mahkemece Seçimlik Hakkın Hatırlatılması Gereği )
ESER SÖZLEŞMESİ ( Yüklenicinin İnşaatı Tamamlamaması/Yüklenicinin Müddeabihi Başkasına Devretmesi - Davacının Dilerse Devralan Kişiye Dilerse Yükleniciye Karşı Davasına Devam Edebilmesi - Mahkemece Seçimlik Hakkın Hatırlatılması Gereği - Tapu İptali ve Tescil Talebi )
FESİH ( Kat Karşılığı İnşaat ve Satış Vaadi Sözleşmesi - Yüklenicinin İnşaatı Tamamlamaması/Davacının Sözleşmenin Feshi Tapu iptali ve tescil talebi - Yüklenicinin Müddeabihi Başkasına Devretmesi - Davacının Dilerse Devralan Kişiye Dilerse Yükleniciye Karşı Davasına Devam Edebilmesi )
MÜDDEABİHİN TEMLİKİ ( Kat Karşılığı İnşaat ve Satış Vaadi Sözleşmesi - Yüklenicinin İnşaatı Tamamlamaması/Yüklenicinin Müddeabihi Başkasına Devretmesi - Davacının Dilerse Devralan Kişiye Dilerse Yükleniciye Karşı Davasına Devam Edebilmesi - Mahkemece Seçimlik Hakkın Hatırlatılması Gereği )"
358Y15.HD26.2.2004E. 2003/3940 K. 2004/1026"GECİKME TAZMİNATI ( Yüklenicinin Temerrüde Düşmesi - Sözleşmenin Feshedilmesi Nedeniyle Talebin Reddi Gereği )
SÖZLEŞMENİN FESHİ ( Menfi Zararların Tazminini İstenebileceği )
ARSA PAYI DEVRİ KARŞILIĞI İNŞAAT YAPIM SÖZLEŞMESİ ( Adi Yazılı Şekilde Yapılması Geçersiz İse de Arsa Sahiplerinin Tapu Devrini Gerçekleştirmeleri Sebebiyle Geçerli Hale Geldiği )
YÜKLENİCİNİN TEMERRÜDÜ ( Arsa Sahiplerinin Sözleşmenin Feshini İstemekte Haklı Olduğu )"
358Y15.HD18.2.2004E. 2003/5563 K. 2004/806"ESER SÖZLEŞMESİ ( Eksik İşler Bedelinin Tahsili Talebi - Yüklenicinin Fazla İşler Nedeniyle Mahsup İtirazının İncelenmesi ve Yapılan Fazla İşler Bedelinin Eksik İşler Bedelinden Mahsubu Gereği )
MAHSUP İTİRAZININ DEĞERLENDİRİLMESİ GEREĞİ ( Eser Sözleşmesinden Dolayı Açılan Eksik İşler Bedelinin Tahsili Davasında Yüklenicinin Fazla İşler Nedeniyle Mahsup İtirazı )
YÜKLENİCİDEN EKSİK İŞLER BEDELİNİN TAHSİLİ TALEBİ ( Yüklenicinin Fazla İşler Yaptığı İddiasıyla Mahsup İtirazında Bulunması - Mahkemece Fazla İşlerin Re'sen Araştırılıp Varsa Bedelinin Eksik İşler Bedelinden Mahsubu Gereği )"
358Y15.HD12.11.2003E. 2003/2495 K. 2003/5405"KARŞILIKLI EDİM İÇEREN SÖZLEŞME ( Yüklenicinin İnşaatın İskan Ruhsatını Almadan İş Bedeli Olan Arsanın Tapu Devrini İsteyemeyeceği )
TAPU İPTALİ VE TESCİL ( Yüklenicinin İnşaatın İskan Ruhsatını Almaması Nedeniyle İşin Tamamlanmış Sayılamayacağı - Bedele Hak Kazanmadığı )
İSKAN RUHSATI ( İnşaatın Tamamlanmış Sayılması İçin Alınması Gereği )
ESER SÖZLEŞMESİ ( İskan Ruhsatı Alınmadığından İş Bedeli Olarak Kararlaştırılan ArsanınYüklenici Adına Tescil Yapılmayacağı )"
358Y15.HD6.11.2003E. 2003/1903 K. 2003/5288"KAT KARŞILIĞI İNŞAAT SÖZLEŞMESİ ( Borçlunun Edimini İfa Etmeyerek Temerrüdü Nedeniyle Geriye Etkili Fesih )
İLERİYE ETKİLİ FESİH ( %52 Oranında İfa Edilen Sözleşmenin İleriye Etkili Feshedilemeyeceği )
GERİYE ETKİLİ FESİH ( Sözleşme %52 Oranında İfa Edilmişse Feshin Geriye Etkili Yapılması Gereği )
SEBEPSİZ ZENGİNLEŞME ( Sözleşmenin Geriye Etkili Feshi Nedeniyle Sözleşmenin Hiç Yapılmamış Sayılması - Tarafların Sözleşmeye Dayanarak Talepte Bulunamayacağı )
FESİH ( Arsa Sahibinin Tapu Devrini Yüklenicinin İse İnşaatın Getirildiği Seviyeye Göre İnşaatın Bedelini İsteyebileceği )"
358Y15.HD16.10.2003E. 2003/1771 K. 2003/4842"NAMA İFA ( Kat Karşılığı İnşaat Sözleşmesinin %10 Oranında İfa Edilmesi - Eserin Tamamlanmasından Bahsedilemeyeceği )
KAT KARŞILIĞI İNŞAAT SÖZLEŞMESİ ( İmalatın %10 Oranında İfa Edilmesi Nedeniyle Nama İfa Bedelinden Sözedilemeyeceği )
EKSİK VE AYIPLI İŞ BEDELİ ( Objektif Olarak Yapılmış Veya Reddolunamayacak Eserin Düzeltilmesi İçin İstenebileceği )
YÜKLENİCİNİN TEMERRÜDÜ ( Sözleşmedeki Teslim Süresi Bittiği Halde İnşaatın %10 Oranında Yapılması )
SÖZLEŞMENİN HAKLI FESHİ ( İnşaatın Teslim Süresi Geçtiği Halde %10 Oranında Yapılması - Dürüstlük Kuralı )"
358Y11.HD8.10.2003E. 2003/2895 K. 2003/9011"KOOPERATİF ÜYESİNİN EKSİK İŞLER BEDELİNİN TAHSİLİ TALEBİ ( Müteahhidin Payına Düşen Bağımsız Bölümleri Satın Alan - Kooperatifin Sorumluluğu )
MÜTEAHHİDİN PAYINA DÜŞEN KOOPERATİF HİSSELERİNİ SATIN ALAN ÜYELER ( Konutların Eksik ve Ayıplı Teslimi Nedeniyle Tazminat Talebi - Kooperatifin Sorumluluğu )
EKSİK VE AYIPLI İŞ BEDELİNİN TAHSİLİ TALEBİ ( Kooperatifteki Müteahhit Payını Satın Alan Üyelerin - Kooperatifin Sorumluluğu )
TAZMİNAT TALEBİ ( Kooperatifteki Müteahhit Payını Satın Alan Üyelerin Bağımsız Bölümlerinin Eksik ve Ayıplı Teslim Edilmesi - Kooperatifin Sorumluluğu )"
358Y15.HD7.10.2003E. 2003/1401 K. 2003/4596"KİRA MAHRUMİYETİ ( Sözleşmede Belirtilen Sürenin Beş Yıl Geçmesine Rağmen Yüklenicinin İnşaatı Tamamlayamaması )
ESER SÖZLEŞMESİ ( İnşaatın Sözleşmede Belirtilen Sürede Tamamlanamaması - Kira Mahrumiyeti )
ARSA KARŞILIĞI İNŞAAT SÖZLEŞMESİ ( Aradan Geçen Yedi Yıla Rağmen İnşaatın Tamamlanmaması - Arsa Sahibinin Geriye Etkili Olarak Sözleşmeyi Feshedebileceği )
ATİYE BIRAKMA ( Kira Mahrumiyeti Tazminat İstemi - Davanın Takipsiz Bırakılması Anlamında Olduğu )
NOKSAN İŞ ( İnşaatın Sözleşmede Öngörülen Sürede Tamamlanmaması - Davacının Fesih Hakkının Olduğu )"
358Y13.HD6.10.2003E. 2003/8995 K. 2003/11270"KAT KARŞILIĞI İNŞAAT SÖZLEŞMESİ ( Yüklenicinin Yapımını Üstlendiği Binayı Teslim Etmesi Halinde Sözleşmede Kendine Bırakılan Bağımsız Bölümlerin Adına Tescilini Talep Edebileceği )
ESER SÖZLEŞMESİ ( Kat Karşılığı İnşaat Sözleşmesi Uyarınca Yükleniciye Bırakılan Bağımsız Bölümlerin Satın Alınması - Satın Alan Davacının Yüklenicinin Halefi Olduğu )
HALEFİYET ( Kat Karşılığı İnşaat Sözleşmesi Uyarınca Yükleniciye Bırakılan Bağımsız Bölümleri Satın Alan Kişinin Arsa Sahiplerine Karşı Yüklenicinin Sahip Olduğu Haklara Sahip Olduğu )
SEBEPSİZ ZENGİNLEŞME ( Yükleniciye Ait Olan Ve Davacının Satın Aldığı Dükkanın Arsa Sahipleri Adına Tescil Edilmesi Nedeniyle )"
358Y15.HD28.5.2003E. 2003/83 K. 2003/2792"İMARA AYKIRI OLAN İNŞAAT ( Binanın İzin Verilenden Daha Yüksek Yapılması - Kalanında Başka Aykırılık Olmaması Nedeniyle Davacı Yükleniciye Eksikliği Gidermesi İçin Süre Verilmesi Gereği )
BİNANIM YIKIMI ( İmara Aykırı Şekilde Yüksek Yapılması - Başkaca İmara Aykırı Husus Olmaması/Eksikliğin Giderilmesi İçin Mühlet Verilmesi Gereği )
KAÇAK YAPI ( Binanın Yüksekliğinin İskan Ruhsatında İzi Verilenden Fazla Olması - Tamamen YıkımIna Karar Verilemeyeceği/Eksikliklerin Giderilmesi İçin Süre Verilmesi Gereği )"
358Y15.HD13.5.2003E. 2003/2157 K. 2003/2549"ALACAK DAVASI ( Eser Sözleşmesi Nedeniyle Yüklenicinin Yaptığı İmalatın Tahsilinin Talep Edilmesi - İşin ikinci Yüklenici Tarafından Tamamlanması )
ESER SÖZLEŞMESİNİN FESHİ ÜZERİNE MÜTEAHHİDİN ALACAĞI ( İşin ikinci Yüklenici Tarafından Tamamlanması - Yapılan İşin Tespit Edilip O Nispette Tenzilinin Gerekmesi )
FAİZ BAŞLANGICI ( Müteahhidin Davalıyı Daha Önceden Temerrüde Düşürmemesi Nedeniyle Dava Tarihinden İtibaren Faiz Talep Edebilmesi )"
358Y1.HD5.3.2003E. 2003/1487 K. 2003/2356"TAPU İPTALİ VE TESCİL DAVASI ( Davacıların Arsa Payı Kat Mülkiyeti Sözleşmesiyle Vekalet Verdiği Kişinin Vekaletnamaye Aykırı Davarandığından Bahisle Tescil Davası Açması )
YOLSUZ TESCİL ( Tapu Tescilinin Sebebe Bağlı Olması )
İTİRAZ ( Kötüniyet Def'inin Aslında İtiraz Teşkil Etmesi ve Davanın Her Aşamasında Dikkate Alınmasının Gerekmesi )"
358YHGK30.10.2002E. 2002/14-838 K. 2002/867"TAPU İPTALİ VE TESCİL DAVASI ( Kat Karşılığı İnşaat Sözleşmesinden Kaynaklanan Kişisel Haklara Dayanarak Tapu İptalinin ve Tescilinin İstenilmesi )
KAT KARŞILIĞI İNŞAAT SÖZLEŞMESİ ( Yüklenicinin Arsa Sahibinin İştiraki Olmadan Tek Taraflı Olarak Düzenleyeceği Temliknameyle Sözleşmenin Yüklenici Tarafını Değiştirememesi )
TEMLİKNAME ( Eski Yüklenici Sözleşmeden Doğan Hak ve Borçlarını Noterce Onaylanmış Temlikname ile Yeni Yükleniciye Temlik Etmişse de Bunun Arsa Sahibi Katılmadığından Bağlayıcı Olmaması )
İNŞAAT SÖZLEŞMESİ ( Yüklenicinin Arsa Sahibinin İştiraki Olmadan Tek Taraflı Olarak Düzenleyeceği Bir Temlikname ile Sözleşmenin Yüklenici Tarafını Değiştirmesinin Mümkün Olmaması )"
358Y15.HD21.10.2002E. 2002/4195 K. 2002/4758"ESER SÖZLEŞMESİ ( İmar Durumu Kesinleşmeyen Yerde İnşaat Yapılması/Hükümsüzlüğü - Gecikme Tazminatı ve Yoksun Kalınan Kar İstemlerinde Bulunulmayacağı )
İMAR DURUMU KESİNLEŞMEYEN YERDE İNŞAAT ( Eser Sözleşmesinin Hükümsüzlüğü - Gecikme Tazminatı ve Yoksun Kalınan Kar İstemlerinde Bulunulmayacağı )
SÖZLEŞMENİN FESHEDİLMESİ ( İmar Durumu Kesinleşmeyen Yerde İnşaat Yapılması - Geçen Uzunca Süre Nedeniyle Aynen İfasının İstenemeyeceği )
SEBEPSİZ ZENGİNLEŞME ( Kuralları Çerçevesinde Talep Gereği - İmar Durumu Kesinleşmeyen Yerde İnşaat Yapılması/Eser Sözleşmesinin Feshi )"
358Y15.HD3.10.2002E. 2002/1785 K. 2002/4393"KAT KARŞILIĞI İNŞAAT SÖZLEŞMESİ ( Yüklenicinin Kendisine İsabet Eden Bağımsız Bölümlerin Mülkiyetine Hak Kazanabilmesinin Arsa Sahibine Ait Bağımsız Bölümleri Teslimine Bağlı Olması )
YÜKLENİCİNİN TEMERRÜDÜ ( Sözleşmenin Feshi ile Başlangıçta İntikal Ettirilen Payların İptalinin İstenebilmesi )
İLERİYE DÖNÜK FESİH ( Yüklenicinin Edimini Yerine Getirdiği Oranda Bağımsız Bölümün Tespiti ile Kalan Noksanlar Oranında Bağımsız Bölümün İptaline Karar Verilmesinin Gerekmesi )
BİLİRKİŞİ İNCELEMESİ ( Yüklenicinin Temerrüdü Nedeniyle İleriye Dönük Fesihin Söz Konusu Olması İçin Bilirkişi İncelemesi Yaptırılması )"
358Y15.HD19.6.2002E. 2002/1031 K. 2002/3313"YÜKLENİCİNİN SORUMLULUĞU ( Sözleşmeyle Her Türlü Koşulu Dikkate Alarak İşin Teslim Süresini Belirlemesi )
TESLİM SÜRESİ ( Yüklenicinin Sözleşmeyle Her Türlü Koşulu Dikkate Alarak İşin Teslim Süresini Belirlemesi )
GECİKİLEN SÜRE ( İmardaki Değişiklikten Ötürü Ruhsatın Alınmaması )"
358Y15.HD13.6.2002E. 2002/1067 K. 2002/3227"İNŞAAT SÖZLEŞMESİ ( Sözleşmede Kararlaştırılandan Bir Kat Fazla Bağımsız Bölüm Yapılmasının İnşaatın Teslim Süresine Etkisinin Araştırılması )
TESLİM SÜRESİ ( Sözleşmede Kararlaştırılandan Bir Kat Fazla Bağımsız Bölüm Yapılmasının İnşaatın Teslim Süresine Etkisinin Araştırılması )
GECİKME TAZMİNATI ( Sözleşmede Kararlaştırılandan Bir Kat Fazla Bağımsız Bölüm Yapılmasının İnşaatın Teslim Süresine Etkisinin Araştırılması-Tazminatın Buna Göre Hesaplanması )"
358Y15.HD13.5.2002E. 2002/41 K. 2002/2476"YÜKLENİCİNİN SORUMLULUĞU ( Yüklenicinin Tedbir Kararının Tapu Sicilinden Sildirme Yetkisi Olmasına Rağmen Bunu Yapmamasında Sorumlu Olması )
İŞİN GECİKMESİ ( Yüklenicinin Sorumluluğu )"
358Y15.HD9.4.2002E. 2001/5915 K. 2002/1689"TÜKETİCİNİN KORUNMASI YASASININ UYGULAMA ALANI ( Davacıya Ait Bağımsız Bölümde İmalat ve Montajdaki Ayıplar Nedeniyle Nefaset Bedelinin Tahsili İsteminden Kaynaklanan Uyuşmazlık )
OLAĞAN TÜKETİM FAALİYETİ ( Davacıya Ait Bağımsız Bölümde İmalat ve Montajdaki Ayıplar Nedeniyle Nefaset Bedelinin Tahsili İsteminden Kaynaklanan Uyuşmazlığın Eser Sözleşmesinden Kaynaklanması )
ESER SÖZLEŞMESİ ( Davacıya Ait Bağımsız Bölümde İmalat ve Montajdaki Ayıplar Nedeniyle Nefaset Bedelinin Tahsili İsteminden Kaynaklanan Uyuşmazlığın Eser Sözleşmesinden Kaynaklanması )
GÖREV ( Uyuşmazlığın Tüketim Faaliyetinden Değil Eser Sözleşmesinden Kaynaklanması Nedeniyle Davaya Genel Mahkemelerde Bakılması )"
358Y15.HD19.2.2002E. 2001/4814 K. 2002/814"MAKTU BEDEL ( Sözleşme Gecikme Halinde Aylık Maktu Kira Tazminatı Ödeneceği Şartı Taşımasından Tazminatın Sözleşmedeki Maktu bedel Üzerinden Bulunması )
RAYİÇ KİRA ( Kira Tazminatı Bilirkişinin Belirlediği Gibi Rayiç Kira Tutarından değil Sözleşmedeki Maktu Bedel Üzerinden Bulunması )"
358Y15.HD30.1.2002E. 2001/4235 K. 2002/409"İSTİSNA AKDİNİN FESHİ ( Kat Karşılığı İnşaat - İmara Aykırılık/Mahkemece Re'sen Araştırılması Zorunluluğu )
İNŞAAT SÖZLEŞMESİNİN FESHİ ( Kat Karşılığı İnşaat - İmara Aykırılık/Mahkemece Re'sen Araştırılması Zorunluluğu )
KAT KARŞILIĞI İNŞAAT SÖZLEŞMESİNİN FESHİ ( İmara Aykırılık/Mahkemece Re'sen Araştırılması Zorunluluğu ) )
İSKAN RUHSATININ ALINAMAMASI ( İmara Aykırılık - İstisna Akdinin Feshi Davalıya Devredilen Bağımsız Bölümlerin Devirlerinin İptali ve Cezai Şart Talebi )
İMARA AYKIRILIK ( İstisna Akdinin Feshi Davalıya Devredilen Bağımsız Bölümlerin Devirlerinin İptali ve Cezai Şart Talebi )
CEZAİ ŞART ( İmara Aykırılık - İstisna Akdinin Feshi Davalıya Devredilen Bağımsız Bölümlerin Devirlerinin İptali ve Cezai Şart Talebi )
KİRA BEDELİ KARŞILIĞI TAZMİNAT ( Kat Karşılığı İnşaat Sözleşmesi - İmara Aykırılık/İnşaatın Bitirilmemesi )
GECİKME TAZMİNATI ( Kat Karşılığı İnşaat Sözleşmesi - İmara Aykırılık/İnşaatın Bitirilmemesi )
TEMERRÜD İHTARI ( Davanın Açılmasından Önce Belli Miktarı Talep Zorunluluğu/İnşaat Sözleşmesinin Feshi ve Tazminat Talebi - Faiz Başlangıcı )
FAİZ BAŞLANGICI ( Temerrüd İhtarı/Davanın Açılmasından Önce Belli Miktarı Talep Zorunluluğu - İnşaat Sözleşmesinin Feshi ve Tazminat Talebi )"
358Y15.HD25.10.2001E. 2001/2694 K. 2001/4801"YÜKLENİCİNİN TEMERRÜDÜ ( Müteahhide Bu İki Bağımsız Bölüm Hakkında Satış Yetkisinin Verilmesi ve İpoteğin Fekki için Davacıya Gönderilmiş Bir Uyarısının Bulunmaması )
SÖZLEŞMENİN FESHİ ( İhtarın Sonuçsuz Kalması İnşaatın Süre Sonunda Bitirilmesi Olanağının Bulunmaması ve Yüklenicinin de Mali Yönden Aciz Kalması Nedeniyle Sözleşmenin Feshedilmesi )
ESER SÖZLEŞMESİ ( Uyuşmazlık İstisna Sözleşmesinden Kaynaklanmış Olup Davacının Arsa Sahibi Davalının ise Yüklenici Olması )
TAPUDAKİ ŞERHİN TERKİNİ ( Yüklenicinin Üzerine Düşeni Yapmaması Nedeniyle Sözleşme Feshedildiğinden Şerhin Terkinine Karar Verilmesi )"
358Y13.HD10.5.2001E. 2001/4234 K. 2001/5084"MÜTEAHHİTTEN EKSİK İŞLER BEDELİ VE PROJEYE AYKIRILKLAR NEDENİYLE TAZMİNAT TALEBİ ( Kat Karşılığı Yapılan İnşaattan Daire Satın Alan Davacı )
KAT KARŞILIĞI İNŞAAT SÖZLEŞMESİ ( Eksik İşler ve Projeye Aykırılıklar Nedeniyle Müteahhitten Tazminat Talebi )
TEMLİKNAME İBRAZI MECBURİYETİ ( Kat Karşılığı İnşaat Sözleşmesinde Daire Satın Alan Kişinin Projeye Aykırılık Nedeniyle Tazminat Talebi )"
358Y15.HD7.5.2001E. 2001/548 K. 2001/2453"KAT KARŞILIĞI ESER SÖZLEŞMESİ ( Mahkemece İşin Devam Ettiğine İlişkin İddiaların da Dikkate Alınarak Keşif ve Bilirkişi İncelemesi Yaptırılması )
DEVREDİLEN TAPU KAYITLARININ İPTALİ ( Mahkemece İşin Devam Ettiğine İlişkin İddiaların da Dikkate Alınarak Keşif ve Bilirkişi İncelemesi Yaptırılması )
İNŞAATIN TAMAMLANMA ORANI ( Mahkemece İşin Devam Ettiğine İlişkin İddiaların da Dikkate Alınarak Keşif ve Bilirkişi İncelemesi Yaptırılması )
İLERİYE ETKİLİ FESİH ( Hakkaniyet Kurallarına Uygun Olup Olmadığının Tartışılması )"
358Y15.HD19.3.2001E. 2000/5178 K. 2001/1331"KAT KARŞILIĞI İNŞAAT SÖZLEŞMESİ ( Arsa Sahibinden Tapuda Satın Aldığı Daireler Geç Ödenen Kişinin Gecikme Tazminatı Talebi)
GECİKME TAZMİNATI TALEBİ ( Kat Karşılığı Arsa Sözleşmeside Davacının Arsa Sahibinden Tapuda Satın Aldığı Dairelerin Geç Teslimi)
ALACAĞIN TEMLİKİ NİTELİĞİ ( Kat Karşılığı Arsa Sözleşmesinde Kendisine Düşen Katları Tapuda Satan Arsa Sahibi)"
358Y15.HD26.2.2001E. 2000/4429 K. 2001/1032"SÜRE UZATIMI TALEBİNİN SÖZLEŞMEDEKİ KOŞULLARA UYGUN YAPILMADIĞINDAN REDDİ ( İnşaat Sözleşmesinde)
BİLEŞİK REESKONT FAİZİ UYGULANAMAMASI ( İnşaat Sözleşmesinden Doğan Alacak)
İNŞAAT SÖZLEŞMESİ ( Süre Uzatımı Talebinin Sözleşmedeki Koşullara Uygun Yapılmadığından Reddi)
BELGELENDİRİLMEYEN SÜRE UZATMA TALEBİNİN REDDİ ( İnşaat Sözleşmesinde)"
358Y1.HD26.10.2000E. 2000/12433 K. 2000/13094"KAT KARŞILIĞI İNŞAAT SÖZLEŞMESİ ( Yüklenicinin Sözleşmeye Göre Kendisine İsabet Eden Paya Hak Kazanabilmesi için Binayı İmal ve Teslim Şeklindeki Edimini Yerine Getirmesinin Gerekmesi )
EDİMİN YERİNE GETİRİLMESİ ( Yüklenicinin Edimini Yerine Getirmediği Taktirde Borçlar Kanununa Göre Arsa Sahibinin Sözleşmenin Feshini ve Tapunun İptalini İsteyebilme Hakkının Doğması )
BİNAYI İMAL VE TESLİM ( Yüklenicinin Sözleşmeye Göre Kendisine İsabet Eden Paya Hak Kazanabilmesi için Binayı İmal ve Teslim Şeklindeki Edimini Yerine Getirmesinin Gerekmesi )
TAPU SİCİLİ ( Tapu Kayıtlarının İllet ve Sebepten Yoksun Hale Gelmesi ile Yapılan İşlemin Yolsuz Tescil Durumuna Düşmesi )
İYİNİYET ( Tamamlanmamış Binadan Bağımsız Bölümlerle İrtibatlı Arsa Payı Satın Alan Taraf Yüklenicinin Edimini Yerine Getirmemesi Riskini Göze Aldığından İyiniyetten İstifade Edememesi )"
358YHGK25.10.2000E. 2000/1-1295 K. 2000/1563"SÖZLEŞMENİN İPTALİ ( Yüklenicinin Kendisine Devredilen Paya Hak Kazanabilmesi İçin Edimini Yerine Getirmesinin Gerekmesi )
YÜKLENİCİNİN KENDİSİNE DEVREDİLEN PAYA HAK KAZANABİLMESİ ( Öncelikle Kendi Edimini Yerine Getirmesinin Gerekmesi )
TAPU İPTALİ ( Yüklenicinin Edimini Yerine Getirmemesi Nedeniyle )
HALEF OLAN ÜÇÜNCÜ KİŞİ ( Yüklenicinin Sahip Olduğu Hakları Arsa Sahibine Karşı İleri Sürebilmesi )
ARSA SAHİBİNİN HAKLARI ( Halef Olan Üçüncü Kişiye Yükleniciye Karşı Olan Haklarını İleri Sürebilmesi )
YOLSUZ TESCİL ( Edimini Yerine Getirmeyen Yüklenici Üzerine Kayıtlı Olan Tapunun Yolsuz Hale Gelmesi )"
358YHGK25.10.2000E. 2000/1-1280 K. 2000/1554"TAPU İPTALİ VE TESCİL ( Yüklenicinin Kendisine Devredilen Paya Hak Kazanabilmesi İçin Edimini Yerine Getirmesinin Gerekmesi )
ESER SÖZLEŞMELERİ ( Yüklenicinin Kendisine Devredilen Paya Hak Kazanabilmesi İçin Edimini Yerine Getirmesinin Gerekmesi )
KAT KARŞILIĞI İNŞAAT SÖZLEŞMELERİ ( Yüklenicinin Kendisine Devredilen Paya Hak Kazanabilmesi İçin Edimini Yerine Getirmesinin Gerekmesi )
AKİT DAİRESİNDE İŞE BAŞLAMA VE İCRA ( Yüklenicinin Kendisine Devredilen Paya Hak Kazanabilmesi İçin Edimini Yerine Getirmesinin Gerekmesi )
YOLSUZ TESCİL ( Yüklenici ve Ondan Pay Satın Alan Üçüncü Kişiler Üzerine Yazılan Tapu Kayıtlarının İlletten ve Sebepten Yoksun Hale Gelmesi )"
358Y15.HD12.9.2000E. 2000/2968 K. 2000/3727"ESER SÖZLEŞMESİ ( Müteahhidin Sözleşmede Kararlaştırılandan Daha Az Bağımsız Bölüm İnşası )
ARSA PAYI KARŞILIĞI İNŞAAT SÖZLEŞMESİ ( Müteahhidin Sözleşmede Kararlaştırılandan Daha Az Bağımsız Bölüm İnşası )
MÜTEAHHİDİN KARARLAŞTIRILANDAN DAHA AZ BAĞIMSIZ BÖLÜM İNŞASI ( Arsa Payı Karşılığı İnşaat Sözleşmesinde )"
358YHGK27.10.1999E. 1999/15-850 K. 1999/885"TAZMİNAT DAVASI ( İstisna Sözleşmesinde İş Sahibinin İşi Beğenmemesi Halinde Akdi Fesih Hakkına Dayanarak İş Başlamadan Akdi Feshi )
İSTİSNA SÖZLEŞMESİNDE SÖZLEŞMENİN HAKSIZ FESHİ NEDENİYLE TAZMİNAT TALEBİ ( İş Sahibinin İşi Beğenmeme Nedenine Dayanarak İş Başlamadan Akdi Feshi )
SÖZLEŞMENİN HAKSIZ FESHİ ( İstisna Sözleşmesinde İş Sahibine Tanınan İşi Beğenmeme Halinde Akdi Fesih Hakkının Kötüye Kullanılması )"
358Y15.HD4.10.1999E. 1999/1812 K. 1999/3467"TAZMİNAT DAVASI ( Davalının Sözleşme Gereği Aldığı Avansları İnşaatta Değil Kendi İşlerinde Kullanması ve Kötü İmalat Yapması Nedeniyle )
KUSUR ( Ek Sözleşmeden Sonra İcra Takibine Maruz Kalan Yüklenicinin İhtara Rağmen Kooperatife Gerekli Teminatları Vermemesi-Akdin Feshinde Her İki Yanında Ortak Kusurunun Olması )
AKDİN FESHİ ( Ek Sözleşmeden Sonra İcra Takibine Maruz Kalan Yüklenicinin İhtara Rağmen Kooperatife Gerekli Teminatları Vermemesi-Akdin Feshinde Her İki Yanında Ortak Kusurunun Olması )
KAR KAYBINA İLİŞKİN TALEP ( Sözleşmenin Feshinde Tarafların Ortak Kusuru Olması Nedeniyle Kar Kaybına Hükmedilememesi )"
358Y14.HD21.6.1999E. 1999/4040 K. 1999/4603"KAT KARŞILIĞI İNŞAAT SÖZLEŞMESİ ( Yüklenicinin sorumluluğu )
YÜKLENİCİNİN KİŞİSEL HAK KAZANMASI
TAPU İPTALİ ( İstisna akdi )
YÜKLENİCİNİN TÜM EDİMİNİ YERİNE GETİRMEMESİ ( Kişisel hak kazanma )
İNŞAATIN TAMAMININ YAPILMAMASI
ALACAĞIN TEMLİKİ ( Yüklenicinin tesçili talep hakkı )
YÜKLENİCİYE KADEMELİ SATIŞ YETKİSİ TANINMASI ( İnşaatı bitirme şartı )"
358Y15.HD3.6.1999E. 1999/1450 K. 1999/2278"İSTİSNA AKDİNİN FESHİ ( Doğruluk Dürüstlük Kurallarına Uymamak-Cezai Şart ve Kar Yoksunluğu Zararı )
CEZAİ ŞART VE KAR YOKSUNLUĞU ZARARI ( İstisna Akdinin Feshinde Kusurlu Olan Tarafın İsteyememesi )
DOĞRULUK VE DÜRÜSTLÜĞE UYMAMAK ( Eser Sözlemesinin Feshi-Cezai Şart ve Kar Yoksunluğu Zararı )
FESİHTE KUSURLULUK ( Eser Sözleşmesi )"
358Y15.HD3.5.1999E. 1999/983 K. 1999/1717"TAPU İPTALİ VE TESCİL ( Yükleniciden Temellük Edilen Bağımsız Bölüm )
KAT KARŞILIĞI İNŞAAT SÖZLEŞMESİ ( Yüklenicinin Bağımsız Bölüm Devrettiği Kişilerin Hak Sahibi Olabilmelerinin Şartları-Tapu İptali ve Tescil )
İNŞAATIN İSKAN RUHSATI ALINABİLECEK DURUMDA OLMASI ( Kat Karşılığı İnşaat Sözleşmesi-Tapu İptali ve Tescil )"
358Y15.HD27.4.1999E. 1999/1426 K. 1999/1644"ESER SÖZLEŞMESİNDEN KAYNAKLANAN ALACAĞIN TAHSİLİ İÇİN BAŞLATILAN İCRA TAKİBİNE İTİRAZIN İPTALİ (Davacının Beyanlarına İstinaden Tanık Dinlenmesi ve Sonuca Gidilmesinin Hatalı Olması)
İTİRAZIN İPTALİ (Eser Sözleşmesinden Kaynaklanan Alacağın Tahsili İçin Başlatılan İcra Takibine Vaki İtiraz)
TANIK DİNLENMESİ (Sözleşmeye Raptı Teamül Olmayan Konularda Dinlenilebilmesi)
SÖZLEŞMEYE RAPTI TEAMÜL OLMAYAN KONU (Ancak Bu Konuda Tanık Dinlenilebilmesi)"
358Y15.HD15.4.1999E. 1999/557 K. 1999/1435"ESER SÖZLEŞMESİ ( Hava Koşullarının İyi Olmaması Nedeniyle İnşaatın Geç Teslimi )
MÜCBİR SEBEP ( Eser Sözleşmesinde Hava Koşullarının Kötü Olması Nedeniyle Eserin Geç Teslimi )
SÖZLEŞMENİN FESHİ VE TEMİNATIN İRAD OLARAK KAYDI ( Hava Koşullarından Dolayı İnşaatın Geç Teslimi )
TEMİNATIN İRAT KAYDI ( Hava Koşullarından Dolayı İnşaatın Geç Tesliminde Eser Sözleşmesinin Feshi )"
358Y15.HD4.6.1998E. 1998/513 K. 1998/2377"TAZMİNAT DAVASI ( Kat Karşılığı İnşaat Sözleşmesinden Tek Taraflı Dönülmesi Nedeniyle )
KAT KARŞILIĞI İNŞAAT SÖZLEŞMESİNDEN DÖNME ( Noterde Düzenleme Şeklinde Yapılan Sözleşme İçin Karşı Tarafın Dönmeyi Kabul Etmemesi Durumunda Mahkeme Kararına Gerek Olması )
SÖZLEŞMEDEN TEK TARAFLI DÖNME ( Noterde Düzenleme Şeklinde Yapılan Sözleşme İçin Karşı Tarafın Dönmeyi Kabul Etmemesi Durumunda Mahkeme Kararına Gerek Olması )
NOTER TARAFINDAN DÜZENLENEN SÖZLEŞMEDEN DÖNME ( Karşı Tarafın Muvafakati Yoksa Mahkeme Kararına Gerek Olması )
TİCARİ FAİZ İSTEMİ ( İstemin Reeskont Faizi İstemini Kapsamaması )
TEMERRÜT FAİZİNİN BAŞLANGICI ( Dava Tarihinin Esas Alınması )"
358Y13.HD28.5.1998E. 1998/4442 K. 1998/4860"KAT KARŞILIĞI İNŞAAT SÖZLEŞMESİ ( İnşaat Devam Ederken Arsa Sahibine Ait Olan Daireyi Satın Alan Davacının İstisna Akdinin Tarafı Durumuna Gelmesi )
HARİCEN DAİRE SATIŞI ( İnşaat Devam Ederken Arsa Sahibine Ait Olan Daireyi Satın Alan Davacının İstisna Akdinin Tarafı Durumuna Gelmesi )
TAZMİNAT ( İnşaatın Eksik Bırakılmasından Dolayı Davalı Müteahhit Şirketinin Davacıya Karşı Sorumlu Olması )
YÜKLENİCİNİN SORUMLULUĞU ( İnşaatın Eksik Bırakılmasından Dolayı Davalı Müteahhit Şirketinin Davacıya Karşı Sorumlu Olması )"
358Y14.HD28.4.1998E. 1997/8976 K. 1998/3267"TAPU İPTALİ VE TESCİL ( Alınan Borç Para Karşılığında Dairelerin Teminat Olarak Davalıya Satılması )
BORÇ PARA KARŞILIĞI DAİRE SATILMASI ( Bu Durumun İlamla Kesinleşmiş Olması Nedeniyle Tapu İptali ve Tescil Davasının Kabulü )
KAT KARŞILIĞI İNŞAAT SÖZLEŞMESİ ( Alınan Borç Para Karşılığında Dairelerin Teminat Olarak Davalıya Satılması )"
358Y15.HD2.4.1998E. 1998/940 K. 1998/1347"TEMERRÜT ( Eser Sözleşmesinde Yüklenicinin Kusuru Sebebiyle İnşaata Geç Başlaması )
ESER SÖZLEŞMESİNDE YÜKLENİCİNİN İNŞAATA GEÇ BAŞLAMASI ( Parselin İmara Açık Olmadığının Bilinmemesinin Sorumluluğu Ortadan Kaldıramaması )
YÜKLENİCİNİN PARSELİN İMARA AÇIK OLMADIĞINI BİLMEMESİ ( Gecikmeden Doğan Sorumluluğunu Etkilememesi )"
358Y15.HD23.3.1998E. 1998/688 K. 1998/1157"KAT KARŞILIĞI İNŞAAT SÖZLEŞMESİ ( İşin Süresinde Bitirilmemesi Durumunda Arsa Sahibine Yabancı Para Üzerinden Gecikme Cezası Ödenmesi )
YABANCI PARA ÜZERİNDEN GECİKME CEZASI ( Kat Karşılığı İnşaat Sözleşmesinde )
GECİKME CEZASININ YABANCI PARA ÜZERİNDEN TAYİNİ ( Kat Karşılığı İnşaat Sözleşmesinde )"
358Y14.HD16.3.1998E. 1998/813 K. 1998/1999"TAPU İPTALİ VE TESCİL DAVASI ( Arsa Maliki İle Yüklenici Arasında Noterde Düzenlenen İnşaat Sözleşmesi Uyarınca Yükleniciye Bırakılan Bağımsız Bölümleri Alan Davacının Tescil İstemi )
KAT KARŞILIĞI İNŞAAT SÖZLEŞMESİ ( Yükleniciden Bağımsız Bölüm Satın Alan Kişinin Tescil İsteyebilmesi Şartları )
KİŞİSEL HAK ( Yüklenicinin Kat Karşılığı İnşaat Sözleşmesinde Belirtilen Yükümlülüklerini Yerine Getirmesi Durumunda Kişisel Hak Kazanabilmesi )
YÜKLENİCİNİN TEMLİKİ ( Arsa Sahibi İle Yaptığı Kat Karşılığı İnşaat Sözleşmesi Sonucu Kendisine Bırakılan Bağımsız Bölümlerin Temlik Edilmesi )"
358Y15.HD25.2.1998E. 1998/497 K. 1998/672"ESER SÖZLEŞMESİNİN FESHİ ( Daha Sonra Fesihten Vazgeçip Geciken İfadan Doğan Zararın Talep Edilmesi )
TAPU İPTALİ ( Eser Sözleşmesinin İfasında Temerrüt )
TEMERRÜT ( Eser Sözleşmesinin İfasında )
YARGILAMA GİDERLERİ ( Dava Açılmasına Neden Olan Davalıya Yüklenmesi )"
358Y15.HD23.2.1998E. 1997/4967 K. 1998/637"SÖZLEŞMENİN FESHİ ( Yüklenicinin Güven Sarsıcı Hareketleri ve İnşaatın Kalan Sürede Tamamlanamayacak Bir Seviyede Olması )
DÜZENLEME SATIŞ VAADİ VE KAT KARŞILIĞI İNŞAAT SÖZLEŞMESİ ( İnşaatın Kalan Sürede Tamamlanamayacak Bir Seviyede Olmasının Fesih Sebebi Olması )"
358Y14.HD2.6.1997E. 1997/3660 K. 1997/4287"TAPU İPTALİ VE TESCİL DAVASI ( Yükleniciye Edimi Karşılığı Bırakılan Dairelerin Onun Tarafından Davacıya Satılması-Yüklenicinin Edimlerini Yerine Getirmesi Nedeniyle Tescil Talebi )
YÜKLENİCİDEN SATIN ALINAN DAİRELERİN TESCİLİ TALEBİ ( Yükleniciye Arsa Sahibi Tarafından Bırakılan Dairelerin Tapusunun İntikalinin İskanın Alınmasına Bağlanması )
HALEFİYET ( Yükleniciye ve Ondan Daire Satın Alan Davacıya Uygun Mehil Verilerek İskan Ruhsatının Alınmasının Sağlanması )
YÜKLENİCİNİN SORUMLULUĞU ( Edimlerini Tam Olarak Yerine Getirmesi Durumunda Sattığı Dairelerin Tescilinin Talep Edilebilmesi )"
358Y15.HD9.5.1997E. 1997/1426 K. 1997/2474"BAĞIMSIZ BÖLÜMLERDEKİ DEĞER KAYBI ( İnşaatın Projeye Uygun Hale Getirilmesinin Mümkün Olmamasından Dolayı )
İNŞAATTAKİ AYIP VE NOKSANLAR ( Değer Kaybının Tespitinde Hangi Tarihin Esas Alınacağı )
İNŞAATIN PROJEYE UYGUN HALE GETİRİLEMEMESİ ( Değer Kaybının Tespitinde Esas Alınacak Tarih )"
358Y15.HD1.5.1997E. 1997/1967 K. 1997/2324"ESER SÖZLEŞMESİ ( İnşaatın Süresinde Tamamlanamayacağının Kesinleşmesi Halinde İhtar Çekmeden Akdin Feshedilebilmesi )
İNŞAAT SÖZLEŞMESİ ( İnşaatın Süresinde Tamamlanamayacağının Kesinleşmesi Halinde Akdin İhtar Çekmeden Feshi )
İHTARSIZ FESİH HAKKI ( İnşaat Sözleşmesinde İnşaatın Süresinde Tamamlanamayacağının Kesinleşmesi )"
358Y15.HD20.3.1997E. 1997/1057 K. 1997/1492"TAZMİNAT DAVASI ( Eksik İşlerin Müteahhitçe Tamamlanmaması Nedeniyle Eksik İşler Bedelinin Tazmini Talebi )
NAMA İFA KARARI ( Mahkemenin İfaya İzin Kararından Sonra Eksik İşlerin İş Sahibinin İzni ve Muvafakati ile Müteahhit Tarafından Tamamlanması )
EKSİK İŞLERİN MÜTEAHHİTÇE TAMAMLANMASI NEDENİYLE EKSİK İŞLER BEDELİNİN TAZMİNİ ( İş Sahibine Bildirim Yapılmadığından Temerrüt Faizi İstenememesi )
TEMERRÜT FAİZİ ( Müteahhit Tarafından İşin Tamamlandığının İş Sahibine Bildirilerek Temerrüte Düşürülmesinin Gerekmesi )"
358Y15.HD13.3.1997E. 1996/6770 K. 1997/1356"ESER SÖZLEŞMESİNİN İPTALİ ( Arsa Payı Karşılığı İnşaat Yapmayı Üstlenen Yüklenicinin Bu Edimini Süresinde Yerine Getirmemesi Nedeniyle )
ARSA PAYI KARŞILIĞI İNŞAAT SÖZLEŞMESİ ( Sözleşmeden Yüklenicinin Temerrüdü Nedeniyle Dönülmesi- Bu Dönmenin Geriye Etkili Sonuç Doğurup Doğurmayacağının Belirlenmesi )
HAKKANİYET ( Eser Sözleşmesinin Yüklenicinin Temerrüdü Nedeniyle İleriye Dönük Olarak İptalinin Hakkaniyete Uygun Olması )
YÜKLENİCİNİN TEMERRÜDÜ NEDENİYLE ESER SÖZLEŞMESİNİN İPTALİ ( Sözleşmenin Geriye Dönük mü İleriye Dönük Olarak mı İptal Edileceğinin Belirlenmesi )"
358Y15.HD7.3.1997E. 1996/6371 K. 1997/1239"HAKEM KURULU RAPORU ( Tarafların Tahkim Sözleşmesi veya Şartıyla Hakemlerin Uyuşmazlığı Maddi Hukuk Kurallarına Göre Giderilmesini Öngörmeleri )
TAHKİM SÖZLEŞMESİ ( Tarafların Tahkim Sözleşmesi veya Şartıyla Hakemlerin Uyuşmazlığı Maddi Hukuk Kurallarına Göre Giderilmesini Öngörmeleri )
AVANS ÖDEMESİ ( Sözleşme ile Kararlaştırılan Miktarı Geçememesi )
MÜTEAHHİDİN ALACAĞINDAN VERİLEN PARA ( Avans Ödemesinin Sözleşme ile Kararlaştırılan Miktarı Geçememesi-Aksi Takdirde Müteahhidin Alacağından Verilmesi )"
358Y15.HD26.2.1997E. 1997/259 K. 1997/1034"ESER SÖZLEŞMESİNİN FESHİ ( Yüklenicinin Edimlerini Yerine Getirmemesi Dolayısıyla )
HAKLI NEDENLERLE FESİH ( Yüklenicinin Edimlerini Yerine Getirmemesi )
MENFİ ZARAR ( Eser Sözleşmesinin Haklı Feshi Halinde )"
358Y15.HD3.2.1997E. 1997/255 K. 1997/555"ESER SÖZLEŞMESİ ( Yüklenicinin Yapması Gereken İşleri İş Sahibinin Yapması Halinde Gecikme Tazminatı )
EKSİK İŞLER ( Yüklenicinin Yapması Gereken İşleri Yapan İş Sahibinin İstediği Gecikme Tazminatı )
GECİKME TAZMİNATI ( Eksik İşler Dolayısıyla İstenen )"
358Y15.HD19.6.1996E. 1996/3158 K. 1996/3503"DAVAYA MÜDAHALE ( Harç Yatırılması İçin Kesin Mehil Verilerek Talebin Kabul Edilemeyeceği )
KESİN MEHİL ( Müdahale Dolayısıyla Harç Yatırılması İçin )
İLERİYE ETKİLİ FESİH ( %70 Oranında İfa Edilen Sözleşmenin İleriye Etkili Feshedilemeyeceği )
GERİYE ETKİLİ FESİH ( Sözleşme %70 Oranında İfa Edilmişse Feshin Geriye Etkili Yapılabileceği )
İFAYA İZİN ( İleriye Etkili Fesihle Beraber Talep Edilmesi )
NAMA İFA ( Kat Karşılığı İnşaat Sözleşmesini %70 Oranında İfa Eden Yüklenicinin İşi Bırakması )
KAT KARŞILIĞI İNŞAAT SÖZLEŞMESİ ( Akdi %70 Oranında İfa Eden Yüklenicinin İşi Bırakması )"
358Y15.HD30.5.1996E. 1996/1303 K. 1996/3035"TAZMİNAT DAVASI ( İnşaatın Kötü Yapımı Nedeniyle Uğranılan Zarar )
İNŞAATIN KÖTÜ YAPIMI ( Kooperatifin Akdi Feshetmesi )
ESER SÖZLEŞMESİ ( İnşaatın Kötü Yapımı Nedeniyle Kooperatifin Akdi Feshetmesi )
SÖZLEŞMENİN FESHİ ( İnşaatın Kötü Yapımı Nedeniyle Kooperatifin Akdi Feshetmesi ),
DÖNME CEZASI ( Sözleşme Koşullarına Uymayan Yüklenicinin Bu Koşula Bağlı Dönme Cezasını İsteyememesi )"
358Y15.HD8.4.1996E. 1996/742 K. 1996/1973"TALEP DIŞI HÜKÜM ( Talepte Bulunulan Hakedişler Dışındaki Diğer Hakedişlere de Faiz Yürütülmesi )
KOOPERATİF ( 150 m2'ye Kadar Olan Konut İnşaatlarında KDV'den Muaf Olması )
İNŞAAT SÖZLEŞMESİ ( Taraflar Edimlerini Belli Bir Seviyeye Kadar İfa Etmişse Artık Akdin Geçersizliğinin İleri Sürülemeyeceği )
KATMA DEĞER VERGİSİ ( Yüklenicinin Kooperatife Yaptığı İnşaat Sebebiyle İstediği )
FAİZ ALACAĞI ( KDV Uygulanmayacağı )
GEÇ ÖDENEN HAKEDİŞLER ( Temmerrüde Düşürülmek Kaydıyla Reeskont Faizi İstenebileceği )
REESKONT FAİZİ ( Geç Ödenen Hakedişler ve KDV İçin Temerrüt Şartıyla İstenebileceği )"
358Y15.HD3.4.1996E. 1996/1531 K. 1996/1892"ÖZEN BORCU ( Eser Sözleşmesinde )
TEMERRÜT ( Yüklenicinin İş Sahibinin Kusurunu Bildirip Temerrüde Düşürmedikçe Sorumlu Olacağı )
YÜKLENİCİNİN SORUMLULUĞU ( Kusurlu İş Sahibini Temerrüde Düşürmeyen )
İBRA ( Eser Sözleşmesinde Tarafların Birbirine Tanıdığı Ek Süre İçinde )
İŞ SAHİBİNİN TEMERRÜDÜ ( Yüklenicinin Sorumluluktan Kurtulması İçin )
İMAR ONAYI ALINMASI ( Eser Sözleşmesinde Hangi Tarafın Sorumluluğunda Olacağı )
BİLİRKİŞİ İNCELEMESİ ( Eser Sözleşmesinde Tarafların Birbirine Tanıdığı Ek Süre İçindeki İşlemlerin Hesaba Katılmaması )"
358Y15.HD1.2.1996E. 1996/310 K. 1996/535"ESER SÖZLEŞMESİNİN FESHİ ( Yüklenicinin Kusuruna Dayanıyorsa Hak Ettiği Bedelin Ne Şekilde Hesaplanacağı )
FİZİKİ ORAN ( Kusuruyla Eser Sözleşmesini Fesheden Yüklenicinin Hak Ettiği Bedel )
YÜKLENİCİNİN HAK ETTİĞİ BEDEL ( Kendi Kusuruyla Eser Sözleşmesinin Feshine Sebep Olan )
MENFİ ZARAR ( Daha Elverişli Sözleşme Yapma Olanağının Kaçırılması Dolayısıyla Uğranılan Zarar )
TEMERRÜT ( Fazla Ödenen Bedel Dolayısıyla Temerrüde Düşürmek İçin İhtar Şartı )"
358Y15.HD10.10.1995E. 1995/2696 K. 1995/5427"ESER SÖZLEŞMESİ ( İskan Ruhsatı Alınmadığından Yüklenici Adına Tescil Yapılmaması )
İSKAN RUHSATI ( Alınıp Alınmamasına Göre Yüklenici Adına Tescil Yapılması )
KEŞİF ( İskan Ruhsatı Alınabilip Alınamayacağını Tespit İçin )"
358Y15.HD2.10.1995E. 1995/2259 K. 1995/5181"KAT KARŞILIĞI İNŞAAT SÖZLEŞMESİ ( Yüklenicinin Arsa Payını Devretmesi )
TEMİNAT İPOTEĞİ ( Karşılık Olarak Yüklenicinin Kendi Payını Satması )
SÖZLEŞMENİN FESHİ ( Kat Karşılığı İnşaat Sözleşmesinin Pay Devri ve İnşaata Başlanmaması Dolayısıyla )
AKTİN FESHİ VE TAPU İPTALİ ( Pay Devrine Karşılık Teminat İpoteği İstenebileceği Halde )"
358Y15.HD27.9.1995E. 1995/2790 K. 1995/5069"ORTAK YERLERDEKİ EKSİK İŞLER ( Davacının Ancak Arsa Payı Oranında Talepte Bulunabileceği )
TAPUDAKİ ARSA PAYI ( Ortak Yerlerdeki Eksik İşlerin Ödetilmesinde )
YÜKLENİCİNİN SORUMLULUĞU ( Projede Öngörülmeyen veya İmar Mevzuatı Uyarınca Yapımı İskan Ruhsatı Alımından Sonra Zorunlu Hale Gelen İşlerde )"
358Y15.HD27.9.1995E. 1995/2054 K. 1995/5042"KAT KARŞILIĞI İNŞAAT SÖZLEŞMESİ ( Yüklenicinin Kötüniyetle İmar Mevzuatına Aykırı Şekilde Onaylı Projenin Dışında Kat Yapması )
İMARA AYKIRI BİNA YAPILMASI ( Yüklenicinin Kötüniyetle )
SÖZLEŞMENİN FESHİ ( Yüklenicinin Kötüniyetle İmar Mevzuatına Aykırı Şekilde Onaylı Projenin Dışında Kat Yapması )
KAÇAK YAPI ( Yüklenicinin Kötüniyetle Onaylı Projenin Dışında Yaptığı )"
358Y15.HD13.9.1995E. 1995/2482 K. 1995/4550"ESER SÖZLEŞMESİNİN FESHİ ( Kararlaştırılan Cezai Şartın İstenememesi )
CEZAİ ŞART ( Sözleşmenin Geçerliliğini Sürdürmesi Halinde İstenebileceği )
SÖZLEŞMEDEN DÖNME ( Cezai Şart İstenememesi )"
358Y15.HD28.6.1995E. 1995/3436 K. 1995/3993"MENFİ ZARAR ( Akdin Feshi Halinde İstenebilecek Zarar )
KAR MAHRUMİYETİ ( Müspet Zarar Kapsamında Olması )
İHALEDEN MEN ( Oluşan Zararın Tazmininin Tam Yargı Davasında İstenebileceği )
TAM YARGI DAVASI ( İhaleden Men Sonucu Oluşan Zarar )
DAVANIN TEFRİKİ ( İhaleden Men Sonucu Oluşan Zararın İdari Yargıda Görüleceği )
İŞLEMİŞ FAİZ ( Temerrüt Şartı )
TEMERRÜT İHTARI ( Fesih Yazısı ve İhtarnamelerin İhtar Yerine Geçmemesi )"
358Y15.HD13.10.1994E. 1994/414 K. 1994/5816"İSTİSNA AKDİNİN FESHİ ( Aynen ifa talebi )
ARSA SAHİBİNİN iNŞAAT SÖZLEŞMESİNİ FESHİ ( Fesih iradesinde tenakuz )
FESİH İRADESİNDE TENAKUZ
MÜSBET ZARAR ( İstisna akdinin feshi )
MENFİ ZARAR ( İstisna akdinin feshi )"
358Y15.HD30.6.1994E. 1994/5728 K. 1994/4463"KAT KARŞILIĞI İNŞAAT SÖZLEŞMESİ ( Yüklenicinin Eksik ve Kusurlu İşler Yapması )
EKSİK VE KUSURLU İŞLER ( İş Sahibinin Eseri Kullanamayacağı ve Nıfset Kaidesine Göre Kabul Edemeyeceği Oranda Değilse )
TESLİM TARİHİNDEKİ RAYİÇ ( Tescil İsteyen Yüklenicinin Eksik ve Kusurlu İşlerin Parasal Tutarını Arsa Sahiplerine Ödemesi Gereği )
MAHSUP İSTEĞİ ( Yargılamanın Her Safhasında Re'sen Gözönünde Bulundurmak Zorunluluğu )
İTİRAZ ( Mahsup Talebi )"
358Y15.HD16.6.1994E. 1993/4429 K. 1994/4041"ESER SÖZLEŞMESİ ( Noksanların Giderilmesi İçin İşin Diğer Yıla Sarkması )
HAKEDİŞ ( Bitirilip Teslim Edilen İşe Rağmen Hakedişler Tanziminde Yeni Bir Dönemin Beklenilmesi )
BAKANLAR KURULU KARARNAMELERİ TEBLİĞLERİ ( Hakediş Tanziminde Esas Alınması )
KATMA DEĞER VERGİSİ ( Sözleşme ve Hakedişlere Uygulanması Durumu )"
358Y15.HD30.5.1994E. 1993/5125 K. 1994/3380"KAT KARŞILIĞI İNŞAAT SÖZLEŞMESİ ( Tarafların Birbirine Anlayış Göstermesi )
ŞART ( Tapuda Ferağ Verilmesinin Şarta Bağlanmış Olması )
DÜRÜSTLÜK KURALI ( Kat Karşılığı İnşaat Sözleşmesinde Tarafların Birbirine Anlayış Göstermesi )
İPOTEK KARŞILIĞI PAY DEVRİ ( Arsa Sahipleri Hatalı ve Noksan İşler Sebebiyle İhtar Çekmişler Ancak Seçimlik Haklarını Kullanmamışlarsa )"
358Y15.HD12.5.1994E. 1994/545 K. 1994/3093"VEKALETSİZ İŞ GÖRME ( Sözleşme Dışı İşlerin Zaruri Olması Halinde )
TAZMİNAT HESABI ( Eser Sözleşmelerinden Doğan Anlaşmazlıklarda )
MENFİ ZARAR ( Feshin Kesinleştiği Tarihten İtibaren Gerçekleşmemiş İşler Dolayısıyla İstenebileceği )
FİZİKİ ORAN ( Yapılmayan Kısmın Tüm İşe Göre Fiziki Oranının Bulunmasında Gayrı Melhuz İşlerin Hesaba Katılmayacağı )
SÖZLEŞMENİN FESHİ ( Kar Mahrumiyeti İstenemeyeceği )
KAR MAHRUMİYETİ ( Müspet Zarar Kapsamında Olması )
OY ÇOKLUĞUYLA VERİLEN BİLİRKİŞİ RAPORU ( Ek Rapor Alınmadan ve Gerekçe Gösterilmeden Rapora itibar Edilememesi )
BİLİRKİŞİ RAPORU ( Oy Çokluğu ile Verilen )"
358Y13.HD22.2.1994E. 1993/159 K. 1994/1679"TAŞINMAZ SATIŞI ( Müteahhidin Taşınmazı Alacağın Temliki Yoluyla Alanlara Karşı Sorumluluğu )
ALACAĞIN TEMLİKİ ( Yapım Aşamasındaki Taşınmazı Satın Alanların Haklarını Devretmeleri )
KİRA MAHRUMİYETİ ( Alacağın Temliki Yoluyla Taşınmazı Alanların Geç Teslim Sebebiyle İstedikleri )
GEÇ TESLİM ( Alacağın Temliki Yoluyla Temellük Edilen Taşınmazın )"
358Y15.HD21.2.1994E. 1993/2798 K. 1994/929"ESER SÖZLEŞMESİ ( Uyuşmazlıklarda Zamanaşımının Beş Yıl Olması )
ZAMANAŞIMI ( Eser Sözleşmesinde )
BAŞLANGIÇ VE TESLİM TARİHİ ( Kira Mahrumiyetinin Tespiti İçin )
MAHALLİ RAYİÇ ( Noksanlıkların Giderilmesinde Esas Alınacağı )
İSTİSNA AKDİ ( Dairenin Küçük Yapıldığı İddiası )
ESER SÖZLEŞMESİNDEN DOĞAN UYUŞMAZLIKLAR ( Tabi Olduğu Zamanaşımı Süresi )
ZAMANAŞIMI SÜRESİ ( Eser Sözleşmesinden Doğan Uyuşmazlıklar )
İNŞAATIN GEÇ TESLİM EDİLMESİNDEN DOĞAN ZARAR ( Eser Sözleşmesinde )"
358Y15.HD15.2.1994E. 1993/2658 K. 1994/791"MAHSUP İDDİASl ( Mahkemece Re'sen Araştırılması Gereği )
SÖZLEŞME DIŞI İŞLER ( Benzeri Beyanların Mahsup İddiası Olduğu )
NOKSAN İŞLER ( Sözleşme Dışı Yapılan İşlerin Mahsup Edileceği )
KİRA MAHRUMİYETİ ( Sözleşme Dışı Yapılan İşlerin Mahsup Edileceği )
ESER SÖZLEŞMESİ ( Sözleşme Dışı Yapılan Fazla İşler )"
358Y15.HD15.2.1994E. 1993/2577 K. 1994/797"OBJEKTİF İMKANSIZLIK ( Arsaya İnşaat Ruhsatının Verilmeyeceğinin Taraflarca Bilinmesi )
KİRA MAHRUMİYETİ ( Objektif İmkansızlık Halinde Müteahhitten İstenemeyeceği )
İNŞAAT RUHSATI VERİLMEMESİ ( Objektif İmkansızlık )
ESER SÖZLEŞMESİNİN FESHİ ( İnşaat Ruhsatının Verilmemesi Sebebiyle )"
358Y15.HD14.2.1994E. 1993/5253 K. 1994/764"DAVALAR ARASINDA BAĞLANTI ( Aynı İnşaat Sözleşmesinden Kaynaklanan Karşılıklı Edimleri İçeren Dava )
DAVALARIN TEFRİKİ ( Yargıtay Safhasından Sonra )
BAĞLANTILI DAVALARIN TEFRİKİ ( Davalardan Biri Hakkında Verilecek Hükmün Diğerine Bağlı Olmasına Rağmen )
ESER SÖZLEŞMESİNDEN DOĞAN DAVALAR ( Bağlantılı Davaların Tefriki )
DAVALARIN BİRLEŞTİRİLMESİ ( Aynı İnşaat Sözleşmesinden Kaynaklanan ve Karşılıklı Edimleri İçeren Davalar )"
358Y15.HD15.11.1993E. 1993/854 K. 1993/4589"ESER SÖZLEŞMESİNİN FESHİ ( Menfi Zararın Nasıl Bulunacağı )
MENFİ ZARAR ( İki İhale Arasındaki Fark Olmadığı )
İKİ İHALE ARASINDAKİ FARK ( Menfi Zarar Olmadığı )"
358Y15.HD28.9.1993E. 1992/5474 K. 1993/3691"ESER SÖZLEŞMESİNİN FESHİ ( Menfi Zarar İstenebileceği )
MENFİ ZARAR ( İyiniyetle Yapılan Masraflar ve Başka Sözleşme Yapma Olanağının Kaçırılmış Olmasından Dolayı Uğranılan Zarar )"
358Y15.HD21.4.1993E. 1992/3812 K. 1993/1871"SÖZLEŞMENİN FESHİ ( İşin Zamanında Bitirilemeyeceğinin Anlaşılmasıyla )
YÜKLENİCİNİN SORUMLULUĞU ( Binayı İmal ve Teslim )
İŞ SAHİBİNİN FESİH HAKKI ( İşin Zamanında Bitirilemeyeceğinin Anlaşılmasıyla )"
358Y15.HD11.3.1993E. 1992/3285 K. 1993/1196"İNŞAAT RUHSATI ALINMASI ( Aksi Kararlaştırılmamışsa alınması Arsa Sahibine Aittir )
İŞE GEÇ BAŞLANMASI ( Eserin Vadede Bitirilmesi İmkanı Varsa İş Sahibinin Sözleşmenin Feshini İsteyememesi )
AHDE VEFA ( Mücerret İşe Geç Başlanması Eser Sözleşmesinin Feshini Gerektirmez )
ESER SÖZLEŞMESİ ( Mücerret İşe Geç Başlanmasının Sözleşmenin Feshini Gerektirmemesi )
HUKUKA AYKIRILIK ( Giderilmedikçe Eser Sözleşmesinin İfasının İstenememesi )"
358Y15.HD26.3.1992E. 1991/5328 K. 1992/1572"KESİN HESABIN ÇIKARTILMASININ ZOR OLMASI ( Kooperatif-Hakediş Konusunda İhtilaf-Eksik ve Kusurlu İşler )
EKSİK VE KUSURLU İŞLER ( Kooperatif-Kesin Hesabın Çıkartılmasının Taraflara Önemli Külfet Yüklemesi Halinde İzlenecek Yol )
HAKEDİŞ KONUSUNDA UYUŞMAZLIK ( Kooperatif-Kesin Hesabın Çıkartılmasının Taraflara Önemli Külfet Yüklemesi Halinde İzlenecek Yol )
İNŞAATIN GEÇİCİ KABULE HAZIR HALE GETİRİLMESİ ( Kooperatif-Hakediş Konusunda İhtilaf-Eksik ve Kusurlu İşler-Kesin Hesabın Çıkartılmasında Güçlük )"
358Y15.HD6.2.1989E. 1988/1537 K. 1989/407"MÜTEAHHİDİN SORUMLULUĞU ( Mutad Olmayan Gecikmelerden Dolayı Ortaya Çıkan Fiyat Artışları )
MUTAD OLMAYAN GECİKMELERDEN DOLAYI ORTAYA ÇIKAN FİYAT ARTIŞLARI ( Müteahhidin Sorumluluğu )
TEMERRÜDE DÜŞÜRMEMİŞ OLMA ( Sözleşmenin Haklı Nedenle Feshi Durumunda Talep Edilecek Tazminata İşleyen Faiz )
FAİZ BAŞLANGICI ( Sözleşmenin Haklı Nedenle Feshinden Dolayı Uğranılan Zarara İşleyecek )"
358YHGK25.1.1989E. 1988/15-794 K. 1989/6"TAZMİNAT DAVASI ( Sözleşmenin Yerine Getirilmemesi )
İSKAN RAPORU ALINMASI İÇİN GEREKLİ EMLAK VERGİSİ ( Sözleşmeye Uyularak Müteahhitçe Ödenmesinin Kararlaştırılması )
BAĞIMSIZ BÖLÜMLERİN TESLİM ŞEKLİ ( Sözleşmeye Göre Kat İrtifakı Tesis Edilmesine ve İskan Raporu Alınmasına Bağlanması )"
358YHGK27.1.1988E. 1987/15-509 K. 1988/48"SÖZLEŞMENİN FESHİ ( Kat Karşılığı İnşaat Sözleşmelerinde Müteahhitin Kusuru )
KAT KARŞILIĞI İNŞAAT SÖZLEŞMESİ ( Müteahhitin Kusuru Nedeniyle Sözleşmenin Feshi )
MÜTEAHHİTİN KUSURU ( Kat Karşılığı Sözleşmesinin Feshi )
FESHİN İLERİYE YÖNELİK OLMASI ( Müteahhitin Kusurunun Yapmış Olduğu Kısmi İfanın Karşılığını Almaya Engel Olmaması )
KISMİ İFANIN KARŞILIĞINI ALMA ( Müteahhitin Kusurunun Engel Olmaması )"
358YHGK25.11.1987E. 1987/15-290 K. 1987/865"KAT KARŞILIĞI İNŞAAT SÖZLEŞMESİ ( Yüklenicilerin İşi Terketmesi )
TAZMİNAT DAVASI ( Yüklenicilerin İşi Terketmesi )
YÜKLENİCİLERİN İŞİ TERKETMESİ ( Ödemeleri Gereken Tazminatın Hesabı )
RAYİÇ BEDEL ( Sözleşmedeki Yerlerle İlgili )"
358YHGK18.3.1987E. 1986/15-175 K. 1987/192"ALACAK DAVASI ( Yüklenici Şirketin Maliyet Hesabını Teslim Gününü Esas Alarak Çıkartması )
YÜKLENİCİ ŞİRKETİN İŞİN TESLİM SÜRESİNİ UZATMASI ( Yapılan Ödemelerle Teslim Süresindeki Uzamanın Kabul Edilmesi )
İŞİN MALİYET HESABI ( Teslim Günü Esas Alınarak Çıkartılması )
TESLİM GÜNÜNE GÖRE İŞİN MALİYET HESABININ BELİRLENMESİ ( Yapılan Ödemelerle Teslim Süresindeki Uzamanın Kabul Edilmesi )"

