Önceki Endeks ( Madde 139-160)

MADDE 1-17 / 18 / 19-27 / 28-40 / 41 / 42-43 / 44-45 / 46-48 / 49 / 50-54 / 55-61 / 62-75 / 76-95 / 96-101 / 102-105 / 106-112 / 113-124 / 125-137 / 139-160 / 161-179 / 180-212 / 213 / 214-250 / 251-261 / 262-313 / 314-355 / 356-365 / 366-398 / 404-491 / 492-544

Madde No.Mahkeme / DaireTarihEsas No. ve Karar No.

Madde 161

YARGITAY

161Y11.HD26.12.2017E. 2017/1028 K. 2017/7622"DEVİR SÖZLEŞMESİ SEBEBİYLE TAZMİNAT VE CEZAİ ŞARTIN TAHSİLİ İSTEMİ (Mahkemece 818 S. B.K.'nın 161. Md. Hükümleri Nazara Alınarak Cezai Şartın Tenkisi Gerekip Gerekmediği Tartışılmadan Davalının Cezai Şartın Tamamından Sorumlu Tutulmasının Doğru Olmadığı)
CEZAİ ŞART İSTEMİ (Mahkemece Cezai Şartın Tenkisi Gerekip Gerekmediği Tartışılmadan Davalının Cezai Şartın Tamamından Sorumlu Tutulmasının İsabetsiz Olduğu - Devir Sözleşmesi Sebebiyle Tazminat ve Cezai Şartın Tahsili İstemi)
TENKİS (Devir Sözleşmesi Sebebiyle Tazminat ve Cezai Şartın Tahsili İstemi - Mahkemece 818 S. B.K.'nın 161. Md. Hükümleri Nazara Alınarak Cezai Şartın Tenkisi Gerekip Gerekmediği Tartışılmadan Davalının Cezai Şartın Tamamından Sorumlu Tutulmasının Bozma Nedeni Olduğu)
CEZANIN BUTLANI VE TENKİSİ (Devir Sözleşmesi Sebebiyle Tazminat ve Cezai Şartın Tahsili İstemi - Mahkemece Cezai Şartın Tenkisi Gerekip Gerekmediği Tartışılarak Karar Verileceği)"
161Y13.HD18.12.2017E. 2015/28987 K. 2017/12575"ALACAK İSTEMİ ( Davacının Davalı İle Arasında İmzaladığı Komisyonculuk Sözleşmesi Gereğince Aradığı Niteliklerde Taşınmaz Bularak Satıcı İle Alım Satım Sözleşmesi İmzalanmasına Aracılık Ettiği - Satış Sözleşmesinden Vazgeçen Davalıdan İstenen Cezai Şartın Fahiş Olup Olmadığına Hakim Tarafından Karar Verilmesi Gerektiği - Hakimin Fahiş Gördüğü Cezai Şartta İndirim Yapabileceği )
CEZAİ ŞARTIN FAHİŞ OLMASI ( Hakimin Fahiş Gördüğü Cezaları Tenkis İle Mükellef Olduğu/Tarafların Sosyo Ekonomik Durumları Araştırılarak Cezai Şartın Fahiş Olup Olmadığı Hususunda Bir Değerlendirme Yapılarak Sonucuna Uygun Karar Verilmesi Gerektiği )
HAKİMİN CEZAİ ŞARTTA İNDİRİME GİTMESİ ( Mahkemece Dosyada Bulunan Deliller Kapsamında Cezai Şartın Fahiş Olup Olmadığına Dair Bir Değerlendirme Yapılarak Fahiş İse İndirim Yapılarak Sonucuna Uygun Bir Karar Verilmesi Gerekirken Cezai Şartın Tamamen Kaldırılmasının İsabetsiz Olduğu )"
161Y13.HD15.3.2017E. 2015/19282 K. 2017/3232"CEZAİ ŞART BEDELİNDE İNDİRİM ( Davalının Tacir Olmaması ve Cezai Şartın Fahiş Olması Halinde Cezai Şart Bedelinde İndirime Gidileceği Bu Durumun Hakim Tarafından Re'sen Gözetilmesi Gereği - Cezai Şartın Fahiş Olup Olmadığı Tarafların Ekonomik Durumu Özel Olarak Borçlunun Ödeme Kabiliyeti Borcu Yerine Getirmemek Sebebiyle Sağladığı Menfaat Gözetilerek Tayini Gereği )
CEZİ ŞARTIN FAHİŞ OLUP OLMADIĞININ BELİRLEME KRİTERLERİ ( Tarafların Ekonomik Durumu Özel Olarak Borçlunun Ödeme Kabiliyeti Borcu Yerine Getirmemek Sebebiyle Sağladığı Menfaat - Borçlunun Kusur Dereceği ve Borca Aykırı Davranışının Ağırlığı Ölçü Alınarak Tayin Edilmesi Hüküm Altına Alınacak Ceza Miktanın Hak Adalet ve Nesafet Kurallarına Göre Tespit Edilmesi Gereği )"
161Y13.HD7.3.2017E. 2015/14052 K. 2017/2888"CEZAİ ŞARTIN TAHSİLİ İSTEMİ ( Ürünün Davalı Tarafça Teslim Edilmemesi Sebebiyle Ürün İçin Davalı Tarafa Ödemiş Olduğu Bedelin İadesi İstemi - Ceza Koşulunun Fahiş Olup Olmadığı Tarafların Ekonomik Durumu Özel Olarak Borçlunun Ödeme Kabiliyeti İle Beraber Borcunu Yerine Getirmemiş Olması Sebebiyle Sağladığı Menfaat Borçlunun Kusur Derecesi ve Borca Aykırı Davranışının Ağırlığı Ölçü Olarak Alınarak Tayin Edilmeli ve Hüküm Altına Alınacak Ceza Miktarı Hak Adalet ve Nesafet Kurallarına Uygun Olarak Tespit Edilmesi Gerektiği )
BORCA AYKIRI DAVRANIŞ ( Borçlunun Ödeme Kabiliyeti İle Beraber Borcunu Yerine Getirmemiş Olması Sebebiyle Sağladığı Menfaat Borçlunun Kusur Derecesi ve Borca Aykırı Davranışının Ağırlığı Ölçü Olarak Alınarak Tayin Edilmeli ve Hüküm Altına Alınacak Ceza Miktarı Hak Adalet ve Nesafet Kurallarına Uygun Olarak Tespit Edileceği - Cezai Şartın Tahsili İstemi )
ÜRÜN BEDELİNİN İADESİ İSTEMİ ( Ceza Koşulunun Fahiş Olup Olmadığı Tarafların Ekonomik Durumu Özel Olarak Borçlunun Ödeme Kabiliyeti İle Beraber Borcunu Yerine Getirmemiş Olması Sebebiyle Sağladığı Menfaat Borçlunun Kusur Derecesi ve Borca Aykırı Davranışının Ağırlığı Ölçü Olarak Alınarak Tayin Edilmeli ve Hüküm Altına Alınacak Ceza Miktarı Hak Adalet ve Nesafet Kurallarına Uygun Olarak Tespit Edileceği )"
161YHGK1.3.2017E. 2015/9-989 K. 2017/386"İTİRAZIN İPTALİ İSTEMİ ( İş Sözleşmesinde Bankanın Belirtilen Tarihe Kadar Sözleşmeyi Haksız Olarak Feshetmesi Halinde Cezai Şart Ödemeyi Kabul Ettiği/Asgari Sürenin Bitiminden Önce İş Sözleşmesinin Feshinin Haksız Bir Fesih Olduğu - Cezai Şart Tazminatı Talebinin Değerlendirilmeye Tabi Tutulmasının Gerektiği )
İŞ SÖZLEŞMESİNDE KARARLAŞTIRILAN CEZAİ ŞART ( İtirazın İptali - Sözleşmede Bankanın Belirtilen Tarihe Kadar İş Sözleşmesini Haksız Olarak Feshetmesi Halinde Cezai Şart Ödemeyi Kabul Ettiği/Asgari Sürenin Bitiminden Önce İş Sözleşmesinin Feshinin Haksız Olduğu/Öngörülen Cezai Şart Tazminatı Talebinin Değerlendirileceği )
İŞVEREN ALEYHİNE CEZAİ ŞART ( Sözleşmede Bankanın Belirtilen Tarihe Kadar İş Sözleşmesini Haksız Feshetmesi Halinde Cezai Şart Ödemeyi Kabul Ettiği/Sözleşme İle İşverenin Fesih Yetkisi İşçi Lehine Sınırlandırıldığı/Feshin Haklı Nitelikte Olmadığı/Cezai Şart Tazminatı Talebinin Değerlendirileceği - İtirazın İptali )"
161YHGK25.1.2017E. 2015/22-330 K. 2017/132"İTİRAZIN İPTALİ (İşçilik Alacakları İle Ceza Koşulunun Tahsili İçin Girişilen İcra Takibine - Mahkemece 818 S. BK'nun 161/3. Md. Hükmündeki Emredici Hüküm Sebebiyle Ceza Koşulundan İndirim Yapılıp Yapılmayacağı Hususu Değerlendirilerek Sonucuna Göre Karar Verilmesi Gerektiği)
CEZAİ ŞART (Davada Talep Edilen Ceza Koşulunun Sözleşmede Düzenlenen İş Akdinin Haklı Sebeple Feshine Bağlanan Ceza Koşulu Olduğu - Emredici Hüküm Sebebiyle Ceza Koşulundan İndirim Yapılıp Yapılmayacağı Hususu Değerlendirilerek Sonucuna Göre Karar Verilmesi Gerektiği/İtirazın İptali)
HAKKANİYET İNDİRİMİ (İtirazın İptali - Ceza Koşulu Borçlusu İşveren Tacir Olsa Bile İş Sözleşmesinde Düzenlenen Ceza Koşulu Bakımından Emredici Düzenleme Sebebiyle Hakimin Fahiş Gördüğü Takdirde Ceza Koşulundan Resen İndirim Yapmasının Zorunlu Olduğu)
EMREDİCİ DÜZENLEME (İşveren Tacir Olsa Bile İş Sözleşmesinde Düzenlenen Ceza Koşulu Bakımından 818 S. BK'nun 161/3. Md. Hükmündeki Emredici Düzenleme Sebebiyle Hakimin Fahiş Gördüğü Takdirde Ceza Koşulundan Resen İndirim Yapmasının Zorunlu Olduğunun Gözetilmesi Gerektiği - İtirazın İptali)"
161Y19.HD19.1.2017E. 2016/12176 K. 2017/267"BAYİLİK SÖZLEŞMESİNE DAYALI CEZAİ ŞART VE KÂR MAHRUMİYETİ TALEBİ (Bozma İlamına Uyularak Alınan Bilirkişi Raporu Sonucu Cezai Şartta Tenkis Yapılarak Karar Verilmiş İse de Bilirkişi Raporunda Davalı Şirketin 2007 Yılı Bilançosu Esas Alınarak Rapor Düzenlenmiş Olup Bu Değerlendirmenin Doğru Olmadığı)
CEZAİ ŞARTTAN TENKİS (Bayilik Sözleşmesine Dayalı Cezai Şart ve Kâr Mahrumiyeti Talebi - Bozma İlamına Uyularak Alınan Bilirkişi Raporu Sonucu Cezai Şartta Tenkis Yapılarak Karar Verilmiş İse de Bilirkişi Raporunda Davalı Şirketin 2007 Yılı Bilançosu Esas Alınarak Rapor Düzenlenmiş Olup Bu Değerlendirmenin Doğru Olmadığı)
BİLİRKİŞİ RAPORU (Bozma İlamına Uyularak Alınan Bilirkişi Raporu Sonucu Cezai Şartta Tenkis Yapılarak Karar Verilmiş İse de Bilirkişi Raporunda Davalı Şirketin 2007 Yılı Bilançosu Esas Alınarak Rapor Düzenlenmiş Olup Bu Değerlendirmenin Doğru Olmadığı - Bayilik Sözleşmesine Dayalı Cezai Şart ve Kâr Mahrumiyeti Talebi)"
161Y13.HD27.4.2016E. 2015/7247 K. 2016/11735"TELLALLIK SÖZLEŞMESİ ( Ceza Koşulunun Fahiş Olup Olmadığı ve Tarafların İktisadi Durumu Özel Olarak Borçlunun Ödeme Kabiliyeti İle Beraber Borçlunun Borcunu Yerine Getirmemiş Olması Sebebiyle Sağladığı Menfaat Kusur Derecesi ve Borca Aykırı Davranışın Ağırlığı Ölçü Alınarak Tayin Edilmeli ve Hüküm Altına Alınan Ceza Miktarı Hak Adalet ve Nesafet Kurallarına Uygun Olarak Tespit Edilmesi Gerektiği )
CEZA KOŞULU ( Fahiş Olup Olmadığı ve Tarafların İktisadi Durumu Özel Olarak Borçlunun Ödeme Kabiliyeti İle Beraber Borçlunun Borcunu Yerine Getirmemiş Olması Sebebiyle Sağladığı Menfaat Kusur Derecesi ve Borca Aykırı Davranışın Ağırlığı Ölçü Alınarak Tayin Edilmeli ve Hüküm Altına Alınan Ceza Miktarı Hak Adalet ve Nesafet Kurallarına Uygun Olarak Tespit Edilmesi Gerektiği )
CEZAİ ŞARTTAN İNDİRİM ( Davalının Sözleşmeye Aykırı Davranmış Olması Halinde Davalı Tarafından Ödenmesi Öngörülen Satış Bedelinin % 4'ü Oranındaki Bedelin %1''inin Tellaliye Bedeli Geri Kalan %3'ün İse Cezai Şart Olarak Kararlaştırıldığı - Satış Bedelinin %3'ü Oranındaki Cezai Şarttan İndirim Yapılarak Davalının Sorumlu Tutulması Gereken Bedelin Belirlenmesi Gerektiği )"
161Y13.HD27.4.2016E. 2015/5136 K. 2016/11698"SÖZLEŞME KOŞULLARININ İHLALİ NEDENİYLE CEZAİ ŞARTIN TAHSİLİ İSTEMİ ( Davacı İle Dava Dışı Şirket Arasındaki Kira Sözleşmesinin 5 Yıl İçin Yapıldığı - Davacının Bunun 3 Yıllık Kira Bedelini Peşin Olarak Aldığı/Davacının Bu Kira Sözleşmesi Sebebiyle Talep Edebileceği Cezai Şartın En Fazla 2 Yıllık Kira Bedeli Olduğunun Gözetileceği )
CEZAİ ŞARTIN FAHİŞ OLMASI ( Davalı Tacir Olmadığından Cezai Şartın Fahiş Olması Halinde Tenkisi Gerektiği - Ceza Koşulunun Fahiş Olup Olmadığı Tarafların İktisadi Durumu Özel Olarak Borçlunun Ödeme Kabiliyeti İle Beraber Borçlunun Borcunu Yerine Getirmemiş Olması Sebebiyle Sağladığı Menfaat Kusur Derecesi ve Borca Aykırı Davranışın Ağırlığı Ölçü Alınarak Tayin Edileceği/Hüküm Altına Alınan Ceza Miktarının Hak Adalet ve Nesafet Kurallarına Uygun Olarak Tespit Edileceği )"
161Y13.HD24.12.2015E. 2014/43483 K. 2015/37968"CEZAİ ŞART (Sözleşme Konusu İşin Belirlenen Sürede Yerine Getirilmemesi Halinde Kararlaştırılan İfaya Ekli Cezai Şartın İstenebileceği - Hakimin Fahiş Gördüğü Cezai Şartları Tenkis ile Mükellef Olduğu)
CEZAİ ŞARTIN TENKİSİ (Hakimin Fahiş Gördüğü Cezaları Tenkis ile Mükellef Olduğu Re'sen Gözetmesi Gereği - Tenkisin Ceza Koşulunun Fahiş Olup Olmadığı Tarafların Ekonomik Durumu Kusur Derecesi ve Borca Aykırı Davranışının Ağırlığı Ölçü Olarak Alınarak Tayin Edilmesi Gereği)"
161YHGK27.5.2015E. 2014/13-1045 K. 2015/1446"SATIŞ SÖZLEŞMESİNE KONU BAĞIMSIZ BÖLÜMLERİN SÜRESİNDE TESLİM EDİLMEMESİ ( Kira Kaybı Tazminatı İstemi - Yenileme İçin Tarafların Açık İradesi Gerekli Olup Bu Koşul Gerçekleşmediğinden Borcun Yenilendiği Kabul Edilemeyeceği/Mahkemece Geciken Teslim Süresine İlişkin Tazminat Belirlenerek Davanın Kabulüne Karar Verileceği )
TAZMİNATTA İNDİRİM YAPILAMAMASI ( Satış Sözleşmesine Konu Bağımsız Bölümlerin Süresinde Teslim Edilmemesi/Kira Kaybı Tazminatı İstemi - Davalı İdarenin Kendi Kusuru Nedeniyle Taşınmazın Geç Tesliminden Dolayı Tazminat Miktarında İndirim İsteyemeyeceği Gözetileceği )
YENİLEMENİN AÇIK İRADE İLE OLACAĞI ( Bu Koşul Gerçekleşmediğinden Borcun Yenilendiği Kabul Edilemeyeceği - Mahkemece Geciken Teslim Süresine İlişkin Tazminat Belirlenerek Davanın Kabulüne Karar Verileceği/Satış Sözleşmesine Konu Bağımsız Bölümlerin Süresinde Teslim Edilmemesi - Kira Kaybı Tazminatı İstemi )
KİRA KAYBI TAZMİNATI İSTEMİ ( Satış Sözleşmesine Konu Bağımsız Bölümlerin Süresinde Teslim Edilmemesi - Davalı İdarenin Kendi Kusuru Nedeniyle Taşınmazın Geç Tesliminden Dolayı Tazminat Miktarında İndirim İsteyemeyeceği )"
161YHGK15.10.2014E. 2013/13-1108 K. 2014/768"TELLALLIK SÖZLEŞMESİNDEN KAYNAKLI ALACAK ( Emlak Şirketi Safdışı Edilerek Satın Alma - Satın Alma Bedelinin ( %3+KDV )'sinin Tellallık Ücreti Kararlaştırıldığı/Emlak Şirketinin Safdışı Edilmesi Halinde ( %6+KDV ) Ödeneceği - İki Rakam Arasındaki ( %3+KDV )'nin Cezai Şart Olduğu/Mahkemece Davacının ( %3+KDV ) Ücretinden Sonra ( %3+KDV ) Oranındaki Cezai Şarta İndirim Tatbik Edilerek Alacağın Belirleneceği )
CEZAİ ŞART ( Tellallık Sözleşmesinden Kaynaklı Alacak - Satın Alma Bedelinin ( %3+KDV )'sinin Tellallık Ücreti Olarak Kararlaştırıldığı/Satın Almanın Emlak Şirketi Safdışı Edilmek Suretiyle Gerçekleştirilmesi Halinde Satın Alma Bedelinin ( %6+KDV )'sinin Ödeneceği - İki Rakam Arasındaki Farkın “Cezai Şart” Olduğu/Mahkemece ( %3+KDV ) Tellallık Ücretinden Sonra ( %3+KDV ) Cezai Şarta İndirim Uygulanacağı )
EMLAK ŞİRKETİ SAFDIŞI EDİLEREK SATIN ALMA ( Tellallık Sözleşmesinden Kaynaklı Alacak - Satın Alma Bedelinin ( %3+KDV )'sinin Tellallık Ücreti Kararlaştırıldığı/Emlak Şirketinin Safdışı Edilmesi Halinde Satın Alma Bedelinin ( %6+KDV )'sinin Ödeneceği - İki Rakam Arasındaki ( %3+KDV )'nin “Cezai Şart” Olduğu/Mahkemece ( %3+KDV ) Tellallık Ücretinden Sonra ( %3+KDV ) Cezai Şart Uygulanması Gerektiği )"
161Y9.HD1.10.2014E. 2012/34369 K. 2014/28821"İŞÇİYE VERİLEN EĞİTİM KARŞILIĞI BELLİ SÜRE ÇALIŞMA KOŞULUNA BAĞLI CEZAİ ŞART ( İşçi Aleyhine Tek Taraflı Cezai Şart Olarak Değerlendirilemeyeceği - İşçiye Verilen Eğitim Bedeli Kadar Cezai Şartın Karşılığı Bulunmakla Eğitim Karşılığı Cezai Şart Hükmünün Geçerli Olduğu )
İŞ SÖZLEŞMESİNİN FESHİNDEN KAYNAKLI CEZAİ ŞART ALACAĞI İSTEMİ ( Taraflar Arasındaki Sözleşmede Cezai Şart İşçi Aleyhine Tek Taraflı Olup Hükümsüz Olduğu - Mahkemece Davanın Reddi Yerine Kabulünün Hatalı Olduğu )
GEÇERSİZ CEZAİ ŞART ( İş Sözleşmesinde İşçi Aleyhine Tek Taraflı Cezai Şart Kararlaştırılamayacağı )
İŞÇİ ALEYHİNE TEK TARAFLI CEZAİ ŞART KARARLAŞTIRILAMAYACAĞI ( Cezai Şart İşçi Aleyhine Tek Taraflı Olup Hükümsüz Olduğu - Mahkemece Davanın Reddedileceği/İş Sözleşmesinin Feshinden Kaynaklı Cezai Şart Alacağı İstemi )
CEZAİ ŞART ( İşçiye Verilen Eğitim Karşılığı Belli Bir Süre Çalışması Koşuluna Bağlı Olarak Kararlaştırılan Cezai Şartın Tek Taraflı Olarak Değerlendirilemeyeceği - İşçiye Verilen Eğitim Bedeli Kadar Cezai Şartın Karşılığı Bulunmakla Eğitim Karşılığı Cezai Şart Hükmü Belirtilen Ölçüler İçinde Geçerli Olduğu )"
161Y11.HD1.7.2014E. 2014/6520 K. 2014/12577"İŞ AKDİNİN FESHİ/3 YIL AYNI ALANDAKİ BAŞKA BİR ŞİRKETTE HİÇBİR GÖREVDE ÇALIŞMAMA TAAHHÜDÜNÜN KELEPÇELEME SÖZLEŞMESİ NİTELİĞİ ( Cezai Şart Bedelinin Tahsili Talebi - Taahhüdün Bir Rekabet Etmeme Koşulu Olmadığı/Herkesin Çalışma Hürriyetine Sahip Olduğu/Cezai Şart Koşulunun Geçersiz Olduğu/Ticari Sır Niteliğindeki Bilgileri Davalının Ne Şekilde Kullandığı ve Şirketin Bu Yolla Ne Tür Bir Zarara Uğradığı İddia ve İspat Edilmeksizin Varsayıma Dayanarak Davacının Zarar Görebileceğinin Kabul Edilemeyeceği )
CEZAİ ŞART BEDELİNİN TAHSİLİ ( Rekabet Etmeme Koşulu - Herkes Çalışma Hürriyetine Sahip Olup Uyuşmazlığa Uygulanması Gereken 818 S. Kanunun 19,20,155,161 ve TMK'nın 23. Md.leri Karşısında Davalının Sözleşmenin Sona Ermesinden Sonra 3 Yıl Süre İle Aynı Alanda Faaliyet Gösteren Bir Başka Şirkette Hiçbir Görevde Çalışamamasının Bir Rekabet Etmeme Koşulu Olmadığı )
TİCARİ SIRRIN KORUNMASI ( Cezai Şart Bedelinin Tahsili İstemi - Davalının Davacı Firmada Çalışırken Edindiği Ticari Sır Niteliğindeki Bilgileri Ne Şekilde Kullandığı ve Davacı Şirketin Bu Yolla Ne Tür Bir Zarara Uğradığı İddia ve İspat Edilmeksizin Sadece Davalının Vakıf Olduğu Ticari Sır Niteliğindeki Bilgilerden Dolayı Davacının Zarar Görebileceği Varsayımına Dayalı Mahkemenin Kabul Gerekçesinin de İsabetli Olmadığı )
REKABET ETMEME KOŞULU ( Cezai Şart Bedelinin Tahsili İstemi - Davalının Sözleşmenin Sona Ermesinden Sonra 3 Yıl Süre İle Aynı Alanda Faaliyet Gösteren Bir Başka Şirkette Hiçbir Görevde Çalışamamasının Bir Rekabet Etmeme Koşulu Olmadığı Kelepçeleme Sözleşmesi Niteliğinde Olduğu Dolayısıyla Buna Dayalı Cezai Şart Koşulunun da Geçersiz Olduğu )
KELEPÇELEME SÖZLEŞMESİ ( Cezai Şart Bedelinin Tahsili İstemi - Davalının Sözleşmenin Sona Ermesinden Sonra 3 Yıl Süre İle Aynı Alanda Faaliyet Gösteren Bir Başka Şirkette Hiçbir Görevde Çalışamamasının Bir Rekabet Etmeme Koşulu Olmadığı Kelepçeleme Sözleşmesi Niteliğinde Olduğu/Herkes Çalışma Hürriyetine Sahip Olup 818 S. Kanunun 19,20,155,161 ve TMK'nın 23. Md.lerinin Uygulanacağı/Cezai Şart Koşulunun da Geçersiz Olduğu )"
161Y13.HD8.5.2014E. 2014/8117 K. 2014/14752"TARIMSAL ÜRETİM SÖZLEŞMESİ GEREĞİ VERİLEN TEMİNAT SENEDİNDEN KANAKLI İTİRAZIN İPTALİ ( Davalı Teminat Senedini Bizzat İmzalayarak Davacıya Verdiğinden Sözleşmenin Geçerli Olduğu - Taraflar Cezai Şartın Miktarını Tayin Etmekte Serbest İseler de Hakim Fahiş Gördüğü Cezaları Resen Tenkis Edeceği )
CEZAİ ŞART ( Teminat Senedinden Kanaklı İtirazın İptali - Taraflar Cezai Şart Miktarını Tayin Etmekte Serbest İseler de Hakim Fahiş Gördüğü Cezaları Resen Tenkis Edeceği/Davalının Teminat Senedinin Bizzat İmzalayarak Davacıya Verdiğinden Sözleşmenin Geçerli ve Bağlayıcı Olduğu - Mahkemece Uyuşmazlığın Sözleşme Hükümleri Göre Çözümleneceği )
İTİRAZIN İPTALİ İSTEMİ ( Tarımsal Üretim Sözleşmesi Gereği Verilen Teminat Senedinden Kanaklı - Cezai Şart Belirlemede taraflar Serbets İse de Hakim Fahiş Gördüğü Cezaları Resen Tenkis Edeceği/Davalının Teminat Senedini Bizzat İmzalayarak Davacıya Verdiğinden Sözleşmenin Geçerli Olduğu ve Uyuşmazlığın Sözleşme Hükümlerine Göre Çözüleceği - Mahkemece Genel İşlem Koşullarının Uygulanmasının Doğru Olmadığı )
FAHİŞ CEZAİ ŞART ( Taraflar Cezai Şartın Miktarını Tayin Etmekte Serbest İseler de Hakim Fahiş Gördüğü Cezaları Resen Tenkis Edeceği - Fahiş Koşulun Tarafların İktisadi Durumu Borçlunun Borcunu Yerine Getirmemiş Olması Nedeniyle Sağladığı Menfaat Borçlunun Kusur Derecesi Ölçü Alınarak Tayin Edileceği/Mahkemece Uyuşmazlıkta Genel İşlem Koşullarının Uygulanmasının İsabetsiz Olduğu )"
161Y23.HD13.11.2013E. 2013/5212 K. 2013/7076"TAPU İPTALİ VE TESCİL ( Arsa Payı Karşılığı İnşaat Yapım Sözleşmesine Dayalı - Yüklenici Arsa Sahibi İle Yaptığı Sözleşme Uyarınca Kazanacağı Şahsi Hakkını Davacıya Temlik Ettiği/Taraflar Arasındaki Yazılı Şekil Şartı Yeterli Olduğundan Sözleşmenin Geçersizliğinden Bahsedilemeyeceği )
