Önceki Endeks ( Madde 161-179)

MADDE 1-17 / 18 / 19-27 / 28-40 / 41 / 42-43 / 44-45 / 46-48 / 49 / 50-54 / 55-61 / 62-75 / 76-95 / 96-101 / 102-105 / 106-112 / 113-124 / 125-137 / 139-160 / 161-179 / 180-212 / 213 / 214-250 / 251-261 / 262-313 / 314-355 / 356-365 / 366-398 / 404-491 / 492-544

Madde No.Mahkeme / DaireTarihEsas No. ve Karar No.

Madde 180

YARGITAY

180Y22.HD13.9.2011E. 2011/308 K. 2011/705"FESHİN GEÇERSİZLİĞİ DAVASI ( Şirketlerin Birleşmesi - Davalı Şirketin Adı Geçen Şirketle Birleşip Birleşmediğinin ve Davalı Şirketin Tüzel Kişiliğinin Sona Erip Ermediğinin Araştırılacağı/Birleşme Varsa Davalının Birleştiği Şirket Hakkında Hüküm Kurulacağı )
İŞE İADE DAVASI ( Şirketlerin Birleşmesi - Davalı Şirketin Adı Geçen Şirketle Birleşip Birleşmediğinin ve Davalı Şirketin Tüzel Kişiliğinin Sona Erip Ermediğinin Araştırılacağı/Birleşme Varsa Davalının Birleştiği Şirket Hakkında Hüküm Kurulacağı )
ŞİRKETLERİN BİRLEŞMESİ ( Davalı Şirketin Adı Geçen Şirketle Birleşip Birleşmediğinin ve Davalı Şirketin Tüzel Kişiliğinin Sona Erip Ermediğinin Araştırılacağı - Birleşme Varsa Davalının Birleştiği Şirket Hakkında Hüküm Kurulacağı/İşe İade Davası )
BİRLEŞME YOLUYLA ŞİRKETİN DEVRALINMASI ( Davalı Şirketin Adı Geçen Şirketle Birleşip Birleşmediğinin ve Davalı Şirketin Tüzel Kişiliğinin Sona Erip Ermediğinin Araştırılacağı - Birleşme Varsa Davalının Birleştiği Şirket Hakkında Hüküm Kurulacağı/İşe İade Davası )"
180Y13.HD7.7.2011E. 2010/18272 K. 2011/11181"TATİL HAKKININ KULLANDIRILMAMASI ( Nedeni İle Uğranılan Maddi ve Manevi Zararın Tahsili - Davacıdan Sözleşme Sonuna Kadar Tatil Hakkını Kullanma İsteğinin mi Yoksa Sözleşmeyi Fesih İsteğinin mi Bulunduğu Sorularak Bir Karar Verilmesi Gerektiği )
MADDİ VE MANEVİ TAZMİNAT ( Tatil Hakkının Kullandırılmaması Nedeni İle - Davacıdan Sözleşme Sonuna Kadar Tatil Hakkını Kullanma İsteğinin mi Yoksa Sözleşmeyi Fesih İsteğinin mi Bulunduğu Sorularak Bir Karar Verilmesi Gerektiği )
TESİSİN DAVALI ŞİRKET TARAFINDAN DEVREDİLMESİ ( Davalı Şirketi İşletmeyi Devre Tatil Sistemini Bilerek Devir Aldığına Göre Yani İşletmeyi Tüm Hak ve Borçları İle Devir Aldığına Göre Tatil Sahiplerinin Kullanım Haklarının Bulunduğunu Bilmemesinin Düşünülemeyeceği )"
180YHGK22.12.2010E. 2010/19-638 K. 2010/694"USULSÜZ YAPILAN TAKİP ( Takip Talebinde Taraf Olarak Gösterilmemesine Rağmen İcra Müdürlüğünce Ödeme Emrinin Migros A.Ş.'ye Gönderilmesi ve Migros A.Ş.'nin de Bu Ödeme Emrini Alması Takibi Geçerli Hale Getirmeyeceği )
İTİRAZIN İPTALİ DAVALARI ( Takibe Yapılan İtiraz Üzerine Açılabildiğinden Ancak Takibin Tarafları Davada Yer Alabilecekleri - Usulen Takibin Tarafı Olmayan ve O Takip Nedeniyle Borçlu Sıfatı da Bulunmayanın İtirazın İptali Davasında Taraf Olarak Yer Alması ve Davanın Ona Yöneltilmesinin Olanaklı Olmadığı )
HUSUMET ( Usulen Takibin Tarafı Olmayan ve O Takip Nedeniyle Borçlu Sıfatı da Bulunmayanın İtirazın İptali Davasında Taraf Olarak Yer Alması ve Davanın Ona Yöneltilmesinin Olanaklı Olmadığı )
TÜZEL KİŞİLİĞİ SONA EREN ŞİRKET ( Aleyhine Yapılan İcra Takibi Usulsüz Olup Hakkında Takip Bulunmadığı Halde Diğer Şirkete Ödeme Emrinin Tebliğ Edilmiş Olması da Takibe Geçerlilik Kazandırmayacağından Bu Şirketin Takip Borçlusu Olduğunun Kabulüne Olanak Bulunmadığı )"
180Y9.HD26.5.2008E. 2007/17340 K. 2008/12480"KIDEM VE İHBAR TAZMİNATI ( Davalı İşyeri Gerçek Kişi Adına Kayıtlı İken Şirketleşme Sonucu Tüzel Kişiye Devredildiği - Dairemizin Kararlılık Kazanan Uygulaması Gereği İşyerinin Şirketleşmesi Hizmet Aktinin Devri Niteliğinde Olduğu )
İŞYERİNİN DEVRİ ( İşyerinin Şirketleşmesi Hizmet Aktinin Devri Niteliğinde Olduğu - Davalı Şirket Fesih Tarihinde 1475 S. İş Kanunun Yürürlükte Olduğundan Borçlar Kanunun 179 ve 180. Md. Uyarınca Devirden Önceki Süreden Sorumlu Oldukları )
HİZMET AKTİNİN DEVRİ ( İşyerinin Şirketleşmesi - Davalı İşyeri Gerçek Kişi Adına Kayıtlı İken Şirketleşme Sonucu Tüzel Kişiye Devredildiği )"
180YHGK17.10.2007E. 2007/21-664 K. 2007/745"İŞ KAZASI NEDENİNE DAYALI MADDİ TAZMİNAT ( Malvarlığının veya İşletmenin Devrinin İlan Edilmediği Belirgin Olup Alacaklıya İhbar Edildiği de Kanıtlanmadığı - Husumetin Doğru Yöneldiğinin Kabulü ile İşin Esasının Araştırılması Gerektiği )
MALVARLIĞININ VEYA İŞLETMENİN DEVRİ ( Nakledilmiş Sayılabilmesi İçin Bunun Alacaklılara İhbar veya İlanı Gerektiği - İş Kazası Nedenine Dayalı Maddi Tazminat )
İHBAR VE İLAN ( Malvarlığının veya İşletmenin Devrinin İlan Edilmesi Halinde İhbar veya İlandan İtibaren İki Yıl Boyunca İşletmeyi ya da Malvarlığını Devreden Devralanla Birlikte Müteselsil Borçlu Olacağı )
HUSUMET ( Malvarlığının veya İşletmenin Devrinin İlan Edilmediği Belirgin Olup Alacaklıya İhbar Edildiği de Kanıtlanmadığı - Husumetin Doğru Yöneldiğinin Kabulü ile İşin Esasının Araştırılması Gerektiği )
MÜTESELSİL SORUMULUK ( Malvarlığının veya İşletmenin Devrinin İlan Edilmesi Halinde İhbar veya İlandan İtibaren İki Yıl Boyunca İşletmeyi ya da Malvarlığını Devreden Devralanla Birlikte Müteselsil Borçlu Olacağı - İş Kazası Nedeniyle Tazminat )"
180Y11.HD13.7.2006E. 2005/7563 K. 2006/8396"İŞ KAZASI SONUCU MANEVİ TAZMİNAT ( Rücuan Tazminat - Bir İşletmeyi Aktif ve Pasifiyle Birlikte Devralan Kimse O İşletmenin Borçlarından Sorumlu Olacağı/Devralan Kendisi Tarafından Bilinmeyen Borçlardan Dolayı Dahi Sorumlu Olduğu )
RÜCUAN TAZMİNAT ( Bir İşletmeyi Aktif ve Pasifiyle Birlikte Devralan Kimse O İşletmenin Borçlarından Sorumlu Olacağı - Devralan Kendisi Tarafından Bilinmeyen Borçlardan Dolayı Dahi Sorumlu Olduğu )
İŞLETMENİN DEVREDİLMESİ ( İş Kazası Sonucu Manevi Tazminat - Bir İşletmeyi Aktif ve Pasifiyle Birlikte Devralan Kimse O İşletmenin Borçlarından Sorumlu Olacağı/Devralan Kendisi Tarafından Bilinmeyen Borçlardan Dolayı Dahi Sorumlu Olduğu )
MANEVİ TAZMİNAT ( İş Kazası Sonucu Rücuan Tazminat - Bir İşletmeyi Aktif ve Pasifiyle Birlikte Devralan Kimse O İşletmenin Borçlarından Sorumlu Olacağı/Devralan Kendisi Tarafından Bilinmeyen Borçlardan Dolayı Dahi Sorumlu Olduğu )"
180Y15.HD23.10.2003E. 2003/1873 K. 2003/4992"PAYLI MÜLKİYET ( Sözleşmenin Feshi İçin Bütün Paydaşların Katılımının Gerektiği )
ESER SÖZLEŞMESİ ( Davacı Arsa Sahibinin Davalı Yüklenicinin Sözleşme İle Üstlendiği Edimini Yerine Getirmemesi Nedeniyle Sözleşmeyi Feshetmesi )
YÜKLENİCİNİN SÖZLEŞME İLE ÜSTLENDİĞİ EDİMİNİ YERİNE GETİRMEMESİ ( Davacı İş Sahibinin Akdi Feshi Nedeniyle Ancak Menfi Zararını Talep Edebilmesi )
MENFİ ZARAR ( Davacı Arsa Sahibinin Davalı Yüklenicinin Sözleşme ile Üstlendiği Edimini Yerine Getirmemesi Nedeniyle Sözleşmeyi Feshetmesi - Davacının Müspet Zaralarını İsteyemeyeceği )
MÜSPET ZARAR ( Alacaklının İfadan Vazgeçerek Zararının Tazminini İstemesi )"
180YHGK28.11.2001E. 2001/21-1030 K. 2001/1077"TİCARİ İŞLETMENİN DEVRİNDE DEVREDEN VE DEVRALANIN İŞLETMENİN BORÇLARINDAN MÜTESELSİL SORUMLULUĞU ( İktisadi Devlet Teşekkülü Tarafından Devredilen İşletmede Çalışan İşçinin İş Kazası Nedeniyle Tazminat Talebi )
MÜTESELSİL SORUMLULUK ( İktisadi Devlet Teşekkülüne Bağlı İşletmede Çalışan Kişinin İş Kazasında Ölümü Nedeniyle Açılan Davada İşletmeyi Devreden İDT ile Devralan Kurumun )
İKTİSADİ DEVLET TEŞEKKÜLÜNE BAĞLI İŞLETMEDE GEÇİRİLEN İŞ KAZASI SONUCU ÖLÜM NEDENİYLE TAZMİNAT TALEBİ ( İşletmenin Devredilmiş Olması Halinde İDT'nin Sorumluluğu )
İŞ KAZASI SONUCU ÖLÜM NEDENİYLE TAZMİNAT TALEBİ ( Devredilen İDT'ye Ait İşletmede Çalışan İşçinin Mirasçılarınca Açılan Davada Ticari İşletmeyi Devredenin Müteselsil Sorumluluğu )"
180Y11.HD14.9.1999E. 1999/1896 K. 1999/6794"MADDİ TAZMİNAT DAVASI ( Haksız Rekabet Nedeniyle )
HAKSIZ REKABETİN ÖNLENMESİ VE MADDİ TAZMİNAT DAVASI ( Tescilli Markalı Ürünün Taklit Edilerek Kullanılması )
MARKA DEVİR SÖZLEŞMESİ ( Yazılı Yapılmasının Sözleşmenin Geçerlilik Şartı Olması )
İŞLETMENİN AKTİF VE PASİFLERİYLE BİRLİKTE DEVREDİLMESİ ( Aksi Kararlaştırılmadıkça İşletmeye Dahil Bir Unsur Olan Markanın da Devrini Kapsaması )
MARKA ( İşletmenin Bir Unsuru Olup İlke Olarak Devrinin Yazılı Olması ya da Sahibinin İçinde Bu Hakkının da Yer Aldığı İşletmesini Bir Bütün Olarak Devretmesi )"
180YHGK11.10.1995E. 1995/10-588 K. 1995/799"RÜCUAN TAZMİNAT DAVASI ( Meslek Hastalığı Sonucu Sigortalıya Bağlanan Gelir )
İŞÇİYE MESLEK HASTALIĞI SONUCU BAĞLANAN GELİR ( Çeşitli İşyerlerinin Rücuan Tazminat Davasında Sorumlulukları )
MESLEK HASTALIĞININ TESBİTİNDE ÇALIŞILAN İŞYERLERİNİN ORTAM VE KOŞULLARI
MESLEK HASTALIĞININ TESBİTİ ( Rücuan Tazminat Davasında )
ŞİRKETLERİN NEV'İ DEĞİŞTİRMESİ ( Rücuan Tazminat Davasında Sorumluluk )"
180Y13.HD8.12.1994E. 1994/9457 K. 1994/11059"HUSUMET ( Varlığına Son Verilen TEK'in Taraf Olduğu Dava ve Takiplerde )
İKTİSADİ DEVLET TEŞEKKÜLÜ ( Varlığına Son Verilen TEK'in Taraf Olduğu Dava ve Takiplerde Husumet )
MADDİ VE MANEVİ TAZMİNAT DAVASI ( Varlığına Son Verilen TEK'e Karşı Açılan )"

Madde 181

YARGITAY

181Y14.HD17.2.2014E. 2013/14923 K. 2014/2015"SATIŞ VAADİ SÖZLEŞMESİNE DAYALI TAPU İPTALİ VE TESCİL ( Sözleşmede Satış Bedelinin Bir Kısmı Ödendiği Kalanın Daha Sonra Ödeneceği Kararlaştırıldığı - Davalı Bedelin Tamamı Ödenmediğini Savunduğu/Davacı Kalan Bedeli Ödediğini Kesin Delille İspat Edeceği/Aksi Halde Ödendiği Belirtilen Bedel Taşınmazın Değerine Oranlanıp Bulunan Meblağ Depo Edildiğinde Dava Kabul Edileceği )
YÜKLENİCİDEN ALINAN TEMLİKE VE MUVAZAA İDDİASINA DAYALI TAPU İPTALİ VE TESCİL ( Satış Vaadi Sözleşmesine Göre Satış Bedelinin Bir Kısmı Ödendiği Kalanın Daha Sonra Ödeneceği Kararlaştırıldığı - Davalı Satış Bedelinin Tamamı Ödenmediğini Savunduğu/Davacı Satış Bedelinden Kalan Kısmı Ödendiğini Kesin Delillerle İspat Etmesi Halinde Davanın Kabul Edilmesi Gerektiği )
KESİN DELİLLE İSPAT ( Satış Vaadi Sözleşmesine Dayalı Tapu İptali ve Tescil - Sözleşmede Satış Bedelinin Bir Kısmı Ödendiği Kalanın Daha Sonra Ödeneceği Kararlaştırıldığı/Davalı Satış Bedelinin Tamamı Ödenmediğini Savunduğu - Davacı Satış Bedelinden Kalan Kısmın Ödendiğini Kesin Delillerle İspat Edeceği )
TAPU İPTALİ VE TESCİL ( Satış Vaadi Sözleşmesine Dayalı - Kesin Delille İspat/Sözleşmede Satış Bedelinin Bir Kısmı Ödendiği Kalanın Daha Sonra Ödeneceği Kararlaştırıldığı/Davalı Satış Bedelinin Tamamı Ödenmediğini Savunduğu - Davacı Satış Bedelinden Kalan Kısmı Ödediğini Kesin Delillerle İspat Edeceği Gözetileceği )"
181Y14.HD6.12.2012E. 2012/12320 K. 2012/14213"ARSA PAYI KARŞILIĞI İNŞAAT SÖZLEŞMESİ ( Yüklenicinin Hakkını Üçüncü Kişiye Temlik Etmesi Halinde Üçüncü Kişinin İfa Talep Etmesinin Yüklencinin Edimini Yerine Getirmesine Bağlı Olduğu - Arsa Sahibinin Fazla Ödeme Yaptığının Saptanması Halinde Davacının Bu Miktarı Depo Etmesi Halinde Davanın Kabulü Aksi Halde Reddi Gereği )
YÜKLENİCİNİN ARSA PAYI İNŞAAT SÖZLEŞMESİNDEN DOĞAN HAKKINI ÜÇÜNCÜ KİŞİYE TEMLİK ETMESİ ( Temlik Alanının Arsa Sahibinden Edimini Yerine Getirmesini İsteme Hakkına Sahip Olduğu - Yüklenici Arsa Sahibine Karşı Edimini Tamamen Yerine Getirmemesi Halinde Temlik Alan Üçüncü Kişinin Arsa Sahibini İfaya Zorlayamayacağı )"
181Y14.HD15.6.2010E. 2010/5177 K. 2010/7104"ARSA PAYI KARŞILIĞI İNŞAAT SÖZLEŞMESİ ( Tapu İptali ve Tescil - Arsa Payı Karşılığı İnşaat Sözleşmesinin Fesih İle Sona Ermediği ve Yüklenicinin İnşaatın Tamamlanmasına Katkısı Olduğunun Kabulü Gerektiği )
İSKAN RUHSATI ALMA YÜKÜMLÜLÜĞÜ ( Yükleniciye Ait Olduğu Yani Tescilin İskan Ruhsatı Alınması Koşuluna Bağlandığı - Davacı Mirasçılarına İskan Ruhsatı Alınması İçin Yetki ve Uygun Süre Verilerek Sonucuna Göre Bir Hüküm Kurulması Gerektiği )
TAPU İPTALİ VE TESCİL ( Arsa Payı Karşılığı İnşaat Sözleşmesine Dayalı Tapu İptali ve Tescil - Arsa Payı Karşılığı İnşaat Sözleşmesinin Fesih İle Sona Ermediği ve Yüklenicinin İnşaatın Tamamlanmasına Katkısı Olduğunun Kabulü Gerektiği )"
181Y14.HD25.5.2010E. 2010/3359 K. 2010/5825"SATIŞ VAADİ SÖZLEŞMESİNE DAYANAN TAPU İPTALİ VE TESCİL ( Temlikin Geçerli Olabilmesi İçin Temlik Sözleşmesinde Devredilen Hakkın Açıkça Belirtilmiş Olması Gerektiği )
TEMLİKİN GEÇERLİLİĞİ ( Geçerli Olabilmesi İçin Temlik Sözleşmesinde Devredilen Hakkın Açıkça Belirtilmiş Olması Gerektiği - Satış Vaadi Sözleşmesine Dayanan Tapu İptali ve Tescil )
TEMLİK SÖZLEŞMESİNDE DEVREDİLEN HAK ( Açıkça Belirtilmiş Olması Gerektiği - Eldeki Davada İse Temlik Sözleşmesi Yazılı Olarak Düzenlenmiş İse de Temlik Sözleşmesi İçeriği İtibarıyla Taşınmaz Satış Vaadi Sözleşmesinden Doğan Hakkın Temliki Niteliğinde Olmadığı )"
181Y14.HD17.12.2009E. 2009/11641 K. 2009/14379"ELATMANIN ÖNLENMESİ ( Taraflar Arasındaki Sözleşmeyi Bir Temlik İşlemi Olarak Nitelemek ve Birleşen Davanın Davalısının Dosyaya Sunduğu Deliller Üzerinde Gerek Duyulursa Bilirkişi İncelemesi Yaptırmak ve Davacıya Yapılan Ödeme Miktarını Açıklığa Kavuşturmak Gerektiği )
TAPU İPTALİ VE TESCİL ( Davacıya Yapılan Ödeme Miktarını Açıklığa Kavuşturmak Davacı ve Birleşen Davanın Davacısını Temerrüde Düşürmediğinden Ödenmeyen Bir Kısım Bedel Varsa Bunu Davacıya Ödenmek Üzere Dosyaya Depo Ettirmek Gerektiği )
ÖDEMELERİN İADESİ İSTEMİ ( Elatmanın Önlenmesi - Taraflar Arasındaki Sözleşmeyi Bir Temlik İşlemi Olarak Nitelemek ve Birleşen Davanın Davalısının Dosyaya Sunduğu Deliller Üzerinde Gerek Duyulursa Bilirkişi İncelemesi Yaptırmak ve Davacıya Yapılan Ödeme Miktarını Açıklığa Kavuşturmak Gerektiği )"
181Y15.HD18.3.1997E. 1996/6858 K. 1997/1475"TAZMİNAT DAVASI ( Davacının Arsası Üzerine Bina Yapmayı Üstlenen Davalı Yüklenicinin Edimini Yerine Getirmemesi Nedeniyle )
ESER SÖZLEŞMESİ ( Arsa Sahibinin Yükleniciden Edimini Yerine Getirmesini İsteyebilmesi İçin Öncelikle Kedi Edimini Yerine Getirmesinin Gerekmesi )
ARSA SAHİBİNİN SORUMLULUĞU ( Eser Sözleşmesinde Arsa Sahibinin Yükleniciden Edimini Yerine Getirmesini İsteyebilmesi İçin Öncelikle Kedi Edimini Yerine Getirmesinin Gerekmesi )
SÖZLEŞMEDEN DÖNEN ARSA SAHİBİNİN SORUMLULUĞU ( Yükleniciye Verilen Paradan Ancak Halen Onun Mamelekinde Olan Kısmının İstenebilmesi )
DÖVİZ KURU ( Sözleşmede Ödemelerin Türk Lirası Üzerinden Yapılacağının Belirlenmiş Olması-Gönderilen Dövizin Gönderildiği Tarihteki Kurun Esas Alınması )"

Madde 182

YARGITAY

182YHGK11.4.2018E. 2017/19-819 K. 2018/771"İCRA TAKİBİNE KONU EDİLEN BONO SEBEBİYLE BORÇLU BULUNMADIĞININ TESPİTİ İSTEMİ ( Davacı-Borçlunun Bononun Kömürün Tesliminden Önce Avans Olarak Verildiğini Malın ( Kömürün ) Teslim Edilmediğini ve Senedin Bedelsizliğini Usul Hükümleri Gereğince Yazılı Delille İspatlaması Gerektiği )
YAZILI DELİL ( Kambiyo Senedi Hukuken Geçerli Olduğundan Eldeki Menfi Tespit Davasında Davacı-Borçlunun Bononun Kömürün Tesliminden Önce Avans Olarak Verildiğini Malın ( Kömürün ) Teslim Edilmediğini ve Senedin Bedelsizliğini de Yazılı Delille İspatlayacağı - Menfi Tespit İstemi )
MENFİ TESPİT ( Kambiyo Senedi Hukuken Geçerli Olduğundan Davacı-Borçlunun Bononun Kömürün Tesliminden Önce Avans Olarak Verildiğini Malın ( Kömürün ) Teslim Edilmediğini ve Senedin Bedelsizliğini de Yazılı Delille İspatlayacağı - İcra Takibine Konu Edilen Bono Sebebiyle Borçlu Bulunmadığının Tespiti İstemi )
İSPAT YÜKÜ ( İcra Takibine Konu Edilen Bono Sebebiyle Borçlu Bulunmadığının Tespiti İstemi - Kambiyo Senedi Hukuken Geçerli Olduğundan Davacı-Borçlunun Bononun Kömürün Tesliminden Önce Avans Olarak Verildiğini Malın ( Kömürün ) Teslim Edilmediğini ve Senedin Bedelsizliğini de Yazılı Delille İspatlayacağının Gözetileceği )"
182Y11.HD20.6.2017E. 2016/4870 K. 2017/3892"HİSSE DEVİR BEDELİNE İSTİNADEN VAKİ İCRA TAKİBİNE YAPILAN İTİRAZIN İPTALİ İSTEMİ ( Mahkemece Hisse Devir Bedelinin Ödendiği Kabul Edildiğine Göre Davacı Takipte Haksız Olup Kötüniyetli Olduğu - Davalı Lehine Kötüniyet Tazminatına Hükmedilmesi Gerektiği )
HAKSIZ TAKİP ( Mahkemece Hisse Devir Bedelinin Ödendiği Kabul Edildiğine Göre Davacı Takipte Kötüniyetli Olduğu - Davalı Lehine Kötüniyet Tazminatına Hükmedileceği/Hisse Devir Bedeline İstinaden Vaki İcra Takibine Yapılan İtirazın İptali )
KÖTÜNİYET TAZMİNATI ( Hisse Devir Bedeline İstinaden Vaki İcra Takibine Yapılan İtirazın İptali İstemi - Mahkemece Hisse Devir Bedelinin Ödendiği Kabul Edildiğine Göre Davacı Takipte Haksız Olup Kötüniyetli Olduğu/Davalı Lehine Kötüniyet Tazminatına Hükmedileceği )
İTİRAZIN İPTALİ İSTEMİ ( Mahkemece Hisse Devir Bedelinin Ödendiği Kabul Edildiğine Göre Davacı Takipte Haksız Olup Kötüniyetli Olduğu - Davalı Lehine Kötüniyet Tazminatına Hükmedileceği/Hisse Devir Bedeline İstinaden Vaki İcra Takibine Yapılan İtirazın İptali İstemi )"
182YHGK24.5.2017E. 2017/19-1633 K. 2017/1013"İTİRAZIN İPTALİ İSTEMİ ( Faturaya Dayalı İcra Takibi - Davalı Tarafından Ayıp İhbarı Yapıldığının İspatı İçin Yazılı Delil Sunulmayan Davada "Yemin" Deliline Dayanılmış Olduğu/Mahkemece Ayıp İhbarı Yapıldığının Kanıtlanması Amacıyla Davacıya Yemin Önerme Hakkının Bulunduğu Hatırlatılarak Sonuca Gidileceği )
İSPAT YÜKÜ ( İtirazın İptali İstemi - Davacı İcra Takibine Konu Faturalarda Yazılı Olan Malların Davalıya Teslim Edildiğini İleri Sürdüğü Davalı İse Akdi İlişkiyi Kabul Ettiği Ancak Kendisine Teslim Edilen Malların Ayıplı Olduğuna Dair Davacıya Bildirimde Bulunduğunu İddia Ettiği/Ayıp İhbarının Yapıldığını İspat Yükü Davalı Tarafta Olduğu )
FATURAYA DAYALI İCRA TAKİBİ ( İtirazın İptali İstemi - Davalı Tarafından Ayıp İhbarı Yapıldığının İspatı İçin Yazılı Delil Sunulmayan Davada "Yemin" Deliline Dayanılmış Olduğun/Mahkemece Ayıp İhbarı Yapıldığının Kanıtlanması Amacıyla Davacıya Yemin Önerme Hakkının Bulunduğu Hatırlatılarak Sonuca Gidileceği )
YEMİN DELİLİ ( İtirazın İptali İstemi - Davalı Tarafından Ayıp İhbarı Yapıldığının İspatı İçin Yazılı Delil Sunulmayan Davada "Yemin" Deliline Dayanılmış Olduğu/Mahkemece Ayıp İhbarı Yapıldığının Kanıtlanması Amacıyla Davacıya Yemin Önerme Hakkının Bulunduğu Hatırlatılacağı )"
182YHGK24.5.2017E. 2017/13-678 K. 2017/963"MADDİ TAZMİNAT ( Davalının Hafriyat Dökümü Yaptığı Sırada Taşınmazın Mera Niteliğine Haiz Olduğu - Meraların Eski Hale Getirilmesi Bedelini Sadece Hazinenin Talep Edebileceği/Taşınmazı Sonradan Alan Davacının Taşınmazın Mera Vasfına Sahip Olduğu Dönemde Yapılan Haksız Eylem Sebebiyle Eski Hale Getirme Bedeli Talep Edemeyeceği )
ESKİ HALE GETİRME BEDELİ ( Davalı Yüklenicinin Hafriyat Dökümü Yaptığı Sırada Taşınmazın Mera Niteliğine Haiz Olduğu Eski Hale Getirilme Bedelini Sadece Hazinenin Talep Edebileceği - Taşınmazı Sonradan Alan Davacının Taşınmazın Mera Vasfına Sahip Olduğu Dönemde Yapılan Haksız Eylem Sebebiyle Bedel Talep Etmesi Mümkün Olmadığı )
AYIBA KARŞI TEKEFFÜL ( Taşınmaza Hafriyat Döküldüğüne Dair Bilgisi Olduğu Halde Davacının Taşınmazı Hiçbir Kayıt Koymadan Yeniden Satın Aldığı/Davacının Kendisine Devir ve Teslim Edilen Taşınmazı Gözle Görülebilen Açık Ayıpları İle Birlikte Kabul Ettiği - Maddi Tazminat İsteminin Reddi Gerektiği )"
182YHGK8.4.2015E. 2013/13-2236 K. 2015/1183"İTİRAZIN İPTALİ ( Davacı Alıcının Davalı Satıcıdan Satın Aldığı Parkenin Kendisine Teslim Edilmediği İddiası/Parkelerin Bedelini Kredi Kartıyla Ödediğine Dair Slipleri Delil Olarak Sunduğu - Davalının Yapılan Ödemenin Hangi Amaçla Yapıldığı Konusunda Bilgi Sahibi Olmadığını Beyan Ettiği/Adet Gereği Satıcı Ve Alıcı Borcu Aynı Anda İfa Etmekle Yükümlü Olduğundan İspat Külfetinin Davalıya Ait Olacağı )
İSPAT YÜKÜ ( İtirazın İptali İstemi/Davacı Alıcının Davalı Satıcıdan Satın Aldığı Parkenin Kendisine Teslim Edilmediği İddiası - Davacı Alıcının Ödeme Belgelerini Sunduğu/Satıcı Ve Alıcı Borcu Aynı Anda İfa Etmekle Yükümlü Olduğundan İspat Külfetinin Davalıya Ait Olacağı/Davalı Satıcının Satım Konusu Parkeleri Davacıya Teslim Ettiğini Kanıtlamak Zorunda Olduğu )
İFA YÜKÜMLÜLÜĞÜ ( İtirazın İptali İstemi/Davacı Alıcının Davalı Satıcıdan Satın Aldığı Parkenin Kendisine Teslim Edilmediği İddiası - Satıcı Ve Alıcının Borcu Aynı Anda İfa Etmekle Yükümlü Olduğu/Alıcının Ödeme Belgelerini İbrazı Karşısında İspat Yükünün Satıcıya Ait Olacağı )"
182YHGK28.1.2015E. 2013/13-1234 K. 2015/795"DEVREDİLEN HİSSE SENETLERİ BEDELİNİN TAHSİLİ ( Davacı İbraz Ettiği Delillerle Devrin Veresiye Olduğunu ve Satış Bedelinin Ödenmediğini Kanıtlayamadığı - Davacı Dava Dilekçesinde "Sair Delil" Demek Suretiyle Yemin Deliline de Dayandığı Anlaşıldığından Davacıya İddiasını İspat İçin Yemin Teklif Hakkı Hatırlatılarak Soncuna Uygun Bir Karar Verilmesi Gerektiği )
YEMİN DELİLİ ( Davacı Dava Dilekçesinde "Sair Delil" Demek Suretiyle Yemin Deliline de Dayandığı Anlaşıldığından Davacıya İddiasını İspat İçin Yemin Teklif Hakkı Hatırlatılarak Soncuna Uygun Bir Karar Verilmesi Gerektiği - Devredilen Hisse Senetleri Bedelinin Tahsili İstemi )
MENKUL MAL ( Devredilen Hisse Senetleri Menkul Mal Niteliğinde Olduğu - 818 S. BK'nun 182/2. Md. Gereğince Menkul Satımında Kural Olarak Tarafların Edimlerini Aynı Anda Yerine Getirdiklerinin Varsayılacağı )"
182Y19.HD28.1.2015E. 2014/3790 K. 2015/1160"BAYİLİK SÖZLEŞMESİNE İSTİNADEN SATIN ALINAN TRAKTÖR KARŞILIĞINDA VERİLEN ÇEK ( Taahhüt Edilen Mal Karşılığı Avans Olarak Verildiği ve Malın Teslim Edilmediği İddiasına Dayalı Alacak - Davacının İddiasını Kesin Delillerle Kanıtlaması Gerektiği )
KESİN DELİLLE İSPAT ( Taahhüt Edilen Mal Karşılığı Avans Olarak Çek Verildiği ve Malın Teslim Edilmediği İddiasına Dayalı Alacak - Davacının İddiasını Kesin Delillerle Kanıtlaması Gerektiği Mahkemece Gözetileceği )
TİCARİ DEFTERLERİN İNCELENMESİ ( Taahhüt Edilen Mal Karşılığı Avans Olarak Çek Verdiği ve Malın Teslim Edilmediği İddiasına Dayalı Alacak - Taraflar Tacir Olup Delil Listelerinde Ticari Defter ve Kayıtlarına Dayandığı/Ticari Defterlerinin Karşılıklı Olarak Konusunda Uzman Bilirkişiler Tarafından İnceleneceği )
TAAHHÜT EDİLEN MAL KARŞILIĞI AVANS OLARAK ÇEK VERİLDİĞİ VE MALIN TESLİM EDİLMEDİĞİ ( Alacak Davası/Kesin Delille İspat - Davacının İddiasını Kesin Delillerle Kanıtlayacağı/Mahkemece İspat Külfetinin Tayininde Yanılgıya Düşülerek Hüküm Kurulmasının Doğru Görülmediği )"
182Y19.HD11.2.2013E. 2013/259 K. 2013/2543"ALACAK DAVASI ( Alım Satım Sözleşmesinden Kaynaklanan - Davalı Malların Üçüncü Şahsa Teslim Edildiğini Savunduğuna Göre Bu Savunma Karşısında Mal Tesliminin Kanıt Yükünün Davalıya Ait Olacağı/İspat Yükünün Davacıda Olduğunun Kabulü İle Yazılı Şekilde Karar Verilmiş Olmasının Doğru Olmadığı )
ALIM SATIM SÖZLEŞMESİ ( Davalı Malların Üçüncü Şahsa Teslim Edildiğini Savunduğuna Göre Bu Savunma Karşısında Mal Tesliminin Kanıt Yükünün Davalıya Ait Olacağı/İspat Yükünün Davacıda Olduğunun Kabulü İle Yazılı Şekilde Karar Verilmiş Olmasının Doğru Olmadığı - Alacak Davası )
MAL TESLİMİ ( Alacak Davası - Davalı Malların Üçüncü Şahsa Teslim Edildiğini Savunduğuna Göre Bu Savunma Karşısında Mal Tesliminin Kanıt Yükünün Davalıya Ait Olacağı/İspat Yükünün Davacıda Olduğunun Kabulü İle Yazılı Şekilde Karar Verilmiş Olmasının Doğru Olmadığı )
İSPAT YÜKÜ ( Davalı Malların Üçüncü Şahsa Teslim Edildiğini Savunduğuna Göre Bu Savunma Karşısında Mal Tesliminin Kanıt Yükünün Davalıya Ait Olacağı/İspat Yükünün Davacıda Olduğunun Kabulü İle Yazılı Şekilde Karar Verilmiş Olmasının Doğru Olmadığı - Alacak Davası )"
182Y13.HD2.7.2012E. 2012/13569 K. 2012/17093"VADELİ SATIŞA KONU ALACAĞIN TAHSİLİ ( Satışın Veresiye Yapıldığı Kanıtlanmadığından Peşin Satış Karinesinden Davalının Yararlanacağı - Davacıya Satış Sözleşmesinin Vadeli Yapıldığını İspat Zımninde Davalı Tarafa Yemin Yöneltme Hakkı Olduğu )
PEŞİN SATIŞ KARİNESİ ( Vadeli Traktör Satışına Konu Alacağın Tahsili - Satışın Veresiye Yapıldığı Kanıtlanmadığından Peşin Satış Karinesinden Davalının Yararlanacağı )
YEMİN DELİLİ ( Vadeli Traktör Satışına Konu Alacağın Tahsili İstemi - Davacıya Satış Sözleşmesinin Vadeli Yapıldığını İspat Zımninde Davalı Tarafa Yemin Yöneltme Hakkı Olduğu Hatırlatılarak Sonuca Uygun Bir Karar Verilmesi Gerektiği )"
182YHGK15.2.2012E. 2011/19-597 K. 2012/80"SATIŞ SÖZLEŞMESİNİN FESHİ (Aracı İthal Eden Firma Yetkilileri Hakkında Açılan Kamu Davasında Verilecek Kararın Satıcının Ayıba Karşı Tekeffülüne Dayalı Eldeki Davaya Bir Etkisi Bulunmadığı - Satıcının Ayıba Karşı Tekeffülü Hükümleri Çerçevesinde Değerlendirme Yapılarak Karar Verileceği)
AYIBA KARŞI TEKEFFÜL (Satılan Malın Ceza Yargılaması Sırasında Teminat Mukabilinde "Satılamaz Ve Devredilemez" Şerhi İle Alıcıya Teslim Edilmesinin Hukuken Ayıplı Olduğunu Gösterdiği - Ortaya Çıkan Sonuçtan Satıcının Ayıba Karşı Tekeffülüne İlişkin Hükümlere Göre Davalı Şirketin Sorumlu Olduğu)
KAMU GÜCÜNE DAYANILARAK MENKULE EL KONULMASI (Ayıp Nedeniyle Sözleşmenin Feshi İstemi - Aracı İthal Eden Firma Yetkilileri Hakkında Açılan Kamu Davasında Verilecek Kararın Satıcının Ayıba Karşı Tekeffülüne Dayalı Eldeki Davaya Bir Etkisinin Bulunmadığı/ Satıcının Ayıba Karşı Tekeffülü Hükümlerinin Uygulanacağı)
EL KONULAN EŞYA (Kamu Gücüne Dayanılarak - Satılan Malın Ceza Yargılaması Sırasında Teminat Mukabilinde "Satılamaz Ve Devredilemez" Şerhi İle Alıcıya Teslim Edilmesinin Hukuken Ayıplı Olduğunu Gösterdiği - Ortaya Çıkan Sonuçtan Satıcının Ayıba Karşı Tekeffülüne İlişkin Hükümlere Göre Davalı Şirketin Sorumlu Olduğu)"
182Y13.HD24.11.2011E. 2011/11370 K. 2011/17204"TAZMİNAT DAVASI ( Davalı Satıcının Satıcı Sıfatının Bulunmadığı - Uyuşmazlık Tüketicinin Korunması Hakkındaki Kanun Hükümlerine Göre Çözülemeyeceği/Genel Mahkemelerin Görevli Olduğu)
TÜKETİCİ SIFATI ( Tazminat Davası - Bir Uyuşmazlıkta 4077 S. Tüketicinin Korunması Hakkında Kanunun Uygulanabilmesi İçin Tarafların Aynı Yasada Tanımı Yapılan Tüketici Satıcı Sıfatına Sahip Olmaları ve Bir Tüketici İşleminin Olması Gerektiği)
GÖREV ( Tazminat Davası - Davalı Satıcının Satıcı Sıfatının Bulunmadığı - Uyuşmazlık Tüketicinin Korunması Hakkındaki Kanun Hükümlerine Göre Çözülemeyeceği/Genel Mahkemelerin Görevli Olduğu)
GİZLİ AYIP SEBEBİYLE ARAÇ SATIŞ BEDELİNİN TAHSİLİ ( Tazminat Davası/Davalı Satıcının Satıcı Sıfatının Bulunmadığı - Uyuşmazlık Tüketicinin Korunması Hakkındaki Kanun Hükümlerine Göre Çözülemeyeceği"
182Y13.HD1.11.2011E. 2011/4983 K. 2011/15787"ÇEK BEDELİNDEN VE İŞLEMİŞ FAİZDEN SORUMLULUK ( Tüm Davalıların Sorumlu Olduğunu İddiası - Davalı Sözleşmelerde Taraf Olmadığı/Sözleşmelerde Bahsi Geçen Çekin Davalıya Ait Banka Hesabına Dair Olması Da Davalının Hukuki Durumunu Etkilemeyeceği/Davanın Reddi Gerektiği)
ÇEKİN DAVALIYA AİT BANKA HESABINA AİT OLMASI ( Çek Bedelinden ve İşlemiş Faizinden Sorumluluk - Davalı Sözleşmelerde Taraf Olmadığı/Sözleşmelerde Bahsi Geçen Çekin Davalıya Ait Banka Hesabına Dair Olması da Davalının Hukuki Durumunu Etkilemeyeceğinden Davanın Reddedileceği)
ÖDENMEYEN ÇEK BEDELİNDEN SORUMLULUK ( Davalı Sözleşmelerde Taraf Olmadığı - Sözleşmelerde Bahsi Geçen Çekin Davalıya Ait Banka Hesabına Dair Olması da Davalının Hukuki Durumunu Etkilemeyeceği/Davanın Reddi Gerektiği)"
182Y13.HD22.9.2011E. 2011/13353 K. 2011/12995"İSTİRDAT DAVASI ( Menkul Satımında Kural Olarak Tarafların Edimlerini Aynı Anda Yerine Getirdikleri Varsayıldığından Satışın Veresiye Yapıldığını Davacının Kanıtlaması Gerektiği )
İSPAT KÜLFETİ ( İstirdat Davası - Menkul Satımında Kural Olarak Tarafların Edimlerini Aynı Anda Yerine Getirdikleri Varsayıldığından Satışın Veresiye Yapıldığını Davacının Kanıtlaması Gerektiği )
MENKUL SATIŞI ( Kural Olarak Tarafların Edimlerini Aynı Anda Yerine Getirdikleri Varsayıldığından Satışın Veresiye Yapıldığını Davacının Kanıtlaması Gerektiği )"
182Y19.HD15.9.2011E. 2011/798 K. 2011/10963"ALIM SATIM İLİŞKİSİ ( Satışın Peşin Yapıldığının Kural Olduğu Peşin Satışta Mal ve Bedelinin Aynı Anda Verildiği Yönünde Yasal Karine Bulunduğu - Çeklerin İleride Teslim Edilecek Mallara Karşılık Avans Olarak Verildiğini İspat Külfetinin Alıcıya Ait Olduğu )
PEŞİN SATIŞ ( Mal ve Bedelinin Aynı Anda Verildiği Yönünde Yasal Karine Bulunduğu - Alım Satım Sözleşmesinde Bedelin Malın Tesliminden Önce Verilecek Çekler ile Avans Olarak Ödeneceğine İlişkin Bir Düzenleme Bulunmadığından Verilen Çeklerin Avans Olduğunu İspat Külfetinin Alıcıya Ait Olduğu )
YASAL KARİNE ( Peşin Satışta Mal ve Bedelinin Aynı Anda Verildiğinin Yasal Karine Olduğu - Çekin Bir Ödeme Vasıtası Olduğu Satıcıya Verilen Çeklerin Alınan Mallar Karşılığında Avans Olarak Verildiğini Kanıtlama Külfetinin Alıcıya Ait Olduğu )"
182Y13.HD6.7.2011E. 2011/3976 K. 2011/11142"ARACIN AYIPLI OLDUĞU İDDİASI ( Aracın Satış Tarihindeki Kasko Değerinin Davalıdan Tahsili - Davacının Noterlik İhtarnamesi İle Ayıplı Aracın Geri Alınarak Satış Bedeli Ödediği - Davalı Tarafından Satılan İkinci El Aracın Satış Tarihindeki Gerçek Değerinin Bu Bedel Olduğunun Kabulü Gereği )
ARACIN SATIŞ TARİHİNDEKİ KASKO DEĞERİNİN DAVALIDAN TAHSİLİ ( Davacının Noterlik İhtarnamesi İle Ayıplı Aracın Geri Alınarak Satış Bedeli Ödediği - Davalı Tarafından Satılan İkinci El Aracın Satış Tarihindeki Gerçek Değerinin Bu Bedel Olduğunun Kabulü Gereği )
İKİNCİ EL ARACIN SATIŞ TARİHİNDEKİ DEĞERİ ( Davacının Noterlik İhtarnamesi İle Ayıplı Aracın Geri Alınarak Satış Bedeli Ödediği - Davalı Tarafından Satılan İkinci El Aracın Satış Tarihindeki Gerçek Değerinin Bu Bedel Olduğunun Kabulü Gereği )"
182Y13.HD27.6.2011E. 2011/4291 K. 2011/10193"AKARYAKIT BEDELİNİN TAHSİLİ ( Geri Alma Konusunda Davalının Tebliğ Edilen İhtarına Rağmen Davacının Geri Alma Konusundaki İradesini Kullandığı ve Dolayısı İle Sözleşmede Kendisine Tanınan Süreyi Fazlasıyla Geçirdiği )
STANDARTLARA AYKIRI ÇIKAN AKARYAKIT ( Sözleşme Sürelerine Uyarak İade Almadığından Sözleşme Gereğince Teslim Ettiği Dava Konusu Akaryakıt Bedelini İsteyemeyeceği )
GERİ ALMA İRADESİ ( Akaryakıt Bedelinin Tahsili - Geri Alma Konusunda Davalının Tebliğ Edilen İhtarına Rağmen Davacının Geri Alma Konusundaki İradesini Kullandığı ve Dolayısı İle Sözleşmede Kendisine Tanınan Süreyi Fazlasıyla Geçirdiği )"
182Y19.HD16.6.2011E. 2010/14811 K. 2011/8118"İTİRAZIN İPTALİ DAVASI ( Maddi Hata Sonucu Davalının Hesabına Yapılan Havale Bedelinin İadesi Talebine İtirazın İptali - Olayda Geçerli Şekilde Kurulmuş Bir Sözleşmenin Bulunduğu/Geçerli Bir Borcun İfasının Sebepsiz Zenginleştirme Oluşturmadığı )
SÖZLEŞMENİN GEÇERLİLİĞİ ( Taraflar Arasındaki Alım Satım Sözleşmesinin Geçerli Olduğu/Borçlunun Temerrüde Düşmediği - Geçerli Bir Sözleşme Bulunduğundan Sebepsiz Zenginleşme Hükümlerinin Uygulanamayacağı )
SEBEPSİZ ZENGİNLEŞME HÜKÜMLERİ ( Dava Konusu Olayda Geçerli Bir Alım Satım Sözleşmesi Bulunduğundan Sebepsiz Zenginleşme Hükümlerinin Uygulanamayacağı )
HAKLI NEDENLE SÖZLEŞMENİN FESHİ ( Davacının Geçerli Sözleşmeden Dönmesinin Haklı Nedeninin Bulunmadığı - Geçerli Bir Sözleşme Bulunduğundan Sebepsiz Zenginleşme Hükümlerinin Uygulanamayacağı )"
182Y19.HD3.5.2011E. 2010/11728 K. 2011/6063"BORÇLU OLMADIĞININ TESPİTİ ( Davacı Tarafından İleride Teslim Edilecek Mallara Karşılık Avans Olarak Çek Verildiği - Malın Teslim Edilmediği İddiasını Usulüne Uygun Delillerle Davacının Kanıtlaması Gerektiği )
PEŞİN SATIŞ ( Peşin Bedel ve Malın Aynı Anda Ödenmesinin Kural Olduğu - Teslim Almadığı Mallara Karşılık Çek Verdiğini İddia Edip Borçlu Olmadığının Tespitini Talep Eden Davacının Usulüne Uygun Delillerle Davasını Kanıtlayacağı )
İSPAT YÜKÜMLÜLÜĞÜ ( Davacının Davalıdan Alacağı Mallara Karşılık Çeki Keşide Ettiği/Davalının Sipariş Edilen Malları Teslim Etmediği İddiası - Borçlu Olmadığının Tespiti Talebi/Teslim Almadığı Mallara Karşılık Çek Verdiği İddiasının Davacı Tarafça İspatlanacağı )"
182Y19.HD19.4.2011E. 2010/10442 K. 2011/5175"MENFİ TESPİT DAVASI ( Davacının Çekten Dolayı Borcunun Bulunmadığının Tespiti İstemi - Davalının Dayandığı İrsaliyelerin İspat Bakımında Mahkemece Değerlendirilmesi Gerektiği/Sadece Ticari Defterlerle Sınırlı Kalınarak Hüküm Verilmeyeceği )
PEŞİN ÖDEME KARİNESİ ( Peşin Satışlarda Mal ve Semenin Aynı Anda Verildiği Yönünde Yasal Karinenin Bulunduğu - Peşin Ödeme Karinesinin Aksini İddia Eden Davacının Bunu Yazılı Delil ile İspat Etmesi Gerektiği/Sadece Ticari Defterlerle Sınırlı Kalınarak Hüküm Verilmesinin Hatalı Olduğu )
YAZILI DELİL ŞARTI ( Davalının Dayandığı İrsaliyelerin Değerlendirilmeksizin Sadece Ticari Defterlerle Sınırlı Kalınarak Hüküm Verilmesinin Hatalı Olduğu )
ÇEKİN NİTELİĞİ ( Çekin Peşin Ödeme Aracı Olması ve Mevcut Bir Borcun Tediyesi Amacıyla Verilmesi Nedeniyle Peşin Ödeme Karinesinin Aksini İddia Eden Davacının Bunu Yazılı Delil ile İspat Etmesi Gerektiği/Borçlu Bulunmadığının Tespiti Davası )"
182Y19.HD10.3.2011E. 2010/7919 K. 2011/3117"TAZMİNAT DAVASI ( Ayıplı Mal Satışı ve Hatalı Üretim Nedenlerine Dayalı Olarak Açılan Davalarda Ayıp ve Hatalı Üretim Hususlarının Saptanması Durumunda İthalatçı Firmanın Sorumluluğundan Söz Edilemeyeceği )
AYIPLI MAL SATIŞI VE HATALI ÜRETİM ( Nedenlerine Dayalı Olarak Açılan Davalarda Ayıp ve Hatalı Üretim Hususlarının Saptanması Durumunda İthalatçı Firmanın Sorumluluğundan Söz Edilemeyeceği )
İTHALATÇI FİRMA ( Garanti Belgesini İmzalamakla Sorumluluk Altına Girebileceği - Davaya Konu Araçla İlgili Garanti Belgesi Celbedilerek Davalı AŞ.'nin Belirtilen İlke Çerçevesinde Sorumlu Olup Olmadığı Tespit Edilerek Bir Karar Verilmesi Gerektiği )
MADDİ TAZMİNAT ( Ayıplı Mal Satışı ve Hatalı Üretim Nedenlerine Dayalı Olarak Açılan Davalarda Ayıp ve Hatalı Üretim Hususlarının Saptanması Durumunda İthalatçı Firmanın Sorumluluğundan Söz Edilemeyeceği - İthalatçı Firma Garanti Belgesini İmzalamakla Sorumluluk Altına Girebileceği )"
182Y19.HD1.12.2010E. 2010/6139 K. 2010/13649"İTİRAZIN İPTALİ TALEBİ ( Havale Kural Olarak Mevcut Borcun Tediyesi İçin Gönderildiğinin Kabul Edileceği - B.K Uyarınca Aksine Adet veya Sözleşme Yoksa Satıcı İle Alıcı Borçlarını Aynı Anda İfa Etmekle Yükümlü Olduğu )
HAVALE ( Kural Olarak Mevcut Borcun Tediyesi İçin Gönderildiğinin Kabul Edileceği - Aksine Adet veya Sözleşme Yoksa Satıcı İle Alıcı Borçlarını Aynı Anda İfa Etmekle Yükümlü Olduğu )
BORÇLARIN AYNI ANDA İFA EDİLMESİ ( İtirazın İptali Talebi - Havale Kural Olarak Mevcut Borcun Tediyesi İçin Gönderildiğinin Kabul Edileceği/B.K Uyarınca Aksine Adet veya Sözleşme Yoksa Satıcı İle Alıcı Borçlarını Aynı Anda İfa Etmekle Yükümlü Olduğu )"
182Y4.HD25.11.2010E. 2010/8933 K. 2010/12096"ÜRÜN BEDELİNİN ÖDETİLMESİ İSTEMİ ( Satıcı Firma Tarafından Düzenlenen Faturaya Göre Genel Merkez Tarafından Kredi Kartına Taksitlendirme Yapıldığı - Ürün Bedelini Alan Davalının Ürünün Teslim Edilmemesi Nedeniyle Sorumlu Olduğu )
KREDİ KARTINA TAKSİTLENDİRME YAPILMASI ( Ürün Bedelinin Ödetilmesi İstemi -Satıcı Firma Tarafından Düzenlenen Faturaya Göre Yapıldığı/Ürün Bedelini Alan Davalının Ürünün Teslim Edilmemesi Nedeniyle Sorumlu Olduğu )
SATIM SÖZLEŞMESİ ( Satıcı Firma Tarafından Düzenlenen Faturaya Göre Genel Merkez Tarafından Kredi Kartına Taksitlendirme Yapıldığı - Ürün Bedelini Alan Davalının Ürünün Teslim Edilmemesi Nedeniyle Sorumlu Olduğu )"
182Y19.HD24.11.2010E. 2010/3206 K. 2010/13275"MENFİ TESPİT DAVASI ( Davacının Davalıya Verdiği Çeklerin Mal Karşılığı Olduğunu Ancak Davalının Malları Teslim Etmediğine İlişkin İddiası - İspat Külfetinin Davacı Tarafta Olduğu )
ÇEK KARŞILIĞI MAL TESLİMİ ( Davacının Davalıya Verdiği Çeklerin Mal Karşılığı Olduğunu Ancak Davalının Malları Teslim Etmediğine İlişkin Menfi Tespit Davası - İspat Külfetinin Davacı Tarafta Olacağı )
İSPAT KÜLFETİ ( Davacının Davalıya Verdiği Çeklerin Mal Karşılığı Olduğunu Ancak Davalının Malları Teslim Etmediğine İlişkin Menfi Tespit Davası - İspat Külfetinin Davacı Tarafta Olacağı )"
182Y19.HD4.5.2010E. 2009/10591 K. 2010/5483"ALTIN SATIŞI ( Asıl Olan Satışın Peşin Satış Olduğu - İtirazın İptali Davasında İspat Külfetinin Yasal Karinenin Aksini İddia Eden Davacıda Olduğu )
PEŞİN SATIŞ KARİNESİ ( Altın Satışından Kaynaklanan İtirazın İptali Davası - İspat Külfetinin Yasal Karinenin Aksini İddia Eden Davacıda Olduğunun Dikkate Alınacağı )
İTİRAZIN İPTALİ DAVASI ( Asıl Olan Satışın Peşin Satış Olduğu - İtirazın İptali Davasında İspat Külfetinin Yasal Karinenin Aksini İddia Eden Davacıda Olduğu )
İSPAT KÜLFETİ ( Altın Satışından Kaynaklanan İtirazın İptali Davası - İspat Külfetinin Yasal Karinenin Aksini İddia Eden Davacıda Olduğunun Dikkate Alınacağı )"
182Y13.HD8.4.2010E. 2009/12327 K. 2010/4657"AYIPLI MAL SATIŞI DAVASI ( Binanın Hangi Tarihten İtibaren Oturulamaz Hale Geldiği Tespit Edilmeli ve Belirlenecek Tarih Davacının Evi Tahliye Ettiğini Beyan Ettiği Tarihten Daha Sonra İse Bu Tarih Esas Alınarak Dava Tarihine Kadar Davacının Elde Etmesi Muhtemel Kira Kaybı Miktarı Belirlenmesi Gerektiği )
KİRA KAYBI MİKTARI ( Binanın Hangi Tarihten İtibaren Oturulamaz Hale Geldiği Tespit Edilmeli ve Belirlenecek Tarih Davacının Evi Tahliye Ettiğini Beyan Ettiği Tarihten Daha Sonra İse Bu Tarih Esas Alınarak Dava Tarihine Kadar Davacının Elde Etmesi Muhtemel Miktar Belirlenmesi Gerektiği )
BİNANIN OTURULAMAZ HALE GELMESİ ( Belirlenecek Tarih Davacının Evi Tahliye Ettiğini Beyan Ettiği Tarihten Daha Sonra İse Bu Tarih Esas Alınarak Dava Tarihine Kadar Davacının Elde Etmesi Muhtemel Kira Kaybı Miktarının Belirlenmesi Gerektiği )"
182Y13.HD26.1.2010E. 2009/7079 K. 2010/627"ARACIN AYIPLI OLDUĞU İDDİASI (Ayıpsız Misli İle Değiştirilmesi İstemi - Aracın Davacı Kullanımında Bulunduğu Süre İçinde Kaza Geçirip Hasara Uğradığı Anlaşılmasına Rağmen Araçta Bu Nedenle Bir Değer Kaybı Oluşup Oluşmadığı Konusunda İnceleme Yapılması Gerektiği)
ARAÇTAKİ AYIPLARDAN KAYNAKLANMAYAN KAZALAR NEDENİYLE ARAÇTA DEĞER KAYBI (Oluşmuşsa Belirlenecek Değer Kaybı Miktarının Davacı Tarafından Ödenmesi Kaydı İle Aracın Ayıpsız Misli İle Değiştirilmesine Karar Verilmesi Gerektiği)
AYIPLI MAL DAVASI (Aracın Ayıpsız Misli İle Değiştirilmesi İstemi - Aracın Davacı Elinde İken Geçirmiş Olduğu Kazaların Araçtaki Ayıplar Nedeniyle Meydana Gelip Gelmediğinin Araştırılması Gerektiği)"
182Y19.HD24.11.2009E. 2009/2174 K. 2009/11185"ALACAK DAVASI ( Peşin Satışta Mal İle Bedelin Aynı Anda Verildiğinin Kabulü Gereği - Bu Kuralın Aksini İddia Eden Davacının İddiasını Yazılı Delille Kanıtlayabileceği/İspat Yükü )
İSPAT YÜKÜ ( Bedeli Ödenen Malların Teslimatın Yapılmadığı Bedelin Tahsili Talebi - Peşin Satışta Mal İle Bedelin Aynı Anda Verildiğinin Kabulü Gerektiği/Davacının İddiasını Yazılı Delille Kanıtlayabileceği )
BEDELİ ÖDENEN MALLARIN TESLİMATI YAPILMADIĞI İDDİASI ( Peşin Satışta Mal İle Bedelin Aynı Anda Verildiğinin Kabulü Gereği/Bu Kuralın Aksini İddia Eden Davacının İddiasını Yazılı Delille Kanıtlayabileceği - Bedelin Tahsili Talebi )
YAZILI DELİL ( Peşin Satışta Mal İle Bedelin Aynı Anda Verildiğinin Kabulü Gereği/Bu Kuralın Aksini İddia Eden Davacının İddiasını Yazılı Delille Kanıtlayabileceği - İspat Yükü/Alacak Davası )"
182Y6.HD30.12.2008E. 2008/12278 K. 2008/14329"ÖNALIM HAKKINA KONU EDİLEN PAYIN İPTALİ TALEBİ ( Her Pay Satışı İle Önalım Hakkı Yeniden Kullanılabilir Hale Geleceğinden ve Paylar Son Olarak Dahili Davalıya Satıldığından Davacıya Bu Satış Bedeli ve Tapu Harç ve Masrafları Üzerinden Önalım Bedelini Depo Etmesi İçin Uygun Süre Tanınacağı )
ÖNALIM BEDELİ ( Gösterilen Satış Bedeli İle Davalı Tarafından Ödenen Harç ve Masrafların Toplamından İbaret Olduğu - Davalı Alıcı Satışı Noter Aracılığı İle Davacıya Bildirmediğine Göre Satış Tarihi İle Dava Tarihi Arasındaki Sürenin Geçmesine Sebebiyet Verdiğinden Gerçek Bedel Üzerinden Önalım Bedelinin Tespitini İsteyemeyeceği )
GERÇEK SATIŞ BEDELİNİN TAPUDAKİ DEĞERDEN YÜKSEK OLDUĞU İDDİASI ( Tapuda Resmi Şekilde Yapılan Pay Satışının Tarafı Olan Alıcının Bedelde Muvazaa Yapıldığı Gerçek Satış Bedelinin Daha Yüksek Olduğu İddiasında Bulunamayacağı - Önalım Hakkına Konu Edilen Payın İptali İle Tescili İstemi )
TAPUDA RESMİ ŞEKİLDE YAPILAN PAY SATIŞI ( Tarafı Olan Alıcının Bedelde Muvazaa Yapıldığı Gerçek Satış Bedelinin Daha Yüksek Olduğu İddiasında Bulunamayacağı - Satışın Alıcı veya Satıcı Tarafından Diğer Paydaşlara Noter Aracılığıyla Bildirilmesi Gerektiği/Bildirilmediği )
DİĞER PAYDAŞLARA SATIŞIN BİLDİRİLMESİ GEREKTİĞİ ( Davalı Alıcı Satışı Noter Aracılığı İle Davacıya Bildirmediğine Göre Satış Tarihi İle Dava Tarihi Arasındaki Sürenin Geçmesine Kendisi Sebebiyet Verdiğinden Gerçek Bedel Belirlenerek Bu Değer Üzerinden Önalım Bedelinin Tespitini İsteyemeyeceği )"
182Y13.HD12.11.2008E. 2008/6771 K. 2008/13454"ALACAK TALEBİ ( Davacı İddialarını Yasal Delillerle İspat Etmek Zorunda Olduğu - Ancak Davacı Dava Dilekçesinde Her Türlü Yasal Delil Demekle Yemin Deliline Dayandığından Davacıya Yemin Delilinin Hatırlatılması Gerektiği )
YEMİN DELİLİNİN HATIRLATILMASI ( Alacak Talebi - Davacı Dava Dilekçesinde Her Türlü Yasal Delil Demekle Yemin Deliline Dayandığından Davacıya Yemin Delilinin Hatırlatılması Gerektiği )
HER TÜRLÜ YASAL DELİL ( Davacı Dava Dilekçesinde Her Türlü Yasal Delil Demekle Yemin Deliline Dayandığından Davacıya Yemin Delilinin Hatırlatılması Gerektiği )
KAPALI FATURANIN ÖDEMEYE KARİNE TEŞKİL ETMESİ ( Alacak Talebi )"
182Y19.HD7.7.2008E. 2007/10551 K. 2008/7526"MENFİ TESPİT DAVASI ( Mal Bedeli İçin Düzenlendiğinde Uyuşmazlık Olmayan Senedin Sipariş Edilen Ancak Teslim Edilmeyen Mala Karşılık Verildiğini İddia Eden Taraf İddiasını İspatla Yükümlü Olduğu )
İSPAT YÜKÜMLÜLÜĞÜ ( Menfi Tespit Davası - Mal Bedeli İçin Düzenlendiğinde Uyuşmazlık Olmayan Senedin Sipariş Edilen Ancak Teslim Edilmeyen Mala Karşılık Verildiğini İddia Eden Taraf İddiasını İspatla Yükümlü Olduğu )
YAZILI BELGE ( Kural Satışların Peşin Olması Olduğu - Somut Olayda Anılan Kuralın Aksi Savunulduğu/Bu Durumda Davacının İddiasını Yazılı Belge İle İspat Etmesi Gerektiği )
MAL BEDELİ İÇİN DÜZENLENEN SENET ( Senedin Sipariş Edilen Ancak Teslim Edilmeyen Mala Karşılık Verildiğini İddia Eden Taraf İddiasını İspatla Yükümlü Olduğu )"
182Y19.HD22.5.2008E. 2007/11439 K. 2008/5533"MENFİ TESPİT DAVASI ( Davacının Mal Bedelini Peşinen Çeklerle Ödediğini Savunduğu - Davacının İddiasını İspatla Yükümlü Olduğu )
MAL KARŞILIĞI VERİLEN ÇEK ( Menfi Tespit Davası - Davacının Mal Bedelini Peşinen Çeklerle Ödediğini Savunduğu/Davacının İddiasını İspatla Yükümlü Olacağı )
İSPAT YÜKÜ ( Menfi Tespit Davası - Davacının Mal Bedelini Peşinen Çeklerle Ödediğini Savunduğu/Davacının İddiasını İspatla Yükümlü Olacağı )"
182Y11.HD15.4.2008E. 2006/12511 K. 2008/4997"TAŞIMA ESNASINDA ZİYAA UĞRAYAN EMTİA NEDENİYLE OLUŞAN ZARARIN TAZMİNİ İSTEMİ ( Kural Olarak Satılan Şeyin Nef'i ve Hasarı Akdin İnikadı Anından İtibaren Alıcıya İntikal Edeceği )
SATILAN ŞEYİN NEF'İ VE HASARI ( Akdin İnikadı Anından İtibaren Alıcıya İntikal Edeceği - Taşıma Esnasında Ziyaa Uğrayan Emtia Nedeniyle Oluşan Zararın Tazmini İstemi )
ZİYAA UĞRAYAN EMTİA NEDENİYLE OLUŞAN ZARARIN TAZMİNİ İSTEMİ ( Kural Olarak Satılan Şeyin Nef'i ve Hasarı Akdin İnikadı Anından İtibaren Alıcıya İntikal Edeceği )
HASAR ( Taşıma Esnasında Ziyaa Uğrayan Emtia Nedeniyle Oluşan Zararın Tazmini İstemi - Kural Olarak Satılan Şeyin Nef'i ve Hasarı Akdin İnikadı Anından İtibaren Alıcıya İntikal Edeceği )"
182Y14.HD19.2.2008E. 2007/15742 K. 2008/1969"YÜKLENİCİNİN TEMLİKİNDEN DOĞAN MÜLKİYET AKTARIMI ( Tapuda Arsa Niteliğinde Kayıtlı Olmasına Rağmen İleride Kat İrtifakı veya Kat Mülkiyeti Kurulduğunda Bir Paya Bağlanacak Bağımsız Bölüm - Rayiç Bedelin Tahsili )
SATIŞA KONU BAĞIMSIZ BÖLÜMÜN RAYİÇ BEDELİNİN TAHSİLİ ( Satışının veya Temlik İşlemine Konu Yapılması Üzerine Mahkemece Temlik İşleminin Tarafına Geçirilmesi Gereken Payın Bilirkişi Marifeti İle Keşfen İleride Kat İrtifakına Esas Teşkil Edecek Arsa Payı Olarak Belirlenmesi Gereği )"
182Y14.HD15.11.2007E. 2007/12545 K. 2007/14157"TAŞINMAZ SATIŞ VAADİ SÖZLEŞMESİ ( Dayalı Tapu İptali ve Tescil - Davalının Ciro Yoluyla Çek Verildiğini Karşılıksız Kaldığını Satış Bedelinin Ödenmediğini Savunması/Alıcının Çek Bedelini Ödediğini İspat Zorunda Bulunduğu )
SATIŞ BEDELİ ( Taşınmaz Satış Vaadi Sözleşmesine Dayalı Tapu İptali ve Tescil - Davalının Bedelsizlik Savunması/Satış Bedelinin Ödendiği Davacı Tarafından Kanıtlanırsa İsteğin Kabulüne Aksi Takdirde Reddine Hükmolunacağı )
TAPU İPTALİ VE TESCİL ( Taşınmaz Satış Vaadi Sözleşmesine Dayalı - Alıcının Bedelini Ödediğini İspat Zorunda Bulunduğu/Davalının Ciro Yoluyla Çek Verildiğini Karşılıksız Kaldığını Satış Bedelinin Ödenmediğini Savunması )
SATIŞ BEDELİNE KARŞI ÇEK VERİLMESİ ( Taşınmaz Satış Vaadi Sözleşmesi - Bedelin Ödendiği Anlamına Gelmediği/Ödenmediği Savunulmuşsa Alıcının Bedeli Ödediğini İspat Etmek Zorunda Bulunduğu )"
182Y19.HD24.9.2007E. 2007/2579 K. 2007/8070"ALACAK DAVASI ( Veresiye Fişlerini Muhatap Olan Kişi Adına İmzalayıp Malı Teslim Alanın Davada Taraf Olamayacağı/Husumet Düşmeyeceği )
HUSUMET ( Alacak Davasında Veresiye Fişlerini Muhatap Olan Kişi Adına İmzalayıp Malı Teslim Alanın Davada Taraf Olamayacağı )
BAŞKASI ADINA İMZA ATMA ( İmzalayıp Malı Teslim Alanın Alacak Davasında Taraf Olamayacağı - Husumet Düşmeyeceği )
TESLİM ALAN KİŞİ ( İmzayı Başkası Adına Atarak Alan Kişi - Davada Taraf Olamayacağı )"
182Y19.HD16.7.2007E. 2007/2130 K. 2007/7484"FATURA ( Altının İmzalanarak Alıcıya Verilmesinin Bir Başka Anlatımla Faturanın Kapalı Olarak Düzenlenmesinin Bedelinin Tahsil Olunduğuna Karine Teşkil Edeceği )
KAPALI FATURA ( Altının İmzalanarak Alıcıya Verilerek Düzenlenmesinin Bedelinin Tahsil Olunduğuna Karine Teşkil Edeceği )
SATIM SÖZLEŞMESİNDE İFA ( Faturanın Altının İmzalanarak Alıcıya Verilmesinin Bir Başka Anlatımla Faturanın Kapalı Olarak Düzenlenmesinin Bedelinin Tahsil Olunduğuna Karine Teşkil Edeceği )"
182YHGK11.7.2007E. 2007/19-544 K. 2007/544"İSPAT YÜKÜ ( Davalının Akdi İlişkiyi Kabulü - İmzasını Taşıyan Belgenin Aksine Olarak Kendisine … Ton Buğdayın Teslim Olunmadığını HUMK'nun 290. Md. Göre Kanıtlamakla Yükümlü Olduğu )
AKDİ İLİŞKİNİN KABULÜ ( Teslimi İspat Yükü - İmzasını Taşıyan Belgenin Aksine Olarak Kendisine … Ton Buğdayın Teslim Olunmadığını HUMK'nun 290. Md. Göre Kanıtlamakla Yükümlü Olduğu )
TESLİMİ İSPAT ( Akdi İlişkinin Kabulü - İmzasını Taşıyan Belgenin Aksine Olarak Kendisine … Ton Buğdayın Teslim Olunmadığını HUMK'nun 290. Md. Göre Kanıtlamakla Yükümlü Olduğu )
DİRENME HÜKMÜNÜN NİTELİĞİ ( Yerel Mahkemelerin Önceki Hükmü Kısmen ya da Tamamen Değiştirmeleri Halinde Artık İlkinin Aynısı Olmayan ve Özel Dairece Denetlenmeyen Yeni Bir Hüküm Kurulmuş Olacağı )
YENİ HÜKÜM ( Yerel Mahkemelerin Önceki Hükmü Kısmen ya da Tamamen Değiştirmeleri Halinde Artık İlkinin Aynısı Olmayan ve Özel Dairece Denetlenmeyen Yeni Bir Hüküm Kurulmuş Olacağı )"
182Y19.HD1.2.2007E. 2006/6891 K. 2007/693"KAPALI FATURA ( Mal Bedelinin Ödendiğine Karine Teşkil Edeceği - Ancak Bu Karinenin Aksinin İspat Edilebileceği )
İSPAT / KANIT YÜKÜ ( Kapalı Fatura Mal Bedelinin Ödendiğine Karine Teşkil Edeceği - Ancak Bu Karinenin Aksinin İspat Edilebileceği )
İTİRAZIN İPTALİ ( Satıcı ve Alıcının Borçlarını Aynı Zamanda İfa İle Yükümlü Olması ve Faturanın da Kapalı Fatura Niteliğinde Bulunması Karşısında Mal Bedelinin Peşin Ödendiği Sonucuna Varılacağı )"
182Y19.HD1.12.2005E. 2005/2120 K. 2005/11976"SATIŞIN İPTALİ İSTEMİ ( Davalının Aracı Satın Aldığı Sırada Sicil Kaydında Rehin Takyidatı Olmadığını İyiniyetli Olduğu Savunmasına ve Kötüniyetinin İspatlanamamasına Göre Bu Durumda Ancak Diğer Davalıya Karşı Tazminat Davası Açılabileceği )
REHİN TAKYİDATI ( Satışın İptali İstemi - Davalının Aracı Satın Aldığı Sırada Sicil Kaydında Rehin Takyidatı Olmadığını İyiniyetli Olduğu Savunmasına ve Kötüniyetinin İspatlanamamasına Göre Bu Durumda Ancak Diğer Davalıya Karşı Tazminat Davası Açılabileceği )
İYİNİYET ( Satışın İptali İstemi - Davalının Aracı Satın Aldığı Sırada Sicil Kaydında Rehin Takyidatı Olmadığını İyiniyetli Olduğu Savunmasına ve Kötüniyetinin İspatlanamamasına Göre Bu Durumda Ancak Diğer Davalıya Karşı Tazminat Davası Açılabileceği )"
182Y19.HD1.12.2005E. 2005/1951 K. 2005/11952"İTİRAZIN İPTALİ ( Mahkemece Davacı Defterindeki Peşin Satış Kaydının Ödemeye Karine Teşkil Ettiği ve Bunun Aksinin Davacı Tarafça Kanıtlanması Gerektiği Düşünülmeden Yazılı Şekilde Hüküm Kurulmasında İsabet Görülmediği )
ÖDEMEYE KARİNE TEŞKİL ETME ( İtirazın İptali - Davacı Defterindeki Peşin Satış Kaydının Ödemeye Karine Teşkil Ettiği ve Bunun Aksinin Davacı Tarafça Kanıtlanması Gerektiği )
PEŞİN SATIŞ KAYDI ( İtirazın İptali - Davacı Defterindeki Peşin Satış Kaydının Ödemeye Karine Teşkil Ettiği ve Bunun Aksinin Davacı Tarafça Kanıtlanması Gerektiği Düşünülmeden Yazılı Şekilde Hüküm Kurulmasında İsabet Görülmediği )"
182Y13.HD14.11.2005E. 2005/9205 K. 2005/16840"TAZMİNAT TALEBİ ( Tekne Yapımında Kullanılmak Üzere Satın Alınan Kerestenin Zamanında Teslim Edilmemesi Nedeniyle Uğranılan Zarar İçin - Davacının Seçimlik Hakkını Aynen İfa Yönünde Kullanmış Olması )
YAT YAPIMINDA KULLANILMAK ÜZERE SATIN ALINAN KERESTENİN ZAMANINDA TESLİM EDİLMEMESİ ( Aynen İfa ve Uğranılan Zarar İçin Tazminat Talebi )
SEÇİMLİK HAK ( Alım Satım Sözleşmesine Konu Kerestenin İhtara Rağmen Süresinde Teslim Edilmemesi Nedeniyle Alıcının Hakları - Aynen İfa Talep Eden Alıcının Geç Teslimden Dolayı Uğradığı Zararın Tazminini de Talep Edebileceği )
AYNEN İFA VE TAZMİNAT TALEBİ ( Yat Yapımında Kullanılmak Üzere Satın Alınan Kerestenin Zamanında Teslim Edilmemesi Nedeniyle )"
182Y19.HD18.10.2005E. 2005/7785 K. 2005/10266"MENFİ TESPİT TALEBİ ( Dava Konusu Kambiyo Senetlerinin Avans Olarak Verildiği ve Malın Teslim Alınmadığı İddiası İle Hamil Davalının Senetleri İktisap Ederken Bile Bile Borçlunun Zararına Hareket Ettiği Husususun Davacı Tarafından Usulen Kanıtlanması Gerektiği )
KAMBİYO SENETLERİNİN AVANS OLARAK VERİLMESİ ( Malın Teslim Alınmadığı İddiası İle Hamil Davalının Senetleri İktisap Ederken Bile Bile Borçlunun Zararına Hareket Ettiği Husususun Davacı Tarafından Usulen Kanıtlanması Gerektiği - Menfi Tespit Davası )
BORÇLUNUN ZARARINA HAREKET ( Dava Konusu Kambiyo Senetlerinin Avans Olarak Verildiği ve Malın Teslim Alınmadığı İddiası İle Hamil Davalının Senetleri İktisap Ederken Bile Bile Borçlunun Zararına Hareket Ettiği Husususun Davacı Tarafından Usulen Kanıtlanması Gerektiği )"
182Y19.HD13.10.2005E. 2005/1146 K. 2005/10039"TAZMİNAT DAVASI ( Ayıplı Mal Tespiti Sağlanmadan Tazminata hükmedilemeyeceği )
AYIPLI MAL SATIŞI ( Malların Ayıplı Olduğunun Tespit Ettirilmesi Gerektiği )
HASAR TESPİT TUTANAĞI ( Hasar Ve Ayıp Kavramlarının Birbirinden Farklı Olması-Tutanağın Ayıp Tespiti Yönünden Geçerli Olamayacağı )
İSPAT YÜKÜ ( Ayıplı Mal İddiasında Bulunanın Bu Aybı Kanıtlama Yükümlülüğü-Bu Hususta Tespit Yapılması Gerektiği )"
182Y19.HD10.10.2005E. 2004/13016 K. 2005/9870"ARAÇ KİRALAMA ( Sözleşmenin Kiralama Değil Satış Akdi Olduğu İddiası - Aracın Kullanıldığı Süre Kira Bedeli Olarak Yapılan Ödemeden Mahsup Edilmesi Gereği )
SATIŞ AKDİ ( Kısmi Ödeme - Kullanma Bedelinin Mahsup Edilmesi )
İTİRAZIN İPTALİ DAVASI ( Satış - Araç Kiralama )"
182Y13.HD12.7.2005E. 2005/7073 K. 2005/11992"HARİCİ SÖZLEŞME İLE SATILIP DEVREDİLEN ARAÇ ( Araç Teslim Edildiğine Göre Bedelinin De Aynı Anda Alındığının Kabulü Gereği - Aksini İddia Eden Satıcı İddiasını İspatla Yükümlü Olduğu )
SATICI VE ALICININ BORÇLARI ( Hilafına Sözleşme Olmadıkça Aynı Anda İfa İle Yükümlü Oldukları - Haricen Satılıp Teslim Edilen Araç Bedelinin Ödenmediğini İddia Eden Satıcı İddiasını İspatla Yükümlü Olduğu )
ARAÇ BEDELİNİN ÖDENMEMESİ ( Aracın Haricen Satılıp Teslim Edildiğine Göre Bedelinin De Aynı Anda Alındığının Kabulü Gereği - Aksini İddia Eden Satıcı İddiasını İspatla Yükümlü Olduğu )"
182Y13.HD13.6.2005E. 2005/3985 K. 2005/9925"DAVA DIŞI BABA İLE DAVALI ARASINDAKİ SÖZLEŞME ( Bu Sözleşmenin Oğul Tarafından İptali Talebi - Dava Dışı Babanın Hayatta Olması Nedeniyle Davacının Bu Davayı Açma Hak ve Yetkisi Bulunmadığı )
SATIŞ SÖZLEŞMESİNİN İPTALİ ( Davacı Dava Dışı Babası İle Davalı Arasındaki Satış Sözleşmesinin İptali - Dava Dışı Babanın Hayatta Olması Nedeniyle Davacının Bu Davayı Açamayacağı )
AKTİF HUSUMET ( Davacı Dava Dışı Babası İle Davalı Arasındaki Satış Sözleşmesinin İptali İstediği - Dava Dışı Babanın Hayatta Olması Nedeniyle Davacının Bu Davayı Açma Hak ve Yetkisi Bulunmadığı )
HAYATTA OLAN BABA ( Davalı Kardeşi ile Dava Dışı Baba Arasındaki Satış Sözleşmesinin İptali İstemi - Davacının Bu Davayı Açma Hak ve Yetkisi Bulunmadığı )"
182Y13.HD16.2.2005E. 2004/15559 K. 2005/2269"İTİRAZIN İPTALİ DAVASI ( Davacının Davalı ile Yaptığı Satım Sözleşmesinde Bedelini Ödeyip Sipariş Ettiği Malların Teslim Edilmemesi Nedeniyle Ödenen Bedel için Yapılan İcra Takibine Vaki İtiraz Nedeniyle )
SATIM SÖZLEŞMESİ ( İçeriğinde Hiçbir Açıklama Yer Almayan Banka Havale Dekontunun Mevcut Bir Borcun Ödendiğine Karine Olması-Tek Başına Satım Sözleşmesinin İspata Yarayan Belge Olmaması )
BANKA HAVALESİ ( Ödeme Vasıtası Olması-Hiçbir Açıklama Yer Almayan Havale Dekontunun Mevcut Bir Borcun Ödendiğini Gösterir Belge Olduğunun Kabul Edilmesinin Gerekmesi )
İSPAT ( Satım Sözleşmesinin Yemin Dahil Her Türlü Delil ile İspat Edilebilmesi-Sözleşmenin Varlığını İddia Eden Davacının İspatla Yükümlü Olması ) "
182Y13.HD4.2.2005E. 2004/17140 K. 2005/1631"SATICI VE ALICININ BORÇLARI ( Kural Olarak Edimlerini Aynı Anda Yerine Getirmeleri Kanuni Karine Olarak Kabul Edildiği - Aksini İddia Eden Davacının Bunu Kanuni Delillerle İspat Etmesi Gereği )
ALIM SATIM SÖZLEŞMESİ ( Kural Olarak Alıcı Ve Satıcının Edimlerini Aynı Anda Yerine Getirmeleri Kanuni Karine Olarak Kabul Edildiği - Aksini İddia Eden Davacının Bunu Kanuni Delillerle İspat Etmesi Gereği )
YEMİN DELİLİ ( Dava Dilekçesinde Vs. Delil Demek Suretiyle Yemin Deliline Dayandığından Davacının Davalılara Yemin Teklif Etme Hakkı Hatırlatılarak Sunucuna Göre Karar Verilmesi Gereği - Alım Satım Sözleşmesi )"
182Y13.HD27.1.2005E. 2004/12733 K. 2005/991"MALIN SATIM BEDELİNİN TAHSİLİ ( Sipariş Fişlerinde Parası Bir Sonraki Sefere Ödenecek Şerhi Bulunmasına Göre Malın Peşin Değil Veresiye Alındığının Kabulü Gereği - Davalının Ödemesini Yasal Delillerle Kanıtlaması Gereği )
ÖDEME DEF'İ ( Sipariş Fişlerinde Parası Bir Sonraki Sefere Ödenecek Şerhi Bulunmasına Göre Malın Peşin Değil Veresiye Alındığının Kabulü Gereği - Davalının Ödemesini Yasal Delillerle Kanıtlaması Gereği )
VERESİYE SATIŞ ( Sipariş Fişlerinde Parası Bir Sonraki Sefere Ödenecek Şerhi Bulunması Nedeniyle - Davalının Ödemesini Yasal Delillerle Kanıtlaması Gereği )
SİPARİŞ FİŞİ ( Parası Bir Sonraki Sefere Ödenecek Şerhi Bulunmasına Göre Malın Peşin Değil Veresiye Alındığının Kabulü Gereği - Davalının Ödemesini Yasal Delillerle Kanıtlaması Gereği )"
182Y13.HD5.7.2004E. 2004/1640 K. 2004/10820"EKSİK TESLİM İDDİASI ( Menkul Satış Sözleşmesinde - Teslimin Yapıldığını İddia Eden Davalının İspat Külfeti )
İSPAT KÜLFETİ ( Menkul Satış Sözleşmesinde Teslimin Yapıldığını Davalı Satıcının İspat Etme Yükümlülüğü )
SATIM SÖZLEŞMESİNDE SATICININ AYBA KARŞI TEKEFFÜL SORUMLULUĞU ( Menkul Satımlarında Nefi ve Hasarın Alıcıya Geçme Anı - Zararın Meydana Gelmesinde Satıcının Kusuru Varsa Hasarın Akdin Yapılmasıyla Alıcıya Geçmeyeceği )
AYBA KARŞI TEKEFFÜL SORUMLULUĞU ( Menkul Satış Söleşmesinde Satıcının - Zararın Meydana Gelmesinde Satıcının Kusuru Bulunduğundan Hasarın Akdin Yapılmasıyla Alıcıya Geçmeyeceği )
NEFİ VE HASARIN ALICIYA GEÇMESİ ( Menkul Satış Sözleşmesinde Akdin Yapılmasıyla - Zararın Meydana Gelmesinde Satıcının Kusuru Varsa Hasarın Akdin Yapılmasıyla Alıcıya Geçmeyeceği )
MENKUL SATIŞ SÖZLEŞMESİNDE NEFİ VE HASARIN AKDİN YAPILMASIYLA ALICIYA GEÇMESİ ( Zararın Meydana Gelmesinde Satıcının Kusuru Varsa Hasarın Alıcıya Geçmeyeceği - Satıcının Samanları Islak Şekilde Torbalayarak Çürümesine Sebep Olması )
SAMANLARI ISLAK ŞEKİLDE TORBALAYARAK ÇÜRÜMESİNE SEBEP OLAN SATICI ( Ayba Karşı Tekeffül Sorumluluğu - Nefi ve Hasarın Akdin Yapılmasıyla Alıcıya Geçmeyeceği )"
182Y13.HD4.5.2004E. 2003/17358 K. 2004/6704"ALACAK DAVASI ( Davalının Belgelerde Yazılı Malları Teslim Ettiğini Savunması - Davacı Tarafa Teslim Ettiğini Yazılı Delillerle İspatlamak Zorunluluğu )
YAZILI DELİL İLE İSPAT ZORUNLULUĞU ( Davalının İbraz Edilen Belgelere İtirazı Olmadığını Yazılı Malları Teslim Ettiğini Savunması - Alacak Davası )
MAL TESLİMİNİN İSPATI ( Davalının İbraz Edilen Belgelere İtirazı Olmadığını Yazılı Malları Teslim Ettiğini Savunması - Yazılı Delillerle İspatlamak Zorunluluğu )"
182Y13.HD10.2.2004E. 2003/11403 K. 2004/1235"İTİRAZIN İPTALİ ( Davacının Dayandığı Hukuki Bir İşlem Olan Satım Akdinin Varlığını İsticvap Yoluyla Kanıtlayamayacağı - Davacı ve Davalıdan Delilleri Sorulup Toplanıp Sonuca Göre Karar Verilmesi Gereği )
SATIM AKDİNİN VARLIĞI ( İtirazın İptali - İsticvap Yoluyla Kanıtlayamayacağı/Davacı ve Davalıdan Delilleri Sorulup Toplanıp Sonuca Göre Karar Verilmesi Gereği )
İSTİCVAP ( Davacının Dayandığı Hukuki Bir İşlem Olan Satım Akdinin Varlığını Bu Yolla Kanıtlayamayacağı - İtirazın İptali"
182Y3.HD2.10.2003E. 2003/11634 K. 2003/11500"VADELİ SATIŞ ( Satıcının Durumu İspat Edememesi - Alıcının Ödeme Def'inin Kabul Edilmesi ve Satıcıya Son Olarak Yemin Teklif Etme Hakkının Bulunduğunun Hatırlatılması Gereği )
ÖDEME DEF'İ ( Kabul Edilmesi ve Satıcıya Son Olarak Yemin Teklif Etme Hakkının Bulunduğunun Hatırlatılması Gereği - Satıcının Vadeli Satış Durumunu İspat Edememesi )
İSPAT YÜKÜ ( Satıcının Vadeli Satış Durumunu İspat Edememesi - Takip/İspat Külfetinin Davacıya Ait Olduğu )
YEMİN ( Satıcının Vadeli Satış Durumunu İspat Edememesi - Alıcının Ödeme Def'inin Kabul Edilmesi ve Satıcıya Son Olarak Yemin Teklif Etme Hakkının Bulunduğunun Hatırlatılması Gereği )"
182Y13.HD29.9.2003E. 2003/6077 K. 2003/10825"İTİRAZIN İPTALİ DAVASI ( Davalı Satışın Peşin Olarak Yapıldığını İddia Ettiğine Göre Davacının Satışın Taksitle Yapıldığını İspat Etmesinin Gerekmesi )
TANIK ( Uyuşmazlığın Mahiyeti ve Dava Konusu Miktara Göre Dinletilememesi )
TAKSİTLİ SATIŞ ( Aksine Sözleşme Veya Adet Mevcut Değilse Satıcı İle Alıcının Borçlarını Aynı Zamanda İfa Etmesi-Bunun Aksinin İddia Edence İspatlanmasının Gerekmesi )
İFA ZAMANI ( Aksine Sözleşme Veya Adet Mevcut Değilse Satıcı İle Alıcının Borçlarını Aynı Zamanda Yerine Getirilmesi-Aksinin İddia Edence İspatlanmasının Gerekmesi )"
182Y13.HD4.7.2003E. 2003/4030 K. 2003/9166"AYIPLI ARAÇ SATIŞI NEDENİYLE TAZMİNAT DAVASI ( Davalıya Ait Aracın Şase Numarasının Çalıntı Araca Monte Edildiğinin Belirlenmesi - Poliçe Genel Şartları/Aracın Pert İşlemine Tabi Tutulup Tutulmadığı )
TAZMİNAT DAVASI ( Ayıplı Araç Satışı Nedeniyle/Davalıya Ait Aracın Şase Numarasının Çalıntı Araca Monte Edildiğinin Belirlenmesi - Poliçe Genel Şartları/Aracın Pert İşlemine Tabi Tutulup Tutulmadığı )
ÇALINTI ARAÇ ( Ayıplı Araç Satışı Nedeniyle Tazminat Talebi/Davalıya Ait Aracın Şase Numarasının Çalıntı Araca Monte Edildiğinin Belirlenmesi - Poliçe Genel Şartları/Aracın Pert İşlemine Tabi Tutulup Tutulmadığı )"
182YİBGK27.6.2003E. 2001/1 K. 2003/1"FATURA ( "Bedelin Belli Bir Sürede Ödenmemesi Halinde Vade Farkı Ödenir" İbaresi Yazılı - Sekiz Gün İçinde İtiraz Edilmemesi/Vade Farkının Kabul Edildiği Anlamına Gelmeyeceği )
BEDELİN BELLİ BİR SÜREDE ÖEDENMEMESİ HALİNDE VADE FARKI ÖDENİR İBARESİ YAZILI FATURA ( Sekiz Gün İçinde İtiraz Edilmemesi - Vade Farkının Kabul Edildiği Anlamına Gelmeyeceği )
SÖZLEŞME İLİŞKİSİNDEN DOĞAN BEDEL ( Belirli Bir Sürede Ödenmemesi - "Bedelin Belli Bir Sürede Ödenmemesi Halinde Vade Farkı Ödenir" İbaresi Yazılı Faturaya Dayanılarak İstenemeyeceği )
VADE FARKI ( "Bedelin Belli Bir Sürede Ödenmemesi Halinde Vade Farkı Ödenir" İbaresi Yazılı Fatura - Sekiz Gün İçinde İtiraz Edilmemesi/Vade Farkının Kabul Edildiği Anlamına Gelmeyeceği )
FATURAYA SEKİZ GÜN İÇİNDE İTİRAZ EDİLMEMESİ ( "Bedelin Belli Bir Sürede Ödenmemesi Halinde Vade Farkı Ödenir" İbaresi Yazılı - Vade Farkının Kabul Edildiği Anlamına Gelmeyeceği )
VADE FARKI İSTENİLEBİLMESİ KOŞULLARI ( Bir Sözleşme Bulunması Veya Taraflarca Uygulamanın Benimsenmiş Olması Gereği - Faturadaki İbareye Dayanılarak İstenemeyeceği )
FATURADA YER ALMASI GEREKEN KAYITLAR ( Vade Farkının Zorunlu Kayıtlar Arasında Olmadığı - "Bedelin Belli Bir Sürede Ödenmemesi Halinde Vade Farkı Ödenir" İbaresi Yazılı Faturaya Dayanılarak İstenemeyeceği )"
182Y1.HD12.3.2003E. 2003/1983 K. 2003/2729"TAPUNUN İPTALİ VE TESCİL DAVASI ( Mal Kaçırma Kastıyla Yaşılan Taşınmaz Temlikinin Muvazaa Sayılması Tapu Kaydının İptal Edilmesi )
MUVAZAA ( Yerel Mahkemenin Muvazaa Nedenine Dayanmasının Yasal Dayanağının Olmaması )
SATIŞ AKTİNİN TEMEL UNSURU ( Borçlar Hukukuna Göre Semen ve Bedel Satış Aktinin Temel Unsuru Olması )
İSPAT ( Resmi Akit Taplosunda Davalının Aldığı Pay Karşılığı Bedelini Ödediğinin Belli Olması ve Aksinin İspatlanamaması )"
182Y13.HD11.3.2003E. 2002/13691 K. 2003/2676"İŞLEMİN İPTALİ DAVASI ( Davalının Bankamatik Hesabıyla Ödeme Yaptığı ve Bu Ödeme Şeklinin de Davacıya Zorluk Çıkardığı İddiasıyla Bu Ödeme Şeklinin İptalinin Talep Edilmesi ) )
GÖREV ( Taraflar Arasındaki İlişki Özel Hukukla İlgili Olup İdari Yergı Yolu İçerisinde Değerlendirilmesinin Hukuka Aykırı Olması )
ALIM SATIM AKTİ ( Taraflar Arasındaki İlişkinin Borçlar Hukukunu İlgilendiren Özel Hukuk İlişkisi Olması )
İKTİSADİ DEVLET TEŞEKKÜLÜ ( Bu Tür Devlet Teşekküllerinin 223 Sayılı KHK Gereği Özel Hukuk Hükümlerine Tabi Olması )"
182Y19.HD3.2.2003E. 2001/9434 K. 2003/945"ÇEK İPTALİ TALEBİ ( Çeklerin Avans Olarak Verildiği İddiası - Hilafına Adet veya Mukavele Mevcut Değil İse Satıcı İle Alıcı Borçları Aynı Zamanda İfa Etmekte Mükellef Olduğu )
ÇEKLERİN AVANS VERİLDİĞİ İDDİASI ( Hilafına Adet veya Mukavele Mevcut Değil İse Satıcı İle Alıcı Borçları Aynı Zamanda İfa Etmekte Mükellef Olduğu - Çek İptali Davası )
BORCUN İFASI ( Çeklerin Avans Olarak Verildiği İddiası - Hilafına Adet veya Mukavele Mevcut Değil İse Satıcı İle Alıcı Borçları Aynı Zamanda İfa Etmekte Mükellef Olduğu )"
182Y13.HD28.1.2003E. 2002/12362 K. 2003/844"İTİRAZIN İPTALİ DAVASI ( Davacının Araç Bedelini Ödemesine Rağmen Davalının Kendi Edimlerini Yerine Getirmemesi Üzerine Başlatılan İcra Takibine Vaki İtiraz )
İFA ZAMANI ( BK Hükümlerine Göre İfa Zamanının Tespit Edilmesi )
İSPAT ( Satımın Peşin Olmadığını ve Bakiye Alacağı Bulunduğunu Davacının Yasal Delillerle Kanıtlamasının Gerekmesi )
DEFTER VE KAYITLAR ( Davalının Tacir Olmadığının Dikkate Alınmasının Gerekmesi )"
182Y19.HD4.6.2002E. 2001/6628 K. 2002/4364"İTİRAZIN İPTALİ ( Satılan Mal Bedelinin Ödenmemesi Sebebiyle Girişilen İcra Takibine Vaki İtiraz )
İFA YÜKÜMLÜLÜĞÜ ( Aksine Adet veya Sözleşme Mevcut Değilse Satıcı ve Alıcının Borçlarını Aynı Anda İfa Etmekle Yükümlü Olmaları )
KAPALI FATURA DÜZENLENMESİ ( Kapalı Fatura Düzenlenmesinin Mal Bedelinin Ödendiğine Karine Teşkil Edecek Olması )"
182Y13.HD27.5.2002E. 2002/1787 K. 2002/6171"SATICININ ZAPTA KARŞI TEKEFFÜL BORCU ( Satılan Şeyin Üçüncü Şahıs Tarafından Satım Akdi Zamanında Mevcut Bir Hak Sebebi ile Tamamen veya Kısmen Zaptedilmesinden Sorumlu Olması )
SATILAN MALIN İHTİYATİ TEDBİR OLARAK YEDİEMİNE TESLİMİ ( Satıcının Zapta Karşı Tekeffül Borcunun Söz Konusu Olmaması )
ZAPT ( Satıcının Satılan Şeyin Üçüncü Şahıs Tarafından Satım Akdi Zamanında Mevcut Bir Hak Sebebi ile Tamamen veya Kısmen Zaptedilmesinden Sorumlu Olması )"
182Y19.HD11.12.2001E. 2001/3634 K. 2001/8250"ALIM-SATIM AKDİ ( Malların Süresinde Teslim Edilmemesi-Malların Karşılığı Olarak Verilen Çeklerin Mukadderatı )
SATILAN MALLARIN SÜRESİNDE TESLİM EDİLMEMESİ ( Verilen Çeklerin Bedelsiz Kalması )
ÇEKİN BEDELSİZ KALMASI ( Alım Satım Akdine Konu Malların Süresinde Teslim Edilmemesi )"
182Y19.HD8.6.2001E. 2001/641 K. 2001/4448"İSBAT YÜKÜ ( Malın Teslim Edilip Edilmediği - Çek ve Bedeli Malen Ahzolunmuştur Meşruhatlı Bonolar )
MAL SATIMINDA ALICI İLE SATICININ BORÇLARI ( Aynı Anda İfa Etme Yükümlülüğü - Teslim Edilmediğini İsbat Yükü )
ALICI İLE SATICININ BORÇLARI ( Mal Satımında Aynı Anda İfa Etme Yükümlülüğü - Çek ve Bedeli Malen Ahzolunmuştur Meşruhatlı Bonolar )
BONO ( Bedeli Malen Ahzolunmuştur Meşruhatlı - Avans Olarak Verildiği İddiası/Malın Teslim Edilip Edilmediğini İsbat Yükü )"
182Y19.HD18.1.2001E. 2000/6236 K. 2001/300"İTİRAZIN İPTALİ ( Davacının Kapalı Faturaya Dayanarak Yaptığı Takibe Davalı Tarafından İtiraz Edilmesi )
KAPALI FATURA ( Ticaret Odasının Faturanın Ödemeye Karine Teşkil Ettiğine İlişkin Teamül Kararına Aykırı Bir Yerel Örf ve Teamülün Bulunmadığını Bildirmesi )
YEREL ÖRF VE TEAMÜL ( Ticaret Odasının Kapalı Faturanın Ödemeye Karine Teşkil Ettiğine İlişkin Teamül Kararına Aykırı Bir Yerel Örf ve Teamülün Bulunmadığını Bildirmesi )
ÖRF VE TEAMÜL ( Kapalı Faturanın Ödemeye Karine Teşkil Etmesi )
ÖDEMEYE KARİNE ( Kapalı Fatura Düzenlenmesi )"
182Y15.HD12.6.2000E. 2000/2567 K. 2000/2953"ESER SÖZLEŞMESİ ( Uyuşmazlığın Vasıflandırılmasında Hataya Düşülerek Ticari Satış ve Trampalarda Uygulanması Mümkün TTK.nun 25 ve BK.nun 182 vd. Düzenlenen Ayıp İhbarının 8 Gün İçinde Yapılmasına İlişkin Hükümlerine Dayanılarak İş Sahibinin Davasının Reddi Yasaya Uygun Düşmediği )
TİCARİ SATIŞ VE TRAMPA ( TTK.nun 25 ve BK.nun 182 vd. Düzenlenen Ayıp İhbarının 8 Gün İçinde Yapılmasına İlişkin Hükümlerine Dayanılarak İş Sahibinin Davasının Reddi Yasaya Uygun Düşmediği - Eser Sözleşmesine Dayalı Uyuşmazlık )
AYIP İHBARI ( Ticari Satış ve Trampalarda Uygulanması Mümkün TTK.nun 25 ve BK.nun 182 vd. Düzenlenen Ayıp İhbarının 8 Gün İçinde Yapılmasına İlişkin Hükümlerine Dayanılarak İş Sahibinin Davasının Reddi Yasaya Uygun Düşmediği - Eser Sözleşmesine Dayalı Uyuşmazlık )"
182Y13.HD29.2.2000E. 1999/9756 K. 2000/1822"TİCARİ ARAÇ PLAKASI ( Satılması ve Kiraya Verilmesinde Numara Belirtilmemesi )
SÖZLEŞMENİN GEÇERSİZLİĞİ ( Satılan ve Kiraya Verilen Ticari Araç Plakasında Numara Belirtilmemesi )
SATIM VE KİRA ( Ticari Araç Plakasının Numarasının Belirtilmesi Zorunluluğu )
KİRA SÖZLEŞMESİ ( Ticari Araç Plakasının Numarasının Belirtilmesi Zorunluluğu )"
182Y11.HD19.4.1999E. 1999/1014 K. 1999/2951"İTİRAZIN İPTALİ DAVASI ( Taraflar Arasındaki Ticari İlişki Nedeniyle Bakiye Alacağın Tahsili Amacıyla başlatılan İcra Takibine Davalının İtiraz Etmesi )
SATICI İLE ALICININ İFA ETME YÜKÜMLÜLÜKLERİ ( Hilafına Adet veya Mukavele Mevcut Değil ise Satıcı ile Alıcının Borçlarını Aynı Zamanda İfa Etmekle Yükümlü Olması )
SATICININ MALI TESLİMİYLE ALICININ BORCUNUN MUACCEL OLMASI ( Aksine Sözleşme Mevcut Değil ise Satılan Alıcının Yedine Girince Satıcının Semene Müstehak Olması )
TEMERRÜT FAİZİ ( İtiraz Edilmeyen Fatura ve İrsaliyelerdeki Teslim Tarihleri Dikkate Alınarak Temerrüt Tarihinden İtibaren İstenmesi )"
182YHGK17.3.1999E. 1999/13-156 K. 1999/154"ALIM SATIM ( Satılanın Tesliminde Bedelinin Ödenmiş Sayılması )
SATILANIN TESLİMİ ( Alım Satımda Satılanın Tesliminde Bedelin Ödenmiş Sayılması )
BEDELİN ÖDENMİŞ SAYILMASI ( Alım Satımda Satılanın Tesliminde Bedelin Ödenmiş Sayılması )
VERESİYE SATIŞ ( Davalı Tarafından İnkar Edilen Veresiye Satışın Davacı Tarafından İspatının Gerekmesi )"
182Y11.HD1.5.1998E. 1997/10031 K. 1998/2995"TACİRİN TARAF OLDUĞU SÖZLEŞMELER ( Tüketicinin Korunması Mevzuatından Faydalanamaması )
VADE FARKI ( Mal Bedelinin Bir Kısmının İhtirazi Kayıt Konulmadan Alınması )
KISMİ ÖDEME ( İhtirazi Kayıt Konulmaması Vade Farkı İstemeye Engel Olmaz )
İHTİRAZİ KAYIT ( Vade Farkı İçin Çekince Konulmaması Alacağı Sükut Ettirmez )"
182Y11.HD23.2.1998E. 1997/10170 K. 1998/1065"İTİRAZIN İPTALİ DAVASI ( Davacının Sevk İrsaliyesi ile Davalıya Sattığı Malın Bedelini Davalının Ödememesi Nedeniyle Başlatılan İcra Takibine Davalının İtiraz Etmesi )
SATIM AKDİ ( Satım Akdinin Herhangi Bir Şekle Tabi Olmaması )
SENETLE KANITLAMA ( HUMK Uyarınca Değeri Yasada Belirtilen Bedeli Geçen Alacakların Senetle Kanıtlanmasının Gerekmesi )
YEMİN ( Delil Listesinde Yasal Deliller Demek Suretiyle Yemin Deliline Dayanıldığından Davacının Alacağını Kanıtlayamaması Durumunda Davacıya Yemin Teklif Etme Hakkının Hatırlatılması )"
182Y11.HD9.2.1998E. 1997/9776 K. 1998/552"SATIM AKDİ ( Yazılı Delille İspatı )
YAZILI DELİL ( Satım Akdinin İspatı İçin )
YEMİN DELİLİ ( Dava Dilekçesinde Yer Alan vs. Kanuni Delil İbaresi )
VS. KANUNİ DELİL İBARESİ ( Yemin Delilini İhtiva Etmesi )"
182Y11.HD24.11.1997E. 1997/8003 K. 1997/8525"İTİRAZIN İPTALİ DAVASI ( Davalının Davacıdan Satın Aldığı Fatura Bedellerini Ödememesi Tahsili için Başlatılan İcra Takibine Davalının İtiraz Etmesi )
SATIŞTA İKİ TARAFIN HAK VE YETKİLERİ ( Aksine Adet veya Sözleşme Yoksa Satıcı ile Alıcının Borçlarını Aynı Zamanda İfa Etmekle Yükümlü Olması )
YAZILI BELGE ( Tanık Dinleme Konusunda Davalının Açık Muvaffakatı Olmadığına Göre Davacının İddiasını Yazılı Belge ile Kanıtlamasının Gerekmesi )
YEMİN TEKLİF ETME HAKKI ( Davacı Taraf Satım Sözleşmesi Konusunda Yazılı Delil İbraz Edememiş Olduğundan Davacıya Yemin Teklif Etme Hakkının Hatırlatılması )
SATIM AKDİ ( Aksine Adet veya Sözleşme Yoksa Satıcı ile Alıcının Borçlarını Aynı Zamanda İfa Etmekle Yükümlü Olması Yani Kural Olarak Alış Verişin Peşin Olarak Yapıldığının Kabul Edilmesi )"
182Y11.HD29.9.1997E. 1997/5777 K. 1997/6272"ALINAN MALIN BEDELİNİN ÖDENMEMESİ ( İcra Takibi Yapılması - Takibe İtiraz )
İFA ZAMANI ( Aksine Sözleşmenin Bulunmaması - Tarafların Aynı Anda İfa Zorunluluğu )
PEŞİN SATIŞ ( Sözleşme Bulunmaması - Malın Teslimi İle Bedelin Peşin Alındığının Kabulü )
AKSİNİ İDDİA ETME ( Bedelin Ödenmediğini İspat Külfetinin Satıcıya Düştüğü )
ALICI VE SATICININ HAK VE VAZİFELERİ ( Satılan Malın Ağırlığı Ve Bedeline Göre Yasal Delillerle İspat )"
182Y2.HD1.7.1997E. 1997/7234 K. 1997/7695"KARAR DÜZELTME ( Satın Alınan Otomobilin Satışıyla Elde Edilen Bedelin Taşınmaz Alımında Kullanılması )
BİRLİKTE ALINAN OTOMOBİLİN SATIŞIYLA ELDE EDİLEN BEDELİN TAŞINMAZ ALIMINDA KULLANIMI ( Davacının Taşınmaz Alımındaki Katkısının Otomobilin Yarı Bedeliyle Sınırlı Olması )"
182Y19.HD5.2.1997E. 1994/4151 K. 1997/902"İSPAT YÜKÜ ( Satış Bedelinin Ödenmiş Olması Durumunda Malların Teslim Edildiğini )
KARİNE ( Satıcı ile Alıcının Borçlarını Aynı Anda Yerine Getirmesi )
SATIŞ BEDELİNİN ÖDENMESİ ( Satılan Malın Teslimi İçin Karine Oluşturması )"
182Y19.HD21.11.1996E. 1996/2155 K. 1996/10367"MENKUL SATIŞI ( Kural Olarak Edimlerin Aynı Anda Yerine Getirileceği )
İSPAT YÜKÜMLÜLÜĞÜ ( Veresiye Satış İddiasında )
VERESİYE SATIŞ İDDİASI ( İspat Külfeti )
SATIŞ ( Veresiye Satış İddiasında Bulunan Şahsın İspat Yükümlülüğü )"
182Y14.HD12.3.1996E. 1995/8740 K. 1996/1638"TAPU İPTALİ VE TESCİL ( Sonradan Kat Mülkiyeti Kurulan Taşınmazdan İnşaat Halindeyken Daire Satın Alınması )
KAT MÜLKİYETİ ( Tesis Edilmeden Satın Alınan Dairelerin Tescili )"
182Y13.HD15.9.1994E. 1994/6197 K. 1994/7587"KUSURSUZ İMKANSIZLIK ( Ürünün Devşirilme Zamanı Gelmeden Donması )
İFANIN İMKANSIZLAŞMASI ( Ürünlerin Donması Sebebiyle )
HASAR ( Ürünlerin Devşirilmeden Donması Halinde Alıcıya Geçip Geçmeyeceği )"
182YHGK3.3.1993E. 1992/13-645 K. 1993/90"TEMERRÜT FAİZİ ( İhtar Çekilip Borçlunun Temerrüde Düşürülmesi Gereği )
İHTAR ( Temerrüt İçin )
REESKONT FAİZİ ( Taraflar Tacir Değilse Hükmedilemiyeceği )
PEŞİN SATIŞTA BEDELİN ÖDENMEDİĞİ İDDİASI
KANUNİ KARİNE ( Peşin satışta malın teslimi )
YEMİN VE KALETEN SATIŞTA BEDELİN ÖDENMEDİĞİ İDDİASI
MUACCEL BORÇTA TEMERRÜD
TEMERRÜD ( Muaccel borçta )
FAİZ ( Temerrüd faizi )"
182Y11.HD28.3.1991E. 1988/4962 K. 1991/1996"SATIŞIN PEŞİN OLDUĞUNUN KABULÜ ( Nakit Yerine Sayılan Çeklerin Varlığı )
PEŞİN SATIŞ SATIŞ VE TESLİM ( Çeklerin Varlığı Halinde Kabulü Zorunluluğu )
ÇEKLERİN VARLIĞI ( Peşin Satış ve Teslimin Kanıtı )"
182YHGK1.11.1989E. 1989/11-350 K. 1989/558"ALACAK DAVASI ( Daha Önce Açılan Davalarda 2 Adet Bono Açısından İnceleme Yapılması/Tüm İlişkinin Değerlendirilmemesi - Davacının Esas İlişkiden Dolayı Bir Hakkı Mevcutsa Bunu Ayrıca Dava Konusu Yapması Gereği )
TİCARİ İLİŞKİ ( Daha Önce Açılan Davalarda 2 Adet Bono Açısından İnceleme Yapılması/Tüm İlişkinin Değerlendirilmemesi - Davacının Esas İlişkiden Dolayı Bir Hakkı Mevcutsa Bunu Ayrıca Dava Konusu Yapması Gereği )"
182Y12.HD18.1.1989E. 1988/13964 K. 1989/321"İHALENİN FESHİ ( Şartnamenin İhale Tarihinden İtibaren Görülebileceği )
İFLAS İDARESİNİN SATIŞ İLANI ( Alacaklılara Satış Gününün Bildirilmemesi )
İHALENİN FESHİ ( Alacaklılara Satış Gününün Bildirilmemesi )
İLANIN BÜYÜK ALACAKLILARA BİLDİRİLMESİ ( Yorumu )"
182Y13.HD31.10.1988E. 1988/4384 K. 1988/5048"MİRAS PAYININ SATIŞI"
182Y13.HD4.2.1988E. 1987/6374 K. 1988/497"AKDİN FESHİ
ÜÇÜNCÜ KİŞİ ADINA TESCİLLİ TRAKTÖRÜN SATIŞ SÖZLEŞMESİ
FAİZ"
182YHGK8.7.1987E. 1987/11-69 K. 1987/605"ALACAK DAVASI ( Traaflardan Her Birinin İddiasını İspata Mecbur Olması )
MALIN TESLİM EDİLMESİNE RAĞMEN BEDELİN ÖDENMEMESİ ( Tarafın Malın Teslim Edildiğini İspatlaması )
ÖDEME SAVUNMASI ( Tarafın Bedeli Ödediğini İspat Etmesi )
VERESİYE SATIŞ ( Semenin Ödendiği İddiasının Alıcı Tarafından İspatı )
İSBAT YÜKÜ ( Veresiye satışta )
VERESİYE SATIŞ ( İsbat yükü )"
182Y13.HD17.3.1987E. 1987/1352 K. 1987/1569"TELEFON SATIŞI
TELEFON DEVRİ"
182Y1.HD24.2.1987E. 1987/886 K. 1987/1367"TAPU İPTALİ ( Satış Sözleşmesinin İdarece İptali )
SATIŞ SÖZLEŞMESİ ( Geçerli Bir Şekilde Sicilin Oluşması )
MÜLKİYETİN ALICIYA GEÇMESİ ( Geçerli Bir Satış Sözleşmesi İle Sicilin Oluşması )
SİCİLİN DAYANAĞI SATIŞ SÖZLEŞMESİNİN İPTALİ ( Özel Hukuk Hükümleri Çerçevesinde İradeyi Bozucu Bir Sebebin Varlığı )"
182Y15.HD13.2.1986E. 1985/3051 K. 1986/495"SATIŞ SÖZLEŞMESİ
TESLİM"
182YHGK7.6.1985E. 1983/13-833 K. 1985/572"ARAÇ SATIŞI ( Araç Satılıp Alıcıya Teslim Edildikten Sonra Vekaletnameye Dayanılarak Başka Birine Daha Satılması )
SATIŞIN İPTALİ ( Araç Satılıp Alıcıya Teslim Edildikten Sonra Vekaletnameye Dayanılarak Başka Birine Daha Satılması )
MENKUL SATIŞI ( Araç Mülkiyeti Alıcıya Geçtikten Sonra Vekaletnameye Dayanılarak Aracın Başka Birine Daha Satılması )
OTOMOBİL MÜLKİYETİNİN TESBİTİ"
182YHGK31.5.1985E. 1984/13-66 K. 1985/555"TAŞIT ALIM VERGİSİ ( Ödenmemiş Olmasının Taşıt Mülkiyetinin Geçmesini Engellemiyeceği )
ARAÇ SATIŞI ( Taşıt Alım Vergisinin Ödenmemiş Olması )
MENKUL SATIŞI ( Satılan Aracın Taşıt Alım Vergisinin Ödenmemiş Olmasının Taşıt Mülkiyetinin Geçmesini Engellemiyeceği )
OTOMOBİL MÜLKİYETİNİN TESBİTİ
TAŞIT ALIM VERGİSİ ( Oto mülkiyetinin tesbiti )"
182YHGK14.5.1982E. 1979/11-626 K. 1982/505"TRAFİK KAYDI ( Mülkiyeti Kesin Olarak Belirleyen Kayıt Olmaması )
ARAÇ SATIŞI ( Mülkiyeti Geçiren Bir Sözleşme ile Araç Teslim Edilince Trafik Kaydına Rağmen Mülkiyet Satın Alana Geçer )
ARACIN TESLİMİ ( Trafik Kaydına Rağmen Mülkiyeti Geçiren Bir Sözleşmeyle Mülkiyet Satın Alana Geçer )"
182Y11.HD11.5.1982E. 1982/1719 K. 1982/2236"MENKUL SATIMINDA SATICININ TEMERRÜDÜ ( Sözleşmeye Göre Teslim Yükümlülüğü Altında Bulunan )
SATICININ TEMERRÜDÜ ( Menkul Satımında Sözleşmeye Göre Teslim Yükümlülüğü Altında Bulunan )
ALIM SATIM SÖZLEŞMESİNE AYKIRI HAREKET ( Satıcının Temerrüdü )
SATICININ TEMERRÜDÜ ( Satılanı Sözleşmede Kararlaştırılan Sürede Teslim Etmemek )
SATILANI SÖZLEŞMEDE KARARLAŞTIRILAN SÜREDE TESLİM ETMEMEK ( Satıcının Temerrüdü )
TESLİM SÜRESİNE UYMAMAK ( Satıcının Ayrıca Temerrüde Düşürülmesine Gerek Olmaması )"
182Y11.HD13.10.1981E. 1981/3534 K. 1981/4204"TİCARİ ÖRF VE ADET ( Gözönüne Alınabileceği Durumlar )
TİCARİ HÜKÜM BULUNMAYAN HALLER ( Ticari Örf ve Adetin Uygulanması )
BONONUN ÖDENMESİNDEN SONRA VADE FARKI TALEBİ
VADE FARKI TALEBİ ( Bononun Ödenmesinden Sonra )"
182Y13.HD14.5.1981E. 1981/2510 K. 1981/3784"TELEFON SATIŞI ( Kullanma Hakkı Satıldığı Halde Başkası Adına Tescil Ettirilmesi )
MENKUL SATIŞI ( Telefon Kullanma Hakkı )
SATIM SÖZLEŞMESİ ( Telefon Kullanma Hakkı Satıldığı Halde Başkası Adına Tescil Ettirilmesi )"
182YHGK6.2.1981E. 1979/13-277 K. 1981/48"MAHSUP ( Yapılan Ödemenin Başka Bir Borç İlişkisine Dayalı Olduğu İspat Edilmedikçe Asıl Alacağa İlişkin Olacağının Kabulü )
ALIM-SATIM ( Yapılan Ödemenin Başka Bir Borç İlişkisine Dayalı Olduğu İspat Edilmedikçe Asıl Alacağa İlişkin Olacağının Kabulü )
ALICININ YAPTIĞI ÖDEME ( Asıl Borç İlişkisine İlişkin Olduğunun Kabul Edileceği )"
182Y13.HD12.1.1981E.1980/ 6544 K. 1981/60"TAŞINIR SATIM SÖZLEŞMESİ ( Elektrik )
SEMEN BORCU ( Elektrik )"
182Y13.HD24.11.1980E. 1980/6339 K. 1980/6109"TAŞINIR MAL SATIMI ( Satılanın Tarafların Anlaşması Sonucu Tekrar Satıcıya Devredilmesi )
SATILANIN TEKRAR SATICIYA DEVREDİLMESİ ( Arada Yapılan Masrafların Kime Ait Olacağı )
SATILANA YAPILAN MASRAFLAR ( Satılanın Sözleşmeyle Tekrar Satıcıya Devredilmesi Durumunda )"
182YHGK14.3.1980E. 1978/11-1147 K. 1980/1418"ALACAK DAVASI ( Alım Satım Akdine Dayanma )
FATURANIN TESLİM ALAN KİŞİYİ BORÇ ALTINA SOKABİLMESİ ( Taraflar Arasında Borç Doğurucu İlişkinin Varlığının Olması )
TESLİM ALAN KİŞİNİN BORÇ ALTINA SOKULMASI ( Taraflar Arasında Borç Doğurucu İlişkinin Varlığının Olması )"
182Y13.HD27.6.1978E. 1978/2933 K. 1978/3107"TAPUSUZ TAŞINMAZ SATIŞI ( Alıcının Sadece Satıcıya Karşı Şahsi Hak Kazanması )
MÜDAHALENİN ÖNLENMESİ ( Dava İçin Ayni Hak Sahibi Olma Gereği )"
182Y13.HD8.3.1977E. 1977/221 K. 1977/1411"SATILAN ARACIN HACİZLİ OLMASI ( Haciz Kaşesinin Teknik Belge Üzerinde Leke Gibi Görünmesi )
HACİZ KAŞESİ ( Teknik Belge Üzerinde Leke Gibi Görünmesi )
İYİNİYET ( Teknik Belge Üzerinde Leke Gibi Görünen Haciz Kaşesi )
TEKNİK BELGEDEKİ LEKE ( Haciz Kaşesi )"
182Y11.HD11.2.1975E. 1974/4970 K. 1975/892"ALIM SATIMDA BEDELİN ÖDENDİĞİNİ İSBAT KÜLFETİ
İSBAT KÜLFETİ ( Alım Satımda Bedelin Ödendiğinin )
SATIŞIN PEŞİN OLDUĞUNUN BELİRLENME ŞEKLİ"