Madde 359

YARGITAY

359Y23.HD19.12.2017E. 2016/101 K. 2017/3793"MADDİ TAZMİNAT DAVASI ( Hükme Esas Alınan Bilirkişi Raporunda Talep Konusu İmalatların Eksik İş ya da Ayıplı İş Olduğu Hususunda Ayrım Yapılmadığı Ayıplı İşlerin de Gizli Ayıp Mı Açık Ayıp Mı Olduğu Belirlenmediği - Eksik İncelemeye Dayalı Olarak Karar Verilmesinin Hatalı Olduğu )
FAİZ TÜRÜNÜN BELİRLENMESİ ( Uyuşmazlık Tacir Olan Davalı Şirket İle Davacı Arsa Maliki Arasında Düzenlenen Arsa Payı Karşılığı İnşaat Yapım Sözleşmesinden Kaynaklanmış Olup Birleşen Dava Davacısı Tarafça Alacağa Ticari Faiz Yürütülmesi Talep Edildiği Alacağın Avans Faizi İle Tahsiline Hükmedilmesi Gerektiği )
AYIP İHBARI ( Açık Ayıplarla İlgili Teslimden Sonra Yükleniciye Yasada Öngörüldüğü Şekilde Süresinde İhbarda Bulunulup Bulunulmadığı Gizli Ayıplarla İlgili Olarak da Ayıbın Ortaya Ne Zaman Çıktığı Çıkmasından Sonra Yüklenicinin Yasaya Uygun Olarak Haberdar Edilip Edilmediği Üzerinde Durulması Gerektiği - Maddi Tazminat )
ARSA PAYI KARŞILIĞI İNŞAAT SÖZLEŞMESİ ( Her Paydaşın Ortak Alanlarda Payı Bulunduğundan Bu Yerler Üzerindeki Eksik ve Ayıplı İşler Bedelinden Arsa Sahibinin En Fazla Sözleşmedeki Paylaşım Oranına İsabet Eden Miktar Kadar Talepte Bulunabileceği Gözetilerek Karar Verilmesi Gerektiği )"
359Y15.HD12.9.2017E. 2016/3852 K. 2017/2949"ALACAK DAVASI (Davacı Yüklenici Tarafından İmal Edilen Pantolonların Kalite Kontrol Raporunda Belirlenen Ayıpları Taşıdığı ve Bu Belgenin Davacı Tarafı Bağladığı Kabul Edilerek İş Bedelinden İndirim Yapılması Gerektiği)
AYIP İHBARI (İmal Olunan Şeyin Tesliminden Sonra İş Sahibi İşlerin Mutat Cereyanına Göre İmkanını Bulur Bulmaz O Şeyi Muayeneye ve Kusurları Varsa Bunları Müteahhide Bildirmeye Mecburdur Hükmü Gereğince Ayıp İhbarı Yapılması Gerektiği - Alacak Davası)
ESER SÖZLEŞMESİ (Dosyaya İbraz Edilen Kalite Kontrol Formu Başlıklı Belgede Davacı Çalışanının İmzası Bulunmakta Olup İşin Niteliği Gereği Bu İmzanın Davacı Tarafı Bağlayacağı - Davacı Yüklenici Tarafından İmal Edilen Pantolonların Kalite Kontrol Raporunda Belirlenen Ayıpları Taşıdığının Kabulü Gerektiği)
NİSPİ METOD (İş Bedelinden İndirim Yapılması Konusunda Yargıtayın Uygulaması Nisbi Metod Yönünde Olup İndirim Bedeli Nisbi Metoda Göre Belirlenip Davacı Alacağından Mahsup Edilmek Suretiyle İş Bedelinin Hesaplanarak Hüküm Altına Alınması Gerektiği)"
359Y3.HD6.7.2017E. 2016/822 K. 2017/11251"AYIP İHBARI (Süresinde Yapılmışsa Açık Ayıplı İmalâtın Bedeli Eserin Teslim Edildiği ve Ayıp İhbarının Yapıldığı ve Gizli Ayıplı İmalâtın Bedeli de Gizli Ayıbın Ortaya Çıktığının Anlaşıldığı Tarihteki Rayiçlerle İstenebileceği - Şayet Sözleşmede Özel Düzenlemeler Varsa Öncelikle Sözleşme Hükümlerinin Uygulanması Gerektiği)
ESER SÖZLEŞMESİNDEKİ AYKIRILIKLARIN TESPİTİ (Davacının Talebi Üzerine Asliye Hukuk Mahkemesi'nin Delil Tespiti Dosyasında Araçtaki Ayıplara Dair Bilirkişi Raporunun Davalıya Tebliğ Edildiği Davalının İtirazı Üzerine Bilirkişiden Ek Rapor Aldırıldığı - Bilirkişi Raporunun Davalıya Tebliğinin Gizli Ayıplar Yönünden İhbar Yerine Geçeceğinin Kabulü İle Tespit Edilen Gizli Ayıp Yönünden Değerlendirme Yapılacağı)
AÇIK VE GİZLİ AYIP KAVRAMI (Açık Ayıp Eserde Dikkatli Bir İnceleme Sonunda Görülebilen ve Anlaşılabilen Bozuklukları Gizli Ayıp İse Dikkatli Bir İnceleme İle Ortaya Çıkmayan ve Sonradan Kullanılmakla Ortaya Çıkan Ayıpları İfade Ettiği)
AÇIK AYIPLI İMALÂTIN BEDELİ (Eserin Teslim Edildiği ve Ayıp İhbarının Yapıldığı ve Gizli Ayıplı İmalâtın Bedeli de Gizli Ayıbın Ortaya Çıktığının Anlaşıldığı Tarihteki Rayiçlerle İstenebileceği - Şayet Sözleşmede Özel Düzenlemeler Varsa Öncelikle Sözleşme Hükümlerinin Uygulanması Gerektiği)"
359Y15.HD12.6.2017E. 2016/1037 K. 2017/2513"İTİRAZIN İPTÂLİ ( Eser Sözleşmesinden Kaynaklanan Bakiye İş Bedelinin Tahsili İçin Yapılan İlâmsız İcra Takibine İtirazın İptâli ve Takibin Devamı İstemi - Ayıp/Eserde Sözleşme İle İşin Niteliğine Göre Bulunması Gereken Bazı Vasıfların Bulunmaması Ya da Olmaması Gereken Bazı Bozuklukların Bulunması - Ayıp İhbarının Yapılması ve Eserin Teslim Ya da İadesi Maddi Vakıa Niteliğinde Olduğundan Her Türlü Delil ve Tanık Beyanı İle İspatlanabileceği )
ESER SÖZLEŞMELERİNDE AYIP ( Davalı Tanıklarının Beyanları ve E-Mail Yazışmalarından Süresi İçinde Davalı Tarafça Ayıp İhbarı Yapıldığı ve Ayıplı Olduğu İleri Sürülen Ürünlerin Davacı Tarafından Geri Alındığının Anlaşıldığı - Eser Sözleşmesinden Kaynaklanan Bakiye İş Bedelinin Tahsili İçin Yapılan İlâmsız İcra Takibine İtirazın İptâli ve Takibin Devamı İstemi )
UZMAN TEKNİK BİLİRKİŞİ İNCELEMESİ ( Mahkemece Ayıplı Ürünlerin Halen Davacı Elinde Bulunup Bulunmadığının Sorulacağı/Mevcut İse Konusunda Uzman Teknik Bilirkişi Marifetiyle Üzerinde İnceleme Yaptırılacağı/Ayıplı Olup Olmadığı Ayıbın Niteliği ve Ayıplı İse 818 Sayılı BK'nın 360. Maddesi Hükmünce Seçimlik Haklarından Hangisini Kullanabileceği Konusunda Gerekçeli ve Denetime Elverişli Rapor Alınması Gerektiği )
İSPAT KÜLFETİ ( İade Edilen Ürünlerin Bulunmaması Halinde Kendi Elinde Olması Sebebiyle İspat Külfeti Kendisine Geçen Yüklenicinin Ayıp İncelemesi Yaptırmaması ve Ürünleri Muhafaza Etmemesi Sebebiyle Bedele Hak Kazandığını Kanıtlayamamış Olacağından Davanın Reddine Karar Verilmesi Gerektiği - Eser Sözleşmesinden Kaynaklanan Bakiye İş Bedelinin Tahsili İçin Yapılan İlâmsız İcra Takibine İtirazın İptâli ve Takibin Devamı İstemi )
SEÇİMLİK HAK ( İş Sahibinin Eserin Reddi ve Bedel Ödemekten Kaçınma Bedelden Tenzil ve Ücretsiz Onarım Ya da Onarım Bedeli Seçimlik Haklarından Hangisini Kullanabileceği Konusunda Gerekçeli ve Denetime Elverişli Rapor Alınması Gerektiği - Eser Sözleşmesinden Kaynaklanan Bakiye İş Bedelinin Tahsili İçin Yapılan İlâmsız İcra Takibine İtirazın İptâli ve Takibin Devamı İstemi )"
359Y15.HD17.11.2016E. 2015/5176 K. 2016/4721"İTİRAZIN İPTALİ ( Eser Sözleşmesinden Kaynaklanan Bakiye İş Bedelinin Tahsili İçin Yürütülen İcra Takibine - Mahkemece Açık Ayıplı İmalâtlarda Ayıp İhbarı Yapılmadığı Gerekçesi İle İş Sahibinin Açık Ayıplı İmalâtları Kabul Ettiğine Yönelik Kabulünün İsabetsiz Olduğu )
ESER SÖZLEŞMESİNDE İŞ BEDELİNİN HESAPLANMASI ( Bulunacak Miktardan Peşin Ödeme İcra Takibinde Kabul Edilen Miktar ve Bozmadan Önceki Hükümde Hak Edilen Bedelden Düşülen İş Sahibinin Dava Dışı Üçüncü Kişilere Ödemek Zorunda Kaldığı Zarar Bedeli Düşülerek Sonucuna Uygun Karar Verilmesi Gerektiği - İtirazın İptali )
İCRA TAKİBİYLE BAĞLI İNCELEME ( İtirazın İptâli Davalarında Takip İle İlgili Sınırlı İnceleme Yapılması Gerektiğinden Takip ve Davaya Konu Olmayan Sözleşme Dışı İşlerin Davada İncelenip Değerlendirilmesinin Doğru Olmadığı )
AYIP İHBARI ( Garanti Süresi İçinde Ortaya Çıkan Açık ve Gizli Ayıplarla İlgili İş Sahibinin Ayıp İhbarında Bulunmak Zorunda Kalmaksızın Zamanaşımı Süresi İçinde Ayıbın Giderilmesi ve Zararlarını İsteyebileceği Gibi İş Bedeline Karşı Ayıp Defini de İleri Sürebileceği - İtirazın İptali )
GÖTÜRÜ BEDELLİ İŞLER ( Yüklenicinin Hakettiği İş Bedelinin Saptanması İçin Gerçekleştirilen İmalâtın Eksik ve Kusurlar da Dikkate Alınarak Tüm İşe Oranının Tespitiyle Toplam İş Bedeline Uygulanarak Hakedilen Bedelin Saptanması Kanıtlanan Ödemeler Varsa İş Sahibinin İsteyeceği Zarar Miktarı Düşülerek Bedelin Hesaplanması Gerektiği )
İCRA İNKAR TAZMİNATI ( Alacağın Varlığı İle Miktarı Yapılan Yargılama Sonucu Belirleneceğinden ve Bozmadan Önce Verilen Hükümde Dahi Mahkemece Rapor Dışına Çıkılarak Hesaplama Yapılıp Karar Verildiğinden Alacağın Likit Olmadığı - İcra İnkâr Tazminatı Talebinin Reddi Gerektiği )"
359Y23.HD20.10.2016E. 2016/1100 K. 2016/4633"EKSİK VE AYIPLI İŞ BEDELİNİN TAHSİLİ İSTEMİ ( Arsa Payı Karşılığı İnşaat Sözleşmesine Dayalı - Tazminat Konusu Yapılan Kalemler Tek Tek Değerlendirilip Bunların Ayıplı İş mi Yoksa Eksik İş mi Ayıplı İşlerin İse Gizli Ayıp mı Yoksa Açık Ayıp mı Olduğunun Belirlenmesi ve Sonucuna Göre Bir Karar Verilmesi Gerektiği )
İBRANAME ( Niteliğindeki Belge Eksik İşler ve Açık Ayıplar Yönünden Yükleniciyi Sorumluluktan Kurtarsa da Eserin Teslimi Sırasında Kasten Saklanan Bozukluklar ve Usulüne Uygun Yapılan Gözden Geçirmede Farkedilemeyecek Ayıplar Yönünden Yüklenicinin Sorumluluğunun Devam Edeceği )
BİLİRKİŞİ RAPORU ( Mahkemece Uzman Bilirkişi Kurulu Refakatinde Mahallinde Keşif ve İnceleme Yapılarak Tazminat Konusu Yapılan Kalemler Tek Tek Değerlendirilip Bunların Ayıplı İş mi Yoksa Eksik İş mi Ayıplı İşlerin İse Gizli Ayıp mı Yoksa Açık Ayıp mı Olduğunun Belirlenmesi Gerektiği )
TAPU İPTALİ VE TESCİL ( Sözleşmedeki Anahtar Teslimi Şartının Gerçekleşmediğinin Tespit Edilmesi Halinde Yüklenicinin Kendisine Düşen Bağımsız Bölümlere Ancak Asıl Davada Belirlenen Bedeli Ödemesi Koşuluyla Hak Kazanabileceğinin Gözetilmesi Gerektiği )
ARSA PAYI KARŞILIĞI İNŞAAT SÖZLEŞMESİ ( Son Bağımsız Bölümün İskan Ruhsatı Alındıktan Sonra Devredileceğine Dair Sözleşmenin Kademeli Tapu Ferağına Dair Diğer Hükümleri de Göz Önünde Bulundurularak Sonuca Gidilmesi Gerektiği )
YARGILAMA GİDERLERİ ( Eksik ve Ayıplı İş Bedelinin Tahsili İstemi - Davalı Arsa Sahibinin Karşı Dava Tarihi İtibariyle Tapuda Devir Yapmamakta Diğer Bir Anlatımla Davaya Karşı Çıkmakta Haklı Olup Olmadığının Yargılama Gideri ve Vekalet Ücretinin Takdirinde Dikkate Alınması Gerektiği )"
359Y15.HD9.3.2016E. 2015/3588 K. 2016/1509"ESER SÖZLEŞMESİNDEN KAYNAKLI TAZMİNAT İSTEMİ ( Ayıplı İfa - Davalı Tarafa Sözleşmede Taraf Olmayan Dava Dışı Kişi Tarafından Ayıp İhtarı Gönderildiğinden Davacı Tarafından Gönderilmiş Bir Ayıp İhbarı Olarak Kabulü Mümkün Olmadığı/İstemin Reddi Gerektiği )
İFAYA EKLİ CEZAİ ŞART ( Ayıplı İfa - Eser Teslim Alınırken İhtirâzi Kayıt İleri Sürülmediği Gibi Bu Hakkın Saklı Tutulduğu da Kanıtlanmadığından Cezai Şarta Dair Talebin Kabulü Mümkün Olmadığı )
DAVA DIŞI KİŞİ TARAFINDAN AYIP İHTARININ YAPILMASI ( Davacı Tarafından Gönderilmiş Bir Ayıp İhbarı Olarak Kabulü Mümkün Olmadığı - İstemin Reddedileceği/Eser Sözleşmesinden Kaynaklı Tazminat İstemi )
AYIPLI İFA ( Eser Sözleşmesinden Kaynaklı İfaya Ekli Cezai Şart İstemi - Eserin Teslim Alındığı Ancak Teslim Alınırken İhtirâzi Kayıt İleri Sürülmediği Gibi Bu Hakkın Saklı Tutulduğu da Kanıtlanmadığı/Mahkemece İstemin Kabulünün İsabetsizliği )"
359Y23.HD23.2.2016E. 2015/2364 K. 2016/1029"GECİKME TAZMİNATI İSTEMİ (Davaya Konu Bağımsız Bölümler Davacıların Murisi Arsa Sahibine Tutanakla ve Sözleşmeye Göre Teslimi Gereken Tarihten Önce Teslim Edildiğine Göre Artık Davacının Arsa Sahiplerince Salt Yapı Kullanma İzin Belgesi Alınmadığından Bahisle Gecikme Tazminatı İstenemeyeceği)
HUKUKİ NİTELENDİRME (Sözleşmedeki Düzenleme Gereğince Yüklenicinin Temerrüde Düştüğü Dönem İçin Gecikme Cezası Talep Edilmiş İse de Sözleşmenin Anılan Maddesinin Mahkemenin Kabulünün Aksine Cezai Şart Değil Gecikme Tazminatı Niteliğinde Olduğu)
AYIP NEDENİYLE SORUMLULUK (İşsahibinin Eserin Tesliminden Sonra İşlerin Olağan Akışına Göre İmkanını Bulur Bulmaz Eseri Muayane ve Varsa Ayıpları Uygun Sürede Yükleniciye Bildirmekle Yükümlü Olduğu - Süresinde Yapılmış Bir Bildirim Bulunmadığı/Açık Ayıp Olduğu Belirlenen İmalatlar İçin Red Kararı Verilmesi Gerektiği)
BİLİRKİŞİ RAPORU (Kalemlerin Hangisinin Eksik İş Hangisinin Açık Hangisinin Gizli Ayıp Olduğu Belirlenmediği - Bu Hususta Bilirkişiden Ek Rapor Alınarak Dosya Kapsamı Dikkate Alındığında Süresinde Yapılmış Bir Bildirim Bulunmadığı Anlaşıldığından Açık Ayıp Olduğu Belirlenen İmalatlar İçin Red Kararı Verilmesi Gerektiği)"
359Y15.HD21.12.2015E. 2015/1822 K. 2015/6549"ALACAK DAVASI (Sözleşme Konusu İşin Tümünün Seçilecek Uzman Bilirkişi Kurulu Aracılığıyla İncelenmesi Varsa Ayıbın Derecesi Ayıpların Giderilme Bedellerinin Mahkemece Belirlenmesinin Zorunlu Olduğu - Hükme Dayanak Alınan Bilirkişi Kurulu Raporunun Açıklanan Sebeplerle Hüküm Vermeye Elverişli Olmadığı)
ESER SÖZLEŞMESİ (İşin Tümünün Seçilecek Uzman Bilirkişi Kurulu Aracılığıyla İncelenmesi Varsa Ayıbın Derecesi Ayıpların Giderilme Bedellerinin Mahkemece Belirlenmesi Gerektiği - Davalı Şirketler Ticarî Defterleri İle Kayıt ve Belgeleri Üzerinde Bilirkişi İncelemesi Yapılarak Rapor Alınmasının Yerinde Olmadığı)
AYIPLI İMALAT (Nedeniyle Ayıpların Giderilme Bedelinin Tahsili Talebiyle Açılan Alacak Davası - Sözleşme Konusu İşin Tümünün Seçilecek Uzman Bilirkişi Kurulu Aracılığıyla İncelenmesi Varsa Ayıbın Derecesi Ayıpların Giderilme Bedellerinin Mahkemece Belirlenmesinin Zorunlu Olduğu)
BİLİRKİŞİ RAPORU (Bilirkişilerin İhtisas Alanı Uyuşmazlığı Çözmeye Yeterli Olmadığı Gibi Bilirkişi Raporunda Sözleşme Kapsamındaki Tüm İmalatlar İncelenerek Ayıp Saptaması Yapılmadığından Hükme Esas Alınamayacağı - Alacak Davası)"
359Y15.HD18.3.2015E. 2014/2833 K. 2015/1322"ALACAK DAVASI ( Eser Sözleşmesinden Kaynaklanan Ayıplı İmalat Sebebiyle - İçerisinde Jeoloji Mühendisinin de Bulunduğu Uzman Bilirkişiler Kurulu Aracılığıyla Yerinde Keşif Yapılarak Ayıplı Olduğu Savunulan İmalatlar Üzerinde İnceleme Yapılması Mahkemenin ve Yargıtayın Denetimine Elverişli Rapor Alınması Gerektiği )
AYIPLI İMALAT ( Mahkemenin ve Yargıtayın Denetimine Elverişle Rapor Alınması ve Bu Çerçevede İmalatların Ayıp Derecesinin ve Sebeplerinin Belirlenmesi ve Ayıpların Ortaya Çıktığı Tarih Gözetilerek Zararın Hesaplanması ve Buna Göre Tüm Bu Değerlendirmeler Işığında Karar Verilmesi Gerektiği )
ESER SÖZLEŞMESİ ( Ayıplı İmalat Sebebiyle Ödenen Bedelin Tahsili Talebiyle Açılan Alacak Davası - Alınan Bilirkişi Raporunun Kullanılan Yalıtım Malzemesinin Yeterli Olup Olmadığı ve Binanın Zaman İçerisinde Oturmuş Olmasının Ayıba Etki Edip Etmediği ve Sair Hususlara Dair İtirazları Kapsamadığından Hükme Esas Alınamayacağı )
BİLİRKİŞİ KURULUNUN OLUŞTURULMASI ( Hükme Esas Alınan Bilirkişi Raporunun Bir İnşaat Mühendisi Bilirkişiden Alındığı - İçerisinde Jeoloji Mühendisinin de Bulunduğu Uzman Bilirkişiler Kurulu Aracılığıyla Yerinde Keşif Yapılmak Suretiyle Ayıplı Olduğu Savunulan İmalatlar Üzerinde İnceleme Yapılması Gerektiği )"
359Y3.HD12.3.2015E. 2014/10600 K. 2015/3968"MADDİ TAZMİNAT DAVASI ( Araç Tamirinden Kaynaklanan - Davacının Ayıp İhbarını Makul Sürede Yaptığı Kabul Edilerek Tarafların Tüm Delilleri Toplanıp Hasıl Olacak Sonuca Göre Bir Karar Verilmesi Gerektiği )
ARAÇ TAMİRİ ( Bir Yıl Sonra Aracın Yeniden Bozulduğu/Davacının Araçtaki Arızanın Sebebinin Tespiti İçin Mahkemeden Delil Tespiti Talebinde Bulunduğu - Davacının Eserdeki Gizli Ayıbı Delil Tespiti Dosyasında Hazırlanan Bilirkişi Raporunun Tarafına Tebliğ Edildiği Tarihte Öğrendiğinin Kabulü Gerektiği )
ESER SÖZLEŞMESİ ( Eser Sahibi Olan Davacının Eserdeki Gizli Ayıbı Delil Tespiti Dosyasında Hazırlanan Bilirkişi Raporunun Tarafına Tebliğ Edildiği Tarihte Öğrendiği ve Raporu Davalı Yükleniciye Tebliğ Ettirerek Süresi İçinde İhbar Yükümlülüğüne Uygun Hareket Ettiğinin Kabulü Gerektiği - Maddi Tazminat )
AYIP İHBARI ( Araç Tamirinden Kaynaklanan Tazminat İstemi/Davacının Eserdeki Gizli Ayıbı Delil Tespiti Dosyasında Hazırlanan Bilirkişi Raporunun Tarafına Tebliğ Edildiği Tarihte Öğrendiği/Raporu Davalı Yükleniciye Tebliğ Ettirerek Süresi İçinde İhbar Yükümlülüğüne Uygun Hareket Ettiği - Davayı Süresi İçinde Açtığı )"
359Y23.HD25.9.2014E. 2014/1106 K. 2014/5941"ARSA PAYI KARŞILIĞI İNŞAAT YAPIM SÖZLEŞMESİ ( Eksik İşler Bedelinin Tahsili - Davalının Dava Tarihinden Sonra İkinci Kattaki Daireyle Tespite Konu Bir Başka Dairedeki Sıva İşlerinin Kendisi Tarafından Yapıldığı Yönündeki Savunması Üzerinde Durularak Tespit Tarihleri İtibariyle Eksik ve Ayıplı İşlerin Bedelleriyle İlgili Rapor Alınıp Davacının Temyiz Talebinde Bulunmaması Sebebiyle Oluşan Usuli Kazanılmış Haklar da Dikkate Alınarak Bir Karar Verilmesi Gerektiği )
EKSİK İŞLER BEDELİNİN TAHSİLİ ( Talep Konusu Edilen Eksik ve Ayıplı İşler Bakımından Tespit Tarihi Olan 2008 Yılı Birleşen Davada Talep Konusu Edilen Eksik ve Ayıplı İşler Bakımından Tespit Tarihi Olan 2009 Yılı Mahalli Piyasa Rayiçlerine Göre Talepte Bulunmasına Rağmen Her İki Davada da Dava Tarihinden Sonrasına Ait Keşif Tarihi Olan 2012 Yılı Fiyatlarına Göre Değerlendirme Yapılmasının Doğru Olmadığı )
AYIPLI İŞLER BEDELİNİN TAHSİLİ ( Açık Ayıplarla İlgili Teslimden Sonra Yükleniciye 818 S. BK'nın 359. Md.sinde Öngörüldüğü Şekilde Süresinde İhbarda Bulunulup Bulunulmadığının Belirlenmesi Gerektiği )
BİLİRKİŞİ RAPORU ( Ayıplı İşler Bedelinin Tahsili İstemi - Mahkemece Uzman Bilirkişi Refakatinde Mahallinde Keşif ve İnceleme Yapılarak Öncelikle Tazminat Konusu Yapılan Kalemler Tek Tek Değerlendirilip Bunların Ayıplı İş Mi Yoksa Eksik İş mi Ayıplı İşlerin İse Gizli Ayıp mı Yoksa Açık Ayıp Mı Olduğunun Belirlenmesi Gerektiği )
İHBARIN YAPILMASI ( Ayıplı İşler Bedelinin Tahsili İstemi - Gizli Ayıplarla İlgili Olarak Ayıbın Ortaya Ne Zaman Çıktığı Ayıplardan Yüklenicinin 818 S. BK'nın 362. Md.sine Uygun Olarak Haberdar Edilip Edilmediğinin Belirlenmesi Gerektiği )"
359Y15.HD11.9.2014E. 2014/125 K. 2014/5146"ESER SÖZLEŞMESİNDEN KAYNAKLANAN İTİRAZIN İPTALİ DAVASI ( Eser Sözleşmesinden Kaynaklanan Uyuşmazlıklarda Ayıp İhbarının Her Türlü Delille ve Tanıkla Kanıtlanabileceği - Davalı Tanık Deliline Dayandığından Tanıkların Dinlenip Ayıbın Niteliğine İlişkin Bilirkişi İncelemesi de Yapılarak İhbarın Süresinde Olup Olmadığının Saptanacağı )
AYIPLI İMALATTAN KAYNAKLANAN HAKLARIN KULLANILMASI ( Ayıp İhbarında Bulunulmasının Zorunlu Olduğu - Eser Sözleşmesinden Kaynaklanan Uyuşmazlıklarda Ayıp İhbarının Her Türlü Delille ve Tanıkla Kanıtlanabileceği )
AYIP İHBARININ KANITLANMASI ( Eser Sözleşmesinden Kaynaklanan Uyuşmazlıklarda Ayıp İhbarının Her Türlü Delille ve Tanıkla Kanıtlanabileceği - Davalı Tanık Deliline Dayandığından Tanıkların Dinlenip Ayıbın Niteliğine İlişkin Bilirkişi İncelemesi de Yapılarak İhbarın Süresinde Olup Olmadığının Saptanması Gerektiği )"
359Y15.HD30.4.2014E. 2013/6427 K. 2014/3016"ESER SÖZLEŞMESİNDEN KAYNAKLANAN AYIPLI İFA ( Sözleşme Konusu Ataşmanlar Üzerinde Teknik Bilirkişi Marifetiyle İnceleme Yapılacağı - Ayıbın Niteliğinin Gizle veya Açık Ayıp Olduğu/Eserin Reddi veya Bedelde Tenzil Gerekip Gerekmediği/Onarımın Mümkün Olup Olmadığı ve Tenzili Gereken Miktar ile Onarım Bedelinin Belirleneceği )
AYIP İHBARI ( Açık Ayıp İse Muayene ve İhbar Mükellefiyetinin Yerine Getirilmediğinden Davanın Reddedileceği - Gizli Ayıp İse Öğrendiği Tarih Araştırılıp E-maille Yapılan İhbarın Derhal Yapılıp Yapılmadığına Dair Değerlendirme Yapılarak Hüküm Kurulacağı/Eser Sözleşmesinden Kaynaklanan İtirazın İptali Davası )
AÇIK AYIP ( Eser Sözleşmesinden Kaynaklanan İtirazın İptali Davası - Teknik Bilirkişi Marifetiyle İnceleme Yapılarak Ayıbın Niteliğinin Belirleneceği/Açık Ayıp İse Muayene ve İhbar Mükellefiyetinin Yerine Getirilmediğinden Davanın Reddedileceği )
GİZLİ AYIP ( Eser Sözleşmesinden Kaynaklanan İtirazın İptali Davası - Teknik Bilirkişi Marifetiyle İnceleme Yapılarak Ayıbın Niteliğinin Belirleneceği/Gizli Ayıp İse Öğrendiği Tarih Araştırılıp E-maille Yapılan İhbarın Derhal Yapılıp Yapılmadığına Dair Değerlendirme Yapılarak Hüküm Kurulacağı )"
359Y15.HD6.1.2014E. 2013/5143 K. 2014/18"ESER SÖZLEŞMESİ NEDENİYLE BORÇLU OLMADIĞININ TESPİTİ ( Haksız Olarak Davacılardan Tahsil Edilen Alacağın Davalıdan Tahsilinin ve Teminat Mektupları Hakkında Davanın Konususuz Kaldığından Karar verilmesine Yer Olmadığının Kabulü )
İŞ BİTİRME BELGESİ ( Davacı Yüklenicinin Tasfiye Kesin Hesabına Konu Olan İşlerin Eksik ve Kusurlu Olmadığının Kabulü )
ÇELİŞKİLİ BİLİRKİŞİ RAPORUNUN HÜKME ESAS ALINAMACAĞI ( Yerinde İncelemeyi İçermeyen Mahkemece Alınan Diğer Raporun Çelişkili ve Yetersiz Olduğunun Mahkemece Gözetilmesi Gerektiği - Eksik ve Ayıplı İmalat Bulunmadığı/Menfi Tespit Davası )
EKSİK VE AYIPLI İMALAT BULUNMADIĞI ( Davacı Şirket Yetkilileri ile Davalı Banka Yetkilileri Arasındaki Belgede Sahtecilik Yapıldığı İddiasına Dayalı Ceza Davasından Sanıkların Beraat Ettiği ve Bu Kararın Kesinleştiğinin Gözetilmesi Gerektiği )
TASFİYE KESİN HESABIYLA SONUÇLANAN İŞLER ( Eksik ve Ayıp Olmadığına Dair Bilirkişi Raporu - Yerinde İncelemeyi İçermeyen Mahkemece Alınan Diğer Raporun Çelişkili ve Yetersiz Olduğunun Mahkemece Gözetilmesi Gerektiği/Borçlu Olmadığının Tespiti )"
359Y15.HD26.9.2013E. 2012/6075 K. 2013/5199"ESER SÖZLEŞMESİ ( Eksik İşler Bedelinin Eserin Teslim Edildiği Tarihteki Piyasa Rayicine Göre 5 Yıl İçinde İhtirazi Kayda Gerek Olmaksızın İstenebileceği - Açık Ayıpların Eserin Teslimini Müteakkip Makul Süre İçinde Yapılacak Ayıp İhbarı ile Bu Tarihteki Piyasa Rayicine Göre 5 Yıl İçinde İstenebileceği )
ESERİN AÇIK VE GİZLİ AYIP BEDELİ ( Eserin Teslimi ve Kabulünden Sonra Zamanaşımı Süresinde Ortaya Çıkan Gizli Ayıpların Derhal Yükleniciye Bildirilerek Bedelinin Talep Edilebileceği - Açık Ayıpların Eserin Teslimini Müteakkip Beş Yıl İçinde İstenebileceği )"
359Y13.HD27.6.2013E. 2013/6844 K. 2013/17792"TAŞINMAZDA GİZLİ AYIP (Davacı Tarafça Yaptırılan Tadilata Rağmen Evin Duvarlarında Halen Daha Rutubetlenmelerin Oluştuğu/Tüm Bunların Evdeki Yalıtım Ayıbının Tümden Bilindiği Kabul Edilerek Malın Satın Alındığı Anlamına Gelmediği - Üretimden Kaynaklı Gizli Ayıp Dikkate Alınarak Davacının Talepleri Yönünden Değerlendirme Yapılması Gerektiği)
MADDİ VE MANEVİ TAZMİNAT (Satın Alınan Taşınmazdaki Ayıp Nedeniyle Uğranılan - Üretimden Kaynaklı Gizli Ayıp Dikkate Alınarak Davacının Talepleri Yönünden Değerlendirme Yapılması Gerektiği)
GİZLİ AYIP (Davacının Evi Satın Aldıktan Kısa Bir Süre Sonra Durumu Davalılara Bildirerek Yasada Öngörülen İhbar Külfetini Yerine Getirdiği - Taşınmazla İlgili Üretimden Kaynaklı Gizli Ayıp Dikkate Alınarak Davacının Talepleri Yönünden Değerlendirme Yapılması Gerektiği)
İHBAR KÜLFETİ (Davacının Evi Satın Aldıktan Kısa Bir Süre Sonra Durumu Davalılara Bildirerek Yasada Öngörülen İhbar Külfetini Yerine Getirdiği - Satın Alınan Taşınmazda Gizli Ayıp Bulunduğu/Maddi ve Manevi Tazminat İstemi)"
359Y23.HD26.6.2013E. 2013/2228 K. 2013/4401"ALACAK DAVASI ( Eksik ve Hatalı İmalattan Kaynaklanan - Üyelere Teslim Edilecek Bağımsız Bölümlerin Çatı İzolasyonunun Yapılmadığı Bu İtibarla Eşitliği Bozacak Şekilde Davacıya Ait Bölüm İçin İzolasyon Eksikliğinin Hesaplandığına Dair İtirazları Karşılar Şekilde İnceleme Yapılacağı )
EKSİK VE HATALI İMALAT BEDELİ ( Eşitliği Bozacak Şekilde Davacıya Ait Bölüm İçin İzolasyon Eksikliğinin Hesaplandığının İleri Sürülmesine Tesisat Bedelinin Ne Olduğu Nasıl Hesaplandığı Konusunda Belirsizlik Bulunduğunun Bildirilmesine Karşı Bu İtirazları Karşılar Şekilde İnceleme Yapılmadığı - Alacak Davası )
USULİ KAZANILMIŞ HAK ( Alacak Davası - Davalı Lehine Usulü Müktesep Hak Dikkate Alınmaksızın Temyiz İncelemesine Konu Kararda Davalı Yararına Bozulan Kararda Hükmedilen Miktarın Aşılarak Karar Verilmesinin Usul ve Yasaya Aykırı Olduğu )
BİLİRKİŞİ RAPORUNA İTİRAZ ( Tesisat Bedelinin Ne Olduğu Nasıl Hesaplandığı Konusunda Belirsizlik Bulunduğunun Bildirilmesine Karşı Ne Alınan Bilirkişi Raporunda Ne De Hüküm Yerinde Bu İtirazları Karşılar Şekilde İnceleme Yapılmadan Karar Verilmesinin Hatalı Olduğu - Eksik ve Hatalı İmalattan Kaynaklanan Alacak )"
359Y23.HD24.6.2013E. 2013/2589 K. 2013/4359"EKSİK VE AYIPLI İŞ BEDELLERİNİN TAHSİLİ İSTEMİ ( Arsa Payı Karşılığı İnşaat Sözleşmesine Dayalı/Sözleşmede Açıkça Yazılı Olan Daire Başına Birer Otoparklık Yerin Tahsisi Taahhüdünün Yerine Getirilmemesinin Ayıp Değil Eksik İş Niteliğinde Olduğu - Süresinde Ayıp İhbarı Yapılmadığı İçin Davanın Reddinin Hatalı Olduğu )
EKSİK İFA ( Sözleşmede Açıkça Yazılı Olan Daire Başına Birer Otoparklık Yerin Tahsisi Taahhüdünün Yerine Getirilmemesinin Ayıp Değil Eksik İş Niteliğinde Olduğu - Mahallinde Keşif Yapılarak Taahhüt Edilen Otopark Yerlerinin Tahsis Edilip Edilmediği ve Tahsisin Mümkün Olup Olmadığının Araştırılması Gerektiği )
GİZLİ AYIP ( Su Giderlerinin Hatalı Yapılmasından Dolayı Uğranılan Zararın Tazmini İstemi - Gizli Ayıbın Tüm Yönleriyle Hangi Tarihte Ortaya Çıktığının Tespit Edilmesi ve Buna Göre Gizli Ayıbın Davalı Yana Süresinde İhbar Edilip Edilmediğinin Denetlenmesi Gerektiği )
AYIP İHBARI ( Eksik ve Ayıplı İş Bedellerinin Tahsili İstemi - Davacılar Vekiline Açıklamalar Yaptırılarak Hangi Alacak Kalemi İçin Ne Miktarda Talepte Bulunduğunun Sebepleriyle Birlikte İzah Ettirilmesi İleri Sürülen Gizli Ayıbın Tüm Yönleriyle Hangi Tarihte Ortaya Çıktığının Tespit Edilmesi ve Buna Göre Gizli Ayıbın Davalı Yana Süresinde İhbar Edilip Edilmediğinin Denetlenmesi Gerektiği )"
359Y15.HD24.6.2013E. 2012/4800 K. 2013/4098"MADDİ TAZMİNAT DAVASI ( Eser Sözleşmesinden Kaynaklanan - Uzman Yeni Bir Bilirkişiden Alınacak Raporla Sistemlerin Çalışmasının Mümkün Olup Olmadığı ve Ayıbın Kabule İcbar Edilemeyecek Nitelikte Olup Olmadığı veya Bedelde Tenzilin Gerekip Gerekmediğiyle Tenzili Gereken Miktar ve Ayıpların Giderilmesi Bedelleri Konusunda Rapor Alınıp Sonucuna Uygun Bir Karar Verilmesi Gerektiği )
ESER SÖZLEŞMESİ ( Ayıp Sebebiyle Maddi Tazminat İstemi - Sistemlerin Çalışmasının Mümkün Olup Olmadığı ve Ayıbın Kabule İcbar Edilemeyecek Nitelikte Olup Olmadığı veya Bedelde Tenzilin Gerekip Gerekmediğiyle Tenzili Gereken Miktar ve Ayıpların Giderilmesi Bedelleri Konusunda Rapor Alınması Gerektiği )
AYIP NEDENİYLE SORUMLULUK ( Maddi Tazminat/Makul Sürede Ayıp İhbarında Bulunulduğu/Davacının Haklarının 818 S. BK'nun 360. Md. Hükmü Kapsamında Değerlendirilmesi Gerektiği - Gerekçesi Açıklanmaksızın İnfazı da Kabil Olmayacak Şekilde Sulama Sisteminin Çalışır Hale Getirilerek Davacıya Teslimine Şeklinde Hüküm Kurulmasının Doğru Görülmediği )
BİLİRKİŞİ RAPORLARININ ÇELİŞİK OLMASI ( Giderilmek Üzere Konusunda Uzman Yeni Bir Bilirkişiden Alınacak Raporla Sistemlerin Çalışmasının Mümkün Olup Olmadığı ve Ayıbın Kabule İcbar Edilemeyecek Nitelikte Olup Olmadığı veya Bedelde Tenzilin Gerekip Gerekmediğiyle Tenzili Gereken Miktar ve Ayıpların Giderilmesi Bedelleri Konusunda Rapor Alınması Gerektiği - Maddi Tazminat Davası )"
359Y23.HD17.6.2013E. 2013/3948 K. 2013/4115"KİRA TAZMİNATI DAVASI ( Eksik İş Bedelinin Tahsili Davası - Davalı Tarafın Delil Listesindeki Delillerin İlgili Noterlik ve Belediyeden Celbedilerek Davalının İşi Sözleşmeye Uygun Olarak Daha Önce Teslim Ettiği Savunmasının Değerlendirilmesi Gerektiği )
EKSİK İŞ BEDELİNİN TAHSİLİ DAVASI ( Kira Tazminatı Davası - Davaya Konu Elektrik Faturasının Mahkemece Kabul Edilen İskan Tarihinden Sonraki Döneme Dair Kullanım Bedeli Olduğu Gözden Kaçırılarak Tahsiline Karar Verilmesinin Doğru Olmadığı )
ARSA PAYI KARŞILIĞI İNŞAAT SÖZLEŞMESİ ( Kira Tazminatı Davası - Davaya Konu Elektrik Faturasının Mahkemece Kabul Edilen İskan Tarihinden Sonraki Döneme Dair Kullanım Bedeli Olduğu Gözden Kaçırılarak Tahsiline Karar Verilmesinin Doğru Olmadığı )
DELİLLERİN DEĞERLENDİRİLMESİ ( Arsa Payı Karşılığı İnşaat Sözleşmesinden Kaynaklanan Kira Tazminatı Davası - Davalı Tarafın Delil Listesindeki Delillerin İlgili Noterlik ve Belediyeden Celbedilerek Davalının İşi Sözleşmeye Uygun Olarak Daha Önce Teslim Ettiği Savunmasının Değerlendirilmesi Gerektiği )"
359Y23.HD15.4.2013E. 2013/1192 K. 2013/2426"MADDİ TAZMİNAT DAVASI ( Arsa Payı Karşılığı İnşaat Sözleşmesine Dayalı - İtiraz Üzerine Düzenlenen İki Ek Bilirkişi Raporunda Bir Kısım Ayıplı ve Eksik İş Kaleminin Raporu Düzenleyen Bilirkişi Kurulunun Uzmanlığı Dışında Olduğunun Açıkça Belirtildiği/İtirazlara Yönelik Yeni Bir Bilirkişi Kurulundan Rapor Alınması Gerektiği )
NAMA İFA ( İlgili Belediye Başkanlığı İle Yazışma Yapılarak Dava Konusu Taşınmaza İskân Ruhsatı Verilmesi İçin Gereken Eksiklikler Sorularak Bu Konuda ve Raporlara İtirazları Karşılayabilecek Yeterlikte Uzman Bilirkişilerden Bir Kurul Oluşturulup Rapor Alınarak Sonuca Gidilmesi Gerektiği - Maddi Tazminat Davası )
BİLİRKİŞİ RAPORUNA İTİRAZ ( Maddi Tazminat - Asıl Rapora Yapılan İtiraz Üzerine Düzenlenen Her İki Ek Raporda Bir Kısım Ayıplı ve Eksik İş Kaleminin Raporu Düzenleyen Bilirkişi Kurulunun Uzmanlığı Dışında Olduğunun Belirtildiği/Bu Kalemlerle İlgili ve Yapılan İtirazlara Yönelik Yeni Bir Bilirkişi Kurulundan Rapor Alınması Gerektiği )
İSKAN RUHSATI ( İçin Gereken Eksiklikler Sorularak Bu Konuda ve Raporlara İtirazları Karşılayabilecek Yeterlikte Uzman Bilirkişilerden Bir Kurul Oluşturularak Ayrıntılı Açıklamalı Anlaşılabilir Denetime Elverişli Bir Rapor Alınıp Sonucuna Göre Bir Karar Verilmesi Gerektiği - Maddi Tazminat Davası )
EKSİK VE AYIPLI İFA ( Maddi Tazminat - Bir Kısım Ayıplı ve Eksik İş Kalemleriyle İlgili ve Ayrıca Piyasa Rayicine Yapılan İtirazlara Yönelik Yeni Bir Bilirkişi Kurulundan Rapor Alınması Gerektiği )"
359Y15.HD26.3.2013E. 2013/892 K. 2013/2052"AYIPLI İMALATIN GİDERİLMESİ ( İş Bedelinin Tahsili - Sözleşmenin Yüklenicisi Olan ve Dava Dilekçesinde Davalı Olarak Gösterilen Şirket Yönünden Tarafların İddia ve Savunmaları Doğrultusunda Gerekli Deliller Toplanıp Oluşacak Sonuç Doğrultusunda Karar Verileceği )
İŞ BEDELİNİN TAHSİLİ ( Ayıplı İmalâtın Giderilmesi İstemi - Sözleşmenin Yüklenicisi Olan ve Dava Dilekçesinde Davalı Olarak Gösterilen Şirket Yönünden Tarafların İddia ve Savunmaları Doğrultusunda Karar Verileceği )
SÖZLEŞMEDEN DOĞAN HAKLAR ( Davacı Sözleşmeden Doğan Haklarını Sözleşmenin Tarafı Olan Şirkete Karşı İleri Sürebileceği/Mahkemece Yapılması Gereken Sözleşmenin Yüklenicisi Olan ve Dava Dilekçesinde Davalı Olarak Gösterilen Şirket Yönünden Delillerin Toplanması Gerektiği - Ayıplı İmalâtın Giderilmesi İstemi )"
359Y15.HD13.3.2013E. 2013/515 K. 2013/1838"İŞ BEDELİ ALACAĞININ TAHSİLİ DAVASI ( Eser Sözleşmesinden Kaynaklanan - Eserin Tümüyle Reddi Gerekirse Ayıplı İmalâtı Davacıya Vermek Koşuluyla Davanın Reddine Karar Vermek Gerektiği/Kabul Edilebilecek Nitelikte ise Ayıp Oranında Bedelden İndirim Yaparak ve Ayrıca Ödenen Bedel de Düşüldükten Sonra Kalana Hükmetmek Gerektiği )
ESER SÖZLEŞMESİ ( İş Bedeli Alacağının Tahsili Davası - Eser Kabul Edilebilecek Nitelikte ise Ayıp Oranında Bedelden İndirim Yaparak ve Ayrıca Ödenen Bedel de Düşüldükten Sonra Kalana Hükmetmek Gerektiği )
MAKUL SÜRE ( Eser Sözleşmesinden Kaynaklanan İş Bedeli Alacağının Tahsili Davası - Davalının Ayıp İhbarının Makul Sürede Yapıldığına İlişkin Tanıklarının Dinlenmesi Varsa Bu Konudaki Diğer Kanıtlarının Toplanması Gerektiği )
AYIP İHBARI ( Makul Sürede Yapıldığına İlişkin Davalı Tanıklarının Dinlenmesi Varsa Bu Konudaki Diğer Kanıtlarının Toplanması Gerektiği - Eser Sözleşmesinden Kaynaklanan İş Bedeli Alacağının Tahsili Davası )"
359Y23.HD4.3.2013E. 2013/593 K. 2013/1255"ALACAK DAVASI ( Arsa Payı Karşılığı İnşaat Sözleşmesine Dayalı - Yüklenici Kooperatife Aralarında Düzenlenen Uzlaşma Protokolünün Ön Şartı Olan Banka Kredisinin Kullanılması İçin Yüklenicinin Bankaya Başvuruda Bulunup Bulunmadığı Bulunmuşsa Sonucunun Ne Olduğu Hususları Araştırılmayarak Hüküm Kurulmasının Hatalı Olduğu )
ARSA PAYI KARŞILIĞI İNŞAAT SÖZLEŞMESİ ( Alacak Davası - Ön Şartı Olan Banka Kredisinin Kullanılması İçin Yüklenicinin Bankaya Başvuruda Bulunup Bulunmadığı Bulunmuşsa Sonucunun Ne Olduğu Hususları Araştırılmayarak Hüküm Kurulmasının Hatalı Olduğu )
BANKA KREDİSİ ( Ön Şartı Olan Banka Kredisinin Kullanılması İçin Yüklenicinin Bankaya Başvuruda Bulunup Bulunmadığı Bulunmuşsa Sonucunun Ne Olduğu Hususları Araştırılmayarak Hüküm Kurulmasının Hatalı Olduğu - Alacak Davası )
EKSİK AYIPLI İŞLERİN GİDERİM BEDELİ ( Henüz Teslim Süresinin Gelmediği Kabul Edilerek Reddi Gerektiği - Alacak Davası )"
359Y15.HD24.1.2013E. 2012/5185 K. 2013/343"SÖZLEŞME KAPSAMINDAKİ İŞLERİN VE FAZLADAN YAPILAN İMALATIN BEDELİNİN TAHSİLİ ( Ayıp İhbarı Hukuki İşlem Olmayıp Bir Hukuki İşlem Benzeri Olduğu - Bu Niteliğinden Dolayı da Ayıp Bildirimi Tacirler Arasında Yapılmış Olsa Bile Tanık Dahil Her Türlü Delille Kanıtlanabileceği )
TANIK DELİLİ ( Ayıp İhbarı Hukuki İşlem Olmayıp Bir Hukuki İşlem Benzeri Olduğu - Bu Niteliğinden Dolayı da Ayıp Bildirimi Tacirler Arasında Yapılmış Olsa Bile Tanık Dahil Her Türlü Delille Kanıtlanabileceği/Sözleşme Kapsamındaki İşlerin ve Fazladan Yapılan İmalatın Bedelinin Tahsili )
FAZLADAN YAPILAN İMALAT BEDELİNİN TAHSİLİ ( Ayıp İhbarı Hukuki İşlem Olmayıp Bir Hukuki İşlem Benzeri Olduğu - Bu Niteliğinden Dolayı da Ayıp Bildirimi Tacirler Arasında Yapılmış Olsa Bile Tanık Dahil Her Türlü Delille Kanıtlanabileceği )
AYIP İHBARI ( Hukuki İşlem Olmayıp Bir Hukuki İşlem Benzeri Olduğu - Bu Niteliğinden Dolayı da Ayıp Bildirimi Tacirler Arasında Yapılmış Olsa Bile Tanık Dahil Her Türlü Delille Kanıtlanabileceği/Sözleşme Kapsamındaki İşlerin ve Fazladan Yapılan İmalatın Bedelinin Tahsili )"
359Y23.HD16.1.2013E. 2012/5835 K. 2013/129"EKSİK VE AYIPLI İŞ BEDELİNİN TAHSİLİ DAVASI ( Arsa Payı Karşılığı İnşaat Sözleşmesinden Kaynaklanan - Tazminat Konusu Yapılan Kalemler Tek Tek Değerlendirilerek Bunların Ayıplı İş mi Yoksa Eksik İş mi Ayıplı İşlerin ise Gizli Ayıp mı Yoksa Açık Ayıp mı Olduğunun Belirlenmesi Gerektiği )
ARSA PAYI KARŞILIĞI İNŞAAT SÖZLEŞMESİ ( Eksik ve Ayıplı İş Bedelinin Tahsili Davası - Gizli Ayıplarla İlgili Olarak Ayıbın Ortaya Ne Zaman Çıktığı Çıkmasından Sonra Yüklenicinin Haberdar Edilip Edilmediğinin Üzerinde Durulması Gerektiği )
TAZMİNAT KALEMLERİ ( Tek Tek Değerlendirilerek Bunların Ayıplı İş mi Yoksa Eksik İş mi Ayıplı İşlerin ise Gizli Ayıp mı Yoksa Açık Ayıp mı Olduğunun Belirlenmesi Gerektiği - Arsa Payı Karşılığı İnşaat Sözleşmesinden Kaynaklanan Eksik ve Ayıplı İş Bedelinin Tahsili Davası )
AYIP İHBARI ( Arsa Payı Karşılığı İnşaat Sözleşmesinden Kaynaklanan Eksik ve Ayıplı İş Bedelinin Tahsili Davası - Açık Ayıplarla İlgili Teslimden Sonra Yükleniciye Süresinde İhbarda Bulunulup Bulunulmadığının Tespiti Gerektiği )"
359Y15.HD10.12.2012E. 2012/2602 K. 2012/7747"İŞ BEDELİNİN TAHSİLİ ( Davacı Tarafından Davalılara Teslim Edilen Kumaşın ve Bu Kumaştan Üretilen Gömlek Sayısının Tespiti İçin Tarafların Tüm Delillerinin Sorulup Toplanması Gerektiği )
AYIPLI OLDUĞU İLERİ SÜRÜLEN MALLAR ( Üzerinde Uzman Bilirkişi Kurulu Aracılığıyla Gerektiğinde Yerinde Keşif Yapılarak Varsa Ayıplı Gömleklerin Sayısının ve Ayıp Derecesinin Belirlenmesine Dair Denetime Elverişli Rapor Alınması Gerektiği - İş Bedelinin Tahsili )
BİLİRKİŞİ İNCELEMESİ ( İş Bedelinin Tahsili - Ayıplı Olduğu İleri Sürülen Tüm Ürünlerin Üzerinde Bilirkişi İncelemesi Yapılması Gereği )
AYIPLI MALLARIN İADESİ ( Kabul Edilemeyecek Derecede Ayıplı Olan Gömleklerin Bedelinin İstenemeyeceğinin ve Ancak Davacı Yükleniciye İadesi Gerektiğinin Düşünülmesi ve Varılacak Sonuca Göre Uyuşmazlığın Çözüme Bağlanması Gerektiği )"
359Y23.HD5.12.2012E. 2012/5820 K. 2012/7174"ARSA PAYI KARŞILIĞI İNŞAAT SÖZLESMESİ ( Kira Kaybı ve Eksik İş Bedelinin Tahsili - Arsa Sahibi Olan Davacıların Arsa Payı Karşılığı İnşaat Sözleşmesi Uyarınca Öncelikle Arsalarını İnşaata Elverişli Şekilde Davalı Yükleniciye Teslim Etmedikleri/Öncelikli Olarak Kendi Edimlerini Yerine Getirmeyen Davacıların Karşı Taraftan Ediminin İfasını İstemeye Hakları Bulunmadığı )
KİRA KAYBININ TASİLİ ( Arsa Payı Karşılığı İnşaat Sözlesmesinden Kaynaklanan - İnşaat Yapı Ruhsatı Alınarak İnşaatın Tamamlandığı ve Sözleşmeye Göre Davalının Payına Düşen Bağımsız Bölümlerin Tapusunun Davalıya Verilmediği/Öncelikli Olarak Kendi Edimlerini Yerine Getirmeyen Davacıların Karşı Taraftan Ediminin İfasını İstemeye Hakları Bulunmadığından Reddi Gereği )
EKSİK İŞ BEDELİNİN TAHSİLİ ( Arsa Sahibi Olan Davacıların Arsa Payı Karşılığı İnşaat Sözleşmesi Uyarınca Öncelikle Arsalarını İnşaata Elverişli Şekilde Davalı Yükleniciye Teslim Etmedikleri/Öncelikli Olarak Kendi Edimlerini Yerine Getirmeyen Davacıların Karşı Taraftan Ediminin İfasını İstemeye Hakları Bulunmadığı )"
359Y15.HD18.10.2012E. 2012/5503 K. 2012/6582"ESER SÖZLEŞMESİ ( İmalat Bedelinin Tahsili - Jeneratör Davacı Yüklenici Tarafından Götürülüp İade Edilmediğine Göre Ayıplı Olduğu İddia Edilen Diğer Malzemeler Yönünden Uzman Bilirkişiden Alınacak Raporla Malzemelerin Davalının İşine Yarayıp Yaramadığı Hususunun Saptanması Gerektiği )
AYIP İHBARI ( Eser Sözleşmesi - Davacının Tamir İçin Jeneratörün Kendisinde Olduğunu Kabul Ettiği ve Faturadaki Malzemeler İle Teslim Edilen Malzemelerin Farklı Olduğu Anlaşılmakla Ayıp İhbarının Süresinde Yapıldığının Kabul Edilmesi Gerektiği )
LİKİT OLMAYAN ALACAK ( Alacak Bilirkişi Raporuyla Sonuca Varılacağından İcra İnkar Tazminatı Talebinin Reddedilerek Sonucuna Göre Karar Verilmesi Gerektiği - Eser Sözleşmesinden Kaynaklanan İmalat Bedelinin Tahsili )
İMALAT BEDELİNİN TAHSİLİ ( Eser Sözleşmesi - Jeneratör Davacı Yüklenici Tarafından Götürülüp İade Edilmediğine Göre Ayıplı Olduğu İddia Edilen Diğer Malzemeler Yönünden Uzman Bilirkişiden Alınacak Raporla Malzemelerin Davalının İşine Yarayıp Yaramadığı Hususunun Saptanması Gerektiği )"
359Y23.HD12.7.2012E. 2012/2388 K. 2012/4910"AYIP VE EKSİK İŞLER BEDELİ İSTEMİ ( Taraflar Arasında Düzenlenen Arsa Payı Karşılığı İnşaat Sözleşmesi Gereğince - Davacıların Proje Üzerindeki Onay İmzalarıyla İlgili Açıklamaları Alınıp İnkarı Halinde İmza İncelemesi de Yapılarak Sonucuna Göre Bir Karar Verilmesi Gerektiği )
ARSA PAYI KARŞILIĞI İNŞAAT SÖZLEŞMESİ ( Gereğince Ayıp ve Eksik İşler Bedeliyle Kira Kaybının Tahsili İstemi - Sözleşmeye Uygun Düzenlenmeyen Projeye Dayanılarak Kat İrtifakı ya da Kat Mülkiyeti Kurulmuş İse Sözleşme Hükmünün Değiştirildiğinin Kabulü Gerektiği )
SÖZLEŞMEYE AYKIRI DÜZENLENEN PROJEYE DAYALI KAT İRTİFAKI KURULMASI ( Sözleşme Hükmünün Değiştirildiğinin Kabulü Gerektiği - Bu Durumda Davacıların Dairelerinin Onaylı Projeye Uygun Ancak Sözleşmedeki Miktardan Küçük Yapılmış Olmasına Dayalı Herhangi Bir Talep Hakkı Olmayacağının Gözetilmesi Gerektiği )
ONAYLI PROJE ( İncelenmesinden Davacıların Kendilerine Ait Daireler Üzerinde Onay İmzalarının Bulunduğu/Sözleşmeye Uygun Düzenlenmeyen Projeye Dayanılarak Kat İrtifakı ya da Kat Mülkiyeti Kurulmuş İse Sözleşme Hükmünün Değiştirildiğinin Kabulü Gerektiği - Ayıp ve Eksik İşler Bedeli İstemi )
İMZA İNCELEMESİ ( Ayıp ve Eksik İşler Bedeli İstemi - Davacıların Proje Üzerindeki Onay İmzalarıyla İlgili Açıklamaları Alınıp İnkarı Halinde İmza İncelemesi de Yapılarak Sonucuna Göre Bir Karar Verilmesi Gerektiğinin Düşünülmemesinin Doğru Olmadığı )"
359Y23.HD10.7.2012E. 2012/2485 K. 2012/4785"MADDİ TAZMİNAT DAVASI ( Eksik ve Ayıplı Teslim Sebebiyle - Tazminat Konusu Yapılan Kalemler Tek Tek Değerlendirilerek Bunların Ayıplı İş Mi Yoksa Eksik İş Mi Ayıplı İşlerin İse Gizli Ayıp Mı Yoksa Açık Ayıp Mı Olduğunun Belirlenmesi Gerektiği )
AYIP NEDENİYLE SORUMLULUK ( Ayıplı İşlerin İse Gizli Ayıp Mı Yoksa Açık Ayıp Mı Olduğu Belirlenmesi Gerektiği - Gerektiğinde Bilirkişi Kurulundan Ek Rapor Alınarak Oluşacak Uygun Sonuca Göre Bir Karar Verilmesi Gerektiği )
AÇIK AYIP ( Teslimden Sonra Yükleniciye Süresinde İhbarda Bulunulup Bulunulmadığı Üzerinde Durulmalı ve Gerektiğinde Bilirkişi Kurulundan Ek Rapor Alınarak Oluşacak Uygun Sonuca Göre Bir Karar Verilmesi Gerektiği )
GİZLİ AYIP ( Ayıbın Ortaya Ne Zaman Çıktığı Çıkmasından Sonra Yüklenicinin Haberdar Edilip Edilmediği Üzerinde Durulmalı ve Gerektiğinde Bilirkişi Kurulundan Ek Rapor Alınarak Oluşacak Uygun Sonuca Göre Bir Karar Verilmesi Gerektiği )
DELİL LİSTESİ ( Davacı Vekili Delil Listesinde Tanık Bildirmeyeceğini ve Tanık Dinletilmesine de Muvafakat Etmediklerini Belirttiği - Davalı Vekilinin İtirazları da Dikkate Alınmadan Sonradan Bildirilen Davacı Tanıklarının Dinlenerek Bir Kısım Tanık Beyanlarının Hükme Esas Alınmasının Doğru Olmadığı )
GECİKME TAZMİNATI ( Cezai Şart Niteliğinde Olmadığından Kural Olarak Hükmedilebilmesi İçin Bağımsız Bölümler Teslim Alınırken İhtirazi Kayıt İleri Sürülmesine Gerek Olmadığı - Asıl Edim Yanında Bağımsız Bir Borç Olup Feri Nitelikte Olmadığı/Reddine Karar Verilmesinin Hatalı Olduğu )
İHTİRAZİ KAYIT ( Gecikme Tazminatının Asıl Edim Yanında Bağımsız Bir Borç Olup Feri Nitelikte Olmadığı - Mahkemece Davacının İşi Teslim Alırken İhtirazi Kayıt İleri Sürmemesi Sebebiyle Davanın Reddine Karar Verilmesinin Hatalı Olduğu )"
359Y15.HD4.7.2012E. 2012/3847 K. 2012/5137"SÖZLEŞMENİN İPTALİ İSTEMİ (Ödenen Bedel ve Zararın Tahsili İstemi - Eser Sözleşmesi Hükümlerine Göre Uyuşmazlığın Çözümü ve Davacının Talepleri Yönünden Olumlu veya Olumsuz Bir Karar Verilmesi Gerekirken Tacirler Arasındaki Satış ve Trampa Sözleşmeleri İle İlgili Olan TTK'nın 25. Md.sindeki Şekil Şartından Söz Edilerek Davanın Reddine Karar Verilmesinin Doğru Olmadığı)
ESER SÖZLEŞMESİ (Sözleşmenin İptali Ödenen Bedel ve Zararın Tahsili İstemi - Eser Sözleşmesi Hükümlerine Göre Uyuşmazlığın Çözümü Gerektiği/Tacirler Arasındaki Satış ve Trampa Sözleşmeleri İle İlgili Olan TTK'nın 25. Md.sindeki Şekil Şartından Söz Edilerek Davanın Reddine Karar Verilmesinin Doğru Olmadığı)
AYIBI İHBAR (Eser Sözleşmesinin İptali Ödenen Bedel ve Zararın Tahsili İstemi - Garanti Süresi İçinde Faks İle Bildirim Yapılması/Dava Açılması Sonucu Ayıp İhbarının Zamanında Yapıldığının Kabulü Gerektiği)
GİZLİ AYIP (Garanti Süresi İçinde Faks İle Bildirim Yapılması/Dava Açılması Sonucu Ayıp İhbarının Zamanında Yapıldığının Kabulü Gerektiği - Eser Sözleşmenin İptali Ödenen Bedel ve Zararın Tahsili İstemi)"
359Y15.HD27.6.2012E. 2012/501 K. 2012/4825"UĞRANILAN ZARARIN TAHSİLİ DAVASI ( Sulama Tesisinin Ayıplı İmalı Sebebiyle - Uğranılan Zarar Yoncalar Sebebiyle Mahrum Kalınan Gelir Olduğundan Bu Miktardan Davacının %40 Oranındaki Kusuru Karşılığının Mahsubuyla Kalan Miktarın Hüküm Altına Alınması Gerektiği )
SULAMA TESİSİNİN AYIPLI İMALİ ( Uğranılan Zararın Tahsili İstemi - Yonca Sebebiyle Gelir Elde Edilebilmesi İçin Davacının Zorunlu Maliyet Giderlerini Karşılaması Gerektiği )
MAHRUM KALINAN GELİR ( Uğranılan Zararın Tahsili İstemi - Uğranılan Zarar Yoncalar Sebebiyle Mahrum Kalınan Gelir Olduğundan Bu Miktardan Davacının %40 Oranındaki Kusuru Karşılığının Mahsubuyla Kalan Miktarın Hüküm Altına Alınması Gerektiği )
ZORUNLU MALİYET GİDERLERİ ( Uğranılan Zararın Tahsili İstemi - Yonca Sebebiyle Gelir Elde Edilebilmesi İçin Davacının Zorunlu Maliyet Giderlerini Karşılaması Gerektiği )"
359Y15.HD20.6.2012E. 2012/96 K. 2012/4582"İTİRAZIN İPTALİ DAVASI ( Ayıp İhbarının Varlığıyla Süresinde Yapılıp Yapılmadığı Yapılan Yargılama Sonucu Belirlendiğinden Alacağın Likit ve Borçlunun İtirazında Tamamen Haksız Olduğundan Sözedilemeyeceği )
ESER SÖZLEŞMESİ ( İtirazın İptali Davası - Ayıp İhbarının Sözleşmede Aksine Hüküm Bulunmadıkça Kanunda Belirtilen Sürelerde Yapılması Zorunlu Olup Başka Bir Kuruma Yapılan Başvurunun İş Sahibini Yükleniciye İhbar Yükümlülüğünden Kurtarmayacağı )
İHBAR YÜKÜMLÜLÜĞÜ ( İtirazın İptali Davası - Ayıp İhbarının Sözleşmede Aksine Hüküm Bulunmadıkça Kanunda Belirtilen Sürelerde Yapılması Zorunlu Olup Başka Bir Kuruma Yapılan Başvurunun İş Sahibini Yükleniciye İhbar Yükümlülüğünden Kurtarmayacağı )
GİZLİ AYIP ( Ortaya Çıkıp Öğrenilmesinden İtibaren Davalının Ayıp İhbarında Bulunmamakla Eseri Olduğu Gibi Kabul Etmiş Sayılacağı - İtirazın İptali Davası )
İCRA İNKAR TAZMİNATI ( Hükmedilebilmesi İçin Borçlunun İtirazında Haksız ve Alacağın Likit Olması Gerektiği/Ayıp İhbarının Varlığıyla Süresinde Yapılıp Yapılmadığı Yapılan Yargılama Sonucu Belirlendiğinden Alacağın Likit ve Borçlunun İtirazında Tamamen Haksız Olduğundan Sözedilemeyeceği - İtirazın İptali Davası )"
359Y15.HD20.6.2012E. 2012/47 K. 2012/4578"ESER SÖZLEŞMESİ ( Gecikme Cezasının Tahsili İstemi - Eksik İşlerle İlgili Teslimde İhtirazi Kayda Gerek Olmaksızın Zamanaşımı Süresince Bunların Giderilmesi ya da Eksik Bırakılan İş Miktarınca Fazla Ödemenin İstirdadının İstenebileceği )
GECİKME CEZASININ TAHSİLİ İSTEMİ ( Eser Sözleşmesinden Kaynaklanan - Eksik İşlerle İlgili Teslimde İhtirazi Kayda Gerek Olmaksızın Zamanaşımı Süresince Bunların Giderilmesi ya da Eksik Bırakılan İş Miktarınca Fazla Ödemenin İstirdadının İstenebileceği )
EKSİK VE KUSURLU İŞLER BEDELİNİN TAHSİLİ ( Teslimde İhtirazi Kayda Gerek Olmaksızın Zamanaşımı Süresince Bunların Giderilmesi ya da Eksik Bırakılan İş Miktarınca Fazla Ödemenin İstirdadının İstenebileceği - Eser Sözleşmesinden Kaynaklanan )
İHTİRAZİ KAYIT ( İfaya Ekli Cezanın İstenebilmesi İçin Sözleşmede Aksi Kararlaştırılmış Olmadıkça Teslimde İleri Sürülmesinin Zorunlu Olduğu - Eser Sözleşmesinden Kaynaklanan Gecikme Cezasının Tahsili İstemi )
CEZAİ ŞART ( Eser Sözleşmesinden Kaynaklanan Gecikme Cezasının Tahsili İstemi - İfaya Ekli Cezanın İstenebilmesi İçin Sözleşmede Aksi Kararlaştırılmış Olmadıkça Teslimde İhtirazi Kaydın İleri Sürülmesinin Zorunlu Olduğu )
İHBAR SÜRESİ ( Açık Ayıplarda İmal Edilen Şeyin Tesliminden Sonra İşlerin Mutad Cereyanına Göre İmkanı Bulur Bulmaz Eserin Muayenesinin ve Varsa Ayıplarını Yükleniciye İhbarının Zorunlu Olduğu - Eser Sözleşmesinden Kaynaklanan Gecikme Cezasının Tahsili İstemi )"
359Y15.HD20.6.2012E. 2012/188 K. 2012/4595"EKSİK VE KUSURLU İMALAT BEDELİNİN TAHSİLİ ( Yoksun Kalınan Kira Karşılığının Tazmini İstemi - Teknik Bilirkişiyle Mahallinde Keşif Yapılarak Davacıya Ait Bağımsız Bölümlerdeki Eksik ve Kusurlu İşler Bedelini O Yılın Piyasa Fiyatlarıyla Saptanması Gerektiği )
YOKSUN KALINAN KİRA KARŞILIĞININ TAZMİNİ ( Eksik ve Kusurlu İmalat Bedelinin Tahsili İstemi - Teslim İçin Belirlenen Tarihten İskan Raporlarının Alındığı Tarihe Kadar Oluşan Gecikme Dönemi İçin Kira Kaybının Hesaplanması Gerektiği )
BİLİRKİŞİ İNCELEMESİ ( Eksik ve Kusurlu İmalat Bedelinin Tahsili İstemi - Mahallinde Keşif Yapılarak Davacıya Ait Bağımsız Bölümlerdeki Eksik ve Kusurlu İşler Bedelini O Yılın Piyasa Fiyatlarıyla Saptanması Gerektiği )
GECİKME DÖNEMİ ( Eksik ve Kusurlu İmalat Bedelinin Tahsili İstemi - Teslim İçin Belirlenen Tarihten İskan Raporlarının Alındığı Tarihe Kadar Oluşan Dönem İçin Kira Kaybının Hesaplanması Gerektiği )"
359Y15.HD1.6.2012E. 2012/2262 K. 2012/4146"AYIPLI İMALAT NEDENİYLE ALACAK ( Yaptırılan Delil Tespitine Kadar Eserin Ayıplı Olduğu Hususu Davalıya Bildirilmemiş ve Bu Konuda Delil de Gösterilmediği - Davacı Eseri Teslim Edilen Şekliyle Kabul Etmiş Sayıldığından ve Ortada Gizli veya Eksik İmalat da Bulunmadığından Davanın Reddi Gereği )
DELİL TESPİTİNE KADAR ESERİN AYIPLI OLMASI ( Bu Husus Davalıya Bildirilmemiş ve Bu Konuda Delil de Gösterilmediği/Davacı Eseri Teslim Edilen Şekliyle Kabul Etmiş Sayıldığından ve Ortada Gizli veya Eksik İmalat da Bulunmadığından Ayıplı İmalat Nedeniyle Alacak Davasının Reddi Gereği )
GİZLİ VEYA EKSİK İMALAT ( Ayıplı İmalat Nedeniyle Alacak - Yaptırılan Delil Tespitine Kadar Eserin Ayıplı Olduğu Hususu Davalıya Bildirilmediği/Bu Konuda Delil de Gösterilmediği - Davacı Eseri Teslim Edilen Şekliyle Kabul Etmiş Sayıldığından ve Ortada Gizli veya Eksik İmalat da Bulunmadığından Davanın Reddi Gereği )"
359Y15.HD22.5.2012E. 2012/2797 K. 2012/3692"İŞ BEDELİ ALACAĞININ TAHSİLİ İÇİN BAŞLATILAN İCRA TAKİBİNE İTİRAZIN İPTALİ ( Eser Sözleşmesinden Kaynaklanan/İş Sahibinin Haklarını Kullanabilmesi için Ayıp İhbarında Bulunması Gereği - Ayıbın Süresinde Yapılıp Yapılmadığının Araştırılacağı )
AYIP İHBARININ SÜRESİNDE YAPILMASI ( Ayıp İhbarının Yapıldığının Her Türlü Delille Kanıtlanabileceği/Tanık Beyanlarının da Geçerli Olduğu - Süresinde Ayıp İhbarı Yapılması Durumda Ayıbın Niteliğinin Belirlenmesi İçin Bilirkişi Raporu Alınacağı )
AYIBIN NİTELİĞİNİN BELİRLENMESİ ( Uzman Bilirkişi Raporu Alınacağı - Eserin Reddini ya da İş Bedelinden Tenzil ya da Onarım Masrafları Hususunda Uzman Bilirkişi Raporu Alınarak Değerlendirme Yapılacağı/İş Bedeli Alacağı/İtirazın İptali Davası )
UZMAN BİLİRKİŞİ RAPORU ( Ayıbın Niteliğinin ve Buna Uygulanacak Tazminatın Belirlenmesinde Raporun Değerlendirileceği )
ALACAĞIN LİKİT OLMAMASI ( Alacağın Yargılama Sonunda Belirli Olabileceği - İcra İnkar Tazminatı İsteminin Reddi Gereği )"
359Y15.HD17.5.2012E. 2012/2398 K. 2012/3585"DEPREM SONUCU OLUŞAN HASARIN TAHSİLİ (Sözleşmeler Ancak Akitleri Hakkında Hak ve Borç Doğuracağından Sözleşmede Akit Olarak Yer Almayan Kişiye Yükletilemeyeceği - Davalı Hakkındaki Davanın Pasif Husumet Yokluğundan Reddi Gerektiği)
PASİF HUSUMET (Deprem Sonucu Oluşan Hasarın Tahsili - Sözleşmeler Ancak Akitleri Hakkında Hak ve Borç Doğuracağından Sözleşmede Akit Olarak Yer Almayan Kişiye Yükletilemeyeceği/Davalı Hakkındaki Davanın Pasif Husumet Yokluğundan Reddi Gerektiği)
BİLİRKİŞİ RAPORU (Binanın Deprem Nedeniyle Hasarlanmasında Davacı Arsa Sahiplerine Atfı Kabil Bir Kusur Bulunmadığından Bilirkişilerce Saptanan Hasar Bedelinin Tamamının Davalı Yüklenicilerden Tahsili Gerektiği)
YÜKLENİCİNİN SORUMLULUĞU (Deprem Sonucu Oluşan Hasarın Davalılardan Tahsili - Binanın Deprem Nedeniyle Hasarlanmasında Davacı Arsa Sahiplerine Atfı Kabil Bir Kusur Bulunmadığından Bilirkişilerce Saptanan Hasar Bedelinin Tamamının Davalı Yüklenicilerden Tahsili Gerektiği)"
359Y13.HD11.5.2012E. 2012/9706 K. 2012/12148"MADDİ TAZMİNAT DAVASI ( Eksik ve Ayıplı İmalattan Kaynaklanan - Konut Tespit Föyünde Belirtilen Eksik ve Ayıplı İmalatlar Yönünden Bilirkişiden Ek Rapor Alınmak ve Taleple Bağlı Kalınarak Sonucuna Uygun Yönde Bir Karar Verilmesi Gerektiği )
EKSİK VE AYIPLI İMALAT ( Konut Tespit Föyünde Belirtilen Eksik ve Ayıplı İmalatlar Yönünden Bilirkişiden Ek Rapor Alınmak ve Taleple Bağlı Kalınarak Sonucuna Uygun Yönde Bir Karar Verilmesi Gerektiği - Maddi Tazminat Davası )
AYIP NEDENİYLE SORUMLULUK ( Maddi Tazminat Davası - Konut Tespit Föyünde Belirtilen Eksik ve Ayıplı İmalatlar Yönünden Bilirkişiden Ek Rapor Alınmak ve Taleple Bağlı Kalınarak Sonucuna Uygun Yönde Bir Karar Verilmesi Gerektiği )
KONUT TESPİT FÖYÜ ( Davacının Eksik Ve Ayıplı İmalatların Tek Tek Gösterdikten Sonra Aynı Tarihli Konut Teslim Tutanağını İmzaladığı/Bu Eksik ve Ayıplı İmalatlar Yönünden Bilirkişiden Ek Rapor Alınmak ve Taleple Bağlı Kalınarak Sonucuna Uygun Yönde Bir Karar Verilmesi Gerektiği - Maddi Tazminat )"
359Y15.HD8.5.2012E. 2012/1165 K. 2012/3228"FATURAYA DAYALI OLARAK BAŞLATILAN İCRA TAKİBİNE VAKİ İTİRAZIN İPTALİ ( Dava Konusu Montların Ayıplı Olduğu İddiası - Montlar Üzerinde Uzman Bilirkişi İncelemesi Yaptırılmadığı/Ayıplı Ürün Olup Olmadığının Tespit Ettirilmesi Gerektiği )
ÜRÜNLER ÜZERİNDE BİLİRKİŞİ İNCELEMESİ YAPTIRILMASI ( İş Sahibi Davalının Ayıplı Ürün Bulunması Halinde Hangi Hakları Kullanabileceğinin Bilirkişi Araştırması Neticesinde Belli Olacağı - Faturaya Dayalı İcra Takibine Vaki İtirazın İptali )
İŞ SAHİBİNİN AYIPLI ÜRÜN NEDENİYLE KULLANABİLECEĞİ HAKLAR ( Ayıplı Ürünün Kabul Edilemeyecek Mahiyette Bulunması Durumunda Sözleşmeden Dönülebileceği - Yada İş Bedelinden İndirim Yaptırılabileceği/Tamirinin Talep Edilebileceği )
ÜRÜNÜN AYIP DURUMUNUN ORTAYA ÇIKARILMASI ( Uzman Bilirkişi Araştırması Sonucunca Ayıbın Derecesine Göre İş Sahibi Davalının Hangi Hakkını Kullanabileceğinin Ortaya Çıkacağı - Bilirkişi Araştırması Yaptırılmamasının Hatalı Olduğu )
BORÇLUDAN TEMERRÜT FAİZİNİN TAHSİLİ ( Taraflar Arasındaki Sözleşmenin Ticari İş Mahiyetinde Bulunduğu - Mahkemece Yasal Faiz Uygulamasının Karar Verilmesinin Kabul Şekli Bakımından Hatalı Olduğunun Kabulü - Avans Faizi Talebi Bulunduğu )"
359Y13.HD19.4.2012E. 2012/6755 K. 2012/10994"AYIPLI İMALAT BEDELİNİN TAHSİLİ ( Dava Dışı 3. Şahsın Davacılara Davalıdan Satın Aldığı Taşınmazı Temlik Ederken Dava Haklarını da Temlik Ettiği - Davacıların Davalı Şirkete Dava Açabileceği/Davanın Husumetten Reddinin Usul ve Yasaya Aykırı Olduğu )
DAVA HAKLARININ DEVREDİLMESİ ( Ayıplı İmalat ve Eksik İşler Bedelinin Tahsili - Davacıların Davalı Şirkete Dava Açabileceği/Davanın Husumetten Reddinin Usul ve Yasaya Aykırı Olduğu )
HUSUMET ( Ayıplı İmalat Bedelinin Tahsili - Dava Dışı 3. Şahsın Davacılara Davalıdan Satın Aldığı Taşınmazı Temlik Ederken Dava Haklarını da Temlik Ettiği/Davacıların Davalı Şirkete Dava Açabileceği )"
359Y13.HD18.4.2012E. 2012/7052 K. 2012/10543"İTİRAZIN İPTALİ İSTEMİ ( Bilirkişi Raporuyla Taraflar Arasındaki Yazılı Anlaşma Gereği Eksik İş Bedeli Belirlenmiş Olduğu - Davalının Talep Edebileceği Eksik İmalat Bedelinin Davacı Alacağından Takas ve Mahsup Edilerek Hasıl Olacak Sonuca Göre Hüküm Tesisi Gerektiği )
EKSİK İMALAT ( Bedeli Bilirkişi Raporuyla Taraflar Arasındaki Yazılı Anlaşma Gereği Belirlenmiş Olduğu - İtirazın İptali İstemi )
TAKAS VE MAHSUP ( Davalının Talep Edebileceği Eksik İmalat Bedelinin Davacı Alacağından Takas ve Mahsup Edilerek Hasıl Olacak Sonuca Göre Hüküm Tesisi Gerektiği - İtirazın İptali İstemi )"
359Y15.HD22.3.2012E. 2012/426 K. 2012/1852"FATURAYA DAYALI BAŞLATILAN İCRA TAKİBİNE VAKİ İTİRAZIN İPTALİ DAVASI (Davalı Şirketin Yapmış Olduğu Menteşlerin Ayıplı Olduğu İdda Edildiğinden Bu Ürünler Üzerinden Teknik Bilirkişi Aracılığıyla İnceleme Yaptırılması Gereği - Ayıplı Mal )
AYIPLI ÜRÜN (Menteşlerde Varlığı İleri Sürülen Ayıpların Açık yada Gizli Ayıp Olup Olmadıkları Hakkında Teknik Bilirkişi Tarafından İnceleme Yaptırılacağı - Varsayımlara Dayalı Olarak Ayıplı Malın Tespit Edilemeyeceği )
ÜRÜNLERİN AYIPLI OLDUĞUNUN KANITLANAMADIĞI (Teknik Bilirkişi Raporu Alınmadığından Varsayımlarla Dava Konusu Ürünün Ayıplı Olduğunun Kabul Edilemeceği - Davacının İddiasını Yasal Delillerle Kanıtlayamadığı/Davanın Reddi Gerektiği )
MAL ÜZERİNDEKİ AYIBIN NİTELİĞİ (Gizli ya da Açık Ayıp Olup Olmadığının Araştırılması Gerektiği )
TEKNİK BİLİRKİŞİ RAPORU (Ayıbın Niteliği Konusunda Uzuman Bilirkişi Raporu Alınacağı - Varsayımlara Göre Davacının İddiasını Kanıtlayamayacağı/Davanın Yasal Delillerle Kanıtlanamadığından Reddi Gerektiği/İtirazın İptali Davası )"
359Y15.HD19.3.2012E. 2011/4254 K. 2012/1689"İTİRAZIN İPTALİ (Eser Sözleşmesinden Kaynaklanan - Ayıp İhbarı Yapıldığı Hususunun İspatı Eser Sözleşmesi Tacirler Arasında Kurulu Olsa Dahi Herhangi Bir Şekle Tabi Olmayıp İhbar da Bir Hukuki İşlem Değil Hukuki İşlem Benzeri Bir Fiil Olmakla Her Türlü Delille İspatı Mümkün Olduğu )
ESER SÖZLEŞMESİNDEN KAYNAKLANAN DAVA (Ayıp İhbarı Yapıldığı Hususunun İspatı Eser Sözleşmesi Tacirler Arasında Kurulu Olsa Dahi Herhangi Bir Şekle Tabi Olmayıp İhbar da Bir Hukuki İşlem Değil Hukuki İşlem Benzeri Bir Fiil Olmakla Her Türlü Delille İspatı Mümkün Olduğu )
İSPAT ŞEKLİ (Eser Sözleşmesinden Kaynaklanan İtirazın İptali - Ayıp İhbarı Yapıldığı Hususunun İspatı Eser Sözleşmesi Tacirler Arasında Kurulu Olsa Dahi Herhangi Bir Şekle Tabi Olmayıp İhbar da Bir Hukuki İşlem Değil Hukuki İşlem Benzeri Bir Fiil Olmakla Her Türlü Delille İspatı Mümkün Olduğu )
AYIP İHBARININ YAPILDIĞININ İSPATI (Eser Sözleşmesi Tacirler Arasında Kurulu Olsa Dahi Herhangi Bir Şekle Tabi Olmayıp İhbar da Bir Hukuki İşlem Değil Hukuki İşlem Benzeri Bir Fiil Olmakla Her Türlü Delille İspatı Mümkün Olduğu )"
359Y15.HD5.3.2012E. 2012/398 K. 2012/1295"AYIPLI İMALATIN GİDERİLMESİ VE BEDELİNİN TAHSİLİ DAVASI ( Asıl Dava - Mahkemece Yerinde Yapılacak Keşif ile Yüklenici Tarafından Ayıplı Yapıldığı İddia Edilen İmalatlar Olup Olmadığının Tespit Edilmesi Gerektiği )
İSTİRDAT DAVASI ( Teminat Mektubunun Haksız Olarak Paraya Çevrildiği İddiası - Birleşen Dava )
TEMİNAT MEKTUBU ( Ayıplı Olduğu İdda Edilen İmalatın Bedeli Hesaplanarak İrat Kaydedlin Teminat Mektubu Bedelinin Düşülmesi Gereği - Ayrıca Teminat Mektubunun İadesi Koşullarının Oluşu Oluşmadığının Araştırılmamasının Hatalı Olduğu )"
359Y15.HD5.3.2012E. 2012/326 K. 2012/1307"MENFİ TESPİT DAVASI ( Eser Sözleşmesinden Kaynaklı - Yüklenicin İmalat Bedelini Kazanabilmesi İçin İmalatı Sözleşmeye Uygun Olarak Yaptığını Kanıtlaması Gerektiği/Bilirkişiden Alınacak Raporla İmal Edilen Kantarların Sözleşmeye Uygun Olup Olmadığının Belirleneceği )
ESER SÖZLEŞMESİNDEN KAYNAKLANAN MENFİ TESPİT ( Yüklenicin İmalat Bedelini Kazanabilmesi İçin İmalatı Sözleşmeye Uygun Olarak Yaptığını Kanıtlayacağı - Bilirkişiden Alınacak Raporla İmal Edilen Kantarların Sözleşmeye Uygun Olup Olmadığının Belirleneceği )
YÜKLENİCİNİN İMALAT BEDELİNE HAK KAZANMASI ( Yüklenicinin İmalatı Sözleşmeye Uygun Olarak Yaptığını Kanıtlaması Gerektiği - Bilirkişiden Alınacak Raporla İmal Edilen Kantarların Sözleşmeye Uygun Olup Olmadığının Belirleneceği/Menfi Tespit Davası )
İMALAT BEDELİNE HAK KAZANMA ( Yüklenicinin İmalatı Sözleşmeye Uygun Olarak Yaptığını Kanıtlaması Gerektiği - Bilirkişiden Alınacak Raporla İmal Edilen Kantarların Sözleşmeye Uygun Olup Olmadığının Belirleneceği )"
359Y14.HD27.12.2011E. 2011/14440 K. 2011/16176"ESERDEKİ EKSİK VE AYIPLARIN BEDELİNİN TAHSİLİ ( Yapılmayan İşin Ayıpla Bir İlgisi Olmadığından ve İş Sahibine Teslim Edilmeyen İş Bölümü Olduğundan Bunlar İçin Ayıp İhbarı Gerekmediği )
BİLİRKİŞİ RAPORU ( Hüküm Altına Alınan Tutarın Eserdeki Gizli Ayıplı İşlerle İlgili Olduğu/Bilirkişi Sözleşmeye Göre Yapılması Gerektiği Halde İmal Edilerek Davacıya Teslim Edilmeyen Banyo Küvetlerini Eksik İş Yerine Açık Ayıplı İş Olarak Nitelendirdiği/ Yapılmayan İşin Ayıpla Bir İlgisi Olmadığından Ayıp İhbarı Gerekmediği )
AYIP İHBARI ( Eserdeki Eksik ve Ayıpların Bedelinin Tahsili/Eser Sözleşmesine Dayalı İtirazın İptali - Yapılmayan İşin Ayıpla Bir İlgisi Olmadığından ve İş Sahibine Teslim Edilmeyen İş Bölümü Olduğundan Bunlar İçin Ayıp İhbarı Gerekmediği )
GİZLİ AYIP ( Eserdeki Eksik ve Ayıpların Bedelinin Tahsili - Hüküm Altına Alınan Tutarın Eserdeki Gizli Ayıplı İşlerle İlgili Olduğu - Yapılmayan İşin Ayıpla Bir İlgisi Olmadığından ve İş Sahibine Teslim Edilmeyen İş Bölümü Olduğundan Bunlar İçin Ayıp İhbarı Gerekmediği )
EKSİK VE AYIP BEDELİNİN TAHSİLİ ( Yapılmayan İşin Ayıpla Bir İlgisi Olmadığından ve İş Sahibine Teslim Edilmeyen İş Bölümü Olduğundan Bunlar İçin Ayıp İhbarı Gerekmediği - Eser Sözleşmesine Dayalı İtirazın İptali )
İTİRAZIN İPTALİ ( Eser Sözleşmesine Dayalı - Eserdeki Eksik ve Ayıpların Bedelinin Tahsili/Eser Sözleşmesine Dayalı İtirazın İptali - Yapılmayan İşin Ayıpla Bir İlgisi Olmadığından ve İş Sahibine Teslim Edilmeyen İş Bölümü Olduğundan Bunlar İçin Ayıp İhbarı Gerekmediği )"
359Y15.HD7.12.2011E. 2011/752 K. 2011/7242"ESER SÖZLEŞMESİ (Eserdeki Açık Ayıpların Bedelinin Teslim Tarihindeki Piyasa Rayiçlerine Göre Hesaplanacak Fiyatlarla Beş Yıllık Zamanaşımı Süresinde İstenebileceği - Ayıp İhbarının Herhangi Bir Şekle Bağlı Olmadığı Sözlü de Yapılabileceği )
EKSİK İŞLER BEDELİ (Eserin Teslimini Takip Eden Beş Yıllık Zamanaşımı Süresi İçinde Teslim Tarihindeki Rayiç Bedelle İstenebileceği - Eksik İşler Bedelinin İstenebilmesi İçin İhtirazi Kayda Gerek Olmadığı )
EKSİK İŞLERİN BİLDİRİLMESİ (İş Sahibi Yapılan İş Kendisine Teslim Edilir Edilmez İşlerin Mutat Cereyanına Göre İmkan Bulur Bulmaz İşi Muayene ve Kusurları Yükleniciye Bildirmek Zorunda Olduğu - Ayıp İhbarının Herhangi Bir Şekle Bağlı Olmadığı )
ZAMANAŞIMI (Eksik İş ve Ayıp Bedelinin İstenmesinin Eserin Teslimini Takip Eden Beş Yıllık Zamanaşımına Tabi Olduğu - Ayıp İhbarının Sözlü de Yapılabileceği )"
359Y15.HD30.11.2011E. 2010/7058 K. 2011/7049"SONDAJ KUYUSU YAPIMI İŞİNDEN DOĞAN BEDELİN TAHSİLİ DAVASI ( Alacak Davası - Yapılan İmalatın Kabul Edilemeyecek Derece Ayıplı Olup Olmadığı ve Ayıplı İmalat Değer Kaybının Ne Olduğu Hususlarının Saptanması Gereği/Eksik Birlikişi Raporu )
ESKİK BİLİRKİŞİ RAPORUNA İSTİNADEN HÜKÜM KURULAMAYACAĞI ( Davalının Ayıplı İmalatı Kabul Etmek Zorunda Olmadığı - Bilirkişi Raporunun Eksik Olması Nedeniyle/Mahkemece Ek Bilirkişi Raporu Alınması Gerektiği/Alacak Davası )
AYIPLI İMALAT ( Üç Köyde Yapılan Sondaj İmalatının Eser Sözleşmesine Uygun Olup Olmadığının Tespit Edilmesi Gerektiği - Ayıplı İmalat Nedeniyle Yapım Bedelinden İndirim Gerekip Gerekmediğinin Belirlenmesi Gereği/Ek Bilirkişi Raporu )"
359Y14.HD31.10.2011E. 2011/11457 K. 2011/13044"ESER SÖZLEŞMESİNDEN KAYNAKLANAN ALACAĞIN TAHSİLİ ( İtirazın İptali - Eserde Açık Ayıplar Varsa İş Sahibinin Eserin Tesliminden Sonra İşlerin Mutad Cereyanına Göre Eseri Muayene Etmesi ve İmkan Bulur Bulmaz da Kusurlar Varsa Bunları Yükleniciye Bildirmesi Gerektiği)
AYIPLI ESER ( Eser Sözleşmesinden Kaynaklanan Alacağın Tahsili - Eserde Açık Ayıplar Varsa İş Sahibinin Eserin Tesliminden Sonra İşlerin Mutad Cereyanına Göre Eseri Muayene Etmesi ve İmkan Bulur Bulmaz da Kusurlar Varsa Bunları Yükleniciye Bildirmesi Gerektiği)
GİZLİ AYIPLAR ( Eser Sözleşmesinden Kaynaklanan Alacak/İtirazın İptali - Eserin Teslimi Anında Mutad Muayeneyle Görülemeyen Ancak Kullanım Sırasında Zamanla Ortaya Çıkan Ayıplar Olduğu - Kanunun 362. Md. Gereğince de Bu Tür Ayıpları İş Sahibi Öğrenir Öğrenmez Yükleniciye Bildirmesi Gerektiği)
KULLANIM SIRASINDA ORTAYA ÇIKAN AYIPLAR ( Gizli Ayıplar Eserin Teslimi Anında Mutad Muayeneyle Görülemeyen Ancak Kullanım Sırasında Zamanla Ortaya Çıkan Ayıplar Olduğu/Bu Tür Ayıpları İş Sahibi Öğrenir Öğrenmez Yükleniciye Bildirmesi Gerektiği - Eser Sözleşmesinden Kaynaklanan Alacağın Tahsili)"
359Y14.HD25.10.2011E. 2011/10346 K. 2011/12661"ESER BEDELİNDEN KALAN ALACAĞIN TAHSİLİ ( İtirazın İptali ve İcra İnkar Tazminatı - Ayıp İhbarı Yapılmamışsa İş Sahibi Eseri Mevcut Haliyle Kabul Etmiş Sayılacağından Bunlar Bedelini de Davalıdan Tahsil Etmek ve Ancak Her Durumda Eksik İş Kalemleri Varsa Bunların Tutarını Davacı Alacağından Düşmek Gerektiği )
EKSİK İŞ BEDELİ ( Ayıp İhbarı Yapılmamışsa İş Sahibi Eseri Mevcut Haliyle Kabul Etmiş Sayılacağından Bunlar Bedelini de Davalıdan Tahsil Etmek ve Ancak Her Durumda Eksik İş Kalemleri Varsa Bunların Tutarını Davacı Alacağından Düşmek Gerektiği )
AYIP İHBARI YAPILMAMASI ( İş Sahibi Eseri Mevcut Haliyle Kabul Etmiş Sayılacağından Bunlar Bedelini de Davalıdan Tahsil Etmek ve Ancak Her Durumda Eksik İş Kalemleri Varsa Bunların Tutarını Davacı Alacağından Düşmek Gerektiği )
GİZLİ AYIP AÇIK AYIP VE EKSİK İŞ ( Yerinde Yeniden Keşif Yapılarak Eserdeki Açık ve Gizli Ayıplı İşlerle Eksik İşlerin Neler Olduğunu Bilirkişilere Ayrıntılı ve Gerekçeli Bir Şekilde Açıklatmak Gerektiği )"
359Y14.HD17.10.2011E. 2011/8855 K. 2011/12162"ESER SÖZLEŞMESİNDEN DOĞAN ALACAK ( Uyuşmazlık Konusu Faturada Yazılı Hizmetlerin Verildiğinin Kabulüyle Davacının Takip Tarihi İtibariyle Alacaklı Olduğu Gözetilerek Davanın Kabulü Gerektiği)
İADE FATURASI ( Davacı Adına Düzenlemediği - Uyuşmazlık Konusu Faturada Yazılı Hizmetlerin Verildiğinin Kabulüyle Davacının Takip Tarihi İtibariyle Alacaklı Olduğu Gözetilerek Davanın Kabulü Gerektiği)
AYIP İHBARINDA BULUNULMAMASI ( Eser Sözleşmesinden Doğan Alacak - Uyuşmazlık Konusu Faturada Yazılı Hizmetlerin Verildiğinin Kabulüyle Davacının Takip Tarihi İtibariyle Alacaklı Olduğu Gözetilerek Davanın Kabulü Gerektiği)"
359Y14.HD21.7.2011E. 2011/8835 K. 2011/9686"ESER BEDELİNDEN KAYNAKLANAN ALACAĞIN TAHSİLİ ( Kendisine Fatura Gönderilmesine Rağmen İş Sahibi Olan Davalının İş Bedelini Ödememesi Eylemli Olarak Davalının Ayıp İhbarında Bulunduğunu Gösterdiği )
İŞ BEDELİNİN ÖDENMEMESİ ( Eser Bedelinden Kaynaklanan Alacağın Tahsili - Kendisine Fatura Gönderilmesine Rağmen İş Sahibi Olan Davalının İş Bedelini Ödememesi Eylemli Olarak Davalının Ayıp İhbarında Bulunduğunu Gösterdiği )
AYIP İHBARININ SÜRESİNDE YAPILIP YAPILMADIĞI ( İhracat ve Tekstil Konularında Uzman Bilirkişilere Dosya Üzerinden İnceleme Yaptırmak ve Davalının Mevcudiyetini Savunduğu Ayıpları Değerlendirmek ve Ayıpların Niteliğine Göre Süresinde Ayıp İhbarında Bulunup Bulunmadığını Bilirkişilerden Sorup Saptamak Gerektiği )"
359Y14.HD19.7.2011E. 2011/8887 K. 2011/9525"ESERİN KABUL EDİLEMEZ NİTELİKTE OLMASI ( Yapılan Ödemelerin İstirdadı - Eserdeki Ayıplara Vakıf Olunur Olunmaz Yükleniciye Bildirildiği/Ayıp İhbarı Süresinde Yapıldığından Davacının İstemleri Bilirkişi İncelemesi Yaptırılarak Sonuçlandırılması Gerektiği )
AYIP İHBARI ( Süresinde Yapıldığı - Davacının İstemlerinin Bilirkişi İncelemesi Yaptırılarak B.K.nun 360. Md. Çerçevesinde Değerlendirilip Sonuçlandırılması Gerektiği/Yapılan Ödemelerin İstirdadı İstemi )
İSTİRDAT DAVASI ( Eserin Kabul Edilemez Nitelikte Olması Nedenine Dayalı Ödemelerin İstirdadı - Eserdeki Ayıplara Vakıf Olunur Olunmaz Yükleniciye Bildirildiği/Ayıp İhbarı Süresinde Yapıldığından Davacının İstemleri Bilirkişi İncelemesi Yaptırılarak Sonuçlandırılacağı )
ESER SÖZLEŞMESİ ( Eserin Kabul Edilemez Nitelikte Olması Nedenine Dayalı Ödemelerin İstirdadı - Ayıp İhbarı Süresinde Yapıldığından Davacının İstemleri Bilirkişi İncelemesi Yaptırılarak B.K.nun 360. Md. Çerçevesinde Değerlendirilip Sonuçlandırılacağı )"
359Y15.HD16.6.2011E. 2010/1714 K. 2011/3580"İMALATTA EKSİK VE KUSURLU İŞLERİN BULUNMASI ( Fazla Ödemenin İstirdadı - Yüklenici Tarafından Gerçekleştirildiği İspatlanan İmalatın Tutarı Sözleşme Fiyatlarıyla Değerlendirilerek Yüklenici Alacağı Saptanmalı ve İmalatta Varlığı İleri Sürülen Ayıplı İşlerin Tutarı Belirlenerek Karar Verileceği )
FAZLA ÖDEMENİN İSTİRDADI ( İmalatta Eksik ve Kusurlu İşlerin Bulunması - Yüklenici Tarafından Gerçekleştirildiği İspatlanan İmalatın Tutarı Sözleşme Fiyatlarıyla Değerlendirilerek Yüklenici Alacağı Saptanmalı ve İmalatta Varlığı İleri Sürülen Ayıplı İşlerin Tutarı Belirlenerek Karar Verileceği )
AYIPLI İŞLER TUTARI ( Ödenmeyen İmalat Bedelinin Tahsili - İmalatta Varlığı İleri Sürülen Ayıplı İşlerin Tutarı Belirlenerek ve Davalı Site Yönetimince İspatlanacak Ödemeler İş Bedelinden Düşülüp Karşı Davanın Hükme Bağlanması Gerektiği )"
359Y13.HD15.6.2011E. 2011/2604 K. 2011/9525"EKSİK İMALAT BEDELİNİN TAHSİLİ ( Masrafı Davalı Tarafından Karşılanmak Üzere Mahallinde Keşif Yapılarak Yapılanların Projeye Uygun Olup Olmadığı Denetlenmeden Bilirkişi İncelemesi Sonucunda Verilen Rapora Göre Hüküm Kurulmasının Usul ve Yasaya Aykırı Olduğu )
KEŞİF ( Eksik İmalat Bedelinin Tahsili - Masrafı Davalı Tarafından Karşılanmak Üzere Mahallinde Keşif Yapılarak Yapılanların Projeye Uygun Olup Olmadığı Denetlenmeden Bilirkişi İncelemesi Sonucunda Verilen Rapora Göre Hüküm Kurulamayacağı )
DAİRELERİN ORTAK YERLERİNDE BULUNAN EKSİKLİKLER ( Dava ve Keşif Tarihinden Sonra Davalı Tarafından Tamamlandığı İleri Sürülmüş Olmasına Rağmen Bu İddia Üzerinde Durulmadan Hüküm Kurulmasının Usul ve Yasaya Aykırı Olduğu )"
359Y15.HD23.5.2011E. 2010/775 K. 2011/3044"EKSİK VE KUSURLU İŞLERİN GİDERİLME BEDELİNİN TAHSİLİ TALEBİ ( Davacının Bölümü Teslim Aldıktan Sonra Açık Ayıbı İhbar Etmediği/Yükümlülüğü Yerine Getirmediği - Talebinin Reddedileceği )
AÇIK AYIP ( Taşınmazı Teslim Alan Davacının Açık Ayıpları İhbar Etmediği - Açık Ayıpların Giderilme Bedelini İsteyemeyeceği )
AYIBI İHBAR YÜKÜMLÜLÜĞÜ ( Taşınmazı Teslim Alan Davacının Açık Ayıpları İhbar Etmediği - Açık Ayıpların Giderilme Bedelini İsteyemeyeceği )
TAŞINMAZDAKİ AÇIK AYIBIN İHBARI ( Davacının Açık Ayıpları İhbar Etmediği - Açık Ayıpların Giderilme Bedeline İlişkin Bedelin Reddedileceği )"
359Y15.HD17.5.2011E. 2011/531 K. 2011/2960"ARSA PAYI KARŞILIĞI İNŞAAT SÖZLEŞMESİNE DAYALI DAVA ( Eksik ve Ayıplı İşler Bedelinin Tahsili - üçüncü kişi Kendi Adına Asaleten Apartman Adına Yönetici Sıfatıyla Davayı Açtığı/Arsa Sahibi İle Birlikte Dava Açtığından Kendi Bağımsız Bölümü Yönünden Halefiyet Esasına Göre Eksik ve Ayıplı İşler Bedelini Talep Edebileceği )
EKSİK VE AYIPLI İŞLER BEDELİNİN TAHSİLİ ( üçüncü kişi Kendi Adına Asaleten Apartman Adına Yönetici Sıfatıyla Davayı Açtığı - Arsa Sahibi İle Birlikte Dava Açtığından Kendi Bağımsız Bölümü Yönünden Halefiyet Esasına Göre Talep Edebileceği )
APARTMAN ADINA YÖNETİCİ SIFATIYLA DAVA AÇILMASI ( Eksik ve Ayıplı İşler Bedelinin Tahsili - üçüncü kişi Kendi Adına Asaleten Apartman Adına Yönetici Sıfatıyla Davayı Açtığı/Arsa Sahibi İle Birlikte Dava Açtığından Kendi Bağımsız Bölümü Yönünden Halefiyet Esasına Göre Eksik ve Ayıplı İşler Bedelini Talep Edebileceği )
TARAF DEĞİŞTİRİLEMEMESİ ( Islah Suretiyle Dahi Davada Taraf Değiştirilemeyeceğinden Sonradan Vekaletname İbraz Eden Kat Malikleri Yönünden de Davanın Kabul Edilmesinin Doğru Olmadığı )"
359Y15.HD13.5.2011E. 2010/7511 K. 2011/2896"TACİRLER ARASI AYIP İHBARI ( İtirazın İptali Davası/Davalının Ayıp İhbarını Süresinde Yaptığını İspatlayacağı - Süresinde Yaptıysa ve Ayıbın Varlığının Kanıtlanması Durumunda Bilirkişiden Rapor Alınacağı )
İCRA İNKAR TAZMİNATI ( Eser Sözleşmesinden Kaynaklanan İcra Takibine İtiraz Üzerine İtirazın İptali Talebi/Davalının Ayıp İhbarını Süresinde Yaptığını İspatlayacağı - Süresinde Yaptıysa ve Ayıbın Varlığının Kanıtlanması Durumunda Bilirkişiden Rapor Alınacağı ve Duruma Göre Davacının Talebinin Değerlendirileceği )
AYIP BEDELİ ( Tacirler Arası Ayıp İhbarının Şekle Tabi Olmadığı - Davalı Ayıp İhbarını Süresinde Yaptıysa ve Ayıbın Varlığı Halinde Bedelin Bilirkişi Tarafından Hesaplanacağı )
ESER SÖZLEŞMESİNDE AYIP İHBARI ( İtirazın İptali Davası - Tacirler Arasında Olsa Dahi Herhangi Bir Şekle Tabi Olmadığı )"
359Y13.HD27.4.2011E. 2010/17366 K. 2011/6792"AYIPLI MAL DAVASI (Aldırılan Bilirkişi Raporunda da Arızanın İmalat Hatası Olduğu ve Servis Başvurusuna Rağmen 30 Günlük Azami Tamir Süresi İçinde Tamir Edilemediği Tespit Edilmiş Olduğundan Satış Bedeline Faiz Yürütülmesi Gerektiği)
BİLİRKİŞİ İNCELEMESİ (Ayıplı Mal Davası - Aldırılan Bilirkişi Raporunda da Arızanın İmalat Hatası Olduğu ve Servis Başvurusuna Rağmen 30 Günlük Azami Tamir Süresi İçinde Tamir Edilemediği Tespit Edilmiş Olduğundan Satış Bedeline Faiz Yürütülmesi Gerektiği)
FAİZ (Ayıplı Mal Davası - Aldırılan Bilirkişi Raporunda da Arızanın İmalat Hatası Olduğu ve Servis Başvurusuna Rağmen 30 Günlük Azami Tamir Süresi İçinde Tamir Edilemediği Tespit Edilmiş Olduğundan Satış Bedeline Faiz Yürütülmesi Gerektiği)"
359Y15.HD20.4.2011E. 2009/7049 K. 2011/2396"İTİRAZIN İPTALİ DAVASI (Mahalli Piyasa Rayiçlerine Göre Bedelin Hükme Esas Raporu Düzenleyen Bilirkişi Kurulundan Alınacak Bir Ek Raporla Hesaplatılıp Davacı Alacağından Mahsup Edilerek İcra İnkar Tazminatı İsteminin de Bu Çerçevede Değerlendirilmesi Gerektiği )
ESER SÖZLEŞMESİ (İtirazın İptali - Garanti Koşulu Getirilen Sözleşmelerde Garanti Kapsamındaki İşler İçin Garanti Süresi İçinde Kalmak Şartıyla Ayrıca Süresinde Ayıp İhbarında Bulunma Şartının Aranmasına Gerek Olmadığı )
AÇIK VE GİZLİ AYIPLAR (Eser Sözleşmesinden Kaynaklanan İtirazın İptali - Mahalli Piyasa Rayiçlerine Göre Bedelin Hükme Esas Raporu Düzenleyen Bilirkişi Kurulundan Alınacak Bir Ek Raporla Hesaplatılıp Davacı Alacağından Mahsup Edilerek İcra İnkar Tazminatı İsteminin de Bu Çerçevede Değerlendirilmesi Gerektiği )
GARANTİ KOŞULU (Getirilen Sözleşmelerde Garanti Kapsamındaki İşler İçin Garanti Süresi İçinde Kalmak Şartıyla Ayrıca Süresinde Ayıp İhbarında Bulunma Şartının Aranmasına Gerek Olmadığı - İtirazın İptali )"
359Y15.HD2.3.2011E. 2011/597 K. 2011/1259"ESER SÖZLEŞMESİ ( Bakiye İş Bedelinin Tahsili - Ayıplı İmalat Yapıldığına Dair İhbarın Davacı Yana Bildirilip Bildirilmediği Bildirilmişse Ayıbın Niteliğine Göre Karşı Tarafa Ulaştırılıp Ulaştırılmadığının Davalı Yanca Dayanılan Tanıkların Dinlenilerek Değerlendirilmesi Gerektiği )
BAKİYE İŞ BEDELİNİN TAHSİLİ ( Ayıplı İmalat Yapıldığına Dair İhbarın Davacı Yana Bildirilip Bildirilmediği Bildirilmişse Ayıbın Niteliğine Göre Karşı Tarafa Ulaştırılıp Ulaştırılmadığının Davalı Yanca Dayanılan Tanıkların Dinlenilerek Değerlendirilmesi Gerektiği )
TANIK DİNLENMESİ ( Eser Sözleşmesinden Kaynaklanan Bakiye İş Bedelinin Tahsili - Ayıplı İmalat Yapıldığına Dair İhbarın Davacı Yana Bildirilip Bildirilmediği Bildirilmişse Ayıbın Niteliğine Göre Karşı Tarafa Ulaştırılıp Ulaştırılmadığının Davalı Yanca Dayanılan Tanıkların Dinlenilerek Değerlendirilmesi Gerektiği )"
359Y15.HD7.2.2011E. 2009/5652 K. 2011/606"MADDİ VE MANEVİ TAZMİNATIN TAHSİLİ ( Davacı Tarafından Yapılan Bu İş Sebebiyle Oluşan Ayıpların Giderilmesi Bedelleri İle Bu Ayıpların Sonucu Oluşan Maddi Zarardan Ötürü Davalı Yüklenicinin Sorumlu Tutulamayacağı )
AYIPLARIN GİDERİLMESİ ( Davacı Tarafından Yapılan Bu İş Sebebiyle Oluşan Ayıpların Giderilmesi Bedelleri İle Bu Ayıpların Sonucu Oluşan Maddi Zarardan Ötürü Davalı Yüklenicinin Sorumlu Tutulamayacağı - Maddi ve Manevi Tazminat )
MADDİ TAZMİNAT ( Ayıpların Giderim Bedelleri İle Bu Ayıpların Sonucu Olarak Gerçekleşen Maddi Zararların Neler Olduğunun ve Bilirkişi Kurulunca Belirlenen Tutardaki Maddi Tazminattan Mahsubu Gereken Miktarın Belirlenmesi İle Mahsubunun Yapılması Gerektiği )"
359Y15.HD26.1.2011E. 2010/207 K. 2011/341"HATALI İMALAT NEDENİYLE UĞRANILAN ZARARIN TAHSİLİ ( Mahkemece Şahit Dinletme İsteğinin Reddedildiği - Malların Ayıplı Olduğuna Dair İhbarın Yapılması Herhangi Bir Şekle Tabi Olmayıp Ayıp İhbarının Yapıldığı Şahit İfadeleri İle de İspatlanabileceği )
TANIK DİNLETME TALEBİNİN REDDEDİLMESİ ( Malların Ayıplı Olduğuna Dair İhbarın Yapılması Herhangi Bir Şekle Tabi Olmayıp Ayıp İhbarının Yapıldığı Şahit İfadeleri İle de İspatlanabileceği )
AYIP İHBARI ( Süresinde Yapıldığının Anlaşılması Halinde Ayıplı İmalat Nedeniyle Davacının Uğradığı Zarar Değerlendirilerek ve Davacının Talep Ettiği Kalemler Gözetilerek Davanın Sonuçlandırılması Gerektiği )"
359Y15.HD7.12.2010E. 2009/6198 K. 2010/6699"ESER SÖZLEŞMESİNE DAYALI ALACAK TALEBİ ( Ayıp İhbarının Yapıldığı Her Türlü Delille Kanıtlanabileceği )
AYIP İHBARI ( Eser Sözleşmesine Dayalı Alacak Talebi - Ayıp İhbarının Yapıldığı Her Türlü Delille Kanıtlanabileceği )
İSPAT ŞEKLİ ( Eser Sözleşmesine Dayalı Alacak Talebi - Ayıp İhbarının Yapıldığı Her Türlü Delille Kanıtlanabileceği )"
359Y15.HD9.11.2010E. 2010/5489 K. 2010/6137"AYIPLI MAL ( Sözleşme ve Yasa Hükümlerine Göre Normal Olarak Olması Gereken Niteliklerin Bulunmaması ya da Bulunmaması Gereken Bozuklukların Bulunması Gerektiği )
AÇIK AYIP ( Yüklenicinin İş Sahibine Olan Borçlarına Aykırı Olarak İmalini Yüklendiği Eserin Ayıplı Olması Durumunda Açık Ayıplarda B.K.nun 359 - Gizli Ayıplarda İse 362. Md. Hükümlerine Uygun Olarak İhbarda Bulunulduğu Takdirde B.K.nun 360. Md.sinde Tanınan Hakları İş Sahibi Kullanılabileceği )
ESERİN AYIPLI OLMASI DURUMU ( Açık Ayıplarda B.K.nun 359 - Gizli Ayıplarda İse 362. Md. Hükümlerine Uygun Olarak İhbarda Bulunulduğu Takdirde B.K.nun 360. Md.sinde Tanınan Hakları İş Sahibi Kullanılabileceği )
İŞİN KABUL EDİLMEYECEK DERECEDE AYIPLI OLMASI ( veya Sözleşmeye Önemli Ölçüde Aykırı Bulunması Durumunda İş Sahibinin Eseri Reddetme Hakkı Bulunduğundan Yüklenici Bu Nitelikteki İşlem Bedelini Talep Edemeyeceği )"
359Y15.HD19.10.2010E. 2010/4878 K. 2010/5407"EKSİK VE AYIPLI İMALATTAN DOĞAN ALACAK ( Davacı İle Davalı Kooperatif Arasında Akdi İlişki Bulunmayıp Dava Konusu Dairelerin Tamamını Davalıdan Satın Aldığından Bu Dairelerin de Davalılar Arasında İmzalanan Sözleşme Uyarınca Tamamlanıp Teslim Edilmesi Gerektiği )
KOOPERATİF İLE DAVACI ARASINDA AKDİ İLİŞKİ BULUNMAMASI ( Dava Konusu Dairelerin Tamamını Davalıdan Satın Aldığından Bu Dairelerin de Davalılar Arasında İmzalanan Sözleşme Uyarınca Tamamlanıp Teslim Edilmesi Gerektiği )
İMALAT BEDELİNİN TAHSİLİ ( Eksik ve Ayıplı İmalattan Doğan - Davacı İle Davalı Kooperatif Arasında Akdi İlişki Bulunmayıp Dava Konusu Dairelerin Tamamını Davalıdan Satın Aldığından Bu Dairelerin de Davalılar Arasında İmzalanan Sözleşme Uyarınca Tamamlanıp Teslim Edilmesi Gerektiği )"
359Y15.HD20.7.2010E. 2009/3561 K. 2010/4228"EKSİK VE KUSURLU İŞLER BEDELİNİN TAHSİLİ ( Açık Ayıplarda Borçlar Kanunu'nun 359 Gizli Ayıplarda İse 362. Md. Hükümlerine Uygun Olarak İhbarda Bulunulduğu Takdirde İş-Eser Sahibi Aynı Kanunun 360. Md. Hükmünde Düzenlenen Haklarını Kullanabileceği )
İŞ BEDELİNİN TAHSİLİ ( Açık Ayıplarda İş-Eserin Tesliminden Sonra İş Sahibi İşin Gidişine Göre Olanak Bulur Bulunmaz Eseri Gözden Geçirmek ve Kusurları Varsa Yükleniciye Bildirmek Zorunda Olduğu )
ESERİN AYIPLI OLMASI ( Açık Ayıplarda Borçlar Kanunu'nun 359 Gizli Ayıplarda İse 362. Md. Hükümlerine Uygun Olarak İhbarda Bulunulduğu Takdirde İş-Eser Sahibi Aynı Kanunun 360. Md. Hükmünde Düzenlenen Haklarını Kullanabileceği )
AÇIK AYIP ( İş-Eserin Tesliminden Sonra İş Sahibi İşin Gidişine Göre Olanak Bulur Bulunmaz Eseri Gözden Geçirmek ve Kusurları Varsa Yükleniciye Bildirmek Zorunda Olduğu )"
359Y15.HD22.6.2010E. 2010/1974 K. 2010/3555"İŞ BEDELİNİN TAHSİLİ ( İtirazın İptali - İş Sahibi Süresinde Ayıp İhbarında Bulunmak Koşuluyla Eseri Red veya Bedelden İndirim İsteyebileceği/İhbar Yapıldığının Tanıkla İspat Edilebileceği )
İŞ SAHİBİN AYIP İHBARINDA BULUNMASI ( İmal Olunan Şeyi Muayeneye ve Kusurları Varsa Yükleniciye Bildirmeye Mecbur Olduğu - Süresinde Ayıp İhbarında Bulunmak Koşuluyla Eseri Red veya Bedelden İndirim İsteyebileceği )
TANIKLA İSPAT ( İş Bedelinin Tahsili - İş Sahibi Süresinde Ayıp İhbarında Bulunmak Koşuluyla Eseri Red veya Bedelden İndirim İsteyebileceği/İhbar Yapıldığının Tanıkla İspat Edilebileceği )
AYIP İHBARI ( İş Sahibi İmal Olunan Şeyi Muayeneye ve Kusurları Varsa Yükleniciye Bildirmeye Mecbur Olduğu - İhbar Yapıldığının Tanıkla İspat Edilebileceği )"
359Y15.HD3.6.2010E. 2010/1224 K. 2010/3193"ESER SÖZLEŞMESİ ( İmal Olunan Şeyin Tesliminden Sonra İş Sahibi İşlerin Mutat Cereyanına Göre İmkanı Bulur Bulmaz Ayıpları Yükleniciye Bildirmesi Gereği - Ayıp İhbarının Şekil Koşuluna Bağlı Olmadığı Tanık Dahil Her Tür Delille Kanıtlanabileceği )
ESERDEKİ AYIBIN İHBARI ( İş Sahibinin İmal Olunan Şeyin Tesliminden Sonra İmkan Bulur Bulmaz Eseri Muayene Ederek Varsa Ayıpları Bildirmesi Gereği - Eserdeki Ayıbın Varlığının Her Tür Delille Kanıtlanabileceği Ayıp İhbarının Şekle Bağlı Olmadığı )"
359Y15.HD31.5.2010E. 2009/1171 K. 2010/3068"CEZAİ ŞART ALACAĞININ TAHSİLİ ( Eksik İmalat Bedelinin Dava Tarihindeki Rayiçler Yerine Keşif Tarihindeki Rayiçlerden Hesaplanması ve Ortak Yerlerden Sayılan Havuz İçin Hesaplanan Eksik İmalat Bedelinden Davacının Payı Oranında Talepte Bulunması Gerektiği )
EKSİK İMALAT BEDELİ ( Dava Tarih İndeki Rayiçler Yerine Keşif Tarihindeki Rayiçlerden Hesaplanması ve Ortak Yerlerden Sayılan Havuz İçin Hesaplanan Eksik İmalat Bedelinden Davacının Payı Oranında Talepte Bulunması Gerektiği )
PAY ORANINDA TALEP ( Cezai Şart Alacağının Tahsili - Eksik İmalat Bedelinin Dava Tarihindeki Rayiçler Yerine Keşif Tarihindeki Rayiçlerden Hesaplanması ve Ortak Yerlerden Sayılan Havuz İçin Hesaplanan Eksik İmalat Bedelinden Davacının Payı Oranında Talepte Bulunması Gerektiği )"
359Y15.HD12.5.2010E. 2009/2626 K. 2010/2792"KAT KARŞILIĞI İNŞAAT SÖZLEŞMESİ ( Eksik ve Ayıplı İmalat Bedelinin Tahsili - Davacı Açık Ayıpları Teslimden Sonra Makul Sürede Bildirmek Zorunda Olduğu/Tanık Anlatımlarıyla da Ayıp İhbarının Yapıldığı Kanıtlanamadığından Davalının Açık Ayıplardan Sorumlu Olduğunun Kabul Edilemeyeceği )
AYIP İHBARI ( Kat Karşılığı İnşaat Sözleşmesi Uyarınca Eksik ve Ayıplı İmalat Bedelinin Tahsili - Davacı Açık Ayıpları Teslimden Sonra Makul Sürede Bildirmek Zorunda Olduğu/Tanık Anlatımlarıyla da Ayıp İhbarının Yapıldığı Kanıtlanamadığından Davalının Açık Ayıplardan Sorumlu Olduğunun Kabul Edilemeyeceği )
AYIPLI İMALAT BEDELİNİN TAHSİLİ ( Davacı Açık Ayıpları Teslimden Sonra Makul Sürede Bildirmek Zorunda Olduğu - Tanık Anlatımlarıyla da Ayıp İhbarının Yapıldığı Kanıtlanamadığından Davalının Açık Ayıplardan Sorumlu Olduğunun Kabul Edilemeyeceği )"
359Y15.HD11.3.2010E. 2009/1223 K. 2010/1358"İMALAT BEDELİNİN TAHSİLİ ( Davacı Arsa Sahibi Sözleşme Dışı İmalatın Ek Sözleşmeden Önce Yapıldığını ve Teslim Süresinin Fazla İmalatlar Gözetilerek Belirlendiğini Savunduğu - Fazla Yapılan İmalatların Ek Sözleşmeden Önce Yapılıp Yapılmadığının Araştırılması Gerektiği )
SÖZLEŞME DIŞI İMALAT ( Ek Sözleşmeden Önce Yapıldığını ve Teslim Süresinin Fazla İmalatlar Gözetilerek Belirlendiğinin Savunulması - Fazla Yapılan İmalatların Ek Sözleşmeden Önce Yapılıp Yapılmadığının Araştırılıp Bu Konuda Bilirkişiden Ek Rapor Alınması Gerektiği )
BİLİRKİŞİ İNCELEMESİ ( İmalat Bedelinin Tahsili - Davacı Arsa Sahibi Sözleşme Dışı İmalatın Ek Sözleşmeden Önce Yapıldığını ve Teslim Süresinin Fazla İmalatlar Gözetilerek Belirlendiğini Savunduğu - Fazla Yapılan İmalatların Ek Sözleşmeden Önce Yapılıp Yapılmadığının Araştırılması Gerektiği )"
359Y15.HD28.1.2010E. 2009/560 K. 2010/356"EKSİK İŞ BEDELİNİN TAHSİLİ ( Zamanaşımı Süresi İçinde Dava Konusu Yapılabileceği - Eserin Teslim Edildiğini İspat Yükümlülüğü Yüklenicide Olduğu/Davalı Yüklenici Teslimi Kanıtlayamadığına Göre Eksik Bırakılan İşler Varsa Bunların Dava Tarihi İtibariyle Bedellerinin Belirlenmesi Gerektiği )
ESERİN TESLİM EDİLDİĞİNİ İSPAT YÜKÜMLÜLÜĞÜ ( Yüklenicide Olduğu/Davalı Yüklenici Teslimi Kanıtlayamadığına Göre Eksik Bırakılan İşler Varsa Bunların Dava Tarihi İtibariyle Bedellerinin Belirlenmesi Gerektiği - Eksik Bırakılan İşler Varsa Bunların Dava Tarihi İtibariyle Bedellerinin Belirlenmesi Gerektiği )
KUSURLU İŞLER ( Yönünden BK'nın 359 ve Devamı Maddelerindeki Hükümlerin Uygulanmasının Zorunlu Olduğu - İş Sahibi Tarafından Belirtilen Maddelerdeki Ayıp İhbarının Yapılabilmesi İçin Eserin İş Sahibi Tarafından Teslim Alınmasının Zorunlu Olduğu )
TESLİMİN KANITLANAMAMASI ( Varsa Davacı İş Sahibi Tarafından Davaya Konu Yapılan Kusurlu İşlerin ( Açık Ve Gizli Ayıplı İşlerin ) Belirlenmesi ve Dava Tarihi İtibariyle Giderilme Bedellerinin Hesaplattırılması Gerektiği )"
359Y15.HD14.12.2009E. 2008/7842 K. 2009/6797"ESER SÖZLEŞMESİNDEN KAYNAKLANAN İŞ BEDELİNİN TAHSİLİ ( İtirazın İptali İstemi - Davalı İş Sahibince Eser Teslim Alınmış Olmasına Rağmen Makul Sürede Ayıp İhbarında Bulunulmadığından Bu İşlerin Zimnen Kabul Edilmiş Sayılacağı )
AYIP İHBARI ( Eser Sözleşmesinden Kaynaklanan İş Bedelinin Tahsili - Davalı İş Sahibince Eser Teslim Alınmış Olmasına Rağmen Makul Sürede Ayıp İhbarında Bulunulmadığından Bu İşlerin Zimnen Kabul Edilmiş Sayılacağı )
ZIMNİ KABUL ( Davalı İş Sahibince Eser Teslim Alınmış Olmasına Rağmen Makul Sürede Ayıp İhbarında Bulunulmadığından Bu İşlerin Zimnen Kabul Edilmiş Sayılacağı )
İTİRAZIN İPTALİ ( Alacağın Varlığı ve Miktarı Yapılan Yargılamada Alınan Bilirkişi Raporuyla Belirlendiğinden Borçlu İtirazında Tamamen Haksız ve Alacak da Likit Olmadığından İcra İnkâr Tazminatı İsteminin Reddi Gerektiği )
İCRA İNKAR TAZMİNATI ( İş Bedelinin Tahsili - Alacağın Varlığı ve Miktarı Yapılan Yargılamada Alınan Bilirkişi Raporuyla Belirlendiğinden Borçlu İtirazında Tamamen Haksız ve Alacak da Likit Olmadığından Reddi Gerektiği )"
359Y15.HD17.4.2009E. 2009/184 K. 2009/2256"ESER SÖZLEŞMESİ ( Taraflar İsticvap Edilip Bahsi Geçen Mıcırların Davacıya Teslimini Gösteren Sevk İrsaliyelerinin Sıhhati Üzerinde İnceleme Yapılması Gerektiği - İtirazın İptali )
İTİRAZIN İPTALİ ( Eser Sözleşmesi - Taraflar İsticvap Edilip Bahsi Geçen Mıcırların Davacıya Teslimini Gösteren Sevk İrsaliyelerinin Sıhhati Üzerinde İnceleme Yapılması Gerektiği )
MALLARIN TESLİMİNİ GÖSTEREN SEVK İRSALİYELERİ ( Sıhhati Üzerinde İnceleme Yapılması Gerektiği - Mıcırların Özellikleri Belirlenerek Davacıya Teslim Tarihindeki Serbest Piyasa Rayiçleri Üzerinden Değerinin Teknik Bir Bilirkişiye Tesbit Ettirilmesi Gerektiği )
BİLİRKİŞİ İNCELEMESİ ( İtirazın İptali - Mıcırların Özellikleri Belirlenerek Davacıya Teslim Tarihindeki Serbest Piyasa Rayiçleri Üzerinden Değerinin Teknik Bir Bilirkişiye Tesbit Ettirilmesi Gerektiği )"
359Y15.HD27.3.2009E. 2009/336 K. 2009/1793"ESER SÖZLEŞMESİ ( İş Sahibi Eserin Tesliminden Sonra İşlerin Olağan Gidişine Göre İmkan Bulur Bulmaz Eseri Gözden Geçirmek ve Varsa Açık Ayıpları Yükleniciye Derhal Bildirmek Zorunda Olduğu )
GİZLİ AYIP ( Süresinde Açık veya Gizli Ayıp İhbarında Bulunulmadığı Takdirde B.K'nun 360. Maddesinde Düzenlenen Haklardan Yararlanılamayacağı )
AYIP İHBARI ( Süresinde Açık veya Gizli Ayıp İhbarında Bulunulmadığı Takdirde B.K'nun 360. Maddesinde Düzenlenen Haklardan Yararlanılamayacağı )
AÇIK AYIP ( İş Sahibi Eserin Tesliminden Sonra İşlerin Olağan Gidişine Göre İmkan Bulur Bulmaz Eseri Gözden Geçirmek ve Varsa Açık Ayıpları Yükleniciye Derhal Bildirmek Zorunda Olduğu )
İŞ BEDELİ ( Uzman Bilirkişi Aracılığı İle İşin Yapıldığı Zamanki Serbest Piyasa Rayiçlerine Göre Belirleneceği )"
359Y15.HD23.3.2009E. 2008/2057 K. 2009/1644"ESER SÖZLEŞMESİ ( Eksik ve Ayıplı İmalâtın Giderilme Bedelinin Tahsili - Ödenmemiş İse Yapılan İmalâta Göre Fazla Ödeme Olup Olmadığı ve Miktarı Konusunda Rapor Alınıp Sonucuna Uygun Bir Karar Verilmesi Gerektiği )
EKSİK VE AYIPLI İMALÂT ( Giderilme Bedelinin Tahsili - İş Bedelinin Tamamı Ödenmişse Aynı Tarih İtibarıyla Eksik İşlerin Ödenmemiş İse Yapılan İmalâta Göre Fazla Ödeme Olup Olmadığı ve Miktarı Konusunda Rapor Alınması Gerektiği )
AYIPLI İMALATIN GİDERİLME BEDELİNİN TAHSİLİ ( İş Bedelinin Tamamı Ödenmişse Aynı Tarih İtibarıyla Eksik İşlerin Ödenmemiş İse Yapılan İmalâta Göre Fazla Ödeme Olup Olmadığı ve Miktarı Konusunda Rapor Alınıp Sonucuna Uygun Bir Karar Verilmesi Gerektiği )
AYIP İHBARI ( Süresinde Yapıldığının Saptanması Durumunda Alınacak Bilirkişi Raporuyla Ayıbın Niteliği Ve Tesbit Tarihi İtibariyle Giderilme Bedeli Ve İş Bedelinin Tamamı Ödenmişse Yine Aynı Tarih İtibarıyla Eksik İşlerin Belirlenmesi Gerektiği )"
359Y15.HD27.1.2009E. 2008/489 K. 2009/394"ESER SÖZLEŞMESİ ( Yüklenicinin İşin Görülmesi ve Tesliminde İşçiye Göre Daha Yüksek Özen Göstermekle Yükümlü Olduğu - Yüklenicinin Yüklenidiği Eserdeki Gizli ve Açık Ayıplara Karşı Sorumlu Olduğu )
ESERDE GİZLİ VEYA AÇIK AYIP ( Meydana Getirilen Eserin Teslimi Sırasında Yapılan Muayenede Varolan Bozukluğun Görülememesi Halinde Gizli Ayıbın Varlığından Söz Edileceği - Yüklenicinin Kasden Sakladığı Bozukluklarla Usulüne Uygun Yapılan Muayenelerde Fark Edilmeyen Ayıplar İçin İş Sahibine Karşı Teslimden Sonra da Sorumluluğunun Devam Edeceği )"
359Y15.HD24.9.2008E. 2007/5289 K. 2008/5583"ÖDENEN İŞ BEDELİNİN İADESİ ( İmalatın Ayıplı Olduğuna İlişkin İhbar Yapıldığı Tanık Delili İle İspatlanabileceği )
İMALATIN AYIPLI OLDUĞUNA İLİŞKİN İHBAR ( Yapıldığının Tanık Delili İle İspatlanabileceği )
TANIK DELİLİ ( Ödenen İş Bedelinin İadesi - İmalatın Ayıplı Olduğuna İlişkin İhbar Yapıldığı Tanık Delili İle İspatlanabileceği )
ESER SÖZLEŞMESİ ( Ödenen İş Bedelinin İadesi/İmalatın Ayıplı Olduğuna İlişkin İhbar Yapıldığı Tanık Delili İle İspatlanabileceği - Eserin Zımnen Kabul Edildiği Gerekçesiyle Davanın Reddinin Hatalı Olduğu )"
359Y15.HD26.6.2008E. 2007/4737 K. 2008/4301"İŞ BEDELİNİN TAHSİLİ ( Davalı İş Sahibi Şirkete Kumaşların Teslim Tarihleri Dikkate Alındığında Yapılan Ayıp İhbarının Süresinde Olduğunun Kabul Edilemeyeceği - İş Sahibi Şirket Tarafından Açılan Karşı Dava ve Birleşen Davanın Reddi Gerektiği )
AYIP İHBARI ( Davalı İş Sahibi Şirkete Kumaşların Teslim Tarihleri Dikkate Alındığında Yapılan Ayıp İhbarının Süresinde Olduğunun Kabul Edilemeyeceği - İş Sahibi Şirket Tarafından Açılan Karşı Dava ve Birleşen Davanın Reddi Gerektiği )
TAZMİNAT İSTEMİ ( Kumaşları Teslim Edildiği Haliyle Kabul Eden İş Sahibi Şirketin Süresinde Yapmadığı Ayıp İhbarına Dayanarak Tazminat İsteminde Bulunamayacağı )"
359Y15.HD24.6.2008E. 2008/2466 K. 2008/4205"ESER SÖZLEŞMESİ ( Ayıp Eşyanın Normal Niteliklerinden Ayrılması Olduğu - Eserin Tesliminden Sonra İş Sahibi İşlerin Olağan Gidişine Göre İmkan Bulur Bulmaz Eseri Gözden Geçirmek ve Kusurları Varsa Açık Ayıpları Yükleniciye Derhal Bildirmek Zorunda Olduğu )
AÇIK AYIP ( İhbarında Bulunulduğu Takdirde Eser Sahibi B.K Md. 360'da Düzenlenen Hakları Kullanabileceği )
İHBAR ( Açık veya Gizli Ayıp İhbarında Bulunulduğu Takdirde Eser Sahibi B.K Md. 360'da Düzenlenen Hakları Kullanabileceği )"
359Y15.HD23.6.2008E. 2007/4352 K. 2008/4171"İŞ BEDELİNİN TAHSİLİ ( İmal Olunan Şeyin Tesliminden Sonra İş Sahibi İşlerin Mutad Cereyanına Göre İmkanını Bulur Bulmaz O Şeyi Muayene ve Kusurları Varsa Bunları Yükleniciye Bildirmeye Mecbur Olduğu )
MUAYENE VE KUSUR ( İş Bedelinin Tahsili - İmal Olunan Şeyin Tesliminden Sonra İş Sahibi İşlerin Mutad Cereyanına Göre İmkanını Bulur Bulmaz O Şeyi Muayene ve Kusurları Varsa Bunları Yükleniciye Bildirmeye Mecbur Olduğu )
AYIP İHBARI ( Son Teslim Tarihinden İtibaren 39 Gün Sonra Yapıldığı/Davacı Tarafından Dikilen Gömleklerdeki Dikiş Hatalarının Açık Ayıp Niteliğinde Bulunmasına Göre Ayıp İhbarının Hemen Yapılması Gerektiği - İş Bedelinin Tahsili )"
359Y19.HD19.6.2008E. 2008/4283 K. 2008/6844"ESER SÖZLEŞMESİNDEN KAYNAKLANAN ALACAĞIN İFLAS MASASINA KAYDI İSTEMİ ( Detay Tesbit ve Hesaplamaların Bir Arada Değerlendirilmesi Suretiyle İtirazlar da Göz Önüne Alınarak Yeni Bilirkişi Raporu Alınması Gerektiği )
KAYIT KABUL DAVASI ( Eser Sözleşmesinden Kaynaklanan Alacağın İflas Masasına Kaydı İstemi - Detay Tesbit ve Hesaplamaların Bir Arada Değerlendirilmesi Suretiyle İtirazlar da Göz Önüne Alınarak Yeni Bilirkişi Raporu Alınması Gerektiği )
BİNA TEMELİNİN SAĞLAM OLUP OLMADIĞININ TESPİTİ ( Detay Tesbit ve Hesaplamaların Bir Arada Değerlendirilmesi Suretiyle İtirazlar da Göz Önüne Alınarak Yeni Bilirkişi Raporu Alınması Gerektiği )
NEFASET İNDİRİMİ ( Genellikle Katlanılabilir Yapı Aksaklıklarında Dikkate Alınabilir ve Kabul Edilen Oranın Nefaset İndirimi Anlamında Çok Yüksek Olduğu - Kayıt Kabul Davası )"
359Y15.HD10.6.2008E. 2008/2656 K. 2008/3856"ESER SÖZLEŞMESİ ( Yazılım Proğramının Ayıplı Olup Olmadığının Bilirkişi Marifetiyle Belirlenmesi Gereği - Eserin Ayıplı Olmadığının Anlaşılması veya Proğramın İbraz Edilmemesi Halinde Yüklenicinin İş Bedeline Hak Kazandığının Kabulü Gereği )
AYIP BİLDİRİMİ ( Eser Sözleşmesi - Sözleşmeye Konu Yazılım Proğramının Ayıplı Olup Olmadığının Araştırılarak Sonucuna Göre Karar Verilmesi Gereği )
YAZILIM PROGRAMININ AYIPLI OLUP OLMADIĞI ( Bilirkişi Marifetiyle Belirlenmesi Gereği - Eserin Ayıplı Olmadığının Anlaşılması veya Proğramın İbraz Edilmemesi Halinde Yüklenicinin İş Bedeline Hak Kazandığının Kabulü Gereği )"
359Y15.HD9.5.2008E. 2007/2052 K. 2008/3111"SERA YAPIM SÖZLEŞMESİNDEN KAYNAKLANAN DAVA ( Ayıp İhbarının Süresinde Yapılmadığından Bahisle Reddedildiği - İş Sahibi Eserin Tesliminden Sonra İmkanını Bulur Bulmaz Eseri Muayene Etmeye ve Ayıpları Varsa Bunu Yükleniciye Bildirmeye Mecbur Olduğu )
AYIP İHBARI ( Süresinde Yapılmadığından Bahisle Reddedildiği - İş Sahibi Eserin Tesliminden Sonra İmkanını Bulur Bulmaz Eseri Muayene Etmeye ve Ayıpları Varsa Bunu Yükleniciye Bildirmeye Mecbur Olduğu/Yapılması Şekle Tabi Olmayıp Her Türlü Delille İspatlanabileceği )
ESERİ MUAYENE ETME VE AYIPLARINI BİLDİRME MECBURİYETİ ( İş Sahibi Eserin Tesliminden Sonra İmkanını Bulur Bulmaz Eseri Muayene Etmeye ve Ayıpları Varsa Bunu Yükleniciye Bildirmeye Mecbur Olduğu - İhabrın Yapılması Şekle Tabi Olmayıp Her Türlü Delille İspatlanabileceği )"
359Y15.HD21.4.2008E. 2007/3691 K. 2008/2624"ESER SÖZLEŞMESİ ( İş Sahibi İmal Olunan Şeyin Tesliminden Sonra İmkan Bulur Bulmaz O Şeyi Muayene ve Varsa Kusurları Yükleniciye Bildirmek Zorunda Olduğu - Nefaset Gerektirdiği Saptanan Hususlar Açık Ayıp Niteliğinde Olduğundan İşin Tesliminden Sonra Derhal Yükleniciye Bildirilmesi Gereği )
NEFASET İNDİRİMİ ( Nefaset Gerektiği Saptanan Hususların Açık Ayıp Niteliğinde Olduğu İşin Tesliminden Sonra Derhal Yükleniciye Bildirilmesi Gereği - Eserin Tesliminden Sonra Herhangi Bir Ayıp Bilidirimi Yapılmamış Olması Karşısında Ayıp İhbarı Süresinde Yapılmadığı Halde İş Bedelinden İndirim Yapılmasının Kabul Edilemeyeceği )
AYIP İNDİRİMİ ( Yapılan Şeyin Serahaten veya Zımnen Kabulünu Müteakkip Yüklenicinin Her Türlü Sorumluluktan Kurtulacağı - İşin Tesliminden Sonra İş Sahibi Tarafından Herhangi Bir Ayıp Bilidiriminde Bulunmadığı Halde Nefaset İndirimi Yapılmasının Kabul Edilemeyeceği )"
359Y15.HD15.4.2008E. 2007/3124 K. 2008/2496"ESER SÖZLEŞMESİ ( İş Sahibinin Ancak Ayıbın Giderilmesi Masraflarını Talep Edebileceği - Ayıp İhbarının Herhangi Bir Şekle Tabi Olmadığı/Tanıkların Bilgilerinin Alınması Gereği )
AYIP İHBARI ( Eser Sözleşmesi/Herhangi Bir Şekle Tabi Olmadığı - Bildirim Yapıldığı Hususunda Tanık Dinletilebileceği )
ŞEKİL ŞARTI ( Ayıp İhbarı - Herhangi Bir Şekle Tabi Olmadığı/Bildirim Yapıldığı Hususunda Tanık Dinletilebileceği ) "
359Y15.HD11.4.2008E. 2008/657 K. 2008/2343"ESER SÖZLEŞMESİ ( İş Sahibi Eseri Teslim Aldıktan Sonra İmkan Bulur Bulmaz Muayeneye ve Kusurları Müteahhide Bilidirmeye Mecbur Olduğu - Eser İş Sahibinin Kullanamayacağı Kabul Edemeyeceği Derecede Kusurlu Olduğu Takdirde İş Reddetme Hakkı Bulunduğu )
ESERDE AYIP ( Eser İş Sahibinin Kullanamayacağı Kabul Edemeyeceği Derecede Kusurlu Olduğu Takdirde İş Reddetme Hakkı Bulunduğu - Eserdeki Ayıp Eserin Reddini Gerektirmeyecek Derecede Ağır Değilse İş Sahibinin Fiyatı Tenzile ve Eseri Tamire Hakkı Bulunduğu )
İŞ SAHİBİNİN AYIP DERECESİNE GÖRE ESERİ RET VEYA FİYATINI TENZİL VE TAMİR HAKKI ( Eserin Muayenesi ve Kusurlarının Yükleniciye Bildirilmesi )"
359Y15.HD7.4.2008E. 2007/100 K. 2008/2218"ESERİN TESLİM ALINMASINDAN SONRA ORTAYA ÇIKAN AYIP NEDENİYLE TAZMİNAT ( Yapının Kullanılan Betonun Mukavemetsizliği Nedeniyle Yıkılıp Yeniden Yapılması Gerektiğinin Anlaşılması - Ortaya Çıkan Ayıplar Kullanıma Bağlı Olarak Zaman İçinde Ortaya Çıkan Ayıplar Olduğundan Gizli Ayıp Niteliğinde Olduğu )
YAPININ YIKILMASINI GEREKTİRECEK DERECEDE OLUŞAN HASAR VE ORTAYA ÇIKAN AYIPLAR ( Kullanıma Bağlı Olarak Zaman İçinde Ortaya Çıktığından Gizli Ayıp Olduğu - Yüklenici Kabule İcbar Edilemeyecek Derecede Ayıplı ve Ekonomik Değeri Olmayan Eser İmal Ettiğinden Amortisman Bedeli İsteyemeyeceği )
GİZLİ AYIP ( Eser Sözleşmesine Konu Yapıdaki Ayıplar Kullanıma Bağlı Olarak Zaman İçinde Ortaya Çıktığından Gizli Ayıp Olduğu - Yüklenici Kabule İcbar Edilemeyecek Derecede Ayıplı ve Ekonomik Değeri Olmayan Eser İmal Ettiğinden Amortisman Bedelinin Düşülmemesi Gereği )
AMORTİSMAN BEDELİ ( Yüklenicinin Kabule İcbar Edilemeyecek Derecede Ayıplı ve Ekonomik Değeri Olmayan Eser İmal Etmesi - Amaortisman Bedeli Düşülmeyeceği )
TESPİT DAVASININ MASRAFLARI ( Yargılama Giderlerinden Olduğunudan Asıl Davadaki Mahkeme Masraflarına Eklenmesi Gereği - Tespit Davası Masraflarının Haklılık Durumuna Göre Taraflar Arasında Paylaştırılması Gereği )"
359Y15.HD1.4.2008E. 2007/2713 K. 2008/2063"ESER SÖZLEŞMESİ ( Eserin Teslim Olunmasından İtibaren İş Sahibinin Teslim Alınan Eseri İşlerin Mutad Cereyanına Göre İmkanını Bulur Bulmaz Muayeneye ve Kusurları Varsa Bunları Yükleniciye İhbar Etmeye Mecbur Olduğu )
İHBAR MÜKELLEFİYETİ ( Eser Sözleşmesi - Eserin Teslim Olunmasından İtibaren İş Sahibinin Teslim Alınan Eseri İşlerin Mutad Cereyanına Göre İmkanını Bulur Bulmaz Muayeneye ve Kusurları Varsa Bunları Yükleniciye İhbar Etmeye Mecbur Olduğu )
GİZLİ AYIPLI İMALAT ( Daha Sonra Ortaya Çıkanlar Varsa Bunların da Süresinde İhbarı Şartıyla Bedelinin Yükleniciden İstenilmesinin Mümkün Olduğu - Eksik Bırakılan İmalat Bedelinin İse Zamanaşımı Süresi İçinde İstenmesi de Mümkün Olduğu )
İMALAT BEDELİ ( Daha Sonra Ortaya Çıkan Gizli Ayıplı İmalat Varsa Bunların da Süresinde İhbarı Şartıyla Bedelinin Yükleniciden İstenilmesinin Mümkün Olduğu - Eksik Bırakılan İmalat Bedelinin İse Zamanaşımı Süresi İçinde İstenebileceği )"
359Y15.HD21.3.2008E. 2008/748 K. 2008/1800"ESER SÖZLEŞMESİ ( İş Sahibinin İşlerin Mutad Cereyanına Göre İmkan Bulur Bulmaz İmal ve Teslim Olunan Şeyi Muayene ve Kusruları Bildirmek Zorunda Olduğu - Sipariş Konusu Malların Sipariş Sözleşmesine Uygun Olarak İmal ve Teslim Edilip Edilmediğinin Keşif ve Bilirkişi İncelemesi ile Saptanması Gereği )
AYIP İHBARI ( İş Sahibinin İmkan Bulur Bulmaz Teslim Olunun Şeyi Muayene ve Kusurları Bildirmesi Gereği - Malların Sipariş Sözleşmesine Uygun Üretilip Üretilmediği Araştırılmadan Ayıp İhbarının TTK 25. Maddesine Göre Süresinde Olmadığından Bahisle Hüküm Kurulmasının Hatalı Olduğu )"
359Y15.HD5.2.2008E. 2007/1291 K. 2008/627"CEZAİ ŞART İLE EKSİK VE AYIPLI İŞLERİN GİDERİLME BEDELLERİNİN TAHSİLİ ( Bilirkişiden Ek Rapor Alınarak Açık Ayıplı İşlerin Giderilme Bedellerine İlişkin İstemin Reddedilmesi Eksik İşlerin Giderilme Bedellerine İlişkin İstemin Kabul Edilmesi Gerektiği )
BİLİRKİŞİDEN EK RAPOR ALINMASI ( Açık Ayıplı İşlerin Giderilme Bedellerine İlişkin İstemin Reddedilmesi Eksik İşlerin Giderilme Bedellerine İlişkin İstemin Kabul Edilmesi Gerektiği )
AÇIK AYIP ( Ayıplı İşlerin Giderilme Bedellerine İlişkin İstemin Reddedilmesi Eksik İşlerin Giderilme Bedellerine İlişkin İstemin Kabul Edilmesi Gerektiği - Cezai Şart İle Eksik ve Ayıplı İşlerin Giderilme Bedellerinin Tahsili )"
359Y15.HD21.1.2008E. 2007/818 K. 2008/260"ESER SÖZLEŞMESİ ( İtirazın İptali - Davalı Sözleşmeye Konu İşlemden Sonra Malları Teslim Almış ve Davacının Faturalarını da Defterine Kaydettiği/Süresinde Ayıp İhbarının Yapıldığını Kanıtlamak Yükümlülüğünün Davalıya Ait Olduğu )
İTİRAZIN İPTALİ ( Eser Sözleşmesine Dayalı - Davalı Sözleşmeye Konu İşlemden Sonra Malları Teslim Almış ve Davacının Faturalarını da Defterine Kaydettiği/Süresinde Ayıp İhbarının Yapıldığını Kanıtlamak Yükümlülüğünün Davalıya Ait Olduğu )
AYIP İHBARI ( Davalı Sözleşmeye Konu İşlemden Sonra Malları Teslim Almış ve Davacının Faturalarını da Defterine Kaydettiği - Süresinde Ayıp İhbarının Yapıldığını Kanıtlamak Yükümlülüğünün Davalıya Ait Olduğu )
İSPAT YÜKÜMLÜLÜĞÜ ( Eser Sözleşmesi - Süresinde Ayıp İhbarının Yapıldığını Kanıtlamak Yükümlülüğünün Davalıya Ait Olduğu )"
359Y15.HD21.11.2007E. 2007/7141 K. 2007/7376"ESER SÖZLEŞMESİ ( Eser Sözleşmesi İle Teslim Alınan İmalata Açık ve Gizli Ayıplar Ayıp İhbarının Yapıldığı Her Türlü Delille İspatlanabileceği )
AÇIK VE GİZLİ AYIPLAR ( İtirazın İptali - Eser Sözleşmesi İle Teslim Alınan İmalata Açık ve Gizli Ayıplar Ayıp İhbarının Yapıldığı Her Türlü Delille İspatlanabileceği )
AYIP İHBARININ İSPATI ( Eser Sözleşmesi İle Teslim Alınan İmalata Açık ve Gizli Ayıplar Ayıp İhbarının Yapıldığı Her Türlü Delille İspatlanabileceği )"
359Y15.HD21.11.2007E. 2006/7141 K. 2007/7376"İTİRAZININ İPTALİ İSTEMİ ( Ayıplı Malın Mevcut Olmasına ve Miktarı İle Derecesine İşin Davalı Tarafından Reddi Gerekip Gerekmediğine veya İş Bedelinden İndirim Yapılmasının Gerekli Olup Olmadığına Göre İnceleme Yapılacağı )
BİLİRKİŞİ İNCELEMESİ ( İşin Davalı Tarafından Reddi Gerekip Gerekmediğine veya İş Bedelinden İndirim Yapılmasının Gerekli Olup Olmadığına Göre İnceleme Yapılacağı - İtirazının İptali İstemi )
İŞ BEDELİNDEN İNDİRİM ( Yapılmasının Gerekli Olup Olmadığına Göre Yapılacağı - İtirazının İptali İstemi )
AYIPLI MAL ( Mevcut Olmasına ve Miktarı İle Derecesine İşin Davalı Tarafından Reddi Gerekip Gerekmediğine veya İş Bedelinden İndirim Yapılmasının Gerekli Olup Olmadığına Göre İnceleme Yapılacağı )"
359Y15.HD19.11.2007E. 2006/7350 K. 2007/7250"ESER SÖZLEŞMESİNE DAYALI İŞ BEDELİNİN TAHSİLİ ( İtirazın İptali - Eserin Teslimini Yüklenici Bedelin Ödendiğini İş Sahibi Kanıtlamakla Yükümlü Olduğu )
İTİRAZIN İPTALİ ( İş Bedelinin Tahsili - İş Sahibi Eserin Ayıplı Olduğunu Usulen Kanıtlamadığı/İmalatın Davalı Tarafından Teslim Alındığının ve Ayıp Savunmasının da Kanıtlanamadığının Kabulü İle Ödeme Konusunda Davalı Delillerinin Sorulup Toplanması Gerektiği )
İŞ BEDELİNİN TAHSİLİ ( İtirazın İptali - Eser Sözleşmelerinde Eserin Teslimini Yüklenici Bedelin Ödendiğini İş Sahibi Kanıtlamakla Yükümlü Olduğu )
ESER TESLİMİ ( İş Bedelinin Tahsili - Eser Sözleşmelerinde Eserin Teslimini Yüklenici Kanıtlamakla Yükümlü Olduğu/İmalatın Davalı Tarafından Teslim Alındığının ve Ayıp Savunmasının da Kanıtlanamadığının Kabulü İle Ödeme Konusunda Davalı Delillerinin Sorulup Toplanması Gerektiği )"
359Y15.HD12.11.2007E. 2007/5199 K. 2007/7121"FESİH TARİHİNDEN ÖNCE ORTAYA ÇIKAN AYIPLAR ( İş Bedelinden Bir Tenzilat Yapılması Gerekiyorsa Miktarı Fesih Tarihindeki Rayiçlere Göre Belirlenip Kesin Hesap Alacağından Mahsup Edilmesi Gerektiği )
İŞ BEDELİNDEN TENZİLAT ( Fesih Tarihinden Önce Ortaya Çıkan Ayıplar Nedeniyle Yapılması Gerekiyorsa Miktarı Fesih Tarihindeki Rayiçlere Göre Belirlenip Kesin Hesap Alacağından Mahsup Edilmesi Gerektiği )
MAKUL SÜRE ( Fesih Tarihinden Önce Ortaya Çıkan Ayıplar Nedeniyle İş Bedelinden Bir Tenzilat Yapılması Gerekiyorsa Miktarı Fesih Tarihindeki Rayiçlere Göre Belirlenip Kesin Hesap Alacağından Mahsup Edilmesi Gerektiği )
PİYASA RAYİÇLERİNE GÖRE GİDERİM BEDELİ ( Makul Sürede Ayıp İhbarında Bulunulmuş İse İhbardan İtibaren Makul Süre Sonundaki Piyasa Rayiçlerine Göre Giderim Bedeli Hesaplanıp Karşı Davada Hüküm Altına Alınması Gerektiği )
AYIP İHBARI ( Makul Sürede Ayıp İhbarında Bulunulmuş İse İhbardan İtibaren Makul Süre Sonundaki Piyasa Rayiçlerine Göre Giderim Bedeli Hesaplanıp Karşı Davada Hüküm Altına Alınması Gerektiği )"
359Y15.HD19.7.2007E. 2006/4980 K. 2007/5033"ESER SÖZLEŞMESİNE DAYALI İŞ BEDELİ ( Talebine Karşı Ayıplı Mal İddiası Uyuşmazlığının Çözümlenebilmesi İçin Mallar Üzerinde İnceleme Yapılması Gereği )
AYIPLI MAL İDDİASI ( Eser Sözleşmesinden Doğan İş Bedeli Talebine Karşı Ayıplı Mal İddiasının Uyuşmazlığının Çözümlenebilmesi İçin Mallar Üzerinde İnceleme Yapılması Gerektiği )
YAPILAN ŞEY İŞ SAHİBİNİN ŞEYİ KULLANAMAYACAĞI DERECEDE AYIPLI OLMASI ( İş Sahibi Eseri Almaktan İmtina Edebileceği - Ayıp Bu Derecede Değil İse İş Sahibi Bedelden İndirim veya Ayıbın Tamirini İsteyebileceği )"
359Y15.HD2.5.2007E. 2006/2294 K. 2007/2903"AÇIK AYIP ( Çeklerin İptali Menfi Tespit ve Tedbirin Devamı İstemi - Teslim Tarihine Göre Zamanında Yapılması Gereken Ayıplar BK'nun 359/1. Maddesinde Belirtilen Açık Ayıplarla İlgili Olduğu )
ESER SÖZLEŞMESİNDEN KAYNAKLANAN GİZLİ AYIP ( Teslimi Takiben Hemen Ortaya Çıkmayabileceği - Gizli Ayıplar Ortaya Çıktıktan Sonra Yükleniciye Bildirileceği )
ÇEKLERİN İPTALİ MENFİ TESPİT VE TEDBİRİN DEVAMI İSTEMİ ( Eser Sözleşmesinden Kaynaklanan Gizli Ayıp/Teslimi Takiben Hemen Ortaya Çıkmayabileceği - Gizli Ayıplar Ortaya Çıktıktan Sonra Yükleniciye Bildirileceği )"
359Y15.HD19.4.2007E. 2006/2375 K. 2007/2591"EKSİK VE AYIPLI İŞLER BEDELİ ( Bağımsız Bölümlerin Teslim Alındığı Tarihteki Serbest Piyasa Rayicine Göre Tespit Edileceği )
AÇIK AYIP ( Teslim Alınan Bağımsız Bölümdeki Ayıpların Açık Ayıp Olması Halinde İhtirazi Kaydın Kanıtlanamaması Durumunda Bu Bölümlerle İlgili Nefaset Bedeli Talebinin Reddine Aksi Halde Kabulüne Karar Verilmesi Gereği )
NEFASET BEDELİ ( Teslim Alınan Bağımsız Bölümdeki Ayıpların Açık Ayıp Olması Halinde İhtirazi Kaydın Kanıtlanamaması Durumunda Bu Bölümlerle İlgili Nefaset Bedeli Talebinin Reddine Aksi Halde Kabulüne Karar Verilmesi Gereği )
TESLİM ALINAN BAĞIMSIZ BÖLÜM ( İlgili Nefaset Bedeli Makul Sürede Açılan Dava İle İstenmiş Olduğundan Bu Bölümlerin de Nefaset Bedelinin Dava Tarihindeki Serbest Piyasa Rayicine Göre Hesaplanması Gereği - Eksik ve Ayıplı İşler Bedeli )"
359Y15.HD5.4.2007E. 2006/1260 K. 2007/2145"ESER SÖZLEŞMESİNDEN KAYNAKLANAN UYUŞMAZLIK ( Ayıp İhbarı İle İlgili TTK'nun 25. Maddesinin Değil BK'nun 359 Vd. Maddelerindeki Hükümlerin Uygulanması Gerektiği )
AYIP İHBARI ( Uyuşmazlık Eser Sözleşmesinden Kaynaklandığından Ayıp İhbarı İle İlgili TTK'nun 25. Maddesinin Değil BK'nun 359 Vd. Maddelerindeki Hükümlerin Uygulanması Gerektiği )
ESERİN MUAYENE VE KUSURUNUN BİLDİRİLMESİ ( Eseri Teslim Alan İş Sahibinin İmkan Bulur Bulmaz Eseri Muayene Etmesi ve Kusurlarını Karşı Tarafa Bildirilmesi Zorunlu Olduğu )
ESERİN GARANTİ KAPSAMINDA OLMASI ( Esasen Eserin Bir Yıl Süre İle Garanti Kapsamında Olması Nedeniyle Yüklenicinin Bu Müddet İçerisinde Makinedeki Arızaları Gidermesi ve Taahhüt Ettiği Çalışma Kapasitesini Sağlaması Zorunlu Olduğu )"
359Y15.HD6.2.2007E. 2006/61 K. 2007/653"İTİRAZIN İPTALİ DAVASI ( Faturaya Dayalı Olarak Yapılan İcra Takibine Vaki İtiraz Nedeniyle )
AYIBIN VE İHBARIN İSPATI ( Yüklenicinin İş Sahibine Olan Borçlarına Aykırı Olarak İmalini Yüklendiği Eserin Ayıplı Olması Durumunda Açık ve Gizli Ayıp Olmamasına Göre İhbarda Bulunduğunu Ayıbın Varlığını ve Kabul Edilemeyecek Derecede Olduğunu Kanıtlanmasının Gerekmesi )
AYIPLI İFA ( Borçlar Yasası Gereğince Yüklenici Tarafından Yapılan İşin-Eserin Kabul Edilemeyecek Derecede Ayıplı Olması Durumunda İş Sahibinin İşi-Eseri Kabule Zorlanamaması ) "
359Y15.HD13.11.2006E. 2005/5256 K. 2006/6439"ESER SÖZLEŞMESİ ( Sözleşmede Geminin Yat Haline Dönüştürülmesi Amaçlandığına Göre İşinin Uzmanı Sayılan ve Basiretli Tacir Gibi Davranmak Olan Yüklenici İfayı Amaca Uygun Olarak Gerçekleştirmek Zorunda Olduğu )
YÜKLENİCİNİN SORUMLULUĞUNUN KAPSAMI ( Geminin Yat Haline Dönüştürülmesi Amaçlandığına Göre İşinin Uzmanı Sayılan ve Basiretli Tacir Gibi Davranmak Olan Yüklenici İfayı Amaca Uygun Olarak Gerçekleştirmek Zorunda Olduğu )
BASİRETLİ TACİR ( Yüklenici İfayı Amaca Uygun Olarak Gerçekleştirmek Zorunda Olduğu )
DENETİMİNE UYGUN RAPOR HAZIRLAMA ZORUNLULUĞU ( Eser Sözleşmesinde Geminin Yat Haline Dönüştürülmesi Amaçlandığı )"
359Y11.HD18.9.2006E. 2005/8282 K. 2006/8821"MANEVİ TAZMİNAT İSTEMİ ( Davacıya İsabet Eden Dükkanın Bulunduğu Bloktaki İnşaatların Tümünün Aynı Düzeyde Olduğu ve Henüz Teslim Aşamasına Gelinmediği - Davanın Reddi Gereği )
TESLİM AŞAMASINA GELMEYEN İNŞAATLAR OLMASI ( Manevi Tazminat İstemi - Sadece Acil İhtiyacı Olan Ortaklara Dükkanlarını Kendilerinin Yapması İçin İzin Verildiği Gerekçesiyle Davanın Reddine Karar Verildiği )"
359Y11.HD3.7.2006E. 2005/7791 K. 2006/7877"KAT KARŞILIĞI İNŞAAT SÖZLEŞMESİ ( Davalı İnşaat Şirketinin Konutların Zamanında Teslim Edilmemesi Nedeniyle Uğranılan Zararın Yanında Ayıplı ve Kusurlu İşler Nedeniyle de Sorumluluğuna Karar Verilmesi Gerektiği )
EKSİK VE KUSURLU İŞLER ( Kat Karşılığı İnşaat Sözleşmesi - Davalı İnşaat Şirketinin Konutların Zamanında Teslim Edilmemesi Nedeniyle Uğranılan Zararın Yanında Ayıplı ve Kusurlu İşler Nedeniyle de Sorumluluğuna Karar Verilmesi Gerektiği )
AYIPLI VE KUSURLU İŞLER ( Konutların Zamanında Teslim Edilmemesi Nedeniyle Uğranılan Zararın Yanında Ayıplı ve Kusurlu İşler Nedeniyle de Sorumluluğuna Karar Verilmesi Gerektiği )
KONUTLARIN ZAMANINDA TESLİM EDİLMEMESİ ( Nedeniyle Uğranılan Zararın Yanında Ayıplı ve Kusurlu İşler Nedeniyle de Sorumluluğuna Karar Verilmesi Gerektiği )"
359Y15.HD8.6.2006E. 2005/3718 K. 2006/3414"AYIP İHBARI ( Süresinde Ayıp İhbarı Yapıldığının Anlaşılması Halinde Ayıplı Olduğu İddia Edilen Mallar Hakkında Yeniden Bilirkişi İncelemesi Yaptırılması Gereği )
DAVANIN KISMEN REDDİNDE YARGILAMA GİDERLERİ ( Haklılık Durumuna Göre Paylaştırılması ve Reddolunan Kısım Üzerinden Vekille Temsil Olunan Davalı Lehine Karar Tarihinde Yürürlükte Bulunan Avukatlık Asgari Ücret Tarifesine Göre Vekalet Ücretine Hükmedileceği )
ESER SÖZLEŞMESİ ( Süresinde Ayıp İhbarında Bulunulması Halinde İş Sahibi BK'nın 360. Maddesinde Öngörülen Sözleşmeden Dönme ve Tazminat Bedelden İndirim ve Ayıbın Giderilmesi Şeklindeki Seçimlik Haklarını Kullanabileceği )"
359Y15.HD21.3.2006E. 2006/1032 K. 2006/1621"DAVANIN ZAMANAŞIMI SÜRESİ ( Müteahhidin Kasıt veya Ağır Kusuru ile Akdin Hiç veya Gereği Gibi Yerine Getirilmemiş ve Bilhassa Ayıplı Malzeme Kullanmış veya Ayıplı Bir İş Meydana Getirmiş Olması Sebebiyle Açılacak Davalarda 10 Yıllık Zamanaşımı Süresinin Uygulanması )
DEPREM SONUCU ORTAYA ÇIKAN ZARARIN TAZMİNİ ( Depremden Sonra Meydana Gelen Hasarlar için Davacı Tarafından Bir Takım Basit Onarımlar Yapılmış ise de Hasarın Esasına İlişkin Gizli Ayıplı İmalâtın Teftiş Raporu Sırasında Yapılan Deney ve Alınan Rapor Sonucunda Ortaya Çıkmış Olması )
ESER SÖZLEŞMESİ ( Eserin Tesliminde İş Sahibinin İşin Mutad Cereyanına Göre İmkanını Bulur Bulmaz Muayeneye ve Kusurları Varsa Yükleniciye Bildirmek Zorunda Olması )"
359Y15.HD14.2.2006E. 2005/5103 K. 2006/727"EKSİK İŞLER BEDELİ ( Eserdeki Eksik İşler Bedeli İhbarsız İstenebileceği - İş Sahibinin İhbar Yükümlüğü Ayıplı İşler İçin Olduğu )
İŞ SAHİBİNİN İHBAR YÜKÜMLÜLÜĞÜ ( Ayıplı İşler İçin Olduğu - Eserdeki Eksik İşler Bedeli İhbarsız İstenebileceği )
ESERİN AYIPLI VE GEÇ TESLİMİ İDDİASI ( Tazminat Talebi - Ayıbın Süresi İçinde İhbar Edilmemesi Halinde İş Zımnen Kabul Edilmiş Sayılacağı/Ayıp İhbarında Bulunan İş Sahibi Ayıpların Bedelini Teslim Tarihindeki Rayiçlere Göre Talep Edebileceği )
AYIBIN SÜRESİ İÇİNDE İHBAR EDİLMEMESİ ( İş Zımnen Kabul Edilmiş Sayılacağı/Ayıp İhbarında Bulunan İş Sahibi Ayıpların Bedelini Teslim Tarihindeki Rayiçlere Göre Talep Edebileceği )"
359Y15.HD15.12.2005E. 2004/7298 K. 2005/6856"ESERİN TESLİMİ ( İş Sahibi İşlerin Olağan Gidişine Göre İmkan Bulur Bulmaz Eseri İncelemek ve Ayıpları Yükleniciye Bildirmek Zorunda Olduğu - Aksi Halde Yüklenicinin Sorumluluktan Kurtulduğu )
ESERİN İNCELENMESİ VE AYIPLARIN YÜKLENİCİYE BİLDİRİLMESİ ( Eserin Tesliminden Sonra İş Sahibi İşlerin Olağan Gidişine Göre İmkan Bulur Bulmaz Bildirmesi Gereği )
ESERDE KASTEN SAKLANAN BOZUKLUKLAR ( İle Gözden Geçirmede Fark Edilemeyecek Gizli Ayıplardan İş Sahibinin Sorumluluğunun Devam Ettiği )
İHBAR YÜKÜMLÜLÜĞÜ ( Eserdeki Ayıp Sonradan Ortaya Çıkarsa İş Sahibi Ayıbı Öğrenir Öğrenmez Yükleniciye İhbar Etmek Zorunda Olduğu )"
359Y19.HD13.12.2005E. 2005/10051 K. 2005/12492"ALACAK DAVASI ( Sözleşmede Arsa Sahibinden Satın Alınan Bağımsız Bölümler Yönünden Geç Teslim İle İlgili Tazminat Hükmü Bulunmadığından Geç Teslime Dayalı Kira Tazminatı İstenemeyeceği )
GEÇ TESLİME DAYALI KİRA TAZMİNATI TALEBİ ( Sözleşmede Arsa Sahibinden Satın Alınan Bağımsız Bölümler Yönünden Geç Teslim İle İlgili Tazminat Hükmü Bulunmadığından İstenemeyeceği )
AYIPLI VE EKSİK İŞLER ( Alacak Talebi - Eksik İşler Yönünden Zamanaşımı Süresi İçinde Her Zaman Talepte Bulunulabileceği/Ancak Ayıplı İşler Hakkındaki Taleplerin Dinlenebilmesi Süresinde Ayıp İhbarı Yapılmasına Bağlı Olduğu )
ZAMANAŞIMI VE AYIP İHBARI ( Eksik İşler Yönünden Zamanaşımı Süresi İçinde Her Zaman Talepte Bulunulabileceği - Ancak Ayıplı İşler Hakkındaki Taleplerin Dinlenebilmesi Süresinde Ayıp İhbarı Yapılmasına Bağlı Olduğu )
DOĞALGAZ TESİSATININ İGDAŞ'IN ONAYLADIĞI FİRMAYA DÖŞETİLDİĞİ İDDİASI ( Bu Husus Makine Mühendisi Tarafından İncelenmesi Gereken Bir Konu Olduğu ve Bu Savunma İle İlgili Doğalgaz Proiesi Değerlendirilmesi Gereği )"
359Y15.HD19.9.2005E. 2004/6065 K. 2005/4764"AÇIK AYIPLI İŞLERİN İHBARI ( Eser Sözleşmesi - Arsa Sahibi Eseri Teslim Aldıktan Sonra Muayene Edip Derhal Ayıbı Yükleniciye Bildirmemesi Halinde Yüklenicinin Her Türlü Sorumluluktan Kurtulduğu )
EKSİK İŞLERİN HESAPLANMASI ( Teslim Tarihi Rayiçleriyle Hesaplanacağı - Eser Sözleşmesi )
GİZLİ KUSUR ( Sonradan Ortaya Çıkan Gizli Kusurlar Derhal Bildirilmezse Yüklenicinin Yine Sorumluluktan Kurtulduğu/Bildirilmesi Halinde Ortaya Çıktığı Yılın Rayiçlerinin Tutarı Hesaplattırılarak Karar Verilmesi Gereği - Eser Sözleşmesi )
KAT KARŞILIĞI İNŞAAT SÖZLEŞMESİ ( Eksik ve Kusurlu İşler Bedelinin Tahsili İstemi - Eksikler Teslim Tarihinden Sonra Makul Bir Sürede İstenebileceği/Gizli Kusurlar İse Tespitle Öğrenildiğinden ve Ancak Bu Tarihten Sonra İstenebileceği )"
359Y15.HD18.7.2005E. 2004/5786 K. 2005/4319"KAT KARŞILIĞI İNŞAAT SÖZLEŞMESİ ( Açık Ayıplı İmalatlar İçin Makul Sürede Muayene ve İhbar Mükellefiyetinin Yerine Getirilmemesi Halinde Ayıplı İş Bedeli İstenemeyeceği )
EKSİK İŞ BEDELİ ( Açık Ayıplı İmalatlar İçin Makul Sürede Muayene ve İhbar Mükellefiyetinin Yerine Getirilmemesi Halinde Ayıplı İş Bedeli İstenemeyeceği )
MUAYENE VE İHBAR MÜKELLEFİYETİ ( Ayıp İhbarı Süresinde Değilse Bilirkişilerden Açık ve Gizli Ayıplı İmalatlar Yönünden Ek Rapor Alınarak Açık Ayıplı İmalatlarla İlgili Davanın Reddi Gereği )
AYIBA KARŞI TEKEFFÜL ( Ayıp İhbarı Süresinde Değilse Bilirkişilerden Açık ve Gizli Ayıplı İmalatlar Yönünden Ek Rapor Alınarak Açık Ayıplı İmalatlarla İlgili Davanın Reddi Gereği - Kat Karşılığı İnşaat Sözleşmesi )"
359Y15.HD29.3.2005E. 2004/5228 K. 2005/1862"ESER SÖZLEŞMESİNDE YÜKLENİCİNİN AYBA KARŞI TEKEFFÜL SORUMLULUĞU ( Gizli Ayıplı Araç Tamiri Nedeniyle Ayıbın Giderilmesi Bedelinin Tahsili Talebi - Zarar Miktarının Tesbiti Usulü )
AYBA KARŞI TEKEFFÜL SORUMLULUĞU ( Eser Sözleşmesinde Yüklenicinin - Araç Tamirinin Gizli Ayıplı Olması Nedeniyle Ayıbın Giderilmesi Bedelinin Tahsili Talebi/Zarar Miktarının Tesbiti Usulü )
YÜKLENİCİNİN AYBA KARŞI TEKEFFÜL SORUMLULUĞU ( Gizli Ayıplı Araç Tamiri Nedeniyle - Ayıbın Giderilmesi Bedelinin Tahsili Talebi/Zarar Miktarının Tesbiti Usulü )
ARAÇ TAMİRİNİN AYIPLI YAPILDIĞI GEREKÇESİYLE AYIBIN GİDERİLMESİ BEDELİNİN TAHSİLİ TALEBİ ( Ayıp Nedeniyle Doğan Zararın Tesbiti Usulü )"
359Y15.HD10.3.2005E. 2004/4363 K. 2005/1376"ESER SÖZLEŞMESİNİ FESHEDEN İŞ SAHİBİ ( Menfi Zarar Talep Edebileceği - Kar Mahrumiyeti Müsbet Zarar Kapsamında Kaldığından Talep Edilemeyeceği )
KAR MAHRUMİYETİ TALEBİNİN REDDİ GEREĞİ ( Eser Sözleşmesini Fesheden İş Sahibinin Menfi Zarar Talep Edebileceği - Kar Mahrumiyetinin Müsbet Zarar Kapsamına Girmesi )
MÜSBET ZARAR TALEBİNİN REDDİ GEREĞİ ( Eser Sözleşmesini Fesheden İş Sahibinin Menfi Zarar Talep Edebileceği - Kar Mahrumiyetinin Müsbet Zarar Kapsamına Girmesi )
İŞ SAHİBİNİN ESER SÖZLEŞMESİNİ HAKLI NEDENLE FESHETMESİ ( Menfi Zarar Talep Edebileceği - Kar Mahrumiyeti Müsbet Zarar Kapsamına Girdiğinden Talep Edilemeyeceği )"
359Y15.HD10.3.2005E. 2004/2902 K. 2005/1354"KAT KARŞILIĞI İNŞAAT SÖZLEŞMESİ ( İskan Ruhsatını Almayı Üstlenen Yüklenicinin Ruhsatı Almadan İşi Teslim Etmiş Sayılamayacağı - Bağımsız Bölümün Tescili Talebi Hakkında Ruhsatı Alması İçin Mehil Verilerek Sonucuna Göre Karar Verilmesi Gereği )
İSKAN RUHSATINI ALMAYI ÜSTLENMİŞ OLAN YÜKLENİCİ ( İskan Ruhsatını Almadan İşi Teslim Etmiş Sayılamayacağı ve Bağımsız Bölümün Adına Tescilini İsteyemeyeceği - Kat Karşılığı İnşaat Sözleşmesi )
YÜKLENİCİNİN İŞİ EKSİK VE AYIPLI TESLİMİ ( İskan Ruhsatını Almayı Üstlenen Yüklenicinin Ruhsatı Almamış ve İnşaatı Tam Bitirmemiş Olması - Kat Karşılığı İnşaat Sözleşmesi Gereği Bağımsız Bölümün Adına Tescilini İsteyemeyeceği )"
359Y15.HD15.2.2005E. 2004/4170 K. 2005/746"ESER SÖZLEŞMESİNDE YÜKLENİCİNİN AYIPLI İŞ TESLİMİ NEDENİYLE ÖDENEN BEDELİN İADESİ TALEBİ ( İş Sahibinin Teslim Aldığı Eseri Muayene ve Ayıpları İhbar Mükellefiyeti - İhbar Yapıldığının Tanıkla İspat Edilebileceği )
YÜKLENİCİNİN AYBA KARŞI TEKEFFÜL SORUMLULUĞU ( Eser Sözleşmesinde Ayıp İhbarının Yazılı Yapılmasının İspat Koşulu Olması - İhbar Yapıldığının Tanıkla İspat Edilebileceği )
AYIP İHBARINDA ŞEKİL ŞARTI BULUNMAMASI ( Eser Sözleşmesinde Yüklenicinin Ayba Karşı Tekeffül Sorumluluğu - Ayıp İhbarının Yapıldığının Tanıkla İspat Edilebileceği )
TANIKLA İSPAT EDİLEBİLME ( Eser Sözleşmesinde Yüklenicinin Ayıp İhbarı Yaptığının - Ayıp İhbarında Yazılı Şekilin İspat Koşulu Olması )
ŞEKİL ŞARTI BULUNMAMASI ( Eser Sözleşmesinde Yükleniciye Yapılacak Ayıp İhbarında - Ayıp İhbarı Yapıldığının Tanıkla İspat Edilebileceği )"
359Y15.HD15.2.2005E. 2004/4147 K. 2005/729"ESER SÖZLEŞMESİNDE YÜKLENİCİNİN AYBA KARŞI TEKEFFÜL SORUMLULUĞU ( İş Sahibinin Ayıpları Tesbit Ederek Yükleniciye Bildirmesi Yükümlülüğü - Tamir Edilen Aracı Teslim Aldıktan Yaklaşık Bir Yıl Sonraki Ayıp İhbarının Sonuç Doğurmayacağı )
YÜKLENİCİNİN AYBA KARŞI TEKEFFÜL SORUMLULUĞU ( İş Sahibinin Ayıpları Tesbit Ederek Yükleniciye Bildirmesi Yükümlülüğü - Tamir Edilen Aracı Teslim Aldıktan Yaklaşık Bir Yıl Sonraki Ayıp İhbarının Sonuç Doğurmayacağı )
İŞ SAHİBİNİN AYIPLARI TESBİT EDEREK YÜKLENİCİYE BİLDİRME YÜKÜMLÜLÜĞÜ ( Eser Sözleşmesinde - Tamir Edilen Aracı Teslim Aldıktan Yaklaşık Bir Yıl Sonraki Delil Tesbitine Dayalı Ayıp İhbarının Sonuç Doğurmayacağı )
AYBA KARŞI TEKEFFÜL SORUMLULUĞU ( Eser Sözleşmesinde Yüklenicinin - Tamir Edilen Aracı Teslim Aldıktan Yaklaşık 1 Yıl Sonraki Delil Tesbitine Dayanan Ayıp İhbarının Sonuç Doğurmayacağı )"
359Y15.HD17.12.2004E. 2004/905 K. 2004/6582"ESER SÖZLEŞMESİNDE YÜKLENİCİNİN BEDEL TALEBİ ( İş Sahibinin Malın Ayıplı Olduğu Gerekçesiyle Bedeli Ödememesi - Mahkemece Yapılması Gereken Araştırmalar - Kötüniyet Tazminatına Hükmedilebilmesi İçin Takibin Haksız ve Kötüniyetli Olması Şartı )
YÜKLENİCİNİN AYBA KARŞI TEKEFFÜL SORUMLULUĞU ( Eser Sözleşmesinde - Bedelin Tahsili Davasında Mahkemece Ayıp İddiasının Bilirkişi Vasıtasıyla Araştırılması Gereği )
AYBA KARŞI TEKEFFÜL SORUMLULUĞU ( Eser Sözleşmesinde Yüklenicinin - Mahkemece Ayıp İddiasının Bilirkişi Vasıtasıyla Araştırılması Gereği )
KÖTÜNİYET TAZMİNATINA HÜKMEDİLEBİLMESİ İÇİN TAKİBİN HAKSIZ VE KÖTÜNİYETLİ OLMASI ŞARTI ( Eser Sözleşmesinden Kaynaklanan Bedelin Tahsili Takibine İş Sahibinin Malın Ayıplı Olduğu Gerekçesiyle İtiraz Etmesi )
İCRA İNKAR TAZMİNATINA HÜKMEDİLEBİLMESİ İÇİN TAKİBİN HAKSIZ VE KÖTÜNİYETLİ OLMASI ŞARTI ( Eser Sözleşmesinden Kaynaklanan Bedelin Tahsili Takibine İş Sahibinin Malın Ayıplı Olduğu Gerekçesiyle İtiraz Etmesi )"
359Y15.HD10.11.2004E. 2004/3431 K. 2004/5779"AYIP İHBARININ SÖZLÜ YAPILMASI ( Süresinde Kabul Edileceği ve Şahitle İspat Edilebileceği - Kumaşların Yüklenici Tarafından Açık Ayıplı Olarak Boyanmış Olması )
YÜKLENİCİNİN AYBA KARŞI TEKEFFÜL SORUMLULUĞU ( Ayıp İhbarında Süre Şartı - Sözlü İhbarın Geçerli Olması ve Şahitle İspat Edilebilmesi )
TANIKLA İSPAT EDİLEBİLME ( Sözlü Ayıp İhbarı - Yüklenicinin Ayba Karşı Tekeffül Sorumluluğu/Kumaşların Boyanması İşini Ayıplı Yapan Yüklenici )
SÖZLÜ AYIP İHBARI ( Geçerli Olması ve Tanıkla İspat Edilebilmesi - Kumaşların Boyanmasında Açık Ayıp Bulunması Nedeniyle Yüklenicinin Ayba Karşı Tekeffül Sorumluluğu )"
359Y15.HD10.11.2004E. 2003/7036 K. 2004/5775"ESER SÖZLEŞMESİNDE YÜKLENİCİNİN AYBA KARŞI TEKEFFÜL SORUMLULUĞU ( Ayıplı ve Eksik İmalatın Bedelinin Tahsili Talebi - Tazminat Miktarının Tesbiti Usulü )
AYIPLI VE EKSİK İMALAT BEDELİNİN TAHSİLİ TALEBİ ( Eser Sözleşmesinde Yüklenicinin Ayba Karşı Tekeffül Sorumluluğu - Tazminat Miktarının Tesbiti Usulü )
YÜKLENİCİNİN AYBA KARŞI TEKEFFÜL SORUMLULUĞU ( Eser Sözleşmesinde - Sözleşmeye Aykırı Malzeme Kullanma ve Eksik İmalat/Hükmedilecek Bedelin Tesbiti Usulü )
İNŞAAT SÖZLEŞMESİNDE YÜKLENİCİNİN AYBA KARŞI TEKEFFÜL SORUMLULUĞU ( Sözleşmeye Aykırı Malzeme Kullanma ve Eksik İmalat Nedeniyle Bedel Tahsili Talebi - Bedelin Tesbiti Usulü )"
359Y11.HD1.11.2004E. 2004/1567 K. 2004/10643"TAHSİS VE TESLİM EDİLEN KONUTUN TAPUYA TESCİL İSTEMİ ( Kooperatif ve Arsa Maliki Arasında İmzalanan Kat Karşılığı İnşaat Sözleşmesinin Feshi Nedeniyle )
KAT KARŞILIĞI İNŞAAT SÖZLEŞMESİ ( Taşınmaz Davalı Arsa Sahibinin Mülkiyetine Geçtiğinden Davacının Yaptığı Zorunlu ve Faydalı Masrafları Dava Tarihi İtibariyle İsteyebilmesi )
SÖZLEŞMENİN FESHİ ( Fesholunan İnşaat Sözleşmesi Sonucu Taşınmaz Davalı Mülkiyetine Geçtiğinden Davacının Yaptığı Zorunlu ve Faydalı Masrafları İsteyebilmesi )
KONUTA YAPILAN ZORUNLU VE FAYDALI MASRAFLARIN TAHSİLİ TALEBİ ( Davacının Yaptığı Zorunlu ve Faydalı Masrafların Dava Tarihi İtibariyle Piyasa Rayiç Bedellerinin Tespit Edilmesinin Gerekmesi )
HAPİS HAKKI ( Bozma İlamında Hapis Hakkı ile İlgili Belirlemede Bulunulmamış Olunsa da Bu Durum Davacı Yararına Usulü Kazanılmış Hak Yaratmayacağından Kesinleşmenin Söz Konusu Olmaması )
EKSİK BİLİRKİŞİ İNCELEMESİ ( Dava Konusu Taşınmaza Yapılan Zorunlu ve Faydalı Masrafların Dava Tarihi İtibariyle Piyasa Rayiç Bedelleri Üzerinden Tespitinin Gerekmesi )
NİSBİ KARAR HARCI ( Kabul Edilen Miktar Üzerinden Hesaplanan Nisbi Karar Harcının Davalıdan Tahsil Edilmesinin Gerekmesi )"
359Y15.HD25.10.2004E. 2003/7006 K. 2004/5359"KAT KARŞILIĞI İNŞAAT SÖZLEŞMESİ ( Yüklenicinin Ayba Karşı Tekeffül Sorumluluğu/Sözleşmeye Uygun Şekilde Teslimde Bulunmayan Yükleniciye Yapılan Ayıp İhbarının Süresinde Kabul Edilmesi Gereği - Sözleşmede Belirlenenden Fazla Yapılan İşlerin Bedeline Yüklenici Lehine Hükmedilmesi Gereği )
YÜKLENİCİNİN AYBA KARŞI TEKEFFÜL SORUMLULUĞU ( Kat Karşılığı İnşaat Sözleşmesine Uygun Şekilde Teslimde Bulunmayan Yükleniciye Yapılan Ayıp İhbarının Süresinde Kabul Edilmesi Gereği )
İNŞAATI USULÜNE UYGUN TESLİM ETMEYEN YÜKLENİCİ ( Arsa Sahibinin Yaptığı Ayıp İhbarına Süre Yönünden İtiraz Edemeyeceği - Kat Karşılığı İnşaat Sözleşmesinde )
AYBA KARŞI TEKEFFÜL SORUMLULUĞU ( Kat Karşılığı İnşaat Sözleşmesinde Yüklenicinin - Binayı Usulüne Uygun Teslim Etmeyen Yüklenicinin Arsa Sahibince Ayıp İhbarının Süresinde Yapılmadığı İddiasının Dinlenemeyeceği )
SÖZLEŞMEDE BELİRLENENDEN FAZLA YAPILAN İŞLERİN BEDELİNİN TAHSİLİNE HÜKMEDİLMESİ GEREĞİ ( Kat Karşılığı İnşaat Sözleşmesinde Yüklenicinin Fazla İş Bedeli Talebi )"
359Y15.HD21.6.2004E. 2003/6354 K. 2004/3459"ESER SÖZLEŞMESİNDEN KAYNAKLANAN İŞ BEDELİNİN TAHSİLİ ( Teslime Rağmen İş Mutad Cerayanına Göre Ayıp İhbarında Bulunulmaması - İş Sahibinin İşi Zımnen Kabul Etmiş Sayılacağı )
İŞ BEDELİNİN TAHSİLİ ( Eser Sözleşmesinden Kaynaklanan - Teslime Rağmen İş Mutad Cerayanına Göre Ayıp İhbarında Bulunulmaması/İş Sahibinin İşi Zımnen Kabul Etmiş Sayılacağı )
İŞİN ZIMNEN KABULÜ ( İş Sahibinin Teslime Rağmen İş Mutad Cerayanına Göre Ayıp İhbarında Bulunmaması - Eser Sözleşmesinden Kaynaklanan İş Bedelinin Tahsili )
AYIP İHBARI ( Tanık Sözleri İle de Kanıtlanabileceği )
TANIK SÖZLERİ ( Ayıp İhbarının Kanıtlanabileceği )
İŞİN MUAYENE VE KUSURU ( İş Sahibinin Yapılan Şeyin Kendisine Tesliminden Sonra İş Sahibinin İşlerin Mutad Cereyanına Göre İmkanını Bulur Bulmaz Bunları Yükleniciye Bildirmesi Gereği )
YÜKLENİCİYE BİLDİRİM YÜKÜMLÜLÜĞÜ ( Yapılan Şeyin Kendisine Tesliminden Sonra İş Sahibinin İşlerin Mutad Cereyanına Göre İmkanını Bulur Bulmaz İşi Muayene ve Kusurları Varsa Bunları Yükleniciye Bildirmesi Gereği )"
359Y15.HD21.6.2004E. 2003/6321 K. 2004/3464"GECİKME TAZMİNATI ( Arsa Sahiplerine İsabet Eden Bağımsız Bölümlerin Eser Sözleşmesine Aykırı Olarak Geç Tesliminden Ötürü Doğan Zararın Tazmini Talebi )
ESER SÖZLEŞMESİ ( Eseri Arsa Sahibine Teslim Ettiğini İspat Etme Yükü Üzerinde Olan Yüklenicinin İspat Külfetini Yerine Getirmemesi Sebebiyle Davacıların Gecikme Tazminatı Talep Edebilmesi )
İSPAT KÜLFETİ ( Arsa Payı Devir Karşılığı İnşaat Yapma Sözleşmesinde Eserin Arsa Sahibine Teslim Edildiğini İspat Etme Yükünün Yüklenicide Olması )
GİZLİ AYIP ( Eserin Tesliminden Sonra Kullanım Sonucu Ortaya Çıkan Ayıplarda Muayene Yükümlülüğünün Yerine Getirilmediğinden Bahisle Yüklenicinin Sorumluluktan Kurtulamaması )
AÇIK AYIP ( Eserin Teslim Alınmasından Sonra Muayene Edilip Açıkça Görülebilir Ayıpların Yükleniciye Bildirilmemesi Halinde Yüklenicinin Her Türlü Sorumluluktan Kurtulması )
YÜKLENİCİNİN SORUMLULUĞU ( Eser Teslim Alındıktan Sonra Muayene Edilip Açık Ayıpların Yükleniciye Bildirilmemesi Halinde Yüklenicinin Her Türlü Sorumluluktan Kurtulması )
EKSİK İŞ BEDELİ ( Eksik İşler Hiç Yapılmamış İşler Olduğundan Bunların Muayenesi ve Tesliminin Mümkün Olmaması )
FAİZ BAŞLANGIÇ TARİHİ ( Borçlu Temerrüde Düşürülmediğinden Faizin Eserin Teslim Tarihinden İtibaren Değil Dava Tarihinden İtibaren İşletilmesinin Gerekmesi )"
359Y15.HD18.2.2004E. 2003/5114 K. 2004/813"İHBAR YÜKÜMLÜLÜĞÜ ( Eserin Tesliminden Sonra İş Sahibinin Gözle Görülebilecek Kusurları Yükleniciye Bildirmek Zorunda Olduğu )
ESERİN KABULÜ ( Yüklenicinin Açık Ayıp Nedeniyle Sorumlu Tutulamayacağı - Binanın Denetiminden Sorumlu Davalının İse İş Sahini Uyarmadığı İçin Sorumlu Olacağı )
GİZLİ AYIP ( Eser Kabul Edilsede Yüklenicinin Sorumluluğunun Devam Edeceği - Denetim Yapan Davalının İse İhmaline Bağlı Ayıpların Varlığı Halinde Sorumlu Olcağı )
ESER SÖZLŞEMESİ ( Eksik Ve Kusurlu İşler Bedeli )"
359Y15.HD13.11.2003E. 2003/2035 K. 2003/5474"SÜRESİNDE YAPILAN AYIP İHBARI ( Şahitle İspat Edilebileceği )
GİZLİ AYIP ( Ortaya Çıktığında Yükleniciye İhbar Olunması Gerektiği )
ŞAHİT BEYANI ( Eserin Ayıplı Olduğu İhbarının Yapıldığının Şahit Beyanıyla İspat Edilebileceği )
AYIP İHBARI ( İhbarın Şekle Bağlı Olmaması - Her Türlü Delille Kanıtlanabilmesi )"
359Y15.HD4.11.2003E. 2003/2279 K. 2003/5199"GİZLİ AYIP ( Eserin Kullanılamayacak Halde Olması - İş Sahibinin Bedeli Ödememekte Ve Eseri Reddetmekte Haklı Olduğu )
ESERİN REDDİ ( İş Sahibinin Eseri Muayane Ettirmesi Sonucu Eserde Gizli Ayıbın Bulunması )
İHBAR MÜKELLEFİYETİ ( iş Sahibinin Gizli Ayıbın Varlığından Yükleniciyi Haberdar Etmesi Gereği )"
359Y11.HD24.10.2003E. 2003/10837 K. 2003/9832"İNŞAAT SÖZLEŞMESİ ( Müteahhidin Ayba Karşı Tekeffül Sorumluluğu - İş Sahibinin İhbar Yükümlülüğü - Faiz Başlangıcı )
AYBA KARŞI TEKEFFÜL SORUMLULUĞU ( Müteahhidin Eser Sözleşmesinden Doğan Sorumlulukları - İş Sahibinin Bildirim Yükümlülüğü - Faiz Başlangıcı )
ESER SÖZLEŞMESİNDE MÜTEAHHİDİN AYBA KARŞI TEKEFFÜL SORUMLULUĞU ( İş Sahibinin İhbar Mükellefiyeti - Faiz Başlangıcı )
İSTİNAT DUVARI NEDENİYLE İHBARDA BULUNMAYAN İŞ SAHİBİ ( Müteahhidin Ayba Karşı Tekeffül Sorumluluğuna Dayalı Tazminat Talebinin Reddi )
BİLİRKİŞİ RAPORUNU DAVACININ KABUL ETMESİ ( Bu Rapordaki Miktardan Fazla Tazminata Hükmedilememesi )
TALEPTEN FAZLASINA HÜKMEDİLMESİ YASAĞI ( Bilirkişi Raporunu Kabul Eden Davacı Lehine Daha Fazla Miktarın Kabulüne Hükmedilememesi )
TEMERRÜT FAİZİNİN BAŞLANGICI ( Eser Sözleşmesinde Ayba Karşı Tekeffül Sorumluluğuna Dayalı Tazminat Talebinde )
FAİZ BAŞLANGICI ( Eser Sözleşmesinde Ayba Karşı Tekeffül Sorumluluğuna Dayalı Tazminat Talebinde )"
359Y15.HD2.10.2003E. 2003/715 K. 2003/4513"BAŞKASININ ARSASINA TECAVÜZ EDEN İNŞAAT ( Sözleşmenin Feshedilmesi - Ayıbın Düzeltilmesi Halinde Yüklenicinin Bedele Hak Kazanabileceği )
İMARA AYKIRI İNŞAAT ( Yükleniciye Mehil Verilerek Ruhsat Alması Halinde Ücrete Hak Kazanabileceği )
SÖZLEŞMENİN FESHİ ( Yüklenicinin Ayıplı İş Yapması )
EKSİK VE AYIPLI İNŞAAT ( Sözleşmenin Feshedilmesi )
ESER SÖZLEŞMESİ ( Sözleşmeye Aykırı Olarak Eserin İmara Aykırı Ve Ayıplı Olarak Meydana Getirilmesi )"
359Y15.HD16.9.2003E. 2003/576 K. 2003/3936"AYIBIN GİDERİLMESİ BEDELİ ( İnşaatın Yükletici Tarafından Statik Projesine Uygun Olarak Yapılmaması - Yüklenicinin Karşılaması Gereği )
İNŞAATIN PROJESİNE UYGUN YAPILMAMASI ( Yüklenicinin Davacıdan Projeleri İstemesi Veya Sonuçları Açısından Uyarması Gereği - Ayıbın Giderilmesi İçin Yapılan Masrafları Karşılamak Zorunda Olduğu )
EKSİK VE AYIPLI İNŞAAT ( Projeye Uyulmadan Ve Mahzurları Konusunda Davacıyı Uyarmadan Yapılması )
ESER SÖZLEŞMESİ ( Sözleşmeye Aykırı Olarak İnşaatın Statik Projesine Uygun Yapılmaması )"
359Y15.HD27.5.2003E. 2003/126 K. 2003/2756"ESER SÖZLEŞMESİ ( Eksik Fason İşçilik Bedeli Alacağı - Ayıp İhbarı İle İlgili TTK.nun 23. Maddesindeki Sürenin Değil BK.nun 359. Maddesindeki Sürenin Uygulanacağı )
YÜKLENİCİNİN FASON İŞÇİLİK BEDELİ ALACAĞI ( Ayıp İhbarında Süre - Uyuşmazlık Eser Sözleşmesinden Kaynaklandığından TTK.nun 23. Maddesindeki Sürenin Değil BK.nun 359. Maddesindeki Sürenin Uygulanacağı )
FASON İŞÇİLİK BEDELİ ALACAĞI ( Ayıp İhbarında Süre - Uyuşmazlık Eser Sözleşmesinden Kaynaklandığından TTK.nun 23. Maddesindeki Sürenin Değil BK.nun 359. Maddesindeki Sürenin Uygulanacağı )
AYIP İHBARINDA SÜRE ( Eksik Fason İşçilik Bedeli Alacağı - Uyuşmazlık Eser Sözleşmesinden Kaynaklandığından TTK.nun 23. Maddesindeki Sürenin Değil BK.nun 359. Maddesindeki Sürenin Uygulanacağı )"
359Y13.HD1.4.2003E. 2002/14546 K. 2003/3839"İHBAR VE MUAYENE YÜKÜMLÜLÜĞÜ ( Parkelerde Sözleşmeye Aykırı İmalat ve İşçilik Hatası )
SÖZLEŞMEYE AYKIRI İMALAT VE İŞÇİLİK HATASI ( Parkelerde - Davacının İhbar ve Muayene Yükümlülüğü )
İMALAT VE İŞÇİLİK HATASI ( Parkelerde Sözleşmeye Aykırı Olarak - Davacının İhbar ve Muayene Yükümlülüğü )"
359Y15.HD13.5.2002E. 2002/1685 K. 2002/2483"MUAYENE VE İHBAR KÜLFETİNİN BAŞLADIĞI TARİH ( İmal Olunun Şeyin Teslimi İle Başlayacağı - Ayıplı Mal Teslimi Halinde Mal Bedelinde Yapılacak İndirimin Tespiti )
İMAL OLUNAN ŞEYİN TESLİMİ ( Muayene ve İhbar Külfetinin Doğması Şartı Olarak - Ayıplı Mal Teslimi Halinde Mal Bedelinde Yapılacak İndirimin Tespiti )
AYIPLI MALLARIN BEDELİNİN TENZİLİ ( İndirim Miktarının Tespiti - İşin Ayıplı Olup Olmadığına Dair Muayene Ve İhbar Külfetinin Malın Teslimi İle Başladığı )"
359Y15.HD24.4.2002E. 2002/1758 K. 2002/1989"ESER SÖZLEŞMESİNDE BEDELİN ÖDENME TARİHİ ( Aksi Kararlaştırılmamışsa Eser Tesliminde Ödenmesi Gereği - İşsahibinin Muayene ve İhbar Yükümlülüğünde Makul Sürenin Başladığı Tarih / Eserin Teslim Edildiğinin Kanıtlanması Gereği )
AÇIK AYIPLARDA MAKUL SÜRENİN BAŞLANGICI ( İşsahibinin Muayene ve İhbar Yükümlülüğü / Eserin Teslim Edildiğinin Kanıtlanması Gereği - Aksi Kararlaştırılmamışsa Bedelin Eser Tesliminde Ödenmesi Gereği )
İŞ SAHİBİNİN MUAYENE VE İHBAR YÜKÜMLÜLÜĞÜ ( Makul Sürenin Başlangıcı / Eserin Teslim Edildiğinin Kanıtlanması Gereği - Aksi Kararlaştırılmamışsa Bedelin Eser Tesliminde Ödenmesi Gereği )"
359Y15.HD9.4.2002E. 2001/5915 K. 2002/1689"TÜKETİCİNİN KORUNMASI YASASININ UYGULAMA ALANI ( Davacıya Ait Bağımsız Bölümde İmalat ve Montajdaki Ayıplar Nedeniyle Nefaset Bedelinin Tahsili İsteminden Kaynaklanan Uyuşmazlık )
OLAĞAN TÜKETİM FAALİYETİ ( Davacıya Ait Bağımsız Bölümde İmalat ve Montajdaki Ayıplar Nedeniyle Nefaset Bedelinin Tahsili İsteminden Kaynaklanan Uyuşmazlığın Eser Sözleşmesinden Kaynaklanması )
ESER SÖZLEŞMESİ ( Davacıya Ait Bağımsız Bölümde İmalat ve Montajdaki Ayıplar Nedeniyle Nefaset Bedelinin Tahsili İsteminden Kaynaklanan Uyuşmazlığın Eser Sözleşmesinden Kaynaklanması )
GÖREV ( Uyuşmazlığın Tüketim Faaliyetinden Değil Eser Sözleşmesinden Kaynaklanması Nedeniyle Davaya Genel Mahkemelerde Bakılması )"
359Y13.HD18.3.2002E. 2002/644 K. 2002/2725"TAZMİNAT DAVASI ( Davalı Müteahhidin Yaptığı Binanın Kat Karşılığı İnşaat Sözleşmesine Uygun Yapılmaması Nedeniyle )
KAT KARŞILIĞI İNŞAAT SÖZLEŞMESİ ( Husumet )
BAĞIMSIZ BÖLÜMLERDEKİ AYIP VE EKSİKLİKLER İÇİN DAVA AÇILMASI ( Dava Açma Hakkı )
HUSUMET ( Bağımsız Bölümlerdeki Ayıp ve Eksiklikler İçin Dava Açma Hakkı )"
359Y15.HD6.2.2002E. 2001/4689 K. 2002/546"EKSİK İŞLER BEDELİ ( Eser Sözleşmesinden Kaynaklanan Eksik ve Ayıplı İşler Bedelinin Tahsili İstemi )
ZAMANAŞIMI ( Eser Teslimini Takip Eden Beş Yıllık Zamanaşımı Süresi İçinde Teslim Tarihindeki Rayiç Bedelle İhtirazi Kayda Gerek Olmadan İstenebilmesi )
MUAYENE VE İHBAR KÜLFETİ ( İş Sahibi İşlerin Mutad Cereyanına Göre İşi Muayeneye Kusurları Varsa Bunları Yükleniciye Bildirmeye Mecbur Olması )
ESERDEKİ AÇIK AYIP ( Teslim Tarihindeki Piyasa Rayicine Göre Hesaplanacak Fiyatlarla Beş Yıllık Zamanaşımı Süresinde İstenebilmesi )
AYIP İHBARI ( Ayıp İhbarı Herhangi Bir Şekle Bağlı Olmayıp Sözlü Olarak da Yapılabileceği Fakat Yazılı Olmasının İspat Kolaylığı Sağlayacak Olması )"
359Y15.HD30.1.2002E. 2001/4235 K. 2002/409"İSTİSNA AKDİNİN FESHİ ( Kat Karşılığı İnşaat - İmara Aykırılık/Mahkemece Re'sen Araştırılması Zorunluluğu )
İNŞAAT SÖZLEŞMESİNİN FESHİ ( Kat Karşılığı İnşaat - İmara Aykırılık/Mahkemece Re'sen Araştırılması Zorunluluğu )
KAT KARŞILIĞI İNŞAAT SÖZLEŞMESİNİN FESHİ ( İmara Aykırılık/Mahkemece Re'sen Araştırılması Zorunluluğu ) )
İSKAN RUHSATININ ALINAMAMASI ( İmara Aykırılık - İstisna Akdinin Feshi Davalıya Devredilen Bağımsız Bölümlerin Devirlerinin İptali ve Cezai Şart Talebi )
İMARA AYKIRILIK ( İstisna Akdinin Feshi Davalıya Devredilen Bağımsız Bölümlerin Devirlerinin İptali ve Cezai Şart Talebi )
CEZAİ ŞART ( İmara Aykırılık - İstisna Akdinin Feshi Davalıya Devredilen Bağımsız Bölümlerin Devirlerinin İptali ve Cezai Şart Talebi )
KİRA BEDELİ KARŞILIĞI TAZMİNAT ( Kat Karşılığı İnşaat Sözleşmesi - İmara Aykırılık/İnşaatın Bitirilmemesi )
GECİKME TAZMİNATI ( Kat Karşılığı İnşaat Sözleşmesi - İmara Aykırılık/İnşaatın Bitirilmemesi )
TEMERRÜD İHTARI ( Davanın Açılmasından Önce Belli Miktarı Talep Zorunluluğu/İnşaat Sözleşmesinin Feshi ve Tazminat Talebi - Faiz Başlangıcı )
FAİZ BAŞLANGICI ( Temerrüd İhtarı/Davanın Açılmasından Önce Belli Miktarı Talep Zorunluluğu - İnşaat Sözleşmesinin Feshi ve Tazminat Talebi )"
359Y15.HD1.10.2001E. 2001/3292 K. 2001/4203"AYIP İHBARI ( Süresinde Yapılıp Yapılmadığının İspatı-Eser Sözleşmesi )
ESER SÖZLEŞMESİ ( Ayıp İhbarının İspatı )
İSPAT ( Ayıp İhbarının Süresinde Yapılıp Yapılmadığı-Eser Sözleşmesi )"
359Y15.HD22.3.2001E. 2001 530 K. 2001/1451"İŞ BEDELİNİN TAHSİLİ TALEBİ ( Eser Sözleşmesine Dayalı Olarak Yapılan İşin Bedeli )
ESER SÖZLEŞMESİNE DAYALI İŞ BEDELİNİN TAHSİLİ TALEBİ ( İş Sahibinin Kusurları Makul Süre İçinde Yükleniciye İhbar Etmesinin Gerekmesi )
İHBARIN TANIKLA İSPAT EDİLEBİLMESİ ( Yıkama İşi Bedelinin Tahsili Talebinin Tanıkla İspat Edilebilmesi )"
359Y15.HD22.2.2001E. 2000/4852 K. 2001/994"ESER SÖZLEŞMESİ ( Eksik ve Ayıplı İşler Bedelinin Tahsili İçin Yapılan İcra Takibine İtiraz Edilmesi )
İTİRAZIN İPTALİ ( Eser Sözleşmesi Nedeniyle Eksik ve Ayıplı İşler Bedelinin Tahsili İçin Yapılan İcra Takibine İtiraz Edilmesi )
EKSİK VE AYIPLI İŞLER BEDELİNİN TAHSİLİ TALEBİ ( Teslim Hukuki Bir Azil Olduğundan Tanık Dahil Her Türlü Delille İspat Edilebilmesi )
İCRA İNKAR TAZMİNATI ( Alacağın Likit Olmaması Nedeniyle Tazminat İsteminin Reddi )"
359Y15.HD4.11.1999E. 1999/3443 K. 1999/3892"YÜKLENİCİNİN FAZLADAN YAPTIĞI İŞLERİN ÜCRETİNİN TAHSİLİ ( Eksik İşler Bedelinin Mahsubu-İnşaat Sözleşmesi )
EKSİK İŞLER BEDELİNİN MAHSUBU ( Yüklenicinin Fazladan Yaptığı İşlerin Ücretinin Ödenmesi )
İNŞAAT SÖZLEŞMESİ ( Yüklenicinin Fazladan Yaptığı İşlerin Ücretinin Ödenmesi )"
359Y15.HD29.4.1998E. 1998/1217 K. 1998/1716"ESERİN TESLİM ALINMASI ( Kabul Anlamı Taşımaması )
AYIP İHBARI ( Teslim Alınan Eserdeki Ayıp )
ESERDE AYIP ( Makul Sürede İhbarda Bulunulmakla Yükleniciye Başvurulabileceği )"
359Y15.HD9.3.1998E. 1997/5292 K. 1998/892"SÖZLEŞMENİN FESHİ ( Sözleşme Süresi Bitmesine Rağmen Sözleşmeye Uygun Olmayan ve Uygun Hale Getirilmeyecek Eksik İnşaat Yapan Davalıyla Akdolunan Sözleşme )
EKSİK VE AYIPLI İNŞAAT ( Akdin Geriye Etkili Biçimde Feshi )
ESER SÖZLEŞMESİ ( Sözleşmeye Aykırı Olarak Eserin Eksik ve Ayıplı Olarak Meydana Getirilmesi )"
359Y15.HD9.12.1997E. 1997/4645 K. 1997/5322"ESER SÖZLEŞMESİ ( Gizli Ayıp Sebebiyle Oluşan Zararın Yüklenici Alacağından Mahsubu )
FASON İŞÇİLİK BEDELİ ( Eserdeki Gizli Ayıp Sebebiyle Oluşan Zararın Mahsubu )
GİZLİ AYIP ( Süresinde İhbarda Bulunulmasıyla Mevcut Zararın Yüklenici Alacağından Mahsubu )
MAHSUP ( Eserdeki Gizli Ayıp Sebebiyle Oluşan Zararın Süresinde İhbarda Bulunulmasıyla Yüklenici Alacağından )"
359YHGK8.10.1997E. 1997/15-511 K. 1997/786"BONO İPTALİ ( Teminat senedi )
MENFİ TESBİT DAVASI ( Teminat senedi )
İŞİN TESLİMİ ( Teminat senedi )"
359Y15.HD24.6.1997E. 1997/2943 K. 1997/3246"ESERİN TESLİMİ ( İskan İznine Bağlanması Durumunda Zamanaşımı )
DELİL SÖZLEŞMESİ ( Eserin Teslimi Olgusunun İskan İznine Bağlanmış Olması )
İSKAN İZNİ ( Eserin Teslim Edilmiş Sayılması İçin )
ZAMANAŞIMI ( İstisna Akdinde Eserin Teslimi Olgusunun İskan İznine Bağlanmış Olması Halinde )
İSTİSNA AKDİ ( Eserin Teslimi Olgusunun İskan İznine Bağlanmış Olması Halinde Zamanaşımı )"
359YHGK16.4.1997E. 1997/15-36 K. 1997/336"ESER SÖZLEŞMESİ ( İş Sahibinin Muayene ve İhbar Mükellefiyeti ve Müteahhidin Ayıp ve Noksanlıktan Sorumluluğu )
MUAYENE VE İHBAR KÜLFETİ ( İş Sahibinin Eseri Zımnen Kabulü )
İŞ SAHİBİNİN ESERİ ZIMNEN KABULÜ ( Muayene ve İhbar Mükellefiyeti )
İSTİSNA AKDİ ( İş Sahibinin Muayene ve İhbar Mükellefiyeti ve Müteahhidin Ayıp ve Noksanlıktan Sorumluluğu )
AYBA KARŞI TEKEFFÜL ( Eser Sözleşmesinde İş Sahibinin Muayene ve İhbar Mükellefiyeti )
TAZMİNAT DAVASI ( Davalının Teslimini Üstlendiği Makinenin Noksan ve Ayıplı Olarak Teslim Edilmesi Nedeniyle Eksik ve Ayıplı İşler Bedeli İsteminde Bulunması )
AYIPLI MAL ( İmal Olunan Şeyin Tesliminden Sonra İş Sahibinin İmkanı Olur Olmaz O Şeyi Muayene Ederek Kusurları Varsa Müteahhide Bildirmesinin Gerekmesi )
İMAL OLUNAN ŞEYİN AYIPLI OLMASI ( İş Sahibinin Kanunen Tayin Olunan Muayene ve İhbarı İhmal Etmesi Durumunda Eseri Zımnen Kabul Etmiş Sayılması )
ZIMNİ KABUL ( İş Sahibinin Kanunen Tayin Olunan Muayene ve İhbarı İhmal Etmesi Durumunda Eseri Zımnen Kabul Etmiş Sayılması )"
359Y15.HD24.12.1996E. 1996/6586 K. 1996/6890"YIKIM KARARININ İPTALİNE İLİŞKİN DAVA OLMASI ( İnşaatın Kaçak Bölümlerinin Yıkılarak Projesine Uygun Hale Getirilmiş Olması )
YÜKLENİCİNİN SORUMLULUĞU ( Yıkım Kararından Sonra Projenin Uygun Hale Getirilmesinin Yüklenicinin Sözleşmeden Kaynaklanan Teslim Borcunu Bütünü İle İfa Ettiği Anlamına Gelmemesi )
TESLİM BORCU ( Yıkım Kararından Sonra Projenin Uygun Hale Getirilmesinin Yüklenicinin Sözleşmeden Kaynaklanan Teslim Borcunu Bütünü İle İfa Ettiği Anlamına Gelmemesi )"
359Y15.HD5.12.1996E. 1996/4010 K. 1996/6467"TAPU TESCİLİ ( Yüklenicinin Sözleşmeye Aykırı Biçimde Kendi Yararına Yaptığı Fazla Bölümlerin Davacılar Adına Hisseleri Nispetinde Tescil Edilmesi )
ESER SÖZLEŞMESİNE AYKIRI OLARAK FAZLADAN YAPILAN YERLER ( Yüklenicinin Kendi Yararına Fazladan Yaptığı Yerlerin Davacılar Adına Hisseleri Nispetinde Tescil Edilmesi )
YÜKLENİCİNİN YAPIDA KENDİ YARARINA FAZLADAN BÖLÜM İNŞASI ( Davacıların Hisseleri Oranında Onlar Adına Tescil Edilmesi )"
359Y15.HD4.12.1996E. 1996/5848 K. 1996/6441"TAZMİNAT DAVASI ( Davacının Davadaki Amacının Fesih Olmayıp Akdin İfasını ve Buna Bağlı Tazminat İstemini Teşkil Etmesi )
KAT KARŞILIĞI İNŞAAT SÖZLEŞMESİNİN FESHİ ( Davacının Davadaki Amacının Fesih Olmayıp Akdin İfasını ve Buna Bağlı Tazminat İstemini Teşkil Etmesi )"
359Y15.HD15.10.1996E. 1996/4114 K. 1996/5315"ESERİN KABULE İCBAR EDİLMEYECEK NİTELİKTE OLMASI ( Yüklenicinin İş Bedelinden Kalan Alacağını İsteyememesi )
ESER SÖZLEŞMESİNDEN KAYNAKLANAN UYUŞMAZLIK ( Yüklenicinin Yapımını Üstlendiği Tesisatın Teknik Yönden Kullanıma Elverişli Olmaması Nedeniyle İşin Başkasına Yaptırılması )
YÜKLENİCİNİN YAPTIĞI İŞİN KULLANIMA ELVERİŞLİ OLMAMASI ( İşveren Tarafından İşin Başkasına Yaptırılması )"
359Y15.HD8.4.1996E. 1996/1686 K. 1996/1980"İŞİN TESLİMİNİN SÖZLEŞMEDE BELİRTİLENDEN GEÇ GERÇEKLEŞMESİ ( Davacı İş Sahibinin Eseri Teslim Aldıktan Sonra Mutad Süre İçinde Bildirimde Bulunmaması )
ESER SÖZLEŞMESİNDEN KAYNAKLANAN UYUŞMAZLIK ( İşin Tesliminin Sözleşmede Belirtilen Tarihten Geç Gerçekleşmesi )
RAYİÇ BEDEL ( İşin Geç Tesliminden Doğan Zararların İşveren Tarafından Mutad Süre İçinde Bildirilmediği İçin Zararın Teslim Tarihine Göre Belirlenmesi )"
359Y15.HD27.2.1996E. 1996/730 K. 1996/919"ESER SÖZLEŞMESİ ( Açık Ayıplı İşler-Ayıp İhbarı-Eserin İhtirazi Kayıt İleri Sürülmeden Teslim Alınması )
AYIP İHBARI ( Eser Sözleşmesi-Açık Ayıp )
İŞİN İHTİRAZİ KAYIT İLERİ SÜRÜLMEDEN KABULÜ ( Eser Sözleşmesi-Açık Ayıp )
AÇIK AYIP ( Eserin İhtirazi Kayıt İleri Sürülmeden Teslim Alınması-Ayıp İhbarı )"
359Y15.HD15.1.1996E. 1995/7272 K. 1996/74"ESER SÖZLEŞMESİ ( Tacirler Arasında da Olsa Ayıp İhbarının Şekle Bağlı Olmaması )
AYIP İHBARI ( Tacirler Arasında da Olsa Şekle Bağlı Olmaması )
TACİRLER ARASINDA AYIP İHBARI ( Şekle Bağlı Olmaması )
TANIK DELİLİ ( Ayıp İhbarı Yapıldığı Hakkında )
BİLİRKİŞİ ( Ayıbın Niteliğini Belirlemek İçin )
FATURA TEBLİĞİ ( Temerrüt İçin Yeterli Olmaması )
TEMERRÜT ( Fatura Tebliğinin Yeterli Olmaması )"
359Y15.HD21.12.1995E. 1995/6826 K. 1995/7615"ESER SÖZLEŞMESİ ( Eksik ve Kusurlu İşler-Ayıp İhbarı )
AYIP İHBARI ( İnşaat Sözleşmesi-Açık ve Gizli Ayıp-Süre )
EKSİK VE KUSURLU İŞLER ( İnşaat Sözleşmesi-Ayıp İhbarında Süre )"
359Y15.HD23.6.1994E. 1993/3349 K. 1994/4256"ESER SÖZLEŞMESİ ( Kooperatife Ait İnşaatın Üstlenilmesi - Kapsamlı İnşaat Sözleşmeleri )
KAPSAMLI İNŞAAT SÖZLEŞMELERİ ( Fesih Halinde Kusurun Tespiti - Keşif )
KUSURUN TESPİTİ ( Mahalinde Yapılacak Keşif İle İnşaatın Seviyesi Ve Hakedilen Bedelin Tespiti )
ÖDEME KÜLFETİ ( Kooperatifin Fazla Ödemesinin Bulunup Bulunmadığı - Proje Tadilatı )
PROJE TADİLATI ( Sözleşmeye Göre Külfetin Kime Ait Olduğunun Tespiti )
MAHALİNDE YAPILACAK KEŞİF ( Kapsamlı İnşaat Sözleşmesinde Kusurun Kime Ait Olduğunun Tespiti )"
359Y15.HD12.4.1994E. 1993/5491 K. 1994/2274"ALACAK DAVASI ( Davalının Sipariş Ettiği Afişlerin Teslimine Rağmen Bedelinin Ödenmediği İddiasına Dayalı Olarak Alacağın Tahsili İstemi )
ESER SÖZLEŞMESİ ( Davaya Konu Sipariş Edilen Afişlerin Tesliminde Teslim Edilmesi Gereken Malların Ayıplı olması )
İCRA İNKAR TAZMİNATI ( Ayıplı Mal Olan Afişlerin Bedelleri Hakkında Yapılan Takibe İtirazın Kötüniyetli Sayılamayacağından Davalının İnkar Tazminatıyla Sorumlu Tutulmamasının Gerekmesi )
KUSURUN TESBİTİ ( Davacı Yanca Kabul Edilen Ayıplar Nedeniyle Bedelden Ne Kadar İndirim Yapılması Gerektiğinin Bilirkişilerden Alınacak Ek Bir Raporla Tespit Edilmesinin Gerekmesi )
AYIPLI MAL ( Davacı Yanca Kabul Edilen Ayıplar Nedeniyle Bedelden Ne Kadar İndirim Yapılması Gerektiğinin Bilirkişilerden Alınacak Ek Bir Raporla Tespit Edilmesinin Gerekmesi )"
359Y15.HD24.1.1994E. 1993/1676 K. 1994/259"ÖDEMEZLİK DEFİ ( Yüklenicinin Edimini Yerine Getirmeden Tescil İstemesi )
MAHSUP SAVUNMASI ( İnşaattaki Eksikliklerin İleri Sürülmesi Mahsup Olup Re'sen Nazara Alınması Gereği )
İNŞAATTAKİ EKSİKLİKLER ( İleri Sürülmesi Mahsup Olup Re'sen Nazara Alınması Gereği )"
359Y15.HD15.6.1992E. 1992/3006 K. 1992/3087"ESERİN TESLİMİ ( Eserin Kabulü Anlamına Gelmemesi )
İHTİRAZİ KAYIT ( İş Sahibi ve Yüklenicinin Ayıplar Konusunda Anlaşmış Olmaları )
KÖTÜ İFA ( Eserde Giderilmesi Mümkün Olmayan Ayıplar )"
359Y15.HD29.1.1992E. 1991/3607 K. 1992/256"ZIMNİ KABUL ( Eseri Teslim Alan İş Sahibinin Muayene ve İhbar Külfetini Yerine Getirmemesi )
MÜTEAHHİDİN SORUMLULUKTAN KURTULMASI ( Yapılan Şeyin Açıkca veya Zımnen Kabulüyle )
MUAYENE VE İHBAR KÜLFETİ ( İş Sahibinin Eserdeki Ayıpları Makul Sürede Müteahhide Bildirmesi Gereği )"
359Y15.HD28.3.1991E. 1991/1490 K. 1991/1583"AYBA KARŞI TEKEFFÜL ( Dışsatım İçin Üretime Dayanan Eser Sözleşmesinde - Ayıp İhbarının Telefonla Yapılması )
TELEFONLA YAPILAN AYIP İHBARININ GEÇERLİLİĞİ ( Ticari İşlerde Ayba Karşı Tekeffül - Gizli Ayıbı İhbar Süresi )
ESER SÖZLEŞMESİ ( Ayba Karşı Tekeffül - Gizli Ayıbı İhbar Süresi - Telefonla Yapılan İhbarın Geçerliliği )"
359Y15.HD18.12.1990E. 1990/4583 K. 1990/5569"ESER SÖZLEŞMESİ ( Mutat Sürede Muayane ve İhbar Külfeti )
MUAYENE VE İHBAR KÜLFETİ ( Eseri Teslim Alan İş Sahibinin )
MÜTEAHHİDİN SORUMLULUKTAN KURTULMASI ( Mutat Sürede Muayane ve İhbar Külfetinin Yerine Getirilmemesi Dolayısıyla )
FAİZ ( Ticari Faiz Oranı )"
359Y15.HD22.11.1990E. 1990/3773 K. 1990/5000"ESERDE AÇIK AYIP ( İş Sahibinin Teslim Alırken İhtirazi Kayıt İleri Sürmesi Gereği )
MUAYENE VE İHBAR KÜLFETİ ( İş Sahibinin Eseri Teslim Alırken )
İHTİRAZİ KAYIT ( İş Sahibinin Eseri Teslim Alırken İleri Sürmemesi )
MÜTEAHHİDİN SORUMLULUKTAN KURTULMASI ( İş Sahibinin Eseri Teslim Alırken Ayıplar İçin İhtirazi Kayıt İleri Sürmemesiyle )"
359Y15.HD29.12.1989E. 1989/1741 K. 1989/5508"GİZLİ AYIP ( Beş Yıllık Zamanaşımı )
ZAMANAŞIMI ( Gizli Ayıp Halinde Beş Yıllık )"
359Y15.HD24.11.1989E. 1989/3847 K. 1989/4937"ESER SÖZLEŞMESİ ( Açık Ayıplar İçin Eserin Tesliminde İş Sahibinin İtirazda Bulunmaması )
AÇIK AYIP ( İş Sahibinin Eseri Teslim Alırken İtirazda Bulunması Şartı )
MÜTEAHHİDİN SORUMLULUKTAN KURTULMASI ( İş Sahibinin Eseri Teslim Alırken Açık Ayıpları Bildirmemesi )
AYIP İHBARI ( Teslim Alınan Eserin Ayıplı Olduğuna İlişkin İhbar Her Türlü Delille İspat Edilebilir )"
359Y15.HD16.10.1989E. 1989/555 K. 1989/4242"ESER SÖZLEŞMESİ ( Eserin Fiilen Teslim Edildiğinin İspatının Şekle Tabi Olmaması )
OTURMA İZNİ ( Alınmamış Olması Hukuki Ayıp Teşkil Eder )
FİİLEN TESLİM ( İspatının Şekle Tabi Olmaması )
TANIK DİNLENMESİ ( Eserin Fiilen Teslim Edildiği Konusunda )"
359Y15.HD30.5.1989E. 1989/1784 K. 1989/2573"ESER SÖZLEŞMESİ ( Eserin Ayıplı Olması Nedeniyle Kabul Edilmemesi )
AYBA KARŞI TEKEFFÜL ( Reklam Maksadıyla Yaptırılan Eserin Muayene Sonucu Ayıplı Olduğunun Ortaya Çıkması )
MUAYENE VE İHBAR MÜKELLEFİYETİ ( Eserdeki Ayıptan Sorumlu Tutulabilme )
EŞANTİYON MAKSADIYLA HAZIRLATILAN AJANDA ( Ayıptan Müteahhidin Sorumluluğu )
MÜTEAHHİDİN SORUMLULUĞU ( Eşantiyon Maksadıyla Hazırlatılan Ajandadaki Ayıptan )"
359Y15.HD5.10.1987E. 1987/775 K. 1987/3419"NOKSAN YAPILAN İŞ ( Niteliği ve İhbar Edilmeden Bedellerinin Ödetilmesi Talebi )
İHBAR ZORUNLULUĞU ( Noksan İş ve Ayıplı İş Arasındaki Fark )
AYIPLI İŞ NİTELİĞİ ( Noksan İş İçin Sözkonusu Olmaması )"
359Y15.HD5.5.1987E. 1987/1258 K. 1987/2010"ESER SÖZLEŞMESİ ( İşin Noksan Görülmesi )
NOKSAN İŞ ( Ayba Karşı Tekeffül Hükümlerine Tabi Olmaması )
PROJEYE AYKIRI İNŞAATTAN DOĞAN GİZLİ AYIP ( Müteahhidin Sorumluluğu )
GİZLİ AYIPTAN MÜTEAHHİDİN SORUMLULUĞU ( Projeye Aykırı İnşaattan Dolayı )
MÜTEAHHİDİN SORUMLULUĞU ( Projeye Aykırı İnşaat Nedeniyle Meydana Gelen Gizli Ayıptan )"
359Y15.HD6.10.1986E. 1986/861 K. 1986/3147"ESERİN GEÇ TESLİMİ ( Kira Tazminatı Hakkının Saklı Tutulmaması )
KİRA TAZMİNATI İSTEME HAKKININ SAKLI TUTULMAMASI ( Eserin Geç Tesliminde )
İNŞAAT SÖZLEŞMESİ ( Eserin Geç Tesliminde Kira Tazminatı İsteme Hakkının Saklı Tutulmaması )"
359Y15.HD29.5.1986E. 1985/4033 K. 1986/2198"MUAYENE VE İHBAR ZORUNLULUĞU ( İş Sahibinin Ayıplı İfadan Dolayı )
NOKSAN VE AYIPLI İFA ( İş Sahibinin Muayene ve İhbar Zorunluluğu )
MÜTEAHHİDİN NOKSAN VE AYIPLI İFADAN SORUMLULUĞU ( İş Sahibinin Muayene ve İhbar Zorunluluğu )
İŞ SAHİBİNİN MUAYENE VE İHBAR MÜKELLEFİYETİ ( Noksan ve Ayıplı İfadan Sorumluluk )"
359YHGK12.3.1986E. 1985/15-14 K. 1986/218"İNŞAAT SÖZLEŞMESİNİN NOKSANSIZ İFASI HUSUSUNDA DAVALININ MECBUR TUTULMASI ( Ayıpların Açık Ayıp Olması )
ARSA SAHİBİNİN YÜKLENİCİ İLE YAPTIĞI SÖZLEŞMEDEKİ HAKLARINI KAT MALİKİNE DEVİR VE TEMLİK ETMESİ ( Kat Malikinin Dava Açma Hakkının Olması )
KAT MALİKİNİN DAVA AÇMA HAKKI ( Arsa Sahibinin Yüklenici İle Yaptığı Sözleşmedeki Haklarını Kat Malikine Devir ve Temlik Etmesi )
İHTİRAZİ KAYIT ( Kat Malikinin Arsayı Satıl Alması Esnasında )
YÜKLENİCİDEN YÜKÜMLÜLÜKLERİNİ YERİNE GETİRMESİNİ İSTEME ( Kat Malikinin Arsa Sahibi İle Yaptığı Anlaşmaya Göre )"
359Y15.HD7.5.1979E. 1979/925 K. 1979/1056"ESER SÖZLEŞMESİ ( Yapılan İşin Ayıplı Olması )
AYIBI ZIMNEN KABUL ( İş Sahibinin Kanunen Tayin Olunan Muayene ve İhbarı İhmal Etmesi )
MUAYENE VE İHBARIN İHMAL EDİLMESİ ( İşin Zımnen Kabul Edilmesi )
GİZLİ AYIP ( Teslim Alınan Eserin Usulüne Uygun Gözden Geçirilmesinde Görülemeyen Ayıp Olması )
SONRADAN MEYDANA ÇIKAN AYIP ( Sayfa Adedindeki Eksiklik Metin Kısmının Kuşe Kağıda Basılmaması Gibi Ayıpların Sonradan Meydana Çıkan Ayıp Sayılmaması )"
359Y15.HD11.3.1977E. 1976/3095 K. 1977/611"ESER SÖZLEŞMESİ ( Yüklenicinin Yapacağı Bağımsız Bölümün İş Sahibi Tarafından Başkasına Satılması )
İŞ SAHİBİNİN YÜKLENİCİNİN YAPACAĞI BAĞIMSIZ BÖLÜMÜ BAŞKASINA SATMASI"