ARSA PAYI KARŞILIĞI İNŞAAT YAPIM SÖZLEŞMESİ ( Tapu İptali ve Tescil - Yüklenici Arsa Sahibi İle Yaptığı Sözleşme Uyarınca Kazanacağı Şahsi Hakkını Davacıya Temlik Ettiği/Taraflar Arasındaki Yazılı Şekil Şartı Yeterli Olduğundan Sözleşmenin Geçersizliğinden Bahsedilemeyeceği )
TEMLİK İŞLEMİ ( Yüklenici Arsa Sahibi İle Yaptığı Sözleşme Uyarınca Kazanacağı Şahsi Hakkını Davacıya Temlik Ettiği/Taraflar Arasındaki Yazılı Şekil Şartı Yeterli Olduğundan Sözleşmenin Geçersizliğinden Bahsedilemeyeceği - Tescil İsteminin Reddedilemeyeceği )
YAZILI ŞEKİL ( Arsa Payı Karşılığı İnşaat Yapım Sözleşmesi - Yüklenici Arsa Sahibi İle Yaptığı Sözleşme Uyarınca Kazanacağı Şahsi Hakkını Davacıya Temlik Ettiği/Taraflar Arasındaki Yazılı Şekil Şartı Yeterli Olduğundan Sözleşmenin Geçersizliğinden Bahsedilemeyeceği )"
161Y9.HD4.11.2013E. 2013/6564 K. 2013/27985"KÖTÜNİYET TAZMİNATI ALACAĞI (Toplu İş Sözleşmesinin Hükmü Cezai Şart Niteliğinde Olmakla İşverence Toplu İş Sözleşmesine Aykırı Uygulamanın Yapıldığı Tarihte Yürürlükte Olan 818 S. Borçlar Kanunu'nun 161/ son Md. Gereğince İndirim Yönünden Bir Karar Verileceği)
SENDİKA YÖNETİCİSİ (Sözleşmeye Göre Tazminat Talep Hakkının Bulunması ve Sözü Edilen Hükme Dayalı Olarak Yapılan Hesap Raporu Doğrultusunda Davanın Islah Edilmesi Karşısında Mahkemece Davacının Toplu İş Sözleşmesine Dayalı Tazminat Talebinin Kabulü Yerinde Olduğu)
CEZAİ ŞARTTAN İNDİRİM (Kötüniyet Tazminatı - Toplu İş Sözleşmesinin Hükmü Cezai Şart Niteliğinde Olmakla İşverence Toplu İş Sözleşmesine Aykırı Uygulamanın Yapıldığı Tarihte Yürürlükte Olan 818 S. Borçlar Kanunu'nun 161/ son Md. Gereğince İndirim Yönünden Bir Karar Verileceği)
TAZMİNAT İSTEMİ (Sendika Yöneticisi Olan Davacının Sözleşmeye Göre Tazminat Talep Hakkının Bulunması ve Sözü Edilen Hükme Dayalı Olarak Yapılan Hesap Raporu Doğrultusunda Davanın Islah Edilmesi Karşısında İsteminin Kabulünün İsabetli Olduğu)"
161Y11.HD27.9.2013E. 2011/15151 K. 2013/16953"CEZAİ ŞARTIN TAHSİLİ İSTEMİ (Tarafların Ekonomik ve Sosyal Durumları da Araştırılarak ve Yasal İlkeler Dikkate Alınarak Cezai Şartın Fahiş Olup Olmadığının Belirlenmesi Gerekirken Yanılgılı Gerekçeyle Cezai Şartın İndirilmesinin Doğru Olmadığı)
REKABET YASAĞININ İHLALİ (Tüm Ürünlerde Rekabet Edilmeyip Yalnızca Bir Ürün Grubunda Rekabet Edilmesi Sebebiyle Cezai Şartta İndirim Yapılmış İse de Sözleşme Hükmü ve Cezai Şartın İndirilmesine Dair İlkeler Gözetildiğinde Mahkemenin Bu Değerlendirmesinin Yerinde Bulunmadığı)
CEZAİ ŞARTIN İNDİRİLMESİ (Davacı Şirketle Aynı Sektörde Faaliyet Göstermesi Sözleşmeyle Belirlenen Cezai Şartın İstenilebilmesi İçin Yeterli Olup Davacı Şirketle Davalının Kurduğu Şirketin Yalnızca Bir Ürün Grubunu Ortak Olarak Satmalarının Cezai Şartın İndirilmesi İçin Gerekçe Teşkil Edemeyeceğinin Gözetilmesi Gerektiği)
CEZAİ ŞARTIN FAHİŞ OLUP OLMADIĞININ BELİRLENMESİ (Rekabet Yasağını İhlal Eden Davalının Sözleşmede Öngörülen Cezai Şarttan Sorumlu Olduğu - Tarafların Ekonomik ve Sosyal Durumları da Araştırılarak ve Yasal İlkeler Dikkate Alınarak Cezai Şartın Fahiş Olup Olmadığının Belirlenmesi Gerektiği)"
161Y13.HD16.9.2013E. 2013/13533 K. 2013/21392"EMLAK KOMİSYON SÖZLEŞMESİNE DAYALI TELLALLIK ÜCRETİ ( Komisyon Sözleşmesinde Sözleşmeden Cayma Halinde Ödenmesi İstenen Ücretin Cezai Şart Olduğu - Hakimin Fahiş Gördüğü Cezaları Tenkis ile Mükellef Olduğu Hakimin Cezanın Fahiş Olup Olmadığını Re'sen Gözetmesi Gereği )
FAHİŞ CEZAİ ŞARTIN TENKİSİ ( Hakimin Mükellefiyetinde Olduğu Re'sen Gözetmesi Gereği - Ceza Koşulunun Fahiş Olup Olmadığının Tarafların Ekonomik Durumu Borçlunun Ödeme Kabiliyeti Borcun Yerine Getirilmemesi Nedeniyle Sağlanan Menfaat Dikkate Alınarak Belirlenmesi Gereği )
CEZAİ ŞART ( Sözleşmeden Dönme - Hakimin Fahiş Gördüğü Cezaların Tenkisi ile Mükellef Olduğu )"
161Y6.HD12.9.2013E. 2013/679 K. 2013/12298"KİRA SÖZLEŞMESİNDEN KAYNAKLANAN CEZA-İ ŞART ALACAĞININ TAHSİLİ DAVASI ( Ceza-i Şarttan İndirim Yapılıp Yapılmayacağının Yerel Mahkemece Değerlendirilmesi Gereği - Cezanın Ekonomik Yönden Davalının Mahfına Neden Olması/Cezadan İndirim )
HAK VE NESAFET KURALINA UYGUN BİR CEZA-İ ŞART MİKTARINA HÜKMEDİLMESİ ( Ceza-i Şarttan İndirim Koşullarının Tespiti )
CEZA-İ ŞARTTAN İNDİRİM YAPILIP YAPILMAYACAĞININ DEĞERLENDİRİLME GEREĞİ ( Ceza-i Şartın Fahiş Olması/Davalının Ekonomik Yönden Mahfına Neden Olması - Özel Olarak Borçlunun Ödeme Gücünün Tespiti Gereği/Ekonomik Durum/Ceza-i Şart Alacağı )
CEZA-İ ŞARTIN BORÇLUNUN EKONOMİK DURUMUNUN MAHFINA NEDEN OLMASI ( Ceza-i Şarttan İndirim Koşullarının Yerel Mahkemece Değerlendirilmemesinin Hatalı Olduğu - Borçlunun Kusur Derecesinin Değerlendirileceği/Fahiş Ceza-i Şart Durumu/İndirim )
CEZA-İ ŞARTIN ÖDENMESİNİN SAĞLAYACAĞI YARAR ( Ceza-i Şartın Adil Olması/Sözleşmeye Aykırı Davranılması Yüzünden Alacaklının Uğradığı Zararın Tespiti- Borçlunun Kusur Derecesi/Özel Bilgili Bilirkişiden Yararlanılacağı/Hak ve Nesafet )"
161Y19.HD27.6.2013E. 2012/14815 K. 2013/12086"CEZAİ ŞARTIN HAKİM TARAFINDAN TAKDİREN İNDİRİLMESİ (Tutarı Takdire Bağlı Olan Cezai Şarttan Hakimin Takdir Hakkını Kullanıp Kullanmayacağının Davacı Tarafından Bilinmesinin Mümkün Olmadığı - Cezai Şartın Fahiş Görülerek Hakim Tarafından İndirilmesi Halinde Tenkis Edilen Miktar Nedeniyle Avukatlık Ücreti ve Yargılama Ücretine Hükmedilemeyeceği)
FAHİŞ GÖRÜLEN CEZAİ ŞARTTAN TENKİS (Takdire Bağlı Olduğu - Cezai Şarttan Tenkis Nedeniyle Davacı Taraf Aleyhine Avukatlık Ücreti ve Yargılama Giderine Hükmedilemeyeceği)
AVUKATLIK ÜCRETİ VE YARGILAMA GİDERİ (Cezai Şartın Fahiş Olduğu Gerekçesiyle Hakim Tarafından Takdiren Tenkis Edilmesi - Tenkis Edilen Miktardan Dolayı Davacı Aleyhine Avukatlık Ücreti ve Yargılama Giderine Hükmedilmeyeceği)"
161Y9.HD26.6.2013E. 2011/20759 K. 2013/19695"REKABET YASAĞI ( İşçinin İşverenle İlişkide Olan Müşterileri Tanıması ve Görülmekte Olan İşin Bütün Ayrıntılarına Ulaşma İmkanı Olduğu Hallerde İş Sözleşmesinin Sona Ermesinin Ardından İşçiye Rekabet Yasağı Getirilebileceği - Yasağın Kendi Namına İş Yapmama Rakip Firma ile Ortak Olmama veya İşçisi Olarak Çalışmamayı İçerdiği )
İŞ SÖZLEŞMESİNDE REKABET YASAĞININ KAPSAMI ( İşverene Önemli Bir Zarar Verilmesi İhtimalinin Bulunmadığı Durumlarda Rekabet Yasağı Düzenlemelerinin Geçerli Olmayacağı - Rekabet Yasağı Süre Yer ve İşin Türü Bakımından Sınırlandırılmadıkça Geçerli Olmayacağı )
İŞ SÖZLEŞMESİNDEKİ REKABET YASAĞININ SINIRI ( Süre Yönünden En Fazla Bir veya Bir Kaç Yılı Aşmayacak Şekilde Olabileceği - Rekabet Yasağının Türkiye Sınırları İçinde Şeklinde Belirlenmesinin Geçerli Olmadığı Yabancı İşçi İçin Böyle Bir Sınırlamanın Geçerli Olduğu )
İŞ SÖZLEŞMESİNDEKİ REKABET YASAĞININ NİTELİĞİ ( Bağlı Taraflarca Kararlaştırılmış Olan Bir Ödemeyi Öngören Yaptırım Olarak Cezai Şart Niteliğinde Olduğu - Fahiş Olması Durumunda Takdiren İndirilebileceği )"
161Y15.HD26.6.2013E. 2013/2994 K. 2013/4166"HAKEDİŞTEN FAZLADAN KESİLEN GECİKME CEZASININ TAHSİLİ ( Taraflar Arasındaki Sözleşme ve Şartnameye Göre Geçici Hakedişlere İtiraz Olması Halinde Açıkça Bildirilerek Hakediş Raporunun İhtirazi Kayıtla İmzalanması Gerektiği - Aksi Halde Hakedişin Kabul Edilmiş Sayılacağı/Ceza Kesintisi Yapılan Hakediş İhtirazi Kayıtsız İmzalandığından İstemin Reddedileceği )
GECİKME CEZASI ( Hakedişlerin İhtirazi Kayıt Omadan İmzalandığı - Hakedişlerden Kesilen Gecikme Cezalarının Olduğu Gibi Kabul Edilmiş Sayılacağı/Fazladan Yapılan Ceza Kesintisinin İadesi İsteminin Reddine Karar Verileceği )
HAKEDİŞ RAPORUNUN İHTİRAZİ KAYIT OLMADAN İMZALANMASI ( Taraflar Arasındaki Sözleşme ve Şartnameye Göre İhtirazi Kayıt Olmaması Halinde Hakedişlerden Kesilen Gecikme Cezalarının Kabul Edilmiş Sayılacağı - Fazladan Yapılan Ceza Kesintisinin İadesi İsteminin Reddedileceği )"
161Y11.HD25.6.2013E. 2012/12883 K. 2013/13297"CEZAİ ŞART (Fahiş Olduğu İndirim Yapılması Talebi - Sözleşmeyle Öngörülen Cezai Şartın Fahiş Olup Olmadığı İncelenmeksizin İndirim Talebi Reddedilerek Sözleşmeyle Öngörülen Cezai Şartın Tamamına Karar Verilmesinin Hatalı Olduğu)
FAHİŞ OLDUĞU İDDİA EDİLEN CEZAİ ŞARTTAN İNDİRİM TALEBİ (Sözleşmeyle Kararlaştırılan Cezai Şartın Fahiş Olduğu İddiası - İndirim Talebinin Dava Tarihinde Yürürlükte Olan Borçlar Kanununa Göre Değerlendirilip Karar Verilmesi Gereği)"
161Y9.HD18.6.2013E. 2011/16557 K. 2013/18719"ÜCRET ALACAĞI DAVASI ( Sözleşmeden Kaynaklanan Cezai Şart ve Baktığı Hastalardan Elde Edilen Gelirden Pay Alacaklarının Ödetilmesi İstemi - Fahiş Cezai Şartın Hakim Tarafından Tenkis Edilmesi Gerektiği )
CEZAİ ŞART İSTEMİ ( Ücret Alacağı Davası - Davacının Ücretiyle Karşılaştırıldığında Yaklaşık 16 Katına Karşılık Gelen Cezai Şartın Fahiş Olduğu )
FAHİŞ CEZAİ ŞART ( Hakim Tarafından Tenkis Edilmesi Gerektiği - ( Sözleşmeden Kaynaklanan Cezai Şart ve Baktığı Hastalardan Elde Edilen Gelirden Pay Alacaklarının Ödetilmesi İstemi/Ücret Alacağı Davası )"
161Y13.HD17.6.2013E. 2013/7084 K. 2013/16484"CEZAİ ŞARTTAN TENKİS (Davalı Tacir Olmadığından Cezai Şartın Fahiş Olması Halinde Tenkisin Gerekli Olduğu - Cezai Şartın Fahiş Olup Olamadığının Tarafların İktisadi Durum Ödeme Kabiliyeti Borcun Yerine Getirilmemesi Nedeniyle Borçlunun Sağladığı Menfaat Kusur Durumuna Göre Belirlenmesi Gereği)
CEZAİ ŞARTIN FAHİŞ OLMASI (Cezai Şarttan Tenkis Yapılmasının Belirleneceği Durumlar - Tarafların İktisadi Durum Ödeme Kabiliyeti Borcun Yerine Getirilmemesi Nedeniyle Borçlunun Sağladığı Menfaat Kusur Durumu ve Borca Aykırı Davranışın Ağırlığı Ölçü Alınarak Cezai Şartın Fahiş Olup Olmadığının Belirlenmesi Gereği)"
161Y13.HD13.6.2013E. 2013/7402 K. 2013/16101"MENFİ TESPİT DAVASI ( Davacının İmzaladığı Taahhütnamede Sözleşme Süresinden Önce İşverenin Rızası ve Onayı Olmaksızın İşten Ayrılması Halinde Şirketin Adına Yaptığı Eğitim Harcamalarından Şahsına İsabet Eden Kısmını Ödemeyi Kabul ve Taahhüt Ettiği - Bu Düzenlemenin Bir Yükümlülük Olduğu/Cezai Şart Olarak Kabulünün Hatalı Olduğu )
TAAHHÜTNAME ( Davacının Eğitimi Karşılığında Üç Yıl Süreyle Çalışmayı Kabul Ettiği/Bu Süreden Önce İşten Ayrılması veya Haklı Sebeple İş Akdinin Feshine Sebep Olursa Eğitim Harcamalarını Ödemeyi Taahhüt Ettiği/Bu Düzenleme Taahhütnamenin Tarafına Yükümlenen Bir Yükümlülük Olup Cezai Şart Olarak Kabul Edilemeyeceği - Menfi Tespit )
CEZAİ ŞART ( Menfi Tespit Davası/Davacının Eğitimi Karşılığında Üç Yıl Süreyle Çalışmayı Kabul Ettiği ve Bu Süreden Önce İşten Ayrılması Halinde Eğitim Harcamalarını Ödemeyi Taahhüt Ettiği/Bu Düzenlemenin Taahhütnamenin Tarafına Yükümlenen Bir Yükümlülük Olduğu - Cezai Şart Olarak Kabulünün Usul ve Yasaya Aykırı Olduğu )"
161Y22.HD11.6.2013E. 2012/25018 K. 2013/14146"İTİRAZIN İPTALİ DAVASI ( Karar Verilebilmesi İçin Alacağın Belirli ya da Belirlenebilir Olması Gerektiği/Hak Tartışmalı ise İcra İnkar Tazminatına Hükmedilemeyeceği - Hüküm Altına Alınan Cezai Şart Miktarından İndirim Yapılması Gerekliliği Hususunun Tartışılması Gerektiği )
İCRA İNKAR TAZMİNATI ( Karar Verilebilmesi İçin Alacağın Belirli ya da Belirlenebilir Olması Gerektiği/Hak Tartışmalı ise İcra İnkar Tazminatına Hükmedilemeyeceği - İtirazın İptali Davası )
CEZAİ ŞART ( Miktarından İndirim Yapılması Gerekliliği Hususunun Tartışılması Gerektiği - İtirazın İptali Davası )
ALACAĞIN LİKİT OLMASI ( İtirazın İptali Davası - Davaya Konu Alacağın Varlığının Tespiti Yargılamayı Gerektirdiğinden Alacağın Likit Olmadığı )"
161Y22.HD4.6.2013E. 2013/12748 K. 2013/13562"İŞ SÖZLEŞMESİNE DAYALI CEZAİ ŞART (İşçi Aleyhine Yükümlülük Öngören Cezai Şart Hükümlerinin Geçersiz Sayılacağı - İş Sözleşmesinde Sözleşmenin İşverence Feshedilmesi Halinde Cezai Şart Ödeneceği Düzenlendiğinden Bu Miktarın Üst Sınırının İş Güvencesi Altında Ödenecek Miktarı Geçemeyeceği)
İŞ GÜVENCESİ (İşyerinde Çalışanların Sayısının Otuzdan Az Olmaması Gereği - İşyerindeki İşçi Sayısı Nedeniyle İş Güvencesinden Yararlanmayan İşçinin İş Sözleşmesinde Öngörülen Cezai Şartın İşe Başlatmama Tazminatı Kadar Olması Gereği)
İŞ SÖZLEŞMESİNİN İŞVEREN TARAFINDAN FESHEDİLMESİ HALİNDE CEZAİ ŞART (İş Sözleşmesinde Sözleşmenin Süresinden Önce Feshedilmesi Halinde Cezai Şart Ödeyeceği Düzenlendiğinden İşçinin Cezai Şart Alacağı Talep Edebileceği - Cezai Şart Miktarının İşe Başlatmama Tazminatı Miktarınca Olması Gereği)"
161Y22.HD3.6.2013E. 2012/24169 K. 2013/13461"İŞ AKDİNİN HAKSIZ NEDENLE FESHİ ( Kıdem ve İhbar Tazminatı ile Birlikte Toplu İş Sözleşmesinde Düzenlenen Sendika Yöneticisi Durumundaki İşçinin İşten Çıkartılması Halinde Ödenecek Yönetici Tazminatı İstemi - Toplu İş Sözleşmesinde Düzenlenen Yönetici Tazminatının Cezai Şart Niteliğinde Olduğu )
YÖNETİCİ TAZMİNATI ( Toplu İş Sözleşmesinde Sendika Yöneticisi Durumundaki İşçinin İşten Çıkartılması Halinde Yönetici Tazminatı Ödeneceğine İlişkin Hükmün Cezai Şart Niteliğinde Olduğu - İşçinin Belli Süre Çalışması Şartına Bağlanan Cezalardan Sözleşme Kapsamında Çalışılması Gereken Sürülere Göre Oran Kurularak İndirim Yapılması Gereği )
İŞÇİ HAKKINDA KONULAN CEZAİ ŞART ( Sadece İşçi Aleyhine Yükümlülük Yükleyen Cezai Şart Hükümlerinin Geçersiz Sayılması Gereği - İşçi ve İşveren Bakımından İki Taraflı Öngörülen Cezai Şarttan İşçinin Yükümlülüğünün İşverenin Sorumlu Olduğu Miktar ve Halleri Aşamayacağı )"
161YHGK22.5.2013E. 2012/11-1601 K. 2013/752"TAŞIMA SÖZLEŞMESİNE AYKIRILIK İDDİASINA DAYALI CEZAİ ŞART İSTEMİ ( Davalının İmzaladığı Sözleşmede Düzenlenen Cezai Şart Yasal Düzenleme ve İlkelere Aykırı Olduğundan Geçersiz Olup Davanın Reddi Gerektiği )
CEZAİ ŞART ( Borçlunun İktisaden Mahvına Sebep Olacak Derecede Ağır ve Yüksek İse Adap ve Ahlaka Aykırı Sayılarak Tamamen veya Kısmen İptal Edilmesi Gerektiği )
SÖZLEŞME ÖZGÜRLÜĞÜ ( Sözleşmenin Tarafları Sözleşme Özgürlüğü İlkesi Çerçevesinde Sözleşmenin Konusunu ve Cezai Şartın Miktarını Belirlemede Özgür İseler de Bu Özgürlüğün Sınırsız ve Sonsuz Olduğunun Söylenemeyeceği )
BORÇLUNUN İKTİSADEN MAHVINA SEBEP OLACAK CEZAİ ŞART ( Ağır ve Yüksek İse Adap ve Ahlaka Aykırı Sayılarak Tamamen veya Kısmen İptal Edilmesi Gerektiği )"
161Y7.HD13.5.2013E. 2013/13807 K. 2013/8737"CEZAİ ŞART (Sadece İşçi Aleyhine Yükümlülük Öngören Cezai Şart Hükümlerinin Geçerli Olmadığı İşçinin Yükümlülüğünün İşverenin Sorumlu Olduğu Miktar ve Halleri Aşamayacağı - Sözleşmenin Süresinden Önce Feshi Koşuluna Bağlı Cezai Şartın Geçerliliğinin Sözleşmenin Belirli Süreli Olmasına Bağlı Olduğu)
SÖZLEŞMENİN SÜRESİNDEN ÖNCE FESHİ KOŞULUNA BAĞLI CEZAİ ŞART (Geçerliliğinin Sözleşmenin Belirli Süreli Olmasına Bağlı Olduğu - Belirli Süreli Sözleşmeli İş Sözleşmesinin Kalan Süreye Ait Ücretlerin Ceza Olarak Belirlenmesinin Mümkün Olduğu Bunun Kalan Süre Ücretini İstemeyi Engellemediği)
İŞ SÖZLEŞMESİNİN SÜRESİNDEN ÖNCE FESHİ HALİNDE KALAN SÜRE ÜCRETİNİN CEZAİ ŞART OLARAK BELİRLENMESİ (Cezai Şart Bedeli ile Birlikte Kalan Süreye Ait Ücreti İsteme Hakkını Engellemediği - Borcun Belli Zaman ve Yerde İfa Edilmemesi İçin Cezai Şart Öngörülmesi Halinde Hem İfa Hem Cezanın Talep Edilebileceği)"
161YHGK27.3.2013E. 2012/13-821 K. 2013/409"MENFİ TESPİT DAVASI ( Sözleşmenin Özel Hukuk Hükümlerine Tabi Olması - Tarafları Açısından Bağlayıcı Olup İş Kanununun Kapsamında Değerlendirme Yapılarak Sözleşmenin Cezai Şarta İlişkin Maddesinin İşçi Aleyhine Tek Taraflı Bir Düzenleme Olması Sebebiyle Geçersiz Olduğunun Kabulüne Olanak Bulunmadığı )
İYİNİYET KURALLARI ( Menfi Tespit Davası - Davacının Fesih Bildiriminde Haklı Fesih Nedeni Olarak İleri Sürdüğü Olayların Fesih Yılı Öncesine Ait Olduğu/Davacının Sözleşme Süresince Bu Uygulamalara İtirazda Bulunmayıp Sessiz Kaldığı/Daha İyi Şartlarda Bir İş Başvurusunun Kabul Edilmesinden Sonra Bu Hakkın İleri Sürülmesinin İyiniyet Kurallarıyla Bağdaşmayacağı )
SÖZLEŞME SERBESTİSİ ( Taraflar Arasındaki Sözleşmenin Özel Hukuk Hükümlerine Tabi Olarak Yapılan Bir Sözleşme Olduğu/İş Kanununun Kapsamında Değerlendirme Yapılarak Sözleşmenin Cezai Şarta İlişkin Maddesinin İşçi Aleyhine Tek Taraflı Bir Düzenleme Olması Sebebiyle Geçersiz Olduğunun Kabulünün Doğru Olmayacağı - Menfi Tespit Davası )
CEZAİ ŞART ( Tarafların Miktarını Tayinde Serbest Olduğu - Ancak Hakimin Fahiş Olan Cezai Şart Miktarını İndirmekle Yükümlü Olduğu/Fahiş Olup Olmadığı İndirim Gerekip Gerekmediği Fahiş İse Ne Oranda İndirim Yapılması Gerektiği Saptanıp Sonucuna Uygun Bir Karar Verilmesi Gerektiği/Menfi Tespit Davası )"
161Y6.HD19.3.2013E. 2012/18617 K. 2013/4716"KİRALANANIN TAHLİYESİ DAVASI ( Cezai Şart Alacağı İstemi - Sözleşme ile Belirlenen Temerrüt Faizine İlişkin Hüküm Münhasır Kira Parasının Geç Ödenmesi Halinde Uygulanacak Olup Cezai Şart Alacağına Uygulanmasının Mümkün Olmadığı )
CEZAİ ŞART ALACAĞI İSTEMİ ( Kiralananın Tahliyesi Davası - Sözleşme ile Belirlenen Temerrüt Faizine İlişkin Hüküm Münhasır Kira Parasının Geç Ödenmesi Halinde Uygulanacak Olup Cezai Şart Alacağına Uygulanmasının Mümkün Olmadığı )
TEMERRÜT FAİZİ ( Kiralananın Tahliyesi Davası - Sözleşme ile Belirlenen Temerrüt Faizine İlişkin Hüküm Münhasır Kira Parasının Geç Ödenmesi Halinde Uygulanacak Olup Cezai Şart Alacağına Uygulanmasının Mümkün Olmadığı )"
161Y9.HD7.3.2013E. 2010/51140 K. 2013/8063"FAZLA ÇALIŞMA GENEL TATİL VE HAFTA TATİLİ ALACAĞI ( Yapılan İndirim Nedeniyle Reddine Karar Verilen Miktar Bakımından Kendisini Vekille Temsil Ettiren Davalı Yararına Avukatlık Ücretine Hükmedilemeyeceği )
VEKALET ÜCRETİ ( Fazla Çalışma Genel Tatil ve Hafta Tatili Alacağından Yapılan İndirim Nedeniyle Reddine Karar Verilen Miktar Bakımından Kendisini Vekille Temsil Ettiren Davalı Yararına Hükmedilemeyeceği )
FAZLA ÇALIŞMA ALACAĞINDAN İNDİRİM ( Nedeniyle Reddine Karar Verilen Miktar Bakımından Kendisini Vekille Temsil Ettiren Davalı Yararına Avukatlık Ücretine Hükmedilemeyeceği )"
161Y22.HD1.3.2013E. 2012/15069 K. 2013/4162"İŞÇİLİK ALACAKLARI DAVASI ( Islah Tarihine Göre Zamanaşımı Değerlendirmesi Yapılmadığı Anlaşılmış Olup Davalının Islah Dilekçesine Karşı Yaptığı Zamanaşımı İtirazı Dikkate Alınarak Alacakların Yeniden Hesaplanması ve Sonucuna Göre Karar Verilmesi Gerektiği )