DANIŞTAY

182D4.D12.6.2008E. 2007/3348 K. 2008/2305"BAĞIMSIZ VE SÜREKLİ ÜST HAKKI TESİSİ ( Nedeniyle Ödenen Tutarlar Gelir Vergisi Tevkifatına Tabi Olmadığı )
GELİR VERGİSİ TEVFİKATI ( Bağımsız ve Sürekli Üst Hakkı Tesisi Nedeniyle Ödenen Tutarlar Gelir Vergisi Tevkifatına Tabi Olmadığı )
VERGİNİN KALDIRILMASI VE ÖDENEN KISMIN İADESİ ( Bağımsız ve Sürekli Üst Hakkı Tesisi Nedeniyle Ödenen Tutarlar Gelir Vergisi Tevkifatına Tabi Olmadığı )
ÜST HAKKI KURULMASI İŞLEMİ ( Bir Taşınmazın Kiralanması Niteliğinde Olduğu - Gelir Vergisi Tevkifatı Yapılması Gerektiği )"
182VDDGK25.6.2004E. 2004/51 K. 2004/80"AĞIR KUSUR CEZALI GELİR VERGİSİNİN İPTALİ ( Kat İrtifakı Tesis Edilen Bağımsız Bölümlerin Satışından Elde Edilen Değer Artış Kazancının Beyan Edilmemesi Nedeniyle )
DEĞER ARTIŞ KAZANCI ( Servetin Değerlendirilmesinin Servetin Biçim Değiştirmesi Olması Nedeniyle Dairelerin Satışından Elde Edilen Kazancın Değer Artış Kazancı Sayılamaması )
SERVETİN BİÇİM DEĞİŞTİRMESİ ( Bu Durumda Değer Artış Kazancından Bahsedilememesi )
KAT KARŞILIĞI ARSANIN MÜTEAHHİDE VERİLMESİ VE İNŞA EDİLEN BİNADA KAT SAHİBİ OLMASI ( Servetin Değerlendirilmesinin Servetin Biçim Değiştirmesi Olması Nedeniyle Dairelerin Satışından Elde Edilen Kazancın Değer Artış Kazancı Sayılamaması )"
182D7.D7.2.2000E. 1999/1739 K. 2000/347"DAMGA VERGİSİ ( Motorlu Araç Satış Sözleşmesinde Verginin Taraflarca İmzalandığı Tarihte Doğması )
MOTORLU ARAÇ SATIŞ SÖZLEŞMESİ ( Damga Vergisinin Sözleşmenin Taraflarca İmzalandığı Tarihte Doğması )
ARAÇ SATIŞ SÖZLEŞMESİ ( Damga Vergisinin Sözleşmenin Taraflarca İmzalandığı Tarihte Doğması )
BELGENİN DAMGA VERGİSİNE TABİ OLMASI ( Bir Hususu İspat ve Belli Etmek İçin İbraz Edilebilme Niteliğine de Sahip Olmasının Gerekmesi )"
182D4.D5.3.1999E. 1998/2956 K. 1999/858"ARAÇ SATIŞI ( Noter Satış İşleminden Sonra Satıcının Kamu Borçları İçin Haciz Konulamayacağı )
VERGİ BORÇLARI NEDENİYLE HACİZ ( Motorlu Taşıtını Satan Mükellef - Noter Satış İşleminin Yapılmış Olması - Motorlu Taşıta Satıcının Vergi Borçları Nedeniyle Haciz Konulamayacağı )
HACİZ ( Motorlu Taşıtını Satan Mükellefin Eski Vergi Borçları Nedeniyle Yeni Alıcı Adına Haciz Yapılamayacağı )"
182D4.D27.11.1998E. 1998/1854 K. 1998/4648"NOTERDE YAPILAN SATIM AKDİ ( Motorlu Aracın Alıcıya Teslimi )
MOTORLU ARACIN SATIM AKDİ SONUNDA ALICIYA TESLİMİ ( Aracın Eski Malikinin Vergi Borcu Nedeniyle Yapılan Haciz İşlemine Karşı Dava Açma Hakkı )
DAVA AÇMA EHLİYETİ ( Aracın Eski Malikinin Dava Açma Hakkının Olması )"

Madde 183

YARGITAY

183Y3.HD5.11.2012E. 2012/19746 K. 2012/22590"HAKSIZ İŞGAL NEDENİYLE ECRİMİSİL ALACAK TALEBİ ( Cebri İcra Yolu İle İhale Sonucu Satın Alınan Taşınmaz - Gayrimenkulün Mülkiyetini İktisap Edenin Taşınmazı İşgal Eden Şahıslardan Ecrimisil Talebi/Fuzuli Şağil/Borçluya İhtar Yapılması )
İHALE İLE TAŞINMAZ MÜLKİYETİNİN DEVRALINMASI ( Borçluya Gönderilecek İhtarın Tebliğinden 15 Gün Sonrası İçin Ecrimisil Talep Edilebileceği - Eldeki Davada İhtarnamenin Tebliğ Tarihin Araştırılması Gereği/Sonucuna Göre Karar Verileceği )
BORÇLUYA İHTARIN TEBLİĞİNDEN İTİBAREN 15 GÜNLÜK SÜRE ( Bu Sürenin Geçmesinden Sonrası İçin Belirlenecek Ecrimisile Hükmedileceği - Davalı Kooperatif İçin Davanın Reddi Gereği/Satın Alınan Dairede Bulunanların Fuzuli Şağil Sayılacağı )
FUZULİ ŞAĞİL ( Taşınmazın Cebri İcrada Açık Arttırma ile Satın Alındığı - Mülkiyeti Devralanın Taşınmazda Oturan Şahıslardan Ecrimisil Talebinin Mümkün Olduğu - İhtarnamenin Tebliğinden İtibaren 15 Günlük Süreye Dikkate Edileceği )
TAŞINMAZIN NEF'İ VE HASARININ ÜSTLENİLMESİ ( Taşınmaz Mülkiyetinin İhale Yoluyla Devri - Fuzuli Şağil/Ecrimisil Talebi )"
183Y3.HD27.6.2012E. 2012/11349 K. 2012/16177"ECRİMİSİLİN FAİZİYLE TAHSİLİ (3.Kişinin Taşınmazın İhalesinden Önceki Bir Tarihten Beri Kiracı Olduğunu Resmi Bir Belge İle Belgelendirmemesi Durumunda 15 Günlük Sürenin Bitiminden İtibaren Ecrimisil Talep Hakkı Bulunduğu)
İHTARNAME TEBLİĞİ (Ecrimisil İstemi - Alıcının Öncelikle İİK.md. 135/2'deki Unsurları İçeren Bir Muhtırayı Taşınmazı İşgal Eden 3.Kişilere Göndermesi ve 15 Günlük Süre Tanınması Gerektiği/Davaya Konu Taşınmazı Davalı Eski Malikin mi Yoksa Dava Dışı 3. Bir Kişinin mi İşgal Ettiğinin Araştırılması Gerektiği)
TAŞINMAZIN 3.KİŞİ TARAFINDAN İŞGAL EDİLMESİ (Alıcıya İhale Edilen Taşınmaz - İhalenin Kesinleşmesi İle Alıcının İcra Dairesinden 3.Kişinin Taşınmazdan Çıkarılmasını İsteyebileceği - Davaya Konu Taşınmazı Davalı Eski Malikin mi Yoksa Dava Dışı 3. Bir Kişinin mi İşgal Ettiğinin Araştırılması Gerektiği/Ecrimisil İstemi)
ALICIYA İHALE EDİLEN TAŞINMAZIN 3.KİŞİ TARAFINDAN İŞGAL EDİLMESİ (İhalenin Kesinleşmesi İle Alıcının İcra Dairesinden 3.Kişinin Taşınmazdan Çıkarılmasını İsteyebileceği - Davaya Konu Taşınmazı Davalı Eski Malikin mi Yoksa Dava Dışı 3. Bir Kişinin mi İşgal Ettiğinin Araştırılması Gerektiği)"
183Y6.HD15.3.2011E. 2010/11823 K. 2011/3071"BORÇLAR KANUNU'NA TABİ TAŞINMAZIN SATIŞI ( Satış Anından İtibaren Nefi ve Hasarın Yeni Malike Geçtiği - Satıştan Sonra Kiraların Yeni Malike Ödenmesi Gereği )
KİRA BEDELİNİN YENİ MALİKE ÖDENMESİ ( Borçlar Kanununa Tabi Taşınmaz - Satış Anından İtibaren Nefi ve Hasar Yeni Malike Geçtiğinden Satıştan Sonra Kiraların Yeni Malike Ödenmesi Gereği )"
183Y11.HD15.4.2008E. 2006/12511 K. 2008/4997"TAŞIMA ESNASINDA ZİYAA UĞRAYAN EMTİA NEDENİYLE OLUŞAN ZARARIN TAZMİNİ İSTEMİ ( Kural Olarak Satılan Şeyin Nef'i ve Hasarı Akdin İnikadı Anından İtibaren Alıcıya İntikal Edeceği )
SATILAN ŞEYİN NEF'İ VE HASARI ( Akdin İnikadı Anından İtibaren Alıcıya İntikal Edeceği - Taşıma Esnasında Ziyaa Uğrayan Emtia Nedeniyle Oluşan Zararın Tazmini İstemi )
ZİYAA UĞRAYAN EMTİA NEDENİYLE OLUŞAN ZARARIN TAZMİNİ İSTEMİ ( Kural Olarak Satılan Şeyin Nef'i ve Hasarı Akdin İnikadı Anından İtibaren Alıcıya İntikal Edeceği )
HASAR ( Taşıma Esnasında Ziyaa Uğrayan Emtia Nedeniyle Oluşan Zararın Tazmini İstemi - Kural Olarak Satılan Şeyin Nef'i ve Hasarı Akdin İnikadı Anından İtibaren Alıcıya İntikal Edeceği )"
183Y3.HD27.9.2005E. 2005/7582 K. 2005/9111"CEBRİ İCRA YOLUYLA SATIŞ ( Alıcının Taşınmazın Nefi ve Hasarını da Üstlenmiş Olacağı - Ecrimisilin İşgal Edene Gönderilecek İhtarın Tebliğinden 15 Gün Sonra İstenebileceği )
İHALE İLE ALINAN TAŞINMAZ ( Alıcının Haksız İşgal Nedeniyle Ecrimisil Talebi/Gönderilecek İhtarın Tebliğinden 15 Gün Sonra İstenebileceği - İhalenin Feshinin İstenmesi/Taşınmazın İcra Dairesi Tarafından Muhafaza ve İdare Edileceği )
ECRİMİSİL ( İhale İle Alınan Taşınmazda Haksız İşgal/Gönderilecek İhtarın Tebliğinden 15 Gün Sonra İstenebileceği - Alıcının Taşınmazın Nefi ve Hasarını da Üstlenmiş Olduğu )
İHALENİN FESHİNİN İSTENMESİ ( Cebri İcra Yoluyla Açık Artırmadan Satın Alınan Taşınmaz - Alıcının Haksız İşgal Nedeniyle Ecrimisil Talebi/Taşınmazın İcra Dairesi Tarafından Muhafaza ve İdare Edileceği )
BEKLETİCİ SORUN ( Cebri İcra Yoluyla Açık Artırmadan Satın Alınan Taşınmaz/Alıcının Haksız İşgal Nedeniyle Ecrimisil Talebi - İhalenin Feshinin İstenmiş Olması/Dava Sonuçlanıp Kesinleşinceye Kadar Taşınmazın İcra Dairesi Tarafından Muhafaza ve İdare Edileceği )"
183Y13.HD5.7.2004E. 2004/1640 K. 2004/10820"EKSİK TESLİM İDDİASI ( Menkul Satış Sözleşmesinde - Teslimin Yapıldığını İddia Eden Davalının İspat Külfeti )
İSPAT KÜLFETİ ( Menkul Satış Sözleşmesinde Teslimin Yapıldığını Davalı Satıcının İspat Etme Yükümlülüğü )
SATIM SÖZLEŞMESİNDE SATICININ AYBA KARŞI TEKEFFÜL SORUMLULUĞU ( Menkul Satımlarında Nefi ve Hasarın Alıcıya Geçme Anı - Zararın Meydana Gelmesinde Satıcının Kusuru Varsa Hasarın Akdin Yapılmasıyla Alıcıya Geçmeyeceği )
AYBA KARŞI TEKEFFÜL SORUMLULUĞU ( Menkul Satış Söleşmesinde Satıcının - Zararın Meydana Gelmesinde Satıcının Kusuru Bulunduğundan Hasarın Akdin Yapılmasıyla Alıcıya Geçmeyeceği )
NEFİ VE HASARIN ALICIYA GEÇMESİ ( Menkul Satış Sözleşmesinde Akdin Yapılmasıyla - Zararın Meydana Gelmesinde Satıcının Kusuru Varsa Hasarın Akdin Yapılmasıyla Alıcıya Geçmeyeceği )
MENKUL SATIŞ SÖZLEŞMESİNDE NEFİ VE HASARIN AKDİN YAPILMASIYLA ALICIYA GEÇMESİ ( Zararın Meydana Gelmesinde Satıcının Kusuru Varsa Hasarın Alıcıya Geçmeyeceği - Satıcının Samanları Islak Şekilde Torbalayarak Çürümesine Sebep Olması )
SAMANLARI ISLAK ŞEKİLDE TORBALAYARAK ÇÜRÜMESİNE SEBEP OLAN SATICI ( Ayba Karşı Tekeffül Sorumluluğu - Nefi ve Hasarın Akdin Yapılmasıyla Alıcıya Geçmeyeceği )"
183Y10.HD9.7.2003E. 2002/4386 K. 2003/7566"BAYİLİK SÖZLEŞMESİNE KEFALET ( Kefalet Miktarının Gösterilmemesi - Sözleşmenin Kefil Yönünden Geçerli Olmadığı/İtirazın İptali Davasının Reddi )
KEFALET MİKTARI ( Bayilik Sözleşmesinde Gösterilmemesi - Sözleşmenin Kefil Yönünden Geçerli Olmadığı/Dayanılarak Talepte Bulunulamayacağı )
İTİRAZIN İPTALİ TALEBİ ( Bayilik Sözleşmesinde Kefalet Miktarının Gösterilmemesi - Sözleşmenin Kefil Yönünden Geçerli Olmadığı/Dayanılarak Talepte Bulunulamayacağı )"
183Y13.HD25.3.2003E. 2003/1719 K. 2003/3505"TAZMİNAT DAVASI ( Davacıya Ait Arsa Üzerine Yaptırılan Binadan Bir Dairenin Trampa Edilmesine Rağmen Depremde Yıkılması Nedeniyle Dairenin Değerinin Talep Edilmesi )
SATIM AKDİ ( Aktin Tamamlanmasından İtibaren Satılan Şeyin Hasar ve Nefinin Alıcıya Geçmesi )
HASAR VE NEFİLER ( Satım Akdinin Tamamlanmasından İtibaren Satılan Şeyin Hasar ve Nefinin Alıcıya Geçmesi )
GİZLİ AYIP ( Satıcının Sonradan Ortaya Çıkan Gizli Ayıplardan Bu Ayıpların Satım Anında Mevcudiyetini Bilmese Bile Sorumlu Olması )
TABİ AFETLER ( Satıma Konu Dairenin Fen ve Tekniğe Uygun İnşa Edilmesine Rağmen Tabi Afet Sonucu Yıkım Söz Konusu Olmuşsa Satıcının Sorumluluğunun Söz Konusu Olması )"
183Y13.HD3.2.2003E. 2002/14548 K. 2003/972"ALACAK DAVASI ( Davalıdan Satın Alınan Dairenin Deprem Sonucu Ağır Hasara Uğraması Nedeniyle Ödenen Bedelin İadesi ve Ödenmeyen Senetlerin İadesi Talebi )
MENKUL SATIMINA AİT BORÇLAR KANUNU HÜKÜMLERİ ( Bu Hükümlerin Taşınmaz Satımları Hakkında da Uygulanması )
SATIM AKDİNİN TAMAMLANMASI ( Hasar ve Nefinin Alıcıya Geçmesi )
HASAR VE NEFİ ( Satım Akdinin Tamamlanması ile Hasar ve Nefinin Alıcıya Geçmesi )
DEPREM NEDENİYLE ÖDENEN PARANIN İADESİ TALEBİ ( Satım Akdinin Tamamlanması ile Hasar ve Nefinin Alıcıya Geçmesi )
TABİ AFET ( Borçlunun Tabi Afetler Nedeniyle Borcundan Kurtulması-Dairenin Fen ve Tekniğe Uygun Yapılması Durumunda Satıcının Sorumlu Olmaması )"
183Y13.HD7.1.2003E. 2002/9804 K. 2003/179"ALACAK DAVASI ( Davalıdan Satın Alınan Dairenin Depremde Yıkılması Nedeniyle Rayiç Bedelinin Tahsili Talebi )
GİZLİ AYIP ( Satıcının Sonradan Ortaya Çıkan Gizli Ayıplardan Bu Ayıpların Satım Anında Mevcudiyetini Bilmese Dahi Sorumlu Olması )
SATICININ SORUMLULUĞU ( Satıcının Sonradan Ortaya Çıkan Gizli Ayıplardan Bu Ayıpların Satım Anında Mevcudiyetini Bilmese Dahi Sorumlu Olması )
TABİİ AFETLER DOLAYISIYLA SATICININ SORUMLULUĞU ( Satıcının Tekniğe Uygun Olarak Daireyi Yapması ve Buna Rağmen Yıkılması Durumunda Sorumluluğunun Söz Konusu Olmaması ) "
183Y13.HD7.1.2003E. 2002/6231 K. 2003/187"TAZMİNAT DAVASI ( Davacının Satın Aldığı Dairenin Ayıplı Olması Dolayısıyla Depremde Ağır Hasar Gördüğünü ve Bu Nedenle de Uğramış Olduğ Zararın Mes'ul Olanlardan Tazmininini Talep Etmesi )
AYIPLI MAL ( Yerel Mahkemece Satılan Dairenin Gerçekten Ayıplı Olup Olmadığının Araştırılmasının Gerekmesi )
SATICININ SORUMLULUĞU ( Borçlar Hukukuna Göre Satıcının Sattığı Mal Üzerinde Tekeffülünün Bulunduğunun Kabul Edilmesi )
GİZLİ AYIP ( Satılan Mal Üzerinde Sonradan Ortaya Çıkan Ayıpların Satım Anında Mevcudiyeti Bilinmese Dahi Sorumluluğu İktiza Ettirmesi )"
183Y13.HD24.1.2001E. 2000/9362 K. 2001/582"ZELZELE HASARI ( Ayıplı inşaat )
AYIPLI İNŞAAT ( Zelzele hasarı )
TABİİ AFET ( Beklenmeyen hal )
BEKLENMEYEN HAL ( Zelzele )
GİZLİ AYIP ( Zelzelede görülen hasar )"
183Y11.HD3.4.2000E. 2000/1600 K. 2000/2634"TAŞIMA SİGORTASI ( Sigorta Ettirilen Taşıtta Taşınan Ve Sahibine Ait Olan Emtianın Sigorta Teminatı Altında Olduğu - Ekspertiz Raporundaki Hasara Hükmedilmesi Doğru Olduğu )
MESAFE SATIŞI ( Dava Konusu Sigortanın Dayanağı Olan Taşıma Akdi Davacı Tarafından Yaptırılmış Olup Bu Durumda Satış BK'nın 183. Maddesinde Belirtilen Mesafe Satışı Olduğu )
HASARIN TAZMİNİ TALEBİ ( Sigorta Ettirilen Taşıtta Taşınan ve Sahibine Ait Olan Emtianın Sigorta Teminatı Altında Olduğu - Ekspertiz Raporundaki Hasara Hükmedilmesi Doğru Olduğu )"
183Y2.HD9.7.1997E. 1997/7595 K. 1997/8078"MÜLKİYETİN DEVRİNE İLİŞKİN SÖZLEŞME ( Sözleşmenin Muvazaa ve Tehditle Yapılması )
MUVAZAA VE TEHDİTLE YAPILAN MÜLKİYETİN DEVRİNE İLİŞKİN SÖZLEŞME ( Tehdite Dayanan İptal Davasının Kabulü )"
183Y19.HD28.3.1997E. 1996/10078 K. 1997/3268"MALIN TAŞIYICIYA TESLİMİ ( FOB Satışta Nefi ve Hasarın Satıcıya Geçmesi )
FOB SATIŞ ( Nefi ve Hasarın Teslimle Satıcıya Geçmesi )
NEFİ VE HASAR ( FOB Satışta )
AYBA KARŞI TEKEFFÜL ( FOB Satışta Nefi ve Hasarın Satıcıya Geçmesi )"
183Y13.HD15.9.1994E. 1994/6197 K. 1994/7587"KUSURSUZ İMKANSIZLIK ( Ürünün Devşirilme Zamanı Gelmeden Donması )
İFANIN İMKANSIZLAŞMASI ( Ürünlerin Donması Sebebiyle )
HASAR ( Ürünlerin Devşirilmeden Donması Halinde Alıcıya Geçip Geçmeyeceği )"
183Y11.HD5.5.1989E. 1988/6165 K. 1989/3405"İPTAL DAVASI ( Bedelsizlik Nedeniyle Bononun İptali İstemi )
BONO ( Taşınmaz Satışı İçin Verilmesi )
TAŞINMAZ SATIŞI İÇİN VERİLEN BONO ( Taşınmazın Tapulu OLup Olmadığının Yapılan Satışın Geçerli Olup Olmadığının Belirlenmesi )
GAYRİMENKUL SATIMI ( Tapusuz )
BONO İPTALİ ( Tapulu yerin haricen satımı )"
183Y13.HD15.2.1985E. 1984/7828 K. 1985/1010"SATILANIN YANMASI ( Satılanın Misli Eşya Olması Halinde Hasarın Kime Ait Olacağı )
MİSLİ EŞYA ( Satılanın Yarar ve Hasarının Kime Ait Olacağı )
YARAR VE HASAR ( Satılan Misli Eşyanın Yanması )
ALIM-SATIM ( Satılan Misli Eşyanın Yanması Halinde Hasarın Kime Ait Olacağı )"

Madde 184

YARGITAY

184Y19.HD24.5.2010E. 2009/10088 K. 2010/6266"ARAÇ BEDELİNİN NAKİT OLARAK ÖDENMESİ ( Bakiye Bedel Karşılığında Verildiği Bildirilen İkinci El Araç Haciz Nedeniyle Davacının Elinden Alındığına ve Davacının Bakiye Alacağını Tahsil Edemediğine Göre Ödenmeyen Bu Kısım Bedelden Davalının Sorumlu Olacağı )
İKİNCİ EL ARAÇ HACZİ ( Davacının Davalıya Teslim Ettiği Sıfır Araç Bedelinin Kısmen Nakit Olarak Ödendiği - Bakiye Bedel Karşılığında Verildiği Bildirilen İkinci El Araç Haciz Nedeniyle Davacının Elinden Alındığına ve Davacının Bakiye Alacağını Tahsil Edemediği/Ödenmeyen Bu Kısım Bedelden Davalının Sorumlu Olacağı )
BAKİYE BEDEL KARŞILIĞINDA VERİLDİĞİ BİLDİRİLEN İKİNCİ EL ARAÇ ( Haciz Nedeniyle Davacının Elinden Alındığına ve Davacının Bakiye Alacağını Tahsil Edemediği - Ödenmeyen Bu Kısım Bedelden Davalının Sorumlu Olacağı )"
184Y13.HD21.10.2008E. 2008/10773 K. 2008/12189"DEPREMDE YIKILAN BİNA ( Müteahit-Satıcının Binayı Tekniğine Uygun Olmayan Şekilde Eksik ve Kusurlu Yapmasından Dolayı Tazminat - Zararının Tamamından Müştereken ve Müteselsilen Sorumlu Olduğu )
MÜTEAHHİTİN BİNAYI TEKNİĞİNE UYGUN OLMAYAN ŞEKİLDE EKSİK VE KUSURLU YAPMASI ( Depremde Yıkılması - Zararının Tamamından Müştereken ve Müteselsilen Sorumlu Olduğu )
TAZMİNAT DAVASI ( Müteahit-Satıcının Binayı Tekniğine Uygun Olmayan Şekilde Eksik ve Kusurlu Yapmasından Dolayı Depremde Yıkılması - Zararının Tamamından Müştereken ve Müteselsilen Sorumlu Olduğu )
MÜŞTEREK VE MÜTESELSİL SORUMLULUK ( Binanın Eksik ve Kusurlu Yapılmasından Dolayı Depremde Yıkılması - Zararın Tamamından Sorumlu Olan Davalı Müteahit-Satıcının Kusur Oranı Nispetinde Davanın Kabulüne Karar Verilemeyeceği )"
184Y13.HD14.11.2005E. 2005/9205 K. 2005/16840"TAZMİNAT TALEBİ ( Tekne Yapımında Kullanılmak Üzere Satın Alınan Kerestenin Zamanında Teslim Edilmemesi Nedeniyle Uğranılan Zarar İçin - Davacının Seçimlik Hakkını Aynen İfa Yönünde Kullanmış Olması )
YAT YAPIMINDA KULLANILMAK ÜZERE SATIN ALINAN KERESTENİN ZAMANINDA TESLİM EDİLMEMESİ ( Aynen İfa ve Uğranılan Zarar İçin Tazminat Talebi )
SEÇİMLİK HAK ( Alım Satım Sözleşmesine Konu Kerestenin İhtara Rağmen Süresinde Teslim Edilmemesi Nedeniyle Alıcının Hakları - Aynen İfa Talep Eden Alıcının Geç Teslimden Dolayı Uğradığı Zararın Tazminini de Talep Edebileceği )
AYNEN İFA VE TAZMİNAT TALEBİ ( Yat Yapımında Kullanılmak Üzere Satın Alınan Kerestenin Zamanında Teslim Edilmemesi Nedeniyle )"
184Y19.HD5.7.2005E. 2005/6129 K. 2005/7555"MALIN AYNEN TESLİMİ ( Satıcı Davalının Malı Teslim Ettiğini Usulen Kanıtlaması Gerektiği - Malın Tamamını Teslim Ettiğini Kesin Delillerle Kanıtlayamamış Olmasına ve Talebi Gözetilerek Davanın Kabulünde İsabetsizlik Bulunmadığı )
MAL BEDELİNİN TAHSİLİ ( Satıcı Davalının Malı Teslim Ettiğini Usulen Kanıtlaması Gerektiği - Malın Tamamını Teslim Ettiğini Kesin Delillerle Kanıtlayamamış Olmasına ve Talebi Gözetilerek Davanın Kabulünde İsabetsizlik Bulunmadığı )
EKSİK MAL TESLİMİ ( Davalı Yetkilisinin Eksik Mal Teslimine İlişkin Beyanı Karşısında Satışın Peşin Satış Olmadığının Kabul Edilmiş Olmasına Bu Durumda Satıcı Davalının Malı Teslim Ettiğini Usulen Kanıtlaması Gerektiği )"
184Y13.HD8.2.2005E. 2004/14051 K. 2005/1732"ALACAK DAVASI ( Davalı Tarafından Akdi İlişki İnkar Edildiğinden Davacının İddiasını Yasal Delillerle İspat Etmesinin Zorunlu Olması-Altında Davalının İmzası Bulunmayan Fotokopi Belgelerin Delil Değerinin Olmaması ve Davalıyı Bağlamaması )
TANIK DİNLENMESİ ( Usul Yasası Gereğince Davalının Açık Muvafakatı Bulunmadığından Olayda Miktar İtibariyle Tanık Dinlenememesi ve Dinlenilen Tanıkların Beyanlarına İtibar Olunamaması )
YEMİN DELİLİ ( Toplanan Delillerle Davacının İddiasını Yasal Delillerle İspat Edemediğinden Davacı Delil Listesinde Yemin Deliline Dayandığından Davacıya Yemin Hakkının Hatırlatılmasının ve Sonucuna Bir Karar Verilmesinin Gerekmesi )"
184Y15.HD5.6.2002E. 2002/1691 K. 2002/3016"ESER SÖZLEŞMESİ ( Eserin Usulünce Muayene Edilerek Ayıbın Makul Sürede Yükleniciye Bildirilmesi Gerekliliği - İşsahibinin Eseri Kabulden Kaçınabileceği Durum / Ayıbın Çok Önemli Olmaması Durumunda Fiyatta İndirim Yapılması Gereği )
AYIP İHBARI ( Eserin Usulünce Muayene Edilerek Ayıbın Makul Sürede Yükleniciye Bildirilmesi Gerekliliği - - İşsahibinin Eseri Kabulden Kaçınabileceği Durum / Ayıbın Çok Önemli Olmaması Durumunda Fiyatta İndirim Yapılması Gereği )
İŞSAHİBİNİN ESERİ KABULDEN KAÇINABİLMESİ ( Eserin Usulünce Muayene Edilerek Ayıbın Makul Sürede Yükleniciye Bildirilmesi Gerekliliği - Ayıbın Çok Önemli Olmaması Durumunda Fiyatta İndirim Yapılması Gereği )
AYIP NEDENİYLE MALIN BEDELİNDE YAPILACAK İNDİRİM ( Eserin Usulünce Muayene Edilerek Ayıbın Makul Sürede Yükleniciye Bildirilmesi Gerekliliği - İşsahibinin Eseri Kabulden Kaçınabileceği Durum )"
184Y19.HD31.5.2002E. 2001/9781 K. 2002/4188"TAZMİNAT ( Alıcının Sözleşmedeki Nitelikte Akreditif Açmamasına Rağmen İlk Parti Malın Teslim Edilmesi/Zımnen Değiştirildiği Anlamını Taşıyacağı - Satıcının Mal Tesliminden Kaçınmasının Hakkın Kötüye Kullanılması Sayılacağı )
SÖZLEŞMEDEKİ NİTELİKTE AKREDİTİF AÇILMAMASI ( İlk Parti Malın Teslim Edilmesi/Zımnen Değiştirildiği Anlamını Taşıyacağı - Satıcının Mal Tesliminden Kaçınmasının Hakkın Kötüye Kullanılması Sayılacağı/Haksız Fesih Nedeniyle Tazminat Davası )
AKREDİTİFİN SÖZLEŞMEDEKİ NİTELİKTE AÇILMAMASI ( İlk Parti Malın Teslim Edilmesi/Zımnen Değiştirildiği Anlamını Taşıyacağı - Satıcının Mal Tesliminden Kaçınmasının Hakkın Kötüye Kullanılması Sayılacağı/Haksız Fesih Nedeniyle Tazminat Davası )
SÖZLEŞMENİN FESHİ ( Alıcının Sözleşmedeki Nitelikte Akreditif Açmamasına Rağmen İlk Parti Malın Teslim Edilmesi/Zımnen Değiştirildiği Anlamını Taşıyacağı - Satıcının Mal Tesliminden Kaçınmasının Hakkın Kötüye Kullanılması Sayılacağı/Haklı Fesih )
HAKKIN KÖTÜYE KULLANILMASI ( Alıcının Sözleşmedeki Nitelikte Akreditif Açmamasına Rağmen İlk Parti Malın Teslim Edilmesi/Zımnen Değiştirildiği Anlamını Taşıyacağı - Satıcının Mal Tesliminden Kaçınması )"
184Y13.HD1.2.2000E. 2000/173 K. 2000/525"İTİRAZIN İPTALİ ( Hayvan Alım Satımında Satış Bedelinin Kalan Bakiyesinin Ödenmediği İddiasıyla Yapılan İcra Takibine İtiraz Edilmesi Nedeniyle )
SENEDE BAĞLANMASI TEAMÜL OLMAYAN İŞLEMLERİN TESPİTİ ( Resmi Kurum Ve Kuruluşlardan Veya Resen Görevlendirilecek Bir Bilirkişinin Görüşünün Alınması )
SENETLE İSPAT ZORUNLULUĞUNUN İSTİSNASI ( Halin Gereği Ve Tarafların Durumuna Göre Senede Bağlanması Gelenek Olmayan İşlemlerin Tanıkla İspat Edilebilmesi )"
184Y15.HD11.11.1997E. 1997/4257 K. 1997/4805"TESLİM ( Montaj ve Montaj Sonrası Tecrübe Çalışması Koşuluyla Satışlarda )
MONTAJ VE MONTAJ SONRASI TECRÜBE ÇALIŞMASI KOŞULU ( Teslimin Ne Zaman Gerçekleşmiş Sayılacağı )
İHTİRAZİ KAYIT ( Teslim Gerçekleşmediği Halde İhtirazi Kayıt Konulmadığı Gerekçesiyle Gecikme Cezası Talebinin Reddi )
GECİKME CEZASI ( Montaj ve Montaj Sonrası Tecrübe Çalışması Koşuluyla Satışlarda )"
184Y15.HD15.6.1995E. 1995/1864 K. 1995/3640"İSTİSNA AKDİ ( Tacirler Arasında-Ayıp İhbarı )
AYIP İHBARI ( Eser Sözleşmesi-Tacirler Arasında )"
184YHGK8.5.1991E. 1991/13-159 K. 1991/248"ARACIN HARİCİ SATIMI
ARAÇ MÜLKİYETİNİN DEVRİ
OTOMOBİLİN HARİCEN SATIMI"
184Y11.HD20.4.1989E. 1988/5844 K. 1989/2383"SATIM AKDİNİN FESHİ ( Teslimatın Yetkili Kişiye Yapılmadığı İddiası )
MAL TESLİMİNİN YETKİLİ KİŞİYE YAPILMAMASI ( Satım Akdinin Feshi )"
184YHGK2.4.1986E. 1984/13-659 K. 1986/324"TRAFİK KAYDI ( Mülkiyeti Belirten Belgelerden Olmadığı )
İYİNİYET ( Trafik Kaydı İncelenmeden Araç Satın Alınması )
ARAÇ SATIŞI ( Trafik Kaydına Rağmen Mülkiyetin Bir Üçüncü Kişide Olabileceği )"
184YHGK7.6.1985E. 1983/13-833 K. 1985/572"ARAÇ SATIŞI ( Araç Satılıp Alıcıya Teslim Edildikten Sonra Vekaletnameye Dayanılarak Başka Birine Daha Satılması )
SATIŞIN İPTALİ ( Araç Satılıp Alıcıya Teslim Edildikten Sonra Vekaletnameye Dayanılarak Başka Birine Daha Satılması )
MENKUL SATIŞI ( Araç Mülkiyeti Alıcıya Geçtikten Sonra Vekaletnameye Dayanılarak Aracın Başka Birine Daha Satılması )
OTOMOBİL MÜLKİYETİNİN TESBİTİ"
184YHGK31.5.1985E. 1984/13-66 K. 1985/555"TAŞIT ALIM VERGİSİ ( Ödenmemiş Olmasının Taşıt Mülkiyetinin Geçmesini Engellemiyeceği )
ARAÇ SATIŞI ( Taşıt Alım Vergisinin Ödenmemiş Olması )
MENKUL SATIŞI ( Satılan Aracın Taşıt Alım Vergisinin Ödenmemiş Olmasının Taşıt Mülkiyetinin Geçmesini Engellemiyeceği )
OTOMOBİL MÜLKİYETİNİN TESBİTİ
TAŞIT ALIM VERGİSİ ( Oto mülkiyetinin tesbiti )"
184YHGK23.1.1985E. 1983/11-362 K. 1985/22"ALACAK DAVASI ( Taraflar Arasında Yapılan Sözleşme Hükmü Gereği Satılan Malın Fiyat Farkının Ödenmesi İstemi )
SATIŞ SÖZLEŞMESİ ( Sözleşmede Malların Fiyatlarında Bir Değişiklik Yapılması Gerektiği Hallerde Kurumca Tespit Edilecek Esaslara Göre Hareket Edileceği Hükmü Yer Aldığından Davalının Aldığı Mallara Yeni Fiyatların Uygulanması )
FİYAT FARKI UYGULAMASI ( Satış Sözleşmesinde Satılan Malların Fiyatlarında Bir Değişiklik Yapılması Halinde Kurumca Tespit Edilecek Esaslara Göre Hareket Edileceği Hükmü Yer Aldığından Teslim Olunmayan Mallara Fiyat Farkının Uygulanması )
AKİT SERBESTİSİ ( Satış Sözleşmesinde Satılan Malların Fiyatlarında Bir Değişiklik Yapılması Halinde Kurumca Tespit Edilecek Esaslara Göre Hareket Edileceği Hükmü Yer Aldığından Teslim Olunmayan Mallara Fiyat Farkının Uygulanmasının Gerekmesi )"
184YHGK23.12.1981E. 1980/13-2758 K. 1981/852"TAPUSUZ TAŞINMAZ SATIŞI ( Miktardaki Noksanlıkla İlgili Olarak BK.m.215'in Uygulanamıyacağı )
TAŞINMAZ MİKTARINDA NOKSANLIK ( Tapusuz Taşınmazla İlgili Olarak BK.m.215'in Uygulanamıyacağı )
SATIM SENEDİNDE YAZILI OLAN ÖLÇÜ MİKTARI ( Satıcının Sorumlu Olduğuna İlişkin Kuralın Tapusuz Taşınmazlarda Uygulanmıyacağı )
SATICININ SORUMLULUĞU ( Satılan Tapusuz Taşınmazın Satım Senedinde Yazılı Miktarının Noksan Çıkması Halinde )"
184YHGK16.9.1981E. 1979/13-137 K. 1981/589"GÖREVLİ MAHKEME ( Telefonun Satılıp Faydalanma Hakkının Geçtiğinin Tespiti Davası )
TELEFON SATIŞI ( Satışın Gerçekleştiğinin ve Faydalanma Hakkının Geçtiğinin Tespiti Davasında Görevli Mahkeme )"
184YHGK1.4.1981E. 1979/13-278 K. 1981/253"MÜTESELSİL SORUMLULUK ( 2490 Sayılı Kanun Uyarınca Resmi İşlemler Yapılmaksızın Okula Alınan Malzemeler )
ALIM-SATIM ( 2490 Sayılı Kanun Uyarınca Resmi İşlemler Yapılmaksızın Okula Alınan Malzemelerden Yöneticilerin Sorumluluğu )
YÖNETİCİLERİN SORUMLULUĞU ( 2490 Sayılı Kanun Uyarınca Resmi İşlemler Yapılmaksızın Okula Alınan Malzemelerden Dolayı )"
184Y13.HD12.1.1981E.1980/ 6544 K. 1981/60"TAŞINIR SATIM SÖZLEŞMESİ ( Elektrik )
SEMEN BORCU ( Elektrik )"
184Y13.HD20.4.1974E. 1974/515 K. 1974/972"İSTİHKAK DAVASI ( Sözleşmeden Doğan Kişisel Hakka Dayanarak )
SÖZLEŞMEDEN DOĞAN KİŞİSEL HAKKA DAYANILARAK İSTİHKAK DAVASI AÇILMASI
HACİZ ( Henüz Kesilmemiş Ağaçlar )"
184Y13.HD10.1.1974E. 1973/932 K. 1974/9"SATIŞ SÖZLEŞMESİ ( Şekle Bağlı Olmaması )
ŞEKİL ŞARTI ( Satış Sözleşmesinde Aranmaması )"
184YHGK12.1.1966E. 1965/76 K. 1966/4"İSTİHKAK DAVASI AÇABİLECEK KİŞİLER ( Hasılat Kiracısı )
HASILAT KİRASI ( Kiracının Kiralayanın Borcu İçin Haczedilen Ekin İçin İstihkak Davası Açması )
MÜTEMMİM CÜZ ( Tarladaki Ürünün Haczi Halinde Kiracının Bir Hakkı Olup Olmadığı )
YETİŞMEMİŞ MAHSULLERİN HACZİ ( Tarlanın Hasılat Kirasıyla Kiralanmış Olması )
ÜRÜNÜN HACZİ ( Tarla Sahibinin Alacaklısı Tarafından Konan Hacze Hasılat Kiracısının İstihkak İddiasında Bulunması )
KİRACININ İSTİHKAK İDDİASI ( Yetiştirdiği Ürünlere Tarla Sahibinin Alacaklısı Tarafından Konan Hacze Karşı )"

Madde 185

YARGITAY

185Y19.HD31.5.2002E. 2001/9781 K. 2002/4188"TAZMİNAT ( Alıcının Sözleşmedeki Nitelikte Akreditif Açmamasına Rağmen İlk Parti Malın Teslim Edilmesi/Zımnen Değiştirildiği Anlamını Taşıyacağı - Satıcının Mal Tesliminden Kaçınmasının Hakkın Kötüye Kullanılması Sayılacağı )
SÖZLEŞMEDEKİ NİTELİKTE AKREDİTİF AÇILMAMASI ( İlk Parti Malın Teslim Edilmesi/Zımnen Değiştirildiği Anlamını Taşıyacağı - Satıcının Mal Tesliminden Kaçınmasının Hakkın Kötüye Kullanılması Sayılacağı/Haksız Fesih Nedeniyle Tazminat Davası )
AKREDİTİFİN SÖZLEŞMEDEKİ NİTELİKTE AÇILMAMASI ( İlk Parti Malın Teslim Edilmesi/Zımnen Değiştirildiği Anlamını Taşıyacağı - Satıcının Mal Tesliminden Kaçınmasının Hakkın Kötüye Kullanılması Sayılacağı/Haksız Fesih Nedeniyle Tazminat Davası )
SÖZLEŞMENİN FESHİ ( Alıcının Sözleşmedeki Nitelikte Akreditif Açmamasına Rağmen İlk Parti Malın Teslim Edilmesi/Zımnen Değiştirildiği Anlamını Taşıyacağı - Satıcının Mal Tesliminden Kaçınmasının Hakkın Kötüye Kullanılması Sayılacağı/Haklı Fesih )
HAKKIN KÖTÜYE KULLANILMASI ( Alıcının Sözleşmedeki Nitelikte Akreditif Açmamasına Rağmen İlk Parti Malın Teslim Edilmesi/Zımnen Değiştirildiği Anlamını Taşıyacağı - Satıcının Mal Tesliminden Kaçınması )"

Madde 186

YARGITAY

186Y12.HD16.12.2008E. 2008/18560 K. 2008/22118"İCRA TAKİBİNİN TEMLİKİ ( Bir Dava Açıldıktan Sonra Dava Konusu Mal ve Hakkın Bir Başkasına Devredilmesinin Mümkün Olduğu )
YENİ ALACAKLININ HAKLARI ( Bir Dava Açıldıktan Sonra Dava Konusu Mal ve Hakkın Bir Başkasına Devredilmesinin Mümkün Olduğu )
MAL VE HAKKIN BİR BAŞKASINA DEVREDİLMESİ ( Bir Dava Açıldıktan Sonra Bir Başkasına Devredilmesinin Mümkün Olduğu - Bu Kural Bir İcra Takibi İçin de Geçerli Olup İtirazın Kaldırılması Talebinin Alacağı Temellük Eden Yeni Alacaklı Tarafından Yapılamayacağı )
İTİRAZIN KALDIRILMASI ( Bir Dava Açıldıktan Sonra Dava Konusu Mal ve Hakkın Bir Başkasına Devredilmesinin Mümkün Olduğu - Bu Kural Bir İcra Takibi İçin de Geçerli Olup İtirazın Kaldırılması Talebinin Alacağı Temellük Eden Yeni Alacaklı Tarafından Yapılamayacağı )"

Madde 187

YARGITAY

187Y13.HD20.4.2012E. 2012/8029 K. 2012/11000"GEÇ TESLİM ( Satış Sözleşmesine İstinaden Taşınmazın - Kira Kaybı Tazminatı/Uzman Bilirkişi Vasıtasıyla Mahallinde Keşif Yapılmak Suretiyle Konutun Özellikleri Kiraya Etki Edebilecek Tüm Hususlar ve Defterdarlığın Yazısı Değerlendirilerek Belirleneceği )
KİRA TAZMİNATI ( Geç Teslim - Uzman Bilirkişi Vasıtasıyla Mahallinde Keşif Yapılmak Suretiyle Konutun Özellikleri Kiraya Etki Edebilecek Tüm Hususlar ve Defterdarlığın Yazısı Değerlendirilerek Belirleneceği )
TAŞINMAZIN TESLİM TARİHİNİN GECİKMESİ ( Kira Kaybı Tazminatı - Uzman Bilirkişi Vasıtasıyla Mahallinde Keşif Yapılmak Suretiyle Konutun Özellikleri Kiraya Etki Edebilecek Tüm Hususlar ve Defterdarlığın Yazısı Değerlendirilerek Belirleneceği )
KİRA BEDELLERİNİN BELİRLENMESİ ( Kira Tazminatı - Defterdarlık Vergi Dairesinin Cevap Yazısı da Dikkate Alınarak Uzman Bilirkişi Vasıtasıyla Mahallinde Keşif Yapılmak Suretiyle Konutun Özellikleri Kiraya Etki Edebilecek Tüm Hususların Değerlendirileceği )"
187Y11.HD10.2.2005E. 2004/4750 K. 2005/1000"ALACAK TALEBİ ( Satın Alınan Seramiğin İhtiyaç Fazlası Olan Miktarının Belge Karşılığı İade Edilmiş ve Davalı Satıcının Bu Emtiayı Satıp Bedelini de Vermemiş Olması - Aynen İadeye veya Bedeline Hükmedilmesi Gereği )
SATIŞ SÖZLEŞMESİNE KONU EMTİANIN İHTİYAÇ FAZLASINI BELGE KARŞILIĞI İADE ALAN SATICININ BU EMTİAYI SATIP BEDELİNİ DE ÖDEMEMESİ ( Aynen İade veya Bedelin Tahsili Talebinin Kabulü Gereği )"
187Y19.HD31.5.2002E. 2001/9781 K. 2002/4188"TAZMİNAT ( Alıcının Sözleşmedeki Nitelikte Akreditif Açmamasına Rağmen İlk Parti Malın Teslim Edilmesi/Zımnen Değiştirildiği Anlamını Taşıyacağı - Satıcının Mal Tesliminden Kaçınmasının Hakkın Kötüye Kullanılması Sayılacağı )
SÖZLEŞMEDEKİ NİTELİKTE AKREDİTİF AÇILMAMASI ( İlk Parti Malın Teslim Edilmesi/Zımnen Değiştirildiği Anlamını Taşıyacağı - Satıcının Mal Tesliminden Kaçınmasının Hakkın Kötüye Kullanılması Sayılacağı/Haksız Fesih Nedeniyle Tazminat Davası )
AKREDİTİFİN SÖZLEŞMEDEKİ NİTELİKTE AÇILMAMASI ( İlk Parti Malın Teslim Edilmesi/Zımnen Değiştirildiği Anlamını Taşıyacağı - Satıcının Mal Tesliminden Kaçınmasının Hakkın Kötüye Kullanılması Sayılacağı/Haksız Fesih Nedeniyle Tazminat Davası )
SÖZLEŞMENİN FESHİ ( Alıcının Sözleşmedeki Nitelikte Akreditif Açmamasına Rağmen İlk Parti Malın Teslim Edilmesi/Zımnen Değiştirildiği Anlamını Taşıyacağı - Satıcının Mal Tesliminden Kaçınmasının Hakkın Kötüye Kullanılması Sayılacağı/Haklı Fesih )
HAKKIN KÖTÜYE KULLANILMASI ( Alıcının Sözleşmedeki Nitelikte Akreditif Açmamasına Rağmen İlk Parti Malın Teslim Edilmesi/Zımnen Değiştirildiği Anlamını Taşıyacağı - Satıcının Mal Tesliminden Kaçınması )"
187YHGK13.2.2002E. 2002/13-35 K. 2002/89"AVANS VERİLEN PARANIN İADESİ TALEBİ ( Karşılığı Sütün Teslim Edilmediği Gerekçesiyle - Müstahsil Makbuzunda Teslim Edilen Süt Bedelinin Ödendiği İbaresinin Yorumlanması )
MÜSTAHSİL MAKBUZUNDA YER ALAN BEDELİN ÖDENDİĞİ İBARESİ ( Bedelin Avans Olarak Alınan Paradan Karşılandığı Şeklinde Anlaşılacağı )
TİCARİ SATIM SÖZLEŞMESİ ( Avans Paranın Karşılığı Süt Verilmediğinden İadesi Talebi - Teslim Edilen Sütün Bedelinin Ödendiğine İlişkin Makbuzdaki İbarenin Yorumlanması )"
187Y11.HD9.11.2000E. 2000/6281 K. 2000/8714"SATIM VE TAŞIMA SÖZLEŞMESİNE AYKIRILIK NEDENİYLE PEŞİN ÖDENEN BEDELLERİN İSTİRDADI TALEBİ ( Alım-Satım ve İhracat Konusunda Uzman Bilirkişi Kurulundan Faks Yoluyla Yapılan İcap ve Kabullerin ve Taşınan Yükün Akıbeti Araştırılarak Düzenlenecek Rapor Doğrultusunda Hüküm Kurulması Gereği )
BİLİRKİŞİ RAPORUNUN İCAP VE KABUL İLE TAŞINAN YÜKÜN AKIBETİ KONUSUNDA ARAŞTIRMA YAPILMADAN DÜZENLENMİŞ OLMASI ( Satım ve Taşıma Sözleşmelerine Aykırılık Nedeniyle Peşin Ödenen Mal Bedeli ve Navlunun İstirdadı Davasında - Satım ve İhracat Konusunda Uzman Yeni Bilirkişi Kurulu Oluşturularak Rapor Alınması Gereği )
İSTİRDAT TALEBİ ( Satım ve Taşıma Sözleşmesine Aykırılık Nedeniyle Peşin Ödenen Sözleşme Bedelleri İçin - Satım ve İhracat Konusunda Uzman Olmayan ve Faksla Yapılan İcap ve Kabul Beyanları Konusunda Yeterli Araştırma Yapmayan Bilirkişi Raporunun Hükme Esas Alınamayacağı )"
187Y19.HD22.1.1997E. 1996/4987 K. 1997/217"TİCARİ SATIM SÖZLEŞMESİ ( Satılanın Teslim Edilmediği İddiası )
TESLİM ( Satım Konusu Malı Alıcının Temsilcisine )
FATURA ( İtiraz Edilmemişse İspat Aracı Olması )
SATIM SÖZLEŞMESİ ( Satıcının Edimini Yerine Getirmediği İddiası )"
187YHGK13.11.1991E. 1991/11-303 K. 1991/567"TAŞIMA SÖZLEŞMESİNİN YERİNE GETİRİLMEMESİ HALİNDE UYGULANACAK FAİZİN NİTELİĞİ
TAŞIMA KAZASINDAN DOĞAN ALACAKLARDA FAİZİN BAŞLANGIÇ TARİHİ
TEMERRÜT FAİZİ ( Taşıma Kazasından Doğan Alacaklara Uygulanacak Faiz )"
187Y11.HD1.5.1989E. 1988/5608 K. 1989/2721"SATICININ TEMERRÜDÜ ( Alıcının İyiniyetle Ödeyeceği Semen ile Sözleşmedeki Semen Arasındaki Farkı Talebi )
ALICININ İYİNİYETLE ÖDEYECEĞİ SEMEN İLE SÖZLEŞMEDEKİ SEMEN ARASINDAKİ FARKI TALEBİ ( Satıcının Temerrüdü )
AKDİN FESHİ ( Satıcının Temerrüdü )
ALICININ SATICININ TEMERRÜDÜ HALİNDE 2. ALIMI YAPMASINDA SÜRE
SÜRE ( Alıcının Satıcının Temerrüdü Halinde 2. Alımı Yapmasında )"
187YHGK26.3.1986E. 1984/13-754 K. 1986/289"TAZMİNAT ( Satış Akdine Aykırılık Dolayısıyla )
SATICININ ÜRÜNÜ TOPLAYIP BAŞKASINA SATMASI ( Alıcının Zamanında Malı Almaması Dolayısıyla ve Ürünün Çürümesini Önlemek İçin )
ALICININ MALI ZAMANINDA ALMAMASI ( Satıcının Ürünün Çürümesini Önlemek İçin Toplayıp Başkasına Satması )
AKDE AYKIRILIK ( Alıcının Başkasıyla Yaptığı Sözleşmenin Satıcıyı Bağlamaması )"
187YHGK13.4.1984E. 1982/11-49 K. 1984/415"SATICININ TEMERRÜDÜ
AKDİN SÜRESİ
TESLİM İÇİN ZAMAN TAYİNİ"
187Y11.HD11.5.1982E. 1982/1719 K. 1982/2236"MENKUL SATIMINDA SATICININ TEMERRÜDÜ ( Sözleşmeye Göre Teslim Yükümlülüğü Altında Bulunan )
SATICININ TEMERRÜDÜ ( Menkul Satımında Sözleşmeye Göre Teslim Yükümlülüğü Altında Bulunan )
ALIM SATIM SÖZLEŞMESİNE AYKIRI HAREKET ( Satıcının Temerrüdü )
SATICININ TEMERRÜDÜ ( Satılanı Sözleşmede Kararlaştırılan Sürede Teslim Etmemek )
SATILANI SÖZLEŞMEDE KARARLAŞTIRILAN SÜREDE TESLİM ETMEMEK ( Satıcının Temerrüdü )
TESLİM SÜRESİNE UYMAMAK ( Satıcının Ayrıca Temerrüde Düşürülmesine Gerek Olmaması )"
187YHGK12.11.1980E. 1978/11-782 K. 1980/2356"SENET İPTALİ DAVASI ( Kayıt İşleminin Yapılmaması )
AKDİN TEKEMMÜLÜ ( Yazılı Sözleşme Uyarınca Otomobilin Teslim Edilmiş Olmasının Yeterli Olmaması Trafik Kaydının Devrinin De Gerekli Olması )
SATIŞ AKDİNİN TARAFLARI BAĞLAMAMASI ( Trafik Kayıt İşleminin Yapılmaması )
TRAFİK KAYIT İŞLEMİNİN YAPILMAMASI ( Tarafların Verdiklerini Geri Almak Hakkına Haiz Olması )"