Madde 360

YARGITAY

360Y15.HD4.10.2017E. 2016/1822 K. 2017/3278"ESER SÖZLEŞMESİNDEN KAYNAKLI ALACAK (Sözleşme Konusu Akvaryumların Ayıplı Olması Sebebiyle Kırıldığı Bu Sebeple Davacının Akvaryumdan Boşalan Yere Peyzaj Düzenlemesi Yapmak Zorunda Kaldığı - İş Sahibinin İmalâtın Bedelini B.K.'nın 360/1. Md. Göre Ayıp Sebebiyle Uğranılan Zarar Kapsamında İstemeye Hakkı Bulunduğu)
AYIP SEBEBİYLE UĞRANILAN ZARAR (Eser Sözleşmesinden Kaynaklı Alacak - Sözleşme Konusu Akvaryumların Ayıplı Olması Sebebiyle Kırıldığı ve Davacının Akvaryumdan Boşalan Yere Peyzaj Düzenlemesi Yapmak Zorunda Kaldığı/Mahkemece Bunların Bedellerinin Yapıldığı Yıl Piyasa Fiyatlarına Göre Hesaplattırılıp Hüküm Altına Alınacağı)
İMALAT BEDELİ (Sözleşme Konusu Akvaryumların Ayıplı Olması Sebebiyle Kırıldığı Bu Sebeple Davacının Akvaryumdan Boşalan Yere Peyzaj Düzenlemesi Yapmak Zorunda Kaldığı - İş Sahibinin İmalâtın Bedelini B.K.'nın 360/1. Md. Göre Ayıp Sebebiyle Uğranılan Zarar Kapsamında İstemeye Hakkı Bulunduğunun Gözetileceği)"
360Y15.HD13.7.2017E. 2017/907 K. 2017/2889"ESER SÖZLEŞMESİ ( Ayıplar ve Eksiklerin Eserin Kabule Zorlanamayacak ve Eserin Reddini Gerektirir Nitelikte Olup Olmadığı Onarım Sureti İle Giderilmesi Mümkün Olup Olmadığı ve Bedel İndirimi Gerektirip Gerektirmediği Konusunda Gerekçeli ve Denetime Elverişli Rapor Alınması Gerektiği )
ÖZEN BORCU ( Sonucu Olarak Malzemeyi Yüklenici Seçmişse Yapılacak İşe Beklenen Amaca Uygun Olan Malzemeyi Seçip Kullanmak Zorunda Olduğu - Malzemeyi İş Sahibi Temin Etmiş Olsa Dahi Yüklenicinin İşinin Ehli Olduğu ve Basiretli Bir İş Adamı Gibi Hareket Etmek Zorunda Olduğu/Alacak Davası )
GENEL İHBAR YÜKÜMLÜLÜĞÜ ( İşinin Ehli Olup Basiretli Bir Tacir Gibi Hareket Etmek Zorunda Olan Yüklenicinin Özen Borcuna Uygun Davranıp Davranmadığı ve Genel İhbar Mükellefiyetini Yerine Getirip Getirmediği de Dikkate Alınarak Ayıplar ve Eksiklerin Eserin Kabule Zorlanamayacak Nitelikte Olup Olmadığının Tespiti Gerektiği )
FESHEDİLEMEYEN SÜRE ( Sözleşmenin Gecikme İhtarın Yükleniciye Tebliğinden İtibaren On Beş Günü Geçtiği Takdirde İdarenin Sözleşmeyi Feshedeceğine Dair Hükmü Feshedilemeyen Süreyi Düzenlenmekte Olduğu - Sözleşmede Feshedilemeyen Süre Kararlaştırılmışsa Bu Süreyle Sınırlı Olarak İfaya Ekli Cezanın İstenebileceği )
BİLİRKİŞİ RAPORLARININ ÇELİŞİK OLMASI ( Delil Tespiti Sonrası Düzenlenen Bilirkişi Raporu İle Mahkemece Keşfe Bağlı Olarak Düzenlettirilen Bilirkişi Kurulu Raporları Arasında Özellikle Eksiklik ve Ayıbın Giderilmesi Malzeme Temininin Kime Ait Olduğu ve Tarafların Sorumlulukları Hususunda Oluşan Çelişkinin Giderilmesi Gerektiği )
AYIPLI VE EKSİK İFA ( Eserin Kabule Zorlanamayacak ve Eserin Reddini Gerektirir Nitelikte Olup Olmadığı Onarım Sureti İle Giderilmesi Mümkün Olup Olmadığı ve Bedel İndirimi Gerektirip Gerektirmediği Konusunda Gerekçeli ve Denetime Elverişli Rapor Alınarak Sonuca Gidilmesi Gerektiği - Alacak Davası )
CEZAİ ŞART ( Feshedilemeyen On Beş Günlük Cezalı Süreyle Sınırlı Olarak İş Sahibinin Sözleşmeye Göre İsteyebileceği Cezai Şart Alacağı Miktarı Konusunda Gerekçeli ve Denetime Elverişli Rapor Alınıp Değerlendirilerek Asıl ve Karşı Davada Sonucuna Uygun Bir Karar Verilmesi Gerektiği )"
360Y3.HD6.7.2017E. 2016/822 K. 2017/11251"AYIP İHBARI (Süresinde Yapılmışsa Açık Ayıplı İmalâtın Bedeli Eserin Teslim Edildiği ve Ayıp İhbarının Yapıldığı ve Gizli Ayıplı İmalâtın Bedeli de Gizli Ayıbın Ortaya Çıktığının Anlaşıldığı Tarihteki Rayiçlerle İstenebileceği - Şayet Sözleşmede Özel Düzenlemeler Varsa Öncelikle Sözleşme Hükümlerinin Uygulanması Gerektiği)
ESER SÖZLEŞMESİNDEKİ AYKIRILIKLARIN TESPİTİ (Davacının Talebi Üzerine Asliye Hukuk Mahkemesi'nin Delil Tespiti Dosyasında Araçtaki Ayıplara Dair Bilirkişi Raporunun Davalıya Tebliğ Edildiği Davalının İtirazı Üzerine Bilirkişiden Ek Rapor Aldırıldığı - Bilirkişi Raporunun Davalıya Tebliğinin Gizli Ayıplar Yönünden İhbar Yerine Geçeceğinin Kabulü İle Tespit Edilen Gizli Ayıp Yönünden Değerlendirme Yapılacağı)
AÇIK VE GİZLİ AYIP KAVRAMI (Açık Ayıp Eserde Dikkatli Bir İnceleme Sonunda Görülebilen ve Anlaşılabilen Bozuklukları Gizli Ayıp İse Dikkatli Bir İnceleme İle Ortaya Çıkmayan ve Sonradan Kullanılmakla Ortaya Çıkan Ayıpları İfade Ettiği)
AÇIK AYIPLI İMALÂTIN BEDELİ (Eserin Teslim Edildiği ve Ayıp İhbarının Yapıldığı ve Gizli Ayıplı İmalâtın Bedeli de Gizli Ayıbın Ortaya Çıktığının Anlaşıldığı Tarihteki Rayiçlerle İstenebileceği - Şayet Sözleşmede Özel Düzenlemeler Varsa Öncelikle Sözleşme Hükümlerinin Uygulanması Gerektiği)"
360Y15.HD12.6.2017E. 2016/1037 K. 2017/2513"İTİRAZIN İPTÂLİ ( Eser Sözleşmesinden Kaynaklanan Bakiye İş Bedelinin Tahsili İçin Yapılan İlâmsız İcra Takibine İtirazın İptâli ve Takibin Devamı İstemi - Ayıp/Eserde Sözleşme İle İşin Niteliğine Göre Bulunması Gereken Bazı Vasıfların Bulunmaması Ya da Olmaması Gereken Bazı Bozuklukların Bulunması - Ayıp İhbarının Yapılması ve Eserin Teslim Ya da İadesi Maddi Vakıa Niteliğinde Olduğundan Her Türlü Delil ve Tanık Beyanı İle İspatlanabileceği )
ESER SÖZLEŞMELERİNDE AYIP ( Davalı Tanıklarının Beyanları ve E-Mail Yazışmalarından Süresi İçinde Davalı Tarafça Ayıp İhbarı Yapıldığı ve Ayıplı Olduğu İleri Sürülen Ürünlerin Davacı Tarafından Geri Alındığının Anlaşıldığı - Eser Sözleşmesinden Kaynaklanan Bakiye İş Bedelinin Tahsili İçin Yapılan İlâmsız İcra Takibine İtirazın İptâli ve Takibin Devamı İstemi )
UZMAN TEKNİK BİLİRKİŞİ İNCELEMESİ ( Mahkemece Ayıplı Ürünlerin Halen Davacı Elinde Bulunup Bulunmadığının Sorulacağı/Mevcut İse Konusunda Uzman Teknik Bilirkişi Marifetiyle Üzerinde İnceleme Yaptırılacağı/Ayıplı Olup Olmadığı Ayıbın Niteliği ve Ayıplı İse 818 Sayılı BK'nın 360. Maddesi Hükmünce Seçimlik Haklarından Hangisini Kullanabileceği Konusunda Gerekçeli ve Denetime Elverişli Rapor Alınması Gerektiği )
İSPAT KÜLFETİ ( İade Edilen Ürünlerin Bulunmaması Halinde Kendi Elinde Olması Sebebiyle İspat Külfeti Kendisine Geçen Yüklenicinin Ayıp İncelemesi Yaptırmaması ve Ürünleri Muhafaza Etmemesi Sebebiyle Bedele Hak Kazandığını Kanıtlayamamış Olacağından Davanın Reddine Karar Verilmesi Gerektiği - Eser Sözleşmesinden Kaynaklanan Bakiye İş Bedelinin Tahsili İçin Yapılan İlâmsız İcra Takibine İtirazın İptâli ve Takibin Devamı İstemi )
SEÇİMLİK HAK ( İş Sahibinin Eserin Reddi ve Bedel Ödemekten Kaçınma Bedelden Tenzil ve Ücretsiz Onarım Ya da Onarım Bedeli Seçimlik Haklarından Hangisini Kullanabileceği Konusunda Gerekçeli ve Denetime Elverişli Rapor Alınması Gerektiği - Eser Sözleşmesinden Kaynaklanan Bakiye İş Bedelinin Tahsili İçin Yapılan İlâmsız İcra Takibine İtirazın İptâli ve Takibin Devamı İstemi )"
360Y15.HD3.4.2017E. 2016/6137 K. 2017/1490"ESER SÖZLEŞMESİNDEN KAYNAKLANAN AYIPLI İFA ( Hasarlı ve Kullanılamaz Haldeki Binanın Yıkımı ve Rayiç Bedelinin Tazmini - Eser İş Sahibinin Arsası Üzerine Yapılmış Olup da Niteliği Bakımından Sökülüp Kaldırılması Çok Zarar Doğuracaksa İş Sahibi Ancak ya Eserin Bedelinin İndirilmesini veya Ayıbın Giderilmesi Masraflarını Yükleniciden İsteyebileceği )
HASARLI VE KULLANILAMAZ HALDEKİ BİNANIN YIKIMI VE RAYİÇ BEDELİNİN TAZMİNİ İSTEMİ ( Eser İş Sahibinin Arsası Üzerine Yapılmış Olup da Niteliği Bakımından Sökülüp Kaldırılması Çok Zarar Doğuracaksa İş Sahibi Ancak ya Eserin Bedelinin İndirilmesini veya Ayıbın Giderilmesi Masraflarını Yükleniciden İsteyebileceği - Davacı İş Sahibi Eseri Reddettiği/Bu Durumda BK'nın 360/I. Md.sindeki Şartların Davacı Lehine Gerçekleştiği )
AYIPLI İFA SEBEBİYLE BİNANIN YIKIMI VE RAYİÇ BEDELİNİN TAZMİNİ İSTEMİ ( Eser İş Sahibinin Arsası Üzerine Yapılmış Olup da Niteliği Bakımından Sökülüp Kaldırılması Çok Zarar Doğuracaksa İş Sahibi Ancak ya Eserin Bedelinin İndirilmesini veya Ayıbın Giderilmesi Masraflarını Yükleniciden İsteyebileceği - Davacı İş Sahibi Eseri Reddettiği/Bu Durumda BK'nın 360/I. Md.sindeki Şartların Davacı Lehine Gerçekleştiği )"
360Y15.HD16.2.2017E. 2016/492 K. 2017/717"ESER SÖZLEŞMESİNDEN KAYNAKLANAN ALACAK İSTEMİ (Mahkemece Açık-Gizli Ayıp Sebebiyle Bilirkişiye İndirilmiş İş Bedeli Hesaplattırılacağı - Çekişmesiz Ödemelerin Mahsubu Yapılarak ve Taleple de Bağlı Kalınarak Davacıya İadesi Gereken Alacak Tutarının Davalıdan Tahsiline Karar Verileceği)
AYIPLI İŞ BEDELİ ESABI (Eser Sözleşmesinden Kaynaklı Alacak İstemi - Mahkemece İndirimli İş Bedelinin Hesaplanmasında “Nisbi Metod” Uygulanacağı/Kararlaştırılan Ücret İle Yapılan İşin Ayıplı Değerinin Çarpımı Sonucu Oluşan Miktarın Ayıpsız Değere Bölüneceği)
NİSBİ METOT (Eser Sözleşmesinden Kaynaklı Alacak İstemi - Mahkemece Kararlaştırılan Ücret İle Yapılan İşin Ayıplı Değerinin Çarpımı Sonucu Oluşan Miktarın Ayıpsız Değere Bölüneceği/İndirimli İş Bedeli Hesabı)"
360Y15.HD2.2.2017E. 2015/4874 K. 2017/423"ESER SÖZLEŞMESİNDE CEZAİ ŞART ( Sözleşmenin İmzalandığı Tarihte Yürürlükte Bulunan BK'da Düzenlenen İfaya Ekli Cezanın İstenebilmesi İçin Bu İstemden Vazgeçmemiş Olunması ya da Teslimi İhtirazî Kayıt İleri Sürerek Teslim Alması Gerektiği/İş Sahibinin Kar Kaybı Talebinde Bulunduğu - İstenebilecek Zarar Miktarı Eseri Teslim Aldığı Tarihten Eserdeki Ayıpların Makul Sürede Giderilmesi Tarihine Göre Belirleneceği/5 Yıllık Zamanaşımı Dolduğundan Islahla İstenen Miktarın Hüküm Altına Alınmayacağı )
CEZAİ ŞARTIN İSTENEBİLMESİ ( Bu İstemden Vazgeçmemiş Olunması ya da Teslimi İhtirazî Kayıt İleri Sürerek Teslim Alması Gerektiği/Davalı-Karşı Davacı İş Sahibinin Bu Hususu Kanıtlayamadığı - İş Sahibinin Zararın Artmasına Sebebiyet Vermemesi Gerektiği/İstenebilecek Zarar Miktarı Eseri Teslim Aldığı Tarihten Eserdeki Ayıpların Makul Sürede Giderilmesi Tarihine Göre Belirleneceği - 5 Yıllık Zamanaşımı Dolduğundan Islahla İstenen Miktarın Hüküm Altına Alınmayacağı )
ZAMANAŞIMI SÜRESİNİN DOLMASI ( Eser Sözleşmesinde Cezai Şart/İş Sahibinin Zararın Artmasına Sebebiyet Vermemesi Gerektiği - İstenebilecek Zarar Miktarı Eseri Teslim Aldığı Tarihten Eserdeki Ayıpların Makul Sürede Giderilmesi Tarihine Göre Belirleneceği/5 Yıllık Süre Dolduğundan Islahla İstenen Miktarın Hüküm Altına Alınmayacağı )"
360Y15.HD7.12.2016E. 2015/6280 K. 2016/5037"ESER SÖZLEŞMESİNDEN KAYNAKLI AYIP GİDERİM BEDELİ ( Bilirkişi Raporlarından Mermer Döşemede Bulunan Ayıbın Zamanla Kullanımla Ortaya Çıkan Gizli Ayıp Niteliğinde Olduğunun Anlaşıldığı - Gizli Ayıbın Varlığı Halinde Bedelin Ayıbın Ortaya Çıktığı Tarihe Ayıbın Giderilmesi İçin Gereken Makul Süre İlave Edilerek Bulunacak Tarih İtibariyle Serbest Piyasa Rayiç Fiyatlara Göre Belirlenmesi Gerektiği/Ek Rapor Alınarak Oluşacak Sonuca Göre Karar Verileceği )
AYIP GİDERİM BEDELİ İSTEMİ ( Eser Sözleşmesinden Kaynaklı - İş Sahibinin Teslimden Sonra Ortaya Çıkan Gizli Ayıpların Giderilme Bedelini Ayıbın Ortaya Çıktığı Tarihteki Rayiç Fiyatlarla İsteyebileceği/Mahkemece Bu Hususu Gözetmeyen Bilirkişi Raporuna Dayalı Hüküm Kurulmasının İsabetsizliği )
GİZLİ AYIP ( Ayıp Giderim Bedelinin Tahsili/Ayıbın Zamanla Kullanımla Ortaya Çıkan Gizli Ayıp Niteliğinde Olduğu - Varlığı Halinde Bedelin Ayıbın Ortaya Çıktığı Tarihe Ayıbın Giderilmesi İçin Gereken Makul Süre İlave Edilerek Bulunacak Tarih İtibariyle Serbest Piyasa Rayiç Fiyatlara Göre Belirlenmesi Gerektiği/Ek Rapor Alarak Sonuca Göre Karar Verileceği )
GİDERİM BEDELİNİN HESAPLANMASI ( Gizli Ayıbın Varlığı Halinde Bedelin Ayıbın Ortaya Çıktığı Tarihe Ayıbın Giderilmesi İçin Gereken Makul Süre İlave Edilerek Bulunacak Tarih İtibariyle Serbest Piyasa Rayiç Fiyatlara Göre Belirlenmesi Gerektiği - İş Sahibinin Yüklenici Tarafından Başlatılan Takibe İtiraz Ettiği Tarihteki Serbest Piyasa Rayiç Fiyatlarına Göre Bilirkişiden Alınacak Ek Rapor İle Hesap Edilmesi Gerektiği )"
360Y23.HD20.10.2016E. 2016/1100 K. 2016/4633"EKSİK VE AYIPLI İŞ BEDELİNİN TAHSİLİ İSTEMİ ( Arsa Payı Karşılığı İnşaat Sözleşmesine Dayalı - Tazminat Konusu Yapılan Kalemler Tek Tek Değerlendirilip Bunların Ayıplı İş mi Yoksa Eksik İş mi Ayıplı İşlerin İse Gizli Ayıp mı Yoksa Açık Ayıp mı Olduğunun Belirlenmesi ve Sonucuna Göre Bir Karar Verilmesi Gerektiği )
İBRANAME ( Niteliğindeki Belge Eksik İşler ve Açık Ayıplar Yönünden Yükleniciyi Sorumluluktan Kurtarsa da Eserin Teslimi Sırasında Kasten Saklanan Bozukluklar ve Usulüne Uygun Yapılan Gözden Geçirmede Farkedilemeyecek Ayıplar Yönünden Yüklenicinin Sorumluluğunun Devam Edeceği )
BİLİRKİŞİ RAPORU ( Mahkemece Uzman Bilirkişi Kurulu Refakatinde Mahallinde Keşif ve İnceleme Yapılarak Tazminat Konusu Yapılan Kalemler Tek Tek Değerlendirilip Bunların Ayıplı İş mi Yoksa Eksik İş mi Ayıplı İşlerin İse Gizli Ayıp mı Yoksa Açık Ayıp mı Olduğunun Belirlenmesi Gerektiği )
TAPU İPTALİ VE TESCİL ( Sözleşmedeki Anahtar Teslimi Şartının Gerçekleşmediğinin Tespit Edilmesi Halinde Yüklenicinin Kendisine Düşen Bağımsız Bölümlere Ancak Asıl Davada Belirlenen Bedeli Ödemesi Koşuluyla Hak Kazanabileceğinin Gözetilmesi Gerektiği )
ARSA PAYI KARŞILIĞI İNŞAAT SÖZLEŞMESİ ( Son Bağımsız Bölümün İskan Ruhsatı Alındıktan Sonra Devredileceğine Dair Sözleşmenin Kademeli Tapu Ferağına Dair Diğer Hükümleri de Göz Önünde Bulundurularak Sonuca Gidilmesi Gerektiği )
YARGILAMA GİDERLERİ ( Eksik ve Ayıplı İş Bedelinin Tahsili İstemi - Davalı Arsa Sahibinin Karşı Dava Tarihi İtibariyle Tapuda Devir Yapmamakta Diğer Bir Anlatımla Davaya Karşı Çıkmakta Haklı Olup Olmadığının Yargılama Gideri ve Vekalet Ücretinin Takdirinde Dikkate Alınması Gerektiği )"
360Y15.HD21.6.2016E. 2016/1335 K. 2016/3619"İMALATIN AYIPLI TESLİMİ (Sözleşmeye Konu İmalâtın Davacı İş Sahibine Teslim Tarihi Belli Değil İse Teslimin En Geç Davacının Yaptırmış Olduğu Tespitteki Talep Tarihinde Yapıldığının Kabulü Gerekeceği - Davacının İmalâttaki Ayıplar İle Bu Ayıpların Niteliğini Yaptırmış Olduğu Tespitte Öğrendiği/Tespit Raporu Davalıya Tebliğ Edilmediğinden Süresi İçerisinde Ayıp İhbarından Söz Edilemeyeceği)
AYIPLI İMALATTA TESPİT RAPORU ALINMASI (Davacının Ayıpların Niteliğini Yaptırmış Olduğu Tespitte Öğrendiği/Tespit Raporu Davalıya Tebliğ Edilmediğinden Süresi İçerisinde Ayıp İhbarından Söz Edilemeyeceği - Davacı Ayıptan Doğan Seçimlik Haklarını Kullanamayacağından Bilirkişi Raporunda Belirlenen Eksik İşler Bedelinden Fazlasını Talep Edemeyeceği/Ayıbın Giderim Bedelini de Kapsar Şekilde Daha Fazla Alacağın Hüküm Altına Alınması Hatalı Olacağı)
AYIP İHBARINDA BULUNMAMA ( İmalâttaki Ayıplar İle Ayıpların Niteliğinin Yapılan Tespit İle Öğrenildiği/Tespit Raporu Davalıya Tebliğ Edilmeyerek Süresinde Ayıp İhbarında Bulunulmadığının Kabul Edileceği - Davacı Ayıptan Doğan Seçimlik Haklarını Kullanamayacağından Sadece Bilirkişi Raporunda Belirlenen Eksik İşler Bedelinin Davalıdan Tahsiline Karar Verilmesi Gerektiği/Ayıbın Giderim Bedelini de Kapsar Şekilde Daha Fazla Alacağın Hüküm Altına Alınamayacağı)"
360Y15.HD31.5.2016E. 2015/4279 K. 2016/3091"ESER SÖZLEŞMESİNDEN KAYNAKLANAN AYIPLI İFA NEDENİYLE BEDELDEN İNDİRİM TALEBİ ( İş Sahibinin Eseri Reddetmediği - Bilirkişi Raporunda Ayıbın Eserin Tekrar Yapımını Gerektirecek Boyutta Bulunmadığı - Seçimlik Hakkında Mahkemece Takdir Edilmesi Gerektiği/Bedelden İndirim Yapılacağı/İş Bedelinden İndirim Talebi )
İŞ BEDELİNDEN İNDİRİM ( Eldeki Davada Keşfe Katılan ve Hükme Esas Alınan Bilirkişi Raporunu Düzenleyen Heyetten Ek Rapor Alarak Ayıplı İşler Sebebiyle İş Bedelinden İndirilmesi Gereken Miktarın Saptanması Gerektiği - Bedelde İndirim ile Belirlenecek Rakamın Teknik İnceleme Sonucu Ortaya Çıkacağının Kabulü )
ESERDEKİ AYIBIN ESERİN TEKRAR YAPIMINI GEREKTİRECEK BOYUTTA BULUNMADIĞI ( Davacının Terditli Talepleri İçerisinde İş Bedelinden İndirim Talebinin de Bulunduğunun Mahkemece Gözetilmesi Gereği - Bedelden İndirim İçin Bilirkişiden Ek Rapor Alınacağı/Eser Sözleşmesi/Ayıplı Eser/Bedel İndirimi/İş Bedeli )"
360Y23.HD5.5.2016E. 2016/2170 K. 2016/2911"ARSA PAYI KARŞILIĞI İNŞAAT SÖZLEŞMESİNE DAYALI EKSİK VE AYIPLI İŞ BEDELİNİN TAHSİLİ (Bu Davanın Ek Dava Olduğu Daha Önce Açılarak Sonuçlanan Dosyada Alacak Miktarının Kesinleştiği Gerekçesiyle Davanın Kabulüne Karar Verildiği/Anılan Dava Dosyasında Verilen Karar Hüküm Altına Alınan Miktara Göre Onandığından Davacı Tarafın Fazlaya İlişkin İstemine Konu Meblağın Usulen Kesinleşmediği - Davaya Konu Eksik ve Ayıplı İş Bedelinin Tamamının Saptanması Kök Dava İle Hüküm Altına Alınan Meblağ Düşüldükten Sonra Bakiyesinin Hüküm Alınması Gerektiği)
DAVANIN EK DAVA OLDUĞU GEREKÇESİYLE MİKTARIN KESİNLEŞTİĞİNE HÜKMEDİLMESİ (Eksik ve Ayıplı İş Bedelinini Tahsili - Davacı Tarafın İstemine Konu Meblağ Bakımından Kesinleşmiş Bir Karar Bulunmadığı Nazara Alınarak Davacı İstemi Bakımından Davaya Konu Eksik ve Ayıplı İş Bedelinin Tamamının Saptanması Kök Dava İle Hüküm Altına Alınan Meblağ Düşüldükten Sonra Bakiyesinin Hüküm Altına Alınacağı)"
360Y15.HD24.3.2016E. 2015/3019 K. 2016/1852"AYIPLI ÜRETİLEN MAKİNENİN REDDİYLE İŞ BEDELİNDEN ÖDEMENİN İSTİRDATI (Mahkemece İş Bedelinden İndirilmesi Gereken Tutarın Nisbi Metod Uygulanarak Davacının Ödediği Bedelden İndirilmek Suretiyle Belirlenecek Miktar İle Davacının Ayıp Nedeniyle Uğradığı Zararları Bilirkişilerden Ek Rapor Alınarak Hesaplattırılıp Hüküm Altına Alınması Gerektiği)
AYIPLI ÜRETİLEN MAKİNE NEDENİYLE UĞRANILAN ZARARIN TAHSİLİ (İş Bedelinden İndirilmesi Gereken Tutarın Nisbi Metod Uygulanarak Davacının Ödediği Bedelden İndirilmek Suretiyle Belirlenecek Miktar İle Davacının Ayıp Nedeniyle Uğradığı Zararları Bilirkişilerden Ek Rapor Alınarak Hesaplattırılıp Hüküm Altına Alınacağı)
NİSBİ METOD (Ayıplı Üretilen Makinenin Reddiyle İş Bedelinden Ödemenin İstirdatı/Uğranılan zararın Tahsili - Mahkemece İş Bedelinden İndirilmesi Gereken Tutarın Nisbi Metod Uygulanarak Davacının Ödediği Bedelden İndirilmek Suretiyle Belirlenecek Miktar İle Davacının Ayıp Nedeniyle Uğradığı Zararları Bilirkişilerden Ek Rapor Alınarak Hesaplattırılıp Hüküm Altına Alınması Gerektiği)"
360Y15.HD14.3.2016E. 2015/5794 K. 2016/1595"AYIPLI MAL DAVASI ( Eser Sözleşmesinden Kaynaklanan - İş Yerine Uygun Olmayan Büyüklükteki Klimanın Takılmasını Sağlamayan Davalının Davacının Uğradığı Maddi Zararı Karşılaması Gerektiği/İşin Esasının İncelenmesi Gerektiği )
ESER SÖZLEŞMESİ ( Ayıplı Malın Yenisi İle Değiştirilmesi Olmadığı Takdirde Bedelden Ayıp Oranında İndirim Talebi - İşin Esasının İncelenerek 818 S. BK'nun 360. Md. Hükmü Gereğince İnceleme Yapılıp Karar Verilmesi Gerektiği )
İHBAR YÜKÜMLÜLÜĞÜ ( Davalı Yüklenicinin Faks Mesajı İle Büyüklüğün Yeterli Olmayacağını Bildirdiği - İş Yerine Uygun Olmayan Büyüklükteki Klimanın Takılmasını Sağlamayan Davalının Davacının Uğradığı Maddi Zararı Karşılaması Gerektiği )
BİLİRKİŞİ RAPORU ( Bildirim Üzerine Kurulan Sistemin de Yeterli Olmadığının Bilirkişi Raporu İle Ortaya Çıktığı - İş Yerine Uygun Olmayan Büyüklükteki Klimanın Takılmasını Sağlamayan Davalının Davacının Uğradığı Maddi Zararı Karşılaması Gerektiği/Ayıplı Mal Davası )"
360Y15.HD25.1.2016E. 2015/4587 K. 2016/389"ESER SÖZLEŞMESİNDEN KAYNAKLANAN İŞ BEDELİNİN TAHSİLİ ( Eser İş Sahibine Teslim Edilmiş Olduğu - Ayıplı Olduğu İleri Sürülen Ürünler Üzerinde Bilirkişi İncelemesi Yapılmadığından Ayıp Savunmasının Kanıtlanamaddığı/Davanın Kabul Edileceği )
AYIPLI İMALAT NEDENİYLE ÖDENEN İŞ BEDELİNİN İADESİ İSTEMİ ( Eser İş Sahibine Teslim Edilmiş Olduğundan İş Sahibi Şirketin Yüklenici Tarafından Fason İmalat Yapılan İşlerle İlgili Var Olduğunu İleri Sürdüğü Ayıp İddiasını ya Tüm Ürünler ya da Bilirkişilerce Sondajlama Usulüyle Belirlenecek Numuneler Üzerinde Yapılacak İncelemeyle İspatlaması Gerektiği - Ayıplı Olduğu İleri Sürülen Ürünler Üzerinde Bilirkişi İncelemesi Yapılmadığından Ayıp İddiasının Kanıtlanamadığı/Talebin Reddedileceği )
ESERİN İŞ SAHİBİNİN KULLANAMAYACAĞI VE KABULÜNE İCBAR EDİLEMEYECEK DURUMDA OLMASI ( İş Sahibinin Eseri Kabulden İmtina Edebileceği - İş Sahibinin Kabulünü Zorunlu Kılacak Durumda Olması Halinde İş Sahibinin Ayıp Nispetinde İş Bedelinden İndirim ve Eserin Tamiri Büyük Bir Masraf Gerektirmiyorsa Yükleniciden Eserin Tamirini İsteyebileceği/Yüklenicinin Kusuru Halinde İş Sahibinin Zarar ve Ziyan da İsteyebileceği )
AYIP DURUMUNUN İSPATI ( Ayıplı Olduğu İleri Sürülen Tüm İmalatların Bunun Mümkün Olmaması Halindeyse Sondajlama Usulüyle Belirlenecek Bir Kısım İmalat Üzerinde Bilirkişi İnceleme Yapılmasının Zorunlu Olduğu - Eserin Ayıpsız Bir Şekilde Teslim Edildiğini Yüklenici İspatlamak Zorundaysa da Eserin Tesliminden Sonra Ayıplı İmalat Savunmasının Bu İddiayı İleri Süren İş Sahibi Tarafından Kanıtlanması Gerektiği )"
360Y15.HD23.12.2015E. 2015/1080 K. 2015/6602"ESER SÖZLEŞMESİ (İş Sahibinin Eserin Kullanılamayacak ve Kabule Zorlanamayacak Ölçüde Ayıplı Olması veya Sözleşmeye Aykırı Olması Halinde Sözleşmeden Dönme Ayıp Oranında Bedelden İndirim İsteme ve Aşırı Masraf Gerektirmemesi Halinde Onarım veya Bedelini İsteme Seçimlik Hakkı Bulunduğu - Sözleşme Konusu İşteki Ayıp Sözleşme Bedelinin Pek Az Miktarına Tekabül Ettiğinden İade Yerine Onarım Bedeline Hükmedilmesi Gereği)
ESERDE AYIP (Kabule İcbar Edilemeyecek Derecede Olmaması ve Onarım Suretiyle Giderilmesinin Mümkün Olması ve İş Bedelinin Tamamının Ödenmemiş Olması Dikkate Alındığından Sözleşme Konusu Eserin Yükleniciye İadesine Karar Verilmesinin Hatalı Olduğu - Çoğun İçinde Az da Var İlkesi Gereği Onarım Bedelinin Kabulüne Karar Verilmesi Gereği)"
360Y15.HD21.12.2015E. 2015/1822 K. 2015/6549"ALACAK DAVASI (Sözleşme Konusu İşin Tümünün Seçilecek Uzman Bilirkişi Kurulu Aracılığıyla İncelenmesi Varsa Ayıbın Derecesi Ayıpların Giderilme Bedellerinin Mahkemece Belirlenmesinin Zorunlu Olduğu - Hükme Dayanak Alınan Bilirkişi Kurulu Raporunun Açıklanan Sebeplerle Hüküm Vermeye Elverişli Olmadığı)
ESER SÖZLEŞMESİ (İşin Tümünün Seçilecek Uzman Bilirkişi Kurulu Aracılığıyla İncelenmesi Varsa Ayıbın Derecesi Ayıpların Giderilme Bedellerinin Mahkemece Belirlenmesi Gerektiği - Davalı Şirketler Ticarî Defterleri İle Kayıt ve Belgeleri Üzerinde Bilirkişi İncelemesi Yapılarak Rapor Alınmasının Yerinde Olmadığı)
AYIPLI İMALAT (Nedeniyle Ayıpların Giderilme Bedelinin Tahsili Talebiyle Açılan Alacak Davası - Sözleşme Konusu İşin Tümünün Seçilecek Uzman Bilirkişi Kurulu Aracılığıyla İncelenmesi Varsa Ayıbın Derecesi Ayıpların Giderilme Bedellerinin Mahkemece Belirlenmesinin Zorunlu Olduğu)
BİLİRKİŞİ RAPORU (Bilirkişilerin İhtisas Alanı Uyuşmazlığı Çözmeye Yeterli Olmadığı Gibi Bilirkişi Raporunda Sözleşme Kapsamındaki Tüm İmalatlar İncelenerek Ayıp Saptaması Yapılmadığından Hükme Esas Alınamayacağı - Alacak Davası)"
360Y15.HD9.12.2015E. 2015/4557 K. 2015/6289"ESERDE AYIP NEDENİYLE UĞRANILAN ZARARLARIN TAHSİLİ İÇİN BAŞLATILAN İCRA TAKİBİNE VAKİ İTİRAZIN İPTALİ DAVASI (Yerel Mahkemece Ayıptan Doğan Zarar Belirlenirken Zarar Miktarına İlişkin Rapor Alınmadığı - Yansıtma Faturanın Tek Başına İspat İçin Yeterli Olmadığının Gözetilmesi Gerektiği/Ayıp)
AYIBIN VARLIĞI HAKKINDA YETERLİ ARAŞTIRMA YAPILMADIĞI (Davacının Ticari Defterlerinin Tek Başına İspat İçin Yeterli Olmadığı/Davacının Muntazam Tutulduğundan Bahisle Ticari Defterlerinin Lehine Delil Olarak Kabulünün Tek Başına Yeterli Olmadığı - Teslim ve İşgörme Olgusunun İspatlanamadığı)
TESLİM VE İŞ GÖRME OLGUSUNUN İSPATLANMASI (Ayıptan Doğan Zararlara İlişkin Fatura Kesilmesi ve Davacı Defterlerine Kayıtlı Olmasının Ayıptan Doğan Zararın Varlığının ve Miktarının Kanıtlanması İçin Yeterli Olmadığının Kabulü - Giderim Masrafları Miktarı Konusunda Mahkemece Araştırma Yapılacağı)
TİCARİ DEFTERLERİN DELİL MAHİYETİ (Davacının Muntazam Tutulan Ticari Defterlerinin Lehine Delil Olduğu Kabul Edilerek Davacı Ticari Defterinde Kayıtlı Yansıtma Faturalar Esas Alınarak Dava Kabul Edilmesinin Hatalı Olduğu - Yansıtma Faturaların Delil Mahiyetinin Yetersiz Olduğunun Kabulü)
YANSITMA FATURANIN İSPAT İÇİN YETERLİ OLMADIĞI (Faturaya İlişkin Yasal Düzenleme Gözetildiğinde Ayıptan Doğan Zararların Giderilme Bedeline İlişkin Kesilen Yansıtma Faturasının Davalıya Bizzat Yapılmış Bir Teslim ve İşgörme Olgusunun İspatı İçin Yeterli Olmadığı - İtirazın İptali/Eserde Ayıp)"
360Y6.HD8.12.2015E. 2014/14068 K. 2015/10813"KİRA MAHRUMİYETİ ( Kiralanan Yerin Eski Hale Getirilmesi İçin Gerekli Sürenin Kira Bedeline Dahil Olduğu - Yargıtay Bozma Kararına Uyan Mahkemenin Bozma Kararı Gereğince İşlem Yapması Gereği )
YARGITAY BOZMA KARARINA UYMA ( Uyma Kararı Doğrultusunda İşlem Yapılması ve Hüküm Verilmesi Gereği - Kiralanan Yerin Boşaltılması Nedeniyle Uğranılan Kira Mahrumiyetinin Belirlenmesinde Kiralanan Yerin Eski Hale Getirilmesi İçin Yapılacak Tamiratta Geçecek Sürenin Süreye Dahil Edilmemesi Gereği )"
360Y13.HD15.10.2015E. 2015/13012 K. 2015/30141"DEĞER KAYBININ ÖDETİLMESİ İSTEMİ ( Dava Konusu Projenin Henüz Tamamlanmadığı - Sosyal Donatıların Tüm Proje Kapsamına Dağıtıldığı ve Davacının Sosyal Tesislerin Yapımı Konusunda Proje Bütünlüğünü Gözetmeyi Kabullendiği/Bu Aşamada Bir Talepte Bulunamayacağı Dikkate Alınarak Davanın Reddine Karar Verilmesi Gerektiği )
EKSİK YAPILAN İŞLER ( Nedeni İle Davacının Satın Aldığı Dairede Oluşan Değer Kaybının Ödetilmesi İstemi - Dava Konusu Projenin Henüz Tamamlanmadığı/Sosyal Donatıların Tüm Proje Kapsamına Dağıtıldığı ve Davacının Sosyal Tesislerin Yapımı Konusunda Proje Bütünlüğünü Gözetmeyi Kabullendiği/Bu Aşamada Bir Talepte Bulunamayacağı )
PROJE BÜTÜNLÜĞÜ ( Değer Kaybının Ödetilmesi İstemi/Dava Konusu Projenin Henüz Tamamlanmadığı/Sosyal Donatıların Tüm Proje Kapsamına Dağıtıldığı ve Davacının Sosyal Tesislerin Yapımı Konusunda Proje Bütünlüğünü Gözetmeyi Kabullendiği - Bu Aşamada Bir Talepte Bulunamayacağının Gözetilmesi Gerektiği )"
360Y15.HD29.4.2015E. 2014/4247 K. 2015/2265"AYIPLI MALIN MİSLİ İLE DEĞİŞTİRİLMESİ TALEBİ ( İş Sahibi Tarafından Ayıplı İmalat Sebebiyle Yapılan Kapıların Ayıpsız Misli İle Değiştirilmesi/Akdî İlişkinin Kurulduğu Tarihte Yürürlükte Olan 818 S.K. 360. Maddesi Gereğince Seçimlik Haklar Arasında Misli İle Değiştirme Bulunmadığı - Misli İle Değiştirme Kararı Verilemeyeceği )
YÜKLENİCİNİN AYIBA KARŞI TEKEFFÜL BORCU NEDENİ İLE İŞ SAHİBİNİN KULLANACAĞI SEÇİMLİK HAKLAR ( Akdî İlişkinin Kurulduğu Tarihte Yürürlükte Olan 818 S.K. 360. Maddesi Gereğince Seçimlik Haklar Arasında Misli İle Değiştirme Bulunmadığı - Seçimlik Haklar Kullanılmayıp Değişim İstendiğinden 6100 S.K.26 Maddesi Gereği Taleple Bağlılık İlkesi Gereği Talep Dışı Bir Karar Verilemeyeceği Gözetilerek Davanın Reddi Gerektiği )
TALEPLE BAĞLILIK İLKESİ ( İş Sahibi Tarafından Ayıplı İmalat Sebebiyle Yapılan Kapıların Ayıpsız Misli İle Değiştirilmesi Talebi/Akdî İlişkinin Kurulduğu Tarihte Yürürlükte Olan 818 S.K. 360. Maddesi Gereğince Seçimlik Haklar Kullanılmayıp Değişim İstendiğinden Taleple Bağlılık İlkesi Gereği Talep Dışı Bir Karar Verilemeyeceği )"
360YHGK8.4.2015E. 2013/15-1976 K. 2015/1184"ALÇI VE SIVA İŞLERİNE DAİR ESER SÖZLEŞMESİNDEN KAYNAKLANAN ALACAK DAVASI ( Davalı İş Sahibi Tarafından İşin Beğenilmediğinden Bahisle Alçı ve Sıvaların Sökülerek Atıldığı/Bilirkişi İncelemesine Konu Birşey Bulunamadığı - Tespit Yapılmadığı/İş Sahibinin Ayıplı İmalatın Varlığını İspatlayamadığı )
YAPILAN İMALATIN YÜKLENİCİ TARAFINDAN SÖKÜLEREK ATILMASI ( İş Sahibinin Alçı ve Sıvaları Sökerek Atması Nedeniyle Bilirkişi İncelemesi Yapılamadığı - Sadece Tanık Anlatımlarının ise Yeterli Olmadığı/Eldeki Davada Tanık Delilinin Zayıf ve Çürük Bir Delil Mahiyeti Bulunduğunun Kabulü/Alacak Talebi )
İMALAT ÜZERİNDE BİLİRKİŞİ İNCELEMESİ YAPILAMADIĞI ( İş Sahibinin İmalatı Beğenmediğinden Söktürerek Attığı/Alçı ve Sıvaların Sökülerek Atılması Nedeniyle Ayıplı İmalat Hususunda Yeterli Delil Elde Edilemediği - İş Sahibinin Ayıplı İmalat İddiasını Kanıtlayamadığı/Alacak Talebinin Kabulü )
AYIPLI İMALATIN VARLIĞININ İSPATLANAMAMASI ( İş Sahibi Tarafından Sıva ve Alçıların Sökülerek Atıldığı - Ayıbın Varlığının Tanık Anlatımlarıyla İspat Edilmesinin ise Yeterli Olmadığı/Yüklenicinin Yapmış Olduğu İşin Sökülerek Atılması Nedeniyle Bilirkişi İncelemesi Yapılamadığı/Ayıplı İmalat/İspat )
TANIK DELİLİNİN YETERLİ OLMADIĞI ( İş Sahibinin Ayıplı İmalatı İspat Edemediği/Eserin Ayıplı Olduğunu İspat Yükünün İş Sahibine Ait Olduğu - Tanığın Bir Vakıayı Tamamen Hatırında Tutumasının Mümkün Olmadığı/Tanığın Bilerek Gerçeğe Aykırı Beyanda Bulunabilmesinin Mümkün Olduğu/Zayıf Delil/Tanık )"
360Y15.HD18.3.2015E. 2014/2833 K. 2015/1322"ALACAK DAVASI ( Eser Sözleşmesinden Kaynaklanan Ayıplı İmalat Sebebiyle - İçerisinde Jeoloji Mühendisinin de Bulunduğu Uzman Bilirkişiler Kurulu Aracılığıyla Yerinde Keşif Yapılarak Ayıplı Olduğu Savunulan İmalatlar Üzerinde İnceleme Yapılması Mahkemenin ve Yargıtayın Denetimine Elverişli Rapor Alınması Gerektiği )
AYIPLI İMALAT ( Mahkemenin ve Yargıtayın Denetimine Elverişle Rapor Alınması ve Bu Çerçevede İmalatların Ayıp Derecesinin ve Sebeplerinin Belirlenmesi ve Ayıpların Ortaya Çıktığı Tarih Gözetilerek Zararın Hesaplanması ve Buna Göre Tüm Bu Değerlendirmeler Işığında Karar Verilmesi Gerektiği )
ESER SÖZLEŞMESİ ( Ayıplı İmalat Sebebiyle Ödenen Bedelin Tahsili Talebiyle Açılan Alacak Davası - Alınan Bilirkişi Raporunun Kullanılan Yalıtım Malzemesinin Yeterli Olup Olmadığı ve Binanın Zaman İçerisinde Oturmuş Olmasının Ayıba Etki Edip Etmediği ve Sair Hususlara Dair İtirazları Kapsamadığından Hükme Esas Alınamayacağı )
BİLİRKİŞİ KURULUNUN OLUŞTURULMASI ( Hükme Esas Alınan Bilirkişi Raporunun Bir İnşaat Mühendisi Bilirkişiden Alındığı - İçerisinde Jeoloji Mühendisinin de Bulunduğu Uzman Bilirkişiler Kurulu Aracılığıyla Yerinde Keşif Yapılmak Suretiyle Ayıplı Olduğu Savunulan İmalatlar Üzerinde İnceleme Yapılması Gerektiği )"
360Y15.HD2.3.2015E. 2014/6479 K. 2015/1081"İŞ BEDELİNİN TAHSİLİ İSTEMİ ( Eser Sözleşmesinden Kaynaklanan Ayıplı İfa Sebebiyle - Hükme Esas Alınan Bilirkişi Heyetinden Davacı İş Sahibinin Kaçırılan Fırsat Sebebiyle İstemekte Haklı Olduğu Menfi Zararının Belirtilen Şekilde Hesaplattırılması Gerektiği )
MENFİ ZARAR ( Davacı İş Sahibinin Kaçırılan Fırsat Sebebiyle İstemekte Haklı Olduğu Menfi Zararı Belirtilen Şekilde Hesaplattırılıp Davalı Yüklenicinin Yedek Parça ve Onarım Giderleriyle İlgili İtirazlarını Karşılayacak Denetime Elverişli ve Gerekçeli Ek Rapor Alınıp Değerlendirilmesi Gerektiği )
TEMERRÜT FAİZİ ( Sözleşmeden Doğan Alacaklarda Temerrüt Faizi İstenebilmesi İçin Alacağın Muaccel Olması Yeterli Olmayıp Alacaklının Yöntemine Uygun İhtarı İle Borçlunun Temerrüde Düşürülmüş ya da Alacağın Kesin Vadede Ödenmemiş Olması Gerektiği )
KESİN VADE ( Olayda Kesin Vade Bulunmamakla Birlikte Davacı İş Sahibinin İhtarname İle Davaya Konu Alacak Kalemleri İle İlgili Miktar da Belirterek Ödeme Talebinde Bulunduğu - Mahkemece Kabul Edilen Makina Bedeli İle İlgili Alacağa İhtarnamenin Tebliğ Tarihinden İtibaren Faiz Yürütülmesi Gerektiği )"
360Y15.HD19.2.2015E. 2014/2016 K. 2015/846"İTİRAZIN İPTALİ ( Eser Sözleşmesinden Kaynaklanan İş Bedelinden Doğan Alacağın Tahsili Amacıyla Yürütülen İcra Takibine - Eserin Tümden Reddini Gerektirmeyen Ayıp Sebebiyle Davacı Yüklenicinin Bedel Talep Edemeyeceği Görüşüyle Davanın Tümden Reddinin Doğru Olmadığı )
ESER SÖZLEŞMESİ ( Davacı Yüklenici Tarafından Yapılan Ayıplı İfa Eserin Tümden Reddini Gerektirir Nitelikte Bulunmadığından Bilirkişiden Yeniden Ek Rapor Alınarak Bedelden Ayıp Sebebiyle İndirimi Gereken Miktarın Belirlenip İş Bedelinden Mahsubuyla Sonucuna Göre Hüküm Kurulması Gerektiği - İtirazın İptali )
KANUNLARIN ZAMAN BAKIMINDAN UYGULANMASI ( Taraflar Arasında Kurulduğu Anlaşılan Sözleşmenin Olayda Zaman Bakımından Uygulanması Gereken Mülga 818 Sayılı Borçlar Kanununda Düzenlenen Eser Sözleşmesi Niteliğinde Olduğu - Sözleşme İlişkisinin Kurulduğu Tarihe Göre Uyuşmazlığın Bu Kanun Hükümlerine Göre Çözümlenmesi Gerektiği )
AYIPLI İFA ( İtirazın İptali - Davacı Yüklenici Tarafından Yapılan Ayıplı İfa Eserin Tümden Reddini Gerektirir Nitelikte Bulunmadığı/Eserin Tümden Reddini Gerektirmeyen Ayıp Sebebiyle Davacı Yüklenicinin Bedel Talep Edemeyeceği Görüşüyle Davanın Tümden Reddinin Doğru Olmadığı )"
360Y15.HD9.2.2015E. 2014/6993 K. 2015/571"ESER SÖZLEŞMESİ ( Bakiye İş Bedelinin Tahsili İstemi - Bilirkişiler Kurulu Raporunda Yüklenici Tarafından Yapılan İmalâtın Kabule İcbar Edilemeyecek Derecede Ayıplı Olduğuna Dair Bir Belirlemeye Yer Verilmediği Gibi Yüklenici Tarafından Yapılan Yol Halihazırda Kullanılmaya Devam Edildiği/Bu Durumda İş Sahibinin Eseri Reddetme Hakkını Kullanmadığı Gibi Kullanma Hakkına da Sahip Olmadığı )
BAKİYE İŞ BEDELİNİN TAHSİLİ ( Eser Sözleşmesi - İş Sahibinin Eseri Kabulden İmtina Hakkını Kullanabilmesi İçin Eserin İş Sahibinin Kullanamayacağı ya da Kabule İcbar Edilemeyeceği Derecede Ayıplı Olduğunun Belirlenmesinin Zorunlu Olduğu/İmalât Sırasında Tutulan Tek Taraflı Tutanaklar Esas Alınarak İşin Şartname ve Standartlarına Uygun Yapılmadığından İş Bedeli Talep Edilemeyeceği )
İŞ SAHİBİNİN ESERİ KABULDEN İMTİNA HAKKI ( Eser Sözleşmesinden Kaynaklanan Bakiye İş Bedelinin Tahsili İstemi - İş Sahibinin Eseri Kabulden İmtina Hakkını Kullanabilmesi İçin Eserin İş Sahibinin Kullanamayacağı ya da Kabule İcbar Edilemeyeceği Derecede Ayıplı Olduğunun Belirlenmesinin Zorunlu Olduğu )
AYIPLI İMALÂT NEDENİYLE İNDİRİLMESİ GEREKEN TUTAR ( Eser Sözleşmesinden Kaynaklanan Bakiye İş Bedelinin Tahsili İstemi - Fiili Olarak Teslim Alınarak Kullanılan Yolla İlgili Sözleşme Şartname ve Ekleriyle Fen ve Sanat Kurallarına Uygun Olmayan Kısımlar Yönünden Ayıplı İmalât Nedeniyle İndirilmesi Gereken Tutar Tespit Edilerek Bunun İş Bedelinden Düşülmesinden Sonra Yükleniciye Hakettiği İş Bedelinin Ödenmesine Karar Verilmesi Gerektiği )"
360Y15.HD9.2.2015E. 2014/2080 K. 2015/579"ESER SÖZLEŞMESİNDEN KAYNAKLANAN UYUŞMAZLIK ( Bilirkişi Raporuyla Görevini Yerine Getirmediği Saptanan Malzemeler Değerlendirilerek Eserin Tümüyle Reddi Gerekip Gerekmediğinin ve Sonradan Sökülen Davalının Taktığı Malzemelerin Kabul Edilip Edilemeyeceği Konusunda Görüş Alınması Gerektiği - Eksik İncelemeyle Ve Yetersiz Bilirkişi Raporuna Dayanılarak Hüküm Tesisinin Doğru Olmadığı )
ESERİN TÜMÜYLE REDDİNİN GEREKİP GEREKMEDİĞİNİN ARAŞTIRILACAĞI ( Bilirkişi Raporunda Takılan Malzemelerin Görevinin Yerine Getirmediğinin Saptandığı - Makinenin Görevini Yapmaya Katkısı Olup Olmadığı Değerlendirilmeden Malzeme Ve İşçilik Bedeli Hesaplamakla Yetinildiği/Raporun Eksik İncelemeye Dayalı Olduğu )
DAVALININ TAKTIĞI MALZEMELERİN KABUL EDİLİP EDİLMEYECEĞİ KONUSUNDA GÖRÜŞ ALINACAĞI ( Bilirkişi Raporunda Takılan Malzemelerin Görevinin Yerine Getirmediği Saptandığı - Bilirkişilerin Malzemeler Ve Fotoğraf Üzerinde İnceleme Yapmakla Birlikte Makinenin Görevini Yapmaya Katkısı Olup Olmadığı Konusunda Görüş Bildirmeden Malzeme Ve İşçilik Bedeli Hesaplamakla Yetindiği/Eksik İncelemeyle Ve Yetersiz Bilirkişi Raporuna Dayanılarak Hüküm Tesis Edilmiş Olduğu )
KANUNLARIN ZAMAN BAKIMINDAN UYGULANMASI ( Zaman Bakımından Uygulanması Gereken Mülga 818 Sayılı Borçlar Kanununda Düzenlenen Eser Sözleşmesi Niteliğinde Olduğu - Uyuşmazlığın Bu Kanun Hükümlerine Göre Çözümlenmesi Gerektiği )"
360Y15.HD19.1.2015E. 2014/6512 K. 2015/202"ESER SÖZLEŞMESİNDEN KAYNAKLI AYIPLI GİDERİM BEDELİ TAHSİLİ İSTEMİ ( İş Sahibi Teslimden Sonra Ortaya Çıkan Gizli Ayıpların Giderilme Bedelini Ayıbın Ortaya Çıktığı Tarihteki Rayiç Fiyatlarla İsteyebileceği )
AYIP GİDERİM BEDELİ İSTEMİ ( Eser Sözleşmesinden Kaynaklı - İş Sahibi Teslimden Sonra Ortaya Çıkan Gizli Ayıpların Giderilme Bedelini Ayıbın Ortaya Çıktığı Tarihteki Rayiç Fiyatlarla İsteyebileceği/Mahkemece Bu Hususu Gözetmeyen Bilirkişi Raporuna Dayalı hüküm Kurulmasının İsabetsizliği )
TESLİMDEN SONRA ORTAYA ÇIKAN GİZLİ AYIP ( Mahkemece Ayıpların Ortaya Çıktığı Yıl Mahalli Piyasa Rayiçlerine Göre Tespit Ettirileceği ve Sonucuna Göre Saptanacak Giderim Bedelinin Davalıdan Tahsiline Karar Verileceği - Eser Sözleşmesinden Kaynaklı Ayıplı Giderim Bedeli Tahsili İstemi )
MAHALLİ PİYASA RAYİCİ ( Eser Sözleşmesinden Kaynaklı Ayıplı Giderim Bedeli Tahsili İstemi - iş Sahibi Teslimden Sonra Ortaya Çıkan Gizli Ayıpların Giderilme Bedelini Ayıbın Ortaya Çıktığı Tarihteki Rayiç Fiyatlarla İsteyebileceği Gözetileceği )"
360Y15.HD25.9.2014E. 2014/3153 K. 2014/5472"İTİRAZIN İPTALİ İSTEMİ ( Ticari Satım İlişkisi - Mahkemece İmalattan ve Kullanımdan Kaynaklandığı Araştırılmadan ve Akdi İlişki Satış Olarak Nitelendirilerek Davanın Reddine Karar Verilmesinin Doğru Olmadığı )
TİCARİ SATIM İLİŞKİSİ ( İtirazın İptali İstemi - Ayıpların Kullanım Hatasına Dayalı Olduğu Anlaşıldığında Şimdiki Gibi Davayı Kabul Etmek Yapılacak İnceleme Sonucuna Göre De Davacının İcra İnkar Tazminatı İstemi Konusunda Hükme Varmaktan İbaret Olduğu )
BİLİRKİŞİ RAPORU ( Ticari Satım İlişkisinden Doğan İtirazın İptali İstemi - Makine Konusunda Uzman Bilirkişi Tayin Edilerek Makineyi İnceletmek Listedeki Ayıp ve Eksikleri Makine İle Birlikte Değerlendirdikten Sonra Var İse Makinedeki Ayıplar İmalat Hatasından Kaynaklanıyor İse İş Sahibi Davalının BK. 360. Md.deki Haklarına Göre Ayıbın Niteliğini Saptamak Suretiyle Karar Vermek Gerektiği )"
360Y15.HD11.9.2014E. 2014/125 K. 2014/5146"ESER SÖZLEŞMESİNDEN KAYNAKLANAN İTİRAZIN İPTALİ DAVASI ( Eser Sözleşmesinden Kaynaklanan Uyuşmazlıklarda Ayıp İhbarının Her Türlü Delille ve Tanıkla Kanıtlanabileceği - Davalı Tanık Deliline Dayandığından Tanıkların Dinlenip Ayıbın Niteliğine İlişkin Bilirkişi İncelemesi de Yapılarak İhbarın Süresinde Olup Olmadığının Saptanacağı )
AYIPLI İMALATTAN KAYNAKLANAN HAKLARIN KULLANILMASI ( Ayıp İhbarında Bulunulmasının Zorunlu Olduğu - Eser Sözleşmesinden Kaynaklanan Uyuşmazlıklarda Ayıp İhbarının Her Türlü Delille ve Tanıkla Kanıtlanabileceği )
AYIP İHBARININ KANITLANMASI ( Eser Sözleşmesinden Kaynaklanan Uyuşmazlıklarda Ayıp İhbarının Her Türlü Delille ve Tanıkla Kanıtlanabileceği - Davalı Tanık Deliline Dayandığından Tanıkların Dinlenip Ayıbın Niteliğine İlişkin Bilirkişi İncelemesi de Yapılarak İhbarın Süresinde Olup Olmadığının Saptanması Gerektiği )"
360Y15.HD10.9.2014E. 2014/2285 K. 2014/5042"ESER SÖZLEŞMESİNE DAYALI TAZMİNAT ( Davacı Ayıp İhbar Yükümlülüğünü Yerine Getirmediğinden 360. Md.de Sayılan Hakları Kullanamayacağı Gibi Usule Aykırı Gerekçelerle Davanın Yeniden Reddinin Doğru Olmadığı - Hükmüne Uyulan Bozma İlâmına Uygun Şekilde İnceleme Yapılmak ve Sonucuna Göre Karar Verilmek Üzere Kararın Bozulması Gerektiği )
BOZMAYA UYULMASI ( Davacı Yararına Oluşan Usuli Kazanılmış Haklar Dikkate Alınmayarak Davalıya Yapılan Dava Dilekçesi ve Duruşma Günü Tebligatının Usulsüz Olduğu ve Davalının Bozmadan Sonra Verdiği Cevap Dilekçesi İle Kendisine Ayıp İhbarında Bulunulmadığını Savunduğu - Davacı Ayıp İhbar Yükümlülüğünü Yerine Getirmediği )
DURUŞMA GÜNÜ TEBLİGATI ( Usulsüz Olduğu ve Davalının Bozmadan Sonra Verdiği Cevap Dilekçesi İle Kendisine Ayıp İhbarında Bulunulmadığını Savunduğu/Davacı Ayıp İhbar Yükümlülüğünü Yerine Getirmediği - Eser Sözleşmesine Dayalı Tazminat )"
360Y15.HD8.9.2014E. 2013/7076 K. 2014/5018"ESER SÖZLEŞMESİNDEN KAYNAKLI ALACAK ( Ayıplı İfa - Mahkemece Bilirkişi Vasıtasıyla Ayıpların Eserin Reddini Gerektirecek Derecede Olup Olmadığı Ayıbın Ağırlığına Göre Ayıpların Giderilmesinin Mümkün Bulunup Bulunmadığı Ayıplı Eserden Ötürü Ücretten İndirim Gerekip Gerekmediği Belirlenerek Sonuca Gidileceği )
AYIPLI ESER TESLİMİ ( Bilirkişi Raporunda Ayıpların Eserin Reddini Gerektirecek Oranda Olup Olmadığı Saptanmadığı/Mahkemece Bilirkişi Vasıtasıyla Ayıpların Eserin Reddini Gerektirecek Derecede Olup Olmadığı Ayıbın Ağırlığına Göre Ayıpların Giderilmesinin Mümkün Bulunup Bulunmadığı Ayıplı Eserden Ötürü Ücretten İndirim Gerekip Gerekmediği Hususları Belirlenerek Karar Verileceği )
ESERİN REDDİNİ GEREKTİRECEK ORANDA AYIP OLUP OLMADIĞININ BELİRLENMESİ ( Bilirkişi Raporunda Ayıpların Eserin Reddini Gerektirecek Oranda Olup Olmadığı Saptanmadığı - Yetersiz Gerekçeyle Davanın Kısmen Kabulünün İsabetsizliği/Mahkemece Bilirkişi Kurulundan Ek Rapor Alınarak Eserdeki Ayıpların Eserin Reddini Gerektirecek Derecede Olup Olmadığının Saptanacağı )
HÜKÜM KURMAYA ELVERİŞLİ OLMAYAN BİLİRKİŞİ RAPORU ( Ayıplı İmalattan Kaynaklı Alacak - Bilirkişi Raporunda Ayıpların Eserin Reddini Gerektirecek Oranda Olup Olmadığı Her Türlü Tereddüt ve Kuşkudan Uzak Bir Şekilde Saptanmadığı/Rapor İçeriği İtibariyle Hüküm Kurmaya Yeterli Olmayıp Yargıtay Denetimine Elverişli Olmadığı )"
360Y15.HD30.4.2014E. 2013/6427 K. 2014/3016"ESER SÖZLEŞMESİNDEN KAYNAKLANAN AYIPLI İFA ( Sözleşme Konusu Ataşmanlar Üzerinde Teknik Bilirkişi Marifetiyle İnceleme Yapılacağı - Ayıbın Niteliğinin Gizle veya Açık Ayıp Olduğu/Eserin Reddi veya Bedelde Tenzil Gerekip Gerekmediği/Onarımın Mümkün Olup Olmadığı ve Tenzili Gereken Miktar ile Onarım Bedelinin Belirleneceği )
AYIP İHBARI ( Açık Ayıp İse Muayene ve İhbar Mükellefiyetinin Yerine Getirilmediğinden Davanın Reddedileceği - Gizli Ayıp İse Öğrendiği Tarih Araştırılıp E-maille Yapılan İhbarın Derhal Yapılıp Yapılmadığına Dair Değerlendirme Yapılarak Hüküm Kurulacağı/Eser Sözleşmesinden Kaynaklanan İtirazın İptali Davası )
AÇIK AYIP ( Eser Sözleşmesinden Kaynaklanan İtirazın İptali Davası - Teknik Bilirkişi Marifetiyle İnceleme Yapılarak Ayıbın Niteliğinin Belirleneceği/Açık Ayıp İse Muayene ve İhbar Mükellefiyetinin Yerine Getirilmediğinden Davanın Reddedileceği )
GİZLİ AYIP ( Eser Sözleşmesinden Kaynaklanan İtirazın İptali Davası - Teknik Bilirkişi Marifetiyle İnceleme Yapılarak Ayıbın Niteliğinin Belirleneceği/Gizli Ayıp İse Öğrendiği Tarih Araştırılıp E-maille Yapılan İhbarın Derhal Yapılıp Yapılmadığına Dair Değerlendirme Yapılarak Hüküm Kurulacağı )"
360Y15.HD27.3.2014E. 2013/2759 K. 2014/2133"ESER SÖZLEŞMESİNDEN DOĞAN DAVA ( Bedellerin İş Sahibine İadesine Karar Verilen Malzemelerin Tespit İade ve Ecrimisil Tazminatlarının Ödenmesi İstemi - Mevcutsa Ayıplı Malların Ayıplı İmalâtı Yapan Davacı Yüklenici Olduğundan Söküm Masrafları Davacı Yükleniciye Ait Olmak Üzere Sökülerek Davacıya İadesi Gerektiği )
ECRİMİSİL TAZMİNATI ( Söküm Masrafları Davacı Yükleniciye Ait Olmak Üzere Sökülerek Davacıya İadesine Karar Verilmesi Kullanım Bedeli ve Ecrimisille İlgili Yapılacak Keşif ve Düzenlenecek Rapor Değerlendirilmek Suretiyle Karar Verileceği - Eser Sözleşmesinden Doğan Dava )
AYIPLI İMALAT ( Eser Sözleşmesinden Doğan Dava - Mevcutsa Ayıplı Malların Ayıplı İmalâtı Yapan Davacı Yüklenici Olduğundan Söküm Masrafları Davacı Yükleniciye Ait Olmak Üzere Sökülerek Davacıya İadesi Gerektiği )"
360Y23.HD5.3.2014E. 2013/7000 K. 2014/1611"MADDİ TAZMİNAT DAVASI ( Bilirkişi Kurulu Raporunda Yükleniciye Projeye Aykırılıkları Gidermesi İçin Mehil Verilebileceğinin Bildirildiği - Belirtilen Bu Görüş Doğrultusunda Herhangi Bir İnceleme ve Değerlendirme Yapılmadan Karar Verilmesinin Usul ve Yasaya Aykırı Olduğu )
ARSA PAYI KARŞILIĞI İNŞAAT SÖZLEŞMESİ ( Dosya Kapsamında Bu Yönde Açık Bir Bilgi Olmamasına Rağmen İnşaattaki Aykırılıklar Nedeniyle Yapı Kullanma İzin Belgesin Alınmasının Mümkün Olmadığı Benimsenerek Eksik İnceleme İle Karar Verilmesinin Hatalı Olduğu - Maddi Tazminat Davası )
PROJEYE AYKIRILIK ( Giderilmesi İçin Mehil Verilebileceğine Dair Bilirkişi Raporu Doğrultusunda Herhangi Bir İnceleme ve Değerlendirme Yapılmadan İnşaattaki Aykırılıklar Nedeniyle Yapı Kullanma İzin Belgesin Alınmasının Mümkün Olmadığı Benimsenerek Sonuca Gidileceği - Maddi Tazminat )
YAPI KULLANMA İZİN BELGESİ ( Maddi Tazminat Davası - Mevcut Duruma Göre Bu Belgenin Alınması Mümkün Olmasa da Tadilat Projesi Yapılması veya Yıkım ve Sair Yöntemlerle İnşaatın Yasal Hale ve Bu Suretle Yapı Kullanma İzin Belgesi Alınabilir Hale Getirilip Getirilmeyeceğinin Araştırılması Gerektiği )"
360Y15.HD3.3.2014E. 2013/1483 K. 2014/1398"İŞ BEDELİNİN İADESİ İSTEMİ (İş Sahibince Fazla Ödenen - Yüklenicinin Sözleşme İle Belirlenen KDV Bedeline Hak Kazanması İş Bedeline Hak Kazanmasına Bağlı Olduğu)
FAZLA ÖDENEN İŞ BEDELİNİN İADESİ İSTEMİ (Yüklenici Tarafından Eksik Bırakılan İşler Nedeniyle - Yüklenicinin İş Bedelinin Sözleşmede Gösterilen Birim Fiyatlara KDV Eklenerek Belirleneceğinin Kararlaştırıldığı/Yüklenicinin Hak Ettiği İş Bedeline KDV Eklenmemesinin İsabetsiz Olduğu)
KDV BEDELİNE HAK KAZANMA (Yüklenicinin Sözleşme İle Belirlenen KDV Bedeline Hak Kazanması İş Bedeline Hak Kazanmasına Bağlı Olduğu - Yüklenicinin Hak Ettiği İş Bedeline KDV Eklenmemesinin İsabetsiz Olduğu)
YÜKLENİCİ TARAFINDAN EKSİK BIRAKILAN İŞLER (Fazla Ödenen İş Bedelinin İadesi - Yüklenicinin İş Bedelinin Sözleşmede Gösterilen Birim Fiyatlara KDV Eklenerek Belirleneceğinin Kararlaştırıldığı/Yüklenicinin Hak Ettiği İş Bedeline KDV Eklenmemesinin İsabetsiz Olduğu)"
360Y15.HD27.2.2014E. 2013/7033 K. 2014/1356"İŞ BEDELİNDEN BAKİYE ALACAĞIN TAHSİLİ ( Sözleşme Bedelinin Yüzde Otuz Beşini Teşkil Eden Miktarın İmar Parselasyon Planının Tapuya Tescil Edilmesinden ve Yol Profillerinin Belediyece Onayından Sonra Ödeneceği Kararlaştırıldığı - İşin Henüz Bu Aşamaya Gelmemiş Olması ve Tapuya Tescil İşlemlerinin Gerçekleştirilmemiş Bulunması Sebebiyle İş Bedelinin Anılan Kısmının da Tahsiline Karar Verilmesinin Doğru Olmadığı )
İMAR PARSELASYON PLANI ( Yapılan İş Bedelinden Bakiye Alacağın Tahsili İstemi - Davacının Hazırladığı İmar Parselasyon Planının İdari Yargıda İptal Edilmesinin Tamamen Davacı Şirketin Hakimiyet Alanı Dışında Kalan Bir Sebepten Kaynaklandığının Gözetilmesi Gerektiği )
İŞ BEDELİ ( Davacı İle Davalı Belediye Arasındaki Sözleşmeye Göre Sözleşme Bedelinin Yüzde Otuz Beşini Teşkil Eden Miktarın İmar Parselasyon Planının Tapuya Tescil Edilmesinden ve Yol Profillerinin Belediyece Onayından Sonra Ödeneceği - İşin Henüz Bu Aşamaya Gelmediği/İş Bedelinin Anılan Kısmının Tahsiline Karar Verilmeyeceği )"
360Y15.HD27.2.2014E. 2013/1959 K. 2014/1359"GECİKME CEZASI ( Eser Sözleşmesinden Kaynaklanan - Belgeler Teslim Edilmeksizin İşe Fiilen Başlanmasının Mümkün Olmaması Halinde Ne Kadarlık Süre Uzatımına Neden Olacağı Tespit Ettirilip Buna Göre Yüklenicinin Gecikme Cezasıyla Diğer Zararlar ve Eksik ve Kusurlu İşlerin Giderme Bedelini İstemekte Haklı Olup Olmadığının Tespiti Gerektiği )
ZORUNLU OLAN BELGELERİN TESLİMİ ( Eser Sözleşmesinden Kaynaklanan Gecikme Cezası - İş Sahibinin Sözleşme Konusu İşle İlgili ve Bu İşlerin Yapılması İçin Zorunlu Olan Belge Harita Plan ve Dokümanların Tesliminde Gecikme Olup Olmadığı Bunlar Olmaksızın Sözleşmeye Göre Davalı Taşeronun İşe Başlayıp Yürütmesinin Mümkün Olup Olmadığının Tespiti Gerektiği )
EKSİK VE KUSURLU İŞLERİN GİDERME BEDELİ ( Eser Sözleşmesinden Kaynaklanan - Yüklenicinin Gecikme Cezasıyla Diğer Zararlar ve Eksik ve Kusurlu İşlerin Giderme Bedelini İstemekte Haklı Olup Olmadığı ve Davacının Varsa Ödenmeyen İş Bedeli Alacağıyla Miktarının Önceki Raporlardaki Çelişkileri de Giderecek Şekilde Hesaplattırılıp Sonucuna Uygun Bir Karar Vermek Gerektiği )
ESER SÖZLEŞMESİ ( Gecikme Cezasının Tahsili - Belgeler Teslim Edilmeksizin İşe Fiilen Başlanmasının Mümkün Olmaması Halinde Ne Kadarlık Süre Uzatımına Neden Olacağı Tespit Ettirilip Buna Göre Yüklenicinin Gecikme Cezasıyla Diğer Zararlar ve Eksik ve Kusurlu İşlerin Giderme Bedelini İstemekte Haklı Olup Olmadığının Tespiti Gerektiği )"
360Y15.HD26.2.2014E. 2013/1028 K. 2014/1322"İŞ BEDELİ ALACAĞININ TAHSİLİ ( Taraflar Arasındaki Ön Görüşmeyi Takiben Herhangi Bir Engellemeyle Karşılaşılmadan Davacı Tarafından İşin Fiilen Yapıldığı - Yazılı Yapılmış Bir Sözleşme Bulunmadığından Davaya Konu İmalatın Kalite ve Nitelik Yönünden Sözleşme Şartlarına Uygun Olup Olmadığının 818 S. B.K'nun 70 Md. Ölçütlere Göre Belirleneceği/Bedelinin İşin Yapıldığı Tarihteki Piyasa Rayiçlerine Göre Belirleneceği )
PİYASA RAYİÇLERİNE GÖRE BELİRLEME ( İş Bedeli Alacağı Tahsili İstemi - Taraflar Arasındaki Ön Görüşmeyi Takiben Herhangi Bir Engellemeyle Karşılaşılmadan Davacı Tarafından İşin Fiilen Yapıldığı/İş Bedelinin Mevcut Durumu Dikkate Alınarak İşin Yapıldığı Tarihe Göre Belirlenmesi Gerektiği )
AKDİ İLİŞKİNİN KURULMASI ( İş Bedeli Alacağı Tahsili İstemi - İmalat Davalıyla Dava Dışı Yüklenici Arasındaki Sözleşmenin Kapsamı Dışında Kaldığına ve Taraflar Arasındaki Ön Görüşmeyi Takiben Herhangi Bir Engellemeyle Karşılaşılmadan Davacı Tarafından Yerinde Fiilen Yapıldığı/Akdi İlişkinin Kurulduğunun Kabul Edileceği )
SEÇİMLİK HAK ( İş Bedeli Alacağı Tahsili İstemi - Taraflar Arasındaki Ön Görüşmeyi Takiben Herhangi Bir Engellemeyle Karşılaşılmadan Davacı Tarafından İşin Fiilen Yapıldığı/Davalının Davaya Konu İmalatı Kalite Yönünden Uygun Bulmayarak Söktürüp Depoya Kaldırdığı - Davalı Bu Davranışıyla 818 S. B.K.'nun 360 Md. Sayılan "Sözleşmeden Dönme" Hakkını Kullandığı )
SÖZLEŞMEDEN DÖNME ( İş Bedeli Alacağı Tahsili İstemi - Taraflar Arasındaki Ön Görüşmeyi Takiben Herhangi Bir Engellemeyle Karşılaşılmadan Davacı Tarafından İşin Fiilen Yapıldığı/Davalının Davaya Konu İmalatı Kalite Yönünden Uygun Bulmayarak Söktürüp Depoya Kaldırdığı - Davalı Bu Davranışıyla "Sözleşmeden Dönme" İradesinin Ortaya Koyduğu )"
360Y15.HD25.2.2014E. 2013/6366 K. 2014/1286"ESER SÖZLEŞMESİNİN AYIPLI İFASI (Fazla Ödemenin İadesi İstemi - Varsa Hurda Değeri Hususunda Hükme Esas Alınan Raporu Veren Teknik Bilirkişiden Ek Rapor Alınıp Bulunacak Bedel İle Navlun ve Diğer Masraflar Toplamından Hurda Değeri Düşülmek Suretiyle Bir Karar Verilmesi Gerektiği)
FAZLA ÖDEMENİN İADESİ İSTEMİ (Davacı İş Sahibinin Geri İstemekte Haklı Olduğu İş-İmalât Bedeli İle Bu Miktardaki Ürünün İhracı İçin Yapılan Navlun ve Diğer Masraflar ve Rulman Taşıyıcıları İade Edilmediğinden Navlun ve Diğer Masraflar Toplamından Hurda Değeri Düşülmek Suretiyle Bir Karar Verileceği)
HURDA DEĞERİ (Eser Sözleşmesinin Ayıplı İfası - Hükme Esas Alınan Raporu Veren Teknik Bilirkişiden Ek Rapor Alınıp Bulunacak Bedel İle Navlun ve Diğer Masraflar Toplamından Hurda Değeri Düşülmek Suretiyle Bir Karar Verilmesi Gerektiği)"
360Y15.HD25.2.2014E. 2013/2193 K. 2014/1277"AYIPLI İMALAT ( Eser Sözleşmesinden Kaynaklanan - Yaptırılan Tespitte Ayıplı İmalatın Varlığı Saptanmış 2012 Bayındırlık ve İskan Bakanlığı Birim Fiyatlarına Göre Ayıpların Giderilme Bedelinin Hesaplandığı/İş Sahibi 2010 Yılında Tespit Yaptırmak Suretiyle Ayıbın Varlığını Öğrenmiş ve Tespit Raporunu Tebliğ Ettirmek Suretiyle Davalı Yükleniciye Ayıp İhbarında Bulunduğundan 2010 Yılı Piyasa Fiyatlarıyla Ayıp Bedelinin Hesaplanması Gerektiği )
ESER SÖZLEŞMESİ ( Ayıplı İmalat Sebebiyle Uğranılan Zararın Tahsili - Davacı İş Sahibi 2010 Yılında Tespit Yaptırmak Suretiyle Ayıbın Varlığını Öğrenmiş ve Tespit Raporunu Tebliğ Ettirmek Suretiyle Davalı Yükleniciye Ayıp İhbarında Bulunduğu/Bilirkişiden Ek Rapor Alınarak Ayıplı İmalat Tutarını 2010 Yılı Piyasa Fiyatlarına Göre Hesaplatmak ve Bu Miktarı Hüküm Altına Almak Gerektiği )
ESERİN AYIPLI OLMASI ( Uğranılan Zararın Tahsili - İş Sahibi 2010 Yılında Tespit Yaptırmak Suretiyle Ayıbın Varlığını Öğrenmiş ve Tespit Raporunu Tebliğ Ettirmek Suretiyle Davalı Yükleniciye Ayıp İhbarında Bulunduğundan 2010 Yılı Piyasa Fiyatlarıyla Ayıp Bedelinin Hesaplanması Gerektiği )
AYIP BEDELİNİN HESAPLANMASI ( Eser Sözleşmesinden Kaynaklanan - İş Sahibi 2010 Yılında Tespit Yaptırmak Suretiyle Ayıbın Varlığını Öğrenmiş ve Tespit Raporunu Tebliğ Ettirmek Suretiyle Davalı Yükleniciye Ayıp İhbarında Bulunduğundan 2010 Yılı Piyasa Fiyatlarıyla Ayıp Bedelinin Hesaplanması Gerektiğinden Bilirkişi Görüşüyle Bağlı Kalınarak 2012 Yılı Yapı Yaklaşık Fiyatlarıyla Hesaplanan Miktar Üzerinden Davanın Kabulünün Doğru Olmadığı )"
360Y15.HD18.2.2014E. 2013/6113 K. 2014/1037"AYIBIN GİDERİLMESİ BEDELİNİN TAHSİLİ İSTEMİ ( Hükme Esas Raporu Veren Makine Mühendisi Bilirkişiden Alınacak Ek Raporla Dava Tarihi İtibariyle Mahalli Piyasa Rayiçlerine Göre Saptanan Ayıpların Giderilme Bedeli Hesaplattırılıp Taleple Bağlı Kalınarak Sonucuna Uygun Bir Karar Verilmesi Gerektiği )
AYIPLI İFA ( Taraf Yetkililerince Düzenlenen Tutanaklarda da Ayıp Sebebiyle Yapılması Gereken Revizyonlarla Eksik ve Ayıpların Nelerden İbaret Olduğunun Belirtildiği - Alınacak Ek Raporla Dava Tarihi İtibariyle Mahalli Piyasa Rayiçlerine Göre Saptanan Ayıpların Giderilme Bedeli Hesaplattırılması Gerektiği )
ONARIM SEBEBİYLE UĞRANILAN ZARARIN GİDERİLMESİ ( Seçimlik Hakkını Bu Şekilde Kullandığı ve Düzenlenen Tutanaklara Göre Eserin Onarımı Mümkün Olduğu Gibi Davacı Tarafça da Onarıldığının Kabul Edildiği - Yanlış Değerlendirme ve Eksik İncelemeyle Kabul Kararı Verilmesinin Doğru Olmadığı )
SEÇİMLİK HAK ( Davacının Talebi Onarım Sebebiyle Uğranılan Zararın Giderilmesi Şeklinde Olup Seçimlik Hakkını Bu Şekilde Kullandığı ve Düzenlenen Tutanaklara Göre Eserin Onarımı Mümkün Olduğu Gibi Davacı Tarafça da Onarıldığının Kabul Edildiği Gözetilerek Sonuca Gidilmesi Gerektiği )
TALEPLE BAĞLILIK İLKESİ ( Talebin Onarım Sebebiyle Uğranılan Zararın Giderilmesi Olduğu - Hükme Esas Raporu Veren Bilirkişiden Alınacak Ek Raporla Dava Tarihi İtibariyle Mahalli Piyasa Rayiçlerine Göre Saptanan Ayıpların Giderilme Bedeli Hesaplattırılıp Taleple Bağlı Kalınarak Sonuca Gidilmesi Gerektiği )"
360Y15.HD18.2.2014E. 2013/2013 K. 2014/1055"ESER SÖZLEŞMESİNDEN KAYNAKLANAN TAZMİNAT (Davalı Yüklenici Tarafından Tamir Edilen Çatının Ayıplı Olup Olmadığı Bir Başka Deyişle Yüklenicinin Edimini Ayıplı İfa Edip Etmediği Teknik Bilirkişi Heyetinden Rapor Alınmak Suretiyle Belirlenmesi Gerektiği)
AYIPLI İFA (Sözkonusu Olduğunun Belirlenmesi Halinde Oluşan Zararın Ayıplı İfadan Kaynaklanıp Kaynaklanmadığı Bir Başka Deyişle İlliyet Bağının Bulunup Bulunmadığının Belirlenmesi Gerektiği)
BİLİRKİŞİ İNCELEMESİ (Eser Sözleşmesinden Kaynaklanan Tazminat - Davalı Yüklenici Tarafından Tamir Edilen Çatının Ayıplı Olup Olmadığı Bir Başka Deyişle Yüklenicinin Edimini Ayıplı İfa Edip Etmediği Teknik Bilirkişi Heyetinden Rapor Alınmak Suretiyle Belirlenmesi Gerektiği)
İLLİYET BAĞI (Varlığının Belirlenmesi Halinde Araç Hasarı ve Çatı Hasarı Yönünden Bilirkişi Değerlendirmesinde Belirlenecek Miktara Göre Davanın Sonuçlandırılması Gerektiği - Eser Sözleşmesinden Kaynaklanan Tazminat)"
360Y15.HD13.2.2014E. 2013/1809 K. 2014/922"ESER SÖZLEŞMESİ (Davacının Yapmış Olduğu İşlerde Yüzde On Oranında Ayıplı İşlerin Mevcut Olduğu - Teknik Bilirkişi Raporundaki Kusurlu İmalat Oranının Tüm İşe Göre Yüzde On Nispetinde Olduğunun Kabulü Suretiyle Sonuca Gidilmesi Gerektiği/İtirazın İptali)
AYIPLI İŞ (Eser Sözleşmesinden Kaynaklanan Alacağın Tahsili İçin Yapılan Takibe İtirazın İptali İstemi/Teknik Bilirkişi Tarafından Düzenlenen Raporda İşteki Ayıp Oranının Yüzde On Olarak Belirlendiği - Kusurlu İmalat Oranının Tüm İşe Göre Yüzde On Nispetinde Olduğunun Kabulü Gerektiği)
LİKİT ALACAK (Eser Sözleşmesinden Kaynaklanan Uyuşmazlıkta Bilirkişi İncelemesiyle Belirlenen Alacağın Likid Olmadığı/Davacı Yararına Yüzde Kırk Oranında İcra İnkar Tazminatına Hükmedilmesinin Hatalı Olduğu - İtirazın İptali)
İCRA İNKAR TAZMİNATI (İtirazın İptali - Eser Sözleşmesinden Kaynaklanan Uyuşmazlıkta Bilirkişi İncelemesiyle Belirlenen Alacağın Likid Olduğundan Söz Edilemeyeceğinden Davacı Yararına İcra İnkar Tazminatına Hükmedilmesinin Doğru Olmadığı)"
360Y15.HD11.2.2014E. 2014/116 K. 2014/861"ESER SÖZLEŞMESİ ( İş Bedeli Alacağı - Eserin Reddini Gerektiren Nedenler Ortaya Çıktığına Göre Yüklenici Olan Davacı Eserin Bedelini İsteyemeyeceği/Bu Sebeplerle Davanın Davalıda Bulunan Kapıların Davacıya İadesi Koşuluyla Reddedilmesi Gerektiği )
İŞ BEDELİ ALACAĞI ( Eser Sözleşmesi - Eserin Reddini Gerektiren Nedenler Ortaya Çıktığına Göre Yüklenici Olan Davacı Eserin Bedelini İsteyemeyeceği/İş Sahibi Olan Davalı Sözleşmenin Feshini ve Eser Bedeli Olarak Ödediğinin İadesini İsteyebileceği )
İTİRAZIN İPTALİ ( Eser Sözleşmesinden Kaynaklanan İş Bedeli Alacağının Tahsili - Eserin Ismarlayanın Kullanamayacağı veya Hakkaniyete Göre Kabul Etmesi Beklenmeyecek Derecede Önemli Ayıplı ya da Başkaca Akte Aykırı Bulunduğu/Dava Davalıda Bulunan Kapıların Davacıya İadesi Koşuluyla Reddedilmeyeceği )
ESERİN RED EDİLEBİLMESİ ( Eserin Ismarlayanın Kullanamayacağı veya Hakkaniyete Göre Kabul Etmesi Beklenmeyecek Derecede Önemli Ayıplı ya da Başkaca Akte Aykırı Bulunduğu - Eserin Reddini Gerektiren Nedenler Ortaya Çıktığına Göre Yüklenici Olan Davacı Eserin Bedelini İsteyemeyeceği )"
360Y15.HD15.1.2014E. 2013/306 K. 2014/286"AYIP HALİNDE YÜKLENİCİNİN HAKKETTİĞİ TUTAR (Eser Sözleşmesi - Davalı İş Sahibi Tarafından İncelemeye Sunulacak Ürünler Üzerinde Uzman Bilirkişi Kurulu Oluşturularak İş Sahibine Tanınan Haklardan Hangisini Kullanmasının Gerektiğinin Mahkemece Takdir Olunması ve Varılacak Sonuca Göre Davacı Yüklenicinin Hakettiği Asıl Alacak Tutarının Belirlenmesi Gerektiği)
ESERİN AYIPLI OLMASI HALİNDE KULLANILACAK HAKLAR (Davalı İş Sahibi Tarafından İncelemeye Sunulacak Ürünler Üzerinde Uzman Bilirkişi Kurulu Oluşturularak Yeniden İnceleme Yaptırılması ve 818 S. Kanun'un 360. Md.sindeki İş Sahibine Tanınan Haklardan Hangisini Kullanmasının Gerektiğinin Saptanması Gerektiği)
BİLİRKİŞİ RAPORU (Eser Sözleşmesinde Ayıbın Belirlenmesi - Mahkemece Yaptırılan İnceleme Sonucu Sunulan Bilirkişi Kurulu Raporu 818 S. Kanun'un 360. Md.sindeki Hükmüne Uygun Şekilde Bir İncelemeyi İçermediği Gibi Hüküm Verilmesine de Elverişli Olmadığından Davalı İş Sahibi Tarafından İncelemeye Sunulacak Ürünler Üzerinde Uzman Bilirkişi Kurulu Oluşturularak Yeniden İnceleme Yaptırılması Gerektiği)
TEMERRÜT FAİZİ (Eser Sözleşmesinde Ayıp Hali - Borçlu Temerrüdünün Gerçekleştiği Tarih Saptandıktan Sonra Talep Aşılmamak Koşuluyla Varlığının Kabulü Halinde Asıl Alacağa Talep Edilebilecek Temerrüt Faizi Oranına Göre Temerrüt Faizi Hesaplanması Gerektiği)"
360Y15.HD9.1.2014E. 2013/6321 K. 2014/145"AYIPLI İMALAT SEBEBİYLE UĞRANILAN ÜRETİM KAYBI (Eser Sözleşmesi - Davalı Yüklenicinin Ödemekten Kaçınabilmesi İçin Davacı Tarafın Yararına Gerçekleşen ve Davacı Tarafta Kalan İmalatın Varlığını veya Haksız Fesih Durumunda Menfi Zararını Usul Hükümlerince Kanıtlamasının Zorunlu Olduğu)
İŞ BEDELİNE KARŞILIK ÖDENEN AVANS MİKTARININ TAHSİLİ (Davalı Yüklenicinin Ödemekten Kaçınabilmesi İçin Davacı Tarafın Yararına Gerçekleşen ve Davacı Tarafta Kalan İmalatın Varlığını veya Haksız Fesih Durumunda Menfi Zararını Usul Hükümlerince Kanıtlaması Gerektiği)
SEBEPSİZ ZENGİNLEŞME (Eser Sözleşmesinin Ayıp Nedeniyle Feshi - Davalı Savunmasında Malzeme Alımı İçin Taahhütlerde Bulunduğunu Bildirmiş İse de Buna Dair Kanıtlarını Sunmadığından Sebepsiz Zenginleşme Hükümlerince İş Bedeline Mahsuben Ödenen Avansı İade Etmek Zorunda Olduğu)
ESER SÖZLEŞMESİ (Ayıplı İmalat/Ödenen Avans Miktarının Tahsili - Mahkemenin Gerekçesinde Yer Alan Davalıya Verilen Paranın Kapora Olduğuna Dair Anlaşmanın Varlığı İddia ve İspat Edilmediği Gibi Fesih Sonucu Uğranılan Menfi Zararın Bulunduğu da Kanıtlanamadığı Halde Avansın İadesine Yönelik İstemin Reddinin Usul ve Yasaya Aykırı Olduğu)"
360Y15.HD6.1.2014E. 2013/5143 K. 2014/18"ESER SÖZLEŞMESİ NEDENİYLE BORÇLU OLMADIĞININ TESPİTİ ( Haksız Olarak Davacılardan Tahsil Edilen Alacağın Davalıdan Tahsilinin ve Teminat Mektupları Hakkında Davanın Konususuz Kaldığından Karar verilmesine Yer Olmadığının Kabulü )
İŞ BİTİRME BELGESİ ( Davacı Yüklenicinin Tasfiye Kesin Hesabına Konu Olan İşlerin Eksik ve Kusurlu Olmadığının Kabulü )
ÇELİŞKİLİ BİLİRKİŞİ RAPORUNUN HÜKME ESAS ALINAMACAĞI ( Yerinde İncelemeyi İçermeyen Mahkemece Alınan Diğer Raporun Çelişkili ve Yetersiz Olduğunun Mahkemece Gözetilmesi Gerektiği - Eksik ve Ayıplı İmalat Bulunmadığı/Menfi Tespit Davası )
EKSİK VE AYIPLI İMALAT BULUNMADIĞI ( Davacı Şirket Yetkilileri ile Davalı Banka Yetkilileri Arasındaki Belgede Sahtecilik Yapıldığı İddiasına Dayalı Ceza Davasından Sanıkların Beraat Ettiği ve Bu Kararın Kesinleştiğinin Gözetilmesi Gerektiği )
TASFİYE KESİN HESABIYLA SONUÇLANAN İŞLER ( Eksik ve Ayıp Olmadığına Dair Bilirkişi Raporu - Yerinde İncelemeyi İçermeyen Mahkemece Alınan Diğer Raporun Çelişkili ve Yetersiz Olduğunun Mahkemece Gözetilmesi Gerektiği/Borçlu Olmadığının Tespiti )"
360Y15.HD11.11.2013E. 2012/6652 K. 2013/5819"ESER SÖZLEŞMESİNDEN DÖNME ( Montajı Yapılan Klimaların Çalışmaması/Ödenen İş Bedelinin İstirdadı İstemi - Eserdeki Kusurların 2.500,00 TL Bedelle Giderilebileceği/Mahkemece Seçimlik Hakkın Ücretten İndirim Yönünde Kullanılması Gerektiği Kabul Edilerek Giderilme Bedeline Hükmedilmesi Gerektiği )
AYIPLI ESERDE SEÇİMLİK HAK ( Ödenen İş Bedelinin İstirdadı İstemi - Seçimlik Hakkın Olaya ve Dosya Kapsamına Uygun Düşmemesi/Uyuşmazlığın Bilirkişi Raporuyla Belirlenen ve Mahkemece Kabul Edilen Seçimlik Hakka Göre Sonuçlandırılması Gerektiği/Kusur Bedeline Hükmedilmesi )
SÖZLEŞMEDEN DÖNME ( Montajı Yapılan Klimaların Çalışmaması/Ödenen İş Bedelinin İstirdadı İstemi - Bilirkişi Raporunda Sözleşmeden Dönme Koşullarının Oluşmadığı Kusurların Giderilebileceğinin Tespit Edilmesi/Mahkemece Seçimlik Hakkın Ücretten İndirim Yönünde Kullanılması Gerektiği Kabul Edilerek Bedeline Hükmedilmesi Gerektiği )
SEÇİMLİK HAK ( Sözleşmeden Dönme/Montajı Yapılan Klimaların Çalışmaması - Seçimlik Hakkın Olaya ve Dosya Kapsamına Uygun Düşmemesi/Uyuşmazlığın Bilirkişi Raporuyla Belirlenen ve Mahkemece Kabul Edilen Seçimlik Hakka Göre Sonuçlandırılması Gerektiği/Kusur Bedeline Hükmedilmesi )"
360Y15.HD25.9.2013E. 2012/6986 K. 2013/5137"İŞİN EKSİK VE KUSURLU YAPILMASI (Gerçekleştirilen İmalatın Eksiklikler ve Niteliğine Göre Ayıplar Dikkate Alınarak İşin Tamamına Göre Fiziki Durumunun Tespiti Gereği - Yapılan İmalatın Sözleşme Bütününe Oranı Bulunarak Hakedilen Bedelin Bulunması Kanıtlanan Ödemeler Düşüldükten Sonra Fazla Ödeme veya Yapılan Ödemenin İstirdadına Karar Verilmesi Gereği)
EKSİKSİZ VE AYIPSIZ İMALATIN TÜM İŞE GÖRE FİZİKİ ORANI (Hakedilen İş Bedelinin Toplam Sözleşme Bedeline Göre Oranı Bulunarak Yapılan Ödemeden Düşülmesi - İşin Eksik ve Kusurlu Yapılması Durumunda Eksiksiz ve Ayıpsız İmalat Bedeli Düşüldükten Sonra Fazla Ödeme Varsa İstirdat Edilmesi Gereği)"
360Y15.HD12.9.2013E. 2013/2662 K. 2013/4840"İSTİRDAT DAVASI (Mahallinde Yapılan Bilirkişi İncelemesi Sonucu Kuyunun Ayıplı İmal Edildiği ve Bu Haliyle Kullanılamayacağı ve Reddi Gerektiğinin Saptandığı - Bu Durumda Davacı İş Sahibinin Ödediği İş Bedelinin İstirdadını İstemekte Haklı Olduğuna Dair Mahkemenin Kabulünün Yerinde Olduğu)
AYIP NEDENİYLE UĞRANILAN ZARARIN TAHSİLİ (Eser Sözleşmesinden Kaynaklanan - Davalılarla Ayrı Ayrı Sözleşmeler ve Buna Göre Ödemeler Bulunduğu Gözetilmeden Toplam Kuyu Bedeli Ödemelerinden Davalıların Müştereken ve Müteselsilen Sorumlu Tutulmalarına Karar Verilmesi Usul ve Yasaya Aykırı Olduğu)
FAİZ TARİHİNİN BELİRLENMESİ (Davada Talep Edilen Miktarlara Dava Tarihinden Islahla Artırılan Miktarlara Islah Tarihinden İtibaren Faiz Yürütülmemiş Olması ve Reddedilen Miktar Üzerinden Davalılar Yararına Vekalet Ücreti Takdir Edilmeden Alacağın Tamamına Dava Tarihinden Faiz Yürütülmesinin Doğru Olmadığı)
ISLAH (İstirdat Davası - Davada Talep Edilen Miktarlara Dava Tarihinden Islahla Artırılan Miktarlara Islah Tarihinden İtibaren Faiz Yürütülmemiş Olmasının Doğru Görülmediği)"
360Y23.HD26.6.2013E. 2013/2228 K. 2013/4401"ALACAK DAVASI ( Eksik ve Hatalı İmalattan Kaynaklanan - Üyelere Teslim Edilecek Bağımsız Bölümlerin Çatı İzolasyonunun Yapılmadığı Bu İtibarla Eşitliği Bozacak Şekilde Davacıya Ait Bölüm İçin İzolasyon Eksikliğinin Hesaplandığına Dair İtirazları Karşılar Şekilde İnceleme Yapılacağı )
EKSİK VE HATALI İMALAT BEDELİ ( Eşitliği Bozacak Şekilde Davacıya Ait Bölüm İçin İzolasyon Eksikliğinin Hesaplandığının İleri Sürülmesine Tesisat Bedelinin Ne Olduğu Nasıl Hesaplandığı Konusunda Belirsizlik Bulunduğunun Bildirilmesine Karşı Bu İtirazları Karşılar Şekilde İnceleme Yapılmadığı - Alacak Davası )
USULİ KAZANILMIŞ HAK ( Alacak Davası - Davalı Lehine Usulü Müktesep Hak Dikkate Alınmaksızın Temyiz İncelemesine Konu Kararda Davalı Yararına Bozulan Kararda Hükmedilen Miktarın Aşılarak Karar Verilmesinin Usul ve Yasaya Aykırı Olduğu )
BİLİRKİŞİ RAPORUNA İTİRAZ ( Tesisat Bedelinin Ne Olduğu Nasıl Hesaplandığı Konusunda Belirsizlik Bulunduğunun Bildirilmesine Karşı Ne Alınan Bilirkişi Raporunda Ne De Hüküm Yerinde Bu İtirazları Karşılar Şekilde İnceleme Yapılmadan Karar Verilmesinin Hatalı Olduğu - Eksik ve Hatalı İmalattan Kaynaklanan Alacak )"
360Y23.HD24.6.2013E. 2013/2589 K. 2013/4359"EKSİK VE AYIPLI İŞ BEDELLERİNİN TAHSİLİ İSTEMİ ( Arsa Payı Karşılığı İnşaat Sözleşmesine Dayalı/Sözleşmede Açıkça Yazılı Olan Daire Başına Birer Otoparklık Yerin Tahsisi Taahhüdünün Yerine Getirilmemesinin Ayıp Değil Eksik İş Niteliğinde Olduğu - Süresinde Ayıp İhbarı Yapılmadığı İçin Davanın Reddinin Hatalı Olduğu )
EKSİK İFA ( Sözleşmede Açıkça Yazılı Olan Daire Başına Birer Otoparklık Yerin Tahsisi Taahhüdünün Yerine Getirilmemesinin Ayıp Değil Eksik İş Niteliğinde Olduğu - Mahallinde Keşif Yapılarak Taahhüt Edilen Otopark Yerlerinin Tahsis Edilip Edilmediği ve Tahsisin Mümkün Olup Olmadığının Araştırılması Gerektiği )
GİZLİ AYIP ( Su Giderlerinin Hatalı Yapılmasından Dolayı Uğranılan Zararın Tazmini İstemi - Gizli Ayıbın Tüm Yönleriyle Hangi Tarihte Ortaya Çıktığının Tespit Edilmesi ve Buna Göre Gizli Ayıbın Davalı Yana Süresinde İhbar Edilip Edilmediğinin Denetlenmesi Gerektiği )
AYIP İHBARI ( Eksik ve Ayıplı İş Bedellerinin Tahsili İstemi - Davacılar Vekiline Açıklamalar Yaptırılarak Hangi Alacak Kalemi İçin Ne Miktarda Talepte Bulunduğunun Sebepleriyle Birlikte İzah Ettirilmesi İleri Sürülen Gizli Ayıbın Tüm Yönleriyle Hangi Tarihte Ortaya Çıktığının Tespit Edilmesi ve Buna Göre Gizli Ayıbın Davalı Yana Süresinde İhbar Edilip Edilmediğinin Denetlenmesi Gerektiği )"
360Y15.HD24.6.2013E. 2012/4800 K. 2013/4098"MADDİ TAZMİNAT DAVASI ( Eser Sözleşmesinden Kaynaklanan - Uzman Yeni Bir Bilirkişiden Alınacak Raporla Sistemlerin Çalışmasının Mümkün Olup Olmadığı ve Ayıbın Kabule İcbar Edilemeyecek Nitelikte Olup Olmadığı veya Bedelde Tenzilin Gerekip Gerekmediğiyle Tenzili Gereken Miktar ve Ayıpların Giderilmesi Bedelleri Konusunda Rapor Alınıp Sonucuna Uygun Bir Karar Verilmesi Gerektiği )
ESER SÖZLEŞMESİ ( Ayıp Sebebiyle Maddi Tazminat İstemi - Sistemlerin Çalışmasının Mümkün Olup Olmadığı ve Ayıbın Kabule İcbar Edilemeyecek Nitelikte Olup Olmadığı veya Bedelde Tenzilin Gerekip Gerekmediğiyle Tenzili Gereken Miktar ve Ayıpların Giderilmesi Bedelleri Konusunda Rapor Alınması Gerektiği )
AYIP NEDENİYLE SORUMLULUK ( Maddi Tazminat/Makul Sürede Ayıp İhbarında Bulunulduğu/Davacının Haklarının 818 S. BK'nun 360. Md. Hükmü Kapsamında Değerlendirilmesi Gerektiği - Gerekçesi Açıklanmaksızın İnfazı da Kabil Olmayacak Şekilde Sulama Sisteminin Çalışır Hale Getirilerek Davacıya Teslimine Şeklinde Hüküm Kurulmasının Doğru Görülmediği )
BİLİRKİŞİ RAPORLARININ ÇELİŞİK OLMASI ( Giderilmek Üzere Konusunda Uzman Yeni Bir Bilirkişiden Alınacak Raporla Sistemlerin Çalışmasının Mümkün Olup Olmadığı ve Ayıbın Kabule İcbar Edilemeyecek Nitelikte Olup Olmadığı veya Bedelde Tenzilin Gerekip Gerekmediğiyle Tenzili Gereken Miktar ve Ayıpların Giderilmesi Bedelleri Konusunda Rapor Alınması Gerektiği - Maddi Tazminat Davası )"
360Y15.HD18.6.2013E. 2012/6252 K. 2013/3942"MANEVİ TAZMİNAT DAVASI ( Eser Sözleşmesi Sebebiyle Ayıbın Giderilmesi Bedelinin Tahsili İstemi - Kapı Kasalarının ve Mevcut Dolapların Sökülmesi Zorunlu Olduğundan ve Asıl İş Sebebiyle Tayin Edilen Montaj Bedeli İçinde Değerlendirilmesi Gerektiğinden Kapı Kasalarının ve Mevcut Dolapların Sökülüp Yeniden Monte Edilmesi İçin Ayrıca Bedele Hükmedilemeyeceği )
AYIBIN GİDERİLMESİ BEDELİNİN TAHSİLİ İSTEMİ ( Manevi Tazminat Davası - Taşınmazın Boya Badanasının Yapılması İşinin Davaya Konu İş ile Doğrudan Bir İlgisi Bulunmadığından Ayrıca Boya Badana Bedeline Hükmedilmesinin Doğru Olmadığı )
ESER SÖZLEŞMESİ ( Ayıbın Giderilmesi Bedelinin Tahsili İstemi - Kapı Kasalarının ve Mevcut Dolapların Sökülmesi Zorunlu Olduğundan ve Asıl İş Sebebiyle Tayin Edilen Montaj Bedeli İçinde Değerlendirilmesi Gerektiğinden Kapı Kasalarının ve Mevcut Dolapların Sökülüp Yeniden Monte Edilmesi İçin Ayrıca Bedele Hükmedilmesinin Doğru Olmadığı )
BOYA BADANA BEDELİ ( Eser Sözleşmesi Sebebiyle Ayıbın Giderilmesi Bedelinin Tahsili İstemi - Taşınmazın Boya Badanasının Yapılması İşinin Davaya Konu İş ile Doğrudan Bir İlgisi Bulunmadığından Ayrıca Boya Badana Bedeline Hükmedilmesinin Doğru Olmadığı )"
360Y15.HD17.6.2013E. 2013/2192 K. 2013/3904"ESER SÖZLEŞMESİ ( Ayıplı İmalat Sebebiyle Uğranılan Zararın Tazmini - Eserin İş Sahibinin Kullanamayacağı Durumda Olup Hakkaniyet Kurallarına Göre Onun Kabulüne İcbar Edilemeyecek Derecede Kusurlu veya Sözleşme Şartlarına Aykırı Olması Halinde İş Sahibi Eseri Kabulden İmtina Edebileceği )
ESERİN İŞ SAHİBİNİN KABULÜNÜ ZORUNLU KILACAK DURUMDA OLMASI ( İş Sahibi Ayıp Nispetinde İş Bedelinden İndirim ve Eserin Tamiri Büyük Bir Masraf Gerektirmiyorsa Yükleniciden Eserin Tamirini İsteyebileceği - Her İki Halde Yüklenicinin Kusuru Halinde İş Sahibi Zarar ve Ziyan da İsteyebileceği )
AYIPLI İMALAT SEBEBİYLE UĞRANILAN ZARARIN TAZMİNİ ( Eserin İş Sahibinin Kullanamayacağı Durumda Olup Hakkaniyet Kurallarına Göre Onun Kabulüne İcbar Edilemeyecek Derecede Kusurlu veya Sözleşme Şartlarına Aykırı Olması Halinde İş Sahibi Eseri Kabulden İmtina Edebileceği )"
360Y15.HD4.6.2013E. 2012/4043 K. 2013/3617"AYIPLI İMALAT NEDENİYLE İŞ BEDELİ BORCUNUN BULUNMADIĞININ TESPİTİ DAVASI ( Menfi Tespit/Eserdeki Ayıplar Kabulden Kaçınmayı Haklı Kılacak Derecede Önemli Değilse Ayıp Miktarınca Davanın Kabulü ile Fazla İstemin Reddi Gerektiği )
BİLİRKİŞİ RAPORU İLE TESPİT RAPORUNUN ÇELİŞKİLİ OLMASI ( Yeniden Rapor Alınacağı/Bilirkişi Raporunda Akvaryumun Sadece Gerçekleşen İmalatının Maliyet Değerinin Hesaplandığı - Eser Sözleşmesinden Kaynaklanan Menfi Tespit Talebi )
ESERDEKİ AYIPLARIN SAPTANMASI GEREĞİ ( Davaya Konu Eserin Tümden Reddi Gerektiğinin Anlaşılması Halinde Davacının Cam İmalatını Kabul Ettiğinin Gözetilmesi Gereği - Bu Bedelin Toplan Bedelden Mahsup Edilerek Karar Verilmesi Gerektiği )"
360Y15.HD10.4.2013E. 2013/824 K. 2013/2509"AYIPLI ÜRETİLEN YAKIT TANKI NEDENİYLE ÖDENEN İŞ BEDELİNİN İADESİ DAVASI ( Taraflar Arasında Eser Sözleşmesi Bulunduğu - Eser Sözleşmesin Uygun Düzenlenmemiş ve Yetersiz Bilirkişi Raporunun Hükme Esas Alınamayacağı/Eser Sözleşmesi Hükümleri )
KABUL EDİLEMEYECEK NİTELİKTE AYIPLI YAKIT TANKI ( Bedelde İndirim mi Yapılacağı Yoksa Takılan Depoların İadesi Kaydı ile Ödenen Bedelin Tamamının mı Tahsilinin İstenebileceği Hususunda Ek Bilirkişi Raporu Alınacağı - Ek Bilirkişi Raporu )
EK BİLİRKİŞİ RAPORU ALINMASI GEREĞİ ( Bilirkişi Raporunda Taraflar Arasındaki Eser Sözleşmesi Hükümlerinin Dikkate Alınmadığı - Yetersiz Olduğu/Sadece Montajı Yapılmış 3 Adet Otobüsün Raporda İncelemeye Alındığı/Hükme Esas Olamayacağı )
RAPORDA YETERSİZ ARAŞTIRMA YAPILMIŞ OLMASI ( Tüm Otobüslerdeki Yakıt Deporlarının İncelenmek Suretiyle Ek Bilirkişi Rapor Alınacağı - Ayıbın Kabul Edilemez Mahiyette Olması Durumunda İş Bedelinin İadesine Karar Verilebileceği/İş Bedeli )
İŞ BEDELİNDEN İNDİRİM YAPILMASI ( Tüm Otobüsler Üzerinde Yapılacak Araştırma Sonucunda Ayıbın Niteliğine Göre Bedelden İndirim mi Yapılacağı Yoksa Ödenen Bedelin Tamamının Tahsilinin İstenebileceği Konusunda Ek Bilirkişi Raporu Alınacağı )"
360Y15.HD26.3.2013E. 2013/892 K. 2013/2052"AYIPLI İMALATIN GİDERİLMESİ ( İş Bedelinin Tahsili - Sözleşmenin Yüklenicisi Olan ve Dava Dilekçesinde Davalı Olarak Gösterilen Şirket Yönünden Tarafların İddia ve Savunmaları Doğrultusunda Gerekli Deliller Toplanıp Oluşacak Sonuç Doğrultusunda Karar Verileceği )
İŞ BEDELİNİN TAHSİLİ ( Ayıplı İmalâtın Giderilmesi İstemi - Sözleşmenin Yüklenicisi Olan ve Dava Dilekçesinde Davalı Olarak Gösterilen Şirket Yönünden Tarafların İddia ve Savunmaları Doğrultusunda Karar Verileceği )
SÖZLEŞMEDEN DOĞAN HAKLAR ( Davacı Sözleşmeden Doğan Haklarını Sözleşmenin Tarafı Olan Şirkete Karşı İleri Sürebileceği/Mahkemece Yapılması Gereken Sözleşmenin Yüklenicisi Olan ve Dava Dilekçesinde Davalı Olarak Gösterilen Şirket Yönünden Delillerin Toplanması Gerektiği - Ayıplı İmalâtın Giderilmesi İstemi )"
360Y15.HD20.3.2013E. 2012/1993 K. 2013/1868"AYIP ORANINDA İŞ BEDELİNİN TENZİLİ ( İş Sahibinin Zararının Yüklenicinin İtirazlarına Karşın İş Sahibinin Dava Dışı Şahıslardan Aldığı Faturalar Esas Alınarak Hesaplandığı - Tarafların Kusur ve Zararları Konusunda Bilirkişi İncelemeleri Yaptırılmış İse de Alınan Raporların Genel Hükümlere Uygun İncelemeyi İçermediği )
ESER SÖZLEŞMESİ ( Ayıp Oranında İş Bedelinin Tenzili - İş Sahibinin Zararının Dava Dışı Şahıslardan Aldığı Faturalar Esas Alınarak Hesaplandığı/Bu Ödemelerin İksa Sisteminin Tümüyle Kullanılamaz Olmasından Kaynaklandığının Kabulünün Ayıplı Kısmın Bedelinin İndirilmesine Dair Davadaki Talebe Aykırı Olduğu )
BİLİRKİŞİ RAPORU ( Tarafların Kusur ve Zararları Konusunda Bilirkişi İncelemeleri Yaptırılmış İse de Alınan Raporlar Genel Hükümlere Uygun İncelemeyi İçermediğinden Hükme Dayanak Alınamayacağı - Ayıp Oranında İş Bedelinin Tenzili )
TEMİNAT MEKTUBU ( Sözleşmede İrad Kaydedilen Teminat Bedelinin Yüklenici Borcuna Mahsup Edilemeyeceği - Cezai Şart Niteliği Bulunmadığından Asıl Davada Alınacak Rapora Göre Yüklenicinin Borçlu Çıkması Durumunda Teminat Bedelinin de Borçlarına Mahsubuna Kalan Teminat Bedelinin Yükleniciye İadesine Karar Verilmesi Gerektiği )"
360Y15.HD19.3.2013E. 2013/539 K. 2013/1840"PARDESÜNÜN TEKNİĞİNE UYGUN TEMİZLENMEMESİ NEDENİYLE TAZMİNAT DAVASI ( Maddi Tazminat Talebi - Temizleme Sırasında Pardesüye Zarar Verildiği/Ayıbın Kabul Edilemeyecek Mahiyette Bulunduğu/Davacının Yapılan İşi Reddedebileceği/Hasar )
ZARARIN GERÇEKLEŞTİĞİ TARİHE GÖRE TAZMİNATIN HESAPLANMASI ( Yerel Mahkemece Dava Tarihinin Esas Alınmasının Hatalı Olduğunun Kabulü - Pardesünün Bedelinin Hatalı Belirlendiği ve Tazminatın Hatalı Hesaplandığı/Serbest Piyasa Fiyatı )
AYIBIN KABUL EDİLEMEYECEK MAHİYETTE OLMASI ( Davacının Yapılan İşi Reddeceği - Ancak Pardesü Fiyatının Dava Tarihi İtibariyle Belirlenmesinin Hatalı Olduğu/Zararın Gerçekleştiği Tarihin Esas Alınması Gerektiği/Maddi Tazminat Davası )
YAPILAN İŞİ REDDETME HAKKI ( Ayıbın Kabul Edilemeyecek Mahiyette Olduğu - Pardesüye Zarar Verildiği/Davanın Kabulü )
TEMERRÜT ( Yerel Mahkemece Borçlunun Temerrüt Tarihinde ve Harç Tutarında da Hata Yapıldığının Kabulü )"
360Y15.HD13.3.2013E. 2013/515 K. 2013/1838"İŞ BEDELİ ALACAĞININ TAHSİLİ DAVASI ( Eser Sözleşmesinden Kaynaklanan - Eserin Tümüyle Reddi Gerekirse Ayıplı İmalâtı Davacıya Vermek Koşuluyla Davanın Reddine Karar Vermek Gerektiği/Kabul Edilebilecek Nitelikte ise Ayıp Oranında Bedelden İndirim Yaparak ve Ayrıca Ödenen Bedel de Düşüldükten Sonra Kalana Hükmetmek Gerektiği )
ESER SÖZLEŞMESİ ( İş Bedeli Alacağının Tahsili Davası - Eser Kabul Edilebilecek Nitelikte ise Ayıp Oranında Bedelden İndirim Yaparak ve Ayrıca Ödenen Bedel de Düşüldükten Sonra Kalana Hükmetmek Gerektiği )
MAKUL SÜRE ( Eser Sözleşmesinden Kaynaklanan İş Bedeli Alacağının Tahsili Davası - Davalının Ayıp İhbarının Makul Sürede Yapıldığına İlişkin Tanıklarının Dinlenmesi Varsa Bu Konudaki Diğer Kanıtlarının Toplanması Gerektiği )
AYIP İHBARI ( Makul Sürede Yapıldığına İlişkin Davalı Tanıklarının Dinlenmesi Varsa Bu Konudaki Diğer Kanıtlarının Toplanması Gerektiği - Eser Sözleşmesinden Kaynaklanan İş Bedeli Alacağının Tahsili Davası )"
360Y23.HD4.3.2013E. 2013/593 K. 2013/1255"ALACAK DAVASI ( Arsa Payı Karşılığı İnşaat Sözleşmesine Dayalı - Yüklenici Kooperatife Aralarında Düzenlenen Uzlaşma Protokolünün Ön Şartı Olan Banka Kredisinin Kullanılması İçin Yüklenicinin Bankaya Başvuruda Bulunup Bulunmadığı Bulunmuşsa Sonucunun Ne Olduğu Hususları Araştırılmayarak Hüküm Kurulmasının Hatalı Olduğu )
ARSA PAYI KARŞILIĞI İNŞAAT SÖZLEŞMESİ ( Alacak Davası - Ön Şartı Olan Banka Kredisinin Kullanılması İçin Yüklenicinin Bankaya Başvuruda Bulunup Bulunmadığı Bulunmuşsa Sonucunun Ne Olduğu Hususları Araştırılmayarak Hüküm Kurulmasının Hatalı Olduğu )