KISMİ DAVA ( Alacağın Yalnız O Kısım İçin Zamanaşımının Kesileceği - Davacının Taleplerini Bilirkişi Raporu Doğrultusunda Artırarak Islah Ettiği/Davalı İşverenin Islah Dilekçesine Karşı Süresi İçinde Zamanaşımı İtirazında Bulunduğu/Zamanaşımı Değerlendirmesinin Islah Tarihine Göre Yapılması Gerektiği )
ISLAH ( Hükme Esas Alınan Bilirkişi Raporunda Zamanaşımının Dava Tarihine Göre Dikkate Alındığı - Islah Tarihine Göre Zamanaşımı Değerlendirmesi Yapılmadığı Anlaşılmış Olup Davalının Islah Dilekçesine Karşı Yaptığı Zamanaşımı İtirazı Dikkate Alınarak Alacakların Yeniden Hesaplanması Gerektiği )
ZAMANAŞIMI DEFİ ( İşçilik Alacakları Davası - Dava Konusunun Islah Yoluyla Arttırılması Durumunda Islah Dilekçesinin Tebliğini İzleyen İlk Oturuma Kadar ya da İlk Oturumda Yapılan Zamanaşımı Defi de Islaha Konu Alacaklar Yönünden Hüküm İfade Edeceği )
VEKALET ÜCRETİ ( Fazla Çalışma Hafta Tatili İle Ulusal Bayram ve Genel Tatil Ücretlerinden Yapılan İndirimler Sebebiyle Reddine Karar Verilen Miktar Bakımından Kendisini Vekille Temsil Ettirmiş Olan Davalı Yararına Avukatlık Ücretine Hükmedilemeyeceği )
HAKKANİYET İNDİRİMİ ( Davacının Taleplerinin Hakkaniyet İndirimi Nedeniyle Kısmen Kabul Edildiği - Kısmen Kabul Nedeniyle Davalı Yararına Avukatlık Ücretine Hükmedilmemesi Gerektiği/İşçilik Alacakları Davası )"
161Y3.HD5.2.2013E. 2012/18720 K. 2013/1653"ALACAK DAVASI ( Sözleşmeyle Kararlaştırılan Cezai Şartın Tahsili - Hakimin Fahiş Gördüğü Cezaları İndirmekle Yükümlü Olduğu/Fahiş Miktarda Bulunan Cezai Şarttan İndirim Yapılarak Oluşacak Sonuca Göre Karar Verilmesi Gerektiği )
CEZAİ ŞART ( Alacak Davası - Kural Olarak Tarafların Cezai Şartın Miktarını Tayinde Serbest Olduğu/Hakimin Fahiş Gördüğü Cezaları İndirmekle Yükümlü Olduğu/Fahiş Miktarda Bulunan Cezai Şarttan İndirim Yapılarak Oluşacak Sonuca Göre Karar Verilmesi Gerektiği )
CEZAİ ŞARTIN FAHİŞ OLMASI ( Kararlaştırılan Cezai Şartın Borçlu Üzerinde Adalete Aykırı Sonuçlar Doğurmaması Gerektiği/Hakim Fahiş Gördüğü Cezaları İndirmekle Yükümlü Olduğundan Fahiş Miktarda Bulunan Cezai Şarttan İndirim Yapılarak Oluşacak Sonuca Göre Karar Verilmesi Gerektiği - Alacak Davası )"
161Y13.HD22.11.2012E. 2012/17865 K. 2012/26319"KOMİSYON ÜCRETİ İSTEMİ ( Kamu Yararının Kamu Düzeninin Genel Ahlakın Zayıfların Kişiliğin Korunmasına Hizmet Eden ve Bir Hukuki İşlemin Şekline İlişkin Getirilen Hükümlerin Emredici Hukuk Kuralı Özelliği Taşıdığı - Hükümden Sonra Yürürlüğe Giren Kanunun Faiz ve Temerrüt Faizine İlişkin Maddelerinin de Emredici Nitelik Taşıdığı ve Taraflar İleri Sürmese de Resen Uygulanması Gerektiği )
TEMERRÜT FAİZİ ( Maddesini İçeren İlgili Kanun Hükümden Sonra Yürürlüğe Girse de Emredici Nitelik Taşıdığı ve Taraflar İleri Sürmese de Resen Uygulanması Gerektiği - Komisyon Ücreti İstemi )
YASALARIN GERİYE YÜRÜMEZLİĞİ ( Kural Olarak Kanunlar Yürürlüğe Girdikleri Andan İtibaren Ortaya Çıkan Olay ve Hukukî İlişkilere Uygulanması Gerektiği/Hükümden Sonra Yürürlüğe Giren Kanunun Faiz ve Temerrüt Faizine İlişkin Maddelerinin de Emredici Nitelik Taşıdığı ve Taraflar İleri Sürmese de Resen Uygulanması Gerektiği - Komisyon Ücreti İstemi )
EMREDİCİ HUKUK KURALLARI ( Özelliği Kamu Yararının Kamu Düzeninin Genel Ahlakın Zayıfların Kişiliğin Korunmasına Hizmet Eden ve Bir Hukuki İşlemin Şekline İlişkin Getirilen Hükümlerde Geçerli Olduğu/Hükümden Sonra Yürürlüğe Giren Kanunun Faiz ve Temerrüt Faizine İlişkin Maddeleri Bakımından Taraflar İleri Sürmese de Resen Uygulanması Gerektiği - Komisyon Ücreti İstemi )"
161Y19.HD12.7.2012E. 2012/4912 K. 2012/11706"ÖDÜNÇ SÖZLEŞMESİNDEN DOĞAN BORCUN FER'İLERİNDEN BORÇLU OLMADIĞININ TESPİTİ DAVASI ( Kefilin Açmış Olduğu Menfi Tespit Davası - 01.07.2012 Tarihinde Yürürlüğe Giren Yeni Borçlar Kanunun Uygulama Şeklini Gösterir 6101 S.K. 7.M. Dikkate Alınacağı )
YENİ BORÇLAR KANUNU ( 01.07.2012 Tarihinde Yürürlüğe Giren Bu Kanunun Kanuni Faiz ve Temerrüte İlişkin Kurallarının Eldeki Davada Uygulama İmkanı Bulunup Bulunmadığının Mahkemece Araştırılması Gereği - Kazanılmış Hakların Gözetileceği )
KAZANILMIŞ HAKLARIN GÖZETİLMESİ ( 01.07.2012 Tarihinde Yürürlüğe Giren Yeni Borçlar Kanunun Uygulama Şeklini Gösterir 6101 S.K. 7.M. Dikkate Alınacağı - Kanuni Faiz ve Temerrüte İlişkin Kurallarının Eldeki Davada Uygulama İmkanının Araştırılacağı )"
161Y6.HD11.7.2012E. 2012/5538 K. 2012/10456"KİRA AKTİNİN ERKEN FESHİ NEDENİYLE TAZMİNAT DAVASI ( 5 Yıllık Kira Aktinin Kiracı Tarafından Tek Taraflı Feshedildiği - Kiracının Tahliye Tarihi ile Kiralananın Yeniden Kiraya Verilmesi İçin Gerekli Makul Süreye Kadar Tazminata Hükmedileceği )
KİRACININ SORUMLULUĞU ( Erken Fesih Nedeniyle Uğranılan Kira Kaybının Tazmini Talebi - Kiracının Tahliye Tarihi ile Kiralananın Yeniden Kiraya Verilmesi İçin Gerekli Makul Süreye Kadar Kira Kaybı Bedeli Talep Edilebileceğinin Kabulü )
KİRALANANIN YENİDEN KİRAYA VERİLMESİ İÇİN GEREKEN MAKUL SÜRE ( Eldeki Davada Bu Sürenin 6 Ay Olarak Belirlendiği - Yerel Mahkemece 6 Aylık Süre İçin Kira Kaybı Bedelinin Tazmini Kararı Verilebileceği/Kiracının Erken Feshi/Kira Kaybı Bedeli )"
161Y23.HD6.7.2012E. 2012/2369 K. 2012/4704"TAZMİNAT DAVASI ( Davalılar Bir Miktar Tazminat Ödemeyi Kabul Ettiğinden Gecikme Tazminatı Olarak Bu Tutarın Hüküm Altına Alınacağı - Binadaki Blokları Ayıran Bölme Duvarı ve Çevre Tanzimi Yapımınn Ortak Alanlardaki Eksik İşlerden Olduğunun Kabulü Halinde Davacıların Sözleşmedeki Payı Oranında Eksik İşlerin Giderilme Bedelinin Davalılardan Tahsiline Karar Verilmesi Gerektiği )
ERKEN TESLİM ( Tazminat Davası - Binadaki Blokları Ayıran Bölme Duvarı ve Çevre Tanzimi Yapımınn Ortak Alanlardaki Eksik İşlerden Olduğunun Kabulü Halinde Davacıların Sözleşmedeki Payı Oranında Eksik İşlerin Giderilme Bedelinin Davalılardan Tahsiline Karar Verilmesi Gerektiği )
GECİKME TAZMİNATI ( Tazminat Davası - Davalılar Vekili Temyiz Dilekçesinde Bir Miktar Tazminat Ödemeyi Kabul Ettiğinden Gecikme Tazminatı Olarak Bu Tutarın Hüküm Altına Alınması Gerektiği )
EKSİK İŞLER BEDELİ ( Olarak Nitelendirilen Binadaki Blokları Ayıran Bölme Duvarı ve Çevre Tanzimi Yapımının Ortak Alanlardaki Eksikler Olup Olmadığı Konusunda Gerektiğinde Bilirkişi Görüşüne Başvurulması Gerektiği - Tazminat Davası )"
161Y9.HD27.6.2012E. 2010/17549 K. 2012/24734"KIDEM VE İHBAR TAZMİNATI (İşçinin Belli Bir Süre Çalışması Şartına Bağlanan Cezalardan Sözleşme Kapsamında Çalışılan ve Çalışması Gereken Sürelere Göre Oran Kurularak İndirime Gidilmesi Gerektiği)
CEZAİ ŞART (Şart ve Ceza Arasındaki İlişki Gözetilerek İşçinin İktisadi Açıdan Mahvına Neden Olmayacak Çözümlere Gidilmesi Gerektiği - Sözleşmenin Belirsiz Süreli Sözleşme Olması Halinde Davacı İş Güvencesi Hükümlerinden Yararlanacağından Cezai Şart Talebinde Bulunamayacağı)
BELİRSİZ SÜRELİ SÖZLEŞME (Davacı İş Güvencesi Hükümlerinden Yararlanacağından Cezai Şart Talebinde Bulunamayacağı - Cezai Şart Talebinin Reddedilmesi Gerektiği)
İŞ GÜVENCESİ HÜKÜMLERİ (Sözleşmenin Belirsiz Süreli Sözleşme Olması Halinde Davacı İş Güvencesi Hükümlerinden Yararlanacağından Cezai Şart Talebinde Bulunamayacağı)"
161Y13.HD25.6.2012E. 2012/13546 K. 2012/16464"SÖZLEŞMENİN İPTALİ İSTEMİ (Davacının Sözleşme İle Üzerine Düşen Yükümlülüğü Yerine Getirmediği ve Sözleşmeye Aykırı Davrandığı - Davalı Tarafından Uygulanan Cezai İşlemin Hukuka Uygun Olduğu Gözetilerek Davanın Reddine Karar Verilmesi Gerektiği)
SAHTE RAPOR DÜZENLEME (İlaç Kullanım Raporunun Aslı Bulunmadığı ve Sahte Olduğu Halde Davacı Tarafından Rapor Üzerine Davalı Kurumu Yanıltacak Şekilde Aslının Davacı Eczacı Tarafından Görüldüğüne Dair “ Aslı Gibidir” Şerhinin Verildiği - Davacının Sözleşme İle Üzerine Düşen Yükümlülüğü Yerine Getirmediği/Sözleşmenin İptali İsteminin Reddi Gereği)
ASLI GİBİDİR ŞERHİ VERİLMESİ (Sözleşmenin İptali İstemi - İlaç Kullanım Raporunun Aslı Bulunmadığı ve Sahte Olduğu Halde Davacı Tarafından Rapor Üzerine Davalı Kurumu Yanıltacak Şekilde Aslının Davacı Eczacı Tarafından Görüldüğüne Dair “ Aslı Gibidir” Şerhinin Verildiği/Davacının Sözleşme İle Üzerine Düşen Yükümlülüğü Yerine Getirmediğinden İstemin Reddi Gereği)
İLAÇ KULLANIM RAPORU (Davalı Kurumu Yanıltacak Şekilde Aslının Eczacı Tarafından Görüldüğüne Dair Şerh Düşüldüğü - Davacının Sözleşme İle Üzerine Düşen Yükümlülüğü Yerine Getirmediği ve Sözleşmeye Aykırı Davrandığı/Davalı Tarafından Uygulanan Cezai İşlemin Hukuka Uygun Olduğu Gözetilerek Sözleşmenin İptali İsteminin Reddi Gereği)
CEZAİ ŞART (İlaç Kullanım Raporunun Aslı Bulunmadığı ve Sahte Olduğu Halde Davacı Tarafından Rapor Üzerine Davalı Kurumu Yanıltacak Şekilde Aslının Davacı Eczacı Tarafından Görüldüğüne Dair “ Aslı Gibidir” Şerhinin Verildiği - Davacının Sözleşme İle Üzerine Düşen Yükümlülüğü Yerine Getirmediği - Uygulanan Cezai İşlemin Hukuka Uygun Olduğu)"
161Y3.HD21.6.2012E. 2012/11452 K. 2012/15687"KİRA SÖZLEŞMESİNDE KARARLAŞTIRILAN CEZAİ ŞART ( Hakimin Fahiş Gördüğü Cezaları Re'sen Tenkis Etmekle Yükümlü Olduğu - Cezai Şartın Miktarını Hakim Tayin Edeceğinden İcra İnkar Tazminatına Hükmedilmeden Hükmedileceği )
CEZAİ ŞART ( Taraflar Cezanın Miktarını Tayin Etmekte Serbest İseler de Hakimin Fahiş Gördüğü Cezaları Re'sen Tenkis Etmekle Yükümlü Olduğu )
CEZAİ ŞARTIN BELİRLENMESİ ( Tarafların Ekonomik Durumu Borçlunun Ödeme Kabiliyeti Borçlunun Borcu Yerine Getirememiş Olması Nedeniyle Sağladığı Menfaat Borçlunun Kusur Derecesi ve Borca Aykırılığın Ağırlığı Enflasyon Faiz Oranları Günün Şartları Dikkate Alınacağı ) "
161Y13.HD21.6.2012E. 2012/13636 K. 2012/16281"KOMİSYON SÖZLEŞMESİNE DAYALI İCRA TAKİBİNE İTİRAZIN İPTALİ (Eldeki Davada Tellalın Üzerine Düşen Görevi İfa Etmiş Olduğu - Sözleşme Maddelerindeki Şartların Ceza-i Şart Olup Olmadığının Mahkemece Değerlendirilmesi Gereği/Tellallık Sözleşmesi)
CEZA-İ ŞART (Davalının Davacı İle Yapmış Olduğu Sözleşmede Gösterilen Taşınmazı Satın Aldığı - Tellalın Sözleşme Gereği Üzerine Düşen Görevi İfa Etmiş Olduğu/Ücret İsteyebileceği/Mahkemece Ceza-i Şart Koşullarının Değerlendirilmesi Gereği)
KOMİSYON SÖZLEŞMESİ (Davacının Sözleşmenin Gereğini İfa Ettiği - Ücret Almaya Hak Kazanacağı/Eldeki Davada Mahkemece Ceza-i Şart Koşullarının Oluşup Olupmadığının Mahkemece Araştırılması Gerektiği/İtirazın İptali Davası/İcra İnkar Tazminatı)"
161Y3.HD30.5.2012E. 2012/9097 K. 2012/13856"CAYMA BEDELİNİN İADESİ (Davacının Gayrimenkul Alımı İçin Davalıya Vermiş Olduğu Kaparo Bedelini Taşınmazın Başka Bir Şahsa Satılması Nedeniyle Geri Talep Etmesi - Eldeki Davada Cayma Bedeli İçerisinden Emlakçı İçin Komisyon Ücreti Kesilemeyeceği)
EMLAKÇININ HİZMET BEDELİ ALACAĞI (Taraflar Arasındaki Sözleşmede Komisyon Bedeline İlişkin Bir Hüküm Bulunmadığı Halde Davacı Tarafından Kaparo Olarak Verilen Bedelden Emlakçı Hizmet Bedeli Kesilmesinin Hukuka Aykırı Olduğu - İadesi Gerektiği)
GAYRİMENKUL ALIM-SATIM SÖZLEŞMESİ (Taraflar Arasında Yapılan Sözleşmede Davacının Ödemiş Olduğu Davaya Konu Miktarın Komisyon Ücreti Olarak Ödeneceğine Dair Bir Hüküm Bulunmadığının Yerel Mahkemece Gözetileceği - Cayma Bedelinin İadesi)
ALACAK MİKTARININ TANIKLA İSPAT SINIRININ ÜZERİNDE OLMASI (Mahkemece Davacı Tarafın Tanık Dinletmeye Muvafakat Etmemesine Rağmen Tanık Dinletilmesinin Hatalı Olduğu - Kaparo Bedelinin İadesi/Emlakçı Hizmet Bedeli Talep Edilemeceği/Davanın Kabulü)
KOMİSYON BEDELİNİN İADESİ (Taraflar Arasındaki Sözleşmede Komisyon Bedeline İlişkin Bir Hüküm Bulunmadığı Halde Davacı Tarafından Kaparo Olarak Verilen Bedelden Emlakçı Hizmet Bedeli Kesilmesinin Hukuka Aykırı Olduğu - Bedelin İadesi Gereği)"
161Y6.HD24.5.2012E. 2012/3900 K. 2012/7840"İTİRAZIN İPTALİ (Menfi Tespit İstemi - Kiralanandaki Hukuki Ayıbın Davalı Kiralayan Tarafından Giderilmediği Ancak Bu Ayıba Rağmen Kullanıldığı Gözetilerek Kiracının Zararının Tespiti Gerektiği)
TEMİNAT SENEDİ VERİLMESİ (İtirazın İptali - Kiralayan Tarafından Davacı Kiracıya Verilen Senedin Muayyen Bir Meblağın Tediyesi Şeklindeki Cezai Şarttan Çok Muhtemel Zararlarının Karşılanması ve Tahsilinde Kolaylık Sağlayan Teminata İlişkin Olduğu/Kiralanandaki Ayıba Rağmen Kullanıldığı Gözetilerek Kiracının Zararının Tespiti Gerektiği)
CEZAİ ŞART (İtirazın İptali ve Menfi Tespit - Kiralanandaki Hukuki Ayıbın Davalı Kiralayan Tarafından Giderilmediği Ancak Bu Ayıba Rağmen Kullanıldığı Gözetilerek Kiracının Zararının Tespiti Gerektiği)
ZARAR TESPİTİ (Kiralayan Tarafından Davacı Kiracıya Verilen Senedin Muayyen Bir Meblağın Tediyesi Şeklindeki Cezai Şarttan Çok Muhtemel Zararlarının Karşılanması ve Tahsilinde Kolaylık Sağlayan Teminata İlişkin Olduğu/Kiralanandaki Ayıba Rağmen Kullanıldığı Gözetilerek Kiracının Zararının Tespiti Gerektiği - Menfi Tespit ve İtirazın İptali)
MENFİ TESPİT DAVASI (İtirazın İptali - Kiralanandaki Hukuki Ayıbın Davalı Kiralayan Tarafından Giderilmediği Ancak Bu Ayıba Rağmen Kullanıldığı Gözetilerek Kiracının Zararının Tespiti Gerektiği)"
161Y15.HD8.5.2012E. 2012/600 K. 2012/3220"ESER SÖZLEŞMESİNDEN KAYNAKLANAN DAVA ( İtirazın İptali - İşin Niteliği Davacı Yüklenicinin İşin Getirildiği Aşama İtibariyle Harcadığı Emek ve Mesaisi ve Sözleşme Miktarı İle Davalının Ekonomik Durumu Dikkate Alınarak Cezai Şartın Fahiş Olup Olmadığının Değerlendirilmesi Gerektiği )
İTİRAZIN İPTALİ ( İşin Niteliği Davacı Yüklenicinin İşin Getirildiği Aşama İtibariyle Harcadığı Emek ve Mesaisi ve Sözleşme Miktarı İle Davalının Ekonomik Durumu Dikkate Alınarak Cezai Şartın Fahiş Olup Olmadığının Değerlendirilmesi Gerektiği - Eser Sözleşmesinden Kaynaklanan Dava )
CEZAİ ŞART ( Eser Sözleşmesinden Kaynaklanan Dava - İşin Niteliği Davacı Yüklenicinin İşin Getirildiği Aşama İtibariyle Harcadığı Emek ve Mesaisi ve Sözleşme Miktarı İle Davalının Ekonomik Durumu Dikkate Alınarak Cezai Şartın Fahiş Olup Olmadığının Değerlendirilmesi Gerektiği )"
161Y13.HD18.4.2012E. 2012/6944 K. 2012/10525"TELLALLIK SÖZLEŞMESİ GEREĞİ ALACAK İSTEMİ ( Davalı Tacir Olmadığından B.K.nun 161 /Son Md. Gereğince Cezai Şartın Fahiş Olması Halinde İse Tenkisi Gerekli Olduğu )
CEZAİ ŞART ( Tellallık Sözleşmesi Gereği Alacak İstemi - Davalı Tacir Olmadığından B.K.nun 161 /Son Md. Gereğince Cezai Şartın Fahiş Olması Halinde İse Tenkisi Gerekli Olduğu )
CEZA KOŞULUNUN FAHİŞ OLUP OLMADIĞI ( Tarafların İktisadi Durumu Özel Olarak Borçlunun Ödeme Kabiliyetiyle Beraber Borçlunun Borcunu Yerine Getirmemiş Olması Sebebiyle Sağladığı Menfaat Kusur Derecesi ve Borca Aykırı Davranışın Ağırlığı Ölçü Alınarak Tayin Edilmesi Gerektiği )
TENKİS ( Tellallık Sözleşmesi Gereği Alacak İstemi - Davalı Tacir Olmadığından B.K.nun 161 /Son Md. Gereğince Cezai Şartın Fahiş Olması Halinde İse Tenkisi Gerekli Olduğu )"
161Y9.HD21.3.2012E. 2009/49479 K. 2012/9378"FAZLA ÇALIŞMA ALACAĞINDAN YAPILAN İNDİRİM ( Nedeniyle Reddine Karar Verilen Miktar Bakımından Kendisini Vekille Temsil Ettiren Davalı Yararına Avukatlık Ücretine Hükmedilemeyeceği )
PRİM İLE ÇALIŞMA ( İşçilik Alacakları - Prim Ödemesinin Öngörüldüğü Çalışma Biçiminde Fazla Çalışmalar Saat Ücretinin % 150 Zamlı Miktarına Göre Değil Sadece % 50 Zam Nispetine Göre Hesaplanması Gerektiği )
AVUKATLIK ÜCRETİ ( Fazla Çalışma Alacağından Yapılan İndirim Nedeniyle Reddine Karar Verilen Miktar Bakımından Kendisini Vekille Temsil Ettiren Davalı Yararına Hükmedilemeyeceği )
ZAMLI SAAT ÜCRETİ ( Prim Ödemesinin Öngörüldüğü Çalışma Biçiminde Fazla Çalışmalar Saat Ücretinin % 150 Zamlı Miktarına Göre Değil Sadece % 50 Zam Nispetine Göre Hesaplanması Gerektiği - İşçilik Alacaklarının Tahsili )"
161Y9.HD22.2.2012E. 2012/3387 K. 2012/5478"KIDEM TAZMİNATI ( İşçilik Alacakları - Davacıya Ödenen İhbar Tazminatının Yasal Faiz İşletilerek Kıdem Tazminatı Dışında Muaccel Hale Gelen Diğer İşçilik Alacaklarından Mahsup Edilmemesinin Hatalı Olduğu )
İHBAR TAZMİNATI ( Yasal Faiz İşletilerek Kıdem Tazminatı Dışında Muaccel Hale Gelen Diğer İşçilik Alacaklarından Mahsup Edilmemesinin Hatalı Olduğu - Kıdem Tazminatı ve İşçilik Alacaklarının Tahsili )
MAHSUP ( İşçilik Alacakları - Davacıya Ödenen İhbar Tazminatının Yasal Faiz İşletilerek Kıdem Tazminatı Dışında Muaccel Hale Gelen Diğer İşçilik Alacaklarından Mahsup Edilmesi Gerektiği )
AVANS NİTELİĞİNDEKİ ÖDEME ( Davacıya Yapılan Ödemenin Avans Niteliğinde Olması Halinde Davacının Davalı İşyerinde Kesintisiz Olarak Çalıştığı ve İş Sözleşmesinin Emeklilik Sebebiyle Sona Erdiğinin Kabul Edilmesi Gerektiği )"
161Y9.HD20.2.2012E. 2009/44426 K. 2012/4934"İŞÇİLİK ALACAKLARI İSTEMİ ( Fazla Çalışma Hafta Tatiliyle Ulusal Bayram ve Genel Tatil Çalışması Davacı İşçi Tarafından Tanık Beyanıyla İspat Edilmesine Rağmen Hakkaniyet İndiriminin Yapılıp Yapılmayacağının Değerlendirilmemesinin Hatalı Olduğu )
FAZLA ÇALIŞMA VE TATİL GÜNLERİNDEKİ ÇALIŞMANIN TANIKLA İSPATLANMIŞ OLMASI ( Davacı İşçi Tarafından İspat Edilmesine Rağmen Hakkaniyet İndiriminin Yapılıp Yapılmayacağının Değerlendirilmemesinin Hatalı Olduğu - İşçilik Alacakları İstemi )
HAKKANİYET İNDİRİMİ ( Fazla Çalışma Hafta Tatiliyle Ulusal Bayram ve Genel Tatil Çalışması Davacı İşçi Tarafından Tanık Beyanıyla İspat Edilmesine Rağmen İndiriminin Yapılıp Yapılmayacağının Değerlendirilmemesinin Hatalı Olduğu - İşçilik Alacakları İstemi )
TANIKLA İSPAT ( İşçilik Alacakları İstemi - Fazla Çalışma Hafta Tatiliyle Ulusal Bayram ve Genel Tatil Çalışması Davacı İşçi Tarafından İspatlandığı/Hakkaniyet İndiriminin Yapılıp Yapılmayacağının Değerlendirilmesi Gerektiği )"
161Y9.HD29.12.2011E. 2009/40758 K. 2011/50190"FAZLA ÇALIŞMA ÜCRETİ ( Günlük Çalışmanın Bir Kısım Ücretinin İşveren Tarafından Ödendiği ve Ara Dinlenmesi Yapıldığı - Kalan İçin Fazla Çalışma Ücreti Hesaplanacağı )
ARA DİNLENME ( Davacı İşçinin Ara Dinlenme Yapmadan Çalıştığının Kabul Edilmesinin Hayatın Olağan Akışına Aykırı Olduğu/Ara Dinlenmesi İçin Ücret Ödenmesi Gerekmediği - Fazla Çalışma Ücreti Hesaplanırken Ara Dinlenme Süresinin Çıkarılacağı )