Madde 188

YARGITAY

188Y11.HD4.12.2017E. 2016/2188 K. 2017/6838"MENKUL MAL SATIM SÖZLEŞMESİNİN HAKSIZ FESHİ ( Müspet Zarar - Hurda Demirin Sözleşme Tarihinde B.K.'nın 188/3 Md. Sözü Edilen Mallardan Olup Olmadığı Bu Tür Mallardan İse Aynı Nitelikte ve Ortalama Kalitede Hurda Demirin Teslim Günündeki Cari Fiyatı Belirlenerek Cari Fiyat İle Satım Bedeli Arasındaki Fark Kadar Tazminata Hüküm Olunacağı)
MÜSPET ZARAR ( Menkul Mal Satım Sözleşmesinin Haksız Feshi - Alım Satıma Konu Hurda Demirin Sözleşme Tarihinde B.K.'nın 188/3 Md. Sözü Edilen Mallardan Olup Olmadığı Bu Tür Mallardan İse Aynı Nitelikte ve Ortalama Kalitede Hurda Demirin Teslim Günündeki Cari Fiyatı Belirlenerek Cari Fiyat İle Satım Bedeli Arasındaki Farka Hükmolunacağı)
ZARAR HESABI ( Menkul Mal Satım Sözleşmesinin Haksız Feshinden Kaynaklı Müspet Zarar - Satıcının Temerrüdü Halinde Alıcı Kendisine Satılması Taahhüt Edilen Malın Borsada Alınıp Satılan Bir Mal Olması veya Cari Fiyatı Bulunan Mallardan Olması Halinde Satım Bedeli İle Malın Teslim Tarihindeki Cari Fiyatı Arasındaki Farkı Tazminat Olarak İsteyebileceği)
BORSADA ALINIP SATILAN MAL ( Satıcının Temerrüdü Halinde Alıcı Kendisine Satılması Taahhüt Edilen Malın Borsada Alınıp Satılan Bir Mal Olması veya Cari Fiyatı Bulunan Mallardan Olması Halinde Satım Bedeli İle Malın Teslim Tarihindeki Cari Fiyatı Arasındaki Farkı Tazminat Olarak İsteyebileceği - Müspet Zarar İstemi)"
188Y19.HD17.1.2017E. 2016/10612 K. 2017/217"AYNEN İFA VE GECİKME TAZMİNATI MÜMKÜN DEĞİLSE TAZMİNAT İSTEMİ ( Satıcı Temerrüdü - Mahkemece Konusunda Uzman Bilirkişi Kurulu Oluşturularak Teslim Edilmeyen Malın Teslim İçin Muayyen Gün İtibariyle Borsa Fiyatı Belirlenip Davacının Zararı Tespit Edildikten Sonra Kazanılmış Haklarda Gözetilerek Karar Verileceği )
ÜÇÜNCÜ KİŞİ YARARINA TAM SÖZLEŞME ( Sözleşme İle Davalının Davacıya Mısır Teslim Yükümlülüğünü Diğer Davalının Üstlendiği - Sözleşme Geçerli Olup 3. Şahsın Edim Yükümlülüğü Üstlenilen Üçüncü Kişi Yararına Tam Sözleşme Mahiyetinde Olduğu/Aynen İfa ve Gecikme Tazminatı Mümkün Değilse Tazminat İstemi )
SATICI TEMERRÜDÜ ( Aynen İfa ve Gecikme Tazminatı Mümkün Değilse Tazminat İstemi - Sözleşmede Son Teslim Tarihi Belirlendiği/Davacı İhtarname Çektiği Edimlerini Yerine Getirdiğini Teslim Halinde Kalan Bedeli de Ödeyeceğini Bildirdiği - Satıcının Temerrüdünün Gerçekleştiğinin Gözetileceği )
BORSA FİYATI ( Satıcı Temerrüdü/Aynen İfa ve Gecikme Tazminatı Mümkün Değilse Tazminat İstemi - Mahkemece Konusunda Uzman Bilirkişi Kurulu Oluşturularak Teslim Edilmeyen Malın Teslim İçin Muayyen Gün İtibariyle Borsa Fiyatı Belirlenip Davacının Zararının Tespit Edilmesi Gerektiği )"
188Y13.HD20.4.2012E. 2012/8029 K. 2012/11000"GEÇ TESLİM ( Satış Sözleşmesine İstinaden Taşınmazın - Kira Kaybı Tazminatı/Uzman Bilirkişi Vasıtasıyla Mahallinde Keşif Yapılmak Suretiyle Konutun Özellikleri Kiraya Etki Edebilecek Tüm Hususlar ve Defterdarlığın Yazısı Değerlendirilerek Belirleneceği )
KİRA TAZMİNATI ( Geç Teslim - Uzman Bilirkişi Vasıtasıyla Mahallinde Keşif Yapılmak Suretiyle Konutun Özellikleri Kiraya Etki Edebilecek Tüm Hususlar ve Defterdarlığın Yazısı Değerlendirilerek Belirleneceği )
TAŞINMAZIN TESLİM TARİHİNİN GECİKMESİ ( Kira Kaybı Tazminatı - Uzman Bilirkişi Vasıtasıyla Mahallinde Keşif Yapılmak Suretiyle Konutun Özellikleri Kiraya Etki Edebilecek Tüm Hususlar ve Defterdarlığın Yazısı Değerlendirilerek Belirleneceği )
KİRA BEDELLERİNİN BELİRLENMESİ ( Kira Tazminatı - Defterdarlık Vergi Dairesinin Cevap Yazısı da Dikkate Alınarak Uzman Bilirkişi Vasıtasıyla Mahallinde Keşif Yapılmak Suretiyle Konutun Özellikleri Kiraya Etki Edebilecek Tüm Hususların Değerlendirileceği )"
188Y19.HD11.5.2010E. 2009/11853 K. 2010/5828"KARŞILIKLI ALACAK DAVASI ( Toptan Elektrik Satıcısı Davacı-Karşı Davalıya Yansıtılan Ek Maliyet Bedelini Ödemesi Gerektiğini Belirterek Oluşan Bu Zararın Taleple Bağlı Kalınarak Davalı-Karşı Davacı Zararı Olarak Kabul Edip Hüküm Kurulmasının İsabetsizliği )
KAR KAYBININ TAHSİLİ ( Cari Fiyat İle Sözleşme Fiyatı Arasındaki Fark Nedeniyle - Mahkemece Davacı-Karşı Davalıya Yansıtılan Ek Maliyet Bedelini Ödemesi Gerektiğini Belirterek Oluşan Bu Zararın Taleple Bağlı Kalınarak Davalı-Karşı Davacı Zararı Olarak Kabul Edip Hüküm Kurulmasının İsabetsizliği )
CARİ FİYAT İLE SÖZLEŞME FİYATI ARASINDAKİ FARK NEDENİYLE ALACAK İSTEMİ ( Mahkemce Davacı-Karşı Davalıya Yansıtılan Ek Maliyet Bedelini Ödemesi Gerektiğini Belirterek Oluşan Bu Zararın Taleple Bağlı Kalınarak Davalı-Karşı Davacı Zararı Olarak Kabul Edip Hüküm Kurulmasının İsabetsizliği )"
188Y12.HD25.4.2002E. 2002/7270 K. 2002/8516"EŞYALARIN AYNEN İADESİ ( Mümkün Olmadığı ve Bedellerin Ödenmesi Aşamasına Gelindiğinde Takas Defi İleri Sürülebileceği )
TAKAS DEFİ ( Eşyaların Aynen İadesinin Mümkün Olmadığı ve Bedellerin Ödenmesi Aşamasına Gelindiğinde İleri Sürülebileceği )"
188Y13.HD7.3.2002E. 2002/492 K. 2002/2223"ALACAK DAVASI ( Davalı Şirketten Satım Sözleşmesi ile Satın Alınan Cihazın Ayıplı Olması )
SATILAN MALIN GEÇ TESLİMİ NEDENİYLE UĞRANILAN ZARAR ( Yetkili Mahkeme )
YETKİLİ MAHKEME ( Sözleşmeden Doğan Alacak Davasına Sözleşmenin İcra Olunacağı Yer Mahkemesinde Bakılması )"
188Y13.HD31.1.2002E. 2001/11083 K. 2002/891"ALACAK DAVASI ( Davalının İhale İle Üstlendiği İşi Yapmaması Nedeniyle Uğranılan Zarar )
İHALE SÖZLEŞMESİNİN YERİNE GETİRİLMEMESİ ( Menfi Zararın Tespiti )
MENFİ ZARARIN TESPİTİ ( İlk İhaleye Davalının Dışında Katılanların Olması Halinde Davalıdan Sonra En Uygun Teklif Yapanın Teklifindeki Birim Fiyatın Kaçırılan Fırsat Kabul Edilmesi )"
188Y19.HD24.1.2002E. 2001/4789 K. 2002/476"TAZMİNAT DAVASI ( Davalı Şirketin İhale Şartlarını Yerine Getirmemesi Nedeniyle Davacının Yeni Bir İhale Yapması ve Zarara Uğraması )
İHALE BEDELİ ARASINDAKİ FARKIN İSTENMESİ ( Sözleşmede Yer Alan İbarenin Tahkim Koşulunun Varlığına İlişkin İrade Birliğini Ortaya Koymaması )
TAHKİM ( Sözleşmede Yer Alan İbarenin Tahkim Koşulunun Varlığına İlişkin İrade Birliğini Ortaya Koymaması )
TEMİNATIN İRAD KAYDEDİLMESİ ( Sözleşmede Teminatın Tazminattan İndirilemeyeceğinin Hükme Bağlanması )"
188Y19.HD24.1.2002E. 2001/3752 K. 2002/495"TAZMİNAT DAVASI ( Davalı Şirketin İhale Şartlarını Yerine Getirmemesi Nedeniyle Davacının Yeni Bir İhale Yapması ve Zarara Uğraması )
İHALE BEDELİ ARASINDAKİ FARKIN İSTENMESİ ( Cezai Şart Olarak Kabul Edilen Teminat Mektubu Bedelinin Davacının İki İhale Bedeli Arasındaki Farktan Kaynaklanan Zarar Miktarından Mahsubu )
CEZAİ ŞART ( Teminat Mektubu Bedelinin Davacının İki İhale Bedeli Arasındaki Farktan Kaynaklanan Zarar Miktarından Mahsubunun Yasaya Aykırı Olması )
MAHSUP ( Cezai Şart Olarak Kabul Edilen Teminat Mektubu Bedelinin Davacının İki İhale Bedeli Arasındaki Farktan Kaynaklanan Zarar Miktarından Mahsubu )"
188Y11.HD9.11.2000E. 2000/6281 K. 2000/8714"SATIM VE TAŞIMA SÖZLEŞMESİNE AYKIRILIK NEDENİYLE PEŞİN ÖDENEN BEDELLERİN İSTİRDADI TALEBİ ( Alım-Satım ve İhracat Konusunda Uzman Bilirkişi Kurulundan Faks Yoluyla Yapılan İcap ve Kabullerin ve Taşınan Yükün Akıbeti Araştırılarak Düzenlenecek Rapor Doğrultusunda Hüküm Kurulması Gereği )
BİLİRKİŞİ RAPORUNUN İCAP VE KABUL İLE TAŞINAN YÜKÜN AKIBETİ KONUSUNDA ARAŞTIRMA YAPILMADAN DÜZENLENMİŞ OLMASI ( Satım ve Taşıma Sözleşmelerine Aykırılık Nedeniyle Peşin Ödenen Mal Bedeli ve Navlunun İstirdadı Davasında - Satım ve İhracat Konusunda Uzman Yeni Bilirkişi Kurulu Oluşturularak Rapor Alınması Gereği )
İSTİRDAT TALEBİ ( Satım ve Taşıma Sözleşmesine Aykırılık Nedeniyle Peşin Ödenen Sözleşme Bedelleri İçin - Satım ve İhracat Konusunda Uzman Olmayan ve Faksla Yapılan İcap ve Kabul Beyanları Konusunda Yeterli Araştırma Yapmayan Bilirkişi Raporunun Hükme Esas Alınamayacağı )"
188YHGK18.6.1997E. 1997/19-131 K. 1997/543"MÜTERAFİK KUSUR ( İhaleyi Fesheden Tarafın Mehil Vererek Kesin Süreli Sözleşmeyi Şarta Bağlaması )
İHALENİN FESHİ ( Feshedenin Müterafik Kusuru )
TAZMİNAT ( Müterafik Kusur )"
188Y11.HD1.5.1989E. 1988/5608 K. 1989/2721"SATICININ TEMERRÜDÜ ( Alıcının İyiniyetle Ödeyeceği Semen ile Sözleşmedeki Semen Arasındaki Farkı Talebi )
ALICININ İYİNİYETLE ÖDEYECEĞİ SEMEN İLE SÖZLEŞMEDEKİ SEMEN ARASINDAKİ FARKI TALEBİ ( Satıcının Temerrüdü )
AKDİN FESHİ ( Satıcının Temerrüdü )
ALICININ SATICININ TEMERRÜDÜ HALİNDE 2. ALIMI YAPMASINDA SÜRE
SÜRE ( Alıcının Satıcının Temerrüdü Halinde 2. Alımı Yapmasında )"
188YHGK26.3.1986E. 1984/13-754 K. 1986/289"TAZMİNAT ( Satış Akdine Aykırılık Dolayısıyla )
SATICININ ÜRÜNÜ TOPLAYIP BAŞKASINA SATMASI ( Alıcının Zamanında Malı Almaması Dolayısıyla ve Ürünün Çürümesini Önlemek İçin )
ALICININ MALI ZAMANINDA ALMAMASI ( Satıcının Ürünün Çürümesini Önlemek İçin Toplayıp Başkasına Satması )
AKDE AYKIRILIK ( Alıcının Başkasıyla Yaptığı Sözleşmenin Satıcıyı Bağlamaması )"

Madde 189

YARGITAY

189Y13.HD3.4.2017E. 2015/40138 K. 2017/3893"ARAÇ BEDELİNİN TAHSİLİ İTEMİ ( Mahkemece İlgili Bilirkişi Raporu Hükme Esas Alınmış Olup Raporda Belirlenen Araç Satış Bedeli ile Gelir Kaybı Toplamlarına Hükmedilmesi Gerektiği - Raporda Bu Toplam Rakama Faiz Yürütülerek Gecikme Faizi Adı Altına Yapılan Belirlemenin Hükmedilen Toplam Tutara İlave Edilmiş Olması Faize Faiz İşletilmesine Sebebiyet Verdiğinden Usul ve Yasaya Aykırı Olduğu/Kararın Bozulması Gerektiği )
ARACIN BAĞLANMASI ( Davacı Aracı Muayeneye Götürdüğünde Motor Numarasının Değiştirildiğinin Tespit Edildiği ve Aracın Trafikten Men Edildiği/Rehabilitasyon Merkezinde Çalışmakta İken Çalışamadığını ve Zarara Uğradığı - Bilirkişi Raporunda Belirlenen Araç Satış Bedeli ile Gelir Kaybı Toplamlarına Hükmedilmesi Gerektiği/Toplam Rakama Faiz Yürütülerek Gecikme Faizi Adı Altına Yapılan Belirlemenin Hükmedilen Toplam Tutara İlave Edilmiş Olması Faize Faiz İşletilmesine Sebebiyet Verdiğinden Usul ve Yasaya Aykırı Olduğu )
BİLİRKİŞİ RAPORU ( Mahkemece İlgili Rapor Hükme Esas Alınmış Olup Raporda Belirlenen Araç Satış Bedeli ile Gelir Kaybı Toplamlarına Hükmedilmesi Gerektiği - Raporda Bu Toplam Rakama Faiz Yürütülerek Gecikme Faizi Adı Altına Yapılan Belirlemenin Hükmedilen Toplam Tutara İlave Edilmiş Olması Faize Faiz İşletilmesine Sebebiyet Verdiğinden Usul ve Yasaya Aykırı Olduğu/Kararın Bozulması Gerektiği )
FAİZ İŞLETİLMESİ ( Bilirkişi Raporunda Belirlenen Araç Satış Bedeli ile Gelir Kaybı Toplamlarına Hükmedilmesi Gerektiği - Raporda Bu Toplam Rakama Faiz Yürütülerek Gecikme Faizi Adı Altına Yapılan Belirlemenin Hükmedilen Toplam Tutara İlave Edilmiş Olması Faize Faiz İşletilmesine Sebebiyet Verdiğinden Usul ve Yasaya Aykırı Olduğu/Kararın Bozulması Gerektiği )"
189YHGK25.2.2015E. 2013/13-1352 K. 2015/874"MADDİ TAZMİNAT DAVASI ( Taşınmaz Satışında Kısmi Zapt Nedeniyle - Mahkemece Bir Kısım Tanık Beyanlarına İtibar Edilerek Fiili Durumun Satıştan Önce Davacı Tarafından Bilindiği Gerekçesi İle Davanın Reddine Karar Verilmesinin Doğru Olmadığı )
KISMİ ZAPT ( Nedeniyle Tazminat İstemi - Davacının Taşınmazı Satın Aldıktan Sonra Satıştan Önceki Nedenlerle Taşınmazın Bir Kısmına El Konulduğuna Göre Davalıların Zapta Karşı Tekeffül Hükümleri Gereğince Bu El Konulan Bölüme İlişkin Satış Bedelini Davacı Alıcıya İade Etmeleri Gerektiği )
TANIKLA İSPAT ( Satışa Konu Taşınmazın Bir Kısmının Yola Terkinine İlişkin Olgunun Tanıkla İspatı Ancak 1086 Sayılı Kanun ve İçtihadı Birleştirme Kararındaki Şartlar Dairesinde Mümkün Olup Eldeki Davada Bu Şartların Gerçekleşmediğinin Gözetilmesi Gerektiği - Maddi Tazminat )
ZAPTA KARŞI TEKEFFÜL ( Davacının Taşınmazı Satın Aldıktan Sonra Satıştan Önceki Nedenlerle Taşınmazın Bir Kısmına El Konulduğu - Davalıların Zapta Karşı Tekeffül Hükümleri Gereğince Bu El Konulan Bölüme İlişkin Satış Bedelini Davacı Alıcıya İade Etmeleri Gerektiği/Maddi Tazminat Davası )
İSTİRDAT ( Kamulaştırmasız El Atma Sebebine Dayalı Tazminat Davası Sonucunda Terkinine Karar Verilen ve Satıştan Sonra Tefrik Edilen Kısmın Satış Tarihindeki Bedelinin Davalılardan İstirdadına Karar Verilmesi Gerektiği )"
189Y13.HD1.7.2013E. 2013/13389 K. 2013/18038"MADDİ VE MANEVİ TAZMİNAT DAVASI ( Yarar ve Hasarın Geçişi Anında Ayıbın Varolması Halinde Satıcının Sorumlu Olacağı - Satış Akdinin Tarafı Olmayan Davalının Tazminat Davasında Sorumluluğu Bulunmadığı )
İLLİYET BAĞI ( Maddi ve Manevi Tazminat Davası - Aracın Hırsızlığa Önceden Konu Olduğu Trafik Tescil Belgesi ve Araç Motor Şasi Numaralarının Önceden Değiştirildiği Dikkate Alındığında Davacının Uğradığını Belirttiği Zararla Davalı Tarafından Düzenlenen Rapor Arasında Uygun İlliyet Bağının Kurulamayacağı )
HUKUKİ AYIP ( Maddi ve Manevi Tazminat Davası - Yarar ve Hasarın Geçişi Anında Ayıbın Varolması Halinde Satıcının Sorumlu Olacağı )"
189Y13.HD13.3.2013E. 2013/56 K. 2013/6242"ARACA EMNİYET GÖREVLİLERİNCE EL KONULMASI ( Alacağın Tahsili - Öncelikle Aracın Zaptedilip Edilmediği ve Davacının Elinde Olup Olmadığı Araştırılmalı ve Zaptedildiğinin Anlaşılması Halinde Satımın Feshi İle Bilirkişi Marifetiyle Alacağın Belirlenerek Karar Verileceği )
ZAPTEDİLEN ARAÇ NEDENİYLE TAZMİNAT ( Aracın Emniyet Görevlilerince El Konulması Nedeniyle - Aracın Zaptedilip Edilmediği ve Davacının Elinde Olup Olmadığı Araştırılmalı ve Zaptedildiğinin Anlaşılması Halinde Satımın Feshi İle Bilirkişi Marifetiyle Alacağın Belirlenerek Karar Verileceği )
SATIMIN FESHİ ( Aracın Emniyet Görevlilerince El Konulması Nedeniyle Alacağın Tahsili - Öncelikle Aracın Zaptedilip Edilmediği ve Davacının Elinde Olup Olmadığı Araştırılmalı ve Zaptedildiğinin Anlaşılması Halinde Satımın Feshi İle Bilirkişi Marifetiyle Alacağın Belirlenerek Karar Verileceği )"
189YHGK15.2.2012E. 2011/19-597 K. 2012/80"SATIŞ SÖZLEŞMESİNİN FESHİ (Aracı İthal Eden Firma Yetkilileri Hakkında Açılan Kamu Davasında Verilecek Kararın Satıcının Ayıba Karşı Tekeffülüne Dayalı Eldeki Davaya Bir Etkisi Bulunmadığı - Satıcının Ayıba Karşı Tekeffülü Hükümleri Çerçevesinde Değerlendirme Yapılarak Karar Verileceği)
AYIBA KARŞI TEKEFFÜL (Satılan Malın Ceza Yargılaması Sırasında Teminat Mukabilinde "Satılamaz Ve Devredilemez" Şerhi İle Alıcıya Teslim Edilmesinin Hukuken Ayıplı Olduğunu Gösterdiği - Ortaya Çıkan Sonuçtan Satıcının Ayıba Karşı Tekeffülüne İlişkin Hükümlere Göre Davalı Şirketin Sorumlu Olduğu)
KAMU GÜCÜNE DAYANILARAK MENKULE EL KONULMASI (Ayıp Nedeniyle Sözleşmenin Feshi İstemi - Aracı İthal Eden Firma Yetkilileri Hakkında Açılan Kamu Davasında Verilecek Kararın Satıcının Ayıba Karşı Tekeffülüne Dayalı Eldeki Davaya Bir Etkisinin Bulunmadığı/ Satıcının Ayıba Karşı Tekeffülü Hükümlerinin Uygulanacağı)
EL KONULAN EŞYA (Kamu Gücüne Dayanılarak - Satılan Malın Ceza Yargılaması Sırasında Teminat Mukabilinde "Satılamaz Ve Devredilemez" Şerhi İle Alıcıya Teslim Edilmesinin Hukuken Ayıplı Olduğunu Gösterdiği - Ortaya Çıkan Sonuçtan Satıcının Ayıba Karşı Tekeffülüne İlişkin Hükümlere Göre Davalı Şirketin Sorumlu Olduğu)"
189Y13.HD20.12.2011E. 2011/13524 K. 2011/19637"ARACA SUÇTA KULLANILDIĞINDAN BAHİSLE EL KONULMASI ( Davalıya Ait Hukuki Ayıplı Aracın Geçerli Sözleşme İle Davacıya Satıldığı - Satılanın Tamamen Zaptolunması Halinde Satım Münfesih Olacağından Zararların Talep Edilebileceği )
ZAPTA KARŞI TEKEFFÜL ( Satılanın Tamamen Zaptolunması Halinde Satım Münfesih Olacağından Zararların Talep Edilebileceği - Satıcı Kusursuz Olsa Bile Aracın Alıcının Elinden Alınmasından Kaynaklanan Menfi Zararını Karşılamakla Yükümlü Olduğu )
SATILANIN TAMAMEN ZAPTOLUNMASI ( Satımın Feshedilmiş Olacağı - Davalı Satıcının Kusursuz Olmasının Davacının Menfi Zararını İstemesine Engel Teşkil Etmeyeceği )"
189Y13.HD18.10.2011E. 2011/10397 K. 2011/14600"ZORUNLU DAVA ARKADAŞLIĞI ( Açılmış Bir Davaya Zorunlu Dava Arkadaşlığı Söz Konusu Olmadığı Sürece 3. Bir Kişinin Taraf Sıfatıyla Davalı Olarak Dahil Edilemeyeceği )
ALACAK DAVASI ( Açılmış Bir Davaya Zorunlu Dava Arkadaşlığı Söz Konusu Olmadığı Sürece 3. Bir Kişinin Taraf Sıfatıyla Davalı Olarak Dahil Edilemeyeceği )
ZAMANAŞIMI ( Tapu İptali ve Tescil Davasının Kesinleştiği Tarihten İtibaren 1 Yıllık Süre İçinde Açılmadığından Davanın Reddine Karar Verilmişse de Taraflar Arasında Satım Sözleşmesi Mevcut Olup Uyuşmazlık Zapta Karşı Tekeffül Hükümlerinden Kaynaklandığından 10 Yıl Olduğu )
ZAPTA KARŞI TEKEFFÜL ( Alacak Davası - Tapu İptali ve Tescil Davasının Kesinleştiği Tarihten İtibaren 1 Yıllık Süre İçinde Açılmadığından Davanın Reddine Karar Verilmişse de Taraflar Arasında Satım Sözleşmesi Mevcut Olup Uyuşmazlık Zapta Karşı Tekeffül Hükümlerinden Kaynaklandığından Davada Zamanaşımı Süresinin 10 Yıl Olduğu )"
189Y13.HD15.9.2011E. 2010/10479 K. 2011/12688"ZAPTA KARŞI TEKEFFÜL ( Taşınmazın Resmi Şekle Uygun Olarak Satış İşleminin Gerçekleştirildiği/Satış Sırasında Taşınmazın Tapu Kaydında Geçmişte Orman Olduğuna Dair Herhangi Bir Şerh Bulunmadığı - Davalı Belediyenin Müspet Zarardan Sorumlu Olacağı )
RESMİ ŞEKLE UYGUN OLARAK SATILAN TAŞINMAZ ( Satış Sırasında Taşınmazın Tapu Kaydında Geçmişte Orman Olduğuna Dair Herhangi Bir Şerh Bulunmadığı - Davalı Belediyenin Zapta Karşı Tekeffül Hükümleri Uyarınca Gerçek ve Müspet Zarardan Sorumlu Olduğunun Kabulü Gereği )
TAPU KAYDINDA TAZŞIMAZIN GEÇMİŞTE ORMAN OLDUĞUNA DAİR ŞERH BULUNMAMASI ( Taşınmazın Resmi Şekle Uygun Olarak Satış İşleminin Gerçekleştirildiği - Davalı Belediyenin Zapta Karşı Tekeffül Hükümleri Uyarınca Gerçek ve Müspet Zarardan Sorumlu Olacağı )
BELEDİYENİN ZAPTA KARŞI TEKEFFÜL NEDENİYLE SORUMLULUĞU ( Taşınmazın Resmi Şekle Uygun Olarak Satıldığı/Satışta Taşınmazın Tapu Kaydında Geçmişte Orman Olduğuna Dair Herhangi Bir Şerh Bulunmadığı - Davalı Belediyenin Müspet Zarardan Sorumlu Olacağı)
MÜSPET ZARAR ( Taşınmazın Resmi Şekle Uygun Olarak Satıldığı/Satışta Taşınmazın Tapu Kaydında Geçmişte Orman Olduğuna Dair Herhangi Bir Şerh Bulunmadığı - Davalı Belediyenin Zapta Karşı Tekeffül Hükümleri Uyarınca Gerçek ve Müspet Zarardan Sorumlu Olduğunun Kabulü Gereği )"
189Y13.HD27.6.2011E. 2011/2156 K. 2011/10211"TAŞINMAZIN RAYİÇ DEĞERİNİN TAHSİLİ ( Mevcut Ayıp İster Sübjektif Bir Haktan İsterse Objektif Bir Hukuk Kuralından Doğmuş Olsun Satıcı Devrini Taahhüt Edip Gerçekleştirdiği Hakkın Kendi Malvarlığında Mevcut Olduğu Yönünü de Amir Olduğu )
RESMİ ŞEKLE UYGUN OLARAK SATIŞ İŞLEMİ GERÇEKLEŞTİRİLMESİ ( Satış Sırasında da Taşınmazın Tapu Kaydında Geçmişte Orman Olduğuna Dair Herhangi Bir Şerh Bulunmadığı - Davalı Belediye Zapta Karşı Tekeffül Hükümleri Uyarınca Davacının Gerçek ve Güncel Müspet Zararından Sorumlu Olduğu )
ZAPTA KARŞI TEKEFFÜL ( Taşınmazın Tapu Kaydında Geçmişte Orman Olduğuna Dair Herhangi Bir Şerh Bulunmadığı - Taşınmazın Rayiç Değerinin Tahsili - Davalı Belediye Zapta Karşı Tekeffül Hükümleri Uyarınca Davacının Gerçek ve Güncel Müspet Zararından Sorumlu Olduğu )"
189Y13.HD9.3.2011E. 2010/14192 K. 2011/3550"ZAPTA KARŞI TEKEFFÜL ( Noter Sözleşmesi İle Satılan Aracın Mahkeme Kararı İle Zaptdedildiği - Aracın Davacının Elinde Kaldığı Süre İçinde Araçtan Elde Edilen Yararlanma Miktarı Belirlenip Mahsup Edileceği/Bakiye Miktarın Tahsiline Karar Verileceği )
NOTER SÖZLEŞMESİ İLE ALINAN ARACIN MAHKEME KARARI İLE ZAPTI ( Satılanın Zaptı İle Birlikte Alıcının Satılandan Elde Ettiği Faydaların da Sebepsiz Zenginleşme Kurallarına Göre Hükmedilen Alacaktan Mahsubu Gerektiği )
SEBEPSİZ ZENGİNLEŞME ( Zapta Karşı Tekeffülden Kaynaklanan Dava - Satılanın Zaptı İle Birlikte Alıcının Satılandan Elde Ettiği Faydaların da Sebepsiz Zenginleşme Kurallarına Göre Hükmedilen Alacaktan Mahsubu Gerektiği )
YARARLANMA ( Noter Sözleşmesi İle Satılan Aracın Mahkeme Kararı İle Zaptdedildiği - Aracın Davacının Elinde Kaldığı Süre İçinde Araçtan Elde Edilen Yararlanma Miktarı Belirlenip Mahsup Edileceği/Bakiye Miktarın Tahsiline Karar Verileceği )"
189Y13.HD26.1.2011E. 2010/10519 K. 2011/897"TAŞINMAZ MÜLKİYETİNİN KAYBEDİLMESİ ( Davacı BK'nın 217. Md. Delaletiyle Zapta Karşı Tekeffül ve Haksız İktisap Kurallarına Göre Davalı Satıcıdan Zararlarını ve Ödediği Bedeli Talep Edebileceği )
ZAPTA KARŞI TEKEFFÜL ( Taşınmazın Mülkiyet Hakkını Kaybeden Davacı BK'nın 217. Md. Delaletiyle Zapta Karşı Tekeffül ve Haksız İktisap Kurallarına Göre Davalı Satıcıdan Zararlarını ve Ödediği Bedeli Talep Edebileceği )
İYİNİYET ( Taşınmazın Mülkiyet Hakkının Kaybedilmesi - Davacının Satın Alması Sırasında Tapu Kaydında Aynının Uyuşmazlığa Konu Olduğu Konusunda Herhangi Bir Sınırlama Bulunmadığı/Alıcı Olan Davacının TMK'nın 1020. Md. Gereğince İyiniyetli Olduğunun Kabulünün Zorunlu Olduğu )
SATIM AKDİNİN İNİKADINDAN ÖNCE MÜKERRER TESCİLDEN ALICIYI HABERDAR ETMEMESİ ( BK'nın 189 /Son Md.sinin Uygulanmasını Zorunlu Kıldığı - Bu Hususlar Gözetilmeden Davacının Akdin İnikadından Önce 3. Kişinin Zapt Tehlikesini Bildiğinin Kabulünün Mümkün Olmadığı )"
189YHGK15.12.2010E. 2010/13-618 K. 2010/668"ZAPTA KARŞI TEKEFFÜL ( Enflasyon Tüketici Eşya Fiyat Endeksi Altın ve Döviz Kurlarındaki Artış Maaş Artışları Gibi Ekonomik Etkenlerin Ortalamaları Esas Alınarak Bulunacak Bedelin Davacının Gerçek Zararını Karşılamadığı )
GERÇEK ZARAR ( Zapta Karşı Tekeffül - Enflasyon Tüketici Eşya Fiyat Endeksi Altın ve Döviz Kurlarındaki Artış Maaş Artışları Gibi Ekonomik Etkenlerin Ortalamaları Esas Alınarak Bulunacak Bedelin Davacının Gerçek Zararını Karşılamadığı )
GAYRİMENKUL SATIM SÖZLEŞMESİ ( Bir Ayni Hakka Dayanarak Taşınmazın Mahkeme Kararı İle Davacının Elinden Alınabileceği - Zapta Karşı Tekeffül Hükümleri Uygulanarak Davacının Gerçek ve Güncel Müspet Zararına Hükmedilmesi Gerektiği )"
189Y13.HD28.9.2010E. 2010/4753 K. 2010/12075"ÖZEL YETKİLİ VEKİL ( Yemin Teklif Edilmesi - Davalının Davadan Önce Yemin Konusunu Bilerek Vekile Özel Yetki Vermesi Gerektiği/Aksi Halde Özel Yetkisi Bulunmayan Davalı Vekilinin Beyanına Göre Hüküm Verilemeyeceği )
YEMİN TEKLİF EDİLMESİ ( Vekaletnamede Özel Yetkiyi Gerektirmesi - Davalı Vekilinin Özel Yetkisi Bulunmadığı Halde Yemin Teklifini Kabul Etmemesi/Yerel Mahkemenin Davalı Vekilinin Bu Beyanına İtibar Ederek Hüküm Vermesinin Hatalı Olduğu )
YEMİN TEKLİFİNİN DOĞRUDAN DAVALIYA YAPILMASI ( Yemin Davetiyesinin Vekile Değil Bizzat Kendisine Yemin Teklif Edilen Asile Tebliğ Edilmesi Gerektiği - Davalıya Yemin Davetiyesi Çıkarılmamış Olmasının Hukaka Aykırı Olduğu )
YETKİSİZ VEKİL ( Özel Yetkisi Bulunmayan Davalı Vekilinin Beyanına İtibar Edilemeyeceği - Yemin Kabul veya Reddine İlişkin Selahiyetin Özel Yetkiyi Gerektirdiği )
ZAPTA KARŞI TEKEFFÜL ( Davalının Satmış Olduğu Aracın Emniyet Müdürlüğünce Zapt Edildiği - Uğranılan Zararların Tazmini Talebi/Satıcının Zapta Karşı Sorumluğu )"
189Y13.HD18.9.2008E. 2008/4066 K. 2008/10729"ORMAN ALANLARI ( Özel Mülkiyete Konu Olması Devir ve Temliki Hukuki Sonuç Doğurmadığı - Satım Akdi BK. 19-20 Maddeleri Gereğince Mutlak Butlanla Batıl Olduğu )
SATIM AKTİNİN MUTLAK BUTLANLA BATIL OLMASI ( Sözleşme Baştan Beri Geçersiz Olup Geçersiz Sözleşmelerde Taşınmazın Hukuka Uygun Yollarla Tescil Edilmiş Olması BK. 192. Maddesindeki Satıcının Zapta Karşı Tekeffül Borcunu Doğurmadığı )
GEÇERSİZ SÖZLEŞMELER ( Taşınmazın Hukuka Uygun Yollarla Tescil Edilmiş Olması Satıcının Zapta Karşı Tekeffül Borcunu Doğurmadığı )
SÖZLEŞMENİN GEÇERSİZLİĞİ ( Herkes Aldığını Aynı Anda İade İle Yükümlü İse de Taşınmaz Davacının Kusuru Olmaksızın Elinden Çıkmış Olduğundan Onun İade Mükellefiyeti Olmadığı )
SEBEPSİZ ZENGİNLEŞME ( Davacı Geçersiz Sözleşmeye Dayanarak Taşınmazın Değerini Tazminat Olarak İsteyemeyeceği - Sadece Geçersiz Sözleşme Nedeniyle Ödediği Bedeli Sebepsiz Zenginleşme ve Denkleştirici Adalet Kurallarına Göre İsteyebileceği )"
189Y13.HD17.4.2007E. 2007/223 K. 2007/5390"ZAPTA KARŞI TEKEFFÜL ( Mahkemece Aracın El Konulma Tarihindeki Rayiç Bedeli Belirlenerek Bu Bedele Hükmedilmesi Gereği )
SATILANIN ZAPTI ( Dava Dışı Aracın İlk Malikinin Eylemleri Nedeniyle Araç Hakkında Müsadere Kararı Verilerek Aracın Davacının Elinden Alındığı - Davacı Alıcının Akidi Olan Satıcı Davacının Zararını Karşılamak Zorunda Olduğu )
ARAÇ HAKKINDA MÜSADERE KARARI VERİLMESİ ( Dava Dışı Aracın İlk Malikinin Eylemleri Nedeniyle Araç Hakkında Müsadere Kararı Verilerek Aracın Davacının Elinden Alındığı - Aracın El Konulma Tarihindeki Rayiç Bedeli Belirlenerek Bu Bedele Hükmedileceği )"
189Y13.HD4.7.2005E. 2005/1885 K. 2005/11377"TAZMİNAT DAVASI ( Davalı Kendisine Satış Bedelinin Bir Kısmının Ödendiğini İspatlayamadığı - Taşınmazın Satış Bedeli Olan ... Liranın Zapta Karşı Tekeffül Hükümleri Gereğince Davalıdan Tahsili Gereği )
ZAPTA KARŞI TEKEFFÜL ( Davalı Kendisine Satış Bedelinin Bir Kısmının Ödendiğini İspatlayamadığı - Taşınmazın Satış Bedeli Olan ... Liranın Zapta Karşı Tekeffül Hükümleri Gereğince Davalıdan Tahsili Gereği )"
189Y13.HD27.6.2005E. 2005/4861 K. 2005/10819"ZAPTA KARŞI TEKEFFÜL SORUMLULUĞU ( Araç Satım Sözleşmesinde Satıcının - Aracın Çenç Çıkması ve Zaptedilmesi Nedeniyle Bedelinin Tahsili Talebi )
ARAÇ SATIŞ SÖZLEŞMESİNDE SATICININ ZAPTA KARŞI TEKEFFÜL SORUMLULUĞU ( Aracın Çenç Çıkması ve Polis Tarafından El Konması Nedeniyle Ödenen Satış Bedelinin Tahsili Talebi )
ÇENÇ ÇIKTIĞI İÇİN POLİS TARAFINDAN EL KONAN ARAÇ ( Satıcının Zapta Karşı Tekeffül Sorumluluğu - Alıcının Bedelin Tahsilini İsteyebileceği )
SATIŞ SÖZLEŞMESİNDE SATICININ ZAPTA KARŞI TEKEFFÜL SORUMLULUĞU ( Satın Alınan Araca Çenç Çıktığı İçin Polis Tarafından El Konulması )
BASİRETLİ BİR TACİR GİBİ DAVRANMA YÜKÜMLÜLÜĞÜ ( Oto Galericisi Olarak Çalışan Davalının Satışına Aracılık Ettiği Araca El Konulması Nedeniyle Sorumlu Olması )
OTO GALERİCİSİNİN SORUMLULUĞU ( Satışına Aracılık Ettiği Aracın Çenç Çıkması ve El Konulması - Basiretli Bir Tacir Gibi Davranma Yükümlülüğüne Uymama )"
189Y13.HD11.10.2004E. 2004/4841 K. 2004/14134"ZAPTA KARŞI TEKEFFÜL ( Satıcının Bedeli İade Yükümlülüğü - Davacının Satın Aldığı Taşınmazın Satın Almadan Önce Açılmış Kadastro Davası Sonucu Üçüncü Kişi Adına Tescili )
SATIM SÖZLEŞMESİNDE SATICININ ZAPTA KARŞI TEKEFFÜL SORUMLULUĞU ( Satış Tarihinden Önceki Kadastro Tesbitine İtiraz Davası Sonucunda Taşınmazın Üçüncü Kişi Adına Tescil Edilmesi - Tapuda Davaya İlişkin Kayıt Bulunmadığından Alıcının İyiniyetli Olması )
KADASTRO TESBİTİNE İTİRAZ DAVASINA KONU TAŞINMAZI İYİNİYETLE SATIN ALAN DAVACI ( Satıcının Davayı Kaybetmesi Nedeniyle Taşınmazın Üçüncü Kişinin Mülkiyetine Geçmesi - Satıcının Zapta Karşı Tekeffül Sorumluluğu )"
189YHGK22.10.2003E. 2003/4-603 K. 2003/594"DEPREM SONUCU UĞRANILAN ZARARIN TAZMİNİ ( Zamanaşımının Zararın Ortaya Çıktığı Anda Yani Depremin Etkisiyle Binanın Yıkılması Sonucu Başlaması )
BİNANIN YIKILMASI ( Yapı Kullanma İzni Alınan Bir Binanın Deprem Nedeniyle Yıkılması-Haksız Fiilden Doğan Zamanaşımı Sürelerinin Binanın Yıkılmasıyla Başlaması )
HAKSIZ FİİL ( Neden Olduğu Zarar Henüz Gerçekleşmemiş Bir Fiilin Salt İşlenmiş Olmasının Zamanaşımı Sürelerinin Başlangıcı İçin Yeterli Olmaması )
TAZMİNAT DAVASI ( Deprem Nedeniyle Binanın Çökmesi Sonucu Davacının Uğradığı Zararın Binayı Yapan Davalılar Tarafından Tazmininin Talep edilmesi )
ZARAR OLUŞMASI ( Bir Kimsenin Haksız Fiilden Dolayı Tazminat İsteyebilmesi İçin Zararın Doğmuş Olmasının Gerekmesi-Zamanaşımı Sürelerinin de Zararın Doğumuyla Birlikte Başlaması )
ZAMANAŞIMI ( Deprem Sonucu Binanın Yıkılması-Zamanaşımı Süresinin Binanın Yapı Kullanma İzninin Alındığı Tarihten Değil de Deprem Sonucu Binanın Yıkılması Anından Başlaması )
17 AĞUSTOS DEPREMİ SONUCU YIKILAN BİNA ( Zamanaşımı Süresinin Binanın Yapı Kullanma İzninin Alındığı Tarihten Değil de Deprem Sonucu Binanın Yıkılması Anından Başlaması )
MARMARA DEPREMİ SONUCU YIKILAN BİNA ( Zamanaşımı Süresinin Binanın Yapı Kullanma İzninin Alındığı Tarihten Değil de Deprem Sonucu Binanın Yıkılması Anından Başlaması )"
189Y13.HD23.5.2003E. 2003/990 K. 2003/6426"ALACAK DAVASI ( Davacı Satın aldığı Menkul Malların Satıcının Üçüncü Şahıslara Borcundan Dolayı Haczi Nedeniyle Satış Bedelinin Ödenmesi veya Malların iadesi Talebi )
SEBEPSİZ ZENGİNLEŞME ( Davalının Haczedilen Menkul Niteliğindeki Malların Değeri Kadar Sebepsiz Zenginleşmesi )
ZAPTA KARŞI TEKEFFÜL ( Satıcının Sattığı Bir Mala Üçüncü Bir Kişinin Hiçbir Hakkının Taalluk Etmediğini Taahhüt Etmesi Ve 3. Bir Kişi Mülkiyet İddiasında Bulunursa Satıcının Sorumlu Tutulması )
İSTİHKAK İDDİASI ( Üçüncü Kişilerin Davalıdan Alacaklarını Tahsil Amacıyla Davacıya Ait Malı Haczetmesi )"
189Y13.HD27.5.2002E. 2002/1787 K. 2002/6171"SATICININ ZAPTA KARŞI TEKEFFÜL BORCU ( Satılan Şeyin Üçüncü Şahıs Tarafından Satım Akdi Zamanında Mevcut Bir Hak Sebebi ile Tamamen veya Kısmen Zaptedilmesinden Sorumlu Olması )
SATILAN MALIN İHTİYATİ TEDBİR OLARAK YEDİEMİNE TESLİMİ ( Satıcının Zapta Karşı Tekeffül Borcunun Söz Konusu Olmaması )
ZAPT ( Satıcının Satılan Şeyin Üçüncü Şahıs Tarafından Satım Akdi Zamanında Mevcut Bir Hak Sebebi ile Tamamen veya Kısmen Zaptedilmesinden Sorumlu Olması )"
189Y13.HD22.3.2002E. 2001/12719 K. 2002/3023"TAZMİNAT DAVASI ( Davalıdan Resmi Şekilde Alınan Trafikte Kayıtlı Aracın Çalıntı Olması Nedeniyle Gerçek Araç Sahibi Tarafından Elinden Alınması Nedeniyle )
SATIN ALINAN ARACIN ZAPTI ( Satım Sözleşmesinin Münfesih Olması-Satıcı Kusursuz Olsa Bile Alıcının Uğramış Olduğu Menfi Zararı Tazminle Yükümlü Olması )
ALICININ MENFİ ZARARININ TAZMİNİ ( Satın Alınan Aracın Tamamen Zaptı Halinde Sözleşmenin Münfesih Olması-Satıcı Kusursuz Olsa Bile Alıcının Uğramış Olduğu Menfi Zararı Tazminle Yükümlü Olması )
ZAPT ( Satım Sözleşmesinin Münfesih Olması-Satıcı Kusursuz Olsa Bile Alıcının Uğramış Olduğu Menfi Zararı Tazminle Yükümlü Olması )
MENFİ ZARAR ( Satın Alınan Aracın Tamamen Zaptı Halinde Sözleşmenin Münfesih Olması-Satıcı Kusursuz Olsa Bile Alıcının Uğramış Olduğu Menfi Zararı Tazminle Yükümlü Olması )"
189YHGK7.6.2000E. 2000/13-924 K. 2000/946"TAZMİNAT DAVASI ( Satın Alınan Traktörün Hırsızlık Malı Olması Nedeniyle El Konulması Üzerine )
SATIN ALINAN MALIN ZAPTI NEDENİYLE TAZMİNAT ( Satılanın Zaptı İle Akdin Münfesih Olması )
SATICININ SORUMLULUĞU ( Satılanın Zaptı İle Akdin Münfesih Olması Nedeniyle Satıcının Aldığı Bedeli Ödemesinin Gerekmesi )
MENFİ ZARAR ( Satım Bozulduğunda Satıcının Bedeli Geri Vermesinin Gerekmesi )"
189YHGK3.5.1995E. 1995/15-255 K. 1995/511"ARAÇ SATIMI ( Davacının Aracı Trafik Kaydında Haciz Şerhi Bulunmadan İyiniyetle Trafik Yasası Md. 20/d'ye Uygun Satın Aldığı - İstihkak Davasının Kabulü Gerektiği )
İSTİHKAK DAVASI ( Davacının Aracı Trafik Kaydında Haciz Şerhi Bulunmadan İyiniyetle Trafik Yasası Md. 20/d'ye Uygun Satın Aldığı - Davanın Kabulü Gerektiği )"
189Y13.HD21.3.1995E. 1995/1837 K. 1995/2797"TAZMİNAT DAVASI ( Zapta Karşı Tekeffül Nedeniyle )
ZAPTA KARŞI TEKEFFÜL ( Alıcının Satım Tehlikesinden Haberdar Olması Durumunda Satıcının Tekeffül Durumunda Olmadığının Kabulü )
HÜSNÜNİYETLE KAZANIM ( Alıcının Satım Tehlikesinden Haberdar Olması Durumunda Satıcının Zapta Karşı Tekeffül Durumunda Olmadığının Kabulü )"
189Y13.HD20.3.1995E. 1995/2191 K. 1995/2694"ZAPTA KARŞI TEKEFFÜL ( Zamanaşımı-Satın Alınan Aracın Haczedilmesi )
ZAMANAŞIMI ( Zapta Karşı Tekeffül-Satın Alınan Aracın Haczedilmesi )
SATIN ALINAN ARACIN HACZEDİLMESİ ( Zapta Karşı Tekeffül-Zamanaşımı )"
189YHGK21.2.1990E. 1989/16-575 K. 1990/99"KADASTRO TESPİTİNE İTİRAZ ( Taksimden Sonra Mirasçılardan Herbirinin Taksimde Payına Düşen Mallar İçin Satış Hükümlerince Yek Diğerine Karşı Borçlu Olmaları )
TAKSİM ( Taksimden Sonra Mirasçılardan Herbirinin Taksimde Payına Düşen Mallar İçin Satış Hükümlerince Yek Diğerine Karşı Borçlu Olmaları )
MİRAS TAKSİM SÖZLEŞMESİ ( Taksimden Sonra Mirasçılardan Herbirinin Taksimde Payına Düşen Mallar İçin Satış Hükümlerince Yek Diğerine Karşı Borçlu Olmaları )"
189Y13.HD4.6.1987E. 1987/2975 K. 1987/3303"SATILANIN ZAPTI ( Tamirhaneye Bırakılan Aracın 3. Kişi Tarafından Götürülmesi )
TAMİRHANEYE BIRAKILAN ARACIN 3.KİŞİ TARAFINDAN GÖTÜRÜLMESİ ( Satılanın Zaptı )
SATILANIN ZAPTI HÜKÜMLERİNE DAYANILARAK SATICIYA BAŞVURULMASI ( Tamirhaneden 3. Kişinin Götürdüğü Araç )"
189Y13.HD24.11.1986E. 1986/4482 K. 1986/5734"ZAPTA KARŞI TEKEFFÜLDEN DOĞAN DAVALARDA ZAMANAŞIMI
ZAMANAŞIMI ( Zapta Karşı Tekeffülden Doğan Davalarda )
ZAPTA KARŞI TEKEFFÜL ( Satış Sözleşmesi ile Satılan Makinaların Haczi )
SATIŞ SÖZLEŞMESİ İLE ALININ MAKİNALARIN HACZİ ( Zapta Karşı Tekeffül )
SATICININ SORUMLULUĞU ( Satış Sözleşmesi ile Satılan Makinaların Haczi )
HACİZ ( Satış Sözleşmesi ile Alınan Makinalar - Zapta Karşı Tekeffül )"
189Y13.HD18.3.1985E. 1985/451 K. 1985/1794"İHALEYE ÇIKARILAN ARAÇ ÜZERİNDE İHTİYATİ TEDBİR BULUNMASI ( Satıcının Zapta Karşı Yasal Tekeffül Borcu )
ZAPTA KARŞI TEKEFFÜL ( İhaleye Çıkarılan Araç Tedbirli Olduğu Halde Bunun Şartnamede Belirtilmemesi )
YASAL BORÇ ( Zapta Karşı Tekeffül )
SATICININ BORÇLARI ( Satıcının Zapta Karşı Yasal Tekeffül Borcu )"
189Y11.HD23.3.1978E. 1978/1360 K. 1978/1383"ALACAK DAVASI ( Davalıdan Satın Alınan Otonun Davalının İftirası Sonucu Elinden Alınması Nedeniyle Uğranılan Zarar )
MENKUL SATIMI NEDENİYLE VERİLEN BONOLARIN GEÇERSİZLİĞİ ( Satıcının Alıcıya Karşı Sorumlu ve Satış Bedelini İade ile Yükümlü Olması )
SATICININ SORUMLULUĞU ( Satıcının Alıcıya Karşı Sorumlu ve Satış Bedelini İade ile Yükümlü Olması )"
189Y11.HD23.9.1976E. 1976/3453 K. 1976/3900"TAŞINIR MAL MÜLKİYETİNİN İNTİKALİ ŞARTI ( Hukuki Ayıptan Arınmış Olmak )
HUKUKİ AYIPTAN ARINMIŞ OLMAK ( Taşınır Mal Mülkiyetinin İntikali Şartı )
ARACIN SAHİBİ OLMAYAN KİŞİ TARAFINDAN SATIŞI VE TESLİMİ
SATIŞ VE TESLİM ( Sahibi Olmadığı Aracı )"

Madde 190

YARGITAY

190YHGK25.2.2015E. 2013/13-1352 K. 2015/874"MADDİ TAZMİNAT DAVASI ( Taşınmaz Satışında Kısmi Zapt Nedeniyle - Mahkemece Bir Kısım Tanık Beyanlarına İtibar Edilerek Fiili Durumun Satıştan Önce Davacı Tarafından Bilindiği Gerekçesi İle Davanın Reddine Karar Verilmesinin Doğru Olmadığı )
KISMİ ZAPT ( Nedeniyle Tazminat İstemi - Davacının Taşınmazı Satın Aldıktan Sonra Satıştan Önceki Nedenlerle Taşınmazın Bir Kısmına El Konulduğuna Göre Davalıların Zapta Karşı Tekeffül Hükümleri Gereğince Bu El Konulan Bölüme İlişkin Satış Bedelini Davacı Alıcıya İade Etmeleri Gerektiği )
TANIKLA İSPAT ( Satışa Konu Taşınmazın Bir Kısmının Yola Terkinine İlişkin Olgunun Tanıkla İspatı Ancak 1086 Sayılı Kanun ve İçtihadı Birleştirme Kararındaki Şartlar Dairesinde Mümkün Olup Eldeki Davada Bu Şartların Gerçekleşmediğinin Gözetilmesi Gerektiği - Maddi Tazminat )
ZAPTA KARŞI TEKEFFÜL ( Davacının Taşınmazı Satın Aldıktan Sonra Satıştan Önceki Nedenlerle Taşınmazın Bir Kısmına El Konulduğu - Davalıların Zapta Karşı Tekeffül Hükümleri Gereğince Bu El Konulan Bölüme İlişkin Satış Bedelini Davacı Alıcıya İade Etmeleri Gerektiği/Maddi Tazminat Davası )
İSTİRDAT ( Kamulaştırmasız El Atma Sebebine Dayalı Tazminat Davası Sonucunda Terkinine Karar Verilen ve Satıştan Sonra Tefrik Edilen Kısmın Satış Tarihindeki Bedelinin Davalılardan İstirdadına Karar Verilmesi Gerektiği )"
190YHGK15.12.2010E. 2010/13-618 K. 2010/668"ZAPTA KARŞI TEKEFFÜL ( Enflasyon Tüketici Eşya Fiyat Endeksi Altın ve Döviz Kurlarındaki Artış Maaş Artışları Gibi Ekonomik Etkenlerin Ortalamaları Esas Alınarak Bulunacak Bedelin Davacının Gerçek Zararını Karşılamadığı )
GERÇEK ZARAR ( Zapta Karşı Tekeffül - Enflasyon Tüketici Eşya Fiyat Endeksi Altın ve Döviz Kurlarındaki Artış Maaş Artışları Gibi Ekonomik Etkenlerin Ortalamaları Esas Alınarak Bulunacak Bedelin Davacının Gerçek Zararını Karşılamadığı )
GAYRİMENKUL SATIM SÖZLEŞMESİ ( Bir Ayni Hakka Dayanarak Taşınmazın Mahkeme Kararı İle Davacının Elinden Alınabileceği - Zapta Karşı Tekeffül Hükümleri Uygulanarak Davacının Gerçek ve Güncel Müspet Zararına Hükmedilmesi Gerektiği )"
190Y13.HD10.11.2006E. 2006/9820 K. 2006/14761"DAVANIN İHBARI ( Üçüncü Kişinin Alıcı Aleyhine Açtığı Davanın Alıcı Tarafından Satıcıya İhbar Edilmemesi Satıcıyı Sorumluluktan Kurtaramadığı )
HAK DÜŞÜRÜCÜ SÜRE ( Kadastro Kanunu'nun 12/3. Maddesindeki 10 Yıllık Hak Düşürücü Süre Taşınmazın Kadastro Tespit Tutanağının Kesinleştiği Tarihten İşlemeye Başlayacağı )
ALACAK / TAZMİNAT DAVASI ( 10 Yıllık Hak Düşürücü Sürenin Dolmaması Nedeniyle Davalı Hazine'ye Tapu İptal ve Tescil Davası İhbar Edilse Dahi Sonuç Değişmeyeceği - Davanın Kabulü Gereği )"
190Y13.HD4.6.1987E. 1987/2975 K. 1987/3303"SATILANIN ZAPTI ( Tamirhaneye Bırakılan Aracın 3. Kişi Tarafından Götürülmesi )
TAMİRHANEYE BIRAKILAN ARACIN 3.KİŞİ TARAFINDAN GÖTÜRÜLMESİ ( Satılanın Zaptı )
SATILANIN ZAPTI HÜKÜMLERİNE DAYANILARAK SATICIYA BAŞVURULMASI ( Tamirhaneden 3. Kişinin Götürdüğü Araç )"

Madde 191

YARGITAY

191YHGK7.6.2000E. 2000/13-924 K. 2000/946"TAZMİNAT DAVASI ( Satın Alınan Traktörün Hırsızlık Malı Olması Nedeniyle El Konulması Üzerine )
SATIN ALINAN MALIN ZAPTI NEDENİYLE TAZMİNAT ( Satılanın Zaptı İle Akdin Münfesih Olması )
SATICININ SORUMLULUĞU ( Satılanın Zaptı İle Akdin Münfesih Olması Nedeniyle Satıcının Aldığı Bedeli Ödemesinin Gerekmesi )
MENFİ ZARAR ( Satım Bozulduğunda Satıcının Bedeli Geri Vermesinin Gerekmesi )"
191Y13.HD21.11.1988E. 1988/3920 K. 1988/5535"TAŞINMAZ SATIŞI ( Tapusuz Taşınmazın Kadastro Tesbitinde 3. Kişi Adına Tesbiti )
SENET İPTALİ ( Satış Senedi ile Alınan Tapusuz Taşınmazın Kadastro Tesbitinde 3. Kişi Adına Tesbiti )
ALICININ İADEYE MECBUR OLDUĞUNU İSBATI HALİNDE SATICIYA BAŞVURABİLMESİ ( Senet İptali )
TAPUSUZ TAŞINMAZIN TAPULAMA SIRASINDA ALICI ZİLYED VE SATICI YERİNE 3. KİŞİ ADINA TESBİTİ"
191Y13.HD4.6.1987E. 1987/2975 K. 1987/3303"SATILANIN ZAPTI ( Tamirhaneye Bırakılan Aracın 3. Kişi Tarafından Götürülmesi )
TAMİRHANEYE BIRAKILAN ARACIN 3.KİŞİ TARAFINDAN GÖTÜRÜLMESİ ( Satılanın Zaptı )
SATILANIN ZAPTI HÜKÜMLERİNE DAYANILARAK SATICIYA BAŞVURULMASI ( Tamirhaneden 3. Kişinin Götürdüğü Araç )"
191Y13.HD29.1.1986E. 1985/7858 K. 1986/427"HUKUKİ ZAPT ( Polise Şikayet Üzerine Otonun Üçüncü Kişiye Teslimine Razı Olmanın Hukuki Zapt Sayılmaması )
SATILANIN ZAPTEDİLMESİ ( Polise Şikayet Üzerine Otonun Üçüncü Kişiye Teslimine Razı Olmanın Hukuki Zapt Sayılmaması )
ALACAK DAVASI ( Mahkemenin Satılanın Zaptedilmesinden Dolayı Sözleşmenin Feshedildiğini Kabul İle Tahsile Karar Vermesinin Yasaya Aykırı Olması )"

Madde 192

YARGITAY

192Y13.HD12.3.2018E. 2015/37842 K. 2018/2924"ZAPTA KARŞI TEKEFFÜL ( Satılanın Tamamı Alıcının Elinden Alınmışsa Satış Sözleşmesinin Kendiliğinden Sona Erecek Olup Satıcı Kusursuz Olsa Dahi Aracın Zaptedilmesinden Dolayı Alıcıya Karşı Sorumlu Olduğu - Satılanın Zaptı ile Birlikte Alıcının Satılandan Elde Ettiği Faydaların da Sebepsiz Zenginleşme Kurallarına Göre Hükmedilen Alacaktan Mahsubu Gerektiği/Aracın Davacının Elinde Kaldığı Süre İçinde Elde Edilen Yararlanma Miktarı Belirlenerek Alacaktan Mahsubundan Sonra Kalan Bakiye Miktarın Tahsiline Karar Verilmesi Gerektiği )
ARACIN SATIŞINDAN ZAPT EDİLDİĞİ TARİHE KADAR DAVACININ ZİLYETLİĞİNDE KALMASI ( Satıcı Kusursuz Olsa Dahi Aracın Zaptedilmesinden Dolayı Alıcıya Karşı Sorumlu Olduğu - Satılanın Zaptı ile Birlikte Alıcının Satılandan Elde Ettiği Faydaların da Sebepsiz Zenginleşme Kurallarına Göre Hükmedilen Alacaktan Mahsubu Gerektiği/Aracın Davacının Elinde Kaldığı Süre İçinde Elde Edilen Yararlanma Miktarı Belirlenerek Alacaktan Mahsubundan Sonra Kalan Bakiye Miktarın Tahsiline Karar Verilmesi Gerektiği )
SATILANIN TAMAMININ ALICININ ELİNDEN ALINMASI ( Satış Sözleşmesinin Kendiliğinden Sona Erecek Olup Satıcı Kusursuz Olsa Dahi Aracın Zaptedilmesinden Dolayı Alıcıya Karşı Sorumlu Olduğu - Alıcının Satılandan Elde Ettiği Faydaların da Sebepsiz Zenginleşme Kurallarına Göre Hükmedilen Alacaktan Mahsubu Gerektiği/Aracın Davacının Elinde Kaldığı Süre İçinde Elde Edilen Yararlanma Miktarı Belirlenerek Alacaktan Mahsubundan Sonra Kalan Bakiye Miktarın Tahsiline Karar Verilmesi Gerektiği )"
192Y13.HD3.4.2017E. 2015/40138 K. 2017/3893"ARAÇ BEDELİNİN TAHSİLİ İTEMİ ( Mahkemece İlgili Bilirkişi Raporu Hükme Esas Alınmış Olup Raporda Belirlenen Araç Satış Bedeli ile Gelir Kaybı Toplamlarına Hükmedilmesi Gerektiği - Raporda Bu Toplam Rakama Faiz Yürütülerek Gecikme Faizi Adı Altına Yapılan Belirlemenin Hükmedilen Toplam Tutara İlave Edilmiş Olması Faize Faiz İşletilmesine Sebebiyet Verdiğinden Usul ve Yasaya Aykırı Olduğu/Kararın Bozulması Gerektiği )
ARACIN BAĞLANMASI ( Davacı Aracı Muayeneye Götürdüğünde Motor Numarasının Değiştirildiğinin Tespit Edildiği ve Aracın Trafikten Men Edildiği/Rehabilitasyon Merkezinde Çalışmakta İken Çalışamadığını ve Zarara Uğradığı - Bilirkişi Raporunda Belirlenen Araç Satış Bedeli ile Gelir Kaybı Toplamlarına Hükmedilmesi Gerektiği/Toplam Rakama Faiz Yürütülerek Gecikme Faizi Adı Altına Yapılan Belirlemenin Hükmedilen Toplam Tutara İlave Edilmiş Olması Faize Faiz İşletilmesine Sebebiyet Verdiğinden Usul ve Yasaya Aykırı Olduğu )
BİLİRKİŞİ RAPORU ( Mahkemece İlgili Rapor Hükme Esas Alınmış Olup Raporda Belirlenen Araç Satış Bedeli ile Gelir Kaybı Toplamlarına Hükmedilmesi Gerektiği - Raporda Bu Toplam Rakama Faiz Yürütülerek Gecikme Faizi Adı Altına Yapılan Belirlemenin Hükmedilen Toplam Tutara İlave Edilmiş Olması Faize Faiz İşletilmesine Sebebiyet Verdiğinden Usul ve Yasaya Aykırı Olduğu/Kararın Bozulması Gerektiği )
FAİZ İŞLETİLMESİ ( Bilirkişi Raporunda Belirlenen Araç Satış Bedeli ile Gelir Kaybı Toplamlarına Hükmedilmesi Gerektiği - Raporda Bu Toplam Rakama Faiz Yürütülerek Gecikme Faizi Adı Altına Yapılan Belirlemenin Hükmedilen Toplam Tutara İlave Edilmiş Olması Faize Faiz İşletilmesine Sebebiyet Verdiğinden Usul ve Yasaya Aykırı Olduğu/Kararın Bozulması Gerektiği )"
192Y11.HD10.6.2013E. 2012/13901 K. 2013/11926"TAŞIMA SÖZLEŞMESİ UYARINCA TAZMİNAT (Dava Dışı Alıcı Tarafından Davacı Gönderen Satıcıya Karşı Asliye Ticaret Mahkemesi'nin Dosyasında Talep Edilen Miktarın Bu Davada İstenildiği - Usul Ekonomisi de Gözetilerek O Davanın Neticesinin Kesinleşmesinin Beklenmesi Gerektiği)
TAZMİNAT (CMR Konvansiyonu'na Tabi Taşıma Sözleşmesi Uyarınca - Ticaret Mahkemesi'nin Dosyasında Talep Edilen Miktarın Bu Davada İstenildiği/Usul Ekonomisi de Gözetilerek O Davanın Neticesinin Kesinleşmesinin Beklenmesi Gerektiği)
BEKLETİCİ MESELE (CMR Konvansiyonu'na Tabi Taşıma Sözleşmesi Uyarınca Tazminat - Ticaret Mahkemesi'nin Dosyasında Talep Edilen Miktarın Bu Davada İstenildiği/Usul Ekonomisi de Gözetilerek O Davanın Neticesinin Kesinleşmesinin Bekleneceği)"
192Y13.HD13.3.2013E. 2013/56 K. 2013/6242"ARACA EMNİYET GÖREVLİLERİNCE EL KONULMASI ( Alacağın Tahsili - Öncelikle Aracın Zaptedilip Edilmediği ve Davacının Elinde Olup Olmadığı Araştırılmalı ve Zaptedildiğinin Anlaşılması Halinde Satımın Feshi İle Bilirkişi Marifetiyle Alacağın Belirlenerek Karar Verileceği )
ZAPTEDİLEN ARAÇ NEDENİYLE TAZMİNAT ( Aracın Emniyet Görevlilerince El Konulması Nedeniyle - Aracın Zaptedilip Edilmediği ve Davacının Elinde Olup Olmadığı Araştırılmalı ve Zaptedildiğinin Anlaşılması Halinde Satımın Feshi İle Bilirkişi Marifetiyle Alacağın Belirlenerek Karar Verileceği )
SATIMIN FESHİ ( Aracın Emniyet Görevlilerince El Konulması Nedeniyle Alacağın Tahsili - Öncelikle Aracın Zaptedilip Edilmediği ve Davacının Elinde Olup Olmadığı Araştırılmalı ve Zaptedildiğinin Anlaşılması Halinde Satımın Feshi İle Bilirkişi Marifetiyle Alacağın Belirlenerek Karar Verileceği )"
192Y13.HD20.12.2011E. 2011/13524 K. 2011/19637"ARACA SUÇTA KULLANILDIĞINDAN BAHİSLE EL KONULMASI ( Davalıya Ait Hukuki Ayıplı Aracın Geçerli Sözleşme İle Davacıya Satıldığı - Satılanın Tamamen Zaptolunması Halinde Satım Münfesih Olacağından Zararların Talep Edilebileceği )
ZAPTA KARŞI TEKEFFÜL ( Satılanın Tamamen Zaptolunması Halinde Satım Münfesih Olacağından Zararların Talep Edilebileceği - Satıcı Kusursuz Olsa Bile Aracın Alıcının Elinden Alınmasından Kaynaklanan Menfi Zararını Karşılamakla Yükümlü Olduğu )
SATILANIN TAMAMEN ZAPTOLUNMASI ( Satımın Feshedilmiş Olacağı - Davalı Satıcının Kusursuz Olmasının Davacının Menfi Zararını İstemesine Engel Teşkil Etmeyeceği )"
192Y13.HD9.3.2011E. 2010/14192 K. 2011/3550"ZAPTA KARŞI TEKEFFÜL ( Noter Sözleşmesi İle Satılan Aracın Mahkeme Kararı İle Zaptdedildiği - Aracın Davacının Elinde Kaldığı Süre İçinde Araçtan Elde Edilen Yararlanma Miktarı Belirlenip Mahsup Edileceği/Bakiye Miktarın Tahsiline Karar Verileceği )
NOTER SÖZLEŞMESİ İLE ALINAN ARACIN MAHKEME KARARI İLE ZAPTI ( Satılanın Zaptı İle Birlikte Alıcının Satılandan Elde Ettiği Faydaların da Sebepsiz Zenginleşme Kurallarına Göre Hükmedilen Alacaktan Mahsubu Gerektiği )
SEBEPSİZ ZENGİNLEŞME ( Zapta Karşı Tekeffülden Kaynaklanan Dava - Satılanın Zaptı İle Birlikte Alıcının Satılandan Elde Ettiği Faydaların da Sebepsiz Zenginleşme Kurallarına Göre Hükmedilen Alacaktan Mahsubu Gerektiği )
YARARLANMA ( Noter Sözleşmesi İle Satılan Aracın Mahkeme Kararı İle Zaptdedildiği - Aracın Davacının Elinde Kaldığı Süre İçinde Araçtan Elde Edilen Yararlanma Miktarı Belirlenip Mahsup Edileceği/Bakiye Miktarın Tahsiline Karar Verileceği )"
192Y13.HD23.2.2011E. 2010/11317 K. 2011/2633"ZAPTA KARŞI TEKEFFÜL SORUMLULUĞU ( Satılan Aracın Hırsızlık Malı Olduğu Gerekçesi İle Emniyetçe Tamamen Zaptı - Maddi ve Manevi Tazminat Talebinin B.K. Md. 192'ye Göre Hesaplanacağı )
SATILAN ARACIN TAM ZAPTI ( Maddi ve Manevi Tazminat Talebinin B.K. Md. 192'ye Göre Hesaplanacağı - Aracın Hırsızlık Malı Olduğu Gerekçesi İle Emniyetçe Tamamen Zaptı )
HIRSIZLIK MALI ARACIN SATILMASI ( Emniyetçe Tamamen Zaptı - Davacı Alıcının Maddi ve Manevi Tazminat Talebinin B.K. Md. 192'ye Göre Hesaplanacağı )
MADDİ VE MANEVİ TAZMİNAT ( Satılan Aracın Hırsızlık Malı Olduğu Gerekçesi İle Emniyetçe Tamamen Zaptı - Maddi ve Manevi Tazminat Talebinin B.K. Md. 192'ye Göre Hesaplanacağı/Zapta Karşı Tekeffül )"
192Y13.HD26.1.2011E. 2010/10519 K. 2011/897"TAŞINMAZ MÜLKİYETİNİN KAYBEDİLMESİ ( Davacı BK'nın 217. Md. Delaletiyle Zapta Karşı Tekeffül ve Haksız İktisap Kurallarına Göre Davalı Satıcıdan Zararlarını ve Ödediği Bedeli Talep Edebileceği )
ZAPTA KARŞI TEKEFFÜL ( Taşınmazın Mülkiyet Hakkını Kaybeden Davacı BK'nın 217. Md. Delaletiyle Zapta Karşı Tekeffül ve Haksız İktisap Kurallarına Göre Davalı Satıcıdan Zararlarını ve Ödediği Bedeli Talep Edebileceği )
İYİNİYET ( Taşınmazın Mülkiyet Hakkının Kaybedilmesi - Davacının Satın Alması Sırasında Tapu Kaydında Aynının Uyuşmazlığa Konu Olduğu Konusunda Herhangi Bir Sınırlama Bulunmadığı/Alıcı Olan Davacının TMK'nın 1020. Md. Gereğince İyiniyetli Olduğunun Kabulünün Zorunlu Olduğu )
SATIM AKDİNİN İNİKADINDAN ÖNCE MÜKERRER TESCİLDEN ALICIYI HABERDAR ETMEMESİ ( BK'nın 189 /Son Md.sinin Uygulanmasını Zorunlu Kıldığı - Bu Hususlar Gözetilmeden Davacının Akdin İnikadından Önce 3. Kişinin Zapt Tehlikesini Bildiğinin Kabulünün Mümkün Olmadığı )"
192YHGK15.12.2010E. 2010/13-618 K. 2010/668"ZAPTA KARŞI TEKEFFÜL ( Enflasyon Tüketici Eşya Fiyat Endeksi Altın ve Döviz Kurlarındaki Artış Maaş Artışları Gibi Ekonomik Etkenlerin Ortalamaları Esas Alınarak Bulunacak Bedelin Davacının Gerçek Zararını Karşılamadığı )
GERÇEK ZARAR ( Zapta Karşı Tekeffül - Enflasyon Tüketici Eşya Fiyat Endeksi Altın ve Döviz Kurlarındaki Artış Maaş Artışları Gibi Ekonomik Etkenlerin Ortalamaları Esas Alınarak Bulunacak Bedelin Davacının Gerçek Zararını Karşılamadığı )
GAYRİMENKUL SATIM SÖZLEŞMESİ ( Bir Ayni Hakka Dayanarak Taşınmazın Mahkeme Kararı İle Davacının Elinden Alınabileceği - Zapta Karşı Tekeffül Hükümleri Uygulanarak Davacının Gerçek ve Güncel Müspet Zararına Hükmedilmesi Gerektiği )"
192Y13.HD18.9.2008E. 2008/4066 K. 2008/10729"ORMAN ALANLARI ( Özel Mülkiyete Konu Olması Devir ve Temliki Hukuki Sonuç Doğurmadığı - Satım Akdi BK. 19-20 Maddeleri Gereğince Mutlak Butlanla Batıl Olduğu )
SATIM AKTİNİN MUTLAK BUTLANLA BATIL OLMASI ( Sözleşme Baştan Beri Geçersiz Olup Geçersiz Sözleşmelerde Taşınmazın Hukuka Uygun Yollarla Tescil Edilmiş Olması BK. 192. Maddesindeki Satıcının Zapta Karşı Tekeffül Borcunu Doğurmadığı )
GEÇERSİZ SÖZLEŞMELER ( Taşınmazın Hukuka Uygun Yollarla Tescil Edilmiş Olması Satıcının Zapta Karşı Tekeffül Borcunu Doğurmadığı )
SÖZLEŞMENİN GEÇERSİZLİĞİ ( Herkes Aldığını Aynı Anda İade İle Yükümlü İse de Taşınmaz Davacının Kusuru Olmaksızın Elinden Çıkmış Olduğundan Onun İade Mükellefiyeti Olmadığı )
SEBEPSİZ ZENGİNLEŞME ( Davacı Geçersiz Sözleşmeye Dayanarak Taşınmazın Değerini Tazminat Olarak İsteyemeyeceği - Sadece Geçersiz Sözleşme Nedeniyle Ödediği Bedeli Sebepsiz Zenginleşme ve Denkleştirici Adalet Kurallarına Göre İsteyebileceği )"
192Y19.HD27.3.2008E. 2008/560 K. 2008/3086"AYIPLI MAL BEDELİNİN TAHSİLİ ( Davadan Önce Yapılmış Bir İhtar Bulunmadığından Satış Bedeline Dava Tarihinden İtibaren Faiz Yürütülebileceği )
FAİZ ( Ayıplı Malın Bedelinin Tahsili - Davadan Önce Yapılmış Bir İhtar Bulunmadığından Satış Bedeline Dava Tarihinden İtibaren Faiz Yürütülebileceği/Satış Tarihinden İtibaren Faiz Yürütülmesinin İsabetsizliği )
AYIPLI MAL SATIŞI NEDENİYLE SÖZLEŞMENİN FESHİ ( Davadan Önce Yapılmış Bir İhtar Bulunmadığından Satış Bedeline Dava Tarihinden İtibaren Faiz Yürütülebileceği )
SATIŞ BEDELİ ( Ayıplı Malın Bedelinin Tahsili - Davadan Önce Yapılmış Bir İhtar Bulunmadığından Satış Bedeline Dava Tarihinden İtibaren Faiz Yürütülebileceği )"
192Y11.HD22.1.2007E. 2005/13686 K. 2007/532"ALACAK DAVASI ( Borçluların Genel Kredi Sözleşmesinin Müteselsil Kefili Oldukları - Davacı Bankanın Konkordato Teklifine Ret Oyu Verdiği/Davalıların Sorumluluklarının Devam Ettiği )
MÜTESELSİL KEFALET ( Borçluların Genel Kredi Sözleşmesinin Müteselsil Kefili Oldukları/Kredinin Süresinde Ödenmediği - Davacı Bankanın Konkordato Teklifine Ret Oyu Verdiği/Davalıların Sorumluluklarının Devam Edeceği )
GENEL KREDİ SÖZLEŞMESİ ( Borçluların Müteselsil Kefil Olduğu - Kredinin Süresinde Ödenmediği/Davalıların Sorumluluklarının Devam Edeceği )"
192Y19.HD18.11.2005E. 2005/2481 K. 2005/11405"İSTİRDAT İSTEMİ ( Alınan Bilirkişi Raporu Yeterli Araştırma ve İncelemeyi İçermediği - Satıcının Ayıba Karşı Tekeffülü Hükümleri Üzerinde Durulup Tartışılmadan Eksik İncelemeyle Hüküm Kurulmasının Doğru Görülmediği )
BİLİRKİŞİ RAPORU ( Yeterli Araştırma ve İncelemeyi İçermediği - Satıcının Ayıba Karşı Tekeffülü Hükümleri Üzerinde Durulup Tartışılmadan Eksik İncelemeyle Hüküm Kurulmasının Doğru Görülmediği/İstirdat İstemi )
AYIBA KARŞI TEKEFFÜL ( İstirdat İstemi - Alınan Bilirkişi Raporu Yeterli Araştırma ve İncelemeyi İçermediği/Satıcının Ayıba Karşı Tekeffülü Hükümleri Üzerinde Durulup Tartışılmadan Eksik İncelemeyle Hüküm Kurulmasının Doğru Görülmediği )"
192Y13.HD4.7.2005E. 2005/1885 K. 2005/11377"TAZMİNAT DAVASI ( Davalı Kendisine Satış Bedelinin Bir Kısmının Ödendiğini İspatlayamadığı - Taşınmazın Satış Bedeli Olan ... Liranın Zapta Karşı Tekeffül Hükümleri Gereğince Davalıdan Tahsili Gereği )
ZAPTA KARŞI TEKEFFÜL ( Davalı Kendisine Satış Bedelinin Bir Kısmının Ödendiğini İspatlayamadığı - Taşınmazın Satış Bedeli Olan ... Liranın Zapta Karşı Tekeffül Hükümleri Gereğince Davalıdan Tahsili Gereği )"
192Y13.HD27.6.2005E. 2005/4861 K. 2005/10819"ZAPTA KARŞI TEKEFFÜL SORUMLULUĞU ( Araç Satım Sözleşmesinde Satıcının - Aracın Çenç Çıkması ve Zaptedilmesi Nedeniyle Bedelinin Tahsili Talebi )
ARAÇ SATIŞ SÖZLEŞMESİNDE SATICININ ZAPTA KARŞI TEKEFFÜL SORUMLULUĞU ( Aracın Çenç Çıkması ve Polis Tarafından El Konması Nedeniyle Ödenen Satış Bedelinin Tahsili Talebi )
ÇENÇ ÇIKTIĞI İÇİN POLİS TARAFINDAN EL KONAN ARAÇ ( Satıcının Zapta Karşı Tekeffül Sorumluluğu - Alıcının Bedelin Tahsilini İsteyebileceği )
SATIŞ SÖZLEŞMESİNDE SATICININ ZAPTA KARŞI TEKEFFÜL SORUMLULUĞU ( Satın Alınan Araca Çenç Çıktığı İçin Polis Tarafından El Konulması )
BASİRETLİ BİR TACİR GİBİ DAVRANMA YÜKÜMLÜLÜĞÜ ( Oto Galericisi Olarak Çalışan Davalının Satışına Aracılık Ettiği Araca El Konulması Nedeniyle Sorumlu Olması )
OTO GALERİCİSİNİN SORUMLULUĞU ( Satışına Aracılık Ettiği Aracın Çenç Çıkması ve El Konulması - Basiretli Bir Tacir Gibi Davranma Yükümlülüğüne Uymama )"
192Y1.HD17.5.2005E. 2005/4476 K. 2005/6185"MUVAZAALI TEMLİK İDDİASI ( Murise Ait Kamyonetin Sözleşme İle Devri - Bu Gibi Sözleşmelerin Şekil Şartına Bağlı Olmadığı/Malın Teslimi İle Mülkiyetin Alıcısına Geçeceği )
TAŞINIRLARIN SATIŞI YA DA BAĞIŞLANMASI ( Malın Teslimi İle Mülkiyetin Alıcısına Geçeceği - Şekle Bağlı Olmayıp Satan Veya Bağışlayanın Şeyi Karşı Tarafa Teslim Etmesi İle Akdin Gerçekleşeceği )
MURİS MUVAZAASINA DAYALI BEDEL TALEBİ ( Murise Ait Kamyonetin Sözleşme İle Devri - Bu Gibi Sözleşmelerin Şekil Şartına Bağlı Olmadığı/Malın Teslimi İle Mülkiyetin Alıcısına Geçeceği )
TEMLİKTE MUVAZAA İDDİASI ( Murise Ait Kamyonetin Sözleşme İle Devri - Malın Teslimi İle Mülkiyetin Alıcısına Geçeceği/Şekle Bağlı Olmayıp Satan Veya Bağışlayanın Şeyi Karşı Tarafa Teslim Etmesi İle Akdin Gerçekleşeceği )"
192Y13.HD11.10.2004E. 2004/4841 K. 2004/14134"ZAPTA KARŞI TEKEFFÜL ( Satıcının Bedeli İade Yükümlülüğü - Davacının Satın Aldığı Taşınmazın Satın Almadan Önce Açılmış Kadastro Davası Sonucu Üçüncü Kişi Adına Tescili )
SATIM SÖZLEŞMESİNDE SATICININ ZAPTA KARŞI TEKEFFÜL SORUMLULUĞU ( Satış Tarihinden Önceki Kadastro Tesbitine İtiraz Davası Sonucunda Taşınmazın Üçüncü Kişi Adına Tescil Edilmesi - Tapuda Davaya İlişkin Kayıt Bulunmadığından Alıcının İyiniyetli Olması )
KADASTRO TESBİTİNE İTİRAZ DAVASINA KONU TAŞINMAZI İYİNİYETLE SATIN ALAN DAVACI ( Satıcının Davayı Kaybetmesi Nedeniyle Taşınmazın Üçüncü Kişinin Mülkiyetine Geçmesi - Satıcının Zapta Karşı Tekeffül Sorumluluğu )"
192Y13.HD1.10.2004E. 2004/3350 K. 2004/13341"SATILANIN TAMAMEN ZAPTI ( Satımın Münfesih Olduğu - Bu Durumda Alıcı BK.'nun 192. Maddesinde Açıklanan Şekilde Menfi Zararlarını Satıcıdan İsteyebileceği )
MENFİ ZARAR TALEBİ ( Akit Yapılmamış Olsaydı Uğranmayacak Olan Zarar Olduğu - Araca El Konulması Nedeni İle Davacının Mal Varlığındaki Eksilme Aracın Zapt Yoluyla Emniyetçe Zaptedilip Asıl Sahibine Geçtiği Tarihteki Rayiç Değerinden Oluştuğu )
ARACA EL KONULMASI NEDENİYLE ALICININ UĞRADIĞI ZARAR ( Davacının Mal Varlığındaki Eksilme Aracın Zapt Yoluyla Emniyetçe Zaptedilip Asıl Sahibine Geçtiği Tarihteki Rayiç Değerinden Oluştuğu )"
192Y13.HD30.9.2003E. 2003/8356 K. 2003/10884"SATILANIN TAMAMEN ZAPTI ( Alıcının Bundan Doğan Bütün Zararlarını Satıcıdan İsteyebileceği - Taşınmazın Satımından Sonra Zilyetlik Şartları Oluşmadığı İçin Hazine Adına Tescil Edilmesi )
ÇALILIK ( Satın Alınan Taşınmazın Hazine Adına Tescil Edilmesi - Alıcının Satıcıdan Tescil Tarihi İtibariyle Taşınmazın Değerini Talep Edebileceği )
ZAMANAŞIMI ZİLYETLİĞİ ( Taşınmazın Satımından Sonra Zilyetlik Şartları Oluşmadığı İçin Hazine Adına Tescil Edilmesi - Alıcının Satıcıdan Tescil Tarihi İtibariyle Taşınmazın Değerini Talep Edebileceği )"
192YHGK11.6.2003E. 2003/13-414 K. 2003/410"ZAPTA KARŞI TEKEFFÜL ( Vakıflar Tarafından Davacıya Satılan Taşınmazın Kamu Malı Olduğu/Kanuna Aykırılık Nedeniyle Batıl Bir Sözleşmeye Konu Malın Hazinece Hukuka Uygun Yolla Zaptı - Hükümlerin Uygulanamayacağı )
VAKIFLARIN SATTIĞI KAMU MALI TAŞINMAZ ( Kanuna Aykırılık Nedeniyle Batıl Bir Sözleşmeye Konu Malın Hazinece Hukuka Uygun Yolla Zaptı - Zapta Karşı Tekeffül Hükümlerin Uygulanamayacağı )
KAMU MALI TAŞINMAZ ( Vakıflar Tarafından Davacıya Satılan/Kanuna Aykırılık Nedeniyle Batıl Bir Sözleşmeye Konu Malın Hazinece Hukuka Uygun Yolla Zaptı - Zapta Karşı Tekeffül Hükümlerin Uygulanamayacağı )
TAPU İPTALİ VE TESCİL ( Hazine Tarafından Açılan Dava - Vakıflar Tarafından Davacıya Satılan Taşınmazın Kamu Malı Olması Nedeniyle/Zapta Karşı Tekeffül Hükümlerin Uygulanamayacağı )
TAZMİNAT ( Vakıflar Tarafından Davacıya Satılan Taşınmazın Kamu Malı Olduğu/Kanuna Aykırılık Nedeniyle Batıl Bir Sözleşmeye Konu Malın Hazinece Hukuka Uygun Yolla Zaptı - Ödediği Satış Bedelini Sebepsiz Zenginleşme Kuralları Uyarınca Geri İsteyebileceği )
SEBEPSİZ ZENGİNLEŞME ( Vakıflar Tarafından Davacıya Satılan Taşınmazın Kamu Malı Olduğu/Kanuna Aykırılık Nedeniyle Batıl Bir Sözleşmeye Konu Malın Hazinece Hukuka Uygun Yolla Zaptı - Ödediği Satış Bedelini Bu Kural Uyarınca Geri İsteyebileceği )"
192Y13.HD22.3.2002E. 2001/12719 K. 2002/3023"TAZMİNAT DAVASI ( Davalıdan Resmi Şekilde Alınan Trafikte Kayıtlı Aracın Çalıntı Olması Nedeniyle Gerçek Araç Sahibi Tarafından Elinden Alınması Nedeniyle )
SATIN ALINAN ARACIN ZAPTI ( Satım Sözleşmesinin Münfesih Olması-Satıcı Kusursuz Olsa Bile Alıcının Uğramış Olduğu Menfi Zararı Tazminle Yükümlü Olması )
ALICININ MENFİ ZARARININ TAZMİNİ ( Satın Alınan Aracın Tamamen Zaptı Halinde Sözleşmenin Münfesih Olması-Satıcı Kusursuz Olsa Bile Alıcının Uğramış Olduğu Menfi Zararı Tazminle Yükümlü Olması )
ZAPT ( Satım Sözleşmesinin Münfesih Olması-Satıcı Kusursuz Olsa Bile Alıcının Uğramış Olduğu Menfi Zararı Tazminle Yükümlü Olması )
MENFİ ZARAR ( Satın Alınan Aracın Tamamen Zaptı Halinde Sözleşmenin Münfesih Olması-Satıcı Kusursuz Olsa Bile Alıcının Uğramış Olduğu Menfi Zararı Tazminle Yükümlü Olması )"
192Y19.HD15.3.2002E. 2001/5883 K. 2002/1852"ALACAK DAVASI ( Satın Alınan Aracın Geri Alınması Nedeniyle Araç Bedeli Olarak Verilen Alacağının ve Araca Yapılan Harcamaların Tahsili Talebi )
DAVALININ TEMERRÜDÜ ( Davalının Yapılacak İhtar ile Temerrüde Düşürülmediğinden Dava Tarihinden İtibaren Faize Hükmedilmesinin Gerekmesi )
HUSUMET ( Şirketin Satım Akdinin Tarafı Olmadığı gibi Çeklerin de Hamili Olmaması ve Bu Nedenle Davalıya Yöneltilen Davanın Husumet Nedeniyle Reddinin Gerekmesi )
FAİZ ( Davalının Yapılacak Bir İhtar İle Temerrüde Düşürülmemesi Sebebiyle Dava Tarihinden İtibaren Faize Hükmedilmesinin Gerekmesi )
TESCİL ( Resmi Biçimde Yapılmayan Satışların Geçersiz Olması )"
192Y13.HD11.3.2002E. 2001/12113 K. 2002/2357"TAZMİNAT DAVASI ( Zapta Karşı Tekeffül Nedeniyle )
ZAPTA KARŞI TEKEFFÜLDEN DOĞAN ZARARIN TAZMİNİ ( Kooperatifin Gerçek Kişiden Satın Aldığı Tapulu Taşınmazın Orman Tahdidi Sınırları İçerisinde Kaldığından Tapunun Kısmen İptali )
ZAMANAŞIMI ( Zapta Karşı Tekeffülden Dolayı Uğranılan Zararın Tazmininde Zamanaşımı Süresinin On Yıl Olması )"
192Y13.HD29.1.2001E. 2000/12009 K. 2001/785"ZAPTA KARŞI TEKEFFÜL SORUMLULUĞU ( Gayrimenkul Satış Sözleşmesinde - Belediyece İhale Edilen Taşınmazın Üçüncü Kişi Tarafından Önceki Üstün Hakka Dayanarak Alıcının Elinden Alınması )
GAYRİMENKUL SATIŞ SÖZLEŞMESİNDE ZAPTA KARŞI TEKEFFÜL SORUMLULUĞU ( Belediyece İhale Edilen Taşınmazın Üçüncü Kişi Tarafından Önceki Üstün Hakka Dayanarak Alıcının Elinden Alınması )
BELEDİYECE İHALE EDİLEN TAŞIMNAZIN ÜÇÜNCÜ KİŞİ TARAFINDAN ÖNCEKİ ÜSTÜN HAKKA DAYANARAK ALICININ ELİNDEN ALINMASI ( Zapta Karşı Zapta Karşı Tekeffül Sorumluluğu )"
192YHGK7.6.2000E. 2000/13-924 K. 2000/946"TAZMİNAT DAVASI ( Satın Alınan Traktörün Hırsızlık Malı Olması Nedeniyle El Konulması Üzerine )
SATIN ALINAN MALIN ZAPTI NEDENİYLE TAZMİNAT ( Satılanın Zaptı İle Akdin Münfesih Olması )
SATICININ SORUMLULUĞU ( Satılanın Zaptı İle Akdin Münfesih Olması Nedeniyle Satıcının Aldığı Bedeli Ödemesinin Gerekmesi )
MENFİ ZARAR ( Satım Bozulduğunda Satıcının Bedeli Geri Vermesinin Gerekmesi )"
192Y13.HD4.3.1999E. 1998/10164 K. 1999/1545"TAŞINMAZ SATIŞ SÖZLEŞMESİNİN FESHİ ( Arazinin Orman Sınırı İçinde Kalması )
ORMAN SINIRI İÇİNDE KALAN ARAZİNİN SATIŞI ( Sözleşmeyi Fesih ve Satış Bedelinin Geri Alınması Davası )
SATIŞ BEDELİNİ GERİ TALEP ( Arazinin Orman Sınırı İçinde Kalması )"
192Y13.HD19.2.1998E. 1997/10448 K. 1998/1525"SATIN ALINAN ARACIN ZAPTI ( Emniyetçe/Çalıntı Araca Motor ve Şase Montajı - Davacının Talep Edebileceği Tazminat )
TAZMİNAT ( Davacının Talep Edebileceği - Satın Alınan Aracın Emniyetçe Zaptı/Çalıntı Araca Motor ve Şase Montajı )
ZAPT ( Satın Alınan Aracın Emniyetçe Zaptı/Çalıntı Araca Motor ve Şase Montajı - Davacının Talep Edebileceği Tazminat )"
192YHGK30.3.1994E. 1993/11-924 K. 1994/174"ZAPTA KARŞI TEKEFFÜL
SATICININ ZAPTA KARŞI TEKEFFÜLÜ
ALICININ SATILAN ŞEYİN ZAPT1 HALİNDE HAKLARI
KAR MAHRUMİYETİ ( Zapta karşı tekeffül )"
192Y11.HD27.2.1989E. 1988/4286 K. 1989/1184"SATIM SÖZLEŞMESİNİN FESHİ ( Resmi Mercilerce Araca El Konulması )
BONO ( Resmi Mercilerce Araca El Konulması Üzerine Satıcıdan Alınan )
ALICININ ÖDEDİĞİ SEMEN KARŞILIĞI SATICIDAN ALDIĞI BONOYU TAHSİL EDEBİLMESİ ( Resmi Mercilerce Araca El Konulması )"
192Y13.HD4.6.1987E. 1987/2975 K. 1987/3303"SATILANIN ZAPTI ( Tamirhaneye Bırakılan Aracın 3. Kişi Tarafından Götürülmesi )
TAMİRHANEYE BIRAKILAN ARACIN 3.KİŞİ TARAFINDAN GÖTÜRÜLMESİ ( Satılanın Zaptı )
SATILANIN ZAPTI HÜKÜMLERİNE DAYANILARAK SATICIYA BAŞVURULMASI ( Tamirhaneden 3. Kişinin Götürdüğü Araç )"
192Y13.HD3.11.1983E. 1983/6286 K. 1983/7556"ALICININ SATILANDAN ELDE ETTİĞİ MENFAATLER ( Sebepsiz Zenginleşme )
İHALENİN FESHİ ( Alıcının Yaptığı Masraflardan Elde Ettiği Menfaatlerin Düşülmesi )
SATIM AKDİNİN FESHİ ( Alıcının Elde Ettiği Menfaatler )
SEBEPSİZ ZENGİNLEŞME ( Satım Akdinin Feshi Halinde Alıcının Satılandan Elde Ettiği Menfaatler )"
192Y11.HD23.3.1978E. 1978/1360 K. 1978/1383"ALACAK DAVASI ( Davalıdan Satın Alınan Otonun Davalının İftirası Sonucu Elinden Alınması Nedeniyle Uğranılan Zarar )
MENKUL SATIMI NEDENİYLE VERİLEN BONOLARIN GEÇERSİZLİĞİ ( Satıcının Alıcıya Karşı Sorumlu ve Satış Bedelini İade ile Yükümlü Olması )
SATICININ SORUMLULUĞU ( Satıcının Alıcıya Karşı Sorumlu ve Satış Bedelini İade ile Yükümlü Olması )"