BANKA KREDİSİ ( Ön Şartı Olan Banka Kredisinin Kullanılması İçin Yüklenicinin Bankaya Başvuruda Bulunup Bulunmadığı Bulunmuşsa Sonucunun Ne Olduğu Hususları Araştırılmayarak Hüküm Kurulmasının Hatalı Olduğu - Alacak Davası )
EKSİK AYIPLI İŞLERİN GİDERİM BEDELİ ( Henüz Teslim Süresinin Gelmediği Kabul Edilerek Reddi Gerektiği - Alacak Davası )"
360Y15.HD14.1.2013E. 2012/7336 K. 2013/82"ESER SÖZLEŞMESİNDEN KAYNAKLANAN GİZLİ AYIPLAR NEDENİYLE TAZMİNAT DAVASI ( Parkeler Üzerindeki Yer Yer Kabarma ve Bozuklukların Ayıplı ve Kusurlu İmalat Nedeniyle Yüklenicinin Kusurundan Kaynaklandığı - Tazmin Bedelinin Tahsili )
VİLLANIN PARKELERİNDE KABARMA OLMASI ( Hasarın Tespit Davası ile Belirlendiği - Yargılama Sırasında da Tespit Davasındaki Belirlenen Hususların Teyit Edildiği/Sonradan Çıkan Gizli Ayıpların Giderilmesi Gereği/Gizli Ayıp/Eser )
HASARLAR NEDENİYLE TESPİT DAVASI AÇILMASI ( Bu Davada Belirlenen Ayıplar ve Bilirkişinin Görüş ve Hesaplamalarının Daha Sonradan Yargılama Sırasında Teyit Edildiği - Ayıbın Giderilme Bedelinin Davalıdan Tahsiline Karar Verilmesi Gereği )
YÜKLENİCİNİN AYIP SEBEBİYLE SORUMLULUĞU ( İş Sahibinin Gizli Ayıp Nedeniyle Ayıpların Giderim Bedelinin Ayıbın Ortaya Çıktığı Tarihteki Rayiç Fiyatlarla İsteyebileceğinin Kabulü - Mahkemece Saptanan Bedelin Davalıdan Tazmini Gerektiği )
GİZLİ AYIP ( Yüklenicinin Sorumlu Olduğu - Ayıbın Ortaya Çıktığı Tarihteki Rayiç Fiyatların Dikkate Alınacağı )"
360Y23.HD10.12.2012E. 2012/5516 K. 2012/7247"KOOPERATİFİN ORTAĞINA TESLİM EDİLEN DAİREDEKİ İMARA AYKIRILIKLARIN GİDERİLMESİ ( Mahallinde Keşif Yapılarak Projenin Konusunda Uzman Bir Bilirkişi Marifetiyle Mahallinde Tatbik Edileceği - Davacının İmara Uygun Hale Getirdiği Kısımlar Varsa Bunların Nelerden İbaret Olduğu ve Bedelleri Kalem Kalem Hiçbir Tereddüde Yer Vermeyecek Şekilde Belirlenmesi Gerektiği )
PROJE VE İMARA AYKIRILIKLARIN GİDERİLME BEDELİNİN TAHSİLİ ( Davacı Tarafından İmara ve Projesine Uygun Hale Getirilen İşler Varsa Bunların Yapıldığı Tarih İtibariyle Rayiç Bedellerinin Davalı Kooperatiften Talep Edebileceği )
RAYİÇ BEDELİN İSTENEBİLMESİ ( Kooperatifin Ortağına Teslim Edilen Daire ve Eklentilerinde Mevcut Proje ve İmara Aykırılıkların Giderilmesi Bedelinin Tazmini İstemi - Davacı Tarafından İmara ve Projesine Uygun Hale Getirilen İşler Varsa Bunların Yapıldığı Tarih İtibariyle Rayiç Bedellerinin Davalı Kooperatiften Talep Edebileceği )
İMARA AYKIRILIK ( Kooperatifin Ortağına Teslim Edilen Daire ve Eklentilerinde Bulunan - Mahallinde Keşif Yapılarak Projenin Konusunda Uzman Bir Bilirkişi Marifetiyle Mahallinde Tatbik Edilip Varsa Davacıya Teslim Edilen Bağımsız Bölüm İle Ortak Alanlardaki Projeye ve İmara Aykırılıklar ve Davacının Proje ve İmara Uygun Hale Getirdiği Bölüm Bulunup Bulunmadığının Saptanması Gerektiği )"
360Y15.HD10.12.2012E. 2012/2602 K. 2012/7747"İŞ BEDELİNİN TAHSİLİ ( Davacı Tarafından Davalılara Teslim Edilen Kumaşın ve Bu Kumaştan Üretilen Gömlek Sayısının Tespiti İçin Tarafların Tüm Delillerinin Sorulup Toplanması Gerektiği )
AYIPLI OLDUĞU İLERİ SÜRÜLEN MALLAR ( Üzerinde Uzman Bilirkişi Kurulu Aracılığıyla Gerektiğinde Yerinde Keşif Yapılarak Varsa Ayıplı Gömleklerin Sayısının ve Ayıp Derecesinin Belirlenmesine Dair Denetime Elverişli Rapor Alınması Gerektiği - İş Bedelinin Tahsili )
BİLİRKİŞİ İNCELEMESİ ( İş Bedelinin Tahsili - Ayıplı Olduğu İleri Sürülen Tüm Ürünlerin Üzerinde Bilirkişi İncelemesi Yapılması Gereği )
AYIPLI MALLARIN İADESİ ( Kabul Edilemeyecek Derecede Ayıplı Olan Gömleklerin Bedelinin İstenemeyeceğinin ve Ancak Davacı Yükleniciye İadesi Gerektiğinin Düşünülmesi ve Varılacak Sonuca Göre Uyuşmazlığın Çözüme Bağlanması Gerektiği )"
360Y15.HD27.11.2012E. 2012/6755 K. 2012/7445"ESER SÖZLEŞMESİ (Eksik İşlerin Ayıplı İmalat Kapsamında Değerlendirilmesi Mümkün Olmayan İmalatalar Olduğu - Eksik İşler İçin Ayrıca Ayıp İhbarında Bulunmasına Gerek Olmaksızın Zamanaşımı Süresinde İstenebileceği)
EKSİK İŞLER (Ayıplı İşler Kapsamında Olmadığı - Ayrıca Ayıp İhbarında Bulunmaya Gerek Olmaksızın Zamanaşımı Süresi İçinde İstenebileceği)"
360Y15.HD2.11.2012E. 2012/4296 K. 2012/6783"EKSİK VE KUSURLU İŞ BEDELİ İSTEMİ ( Tapu İptali ve Tescil Davası - Uyulan Bozma İlamında Keşif Tarihinde Kiraya Verildiği Anlaşılan ve Sözleşmeye Göre Davacıya Ait Olan 2 Adet Dairenin Hangi Tarihte Kiraya Verildiğinin Araştırılması Gerektiği )
TAPU İPTALİ VE TESCİL DAVASI ( Eksik ve Kusurlu İş Bedeli İstemi - Sözleşme Gereği Davacıya Verilmesi Gereken 2 Adet Dairenin Ne Zaman Kiraya Verildiği Araştırılmadan Karar Verilmesinin Hatalı Olduğu )
GECİKME TAZMİNATI ( Tapu İptali ve Tescil Davası - Daireler Dava Tarihinden Önce Kiraya Verilmişse Kiraya Verildiği Tarihe Kadar Hesaplanmak Koşuluyla Her 3 Daire Yönünden Gecikme Tazminatının ve Nefaset Farkının Belirlenip Hüküm Altına Alınması Gerektiği )
NEFASET FARKI ( Konusunda Bir Değerlendirme Yapılmaksızın Sadece 2 Adet Dairenin Kira Bedeline Hükmedilerek Karar Verilmesinin Yanlış Olduğu - Eksik ve Kusurlu İş Bedeli İstemi )
BOZMA KARARI ( Tapu İptali ve Tescil Davası - Keşif Tarihinde Kiraya Verildiği Anlaşılan ve Sözleşmeye Göre Davacıya Ait Olan 2 Adet Dairenin Hangi Tarihte Kiraya Verildiği Araştırılması Gerektiği )"
360Y15.HD1.11.2012E. 2012/3710 K. 2012/6674"ADİ YAZILI ESER SÖZLEŞMESİ ( Davalıya Ait İnşaatın Mini Kazık Ankraj İmalatı İşinin Yapımı - Yapılan Sözleşmenin Bir “Eser” Sözleşmesi Olduğu/Mahkemece Kendi İçinde Çelişkiler Taşıyan Bilirkişi Kurulu Raporunun Hükme Dayanak Alınarak Davanın Kısmen Kabulünün Hatalı Olduğu )
İŞ BEDELİNİN BİR KISMININ ÖDENMEMESİ NEDENİYLE TAHSİLİ İSTEMİ ( Davacı Yüklendiği Edimini İfa Ettiğinden Hak Edilen ve İstenebilir Olan İş Bedelinin Tahsilini Davalıdan Talep Edebileceği - Mahkemece Yapılacak İş Davanın Kabulüne Karar Verilmesinden İbaret Olması Gerektiği )
GENEL İHBAR YÜKÜMLÜLÜĞÜ ( Dikey Durumda Olan Mini Kazık Ankraj Betonları Atıldıktan Sonra Bu Kazıkların Bozulmaması İçin Beklenmesi Gerektiği Halde Davacı Tarafından Bu Hususun Davalıya Bildirilmediği - Davacının Yaptığı İşin Yapım Süresi İçinde İşin Gereği Gibi veya Zamanında Meydana Getirilmesini Tehlikeye Koyacak Bir Durum Ortaya Çıkmadığından İhbar Yükümlülüğünü Yerine Getirmediğinden Söz Edilemeyeceği )
AYIPLARIN GİDERİLME BEDELİ ( Davacı Tarafından Yapılan Mini Kazık-Ankraj İmalatının “Kabul Edilemeyecek Derecede” Ayıplı Olduğu ya da Bedelde İndirimi Gerektirecek veya Ayıpların Giderilme Bedelinin İstenmesini Gerektirecek Derecede Olduğu Bilirkişilerce Yapılan İncelemeler Sonucunda da Saptanamadığı - Davacı İş Bedelinin Tahsilini Davalıdan Talep Edebileceği )"
360Y15.HD18.10.2012E. 2012/5503 K. 2012/6582"ESER SÖZLEŞMESİ ( İmalat Bedelinin Tahsili - Jeneratör Davacı Yüklenici Tarafından Götürülüp İade Edilmediğine Göre Ayıplı Olduğu İddia Edilen Diğer Malzemeler Yönünden Uzman Bilirkişiden Alınacak Raporla Malzemelerin Davalının İşine Yarayıp Yaramadığı Hususunun Saptanması Gerektiği )
AYIP İHBARI ( Eser Sözleşmesi - Davacının Tamir İçin Jeneratörün Kendisinde Olduğunu Kabul Ettiği ve Faturadaki Malzemeler İle Teslim Edilen Malzemelerin Farklı Olduğu Anlaşılmakla Ayıp İhbarının Süresinde Yapıldığının Kabul Edilmesi Gerektiği )
LİKİT OLMAYAN ALACAK ( Alacak Bilirkişi Raporuyla Sonuca Varılacağından İcra İnkar Tazminatı Talebinin Reddedilerek Sonucuna Göre Karar Verilmesi Gerektiği - Eser Sözleşmesinden Kaynaklanan İmalat Bedelinin Tahsili )
İMALAT BEDELİNİN TAHSİLİ ( Eser Sözleşmesi - Jeneratör Davacı Yüklenici Tarafından Götürülüp İade Edilmediğine Göre Ayıplı Olduğu İddia Edilen Diğer Malzemeler Yönünden Uzman Bilirkişiden Alınacak Raporla Malzemelerin Davalının İşine Yarayıp Yaramadığı Hususunun Saptanması Gerektiği )"
360Y15.HD11.10.2012E. 2011/6271 K. 2012/6381"KUSURLU YAPILAN İMALAT SEBEBİYLE UĞRANILAN ZARAR ( Davacı İş Sahibinin Ayıpları Giderip Giderim Bedelini Davalı Yüklenici Taraftan İstemesi Gerektiği - Davalı Taraftan Yükümlülüğünün Yerine Getirilmesini Beklemesi ve Dolayısıyla Sürekli Olarak Kar Kaybı İsteminde Bulunması İyiniyet Kuralları İle Bağdaşmadığı )
KAR KAYBININ TAHSİLİ ( Kusurlu Yapılan İmalat Sebebiyle - İhtarnamenin Tebliğ Edildiği Tarihe Tanınan Süreden Sonra Davalı Yüklenicinin Ayıpları Giderme Yönünden Temerrüde Düştüğü/Bu Tarihten İtibaren Konunun Uzmanı Bilirkişi Kuruluna Ayıpların Giderilmesi İçin Gerekli Makul Süre Kadar ve Tam Kapasite Çalışamama Sebebiyle Uğranılan Kar Kaybı Hesabının Yaptırılıp Bu Miktarın Tahsili Gerektiği )
İYİNİYET KURALLARI ( Kusurlu Yapılan İmalat Sebebiyle Uğranılan Zarar/Kar Kaybının Tahsili - Davacı İş Sahibinin Ayıpları Giderip Giderim Bedelini Davalı Yüklenici Taraftan İstemesi Gerekirken Davalı Taraftan Yükümlülüğünün Yerine Getirilmesini Beklemesi ve Dolayısıyla Sürekli Olarak Kar Kaybı İsteminde Bulunması İyiniyet Kuralları ile Bağdaşmadığı )
AYIPLARI GİDERME YÖNÜNDEN TEMERRÜDE DÜŞME ( Kusurlu Yapılan İmalat Sebebiyle Uğranılan Zarar - İhtarnamenin Tebliğ Edildiği Tarihe Tanınan Süreden Sonra Davalı Yüklenicinin Temerrüde Düştüğü )
YEMİN TEKLİF ETME HAKKI ( Sözleşmenin İki Şirket Arasında Yapıldığı - Davacı Vekili Daha Önce Sözlü Olarak Anlaştıklarını İmza Sahibinin Şirket Yanında Yüklenici Olarak Sözleşmenin Tarafı Olduğunu İddia Ettiği/Bu İddiasını Yazılı Delille Kanıtlayamadığı/Davacı Şirketin İmza Sahibi İçin Yemin Teklif Etme Hakkının Olduğunun Hatırlatılması Gerektiği )"
360Y3.HD4.7.2012E. 2012/7855 K. 2012/16847"HATALI TAMİRATA DAYALI TAZMİNAT (Hukukçu ve Makina Mühendisi Teknik Bilirkişi Heyetinden Rapor Alınması Gerektiği - Sadece Tesbit Bilirkişi Raporuna Dayanılmasının Yanlış Olduğu)
MADDİ TAZMİNAT (Hatalı Tamire Dayalı - Davalılar Tarafından Nasıl Bir Tamir Yapıldığı Konusunda Hukukçu ve Makina Mühendisi Teknik Bilirkişi Heyetinden Rapor Alınması Gerektiği)
TESPİT BİLİRKİŞİ RAPORU (Hatalı Tamire Dayalı Maddi Tazminat İstemi - Hukukçu ve Makina Mühendisi Teknik Bilirkişi Heyetinden Rapor Alınması Gerektiği/Sadece Tesbit Bilirkişi Raporuna Dayanılamayacağı)
BİLİRKİŞİ HEYETİ RAPORU (Hukukçu ve Makina Mühendisi Teknik Bilirkişi Heyetinden Rapor Alınması Gerektiği/Sadece Tesbit Bilirkişi Raporuna Dayanılamayacağı - Hatalı Tamire Dayalı Maddi Tazminat İstemi)
DELİL TESPİTİ (Davalılar Tarafından Nasıl Bir Tamir Yapıldığı Konusunda Varsa İlgili Delil ve Belgelerin Davalılardan İstenerek Delillerin Tam Olarak Toplanması Gerektiği - Hatalı Tamire Dayalı Maddi Tazminat İstemi)"
360Y23.HD28.6.2012E. 2012/2631 K. 2012/4407"İSKAN RUHSATI ALINAMAMASI NEDENİYLE EKSİK İMALAT BEDELİ ALACAĞI DAVASI ( İnşaat Sözleşmesi Sonucu İnşaat Bitiminde Eksiklikler Bulunduğu - Davacının Talep Ettiği Eksik İmalat Bedelinin Mahkemece Hatalı Hesaplandığının Kabulü Gereği )
YASAL FAİZİN TAHSİLİ ( Mahkemece Kabul Edilen Gecikme Cezasının Dava Tarihinden ve Kalan Kısmının ise Islah Tarihinden İtibaren Yasal Faiziyle Tahsil Edileceği - Kira Kaybı ve Eksik İşler Toplamına Dava Tarihinden Faiz İşletilemeceği )
ALACAĞIN ÖDENMESİ ( Mahkemenin Kabulüne Göre İki Davacı Bulunduğu Hususunun Gözardı Edilerek Hüküm Verilemeyeceği )"
360Y15.HD27.6.2012E. 2012/501 K. 2012/4825"UĞRANILAN ZARARIN TAHSİLİ DAVASI ( Sulama Tesisinin Ayıplı İmalı Sebebiyle - Uğranılan Zarar Yoncalar Sebebiyle Mahrum Kalınan Gelir Olduğundan Bu Miktardan Davacının %40 Oranındaki Kusuru Karşılığının Mahsubuyla Kalan Miktarın Hüküm Altına Alınması Gerektiği )
SULAMA TESİSİNİN AYIPLI İMALİ ( Uğranılan Zararın Tahsili İstemi - Yonca Sebebiyle Gelir Elde Edilebilmesi İçin Davacının Zorunlu Maliyet Giderlerini Karşılaması Gerektiği )
MAHRUM KALINAN GELİR ( Uğranılan Zararın Tahsili İstemi - Uğranılan Zarar Yoncalar Sebebiyle Mahrum Kalınan Gelir Olduğundan Bu Miktardan Davacının %40 Oranındaki Kusuru Karşılığının Mahsubuyla Kalan Miktarın Hüküm Altına Alınması Gerektiği )
ZORUNLU MALİYET GİDERLERİ ( Uğranılan Zararın Tahsili İstemi - Yonca Sebebiyle Gelir Elde Edilebilmesi İçin Davacının Zorunlu Maliyet Giderlerini Karşılaması Gerektiği )"
360Y15.HD16.6.2012E. 2012/2744 K. 2012/4812"ÖDENMEYEN İŞ BEDELİNİN TAHSİLİ İSTEMİ ( Muayene Kabul Komisyonu Raporu İle Bunu Teyit Eden Teknik Bilirkişi Raporundaki Açıklamalara Göre Eksik ve Ayıplı Eserin Reddi Gerektiği - Yüklenici İş Bedeline Hak Kazanmadığından İtirazın İptali Davasının Tümden Reddedileceği )
İTİRAZIN İPTALİ ( Ödenmeyen İş Bedelinin Tahsili İstemi İle Başlatılan Takibe - Sözleşme Konusu Test Kaplarının Eksik ve Ayıplı Olduğunun Yargılama Sırasında Alınan Teknik Bilirkişi Raporuyla da Doğrulandığı/İstemin Reddi Gerektiği )
AYIPLI VE EKSİK YAPILAN İŞ BEDELİNİN TAHSİLİ İSTEMİ ( Ödenmeyen İş Bedelinin Tahsili İstemi İle Başlatılan Takibe İtirazın İptali Davasının Tümden Reddedileceği - Eserin Reddi Gerektiği )
ESERİN REDDİ ( Muayene Kabul Komisyonu Raporu İle Bunu Teyit Eden Teknik Bilirkişi Raporundaki Açıklamalara Göre Eksik ve Ayıplı Eserin Reddi Gerektiği - Yüklenicinin İş Bedeline Hak Kazanmadığı )"
360Y15.HD13.6.2012E. 2012/2346 K. 2012/4417"ÖDENEN İŞ BEDELİNİN İADESİ ( Davacıya Ait İş Yerine Güç Kaynağı Kurulması İşine Dair - Davalı Yüklenicinin Genel İhbar Yükümlülüğünü Yerine Getirmediğinin ve Eserin Kabul Edilemeyecek Derecede Ayıplı Olduğunun Kabulü Gerektiği )
ESER SÖZLEŞMESİ ( Yüklenici Tarafından Montaj İçin Seçilen Alanın Cihazın Çalışma Şartları İçin Uygun Olmayan Bir Mekan Olduğu - Davalı Yüklenicinin Genel İhbar Yükümlülüğünü Yerine Getirmediğinin ve Eserin Kabul Edilemeyecek Derecede Ayıplı Olduğunun Kabulü Gerektiği )
AYIP NEDENİYLE SORUMLULUK ( Ödenen İş Bedenlinin İadesi - Davalı Yüklenicinin Genel İhbar Yükümlülüğünü Yerine Getirmediğinin ve Eserin Kabul Edilemeyecek Derecede Ayıplı Olduğunun Kabulü Gerektiği )
GENEL İHBAR YÜKÜMLÜLÜĞÜ ( Yüklenicinin Eserden Yararlanılmasını Tehlikeye Koyacak Bir Durumun Ortaya Çıkması Halinde Bu Durumu İş Sahibine Hemen Bildirmesi Eğer Bildirmezse Bunun Sonuçlarına Kendisinin Katlanmasının Zorunlu Olduğu - Ödenen İş Bedelinin İadesi )"
360Y23.HD22.5.2012E. 2012/1687 K. 2012/3547"ALACAK DAVASI ( Sözleşme Gereğince Bloğu Eksik ve Kusurlu Şekilde Teslim Almak Zorunda Kaldıklarını İleri Sürerek/Sözleşme Gereğince Davacı Kooperatif Hissesine İsabet Eden Paylaşım Oranında Hesaplanan Kısmının Davacı Talebiyle Bağlı Kalınarak Tahsiline Hükmedilmesi Gerektiği - Tamamından Davalı Yüklenicinin Sorumlu Tutulmasının Doğru Olmadığı )
TADİL SÖZLEŞMESİ ( Alacak Davası/Bloğu Eksik ve Kusurlu Şekilde Teslim Almak Zorunda Kaldığı - Ortak Yerlerdeki Eksik ve Kusurlu İşler Giderilme Bedelinin Davalıdan Tahsili Gerektiği )
İSKAN MASRAFLARI ( Arsa Sahibi Kooperatif Davalı Yüklenicinin İskan Alma Yükümlülüğünü de Yerine Getirmediğinden Masraflarının Davalıdan Tahsiline Karar Verildiği/Kooperatifin Sözleşmedeki Paylaşım Oranına Göre Talep Edebileceği - Alacak Davası )
AKTİF HUSUMET YOKLUĞU ( Alacak Davası/Kooperatif Dışındaki Davacılarla Akdi İlişkileri Olmadığı - Asıl Davadaki Davacı Gerçek Kişiler Yönünden Aktif Dava Ehliyetleri Bulunmadığı )"
360Y15.HD22.5.2012E. 2012/2797 K. 2012/3692"İŞ BEDELİ ALACAĞININ TAHSİLİ İÇİN BAŞLATILAN İCRA TAKİBİNE İTİRAZIN İPTALİ ( Eser Sözleşmesinden Kaynaklanan/İş Sahibinin Haklarını Kullanabilmesi için Ayıp İhbarında Bulunması Gereği - Ayıbın Süresinde Yapılıp Yapılmadığının Araştırılacağı )
AYIP İHBARININ SÜRESİNDE YAPILMASI ( Ayıp İhbarının Yapıldığının Her Türlü Delille Kanıtlanabileceği/Tanık Beyanlarının da Geçerli Olduğu - Süresinde Ayıp İhbarı Yapılması Durumda Ayıbın Niteliğinin Belirlenmesi İçin Bilirkişi Raporu Alınacağı )
AYIBIN NİTELİĞİNİN BELİRLENMESİ ( Uzman Bilirkişi Raporu Alınacağı - Eserin Reddini ya da İş Bedelinden Tenzil ya da Onarım Masrafları Hususunda Uzman Bilirkişi Raporu Alınarak Değerlendirme Yapılacağı/İş Bedeli Alacağı/İtirazın İptali Davası )
UZMAN BİLİRKİŞİ RAPORU ( Ayıbın Niteliğinin ve Buna Uygulanacak Tazminatın Belirlenmesinde Raporun Değerlendirileceği )
ALACAĞIN LİKİT OLMAMASI ( Alacağın Yargılama Sonunda Belirli Olabileceği - İcra İnkar Tazminatı İsteminin Reddi Gereği )"
360Y13.HD21.5.2012E. 2012/8403 K. 2012/12921"ALACAK DAVASI ( Sözleşmede Kararlaştırılan Teslim Tarihinden Her İki Davalının da Sorumlu Olduğunun Kabulüyle Sözkonusu Tarihleri Arasındaki Süre İçin Kira Mahrumiyeti Tespit Edilmesi Gerektiği )
KİRA MAHRUMİYETİ ( Alacak Davası - Sözleşmede Kararlaştırılan Teslim Tarihinden Her İki Davalının da Sorumlu Olduğunun Kabulüyle Sözkonusu Tarihleri Arasındaki Süre İçin Kira Mahrumiyeti Tespit Edilmesi Gerektiği )
GEÇ TESLİM ( Alacak Davası - Dava Konusu Daire Tutanakla Davacıya Teslim Edildiğine Göre Sözleşmede Kararlaştırılan Teslim Tarihinden Her İki Davalının da Sorumlu Olduğunun Kabulüyle Sözkonusu Tarihleri Arasındaki Süre İçin Kira Mahrumiyeti Tespit Edilmesi Gerektiği )"
360Y15.HD17.5.2012E. 2012/2398 K. 2012/3585"DEPREM SONUCU OLUŞAN HASARIN TAHSİLİ (Sözleşmeler Ancak Akitleri Hakkında Hak ve Borç Doğuracağından Sözleşmede Akit Olarak Yer Almayan Kişiye Yükletilemeyeceği - Davalı Hakkındaki Davanın Pasif Husumet Yokluğundan Reddi Gerektiği)
PASİF HUSUMET (Deprem Sonucu Oluşan Hasarın Tahsili - Sözleşmeler Ancak Akitleri Hakkında Hak ve Borç Doğuracağından Sözleşmede Akit Olarak Yer Almayan Kişiye Yükletilemeyeceği/Davalı Hakkındaki Davanın Pasif Husumet Yokluğundan Reddi Gerektiği)
BİLİRKİŞİ RAPORU (Binanın Deprem Nedeniyle Hasarlanmasında Davacı Arsa Sahiplerine Atfı Kabil Bir Kusur Bulunmadığından Bilirkişilerce Saptanan Hasar Bedelinin Tamamının Davalı Yüklenicilerden Tahsili Gerektiği)
YÜKLENİCİNİN SORUMLULUĞU (Deprem Sonucu Oluşan Hasarın Davalılardan Tahsili - Binanın Deprem Nedeniyle Hasarlanmasında Davacı Arsa Sahiplerine Atfı Kabil Bir Kusur Bulunmadığından Bilirkişilerce Saptanan Hasar Bedelinin Tamamının Davalı Yüklenicilerden Tahsili Gerektiği)"
360Y13.HD11.5.2012E. 2012/9706 K. 2012/12148"MADDİ TAZMİNAT DAVASI ( Eksik ve Ayıplı İmalattan Kaynaklanan - Konut Tespit Föyünde Belirtilen Eksik ve Ayıplı İmalatlar Yönünden Bilirkişiden Ek Rapor Alınmak ve Taleple Bağlı Kalınarak Sonucuna Uygun Yönde Bir Karar Verilmesi Gerektiği )
EKSİK VE AYIPLI İMALAT ( Konut Tespit Föyünde Belirtilen Eksik ve Ayıplı İmalatlar Yönünden Bilirkişiden Ek Rapor Alınmak ve Taleple Bağlı Kalınarak Sonucuna Uygun Yönde Bir Karar Verilmesi Gerektiği - Maddi Tazminat Davası )
AYIP NEDENİYLE SORUMLULUK ( Maddi Tazminat Davası - Konut Tespit Föyünde Belirtilen Eksik ve Ayıplı İmalatlar Yönünden Bilirkişiden Ek Rapor Alınmak ve Taleple Bağlı Kalınarak Sonucuna Uygun Yönde Bir Karar Verilmesi Gerektiği )
KONUT TESPİT FÖYÜ ( Davacının Eksik Ve Ayıplı İmalatların Tek Tek Gösterdikten Sonra Aynı Tarihli Konut Teslim Tutanağını İmzaladığı/Bu Eksik ve Ayıplı İmalatlar Yönünden Bilirkişiden Ek Rapor Alınmak ve Taleple Bağlı Kalınarak Sonucuna Uygun Yönde Bir Karar Verilmesi Gerektiği - Maddi Tazminat )"
360Y15.HD8.5.2012E. 2012/1165 K. 2012/3228"FATURAYA DAYALI OLARAK BAŞLATILAN İCRA TAKİBİNE VAKİ İTİRAZIN İPTALİ ( Dava Konusu Montların Ayıplı Olduğu İddiası - Montlar Üzerinde Uzman Bilirkişi İncelemesi Yaptırılmadığı/Ayıplı Ürün Olup Olmadığının Tespit Ettirilmesi Gerektiği )
ÜRÜNLER ÜZERİNDE BİLİRKİŞİ İNCELEMESİ YAPTIRILMASI ( İş Sahibi Davalının Ayıplı Ürün Bulunması Halinde Hangi Hakları Kullanabileceğinin Bilirkişi Araştırması Neticesinde Belli Olacağı - Faturaya Dayalı İcra Takibine Vaki İtirazın İptali )
İŞ SAHİBİNİN AYIPLI ÜRÜN NEDENİYLE KULLANABİLECEĞİ HAKLAR ( Ayıplı Ürünün Kabul Edilemeyecek Mahiyette Bulunması Durumunda Sözleşmeden Dönülebileceği - Yada İş Bedelinden İndirim Yaptırılabileceği/Tamirinin Talep Edilebileceği )
ÜRÜNÜN AYIP DURUMUNUN ORTAYA ÇIKARILMASI ( Uzman Bilirkişi Araştırması Sonucunca Ayıbın Derecesine Göre İş Sahibi Davalının Hangi Hakkını Kullanabileceğinin Ortaya Çıkacağı - Bilirkişi Araştırması Yaptırılmamasının Hatalı Olduğu )
BORÇLUDAN TEMERRÜT FAİZİNİN TAHSİLİ ( Taraflar Arasındaki Sözleşmenin Ticari İş Mahiyetinde Bulunduğu - Mahkemece Yasal Faiz Uygulamasının Karar Verilmesinin Kabul Şekli Bakımından Hatalı Olduğunun Kabulü - Avans Faizi Talebi Bulunduğu )"
360Y3.HD26.4.2012E. 2012/6605 K. 2012/11491"ARAÇ TAMİRATININ HATALI YAPILMASI ( Eser Sözleşmesine Aykırılık Nedeniyle Alacak Talebi - Yerel Mahkemece Alınan Bilirkişi Raporlarının Çelişkili Olduğu/818 S.K. 360 M. İş Sahibine Tanınan Hakların Rapora Yansıtılması Gerektiği )
ESERDEKİ AYIBIN NİTELİĞİNİN BELİRLENMESİ ( Bilirkişi Raporunda Eserdeki Ayıpların Açık Ya Da Gizli Ayıp Olup Olmadıklarının Belirtilmediği/Hatalı Olduğu - Çelişkili Bilirkişi Raporlarının Hükme Esas Alınamayacağı/Alacak Davası )
İŞ SAHİBİNİN HAKLARI ( Eserdeki Ayıbın Süresinde Yapılmış Olması Durumunda 818 S.K. 360 M. Belirtilen Seçimlik Hakların Alınan Bilirkişi Raporunda Gösterilmediği - Ayıpların Açık Ya Da Gizli Ayıp Olup Olmadıklarının Belirlenmesi Gerektiği )
ÇELİŞKİLİ BİLİRKİŞİ RAPORU ( Yargılama Esnasında Alınan Rapor ile D.İş Tespit Dosyasında Mevcut Bilirkişi Raporu Arasında Çelişki Bulunduğu - Çelişkinin Giderileceği/Ayıpların Açık Ya Da Gizli Ayıp Olup Olmadıklarının Belirlenmesi Gerektiği )
VEKALETNAME SUNULMAMASI ( Davalı Vekili Olarak Cevap Dilekçesi Sunan Daha Sonra Duruşmalara Katılmayıp Vekaletname Sunmayan Davalı Vekili İçin Vekalet Ücretine Hükmedilemeyeceği - Eser Sözleşmesine Aykırılık Nedeniyle Alacak Davası )"
360Y13.HD19.4.2012E. 2012/6755 K. 2012/10994"AYIPLI İMALAT BEDELİNİN TAHSİLİ ( Dava Dışı 3. Şahsın Davacılara Davalıdan Satın Aldığı Taşınmazı Temlik Ederken Dava Haklarını da Temlik Ettiği - Davacıların Davalı Şirkete Dava Açabileceği/Davanın Husumetten Reddinin Usul ve Yasaya Aykırı Olduğu )
DAVA HAKLARININ DEVREDİLMESİ ( Ayıplı İmalat ve Eksik İşler Bedelinin Tahsili - Davacıların Davalı Şirkete Dava Açabileceği/Davanın Husumetten Reddinin Usul ve Yasaya Aykırı Olduğu )
HUSUMET ( Ayıplı İmalat Bedelinin Tahsili - Dava Dışı 3. Şahsın Davacılara Davalıdan Satın Aldığı Taşınmazı Temlik Ederken Dava Haklarını da Temlik Ettiği/Davacıların Davalı Şirkete Dava Açabileceği )"
360Y15.HD28.3.2012E. 2011/4126 K. 2012/1952"ESER SÖZLEŞMESİ (Dava Dışı Arsa Maliki Tarafından Belgede Yazılı Olan İşler Sadece Daire Satışına İlişkin Olmayıp Sözleşmeden Doğan Hakların Devrini İçerdiğinden Davacı Arsa Paydaşının Halefi Konumunu Aldığı - Davacının Davalı Kooperatiften Eksik ve Kusurlu İşlerin Giderilme Bedeliyle Gecikme Tazminatını İsteyebileceği )
GECİKME TAZMİNATI (Eser Sözleşmesinden Doğan Hakların Devri - Davacının Davalı Kooperatiften Eksik ve Kusurlu İşlerin Giderilme Bedeliyle Gecikme Tazminatını İsteme Hakkının Mevcut Olduğu )
EKSİK VE KUSURLU İŞLERİN GİDERİLME BEDELİ (Davacının Davalı Kooperatiften Eksik ve Kusurlu İşlerin Giderilme Bedeliyle Gecikme Tazminatını İsteme Hakkının Mevcut Olduğu )
SÖZLEŞMEDEN DOĞAN HAKLARIN DEVREDİLMESİ (Eser Sözleşmesi - Davacının Davalı Kooperatiften Eksik ve Kusurlu İşlerin Giderilme Bedeliyle Gecikme Tazminatını İsteme Hakkının Mevcut Olduğu )"
360Y15.HD26.3.2012E. 2012/872 K. 2012/1867"MADDİ TAZMİNAT ( Raf Yapım İşi Sonucunda Elektronik Eşyaların Zarar Görmesi - Elektronikçi Bilirkişi ya da Bilirkişi Kurulu Aracılığıyla Hasarlı Elektronik Eşyalar Üzerinde İnceleme Yapılması Gerektiği )
ELEKTRONİK EŞYALARIN ZARAR GÖRMESİ ( Raf Yapım İşinden Doğan Elektronik Eşyaların Zarar Görmesine Dayalı Maddi Tazminat - Elektronikçi Bilirkişi ya da Bilirkişi Kurulu Aracılığıyla Hasarlı Elektronik Eşyalar Üzerinde İnceleme Yapılacağı )
BİLİRKİŞİ İNCELEMESİ ( Raf Yapım İşinden Doğan Elektronik Eşyaların Zarar Görmesine Dayalı Maddi Tazminat - Elektronikçi Bilirkişi ya da Bilirkişi Kurulu Aracılığıyla Yapılması Gerektiği )
EŞYALARIN HASAR GÖRMESİ ( Raf Yapım İşinden Doğan Elektronik Eşyaların Zarar Görmesine Dayalı Maddi Tazminat - Tazminatın Miktarının Ne Miktarının Kar Kaybı Ne Miktarının İş Bedeli ve Hasar Gören Elektronik Eşya Bedeli Olduğu Davacıya Açıklattırılarak Karar Verileceği )"
360Y14.HD26.3.2012E. 2012/2363 K. 2012/4433"MENFİ TESPİT DAVASI ( İş Kusurlu ve Eserdeki Ayıplar Önemli Derecede Ehemmiyetli Olduğundan Artık Reddi Gereken Eser Sebebiyle Eser Bedelinden Kusura Orantılı Bir İndirim Yapma Olanağı Olmadığı )
ESERİN AYIPLI MEYDANA GETİRİLMESİ ( Menfi Tespit Davası - İş Kusurlu ve Eserdeki Ayıplar Önemli Derecede Ehemmiyetli Olduğundan Artık Reddi Gereken Eser Sebebiyle Eser Bedelinden Kusura Orantılı Bir İndirim Yapma Olanağı Olmadığı )
İŞ SAHİBİNE TANINAN SEÇİMLİK HAK ( Menfi Tespit Davası - Eserdeki Ayıpların Giderilmesi Büyük Bir Masrafı Gerektirmiyorsa İş Sahibinin O Şeyin Tamirini Yükleniciden İsteyebileceği )"
360Y15.HD22.3.2012E. 2012/426 K. 2012/1852"FATURAYA DAYALI BAŞLATILAN İCRA TAKİBİNE VAKİ İTİRAZIN İPTALİ DAVASI (Davalı Şirketin Yapmış Olduğu Menteşlerin Ayıplı Olduğu İdda Edildiğinden Bu Ürünler Üzerinden Teknik Bilirkişi Aracılığıyla İnceleme Yaptırılması Gereği - Ayıplı Mal )
AYIPLI ÜRÜN (Menteşlerde Varlığı İleri Sürülen Ayıpların Açık yada Gizli Ayıp Olup Olmadıkları Hakkında Teknik Bilirkişi Tarafından İnceleme Yaptırılacağı - Varsayımlara Dayalı Olarak Ayıplı Malın Tespit Edilemeyeceği )
ÜRÜNLERİN AYIPLI OLDUĞUNUN KANITLANAMADIĞI (Teknik Bilirkişi Raporu Alınmadığından Varsayımlarla Dava Konusu Ürünün Ayıplı Olduğunun Kabul Edilemeceği - Davacının İddiasını Yasal Delillerle Kanıtlayamadığı/Davanın Reddi Gerektiği )
MAL ÜZERİNDEKİ AYIBIN NİTELİĞİ (Gizli ya da Açık Ayıp Olup Olmadığının Araştırılması Gerektiği )
TEKNİK BİLİRKİŞİ RAPORU (Ayıbın Niteliği Konusunda Uzuman Bilirkişi Raporu Alınacağı - Varsayımlara Göre Davacının İddiasını Kanıtlayamayacağı/Davanın Yasal Delillerle Kanıtlanamadığından Reddi Gerektiği/İtirazın İptali Davası )"
360Y15.HD19.3.2012E. 2011/4254 K. 2012/1689"İTİRAZIN İPTALİ (Eser Sözleşmesinden Kaynaklanan - Ayıp İhbarı Yapıldığı Hususunun İspatı Eser Sözleşmesi Tacirler Arasında Kurulu Olsa Dahi Herhangi Bir Şekle Tabi Olmayıp İhbar da Bir Hukuki İşlem Değil Hukuki İşlem Benzeri Bir Fiil Olmakla Her Türlü Delille İspatı Mümkün Olduğu )
ESER SÖZLEŞMESİNDEN KAYNAKLANAN DAVA (Ayıp İhbarı Yapıldığı Hususunun İspatı Eser Sözleşmesi Tacirler Arasında Kurulu Olsa Dahi Herhangi Bir Şekle Tabi Olmayıp İhbar da Bir Hukuki İşlem Değil Hukuki İşlem Benzeri Bir Fiil Olmakla Her Türlü Delille İspatı Mümkün Olduğu )
İSPAT ŞEKLİ (Eser Sözleşmesinden Kaynaklanan İtirazın İptali - Ayıp İhbarı Yapıldığı Hususunun İspatı Eser Sözleşmesi Tacirler Arasında Kurulu Olsa Dahi Herhangi Bir Şekle Tabi Olmayıp İhbar da Bir Hukuki İşlem Değil Hukuki İşlem Benzeri Bir Fiil Olmakla Her Türlü Delille İspatı Mümkün Olduğu )
AYIP İHBARININ YAPILDIĞININ İSPATI (Eser Sözleşmesi Tacirler Arasında Kurulu Olsa Dahi Herhangi Bir Şekle Tabi Olmayıp İhbar da Bir Hukuki İşlem Değil Hukuki İşlem Benzeri Bir Fiil Olmakla Her Türlü Delille İspatı Mümkün Olduğu )"
360Y15.HD12.3.2012E. 2012/1144 K. 2012/1486"MADDİ TAZMİNAT DAVASI ( Ayıbın Giderilmesi Bedelinin Tahsili - Mahkemece Ayıpların Giderim Bedelinin Tespitine Dair Asıl Raporu Sunan Bilirkişi Kurulundan Ek Rapor Alınması ya da Bilirkişi Kurulu Aracılığıyla Yeniden İnceleme Yaptırılması ve Taleple Bağlılık İlkesi de Gözetilerek Varılacak Sonuca Göre Uyuşmazlık Hakkında Bir Karar Vermekten İbaret Olması Gerektiği )
ESER SÖZLEŞMESİ ( Sözleşme Konusu İşin Ayıplı Yapılması ve Sorumluluk Koşullarının Gerçekleşmesi Durumunda İş Sahibinin Yükleniciden Ayıpların Giderilmesi Bedelinin Tahsilini İsteyebileceği - Maddi Tazminat Davası )
AYIP NEDENİYLE SORUMLULUK ( Maddi Tazminat İstemi - Ayıpların Ortaya Çıktığı Tarihler İtibariyle Serbest Piyasa Rayiçlerine Göre Ayıpların Giderim Bedelinin Tespitine Dair Asıl Raporu Sunan Bilirkişi Kurulundan Ek Rapor Alınması ya da Mahkemece Bilirkişi Kurulu Aracılığıyla Yeniden İnceleme Yaptırılması Gerektiği )
BİLİRKİŞİ RAPORU ( Maddi Tazminat Davası - Asıl Raporu Sunan Bilirkişi Kurulundan Ek Rapor Alınması ya da Mahkemece Bilirkişi Kurulu Aracılığıyla Yeniden İnceleme Yaptırılması Gerektiği )"
360Y15.HD5.3.2012E. 2012/398 K. 2012/1295"AYIPLI İMALATIN GİDERİLMESİ VE BEDELİNİN TAHSİLİ DAVASI ( Asıl Dava - Mahkemece Yerinde Yapılacak Keşif ile Yüklenici Tarafından Ayıplı Yapıldığı İddia Edilen İmalatlar Olup Olmadığının Tespit Edilmesi Gerektiği )
İSTİRDAT DAVASI ( Teminat Mektubunun Haksız Olarak Paraya Çevrildiği İddiası - Birleşen Dava )
TEMİNAT MEKTUBU ( Ayıplı Olduğu İdda Edilen İmalatın Bedeli Hesaplanarak İrat Kaydedlin Teminat Mektubu Bedelinin Düşülmesi Gereği - Ayrıca Teminat Mektubunun İadesi Koşullarının Oluşu Oluşmadığının Araştırılmamasının Hatalı Olduğu )"
360Y15.HD20.2.2012E. 2012/319 K. 2012/950"İTİRAZIN İPTALİ ( Kalan İş Bedelinin Tahsili İçin Yapılan İcra Takibine Vaki - Yüklenicinin Hakkettiği İş Bedeli Hesaplattırılıp Bundan Ödendiği Konusunda İhtilaf Olmayan Bedel Düşüldükten Sonra Asıl ve Karşı Davada Sonucuna Uygun Bir Karar Verilmesi Gerektiği )
ESER SÖZLEŞMESİ ( Yüklenicinin Üstlendiği Edimini Sözleşme ve Ekleri Varsa Projesi ve Ruhsatı ile Fen ve Tekniğine ve İş Sahibinin Ondan Beklediği Amaca Uygun Olarak Tamamlayıp Teslim Etmek Zorunda Olduğu - İtirazın İptali )
AYIP NEDENİYLE SORUMLULUK ( Ayıbın Niteliği İş Sahibinin Kullanamayacağı ve Nisfet Kaidesine Göre Kabule İcbar Edilemeyecek Derecede Kusurlu veya Sözleşme Şartlarına Aykırı Olup Olmadığı Bedelden Tenzil Gerekip Gerekmediği ya da Tamir Edilmek Suretiyle Ayıpların Giderilmesinin Mümkün Olup Olmadığı Hususlarının Dikkate Alınması Gerektiği - İtirazın İptali )
VEKALET ÜCRETİ ( Manevi Tazminat Davasının Maddi Tazminat veya Parayla Değerlendirilmesi Mümkün Olan Diğer Taleplerle Birlikte Açılması Durumunda Manevi Tazminat Açısından Vekalet Ücretinin Ayrı Bir Kalem Olarak Hükmedileceği - Karşı Davada Reddolunan Maddi ve Manevi Tazminat İstemleri Yönünden Karşı Davalı Yararına Ayrı Ayrı Vekalet Ücretine Hükmedilmesi Gerektiği )"
360Y14.HD16.1.2012E. 2011/14460 K. 2012/257"AYIPLI ESER ( Kullanılamayacak Mermer İmalatı/Sözleşmeyi Fesheden İş Sahibinin Kabulden Kaçınma Hakkını Kullandığı - Üzerleri Başka Malzeme İle Kaplanarak Yapıda Kullanıldığından Davalının Eser Bedelini Ödemesi Gerekmez İse de Hurda Değerinin Verilmesi Gerektiği )
ESER BEDELİNİN TAHSİLİ ( Kullanılamayacak Mermer İmalatı/Üzerleri Başka Malzeme İle Kaplanarak Yapıda Kullanıldığından Davalının Eser Bedelini Ödemesi Gerekmez İse de Hurda Değerinin Verilmesi Gerektiği - Sözleşmeyi Fesheden İş Sahibinin Kabulden Kaçınma Hakkını Kullandığı )
İŞ SAHİBİNİN KABULDEN KAÇINMA HAKKINI KULLANMASI ( Kullanılamayacak Mermer İmalatı/Sözleşmeyi Feshetmesi - Üzerleri Başka Malzeme İle Kaplanarak Yapıda Kullanıldığından Davalının Eser Bedelini Ödemesi Gerekmez İse de Hurda Değerinin Verilmesi Gerektiği )"
360Y15.HD30.11.2011E. 2010/7058 K. 2011/7049"SONDAJ KUYUSU YAPIMI İŞİNDEN DOĞAN BEDELİN TAHSİLİ DAVASI ( Alacak Davası - Yapılan İmalatın Kabul Edilemeyecek Derece Ayıplı Olup Olmadığı ve Ayıplı İmalat Değer Kaybının Ne Olduğu Hususlarının Saptanması Gereği/Eksik Birlikişi Raporu )
ESKİK BİLİRKİŞİ RAPORUNA İSTİNADEN HÜKÜM KURULAMAYACAĞI ( Davalının Ayıplı İmalatı Kabul Etmek Zorunda Olmadığı - Bilirkişi Raporunun Eksik Olması Nedeniyle/Mahkemece Ek Bilirkişi Raporu Alınması Gerektiği/Alacak Davası )
AYIPLI İMALAT ( Üç Köyde Yapılan Sondaj İmalatının Eser Sözleşmesine Uygun Olup Olmadığının Tespit Edilmesi Gerektiği - Ayıplı İmalat Nedeniyle Yapım Bedelinden İndirim Gerekip Gerekmediğinin Belirlenmesi Gereği/Ek Bilirkişi Raporu )"
360Y15.HD17.11.2011E. 2010/3156 K. 2011/6630"İŞ BEDELİNİN İADESİ VE TAZMİNAT İSTEMİ ( Makinelerin İşe Yaramaması İhtimalinde Yeniden İmal Ettirilmesi İçin Gerekli Makul Süreyle Bedelden İndirim İhtimalinde İse Makul Çalışır Hale Getirilme Süresiyle Bağlı Kalınarak Tazminat Hesabı Yapılması Gerektiği )
BİLİRKİŞİ İNCELEMESİ ( Makinelerin Tüm Bedelinin İadesi veya Bedelden İndirim Yapılması İhtimallerinde Hangisinin Kabul Edilmesinin Gerekli Olduğunun Araştırılacağı - İş Bedelinin İadesi ve Tazminat İstemi )
TAZMİNAT HESABI ( İş Bedelinin İadesi ve Tazminat İstemi - Makinelerin İşe Yaramaması İhtimalinde Yeniden İmal Ettirilmesi İçin Gerekli Makul Süreyle Bedelden İndirim İhtimalinde İse Makul Çalışır Hale Getirilme Süresiyle Bağlı Kalınarak Tazminat Hesabı Yapılması Gerektiği )
MAKİNELERİN YENİDEN İMALİ ( Makinelerin İşe Yaramaması İhtimalinde Yeniden İmal Ettirilmesi İçin Gerekli Makul Süreyle Bedelden İndirim İhtimalinde İse Makul Çalışır Hale Getirilme Süresiyle Bağlı Kalınarak Tazminat Hesabı Yapılması Gerektiği - İş Bedelinin İadesi ve Tazminat )"
360Y14.HD25.10.2011E. 2011/10346 K. 2011/12661"ESER BEDELİNDEN KALAN ALACAĞIN TAHSİLİ ( İtirazın İptali ve İcra İnkar Tazminatı - Ayıp İhbarı Yapılmamışsa İş Sahibi Eseri Mevcut Haliyle Kabul Etmiş Sayılacağından Bunlar Bedelini de Davalıdan Tahsil Etmek ve Ancak Her Durumda Eksik İş Kalemleri Varsa Bunların Tutarını Davacı Alacağından Düşmek Gerektiği )
EKSİK İŞ BEDELİ ( Ayıp İhbarı Yapılmamışsa İş Sahibi Eseri Mevcut Haliyle Kabul Etmiş Sayılacağından Bunlar Bedelini de Davalıdan Tahsil Etmek ve Ancak Her Durumda Eksik İş Kalemleri Varsa Bunların Tutarını Davacı Alacağından Düşmek Gerektiği )
AYIP İHBARI YAPILMAMASI ( İş Sahibi Eseri Mevcut Haliyle Kabul Etmiş Sayılacağından Bunlar Bedelini de Davalıdan Tahsil Etmek ve Ancak Her Durumda Eksik İş Kalemleri Varsa Bunların Tutarını Davacı Alacağından Düşmek Gerektiği )
GİZLİ AYIP AÇIK AYIP VE EKSİK İŞ ( Yerinde Yeniden Keşif Yapılarak Eserdeki Açık ve Gizli Ayıplı İşlerle Eksik İşlerin Neler Olduğunu Bilirkişilere Ayrıntılı ve Gerekçeli Bir Şekilde Açıklatmak Gerektiği )"
360Y14.HD11.10.2011E. 2011/9068 K. 2011/11860"ESER SÖZLEŞMESİ ( İtirazın İptali ve İcra İnkar Tazminatı - Fason İmalat Üzerinde Bilirkişi İncelemesi Yaptırmak ve İmal Edilen Kumaşların Ayıplı Olup Olmadığını Tespit Etmek ve Ayıplı İse Bunun Niteliğini Bilirkişiye Tespit Ettirmek Gerektiği )
AYIP İHBARI ( Ne Zaman Yapıldığı Hususunda Dinlenen Tanığı Tekrar Çağırarak Dinlemek Gerektiği/İmal Edilen Kumaşların Ayıplı Olup Olmadığını Tespit Etmek ve Ayıplı İse Bunun Niteliğini Bilirkişiye Tespit Ettirmek Gerektiği - İtirazın İptali İstemi )
BİLİRKİŞİ İNCELEMESİ ( Eser Sözleşmesi/İtirazın İptali - Fason İmalat Üzerinde Bilirkişi İncelemesi Yaptırmak ve İmal Edilen Kumaşların Ayıplı Olup Olmadığını Tespit Etmek ve Ayıplı İse Bunun Niteliğini Bilirkişiye Tespit Ettirmek Gerektiği )"
360Y14.HD26.7.2011E. 2011/8786 K. 2011/9818"ESER BEDELİNİN İSTİRDADI İSTEMİ ( Muaccel Bir Borcun Borçlusu Alacaklının İhtarı İle Direngen Hale Geldiği - İhtarın Tebliği ve Verilen Süre İlave Edildiğinde Davalıların Temerrüde Düştüğü/Faiz Alacağına Davalıların Temerrüde Düştüğü Tarihten Geçerli Hüküm Kurulması Gerektiği )
TEMERRÜT ( Eser Bedelinin İstirdadı İstemi - İhtarın Tebliği ve Verilen Süre İlave Edildiğinde Davalıların Temerrüde Düştüğü/Faiz Alacağına Davalıların Temerrüde Düştüğü Tarihten Geçerli Hüküm Kurulması Gerektiği )
MALZEMENİN İADESİ ( Davalıların İmal Ettiği Ahşap Parke Malzemelerinin ve Yapılan Döşeme İşçiliğinin Kabul Edilemez Nitelikte Olduğu ve Bu Sebeple de Alınan Bedelin İade Edilmesi Gerektiği - Ahşap Malzemenin Davalılara İadesi Gerektiği )"
360Y15.HD20.7.2011E. 2010/4781 K. 2011/4806"ESER SÖZLEŞMESİNDEN KAYNAKLANAN ALACAĞIN TAHSİLİ ( Taraflar Arasında Yazılı Bir Sözleşme Bulunmadığından İşin Bedelinin Yapıldığı Tarihteki Serbest Piyasa Fiyatlarına Göre Belirlenmesi Gereği - Bayındırlık Bakanlığı Birim Fiyatlarının Esas Alınmasının Hatalı Olduğu)
SERBEST PİYASA RAYİÇ FİYATLARI/BAYINDIRLIK BAKANLIĞI BİRİM FİYATLARI ( Eser Sözleşmesine Dayalı İş Bedeli Tahsili Davası - Taraflar Arasında Sözleşme Bulunmadığından İş Bedelinin İş Yapıldığı Tarihteki Serbest Piyasa Rayiç Fiyatlarının Esas Alınması Bayındırlık Birim Fiyatlarının Esas Alınmasının Hatalı Olduğu)"
360Y14.HD19.7.2011E. 2011/8887 K. 2011/9525"ESERİN KABUL EDİLEMEZ NİTELİKTE OLMASI ( Yapılan Ödemelerin İstirdadı - Eserdeki Ayıplara Vakıf Olunur Olunmaz Yükleniciye Bildirildiği/Ayıp İhbarı Süresinde Yapıldığından Davacının İstemleri Bilirkişi İncelemesi Yaptırılarak Sonuçlandırılması Gerektiği )
AYIP İHBARI ( Süresinde Yapıldığı - Davacının İstemlerinin Bilirkişi İncelemesi Yaptırılarak B.K.nun 360. Md. Çerçevesinde Değerlendirilip Sonuçlandırılması Gerektiği/Yapılan Ödemelerin İstirdadı İstemi )
İSTİRDAT DAVASI ( Eserin Kabul Edilemez Nitelikte Olması Nedenine Dayalı Ödemelerin İstirdadı - Eserdeki Ayıplara Vakıf Olunur Olunmaz Yükleniciye Bildirildiği/Ayıp İhbarı Süresinde Yapıldığından Davacının İstemleri Bilirkişi İncelemesi Yaptırılarak Sonuçlandırılacağı )
ESER SÖZLEŞMESİ ( Eserin Kabul Edilemez Nitelikte Olması Nedenine Dayalı Ödemelerin İstirdadı - Ayıp İhbarı Süresinde Yapıldığından Davacının İstemleri Bilirkişi İncelemesi Yaptırılarak B.K.nun 360. Md. Çerçevesinde Değerlendirilip Sonuçlandırılacağı )"
360Y14.HD18.7.2011E. 2011/8995 K. 2011/9420"MENFİ TESPİT İSTEMİ ( Bina Teslim Tutanağındaki Eksikliklerin Kesin Kabul Aşamasında Akıbetini Tespit Etmek ve Dosya Üzerinde Makine Mühendisi Bir Bilirkişiye Davacı İş Sahibinin B.K'nun 360. Md.sindeki Seçeneklerden Hangisine Hakkı Olduğunu Belirletmek Gerektiği )
BİNA TESLİM TUTANAĞINDAKİ EKSİKLER ( Kesin Kabul Aşamasında Akıbetini Tespit Etmek ve Dosya Üzerinde Makine Mühendisi Bir Bilirkişiye Davacı İş Sahibinin B.K'nun 360. Md.sindeki Seçeneklerden Hangisine Hakkı Olduğunu Belirletmek Gerektiği )
BİLİRKİŞİ İNCELEMESİ ( Menfi Tespit İstemi - Bina Teslim Tutanağındaki Eksikliklerin Kesin Kabul Aşamasında Akıbetini Tespit Etmek ve Dosya Üzerinde Makine Mühendisi Bir Bilirkişiye Davacı İş Sahibinin B.K'nun 360. Md.sindeki Seçeneklerden Hangisine Hakkı Olduğunu Belirletmek Gerektiği )"
360Y14.HD15.7.2011E. 2011/8968 K. 2011/9377"ESER SÖZLEŞMESİNDEN KAYNAKLANAN BAKİYE ALACAĞIN TAHSİLİ ( İtirazın İptali - Mahkemenin Eserin Reddi Gerekip Gerekmediğini İncelemesi Eserde Ortaya Çıkan Ayıplardan Dolayı Mevcut Eserin İş Sahibinin Amacını Karşılayıp Karşılamadığını Saptaması Gerektiği )
ESERİN DAVACININ HATASINDAN KAYNAKLANAN SEBEPLERLE KULLANILAMAMASI ( Davalı B.K'nun 360. Md.nin Kendisine Sağladığı Yetkiyi Kullanarak Eser Bedelini Ödemekten Kaçınabileceği - Eser Sözleşmesinden Kaynaklanan Bakiye Alacağın Tahsili/Davanın Reddi Gerektiği )
ESERDE OLUŞAN AYIPLAR ( Mahkemenin Eserde Ortaya Çıkan Ayıplardan Dolayı Mevcut Eserin İş Sahibinin Amacını Karşılayıp Karşılamadığını Saptaması Gerektiği - Davalı B.K'nun 360. Md.nin Kendisine Sağladığı Yetkiyi Kullanarak Eser Bedelini Ödemekten Kaçınabileceği )
BAKİYE ALACAĞIN TAHSİLİ ( Eser Sözleşmesinden Kaynaklanan/İtirazın İptali - Mahkemenin Eserin Reddi Gerekip Gerekmediğini İncelemesi Eserde Ortaya Çıkan Ayıplardan Dolayı Mevcut Eserin İş Sahibinin Amacını Karşılayıp Karşılamadığını Saptaması Gerektiği )"
360Y15.HD13.6.2011E. 2011/2166 K. 2011/3451"TAPU İPTALİ VE TESCİL ( Davacı Adına Tescili İçin İskan Ruhsatı Alınması Mecburiyeti Karşısında Davacı Yana Yetki ve Mehil Verilmişse de Davacı Vekili Açıkça İskan Ruhsatı Almayacaklarını Bildirdiği - Davacı Yüklenicinin Tescil İsteminin Reddi Gerektiği )
RUHSAT ALINMA MECBURİYETİ ( Tapu İptali ve Tescil - Davacı Yana Yetki ve Mehil Verilmişse de Davacı Vekili Açıkça İskan Ruhsatı Almayacaklarını Bildirdiği/Davacı Yüklenicinin Tescil İsteminin Reddi Gerektiği )
YÜKLENİCİNİN TESCİL İSTEMİ ( Yüklenici İnşaatı Plan ve Projesine Uygun Şekilde Tamamlayıp İskan Ruhsatını da Almak Suretiyle Teslim Etmeyi Yüklendiği - Davacı Vekili Açıkça İskan Ruhsatı Almayacaklarını Bildirdiği/İsteminin Reddi Gerektiği )
İSKAN RUHSATI ( Davacı Adına Tescil İçin İskan Ruhsatı Alınması Mecburiyeti Karşısında Davacı Yana Yetki ve Mehil Verilmişse de Davacı Vekili Açıkça İskan Ruhsatı Almayacaklarını Bildirdiği - Yüklenicinin Tescil İsteminin Reddi Gerektiği )"
360Y15.HD6.6.2011E. 2011/2212 K. 2011/3319"ARSA KARŞILIĞI İNŞAAT YAPIM SÖZLEŞMESİNİN FESHİ (12 Yıl Geçmiş Olduğu Halde İnşaatı Tamamlayamayan Yüklenicinin Temerrüt Halinde Bulunduğu/Fesih Koşulları Oluştuğu - Davacının Davadan Önce Akdin İfasını Bekleyerek Bir Kısım Tasarruflarda Bulunmasının Fesihden Vazgeçmesi Niteliğinde Olmadığı)
TEMERRÜT (12 Yıllık Bir Süre Geçmesine Rağmen Yüklenicinin İnşaatı Tamamlayamadığı/Yüklenicinin Temerrüde Düştüğü - Davacının Davadan Önce Akdin İfasını Bekleyerek Bir Kısım Tasarruflarda Bulunmasının Fesihden Vazgeçmesi Niteliğinde Olmadığı/Fesih Koşulları Oluştuğu)
SÖZLEŞMESİNİN FESHİ (Yüklenicinin Temerrüde Düşmüş Olması Nedeniyle Sözleşmenin Feshi Koşulları Oluştuğu - Davacının Aktin İfasını Bekleyerek Bir Kısım Tasarruflarda Bulunmasının Aktin Feshinden Vazgeçmesi Niteliğinde Olmadığı/Davacının İyiniyetli Olduğu)"
360Y15.HD17.5.2011E. 2011/531 K. 2011/2960"ARSA PAYI KARŞILIĞI İNŞAAT SÖZLEŞMESİNE DAYALI DAVA ( Eksik ve Ayıplı İşler Bedelinin Tahsili - üçüncü kişi Kendi Adına Asaleten Apartman Adına Yönetici Sıfatıyla Davayı Açtığı/Arsa Sahibi İle Birlikte Dava Açtığından Kendi Bağımsız Bölümü Yönünden Halefiyet Esasına Göre Eksik ve Ayıplı İşler Bedelini Talep Edebileceği )
EKSİK VE AYIPLI İŞLER BEDELİNİN TAHSİLİ ( üçüncü kişi Kendi Adına Asaleten Apartman Adına Yönetici Sıfatıyla Davayı Açtığı - Arsa Sahibi İle Birlikte Dava Açtığından Kendi Bağımsız Bölümü Yönünden Halefiyet Esasına Göre Talep Edebileceği )
APARTMAN ADINA YÖNETİCİ SIFATIYLA DAVA AÇILMASI ( Eksik ve Ayıplı İşler Bedelinin Tahsili - üçüncü kişi Kendi Adına Asaleten Apartman Adına Yönetici Sıfatıyla Davayı Açtığı/Arsa Sahibi İle Birlikte Dava Açtığından Kendi Bağımsız Bölümü Yönünden Halefiyet Esasına Göre Eksik ve Ayıplı İşler Bedelini Talep Edebileceği )
TARAF DEĞİŞTİRİLEMEMESİ ( Islah Suretiyle Dahi Davada Taraf Değiştirilemeyeceğinden Sonradan Vekaletname İbraz Eden Kat Malikleri Yönünden de Davanın Kabul Edilmesinin Doğru Olmadığı )"
360Y15.HD13.5.2011E. 2010/7511 K. 2011/2896"TACİRLER ARASI AYIP İHBARI ( İtirazın İptali Davası/Davalının Ayıp İhbarını Süresinde Yaptığını İspatlayacağı - Süresinde Yaptıysa ve Ayıbın Varlığının Kanıtlanması Durumunda Bilirkişiden Rapor Alınacağı )
İCRA İNKAR TAZMİNATI ( Eser Sözleşmesinden Kaynaklanan İcra Takibine İtiraz Üzerine İtirazın İptali Talebi/Davalının Ayıp İhbarını Süresinde Yaptığını İspatlayacağı - Süresinde Yaptıysa ve Ayıbın Varlığının Kanıtlanması Durumunda Bilirkişiden Rapor Alınacağı ve Duruma Göre Davacının Talebinin Değerlendirileceği )
AYIP BEDELİ ( Tacirler Arası Ayıp İhbarının Şekle Tabi Olmadığı - Davalı Ayıp İhbarını Süresinde Yaptıysa ve Ayıbın Varlığı Halinde Bedelin Bilirkişi Tarafından Hesaplanacağı )
ESER SÖZLEŞMESİNDE AYIP İHBARI ( İtirazın İptali Davası - Tacirler Arasında Olsa Dahi Herhangi Bir Şekle Tabi Olmadığı )"
360Y15.HD5.5.2011E. 2011/2401 K. 2011/2754"ARSA PAYI KARŞILIĞI İNŞAAT SÖZLEŞMESİ ( Tapu İptal ve Tescil - İlgili Belediyesinden Yapı Kullanma İzin Belgelerinin Alınması İçin Gerekli Masrafların Sorularak Eksik ve Kusurlu İşler Bedeline İlave Edilmesi Suretiyle Toplamı Üzerinden ve Birlikte İfa Yoluyla Tescile Hükmedilmesi Gerektiği )
TAPU İPTALİ VE TESCİL ( Arsa Payı Karşılığı İnşaat Sözleşmesinden Kaynaklanan - İlgili Belediyesinden Yapı Kullanma İzin Belgelerinin Alınması İçin Gerekli Masrafların Sorularak Eksik ve Kusurlu İşler Bedeline İlave Edilmesi Suretiyle Toplamı Üzerinden ve Birlikte İfa Yoluyla Tescile Hükmedilmesi Gerektiği )
VEKALET ÜCRETİ ( Ferağ Koşulları Oluşmadığı İçin Davalı Arsa Sahiplerinin Tapu Devrine Yanaşmamaları Haklı Olduğundan ve Dava Açılmasına Sebep Olduklarından Bahsedilemeyeceğinden Aleyhlerine Hükmedilemeyeceği )
EKSİK VE KUSURLU İŞLER BEDELİ ( Arsa Payı Karşılığı İnşaat Sözleşmesinden Doğan Tapu İptali ve Tescil - İlgili Belediyesinden Yapı Kullanma İzin Belgelerinin Alınması İçin Gerekli Masrafların Sorularak Eksik ve Kusurlu İşler Bedeline İlave Edilmesi Suretiyle Toplamı Üzerinden ve Birlikte İfa Yoluyla Tescile Hükmedilmesi Gerektiği )"
360Y15.HD20.4.2011E. 2009/7049 K. 2011/2396"İTİRAZIN İPTALİ DAVASI (Mahalli Piyasa Rayiçlerine Göre Bedelin Hükme Esas Raporu Düzenleyen Bilirkişi Kurulundan Alınacak Bir Ek Raporla Hesaplatılıp Davacı Alacağından Mahsup Edilerek İcra İnkar Tazminatı İsteminin de Bu Çerçevede Değerlendirilmesi Gerektiği )
ESER SÖZLEŞMESİ (İtirazın İptali - Garanti Koşulu Getirilen Sözleşmelerde Garanti Kapsamındaki İşler İçin Garanti Süresi İçinde Kalmak Şartıyla Ayrıca Süresinde Ayıp İhbarında Bulunma Şartının Aranmasına Gerek Olmadığı )
AÇIK VE GİZLİ AYIPLAR (Eser Sözleşmesinden Kaynaklanan İtirazın İptali - Mahalli Piyasa Rayiçlerine Göre Bedelin Hükme Esas Raporu Düzenleyen Bilirkişi Kurulundan Alınacak Bir Ek Raporla Hesaplatılıp Davacı Alacağından Mahsup Edilerek İcra İnkar Tazminatı İsteminin de Bu Çerçevede Değerlendirilmesi Gerektiği )
GARANTİ KOŞULU (Getirilen Sözleşmelerde Garanti Kapsamındaki İşler İçin Garanti Süresi İçinde Kalmak Şartıyla Ayrıca Süresinde Ayıp İhbarında Bulunma Şartının Aranmasına Gerek Olmadığı - İtirazın İptali )"
360Y15.HD21.3.2011E. 2009/6693 K. 2011/1670"ESER SÖZLEŞMESİNDEN KAYNAKLANAN ALACAK İÇİN BAŞLATILAN İCRA TAKİBİNE İTİRAZIN İPTALİ ( Havuz Yapımı Nedeniyle İş Bedeli Alacağı - Davalının Ayıplı Eser Yapıldığı İddası/Yüklenicinin Garanti Süresince Meydana Gelen Ayıpları Gidermesi Gereği )
GARANTİ SÜRESİ ( Eldeki Davada Yüklenicinin Garanti Süresinin Halen Devam Ettiği - Sözleşmedeki Taahhüde Göre Yüklenicinin Garanti Süresince Meydana Gelen Ayıpları Gidereceği/İmalattaki Hatanın Garanti Kapsamının İnceleneceği )
AYIPLARIN KİMDEN KAYNAKLANDIĞININ SAPTANMASI ( Bilirkişi İncelemesi Yaptırılacağı - Havuzdaki Ayıpların Niteliği İncelenerek Yükleniciden Kaynaklanıp Kaynaklanmadığının Tespit Edileceği/Sonucuna Göre Karar Verilmesi Gerektiği )
TAZMİNATTAN İNDİRİM YAPILMASI ( Yapılan Eserdeki Ayıpların Kim Tarafından Meydana Getirildiği Tespit Edilerek Şatlarının Oluşması Halinde Tazminattan İndirim Ya da Davacı Alacağından Mahsupla Hüküm Kurulabileceği/İtirazın İptali )
YÜKLENİCİNİN KUSURUNUN BULUNMADIĞININ SAPTANMASI DURUMU ( Davanın Kabul Edileceği - Sözleşmedeki Garanti Taahhüdüne Göre Eserin Tümüyle Reddinin Gerekmesi Durumunda Davanın Reddedileceği/Tarafların Kusur Durumlarının Tespiti Gerektiği )"
360Y15.HD8.3.2011E. 2010/7453 K. 2011/1394"İTİRAZIN İPTALİ ( Bakiye İş Bedelinin Tahsili - Ayıplı İşlerin Ortaya Çıktığı Tarihe Ayıpların Giderilmesi İçin Gerekli Makul Süre Eklenerek Bulunacak Tarih İtibariyle Giderilmesi İçin Gerekli Masraflar Bilirkişiye Hesaplattırılarak Bakiye İş Bedelinden Mahsup Edilmesi Gerektiği )
BAKİYE İŞ BEDELİNİN TAHSİLİ ( Ayıplı İşlerin Ortaya Çıktığı Tarihe Ayıpların Giderilmesi İçin Gerekli Makul Süre Eklenerek Bulunacak Tarih İtibariyle Giderilmesi İçin Gerekli Masraflar Bilirkişiye Hesaplattırılarak Bakiye İş Bedelinden Mahsup Edilmesi Gerektiği )
BİLİRKİŞİ İNCELEMESİ ( Bakiye İş Bedelinin Tahsili - Ayıplı İşlerin Ortaya Çıktığı Tarihe Ayıpların Giderilmesi İçin Gerekli Makul Süre Eklenerek Bulunacak Tarih İtibariyle Giderilmesi İçin Gerekli Masraflar Bilirkişiye Hesaplattırılarak Bakiye İş Bedelinden Mahsup Edilmesi Gerektiği )
AYIPLI İŞLER ( Ortaya Çıktığı Tarihe Ayıpların Giderilmesi İçin Gerekli Makul Süre Eklenerek Bulunacak Tarih İtibariyle Giderilmesi İçin Gerekli Masraflar Bilirkişiye Hesaplattırılarak Bakiye İş Bedelinden Mahsup Edilmesi Gerektiği )"
360Y15.HD7.3.2011E. 2010/638 K. 2011/1335"İNŞAATIN GEÇ TESLİMİ SEBEBİYLE TAZMİNAT DAVASI (Davalı Yüklenicinin Daireleri Fiilen Teslim Etmiş Olduğu Ancak İskan Ruhsatı Alamadığı - Tazminattan İndirim Yapılması Gereği/Davacının Fiili Teslimat Tarihinden Sonra Dairelerden İstifade Ettiği/Kira Yoksunluğundan Sözedilemeceği)
TAZMİNAT DAVASI (İnşaatın Geç Teslimi Sebebiyle/Davalı Yüklenicinin Daireleri Fiilen Teslim Etmiş Olduğu Ancak İskan Ruhsatı Alamadığı - Davacının Fiili Teslimat Tarihinden Sonra Dairelerden İstifade Ettiği/Kira Yoksunluğundan Sözedilemeceği/Tazminattan İndirim Yapılması Gereği)
FİİLİ TESLİMATIN YAPILMASI (İnşaatın Geç Teslimi Sebebiyle Tazminat İstemi/Davalı Yüklenicinin Daireleri Fiilen Teslim Etmesi Ancak İskan Ruhsatı Alamamış Olduğu - Davacının Fiili Olarak Daireleri Kullanmasından Elde Edilen Değerin Tazminattan İndirilmesi Gereği)
İSKAN RUHSATI (Davalının Daireleri Fiilen Teslim Etmiş Olduğu Halde İskan Ruhsatı Alamadığı/Davacının Taşınmazı Kullanımından Elde Edilen Bedelin Hesaplanarak Tazminattan İndirilmesi Gereği - Geç Teslimat Nedeniyle Tazminat Davası)
TAŞINMAZIN FİİLİ KULLANIMI (Geç Teslimat Nedeniyle Tazminat Davası/Davalı Yüklenicinin Daireleri Fiilen Teslim Etmiş Olduğu Halde İskan Ruhsatı Alamadığı - Davacının Taşınmazın Fiili Kullanımından Elde Ettiği Bedelin Hesaplanarak Tazminattan İndirilmesi Gerektiği)"
360Y15.HD3.3.2011E. 2011/87 K. 2011/1288"İŞ BEDELİNİN İSTİRDADI ( Davalı Tarafından Satış ve Montajı Yapılan Kuaför Malzemelerinin Ayıplı Olduğu İddiası İle B.K.nın 360. Md. Hükümlerine Dayanılarak Dava Açıldığı - Konunun Uzmanı Teknik Bilirkişiden Rapor Alınması Gerektiği )
İMALAT HATASI ( İş Bedelinin İstirdadı - Teknik Bilirkişiden Rapor Alınarak Kuaför Malzemelerinde İmalat Hatası Olup Olmadığı ve Kusurun İmalattan veya Kullanım Hatasından Kaynaklandığı Hususlarını Tesbit Ettirmek ve Kullanım Hatası İse Davayı Reddetmek Gerektiği )
AYIPLI MALZEMENİN İADESİ ( İş Bedelinin İstirdadı - İmalattan Kaynaklandığı Anlaşıldığında Ayıbın Bedelden İndirimle Kabulünün Yapılabileceğine ve Eserin Tümüyle Reddini Gerektiren Ayıp Saptanır İse Şimdiki Gibi Ayıplı Malzemenin İadesiyle Davanın Kabulü Gerektiği )"
360Y15.HD7.2.2011E. 2009/5652 K. 2011/606"MADDİ VE MANEVİ TAZMİNATIN TAHSİLİ ( Davacı Tarafından Yapılan Bu İş Sebebiyle Oluşan Ayıpların Giderilmesi Bedelleri İle Bu Ayıpların Sonucu Oluşan Maddi Zarardan Ötürü Davalı Yüklenicinin Sorumlu Tutulamayacağı )
AYIPLARIN GİDERİLMESİ ( Davacı Tarafından Yapılan Bu İş Sebebiyle Oluşan Ayıpların Giderilmesi Bedelleri İle Bu Ayıpların Sonucu Oluşan Maddi Zarardan Ötürü Davalı Yüklenicinin Sorumlu Tutulamayacağı - Maddi ve Manevi Tazminat )
MADDİ TAZMİNAT ( Ayıpların Giderim Bedelleri İle Bu Ayıpların Sonucu Olarak Gerçekleşen Maddi Zararların Neler Olduğunun ve Bilirkişi Kurulunca Belirlenen Tutardaki Maddi Tazminattan Mahsubu Gereken Miktarın Belirlenmesi İle Mahsubunun Yapılması Gerektiği )"
360Y15.HD26.1.2011E. 2010/207 K. 2011/341"HATALI İMALAT NEDENİYLE UĞRANILAN ZARARIN TAHSİLİ ( Mahkemece Şahit Dinletme İsteğinin Reddedildiği - Malların Ayıplı Olduğuna Dair İhbarın Yapılması Herhangi Bir Şekle Tabi Olmayıp Ayıp İhbarının Yapıldığı Şahit İfadeleri İle de İspatlanabileceği )
TANIK DİNLETME TALEBİNİN REDDEDİLMESİ ( Malların Ayıplı Olduğuna Dair İhbarın Yapılması Herhangi Bir Şekle Tabi Olmayıp Ayıp İhbarının Yapıldığı Şahit İfadeleri İle de İspatlanabileceği )
AYIP İHBARI ( Süresinde Yapıldığının Anlaşılması Halinde Ayıplı İmalat Nedeniyle Davacının Uğradığı Zarar Değerlendirilerek ve Davacının Talep Ettiği Kalemler Gözetilerek Davanın Sonuçlandırılması Gerektiği )"
360Y15.HD1.12.2010E. 2009/6520 K. 2010/6566"ESER SÖZLEŞMESİNE DAYALI AYIPLI İFA NEDENİYLE MADDİ VE MANEVİ TAZMİNAT ( Kişilik Haklarına Saldırı Oluşturan Sözleşmeye Aykırılıklar Manevi Tazminat Hakkı Doğurduğu )
KİŞİLİK HAKLARINA SALDIRI ( Oluşturan Sözleşmeye Aykırılıklar Manevi Tazminat Hakkı Doğurduğu )
MANEVİ TAZMİNAT ( Eser Sözleşmesine Dayalı Ayıplı İfa Nedeniyle - Kişilik Haklarına Saldırı Oluşturan Sözleşmeye Aykırılıklar Manevi Tazminat Hakkı Doğurduğu )"
360Y15.HD30.11.2010E. 2010/6165 K. 2010/6551"İŞ BEDELİ TALEBİ ( Eser Sözleşmesinden Kaynaklanan - İade Faturası Konusu Mallar Üzerinde İnceleme Yaptırılarak Ayıplı Olup Olmadıkları ve Niteliği İle Ayıbın Kabule İcbar Edilemeyecek Derecede Olup Olmadığı ve Bu Nitelikte Değilse Tenzili Gereken Bedel ve Onarım Masrafları Konusunda Rapor Alınıp Değerlendirilmesi Gerektiği )
İADE FATURASI KONUSU MALLAR ÜZERİNDE İNCELEME YAPTIRILMASI ( Ayıplı Olup Olmadıkları ve Niteliği İle Ayıbın Kabule İcbar Edilemeyecek Derecede Olup Olmadığı ve Bu Nitelikte Değilse Tenzili Gereken Bedel ve Onarım Masrafları Konusunda Rapor Alınıp Değerlendirilmesi Gerektiği )
AYIPLI İFA HALİNDE İŞ SAHİBİNİN HAKLARI ( İş Bedelinin Tahsili - Ayıbın Kabule İcbar Edilemeyecek Derecede Olup Olmadığı ve Bu Nitelikte Değilse Tenzili Gereken Bedel ve Onarım Masrafları Konusunda Rapor Alınıp Değerlendirilmesi Gerektiği )"
360Y15.HD29.11.2010E. 2009/6102 K. 2010/6517"ESER SÖZLEŞMESİNDEN KAYNAKLANAN BAKİYE İŞ BEDELİ İLE TEMİNAT KESİNTİSİ ALACAĞININ TAHSİLİ ( Taraflar Arasında Kesin Hesap Çıkarılmamışsa da Çıkan Uyuşmazlık Nedeniyle İş Yargıya İntikâl Ettiğinden Kesin Hesabın Mahkemece Çıkarılması Gerektiği )
KESİN HESAP ÇIKARILMAMASI ( Taraflar Arasında Kesin Hesap Çıkarılmamış ve Onaylanmamış Olması İşin Yargıya İntikâli Nedeniyle Teminatın İadesine Engel Teşkil Etmediği )
TEMİNATIN İADESİ ( Eser Sözleşmesinden Kaynaklanan Bakiye İş Bedeli İle Teminat Kesintisi Alacağının Tahsili - Taraflar Arasında Kesin Hesap Çıkarılmamış ve Onaylanmamış Olması İşin Yargıya İntikâli Nedeniyle Teminatın İadesine Engel Teşkil Etmediği )
GEÇİCİ VE KESİN KABUL İŞLEMLERİ ( Yapılıp Yapılmadığı Kesin Hesabın Çıkarılıp Çıkarılmadığı ve Davalının Teminatının Çözülüp Çözülmediğinin Araştırılmadığı - Değinilen Hususlar İgdaş'tan Sorulup Açıklığa Kavuşturularak ve Kesin Hesap Çıkartılmak Suretiyle Teminat Kesintisinin İade Edilip Edilmeyeceğinin Değerlendirilmesi Gerektiği )"
360Y15.HD9.11.2010E. 2010/5489 K. 2010/6137"AYIPLI MAL ( Sözleşme ve Yasa Hükümlerine Göre Normal Olarak Olması Gereken Niteliklerin Bulunmaması ya da Bulunmaması Gereken Bozuklukların Bulunması Gerektiği )
AÇIK AYIP ( Yüklenicinin İş Sahibine Olan Borçlarına Aykırı Olarak İmalini Yüklendiği Eserin Ayıplı Olması Durumunda Açık Ayıplarda B.K.nun 359 - Gizli Ayıplarda İse 362. Md. Hükümlerine Uygun Olarak İhbarda Bulunulduğu Takdirde B.K.nun 360. Md.sinde Tanınan Hakları İş Sahibi Kullanılabileceği )
ESERİN AYIPLI OLMASI DURUMU ( Açık Ayıplarda B.K.nun 359 - Gizli Ayıplarda İse 362. Md. Hükümlerine Uygun Olarak İhbarda Bulunulduğu Takdirde B.K.nun 360. Md.sinde Tanınan Hakları İş Sahibi Kullanılabileceği )
İŞİN KABUL EDİLMEYECEK DERECEDE AYIPLI OLMASI ( veya Sözleşmeye Önemli Ölçüde Aykırı Bulunması Durumunda İş Sahibinin Eseri Reddetme Hakkı Bulunduğundan Yüklenici Bu Nitelikteki İşlem Bedelini Talep Edemeyeceği )"
360Y15.HD21.10.2010E. 2010/3898 K. 2010/5586"ESER SÖZLEŞMESİ ( Ayıplı Mal Teslimi - Davacının Ayıplı Eserin Yenisi ile Değiştirilmesini İsteme Hakkı Bulunmadığı - Sözleşme Konusu Şeyin Kabul Edilemeyecek Derecede Ayıplı Olması Halinde İş Sahibi Malı Kabulden Kaçılan Bileceği Gibi Varsa Zarar ve Ziyanını da İsteyebileceği )
ESER SÖZLEŞMESİNDE AYIPLI MAL TESLİMİ ( Eserin Yenisi ile Değiştirilmesini İsteme Hakkı Bulunmadığı Sözleşme Konusu Şeyin Kabul Edilmeyecek Derecede Ayıplı Olması Halinde Kabulden Kaçınma Hakkı Bulunduğu - Kabul Edilecek Derecedeki Ayıp Halinde Bedelde İndirim Yapılabileceği Gibi Onarım Bedeli de İstenebiliceği )
AYIPLI ESERİ KABUL ETMEME BEDELDE İNDİRİM ( Kabul Edilemeyecek Derecede Ayıp - Kabul Edilmeyecek Derecede Olmayan Ayıp Halinde Bedelde İndirim veya Tamire Mecbur Edilme veya Tamir Bedelini İsteme Hakkı Bulunduğu )"
360Y15.HD19.10.2010E. 2010/4878 K. 2010/5407"EKSİK VE AYIPLI İMALATTAN DOĞAN ALACAK ( Davacı İle Davalı Kooperatif Arasında Akdi İlişki Bulunmayıp Dava Konusu Dairelerin Tamamını Davalıdan Satın Aldığından Bu Dairelerin de Davalılar Arasında İmzalanan Sözleşme Uyarınca Tamamlanıp Teslim Edilmesi Gerektiği )
KOOPERATİF İLE DAVACI ARASINDA AKDİ İLİŞKİ BULUNMAMASI ( Dava Konusu Dairelerin Tamamını Davalıdan Satın Aldığından Bu Dairelerin de Davalılar Arasında İmzalanan Sözleşme Uyarınca Tamamlanıp Teslim Edilmesi Gerektiği )
İMALAT BEDELİNİN TAHSİLİ ( Eksik ve Ayıplı İmalattan Doğan - Davacı İle Davalı Kooperatif Arasında Akdi İlişki Bulunmayıp Dava Konusu Dairelerin Tamamını Davalıdan Satın Aldığından Bu Dairelerin de Davalılar Arasında İmzalanan Sözleşme Uyarınca Tamamlanıp Teslim Edilmesi Gerektiği )"
360Y15.HD12.10.2010E. 2009/4971 K. 2010/5210"ESER SÖZLEŞMESİ ( Fesih Sebebiyle Ödenen İş Bedelinin İadesi İstemi - Ayıbın Niteliğine Göre BK'nın 360. Md. Uyarınca İş Sahibinin Eseri Kabulden Kaçınma Bedel İndirimi ve Ayıpların Giderilmesi ve Ayıp Nedeniyle Tazminat İsteme Hakkı Olduğu )
FESİH SEBEBİYLE ÖDENEN İŞ BEDELİNİN İADESİ ( Ayıbın Niteliğine Göre BK'nın 360. Md. Uyarınca İş Sahibinin Eseri Kabulden Kaçınma Bedel İndirimi ve Ayıpların Giderilmesi ve Ayıp Nedeniyle Tazminat İsteme Hakkı Olduğu )
AYIP NEDENİYLE TAZMİNAT ( İş Sahibinin Başlangıçta Ayıpların Giderilmesini Talep Etmiş Olması Bu Ayıpların Giderilememesi Halinde Sözleşmeyi Fesih Hakkını Kullanmasını Engelleyemeyeceği )
FESİH HAKKI ( Fesih Sebebiyle Ödenen İş Bedelinin İadesi İstemi - İş Sahibinin Başlangıçta Ayıpların Giderilmesini Talep Etmiş Olması Bu Ayıpların Giderilememesi Halinde Sözleşmeyi Fesih Hakkını Kullanmasını Engelleyemeyeceği )
BEDELDEN İNDİRİM ( Ayıbın Kabule İcbar Edilemeyecek Nitelikte Olmadığı veya BK'nın 360/II. Maddesi Gereğince Bedelde Tenzilin Gerekip Gerekmediği İle Tenzili Gereken Miktar ve Ayıpların Giderilmesi Bedelleri Konusunda Rapor Alınması Gerektiği )"
360Y15.HD15.9.2010E. 2009/3654 K. 2010/4539"MADDİ VE MANEVİ TAZMİNATIN TAHSİLİ ( Ayıp Sonucu Oluşan ve Yüklenicinin Kusuruyla İlliyeti Zararlar Gerçekleşmiş İse İş Sahibi Bu Zararlarının da Tazminini Talep Edebileceği )
İŞ SAHİBİNİN ZARARLARININ TAZMİNİ ( Maddi ve Manevi Tazminatın Tahsili - Ayıp Sonucu Oluşan ve Yüklenicinin Kusuruyla İlliyeti Zararlar Gerçekleşmiş İse İş Sahibi Bu Zararlarının da Tazminini Talep Edebileceği )
İŞ BEDELİNİN İADESİ ( Şöminenin Ayıplı Olması Sebebiyle Tütmesi Sonucu Oluşan Boya Ve Badana Ve Kartonpiyerlerden İşlerin Temizlenmesi Bedelinin Davalıdan Tahsili Gerektiği )"
360Y15.HD20.7.2010E. 2009/3561 K. 2010/4228"EKSİK VE KUSURLU İŞLER BEDELİNİN TAHSİLİ ( Açık Ayıplarda Borçlar Kanunu'nun 359 Gizli Ayıplarda İse 362. Md. Hükümlerine Uygun Olarak İhbarda Bulunulduğu Takdirde İş-Eser Sahibi Aynı Kanunun 360. Md. Hükmünde Düzenlenen Haklarını Kullanabileceği )
İŞ BEDELİNİN TAHSİLİ ( Açık Ayıplarda İş-Eserin Tesliminden Sonra İş Sahibi İşin Gidişine Göre Olanak Bulur Bulunmaz Eseri Gözden Geçirmek ve Kusurları Varsa Yükleniciye Bildirmek Zorunda Olduğu )
ESERİN AYIPLI OLMASI ( Açık Ayıplarda Borçlar Kanunu'nun 359 Gizli Ayıplarda İse 362. Md. Hükümlerine Uygun Olarak İhbarda Bulunulduğu Takdirde İş-Eser Sahibi Aynı Kanunun 360. Md. Hükmünde Düzenlenen Haklarını Kullanabileceği )
AÇIK AYIP ( İş-Eserin Tesliminden Sonra İş Sahibi İşin Gidişine Göre Olanak Bulur Bulunmaz Eseri Gözden Geçirmek ve Kusurları Varsa Yükleniciye Bildirmek Zorunda Olduğu )"
360Y15.HD15.7.2010E. 2010/3016 K. 2010/4126"KİRA BEDELİNİN TAHSİLİ ( İş Bedelinin Tahsili - İş Sahibi Davacı Ayıbın Giderilmesi Masraflarını Yüklenici Şirketten İsteme Hakkına Sahip Bulunduğundan Ayrı Bir Dava Yoluyla Bu Masrafların Tahsilini İsteyebileceği )
AYIPLARIN GİDERİLMESİ ( İş Sahibi Davacı Ayıbın Giderilmesi Masraflarını Yüklenici Şirketten İsteme Hakkına Sahip Bulunduğundan Ayrı Bir Dava Yoluyla Bu Masrafların Tahsilini İsteyebileceği )
İŞ BEDELİNİN TAHSİLİ ( İş Sahibi Davacı Ayıbın Giderilmesi Masraflarını Yüklenici Şirketten İsteme Hakkına Sahip Bulunduğu - Yüklenici Tarafından İş Bedelinin Tahsili Davasında Ayıpların Giderilme Bedelinin Mahsubunu Talep Edebileceği )
MAHSUP ( İtiraz Niteliğinde Olduğundan Talep Olsun veya Olmasın Mahkemece Doğrudan Gözetilmesi Gerektiği- İş Bedelinin Tahsili )"
360Y15.HD22.6.2010E. 2010/3146 K. 2010/3577"ESER SÖZLEŞMESİNDEN DOĞAN DAVA ( Davalı Yanın Davacının Ayıp İhbarında Bulunmadığına İlişkin Herhangi Bir Şekilde ve Herhangi Bir Aşamada Savunması da Bulunmadığı - Davacının Süresinde Ayıp İhbarında Bulunduğunun Kabulü İle İşin Esasına Girilerek Bir Hükme Varılması Gerektiği )
AYIP İHBARI ( Eser Sözleşmesinden Doğan Dava - Davalı Yanın Davacının Ayıp İhbarında Bulunmadığına İlişkin Herhangi Bir Şekilde ve Herhangi Bir Aşamada Savunması da Bulunmadığı/Davacının Süresinde Ayıp İhbarında Bulunduğunun Kabulü Gerektiği )
GİZLİ AYIP ( Davalı Yanın Davacının Ayıp İhbarında Bulunmadığına İlişkin Herhangi Bir Şekilde ve Herhangi Bir Aşamada Savunmasının Bulunmadığı - Davacının Süresinde Ayıp İhbarında Bulunduğunun Kabulü İle İşin Esasına Girilerek Bir Hükme Varılması Gerektiği )"
360Y15.HD22.6.2010E. 2010/1974 K. 2010/3555"İŞ BEDELİNİN TAHSİLİ ( İtirazın İptali - İş Sahibi Süresinde Ayıp İhbarında Bulunmak Koşuluyla Eseri Red veya Bedelden İndirim İsteyebileceği/İhbar Yapıldığının Tanıkla İspat Edilebileceği )
İŞ SAHİBİN AYIP İHBARINDA BULUNMASI ( İmal Olunan Şeyi Muayeneye ve Kusurları Varsa Yükleniciye Bildirmeye Mecbur Olduğu - Süresinde Ayıp İhbarında Bulunmak Koşuluyla Eseri Red veya Bedelden İndirim İsteyebileceği )
TANIKLA İSPAT ( İş Bedelinin Tahsili - İş Sahibi Süresinde Ayıp İhbarında Bulunmak Koşuluyla Eseri Red veya Bedelden İndirim İsteyebileceği/İhbar Yapıldığının Tanıkla İspat Edilebileceği )
AYIP İHBARI ( İş Sahibi İmal Olunan Şeyi Muayeneye ve Kusurları Varsa Yükleniciye Bildirmeye Mecbur Olduğu - İhbar Yapıldığının Tanıkla İspat Edilebileceği )"
360Y15.HD15.6.2010E. 2009/2498 K. 2010/3405"EKSİK VE AYIPLI İŞLER BEDELİ ( Kat Karşılığı İnşaattaki Eksik ve Ayıplı İşler Sözleşme Devam Ederken Giderilmişse Kural Olarak Yüklenicinin Giderdiği Kabul Edileceği - Aksini İddia Eden İspatla Yükümlü Olduğu )
KAT KARŞILIĞI İNŞAATTAKİ EKSİK VE AYIPLI İŞLER ( Sözleşme Devam Ederken Giderilmişse Kural Olarak Yüklenicinin Giderdiği Kabul Edileceği - Aksini İddia Eden İspatla Yükümlü Olduğu )
İSPAT YÜKÜ ( Arsa Sahipleri Eksik ve Ayıplı İşlerin Kendileri Tarafından Giderildiğini İddia Ediyorsa Bu İddialarını İspat İle Yükümlü Oldukları - Bu Nevi Davalarda Eksik ve Ayıplı İşlerin Giderilip Giderilmediği ve Kimin Tarafından Giderildiğinin Araştırılması Gerektiği )"
360Y15.HD3.6.2010E. 2010/1224 K. 2010/3193"ESER SÖZLEŞMESİ ( İmal Olunan Şeyin Tesliminden Sonra İş Sahibi İşlerin Mutat Cereyanına Göre İmkanı Bulur Bulmaz Ayıpları Yükleniciye Bildirmesi Gereği - Ayıp İhbarının Şekil Koşuluna Bağlı Olmadığı Tanık Dahil Her Tür Delille Kanıtlanabileceği )
ESERDEKİ AYIBIN İHBARI ( İş Sahibinin İmal Olunan Şeyin Tesliminden Sonra İmkan Bulur Bulmaz Eseri Muayene Ederek Varsa Ayıpları Bildirmesi Gereği - Eserdeki Ayıbın Varlığının Her Tür Delille Kanıtlanabileceği Ayıp İhbarının Şekle Bağlı Olmadığı )"
360Y15.HD3.6.2010E. 2009/1549 K. 2010/3192"KAT KARŞILIĞI İNŞAAT YAPIM SÖZLEŞMESİ ( Eksik ve Ayıplı İşlerin Giderilme Bedeli İle Geç Teslimden Kaynaklanan Alacağın Tahsili - Deprem Nedeniyle İnşaatlar Durdurulmuş İse Saptanacak Sürenin Teslimi Gereken Tarihe Eklenerek Gecikme Alacağının Hesaplanması Gerektiği )
EKSİK VE AYIPLI İŞLERİN GİDERİLME BEDELİ ( Geç Teslimden Kaynaklanan Alacağın Tahsili - Deprem Nedeniyle İnşaatlar Durdurulmuş İse Saptanacak Sürenin Teslimi Gereken Tarihe Eklenerek Gecikme Alacağının Hesaplanması Gerektiği )
DEPREM NEDENİYLE İNŞAATLARIN DURMASI ( Kat Karşılığı İnşaat Yapım Sözleşmesi - Geç Teslimden Kaynaklanan Alacağın Tahsili/Deprem Nedeniyle İnşaatlar Durdurulmuş İse Saptanacak Sürenin Teslimi Gereken Tarihe Eklenerek Gecikme Alacağının Hesaplanması Gerektiği )"
360Y15.HD24.5.2010E. 2010/1703 K. 2010/2891"ESERİN KABULE ZORLANILAMAYACAK ÖLÇÜDE KUSURLU VEYA SÖZLEŞMEYE AYKIRI OLMASI ( İş Sahibinin İş Kabulden Kaçınabileceği - Kusur veya Aykırılığın Giderilmesinin Büyük Harcamaları Gerektirmemesi Halinde Yüklenicinin Onarıma Zorlanabileceği )
İŞİ KABULDEN KAÇINMA ( Eserin İş Sahibinin Kabule Zorlanılamayacağı Ölçüde Kusurlu veya Ayıplı Olması Halinde İşi Kabulden Kaçınabileceği - Ayıp veya Kusurun Ağır Olmaması Halinde Eserin Değerindeki Eksiklik Oranında İndirim İstenebileceği )"
360Y15.HD24.5.2010E. 2009/2775 K. 2010/2875"SÖZLÜ ANLAŞMAYA DAYALI ASANSÖR İMALÂTININ EKSİK VE AYIPLI YAPIMI ( Alacak İstemi - Yeniden Seçilecek Uzman Bilirkişi İle Gerektiğinde Mahallinde Keşif Yapılmak Suretiyle Asansörlerdeki Eksik İmalât İle Açık ve Gizli Ayıpların Ayrı Ayrı Saptanması Gerektiği )
BİLİRKİŞİ İNCELEMESİ ( Alacak İle Gecikme Tazminatının Tahsili - Gerektiğinde Mahallinde Keşif Yapılmak Suretiyle Asansörlerdeki Eksik İmalât İle Açık ve Gizli Ayıpların Ayrı Ayrı Saptanması Gerektiği )
EKSİK VE AYIPLI İMALAT ( Gizli Ayıp Var İse Ortaya Çıktığı Tesbit Tarihindeki Piyasa Fiyatlarıyla Açık Ayıpların da Davacının İhbarda Bulunduğuna İlişkin İhtarnamenin Davalıya Tebliğ Edilip Edilmediği Araştırılarak Karar Verilmesi Gerektiği )
GİZLİ AYIP ( Var İse Ortaya Çıktığı Tesbit Tarihindeki Piyasa Fiyatlarıyla Açık Ayıpların da Davacının İhbarda Bulunduğuna İlişkin İhtarnamenin Davalıya Tebliğ Edilip Edilmediği Araştırılarak Karar Verilmesi Gerektiği )"
360Y15.HD11.5.2010E. 2009/2729 K. 2010/2782"EKSİK İŞLERİN GİDERİLME BEDELİNİN VE GECİKME TAZMİNATININ TAHSİLİ ( Mahkemece Bu Miktarların Dava ve Birleşen Dava Tarihlerinden İtibaren Değişen Oranlar da Dikkate Alınarak Avans Faizi Uygulanmak Suretiyle Tahsiline Karar Verilmesi Gerektiği )
AVANS FAİZİ ( Eksik İşlerin Giderilme Bedelinin ve Gecikme Tazminatının Tahsili - Mahkemece Bu Miktarların Dava ve Birleşen Dava Tarihlerinden İtibaren Değişen Oranlar da Dikkate Alınarak Avans Faizi Uygulanmak Suretiyle Tahsili Gerektiği )
GECİKME TAZMİNATININ TAHSİLİ ( Eksik İşlerin Giderilme Bedelinin Tahsili - Mahkemece Bu Miktarların Dava ve Birleşen Dava Tarihlerinden İtibaren Değişen Oranlar da Dikkate Alınarak Avans Faizi Uygulanmak Suretiyle Tahsili Gerektiği/Bağımsız Bölümün Değer Kazanımının Fazla Olduğu Gerekçesiyle Gecikme Tazminatı İstemlerinin Reddinin Doğru Olmadığı )"
360Y15.HD5.5.2010E. 2009/2287 K. 2010/2648"PVC PENCERE KAPI VE SİNEKLİK YAPIMININ AYIPLI İMALİ NEDENİYLE TAZMİNAT ( Davalı İş Bedelini Tamamen Aldığına Göre Ayıplı İmalatın Bedelini Ödemesi Gerektiği - Mahkemece Ayıplı İmalatın Bedelinin Dava Tarihinden İtibaren Yasal Faiziyle Birlikte Davalıdan Tahsiline Fazla İstemin Reddine Karar Verilmesi Gerektiği )
AYIPLI İMALAT BEDELİNİN TAHSİLİ ( Mahkemece Ayıplı İmalatın Bedelinin Dava Tarihinden İtibaren Yasal Faiziyle Birlikte Davalıdan Tahsiline Fazla İstemin Reddine Karar Verilmesi Gerektiği )
FAİZ ( Ayıplı İmalat Bedelinin Tahsili - Mahkemece Ayıplı İmalatın Bedelinin Dava Tarihinden İtibaren Yasal Faiziyle Birlikte Davalıdan Tahsiline Fazla İstemin Reddine Karar Verilmesi Gerektiği )"
360Y15.HD27.4.2010E. 2010/1024 K. 2010/2453"ESER SÖZLEŞMESİ ( Sözleşme Konusu Tesisatın Yer Aldığı Bina İkamete Ayrılan Dairelerden Müteşekkil Olup Daire Sakinlerinden Mevcut Pompalar Takılı Olduğu Sürece Meydana Gelecek Gürültüye Katlanmalarını Beklemek ve Bu Haliyle de Davalıyı Halen Takılı Olan Pompaları Kabule Zorlamak Mümkün Olmadığı )
KUSUR HALİNDE İŞ SAHİBİNİN HAKKI ( Davalıyı Halen Takılı Olan Pompaları Kabule Zorlamanın Mümkün Olmadığı - Davalının Yapılan İşler Kapsamında Yer Alan Pompaları B.K.nın 360/I. Md. Uyarınca Reddetme Hakkının Bulunduğu )
BEDEL FARKI ( Yeni Pompaların Montaj Masraflarının Hesaplattırılıp Davacı Alacağından Mahsubu İle Kalan Miktar Üzerinden Bir Sonuca Varılması Gerektiği - Eser Sözleşmesi )"
360Y15.HD9.11.2009E. 2008/6463 K. 2009/5997"ÖDENEN BEDELİN İADESİ İSTEMİ ( Makine Sistemindeki Ayıbın “Gizli Ayıp” Niteliğinde Olduğu - Davacı İş Sahibi Yasal Süresine Uygun Olarak Ayıp İhbarında Bulunmadığından Kendisine Tanınan Hakları Kullanamayacağı/Sözleşme Konusu Eserin Bedelini Talep Edemeyeceği )
GİZLİ AYIP ( Davacı İş Sahibi Yasal Süresine Uygun Olarak Ayıp İhbarında Bulunmadığından Kendisine Tanınan Hakları Kullanamayacağı - Sözleşme Konusu Eserin Bedelini Talep Edemeyeceği )
AYIP İHBARI ( Ayıbın “Gizli Ayıp” Niteliğinde Olduğu - Davacı İş Sahibi Yasal Süresine Uygun Olarak Ayıp İhbarında Bulunmadığından Kendisine Tanınan Hakları Kullanamayacağı/Sözleşme Konusu Eserin Bedelini Talep Edemeyeceği )
ESER BEDELİNİN TAHSİLİ ( Davacı İş Sahibi Yasal Süresine Uygun Olarak Ayıp İhbarında Bulunmadığından Kendisine Tanınan Hakları Kullanamayacağı - Sözleşme Konusu Eserin Bedelini Talep Edemeyeceği )"
360Y15.HD7.10.2009E. 2008/5028 K. 2009/5156"SÖZLEŞMEDEKİ GECİKMEYLE İLGİLİ CEZA ( Teslim Edilmeyen İşin Bedeli Üzerinden Hesaplanması Gerektiği - Tüm İş Bedelinden Yapılan Hesaplamanın Doğru Olmadığı )
İŞ BEDELİ ( Sözleşmedeki Gecikmeyle İlgili Ceza Teslim Edilmeyen İşin Bedeli Üzerinden Hesaplanması Gerektiği - Tüm İş Bedelinden Yapılan Hesaplamanın Doğru Olmadığı/Ek Raporla Teslim Olunmayan İş Bedelince Cezai Şart Alacağı Hesap Ettirilmesi Gerektiği )
CEZAİ ŞART ALACAĞI ( Davacı İhtarname İle Akdi Feshettiğinden Kural Olarak Talep Edemez İse de Bu İhtarında ve Daha Sonra Keşide Ettiği İhtarnamelerinde Ceza İsteme Hakkını Saklı Tuttuğundan Davacının Ceza Talep Edebileceği )
İHTARNAME İLE AKTİN FESHEDİLMESİ ( Kural Olarak Talep Edemez İse de Bu İhtarında ve Daha Sonra Keşide Ettiği İhtarnamelerinde Ceza İsteme Hakkını Saklı Tuttuğundan Davacının Ceza Talep Edebileceği )"
360Y15.HD12.6.2009E. 2009/2567 K. 2009/2953"AYIP İHBARI ( Yapılmasının Şekle Tabi Olmadığı - Ayıp İhbarının Yapıldığı Her Türlü Delille Hatta Tanık Beyanıyla da Kanıtlanabileceği )
ŞEKİL KOŞULU ( Eser Sözleşmesinden Kaynaklanan Bakiye İş Bedelinin Tahsili - Ayıp İhbarının Yapılmasının Şekle Tabi Olmadığı - Ayıp İhbarının Yapıldığı Her Türlü Delille Hatta Tanık Beyanıyla da Kanıtlanabileceği )
TANIK BEYANI ( Ayıp İhbarının Yapılmasının Şekle Tabi Olmadığı - Ayıp İhbarının Yapıldığı Her Türlü Delille Hatta Tanık Beyanıyla da Kanıtlanabileceği )"
360Y15.HD5.5.2009E. 2009/592 K. 2009/2608"ESER SÖZLEŞMESİ ( Bakiye İş Bedelinin Tahsili - Yüklenicinin Kararlaştırılan İş Bedeline Hak Kazanabilmesi İçin Eseri Sözleşme ve Eklerine ve İş Sahibinin Ondan Beklediği Amaca Uygun Olarak Tamamlayarak Teslim Etmesi Gerektiği )
BAKİYE İŞ BEDELİNİN TAHSİLİ ( Yüklenicinin Kararlaştırılan İş Bedeline Hak Kazanabilmesi İçin Eseri Sözleşme ve Eklerine ve İş Sahibinin Ondan Beklediği Amaca Uygun Olarak Tamamlayarak Teslim Etmesi Gerektiği )
ESERİN AYIPLI YAPILMASI ( Eserin Sözleşmede Kararlaştırılan Niteliklerine ya da İş Sahibinin Beklediği Amaca Uygun Olamaması veya Lüzumlu Bazı Vasıtardan Bir ya da Bir Kaçının Bulunmaması Halinde )
AYIP İHBARI ( Eserin Sözleşmede Kararlaştırılan Niteliklerine ya da İş Sahibinin Beklediği Amaca Uygun Olamaması Halinde Yapılabileceği - Şekle Bağlı Olmadığı/Her Türlü Delille Hatta Tanık Beyanı İle Dahi Kanıtlanabileceği )"
360Y15.HD27.3.2009E. 2009/336 K. 2009/1793"ESER SÖZLEŞMESİ ( İş Sahibi Eserin Tesliminden Sonra İşlerin Olağan Gidişine Göre İmkan Bulur Bulmaz Eseri Gözden Geçirmek ve Varsa Açık Ayıpları Yükleniciye Derhal Bildirmek Zorunda Olduğu )
GİZLİ AYIP ( Süresinde Açık veya Gizli Ayıp İhbarında Bulunulmadığı Takdirde B.K'nun 360. Maddesinde Düzenlenen Haklardan Yararlanılamayacağı )
AYIP İHBARI ( Süresinde Açık veya Gizli Ayıp İhbarında Bulunulmadığı Takdirde B.K'nun 360. Maddesinde Düzenlenen Haklardan Yararlanılamayacağı )
AÇIK AYIP ( İş Sahibi Eserin Tesliminden Sonra İşlerin Olağan Gidişine Göre İmkan Bulur Bulmaz Eseri Gözden Geçirmek ve Varsa Açık Ayıpları Yükleniciye Derhal Bildirmek Zorunda Olduğu )
İŞ BEDELİ ( Uzman Bilirkişi Aracılığı İle İşin Yapıldığı Zamanki Serbest Piyasa Rayiçlerine Göre Belirleneceği )"
360Y4.HD3.3.2009E. 2008/6461 K. 2009/3084"AYIPLI MAL NEDENİYLE MADDİ TAZMİNAT ( Kaza Tarihi İtibariyle Araç Malikinin Davacı Olduğunun Kabulü İle İşin Esası Hakkında Bir Karar Verilmesi Gerektiği )
MADDİ VE MANEVİ ZARARININ TAHSİLİ ( Ayıplı Malın Değişimi veya Bedelinin İadesi İstemi - Kaza Tarihi İtibariyle Araç Malikinin Davacı Olduğunun Kabulü İle İşin Esası Hakkında Bir Karar Verilmesi Gerektiği )
MADDİ HATA ( İhbar Olunan Olarak Farklı Bir Şirketin Gösterildiği - Bu Yanılgının Mahkemece Düzeltilebilecek Nitelikte Maddi Hata Olduğu )"
360Y15.HD27.1.2009E. 2008/489 K. 2009/394"ESER SÖZLEŞMESİ ( Yüklenicinin İşin Görülmesi ve Tesliminde İşçiye Göre Daha Yüksek Özen Göstermekle Yükümlü Olduğu - Yüklenicinin Yüklenidiği Eserdeki Gizli ve Açık Ayıplara Karşı Sorumlu Olduğu )
ESERDE GİZLİ VEYA AÇIK AYIP ( Meydana Getirilen Eserin Teslimi Sırasında Yapılan Muayenede Varolan Bozukluğun Görülememesi Halinde Gizli Ayıbın Varlığından Söz Edileceği - Yüklenicinin Kasden Sakladığı Bozukluklarla Usulüne Uygun Yapılan Muayenelerde Fark Edilmeyen Ayıplar İçin İş Sahibine Karşı Teslimden Sonra da Sorumluluğunun Devam Edeceği )"
360Y15.HD16.12.2008E. 2008/35 K. 2008/7386"CEZAİ ŞART ALACAĞI ( Eksik ve Kusurlu İş Bedeli - İşin Teslim Tarihinden İtibaren Sözleşmeye Uygun Hale Getirilmesi İçin Gerekli Olan Makul Sürenin Bilirkişiden Alınacak Ek Raporla Belirlenmesi ve Süre İçin Cezai Şarta Hükmedilmesi Gerektiği )
EKSİK VE KUSURLU İŞLER BEDELİ ( İşin Teslim Tarihinden İtibaren Sözleşmeye Uygun Hale Getirilmesi İçin Gerekli Olan Makul Sürenin Bilirkişiden Alınacak Ek Raporla Belirlenmesi ve Süre İçin Cezai Şarta Hükmedilmesi Gerektiği )
EK BİLİRKİŞİ RAPORU ALINMASI ( Eksik ve Kusurlu İşin Sözleşmeye Uygun Hale Getirilmesi İçin Gerekli Olan Makul Sürenin Bilirkişiden Alınacak Ek Raporla Belirlenmesi ve Süre İçin Cezai Şarta Hükmedilmesi Gerektiği )"
360Y15.HD25.9.2008E. 2007/5389 K. 2008/5659"KAT KARŞILIĞI İNŞAAT SÖZLEŞMESİ ( Tapu İptali ve Tescil - Koşulları Varsa Arsa Sahibinin Dava Ettiği Eksik ve Kusurlu İşler Dikkate Alınarak Birlikte İfaya Karar Verilmesi Gerektiği )
TAPU İPTALİ VE TESCİL ( Kat Karşılığı İnşaat Sözleşmesine Dayalı - Koşulları Varsa Arsa Sahibinin Dava Ettiği Eksik ve Kusurlu İşler Dikkate Alınarak Birlikte İfaya Karar Verilmesi Gerektiği )
BİRLİKTE İFA ( Kat Karşılığı İnşaat Sözleşmesine Dayalı Tapu İptali ve Tescil - Koşulları Varsa Arsa Sahibinin Dava Ettiği Eksik ve Kusurlu İşler Dikkate Alınarak Birlikte İfaya Karar Verilmesi Gerektiği )
EKSİK VE KUSURLU İŞLER ( Kat Karşılığı İnşaat Sözleşmesine Dayalı Tapu İptali ve Tescil - Koşulları Varsa Arsa Sahibinin Dava Ettiği Eksik ve Kusurlu İşler Dikkate Alınarak Birlikte İfaya Karar Verilmesi Gerektiği )"
360Y15.HD1.7.2008E. 2007/4600 K. 2008/4428"AYIPLI İFA ( Eser Sözleşmesinden Kaynaklanan - Bir İşin Kabul Edilmeyecek Ölçüde Ayıplı Yapıldığının Saptanması Halinde İş Sahibinin Sözleşmeden Dönerek Ödediği Bedelin İade Edilmesini İsteme Hakkı Olduğu )
SÖZLEŞMEDEN DÖNME ( Maddi ve Manevi Tazminat - Bir İşin Kabul Edilmeyecek Ölçüde Ayıplı Yapıldığının Saptanması Halinde İş Sahibinin Sözleşmeden Dönerek Ödediği Bedelin İade Edilmesini İsteme Hakkı Olduğu )
BEDELİN İADESİ ( Bir İşin Kabul Edilmeyecek Ölçüde Ayıplı Yapıldığının Saptanması Halinde İş Sahibinin Sözleşmeden Dönerek Ödediği Bedelin İade Edilmesini İsteme Hakkı Olduğu )
MADDİ VE MANEVİ TAZMİNAT ( Bedelin İadesi - Bir İşin Kabul Edilmeyecek Ölçüde Ayıplı Yapıldığının Saptanması Halinde İş Sahibinin Sözleşmeden Dönerek Ödediği Bedelin İade Edilmesini İsteme Hakkı Olduğu )
ESER SÖZLEŞMESİ ( Bir İşin Kabul Edilmeyecek Ölçüde Ayıplı Yapıldığının Saptanması Halinde İş Sahibinin Sözleşmeden Dönerek Ödediği Bedelin İade Edilmesini İsteme Hakkı Olduğu )"
360Y15.HD24.6.2008E. 2008/2466 K. 2008/4205"ESER SÖZLEŞMESİ ( Ayıp Eşyanın Normal Niteliklerinden Ayrılması Olduğu - Eserin Tesliminden Sonra İş Sahibi İşlerin Olağan Gidişine Göre İmkan Bulur Bulmaz Eseri Gözden Geçirmek ve Kusurları Varsa Açık Ayıpları Yükleniciye Derhal Bildirmek Zorunda Olduğu )
AÇIK AYIP ( İhbarında Bulunulduğu Takdirde Eser Sahibi B.K Md. 360'da Düzenlenen Hakları Kullanabileceği )
İHBAR ( Açık veya Gizli Ayıp İhbarında Bulunulduğu Takdirde Eser Sahibi B.K Md. 360'da Düzenlenen Hakları Kullanabileceği )"
360Y15.HD23.6.2008E. 2007/4579 K. 2008/4160"ESER SÖZLEŞMESİ ( Haksız Kesintinin İadesi - Mahkemece Polietilen Kablo Muhafaza Borularının Kullanıldığı Güzergahın Çeşitli Noktalarında Kazı Yapılarak Borular İncelenmeli ve TSE Standartlarına Uygun Olup Olmadığının Araştırılması Gerektiği )