VARDİYALI ÇALIŞMA ( Haftanın 6 Günü Günde 12 Saat İki Vardiya Şeklinde Çalışıldığı - İşveren Tarafından Ödenen Süreler ve Ara Dinlenme Süreleri Hariç Fazla Çalışma Ücretine Hükmedileceği )"
161Y13.HD4.11.2011E. 2011/9293 K. 2011/16080"CEZAİ ŞART ALACAĞININ TAHSİLİ ( Ceza Koşulunun Fahiş Olup Olmadığı Tarafların İktisadi Durumu Özel Olarak Borçlunun Ödeme Kabiliyetiyle Beraber Borçlunun Borcunu Yerine Getirmemiş Olması Sebebiyle Sağladığı Menfaatin Tespiti Gerektiği)
BORÇLUNUN KUSUR DERECESİ VE BORCA AYKIRI DAVRANIŞ AĞIRLIĞI ( Ölçü Alınarak Ceza Koşulunun Fahiş Olup Olmadığının Tayin Edilmesi Gerektiği - Cezai Şart Alacağının Tahsili)
CEZA KOŞULU ( Fahiş Olup Olmadığı Tarafların İktisadi Durumu Özel Olarak Borçlunun Ödeme Kabiliyetiyle Beraber Borçlunun Borcunu Yerine Getirmemiş Olması Sebebiyle Sağladığı Menfaatin Tespiti Gerektiği)
SÖZLEŞMEDE BELİRLENEN CEZAİ ŞART TALEBİ ( Taraflar Cezanın Miktarını Tayin Etmekte Serbest İseler de B.K. 161 /Son Md. Hükmüne Göre Hakim Fahiş Gördüğü Cezaları Resen Tenkis Etmekle Yükümlü Olduğu)"
161Y15.HD13.10.2011E. 2011/2402 K. 2011/5888"ARSA PAYI KARŞILIĞI İNŞAAT YAPIM SÖZLEŞMESİ ( Gecikme Tazminatı ve Cezai Şart Alacağının Tahsili - Sözleşmede Kararlaştırılan Cezai Şartın Fahiş Olup Olmadığı ve Tenkisinin Gerekip Gerekmediği Değerlendirilerek Karar Verilmesi Gerektiği )
CEZAİ ŞARTIN FAHİŞ OLUP OLMADIĞI ( Belirlenirken Borçluyu İfaya Zorlayan Bir Baskı Aracı Olduğu Göz Ardı Edilmemeli ve Baskının Ortadan Kaldırılmasına Yol Açacak İndirimlerden de Kaçınılması Gerektiği )
İNŞAAT YAPIM SÖZLEŞMESİ ( Arsa Payı Karşılığı/Gecikme Tazminatı ve Cezai Şart Alacağının Tahsili - Kararlaştırılan Cezai Şartın Fahiş Olup Olmadığı ve Tenkisinin Gerekip Gerekmediği Değerlendirilerek Karar Verilmesi Gerektiği )
GECİKME TAZMİNATI ( Arsa Payı Karşılığı İnşaat Yapım Sözleşmesi - Bilirkişi Kurulu Raporuyla Davacının Yoksun Kaldığı Kira Kaybı O Tarihteki Rayiçlerle Hesaplanıp DM'ye Çevrilmeli Bulunan Kira Kaybıyla Sözleşmede Kararlaştırılan Cezai Şart Miktarı Karşılaştırılması Gerektiği )"
161Y9.HD22.9.2011E. 2009/15934 K. 2011/33169"KIDEM VE İHBAR TAZMİNATI ( Fazla Çalışma Asıl Alacaktan Yapılan İndirimler Sebebiyle Reddine Karar Verilen Miktar Bakımından Kendisini Vekille Temsil Ettiren Davalı Yararına Avukatlık Ücretine Hükmedilemeyeceği )
FAZLA ÇALIŞMA ( Asıl Alacaktan Yapılan İndirimler Sebebiyle Reddine Karar Verilen Miktar Bakımından Kendisini Vekille Temsil Ettiren Davalı Yararına Avukatlık Ücretine Hükmedilemeyeceği - İşçilik Alacaklarının Tahsili İstemi )
VEKALET ÜCRETİ ( İşçilik Alacaklarının Tahsili İstemi - Fazla Çalışma Asıl Alacaktan Yapılan İndirimler Sebebiyle Reddine Karar Verilen Miktar Bakımından Kendisini Vekille Temsil Ettiren Davalı Yararına Avukatlık Ücretine Hükmedilemeyeceği )"
161Y9.HD13.9.2011E. 2011/41714 K. 2011/30113"İŞÇİLİK ALACAKLARINDA VEKALET ÜCRETİ ( Bozmadan Sonra Davadan Feragat Edildiği - Nisbi Olarak Vekalet Ücretinin Hesaplanacağı )
BOZMADAN SONRA FERAGAT ( İşçilik Alacağı Davası - Deliller Toplandıktan Sonra Feragat Edildiği İçin Vekalet Ücretinin Nisbi Olarak Hesaplanacağının Gözetileceği )
FERAGAT HALİNDE VEKALET ÜCRETİ ( Delillerin Toplanmasına İlişkin Ara Kararın Gereğinin Yerine Getirilmesinden Önce Tarife Hükümleriyle Belirlenen Ücretlerin Yarısına - Karar Gereğinin Yerine Getirilmesinden Sonra Giderilirse Tamamına Hükmolunacağı )
DELİLLER TOPLANDIKTAN SONRA FERAGAT ( İşçilik Alacağı Davası - Nisbi Vekalet Ücretine Hükmolunacağının Gözetileceği )
VEKALET ÜCRETİ ( Nisbi Olarak Hesaplanması Gerekirken Maktu Vekalet Ücretine Hükmedilmesinin Hatalı Olup Bozma Sebebi İse de Bu Hususun Düzeltilmesi Yeniden Yargılamayı Gerektirmediği - Davadan Feragat )"
161Y9.HD13.7.2011E. 2009/32873 K. 2011/23974"İBRANAME ( Miktar Karşılığından Fazla Çalışma Alacağı Açısından Makbuz Niteliğinde Olduğu - Bu Durumda Dosya İçeriğine Göre Fesih Tarihine Kadar Olan Dönem İçin Fazla Çalışma Alacağının Bulunup Bulunmadığının Belirlenmesi Gerektiği)
FAZLA ÇALIŞMA ALACAĞI ( Emsal Ücret Araştırması Sonucuna Göre Hizmet Sözleşmesi ve Bordrolarla Ödenen Fazla Mesai Ücretlerinin Gerçek Aylık Ücretine Dahil Olup Olmadığı ve Fazla Mesai Tahakkuklarının Fazla Çalışmalarına Karşılık Olarak Ödenip Ödenmediğinin Belirlenmesi Gerektiği)
ÜCRET ÖDEMESİ ( Kadın Gazetecinin Çalışmadığı Doğum İzni Süresince Ödenmesi Gereken Bir Ücret Olup Dosyadaki Bilgi ve Belgelerden Davacıya Bu Süreye Dair Tam Ücretinin Ödendiği - Doğum İzni Sebebiyle Ücret ve Buna Bağlı % 5 Ödemeye Hak Kazanamayacağı)
EMSAL ÜCRET ARAŞTIRMASI ( İş Sözleşmelerinde Fazla Çalışma Ücretinin Aylık Ücrete Dahil Olduğu Yönünde Düzenleme Bulunduğu Takdirde Dairemiz 270 Saatle Sınırlı Olarak Söz Konusu Hükümlerin Geçerli Olduğunu Kabul Ettiğinden Emsal Ücret Araştırması Sonucuna Göre Bordrolardaki Tahakkukların Değerlendirilmesi Gerektiği)
DOĞUM İZNİ ( Kadın Gazetecinin Çalışmadığı Doğum İzni Süresince Ödenmesi Gereken Bir Ücret Olup Dosyadaki Bilgi ve Belgelerden Davacıya Bu Süreye Dair Tam Ücretinin Ödendiği - Doğum İzni Sebebiyle Ücret ve Buna Bağlı % 5 Ödemeye Hak Kazanamayacağı)"
161Y9.HD30.6.2011E. 2009/18221 K. 2011/19574"FAZLA ÇALIŞMA ÜCRETİ ( Yapılan İndirimlerden Reddine Karar Verilen Miktar Bakımından Kendisini Vekile Temsil Ettiren Davalı Yararına Avukatlık Ücretine Hükmedilemeyeceği )
VEKALET ÜCRETİ ( Fazla Çalışma Alacağından Yapılan İndirimlerden Reddine Karar Verilen Miktar Bakımından Kendisini Vekile Temsil Ettiren Davalı Yararına Hükmedilemeyeceği )
HAKKANİYET İNDİRİMİ ( Fazla Çalışma Ücretinde - Yapılan İndirimlerden Reddine Karar Verilen Miktar Bakımından Kendisini Vekile Temsil Ettiren Davalı Yararına Avukatlık Ücretine Hükmedilemeyeceği )"
161Y9.HD30.6.2011E. 2009/17762 K. 2011/19801"CEZAİ ŞART TAZMİNATI VE EĞİTİM GİDERLERİ ALACAĞI DAVASI ( Davacı Bankanın Davalı İşçisi ile Aralarında Yapmış Oldukları Sözleşme Gereğince Yapmış Olduğu Eğitim Giderleri Talep Etmesi - Sözleşmenin Fesih Koşullarının Araştırılması Gerektiği )
CEZAİ ŞARTIN NİTELİĞİ ( Taraflar Arasında Belirlenen Ceza-i Şartın İşçinin Haklı Nedenle İş Aktini Feshetmesi Halinde İşverenin Tazminat Ödeme Yükümlülüğü Öngörmediğinden Denklik ve Karşılıklık Vasfı Taşımadığı - Şartın Geçersiz Olduğu )
FAZLA MESAİ ÜCRETLERİ ÖDENMEDİĞİNDEN HAKLI NEDENLE FESİH ( Mahkemece Davalının İddialarının Araştırılmadığı/Davalı Tarafın Gösterdiği Tanığın Dinlenmesi Gereği/Fesih Koşullarının Araştırılacağı/Eksik İncelemeye Dayalı Hüküm Kurulmaması Gerektiği )
CEZAİ ŞARTIN TEK YANLI KARARLAŞTIRILAMAYACAĞI ( Taraflar Arasında Belirlenen Ceza-i Şartın Denklik ve Karşılıklık İlkesine Uygun Olmadığı - Ceza-i Şartın Geçerliliğini Kaybettiği/Davacının Ceza-i Şart Talebinin Reddi Gerektiği/Ceza-i Şart )
DENKLİK VE KARŞILIKLIK İLKESİ ( Ceza-i Şart/Taraflar Arasında Belirlenen Ceza-i Şartın Denklik ve Karşılıklık İlkesine Uygun Olmadığı - Ceza-i Şartın Geçerliliğini Kaybettiği/Davacının Ceza-i Şart Talebinin Reddi Gereği/Tazminat Talebi )"
161Y9.HD30.6.2011E. 2009/17402 K. 2011/19618"CEZAİ ŞARTTAN İNDİRİM YAPILMASININ GEREKMESİ ( Davacının İş Aktinin Haksız Feshedilmesi ve Karşılıklı Olması Nedeni ile Ceza-i şart Ödeme Koşullarının Oluştuğu - Ancak Belirlenen Ceza-i Şartta İndirime Gidilip Gidilmeyeceğinin Gözetileceği )
FAHİŞ CEZAİ ŞARTIN HAKİM TARAFINDAN TENKİS EDİLMESİ ( Davada Tenkis Şartlarının Yerel Mahkemece Gözetilmesi Gerektiği )
CEZAİ ŞARTIN KOŞULLARININ OLUŞMASI ( Ceza-i Şatta İndirim Yapılması Gereği - İktisadi Açıdan Fahiş Cezai Şarttın Belirlenmesi Halinde Hakim Tarafından Tenkis Yapılabileceği/İtirazın İptali ve İcra İnkar Tazminatı Davası/Ceza-i Şart )
CEZAİ ŞARTTA KARŞILIKLIK İLKESİ ( Eldeki Dava Ceza-i Şart Koşullarının Oluşmuş Olduğu - Ancak Belirlenen Ceza-i Şartta İndirime Gidilip Gidilmeyeceğinin Gözetilmesi Gerektiği/İtirazın İptali ve İcra İnkar Tazminatı Davası/Ceza-i Şart )
İTİRAZIN İPTALİ VE İCRA İNKAR TAZMİNATI DAVASI ( Ceza-i Şart Tazminatı Alacağı Nedeniyle Başlatılan İcra Takibine Vaki İtiraz - Eldeki Dava Ceza-i Şart Koşullarının Oluşmuş Olduğu - Tazminatta İndirime Gidilip Gidilmeyeceğinin Gözetileceği )"
161Y13.HD30.6.2011E. 2011/2692 K. 2011/10463"İTİRAZIN İPTALİ VE İCRA İNKAR TAZMİNATI ( Sözleşmede Kararlaştırılan Cezai Şartın Ödenmemesi Üzerine İcra Takibi Başlatıldığı - Ceza Koşulunun Fahiş Olup Olmadığının Tayin Edilmesi Gerektiği )
CEZAİ ŞART ( Sözleşmede Kararlaştırılan Cezai Şartın Ödenmemesi Üzerine İcra Takibi Başlatıldığı/Hakimin Fahiş Gördüğü Cezaları Tenkis Edeceği - Ceza Koşulunun Fahiş Olup Olmadığının Tayin Edileceği )
FAHİŞ CEZA KOŞULU ( Hakimin Resen Gözetmesi Gerektiği ve Fahiş Gördüğü Cezaları Tenkis Edeceği/Tayininde Belirli Ölçütlere Dikkat Edileceği - Hak Adalet ve Nesafet Kurallarına Uygun Olarak Ceza Miktarı Tespit Edileceği )
HAK ADALET VE NESAFET KURALLARI ( İtirazın İptali Davası/Hakimin Fahiş Gördüğü Cezaları Tenkis Edeceği - Bu Kurallara Uygun Olarak Ceza Miktarı Tespit Edileceği )"
161Y13.HD29.6.2011E. 2011/3739 K. 2011/10357"GECİKME CEZASI ( Sözleşmeye Konu Malzemelerin Teslim Edildiği/Buna Rağmen Davalının Gecikme Olduğu İddiası İle Davacının Sözleşmeden Doğan Alacağından Gecikme Cezası Kesildiği - Kesilen Gecikme Cezasının Tahsili Talebi )
SÖZLEŞMEYE AYKIRI DAVRANIŞ ( Taraflar Arasında Malzemelerin Teslim Edilmesine Rağmen Sözleşme Olduğu/Sözleşme ve Şartnamede Teslim İçin Davacıya Tebligat Yapılacağının Düzenlendiği - Davalının Teslimat İçin Davacıya Tebligat Yapıldığını İspat Edemediği/Davalının Yaptığı Kesintinin Haksız Olduğu )"
161Y9.HD20.6.2011E. 2009/18208 K. 2011/18398"HAFTA TATİLİ ÜCRETİ ( Toplu İş Sözleşmesinin İlgili Hükmüne Göre Davcının Hafta İçi İzin Verilmesine Rağmen 3 Yevmiye Olarak Hafta Tatili Ücretine Hak Kazandığı - Toplu İş Sözleşmesinin İşçi Yararına Hükmü Değerlendirilmeksizin Karar Verilmesi Hatalı Olup Kararın Bu Yönden Bozulması Gerektiği )
TOPLU İŞ SÖZLEŞMESİNDEN YARARLANMA ( Davcının Hafta İçi İzin Verilmesine Rağmen 3 Yevmiye Olarak Hafta Tatili Ücretine Hak Kazandığı - Toplu İş Sözleşmesinin İşçi Yararına Hükmü Değerlendirilmeksizin Karar Verilmesi Hatalı Olup Kararın Bu Yönden Bozulması Gerektiği )"
161Y9.HD2.6.2011E. 2009/14325 K. 2011/16460"FAZLA ÇALIŞMA ( Sunulan İşleri Organizasyon Şemasına Göre Davacının Bulunduğu Konum Belirlenip Aynı Yerde Görev ve Talimat Veren Bir Yönetici ya da Şirket Ortağı Olup Almadığının Araştırılması Gerektiği )
İBRANAME ( Davalının Sunduğu ve Davacının İhtirazi Kayıtla İmzaladığı İbranamede Fazla Mesai Alacağı da Zikredildiği - Hesaplama Yapılırken Adı Geçen Dönemde 14 Saatin Üzerinde Fazla Mesaisi Olup Olmadığının Araştırılması Gerektiği )
HAKANİYET İNDİRİMİ ( Fazla Çalışma Alacağından Yapılan İndirimler Sebebiyle Reddine Karar Verilen Miktar Bakımından Kendisini Vekille Temsil Ettiren Davalı Yararına Avukatlık Ücretine Hükmedilemeyeceği )
VEKALET ÜCRETİ ( Fazla Çalışma Alacağından Yapılan İndirimler Sebebiyle Reddine Karar Verilen Miktar Bakımından Kendisini Vekille Temsil Ettiren Davalı Yararına Hükmedilemeyeceği )"
161Y9.HD18.4.2011E. 2009/11593 K. 2011/11686"KIDEM TAZMİNATI (Hafta Tatili Ücretlerinden Yapılan İndirimler Sebebiyle Reddine Karar Verilen Miktar Bakımından Kendisini Vekille Temsil Ettirmiş Olan Davalı Yararına Avukatlık Ücretine Hükmedilemeyeceği)
HAFTA TATİLİ ÜCRETLERİNDEN YAPILAN İNDİRİMLER (Sebebiyle Reddine Karar Verilen Miktar Bakımından Kendisini Vekille Temsil Ettirmiş Olan Davalı Yararına Avukatlık Ücretine Hükmedilemeyeceği)
VEKALET ÜCRETİ (Kıdem Tazminatı - Hafta Tatili Ücretlerinden Yapılan İndirimler Sebebiyle Reddine Karar Verilen Miktar Bakımından Kendisini Vekille Temsil Ettirmiş Olan Davalı Yararına Avukatlık Ücretine Hükmedilemeyeceği)
BİLİRKİŞİ TARAFINDAN EMSAL OLARAK ALINAN KARARLAR (Davacının Belirlenen Alacağından Hakkaniyet İndirimi Yapılarak Bu Talebi Hüküm Altına Alındığı - İlke Kararı Emsal Kararlar ve Davacının Yaptığı İş Dikkate Alınarak Davacının Hafta Tatili Ücretinden Hakkaniyet İndirimi Yapılması Gerektiği)"
161Y9.HD11.4.2011E. 2009/10788 K. 2011/10793"İHBAR VE KIDEM TAZMİNATI (Kısmen Reddedilen Miktar B.K.'nun 43,44, 161 /Son ve 325 /Son Md.lerinin Uygulanmasından Kaynaklanan İndirimler Sebebiyle Reddine Karar Verilen Miktar İçin Kendisini Vekille Temsil Ettirmiş Olsa da Davalı Yararına Vekalet Ücreti Takdir Edilemeyeceği)
VEKALET ÜCRETİ (İhbar Ve Kıdem Tazminatı - Kısmen Reddedilen Miktar B.K.'nun 43,44, 161 /Son ve 325 /Son Md.lerinin Uygulanmasından Kaynaklanan İndirimler Sebebiyle Reddine Karar Verilen Miktar İçin Kendisini Vekille Temsil Ettirmiş Olsa da Davalı Yararına Takdir Edilemeyeceği)
TAKDİRİ İNDİRİM (Taktiri İndirim Sonucu Reddedilen Miktar Nedeni İle Vekalet Ücretine Hükmedilmeyeceğine İlişkin İlke Kararına Uygun Oluşu Nedeni İle Taktiri İndirim Sonucu Reddedilen Miktar Üzerinden Davalı Lehine Vekalet Ücretine Hükmedilemeyeceği)
FAİZ İSTEMİ (Davacının Islah Dilekçesinde Islah İle Artırdığı Miktarlar İçin Faiz Talebi Olmadığı Halde Islah İle Artırılan Miktarlara da Faiz Yürütülerek Talebin Aşılması ve Hükmedilen Alacakların Net Mi Yoksa Brüt Mü Olduklarının Hükümde Belirtilmemesinin İnfazda Karışıklığa Yol Açacağı)"
161Y19.HD5.4.2011E. 2010/11107 K. 2011/4427"CEZAİ ŞART ( Tacir Borçlunun Ekonomik Olarak Mahvına Sebep Olacak Derecede Ağır ve Yüksek İse Bunun Genel Ahlak ve Adaba Aykırı Sayılacağı - Tarafların İktisadi Durumu Borçlunun Ödeme Gücü ve Kabiliyeti Göz Önüne Alınıp Deliller Birlikte Değerlendirilerek Karar Verileceği )
TARAFLARIN İKTİSADİ DURUMU ( Kar Payının Cezai Şart Olarak Tahsili Talebi - Tarafların İktisadi Durumu Davalı Borçlunun Ödeme Gücü ve Kabiliyeti Göz Önüne Alınıp Tüm Deliller Birlikte Değerlendirilerek Karar Verilmesi Gerektiği )
ÖDEME GÜCÜ VE KABİLİYETİ ( Göz Önüne Alınıp Tüm Deliller Birlikte Değerlendirilerek Karar Verilmesi Gerekirken B.K.nun 44. Maddesi Dikkate Alınarak Hüküm Kurulmasında İsabet Görülmediği - Alacak Davası )
ISLAH TALEBİNDEKİ MİKTAR ( Gözetilmeden Bilirkişinin Hesapladığı Cezai Şart Alacağı Üzerinden Tenkise Gidilmesi Talep Aşımı Niteliğinde Olup H.U.M.K.nun 74. Md.sine Aykırılık Teşkil Ettiğinden Hükmün Bozulması Gerektiği )"
161Y9.HD4.4.2011E. 2009/10260 K. 2011/10053"VEKALET ÜCRETİ (Fazla Çalışma Asıl Alacaktan Yapılan İndirimler Sebebiyle Reddine Karar Verilen Miktar Bakımından Kendisini Vekille Temsil Ettirmiş Olan Davalı Yararına Hükmedilemeyeceği)
FAZLA ÇALIŞMA VE ASIL ALACAKTAN YAPILAN İNDİRİMLER (Sebebiyle Reddine Karar Verilen Miktar Bakımından Kendisini Vekille Temsil Ettirmiş Olan Davalı Yararına Avukatlık Ücretine Hükmedilemeyeceği)
BORDROYU İHTİRAZİ KAYIT KOYMADAN İMZALAYAN İŞÇİ (Fazla Çalışma Süresi ve Ücreti Gösterilen Bordroyu İhtirazi Kayıt Koymadan İmzalayan İşçi Eşdeğer Belgelerle Daha Fazla Çalıştığını Kanıtlayamaması Halinde Bordroda Gösterilen Fazla Çalışma Süresini Kabul Etmiş Sayılacağı)"
161Y9.HD4.4.2011E. 2009/10238 K. 2011/10046"ÇALIŞMA ALACAĞININ TAHSİLİ (Taraflardan Hangi Zamanlarda Çalışma Yapıldığı Açıklattırılarak ve Gerek Görülmesi Durumunda Çalışma Şekli ve Düzenine İlişkin Dinlenen Bu Hususta Beyanı Yeterli ve Açık Bulunmayan Tanıkların Yeniden Dinlenmesi Gerektiği)
TANIK BEYANLARI (Çalışma Alacağının Tahsili - Taraflardan Hangi Zamanlarda Çalışma Yapıldığı Açıklattırılarak ve Gerek Görülmesi Durumunda Çalışma Şekli ve Düzenine İlişkin Dinlenen Bu Hususta Beyanı Yeterli ve Açık Bulunmayan Tanıkların Yeniden Dinlenmesi Gerektiği)
HAFTA TATİLİNDE ÇALIŞMA (Davacının Hafta Tatilinde Çalışmasının Olup Olmadığı Tereddüde Yer Vermeyecek Şekilde Belirlenip Mevcut Olması Durumunda Belirtilen Açıklamalar Doğrultusunda İsteğin Hüküm Altına Alınması Gerektiği)"
161Y9.HD21.3.2011E. 2009/8500 K. 2011/7979"FAZLA ÇALIŞMA SÜRESİ ( Tanık Beyanları ve Kısmen İmzalı Bodrolara Dayanılarak Tespit Edilen Fazla Çalışma Alacağından Takdiri İndirim Yapılması Gerektiği )
FAZLA ÇALIŞMA ALACAĞINDAN İNDİRİM YAPILMASI ( Tanık Beyanları ve Kısmen İmzalı Bodrolara Dayanılarak Tespit Edilen Fazla Çalışma Alacağından Takdiri İndirim Yapılmamasının Hatalı Oluşu )
TAKDİRİ İNDİRİM YAPILMASI ( Fazla Çalışma Süresinin Uzun Süre İçin Hesaplanması ve Miktarının Yüksek Çıkması Halinde İndirim Yapılacağı )
GENEL TATİL ÜCRETİ ( İmzaya İtiraz Edilmeyen Bazı Bordrolarda Genel Tatil Ücreti Tahakkukunun Yapıldığı - Tahakkuku Yapılan Genel Tatil Günlerinin Hesaplamada Dışlanmamasının Hatalı Oluşu )"
161Y9.HD15.3.2011E. 2011/8535 K. 2011/7099"HAFTA TATİL ALACAĞI ( Davada Dinlenen Tanık da Ayda Bir Kez Hafta Tatili Kullandıklarını Beyan Ettiği - Yaz Dönemi İçin Ayda 3 Hafta Tatili Yerine 4 Hafta Tatili İçin Yapılan Hesaplamaya İtibarla Hüküm Tesisinin Hatalı Olup Bozmayı Gerektirdiği )
TANIK BEYANI ( Ayda Bir Kez Hafta Tatili Kullandıklarını Beyan Ettiği - Yaz Dönemi İçin Ayda 3 Hafta Tatili Yerine 4 Hafta Tatili İçin Yapılan Hesaplamaya İtibarla Hüküm Tesisinin Hatalı Olup Bozmayı Gerektirdiği )
İŞÇİLİK ALACAKLARI ( Davada Dinlenen Tanık da Ayda Bir Kez Hafta Tatili Kullandıklarını Beyan Ettiği - Yaz Dönemi İçin Ayda 3 Hafta Tatili Yerine 4 Hafta Tatili İçin Yapılan Hesaplamaya İtibarla Hüküm Tesisinin Hatalı Olduğu )"
161Y13.HD1.3.2011E. 2011/826 K. 2011/1811"İTİRAZIN İPTALİ ( Davalı Malik Aldığı Komisyon Hizmeti Nedeni İle Satış Bedeli Üzerinden Sözleşmede Belirlenen Komisyon Ücretini Ödemekle Yükümlü Olduğu )
KOMİSYON ÜCRETİ ( İtirazın İptali - Davalı Malik Aldığı Komisyon Hizmeti Nedeni İle Satış Bedeli Üzerinden Sözleşmede Belirlenen Komisyon Ücretini Ödemekle Yükümlü Olduğu )
CEZAİ ŞART ( İtirazın İptali - Takip Miktarının Yarısının Komisyon Hizmet Bedeli ve Satış Bedelinin %3'lük Kısmına İsabet Eden Diğer Yarısının İse Cezai Şart Niteliğinde Bulunduğunun Kabulü Gerektiği/Anılan Cezai Şartın Fahiş Olup Olmadığı Değerlendirilerek Karar Verilmesi Gerektiği )"
161Y9.HD1.2.2011E. 2010/16335 K. 2011/1775"BORÇLU OLUNMADIĞININ TESPİTİ ( Şart ve Ceza Arasındaki İlişki Gözetilerek İşçinin İktisadi Açıdan Mahvına Neden Olmayacak Çözümlere Gidilmesi Gerektiği )