Madde 193

YARGITAY

193Y13.HD9.3.2011E. 2010/14192 K. 2011/3550"ZAPTA KARŞI TEKEFFÜL ( Noter Sözleşmesi İle Satılan Aracın Mahkeme Kararı İle Zaptdedildiği - Aracın Davacının Elinde Kaldığı Süre İçinde Araçtan Elde Edilen Yararlanma Miktarı Belirlenip Mahsup Edileceği/Bakiye Miktarın Tahsiline Karar Verileceği )
NOTER SÖZLEŞMESİ İLE ALINAN ARACIN MAHKEME KARARI İLE ZAPTI ( Satılanın Zaptı İle Birlikte Alıcının Satılandan Elde Ettiği Faydaların da Sebepsiz Zenginleşme Kurallarına Göre Hükmedilen Alacaktan Mahsubu Gerektiği )
SEBEPSİZ ZENGİNLEŞME ( Zapta Karşı Tekeffülden Kaynaklanan Dava - Satılanın Zaptı İle Birlikte Alıcının Satılandan Elde Ettiği Faydaların da Sebepsiz Zenginleşme Kurallarına Göre Hükmedilen Alacaktan Mahsubu Gerektiği )
YARARLANMA ( Noter Sözleşmesi İle Satılan Aracın Mahkeme Kararı İle Zaptdedildiği - Aracın Davacının Elinde Kaldığı Süre İçinde Araçtan Elde Edilen Yararlanma Miktarı Belirlenip Mahsup Edileceği/Bakiye Miktarın Tahsiline Karar Verileceği )"
193Y13.HD4.7.2005E. 2005/1885 K. 2005/11377"TAZMİNAT DAVASI ( Davalı Kendisine Satış Bedelinin Bir Kısmının Ödendiğini İspatlayamadığı - Taşınmazın Satış Bedeli Olan ... Liranın Zapta Karşı Tekeffül Hükümleri Gereğince Davalıdan Tahsili Gereği )
ZAPTA KARŞI TEKEFFÜL ( Davalı Kendisine Satış Bedelinin Bir Kısmının Ödendiğini İspatlayamadığı - Taşınmazın Satış Bedeli Olan ... Liranın Zapta Karşı Tekeffül Hükümleri Gereğince Davalıdan Tahsili Gereği )"
193Y11.HD9.12.2004E. 2004/3090 K. 2004/12159"KOOPERATİF ( Davacıya Teslim Edilen Konut Hakkındaki Teslim Tutanağından Önceki Tarihte Yaptırılan Tespitin Varlığı Karşısında Davacının Teslim Tutanağına İhtirazı Kayıt Koymadığı Yönündeki Gerekçede İsabet Bulunmadığı )
TESLİM EDİLEN KONUTTAKİ EKSİK VE KUSURLU İMALAT ( Teslim Tutanağından Önceki Tarihte Yaptırılan Tespitin Varlığı Karşısında Davacının Teslim Tutanağına İhtirazı Kayıt Koymadığı Yönündeki Gerekçede İsabet Bulunmadığı )
İHTİRAZİ KAYIT ( Davacıya Teslim Edilen Konut Hakkındaki Teslim Tutanağından Önceki Tarihte Yaptırılan Tespitin Varlığı Karşısında Davacının Teslim Tutanağına İhtirazı Kayıt Koymadığı Yönündeki Gerekçede İsabet Bulunmadığı )"
193Y13.HD14.4.2004E. 2003/14592 K. 2004/5348"AYBA KARŞI TEKEFFÜL SORUMLULUĞU ( Araç Satış Sözleşmesinde - Satılan Aracın Üzerinde Haciz Bulunmasının Hukuki Ayıp Niteliği )
ARAÇ SATIŞ SÖZLEŞMESİ ( Satıcının Ayba Karşı Tekeffül Sorumluluğu - Satılan Aracın Üzerinde Haciz Bulunmasının Hukuki Ayıp Niteliği )
SATICININ AYBA KARŞI TEKEFFÜL SORUMLULUĞU ( Araç Satış Sözleşmesinde - Satılan Aracın Üzerinde Haciz Bulunmasının Hukuki Ayıp Niteliği )
TRAFİK SİCİLİNİN ALENİ OLMAMASI ( Harici Araç Satış Sözleşmesinde Satıcının Ayba Karşı Tekeffül Sorumluluğu - Satılan Aracın Trafik Sicilinde Haciz Şerhi Bulunmasının Hukuki Ayıp Niteliği )
HACİZLİ ARACIN HARİCEN SATIŞI ( Alıcının Hukuki Ayıp Nedeniyle Akdin Feshi ve Tazminat Talebi - Trafik Sicilinin Aleniyet Prensibine Tabi Olmaması ve Satıcının Hukuki Ayıptan Sorumlu Olacağı )"
193Y13.HD11.3.2002E. 2001/12113 K. 2002/2357"TAZMİNAT DAVASI ( Zapta Karşı Tekeffül Nedeniyle )
ZAPTA KARŞI TEKEFFÜLDEN DOĞAN ZARARIN TAZMİNİ ( Kooperatifin Gerçek Kişiden Satın Aldığı Tapulu Taşınmazın Orman Tahdidi Sınırları İçerisinde Kaldığından Tapunun Kısmen İptali )
ZAMANAŞIMI ( Zapta Karşı Tekeffülden Dolayı Uğranılan Zararın Tazmininde Zamanaşımı Süresinin On Yıl Olması )"
193Y11.HD25.5.1989E. 1989/351 K. 1989/3111"ZAPTA KARŞI TEKEFFÜL SORUMLULUĞU ( Satın Alınan Aracın Motorunun Kaçak Olduğu Gerekçesiyle İdarece Zaptedilmesi - Sözleşmenin Feshi Talebi )
SATIM SÖZLEŞMESİNE KONU ARABANIN MOTORUNUN KAÇAK OLDUĞU GEREKÇESİYLE İDARECE ZAPTEDİLMESİ ( Sözleşmenin Feshi ve Ödenen Paranın İadesi Talebi )
BEKLETİCİ MESELE NİTELİĞİ ( Satım Sözleşmesine Konu ve Motoru Kaçak Olduğu Gerekçesiyle Zaptolunan Aracın Satıcısı Hakkındaki Ceza Davası )
AKDİN FESHİ VE ÖDENEN MİKTARIN İADESİ TALEBİ ( Satım Sözleşmesine Konu Aracın Motoruna Kaçak Olduğu Gerekçesiyle İdarece El Konması )"
193Y13.HD4.5.1989E. 1989/1072 K. 1989/3089"SATIŞ ( Belirlenen Sürede Malın Teslim Alınmaması veya Taşıttırılmamasında İdarenin Sorumsuzluğunun Öngörülmesi )
HASAR ( Satıcının Kusuru Olmaksızın Satılanın Yanması )
SATIŞ SÖZLEŞMESİ ( Alıcının Sorumluluğunda Olan Zaman Diliminde Satılanın Hasara Uğraması )"
193Y11.HD27.2.1989E. 1988/4286 K. 1989/1184"SATIM SÖZLEŞMESİNİN FESHİ ( Resmi Mercilerce Araca El Konulması )
BONO ( Resmi Mercilerce Araca El Konulması Üzerine Satıcıdan Alınan )
ALICININ ÖDEDİĞİ SEMEN KARŞILIĞI SATICIDAN ALDIĞI BONOYU TAHSİL EDEBİLMESİ ( Resmi Mercilerce Araca El Konulması )"
193Y4.HD31.5.1974E. 1973/3787 K. 1974/2959"SATIŞIN BOZULMASI ( Olumlu ve Olumsuz Zararlara Hükmedilmesi )
SÖZLEŞMENİN TASFİYESİ ( İki Tarafın Aldıklarının Geri Verilmesine Karar Verilmesi )
ALIM SATIMIN BOZULMASINA KARAR VERİLMESİ ( Olumlu ve Olumsuz Zararlara Hükmetme )
OLUMLU VE OLUMSUZ ZARARLARA HÜKMETME ( Alıcının Kusuru Olmaksızın Alım Satımın Bozulması )"

Madde 194

YARGITAY

194YHGK24.5.2017E. 2017/13-678 K. 2017/963"MADDİ TAZMİNAT ( Davalının Hafriyat Dökümü Yaptığı Sırada Taşınmazın Mera Niteliğine Haiz Olduğu - Meraların Eski Hale Getirilmesi Bedelini Sadece Hazinenin Talep Edebileceği/Taşınmazı Sonradan Alan Davacının Taşınmazın Mera Vasfına Sahip Olduğu Dönemde Yapılan Haksız Eylem Sebebiyle Eski Hale Getirme Bedeli Talep Edemeyeceği )
ESKİ HALE GETİRME BEDELİ ( Davalı Yüklenicinin Hafriyat Dökümü Yaptığı Sırada Taşınmazın Mera Niteliğine Haiz Olduğu Eski Hale Getirilme Bedelini Sadece Hazinenin Talep Edebileceği - Taşınmazı Sonradan Alan Davacının Taşınmazın Mera Vasfına Sahip Olduğu Dönemde Yapılan Haksız Eylem Sebebiyle Bedel Talep Etmesi Mümkün Olmadığı )
AYIBA KARŞI TEKEFFÜL ( Taşınmaza Hafriyat Döküldüğüne Dair Bilgisi Olduğu Halde Davacının Taşınmazı Hiçbir Kayıt Koymadan Yeniden Satın Aldığı/Davacının Kendisine Devir ve Teslim Edilen Taşınmazı Gözle Görülebilen Açık Ayıpları İle Birlikte Kabul Ettiği - Maddi Tazminat İsteminin Reddi Gerektiği )"
194YHGK29.3.2017E. 2017/13-664 K. 2017/573"SATIM SÖZLEŞMESİNİN FESHİ (Davacının Gizli Ayıp Sebebiyle Kanundan Kaynaklanan Seçim Hakkını Sözleşmeden Dönme Yolunda Kullandığı - Mahkemece Davacının Öncelikli Talebi Olan Dönme İsteminin Değerlendirilerek Hasıl Olacak Sonuca Uygun Karar Verilmesi Gerektiği)
AYIBA KARŞI TEKEFFÜL (Kurallarının Uygulanabilmesi İçin Satıcının Kusurlu Olması Şart Olmadığı - Satıcının Ayıpların Varlığını Bilmese Bile Onlardan Sorumlu Olacağı/Davacının Gizli Ayıp Sebebiyle Kanundan Kaynaklanan Seçim Hakkını Sözleşmeden Dönme Yolunda Kullandığı Gözetilerek Sonuca Gidilmesi Gerektiği)
GİZLİ AYIP (Bağımsız Bölümün Gizli Ayıplı Olduğunun Delil Tespiti Dosyasına Sunulan Bilirkişi Raporu ve Mahkemece Yapılan Keşif Sonrası Düzenlenen Bilirkişi Raporuyla Sabit Olduğu - Davacının Öncelikli Talebi Olan Dönme İsteminin Değerlendirilmesi Gerektiği)
SEÇİMLİK HAK (Davacının Kanundan Kaynaklanan Seçim Hakkını Sözleşmeden Dönme Yolunda Kullandığı - Davacının Öncelikli Talebi Olan Dönme İsteminin Değerlendirilmesi Gerektiği/Gizli Ayıptan Davalının Sorumlu Tutulamayacağı Gerekçesiyle Davanın Reddine Karar Verilmesinin Doğru Olmadığı)
İSPAT YÜKÜ (Alıcı İhbar Külfetini Yerine Getirmişse Artık Alıcının Ayıpları Bildiği ya da Bilmesi Gerektiği Konusunda İspat Yükünün Satıcıya Ait Olduğu - Bu Suretle Satıcının Yasal Olarak Kendisine Düşen Bir Sorumluluğu Reddettiğinin Kabulü Gerektiği)"
194Y13.HD30.6.2014E. 2013/18797 K. 2014/22037"AYIPLI MAL TESLİMİNDEN KAYNAKLI DAVA ( Davacının Almış Olduğu Aracın Servis İncelemesinde Sol Ön Kapısının Darbeli ve Boyalı Olduğunun Tespit Edildiği - Mahkemece Araca İlişkin Servis Kayıtları ve Hasar Dosyaları Getirtilip Aracın Ayıplı Olup Olmadığı Varsa Ayıpların Üretimden Kaynaklanıp Kaynaklanmadığı Hususlarında Uzman Bilirkişi Kurulundan Raporu Alınarak Karar Vereceği )
ARACA İLİŞKİN SERVİS KAYITLARININ GETİRTİLMESİ ( Ayıplı Mal Tesliminden Kaynaklı Dava - Davacının Almış Olduğu Aracın Servis İncelemesinde Sol Ön Kapısının Darbeli ve Boyalı Olduğunun Tespit Edildiği/Davacının Aracın Ayıplı Olup Ayıbın Hile İle Gizlendiğini İleri Sürdüğü - Mahkemece Araca İlişkin Servis Kayıtları ve Hasar Dosyaları Getirtilip Karar Verileceği )
SERVİS KAYITLARI VE HASAR DOSYALARININ GETİRTİLMESİ ( Ayıplı Araç Tesliminden Kaynaklı Dava - Mahkemece Araca İlişkin Servis Kayıtları ve Hasar Dosyaları Getirtilip Aracın Ayıplı Olup Olmadığı Varsa Ayıpların Üretimden Kaynaklanıp Kaynaklanmadığı Araçta Hasar Oluşup Oluşmadığı Oluşmuşsa Değer Kaybına Neden Olup Olmadığı Hususlarında Konusunda Bilirkişi Raporu Alınarak Sonuca Gidileceği )"
194Y13.HD9.9.2013E. 2013/10704 K. 2013/21403"AYIPLI MAL NEDENİYLE İADE İSTEMİ ( Dava Konusu Televizyon Davacı Tarafından Halen Kullanılmakta Olup İade Edilmediğine Göre Davacı Ancak Televizyonun İade Tarihinden İtibaren Faiz Talep Edebileceği )
FAİZ ( Dava Konusu Televizyon Davacı Tarafından Halen Kullanılmakta Olup İade Edilmediğine Göre Davacı Ancak Televizyonun İade Tarihinden İtibaren Faiz Talep Edebileceği - Ayıplı Mal Nedeniyle İade İstemi )
İADE İSTEMİ ( Ayıplı Mal Nedeniyle - Dava Konusu Televizyon Davacı Tarafından Halen Kullanılmakta Olup İade Edilmediğine Göre Davacı Ancak Televizyonun İade Tarihinden İtibaren Faiz Talep Edebileceği )"
194Y13.HD29.6.2013E. 2013/17322 K. 2013/23070"YAPTIRILAN ARACIN AYIPLI OLMASI VE DEĞER KAYBI ( Menfi ve Müspet Zararların Tahsili - Bilirkişi Heyeti Oluşturularak Dava Konusu Araç Üzerindeki Ayıpların Niteliği Gizli Ayıp Olup Olmadığı Değer Düşüklüğüne Sebep Olup Olmadığı Konusunda Rapor Alınması Gerektiği )
MENFİ VE MÜSPET ZARARLARIN TAHSİLİ ( Yaptırılan Aracın Ayıplı Olması ve Değer Kaybı Nedeniyle - Bilirkişi Heyeti Oluşturularak Dava Konusu Araç Üzerindeki Ayıpların Niteliği Gizli Ayıp Olup Olmadığı Değer Düşüklüğüne Sebep Olup Olmadığı Konusunda Rapor Alınması Gerektiği )
GİZLİ AYIP ( Dava Konusu Araç Üzerindeki Ayıpların Niteliği Gizli Ayıp Olup Olmadığı Değer Düşüklüğüne Sebep Olup Olmadığı Konusunda Bilirkişi Raporu Alınması Gerektiği - Menfi ve Müspet Zararların Tahsili )
DEĞER KAYBI ( Menfi ve Müspet Zararların Tahsili - Bilirkişi Heyeti Oluşturularak Dava Konusu Araç Üzerindeki Ayıpların Niteliği Gizli Ayıp Olup Olmadığı Değer Düşüklüğüne Sebep Olup Olmadığı Konusunda Rapor Alınması Gerektiği )"
194Y13.HD27.6.2013E. 2013/14093 K. 2013/17750"MADDİ TAZMİNAT DAVASI (Eksik ve Ayıplı İmalat Sebebiyle - Eldeki Dava Dosyası İçin Bir Ödeme Yapıldığı ve Anlaşmadan Bahsedilmediği Halde Mahkemece Davacı Vekilinin Sunduğu Belgeleri Davalı Vekilinin Sunduğundan Bahsedilerek Davanın Konusuz Kaldığına Dair Hüküm Tesisinin Usul ve Yasaya Aykırı Olduğu)
EKSİK VE AYIPLI İMALAT (Davacı Vekilinin Sunduğu Diğer Kat Maliklerinin Davalıya Karşı Açtığı Davalarda Davacılara Ödeme Yapılıp Anlaştıklarını Bildirdiği Delil Olarak Buna Dair Belgeleri Sunduğu/Eldeki Dava İçin Ödeme Yapıldığından ve Anlaşmadan Bahsedilmediğinin Gözetilmesi Gerektiği - Maddi Tazminat)
DAVANIN KONUSUZ KALMASI (Eldeki Dava Dosyası İçin Bir Ödeme Yapıldığı ve Anlaşmadan Bahsedilmediği Halde Eldeki Dava İçinde Bu Tür Bir Beyanda Bulunulduğu Bildirilerek ve Belgeleri Davalı Vekilinin Sunduğundan Bahsedilerek Davanın Konusuz Kaldığına Dair Hüküm Tesisinin İsabetsiz Olduğu - Maddi Tazminat Davası)
DELİLLERİN DEĞERLENDİRİLMESİ (Maddi Tazminat Davası - Eldeki Dava İçin Ödeme Yapıldığından ve Anlaşmadan Bahsedilmediği/Davacı Vekilinin Sunduğu Diğer Kat Maliklerinin Davalıya Karşı Açtığı Davalarda Davacılara Ödeme Yapıldığına Dair Belgeleri Davalı Vekilinin Sunduğundan Bahisle Hüküm Tesisinin Hatalı Olduğu)"
194Y13.HD5.6.2013E. 2013/4950 K. 2013/15289"SÖZLEŞMENİN FESHİ DAVASI ( Ayıplı Mal Nedenine Dayalı Aracın Yenisiyle Değiştirilmesi İstemi - Alınan Raporlar Birbirleriyle Çeliştiğinden Yeniden Bilirkişi İncelemesi Yapılarak Karar Verileceği )
AYIPLI MAL NEDENİNE DAYALI ARACIN YENİSİYLE DEĞİŞTİRİLMESİ İSTEMİ ( Aracın Halen Kullanıldığı Tamir Hakkı Tercih Edildiği ve Değiştirme Koşulları Olmadığının Beyan Edildiği - Alınan Raporlar Birbirleriyle Çeliştiğinden Yeniden Bilirkişi İncelemesi Yapılması Gerektiği )
ARACIN YENİSİYLE DEĞİŞTİRİLMESİ İSTEMİ ( Ayıplı Mal Nedenine Dayalı - Aracın Halen Kullanıldığı Tamir Hakkı Tercih Edildiği ve Değiştirme Koşulları Olmadığı Beyan Edildiği/Alınan Raporlar Birbirleriyle Çeliştiğinden Yeniden Bilirkişi İncelemesi Yapılarak Karar Verileceği )
ÇELİŞKİLİ BİLİRKİŞİ RAPORU ( Davacının Davasına Dayanak Yaptığını Tesbit Dosyası Bilirkişi Raporunda Araçtaki Arızaların Gizli Ayıp İmalat Hatası Olduğu Belirtilmiş Mahkemece Alınan Heyet Raporunda İse Ayıp Konusunda Açık Bir Tesbit Yapılmadığı Aracın Halen Kullanıldığı Tamir Hakkı Tercih Edildiği ve Değiştirme Koşulları Olmadığı Beyan Edildiği - Yeniden Bilirkişi İncelemesi Yapılması Gerektiği )
GİZLİ AYIP ( Ayıplı Mal Nedenine Dayalı Aracın Yenisiyle Değiştirilmesi İstemi - Alınan Raporlar Birbirleriyle Çeliştiğinden Yeniden Bilirkişi İncelemesi Yapılarak Karar Verileceği )"
194Y13.HD3.6.2013E. 2013/6219 K. 2013/14785"MADDİ VE MANEVİ TAZMİNAT DAVASI ( Davacı Tarafından Bilinmesi ve Anlaşılması Mümkün Olmayan Satılanın Mevcut Ayıbından Dolayı - Tadilat Bedeline Dair Maddi Tazminat İstemi Yönünden Tarafların Müterafik Kusur Oranlarının Tespiti Yönünde Bilirkişi İncelemesi Yaptırılarak Hasıl Olacak Sonuca Uygun Bir Karar Verilmesi Gerektiği )
AYIP NEDENİYLE SORUMLULUK ( Dava Konusu Teknenin Ayıplı Olduğunu Bilmeyen Davacı Teknenin Suya İndirilmeye Elverişli Hale Getirilmesi İçin Yaptığı Zorunlu ve Faydalı Masrafları da Davalıdan Talep Edebileceği - Maddi Tazminat İstemi Yönünden Tarafların Müterafik Kusur Oranlarının Tespiti Yönünde Bilirkişi İncelemesi Yaptırılarak Hasıl Olacak Sonuca Uygun Bir Karar Verilmesi Gerektiği )
MÜTERAFİK KUSUR ( Maddi ve Manevi Tazminat - Davacının İnşa Planı Dahi Olmayan Bir Tekne Satın Alması ve Satın Aldığı Kabuk Halindeki Fiber Tekneyi Hiçbir Profesyonel Yardım Almadan Donatmak Suretiyle Tedbirsiz Davranması Sebebiyle Zararın Artmasında Müterafik Kusurunun Bulunduğu )"
194Y13.HD16.1.2013E. 2012/5277 K. 2013/681"ALACAK DAVASI ( Ayıplı Maldan Kaynaklanan - İndirim Miktarının Taraflardan Birinin Diğerinden Daha Fazla Zarar Görmesini Engelleyen Bir Metod Olan ve Dairenin İstikrar Kazanan Uygulama ve İçtihatlarına Göre Kabul Gören Nisbi Metod Uygulanarak Bulunması Gerektiği )
AYIPLI MAL ( Ayıplı Maldan Kaynaklanan Alacak Davası - Davacının Ödediği Satış Bedelinden Ayıp Oranında İndirim Yapılması Gerektiği )
AYIP ORANINDA İNDİRİM ( Davacının Ödediği Satış Bedelinden İndirim Yapılması Gerektiği - Ayıplı Maldan Kaynaklanan Alacak Davası )
NİSBİ METOD ( Ayıplı Maldan Kaynaklanan Alacak Davası - İndirim Miktarının Taraflardan Birinin Diğerinden Daha Fazla Zarar Görmesini Engelleyen Bir Metod Olan ve Dairenin İstikrar Kazanan Uygulama ve İçtihatlarına Göre Kabul Gören Nisbi Metod Uygulanarak Bulunması Gerektiği )"
194Y13.HD9.11.2012E. 2012/15893 K. 2012/25280"AYIPLI ARAÇ ( Satın Alınan Aracın Daha Önceden Pert Olduğu - Alıcının Araç Üzerindeki Kayıtları İnceleme Zorunluluğu Bulunmadığı ve Ayıba Karşı Tekeffül Hükümleri Gereği Sözleşmeyi Feshederek Satıcıdan Tazminat İsteyebileceğinin Kabulü )
SATIN ALINAN ARACIN SİGORTA VE DİĞER KAYITLARININ İNCELENMESİ ( Alıcının İnceleme Yükümlülüğü Bulunmadığı - Satıcının Sattığı Araçtaki Ayıpları Bilmese Dahi Sorumluluğunun Devam Edeceği/Ayıba Karşı Tekeffül Hükümlerinin Uygulanabileceği )
HUKUKİ AYIP ( Satışa Konu Aracın Ayıplı Olduğunun Kabulü/Pert Araç - Alıcının Satılan Aracın Per Olduğunun Gizlendiği İddiası/Satıcının Ayıpların Varlığını Bilmese Bile Sorumlu Olduğu/Alıcının Ayıbı Bildiğinin İspatlanamadığı/Ayıplı Araç )
SATIN ALINAN ARACIN PERT OLDUĞUNUN GİZLENMESİ ( Alıcının Aracın Pert Olduğunun Bildiğinin Kanıtlanamadığı - Satıcının Ayıba Karşı Sorumlu Olduğu/Davalıdan Tazminat İstenebileceği/Davalının İyiniyetli Olmadığı/Ayıba Karşı Tekeffül )
AYIBA KARŞI TEKEFFÜL HÜKÜMLERİNİN UYGULANMASI ( Alıcının Satın Aldığı Araçla İlgili Sigorta Kayıtları ve Diğer Kayıtları İncleme Yükümlülüğü Bulunmadığından Araçtaki Ayıp Nedeniyle Sözleşmeyi Feshederek Tazminat İsteyebileceği )"
194Y13.HD10.4.2012E. 2012/5893 K. 2012/9770"AYIPLI ARAÇ NEDENİYLE SATIŞ BEDELİNİN İADESİ DAVASI ( Davalının İddialarının Mahkemece Dikkate Alınmadığı - Aracın Davacı Elinde İken Geçirmiş Olduğu Kazaların Bulunup Bulunmadığının Araştırılması Gereği/Satış Bedelinin İadesi Davası )
DAVALININ İDDAALARININ İNCELENMESİ ( Ayıplı Olduğu İddia Edilen Aracın Davalı Elinde İken Kaza Geçirip Geçirmediğinin Araştırılması Gereği - Eğer Kaza Durumu Var İse Değer Kaybının Talep Edilen Satış Bedelinden Mahsup Edileceği )
DEĞER KAYBININ SATIŞ BEDELİNDEN MAHSUP EDİLMESİ ( Ayıplı Olduğu İddia Edilen Aracın Davalı Elinde İken Kaza Geçirip Geçirmediğinin Araştırılması Gereği - Eğer Kaza Durumu Var İse Değer Kaybının Talep Edilen Satış Bedelinden Mahsup Edileceği )
ARACIN İADE TARİHİ ( Davacının Satın Almış Olduğu Aracı İade Etmeden Ödediği Satış Bedeli İçin Faiz Talep Edemeyeceği )"
194Y13.HD3.4.2012E. 2012/5689 K. 2012/9013"ARACIN AYIPLI OLMASINA DAYALI ÖDENEN BEDELLERİN İADESİ İSTEMİ ( Davalıların Davacının Kullandığı Kredi Nedeniyle Ödediği Faizden Dolayı Herhangi Geliri ve Sebepsiz Zenginleşmeleri Olmadığından Davalılar Ancak Peşin Satış Bedelini Ödemekle Yükümlü Olduğu )
KREDİ FAİZİNİN TAHSİLİ ( Satın Alınan Aracın Ayıplı Olduğunu Belirterek Araç İçin Ödediği Banka Faizinin Tahsili - Davalılar Hakkında Sadece Satış Bedelinin Tahsiline Karar Verilmesi Gerekirken Krediye İlişkin Faizin de Tahsiline Karar Verilmesinin Usul ve Yasaya Aykırı Olduğu )
ARAÇ BEDELİNİN İADESİ ( Ayıplı Olduğunu Belirterek Araç İçin Ödediği Banka Faizinin Tahsili - Davalıların Davacının Kullandığı Kredi Nedeniyle Ödediği Faizden Dolayı Herhangi Geliri ve Sebepsiz Zenginleşmeleri Olmadığından Davalılar Ancak Peşin Satış Bedelini Ödemekle Yükümlü Olduğu )
HASAR NEDENİYLE DEĞER KAYBI ( Aracın Ayıplı Olmasına Dayalı Ödenen Bedellerin İadesi İstemi - Araçtaki Hasar Nedeniyle Değer Kaybı Oluşup Oluşmadığı ve Oluşmuş İse Ne Miktarda Değer Kaybı Olduğu Hususunda Araştırma Yapılması Gerektiği )"
194YHGK15.2.2012E. 2011/19-597 K. 2012/80"SATIŞ SÖZLEŞMESİNİN FESHİ (Aracı İthal Eden Firma Yetkilileri Hakkında Açılan Kamu Davasında Verilecek Kararın Satıcının Ayıba Karşı Tekeffülüne Dayalı Eldeki Davaya Bir Etkisi Bulunmadığı - Satıcının Ayıba Karşı Tekeffülü Hükümleri Çerçevesinde Değerlendirme Yapılarak Karar Verileceği)
AYIBA KARŞI TEKEFFÜL (Satılan Malın Ceza Yargılaması Sırasında Teminat Mukabilinde "Satılamaz Ve Devredilemez" Şerhi İle Alıcıya Teslim Edilmesinin Hukuken Ayıplı Olduğunu Gösterdiği - Ortaya Çıkan Sonuçtan Satıcının Ayıba Karşı Tekeffülüne İlişkin Hükümlere Göre Davalı Şirketin Sorumlu Olduğu)
KAMU GÜCÜNE DAYANILARAK MENKULE EL KONULMASI (Ayıp Nedeniyle Sözleşmenin Feshi İstemi - Aracı İthal Eden Firma Yetkilileri Hakkında Açılan Kamu Davasında Verilecek Kararın Satıcının Ayıba Karşı Tekeffülüne Dayalı Eldeki Davaya Bir Etkisinin Bulunmadığı/ Satıcının Ayıba Karşı Tekeffülü Hükümlerinin Uygulanacağı)
EL KONULAN EŞYA (Kamu Gücüne Dayanılarak - Satılan Malın Ceza Yargılaması Sırasında Teminat Mukabilinde "Satılamaz Ve Devredilemez" Şerhi İle Alıcıya Teslim Edilmesinin Hukuken Ayıplı Olduğunu Gösterdiği - Ortaya Çıkan Sonuçtan Satıcının Ayıba Karşı Tekeffülüne İlişkin Hükümlere Göre Davalı Şirketin Sorumlu Olduğu)"
194Y13.HD17.1.2012E. 2011/15733 K. 2012/394"GİZLİ AYIP ( Araca Ödenen Bedelin İadesi İstemi - Araç Davacı Elindeyken Trafik Kazası Geçirmiş ve Meydana Gelen Hasar Tamir Edilerek Giderildiği/Bilirkişi Raporu Yapılan Değer Düşüklüğü Hesabı Bakımından Ayrıntılı ve Denetime Elverişli Olmadığından Yeniden Alınması Gereği )
ARACA ÖDENEN BEDELİN İADESİ İSTEMİ ( Araç Davacı Elindeyken Trafik Kazası Geçirmiş ve Meydana Gelen Hasar Tamir Edilerek Giderildiği - Bilirkişi Raporu Yapılan Değer Düşüklüğü Hesabı Bakımından Denetime Elverişli Olmadığından Yeniden Alınacağı )
ARAÇTA ÜRETİM HATASI BULUNMASI ( Gizli Ayıp Nedeniyle Araca Ödenen Bedelin İadesi İstemi - Bilirkişi Raporu Yapılan Değer Düşüklüğü Hesabı Bakımından Ayrıntılı ve Denetime Elverişli Olmadığından Yeniden Alınması Gereği )"
194Y4.HD14.11.2011E. 2011/12013 K. 2011/11793"SATIN ALINAN ARACIN İADESİ NEDENİYLE ARAÇ SATIŞ BEDELİNİN TALEP EDİLMESİ ( Aracın Şase ve Motor Numaralarının Değiştirilerek Satılması Nedeniyle Aracın İade Edildiği - Mahkemenin Sıfat Yokluğu Nedeniyle Davayı Reddedemeyeceği )
GERÇEK ARAÇ SAHİBİNİN TESPİT EDİLMESİ ( Şase ve Motor Numarası Değiştirilmiş Aracın Gerçek Sahibi Davalı Olduğu - Aracın Kolluk Tarafından Davalıya İade Olunduğunun Yerel Mahkemece Dikkate Alınması Gereği - Mahkemece İşin Esasına Girileceği )
ŞASE VE MOTOR NUMARASI DEĞİŞTİRİLEREK YAPILAN ARAÇ SATIŞI ( Davacı Tarafından Aracın İade Edildiği/Alacak Davası - Aracın Gerçek Sahibinin Belirlenmesi Nedeniye Yerel Mahkemenin İşin Esasına Girmesi Gerektiği/Davalının Araç Maliki Olduğu )"
194Y13.HD20.10.2011E. 2011/5910 K. 2011/14775"SÖZLEŞMENİN İPTALİ VE TAZMİNAT DAVASI ( Ayıplı Mal Nedeniyle - Davacının Takas Yoluyla Almış Olduğu Traktörün Ayıplı Olduğu/Kendi Arazisi İçin Traktör Kiralayan Davacının Kira Bedelinin Kadri Marup Olup Olmadığının Araştırılması Gereği )
KİRA BEDELİNİN KADRİ MARUF OLUP OLMADIĞI ( Mahkemece Araştırılacağı - Traktör Kiralama Bedeliyle Traktör Satın Almanın Mümkün Olup Olmadığı Husularının da Araştırılacağı/Bilirkişi Raporu Alınacağı/Ayıplı Mal Nedeniyle Sözleşmenin İptali )
KENDİSİNE DAVA İHBAR OLUNAN ŞİRKET ( Taraf Sıfatının Bulunmaması - Şirket Aleyhine Hüküm Kurulmadığından Kendisine Dava İhbar Olunan Şirketin Davayı Temyiz Edemeyeceği/Temyiz Dilekçesinin Reddi Gerektiği/Sözeşmenin İptali ve Tazminat Davası )
ZARARIN BELİRLENMESİ ( Davacının Ne Miktar Taşınmazı Traktörle İşlediği ve Kiraladığı Traktöre Dair Yapılacak Olan Masraflar Düşülerek Zararın Belirlenmesi Gerektiği - Kira Bedelinin Kadri Maruf Olup Olmadığının Araştırılması Gereği )
DAVADA TARAF SIFATI ( Kendisine Dava İhbar Olunan Şirketin Taraf Sıfatının Bulunmadığı - Şirket Aleyhine Hüküm Kurulmadığından Kendisine Dava İhbar Olunan Şirketin Davayı Temyiz Edemeyeceğinin Kabulu/Temyiz Dilekçesinin Reddi Gereği )"
194YHGK19.10.2011E. 2011/19-505 K. 2011/636"AYIPLI ARACIN YENİSİ İLE DEĞİŞTİRİLMESİ DAVASI ( Ticari Satım/Ana Bayii ve Satıcı Tarafından İmzalanan Garanti Belgesinde İki Yıllık Garanti Süresi Öngörüldüğü - Satıcının da Bu Süre İçinde Ayıba Karşı Tekeffülde Bulunduğunun Kabulü Gereği )
SATICININ AYIPLI ARAÇTAN SORUMLULUĞU ( Ticari Satım/Satıcı Sıfatı İle İmzalanan Garanti Belgesinde İki Yıllık Garanti Süresi Öngörüldüğü/Ayıba Karşı Tekeffül - İki Yıllık Süre İçinde Açılan Ayıplı Aracın Yenisi İle Değiştirilmesi Davasının Satıcı Yönünden Zamanaşımı Sebebiyle Reddedilemeyeceği )
AYIBA KARŞI TEKEFFÜL ( Ticari Satıma Konu Ayıplı Aracın Yenisi İle Değiştirilmesi Davası - Ana Bayii ve Satıcı Tarafından İmzalanan Garanti Belgesinde İki Yıllık Garanti Süresi Öngörüldüğü - Satıcının da Bu Süre İçinde Ayıba Karşı Tekeffülde Bulunduğunun Kabulü Gereği )
GARANTİ BELGESİ ( Ticari Satıma Konu Ayıplı Aracın Yenisi İle Değiştirilmesi Davası - İmalatçı Tarafından İki Yıllık Garanti Süresi Verilmesi/Zamanaşımı Süresinin Uzatıldığını Gösterdiği Bu Süre Ayrıca Satıcı Tarafından da Taahhüt Edilmişse Satıcıyı da Bağlayacağı )
ZAMANAŞIMI ( Ticari Satıma Konu Ayıplı Aracın Yenisi İle Değiştirilmesi Davası - İmalatçı ve Satıcı Tarafından İki Yıllık Garanti Süresi Verilmesi - Zamanaşımı Süresinin Uzatıldığını Gösterdiği/Ayıba Karşı Tekeffül )"
194Y13.HD28.9.2011E. 2011/4605 K. 2011/13247"AYIPLI OLARAK İNŞA EDİLEN KONUT ( Depremde Yıkılmış Olması Sebebiyle Tazminat - Mahkemece Dairenin Olay Tarihindeki Arsa Hariç Serbest Piyasa Rayiç Fiyatlarına Göre Belirlenecek Yapım Bedeline Hükmedilmesi Gerektiği )
BİNANIN DEPREMDE YIKILMASI ( Ayıplı Olarak İnşa Edilen Konutun Depremde Yıkılmış Olması Sebebiyle Tazminat - Mahkemece Dairenin Olay Tarihindeki Arsa Hariç Serbest Piyasa Rayiç Fiyatlarına Göre Belirlenecek Yapım Bedeline Hükmedileceği )
DEPREMDE YIKILAN BİNA NEDENİYLE TAZMİNAT ( Ayıplı Olarak İnşa Edilen Konut - Dairenin Olay Tarihindeki Arsa Hariç Serbest Piyasa Rayiç Fiyatlarına Göre Belirlenecek Yapım Bedeline Hükmedilmesi Gerekirken Bayındırlık Bakanlığının Birim Fiyatlarına Göre Yapılan Hesaplama Gereğince Hüküm Kurulmasının Doğru Olmadığı )"
194Y13.HD6.6.2011E. 2010/14051 K. 2011/8795"AYIPLI MAL DAVASI ( Davalı Taraftan Satın Aldığı Araçta İmalat Hatası Bulunduğu - Araç En Son Servise Bırakılmış ve Halen Serviste Olduğuna Göre Hükmedilen Miktara Aracın Servise Teslim Tarihinden İtibaren Faiz Yürütülmesi Gerektiği )
İMALAT HATASI ( Araç En Son Servise Bırakılmış ve Halen Serviste Olduğuna Göre Hükmedilen Miktara Aracın Servise Teslim Tarihinden İtibaren Faiz Yürütülmesi Gerektiği - Ayıplı Mal Davası )
ARAÇ HASARI ( Hasar Sebebiyle Aracın Uğradığı Değer Kaybının Hükmedilen Alacaktan İndirilmesi Gerektiği - Ayıplı Mal Davası )
FAİZ ( Ayıplı Mal Davası - Davalı Taraftan Satın Aldığı Araçta İmalat Hatası Bulunduğu/Araç En Son Servise Bırakılmış ve Halen Serviste Olduğuna Göre Hükmedilen Miktara Aracın Servise Teslim Tarihinden İtibaren Faiz Yürütülmesi Gerektiği )"
194Y3.HD25.4.2011E. 2011/3931 K. 2011/7199"SATICININ YÜKÜMLÜLÜKLERİ (Ayıba Karşı Tekeffül - Satıcı Satılan Şeyin Her Çeşit Ayıptan Ari Bulunmasını Tekeffül Etmiş Olduğu Aybın Varlığını Bilmese Dahi Sonucundan Sorumlu Olacağı )
AYIBA KARŞI TEKEFFÜL (Satıcı Satılan Şeyin Her Çeşit Ayıptan Ari Bulunmasını Tekeffül Etmiş Olduğu - Ayıbın Varlığını Bilmese Dahi Sonucundan Sorumlu Olacağı )
ARACIN PERT-TOTAL İŞLEMİ GÖRDÜĞÜNÜN ALICAYA BİLDİRİLMEMESİ NEDENİYLE İNDİRİM (Satıcının Satılan Şeyin Her Türlü Ayıptan Ari Olduğunu Tekeffül Ettiği - Alıcının Gerekli Özeni Gösterip Kayıtları İncelemesi Gerektiği Gerekçesiyle Davanın Reddinin İsabetli Olmadığı )"
194Y13.HD22.4.2011E. 2010/8949 K. 2011/6465"AYIPLI İNŞA EDİLEN KONUTUN DEPREMDE YIKILMASI ( Müteahhit-Satıcı Davalıların Davacıya “Satıcının Ayıba Karşı Tekeffülü" Hükümlerine Göre Sorumlu Olup - Depremde Oluşan Davacı Zararlarının Tamamından Müştereken ve Müteselsilen Sorumlu Oldukları )
SATICININ AYIBA KARŞI TEKEFFÜLÜ ( Ayıplı İnşa Edilen Konutun Depremde Yıkılması - Müteahhit-Satıcı Davalıların Davacıya “Satıcının Ayıba Karşı Tekeffülü" Hükümlerine Göre Sorumlu Olup Oluşan Davacı Zararlarının Tamamından Müştereken ve Müteselsilen Sorumlu Oldukları )
DEPREMDE YIKILAN KONUT ( Müteahhit-Satıcı Davalıların Davacıya “Satıcının Ayıba Karşı Tekeffülü" Hükümlerine Göre Sorumlu Olup Depremde Oluşan Davacı Zararlarının Tamamından Müştereken ve Müteselsilen Sorumlu Oldukları )
MÜŞTEREK VE MÜTESELSİL SORUMLULUK ( Ayıplı İnşa Edilen Konutun Depremde Yıkılması - Müteahhit-Satıcı Davalıların Davacıya “Satıcının Ayıba Karşı Tekeffülü" Hükümlerine Göre Sorumlu Olup Zararlarının Tamamından Sorumlu Oldukları )"
194Y13.HD30.3.2011E. 2011/4517 K. 2011/4854"DESTEKTEN YOKSUN KALMA TAZMİNATI ( Binanın Tekniğine Uygun Olmayan Şekilde Eksik ve Kusurlu Yapılması - Kusurlu Görülen Davalılar Davacılara Karşı B.K.217. Md. Delaletiyle Aynı Kanunun 194. Md. Gereğince" Satıcının Ayıba Karşı Tekeffülü" Hükümlerine Göre Sorumlu Olduğu )
MÜŞTEREK VE MÜTESELSİL SORUMLULUK ( Binanın Tekniğine Uygun Olmayan Şekilde Eksik ve Kusurlu Yapılmasından Dolayı Depremde Oluşan Davacılar Zararlarının Tamamından Müştereken ve Müteselsilen Sorumlu Olduklarının Kabulü Gerektiği )
BİNANIN TEKNİĞİNE UYGUN OLMAYAN ŞEKİLDE EKSİK VE KUSURLU YAPILMASI ( Destekten Yoksun Kalma Tazminatı - Depremde Oluşan Davacılar Zararlarının Tamamından Müştereken ve Müteselsilen Sorumlu Olduklarının Kabulü Gerektiği )
DEPREMDE OLUŞAN ZARARLAR ( Destekten Yoksun Kalma Tazminatı - Binanın Tekniğine Uygun Olmayan Şekilde Eksik ve Kusurlu Yapılması/Davacılar Zararlarının Tamamından Müştereken ve Müteselsilen Sorumlu Olduklarının Kabulü Gerektiği )"
194Y15.HD15.3.2011E. 2010/1635 K. 2011/1553"MENFİ TESPİT DAVASI ( Standın Ayıplı Olması Nedeniyle İş Bedelinin Bir Kısmından Borçlu Olunmadığının Tespiti )
AYIP İHBARI ( Davalıca İşin Ayıplı Yapıldığına Dair Sözleşme Bedelinden İndirim Yapılması ve İcra Takibinde Bedelinin Tenzil Edilmesinin İhbar Kabul Edileceği )
İŞİN AYIPLI YAPILMASI SEBEBİYLE İNDİRİM HAKKI ( Dava Öncesi Alınan Tespit Raporu ve Mahkemece Alınan Rapordaki Tutarın Davada Talep Edilen Miktarla Aynı Olduğu - Bu Miktar Kadar Davacının Borçlu Olmadığı )"
194Y13.HD25.10.2010E. 2010/2005 K. 2010/13853"ARACIN ARIZALANMASI ( Ayıplı Olduğunun Anlaşıldığını İleri Sürerek Ödediği Bedelin Tahsili - İkinci El Araç Satışında da BK'nun 194-204 Md.leri Gereğince Ayıp Nedeniyle Davalı Satıcının Sorumluluğu Olduğu )
AYIPLI ARAÇ NEDENİYLE ÖDENEN BEDELİN TAHSİLİ ( Davacının Davalıdan Noterde Yapılan Sözleşme İle Satın Aldığı Aracın Kısa Bir Süre Sonra Arızalandığı ve Gizli Ayıplı Olduğu Tespit Raporundan Anlaşıldığı - İkinci El Araç Satışında da BK'nun 194-204 Md.leri Gereğince Ayıp Nedeniyle Davalı Satıcının Sorumluluğu Olduğu )
GİZLİ AYIP ( Davacının Davalıdan Noterde Yapılan Sözleşme İle Satın Aldığı Aracın Kısa Bir Süre Sonra Arızalandığı ve Gizli Ayıplı Olduğu Tespit Raporundan Anlaşıldığı - İkinci El Araç Satışında da BK'nun 194-204 Md.leri Gereğince Ayıp Nedeniyle Davalı Satıcının Sorumluluğu Olduğu )"
194Y13.HD7.6.2010E. 2009/14506 K. 2010/8120"HAKSIZ FİİLDEN DOĞAN TAZMİNAT ( Ayıplı Olarak İnşa Edilen Konutların Yıkılmış Olması Nedeniyle Tazminat - Müteahhit Davalılar Binanın Tekniğine Uygun Olmayan Şekilde Eksik ve Kusurlu Yapılmasından Dolayı Depremde Oluşan Davacı Zararının Tamamından Müştereken ve Müteselsilen Sorumlu Oldukları/Hakkaniyet İndirimi Yapılamayacağı )
AYIPLI İNŞA EDİLEN KONUTLAR ( Müteahhit Davalılar Binanın Tekniğine Uygun Olmayan Şekilde Eksik ve Kusurlu Yapılmasından Dolayı Depremde Oluşan Davacı Zararının Tamamından Müştereken ve Müteselsilen Sorumlu Oldukları - Hakkaniyet İndirimi Yapılamayacağı )
EKSİK VE KUSURLU YAPILAN YAPILAR ( Müteahhit Davalılar Binanın Tekniğine Uygun Olmayan Şekilde Yapılmasından Dolayı Depremde Oluşan Davacı Zararının Tamamından Müştereken ve Müteselsilen Sorumlu Oldukları - Hakkaniyet İndirimi Yapılamayacağı )
HAKKANİYET İNDİRİMİ ( Ayıplı Olarak İnşa Edilen Konutların Yıkılmış Olması Nedeniyle Tazminat - Müteahhit Davalılar Binanın Tekniğine Uygun Olmayan Şekilde Yapılmasından Dolayı Depremde Oluşan Davacı Zararının Tamamından Müştereken ve Müteselsilen Sorumlu Oldukları/Hakkaniyet İndirimi Yapılamayacağı )"
194Y13.HD28.5.2010E. 2010/1207 K. 2010/7303"TAZMİNAT İSTEMİ ( Olayda Davacı Alıcı Yönünden Kusur Sorumluluğuna Göre Hüküm Kurulmasının Mümkün Olmadığı - Müteahhit Satıcı Davalıların Davacıya Karşı Satıcının Ayıba Karşı Tekeffülü Hükümlerine Göre Sorumlu Olduğu )
DEPREMDE OLUŞAN ZARARLAR ( Tazminat İstemi - Olayda Davacı Alıcı Yönünden Kusur Sorumluluğuna Göre Hüküm Kurulamayacağı/Müteahhit Satıcı Davalıların Davacıya Karşı Satıcının Ayıba Karşı Tekeffülü Hükümlerine Göre Sorumlu Olduğu )
AYIBA KARŞI TEKEFFÜL ( Tazminat İstemi - - Olayda Davacı Alıcı Yönünden Kusur Sorumluluğuna Göre Hüküm Kurulamayacağı/Müteahhit Satıcı Davalıların Davacıya Karşı Satıcının Ayıba Karşı Tekeffülü Hükümlerine Göre Sorumlu Olduğu )
DEPREMDE YIKILAN EV ( Nedeniyle ve Bilirkişi Raporuyla Belirlenen Davacılar Zararının Tamamına Hükmedilmesi Gerekirken Usulü Kazanılmış Hakkın Gerçekleştiği de Gözetilmeksizin Karar Verilmesinin İsabetsizliği )"
194Y17.HD26.4.2010E. 2010/729 K. 2010/3885"KASKO RÜCU DAVASI ( Satıcı Daha Uzun Müddet İçin Kefalet Etmemiş İse Satılanı Ayıba Karşı Tekeffülden Mütevellit Her Türlü Dava Satılandaki Ayıp Daha Sonra Meydana Çıksa Bile Alıcıya Teslim Vukuundan İtibaren Bir Sene Geçmekle Sakıt Olacağı )
ZAMANAŞIMI ( Kasko Rücu Davası - Satıcı Daha Uzun Müddet İçin Kefalet Etmemiş İse Satılanı Ayıba Karşı Tekeffülden Mütevellit Her Türlü Dava Satılandaki Ayıp Daha Sonra Meydana Çıksa Bile Alıcıya Teslim Vukuundan İtibaren Bir Sene Geçmekle Sakıt Olacağı )
ALICIYI İĞFAL ( Kasko Rücu Davası - B.K.'nun 207 /Son Md. Uyarınca Satıcı Alıcıyı İğfal Etmiş İse Bir Yıllık Zamanaşımından Yararlanamayacağı )
TEK SATICILIK İŞLEMLERİ ( Satım Sözleşmesinde Satıcının ve Alıcının Temerrüdü İle Ayıba Karşı Tekeffül Hükümleri Uygulanabileceği - B.K.'nun 194. Md. Uyarınca Satılanın Ayıptan Salim Olmasını Sağlamakla Yükümlü Olduğu )"
194Y19.HD5.4.2010E. 2010/512 K. 2010/3859"AYIPLI MAL ( Yenisi İle Değiştirilmesi İstemi/Satıcının Garanti Veren İle Birlikte Alıcıya Karşı Sorumlu Olduğu - 818 S.K. ve Garanti Belgesi Hükümleri Dikkate Alındığında Zamanaşımının Söz Konusu Olmadığı/Bilirkişi Raporları Değerlendirilerek İşin Esasına Girilmesi Gerektiği )
GARANTİ BELGESİ ( Ayıplı Aracın Yenisi İle Değiştirilmesi Talebi/Satıcının Garanti Veren İle Birlikte Alıcıya Karşı Sorumlu Olduğu - 818 S.K. ve Garanti Belgesi Hükümleri Dikkate Alındığında Zamanaşımının Dolmadığı )
ZAMANAŞIMI ( Ayıplı Aracın Yenisi İle Değiştirilmesi Talebi/Satıcı ve Garanti Verenin Birlikte Alıcıya Karşı Sorumluluğu - 818 S.K. ve Garanti Belgesi Hükümlerine Göre Dolmadığı/Bilirkişi Raporları Doğrultusunda İşin Esasına Girileceği )"
194Y13.HD10.3.2010E. 2009/7538 K. 2010/2990"AYIBA KARŞI TEKEFFÜL ( Satıcı Ayıpların Varlığını Bilmese Bile Alıcıya Karşı Sorumlu Olduğu- Afete Maruz Bölgede Bulunan Taşınmazı Satmış Olan Belediye Hukuki Ayıp Nedeniyle Alıcıya Karşı Sorumlu Olduğu )
HUKUKİ AYIP ( Afete Maruz Bölgede Bulunan Taşınmazı Satmış Olan Belediye Hukuki Ayıp Nedeniyle Alıcıya Karşı Sorumlu Olduğu )
AFETE MARUZ BÖLGEDE BULUNAN TAŞINMAZI SATMIŞ OLAN BELEDİYE ( Hukuki Ayıp Nedeniyle Alıcıya Karşı Sorumlu Olduğu )
SATICININ SORUMLULUĞU ( Satıcı Ayıpların Varlığını Bilmese Bile Alıcıya Karşı Sorumlu Olduğu )"
194Y13.HD7.5.2009E. 2008/16022 K. 2009/6233"DEPREMDE YIKILAN DAİRE NEDENİYLE TAZMİNAT ( Kusurlu Görülen Davalı Davacıya Karşı Satıcının Ayıba Karşı Tekeffülü Hükümlerine Göre Zararın Tamamından Sorumlu Olduğu )
AYIBA KARŞI TEKEFFÜL ( Depremde Yıkılan Daire Nedeniyle Tazminat - Kusurlu Görülen Davalı Davacıya Karşı Satıcının Ayıba Karşı Tekeffülü Hükümlerine Göre Zararın Tamamından Sorumlu Olduğu )
MÜTEAHHİT - SATICININ KUSURU ( Depremde Yıkılan Daire Nedeniyle Tazminat - Davalı Davacıya Karşı Satıcının Ayıba Karşı Tekeffülü Hükümlerine Göre Zararın Tamamından Sorumlu Olduğu )"
194YHGK5.11.2008E. 2008/15-651 K. 2008/654"AYIPLI MAL ( Reklamasyon Faturası Kesilen Ayıplı Mamuller/Bilirkişi İncelemesiyle Ayıbın Belirleneceği - Bedelden Tenzil Suretiyle Eserin Kabulü Mümkünse İcra Takibine Yapılan İtiraz Haklı Görülerek Davanın Sonuçlandırılacağı )
BİLİRKİŞİ İNCELEMESİ ( Reklamasyon Faturası Kesilen Ayıplı Mamuller - Bilirkişi İncelemesiyle Ayıbın Belirleneceği )
İTİRAZIN İPTALİ ( Reklamasyon Faturası Kesilen Ayıplı Mamuller/Bilirkişi İncelemesiyle Ayıbın Belirleneceği - Bedelden Tenzil Suretiyle Eserin Kabulü Mümkünse İcra Takibine Yapılan İtiraz Haklı Görülerek Davanın Sonuçlandırılacağı )
REKLAMASYON FATURASI ( Ayıplı Mamul/Bilirkişi İncelemesiyle Ayıbın Belirleneceği - Eserin Reddi Gerekiyor İse Davanın Rededileceği )"
194Y15.HD6.6.2008E. 2007/1971 K. 2008/3761"KAT KARŞILIĞI İNŞAAT SÖZLEŞMESİ ( İnşaatın Deprem Nedeniyle Hasar Gördüğü/Yıkım Kararı Sonucu Yıkıldığı - Davalılardan Birinin Emanet Komisyonunda Çalıştığı/Kooperatif Üyesi Bu Davalının Zarardan Sorumlu Tutulamayacağı )
AYIBA KARŞI TEKEFFÜL ( Kat Karşılığı İnşaat Sözleşmesi/İnşaatın Deprem Nedeniyle Hasar Gördüğü - Davalılardan Birinin Kooperatif Emanet Komisyonunda Çalıştığı/Kooperatif Üyesi Bu Davalının Zarardan Sorumlu Tutulamayacağı )
DEPREM SONUCU BİNANIN AĞIR HASAR GÖRMESİ ( Kat Karşılığı İnşaat Sözleşmesi/Yıkım Kararı Sonucu Yıkıldığı - Dahili Dava Yoluyla Davalıların Çoğaltılamayacağı )
DAHİLİ DAVA ( Kat Karşılığı İnşaat Sözleşmesi/İnşaatın Deprem Nedeniyle Hasar Gördüğü - Tazminat Davası/Dahili Dava Yoluyla Davalıların Çoğaltılamayacağı )
TAZMİNAT DAVASI ( Kat Karşılığı İnşaat Sözleşmesi/İnşaatın Deprem Nedeniyle Hasar Gördüğü - Birden Fazla Sorumlu Bulunması Durumunda Zarar Görenlerin Bunların Hepsi veya Birisi Hakkında Dava Açılabileceği )"
194Y15.HD4.3.2008E. 2007/2157 K. 2008/1382"AÇIK AYIP ( Eser Sözleşmesindeki Ayıbın Açık Ayıp Olduğunun Tespiti/Gizli Ayıp Olsa Dahi Kanuni Sürelerin Dolduğu - Yüklenicinin Ücretini Talep Edebileceği )
AYIPLI MAL ( Eser Sözleşmesi/Açık Ayıp - İhtarın Süresinde Yükleniciye Gönderilmediği/Yüklenicinin Ücrete Hak Kazanacağı )
ESER SÖZLEŞMESİ ( Açık Ayıp - İhtarın Süresinde Yükleniciye Gönderilmediği/Yüklenicinin Ücrete Hak Kazanacağı )"
194Y13.HD4.12.2007E. 2007/10103 K. 2007/14606"İTİRAZIN İPTALİ DAVASI ( Davacının Açık Oto Pazarından Aldığı Aracı Dava Dışı Kişiye Sattığı/ Aracın Çalıntı Olduğunun Tespit Edildiği - Aracın Ayıplı Mal Olduğu/Davacının Aracı Satın Aldığı Kişiden Alırken Ödediği Bedeli Talep Edebileceği )
AYIPLI MAL ( Davacının Açık Oto Pazarından Aldığı Aracı Dava Dışı Kişiye Sattığı/ Aracın Çalıntı Olduğunun Tespit Edildiği - Davacının Aracı Alırken Ödediği Bedeli Talep Edebileceği/ 3. Kişiye Satış Bedelini Talep Edemeyeceği )
AYIBA KARŞI TEKEFFÜL ( Davacının Açık Oto Pazarından Aldığı Aracı Dava Dışı Kişiye Sattığı/ Aracın Çalıntı Olduğunun Tespit Edildiği - Aracın Ayıplı Mal Olduğu/Davacının Aracı Satın Aldığı Kişiden Alırken Ödediği Bedeli Talep Edebileceği )
ÇALINTI ARAÇ ( Davacının Aracı Açık Oto Pazarından Aldığı Aracı Dava Dışı Kişiye Sattığı/ Aracın Çalıntı Olduğunun Tespit Edildiği - Davacının Aracı Alırken Ödediği Bedeli Talep Edebileceği )"
194Y15.HD22.11.2007E. 2007/238 K. 2007/7391"GİZLİ AYIP NEDENİYLE TAZMİNAT İSTEMİ ( Davalı Yüklenici Şirketin Ayıbı Gidermemesi Nedeniyle Bu Dava Açıldığı - Zarar Miktarının Serbest Piyasa Rayiçlerine Göre Hesaplanması ve Karar Altına Alınması Gerektiği )
ZARAR MİKTARININ HESAPLANMASI ( Tazminat İstemi - Davalı Yüklenici Şirketin Ayıbı Gidermemesi Nedeniyle Bu Dava Açıldığı/Serbest Piyasa Rayiçlerine Göre Hesaplanması ve Karar Altına Alınması Gerektiği )
SERBEST PİYASA RAYİCİ ( Gizli Ayıp Nedeniyle Tazminat İstemi - Davalı Yüklenici Şirketin Ayıbı Gidermemesi Nedeniyle Bu Dava Açıldığı/Zarar Miktarının Serbest Piyasa Rayiçlerine Göre Hesaplanması Gerektiği )"
194Y13.HD8.3.2007E. 2006/16784 K. 2007/3131"ÜCRETLENDİRMENİN İPTALİ ( Uygulanan Tarife ve Dayanaklarının Getirilmesi Tarifeler Üzerindeki Devlet Denetiminin Nasıl Gerçekleştiğinin Araştırılması Gereği )
KONUŞMA SÜRESİ KADAR ÜCRET ÖDENMESİ GEREKTİĞİNİN TESPİTİ ( Uygulanan Tarife ve Dayanaklarının Getirilmesi Tarifeler Üzerindeki Devlet Denetiminin Nasıl Gerçekleştiğinin Araştırılması Gereği )
BİR KONTÖR / SANİYE ESASINA GÖRE ÜCRETLENDİRME ( Teknik Olarak Mümkün Olup Olmadığı Hususunda Uzman Bilirkişi İncelemesi Yaptırılarak Denetime Elverişli Rapor Alınması Gereği - Ücretlendirmenin İptali Talebi )"
194Y13.HD17.10.2006E. 2006/9885 K. 2006/13695"ARAÇ BEDELİNİN İADESİNE YÖNELİK İCRA TAKİBİNE İTİRAZ ( Araçtaki Aynı Arızanın İkiden Fazla ve Farklı Arızanın Dörtten Fazla Meydana Geldiği - Araçtan Faydalanamamanın Süreklilik Arz Ettiğinin Kabulü Gereği )
AYIPLI MAL ( Araçtaki Arızaların Aracın Tesliminden İtibaren Bir Yıllık Süre İçinde ve Garanti Süresi İçinde Meydana Geldiği - Araçtan Faydalanamamanın Süreklilik Arz Ettiğinin Kabulü Gereği )
BİLİRKİŞİ RAPORU ( Aracın Direksiyon Kutusunda Döşemelerinde ve Amortisörlerinde Gizli Ayıp Olduğu -
GİZLİ AYIP ( Aracın Direksiyon Kutusunda Döşemelerinde ve Amortisörlerinde Gizli Ayıp Olduğu
İTİRAZIN İPTALİ DAVASI ( Araç Arızalarının Aracın Tesliminden İtibaren Bir Yıllık Süre İçinde ve Garanti Süresi İçinde Meydana Geldiği - Davacı İlk Tercih Hakkını Onarım Yönünde Kullanmış Olsa Bile Araç Bedelinin İadesini de İsteyebileceği )"
194Y19.HD19.12.2005E. 2005/9595 K. 2005/12781"MADDİ TAZMİNAT DAVASI ( Sözleşme Gereği Teslim Olunan Emtianın Sözleşme Şartlarına Uygun Olmaması ve Gizli Ayıp Tespit Edilmesi Nedeniyle )
GİZLİ AYIP ( Sözleşme Gereği Teslim Edilen Malların Sözleşmede Belirlenen Şartlara Uygun Bulunmaması-Tazminat İstemi )
BİLİRKİŞİ RAPORU ( Hükme Esas Alınan Raporda Her Bir Vagon Başına Düşen Harcama Belirlendiğinden Toplam Zararın Buna göre Belirlenmesinin Gerekmesi )"
194Y13.HD19.12.2005E. 2005/12829 K. 2005/18863"GİZLİ AYIP NEDENİYLE TAZMİNAT DAVASI ( Dava Zamanaşımı Süresi Dolduğu Gerekçesi İle Reddedildiği - Davacı İddiası Sabit Olursa Yani Araçtaki Ayıp Gizli İse Zamanaşımı İşlemeyeceğinden Davalı Hakkındaki Davanın Esasına Girilmesi Gerektiği )
ZAMANAŞIMI ( Davacı İddiası Sabit Olursa Yani Araçtaki Ayıp Gizli İse Zamanaşımı İşlemeyeceğinden Davalı Hakkındaki Davanın Esasına Girilmesi Gerektiği )
BİLİRKİŞİ İNCELEMESİ ( Üniversite Görevlilerinden Seçilecek Üç Kişilik Uzman Bilirkişi Kurulundan Rapor Alınarak Araçtaki Arızanın Gizli Ayıptan Kaynaklanıp Kaynaklanmadığının Belirlenmesi Gerektiği - Tazminat Davası )"
194Y19.HD31.10.2005E. 2005/133 K. 2005/10823"AYIPLI MAL DAVASI ( Alacak İstemi - Davalı Tarafından Satılan Halının Ayıplı Olduğu ve Davacının Bu Ayıp Nedeniyle Aleyhine Açılan Dava Sonucu Ödediği Yargı Masrafları İle Halı Bedelini Davalıdan Talep Etmeye Hakkı Olduğu/Davanın Kısmen Kabulü Gerektiği )
ALACAK İSTEMİ ( Davalı Tarafından Satılan Halının Ayıplı Olduğu ve Davacının Bu Ayıp Nedeniyle Aleyhine Açılan Dava Sonucu Ödediği Yargı Masrafları İle Halı Bedelini Davalıdan Talep Etmeye Hakkı Olduğu - Davanın Kısmen Kabulü Gerektiği )
YARGI MASRAFLARI ( Alacak İstemi - Davalı Tarafından Satılan Halının Ayıplı Olduğu ve Davacının Bu Ayıp Nedeniyle Aleyhine Açılan Dava Sonucu Ödediği Yargı Masrafları İle Halı Bedelini Davalıdan Talep Etmeye Hakkı Olduğu/Davanın Kısmen Kabulü Gerektiği )"
194Y19.HD25.4.2005E. 2004/8097 K. 2005/4607"AYIPLI MAL ( Şirket Temsilcisinin Düzenlediği Tutanaklara Göre Ayıbın Kabul Edilerek Borcun Tasfiye Edildiği Anlaşıldığına Göre Temsilcinin İşlemlerinin Şirketi Bağladığı )
ŞİRKET TEMSİLCİSİ ( Düzenlediği Tutanaklara Göre Ayıbın Kabul Edilerek Borcun Tasfiye Edildiği Anlaşıldığına Göre Temsilcinin İşlemlerinin Şirketi Bağladığı )
SATIŞ SÖZLEŞMESİ ( Şirket Temsilcisinin Düzenlediği Tutanaklara Göre Ayıbın Kabul Edilerek Borcun Tasfiye Edildiği Anlaşıldığına Göre Temsilcinin İşlemlerinin Şirketi Bağladığı )"
194Y4.HD15.2.2005E. 2004/7799 K. 2005/1330"SATIM SÖZLEŞMESİNDE SATICININ AYBA KARŞI TEKEFFÜL SORUMLULUĞU ( Ayıplı Otobüsün Yenisiyle Değiştirilmesi Talebine İlişkin Davada Yetkili Mahkemeler )
İMALATÇININ SORUMLULUĞU ( Satım Sözleşmesine Konu Ayıplı Otobüsün Yenisiyle Değiştirilmesi Davasında Yetkili Mahkemeler - Haksız Fiilin Meydana Geldiği Yer Mahkemesinin de Yetkili Olması )
YETKİLİ MAHKEMELER ( Satım Sözleşmesine Konu Otobüsün Ayıplı Olması Nedeniyle Yenisiyle Değiştirilmesi Talebi - Haksız Fiilin Meydana Geldiği Yer Mahkemesinin de Yetkili Olması )
HAKSIZ FİİLİNİ MEYDANA GELDİĞİ YER MAHKEMESİNİN YETKİSİ ( Satım Sözleşmesine Konu Otobüsün Ayıplı Olması Nedeniyle Yenisiyle Değiştirilmesi Davasında Yetkili Mahkemeler )"
194Y13.HD27.1.2005E. 2004/12763 K. 2005/996"GİZLİ AYIP ( Dava Sırasında Aracı Üçüncü Şahsa Satmış Olmasının Araçtaki Ayıp Nedeniyle Davalı Şirketten İstemde Bulunmasını Engellemeyeceği Gözetilerek Mahkemece İşin Esasına Girilmesi Gereği )
ARACIN ÜÇÜNCÜ ŞAHSA SATILMASI ( Dava Sırasında Satılması - Satmış Olmasının Araçtaki Ayıp Nedeniyle Davalı Şirketten İstemde Bulunmasını Engellemeyeceği Gözetilerek Mahkemece İşin Esasına Girilmesi Gereği )"
194Y19.HD26.11.2004E. 2004/1917 K. 2004/11686"MENFİ TESPİT-ALACAK DAVASI ( Finansal Kiralama Sözleşmesi - Kiralayanın Ayıba Karşı Tekeffülü )
FİNANSAL KİRALAMA SÖZLEŞMESİNDE TEKEFFÜL ( Kiralayanın Ayıba Karşı Tekeffülünü Düzenleyen Bir Hükmün Bulunmaması-Yasada Hüküm Bulunmayan Hallerde Borçlar Kanunun Genel Hükümlerinin Sözleşmenin Niteliğine Uygun Düştükleri Oranda ise Özel Hükümlerinin Uygulanacağı )
ALUİD TESLİM ( Sözleşmeyi Uygun İfa Etmeme Hali )
AYIPLI MAL ( Sözleşme Konusu Şeyden Başka Bir Şeyin Teslimi ile Ayıplı Mal Teslimininin Birbirinden Ayrılmasının Gerekmesi Zira Bu Ayrımın Öneminin Uygulanacak Olan Kanun Hükümleri ve Meydana Çıkacak Hukuki Sonuçlarında Kendini Göstermesi )
AYIPLI İFA ( Davacılar Makinaları Görüp Belirleyip Bu Makinaların Finansal Kiralama Yolu ile Kiralanması için Davalıya Başvurmuş ve Davacıların Görüp Belirledikleri Makinalar Davacılara Teslim Edilmiş ise Aliud Teslimden Değil Ayıplı İfadan Söz Edilmesi )"
194Y4.HD4.12.2003E. 2003/9030 K. 2003/14093"TAZMİNAT DAVASI ( Davalı Tarafça Niteliğine Uygun Üretilmeyen Tarım İlacının Kullanılması Sonucu Uğranılan Zararın Tazmini İstemi )
TANIK BEYANI ( Davacı Tanığının Dava Konusu İlacı Bizzat Tarlaya Attığını Beyan Etmesinin Mahkemece Gözardı Edilmesi - Tazminat Davası )
FATURANIN İLERİ TARİH TAŞIMASI ( Davacının İlaç Taksitle Alındığı İçin Faturanın İleri Tarih Taşıdığı Yolundaki Beyanının Araştırılması Gereği - Niteliğine Uygun Üretilmeyen Tarım İlacının Kullanılması Sonucu Uğranılan Zararın Tazmini )"
194Y19.HD26.5.2003E. 2002/2169 K. 2003/5420"İSPAT KÜLFETİ ( Alacak Davası - Ayıplı Olduğu İddia Edilen Malın Tesliminde Uyuşmazlık Bulunmaması/Malı Teslim Alan Davalıda Olduğu )
AYIPLI MAL ( İspat Külfeti - Malın Tesliminde Uyuşmazlık Bulunmaması/Malı Teslim Alan Davalıda Olduğu )
ALACAK DAVASI ( İspat Külfeti - Ayıplı Olduğu İddia Edilen Malın Tesliminde Uyuşmazlık Bulunmaması/Malı Teslim Alan Davalıda Olduğu )
CEZA DAVASI ( Sonunda Verilecek Mahkumiyet Kararı Veya Belirlenecek Maddi Olgu Hukuk Hakimini Bağlayacağından Sonucunun Beklenmesi Gereği )
HUKUK HAKİMİNİN CEZA DAVASININ SONUCUYLA BAĞLILIĞI ( Alacak Davası - Kabul Raporlarının Sahte Olduğu ve Rüşvet İle Temin Edildiği İddiası )"
194Y13.HD25.3.2003E. 2003/1719 K. 2003/3505"TAZMİNAT DAVASI ( Davacıya Ait Arsa Üzerine Yaptırılan Binadan Bir Dairenin Trampa Edilmesine Rağmen Depremde Yıkılması Nedeniyle Dairenin Değerinin Talep Edilmesi )
SATIM AKDİ ( Aktin Tamamlanmasından İtibaren Satılan Şeyin Hasar ve Nefinin Alıcıya Geçmesi )
HASAR VE NEFİLER ( Satım Akdinin Tamamlanmasından İtibaren Satılan Şeyin Hasar ve Nefinin Alıcıya Geçmesi )
GİZLİ AYIP ( Satıcının Sonradan Ortaya Çıkan Gizli Ayıplardan Bu Ayıpların Satım Anında Mevcudiyetini Bilmese Bile Sorumlu Olması )
TABİ AFETLER ( Satıma Konu Dairenin Fen ve Tekniğe Uygun İnşa Edilmesine Rağmen Tabi Afet Sonucu Yıkım Söz Konusu Olmuşsa Satıcının Sorumluluğunun Söz Konusu Olması )"
194Y13.HD3.2.2003E. 2002/14548 K. 2003/972"ALACAK DAVASI ( Davalıdan Satın Alınan Dairenin Deprem Sonucu Ağır Hasara Uğraması Nedeniyle Ödenen Bedelin İadesi ve Ödenmeyen Senetlerin İadesi Talebi )
MENKUL SATIMINA AİT BORÇLAR KANUNU HÜKÜMLERİ ( Bu Hükümlerin Taşınmaz Satımları Hakkında da Uygulanması )
SATIM AKDİNİN TAMAMLANMASI ( Hasar ve Nefinin Alıcıya Geçmesi )
HASAR VE NEFİ ( Satım Akdinin Tamamlanması ile Hasar ve Nefinin Alıcıya Geçmesi )
DEPREM NEDENİYLE ÖDENEN PARANIN İADESİ TALEBİ ( Satım Akdinin Tamamlanması ile Hasar ve Nefinin Alıcıya Geçmesi )
TABİ AFET ( Borçlunun Tabi Afetler Nedeniyle Borcundan Kurtulması-Dairenin Fen ve Tekniğe Uygun Yapılması Durumunda Satıcının Sorumlu Olmaması )"
194Y13.HD7.1.2003E. 2002/9804 K. 2003/179"ALACAK DAVASI ( Davalıdan Satın Alınan Dairenin Depremde Yıkılması Nedeniyle Rayiç Bedelinin Tahsili Talebi )
GİZLİ AYIP ( Satıcının Sonradan Ortaya Çıkan Gizli Ayıplardan Bu Ayıpların Satım Anında Mevcudiyetini Bilmese Dahi Sorumlu Olması )
SATICININ SORUMLULUĞU ( Satıcının Sonradan Ortaya Çıkan Gizli Ayıplardan Bu Ayıpların Satım Anında Mevcudiyetini Bilmese Dahi Sorumlu Olması )
TABİİ AFETLER DOLAYISIYLA SATICININ SORUMLULUĞU ( Satıcının Tekniğe Uygun Olarak Daireyi Yapması ve Buna Rağmen Yıkılması Durumunda Sorumluluğunun Söz Konusu Olmaması ) "
194Y13.HD7.1.2003E. 2002/6231 K. 2003/187"TAZMİNAT DAVASI ( Davacının Satın Aldığı Dairenin Ayıplı Olması Dolayısıyla Depremde Ağır Hasar Gördüğünü ve Bu Nedenle de Uğramış Olduğ Zararın Mes'ul Olanlardan Tazmininini Talep Etmesi )
AYIPLI MAL ( Yerel Mahkemece Satılan Dairenin Gerçekten Ayıplı Olup Olmadığının Araştırılmasının Gerekmesi )
SATICININ SORUMLULUĞU ( Borçlar Hukukuna Göre Satıcının Sattığı Mal Üzerinde Tekeffülünün Bulunduğunun Kabul Edilmesi )
GİZLİ AYIP ( Satılan Mal Üzerinde Sonradan Ortaya Çıkan Ayıpların Satım Anında Mevcudiyeti Bilinmese Dahi Sorumluluğu İktiza Ettirmesi )"
194YHGK6.3.2002E. 2002/19-46 K. 2002/146"ALACAK DAVASI ( Malların Ayıplı Çıkması Sonucu İade Edilmesi Nedeniyle Ortaya Çıkan Alacağın Tahsiline İlişkin Talep )
AYIPLI MAL ( Malların Ayıplı Çıkması Sonucu İade Edilmesi Nedeniyle Ortaya Çıkan Alacağın Tahsiline İlişkin Alacak Davası )
KARŞILIKSIZ ÇEK ( Malların Ayıplı Çıkması Sonucu İade Edilmesi Nedeniyle Ortaya Çıkan Alacak Yerine Geçmek Üzere Verilen )
BİLİRKİŞİ ( Bilirkişiler Tarafından İhtarın Zamanında Yapılıp Yapılmadığının Tespit Edilmesinin Gerekmesi )"
194Y13.HD22.1.2002E. 2001/11547 K. 2002/558"SATIMIN FESHİ TALEBİ ( Yerinde Yapılan Keşifte Satışa Konu Olan Dairenin Logaların Seviyesinden Daha Düşük Seviyede Yapıldığı Bu Nedenle Logadan Taşan Suların Taşınmazı Kullanılamaz Hale Getirdiği Anlaşıldığından Hukuki Yararın Bulunduğu )
AYIPLI MAL TESLİMİ ( Satışa Konu Olan Dairenin Logaların Seviyesinden Daha Düşük Seviyede Yapıldığı Bu Nedenle Logadan Taşan Suların Taşınmazı Kullanılamaz Hale Getirdiği Anlaşıldığı - Davacı Satılanı İade ile Birlikte Ödediği Satış Bedelini İsteyebildiği )
BEDELİN İADESİ TALEBİ ( Ayıplı Mal Teslimi - Satışa Konu Olan Dairenin Logaların Seviyesinden Daha Düşük Seviyede Yapıldığı Bu Nedenle Logadan Taşan Suların Taşınmazı Kullanılamaz Hale Getirdiği Anlaşıldığından Kabulü Gereği )"
194Y13.HD22.10.2001E. 2001/7856 K. 2001/9445"ALACAK DAVASI ( Araç Satışı-Satış Sırasında Satıcının Araç Üzerinde Haciz Olduğu Gizlemesi Nedeniyle Uğranılan Zararların Tahsili Talebi )
NOTER SATIŞ SÖZLEŞMESİNİN İPTALİ ( Araç Devrine İlişkin Sözleşme-Satış Sırasında Satıcının Araç Üzerinde Haciz Olduğu Gizlemesi )
HACİZLİ ARACIN NOTER SATIŞ SÖZLEŞMESİ İLE SATILMASI ( Alıcının Araç Üzerinde Haciz Olduğunu Bilmemesi-Davalı Satıcının Kötüniyetli Olması )
HUKUKİ AYIPLI SATIŞA KONU ARAÇ ( Satın Alanın Sözleşmeyi Feshedip Tazminat İstemekte Haklı Olması )"
194Y13.HD24.1.2001E. 2000/9362 K. 2001/582"ZELZELE HASARI ( Ayıplı inşaat )
AYIPLI İNŞAAT ( Zelzele hasarı )
TABİİ AFET ( Beklenmeyen hal )
BEKLENMEYEN HAL ( Zelzele )
GİZLİ AYIP ( Zelzelede görülen hasar )"
194Y3.HD2.10.2000E. 2000/10178 K. 2000/10425"AYBA KARŞI TEKEFFÜL SORUMLULUĞU ( Satıcının Sattığı Kömürün Taş ve Toprakla Karışık Olup Yanmaması)
SATICININ AYBA KARŞI TEKEFFÜL SORUMLULUĞU ( Sattığı Kömürün Taş ve Toprakla Karışık Olup Yanmaması)
TAŞ VE TOPRAKLA KARIŞIK OLUP YANMAYAN KÖMÜR SATAN SATICI ( Ayba Karşı Tekeffül Sorumluluğu)"
194YHGK30.6.1999E. 1999/11-557 K. 1999/567"AYIBA KARŞI TEKEFFÜL SORUMLULUĞU ( Alıcının İhtarlarına Rağmen Ayıplı Malı Değiştirmeyen ve Ayıbı Gidermeyen Satıcının Bedeli Talep Edemeyeceği )
SATICININ AYIBA KARŞI TEKEFFÜL SORUMLULUĞU ( Alıcının İhtarlarına Rağmen Ayıplı Malı Değiştirmemesi ve Ayıbı Gidermemesi Nedeniyle Bedeli Talep Edemeyeceği )
KÖTÜNİYET TAZMİNATINA HÜKMEDİLEMEYECEĞİ ( Takibi Başlatanın Kötüniyetli Olduğunun Tesbit Edilememiş Olması )"
194Y11.HD26.11.1998E. 1998/6699 K. 1998/8279"SATILAN MALDAN BAŞKA BİR MALIN TESLİMİ ( Alıcının İhbar Zorunluluğu Bulunmaması )
İHBAR ZORUNLULUĞU BULUNMAMASI ( Satılan Maldan Başka Bir Malın Tesliminde Alıcının )
SÜRE ( Satılan Maldan Başka Bir Malın Tesliminde Alıcının İhbarında )
ALIM - SATIM SÖZLEŞMESİNDEKİ MALDAN BAŞKA BİR MAL TESLİMİ"
194Y11.HD6.2.1998E. 1997/9767 K. 1998/475"MENFİ TESPİT DAVASI ( Malın Ayıplı Olması Senedin İade Edilmeyip Takibe Konulması ve Senedin Tahrif Edilmesi Sahte İmza Atılması Nedeniyle Borçlu Olunmadığının Tesibitinin İstenilmesi )
SATICININ BORÇLARI ( Satılanın Zikr ve Vadettiği Vasıflarından Müetekeffil Olması ve Bilmese Dahi Satılanın Değerini veya Menfaatini Tenkis Eden Ayıplardan Sorumlu Olması )
AYIPLI MAL SATIŞI ( Satıcının Satılanın Zikr ve Vadettiği Vasıflarından Müetekeffil Olması ve Bilmese Dahi Satılanın Değerini veya Menfaatini Tenkis Eden Ayıplardan Sorumlu Olması )
İHBAR YÜKÜMLÜLÜĞÜ ( Alıcının Satılandaki Ayıbı İhbar Yükümlülüğünün Bulunması )"
194Y13.HD26.12.1997E. 1997/7580 K. 1997/10870"SATILAN ARAÇTA AYIP ( Ayıp Dolayısıyla Bedelden İndirimin Ne Şekilde Yapılacağı )
AYIP NEDENİ İLE TAZMİNAT DAVASI ( Hesap Yöntemi )
BEDELDEN İNDİRİM MİKTARININ TESBİTİ ( Satılan Aracın Ayıplı Olması )"
194Y11.HD3.11.1997E. 1997/6726 K. 1997/7716"AYIBA KARŞI TEKEFFÜL
SATICININ SORUMLULUĞU ( Ayıba karşı tekeffül )
ZAPTA KARŞI TEKEFFÜL
MÜSADEREYE TABİ ARACIN SATIŞI ( Satıcının sorumluluğu )"
194YHGK18.6.1997E. 1997/19-131 K. 1997/543"MÜTERAFİK KUSUR ( İhaleyi Fesheden Tarafın Mehil Vererek Kesin Süreli Sözleşmeyi Şarta Bağlaması )
İHALENİN FESHİ ( Feshedenin Müterafik Kusuru )
TAZMİNAT ( Müterafik Kusur )"
194Y15.HD9.5.1997E. 1997/1426 K. 1997/2474"BAĞIMSIZ BÖLÜMLERDEKİ DEĞER KAYBI ( İnşaatın Projeye Uygun Hale Getirilmesinin Mümkün Olmamasından Dolayı )
İNŞAATTAKİ AYIP VE NOKSANLAR ( Değer Kaybının Tespitinde Hangi Tarihin Esas Alınacağı )
İNŞAATIN PROJEYE UYGUN HALE GETİRİLEMEMESİ ( Değer Kaybının Tespitinde Esas Alınacak Tarih )"
194Y13.HD13.10.1989E. 1989/3242 K. 1989/5829"AYIBA KARŞI TEKEFFÜL ( Satıcının Yanlış İlaç Önermesi )
SATIŞ SÖZLEŞMESİ ( Satıcının Önererek Verdiği Zirai İlacın Bitkilere Zarar Vermesi )"
194Y13.HD30.4.1987E. 1987/2347 K. 1987/2637"TAŞINIR MAL SATIMI ( Ayıplı Olup Satışın İptalinde Alıcının Verdiği Bonoların Durumu )
AYIPLI KAMYONUN SATIŞININ İPTALİNDE ALICININ VERDİĞİ BONOLARIN DURUMU
BONOLARDAN DAVACILARIN DAVALI YÖNÜNDEN BORÇLU OLMADIĞININ TESBİTİ ( Ayıplı Kamyon Satışı )
BONOLARIN İPTALİ ( Ayıplı Kamyon Satışında Davalı Bakımından )"
194Y13.HD14.1.1985E. 1984/7744 K. 1985/119"SATICININ KUSURU ( Ayıba Karşı Tekeffülün Yasal Bir Borç Olması )
TAŞINIR SATIMI ( Satıcının Ayıba Karşı Tekeffül Borcunun Doğumu İçin Kusur Aranmaması )
CEZA DAVASINDAN BERAAT ( Satıcının Ayıba Karşı Tekeffül Borcunu Kaldırmaması )
AYIBA KARŞI TEKEFFÜL ( Satıcının Ceza Davasından Beraat Etmesinin Tekeffül Borcunu Kaldırmaması )"
194YHGK21.12.1966E. 1966/3-134 K. 1966/326"BAŞKASINA AİT GAYRİMENKULÜN SATIMI
ÇİFTE TAPU
SATIŞ BEDELİNİN İSTİRDADI"