HAKSIZ KESİNTİNİN İADESİ ( Mahkemece Polietilen Kablo Muhafaza Borularının Kullanıldığı Güzergahın Çeşitli Noktalarında Kazı Yapılarak Borular İncelenmeli ve TSE Standartlarına Uygun Olup Olmadığının Araştırılacağı - TSE Standartlarına Uygun Değilse Yapılan Kesintinin Haklı Olacağı )
ÜCRETTEN NEFASET İNDİRİMİ ( Haksız Kesintinin İadesi İstemi - Kullanılan Boruların Niteliği İtibariyle Ücretten Nefaset İndirimi Yapılmak Suretiyle Kullanılabilecek Durumda İse Kesilmesi Gereken Nefaset Miktarı Belirlenerek Bu Miktardaki Davanın Reddi Gerektiği )"
360Y15.HD10.6.2008E. 2008/1993 K. 2008/3853"ESER SÖZLEŞMESİ ( Bakiye İş Bedelinin Tahsili - İşin Sözleşmeye Fen ve Teknik Kurallara Uygun Olarak Yapılıp Yapılmadığı Tespit Edilmeli İşin Uygun Olduğunun Saptanması Halinde Yapılan Ödemeler de Dikkate Alınarak Davanın Kabulü Gerektiği )
BAKİYE İŞ BEDELİNİN TAHSİLİ ( İşin Sözleşmeye Fen ve Teknik Kurallara Uygun Olarak Yapılıp Yapılmadığı Tespit Edilmeli İşin Uygun Olduğunun Saptanması Halinde Yapılan Ödemeler de Dikkate Alınarak Davanın Kabulü Gerektiği )
İŞİN AYIPLI OLARAK İMAL EDİLMESİ ( Ayıbın Gizli ya da Açık Ayıp Olduğu ve BK'nun 360. Maddesinde Gösterilen Sürelerde Ayıp İhbarında Bulunup Bulunulmadığının Değerlendirilmesi Gerektiği )
AYIP İHBARI ( İşin Ayıplı Olarak İmal Edildiğinin Anlaşılması Halinde Ayıbın Gizli ya da Açık Ayıp Olduğu ve BK'nun 360. Md.de Gösterilen Sürelerde Ayıp İhbarında Bulunup Bulunulmadığının Değerlendirilmesi Gerektiği )
İŞ BEDELİNDEN YAPILACAK İNDİRİM ( Eser Sözleşmesi - Davalı İşi Kabul Edip Kullandığı da Dikkate Alınarak İndirim de Belirlenmek Suretiyle Yüklenicinin Alacağı Hesaplanarak Davanın Sonuçlandırılması Gereği )"
360Y15.HD9.6.2008E. 2007/6459 K. 2008/3801"AYIP İHBARI ( Ayıbın ve Ayıpla İlliyetli Maddi Zararın Gerçekleşmiş Olduğu Yasal Delillerle Kanıtlanamadığı Gibi Yasal Koşullarına Uygun Olarak Yapılacak İnceleme İle Belirlenmesi de Olanaklı Bulunmadığından Davanın Reddi Gerektiği )
MADDİ ZARARIN GERÇEKLEŞMİŞ OLDUĞU ( Yasal Delillerle Kanıtlanamadığı Gibi Yasal Koşullarına Uygun Olarak Yapılacak İnceleme İle Belirlenmesi de Olanaklı Bulunmadığından Davanın Reddi Gerektiği )
BİLİRKİŞİ İNCELEMESİ ( Eserdeki Ayıpların Derecesi İle Mahkeme Tarafından B.K'nun 360. Md.sinde Yazılı Hakların Kullandırılmasına Yönelik Değerlendirme ve Takdirin Yapılabilmesi İçin Sözleşme Konusu İş ya da Eser Üzerinde Uzman Bilirkişi Aracılığıyla İnceleme Yaptırılması Gerektiği )
ESERDEKİ AYIPLARIN DERECESİ ( İle Mahkeme Tarafından B.K'nun 360. Maddesinde Yazılı Hakların Kullandırılmasına Yönelik Değerlendirme ve Takdirin Yapılabilmesi İçin Sözleşme Konusu İş ya da Eser Üzerinde Uzman Bilirkişi Aracılığıyla İnceleme Yaptırılması Gerektiği )"
360Y15.HD30.5.2008E. 2008/752 K. 2008/3518"GAYRİMENKUL SATIŞ VAADİ VE KAT KARŞILIĞI İNŞAAT SÖZLEŞMESİ ( Noterde Düzenleme Biçiminde Tanzim Olunduğu - Sözleşmeden Dönmek İsteyen Tarafın Eğer Karşı Taraf Dönmeyi Kabul Etmiyorsa Açacağı Sözleşmenin Feshi Davası Sonunda Fesih Kararı İle Sözleşmeden Dönebileceği )
SÖZLEŞMENİN FESHİ ( Sözleşme Gayrimenkul Satış Vaadi ve Kat Karşılığı İnşaat Sözleşmesi Olup Noterde Düzenleme Biçiminde Tanzim Olduğu - Eğer Karşı Taraf Dönmeyi Kabul Etmiyorsa Açacağı Sözleşmenin Feshi Davası Sonunda Fesih Kararı İle Sözleşmeden Dönebileceği )
FESİH KARARI ( Sözleşmeden Neden Göstererek Dönmek İsteyen Yüklenicinin Mahkeme Kararına İhtiyacı Olduğu - Arsa Sahipleri Dönme İradesine Karşı Çıktıklarından Yüklenicinin Feshe İlişkin Tek Taraflı İrade Beyanının Sonuç Doğurmayacağı )"
360Y15.HD9.5.2008E. 2007/2052 K. 2008/3111"SERA YAPIM SÖZLEŞMESİNDEN KAYNAKLANAN DAVA ( Ayıp İhbarının Süresinde Yapılmadığından Bahisle Reddedildiği - İş Sahibi Eserin Tesliminden Sonra İmkanını Bulur Bulmaz Eseri Muayene Etmeye ve Ayıpları Varsa Bunu Yükleniciye Bildirmeye Mecbur Olduğu )
AYIP İHBARI ( Süresinde Yapılmadığından Bahisle Reddedildiği - İş Sahibi Eserin Tesliminden Sonra İmkanını Bulur Bulmaz Eseri Muayene Etmeye ve Ayıpları Varsa Bunu Yükleniciye Bildirmeye Mecbur Olduğu/Yapılması Şekle Tabi Olmayıp Her Türlü Delille İspatlanabileceği )
ESERİ MUAYENE ETME VE AYIPLARINI BİLDİRME MECBURİYETİ ( İş Sahibi Eserin Tesliminden Sonra İmkanını Bulur Bulmaz Eseri Muayene Etmeye ve Ayıpları Varsa Bunu Yükleniciye Bildirmeye Mecbur Olduğu - İhabrın Yapılması Şekle Tabi Olmayıp Her Türlü Delille İspatlanabileceği )"
360Y15.HD11.4.2008E. 2008/657 K. 2008/2343"ESER SÖZLEŞMESİ ( İş Sahibi Eseri Teslim Aldıktan Sonra İmkan Bulur Bulmaz Muayeneye ve Kusurları Müteahhide Bilidirmeye Mecbur Olduğu - Eser İş Sahibinin Kullanamayacağı Kabul Edemeyeceği Derecede Kusurlu Olduğu Takdirde İş Reddetme Hakkı Bulunduğu )
ESERDE AYIP ( Eser İş Sahibinin Kullanamayacağı Kabul Edemeyeceği Derecede Kusurlu Olduğu Takdirde İş Reddetme Hakkı Bulunduğu - Eserdeki Ayıp Eserin Reddini Gerektirmeyecek Derecede Ağır Değilse İş Sahibinin Fiyatı Tenzile ve Eseri Tamire Hakkı Bulunduğu )
İŞ SAHİBİNİN AYIP DERECESİNE GÖRE ESERİ RET VEYA FİYATINI TENZİL VE TAMİR HAKKI ( Eserin Muayenesi ve Kusurlarının Yükleniciye Bildirilmesi )"
360Y15.HD7.4.2008E. 2007/100 K. 2008/2218"ESERİN TESLİM ALINMASINDAN SONRA ORTAYA ÇIKAN AYIP NEDENİYLE TAZMİNAT ( Yapının Kullanılan Betonun Mukavemetsizliği Nedeniyle Yıkılıp Yeniden Yapılması Gerektiğinin Anlaşılması - Ortaya Çıkan Ayıplar Kullanıma Bağlı Olarak Zaman İçinde Ortaya Çıkan Ayıplar Olduğundan Gizli Ayıp Niteliğinde Olduğu )
YAPININ YIKILMASINI GEREKTİRECEK DERECEDE OLUŞAN HASAR VE ORTAYA ÇIKAN AYIPLAR ( Kullanıma Bağlı Olarak Zaman İçinde Ortaya Çıktığından Gizli Ayıp Olduğu - Yüklenici Kabule İcbar Edilemeyecek Derecede Ayıplı ve Ekonomik Değeri Olmayan Eser İmal Ettiğinden Amortisman Bedeli İsteyemeyeceği )
GİZLİ AYIP ( Eser Sözleşmesine Konu Yapıdaki Ayıplar Kullanıma Bağlı Olarak Zaman İçinde Ortaya Çıktığından Gizli Ayıp Olduğu - Yüklenici Kabule İcbar Edilemeyecek Derecede Ayıplı ve Ekonomik Değeri Olmayan Eser İmal Ettiğinden Amortisman Bedelinin Düşülmemesi Gereği )
AMORTİSMAN BEDELİ ( Yüklenicinin Kabule İcbar Edilemeyecek Derecede Ayıplı ve Ekonomik Değeri Olmayan Eser İmal Etmesi - Amaortisman Bedeli Düşülmeyeceği )
TESPİT DAVASININ MASRAFLARI ( Yargılama Giderlerinden Olduğunudan Asıl Davadaki Mahkeme Masraflarına Eklenmesi Gereği - Tespit Davası Masraflarının Haklılık Durumuna Göre Taraflar Arasında Paylaştırılması Gereği )"
360Y15.HD1.4.2008E. 2008/1119 K. 2008/2046"KAT KARŞILIĞI İNŞAAT SÖZLEŞMESİ ( Müteahhidin İnşaatı Toplu İskan Alarak Tamamlayacağının Kararlaştırılması - Belediyesinden İnşaatın Durumunun Sorulması İskan Belgesinin İnşaata Uygunluğunun Teyidi Halinde Tapu İptal ve Tescil Davasının Kabulü Gereği )
TAPU İPTAL VE TESCİL DAVASI ( Sözleşmesinde Yüklenicinin İnşaatı İskan Alarak Tamamlayacağı Kararlaştırıldığı Halde İskan Alınmadığı İddiası - İskan Belgesinin İnşaata Uygunluğunun Belediyesinden Sorularak Teyidi Halinde Davanın Kabulü Değilse Mehil Verilerek Sonucuna Göre Karar Verilmesi Gereği )
İSKAN BELGESİNİN İNŞAATA UYGUNLUĞU ( Kat Karşılığı İnşaat Sözleşmesi - Tapu İptal ve Tescil Davası )"
360Y15.HD1.4.2008E. 2007/136 K. 2008/2056"ARSA SAHİBİNE EKSİK İNŞAAT ALANININ VERİLMESİ ( İnşaat Alanındaki Noksanlık Eksik İş Niteliğinde Olup Her Zaman İstenebileceği )
EKSİK İŞ ( İnşaat Alanındaki Noksanlığın Eksik İş Niteliğinde Olduğu - Arsa Sahibine Verilmesi Gereken İnşaat Alanının Sözleşmede Kararlaştırılandan Az Olduğu ve Yerine Başka Bir Ödeme Yapılmadığından Bedeline Hükmedilmesi Gereği )"
360Y15.HD17.3.2008E. 2007/6850 K. 2008/1721"ESER SÖZLEŞMESİNE DAYALI İTİRAZIN İPTALİ ( Bedel Taraflarca Kararlaştırılmadığına Göre Saptanacak İşin Piyasa Fiyatlarıyla Gerçekleştiği Tarih Esas Alınarak Tutarının Hesaplanması Gerektiği )
BEDELİN TARAFLARCA KARARLAŞTIRILMAMASI ( Saptanacak İşin Piyasa Fiyatlarıyla Gerçekleştiği Tarih Esas Alınarak Tutarının Hesaplanması Gerektiği )
İSTİCVAP ( İş Bedelinin Tahsili - Davalı İsticvap Edilerek Ne Miktar İş Yapıldığı Gerektiğinde Dava Dilekçesinde Yemin Deliline Dayandığı da Kabul Edilerek Yapılan İmalat Miktarıyla İlgili Yemin Teklifine Hakkı Olduğunun Davacıya Hatırlatılması Gerektiği )
İŞ BEDELİNİN TAHSİLİ ( Yapılan İşin Piyasa Fiyatları İle Tutarı Bilirkişiye Hesaplattırılarak Davacının Kabul Etmediği Ödeme Kartındaki İmzalar Uzman Bilirkişilere İncelettirilerek Bulunacak Ödeme Tutarı İmalat Tutarından Mahsubuyla Hüküm Kurulması Gerektiği )
ÖDEME TUTARI ( Eser Sözleşmesi - Yapılan İşin Piyasa Fiyatları İle Tutarı Bilirkişiye Hesaplattırılarak Davacının Kabul Etmediği Ödeme Kartındaki İmzalar Uzman Bilirkişilere İncelettirilerek Bulunacak Ödeme Tutarı İmalat Tutarından Mahsubuyla Hüküm Kurulması Gerektiği )"
360Y15.HD13.3.2008E. 2006/6567 K. 2008/1595"İŞ BEDELİNİN TAHSİLİ ( Raporlar Arasındaki Çelişki Giderilmeden ve Uyuşmazlığın Çözümüne Yetecek Nitelikte Rapor Alınmadan Davanın Kabulüne Karar Verilmesinin Doğru Olmadığı )
AYIPLI İŞLER ( Ayıpların Niteliğine Göre İş Sahibinin Eseri Ret Hakkının Doğup Doğmadığının Bedelden İndirim Yapılmasının Gerekli Olup Olmadığının Raporlarda Değerlendirilmemesinin İsabetsiz Olduğu )
ÇELİŞKİLİ RAPORLAR ( İş Bedelinin Tahsili - Raporlar Arasındaki Çelişki Giderilmeden ve Uyuşmazlığın Çözümüne Yetecek Nitelikte Rapor Alınmadan Davanın Kabulüne Karar Verilemeyeceği )
ESERİ RET HAKKI ( İş Bedelinin Tahsili - Ayıpların Niteliğine Göre İş Sahibinin Eseri Ret Hakkının Doğup Doğmadığının Bedelden İndirim Yapılmasının Gerekli Olup Olmadığının Raporlarda Değerlendirilmemesinin İsabetsiz Olduğu )"
360Y15.HD18.2.2008E. 2007/7595 K. 2008/931"İSKAN RUHSATI ALINAMAYAN YAPI ( Korunmaya Değer Ekonomik Kıymetinden Sözedilemeyeceği - Yasal Nitelikte Olmayanların Ancak Yıkımı istenebileceği )
YIKIM KARARI BULUNAN YAPI ( Ekonomik Kıymetinden Sözedilemeyeceği - Karar Atına Alınması Yasaya Aykırılığın Devamı Sonucunu Doğurması )
YASAL NİTELİKTE OLMAYAN YAPILAR ( İskan Ruhsatı Alınması Mümkün Olmayan/Yıkım Kararı Bulunan - Ekonomik Kıymetinden Sözedilemeyeceğinden Yıkımının İstenebilmesi )
ESER SÖZLEŞMESİ ( Eksik ve Ayıplı İşler Bedelinin Tahsili İstemi - Hakkında Yıkım Kararı Bulunan İnşaat/Ekonomik Kıymetinden Sözedilemeyeceği Davanın Reddi Gereği )
AYIPLI VE EKSİK İŞLER BEDELİNİN TAHSİLİ İSTEMİ ( Hakkında Yıkım Kararı Bulunan İnşaat - Ekonomik Kıymetinden Sözedilemeyeceği Davanın Reddi Gereği )"
360Y15.HD28.1.2008E. 2007/5443 K. 2008/445"ESER SÖZLEŞMESİNE DAYALI AYIPLI İMALAT ( Uğranılan Zararın Tazmini - Eser Sözleşmelerinde Yüklenicinin Görevi Eseri Sözleşmesine Tekniğine Uygun Yapmak ve Teslim Etmek Olduğu/Bundan Doğan Zarardan Sorumlu Olduğu )
UĞRANILAN ZARARIN TAZMİNİ ( Eser Sözleşmelerinde Yüklenicinin Görevi Eseri Sözleşmesine Tekniğine Uygun Yapmak ve Teslim Etmek Olduğu - Bundan Doğan Zarardan Sorumlu Olduğu )
İMALAT BEDELİNİN TAHSİLİ ( Eser Sözleşmesine Dayalı Ayıplı İmalat Nedeniyle Uğranılan Zararın Tazmini - Eser Sözleşmelerinde Yüklenicinin Görevi Eseri Sözleşmesine Tekniğine Uygun Yapmak ve Teslim Etmek Olduğu/Bundan Doğan Zarardan Sorumlu Olduğu )
İŞ SAHİBİNİN VERDİĞİ MALZEMENİN VEYA GÖSTERDİĞİ ARSANIN KUSURLU OLMASI ( İmalatın Noktası Noktasına Muntazaman İcrasını Tehlikeye Koyacak Bir Durumun Ortaya Çıkması Halinde Yüklenici Bundan İş Sahibini Haberdar Etmediği Takdirde Sonucuna Katlanmakla Mükellef Olduğu )"
360Y15.HD10.12.2007E. 2006/4496 K. 2007/7933"EKSİK - AYIPLI İŞLER BEDELİ ( Davada Talep Edilen Her Bir Eksik Ayıplı İşlere İlişkin Miktarlar İle Toplam Eksik-Ayıplı İşler Miktarı Aşılmamak Suretiyle Hüküm Kurulması Gerektiği )
TALEPLE BAĞLILIK ( Eksik-Ayıplı İşler Bedeli Talebi - Davada Talep Edilen Her Bir Eksik Ayıplı İşlere İlişkin Miktarlar İle Toplam Eksik-Ayıplı İşler Miktarı Aşılmamak Suretiyle Hüküm Kurulması Gerektiği )
VEKALET ÜCRETİ ( İhbar Olunan Kişi Hakkında Davada Tarafmış Gibi Hüküm Kurulması ve Yararına Vekalet Ücreti Takdirinin de Doğru Olmadığı )"
360Y15.HD5.12.2007E. 2007/5523 K. 2007/7793"TÜKETİCİ MAHKEMESİNCE VERİLEN HÜKÜM ( Arabanın Ayıplı Olup Olmadığı Ayıplı İse Tamamen Değiştirilmesi Gerekip Gerekmediği veya Bedelden İndirim Yapılmasının Uygun Olup Olmadığının Araştırılması Gerektiği )
ARABANIN AYIPLI OLMASI ( Tamamen Değiştirilmesi Gerekip Gerekmediği veya Bedelden İndirim Yapılmasının Uygun Olup Olmadığının Araştırılması Gerektiği )
AYIPLI MAL ( Arabanın Ayıplı Olup Olmadığı Ayıplı İse Tamamen Değiştirilmesi Gerekip Gerekmediği veya Bedelden İndirim Yapılmasının Uygun Olup Olmadığının Araştırılması Gerektiği )"
360Y15.HD21.11.2007E. 2006/7141 K. 2007/7376"İTİRAZININ İPTALİ İSTEMİ ( Ayıplı Malın Mevcut Olmasına ve Miktarı İle Derecesine İşin Davalı Tarafından Reddi Gerekip Gerekmediğine veya İş Bedelinden İndirim Yapılmasının Gerekli Olup Olmadığına Göre İnceleme Yapılacağı )
BİLİRKİŞİ İNCELEMESİ ( İşin Davalı Tarafından Reddi Gerekip Gerekmediğine veya İş Bedelinden İndirim Yapılmasının Gerekli Olup Olmadığına Göre İnceleme Yapılacağı - İtirazının İptali İstemi )
İŞ BEDELİNDEN İNDİRİM ( Yapılmasının Gerekli Olup Olmadığına Göre Yapılacağı - İtirazının İptali İstemi )
AYIPLI MAL ( Mevcut Olmasına ve Miktarı İle Derecesine İşin Davalı Tarafından Reddi Gerekip Gerekmediğine veya İş Bedelinden İndirim Yapılmasının Gerekli Olup Olmadığına Göre İnceleme Yapılacağı )"
360Y15.HD4.10.2007E. 2006/3087 K. 2007/6003"TAPU İPTALİ VE TESCİL ( Davacı Tapuya Hak Kazanmamakta İse de İnşaatın Getirildiği Seviye Akdin İleriye Etkili Feshini Haklı Kılıyor İse Davacının Yaptığı İmalatın Alacağı Bağımsız Bölümlere Oranlanarak Hakettiği Bölüm Varsa Bu Yönden Davanın Kabulü Gereği )
AKTİN İLERİYE ETKİLİ FESHİ ( Davacı Tapuya Hak Kazanmamakta İse de İnşaatın Getirildiği Seviye Feshi Haklı Kılıyor İse Davacının Yaptığı İmalatın Alacağı Bağımsız Bölümlere Oranlanarak Hakettiği Bölüm Varsa Bu Yönden Davanın Kabulü Gereği )
İMALAT ALACAĞI ( Tapu İptali ve Tescil - Davacı Tapuya Hak Kazanmamakta İse de İnşaatın Getirildiği Seviye Akdin İleriye Etkili Feshini Haklı Kılıyor İse Davacının Yaptığı İmalatın Alacağı Bağımsız Bölümlere Oranlanarak Hakettiği Bölüm Varsa Bu Yönden Davanın Kabulü Gereği )
TAPUYA HAK KAZANMAMA ( İnşaatın Getirildiği Seviye Akdin İleriye Etkili Feshini Haklı Kılıyor İse Davacının Yaptığı İmalatın Alacağı Bağımsız Bölümlere Oranlanarak Hakettiği Bölüm Varsa Bu Yönden Davanın Kabulü Gereği )"
360Y15.HD19.7.2007E. 2006/4980 K. 2007/5033"ESER SÖZLEŞMESİNE DAYALI İŞ BEDELİ ( Talebine Karşı Ayıplı Mal İddiası Uyuşmazlığının Çözümlenebilmesi İçin Mallar Üzerinde İnceleme Yapılması Gereği )
AYIPLI MAL İDDİASI ( Eser Sözleşmesinden Doğan İş Bedeli Talebine Karşı Ayıplı Mal İddiasının Uyuşmazlığının Çözümlenebilmesi İçin Mallar Üzerinde İnceleme Yapılması Gerektiği )
YAPILAN ŞEY İŞ SAHİBİNİN ŞEYİ KULLANAMAYACAĞI DERECEDE AYIPLI OLMASI ( İş Sahibi Eseri Almaktan İmtina Edebileceği - Ayıp Bu Derecede Değil İse İş Sahibi Bedelden İndirim veya Ayıbın Tamirini İsteyebileceği )"
360Y15.HD29.6.2007E. 2006/6338 K. 2007/4473"SEBEPSİZ ZENGİNLEŞME ( Feshe Kadar Yapılmış Olan Ayıplı ve Hasarlı İnşaatın Arsa Sahibinin Mal Varlığına Katkı Sağlamış Olması Gereği /Yıkım Talebi - Takviyesi Halinde Yüklenicinin Alacağının Hesaplanması )
KAT KARŞILIĞI İNŞAAT SÖZLEŞMESİNİN FESHİ ( Ayıplı ve Hasarlı İnşaatın Yıkımı Talebi - Feshe Kadar Yapılan İmalatın Arsa Sahibi İçin Sebepsiz Zenginleşme Olup Olmadığı )
FESHE KADAR YAPILMIŞ OLAN İNŞAAT ( Ayıplı ve Hasarlı Olması Nedeniyle Yıkımı Talebi - Arsa Sahibi İçin Sebepsiz Zenginleşme Olup Olmadığı/Malvarlığına Katkı Sağlamış Olması Gereği )
İNŞAATIN YIKILMADAN TAKVİYEYLE KULLANILABİLMESİ ( Kat Karşılığı İnşaat Sözleşmesi/Ayıplı ve Hasarlı İnşaat - Takviye Masrafının Saptanıp İmalat Tutarından Düşülerek Yüklenicinin Alacağının Hesaplanması Gereği )"
360Y15.HD14.6.2007E. 2006/3612 K. 2007/4031"ESER SÖZLEŞMESİ ( İşin Kabul Edilimeyecek Derecede Ayıplı Olması - Sözleşmeden Dönme Hakkı Bulunduğuna Göre İş Sahibinin İş Bedelinin İstirdadına Karar Verilmesi Gereği )
İŞ SAHİBİNİN SÖZLEŞMEDEN DÖNME HAKKI ( İş Kabul Edilemyecek Derecede Ayıplı Olduğundan Ödenen İş Bedelinin Geri Ödenmesine Karar Verlilmesi Gereği )
İŞİN KABUL EDİLEMEYECEK DERECEDE AYIPLI OLMASI ( İş Sahibinin Sözleşmeden Dönme Hakkı - İş Sahibince Ödenen Bedelin Geri Ödenmesi Gereği )"
360Y15.HD13.6.2007E. 2006/1153 K. 2007/3986"İNŞAAT SÖZLEŞMESİNDEN KAYNAKLANAN TAPU İPTAL VE TESCİL DAVASI ( %98 Seviyesinde Tamamlanan İşin Eksik Bırkalıdığı - Eksik İşler Mahsubu İstenildiğine Göre Davalılara Ait Bağımsız Bölümler ile Ortak Yerleden Davalılar Hissesine Düşen Miktarın Arsa Sahiplerine Ödenmesine Karar Verilmesi Gereği )
EKSİK İŞLER BEDELİ ( Tapu İptal ve Tescil Davası - Davalılara Ait Bağımsız Bölümler ile Ortak Yerleden Davalılar Hissesine Düşen Miktarın Arsa Sahiplerine Ödenmesine Karar Verilmesi Gereği )
BİRLİKTE İFA YOLUYLA TAHSİL ( İnşaat Sözleşmesine Konu Eksik İşler Bedelinin Tahsili - Giderilme Bedeli Saptanarak Arsa Sahiplerine Birlikte İfa Yoluyla Tahsili )"
360Y15.HD16.5.2007E. 2006/2783 K. 2007/3293"ESER SÖZLEŞMESİ ( Eserdeki Ayıplar Tümüyle Eserin Reddini Gerektirmezse İş Sahibi Eksik ve Ayıp Tutarı Kadar İş Bedelini Ödemekten Kaçınabileceği Gibi Ücretin Tümü Ödenmişse Kalanın İstirdadını da Talep Edebileceği )
BORÇLU OLMADIĞININ TESPİTİ ( Eser Sözleşmesine Dayalı - Eserdeki Ayıplar Tümüyle Eserin Reddini Gerektirmezse İş Sahibi Eksik ve Ayıp Tutarı Kadar İş Bedelini Ödemekten Kaçınabileceği Gibi Ücretin Tümü Ödenmişse Kalanın İstirdadını da Talep Edebileceği )
İŞ BEDELİNİN TAHSİLİ ( Eserdeki Ayıplar Tümüyle Eserin Reddini Gerektirmezse İş Sahibi Eksik ve Ayıp Tutarı Kadar İş Bedelini Ödemekten Kaçınabileceği Gibi Ücretin Tümü Ödenmişse Kalanın İstirdadını da Talep Edebileceği )
ESERDEKİ AYIPLARIN TÜMÜYLE ESERİN REDDİNİ GEREKTİRMEMESİ ( İş Sahibi Eksik ve Ayıp Tutarı Kadar İş Bedelini Ödemekten Kaçınabileceği Gibi Ücretin Tümü Ödenmişse Kalanın İstirdadını da Talep Edebileceği )"
360Y15.HD2.5.2007E. 2006/1916 K. 2007/2891"EKSİK İŞ BEDELİNİN TAHSİLİ ( İhtarname Belirli Bir Miktarın Ödenmesi İstemini İçermediğinden Temerrüde Esas Alınacak Nitelikte Olmadığı - Hükmedilen Alacaklara Dava Tarihinden İtibaren Faiz Yürütülmesi Gerektiği )
TEMERRÜT ( İhtarname Eksik İşler Bedeli ve Kira Tazminatı Yönünden Belirli Bir Miktarın Ödenmesi İstemini İçermediğinden Temerrüde Esas Alınacak Nitelikte Olmadığı - Eksik İş Bedelinin Tahsili )
FAİZ ( İhtarname Eksik İşler Bedeli ve Kira Tazminatı Yönünden Belirli Bir Miktarın Ödenmesi İstemini İçermediğinden Temerrüde Esas Alınacak Nitelikte Olmadığı - Hükmedilen Alacaklara Dava Tarihinden İtibaren Faiz Yürütülmesi Gerektiği )"
360Y15.HD1.5.2007E. 2006/2232 K. 2007/2851"ESER SÖZLEŞMESİ ( Eksik İşler Bedeli İhtirazi Kayıt Olmaksızın Teslimi Takip Eden Süredeki Piyasa Rayicine Göre Zamanaşımı Süresinde İstenebileceği - Eser 1999 Yılında Teslim Alındığına Göre Eksik İşler Bedelinin Makul Bekleme Süresi Olan 2000 Yılı İlk Yarı Serbest Piyasa Rayicine Göre Tesipiti Gereği )
EKSİK İŞLER BEDELİ ( İhtirazi Kayda Gerek Olmaksızın Teslimi Takip Eden Makul sürede Piyasa Rayicine Göre 5 Yıllık Zamanaşımı Süresinde İstenebileceği )
ZAMANAŞIMI ( Eksik İşler Bedeli - İhitirazi Kayda Gerek Olmaksızın Teslimi Takip Eden Makul sürede Serbest Piyasa Rayicine Göre 5 Yıllık Zamanaşımı Süresinde İstenebileceği )"
360Y15.HD24.4.2007E. 2006/1352 K. 2007/2674"AYIPLI İMALAT ( İhtardan Sonuç Alınamaması - Alacağının Bu Tarih İtibariyle İstenmesi Mümkün Olup Aynı Tarihteki Rayiçlerden Belirleneceği/Keşif Tarihindeki Rayiçlerden Saptanamayacağı )
ALACAK DAVASI ( Ayıplı İmalat/İhtardan Sonuç Alınamaması - Alacağının Bu Tarih İtibariyle İstenmesi Mümkün Olup Keşif Tarihindeki Rayiçlerden Saptanamayacağı Aynı Tarihteki Rayiçlerden Belirleneceği )
RAYİÇ TESPİTİ ( Ayıplı İmalat/İhtardan Sonuç Alınamaması - Alacağının Bu Tarih İtibariyle İstenmesi Mümkün Olup Aynı Tarihteki Rayiçlerden Belirleneceği )"
360Y15.HD20.4.2007E. 2007/90 K. 2007/2711"ESER SÖZLEŞMESİ ( Ayıplı İş - Malın İmalat Ve Montaj hatalarına Karşı Garantili Olması )
AYIPLI İŞ ( Eser Sözleşmesi - İcra Takibine Karşı Ayıp İhbarında Bulunulması - İtirazın İptali Davası )
AYIP İHBARI ( Eserin Kabule İcbar Edilemeyecek Derecede Ayıplı Olup Olmadığının Tespiti - Bilirkişi İncelemesi )
BİLİRLİŞİ ( Konusunda Uzman Olan Kişiye Maldaki Ayıp yönünde İhtilafın Çözümünde Yardım Alınması )"
360Y15.HD11.4.2007E. 2006/7452 K. 2007/2374"ESER SÖZLEŞMESİNDEN DOĞAN İŞ BEDELİNİN TAHSİLİ ( Bilirkişilerden Ek Rapor Alınarak Yararlanıp Davalı Bankanın Davacı Tarafından Kurulan Sistemden Yararlanmadığı Yararlanmış İse Ne Sebeple Yararlanamadığının Belirlenmesi Gereği )
BANKANIN KURULAN SİSTEMDEN YARARLANIP YARARLANMADIĞI ( Yararlanmış İse Ne Sebeple Yararlanamadığının Belirlenmesi Gereği - Eser Sözleşmesinden Doğan İş Bedelinin Tahsili )"
360Y15.HD9.4.2007E. 2006/189 K. 2007/2256"ALACAK DAVASI ( Kesin Kabul Tutanağı - Bir Kısım İmalatın Yapılmadığı )
KESİN KABUL TUTANAĞI ( Sözleşme Gereği Alacak Talebi - Teminat Mektuplarına İlişkin İade Talebi )
EKSİK İŞ ( Alacak Davası - Ataşmanların Eksiklikler Gözönünde Bulundurularak Düzenlenmesi )
TEMİNAT MEKTUPLARI ( Fazla Bedel Ödendiğine Dair Belge Sunulmaması - Bilirkişi Raporu )
BİLİRKİŞİ RAPORU ( Dosya Kapsamına Aykırı Düzenleme - Eksik Bırakılan İş Nedeniye Ödeme Yapılmaması )"
360Y15.HD5.4.2007E. 2006/1260 K. 2007/2145"ESER SÖZLEŞMESİNDEN KAYNAKLANAN UYUŞMAZLIK ( Ayıp İhbarı İle İlgili TTK'nun 25. Maddesinin Değil BK'nun 359 Vd. Maddelerindeki Hükümlerin Uygulanması Gerektiği )
AYIP İHBARI ( Uyuşmazlık Eser Sözleşmesinden Kaynaklandığından Ayıp İhbarı İle İlgili TTK'nun 25. Maddesinin Değil BK'nun 359 Vd. Maddelerindeki Hükümlerin Uygulanması Gerektiği )
ESERİN MUAYENE VE KUSURUNUN BİLDİRİLMESİ ( Eseri Teslim Alan İş Sahibinin İmkan Bulur Bulmaz Eseri Muayene Etmesi ve Kusurlarını Karşı Tarafa Bildirilmesi Zorunlu Olduğu )
ESERİN GARANTİ KAPSAMINDA OLMASI ( Esasen Eserin Bir Yıl Süre İle Garanti Kapsamında Olması Nedeniyle Yüklenicinin Bu Müddet İçerisinde Makinedeki Arızaları Gidermesi ve Taahhüt Ettiği Çalışma Kapasitesini Sağlaması Zorunlu Olduğu )"
360Y15.HD22.3.2007E. 2006/1135 K. 2007/1825"EKSİK VE KUSURLU İŞLER TALEBİ ( Zamanaşımı Süresi İçerisinde İhtirazi Kayda Gerek Kalmaksızın Her Zaman İstenebileceği )
ZAMANAŞIMI ( Eksik İşler Zamanaşımı Süresi İçerisinde İhtirazi Kayda Gerek Kalmaksızın Her Zaman İstenebileceği )"
360Y15.HD13.3.2007E. 2006/1418 K. 2007/1583"ESER SÖZLEŞMESİNDEN KAYNAKLANAN ALACAK ( Yeterli Teknik Tahkiklere Dayanmayan Zayıf Malzeme ve Yetersiz İşçilikle İmal Edilen Yapının Çökmesi - Çöken Çadırın Kabule İcbar Edilmeyecek Şekilde Ayıplı Olması Halinde Ödenen Paranın Tamamının İadesine Karar Verilmesi Gereği )
İMALAT HATASI ( Yapının Tamirle Tekrar Kullanılmasının Mümükün Olup Olmadığının Mümkün ise Masrafının Saptanması Gereği - Eser Sözleşmesine Konu Yapının Çökmesi Sonucu Tamire Rağmen Kabule İcbar Edilmeyecek Derecede Ayıplı Olması Halinde Paranın İadesi Gereği )
KABULE İCBAR ( İmalat Hatası Sonucu Çöken Yapının Tamirle Tekrar Kullanımının Mümkün Olup Olmadığı Mümkün ise Masrafının Saptanması Gereği - Tamire Rağmen Sözleşmeye Konu Yapıyı Kabule İcbar Edilemeyecek Şekilde Ayıplı Olması Halinde Ödenen Paranın Tamamının İadesine Karar Verilmesi Gereği )"
360Y15.HD12.3.2007E. 2006/578 K. 2007/1552"ESER SÖZLEŞMESİNDEN KAYNAKLANAN ALACAK ( İş Sahibinin İşi Reddetme Hakkı - İşin Reddedilmesi Halinde Yükleniciye Ait Malzemenin Kendisine İadesine Karar Verilmesi Gereği )
ESERİN REDDEDİLMESİ ( İşin Yapılıp Tesiliminden Sonra Reaktif Güç Bedelini Ödemeye Devam Eden Davacının İş Reddetme Hakkı Bulunduğu - Eserin Reddedilmesi Halinde Yükleniciye Ait Malzemelerin Kendisine İadesine Karar Verilmesi Gereği )
FAİZ ALACAĞI ( Davacı Tarafından Ödeme İçin Gönderilen İhtarnamede Üç Günlük Süre Verilmiş Olması - Temerrüt Gerçekleşmediği Halde İhtarname Tarihine Kadar İşlemiş Faiz Alacağı Hesaplanmasının Hatalı Olduğu )
REAKTİF GÜÇ BEDELİ ( Eser Sözleşmesi - Faiz Alacağı )"
360Y15.HD8.3.2007E. 2005/7303 K. 2007/1474"TAPU İPTALİ VE TESCİL ( İnşaatın Ruhsata Aykırı Olarak Yapılması - Yapının Yasal Hale Getirilmesi )
İMAR MUVZUATINA AYKIRI İNŞAAT ( Tapu İptali Ve Tescil - Tadilat Prejesi Hazırlanması )
TADİLAT PROJESİ ( Yapılan İnşaatın İmar Mevzuatına Uygun Hale Getirilmesi - Yükleniciye Yetki )"
360Y15.HD8.3.2007E. 2005/7264 K. 2007/1473"ESER SÖZLEŞMESİ ( İtirazın İptali - Öncelikle Davacının Kaç Metre Kuyu Kazdığının Uzman Bilirkişi Kurulu Vasıtasıyla Tespiti ve Daha Sonra Sözleşme Hükümleri İle BK'nun 360. Maddesi Gözönünde Bulundurularak Bir Karar Verilmesi Gereği )
ESER SÖZLEŞMESİNDE YÜKLENİCİNİN BEDELE HAK KAZANMASI ( Yüklenici Öncelikle Kendi Edimini Sözleşmeye Uygun Biçimde Yerine Getirdiğini Kanıtladığı Takdirde Bedele Hak Kazandığı )
ESERİN AMACINA UYGUN YAPILMASI ( Eser Sözleşmelerinin En Önemli Unsuru, Eser Olup Yüklenici, Yapacağı İşi, Sözleşmenin Amacına Uygun Bir Biçimde Gerçekleştirmek Zorunda Olduğu )
GARANTİ SÜRESİ İÇİNDE AYIP İHBARI YAPILMASININ GEREKMEMESİ ( Davacının Yeraltı Suyu Kullanma Belgesi Aldığını Ayrıca Yapılacak Deney Sonucunda Kuyunun Amaca Uygun Olarak Gerçekleştirildiğini Gösterecek Şekilde Teslimin Varlığını Kanıtlaması Gereği )"
360Y15.HD1.3.2007E. 2005/8164 K. 2007/1292"BAKİYE İŞ BEDELİ TALEBİ ( Teklif Edilenle Yapılan İşin Farklı Olması/Bu Durumun Davacıya Süresinde Bildirildiği ve Sonuçta Davalının İşine Yaramayan Brulörün Söküldüğü - Kabule İcbar Edilemeyecek Derecede Yetersiz Olduğu/Talebinin Reddi )
KABULE İCBAR ( Edilemeyecek Derecede Yetersiz Makina - Davacı Yüklenicinin Teklifinde Kazan Kapasitesinin 1.200.000 kcal/h Yapılan Brulörün 900.000 kcal/h Olduğu/Bakiye İş Bedeli Talebinin Reddi Gereği )"
360Y15.HD19.2.2007E. 2006/64 K. 2007/1015"ALACAK TALEBİ ( Eser Sözleşmelerinin En Önemli Unsuru `Eser` Olduğu - Yüklenici Eser Sözleşmesiyle Sadece Bir Faaliyette Bulunmayı Değil Aynı Zamanda Bir Sonucu Gerçekleştirmeyi de Taahhüt Ettiği )
ESER SÖZLEŞMESİ ( En Önemli Unsuru `Eser` Olduğu - Yüklenici Eser Sözleşmesiyle Sadece Bir Faaliyette Bulunmayı Değil Aynı Zamanda Bir Sonucu Gerçekleştirmeyi de Taahhüt Ettiği )
İŞİN AYIPLI OLMASI ( Davacının İş Sahibinin Kullanılmaz Haldeki Makinayı Yükleniciye İade Koşuluyla Ödediği İş Bedelinin Tahsiline Karar Verilmesi Gerektiği )"
360Y15.HD16.2.2007E. 2006/404 K. 2007/975"ESER SÖZLEŞMESİNDEN DOĞAN İŞ BEDELİNİN TAHSİLİ ( İş Sahibinin Sözleşme Hükümlerine Göre Bedelden Sorumlu Tutulabilmesi İçin Taraflar Arasında Geçerli Olarak Yapılmış Bir Sözleşmenin Mevcut Olması Gerektiği )
GEÇERLİ SÖZLEŞME OLMASI GEREĞİ ( İş Sahibinin Sözleşme Hükümlerine Göre Bedelden Sorumlu Tutulabilmesi İçin )
VEKALETSİZ İŞ GÖRME ( Mühendisin Sözleşme Yapmaya Yetkisi Olmaması Nedeniyle Vekaletsiz İş Görme Hükümlerine Göre Yeniden Oluşturulacak Bilirkişi Kurulundan Alınacak Rapor Alınması Gereği )
ALACAĞIN TESPİTİ ( İş Bedelinin Tahsili - İşin Yapıldığı Yıl Mahalli Rayiçlerine ve İşteki Kusurlar da Dikkate Alınarak Saptanarak Hüküm Altına Alınarak Alacak Bu Şekilde Yapılacak Yargılama İle Tespit Edileceği )
İCRA İNKAR TAZMİNATI ( İş Bedelinin Tahsili - İşin Yapıldığı Yıl Mahalli Rayiçlerine ve İşteki Kusurlar da Dikkate Alınarak Saptanarak Hüküm Altına Alınarak Alacak Bu Şekilde Yapılacak Yargılama İle Tespit Edileceğinden Reddi Gereği )"
360Y15.HD9.2.2007E. 2006/7006 K. 2007/780"KAT KARŞILIĞI İNŞAAT SÖZLEŞMESİ ( Yıkılması İstenen Sözleşmeye Konu Kaçak Binanın Yasal Hale Getirilip Getirilemeyeceği Araştırılarak Sonucuna Göre Karar Verilmesi Gereği )
YIKILMASI İSTENEN KAÇAK BİNA ( Yasal Hale Getirilip Getirilemeyeceği Araştırılarak Sonucuna Göre Karar Verilmesi Gereği - Kat Karşılığı İnşaat Sözleşmesine Konu Bina )"
360Y17.HD6.2.2007E. 2007/278 K. 2007/287"ARAÇ TAMİRİ ( Tamirin Kapsamı İtibariyle Ulaşım Giderine Esas Alınması Gereken Tamir Süresinin De Uzman Bilirkişiden Alınacak Rapora Göre Belirlenmesi Gereği - Trafik Kazası Nedeniyle Araçta Oluşan Hasar Bedeli Talebi )
SÖZLEŞMEYE AYKIRILIK ( Araç Tamir Edildikten Sonra Kullanılmaya Elverişli Hale Geldiyse Sözleşme İle Belirlenen Malzemeler İle Kullanılan Malzemelerin Maliyeti Arasındaki Fark Talep Edilebileceği )
TRAFİK KAZASI NEDENİYLE TAZMİNAT ( Araç Tamir Edildikten Sonra Kullanılmaya Elverişli Hale Geldiyse Sözleşme İle Belirlenen Malzemeler İle Kullanılan Malzemelerin Maliyeti Arasındaki Fark Talep Edilebileceği )"
360Y15.HD6.2.2007E. 2006/61 K. 2007/653"İTİRAZIN İPTALİ DAVASI ( Faturaya Dayalı Olarak Yapılan İcra Takibine Vaki İtiraz Nedeniyle )
AYIBIN VE İHBARIN İSPATI ( Yüklenicinin İş Sahibine Olan Borçlarına Aykırı Olarak İmalini Yüklendiği Eserin Ayıplı Olması Durumunda Açık ve Gizli Ayıp Olmamasına Göre İhbarda Bulunduğunu Ayıbın Varlığını ve Kabul Edilemeyecek Derecede Olduğunu Kanıtlanmasının Gerekmesi )
AYIPLI İFA ( Borçlar Yasası Gereğince Yüklenici Tarafından Yapılan İşin-Eserin Kabul Edilemeyecek Derecede Ayıplı Olması Durumunda İş Sahibinin İşi-Eseri Kabule Zorlanamaması ) "
360Y15.HD6.2.2007E. 2006/4102 K. 2007/623"ESER SÖZLEŞMESİNDEN KAYNAKLANAN ALACAK ( Yanlar Arasında Yazılı Bir Sözleşme Bulunmadığı/İşin Davalıların Talimatı İle Yapılacağı - İş Bedelinin Yapıldığı Yıl Mahalli Rayiçlerine Göre Saptanması Gereği )
İŞ BEDELİNİN YAPILDIĞI YIL MAHALLİ RAYİÇLERİNE GÖRE SAPTANMASI ( Eser Sözleşmesinden Kaynaklanan Alacak/Yanlar Arasında Yazılı Bir Sözleşme Bulunmadığı/İşin Davalıların Talimatı İle Yapılacağı )
FAİZ BAŞLANGICI ( İhtarnamede İş Bedelinin Ödenmesi İçin 3 Gün Süre Verilmesi - Temerrüdün Süre Bitiminde Gerçekleşeceği )
İHTARNAMEDE İŞ BEDELİNİN ÖDENMESİ İÇİN 3 GÜN SÜRE VERİLMESİ ( Temerrüdün Süre Bitiminde Gerçekleşeceği - Faiz Başlangıcı )"
360Y15.HD5.2.2007E. 2005/6546 K. 2007/561"GECİKME TAZMİNATI TALEBİ ( Sözleşme Dışında Yapılan İmalatların İnşaatın Süresine Etkisi Nazara Alınarak Hükmedilmesi Gereği )
SÖZLEŞME DIŞINDA YAPILAN İMALATLARIN İNŞAATIN SÜRESİNE ETKİSİ ( Nazara Alınarak Gecikme Tazminatına Hükmedilmesi Gereği )"
360Y15.HD1.2.2007E. 2006/1566 K. 2007/541"İTİRAZIN İPTALİ DAVASI ( Eser Sözleşmesinden Kaynaklanan Bakiye İş Bedeli ile Sözleşme Dışı İşler Bedelinin Tahsili için Yapılan İcra Takibine Vaki İtiraz Nedeniyle )
AYIPLI İFA ( Sözleşme Konusu İşlerdeki Ayıplar Yönünden Davalı İş Sahibinin Sözleşmeden Dönme-Bedelden İndirim ve Ayıbın Giderilmesini İsteme Hakkına Haiz Olması )
VEKALETSİZ İŞGÖRME ( Sözleşme Dışı İşler Açısından Yüklenicinin İş Bedeline Hak Kazanabilmesi için Yapılan İşin İş Sahibinin Yararına Olmasının Gerekmesi ) "
360Y15.HD22.1.2007E. 2005/7027 K. 2007/213"İŞ BEDELİNİN TAHSİLİ TALEBİ ( Fazla Ödeme Yapılması Nedeniyle Kararın Bozulması Gereği )
FAZLA ÖDEME YAPILMASI ( Kararın İsabetsiz Olduğu - İş Bedelinin Tahsili Talebi )"
360Y15.HD10.7.2006E. 2006/3406 K. 2006/4298"MENFİ TESPİT DAVASI ( İş Sahibi Kullanamayacağı ve Kabule Zorlanamayacağı Ölçüde Kusurlu Olan Eseri Kabulden İmtina Edebileceği )
BEDELSİZLİĞE DAYALI MENFİ TESPİT ( İş Sahibi Kullanamayacağı ve Kabule Zorlanamayacağı Ölçüde Kusurlu Olan Eseri Kabulden İmtina Edebileceği )
ESERİ KABULDEN İMTİNA ( Bedelsizliğe Dayalı Menfi Tespit - İş Sahibi Kullanamayacağı ve Kabule Zorlanamayacağı Ölçüde Kusurlu Olan Eseri Kabulden İmtina Edebileceği )"
360Y11.HD3.7.2006E. 2005/7791 K. 2006/7877"KAT KARŞILIĞI İNŞAAT SÖZLEŞMESİ ( Davalı İnşaat Şirketinin Konutların Zamanında Teslim Edilmemesi Nedeniyle Uğranılan Zararın Yanında Ayıplı ve Kusurlu İşler Nedeniyle de Sorumluluğuna Karar Verilmesi Gerektiği )
EKSİK VE KUSURLU İŞLER ( Kat Karşılığı İnşaat Sözleşmesi - Davalı İnşaat Şirketinin Konutların Zamanında Teslim Edilmemesi Nedeniyle Uğranılan Zararın Yanında Ayıplı ve Kusurlu İşler Nedeniyle de Sorumluluğuna Karar Verilmesi Gerektiği )
AYIPLI VE KUSURLU İŞLER ( Konutların Zamanında Teslim Edilmemesi Nedeniyle Uğranılan Zararın Yanında Ayıplı ve Kusurlu İşler Nedeniyle de Sorumluluğuna Karar Verilmesi Gerektiği )
KONUTLARIN ZAMANINDA TESLİM EDİLMEMESİ ( Nedeniyle Uğranılan Zararın Yanında Ayıplı ve Kusurlu İşler Nedeniyle de Sorumluluğuna Karar Verilmesi Gerektiği )"
360Y10.HD20.6.2006E. 2006/1325 K. 2006/9543"KAPICI OLARAK GEÇEN ÇALIŞMALARININ TESPİTİ ( Konutların Kapıcılık Hizmetleri Genelde Kapıcının Tüm Aile Fertlerinin Katkıları İle Yürütülmekte Olduğu da Bir Gerçek Olup Davacının Yaptığı Hizmetlerin Eşine Yardım Niteliğinde Olduğunun Kabulü Gereği )
KAPICILIK SÖZLEŞMESİ ( Kapıcının İş Görme Borcunu Bizzat İfa Edeceği Gibi Sürekli Olmamak Koşulu İle Başkası Tarafından da İfa Edilmesi Mümkün Olduğu )
KAPICILIK HİZMETLERİNİN İFASI ( Apartmanın Kapasitesi ve Günlük Kapıcılık Hizmetlerinin Alacağı Zaman Nazara Alındığında Kapıcının Başka İşlerde Çalışmasının Kapıcılık Hizmetlerine Engel Teşkil Etmeyeceği )
KAPICININ İŞGÖRME BORCU ( Bizzat İfa Edeceği Gibi Sürekli Olmamak Koşulu İle Başkası Tarafından da İfa Edilmesi Mümkün Olduğu )"
360Y15.HD14.6.2006E. 2005/3867 K. 2006/3594"BAKİYE İŞ BEDELİNİN TAHSİLİ DAVASI ( Eserin Reddini Gerektiren Maddi ve Hukuki Olguların Bulunup Bulunmadığı Noktasında Toplanan Uyuşmazlığın Çözümü İçin Mahkemece Bilirkişi İncelemesi Yaptırılması Gereği )
BİLİRKİŞİ İNCELEMESİ ( Eserin Reddini Gerektiren Maddi ve Hukuki Olguların Bulunup Bulunmadığı Noktasında Toplanan Uyuşmazlığın Çözümü İçin Mahkemece Bilirkişi İncelemesi Yaptırılması Gereği )
ESER SÖZLEŞMESİNDEN KAYNAKLANAN İŞ BEDELİNİN İADESİ ( Eserin Reddini Gerektiren Maddi ve Hukuki Olguların Bulunup Bulunmadığı Noktasında Toplanan Uyuşmazlığın Çözümü İçin Mahkemece Bilirkişi İncelemesi Yaptırılması Gereği )
KEŞİF ( Eser Sözleşmesi - Uyuşmazlığın Çözümü İçin Mahkemece Bilirkişi İncelemesi ve Yerinde Keşif Yapılmak Suretiyle Araştırma ve İnceleme Yapılması Gereği )"
360Y15.HD9.6.2006E. 2006/1309 K. 2006/3450"KAT KARŞILIĞI İNŞAAT ( İnşaat Sözleşmeye ve İmara Aykırı ve Kabule İcbar Edilemeyecek Derecede Ayıplı Yapılmış İse Sözleşmenin Geriye Etkili Feshi Gereği )
SÖZLEŞMENİN GERİYE ETKİLİ FESHİ ( İnşaat Sözleşmeye ve İmara Aykırı ve Kabule İcbar Edilemeyecek Derecede Ayıplı Yapılması Halinde Söz Konusu Olduğu )
SÖZLEŞMEYE VE İMARA AYKIRI İNŞAAT ( Kabule İcbar Edilemeyecek Derecede Ayıplı Yapılmış İse Sözleşmenin Geriye Etkili Feshi Gereği )"
360Y15.HD8.6.2006E. 2005/3718 K. 2006/3414"AYIP İHBARI ( Süresinde Ayıp İhbarı Yapıldığının Anlaşılması Halinde Ayıplı Olduğu İddia Edilen Mallar Hakkında Yeniden Bilirkişi İncelemesi Yaptırılması Gereği )
DAVANIN KISMEN REDDİNDE YARGILAMA GİDERLERİ ( Haklılık Durumuna Göre Paylaştırılması ve Reddolunan Kısım Üzerinden Vekille Temsil Olunan Davalı Lehine Karar Tarihinde Yürürlükte Bulunan Avukatlık Asgari Ücret Tarifesine Göre Vekalet Ücretine Hükmedileceği )
ESER SÖZLEŞMESİ ( Süresinde Ayıp İhbarında Bulunulması Halinde İş Sahibi BK'nın 360. Maddesinde Öngörülen Sözleşmeden Dönme ve Tazminat Bedelden İndirim ve Ayıbın Giderilmesi Şeklindeki Seçimlik Haklarını Kullanabileceği )"
360Y15.HD1.5.2006E. 2006/756 K. 2006/2546"KAT KARŞILIĞI İNŞAAT YAPIM SÖZLEŞMESİ ( Davacıların Fazlaya İlişkin Dava ve Talep Haklarını Saklı Tutmuş Olmaları İnşaatın Getirilmiş Olduğu Seviye ve İmara Aykırı Olarak Yapılmış Olması Karşısında Sözleşmenin Geriye Dönük Olarak Feshine Karar Verileceği )
SÖZLEŞMENİN GERİYE DÖNÜK FESHİ ( İnşaatın Getirilmiş Olduğu Seviye ve İmara Aykırı Olarak Yapılmış Olması Karşısında Sözleşmenin Geriye Dönük Olarak Feshine Karar Verilmesi Gereği )"
360Y15.HD12.4.2006E. 2006/214 K. 2006/2180"KAT KARŞILIĞI İNŞAAT SÖZLEŞMESİ ( Arsa Payı Devrini İçermesi Nedeniyle Karşı Tarafın Kabulü Yoksa Tek Taraflı Fesih Edilemeyeceği - Feshe Hakim Karar Vereceği )
TEK TARAFLI FESİH ( Kat Karşılığı İnşaat Sözleşmesi Arsa Payı Devrini İçermesi Nedeniyle Karşı Tarafın Kabulü Yoksa Tek Taraflı Fesih Edilemeyeceği - Feshe Hakim Karar Vereceği )
FESHE HAKİMİN KARAR VERECEĞİ ( Kat Karşılığı İnşaat Sözleşmesi Arsa Payı Devrini İçermesi Nedeniyle Karşı Tarafın Kabulü Yoksa Tek Taraflı Fesih Edilemeyeceği )"
360Y15.HD20.3.2006E. 2005/7960 K. 2006/1539"ARSA PAYI KARŞILIĞI İNŞAAT SÖZLEŞMESİNİN FESHİ ( Taraflarca Gecikme Cezası Olarak Kararlaştırılan Bedel ve Cezayı Aşan Gecikme Tazminatı Talebi - İfaya Bağlı Müspet Zarar Kapsamında Olduğu/Akdin Feshi Halinde İstenebileceğine Dair Sözleşmede Hüküm Bulunmadığından Gecikme Tazminatının Reddi Gereği )
GECİKME TAZMİNATI ( Arsa Payı Karşılığı İnşaat Sözleşmesinin Feshi - İfaya Bağlı Müspet Zarar Kapsamında Olduğu/Akdin Feshi Halinde İstenebileceğine Dair Sözleşmede Hüküm Bulunmadığından Talebin Reddi Gereği )
MÜSPET ZARAR ( Arsa Payı Karşılığı İnşaat Sözleşmesinin Feshi - Taraflarca Gecikme Cezası Olarak Kararlaştırılan Bedel ve Cezayı Aşan Gecikme Tazminatının İfaya Bağlı Müspet Zarar Kapsamında Olduğu/Akdin Feshi Halinde İstenebileceğine Dair Sözleşmede Hüküm Bulunmadığından Gecikme Tazminatı Talebinin Reddi Gereği )
KAÇAK İNŞAATLARIN YIKILMASI ( İlgili Mercilerden Yasal Hale Getirilmesinin Mümkün Olup Olmadığı Sorulmalı Bilirkişi Görüşü Alınmalı Mümkün Olması Durumunda Yıkım Talebinin Reddine Aksi Halde Yıkıma Karar Verilmesi Gereği )
YIKIM ( İnşaat Ruhsatı Almaksızın Kaçak Yapılan Bina - İlgili Mercilerden Yasal Hale Getirilmesinin Mümkün Olup Olmadığı Sorulmalı Bilirkişi Görüşü Alınmalı Mümkün Olması Durumunda Yıkım Talebinin Reddine Aksi Halde Yıkıma Karar Verilmesi Gereği )"
360Y15.HD9.3.2006E. 2005/7640 K. 2006/1334"EKSİK İŞLER BEDELİ TALEBİ ( Kat Karşılığı İnşaat Sözleşmesi Tarafların Karşılıklı İradeleri veya Mahkeme Kararı ile Feshedilebileceği )
GECİKME TAZMİNATI TALEBİ ( Kat Karşılığı İnşaat Sözleşmesi Tarafların Karşılıklı İradeleri veya Mahkeme Kararı ile Feshedilebileceği )
KAT KARŞILIĞI İNŞAAT SÖZLEŞMESİ ( Tarafların Karşılıklı İradeleri veya Mahkeme Kararı ile Feshedilebileceği )"
360Y15.HD7.2.2006E. 2005/8093 K. 2006/558"ESER SÖZLEŞMESİNDE DAYALI ALACAK TALEBİ ( Yüklenici Eser Sözleşmesinin Teknik Bilgi Sahibi Tarafı Olduğu )
AYIPLI İFA ( Malzemeleri İş Sahibine Aldırıp Teknik Yönden Birlikte Kullanılamayacak Malzemeleri Birlikte Kullanarak Zararlı Sonucun Doğmasına Neden Olması - Sorumluluk Yükleniciye Ait Olduğu )
YÜKLENİCİNİN SORUMLULUĞU ( Malzemeleri İş Sahibine Aldırıp Teknik Yönden Birlikte Kullanılamayacak Malzemeleri Birlikte Kullanarak Zararlı Sonucun Doğmasına Neden Olması - Sorumluluk Yükleniciye Ait Olduğu )"
360Y15.HD23.1.2006E. 2005/7623 K. 2006/166"ESER SÖZLEŞMESİ ( Alacak Talebi - Mahkemece Temel Uyuşmazlığın Eserdeki Ayıpların Eserin Reddini Gerektirecek Derecede Olup Olmadığı Konusunu Değerlendirip Gerekli Araştırmaları Yaparak Sonucuna Göre Karar Vermesi Gereği )
AYIP ( Eser Sözleşmesinden Doğan Alacak Talebi - Temel Uyuşmazlığın Eserdeki Ayıpların Eserin Reddini Gerektirecek Derecede Olup Olmadığının Araştırılması Gereği )
ALACAK TALEBİ ( Mahkemece Temel Uyuşmazlığın Eserdeki Ayıpların Eserin Reddini Gerektirecek Derecede Olup Olmadığı Konusunu Değerlendirip Gerekli Araştırmaları Yaparak Sonucuna Göre Karar Vermesi Gereği )"
360Y15.HD20.1.2006E. 2005/2179 K. 2006/122"EKSİK VE AYIPLI İŞLER ( Kat Karşılığı İnşaat Sözleşmesi - Arsa Sahibinin Sorumlu Tutulmasının Mümkün Olmadığı/Davanın Yükleniciye Karşı Bağımsız Bölüm Malikleri Tarafından Açılması Gereği )
KAT KARŞILIĞI İNŞAAT SÖZLEŞMESİ ( Eksik ve Ayıplı İşlerin Bedellerinin Tahsili İstemi - Arsa Sahibinin Sorumlu Tutulmasının Mümkün Olmadığı/Davanın Yükleniciye Karşı Bağımsız Bölüm Malikleri Tarafından Açılması Gereği )
YÜKLENİCİNİN SORUMLULUĞU ( Eksik ve Ayıplı İşlerin Bedellerinin Tahsili İstemi - Arsa Sahibinin Sorumlu Tutulmasının Mümkün Olmadığı/Davanın Yükleniciye Karşı Bağımsız Bölüm Malikleri Tarafından Açılması Gereği )"
360Y15.HD29.12.2005E. 2005/3385 K. 2005/7184"AYIPLI İMALAT ( Davacı Faturalarının Davalı Defterlerinde Kayıtlı Olduğu Anlaşıldığından Ayıplı İmalatın Davalı Tarafından İspatlanamadığı Sonucuna Varılarak Davanın Kabulü Gereği )
ESER SÖZLEŞMESİNDEN KAYNAKLANAN İŞ BEDELİNİN TAHSİLİ ( Yapılan İşin Kabule Zorlanamayacak Derecede Ayıplı Olması Halinde İş Sahibi Bedelin İndirilmesini İsteyebileceği Gibi Ayıp Oranında Ödenmeyen Bedelden Mahsubunu da İsteyebileceği )
İSPAT YÜKÜ ( Davacı Faturalarının Davalı Defterlerinde Kayıtlı Olduğu Anlaşıldığından Ayıplı İmalatın Davalı Tarafından İspatlanamadığı Sonucuna Varılarak Davanın Kabulü Gereği )"
360Y15.HD20.12.2005E. 2005/7285 K. 2005/6957"ESER SÖZLEŞMESİ ( Eserdeki Ayıpların Eserin Reddini Gerektirir Derecede Olup Olmadığı Değilse Onarım Yoluyla Giderilip Giderilemeyeceği Keza Ayıba Rağmen Kabule Elverişli İse Bedelde İndirim Gerekip Gerekmediğinin Araştırılması Gereği )
İŞ BEDELİ ALACAĞININ TAHSİLİ ( İtirazın İptali - Eserdeki Ayıpların Eserin Reddini Gerektirir Derecede Olup Olmadığı Değilse Onarım Yoluyla Giderilip Giderilemeyeceği Keza Ayıba Rağmen Kabule Elverişli İse Bedelde İndirim Gerekip Gerekmediğinin Araştırılması Gereği )
ESERDEKİ AYIPLAR ( Eserin Reddini Gerektirir Derecede Olup Olmadığı Değilse Onarım Yoluyla Giderilip Giderilemeyeceği Keza Ayıba Rağmen Kabule Elverişli İse Bedelde İndirim Gerekip Gerekmediğinin Araştırılması Gereği )"
360Y15.HD15.12.2005E. 2004/7298 K. 2005/6856"ESERİN TESLİMİ ( İş Sahibi İşlerin Olağan Gidişine Göre İmkan Bulur Bulmaz Eseri İncelemek ve Ayıpları Yükleniciye Bildirmek Zorunda Olduğu - Aksi Halde Yüklenicinin Sorumluluktan Kurtulduğu )
ESERİN İNCELENMESİ VE AYIPLARIN YÜKLENİCİYE BİLDİRİLMESİ ( Eserin Tesliminden Sonra İş Sahibi İşlerin Olağan Gidişine Göre İmkan Bulur Bulmaz Bildirmesi Gereği )
ESERDE KASTEN SAKLANAN BOZUKLUKLAR ( İle Gözden Geçirmede Fark Edilemeyecek Gizli Ayıplardan İş Sahibinin Sorumluluğunun Devam Ettiği )
İHBAR YÜKÜMLÜLÜĞÜ ( Eserdeki Ayıp Sonradan Ortaya Çıkarsa İş Sahibi Ayıbı Öğrenir Öğrenmez Yükleniciye İhbar Etmek Zorunda Olduğu )"
360Y19.HD13.12.2005E. 2005/10051 K. 2005/12492"ALACAK DAVASI ( Sözleşmede Arsa Sahibinden Satın Alınan Bağımsız Bölümler Yönünden Geç Teslim İle İlgili Tazminat Hükmü Bulunmadığından Geç Teslime Dayalı Kira Tazminatı İstenemeyeceği )
GEÇ TESLİME DAYALI KİRA TAZMİNATI TALEBİ ( Sözleşmede Arsa Sahibinden Satın Alınan Bağımsız Bölümler Yönünden Geç Teslim İle İlgili Tazminat Hükmü Bulunmadığından İstenemeyeceği )
AYIPLI VE EKSİK İŞLER ( Alacak Talebi - Eksik İşler Yönünden Zamanaşımı Süresi İçinde Her Zaman Talepte Bulunulabileceği/Ancak Ayıplı İşler Hakkındaki Taleplerin Dinlenebilmesi Süresinde Ayıp İhbarı Yapılmasına Bağlı Olduğu )
ZAMANAŞIMI VE AYIP İHBARI ( Eksik İşler Yönünden Zamanaşımı Süresi İçinde Her Zaman Talepte Bulunulabileceği - Ancak Ayıplı İşler Hakkındaki Taleplerin Dinlenebilmesi Süresinde Ayıp İhbarı Yapılmasına Bağlı Olduğu )
DOĞALGAZ TESİSATININ İGDAŞ'IN ONAYLADIĞI FİRMAYA DÖŞETİLDİĞİ İDDİASI ( Bu Husus Makine Mühendisi Tarafından İncelenmesi Gereken Bir Konu Olduğu ve Bu Savunma İle İlgili Doğalgaz Proiesi Değerlendirilmesi Gereği )"
360Y15.HD12.12.2005E. 2005/7466 K. 2005/6769"AYIPLI İMALAT NEDENİYLE OLUŞAN ZARARIN TAZMİNİ ( Fuar Standının Yüklenici Tarafından Hazırlanan ve İş Sahibi Tarafından Kabul Edilen Teklif Mektubunda Garanti Edildiği Gibi Sekiz Fuar Kullanımına Uygun Yapılıp Yapılmadığı Saptanması Gereği )
BİLİRKİŞİ İNCELEMESİ ( Var Olduğu Belirlenen Hasarların İmalat Hatası Kullanım Hatası veya Harici Etkiler Sonucu Oluşup Oluşmadığı İş Sahibinin Bedelde İndirim ve Tazminat Hakkı Olup Olmadığı ve Miktarının Bilirkişiden Alınacak Ek Raporla Saptanması Gereği )
ESER SÖZLEŞMESİ ( Var Olduğu Belirlenen Hasarların İmalat Hatası Kullanım Hatası veya Harici Etkiler Sonucu Oluşup Oluşmadığı İş Sahibinin Bedelde İndirim ve Tazminat Hakkı Olup Olmadığı ve Miktarının Bilirkişiden Alınacak Ek Raporla Saptanması Gereği )
İŞ BEDELİNİN TAHSİLİ ( Fuar Standının Yüklenici Tarafından Hazırlanan ve İş Sahibi Tarafından Kabul Edilen Teklif Mektubunda Garanti Edildiği Gibi Sekiz Fuar Kullanımına Uygun Yapılıp Yapılmadığı Saptanması Gereği )"
360Y15.HD1.12.2005E. 2005/1147 K. 2005/6494"ESER SÖZLEŞMESİ ( Yüklenicinin Davalının Sözleşmeyi Haksız Feshettiğini İleri Sürerek Ödenmeyen İmalat Bedelinin ve Kar Kaybı Alacağının Tahsilini Talep Etmesi )
İMALAT BEDELİ VE KAR KAYBI ALACAĞI ( Yüklenicinin İş Sahibinin Sözleşmeyi Haksız Feshettiğini İleri Sürerek Talep Etmesi - Mahkemece Yapılması Gerekenler )
ÖDEME MİKTARINDA UYUŞMAZLIK ( Yüklenici İle İş Sahibi Arasında - Ödemeleri İspatlama Görevinin Davalı İş Sahibine Ait Olduğu )"
360Y15.HD23.11.2005E. 2005/1140 K. 2005/6267"İŞ BEDELİNİN TAHSİLİ ( Kapıların Durumu Taraflardan Sorulmalı Değiştirildiği Anlaşıldığında Şimdiki Gibi Eser Bedelinin Tümüyle Davacıya İadesine Karar Verilmesi Gerektiği )
ESER BEDELİ ( Kapıların Durumu Taraflardan Sorulmalı Değiştirildiği Anlaşıldığında Şimdiki Gibi Eser Bedelinin Tümüyle Davacıya İadesine Karar Verilmesi Gerektiği )"
360Y15.HD16.11.2005E. 2005/697 K. 2005/6117"BİNADAKİ EKSİK VE GİZLİ AYIPLI İMALATIN BEDELİNİN TAHSİLİ ( Binanın Çatısında Yapım Hatasının Varlığı ve Gizli Ayıplı Olduğu İse Yaptırılan Delil Tespiti Sonucunda Ortaya Çıktığı )
EKSİK İŞLER BEDELİ ( İnşaatın Teslim Alındığı Yılın Fiyatlarıyla Belirlenmeli ve Davaya Katılma Talebinde Bulunan Arsa Sahipleri İle Davalı Yükleniciden Bağımsız Bölüm Satın Alan Kişilerin Payları Oranında Davalıdan Tahsili Gerektiği )
ESER SÖZLEŞMESİ ( Eksik İşler Bedeli - İnşaatın Teslim Alındığı Yılın Fiyatlarıyla Belirlenmeli ve Davaya Katılma Talebinde Bulunan Arsa Sahipleri İle Davalı Yükleniciden Bağımsız Bölüm Satın Alan Kişilerin Payları Oranında Davalıdan Tahsili Gerektiği )
İNŞAATIN TESLİM ALINDIĞI YILIN FİYATLARIYLA BELİRLEME ( Binadaki Eksik ve Gizli Ayıplı İmalatın Bedelinin Tahsili - Davaya Katılma Talebinde Bulunan Arsa Sahipleri İle Davalı Yükleniciden Bağımsız Bölüm Satın Alan Kişilerin Payları Oranında Davalıdan Tahsili Gerektiği )
TEMERRÜT / FAİZ ( Dava Tarihinden Önce Temerrüt Oluşmadığı Halde Daha Önceki Bir Tarihten Faiz Yürütülmesinin BK.101. Maddesine Aykırı Olduğu )"
360Y15.HD10.11.2005E. 2005/624 K. 2005/5951"BİLİRKİŞİ İNCELEMESİ ( Takdiri Delillerden Olduğu - Daha Önce Açılan Kısmi Davada Alınan Bilirkişi Raporu Daha Sonra Açılan İkinci Davada Hakimi Bağlamadığı )
ESER SÖZLEŞMESİ ( Bilirkişi Raporunun Kesinlik Kazanması Ve Kazanılmış Hak Teşkil Etmesi Verildiği İlk Dava İçin Olduğu )
KISMİ DAVADA ALINAN BİLİRKİŞİ RAPORU ( Daha Sonra Açılan İkinci Davada Hakimi Bağlamadığı - Açılan İkinci Davanın Konusu Alacak Miktarının Davacı Tarafından İspatlanması Gereği )
TAKDİRİ DELİL ( Bilirkişi İncelemesi - Kısmi Davada Alacağın Dava Edilen Miktar Kadar Olduğunun İspat Edilmesi Yeterli Olduğu/Eser Sözleşmesi )"
360Y13.HD7.10.2005E. 2005/12125 K. 2005/14673"EKSİK VE AYIPLI ESER TESLİMİ ( Tazminat Talebi - Davacının Villayı Tamamlanmamış Haliyle Satın Aldığı ve Noksan İşleri Kendisinin Tamamlayacağının Kabul Edildiğinden Villanın Eksik İşlerinden Dolayı Bir Talepte Bulunamayacağı )
TAZMİNAT TALEBİ ( Eksik ve Ayıplı Eser Teslimi Nedeniyle - Satış Tarihi İtibariyle Dava Konusu Villanın İeotermal Isıtmalı Olması Hali İle Mevcut Hali Arasındaki Değer Farkı Açıklamalı ve Gerekçeli Rapor Alınarak Belirlenmesi Gereği )
GEÇ TESLİM NEDENİYLE ZARARIN TAHSİLİ ( Satış Tarihi İtibariyle Dava Konusu Villanın İeotermal Isıtmalı Olması Hali İle Mevcut Hali Arasındaki Değer Farkı Açıklamalı ve Gerekçeli Rapor Alınarak Belirlenmesi Gereği )
PASİF HUSUMET ( Davalı Şirket Hakkındaki Dava Pasif Husumet Nedeniyle Reddedildiğinden Sözleşmelerde Kendini Sorumluluk Altında Tutacak İmzası Bulunmaması Nedeniyle Davalı Temsilci Hakkındaki Davanın da Pasif Husumet Yönünden Reddi Gerektiği )
TEMSİLCİNİN SORUMLULUĞU ( Davalı Şirket Hakkındaki Dava Pasif Husumet Nedeniyle Reddedildiğinden Sözleşmelerde Kendini Sorumluluk Altında Tutacak İmzası Bulunmaması Nedeniyle Davalı Temsilci Hakkındaki Davanın da Pasif Husumet Yönünden Reddi Gerektiği )"
360Y15.HD14.9.2005E. 2004/5982 K. 2005/4672"ESER SÖZLEŞMESİNDEN KAYNAKLANAN TAPU İPTALİ VE TESCİL TALEBİ ( Yüklenici Payına Düşen Bağımsız Bölümün İnşaatın Bitirilmesinin Teminatı Olarak Arsa Sahibi Elinde Tutulması - Mahkemece Eksik İşlerin Tamamlanıp Tamamlanmadığı Araştırılarak Hüküm Kurulması Zorunluluğu )
EKSİK İŞLER BEDELİNİN ÖDENMESİ KARŞILIĞINDA TAPUNUN İPTALİYLE YÜKLENİCİ ADINA TESCİLE KARAR VERİLMESİ GEREĞİ ( Yüklenicinin Eser Sözleşmesinden Kaynaklanan Tapu İptali ve Tescil Talebi )
YÜKLENİCİNİN ESER SÖZLEŞMESİNDEN KAYNAKLANAN TAPU İPTALİ VE TESCİL TALEBİ ( Eksik İmalat Oranı Tesbit Edilip Bedeli Arsa Sahibine Ödenmek Şartıyla Tapu İptali ve Tescile Hükmedilmesi Gereği )
İNŞAAT SÖZLEŞMESİNDE EKSİK İŞ NEDENİYLE TEMİNAT OLARAK TUTULAN DAİRENİN TAPUSUNUN YÜKLENİCİYE DEVREDİLMEMESİ ( Tapu İptali ve Tescil Davasında Eksik İş Oranı Tesbit Edilip Bedelinin Ödenmesi Karşılığında Dairenin Yüklenici Adına Tescili Gereği )"
360Y15.HD20.7.2005E. 2004/7112 K. 2005/4421"ARSA PAYI KARŞILIĞI İNŞAAT SÖZLEŞMESİ ( Resmi Şekilde Yapılmamış Da Olsa Edimler Karşılıklı Ve Büyük Ölçüde İfa Edilmişse Geçerli Kabul Edileceği - Tapu İptali Tescil Talebi )
TAPU İPTALİ TESCİL TALEBİ ( Arsa Payı Karşılığı İnşaat Sözleşmesi Resmi Şekilde Yapılmamış Da Olsa Edimler Karşılıklı Ve Büyük Ölçüde İfa Edilmişse Geçerli Kabul Edileceği )
YÜKLENİCİNİN TAŞINMAZ DEVRİ BORCU ( Arsa Payı İnşaat Sözleşmelerinde Bedel Olarak Kararlaştırıldığından Resmi Şekilde Yapılması Gereği - Edimler Karşılıklı Ve Büyük Ölçüde İfa Edilmişse Resmi Şekilde Yapılmamış Olsa Da Sözleşmenin Geçerli Olduğu )
RESMİ ŞEKİL ( Arsa Payı Karşılığı İnşaat Sözleşmesi Bu Şekilde Yapılmamış Da Olsa Edimler Karşılıklı Ve Büyük Ölçüde İfa Edilmişse Geçerli Kabul Edileceği - Tapu İptali Tescil )"
360Y15.HD19.7.2005E. 2004/5945 K. 2005/4405"EKSİK İŞLER BEDELİ İLE GECİKME NEDENİYLE KİRA BEDELİNİN TAHSİLİ ( Davalı Kooperatifin Yükümlülüğünü Süresinde Yerine Getirmediği - Gecikmelere Rağmen Davacı Arsa Sahibinin İnşaatın Devamına Rıza Göstermesi Gerekçe Yapılarak Reddi Doğru Olmadığı )
KOOPERATİFİN YÜKÜMLÜLÜĞÜNÜ SÜRESİNDE YERİNE GETİRMEMESİ ( Gecikmelere Rağmen Davacı Arsa Sahibinin İnşaatın Devamına Rıza Göstermesi Gerekçe Yapılarak Kira Bedeli İsteminin Reddi Doğru Olmadığı )
İNŞAATIN DEVAMINA RIZA GÖSTERİLMESİ ( Eksik İşler Bedeli İle Gecikme Nedeniyle Kira Bedelinin Tahsili - Gecikmelere Rağmen Davacı Arsa Sahibinin İnşaatın Devamına Rıza Göstermesi Gerekçe Yapılarak Reddi Doğru Olmadığı )"
360Y15.HD18.7.2005E. 2004/5786 K. 2005/4319"KAT KARŞILIĞI İNŞAAT SÖZLEŞMESİ ( Açık Ayıplı İmalatlar İçin Makul Sürede Muayene ve İhbar Mükellefiyetinin Yerine Getirilmemesi Halinde Ayıplı İş Bedeli İstenemeyeceği )
EKSİK İŞ BEDELİ ( Açık Ayıplı İmalatlar İçin Makul Sürede Muayene ve İhbar Mükellefiyetinin Yerine Getirilmemesi Halinde Ayıplı İş Bedeli İstenemeyeceği )
MUAYENE VE İHBAR MÜKELLEFİYETİ ( Ayıp İhbarı Süresinde Değilse Bilirkişilerden Açık ve Gizli Ayıplı İmalatlar Yönünden Ek Rapor Alınarak Açık Ayıplı İmalatlarla İlgili Davanın Reddi Gereği )
AYIBA KARŞI TEKEFFÜL ( Ayıp İhbarı Süresinde Değilse Bilirkişilerden Açık ve Gizli Ayıplı İmalatlar Yönünden Ek Rapor Alınarak Açık Ayıplı İmalatlarla İlgili Davanın Reddi Gereği - Kat Karşılığı İnşaat Sözleşmesi )"
360Y15.HD4.7.2005E. 2005/1196 K. 2005/4006"KAT KARŞILIĞI İNŞAAT SÖZLEŞMESİNE KONU BİNADAKİ GİZLİ AYIP NEDENİYLE TAZMİNAT TALEBİ ( Ölümle Taraf Ehliyetinin ve Verdiği Vekaletin Sona Ermesi ve Vekalet Vermeyen Mirasçı Adına Yapılan Temyiz Başvurusunun Geçersiz Olması - Arsa Sahibinden Daire Alan Kişilerin Tek Başlarına Yükleniciye Karşı Dava Açamayacağı - Gizli Ayıpta Uygulanacak Hak Düşürücü Süre )
İNŞAATTAKİ GİZLİ AYIP NEDENİYLE YÜKLENİCİDEN TAZMİNAT TALEBİ ( Davacının Ölümü Üzerine Hak Ehliyetinin ve Verdiği Vekaletin Sona Ermesi ve Vekalet Vermeyen Mirasçı Adına Yapılan Temyiz Başvurusunun Geçersiz Olması - Arsa Sahibinden Daire Alan Kişilerin Tek Başlarına Yükleniciye Karşı Dava Açamayacağı - Gizli Ayıpta Uygulanacak Hak Düşürücü Süre )
ÖLÜMLE TARAF EHLİYETİNİN SONA ERMESİ ( Mirasçıya Karar Tebliğ Edilmesine Rağmen Süresinde Temyiz Talebinde Bulunmaması - Murisin Verdiği Vekaletname Hükümsüz Olduğundan Muris Adına Yapılan Temyiz Başvurusunun Reddi Gereği )
ARSA SAHİBİNDEN DAİRE SATIN ALAN KİŞİLERİN GİZLİ AYIP NEDENİYLE YÜKLENİCİYE TEK BAŞLARINA DAVA AÇAMAYACAĞI ( Yükleniciyle Aralarında Hukuki Bir İlişki Bulunmaması - Arsa Sahibiyle Birlikte Dava Açabilecekleri )
YÜKLENİCİNİN AYBA KARŞI TEKEFFÜL SORUMLULUĞU ( Arsa Sahibinden Daire Alıp Yükleniciyle Hukuki İlişkileri Bulunmayan Daire Sahiplerinin Tek Başlarına İnşaattaki Gizli Ayıp Nedeniyle Tazminat Talep Edemeyeceği - Uygulanacak Hak Düşürücü Süre )
HAK DÜŞÜRÜCÜ SÜRE ( Kat Karşılığı İnşaat Sözleşmesinde Gizli Ayıp Nedeniyle Tazminat Davasında - Binada Zamanla Ortaya Çıkan Ayıpların Açık Ayıp Olarak Kabul Edilemeyeceği )"
360Y15.HD9.6.2005E. 2004/5989 K. 2005/3477"KAT KARŞILIĞI İNŞAAT YAPIM SÖZLEŞMESİ ( Arsa Sahiplerinin Tamamının Davada Yer Almadıkları Gözetilerek Sadece Kendilerine Ait Bağımsız Bölümlerin Ortak Yerlerdeki Eksik ve Ayıplı İmalatın Sözleşmedeki Paylarına Göre Bedelini İsteyebileceği )
ARSA SAHİPLERİNİN TAMAMININ DAVADA YER ALMAMASI ( Sadece Kendilerine Ait Bağımsız Bölümlerin Ortak Yerlerdeki Eksik ve Ayıplı İmalatın Sözleşmedeki Paylarına Göre Bedelini İsteyebileceği - Kat Karşılığı İnşaat Yapım Sözleşmesi )
EKSİK VE AYIPLI İMALAT ( Arsa Sahiplerinin Tamamının Davada Yer Almadıkları Gözetilerek Sadece Kendilerine Ait Bağımsız Bölümlerin Ortak Yerlerdeki Eksik ve Ayıplı İmalatın Sözleşmedeki Paylarına Göre Bedelini İsteyebileceği )
DAVADAN ÖNCE TEMERRÜT OLUŞMAMASI ( Faize Eldeki Davanın Açıldığı Tarihten Başlatılmak Üzere Davalıdan Tahsiline Karar Verilmesi Gereği )"
360Y15.HD26.4.2005E. 2005/1841 K. 2005/2545"AYIPLI MAKİNE İMALİ NEDENİYLE ÖDENEN BEDELİN İADESİ ( Olayda BK'nun 360/1. Bendinin mi Yoksa İkinci Bendinin mi Uygulanacağı Tam Olarak Belirlenmeden Karar Verilmesinin Doğru Olmadığı )
BİLİRKİŞİ RAPORU ( Makinanın Kabule Zorlanamayacak Derecede Kusurlu ve Sözleşmeye Aykırı İmar Edildiğini Bildirdiği/Tespit Raporu İse Aynı İçeriği Taşımadığı - Mahkemece Bu Çelişki Üzerinde Durulmamasının Hatalı Olduğu )
KUSURLU VE SÖZLEŞMEYE AYKIRI İMAR EDİLEN ESER ( Bilirkişi Raporunda Bu Şekilde Bildirilip Tespit Raporu İse Aynı İçeriği Taşımadığı/Mahkemece Bu Çelişki Üzerinde Durulmamasının Hatalı Olduğu - Ödenen Bedelin İadesi )"
360Y15.HD14.4.2005E. 2004/4051 K. 2005/2296"ESER SÖZLEŞMESİNDE YÜKLENİCİNİN TEMERRÜDÜ ( Cezai Şart Alacağı Talebi - İskan Ruhsatını Yüklenicinin Alacağı Kararlaştırıldığından İş Sahibinin İskan Ruhsatı Alınmayan Binayı Teslim Almaya Zorlanamayacağı )
İSKAN RUHSATININ ALINMAMIŞ OLMASI NEDENİYLE İŞ SAHİBİNİN BİNAYI TESLİM ALMAYA ZORLANAMAMASI ( Sözleşmede İskan Ruhsatını Yüklenicinin Alacağının Kararlaştırılmış Olması - Eser Sözleşmesinde Yüklenicinin Temerrüdü Nedeniyle Cezai Şart Alacağı Talebi )
YÜKLENİCİNİN TEMERRÜDÜ NEDENİYLE CEZAİ ŞART ALACAĞI TALEBİ ( Eser Sözleşmesinde İskanın Yüklenici Tarafından Alınacağının Kararlaştırılmış Olması - İş Sahibinin İskan Ruhsatı Alınmamış Binayı Teslim Almaya Zorlanamayacağı )"
360Y15.HD8.4.2005E. 2004/4535 K. 2005/2134"ESER SÖZLEŞMESİNDE YÜKLENİCİNİN TEMERRÜDÜ ( Cezai Şart Talebi - Eseri İhtirazi Kayıt Koymaksızın Teslim Alan İş Sahibinin Cezai Şart İsteme Hakkını Kaybetmesi/Uzun Süre Sonra Gönderilen İhtirazi Kayıt Niteliğindeki İhtarnamenin Geçerli Olmaması )
İHTİRAZİ KAYIT KOYMADAN ESERİ TESLİM ALAN İŞ SAHİBİ ( Yüklenicinin Temerrüdü Nedeniyle Eser Sözleşmesine Dayalı Cezai Şart Talep İmkanını Kaybedeceği/Uzun Süre Sonra Gönderilen İhtirazi Kayıt Niteliğindeki İhtarnamenin Geçerli Olmaması )
CEZAİ ŞART TALEBİ ( Eser Sözleşmesinde Yüklenicinin Temerrüdü Nedeniyle - Eseri İhtirazi Kayıtsız Teslim Alan İş Sahibinin Cezai Şart İsteme Hakkını Kaybetmesi/Uzun Süre Sonra Gönderilen İhtirazi Kayıt Niteliğindeki İhtarnamenin Geçerli Olmaması )
YÜKLENİCİNİN TEMERRÜDÜ NEDENİYLE CEZAİ ŞART TALEBİ ( Eserde İş Sahibinin Delil Tesbiti Yaptırdığı Tarihte Eseri Teslim Almış Sayılacağı - Teslim Tarihinden Uzun Süre Sonraki İhtirazi Kayıt İhtarının Geçerli Olmaması ve Teslim Sırasında Saklı Tutulmayan Cezai Şart İsteme Hakkının Düşeceği )"
360Y15.HD29.3.2005E. 2004/5228 K. 2005/1862"ESER SÖZLEŞMESİNDE YÜKLENİCİNİN AYBA KARŞI TEKEFFÜL SORUMLULUĞU ( Gizli Ayıplı Araç Tamiri Nedeniyle Ayıbın Giderilmesi Bedelinin Tahsili Talebi - Zarar Miktarının Tesbiti Usulü )
AYBA KARŞI TEKEFFÜL SORUMLULUĞU ( Eser Sözleşmesinde Yüklenicinin - Araç Tamirinin Gizli Ayıplı Olması Nedeniyle Ayıbın Giderilmesi Bedelinin Tahsili Talebi/Zarar Miktarının Tesbiti Usulü )
YÜKLENİCİNİN AYBA KARŞI TEKEFFÜL SORUMLULUĞU ( Gizli Ayıplı Araç Tamiri Nedeniyle - Ayıbın Giderilmesi Bedelinin Tahsili Talebi/Zarar Miktarının Tesbiti Usulü )
ARAÇ TAMİRİNİN AYIPLI YAPILDIĞI GEREKÇESİYLE AYIBIN GİDERİLMESİ BEDELİNİN TAHSİLİ TALEBİ ( Ayıp Nedeniyle Doğan Zararın Tesbiti Usulü )"
360Y15.HD29.3.2005E. 2004/5189 K. 2005/1857"ESER SÖZLEŞMESİNDE YÜKLENİCİNİN AYBA KARŞI TEKEFFÜL SORUMLULUĞUNUN KAPSAMI ( İş Sahibinin Menfi Zararlarını da İsteyebileceği - İş Sahibinin Ayıplı Eseri Teslime Zorlanamayacağı )
AYBA KARŞI TEKEFFÜL SORUMLULUĞU ( Eser Sözleşmesinde Yüklenicinin - İş Sahibinin Menfi Zararlarını da İsteyebileceği )
MENFİ ZARAR TALEBİNİN KABULÜ GEREĞİ ( Eser Sözleşmesinde Yüklenicinin Ayba Karşı Tekeffül Sorumluluğu - İş Sahibinin Ayıplı Eseri Teslime Zorlanamayacağı )
YÜKLENİCİNİN AYBA KARŞI TEKEFFÜL SORUMLULUĞUNUN KAPSAMI ( İş Sahibinin Menfi Zarar Talebinin Kabulü Gereği - İş Sahibinin Ayıplı Eseri Teslime Zorlanamayacağı )"
360Y15.HD10.3.2005E. 2004/3056 K. 2005/1356"ESER SÖZLEŞMESİNDE YÜKLENİCİNİN AYBA KARŞI TEKEFFÜL SORUMLULUĞU ( Gizli Ayıp Nedeniyle Bedel Talebinde Zamanaşımı Süresi ve Başlangıcı )
ZAMANAŞIMI SÜRESİ VE BAŞLANGICI ( Eser Sözleşmesinde Yüklenicinin Ayba Karşı Tekeffül Sorumluluğu - Gizli Ayıp Nedeniyle Tazminat Talebi )
GİZLİ AYIPTAN YÜKLENİCİNİN SORUMLULUĞU ( Eser Sözleşmesinde - Zamanaşımı Süresi ve Başlangıcı )
YÜKLENİCİNİN ESERDEKİ GİZLİ AYIPTAN DOĞAN SORUMLULUĞU ( Zamanaşımı Süresi ve Başlangıcı )
AYBA KARŞI TEKEFFÜL SORUMLULUĞU ( Eser Sözleşmesinde Yüklenicinin - Gizli Ayıp Durumunda Zamanaşımı Süresi ve Başlangıcı )"
360Y15.HD10.3.2005E. 2004/2902 K. 2005/1354"KAT KARŞILIĞI İNŞAAT SÖZLEŞMESİ ( İskan Ruhsatını Almayı Üstlenen Yüklenicinin Ruhsatı Almadan İşi Teslim Etmiş Sayılamayacağı - Bağımsız Bölümün Tescili Talebi Hakkında Ruhsatı Alması İçin Mehil Verilerek Sonucuna Göre Karar Verilmesi Gereği )
İSKAN RUHSATINI ALMAYI ÜSTLENMİŞ OLAN YÜKLENİCİ ( İskan Ruhsatını Almadan İşi Teslim Etmiş Sayılamayacağı ve Bağımsız Bölümün Adına Tescilini İsteyemeyeceği - Kat Karşılığı İnşaat Sözleşmesi )
YÜKLENİCİNİN İŞİ EKSİK VE AYIPLI TESLİMİ ( İskan Ruhsatını Almayı Üstlenen Yüklenicinin Ruhsatı Almamış ve İnşaatı Tam Bitirmemiş Olması - Kat Karşılığı İnşaat Sözleşmesi Gereği Bağımsız Bölümün Adına Tescilini İsteyemeyeceği )"
360Y15.HD4.3.2005E. 2004/3299 K. 2005/1234"KAT KARŞILIĞI İNŞAAT SÖZLEŞMESİNDE YÜKLENİCİNİN TEMERRÜDÜ ( Arsa Sahibinin Yükleniciye Yaptığı Tapu Devrinin Avans Niteliği ve Akdin Geriye Doğru Feshi Nedeniyle Tapunun İptali Gereği )
YÜKLENİCİNİN TEMERRÜDÜ NEDENİYLE AKDİN GERİYE DÖNÜK FESHİ ( Kat Karşılığı İnşaat Sözleşmesinde - Arsa Sahibinin Yükleniciye Yaptığı Tapu Devrinin Avans Niteliği/Tapu İptali ve Tescil Talebinin Kabulü Gereği )
TAPU İPTALİ VE TESCİL TALEBİ ( Yüklenicinin Temerrüdü Nedeniyle Kat Karşılığı İnşaat Sözleşmesinin Geriye Dönük Feshi - Yükleniciye Devredilmiş Arsa Payına İlişkin Tapu İptali ve Tescil Talebinin Kabulü Gereği )"
360Y15.HD22.2.2005E. 2005/147 K. 2005/933"ASMOLEN YAPILMASI GEREKEN KATLARI ASMOLEN YAPMAMAK VE DAİRE YÜKSEKLİĞİNE UYMAMAK ( Yüklenicinin Dairelerde Bu Yüzden Oluşan Değer Kaybından Sorumlu Olması - Bilirkişi Raporları Arasındaki Değer Kaybı Oranına İlişkin Çelişkinin Giderilmesi Zorunluluğu )
ESER SÖZLEŞMESİNDE YÜKLENİCİNİN KATLARI ASMOLEN YAPMAMASI VE DAİRE YÜKSEKLİĞİNE UYMAMASI ( Yüklenicinin Sorumluluğu - Bilirkişi Raporları Arasındaki Değer Kaybı Oranına İlişkin Çelişkinin Giderilmesi Zorunluluğu )
YÜKLENİCİNİN KATLARI ASMOLEN YAPMAMAK VE DAİRE YÜKSEKLİĞİNE UYMAMAK SURETİYLE DAİRELERDE SEBEP OLDUĞU DEĞER KAYBI ( Bilirkişi Raporları Arasındaki Değer Kaybı Oranına İlişkin Çelişkinin Giderilmesi Zorunluluğu )
BİLİRKİŞİ RAPORLARI ARASINDAKİ ÇELİŞKİNİN GİDERİLMESİ ZORUNLULUĞU ( Eser Sözleşmesinde Yüklenicinin Katları Asmolen Yapmaması ve Daire Yüksekliğine Uymaması Nedeniyle Meydana Gelen Değer Kaybı İçin Tazminat Talebi )"
360Y15.HD15.2.2005E. 2004/4170 K. 2005/746"ESER SÖZLEŞMESİNDE YÜKLENİCİNİN AYIPLI İŞ TESLİMİ NEDENİYLE ÖDENEN BEDELİN İADESİ TALEBİ ( İş Sahibinin Teslim Aldığı Eseri Muayene ve Ayıpları İhbar Mükellefiyeti - İhbar Yapıldığının Tanıkla İspat Edilebileceği )
YÜKLENİCİNİN AYBA KARŞI TEKEFFÜL SORUMLULUĞU ( Eser Sözleşmesinde Ayıp İhbarının Yazılı Yapılmasının İspat Koşulu Olması - İhbar Yapıldığının Tanıkla İspat Edilebileceği )
AYIP İHBARINDA ŞEKİL ŞARTI BULUNMAMASI ( Eser Sözleşmesinde Yüklenicinin Ayba Karşı Tekeffül Sorumluluğu - Ayıp İhbarının Yapıldığının Tanıkla İspat Edilebileceği )
TANIKLA İSPAT EDİLEBİLME ( Eser Sözleşmesinde Yüklenicinin Ayıp İhbarı Yaptığının - Ayıp İhbarında Yazılı Şekilin İspat Koşulu Olması )
ŞEKİL ŞARTI BULUNMAMASI ( Eser Sözleşmesinde Yükleniciye Yapılacak Ayıp İhbarında - Ayıp İhbarı Yapıldığının Tanıkla İspat Edilebileceği )"
360Y15.HD14.2.2005E. 2004/3331 K. 2005/698"İŞ BEDELİNİN İADESİ DAVASI ( Davalı Diş Hekiminin Yaptığı Alt Çene Diş Protezlerinin Kullanılamayacak Derecede Ayıplı Olması Nedeniyle )
MANEVİ TAZMİNAT DAVASI ( Davalı Diş Hekiminin Yaptığı Alt Çene Diş Protezlerinin Kullanılamayacak Derecede Ayıplı Olması Nedeni ile Uğranılan Manevi Mağduriyet Sebebiyle )
YAZILI DELİL BAŞLANGICI ( Yazılı Delille Kanıtlanması Zorunlu Olan Akdi İlişkide Yazılı Delil Başlangıcına Dayanılması Halinde Tanık Dinletilebilmesi )
TANIKLA İSPAT ( Yazılı Delille Kanıtlanması Zorunlu Olan Akdi İlişkide Yazılı Delil Başlangıcına Dayanılması Halinde Hukuki İlişkinin İspatı için Tanık Dinletilebilmesi )
YAZILI DELİLLE İSPAT ZORUNLULUĞUNUN İSTİSNASI ( Yazılı Delil Başlangıcına Dayanılmış Olması veya Davalının Açıkça Rıza Göstermesi Halinde Tanık Dinletilebilmesi )
YANLIŞ TEDAVİ UYGULAMASI ( Diş Hekiminin Yaptığını İddia Ettiği İşin Yapılıp Yapılmadığı Hususunda Diş Hekimlerinden Oluşturulacak Bilirkişi Kurulundan Rapor Alınmasının Gerekmesi )
İSPAT YÜKÜ ( Taraflardan Her Birinin Hakkını Dayandırdığı Olguyu İspat Etmesinin Gerekmesi )
YEMİN ( Bu Delile Dayanan Davacıya İş Bedelinin Ödenmesine Yönelik İddiasını Kanıtlayabilmesi için Yemin Önerme Hakkının Mahkemece Hatırlatılmasının Gerekmesi )
AYIPLI MAL ( İş Sahibinin Ayıpların Aynen Giderilmesini veya Giderilmesi için Gerekli Bedelin Tahsilini ya da İş Bedelinden Bu Miktarın İndirilmesini İsteyebilmesi )
ESERDEKİ AYIBIN GİDERİLMESİ ( Eser Bedelini Aşan Onarım Giderini Yüklenicinin Reddedebilmesi-Bu Halde İş Sahibinin Ücretten İndirim veya Sözleşmenin Feshini İsteyebilmesi )
MANEVİ ZARAR ( Hangi Olayların Hangi Hukuksal Sebeplerle Davacının Manevi Zararının Gerçekleşmesine Neden Olduğu Açıklanmadan Manevi Tazminata Hükmolunamaması )
FAİZ BAŞLANGIÇ TARİHİ ( Davalı Dava Tarihi İtibariyle Temerrüde Düşürüldüğünden Dava Tarihinden İtibaren Temerrüt Faizi Uygulanmasına Karar Verilmesinin Gerekmesi )"
360Y15.HD9.2.2005E. 2004/3651 K. 2005/633"ESER SÖZLEŞMESİNDE İŞ SAHİBİNİN AÇTIĞI MENFİ TESBİT DAVASI ( Yüklenicinin Ödeme Yapıldığını İnkar Etmesi - İş Sahibinin Eksik İş Yapıldığı ve Ödemeyi Tam Yaptığı İddiası )
MENFİ TESBİT TALEBİ ( Eser Sözleşmesinde İş Sahibinin Eksik İş Yapıldığı ve Ödemeyi Tam Yaptığı İddiası - Yüklenicinin Yapıldığı İddia Edilen Ödemeyi İnkar Etmesi )
İSPAT KÜLFETİ ( Eser Sözleşmesinde Tarafların İspatla Yükümlü Oldukları Hususlar - İş Sahibinin Eksik İş Yapıldığı ve Ödemenin Tam Yapıldığı İddiaları/Yüklenicinin Ödemeyi İnkar Etmesi )"
360Y15.HD2.2.2005E. 2004/7758 K. 2005/447"KAT KARŞILIĞI İNŞAAT SÖZLEŞMESİ ( Geç Teslim Nedeniyle Gecikme Tazminatı Talebi - Arsa Sahibi Ancak Sözleşmeye Projeye Ve İmara Uygun Bölümler İçin Yükleniciden Talep Edebileceği )
GEÇ TESLİM NEDENİYLE GECİKME TAZMİNATI ( Kat Karşılığı İnşaat Sözleşmesi - Arsa Sahibi Ancak Sözleşmeye Projeye Ve İmara Uygun Bölümler İçin Yükleniciden Talep Edebileceği )
PROJEYE AYKIRI FAZLADAN YAPILAN DAİRE ( Kat Karşılığı İnşaat Sözleşmesine Dayalı Geç Teslim Nedeniyle Gecikme Tazminatı Talep Edilemeyeceği - Arsa Sahibi Ancak Sözleşmeye Projeye Ve İmara Uygun Bölümler İçin Yükleniciden Talep Edebileceği )"
360Y1.HD1.2.2005E. 2004/12147 K. 2005/660"SATIŞ VAADİ SÖZLEŞMESİNDEN KAYNAKLANAN TAPU İPTALİ VE TESCİL TALEBİ ( Sözleşmenin Dayanağı Olan Kat Karşılığı İnşaat Sözleşmesinin Yüklenici Edimini İfa Etmediğinden Feshedilmiş Olması - Arsa Maliki Olan Davalının Elatmanın Önlenmesi ve Ecrimisile İlişkin Karşı Davasının Kabulü Gereği )
YÜKLENİCİDEN BAĞIMSIZ BÖLÜMÜ SATIŞ VAADİ SÖZLEŞMESİYLE SATIN ALAN DAVACININ TAPU İPTALİ VE TESCİL TALEBİ ( Kat Karşılığı İnşaat Sözleşmesinin Yüklenicinin Edimini Yerine Getirmemesi Nedeniyle Feshedilmiş Olması - Arsa Malikinin Elatmanın Önlenmesi ve Ecrimisil Karşı Talebinin Kabulü Gereği )
KAT KARŞILIĞI İNŞAAT SÖZLEŞMESİNİN YÜKLENİCİNİN KUSURUYLA FESHEDİLMİŞ OLMASI ( Yükleniciden Bağımsız Bölüm Satın Alan Davacının Tapu İptali ve Tescil Talebinin Reddi Gereği - Arsa Maliki Olan Davalının Elatmanın Önlenmesi ve Ecrimisile İlişkin Karşı Davasının Kabulü Gereği )
ELATMANIN ÖNLENMESİ VE ECRİMİSİL TALEBİNİN KABULÜ GEREĞİ ( Yüklenicinin Kusuru Nedeniyle Feshedilen Kat Karşılığı İnşaat Sözleşmesine Dayanarak Yükleniciyle Bağımsız Bölüm Satış Vaadi Sözleşmesi Yapan Davacı Aleyhine )"
360Y15.HD25.1.2005E. 2004/3633 K. 2005/228"ESER SÖZLEŞMESİNİN YERİNE GETİRİLMEMESİNDE TARAFLARIN MÜTERAFİK KUSURU ( Yapılan Kısmi İşin Bedelinin Ödenen Avanstan Mahsubu Suretiyle Mahkemece İşin Tasfiyesi Gereği )
YÜKLENİCİNİN VE İŞ SAHİBİNİN MÜTERAFİK KUSURU NETİCESİ ESER SÖZLEŞMESİNİN TAMAMEN İFA EDİLEMEMESİ ( Yapılan Kısmi İşin Bedelinin Ödenen Avanstan Mahsubu Suretiyle Mahkemece İşin Tasfiyesi Gereği )
İŞ SAHİBİNİN VE YÜKLENİCİNİN MÜTERAFİK KUSURU NETİCESİ ESER SÖZLEŞMESİNİN TAMAMEN İFA EDİLEMEMESİ ( Yapılan Kısmi İşin Bedelinin Ödenen Avanstan Mahsubu Suretiyle Mahkemece İşin Tasfiyesi Gereği )
İNŞAAT SÖZLEŞMESİNİN TARAFLARIN MÜTERAFİK KUSURUYLA TAMAMEN İFA EDİLEMEMESİ ( Yapılan Kısmi İşin Bedelinin Ödenen Avanstan Mahsubu Suretiyle Mahkemece İşin Tasfiyesi Gereği )"
360Y15.HD24.1.2005E. 2004/2847 K. 2005/180"SÖZLEŞMENİN FESHİ ( Davanın Ruhsatsız-Kaçak Olarak İnşaat Yapılması Nedeniyle Sözleşmenin Feshinin-Müdahalenin Men'inin Gayrimenkulün Eski Hale Getirilmesi için Gereken Masrafların Talep Edilmesi )
İNŞAAT İZNİ ( 3194 Sayılı İmar Yasası Gereği İstisnalar Dışında Tüm Yapıların Yerel İdareden Alınan İzne Uygun Tasdikli Projesi Doğrultusunda İnşa Edilmek Zorunda Olması-Bu Hükmün Kamu Düzeniyle İlgili Olması Nedeniyle Res'en Nazara Alınması )
KABULDEN İMTİNA ( Yapılan Şeyin İş Sahibinin Kullanamayacağı ve Nisfet Kaidesine Göre Kabule İcbar Edilemeyeceği Derecede Kusurlu veya Sözleşme Şartlarına Muhalif Olursa İş Sahibi O Şeyi Kabulden İmtina Edebilmesi )"
360Y15.HD17.12.2004E. 2004/905 K. 2004/6582"ESER SÖZLEŞMESİNDE YÜKLENİCİNİN BEDEL TALEBİ ( İş Sahibinin Malın Ayıplı Olduğu Gerekçesiyle Bedeli Ödememesi - Mahkemece Yapılması Gereken Araştırmalar - Kötüniyet Tazminatına Hükmedilebilmesi İçin Takibin Haksız ve Kötüniyetli Olması Şartı )
YÜKLENİCİNİN AYBA KARŞI TEKEFFÜL SORUMLULUĞU ( Eser Sözleşmesinde - Bedelin Tahsili Davasında Mahkemece Ayıp İddiasının Bilirkişi Vasıtasıyla Araştırılması Gereği )
AYBA KARŞI TEKEFFÜL SORUMLULUĞU ( Eser Sözleşmesinde Yüklenicinin - Mahkemece Ayıp İddiasının Bilirkişi Vasıtasıyla Araştırılması Gereği )
KÖTÜNİYET TAZMİNATINA HÜKMEDİLEBİLMESİ İÇİN TAKİBİN HAKSIZ VE KÖTÜNİYETLİ OLMASI ŞARTI ( Eser Sözleşmesinden Kaynaklanan Bedelin Tahsili Takibine İş Sahibinin Malın Ayıplı Olduğu Gerekçesiyle İtiraz Etmesi )
İCRA İNKAR TAZMİNATINA HÜKMEDİLEBİLMESİ İÇİN TAKİBİN HAKSIZ VE KÖTÜNİYETLİ OLMASI ŞARTI ( Eser Sözleşmesinden Kaynaklanan Bedelin Tahsili Takibine İş Sahibinin Malın Ayıplı Olduğu Gerekçesiyle İtiraz Etmesi )"
360Y15.HD25.11.2004E. 2004/6383 K. 2004/6023"KAT KARŞILIĞI İNŞAAT SÖZLEŞMESİ ( Gecikme Halinde Cezai Şart Ödenmesi Kararlaştırılmışsa Sadece Cezai Şart Miktarını Aşan Kira Tazminatı Kısmına Hükmedileceği - Islahla Artırılan Müddeabih Kısmı İçin Faize Islah Tarihinden İtibaren Hükmedileceği - Arsa Sahibinin Alacağını Teminatsız Bırakacak Şekilde Tapuların İptaliyle Yüklenici Adına Tesciline Karar Verilemeyeceği )
YÜKLENİCİNİN TEMERRÜDÜ NEDENİYLE CEZAİ ŞART VE KİRA ALACAĞI TALEBİ ( Arsa Sahibinin Cezai Şart Miktarını Aşan Kira Tazminatı Kısmını Talep Edebileceği - Islahla Artırılan Müddeabih Kısmı İçin Islah Tarihinden Faize Hükmedileceği - Arsa Sahibinin Alacağını Teminatsız Bırakacak Şekilde Tapuların İptaliyla Yüklenici Adına Tesciline Hükmedilemeyeceği )
CEZAİ ŞART KARARLAŞTIRILMIŞ OLMASI HALİNDE AYRICA KİRA TAZMİNATINA HÜKMEDİLEMEMESİ ( Arsa Payı Karşılığı Bina Yapım Sözleşmesinde Yüklenicinin Temerrüdü )
KİRA TAZMİNATI TALEBİNİN REDDİ GEREĞİ ( Arsa Payı Karşılığı Bina Yapım Sözleşmesinde Yüklenicinin Temerrüdü Hali İçin Cezai Şart Öngörülmüş Olması )
ARSA PAYI KARŞILIĞI BİNA YAPIM SÖZLEŞMESİ ( Yüklenicinin Temerrüdü Nedeniyle Cezai Şarta Hükmedilmesi Halinde Ayrıca Kira Tazminatına Hükmedilemeyeceği - Islahla Artırılan Müddeabih Kısmı İçin Faize Islah Tarihinden İtibaren Hükmedileceği - Arsa Sahibinin Alacağını Teminatsız Bırakacak Şekilde Tapuların İptaliyle Yüklenici Adına Tesciline Karar Verilemeyeceği )
ISLAHLA MÜDDEABİHİN ARTIRILMASI ( Artırılan Kısım İçin Davalı Daha Önceden Temerrüde Düşürülmediğinden Faize Hükmedilemeyeceği )
FAİZ BAŞLANGICI ( Müddeabihin Islahla Artırılması Halinde Artırılan Kısım İçin )"
360Y15.HD24.11.2004E. 2004/1320 K. 2004/5987"İNŞAAT SÖZLEŞMESİ ( Yüklenicinin Sözleşmeye Aykırı Olarak Ruhsatsız ve Projesiz Yaptırdığı Binanın Depremde Gördüğü Hasardan Dolayı Kat Maliklerinin Tazminat Talebi - Gizli Ayıplı Malı Mevcut Haliyle Teslim Alan Kat Maliklerinin Tazminat Taleplerinde Haklı Olması )
YÜKLENİCİNİN AYBA KARŞI TEKEFFÜL SORUMLULUĞU ( İnşaat Sözleşmesinde - Sözleşmeye Aykırı Olarak Ruhsatsız ve Projesiz İnşa Edilen Binanın Depremde Hasar Görmesi Nedeniyle Tazminat Talebi/Gizli Ayıplı Binayı Mevcut Haliyle Teslim Almanın Tazminat Talep Hakkını Ortadan Kaldırmaması )
GİZLİ AYIP NEDENİYLE TAZMİNAT TALEP EDİLEBİLMESİ ( İnşaat Sözleşmesinde Yüklenicinin Sözleşmeye Aykırı Olarak Ruhsatsız ve Projesiz İnşa Ettiği Binanın Depremde Hasar Görmesi Nedeniyle Tazminat Talebi - Binayı Mevcut Haliyle Teslim Almalarının Davacıların Tazminat Hakkını Ortadan Kaldırmaması )
AYIBA KARŞI TEKEFFÜL SORUMLULUĞU ( Yüklenicinin İnşaat Sözleşmesine Aykırı Olarak Ruhsatsız ve Projesiz Yaptığı Binanın Depremde Hasar Görmesi Nedeniyle Tazminat Talebi - Gizli Ayıplı Binayı Mevcut Haliyle Teslim Alan Davacıların Tazminat Talep Haklarının Ortadan Kalkmayacağı )"
360Y15.HD23.11.2004E. 2004/6604 K. 2004/5969"ESER SÖZLEŞMESİ ( Sözleşmeye Uygun Teslim Yapıldığını İspat Külfetinin Yüklenicide Olması - İş Sahibinin Sözleşme Konusu Mobilyanın Teslim Edilmediği İddiası - Mal Teslimiyle İlgili Tanık Dinletilebileceği )
TESLİM KONUSUNDA İSPAT KÜLFETİNİN YÜKLENİCİDE OLMASI ( İş Sahibinin Sözleşme Konusu Mobilyanın Teslim Edilmediği İddiası - Mal Teslimi ile İlgili Tanık Dinletilebileceği )
İSPAT KÜLFETİ ( Eser Sözleşmesine Konu Mobilyanın Teslim Edilmediği İddiasına Karşı Yüklenicinin Teslim Ettiğini Tanıkla İspat Edebileceği )
YÜKLENİCİNİN ESER SÖZLEŞMESİNDEN KAYNAKLANAN BEDELİN TAHSİLİ TALEBİ ( Sözleşmeye Konu Mobilyanın Teslim Edildiğini İspat Külfetinin Yükleniciye Ait Olması )
ÇEKİN KARŞILIKSIZ ÇIKMASI NEDENİYLE YAPILAN TAKİBE İTİRAZIN İPTALİ DAVASI ( Eser Sözleşmesi Bedeli Karşılığı Verilen - Keşidecinin Sözleşmeye Konu Mobilyanın Teslim Edilmediği İddiası/Malın Teslim Edildiğini Yüklenicinin İspat Yükümlülüğü )
İTİRAZIN İPTALİ DAVASI ( Eser Sözleşmesi Gereği Keşide Edilen Çek Nedeniyle Yapılan Takipte Borçlunun Ödemezlik İtirazı )"
360Y15.HD23.11.2004E. 2004/6518 K. 2004/5967"ESER SÖZLEŞMESİNDE YÜKLENİCİNİN AYBA KARŞI TEKEFFÜL SORUMLULUĞU ( Ayıplı İmalat Nedeniyle Açılan Tazminat Davasında Yetkili Mahkemeler )
AYIPLI İMALAT NEDENİYLE TAZMİNAT TALEBİ ( Eser Sözleşmesinde Yükleniciden - Yetkili Mahkemeler )
YETKİLİ MAHKEMELER ( Eser Sözleşmesinde Yükleniciden Ayıplı İmalat Nedeniyle Tazminat Talebi )
TAZMİNAT DAVASINDA YETKİLİ MAHKEMELER ( Eser Sözleşmesinde Ayıplı İmalat Nedeniyle Yüklenici Aleyhine Açılan )
YÜKLENİCİDEN AYIPLI İMALAT NEDENİYLE TAZMİNAT TALEBİ ( Eser Sözleşmesinde - Yetkili Mahkemeler )"
360Y15.HD10.11.2004E. 2003/7036 K. 2004/5775"ESER SÖZLEŞMESİNDE YÜKLENİCİNİN AYBA KARŞI TEKEFFÜL SORUMLULUĞU ( Ayıplı ve Eksik İmalatın Bedelinin Tahsili Talebi - Tazminat Miktarının Tesbiti Usulü )
AYIPLI VE EKSİK İMALAT BEDELİNİN TAHSİLİ TALEBİ ( Eser Sözleşmesinde Yüklenicinin Ayba Karşı Tekeffül Sorumluluğu - Tazminat Miktarının Tesbiti Usulü )
YÜKLENİCİNİN AYBA KARŞI TEKEFFÜL SORUMLULUĞU ( Eser Sözleşmesinde - Sözleşmeye Aykırı Malzeme Kullanma ve Eksik İmalat/Hükmedilecek Bedelin Tesbiti Usulü )
İNŞAAT SÖZLEŞMESİNDE YÜKLENİCİNİN AYBA KARŞI TEKEFFÜL SORUMLULUĞU ( Sözleşmeye Aykırı Malzeme Kullanma ve Eksik İmalat Nedeniyle Bedel Tahsili Talebi - Bedelin Tesbiti Usulü )"
360Y15.HD8.11.2004E. 2004/3195 K. 2004/5682"ESER SÖZLEŞMESİ ( Eksik İfa Nedeniyle Tazminat Talebi - Mahkemece Eksik İfa Oranının ve Buna Denk Düşen Bedelin Tesbiti Usulü - Kötüniyet Tazminatına Hükmedilmesi İçin İcra Takibinin Kötüniyetle Yapılmış Olması Şartı )
İNŞAAT SÖZLEŞMESİ ( Eksik İfa Nedeniyle Tazminat Talebi - Mahkemece Eksik İfa Oranının ve Buna Denk Düşen Bedelin Tesbiti Usulü - Kötüniyet Tazminatına Hükmedilmesi İçin İcra Takibinin Kötüniyetle Yapılmış Olması Şartı )
TAZMİNAT TALEBİ ( İnşaat Sözleşmesinde Yüklenicinin Eksik İfası Nedeniyle - Mahkemece Eksik İfa Oranının ve Buna Denk Düşen Bedelin Tesbiti Usulü )
YÜKLENİCİNİN AYBA KARŞI TEKEFFÜL SORUMLULUĞU ( İnşaat Sözleşmesinde Eksik İfa Oranının ve Buna Denk Düşen Bedelin Tesbiti Usulü )
EKSİK İFA BEDELİNİN TAHSİLİ TALEBİ ( İnşaat Sözleşmesi - Eksik İfa Oranının ve Buna Denk Düşen Bedelin Tesbiti Usulü )
KÖTÜNİYET TAZMİNATINA HÜKMEDİLMESİNİN ŞARTLARI ( İcra Takibi Yapan Alacaklının Kötüniyetli Olduğunun İspatı Mecburiyeti )"
360Y15.HD2.11.2004E. 2004/2038 K. 2004/5548"TAZMİNAT TALEBİ ( Otomobilin Yıllık Bakımı Sırasında Triger Kayışını Değiştirmeyen Servisin Kayışın Kopması Sonucu Doğan Zarardan Sorumluluğu )
ESER SÖZLEŞMESİ ( Otomobilin Yıllık Bakımını Yapan Davalı Servisin Triger Kayışını Değiştirmemesi Sonucu Nedeniyle Kayışın Bir Süre Sonra Kopması Sonucu Doğan Zarardan Sorumluluğu )
OTOMOBİLİN YILLIK BAKIMINDA DEĞİŞTİRİLMESİ GEREKEN TRİGER KAYIŞI DEĞİŞTİRMEYEN SERVİSİN SORUMLULUĞU ( Triger Kayışın Kopması Sonucu Meydana Gelen Zarardan )
SERVİS TARAFINDAN YILLIK BAKIMDA DEĞİŞTİRİLMEYEN TRİGER KAYIŞININ KOPMASI ( Araçta Meydana Gelen Hasardan Servisin Sorumluluğu )"
360Y15.HD25.10.2004E. 2004/755 K. 2004/5352"ESER SÖZLEŞMESİ ( Eksik İşler Nedeniyle Yükleniciden Tazminat Talebi - İş Sahibinin Makul Süre İçinde Tesbit Yaptırmayarak Zararın Artmasına Sebep Olması/Eksik İş Bedelinin Tesbitinde Uygulanacak Usul )
EKSİK İŞLER BEDELİNİN TAHSİLİ TALEBİ ( İş Sahibinin Makul Süre İçinde Tesbit Yaptırmayarak Zararın Artmasına Sebep Olması/Eksik İşler Bedelinin Tesbitinde Uygulanacak Usul - Davalı Yüklenicinin İş Bedelinin Eksik Ödendiği Savunmasının da Araştırılması Gereği )
YÜKLENİCİYE KARŞI EKSİK İŞLER BEDELİ İÇİN AÇILAN DAVA ( İş Sahibinin Makul Süre İçinde Tesbit Yaptırmayarak Zararın Artmasına Sebep Olması/Eksik İş Bedelinin Tesbitinde Uygulanacak Usul )"