İŞÇİNİN BELLİ BİR SÜRE ÇALIŞMASI ŞARTINA BAĞLANAN CEZALAR ( Sözleşme Kapsamında Çalışılan ve Çalışması Gereken Sürelere Göre Oran Kurularak İndirime Gidilmesi Gerektiği )
İŞÇİNİN EĞİTİM GİDERLERİ ( Eğitim Süresi İçinde İşçiye Ödenmekte Olan Ücretlerin Eğitim Masraflarına Eklenmesi ve İşverence Geri Alınmasının Mümkün Olmadığı )
İŞVERENCE SUNULAN BELGEDEKİ MALİYET UNSURLARI ( Tek Tek Değerlendirilmeli ve Davacı Adına Yapılmış Olan Eğitim Giderlerinin Belirlenmesi Gerektiği - İşverene Karşı Açılan Davalarda Benzer Konularda Kesinleşen Kararlardaki Hesap Yöntemleri de Değerlendirilmek Suretiyle Eğitim Giderlerinin Tespit Olunması Gerektiği )"
161Y3.HD20.1.2011E. 2010/19951 K. 2011/598"KOMİSYON ÜCRETİNİN TAHSİLİ ( Davacının Davalı İle Alıcıyı Bir Araya Getirdiği ve Anlaştırdığı/Davacı Tellala Ücretin Ödeneceğinin Kabulü Gerektiği - Davalı İle Alıcı Satıştan Vazgeçmişler İse de Sözleşmede Belirlenen Kararlaştırma Cezai Şart Niteliğinde Olduğu )
CEZA KOŞULU ( Komisyon Ücretinin Tahsili - Davacı Ceza-i Şarta Tekabül Eden Giderimi İsteyebileceği/Ceza Koşulu Miktarının Belirlenmesinde Mahkemenin BK'nun 161 /Son Md. Hükmünü de Tartışması ve Araştırması Gerektiği )
TELLALLIK SÖZLEŞMESİ ( Sözleşmedeki Ceza-i Şartı İçeren Bu Hüküm Satıcı İle Alıcı Arasındaki Taşınmaz Malın Mülkiyetinin Geçirilmesi Amacıyla Kararlaştırılmadığı - Satış Akdinin Bir Yaptırımı Olarak Değil Tellallık Sözleşmesinin Bir Yaptırımı Olarak Taraflarca Kararlaştırıldığının Kabulü Gerektiği )"
161Y13.HD20.1.2011E. 2010/8764 K. 2011/490"CEZAİ ŞART ( Taraflar Sözleşme İle Miktarını Tayin Etmekte Serbest İseler de Taraflar İleri Sürmese Bile Hakimin Fahiş Gördüğü Cezaları Re'sen Tenkis Etmekle Yükümlü Olduğu - Değerlendirilecek Hususlar )
FAHİŞ CEZAİ ŞART ( Cezai Şartın Fahiş Olup Olmadığı Taraflar İleri Sürmese Bile Hakimin Fahiş Gördüğü Cezaları Re'sen Tenkis Etmekle Yükümlü Olduğu - Adalet ve Nesafet Kurallarına Uygun Olarak Tespit Edilmesi Gereği )
TENKİS ( Taraflar Sözleşme İle Cezai Şartın Miktarını Tayin Etmekte Serbest İseler de Taraflar İleri Sürmese Bile Hakimin Fahiş Gördüğü Cezaları Re'sen Tenkis Etmekle Yükümlü Olduğu - Değerlendirilecek Hususlar )"
161Y3.HD12.10.2010E. 2010/12894 K. 2010/16291"GAYRİMENKUL TELLALLIĞI SÖZLEŞMESİ ( Yazılı Şekilde Yapılmadıkça Geçerlik Kazanmayacağı - ” Hükümde Yer Alan Şekil Koşulu Geçerlilik Şartı Olduğu/Şekil Sözleşmenin Geçerlilik Şartı Olarak Öngörüldüğü Takdirde Yazılı Sözleşmenin Tellallık Sözleşmesinin Unsurlarını Kapsaması Gerektiği )
ŞEKİL KOŞULU ( Gayrimenkul Tellallığı Sözleşmesi Yazılı Şekilde Yapılmadıkça Geçerlik Kazanmayacağı - ” Hükümde Yer Alan Şekil Koşulu Geçerlilik Şartı Olduğu )
TELLALLIK SÖZLEŞMESİ ( Tellal Ücret Karşılığında Bir Aktin İcrasına Aracılık Etmeyi Üstleneceği - Bu Unsurları İçermeyen “Emlak Gösterme Belgesi” Olarak Düzenlenen Yazılı Belge Tellallık Sözleşmesi Olarak Geçerli Sayılamayacağı )
EMLAK GÖSTERME BELGESİ ( Tellal Ücret Karşılığında Bir Aktin İcrasına Aracılık Etmeyi Üstleneceği - Bu Unsurları İçermeyen “Emlak Gösterme Belgesi” Olarak Düzenlenen Yazılı Belge Tellallık Sözleşmesi Olarak Geçerli Sayılamayacağı )"
161Y19.HD10.6.2010E. 2009/12903 K. 2010/7227"CEZAİ ŞART ( Tacirin Kararlaştırılan Cezai Şartın Fahiş Olduğu İddiasıyla İndirilmesini Mahkemeden İsteyemeyeceği - Cezai Şartın Miktarının Borçlunun Ekonomik Yönden Mahvına Sebebiyet Verecek Derecede Yüksek Olması Halinde İndirim Yapılabileceği )
TACİR ( Kararlaştırılan Cezai Şartın İndirilmesini İsteyemeyeceği - Kararlaştırılan Cezai Şart Miktarının Borçlunun Ekonomik Yönden Mahvına Neden Olacak Derecede Yüksek Olması Halinde İndirim Yapılabileceği )
TACİRİN FAHİŞ OLDUĞU İDDİASIYLA CEZAİ ŞARTTAN İNDİRİM İSTEMESİ ( Tacirin Cezai Şartın İndirilmesini İsteyemeyeceği - Borçulunun Mahvına Neden Olacak Derecede Yüksek Olması Halinde Mahkemece Cezai Şarttan İndirim Yapılabileceği )"
161Y9.HD13.5.2010E. 2008/26003 K. 2010/13047"İŞ GÜVENCESİ TAZMİNATI ( Toplu İş Sözleşmesinde Belirtilen Kıdem ve İhbar Tazminatı Tutarının Üç Katı Miktarı Fahiş Olduğu - İş Güvencesi Tazminatından BK 161 /Son Md. Uyarınca Belirlenen Miktara Denk Gelecek Şekilde Bir İndirim Yapılarak Karar Verilmesi Gerektiği )
TOPLU İŞ SÖZLEŞMESİNDE BELİRTİLEN KIDEM VE İHBAR TAZMİNATI TUTARI ( Üç Katı Miktarının Fahiş Olduğu - İş Güvencesi Tazminatından BK 161 /Son Md. Uyarınca Belirlenen Miktara Denk Gelecek Şekilde Bir İndirim Yapılarak Karar Verilmesi Gerektiği )
İŞ SÖZLEŞMESİNİN TOPLU İŞ SÖZLEŞMESİ HÜKÜMLERİNE AYKIRI OLARAK FESHEDİLMESİ ( İş Güvencesi Tazminatından BK 161 /Son Md. Uyarınca Belirlenen Miktara Denk Gelecek Şekilde Bir İndirim Yapılarak Karar Verilmesi Gerektiği )"
161Y9.HD11.5.2010E. 2009/44690 K. 2010/12659"CEZAİ ŞART ( Davacının Fazlaya Dair Haklarını Saklı Tutarak Talep Ettiği - Kısmi Davada İstek Konusu Miktar İçin İndirim Yapılmaması Gerektiği/Gerçekleşen Asıl Alacak Tutarı Belirlendikten Sonra Taleple Bağlı Kalınarak Karar Verileceği )
KISMİ DAVA ( Davacının Fazlaya Dair Haklarını Saklı Tutarak Cezai Şart Talep Ettiği - Kısmi Davada İstek Konusu Miktar İçin İndirim Yapılmaması Gerektiği/Gerçekleşen Asıl Alacak Tutarı Belirlendikten Sonra Taleple Bağlı Kalınarak Karar Verilmesi Gerektiği )
TALEPLE BAĞLILIK İLKESİ ( Davacının Fazlaya Dair Haklarını Saklı Tutarak Cezai Şart Talep Ettiği - Kısmi Davada İstek Konusu Miktar İçin İndirim Yapılmaması Gerektiği/Gerçekleşen Asıl Alacak Tutarı Belirlendikten Sonra Taleple Bağlı Kalınarak Karar Verileceği )"
161YHGK5.5.2010E. 2010/9-239 K. 2010/247"İŞÇİLİK HAKLARINDAN KAYNAKLANAN ALACAK ( Fazla Mesai Ücreti Teknik Olarak İşçi Ücreti Niteliğinde Bir Alacak Olduğundan Bunda Hâkimin Kendi Takdiri İle Bir İndirime Gidemeyeceği )
FAZLA ÇALIŞMA SÜRESİ ( Yapılan İndirim Kesin Delillerle Kanıtlanamayan Fazla Çalışma Süresinden Gerçek Fazla Çalışma Ücretinin Saptanması İçin Yapılan Bir İndirim Olmakla Reddedilen Kısım İçin Davalı Yararına Avukatlık Ücretine Hükmedilmesi Gerektiği )
FAZLA MESAİ ÜCRETİ ( Teknik Olarak İşçi Ücreti Niteliğinde Bir Alacak Olduğundan Bunda Hâkimin Kendi Takdiri İle Bir İndirime Gidemeyeceği )
TANIK BEYANLARINA DAYANILMASI ( Hesaplanan Fazla Çalışma Ücretinden İndirime Gidilmekle Birlikte Islah Talebi İle Arttırılan Dava Konusu Miktardan Reddedilen Kısım İçin Davalı Lehine Vekâlet Ücretine Hükmedilmesi Gerektiği )
VEKALET ÜCRETİ ( Hesaplama Tamamen Tanık Beyanlarına Dayanmış Olmakla Fazla Çalışma Ücretinden İndirime Gidilmekle Birlikte Islah Talebi İle Arttırılan Dava Konusu Miktardan Reddedilen Kısım İçin Davalı Lehine Hükmedilmesi Gerektiği )"
161Y6.HD22.4.2010E. 2009/6629 K. 2010/4835"KİRA SÖZLEŞMESİNDE CEZAİ ŞART OLARAK KARARLAŞTIRILAN BEDELİN TAHSİLİ ( Tacir Sıfatını Haiz Borçlu Cezai Şartın İndirilmesini Mahkemeden İsteyemez İse de Hükmedilecek Cezanın Ekonomik Yönden Davalının Mahvına Sebep Olması Halinde Cezadan İndirim Yapılabileceği )
CEZAİ ŞARTIN İNDİRİLMESİ ( Kira Sözleşmesinde Cezai Şart Olarak Kararlaştırılan Bedelin Tahsili - Tacir Sıfatını Haiz Borçlu Cezai Şartın İndirilmesini Mahkemeden İsteyemez İse de Hükmedilecek Cezanın Ekonomik Yönden Davalının Mahvına Sebep Olması Halinde Cezadan İndirim Yapılabileceği )
HAKİMİN TAKDİR YETKİSİ ( Cezai Şartın İndirilmesi - Hak Adalet ve Nesafet Kurallarına Uygun Bir Cezai Şart Miktarına Hükmedilmesi Gerektiği/Hakimin Bu Kuralı Uygularken Kullanacağı Takdir Hakkının Yargıtay Denetimine Elverişli Esaslara Dayanmasının Zorunlu Olduğu )"
161Y13.HD19.4.2010E. 2009/13890 K. 2010/5262"CEZAİ ŞART UYGULAMASI ( Tarafların Ekonomik Yönden Mahvına Sebebiyet Olur İse Ahlak ve Adaba Aykırı Olduğu İçin Sözleşmenin O Hükmünün Geçersiz Sayılacağı - Tarafların Bir Cezai Şart Kararlaştırmış Bulunmaları Karşısında Cezai Şartın Makul Bir Düzeyde Belirlenmesi Gerektiği )
AHLAK VE ADABA AYKIRI SÖZLEŞME ( Sözleşmenin O Hükmünün Geçersiz Sayılacağı - Tarafların Bir Cezai Şart Kararlaştırmış Bulunmaları Karşısında Cezai Şartın Makul Bir Düzeyde Belirlenmesi de Mahkemenin Görevi İçinde Bulunduğu )
SÖZLEŞMEDE BELİRLENEN CEZAİ ŞARTIN ÖDENMESİ ( Davalının Ekonomik Açıdan Çökmesine Sebebiyet Verdiğinin Anlaşılması Halinde Makul Bir Miktara İndirilmeli ve Ne Miktar Cezai Şart Ödenebileceği Hususunda Taraf ve Yargıtay Denetimine Elverişli Uzman Bilirkişi veya Bilirkişi Kurulundan Rapor Alınması Gerektiği )"
161Y15.HD23.3.2010E. 2009/1814 K. 2010/1643"ARSA PAYI KARŞILIĞI İNŞAAT YAPIM SÖZLEŞMESİ ( Eksik ve Kusurlu İşler Bedeli - Kural Olarak Tacir Olan Taraflar Cezanın Fahiş Olduğundan Bahisle Tenkisini İsteyemeyecekleri )
CEZAİ ŞART ( Cezanın Tacir Olan Borçlunun İktisaden Mahvına Neden Olacak Derecede Ağır ve Yüksek Olması Halinde Ahlak ve Adaba Aykırı Sayılarak Tamamen veya Kısmen İptal Edilebileceği )
TACİR OLAN TARAFLAR ( Arsa Payı Karşılığı İnşaat Yapım Sözleşmesi - Eksik ve Kusurlu İşler Bedeli/Kural Olarak Tacir Olan Taraflar Cezanın Fahiş Olduğundan Bahisle Tenkisini İsteyemeyecekleri )
CEZANIN İNDİRİLMESİ ( Eksik ve Kusurlu İşler Bedeli - Kural Olarak Tacir Olan Taraflar Cezanın Fahiş Olduğundan Bahisle Tenkisini İsteyemeyecekleri )"
161Y9.HD1.3.2010E. 2009/49635 K. 2010/5419"KISMEN REDDEDİLEN MİKTAR ( B.K'nun 43, 44 ve 161 /Son Md.den Kaynaklanan Bir İndirim İse İndirim Miktarı Yasadan Kaynaklandığından Bu İndirim Nedeni İle Davalı Yararına Vekalet Ücreti Takdir Edilemeyeceği )
VEKALET ÜCRETİ ( Kısmen Reddedilen Miktar B.K'nun 43, 44 ve 161 /Son Md.den Kaynaklanan Bir İndirim İse İndirim Miktarı Yasadan Kaynaklandığından Bu İndirim Nedeni İle Davalı Yararına Takdir Edilemeyeceği )
HAKKANİYET VE TAKDİRİ İNDİRİM ( Kısmen Reddedilen Miktar Asıl Alacaktan Hakkaniyet ve Takdiri İndirimden Kaynaklanmakta İse Bu Durumda Davalı Yararına Vekalet Ücretine Karar Verilmesi Gerektiği )"
161Y9.HD25.2.2010E. 2008/18992 K. 2010/4977"EĞİTİM GİDERİ ALACAĞININ TAHSİLİ ( Davacı İşçinin Bankacılık Okulunda Konaklamadığının Tespit Edilmesi Halinde İşveren Tarafından İbraz Edilen Okul Maliyet Tablosundaki Konaklayan Öğrencilere Yönelik Yapılan Giderlerden Sorumlu Tutulmaması Gerektiği )
İŞÇİNİN BANKACILIK OKULUNDA KONAKLAMADIĞININ TESPİT EDİLMESİ ( İşveren Tarafından İbraz Edilen Okul Maliyet Tablosundaki Konaklayan Öğrencilere Yönelik Yapılan Giderlerden Sorumlu Tutulmaması Gerektiği )
OKUL GİDERLERİNDEN SORUMLULUK ( Davacı İşçinin Bankacılık Okulunda Konaklamadığının Tespit Edilmesi Halinde İşveren Tarafından İbraz Edilen Okul Maliyet Tablosundaki Konaklayan Öğrencilere Yönelik Yapılan Giderlerden Sorumlu Tutulmaması Gerektiği )"
161Y9.HD28.1.2010E. 2008/14692 K. 2010/1523"EĞİTİM BEDELİNİN İADESİ TALEBİ ( İşinden İstifa Eden Davacı İşçiden Eğitim Bedelinin Tahsil Edildiği - Davacının Eğitim Süresince Evinde Kaldığı İddiasına Dayalı İade Talebi/Davacı Beyanının Araştırılacağı )
CEZAİ ŞART ( İşinden İstifa Eden Davacı İşçiden Eğitim Bedelinin Tahsil Edildiği/Davacının Eğitim Süresince Evinde Kaldığı İddiasına Dayalı İade Talebi - Davacı Beyanının Araştırılacağı/Davacıya İsabet Eden Miktarın da Açıklığa Kavuşturulacağı )
İŞÇİYE VERİLEN EĞİTİM BEDELİ ( İşinden İstifa Eden Davacı İşçiden Eğitim Bedelinin Tahsil Edildiği/Davacının Eğitim Süresince Evinde Kaldığı İddiasına Dayalı İade Talebi - Davacı Beyanının Araştırılacağı/Davacıya İsabet Eden Miktarın da Açıklığa Kavuşturulacağı )
İSTİFA EDEN İŞÇİNDEN EĞİTİM BEDELİNİN TAHSİLİ ( İşçiden Eğitim Bedelinin Tahsil Edildiği/Davacının Eğitim Süresince Evinde Kaldığı İddiasına Dayalı İade Talebi - Davacı Beyanının Araştırılacağı/Davacıya İsabet Eden Miktarın Tespit Edileceği )"
161Y13.HD20.1.2010E. 2009/7888 K. 2010/207"TAPU İPTALİ VE TESCİL ( Davacı Satışa Konu Arsada İnşaat Yapmak Suretiyle Masraf Yapmışsa Bunun Karşılığını Sözleşmede Kararlaştırıldığı Üzere Davalıdan İsteyebileceği )
CEZAİ ŞART ( Tapu İptali ve Tescil - Sözleşmedeki Düzenleme Ceza-i Şart Niteliğinde Olmayıp Satışın Gerçekleşmemesi Halinde Alıcının Satıcıdan M.K 994. Md. Gereğince İyi Niyetli Zilyed Olarak Yaptığı Giderler Karşılığı Ödeyeceği Miktar Olduğu )
ALACAK İSTEMİ ( Tapu İptali ve Tescil - Davacı Satışa Konu Arsada İnşaat Yapmak Suretiyle Masraf Yapmışsa Bunun Karşılığını Sözleşmede Kararlaştırıldığı Üzere Davalıdan İsteyebileceği )"
161Y15.HD18.1.2010E. 2009/635 K. 2010/64"ESER SÖZLEŞMESİ ( Hakedişten Kesilen Cezanın İadesi İstemi - Tacirler Hakkında Cezai Şartla İndirim Yapılmasına Olanak Bulunmasa da Ceza Tacirin İktisaden Mahvına Neden Olacak Derecede Ağır İse Tamamen Kaldırılabileceği )
TACİR ( Eser Sözleşmesi Uyarınca Uygulanan ve Hakedişten Kesilen Cezanın İadesi İstemi - Tacirler Hakkında Cezai Şartla İndirim Yapılmasına Olanak Bulunmasa da Ceza Tacirin İktisaden Mahvına Neden Olacak Derecede Ağır İse Tamamen Kaldırılabileceği )
CEZAİ ŞARTIN İNDİRİLMESİ ( Tacirler Hakkında Cezai Şartla İndirim Yapılmasına Olanak Bulunmasa da Ceza Tacirin İktisaden Mahvına Neden Olacak Derecede Ağır İse Tamamen Kaldırılabileceği )
HAKEDİŞTEN KESİLEN CEZANIN İADESİ İSTEMİ ( Eser Sözleşmesi - Tacirler Hakkında Cezai Şartla İndirim Yapılmasına Olanak Bulunmasa da Ceza Tacirin İktisaden Mahvına Neden Olacak Derecede Ağır İse Tamamen Kaldırılabileceği )"
161Y13.HD18.1.2010E. 2009/9815 K. 2010/128"TELLALİYE SÖZLEŞMESİNE DAYALI İTİRAZIN İPTALİ ( Sözleşmedeki Kararlaştırma ve Davacının Davalıya Ait Taşınmazın Dava Dışı Üçüncü Kişiye Satımında Hiçbir Hizmet Vermediği Gözetildiğinde Sözleşmedeki "%4" Oranı Cezai Şart Niteliğinde Olup Tenkise Tabi Tutulması Gerektiği )
CEZAİ ŞART ( Tellaliye Sözleşmesine Dayalı İtirazın İptali - Davacının Davalıya Ait Taşınmazın Dava Dışı Üçüncü Kişiye Satımında Hiçbir Hizmet Vermediği Gözetildiğinde Sözleşmedeki "%4" Oranı Cezai Şart Niteliğinde Olup Tenkise Tabi Tutulması Gerektiği )
İTİRAZIN İPTALİ ( Tellaliye Sözleşmesine Dayalı - Sözleşmedeki Kararlaştırma ve Davacının Davalıya Ait Taşınmazın Dava Dışı Üçüncü Kişiye Satımında Hiçbir Hizmet Vermediği Gözetildiğinde Sözleşmedeki "%4" Oranı Cezai Şart Niteliğinde Olup Tenkise Tabi Tutulması Gerektiği )"
161Y9.HD25.12.2009E. 2008/9413 K. 2009/37413"İŞ SÖZLEŞMESİNDE CEZAİ ŞART ( İşçi ve İşveren Yararına Kararlaştırılan Cezai Şart Düzenlemelerinde Denklik Olmaması Halinde Cezai Şartın Geçerli Olmadığı - İşçinin Ödeyeceği Cezai Şart Herhangi Bir Şarta Bağlanmamışken Bankanın Ödeyeceği Cezai Şartın İşçinin Performansına Bağlanması Cezai Şartı Geçersiz Kıldığı )
CEZAİ ŞARTTA İNDİRİM ( Çalışılan ve Çalışılmayan Süreler Gözetilerek İndirim Yapılması Gerekirken Gerekçe Açıklanmadan Yapılan İndirimin Hatalı Olduğu )
EĞİTİM GİDERİ ( Sorumluluk Miktarı Belirlenirken Çalışılan ve Çalışılmayan Süreler Gözetilerek Çalışılmayan Süreye Oranlanması Gerekirken Tamamından Sorumlu Tutulmasının Hatalı Olduğu )"
161Y15.HD10.12.2009E. 2008/7723 K. 2009/6681"ARSA PAYI KARŞILIĞI İNŞAAT SÖZLEŞMESİ ( Davacı Arsa Sahibi Bilirkişi Kurulu Raporunda İkinci Alternatif Olarak Hesaplanan Miktarda Gecikme Tazminatını Davalı Yükleniciden İstemekte Haklı Olduğu - Davanın Kabulü Gerektiği )
BİLİRKİŞİ RAPORU ( Davacı Arsa Sahibi Bilirkişi Kurulu Raporunda İkinci Alternatif Olarak Hesaplanan Miktarda Gecikme Tazminatını Davalı Yükleniciden İstemekte Haklı Olduğu - Davanın Kabulü Gerektiği )
GECİKME TAZMİNATI ( Tenkisinin Mümkün Olmadığı - Davacı Arsa Sahibi Bilirkişi Kurulu Raporunda İkinci Alternatif Olarak Hesaplanan Miktarda Gecikme Tazminatını Davalı Yükleniciden İstemekte Haklı Olduğu )
CEZAİ ŞART ( Gecikme Halinde Kooperatif Tarafından Arsa Sahiplerine Ödenmesi Kabul Eden Para BK'nın 158/II. Maddesinde Tanımlanan İfaya Ekli Ceza-i Şart Değil BK'nın 106/II. Maddesinde Düzenlenen Gecikme Tazminatı Olduğu )"
161Y13.HD25.11.2009E. 2009/8975 K. 2009/13832"GECİKME CEZASI ( Geç Teslim Edilen Malzeme Bedeli Belirlenip Bu Miktar Üzerinden Sözleşme Uyarınca Gecikme Cezasının Tespit Edileceği)
SÖZLEŞMEDE DÜZENLENEN GECİKME CEZASI ( Sözleşmede Geçen İfadenin Süresinde Teslimi Yapılan Malzeme Bedellerini de Kapsayacak Şekilde Sözleşmenin Tüm Miktarı Olarak Değil Sadece Sözleşmeye Aykırı Şekilde Teslimi Geç Yapılan Malzemeye İsabet Eden Bedel Olarak Anlaşılacağı)
MALZEMELERİN GEÇ TESLİMİ ( Geç Teslim Edilen Malzeme Bedeli Belirlenip Bu Miktar Üzerinden Sözleşme Uyarınca Gecikme Cezasının Tespit Edileceği)"
161Y9.HD10.11.2009E. 2008/23231 K. 2009/33880"İŞ SÖZLEMESİNDE İŞGÖRENİN ŞİRKET GÖSTERİLMESİ ( İş Kanunda İşçi Bir İş Sözleşmesine Dayalı Olarak Çalışan Gerçek Kişi Olarak İfade Edildiği Şirketin İşçi Olamayacağı - İş Sözleşmesi Kurulduğu Halde İş Başlamayarak Sözleşmeyi Fesheden İşçinin Sözleşmesinde Öngörülen Cezai Şartın Hüküm Altına Alınması Gereği )
İŞ SÖZLEŞMESİNDE DÜZENLENEN CEZAİ ŞART ( Tek Taraflı Feshedilmesi Halinde Çalışılmayan Süre Ücreti ve Bir Yıllık Hakediş Tutarında Tazminat Ödeneceğinin Kararlaştırılması - Şözleşme İşçinin İşe Başlamamasıyla Tek Taraflı Feshedilmekle Kalan Süre Ücreti Değilsede Ceza Tazminatına Hükmedilmesi Gereği )
KALAN SÜREYE AİT ÜCRET ( Sözleşmenin Tek Taraflı Feshedilmesi Halinde Her İki Tarafın Kalan Süre Ücreti ve Cezai Şart Ödeyeceğinin Kararlaştırılması - İşçi Tarafından tek Taraflı Feshedilen Sözleşme Gereği Kalan Süre Ücretine Hükmedilemyeceği Cezai Şartın Uygun İNdirim Yapılarak Hüküm Altına Alınması Gereği )"
161Y15.HD10.9.2009E. 2008/4085 K. 2009/4592"KAT KARŞILIĞI İNŞAAT SÖZLEŞMESİ ( Yükleniciye Tazminat Dışında Kira Bedeli Ödeneceğine Dair Bir Hükme Yer Verilmediği - Mahkemece Arsa Sahiplerinden Kira Alacağının Tahsiline Hükmedilmesinin Doğru Olmadığı )
KİRA ALACAĞI ( Kat Karşılığı İnşaat Sözleşmesi - Arsa Sahipleri Lehine Hesaplanan Kira Alacağının Gecikmelerindeki Kusur Dikkate Alınarak Gecikilen Süreye İsabet Eden Kira Alacağı Talebi Reddedilerek Alacak Hesaplanması Gerektiği )
ARSA SAHİPLERİNDEN KİRA ALACAĞININ TAHSİLİ ( Kat Karşılığı İnşaat Sözleşmesi - Yükleniciye Tazminat Dışında Kira Bedeli Ödeneceğine Dair Bir Hükme Yer Verilmediğinden Tahsiline Hükmedilemeyeceği )"