Madde 195

YARGITAY

195Y13.HD7.10.2004E. 2004/5816 K. 2004/13931"HAYVAN ALIM SATIM SÖZLEŞMESİ ( Yazılı Tekeffülü Olmayan veya Alıcıyı İğfal Ettiği İspat Edilmeyen Satıcının Hayvanın Hasta Çıkmasından Sorumlu Tutulamayacağı )
AYBA KARŞI TEKEFFÜL SORUMLULUĞUNUN ŞARTLARI ( Hayvan Alım Satım Sözleşmesinde - Yazılı Tekeffülü Olmayan veya Alıcıyı İğfal Ettiği İspat Edilmeyen Satıcının Hayvanın Hasta Çıkmasından Sorumlu Tutulamayacağı )
YAZILI TEKEFFÜL VEYA ALICIYI İĞFAL ŞARTI ( Hayvan Alım Satım Sözleşmesinde Satıcının Ayba Karşı Tekeffül Sorumluluğu - Hayvanın Hasta Çıktığından İmha Edildiği Gerekçesiyle Açılan Tazminat Davasında )"
195Y13.HD13.3.2003E. 2002/13958 K. 2003/2751"TAZMİNAT DAVASI ( Davacıların Satın Aldıkları Düvelerin Sözleşme Şartlarına Aykırı Olarak Hamile Olmaması Nedeniyle Uğradıkları Zararın Tazminini Talep Etmeleri )
HAYVAN ALIM SATIMI ( Satıcının Yazılı Olarak Tekeffülde Bulunmuş Olmadıkça Hayvanın Ayıplarından Dolayı Sorumluluğunun Olmaması Ancak Alıcıların İğfal Edilmesi Halinde Sorumluluğun Varolması )
İHBAR ( Satıcının Sorumlu Tutulabilmesi İçin Ayıbın Teslimden İtibaren Dokuz Gün İçinde Satıcıya İhbar Edilmesinin Gerekmesi )
YAZILI OLARAK TEKEFFÜL ALTINA GİRME ( Satıcının Hayvan Alım Satımı Hususunda Sorumlu Olabilmesi İçin Yazılı Olarak Tekeffül Altına Girmesinin Gerekmesi )"
195Y13.HD16.4.2002E. 2002/2367 K. 2002/4125"TAZMİNAT DAVASI ( Tarımsal Kredi Şeklinde Alınan İneğin Düşük Yapması ve Mağdur Olduğunun Belirtilerek Tedavi Gideri ile Ölü Yavrudan Dolayı Uğranılan Zarar ve Süt Kaybının İstenmesi )
HAYVAN ALIM SATIMINDA TEKEFFÜL ( Hayvan Alım Satımında Satıcı Yazılı Olarak Kefalet Etmedikçe veya Alıcıyı İğfal Etmiş Olmadıkça Tekeffül Etmiş Addolunmaması )
TEKEFFÜL ( Hayvan Alım Satımında Satıcı Yazılı Olarak Kefalet Etmedikçe veya Alıcıyı İğfal Etmiş Olmadıkça Tekeffül Etmiş Addolunmaması )
ALICININ İĞFAL EDİLMESİ ( Hayvan Alım Satımında Satıcı Yazılı Olarak Kefalet Etmedikçe veya Alıcıyı İğfal Etmiş Olmadıkça Tekeffül Etmiş Addolunmaması )"
195YHGK16.5.2001E. 2001/13-419 K. 2001/420"HAYVAN ALIM-SATIMI ( Satıcının Ayıba Karşı Tekeffülü İçin Aranan Şartlar-Hayvanın Satımdan Önce Veteriner Kontrolünden Geçirilmiş Olmasına Rağmen Ayıbın Farkedilememiş Olması )
AYIBA KARŞI TEKEFFÜL ( Hayvan Alım Satımı )
YAZILI KEFALET ( Hayvan Alım Satımında Satıcının Ayıba Karşı Tekeffül Borcu )
GİZLİ AYIP ( Hayvan Alım Satımında Satıcının Ayıba Karşı Tekeffül Borcu )
HAYVANIN SATIMDAN ÖNCE VETERİNER KONTROLÜNDEN GEÇİRİLMİŞ OLMASI ( Satıcının Ayıba Karşı Tekeffül Borcuna Etkisi )"
195YHGK6.12.2000E. 2000/13-1742 K. 2000/1782"ALACAK DAVASI ( Borsada Satılan Hayvanlarda Tartıdan Sonra Sorumluluğun Alıcıya Ait Olması )
BORSADA SATILAN HAYVANLAR ( Tartıdan Sonra Sorumluluğun Alıcıya Ait Olması )
HAYVAN ALIM SATIMINDA TEKEFFÜL ( Borsada Satılan Hayvanlarda Tartıdan Sonra Sorumluluğun Alıcıya Ait Olması )
SORUMLULUK ( Borsada Satılan Hayvanlarda Tartıdan Sonra Sorumluluğun Alıcıya Ait Olması )
HASTALIKLI HAYVAN SATMA ( Hayvanın Ancak Kavurmalık Et Olarak Değerlendirilebileceğinin Veteriner Hekim Raporu İle Sabit Olması )
KUSURLU MAL SATILMASI ( Satım Tarihinde Satılan Hayvanın Hastalıklı Çıkması )
DAVALININ YARARI ( Davalının Hayvanı Kesip Etinin Değerlendirilmesi Amacıyla Satın Aldığına Göre Davalının Sağlayacağı Yararın Ancak Kavurmalık Et Olarak Mümkün olduğu Miktar Kadar Olması )
MİKTAR TESPİTİNDE HATAYA DÜŞÜLMESİ ( Hayvanın Ancak Kavurmalık Et Olarak Kullanımı Gerektiğinden Miktarın Buna Göre Tespiti Gerekirken Tamamına Hükmedilmesi )
SATILAN MALIN İMHASI ( Satıma Konu Hayvanın Hastalıklı Olduğunun Veterinerce Onayı Üzerine İmha Edilmesi )"
195YHGK22.9.1999E. 1999/13-567 K. 1999/595"HAYVAN ALIM SATIMI ( Ayba Karşı Tekeffül Şartları ve Süresi )
AYBA KARŞI TEKEFFÜL ŞARTLARI VE BİLDİRİM SÜRESİ ( Hayvan Alım Satımında )
YAZILI TEKEFFÜL BULUNMAMASI HALİNDE AYBA KARŞI TEKEFFÜL ŞARTLARI ( Hayvan Alım Satımında )
SÜRE ( Hayvan Alım Satımında Ayba Karşı Tekeffül )"
195Y13.HD18.12.1995E. 1995/11280 K. 1995/11441"TAZMİNAT DAVASI ( Davalıdan Alınan İneğin Ayıplı Çıkması Nedeniyle )
HAYVAN ALIM SATIMI ( Satıcının Ayıptan Sorumlu Tutulması İçin Ya Yazılı Olarak Kefalet Etmesi Ya Da Alıcıyı İğfal Etmesinin Gerekmesi )
AYIPTAN SORUMLULUK ( Hayvan Alım Satımında Satıcının Ayıptan Sorumlu Tutulması İçin Ya Yazılı Olarak Kefalet Etmesi Ya Da Alıcıyı İğfal Etmesinin Gerekmesi )
YAZILI TEKEFFÜL ( Hayvan Alım Satımında Satıcının Ayıptan Sorumluluk Şartı )"
195YHGK23.3.1987E. 1987/3-1 K. 1987/664"ALACAK DAVASI ( Hastalıklı Hayvan Satımı Nedeniyle )
HASTALIKLI HAYVAN SATIMI NEDENİYLE ALACAK DAVASI ( Boğayı Satanın Hasta Olup Olmadığını Bilmesine Yönelik Araştırma Yapılması )"

Madde 196

YARGITAY

196Y13.HD5.6.2013E. 2013/4950 K. 2013/15289"SÖZLEŞMENİN FESHİ DAVASI ( Ayıplı Mal Nedenine Dayalı Aracın Yenisiyle Değiştirilmesi İstemi - Alınan Raporlar Birbirleriyle Çeliştiğinden Yeniden Bilirkişi İncelemesi Yapılarak Karar Verileceği )
AYIPLI MAL NEDENİNE DAYALI ARACIN YENİSİYLE DEĞİŞTİRİLMESİ İSTEMİ ( Aracın Halen Kullanıldığı Tamir Hakkı Tercih Edildiği ve Değiştirme Koşulları Olmadığının Beyan Edildiği - Alınan Raporlar Birbirleriyle Çeliştiğinden Yeniden Bilirkişi İncelemesi Yapılması Gerektiği )
ARACIN YENİSİYLE DEĞİŞTİRİLMESİ İSTEMİ ( Ayıplı Mal Nedenine Dayalı - Aracın Halen Kullanıldığı Tamir Hakkı Tercih Edildiği ve Değiştirme Koşulları Olmadığı Beyan Edildiği/Alınan Raporlar Birbirleriyle Çeliştiğinden Yeniden Bilirkişi İncelemesi Yapılarak Karar Verileceği )
ÇELİŞKİLİ BİLİRKİŞİ RAPORU ( Davacının Davasına Dayanak Yaptığını Tesbit Dosyası Bilirkişi Raporunda Araçtaki Arızaların Gizli Ayıp İmalat Hatası Olduğu Belirtilmiş Mahkemece Alınan Heyet Raporunda İse Ayıp Konusunda Açık Bir Tesbit Yapılmadığı Aracın Halen Kullanıldığı Tamir Hakkı Tercih Edildiği ve Değiştirme Koşulları Olmadığı Beyan Edildiği - Yeniden Bilirkişi İncelemesi Yapılması Gerektiği )
GİZLİ AYIP ( Ayıplı Mal Nedenine Dayalı Aracın Yenisiyle Değiştirilmesi İstemi - Alınan Raporlar Birbirleriyle Çeliştiğinden Yeniden Bilirkişi İncelemesi Yapılarak Karar Verileceği )"
196YHGK22.10.2003E. 2003/4-603 K. 2003/594"DEPREM SONUCU UĞRANILAN ZARARIN TAZMİNİ ( Zamanaşımının Zararın Ortaya Çıktığı Anda Yani Depremin Etkisiyle Binanın Yıkılması Sonucu Başlaması )
BİNANIN YIKILMASI ( Yapı Kullanma İzni Alınan Bir Binanın Deprem Nedeniyle Yıkılması-Haksız Fiilden Doğan Zamanaşımı Sürelerinin Binanın Yıkılmasıyla Başlaması )
HAKSIZ FİİL ( Neden Olduğu Zarar Henüz Gerçekleşmemiş Bir Fiilin Salt İşlenmiş Olmasının Zamanaşımı Sürelerinin Başlangıcı İçin Yeterli Olmaması )
TAZMİNAT DAVASI ( Deprem Nedeniyle Binanın Çökmesi Sonucu Davacının Uğradığı Zararın Binayı Yapan Davalılar Tarafından Tazmininin Talep edilmesi )
ZARAR OLUŞMASI ( Bir Kimsenin Haksız Fiilden Dolayı Tazminat İsteyebilmesi İçin Zararın Doğmuş Olmasının Gerekmesi-Zamanaşımı Sürelerinin de Zararın Doğumuyla Birlikte Başlaması )
ZAMANAŞIMI ( Deprem Sonucu Binanın Yıkılması-Zamanaşımı Süresinin Binanın Yapı Kullanma İzninin Alındığı Tarihten Değil de Deprem Sonucu Binanın Yıkılması Anından Başlaması )
17 AĞUSTOS DEPREMİ SONUCU YIKILAN BİNA ( Zamanaşımı Süresinin Binanın Yapı Kullanma İzninin Alındığı Tarihten Değil de Deprem Sonucu Binanın Yıkılması Anından Başlaması )
MARMARA DEPREMİ SONUCU YIKILAN BİNA ( Zamanaşımı Süresinin Binanın Yapı Kullanma İzninin Alındığı Tarihten Değil de Deprem Sonucu Binanın Yıkılması Anından Başlaması )"
196Y19.HD26.5.2003E. 2002/2169 K. 2003/5420"İSPAT KÜLFETİ ( Alacak Davası - Ayıplı Olduğu İddia Edilen Malın Tesliminde Uyuşmazlık Bulunmaması/Malı Teslim Alan Davalıda Olduğu )
AYIPLI MAL ( İspat Külfeti - Malın Tesliminde Uyuşmazlık Bulunmaması/Malı Teslim Alan Davalıda Olduğu )
ALACAK DAVASI ( İspat Külfeti - Ayıplı Olduğu İddia Edilen Malın Tesliminde Uyuşmazlık Bulunmaması/Malı Teslim Alan Davalıda Olduğu )
CEZA DAVASI ( Sonunda Verilecek Mahkumiyet Kararı Veya Belirlenecek Maddi Olgu Hukuk Hakimini Bağlayacağından Sonucunun Beklenmesi Gereği )
HUKUK HAKİMİNİN CEZA DAVASININ SONUCUYLA BAĞLILIĞI ( Alacak Davası - Kabul Raporlarının Sahte Olduğu ve Rüşvet İle Temin Edildiği İddiası )"
196YHGK16.5.2001E. 2001/13-419 K. 2001/420"HAYVAN ALIM-SATIMI ( Satıcının Ayıba Karşı Tekeffülü İçin Aranan Şartlar-Hayvanın Satımdan Önce Veteriner Kontrolünden Geçirilmiş Olmasına Rağmen Ayıbın Farkedilememiş Olması )
AYIBA KARŞI TEKEFFÜL ( Hayvan Alım Satımı )
YAZILI KEFALET ( Hayvan Alım Satımında Satıcının Ayıba Karşı Tekeffül Borcu )
GİZLİ AYIP ( Hayvan Alım Satımında Satıcının Ayıba Karşı Tekeffül Borcu )
HAYVANIN SATIMDAN ÖNCE VETERİNER KONTROLÜNDEN GEÇİRİLMİŞ OLMASI ( Satıcının Ayıba Karşı Tekeffül Borcuna Etkisi )"
196Y13.HD26.12.1997E. 1997/7580 K. 1997/10870"SATILAN ARAÇTA AYIP ( Ayıp Dolayısıyla Bedelden İndirimin Ne Şekilde Yapılacağı )
AYIP NEDENİ İLE TAZMİNAT DAVASI ( Hesap Yöntemi )
BEDELDEN İNDİRİM MİKTARININ TESBİTİ ( Satılan Aracın Ayıplı Olması )"
196Y13.HD6.12.1994E. 1994/10123 K. 1994/10964"KİRA SÖZLEŞMESİNİN FESHİ ( Belediyenin Ruhsat Vermemesi Sebebiyle Kiralananın Kullanılamaması )
KİRALAYANIN AYIBA KARŞI TEKEFFÜL BORCU ( Ayıbın Kiralayan Tarafından Gizlenmesi )
KİRALANANI KULLANMAYA ELVERİŞLİ ŞEKİLDE TESLİM BORCU ( Kiralayanın Bu Borcunu Kaldıracak Şekilde Akde Koyduğu Kayıt )"

Madde 197

YARGITAY

197Y19.HD26.5.2003E. 2002/2169 K. 2003/5420"İSPAT KÜLFETİ ( Alacak Davası - Ayıplı Olduğu İddia Edilen Malın Tesliminde Uyuşmazlık Bulunmaması/Malı Teslim Alan Davalıda Olduğu )
AYIPLI MAL ( İspat Külfeti - Malın Tesliminde Uyuşmazlık Bulunmaması/Malı Teslim Alan Davalıda Olduğu )
ALACAK DAVASI ( İspat Külfeti - Ayıplı Olduğu İddia Edilen Malın Tesliminde Uyuşmazlık Bulunmaması/Malı Teslim Alan Davalıda Olduğu )
CEZA DAVASI ( Sonunda Verilecek Mahkumiyet Kararı Veya Belirlenecek Maddi Olgu Hukuk Hakimini Bağlayacağından Sonucunun Beklenmesi Gereği )
HUKUK HAKİMİNİN CEZA DAVASININ SONUCUYLA BAĞLILIĞI ( Alacak Davası - Kabul Raporlarının Sahte Olduğu ve Rüşvet İle Temin Edildiği İddiası )"
197YHGK16.5.2001E. 2001/13-419 K. 2001/420"HAYVAN ALIM-SATIMI ( Satıcının Ayıba Karşı Tekeffülü İçin Aranan Şartlar-Hayvanın Satımdan Önce Veteriner Kontrolünden Geçirilmiş Olmasına Rağmen Ayıbın Farkedilememiş Olması )
AYIBA KARŞI TEKEFFÜL ( Hayvan Alım Satımı )
YAZILI KEFALET ( Hayvan Alım Satımında Satıcının Ayıba Karşı Tekeffül Borcu )
GİZLİ AYIP ( Hayvan Alım Satımında Satıcının Ayıba Karşı Tekeffül Borcu )
HAYVANIN SATIMDAN ÖNCE VETERİNER KONTROLÜNDEN GEÇİRİLMİŞ OLMASI ( Satıcının Ayıba Karşı Tekeffül Borcuna Etkisi )"
197Y13.HD26.12.1997E. 1997/7580 K. 1997/10870"SATILAN ARAÇTA AYIP ( Ayıp Dolayısıyla Bedelden İndirimin Ne Şekilde Yapılacağı )
AYIP NEDENİ İLE TAZMİNAT DAVASI ( Hesap Yöntemi )
BEDELDEN İNDİRİM MİKTARININ TESBİTİ ( Satılan Aracın Ayıplı Olması )"

Madde 198

YARGITAY

198Y13.HD25.1.2018E. 2017/9811 K. 2018/628"ALACAK DAVASI ( Gizli Ayıp Olarak Nitelendirilen İmalatlara Dair Ayıpların İhbarının Süresinde Yapılıp Yapılmadığı Hususunda Ayıpların Niteliği ve Ortaya Çıktıkları Zaman Dilimi ve Tarafların Delilleri Dikkate Alınarak Taraf ve Yargı Denetimine Esas Gerekçeli Ek Rapor Tanzimi Sağlanarak Sonuca Uygun Bir Karar Verilmesi Gerektiği )
GİZLİ AYIP ( Normal Vasıflardaki Tüketicinin Ne Zaman Fark Edebileceği İle Bağımsız Bölümün Teslim Tarihi ve Tespit Tarihi de Göz Önünde Bulundurularak Yasal Süresi İçinde Ayıp İhbarında Bulunulup Bulunulmadığı Hususlarına Yeterince İnceleme Yapılmamasının Hatalı Olduğu )
İSPAT YÜKÜ ( Gizli Ayıplar Yönünden Kendisine Yüklenen Hemen İhbar Mükellefiyetini Yerine Getirip Getirmediğini İspat Yükü Davacıda Olup Site Yönetiminin veya Diğer Tüketicilerin Tüketici Adına Ayıp İhbarında Bulunma Hak ve Yetkisi Bulunmadığı - Alacak Davası )
EKSİK İFA ( Her Ne Kadar Mahkemece Açık ve Kapalı Kafeterya Site Bahçe Duvarı Sulama Sisteminin Yapılmaması Eksik İfa Olarak Nitelendirilmiş ve Buna Göre Davacının Talebi Kabul Edilmiş İse de Bunların Yapılmamış Olmasının Davacının Satın Aldığı Bağımsız Bölümün Ekonomik Değerini Düşüren Açık Ayıp Niteliğinde Olduğu )
AYIP İHBARI ( Davacının Teslim Aldığı Bağımsız Bölüm Nedeniyle Açık Ayıplarla İlgili Malın Teslim Tarihinden İtibaren Otuz Gün İçinde Davalıya Ayıp İhbarında Bulunmadığı - Bu Kalemler Yönünden Davanın Reddine Karar Verilmesi Gerektiği )"
198Y13.HD18.12.2017E. 2015/31761 K. 2017/12610"ALACAK DAVASI ( Davacının Yasada Belirtilen Şekilde Araçtaki Gizli Ayıbı Öğrendiği Halde Süresinde Dava Açmadığının ve Derhal Ayıp İhbarında Bulunduğunu İspatlayamadığının Dosya Kapsamından Anlaşılmasına Göre Davanın Reddine Karar Verilmesi Gerektiği )
TANIKLARIN DİNLENMESİ ( Süresinde Bildirilmeyen Tanıkların Dinlenmesine Karşı Taraf Olan Davalı da Muvafakat Etmediğine Göre Tanık Beyanları Esas Alınarak Ayıp İhbarının Süresinde Yapıldığı Gerekçesiyle Davanın Kabulüne Karar Verilmesinin Doğru Olmadığı )
KESİN SÜRE ( Mahkemece Tensip Tutanağı İle Verilen Kesin Süreye Rağmen Davacı Tarafça Tanık İsimlerinin Bildirilmediği - Davalı da Muvafakat Etmediğine Göre Tanık Beyanları Esas Alınarak Ayıp İhbarının Süresinde Yapıldığı Gerekçesiyle Davanın Kabulünün Hatalı Olduğu/Alacak Davası )
GİZLİ AYIP ( Davacı Taraf Ayıp İhbarının Süresinde Yapıldığına Dair Yazılı Bir Belge Sunmadığı - Davacının Yasada Belirtilen Şekilde Araçtaki Gizli Ayıbı Öğrendiği Halde Süresinde Dava Açmadığının ve Derhal Ayıp İhbarında Bulunduğunu İspatlayamadığı/Davanın Reddi Gerektiği )"
198Y13.HD14.12.2017E. 2015/16590 K. 2017/12484"EKSİK VE AYIPLI İMALATTAN KAYNAKLI ALACAK ( Ayıpların Açık Mı Gizli Ayıp Mı Olduğuna Dair Olarak Ayıpların Tek Tek Neler Olduğu Belirlenerek İhbarının Süresinde Yapılıp Yapılmadığı Hususunda Ayıpların Niteliği ve Ortaya Çıktıkları Zaman Dilimi Dikkate Alınarak Bilirkişi Raporu Tanzimi Sağlanarak Karar Verilmesi Gerektiği )
ALACAK DAVASI ( Eksik ve Ayıplı İmalattan Kaynaklı - Ayıpların Niteliği Kullanım ve Mevsimlerdeki Yağmur Kar Güneş ve Isı Durumları Dikkate Alınarak Bu Ayıpların Ne Zaman Oluştuğu ya da Oluşacağı ve Bunu Normal Vasıflardaki Bir Tüketicinin Ne Zaman Fark Edebileceği Dikkate Alınarak Bilirkişi Raporu Tanzimi Sağlanacağı )
BİLİRKİŞİ RAPORU ( Ayıpların Açık Mı Gizli Ayıp Mı Olduğuna Dair Ayıpların Tek Tek Neler Olduğu Belirlenerek İhbarının Süresinde Yapılıp Yapılmadığı Ayıpların Niteliği ve Ortaya Çıktıkları Zaman Dilimi ve Tarafların Delilleri Dikkate Alınarak Bilirkişi Raporu Tanzimi Sağlanacağı - Eksik ve Ayıplı İmalattan Kaynaklı Alacak )"
198Y13.HD10.10.2017E. 2015/17996 K. 2017/9348"TAŞINMAZIN VADEDİLEN ŞEKİLDE TESLİM EDİLMEMESİNE DAYALI ALACAK İSTEMİ ( Davacının Teslim Aldığı Bağımsız Bölüm Nedeniyle 4077 S. Kanun'un 4. Md. Gereğince Malın Teslim Tarihinden İtibaren 30 Gün İçinde Davalıya Ayıp İhbarında Bulunmadığı - Bu Kalemler Yönünden Davanın Reddi Gerektiği )
GİZLİ AYIP ( Gizli Ayıplar Yönünden Kendisine Yüklenen “Derhal İhbar” Mükellefiyetini Yerine Getirip Getirmediğini İspat Yükü Davacıda Olduğu - Site Yönetiminin Tüketici Adına Ayıp İhbarında Bulunma Hak ve Yetkisi Bulunmadığı )
BİLİRKİŞİ İNCELEMESİ ( Taşınmazın Vadedilen Şekilde Teslim Edilmemesine Dayalı Alacak İstemi - Yeni Bilirkişi Heyeti Aracılığı İle Davacı Tarafından Davalılara Gönderilen Yazılar da ( Mailler ) Gözetilerek Dava Tarihi Esas Alınmak Suretiyle Ayıpların Niteliği ve Ortaya Çıktıkları Zaman Dilimi de Dikkate Alınarak Tarafların Delillerinin Değerlendirilmesi Gerektiği )
EKSİK VE AYIPLI İFA ( Taşınmazın Vadedilen Şekilde Teslim Edilmemesine Dayalı Alacak İstemi - Gizli Ayıplar Yönünden Kendisine Yüklenen “Derhal İhbar” Mükellefiyetini Yerine Getirip Getirmediğini İspat Yükü Davacıda Olduğu/Site Yönetiminin Tüketici Adına Ayıp İhbarında Bulunma Hak ve Yetkisi Bulunmadığı )"
198Y19.HD2.10.2017E. 2016/10412 K. 2017/6455"GİZLİ AYIP ( Meydana Gelen Arızanın İmalat Hatasından Değil Platformun Eğitimli Uzman Personelce Kullanılmaması Yapılması Gereken Rutin ve Periyodik Bakımlarının Zamanında Yapılmamış Olmasından Dolayı Meydana Geldiği İmalattan Kaynaklı Gizli Bir Ayıp Bulunmadığı Anlaşıldığından Davanın Reddine Karar Verilmesinin Yerinde Görüldüğü )
AYIPTAN KAYNAKLANAN ALACAK ( Arızanın İmalat Hatasından Değil Platformun Eğitimli Uzman Personelce Kullanılmaması Yapılması Gereken Rutin ve Periyodik Bakımlarının Zamanında Yapılmamış Olmasından Dolayı Meydana Geldiği İmalattan Kaynaklı Gizli Bir Ayıp Bulunmadığı Anlaşıldığından Davanın Reddine Karar Verileceği )"
198Y13.HD5.7.2017E. 2016/26625 K. 2017/8066"AYIP İHBARININ SÜREDİNDE YAPILIP YAPILMADIĞININ ARAŞTIRILACAĞI ( Değer Kaybı ve Kira Kaybı İstemi - Gizli Ayıpların Kullanım ve Mevsimlerdeki Yağmur Kar Güneş ve Isı Durumları Dikkate Alınarak Ne Zaman Oluştuğu ya da Oluşacağı ve Normal Vasıflardaki Alıcının Ne Zaman Fark Edebileceği İle Bağımsız Bölümün Teslim Tarihi ve İhbar Tarihinin Araştırılacağı )
SATIŞ ESNASINDA SUNULAN PROJE VE TANITIMLARA UYGUN YAPILMAYAN TAŞINMAZ ( Değer Kaybı ve Kira Kaybı İstemi - Mahkemece Talep Edilen Hususların Açık Ayıp Gizli Ayıp Eksik İş Ayrımının Somutlaştırılması Gerektiği )
GİZLİ AYIP ( Ayıpların Kullanım ve Mevsimlerdeki Yağmur Kar Güneş ve Isı Durumları Dikkate Alınarak Ne Zaman Oluştuğu ya da Oluşacağı ve Bunu Normal Vasıflardaki Alıcının Ne Zaman Fark Edebileceğinin Araştırılacağı/Satış Esnasında Sunulan Proje ve Tanıtımlara Uygun Yapılmayan Taşınmazda Değer Kaybı ve Kira Kaybı İstemi )"
198Y13.HD19.6.2017E. 2016/37131 K. 2017/7568"YAZILI DELİL ( Davacı Teslim Aldığı Köşe Takımı Nedeniyle Gizli Ayıpların Dava Zamanaşımı Süresi İçinde ve Ayıp Ortaya Çıktıktan Sonra Hemen İhbar Edeceği - Davalıya Ayıp İhbarında Bulunduğunu Usulüne Uygun Mail ya da Faks Gibi Yazılı Delillerle İspat Edeceği/Ayıplı Olduğu İddia Edilen Köşe Takımının Bedel İadesi )
AYIPLI OLDUĞU İDDİA EDİLEN KÖŞE TAKIMININ BEDEL İADESİ ( Mahiyeti İtibarıyla Davada Tanık Dinlenemeyeceği ve Tanık Beyanlarına İtibar Edilerek Ayıp İhbarının Süresinde Yapıldığı da Kabul Edilemeyeceği - Mahkemece Ayıp İhbarının Yasanın Öngördüğü Süre İçerisinde Yapılmadığı İçin Davanın Reddine Karar Verileceği )
İSPAT YÜKÜ ( Ayıplı Olduğu İddia Edilen Köşe Takımının Bedel İadesi - Davacı Teslim Aldığı Köşe Takımı Nedeniyle Gizli Ayıpların Dava Zamanaşımı Süresi İçinde ve Ayıp Ortaya Çıktıktan Sonra Hemen İhbar Etmesi Gerektiği/Davalıya Ayıp İhbarında Bulunulduğu Usulüne Uygun Mail ya da Faks Gibi Yazılı Delillerle İspat Edileceği )"
198Y13.HD16.2.2017E. 2015/12488 K. 2017/1940"AYIPLI ESER TESLİMİ (Değer Kaybı İstemi - Gizli Ayıpların Mahiyeti Sebepleri ve Ortaya Çıktıkları Zaman Dilimi "Mevsimlerdeki Yağmur Kar Güneş ve Isı Durumları" Dikkate Alınarak Teslim Tarihinden İtibaren Ne Kadar Sürede Ortaya Çıkabilecekleri Hususunda Rapor Alınacağı - Ayıp İhbarının Süresinde Yapılıp Yapılmadığı Tespit Edileceği)
DEĞER KAYBI İSTEMİ (Ayıplı Eser Teslimi - Mahkemece Gizli Ayıpların Mahiyeti Sebepleri ve Ortaya Çıktıkları Zaman Dilimi "Mevsimlerdeki Yağmur Kar Güneş ve Isı Durumları" Dikkate Alınarak Teslim Tarihinden İtibaren Ne Kadar Sürede Ortaya Çıkabilecekleri Hususunda Rapor Alınması Gerektiği)
GİZLİ AYIP (Mahiyeti Sebepleri ve Ortaya Çıktıkları Zaman Dilimi "Mevsimlerdeki Yağmur Kar Güneş ve Isı Durumları" Dikkate Alınarak Teslim Tarihinden İtibaren Ne Kadar Sürede Ortaya Çıkabilecekleri Hususunda Rapor Alınacağı - Ayıplı Eser Nedeni İle Değer Kaybı İstemi)"
198Y13.HD16.6.2016E. 2015/22960 K. 2016/15328"DEĞER KAYBININ ÖDETİLMESİ İSTEMİ ( Satış Esnasında Sunulan Projede ve Tanıtımlarda Belirtilen Ancak Bunlara Uygun Olarak Yapılmayan veya Eksik Yapılan İşler Nedeni İle Davacının Satın Aldığı Konutta Oluşan - Ayıp İhbarının Süresinde Yapılıp Yapılmadığı Hususunda Tarafların Delil ve Karşı Delilleri Sorulmalı Toplanan Delillere ve Hasıl Olacak Sonuca Göre Bir Karar Verilmesi Gerektiği )
EKSİK VE AYIPLI YAPILAN İŞLER ( Nedeni İle Davacının Satın Aldığı Konutta Oluşan Değer Kaybının Ödetilmesi Talebi - Talep Edilen Hususların Açık Ayıp Gizli Ayıp Eksik İş Ayrımının Somutlaştırılması ve Gizli Ayıplar Yönünden Bu Ayıpların Kullanım ve Mevsimlerdeki Yağmur Kar Güneş ve Isı Durumları Dikkate Alınarak Ne Zaman Oluştuğu ya da Oluşacağının Araştırılması Gerektiği )
AYIP İHBARI ( Kural Olarak Herhangi Bir Şekle Tabi Tutulmadığı/Ayıp İhbarının Süresinde Yapılıp Yapılmadığı Hususunda Tarafların Delil ve Karşı Delilleri Sorulmalı Toplanan Delillere ve Hasıl Olacak Sonuca Göre Bir Karar Verilmesi Gerektiği - Eksik Yapılan İşler Nedeni İle Davacının Satın Aldığı Konutta Oluşan Değer Kaybının Tahsili İstemi )"
198YHGK4.5.2016E. 2014/13-1125 K. 2016/587"AYIPLI ARAÇ İÇİN ÖDENEN BEDELİN TAHSİLİ İSTEMİ ( Davacının Satın Aldığı Aracın Gizli Ayıplı Olduğu/Davalı Tarafından Davacının İhbar Yükümlülüğünü Süresinde Yapmadığına Dair Bir İtirazın Bulunmadığı/Ayıp İhbarının Süresinde Yapıldığının Kabul Edileceği - Ödenen Bedelin Davalıdan Tahsiline Dair Olarak Verilen Direnme Kararının Usul ve Yasaya Uygun Olduğu )
TARAFLARCA GETİRİLME İLKESİ ( Bildirim Yükümlülüğüne Uyulmadığını Davalı Satıcının İleri Sürmesi Gerektiği/Satıcı Tarafından Yasal Süresinde Ayıp İhbarında Bulunulmadığına Yönelik Bir Savunma İleri Sürülmedikçe Mahkemece Re'sen Dikkate Alınamayacağı - Ayıplı Araç İçin Ödenen Bedelin Tahsili İstemi )
AYIP İHBARI ( Ayıplı Araç İçin Ödenen Bedelin Tahsili İstemi - Davacı Tarafından Satın Alınan Aracın Gizli Ayıplı Olduğu/Davalı Tarafından Davacının İhbar Yükümlülüğünü Süresinde Yapmadığına Dair Bir İtirazın Bulunmadığı/Ayıp İhbarının Mülga 4077 S. T.K.H.K'nun 30. Md Yollamasıyla Mülga 818 S. B.K' nun 198. Md. Göre Süresinde Yapıldığının Kabul Edileceği )"
198Y13.HD31.3.2016E. 2015/11681 K. 2016/9142"AYIPLI TAŞINMAZ NEDENİYLE DEĞER KAYBI İSTEMİ (Davacının Satın Aldığı Konut ve Ortak Alanlar İle İlgili Ayıp ve Eksiklikler Bulunduğu Yönünde Noterden İhtarname Gönderdiği - Gizli Ayıplar Yönünden Kendisine Yüklenen “Derhal İhbar” Mükellefiyetini Yerine Getirip Getirmediğini İspat Yükü Davacıda Olduğu)
GİZLİ AYIP İHBARININ SÜRESİNDE YAPILIP YAPILMADIĞI (Bilirkişi Heyetinden Rapor Alınacağı/Raporda Ayıpların Niteliği ve Ortaya Çıktıkları Mevsimlerdeki Yağmur Kar Güneş ve Isı Durumları Dikkate Alınarak Ayıpların Ne Zaman Oluştuğu ya da Oluşacağı ve Normal Vasıflardaki Bir Tüketicinin Ne Zaman Fark Edebileceği Teslim ve İhbar Tarihleri İle Göz Önünde Bulundurulacağı - Değer Kaybı İstemi)
AÇIK AYIP (Bağımsız Bölümdeki Metrekare Eksikliğinin Ekonomik Değeri Düşüren Açık Ayıp Olduğu/Davalıların Bu Ayıbı Gizlemek İçin Hileye Başvurmadığı/Davacının Bu Ayıplardan Bağımsız Bölümü Teslim Aldığı Tarihte Kolayca Bilgi Sahibi Olabileceği - Ayıplı Taşınmaz Nedeniyle Değer Kaybı İstemi)
AÇIK AYIP İHBAR SÜRESİ (Ayıplı Taşınmaz Nedeniyle Değer Kaybı İstemi - Bağımsız Bölümdeki Metrekare Eksikliğinin Açık Ayıp Olduğu/4077 S.Kanun'un 4. Md. Gereğince Malın Teslim Tarihinden İtibaren 30 Gün İçinde Davalıya Ayıp İhbarında Bulunulmadığı/Bu Kalem Yönünden Davanın Reddedileceği)"
198Y13.HD10.3.2016E. 2015/9583 K. 2016/7441"AYIPLI TAŞINMAZ TESLİMİ İDDİASI (Tazminat İstemi - Bilirkişi Heyetinden “Gizli Ayıp” Olarak Nitelendirilen İmalatların Niteliği ve Ortaya Çıktıkları Zaman Dilimi Dikkate Alınarak Yasal Süresi İçinde Ayıp İhbarında Bulunulup Bulunulmadığı Yönünde Rapor Alınarak Karar Verileceği)
GİZLİ AYIP (Mahkemece Bilirkişi Heyetinden “Gizli Ayıp” Olarak Nitelendirilen İmalatların Niteliği ve Ortaya Çıktıkları Zaman Dilimi Dikkate Alınarak Yasal Süresi İçinde Ayıp İhbarında Bulunulup Bulunulmadığı Yönünde Rapor Alınacağı -Ayıplı Taşınmaz Teslimi Nedeni İle Tazminat İstemi)
YASAL SÜREDE AYIP İHBARINDA BULUNULUP BULUNMADIĞI ARAŞTIRILACAĞI (Ayıplı Taşınmaz Teslimi Nedeni İle Tazminat İstemi/Gizli Ayıp - Mahkemece Yasal Süresi İçinde Ayıp İhbarında Bulunulup Bulunulmadığı Yönünde Taraf ve Yargı Denetimine Esas Olacak Şekilde Gerekçeli Rapor Alınacağı)"
198Y13.HD1.3.2016E. 2015/18168 K. 2016/6258"TAZMİNAT İSTEMİ (Otopark Olarak Gösterilen Yerlerin Bir Kısmının Sığınak Olduğu İddiasıyla Açılan - Malın Satış ve Teslim Tarihinden İtibaren 30 Gün İçinde Usulüne Uygun Olarak Davalıya Ayıp İhbarında Bulunulduğunun Kanıtlanamadığı/Ayıp İhbarının Süresinde Yapılmadığı Gerekçesiyle Davanın Tümüyle Reddi Gerektiği)
AYIP İHBARI (Otopark Olarak Gösterilen Yerlerin Bir Kısmının Sığınak Olduğu İddiasıyla Açılan Tazminat İstemi - Malın Satış ve Teslim Tarihinden İtibaren 30 Gün İçinde Usulüne Uygun Olarak Davalıya Ayıp İhbarında Bulunulduğunun Kanıtlanamadığı/Ayıp İhbarının Süresinde Yapılmadığı Gerekçesiyle Davanın Tümüyle Reddi Gerektiği)
OTOPARK OLARAK GÖSTERİLEN YERLERİN BİR KISMININ SIĞINAK OLDUĞU İDDİASIYLA AÇILAN TAZMİNAT İSTEMİ (Malın Satış ve Teslim Tarihinden İtibaren 30 Gün İçinde Usulüne Uygun Olarak Davalıya Ayıp İhbarında Bulunulduğunun Kanıtlanamadığı - Ayıp İhbarının Süresinde Yapılmadığı Gerekçesiyle Davanın Tümüyle Reddi Gerektiği)"
198Y13.HD20.1.2016E. 2014/36601 K. 2016/933"SATIN ALINAN BAĞIMSIZ BÖLÜMÜN AYIPLI OLDUĞU İDDİASINA DAYALI ALACAK DAVASI ( Ayıbın Gizli Olup Olmadığının Tespiti - Ayıbın Gizli Olması ve Zamanla Ortaya Çıkması Durumunda Bağımsız Bölümün Teslim Tarihi ile İhbar Tarihi Gözetilerek Yasal Sürede İhbar Yapılıp Yapılmadığının Raporda Belirtilmesi Gerektiği )
GİZLİ AYIPTA İHBAR YÜKÜ ( Derhal İhbar Yapıldığının Davacı Tarafından İspatlanması Gerektiği - Satın Alınan Bağımsız Bölümün Ayıplı Olduğu İddiası )
SİTE YÖNETİMİ ( Tüketici Adına Ayıp İhbarında Bulunma Hak ve Yetkisi Bulunmadığının Kabulü - Ayıp İhbarlarının Zamanında Yapılıp Yapılmadığı ve Ayıbın Niteliği Hususlarında Bilirkişi Raporunda Belirlenmesi Gereği/Geçen Zaman Diliminin Gözetileceği/Ek Rapor Tanzim Edileceği/Ayıbın Niteliğinin Tespiti )
EK BİLİRKİŞİ RAPORU TANZİM EDİLMESİ GEREĞİ ( Ayıbın Gizli Olması ve Zamanla Ortaya Çıkması Durumunda Bağımsız Bölümün Teslim Tarihi ile İhbar Tarihi Gözetilerek Yasal Sürede İhbar Yapılıp Yapılmadığının Raporda Belirtilmesi Gereği - Ayıp İhbarının Zamanında Yapılıp Yapılmadığın Belirlenmesi Gereği )
GİZLİ AYIP VE AÇIK AYIP ( Bilirkişi Raporunda Açık Ayıp Olarak Belirtilen Kalemlerden Süresinde Ayıp İhbarının Yapılmaması Nedeniyle Bu Talepler Yönünden Davanın Reddi Gereği - Gizli Ayıplar Yönünden İse İhbar Tarihleri de Gözetilerek Ayıp İhbarlarının Süresinde Yapılıp Yapılmadığı Hususunda Taraf ve Yargı Denetimine Esas Ek Rapor Alınması Gereği )"
198Y19.HD3.6.2015E. 2014/11050 K. 2015/8207"ARACIN İADESİNE BU TALEP KABUL EDİLMEDİĞİ TAKDİRDE ARACIN ÜCRETSİZ OLARAK AYIPSIZ MİSLİ İLE DEĞİŞTİRİLMESİ İSTEMİ ( Yeniden Araç Üzerinde Konusunda Uzman Bir Heyete İnceleme Yaptırılarak Davalıların Rapora İtirazları da Gözetilmek Suretiyle Aldırılacak Bilirkişi Raporu Doğrultusunda ve Tüm Deliller Birlikte Değerlendirilerek Bir Karar Verileceği )
BİLİRKİŞİ İNCELEMESİ ( Aracın İadesine Bu Talep Kabul Edilmediği Takdirde Aracın Ücretsiz Olarak Ayıpsız Misli İle Değiştirilmesi İstemi - Yeniden Araç Üzerinde Konusunda Uzman Bir Heyete İnceleme Yaptırılarak Aldırılacak Bilirkişi Raporu Doğrultusunda Bir Karar Verilmesi Gerektiği )
ARAÇ BEDELİNİN TAHSİLİ ( Bunun Mümkün Olmaması Halinde Misli İle Değiştirilmesine Karar Verilmiş İse de Davaya Konu Aracın İadesi Yönünde Bir Hüküm Kurulmamasının da Doğru Olmadığı Gibi Öte Yandan Faize Araç İade Tarihinden İtibaren Hükmedilmesi Gerektiği - Aracın İadesine Bu Talep Kabul Edilmediği Takdirde Aracın Ücretsiz Olarak Ayıpsız Misli İle Değiştirilmesi İstemi )
FAİZ ( Aracın İadesine Bu Talep Kabul Edilmediği Takdirde Aracın Ücretsiz Olarak Ayıpsız Misli İle Değiştirilmesi İstemi - Araç Bedelinin Tahsiline Bunun Mümkün Olmaması Halinde Misli İle Değiştirilmesine Karar Verilmiş İse de Davaya Konu Aracın İadesi Yönünde Bir Hüküm Kurulmamasının da Doğru Olmadığı Gibi Öte Yandan Faize Araç İade Tarihinden İtibaren Hükmedilmesi Gerektiği )"
198Y13.HD4.3.2015E. 2014/5798 K. 2015/6620"ARAÇTAKİ AYIBIN GİZLENMESİNDEN KAYNAKLI MADDİ TAZMİNAT ( Aracın Piyasa Değerinden Düşük Satın Alınması Davacının Ayıbı Bildiğine Karine Teşkil Etmeyeceği - Ayıbın Gizlenmediğini İspat Yükü Davalıda Olduğu/Davalı Üzerine Düşen İspat Yükünü Yerine Getiremediği - Davanın Kabul Edileceği )
ARACIN PİYASA DEĞERİNDEN DÜŞÜK SATIN ALINMASI ( Davacının Ayıbı Bildiğine Karine Teşkil Etmeyeceği - Davalı Ayıbın Gizlenmediğini İspat Edemediği/Davanın Kabulü Gerektiği - Araçtaki Ayıbın Gizlenmesinden Kaynaklı Maddi Tazminat )
MADDİ TAZMİNAT ( Araçtaki Ayıbın Gizlenmesinden Kaynaklı - Aracın Piyasa Değerinden Düşük Satın Alınması Davacının Ayıbı Bildiğine Karine Teşkil Etmeyeceği/Davalı Ayıbın Gizlenmediğini İspat Edemediği - Mahkemece Davacının Maddi Tazminat Talebi Değerlendirilerek Sonucuna Uygun Karar Verileceği )
İSPAT YÜKÜ ( Araçtaki Ayıbın Gizlenmesinden Kaynaklı Maddi Tazminat - Aracın Piyasa Değerinden Düşük Satın Alınması Davacının Ayıbı Bildiğine Karine Teşkil Etmeyeceği/Ayıbın Gizlenmediğini İspat Yükü Davalıda Olduğu )"
198Y13.HD30.6.2014E. 2014/6717 K. 2014/22030"TAŞINMAZIN AYIPLI ÇIKMASI ( Hasar Tamirat Bedelinin Tahsili İstemi - Tüketici Malın Teslimi Tarihinden İtibaren Otuz Gün İçerisinde Açık Ayıpları Satıcıya Bildirmekle Yükümlü Olduğu )
HASAR TAMİRAT BEDELİNİN TAHSİLİ ( Taşınmazın Ayıplı Çıkması - Davalı Tarafından Ayıbın Giderilmesine Dönük Sorumluluk Kabul Edildiği ve Bu Yönde Bir Kısım Çalışmaların Yapıldığı Gözetildiğinde Davalı Tarafından Ayıp İhbarının Süresinde Yapılmadığına İlişkin Savunmasına İtibar Edilmesinin Mümkün Olmadığı )
AYIPLARIN SATICIYA BİLDİRİLMESİ ( Hasar Tamirat Bedelinin Tahsili İstemi - Davalı Tarafından Ayıbın Giderilmesine Dönük Sorumluluk Kabul Edildiği ve Bu Yönde Bir Kısım Çalışmaların Yapıldığı Gözetildiğinde Davalı Tarafından Ayıp İhbarının Süresinde Yapılmadığına İlişkin Savunmasına İtibar Edilmesinin Mümkün Olmadığı )
SATICININ AYIBIN GİDERİLMESİNE DÖNÜK SORUMLULUĞU KABUL ETMESİ ( Hasar Tamirat Bedelinin Tahsili İstemi - Mahkemece Ayıba İlişkin Sorumluluğun Davalı Tarafından Benimsendiği Gözetilerek Yapılacak Yargılama Sonucuna Uygun Karar Verilmesi Gerektiği )"
198Y13.HD29.5.2014E. 2014/12919 K. 2014/16687"SATIN ALINAN MALDAKİ AYIP NEDENİYLE SÖZLEŞMEDEN DÖNME ( Tüketicinin Malın Teslim Tarihinden İtibaren 30 Gün İçinde Açık Ayıpları Derhal Satıcıya Bildirmekle Yükümlü Olduğu - Ayıp İhbarında Bulunan Alıcının Bedel İadesini İçeren Sözleşmeden Dönme Malın Ayıpsız Misliyle Değiştirilmesi Ayıp Oranında Bedel İndirimi Seçimlik Hakları Bulunduğu )
TÜKETİCİNİN GİZLİ AYIP SEBEBİYLE SEÇİMLİK HAKLARI ( Gizli Ayıbın Derhal Satıcıya İhbar Edilmiş Olması Gereği - Ayıp İhbarında Bulunan Satıcının Sözleşmeden Dönerek Bedel İadesi Malın Ayıpsız Misliyle Değiştirilmesi Ayıp Oranında İndirim veya Ayıbın Tamir Edilerek Giderilmesini İsteme Seçimlik Hakları Bulunduğu )
AYIP İHBARININ SÜRESİNDE BİLDİRİLMEMESİ ( Satın Alınan Maldaki Açık Ayıpların Malın Teslim Tarihinden İtibaren 30 Gün İçinde Gizli Ayıpların Derhal Satıcıya Bildirilmesi Gereği - Ayıp İhbarını Yasal Süresinde Yerine Getirmeyen Tüketicinin Ayıplar İçin Dava Açamaycağı )"
198Y13.HD13.4.2014E. 2013/8150 K. 2014/7244"SATIŞ ESNASINDA SUNULAN PROJYE UYGUN OLARAK YAPILMAYAN TAŞINMAZDA DEĞER KAYBI İSTEMİ (Tüketicinin Malın Teslimi Tarihinden İtibaren Otuz Gün İçerisinde Açık Ayıpları Satıcıya Bildirmişse Dava Zamanaşımı Süresi İçinde Bedel İndirimi ya da Ücretsiz Onarım İsteme Haklarına Sahip Olduğu - Ayıp İhbarı Süresinde Yapılmadığından Davanın Reddedileceği)
AYIP İHBAR SÜRESİ (Tüketicinin Malın Teslimi Tarihinden İtibaren Otuz Gün İçerisinde Açık Ayıpları Satıcıya Bildirmişse Dava Zamanaşımı Süresi İçinde Bedel İadesini de İçeren Sözleşmeden Dönme Malın Ayıpsız Misliyle Değiştirilmesi veya Ayıp Oranında Bedel İndirimi ya da Ücretsiz Onarım İsteme Haklarına Sahip Olduğu)
İHBAR SÜRESİ (Ayıplı Teslim Edilen Taşınmaz - Davacının Otuz Gün İçerisinde Açık Ayıpları Satıcıya Bildirmişse Dava Zamanaşımı Süresi İçinde Bedel İndirimi ya da Ücretsiz Onarım İsteme Haklarına Sahip Olduğu/2008 Yılında Fiilen Teslim Alınan Taşınmazla İlgili İhbarın 2010 Yılında Yapıldığı - İhbarın Süresinde Yapılmadığından Davanın Reddi Gerektiği)
AYIPLI TESLİM EDİLEN TAŞINMAZ (Bedel İndirimi İstemi - Davacının Teslim Tarihinden İtibaren Otuz Gün İçerisinde Açık Ayıpları Satıcıya Bildirmişse Dava Zamanaşımı Süresi İçinde Bedel İndirimi İsteme Haklarına Sahip Olduğu/2008 Yılında Fiilen Teslim Alınan Taşınmazla İlgili İhbarın 2010 Yılında Yapıldığından Davanın Kabulünün İsabetsiz Olduğu)
DEĞER KAYBI TALEBİ (Satış Esnasında Sunulan Projye Uygun Olarak Yapılmayan Taşınmazda - Tüketicnin Malın Teslimi Tarihinden İtibaren Otuz Gün İçerisinde Açık Ayıpları Satıcıya Bildirmişse Dava Zamanaşımı Süresi İçinde Bedel İndirimi İsteme Haklarına Sahip Olduğu/2008 Yılında Fiilen Teslim Alınan Taşınmazla İlgili İhbarın 2010 Yılında Yapıldığı - Ayıp İhbarının Süresinde Yapılmadığından Davanın Reddine Karar Verileceği)"
198Y13.HD6.11.2013E. 2013/14926 K. 2013/27424"ALACAK DAVASI ( Alıcının Teslim Aldığı Malı Örf ve Adete Göre İmkân Hasıl Olur Olmaz Muayene Etmek ve Satıcının Tekeffülü Altında Olan Bir Ayıp Gördüğü Zaman Bunu Satıcıya Derhal İhbar Etmekle Yükümlü Olduğu )
TÜKETİCİ ( Alacak Davası - Dükkan Sahipleri Tüketici Tanımına Uymadıklarından Açılan Davanın Tefrik Edilerek Genel Mahkeme Sıfatıyla Bakılması Gerektiği )
MUAYENE KÜLFETİ ( Teslimden İtibaren Başlayacağı/Alıcının Teslim Aldığı Malı Örf ve Adete Göre İmkân Hasıl Olur Olmaz Muayene Etmek ve Satıcının Tekeffülü Altında Olan Bir Ayıp Gördüğü Zaman Bunu Satıcıya Derhal İhbar Etmekle Yükümlü Olduğu - Alacak Davası )
TESLİM TARİHİ ( Araştırılarak Tapu Kayıtları da İncelenmek Suretiyle Dava Konusu Dairelerin Davacılara Devir Tarihlerinin Belirlenerek ve Buna Göre Zamanaşımının Gerçekleşip Gerçekleşmediği Saptanması Gerektiği - Alacak Davası )"
198Y19.HD30.9.2013E. 2013/12453 K. 2013/14979"İTİRAZIN İPTALİ ( Davacı Davaya Konu Araçtaki Boya Hatasını Servise Gittiğinde Öğrendiğini Bildirdiğine Göre Artık Bu Tarihte Ayıbı Öğrenmiş Olduğundan Bu Durumu Derhal Satıcıya Bildirmesi Gerekirken Aradan Bir Ay Geçtikten Sonra İhbarnameyle Bildirimde Bulunduğundan Davanın Reddi Gerektiği )
AYIP İHBARI ( İtirazın İptali - Davacı Davaya Konu Araçtaki Boya Hatasını Servise Gittiğinde Öğrendiğini Bildirdiğine Göre Artık Bu Tarihte Ayıbı Öğrenmiş Olduğundan Bu Durumu Derhal Satıcıya Bildirmesi Gerektiği/Süresinde Ayıp İhbarında Bulunulmadığı )
GİZLİ AYIP ( Davacının Ayıp Durumunun Servise Gittiğinde Öğrendiğinin Bildirdiği/Ayıbı Derhal Satıcıya Bildirmesi Gerekirken Aradan Bir Ay Geçtikten Sonra İhbarnameyle Bildirimde Bulunduğu - İtirazın İptali İsteminin Reddi Gerektiği )
İĞFAL ( İtirazın İptali/Davacının Boya Hatasını Öğrendiğinde Derhal Satıcıya Bildirmesi Gerekirken Öğrendiği Tarihten Bir Ay Geçtikten Sonra İhbarnameyle Bildirimde Bulunduğu - Davacı Ayıp Durumunu Servise Gittiğinde Öğrenmiş Olduğuna Göre Artık İğfalden de Söz Edilemeyeceği )"
198Y19.HD23.9.2013E. 2013/12545 K. 2013/14522"ARAÇ BEDELİNİN TAHSİLİ İSTEMİ (Ayıp Durumunun Noter Vasıtasıyla Tespitinden Sonra Derhal Ayıp İhbarında Bulunulması Gerekirken On İki Gün Sonra İhbarda Bulunulması Karşısında Bu Sürenin Derhal Kavramı İçinde Değerlendirilip Değerlendirilemeyeceği Tartışılarak Sonucuna Göre Bir Karar Verilmesi Gerektiği)
SATILAN ARACIN AYIPLI OLMASI (Sonradan Meydana Çıkarsa Derhal Bayiye İhbar Edilmesi Gerektiği - Ayıp Durumunun Noter Vasıtasıyla Tespitinden On İki Gün Sonra İhbarda Bulunulması Karşısında Bu Sürenin Derhal Kavramı İçinde Değerlendirilip Değerlendirilemeyeceğinin Tartışılması Gerektiği)
AYIP İHBARI (Noter Vasıtasıyla Tespitinden Sonra Derhal Ayıp İhbarında Bulunulması Gerekirken On İki Gün Sonra İhbarda Bulunulduğu/Bu Sürenin Derhal Kavramı İçinde Değerlendirilip Değerlendirilemeyeceğinin Tartışılması Gerektiği - Araç Bedelinin Ticari Faiziyle Birlikte Tahsili İstemi)
GİZLİ AYIP (Noter Vasıtasıyla Tespitinden On İki Gün Sonra İhbarda Bulunulduğu - Bu Sürenin Derhal Kavramı İçinde Değerlendirilip Değerlendirilemeyeceği ve Davaya Etkisi Tartışılarak Sonucuna Göre Bir Karar Verilmesi Gerektiği/Araç Bedelinin Tahsili İstemi)"
198Y13.HD27.6.2013E. 2012/21639 K. 2013/17758"ALACAK DAVASI ( Ayıplı Maldan Kaynaklı - Sözleşme Eki Teknik Şartname ve Tanıtım Materyalleriyle Taahhüt Edilmemesine Rağmen Kapalı Otopark Kotunda Açık Havuzun Alt Kısmında Sosyal Tesisi Teşkil Edilmesinin Açık Ayıp Olmasına Rağmen Gizli Ayıp Olarak Kabul Edilerek Hüküm Kurulmasının Hatalı Olduğu )
AYIPLI MAL ( Alacak Davası - Sözleşme Eki Teknik Şartname ve Tanıtım Materyalleriyle Taahhüt Edilmemesine Rağmen Kapalı Otopark Kotunda Açık Havuzun Alt Kısmında Sosyal Tesisi Teşkil Edilmesinin Açık Ayıp Olmasına Rağmen Gizli Ayıp Olarak Kabul Edilerek Hüküm Kurulmasının Hatalı Olduğu )
AYIP İHBARI ( Yönünden Ayıp İhbarının Süresinde Yapılmadığı Gerekçesiyle Davanın Reddine Karar Verilmesi Gerektiği - Ayıplı Maldan Kaynaklı Alacak Davası )
GİZLİ AYIP ( Yönünden Ayıp İhbarının Süresinde Yapılıp Yapılmadığı Hususunda Tarafların Delil ve Karşı Delilleri Sorulması Toplanan Delillere ve Hasıl Olacak Sonuca Göre Bir Karar Verilmesi Gerektiği - Ayıplı Maldan Kaynaklı Alacak Davası )"
198Y19.HD19.6.2013E. 2013/8098 K. 2013/11411"İTİRAZIN İPTALİ DAVASI (Davacının Müşterisi Tarafından Düzenlenen Reklamasyon Faturası Davacının Ayıp Sebebiyle Düzenlediği İade Faturasından Sonraki Tarihli Olup Davacının Reklamasyon Faturası Tarihinden Önce Malın Ayıplı Olduğunu Öğrendiği Tarihe Dair Bir İddia ve Delil de Bulunmadığının Gözetilmesi Gerektiği)
BİLİRKİŞİ RAPORU (İtirazın İptali Davası - Davacının Müşterisi Tarafından Düzenlenen Reklamasyon Faturası Davacının Ayıp Sebebiyle Düzenlediği İade Faturasından Sonraki Tarihli Olup Davacının Reklamasyon Faturası Tarihinden Önce Malın Ayıplı Olduğunu Öğrendiği Tarihe Dair Bir İddia ve Delil de Bulunmadığının Gözetilmesi Gerektiği)
GİZLİ AYIP (Varlığı Halinde Alıcının Ayıbın Varlığını Öğrendiğinde Derhal Satıcıya İhbarda Bulunma Yükümlülüğü Altında Olduğu - İtirazın İptali Davası)
İHBARDA BULUNMA YÜKÜMLÜLÜĞÜ (İtirazın İptali Davası - Gizli Ayıp Varlığı Halinde Alıcının Ayıbın Varlığını Öğrendiğinde Derhal Satıcıya İhbarda Bulunma Yükümlülüğü Altında Olduğu)"
198Y13.HD19.6.2013E. 2012/25184 K. 2013/16764"DEĞER KAYBININ ÖDETİLMESİ İSTEMİ ( Sosyal Tesislerin Yapılmamış Olmasının Eksik İfa Teşkil Ettiği - İş Sahibinin Eksik İşler Yönünden İhbarda Bulunmasına ya da İhtirazı Kayıt Koymasına Gerek Olmadığı Cihetle Sözleşmeden Kaynaklanan Edimin İfasındaki Eksiklik Nedeniyle Davacının On Yıllık Zamanaşımı Süresi İçerisinde Satıcının Sorumluluğuna Gidebileceği )
AYIPLI İFA ( Açık Ayıplar İçin Teslimden İtibaren Otuz Günlük Süre İçinde Ayıp İhbarının Yapılıp Yapılmadığının Araştırılması Gizli Ayıpların İse Ortaya Çıkması Sonrası Derhal Yapılıp Yapılmadığı Bu Ayıpların Bildirimi Yönünde Satıcılar Tarafından Alıcının Oyalanıp Oyalanmadığının Araştırılması Gerektiği - Değer Kaybının Ödetilmesi İstemi )
EKSİK İFA ( Yapılması Gerektiği Halde Yapılmayan İşleri İfade Ettiği/İş Sahibinin Eksik İşler Yönünden İhbarda Bulunmasına ya da İhtirazı Kayıt Koymasına Gerek Olmadığı Cihetle Sözleşmeden Kaynaklanan Edimin İfasındaki Eksiklik Nedeniyle Davacının On Yıllık Zamanaşımı Süresi İçerisinde Satıcının Sorumluluğuna Gidebileceği - Değer Kaybının Ödetilmesi İstemi )
AYIP İHBARI ( Değer Kaybının Ödetilmesi İstemi - Açık Ayıplar İçin Teslimden İtibaren Otuz Günlük Süre İçinde Ayıp İhbarının Yapılıp Yapılmadığının Araştırılması Gizli Ayıpların İse Ortaya Çıkması Sonrası Derhal Yapılıp Yapılmadığı Bu Ayıpların Bildirimi Yönünde Satıcılar Tarafından Alıcının Oyalanıp Oyalanmadığının Araştırılması Gerektiği )
HAKKIN KÖTÜYE KULLANILMASI ( Alıcının Muayene ve İhbar Yükümlülüğünü Yerine Getirmemesi Halinde Satılanı Ayıplı Olarak Kabul Etmiş Sayılacağı/Satıcı Tarafından Ayıpların Giderileceği Hususunda Alıcıya Oyalama Yapılırsa Hakkın Kötüye Kullanılmasını Kanun Himaye Etmeyeceğinden Satıcının Bu Yasal Korumadan Yararlanamayacağı - Değer Kaybının Ödetilmesi İstemi )
HUSUMET ( Gayrimenkul Satış Vaadi Sözleşmesinde Satıcı Olarak Yer Alan Arsa Malikinin Ayıplı Maldan ve Tüketicinin Bu Maddelerde Yer Alan Seçimlik Haklarından Dolayı Müteselsilen Sorumlu Olduğu - Satıcı Durumunda Bulunan Davalı Şirkete Husumet Yöneltilebileceği )"
198Y13.HD18.6.2013E. 2013/8141 K. 2013/16541"ALACAK DAVASI (Karara Esas Alınan Raporda Ayıp Olduğu İddia Edilen Hususların Açık Ayıp Mı Yoksa Gizli Ayıp Mı Olduğu Hususunda Açıklamanın Bulunmadığı - Eksik İnceleme ve Yetersiz Bilirkişi Raporuna Dayanılarak Karar Verilmiş Olmasının Usul ve Yasaya Aykırı Olduğu)
AÇIK AYIP (Alacak Davası - Ayıp Olduğu Belirtilen Hususların Niteliği Belirlenip Açık ya da Gizli Ayıp Olup Olmadığının Üzerinde Durulması Açık Ayıpların Otuz Günlük Süre İçerisinde İhbar Edilip Edilmediğinin Tartışılması Gerektiği)
AYIP İHBARI (Belirtilen Hususların Niteliği Belirlenip Açık ya da Gizli Ayıp Olup Olmadığının Üzerinde Durulması Açık Ayıpların Otuz Günlük Süre İçerisinde Gizli Ayıpların İse Derhal İhbar Edilip Edilmediğinin Tartışılması Eksiklikler İçin İhbara Gerek Olmadığının da Gözetilmesi Gerektiği - Alacak Davası)
GİZLİ AYIP (Yasa Hükümleri Doğrultusunda Ayıp Olduğu Belirtilen Hususların Niteliği Belirlenip Açık ya da Gizli Ayıp Olup Olmadığının Üzerinde Durulması Gizli Ayıpların Derhal İhbar Edilip Edilmediğinin Tartışılması Gerektiği - Alacak Davası)
KEŞİF (Alacak Davası - Ayıp Olduğu Belirtilen Hususların Niteliği Belirlenip Açık ya da Gizli Ayıp Olup Olmadığının Üzerinde Durulması ve Bu Konuda Bilirkişiden Ek Rapor Alınması Yeterli Görülmediği Takdirde Yeniden Heyet Oluşturularak Mahallinde Keşif Yapılarak Rapor Alınması Gerektiği)"
198Y19.HD14.5.2013E. 2013/5036 K. 2013/8684"RÜCUEN TAZMİNAT ( Direklerin Gizli Ayıplı Olduğu Kabul Edilse Dahi Davacının Gizli Ayıbı Öğrendikten Sonra Davalılara Süresinde Ayıp İhbarında Bulunmadığı ve Malın Tesliminden İtibaren Altı Ay da Geçtiğinden Dava Hakkı Düşmüş Olduğundan Davanın Reddinin İsabetli Olduğu )
GİZLİ AYIP ( Öğrendikten Sonra Davalılara Süresinde Ayıp İhbarında Bulunmadığı ve Malın Tesliminden İtibaren Altı Ay da Geçtiğinden Davacının Dava Hakkı Düşmüş Olduğundan Rücuen Tazminat İsteminin Reddinin Yerinde Olduğu )
AYIP İHBARI ( Davacının Gizli Ayıbı Öğrendikten Sonra Davalılara Süresinde Ayıp İhbarında Bulunmadığı/Malın Tesliminden İtibaren Altı Ay da Geçtiğinden Dava Hakkı Düşmüş Olduğu/Davanın Reddinin İsabetli Olduğu - Rücuen Tazminat )
HAK DÜŞÜRÜCÜ SÜRE ( Rücuen Tazminat - Davacının Gizli Ayıbı Öğrendikten Sonra Davalılara Süresinde Ayıp İhbarında Bulunmadığı ve Malın Tesliminden İtibaren Altı Ay da Geçtiğinden Dava Hakkı Düşmüş Olduğu )"
198Y13.HD2.5.2013E. 2012/29295 K. 2013/11031"SATIŞ BEDELİNİN İNDİRİLMESİ İSTEMİ ( Eksik ve Ayıplı Yapılan İşler Nedeniyle/Bilirkişi Raporlarının Hüküm Kurmaya ve Yargıtay Denetimine Elverişli Olmadığı - Değişen Oranlarda İndirim Yapılması Gerektiğini Bildiren ve Birbiriyle Çelişen Raporlara Dayanılarak Hüküm Tesis Edilemeyeceği )
EKSİK VE AYIPLI YAPILAN İŞLER ( Ayıpsız Değer İle Ayıplı Değer Somut Verilere Dayanarak Ayrı Ayrı Belirlenip Bu Miktarların Birbirine Oranı da Satış Bedeline Uygulanarak Davacının İsteyebileceği Bedel İndirimi Miktarının Tespit Edilmesi ve Bu Değer Farkının Ödetilmesine Karar Verilmesi Gerektiği )
NİSPİ METOD ( Eksik ve Ayıplı Yapılan İşler Nedeniyle Satış Bedelinin İndirilmesi İstemi - Ayıpsız Değer İle Ayıplı Değer Somut Verilere Dayanarak Ayrı Ayrı Belirlenip Bu Miktarların Birbirine Oranı da Satış Bedeline Uygulanarak Davacının İsteyebileceği Bedel İndirimi Miktarının Tespiti Gerektiği )
BİLİRKİŞİ RAPORU ( Hüküm Kurmaya ve Yargıtay Denetimine Elverişli Olmadığı - Gayrimenkul Fiyatları Konusunda Uzman Bir Mülk Bilirkişisinin de Dahil Olacağı Yeni Bir Bilirkişi Kurulu Oluşturularak Sonuca Gidilmesi Gerektiği/Satış Bedelinin İndirilmesi İstemi )"
198Y13.HD4.3.2013E. 2012/25734 K. 2013/5110"GİZLİ AYIP NEDENİ İLE KONUTTA BEDEL İNDİRİMİ ( Gizli Ayıpların Hangi Sürede Satıcıya İhbar Edileceğine Dair 4077 S.K.'da Hüküm Bulunmadığından 818 S.K. Md.198 Hükmü Uygulanacağı - Derhal Satıcıya Ayıp İhbar Edilmediğinden Yasal Süresinde İhbarda Bulunulmadığından Davanın Reddi Gerektiği )
KONUTTA BEDEL İNDİRİMİ ( Gizli Ayıp Nedeni İle/Taşınmaz Hakkında Verilen Yıkım Kararını Banka Ekspertiz Raporu İle Davacının Öğrendiği - Gizli Ayıbın Satıcıya İhbar Edilme Süresi 4077 S.K.'da Yer Almadığından Genel Hükümler Uygulanacağı/Davacı Süresinde İhbar Etmediğinden Davanın Reddi )
GİZLİ AYIBIN SATICIYA İHBAR EDİLME SÜRESİ ( 4077 S.K.'da Hüküm Yer Almadığı - Genel Hüküm Uygulanacağı/Bu Kabilden Bir Ayıp Sonradan Meydana Çıkarsa Derhal Satıcıya İhbar Edilmesi Gerektiği/Davacı Süresinde İhbar Etmediğinden Konutta Bedel İndirimi Talep Edemeyeceği )
TAŞINMAZ HAKKINDA VERİLEN YIKIM KARARI ( Banka Ekspertiz Raporu İle Öğrendiği - Gizli Ayıbın Satıcıya İhbar Edilme Süresinde 818 S.K. Md.198/ son Hükmü Uygulanacağı/Davacı Süresinde Ayıp İhbarında Bulunmadığından Konutta Bedel İndirimi Talebinin Reddi Gerektiği )
AYIP İHBARI ( Gizli Ayıp Nedeni İle - Gizli Ayıbın Satıcıya İhbar Edilme Süresi 4077 S.K.'da Yer Almadığından Genel Hükümler Uygulanacağı/Davacı Süresinde İhbar Etmediğinden Konutta Bedel İndirimi Davasının Reddi )"
198Y13.HD21.2.2013E. 2012/16136 K. 2013/4050"GİZLİ VE AÇIK AYIP İHBARI ( Satın Alınan Dairede Eksik ve Ayıplar Nedeniyle Değer Kaybının Ödetilmesi Davası/Açık Ayıpların 30 Gün İçinde ve Gizli Ayıpların Muayene Edildikten Sonra Derhal Bildirileceği )
DEĞER KAYBININ ÖDETİLMESİ DAVASI ( Satın Alınan Dairede Ayıp ve Eksik İş Olduğu İddası/Açık Ayıpların 30 Gün İçinde ve Gizli Ayıpların Muayene Edildikten Sonra Derhal Bildirileceği - Eksikliklerin Eksik İş Sayılıp Sayılmayacağının Tespit Edileceği/Eksik İşlerde Dava Zamanaşımının 10 Yıl Olduğu )
EKSİK İŞLERDE ZAMANAŞIMI ( Eksik İşlerde Dava Zamanaşımının 10 Yıl Olduğu )
EKSİK İŞLERİN TESPİTİ ( Satın Alınan Dairede Eksik ve Ayıplar Nedeniyle Değer Kaybının Ödetilmesi Davası - Bilirkişi İncelemesi İle Eksikliklerin Eksik İş Sayılıp Sayılmayacağının Tespit Edileceği )"
198Y13.HD25.12.2012E. 2012/23333 K. 2012/29683"TAŞINMAZ SATIŞI ( Bir Taşınmazın Net ve Brüt Kullanımı Alanlarının Aynı Olmasının Mümkün Olmadığı - Sözleşme Getirtilerek Emsal Satışları da Değerlendirilerek Sözleşmede Maddi Hata Bulunup Bulunmadığı Araştırılarak Sonucuna Göre Karar Verilmesi Gereği )
TAŞINMAZIN NET BRÜT ALAN SATIŞI ( Aynı Metrekareyi İfade Etmesi Bakımından Açıklığa Kavuşturulması Gereği - Sözleşmede Açık Maddi Hata Bulunup Bulunmadığı Dava Konusu Taşınmazın Satıldığı Blokta Bulunan Emsal Satışlar da İncelenerek Hüküm Tesisi Gereği )"
198Y13.HD10.12.2012E. 2012/18929 K. 2012/28184"TAŞINMAZIN EKSİK VE AYIPLI İMAL EDİLDİĞİ İDDİASINA DAYALI TAZMİNAT DAVASI ( Konut Teslim Föyünde Yer Verilmeyen Açık Ayıplar Yönünden Davacının Süresinde Ayıp İhbarında Bulunmadığından Bu Ayıplar Yönünden Tazminat İsteminin Reddi )
TAŞINMAZ SATIŞ BEDELİNDEN TENZİL TALEBİ ( Ayıplı Mal Nedeniyle/Taşınmazın Tanıtım ve İlanlarına Uygun Yapılmadığı/Eksik ve Ayıplı İmalat İddiası - Bir Kısım Ayıpların Konut Tespit Föyünde Yeralmadığının Gözetileceği )
KONUT TESLİM FÖYÜNDE BELİRTİLEN AÇIK AYIPLAR ( Bilirkişi Tarafından Yeni Ayıpların Tespit Edildiği ve Hesaplamaya Dahil Edildiği - Tespit Föyünde Yeralmayan Ayıplar Yönünden Davacının Süresinde İhbar Yapma Fırsatı Bulunmadığı )
KONUT TESLİM FÖYÜNDE YER VERİLMEYEN AÇIK AYIPLAR YÖNÜNDEN AYIP İHBAR SÜRESİ ( Davacının Süresinde Ayıp İhbarında Bulunduğunun Kabul Edilemeyeceği - Davalıya Süresinde İhbar Yapılmayan Açık Ayıpların Tazminata Dahil Edilemeyeceği )
BİLİRKİŞİ TARAFINDAN TESPİT EDİLEN AYIPLAR ( Konut Tespit Föyünde Yeralmayan Ayıplar Bulunduğu - Tespit Föyünde Yer Verilmeyen ve Davalıya Bildirilmemiş Olan Açık Ayıplı İşler Yönünden Davacının Süresinde Ayıp İhbarında Bulunduğunun Kabul Edilemeyeceği )"
198YHGK13.6.2012E. 2012/13-152 K. 2012/381"AÇIK AYIP ( Davacının Taşınmaz Tespit Föyünde ve Teslim Tutanağında Konutu Ayıpsız Teslim Aldığını Beyan Ettiği - Davacının 30 Günlük Süre İçinde İhbarda Bulunmadığı/Açık Ayıp Yönünden Talepte Bulunamayacağı )
GİZLİ AYIP ( Davacının Gizli Ayıp Yönünden Derhal İhbar Ettiğini Kanıtlaması Gereği - TOKİ'den Satın Alınan Taşınmaz )
TAŞINMAZDA MEYDANA GELEN AYIP ( Davacının Konutu Ayıpsız Teslim Aldığını Yazılı Olarak Beyan Ettiği/Süresi İçinde İhbarda Bulunmadığı - Açık Ayıp Yönünden Talepte Bulunamayacağı/Davacının Gizli Ayıp Yönünden Derhal İhbar Ettiğini Kanıtlaması Gerektiği )
İSPAT YÜKÜ ( Taşınmazdaki Gizli Ayıplar Bakımından Davacının Derhal İhbar Yükümlülüğünü Yerine Getirdiğinin Kanıtlayacağı )"
198Y13.HD26.4.2012E. 2012/8796 K. 2012/11408"ALACAK DAVASI ( Ayıplı Malın Tamirinden Kaynaklanan - Davacının Ayıpları Derhal İhbar Yükümlülüğü Olduğu/Davacının Derhal İhbar Yükümlülüğünü Yerine Getirmediği Takdirde Bu Ayıplardan Doğan Zararını Talep Etmesinin Mümkün Olmadığı )
AYIPLI MALIN TAMİRİ ( Alacak Davası - Davacının Derhal İhbar Yükümlülüğünü Yerine Getirmediği Takdirde Bu Ayıplardan Doğan Zararını Talep Etmesinin Mümkün Olmadığı )
İHBAR YÜKÜMLÜLÜĞÜ ( Davacının Yerine Getirmediği Takdirde Bu Ayıplardan Doğan Zararını Talep Etmesinin Mümkün Olmadığı - Ayıplı Malın Tamirinden Kaynaklanan Alacak Davası )
İSPAT YÜKÜ ( Ayıplı Malın Tamirinden Kaynaklanan Alacak Davası - Derhal İhbar Yükümlülüğünü Yerine Getirdiğini Davacının İspatlaması Gerektiği )"
198Y19.HD6.3.2012E. 2011/11768 K. 2012/3550"AYIBA KARŞI TEKEFFÜL NEDENİYLE TAZMİNAT DAVASI ( Dava Konusu Olayda İdda Edilen Ayıbın Niteliği ve Ayıbın İhbar Süreleri Hakkında Mahkemece Araştırma Yapılması Gerektiği - Ticari Satışlarda Ayıp İhbar Sürelerinin Farklı Olduğu )
TİCARİ SATIŞLARDA AYIP İHBAR SÜRELERİ ( Emtianın Ayıplı Olduğu Açıkça Belli İse 2 Gün ve Açıkça Belli Değil İse 8 Gün İçerisinde Muayene Etmek ve Ettirmek Gerektiği - Keyfiyetin Bu Süre İçerisinde Satıcıya Bildirileceği )
AYIBIN İHBAR SÜRELERİ ( Ayıbın İhbar Süreleri Hakkında Mahkemece Araştırma Yapılması Gerektiği - Ticari Satışlarda Ayıp İhbar Sürelerinin Farklı Olduğunun Mahkemece Gözetilmesi Gereği/Ayıba Karşı Tekeffül Nedeniyle Tazminat Davası )"
198Y13.HD5.3.2012E. 2012/1741 K. 2012/5424"AYIPLI MAL DAVASINDAN DOĞAN ALACAK ( Davalıların Ağır Kusurundan İleri Gelen Gizli Ayıp Niteliğindeki Arızalar Karşısında Zamanaşımı Süresinden Söz Edilemeyeceği Gibi Davacının Garanti Hükümlerine Dayalı Olarak da Böyle Bir Dava Açabileceği - İşin İncelenmesi Gerektiği )
GİZLİ AYIP NİTELİĞİNDEKİ ARIZALAR ( Zamanaşımı Süresinden Söz Edilemeyeceği Gibi Davacının Garanti Hükümlerine Dayalı Olarak da Böyle Bir Dava Açabileceği - Ayıplı Mal Davasından Doğan Alacak )
ZAMANAŞIMI ( Ayıplı Mal Davasından Doğan Alacak - Davalıların Ağır Kusurundan İleri Gelen Gizli Ayıp Niteliğindeki Arızalar Karşısında Zamanaşımı Süresinden Söz Edilemeyeceği/Davacının Garanti Hükümlerine Dayalı Olarak da Böyle Bir Dava Açabileceği )"
198Y13.HD17.1.2012E. 2011/15733 K. 2012/394"GİZLİ AYIP ( Araca Ödenen Bedelin İadesi İstemi - Araç Davacı Elindeyken Trafik Kazası Geçirmiş ve Meydana Gelen Hasar Tamir Edilerek Giderildiği/Bilirkişi Raporu Yapılan Değer Düşüklüğü Hesabı Bakımından Ayrıntılı ve Denetime Elverişli Olmadığından Yeniden Alınması Gereği )
ARACA ÖDENEN BEDELİN İADESİ İSTEMİ ( Araç Davacı Elindeyken Trafik Kazası Geçirmiş ve Meydana Gelen Hasar Tamir Edilerek Giderildiği - Bilirkişi Raporu Yapılan Değer Düşüklüğü Hesabı Bakımından Denetime Elverişli Olmadığından Yeniden Alınacağı )
ARAÇTA ÜRETİM HATASI BULUNMASI ( Gizli Ayıp Nedeniyle Araca Ödenen Bedelin İadesi İstemi - Bilirkişi Raporu Yapılan Değer Düşüklüğü Hesabı Bakımından Ayrıntılı ve Denetime Elverişli Olmadığından Yeniden Alınması Gereği )"
198YHGK23.11.2011E. 2011/13-350 K. 2011/700"DAİREDE OLUŞAN DEĞER KAYBININ ÖDETİLMESİ TALEBİ ( Toplu Konut Projesinde Vaat Edilen Sosyal Tesislerin Belediyeye Ait Taşınmaz Üzerinde Yapıldığı - Sosyal Tesislerin Siteye Dahili Halinde Satın Alınan Dairenin Değeri İle Dahil Edilmemesi Halindeki Değerin Raporla Belirleneceği )
TOPLU KONUT PROJESİNDE VAAT EDİLEN SOSYAL TESİSLER ( Projenin Vaziyet Planında Tanıtım Broşürlerinde Site İçinde Gösterildiği/Mülkiyetinin Belediyeye Ait Taşınmaz Üzerinde Yapıldığı - Bunun Alıcının Satın Alma Kararını Etkileyen Taşınmazın Değerini Azaltan Bir Husus Olduğu )
PROJEDE VE TANITIMLARDA BELİRTİLEN İŞLERE UYULMAMASI ( Toplu Konut Projesinde Sosyal Tesislerin Site İçinde Gösterildiği/Dairede Oluşan Değer Kaybının Ödetilmesi Talebi - Eksik İfa Söz Konusu Olduğundan 10 Yıllık Zamanaşımı Süresinde Satıcının Sorumluluğuna Gidilebileceği )
EKSİK İFADA SATICININ SORUMLULUĞU ( Toplu Konut Projesinde Belirtilen İşlere Uyulmaması/4077 S.K. Md.30 Hükümlerinin Uygulanacağı - 10 Yıllık Zamanaşımı Süresinde Satıcının Sorumluluğuna Gidilebileceğinden Davanın Esasına Girilerek Bilirkişiden Değer Kaybına İlişkin Rapor Alınacağı )
ZAMANAŞIMI ( Toplu Konut Projesinde Vaat Edilen Sosyal Tesislerin Belediyeye Ait Taşınmaz Üzerinde Yapıldığı/Eksiklikler Nedeniyle 10 Yıllık Süre İçerisinde Satıcının Sorumluluğuna Gidilebileceği - Sosyal Tesislerin Siteye Dahili Halinde Satın Alınan Dairenin Değeri İle Dahil Edilmemesi Halindeki Değerin Raporla Belirleneceği )"
198Y13.HD3.10.2011E. 2011/5061 K. 2011/13755"SİTE YÖNETİCİSİNİN AÇTIĞI DAVA ( Toplu Konutlara Ait Ortak Alanlarda Eksik İşlerin Tespit ve Bedelinin Tahsili İstemi - Her Kat Malikinin Ayrı Ayrı Dava Açması Gerekmediği )
TOPLU KONUTLARA AİT ORTAK ALANLARDAKİ EKSİK İŞLER ( Tespiti ve Bedelinin Tahsili Davasının Site Yöneticisi Tarafından Açılabileceği )
YÖNETİCİNİN EKSİK İŞLER TESPİT VE BEDELİ TALEBİ ( Davalı Tarafından Üretilen Toplu Konutlara Ait - Site Yöneticisi Davayı Açabileceğinden Husumet Yokluğu Nedeniyle Davanın Reddine Karar Verilemeyeceği )"
198Y13.HD30.6.2011E. 2010/13044 K. 2011/10492"ALACAK DAVASI ( Müşterinin Bayi Tarafından Aleyhine İkame Edilen Davaya Karşı Mebiin Tesliminden İtibaren Bir Sene Geçmeksizin İhbar Ettiği Ayıptan Dolayı Defi Hakkı Sene Geçmekle Sakıt Olmayıp Devam Edeceği )
DEF'İ HAKKI ( Alacak Davası - Müşterinin Bayi Tarafından Aleyhine İkame Edilen Davaya Karşı Mebiin Tesliminden İtibaren Bir Sene Geçmeksizin İhbar Ettiği Ayıptan Dolayı Defi Hakkı Sene Geçmekle Sakıt Olmayıp Devam Edeceği )
MÜŞTERİNİN BAYİ TARAFINDAN ALEYHİNE İKAME EDİLEN DAVA ( Bu Davaya Karşı Mebiin Tesliminden İtibaren Bir Sene Geçmeksizin İhbar Ettiği Ayıptan Dolayı Defi Hakkı Sene Geçmekle Sakıt Olmayıp Devam Edeceği )"
198Y19.HD8.6.2011E. 2011/5714 K. 2011/7645"AYIPLI MALIN İADESİ İSTEMİ ( Mahkemece Raporlar Arasındaki Çelişkinin Giderilmesi İçin Yeni Seçilecek Bilirkişi veya Bilirkişi Kurulu Aracılığıyla İnceleme Yaptırılıp Çelişkiyi Giderecek Şekilde Bir Karar Verilmesi Gerektiği )
BİLİRKİŞİ RAPORUNA İTİRAZ EDİLMESİ ( Ayıplı Malın İadesi İstemi - Mahkemece Raporlar Arasındaki Çelişkinin Giderilmesi İçin Yeni Seçilecek Bilirkişi veya Bilirkişi Kurulu Aracılığıyla İnceleme Yaptırılıp Çelişkiyi Giderecek Şekilde Bir Karar Verilmesi Gerektiği )
HUSUMET ( Davalı Hakkındaki Davanın Husumet Sebebiyle Reddedildiği Halde Anılan Davalının Harç Yargılama Gideri ve Vekalet Ücreti İle Sorumlu Tutulmasının Doğru Görülmediği )"
198Y15.HD9.5.2011E. 2010/587 K. 2011/2774"BAKİYE İŞ BEDELİNİN TAHSİLİ ( Bilirkişi Raporu ile Belirlenen Ayıplı İşler Tutarının Bakiye İş Bedelinden Mahsubu ile Kalanın Tahsiline Karar Verilmesi Gerekirken Ayıp İhbarının Süresinde Olmadığından ve Eser Sözleşmesi ile İlgisi Olmayıp Satış Sözleşmelerinde Uygulanan Kanun Maddesinden Sözedilerek Hüküm Kurulamayacağı )
GİZLİ AYIPLARIN İHBARI ( Varlığına Vakıf Olunur Olunmaz Süresinde Davacıya İhbar Edildiği - Gizli Ayıbın Varlığının Mahkeme Kararında Kabul Edilmesine Rağmen Gizli Ayıp Bedelinin Mahsubu ve Bakiye Alacağın Karar Verilmesi Gerektiği )
İŞ BEDELİNİN TAHSİLİ ( Ayıp Ortaya Çıktıktan Sonra Süresinde Yaptırılan Tespit ve Tespitte Alınan Bilirkişi Raporu İle Gizli Ayıbın Varlığı Belirlendiğinden ve Ayıp İhbarının Süresinde Olduğu Anlaşıldığından Mahkemece Alınan Bilirkişi Raporu İle Belirlenen Ayıplı İşler Tutarınin Bakiye İş Bedelinden Mahsubu İle Kalanın Tahsiline Karar Verilmesi Gerektiği )"
198Y13.HD9.5.2011E. 2011/1340 K. 2011/7381"AYIPLI MAL DAVASI ( Bilirkişi İncelemesi Yaptırılarak Davacının İddia Ettiği Şekilde Ürünlerin Ayıplı Olup Olmadığı ve Ayıplı Olması Halinde Ayıbın İmalat Hatasından Kaynaklanıp Kaynaklanmadığının Araştırılması Gerektiği )
BİLİRKİŞİ İNCELEMESİ ( Yaptırılarak Davacının İddia Ettiği Şekilde Ürünlerin Ayıplı Olup Olmadığı ve Ayıplı Olması Halinde Ayıbın İmalat Hatasından Kaynaklanıp Kaynaklanmadığının Araştırılması Gerektiği - Mobilyalarda Yamulmalar Olması Sebebiyle Ayıplı Olduğu İddiası )
AÇIK VE GİZLİ AYIP ( Ayıbın İmalat Hatasından Kaynaklanıp Kaynaklanmadığı ve Hangilerinin Açık Ayıp Hangilerinin Gizli Ayıp Niteliğinde Olduğu Ayrı Ayrı Belirlendikten Sonra Ayıbın Davacı Tarafından Süresinde Davalıya İhbar Edilip Edilmediği Hususlarının Araştırılması Gerektiği )"
198Y15.HD15.3.2011E. 2010/1635 K. 2011/1553"MENFİ TESPİT DAVASI ( Standın Ayıplı Olması Nedeniyle İş Bedelinin Bir Kısmından Borçlu Olunmadığının Tespiti )
AYIP İHBARI ( Davalıca İşin Ayıplı Yapıldığına Dair Sözleşme Bedelinden İndirim Yapılması ve İcra Takibinde Bedelinin Tenzil Edilmesinin İhbar Kabul Edileceği )
İŞİN AYIPLI YAPILMASI SEBEBİYLE İNDİRİM HAKKI ( Dava Öncesi Alınan Tespit Raporu ve Mahkemece Alınan Rapordaki Tutarın Davada Talep Edilen Miktarla Aynı Olduğu - Bu Miktar Kadar Davacının Borçlu Olmadığı )"
198Y13.HD14.10.2010E. 2010/572 K. 2010/13235"EKSİK YAPILAN İŞLER ( Olayda “Ayıplı İfa” Değil “Eksik İfa” Söz Konusu Olup Sözleşmeden Kaynaklanan Edimin İfasındaki Dava Konusu Eksiklikler Nedeniyle Davacının 10 Yıllık Zamanaşımı Süresi İçerisinde Satıcının Sorumluluğuna Gidebileceği )
SATIN ALINAN DAİREDE OLUŞAN DEĞER KAYBININ ÖDETİLMESİ TALEBİ ( Olayda “Ayıplı İfa” Değil “Eksik İfa” Söz Konusu Olup Sözleşmeden Kaynaklanan Edimin İfasındaki Dava Konusu Eksiklikler Nedeniyle Davacının 10 Yıllık Zamanaşımı Süresi İçerisinde Satıcının Sorumluluğuna Gidebileceği )
EKSİK İFA ( Eksik Yapılan İşler Nedeni İle Dairede Oluşan Değer Kaybının Ödetilmesi - Sözleşmeden Kaynaklanan Edimin İfasındaki Dava Konusu Eksiklikler Nedeniyle Davacının 10 Yıllık Zamanaşımı Süresi İçerisinde Satıcının Sorumluluğuna Gidebileceği )
SÖZLEŞMEDEN KAYNAKLANAN EDİMİN İFASINDAKİ EKSİKLER ( Dava Konusu Eksiklikler Nedeniyle Davacının 10 Yıllık Zamanaşımı Süresi İçerisinde Satıcının Sorumluluğuna Gidebileceği )"
198Y13.HD23.9.2010E. 2010/7131 K. 2010/11942"KONUTTAKİ AYIPLAR NEDENİYLE DEĞER KAYBININ ÖDETİLMESİ TALEBİ ( Teslimden Sonra 30 Gün İçerisinde Açık Ayıplar İçin İhbarda Bulunulacağı - Davacının Açık Ayıplar Yönünden Talepte Bulunamayacağı )
AÇIK AYIP ( Değer Kaybının Ödetilmesi Talebi - Davacının Konuttaki Açık Ayıplar Nedeniyle Teslimden Sonra 30 Gün İçerisinde İhbarda Bulunması Gerektiği )
GİZLİ AYIP ( Değer Kaybının Ödetilmesi Talebi - Konuttaki Gizli Ayıplar İçin Derhal İhbar Mükellefiyetini Yerine Getirip Getirmediğinin İspat Yükünün Davacıda Olacağı )
DERHAL İHBAR MÜKELLEFİYETİ ( Değer Kaybının Ödetilmesi Talebi - Konuttaki Gizli Ayıplar İçin Mükellefiyetini Yerine Getirip Getirmediğinin İspat Yükünün Davacıda Olacağı )
İSPAT YÜKÜ ( Değer Kaybının Ödetilmesi Talebi - Konuttaki Gizli Ayıplar İçin Mükellefiyetini Yerine Getirip Getirmediğinin İspat Yükünün Davacıda Olacağının Gözetileceği )"
198Y15.HD16.6.2010E. 2009/3013 K. 2010/3423"RÜCUEN TAZMİNAT ( Gizli Ayıp Alıcı Yanca Öğrenilmesine Rağmen Davalı Satıcıya Süresinde Ayıp İhbarında da Bulunulmadığı - Taraflar Tacir ve Yapılan İşlem Ticari Satış Olduğundan TTK'nın 25/IV. Md. Gereğince Teslimden İtibaren 6 Aylık Süre Geçmekle Dava Hakkının Düştüğü )
AYIP İHBARINDA BULUNULMAMASI ( Rücuan Tazminat - Taraflar Tacir ve Yapılan İşlem Ticari Satış Olduğundan TTK'nın 25/IV. Md. Gereğince Teslimden İtibaren 6 Aylık Süre Geçmekle Dava Hakkının Düştüğü )
HAK DÜŞÜRÜCÜ SÜRE ( Rücuan Tazminat - Süresinde Ayıp İhbarında da Bulunulmadığı/ Taraflar Tacir ve Yapılan İşlem Ticari Satış Olduğundan TTK'nın 25/IV. Md. Gereğince Teslimden İtibaren 6 Aylık Süre Geçmekle Dava Hakkının Düştüğü )
GİZLİ AYIP ( Alıcı Yanca Öğrenilmesine Rağmen Davalı Satıcıya Süresinde Ayıp İhbarında da Bulunulmadığı - Rücuan Tazminat/Taraflar Tacir ve Yapılan İşlem Ticari Satış Olduğundan TTK'nın 25/IV. Md. Gereğince Teslimden İtibaren 6 Aylık Süre Geçmekle Dava Hakkının Düştüğü )"
198Y13.HD10.6.2010E. 2010/5279 K. 2010/8356"EKSİK İŞ BEDELİNİN ÖDETİLMESİ İSTEMİ ( Söz Konusu Sosyal Tesislerin Mülkiyeti TOKİ'ye Ait Olan Ada Üzerinde Yapılmış Olması Alıcının Satın Alma Kararını Etkileyen ve Taşınmazın Değerini Azaltan Bir Husus Olup Edimin İfasındaki Bu Yöne İlişkin Eksiklik Nedeniyle Satıcının Alıcıya Karşı Sorumlu Olduğunun Kabulü Gerektiği )
SATICININ ALICIYA KARŞI SORUMLULUĞU ( Söz Konusu Sosyal Tesislerin Mülkiyeti TOKİ'ye Ait Olan Ada Üzerinde Yapılmış Olması Alıcının Satın Alma Kararını Etkileyen ve Taşınmazın Değerini Azaltan Bir Husus Olup Edimin İfasındaki Bu Yöne İlişkin Eksiklik Nedeniyle Sorumlu Olduğunun Kabulü Gerektiği )
EKSİK İFA ( 4077 S. Y'nın 30. Md.sine Göre Bu Kanunda Hüküm Bulunmayan Hallerde Genel Hükümlere Göre Uyuşmazlığın Çözümü Gerekli Olduğundan Sözleşmeden Kaynaklanan Edimin İfasındaki Dava Konusu Eksiklikler Nedeniyle Davacının 10 Yıllık Zamanaşımı Süresi İçerisinde Satıcının Sorumluluğuna Gidebileceği )"
198Y13.HD31.5.2010E. 2009/13515 K. 2010/7373"ALACAK DAVASI ( Davalılara Ayıp İhbarının Yapıldığı Davacı Tarafça İspat Edilemediği - Davacı Ayıbı Öğrendiği Tarihten İtibaren Derhal Bu Durumu Karşı Tarafa Bildirmekle Yükümlü Olduğu )
AYIP İHBARI ( Davacı Ayıba Muttali Olur Olmaz İhbar Yükümlülüğünü Yerine Getirmediği İçin Satılan Aracı Mevcut Haliyle Kabul Etmiş Sayıldığı )
İHBAR YÜKÜMLÜLÜĞÜ ( Alacak Davası - Davacı Ayıba Muttali Olur Olmaz İhbar Yükümlülüğünü Yerine Getirmediği İçin Satılan Aracı Mevcut Haliyle Kabul Etmiş Sayıldığı/Bu Durumda Davanın Reddi Gerektiği )"
198Y13.HD8.4.2010E. 2009/11156 K. 2010/4578"TAPU İPTALİ VE TESCİL ( Davacı Tarafından Aldırılan Değerleme Raporu İle Yargılama Aşamasında Alınan Bilirkişi Raporlarında Taşınmazdaki Dökülen Dolgu Malzemesinin Mutad Dikkatle Anlaşılmasının Mümkün Olmadığı )
BİLİRKİŞİ RAPORU ( Tapu İptali ve Tescil - Davacı Tarafından Aldırılan Değerleme Raporu İle Yargılama Aşamasında Alınan Bilirkişi Raporlarında Taşınmazdaki Dökülen Dolgu Malzemesinin Mutad Dikkatle Anlaşılmasının Mümkün Olmadığı )
DOLGU MALZEMESİ DÖKÜLEREK TAŞINMAZIN DAVACILARA SATILMASI ( Gizli Ayıplı Satış Nedeni İle Davacı Talepleri Değerlendirilerek Gerekli Araştırma ve İnceleme Yapılmalı ve Sonucuna Uygun Bir Karar Verilmesi Gerektiği - Tapu İptali ve Tescil )
GİZLİ AYIP ( Tapu İptali ve Tescil - Dolgu Malzemesi Dökülerek Taşınmazın Davacılara Satılmasında Gizli Ayıbın Bulunduğu/Davacı Talepleri Değerlendirilerek Gerekli Araştırma ve İnceleme Yapılmalı ve Sonucuna Uygun Bir Karar Verilmesi Gerektiği )"
198Y19.HD20.5.2009E. 2008/8271 K. 2009/4663"İHALE SÖZLEŞMESİNİN FESHİ ( Davacının Davalıdan Aldığı Malların Sözleşmeye Uygun Bulunmayarak Dava Dışı İhale Makamınca Davacıya İade Edildiği/Davacı İle Davalı Arasında Ürünlerin Niteliği Konusunda Bir Sözleşme Bulunmadığı - Ayıp İddiasında Bulunulmadığı/Tazminat Davasının Reddi Gerektiği )
MÜSPET ZARARIN TAZMİNİ TALEBİ ( Davacının Davalıdan Aldığı Malların Sözleşmeye Uygun Bulunmayarak Dava Dışı İhale Makamınca Davacıya İade Edildiği/Davacı İle Davalı Arasında Ürünlerin Niteliği Konusunda Bir Sözleşme Bulunmadığı - Malların Ayıplı Olmadığı/Tazminat Davasının Reddedileceği )
ÜRÜNÜN NİTELİĞİ ( Davalıdan Alınan Malların Bir Kısmının Sözleşmeye Uygun Bulunmayarak Dava Dışı İhale Makamınca Davacıya İade Edildiği/Davacı İle Davalı Arasında Ürünlerin Niteliği Konusunda Bir Sözleşme Bulunmadığı - Ayıba İlişkin Bir İddia olmadığı/Tazminat Davasının Reddi Gerektiği )
AYIP İHBARI ( Davacının Davalıdan Aldığı Malların Sözleşmeye Uygun Bulunmayarak Dava Dışı İhale Makamınca Davacıya İade Edildiği - Mallar Ayıplı Kabul Edilse Dahi Süresinde ve Usulüne Uygun İhbar Yapılmadığından Davanın Reddi Gerektiği )"
198YHGK13.5.2009E. 2009/13-160 K. 2009/185"AYIP İHBARI ( Kural Olarak Şekle Tabi Bulunmadığı - İçeriği İtibariyle Ayıptan Karşı Tarafı Haberdar Olmasını Sağlamaya Elverişli Her Türlü İhbarın Ayıp İhbarı Olarak Kabulünün Mümkün Olduğu )
DELİL TESPİTİ RAPORU ( Delil Tespiti Raporuyla Birlikte Delil Tespiti İstemini İçeren Dilekçenin de Davalıya Tebliğinin Ayıp İhbarı Olarak Kabul Edilmesi Sonucunu Doğuracağı Dikkate Alındığında Süre Aşımından Bahsedilemeyeceği )
ALACAK DAVASI ( Ayıp İhbarı Kural Olarak Şekle Tabi Bulunmadığı - İçeriği İtibariyle Ayıptan Karşı Tarafı Haberdar Olmasını Sağlamaya Elverişli Her Türlü İhbarın Ayıp İhbarı Olarak Kabulünün Mümkün Olduğu )"
198Y19.HD7.4.2009E. 2008/6736 K. 2009/2806"GİZLİ AYIPLI MAL SATIMI ( Dava Tarihine Kadar Davalıya Usulüne Uygun Biçimde Ayıp İhbarında Bulunduğuna İlişkin Belgeyi Dosyaya Sunulmadığı - Ayıp İhbarının Süresinde ve Usulüne Uygun Biçimde Yapılmadığı )
AYIP İHBARI ( Gizli Ayıplı Mal Satımı İddiası - Dava Tarihine Kadar Davalıya Usulüne Uygun Biçimde Ayıp İhbarında Bulunduğuna İlişkin Belgeyi Dosyaya Sunulmadığı/Ayıp İhbarının Süresinde ve Usulüne Uygun Biçimde Yapılmadığı )"
198Y17.HD16.2.2009E. 2008/2862 K. 2009/682"GİZLİ AYIP ( Tamirden Bir Ay Sonra Aracın Tamiri Sırasında Orjinal Parça Kullanılmadığı ve Bazı Aksamın da Tamir Edilmediği Mahkemece Tesbit Edilmesi Nedeniyle Bulunduğu )
HASARLANAN PARÇANIN 2.EL ÇIKMA PARÇA İLE DEĞİŞİMİNİ KABULE ZORLANILAMAYACAĞI ( Süresinde Tesbit Yaptıran ve Dava Açan Davacının BK. 198. Maddesine Göre Ayıplı Haliyle Kabulünün de Söz Konusu Olmadığı )
TAZMİNAT DAVASI ( Kanunda Öngörülen Hukuki Sorumluluğu Kaldıran ve Daraltan Anlaşmaların Geçersiz Olduğu - Tazminat Miktarına İlişkin Olup da Yetersiz Olan Anlaşmalar Yapıldıkları Tarihten İtibaren 2 Yıl İçinde İptal Edilebilecekleri )
İBRA BELGESİ ( İptalinin Açıkça ve Ayrıca İstenmesine Gerek Olmayıp Dava Sırasında İleri Sürülebileceği Gibi Yapıldığı Tarihten İtibaren 2 Yıl İçinde Hükümlerinin Kabul Edilmediğine İlişkin Bir İrade Açıklamasının da Yeterli Olmadığı )"
198Y15.HD24.9.2008E. 2007/5289 K. 2008/5583"ÖDENEN İŞ BEDELİNİN İADESİ ( İmalatın Ayıplı Olduğuna İlişkin İhbar Yapıldığı Tanık Delili İle İspatlanabileceği )
İMALATIN AYIPLI OLDUĞUNA İLİŞKİN İHBAR ( Yapıldığının Tanık Delili İle İspatlanabileceği )
TANIK DELİLİ ( Ödenen İş Bedelinin İadesi - İmalatın Ayıplı Olduğuna İlişkin İhbar Yapıldığı Tanık Delili İle İspatlanabileceği )
ESER SÖZLEŞMESİ ( Ödenen İş Bedelinin İadesi/İmalatın Ayıplı Olduğuna İlişkin İhbar Yapıldığı Tanık Delili İle İspatlanabileceği - Eserin Zımnen Kabul Edildiği Gerekçesiyle Davanın Reddinin Hatalı Olduğu )"
198Y13.HD6.12.2007E. 2007/14454 K. 2007/14736"İHALE ŞARTNAMESİ ( Satıştan Sonra Ortaya Çıkan Geçmiş Döneme Ait Vergi Borcu Hukuki Ayıp Niteliğinde Olduğundan Bu Borçtan Satıcının Sorumlu Olduğu )
HUKUKİ AYIP ( Satıştan Sonra Ortaya Çıkan Geçmiş Döneme Ait Vergi Borcu Hukuki Ayıp Niteliğinde Olduğundan Bu Borçtan Satıcının Sorumlu Olduğu )
SATIŞTAN SONRA ORTAYA ÇIKAN GEÇMİŞ DÖNEME AİT VERGİ BORCU ( Hukuki Ayıp Niteliğinde Olduğundan Bu Borçtan Satıcının Sorumlu Olduğu )"
198Y19.HD13.11.2007E. 2007/6360 K. 2007/9987"AYIBA KARŞI TEKEFFÜL HÜKÜMLERİ ( Alıcının Yararlanabilmesi İçin TTK'nun 25. ve BK'nun 198. Maddelerinde Düzenlenen Açık ve Gizli Ayıplar İçin Öngörülen Yasal Sürelere Uymasının Şart Olduğu )
GARANTİ BELGESİ ( Davacı Malların Garanti Belgesiz Olduğunu Öğrendiği Halde Ayıp İhbarını Belirtilen Sürelerden Sonra Yaptığına Göre İhbarın Süresinde Yapıldığının Kabul Edilemeyeceği )
İHBAR SÜRESİ ( Alıcının Ayıba Karşı Tekeffül Hükümlerinden Yararlanabilmesi İçin TTK'nun 25. ve BK'nun 198. Maddelerinde Düzenlenen Açık ve Gizli Ayıplar İçin Öngörülen Yasal Sürelere Uymasının Şart Olduğu )"
198Y15.HD12.2.2007E. 2005/7991 K. 2007/801"AYIPLI MAL ( Varlığını İspat Yükü Eseri Teslim Alan Davalı İş Sahibine Ait Olduğu - Bilirkişi İncelemesine Sunulamayan Kumaşların Ayıplı Olduğu Kanıtlanamadığından İade Faturalarına İtibar Edilemeyeceği )
İADE FATURALARI ( Davalı İş Sahibinin Bir Kısım Kumaşları Teslim Aldıktan Sonra Ürüne Çevirdiği Bilirkişi İncelemesine Sunamadığı - Ne Miktar İade Bedeli Kesmekte Haklı Olduğunun Belirlenmesi Gerektiği )
İSPAT YÜKÜ ( Ayıplı Malın Varlığını Eseri Teslim Alan Davalı İş Sahibinin İspatlayacağı - Bilirkişi İncelemesine Sunulamayan Kumaşların Ayıplı Olduğu Kanıtlanamadığından İade Faturalarına İtibar Edilemeyeceği )
REKLAMASYON FATURALARI ( Davalı İş Sahibinin Bir Kısım Kumaşları Teslim Aldıktan Sonra Ürüne Çevirdiği Bilirkişi İncelemesine Sunamadığı - Ne Miktar İade Bedeli Kesmekte Haklı Olduğunun Belirlenmesi Gerektiği )"
198Y13.HD21.11.2006E. 2006/10829 K. 2006/15191"ORTAK KULLANIM ALANLARINDAKİ AYIP ( Herbir Bağımsız Bölüm Sahibinin Satıcı İle Aralarında Akdi İlişkiyi İspatlamak ve Süresinde İhbarda Bulunmak Kaydıyla Arsa Payı Oranında Tazmin Talebinde Bulunabileceği )
GİZLİ AYIP ( Taşınmazın Ortak Kullanım Alanlarında - Herbir Bağımsız Bölüm Sahibinin Satıcı İle Aralarında Akdi İlişkiyi İspatlamak ve Süresinde İhbarda Bulunmak Kaydıyla Arsa Payı Oranında Tazmin Talebinde Bulunabileceği )
TAŞINMAZ MALİKİ OLMAYANLARIN AYIP NEDENİYLE TAZMİNAT TALEPLERİ ( Reddedileceği - Bağımsız Bölüm Sahiplerinin Satıcı İle Aralarında Akdi İlişkiyi İspatlamak ve Süresinde İhbarda Bulunmak Kaydıyla Arsa Payı Oranında Tazmin Talebinde Bulunabileceği )
FERİ MÜDAHİL ( Ayıplı Taşınmaz Nedeniyle Tazminat Davası - Mahkemenin Davaya Sonradan Katılan Feri Müdahil Hakkında da Hüküm Kurmasının Usul ve Yasaya Aykırı Olduğu )
VEKALET ÜCRETİ ( Ayıplı Taşınmaz Nedeniyle Tazminat Davası - Davasının Reddine Karar Verilen Malik Olmayan Davacılar Yönünden Davalı Yararına Hükmedilmesi Gerektiği )"
198Y13.HD17.10.2006E. 2006/9885 K. 2006/13695"ARAÇ BEDELİNİN İADESİNE YÖNELİK İCRA TAKİBİNE İTİRAZ ( Araçtaki Aynı Arızanın İkiden Fazla ve Farklı Arızanın Dörtten Fazla Meydana Geldiği - Araçtan Faydalanamamanın Süreklilik Arz Ettiğinin Kabulü Gereği )
AYIPLI MAL ( Araçtaki Arızaların Aracın Tesliminden İtibaren Bir Yıllık Süre İçinde ve Garanti Süresi İçinde Meydana Geldiği - Araçtan Faydalanamamanın Süreklilik Arz Ettiğinin Kabulü Gereği )
BİLİRKİŞİ RAPORU ( Aracın Direksiyon Kutusunda Döşemelerinde ve Amortisörlerinde Gizli Ayıp Olduğu -
GİZLİ AYIP ( Aracın Direksiyon Kutusunda Döşemelerinde ve Amortisörlerinde Gizli Ayıp Olduğu
İTİRAZIN İPTALİ DAVASI ( Araç Arızalarının Aracın Tesliminden İtibaren Bir Yıllık Süre İçinde ve Garanti Süresi İçinde Meydana Geldiği - Davacı İlk Tercih Hakkını Onarım Yönünde Kullanmış Olsa Bile Araç Bedelinin İadesini de İsteyebileceği )"
198Y19.HD28.3.2006E. 2006/318 K. 2006/3173"ARAÇ SATIŞI ( Tacir Olan Alıcının Satın Aldığı Aracın Trafiğe Kaydının Gerçekleştirilememesi - Satılan Aracı Kabul Ettiği ve Bu Nedenle De Hukuki Ayıptan Doğan Zararlarını Satıcıdan Talep Edemeyeceği )
TİCARİ ALIM SATIM ( Ticaret Kanununda Öngörülen Süreleri Geçirmeksizin Satıcıya Ayıp İhbarında Bulunmadığı Anlaşıldığına Göre Satılan Aracı Kabul Ettiği ve Bu Nedenle de Hukuki Ayıptan Doğan Zararlarını Satıcıdan Talep Edemeyeceği )
HUKUKİ AYIP ( Ticaret Kanununda Öngörülen Süreleri Geçirmeksizin Satıcıya Ayıp İhbarında Bulunmadığı Anlaşıldığına Göre Satılan Aracı Kabul Ettiği ve Bu Nedenle de Hukuki Ayıptan Doğan Zararlarını Satıcıdan Talep Edemeyeceği )"
198Y13.HD20.6.2005E. 2005/5982 K. 2005/10357"AYIPLI MALIN İADESİ DAVASI ( Davalıdan Satın Alınan Aracın Boyasının Çıktığı İddiasıyla Ayıplı Bu Aracın Yenisiyle Değiştirilmesi İstemi Nedeniyle )
GİZLİ AYIP ( Bir Ayıp Sonradan Meydana Çıkarsa Derhal Satıcıya İhbar Edilmesinin Gerekmesi-Aksi Takdirde Satılan Bu Ayıp ile Beraber Kabul Edilmiş Addolunması )
AYIPLI MAL İHBARI ( 4077 Sayılı Yasa Uyarınca Alıcının Malın Teslim Tarihinden İtibaren 30 Gün İçerisinde Ayıbı Satıcıya Bildirmekle Yükümlü Olması )
4077 SAYILI YASA UYGULAMASI ( Gizli Ayıpla İlgili Bu Yasada Hüküm Bulunmaması Nedeniyle Bu Yasada Hüküm Bulunmayan Hallerde Genel Hükümlerin Uygulanmasının Gerekmesi )"
198Y11.HD9.12.2004E. 2004/3090 K. 2004/12159"KOOPERATİF ( Davacıya Teslim Edilen Konut Hakkındaki Teslim Tutanağından Önceki Tarihte Yaptırılan Tespitin Varlığı Karşısında Davacının Teslim Tutanağına İhtirazı Kayıt Koymadığı Yönündeki Gerekçede İsabet Bulunmadığı )
TESLİM EDİLEN KONUTTAKİ EKSİK VE KUSURLU İMALAT ( Teslim Tutanağından Önceki Tarihte Yaptırılan Tespitin Varlığı Karşısında Davacının Teslim Tutanağına İhtirazı Kayıt Koymadığı Yönündeki Gerekçede İsabet Bulunmadığı )
İHTİRAZİ KAYIT ( Davacıya Teslim Edilen Konut Hakkındaki Teslim Tutanağından Önceki Tarihte Yaptırılan Tespitin Varlığı Karşısında Davacının Teslim Tutanağına İhtirazı Kayıt Koymadığı Yönündeki Gerekçede İsabet Bulunmadığı )"
198Y13.HD21.9.2004E. 2004/4234 K. 2004/12501"ALACAK DAVASI ( Borçlunun Kendisine Satılıp Teslim Edilen Malların Ayıplı Olduğunu Görüp Bildiği Halde İhbar Etmemesi - Malın Bedelini Ödemekle Yükümlü Olduğu/Satılanı Kabul Etmiş Sayılacağı )
AYIPLI MAL ( Davalının Teslim Edilen Malların Ayıplı Olduğunu Görüp Bildiği Halde İhbar Etmemesi - Satılanı Kabul Etmiş Sayılacağı/Malın Bedelini Ödemekle Yükümlü Olduğu )
AYIP İHBARI ( Davalının Görüp Bildiği Halde İhbar Etmemesi - Satılanı Kabul Etmiş Sayılacağı/Malın Bedelini Ödemekle Yükümlü Olduğu )"
198Y13.HD13.5.2004E. 2003/17177 K. 2004/7311"TAZMİNAT DAVASI ( Satın Alınan Dairede Mevcut Ayıp ve Eksikler Nedeniyle - Davacının Ayıp İhbarının Süresinde Yapılıp Yapılmadığı Yönünde Tarafların Delil ve Karşı Delilleri Öncelikle Sorulması Gereği )
SATIN ALINAN DAİREDEKİ AYIP VE EKSİKLİKLER ( Tazminat Davası - Davacı İhbar Borcunu Yerine Getirmemişse Teslim Edilen Daireyi Gözle Görülebilen Açık Ayıpları İle Kabul Etmiş Sayıldığı )
İHBAR BORCU ( Davacı İhbar Borcunu Yerine Getirmemişse Teslim Edilen Daireyi Gözle Görülebilen Açık Ayıpları İle Kabul Etmiş Sayıldığı - Tazminat Davası )
AÇIK VE GİZLİ AYIP ( Ayıplı ve Eksik İşlerin Hangilerinin Açık Ayıp Hangilerinin Gizli Ayıp Niteliğinde Olduğu Ayrı Ayrı Tespit Edilerek Sonradan Ortaya Çıkan Gizli Ayıplar Tespit Edilirse Bunların Saptanacak Bedeline Hükmetmek Gereği - Tazminat Davası )
SÜRESİNDE İHBAR YÜKÜMLÜLÜĞÜNÜN YERİNE GETİRİLMEMESİ ( Açık Ayıplar Nedeniyle Yerine Getirilmediğinin Anlaşılması Durumunda İse Bunlar Hakkındaki Davanın Reddine Karar Verileceği - Satın Alınan Dairede Mevcut Ayıp ve Eksikler Nedeniyle Tazminat Davası )"
198Y19.HD26.5.2003E. 2002/2169 K. 2003/5420"İSPAT KÜLFETİ ( Alacak Davası - Ayıplı Olduğu İddia Edilen Malın Tesliminde Uyuşmazlık Bulunmaması/Malı Teslim Alan Davalıda Olduğu )
AYIPLI MAL ( İspat Külfeti - Malın Tesliminde Uyuşmazlık Bulunmaması/Malı Teslim Alan Davalıda Olduğu )
ALACAK DAVASI ( İspat Külfeti - Ayıplı Olduğu İddia Edilen Malın Tesliminde Uyuşmazlık Bulunmaması/Malı Teslim Alan Davalıda Olduğu )
CEZA DAVASI ( Sonunda Verilecek Mahkumiyet Kararı Veya Belirlenecek Maddi Olgu Hukuk Hakimini Bağlayacağından Sonucunun Beklenmesi Gereği )
HUKUK HAKİMİNİN CEZA DAVASININ SONUCUYLA BAĞLILIĞI ( Alacak Davası - Kabul Raporlarının Sahte Olduğu ve Rüşvet İle Temin Edildiği İddiası )"
198Y13.HD15.5.2003E. 2003/1935 K. 2003/6013"ALACAK DAVASI ( Gayrimenkul Satışına ilişkin Ortaya Çıkan Gizli ve Açık Ayıplar Hakkında Satıcının Mesuliyeti için Uzman Bilirkişi Raporlarının Lüzumlu Olduğu )
AYIP İHBARI ( Malın Teslimi Anında Mevcut Bulunan Görünür Ayıpların İleri Sürülmemesi Halinde Bunun Kabul Edilmiş Sayılması )
GÖRÜNÜR AYIPLAR ( Malın Teslimi Anında Mevcut Bulunan Görünür Ayıpların İleri Sürülmemesi Halinde Bunun Kabul Edilmiş Sayılması )"
198Y13.HD28.4.2003E. 2003/397 K. 2003/5223"ALACAK DAVASI ( Davacının, Davalıdan Satın Aldığı Evde Bulunan Bir Takım Malzemelerin Satış ve Tescilden Sonra Davalı Tarafından Çıkarılarak Götürüldüğünü Beyanla Eşyaların Değeri Olan Miktarın Tahsili Talep Etmesi )
MÜTEMMİM CÜZ ( Satıma Konu Olan Evin İçinde Bulunan Şofben Lavabo Takımı gibi Parçaların Mütemmim Cüz Olması Nedeniyle Tapuya Tesille Mülkiyetlerinin Alıcıya Geçmesinin Gerekmesi )
AYIBA KARŞI TEKEFFÜL ( Satıma Konu Olan Evin İçinde Bulunan Şofben Lavabo Takımı gibi Parçaların Mütemmim Cüz Olması Nedeniyle Davada Ayıba Karşı Tekeffül Hükümlerinin Uygulanamayacağı )
TEKEFFÜL ( Ayıba Karşı Tekeffülün Oluşması için Satılan Şeyin Ayıbının Akdin Yapıldığında Mevcut Olmasının Gerekmesi )
İSPAT YÜKÜ ( Davada Satım Akdinin Varlığı İhtilafsız Olduğuna Göre Dava Konusu Eşyaların Evle Birlikte Satılmadığının İspat Yükümlülüğünün Davalı Taraf Ait Olmasının Gerekmesi )"
198Y13.HD28.4.2003E. 2002/15343 K. 2003/5141"TAZMİNAT DAVASI ( Alıcı Satıcının Tekeffülü Altında Olan Bir Ayıp Gördüğü Zaman Bunu Derhal Satıcıya İhbar Etmesi )
ALICININ İHBAR KÜLFETİ ( Alıcı Satıcının Tekeffülü Altında Olan Bir Ayıp Gördüpü Zaman Bunu Derhal Satıcıya İhbar Etmesi )
ALICININ MUAYENE KÜLFETİ ( Alıcının Satılanı Örf ve Adete Göre İmkan Hasıl Olur Olmaz Muayene Etmesinin Lüzumlu Olması )
SATICININ TEKEFFÜLÜ ( Satıcıya Ayıplı Mal Hakkında Derhal İhbar Yapılmamış Olması Halinde Alıcının Malı Ayıplı Haliyle Kabul Etmiş Sayılacağı )
GİZLİ AYIP ( Bir Ayıbın Sonradan Meydana Çıkması Halinde Bunun Öğrenilmesinden İtibaren Derhal Satıcının Haberdar Edilmesi )"
198Y13.HD19.2.2003E. 2002/12073 K. 2003/1572"TAZMİNAT DAVASI ( Davacının İdareden İhale İle Almış Olduğu Taşınmazın Ayıplı Çıkması Üzerine Zararlarının Giderimi İçin Açmış Olduğu Tazminat Davası Olması )
İHALE İLE TAŞINMAZ SATIMI ( Davacının İhale Şartnamesiyle Uyumlu Olmayan Taşınmazın Ayıplarını Derhal Davalıya İhbar Etmesinin Gerekmesi )
TAŞINMAZDAKİ AYIP ( BK Hükümlerine Göre Taşınır Satımı Hakkındaki Tekeffül Hükümlerinin Taşınmaz Satımına da Uygulanabilir Olması )
İHBAR ( Davacı Alıcının Satın Almış Olduğu Mal Üzerinde Bulunan Ayıplar Hakkında Fırsat Bulur Bulmaz İhbar Etmesinin Gerekmesi )
SATILANIN KABUL EDİLMİŞ SAYILMASI ( İhbar Yükümüne Riayet Etmeyen Alıcının Satılanı Kabul Etmiş Sayılması )"
198Y13.HD3.2.2003E. 2002/14548 K. 2003/972"ALACAK DAVASI ( Davalıdan Satın Alınan Dairenin Deprem Sonucu Ağır Hasara Uğraması Nedeniyle Ödenen Bedelin İadesi ve Ödenmeyen Senetlerin İadesi Talebi )
MENKUL SATIMINA AİT BORÇLAR KANUNU HÜKÜMLERİ ( Bu Hükümlerin Taşınmaz Satımları Hakkında da Uygulanması )
SATIM AKDİNİN TAMAMLANMASI ( Hasar ve Nefinin Alıcıya Geçmesi )
HASAR VE NEFİ ( Satım Akdinin Tamamlanması ile Hasar ve Nefinin Alıcıya Geçmesi )
DEPREM NEDENİYLE ÖDENEN PARANIN İADESİ TALEBİ ( Satım Akdinin Tamamlanması ile Hasar ve Nefinin Alıcıya Geçmesi )
TABİ AFET ( Borçlunun Tabi Afetler Nedeniyle Borcundan Kurtulması-Dairenin Fen ve Tekniğe Uygun Yapılması Durumunda Satıcının Sorumlu Olmaması )"
198Y13.HD7.1.2003E. 2002/6231 K. 2003/187"TAZMİNAT DAVASI ( Davacının Satın Aldığı Dairenin Ayıplı Olması Dolayısıyla Depremde Ağır Hasar Gördüğünü ve Bu Nedenle de Uğramış Olduğ Zararın Mes'ul Olanlardan Tazmininini Talep Etmesi )
AYIPLI MAL ( Yerel Mahkemece Satılan Dairenin Gerçekten Ayıplı Olup Olmadığının Araştırılmasının Gerekmesi )
SATICININ SORUMLULUĞU ( Borçlar Hukukuna Göre Satıcının Sattığı Mal Üzerinde Tekeffülünün Bulunduğunun Kabul Edilmesi )
GİZLİ AYIP ( Satılan Mal Üzerinde Sonradan Ortaya Çıkan Ayıpların Satım Anında Mevcudiyeti Bilinmese Dahi Sorumluluğu İktiza Ettirmesi )"
198Y13.HD10.12.2002E. 2002/10673 K. 2002/13269"ARAÇTAKİ GİZLİ AYIP ( Satıcı Bozuklukları Bildiği Halde Gizlemeye Çalışırsa veya Pasif Davranarak Suskun Kalırsa Tüketicinin Korunması Hakkında Kanunun 4/IV Maddesi Anlamında Hilenin Varlığının Kabulü Zorunlu Olduğu )
HİLE ( Satıcı Araçtaki Bozuklukları Bildiği Halde Gizlemeye Çalışırsa veya Pasif Davranarak Suskun Kalırsa Tüketicinin Korunması Hakkında Kanunun 4/IV Maddesi Anlamında Hilenin Varlığının Kabulü Zorunlu Olduğu )
ZAMANAŞIMI ( Satıcı Araçtaki Bozuklukları Bildiği Halde Gizlemeye Çalışırsa veya Pasif Davranarak Suskun Kalırsa Hilenin Varlığının Kabulü Zorunlu Olduğu - 10 Yıllık Zamanaşımın Uygulanacağı )
TÜKETİCİYİ OYALAMA VE KÖTÜNİYET ( 2 Yılık Zamanaşımı Süresini Geçirilmiş İse MK. 2. Maddesi Gereğince Zamanaşımı Definden Yararlandırılmaması Gerektiği Dairemizce Duraksamaya Yer Vermeden Kabul Edildiği )"
198Y15.HD16.5.2002E. 2002/789 K. 2002/2562"AÇIK AYIPLAR ( Bu Ayıpların İşin Kabulü Anında Bildirilmesinin Gerekmesi )
GİZLİ AYIPLAR ( Bu Ayıpların Ortaya Çıktığına Vakıf Olunur Olunmaz Bildirilmesinin Gerekmesi )
NOKSANLIKLAR BEDELİ ( Zamanaşımı Süresi İçerisinde Dava Edilebileceğinden Bilirkişiden Ek Rapor Alınarak Dava Konusu Asansörlerin Ortaya Çıkan Arızalarının Gözetilmesi )"
198Y13.HD12.2.2002E. 2001/12585 K. 2002/1389"ALICININ YÜKÜMLÜĞÜ ( Satılanda Gördüğü Ayıbı Derhal Satıcıya Bildirmesinin Gerekmesi )
AYIBA KARŞI TEKEFFÜLDEN DOĞAN HAKLARIN KAYBI ( Alıcının Ayıbı Kısa Süre Sonra Öğrenmesine Rağmen Bunu Satıcıya Derhal Bildirmemesi Nedeniyle )
SATIN ALINAN BAĞIMSIZ BÖLÜMÜN OLUŞAN ÇATLAKLAR YÜZÜNDEN OTURULAMAYACAK DURUMA GELMESİ ( Alıcının Ayıbı Kısa Süre Sonra Öğrenmesine Rağmen Bunu Satıcıya Derhal Bildirmemesi-Alıcı Hakkının Kaybı )"
198Y19.HD1.2.2002E. 2001/5238 K. 2002/722"İTİRAZIN İPTALİ ( Cam Satışından Doğan Alacağın Ödenmemesi Sebebiyle Yapılan Takibe Vaki İtirazın İptali )
EKONOMİK DEĞER ( Davaya Konu Satımı Yapılan Camların Bir Ekonomik Değeri Olduğu Düşünülmeden Hüküm Kurulmasında Hataya Düşülmesi )
İADE FATURASI DÜZENLENMESİ ( Teslim faturalarına Yasa Gereği Sekiz Gün İçinde İtiraz Edilmediği ve Usulünce Ayıp İhbarında da Bulunulmaması Sebebiyle Alıcının satılanı kabul etmiş sayılacağı )"
198Y13.HD4.12.2001E. 2001/8435 K. 2001/10737"TAZMİNAT DAVASI ( Alıcının Satıcının Tekeffülü Altında Olan Ayıpları Tespit Ettiği Zaman Bundan Derhal Satıcıyı İhbar Etmesinin Gerekmesi )
AYIPLI MAL SATIN ALMA ( Alıcının Satıcının Tekeffülü Altında Olan Ayıpları Tespit Ettiği Zaman Bundan Derhal Satıcıyı İhbar Etmesinin Gerekmesi )
SATICININ TEKEFFÜLÜ ( Alıcının Satıcının Tekeffülü Altında Olan Ayıpları Tespit Ettiği Zaman Bundan Derhal Satıcıyı İhbar Etmesinin Gerekmesi )"
198Y15.HD2.4.2001E. 2001/790 K. 2001/1628"ALACAK DAVASI ( Garanti Kapsamında Satılan Cihazın Bedelin Ödenmemesi )
GARANTİ SÜRESİ ( Bu Süre İçerisinde ayrıca Ayıp İhbarının Zorunlu Olmaması )
AYIP İHBARI ( Garanti Kapsamı İçinde Olan İşlerde Garanti Süresi İçerisinde Kalmak Kaydıyla Ayrıca Ayıp İhbarında Bulunmaya Gerek Olmaması )"
198Y13.HD24.1.2001E. 2000/9362 K. 2001/582"ZELZELE HASARI ( Ayıplı inşaat )
AYIPLI İNŞAAT ( Zelzele hasarı )
TABİİ AFET ( Beklenmeyen hal )
BEKLENMEYEN HAL ( Zelzele )
GİZLİ AYIP ( Zelzelede görülen hasar )"
198Y19.HD6.7.1999E. 1999/3932 K. 1999/4621"MENFİ TESPİT DAVASI ( Aracın İadesi Karşılığında Yeni Bir Araçla Değiştirilmesinin Talep Edilmesi )
TÜKETİCİ SIFATI ( Bir Mal veya Hizmeti Özel Amaçlarla Satın Alarak Kullanan veya Tüketen Gerçek veya Tüzel Kişi Olarak Tanımlanması )
AYIPLI MAL ( Satın Alınan Araçtan Kısa Bir Süre Sonra Arızalar Meydana Gelmesi )
AYNEN İFA ( Satın Alınan Aracın Davalıya İadesiyle Aynı Model Aynı Özelliklere Sahip Sıfır Km'de Bir Aracın Davacıya Teslimine Karar Verilmesi )
4077 SAYILI KANUNUN UYGULANMASI ( Ticaret Şirketleri Dahil Bütün Tüzel Kişilerin Tüketici Olabilmesi Mal veya Hizmetin Özel Amaçlarla Alınmasının Yeterli Olması )
EŞİTLİK İLKESİ ( 4077 Sayılı Kanunun Tüzel Kişilere Uygulanmayıp Sadece Gerçek Kişilere Uygulanmasının Anayasada Düzenlenen Bu İlkeye Aykırı Olması )"
198Y11.HD25.5.1998E. 1998/2320 K. 1998/3782"BONONUN İPTALİ ( Sözleşmede Kararlaştırılan Maldan Başka Nitelikteki Malın Verilmesi Nedeniyle Taraflar Arasında Düzenlenen Senetlerin İptalinin Gerekmesi )
AYIPLI MAL TESLİMİ ( Sözleşmede Kararlaştırılan Maldan Başka Bir Malın Teslim Edilmesinin Ayıplı Mal Teslimi Niteliğinde Olmaması-Bu Nedenlede Ayıpla İlgili Hükümlerin Uygulanamayacağı )
SÖZLEŞMEDE KARARLAŞTIRILAN MALDAN BAŞKA BİR MALIN TESLİM EDİLMESİ ( Ayıplı Mal Teslimi Niteliğinde Olmaması-Bu Nedenlede Ayıpla İlgili Hükümlerin Uygulanamaması )
HAK DÜŞÜRÜCÜ SÜRE ( Sözleşmede Kararlaştırılan Maldan Başka Bir Malın Teslim Edilmesi Halinde Ayıplı Mal Teslimine İlişkin Hakdüşürücü Sürelerin Uygulanamaması )"
198Y11.HD6.2.1998E. 1997/9767 K. 1998/475"MENFİ TESPİT DAVASI ( Malın Ayıplı Olması Senedin İade Edilmeyip Takibe Konulması ve Senedin Tahrif Edilmesi Sahte İmza Atılması Nedeniyle Borçlu Olunmadığının Tesibitinin İstenilmesi )
SATICININ BORÇLARI ( Satılanın Zikr ve Vadettiği Vasıflarından Müetekeffil Olması ve Bilmese Dahi Satılanın Değerini veya Menfaatini Tenkis Eden Ayıplardan Sorumlu Olması )
AYIPLI MAL SATIŞI ( Satıcının Satılanın Zikr ve Vadettiği Vasıflarından Müetekeffil Olması ve Bilmese Dahi Satılanın Değerini veya Menfaatini Tenkis Eden Ayıplardan Sorumlu Olması )
İHBAR YÜKÜMLÜLÜĞÜ ( Alıcının Satılandaki Ayıbı İhbar Yükümlülüğünün Bulunması )"
198Y13.HD26.12.1997E. 1997/7580 K. 1997/10870"SATILAN ARAÇTA AYIP ( Ayıp Dolayısıyla Bedelden İndirimin Ne Şekilde Yapılacağı )
AYIP NEDENİ İLE TAZMİNAT DAVASI ( Hesap Yöntemi )
BEDELDEN İNDİRİM MİKTARININ TESBİTİ ( Satılan Aracın Ayıplı Olması )"
198Y11.HD15.12.1997E. 1997/8253 K. 1997/9220"İTİRAZIN İPTALİ ( Davalının Aldığı Kumaş Bedelini Ödememesi Üzerine Başlatılan İcra Takibine Vaki İtiraz )
TİCARİ SATIŞ ( Davalı Tarafından Malların Ayıplı Gönderildiği İddiasında Bulunulması-Ayıp İhbarının Her Türlü Delille İspatlanabilmesi )
AYIPLI MAL ( Ayıp İhbarının Sözlü Yada Yazılı Olarak Yapılabileceği Gibi Her Türlü Kanıtla İspatlanabilmesi )
DELİL ( Ayıp İhbarının Sözlü Yada Yazılı Olarak Yapılabileceği Gibi Her Türlü Kanıtla İspatlanabilmesi )"
198YHGK19.2.1997E. 1996/13-770 K. 1997/79"SATILANDA AYIP ( Alıcının Süresinde Muayene ve İhbar Yükümünü Yerine Getirmemesi )
AYIP İHBARI ( Makul Sürede Yapılmadığında Satılanın Kabul Edilmiş Sayılacağı )
ALIM SATIM ( Ayıp İhbarı )"
198Y15.HD11.12.1995E. 1995/5744 K. 1995/7320"ESERİN VERİLEN NUMUNEDEN FARKLI OLMASI ( Ayıp İhbarının Süresi )
AYIP İHBARI ( Eser Sözleşmesi-Eserin Verilen Numuneden Farklı Olması )"
198Y19.HD7.6.1995E. 1994/8840 K. 1995/5044"DERDESTLİK İTİRAZI ( İlk Davanın Açılmamış Sayılmasına Karar Verilmiş Olması )
AYIP İHBARI ( Süresinde Yapıldığının İspat Edilmesi Zorunluluğu )
ÖDEME DEF'İ ( İleri Sürenin Kanıtlaması Gerektiği )"
198Y19.HD30.5.1995E. 1994/8740 K. 1995/4713"AYIP İHBARI ( Süresinde Yapılmaması )
TEMERRÜT ( Alacak İçin İcra Takibine Girişilmesi )"
198Y15.HD6.7.1994E. 1994/526 K. 1994/4574"AYIP İHBARI ( İhbarın Şekle Bağlı Olmaması-Her Türlü Delille Kanıtlanabilmesi )
TANIK BEYANI ( Davalının Ayıp İhbarıyla İlgili Savunmasını Tanıkla Kanıtlayabilmesi-Tanıkların Dinlenilmemesinin Usul ve Yasaya Aykırı Olması )
ZAMANINDA YAPILAN AYIP İHBARI ( Davalıya Ayıplı Olduğunu İddia Ettiği Malların İbrazı-Gerçekte Bunların Açık Ayıp mı Yoksa Gizli Ayıp mı Olduğunun Belirtilmesi )"
198Y15.HD30.3.1993E. 1992/2800 K. 1993/1442"AYIP İHBARI ( Yapılış Şekli )
ŞAHİT DELİLİ ( Ayıp İhbarının Zamanında Yapıldığının İspatı İçin )"
198Y11.HD17.4.1989E. 1988/5109 K. 1989/2334"GİZLİ AYIPLI MALI İHBARDA SÜRE ( Ayıp Ortaya Çıkar Çıkmaz )
SÜRE ( Gizli Ayıplı Malı İhbarda )
AYIPLI MAL ( Gizli de Olsa İhbarında Süre )
ALICININ GİZLİ AYIPLI MALI İHBARINDA SÜRE"
198Y13.HD29.1.1987E. 1987/13 K. 1987/437"AYIP ( Deniz Teknesi ve Motorundaki )
DENİZ TEKNESİ VE MOTORUNDAKİ GİZLİ AYIBIN TESBİTİ
ALICININ SORUMLULUĞU ( Deniz Motorunun Derhal Çalıştırılması -Muayenesi )
SATIŞ SÖZLEŞMESİNİN FESHİ ( Deniz Teknesi ve Motorundaki Ayıp )"
198Y13.HD27.11.1986E. 1986/4813 K. 1986/5852"AYIPLI MAL ( Bodrum Katında Kanalizasyon Olmayan Taşınmaz )
ALICININ İNCELEME YÜKÜMLÜLÜĞÜ ( Taşınmazdaki Gizli - Açık Ayıp )
AYIBIN GİZLİ VEYA AÇIK OLDUĞUNUN TESBİTİ ( Bodrum Katında Kanalizasyon Olmayan Taşınmaz )
TAŞINMAZ AYIBININ GİZLİ VEYA AÇIK OLDUĞUNUN TESBİTİ
MENKUL SATIMINA İLİŞKİN HÜKÜMLERİN KIYAS YOLUYLA GAYRİMENKUL SATIMINA DA UYGULANABİLECEĞİ"
198Y13.HD8.4.1986E. 1986/1573 K. 1986/2122"AYIBA KARŞI TEKEFFÜL ( Taşınmazdaki Ayıbın Ne Kadar Sürede İhbar Edileceği )
AYIP İHBARI ( Taşınmazda Ayıp )
İHBAR SÜRESİ ( Taşınmazdaki Ayıbın )"
198YHGK22.5.1985E. 1983/13-576 K. 1985/464"DAİRENİN TESLİMİ ( Asansör Takılmadan Dairede Oturulmaya Başlanmasının Satılanı Kabul Sayılıp Sayılmıyacağı )
SATILANI KABUL ( Asansör Takılmadan Dairede Oturulmaya Başlanmasının Satılanı Kabul Sayılıp Sayılmıyacağı )
SATILANDA AYIP ( Asansör Takılmaksızın Satılan Daireye Oturulması )"
198Y13.HD10.11.1980E. 1980/5071 K. 1980/5769"AYIBA KARŞI TEKEFFÜL ( Satım Parasının İndirilmesinde Uygulanacak Formül )
SATIM PARASININ İNDİRİLMESİ ( Kullanılacak Formül )
ALICININ SEÇİMLİK HAKI ( Satılanda Ayıp Halinde )
SATILANDA AYIP ( Alıcının Seçimlik Hakları )"
198Y11.HD7.2.1978E. 1978/476 K. 1978/379"BONO İPTALİ ( Davacının Davalıdan Aldığı Makinenin Ayıplı Çıkması-Makine Nedeniyle Verilen Bononun İptali Talebi )
AYIPLI MAL KARŞILIĞI VERİLEN BONONUN İPTALİ ( Gizli Ayıbın Satıcıya Bildirilip Bildirilmediğinin Araştırılması )
BİLİRKİŞİ ( Gizli Ayıbın Satıcıya Bildirilip Bildirilmediğinin Bilirkişiler Tarafından Araştırılması )"
198Y11.HD25.12.1975E. 1975/5446 K. 1975/7422"AYIP İHBARI ( Şekle Bağlı Olmaması )
ŞEKLE BAĞLI İHBARLAR ( TTK m.20/3'teki Sayımın Sınırlı Olması )
SATILANDA AYIP ( İhbarın Şekle Bağlı Olmaması )"
198Y11.HD29.11.1974E. 1974/2954 K. 1974/3368"MUAYENE KAYDIYLA SATIŞ ( Ayıp İhbarında Adete Göre Süre Tayini )
AYIP İHBARI ( Muayene Kaydıyla Satışta Adete Göre Süre Tayini )
ADETE GÖRE SÜRE TAYİNİ ( Muayene Kaydıyla Satışta Ayıp İhbarında )"
198Y4.HD17.1.1974E. 1973/13225 K. 1973/134"TAŞINMAZ SATIMI ( Ayıplı Çıkması )
GİZLİ AYIBIN VARLIĞI ( Satım Sırasında Kararlaştırılan Bir Ön Koşulla Önceden Sorumsuzluğun Kararlaştırılamaması )
SORUMSUZLUK KAYDI ( Gizli Ayıbın Varlığı Halinde )"