360Y15.HD19.10.2004E. 2004/1212 K. 2004/5231"ESER SÖZLEŞMESİNDE YÜKLENİCİNİN AYBA KARŞI TEKEFFÜL SORUMLULUĞU ( Yüklenicinin Yaptığı Çatının İmalat Hatasından Dolayı Yıkılması - İş Sahibinin Makul Sürede Yükleniciye Ayıbı İhbar Külfeti )
İŞ SAHİBİNİN MAKUL SÜREDE YÜKLENİCİYE AYIBI İHBAR YÜKÜMLÜLÜĞÜ ( Yüklenicinin Ayba Karşı Tekeffül Sorumluluğu - Çatının İmalat Hatasından Dolayı Çökmesinin Gizli Ayıp Niteliği )
AYBA KARŞI TEKEFFÜL SORUMLULUĞU ( Eser Sözleşmesinde Yüklenicinin - Gizli Ayıp Ortaya Çıktıktan Sonra İş Sahibinin Makul Süre İçerisinde Yükleniciye İhbarda Bulunması Mecburiyeti )
YÜKLENİCİNİN AYBA KARŞI TEKEFFÜL SORUMLULUĞU ( Eser Sözleşmesinde - Gizli Ayıp Ortaya Çıktıktan Sonra İş Sahibinin Makul Süres İçerisinde Yükleniciye İhbarda Bulunması Mecburiyeti )
İHBAR YÜKÜMLÜLÜĞÜ ( Eser Sözleşmesinde Yüklenicinin Ayba Karşı Tekeffül Sorumluluğu - Gizli Ayıp Ortaya Çıktıkta Sonra İş Sahibinin Makul Süre İçerisinde Yükleniciye İhbarda Bulunması Gereği )
GİZLİ AYIP ORTAYA ÇIKTIKTAN SONRA İŞ SAHİBİNİN YÜKLENİCİYE MAKUL SÜRE İÇERİSİNDE İHBARDA BULUNMA YÜKÜMLÜLÜĞÜ ( Çatının İmalat Hatası Sonucu Çökmesi )"
360Y15.HD19.10.2004E. 2004/1204 K. 2004/5229"HIRSIZLIK SONUCU UĞRANILAN ZARARIN TAZMİNİ TALEBİ ( Kapıdaki İmalat Hatası Nedeniyle Yükleniciden - Aynen İfa Halinde Faize Hükmedilememesi/Kapının Yenisiyle Değiştirilmiş Olması - Manevi Tazminata Hükmedilebilmesi İçin Manevi Değeri Haiz Eşyaların Çalındığının Tesbiti Gereği - Evden Çalındığı İddia Edilen Altınların Değerine Hükmedilmesinin Şartları )
ESER SÖZLEŞMESİ ( Yüklenicinin Taktığı Kapıdaki İmalat Hatası Sonucu Meydana Gelen Hırsızlıktan Dolayı Tazminat Talebi - Aynen İfa Halinde Faize Hükmedilememesi/Kapının Yenisiyle Değiştirilmiş Olması - Manevi Tazminata Hükmedilebilmesi İçin Manevi Değeri Haiz Eşyaların Çalındığının Tesbiti Gereği - Evden Çalındığı İddia Edilen Altınların Değerine Hükmedilmesinin Şartları )
TAZMİNAT TALEBİ ( Eser Sözleşmesine Konu Kapıdaki İmalat Hatası Sonucu Eve Giren Hırsızların Çaldığı Eşyaların Bedeli İçin - Evden Çalındığı İddia Edilen Altınların Değerine Hükmedilmesinin Şartları )
KAPIDAKİ İMALAT HATASI SONUCU EVE GİREN HIRSIZLARIN ÇALDIĞI EŞYALARIN BEDELİ İÇİN TAZMİNAT TALEBİ ( Manevi Tazminata Hükmedilebilmesi İçin Manevi Değeri Haiz Eşyaların Çalındığının Tesbiti Gereği - Evden Çalındığı İddia Edilen Altınların Değerine Hükmedilmesinin Şartları )
AYNEN İFA HALİNDE FAİZE HÜKMEDİLEMEMESİ ( Eser Sözleşmesinde Yüklenicinin Ayba Karşı Tekeffül Sorumluluğu - Kapının Yenisiyle Değiştirilmiş Olması )
AYIBA KARŞI TEKEFFÜL SORUMLULUĞU ( Eser Sözleşmesinde Yüklenicinin - Sözleşmeye Konu Kapıdaki İmalat Hatasından Dolayı Eve Hırsız Girmesi Sonucu Evden Çalınan Altınların Bedelinin Tahsili Talebi - Kapının Yenisiyle Değiştirilmesi Suretiyle Aynen İfa Durumunda Faize Hükmedilememesi )
FAİZE HÜKMEDİLEMEMESİ ( Eser Sözleşmesine Konu Kapının İmalat Hatasından Dolayı Açılarak Evde Hırsızlık Meydana Gelmesi - Kapının Yenisiyle Değiştirilmesi Suretiyle Aynen İfaya Hükmedilmesi )
MANEVİ TAZMİNAT TALEBİ ( Eser Sözleşmesine Konu Kapının İmalat Hatası Sonucu Açılarak Evde Hırsızlık Meydana Gelmesi - Çalınan Eşyaların Manevi Değeri Haiz Olup Olmadığının Araştırılması Gereği )
YÜKLENİCİNİN AYIBA KARŞI TEKEFFÜL SORUMLULUĞU ( Eser Sözleşmesine Konu Kapıdaki İmalat Hatasından Dolayı Eve Hırsız Girmesi Sonucu Çalınan Altınların Bedelinin Tahsili Talebi - Kapının Yenisiyle Değiştirilmesi Suretiyle Aynen İfa Durumunda Faize Hükmedilememesi )"
360Y15.HD18.10.2004E. 2004/335 K. 2004/5205"KAT KARŞILIĞI İNŞAAT SÖZLEŞMESİ ( Yüklenicinin Ferağa İcbar Suretiyle Tapu İptali ve Tescil Talebi - İnşaatın Proje ve İmara Aykırı Olması/Mahkemece Aykırılıkların Giderilip Giderilemeyeceği Araştırılarak Hüküm Kurulması Gereği )
YÜKLENİCİNİN FERAĞA İCBAR SURETİYLE TAPU İPTALİ VE TESCİL TALEBİ ( Kat Karşılığı İnşaat Sözleşmesinde - İnşaatın Proje ve İmara Aykırı Olması/Mahkemece Aykırılıkların Giderilip Giderilemeyeceği Araştırılarak Hüküm Kurulması Gereği )
İNŞAATIN PROJE VE İMARA AYKIRI OLMASI ( Yüklenicinin Ferağa İcbar Suretiyle Tapu İptali ve Tescil Talebi İncelenirken Projeye ve İmara Aykırılığın Giderilip Giderilemeyeceğinin Tesbiti Suretiyle Hüküm Kurulması Gereği )
PROJE VE İMARA AYKIRI YAPI ( Yüklenicinin Ferağa İcbar Suretiyle Tapu İptali ve Tescil Talebi - Aykırılıkların Giderilip Giderilemeyeceği Araştırılarak Sonucuna Göre Hüküm Kurulması Gereği )
FERAĞA İCBAR SURETİYLE TAPU İPTALİ VE TESCİL TALEBİ ( Kat Karşılığı İnşaat Sözleşmesinde Yüklenicinin - İmara ve Projeye Aykırılığın Giderilip Giderilemeyeceği Araştırılarak Sonucuna Göre Hüküm Kurulması Gereği )"
360Y15.HD12.10.2004E. 2004/967 K. 2004/5022"GÖREVLİ MAHKEME ( Eser Sözleşmesinden Kaynaklanan Ayıplı Mal Nedeniyle Tazminat Davasında )
AYBA KARŞI TEKEFFÜLE DAYANARAK YÜKLENİCİ ALEYHİNE AÇILAN TAZMİNAT DAVASI ( Görevli Mahkeme )
ESER SÖZLEŞMESİNDE YÜKLENİCİNİN AYIP NEDENİYLE SORUMLULUĞU ( Tazminat Davasında Görevli Mahkeme )
YÜKLENİCİNİN AYBA KARŞI TEKEFFÜLÜ ( Eser Sözleşmesinde Yüklenicinin - Tazminat Davasında Görevli Mahkeme )"
360Y15.HD7.10.2004E. 2004/5139 K. 2004/4931"ESER SÖZLEŞMESİ ( Yüklenicinin Temerrüdü Nedeniyle Kira Tazminatı Talebi - Binayı Teslim Ettiğini İddia Eden Yüklenicinin İspat Yükümlülüğü )
YÜKLENİCİNİN TEMERRÜDÜ NEDENİYLE İŞ SAHİBİNİN KİRA TAZMİNATI TALEBİ ( Binayı Teslim Ettiğini İddia Eden Yüklenicinin İspat Külfeti )
KİRA TAZMİNATI TALEBİ ( Eser Sözleşmesine Konu Binanın Tesliminde Yüklenicinin Temerrüdü Nedeniyle - Binayı Teslim Ettiğini İddia Eden Yüklenicinin İspat Yükümlülüğü )
TEMERRÜT NEDENİYLE YÜKLENİCİDEN KİRA TAZMİNATI TALEBİ ( Binayı Teslim Ettiğini İspat Külfetinin Yüklenicide Olması )
İSPAT KÜLFETİ ( Yüklenicinin Temerrüdü Nedeniyle Kira Tazminatı Talebine Karşı Binayı Teslim Ettiğini Savunan Yüklenicinin )"
360Y15.HD1.10.2004E. 2004/4834 K. 2004/4802"ESER SÖZLEŞMESİ ( Yüklenicinin Temerrüdü Nedeniyle Akdin Haklı Nedenle Feshi - İş Sahibinin Fazla Ödemeleri ve Menfi Zararlarını Talep Edebilmesi/Sözleşmede Kararlaştırılan Gecikme Tazminatının Talep Edilip Edilememesi )
YÜKLENİCİNİN TEMERRÜDÜ NEDENİYLE ESER SÖZLEŞMESİNİN HAKLI NEDENLE FESHİ ( İş Sahibinin Fazla Ödemeleri ve Menfi Zararlarını Talep Edebileceği - Sözleşmede Kararlaştırılan Cezai Şart Niteliğindeki Gecikme Tazminatının Talep Edilip Edilemeyeceği )
MENFİ ZARARLARIN TAZMİNİNİN TALEP EDİLEBİLMESİ ( Yüklenicinin Temerrüdü Nedeniyle Eser Sözleşmesinin Haklı Nedenle Feshi - Sözleşmede Kararlaştırılan Cezai Şartın Müsbet Zarar Kapsamına Girmesi/Talep Edilip Edilemeyeceği )
CEZAİ ŞART NİTELİĞİNDEKİ GECİKME TAZMİNATI TALEBİ ( Eser Sözleşmesinin Yüklenicinin Temerrüdü Sonucu Haklı Nedenle Feshi - İş Sahibinin Akdi Feshetmesi Halinde Menfi Zararlarını Talep Edebileceği )
GECİKME TAZMİNATI TALEBİ ( Eser Sözleşmesinin Yüklenicinin Temerrüdü Sonucu Haklı Nedenle Feshi - İş Sahibinin Akdi Feshetmesi Halinde Menfi Zararlarını Talep Edebileceği )"
360Y15.HD27.9.2004E. 2004/470 K. 2004/4646"ORTAK YERLERDEKİ EKSİK İŞ BEDELİNİN HESAPLANMASI ( Davacı Olarak Yer Almayan Bağımsız Bölüm Maliklerinin Paylarının Dahil Edilmemesi Gereği )
BAĞIMSIZ BÖLÜM MALİKLERİNİN DAVADA YER ALMAMALARI ( Ortak Yerlerdeki Eksik İş Bedelinin Talebi - Hesaplanırken Bağımsız Bölüm Maliklerinin Paylarının Dahil Edilmemesi Gereği )
EKSİK İŞ BEDELİNİN HESAPLANMASI ( Ortak Yerlerdeki - Davacı Olarak Yer Almayan Bağımsız Bölüm Maliklerinin Paylarının Dahil Edilmemesi Gereği )
TESPİT RAPORU ( Tebliğinin Temerrüde Düşürücü Nitelikte Bir İşlem Olmadığı - Eksik İş Bedeli Talebi/Faiz Başlangıcı )
FAİZ BAŞLANGICI ( Eksik İş Bedeli Talebi - Tespit Raporu Tebliğinin Temerrüde Düşürücü Nitelikte Bir İşlem Olmadığı"
360Y15.HD24.9.2004E. 2004/3845 K. 2004/4615"TEMİNAT MEKTUBUNUN İRAD KAYDEDİLMESİ VE MÜTEAHHİDİN BORCUNA MAHSUP EDİLEMEMESİ ( İhalenin İdare Tarafından Haklı Nedenle Feshi )
İHALENİN İDARE TARAFINDAN HAKLI NEDENLE FESHEDİLMESİ ( Müteahhidin Vermiş Olduğu Teminat Mektubunun İrad Kaydedilmesi ve Müteahhidin Borcuna Mahsup Edilememesi )
MÜTEAHHİDİN VERMİŞ OLDUĞU TEMİNAT MEKTUBUNUN İRAD KAYDEDİLMESİ VE MÜTEAHHİDİN BORCUNA MAHSUP EDİLEMEMESİ ( Sözleşmenin İdarece Haklı Nedenle Feshi )
HAKLI NEDENLE FESİH ( Müteahhidin İdareye Vermiş Olduğu Teminat Mektubunun İrad Kaydedilmesi ve Müteahhidin Borcuna Mahsup Edilememesi )
BAYINDIRLIK İŞLERİ GENEL ŞARTNAMESİ'NE GÖRE MÜTEAHHİDİN VERDİĞİ KESİN TEMİNAT MEKTUBUNUN İRAD KAYDEDİLMESİ ( Sözleşmenin İdarece Haklı Nedenle Feshi - Teminat Mektubunun Müteahhidin Borcuna Mahsup Edilememesi )"
360Y15.HD12.7.2004E. 2003/6666 K. 2004/3894"YÜKLENİCİNİN AYBA KARŞI TEKEFFÜL SORUMLULUĞU ( İş Sahibinin Verdiği Malzemenin veya Arsanın Kusurlu Olması Durumunda Yüklenicinin İş Sahibini Uyarma Yükümlülüğü )
İHBAR YÜKÜMLÜLÜĞÜ ( İş Sahibinin Temin Ettiği Malzemenin veya Tahsis Ettiği Arsanın Kusurlu Olması Durumunda Yüklenicinin - Yüklenicinin Özen ve Sadakat Borcu )
AYBA KARŞI TEKEFFÜL SORUMLULUĞU ( Eser Sözleşmesinde Yüklenicinin - Eser Sahibinin Gösterdiği Arsanın veya Verdiği Malzemenin Kusurlu Olduğunu Gören Yüklenicinin İş Sahibini Uyarma Yükümlülüğü )
ESER SÖZLEŞMESİNDE YÜKLENİCİNİN AYBA KARŞI TEKEFFÜL SORUMLULUĞU ( Eser Sahibinin Gösterdiği Arsanın veya Verdiği Malzemenin Kusurlu Olduğunu Gören Yüklenicinin İş Sahibini Uyarma Yükümlülüğü )"
360Y15.HD30.6.2004E. 2004/1430 K. 2004/3656"İŞ BEDELİNİN ÖDENMEYEN KISMININ TAHSİLİ ( Davalının Ayıp İddiaları Nedeniyle Uyuşmazlığın Çözümü Yargılamayı Gerektirdiği - Davalının İtirazında Haksız Sayılamayacağı Düşünülmeden İcra İnkar Tazminatının Karar Altına Alınmasının Doğru Olmadığı )
AYIP İDDİASI ( Uyuşmazlığın Çözümü Yargılamayı Gerektirdiği/Davalının İtirazında Haksız Sayılamayacağı Düşünülmeden İcra İnkar Tazminatının Karar Altına Alınmasının Doğru Olmadığı - İş Bedelinin Ödenmeyen Kısmının Tahsili )
YARGILAMAYI GEREKTİREN HAL ( Davalının Ayıp İddiaları Nedeniyle - Davalının İtirazında Haksız Sayılamayacağı Düşünülmeden İcra İnkar Tazminatının Karar Altına Alınmasının Doğru Olmadığı )
İCRA İNKAR TAZMİNATI ( İş Bedelinin Tahsili - Davalının Ayıp İddiaları Nedeniyle Uyuşmazlığın Çözümü Yargılamayı Gerektirdiği/Davalının İtirazında Haksız Sayılamayacağı Düşünülmeden İcra İnkar Tazminatının Karar Altına Alınmasının Doğru Olmadığı )"
360Y15.HD21.6.2004E. 2003/6354 K. 2004/3459"ESER SÖZLEŞMESİNDEN KAYNAKLANAN İŞ BEDELİNİN TAHSİLİ ( Teslime Rağmen İş Mutad Cerayanına Göre Ayıp İhbarında Bulunulmaması - İş Sahibinin İşi Zımnen Kabul Etmiş Sayılacağı )
İŞ BEDELİNİN TAHSİLİ ( Eser Sözleşmesinden Kaynaklanan - Teslime Rağmen İş Mutad Cerayanına Göre Ayıp İhbarında Bulunulmaması/İş Sahibinin İşi Zımnen Kabul Etmiş Sayılacağı )
İŞİN ZIMNEN KABULÜ ( İş Sahibinin Teslime Rağmen İş Mutad Cerayanına Göre Ayıp İhbarında Bulunmaması - Eser Sözleşmesinden Kaynaklanan İş Bedelinin Tahsili )
AYIP İHBARI ( Tanık Sözleri İle de Kanıtlanabileceği )
TANIK SÖZLERİ ( Ayıp İhbarının Kanıtlanabileceği )
İŞİN MUAYENE VE KUSURU ( İş Sahibinin Yapılan Şeyin Kendisine Tesliminden Sonra İş Sahibinin İşlerin Mutad Cereyanına Göre İmkanını Bulur Bulmaz Bunları Yükleniciye Bildirmesi Gereği )
YÜKLENİCİYE BİLDİRİM YÜKÜMLÜLÜĞÜ ( Yapılan Şeyin Kendisine Tesliminden Sonra İş Sahibinin İşlerin Mutad Cereyanına Göre İmkanını Bulur Bulmaz İşi Muayene ve Kusurları Varsa Bunları Yükleniciye Bildirmesi Gereği )"
360Y15.HD14.6.2004E. 2003/6207 K. 2004/3320"ESER SÖZLEŞMESİ ( Çekişmenin Meydana Getirilen Eserin Amaca Uygun Yapılmamasından Kaynaklanmış Olması )
YÜKLENİCİ ( Eser Bedelini İsteyebilmesi için Eseri Fen ve Amaca Uygun Meydana Getirmesi ve İmal Ettiği Bu Eseri İş Sahibine Teslim Etmesinin Gerekmesi )
ESER BEDELİ ( Yüklenicinin İsteyebilmesi için Eseri Fen ve Amaca Uygun Meydana Getirmesi ve İmal Ettiği Bu Eseri İş Sahibine Teslim Etmesinin Gerekmesi )
TESLİM ( Yüklenicinin Eser Bedelini İsteyebilmesi için Eseri Fen ve Amaca Uygun Meydana Getirmesi ve İmal Ettiği Bu Eseri İş Sahibine Teslim Etmesinin Gerekmesi )"
360Y15.HD8.6.2004E. 2003/6368 K. 2004/3196"ESER SÖZLEŞMESİ ( Yüklenicinin Eseri İş Sahibinin Yararına Olacak Şekilde Meydana Getirmesi Ve Bu Şekilde Teslim Etmesinin Gerekmesi )
AYIBA KARŞI TEKEFFÜL ( Yüklenicinin Eseri İş Sahibinin Yararına Olacak Şekilde Meydana Getirme Ve Bu Şekilde Teslim Etmemesinden Kaynaklanan Ayıplardan Sorumlu Olması )
ÜCRET ( Eser Sözleşmesine Dayanarak Yapılan Eserin Eser Sahibinin Kullanamayacağı Şekilde Olması Halinde Eser Sahibinin Eseri Teslim Almaktan Ve Ücret Ödemekten İmtina Hakkının Olması )"
360Y15.HD1.6.2004E. 2003/6211 K. 2004/3058"ESER SÖZLEŞMESİ ( Boya Badana İşi/Kabul İcbar Edilemeyecek Derecede Kusurlu Olması - İş Sahibinin Tercih Hakkını İşin Kıymetindeki Eksiklik Oranında Bedelden İndirim Doğrultusunda Kullanması/Uyuşmazlığın Bu Çerçevede Giderilmesi Gereği )
BOYA BADANA İŞİ ( Kabul İcbar Edilemeyecek Derecede Kusurlu Olması - İş Sahibinin Tercih Hakkını İşin Kıymetindeki Eksiklik Oranında Bedelden İndirim Doğrultusunda Kullanması/Uyuşmazlığın Bu Çerçevede Giderilmesi Gereği )
İŞ SAHİBİNİN TERCİH HAKKI ( İşin Kıymetindeki Eksiklik Oranında Bedelden İndirim Doğrultusunda Kullanması/İşin Kabul İcbar Edilemeyecek Derecede Kusurlu Olması - Boya Badana İşi/Eser Sözleşmesi )
YÜKLENİCİNİN SORUMLULUĞU ( Genel İhbar Mükellefiyetini Yerine Getirmemesi - Kabaran Zeminde İş Sahibinin Talimatı Alınmadan Boya Badana İşleri Uygulanması )
GENEL İHBAR MÜKELLEFİYETİ ( Yüklenici Tarafından Kabaran Zeminde İş Sahibinin Talimatı Alınmadan Boya Badana İşleri Uygulanması - Yüklenicinin Sorumluluğu )"
360Y11.HD8.4.2004E. 2003/8884 K. 2004/3705"ESER SÖZLEŞMESİNDEN KAYNAKLANAN BEDEL TALEBİ ( Davacı Yüklenicinin Sözleşmeye Uygun Şekilde Tamamlamadığı Gemiden Dolayı Bedel Talep Edemeyeceği - Tamamlanarak Teslim Edilen Gemi Bedelinin Ödenmesinde Temerrüt Nedeniyle Sözleşmede Kararlaştırılan Faiz Oranının Uygulanması Gereği )
YÜKLENİCİNİN TEMERRÜDÜ ( Eser Sözleşmesine Konu Gemilerin Tam İnşa Edilmeden Teslimiyle Teslim Şartının Gerçekleşmemesi - Yüklenicinin Bedel Talebinin Reddi Gereği )
GEMİ İNŞA SÖZLEŞMESİNDEN KAYNAKLANAN BEDEL TALEBİ ( Eksik Bırakılan Gemilerden Dolayı Yüklenicinin Bedel Talep Edemeyeceği - Tamamlanarak Teslim Edilen Gemi Bedelinin Ödenmesinde Temerrüde Düşen Davalı Hakkında Sözleşmedeki Faiz Oranının Uygulanması Gereği )
FAİZ ORANI ( Eser Sözleşmesinden Kaynaklanan Bedelin Ödenmesinde Temerrüt Halinde Akdi Faiz Belirlenmişse Bu Oranın Uygulanacağı - Akdi Faize Rağmen Mahkemece Devlet Bankalarının Uyguladığı En Yüksek Faize Hükmedilemeyeceği )"
360Y15.HD25.2.2004E. 2003/4063 K. 2004/998"İTİRAZIN İPTALİ DAVASI ( Teslim Olunan Malın Ayıplı Olması Dolayısıyla İcra Takibine Karşı Yapılan Borcun Bulunmadığı İtirazının İptali İstemi )
ESER SÖZLEŞMESİ ( Eserin Reddini Gerektiren Durumların Ortaya Çıkması Halinde Yüklenicinin Eserin Bedelini İsteyememesi )
AYIBA KARŞI TEKEFFÜL BORCU ( Yüklenicinin Eseri Teslim Borcunun Tamamlayıcısı Olarak Meydana Getirdiği Eserde Ortaya Çıkan Ayıp ve Eksiklikleri Üstlenme Borcunun Bulunması )
ESERİ KABULDEN KAÇINMA HAKKI ( Eseri Teslim Almadan Kullanılabileceği Gibi Ayıpların Kullanma İle Ortaya Çıkması Halinde Zamanaşımı Süresinde de Kullanılabilmesi )
SÖZLEŞMENİN FESHİ ( Eserin Reddini Gerektiren Durumların Ortaya Çıkması Halinde İş Sahibinin Sözleşmenin Feshini ve Ödediği Bedeli İsteyebilmesi )
EDİMİN İADESİ ( Eser Sözleşmesinde İş Sahibinin Sözleşmeyi Feshetmesi Halinde Fesihten Önce Yaptığı Edimlerin İadesini İsteyebilmesi )
SÖZLEŞMENİN GERİYE ETKİLİ OLARAK ORTADAN KALKMASI ( Eser Sözleşmesinde İş Sahibinin Sözleşmeyi Haklı Feshetmesi Halinde )"
360Y15.HD18.2.2004E. 2003/5563 K. 2004/806"ESER SÖZLEŞMESİ ( Eksik İşler Bedelinin Tahsili Talebi - Yüklenicinin Fazla İşler Nedeniyle Mahsup İtirazının İncelenmesi ve Yapılan Fazla İşler Bedelinin Eksik İşler Bedelinden Mahsubu Gereği )
MAHSUP İTİRAZININ DEĞERLENDİRİLMESİ GEREĞİ ( Eser Sözleşmesinden Dolayı Açılan Eksik İşler Bedelinin Tahsili Davasında Yüklenicinin Fazla İşler Nedeniyle Mahsup İtirazı )
YÜKLENİCİDEN EKSİK İŞLER BEDELİNİN TAHSİLİ TALEBİ ( Yüklenicinin Fazla İşler Yaptığı İddiasıyla Mahsup İtirazında Bulunması - Mahkemece Fazla İşlerin Re'sen Araştırılıp Varsa Bedelinin Eksik İşler Bedelinden Mahsubu Gereği )"
360Y15.HD11.2.2004E. 2003/3270 K. 2004/641"İŞ SAHİBİNİN ESERİ KABULDEN KAÇINMASI ( Zarara Uğramadan Kullanamayacağını Anlaması - Eser Bedeline Karşılık Verilen Senetlerin Bedelsiz Kalacağı )
ESERİ KABULDEN KAÇINMA ( İş Sahibinin Eseri Zarara Uğramadan Kullanamayacağını Anlaması - Eser Bedeline Karşılık Verilen Senetlerin Bedelsiz Kalacağı )
İSTİSNA AKDİ ( İş Sahibinin Eseri Zarara Uğramadan Kullanamayacağını Anlaması - Kabulden Kaçınma Hakkı Bulunduğu )
ÖZEN BORCU ( Yüklenicinin Eserin Montajı Sırasında Ortaya Çıkacak Durumları İş Sahibine Haber Vermeden İmalata Girişmesi - Aykırılık Teşkil Edeceği )
ESERİN MONTAJI SIRASINDA ORTAYA ÇIKAN SORUNLAR ( İşi Üstlenen Davalının İş Sahibine Derhal Haber Vermeden İmalata Girişerek Özen Borcuna Aykırı Davrandığından Sonuçlarına Katlanması Gereği )
ESER BEDELİNE KARŞILIK VERİLEN SENETLERİN BEDELSİZ KALMASI ( Bunların İptalini İstemekte Haklı Olan Davacının Bu Davasının ve İstirdat İsteminin Kabulü Gereği - İşi Üstlenen Davalı Eserin Montajı Sırasında Ortaya Çıkacak Durumları İş Sahibine Derhal Haber Vermemesi )
İSTİRDAT TALEBİ ( İşi Üstlenen Davalı Eserin Montajı Sırasında Ortaya Çıkacak Durumları İş Sahibine Derhal Haber Vermemesi Halinde Kabulü Gereği )"
360Y15.HD29.1.2004E. 2003/3537 K. 2004/498"İŞ BEDELİNİN TAHSİLİ DAVASI ( Sözleşme Gereğince Yapılan Eser Bedelinin İş Sahibinden Tahsili İstemi )
ESER SÖZLEŞMESİ ( Ayıplı Olan Fakat İş Sahibi Tarafından Kabul Edilen Eserin Ayıplı Olması Nedeniyle Bedelinden Ne Miktarda İndirim Yapılacağının Saptanmasının Gerekmesi )
AYIBA KARŞI TEKEFFÜL BORCU ( İş Sahibinin Eserdeki Ayıpların Giderilmesini İsteme Ücretten İndirim Yapılmasını Talep Etme ve Eseri Kabulden Kaçınma Haklarının Olması )
AYIPLI MAL ( İş Sahibi Tarafından Reddedilmediğinden Mahkemece Ayıplı Olan Eserin Ücretinden Ne Miktarda İndirim Yapılacağının Saptanmasının Gerekmesi )
HAKİMİN TAKDİR YETKİSİ ( İş Sahibi Tarafından Reddedilmeyen Ayıplı Malın Bedelinde Yapılacak İndirimin Hakim Tarafından Takdir Edilmesinin Gerekmesi )
İŞ BEDELİNDE İNDİRİM YAPMA ( Ayıplı Olan Fakat İş Sahibi Tarafından Reddedilmeyen Eserin Bedelinden İndirim Yapıldıktan Sonra Yüklenicinin Alacağının Saptanmasının Gerekmesi )"
360Y15.HD20.1.2004E. 2003/3242 K. 2004/220"ESER SÖZLEŞMESİ ( Yüklenicinin İşinin Ehli Ve Basiretli Tacir Olması Gereği - İşçininin Hizmet Sözleşmesindeki Sorumluluğundan Daha Üst Düzeyde Özen Borcunun Olduğu )
ÖZEN BORCU ( Yüklenicinin İşçininin Hizmet Sözleşmesindeki Sorumluluğundan Daha Üst Düzeyde Sorumlu Olduğu )
FEN VE SANAT KURALLARINA AYKIRI ESER ( Bilirkişi Raporuyla Sabit Olması - İş Sahibinin Reddi Gereken Eserden Kaynaklanan Zararlarını Yükleniciden Talep Edebileceği )
ESERİN REDDİ ( Fen Ve Sanat Kurallarına Aykırı Olması Nedeniyle )"
360Y15.HD12.11.2003E. 2003/2495 K. 2003/5405"KARŞILIKLI EDİM İÇEREN SÖZLEŞME ( Yüklenicinin İnşaatın İskan Ruhsatını Almadan İş Bedeli Olan Arsanın Tapu Devrini İsteyemeyeceği )
TAPU İPTALİ VE TESCİL ( Yüklenicinin İnşaatın İskan Ruhsatını Almaması Nedeniyle İşin Tamamlanmış Sayılamayacağı - Bedele Hak Kazanmadığı )
İSKAN RUHSATI ( İnşaatın Tamamlanmış Sayılması İçin Alınması Gereği )
ESER SÖZLEŞMESİ ( İskan Ruhsatı Alınmadığından İş Bedeli Olarak Kararlaştırılan ArsanınYüklenici Adına Tescil Yapılmayacağı )"
360Y15.HD5.11.2003E. 2003/1790 K. 2003/5272"ESER SÖZLEŞMESİ ( Eser Sözleşmesinden Kaynaklanan Uyuşmazlıklarda Zamanaşımının Alacağın Muaccel Olduğu Tarihten İtibaren Beş Yıl Olması )
GİZLİ AYIPLAR ( Eseri Reddetmeyen Davacının Eserde Sonradan Ortaya Çıka Gizli Ayıplar Nedeniyle Uğradığı Zararını Yükleniciden İsteyebilmesi )
ZAMANAŞIMI ( Eser Sözleşmesinden Kaynaklanan Uyuşmazlıklarda Zamanaşımının Alacağın Muaccel Olduğu Tarihten İtibaren Beş Yıl Olması )
YÜKLENİCİNİN KASTI VEYA AĞIR KUSURU İLE AKDİ HİÇ YERİNE GETİRMEMESİ ( Zamanaşımı Süresinin On Yıl Olması )"
360Y15.HD4.11.2003E. 2003/2279 K. 2003/5199"GİZLİ AYIP ( Eserin Kullanılamayacak Halde Olması - İş Sahibinin Bedeli Ödememekte Ve Eseri Reddetmekte Haklı Olduğu )
ESERİN REDDİ ( İş Sahibinin Eseri Muayane Ettirmesi Sonucu Eserde Gizli Ayıbın Bulunması )
İHBAR MÜKELLEFİYETİ ( iş Sahibinin Gizli Ayıbın Varlığından Yükleniciyi Haberdar Etmesi Gereği )"
360Y15.HD30.10.2003E. 2003/2262 K. 2003/5092"GİZLİ AYIP ( Davalının Üstlendiği Sıhhi Tesisttaki Eserin Zaman İçerisinde Kullanımıyla Ortaya Çıkan Arıza )
ESERİ KABULDEN KAÇMAK ( Eserin Kullanamayacak Derecede Fenne Aykırı Olması - İş Sahibinin Ödediği Bedelin İadesini Ve Varsa Zararını İsteyebileceği )
BİLİRKİŞİ RAPORUNDA ÇELİŞKİ ( Tesisatın Tamemen Değişmesi Gerektiğini Bildirmesine Rağmen Arızanın Tam Yerinin Tespit Edilememiş Olması )
İLLİYET BAĞI ( Sıhhi Tesisatla Ahşap Döşemedeki Bozulma Arasında İlişki Olmaması - Davalı Yüklenicinin Sorumlu Tutulamayacağı )
ESERİN REDDİ ( Eserin Tamirle Kullanılabilecek Olup Olmayacağı Konusunda Alınacak Bilirkişi Raporuna Göre Karar Verilmesi Gereği )"
360Y15.HD16.10.2003E. 2003/1702 K. 2003/4840"AYIPLI MAL ( Yapılan Protezin Davalı Tarafınca Kabul Edilmemesi Ve Hasta Ağzına Uyumlu Olup Olmadığının Tespit Edilememesi - İndirim Yapılarak İş Bedelinin Tespit Edilmesi Gereği )
İŞ BEDELİNİN ÖDENMEMESİ ( Malın Ayıplı Olup Olmadığının Belirlenememesi - Bedelin Hakimin Takdir Hakkı Dairesinde İndirim Yapalarak Bulunması Gereği )
ESER SÖZLEŞMESİ ( Yapılan İşin Davalı Tarafınca Kabul Edilmemesi Ve Ayıplı Olup Olmadığının Tespit Edilememesi - Diş Protezi )"
360Y15.HD15.10.2003E. 2003/1855 K. 2003/4791"KAT KARŞILIĞI İNŞAAT SÖZLEŞMESİ ( Diğer Tarafın Karşı Çıkması Veya Pay Devri Olasılığı Nedenleriyle Sözleşmenin Feshinin Yargılamayı Gerektirdiği )
SÖZLEŞMENİN FESHİ ( Kat Karşılığı İnşaat Sözleşmesi - Feshe Bağlı Hakların Mahkeme Kararının Kesinleşmesiyle Kullanılabileceği )
İSTİSNA SÖZLEŞMESİ ( Fesih İradesinin Karşı Tarafa Ulaşmasıyla Akdin Feshedilmiş Olacağı )"
360Y11.HD8.10.2003E. 2003/2895 K. 2003/9011"KOOPERATİF ÜYESİNİN EKSİK İŞLER BEDELİNİN TAHSİLİ TALEBİ ( Müteahhidin Payına Düşen Bağımsız Bölümleri Satın Alan - Kooperatifin Sorumluluğu )
MÜTEAHHİDİN PAYINA DÜŞEN KOOPERATİF HİSSELERİNİ SATIN ALAN ÜYELER ( Konutların Eksik ve Ayıplı Teslimi Nedeniyle Tazminat Talebi - Kooperatifin Sorumluluğu )
EKSİK VE AYIPLI İŞ BEDELİNİN TAHSİLİ TALEBİ ( Kooperatifteki Müteahhit Payını Satın Alan Üyelerin - Kooperatifin Sorumluluğu )
TAZMİNAT TALEBİ ( Kooperatifteki Müteahhit Payını Satın Alan Üyelerin Bağımsız Bölümlerinin Eksik ve Ayıplı Teslim Edilmesi - Kooperatifin Sorumluluğu )"
360Y15.HD7.10.2003E. 2003/1401 K. 2003/4596"KİRA MAHRUMİYETİ ( Sözleşmede Belirtilen Sürenin Beş Yıl Geçmesine Rağmen Yüklenicinin İnşaatı Tamamlayamaması )
ESER SÖZLEŞMESİ ( İnşaatın Sözleşmede Belirtilen Sürede Tamamlanamaması - Kira Mahrumiyeti )
ARSA KARŞILIĞI İNŞAAT SÖZLEŞMESİ ( Aradan Geçen Yedi Yıla Rağmen İnşaatın Tamamlanmaması - Arsa Sahibinin Geriye Etkili Olarak Sözleşmeyi Feshedebileceği )
ATİYE BIRAKMA ( Kira Mahrumiyeti Tazminat İstemi - Davanın Takipsiz Bırakılması Anlamında Olduğu )
NOKSAN İŞ ( İnşaatın Sözleşmede Öngörülen Sürede Tamamlanmaması - Davacının Fesih Hakkının Olduğu )"
360Y15.HD16.9.2003E. 2003/576 K. 2003/3936"AYIBIN GİDERİLMESİ BEDELİ ( İnşaatın Yükletici Tarafından Statik Projesine Uygun Olarak Yapılmaması - Yüklenicinin Karşılaması Gereği )
İNŞAATIN PROJESİNE UYGUN YAPILMAMASI ( Yüklenicinin Davacıdan Projeleri İstemesi Veya Sonuçları Açısından Uyarması Gereği - Ayıbın Giderilmesi İçin Yapılan Masrafları Karşılamak Zorunda Olduğu )
EKSİK VE AYIPLI İNŞAAT ( Projeye Uyulmadan Ve Mahzurları Konusunda Davacıyı Uyarmadan Yapılması )
ESER SÖZLEŞMESİ ( Sözleşmeye Aykırı Olarak İnşaatın Statik Projesine Uygun Yapılmaması )"
360Y15.HD3.7.2003E. 2003/706 K. 2003/3720"İMARA AYKIRILIK NEDENİYLE AKDİN FESHİ TALEBİ ( Tadilat Projesiyle İmara Aykırılık Giderilebilecekse Yükleniciye Yetki ve Süre Verilmesi Gereği )
İSKAN RUHSATI ( İmara Aykırılık Nedeniyle Akdin Feshi Talebi - Tadilat Projesiyle İskan Ruhsatı Alınabilecekse Yükleniciye Yetki ve Süre Verilmesi Gereği )
BOZMADAN ÖNCE KESİNLEŞEN HUSUSLAR ( Mahkemece İlgili Olarak Karar Verilmemiş Olması - Bozma Nedeni )
HÜKÜM ( Bozma Kararından Önce Kesinleşen Konular da Yeniden Yazılmak Suretiyle Oluşturulması Gereği )"
360Y15.HD28.5.2003E. 2003/83 K. 2003/2792"İMARA AYKIRI OLAN İNŞAAT ( Binanın İzin Verilenden Daha Yüksek Yapılması - Kalanında Başka Aykırılık Olmaması Nedeniyle Davacı Yükleniciye Eksikliği Gidermesi İçin Süre Verilmesi Gereği )
BİNANIM YIKIMI ( İmara Aykırı Şekilde Yüksek Yapılması - Başkaca İmara Aykırı Husus Olmaması/Eksikliğin Giderilmesi İçin Mühlet Verilmesi Gereği )
KAÇAK YAPI ( Binanın Yüksekliğinin İskan Ruhsatında İzi Verilenden Fazla Olması - Tamamen YıkımIna Karar Verilemeyeceği/Eksikliklerin Giderilmesi İçin Süre Verilmesi Gereği )"
360Y15.HD27.5.2003E. 2003/126 K. 2003/2756"ESER SÖZLEŞMESİ ( Eksik Fason İşçilik Bedeli Alacağı - Ayıp İhbarı İle İlgili TTK.nun 23. Maddesindeki Sürenin Değil BK.nun 359. Maddesindeki Sürenin Uygulanacağı )
YÜKLENİCİNİN FASON İŞÇİLİK BEDELİ ALACAĞI ( Ayıp İhbarında Süre - Uyuşmazlık Eser Sözleşmesinden Kaynaklandığından TTK.nun 23. Maddesindeki Sürenin Değil BK.nun 359. Maddesindeki Sürenin Uygulanacağı )
FASON İŞÇİLİK BEDELİ ALACAĞI ( Ayıp İhbarında Süre - Uyuşmazlık Eser Sözleşmesinden Kaynaklandığından TTK.nun 23. Maddesindeki Sürenin Değil BK.nun 359. Maddesindeki Sürenin Uygulanacağı )
AYIP İHBARINDA SÜRE ( Eksik Fason İşçilik Bedeli Alacağı - Uyuşmazlık Eser Sözleşmesinden Kaynaklandığından TTK.nun 23. Maddesindeki Sürenin Değil BK.nun 359. Maddesindeki Sürenin Uygulanacağı )"
360Y15.HD15.5.2003E. 2003/299 K. 2003/2618"ESER SÖZLEŞMESİ ( Yapılan Şey Bedeli Ödendiği Halde Eksik Bırakılması - Bedelsiz Kaldığı İddia Edilen 2 Çekin İptali Davası )
EKSİK BIRAKILAN ESER ( Bedeli Ödendiği Halde - Bedelsiz Kaldığı İddia Edilen 2 Çekin İptali Davası )
İŞ BEDELİNDEN İNDİRİM ( Yapılan Eserin Bedeli Ödendiği Halde Eksik Bırakılması - Bedelsiz Kaldığı İddia Edilen 2 Çekin İptali Davası )
ÇEKİN İPTALİ DAVASI ( Yapılan Eserin Bedeli Ödendiği Halde Eksik Bırakılması - Bedelsiz Kaldığı İddia Edilen 2 Çek )"
360Y15.HD13.5.2003E. 2003/2157 K. 2003/2549"ALACAK DAVASI ( Eser Sözleşmesi Nedeniyle Yüklenicinin Yaptığı İmalatın Tahsilinin Talep Edilmesi - İşin ikinci Yüklenici Tarafından Tamamlanması )
ESER SÖZLEŞMESİNİN FESHİ ÜZERİNE MÜTEAHHİDİN ALACAĞI ( İşin ikinci Yüklenici Tarafından Tamamlanması - Yapılan İşin Tespit Edilip O Nispette Tenzilinin Gerekmesi )
FAİZ BAŞLANGICI ( Müteahhidin Davalıyı Daha Önceden Temerrüde Düşürmemesi Nedeniyle Dava Tarihinden İtibaren Faiz Talep Edebilmesi )"
360Y15.HD6.5.2003E. 2002/6192 K. 2003/2460"ARSA PAYI KARŞILIĞI İNŞAAT SÖZLEŞMESİ ( Pay Devrinin Peşinen Yapılması - Avans Niteliği/Yükleniciye Finans Kolaylığı Sağlandından Yükleniciden Geri İstenebileceği )
YÜKLENİCİYE PAY DEVRİNİN PEŞİNEN YAPILMASI ( Arsa Payı Karşılığı İnşaat Sözleşmesi - Avans Niteliği/Yükleniciye Finans Kolaylığı Sağlandından Yükleniciden Geri İstenebileceği )
SÖZLEŞMENİN FESHİ ( Arsa Payı Karşılığı İnşaat Sözleşmesi - Keşif Yapılarak Bilirkişiye İnşaatın Getirildiği Seviyenin İncelettirilmesi/Feshin Geriye Veya İleriye Etkili Yapılacağının Değerlendirilmesi )
ECRİMİSİL ( Arsa Payı Karşılığı İnşaat Sözleşmesi - Arsa Sahibinin Ancak Sözleşmenin Feshi ve Tapuların İptalinden Sonra İşgal Varsa İsteyebileceği )"
360YHGK16.4.2003E. 2003/15-298 K. 2003/305"İTİRAZIN İPTALİ DAVASI ( Tespitin Zamanaşımı Süresinde ve Ayıplar Ortaya Çıkmasına Müteakip Yapılması )
İHBAR ( Tespit Zaptının Tebliği Süresinde İhbar Sayılması )
BİLİRKİŞİ ( Teknik Bilirkişi Marifetiyle İnceleme Yaptırılıp İşin Bedeli Bakımından Borçlar Hukuku Hükümlerince Nasıl Uygulama Yapılacağının Üzerinde Durulmasının Gerekmesi )
BEDEL ( Teknik Bilirkişi Marifetiyle İnceleme Yaptırılıp İşin Bedeli Bakımından Borçlar Hukuku Hükümlerince Nasıl Uygulama Yapılacağının Üzerinde Durulmasının Gerekmesi )
DELİL TESPİTİ ( Delil Tespiti İçerisinde Bilirkişi Raporunun Bulunması )"
360Y13.HD1.4.2003E. 2002/14553 K. 2003/3843"DAİRENİN KAÇAK YAPILMASI ( İdari Mercileri İlgilendirdiği - Dairenin Ruhsatsız Yapılmış Olması Davalıyı Taahhüt Ettiği İşleri Yerine Getirmekten Kurtarmadığı )
İŞ BEDELİ TALEBİ ( Davacı Davalının Noksan Bıraktığı ve Yapmadığı Bu İşlerin Bedelini Talep Edebileceği )
RUHSATSIZ YAPI ( Davalıyı Taahhüt Ettiği İşleri Yerine Getirmekten Kurtarmadığı )"
360Y15.HD29.3.2003E. 2003/5231 K. 2004/1725"SÖZLEŞMENİN FESHİ VE TAZMİNAT DAVASI ( Teslim Olunan İnşaatın Yıkılmış Olması Sebebiyle Sözleşmenin Feshi ve Yükleniciden Zararın Giderilmesinin İstenmesi )
KAT KARŞILIĞI İNŞAAT SÖZLEŞMESİ ( Yapılan Eser İş Sahibinin Kullanamayacağı Fen ve Sanat Kurallarına Uygun Düşmeyen Bir İmalat Olması Halinde Arsa Sahibinin Sözleşmenin Feshini İsteyebilmesi )
ANİ EDİMLİ ESER SÖZLEŞMESİ ( İfanın İnşaatın Teslimi İle Yerine Getirilmesi-Eserin Tesliminden Sonra Teslim Borcunun Yerini Ayıba Karşı Tekeffül Borcunun Alması )
AYIBA KARŞI TEKEFFÜL ( Eserin Tesliminden Sonra Yüklenicinin Kötü İşçilik veya Malzeme Kullanımından Kaynaklanan Bir Durum Ortaya Çıkması Halinde Yüklenicinin Ayıba Karşı Tekeffül Borcu Sebebiyle Sorumlu Olması )"
360YHGK30.10.2002E. 2002/14-838 K. 2002/867"TAPU İPTALİ VE TESCİL DAVASI ( Kat Karşılığı İnşaat Sözleşmesinden Kaynaklanan Kişisel Haklara Dayanarak Tapu İptalinin ve Tescilinin İstenilmesi )
KAT KARŞILIĞI İNŞAAT SÖZLEŞMESİ ( Yüklenicinin Arsa Sahibinin İştiraki Olmadan Tek Taraflı Olarak Düzenleyeceği Temliknameyle Sözleşmenin Yüklenici Tarafını Değiştirememesi )
TEMLİKNAME ( Eski Yüklenici Sözleşmeden Doğan Hak ve Borçlarını Noterce Onaylanmış Temlikname ile Yeni Yükleniciye Temlik Etmişse de Bunun Arsa Sahibi Katılmadığından Bağlayıcı Olmaması )
İNŞAAT SÖZLEŞMESİ ( Yüklenicinin Arsa Sahibinin İştiraki Olmadan Tek Taraflı Olarak Düzenleyeceği Bir Temlikname ile Sözleşmenin Yüklenici Tarafını Değiştirmesinin Mümkün Olmaması )"
360Y15.HD21.10.2002E. 2002/4195 K. 2002/4758"ESER SÖZLEŞMESİ ( İmar Durumu Kesinleşmeyen Yerde İnşaat Yapılması/Hükümsüzlüğü - Gecikme Tazminatı ve Yoksun Kalınan Kar İstemlerinde Bulunulmayacağı )
İMAR DURUMU KESİNLEŞMEYEN YERDE İNŞAAT ( Eser Sözleşmesinin Hükümsüzlüğü - Gecikme Tazminatı ve Yoksun Kalınan Kar İstemlerinde Bulunulmayacağı )
SÖZLEŞMENİN FESHEDİLMESİ ( İmar Durumu Kesinleşmeyen Yerde İnşaat Yapılması - Geçen Uzunca Süre Nedeniyle Aynen İfasının İstenemeyeceği )
SEBEPSİZ ZENGİNLEŞME ( Kuralları Çerçevesinde Talep Gereği - İmar Durumu Kesinleşmeyen Yerde İnşaat Yapılması/Eser Sözleşmesinin Feshi )"
360Y15.HD14.10.2002E. 2002/3327 K. 2002/4594"MENFİ ZARAR ( İşin Tasdikli Projesine Aykırı Yapılması Teslim Gününde Bitirilmemesi Nedeniyle Sözleşmenin Feshi - Kaçırılan Fırsatın Tazmini )
İNŞAAT SÖZLEŞMESİNİN HAKLI FESHİ ( İşin Tasdikli Projesine Aykırı Yapılması Teslim Gününde Bitirilmemesi - Menfi Zararın Belirlenmesi )
SÖZLEŞMENİN HAKLI FESHİ ( İşin Tasdikli Projesine Aykırı Yapılması Teslim Gününde Bitirilmemesi - Menfi Zararın Belirlenmesi )
KAÇIRILAN FIRSATIN TAZMİNİ ( İşin Tasdikli Projesine Aykırı Yapılması Teslim Gününde Bitirilmemesi Nedeniyle Sözleşmenin Feshi - Menfi Zararın Belirlenmesi )
PROJEYE AYKIRI YAPILAN VE GÜNÜNDE BİTİRİLMEYEN İNŞAAT ( Sözleşmenin Feshi - Menfi Zararın Belirlenmesi )
ESER SÖZLEŞMESİ ( İşin Tasdikli Projesine Aykırı Yapılması Teslim Gününde Bitirilmemesi Nedeniyle Sözleşmenin Feshi - Menfi Zararın Belirlenmesi )"
360Y15.HD19.9.2002E. 2002/1577 K. 2002/4036"TAPU İPTALİ VE TESCİL ( Kat Karşılığı İnşaat Yapım Sözleşmesine Dayanarak Sözleşme ile Devri Öngörüldüğü Halde Yapılmayan Taşınmazın Tapu Kaydının İptali ve Tescili Talebi )
KAT KARŞILIĞI İNŞAAT SÖZLEŞMESİ ( İmar Kanunu ve Bu Kanuna Uygun Tasdikli Projesine Göre İnşaat Yapmayan Yüklenicinin Edimini İfa Ettiği Sözleşmeyle Öngörülen Tapu Devrine Hak Kazanılamaması )
YÜKLENİCİNİN YÜKÜMLÜLÜĞÜ ( İmar Kanununa Uygun İnşaat Yapmayan Yüklenicinin Sözleşmeyle Öngörülen Tapu Devrine Hak Kazandığının Düşünülememesi )
İMARA VE TASDİKLİ PROJEYE GÖRE İNŞAAT YAPILMAMASI ( Yüklenicinin Sözleşmeyle Öngörülen Tapu Devrine Hak Kazandığının Düşünülememesi )
KAÇAK YAPILAN BİNA ( Binadaki Eksikliklerin Giderilmesine Hükmedilmesinin Kaçak Yapının Tamamlanması Sonucunu Doğurması )"
360Y15.HD19.6.2002E. 2002/2048 K. 2002/3326"ESER SÖZLEŞMESİ ( Yüklenicinin İhbar Mükellefiyeti - İşsahibinin Kabulden İmtinası )
YÜKLENİCİNİN İHBAR MÜKELLEFİYETİ ( Eserin Gereği Gibi Yerine Getirilememesine Neden Olan ve İşsahibinden Kaynaklanan Kusurları İhbar Mükellefiyeti )
İŞ SAHİBİNİN KABULDEN İMTİNASI ( Kullanamayacağı Kadar Kusurlu Olan Şeyi Kabul Etmeme Hakkı )"
360Y15.HD9.4.2002E. 2001/5915 K. 2002/1689"TÜKETİCİNİN KORUNMASI YASASININ UYGULAMA ALANI ( Davacıya Ait Bağımsız Bölümde İmalat ve Montajdaki Ayıplar Nedeniyle Nefaset Bedelinin Tahsili İsteminden Kaynaklanan Uyuşmazlık )
OLAĞAN TÜKETİM FAALİYETİ ( Davacıya Ait Bağımsız Bölümde İmalat ve Montajdaki Ayıplar Nedeniyle Nefaset Bedelinin Tahsili İsteminden Kaynaklanan Uyuşmazlığın Eser Sözleşmesinden Kaynaklanması )
ESER SÖZLEŞMESİ ( Davacıya Ait Bağımsız Bölümde İmalat ve Montajdaki Ayıplar Nedeniyle Nefaset Bedelinin Tahsili İsteminden Kaynaklanan Uyuşmazlığın Eser Sözleşmesinden Kaynaklanması )
GÖREV ( Uyuşmazlığın Tüketim Faaliyetinden Değil Eser Sözleşmesinden Kaynaklanması Nedeniyle Davaya Genel Mahkemelerde Bakılması )"
360YHGK20.3.2002E. 2002/15-168 K. 2002/200"KAÇAK İNŞAAT YAPIMINDAN DOĞAN UYUŞMAZLIK ( Ruhsat Alma Yükümlülüğünü Yerine Getirmeyen İş Sahibinin Yükleniciyi İnşaatı Yapmaya Zorlayamayacağı - Kaçak İnşaat Yapan Yüklenicinin İnşaat Yasal Hale Gelmeden Bedelini Talep Edemeyeceği )
RUHSAT ALMA YÜKÜMLÜLÜĞÜNÜ YERİNE GETİRMEYEN İŞ SAHİBİ ( Yükleniciyi İnşaatı Yapmaya Zorlayamayacağı - Kaçak İnşaat Yapmanın Suç Teşkil Etmesi ve Yüklenicinin Kaçak İnşaat Nedeniyle Bedel Talep Edemeyeceği )
YÜKLENİCİNİN KAÇAK İNŞAAT YAPMA YÜKÜMLÜLÜĞÜNÜN BULUNMAMASI ( İnşaat Ruhsatını Alma Yükümlülüğünün İş Sahibine Ait Olması )
İNŞAAT RUHSATI ALINMAMASI ( Yüklenicinin İşe Başlama Yükümlülüğünün Bulunmaması - Yüklenicinin Yaptığı Kaçak İnşaattan Dolayı Bedel Talep Edememesi )"
360Y15.HD7.3.2002E. 2002/5100 K. 2002/1017"ESER SÖZLEŞMESİNDE YÜKLENİCİNİN EKSİK İŞLERDEN SORUMLULUĞU ( Ortak Yerlerdeki Eksikliklerden Dolayı Arsa Sahibinin Arsa Payı Oranında Bedel Talep Edebileceği )
ARSA PAYI ORANINDA BEDEL TALEP EDİLEBİLECEĞİ ( Eser Sözleşmesine Konu Yapının Ortak Yerlerindeki Eksiklikler Nedeniyle )
DAVALARIN BİRLEŞTİRİLMESİ ( Birleştirilen Her Dava İçin Ayrı Ayrı Hüküm Kurulması Gereği )
BİRLEŞTİRİLEN DAVALARIN KENDİ İÇLERİNDE BAĞIMSIZLIKLARINI KORUMASI ( Her Dava İçin Ayrı Ayrı Hüküm Kurulması Gereği )"
360Y15.HD6.3.2002E. 2001/5594 K. 2002/985"ESER SÖZLEŞMESİ ( Sözleşme Gereği Meydana Gelen Eserdeki Mevcut Bir Takım Değişikliklerin Eserin Amacına Ters Düşmemesinin Gerekliliği )
KUSUR HALİNDE İŞ SAHİBİNİN HAKKI ( Sözleşmede Belirtilen Vasıfların Mevcut Değişikliklerle Giderilmesi Halinde Eserin Kabulünün Mümkün Hale Getirilmesinin Gereği )
ESERDEKİ MEVCUT DEĞİŞİKLİKLER ( Eserin Amacına Ters Düşmediği Sürece Eserin Reddini Gerektirir Sir Halin Varlığının İleri Sürülemeyeceği )
BEDELDEN İNDİRİM ( Yüklenici Yararına Hükmedilen Bedelden Bilirkişilerce Ayıpların Giderilmesi için Saptanacak Olası Giderlerin Mahsup Edilmesinin Gerekmesi )"
360Y15.HD30.1.2002E. 2001/4547 K. 2002/411"GECİKME TAZMİNATI İSTEMİ ( Arsa Sahibinin İnşaatın Geç Teslimi Sonucu Kira Gelirinden Mahrum Kalması Nedeniyle )
CEZAİ ŞART ( Sözleşmede Binanın Geç Teslimi Sonucu Geçecek Her Ay için Günün Kira Bedelinin Ödeneceğine İlişkin Hükmün Cezai Şart Niteliğinde Değil Geç Teslimden Doğan Kira Alacağı Niteliğinde Olması )
GECİKME KİRA BEDELİ ( Davacı Eseri Teslim Alırken İhtirazi Kayıt Dermeyan Etmese Bile Muaccel Olduğu Tarihten İtibaren Beş Yıllık Zamanaşımı Süresi İçinde Alacağını Talep ve Dava Edebilmesi )
İHTİRAZİ KAYIT ( Davacı Eseri Teslim Alırken Dermeyan Etmese Bile Gecikmiş Kira Bedelini Muaccel Olduğu Tarihten İtibaren Beş Yıllık Zamanaşımı Süresi İçinde Alacağını Talep ve Dava Edebilmesi )
EKSİK İŞ BEDELİ İSTEMİ ( Süresinde Ayıp İhbarında Bulunulmasa Bile Beş Yıllık Zamanaşımı Süresi İçinde Alacağın Talep ve Dava Edilmesinin Mümkün Olması )
AYIP İHBARI ( Süresinde Yapılmasa Dahi Beş Yıllık Zamanaşımı Süresi İçinde Alacağın Talep ve Dava Edilmesinin Mümkün Olması )
BİLİRKİŞİ RAPORU ( Tespit Raporu ile Yargılama Sırasında Alınan Raporlar Arasında Fark Bulunduğundan Mahkemece Ek Rapor Alınıp Bu Çelişkinin Giderilmesinin Gerekmesi )
PROJEYE AYKIRI İNŞAAT ( Alan Hesabı Yapılarak Aykırılığın Bulunup Bulunmadığının Tespit Olunmasının Gerekmesi )
TAŞINMAZIN GEÇ TESLİMİ ( Geçecek Her Ay için Günün Kira Bedelinin Ödeneceğine İlişkin Sözleşme Hükmünün Cezai Şart Niteliğinde Değil Geç Teslimden Doğan Kira Alacağı Niteliğinde Olması )"
360Y15.HD3.12.2001E. 2001/3718 K. 2001/5575"RUHSATSIZ YAPILAN YAPI ( Yapının Yıkılmasının Zorunlu Olması )
YIKIM KARARI ( Ruhsatsız Yapılan Veya Ruhsata Bağlanmayan Yapıların Yıkılmasının Zorunlu Olması )
İMARA VE RUHSATA AYKIRI YAPI ( Ruhsatsız Yapılan Veya Ruhsata Bağlanmayan Yapıların Yıkılmasının Zorunlu Olması )"
360Y15.HD26.11.2001E. 2001/3533 K. 2001/5424"AYIPLI İŞ ( Eserin Tamamen mi Kısmen mi Ayıplı Olduğu Konusunda Bilirkişi Raporu Alınması )
ESER SÖZLEŞMESİ ( Ayıplı İş )
BORÇLUNUN TEMERRÜDE DÜŞÜRÜLMESİ ( Temerrüt Faizi Yürütülebilmesi İçin )
TEMERRÜT İHTARI ( Temerrüt Faizi Yürütülebilmesi İçin )
TEMERRÜT FAİZİ ( Borçlunun Temerrüde Düşürülmüş Olması Gereği )"
360Y15.HD7.11.2001E. 2001/2460 K. 2001/5025"TEK TARAFLI FESİH ( Kat Karşılığı İnşaat Sözleşmesi )
KAT KARŞILIĞI İNŞAAT SÖZLEŞMESİ ( Tek Taraflı Feshedilememesi-Eksik İşler Bedeli-Kaçak Kat )
EKSİK İŞLER BEDELİ ( Kat Karşılığı İnşaat Sözleşmesi-Kaçak Kat )
KAÇAK KAT ( Kat Karşılığı İnşaat Sözleşmesine Dayalı Eksik İşler Bedeli İçin Açılan Davada Değerlendirilmesi )"
360Y15.HD31.10.2001E. 2001/2732 K. 2001/4881"GİZLİ AYIP ( Eser Sözleşmesi-Ayıbın Giderilmesi Bedeli )
AYIBIN GİDERİLMESİ BEDELİ ( Eserde Gizli Ayıp-Arsa Payı Karşılığı İnşaat Sözleşmesi )
ESER SÖZLEŞMESİ ( Gizli Ayıp-Ayıbın Giderilmesi Bedeli )"
360Y15.HD25.10.2001E. 2001/2694 K. 2001/4801"YÜKLENİCİNİN TEMERRÜDÜ ( Müteahhide Bu İki Bağımsız Bölüm Hakkında Satış Yetkisinin Verilmesi ve İpoteğin Fekki için Davacıya Gönderilmiş Bir Uyarısının Bulunmaması )
SÖZLEŞMENİN FESHİ ( İhtarın Sonuçsuz Kalması İnşaatın Süre Sonunda Bitirilmesi Olanağının Bulunmaması ve Yüklenicinin de Mali Yönden Aciz Kalması Nedeniyle Sözleşmenin Feshedilmesi )
ESER SÖZLEŞMESİ ( Uyuşmazlık İstisna Sözleşmesinden Kaynaklanmış Olup Davacının Arsa Sahibi Davalının ise Yüklenici Olması )
TAPUDAKİ ŞERHİN TERKİNİ ( Yüklenicinin Üzerine Düşeni Yapmaması Nedeniyle Sözleşme Feshedildiğinden Şerhin Terkinine Karar Verilmesi )"
360Y15.HD8.10.2001E. 2001/1996 K. 2001/4384"KAT KARŞILIĞI İNŞAAT SÖZLEŞMESİNİN FESHİ ( Yüklenicinin Kaçak Olarak İnşaata Başlaması ve Ruhsat Almamakta Direnmesi Nedeniyle Feshe Karar Verilmesi )
RUHSATSIZ KAÇAK İNŞAAT ( Ruhsatsız İnşaatların Yıktırılmasının Kamu Düzeninden Olması )
YÜKLENİCİNİN KUSURU ( Kaçak Olarak İnşaata Başlaması ve Ruhsat Almamakta Direnmesi )"
360Y15.HD1.10.2001E. 2001/3292 K. 2001/4203"AYIP İHBARI ( Süresinde Yapılıp Yapılmadığının İspatı-Eser Sözleşmesi )
ESER SÖZLEŞMESİ ( Ayıp İhbarının İspatı )
İSPAT ( Ayıp İhbarının Süresinde Yapılıp Yapılmadığı-Eser Sözleşmesi )"
360YHGK26.9.2001E. 2001/15-585 K. 2001/633"EKSİK VE AYIPLI ESER ( İş Sahibinin Ücretten Tenkis Hakkı-Bilirkişi Kurulu Oluşturularak Keşif Yapılması )
İŞ SAHİBİNİN ÜCRETTEN TENKİS HAKKI ( Eser Sözleşmesi-Noksan ve Ayıplı İş )
ESER SÖZLEŞMESİ ( Noksan ve Ayıplı İş-Ücretten Tenkis )"
360Y15.HD25.6.2001E. 2001/1805 K. 2001/3439"ESER SÖZLEŞMESİ ( Noksan ve Ayıplı İşler Bedeli-Zamanaşımı Defi-Eserin Teslim Tarihinin Araştırılması )
NOKSAN VE AYIPLI İŞLER BEDELİ ( Zamanaşımı Defi-Eserin Teslim Tarihinin Araştırılması )
ZAMANAŞIMI DEFİ ( Noksan ve Ayıplı İşler Bedeli İçin Açılan Dava-Eser Sözleşmesi )
ESERİN TESLİM TARİHİ ( Zamanaşımı Savunmsı ve Ayıp İhbarı Bakımından Tespit Edilmesi )"
360Y15.HD18.6.2001E. 2001/988 K. 2001/3298"KAT KARŞILIĞI İNŞAAT SÖZLEŞMESİ ( Yüklenicinin İnşaatı Terkettiği Aşama Belirlenerek Yüzde Olarak Ne Oranda İkmal Ettiğinin Saptanmasının Gerekmesi )
EKSİK İŞLER ( Yüklenicinin İnşaatı Terkettiği Aşama Belirlenerek Yüzde Olarak Ne Oranda İkmal Ettiğinin Saptanmasının Gerekmesi )"
360Y15.HD13.6.2001E. 2001/2212 K. 2001/3193"NOKSAN VE AYIPLI İŞLER ( Ayıbın Derecesinin Tespiti İçin Bilirkişi İncelemesi Yaptırılması-Eser Sözleşmesi )
KUSUR HALİNDE İŞ SAHİBİNİN HAKKI ( Eser Sözleşmesi )
ESER SÖZLEŞMESİ ( Eserin Ayıplı Olması Halinde İş Sahibinin Hakları )
BİLİRKİŞİ İNCELEMESİ ( Ayıbın Derecesinin Tespiti-Eser Sözleşmesi )"
360Y15.HD28.5.2001E. 2001/912 K. 2001/2817"KAT KARŞILIĞI İNŞAAT VE SATIŞ VAADİ SÖZLEŞMESİNİN İPTALİ ( Kalitesiz Beton Kullanımının Tespit Edildiği - Mahkemece Yeni Heyetten Korot Deneyi de Yapılarak Kalite Saptanıp Sözleşmeye Aykırı ve Tamiratla da Kabule İcbar Edilemiyecek Derecede Olup Olmadığı Araştırılmadan Sonuca Gidilemeyeceği )
BETON KALİTESİNİN BOZUKLUĞU ( Kat Karşılığı İnşaat ve Satış Vaadi Sözleşmesinin İptali/Yüklenicinin Mahrum Kaldığı Kârı Talep Etmesi - Akdin İleriye Etkili Feshi de Gözetilerek Dikkate Alınması Gereken Hususlar )
AKDİN İLERİYE DÖNÜK OLARAK FESHİ ( Gözetilerek Dikkate Alınması Gereken Hususlar - Kat Karşılığı İnşaat ve Satış Vaadi Sözleşmesinin İptali/Yüklenicinin Mahrum Kaldığı Kârı Talep Etmesi )
KOROT DENEYİ ( Kalitesiz Beton Kullanımının Tespit Edildiği - Mahkemece Yeni Heyetten Korot Deneyi de Yapılarak Kalite Saptanıp Sözleşmeye Aykırı ve Tamiratla da Kabule İcbar Edilemiyecek Derecede Olup Olmadığı Araştırılmadan Sonuca Gidilemeyeceği )"
360Y15.HD16.5.2001E. 2001/793 K. 2001/2629"İŞ SAHİBİNE İHBAR YAPILMASI ( Malzemenin Kusurlu Olması Halinde Yapılması )
MALZEMENİN KUSURLU OLMASI ( Bu Durumda İş Sahibine İhbar Yapılmasının Gerekmesi )
BEDELDEN TENZİL ( İşin Kusurlu Olmasının İşin Reddini Gerektirmemesi Nedeniyle )"
360Y13.HD10.5.2001E. 2001/4234 K. 2001/5084"MÜTEAHHİTTEN EKSİK İŞLER BEDELİ VE PROJEYE AYKIRILKLAR NEDENİYLE TAZMİNAT TALEBİ ( Kat Karşılığı Yapılan İnşaattan Daire Satın Alan Davacı )
KAT KARŞILIĞI İNŞAAT SÖZLEŞMESİ ( Eksik İşler ve Projeye Aykırılıklar Nedeniyle Müteahhitten Tazminat Talebi )
TEMLİKNAME İBRAZI MECBURİYETİ ( Kat Karşılığı İnşaat Sözleşmesinde Daire Satın Alan Kişinin Projeye Aykırılık Nedeniyle Tazminat Talebi )"
360Y15.HD7.5.2001E. 2001/548 K. 2001/2453"KAT KARŞILIĞI ESER SÖZLEŞMESİ ( Mahkemece İşin Devam Ettiğine İlişkin İddiaların da Dikkate Alınarak Keşif ve Bilirkişi İncelemesi Yaptırılması )
DEVREDİLEN TAPU KAYITLARININ İPTALİ ( Mahkemece İşin Devam Ettiğine İlişkin İddiaların da Dikkate Alınarak Keşif ve Bilirkişi İncelemesi Yaptırılması )
İNŞAATIN TAMAMLANMA ORANI ( Mahkemece İşin Devam Ettiğine İlişkin İddiaların da Dikkate Alınarak Keşif ve Bilirkişi İncelemesi Yaptırılması )
İLERİYE ETKİLİ FESİH ( Hakkaniyet Kurallarına Uygun Olup Olmadığının Tartışılması )"
360Y15.HD2.4.2001E. 2001/759 K. 2001/1654"AYIPLI İŞ ( Yapılan Şeyin İş Sahibinin Kullanamayacağı Derecede Ayıplı Olması Durumunda İş Sahibinin İşi Kabulden İmtina Edebilmesi )
YAPILAN ŞEYİN İŞ SAHİBİNİN KULLANAMAYACAĞI DERECEDE AYIPLI OLMASI ( İş Sahibinin İşi Kabulden İmtina Edebilmesi )"
360Y15.HD22.3.2001E. 2001 530 K. 2001/1451"İŞ BEDELİNİN TAHSİLİ TALEBİ ( Eser Sözleşmesine Dayalı Olarak Yapılan İşin Bedeli )
ESER SÖZLEŞMESİNE DAYALI İŞ BEDELİNİN TAHSİLİ TALEBİ ( İş Sahibinin Kusurları Makul Süre İçinde Yükleniciye İhbar Etmesinin Gerekmesi )
İHBARIN TANIKLA İSPAT EDİLEBİLMESİ ( Yıkama İşi Bedelinin Tahsili Talebinin Tanıkla İspat Edilebilmesi )"
360Y15.HD15.3.2001E. 2000/5230 K. 2001/1311"KAT KARŞILIĞI İNŞAAT SÖZLEŞMESİ ( İnşaatın İmar Kanununa Aykırılığı Halinde Yapılacak İşlemler )
İMAR KANUNUNA AYKIRILIK HALİNDE YAPILACAK İŞLEMLER ( Kat Karşılığı İnşaat Sözleşmesi Konusu İnşaatın Yapımında )
İNŞAATIN İMAR KANUNUNA AYKIRI YAPILMIŞ OLMASI HALİNDE YAPILACAK İŞLEMLER ( Kat Karşılığı İnşaat Sözleşmesinde )"
360Y15.HD22.11.2000E. 2000/3345 K. 2000/5141"İNŞAAT SÖZLEŞMESİ ( Feshedilmesi - Alacağın Ayıplı İmalat da Dikkate Alınarak Belirlenmesi)
AYIPLI İMALAT ( İnşaat Sözleşmesinin Feshedilmesi - Alacağın Belirlenmesinde Dikkate Alınması)
AKDİN FESHİ ( İnşaat Sözleşmesi - Alacağın Ayıplı İmalat da Dikkate Alınarak Belirlenmesi)
DÖNME CEZASI ( Ortağın İnşaat Sözleşmesini Anlaşmalı Düzenlettirilmesi - Kooperatifin Güveninin Sarsılması Nedeniyle)
KOOPERATİFİN GÜVENİNİN SARSILMASI NEDENİYLE DÖNME ( Ortağın İnşaat Sözleşmesini Anlaşmalı Düzenlettirilmesi)"
360Y15.HD10.5.2000E. 2000/342 K. 2000/2291"ESER SÖZLEŞMESİ ( Eserin Hak ve Nısfet Kaidelerine Göre Kabul Edilebilir Olup Olmamasının Sonuçları )
ESERİN KUSURLU OLMASI ( Bilgisayar Yazılım Paketinin Tam Olarak Uyarlanamaması )
ESERİN KABULÜ ( Hak ve Nısfet Kaidesine Göre Kusurun Eserin Reddini Gerektirmiyecek Seviyede Olması )
ESER BEDELİNİN TENZİLİ ( Reddi Gerektirecek Düzeyde Olmasa da Eserin Kusurlu Olması )"
360Y15.HD24.4.2000E. 1999/4706 K. 2000/1964"NOKSAN VE AYIPLI İŞLER ( Eser Sözleşmesi-Bedelden Tenkis )
BEDELDEN TENKİS ( Noksan ve Ayıplı İş-Eser Sözleşmesi-Bilirkişi Kurulu Teşkil Edilmesi )
KEŞİF VE BİLİRKİŞİ İNCELEMESİ ( Noksan ve Ayıplı İşlerin Tespiti )"
360Y15.HD26.1.2000E. 1999/2826 K. 2000/249"KAT KARŞILIĞI İNŞAAT ( İnşaatın Tamamlanmasında Gecikme ve Kaçak Kat İnşası )
KOMŞU PARSELLERLE TEVHİT ( Kat Karşılığı İnşaat Sözleşmesinde )
GECİKME TAZMİNATI ( Kat Karşılığı İnşaat Sözleşmesinde İnşaatın Tesliminde Gecikme )
İNŞAATIN TESLİMİNDE GECİKME ( Komşu Parsellerle Tevhit İçin Gerekli Sürenin de Teslim Süresine Ekleneceği )"
360Y15.HD16.11.1999E. 1999/2640 K. 1999/4073"EKSİK İŞLER BEDELİNİN TAHSİLİ ( Hakların Gecikerek Kullanılmasından Dolayı Artan Zarardan Sorumluluk )
ORTAK YERLERDEKİ NOKSANLIKLAR NEDENİYLE EKSİK İŞLER BEDELİNİN TAHSİLİ ( Hakların Kullanılmasında Gecikmeden Dolayı Zararın Artması )
HAKLARIN GECİKEREK KULLANILMASI ( Ortak Yerlerdeki Noksanlıklar Nedeniyle Eksik İşler Bedelinin Tahsili )
EK ZARARDAN SORUMLULUK ( Bağımsız Bölüm Sahiplerinin Ortak Yerlerdeki Noksanlıklardan Doğan Eksik İşler Bedelini Geç Talep Etmeleri )"
360Y13.HD8.11.1999E. 1999/6683 K. 1999/8017"AYIPLI VE EKSİK İŞ ( Davadan Sonra Tamamlandığı İddiasının Keşfi Zorunluluğu )
ALACAK DAVASI ( Davadan Sonra Tamamlandığı İddia Edilen Ayıplı ve Eksik İş )
DAVADAN SONRA TAMAMLANDIĞI İDDİA EDİLEN AYIPLI VE EKSİK İŞ ( Keşfi Zorunluluğu )
TAŞINMAZDAKİ AYIPLI VE EKSİK İŞLERİN DAVADAN SONRA TAMAMLANMASI"
360Y15.HD3.11.1999E. 1999/4007 K. 1999/3868"ESER SÖZLEŞMESİ NİTELİĞİ ( Doktorun Estetik Amaçlı Müdahalesi )
ESTETİK AMAÇLI MÜDAHALE ( Eser Sözleşmesinin Konusunu Oluşturduğu )
DÖVME İZİNİN ORTADAN KALDIRILMASI AMAÇLI CERRAHİ MÜDAHALE ( Eser Sözleşmesi Niteliği )
AYBA KARŞI TEKEFFÜL ( Doktorun Estetik Amaçlı Cerrahi Müdahalesinde )"
360YHGK27.10.1999E. 1999/15-850 K. 1999/885"TAZMİNAT DAVASI ( İstisna Sözleşmesinde İş Sahibinin İşi Beğenmemesi Halinde Akdi Fesih Hakkına Dayanarak İş Başlamadan Akdi Feshi )
İSTİSNA SÖZLEŞMESİNDE SÖZLEŞMENİN HAKSIZ FESHİ NEDENİYLE TAZMİNAT TALEBİ ( İş Sahibinin İşi Beğenmeme Nedenine Dayanarak İş Başlamadan Akdi Feshi )
SÖZLEŞMENİN HAKSIZ FESHİ ( İstisna Sözleşmesinde İş Sahibine Tanınan İşi Beğenmeme Halinde Akdi Fesih Hakkının Kötüye Kullanılması )"
360Y15.HD21.10.1999E. 1999/2473 K. 1999/3735"SÖZLEŞMENİN FESHİ TALEBİ ( İnşaatın Reddedilemeyecek Seviyede Olması )
İNŞAATIN REDDEDİLEMEYECEK SEVİYEDE OLMASI ( Sözleşmenin Feshinin İstenememesi )
TEMERRÜT FAİZİ ( İnşaatın Reddedilemeyecek Seviyede Olması )
HAKİMİN TALEPTEN FAZLASINA HÜKMEDEMEMESİ ( İnşaatın Süresinde Bitirilip Teslim Edilmemesi )
TALEPTEN FAZLASINA HÜKMEDEMEME ( İnşaatın Süresinde Bitirilememesi Halinde )"
360Y15.HD3.5.1999E. 1999/983 K. 1999/1717"TAPU İPTALİ VE TESCİL ( Yükleniciden Temellük Edilen Bağımsız Bölüm )
KAT KARŞILIĞI İNŞAAT SÖZLEŞMESİ ( Yüklenicinin Bağımsız Bölüm Devrettiği Kişilerin Hak Sahibi Olabilmelerinin Şartları-Tapu İptali ve Tescil )
İNŞAATIN İSKAN RUHSATI ALINABİLECEK DURUMDA OLMASI ( Kat Karşılığı İnşaat Sözleşmesi-Tapu İptali ve Tescil )"
360Y15.HD8.4.1999E. 1999/1191 K. 1999/1331"AYBA KARŞI TEKEFFÜL ( Gizli Aybın Sonradan Ortaya Çıkması )
ESER SÖZLEŞMESİ ( Ayba Karşı Tekeffül )
GİZLİ AYIP ( İş Sahibinin Bedelden Tenzil Hakkı )
FAİZE FAİZ YÜRÜTÜLMEMESİ ( Mahkemece Dikkat Edileceği )"
360Y15.HD1.3.1999E. 1998/5274 K. 1999/721"İSTİSNA SÖZLEŞMESİ ( Sözleşmenin Kusurlu İfası )
SÖZLEŞMENİN KUSURLU İFASI HALİNDE DİĞER TARAFIN HAKLARI ( Eser Sözleşmesinde )
KUSURLU İŞ ( Karşı Tarafın Hakları )"
360Y15.HD25.1.1999E. 1998/4289 K. 1999/115"AKDİN FESHİ VE BİNANIN KAL'İ DAVASI ( Yüklenicinin Gerek İmar Kurallarına Gerekse Sözleşmeye Uymaması )
KAT KARŞILIĞI İNŞAAT SÖZLEŞMESİ ( Yüklenicinin Gerek İmar Kurallarına Gerekse Sözleşmeye Uymaması )
KAMU DÜZENİ ( Yüklenicinin Öngörülmese Bile İnşaatı İmar Mevzuatına Fen ve Teknik Kurallara Uygun Yapma Zorunluluğu )
AHDE VEFA KURALI ( Tarafların Sözleşme Kurallarına Uyma Gereği )"
360Y15.HD12.10.1998E. 1998/3238 K. 1998/3801"YÜKLENİCİNİN SORUMLULUĞU ( Koruması Gerektiği Aracın Teslimden Önce Çalınması )
ESER SÖZLEŞMESİ ( Yüklenicinin Koruma Yükümlülüğünde Olan Aracın Teslimden Önce Çalınması )
YÜKLENİCİNİN ÖZEN BORCU ( Teslim Edene Kadar Eseri Koruma Borcu )"
360Y15.HD16.9.1998E. 1998/2869 K. 1998/3367"ETİKETLERDEKİ AYIPLAR ( Baskıdan Hemen Sonra Davacıya Bildirildiği İfade Edildiğinden İş Sahibinin İade Faturasını Bundan Çok Sonra Davacıya Göndermiş Olmasının Sonuca Etkisi Olmadığı )
EŞİT KUSUR ( Ayıpların Baskıdan Hemen Sonra Davacıya Bildirildiği - İş Sahibinin İade Faturasını Bundan Çok Sonra Davacıya Göndermiş Olmasının Sonuca Etkisi Olmadığı )"
360Y13.HD28.5.1998E. 1998/4442 K. 1998/4860"KAT KARŞILIĞI İNŞAAT SÖZLEŞMESİ ( İnşaat Devam Ederken Arsa Sahibine Ait Olan Daireyi Satın Alan Davacının İstisna Akdinin Tarafı Durumuna Gelmesi )
HARİCEN DAİRE SATIŞI ( İnşaat Devam Ederken Arsa Sahibine Ait Olan Daireyi Satın Alan Davacının İstisna Akdinin Tarafı Durumuna Gelmesi )
TAZMİNAT ( İnşaatın Eksik Bırakılmasından Dolayı Davalı Müteahhit Şirketinin Davacıya Karşı Sorumlu Olması )
YÜKLENİCİNİN SORUMLULUĞU ( İnşaatın Eksik Bırakılmasından Dolayı Davalı Müteahhit Şirketinin Davacıya Karşı Sorumlu Olması )"
360Y15.HD29.4.1998E. 1998/1217 K. 1998/1716"ESERİN TESLİM ALINMASI ( Kabul Anlamı Taşımaması )
AYIP İHBARI ( Teslim Alınan Eserdeki Ayıp )
ESERDE AYIP ( Makul Sürede İhbarda Bulunulmakla Yükleniciye Başvurulabileceği )"
360Y14.HD28.4.1998E. 1997/8976 K. 1998/3267"TAPU İPTALİ VE TESCİL ( Alınan Borç Para Karşılığında Dairelerin Teminat Olarak Davalıya Satılması )
BORÇ PARA KARŞILIĞI DAİRE SATILMASI ( Bu Durumun İlamla Kesinleşmiş Olması Nedeniyle Tapu İptali ve Tescil Davasının Kabulü )
KAT KARŞILIĞI İNŞAAT SÖZLEŞMESİ ( Alınan Borç Para Karşılığında Dairelerin Teminat Olarak Davalıya Satılması )"
360Y15.HD13.11.1997E. 1997/3083 K. 1997/4839"TAZMİNAT DAVASI ( İhale İle Mal Alınan Davalı Şirketin Ürünlerinin Hatalı Çıkması Nedeniyle Uğranılan Zarar )
İMALAT HATASI ( Ürünün Bir Bölümünde Olup da Tamamını Etkiler Nitelikte Olmaması Durumunda Davacının Ancak İmalat Hatası Olan Kusurlu Bölüm İçin Tazminat İsteyebilmesi )
ÜRÜNLERİN TAMAMINDA İMALAT HATASI OLMASI ( Davacının AKitten Dönebilmesi ve Verdiklerini Geri İsteyebilmesi )"
360Y15.HD10.11.1997E. 1997/3787 K. 1997/4754"ESER SÖZLEŞMESİ ( Özen Borcunu Yerine Getirmeyen Yüklenicinin Bu Nedenle Doğan Zarardan Sorumluluğu )
ŞEKİL ŞARTI BULUNMAMASI ( Eser Sözleşmesi İçin )
ÖZEN BORCUNU YERİNE GETİRMEMEKTEN DOĞAN ZARARDAN SORUMLULUK ( Eser Sözleşmesinde Yüklenicinin )
YÜKLENİCİNİN ÖZEN BORCUNU YERİNE GETİRMEMESİ ( Tazminat Talebi )
TAZMİNAT TALEBİ ( Yüklenicinin Özen Borcunu Yerine Getirmemesi Nedeniyle Doğan Zarar İçin )"
360YHGK8.10.1997E. 1997/15-501 K. 1997/784"KİRA MAHRUMİYETİ ( Geç teslim )
BİNANIN NOKSAN TESLİMİ
TESLİM"
360Y15.HD6.10.1997E. 1997/2281 K. 1997/4142"ESER SÖZLEŞMESİNDE AYIPLI İFA ( Sözleşmeden Dönme Hakkını Kullanan Davacının Menfi Zararı Talep Edebilmesi )
AYIPLI İFA NEDENİYLE ESER SÖZLEŞMESİNDEN DÖNME HAKKI ( Eserin Teslim Alınmış Olmasının Kabul Anlamına Gelmemesi )
GARANTİ SÜRESİ İÇİNDE ORTAYA ÇIKAN AYIPTAN SORUMLULUK ( Eser Sözleşmesinde Sözleşmeden Dönme Hakkı )
MENFİ ZARARIN TALEP EDİLEBİLMESİ ( Ayıplı İfa Nedeniyle Eser Sözleşmesinden Dönen Davacı Tarafından )"
360Y15.HD24.6.1997E. 1997/2943 K. 1997/3246"ESERİN TESLİMİ ( İskan İznine Bağlanması Durumunda Zamanaşımı )
DELİL SÖZLEŞMESİ ( Eserin Teslimi Olgusunun İskan İznine Bağlanmış Olması )
İSKAN İZNİ ( Eserin Teslim Edilmiş Sayılması İçin )
ZAMANAŞIMI ( İstisna Akdinde Eserin Teslimi Olgusunun İskan İznine Bağlanmış Olması Halinde )
İSTİSNA AKDİ ( Eserin Teslimi Olgusunun İskan İznine Bağlanmış Olması Halinde Zamanaşımı )"
360Y14.HD2.6.1997E. 1997/3660 K. 1997/4287"TAPU İPTALİ VE TESCİL DAVASI ( Yükleniciye Edimi Karşılığı Bırakılan Dairelerin Onun Tarafından Davacıya Satılması-Yüklenicinin Edimlerini Yerine Getirmesi Nedeniyle Tescil Talebi )
YÜKLENİCİDEN SATIN ALINAN DAİRELERİN TESCİLİ TALEBİ ( Yükleniciye Arsa Sahibi Tarafından Bırakılan Dairelerin Tapusunun İntikalinin İskanın Alınmasına Bağlanması )
HALEFİYET ( Yükleniciye ve Ondan Daire Satın Alan Davacıya Uygun Mehil Verilerek İskan Ruhsatının Alınmasının Sağlanması )
YÜKLENİCİNİN SORUMLULUĞU ( Edimlerini Tam Olarak Yerine Getirmesi Durumunda Sattığı Dairelerin Tescilinin Talep Edilebilmesi )"
360Y15.HD12.5.1997E. 1997/2104 K. 1997/2491"ESER SÖZLEŞMESİNDE YÜKLENİCİNİN AYBA KARŞI TEKEFFÜL SORUMLULUĞU ( Eserin Kabul Edilebilir Olup Olmadığının Tesbiti )
AYBA KARŞI TEKEFFÜL SORUMLULUĞU ( Eserin Kabul Edilebilir Nitelikte Olup Olmadığının Tesbiti )
YÜKLENİCİNİN AYBA KARŞI TEKEFFÜL SORUMLULUĞU ( Eserin Kabul Edilebilir Olup Olmadığının Tesbiti )
BİLİRKİŞİ İNCELEMESİ VE KEŞİF ( Ayıplı Eserin Kabul Edilebilir Olup Olmadığının Tesbiti İçin )"
360Y15.HD9.5.1997E. 1997/1426 K. 1997/2474"BAĞIMSIZ BÖLÜMLERDEKİ DEĞER KAYBI ( İnşaatın Projeye Uygun Hale Getirilmesinin Mümkün Olmamasından Dolayı )
İNŞAATTAKİ AYIP VE NOKSANLAR ( Değer Kaybının Tespitinde Hangi Tarihin Esas Alınacağı )
İNŞAATIN PROJEYE UYGUN HALE GETİRİLEMEMESİ ( Değer Kaybının Tespitinde Esas Alınacak Tarih )"
360Y15.HD7.4.1997E. 1997/248 K. 1997/1891"KAT KARŞILIĞI İNŞAAT SÖZLEŞMESİ ( Yüklenicisinin İşe Devam Etmeyeceğini Bildirmesi Üzerine Feshi )
BUTLAN ( Fesih Halinde Yüklenicinin İnşaattan Hiç Bir Şey Talep Etmeyeceğine Dair Sözleşme )
YÜKLENİCİNİN İŞİ BIRAKMASI ( Hakları ve Borçları )
MENFİ ZARAR ( Yüklenicisinin İşe Devam Etmeyeceğini Bildirmesi Üzerine Fesih Halinde )
TAPUYA HAK KAZANMA ( İşi Bırakan Yüklenicinin )"
360Y15.HD24.12.1996E. 1996/6586 K. 1996/6890"YIKIM KARARININ İPTALİNE İLİŞKİN DAVA OLMASI ( İnşaatın Kaçak Bölümlerinin Yıkılarak Projesine Uygun Hale Getirilmiş Olması )
YÜKLENİCİNİN SORUMLULUĞU ( Yıkım Kararından Sonra Projenin Uygun Hale Getirilmesinin Yüklenicinin Sözleşmeden Kaynaklanan Teslim Borcunu Bütünü İle İfa Ettiği Anlamına Gelmemesi )
TESLİM BORCU ( Yıkım Kararından Sonra Projenin Uygun Hale Getirilmesinin Yüklenicinin Sözleşmeden Kaynaklanan Teslim Borcunu Bütünü İle İfa Ettiği Anlamına Gelmemesi )"
360Y15.HD5.12.1996E. 1996/4010 K. 1996/6467"TAPU TESCİLİ ( Yüklenicinin Sözleşmeye Aykırı Biçimde Kendi Yararına Yaptığı Fazla Bölümlerin Davacılar Adına Hisseleri Nispetinde Tescil Edilmesi )
ESER SÖZLEŞMESİNE AYKIRI OLARAK FAZLADAN YAPILAN YERLER ( Yüklenicinin Kendi Yararına Fazladan Yaptığı Yerlerin Davacılar Adına Hisseleri Nispetinde Tescil Edilmesi )
YÜKLENİCİNİN YAPIDA KENDİ YARARINA FAZLADAN BÖLÜM İNŞASI ( Davacıların Hisseleri Oranında Onlar Adına Tescil Edilmesi )"
360Y15.HD4.12.1996E. 1996/5848 K. 1996/6441"TAZMİNAT DAVASI ( Davacının Davadaki Amacının Fesih Olmayıp Akdin İfasını ve Buna Bağlı Tazminat İstemini Teşkil Etmesi )
KAT KARŞILIĞI İNŞAAT SÖZLEŞMESİNİN FESHİ ( Davacının Davadaki Amacının Fesih Olmayıp Akdin İfasını ve Buna Bağlı Tazminat İstemini Teşkil Etmesi )"
360Y15.HD22.10.1996E. 1996/4950 K. 1996/5484"İNŞAATA ZAMANINDA BAŞLANMAMASI ( Ruhsat Alınmasının Resmi Mercilerden Kaynaklanan Nedenlerle Gecikmesi-İnşaat Sözleşmesinin Feshi )
İNŞAAT SÖZLEŞMESİNİN FESHİ ( Resmi Mercilerden Kaynaklanan Nedenlerle Ruhsat Almada ve İnşaata Başlamada Gecikme )
RESMİ MAKAMLARDAN KAYNAKLANAN NEDENLERLE İNŞAATIN ZAMANINDA TESLİM EDİLEMEMESİ ( Yüklenicinin Kusurlu Sayılıp Sayılamaması )"
360Y15.HD15.10.1996E. 1996/4114 K. 1996/5315"ESERİN KABULE İCBAR EDİLMEYECEK NİTELİKTE OLMASI ( Yüklenicinin İş Bedelinden Kalan Alacağını İsteyememesi )
ESER SÖZLEŞMESİNDEN KAYNAKLANAN UYUŞMAZLIK ( Yüklenicinin Yapımını Üstlendiği Tesisatın Teknik Yönden Kullanıma Elverişli Olmaması Nedeniyle İşin Başkasına Yaptırılması )
YÜKLENİCİNİN YAPTIĞI İŞİN KULLANIMA ELVERİŞLİ OLMAMASI ( İşveren Tarafından İşin Başkasına Yaptırılması )"
360Y13.HD10.10.1996E. 1996/7837 K. 1996/8490"ALACAK DAVASI ( Davacı İdare Tarafından Yapılan İhaleyi Üzerine Alan Davalının İhale Şartlarını Yerine Getirmemesi Üzerine Uğranılan Zarar )
İHALELER ARASINDAKİ ZARAR ( Davacı İdarenin Geçici Teminatı İrad Kaydetmekle Zararını Karşılamasının Gerekmesi )
DEVLET İHALE YASASINA AYKIRI DAVRANIŞ ( İhale Üzerine Kalan Davalının Verdiği Geçici Teminat İrad Kaydedilerek İdare Zararının Karşılanmasının Gerekmesi )"
360Y15.HD9.4.1996E. 1996/522 K. 1996/2013"ESER SÖZLEŞMESİ ( Aynen İfa-Eserin Sözleşme ve Projeye Uygun Hale Getirilmesinin Mümkün Olması )
ESERİN SÖZLEŞME VE PROJEYE UYGUN HALE GETİRİLMESİNİN MÜMKÜN OLMASI ( Aynen İfaya Karar Verilmesi-Eser Sözleşmesi )
AYNEN İFA ( Eser Sözleşmesi-Eserin Sözleşmeye Uygun Olmaması )"
360Y15.HD3.4.1996E. 1996/1531 K. 1996/1892"ÖZEN BORCU ( Eser Sözleşmesinde )
TEMERRÜT ( Yüklenicinin İş Sahibinin Kusurunu Bildirip Temerrüde Düşürmedikçe Sorumlu Olacağı )
YÜKLENİCİNİN SORUMLULUĞU ( Kusurlu İş Sahibini Temerrüde Düşürmeyen )
İBRA ( Eser Sözleşmesinde Tarafların Birbirine Tanıdığı Ek Süre İçinde )
İŞ SAHİBİNİN TEMERRÜDÜ ( Yüklenicinin Sorumluluktan Kurtulması İçin )
İMAR ONAYI ALINMASI ( Eser Sözleşmesinde Hangi Tarafın Sorumluluğunda Olacağı )
BİLİRKİŞİ İNCELEMESİ ( Eser Sözleşmesinde Tarafların Birbirine Tanıdığı Ek Süre İçindeki İşlemlerin Hesaba Katılmaması )"
360Y15.HD4.3.1996E. 1996/424 K. 1996/1062"ESER SÖZLEŞMESİ ( Proje Dışı ve Ruhsatsız Yapılan İşler )
HUKUKİ AYIP ( İnşaatta Proje Dışı ve Ruhsatsız Yapılan İşler )
PROJE DIŞI İŞLER ( Hukuki Ayıp Teşkil Etmesi )
RUHSATSIZ YAPILAN İŞLER ( Hukuki Ayıp Teşkil Etmesi )
YIKIM DAVASI ( İnşaatta Proje Dışı ve Ruhsatsız Yapılan İşler Dolayısıyla )
TAZMİNAT DAVASI ( Eser Sahibinin İnşaatta Proje Dışı ve Ruhsatsız Yapılan İşler İçin Açtığı )"
360Y15.HD15.1.1996E. 1995/7272 K. 1996/74"ESER SÖZLEŞMESİ ( Tacirler Arasında da Olsa Ayıp İhbarının Şekle Bağlı Olmaması )
AYIP İHBARI ( Tacirler Arasında da Olsa Şekle Bağlı Olmaması )
TACİRLER ARASINDA AYIP İHBARI ( Şekle Bağlı Olmaması )
TANIK DELİLİ ( Ayıp İhbarı Yapıldığı Hakkında )
BİLİRKİŞİ ( Ayıbın Niteliğini Belirlemek İçin )
FATURA TEBLİĞİ ( Temerrüt İçin Yeterli Olmaması )
TEMERRÜT ( Fatura Tebliğinin Yeterli Olmaması )"
360Y15.HD10.10.1995E. 1995/2696 K. 1995/5427"ESER SÖZLEŞMESİ ( İskan Ruhsatı Alınmadığından Yüklenici Adına Tescil Yapılmaması )
İSKAN RUHSATI ( Alınıp Alınmamasına Göre Yüklenici Adına Tescil Yapılması )
KEŞİF ( İskan Ruhsatı Alınabilip Alınamayacağını Tespit İçin )"
360Y15.HD2.10.1995E. 1995/2259 K. 1995/5181"KAT KARŞILIĞI İNŞAAT SÖZLEŞMESİ ( Yüklenicinin Arsa Payını Devretmesi )
TEMİNAT İPOTEĞİ ( Karşılık Olarak Yüklenicinin Kendi Payını Satması )
SÖZLEŞMENİN FESHİ ( Kat Karşılığı İnşaat Sözleşmesinin Pay Devri ve İnşaata Başlanmaması Dolayısıyla )
AKTİN FESHİ VE TAPU İPTALİ ( Pay Devrine Karşılık Teminat İpoteği İstenebileceği Halde )"
360Y15.HD27.9.1995E. 1995/2790 K. 1995/5069"ORTAK YERLERDEKİ EKSİK İŞLER ( Davacının Ancak Arsa Payı Oranında Talepte Bulunabileceği )
TAPUDAKİ ARSA PAYI ( Ortak Yerlerdeki Eksik İşlerin Ödetilmesinde )
YÜKLENİCİNİN SORUMLULUĞU ( Projede Öngörülmeyen veya İmar Mevzuatı Uyarınca Yapımı İskan Ruhsatı Alımından Sonra Zorunlu Hale Gelen İşlerde )"
360Y15.HD27.9.1995E. 1995/2054 K. 1995/5042"KAT KARŞILIĞI İNŞAAT SÖZLEŞMESİ ( Yüklenicinin Kötüniyetle İmar Mevzuatına Aykırı Şekilde Onaylı Projenin Dışında Kat Yapması )
İMARA AYKIRI BİNA YAPILMASI ( Yüklenicinin Kötüniyetle )
SÖZLEŞMENİN FESHİ ( Yüklenicinin Kötüniyetle İmar Mevzuatına Aykırı Şekilde Onaylı Projenin Dışında Kat Yapması )
KAÇAK YAPI ( Yüklenicinin Kötüniyetle Onaylı Projenin Dışında Yaptığı )"
360Y15.HD25.9.1995E. 1995/2667 K. 1995/4966"ESER SÖZLEŞMESİ ( Eserin Reddinin Haklı Olup Olmadığının Tespiti )
ESERİN REDDİ ( İş Sahibinin Haklı Olup Olmadığının Tespiti )
TAZMİNAT ( Eserin Reddinin Haklı Sebebe Dayanması Halinde )
YAPIM BEDELİ ( Eserin Reddinin Haklı Sebebe Dayanması Halinde )"
360Y13.HD3.7.1995E. 1995/6285 K. 1995/6630"GECİKMİŞ İFAYI KABUL
AKDİN FESHİ ( Gecikmiş İfa )
MENFİ ZARAR ( Gecikmiş İfa )
ZARARA RAZI OLMA ( Gecikmiş ifa )
AHDE VEFA
HAKKIN SUİSTİMALİ ( Gecikmiş İfa )
TEMERRÜT
SEÇİMLİK HAK
ESER SÖZLEŞMESİ
GEÇ TESLİM
GECİKME TAZMİNATI
CEZAİ ŞART"
360Y15.HD28.6.1995E. 1995/3436 K. 1995/3993"MENFİ ZARAR ( Akdin Feshi Halinde İstenebilecek Zarar )
KAR MAHRUMİYETİ ( Müspet Zarar Kapsamında Olması )
İHALEDEN MEN ( Oluşan Zararın Tazmininin Tam Yargı Davasında İstenebileceği )
TAM YARGI DAVASI ( İhaleden Men Sonucu Oluşan Zarar )
DAVANIN TEFRİKİ ( İhaleden Men Sonucu Oluşan Zararın İdari Yargıda Görüleceği )
İŞLEMİŞ FAİZ ( Temerrüt Şartı )
TEMERRÜT İHTARI ( Fesih Yazısı ve İhtarnamelerin İhtar Yerine Geçmemesi )"
360Y15.HD16.3.1995E. 1994/4981 K. 1995/1524"NOKSAN VE AYIPLI İNŞAAT YAPILMASI ( İşin Sarkmasında Kredi Akışından Doğan Neden Olup Olmadığının Saptanması )
ESER SÖZLEŞMESİ ( Yüklenici Tarafından Noksan ve Ayıplı İnşaat Yapılması )
KUSUR HALİNDE İŞ SAHİBİNİN HAKKI ( Yükleniciden İstenebilecek Haklar )"
360Y15.HD30.6.1994E. 1994/5728 K. 1994/4463"KAT KARŞILIĞI İNŞAAT SÖZLEŞMESİ ( Yüklenicinin Eksik ve Kusurlu İşler Yapması )
EKSİK VE KUSURLU İŞLER ( İş Sahibinin Eseri Kullanamayacağı ve Nıfset Kaidesine Göre Kabul Edemeyeceği Oranda Değilse )
TESLİM TARİHİNDEKİ RAYİÇ ( Tescil İsteyen Yüklenicinin Eksik ve Kusurlu İşlerin Parasal Tutarını Arsa Sahiplerine Ödemesi Gereği )
MAHSUP İSTEĞİ ( Yargılamanın Her Safhasında Re'sen Gözönünde Bulundurmak Zorunluluğu )
İTİRAZ ( Mahsup Talebi )"
360Y15.HD2.6.1994E. 1993/3617 K. 1994/3489"ESER SÖZLEŞMESİ ( Verilen Teklifle Uygun Nitelikte Direk Yapmayı Taahhüt Etme )
UYGUN NİTELİKTE ÜRETİM ( Direklerin Ağırlıklarının Tespit Edilmesi )
AĞIRLIKLARININ FARKLI OLMASI ( İşlevleri Açısından Sakınca Görülmemesi - Direkler Arasındaki Değer Farkı )
DEĞER FARKININ İSTENMESİ ( Direklerin Kabul Edilmiş Olmasının Engel Sayılmayacağı )"
360Y15.HD30.5.1994E. 1993/5125 K. 1994/3380"KAT KARŞILIĞI İNŞAAT SÖZLEŞMESİ ( Tarafların Birbirine Anlayış Göstermesi )
ŞART ( Tapuda Ferağ Verilmesinin Şarta Bağlanmış Olması )
DÜRÜSTLÜK KURALI ( Kat Karşılığı İnşaat Sözleşmesinde Tarafların Birbirine Anlayış Göstermesi )
İPOTEK KARŞILIĞI PAY DEVRİ ( Arsa Sahipleri Hatalı ve Noksan İşler Sebebiyle İhtar Çekmişler Ancak Seçimlik Haklarını Kullanmamışlarsa )"
360Y15.HD12.5.1994E. 1994/545 K. 1994/3093"VEKALETSİZ İŞ GÖRME ( Sözleşme Dışı İşlerin Zaruri Olması Halinde )
TAZMİNAT HESABI ( Eser Sözleşmelerinden Doğan Anlaşmazlıklarda )
MENFİ ZARAR ( Feshin Kesinleştiği Tarihten İtibaren Gerçekleşmemiş İşler Dolayısıyla İstenebileceği )
FİZİKİ ORAN ( Yapılmayan Kısmın Tüm İşe Göre Fiziki Oranının Bulunmasında Gayrı Melhuz İşlerin Hesaba Katılmayacağı )
SÖZLEŞMENİN FESHİ ( Kar Mahrumiyeti İstenemeyeceği )
KAR MAHRUMİYETİ ( Müspet Zarar Kapsamında Olması )
OY ÇOKLUĞUYLA VERİLEN BİLİRKİŞİ RAPORU ( Ek Rapor Alınmadan ve Gerekçe Gösterilmeden Rapora itibar Edilememesi )
BİLİRKİŞİ RAPORU ( Oy Çokluğu ile Verilen )"
360Y15.HD18.4.1994E. 1993/2775 K. 1994/2408"ESER SÖZLEŞMESİ ( Ekskavatöre Ait Silindirin Tamiri - Gönderilen Faturaya Göre Ödeme Yapılmaması )
İŞ SAHİBİNİN ÖDEME YAPMAMASI ( İcra Takibine Başlanması - Takibe İtiraz )
TAKİBE İTİRAZ ( İtirazın İptali - % 40 İcra İnkar Tazminatına Hükmedilmesi Talebi )
TAMİR EDİLEN MAKİNANIN ARIZASI ( Bilirkişi Raporuna Göre Yağ Kaçırdığının Belirlenmesi )
BİLİRKİŞİ RAPORU ( Süresi İçinde Faturaya İtiraz - İşin Hatalı Yapıldığının Tespiti )
İŞİN HATALI YAPILDIĞININ TESPİTİ ( Arızanın Eseri Kabule Engel Nitelikte Olup Olmadığı )
İŞİN KIYMETİNE GÖRE BEDELİN TAYİNİ ( Eserin Kabulü Kararı Verilirse Ne Miktar İndirim Yapılacağının Tespiti )"
360Y15.HD23.3.1994E. 1993/4469 K. 1994/1760"ESER SÖZLEŞMESİ ( İnşaatın Kanun Ve Nizamlara Aykırı Yapılması )
KAMU DÜZENİNE AYKIRI BİNA ( Mahkemece Eksikliklerin Giderilmesine Karar Verilemeyeceği )
EKSİKLİKLERİN GİDERİLMESİ ( Talebin Ancak Kanuna Uygun Binalar İçin Sözkonusu Olduğu )
KUSUR HALİNDE İŞ SAHİBİNİN HAKKI ( İnşaatın İskan Ruhsatı Alınabilecek Hale Getirebilmesini Talep Etme )"
360Y15.HD18.3.1994E. 1993/4461 K. 1994/1601"ESER SÖZLEŞMESİ ( Buzdolabının Gerekli Soğutmayı Yapmaması - Ayıplı Mal )
AYIPLI MAL ( İhbarın Yazılı Yapılmasının Şart Olmaması - Sözlü Olarak Yapılan İhbar )
SÖZLÜ İHBAR ( Zamanında Ayıp İhbarının Yapıldığının Kabulü )"
360Y13.HD22.2.1994E. 1993/159 K. 1994/1679"TAŞINMAZ SATIŞI ( Müteahhidin Taşınmazı Alacağın Temliki Yoluyla Alanlara Karşı Sorumluluğu )
ALACAĞIN TEMLİKİ ( Yapım Aşamasındaki Taşınmazı Satın Alanların Haklarını Devretmeleri )
KİRA MAHRUMİYETİ ( Alacağın Temliki Yoluyla Taşınmazı Alanların Geç Teslim Sebebiyle İstedikleri )
GEÇ TESLİM ( Alacağın Temliki Yoluyla Temellük Edilen Taşınmazın )"
360Y15.HD15.2.1994E. 1993/2658 K. 1994/791"MAHSUP İDDİASl ( Mahkemece Re'sen Araştırılması Gereği )
SÖZLEŞME DIŞI İŞLER ( Benzeri Beyanların Mahsup İddiası Olduğu )
NOKSAN İŞLER ( Sözleşme Dışı Yapılan İşlerin Mahsup Edileceği )
KİRA MAHRUMİYETİ ( Sözleşme Dışı Yapılan İşlerin Mahsup Edileceği )
ESER SÖZLEŞMESİ ( Sözleşme Dışı Yapılan Fazla İşler )"
360Y15.HD14.2.1994E. 1993/5253 K. 1994/764"DAVALAR ARASINDA BAĞLANTI ( Aynı İnşaat Sözleşmesinden Kaynaklanan Karşılıklı Edimleri İçeren Dava )
DAVALARIN TEFRİKİ ( Yargıtay Safhasından Sonra )
BAĞLANTILI DAVALARIN TEFRİKİ ( Davalardan Biri Hakkında Verilecek Hükmün Diğerine Bağlı Olmasına Rağmen )
ESER SÖZLEŞMESİNDEN DOĞAN DAVALAR ( Bağlantılı Davaların Tefriki )
DAVALARIN BİRLEŞTİRİLMESİ ( Aynı İnşaat Sözleşmesinden Kaynaklanan ve Karşılıklı Edimleri İçeren Davalar )"
360Y15.HD11.2.1994E. 1993/2335 K. 1994/724"ESER SÖZLEŞMESİ ( İnşaat Yapımı İçin Yapılan Sözleşme - Zamanında Teslim Edilmemesi )
ZAMANINDA TESLİM ETMEME ( İnşaatın Düşünüldüğünden Büyük Yapılması - Bilirkişi Raporu )
İNŞAATIN DÜŞÜNÜLENDEN BÜYÜK YAPILMASI ( Bunun Teslim Süresini Ne Kadar Etkileyeceğinin Hesaplanması )
TESLİM SÜRESİ ( Ek Bilirkişi Raporuyla Hesap Ettirilme - Gecikme Tazminatı )
GECİKME TAZMİNATI ( Gecikilen Süre Varsa Hesaplanarak Tahsiline Karar Verme )"
360Y15.HD27.1.1994E. 1993/457 K. 1994/375"ESER SÖZLEŞMESİ ( Arsa Payı Karşılığı Bina Yapımı - Eksik Ve Ayıplı Mal )
ARSA PAYI KARŞILIĞI BİNA YAPIMI ( Eksik Ve Ayıplı İşlerin Giderilmesi İçin Gereken Bedel )
EKSİK VE AYIPLI İŞLERİN BEDELİNİN TAHSİLİ ( Ortak Yerlerde Tapudaki Pay Oranında Talepte Bulunma )
TAPUDAKİ PAY ORANI ( Bağımsız Bölümler İle Ortak Kullanılar Yerler Ayrımı )"
360Y15.HD24.1.1994E. 1993/1676 K. 1994/259"ÖDEMEZLİK DEFİ ( Yüklenicinin Edimini Yerine Getirmeden Tescil İstemesi )
MAHSUP SAVUNMASI ( İnşaattaki Eksikliklerin İleri Sürülmesi Mahsup Olup Re'sen Nazara Alınması Gereği )
İNŞAATTAKİ EKSİKLİKLER ( İleri Sürülmesi Mahsup Olup Re'sen Nazara Alınması Gereği )"
360Y15.HD17.1.1994E. 1993/6316 K. 1994/60"İNŞAAT SÖZLEŞMESİ ( Yüklenicinin Tapudaki Hisselerin ve Satış Yetkisinin Devrini İsteyebilmesi İçin Bütün Edimlerini İfa Etmiş Olması Gereği )
SÖZLEŞMEYE VE PROJEYE AYKIRI FAZLALIKLAR ( Arsa Sahibinin Alacağı Pay Belirlendikten Sonra Karar Verilmesi Gereği )
TAPUDAKİ HİSSELERİN VE SATIŞ YETKİSİNİN DEVRİ ( Yüklenicinin Bunu Talep Edebilmesi İçin Bütün Edimlerini İfa Etmiş Olması Gereği )"
360Y15.HD21.12.1993E. 1993/1 K. 1993/5450"ESERDE AYIP ( Mevcut Yapının İnşaata Devama Elvermemesi )
MÜTEAHHİDİN AĞIR KUSURU ( Mevcut Yapının İnşaata Devama Elvermemesi )
ZARARIN ARTMASINDA KUSUR ( İş Sahibinin İşi Makul Sürede Başkasına Vermemesi )
EK BİLİRKİŞİ RAPORU ( Bilirkişilerden Sadece Birinden Alınması )"
360Y15.HD30.9.1993E. 1993/2142 K. 1993/3702"KAMU DÜZENİNE AYKIRILIK ( İskana Müsait Olmayıp Akde ve Projeye Aykırı Yapılan Bina )
SÖZLEŞMENİN FESHİ ( Yapılan Binanın İskana Müsait Olmaması )
ESER SÖZLEŞMESİ ( Arsa Malikinin İskana Müsait Olmayan Binayı Kabule Zorlanamayacağı )
ESER SÖZLEŞMESİNİN FESHİ ( İnşaatın Sözleşmeye ve Projeye Aykırı Yapılması )
İNŞAATIN SÖZLEŞMEYE VE PROJEYE AYKIRI VE İSKANA MÜSAİT OLMAYAN BİÇİMDE YAPILMASI ( Akdin Feshi )
PROJEYE AYKIRI İNŞAAT ( Eser Sözleşmesinin Feshi )
SÖZLEŞMEYE AYKIRI İFA ( Eser Sözleşmesinin Feshi )"
360Y15.HD21.9.1993E. 1992/5022 K. 1993/3553"ESER SÖZLEŞMESİ ( Eserdeki Noksanlıklar Yüzünden İskan İzni Verilmemesi )
İSKAN İZNİ VERİLMEMESİ ( Projeye Uygun Olarak Binaya Kalorifer Kazanı ve Su Tankı Konulmaması )
TESCİL DAVASI ( Yüklenici Adına Tescil Yapılmaması Sebebiyle )
ESERDE HUKUKİ AYIP ( İskan İzni Verilmemesi )
ARSA MALİKLERİNİN RIZASI ( Eser Akdinde Taahhüt Edilen Şeyden Vazgeçilerek Yeni İş Yapılması )"
360Y15.HD10.2.1993E. 1992/2696 K. 1993/540"YÜKLENİCİ KUSURU ( İhaleden Önce Teknik Eleman Temin Edilmemesi )
SÖZLEŞMENİN FESHİ ( Yüklenicinin Vasıflı Eleman Bulamadığı İçin İşi Yapamaması )
VASIFLI ELEMAN TEMİNİ ( Yüklenicinin İhaleden Önce Temin Etmesi Gereği )"
360Y15.HD23.2.1992E. 1991/3767 K. 1992/843"İSTİSNA SÖZLEŞMESİ ( Yapımı Taahhüt Edilen Makinaların Kusurlu Teslimi )
KUSUR HALİNDE İŞ SAHİBİNİN HAKKI ( Nefaset Kesilmesi )
NEFASET KESİLMESİ ( Kusur Halinde İş Sahibinin Hakkı )"
360YHGK30.10.1991E. 1991/15-373 K. 1991/533"KAT KARŞILIĞI İNŞAAT SÖZLEŞMESİ ( Kullanılan Malzemelerin Öngörülen Kalitede Olmaması )
AYIPLI İŞLER ( Eser Sözleşmesi Gereği Kullanılan Malzemelerin Öngörülen Kalitede Olmaması )
ESER SÖZLEŞMESİ ( Kullanılan Malzemelerin Öngörülen Kalitede Olmaması Sebebiyle Ayıplı İşlerin Sökülüp Yeniden Yapılması )
ESERDE AYIP ( Kullanılan Malzemelerin Öngörülen Kalitede Olmaması Sebebiyle )"
360Y15.HD21.12.1989E. 1989/1806 K. 1989/5336"BİLİRKİŞİ RAPORU ( Hakimin Bilirkişi Görüşüyle Bağlı Olmaması )
ESERDE KUSUR ( İmal Hatasının Kabul Edilebilir Derecede Olup Olmamasına Göre Sonuca Gidilmesi )
İMAL HATASI ( İş Sahibince Kabule İcbar Edilip Edilememesine Göre Sorumluluğun Belirlenmesi )"
360Y15.HD30.5.1989E. 1989/1784 K. 1989/2573"ESER SÖZLEŞMESİ ( Eserin Ayıplı Olması Nedeniyle Kabul Edilmemesi )
AYBA KARŞI TEKEFFÜL ( Reklam Maksadıyla Yaptırılan Eserin Muayene Sonucu Ayıplı Olduğunun Ortaya Çıkması )
MUAYENE VE İHBAR MÜKELLEFİYETİ ( Eserdeki Ayıptan Sorumlu Tutulabilme )
EŞANTİYON MAKSADIYLA HAZIRLATILAN AJANDA ( Ayıptan Müteahhidin Sorumluluğu )
MÜTEAHHİDİN SORUMLULUĞU ( Eşantiyon Maksadıyla Hazırlatılan Ajandadaki Ayıptan )"
360YHGK25.11.1987E. 1987/15-290 K. 1987/865"KAT KARŞILIĞI İNŞAAT SÖZLEŞMESİ ( Yüklenicilerin İşi Terketmesi )
TAZMİNAT DAVASI ( Yüklenicilerin İşi Terketmesi )
YÜKLENİCİLERİN İŞİ TERKETMESİ ( Ödemeleri Gereken Tazminatın Hesabı )
RAYİÇ BEDEL ( Sözleşmedeki Yerlerle İlgili )"
360Y15.HD17.6.1987E. 1986/3696 K. 1987/2692"İNŞAATIN MÜHÜRLENMESİ NEDENİYLE GEÇ TESLİMİ ( Müteahhidin Kira Kaybından Sorumluluğu )
KİRA KAYBINDAN SORUMLULUK ( Ruhsatsız İnşaatın Mühürlenmesi Durumunda Kaçak Olarak Sürdürülmesine Rağmen Geç Teslimi )
RUHSATSIZ İNŞAATIN MÜHÜRLENMESİ ( Müteahhidin Kira Kaybından Sorumluluğu )
MÜTEAHHİDİN KİRA KAYBINDAN SORUMLULUĞU ( Ruhsatsız Olduğundan Mühürlenen İnşaatın Geç Teslimi )"
360YHGK18.4.1986E. 1984/15-711 K. 1986/451"EKSİK VE KUSURLU İŞLER ( Masraflar Müteahhide Yüklenecekse Başta Anlaşılan Götürü Bedelin de Kendisine Ödenmesi Gerekeceği )
GÖTÜRÜ ÜCRET ( Eksik ve Kusurlu İşler Yüklenici Adına Gideriliyorsa Müteahhidin Başta Anlaşılan Ücrete Hak Kazanacağı )
ESER SÖZLEŞMESİ ( Eksik ve Kusurlu İşlerin Yüklenici Adına Giderilmesi )"
360YHGK28.11.1984E. 1983/15-759 K. 1984/980"KAT KARŞILIĞI İNŞAAT SÖZLEŞMESİ ( Yüklenicinin Kusurlu Olmadığı Anlaşılırsa Geriye Yönelik Fesih Söz Konusu Olamayacağı - Uyuşmazlığın Sözleşme Hükümleri Çerçevesinde Çözümleneceği )
SÖZLEŞMENİN GERİYE YÖNELİK FESHİ ( Söz Konusu Olabilmesi İçin Yüklenicinin Kusurlu Olup Olmadığının Araştırılması Gereği - Kat Karşılığı İnşaat Sözleşmesi )
YÜKLENİCİNİN KUSURU ( Olmadığı Anlaşılırsa Uyuşmazlığın Sözleşme Hükümleri Çerçevesinde Çözümleneceği - Kat Karşılığı İnşaat Sözleşmesinin Geriye Yönelik Feshi )"
360Y15.HD8.10.1984E. 1984/2250 K. 1984/2962"ESER SÖZLEŞMESİ ( Teminatın Cezai Şart Niteliğini Kazanması )
CEZAİ ŞART NİTELİĞİNİ KAZANMA ( Sözleşmenin Haklı Nedenle Feshi Halinde Teminat Olarak Yatırılan Alacak )
SÖZLEŞMENİN HAKLI NEDENLE FESHİ ( Teminatın Cezai Şart Niteliğini Kazanması )
TEMİNATIN CEZAİ ŞART NİTELİĞİ KAZANMASI ( Sözleşmenin Haklı Nedenle Feshi )"
360YHGK17.2.1984E. 1983/359 K. 1984/121"ARSA PAYI KARŞILIĞI KAT YAPIMI SÖZLEŞMESİ ( O Ana Kadar Hiç İleri Sürülmeyen Şekil Sakatlığının Genel Kurulda Dikkate Alınamıyacağı )
ŞEKİL SAKATLIĞI ( Davada ve Temyiz Safhasında İleri Sürülmemişse Genel Kurulda Dikkate Alınamıyacağı )
USULİ MÜKTESEP HAK ( O Ana Kadar İleri Sürülmeyen Şekil Sakatlığının Genel Kurulda Dikkate Alınamıyacağı )"
360Y15.HD8.12.1981E. 1981/1754 K. 1981/2485"ALACAK DAVASI ( Eser Sözleşmesi Gereği Yükleniciye Ödenmesi Gereken Paranın Ödenmemesi Nedeniyle )
YAPIM SÖZLEŞMESİ ( Sözleşmenin İş Sahibi Tarafından Haksız Olarak Feshedilmesi-Eserdeki Kusurun Önemli Derecede Olmaması Nedeniyle İş Sahibinin Eser Bedelinden İndirim Yapması )
ESER SÖZLEŞMESİ ( Sözleşmenin İş Sahibi Tarafından Haksız Olarak Feshedilmesi-Eserdeki Kusurun Önemli Derecede Olmaması Nedeniyle İş Sahibinin Eser Bedelinden İndirim Yapması )
KUSUR ( Eserdeki Kusurun Önemli Olmaması Durumunda İş Sahibinin Eser Bedelinden İndirim Yapması )
KABULDEN KAÇINMA ( Eserdeki Kusurun Önemli Olmaması Durumunda İş Sahibinin Eser Bedelinden İndirim Yapması-Eseri Kabulden Kaçınamaması )"
360YHGK10.12.1980E. 1978/15-1111 K. 1980/2641"ALACAK DAVASI ( Gizli Ayıp Nedeniyle )
GİZLİ AYIP ( Ayıba Karşı Tekeffül )
AYIBA KARŞI TEKEFFÜL ( Eser Sözleşmesi )
ESER SÖZLEŞMESİ ( Ayıba Karşı Tekeffül Borcu )"
360YHGK31.1.1979E. 1977/15-693 K. 1979/68"ESER SÖZLEŞMESİ ( İş Sahibinin Götürü Bedelini Yükleniciye Ödemesi - İş Sahibinin Noksan Bırakılan ve Sözleşmeye Aykırı Yapılan İşlerin Karşılığını İstemeye Hakkı Olduğu )
GÖTÜRÜ BEDELE ORANLAMA ( Götürü Bedel Peşin Olarak Ödendiğinden Noksanlık Nedeniyle Geri Alınması Gereken Miktarın Tesbitinde Orantı Yoluna Gidilemeyeceği - Piyasa Rayiç Fiyatlarına Göre Tesbiti Gerektiği )
EKSİKLİKLERİN HESAPLANMASI ( Eser Sözleşmesinin Karşılığı Peşin Ödendiğinden Eserdeki Noksanlıkların Piyasa Rayiç Fiyatlarına Göre Tespiti Gereği - Götürü Bedele Oranlama )"
360Y15.HD11.3.1977E. 1976/3095 K. 1977/611"ESER SÖZLEŞMESİ ( Yüklenicinin Yapacağı Bağımsız Bölümün İş Sahibi Tarafından Başkasına Satılması )
İŞ SAHİBİNİN YÜKLENİCİNİN YAPACAĞI BAĞIMSIZ BÖLÜMÜ BAŞKASINA SATMASI"
360Y15.HD23.10.1976E. 1976/1644 K. 1976/3316"ESER SÖZLEŞMESİ ( Ayıp Halinde Ücret İndiriminin Nasıl Yapılacağı )
ÜCRET İNDİRİMİ ( Eserin Ayıplı Olması Sebebiyle )
ESERDE AYIP ( Ücret İndirim Hesabında Nisbi Metodun Kullanılması )
NİSBİ METOD ( Eserin Ayıplı Olması Sebebiyle Ücret İndiriminde )"