161Y15.HD26.6.2009E. 2008/7818 K. 2009/3871"ARSA PAYI KARŞILIĞI İNŞAAT YAPIM SÖZLEŞMESİ ( Cezai Şart Alacağının Tahsili - Hakim Fahiş Gördüğü Cezaları Tenkis İle Mükellef Olduğu )
CEZAİ ŞART ALACAĞI ( Teslimdeki Gecikme Nedeniyle - Hakim Fahiş Gördüğü Cezaları Tenkis İle Mükellef Olduğu )
ZARARIN TESPİTİ ( Cezanın Fahiş Olup Olmadığının Anlaşılması İçin Sözleşmenin Yerine Getirilmemesinden Dolayı Davacının Uğradığı Zararın Tespitinin Zorunlu Olduğu )
TESLİMDEKİ GECİKME NEDENİYLE CEZAİ ŞART ALACAĞI ( Hakim Fahiş Gördüğü Cezaları Tenkis İle Mükellef Olduğu - Cezanın Fahiş Olup Olmadığının Anlaşılması İçin Sözleşmenin Yerine Getirilmemesinden Dolayı Davacının Uğradığı Zararın Tespitinin Zorunlu Olduğu )
CEZANIN FAHİŞ OLUP OLMADIĞI ( Cezai Şart - Anlaşılması İçin Sözleşmenin Yerine Getirilmemesinden Dolayı Davacının Uğradığı Zararın Tespitinin Zorunlu Olduğu )"
161Y9.HD28.5.2009E. 2007/38601 K. 2009/14888"İŞÇİLİK ALACAKLARININ TAHSİLİ ( Yasal Hakkaniyet ve Takdiri İndirimler Nedeniyle Davanın Kısmen Kabulü Halinde İndirim Miktarı Yasadan Kaynaklanmakta İse Bu İndirim Nedeniyle Davalı Yararına Vekalet Ücretine Karar Verilemeyeceği )
VEKALET ÜCRETİ ( İşçilik Alacaklarının Tahsili - Yasal Hakkaniyet ve Takdiri İndirimler Nedeniyle Davanın Kısmen Kabulü Halinde İndirim Miktarı Yasadan Kaynaklanmakta İse Bu İndirim Nedeniyle Davalı Yararına Vekalet Ücretine Karar Verilemeyeceği )
İNDİRİMLER NEDENİYLE DAVANIN KISMEN KABULÜ ( İndirim Miktarı Yasadan Kaynaklanmakta İse Bu İndirim Nedeniyle Davalı Yararına Vekalet Ücretine Karar Verilemeyeceği - İşçilik Alacaklarının Tahsili )"
161Y9.HD9.4.2009E. 2007/41289 K. 2009/10185"İŞÇİLİK ALACAKLARI ( Kısmen Reddedilen Miktar Borçlar Kanunu'nun 43, 44 ve 16l/Son Maddesinden Kaynaklanan Bir İndirim İse İndirim Miktarı Yasadan Kaynaklandığından Bu İndirim Nedeni İle Davalı Yararına Vekalet Ücretinin Takdir Edilemeyeceği )
VEKALET ÜCRETİ ( Kısmen Reddedilen Miktar Borçlar Kanunu'nun 43, 44 ve 16l/Son Maddesinden Kaynaklanan Bir İndirim İse İndirim Miktarı Yasadan Kaynaklandığından Bu İndirim Nedeni İle Davalı Yararına Takdir Edilemeyeceği )
KISMİ KABUL ( Kısmen Reddedilen Miktar Borçlar Kanunu'ndan Kaynaklanan Bir İndirim İse İndirim Miktarı Yasadan Kaynaklandığından Bu İndirim Nedeni İle Davalı Yararına Takdir Edilemeyeceği )
HAKKANİYET İNDİRİMİ ( Kısmen Reddedilen Miktar Asıl Alacaktan Hakkaniyet ve Takdiri İndirimden Kaynaklanmakta İse Bu Durumda Davalı Yararına Vekalet Ücretine Karar Verilmesi Gerektiği )"
161Y3.HD2.4.2009E. 2009/2678 K. 2009/5747"KOMİSYON ÜCRETİNİN TAHSİLİ ( Satıcıya Ait Ücretin Cezai Şart Olduğu - Fahişlik Olgusu Gözetilip Hakkaniyet Ölçüsünde İndirim Yapılması Gerektiği )
CEZANIN SÖZLEŞMENİN İFASI İLE İLİŞKİSİ ( Cayma Halinde Ödenecek Komisyon Ücreti Açıkça Belirlendiği/Hem Kendine Ait Olan ve Hem de Satıcıya İsabet Eden Komisyon Ücretinden Sorumlu Olduğu Kabul Edilip Satıcıya Ait Ücretin Cezai Şart Olduğu - Hakkaniyet Ölçüsünde İndirim Yapılması Gerektiği )
CAYMA HALİNDE ÖDENECEK KOMİSYON ÜCRETİNİN AÇIKÇA BELİRLENMİŞ OLMASI ( Hem Kendine Ait Olan ve Hem de Satıcıya İsabet Eden Komisyon Ücretinden Sorumlu Olduğu Kabul Edilip Satıcıya Ait Ücretin Cezai Şart Olduğu - Hakkaniyet Ölçüsünde İndirim Yapılması Gerektiği )"
161Y13.HD12.3.2009E. 2008/9592 K. 2009/3258"ALACAK DAVASI ( Fahiş Cezai Şartın İndirileceğine İlişkin BK'nun 161. Maddesi Hükmünün Re'sen Gözetilmesi Gerektiği )
CEZAİ ŞARTIN FAHİŞ OLUP OLMADIĞI ( Belirlenirken Tarafların İktisadi Durumları Borçlunun Ödeme Gücü İle Borcunu Yerine Getirmemiş Olması Nedeniyle Sağladığı Menfaat Borçlunun Kusur Derecesi ve Borca Aykırı Davranışın Ağırlığının Ölçü Olarak Alınacağı )
FAHİŞ CEZAİ ŞART ( İndirileceğine İlişkin BK'nun 161. Maddesi Hükmünün Re'sen Gözetilmesi Gerektiği )
NOKSAN TESLİMAT HALİNDE CEZAİ ŞART KARARLAŞTIRILDIĞI ( Fahiş Cezai Şartın İndirileceğine İlişkin BK'nun 161. Maddesi Hükmünün Re'sen Gözetilmesi Gerektiği )"
161Y3.HD3.3.2009E. 2008/21687 K. 2009/3243"TELLALLIK HİZMETİ ( Tellalın Ücrete Hak Kazanabilmesi İçin Yaptığı Hazırlık Sonucu Davalı İle Taşınmaz Maliki Arasındaki Satış Sözleşmesinin Gerçekleşmiş Olması veya Taşınmaz Maliki İle Davalıyı Bir Araya Getirerek Sözleşmenin Kurulmasına Aracılık Etmesi Gerektiği )
ÜCRETE HAK KAZANMA ( Tellallık Hizmeti - Yaptığı Hazırlık Sonucu Davalı İle Taşınmaz Maliki Arasındaki Satış Sözleşmesinin Gerçekleşmiş Olması veya Taşınmaz Maliki İle Davalıyı Bir Araya Getirerek Sözleşmenin Kurulmasına Aracılık Etmesi Gerektiği )
CEZA-İ ŞART ( Tellallık Sözleşmesinin Bir Yaptırımı Niteliğinde Olup Onun Yazgısına Tabi Olduğu - Sözleşme Yazılı Şekilde Düzenlendiği İçin Geçerli Olduğu ve Tarafları Bağladığı )
CEZA KOŞULU MİKTARININ BELİRLENMESİ ( Mahkemenin BK'nun 161 /Son Maddesi Hükmünü de Tartışması ve Araştırması Gerektiğinde Bu Miktardan İndirim Yapılıp Yapılmayacağı da Değerlendirilmesi Gerektiği )"
161Y9.HD22.1.2009E. 2007/35148 K. 2009/714"İŞ GÜVENCESİ TAZMİNATI ( Cezai Şart Niteliğinde/Mahkemece Kabul Edilenin Fahiş Bulunduğu - İndirim Yapılarak Belirlenirken 4857 S.K. Md. 21'deki Alt Üst Sınırın Davacının Hizmet Süresi Yönünden Göz Önünde Bulundurulması Gereği )
CEZAİ ŞART NİTELİĞİNDE İŞ GÜVENCESİ TAZMİNATI ( İndirim Yapılarak Belirlenirken 4857 S.K. Md. 21'deki Alt Üst Sınırın Davacının Hizmet Süresi Yönünden Göz Önünde Bulundurulması Gereği - Mahkemece Kabul Edilenin Fahiş Bulunduğu )"
161Y9.HD19.12.2008E. 2008/42231 K. 2008/34239"İŞGÜVENCESİ TAZMİNATI ( Toplu İş Sözleşmesi 4857 S.K'nın Yürürlüğe Girmesinden Önce İmzalandığı - Davacı İş Kanunu'nda Yer Alan İş Güvencesi Hükümlerinden Yararlanamayacağı )
CEZAİ ŞART ( İş Güvencesi Tazminatı Cezai Şart Olup Fahiş Bulunduğu - B.K'ya Göre İndirim Yapılarak Tazminat Miktarı Belirlenirken 4857 S.Y'nın 21. Md. Alt ve Üst Sınır Davacının Hizmet Süresi Yönünden Göz Önünde Bulundurulması Gerektiği )
TOPLU İŞ SÖZLEŞMESİNDE DÜZENLENEN İŞ GÜVENCESİ TAZMİNATI ( Toplu İş Sözleşmesi 4857 S.K'nın Yürürlüğe Girmesinden Önce İmzalandığı - Davacının İş Güvencesi Hükümlerinden Yararlanamayacağı )
TAZMİNATIN İNDİRİLMESİ ( İş Güvencesi Tazminatı Cezai Şart Olup Fahiş Bulunduğu - B.K'ya Göre İndirim Yapılarak Tazminat Miktarı Belirlenirken 4857 S.Y'nın 21. Md. Alt ve Üst Sınır Davacının Hizmet Süresi Yönünden Göz Önünde Bulundurulması Gerektiği )"
161Y9.HD11.11.2008E. 2007/30214 K. 2008/30712"CEZAİ ŞART ( Belirsiz Süreli İş Sözleşmesinin Birden Fazla Yenilendiği - Belirsiz Süreli Hizmet Akdine Dönüştüğünden Cezai Şarta Hükmedilemeyeceği )
BELİRLİ SÜRELİ HİZMET SÖZLEŞMESİNİN YENİLENMESİ ( Birden Fazla Olduğunda Belirsiz Süreli Hizmet Akdine Dönüşeceği - Cezai Şarta Hükmedilemeyeceği )
BELİRSİZ SÜRELİ HİZMET SÖZLEŞMESİ ( Birden Fazla Yenilenen Belirli Süreli İş Sözleşmesinin Belirsiz Süreliye Dönüşeceği - Cezai Şarta Hükmedilemeyeceği )"
161Y13.HD11.11.2008E. 2008/6697 K. 2008/13438"İTİRAZIN İPTALİ ( Tellallık Sözleşmesinden Doğan - Davalı Sözleşmeyi Fesih Ettiğini ve Bunu Yazılı Olarak Davacıya Bildirdiğini İspat Edemediğinden Sözleşme Kendiliğinden Uzadığı/Taşınmazı Davalı Kendi Satsa Dahi Davacının Ücrete Hak Kazandığının Kabulü Gerektiği )
TELLALLIK SÖZLEŞMESİ ( İtirazın İptali İstemi - Davalı Sözleşmeyi Fesih Ettiğini ve Bunu Yazılı Olarak Davacıya Bildirdiğini İspat Edemediğinden Sözleşmenin Kendiliğinden Uzadığı/Taşınmazı Davalı Kendi Satsa Dahi Davacının Ücrete Hak Kazandığının Kabulü Gerektiği )
ÜCRETE HAK KAZANMA ( Tellallık Sözleşmesinden Doğan İtirazın İptali İstemi - Sözleşme Kendiliğinden Uzadığından Taşınmazı Davalı Kendi Satsa Dahi Davacının Ücrete Hak Kazandığı/Davacı Sözleşmede Belirtilen Tazminatı İsteyebileceği )
CEZAİ ŞART ( Tellallık Sözleşmesi Kendiliğinden Uzadığından Taşınmazı Davalı Kendi Satsa Dahi Davacının Ücrete Hak Kazandığı - Davacı Sözleşmede Belirtilen Tazminatı İsteyebileceği )"
161Y9.HD27.10.2008E. 2007/29831 K. 2008/28960"CEZAİ ŞART ( İşverenin Aynı Haksız Eyleminden Dolayı ILO ve TİS'in Ayrı Uygulanarak İşverene Birden Fazla Cezai Şart Uygulanamayacağı - Lehe Olan TİS'in Uygulanacağı/818 S.K.'nın Tenkis Hükümleri Uyarınca İndirime Tabi Tutulacağı )
TENKİS ( İşverenin Haksız Nedenle Feshi/TİS Gereği İşçiye Tazminat Ödeneceği - 818 S.K.'nın Tenkis Hükümleri Uyarınca İndirime Tabi Tutulacağı )
TOPLU İŞ SÖZLEŞMESİ ( İşverenin Aynı Haksız Eyleminden Dolayı ILO ve TİS'in Ayrı Uygulanarak Birden Fazla Cezai Şart Uygulanamayacağı - Lehe Olan TİS'in Uygulanacağı/818 S.K.'nın Tenkis Hükümleri Uyarınca İndirime Tabi Tutulacağı )
İŞVERENİN HAKSIZ NEDENLE FESHİ ( İşverenin Aynı Haksız Eyleminden Birden Fazla Cezai Şart Uygulanamayacağı - 818 S.K.'nın Tenkis Hükümleri Uyarınca Cezanın İndirime Tabi Tutulacağı )"
161YHGK22.9.2008E. 2008/9-517 K. 2008/566"REKABET YASAĞI SÖZLEŞMESİ ( Cezai Şartın Ödetilmesi İstemi - İşçi Sayılan Kişinin Rekabet Yasağı Sözleşmesinin İhlali Nedeniyle Açılan Cezai Şartın Tahsiline İlişkin Davalarda İş Mahkemelerinin Görevli Olduğu )
CEZAİ ŞART ( İşçi Sayılan Kişinin Rekabet Yasağı Sözleşmesinin İhlali Nedeniyle Açılan Cezai Şartın Tahsiline İlişkin Davalarda İş Mahkemelerinin Görevli Olduğu )
GÖREVLİ MAHKEME ( İşçi Sayılan Kişinin Rekabet Yasağı Sözleşmesinin İhlali Nedeniyle Açılan Cezai Şartın Tahsiline İlişkin Davalarda İş Mahkemelerinin Görevli Olduğu )
ZARAR MİKTARI ( Rekabet Etmeme Sözleşmesinde Yer Alan Cezai Şartın İstenebilmesi İçin İşverenin Uğramış Olduğu Zarar Miktarı Cezai Şartın İndirilmesinde Dikkate Alınması Gerektiği )
TİCARİ SIRRA VAKIF OLMA ( Davacı Bankada Müfettiş Yardımcısı Olarak Görev Yapan Davalının Ne Tür Bir Ticari Sırra Vakıf Olduğu ve Bu Bilgilerin Kullanılmasının İşverene Önemli Bir Zarar Verip Vermediği Hususunun Açıklığa Kavuşturulması Gerektiği )"
161Y9.HD25.7.2008E. 2008/2950 K. 2008/22064"TOPLU İŞ SÖZLEŞMESİ ( 4857 Sayılı İş Kanunu'nun Yürürlüğe Girmesinden Önce İmzalandığı - İş Kanunu'nun 18. Md.den Davacının Yararlanamayacağı )
İŞ GÜVENCESİ KOŞULLARI ( Davacı Toplu İş Sözleşmesinde Belirlenen İş Güvencesinden Koşulları Mevcutsa Yararlanabileceği - Bu Nedenle Davacının Toplu İş Sözleşmesindeki İş Güvencesi Tazminatına İlişkin İsteğinin Kabulünün Yerinde Olduğu )
İŞ GÜVENCESİ TAZMİNATI ( Cezai Şart Olup Fahiş Olduğu - B.K Md. 161 /Sona Göre İndirim Yapılarak Tazminat Miktarı Belirlenirken 4857 S.Y Md. 21'deki Alt ve Üst Sınır Davacının Hizmet Süresi Yönünden Gözönünde Bulundurulması Gerektiği )
HİZMET SÜRESİ ( İş Güvencesi Tazminatı Cezai Şart Olup Fahiş Olduğu - B.K Md. 161 /Sona Göre İndirim Yapılarak Tazminat Miktarı Belirlenirken 4857 S.Y Md. 21'deki Alt ve Üst Sınır Davacının Hizmet Süresi Yönünden Gözönünde Bulundurulması Gerektiği )"
161Y15.HD4.7.2008E. 2007/3434 K. 2008/4508"KAT KARŞILIĞI İNŞAAT SÖZLEŞMESİ ( İleriye Etkili Feshi Sözleşmedeki Cezai Şart Borçlunun Ekonomik Olarak Mahfına Yol Açacak Derecede Ağır İse Tamamen veya Kısmen İptal Edilebileceği )
İLERİYE ETKİLİ FESİH ( Kat Karşılığı İnşaat Sözleşmesinin İleriye Etkili Feshi Sözleşmedeki Cezai Şart Borçlunun Ekonomik Olarak Mahfına Yol Açacak Derecede Ağır İse Tamamen veya Kısmen İptal Edilebileceği )
SÖZLEŞMEDEKİ CEZAİ ŞART ( Kat Karşılığı İnşaat Sözleşmesinin İleriye Etkili Feshi Sözleşmedeki Cezai Şart Borçlunun Ekonomik Olarak Mahfına Yol Açacak Derecede Ağır İse Tamamen veya Kısmen İptal Edilebileceği )
BORÇLUNUN EKONOMİK MAHFINA YOL AÇACAK ŞART ( Batıl Olduğu - Sözleşmede Sözleşmenin Feshi Halinde Yüklenicinin Hiçbir Hak Talep Etmeden İnşaatı Olduğu Haliyle Arsa Sahiplerine Devredeceğinin Kararlaştırılması )"
161Y9.HD20.6.2008E. 2007/22709 K. 2008/16626"İŞ HUKUKUNDA CEZAİ ŞART ( Sadece İşçi Aleyhine Yükülülük Öngören Cezai Şart Hükümlerinin Geçersiz Olduğu - İşçiye Verilen Eğitim Karşılığı Belli Bir Süre Çalışma Koşuluna Bağlı Cezai Şartın Tek Taraflı Olarak Belirlenmesinin Geçerli Olduğu )
BELİRLİ SÜRELİ İŞ SÖZLEŞMESİNİN SÜRESİNDEN ÖNCE FESHİ KOŞULUNA BAĞLI CEZAİ ŞART ( Geçerli Olması İçin Öncelikle Taraflar Arasındaki Sözleşmenin Belirli Süreli Olup Olmadığının Belirlenmesi Gereği - Fahiş Cezai Şartın Hakim Tarafından Tenkis Edilebileceği İşçinin Mahvına Neden Olmayacak Çözümlere Gidilmesi )
İŞÇİ YARARINA YORUM İLKESİ ( Cezai Şarta İlişikin İş Kanununda Düzenleme Bulunmadığı Borçlar Kanunundaki Düzenlemenin İşçi Lehine Yorumlanması Gereği - Sadece İşçi Aleyhine Konulan Cezai Şartın Geçerli Olmadığı ) "
161Y13.HD9.6.2008E. 2008/7071 K. 2008/8042"CEZAİ ŞART ALACAĞI ( Sözleşmeye Aykırılık Nedeniyle Cezai Şart İncelenmeli ve Fahiş İse Tenkise Tabi Tutulması Gereği )
SÖZLEŞMEYE AYKIRILIK ( Sözleşmede Kararlaştırılan Cezai Şartın Tahsili - Cezai Şart İncelenerek ve Fahiş ise Tenkise Tabi Tutulması Gereği )"
161Y9.HD29.5.2008E. 2007/20621 K. 2008/12956"ASGARİ SÜRELİ İŞ SÖZLEŞMESİ ( İşe Başladıktan Kısa Bir Süre Sonra İş Sözleşmesinin Feshedilmesi - Kalan Süreye Ait Ücretin Bir Kimsenin Beş Yıl Gibi Uzun Bir Süre İşsiz Kalamayacağı Gözetilerek Uygun Oranda İndirim Yapılarak Belirlenmesi Gereği )
İŞ SÖZLEŞMESİNİN SÜRESİNDEN ÖNCE FESHİ ( En Az Beş Yıl Çalıştırılma Koşulu ile Yapılan Asgari Süreli İş Sözleşmesinin İşe Başladıktan Kısa Bir Süre Sonra Feshedilmesi - Kalan Süre Ücretinin Borçlar Kanunu 325. Maddesi Hükmü de Gözetilerek Uygun Oranda İndirim Yapılarak Hesap Edilmesi Gereği )"
161Y13.HD20.5.2008E. 2008/1958 K. 2008/6943"EMLAK KOMİSYONU SÖZLEŞMESİ ( Sözleşmenin Aynı Şartlarda İki Ay Uzamasına Rağmen Taşınmazın Davalı Tarafından Satıldığı/Cezai Şarta Dayanarak Takip Yapıldığı - Hakimin Fahiş Gördüğü Cezayı Tenkis Etmekle Yükümlü Olduğu )
CEZAİ ŞART ( Tarafların Cezayı Belirlemekte Serbest Olmasına Rağmen Hakimin Fahiş Gördüğü Cezayı Tenkit Etmekle Yükümlü Olduğu )
RESEN TENKİS ( Cezai Şart - Hakimin Fahiş Gördüğü Cezayı Tenkis Etmekle Yükümlü Olduğu )
HAK VE NEFASET KURALLARI ( Cezai Şart - Fahiş Olup Olmadığının Bu Kurallara Göre Tespit Edileceği )"
161Y13.HD20.5.2008E. 2008/1540 K. 2008/6896"FAHİŞ CEZAİ ŞARTTAN İNDİRİM ( Mahkemece Resen Tenkis Edileceği Yasadan Doğan Bir Zorunluluk Olduğu )
CEZAİ ŞARTTAN İNDİRİMİN KOŞULLARI ( Ceza Koşulunun Fahiş Olup Olmadığı Tarafların İktisadi Durumu Borçlunun Ödeme Yeteneği Borcun Yerine Getirilmemiş Olmasının Borçluya Sağladığı Menfaat Borçlunun Kusur Derecesi ve Hukuka Aykırılık Olgusunun Dikkate Alınacağı )
BORCUN VADESİ ( Borcun Ödeneceği Gün Sözleşmede Belirlendiğinden Vadenin Kesin Vade Olduğu Anlaşıldığından Bu Tarihten İtibaren Faiz İşletilmesi Gerektiği )
FAİZ BAŞLANGICI ( Borcun Ödeneceği Gün Sözleşmede Belirlendiğinden Vadenin Kesin Vade Olduğu Anlaşıldığından Bu Tarihten İtibaren Faiz İşletilmesi Gerektiği )"
161Y15.HD29.4.2008E. 2008/875 K. 2008/2843"ESER SÖZLEŞMESİ ( İnşaattaki Ayıplı ve Eksik İşlerin Tamamlanmasını Maliklerce Açık Yetki Verilmeyen Apartman Yönetiminin Dava Yoluyla İsteyemeyeceği - Apartman Yönetiminin Husumet Ehliyetinin Bulunmadığı Arsa Sahibi Temlik Alacaklısı ve Bağımsız Bölüm Satın Alanların Husumet Ehliyeti Bulunduğu )
İNŞAATTAKİ AYIPLI VE EKSİK İŞLERİN GİDERİLMESİ ( Apartman Yönetimi ve Yöneticisinin 634 Sayılı Yasanın Verdiği Yetkiye Dayalı Olarak Dava Açamayacakları - İnşaattaki Ayıplı ve Eksik İşlerin Tamamlanması Konusunda Arsa Sahibi Temlik Alacaklısı ve Bağımsız Bölüm Satın Alanların Dava Ehliyeti Bulunduğu )
APARTMAN YÖNETİMİ VE YÖNETİCİSİNİN HUSUMET EHLİYETİ ( 634 Sayılı Yasanın Tanıdığı Yetkiler Dahilinde Dava Açma Hakkı Bulunduğu - İnşaattaki Ayıplı ve Eksik İşlerin Giderilmesi İçin Kat Maliklerinin Temsil Yetkisi Vermiş Sayılacakları Kabulünün Hukuksal Dayanağı Bulunmadığı )
HUSUMET EHLİYETİ ( İnşattaki Ayıplı ve Eksik İşlerin Giderilmesinin 634 Sayılı Yasanın Apartman Yönetimine Tanıdığı Yetkiler Arasında Bulunmadığı - Arsa Sahibi Temlik Alacaklısı veya Yükleniciden Bağımsız Bölüm Satın Alanların Payları Oranında Eksik ve Ayıplı İşler Nedeniyle Dava Açmaya Yetkili Oldukları )"
161Y9.HD24.4.2008E. 2007/16915 K. 2008/10273"CEZAİ ŞART ( Çalışılan ve Çalışılmayan Süre Oranlanarak Tespiti Gerektiği/Bilirkişi Tarafından Belirtilen Oranlama Yapılmadan Tüm Süre Çalışmış Gibi Anılan Alacağın Hesaplanamayacağı - İşçilik Alacakları )
İŞ SÖZLEŞMESİNDE ÖNGÖRÜLEN CEZAİ ŞART ( Çalışılan ve Çalışılmayan Süre Oranlanarak Tespiti Gerektiği - Bilirkişi Tarafından Belirtilen Oranlama Yapılmadan Tüm Süre Çalışmış Gibi Anılan Alacağın Hesaplanmasının Yerinde Olmadığı )
BİLİRKİŞİ İNCELEMESİ ( İşçilik Alacakları - Cezai Şartın Çalışılan ve Çalışılmayan Süre Oranlanarak Tespiti Gerektiği/Bilirkişi Tarafından Belirtilen Oranlama Yapılmadan Tüm Süre Çalışmış Gibi Anılan Alacağın Hesaplanmasının Yerinde Olmadığı )"
161Y9.HD21.4.2008E. 2008/10110 K. 2008/9470"KÖTÜNİYET TAZMİNATI ( İş Güvencesi Kapsamında Kalan İşçinin Bir Aylık Süre İçinde Dava Açmadığı Takdirde Kötü Niyet Tazminatı İsteyemeyeceği )
İŞ GÜVENCESİ KAPSAMINDAKİ İŞYERİ ( İşçinin Sendikal Tazminat İstenemeyeceği )
SENDİKAL TAZMİNAT ( İş Güvencesi Kapsamında Kalan İşçinin Sendikal Tazminat İsteyemeyeceği )
DAVA AÇMA SÜRESİ ( İş Güvencesi Kapsamında Kalan İşçinin Bir Aylık Süre İçinde Dava Açmadığı Takdirde Kötü Niyet Tazminatı İsteyemeyeceği )"
161Y9.HD17.4.2008E. 2007/16372 K. 2008/9040"BORÇLU OLMADIĞININ TESPİTİ ( Davacı Sözkonusu Yılda Davalı İşyerinde Çalışmaya Başladığı Toplanan Deliller ve Tanık Beyanları İle İspatlandığı - Bilirkişi Hesap Raporunun İlgili Seçeneğine İtibar Edilerek Davacı Alacaklarının Belirlenmesi Gerektiği )
HİZMET SÜRESİNİN İHTİLAFLI OLMASI ( Davacı Sözkonusu Yılda Davalı İşyerinde Çalışmaya Başladığı Toplanan Deliller ve Tanık Beyanları İle İspatlandığı - Bilirkişi Hesap Raporunun İlgili Seçeneğine İtibar Edilerek Davacı Alacaklarının Belirlenmesi Gerektiği )
BİLİRKİŞİ HESAP RAPORU ( Borçlu Olmadığının Tespiti - Davacı Sözkonusu Yılda Davalı İşyerinde Çalışmaya Başladığının İspatlandığı/Bilirkişi Hesap Raporunun İlgili Seçeneğine İtibar Edilerek Davacı Alacaklarının Belirlenmesi Gerektiği )"