Madde 199

YARGITAY

199Y13.HD13.3.2003E. 2002/13958 K. 2003/2751"TAZMİNAT DAVASI ( Davacıların Satın Aldıkları Düvelerin Sözleşme Şartlarına Aykırı Olarak Hamile Olmaması Nedeniyle Uğradıkları Zararın Tazminini Talep Etmeleri )
HAYVAN ALIM SATIMI ( Satıcının Yazılı Olarak Tekeffülde Bulunmuş Olmadıkça Hayvanın Ayıplarından Dolayı Sorumluluğunun Olmaması Ancak Alıcıların İğfal Edilmesi Halinde Sorumluluğun Varolması )
İHBAR ( Satıcının Sorumlu Tutulabilmesi İçin Ayıbın Teslimden İtibaren Dokuz Gün İçinde Satıcıya İhbar Edilmesinin Gerekmesi )
YAZILI OLARAK TEKEFFÜL ALTINA GİRME ( Satıcının Hayvan Alım Satımı Hususunda Sorumlu Olabilmesi İçin Yazılı Olarak Tekeffül Altına Girmesinin Gerekmesi )"
199Y13.HD16.4.2002E. 2002/2367 K. 2002/4125"TAZMİNAT DAVASI ( Tarımsal Kredi Şeklinde Alınan İneğin Düşük Yapması ve Mağdur Olduğunun Belirtilerek Tedavi Gideri ile Ölü Yavrudan Dolayı Uğranılan Zarar ve Süt Kaybının İstenmesi )
HAYVAN ALIM SATIMINDA TEKEFFÜL ( Hayvan Alım Satımında Satıcı Yazılı Olarak Kefalet Etmedikçe veya Alıcıyı İğfal Etmiş Olmadıkça Tekeffül Etmiş Addolunmaması )
TEKEFFÜL ( Hayvan Alım Satımında Satıcı Yazılı Olarak Kefalet Etmedikçe veya Alıcıyı İğfal Etmiş Olmadıkça Tekeffül Etmiş Addolunmaması )
ALICININ İĞFAL EDİLMESİ ( Hayvan Alım Satımında Satıcı Yazılı Olarak Kefalet Etmedikçe veya Alıcıyı İğfal Etmiş Olmadıkça Tekeffül Etmiş Addolunmaması )"
199YHGK16.5.2001E. 2001/13-419 K. 2001/420"HAYVAN ALIM-SATIMI ( Satıcının Ayıba Karşı Tekeffülü İçin Aranan Şartlar-Hayvanın Satımdan Önce Veteriner Kontrolünden Geçirilmiş Olmasına Rağmen Ayıbın Farkedilememiş Olması )
AYIBA KARŞI TEKEFFÜL ( Hayvan Alım Satımı )
YAZILI KEFALET ( Hayvan Alım Satımında Satıcının Ayıba Karşı Tekeffül Borcu )
GİZLİ AYIP ( Hayvan Alım Satımında Satıcının Ayıba Karşı Tekeffül Borcu )
HAYVANIN SATIMDAN ÖNCE VETERİNER KONTROLÜNDEN GEÇİRİLMİŞ OLMASI ( Satıcının Ayıba Karşı Tekeffül Borcuna Etkisi )"
199Y11.HD26.2.2001E. 2000/10769 K. 2001/1633"AYIBA KARŞI TEKEFFÜL ( Davalının Davaya Konu İneklerin Özelliklerini Bilerek Teslim Almış Olması Nedeniyle Olayda Uygulanamayacağı )
HAYVAN KREDİSİ SAĞLAYAN KOOPERATİF ( Kredi Bedellerinin Ödenmemesi - Davalının Davaya Konu İneklerin Özelliklerini Bilerek Teslim Almış Olması Nedeniyle Olayda Ayıba Karşı Tekeffül Hükümlerinin Uygulanamayacağı )
KREDİ BEDELLERİNİN ÖDENMEMESİ ( Davalının Davaya Konu İneklerin Özelliklerini Bilerek Teslim Almış Olması Nedeniyle Olayda Ayıba Karşı Tekeffül Hükümlerinin Uygulanamayacağı )"
199YHGK22.9.1999E. 1999/13-567 K. 1999/595"HAYVAN ALIM SATIMI ( Ayba Karşı Tekeffül Şartları ve Süresi )
AYBA KARŞI TEKEFFÜL ŞARTLARI VE BİLDİRİM SÜRESİ ( Hayvan Alım Satımında )
YAZILI TEKEFFÜL BULUNMAMASI HALİNDE AYBA KARŞI TEKEFFÜL ŞARTLARI ( Hayvan Alım Satımında )
SÜRE ( Hayvan Alım Satımında Ayba Karşı Tekeffül )"
199Y13.HD13.6.1985E. 1985/3724 K. 1985/4210"HAYVAN SATIMI ( Ayıba Karşı Tekeffül )
YAZILI TEKEFFÜL ( Hayvan Satımında Satıcının Sorumlu Tutulabilmesi İçin )
AYIP İHBARI ( Hayvan Satımında )
ALICININ İĞFAL EDİLMESİ ( Hayvanı Satanın Ayıptan Sorumlu Tutulabilmesi İçin )"

Madde 200

YARGITAY

200YHGK24.5.2017E. 2017/19-1633 K. 2017/1013"İTİRAZIN İPTALİ İSTEMİ ( Faturaya Dayalı İcra Takibi - Davalı Tarafından Ayıp İhbarı Yapıldığının İspatı İçin Yazılı Delil Sunulmayan Davada "Yemin" Deliline Dayanılmış Olduğu/Mahkemece Ayıp İhbarı Yapıldığının Kanıtlanması Amacıyla Davacıya Yemin Önerme Hakkının Bulunduğu Hatırlatılarak Sonuca Gidileceği )
İSPAT YÜKÜ ( İtirazın İptali İstemi - Davacı İcra Takibine Konu Faturalarda Yazılı Olan Malların Davalıya Teslim Edildiğini İleri Sürdüğü Davalı İse Akdi İlişkiyi Kabul Ettiği Ancak Kendisine Teslim Edilen Malların Ayıplı Olduğuna Dair Davacıya Bildirimde Bulunduğunu İddia Ettiği/Ayıp İhbarının Yapıldığını İspat Yükü Davalı Tarafta Olduğu )
FATURAYA DAYALI İCRA TAKİBİ ( İtirazın İptali İstemi - Davalı Tarafından Ayıp İhbarı Yapıldığının İspatı İçin Yazılı Delil Sunulmayan Davada "Yemin" Deliline Dayanılmış Olduğun/Mahkemece Ayıp İhbarı Yapıldığının Kanıtlanması Amacıyla Davacıya Yemin Önerme Hakkının Bulunduğu Hatırlatılarak Sonuca Gidileceği )
YEMİN DELİLİ ( İtirazın İptali İstemi - Davalı Tarafından Ayıp İhbarı Yapıldığının İspatı İçin Yazılı Delil Sunulmayan Davada "Yemin" Deliline Dayanılmış Olduğu/Mahkemece Ayıp İhbarı Yapıldığının Kanıtlanması Amacıyla Davacıya Yemin Önerme Hakkının Bulunduğu Hatırlatılacağı )"
200YHGK24.5.2017E. 2017/13-678 K. 2017/963"MADDİ TAZMİNAT ( Davalının Hafriyat Dökümü Yaptığı Sırada Taşınmazın Mera Niteliğine Haiz Olduğu - Meraların Eski Hale Getirilmesi Bedelini Sadece Hazinenin Talep Edebileceği/Taşınmazı Sonradan Alan Davacının Taşınmazın Mera Vasfına Sahip Olduğu Dönemde Yapılan Haksız Eylem Sebebiyle Eski Hale Getirme Bedeli Talep Edemeyeceği )
ESKİ HALE GETİRME BEDELİ ( Davalı Yüklenicinin Hafriyat Dökümü Yaptığı Sırada Taşınmazın Mera Niteliğine Haiz Olduğu Eski Hale Getirilme Bedelini Sadece Hazinenin Talep Edebileceği - Taşınmazı Sonradan Alan Davacının Taşınmazın Mera Vasfına Sahip Olduğu Dönemde Yapılan Haksız Eylem Sebebiyle Bedel Talep Etmesi Mümkün Olmadığı )
AYIBA KARŞI TEKEFFÜL ( Taşınmaza Hafriyat Döküldüğüne Dair Bilgisi Olduğu Halde Davacının Taşınmazı Hiçbir Kayıt Koymadan Yeniden Satın Aldığı/Davacının Kendisine Devir ve Teslim Edilen Taşınmazı Gözle Görülebilen Açık Ayıpları İle Birlikte Kabul Ettiği - Maddi Tazminat İsteminin Reddi Gerektiği )"
200Y19.HD26.5.2003E. 2002/2169 K. 2003/5420"İSPAT KÜLFETİ ( Alacak Davası - Ayıplı Olduğu İddia Edilen Malın Tesliminde Uyuşmazlık Bulunmaması/Malı Teslim Alan Davalıda Olduğu )
AYIPLI MAL ( İspat Külfeti - Malın Tesliminde Uyuşmazlık Bulunmaması/Malı Teslim Alan Davalıda Olduğu )
ALACAK DAVASI ( İspat Külfeti - Ayıplı Olduğu İddia Edilen Malın Tesliminde Uyuşmazlık Bulunmaması/Malı Teslim Alan Davalıda Olduğu )
CEZA DAVASI ( Sonunda Verilecek Mahkumiyet Kararı Veya Belirlenecek Maddi Olgu Hukuk Hakimini Bağlayacağından Sonucunun Beklenmesi Gereği )
HUKUK HAKİMİNİN CEZA DAVASININ SONUCUYLA BAĞLILIĞI ( Alacak Davası - Kabul Raporlarının Sahte Olduğu ve Rüşvet İle Temin Edildiği İddiası )"
200Y11.HD20.2.1990E. 1988/9372 K. 1990/1085"MENKUL SATIŞI ( Satılan Şeyin Kararlaştırılan Niteliklere Uymaması )
AYIPLI TESLİM ( Menkulün Taraflarca Önceden Belirlenen Şartlara Uymaması Ayıplı Teslim Değildir )
ISLAH ( Davalının Muvafakatına Bağlı Olmaması )
SATILANDAN BAŞKA BİR ŞEYİN TESLİMİ ( Satılanın Kararlaştırılan Niteliklere Uymaması )"

Madde 201

YARGITAY

201Y19.HD28.4.2009E. 2008/8122 K. 2009/3720"AYIBA KARŞI TEKEFFÜL ( Satıcının Tekeffülü Altındaki Satılanın Ayıbı Anlaşıldığı Zaman Alıcı Muhayyer Olduğu - Dilerse Satılanı Redde Hazır Olduğunu Beyanla Satımın Feshedilmesini Dilerse Satılanı Alıkoyup Kıymetinin Noksanı Mukabilinde Semenin Tenzil Olunmasını Dava Edebileceği )
SATICININ AYIBA KARŞI TEKEFFÜLÜ ( Altındaki Satılanın Ayıbı Anlaşıldığı Zaman Alıcı Muhayyer Olduğu - Dilerse Satılanı Redde Hazır Olduğunu Beyanla Satımın Feshedilmesini Dilerse Satılanı Alıkoyup Kıymetinin Noksanı Mukabilinde Semenin Tenzil Olunmasını Dava Edebileceği )"
201Y11.HD22.3.2004E. 2003/8320 K. 2004/2811"DEPREM SİGORTASI ( Zarar Gören Evin Bulunduğu Binanın Eski Haline Getirilmesi İçin Kiriş ve Kolonlarda Oluşan Zararın İstenebileceği - Güçlendirme ve Ortak Kullanım Alanı Masraflarının İstenemeyeceği )
GÜÇLENDİRME VE ORTAK KULLANIM ALANI MASRAFLARI ( Deprem Sigortası/Zarar Gören Dairenin Bulunduğu Bina - İstenemeyeceği )
DEPREMDE ZARAR GÖREN EVİN BULUNDUĞU BİNA ( Sigortadan Eski Haline Getirilmesi İçin Kiriş ve Kolonlarda Oluşan Zararın İstenebileceği - Güçlendirme ve Ortak Kullanım Alanı Masraflarının İstenemeyeceği )
SİGORTA BEDELİNİ ÖDEME BORCU ( Mal Sigortalarında - Rizikonun Gerçekleştiğini Sigortacıya İhbar Borcunun Doğduğu Tarihte Muaccel Olacağı/İhbar Olunan Günün Bitimi İle Sigortacının Temerrüde Düşeceği )
SİGORTACININ TEMERRÜDÜ ( Mal Sigortalarında - Rizikonun Gerçekleştiğini Sigortacıya İhbar Borcunun Doğduğu Tarihte Muaccel Olacağı/İhbar Olunan Günün Bitimi İle Temerrüde Düşeceği )"
201Y13.HD27.3.2003E. 2002/14617 K. 2003/3619"AYIPLI MAL ( Başka Yerden Gönderilen - Alıcının Bulunduğu Yerde Satıcının Mümessili Yok İse Satılanın Muhafazası İçin Lazım Gelen Tedbirleri Muvakkaten İttihaz Etmekle Mükellef Olduğu )
MENFİ TESPİT ( Başka Yerden Gönderilen Malın Ayıplı Olması - 3. Kişiye Ödenen Çekten Dolayı Borçlu Olmadığının Tesbiti İle Yapılan Ödemenin İstirdadı Davası )
MUHAFAZA TEDBİRLERİ ( Başka Yerden Gönderilen Malın Ayıplı Olması - Alıcının Bulunduğu Yerde Satıcının Mümessili Yok İse Lazım Gelen Tedbirleri Muvakkaten İttihaz Etmekle Mükellef Olduğu )
AYIPLI MALLARIN İHTARA RAĞMEN MAKUL SÜREDE GERİ ALINMAMASI ( Alıcının Malları Muhafaza ve Saklama Yükümlülüğünün Ortadan Kalktığının Kabulü Gerekeceği )"