Madde 361

YARGITAY

361Y15.HD14.3.2016E. 2015/5794 K. 2016/1595"AYIPLI MAL DAVASI ( Eser Sözleşmesinden Kaynaklanan - İş Yerine Uygun Olmayan Büyüklükteki Klimanın Takılmasını Sağlamayan Davalının Davacının Uğradığı Maddi Zararı Karşılaması Gerektiği/İşin Esasının İncelenmesi Gerektiği )
ESER SÖZLEŞMESİ ( Ayıplı Malın Yenisi İle Değiştirilmesi Olmadığı Takdirde Bedelden Ayıp Oranında İndirim Talebi - İşin Esasının İncelenerek 818 S. BK'nun 360. Md. Hükmü Gereğince İnceleme Yapılıp Karar Verilmesi Gerektiği )
İHBAR YÜKÜMLÜLÜĞÜ ( Davalı Yüklenicinin Faks Mesajı İle Büyüklüğün Yeterli Olmayacağını Bildirdiği - İş Yerine Uygun Olmayan Büyüklükteki Klimanın Takılmasını Sağlamayan Davalının Davacının Uğradığı Maddi Zararı Karşılaması Gerektiği )
BİLİRKİŞİ RAPORU ( Bildirim Üzerine Kurulan Sistemin de Yeterli Olmadığının Bilirkişi Raporu İle Ortaya Çıktığı - İş Yerine Uygun Olmayan Büyüklükteki Klimanın Takılmasını Sağlamayan Davalının Davacının Uğradığı Maddi Zararı Karşılaması Gerektiği/Ayıplı Mal Davası )"
361Y15.HD30.9.2013E. 2012/6574 K. 2013/5286"ESER SÖZLEŞMESİNDEN KAYNAKLANAN UYUŞMAZLIK ( Sözleşmenin İş Sahibi Kooperatif Tarafından İhtar İle Feshedildiği - Müspet Zarar Niteliğindeki Eksik ve Ayıplı İşler Bedelinin İstenmesinin Mümkün Olmadığı )
EKSİK İŞ BEDELİ TALEBİ ( Eser Sözleşmesinin İş Sahibi Kooperatif Tarafından İhtar İle Feshedildiği - Müspet Zarar Niteliğindeki Eksik ve Ayıplı İşler Bedelinin İstenmesinin Mümkün Olmadığı )
İHTAR İLE SÖZLEŞMENİN FESHİ ( Eser Sözleşmesinin İş Sahibi Kooperatif Tarafından İhtar İle Feshedildiği - Müspet Zarar Niteliğindeki Eksik ve Ayıplı İşler Bedelinin İstenemeyeceği )
MÜSPET ZARAR ( Eser Sözleşmesinin İş Sahibi Kooperatif Tarafından İhtar İle Feshedildiği - Müspet Zarar Niteliğindeki Eksik ve Ayıplı İşler Bedelinin İstenemeyeceği )
YÜKLENİCİNİN İŞ BEDELİNE HAK KAZANMASI ( Yüklenicinin İş Bedeline Hak Kazanabilmesi İçin İmalatın Sözleşmeye ve Yasaya Uygun Tamamlanması Gereği )
GÖTÜRÜ BEDELLİ SÖZLEŞME ( Eser Sözleşmesinden Kaynaklanan Uyuşmazlıkta Karşı Dava Olarak Tapu İptali ve Tescil Talep Edildiği - Sözleşmenin Götürü Bedelli Olduğu/Yüklenicinin İş Bedeline Hak Kazanabilmesi İçin İmalatın Sözleşmeye Uygun Tamamlanması Gereği )"
361Y15.HD26.1.2011E. 2010/207 K. 2011/341"HATALI İMALAT NEDENİYLE UĞRANILAN ZARARIN TAHSİLİ ( Mahkemece Şahit Dinletme İsteğinin Reddedildiği - Malların Ayıplı Olduğuna Dair İhbarın Yapılması Herhangi Bir Şekle Tabi Olmayıp Ayıp İhbarının Yapıldığı Şahit İfadeleri İle de İspatlanabileceği )
TANIK DİNLETME TALEBİNİN REDDEDİLMESİ ( Malların Ayıplı Olduğuna Dair İhbarın Yapılması Herhangi Bir Şekle Tabi Olmayıp Ayıp İhbarının Yapıldığı Şahit İfadeleri İle de İspatlanabileceği )
AYIP İHBARI ( Süresinde Yapıldığının Anlaşılması Halinde Ayıplı İmalat Nedeniyle Davacının Uğradığı Zarar Değerlendirilerek ve Davacının Talep Ettiği Kalemler Gözetilerek Davanın Sonuçlandırılması Gerektiği )"
361Y4.HD22.6.2010E. 2010/4664 K. 2010/7550"DEPREM NEDENİYLE YIKILAN BİNA ( Maddi ve Manevi Tazminat - Verilen Kararın Kesinleşip Kesinleşmediği Araştırılmalı ve Kesinleşmemiş Olduğunun Saptanması Durumunda Kesinleşmesi Beklendikten Sonra Getirtilip İncelenmesi Gerektiği )
MADDİ VE MANEVİ TAZMİNAT ( Binanın Depremde Yıkılması Nedeniyle - Verilen Kararın Kesinleşip Kesinleşmediği Araştırılmalı ve Kesinleşmemiş Olduğunun Saptanması Durumunda Kesinleşmesi Beklendikten Sonra Getirtilip İncelenmesi Gerektiği )
BELEDİYENİN %100 KUSURLU BULUNDUĞUNA İLİŞKİN İDARİ YARGI KARARI ( Kesinleştiğinin Saptanması Durumunda Eldeki Davanın Davalılarına Yöneltilebilecek Bir Kusur Olamayacağı Sonucuna Varılarak Eldeki Davadaki İstem Tümden Reddedilmesi Gerektiği )
MÜTESELSİL SORUMLULUK ( Belediye Dışında Kalan ve Binanın Yapımından Sorumlu Olanlara da Kusur Verildiğinin Saptanması Durumunda Başka Bir Araştırma Yapılmadan Diğer Dayanışmalı Sorumlular İle Birlikte Çifte Ödemeye Yol Açmayacak Biçimde Davalıların Sorumlu Tutulmalarına Karar Verilmesi Gerektiği )"
361Y15.HD4.10.2007E. 2006/3087 K. 2007/6003"TAPU İPTALİ VE TESCİL ( Davacı Tapuya Hak Kazanmamakta İse de İnşaatın Getirildiği Seviye Akdin İleriye Etkili Feshini Haklı Kılıyor İse Davacının Yaptığı İmalatın Alacağı Bağımsız Bölümlere Oranlanarak Hakettiği Bölüm Varsa Bu Yönden Davanın Kabulü Gereği )
AKTİN İLERİYE ETKİLİ FESHİ ( Davacı Tapuya Hak Kazanmamakta İse de İnşaatın Getirildiği Seviye Feshi Haklı Kılıyor İse Davacının Yaptığı İmalatın Alacağı Bağımsız Bölümlere Oranlanarak Hakettiği Bölüm Varsa Bu Yönden Davanın Kabulü Gereği )
İMALAT ALACAĞI ( Tapu İptali ve Tescil - Davacı Tapuya Hak Kazanmamakta İse de İnşaatın Getirildiği Seviye Akdin İleriye Etkili Feshini Haklı Kılıyor İse Davacının Yaptığı İmalatın Alacağı Bağımsız Bölümlere Oranlanarak Hakettiği Bölüm Varsa Bu Yönden Davanın Kabulü Gereği )
TAPUYA HAK KAZANMAMA ( İnşaatın Getirildiği Seviye Akdin İleriye Etkili Feshini Haklı Kılıyor İse Davacının Yaptığı İmalatın Alacağı Bağımsız Bölümlere Oranlanarak Hakettiği Bölüm Varsa Bu Yönden Davanın Kabulü Gereği )"
361Y15.HD2.11.2006E. 2005/5224 K. 2006/6181"AYIBA KARŞI TEKEFFÜL ( Eserin Kabule İcbar Edilemeyeceği Anlaşıldığından Ortaya Çıkarılan Eserin Amacına Uygun Olduğundan Söz Edilemeyeceği )
AYIP NEDENİYLE ESERİN AMACINA UYGUN KULLANILAMAMASI ( Eserin Kabule İcbar Edilemeyeceği Anlaşıldığından Ortaya Çıkarılan Eserin Amacına Uygun Olduğundan Söz Edilemeyeceği )
ESER SÖZLEŞMESİ ( İş Bedelinin Tahsili Talebi - Yüklenicinin Kusur ve Hatasından Dolayı Binanın Su Sızıntılarından Bu Hali İle Kurtulmasının Mümkün Olmayacağından Eserin Kabule İcbar Edilemeyeceği )
ESERİN AYIPLI OLMASI ( Yüklenicinin Kusur ve Hatasından Dolayı Binanın Su Sızıntılarından Bu Hali İle Kurtulmasının Mümkün Olmayacağından Eserin Kabule İcbar Edilemeyeceği )"
361Y19.HD13.12.2005E. 2005/10051 K. 2005/12492"ALACAK DAVASI ( Sözleşmede Arsa Sahibinden Satın Alınan Bağımsız Bölümler Yönünden Geç Teslim İle İlgili Tazminat Hükmü Bulunmadığından Geç Teslime Dayalı Kira Tazminatı İstenemeyeceği )
GEÇ TESLİME DAYALI KİRA TAZMİNATI TALEBİ ( Sözleşmede Arsa Sahibinden Satın Alınan Bağımsız Bölümler Yönünden Geç Teslim İle İlgili Tazminat Hükmü Bulunmadığından İstenemeyeceği )
AYIPLI VE EKSİK İŞLER ( Alacak Talebi - Eksik İşler Yönünden Zamanaşımı Süresi İçinde Her Zaman Talepte Bulunulabileceği/Ancak Ayıplı İşler Hakkındaki Taleplerin Dinlenebilmesi Süresinde Ayıp İhbarı Yapılmasına Bağlı Olduğu )
ZAMANAŞIMI VE AYIP İHBARI ( Eksik İşler Yönünden Zamanaşımı Süresi İçinde Her Zaman Talepte Bulunulabileceği - Ancak Ayıplı İşler Hakkındaki Taleplerin Dinlenebilmesi Süresinde Ayıp İhbarı Yapılmasına Bağlı Olduğu )
DOĞALGAZ TESİSATININ İGDAŞ'IN ONAYLADIĞI FİRMAYA DÖŞETİLDİĞİ İDDİASI ( Bu Husus Makine Mühendisi Tarafından İncelenmesi Gereken Bir Konu Olduğu ve Bu Savunma İle İlgili Doğalgaz Proiesi Değerlendirilmesi Gereği )"
361Y15.HD25.1.2005E. 2004/3633 K. 2005/228"ESER SÖZLEŞMESİNİN YERİNE GETİRİLMEMESİNDE TARAFLARIN MÜTERAFİK KUSURU ( Yapılan Kısmi İşin Bedelinin Ödenen Avanstan Mahsubu Suretiyle Mahkemece İşin Tasfiyesi Gereği )
YÜKLENİCİNİN VE İŞ SAHİBİNİN MÜTERAFİK KUSURU NETİCESİ ESER SÖZLEŞMESİNİN TAMAMEN İFA EDİLEMEMESİ ( Yapılan Kısmi İşin Bedelinin Ödenen Avanstan Mahsubu Suretiyle Mahkemece İşin Tasfiyesi Gereği )
İŞ SAHİBİNİN VE YÜKLENİCİNİN MÜTERAFİK KUSURU NETİCESİ ESER SÖZLEŞMESİNİN TAMAMEN İFA EDİLEMEMESİ ( Yapılan Kısmi İşin Bedelinin Ödenen Avanstan Mahsubu Suretiyle Mahkemece İşin Tasfiyesi Gereği )
İNŞAAT SÖZLEŞMESİNİN TARAFLARIN MÜTERAFİK KUSURUYLA TAMAMEN İFA EDİLEMEMESİ ( Yapılan Kısmi İşin Bedelinin Ödenen Avanstan Mahsubu Suretiyle Mahkemece İşin Tasfiyesi Gereği )"
361Y15.HD24.11.2004E. 2004/1320 K. 2004/5987"İNŞAAT SÖZLEŞMESİ ( Yüklenicinin Sözleşmeye Aykırı Olarak Ruhsatsız ve Projesiz Yaptırdığı Binanın Depremde Gördüğü Hasardan Dolayı Kat Maliklerinin Tazminat Talebi - Gizli Ayıplı Malı Mevcut Haliyle Teslim Alan Kat Maliklerinin Tazminat Taleplerinde Haklı Olması )
YÜKLENİCİNİN AYBA KARŞI TEKEFFÜL SORUMLULUĞU ( İnşaat Sözleşmesinde - Sözleşmeye Aykırı Olarak Ruhsatsız ve Projesiz İnşa Edilen Binanın Depremde Hasar Görmesi Nedeniyle Tazminat Talebi/Gizli Ayıplı Binayı Mevcut Haliyle Teslim Almanın Tazminat Talep Hakkını Ortadan Kaldırmaması )
GİZLİ AYIP NEDENİYLE TAZMİNAT TALEP EDİLEBİLMESİ ( İnşaat Sözleşmesinde Yüklenicinin Sözleşmeye Aykırı Olarak Ruhsatsız ve Projesiz İnşa Ettiği Binanın Depremde Hasar Görmesi Nedeniyle Tazminat Talebi - Binayı Mevcut Haliyle Teslim Almalarının Davacıların Tazminat Hakkını Ortadan Kaldırmaması )
AYIBA KARŞI TEKEFFÜL SORUMLULUĞU ( Yüklenicinin İnşaat Sözleşmesine Aykırı Olarak Ruhsatsız ve Projesiz Yaptığı Binanın Depremde Hasar Görmesi Nedeniyle Tazminat Talebi - Gizli Ayıplı Binayı Mevcut Haliyle Teslim Alan Davacıların Tazminat Talep Haklarının Ortadan Kalkmayacağı )"
361Y15.HD10.6.2004E. 2003/5591 K. 2004/3273"ALACAK DAVASI ( Taraflar Arasında Ödenmesi Kararlaştırılan Keşif Bedelinin %10'u Oranındaki Cezai Şartın Ödenmesi Talebi )
CEZAİ ŞART ( Oranı Ne Olursa Olsun Kusuruyla Feshe Sebebiyet Veren Tarafın Bunu Talep Edememesi )
KUSUR ( Akdin Feshine Senbep Olan Tarafın Cezai Şart Talep Edememesi )"
361Y4.HD25.12.2003E. 2003/15798 K. 2003/15311"ESER SÖZLEŞMESİ ( Müteahhidin Haksız Fiilinden İş Sahibinin Sorumlu Tutulamaması )
TAZMİNAT TALEBİ ( Eser Sözleşmesinde Müteahhidin Haksız Fiilinden İş Sahibinin Sorumlu Tutulamaması )
İŞ SAHİBİNİN MÜTEAHHİDİN HAKSIZ FİİLİ SONUCU DOĞAN ZARARDAN SORUMLU TUTULAMAMASI ( Eser Sözleşmesinde )
MÜTEAHHİDİN HAKSIZ EYLEMİNDEN DOĞAN ZARARDAN İŞ SAHİBİNİN SORUMLU TUTULAMAMASI ( İstisna Sözleşmesinde )
HUSUMET ( Eser Sözleşmesinde Müteahhidin Haksız Fiilinden Doğan Zarardan İş Sahibinin Sorumlu Tutulamaması )
İSTİHDAM EDENİN SORUMLULUĞU HÜKÜMLERİNİN UYGULANAMAMASI ( Eser Sözleşmesinde Müteahhidin Haksız Fiilinden Doğan Zarardan Üçüncü Kişilere Karşı İş Sahibinin Sorumlu Tutulamaması )"
361Y4.HD30.10.2003E. 2003/6618 K. 2003/12496"ESER SÖZLEŞMESİ ( Üçüncü Kişinin Oluşan Çukura Su Dolması Sonucu Meydana Gelen Gölette Yüzerken Vefat Etmesi Nedeniyle Tazminat Talebi İle Açılan Davanın Davalı İşveren Bakımından Husumetten Reddedilmesi Gereği )
HAKSIZ FİİL SEBEBİYLE TAZMİNAT TALEBİ ( İş Sahibinin İşin Yapılması Sırasında Yüklenici Üzerinde Emir ve Talimatı Sözkonusu Olmadığından Yüklenici Tarafından İşin Yapılması Sırasında Üçüncü Kişilere Verilen Zarardan İş Sahibinin Sorumlu Tutulamayacağı )
ÜÇÜNCÜ KİŞİLERİN ZARARI ( Davalı İşveren Tarafından İhalesi Yapılan Yol İnşaatı - Oluşan Çukura Su Dolması Sonucu Meydana Gelen Gölette Yüzerken Vefat Etmesi Nedeniyle Tazminat Talebi İle Açılan Davanın Davalı İşveren Bakımından Husumetten Reddedilmesi Gereği )
İŞ SAHİBİNİN SORUMLULUĞU ( İşin Yapılması Sırasında Yüklenici Üzerinde Emir ve Talimatı Sözkonusu Olmadığından Yüklenici Tarafından İşin Yapılması Sırasında Üçüncü Kişilere Verilen Zarardan İş Sahibinin Sorumlu Tutulamayacağı )"
361Y15.HD9.4.2002E. 2001/5915 K. 2002/1689"TÜKETİCİNİN KORUNMASI YASASININ UYGULAMA ALANI ( Davacıya Ait Bağımsız Bölümde İmalat ve Montajdaki Ayıplar Nedeniyle Nefaset Bedelinin Tahsili İsteminden Kaynaklanan Uyuşmazlık )
OLAĞAN TÜKETİM FAALİYETİ ( Davacıya Ait Bağımsız Bölümde İmalat ve Montajdaki Ayıplar Nedeniyle Nefaset Bedelinin Tahsili İsteminden Kaynaklanan Uyuşmazlığın Eser Sözleşmesinden Kaynaklanması )
ESER SÖZLEŞMESİ ( Davacıya Ait Bağımsız Bölümde İmalat ve Montajdaki Ayıplar Nedeniyle Nefaset Bedelinin Tahsili İsteminden Kaynaklanan Uyuşmazlığın Eser Sözleşmesinden Kaynaklanması )
GÖREV ( Uyuşmazlığın Tüketim Faaliyetinden Değil Eser Sözleşmesinden Kaynaklanması Nedeniyle Davaya Genel Mahkemelerde Bakılması )"
361YHGK20.3.2002E. 2002/15-168 K. 2002/200"KAÇAK İNŞAAT YAPIMINDAN DOĞAN UYUŞMAZLIK ( Ruhsat Alma Yükümlülüğünü Yerine Getirmeyen İş Sahibinin Yükleniciyi İnşaatı Yapmaya Zorlayamayacağı - Kaçak İnşaat Yapan Yüklenicinin İnşaat Yasal Hale Gelmeden Bedelini Talep Edemeyeceği )
RUHSAT ALMA YÜKÜMLÜLÜĞÜNÜ YERİNE GETİRMEYEN İŞ SAHİBİ ( Yükleniciyi İnşaatı Yapmaya Zorlayamayacağı - Kaçak İnşaat Yapmanın Suç Teşkil Etmesi ve Yüklenicinin Kaçak İnşaat Nedeniyle Bedel Talep Edemeyeceği )
YÜKLENİCİNİN KAÇAK İNŞAAT YAPMA YÜKÜMLÜLÜĞÜNÜN BULUNMAMASI ( İnşaat Ruhsatını Alma Yükümlülüğünün İş Sahibine Ait Olması )
İNŞAAT RUHSATI ALINMAMASI ( Yüklenicinin İşe Başlama Yükümlülüğünün Bulunmaması - Yüklenicinin Yaptığı Kaçak İnşaattan Dolayı Bedel Talep Edememesi )"
361YHGK6.2.2002E. 2002/15-40 K. 2002/49"TAZMİNAT TALEBİ ( Eser Sözleşmesinin Terör Saldırısı Nedeniyle Yerine Getirilememesi Nedeniyle İşverenin Sorumluluğu )
İŞVERENİN SORUMLULUĞU ( Eser Sözleşmesinin Terör Saldırıları Nedeniyle Yerine Getirilememesi Nedeniyle Müteahhidin Uğradığı Zararlar İçin Tazminat Talebi )
MÜTEAHHİDİN UĞRADIĞI ZARARLARIN TAZMİNİ TALEBİ ( Terör Saldırıları Nedeniyle Eser Sözleşmesinin Yerine Getirilememesi ve Uğranılan Kayıplar İçin )
TERÖR SALDIRILARI SONUCU ESER SÖZLEŞMESİNİN YERİNE GETİRİLEMEMESİ VE UĞRANILAN KAYIPLAR ( Müteahhidin Tazminat Talebi )"
361Y15.HD4.11.1999E. 1999/3443 K. 1999/3892"YÜKLENİCİNİN FAZLADAN YAPTIĞI İŞLERİN ÜCRETİNİN TAHSİLİ ( Eksik İşler Bedelinin Mahsubu-İnşaat Sözleşmesi )
EKSİK İŞLER BEDELİNİN MAHSUBU ( Yüklenicinin Fazladan Yaptığı İşlerin Ücretinin Ödenmesi )
İNŞAAT SÖZLEŞMESİ ( Yüklenicinin Fazladan Yaptığı İşlerin Ücretinin Ödenmesi )"
361Y15.HD17.4.1996E. 1996/1220 K. 1996/2200"GÖTÜRÜ BEDELLE YAPILAN İŞ ( Proje Tanzimini Üstlenerek Yapıp Teslim Ettiği Eser Amacına Uygun Olmadığından Yüklenicinin Kusurlu Olması )
YÜKLENİCİNİN SORUMLULUĞU ( Proje Tanzimini Üstlenerek Yapıp Teslim Ettiği Eser Amacına Uygun Olmadığından Yüklenicinin Kusurlu Olması )
İŞ SAHİBİNİN SORUMLULUĞU ( Mevcut Kazanın İş Sahibi Tarafından Tercih Edilmesi Nedeniyle Sorumlu Olması )
MAHKEMECE KURULAN HÜKMÜN YASAYA AYKIRILIĞI ( İnfazda Duraksama Yaratacak Şekilde Hüküm Kurulması Nedeniyle )"
361Y15.HD21.12.1995E. 1995/6826 K. 1995/7615"ESER SÖZLEŞMESİ ( Eksik ve Kusurlu İşler-Ayıp İhbarı )
AYIP İHBARI ( İnşaat Sözleşmesi-Açık ve Gizli Ayıp-Süre )
EKSİK VE KUSURLU İŞLER ( İnşaat Sözleşmesi-Ayıp İhbarında Süre )"
361Y15.HD15.2.1994E. 1993/2577 K. 1994/797"OBJEKTİF İMKANSIZLIK ( Arsaya İnşaat Ruhsatının Verilmeyeceğinin Taraflarca Bilinmesi )
KİRA MAHRUMİYETİ ( Objektif İmkansızlık Halinde Müteahhitten İstenemeyeceği )
İNŞAAT RUHSATI VERİLMEMESİ ( Objektif İmkansızlık )
ESER SÖZLEŞMESİNİN FESHİ ( İnşaat Ruhsatının Verilmemesi Sebebiyle )"
361Y15.HD24.1.1994E. 1993/1676 K. 1994/259"ÖDEMEZLİK DEFİ ( Yüklenicinin Edimini Yerine Getirmeden Tescil İstemesi )
MAHSUP SAVUNMASI ( İnşaattaki Eksikliklerin İleri Sürülmesi Mahsup Olup Re'sen Nazara Alınması Gereği )
İNŞAATTAKİ EKSİKLİKLER ( İleri Sürülmesi Mahsup Olup Re'sen Nazara Alınması Gereği )"
361Y15.HD17.1.1994E. 1993/6316 K. 1994/60"İNŞAAT SÖZLEŞMESİ ( Yüklenicinin Tapudaki Hisselerin ve Satış Yetkisinin Devrini İsteyebilmesi İçin Bütün Edimlerini İfa Etmiş Olması Gereği )
SÖZLEŞMEYE VE PROJEYE AYKIRI FAZLALIKLAR ( Arsa Sahibinin Alacağı Pay Belirlendikten Sonra Karar Verilmesi Gereği )
TAPUDAKİ HİSSELERİN VE SATIŞ YETKİSİNİN DEVRİ ( Yüklenicinin Bunu Talep Edebilmesi İçin Bütün Edimlerini İfa Etmiş Olması Gereği )"
361Y15.HD17.6.1987E. 1986/3696 K. 1987/2692"İNŞAATIN MÜHÜRLENMESİ NEDENİYLE GEÇ TESLİMİ ( Müteahhidin Kira Kaybından Sorumluluğu )
KİRA KAYBINDAN SORUMLULUK ( Ruhsatsız İnşaatın Mühürlenmesi Durumunda Kaçak Olarak Sürdürülmesine Rağmen Geç Teslimi )
RUHSATSIZ İNŞAATIN MÜHÜRLENMESİ ( Müteahhidin Kira Kaybından Sorumluluğu )
MÜTEAHHİDİN KİRA KAYBINDAN SORUMLULUĞU ( Ruhsatsız Olduğundan Mühürlenen İnşaatın Geç Teslimi )"
361YHGK28.11.1984E. 1983/15-759 K. 1984/980"KAT KARŞILIĞI İNŞAAT SÖZLEŞMESİ ( Yüklenicinin Kusurlu Olmadığı Anlaşılırsa Geriye Yönelik Fesih Söz Konusu Olamayacağı - Uyuşmazlığın Sözleşme Hükümleri Çerçevesinde Çözümleneceği )
SÖZLEŞMENİN GERİYE YÖNELİK FESHİ ( Söz Konusu Olabilmesi İçin Yüklenicinin Kusurlu Olup Olmadığının Araştırılması Gereği - Kat Karşılığı İnşaat Sözleşmesi )
YÜKLENİCİNİN KUSURU ( Olmadığı Anlaşılırsa Uyuşmazlığın Sözleşme Hükümleri Çerçevesinde Çözümleneceği - Kat Karşılığı İnşaat Sözleşmesinin Geriye Yönelik Feshi )"
361Y15.HD8.5.1981E. 1981/989 K. 1981/1069"MÜTEAHHİDİN SORUMLULUĞU ( İdarenin Yaptığı Projenin Fenne Uygun Olmamasından Dolayı Uğradığı Zarardan )
İNŞAAT SÖZLEŞMESİNDE MÜTEAHHİDİN SORUMLULUĞU ( İdarenin Yaptığı Projenin Fenne Uygun Olmamasından Dolayı Uğradığı Zarardan )
İDARENİN VERDİĞİ PROJENİN FENNE UYGUN OLMAMASINDAN DOĞAN ZARAR ( Uyarmayan Müteahhidin Sorumluluğu )"
361Y15.HD11.3.1981E. 1990/3612 K. 1991/1146"KİRA TAZMİNATI ( İskan Alınamayan Katın Yapılmadığı Dolayısıyla )
YASAYA AYKIRI TAAHHÜT ( İfasının İstenememesi )
ESER SÖZLEŞMESİ ( Yasaya Aykırı Taahhüdün İfasının İstenememesi )"