161Y3.HD7.4.2008E. 2008/5324 K. 2008/5974"ÖDÜNÇ SÖZLEŞMESİ ( İkrazatçı Alacaklının Sağladığı Haksız Kazanç Ölçüsünde Sözleşmeye Müdahale Edilerek Sözleşmede Kararlaştırılan Faiz İle Gecikme Faizinin Bankalarca Verilen Kredi Faizleri de Gözetilerek Makul Bir Seviyeye İndirilmesi Gerektiği )
GECİKME FAİZİ ( Ödünç Sözleşmesi - İkrazatçı Alacaklının Sağladığı Haksız Kazanç Ölçüsünde Sözleşmeye Müdahale Edilerek Sözleşmede Kararlaştırılan Faiz İle Gecikme Faizinin Bankalarca Verilen Kredi Faizleri de Gözetilerek Makul Bir Seviyeye İndirilmesi Gerektiği )
TEMERRÜT FAİZİ ( İtirazın İptali - İkrazatçı Alacaklının Sağladığı Haksız Kazanç Ölçüsünde Sözleşmeye Müdahale Edilerek Sözleşmede Kararlaştırılan Faiz İle Gecikme Faizinin Bankalarca Verilen Kredi Faizleri de Gözetilerek Makul Bir Seviyeye İndirilmesi Gerektiği )"
161Y3.HD12.2.2008E. 2008/1024 K. 2008/1845"CEZAİ ŞART MİKTARININ FAHİŞ OLUP OLMADIĞI ( Cezai Şartın İndirilmesini Gerektiren Hallerde Hakim Herşeyden Önce Alacaklının Menfaatini Gözönünde Tutmalı Menfaatlerin Ne Dereceye Kadar İhlal Edildiğinin Araştırılması Gerektiği )
CEZAİ ŞARTIN İNDİRİLMESİ ( Gerektiren Hallerde Hakim Herşeyden Önce Alacaklının Menfaatini Gözönünde Tutmalı Menfaatlerin Ne Dereceye Kadar İhlal Edildiğinin Araştırılması Gerektiği )
KUSURUN AĞIRLIĞI ( Cezai Şart Miktarının Fahiş Olup Olmadığı - Davalının Kusurunun Ağırlığı ve Tarafların İçinde Bulunduğu Durum Gözönünde Tutulması Gerektiği )"
161Y19.HD29.1.2008E. 2007/6734 K. 2008/547"TİCARİ BORÇ ( Tacir Olan Borçlu Cezai Şarttan İndirim Yapılmasını Mahkemeden İsteyemeyeceği )
CEZAİ ŞART ( Tacir Olan Borçlu Cezai Şarttan İndirim Yapılmasını Mahkemeden İsteyemeyeceği - Ticari Borç )"
161Y13.HD10.12.2007E. 2007/9545 K. 2007/14953"CEZAİ ŞART ( Davalı Tacir Olmadığına Göre Sözleşmede Kararlaştırılan Cezai Şart Fahiş İse Takdir Edilecek Miktarda İndirim Yapılmasının Zorunlu Olduğu )
TENKİS ( Davalı Tacir Olmadığına Göre Sözleşmede Kararlaştırılan Cezai Şart Fahiş İse Takdir Edilecek Miktarda İndirim Yapılmasının Zorunlu Olduğu )"
161Y9.HD4.10.2007E. 2007/733 K. 2007/29264"TOPLU İŞ SÖZLEŞMESİNİN 4857 S.K.'DAN ÖNCE İMZALANMASI ( Davacının 4857 S.K. Md. 18'den Yararlanamayacağı - Ancak TİS'nde Belirlenen İş Güvencesinden Koşulları Mevcutsa Yararlanabileceği )
İŞ GÜVENCESİ TAZMİNATI ( TİS'nde Düzenlenen/Cezai Şart Niteliğinde Olup Fahiş İse B.K. Md. 161 /son'a Göre Tenkis Edileceği - Belirlenirken 4857 S.K. Md. 21'deki Alt ve Üst Sınırın Hizmet Süresi Yönünden Dikkate Alınması Gereği )
CEZAİ ŞART ( TİS'nde Düzenlenen İş Güvencesi Tazminatının Bu Nitelikte Olduğu - Fahiş İse B.K. Md. 161 /son'a Göre Tenkis Edileceği )"
161Y9.HD25.9.2007E. 2007/20016 K. 2007/28104"EGİTİM GİDERİ ( Eğitim Süresince İşçiye Ödenen Ücretlerin Geri Alınamayacağı - Davacının İşyerinden İstifa Ederek Ayrıldığı Sabit Olduğuna Göre Eğitim Gideri Bakımından Davacı İşverenin Talepleri Bakımında Bir Karar Verilmesi Gerektiği )
EGİTİM SÜRESİNE AİT ÜCRET ( Geri Alınmasının Söz Konusu Olmadığı/İş Sözleşmesinde Sözleşmenin Kalan Süresine Ait Ücretlerle İlişkilendirilen Cezai Şart Kuralı İşçi Aleyhine Olup Tek Taraflı Olduğu - Cezai Şart Taleplerinin Reddi Gerektiği )
İŞÇİNİN İSTİFA ETMESİ ( Eğitim Gideri Bakımından Davacı İşverenin Talepleri Bakımında Bir Karar Verilmesi Gerektiği )
CEZAİ ŞART ( İş Sözleşmesinde Sözleşmenin Kalan Süresine Ait Ücretlerle İlişkilendirilen Cezai Şart Kuralı İşçi Aleyhine Olup Tek Taraflı Olduğu - Cezai Şart Taleplerinin Reddi Gerektiği )"
161Y9.HD28.5.2007E. 2006/30080 K. 2007/16483"İŞ GÜVENCESİ TAZMİNATI ( Toplu İş Sözleşmesi'nde Düzenlenen ve Hüküm Altına Alınan Tazminat Cezai Şart Niteliğinde Olup Bir İndirime Tabi Tutulması Gerektiği )
CEZAİ ŞART ( Toplu İş Sözleşmesi'nde Düzenlenen ve Hüküm Altına Alınan İş Güvencesi Tazminatı Cezai Şart Niteliğinde Olup Bir İndirime Tabi Tutulması Gerektiği )
TOPLU İŞ SÖZLEŞMESİ ( Düzenlenen ve Hüküm Altına Alınan İş Güvencesi Tazminatı Cezai Şart Niteliğinde Olup Bir İndirime Tabi Tutulması Gerektiği )
İNDİRİME TABİ TUTULMA ( İş Güvencesi Tazminatının Cezai Şart Niteliğinde Olup Bir İndirime Tabi Tutulması Gerektiği - İndirim Yapılırken 4857 Sayılı Yasanın 21. Maddesindeki Ölçütler de Nazara Alınması Gereği ) "
161Y15.HD28.5.2007E. 2006/3411 K. 2007/3565"ESER SÖZLEŞMESİ ( Sözleşmenin Karşılıklı Anlaşma İle Feshedildiği - Haksız Fesih Halinde Ödenmesi Kararlaştırılan Cezai Şartın Hüküm Altına Alınmasının Yerinde Olmadığı )
HAKSIZ FESİH ( Halinde Ödenmesi Kararlaştırılan Cezai Şartın Hüküm Altına Alınmasının Yerinde Olmadığı - Eser Sözleşmesinin Karşılıklı Anlaşma İle Feshedildiği )
CEZAİ ŞART ( Eser Sözleşmesinin Karşılıklı Anlaşma İle Feshedildiği - Haksız Fesih Halinde Ödenmesi Kararlaştırılan Cezai Şartın Hüküm Altına Alınmasının Yerinde Olmadığı )"
161Y3.HD17.5.2007E. 2007/7664 K. 2007/8243"KİRA SÖZLEŞMESİNE KONULAN CEZAİ ŞART ( Yasal Faiz Oranı Nazara Alındığında Aylık % 20 Faiz Oranı Fahiş Olup Ödeme Borcunun Yerine Getirilmemesi Nedeniyle Hak Adalet ve Nesafet Kurallarına Uygun Bir Miktara İndirilmesi Gerektiği )
CEZAİ ŞART ( Kira Sözleşmesine Konulan - Yasal Faiz Oranı Nazara Alındığında Aylık % 20 Faiz Oranı Fahiş Olup Ödeme Borcunun Yerine Getirilmemesi Nedeniyle Hak Adalet ve Nesafet Kurallarına Uygun Bir Miktara İndirilmesi Gerektiği )
FAHİŞ CEZAİ ŞART ( Kira Sözleşmesine Konulan - Aylık % 20 Faiz Oranı Fahiş Olup Ödeme Borcunun Yerine Getirilmemesi Nedeniyle Hak Adalet ve Nesafet Kurallarına Uygun Bir Miktara İndirilmesi Gerektiği )
FAİZ ( Takip Tarihinden Sonra Asıl Alacağa Yasal Faizi Yürütülmek Gerekirken Takipte Alacağın ve Cezai Şartın Aylık % 20 Cezai Şartıyla Tahsili Talep Edildiği Halde Cezai Şartın Bir Tür Faiz Olduğu Düşünülmeden Faize Faiz Yürütülmesinin Yasaya Aykırı Olduğu )"
161Y13.HD3.4.2007E. 2007/720 K. 2007/4630"CEZAİ ŞART ( Cezai Şartın Fahiş Olup Olmadığı Tespit Edilirken Tarafların İktisadi Durumu Borçlunun Sözleşmeye Aykırı Davranması Nedeniyle Sağladığı Menfaat ve Borçlunun Kusur Derecesi Dikkate Alınması Gereği )
FAHİŞ CEZAİ ŞARTIN TENKİSİNDE YÖNTEM ( Tarafların İktisadi Durumu Borçlunun Sözleşmeye Aykırı Davranması Nedeniyle Sağladığı Menfaat ve Borçlunun Kusur Derecesi Dikkate Alınması Gereği )
SÖZLEŞMEYE AYKIRI DİGİTÜRK KARTININ KULLANILMASI ( Cezai Şartın Fahiş Olup Olmadığı Tespit Edilirken Tarafların İktisadi Durumu Borçlunun Sözleşmeye Aykırı Davranması Nedeniyle Sağladığı Menfaat ve Borçlunun Kusur Derecesi Dikkate Alınması Gereği )"
161Y19.HD30.3.2007E. 2006/10269 K. 2007/3205"ALACAK DAVASI ( Borçlu Tacir Bile Olsa İktisaden Mahvını Gerektirecek Ölçüdeki Cezai Şartın Adap ve Ahlaka Aykırı Sayılarak Tamamen Veya Kısmen İptalinin İstenebileceği )
CEZAİ ŞART ( Ticari Borca İlişkin/Mahkemeden Takdiri İndirim Yapılması İstenememesi - Adap ve Ahlaka Aykırı Cezai Şartın İptalinin İstenebileceği/Borçlunun İktisaden Mahvını Gerektirecek Ölçüdeki )
BORÇLUNUN İKTİSADEN MAHVINI GEREKTİRECEK ÖLÇÜDEKİ CEZAİ ŞART ( Tacir Olan Borçlunun Tamamen Veya Kısmen İptalini İsteyebileceği )
ADAP VE AHLAKA AYKIRI CEZAİ ŞART ( Borçlu Tacir Bile Olsa İktisaden Mahvını Gerektirecek Ölçüdeki - Tamamen Veya Kısmen İptalinin İstenebileceği )
TACİR SIFATINI HAİZ BORÇLU ( Adap ve Ahlaka Aykırı Cezai Şartın İptalini İsteyebileceği )
AKİT SERBESTLİĞİ VE SINIRLANDIRILMASI ( Borçlu Tacir Bile Olsa İktisaden Mahvını Gerektirecek Ölçüdeki Cezai Şartın Adap ve Ahlaka Aykırı Sayılarak Tamamen Veya Kısmen İptalinin İstenebileceği )"
161Y9.HD14.3.2007E. 2006/21825 K. 2007/6645"KIDEM VE İHBAR TAZMİNATI ( Feshin Haksız Olduğu Anlaşıldığına Göre İş Yasasının 25/II. Maddesi Kapsamında Bir Fesih İmkanının Kalmadığı - Kıdem ve İhbar Tazminatı Hüküm Altına Alınırken TİS ile Öngörülen İş Güvencesi Tazminatının da Hüküm Altına Alınması Gereği )
İŞ GÜVENCESİ TAZMİNATI ( Feshin Haksız Olduğu ve İş Yasasının 25/II Kapsamında Olmaması - Kıdem ve İhbar Tazminatı Kabul Edildiğine Göre İş Güvencesi Tazminatının da Kabulü Gerekir )
CEZAİ ŞART ( İş Güvencesi Tazminatı )"
161Y15.HD8.3.2007E. 2006/1234 K. 2007/1484"CEZAİ ŞART ( Tacir Sıfatını Haiz Borçlu BK'nun 161 /Son Maddesinde Yazılı Hallerde Fahiş Olduğu İddiası İle Cezanın İndirilmesini İsteyemeyeceğinden Mahkemece 2 Aylık Süre Karşılığı Aylık Cezai Şarta Hükmedileceği )
TACİR SIFATINI HAİZ BORÇLU ( BK'nun 161 /Son Maddesinde Yazılı Hallerde Fahiş Olduğu İddiası İle Cezanın İndirilmesini İsteyemeyeceğinden Mahkemece 2 Aylık Süre Karşılığı Aylık Cezai Şarta Hükmedileceği )
CEZANIN İNDİRİLMESİ ( Tacir Sıfatını Haiz Borçlu BK'nun 161 /Son Maddesinde Yazılı Hallerde Fahiş Olduğu İddiası İle Cezanın İndirilmesini İsteyemeyeceğinden Mahkemece 2 Aylık Süre Karşılığı Aylık Cezai Şarta Hükmedileceği )"
161Y9.HD21.2.2007E. 2006/19097 K. 2007/4788"KIDEM VE İHBAR TAZMİNATI İLE İŞCİLİK ALACAKLARI ( Dava Konusu İhtilaflı Alacağın Yargılama Sonucu Belirlenmesi - Reddedilen Kısmı İçin Vekalet Ücretine Hükmedilmesi Gereği Vekalet Ücretinden Cezai Şarttaki Gibi Takdiri İndirim Yapılamayacağı )
VEKALET ÜCRETİ ( Taraflar Arasında İhtilaflı Olan İşcilik Alacakları İçin Reddedilen Kısım İçin Vekalet Ücretine Hükmedilmesi Gereği - Cezai Şarttaki Gibi Takdiri İndirim Hakkı ile Vekalet Ücretinde İndirim Yapılamayacağı )
CEZAİ ŞARTTA HAKİMİN TAKDİR HAKKI ( Dava Konusu İhtilaflı Alacak Yargılama Sonucu Karara Bağlanandığındın Hakimin Takdir Hakkı ile İndirim Yapılamayacağı - Cezai Şartlardaki Hakimin Takdiri İndirim Hakkını Vekalet Ücreti İiçni Reddedilen Kısım İçin Vekalet Ücretine Hükmedilmesi Gereği )"
161Y13.HD12.2.2007E. 2006/13785 K. 2007/1694"TAŞINMAZ SATIMI TELLALLIĞI SÖZLEŞMESİ ( Mülk Sahibinin Aykırı Davranarak Taşınmazı Kendisinin Satması - Sözleşmede Belirlenen Komisyon Ücretini ve Cezai Şartı Ödemek Zorunluluğu )
KOMİSYON ÜCRETİ VE CEZAİ ŞART ( Sözleşme İle Belirlenen/Ödemek Zorunluluğu - Taşınmaz Satımı Tellallığı Sözleşmesi/Mülk Sahibinin Aykırı Davranarak Taşınmazı Kendisinin Satması )
CEZAİ ŞART ( Taşınmaz Satımı Tellallığı Sözleşmesi/Mülk Sahibinin Aykırı Davranarak Taşınmazı Kendisinin Satması - Sözleşmede Belirlenen Komisyon Ücretini ve Cezai Şartı Ödemek Zorunluluğu )"
161YHGK6.12.2006E. 2006/9-768 K. 2006/775"CEZAİ ŞART ( Davacı İşçinin Ücretinin Miktarı ve İşyerindeki Çalışma Süresi Dikkate Alındığında Fahiş Ölçüler Doğrultusunda Belirlenen Cezai Şarttan % 10 Oranında İndirim Yapılması İsabetsiz Olduğu )
FAHİŞ ÖLÇÜDE OLUŞTURULAN CEZAİ ŞART ( Davacı İşçinin Ücretinin Miktarı ve İşyerindeki Çalışma Süresi Dikkate Alındığında Belirlenen Cezai Şarttan % 10 Oranında İndirim Yapılması İsabetsiz Olduğu )
TAKDİRİ İNDİRİM ( Davacı İşçinin Ücretinin Miktarı ve İşyerindeki Çalışma Süresi Dikkate Alındığında Fahiş Ölçüler Doğrultusunda Belirlenen Cezai Şarttan % 10 Oranında İndirim Yapılması İsabetsiz Olduğu )"
161Y13.HD10.10.2006E. 2006/9273 K. 2006/13309"TAŞINMAZ SATIŞ SÖZLEŞMESİ ( Haricen Düzenlenen - Tarafların Tapuda Satış İşlemini Gerçekleştirmeleriyle Geçersiz Olan Sözleşmeye Geçerlilik Tanıdıkları/Sözleşmenin Geçersiz Olduğundan Söz Edilemeyeceği )
HARİCEN DÜZENLENEN TAŞINMAZ SATIŞ SÖZLEŞMESİ ( Sözleşmenin Geçersiz Olduğundan Söz Edilememesi - Tarafların Tapuda Satış İşlemini Gerçekleştirmeleriyle Geçersiz Olan Sözleşmeye Geçerlilik Tanıdıkları )
ALACAĞIN TEMLİKİ HÜKÜMLERİNE TABİ SÖZLEŞME ( Haricen Düzenlenen Daire Satış Sözleşmesi - Geçersiz Olduğu Kabul Edilemeyeceği )
SATIŞ BEDELİNİN TENZİLİ TALEBİ ( Tespit Raporuna Dayanarak Satın Alınan Taşınmazdaki Eksik ve Ayıplı İmalatlar Nedeniyle - Mahkemece Tespit Dosyası Getirtilip Gerekirse Keşif ve Denetime Elverişli Rapor Alınarak Zararın Belirlenmesi Gereği )
TESPİT RAPORU ( Dayanarak Satın Alınan Taşınmazdaki Eksik ve Ayıplı İmalatlar Nedeniyle Satış Bedelinin Tenzili Talebi - Mahkemece Tespit Dosyası Getirtilip Gerekirse Keşif ve Denetime Elverişli Rapor Alınarak Zararın Belirlenmesi Gereği )"
161Y3.HD28.9.2006E. 2006/12361 K. 2006/11838"BİNANIN BİRDEN FAZLA PARSEL ÜZERİNDE BULUNMASI ( Uyuşmazlığın Medeni Kanun'un Paylı Mülkiyete İlişkin Maddeleri İle Sözleşme Niteliğindeki Yönetim Planına Göre Çözümlenmesi Gereği - İtirazın İptali )
CEZAİ ŞARTIN İNDİRİLMESİ ( Yönetim Planında Aidatların Gecikmesi Halinde Öngörülen Ödeme Gecikme Faizi Olmanın Yanında Cezai Şart Olduğundan Fahişse Hakim Tarafından Tenkise Tabi Tutulacağı - İtirazın İptali )
İTİRAZIN İPTALİ ( Yönetim Planında Aidatların Gecikmesi Halinde Öngörülen Ödeme Gecikme Faizi Olmanın Yanında Cezai Şart Olduğundan Fahişse Hakim Tarafından Tenkise Tabi Tutulacağı - İtirazın İptali )"
161Y9.HD26.6.2006E. 2005/38853 K. 2006/18418"KIDEM VE İHBAR TAZMİNATI ( Hüküm Altına Alınan İş Güvencesi Tazminatı Niteliği İtibarıyla Cezai Şart Olup Hakkın Doğduğu Tarihteki Değeri Fahiş Olduğundan İndirilmesi Gerektiği )
CEZAİ ŞARTIN DEĞERİNİN FAHİŞ OLMASI ( Fahiş Olan Cezai Şartı Hakim İndirmekle Yükümlü Olduğu - Kıdem ve İhbar ve Tazminatı )
TOPLU İŞ SÖZLEŞMESİNDE DÜZENLENEN İŞ GÜVENCESİ TAZMİNATI ( Hüküm Altına Alınan İş Güvencesi Tazminatı Niteliği İtibarıyla Cezai Şart Olup Hakkın Doğduğu Tarihteki Değeri Fahiş Olduğundan İndirilmesi Gerektiği )
İŞ GÜVENCESİ TAZMİNATININ CEZAİ ŞART NİTELİĞİNDE OLMASI ( Hakkın Doğduğu Tarihteki Değeri Fahiş Olduğundan İndirilmesi Gerektiği )
FAHİŞ OLAN CEZAİ ŞARTIN İNDİRİME TABİ TUTULMASI GEREĞİ ( Hüküm Altına Alınan İş Güvencesi Tazminatı Niteliği İtibarıyla Cezai Şart Olması Nedeniyle )"
161Y9.HD11.4.2006E. 2006/8252 K. 2006/9412"TİS.'NDEKİ CEZAİ ŞART TUTARI ( Kıdem Tazminatı Tavan Tutarının 10 Katı Olarak Belirlendiği - Mahkemece İndirim Hususunun B.K.'nun 161 /son Maddesi Uyarınca Düşünülmesi Gerektiği )
CEZAİ ŞART ( Mahkemece İndirim Hususunun B.K.'nun 161 /son Maddesi Uyarınca Düşünülmesi Gerektiği - TİS.'nde Kıdem Tazminatı Tavan Tutarının 10 Katı Olarak Belirlendiği )
İŞÇİLİK ALACAKLARI ( TİS.'nde Cezai Şart Tutarının Kıdem Tazminatı Tavan Tutarının 10 Katı Olarak Belirlendiği - Mahkemece İndirim Hususunun B.K.'nun 161 /son Maddesi Uyarınca Düşünülmesi Gerektiği )"
161YHGK22.3.2006E. 2006/6-89 K. 2006/89"İTİRAZIN İPTALİ ( Anahtar Teslim Tarihi Sözleşme Süresinin Bitiminden Sonraki Bir Tarihe Ulaşılıyorsa Sözleşmenin Bitim Tarihine Kadar Geçen Dönem İçin Kiracının Kira Parasından Sorumlu Tutulması Gerektiği )
KİRA PARASININ TAHSİLİ ( Anahtar Teslim Tarihi Sözleşme Süresinin Bitiminden Sonraki Bir Tarihe Ulaşılıyorsa Sözleşmenin Bitim Tarihine Kadar Geçen Dönem İçin Kiracının Sorumlu Tutulması Gerektiği )
ANAHTAR TESLİM TARİHİNİN SÖZLEŞMENİN BİTİMİNDEN SONRAKİ TARİHE ULAŞMASI ( Sözleşmenin Bitim Tarihine Kadar Geçen Dönem İçin Kiracının Kira Parasından Sorumlu Tutulması Gerektiği )
SÖZLEŞMENİN BİTİMİNDEN ÖNCE ANAHTAR TESLİMİ ( Kiracının Kira Parasından Sorumluluğu Anahtar Teslim Tarihine Kadar Olduğu - İtirazın İptali )"
161Y18.HD14.2.2006E. 2005/10472 K. 2006/949"EĞİTİM VE ÖĞRETİM GİDERİ ( Davacı İdarece Tek Yanlı Hazırlanmış Genel İşlem Şartı Niteliğindeki Taahhütnamede Konulan Cezai Şartın Fahiş Olması-Taraflar Tacir de Olmadığından Cezai Şart da Hakkaniyete Uygun Bir İndirim Yapılmasının Gerekmesi )
CEZAİ ŞART ( Davacı İdarece Tek Yanlı Hazırlanmış Genel İşlem Şartı Niteliğindeki Taahhütnamede Konulan Cezai Şartın Fahiş Olması-Taraflar Tacir de Olmadığından Cezai Şart da Hakkaniyete Uygun Bir İndirim Yapılmasının Gerekmesi )
GEÇMİŞ GÜNLER FAİZİ ( Borçlu Mütemerrit Olmadıkça Cezai Şartın Geçmiş Günler Faizinden Sorumlu Tutulamaması )
TEMERRÜT ( Ödenmesi Gereken Borcun Davadan Önce Tebliği Durumunda Tebliğ Tarihinde Dava Açılmadan Önce Bildirilmemişse ve Doğrudan Alacak Davası Açılmışsa Dava Dilekçesinin Tebliği Tarihinde Temerrüde Düşülmüş Olması )"
161Y18.HD7.2.2006E. 2005/9943 K. 2006/734"ÖĞRENİM NEDENİYLE YAPILAN ÖDEMENİN TAHSİLİ ( Üniversitece Tek Yanlı Hazırlanmış Genel İşlem Şartı Niteliğindeki Taahhütnamede Konulmuş Olan Cezanın Fahiş Olması - Tarafların Tacir Olmamasına Göre Cezanın Hakkaniyete Uygun Biçimde İndirilmesi Gereği )
ÜNİVERSİTECE YAPILAN TEK YANLI İŞLEM ŞARTI ( Taahhütnamede Konulmuş Olan Cezanın Fahiş Olması - Tarafların Tacir Olmamasına Göre Cezanın Hakkaniyete Uygun Biçimde İndirilmesi Gereği )
FAHİŞ CEZA ŞARTI ( Üniversitece Tek Yanlı Hazırlanmış Genel İşlem Şartı Niteliğindeki Taahhütnamede Konulmuş Olan Cezanın Fahiş Olması - Tarafların Tacir Olmamasına Göre Cezanın Hakkaniyete Uygun Biçimde İndirilmesi Gereği )"
161Y9.HD31.1.2006E. 2005/30036 K. 2006/1838"EĞİTİM ÖĞRETİM GİDERLERİ ( İş Sözleşmesinde Sadece Cezai Şart Öngörülmüş ve Bunun Unsurları Olarak da Eğitim Giderleri ve Ödenen Ücretlerden Söz Edilmesi - Mahkemece Sözleşmede Ayrı Ayrı Eğitim Giderleri ve Cezai Şartı Öngördüğü Şeklindeki Değerlendirmenin Hatalı Olduğu )
CEZAİ ŞART ( İş Sözleşmesinde Sadece Cezai Şart Öngörülmüş ve Bunun Unsurları Olarak da Eğitim Giderleri ve Ödenen Ücretlerden Söz Edilmesi - Mahkemece Sözleşmede Ayrı Ayrı Eğitim Giderleri ve Cezai Şartı Öngördüğü Şeklindeki Değerlendirmenin Hatalı Olduğu )"
161Y13.HD26.1.2006E. 2005/14223 K. 2006/696"MENFİ TESPİT DAVASI ( Sözleşmede Cayan Tarafın Diğer Tarafında Komisyon Ücreti Ödeyeceğine Dair Kararlaştırmanın Cezai Koşul Niteliğinde Olduğu - Hakimin Fahiş Gördüğü Cezaları Tenkisle Mükellef Olduğu )
SÖZLEŞMEDEN CAYMA ( Cayan Tarafın Diğer Tarafında Komisyon Ücreti Ödeyeceğine Dair Kararlaştırmanın Cezai Koşul Niteliğinde Olduğu - Hakimin Fahiş Gördüğü Cezaları Tenkisle Mükellef Olduğu )
FAHİŞ CEZAİ ŞART ( Hakimin Tenkisle Mükellef Olduğu/Sözleşmede Cayan Tarafın Diğer Tarafında Komisyon Ücreti Ödeyeceğine Dair Kararlaştırmanın Cezai Koşul Niteliğinde Olduğu - Menfi Tespit Davası )"
161Y9.HD24.1.2006E. 2005/37855 K. 2006/979"İTİRAZIN İPTALİ ( Öğretmen Olan Davalı İşçi Yönünden Fahiş Olan Cezai Şartın Borçlar Kanununun 161 /Son Maddesi Uyarınca İndirime Tabi Tutulması Gereği )
CEZAİ ŞART ( Öğretmen Olan Davalı İşçi Yönünden Fahiş Olan Cezai Şartın Borçlar Kanununun 161 /Son Maddesi Uyarınca İndirime Tabi Tutulması Gereği - İtirazın İptali )