Madde 202

YARGITAY

202Y13.HD5.7.2017E. 2016/26625 K. 2017/8066"AYIP İHBARININ SÜREDİNDE YAPILIP YAPILMADIĞININ ARAŞTIRILACAĞI ( Değer Kaybı ve Kira Kaybı İstemi - Gizli Ayıpların Kullanım ve Mevsimlerdeki Yağmur Kar Güneş ve Isı Durumları Dikkate Alınarak Ne Zaman Oluştuğu ya da Oluşacağı ve Normal Vasıflardaki Alıcının Ne Zaman Fark Edebileceği İle Bağımsız Bölümün Teslim Tarihi ve İhbar Tarihinin Araştırılacağı )
SATIŞ ESNASINDA SUNULAN PROJE VE TANITIMLARA UYGUN YAPILMAYAN TAŞINMAZ ( Değer Kaybı ve Kira Kaybı İstemi - Mahkemece Talep Edilen Hususların Açık Ayıp Gizli Ayıp Eksik İş Ayrımının Somutlaştırılması Gerektiği )
GİZLİ AYIP ( Ayıpların Kullanım ve Mevsimlerdeki Yağmur Kar Güneş ve Isı Durumları Dikkate Alınarak Ne Zaman Oluştuğu ya da Oluşacağı ve Bunu Normal Vasıflardaki Alıcının Ne Zaman Fark Edebileceğinin Araştırılacağı/Satış Esnasında Sunulan Proje ve Tanıtımlara Uygun Yapılmayan Taşınmazda Değer Kaybı ve Kira Kaybı İstemi )"
202YHGK29.3.2017E. 2017/13-664 K. 2017/573"SATIM SÖZLEŞMESİNİN FESHİ (Davacının Gizli Ayıp Sebebiyle Kanundan Kaynaklanan Seçim Hakkını Sözleşmeden Dönme Yolunda Kullandığı - Mahkemece Davacının Öncelikli Talebi Olan Dönme İsteminin Değerlendirilerek Hasıl Olacak Sonuca Uygun Karar Verilmesi Gerektiği)
AYIBA KARŞI TEKEFFÜL (Kurallarının Uygulanabilmesi İçin Satıcının Kusurlu Olması Şart Olmadığı - Satıcının Ayıpların Varlığını Bilmese Bile Onlardan Sorumlu Olacağı/Davacının Gizli Ayıp Sebebiyle Kanundan Kaynaklanan Seçim Hakkını Sözleşmeden Dönme Yolunda Kullandığı Gözetilerek Sonuca Gidilmesi Gerektiği)
GİZLİ AYIP (Bağımsız Bölümün Gizli Ayıplı Olduğunun Delil Tespiti Dosyasına Sunulan Bilirkişi Raporu ve Mahkemece Yapılan Keşif Sonrası Düzenlenen Bilirkişi Raporuyla Sabit Olduğu - Davacının Öncelikli Talebi Olan Dönme İsteminin Değerlendirilmesi Gerektiği)
SEÇİMLİK HAK (Davacının Kanundan Kaynaklanan Seçim Hakkını Sözleşmeden Dönme Yolunda Kullandığı - Davacının Öncelikli Talebi Olan Dönme İsteminin Değerlendirilmesi Gerektiği/Gizli Ayıptan Davalının Sorumlu Tutulamayacağı Gerekçesiyle Davanın Reddine Karar Verilmesinin Doğru Olmadığı)
İSPAT YÜKÜ (Alıcı İhbar Külfetini Yerine Getirmişse Artık Alıcının Ayıpları Bildiği ya da Bilmesi Gerektiği Konusunda İspat Yükünün Satıcıya Ait Olduğu - Bu Suretle Satıcının Yasal Olarak Kendisine Düşen Bir Sorumluluğu Reddettiğinin Kabulü Gerektiği)"
202Y19.HD8.4.2016E. 2015/14605 K. 2016/6137"SATIM AKDİNE KONU MAKİNE TESLİM EDİLMEMESİ NEDENİYLE TAZMİNAT İSTEMİ (Davacı Kiracı Durumda Olup Ayıba Karşı Satıcının Tekeffülü Hükümlerine Dayanarak Dava Açabilmesi İçin Makinenin Maliki Durumundaki Finansal Kiralama Şirketinin Bu Konuda Kendisine Yetki Vermesi Gerektiği - Kendisine Yetki Veren Finansal Kiralama Şirketine Karşı Dava Açması Usul ve Yasaya Aykırı Olduğundan Aleyhindeki Davanın Pasif Dava Ehliyeti Yokluğundan Reddi Gerektiği)
PASİF DAVA EHLİYETİ YOKLUĞU (Davacı İşbu Davayı Davalının Verdiği Yetkiye İstinaden Açmış Açmış Olduğundan Kendisine Yetki Veren Finansal Kiralama Şirketine Karşı Dava Açması Usul ve Yasaya Aykırı Olduğu - Satım Akdine Konu Makine Teslim Edilmemesi Nedeniyle Tazminat İstemi )
AYIBA KARŞI TEKEFFÜL (Davacı Kiracı Durumda Olup Ayıba Karşı Satıcının Tekeffülü Hükümlerine Dayanarak Dava Açabilmesi İçin Makinenin Maliki Durumundaki Finansal Kiralama Şirketinin Bu Konuda Kendisine Yetki Vermesi Gerektiği - Satım Akdine Konu Makine Teslim Edilmemesi Nedeniyle Tazminat İstemi )"
202Y19.HD30.9.2014E. 2013/17668 K. 2014/14351"TİCARİ SATIŞA KONU ARACIN GİZLİ AYIPLI OLDUĞU İDDİASINA DAYALI SATIŞ BEDELİ İADESİ İSTEMİ ( Hükme Esas Alınan Bilirkişi Raporunda Araca Su Girişinin Önlenmesi İçin Ön Camın Sökülmesi Takılması ve İzalosyonunun ... TL'ye Yapılabileceği ve Ayıbın Bu Suretle Giderilmesinin Mümkün Olduğunun Belirtildiği - Mahkemece 818 S. B.K.'nun 202/2 Md. Değerlendirileceği )
SATIŞ BEDELİ İADESİ İSTEMİ ( Gizli Ayıptan Kaynaklı - Hükme Esas Alınan Bilirkişi Raporunda Ayıbın Ön Camın Sökülmesi Takılması ve İzalosyonu Yapılarak Giderilebileceği Belirtildiği/Mahkemece 818 S. B.K.'nun 202/2 Md. Değerlendirme Yapılmadan Satış Bedelinin İadesine Karar Verilmesinin Yasaya Aykırı Olduğu )
SATIŞ BEDELİNİN İNDİRİLMESİ ( Ticari Satışa Konu Aracın Gizli Ayıplı Olduğu İddiasına Dayalı Satış Bedeli İadesi İstemi - Bilirkişi Raporunda Ayıbın Ön Camın Sökülmesi Takılması ve İzalosyonu Yapılarak Giderilebileceği Belirtildiği/Mahkemece 818 S. B.K.'nun 202/2 Md. Değerlendirilerek Karar Verileceği )"
202Y13.HD2.10.2013E. 2012/24807 K. 2013/24013"SATIŞ BEDELİNİN İNDİRİLMESİ İSTEMİ ( Nisbi Metoda Göre Belirlenmesi ve Sonucuna Göre Karar Verilmesi Gerektiği - Yeşil Alanın Arazi Değeri İle Tesislerin Değeri Toplamından Davacı Arsa Payına Düşen Değerine Karar Verilmiş Olmasının Usul ve Yasaya Aykırı Olduğu )
AYIP NEDENİYLE SORUMLULUK ( Satış Bedelinin İndirilmesi - Satılanın Tarafların Kararlaştırdıkları Satış Bedeli Gözetilmeksizin Satış Tarihi İtibariyle Gerçek Ayıpsız Rayiç Değeriyle Mevcut Ayıplı Haldeki Rayiç Değeri Ayrı Ayrı Belirlenip Bu İki Değer Birbirine Bölünerek Elde Edilecek Oranın Satış Bedeline Uygulanması Gerektiği )
NİSPİ METOD ( Satış Tarihi İtibariyle Satılanın Ayıpsız ve Ayıplı Değerleri Arasındaki Oranın Satış Bedeline Yansıma Miktarının Belirlendiği/Somut Olayda Satış Bedelinin İndirilmesi İsteminin Bu Metoda Göre Belirlenmesi Gerektiği - Yeşil Alanın Arazi Değeri İle Tesislerin Değeri Toplamından Davacı Arsa Payına Düşen Değerine Karar Verilmesinin Doğru Görülmediği )"
202Y13.HD26.9.2013E. 2012/28409 K. 2013/23011"MADDİ VE MANEVİ TAZMİNAT ( Blok Giriş Kapısının Projeye Uygun Yapılmadığ İddiasıyla - Dairenin Mevcut Hali İle Fiilen Metrekaresi Belirlenerek Broşür ve Faturadaki Metrekare Alanlarının Brüt ya da Net Alanlarına Göre Değerlendirmesinin Yapılarak Davalının Taahhüdünü Yerine Getirip Getirmediği Tartışılarak Karar Verileceği )
PROJEYE AYKIRILIK ( Otoparkın Mahal Listesi ve Projesine Uygun Olarak İmal Edilip Edilmediği Otoparkın Mevcut Hali İle Ne Şekilde Yetersiz Olduğu Konusunda Davalının Bir Taahhüdünün Bulunup Bulunmadığının Somut Açıklayıcı İnandırıcı ve Denetime Elverişli Rapor İle Belirlenmesi Gerektiği - Maddi ve Manevi Tazminat )
AYIPLI İFA ( Kapalı Otoparkın Maliklerin Kullanımına Yetecek Şekilde Yapılmadığının İleri Sürüldüğü - Bu Hususta Bir Ayıp ve Eksiklik Var İse Satış Bedelinden İndirilmesi Gereken Miktarın Tespitinde Nispi Metod Olarak Adlandırılan Hesaplama Yöntemine Göre Sonuca Gidilmesi Gerektiği )
NİSPİ METOD ( Maddi ve Manevi Tazminat Davası - Satış Bedelinden İndirilmesi Gereken Miktarın Tespitinde Nispi Metod Olarak Adlandırılan Hesaplama Yöntemine Göre Satış Tarihi İtibariyle Satılanın Ayıpsız ve Ayıplı Değerleri Arasındaki Oranın Satış Bedeline Yansıma Miktarı Belirlenerek Sonucuna Uygun Karar Verilmesi Gerektiği )
BİLİRKİŞİ RAPORU ( Dairenin Alanına İlişkin Olarak Yapılan Tesbitlerin Hüküm Kurmaya Elverişli Olmadığı - Dairenin Mevcut Hali İle Fiilen Metrekaresi Belirlenerek Broşür ve Faturadaki Metrekare Alanlarının Brüt ya da Net Alanlarına Göre Değerlendirmesinin Yapılması Gerektiği/Maddi ve Manevi Tazminat )"
202Y13.HD9.9.2013E. 2013/10704 K. 2013/21403"AYIPLI MAL NEDENİYLE İADE İSTEMİ ( Dava Konusu Televizyon Davacı Tarafından Halen Kullanılmakta Olup İade Edilmediğine Göre Davacı Ancak Televizyonun İade Tarihinden İtibaren Faiz Talep Edebileceği )
FAİZ ( Dava Konusu Televizyon Davacı Tarafından Halen Kullanılmakta Olup İade Edilmediğine Göre Davacı Ancak Televizyonun İade Tarihinden İtibaren Faiz Talep Edebileceği - Ayıplı Mal Nedeniyle İade İstemi )
İADE İSTEMİ ( Ayıplı Mal Nedeniyle - Dava Konusu Televizyon Davacı Tarafından Halen Kullanılmakta Olup İade Edilmediğine Göre Davacı Ancak Televizyonun İade Tarihinden İtibaren Faiz Talep Edebileceği )"
202Y13.HD9.4.2013E. 2013/1070 K. 2013/9060"AYIPLI ARAÇ NEDENİYLE SATIŞ BEDELİNİN İADESİ DAVASI ( Davacının Sözleşmeden Dönme Hakkı Yanında Hakimin Halin İcabından Semenin Tenzili Kararı Verebileceği - Ancak Hal ve İcabın Dayanklarının Kararda Gösterilmesi Gerektiği/Semenin Tenzili )
HAL VE İCABIN DAYANAKLARININ KARARDA GÖSTERİLECEĞİ ( Ayıplı Araç Nedeniyle Davacının Sözleşmeden Dönebilme Hakkı Bulunduğu - Semenden Tenzil Yapılabilmesi Bu Doğrultuda Değerlendirme Yapılacağı/Sonucuna Göre Karar Verilmesi Gereği )
SEMENDEN TENZİL YAPILMASI ( Taraflar Arasındaki Sözleşmede Ayıplı Araç Nedeniyle Halin İcabı Satımın Feshini Haklı Göstermiyorsa Hakimin Semenin Tenzili Kararı Verebileceği - Mahkemece Bu Doğrultuda Değerlendirme Yapılması Gerektiği )"
202Y19.HD27.2.2013E. 2013/454 K. 2013/3674"MAKİNANIN AYIPLI OLDUĞU İDDİASI ( Ödenen Bedelin Tahsili İstemi - Bilirkişi Raporları Arasındaki Çelişkinin Giderilmesi İçin Konusunda Uzman 3 Kişilik Bilirkişi Heyetinden Ayrıntılı ve Yargıtay Denetimine Elverişli Rapor Alınacağı )
BİLİRKİŞİ RAPORLARI ARASINDAKİ ÇELİŞKİ ( Makinanın Ayıplı Olduğu İddiası İle Ödenen Bedelin Tahsili Talebi - Konusunda Uzman 3 Kişilik Bilirkişi Heyetinden Çelişkiyi Giderici Rapor Alınıp Karar Verilmesi Gerektiği )
BAYİİN TEKEFFÜLÜ ALTINDAKİ MEBİİN AYIBI ( Makinanın Ayıplı Olduğu İddiası İle Ödenen Bedelin Tahsili Talebi - Parça Değişiklikleri Yapılmasının 818 S.K. Md.202 Gözetilerek Bedelden Tenzil Gerektirip Gerektirmediği Üzerinde Yeterince Durulmadığı/Bilirkişi Raporlarındaki Çelişkinin Giderileceği )"
202Y13.HD10.4.2012E. 2012/5893 K. 2012/9770"AYIPLI ARAÇ NEDENİYLE SATIŞ BEDELİNİN İADESİ DAVASI ( Davalının İddialarının Mahkemece Dikkate Alınmadığı - Aracın Davacı Elinde İken Geçirmiş Olduğu Kazaların Bulunup Bulunmadığının Araştırılması Gereği/Satış Bedelinin İadesi Davası )
DAVALININ İDDAALARININ İNCELENMESİ ( Ayıplı Olduğu İddia Edilen Aracın Davalı Elinde İken Kaza Geçirip Geçirmediğinin Araştırılması Gereği - Eğer Kaza Durumu Var İse Değer Kaybının Talep Edilen Satış Bedelinden Mahsup Edileceği )
DEĞER KAYBININ SATIŞ BEDELİNDEN MAHSUP EDİLMESİ ( Ayıplı Olduğu İddia Edilen Aracın Davalı Elinde İken Kaza Geçirip Geçirmediğinin Araştırılması Gereği - Eğer Kaza Durumu Var İse Değer Kaybının Talep Edilen Satış Bedelinden Mahsup Edileceği )
ARACIN İADE TARİHİ ( Davacının Satın Almış Olduğu Aracı İade Etmeden Ödediği Satış Bedeli İçin Faiz Talep Edemeyeceği )"
202Y19.HD14.2.2012E. 2011/8032 K. 2012/2054"FİNANSAL KİRALAMA SÖZLEŞMESİNİN FESHİ (Taraflardan Birinin Sözleşmeye Aykırı Harekette Bulunduğu Hallerde Bu Aykırılık Nedeniyle Diğer Tarafın Sözleşmenin Devam Ettirilmesinin Beklenemeyeceği Durumlarda Finansal Kiralama Sözleşmesinin Feshi İstenebileceği )
MALIN AYIPLI OLMASI (Kiracının Gerekli İhbar Bildirim ve İhtarları Yapma Yetkisine Dayanarak Kiracı Satıcıdan Uğradığı Zararın Tazminini İstediğinden Davalı Leasing Veren Şirkete Karşı Ayıplı Mal Satışından Dolayı Leasing Sözleşmesinin Feshini Talep Edemeyeceği )
KÂR MAHRUMİYETİ (Finansal Kiralama Şirketi Talep ve Dava Hakkını Kiracıya Devretmişse Kiracı Sadece Finansal Kiralama Şirketinin Kullanabileceği Hakları Satıcıdan Talep Edebileceğinden Kâr Mahrumiyetini Satıcıdan Talep Edemeyeceği )
LEASİNG SÖZLEŞMESİNİN FESHİ (Finansal Kiralama Sözleşmesi - Kiracının Gerekli İhbar Bildirim ve İhtarları Yapma Yetkisine Dayanarak Kiracı Satıcıdan Uğradığı Zararın Tazminini İstediğinden Davalı Leasing Veren Şirkete Karşı Ayıplı Mal Satışından Dolayı Leasing Sözleşmesinin Feshini Talep Edemeyeceği )"
202Y13.HD28.11.2011E. 2011/9396 K. 2011/17561"TAPU İPTALİ VE TESCİL KARARINDAN KAYNAKLANAN TAZMİNAT DAVASI ( Zapta Karşı Tekeffül Hükümlerine Dayanarak Eldeki Davanın Açıldığı/Davacı ve Davalı Arasındaki Sözleşmenin Geçerli Olduğu - Dava Tarihindeki Rayiç Bedele Hükmedileceği )
ZAPTA KARŞI TEKEFFÜL ( Tapu İptali ve Tescil Kararından Kaynaklanan Tazminat Davası - Davacı ve Davalı Arasındaki Sözleşmenin Geçerli Olduğu/Davacının Rayiç Bedeli Talep Edebileceği )
DAVACININ SATIN ALDIĞI TAŞINMAZIN TAPUSUNUN İPTAL EDİLMESİ ( Nedeniyle Açılan Tazminat Davası/Davacı ve Davalı Arasındaki Sözleşmenin Geçerli Olduğu - Dava Tarihindeki Rayiç Bedele Hükmedileceği )"
202Y13.HD20.10.2011E. 2011/5910 K. 2011/14775"SÖZLEŞMENİN İPTALİ VE TAZMİNAT DAVASI ( Ayıplı Mal Nedeniyle - Davacının Takas Yoluyla Almış Olduğu Traktörün Ayıplı Olduğu/Kendi Arazisi İçin Traktör Kiralayan Davacının Kira Bedelinin Kadri Marup Olup Olmadığının Araştırılması Gereği )
KİRA BEDELİNİN KADRİ MARUF OLUP OLMADIĞI ( Mahkemece Araştırılacağı - Traktör Kiralama Bedeliyle Traktör Satın Almanın Mümkün Olup Olmadığı Husularının da Araştırılacağı/Bilirkişi Raporu Alınacağı/Ayıplı Mal Nedeniyle Sözleşmenin İptali )
KENDİSİNE DAVA İHBAR OLUNAN ŞİRKET ( Taraf Sıfatının Bulunmaması - Şirket Aleyhine Hüküm Kurulmadığından Kendisine Dava İhbar Olunan Şirketin Davayı Temyiz Edemeyeceği/Temyiz Dilekçesinin Reddi Gerektiği/Sözeşmenin İptali ve Tazminat Davası )
ZARARIN BELİRLENMESİ ( Davacının Ne Miktar Taşınmazı Traktörle İşlediği ve Kiraladığı Traktöre Dair Yapılacak Olan Masraflar Düşülerek Zararın Belirlenmesi Gerektiği - Kira Bedelinin Kadri Maruf Olup Olmadığının Araştırılması Gereği )
DAVADA TARAF SIFATI ( Kendisine Dava İhbar Olunan Şirketin Taraf Sıfatının Bulunmadığı - Şirket Aleyhine Hüküm Kurulmadığından Kendisine Dava İhbar Olunan Şirketin Davayı Temyiz Edemeyeceğinin Kabulu/Temyiz Dilekçesinin Reddi Gereği )"
202YHGK28.9.2011E. 2011/19-498 K. 2011/572"SÖZLEŞMENİN FESHİ VE ALACAK İSTEMİ (Ayıplı Çıkan Araç Nedeni İle - Birlikte İfa Kuralı Gereğince Halen Davacı Elinde Bulunan ve Davacı Tarafından Kullanılan Aracın Davalılara İadesine Karar Verildiği/Dava Konusu Aracın Davacının Elinde Bulunduğu Sürece Faiz İstenemeyeceği)
FAİZ (Ayıplı Çıkan Araç Nedeni İle Satım Sözleşmesinin Feshi - Halen Davacı Elinde Bulunan ve Davacı Tarafından Kullanılan Aracın Davalılara İadesine Karar Verildiği/Dava Konusu Aracın Davacının Elinde Bulunduğu Sürece Faiz İstenemeyeceği)
AYIPLI ÇIKAN ARAÇ NEDENİ İLE SÖZLEŞMENİN FESHİ (Birlikte İfa Kuralı Gereğince Halen Davacı Elinde Bulunan ve Davacı Tarafından Kullanılan Aracın Davalılara İadesine Karar Verildiği/Dava Konusu Aracın Davacının Elinde Bulunduğu Sürece Faiz İstenemeyeceği)"
202Y13.HD6.6.2011E. 2010/14051 K. 2011/8795"AYIPLI MAL DAVASI ( Davalı Taraftan Satın Aldığı Araçta İmalat Hatası Bulunduğu - Araç En Son Servise Bırakılmış ve Halen Serviste Olduğuna Göre Hükmedilen Miktara Aracın Servise Teslim Tarihinden İtibaren Faiz Yürütülmesi Gerektiği )
İMALAT HATASI ( Araç En Son Servise Bırakılmış ve Halen Serviste Olduğuna Göre Hükmedilen Miktara Aracın Servise Teslim Tarihinden İtibaren Faiz Yürütülmesi Gerektiği - Ayıplı Mal Davası )
ARAÇ HASARI ( Hasar Sebebiyle Aracın Uğradığı Değer Kaybının Hükmedilen Alacaktan İndirilmesi Gerektiği - Ayıplı Mal Davası )
FAİZ ( Ayıplı Mal Davası - Davalı Taraftan Satın Aldığı Araçta İmalat Hatası Bulunduğu/Araç En Son Servise Bırakılmış ve Halen Serviste Olduğuna Göre Hükmedilen Miktara Aracın Servise Teslim Tarihinden İtibaren Faiz Yürütülmesi Gerektiği )"
202Y19.HD2.3.2011E. 2010/9327 K. 2011/2745"ARACIN MOTORUNUN DEĞİŞTİRİLMESİNE RAĞMEN ARIZANIN DEVAM ETMESİ ( Araç Bedelinin Tahsili - Yargılama Süresince Satıma Konu Aracın Davacının Kullanımında Olduğu/Aynen İfa Kuralı Gereğince Araç Davacıda Kaldığı Sürece Onun Lehine Faize Hükmedilemeyeceği )
ARAÇ BEDELİNİN TAHSİLİ ( Aracın Motorunun Değiştirilmesine Rağmen Arızanın Devam Etmesi - Yargılama Süresince Satıma Konu Aracın Davacının Kullanımında Olduğu/Aynen İfa Kuralı Gereğince Araç Davacıda Kaldığı Sürece Onun Lehine Faize Hükmedilemeyeceği )
FAİZ ( Aracın Motorunun Değiştirilmesine Rağmen Arızanın Devam Etmesi/Araç Bedelinin Tahsili - Yargılama Süresince Satıma Konu Aracın Davacının Kullanımında Olduğu/Aynen İfa Kuralı Gereğince Araç Davacıda Kaldığı Sürece Onun Lehine Faize Hükmedilemeyeceği )
AYNEN İFA ( Araç Davacıda Kaldığı Sürece Onun Lehine Faize Hükmedilemeyeceği - Aracın Motorunun Değiştirilmesine Rağmen Arızanın Devam Etmesi Nedeniyle Araç Bedelinin Tahsili )"
202Y13.HD13.12.2010E. 2010/8333 K. 2010/16575"AYIPLI MAL SATIŞI DAVASI ( Araç Bedelinin Tahsili - Jantların Ayıplı Olduğunun Anlaşıldığı ve Mahkemenin de Kabulü Bu Yönde Olduğuna Göre Çoğun İçinde Az da Vardır Kuralı Gereğince Ayıplı Olan Jant Kapaklarının Bedelinin Tahsiline Karar Verilmesi Gerektiği )
ARAÇ BEDELİNİN TAHSİLİ ( Jantların Ayıplı Olduğunun Anlaşıldığı ve Mahkemenin de Kabulü Bu Yönde Olduğuna Göre Çoğun İçinde Az da Vardır Kuralı Gereğince Ayıplı Olan Jant Kapaklarının Bedelinin Tahsiline Karar Verilmesi Gerektiği )
JANTLARIN AYIPLI OLMASI ( Mahkemenin de Kabulü Bu Yönde Olduğuna Göre Çoğun İçinde Az da Vardır Kuralı Gereğince Ayıplı Olan Jant Kapaklarının Bedelinin Tahsiline Karar Verilmesi Gerektiği - Araç Bedelinin Tahsili )"
202YHGK23.6.2010E. 2010/19-255 K. 2010/347"AYIPLI ÇIKAN ARAÇ NEDENİ İLE SATIM SÖZLEŞMESİNİN FESHİ ( Aracın İadesi ve Satış Bedelinin Satış Tarihinden İtibaren Faizi İle Tahsili - Garanti Süresi İçinde Kalmak Kaydıyla Bir Yıl İçinde Aynı Arızanın İkiden Fazla Tekrarlandığı/Sözleşmenin Feshi İle Ödenen Bedelin Talep Edilme Koşulunun Gerçekleştiği )
ARACIN İADESİ VE SATIŞ BEDELİNİN SATIŞ TARİHİNDEN İTİBAREN FAİZİ İLE TAHSİLİ ( Garanti Süresi İçinde Kalmak Kaydıyla Bir Yıl İçinde Aynı Arızanın İkiden Fazla Tekrarlandığı - Sözleşmenin Feshi İle Ödenen Bedelin Talep Edilme Koşulunun Gerçekleştiği )
ARIZANIN BİR YIL İÇİNDE İKİDEN FAZLA TEKRARLAMASI ( Aracın İadesi ve Satış Bedelinin Satış Tarihinden İtibaren Faizi İle Tahsili - Sözleşmenin Feshi İle Ödenen Bedelin Talep Edilme Koşulunun Gerçekleştiği )"
202Y13.HD10.3.2010E. 2009/7538 K. 2010/2990"AYIBA KARŞI TEKEFFÜL ( Satıcı Ayıpların Varlığını Bilmese Bile Alıcıya Karşı Sorumlu Olduğu- Afete Maruz Bölgede Bulunan Taşınmazı Satmış Olan Belediye Hukuki Ayıp Nedeniyle Alıcıya Karşı Sorumlu Olduğu )
HUKUKİ AYIP ( Afete Maruz Bölgede Bulunan Taşınmazı Satmış Olan Belediye Hukuki Ayıp Nedeniyle Alıcıya Karşı Sorumlu Olduğu )
AFETE MARUZ BÖLGEDE BULUNAN TAŞINMAZI SATMIŞ OLAN BELEDİYE ( Hukuki Ayıp Nedeniyle Alıcıya Karşı Sorumlu Olduğu )
SATICININ SORUMLULUĞU ( Satıcı Ayıpların Varlığını Bilmese Bile Alıcıya Karşı Sorumlu Olduğu )"
202Y19.HD18.2.2010E. 2009/7146 K. 2010/1649"AZAMİ TAMİR SÜRESİNİN AŞILMASI SONUCU AYIPLI HALE GELEN ÇEKİCİNİN DEĞİŞTİRİLMESİ ( Tamirde İken Kullanılmayan Döneme İlişkin Uğranılan Gelir Kaybının ve Çekicinin Getirilme Masraflarının Tahsili - İstemin Reddedilmesinin Doğru Olmadığı )
GELİR KAYBININ VE ÇEKİCİNİN GETİRİLME MASRAFLARININ TAHSİLİ ( Tamir Süresinin Aşıldığı - İstemin Reddedilmesinin Doğru Olmadığı )
ARACIN KULLANILAMADIĞI DÖNEM İÇİN ZARARIN ÖDENMESİ ( İhtarnamenin Tebliği ve Verilen 5 Günlük Sürenin Dolmasından Sonra Davalıların Temerrüde Düştükleri - Bu Kalem İstemine İlişkin Dava Tarihinden İtibaren Faize Hükmedilemeyeceği )
ÇEKİCİNİN GETİRİLME MASRAFLARININ TAHSİLİ ( Tamirde İken Kullanılmayan Döneme İlişkin Uğranılan Gelir Kaybının Tahsili - İstemin Reddedilmesinin Doğru Olmadığı )"
202Y19.HD11.2.2010E. 2009/2490 K. 2010/1349"AYIPLI ARACIN İADESİ DAVASI ( Kaputun Üzerinde Meydana Gelen Boya Çatlağı - Ayıbın İmalat Hatası mı Gizli Veya Açık Ayıp mı Olduğu İrdelenip Süresinde İhbar Edilip Edilmediği Belirlenerek Karar Verilmesi Gereği )
AYIPLI ARACIN DEĞİŞİMİ KARARI ( Davacı Elindeyken Kaza Yaptığı ve Değerinde Eksilme Olduğu - Bu Yönün Düşünülmemiş Olmasının Kabul Şekliyle İsabetsiz Bulunduğu )
ARAÇTAKİ AYIP ( Kullanım Emniyetini Tehlikeye Sokmuyor ve Kullanıcıyı Mağdur Etmiyorsa Değişim Yerine Semenden Tenzilat Yapılıp Yapılamayacağının da Tartışılması Gerektiği )
SEMENDEN TENZİLAT YAPILIP YAPILMAYACAĞI ( Ayıplı Aracın Değişimi Kararı - Kullanım Emniyetini Tehlikeye Sokmuyor ve Kullanıcıyı Mağdur Etmiyorsa Değişim Yerine Tartışılacağı )"
202Y13.HD18.1.2010E. 2009/9912 K. 2010/134"AYIPLI MALIN YENİSİYLE DEĞİŞİMİ ( Maddi Hasarlı Kazaya Karışan Araçta Meydana Gelen Değer Kaybının Davacıdan Tahsil Edilmesi Gerektiği )
DEĞER KAYBI ( Ayıplı Malın Değişiminde Araç Maddi Hasarlı Kazaya Karıştığı İçin Davacıdan Tahsil Edileceği )"
202Y19.HD14.9.2009E. 2008/11897 K. 2009/8161"AYIPLI MAL DAVASI ( Davacı Genişletilen Savunmaya Açıkça Karşı Çıktığına ve Davalı Cevap Dilekçesini Hasmına Tebliğ Ettirdikten Sonra Onun İzni Olmaksızın Savunma Nedenlerini Genişletemeyeceğine Göre Zamanaşımı Def'inin Reddi Gerektiği )
ZAMANAŞIMI DEF'İ ( Davacı Genişletilen Savunmaya Açıkça Karşı Çıktığına ve HUMK 202. Md. Hükmünce Davalı Cevap Dilekçesini Hasmına Tebliğ Ettirdikten Sonra Onun İzni Olmaksızın Savunma Nedenlerini Genişletemeyeceğine Göre Reddi Gerektiği )
SAVUNMANIN GENİŞLETİLMESİ ( Ayıplı Mal Davası - Davacı Açıkça Karşı Çıktığına ve Davalı Cevap Dilekçesini Hasmına Tebliğ Ettirdikten Sonra Onun İzni Olmaksızın Savunma Nedenlerini Genişletemeyeceğine Göre Zamanaşımı Def'inin Reddi Gerektiği )"
202Y13.HD4.5.2009E. 2008/9676 K. 2009/6001"AYIPLI MAL SÖZLEŞMESİNİN FESHİ ( Uğradığı Zarar Karşılığının Tahsili - Davacının Aracın Ayıplı Olması ve Kullanamaması Nedeniyle Uğradığı Zararı İsteyebileceği )
AYIP NEDENİYLE SÖZLEŞMEDEN DÖNMENİN SONUÇLARI ( Davacının Aracın Ayıplı Olması ve Kullanamaması Nedeniyle Uğradığı Zararı İsteyebileceği )
TÜKETİCİNİN KORUNMASI KAPSAMINDA AYIPLI MAL VE SORUMLULUK ( Davalı Hiçbir Kusuru Olmadığını Kanıtlamadıkça Oluşan Davacı Zararından Sorumlu Olduğu )"
202Y13.HD16.3.2009E. 2008/10412 K. 2009/3343"AYIPLI MAL DAVASI ( Olayda Ayıplı İfa Değil Eksik İfa Söz Konusu Olup 4077 S.Y'nın 30. Md. Göre Bu Kanunda Hüküm Bulunmayan Hallerde Genel Hükümlere Göre Uyuşmazlığın Çözümü Gerektiği - Davacı 10 Yıllık Zamanaşımı Süresi İçerisinde Satıcının Sorumluluğuna Gidebileceği )
EKSİK İFA ( Genel Hükümlere Göre Uyuşmazlığın Çözümü Gerektiği - Davacı 10 Yıllık Zamanaşımı Süresi İçerisinde Satıcının Sorumluluğuna Gidebileceği )
VİLLA İNŞAAT YAPIM VE TAŞINMAZ DEVİR SÖZLEŞMESİ ( Olayda Ayıplı İfa Değil Eksik İfa Söz Konusu Olduğundan Genel Hükümlere Göre Uyuşmazlığın Çözümü Gerektiği - Davacı 10 Yıllık Zamanaşımı Süresi İçerisinde Satıcının Sorumluluğuna Gidebileceği )
SATICININ SORUMLULUĞU ( Villa İnşaat Yapım Ve Taşınmaz Devir Sözleşmesi/Olayda Ayıplı İfa Değil Eksik İfa Söz Konusu Olduğundan Genel Hükümlere Göre Uyuşmazlığın Çözümü Gerektiği - Davacı 10 Yıllık Zamanaşımı Süresi İçerisinde Satıcının Sorumluluğuna Gidebileceği )
BEDEL İNDİRİMİ ( Davacının Satın Aldığı Villanın Sözleşme ve Teknik Şartnamede Belirtilen İnternet Sitesinde Satışa Arz Edildiği Şekli İle Sosyal ve Sportif Tesislerin Yapılmış Olması İle Halihazırdaki Durumuna Göre Davacının İsteyebileceği İndirimin Bilirkişi Heyeti Aracılığı İle Saptanması Gerektiği )"
202Y13.HD21.1.2008E. 2007/15789 K. 2008/616"TÜKETİCİNİN KORUNMASI KAPSAMINDA AYIPLI MAL VE SORUMLULUK ( Bedelden Tenzil İle İlgili Hükümlerin Kıyasen Uygulanma Olanağı Olmadığı Gibi BK'nın 202/2 Md. de Müşahhas Olayın Mahiyeti Gereği Uygulama İmkanı Olmadığı )
AYIPLI MAL SÖZLEŞMESİNİN FESHİ VEYA BEDELİN İNDİRİMİ ( 4077 S.K'nın Ayıplı Hizmet İle İlgili Bedelden Tenzil İle İlgili Hükümlerin Kıyasen Uygulanma Olanağı Olmadığı Gibi BK'nın 202/2 Md. de Müşahhas Olayın Mahiyeti Gereği Uygulama İmkanı Olmadığı )
BEDELDEN TENZİL ( Aracın Ayıplı Olduğunu Öne Sürerek Aracın Değiştirilmesi İstemi - 4077 S.K'nın Ayıplı Hizmet İle İlgili Bedelden Tenzil İle İlgili Hükümlerin Kıyasen Uygulanma Olanağı Olmadığı Gibi BK'nın 202/2 Md. de Müşahhas Olayın Mahiyeti Gereği Uygulama İmkanı Olmadığı )
SÖZLEŞMEDEN CAYMA HAKKI ( Mahkemece Kabulü İle Ödediği Bedelin Tahsiline Hükmedilmesi Gerekirken Tamir Bedeli ve Değer Kaybına Hükmedilmesinin Usul ve Yasaya Aykırı Olduğu )"
202Y19.HD11.12.2007E. 2007/4227 K. 2007/11147"AYIPLI MALIN DEĞİŞTİRİLMESİ ( Satıcının Tekeffülündeki Malın Ayıplı Çıkması Halinde Alıcının Malı İade veya Semeninde Tenzil Konusunda Muhayyer Olduğu - Dava Konusu Aracın Boyasının Orjinal Olmamasından İbaret Ayıbın Aracın Yenisi ile Değiştirilmesini Gerektirecek Ölçüde Olmadığı Semenin Tenzili Gereği )
AYIP NEDENİYLE DEĞİŞTİRME VEYA SEMENDEN TENZİL HAKKI ( Satış Konusu Aracın Boyanın Ayıplı Olması Aracın Yenisi ile Değiştirilmesini Gerektirmediği - Araç Bedelinden Tenzilatın Hakkanıyete Daha Uygun Olduğunun Kabulü Gereği )"
202YHGK24.1.2007E. 2007/19-25 K. 2007/21"AYIPLI MALDAN SATICININ SORUMLULUĞU ( Alıcı Satılanı İadeye Hazır Olduğunu Beyanla Satımın Feshi veya Bedelden İndirim Konusunda Seçimlik Hakka Sahip Olduğu )
ALICININ SATILANI İADEYE HAZIR OLMASI ( Satımın Feshi veya Bedelden İndirim Konusunda Seçimlik Hakka Sahip Olduğu - Ayıplı Mal Satışı Nedeniyle Tazminat Talebi )
AYIPLI MAL SATIŞI NEDENİYLE TAZMİNAT TALEBİ ( Alıcı Satılanı İadeye Hazır Olduğunu Beyanla Satımın Feshi veya Bedelden İndirim Konusunda Seçimlik Hakka Sahip Olduğu )
SEÇİMLİK HAK ( Satılan Malın Ayıplı Olması Halinde Alıcı İsterse İadeye Hazır Olduğunu Beyanla Satımın Feshini İsterse Bedelden İndirim İsteyebileceği )"
202Y19.HD25.12.2006E. 2006/6422 K. 2006/12365"ARAÇ SATIŞI ( Satılan Araçtaki Gizli Ayıbın Varlığının Anlaşılmasından Sonra Süresi İçerisinde Dava Açan Alıcı Aracın Yenisi İle Değiştirilmesini İsteyebileceği )
GİZLİ AYIP ( Satılan Araçtaki Gizli Ayıbın Varlığının Anlaşılmasından Sonra Süresi İçerisinde Dava Açan Alıcı Aracın Yenisi İle Değiştirilmesini İsteyebileceği )
ALICININ HAKLARI ( Satılan Araçtaki Gizli Ayıbın Varlığının Anlaşılmasından Sonra Süresi İçerisinde Dava Açan Alıcı Aracın Yenisi İle Değiştirilmesini İsteyebileceği )
ARACIN YENİSİYLE DEĞİŞTİRİLMESİ ( Satılan Araçtaki Gizli Ayıbın Varlığının Anlaşılmasından Sonra Süresi İçerisinde Dava Açan Alıcı İsteyebileceği )"
202Y13.HD17.10.2006E. 2006/9885 K. 2006/13695"ARAÇ BEDELİNİN İADESİNE YÖNELİK İCRA TAKİBİNE İTİRAZ ( Araçtaki Aynı Arızanın İkiden Fazla ve Farklı Arızanın Dörtten Fazla Meydana Geldiği - Araçtan Faydalanamamanın Süreklilik Arz Ettiğinin Kabulü Gereği )
AYIPLI MAL ( Araçtaki Arızaların Aracın Tesliminden İtibaren Bir Yıllık Süre İçinde ve Garanti Süresi İçinde Meydana Geldiği - Araçtan Faydalanamamanın Süreklilik Arz Ettiğinin Kabulü Gereği )
BİLİRKİŞİ RAPORU ( Aracın Direksiyon Kutusunda Döşemelerinde ve Amortisörlerinde Gizli Ayıp Olduğu -
GİZLİ AYIP ( Aracın Direksiyon Kutusunda Döşemelerinde ve Amortisörlerinde Gizli Ayıp Olduğu
İTİRAZIN İPTALİ DAVASI ( Araç Arızalarının Aracın Tesliminden İtibaren Bir Yıllık Süre İçinde ve Garanti Süresi İçinde Meydana Geldiği - Davacı İlk Tercih Hakkını Onarım Yönünde Kullanmış Olsa Bile Araç Bedelinin İadesini de İsteyebileceği )"
202Y19.HD28.9.2006E. 2006/3358 K. 2006/8948"AYIPLI ARACIN DEĞİŞTİRİLMESİ ( Ayıplı Mal Satışı veya Hatalı Üretime İlişkin Davalarda İthalatçının Sorumluluğundan Söz Edilemezse de İthalatçı Garanti Belgesini İmzalamakla Sorumluluk Altına Girmiş Olacağı )
AYIPLI MAL ( Satışı veya Hatalı Üretime İlişkin Davalarda İthalatçının Sorumluluğundan Söz Edilemezse de İthalatçı Garanti Belgesini İmzalamakla Sorumluluk Altına Girmiş Olacağı )
AYIPTAN DOLAYI SORUMLULUK ( Satılan Miktarı Muayyen Misli Şeylerden İse Alıcı Dilerse Fesih veya Semenin Tenzilinden Hiçbirini Talep Etmeyip Satılanın Ayıptan Ari Misliyle Değiştirilmesini Dava Edebileceği )
İTHALATÇI FİRMANIN AYIPTAN SORUMLULUĞU ( Garanti Belgesini İmzalamakla Sorumluluk Altına Girmiş Olacağı )"
202Y19.HD19.12.2005E. 2005/1498 K. 2005/12769"AYIPLI MAL SATIŞINDAN DOĞAN TAZMİNAT ( Davacı Satımın Feshedilmesini İstememiş Tercih Hakkını Semenin Tenzili Yönünde Kullandığı - O Halde Anılan Yasa Hükmü Çerçevesinde Davacının Talebi Değerlendirilerek Bir Karar Verilmek Gerektiği )
SATIMIN FESHEDİLMESİ ( Ayıplı Mal Satışından Doğan Tazminat - Davacı Satımın Feshedilmesini İstememiş Tercih Hakkını Semenin Tenzili Yönünde Kullandığı/Davacının Talebi Değerlendirilerek Bir Karar Verilmek Gerektiği )
SATICININ TEKEFFÜLÜ ALTINDAKİ SATILAN ( Ayıbı Anlaşıldığı Zaman Alıcı Dilerse Satılanı Redde Hazır Olduğunu Beyanla Satımın Feshedilmesini Dilerse Satılanı Alıkoyup Kıymetinin Noksanı Mukabilinde Semenin Tenzil Olunmasını Dava Edebileceği )
BEDELİN TENZİLİ İSTEMİ ( Satıcının Tekeffülü Altındaki Satılanın Ayıbı Anlaşıldığı Zaman Alıcı Dilerse Satımın Feshedilmesini Dilerse Satılanı Alıkoyup Kıymetinin Noksanı Mukabilinde Semenin Tenzil Olunmasını Dava Edebileceği )
TERCİH HAKKI ( Ayıplı Mal Satışından Doğan Tazminat - Davacı Satımın Feshedilmesini İstememiş Tercih Hakkını Semenin Tenzili Yönünde Kullandığı/Davacının Talebi Değerlendirilerek Bir Karar Verilmek Gerektiği )"
202Y13.HD31.10.2005E. 2005/9348 K. 2005/16119"AYIBA KARŞI TEKEFFÜLDEN DOĞAN TAZMİNAT ( Alıcı Davacı Dilerse Sözleşmeden Dönebilir Dilerse Satım Parasının İndirilmesini İsteyebileceği )
AYIPLI DAİRE SATIŞI ( Davacının Dairedeki Ayıp Nedeni İle Değer Kaybı Ödetilmesi İstemesi Nedeniyle Alıcı Davacının Satım Parasından İndirime İlişkin Seçimlik Hakkını Kullandığının Kabulü Gereği )
DEĞER KAYBI ( Satım Sözleşmesinin Kurulduğu Tarihte Dairenin Ayıpsız ya da Vaad Edilen Durumdaki Değeri İle Ayıplı Durumda Taşıdığı Değer Arasındaki Oranın Satım Parasına Uygulanması İle Bulunacak Değere Göre Dairedeki Değer Kaybı Tutarı Belirlenmesi Gereği )
ALICININ SEÇİMLİK HAKKI ( Ayıba Karşı Tekeffülden Doğan Tazminat - Alıcı Davacı Dilerse Sözleşmeden Dönebilir Dilerse Satım Parasının İndirilmesini İsteyebileceği )"
202Y13.HD16.6.2005E. 2005/1236 K. 2005/10292"ALACAK DAVASI ( Davalılardan Satın Alınan Evin Daha Önce Meydana Gelen Depremde Orta Derecede Hasar Gördüğünün Gizlendiği İddiasıyla Tespit Edilen Güçlendirme Bedelinin Tahsilinin İstenilmesi Nedeniyle )
AYIBA KARŞI TEKEFFÜL ( Bunun Gerçekleşmesi Halinde Seçimlik Haklar Sınırlı Olduğundan Yasada Satılanın İyileştirilmesi veya Binanın Güçlendirilmesi Gibi Bir Seçimlik Hakkın Bulunmaması-Ayrıca Satıcı Bu Hususu Tekeffül de Etmemiş Olması )
ÖZEN VE DİKKATİN GÖSTERİLMESİ ( Deprem Sonrası Bu Nitelikte Bir Taşınmaz Satın Alanın Asgari Özeni Göstererek Taşınmazın İskana Elverişli Olup Olmadığının Araştırılmasının Gerekmesi )
YAPININ GÜÇLENDİRİLMESİ BEDELİ ( Ayıba Karşı Tekeffülün Gerçekleşmesi Halinde Seçimlik Haklar Sınırlı Olduğundan Yasada Satılanın İyileştirilmesi veya Binanın Güçlendirilmesi Gibi Bir Seçimlik Hakkın Bulunmaması )"
202Y19.HD18.3.2005E. 2004/6888 K. 2005/2857"SATIN ALINAN ARAÇTA OLUŞAN ÜRETİM HATASI ( Araç Bedeli Olarak Faturada Yazılı Miktara Hükmedilmesi Gerekirken Davacının Bankaya Ödediği Miktarın Araç Bedeli Olarak Kabul Edilmesi Hatalı Olduğu )
ARAÇ BEDELİ ( Faturada Yazılı Miktara Hükmedilmesi Gerekirken Davacının Bankaya Ödediği Miktarın Araç Bedeli Olarak Kabul Edilmesi Hatalı Olduğu )
MADDİ VE MANEVİ TAZMİNAT ( Satın Alınan Araçta Üretim Hatası Olması Nedeniyle - Araç Bedeli Olarak Faturada Yazılı Miktara Hükmedilmesi Gereği )
FATURADA YAZILI MİKTARIN ESAS ALINMASI GEREĞİ ( Satın Alınan Araçta Üretim Hatası Olması Nedeniyle Tazminat Talebi )"
202Y13.HD1.2.2005E. 2004/13069 K. 2005/1213"TESPİT DAVASI ( Sözleşmenin Fesih Kararının Haksız Olduğunun Tespiti ile İptaline Karar Verilmesi İstemi )
SÖZLEŞMEYE MUHALEFET ( Davacının Tutulan ve Bu Tutanaklar Nedeniyle Bedeli Asgari Ücret Tutarını Aşar Şekilde Küpürü Kesilmiş İlaç ve Kesilmiş Küpür Bulundurduğu Bu Suretle Sözleşme Hükümlerine Muhalefet Ettiğinin Tartışmasız Olması )
SÖZLEŞMENİN FESHİ ( Usulüne Uygun Tutulan Tutanağa Göre Yapılan Bildirinin Sonucu Sözleşmenin Feshedilmiş Olması )"
202Y13.HD22.11.2004E. 2004/5405 K. 2004/16730"GİZLİ AYIP NEDENİYLE SATIM SÖZLEŞMESİNE KONU ARACIN YENİSİYLE DEĞİŞTİRİLMESİ TALEBİ ( Araçtaki Ayıbın Dava Açıldıktan Sonra Giderilmesinin Alıcının Tercihini Geçersiz Kılmayacağı )
ALICININ SEÇİMLİK HAKLARI ( Satım Sözleşmesine Konu Maldaki Gizli Ayıp Nedeniyle - Araçtaki Ayıbın Dava Devam Ederken Giderilmesinin Alıcının Aracın Yenisiyle Değiştirilmesi Yönündeki Talebini Geçersiz Kılmaması )
AYIBIN DAVA AÇILDIKTAN SONRA GİDERİLMESİ ( Gizli Ayıp Nedeniyle Satım Sözleşmesine Konu Aracın Yenisiyle Değiştirilmesi Talebi - Alıcının Seçimlik Hakkının Ayıbın Giderilmesiyle Geçersiz Hale Gelmeyeceği )
SATIM SÖZLEŞMESİNE KONU ARAÇTA GİZLİ AYIP BULUNMASI ( Alıcının Aracın Yenisiyle Değiştirilmesi Talebi - Ayıbın Dava Açıldıktan Sonra Giderilmiş Olmasının Davacının Seçimlik Hakkını Geçersiz Kılmayacağı )"
202Y19.HD14.10.2004E. 2004/7997 K. 2004/10150"AYIPLI MAL ( Mahkemece Satılan Malın Ayıplı Olmadığının Kabul Edilmiş Olmasına Rağmen Fiyattan İndirim Uygulanmasının Yanlış Olduğu )
FİYATTA İNDİRİM UYGULANMASI ( Mahkemece Satılan Malın Ayıplı Olmadığının Kabul Edilmiş Olmasına Rağmen - BK.'nun 202. Maddesine Aykırılığı )
İCRA İNKAR TAZMİNATI ( Davaya Konu Alacağın Baştan Bilinebilir Nitelik Taşıması - Hükmedilen Tutara Eklenmesi Gereği )
ALACAĞIN BAŞTAN BİLİNEBİLİR NİTELİK TAŞIMASI ( Hükmedilen Tutara İcra İnkar Tazminatı Eklenmesi Gereği )"
202Y13.HD6.2.2004E. 2003/10638 K. 2004/986"AYIPLI TAŞINMAZ SATIŞI ( Ayıba Karşı Tekeffülden Alıcı Lehine Seçimlik Haklar Doğduğu - Dilerse Satılanı Redde Hazır Olduğunu Beyanla Satımın Feshini Dilerse Satılanı Alıkoyup Satış Parasından İndirim Yapılmasını Talep Edebildiği )
AYIBA KARŞI TEKEFFÜL ( Alıcı Lehine Seçimlik Haklar Doğduğu - Dilerse Satılanı Redde Hazır Olduğunu Beyanla Satımın Feshini Dilerse Satılanı Alıkoyup Satış Parasından İndirim Yapılmasını Talep Edebildiği )
SATIMA KONU TAŞINMAZ ÜZERİNDE ÜÇÜNCÜ KİŞİ LEHİNE HACİZ ŞERHİ BULUNMASI ( Taşınmazın Ayıplı Olduğunu Gösterdiği - Davacı Yatırdığı Teminatın İadesini Talep Etmekle Akdin Feshini İstemiş Sayıldığı )
TEMİNATIN İADESİ TALEBİ ( Davacının Akdin Feshini İstemiş Sayıldığı - Ayıba Karşı Tekeffülde Alıcı Dilerse Satılanı Redde Hazır Olduğunu Beyanla Satımın Feshini Dilerse Satılanı Alıkoyup Satış Parasından İndirim Yapılmasını Talep Edebildiği )"
202Y13.HD9.10.2003E. 2003/8441 K. 2003/11576"AKDİN FESHİ DAVASI ( Sözleşmeden Dönen Davacının Ancak Menfi Zararları İsteyebilmesi-Müspet Zararların İse İstenememesi )
MENFİ ZARAR ( Sözleşmeden Dönen Davacının Karşı Taraftan Ancak Bu Zararlarını İsteyebilmesi )
MÜSPET ZARAR ( Sözleşmeden Dönen Davacının Karşı Taraftan Bu Zararlarını İsteyememesi )"
202Y13.HD3.6.2003E. 2003/2803 K. 2003/7304"TAZMİNAT DAVASI ( Terasa Döşemek Amacıyla Alınan Seramikler - Malın Ayıbı )
AYIPLI MAL ( Satıcının Tekeffülü Altında Bulunma - Alıcının Hakları )
ALICININ HAKLARI ( Satılanı Redde Hazır Olduğunu Beyanla Satımın Feshini İsteme )
SATIMIN FESHİ ( Fesih İstemeyen Alıcının Semenin İndirilmesi Talebi )
SEMENİN İNDİRİLMESİ ( Hakimin Feshi Muhik Görmeyerek Semenin Tenziline Hükmetmesi )"
202Y19.HD30.5.2003E. 2002/8421 K. 2003/5821"AYBA KARŞI TEKEFFÜL ( Ticari Satışlarda Zamanaşımı Süresi )
ZAMANAŞIMI SÜRESİ ( Ticari Satışa Konu Maldaki Ayıptan Dolayı Açılan Tazminat Davasında )
TİCARİ SATIŞLARDA AYBA KARŞI TEKEFFÜL SORUMLULUĞU ( Zamanaşımı Süresi )"
202YHGK26.3.2003E. 2003/19-184 K. 2003/200"İTİRAZIN İPTALİ DAVASI ( Alıcı Yasal Süre İçerisinde Ayıp İhbarında Bulunmadığı Halde Satıcının İhbar Süresi Geçtikten Sonra Alıcının Bildirdiği Ayıpların Varlığını Kabul Etmiş Olması )
AYIPLI MAL ( Alıcı Yasal Süre İçerisinde Ayıp İhbarında Bulunmadığı Halde Satıcının İhbar Süresi Geçtikten Sonra Alıcının Bildirdiği Ayıpların Varlığını Kabul Etmiş Olması )
AYIBA KARŞI TEKEFFÜL ( Alıcı Yasal Süre İçerisinde Ayıp İhbarında Bulunmadığı Halde Satıcının İhbar Süresi Geçtikten Sonra Alıcının Bildirdiği Ayıpların Varlığını Kabul Etmiş Olması )
AYIBIN KABULÜ ( Alıcı Yasal Süre İçerisinde Ayıp İhbarında Bulunmadığı Halde Satıcının İhbar Süresi Geçtikten Sonra Alıcının Bildirdiği Ayıpların Varlığını Kabul Etmiş Olması )
SEÇİMLİK HAK ( Alıcı Süresi İçinde Ayıplı Mal için İhbarda Bulunmamış Ancak Satıcı Bu Ayıbı Kabul Etmiş Olduğundan Kaybettiği Seçimlik Hakkını Kabul Nedeniyle Kullanabilmesi )"
202Y13.HD22.1.2002E. 2001/11547 K. 2002/558"SATIMIN FESHİ TALEBİ ( Yerinde Yapılan Keşifte Satışa Konu Olan Dairenin Logaların Seviyesinden Daha Düşük Seviyede Yapıldığı Bu Nedenle Logadan Taşan Suların Taşınmazı Kullanılamaz Hale Getirdiği Anlaşıldığından Hukuki Yararın Bulunduğu )
AYIPLI MAL TESLİMİ ( Satışa Konu Olan Dairenin Logaların Seviyesinden Daha Düşük Seviyede Yapıldığı Bu Nedenle Logadan Taşan Suların Taşınmazı Kullanılamaz Hale Getirdiği Anlaşıldığı - Davacı Satılanı İade ile Birlikte Ödediği Satış Bedelini İsteyebildiği )
BEDELİN İADESİ TALEBİ ( Ayıplı Mal Teslimi - Satışa Konu Olan Dairenin Logaların Seviyesinden Daha Düşük Seviyede Yapıldığı Bu Nedenle Logadan Taşan Suların Taşınmazı Kullanılamaz Hale Getirdiği Anlaşıldığından Kabulü Gereği )"
202Y19.HD28.6.2001E. 2001/1069 K. 2001/5025"MENFİ TESBİT ( Satın Alınan Malların Ayıplı Çıkması ve Ayıbın Giderilmediğinin İleri Sürülerek Verilen Çeklerin İptalinin İstenmesi )
ZARAR MİKTARININ TAYİNİ ( Miktarı Saptayan Bilirkişi Raporunun Hüküm Kurmaya Yeterli Olmasının Gerekmesi )
AYIPLI MAL ( Satıcının Tekeffülü Altındaki Satılanın Ayıbının Anlaşılması )"
202Y11.HD26.2.2001E. 2000/10769 K. 2001/1633"AYIBA KARŞI TEKEFFÜL ( Davalının Davaya Konu İneklerin Özelliklerini Bilerek Teslim Almış Olması Nedeniyle Olayda Uygulanamayacağı )
HAYVAN KREDİSİ SAĞLAYAN KOOPERATİF ( Kredi Bedellerinin Ödenmemesi - Davalının Davaya Konu İneklerin Özelliklerini Bilerek Teslim Almış Olması Nedeniyle Olayda Ayıba Karşı Tekeffül Hükümlerinin Uygulanamayacağı )
KREDİ BEDELLERİNİN ÖDENMEMESİ ( Davalının Davaya Konu İneklerin Özelliklerini Bilerek Teslim Almış Olması Nedeniyle Olayda Ayıba Karşı Tekeffül Hükümlerinin Uygulanamayacağı )"
202Y13.HD30.6.1997E. 1997/5371 K. 1997/5972"ALACAK DAVASI ( Satın Alınan Bilgisayarın Orjinal Parçalardan Oluşmaması Nedeniyle )
SATIM KONUSU BİLGİSAYARIN BOZUK OLMASI ( Sözleşmenin Fehsi Veya Bedelin İndirimi Yoluna Gidilmesi )
ARANILAN VASFA SAHİP OLMAMA ( Sözleşmenin Fehsi Veya Bedelin İndirimi Yoluna Gidilmesi )
SÖZLEŞMENİN FESHİ ( Satın Alınan Bilgisayarın Aranılan Vasfa Sahip Olmaması Nedeniyle )"
202Y11.HD16.6.1997E. 1997/4228 K. 1997/4656"AYIPLI MAL ( Kumaşların Belirli Bir Kısmının Fire Vermesi - Semenin İndirilmesi )
SEMENİN İNDİRİLMESİ ( Ayıplı Mal Bedelinin İadesinin Talep Edilmesi )
KUMAŞIN İBRAZI ( Tarafların Fire Konusundaki Açıklamalarının Dinlenmesi )
EN YÜKSEK TİCARİ FAİZ ( Uygulamalar İtibariyle İstemin Reeskont Faizi Olduğu )
REESKONT FAİZ ORANI ( Kabulü Gerekirken Yasal Faiz Yürütülmesinin Doğru Olmadığı )"
202YHGK16.10.1996E. 1996/19–601 K. 1996/711"İCRA İNKAR TAZMİNATI
İTİRAZIN İPTALİ ( İcra inkar tazminatı )
TAKİBE İTİRAZDAN SONRA YAPILAN ÖDEMELER
TAKİBE İTİRAZDAN SONRA BORCUN KABULÜ ( İcra inkar tazminatı )"
202YHGK9.10.1996E. 1996/19–391 K. 1996/671"İCRA İNKÂR TAZMİNATI ( Alacaklının dava günü itibariyle haklılığı )
ALACAKLININ DAVA VEYA TAKİP GÜNÜ İTİBARİYLE HAKLILIĞI
KESİN HÜKÜM ( İtirazın iptali davası )
İTİRAZIN İPTALİ DAVASI"
202YHGK5.6.1996E. 1996/14-432 K. 1996/463"İHALENİN FESHİ ( İhale Bedelinin Kamulaştırma Sebep Gösterilerek Süresinde Tam Olarak Yatırılmaması )
KAMULAŞTIRMA ( Taşınmazı İhaleyle Satın Alan Kişinin Satıcıdan Kamulaştırılan Kısım İçin İhale Bedelinden Mahsup İstemesi )
TAKAS-MAHSUP İDDİASI ( Kamulaştırılan Taşınmazı İhaleyle Alan Şahsın İhale Bedeli Hakkında )"
202Y13.HD16.3.1995E. 1995/2380 K. 1995/2554"TAZMİNAT DAVASI ( Ayıplı Mal Satışı Nedeniyle )
AYIBA KARŞI TEKEFFÜL ( Alıcının İsterse Satımın Feshini Dilerse Satış Parasında İndirim Yapılmasını İsteyebilmesi )
AYIPLI MAL SATIŞI ( Ayıba Karşı Tekeffül Durumunda Alıcının İsterse Satımın Feshini Dilerse Satış Parasında İndirim Yapılmasını İsteyebilmesi )"
202Y13.HD19.3.1992E. 1992/384 K. 1992/2617"BORCUN GEREĞİ GİBİ İFA EDİLMEMESİ ( Ayıba Karşı Tekeffülün de Şartlarını Oluşturacak Şekilde )
TAŞINMAZ MAL SATIŞI ( Borcun Gereği Gibi İfa Edilmemesi ve Satılanın Ayıplı Olması )
SEMENİN İNDİRİLMESİ ( Taşınmazın Ayıplı Olması Sebebiyle )
TAZMİNAT ( Taşınmazı Satanın Borcunu Gereği İfa Etmemesi )
ALICININ HAKLARI ( Taşınmazın Ayıplı Çıkması Halinde )
AYIBA KARŞI TEKEFFÜL ( Şartların Oluşmasına Sebep Olan Durumun Aynı Zamanda Akdin Gereği Gibi İfa Edilmemesi Sayılması )"
202Y13.HD6.12.1990E. 1990/4611 K. 1990/8265"TAZMİNAT DAVASI ( Alınan Makinenin Garanti Süresi İçinde Bozulmasına Rağmen Satıcının Tamir Etmemesi Nedeniyle Uğranılan Zararların Tazmini )
GARANTİLİ SATILAN MAL ( Garanti Süresi İçinde Onarımın Satıcı Tarafından Yapılacağı Belirtildiğinden Hasarın Ne Miktar Masrafla Kullanılabilir Duruma Getirileceğinin Belirlenmesi )
SATICININ SORUMLULUĞU ( Kendisinin Hiçbir Kusuru Olmadığını İspat Etmedikçe Alıcının Her Türlü Zararlarını Tazmin Etmesinin Gerekmesi )"
202Y15.HD5.4.1990E. 1989/4415 K. 1990/1604"GİZLİ AYIP ( İmalat Kusurundan Kaynaklanan Ayıbın İhbarı )
İMALAT HATASI ( Gizli Ayıpların Zamanında İhbarı )"
202YHGK10.4.1985E. 1983/13-675 K. 1985/308"SATILANDA GİZLİ AYIP ( Alıcının Satışı Red ile Satım Sözleşmesini Fesih Hakkı )
SATIM SÖZLEŞMESİNİN FESHİ ( Satılandaki Gizli Ayıp Dolayısıyla )
SATILANI RED ( Satılandaki Gizli Ayıp Dolayısıyla )
CEZAİ ŞART ( Akde Aykırılık İçin Değil de Sözleşmeden Rücu İçin Öngörülen )"
202Y13.HD14.1.1985E. 1984/7744 K. 1985/119"SATICININ KUSURU ( Ayıba Karşı Tekeffülün Yasal Bir Borç Olması )
TAŞINIR SATIMI ( Satıcının Ayıba Karşı Tekeffül Borcunun Doğumu İçin Kusur Aranmaması )
CEZA DAVASINDAN BERAAT ( Satıcının Ayıba Karşı Tekeffül Borcunu Kaldırmaması )
AYIBA KARŞI TEKEFFÜL ( Satıcının Ceza Davasından Beraat Etmesinin Tekeffül Borcunu Kaldırmaması )"
202Y13.HD10.11.1980E. 1980/5071 K. 1980/5769"AYIBA KARŞI TEKEFFÜL ( Satım Parasının İndirilmesinde Uygulanacak Formül )
SATIM PARASININ İNDİRİLMESİ ( Kullanılacak Formül )
ALICININ SEÇİMLİK HAKI ( Satılanda Ayıp Halinde )
SATILANDA AYIP ( Alıcının Seçimlik Hakları )"

Madde 203

YARGITAY

203Y15.HD7.6.2016E. 2015/4995 K. 2016/3257"AYIPLI KİREMİT SATIŞINDAN KAYNAKLANAN ZARARIN TAHSİLİ ( Ayıplı İmalatın Varlığı Satıcı Tarafından Kabul Edilerek Yenisiyle Değiştirilmiş Olduğundan Alıcının Zararlarını da Karşılaması Gerektiği - Zarar Hesaplattırılıp Hüküm Altına Alınacağı/Uzman İnşaat Mühendisi Bilirkişiden Rapor Alınarak Çatının Eski Kremitlerinin Sökülüp Yeniden Döşenmesine Dair Davacı Zararının 2012 Yılı Rayiç Fiyatları İle Hesaplattırılarak Hüküm Kurulacağı )
BİLİRKİŞİ RAPORU ( Ayıplı Kiremit Satışından Kaynaklanan Zararın Tahsili - Uzman İnşaat Mühendisi Bilirkişiden Rapor Alınarak Çatının Eski Kremitlerinin Sökülüp Yeniden Döşenmesine Dair Davacı Zararının 2012 Yılı Rayiç Fiyatları İle Hesaplattırılarak Karar Verileceği )
AYIPLI İMALATIN VARLIĞININ SATICI TARAFINDAN KABUL EDİLMESİ ( Alıcının Zararlarını da Karşılaması Gerektiği - Zarar Hesaplattırılıp Hüküm Altına Alınacağı/Uzman İnşaat Mühendisi Bilirkişiden Rapor Alınarak Çatının Eski Kremitlerinin Sökülüp Yeniden Döşenmesine Dair Davacı Zararının 2012 Yılı Rayiç Fiyatları İle Hesaplattırılarak Hüküm Kurulacağı )"
203YHGK28.9.2011E. 2011/19-498 K. 2011/572"SÖZLEŞMENİN FESHİ VE ALACAK İSTEMİ (Ayıplı Çıkan Araç Nedeni İle - Birlikte İfa Kuralı Gereğince Halen Davacı Elinde Bulunan ve Davacı Tarafından Kullanılan Aracın Davalılara İadesine Karar Verildiği/Dava Konusu Aracın Davacının Elinde Bulunduğu Sürece Faiz İstenemeyeceği)
FAİZ (Ayıplı Çıkan Araç Nedeni İle Satım Sözleşmesinin Feshi - Halen Davacı Elinde Bulunan ve Davacı Tarafından Kullanılan Aracın Davalılara İadesine Karar Verildiği/Dava Konusu Aracın Davacının Elinde Bulunduğu Sürece Faiz İstenemeyeceği)
AYIPLI ÇIKAN ARAÇ NEDENİ İLE SÖZLEŞMENİN FESHİ (Birlikte İfa Kuralı Gereğince Halen Davacı Elinde Bulunan ve Davacı Tarafından Kullanılan Aracın Davalılara İadesine Karar Verildiği/Dava Konusu Aracın Davacının Elinde Bulunduğu Sürece Faiz İstenemeyeceği)"
203Y19.HD2.3.2011E. 2010/9327 K. 2011/2745"ARACIN MOTORUNUN DEĞİŞTİRİLMESİNE RAĞMEN ARIZANIN DEVAM ETMESİ ( Araç Bedelinin Tahsili - Yargılama Süresince Satıma Konu Aracın Davacının Kullanımında Olduğu/Aynen İfa Kuralı Gereğince Araç Davacıda Kaldığı Sürece Onun Lehine Faize Hükmedilemeyeceği )
ARAÇ BEDELİNİN TAHSİLİ ( Aracın Motorunun Değiştirilmesine Rağmen Arızanın Devam Etmesi - Yargılama Süresince Satıma Konu Aracın Davacının Kullanımında Olduğu/Aynen İfa Kuralı Gereğince Araç Davacıda Kaldığı Sürece Onun Lehine Faize Hükmedilemeyeceği )
FAİZ ( Aracın Motorunun Değiştirilmesine Rağmen Arızanın Devam Etmesi/Araç Bedelinin Tahsili - Yargılama Süresince Satıma Konu Aracın Davacının Kullanımında Olduğu/Aynen İfa Kuralı Gereğince Araç Davacıda Kaldığı Sürece Onun Lehine Faize Hükmedilemeyeceği )
AYNEN İFA ( Araç Davacıda Kaldığı Sürece Onun Lehine Faize Hükmedilemeyeceği - Aracın Motorunun Değiştirilmesine Rağmen Arızanın Devam Etmesi Nedeniyle Araç Bedelinin Tahsili )"
203YHGK23.6.2010E. 2010/19-255 K. 2010/347"AYIPLI ÇIKAN ARAÇ NEDENİ İLE SATIM SÖZLEŞMESİNİN FESHİ ( Aracın İadesi ve Satış Bedelinin Satış Tarihinden İtibaren Faizi İle Tahsili - Garanti Süresi İçinde Kalmak Kaydıyla Bir Yıl İçinde Aynı Arızanın İkiden Fazla Tekrarlandığı/Sözleşmenin Feshi İle Ödenen Bedelin Talep Edilme Koşulunun Gerçekleştiği )
ARACIN İADESİ VE SATIŞ BEDELİNİN SATIŞ TARİHİNDEN İTİBAREN FAİZİ İLE TAHSİLİ ( Garanti Süresi İçinde Kalmak Kaydıyla Bir Yıl İçinde Aynı Arızanın İkiden Fazla Tekrarlandığı - Sözleşmenin Feshi İle Ödenen Bedelin Talep Edilme Koşulunun Gerçekleştiği )
ARIZANIN BİR YIL İÇİNDE İKİDEN FAZLA TEKRARLAMASI ( Aracın İadesi ve Satış Bedelinin Satış Tarihinden İtibaren Faizi İle Tahsili - Sözleşmenin Feshi İle Ödenen Bedelin Talep Edilme Koşulunun Gerçekleştiği )"
203Y19.HD11.2.2010E. 2009/2490 K. 2010/1349"AYIPLI ARACIN İADESİ DAVASI ( Kaputun Üzerinde Meydana Gelen Boya Çatlağı - Ayıbın İmalat Hatası mı Gizli Veya Açık Ayıp mı Olduğu İrdelenip Süresinde İhbar Edilip Edilmediği Belirlenerek Karar Verilmesi Gereği )
AYIPLI ARACIN DEĞİŞİMİ KARARI ( Davacı Elindeyken Kaza Yaptığı ve Değerinde Eksilme Olduğu - Bu Yönün Düşünülmemiş Olmasının Kabul Şekliyle İsabetsiz Bulunduğu )
ARAÇTAKİ AYIP ( Kullanım Emniyetini Tehlikeye Sokmuyor ve Kullanıcıyı Mağdur Etmiyorsa Değişim Yerine Semenden Tenzilat Yapılıp Yapılamayacağının da Tartışılması Gerektiği )
SEMENDEN TENZİLAT YAPILIP YAPILMAYACAĞI ( Ayıplı Aracın Değişimi Kararı - Kullanım Emniyetini Tehlikeye Sokmuyor ve Kullanıcıyı Mağdur Etmiyorsa Değişim Yerine Tartışılacağı )"
203Y19.HD11.12.2007E. 2007/4227 K. 2007/11147"AYIPLI MALIN DEĞİŞTİRİLMESİ ( Satıcının Tekeffülündeki Malın Ayıplı Çıkması Halinde Alıcının Malı İade veya Semeninde Tenzil Konusunda Muhayyer Olduğu - Dava Konusu Aracın Boyasının Orjinal Olmamasından İbaret Ayıbın Aracın Yenisi ile Değiştirilmesini Gerektirecek Ölçüde Olmadığı Semenin Tenzili Gereği )
AYIP NEDENİYLE DEĞİŞTİRME VEYA SEMENDEN TENZİL HAKKI ( Satış Konusu Aracın Boyanın Ayıplı Olması Aracın Yenisi ile Değiştirilmesini Gerektirmediği - Araç Bedelinden Tenzilatın Hakkanıyete Daha Uygun Olduğunun Kabulü Gereği )"
203Y19.HD25.12.2006E. 2006/6422 K. 2006/12365"ARAÇ SATIŞI ( Satılan Araçtaki Gizli Ayıbın Varlığının Anlaşılmasından Sonra Süresi İçerisinde Dava Açan Alıcı Aracın Yenisi İle Değiştirilmesini İsteyebileceği )
GİZLİ AYIP ( Satılan Araçtaki Gizli Ayıbın Varlığının Anlaşılmasından Sonra Süresi İçerisinde Dava Açan Alıcı Aracın Yenisi İle Değiştirilmesini İsteyebileceği )
ALICININ HAKLARI ( Satılan Araçtaki Gizli Ayıbın Varlığının Anlaşılmasından Sonra Süresi İçerisinde Dava Açan Alıcı Aracın Yenisi İle Değiştirilmesini İsteyebileceği )
ARACIN YENİSİYLE DEĞİŞTİRİLMESİ ( Satılan Araçtaki Gizli Ayıbın Varlığının Anlaşılmasından Sonra Süresi İçerisinde Dava Açan Alıcı İsteyebileceği )"
203Y13.HD17.10.2006E. 2006/9885 K. 2006/13695"ARAÇ BEDELİNİN İADESİNE YÖNELİK İCRA TAKİBİNE İTİRAZ ( Araçtaki Aynı Arızanın İkiden Fazla ve Farklı Arızanın Dörtten Fazla Meydana Geldiği - Araçtan Faydalanamamanın Süreklilik Arz Ettiğinin Kabulü Gereği )
AYIPLI MAL ( Araçtaki Arızaların Aracın Tesliminden İtibaren Bir Yıllık Süre İçinde ve Garanti Süresi İçinde Meydana Geldiği - Araçtan Faydalanamamanın Süreklilik Arz Ettiğinin Kabulü Gereği )
BİLİRKİŞİ RAPORU ( Aracın Direksiyon Kutusunda Döşemelerinde ve Amortisörlerinde Gizli Ayıp Olduğu -
GİZLİ AYIP ( Aracın Direksiyon Kutusunda Döşemelerinde ve Amortisörlerinde Gizli Ayıp Olduğu
İTİRAZIN İPTALİ DAVASI ( Araç Arızalarının Aracın Tesliminden İtibaren Bir Yıllık Süre İçinde ve Garanti Süresi İçinde Meydana Geldiği - Davacı İlk Tercih Hakkını Onarım Yönünde Kullanmış Olsa Bile Araç Bedelinin İadesini de İsteyebileceği )"
203Y19.HD28.9.2006E. 2006/3358 K. 2006/8948"AYIPLI ARACIN DEĞİŞTİRİLMESİ ( Ayıplı Mal Satışı veya Hatalı Üretime İlişkin Davalarda İthalatçının Sorumluluğundan Söz Edilemezse de İthalatçı Garanti Belgesini İmzalamakla Sorumluluk Altına Girmiş Olacağı )
AYIPLI MAL ( Satışı veya Hatalı Üretime İlişkin Davalarda İthalatçının Sorumluluğundan Söz Edilemezse de İthalatçı Garanti Belgesini İmzalamakla Sorumluluk Altına Girmiş Olacağı )
AYIPTAN DOLAYI SORUMLULUK ( Satılan Miktarı Muayyen Misli Şeylerden İse Alıcı Dilerse Fesih veya Semenin Tenzilinden Hiçbirini Talep Etmeyip Satılanın Ayıptan Ari Misliyle Değiştirilmesini Dava Edebileceği )
İTHALATÇI FİRMANIN AYIPTAN SORUMLULUĞU ( Garanti Belgesini İmzalamakla Sorumluluk Altına Girmiş Olacağı )"
203Y15.HD17.11.2005E. 2005/889 K. 2005/6157"SÖZLEŞME DIŞI FAZLA YAPI ( Yapılan Yasal Yapı Kısmının Aidiyetine ya da Paylaşımına İlişkin Sözleşmede Düzenleme Bulunmadığından Fazladan Yapılan 4. Katın da Sözleşmede Kararlaştırılan Orana Göre Taraflar Arasında Paylaşımı Gerektiği )
TAPU İPTALİ VE TESCİL ( Sözleşme Dışı Fazladan Yapılan 4. Katın Belirtilen Paylaşım Oranı Gözetilerek Tapu Kaydının İptali İle Davacı Adına Tapuya Tescil Edilebilmesi İçin Yapıdaki Tüm Bağımsız Bölümlerin Arsa Paylarının Belli Olması Gerektiği )
HÜKMÜN İNFAZI ( İlamın Yerine Getirilmesinde Şüphe ve Tereddütler Meydana Getirmeyecek ve Dolayısıyla İnfaz Edilememesi Gibi Durumların Ortaya Çıkmasını Önleyecek Şekilde Hüküm Kurulması Gerektiği )
FAZLADAN YAPILAN KAT ( Tapu İptali ve Tescil - Yapılan Yasal Yapı Kısmının Aidiyetine ya da Paylaşımına İlişkin Sözleşmede Düzenleme Bulunmadığından Sözleşmede Kararlaştırılan Orana Göre Taraflar Arasında Paylaşımı Gerektiği )"
203Y13.HD31.10.2005E. 2005/9348 K. 2005/16119"AYIBA KARŞI TEKEFFÜLDEN DOĞAN TAZMİNAT ( Alıcı Davacı Dilerse Sözleşmeden Dönebilir Dilerse Satım Parasının İndirilmesini İsteyebileceği )
AYIPLI DAİRE SATIŞI ( Davacının Dairedeki Ayıp Nedeni İle Değer Kaybı Ödetilmesi İstemesi Nedeniyle Alıcı Davacının Satım Parasından İndirime İlişkin Seçimlik Hakkını Kullandığının Kabulü Gereği )
DEĞER KAYBI ( Satım Sözleşmesinin Kurulduğu Tarihte Dairenin Ayıpsız ya da Vaad Edilen Durumdaki Değeri İle Ayıplı Durumda Taşıdığı Değer Arasındaki Oranın Satım Parasına Uygulanması İle Bulunacak Değere Göre Dairedeki Değer Kaybı Tutarı Belirlenmesi Gereği )
ALICININ SEÇİMLİK HAKKI ( Ayıba Karşı Tekeffülden Doğan Tazminat - Alıcı Davacı Dilerse Sözleşmeden Dönebilir Dilerse Satım Parasının İndirilmesini İsteyebileceği )"
203Y13.HD16.6.2005E. 2005/1236 K. 2005/10292"ALACAK DAVASI ( Davalılardan Satın Alınan Evin Daha Önce Meydana Gelen Depremde Orta Derecede Hasar Gördüğünün Gizlendiği İddiasıyla Tespit Edilen Güçlendirme Bedelinin Tahsilinin İstenilmesi Nedeniyle )
AYIBA KARŞI TEKEFFÜL ( Bunun Gerçekleşmesi Halinde Seçimlik Haklar Sınırlı Olduğundan Yasada Satılanın İyileştirilmesi veya Binanın Güçlendirilmesi Gibi Bir Seçimlik Hakkın Bulunmaması-Ayrıca Satıcı Bu Hususu Tekeffül de Etmemiş Olması )
ÖZEN VE DİKKATİN GÖSTERİLMESİ ( Deprem Sonrası Bu Nitelikte Bir Taşınmaz Satın Alanın Asgari Özeni Göstererek Taşınmazın İskana Elverişli Olup Olmadığının Araştırılmasının Gerekmesi )
YAPININ GÜÇLENDİRİLMESİ BEDELİ ( Ayıba Karşı Tekeffülün Gerçekleşmesi Halinde Seçimlik Haklar Sınırlı Olduğundan Yasada Satılanın İyileştirilmesi veya Binanın Güçlendirilmesi Gibi Bir Seçimlik Hakkın Bulunmaması )"
203Y19.HD18.3.2005E. 2004/6888 K. 2005/2857"SATIN ALINAN ARAÇTA OLUŞAN ÜRETİM HATASI ( Araç Bedeli Olarak Faturada Yazılı Miktara Hükmedilmesi Gerekirken Davacının Bankaya Ödediği Miktarın Araç Bedeli Olarak Kabul Edilmesi Hatalı Olduğu )
ARAÇ BEDELİ ( Faturada Yazılı Miktara Hükmedilmesi Gerekirken Davacının Bankaya Ödediği Miktarın Araç Bedeli Olarak Kabul Edilmesi Hatalı Olduğu )
MADDİ VE MANEVİ TAZMİNAT ( Satın Alınan Araçta Üretim Hatası Olması Nedeniyle - Araç Bedeli Olarak Faturada Yazılı Miktara Hükmedilmesi Gereği )
FATURADA YAZILI MİKTARIN ESAS ALINMASI GEREĞİ ( Satın Alınan Araçta Üretim Hatası Olması Nedeniyle Tazminat Talebi )"
203Y13.HD22.11.2004E. 2004/5405 K. 2004/16730"GİZLİ AYIP NEDENİYLE SATIM SÖZLEŞMESİNE KONU ARACIN YENİSİYLE DEĞİŞTİRİLMESİ TALEBİ ( Araçtaki Ayıbın Dava Açıldıktan Sonra Giderilmesinin Alıcının Tercihini Geçersiz Kılmayacağı )
ALICININ SEÇİMLİK HAKLARI ( Satım Sözleşmesine Konu Maldaki Gizli Ayıp Nedeniyle - Araçtaki Ayıbın Dava Devam Ederken Giderilmesinin Alıcının Aracın Yenisiyle Değiştirilmesi Yönündeki Talebini Geçersiz Kılmaması )
AYIBIN DAVA AÇILDIKTAN SONRA GİDERİLMESİ ( Gizli Ayıp Nedeniyle Satım Sözleşmesine Konu Aracın Yenisiyle Değiştirilmesi Talebi - Alıcının Seçimlik Hakkının Ayıbın Giderilmesiyle Geçersiz Hale Gelmeyeceği )
SATIM SÖZLEŞMESİNE KONU ARAÇTA GİZLİ AYIP BULUNMASI ( Alıcının Aracın Yenisiyle Değiştirilmesi Talebi - Ayıbın Dava Açıldıktan Sonra Giderilmiş Olmasının Davacının Seçimlik Hakkını Geçersiz Kılmayacağı )"
203Y8.HD8.7.2004E. 2004/4875 K. 2004/5460"SATINALMAYA VE ZİLYETLİĞE DAYALI TAPU İPTALİ TESCİL TALEBİ ( Tapulu Bir Taşınmazın Haricen Satış Ve Devrinin Geçersiz Olduğu )
TAPULU TAŞINMAZIN HARİCEN SATIŞ VE DEVRİ ( TMK.'nun 706 Borçlar Kanununun 203 Ve Tapu Kanununun 26. Maddesi Karşısında Geçersiz Olduğu - Satınalmaya Ve Zilyetliğe Dayalı Tapu İptali Tescil Talebi )
KADASTRO YOLU İLE TAPUYA BAĞLANAN TAŞINMAZIN SATIŞ VE DEVRİ ( Tapulu Bir Taşınmazın Haricen Satış Ve Devrinin Geçersiz Olduğu - Satınalmaya Ve Zilyetliğe Dayalı Tapu İptali Tescil Talebi )"
203Y4.HD15.9.2003E. 2003/9405 K. 2003/10034"AYIPLI MALIN DEĞİŞTİRİLMESİ ( Ayıplı Olan Aracın Aradan 4-5 Yıl Geçtikten Sonra Yenisi İle Değiştirilme İmkanı Olmadığından Mahkemece Aracın Bedeline Hükmolunmasının Gerekmesi )
AYIPLI MALIN DEĞERİNİN TAZMİNİ ( Ayıplı Olan Aracın Aradan 4-5 Yıl Geçtikten Sonra Yenisi İle Değiştirilme İmkanı Olmadığından Mahkemece Aracın Bedeline Hükmolunmasının Gerekmesi )
HÜKMÜN İNFAZI ( Ayıplı Olan Aracın Aradan 4-5 Yıl Geçtikten Sonra Yenisi İle Değiştirilmesi Kararının Hükmün İnfazını Güçleştirmesi Sebebiyle Aracın Bedeline Hükmolunmasının Gerekmesi )"
203YHGK26.3.2003E. 2003/19-184 K. 2003/200"İTİRAZIN İPTALİ DAVASI ( Alıcı Yasal Süre İçerisinde Ayıp İhbarında Bulunmadığı Halde Satıcının İhbar Süresi Geçtikten Sonra Alıcının Bildirdiği Ayıpların Varlığını Kabul Etmiş Olması )
AYIPLI MAL ( Alıcı Yasal Süre İçerisinde Ayıp İhbarında Bulunmadığı Halde Satıcının İhbar Süresi Geçtikten Sonra Alıcının Bildirdiği Ayıpların Varlığını Kabul Etmiş Olması )
AYIBA KARŞI TEKEFFÜL ( Alıcı Yasal Süre İçerisinde Ayıp İhbarında Bulunmadığı Halde Satıcının İhbar Süresi Geçtikten Sonra Alıcının Bildirdiği Ayıpların Varlığını Kabul Etmiş Olması )
AYIBIN KABULÜ ( Alıcı Yasal Süre İçerisinde Ayıp İhbarında Bulunmadığı Halde Satıcının İhbar Süresi Geçtikten Sonra Alıcının Bildirdiği Ayıpların Varlığını Kabul Etmiş Olması )
SEÇİMLİK HAK ( Alıcı Süresi İçinde Ayıplı Mal için İhbarda Bulunmamış Ancak Satıcı Bu Ayıbı Kabul Etmiş Olduğundan Kaybettiği Seçimlik Hakkını Kabul Nedeniyle Kullanabilmesi )"
203Y19.HD6.7.1999E. 1999/3932 K. 1999/4621"MENFİ TESPİT DAVASI ( Aracın İadesi Karşılığında Yeni Bir Araçla Değiştirilmesinin Talep Edilmesi )
TÜKETİCİ SIFATI ( Bir Mal veya Hizmeti Özel Amaçlarla Satın Alarak Kullanan veya Tüketen Gerçek veya Tüzel Kişi Olarak Tanımlanması )
AYIPLI MAL ( Satın Alınan Araçtan Kısa Bir Süre Sonra Arızalar Meydana Gelmesi )
AYNEN İFA ( Satın Alınan Aracın Davalıya İadesiyle Aynı Model Aynı Özelliklere Sahip Sıfır Km'de Bir Aracın Davacıya Teslimine Karar Verilmesi )
4077 SAYILI KANUNUN UYGULANMASI ( Ticaret Şirketleri Dahil Bütün Tüzel Kişilerin Tüketici Olabilmesi Mal veya Hizmetin Özel Amaçlarla Alınmasının Yeterli Olması )
EŞİTLİK İLKESİ ( 4077 Sayılı Kanunun Tüzel Kişilere Uygulanmayıp Sadece Gerçek Kişilere Uygulanmasının Anayasada Düzenlenen Bu İlkeye Aykırı Olması )"
203YHGK3.2.1999E. 1999/11-44 K. 1999/55"TEK SATICILIK SÖZLEŞMESİ ( Ayba Karşı Tekeffül Sorumluluğu )
GİZLİ AYIPLI MALLARIN SATIŞINDA TEKEFFÜL SORUMLULUĞU ( Ayıplı Malların Ayıpsızıyla Değiştirilmesi Talebi )
AYBA KARŞI TEKEFFÜL SORUMLULUĞU ( Tek Satıcılık Sözleşmesinde Mallarda Gizli Ayıp Bulunması )"
203Y11.HD16.6.1997E. 1997/4228 K. 1997/4656"AYIPLI MAL ( Kumaşların Belirli Bir Kısmının Fire Vermesi - Semenin İndirilmesi )
SEMENİN İNDİRİLMESİ ( Ayıplı Mal Bedelinin İadesinin Talep Edilmesi )
KUMAŞIN İBRAZI ( Tarafların Fire Konusundaki Açıklamalarının Dinlenmesi )
EN YÜKSEK TİCARİ FAİZ ( Uygulamalar İtibariyle İstemin Reeskont Faizi Olduğu )
REESKONT FAİZ ORANI ( Kabulü Gerekirken Yasal Faiz Yürütülmesinin Doğru Olmadığı )"
203Y13.HD16.3.1995E. 1995/2380 K. 1995/2554"TAZMİNAT DAVASI ( Ayıplı Mal Satışı Nedeniyle )
AYIBA KARŞI TEKEFFÜL ( Alıcının İsterse Satımın Feshini Dilerse Satış Parasında İndirim Yapılmasını İsteyebilmesi )
AYIPLI MAL SATIŞI ( Ayıba Karşı Tekeffül Durumunda Alıcının İsterse Satımın Feshini Dilerse Satış Parasında İndirim Yapılmasını İsteyebilmesi )"
203Y13.HD10.11.1980E. 1980/5071 K. 1980/5769"AYIBA KARŞI TEKEFFÜL ( Satım Parasının İndirilmesinde Uygulanacak Formül )
SATIM PARASININ İNDİRİLMESİ ( Kullanılacak Formül )
ALICININ SEÇİMLİK HAKI ( Satılanda Ayıp Halinde )
SATILANDA AYIP ( Alıcının Seçimlik Hakları )"

Madde 204

YARGITAY

204Y13.HD3.4.2012E. 2012/5689 K. 2012/9013"ARACIN AYIPLI OLMASINA DAYALI ÖDENEN BEDELLERİN İADESİ İSTEMİ ( Davalıların Davacının Kullandığı Kredi Nedeniyle Ödediği Faizden Dolayı Herhangi Geliri ve Sebepsiz Zenginleşmeleri Olmadığından Davalılar Ancak Peşin Satış Bedelini Ödemekle Yükümlü Olduğu )
KREDİ FAİZİNİN TAHSİLİ ( Satın Alınan Aracın Ayıplı Olduğunu Belirterek Araç İçin Ödediği Banka Faizinin Tahsili - Davalılar Hakkında Sadece Satış Bedelinin Tahsiline Karar Verilmesi Gerekirken Krediye İlişkin Faizin de Tahsiline Karar Verilmesinin Usul ve Yasaya Aykırı Olduğu )
ARAÇ BEDELİNİN İADESİ ( Ayıplı Olduğunu Belirterek Araç İçin Ödediği Banka Faizinin Tahsili - Davalıların Davacının Kullandığı Kredi Nedeniyle Ödediği Faizden Dolayı Herhangi Geliri ve Sebepsiz Zenginleşmeleri Olmadığından Davalılar Ancak Peşin Satış Bedelini Ödemekle Yükümlü Olduğu )
HASAR NEDENİYLE DEĞER KAYBI ( Aracın Ayıplı Olmasına Dayalı Ödenen Bedellerin İadesi İstemi - Araçtaki Hasar Nedeniyle Değer Kaybı Oluşup Oluşmadığı ve Oluşmuş İse Ne Miktarda Değer Kaybı Olduğu Hususunda Araştırma Yapılması Gerektiği )"
204Y13.HD25.10.2010E. 2010/2005 K. 2010/13853"ARACIN ARIZALANMASI ( Ayıplı Olduğunun Anlaşıldığını İleri Sürerek Ödediği Bedelin Tahsili - İkinci El Araç Satışında da BK'nun 194-204 Md.leri Gereğince Ayıp Nedeniyle Davalı Satıcının Sorumluluğu Olduğu )
AYIPLI ARAÇ NEDENİYLE ÖDENEN BEDELİN TAHSİLİ ( Davacının Davalıdan Noterde Yapılan Sözleşme İle Satın Aldığı Aracın Kısa Bir Süre Sonra Arızalandığı ve Gizli Ayıplı Olduğu Tespit Raporundan Anlaşıldığı - İkinci El Araç Satışında da BK'nun 194-204 Md.leri Gereğince Ayıp Nedeniyle Davalı Satıcının Sorumluluğu Olduğu )
GİZLİ AYIP ( Davacının Davalıdan Noterde Yapılan Sözleşme İle Satın Aldığı Aracın Kısa Bir Süre Sonra Arızalandığı ve Gizli Ayıplı Olduğu Tespit Raporundan Anlaşıldığı - İkinci El Araç Satışında da BK'nun 194-204 Md.leri Gereğince Ayıp Nedeniyle Davalı Satıcının Sorumluluğu Olduğu )"
204Y13.HD10.2.2010E. 2009/11523 K. 2010/1455"AYIPLI MALIN YARGILAMA SIRASINDA SATILMASI ( Davacının Malın Misli İle Değiştirilmesini Talep Edemeyeceği - Semenin Tenzilini Talep Edebileceği )
YARGILAMA SIRASINDA DAVACININ AYIPLI MALI SATMASI ( Davacının Malın Misli İle Değiştirilmesini Talep Edemeyeceği - Semenin Tenzilini Talep Edebileceği )
SEMENİN TENZİLİ ( Davacının Yargılama Sırasında Ayıplı Malı Sattığı/Davacının Semenin Tenzilini İsteyebileceği - Davacının Malı Ayıp Nedeniyle Eksik Bedel İle Sattığı Dikkate Alınarak Faiz Uygulanacağı )
AYIPLI MALIN MİSLİ İLE DEĞİŞTİRİLMESİ ( Davacı Yargılama Sırasında Ayıplı Malı Sattığından Talep Edemeyeceği )"
204Y13.HD17.10.2006E. 2006/9885 K. 2006/13695"ARAÇ BEDELİNİN İADESİNE YÖNELİK İCRA TAKİBİNE İTİRAZ ( Araçtaki Aynı Arızanın İkiden Fazla ve Farklı Arızanın Dörtten Fazla Meydana Geldiği - Araçtan Faydalanamamanın Süreklilik Arz Ettiğinin Kabulü Gereği )
AYIPLI MAL ( Araçtaki Arızaların Aracın Tesliminden İtibaren Bir Yıllık Süre İçinde ve Garanti Süresi İçinde Meydana Geldiği - Araçtan Faydalanamamanın Süreklilik Arz Ettiğinin Kabulü Gereği )
BİLİRKİŞİ RAPORU ( Aracın Direksiyon Kutusunda Döşemelerinde ve Amortisörlerinde Gizli Ayıp Olduğu -
GİZLİ AYIP ( Aracın Direksiyon Kutusunda Döşemelerinde ve Amortisörlerinde Gizli Ayıp Olduğu
İTİRAZIN İPTALİ DAVASI ( Araç Arızalarının Aracın Tesliminden İtibaren Bir Yıllık Süre İçinde ve Garanti Süresi İçinde Meydana Geldiği - Davacı İlk Tercih Hakkını Onarım Yönünde Kullanmış Olsa Bile Araç Bedelinin İadesini de İsteyebileceği )"
204Y19.HD18.3.2005E. 2004/6888 K. 2005/2857"SATIN ALINAN ARAÇTA OLUŞAN ÜRETİM HATASI ( Araç Bedeli Olarak Faturada Yazılı Miktara Hükmedilmesi Gerekirken Davacının Bankaya Ödediği Miktarın Araç Bedeli Olarak Kabul Edilmesi Hatalı Olduğu )
ARAÇ BEDELİ ( Faturada Yazılı Miktara Hükmedilmesi Gerekirken Davacının Bankaya Ödediği Miktarın Araç Bedeli Olarak Kabul Edilmesi Hatalı Olduğu )
MADDİ VE MANEVİ TAZMİNAT ( Satın Alınan Araçta Üretim Hatası Olması Nedeniyle - Araç Bedeli Olarak Faturada Yazılı Miktara Hükmedilmesi Gereği )
FATURADA YAZILI MİKTARIN ESAS ALINMASI GEREĞİ ( Satın Alınan Araçta Üretim Hatası Olması Nedeniyle Tazminat Talebi )"
204Y11.HD16.6.1997E. 1997/4228 K. 1997/4656"AYIPLI MAL ( Kumaşların Belirli Bir Kısmının Fire Vermesi - Semenin İndirilmesi )
SEMENİN İNDİRİLMESİ ( Ayıplı Mal Bedelinin İadesinin Talep Edilmesi )
KUMAŞIN İBRAZI ( Tarafların Fire Konusundaki Açıklamalarının Dinlenmesi )
EN YÜKSEK TİCARİ FAİZ ( Uygulamalar İtibariyle İstemin Reeskont Faizi Olduğu )
REESKONT FAİZ ORANI ( Kabulü Gerekirken Yasal Faiz Yürütülmesinin Doğru Olmadığı )"

Madde 205

YARGITAY

205Y13.HD24.2.2014E. 2013/24592 K. 2014/4777"ALACAK DAVASI ( Satın Alınan Taşınmazlar İle İlgili Sözleşmesinin Feshedildiği İleri Sürülerek Bedel İadesi İle Kira Kaybının Tahsili İstemi - Kira Kaybına Yönelik İstemin Reddine Karar Verileceği )
SÖZLEŞMENİN FESHİ İLE BEDEL İADESİ TALEBİ ( Satın Alınan Taşınmazlar İle İlgili Sözleşmesinin Feshedildiği İleri Sürülerek Bedel İadesi İle Kira Kaybının Tahsili İstemi - Taşınmaz Değeri Dışında Başka Bir Talepte Bulunulamayacağı )
KİRA KAYBININ TAHSİLİ TALEBİ ( Satın Alınan Taşınmazlar İle İlgili Sözleşmesinin Feshedildiği İleri Sürülerek Bedel İadesi İle Kira Kaybının Tahsili İstemi - Kira Kaybına Yönelik İstemin Reddine Karar Verilmesi Gerektiği )"
205Y13.HD26.6.2013E. 2013/6756 K. 2013/17624"SEBEPSİZ ZENGİNLEŞME (Davacının Satın Aldığı Aracı Üçüncü Kişi Tarafından Haczedilip Satılıncaya Kadar Kullandığından Bir Takım Semereler Elde Ettiğinin Kabulü Gereği - Alıcının İstihsal Ettiği Menfaatlerin Satış Bedelinden İndirilmesi Gereği)
SATIM SÖZLEŞMESİNİN FESHİ (Alıcının Satılandan Elde Ettiği Faydaların Sebepsiz Zenginleşme Kurallarına Göre Hükmedilen Alacaktan Mahsubu Gereği - Davalı Dava Açılıncaya Kadar Temerrüde Düşürülmediğinden Temerrüt Fazinin Dava Tarihinden Başlatılması Gereği)
ALICININ ELDE ETTİĞİ SEMERELERİN ALACAKTAN DÜŞÜLMESİ (Sebepsiz Zenginleşme - Satım Sözleşmesinin Feshi)"
205Y19.HD2.7.2012E. 2012/7249 K. 2012/10981"FİNANSAL KİRALAMA YOLUYLA ALINAN MAKİNENİN AYIPLI OLMASI (Davacının Defter ve Kayıtları da İncelenmek Sıfatıyla ve Bu İncelemede Bilirkişi Raporuna Karşı İtirazları da Gözetilerek Davacının Bu Yönde Uğradığı Zarar Saptanarak Karar Verileceği)
AYIPLI MAL DAVASI (Finansal Kiralama Yoluyla Alınan Makinenin Ayıplı Olması/Yasal Faiz İstemi - Dava Dilekçesinde Belirtilen Alacak Yönünden Yasal Faize Islahla Arttırılan Bölüm Yönünden Avans Faizine Hükmedilmesi Gerektiği)
YASAL FAİZ İSTEMİ (Tazminat Davası/Ayıplı Mal Davası - Dava Dilekçesinde Belirtilen Alacak Yönünden Yasal Faize Islahla Arttırılan Bölüm Yönünden Avans Faizine Hükmedilmesi Gerektiği/Dava Dilekçesinde Belirtilen Alacak Yönünden de Avans Faizine Hükmedilemeyeceği)
BİLİRKİŞİ İNCELEMESİ (Finansal Kiralama Yoluyla Alınan Makinenin Ayıplı Olması - Davacının Defter ve Kayıtları da İncelenmek Sıfatıyla ve Bu İncelemede Bilirkişi Raporuna Karşı İtirazları da Gözetilerek Davacının Bu Yönde Uğradığı Zarar Saptanıp Toplanan Tüm Deliller Birlikte Değerlendirilerek Karar Verileceği)
AVANS FAİZİ (Ayıplı Mal Davası/Yasal Faiz İstemi - Dava Dilekçesinde Belirtilen Alacak Yönünden Yasal Faize Islahla Arttırılan Bölüm Yönünden Avans Faizine Hükmedilmesi Gerekirken Dava Dilekçesinde Belirtilen Alacak Yönünden de Avans Faizine Hükmedilmesinin Doğru Görülmediği)"
205Y13.HD24.5.2012E. 2012/8370 K. 2012/13478"AYIP NEDENİYLE ALICININ YAPMIŞ OLDUĞU MASRAFLAR (Davacının Ayıplı Traktör Nedeniyle Tarlasının 3. Şahıslarca Ekilmesi Nedeniyle Yapmış Olduğu Masraflardan da Davalı Satıcının Sorumlu Olduğu - Ayıplı Traktör Nedeniyle Tazminat Davası )
AYIBA KARŞI SATICININ SORUMLULUĞU (Üretici Firmanın Sorumlu Olmadığının Mahkemece Gözetileceği - Davalı Üretici Şirket Yönünden Davanın Reddi Gereği/Üretici Firmanın Ayıba Karşı Tekeffülden Dolayı Alıcıya Karşı Sorumluluğu Bulunmadığı )
AYIPLI TRAKTÖR NEDENİYLE TAZMİNAT DAVASI (Ayıba Karşı Tekeffül - Satıcının Kusurlu Olması Durumunda Alıcının Her Türlü Zararını Tazmin Edeceği/Ayrıca Davacının Ayıp Sebebiyle Yapmış Olduğu Masraflardan da Satıcı Davalının Sorumlu Olduğu )"
205Y13.HD29.4.2010E. 2009/11944 K. 2010/5905"AYIPLI TOHUMLUK SATIŞI ( Kusurlu Tohumluğu Satan Üreten Dağıtan ve İthal Edeninin Müteselsilen Sorumlu Olduğu )
SATICININ SORUMLULUĞU ( Satıcının Hiç Bir Kusuru Bulunmasa da Ayıplı Mal Satışı Nedeniyle Alıcıya Karşı Sorumlu Olduğu - Kusurlu Tohumluk Satan Üreten Dağıtan ve İthal Edenin Müteselsilen Sorumlu Olduğu )
ORJİNAL OLMAYAN TOHUMDAN ÜRETİLEN FİDE ( Ayıplı Tohum - Satıcının Sorumluluğu )"
205Y13.HD4.5.2009E. 2008/9676 K. 2009/6001"AYIPLI MAL SÖZLEŞMESİNİN FESHİ ( Uğradığı Zarar Karşılığının Tahsili - Davacının Aracın Ayıplı Olması ve Kullanamaması Nedeniyle Uğradığı Zararı İsteyebileceği )
AYIP NEDENİYLE SÖZLEŞMEDEN DÖNMENİN SONUÇLARI ( Davacının Aracın Ayıplı Olması ve Kullanamaması Nedeniyle Uğradığı Zararı İsteyebileceği )
TÜKETİCİNİN KORUNMASI KAPSAMINDA AYIPLI MAL VE SORUMLULUK ( Davalı Hiçbir Kusuru Olmadığını Kanıtlamadıkça Oluşan Davacı Zararından Sorumlu Olduğu )"
205Y19.HD28.4.2009E. 2008/8122 K. 2009/3720"AYIBA KARŞI TEKEFFÜL ( Satıcının Tekeffülü Altındaki Satılanın Ayıbı Anlaşıldığı Zaman Alıcı Muhayyer Olduğu - Dilerse Satılanı Redde Hazır Olduğunu Beyanla Satımın Feshedilmesini Dilerse Satılanı Alıkoyup Kıymetinin Noksanı Mukabilinde Semenin Tenzil Olunmasını Dava Edebileceği )
SATICININ AYIBA KARŞI TEKEFFÜLÜ ( Altındaki Satılanın Ayıbı Anlaşıldığı Zaman Alıcı Muhayyer Olduğu - Dilerse Satılanı Redde Hazır Olduğunu Beyanla Satımın Feshedilmesini Dilerse Satılanı Alıkoyup Kıymetinin Noksanı Mukabilinde Semenin Tenzil Olunmasını Dava Edebileceği )"
205Y19.HD27.3.2008E. 2008/560 K. 2008/3086"AYIPLI MAL BEDELİNİN TAHSİLİ ( Davadan Önce Yapılmış Bir İhtar Bulunmadığından Satış Bedeline Dava Tarihinden İtibaren Faiz Yürütülebileceği )
FAİZ ( Ayıplı Malın Bedelinin Tahsili - Davadan Önce Yapılmış Bir İhtar Bulunmadığından Satış Bedeline Dava Tarihinden İtibaren Faiz Yürütülebileceği/Satış Tarihinden İtibaren Faiz Yürütülmesinin İsabetsizliği )
AYIPLI MAL SATIŞI NEDENİYLE SÖZLEŞMENİN FESHİ ( Davadan Önce Yapılmış Bir İhtar Bulunmadığından Satış Bedeline Dava Tarihinden İtibaren Faiz Yürütülebileceği )
SATIŞ BEDELİ ( Ayıplı Malın Bedelinin Tahsili - Davadan Önce Yapılmış Bir İhtar Bulunmadığından Satış Bedeline Dava Tarihinden İtibaren Faiz Yürütülebileceği )"
205Y13.HD8.3.2007E. 2006/15803 K. 2007/3054"SATILAN MALIN SATICIYA İADESİ ( Teslimi Takiben - Davacı Satıcı Bu İadeyi Kabul Ettiğine Göre Artık Satılan Malların Bedelini Değil Malların Mevcut Hali İle Değerinde Bir Azalma Var İse Bu Bedeli İsteyebileceği )
İADE EDİLEN MALIN KABULÜ ( Satıcı İadeyi Kabul Ettiğine Göre Artık Satılan Malların Bedelini Değil Malların Mevcut Hali İle Değerinde Bir Azalma Var İse Bu Bedeli İsteyebileceği - Satıcının Hakları )
SATICININ İADEDEN DOĞAN HAKLARI ( Teslimi Takiben Satılan Mal Satıcıya İade Edildiğinde Davacı Satıcı Bu İadeyi Kabul Ettiğine Göre Artık Satılan Malların Bedelini Değil Malların Mevcut Hali İle Değerinde Bir Azalma Var İse Bu Bedeli İsteyebileceği )"
205Y19.HD21.11.2005E. 2005/1504 K. 2005/11461"AYIBA KARŞI TEKEFFÜL ( Davacı Ayıplı Mal Satışından Dolayı Satış Bedeli Faizi ve Muhakeme Masrafları Dışında Ayrıca Zararının Tazminini de Talep Edilebileceği )
AYIPLI MAL SATIŞI ( Davacının Doğrudan Doğruya Doğmuş Bir Zararının Bulunup Bulunmadığı İddia ve Savunma Çerçevesinde Araştırılıp Gerektiğinde Bilirkişi Raporu Alınması Gerekiği )
BİLİRKİŞİ RAPORU ( Ayıplı Mal Satışından Dolayı Davacının Doğrudan Doğruya Doğmuş Bir Zararının Bulunup Bulunmadığı İddia ve Savunma Çerçevesinde Araştırılıp Gerektiğinde Bilirkişi Raporu Alınması Gerekiği )
ZARARIN TAZMİNİ ( Davacı Ayıplı Mal Satışından Dolayı Satış Bedeli Faizi ve Muhakeme Masrafları Dışında Ayrıca Zararının Tazminini de Talep Edilebileceği )"
205Y19.HD6.6.2005E. 2004/9827 K. 2005/6262"TAZMİNAT DAVASI ( Davalıdan Satın Alınan Malın Ayıplı Çıkması Nedeniyle )
AYIPLI MAL ( Çalıştırılarak Teslim Alınan Makinanın Parçasının Davacının Hatalı Kullanımı Sonucu Kırıldığı ve Bu Sebeple Parça Bedelinin Makina Bedelinden İndirilmesi İddiasının Araştırılmasının Gerekmesi )
AYIP İHBARI ( Teslim Olunan Malın Parçasında Eksiklik veya Bozukluk Olduğu İhbar Olunmadığından Davacının Hatası Sonucu Kırılan Parça Bedelinin Makina Bedelinden İndirilmesinin Gerekmesi )
KULLANIM HATASI ( Ayıp İhbarında Çalışan Bir Aksamdaki Parçalarda Eksiklik veya Bozukluk Bulunduğu İhbar Olunmadığından Dişlinin Davacının Kullanım Hatası Sonucu Kırıldığı ve Değerinin Araştırılması Gerektiği Hususundaki Davalının İddiasının Üzerinde Durulması )"
205Y13.HD28.3.2005E. 2004/12193 K. 2005/5037"ALACAK DAVASI ( Taşınmaz Satım Sözleşmesi için Verilen Kaparonun Taşınmazın Üçüncü Kişiye Satılması Nedeniyle İadesi İstemi )
KAPARONUN İADESİ ( Sözleşme Uyarınca Davalıya Verilen Kaparonun Bir Kısmının Davalı Hesabına Havale Edildiği İddia Edildiğinden Bu Hususun Bankadan Sorulmasının Gerekmesi )
TAŞINMAZ SATIM SÖZLEŞMESİ ( Sözleşme Şartlarının Yerine Getirilmemesi-Verilen Kaparonun İadesi )"
205Y19.HD19.3.2004E. 2003/6366 K. 2004/3102"ALACAK DAVASI ( Davalıdan Bedelini Ödeyerek Aldığı İş Makinasının Mülkiyetinin Devredilmemesi Nedeniyle Ödenen Satış Parasının Tahsili Talebi )
ARAÇ SATIŞ SÖZLEŞMESİ ( Resmi Şekilde Yapılmasının Gerekmesi-Resmi Şekilde Yapılmayan ve Bu Nedenle Geçersiz Olan Araç Satışına İlişkin Sözleşme Nedeniyle Herkesin Verdiğini Geri İsteyebilmesi )
MÜLKİYET DEVRİ ( Araç Satış Sözleşmesinin Resmi Şekilde Yapılmasının Gerekmesi-Yasada Öngörülen Şekilde Yapılmaması Nedeniyle Geçersiz Olan Sözleşme Nedeniyle Herkesin Verdiği Şeyin İadesini Talep Edebilmesi )"
205Y19.HD31.5.2002E. 2001/9781 K. 2002/4188"TAZMİNAT ( Alıcının Sözleşmedeki Nitelikte Akreditif Açmamasına Rağmen İlk Parti Malın Teslim Edilmesi/Zımnen Değiştirildiği Anlamını Taşıyacağı - Satıcının Mal Tesliminden Kaçınmasının Hakkın Kötüye Kullanılması Sayılacağı )
SÖZLEŞMEDEKİ NİTELİKTE AKREDİTİF AÇILMAMASI ( İlk Parti Malın Teslim Edilmesi/Zımnen Değiştirildiği Anlamını Taşıyacağı - Satıcının Mal Tesliminden Kaçınmasının Hakkın Kötüye Kullanılması Sayılacağı/Haksız Fesih Nedeniyle Tazminat Davası )
AKREDİTİFİN SÖZLEŞMEDEKİ NİTELİKTE AÇILMAMASI ( İlk Parti Malın Teslim Edilmesi/Zımnen Değiştirildiği Anlamını Taşıyacağı - Satıcının Mal Tesliminden Kaçınmasının Hakkın Kötüye Kullanılması Sayılacağı/Haksız Fesih Nedeniyle Tazminat Davası )
SÖZLEŞMENİN FESHİ ( Alıcının Sözleşmedeki Nitelikte Akreditif Açmamasına Rağmen İlk Parti Malın Teslim Edilmesi/Zımnen Değiştirildiği Anlamını Taşıyacağı - Satıcının Mal Tesliminden Kaçınmasının Hakkın Kötüye Kullanılması Sayılacağı/Haklı Fesih )
HAKKIN KÖTÜYE KULLANILMASI ( Alıcının Sözleşmedeki Nitelikte Akreditif Açmamasına Rağmen İlk Parti Malın Teslim Edilmesi/Zımnen Değiştirildiği Anlamını Taşıyacağı - Satıcının Mal Tesliminden Kaçınması )"
205Y13.HD22.10.2001E. 2001/7856 K. 2001/9445"ALACAK DAVASI ( Araç Satışı-Satış Sırasında Satıcının Araç Üzerinde Haciz Olduğu Gizlemesi Nedeniyle Uğranılan Zararların Tahsili Talebi )
NOTER SATIŞ SÖZLEŞMESİNİN İPTALİ ( Araç Devrine İlişkin Sözleşme-Satış Sırasında Satıcının Araç Üzerinde Haciz Olduğu Gizlemesi )
HACİZLİ ARACIN NOTER SATIŞ SÖZLEŞMESİ İLE SATILMASI ( Alıcının Araç Üzerinde Haciz Olduğunu Bilmemesi-Davalı Satıcının Kötüniyetli Olması )
HUKUKİ AYIPLI SATIŞA KONU ARAÇ ( Satın Alanın Sözleşmeyi Feshedip Tazminat İstemekte Haklı Olması )"
205Y13.HD31.1.2000E. 2000/314 K. 2000/434"MENFİ TESPİT DAVASI ( Davacının Sözleşmeyi Feshetmiş Olması Nedeniyle Borçlu Olmadığının Tespiti Amacıyla Açmış Olduğu Dava Olması )
SATIM SÖZLEŞMESİ ( Davacının Ayıplı Mal Nedeniyle Sözleşmeyi Feshetmiş Olmasının Hukuka Uygun Bulunması )
AYIPLI MAL ( Davacının Almış Olduğu Bulaşık Makinesinde Aradığı Şartların Bulunmaması Nedeniyle Ayıplı Olduğunun Kabul Edilmesinin Gerekmesi )
İHBAR ( Davacının Satın Aldığı Malın Ayıplı Olduğunu Öğrendiği Andan İtibaren Usulüne Uygun Olarak Satıcıya İhbar Etmiş Olması )"
205Y13.HD15.12.1992E. 1992/8632 K. 1992/9787"SATIM AKDİNİN FESHİ ( Haklı Sebebe Dayanması Halinde İstihsal Edilen Menfaatlerin İade Edileceği )
HAKLI SEBEPLERLE SATIŞ SÖZLEŞMESİNİN FESHİ ( Alıcının İstihsal Ettiği Menfaatleri İade Borcu )
SATILANDAN ELDE EDİLEN MENFAATLERİN İADESİ ( Haklı Sebeple Fesih Halinde )"
205Y13.HD6.12.1990E. 1990/4611 K. 1990/8265"TAZMİNAT DAVASI ( Alınan Makinenin Garanti Süresi İçinde Bozulmasına Rağmen Satıcının Tamir Etmemesi Nedeniyle Uğranılan Zararların Tazmini )
GARANTİLİ SATILAN MAL ( Garanti Süresi İçinde Onarımın Satıcı Tarafından Yapılacağı Belirtildiğinden Hasarın Ne Miktar Masrafla Kullanılabilir Duruma Getirileceğinin Belirlenmesi )
SATICININ SORUMLULUĞU ( Kendisinin Hiçbir Kusuru Olmadığını İspat Etmedikçe Alıcının Her Türlü Zararlarını Tazmin Etmesinin Gerekmesi )"
205Y13.HD25.1.1988E. 1987/5999 K. 1988/247"ALACAK DAVASI ( Satım Sözleşmesinin Feshedilmesi Nedeniyle Uğranılan Zarar )
SATIM SÖZLEŞMESİNİN FESHİ ( Alıcının Satıcıya Satılanla Birlikte Ondan Elde Ettiği Çıkarları da İade Etmekle Yükümlü Olması )
ALICININ SORUMLULUĞU ( Satım Sözleşmesi Feshedilince Alıcının Satıcıya Satılanla Birlikte Ondan Elde Ettiği Çıkarları da İade Etmekle Yükümlü Olması )"