Madde 362

YARGITAY

362Y23.HD19.12.2017E. 2016/101 K. 2017/3793"MADDİ TAZMİNAT DAVASI ( Hükme Esas Alınan Bilirkişi Raporunda Talep Konusu İmalatların Eksik İş ya da Ayıplı İş Olduğu Hususunda Ayrım Yapılmadığı Ayıplı İşlerin de Gizli Ayıp Mı Açık Ayıp Mı Olduğu Belirlenmediği - Eksik İncelemeye Dayalı Olarak Karar Verilmesinin Hatalı Olduğu )
FAİZ TÜRÜNÜN BELİRLENMESİ ( Uyuşmazlık Tacir Olan Davalı Şirket İle Davacı Arsa Maliki Arasında Düzenlenen Arsa Payı Karşılığı İnşaat Yapım Sözleşmesinden Kaynaklanmış Olup Birleşen Dava Davacısı Tarafça Alacağa Ticari Faiz Yürütülmesi Talep Edildiği Alacağın Avans Faizi İle Tahsiline Hükmedilmesi Gerektiği )
AYIP İHBARI ( Açık Ayıplarla İlgili Teslimden Sonra Yükleniciye Yasada Öngörüldüğü Şekilde Süresinde İhbarda Bulunulup Bulunulmadığı Gizli Ayıplarla İlgili Olarak da Ayıbın Ortaya Ne Zaman Çıktığı Çıkmasından Sonra Yüklenicinin Yasaya Uygun Olarak Haberdar Edilip Edilmediği Üzerinde Durulması Gerektiği - Maddi Tazminat )
ARSA PAYI KARŞILIĞI İNŞAAT SÖZLEŞMESİ ( Her Paydaşın Ortak Alanlarda Payı Bulunduğundan Bu Yerler Üzerindeki Eksik ve Ayıplı İşler Bedelinden Arsa Sahibinin En Fazla Sözleşmedeki Paylaşım Oranına İsabet Eden Miktar Kadar Talepte Bulunabileceği Gözetilerek Karar Verilmesi Gerektiği )"
362Y3.HD6.7.2017E. 2016/822 K. 2017/11251"AYIP İHBARI (Süresinde Yapılmışsa Açık Ayıplı İmalâtın Bedeli Eserin Teslim Edildiği ve Ayıp İhbarının Yapıldığı ve Gizli Ayıplı İmalâtın Bedeli de Gizli Ayıbın Ortaya Çıktığının Anlaşıldığı Tarihteki Rayiçlerle İstenebileceği - Şayet Sözleşmede Özel Düzenlemeler Varsa Öncelikle Sözleşme Hükümlerinin Uygulanması Gerektiği)
ESER SÖZLEŞMESİNDEKİ AYKIRILIKLARIN TESPİTİ (Davacının Talebi Üzerine Asliye Hukuk Mahkemesi'nin Delil Tespiti Dosyasında Araçtaki Ayıplara Dair Bilirkişi Raporunun Davalıya Tebliğ Edildiği Davalının İtirazı Üzerine Bilirkişiden Ek Rapor Aldırıldığı - Bilirkişi Raporunun Davalıya Tebliğinin Gizli Ayıplar Yönünden İhbar Yerine Geçeceğinin Kabulü İle Tespit Edilen Gizli Ayıp Yönünden Değerlendirme Yapılacağı)
AÇIK VE GİZLİ AYIP KAVRAMI (Açık Ayıp Eserde Dikkatli Bir İnceleme Sonunda Görülebilen ve Anlaşılabilen Bozuklukları Gizli Ayıp İse Dikkatli Bir İnceleme İle Ortaya Çıkmayan ve Sonradan Kullanılmakla Ortaya Çıkan Ayıpları İfade Ettiği)
AÇIK AYIPLI İMALÂTIN BEDELİ (Eserin Teslim Edildiği ve Ayıp İhbarının Yapıldığı ve Gizli Ayıplı İmalâtın Bedeli de Gizli Ayıbın Ortaya Çıktığının Anlaşıldığı Tarihteki Rayiçlerle İstenebileceği - Şayet Sözleşmede Özel Düzenlemeler Varsa Öncelikle Sözleşme Hükümlerinin Uygulanması Gerektiği)"
362Y15.HD17.11.2016E. 2015/5176 K. 2016/4721"İTİRAZIN İPTALİ ( Eser Sözleşmesinden Kaynaklanan Bakiye İş Bedelinin Tahsili İçin Yürütülen İcra Takibine - Mahkemece Açık Ayıplı İmalâtlarda Ayıp İhbarı Yapılmadığı Gerekçesi İle İş Sahibinin Açık Ayıplı İmalâtları Kabul Ettiğine Yönelik Kabulünün İsabetsiz Olduğu )
ESER SÖZLEŞMESİNDE İŞ BEDELİNİN HESAPLANMASI ( Bulunacak Miktardan Peşin Ödeme İcra Takibinde Kabul Edilen Miktar ve Bozmadan Önceki Hükümde Hak Edilen Bedelden Düşülen İş Sahibinin Dava Dışı Üçüncü Kişilere Ödemek Zorunda Kaldığı Zarar Bedeli Düşülerek Sonucuna Uygun Karar Verilmesi Gerektiği - İtirazın İptali )
İCRA TAKİBİYLE BAĞLI İNCELEME ( İtirazın İptâli Davalarında Takip İle İlgili Sınırlı İnceleme Yapılması Gerektiğinden Takip ve Davaya Konu Olmayan Sözleşme Dışı İşlerin Davada İncelenip Değerlendirilmesinin Doğru Olmadığı )
AYIP İHBARI ( Garanti Süresi İçinde Ortaya Çıkan Açık ve Gizli Ayıplarla İlgili İş Sahibinin Ayıp İhbarında Bulunmak Zorunda Kalmaksızın Zamanaşımı Süresi İçinde Ayıbın Giderilmesi ve Zararlarını İsteyebileceği Gibi İş Bedeline Karşı Ayıp Defini de İleri Sürebileceği - İtirazın İptali )
GÖTÜRÜ BEDELLİ İŞLER ( Yüklenicinin Hakettiği İş Bedelinin Saptanması İçin Gerçekleştirilen İmalâtın Eksik ve Kusurlar da Dikkate Alınarak Tüm İşe Oranının Tespitiyle Toplam İş Bedeline Uygulanarak Hakedilen Bedelin Saptanması Kanıtlanan Ödemeler Varsa İş Sahibinin İsteyeceği Zarar Miktarı Düşülerek Bedelin Hesaplanması Gerektiği )
İCRA İNKAR TAZMİNATI ( Alacağın Varlığı İle Miktarı Yapılan Yargılama Sonucu Belirleneceğinden ve Bozmadan Önce Verilen Hükümde Dahi Mahkemece Rapor Dışına Çıkılarak Hesaplama Yapılıp Karar Verildiğinden Alacağın Likit Olmadığı - İcra İnkâr Tazminatı Talebinin Reddi Gerektiği )"
362Y23.HD20.10.2016E. 2016/1100 K. 2016/4633"EKSİK VE AYIPLI İŞ BEDELİNİN TAHSİLİ İSTEMİ ( Arsa Payı Karşılığı İnşaat Sözleşmesine Dayalı - Tazminat Konusu Yapılan Kalemler Tek Tek Değerlendirilip Bunların Ayıplı İş mi Yoksa Eksik İş mi Ayıplı İşlerin İse Gizli Ayıp mı Yoksa Açık Ayıp mı Olduğunun Belirlenmesi ve Sonucuna Göre Bir Karar Verilmesi Gerektiği )
İBRANAME ( Niteliğindeki Belge Eksik İşler ve Açık Ayıplar Yönünden Yükleniciyi Sorumluluktan Kurtarsa da Eserin Teslimi Sırasında Kasten Saklanan Bozukluklar ve Usulüne Uygun Yapılan Gözden Geçirmede Farkedilemeyecek Ayıplar Yönünden Yüklenicinin Sorumluluğunun Devam Edeceği )
BİLİRKİŞİ RAPORU ( Mahkemece Uzman Bilirkişi Kurulu Refakatinde Mahallinde Keşif ve İnceleme Yapılarak Tazminat Konusu Yapılan Kalemler Tek Tek Değerlendirilip Bunların Ayıplı İş mi Yoksa Eksik İş mi Ayıplı İşlerin İse Gizli Ayıp mı Yoksa Açık Ayıp mı Olduğunun Belirlenmesi Gerektiği )
TAPU İPTALİ VE TESCİL ( Sözleşmedeki Anahtar Teslimi Şartının Gerçekleşmediğinin Tespit Edilmesi Halinde Yüklenicinin Kendisine Düşen Bağımsız Bölümlere Ancak Asıl Davada Belirlenen Bedeli Ödemesi Koşuluyla Hak Kazanabileceğinin Gözetilmesi Gerektiği )
ARSA PAYI KARŞILIĞI İNŞAAT SÖZLEŞMESİ ( Son Bağımsız Bölümün İskan Ruhsatı Alındıktan Sonra Devredileceğine Dair Sözleşmenin Kademeli Tapu Ferağına Dair Diğer Hükümleri de Göz Önünde Bulundurularak Sonuca Gidilmesi Gerektiği )
YARGILAMA GİDERLERİ ( Eksik ve Ayıplı İş Bedelinin Tahsili İstemi - Davalı Arsa Sahibinin Karşı Dava Tarihi İtibariyle Tapuda Devir Yapmamakta Diğer Bir Anlatımla Davaya Karşı Çıkmakta Haklı Olup Olmadığının Yargılama Gideri ve Vekalet Ücretinin Takdirinde Dikkate Alınması Gerektiği )"
362Y15.HD21.6.2016E. 2016/1335 K. 2016/3619"İMALATIN AYIPLI TESLİMİ (Sözleşmeye Konu İmalâtın Davacı İş Sahibine Teslim Tarihi Belli Değil İse Teslimin En Geç Davacının Yaptırmış Olduğu Tespitteki Talep Tarihinde Yapıldığının Kabulü Gerekeceği - Davacının İmalâttaki Ayıplar İle Bu Ayıpların Niteliğini Yaptırmış Olduğu Tespitte Öğrendiği/Tespit Raporu Davalıya Tebliğ Edilmediğinden Süresi İçerisinde Ayıp İhbarından Söz Edilemeyeceği)
AYIPLI İMALATTA TESPİT RAPORU ALINMASI (Davacının Ayıpların Niteliğini Yaptırmış Olduğu Tespitte Öğrendiği/Tespit Raporu Davalıya Tebliğ Edilmediğinden Süresi İçerisinde Ayıp İhbarından Söz Edilemeyeceği - Davacı Ayıptan Doğan Seçimlik Haklarını Kullanamayacağından Bilirkişi Raporunda Belirlenen Eksik İşler Bedelinden Fazlasını Talep Edemeyeceği/Ayıbın Giderim Bedelini de Kapsar Şekilde Daha Fazla Alacağın Hüküm Altına Alınması Hatalı Olacağı)
AYIP İHBARINDA BULUNMAMA ( İmalâttaki Ayıplar İle Ayıpların Niteliğinin Yapılan Tespit İle Öğrenildiği/Tespit Raporu Davalıya Tebliğ Edilmeyerek Süresinde Ayıp İhbarında Bulunulmadığının Kabul Edileceği - Davacı Ayıptan Doğan Seçimlik Haklarını Kullanamayacağından Sadece Bilirkişi Raporunda Belirlenen Eksik İşler Bedelinin Davalıdan Tahsiline Karar Verilmesi Gerektiği/Ayıbın Giderim Bedelini de Kapsar Şekilde Daha Fazla Alacağın Hüküm Altına Alınamayacağı)"
362Y15.HD14.6.2016E. 2015/4872 K. 2016/3397"EKSİK VE AYIPLI İMALAT BEDELİ İSTEMİ ( Eksik İşler Yönünden İstemin İncelenmesi Bilirkişi Kurulundan Ek Rapor Alınması ve Eksik İşler Bedeli Belirlenerek Hüküm Altına Alınması Ayıplar Yönünden İstemin Reddedilmesi Gerektiği )
AYIP İHBARI ( Davacı İş Sahibi Vekili Ayıp ve Eksikler Yönünden İstemde Bulunduğu Talebini Islah Ettiği - Davalı Vekilinin İse Süresinde Ayıp İhbarı Yapılmadığı Savunmasını İleri Sürdüğü/Mahkemece Bu Savunma Üzerinde Durulmadan İstemin Kabulünün Doğru Olmadığı )
TANIK DELİLİ ( Süresinde Ayıp İhbarının Yapıldığı Tanıkla da Kanıtlanabileceği Halde Davacı Delilleri Arasında Tanık Delili de Bulunmadığı - Bu Durumda Ayıplar Yönünden Davalının 818 S. BK'nun 362. Md. Hükmü Uyarınca Sorumluluğu Kalmadığı )
ZAMANAŞIMI DEF'İ ( Davacı Tarafın Davayı Islah Ettiği ve Bu Dilekçenin Davalı Vekiline Tebliğ Edildiği - Davalı Vekilinin Cevap Dilekçesinde Islahtaki Taleplerin Zamanaşımına Uğradığı Savunmasında Bulunduğu/Mahkemece Bu Hususta Olumlu ve Olumsuz Bir Karar Verilmemesinin Hatalı Olduğu )
ISLAH ( Davalı Vekilinin Cevap Dilekçesinde Islahtaki Taleplerin Zamanaşımına Uğradığı Savunmasında Bulunduğu/Mahkemece Bu Hususta Bir Karar Verilmediği - Zamanaşımı Defi Konusunda Olumlu veya Olumsuz Bir Karar Verilmesi Gerektiği )"
362Y15.HD21.12.2015E. 2015/1822 K. 2015/6549"ALACAK DAVASI (Sözleşme Konusu İşin Tümünün Seçilecek Uzman Bilirkişi Kurulu Aracılığıyla İncelenmesi Varsa Ayıbın Derecesi Ayıpların Giderilme Bedellerinin Mahkemece Belirlenmesinin Zorunlu Olduğu - Hükme Dayanak Alınan Bilirkişi Kurulu Raporunun Açıklanan Sebeplerle Hüküm Vermeye Elverişli Olmadığı)
ESER SÖZLEŞMESİ (İşin Tümünün Seçilecek Uzman Bilirkişi Kurulu Aracılığıyla İncelenmesi Varsa Ayıbın Derecesi Ayıpların Giderilme Bedellerinin Mahkemece Belirlenmesi Gerektiği - Davalı Şirketler Ticarî Defterleri İle Kayıt ve Belgeleri Üzerinde Bilirkişi İncelemesi Yapılarak Rapor Alınmasının Yerinde Olmadığı)
AYIPLI İMALAT (Nedeniyle Ayıpların Giderilme Bedelinin Tahsili Talebiyle Açılan Alacak Davası - Sözleşme Konusu İşin Tümünün Seçilecek Uzman Bilirkişi Kurulu Aracılığıyla İncelenmesi Varsa Ayıbın Derecesi Ayıpların Giderilme Bedellerinin Mahkemece Belirlenmesinin Zorunlu Olduğu)
BİLİRKİŞİ RAPORU (Bilirkişilerin İhtisas Alanı Uyuşmazlığı Çözmeye Yeterli Olmadığı Gibi Bilirkişi Raporunda Sözleşme Kapsamındaki Tüm İmalatlar İncelenerek Ayıp Saptaması Yapılmadığından Hükme Esas Alınamayacağı - Alacak Davası)"
362Y15.HD18.3.2015E. 2014/2833 K. 2015/1322"ALACAK DAVASI ( Eser Sözleşmesinden Kaynaklanan Ayıplı İmalat Sebebiyle - İçerisinde Jeoloji Mühendisinin de Bulunduğu Uzman Bilirkişiler Kurulu Aracılığıyla Yerinde Keşif Yapılarak Ayıplı Olduğu Savunulan İmalatlar Üzerinde İnceleme Yapılması Mahkemenin ve Yargıtayın Denetimine Elverişli Rapor Alınması Gerektiği )
AYIPLI İMALAT ( Mahkemenin ve Yargıtayın Denetimine Elverişle Rapor Alınması ve Bu Çerçevede İmalatların Ayıp Derecesinin ve Sebeplerinin Belirlenmesi ve Ayıpların Ortaya Çıktığı Tarih Gözetilerek Zararın Hesaplanması ve Buna Göre Tüm Bu Değerlendirmeler Işığında Karar Verilmesi Gerektiği )
ESER SÖZLEŞMESİ ( Ayıplı İmalat Sebebiyle Ödenen Bedelin Tahsili Talebiyle Açılan Alacak Davası - Alınan Bilirkişi Raporunun Kullanılan Yalıtım Malzemesinin Yeterli Olup Olmadığı ve Binanın Zaman İçerisinde Oturmuş Olmasının Ayıba Etki Edip Etmediği ve Sair Hususlara Dair İtirazları Kapsamadığından Hükme Esas Alınamayacağı )
BİLİRKİŞİ KURULUNUN OLUŞTURULMASI ( Hükme Esas Alınan Bilirkişi Raporunun Bir İnşaat Mühendisi Bilirkişiden Alındığı - İçerisinde Jeoloji Mühendisinin de Bulunduğu Uzman Bilirkişiler Kurulu Aracılığıyla Yerinde Keşif Yapılmak Suretiyle Ayıplı Olduğu Savunulan İmalatlar Üzerinde İnceleme Yapılması Gerektiği )"
362Y3.HD12.3.2015E. 2014/10600 K. 2015/3968"MADDİ TAZMİNAT DAVASI ( Araç Tamirinden Kaynaklanan - Davacının Ayıp İhbarını Makul Sürede Yaptığı Kabul Edilerek Tarafların Tüm Delilleri Toplanıp Hasıl Olacak Sonuca Göre Bir Karar Verilmesi Gerektiği )
ARAÇ TAMİRİ ( Bir Yıl Sonra Aracın Yeniden Bozulduğu/Davacının Araçtaki Arızanın Sebebinin Tespiti İçin Mahkemeden Delil Tespiti Talebinde Bulunduğu - Davacının Eserdeki Gizli Ayıbı Delil Tespiti Dosyasında Hazırlanan Bilirkişi Raporunun Tarafına Tebliğ Edildiği Tarihte Öğrendiğinin Kabulü Gerektiği )
ESER SÖZLEŞMESİ ( Eser Sahibi Olan Davacının Eserdeki Gizli Ayıbı Delil Tespiti Dosyasında Hazırlanan Bilirkişi Raporunun Tarafına Tebliğ Edildiği Tarihte Öğrendiği ve Raporu Davalı Yükleniciye Tebliğ Ettirerek Süresi İçinde İhbar Yükümlülüğüne Uygun Hareket Ettiğinin Kabulü Gerektiği - Maddi Tazminat )
AYIP İHBARI ( Araç Tamirinden Kaynaklanan Tazminat İstemi/Davacının Eserdeki Gizli Ayıbı Delil Tespiti Dosyasında Hazırlanan Bilirkişi Raporunun Tarafına Tebliğ Edildiği Tarihte Öğrendiği/Raporu Davalı Yükleniciye Tebliğ Ettirerek Süresi İçinde İhbar Yükümlülüğüne Uygun Hareket Ettiği - Davayı Süresi İçinde Açtığı )"
362Y23.HD25.9.2014E. 2014/1106 K. 2014/5941"ARSA PAYI KARŞILIĞI İNŞAAT YAPIM SÖZLEŞMESİ ( Eksik İşler Bedelinin Tahsili - Davalının Dava Tarihinden Sonra İkinci Kattaki Daireyle Tespite Konu Bir Başka Dairedeki Sıva İşlerinin Kendisi Tarafından Yapıldığı Yönündeki Savunması Üzerinde Durularak Tespit Tarihleri İtibariyle Eksik ve Ayıplı İşlerin Bedelleriyle İlgili Rapor Alınıp Davacının Temyiz Talebinde Bulunmaması Sebebiyle Oluşan Usuli Kazanılmış Haklar da Dikkate Alınarak Bir Karar Verilmesi Gerektiği )
EKSİK İŞLER BEDELİNİN TAHSİLİ ( Talep Konusu Edilen Eksik ve Ayıplı İşler Bakımından Tespit Tarihi Olan 2008 Yılı Birleşen Davada Talep Konusu Edilen Eksik ve Ayıplı İşler Bakımından Tespit Tarihi Olan 2009 Yılı Mahalli Piyasa Rayiçlerine Göre Talepte Bulunmasına Rağmen Her İki Davada da Dava Tarihinden Sonrasına Ait Keşif Tarihi Olan 2012 Yılı Fiyatlarına Göre Değerlendirme Yapılmasının Doğru Olmadığı )
AYIPLI İŞLER BEDELİNİN TAHSİLİ ( Açık Ayıplarla İlgili Teslimden Sonra Yükleniciye 818 S. BK'nın 359. Md.sinde Öngörüldüğü Şekilde Süresinde İhbarda Bulunulup Bulunulmadığının Belirlenmesi Gerektiği )
BİLİRKİŞİ RAPORU ( Ayıplı İşler Bedelinin Tahsili İstemi - Mahkemece Uzman Bilirkişi Refakatinde Mahallinde Keşif ve İnceleme Yapılarak Öncelikle Tazminat Konusu Yapılan Kalemler Tek Tek Değerlendirilip Bunların Ayıplı İş Mi Yoksa Eksik İş mi Ayıplı İşlerin İse Gizli Ayıp mı Yoksa Açık Ayıp Mı Olduğunun Belirlenmesi Gerektiği )
İHBARIN YAPILMASI ( Ayıplı İşler Bedelinin Tahsili İstemi - Gizli Ayıplarla İlgili Olarak Ayıbın Ortaya Ne Zaman Çıktığı Ayıplardan Yüklenicinin 818 S. BK'nın 362. Md.sine Uygun Olarak Haberdar Edilip Edilmediğinin Belirlenmesi Gerektiği )"
362Y15.HD11.9.2014E. 2014/125 K. 2014/5146"ESER SÖZLEŞMESİNDEN KAYNAKLANAN İTİRAZIN İPTALİ DAVASI ( Eser Sözleşmesinden Kaynaklanan Uyuşmazlıklarda Ayıp İhbarının Her Türlü Delille ve Tanıkla Kanıtlanabileceği - Davalı Tanık Deliline Dayandığından Tanıkların Dinlenip Ayıbın Niteliğine İlişkin Bilirkişi İncelemesi de Yapılarak İhbarın Süresinde Olup Olmadığının Saptanacağı )
AYIPLI İMALATTAN KAYNAKLANAN HAKLARIN KULLANILMASI ( Ayıp İhbarında Bulunulmasının Zorunlu Olduğu - Eser Sözleşmesinden Kaynaklanan Uyuşmazlıklarda Ayıp İhbarının Her Türlü Delille ve Tanıkla Kanıtlanabileceği )
AYIP İHBARININ KANITLANMASI ( Eser Sözleşmesinden Kaynaklanan Uyuşmazlıklarda Ayıp İhbarının Her Türlü Delille ve Tanıkla Kanıtlanabileceği - Davalı Tanık Deliline Dayandığından Tanıkların Dinlenip Ayıbın Niteliğine İlişkin Bilirkişi İncelemesi de Yapılarak İhbarın Süresinde Olup Olmadığının Saptanması Gerektiği )"
362Y15.HD10.9.2014E. 2014/2285 K. 2014/5042"ESER SÖZLEŞMESİNE DAYALI TAZMİNAT ( Davacı Ayıp İhbar Yükümlülüğünü Yerine Getirmediğinden 360. Md.de Sayılan Hakları Kullanamayacağı Gibi Usule Aykırı Gerekçelerle Davanın Yeniden Reddinin Doğru Olmadığı - Hükmüne Uyulan Bozma İlâmına Uygun Şekilde İnceleme Yapılmak ve Sonucuna Göre Karar Verilmek Üzere Kararın Bozulması Gerektiği )
BOZMAYA UYULMASI ( Davacı Yararına Oluşan Usuli Kazanılmış Haklar Dikkate Alınmayarak Davalıya Yapılan Dava Dilekçesi ve Duruşma Günü Tebligatının Usulsüz Olduğu ve Davalının Bozmadan Sonra Verdiği Cevap Dilekçesi İle Kendisine Ayıp İhbarında Bulunulmadığını Savunduğu - Davacı Ayıp İhbar Yükümlülüğünü Yerine Getirmediği )
DURUŞMA GÜNÜ TEBLİGATI ( Usulsüz Olduğu ve Davalının Bozmadan Sonra Verdiği Cevap Dilekçesi İle Kendisine Ayıp İhbarında Bulunulmadığını Savunduğu/Davacı Ayıp İhbar Yükümlülüğünü Yerine Getirmediği - Eser Sözleşmesine Dayalı Tazminat )"
362Y15.HD30.4.2014E. 2013/6427 K. 2014/3016"ESER SÖZLEŞMESİNDEN KAYNAKLANAN AYIPLI İFA ( Sözleşme Konusu Ataşmanlar Üzerinde Teknik Bilirkişi Marifetiyle İnceleme Yapılacağı - Ayıbın Niteliğinin Gizle veya Açık Ayıp Olduğu/Eserin Reddi veya Bedelde Tenzil Gerekip Gerekmediği/Onarımın Mümkün Olup Olmadığı ve Tenzili Gereken Miktar ile Onarım Bedelinin Belirleneceği )
AYIP İHBARI ( Açık Ayıp İse Muayene ve İhbar Mükellefiyetinin Yerine Getirilmediğinden Davanın Reddedileceği - Gizli Ayıp İse Öğrendiği Tarih Araştırılıp E-maille Yapılan İhbarın Derhal Yapılıp Yapılmadığına Dair Değerlendirme Yapılarak Hüküm Kurulacağı/Eser Sözleşmesinden Kaynaklanan İtirazın İptali Davası )
AÇIK AYIP ( Eser Sözleşmesinden Kaynaklanan İtirazın İptali Davası - Teknik Bilirkişi Marifetiyle İnceleme Yapılarak Ayıbın Niteliğinin Belirleneceği/Açık Ayıp İse Muayene ve İhbar Mükellefiyetinin Yerine Getirilmediğinden Davanın Reddedileceği )
GİZLİ AYIP ( Eser Sözleşmesinden Kaynaklanan İtirazın İptali Davası - Teknik Bilirkişi Marifetiyle İnceleme Yapılarak Ayıbın Niteliğinin Belirleneceği/Gizli Ayıp İse Öğrendiği Tarih Araştırılıp E-maille Yapılan İhbarın Derhal Yapılıp Yapılmadığına Dair Değerlendirme Yapılarak Hüküm Kurulacağı )"
362Y15.HD6.1.2014E. 2013/5143 K. 2014/18"ESER SÖZLEŞMESİ NEDENİYLE BORÇLU OLMADIĞININ TESPİTİ ( Haksız Olarak Davacılardan Tahsil Edilen Alacağın Davalıdan Tahsilinin ve Teminat Mektupları Hakkında Davanın Konususuz Kaldığından Karar verilmesine Yer Olmadığının Kabulü )
İŞ BİTİRME BELGESİ ( Davacı Yüklenicinin Tasfiye Kesin Hesabına Konu Olan İşlerin Eksik ve Kusurlu Olmadığının Kabulü )
ÇELİŞKİLİ BİLİRKİŞİ RAPORUNUN HÜKME ESAS ALINAMACAĞI ( Yerinde İncelemeyi İçermeyen Mahkemece Alınan Diğer Raporun Çelişkili ve Yetersiz Olduğunun Mahkemece Gözetilmesi Gerektiği - Eksik ve Ayıplı İmalat Bulunmadığı/Menfi Tespit Davası )
EKSİK VE AYIPLI İMALAT BULUNMADIĞI ( Davacı Şirket Yetkilileri ile Davalı Banka Yetkilileri Arasındaki Belgede Sahtecilik Yapıldığı İddiasına Dayalı Ceza Davasından Sanıkların Beraat Ettiği ve Bu Kararın Kesinleştiğinin Gözetilmesi Gerektiği )
TASFİYE KESİN HESABIYLA SONUÇLANAN İŞLER ( Eksik ve Ayıp Olmadığına Dair Bilirkişi Raporu - Yerinde İncelemeyi İçermeyen Mahkemece Alınan Diğer Raporun Çelişkili ve Yetersiz Olduğunun Mahkemece Gözetilmesi Gerektiği/Borçlu Olmadığının Tespiti )"
362Y15.HD26.9.2013E. 2012/6075 K. 2013/5199"ESER SÖZLEŞMESİ ( Eksik İşler Bedelinin Eserin Teslim Edildiği Tarihteki Piyasa Rayicine Göre 5 Yıl İçinde İhtirazi Kayda Gerek Olmaksızın İstenebileceği - Açık Ayıpların Eserin Teslimini Müteakkip Makul Süre İçinde Yapılacak Ayıp İhbarı ile Bu Tarihteki Piyasa Rayicine Göre 5 Yıl İçinde İstenebileceği )
ESERİN AÇIK VE GİZLİ AYIP BEDELİ ( Eserin Teslimi ve Kabulünden Sonra Zamanaşımı Süresinde Ortaya Çıkan Gizli Ayıpların Derhal Yükleniciye Bildirilerek Bedelinin Talep Edilebileceği - Açık Ayıpların Eserin Teslimini Müteakkip Beş Yıl İçinde İstenebileceği )"
362Y15.HD13.3.2013E. 2013/515 K. 2013/1838"İŞ BEDELİ ALACAĞININ TAHSİLİ DAVASI ( Eser Sözleşmesinden Kaynaklanan - Eserin Tümüyle Reddi Gerekirse Ayıplı İmalâtı Davacıya Vermek Koşuluyla Davanın Reddine Karar Vermek Gerektiği/Kabul Edilebilecek Nitelikte ise Ayıp Oranında Bedelden İndirim Yaparak ve Ayrıca Ödenen Bedel de Düşüldükten Sonra Kalana Hükmetmek Gerektiği )
ESER SÖZLEŞMESİ ( İş Bedeli Alacağının Tahsili Davası - Eser Kabul Edilebilecek Nitelikte ise Ayıp Oranında Bedelden İndirim Yaparak ve Ayrıca Ödenen Bedel de Düşüldükten Sonra Kalana Hükmetmek Gerektiği )
MAKUL SÜRE ( Eser Sözleşmesinden Kaynaklanan İş Bedeli Alacağının Tahsili Davası - Davalının Ayıp İhbarının Makul Sürede Yapıldığına İlişkin Tanıklarının Dinlenmesi Varsa Bu Konudaki Diğer Kanıtlarının Toplanması Gerektiği )
AYIP İHBARI ( Makul Sürede Yapıldığına İlişkin Davalı Tanıklarının Dinlenmesi Varsa Bu Konudaki Diğer Kanıtlarının Toplanması Gerektiği - Eser Sözleşmesinden Kaynaklanan İş Bedeli Alacağının Tahsili Davası )"
362Y23.HD16.1.2013E. 2012/5835 K. 2013/129"EKSİK VE AYIPLI İŞ BEDELİNİN TAHSİLİ DAVASI ( Arsa Payı Karşılığı İnşaat Sözleşmesinden Kaynaklanan - Tazminat Konusu Yapılan Kalemler Tek Tek Değerlendirilerek Bunların Ayıplı İş mi Yoksa Eksik İş mi Ayıplı İşlerin ise Gizli Ayıp mı Yoksa Açık Ayıp mı Olduğunun Belirlenmesi Gerektiği )
ARSA PAYI KARŞILIĞI İNŞAAT SÖZLEŞMESİ ( Eksik ve Ayıplı İş Bedelinin Tahsili Davası - Gizli Ayıplarla İlgili Olarak Ayıbın Ortaya Ne Zaman Çıktığı Çıkmasından Sonra Yüklenicinin Haberdar Edilip Edilmediğinin Üzerinde Durulması Gerektiği )
TAZMİNAT KALEMLERİ ( Tek Tek Değerlendirilerek Bunların Ayıplı İş mi Yoksa Eksik İş mi Ayıplı İşlerin ise Gizli Ayıp mı Yoksa Açık Ayıp mı Olduğunun Belirlenmesi Gerektiği - Arsa Payı Karşılığı İnşaat Sözleşmesinden Kaynaklanan Eksik ve Ayıplı İş Bedelinin Tahsili Davası )
AYIP İHBARI ( Arsa Payı Karşılığı İnşaat Sözleşmesinden Kaynaklanan Eksik ve Ayıplı İş Bedelinin Tahsili Davası - Açık Ayıplarla İlgili Teslimden Sonra Yükleniciye Süresinde İhbarda Bulunulup Bulunulmadığının Tespiti Gerektiği )"
362Y15.HD10.12.2012E. 2012/2602 K. 2012/7747"İŞ BEDELİNİN TAHSİLİ ( Davacı Tarafından Davalılara Teslim Edilen Kumaşın ve Bu Kumaştan Üretilen Gömlek Sayısının Tespiti İçin Tarafların Tüm Delillerinin Sorulup Toplanması Gerektiği )
AYIPLI OLDUĞU İLERİ SÜRÜLEN MALLAR ( Üzerinde Uzman Bilirkişi Kurulu Aracılığıyla Gerektiğinde Yerinde Keşif Yapılarak Varsa Ayıplı Gömleklerin Sayısının ve Ayıp Derecesinin Belirlenmesine Dair Denetime Elverişli Rapor Alınması Gerektiği - İş Bedelinin Tahsili )
BİLİRKİŞİ İNCELEMESİ ( İş Bedelinin Tahsili - Ayıplı Olduğu İleri Sürülen Tüm Ürünlerin Üzerinde Bilirkişi İncelemesi Yapılması Gereği )
AYIPLI MALLARIN İADESİ ( Kabul Edilemeyecek Derecede Ayıplı Olan Gömleklerin Bedelinin İstenemeyeceğinin ve Ancak Davacı Yükleniciye İadesi Gerektiğinin Düşünülmesi ve Varılacak Sonuca Göre Uyuşmazlığın Çözüme Bağlanması Gerektiği )"
362Y15.HD18.10.2012E. 2012/5503 K. 2012/6582"ESER SÖZLEŞMESİ ( İmalat Bedelinin Tahsili - Jeneratör Davacı Yüklenici Tarafından Götürülüp İade Edilmediğine Göre Ayıplı Olduğu İddia Edilen Diğer Malzemeler Yönünden Uzman Bilirkişiden Alınacak Raporla Malzemelerin Davalının İşine Yarayıp Yaramadığı Hususunun Saptanması Gerektiği )
AYIP İHBARI ( Eser Sözleşmesi - Davacının Tamir İçin Jeneratörün Kendisinde Olduğunu Kabul Ettiği ve Faturadaki Malzemeler İle Teslim Edilen Malzemelerin Farklı Olduğu Anlaşılmakla Ayıp İhbarının Süresinde Yapıldığının Kabul Edilmesi Gerektiği )
LİKİT OLMAYAN ALACAK ( Alacak Bilirkişi Raporuyla Sonuca Varılacağından İcra İnkar Tazminatı Talebinin Reddedilerek Sonucuna Göre Karar Verilmesi Gerektiği - Eser Sözleşmesinden Kaynaklanan İmalat Bedelinin Tahsili )
İMALAT BEDELİNİN TAHSİLİ ( Eser Sözleşmesi - Jeneratör Davacı Yüklenici Tarafından Götürülüp İade Edilmediğine Göre Ayıplı Olduğu İddia Edilen Diğer Malzemeler Yönünden Uzman Bilirkişiden Alınacak Raporla Malzemelerin Davalının İşine Yarayıp Yaramadığı Hususunun Saptanması Gerektiği )"
362Y15.HD12.9.2012E. 2011/6849 K. 2012/5684"AYIP GİDERME BEDELİNİN TAHSİLİ ( Kullanımla Ortaya Çıkan Ayıpların Gizli Ayıp Niteliğinde Olduğu - Davacı Tarafından Giderildiği İleri Sürülen Ayıp Bedellerinin Bilirkişi Marifetiyle Belge ve Kayıtlar İncelenerek Belirlenmesi Gereği )
GİZLİ AYIP ( Kullanımla Ortaya Çıkan Ayıpların Gizli Ayıp Olduğu - Ayıp Giderim Bedelinin Bilirkişi Marifetiyle Tespiti Gereği )"
362Y23.HD12.7.2012E. 2012/2388 K. 2012/4910"AYIP VE EKSİK İŞLER BEDELİ İSTEMİ ( Taraflar Arasında Düzenlenen Arsa Payı Karşılığı İnşaat Sözleşmesi Gereğince - Davacıların Proje Üzerindeki Onay İmzalarıyla İlgili Açıklamaları Alınıp İnkarı Halinde İmza İncelemesi de Yapılarak Sonucuna Göre Bir Karar Verilmesi Gerektiği )
ARSA PAYI KARŞILIĞI İNŞAAT SÖZLEŞMESİ ( Gereğince Ayıp ve Eksik İşler Bedeliyle Kira Kaybının Tahsili İstemi - Sözleşmeye Uygun Düzenlenmeyen Projeye Dayanılarak Kat İrtifakı ya da Kat Mülkiyeti Kurulmuş İse Sözleşme Hükmünün Değiştirildiğinin Kabulü Gerektiği )
SÖZLEŞMEYE AYKIRI DÜZENLENEN PROJEYE DAYALI KAT İRTİFAKI KURULMASI ( Sözleşme Hükmünün Değiştirildiğinin Kabulü Gerektiği - Bu Durumda Davacıların Dairelerinin Onaylı Projeye Uygun Ancak Sözleşmedeki Miktardan Küçük Yapılmış Olmasına Dayalı Herhangi Bir Talep Hakkı Olmayacağının Gözetilmesi Gerektiği )
ONAYLI PROJE ( İncelenmesinden Davacıların Kendilerine Ait Daireler Üzerinde Onay İmzalarının Bulunduğu/Sözleşmeye Uygun Düzenlenmeyen Projeye Dayanılarak Kat İrtifakı ya da Kat Mülkiyeti Kurulmuş İse Sözleşme Hükmünün Değiştirildiğinin Kabulü Gerektiği - Ayıp ve Eksik İşler Bedeli İstemi )
İMZA İNCELEMESİ ( Ayıp ve Eksik İşler Bedeli İstemi - Davacıların Proje Üzerindeki Onay İmzalarıyla İlgili Açıklamaları Alınıp İnkarı Halinde İmza İncelemesi de Yapılarak Sonucuna Göre Bir Karar Verilmesi Gerektiğinin Düşünülmemesinin Doğru Olmadığı )"
362Y23.HD10.7.2012E. 2012/2485 K. 2012/4785"MADDİ TAZMİNAT DAVASI ( Eksik ve Ayıplı Teslim Sebebiyle - Tazminat Konusu Yapılan Kalemler Tek Tek Değerlendirilerek Bunların Ayıplı İş Mi Yoksa Eksik İş Mi Ayıplı İşlerin İse Gizli Ayıp Mı Yoksa Açık Ayıp Mı Olduğunun Belirlenmesi Gerektiği )
AYIP NEDENİYLE SORUMLULUK ( Ayıplı İşlerin İse Gizli Ayıp Mı Yoksa Açık Ayıp Mı Olduğu Belirlenmesi Gerektiği - Gerektiğinde Bilirkişi Kurulundan Ek Rapor Alınarak Oluşacak Uygun Sonuca Göre Bir Karar Verilmesi Gerektiği )
AÇIK AYIP ( Teslimden Sonra Yükleniciye Süresinde İhbarda Bulunulup Bulunulmadığı Üzerinde Durulmalı ve Gerektiğinde Bilirkişi Kurulundan Ek Rapor Alınarak Oluşacak Uygun Sonuca Göre Bir Karar Verilmesi Gerektiği )
GİZLİ AYIP ( Ayıbın Ortaya Ne Zaman Çıktığı Çıkmasından Sonra Yüklenicinin Haberdar Edilip Edilmediği Üzerinde Durulmalı ve Gerektiğinde Bilirkişi Kurulundan Ek Rapor Alınarak Oluşacak Uygun Sonuca Göre Bir Karar Verilmesi Gerektiği )
DELİL LİSTESİ ( Davacı Vekili Delil Listesinde Tanık Bildirmeyeceğini ve Tanık Dinletilmesine de Muvafakat Etmediklerini Belirttiği - Davalı Vekilinin İtirazları da Dikkate Alınmadan Sonradan Bildirilen Davacı Tanıklarının Dinlenerek Bir Kısım Tanık Beyanlarının Hükme Esas Alınmasının Doğru Olmadığı )
GECİKME TAZMİNATI ( Cezai Şart Niteliğinde Olmadığından Kural Olarak Hükmedilebilmesi İçin Bağımsız Bölümler Teslim Alınırken İhtirazi Kayıt İleri Sürülmesine Gerek Olmadığı - Asıl Edim Yanında Bağımsız Bir Borç Olup Feri Nitelikte Olmadığı/Reddine Karar Verilmesinin Hatalı Olduğu )
İHTİRAZİ KAYIT ( Gecikme Tazminatının Asıl Edim Yanında Bağımsız Bir Borç Olup Feri Nitelikte Olmadığı - Mahkemece Davacının İşi Teslim Alırken İhtirazi Kayıt İleri Sürmemesi Sebebiyle Davanın Reddine Karar Verilmesinin Hatalı Olduğu )"
362Y15.HD4.7.2012E. 2012/3847 K. 2012/5137"SÖZLEŞMENİN İPTALİ İSTEMİ (Ödenen Bedel ve Zararın Tahsili İstemi - Eser Sözleşmesi Hükümlerine Göre Uyuşmazlığın Çözümü ve Davacının Talepleri Yönünden Olumlu veya Olumsuz Bir Karar Verilmesi Gerekirken Tacirler Arasındaki Satış ve Trampa Sözleşmeleri İle İlgili Olan TTK'nın 25. Md.sindeki Şekil Şartından Söz Edilerek Davanın Reddine Karar Verilmesinin Doğru Olmadığı)
ESER SÖZLEŞMESİ (Sözleşmenin İptali Ödenen Bedel ve Zararın Tahsili İstemi - Eser Sözleşmesi Hükümlerine Göre Uyuşmazlığın Çözümü Gerektiği/Tacirler Arasındaki Satış ve Trampa Sözleşmeleri İle İlgili Olan TTK'nın 25. Md.sindeki Şekil Şartından Söz Edilerek Davanın Reddine Karar Verilmesinin Doğru Olmadığı)
AYIBI İHBAR (Eser Sözleşmesinin İptali Ödenen Bedel ve Zararın Tahsili İstemi - Garanti Süresi İçinde Faks İle Bildirim Yapılması/Dava Açılması Sonucu Ayıp İhbarının Zamanında Yapıldığının Kabulü Gerektiği)
GİZLİ AYIP (Garanti Süresi İçinde Faks İle Bildirim Yapılması/Dava Açılması Sonucu Ayıp İhbarının Zamanında Yapıldığının Kabulü Gerektiği - Eser Sözleşmenin İptali Ödenen Bedel ve Zararın Tahsili İstemi)"
362Y15.HD20.6.2012E. 2012/96 K. 2012/4582"İTİRAZIN İPTALİ DAVASI ( Ayıp İhbarının Varlığıyla Süresinde Yapılıp Yapılmadığı Yapılan Yargılama Sonucu Belirlendiğinden Alacağın Likit ve Borçlunun İtirazında Tamamen Haksız Olduğundan Sözedilemeyeceği )
ESER SÖZLEŞMESİ ( İtirazın İptali Davası - Ayıp İhbarının Sözleşmede Aksine Hüküm Bulunmadıkça Kanunda Belirtilen Sürelerde Yapılması Zorunlu Olup Başka Bir Kuruma Yapılan Başvurunun İş Sahibini Yükleniciye İhbar Yükümlülüğünden Kurtarmayacağı )
İHBAR YÜKÜMLÜLÜĞÜ ( İtirazın İptali Davası - Ayıp İhbarının Sözleşmede Aksine Hüküm Bulunmadıkça Kanunda Belirtilen Sürelerde Yapılması Zorunlu Olup Başka Bir Kuruma Yapılan Başvurunun İş Sahibini Yükleniciye İhbar Yükümlülüğünden Kurtarmayacağı )
GİZLİ AYIP ( Ortaya Çıkıp Öğrenilmesinden İtibaren Davalının Ayıp İhbarında Bulunmamakla Eseri Olduğu Gibi Kabul Etmiş Sayılacağı - İtirazın İptali Davası )
İCRA İNKAR TAZMİNATI ( Hükmedilebilmesi İçin Borçlunun İtirazında Haksız ve Alacağın Likit Olması Gerektiği/Ayıp İhbarının Varlığıyla Süresinde Yapılıp Yapılmadığı Yapılan Yargılama Sonucu Belirlendiğinden Alacağın Likit ve Borçlunun İtirazında Tamamen Haksız Olduğundan Sözedilemeyeceği - İtirazın İptali Davası )"
362Y15.HD1.6.2012E. 2012/2262 K. 2012/4146"AYIPLI İMALAT NEDENİYLE ALACAK ( Yaptırılan Delil Tespitine Kadar Eserin Ayıplı Olduğu Hususu Davalıya Bildirilmemiş ve Bu Konuda Delil de Gösterilmediği - Davacı Eseri Teslim Edilen Şekliyle Kabul Etmiş Sayıldığından ve Ortada Gizli veya Eksik İmalat da Bulunmadığından Davanın Reddi Gereği )
DELİL TESPİTİNE KADAR ESERİN AYIPLI OLMASI ( Bu Husus Davalıya Bildirilmemiş ve Bu Konuda Delil de Gösterilmediği/Davacı Eseri Teslim Edilen Şekliyle Kabul Etmiş Sayıldığından ve Ortada Gizli veya Eksik İmalat da Bulunmadığından Ayıplı İmalat Nedeniyle Alacak Davasının Reddi Gereği )
GİZLİ VEYA EKSİK İMALAT ( Ayıplı İmalat Nedeniyle Alacak - Yaptırılan Delil Tespitine Kadar Eserin Ayıplı Olduğu Hususu Davalıya Bildirilmediği/Bu Konuda Delil de Gösterilmediği - Davacı Eseri Teslim Edilen Şekliyle Kabul Etmiş Sayıldığından ve Ortada Gizli veya Eksik İmalat da Bulunmadığından Davanın Reddi Gereği )"
362Y15.HD22.5.2012E. 2012/2797 K. 2012/3692"İŞ BEDELİ ALACAĞININ TAHSİLİ İÇİN BAŞLATILAN İCRA TAKİBİNE İTİRAZIN İPTALİ ( Eser Sözleşmesinden Kaynaklanan/İş Sahibinin Haklarını Kullanabilmesi için Ayıp İhbarında Bulunması Gereği - Ayıbın Süresinde Yapılıp Yapılmadığının Araştırılacağı )
AYIP İHBARININ SÜRESİNDE YAPILMASI ( Ayıp İhbarının Yapıldığının Her Türlü Delille Kanıtlanabileceği/Tanık Beyanlarının da Geçerli Olduğu - Süresinde Ayıp İhbarı Yapılması Durumda Ayıbın Niteliğinin Belirlenmesi İçin Bilirkişi Raporu Alınacağı )
AYIBIN NİTELİĞİNİN BELİRLENMESİ ( Uzman Bilirkişi Raporu Alınacağı - Eserin Reddini ya da İş Bedelinden Tenzil ya da Onarım Masrafları Hususunda Uzman Bilirkişi Raporu Alınarak Değerlendirme Yapılacağı/İş Bedeli Alacağı/İtirazın İptali Davası )
UZMAN BİLİRKİŞİ RAPORU ( Ayıbın Niteliğinin ve Buna Uygulanacak Tazminatın Belirlenmesinde Raporun Değerlendirileceği )
ALACAĞIN LİKİT OLMAMASI ( Alacağın Yargılama Sonunda Belirli Olabileceği - İcra İnkar Tazminatı İsteminin Reddi Gereği )"
362Y15.HD22.3.2012E. 2012/426 K. 2012/1852"FATURAYA DAYALI BAŞLATILAN İCRA TAKİBİNE VAKİ İTİRAZIN İPTALİ DAVASI (Davalı Şirketin Yapmış Olduğu Menteşlerin Ayıplı Olduğu İdda Edildiğinden Bu Ürünler Üzerinden Teknik Bilirkişi Aracılığıyla İnceleme Yaptırılması Gereği - Ayıplı Mal )
AYIPLI ÜRÜN (Menteşlerde Varlığı İleri Sürülen Ayıpların Açık yada Gizli Ayıp Olup Olmadıkları Hakkında Teknik Bilirkişi Tarafından İnceleme Yaptırılacağı - Varsayımlara Dayalı Olarak Ayıplı Malın Tespit Edilemeyeceği )
ÜRÜNLERİN AYIPLI OLDUĞUNUN KANITLANAMADIĞI (Teknik Bilirkişi Raporu Alınmadığından Varsayımlarla Dava Konusu Ürünün Ayıplı Olduğunun Kabul Edilemeceği - Davacının İddiasını Yasal Delillerle Kanıtlayamadığı/Davanın Reddi Gerektiği )
MAL ÜZERİNDEKİ AYIBIN NİTELİĞİ (Gizli ya da Açık Ayıp Olup Olmadığının Araştırılması Gerektiği )
TEKNİK BİLİRKİŞİ RAPORU (Ayıbın Niteliği Konusunda Uzuman Bilirkişi Raporu Alınacağı - Varsayımlara Göre Davacının İddiasını Kanıtlayamayacağı/Davanın Yasal Delillerle Kanıtlanamadığından Reddi Gerektiği/İtirazın İptali Davası )"
362Y15.HD28.12.2011E. 2011/2539 K. 2011/8023"ESER SÖZLEŞMESİ (Yapının Tesliminden Sonra Meydana Gelen Deprem Nedeniyle Oluşan Hasar İncelemesinde Ortaya Çıkan Ayıpların Gizli Ayıp Olduğu - Vasıf Eksikliği Bulunduğu veya Ayıplı İnşa Edildiği Anlaşılan Binalar Nedeniyle Yüklenicinin Sorumlu Olması Gerektiği )
GİZLİ AYIP (Eserin Teslimi Sırasında İlk Bakışta Görülmeyen Muayene ile Hemen Anlaşılmayan Kullanılmakla veya Deprem Gibi Sonradan Ortaya Çıkan Nedenlerle Anlaşılan Ayıp Olduğu - Yüklenicinin Gizli Ayıptan Sorumlu Olduğu )
DEPREM NEDENİYLE ORTAYA ÇIKAN AYIP (Gizli Ayıp - Yüklenicinin Sorumluluğu )"
362Y14.HD27.12.2011E. 2011/14440 K. 2011/16176"ESERDEKİ EKSİK VE AYIPLARIN BEDELİNİN TAHSİLİ ( Yapılmayan İşin Ayıpla Bir İlgisi Olmadığından ve İş Sahibine Teslim Edilmeyen İş Bölümü Olduğundan Bunlar İçin Ayıp İhbarı Gerekmediği )
BİLİRKİŞİ RAPORU ( Hüküm Altına Alınan Tutarın Eserdeki Gizli Ayıplı İşlerle İlgili Olduğu/Bilirkişi Sözleşmeye Göre Yapılması Gerektiği Halde İmal Edilerek Davacıya Teslim Edilmeyen Banyo Küvetlerini Eksik İş Yerine Açık Ayıplı İş Olarak Nitelendirdiği/ Yapılmayan İşin Ayıpla Bir İlgisi Olmadığından Ayıp İhbarı Gerekmediği )
AYIP İHBARI ( Eserdeki Eksik ve Ayıpların Bedelinin Tahsili/Eser Sözleşmesine Dayalı İtirazın İptali - Yapılmayan İşin Ayıpla Bir İlgisi Olmadığından ve İş Sahibine Teslim Edilmeyen İş Bölümü Olduğundan Bunlar İçin Ayıp İhbarı Gerekmediği )
GİZLİ AYIP ( Eserdeki Eksik ve Ayıpların Bedelinin Tahsili - Hüküm Altına Alınan Tutarın Eserdeki Gizli Ayıplı İşlerle İlgili Olduğu - Yapılmayan İşin Ayıpla Bir İlgisi Olmadığından ve İş Sahibine Teslim Edilmeyen İş Bölümü Olduğundan Bunlar İçin Ayıp İhbarı Gerekmediği )
EKSİK VE AYIP BEDELİNİN TAHSİLİ ( Yapılmayan İşin Ayıpla Bir İlgisi Olmadığından ve İş Sahibine Teslim Edilmeyen İş Bölümü Olduğundan Bunlar İçin Ayıp İhbarı Gerekmediği - Eser Sözleşmesine Dayalı İtirazın İptali )
İTİRAZIN İPTALİ ( Eser Sözleşmesine Dayalı - Eserdeki Eksik ve Ayıpların Bedelinin Tahsili/Eser Sözleşmesine Dayalı İtirazın İptali - Yapılmayan İşin Ayıpla Bir İlgisi Olmadığından ve İş Sahibine Teslim Edilmeyen İş Bölümü Olduğundan Bunlar İçin Ayıp İhbarı Gerekmediği )"
362Y15.HD15.12.2011E. 2011/1648 K. 2011/7580"ESER SÖZLEŞMESİ (Bakiye İş Bedelinin Tahsili - Gizli Ayıbın Ortaya Çıkmasından İtibaren Derhal Ayıp İhbarında Bulunulduğu İleri Sürülüp Kanıtlanmadığından Yüklenicinin Kalan Alacağının Ayıp Nedeniyle İndirim Yapılmaksızın Hüküm Altına Alınması Gerektiği)
GİZLİ AYIP (Eser Sözleşmesinden Kaynaklanan Bakiye İş Bedelinin Tahsili - Gizli Ayıbın Ortaya Çıkmasından İtibaren Derhal Ayıp İhbarında Bulunulduğu İleri Sürülüp Kanıtlanmadığından Yüklenicinin Kalan Alacağının Ayıp Nedeniyle İndirim Yapılmaksızın Hüküm Altına Alınması Gerektiği)
CARİ HESAP İNCELEMESİ (Yargılamada Alınan Bilirkişi Raporuyla Saptanan Alacak Likit ve Borçlu İtirazında Tamamen Haksız Olmadığından İcra İnkar Tazminatı Koşullarının Oluşmadığı)
İCRA İNKAR TAZMİNATI (Cari Hesap İncelemesi Sonucu ve Yargılamada Alınan Bilirkişi Raporuyla Saptanan Alacak Likit ve Borçlu İtirazında Tamamen Haksız Olmadığından İcra İnkar Tazminatı Koşullarının Oluşmadığı)"
362Y15.HD7.12.2011E. 2011/752 K. 2011/7242"ESER SÖZLEŞMESİ (Eserdeki Açık Ayıpların Bedelinin Teslim Tarihindeki Piyasa Rayiçlerine Göre Hesaplanacak Fiyatlarla Beş Yıllık Zamanaşımı Süresinde İstenebileceği - Ayıp İhbarının Herhangi Bir Şekle Bağlı Olmadığı Sözlü de Yapılabileceği )
EKSİK İŞLER BEDELİ (Eserin Teslimini Takip Eden Beş Yıllık Zamanaşımı Süresi İçinde Teslim Tarihindeki Rayiç Bedelle İstenebileceği - Eksik İşler Bedelinin İstenebilmesi İçin İhtirazi Kayda Gerek Olmadığı )
EKSİK İŞLERİN BİLDİRİLMESİ (İş Sahibi Yapılan İş Kendisine Teslim Edilir Edilmez İşlerin Mutat Cereyanına Göre İmkan Bulur Bulmaz İşi Muayene ve Kusurları Yükleniciye Bildirmek Zorunda Olduğu - Ayıp İhbarının Herhangi Bir Şekle Bağlı Olmadığı )
ZAMANAŞIMI (Eksik İş ve Ayıp Bedelinin İstenmesinin Eserin Teslimini Takip Eden Beş Yıllık Zamanaşımına Tabi Olduğu - Ayıp İhbarının Sözlü de Yapılabileceği )"
362Y15.HD30.11.2011E. 2010/7058 K. 2011/7049"SONDAJ KUYUSU YAPIMI İŞİNDEN DOĞAN BEDELİN TAHSİLİ DAVASI ( Alacak Davası - Yapılan İmalatın Kabul Edilemeyecek Derece Ayıplı Olup Olmadığı ve Ayıplı İmalat Değer Kaybının Ne Olduğu Hususlarının Saptanması Gereği/Eksik Birlikişi Raporu )
ESKİK BİLİRKİŞİ RAPORUNA İSTİNADEN HÜKÜM KURULAMAYACAĞI ( Davalının Ayıplı İmalatı Kabul Etmek Zorunda Olmadığı - Bilirkişi Raporunun Eksik Olması Nedeniyle/Mahkemece Ek Bilirkişi Raporu Alınması Gerektiği/Alacak Davası )
AYIPLI İMALAT ( Üç Köyde Yapılan Sondaj İmalatının Eser Sözleşmesine Uygun Olup Olmadığının Tespit Edilmesi Gerektiği - Ayıplı İmalat Nedeniyle Yapım Bedelinden İndirim Gerekip Gerekmediğinin Belirlenmesi Gereği/Ek Bilirkişi Raporu )"
362Y14.HD31.10.2011E. 2011/11457 K. 2011/13044"ESER SÖZLEŞMESİNDEN KAYNAKLANAN ALACAĞIN TAHSİLİ ( İtirazın İptali - Eserde Açık Ayıplar Varsa İş Sahibinin Eserin Tesliminden Sonra İşlerin Mutad Cereyanına Göre Eseri Muayene Etmesi ve İmkan Bulur Bulmaz da Kusurlar Varsa Bunları Yükleniciye Bildirmesi Gerektiği)
AYIPLI ESER ( Eser Sözleşmesinden Kaynaklanan Alacağın Tahsili - Eserde Açık Ayıplar Varsa İş Sahibinin Eserin Tesliminden Sonra İşlerin Mutad Cereyanına Göre Eseri Muayene Etmesi ve İmkan Bulur Bulmaz da Kusurlar Varsa Bunları Yükleniciye Bildirmesi Gerektiği)
GİZLİ AYIPLAR ( Eser Sözleşmesinden Kaynaklanan Alacak/İtirazın İptali - Eserin Teslimi Anında Mutad Muayeneyle Görülemeyen Ancak Kullanım Sırasında Zamanla Ortaya Çıkan Ayıplar Olduğu - Kanunun 362. Md. Gereğince de Bu Tür Ayıpları İş Sahibi Öğrenir Öğrenmez Yükleniciye Bildirmesi Gerektiği)
KULLANIM SIRASINDA ORTAYA ÇIKAN AYIPLAR ( Gizli Ayıplar Eserin Teslimi Anında Mutad Muayeneyle Görülemeyen Ancak Kullanım Sırasında Zamanla Ortaya Çıkan Ayıplar Olduğu/Bu Tür Ayıpları İş Sahibi Öğrenir Öğrenmez Yükleniciye Bildirmesi Gerektiği - Eser Sözleşmesinden Kaynaklanan Alacağın Tahsili)"
362Y14.HD25.10.2011E. 2011/10346 K. 2011/12661"ESER BEDELİNDEN KALAN ALACAĞIN TAHSİLİ ( İtirazın İptali ve İcra İnkar Tazminatı - Ayıp İhbarı Yapılmamışsa İş Sahibi Eseri Mevcut Haliyle Kabul Etmiş Sayılacağından Bunlar Bedelini de Davalıdan Tahsil Etmek ve Ancak Her Durumda Eksik İş Kalemleri Varsa Bunların Tutarını Davacı Alacağından Düşmek Gerektiği )
EKSİK İŞ BEDELİ ( Ayıp İhbarı Yapılmamışsa İş Sahibi Eseri Mevcut Haliyle Kabul Etmiş Sayılacağından Bunlar Bedelini de Davalıdan Tahsil Etmek ve Ancak Her Durumda Eksik İş Kalemleri Varsa Bunların Tutarını Davacı Alacağından Düşmek Gerektiği )
AYIP İHBARI YAPILMAMASI ( İş Sahibi Eseri Mevcut Haliyle Kabul Etmiş Sayılacağından Bunlar Bedelini de Davalıdan Tahsil Etmek ve Ancak Her Durumda Eksik İş Kalemleri Varsa Bunların Tutarını Davacı Alacağından Düşmek Gerektiği )
GİZLİ AYIP AÇIK AYIP VE EKSİK İŞ ( Yerinde Yeniden Keşif Yapılarak Eserdeki Açık ve Gizli Ayıplı İşlerle Eksik İşlerin Neler Olduğunu Bilirkişilere Ayrıntılı ve Gerekçeli Bir Şekilde Açıklatmak Gerektiği )"
362Y14.HD21.7.2011E. 2011/8835 K. 2011/9686"ESER BEDELİNDEN KAYNAKLANAN ALACAĞIN TAHSİLİ ( Kendisine Fatura Gönderilmesine Rağmen İş Sahibi Olan Davalının İş Bedelini Ödememesi Eylemli Olarak Davalının Ayıp İhbarında Bulunduğunu Gösterdiği )
İŞ BEDELİNİN ÖDENMEMESİ ( Eser Bedelinden Kaynaklanan Alacağın Tahsili - Kendisine Fatura Gönderilmesine Rağmen İş Sahibi Olan Davalının İş Bedelini Ödememesi Eylemli Olarak Davalının Ayıp İhbarında Bulunduğunu Gösterdiği )
AYIP İHBARININ SÜRESİNDE YAPILIP YAPILMADIĞI ( İhracat ve Tekstil Konularında Uzman Bilirkişilere Dosya Üzerinden İnceleme Yaptırmak ve Davalının Mevcudiyetini Savunduğu Ayıpları Değerlendirmek ve Ayıpların Niteliğine Göre Süresinde Ayıp İhbarında Bulunup Bulunmadığını Bilirkişilerden Sorup Saptamak Gerektiği )"
362Y14.HD19.7.2011E. 2011/8887 K. 2011/9525"ESERİN KABUL EDİLEMEZ NİTELİKTE OLMASI ( Yapılan Ödemelerin İstirdadı - Eserdeki Ayıplara Vakıf Olunur Olunmaz Yükleniciye Bildirildiği/Ayıp İhbarı Süresinde Yapıldığından Davacının İstemleri Bilirkişi İncelemesi Yaptırılarak Sonuçlandırılması Gerektiği )
AYIP İHBARI ( Süresinde Yapıldığı - Davacının İstemlerinin Bilirkişi İncelemesi Yaptırılarak B.K.nun 360. Md. Çerçevesinde Değerlendirilip Sonuçlandırılması Gerektiği/Yapılan Ödemelerin İstirdadı İstemi )
İSTİRDAT DAVASI ( Eserin Kabul Edilemez Nitelikte Olması Nedenine Dayalı Ödemelerin İstirdadı - Eserdeki Ayıplara Vakıf Olunur Olunmaz Yükleniciye Bildirildiği/Ayıp İhbarı Süresinde Yapıldığından Davacının İstemleri Bilirkişi İncelemesi Yaptırılarak Sonuçlandırılacağı )
ESER SÖZLEŞMESİ ( Eserin Kabul Edilemez Nitelikte Olması Nedenine Dayalı Ödemelerin İstirdadı - Ayıp İhbarı Süresinde Yapıldığından Davacının İstemleri Bilirkişi İncelemesi Yaptırılarak B.K.nun 360. Md. Çerçevesinde Değerlendirilip Sonuçlandırılacağı )"
362Y15.HD13.5.2011E. 2010/7511 K. 2011/2896"TACİRLER ARASI AYIP İHBARI ( İtirazın İptali Davası/Davalının Ayıp İhbarını Süresinde Yaptığını İspatlayacağı - Süresinde Yaptıysa ve Ayıbın Varlığının Kanıtlanması Durumunda Bilirkişiden Rapor Alınacağı )
İCRA İNKAR TAZMİNATI ( Eser Sözleşmesinden Kaynaklanan İcra Takibine İtiraz Üzerine İtirazın İptali Talebi/Davalının Ayıp İhbarını Süresinde Yaptığını İspatlayacağı - Süresinde Yaptıysa ve Ayıbın Varlığının Kanıtlanması Durumunda Bilirkişiden Rapor Alınacağı ve Duruma Göre Davacının Talebinin Değerlendirileceği )
AYIP BEDELİ ( Tacirler Arası Ayıp İhbarının Şekle Tabi Olmadığı - Davalı Ayıp İhbarını Süresinde Yaptıysa ve Ayıbın Varlığı Halinde Bedelin Bilirkişi Tarafından Hesaplanacağı )
ESER SÖZLEŞMESİNDE AYIP İHBARI ( İtirazın İptali Davası - Tacirler Arasında Olsa Dahi Herhangi Bir Şekle Tabi Olmadığı )"
362Y15.HD9.5.2011E. 2010/587 K. 2011/2774"BAKİYE İŞ BEDELİNİN TAHSİLİ ( Bilirkişi Raporu ile Belirlenen Ayıplı İşler Tutarının Bakiye İş Bedelinden Mahsubu ile Kalanın Tahsiline Karar Verilmesi Gerekirken Ayıp İhbarının Süresinde Olmadığından ve Eser Sözleşmesi ile İlgisi Olmayıp Satış Sözleşmelerinde Uygulanan Kanun Maddesinden Sözedilerek Hüküm Kurulamayacağı )
GİZLİ AYIPLARIN İHBARI ( Varlığına Vakıf Olunur Olunmaz Süresinde Davacıya İhbar Edildiği - Gizli Ayıbın Varlığının Mahkeme Kararında Kabul Edilmesine Rağmen Gizli Ayıp Bedelinin Mahsubu ve Bakiye Alacağın Karar Verilmesi Gerektiği )
İŞ BEDELİNİN TAHSİLİ ( Ayıp Ortaya Çıktıktan Sonra Süresinde Yaptırılan Tespit ve Tespitte Alınan Bilirkişi Raporu İle Gizli Ayıbın Varlığı Belirlendiğinden ve Ayıp İhbarının Süresinde Olduğu Anlaşıldığından Mahkemece Alınan Bilirkişi Raporu İle Belirlenen Ayıplı İşler Tutarınin Bakiye İş Bedelinden Mahsubu İle Kalanın Tahsiline Karar Verilmesi Gerektiği )"
362Y13.HD27.4.2011E. 2010/17366 K. 2011/6792"AYIPLI MAL DAVASI (Aldırılan Bilirkişi Raporunda da Arızanın İmalat Hatası Olduğu ve Servis Başvurusuna Rağmen 30 Günlük Azami Tamir Süresi İçinde Tamir Edilemediği Tespit Edilmiş Olduğundan Satış Bedeline Faiz Yürütülmesi Gerektiği)
BİLİRKİŞİ İNCELEMESİ (Ayıplı Mal Davası - Aldırılan Bilirkişi Raporunda da Arızanın İmalat Hatası Olduğu ve Servis Başvurusuna Rağmen 30 Günlük Azami Tamir Süresi İçinde Tamir Edilemediği Tespit Edilmiş Olduğundan Satış Bedeline Faiz Yürütülmesi Gerektiği)
FAİZ (Ayıplı Mal Davası - Aldırılan Bilirkişi Raporunda da Arızanın İmalat Hatası Olduğu ve Servis Başvurusuna Rağmen 30 Günlük Azami Tamir Süresi İçinde Tamir Edilemediği Tespit Edilmiş Olduğundan Satış Bedeline Faiz Yürütülmesi Gerektiği)"
362Y15.HD20.4.2011E. 2009/7049 K. 2011/2396"İTİRAZIN İPTALİ DAVASI (Mahalli Piyasa Rayiçlerine Göre Bedelin Hükme Esas Raporu Düzenleyen Bilirkişi Kurulundan Alınacak Bir Ek Raporla Hesaplatılıp Davacı Alacağından Mahsup Edilerek İcra İnkar Tazminatı İsteminin de Bu Çerçevede Değerlendirilmesi Gerektiği )
ESER SÖZLEŞMESİ (İtirazın İptali - Garanti Koşulu Getirilen Sözleşmelerde Garanti Kapsamındaki İşler İçin Garanti Süresi İçinde Kalmak Şartıyla Ayrıca Süresinde Ayıp İhbarında Bulunma Şartının Aranmasına Gerek Olmadığı )
AÇIK VE GİZLİ AYIPLAR (Eser Sözleşmesinden Kaynaklanan İtirazın İptali - Mahalli Piyasa Rayiçlerine Göre Bedelin Hükme Esas Raporu Düzenleyen Bilirkişi Kurulundan Alınacak Bir Ek Raporla Hesaplatılıp Davacı Alacağından Mahsup Edilerek İcra İnkar Tazminatı İsteminin de Bu Çerçevede Değerlendirilmesi Gerektiği )
GARANTİ KOŞULU (Getirilen Sözleşmelerde Garanti Kapsamındaki İşler İçin Garanti Süresi İçinde Kalmak Şartıyla Ayrıca Süresinde Ayıp İhbarında Bulunma Şartının Aranmasına Gerek Olmadığı - İtirazın İptali )"
362Y15.HD17.3.2011E. 2009/6718 K. 2011/1624"TAZMİNAT İSTEMİ ( Davacı Seraların Yapımı Nedeniyle Ödediği İş Bedelini Geri İstediğine Göre Sözleşmeden Döndüğü - Bu Durumda Davacı Ödenen Sera Yapım Bedeli Dışında Ancak Menfi Zararının Tazminini İsteyebileceği )
İŞ BEDELİNİN GERİ İSTENMESİ ( Davacı Ödenen Sera Yapım Bedeli Dışında Ancak Menfi Zararının Tazminini İsteyebileceği )
MENFİ ZARARIN TAZMİNİ ( Davacı Seraların Yapımı Nedeniyle Ödediği İş Bedelini Geri İstediğine Göre Sözleşmeden Döndüğü - Bu Durumda Davacı Ödenen Sera Yapım Bedeli Dışında Ancak Menfi Zararının Tazminini İsteyebileceği )"
362Y15.HD2.3.2011E. 2011/597 K. 2011/1259"ESER SÖZLEŞMESİ ( Bakiye İş Bedelinin Tahsili - Ayıplı İmalat Yapıldığına Dair İhbarın Davacı Yana Bildirilip Bildirilmediği Bildirilmişse Ayıbın Niteliğine Göre Karşı Tarafa Ulaştırılıp Ulaştırılmadığının Davalı Yanca Dayanılan Tanıkların Dinlenilerek Değerlendirilmesi Gerektiği )
BAKİYE İŞ BEDELİNİN TAHSİLİ ( Ayıplı İmalat Yapıldığına Dair İhbarın Davacı Yana Bildirilip Bildirilmediği Bildirilmişse Ayıbın Niteliğine Göre Karşı Tarafa Ulaştırılıp Ulaştırılmadığının Davalı Yanca Dayanılan Tanıkların Dinlenilerek Değerlendirilmesi Gerektiği )
TANIK DİNLENMESİ ( Eser Sözleşmesinden Kaynaklanan Bakiye İş Bedelinin Tahsili - Ayıplı İmalat Yapıldığına Dair İhbarın Davacı Yana Bildirilip Bildirilmediği Bildirilmişse Ayıbın Niteliğine Göre Karşı Tarafa Ulaştırılıp Ulaştırılmadığının Davalı Yanca Dayanılan Tanıkların Dinlenilerek Değerlendirilmesi Gerektiği )"
362Y15.HD7.2.2011E. 2009/5652 K. 2011/606"MADDİ VE MANEVİ TAZMİNATIN TAHSİLİ ( Davacı Tarafından Yapılan Bu İş Sebebiyle Oluşan Ayıpların Giderilmesi Bedelleri İle Bu Ayıpların Sonucu Oluşan Maddi Zarardan Ötürü Davalı Yüklenicinin Sorumlu Tutulamayacağı )
AYIPLARIN GİDERİLMESİ ( Davacı Tarafından Yapılan Bu İş Sebebiyle Oluşan Ayıpların Giderilmesi Bedelleri İle Bu Ayıpların Sonucu Oluşan Maddi Zarardan Ötürü Davalı Yüklenicinin Sorumlu Tutulamayacağı - Maddi ve Manevi Tazminat )
MADDİ TAZMİNAT ( Ayıpların Giderim Bedelleri İle Bu Ayıpların Sonucu Olarak Gerçekleşen Maddi Zararların Neler Olduğunun ve Bilirkişi Kurulunca Belirlenen Tutardaki Maddi Tazminattan Mahsubu Gereken Miktarın Belirlenmesi İle Mahsubunun Yapılması Gerektiği )"
362Y15.HD9.11.2010E. 2010/5489 K. 2010/6137"AYIPLI MAL ( Sözleşme ve Yasa Hükümlerine Göre Normal Olarak Olması Gereken Niteliklerin Bulunmaması ya da Bulunmaması Gereken Bozuklukların Bulunması Gerektiği )
AÇIK AYIP ( Yüklenicinin İş Sahibine Olan Borçlarına Aykırı Olarak İmalini Yüklendiği Eserin Ayıplı Olması Durumunda Açık Ayıplarda B.K.nun 359 - Gizli Ayıplarda İse 362. Md. Hükümlerine Uygun Olarak İhbarda Bulunulduğu Takdirde B.K.nun 360. Md.sinde Tanınan Hakları İş Sahibi Kullanılabileceği )
ESERİN AYIPLI OLMASI DURUMU ( Açık Ayıplarda B.K.nun 359 - Gizli Ayıplarda İse 362. Md. Hükümlerine Uygun Olarak İhbarda Bulunulduğu Takdirde B.K.nun 360. Md.sinde Tanınan Hakları İş Sahibi Kullanılabileceği )
İŞİN KABUL EDİLMEYECEK DERECEDE AYIPLI OLMASI ( veya Sözleşmeye Önemli Ölçüde Aykırı Bulunması Durumunda İş Sahibinin Eseri Reddetme Hakkı Bulunduğundan Yüklenici Bu Nitelikteki İşlem Bedelini Talep Edemeyeceği )"
362Y15.HD20.7.2010E. 2009/3561 K. 2010/4228"EKSİK VE KUSURLU İŞLER BEDELİNİN TAHSİLİ ( Açık Ayıplarda Borçlar Kanunu'nun 359 Gizli Ayıplarda İse 362. Md. Hükümlerine Uygun Olarak İhbarda Bulunulduğu Takdirde İş-Eser Sahibi Aynı Kanunun 360. Md. Hükmünde Düzenlenen Haklarını Kullanabileceği )
İŞ BEDELİNİN TAHSİLİ ( Açık Ayıplarda İş-Eserin Tesliminden Sonra İş Sahibi İşin Gidişine Göre Olanak Bulur Bulunmaz Eseri Gözden Geçirmek ve Kusurları Varsa Yükleniciye Bildirmek Zorunda Olduğu )
ESERİN AYIPLI OLMASI ( Açık Ayıplarda Borçlar Kanunu'nun 359 Gizli Ayıplarda İse 362. Md. Hükümlerine Uygun Olarak İhbarda Bulunulduğu Takdirde İş-Eser Sahibi Aynı Kanunun 360. Md. Hükmünde Düzenlenen Haklarını Kullanabileceği )
AÇIK AYIP ( İş-Eserin Tesliminden Sonra İş Sahibi İşin Gidişine Göre Olanak Bulur Bulunmaz Eseri Gözden Geçirmek ve Kusurları Varsa Yükleniciye Bildirmek Zorunda Olduğu )"
362Y15.HD22.6.2010E. 2010/3146 K. 2010/3577"ESER SÖZLEŞMESİNDEN DOĞAN DAVA ( Davalı Yanın Davacının Ayıp İhbarında Bulunmadığına İlişkin Herhangi Bir Şekilde ve Herhangi Bir Aşamada Savunması da Bulunmadığı - Davacının Süresinde Ayıp İhbarında Bulunduğunun Kabulü İle İşin Esasına Girilerek Bir Hükme Varılması Gerektiği )
AYIP İHBARI ( Eser Sözleşmesinden Doğan Dava - Davalı Yanın Davacının Ayıp İhbarında Bulunmadığına İlişkin Herhangi Bir Şekilde ve Herhangi Bir Aşamada Savunması da Bulunmadığı/Davacının Süresinde Ayıp İhbarında Bulunduğunun Kabulü Gerektiği )
GİZLİ AYIP ( Davalı Yanın Davacının Ayıp İhbarında Bulunmadığına İlişkin Herhangi Bir Şekilde ve Herhangi Bir Aşamada Savunmasının Bulunmadığı - Davacının Süresinde Ayıp İhbarında Bulunduğunun Kabulü İle İşin Esasına Girilerek Bir Hükme Varılması Gerektiği )"
362Y15.HD12.5.2010E. 2009/2626 K. 2010/2792"KAT KARŞILIĞI İNŞAAT SÖZLEŞMESİ ( Eksik ve Ayıplı İmalat Bedelinin Tahsili - Davacı Açık Ayıpları Teslimden Sonra Makul Sürede Bildirmek Zorunda Olduğu/Tanık Anlatımlarıyla da Ayıp İhbarının Yapıldığı Kanıtlanamadığından Davalının Açık Ayıplardan Sorumlu Olduğunun Kabul Edilemeyeceği )
AYIP İHBARI ( Kat Karşılığı İnşaat Sözleşmesi Uyarınca Eksik ve Ayıplı İmalat Bedelinin Tahsili - Davacı Açık Ayıpları Teslimden Sonra Makul Sürede Bildirmek Zorunda Olduğu/Tanık Anlatımlarıyla da Ayıp İhbarının Yapıldığı Kanıtlanamadığından Davalının Açık Ayıplardan Sorumlu Olduğunun Kabul Edilemeyeceği )
AYIPLI İMALAT BEDELİNİN TAHSİLİ ( Davacı Açık Ayıpları Teslimden Sonra Makul Sürede Bildirmek Zorunda Olduğu - Tanık Anlatımlarıyla da Ayıp İhbarının Yapıldığı Kanıtlanamadığından Davalının Açık Ayıplardan Sorumlu Olduğunun Kabul Edilemeyeceği )"
362Y15.HD25.1.2010E. 2009/385 K. 2010/203"ESER SÖZLEŞMESİ ( Eksik ve Kusurlu İşlerin Tamamlanması İçin Verilen Sürenin Geçici Kabul Süresine Eklenmesi Gereği )
GECİKME TAZMİNATI ( Eser Sözleşmesi - Gecikme Tazminatının Geçici Kabule Eklenen Süre Gözetilerek Belirlenmesi Gereği )
TARAFLARCA KABUL EDİLEN EKSİK VE KUSURLU İŞLERİN TAMAMLANMASI İÇİN VERİLEN SÜRENİN GEÇİCİ KABUL SÜRESİNE EKLENMESİ ( Eser Sözleşmesi - Gecikme Cezası )"
362Y15.HD14.12.2009E. 2008/7842 K. 2009/6797"ESER SÖZLEŞMESİNDEN KAYNAKLANAN İŞ BEDELİNİN TAHSİLİ ( İtirazın İptali İstemi - Davalı İş Sahibince Eser Teslim Alınmış Olmasına Rağmen Makul Sürede Ayıp İhbarında Bulunulmadığından Bu İşlerin Zimnen Kabul Edilmiş Sayılacağı )
AYIP İHBARI ( Eser Sözleşmesinden Kaynaklanan İş Bedelinin Tahsili - Davalı İş Sahibince Eser Teslim Alınmış Olmasına Rağmen Makul Sürede Ayıp İhbarında Bulunulmadığından Bu İşlerin Zimnen Kabul Edilmiş Sayılacağı )
ZIMNİ KABUL ( Davalı İş Sahibince Eser Teslim Alınmış Olmasına Rağmen Makul Sürede Ayıp İhbarında Bulunulmadığından Bu İşlerin Zimnen Kabul Edilmiş Sayılacağı )
İTİRAZIN İPTALİ ( Alacağın Varlığı ve Miktarı Yapılan Yargılamada Alınan Bilirkişi Raporuyla Belirlendiğinden Borçlu İtirazında Tamamen Haksız ve Alacak da Likit Olmadığından İcra İnkâr Tazminatı İsteminin Reddi Gerektiği )
İCRA İNKAR TAZMİNATI ( İş Bedelinin Tahsili - Alacağın Varlığı ve Miktarı Yapılan Yargılamada Alınan Bilirkişi Raporuyla Belirlendiğinden Borçlu İtirazında Tamamen Haksız ve Alacak da Likit Olmadığından Reddi Gerektiği )"
362Y15.HD27.3.2009E. 2009/336 K. 2009/1793"ESER SÖZLEŞMESİ ( İş Sahibi Eserin Tesliminden Sonra İşlerin Olağan Gidişine Göre İmkan Bulur Bulmaz Eseri Gözden Geçirmek ve Varsa Açık Ayıpları Yükleniciye Derhal Bildirmek Zorunda Olduğu )
GİZLİ AYIP ( Süresinde Açık veya Gizli Ayıp İhbarında Bulunulmadığı Takdirde B.K'nun 360. Maddesinde Düzenlenen Haklardan Yararlanılamayacağı )
AYIP İHBARI ( Süresinde Açık veya Gizli Ayıp İhbarında Bulunulmadığı Takdirde B.K'nun 360. Maddesinde Düzenlenen Haklardan Yararlanılamayacağı )
AÇIK AYIP ( İş Sahibi Eserin Tesliminden Sonra İşlerin Olağan Gidişine Göre İmkan Bulur Bulmaz Eseri Gözden Geçirmek ve Varsa Açık Ayıpları Yükleniciye Derhal Bildirmek Zorunda Olduğu )
İŞ BEDELİ ( Uzman Bilirkişi Aracılığı İle İşin Yapıldığı Zamanki Serbest Piyasa Rayiçlerine Göre Belirleneceği )"
362Y15.HD23.3.2009E. 2008/2057 K. 2009/1644"ESER SÖZLEŞMESİ ( Eksik ve Ayıplı İmalâtın Giderilme Bedelinin Tahsili - Ödenmemiş İse Yapılan İmalâta Göre Fazla Ödeme Olup Olmadığı ve Miktarı Konusunda Rapor Alınıp Sonucuna Uygun Bir Karar Verilmesi Gerektiği )
EKSİK VE AYIPLI İMALÂT ( Giderilme Bedelinin Tahsili - İş Bedelinin Tamamı Ödenmişse Aynı Tarih İtibarıyla Eksik İşlerin Ödenmemiş İse Yapılan İmalâta Göre Fazla Ödeme Olup Olmadığı ve Miktarı Konusunda Rapor Alınması Gerektiği )
AYIPLI İMALATIN GİDERİLME BEDELİNİN TAHSİLİ ( İş Bedelinin Tamamı Ödenmişse Aynı Tarih İtibarıyla Eksik İşlerin Ödenmemiş İse Yapılan İmalâta Göre Fazla Ödeme Olup Olmadığı ve Miktarı Konusunda Rapor Alınıp Sonucuna Uygun Bir Karar Verilmesi Gerektiği )
AYIP İHBARI ( Süresinde Yapıldığının Saptanması Durumunda Alınacak Bilirkişi Raporuyla Ayıbın Niteliği Ve Tesbit Tarihi İtibariyle Giderilme Bedeli Ve İş Bedelinin Tamamı Ödenmişse Yine Aynı Tarih İtibarıyla Eksik İşlerin Belirlenmesi Gerektiği )"
362Y15.HD2.3.2009E. 2008/1681 K. 2009/1080"ESER SÖZLEŞMELERİNDE EKSİK İŞLER BEDELİ ( Teslim Anında İhtirazi Kayıt İleri Sürülmemiş Olsa Bile Zamanaşımı Süresince Her Zaman İstenebileceği )
İHTİRAZİ KAYIT ( Eser Sözleşmelerinde Eksik İşler Bedeli Teslim Anında İhtirazi Kayıt İleri Sürülmemiş Olsa Bile Zamanaşımı Süresince Her Zaman İstenebileceği )
EKSİK İŞ BEDELİ ( Eser Sözleşmelerinde - Teslim Anında İhtirazi Kayıt İleri Sürülmemiş Olsa Bile Zamanaşımı Süresince Her Zaman İstenebileceği )
ZAMANAŞIMI ( Eser Sözleşmelerinde Eksik İşler Bedeli Teslim Anında İhtirazi Kayıt İleri Sürülmemiş Olsa Bile Her Zaman İstenebileceği )"
362Y19.HD19.6.2008E. 2008/4283 K. 2008/6844"ESER SÖZLEŞMESİNDEN KAYNAKLANAN ALACAĞIN İFLAS MASASINA KAYDI İSTEMİ ( Detay Tesbit ve Hesaplamaların Bir Arada Değerlendirilmesi Suretiyle İtirazlar da Göz Önüne Alınarak Yeni Bilirkişi Raporu Alınması Gerektiği )
KAYIT KABUL DAVASI ( Eser Sözleşmesinden Kaynaklanan Alacağın İflas Masasına Kaydı İstemi - Detay Tesbit ve Hesaplamaların Bir Arada Değerlendirilmesi Suretiyle İtirazlar da Göz Önüne Alınarak Yeni Bilirkişi Raporu Alınması Gerektiği )
BİNA TEMELİNİN SAĞLAM OLUP OLMADIĞININ TESPİTİ ( Detay Tesbit ve Hesaplamaların Bir Arada Değerlendirilmesi Suretiyle İtirazlar da Göz Önüne Alınarak Yeni Bilirkişi Raporu Alınması Gerektiği )
NEFASET İNDİRİMİ ( Genellikle Katlanılabilir Yapı Aksaklıklarında Dikkate Alınabilir ve Kabul Edilen Oranın Nefaset İndirimi Anlamında Çok Yüksek Olduğu - Kayıt Kabul Davası )"
362Y15.HD13.5.2008E. 2007/7682 K. 2008/3192"ESER SÖZLEŞMESİ ( İş Sahibi Eseri Gözden Geçirip Bozukluğu Yükleniciye Derhal Bildirmezse Yüklenicinin Sorumluluktan Kurtulacağı/Ancak Gizli Ayıplar İçin Yüklenicinin Sorumluluğunun Devam Edeceği - Ayıplı Malda 10 Yıllık Dava Zamanaşımı Süresi Öngörüldüğü )
AYIP İHBARI ( Eser Sözleşmesi/Davacının Zamanında Ayıp İhbarında Bulunduğu - Davacının Davasını 10 Yıllık Zamanaşımı Süresi İçinde Açtığının Dikkate Alınacağı )
ZAMANAŞIMI ( Eser Sözleşmesi/Davacının Zamanında Ayıp İhbarında Bulunduğu - Davacının Davasını 10 Yıllık Zamanaşımı Süresi İçinde Açtığının Dikkate Alınacağı )
GİZLİ AYIP ( Eser Sözleşmesi - İş Sahibi Eseri Gözden Geçirip Bozukluğu Yükleniciye Derhal Bildirmezse Yüklenicinin Sorumluluktan Kurtulacağı/Ancak Gizli Ayıplar İçin Yüklenicinin Sorumluluğunun Devam Edeceği )"
362Y15.HD21.4.2008E. 2007/3691 K. 2008/2624"ESER SÖZLEŞMESİ ( İş Sahibi İmal Olunan Şeyin Tesliminden Sonra İmkan Bulur Bulmaz O Şeyi Muayene ve Varsa Kusurları Yükleniciye Bildirmek Zorunda Olduğu - Nefaset Gerektirdiği Saptanan Hususlar Açık Ayıp Niteliğinde Olduğundan İşin Tesliminden Sonra Derhal Yükleniciye Bildirilmesi Gereği )
NEFASET İNDİRİMİ ( Nefaset Gerektiği Saptanan Hususların Açık Ayıp Niteliğinde Olduğu İşin Tesliminden Sonra Derhal Yükleniciye Bildirilmesi Gereği - Eserin Tesliminden Sonra Herhangi Bir Ayıp Bilidirimi Yapılmamış Olması Karşısında Ayıp İhbarı Süresinde Yapılmadığı Halde İş Bedelinden İndirim Yapılmasının Kabul Edilemeyeceği )
AYIP İNDİRİMİ ( Yapılan Şeyin Serahaten veya Zımnen Kabulünu Müteakkip Yüklenicinin Her Türlü Sorumluluktan Kurtulacağı - İşin Tesliminden Sonra İş Sahibi Tarafından Herhangi Bir Ayıp Bilidiriminde Bulunmadığı Halde Nefaset İndirimi Yapılmasının Kabul Edilemeyeceği )"
362Y15.HD17.4.2008E. 2007/2359 K. 2008/2545"KAT KARŞILIĞI İNŞAAT SÖZLEŞMESİ ( İnşaatın Süresinde Teslim Edilmesi ve Noksan İmalat Bedelini Gecikmeden Dava Edilmesi Gereği - Davanı Geç Açılmasının Davalını Zararının Artmasına Neden Olduğundan Davalının Artan Zarardan Sorumlu Tutulmayacağı )
ARTAN ZARARDAN SORUMLULUK ( Kat Karşılığı İnşaat Sözleşmesi Kapsamında Geç Teslim ve Noksan İmalat Bedelinin Zamanında Dava Edilmemesinin Davalının Zararını Arttırdığı - Davalı Artan Zarardan Sorumlu Olmayacağından Eksik İş Bedelinin Dava Tarihi Rayiçlerine Göre Karara Bağlanmasının Hatalı Olduğu )
EKSİK İŞLER BEDELİ ( Geç Teslim ve Noksan İmalat Bedelinin Zamanında Dava Edilmemesinin Davalının Zararını Arttırdığından Davalının Artan Zarardan Sorumlu Olmayacağı - Eksik İşler Bedelinin Geç İstenmesi Davacıdan Kaynaklandığından Dava Tarihi Rayiçlerine Göre Karara Bağlanmasının Hatalı Olduğu ) "
362Y15.HD5.2.2008E. 2007/1291 K. 2008/627"CEZAİ ŞART İLE EKSİK VE AYIPLI İŞLERİN GİDERİLME BEDELLERİNİN TAHSİLİ ( Bilirkişiden Ek Rapor Alınarak Açık Ayıplı İşlerin Giderilme Bedellerine İlişkin İstemin Reddedilmesi Eksik İşlerin Giderilme Bedellerine İlişkin İstemin Kabul Edilmesi Gerektiği )
BİLİRKİŞİDEN EK RAPOR ALINMASI ( Açık Ayıplı İşlerin Giderilme Bedellerine İlişkin İstemin Reddedilmesi Eksik İşlerin Giderilme Bedellerine İlişkin İstemin Kabul Edilmesi Gerektiği )
AÇIK AYIP ( Ayıplı İşlerin Giderilme Bedellerine İlişkin İstemin Reddedilmesi Eksik İşlerin Giderilme Bedellerine İlişkin İstemin Kabul Edilmesi Gerektiği - Cezai Şart İle Eksik ve Ayıplı İşlerin Giderilme Bedellerinin Tahsili )"
362Y15.HD21.11.2007E. 2007/7141 K. 2007/7376"ESER SÖZLEŞMESİ ( Eser Sözleşmesi İle Teslim Alınan İmalata Açık ve Gizli Ayıplar Ayıp İhbarının Yapıldığı Her Türlü Delille İspatlanabileceği )
AÇIK VE GİZLİ AYIPLAR ( İtirazın İptali - Eser Sözleşmesi İle Teslim Alınan İmalata Açık ve Gizli Ayıplar Ayıp İhbarının Yapıldığı Her Türlü Delille İspatlanabileceği )
AYIP İHBARININ İSPATI ( Eser Sözleşmesi İle Teslim Alınan İmalata Açık ve Gizli Ayıplar Ayıp İhbarının Yapıldığı Her Türlü Delille İspatlanabileceği )"
362Y15.HD21.11.2007E. 2006/7141 K. 2007/7376"İTİRAZININ İPTALİ İSTEMİ ( Ayıplı Malın Mevcut Olmasına ve Miktarı İle Derecesine İşin Davalı Tarafından Reddi Gerekip Gerekmediğine veya İş Bedelinden İndirim Yapılmasının Gerekli Olup Olmadığına Göre İnceleme Yapılacağı )
BİLİRKİŞİ İNCELEMESİ ( İşin Davalı Tarafından Reddi Gerekip Gerekmediğine veya İş Bedelinden İndirim Yapılmasının Gerekli Olup Olmadığına Göre İnceleme Yapılacağı - İtirazının İptali İstemi )
İŞ BEDELİNDEN İNDİRİM ( Yapılmasının Gerekli Olup Olmadığına Göre Yapılacağı - İtirazının İptali İstemi )
AYIPLI MAL ( Mevcut Olmasına ve Miktarı İle Derecesine İşin Davalı Tarafından Reddi Gerekip Gerekmediğine veya İş Bedelinden İndirim Yapılmasının Gerekli Olup Olmadığına Göre İnceleme Yapılacağı )"
362Y15.HD2.5.2007E. 2006/2294 K. 2007/2903"AÇIK AYIP ( Çeklerin İptali Menfi Tespit ve Tedbirin Devamı İstemi - Teslim Tarihine Göre Zamanında Yapılması Gereken Ayıplar BK'nun 359/1. Maddesinde Belirtilen Açık Ayıplarla İlgili Olduğu )
ESER SÖZLEŞMESİNDEN KAYNAKLANAN GİZLİ AYIP ( Teslimi Takiben Hemen Ortaya Çıkmayabileceği - Gizli Ayıplar Ortaya Çıktıktan Sonra Yükleniciye Bildirileceği )
ÇEKLERİN İPTALİ MENFİ TESPİT VE TEDBİRİN DEVAMI İSTEMİ ( Eser Sözleşmesinden Kaynaklanan Gizli Ayıp/Teslimi Takiben Hemen Ortaya Çıkmayabileceği - Gizli Ayıplar Ortaya Çıktıktan Sonra Yükleniciye Bildirileceği )"
362Y15.HD19.4.2007E. 2006/2375 K. 2007/2591"EKSİK VE AYIPLI İŞLER BEDELİ ( Bağımsız Bölümlerin Teslim Alındığı Tarihteki Serbest Piyasa Rayicine Göre Tespit Edileceği )
AÇIK AYIP ( Teslim Alınan Bağımsız Bölümdeki Ayıpların Açık Ayıp Olması Halinde İhtirazi Kaydın Kanıtlanamaması Durumunda Bu Bölümlerle İlgili Nefaset Bedeli Talebinin Reddine Aksi Halde Kabulüne Karar Verilmesi Gereği )
NEFASET BEDELİ ( Teslim Alınan Bağımsız Bölümdeki Ayıpların Açık Ayıp Olması Halinde İhtirazi Kaydın Kanıtlanamaması Durumunda Bu Bölümlerle İlgili Nefaset Bedeli Talebinin Reddine Aksi Halde Kabulüne Karar Verilmesi Gereği )
TESLİM ALINAN BAĞIMSIZ BÖLÜM ( İlgili Nefaset Bedeli Makul Sürede Açılan Dava İle İstenmiş Olduğundan Bu Bölümlerin de Nefaset Bedelinin Dava Tarihindeki Serbest Piyasa Rayicine Göre Hesaplanması Gereği - Eksik ve Ayıplı İşler Bedeli )"
362Y15.HD22.3.2007E. 2006/1135 K. 2007/1825"EKSİK VE KUSURLU İŞLER TALEBİ ( Zamanaşımı Süresi İçerisinde İhtirazi Kayda Gerek Kalmaksızın Her Zaman İstenebileceği )
ZAMANAŞIMI ( Eksik İşler Zamanaşımı Süresi İçerisinde İhtirazi Kayda Gerek Kalmaksızın Her Zaman İstenebileceği )"
362Y15.HD6.2.2007E. 2006/61 K. 2007/653"İTİRAZIN İPTALİ DAVASI ( Faturaya Dayalı Olarak Yapılan İcra Takibine Vaki İtiraz Nedeniyle )
AYIBIN VE İHBARIN İSPATI ( Yüklenicinin İş Sahibine Olan Borçlarına Aykırı Olarak İmalini Yüklendiği Eserin Ayıplı Olması Durumunda Açık ve Gizli Ayıp Olmamasına Göre İhbarda Bulunduğunu Ayıbın Varlığını ve Kabul Edilemeyecek Derecede Olduğunu Kanıtlanmasının Gerekmesi )
AYIPLI İFA ( Borçlar Yasası Gereğince Yüklenici Tarafından Yapılan İşin-Eserin Kabul Edilemeyecek Derecede Ayıplı Olması Durumunda İş Sahibinin İşi-Eseri Kabule Zorlanamaması ) "
362Y15.HD13.11.2006E. 2005/5256 K. 2006/6439"ESER SÖZLEŞMESİ ( Sözleşmede Geminin Yat Haline Dönüştürülmesi Amaçlandığına Göre İşinin Uzmanı Sayılan ve Basiretli Tacir Gibi Davranmak Olan Yüklenici İfayı Amaca Uygun Olarak Gerçekleştirmek Zorunda Olduğu )
YÜKLENİCİNİN SORUMLULUĞUNUN KAPSAMI ( Geminin Yat Haline Dönüştürülmesi Amaçlandığına Göre İşinin Uzmanı Sayılan ve Basiretli Tacir Gibi Davranmak Olan Yüklenici İfayı Amaca Uygun Olarak Gerçekleştirmek Zorunda Olduğu )
BASİRETLİ TACİR ( Yüklenici İfayı Amaca Uygun Olarak Gerçekleştirmek Zorunda Olduğu )
DENETİMİNE UYGUN RAPOR HAZIRLAMA ZORUNLULUĞU ( Eser Sözleşmesinde Geminin Yat Haline Dönüştürülmesi Amaçlandığı )"
362YHGK31.5.2006E. 2006/15-272 K. 2006/321"AYIPLI İNŞAAT ( İskan Ruhsatının Alınmasından Sonra Taşıyıcı Sistemlerinde Esaslı Şekilde Kusurların Ortaya Çıkması - Mahallinde Keşif ve Bilirkişi İncelemesi İle Değerlendirilmesi Gereği/Zamanaşımı )
ESER TESLİMİNDEN SONRA USULÜ VEÇHİLE MUAYENESİNDE MÜŞAHADE EDİLEMEYECEK KUSURLAR ( Ayıplı İnşaat/Yüklenicinin Mesuliyetinin Devam Edeceği - Açılacak Davaların 10 Yılda Zamanaşımına Uğrayacağı/Alacak Davası )
ZAMANAŞIMI ( Ayıplı İnşaat/İskan Ruhsatının Alınmasından Sonra Taşıyıcı Sistemlerinde Esaslı Şekilde Kusurların Ortaya Çıkması - Yüklenicinin Mesuliyetinin Devam Edeceği/Açılacak Davaların 10 Yılda Zamanaşımına Uğrayacağı )"
362Y15.HD21.3.2006E. 2006/1032 K. 2006/1621"DAVANIN ZAMANAŞIMI SÜRESİ ( Müteahhidin Kasıt veya Ağır Kusuru ile Akdin Hiç veya Gereği Gibi Yerine Getirilmemiş ve Bilhassa Ayıplı Malzeme Kullanmış veya Ayıplı Bir İş Meydana Getirmiş Olması Sebebiyle Açılacak Davalarda 10 Yıllık Zamanaşımı Süresinin Uygulanması )
DEPREM SONUCU ORTAYA ÇIKAN ZARARIN TAZMİNİ ( Depremden Sonra Meydana Gelen Hasarlar için Davacı Tarafından Bir Takım Basit Onarımlar Yapılmış ise de Hasarın Esasına İlişkin Gizli Ayıplı İmalâtın Teftiş Raporu Sırasında Yapılan Deney ve Alınan Rapor Sonucunda Ortaya Çıkmış Olması )
ESER SÖZLEŞMESİ ( Eserin Tesliminde İş Sahibinin İşin Mutad Cereyanına Göre İmkanını Bulur Bulmaz Muayeneye ve Kusurları Varsa Yükleniciye Bildirmek Zorunda Olması )"
362Y15.HD14.2.2006E. 2005/5103 K. 2006/727"EKSİK İŞLER BEDELİ ( Eserdeki Eksik İşler Bedeli İhbarsız İstenebileceği - İş Sahibinin İhbar Yükümlüğü Ayıplı İşler İçin Olduğu )
İŞ SAHİBİNİN İHBAR YÜKÜMLÜLÜĞÜ ( Ayıplı İşler İçin Olduğu - Eserdeki Eksik İşler Bedeli İhbarsız İstenebileceği )
ESERİN AYIPLI VE GEÇ TESLİMİ İDDİASI ( Tazminat Talebi - Ayıbın Süresi İçinde İhbar Edilmemesi Halinde İş Zımnen Kabul Edilmiş Sayılacağı/Ayıp İhbarında Bulunan İş Sahibi Ayıpların Bedelini Teslim Tarihindeki Rayiçlere Göre Talep Edebileceği )
AYIBIN SÜRESİ İÇİNDE İHBAR EDİLMEMESİ ( İş Zımnen Kabul Edilmiş Sayılacağı/Ayıp İhbarında Bulunan İş Sahibi Ayıpların Bedelini Teslim Tarihindeki Rayiçlere Göre Talep Edebileceği )"
362Y11.HD7.2.2006E. 2005/1161 K. 2006/1115"ESER SÖZLEŞMESİ ( İş Sahibi Kanunen Tayin Olunan Muayene ve İhbarı İhmal Ederse Zımnen Kabul Edilmiş Sayılacağı - Davalının İşin Tam Yapıldığını ve Davacının Sigortalısına Teslim Ettiğini Savunmasının Araştırılması Gereği )
MUAYENE VE İHBARIN İHMAL EDİLMESİ ( İş Sahibinin Eseri Zımnen Kabul Edilmiş Sayılacağı - Davalının İşin Tam Yapıldığını ve Davacının Sigortalısına Teslim Ettiğini Savunmasının Araştırılması Gereği/Eser Sözleşmesi )
İŞ SAHİBİNİN ESERİ ZIMNEN KABUL ETMİŞ SAYILMASI ( Tayin Olunan Muayene ve İhbarı İhmal Etmesi )
FAZLAYA İLİŞKİN HAKKIN SAKLI TUTULMAMASI ( Talep Edilen Miktarın Fazlasından Zımnen Feragat Edildiği )"
362Y15.HD14.12.2005E. 2005/1876 K. 2005/6803"TADİLAT VE DEKORASYON İMALATINDAN KALAN ALACAĞIN ÖDETİLMESİ ( Özel Nitelikli İmalatların Kabul Edilebilir Fiyatları Davacı İtirazları Gözetilmek Suretiyle Hesaplatmak ve Bundan Ödemenin Düşülmesiyle İş Sahibinin Ayıp İhbarının Olmadığı da Dikkate Alınmak Suretiyle Rapor Almak Gerektiği )
AYIP İHBARI ( Özel Nitelikli İmalatların Kabul Edilebilir Fiyatları Davacı İtirazları Gözetilmek Suretiyle Hesaplatmak ve Bundan Ödemenin Düşülmesiyle İş Sahibinin Ayıp İhbarının Olmadığı da Dikkate Alınmak Suretiyle Rapor Almak Gerektiği )"
362Y15.HD19.9.2005E. 2004/6065 K. 2005/4764"AÇIK AYIPLI İŞLERİN İHBARI ( Eser Sözleşmesi - Arsa Sahibi Eseri Teslim Aldıktan Sonra Muayene Edip Derhal Ayıbı Yükleniciye Bildirmemesi Halinde Yüklenicinin Her Türlü Sorumluluktan Kurtulduğu )
EKSİK İŞLERİN HESAPLANMASI ( Teslim Tarihi Rayiçleriyle Hesaplanacağı - Eser Sözleşmesi )
GİZLİ KUSUR ( Sonradan Ortaya Çıkan Gizli Kusurlar Derhal Bildirilmezse Yüklenicinin Yine Sorumluluktan Kurtulduğu/Bildirilmesi Halinde Ortaya Çıktığı Yılın Rayiçlerinin Tutarı Hesaplattırılarak Karar Verilmesi Gereği - Eser Sözleşmesi )
KAT KARŞILIĞI İNŞAAT SÖZLEŞMESİ ( Eksik ve Kusurlu İşler Bedelinin Tahsili İstemi - Eksikler Teslim Tarihinden Sonra Makul Bir Sürede İstenebileceği/Gizli Kusurlar İse Tespitle Öğrenildiğinden ve Ancak Bu Tarihten Sonra İstenebileceği )"
362Y13.HD15.9.2005E. 2005/7340 K. 2005/13246"TAZMİNAT DAVASI ( Kat Karşılığı İnşaat Sözleşmesi Davalı Şirket Dışındaki Davalılarla Davacı Arasında Akdi İlişki Olup Dairenin Bu Davalılar Tarafından Satıldığı - Davacı Akidi Olan Bu Davalılardan Eksik İşlerden Dolayı Talepte Bulunulabileceği )
EKSİK İŞLER BEDELİ ( Kat Karşılığı İnşaat Sözleşmesi Davalı Şirket Dışındaki Davalılarla Davacı Arasında Akdi İlişki Olup Dairenin Bu Davalılar Tarafından Satıldığı - Davacı Akidi Olan Bu Davalılardan Eksik İşlerden Dolayı Talepte Bulunulabileceği )
KAT KARŞILIĞI İNŞAAT SÖZLEŞMESİ ( Davalı Şirket Dışındaki Davalılarla Davacı Arasında Akdi İlişki Olup Dairenin Bu Davalılar Tarafından Satıldığı - Davacı Akidi Olan Bu Davalılardan Eksik İşlerden Dolayı Talepte Bulunulabileceği )"
362Y15.HD18.7.2005E. 2004/5786 K. 2005/4319"KAT KARŞILIĞI İNŞAAT SÖZLEŞMESİ ( Açık Ayıplı İmalatlar İçin Makul Sürede Muayene ve İhbar Mükellefiyetinin Yerine Getirilmemesi Halinde Ayıplı İş Bedeli İstenemeyeceği )
EKSİK İŞ BEDELİ ( Açık Ayıplı İmalatlar İçin Makul Sürede Muayene ve İhbar Mükellefiyetinin Yerine Getirilmemesi Halinde Ayıplı İş Bedeli İstenemeyeceği )
MUAYENE VE İHBAR MÜKELLEFİYETİ ( Ayıp İhbarı Süresinde Değilse Bilirkişilerden Açık ve Gizli Ayıplı İmalatlar Yönünden Ek Rapor Alınarak Açık Ayıplı İmalatlarla İlgili Davanın Reddi Gereği )
AYIBA KARŞI TEKEFFÜL ( Ayıp İhbarı Süresinde Değilse Bilirkişilerden Açık ve Gizli Ayıplı İmalatlar Yönünden Ek Rapor Alınarak Açık Ayıplı İmalatlarla İlgili Davanın Reddi Gereği - Kat Karşılığı İnşaat Sözleşmesi )"
362Y15.HD17.7.2005E. 2004/5809 K. 2005/4306"ESER SÖZLEŞMESİ ( Davada Talep Edilen Alacak Kalemi Nitelik ve Niceliği İtibariyle "Açık Ayıp" Olmayıp "Noksan İş" Olduğu - Eserdeki Noksanlıkların Bedeli Teslimde İhtirazi Kayda Gerek Olmaksızın Zamanaşımı Süresi İçinde Her Zaman İstenebileceği )
NOKSAN İŞ BEDELİNİN TAHSİLİ ( Eserdeki Noksanlıkların Bedeli Teslimde İhtirazi Kayda Gerek Olmaksızın Zamanaşımı Süresi İçinde Her Zaman İstenebileceği )
ZAMANAŞIMI ( Eserdeki Noksanlıkların Bedeli Teslimde İhtirazi Kayda Gerek Olmaksızın Zamanaşımı Süresi İçinde Her Zaman İstenebileceği )
KAT KARŞILIĞI İNŞAAT YAPIM SÖZLEŞMESİ ( Eserdeki Noksanlıkların Bedeli Teslimde İhtirazi Kayda Gerek Olmaksızın Zamanaşımı Süresi İçinde Her Zaman İstenebileceği )"
362Y15.HD4.5.2005E. 2005/2015 K. 2005/2779"TAZMİNAT İSTEMİ ( Davalının İnşaatın Yapımıyla ve Davacılara Dava Konusu Bağımsız Bölümlerin Satışıyla Bir İlgisinin Olmadığı - Daha Önce Yargıtay Denetiminden Geçen Dava Dosyası da Bu Durumu Doğruladığından Güçlü Delil Niteliğinde Olduğu )
GÜÇLÜ DELİL ( Tazminat Talebi - Davalının İnşaatın Yapımıyla ve Davacılara Dava Konusu Bağımsız Bölümlerin Satışıyla Bir İlgisinin Olmadığı/Daha Önce Yargıtay Denetiminden Geçen Dava Dosyası da Bu Durumu Doğruladığından Güçlü Delil Niteliğinde Olduğu )
PASİF HUSUMET ( Davacılar Ancak Kendilerine Bağımsız Bölümleri Satana Karşı Dava Açabileceği - Mahkemece Davalı Yönünden Davası Pasif Husumet Yokluğu Nedeniyle Reddi Gereği/Tazminat Talebi )"
362Y15.HD29.3.2005E. 2004/5228 K. 2005/1862"ESER SÖZLEŞMESİNDE YÜKLENİCİNİN AYBA KARŞI TEKEFFÜL SORUMLULUĞU ( Gizli Ayıplı Araç Tamiri Nedeniyle Ayıbın Giderilmesi Bedelinin Tahsili Talebi - Zarar Miktarının Tesbiti Usulü )
AYBA KARŞI TEKEFFÜL SORUMLULUĞU ( Eser Sözleşmesinde Yüklenicinin - Araç Tamirinin Gizli Ayıplı Olması Nedeniyle Ayıbın Giderilmesi Bedelinin Tahsili Talebi/Zarar Miktarının Tesbiti Usulü )
YÜKLENİCİNİN AYBA KARŞI TEKEFFÜL SORUMLULUĞU ( Gizli Ayıplı Araç Tamiri Nedeniyle - Ayıbın Giderilmesi Bedelinin Tahsili Talebi/Zarar Miktarının Tesbiti Usulü )
ARAÇ TAMİRİNİN AYIPLI YAPILDIĞI GEREKÇESİYLE AYIBIN GİDERİLMESİ BEDELİNİN TAHSİLİ TALEBİ ( Ayıp Nedeniyle Doğan Zararın Tesbiti Usulü )"
362Y15.HD10.3.2005E. 2004/3056 K. 2005/1356"ESER SÖZLEŞMESİNDE YÜKLENİCİNİN AYBA KARŞI TEKEFFÜL SORUMLULUĞU ( Gizli Ayıp Nedeniyle Bedel Talebinde Zamanaşımı Süresi ve Başlangıcı )
ZAMANAŞIMI SÜRESİ VE BAŞLANGICI ( Eser Sözleşmesinde Yüklenicinin Ayba Karşı Tekeffül Sorumluluğu - Gizli Ayıp Nedeniyle Tazminat Talebi )
GİZLİ AYIPTAN YÜKLENİCİNİN SORUMLULUĞU ( Eser Sözleşmesinde - Zamanaşımı Süresi ve Başlangıcı )
YÜKLENİCİNİN ESERDEKİ GİZLİ AYIPTAN DOĞAN SORUMLULUĞU ( Zamanaşımı Süresi ve Başlangıcı )
AYBA KARŞI TEKEFFÜL SORUMLULUĞU ( Eser Sözleşmesinde Yüklenicinin - Gizli Ayıp Durumunda Zamanaşımı Süresi ve Başlangıcı )"
362Y15.HD28.2.2005E. 2004/4417 K. 2005/1075"KAT KARŞILIĞI İNŞAAT SÖZLEŞMESİNDEN KAYNAKLANAN EKSİK İŞ BEDELİ TALEBİ ( Sözleşmedeki Anahtar Teslimi Olgusunun İskan Ruhsatı Alınmasını da Kapsaması - İskan Alınıp Teslim Gerçekleşmeden Zamanaşımı Süresinin Başlamayacağı )
EKSİK İŞLER BEDELİ TALEBİ ( Kat Karşılığı İnşaat Sözleşmesinde - Zamanaşımı Süresinin Başlangıcı - Sözleşmedeki Anahtar Teslimi Olgusunun İskan Ruhsatı Alınmasını da Kapsaması )
ANAHTAR TESLİMİ ŞARTININ İSKAN RUHSATI ALINMASINI DA KAPSAMASI ( Kat Karşılığı İnşaat Sözleşmesinden Kaynaklanan Eksik İşler Bedeli Talebinde Zamanaşımı Süresinin Başlangıcı )
İSKAN RUHSATI ALINMADAN TESLİMİN GERÇEKLEŞMİŞ SAYILAMAYACAĞI ( Kat Karşılığı İnşaat Sözleşmesinde Anahtar Teslimi Şartının Öngörülmüş Olması - Eksik İşler Bedelinin Tahsilinde Zamanaşımı Süresinin Başlangıcı )
ZAMANAŞIMI SÜRESİNİN BAŞLANGICI ( Kat Karşılığı İnşaat Sözleşmesindeki Anahtar Teslim Şartının İskan Ruhsatı Alınmasını da Kapsaması/İskan Ruhsatı Alınmadan Teslim Gerçekleştirilmiş Sayılamayacağı - Eksik İşler Bedeli Talebinin Kabulü Gereği )
DELİL SÖZLEŞMESİ NİTELİĞİ ( Kat Karşılığı İnşaat Sözleşmesindeki Anahtar Teslim Şartı - İskan Ruhsatı Alınmadan İnşaatın Teslim Edilmiş Sayılamayacağı ve Eksik İşler Bedeli Açısından Zamanaşımı Süresinin Başlamayacağı )"
362Y15.HD15.2.2005E. 2004/4147 K. 2005/729"ESER SÖZLEŞMESİNDE YÜKLENİCİNİN AYBA KARŞI TEKEFFÜL SORUMLULUĞU ( İş Sahibinin Ayıpları Tesbit Ederek Yükleniciye Bildirmesi Yükümlülüğü - Tamir Edilen Aracı Teslim Aldıktan Yaklaşık Bir Yıl Sonraki Ayıp İhbarının Sonuç Doğurmayacağı )
YÜKLENİCİNİN AYBA KARŞI TEKEFFÜL SORUMLULUĞU ( İş Sahibinin Ayıpları Tesbit Ederek Yükleniciye Bildirmesi Yükümlülüğü - Tamir Edilen Aracı Teslim Aldıktan Yaklaşık Bir Yıl Sonraki Ayıp İhbarının Sonuç Doğurmayacağı )
İŞ SAHİBİNİN AYIPLARI TESBİT EDEREK YÜKLENİCİYE BİLDİRME YÜKÜMLÜLÜĞÜ ( Eser Sözleşmesinde - Tamir Edilen Aracı Teslim Aldıktan Yaklaşık Bir Yıl Sonraki Delil Tesbitine Dayalı Ayıp İhbarının Sonuç Doğurmayacağı )
AYBA KARŞI TEKEFFÜL SORUMLULUĞU ( Eser Sözleşmesinde Yüklenicinin - Tamir Edilen Aracı Teslim Aldıktan Yaklaşık 1 Yıl Sonraki Delil Tesbitine Dayanan Ayıp İhbarının Sonuç Doğurmayacağı )"
362Y15.HD24.11.2004E. 2004/1320 K. 2004/5987"İNŞAAT SÖZLEŞMESİ ( Yüklenicinin Sözleşmeye Aykırı Olarak Ruhsatsız ve Projesiz Yaptırdığı Binanın Depremde Gördüğü Hasardan Dolayı Kat Maliklerinin Tazminat Talebi - Gizli Ayıplı Malı Mevcut Haliyle Teslim Alan Kat Maliklerinin Tazminat Taleplerinde Haklı Olması )
YÜKLENİCİNİN AYBA KARŞI TEKEFFÜL SORUMLULUĞU ( İnşaat Sözleşmesinde - Sözleşmeye Aykırı Olarak Ruhsatsız ve Projesiz İnşa Edilen Binanın Depremde Hasar Görmesi Nedeniyle Tazminat Talebi/Gizli Ayıplı Binayı Mevcut Haliyle Teslim Almanın Tazminat Talep Hakkını Ortadan Kaldırmaması )
GİZLİ AYIP NEDENİYLE TAZMİNAT TALEP EDİLEBİLMESİ ( İnşaat Sözleşmesinde Yüklenicinin Sözleşmeye Aykırı Olarak Ruhsatsız ve Projesiz İnşa Ettiği Binanın Depremde Hasar Görmesi Nedeniyle Tazminat Talebi - Binayı Mevcut Haliyle Teslim Almalarının Davacıların Tazminat Hakkını Ortadan Kaldırmaması )
AYIBA KARŞI TEKEFFÜL SORUMLULUĞU ( Yüklenicinin İnşaat Sözleşmesine Aykırı Olarak Ruhsatsız ve Projesiz Yaptığı Binanın Depremde Hasar Görmesi Nedeniyle Tazminat Talebi - Gizli Ayıplı Binayı Mevcut Haliyle Teslim Alan Davacıların Tazminat Talep Haklarının Ortadan Kalkmayacağı )"
362Y15.HD10.11.2004E. 2004/3431 K. 2004/5779"AYIP İHBARININ SÖZLÜ YAPILMASI ( Süresinde Kabul Edileceği ve Şahitle İspat Edilebileceği - Kumaşların Yüklenici Tarafından Açık Ayıplı Olarak Boyanmış Olması )
YÜKLENİCİNİN AYBA KARŞI TEKEFFÜL SORUMLULUĞU ( Ayıp İhbarında Süre Şartı - Sözlü İhbarın Geçerli Olması ve Şahitle İspat Edilebilmesi )
TANIKLA İSPAT EDİLEBİLME ( Sözlü Ayıp İhbarı - Yüklenicinin Ayba Karşı Tekeffül Sorumluluğu/Kumaşların Boyanması İşini Ayıplı Yapan Yüklenici )
SÖZLÜ AYIP İHBARI ( Geçerli Olması ve Tanıkla İspat Edilebilmesi - Kumaşların Boyanmasında Açık Ayıp Bulunması Nedeniyle Yüklenicinin Ayba Karşı Tekeffül Sorumluluğu )"
362Y15.HD10.11.2004E. 2003/7036 K. 2004/5775"ESER SÖZLEŞMESİNDE YÜKLENİCİNİN AYBA KARŞI TEKEFFÜL SORUMLULUĞU ( Ayıplı ve Eksik İmalatın Bedelinin Tahsili Talebi - Tazminat Miktarının Tesbiti Usulü )
AYIPLI VE EKSİK İMALAT BEDELİNİN TAHSİLİ TALEBİ ( Eser Sözleşmesinde Yüklenicinin Ayba Karşı Tekeffül Sorumluluğu - Tazminat Miktarının Tesbiti Usulü )
YÜKLENİCİNİN AYBA KARŞI TEKEFFÜL SORUMLULUĞU ( Eser Sözleşmesinde - Sözleşmeye Aykırı Malzeme Kullanma ve Eksik İmalat/Hükmedilecek Bedelin Tesbiti Usulü )
İNŞAAT SÖZLEŞMESİNDE YÜKLENİCİNİN AYBA KARŞI TEKEFFÜL SORUMLULUĞU ( Sözleşmeye Aykırı Malzeme Kullanma ve Eksik İmalat Nedeniyle Bedel Tahsili Talebi - Bedelin Tesbiti Usulü )"
362Y15.HD9.11.2004E. 2004/2446 K. 2004/5726"ESER SÖZLEŞMESİNDEN KAYNAKLANAN ALACAK TALEBİ ( Tutanakla Yapılan İşi Teslim Alan İş Sahibinin Bedeli Ödediğini İspat Yükümlülüğü - Kuyuların Sözleşmeye Uygun Teslim Edilmemiş Olmasının Bedelden İndirim Sebebi Olacağı )
TUTANAKLA İŞİ TESLİM ALAN VE AYIP İHBARINDA BULUNMAYAN İŞ SAHİBİ ( Eser Sözleşmesinden Kaynaklanan Bedeli Ödemekle Yükümlü Olması - İşin Sözleşmeye Uygun Yapılmamış Olmasının Bedelden İndirim Sebebi Olacağı )
AYIP İHBARINDA BULUNMADAN ESERİ TUTANAKLA TESLİM ALAN İŞ SAHİBİ ( Yükleniciye Bedelini Ödediğini İspat Yükümlülüğü - İşin Sözleşmeye Uygun Yapılmamış Olmasının Bedelden İndirim Sebebi Olacağı )
YÜKLENİCİNİN İŞİ EKSİK TESLİM ETMESİ ( Tutanakla Teslim Alan ve Ayıp İhbarında Bulunmayan İş Sahibinin Bedeli Ödemekten Kaçınamayacağı - İşin Sözleşemeye Uygun Yapılmamış Olmasının Bedelden İndirim Sebebi Olacağı )"
362Y15.HD25.10.2004E. 2003/7006 K. 2004/5359"KAT KARŞILIĞI İNŞAAT SÖZLEŞMESİ ( Yüklenicinin Ayba Karşı Tekeffül Sorumluluğu/Sözleşmeye Uygun Şekilde Teslimde Bulunmayan Yükleniciye Yapılan Ayıp İhbarının Süresinde Kabul Edilmesi Gereği - Sözleşmede Belirlenenden Fazla Yapılan İşlerin Bedeline Yüklenici Lehine Hükmedilmesi Gereği )
YÜKLENİCİNİN AYBA KARŞI TEKEFFÜL SORUMLULUĞU ( Kat Karşılığı İnşaat Sözleşmesine Uygun Şekilde Teslimde Bulunmayan Yükleniciye Yapılan Ayıp İhbarının Süresinde Kabul Edilmesi Gereği )
İNŞAATI USULÜNE UYGUN TESLİM ETMEYEN YÜKLENİCİ ( Arsa Sahibinin Yaptığı Ayıp İhbarına Süre Yönünden İtiraz Edemeyeceği - Kat Karşılığı İnşaat Sözleşmesinde )
AYBA KARŞI TEKEFFÜL SORUMLULUĞU ( Kat Karşılığı İnşaat Sözleşmesinde Yüklenicinin - Binayı Usulüne Uygun Teslim Etmeyen Yüklenicinin Arsa Sahibince Ayıp İhbarının Süresinde Yapılmadığı İddiasının Dinlenemeyeceği )
SÖZLEŞMEDE BELİRLENENDEN FAZLA YAPILAN İŞLERİN BEDELİNİN TAHSİLİNE HÜKMEDİLMESİ GEREĞİ ( Kat Karşılığı İnşaat Sözleşmesinde Yüklenicinin Fazla İş Bedeli Talebi )"
362Y15.HD19.10.2004E. 2004/1212 K. 2004/5231"ESER SÖZLEŞMESİNDE YÜKLENİCİNİN AYBA KARŞI TEKEFFÜL SORUMLULUĞU ( Yüklenicinin Yaptığı Çatının İmalat Hatasından Dolayı Yıkılması - İş Sahibinin Makul Sürede Yükleniciye Ayıbı İhbar Külfeti )
İŞ SAHİBİNİN MAKUL SÜREDE YÜKLENİCİYE AYIBI İHBAR YÜKÜMLÜLÜĞÜ ( Yüklenicinin Ayba Karşı Tekeffül Sorumluluğu - Çatının İmalat Hatasından Dolayı Çökmesinin Gizli Ayıp Niteliği )
AYBA KARŞI TEKEFFÜL SORUMLULUĞU ( Eser Sözleşmesinde Yüklenicinin - Gizli Ayıp Ortaya Çıktıktan Sonra İş Sahibinin Makul Süre İçerisinde Yükleniciye İhbarda Bulunması Mecburiyeti )
YÜKLENİCİNİN AYBA KARŞI TEKEFFÜL SORUMLULUĞU ( Eser Sözleşmesinde - Gizli Ayıp Ortaya Çıktıktan Sonra İş Sahibinin Makul Süres İçerisinde Yükleniciye İhbarda Bulunması Mecburiyeti )
İHBAR YÜKÜMLÜLÜĞÜ ( Eser Sözleşmesinde Yüklenicinin Ayba Karşı Tekeffül Sorumluluğu - Gizli Ayıp Ortaya Çıktıkta Sonra İş Sahibinin Makul Süre İçerisinde Yükleniciye İhbarda Bulunması Gereği )
GİZLİ AYIP ORTAYA ÇIKTIKTAN SONRA İŞ SAHİBİNİN YÜKLENİCİYE MAKUL SÜRE İÇERİSİNDE İHBARDA BULUNMA YÜKÜMLÜLÜĞÜ ( Çatının İmalat Hatası Sonucu Çökmesi )"
362Y13.HD1.7.2004E. 2004/4619 K. 2004/10540"ÇEVRE DÜZENLEMELERİ VE SOSYAL TESİSLERİN YAPILMAMASI NEDENİYLE DEĞER KAYBI ( Binada Var Olan Eksik İşler Bedeline Hükmedilmesine Rağmen Sözleşme Ekleri Ve Broşürlerinde Belirlenen Diğer Kayıplar Söz Konusu İse Bunun İstenebileceği )
SÖZLEŞME EKLERİ VE BROŞÜRLERİNDE BELİRLENEN DEĞER KAYBI ( Binada Var Olan Eksik İşler Bedeline Hükmedilmesine Rağmen Çevre Düzenlemeleri Ve Sosyal Tesislerin Yapılmaması Nedeniyle Binanın Bir Değer Kaybı Var İse Bunun İstenebileceği )
EKSİK İŞ BEDELİ ( Binanın Değer Kaybının Ödetilmesini İstemi - Binada Var Olan Eksik İşler Bedeline Hükmedilmediğine Göre Artık Binadaki Eksik İşler Nedeniyle Değer Kaybının Varlığından Söz Edilemeyeceği )
BİNANIN DEĞER KAYBININ ÖDETİLMESİ İSTEMİ ( Binada Var Olan Eksik İşler Bedeline Hükmedilmediğine Göre Artık Binadaki Eksik İşler Nedeniyle Değer Kaybının Varlığından Söz Edilemeyeceği )"
362Y15.HD21.6.2004E. 2003/6354 K. 2004/3459"ESER SÖZLEŞMESİNDEN KAYNAKLANAN İŞ BEDELİNİN TAHSİLİ ( Teslime Rağmen İş Mutad Cerayanına Göre Ayıp İhbarında Bulunulmaması - İş Sahibinin İşi Zımnen Kabul Etmiş Sayılacağı )
İŞ BEDELİNİN TAHSİLİ ( Eser Sözleşmesinden Kaynaklanan - Teslime Rağmen İş Mutad Cerayanına Göre Ayıp İhbarında Bulunulmaması/İş Sahibinin İşi Zımnen Kabul Etmiş Sayılacağı )
İŞİN ZIMNEN KABULÜ ( İş Sahibinin Teslime Rağmen İş Mutad Cerayanına Göre Ayıp İhbarında Bulunmaması - Eser Sözleşmesinden Kaynaklanan İş Bedelinin Tahsili )
AYIP İHBARI ( Tanık Sözleri İle de Kanıtlanabileceği )
TANIK SÖZLERİ ( Ayıp İhbarının Kanıtlanabileceği )
İŞİN MUAYENE VE KUSURU ( İş Sahibinin Yapılan Şeyin Kendisine Tesliminden Sonra İş Sahibinin İşlerin Mutad Cereyanına Göre İmkanını Bulur Bulmaz Bunları Yükleniciye Bildirmesi Gereği )
YÜKLENİCİYE BİLDİRİM YÜKÜMLÜLÜĞÜ ( Yapılan Şeyin Kendisine Tesliminden Sonra İş Sahibinin İşlerin Mutad Cereyanına Göre İmkanını Bulur Bulmaz İşi Muayene ve Kusurları Varsa Bunları Yükleniciye Bildirmesi Gereği )"
362Y15.HD21.6.2004E. 2003/6321 K. 2004/3464"GECİKME TAZMİNATI ( Arsa Sahiplerine İsabet Eden Bağımsız Bölümlerin Eser Sözleşmesine Aykırı Olarak Geç Tesliminden Ötürü Doğan Zararın Tazmini Talebi )
ESER SÖZLEŞMESİ ( Eseri Arsa Sahibine Teslim Ettiğini İspat Etme Yükü Üzerinde Olan Yüklenicinin İspat Külfetini Yerine Getirmemesi Sebebiyle Davacıların Gecikme Tazminatı Talep Edebilmesi )
İSPAT KÜLFETİ ( Arsa Payı Devir Karşılığı İnşaat Yapma Sözleşmesinde Eserin Arsa Sahibine Teslim Edildiğini İspat Etme Yükünün Yüklenicide Olması )
GİZLİ AYIP ( Eserin Tesliminden Sonra Kullanım Sonucu Ortaya Çıkan Ayıplarda Muayene Yükümlülüğünün Yerine Getirilmediğinden Bahisle Yüklenicinin Sorumluluktan Kurtulamaması )
AÇIK AYIP ( Eserin Teslim Alınmasından Sonra Muayene Edilip Açıkça Görülebilir Ayıpların Yükleniciye Bildirilmemesi Halinde Yüklenicinin Her Türlü Sorumluluktan Kurtulması )
YÜKLENİCİNİN SORUMLULUĞU ( Eser Teslim Alındıktan Sonra Muayene Edilip Açık Ayıpların Yükleniciye Bildirilmemesi Halinde Yüklenicinin Her Türlü Sorumluluktan Kurtulması )
EKSİK İŞ BEDELİ ( Eksik İşler Hiç Yapılmamış İşler Olduğundan Bunların Muayenesi ve Tesliminin Mümkün Olmaması )
FAİZ BAŞLANGIÇ TARİHİ ( Borçlu Temerrüde Düşürülmediğinden Faizin Eserin Teslim Tarihinden İtibaren Değil Dava Tarihinden İtibaren İşletilmesinin Gerekmesi )"
362Y15.HD30.3.2004E. 2004/839 K. 2004/1788"ESERİN KABUL EDİLMESİ ( Açık Ayıplı İşlerden Dolayı Hakların Düşeceği - Gizli Ayıplı İşlerden Zamanında İhbar Edilmişse Hakların Zamanaşımı Süresi Sonuna Kadar İleri Sürülebileceği )
AYIPLI İŞLER ( Eserin Kabul Edilmesi - Açık Ayıplı İşlerden Dolayı Hakların Düşeceği/Gizli Ayıplı İşlerden Zamanında İhbar Edilmişse Hakların Zamanaşımı Süresi Sonuna Kadar İleri Sürülebileceği )
AÇIK AYIPLI İŞLER ( Eserin Kabul Edilmesi - Bedel Tenzil İsteme vs. Hakların Düşeceği )
GİZLİ AYIPLI İŞLER ( Eserin Kabul Edilmesi - Zamanında İhbar Edilmişse Hakların Zamanaşımı Süresi Sonuna Kadar İleri Sürülebileceği )"
362Y15.HD22.3.2004E. 2003/4409 K. 2004/1565"AÇIK AYIPLI MAL ( Teslimi Sırasında İhtirazi Kayıt İleri Sürülmemesi Halinde Kabul Edilmiş Sayılacağı )
İHTİRAZİ KAYIT ( Açık Ayıplı Malın Teslimi Sırasında İleri Sürülmemesi - Eserin Kabul Edilmiş Sayılacağı )
İHBAR YÜKÜMLÜLÜĞÜ ( Malın Ayıplı Olması - Yerine Getirildiğinin Şahitle İspat Edilebileceği )
AYIP İHBARI ( Süresinde Yapılmaması Halinde Davanın Reddi Gereği )"
362Y15.HD18.2.2004E. 2003/5114 K. 2004/813"İHBAR YÜKÜMLÜLÜĞÜ ( Eserin Tesliminden Sonra İş Sahibinin Gözle Görülebilecek Kusurları Yükleniciye Bildirmek Zorunda Olduğu )
ESERİN KABULÜ ( Yüklenicinin Açık Ayıp Nedeniyle Sorumlu Tutulamayacağı - Binanın Denetiminden Sorumlu Davalının İse İş Sahini Uyarmadığı İçin Sorumlu Olacağı )
GİZLİ AYIP ( Eser Kabul Edilsede Yüklenicinin Sorumluluğunun Devam Edeceği - Denetim Yapan Davalının İse İhmaline Bağlı Ayıpların Varlığı Halinde Sorumlu Olcağı )
ESER SÖZLŞEMESİ ( Eksik Ve Kusurlu İşler Bedeli )"
362Y15.HD13.11.2003E. 2003/2035 K. 2003/5474"SÜRESİNDE YAPILAN AYIP İHBARI ( Şahitle İspat Edilebileceği )
GİZLİ AYIP ( Ortaya Çıktığında Yükleniciye İhbar Olunması Gerektiği )
ŞAHİT BEYANI ( Eserin Ayıplı Olduğu İhbarının Yapıldığının Şahit Beyanıyla İspat Edilebileceği )
AYIP İHBARI ( İhbarın Şekle Bağlı Olmaması - Her Türlü Delille Kanıtlanabilmesi )"
362Y15.HD27.10.2003E. 2003/2040 K. 2003/5009"EKSİK İŞLER BEDELİ ( Alacağın Muaccel Olduğu Teslim Tarihinden İtibaren Beş Yıl İçinde İstenebileceği )
ZAMANAŞIMI ( Eksik İşler Bedeli - Teslim Tarihinden İtibaren Beş Yıl İçinde İstenebileceği )
AYIPLI İŞ ( İş Sahibinin Ayıba Vakıf Olur Olmaz Yükleniciyi Haberdar Etmesi Gereği )"
362Y15.HD13.10.2003E. 2003/1658 K. 2003/4698"CEZAİ ŞART TALEBİ ( Eksik Ve Ayıplı İş Nedeniyle Yüklenicininde Kusurlu Olması - Reddi Gereği )
AYIPLI VE EKSİK İŞ ( Davacı İş Sahibinin Ödemezlik Def'inin Haklı Olduğu )
ÖDEMEZLİK DEF'İ ( Yüklenicinin Ayıplı Ve Eksik İş Yapması )
MUAYENE VE İHBAR BORCU ( Ayıp Ve Eksik İşle İlgili Tespit Teslimden Önce Yapılsa da Eserin İhtirazi Kayıtla Teslim Alınması Nedeniyle Borcun Yerine Getirildiği ) "
362YHGK8.10.2003E. 2003/15-474 K. 2003/545"ESER SÖZLEŞMESİNDE MÜTEAHHİDİN AYBA KARŞI TEKEFFÜL SORUMLULUĞU ( Gizli Ayıbın İhbarında Zamanaşımı Süresi - Asıl Davada Fazlaya İlişkin Hakkın Saklı Tutulmamış Olmasının Gizli Ayıba Dayalı Zararın Arttığı Gerekçesiyle Açılan Ek Davaya Etkisi )
AYIBA KARŞI TEKEFFÜL SORUMLULUĞU ( Eser Sözleşmesinde Müteahhidin - İnşaattaki Gizli Ayıp Nedeniyle Açılan Tazminat Davasında Zamanaşımı Süresi - Asıl Davada Fazlaya İlişkin Hakkın Saklı Tutulmamış Olmasının Artan Zarara İlişkin Ek Davaya Engel Olup Olmayacağı )
FAZLAYA İLİŞKİN HAKKIN SAKLI TUTULMAMASI ( Zararın Arttığı Gerekçesiyle Açılan Ek Davaya Engel Olup Olmaması - Eser Sözleşmesine Konu Binadaki Gizli Ayıp Nedeniyle Açılan Tazminat Davası )
GİZLİ AYIP NEDENİYLE TAZMİNAT TALEBİ ( Eser Sözleşmesinde Müteahhidin Ayba Karşı Tekeffül Sorumluluğu - Fazlaya İlişkin Hakkın Saklı Tutulmadığı Dava Devam Ederken Zararın Arttığı Gerekçesiyle Ek Dava Açılıp Açılamayacağı )
MÜTEAHHİDİN AYIBA KARŞI TEKEFFÜL SORUMLULUĞU ( Eser Sözleşmesinde Gizli Ayıbın İhbarında Zamanaşımı Süresi - Tazminat Davasında Fazlaya İlişkin Hakkın Saklı Tutulmamış Olması Durumunda Gizli Ayıp Nedeniyle Zararın Artmasına Dayanarak Ek Dava Açılıp Açılamayacağı )"
362Y15.HD2.10.2003E. 2003/715 K. 2003/4513"BAŞKASININ ARSASINA TECAVÜZ EDEN İNŞAAT ( Sözleşmenin Feshedilmesi - Ayıbın Düzeltilmesi Halinde Yüklenicinin Bedele Hak Kazanabileceği )
İMARA AYKIRI İNŞAAT ( Yükleniciye Mehil Verilerek Ruhsat Alması Halinde Ücrete Hak Kazanabileceği )
SÖZLEŞMENİN FESHİ ( Yüklenicinin Ayıplı İş Yapması )
EKSİK VE AYIPLI İNŞAAT ( Sözleşmenin Feshedilmesi )
ESER SÖZLEŞMESİ ( Sözleşmeye Aykırı Olarak Eserin İmara Aykırı Ve Ayıplı Olarak Meydana Getirilmesi )"
362Y15.HD16.9.2003E. 2003/576 K. 2003/3936"AYIBIN GİDERİLMESİ BEDELİ ( İnşaatın Yükletici Tarafından Statik Projesine Uygun Olarak Yapılmaması - Yüklenicinin Karşılaması Gereği )
İNŞAATIN PROJESİNE UYGUN YAPILMAMASI ( Yüklenicinin Davacıdan Projeleri İstemesi Veya Sonuçları Açısından Uyarması Gereği - Ayıbın Giderilmesi İçin Yapılan Masrafları Karşılamak Zorunda Olduğu )
EKSİK VE AYIPLI İNŞAAT ( Projeye Uyulmadan Ve Mahzurları Konusunda Davacıyı Uyarmadan Yapılması )
ESER SÖZLEŞMESİ ( Sözleşmeye Aykırı Olarak İnşaatın Statik Projesine Uygun Yapılmaması )"
362Y15.HD23.6.2003E. 2003/378 K. 2003/3409"YAPILAN İŞTEKİ AÇIK AYIPLAR ( Davalının İnşaatı İkmal Ederek Teslim Etmesine Rağmen İhbar Yapılmaması - Davalının Sorumlu Tutulamayacağı )
AÇIK AYIP ( Teslim Edilen İnşaat İçin İskan Ruhsatı Alınması Ve Davalıya İhbar Yapılmaması - Davalının Sorumlu Tutulamayacağı )
iHBAR YÜKÜMLÜLÜĞÜ ( Yapılan İnşaattaki Açık Ayıplardan Davalının Sorumluluğuna Gidilebilmesi İçin )
AYIPLI İŞ ( Davacının İhbar Etmemesi - İşi Kabul Etmiş Sayılacağı )"
362Y15.HD27.5.2003E. 2003/126 K. 2003/2756"ESER SÖZLEŞMESİ ( Eksik Fason İşçilik Bedeli Alacağı - Ayıp İhbarı İle İlgili TTK.nun 23. Maddesindeki Sürenin Değil BK.nun 359. Maddesindeki Sürenin Uygulanacağı )
YÜKLENİCİNİN FASON İŞÇİLİK BEDELİ ALACAĞI ( Ayıp İhbarında Süre - Uyuşmazlık Eser Sözleşmesinden Kaynaklandığından TTK.nun 23. Maddesindeki Sürenin Değil BK.nun 359. Maddesindeki Sürenin Uygulanacağı )
FASON İŞÇİLİK BEDELİ ALACAĞI ( Ayıp İhbarında Süre - Uyuşmazlık Eser Sözleşmesinden Kaynaklandığından TTK.nun 23. Maddesindeki Sürenin Değil BK.nun 359. Maddesindeki Sürenin Uygulanacağı )
AYIP İHBARINDA SÜRE ( Eksik Fason İşçilik Bedeli Alacağı - Uyuşmazlık Eser Sözleşmesinden Kaynaklandığından TTK.nun 23. Maddesindeki Sürenin Değil BK.nun 359. Maddesindeki Sürenin Uygulanacağı )"
362Y15.HD5.6.2002E. 2002/1691 K. 2002/3016"ESER SÖZLEŞMESİ ( Eserin Usulünce Muayene Edilerek Ayıbın Makul Sürede Yükleniciye Bildirilmesi Gerekliliği - İşsahibinin Eseri Kabulden Kaçınabileceği Durum / Ayıbın Çok Önemli Olmaması Durumunda Fiyatta İndirim Yapılması Gereği )
AYIP İHBARI ( Eserin Usulünce Muayene Edilerek Ayıbın Makul Sürede Yükleniciye Bildirilmesi Gerekliliği - - İşsahibinin Eseri Kabulden Kaçınabileceği Durum / Ayıbın Çok Önemli Olmaması Durumunda Fiyatta İndirim Yapılması Gereği )
İŞSAHİBİNİN ESERİ KABULDEN KAÇINABİLMESİ ( Eserin Usulünce Muayene Edilerek Ayıbın Makul Sürede Yükleniciye Bildirilmesi Gerekliliği - Ayıbın Çok Önemli Olmaması Durumunda Fiyatta İndirim Yapılması Gereği )
AYIP NEDENİYLE MALIN BEDELİNDE YAPILACAK İNDİRİM ( Eserin Usulünce Muayene Edilerek Ayıbın Makul Sürede Yükleniciye Bildirilmesi Gerekliliği - İşsahibinin Eseri Kabulden Kaçınabileceği Durum )"
362Y15.HD24.4.2002E. 2002/1758 K. 2002/1989"ESER SÖZLEŞMESİNDE BEDELİN ÖDENME TARİHİ ( Aksi Kararlaştırılmamışsa Eser Tesliminde Ödenmesi Gereği - İşsahibinin Muayene ve İhbar Yükümlülüğünde Makul Sürenin Başladığı Tarih / Eserin Teslim Edildiğinin Kanıtlanması Gereği )
AÇIK AYIPLARDA MAKUL SÜRENİN BAŞLANGICI ( İşsahibinin Muayene ve İhbar Yükümlülüğü / Eserin Teslim Edildiğinin Kanıtlanması Gereği - Aksi Kararlaştırılmamışsa Bedelin Eser Tesliminde Ödenmesi Gereği )
İŞ SAHİBİNİN MUAYENE VE İHBAR YÜKÜMLÜLÜĞÜ ( Makul Sürenin Başlangıcı / Eserin Teslim Edildiğinin Kanıtlanması Gereği - Aksi Kararlaştırılmamışsa Bedelin Eser Tesliminde Ödenmesi Gereği )"
362Y15.HD9.4.2002E. 2001/5915 K. 2002/1689"TÜKETİCİNİN KORUNMASI YASASININ UYGULAMA ALANI ( Davacıya Ait Bağımsız Bölümde İmalat ve Montajdaki Ayıplar Nedeniyle Nefaset Bedelinin Tahsili İsteminden Kaynaklanan Uyuşmazlık )
OLAĞAN TÜKETİM FAALİYETİ ( Davacıya Ait Bağımsız Bölümde İmalat ve Montajdaki Ayıplar Nedeniyle Nefaset Bedelinin Tahsili İsteminden Kaynaklanan Uyuşmazlığın Eser Sözleşmesinden Kaynaklanması )
ESER SÖZLEŞMESİ ( Davacıya Ait Bağımsız Bölümde İmalat ve Montajdaki Ayıplar Nedeniyle Nefaset Bedelinin Tahsili İsteminden Kaynaklanan Uyuşmazlığın Eser Sözleşmesinden Kaynaklanması )
GÖREV ( Uyuşmazlığın Tüketim Faaliyetinden Değil Eser Sözleşmesinden Kaynaklanması Nedeniyle Davaya Genel Mahkemelerde Bakılması )"
362Y15.HD11.2.2002E. 2001/4859 K. 2002/633"GİZLİ AYIP ( Ayıp Nedeniyle Tazminat Davasında Sürenin Hesaplanmasında Ayıbın Gizli veya Açık Olup Olmadığının Tespiti Gereği - İş Sahibinin İhbar Yükümlülüğü / İhbarda Bulunmamanın İşin Zımnen Kabulü Sayılacağı )
İŞ SAHİBİNİN İHBAR YÜKÜMLÜLÜĞÜ ( Ayıp Nedeniyle Tazminat Davasında Sürenin Hesaplanmasında Ayıbın Gizli veya Açık Olup Olmadığının Tespiti Gereği )"
362Y15.HD6.2.2002E. 2001/4689 K. 2002/546"EKSİK İŞLER BEDELİ ( Eser Sözleşmesinden Kaynaklanan Eksik ve Ayıplı İşler Bedelinin Tahsili İstemi )
ZAMANAŞIMI ( Eser Teslimini Takip Eden Beş Yıllık Zamanaşımı Süresi İçinde Teslim Tarihindeki Rayiç Bedelle İhtirazi Kayda Gerek Olmadan İstenebilmesi )
MUAYENE VE İHBAR KÜLFETİ ( İş Sahibi İşlerin Mutad Cereyanına Göre İşi Muayeneye Kusurları Varsa Bunları Yükleniciye Bildirmeye Mecbur Olması )
ESERDEKİ AÇIK AYIP ( Teslim Tarihindeki Piyasa Rayicine Göre Hesaplanacak Fiyatlarla Beş Yıllık Zamanaşımı Süresinde İstenebilmesi )
AYIP İHBARI ( Ayıp İhbarı Herhangi Bir Şekle Bağlı Olmayıp Sözlü Olarak da Yapılabileceği Fakat Yazılı Olmasının İspat Kolaylığı Sağlayacak Olması )"
362Y15.HD31.10.2001E. 2001/2732 K. 2001/4881"GİZLİ AYIP ( Eser Sözleşmesi-Ayıbın Giderilmesi Bedeli )
AYIBIN GİDERİLMESİ BEDELİ ( Eserde Gizli Ayıp-Arsa Payı Karşılığı İnşaat Sözleşmesi )
ESER SÖZLEŞMESİ ( Gizli Ayıp-Ayıbın Giderilmesi Bedeli )"
362Y15.HD3.7.2001E. 2001/2440 K. 2001/3644"TAZMİNAT DAVASI ( Ayıplı İşler Nedeniyle )
AYIPLI İŞLER NEDENİYLE TAZMİNAT TALEBİ ( Normal Muayene İle Ortaya Çıkarılamayan ve Sonradan Anlaşılan Gizli Ayıplı İşler Hakkında Yüklenicinin Mesuliyetinin Devam Etmesi )
GİZLİ AYIPLI İŞLER ( Zamanaşımı İçinde Yüklenicinin Mesuliyetinin Devam Etmesi )"
362Y15.HD22.2.2001E. 2000/4852 K. 2001/994"ESER SÖZLEŞMESİ ( Eksik ve Ayıplı İşler Bedelinin Tahsili İçin Yapılan İcra Takibine İtiraz Edilmesi )
İTİRAZIN İPTALİ ( Eser Sözleşmesi Nedeniyle Eksik ve Ayıplı İşler Bedelinin Tahsili İçin Yapılan İcra Takibine İtiraz Edilmesi )
EKSİK VE AYIPLI İŞLER BEDELİNİN TAHSİLİ TALEBİ ( Teslim Hukuki Bir Azil Olduğundan Tanık Dahil Her Türlü Delille İspat Edilebilmesi )
İCRA İNKAR TAZMİNATI ( Alacağın Likit Olmaması Nedeniyle Tazminat İsteminin Reddi )"
362Y15.HD29.4.1998E. 1998/1217 K. 1998/1716"ESERİN TESLİM ALINMASI ( Kabul Anlamı Taşımaması )
AYIP İHBARI ( Teslim Alınan Eserdeki Ayıp )
ESERDE AYIP ( Makul Sürede İhbarda Bulunulmakla Yükleniciye Başvurulabileceği )"
362Y15.HD9.3.1998E. 1997/5292 K. 1998/892"SÖZLEŞMENİN FESHİ ( Sözleşme Süresi Bitmesine Rağmen Sözleşmeye Uygun Olmayan ve Uygun Hale Getirilmeyecek Eksik İnşaat Yapan Davalıyla Akdolunan Sözleşme )
EKSİK VE AYIPLI İNŞAAT ( Akdin Geriye Etkili Biçimde Feshi )
ESER SÖZLEŞMESİ ( Sözleşmeye Aykırı Olarak Eserin Eksik ve Ayıplı Olarak Meydana Getirilmesi )"
362Y15.HD9.12.1997E. 1997/5314 K. 1997/5327"ARIZANIN GİDERİLME BEDELİ TALEBİ ( Bu İşlerde Garanti Süresinin Zamanaşımı Süresi İçinde Eserde Meydana Gelen Gizli Ayıplardan Ötürü Yüklenicinin Sorumluluktan Kurtulamaması )
GARANTİ SÜRESİ İÇİNDE MEYDANA GELEN ARIZALARDAN SORUMLULUK ( Gizli Ayıplardan Ötürü Yüklenicinin Sorumluluktan Kurtulamaması )
GİZLİ AYIP HALİNDE MAKUL SÜRE İÇİNDE İHBAR ŞARTI ( Garanti Süresinin Zamanaşımı Süresi İçinde Eserde Meydana Gelen Gizli Ayıplardan Ötürü Yüklenicinin Sorumluluktan Kurtulamaması )"
362Y15.HD9.12.1997E. 1997/4645 K. 1997/5322"ESER SÖZLEŞMESİ ( Gizli Ayıp Sebebiyle Oluşan Zararın Yüklenici Alacağından Mahsubu )
FASON İŞÇİLİK BEDELİ ( Eserdeki Gizli Ayıp Sebebiyle Oluşan Zararın Mahsubu )
GİZLİ AYIP ( Süresinde İhbarda Bulunulmasıyla Mevcut Zararın Yüklenici Alacağından Mahsubu )
MAHSUP ( Eserdeki Gizli Ayıp Sebebiyle Oluşan Zararın Süresinde İhbarda Bulunulmasıyla Yüklenici Alacağından )"
362Y6.HD10.11.1997E. 1997/9178 K. 1997/9275"SÜRESİZ KİRA AKDİ ( Feshi İhbar )
İHTAR ( Kiracıya Değil de Vekile Tebliğ Edilen İhtarın Hüküm Doğurmaması )
VEKİLE TEBLİĞ EDİLEN İHTAR ( Tahliye İçin Geçerli Olmayacağı )
AKTİN FESHİ NEDENİYLE TAHLİYE ( İhtarın Kiracıya Değil de Vekile Tebliğ Edilmiş Olması )"
362YHGK8.10.1997E. 1997/15-501 K. 1997/784"KİRA MAHRUMİYETİ ( Geç teslim )
BİNANIN NOKSAN TESLİMİ
TESLİM"
362Y15.HD22.5.1997E. 1997/1811 K. 1997/2671"ESER SÖZLEŞMESİNDE AYIPLI İFA ( Süresinde Ayıp İhbarında Bulunmama Nedeniyle Eseri Kabul Etmiş Sayılma )
YÜKLENİCİNİN AYIPLI İFASI ( Süresinde Ayıp İhbarında Bulunmayan İş Sahibinin Eseri Kabul Etmiş Sayılması )
AYIP İHBARINDA BULUNMAMA NEDENİYLE ESERİN KABUL EDİLMİŞ SAYILMASI ( Eserin Tesliminden Sonra Yirmi Gün İçinde Ortaya Çıkan Ayıpta )"
362YHGK16.4.1997E. 1997/15-36 K. 1997/336"ESER SÖZLEŞMESİ ( İş Sahibinin Muayene ve İhbar Mükellefiyeti ve Müteahhidin Ayıp ve Noksanlıktan Sorumluluğu )
MUAYENE VE İHBAR KÜLFETİ ( İş Sahibinin Eseri Zımnen Kabulü )
İŞ SAHİBİNİN ESERİ ZIMNEN KABULÜ ( Muayene ve İhbar Mükellefiyeti )
İSTİSNA AKDİ ( İş Sahibinin Muayene ve İhbar Mükellefiyeti ve Müteahhidin Ayıp ve Noksanlıktan Sorumluluğu )
AYBA KARŞI TEKEFFÜL ( Eser Sözleşmesinde İş Sahibinin Muayene ve İhbar Mükellefiyeti )
TAZMİNAT DAVASI ( Davalının Teslimini Üstlendiği Makinenin Noksan ve Ayıplı Olarak Teslim Edilmesi Nedeniyle Eksik ve Ayıplı İşler Bedeli İsteminde Bulunması )
AYIPLI MAL ( İmal Olunan Şeyin Tesliminden Sonra İş Sahibinin İmkanı Olur Olmaz O Şeyi Muayene Ederek Kusurları Varsa Müteahhide Bildirmesinin Gerekmesi )
İMAL OLUNAN ŞEYİN AYIPLI OLMASI ( İş Sahibinin Kanunen Tayin Olunan Muayene ve İhbarı İhmal Etmesi Durumunda Eseri Zımnen Kabul Etmiş Sayılması )
ZIMNİ KABUL ( İş Sahibinin Kanunen Tayin Olunan Muayene ve İhbarı İhmal Etmesi Durumunda Eseri Zımnen Kabul Etmiş Sayılması )"
362Y15.HD23.10.1996E. 1996/4980 K. 1996/5525"ESER SÖZLEŞMESİ ( Ayıp İhbarı-İş Sahibinin Zararın Artmasına Sebep Olan Müterafik Kusuru )
AYIP İHBARI ( Eser Sözleşmesi-Şekle Tabi Olmaması-İş Sahibinin Geç İhbarda Bulunarak Zararın Artmasına Sebep Olan Müterafik Kusuru )
MÜTERAFİK KUSUR ( İş Sahibinin Ayıp İhbarını Geç Yaparak Zararın Artmasına Sebep Olması-Eser Sözleşmesi )"
362YHGK15.5.1996E. 1996/15-208 K. 1996/324"İSTİSNA AKDİNİN FESHİ ( Müteahhidin hakları )
MÜTEAHHİDİN HAKLARI ( İstisna akdinin feshi )
MÜTEAHHİDİN HAKLARI ( İstisnai akdinin feshi )
HAKEDİŞLERİN İTİRAZSIZ ÖDENMESİ
KESİN MALİYET BEDELİ
İŞİN UZAMASI
CEZAİ ŞART ( İşin uzamasına zımni muvafakat )
MÜTEAHHİDİN KÂR MAHRUMİYETİ ( İstisna akdinin feshi )
TACİRLER ARASI TEMERRÜD İHTARI
TEMERRÜD İHTARI
KANUNİ İPOTEK"
362Y15.HD27.2.1996E. 1996/730 K. 1996/919"ESER SÖZLEŞMESİ ( Açık Ayıplı İşler-Ayıp İhbarı-Eserin İhtirazi Kayıt İleri Sürülmeden Teslim Alınması )
AYIP İHBARI ( Eser Sözleşmesi-Açık Ayıp )
İŞİN İHTİRAZİ KAYIT İLERİ SÜRÜLMEDEN KABULÜ ( Eser Sözleşmesi-Açık Ayıp )
AÇIK AYIP ( Eserin İhtirazi Kayıt İleri Sürülmeden Teslim Alınması-Ayıp İhbarı )"
362YHGK14.2.1996E. 1995/15-1002 K. 1996/57"İŞİN KABULÜ ( Ayıp ihbarı )
AYIP İHBARI ( İşin reddinden sonra )"
362Y15.HD21.12.1995E. 1995/6826 K. 1995/7615"ESER SÖZLEŞMESİ ( Eksik ve Kusurlu İşler-Ayıp İhbarı )
AYIP İHBARI ( İnşaat Sözleşmesi-Açık ve Gizli Ayıp-Süre )
EKSİK VE KUSURLU İŞLER ( İnşaat Sözleşmesi-Ayıp İhbarında Süre )"
362Y15.HD13.12.1995E. 1995/6522 K. 1995/7441"ARSA PAYI KARŞILIĞI İNŞAAT SÖZLEŞMESİ ( Paylı Taşınmaz-İnşaata Başlanmaması-Davacıların Muvafakat Vermesi Gereği )
İNŞAATA BAŞLANMAMASI ( Arsa Payı Karşılığı İnşaat Sözleşmesi-Paylı Taşınmaz )
PAYLI TAŞINMAZ ( Arsa Payı Karşılığı İnşaat Sözleşmesi-İnşaata Başlanmaması )"
362Y15.HD7.2.1995E. 1994/3473 K. 1995/587"KAT KARŞILIĞI İNŞAAT SÖZLEŞMESİ ( Tapuda Hisse Devri Öngören )
RESMİ ŞEKİL ( Tapuda Hisse Devri Öngören Kat Karşılığı İnşaat Sözleşmeleri )
EDİMLERİN İFASI ( Yüklenicinin Şekil Bakımından Sakat Kat Karşılığı İnşaat Sözleşmesine Dayanarak )
ŞEKİL NOKSANLIĞINA DAYANILMASI ( Kat Karşılığı İnşaat Sözleşmesinde )
İYİNİYET KURALINA AYKIRILIK ( Sözleşmenin Geçersizliğine Dayanılarak Yüklenici Adına Tescilden Kaçınılması )"
362Y15.HD14.9.1994E. 1994/546 K. 1994/4925"ESER SÖZLEŞMESİ ( Davacı Yüklenicinin Yaptığı İşin Ayıplı ve Kusurlu Olarak Yapılması- Değer Eksikliğinin İş Bedelinden Düşürülmesi )
AYIP İHBARI ( İş Sahibinin Süresinde Ayıp İhbarında Bulunması-İşin Ayıplı ve Kusurlu Olarak Yapılması- Değer Eksikliğinin İş Bedelinden Düşürülmesi )
YÜKLENİCİNİN İŞİ EKSİK VE AYIPLI YAPMASI ( Değer Eksikliğinin İş Bedelinden Düşürülmesi )"
362Y15.HD22.3.1994E. 1993/4507 K. 1994/1696"ESER SÖZLEŞMESİ ( Kooperatif İşlerinin Yapılmasını Taahhüt - Ayıp İhbarı )
AYIP İHBARI ( İnşaatın Kusurlu Ve Eksik Olduğunun İleri Sürülmesi )
İKİ TARAFA BORÇ YÜKLEYEN SÖZLEŞMELER ( Ücrete Hak Kazanabilmek İçin Eserin Eksiksiz Teslimi )
ESERİN EKSİKSİZ TESLİMİ ( İspat Külfeti - Ücrete Hak Kazanma )
BORÇLUNUN TEMERRÜDÜ ( İcra Takibinden Önce Böyle Bir Duruma Rastlamaması )"
362Y15.HD21.2.1994E. 1994/713 K. 1994/934"ESER SÖZLEŞMESİ ( Davacı Yüklenicinin Yaptığı İşin Bedelini İstemesi-Davalının Yüklenicinin Edimlerini Tam Olarak Yerine Getirmediği İddiasında Bulunması )
AYIPLI MAL ( Yüklenicinin Edimlerini Tam Olarak Yerine Getirmemesi ve Davalıya Ait Dairede Noksanlık Olması )
BİLİRKİŞİ ( Yüklencinin Edimlerini Tam Yerine Getirmemesi Nedeniyle Oluşan Eksikliklerin Belirlenmesi )"
362Y15.HD21.2.1994E. 1993/2798 K. 1994/929"ESER SÖZLEŞMESİ ( Uyuşmazlıklarda Zamanaşımının Beş Yıl Olması )
ZAMANAŞIMI ( Eser Sözleşmesinde )
BAŞLANGIÇ VE TESLİM TARİHİ ( Kira Mahrumiyetinin Tespiti İçin )
MAHALLİ RAYİÇ ( Noksanlıkların Giderilmesinde Esas Alınacağı )
İSTİSNA AKDİ ( Dairenin Küçük Yapıldığı İddiası )
ESER SÖZLEŞMESİNDEN DOĞAN UYUŞMAZLIKLAR ( Tabi Olduğu Zamanaşımı Süresi )
ZAMANAŞIMI SÜRESİ ( Eser Sözleşmesinden Doğan Uyuşmazlıklar )
İNŞAATIN GEÇ TESLİM EDİLMESİNDEN DOĞAN ZARAR ( Eser Sözleşmesinde )"
362Y15.HD17.2.1994E. 1993/2023 K. 1994/855"ESER SÖZLEŞMESİ ( Havuz İnşaatının Tesliminden Sonra Bozulması - Tazminat )
TAZMİNAT ( Kullanılan Fayans Malzemesinin Bilahare Evsafını Kaybetmesi )
FAYANS MALZEMESİ ( Evsafını Kaybederek İşlevini Yerine Getiremez Duruma Gelmesi )
GİZLİ AYIP ( Teslimden Sonra Bozulma - Zarar )
ZARAR ( Maldaki Gizli Ayıp Nedeniyle Tazminine Karar Verilmesi )"
362Y15.HD28.1.1994E. 1993/2225 K. 1994/384"İTİRAZIN İPTALİ ( İcra Takibine İşin Zamanında Yapılmadığını İleri Sürerek İtiraz )
ESER SÖZLEŞMESİ ( Belli Isı Vererek Bir Isıtma Sisteminin Montajı - Alım Satım Akdi )
SATIM AKDİ ( Isıtma Sisteminin Montajının Bir Eser Sözleşmesi Olduğu - Gizli Ayıp )
GİZLİ AYIP ( Ortaya Çıktığında Yükleniciye İhbar Olunması Gerektiği )
AYIBIN YÜKLENİCİYE İHBARI ( Sözleşmede Sistemin Bir Yıl Garantili Olduğunun Belirtilmesi )
BİR YILLIK GARANTİ ( Yüklenicinin Kayıtsız Kalması - Mahalinde Yapılacak Keşif )
KEŞİF ( Bilirikişi Heyeti - Sistemin Sözleşmedeki Isıya Ulaşıp Ulaşmadığının Tespiti )"
362Y15.HD4.10.1993E. 1993/2582 K. 1993/3769"ESERDE GİZLİ AYIP ( Haber Verme Yükümlülüğü )
AYIP İHBARI ( Şekle Tabi Olmaması )
ŞAHİT BEYANI ( Eserin Ayıplı Olduğu İhbarının Yapıldığının Şahit Beyanıyla İspat Edilebileceği )"
362Y15.HD12.10.1992E. 1992/1182 K. 1992/4671"AÇIK AYIP ( Tazmin İçin Teslimden Sonra Makul Sürede İstemde Bulunulması Gereği )
GİZLİ AYIP ( Yüklenici Haberdar Edilmek Kaydıyla Zamanaşımı Süresi İçinde Her Zaman Dava Edilebilmesi )"
362Y15.HD14.9.1992E. 1992/3577 K. 1992/3953"KAT İRTİFAKLI PAY ( Satın Alanın Halefiyeti )
HALEFİYET ( Satıcı Satıştan Önce Teslim Alıp Yükleniciyi İbra Etmişse Satın Alanın Halefiyeti )
YÜKLENİCİNİN İBRASI ( Satın Alanın Satıcıya Halef Olamaması )"
362Y15.HD29.1.1992E. 1991/3607 K. 1992/256"ZIMNİ KABUL ( Eseri Teslim Alan İş Sahibinin Muayene ve İhbar Külfetini Yerine Getirmemesi )
MÜTEAHHİDİN SORUMLULUKTAN KURTULMASI ( Yapılan Şeyin Açıkca veya Zımnen Kabulüyle )
MUAYENE VE İHBAR KÜLFETİ ( İş Sahibinin Eserdeki Ayıpları Makul Sürede Müteahhide Bildirmesi Gereği )"
362Y15.HD28.3.1991E. 1991/1490 K. 1991/1583"AYBA KARŞI TEKEFFÜL ( Dışsatım İçin Üretime Dayanan Eser Sözleşmesinde - Ayıp İhbarının Telefonla Yapılması )
TELEFONLA YAPILAN AYIP İHBARININ GEÇERLİLİĞİ ( Ticari İşlerde Ayba Karşı Tekeffül - Gizli Ayıbı İhbar Süresi )
ESER SÖZLEŞMESİ ( Ayba Karşı Tekeffül - Gizli Ayıbı İhbar Süresi - Telefonla Yapılan İhbarın Geçerliliği )"
362Y15.HD18.12.1990E. 1990/4583 K. 1990/5569"ESER SÖZLEŞMESİ ( Mutat Sürede Muayane ve İhbar Külfeti )
MUAYENE VE İHBAR KÜLFETİ ( Eseri Teslim Alan İş Sahibinin )
MÜTEAHHİDİN SORUMLULUKTAN KURTULMASI ( Mutat Sürede Muayane ve İhbar Külfetinin Yerine Getirilmemesi Dolayısıyla )
FAİZ ( Ticari Faiz Oranı )"
362Y15.HD22.11.1990E. 1990/3773 K. 1990/5000"ESERDE AÇIK AYIP ( İş Sahibinin Teslim Alırken İhtirazi Kayıt İleri Sürmesi Gereği )
MUAYENE VE İHBAR KÜLFETİ ( İş Sahibinin Eseri Teslim Alırken )
İHTİRAZİ KAYIT ( İş Sahibinin Eseri Teslim Alırken İleri Sürmemesi )
MÜTEAHHİDİN SORUMLULUKTAN KURTULMASI ( İş Sahibinin Eseri Teslim Alırken Ayıplar İçin İhtirazi Kayıt İleri Sürmemesiyle )"
362Y15.HD29.12.1989E. 1989/1741 K. 1989/5508"GİZLİ AYIP ( Beş Yıllık Zamanaşımı )
ZAMANAŞIMI ( Gizli Ayıp Halinde Beş Yıllık )"
362Y15.HD24.11.1989E. 1989/3847 K. 1989/4937"ESER SÖZLEŞMESİ ( Açık Ayıplar İçin Eserin Tesliminde İş Sahibinin İtirazda Bulunmaması )
AÇIK AYIP ( İş Sahibinin Eseri Teslim Alırken İtirazda Bulunması Şartı )
MÜTEAHHİDİN SORUMLULUKTAN KURTULMASI ( İş Sahibinin Eseri Teslim Alırken Açık Ayıpları Bildirmemesi )
AYIP İHBARI ( Teslim Alınan Eserin Ayıplı Olduğuna İlişkin İhbar Her Türlü Delille İspat Edilebilir )"
362Y15.HD16.10.1989E. 1989/555 K. 1989/4242"ESER SÖZLEŞMESİ ( Eserin Fiilen Teslim Edildiğinin İspatının Şekle Tabi Olmaması )
OTURMA İZNİ ( Alınmamış Olması Hukuki Ayıp Teşkil Eder )
FİİLEN TESLİM ( İspatının Şekle Tabi Olmaması )
TANIK DİNLENMESİ ( Eserin Fiilen Teslim Edildiği Konusunda )"
362Y15.HD4.10.1989E. 1989/2731 K. 1989/4015"ESER SÖZLEŞMESİ ( Eseri Teslim Alan İş Sahibinin Ayıpları Derhal Müteahhide Bildirmesi Gereği )
OTURMA İZNİNİN ALINMAMASI ( Eserde Açık Bir Ayıp Teşkil Etmesi )
MÜTEAHHİDİN SORUMLULUKTAN KURTULMASI ( Eserdeki Ayıpların Derhal Bildirilmemesiyle )"
362YHGK25.1.1989E. 1988/15-794 K. 1989/6"TAZMİNAT DAVASI ( Sözleşmenin Yerine Getirilmemesi )
İSKAN RAPORU ALINMASI İÇİN GEREKLİ EMLAK VERGİSİ ( Sözleşmeye Uyularak Müteahhitçe Ödenmesinin Kararlaştırılması )
BAĞIMSIZ BÖLÜMLERİN TESLİM ŞEKLİ ( Sözleşmeye Göre Kat İrtifakı Tesis Edilmesine ve İskan Raporu Alınmasına Bağlanması )"
362YHGK16.12.1987E. 1987/13-156 K. 1987/1043"ALACAK DAVASI ( Ortaklara Düşecek Kar Payının Hesaplanması )
ORTAKLARA DÜŞECEK KAR PAYININ HESAPLANMASI ( İnşaatın İskan Raporunun Düzenlendiği Tarih )
KAR PAYININ HESAPLANMASI ( İnşaatın İskan Raporunun Düzenlendiği Tarih )
ORTAKLIK SÖZLEŞMESİ ( Tasfiye Sözleşmesi Olmaması )
İNŞAATIN BİTTİĞİ TARİHTEKİ TAŞINMAZ DEĞERİ ( Ortaklara Düşecek Kar Payı )"
362Y15.HD5.10.1987E. 1987/775 K. 1987/3419"NOKSAN YAPILAN İŞ ( Niteliği ve İhbar Edilmeden Bedellerinin Ödetilmesi Talebi )
İHBAR ZORUNLULUĞU ( Noksan İş ve Ayıplı İş Arasındaki Fark )
AYIPLI İŞ NİTELİĞİ ( Noksan İş İçin Sözkonusu Olmaması )"
362Y15.HD5.5.1987E. 1987/1258 K. 1987/2010"ESER SÖZLEŞMESİ ( İşin Noksan Görülmesi )
NOKSAN İŞ ( Ayba Karşı Tekeffül Hükümlerine Tabi Olmaması )
PROJEYE AYKIRI İNŞAATTAN DOĞAN GİZLİ AYIP ( Müteahhidin Sorumluluğu )
GİZLİ AYIPTAN MÜTEAHHİDİN SORUMLULUĞU ( Projeye Aykırı İnşaattan Dolayı )
MÜTEAHHİDİN SORUMLULUĞU ( Projeye Aykırı İnşaat Nedeniyle Meydana Gelen Gizli Ayıptan )"
362Y15.HD6.10.1986E. 1986/861 K. 1986/3147"ESERİN GEÇ TESLİMİ ( Kira Tazminatı Hakkının Saklı Tutulmaması )
KİRA TAZMİNATI İSTEME HAKKININ SAKLI TUTULMAMASI ( Eserin Geç Tesliminde )
İNŞAAT SÖZLEŞMESİ ( Eserin Geç Tesliminde Kira Tazminatı İsteme Hakkının Saklı Tutulmaması )"
362Y15.HD29.5.1986E. 1985/4033 K. 1986/2198"MUAYENE VE İHBAR ZORUNLULUĞU ( İş Sahibinin Ayıplı İfadan Dolayı )
NOKSAN VE AYIPLI İFA ( İş Sahibinin Muayene ve İhbar Zorunluluğu )
MÜTEAHHİDİN NOKSAN VE AYIPLI İFADAN SORUMLULUĞU ( İş Sahibinin Muayene ve İhbar Zorunluluğu )
İŞ SAHİBİNİN MUAYENE VE İHBAR MÜKELLEFİYETİ ( Noksan ve Ayıplı İfadan Sorumluluk )"
362YHGK12.3.1986E. 1985/15-14 K. 1986/218"İNŞAAT SÖZLEŞMESİNİN NOKSANSIZ İFASI HUSUSUNDA DAVALININ MECBUR TUTULMASI ( Ayıpların Açık Ayıp Olması )
ARSA SAHİBİNİN YÜKLENİCİ İLE YAPTIĞI SÖZLEŞMEDEKİ HAKLARINI KAT MALİKİNE DEVİR VE TEMLİK ETMESİ ( Kat Malikinin Dava Açma Hakkının Olması )
KAT MALİKİNİN DAVA AÇMA HAKKI ( Arsa Sahibinin Yüklenici İle Yaptığı Sözleşmedeki Haklarını Kat Malikine Devir ve Temlik Etmesi )
İHTİRAZİ KAYIT ( Kat Malikinin Arsayı Satıl Alması Esnasında )
YÜKLENİCİDEN YÜKÜMLÜLÜKLERİNİ YERİNE GETİRMESİNİ İSTEME ( Kat Malikinin Arsa Sahibi İle Yaptığı Anlaşmaya Göre )"
362YHGK14.2.1986E. 1984/15-630 K. 1986/143"GECİKME TAZMİNATI ( İnşaat Sözleşmesi Gereği Dairelerin Süresinde Teslim Edilmemesi )
İNŞAAT SÖZLEŞMESİ ( Dairelerin Süresinde Teslim Edilmemesi Dolayısıyla İstenen Gecikme Tazminatı )
TESLİM SÜRESİNİN İŞLEMİYECEĞİ ŞARTI ( Yükleniciye Satış İçin Vekaletname Verilmemesi Durumunda )
YÜKLENİCİYE VEKALETNAME VERİLMEMESİ ( Teslim Süresinin İşlemiyeceği Şartı )
ESERİN TESLİMİ ( Taraflar Arasında Uyuşmazlık )"
362Y15.HD7.5.1979E. 1979/925 K. 1979/1056"ESER SÖZLEŞMESİ ( Yapılan İşin Ayıplı Olması )
AYIBI ZIMNEN KABUL ( İş Sahibinin Kanunen Tayin Olunan Muayene ve İhbarı İhmal Etmesi )
MUAYENE VE İHBARIN İHMAL EDİLMESİ ( İşin Zımnen Kabul Edilmesi )
GİZLİ AYIP ( Teslim Alınan Eserin Usulüne Uygun Gözden Geçirilmesinde Görülemeyen Ayıp Olması )
SONRADAN MEYDANA ÇIKAN AYIP ( Sayfa Adedindeki Eksiklik Metin Kısmının Kuşe Kağıda Basılmaması Gibi Ayıpların Sonradan Meydana Çıkan Ayıp Sayılmaması )"
362YHGK10.5.1978E. 1977/15-774 K. 1978/371"CEZA ŞARTINDAN ALACAK DAVASI ( Cezalı Süre Başlangıcının Önemli Olduğu Kadar Bitim Gününün de Önemli Olması )
İSKAN RUHSATI ALINMADAN FİİLİ TESLİM YAPILMASI ( Eserin Tamamlanmış Sayılması )
ESERİN TAMAMLANMIŞ SAYILMASI ( İskan Ruhsatı Alınmadan Fiili Teslim Yapılması )"
362Y15.HD14.3.1977E. 1977/515 K. 1977/629"ESERİN KABULÜ
CEZAİ ŞART
CEZADAN İNDİRİM"
362Y15.HD11.3.1977E. 1976/3095 K. 1977/611"ESER SÖZLEŞMESİ ( Yüklenicinin Yapacağı Bağımsız Bölümün İş Sahibi Tarafından Başkasına Satılması )
İŞ SAHİBİNİN YÜKLENİCİNİN YAPACAĞI BAĞIMSIZ BÖLÜMÜ BAŞKASINA SATMASI"
362Y15.HD16.6.1975E. 1975/2926 K. 1975/3106"ESERİN TESLİMİNDE İHTİRAZİ KAYIT DERMEYAN EDİLMEMİŞ OLMASI HALİNDE CEZAİ ŞART"

Madde 363

YARGITAY

363Y23.HD30.3.2017E. 2016/2721 K. 2017/980"GECİKME TAZMİNATI İSTEMİ ( Arsa Payı Karşılığı İnşaat Sözleşmesine Dayalı - Bilirkişi Kurulandan Ek Rapor Alınarak Her Bir Davacı Yönünden Gecikme Tazminatı Alacaklarının Zamanaşımına Uğrayan ve Uğramayan Kısımları Belirlenerek Sonucuna Göre Bir Hüküm Kurulması Gerektiği )
ZAMANAŞIMI ( Dava Tarihinden Geriye Doğru Beş Yılın Sona Erdiği Tarih Öncesi Döneme Dair Gecikme Tazminatı Alacaklarının Zamanaşımına Uğradığı - Islah Tarihinden Geriye Doğru Beş Yılın Sona Erdiği Tarih İtibariyle Islah Edilen Kısımlar Yönünden Alacağın Zamanaşımına Uğradığının Gözetilmesi Gerektiği )
MUACCELİYET ( Kira Tazminatında Zamanaşımı Süresi Bağımsız Bölümün Teslim Edildiği Tarihten Değil Teslim Edilmesi Gereken Tarihten İtibaren Başlayacak Olup Arsa Sahibi Teslim Edilmesi Gereken Tarihteki Gecikilen Her Ay İçin Zararını Davayla İsteyebileceğine Göre Her Geçen Ay Zararı O Ayın Sona Ermesiyle Muaccel Hale Geleceği )
EK RAPOR ( Davalı Tarafın Hem Dava Dilekçesine ve Hem de Islah Dilekçesine Karşı Süresinde Zamanaşımı Definde Bulunduğu - Bilirkişi Kurulandan Ek Rapor Alınarak Her Bir Davacı Yönünden Gecikme Tazminatı Alacaklarının Zamanaşımına Uğrayan ve Uğramayan Kısımlarının Belirlenmesi Gerektiği )"
363Y15.HD30.3.2016E. 2015/5934 K. 2016/2000"SÖZLEŞMENİN FESHİ İLE İMALATIN AYIPLI VE GEÇ TESLİMİ NEDENİYLE UĞRANILAN ZARARIN TAHSİLİ (Eser Sözleşmesinden Kaynaklanan/818 S.K. 126/4. Maddesi Uyarınca 5 Yıllık Zamanaşımı Süresine Tabi olduğu - Dava Konusu Yapılan Alacak Bakımından 5 Yıllık Zamanaşımı Süresi Dava Tarihi İtibariyle Başladığından 5 Yıllık Süre Geçtikten Sonra Yapılan Islah İle Arttırılan Miktarın Zamanaşımı Nedeniyle Reddedileceği)
ESER SÖZLEŞMESİNDEN KAYNAKLANAN TAZMİNAT (818 S.K. 126/4. Maddesi Uyarınca 5 Yıllık Zamanaşımı Süresine Tabi Olduğu - Dava 26.07.2006 Tarihinde Açılmakla Dava Konusu Yapılan Alacak En Geç Bu Tarihte Muaccel Hale Gelmiş ve 5 Yıllık Zamanaşımı Süresi Dava Tarihi İtibariyle Başladığından 5 Yıllık Süre Geçtikten Sonra Yapılan Islah İle Arttırılan Miktarın Zamanaşımı Nedeniyle Reddedilmesi Gerektiği)
BEŞ YILLIK ZAMANAŞIMI (Eser Sözleşmesinden Kaynaklanan Tazminat - 818 S.K. 126. Maddesine Eklenen 4. Bent İle Kural Olarak İstisna Akdinden Doğan Bütün Davaların 5 Yıllık Zamanaşımına Tabi Tutulduğu/818 S.K. 363. Maddesinin İlga Edildiğinden 5 Yıllık süre Geçtikten sonra Islah İle Arttırılan Kısım Yönünden Davanın Kabulünün Doğru Olmayacağı)
ISLAH (Eser Sözleşmesinden Kaynaklanan Tazminat - 818 S.K. 126. Maddesine Eklenen 4. Bent İle Kural Olarak İstisna Akdinden Doğan Bütün Davaların 5 Yıllık Zamanaşımına Tabi Tutulduğu/818 S.K. 363. Maddesinin İlga Edild