Madde 206

YARGITAY

206Y11.HD4.2.1999E. 1998/8627 K. 1999/468"BANKALARIN MEVDUATLARDAN SORUMLULUĞU
BANKANIN SAHTE VEKALETNAME SAHİBİNE MUDİSİNİN MEVDUATINI ÖDEMESİ
KUSURSUZ SORUMLULUK ( Bankanın Sahte Kimlikle Düzenlenen Vekaletname Uyarınca Ödeme Yapması )
ÖZEN BORCU ( Bankanın Sahte Kimlikle Düzenlenen Vekaletname Uyarınca Ödeme Yapması )
MADDİ TAZMİNAT ( Bankanın Sahte Kimlikle Düzenlenen Vekaletname Uyarınca Ödeme Yapması )
MANEVİ TAZMİNAT ( Bankanın Sahte Kimlikle Düzenlenen Vekaletname Uyarınca Ödeme Yapması )
KURTULUŞ KANITI ( Bankanın Sahte Kimlikle Düzenlenen Vekaletname Uyarınca Ödeme Yapması )"

Madde 207

YARGITAY

207Y15.HD24.11.2015E. 2015/5047 K. 2015/5985"ESER SÖZLEŞMESİNDEN KAYNAKLANAN TAZMİNAT İSTEMİ ( Davanın Beş Yıllık Zamanaşımı Süresine Tabi Olduğu - Dava Eserin Teslim Edildiği Tarihten İtibaren Beş Yıl İçerisinde Açıldığından Zamanaşımı Definin Reddi Gerektiği/Mahkemece Taraflar Arasında Satış Sözleşmesi Varmış Gibi Zamanaşımı Süresinin Dolduğundan Bahisle Davanın Reddine Karar Verilemeyeceği )
SATIN ALINAN ARAÇTA MEYDANA GELEN ARIZA VE HASARIN PARÇA VE İŞÇİLİK BEDELİ ( Uyuşmazlığın Eser Sözleşmesinden Kaynaklandığı/Beş Yıllık Zamanaşımına Tabi Olduğu - Dava Eserin Teslim Edildiği Tarihten İtibaren Beş Yıllık Zamanaşımı Süresi İçinde Açıldığından Zamanaşımı Definin Reddedileceği/Mahkemece Taraflar Arasında Satış Sözleşmesi Varmış Gibi Zamanaşımı Süresinin Dolduğundan Bahisle Davanın Reddine Karar Verilmesinin Hatalı Olduğu )
ZAMANAŞIMI ( Ayrık Durumlar Dışında Eser Sözleşmelerinden Kaynaklanan Davaların Beş Yıllık Zamanaşımına Tabi Olduğu/Bu Sürenin Alacağın Muaccel Olduğu Tarihte Başlayacağı - Eserin Teslim Edildiği Tarihten İtibaren Beş Yıllık Zamanaşımı Süresi İçinde Davanın Açıldığı/Mahkemece Uyuşmazlığın Esasının İncelenmesi Gerektiği/Taraflar Arasında Satış Sözleşmesi Varmış Gibi Zamanaşımı Süresinin Dolduğundan Bahisle Davanın Reddine Karar Verilmesinin İsabetsizliği )"
207Y19.HD1.4.2014E. 2014/3219 K. 2014/6225"AYIPLI ARACIN YENİSİ İLE DEĞİŞTİRİLMESİ İSTEMİ ( Zamanaşımı Süresi - Teslim Tarihi 2008 Olmasına Rağmen Dava İlk Olarak Sonradan Görevsizlik Kararı Veren Tüketici Mahkemesine 2011 Tarihinde Yani Garanti Süresi Olan 2 Yıllık Süre Dolduktan Sonra Açılmış Bulunduğundan Davanın Reddi Gerektiği )
ZAMANAŞIMI SÜRESİ ( Ayıplı Aracın Yenisi İle Değiştirilmesi İstemi - Teslim Tarihi 2008 Olmasına Rağmen Dava İlk Olarak Sonradan Görevsizlik Kararı Veren Tüketici Mahkemesine 2011 Tarihinde Yani Garanti Süresi Olan 2 Yıllık Süre Dolduktan Sonra Açılmış Bulunduğu )
TİCARİ SATIŞLARDA ZAMANAŞIMI SÜRESİ ( Ayıplı Aracın Yenisi İle Değiştirilmesi İstemi - Dava Tarihinde Yürürlükte Bulunan Kanun Uyarınca Ticari Satışlarda Zamanaşımı Süresi Malın Tesliminden İtibaren 6 Ay Olduğu Ancak Daha Uzun Süreli Garanti Verilmesi Halinde Zamanaşımı Süresinin Garanti Süresinin Sonuna Kadar Uzayacağı )
GARANTİ SÜRESİ ( Ayıplı Aracın Yenisi İle Değiştirilmesi İstemi - Uzun Süreli Garanti Verilmesi Halinde Zamanaşımı Süresinin Garanti Süresinin Sonuna Kadar Uzayacağı )"
207Y19.HD26.6.2013E. 2013/8636 K. 2013/11925"MENFİ TESPİT DAVASI ( Takibe Konu Bononun Kamyona Yapılan Tamirat Karşılığı Alındığı Savunmasına İtibar Edilecek Olsa Bile Davalının Bu Savunmasını Usulüne Uygun Delillerle Kanıtlaması Gerektiği )
HARİCİ SATIŞ SÖZLEŞMESİ ( Menfi Tespit Davası - Resmi Şekilde Yapılmayan Harici Satış İşlemi Geçersiz Olduğundan Herkesin Aldığını İadeyle Sorumlu Olacağı )
İSPAT YÜKÜ ( Davalıda Olup Bononun Satıma Konu Aracın Tamirat Bedeli Olarak Verildiği Savunmasını Kanıtlaması Gerektiği - Menfi Tespit Davası )"
207Y19.HD28.6.2012E. 2011/16506 K. 2012/10687"SÖZLEŞMENİN İPTALİ ( Ayıplı Mal Nedeniyle - Davacı Kira Paralarını Finansal Kiralama Şirketine Ödediğinden Ödenen Kira Paralarını Ancak Finansal Kiralama Şirketinden Talep Edebileceği/Kiralama Şirketi Hakkında Devam Eden Bir Dava Olmadığından Diğer Davalı Satıcıdan Tahsiline Karar Verilmesinin Doğru Olmadığı )
AYIPLI MAL ( Sözleşmenin İptaline Dayanan - Davacı Kira Paralarını Finansal Kiralama Şirketine Ödediğinden Ödenen Kira Paralarını Ancak Finansal Kiralama Şirketinden Talep Edebileceği )
YETKİSİZLİK KARARI ( Sözleşmenin İptaline Dayanan Alacak -Yetkisizlik Kararı Verilen Kiralama Şirketi Hakkındaki Dosyanın Yetkili Mahkemeye Gönderilmediğinin Anlaşıldığı/Kiralama Şirketi Hakkında Devam Eden Bir Dava Olmadığından Diğer Davalı Satıcıdan Tahsiline Karar Verilmesinin Doğru Olmadığı )"
207YHGK19.10.2011E. 2011/19-505 K. 2011/636"AYIPLI ARACIN YENİSİ İLE DEĞİŞTİRİLMESİ DAVASI ( Ticari Satım/Ana Bayii ve Satıcı Tarafından İmzalanan Garanti Belgesinde İki Yıllık Garanti Süresi Öngörüldüğü - Satıcının da Bu Süre İçinde Ayıba Karşı Tekeffülde Bulunduğunun Kabulü Gereği )
SATICININ AYIPLI ARAÇTAN SORUMLULUĞU ( Ticari Satım/Satıcı Sıfatı İle İmzalanan Garanti Belgesinde İki Yıllık Garanti Süresi Öngörüldüğü/Ayıba Karşı Tekeffül - İki Yıllık Süre İçinde Açılan Ayıplı Aracın Yenisi İle Değiştirilmesi Davasının Satıcı Yönünden Zamanaşımı Sebebiyle Reddedilemeyeceği )
AYIBA KARŞI TEKEFFÜL ( Ticari Satıma Konu Ayıplı Aracın Yenisi İle Değiştirilmesi Davası - Ana Bayii ve Satıcı Tarafından İmzalanan Garanti Belgesinde İki Yıllık Garanti Süresi Öngörüldüğü - Satıcının da Bu Süre İçinde Ayıba Karşı Tekeffülde Bulunduğunun Kabulü Gereği )
GARANTİ BELGESİ ( Ticari Satıma Konu Ayıplı Aracın Yenisi İle Değiştirilmesi Davası - İmalatçı Tarafından İki Yıllık Garanti Süresi Verilmesi/Zamanaşımı Süresinin Uzatıldığını Gösterdiği Bu Süre Ayrıca Satıcı Tarafından da Taahhüt Edilmişse Satıcıyı da Bağlayacağı )
ZAMANAŞIMI ( Ticari Satıma Konu Ayıplı Aracın Yenisi İle Değiştirilmesi Davası - İmalatçı ve Satıcı Tarafından İki Yıllık Garanti Süresi Verilmesi - Zamanaşımı Süresinin Uzatıldığını Gösterdiği/Ayıba Karşı Tekeffül )"
207Y13.HD30.6.2011E. 2010/13044 K. 2011/10492"ALACAK DAVASI ( Müşterinin Bayi Tarafından Aleyhine İkame Edilen Davaya Karşı Mebiin Tesliminden İtibaren Bir Sene Geçmeksizin İhbar Ettiği Ayıptan Dolayı Defi Hakkı Sene Geçmekle Sakıt Olmayıp Devam Edeceği )
DEF'İ HAKKI ( Alacak Davası - Müşterinin Bayi Tarafından Aleyhine İkame Edilen Davaya Karşı Mebiin Tesliminden İtibaren Bir Sene Geçmeksizin İhbar Ettiği Ayıptan Dolayı Defi Hakkı Sene Geçmekle Sakıt Olmayıp Devam Edeceği )
MÜŞTERİNİN BAYİ TARAFINDAN ALEYHİNE İKAME EDİLEN DAVA ( Bu Davaya Karşı Mebiin Tesliminden İtibaren Bir Sene Geçmeksizin İhbar Ettiği Ayıptan Dolayı Defi Hakkı Sene Geçmekle Sakıt Olmayıp Devam Edeceği )"
207Y19.HD27.4.2011E. 2010/11435 K. 2011/5659"TİCARİ İŞLERDE SATILAN MALIN AYIBI ( Açıkça Belli İse 2 Gün Açıkça Belli Değil İse 8 Gün İçinde Muayene Etme ve Tespit Edilen Ayıbın İhbarının Zorunlu Olduğu - Alacak Davası )
ALACAK DAVASI ( Satıcı Alıcıyı İğfal Etmediği Gibi Bu Husus İspatta Edilmediği - Satın Alınan Malın Teslim Edildiği ve Davanın Açıldığı Tarih Gözetildiğinde Davanın 6 Aylık Yasal Zamanaşımı Süresinde Açılmadığı )
ZAMANAŞIMI İTİRAZI ( Reddedilirken Dayanılan Yönetmeliğin 2. Md.sinde Yönetmelik Hükümlerinin Tüketici İşlemine Konu Mallar Hakkında Uygulanacağı - Satın Alınan Malın Teslim Edildiği ve Davanın Açıldığı Tarih Gözetildiğinde Davanın 6 Aylık Yasal Zamanaşımı Süresinde Açılmadığı )
DAVA AÇMA SÜRESİ ( Tüketici İşlemi/Alacak Davası - Ayıbın Gizli Olması Halinde Nihayet Altı Ay İçinde Bu Konudaki Davanın Açılması Gerektiği )
TÜKETİCİ İŞLEMİ ( Zamanaşımı İtirazı Reddedilirken Dayanılan Yönetmeliğin 2. Md.sinde Yönetmelik Hükümlerinin Tüketici İşlemine Konu Mallar Hakkında Uygulanacağının Belirtildiği - Ayıbın Gizli Olması Halinde Nihayet Altı Ay İçinde Bu Konudaki Davanın Açılması Gerektiği )"
207Y17.HD26.4.2010E. 2010/729 K. 2010/3885"KASKO RÜCU DAVASI ( Satıcı Daha Uzun Müddet İçin Kefalet Etmemiş İse Satılanı Ayıba Karşı Tekeffülden Mütevellit Her Türlü Dava Satılandaki Ayıp Daha Sonra Meydana Çıksa Bile Alıcıya Teslim Vukuundan İtibaren Bir Sene Geçmekle Sakıt Olacağı )
ZAMANAŞIMI ( Kasko Rücu Davası - Satıcı Daha Uzun Müddet İçin Kefalet Etmemiş İse Satılanı Ayıba Karşı Tekeffülden Mütevellit Her Türlü Dava Satılandaki Ayıp Daha Sonra Meydana Çıksa Bile Alıcıya Teslim Vukuundan İtibaren Bir Sene Geçmekle Sakıt Olacağı )
ALICIYI İĞFAL ( Kasko Rücu Davası - B.K.'nun 207 /Son Md. Uyarınca Satıcı Alıcıyı İğfal Etmiş İse Bir Yıllık Zamanaşımından Yararlanamayacağı )
TEK SATICILIK İŞLEMLERİ ( Satım Sözleşmesinde Satıcının ve Alıcının Temerrüdü İle Ayıba Karşı Tekeffül Hükümleri Uygulanabileceği - B.K.'nun 194. Md. Uyarınca Satılanın Ayıptan Salim Olmasını Sağlamakla Yükümlü Olduğu )"
207Y19.HD5.4.2010E. 2010/512 K. 2010/3859"AYIPLI MAL ( Yenisi İle Değiştirilmesi İstemi/Satıcının Garanti Veren İle Birlikte Alıcıya Karşı Sorumlu Olduğu - 818 S.K. ve Garanti Belgesi Hükümleri Dikkate Alındığında Zamanaşımının Söz Konusu Olmadığı/Bilirkişi Raporları Değerlendirilerek İşin Esasına Girilmesi Gerektiği )
GARANTİ BELGESİ ( Ayıplı Aracın Yenisi İle Değiştirilmesi Talebi/Satıcının Garanti Veren İle Birlikte Alıcıya Karşı Sorumlu Olduğu - 818 S.K. ve Garanti Belgesi Hükümleri Dikkate Alındığında Zamanaşımının Dolmadığı )
ZAMANAŞIMI ( Ayıplı Aracın Yenisi İle Değiştirilmesi Talebi/Satıcı ve Garanti Verenin Birlikte Alıcıya Karşı Sorumluluğu - 818 S.K. ve Garanti Belgesi Hükümlerine Göre Dolmadığı/Bilirkişi Raporları Doğrultusunda İşin Esasına Girileceği )"
207YHGK10.3.2010E. 2010/4-111 K. 2010/137"HAKSIZ FİİL DOLAYISIYLA TAZMİNAT İSTEMİNDE ZAMANAŞIMI ( Henüz Ceza Davası Sona Ermeden Ceza Davasına Katılanlar Tarafından Açılan Hukuk Davasında Zamanaşımının Sona Erdiğinden Bahsedilemeyeceği )
ZAMANAŞIMI ( Haksız Fiil Dolayısıyla Tazminat İsteminde Zamanaşımı - Henüz Ceza Davası Sona Ermeden Ceza Davasına Katılanlar Tarafından Açılan Hukuk Davasında Zamanaşımının Sona Ermediği )
CEZA DAVASI SONA ERMDEN HUKUK DAVASI AÇILMASI ( Ceza Davasına Katılanlar Tarafından Açılan Hukuk Davasında Zamanaşımının Sona Erdiğinden Bahsedilemeyeceği - Haksız Fiil Dolayısıyla Tazminat )"
207Y19.HD5.11.2009E. 2009/1281 K. 2009/10242"AYIBA KARŞI TEKEFFÜL ( Ayıpların Açık veya Gizli Ayıp Niteliğinde Olup Olmadığı ve TTK'nun 25/3. Md. Öngörülen Ayıp İhbar Süreleri İçerisinde Ayıp İhbarında Bulunulup Bulunulmadığı Hususları Üzerinde Durulması Gerektiği )
AÇIK VEYA GİZLİ AYIP ( Ayıba Karşı Tekeffül Hükümlerine Dayalı Dava - Ayıpların Açık veya Gizli Ayıp Niteliğinde Olup Olmadığı ve TTK'nun 25/3. Md. Öngörülen Ayıp İhbar Süreleri İçerisinde Ayıp İhbarında Bulunulup Bulunulmadığı Hususları Üzerinde Durulması Gerektiği )
ARACIN AYIPLI OLMASI ( Dava Konusu Aracın Karıştığı Herhangi Bir Kazaya Rastlanmadığı Bildirilmiş İse de Dosya İçerisinde Bulunan Delil Tespit Raporunda Aracın Darbe Gördüğü - Yeterli Araştırma ve İnceleme Yapıldıktan Sonra Karar Verilmesi Gerektiği )"
207Y19.HD14.9.2009E. 2008/11897 K. 2009/8161"AYIPLI MAL DAVASI ( Davacı Genişletilen Savunmaya Açıkça Karşı Çıktığına ve Davalı Cevap Dilekçesini Hasmına Tebliğ Ettirdikten Sonra Onun İzni Olmaksızın Savunma Nedenlerini Genişletemeyeceğine Göre Zamanaşımı Def'inin Reddi Gerektiği )
ZAMANAŞIMI DEF'İ ( Davacı Genişletilen Savunmaya Açıkça Karşı Çıktığına ve HUMK 202. Md. Hükmünce Davalı Cevap Dilekçesini Hasmına Tebliğ Ettirdikten Sonra Onun İzni Olmaksızın Savunma Nedenlerini Genişletemeyeceğine Göre Reddi Gerektiği )
SAVUNMANIN GENİŞLETİLMESİ ( Ayıplı Mal Davası - Davacı Açıkça Karşı Çıktığına ve Davalı Cevap Dilekçesini Hasmına Tebliğ Ettirdikten Sonra Onun İzni Olmaksızın Savunma Nedenlerini Genişletemeyeceğine Göre Zamanaşımı Def'inin Reddi Gerektiği )"
207Y19.HD18.12.2008E. 2008/5392 K. 2008/12216"ARACIN HATALI ÜRETİMİ ( Tamir Masrafı ve 2 Ay Kullanılmaması Nedeniyle Uğranılan Zarar Talebi - Arızanın Kullanıcı Hatasından Kaynaklanmadığının Birbirini Doğrulayan Bilirkişi Raporları İle Saptanması/Üretici ve Bayinin Müteselsil Sorumluluğu )
ÜRETİCİ VE BAYİNİN MÜTESELSİL SORUMLULUĞU ( Hatalı Üretilen Araç/Tamir Masrafı ve 2 Ay Kullanılmaması Nedeniyle Uğranılan Zarar Talebi - Birbirini Doğrulayan Bilirkişi Raporları İle Saptanması )
HATALI ÜRETİM ( Birbirini Doğrulayan Bilirkişi Raporları İle Saptanması - Aracın Tamir Masrafı ve 2 Ay Kullanılmaması Nedeniyle Uğranılan Zarardan Üretici ve Bayinin Müteselsil Sorumlu Oldukları )
YETKİLİ SERVİS ( Araçtaki Arızaya Neden Olduğuna İlişkin İddia İspat Edilemediğinden Tamir Masrafı ve 2 Ay Kullanılmaması Nedeniyle Uğranılan Zarar İsteminde Husumet Yöneltilemeyeceği )"
207Y13.HD11.11.2008E. 2008/6600 K. 2008/13423"AYIPLI MAL SATIŞI NEDENİYLE TAZMİNAT ( Satın Alınan Araçta İmalattan Doğan Gizli Ayıp Süresi İçinde İhbar Edilip Yasanın Öngördüğü Zamanaşımı Süresi Geçmediği - Olayda Borçlar Kanunu Zamanaşımı Süresinin Uygulanmayacağı )
İMALATTAN DOĞAN GİZLİ AYIP ( Süresi İçinde İhbar Edilip Yasanın Öngördüğü Zamanaşımı Süresinin Geçmediği - Olayda Borçlar Kanunu Zamanaşımı Süresinin Uygulanmayacağı )
ZAMANAŞIMI SÜRESİ ( Olayda Borçlar Kanunu Zamanaşımı Süresinin Uygulanmayacağı Dikkate Alınarak Davaya Bakılması Gerektiği )"
207Y19.HD10.11.2008E. 2008/8813 K. 2008/10748"ARAÇ SATIŞI ( Ticari Satışta Tacirler Arasındaki Zamanaşımı Süresi Altı Ay Olduğu - Ancak Dava Konusu Somut Olayda Garanti Belgesindeki Süre İki Yıl Olup Garanti Süresi İçinde Dava Açılabileceği )
MALIN YENİSİ İLE DEĞİŞTİRİLMESİ İSTEMİ ( Ticari Satışta Tacirler Arasındaki Zamanaşımı Süresi Altı Ay Olduğu - Ancak Dava Konusu Somut Olayda Garanti Belgesindeki Süre İki Yıl Olup Garanti Süresi İçinde Dava Açılabileceği )
TİCARİ SATIŞ ( Malın Yenisi İle Değiştirilmesi İstemi - Tacirler Arasındaki Zamanaşımı Süresi Altı Ay Olduğu/Ancak Dava Konusu Somut Olayda Garanti Belgesindeki Süre İki Yıl Olup Garanti Süresi İçinde Dava Açılabileceği )
ZAMANAŞIMI ( Ticari Satışta Tacirler Arasındaki Zamanaşımı Süresi Altı Ay Olduğu - Ancak Dava Konusu Somut Olayda Garanti Belgesindeki Süre İki Yıl Olup Garanti Süresi İçinde Dava Açılabileceği )
GARANTİ SÜRESİ ( Malın Yenisi İle Değiştirilmesi İstemi - Garanti Belgesindeki Süre İki Yıl Olup Garanti Süresi İçinde Dava Açılabileceği )"
207Y13.HD1.4.2008E. 2007/15133 K. 2008/4504"AYIBA KARŞI TEKEFFÜL ( Dayalı Tazminat Davasının Bir Yıllık Zamanaşımına Tabi Olduğu )
ZAMANAŞIMI ( Ayıba Karşı Tekeffüle Dayalı Tazminat Davasının Bir Yıllık Zamanaşımına Tabi Olduğu )"
207Y19.HD12.2.2008E. 2007/11897 K. 2008/1114"AYIPLI ARAÇ SATIŞI ( Ticari Satışlarla İlgili Davalarda Zamanaşımı Süresi 6 Ay İse de Satılanın Daha Uzun Bir Süre Garanti Kapsamına Alınması Durumunda Garanti Süresi Sonuna Kadar Dava Açılabileceği )
AYIBA KARŞI TEKEFFÜL ( Hükümlerine Dayanan Ticari Satışlarla İlgili Davalarda Zamanaşımı Süresi 6 Ay İse de Satılanın Daha Uzun Bir Süre Garanti Kapsamına Alınması Durumunda Garanti Süresi Sonuna Kadar Dava Açılabileceği )
TİCARİ SATIŞ ( Ayıba Karşı Tekeffül Hükümlerine Dayanan Ticari Satışlarla İlgili Davalarda Zamanaşımı Süresi 6 Ay İse de Satılanın Daha Uzun Bir Süre Garanti Kapsamına Alınması Durumunda Garanti Süresi Sonuna Kadar Dava Açılabileceği )
ZAMANAŞIMI SÜRESİ ( Ayıba Karşı Tekeffül Hükümlerine Dayanan Ticari Satışlarla İlgili Davalarda 6 Ay İse de Satılanın Daha Uzun Bir Süre Garanti Kapsamına Alınması Durumunda Garanti Süresi Sonuna Kadar Dava Açılabileceği - Satıcı Alıcıyı İğfal Etmiş İse Zamanaşımından Yararlanamayacağı )
GARANTİ SÜRESİ ( Ayıba Karşı Tekeffül Hükümlerine Dayanan Ticari Satışlarla İlgili Davalarda Zamanaşımı Süresi 6 Ay İse de Satılanın Daha Uzun Bir Süre Garanti Kapsamına Alınması Durumunda Garanti Süresi Sonuna Kadar Dava Açılabileceği )"
207Y19.HD12.7.2006E. 2006/405 K. 2006/7604"AYIBA KARŞI TEKEFFÜL ( Satıcının Alıcıyı İğfal Etmiş Olması Dışında Satıcı Daha Uzun Müddet İçin Kefalet Etmemiş İse Satılanı Ayıba Karşı Tekeffülünden Mütevellit Her Türlü Dava Satılandaki Ayıp Daha Sonra Ortaya Çıksa Bile Malın Tesliminden İtibaren Bir Sene Geçmekle Sakıt Olacağı )
SATICININ ALICIYI İĞFALİ ( Dışında Satıcı Daha Uzun Müddet İçin Kefalet Etmemiş İse Satılanı Ayıba Karşı Tekeffülünden Mütevellit Her Türlü Dava Satılandaki Ayıp Daha Sonra Ortaya Çıksa Bile Malın Tesliminden İtibaren Bir Sene Geçmekle Sakıt Olacağı - Ayıba Karşı Tekeffül )"
207Y13.HD23.1.2006E. 2005/13514 K. 2006/456"TAZMİNAT DAVASI ( Davacının Taşınmazı Daha Önce Teslim Alması ve Kullanmaya Başlaması Mülkiyetin Devri Mahiyetinde Olmadığı İçin Zamanaşımı Süresi Teslim Anında Başlamadığı )
DAVACININ TAŞINMAZI DAHA ÖNCE TESLİM ALMASI VE KULLANMAYA BAŞLAMASI ( Mülkiyetin Devri Mahiyetinde Olmadığı İçin Zamanaşımı Süresi Teslim Anında Başlamadığı - Tazminat Davası )
ZAMANAŞIMI BAŞLANGICI ( Davacının Taşınmazı Daha Önce Teslim Alması ve Kullanmaya Başlaması Mülkiyetin Devri Mahiyetinde Olmadığı İçin Zamanaşımı Süresi Teslim Anında Başlamadığı - Tazminat Davası )"
207Y19.HD25.11.2005E. 2005/3751 K. 2005/11668"ALACAK DAVASI ( Ayıba Karşı Tekeffül Hükümlerine Dayalı - Zamanaşımı ve Ayıp İhbarı İle İlgili Süreler Yönünden İnceleme Yapılmaksızın İşin Esasına Girilerek Hüküm Kurulmasının Doğru Görülmediği )
AYIBA KARŞI TEKEFFÜL Alacak Davası - Zamanaşımı ve Ayıp İhbarı İle İlgili Süreler Yönünden İnceleme Yapılmaksızın İşin Esasına Girilerek Hüküm Kurulmasının Doğru Görülmediği )
ZAMANAŞIMI VE AYIP İHBARI ( Ayıba Karşı Tekeffül Hükümlerine Dayalı Alacak Davası - Zamanaşımı ve Ayıp İhbarı İle İlgili Süreler Yönünden İnceleme Yapılmaksızın İşin Esasına Girilerek Hüküm Kurulmasının Doğru Görülmediği )"
207Y19.HD19.10.2005E. 2005/1135 K. 2005/10278"TAZMİNAT DAVASI ( Eksik Mal Teslimi - Satış Sözleşmesinden Kaynaklanan Uyuşmazlıklarda Zamanaşımı Süresinin 10 Yıl Olduğu/Ayıba Karşı Tekeffül Hükümlerine Dayanılamayacağı )
SATIŞ SÖZLEŞMESİNDEN KAYNAKLANAN UYUŞMAZLIKLAR ( Zamanaşımı Süresinin 10 Yıl Olduğu/Ayıba Karşı Tekeffül Hükümlerine Dayanılamayacağı - Eksik Mal Teslimi Nedeniyle Tazminat Davası )
EKSİK MAL TESLİMİ NEDENİYLE TAZMİNAT DAVASI ( Ayıba Karşı Tekeffül Hükümlerine Dayanılamayacağı - Satış Sözleşmesinden Kaynaklanan Uyuşmazlıklarda Zamanaşımı Süresinin 10 Yıl Olduğu )
AYIBA KARŞI TEKEFFÜL ( Eksik Mal Teslimi Nedeniyle Tazminat Davası - Ayıba Karşı Tekeffül Hükümlerine Dayanılamayacağı/Satış Sözleşmesinden Kaynaklanan Uyuşmazlıklarda Zamanaşımı Süresinin 10 Yıl Olduğu )"
207Y15.HD21.7.2005E. 2005/896 K. 2005/4448"BİNANIN AYIPLI OLMASINDAN DOĞAN DAVALARDA ZAMANAŞIMI ( Mülkiyetin Devrinden Beş Sene Geçmekle Uğradığı - Ancak Borçlu Borcunu İkrar Ettiği ve Özellikle Borca Mahsuben Bir Miktar Ödeme Yaptığı Rehin veya Kefalet Verdiği Takdirde Zamanaşımının Kesileceği )
BORÇLUNUN BORCUNU İKRAR ETMESİ ( Borca Mahsuben Bir Miktar Ödeme Yaptığı Rehin veya Kefalet Verdiği Takdirde Zamanaşımının Kesileceği - Binanın Ayıplı Olmasından Doğan Dava )
ZAMANAŞIMININ KESİLMESİ ( Borçlu Borcunu İkrar Ettiği ve Özellikle Borca Mahsuben Bir Miktar Ödeme Yaptığı Rehin veya Kefalet Verdiği Takdirde Kesileceği - Kesilmeden İtibaren Yeni Bir Süre Başlayacağı ve Yeni Sürenin Daima On Sene Olacağı Binanın Ayıplı Olmasından Doğan Dava )
10 YILLIK ZAMANAŞIMI SÜRESİ ( Binanın Ayıplı Olmasından Doğan Davalarda Zamanaşımı - Zamanaşımını Kesildikten Sonra Kesilmeden İtibaren Yeni Bir Sürenin Başlayacağı ve Borcun İkrar Edilmiş Olması Halinde Bu Sürenin 10 Yıl Olduğu )
KAT MALİKLERİ KURULU KARARI İLE APARTMANDA GÜÇLENDİRME ÇALIŞMALARI YAPILMASI ( Yapının Projeye Uygun Hale Getirilmesi Talebi - Borç İkrarı ve Kısmi İfa Nedeniyle Belgenin Düzenlendiği Tarih İtibarı İle Zamanaşımı Kesilmiş ve Yeni On Yıllık Sürenin İşlemeye Başladığı )"
207Y15.HD17.7.2005E. 2004/5809 K. 2005/4306"ESER SÖZLEŞMESİ ( Davada Talep Edilen Alacak Kalemi Nitelik ve Niceliği İtibariyle "Açık Ayıp" Olmayıp "Noksan İş" Olduğu - Eserdeki Noksanlıkların Bedeli Teslimde İhtirazi Kayda Gerek Olmaksızın Zamanaşımı Süresi İçinde Her Zaman İstenebileceği )
NOKSAN İŞ BEDELİNİN TAHSİLİ ( Eserdeki Noksanlıkların Bedeli Teslimde İhtirazi Kayda Gerek Olmaksızın Zamanaşımı Süresi İçinde Her Zaman İstenebileceği )
ZAMANAŞIMI ( Eserdeki Noksanlıkların Bedeli Teslimde İhtirazi Kayda Gerek Olmaksızın Zamanaşımı Süresi İçinde Her Zaman İstenebileceği )
KAT KARŞILIĞI İNŞAAT YAPIM SÖZLEŞMESİ ( Eserdeki Noksanlıkların Bedeli Teslimde İhtirazi Kayda Gerek Olmaksızın Zamanaşımı Süresi İçinde Her Zaman İstenebileceği )"
207Y15.HD4.7.2005E. 2005/1196 K. 2005/4006"KAT KARŞILIĞI İNŞAAT SÖZLEŞMESİNE KONU BİNADAKİ GİZLİ AYIP NEDENİYLE TAZMİNAT TALEBİ ( Ölümle Taraf Ehliyetinin ve Verdiği Vekaletin Sona Ermesi ve Vekalet Vermeyen Mirasçı Adına Yapılan Temyiz Başvurusunun Geçersiz Olması - Arsa Sahibinden Daire Alan Kişilerin Tek Başlarına Yükleniciye Karşı Dava Açamayacağı - Gizli Ayıpta Uygulanacak Hak Düşürücü Süre )
İNŞAATTAKİ GİZLİ AYIP NEDENİYLE YÜKLENİCİDEN TAZMİNAT TALEBİ ( Davacının Ölümü Üzerine Hak Ehliyetinin ve Verdiği Vekaletin Sona Ermesi ve Vekalet Vermeyen Mirasçı Adına Yapılan Temyiz Başvurusunun Geçersiz Olması - Arsa Sahibinden Daire Alan Kişilerin Tek Başlarına Yükleniciye Karşı Dava Açamayacağı - Gizli Ayıpta Uygulanacak Hak Düşürücü Süre )
ÖLÜMLE TARAF EHLİYETİNİN SONA ERMESİ ( Mirasçıya Karar Tebliğ Edilmesine Rağmen Süresinde Temyiz Talebinde Bulunmaması - Murisin Verdiği Vekaletname Hükümsüz Olduğundan Muris Adına Yapılan Temyiz Başvurusunun Reddi Gereği )
ARSA SAHİBİNDEN DAİRE SATIN ALAN KİŞİLERİN GİZLİ AYIP NEDENİYLE YÜKLENİCİYE TEK BAŞLARINA DAVA AÇAMAYACAĞI ( Yükleniciyle Aralarında Hukuki Bir İlişki Bulunmaması - Arsa Sahibiyle Birlikte Dava Açabilecekleri )
YÜKLENİCİNİN AYBA KARŞI TEKEFFÜL SORUMLULUĞU ( Arsa Sahibinden Daire Alıp Yükleniciyle Hukuki İlişkileri Bulunmayan Daire Sahiplerinin Tek Başlarına İnşaattaki Gizli Ayıp Nedeniyle Tazminat Talep Edemeyeceği - Uygulanacak Hak Düşürücü Süre )
HAK DÜŞÜRÜCÜ SÜRE ( Kat Karşılığı İnşaat Sözleşmesinde Gizli Ayıp Nedeniyle Tazminat Davasında - Binada Zamanla Ortaya Çıkan Ayıpların Açık Ayıp Olarak Kabul Edilemeyeceği )"
207Y19.HD28.5.2004E. 2003/9378 K. 2004/6338"ALACAK DAVASI ( Satın Alınan Malların Davalı Tarafından Garanti Edilen Nitelikte Olmaması Nedeniyle Bu Mallar için Ödenen Fatura Bedellerinin Tahsili Talebi )
AYIPLI MAL ( Davacının Tacir Olması Nedeniyle Muayene Yükümlülüğünü Yerine Getirmeyerek Yasal Süreler Geçtikten Sonra Ayıp İhbarında Bulunamaması )
AYIPLI MALA KARŞI MUAYENE VE İHBAR YÜKÜMÜ ( Tacir Olan Davacının Malı Teslim Aldıktan İtibaren Sekiz Gün İçerisinde Muayene Ederek Ayıpları Satıcıya Bildirmekle Yükümlü Olması )"
207Y15.HD22.4.2004E. 2004/1280 K. 2004/2287"ESER SÖZLEŞMESİ ( Taraflar Arasındaki Uyuşmazlığın BK'nın Eser Sözleşmesine İlişkin Hükümlerinden Kaynaklandığının Kabul Edilmesinin Gerekmesi )
ZAMANAŞIMI ( Eser Sözeleşmesinde Doğan Uyuşmazlıklarda BK'nın Beş Yıllık Zamanaşımı Süresinin Uygulanmasının Gerekli Olması )
BEŞ YILLIK ZAMANAŞIMI ( Eser Sözeleşmesinde Doğan Uyuşmazlıklarda BK'nın Beş Yıllık Zamanaşımı Süresinin Uygulanmasının Gerekli Olması )"
207YHGK22.10.2003E. 2003/4-603 K. 2003/594"DEPREM SONUCU UĞRANILAN ZARARIN TAZMİNİ ( Zamanaşımının Zararın Ortaya Çıktığı Anda Yani Depremin Etkisiyle Binanın Yıkılması Sonucu Başlaması )
BİNANIN YIKILMASI ( Yapı Kullanma İzni Alınan Bir Binanın Deprem Nedeniyle Yıkılması-Haksız Fiilden Doğan Zamanaşımı Sürelerinin Binanın Yıkılmasıyla Başlaması )
HAKSIZ FİİL ( Neden Olduğu Zarar Henüz Gerçekleşmemiş Bir Fiilin Salt İşlenmiş Olmasının Zamanaşımı Sürelerinin Başlangıcı İçin Yeterli Olmaması )
TAZMİNAT DAVASI ( Deprem Nedeniyle Binanın Çökmesi Sonucu Davacının Uğradığı Zararın Binayı Yapan Davalılar Tarafından Tazmininin Talep edilmesi )
ZARAR OLUŞMASI ( Bir Kimsenin Haksız Fiilden Dolayı Tazminat İsteyebilmesi İçin Zararın Doğmuş Olmasının Gerekmesi-Zamanaşımı Sürelerinin de Zararın Doğumuyla Birlikte Başlaması )
ZAMANAŞIMI ( Deprem Sonucu Binanın Yıkılması-Zamanaşımı Süresinin Binanın Yapı Kullanma İzninin Alındığı Tarihten Değil de Deprem Sonucu Binanın Yıkılması Anından Başlaması )
17 AĞUSTOS DEPREMİ SONUCU YIKILAN BİNA ( Zamanaşımı Süresinin Binanın Yapı Kullanma İzninin Alındığı Tarihten Değil de Deprem Sonucu Binanın Yıkılması Anından Başlaması )
MARMARA DEPREMİ SONUCU YIKILAN BİNA ( Zamanaşımı Süresinin Binanın Yapı Kullanma İzninin Alındığı Tarihten Değil de Deprem Sonucu Binanın Yıkılması Anından Başlaması )"
207Y19.HD17.10.2003E. 2003/1215 K. 2003/10021"ARAÇTA MEYDANA GELEN HASAR ( Aracın 60.833 Km'de Yatak Sarması Nedeniyle Kullanılamamasından Doğan Zarar - Bilirkişi Raporunda Arızanın İmalat Hatasından Kaynaklandığı Bu Gibi Arızaların Ancak 600.000 Km'den Sonra Ortaya Çıkabileceğine Göre Talebin Kabulü Gereği )
ARACIN YATAK SARMASI ( Bilirkişi Raporunda Arızanın İmalat Hatasından Kaynaklandığı Bu Gibi Arızaların Ancak 600.000 Km'den Sonra Ortaya Çıkabileceği/Muayene ile Anlaşılmasının Olanaksız Oluşu - Alacak Davası )
ALICININ İĞFALİ ( Aracın 60.833 Km'de Yatak Sarması ve Bu Gibi Arızaların Ancak 600.000 Km'den Sonra Ortaya Çıkabileceği/Muayene ile Anlaşılmasının Olanaksız Olmasına Göre Alıcının İğfal Edilmiş Sayılması - Alacak Davasının 10 Yıllık Zamanaşımına Tabi Olduğu )
ZAMANAŞIMI ( Aracın 60.833 Km'de Yatak Sarması Nedeniyle Aracı Kullanamamaktan Doğan Zarar - Aracın Muayene ile Anlaşılmasının Olanaksız Olmasına Göre Alıcının İğfal Edilmiş Sayılması/Alacak Davasının 10 Yıllık Zamanaşımına Tabi Olduğu )"
207Y19.HD16.10.2002E. 2002/3261 K. 2002/6681"ALACAK DAVASI ( Davacının Davalıdan Satın Aldığı Dış Cephe Kaplamalarının Ayıplı Olması Nedeniyle Yeniden Yaptığı Kaplama Bedelinin Tazminini İstemesi )
AYIBA KARŞI TEKEFFÜL ( Ticari İşlerde Satılan Malın Ayıbı Açıkça Belli İse İki Gün Açıkça Belli Değilse Sekiz Gün İçinde Muayene Etme ve Tespit Edilen Ayıbın İhbarının Zorunlu Olması )
ZAMANAŞIMI ( Ticari İşlerde Satılan Malın Ayıbı Açıkça Belli İse İki Gün Açıkça Belli Değilse Sekiz Gün İçinde Muayene Etme ve Tespit Edilen Ayıbın İhbarının Zorunlu Olması )"
207Y19.HD15.6.2001E. 2001/747 K. 2001/4645"HÜKÜM ( Zamanaşımı Defi Konusunda Karar Verilmeden Kurulamayacağı - Ayıplı Mal/Menfi Tesbit ve İstirdat Davası )
AYIPLI MAL ( Menfi Tesbit ve İstirdat Davası - Zamanaşımı Defi Konusunda Karar Verilmeden Hüküm Kurulamayacağı )
MENFİ TESPİT VE İSTİRDAT DAVASI ( Ayıplı Mal İçin Verilen Bono - Zamanaşımı Defi Konusunda Karar Verilmeden Hüküm Kurulamayacağı )
ZAMANAŞIMI DEFİ ( Karar Verilmeden Hüküm Kurulamayacağı - Ayıplı Mal İçin Verilen Bono/Menfi Tesbit ve İstirdat Davası )"
207Y19.HD1.6.2000E. 2000/703 K. 2000/4277"TAZMİNAT ( Ayıba Karşı Tekeffül Nedeniyle )
AYIBA KARŞI TEKEFFÜL ( Bu Nedenle Açılacak Her Türlü Davanın Satılandaki ayıp Daha Sonra Ortaya Çıksa Bile Alıcıya Teslim Tarihinden İtibaren Bir Sene Geçmekle Düşmesi )
ZAMANAŞIMI ( Ayıba Karşı Tekeffülden Kaynaklanan Her Türlü Davanın Satılandaki ayıp Daha Sonra Ortaya Çıksa Bile Alıcıya Teslim Tarihinden İtibaren Bir Sene Geçmekle Düşmesi )
TİCARİ SATIŞLAR ( Ayıba Karşı Tekeffül Davası Açılma Süresinin Altı Ay Olması )"
207Y19.HD6.7.1999E. 1999/3932 K. 1999/4621"MENFİ TESPİT DAVASI ( Aracın İadesi Karşılığında Yeni Bir Araçla Değiştirilmesinin Talep Edilmesi )
TÜKETİCİ SIFATI ( Bir Mal veya Hizmeti Özel Amaçlarla Satın Alarak Kullanan veya Tüketen Gerçek veya Tüzel Kişi Olarak Tanımlanması )
AYIPLI MAL ( Satın Alınan Araçtan Kısa Bir Süre Sonra Arızalar Meydana Gelmesi )
AYNEN İFA ( Satın Alınan Aracın Davalıya İadesiyle Aynı Model Aynı Özelliklere Sahip Sıfır Km'de Bir Aracın Davacıya Teslimine Karar Verilmesi )
4077 SAYILI KANUNUN UYGULANMASI ( Ticaret Şirketleri Dahil Bütün Tüzel Kişilerin Tüketici Olabilmesi Mal veya Hizmetin Özel Amaçlarla Alınmasının Yeterli Olması )
EŞİTLİK İLKESİ ( 4077 Sayılı Kanunun Tüzel Kişilere Uygulanmayıp Sadece Gerçek Kişilere Uygulanmasının Anayasada Düzenlenen Bu İlkeye Aykırı Olması )"
207Y11.HD24.2.1998E. 1997/8741 K. 1998/1149"SATICININ AYIBA KARŞI TEKEFFÜLÜ ( Zamanaşımı )
ZAMANAŞIMI ( Satıcının Ayıba Karşı Tekeffülü )
AYIBA KARŞI TEKELLÜFTEN KAYNAKLANAN TAZMİNAT TALEPLERİ ( Zamanaşımı )
ZAMANAŞIMI ( Ayıba Karşı Tekellüften Kaynaklanan Tazminat Talepleri )
TAZMİNAT TALEBİNDE ZAMANAŞIMI ( Ayıba Karşı Tekellüften Kaynaklanan )"
207YHGK22.3.1995E. 1995/15-31 K. 1995/196"ZAMANAŞIMI ( Gayrımenkul İnşaatında Kusura Dayalı Alacak Davası )
SÜRE ( Gayrımenkul İnşaatında Kusura Dayalı Alacak Davası Açmakta )
ZAMANAŞIMI ( Müteahhidin Kasıt Veya Ağır Kusuru - Ayıplı Malzeme Kullanması )
MÜTEAHHİDİN KASIT VEYA AĞIR KUSURU - AYIPLI MALZEME KULLANMASI ( Dava Açmakta Süre )
KUSURUN SONRADAN ÇIKMASI ( Bildirim - Dava Açmakta Süre )
ESER SÖZLEŞMESİNDE KUSURUN BİLDİRİLME ŞEKLİ"
207Y13.HD14.11.1994E. 1994/6268 K. 1994/9913"TAZMİNAT DAVASI ( Cihazda Açık Noksanlıklar Olması Nedeniyle )
TİCARİ SATIŞ ( Tacirler Arasındaki Ticari Satışlar Nedeniyle Türk Ticaret Kanununun Uygulanması )
SÖZLEŞMEDEN DOĞAN SORUMLULUK ( Tacirler Arasındaki Ticari Satışlar Nedeniyle Türk Ticaret Kanununun Uygulanması )"
207Y19.HD25.3.1994E. 1993/2025 K. 1994/ 2823"AYIP İHBARI
AYIPLI MALIN KABULÜ
ZAMANAŞIMI ( Ayıp ihbarı )
AYIBA KARŞI TEKKEFFÜL
TİCARİ SATIŞ"
207Y11.HD20.2.1990E. 1988/9372 K. 1990/1085"MENKUL SATIŞI ( Satılan Şeyin Kararlaştırılan Niteliklere Uymaması )
AYIPLI TESLİM ( Menkulün Taraflarca Önceden Belirlenen Şartlara Uymaması Ayıplı Teslim Değildir )
ISLAH ( Davalının Muvafakatına Bağlı Olmaması )
SATILANDAN BAŞKA BİR ŞEYİN TESLİMİ ( Satılanın Kararlaştırılan Niteliklere Uymaması )"
207Y13.HD30.3.1989E. 1988/6825 K. 1989/2181"SATILANDA AYIP ( Satış Bedelinin Düşük Olması )
ZAMANAŞIMI ( Satıcının Alıcıyı İğfal Etmemiş Olmaması Halinde )
AYIBA KARŞI TEKEFFÜL ( Satıcının Alıcıyı İğfal Etmemiş Olmaması Halinde Zamanaşımı )
SATIŞ BEDELİ ( Düşük Olması Ayıp Anlamına Gelmez )"
207Y13.HD11.3.1987E. 1987/1104 K. 1987/1426"AYIBA KARŞI TEKEFFÜL ( Zamanaşımı - Eksik Teslim Edilen Bina )
ZAMANAŞIMI ( Eksik Teslim Edilen Binada Ayıba Karşı Tekeffül )
TAŞINMAZIN AYIPLI OLMASINDAN DOĞAN TEKEFFÜLE MÜSTENİT DAVALARDA ZAMANAŞIMI"
207Y11.HD3.10.1986E. 1986/4447 K. 1986/4964"AYIP İHBARI ( Satıcının Alıcıyı İğfal Etmesinde Zamanaşımı Uygulanamayacağı )
ZAMANAŞIMI ( Ayıp İhbarında Satıcının Alıcıyı İğfal Etmesinde Uygulanamayacağı )
SATICININ ALICIYI İĞFAL ETMESİNDE AYIP İHBARI ( Zamanaşımı Uygulanamayacağı )
GİZLİ AYIP ( ( Satıcının Alıcıyı İğfal Etmesinde Zamanaşımı Uygulanamayacağı )"
207Y11.HD12.11.1981E. 1981/3939 K. 1981/4762"SATILANDA AYIP ( Ticari Satışlarda Zamanaşımı )
ZAMANAŞIMI ( Ticari Satışlarda Satılanın Ayıplı Olmasından Kaynaklanan Davalar )
SAVUNMANIN GENİŞLETİLMESİ ( Esasa Cevap Dilekçesinden Sonra İleri Sürülen Zamanaşımı Savunmasına Karşı Çıkılmaması )
ZAMANAŞIMI SAVUNMASI ( Esasa Cevap Dilekçesiyle İleri Sürülmesi )
TİCARİ SATIMDA AYIPLI MALI DAVADA ZAMANAŞIMI
ZAMANAŞIMI BAŞLANGICI ( Ticari Satımda Malın Ayıplı Olmasını Dava )
SATILANIN ALICIYA TESLİMİ ( Ticari Satımda Malın Ayıplı Olmasını Dava Süresinin Başlangıcı )
AYIPLI MAL SATIMI ( Dava Açmakta Zamanaşımı )"

Madde 208

YARGITAY

208Y11.HD13.10.1981E. 1981/3534 K. 1981/4204"TİCARİ ÖRF VE ADET ( Gözönüne Alınabileceği Durumlar )
TİCARİ HÜKÜM BULUNMAYAN HALLER ( Ticari Örf ve Adetin Uygulanması )
BONONUN ÖDENMESİNDEN SONRA VADE FARKI TALEBİ
VADE FARKI TALEBİ ( Bononun Ödenmesinden Sonra )"
208Y13.HD12.1.1981E.1980/ 6544 K. 1981/60"TAŞINIR SATIM SÖZLEŞMESİ ( Elektrik )
SEMEN BORCU ( Elektrik )"
208Y4.HD23.12.1975E. 1975/4215 K. 1975/12688"ŞUFA HAKKININ KULLANILMASININ GÜCÜ
MÜLKİYETİN ESKİ PAYDAŞA GEÇMESİ ANI ( Şufa )
ALICININ İŞGAL TAZMİNATININ BAŞLANGICI ( Şufa )"

Madde 209

YARGITAY

209Y19.HD24.12.2015E. 2015/6269 K. 2015/17621"ALACAK DAVASI (İkili Anlaşmanın Yapılmasından Önceki Dönemle İlgili Siparişin Yapıldığı Tarihteki Cari Fiyat Üzerinden İkili Anlaşmanın Yapılmasından Sonraki Dönemle İlgili Davalı Yönetim Kurulunca Belirlenen ve Davacının İtiraz Etmediği Cari Fiyat Üzerinden Hesaplama Yapılması Gerektiği - Davanın Kısmen Kabulünün Yerinde Olduğu)
ELEKTRİK ENERJİSİ SATIN ALMA (Taraflar Arasındaki Uyuşmazlığın Sistemden Çekilen Enerjinin Birim Fiyatından Kaynaklandığı/Davalı Yanca Fatura Düzenlenmesi ve Ödemelerin İtirazsız Tahsil Edilmesi Karşısında Davalı Yanın Sözlü Anlaşma Olmadığı Yönündeki Savunmasının Yerinde Olmadığı - Alacak Davası)
İKİLİ ANLAŞMA (Yapılmasından Önceki Dönemle İlgili Siparişin Yapıldığı Tarihteki Cari Fiyat Üzerinden İkili Anlaşmanın Yapılmasından Sonraki Dönemle İlgili Davalı Yönetim Kurulunca Belirlenen ve Davacının İtiraz Etmediği Cari Fiyat Üzerinden Hesaplama Yapılması Gerektiği)"
209Y19.HD21.3.2013E. 2013/181 K. 2013/4931"İTİRAZIN İPTALİ VE TAKİBİN DEVAMI İSTEMİ ( Satım Sözleşmesine Konu Malın Bedeli Tayin Edilmemiş İse ve Davacı Tarafından İddia Ettiği Bedel Kanıtlanmamış İse Semenin Tayini 818 S. BK'nun 209 - 6098 S. TBK 233 Md.sine Göre Yapılacağı )
SATIM SÖZLEŞMESİ ( Sözleşmenin Satım Siparişinin Yapıldığı Gün ve Mahaldeki Cari Fiyat Üzerinden Kurulduğu - Mahkemece Anılan Yasa Hükmü Gözetilerek Satış Bedelinin Gerektiğinde Bilirkişi İncelemesi de Yaptırılmak Suretiyle Tayini Gerektiği )
SATIM BEDELİ ( İtirazın İptali ve Takibin Devamı İstemi - Satım Sözleşmesine Konu Malın Bedeli Tayin Edilmemiş İse ve Davacı Tarafından İddia Ettiği Bedel Kanıtlanmamış İse Semenin Tayini 818 S. BK'nun 209 - 6098 S. TBK 233. Md.sine Göre Yapılacağı )"
209Y19.HD5.5.2008E. 2007/11001 K. 2008/4779"ALACAK DAVASI ( Resmi Olmayan Geçersiz Sözleşmede " ...Satış Bedelini Nakden ve Peşinen Aldım" İfadesi Yer Aldığı - Alıcı Kafi Siparişi Yapmış Fakat Semeni Tayin Etmemiş İse Satım Siparişin Yapıldığı Gün ve Mahalde Cari Fiyat Üzerinden Akdedilmiş Sayıldığı )
MOTORLU ARAÇ SATIŞI ( Geçersiz Sözleşmede " ...Satış Bedelini Nakden ve Peşinen Aldım" İfadesi Yer Aldığı - Alıcı Kafi Siparişi Yapmış Fakat Semeni Tayin Etmemiş İse Satım Siparişin Yapıldığı Gün ve Mahalde Cari Fiyat Üzerinden Akdedilmiş Sayıldığı )
GEÇERSİZ SÖZLEŞME ( Motorlu Araç Satışı - Resmi Şekilde Yapılmadığı İçin Geçersiz Olan Sözleşme Nedeniyle Herkes Aldığını İade Edeceği )"
209Y13.HD5.10.1989E. 1989/2595 K. 1989/5578"MENKUL SATIMI ( Satılan Malın Protokolde Belirlenen Satış Bedelinin Gerçek Bedelden Daha Düşük Olmasının Bedel Farkını Talebe Hak Vermemesi )
BEDEL FARKI TALEBİ ( Satılan Malın Protokolde Belirlenen Satış Bedelinin Gerçek Bedelden Daha Düşük Olmasının Bedel Farkını Talebe Hak Vermemesi )
SATIŞ BEDELİNİN GERÇEK BEDELDEN DAHA DÜŞÜK OLMASI ( Satılan Malın Protokolde Belirlenen Satış Bedelinin Gerçek Bedelden Daha Düşük Olmasının Bedel Farkını Talebe Hak Vermemesi )
BİLİRKİŞİ ( Faturada Belirtilen Malların Gerçek Değerlerinin Bilirkişi Aracılığıyla Araştırılmadan Hüküm Tesisinin Yanlış Olması )"
209Y11.HD2.10.1989E. 1988/7430 K. 1989/4953"FATURA ( Malın Fiyat ve Teslimi Konusunda Delil Niteliği Olmaması )
BİLİRKİŞİ İNCELEMESİ ( Satış Fiyatı Taraflarca Belirlenmeyen Mal )
SATIŞ FİYATI TARAFLARCA BELİRLENMEYEN MAL ( İlgili Kurumlar veya Bilirkişilerce Tesbiti )
FİYAT BELİRLENMESİNDE USUL ( Satış Fiyatı Taraflarca Belirlenmeyen Mal )"
209Y11.HD29.11.1974E. 1974/2954 K. 1974/3368"MUAYENE KAYDIYLA SATIŞ ( Ayıp İhbarında Adete Göre Süre Tayini )
AYIP İHBARI ( Muayene Kaydıyla Satışta Adete Göre Süre Tayini )
ADETE GÖRE SÜRE TAYİNİ ( Muayene Kaydıyla Satışta Ayıp İhbarında )"

Madde 210

YARGITAY

210Y19.HD9.3.2005E. 2004/6588 K. 2005/2375"ALACAĞIN TAHSİLİ DAVASI ( Satım Nedeniyle Oluşan Alacak - Çekle Yapılan Ödemenin Araştırlması Gereği )
ÇEKLE YAPILAN ÖDEME ( Çekle İlgili Bilgilerin İlgili Banka Şubesinden Sorularak Ödeme Yapılıp Yapılmadığının Araştırılması )"
210YİBGK27.6.2003E. 2001/1 K. 2003/1"FATURA ( "Bedelin Belli Bir Sürede Ödenmemesi Halinde Vade Farkı Ödenir" İbaresi Yazılı - Sekiz Gün İçinde İtiraz Edilmemesi/Vade Farkının Kabul Edildiği Anlamına Gelmeyeceği )
BEDELİN BELLİ BİR SÜREDE ÖEDENMEMESİ HALİNDE VADE FARKI ÖDENİR İBARESİ YAZILI FATURA ( Sekiz Gün İçinde İtiraz Edilmemesi - Vade Farkının Kabul Edildiği Anlamına Gelmeyeceği )
SÖZLEŞME İLİŞKİSİNDEN DOĞAN BEDEL ( Belirli Bir Sürede Ödenmemesi - "Bedelin Belli Bir Sürede Ödenmemesi Halinde Vade Farkı Ödenir" İbaresi Yazılı Faturaya Dayanılarak İstenemeyeceği )
VADE FARKI ( "Bedelin Belli Bir Sürede Ödenmemesi Halinde Vade Farkı Ödenir" İbaresi Yazılı Fatura - Sekiz Gün İçinde İtiraz Edilmemesi/Vade Farkının Kabul Edildiği Anlamına Gelmeyeceği )
FATURAYA SEKİZ GÜN İÇİNDE İTİRAZ EDİLMEMESİ ( "Bedelin Belli Bir Sürede Ödenmemesi Halinde Vade Farkı Ödenir" İbaresi Yazılı - Vade Farkının Kabul Edildiği Anlamına Gelmeyeceği )
VADE FARKI İSTENİLEBİLMESİ KOŞULLARI ( Bir Sözleşme Bulunması Veya Taraflarca Uygulamanın Benimsenmiş Olması Gereği - Faturadaki İbareye Dayanılarak İstenemeyeceği )
FATURADA YER ALMASI GEREKEN KAYITLAR ( Vade Farkının Zorunlu Kayıtlar Arasında Olmadığı - "Bedelin Belli Bir Sürede Ödenmemesi Halinde Vade Farkı Ödenir" İbaresi Yazılı Faturaya Dayanılarak İstenemeyeceği )"
210Y19.HD21.3.2002E. 2001/5060 K. 2002/1992"İTİRAZIN İPTALİ ( Satılan Mal Bedelinin Ödenmemesi Sebebiyle Yapılan Takibe Vaki İtirazın İptali İstemi )
BORCUN TEMERRÜDÜ ( Borcun İfa Edileceği Günün Birlikte Kararlaştırılmaması Halinde Borçlunun Alacaklının İhtarı İle Temerrüde Düşecek Olması )
İFA ZAMANI ( Borcun İfa Edileceği Günün Birlikte Kararlaştırılmaması Halinde Borçlunun Alacaklının İhtarı İle Temerrüde Düşecek Olması )"
210Y19.HD31.1.2002E. 2001/7114 K. 2002/708"İTİRAZIN İPTALİ ( Mal Satımı Sebebiyle Fatura Düzenlendiği ve Faturanın Ödenmemesi Nedeniyle Yapılan Takibe Vaki İtiraz )
VADE FARKI ( Faturalardaki Kayda Göre Davacının Vade Farkı Talebinde Bulunması )
FATURAYA DAYANILARAK VADE FARKI İSTEMİ ( Davacının Faturalara Dayanarak Vade Farkı Talebinde Bulunması ) "
210Y19.HD27.4.2000E. 2000/194 K. 2000/3205"İSTİRDAT DAVASI ( Davalının Alacağını Teminat Mektubunu 7 Gün İçinde Paraya Çevirerek Tahsil Etme İmkanı Varken Bekleyip Vade Farkı İle Tahsil Etmesi - 7 Günlük Faiz Düşülmek Suretiyle Fazla Tahsilin İstirdadının Usul ve Kanuna Uygunluğu )
TEMİNAT MEKTUBUNUN GEÇ PARAYA ÇEVRİLMESİ ( 7 Günlük Faiz Düşülmek Suretiyle Fazla Tahsilin İstirdadının Usul ve Kanuna Uygunluğu - 7 Gün İçinde Paraya Çevirme İmkanı Varken Bekleyip Vade Farkı İle Tahsil Edilmesi )
VADE FARKI ( Davalının Alacağını Teminat Mektubunu 7 Gün İçinde Paraya Çevirerek Tahsil Etme İmkanı Varken Bekleyip Vade Farkı İle Tahsil Etmesi - 7 Günlük Faiz Düşülmek Suretiyle Fazla Tahsilin İstirdadının Usul ve Kanuna Uygunluğu )"
210Y11.HD19.4.1999E. 1999/1014 K. 1999/2951"İTİRAZIN İPTALİ DAVASI ( Taraflar Arasındaki Ticari İlişki Nedeniyle Bakiye Alacağın Tahsili Amacıyla başlatılan İcra Takibine Davalının İtiraz Etmesi )
SATICI İLE ALICININ İFA ETME YÜKÜMLÜLÜKLERİ ( Hilafına Adet veya Mukavele Mevcut Değil ise Satıcı ile Alıcının Borçlarını Aynı Zamanda İfa Etmekle Yükümlü Olması )
SATICININ MALI TESLİMİYLE ALICININ BORCUNUN MUACCEL OLMASI ( Aksine Sözleşme Mevcut Değil ise Satılan Alıcının Yedine Girince Satıcının Semene Müstehak Olması )
TEMERRÜT FAİZİ ( İtiraz Edilmeyen Fatura ve İrsaliyelerdeki Teslim Tarihleri Dikkate Alınarak Temerrüt Tarihinden İtibaren İstenmesi )"
210Y11.HD8.12.1997E. 1997/8433 K. 1997/8971"MENFİ TESPİT DAVASI ( Davacının Davalıya Verdiği İki Adet Boş Senetlerin Doldurulup Davacı Aleyhine İcra Takibi Yapıldığından Borcu Olmadığının Tesbiti ile Takibin İptalini İstemisi )
TEMİNAT SENEDİ ( Davacının Teminat Olarak Verdiği Bonoyu Davalının Doldurabilmesi Ancak Borç Miktarının Gerçeği Yansıtmasının Gerekmesi )
BONONUN MUACCEL HALE GELMESİ ( Aksine Bir Sözleşme Olmadığı Takdirde Mal Bedelinin Satış Konusu Mal Alıcının Zilyetliğine Geçtiğinden İtibaren Muaccel Hale Gelmesi )
BEDELİN MUACCEL OLMASI ( Aksine Bir Sözleşme Olmadığı Takdirde Mal Bedelinin Satış Konusu Mal Alıcının Zilyetliğine Geçtiğinden İtibaren Muaccel Hale Gelmesi )
SENEDİN DOLDURULMASI ( Davacının Teminat Olarak Verdiği Bonoyu Davalının Doldurabilmesi Ancak Borç Miktarının Gerçeği Yansıtmasının Gerekmesi )"
210Y19.HD3.11.1995E. 1994/10651 K. 1995/9227"TACİRLER ARASINDAKİ ALIM SATIM SÖZLEŞMESİ ( İtirazın İptali - Bilirkişi Raporuna Göre Faturaların Davalının Defterine Kayıt Tarihinden İtibaren Faiz Yürütülmesinde İsabetsizlik Olmadığı )
FAİZ ( Tarafların Tacir Olması Nedeniyle Faiz Oranının Reeskont Faizi Olarak Belirlenmesinde İsabetsizlik Bulunmadığı - Alım Satım Sözleşmesi )
İTİRAZIN İPTALİ ( Tacirler Arasındaki Alım-Satım Sözleşmesi - Bilirkişi Raporuna Göre Faturaların Davalının Defterine Kayıt Tarihinden İtibaren Faiz Yürütülmesinde İsabetsizlik Olmadığı )"
210YHGK3.3.1993E. 1992/13-645 K. 1993/90"TEMERRÜT FAİZİ ( İhtar Çekilip Borçlunun Temerrüde Düşürülmesi Gereği )
İHTAR ( Temerrüt İçin )
REESKONT FAİZİ ( Taraflar Tacir Değilse Hükmedilemiyeceği )
PEŞİN SATIŞTA BEDELİN ÖDENMEDİĞİ İDDİASI
KANUNİ KARİNE ( Peşin satışta malın teslimi )
YEMİN VE KALETEN SATIŞTA BEDELİN ÖDENMEDİĞİ İDDİASI
MUACCEL BORÇTA TEMERRÜD
TEMERRÜD ( Muaccel borçta )
FAİZ ( Temerrüd faizi )"
210YHGK13.11.1991E. 1991/11-303 K. 1991/567"TAŞIMA SÖZLEŞMESİNİN YERİNE GETİRİLMEMESİ HALİNDE UYGULANACAK FAİZİN NİTELİĞİ
TAŞIMA KAZASINDAN DOĞAN ALACAKLARDA FAİZİN BAŞLANGIÇ TARİHİ
TEMERRÜT FAİZİ ( Taşıma Kazasından Doğan Alacaklara Uygulanacak Faiz )"
210Y13.HD20.4.1987E. 1987/2054 K. 1987/2376"İCRA İNKAR TAZMİNATI ( Alacağın Likit Olması Zorunluluğu )
FAİZİN BAŞLAMA TARİHİ ( Takip Tarihi - Dava Tarihi )
İTİRAZIN İPTALİ DAVASINDA FAİZ ( Başlama Tarihi )
FAİZ ( İtirazın İptali Davasında )"
210Y4.HD23.12.1975E. 1975/4215 K. 1975/12688"ŞUFA HAKKININ KULLANILMASININ GÜCÜ
MÜLKİYETİN ESKİ PAYDAŞA GEÇMESİ ANI ( Şufa )
ALICININ İŞGAL TAZMİNATININ BAŞLANGICI ( Şufa )"
210YİBGK7.2.1968E. 1966/18 K. 1968/2"TASARRUF MEVDUATINA İSABET EDEN BANKA İKRAMİYESİ ( İntifa Hakkı Sahibinin Faydalanması )
İNTİFA HAKKI ( Bir Şahsa Başkasına Ait Bir Malın Veya Sermayenin Faydalanmasını Sağlayan İrtifak Hakkı )
BAŞKASINA TEMLİK EDİLEMEME ( İntifanın Hakkı Şahsın Hayatıyla Bağlı Olması )
FER'İ ZİLYED ( İntifa Hakkı Sahibi )
FAİZ ( Bir Sermayenin Belli Zamanlarda Getirdiği Nemadan ve Muntazam Gelir )
BANKA İKRAMİYESİ ( Kuru Mülkiyet ve Sermaye Sahibine Yararlanımının İse İntifa Hakkı Sahibine Ait Olması )"

Madde 211

YARGITAY

211Y19.HD19.1.2016E. 2014/17305 K. 2016/283"ALACAK DAVASI (Teslim Süresi Belli Olmayan Ticari Satış Sözleşmelerinde Satıcıda Bulunan Malın Davacı Alıcı Tarafından Teslim Alınması İçin İhtarname İle Alıcının Temerrüde Düşürülüp Düşürülmediği Konusunda Tarafların Delilleri Toplanıp Sonucuna Göre Bir Karar Verilmesi Gerektiği)
TESLİM SÜRESİ BELLİ OLMAYAN TİCARİ SATIŞ SÖZLEŞMESİ (Satıcıda Bulunan Malın Davacı Alıcı Tarafından Teslim Alınması İçin İhtarname İle Alıcının Temerrüde Düşürülüp Düşürülmediği Konusunda Tarafların Delillerinin Toplanması Gerektiği - Alacak Davası)
TEMERRÜT İHTARI (Davalının Gönderdiği Faks Metni İle Malın Çekilmediğini Belirterek Siparişi İptal Ettiğini Bildirdiği - Satıcıda Bulunan Malın Davacı Alıcı Tarafından Teslim Alınması İçin İhtarname İle Alıcının Temerrüde Düşürülüp Düşürülmediği Konusunda Araştırma Yapılması Gerektiği)"
211Y1.HD13.5.2015E. 2014/6936 K. 2015/7179"SATIŞ BEDELİ ÖDENMEDEN TAŞINMAZI DEVRETME ( Hile Hukuksal Nedenine Dayalı Taşınmaz Bedelinin Tahsili İstemi - Resmi Senette Satış Bedeli Ödenmediği Takdirde Taşınmazın Mülkiyetinin İade Edileceğine Dair İhtirazi Kayıt Dermeyan Edilmediği/Davanın Reddi Gerektiği )
HİLE HUKUKSAL NEDENİNE DAYALI TAPU İPTALİ VE TESCİL İSTEMİ ( Hak Düşürücü Süre - Davacının Taşınmazdaki Payını Satış Yoluyla Devrettiği Tarih İle Davanın Açıldığı Tarih Arasında Bir Yıldan Fazla Olduğu/Davalının Hileli Davranışlarını Daha Sonraki Bir Tarihte Öğrendiğini İddia Etmediği - Davanın Reddi Doğru Olduğu )
ALICININ TEMERRÜDÜ ( Hile Hukuksal Nedenine Dayalı Taşınmaz Bedelinin Tahsili İstemi - Resmi Senette Satış Bedeli Ödenmediği Takdirde Taşınmazın Mülkiyetinin İade Edileceğine Dair İhtirazi Kayıt Dermeyan Edilmediği/Davacının Alacak İddiasının Dinlenme Olanağı Bulunmadığı )
ALACAK İSTEMİ ( Hile Hukuksal Nedenine Dayalı Taşınmaz Bedelinin Tahsili İstemi - Resmi Senette Satış Bedeli Ödenmediği Takdirde Taşınmazın Mülkiyetinin İade Edileceğine Dair İhtirazi Kayıt Dermeyan Edilmediği/Davanın Kabulünün Bozma Nedeni Olduğu )"
211Y11.HD10.7.2013E. 2013/7338 K. 2013/14564"NOMİNAL DEĞERLİ HİSSE SENEDİ DEVİR İŞLEMİNİN İPTALİ İSTEMİ ( Her İki Tarafın da Kendi Edimlerine Aykırı Hareket Ettikleri - Davacının 818 S. BK'nın 106. Md.de Öngörülen Biçimde Sözleşmeden Dönme Hakkını Kullanmadığı Gerekçesiyle Asıl ve Birleşen Davanın Reddine Karar Verilmesinin İsabetli Olduğu )
SÖZLEŞMEDEN DÖNME HAKKI ( Nominal Değerli Hisse Senedi Devir İşleminin İptali İstemi - Her İki Tarafın da Kendi Edimlerine Aykırı Hareket Ettikleri/Davacının Sözleşmeden Dönme Hakkını Kullanmadığı Gerekçesiyle Asıl ve Birleşen Davanın Reddine Karar Verilmesinin İsabetli Olduğu )
ORTAKLAR PAY DEFTERİNDE GEREKLİ DÜZELTMENİN YAPILMASINA KARAR VERİLMESİ İSTEMİ ( Davacının 818 S. BK'nın 106. Md.de Öngörülen Biçimde Sözleşmeden Dönme Hakkını Kullanmadığı Gerekçesiyle Asıl ve Birleşen Davanın Reddine Karar Verilmesinin İsabetli Olduğu )"
211Y11.HD27.2.2012E. 2010/10771 K. 2012/2720"ŞİRKET HİSSELERİNİN PROTOKOL VE NOTER SÖZLEŞMESİYLE DEVRİ ( Davacının Borçların Ödenmediğini İddia Ettiği - Noter Sözleşmesinde Hisse Bedelinin Peşin Olarak Ödendiğine Dair Belirlemenin Davacı Aleyhine Sonuç Doğurmayacağı )
HİSSE BEDELİNİN NAKDEN VE PEŞİN ÖDENDİĞİNE İLİŞKİN İBARE ( Limited Şirketin Hisse Devrine İlişkin Protokol ve Noter Sözleşmesi Yapıldığı - Noter Sözleşmesinde Hisse Bedelinin Peşin Olarak Ödendiğine Dair Belirlemenin Davacı Aleyhine Sonuç Doğurmayacağı )
LİMİTED ŞİRKET HİSSESİNİ DEVİR PAYININ ÖDENMEMESİ ( Hisse Devrine İlişkin Protokol ve Noter Sözleşmesi Yapıldığı - Hisselerin Geriye Alınması Sonucunu Doğuracak Şekilde Sözleşmenin İptalini İstemesinin Mümkün Bulunmadığı/Şirketin Borç Ödeme Yükümlülüğü Altına Girdiğinin Gözetileceği )
PROTOKOL VE NOTER SÖZLEŞMESİ İLE LİMİTED ŞİRKETİN HİSSELERİNİN DEVRİ ( Davacının Borçların Ödenmediğini İddia Ettiği - Davalının Değil Davacının Daha Önceden Hissesinin Bulunduğu Dava Dışı Şirketin Borç Ödeme Yükümlülüğü Altına Girdiğinin Gözetileceği )"
211Y1.HD15.11.2011E. 2011/6694 K. 2011/11501"TAPU İPTALİ İLE TESCİL (Tapuda Paranın Hemen Ödeneceği Yönünde Davacılarda Kanı Uyandırarak Temlikin Sağlandığı/Davacılar Hileye Maruz Bırakıldıklarından Talebin Kabul Edileceği - Satış Bedelinin Ödendiğinin Yazılı Belge İle Kanıtlanamadığı)
HİLE İLE TAŞINMAZIN ALIMI (Taşınmazların Emlakçı Suretiyle Satışa Arz Edildiği/Bunlar Aracılığıyla Bulunan Davalının Taşınmazın Bedelinin Hemen Ödeneceği Yönünde Davacılarda Kanı Uyandırarak Temlikin Sağlandığı - Tapu İptali İle Davacıların Adına Tescili)
SATIŞ BEDELİNİN SONRADAN ÖDENMESİ (İpotek Yaptırılabileceği ya da Mülkiyetin İade Edileceğine Dair İhtirazi Kayıt Konulabileceği/Koşulsuz Kararlaştırılmışsa Tahsil İçin Yasal Yollara Başvurulabileceği - Fakat Hileye Maruz Bırakılanın Tapu İptali İle Tescili Talebinin Kabulü)
TAŞINMAZ SATIMI (Bedelin Koşulsuz Olarak Sonradan Ödeneceği Kararlaştırıldığında Ödememenin Tapu İptali İle Tescil Nedeni Teşkil Etmeyeceği - Paranın Hemen Ödeneceği Yönünde Davacılarda Kanı Uyandırarak Hile ile Temlik Sağlandığından Tapu İptali İle Tesciline Karar Verileceği)"
211Y13.HD22.6.2011E. 2011/2202 K. 2011/9869"ELATMANIN ÖNLENMESİ DAVASI ( Müdahelenin Men'i Davası - 818 S.K. Md.211 Düzenlemesinin Gözönüne Alınarak Karar Verilmesi Gerektiği )
MÜDAHELENİN MEN'İ DAVASI ( Elatmanın Önlenmesi Davası/Satıcının Satımı Feshetmesi - Satılan Alıcıya Teslim Edilmiş İse Satıcının Bu Hakkı Sarahaten Muhafaza Etmiş Olmadıkça Satımı Feshedemeyeceği )
SATIMIN FESHEDİLMESİ ( Müdahelenin Men'i Davası/Satıcının Satımı Feshetmesi - 818 S.K. Md. 211 Düzenlemesine Göre Karar Verileceği )
SATILANIN ALICIYA TESLİM EDİLMESİ ( Müdahelenin Men'i Davası/Satıcının Satımı Feshetmesi - Satıcının Bu Hakkı Sarahaten Muhafaza Etmiş Olmadıkça Satımı Feshedemeyeceği )"
211Y1.HD18.1.2011E. 2010/8603 K. 2011/304"TAPU İPTALİ VE TESCİL ( Davanın Hukuki Sebebinin Vekaleten Satışı Yapılan Taşınmazın Satış Bedelinin Ödenmemesinden Kaynaklandığı - Satış Bedelinin Ödenmemesi Halinde Akdi Feshederek Satışa Konu Şeyin Geri Alınma Hakkı Saklı Tutulmadıkça veya Bu Konuda İhtirazi Kayıt İleri Sürülmedikçe Satılan Şeyin İstirdatının İstenemeyeceği )
İHTİRAZİ KAYIT ( Tapu İptali ve Tescil - Satış Bedelinin Ödenmemesi Halinde Akdi Feshederek Satışa Konu Şeyin Geri Alınma Hakkı Saklı Tutulmadıkça veya Bu Konuda İhtirazi Kayıt İleri Sürülmedikçe Satılan Şeyin İstirdatının İstenemeyeceği )
İSTİRDAT ( Tapu İptali ve Tescil - Davanın Hukuki Sebebinin Vekaleten Satışı Yapılan Taşınmazın Satış Bedelinin Ödenmemesinden Kaynaklandığı/Satış Bedelinin Ödenmemesi Halinde Akdi Feshederek Satışa Konu Şeyin Geri Alınma Hakkı Saklı Tutulmadıkça veya Bu Konuda İhtirazi Kayıt İleri Sürülmedikçe Satılan Şeyin İstirdatının İstenemeyeceği )"
211Y1.HD25.10.2007E. 2007/8165 K. 2007/10119"TAPU İPTALİ VE TESCİL ( Bedel Ödenmediği Takdirde Temlik Edilen Payın Eski Malikine Döneceği Yolunda Temlik Sırasında Bir İhtirazi Kayıt Kararlaştırılmadığına Göre Reddi Gereği )
İHTİRAZİ KAYIT ( Tapu İptali ve Tescil - Bedel Ödenmediği Takdirde Temlik Edilen Payın Eski Malikine Döneceği Yolunda Temlik Sırasında Bir İhtirazi Kayıt Kararlaştırılmadığına Göre Reddi Gereği )
TEMLİK EDİLEN PAY ( Tapu İptali ve Tescil - Bedel Ödenmediği Takdirde Temlik Edilen Payın Eski Malikine Döneceği Yolunda Temlik Sırasında Bir İhtirazi Kayıt Kararlaştırılmadığına Göre Reddi Gereği )
BEDELİN ÖDENMEMESİ ( Dayalı Temlik Edilen Payın İptali İle Adına Tescili İstemi - Temlik Edilen Payın Eski Malikine Döneceği Yolunda Temlik Sırasında Bir İhtirazi Kayıt Kararlaştırılmadığına Göre Reddi Gereği )"
211Y19.HD31.5.2002E. 2001/9781 K. 2002/4188"TAZMİNAT ( Alıcının Sözleşmedeki Nitelikte Akreditif Açmamasına Rağmen İlk Parti Malın Teslim Edilmesi/Zımnen Değiştirildiği Anlamını Taşıyacağı - Satıcının Mal Tesliminden Kaçınmasının Hakkın Kötüye Kullanılması Sayılacağı )
SÖZLEŞMEDEKİ NİTELİKTE AKREDİTİF AÇILMAMASI ( İlk Parti Malın Teslim Edilmesi/Zımnen Değiştirildiği Anlamını Taşıyacağı - Satıcının Mal Tesliminden Kaçınmasının Hakkın Kötüye Kullanılması Sayılacağı/Haksız Fesih Nedeniyle Tazminat Davası )
AKREDİTİFİN SÖZLEŞMEDEKİ NİTELİKTE AÇILMAMASI ( İlk Parti Malın Teslim Edilmesi/Zımnen Değiştirildiği Anlamını Taşıyacağı - Satıcının Mal Tesliminden Kaçınmasının Hakkın Kötüye Kullanılması Sayılacağı/Haksız Fesih Nedeniyle Tazminat Davası )
SÖZLEŞMENİN FESHİ ( Alıcının Sözleşmedeki Nitelikte Akreditif Açmamasına Rağmen İlk Parti Malın Teslim Edilmesi/Zımnen Değiştirildiği Anlamını Taşıyacağı - Satıcının Mal Tesliminden Kaçınmasının Hakkın Kötüye Kullanılması Sayılacağı/Haklı Fesih )
HAKKIN KÖTÜYE KULLANILMASI ( Alıcının Sözleşmedeki Nitelikte Akreditif Açmamasına Rağmen İlk Parti Malın Teslim Edilmesi/Zımnen Değiştirildiği Anlamını Taşıyacağı - Satıcının Mal Tesliminden Kaçınması )"
211Y19.HD5.3.2002E. 2001/4568 K. 2002/1473"ALACAK DAVASI (Tek Satıcılık Sözleşmesinin Davalı Tarafça Haksız Feshedildiği İddiasına Dayalı Cezai Şart ve Kazanç Kaybı)
TEK SATICILIK SÖZLEŞMESİ (Davacı Alıcının Başka Firmaya Ait Mal Satması - Haklı Nedenle Fesih)
SÖZLEŞMEYE AYKIRILIK (Tek Satıcılık Sözleşmesi - Davacı Alıcının Başka Firmaya Ait Mal Satması/Haklı Nedenle Fesih)
BAYİİ (Tek Satıcılık Sözleşmesi - Bağlı Olduğu Firmanın Malları Dışında Bir Malı Pazarlayamayacağı)"
211Y13.HD8.12.1995E. 1995/8654 K. 1995/10997"MÜLKİYETİ MUHAFAZA MUKAVELESİ ( Taksitle Satımda Fesih Hakkından Söz Edilmese Bile Bu Hakkın Zımnen Saklı Tutulduğunun Kabulü )
FESİH ( Mülkiyeti Saklı Tutma Kaydını İhtiva Eden Taksitle Satımda Fesih Hakkından Söz Edilmese Bile Bu Hakkın Zımnen Saklı Tutulduğunun Kabulü )"
211Y13.HD22.1.1987E. 1986/6269 K. 1987/219"MOTORLU ARAÇLARIN ALIM SATIMININ NOTERLERCE YAPILMASI MECBURİYETİ
MOTORLU TAŞITLARIN MÜLKİYETİ GEÇERSİZ SÖZLEŞME İLE ALICIYA GEÇMEZ SÖZLÜ SATIŞ SÖZLEŞMESİ İLE MOTORLU ARAÇ SATIMI"
211YHGK15.9.1976E. 1974/7-887 K. 1976/2513"TESBİTE İTİRAZ DAVASI ( Satım Bedelinin Ödenmemesi )
TAŞINMAZIN SATIŞ BEDELİNİN KISMEN ÖDENMESİ ( Bedelin Ödenmemesi Halinde Sözleşmenin Bozulması Hakkının Saklı Tutulmaması )
SATIŞIN GERÇEKLEŞTİĞİNİN KABULÜ ( Zilyedliğin Devredildiğinin Belirlenmesi )
ZİLYEDLİĞİN DEVREDİLDİĞİNİN BELİRLENMESİ ( Satışın Gerçekleştiğinin Kabulü )"
211Y7.HD5.11.1975E. 1975/6103 K. 1975/5705"TAPULAMA TESPİTİNE İTİRAZ ( Davanın Açılmasıyla Tespitin Hükümsüz Kalması )
TRAMPA ( Trampa Karşılığı Yerin Kendilerine Verilmemesi Halinde Geri Almak Hakkını Saklı Tutmadıkça Davacının Verdiğini Geri Alamaması )
TESBİTİN HÜKÜMSÜZ KALMASI ( Tapulama Komisyonu Kararına Karşı Dava Açılması Nedeniyle )"
211Y11.HD10.9.1974E. 1974/1752 K. 1974/2395"TAKSİTLE SATIM NEDENİYLE MALIN GERİ ALINABİLMESİ ( Satışın Mülkiyeti Muhafaza Şartı İle Yapılmasına Bağlı Olması )
MALIN GERİ ALINABİLMESİ ( Taksitle Satım Nedeniyle Malın Geri Alınabilmesi İçin Satışın Mülkiyeti Muhafaza Şartı İle Yapılmasına Bağlı Olması )
MÜLKİYETİ MUHAFAZA ( Taksitle Satım Nedeniyle Malın Geri Alınabilmesi İçin Satışın Mülkiyeti Muhafaza Şartı İle Yapılmasına Bağlı Olması )
TAŞINIR MAL SATIŞI ( Akitte Mülkiyeti Muhafaza Şartı Gerçekleşmezse Taşınır Mal Satışı Olarak Kabul Edilmesi )
SATILANIN GERİ ALINMASI ŞARTI ( Alıcının Temerrüde Düşmesinin Gerekmesi )
DEĞER KAYBI ( Araçta Değer Kaybı Olmadığı Takdirde Davacının Kullanmadan Doğan Uygun Bir Ücret İsteyebilmesi )"

Madde 212

YARGITAY

212Y1.HD1.7.2008E. 2008/3695 K. 2008/8255"MURİS MUVAZAASI ( Tapu İptali ve Tescil - Menkul Mallar Hakkında Muris Muvazaasına Dayalı Bedele Karar Verilemeyeceği )
TAPU İPTALİ VE TESCİL ( Menkul Mallar Hakkında Muris Muvazaasına Dayalı Bedele Karar Verilemeyeceği )
MENKUL MALLAR ( Muris Muvazaasına Konu Edilemeyeceği - Tapu İptali ve Tescil )
BAĞIŞ ( Koşulları Mevcutsa Tenkise Tabi Olduğu )"
212YHGK18.4.1984E. 1984/11-139 K. 1984/426"ALIM-SATIM ( Hukuki İmkansızlık )
KUSURSUZ İMKANSIZLIK ( Alıcının İmkansızlığa Kendi Kusuruyla Sebebiyet Vermesi Halinde Kusursuz İmkansızlıktan Söz Edilemiyeceği )
ZAMANINDA AKREDİTİF AÇILMAMASI ( Hukuki İmkansızlığa Basiretli Bir İşadamı Gibi Davranmayan Alıcının Sebep Olması )
BASİRETLİ İŞADAMI ( Alıcının Sözleşme Yapılırken Akreditif Açılmayabileceğini Dikkate Almaması )
HUKUKİ İMKANSIZLIK ( Maliye Bakanlığının Akreditif Açılmasına İzin Vermemesi Dolayısıyla Alıcı KİT'in Sorumluluğu )
TAZMİNAT DAVASI ( Borcun Yerine Getirilmemesi Nedeniyle )
KUSURLU İMKANSIZLIK ( Maliye Bakanlığı'nın Döviz Tahsisi Yapmamasının Bilinmesi )
TÜRK İTHALAT REJİMİ ( Maliye Bakanlığının Tahsisi Olmadan Döviz Transferinin Yapılamaması )
DÖVİZ TAHSİSİNİN YAPILMAMASI ( Maliye Bakanlığının İzin Vermemesi )
KUSURSUZ İMKANSIZLIK HALİNİN OLMAMASI ( Maliye Bakanlığının Bu Yetkisinin Daha Önceden de Var Olması )"
212Y11.HD17.2.1984E. 1984/65 K. 1984/827"TİCARİ SATIMDA ALICININ TEMERRÜDÜ ( Satıcının Zararının Hesaplanma Şekli )
ALICININ TEMERRÜDÜ ( Ticari Satımda Satıcının Zararının Hesaplanma Şekli )
ZARARIN TAZMİNİ ( Ticari Satımda Alıcının Temerrüdü )
TİCARİ SATIMDA ALICININ TEMERRÜDÜNDE SATICININ MALI KENDİSİNİN SATMAYA ÇALIŞMASI ( Zararın Hesaplanma Şekli )"

Endeksin Devamı ( Madde 213-213)