İNDİRİM YAPILMASI GEREĞİ ( Fahiş Olan Cezai Şartın Borçlar Kanununun 161 /Son Maddesi Uyarınca İndirime Tabi Tutulması Gereği - İtirazın İptali )"
161Y15.HD20.1.2006E. 2005/2169 K. 2006/121"MENFİ TESPİT DAVASI ( Sözleşmede Cayan Tarafın Diğer Tarafında Komisyon Ücreti Ödeyeceğine Dair Kararlaştırmanın Cezai Koşul Niteliğinde Olduğu - Hakimin Fahiş Gördüğü Cezaları Tenkisle Mükellef Olduğundan İcra Takibinin İptali Gereği )
SÖZLEŞMEDEN CAYMA HALİNDE KOMİSYON ÜCRETİ KARARLAŞTIRILMASI ( Cezai Koşul Niteliğinde Olduğu - Hakim Fahiş Gördüğü Cezaları Tenkisle Mükellef Olduğundan İcra Takibinin İptali Gereği )
CEZAİ KOŞUL ( Sözleşmede Cayan Tarafın Diğer Tarafında Komisyon Ücreti Ödeyeceğine Dair Kararlaştırma - Hakim Fahiş Gördüğü Cezaları Tenkisle Mükellef Olduğundan İcra Takibinin İptali Gereği )
İCRA TAKİBİNİN İPTALİ GEREĞİ ( Sözleşmede Cayan Tarafın Diğer Tarafında Komisyon Ücreti Ödeyeceğine Dair Kararlaştırmanın Cezai Koşul Niteliğinde Olduğundan Hakim Fahiş Gördüğü Cezaları Tenkisle Mükellef Olması Nedeniyle )"
161Y13.HD19.12.2005E. 2005/15438 K. 2005/18892"YÜKSEK GERİLİM İŞLETME SORUMLULUĞU HİZMET SÖZLEŞMESİ ( Ceza Koşulunun Sözleşenler Arasındaki İlişkiye Uygun Düşmeyecek Ölçüde Yüksek Tutulması ve Açıkça Hakseverliğe Aykırı Bulunması Durumunda Aşırılığın Varlığı Kabul Edilmesi Gerektiği )
CEZA KOŞULU ( Sözleşenler Arasındaki İlişkiye Uygun Düşmeyecek Ölçüde Yüksek Tutulması ve Açıkça Hakseverliğe Aykırı Bulunması Durumunda Aşırılığın Varlığı Kabul Edilmesi Gerektiği )
AŞIRILIĞIN BELİRLENMESİ ( Ceza Koşulunun Borcun Yerine Getirilmesi İçin Borçlu Üzerinde Ruhsal Bir Baskı Yaptığı da Gözetilmeli Böyle Bir Baskının Ortadan Kalkmasına Yol Açacak Biçimde İndirimden Kaçınılması Gerektiği )"
161Y11.HD19.12.2005E. 2004/15293 K. 2005/12550"CEZAİ ŞARTIN TAHSİLİ TALEBİ ( Sözleşme Serbestisi İlkesi Uyarınca Taraflar Cezai Şartı Diledikleri Gibi Kararlaştırabilecekleri - Tacirler Sözleşmede Kararlaştırılan Cezai Şartın Fahiş Olduğunu İddia Ederek İndirim İsteyemeyecekleri )
FAHİŞ CEZAİ ŞART ( Tacirler Sözleşmede Kararlaştırılan Cezai Şartın Fahiş Olduğunu İddia Ederek İndirim İsteyemeyecekleri - Ancak Bu Ceza Tacirin Ekonomik Yıkımına Neden Olacak Miktarda İse Ahlak ve Adaba Aykırılık Nedeniyle İndirime Tabi Tutulabileceği )
TACİRLERİN İNDİRİM TALEBİ ( Sözleşmede Kararlaştırılan Cezai Şartın Fahiş Olduğunu İddia Ederek İndirim İsteyemeyecekleri - Ancak Bu Ceza Tacirin Ekonomik Yıkımına Neden Olacak Miktarda İse Ahlak ve Adaba Aykırılık Nedeniyle İndirime Tabi Tutulabileceği )"
161Y15.HD12.12.2005E. 2004/7444 K. 2005/6760"ESER SÖZLEŞMESİNDE ÖNGÖRÜLEN CEZAİ ŞART ( Malzemenin Geç Teslim Edilmesi Nedeni İle İşin Geç Teslim Edilmesi )
İŞ SAHİBİNİN KUSURUNDAN KAYNAKLANAN GECİKME DOLAYISIYLA YÜKLENİCİNİN SORUMLU OLMAYACAĞI ( Malzemenin Geç Tesliminin İşin Teslimine etkisi Olduğu )
CEZAİ ŞARTA İTİRAZIN İPTALİ HALİNDE İCRA İNKAR TAZMİNATINA HÜKMEDİLMEYECEĞİ ( Alacağın Likit Olması Gerektiği )
İCRA İNKAR TAZMİNATINA HÜKMEDİLEBİLMESİ İÇİN ALACAĞIN LİKİD OLMASI GEREKTİĞİ ( Cezai Şartın Miktarını Takdir Hakime Ait Olduğundan Likid Olamayacağı )"
161Y19.HD8.12.2005E. 2005/2891 K. 2005/12272"BAYİLİK SÖZLEŞMESİ ( Bayiiye Tek Yanlı Olarak Akdi Fesih Olanağının Tanınmamaış Olması - Bayilik Sözleşmesini Süresinden Önce Fesheden Bayi Fesihte Haklı Olduğunu Kanıtlayamadığından Cezai Şart Ödemesi Gereği )
SÖZLEŞME SÜRESİ DOLMADAN BAYİNİN İŞYERİNİ KAPATMASI ( Bayinin Akdi Fesihte Haklı Olduğunu Kanıtlayamaması - Cezai Şart İsteme Hakkının Doğduğu )
CEZAİ ŞARTTAN İNDİRİM YAPILMASI ( Bayi tacir Olduğundan Cezai Şarttan Tenkisat Yapılamayacağı - Cezai Şart Bayiinin Mahvına Sebep Olacak Düzeyde ise Makul Seviyeye İndirilebileceği )"
161Y19.HD2.12.2005E. 2005/1258 K. 2005/11989"CEZAİ ŞART ALACAĞI ( Hakim Fahiş Gördüğü Cezaları Tenkis İle Mükellef İse de TTK'nun 24.Maddesi Hükmüne Göre Tacir Sıfatını Haiz Borçlu Fahiş Olduğu İddiası İle Cezanın İndirilmesini İsteyemeyeceği )
İSTİRDAT DAVASI ( Hesap Edilen Cezai Şart Borçlunun Mahvına Yol Açacak İse Cezai Şarttan İndirim Yapılabileceği )
FAHİŞ CEZAİ ŞARRT ( Hakim Fahiş Gördüğü Cezaları Tenkis İle Mükellef İse de TTK'nun 24.Maddesi Hükmüne Göre Tacir Sıfatını Haiz Borçlu Fahiş Olduğu İddiası İle Cezanın İndirilmesini İsteyemeyeceği )
TACİR SIFATINI HAİZ BORÇLU ( Fahiş Olduğu İddiası İle Cezanın İndirilmesini İsteyemeyeceği )"
161Y18.HD29.11.2005E. 2005/8982 K. 2005/10609"EĞİTİM VE ÖĞRETİM TAZMİNATI ( Taahhütnameyi Geçersiz Kılan Bir Durum Olmadığına Göre Taahhütname Kapsamı Doğrultusunda Cezai Şarttan Gerekli İndirim İşlemi Yapılarak Hesaplanması Gereği )
TAAHHÜTNAME KAPSAMINDAKİ MEBLAĞIN TAHSİLİ ( Geçersiz Kılan Bir Durum Olmadığına Göre Taahhütname Kapsamı Doğrultusunda Cezai Şarttan Gerekli İndirim İşlemi Yapılarak Eğitim ve Öğretim Tazminatının Hesaplanması Gerektiği )
CEZAİ ŞART ( Taahhütnameyi Geçersiz Kılan Bir Durum Olmadığına Göre Taahhütname Kapsamı Doğrultusunda Cezai Şarttan Gerekli İndirim İşlemi Yapılarak Eğitim ve Öğretim Tazminatının Hesaplanması Gerektiği )"
161Y9.HD24.11.2005E. 2005/9424 K. 2005/37137"ÜCRET ALACAĞI ( Davacının Yaptığı İş İle İlgili Meslek Kuruluşundan Kaç Lira Ücret Alacağı Sorularak ve Dosyadaki Diğer Delillerle Birlikte Değerlendirilerek Sonucuna Göre Hüküm Verilmesi Gerektiği )
ÜCRETİN TESPİTİ ( Davacının Yaptığı İş İle İlgili Meslek Kuruluşundan Kaç Lira Ücret Alacağı Sorularak ve Dosyadaki Diğer Delillerle Birlikte Değerlendirilerek Sonucuna Göre Hüküm Verilmesi Gerektiği )
HİZMET AKTİNİN İŞÇİ TARAFINDAN FESHİ ( Haklı Nedene Dayansa Dahi Fesih Davacı Tarafından Gerçekleştirilmekle İşveren Aleyhine Cezai Şartın Hüküm Altına Alınması Mümkün Olmadığı - Ücret Alacağı )
CEZAİ ŞART ( Hizmet Akti Davacı İşçi Tarafından Feshedildiğinden Haklı Nedene Dayansa Dahi Fesih Davacı Tarafından Gerçekleştirilmekle İşveren Aleyhine Cezai Şartın Hüküm Altına Alınmasının Mümkün Olmadığı )
CEZAİ ŞARTTAN İNDİRİM ( Çalışılan ve Çalışılmayan Süre Oranlanarak Cezai Şarttan Makul Bir İndirim Yapılması Gerekirken Akitte Öngörülen Tüm Cezai Şart Alacağının Hüküm Altına Alınmasının Yerinde Olmadığı )"
161Y13.HD24.11.2005E. 2005/11960 K. 2005/17333"ALACAK DAVASI ( Fahiş Bulunduğu Takdirde Cezadan Belirlenecek Oranda İndirim Yapılarak Ceza İstemi Yönünden Bir Karar Verilmesi Gereği - BK. 161 /Son Maddesi Gözetilmesi Gereği )
CEZADAN İNDİRİM ( Fahiş Bulunduğu Takdirde Cezadan Belirlenecek Oranda İndirim Yapılarak Ceza İstemi Yönünden Bir Karar Verilmesi Gereği - BK. 161 /Son Maddesi Gözetilmesi Gereği )"
161Y15.HD21.11.2005E. 2004/6973 K. 2005/6177"FAHİŞ GÖRÜLEN CEZALARIN TENKİSİ ( Hakimin Re'sen Gözetmesi Gerekse de İndirim Oranının Belirlenmesinde Tarafların İktisadi Durumunu da Dikkate Alması Gerektiği )
İNDİRİM ORANI ( Hakim Fahiş Gördüğü Cezaları Tenkis İle Mükellef Olduğu - İndirim Oranının Belirlenmesinde Tarafların İktisadi Durumunu da Dikkate Alması Gerektiği )
AYNEN İADE VE KUSUR ( Hakim Fahiş Gördüğü Cezaları Tenkis İle Mükellef Olduğu - İndirim Oranının Belirlenmesinde Tarafların İktisadi Durumunu da Dikkate Alması Gerektiği )"
161Y9.HD18.10.2005E. 2005/16344 K. 2005/33643"BAKİYE ÜCRET ALACAĞI ( Başvuran Öğrenci Sayısının Az Olması İş Sözleşmesinin Feshi İçin Haklı Nedeni Oluşturmadığından B.K'nun 325. Maddesine Göre Bir Karar Verilmesi Gereği )
CEZAİ ŞART ( İş Sözleşmesinde Öngörülen Cezai Şartın Koşulları Oluştuğundan B.K'nun 161 /Son Maddesi de Bir Değerlendirmeye Tabi Tutularak Sonuca Gidilmesi Gereği )
İŞ AKDİNİN İŞVEREN TARAFINDAN FESHİ ( Yeterli Öğrenci Kaydı Olmadığı Belirtilerek Davacının Hizmetine Gerek Kalmadığı İddiasına Dayalı - Feshi İçin Haklı Nedeni Oluşturmadığından Bakiye Süre Ücreti Yönünden B.K'nun 325. Maddesine Göre Bir Karar Verilmesi Gereği )"
161Y13.HD11.10.2005E. 2005/10534 K. 2005/15033"TAZMİNAT DAVASI ( Taraflar Sözleşme İle Cezanın Miktarını Tayin Etmekte Serbest Olduğu - Hakim Fahiş Gördüğü Cezaları Resen Tenkis Etmekle Yükümlü Olduğu )
CEZAİ ŞARTIN FAHİŞ OLMASI ( Taraflar Sözleşme İle Cezanın Miktarını Tayin Etmekte Serbest Olduğu - Hakim Fahiş Gördüğü Cezaları Resen Tenkis Etmekle Yükümlü Olduğu )
CEZA KOŞULUNUN AŞIRI OLUP OLMADIĞINI BELİRLEME ( Tarafların İktisadi Durumu Özel Olarak Borçlunun Ödeme Kabiliyeti İle Beraber Borçlunun Borcunu Yerine Getirmemiş Olması Nedeniyle Sağladığı Menfaat Borçlunun Kusur Derecesi vs. Tespit Edilmesi Gereği )"
161Y18.HD30.6.2005E. 2005/2950 K. 2005/6975"RÜCUEN ALACAK DAVASI ( Yurtdışı Eğitim ve Öğretim Gideri Olan ve Saklı Tutulan Paraların Tahsili İstemi )
CEZAİ ŞART ( Taraflar Arasındaki Taahhütname Uyarınca Asıl Alacağın Yanında Cezai Şart Niteliğindeki Paraya da Hükmedilmemisinin Hatalı Olması )
KARARLARIN GEREKÇELİ OLMASI ( Dava Dilekçesinde Faiz İstemi de Bulunmasına Karşın Bu Konuda Gerekçe de Gösterilmeden Fazlaya İlişkin İstemin Reddine Denilmek Suretiyle Hüküm Kurulmasının da Hatalı Olması )"
161Y15.HD29.6.2005E. 2004/5765 K. 2005/3906"DÜZENLEME ŞEKLİNDEKİ TAAHHÜT VE KEFALET SENEDİ ( Döviz Cinsinden Yapılan Ödemelerin ve Sarf Tarihinden İtibaren İşleyen Faizlerinin Hesap Ettirilmesi TL Cinsinden Olan Yurtdışı Harcamalarının da Saptanması Gereği )
DÖVİZ CİNSİNDEN YAPILAN ÖDEMELER ( Sarf Tarihinden İtibaren İşleyen Faizlerinin Hesap Ettirilmesi TL Cinsinden Olan Yurtdışı Harcamalarının da Saptanması Gereği - Düzenleme Şeklindeki Taahhüt ve Kefalet Senedi )
FAİZ ( Taksitle Yapılan Ödemelerin Ödendiği Tarihteki Efektif Satış Kurundan Dövize Çevrilerek Borçtan Düşülmesi ve Bulunacak Miktarın Asıl Alacak Olan Kısmına Paranın Cinsine Göre Faiz Yürütülmek Suretiyle TL Alacağına Hükmedilmesi Gereği - Düzenleme Şeklindeki Taahhüt ve Kefalet Senedi )"
161Y13.HD28.6.2005E. 2005/4458 K. 2005/11078"CEZAİ ŞART ( Fahiş Olup Olmadığı Tarafların İktisadi Durumu Özel Olarak Borçlunun Ödeme Kabiliyeti İle Beraber Borçlunun Borcunu Yerine Getirmemiş Olması Nedeniyle Sağladığı Menfaatin Dikkate Alınacağı )
TAKDİRİ İNDİRİM YAPILMASI ( Hakimin Fahiş Gördüğü Cezaları Re'sen Tenkis Etmekle Yükümlü Olduğu - İstirdat Davası )
İSTİRDAT DAVASI ( Cezai Şartın Fahiş Olup Olmadığı Tarafların İktisadi Durumu Özel Olarak Borçlunun Ödeme Kabiliyeti İle Beraber Borçlunun Borcunu Yerine Getirmemiş Olması Nedeniyle Sağladığı Menfaatin Dikkate Alınacağı )"
161Y18.HD14.6.2005E. 2005/4959 K. 2005/6306"EĞİTİM VE ÖĞRETİM GİDERİ ALACAĞI ( Herbiri Ergin Olup Ayırt Etme Gücüne Sahip Bulunmadıkları Yönünde Herhangi Bir Sav ve Kanıt da İleri Sürülmeyen Davalıların Noter Huzurunda Hazırlayıp İmzaladıkları Yüklenme ve Kefalet Senedinde Yazılı Borç ve Yükümlerden Sorumlu Olduğu )
YÜKLENME VE KEFALET SENEDİNDEN SORUMLULUK ( Eğitim ve Öğretim Gideri Alacağı - Ayırt Etme Gücüne Sahip Bulunmadıkları Yönünde Herhangi Bir Sav ve Kanıt da İleri Sürülmeyen Davalıların Noter Huzurunda Hazırlayıp İmzaladıkları Yazılı Borç ve Yükümlerden Sorumlu Olduğu )
ALACAĞIN HESAPLANMASI ( Maaş Ödemelerinin Ayrık Tutulması Ancak Senette Açıkça Maaş Ödemelerinin de Geri Verileceği Öngörülmüş İse Bunun da Nazara Alınması Gerektiği )
ÖĞRENİM GİDERİ ( Alacağın Hesaplanmasında Maaş Ödemelerinin Ayrık Tutulması Ancak Senette Açıkça Maaş Ödemelerinin de Geri Verileceği Öngörülmüş İse Bunun da Nazara Alınması Gerektiği )"
161Y15.HD13.6.2005E. 2004/5988 K. 2005/3541"İDARİ YARGIDA DAVA AÇILMAMASI ( Müstafi Sayılma Kararı Kesinleşmiş İse Bu Durumda Davalılar Verilen Taahhütname Hükümleri Uyarınca Sorumlu Olacaklarından Müstafi Sayılma Kararından Sonra Ödenen Maaşlar İle Yükümlüye Öğrenimi İçin Yapılan Döviz ve TL Cinsinden Harcamalar Belirlenmesi Gereği )
MÜSTAFİ SAYILMA KARARI ( Kesinleşmiş İse Bu Durumda Davalılar Verilen Taahhütname Hükümleri Uyarınca Sorumlu Olacaklarından Müstafi Sayılma Kararından Sonra Ödenen Maaşlar İle Yükümlüye Öğrenimi İçin Yapılan Döviz ve TL Cinsinden Harcamalar Belirlenmesi Gereği )
HÜKÜM ALTINA ALINACAK ASIL ALACAK ( Dava Tarihinden İtibaren Faiz Yürütülerek Fiili Ödeme Tarihindeki Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankasının Efektif Satış Kurundan TL Olarak Tahsiline Karar Verilmesi Gereği ) "
161Y19.HD18.5.2005E. 2004/9148 K. 2005/5709"BAYİLİK SÖZLEŞMESİ ( Sözleşme Devam Ederken Bayinin Başka Firmanın Tüplerini Satması - Ekonomik Mahfa Neden Olan Cezai Şarttan İndirim İstenebileceği )
CEZAİ ŞARTIN İNDİRİLMESİ ( Tacir Sıfatını Haiz Borçlunun Cezai Şartın İndirilmesini İsteyemeyeceği - Hükmedilecek Ceza Ekonomik Yönden Davalının Mahfına Sebep Olması Halinde Cezadan İndirim İstenebileceği )
EKONOMİK MAHFA NEDEN OLAN CEZAİ ŞART ( Hükmedilen Tazminatın Ticari İşletmenin Yıllık Cirosundan Fazla Olması - Cezai Şartın Davalının Ekonmik Mahfına Neden Olup Olmadığının Araştırılarak Tenkis Gerekip Gerekmediğinin Araştırılması Gereği )"
161Y19.HD18.5.2005E. 2004/10961 K. 2005/5750"BAYİLİK SÖZLEŞMESİNİN FESHEDİLMESİ ( Ceza Koşulunun İndirilmesi - Bayinin Tacir Niteliğinin İndirilmesi Gereği )
CEZA KOŞULUNUN İNDİRİLMESİ ( Tacir Sıfatını Taşıyan Borçlu Hakkında Uygulanmayacağı )
TACİR SIFATI ( Cezai Şarttan İndirim Yapılması - Bayilik Sözleşmesinin Feshedilmesi )"
161Y15.HD18.5.2005E. 2004/5094 K. 2005/3100"MECBURİ HİZMET YÜKÜMLÜLÜĞÜ ( Öğrenim Gider Alacağı Talebi - Taahhütnamede İki Misli Cezai Şart Öngörülmesi/Bu Orandaki Cezai Şartın Fahiş Olması Nedeniyle BK.nun 161 /Son Maddesince Hakkaniyete Uygun Biçimde Cezadan İndirim Yapılması Gereği )
ÖĞRENİM GİDER ALACAĞI ( Taahhütnamede İki Misli Cezai Şart Öngörülmesi - Bu Orandaki Cezai Şartın Fahiş Olması Nedeniyle BK.nun 161 /Son Maddesince Hakkaniyete Uygun Biçimde Cezadan İndirim Yapılması Gereği )
TAAHHÜTNAMEDE İKİ MİSLİ CEZAİ ŞART ÖNGÖRÜLMESİ ( Bu Orandaki Cezai Şartın Fahiş Olması Nedeniyle BK.nun 161 /Son Maddesince Hakkaniyete Uygun Biçimde Cezadan İndirim Yapılması Gereği - Öğrenim Gider Alacağı Talebi )
CEZAİ ŞART ( Taahhütnamede İki Misli Cezai Şart Öngörülmesi/Bu Orandaki Cezai Şartın Fahiş Olması Nedeniyle BK.nun 161 /Son Maddesince Hakkaniyete Uygun Biçimde Cezadan İndirim Yapılması Gereği - Öğrenim Gider Alacağı Talebi )"
161Y15.HD14.4.2005E. 2004/6561 K. 2005/2290"ÖĞRENİM GİDER ALACAĞININ TAHSİLİ ( Davalı Öğrenimini Tamamlayamayıp Yüklenimini Yerine Getiremediği - Taahhüdüne Aykırı Davranması Nedeniyle Yapılan Giderleri Aynen Ödemekle Mükellef Olduğu )
TAAHHÜDE AYKIRI DAVRANIŞ ( Davalı Öğrenimini Tamamlayamayıp Yüklenimini Yerine Getiremediği/Yapılan Giderleri Aynen Ödemekle Mükellef Olduğu - Öğrenim Gideri Alacağının Tahsili )
ÖĞRENİMİNİ TAMAMLAYAMAYAN ÖĞRENCİ ( Öğrenim Gideri Alacağının Tahsili - Taahhüdüne Aykırı Davranması Nedeniyle Yapılan Giderleri Aynen Ödemekle Mükellef Olduğu )
BİLİRKİŞİ İNCELEMESİ ( Öğrenim Gideri Alacağının Tahsili - Konunun Uzmanı Bilirkişi Tayin Edilerek Türk Lirası ve Döviz Cinsinden Yapılan Masrafların Ayrı Ayrı Belirlenip Sarf Tarihlerinden İtibaren Dava Tarihine Kadar İşlemiş Faizleri Hesaplanması Gereği )"
161Y15.HD5.4.2005E. 2004/5413 K. 2005/2025"ÖGRENİM GİDERİ ALACAĞININ TAHSİLİ TALEBİ ( Lisansüstü ve Doktora Öğrenimi İçin Yurtdışına Gönderilen ve Doktora Derslerinden Başarısız Olan Araştırma Görevlisinden ve Kefillerinden - Fahiş Cezai Şartta İndirim Yapılması Gereği )
İTİRAZIN İPTALİ TALEBİ ( Yurtdışına Yüksek Lisans ve Doktora Eğitimi İçin Gönderilen Araştırma Görevlisinin Sözleşmeye Uymayarak Görevine Dönmemesi/Döviz Cinsinden Yapılan Masraflardan Sorumlu Olması - Kefalet ve Yüklenme Senedinde Öngörülen Fahiş Cezai Şarttan İndirim Yapılması Gereği )
CEZAİ ŞARTTAN İNDİRİM YAPILMASI GEREĞİ ( Kefalet ve Yüklenme Senedi ile Yurtdışına Yüksek Lisans ve Doktora Eğitimi İçin Gönderilen Araştırma Görevlisinin Görevine Dönmemesi Nedeniyle Yapılan Masrafların ve Cezai Şartın Tahsili Talebi )
YÜKLENME VE KEFALET SENEDİNDEN KAYNAKLANAN ALACAĞIN TAHSİLİ TALEBİ ( Yurtdışına Yüksek Lisans ve Doktora Eğitimi İçin Gönderilen Araştırma Görevlisinin Görevine Geri Dönmemesi - Fahiş Cezai Şarttan İndirim Yapılması Gereği )
FAHİŞ CEZAİ ŞARTTAN İNDİRİM YAPILMASI GEREĞİ ( Kefalet ve Yüklenme Senedi ile Yurtdışına Yüksek Lisans ve Doktora Eğitimi İçin Gönderilen Araştırma Görevlisinin Görevine Dönmemesi Nedeniyle Yapılan Masrafların ve Cezai Şartın Tahsili Talebi )
YURTDIŞINA YÜKSEK LİSANS VE DOKTORA EĞİTİMİ İÇİN GÖNDERİLEN VE GÖREVİNE GERİ DÖNMEYEN ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ ( Yapılan Masrafları ve Sözleşme Gereği Kararlaştırılan Cezai Şartı Ödeme Yükümlülüğü - Fahiş Cezai Şartta İndirim Yapılması Gereği )"
161Y15.HD30.3.2005E. 2004/3978 K. 2005/1888"ÖĞRENİM GİDERİ ALACAĞININ TAHSİLİ ( Kurumca Tek Yanlı Hazırlanmış ve Genel İşlem Şartı Niteliğinde Konulan Cezai Şartın Fahiş Olması Nedeniyle BK.161 /Son Maddesince Hakkaniyete Uygun Biçimde İndirim Yapılarak Cezai Şart Tayini Gereği )
CEZAİ ŞART ( Kurumca Tek Yanlı Hazırlanmış ve Genel İşlem Şartı Niteliğinde Konulan Cezai Şartın Fahiş Olması Nedeniyle BK.161 /Son Maddesince Hakkaniyete Uygun Biçimde İndirim Yapılarak Cezai Şart Tayini Gereği - Öğrenim Gideri Alacağının Tahsili Talebi )
HAKKANİYETE UYGUN İNDİRİM ( Kurumca Tek Yanlı Hazırlanmış ve Genel İşlem Şartı Niteliğinde Konulan Cezai Şartın Fahiş Olması Nedeniyle BK.161 /Son Maddesince Hakkaniyete Uygun Biçimde İndirim Yapılarak Cezai Şart Tayini Gereği )"
161Y15.HD23.3.2005E. 2004/4725 K. 2005/1740"İTİRAZIN İPTALİ ( Öğrenim Gideri Alacağının Tahsili - Olayda Temerrüt Olgusu Oluşmadığından İcra Takip Tarihi Temerrüdün Başlangıcı Kabul Edilip Faiz Yürütülmesi Gereği )
ÖĞRENİM GİDER ALACAĞININ TAHSİLİ ( Olayda Temerrüt Olgusu Oluşmadığından İcra Takip Tarihi Temerrüdün Başlangıcı Kabul Edilip Faiz Yürütülmesi Gereği )
TEMERRÜT OLGUSU ( Olayda Oluşmadığından İcra Takip Tarihi Temerrüdün Başlangıcı Kabul Edilip Faiz Yürütülmesi Gereği - Öğrenim Gideri Alacağının Tahsili )"
161Y13.HD3.3.2005E. 2004/15035 K. 2005/3146"CEZAİ ŞART ( Geçersiz Sözleşmede Yer Alan Cezai Şartın Da Geçersiz Olduğu - Tapulu Taşınmazın Haricen Satışı )
HARİCEN SATIN ALINAN TAŞINMAZ ( Ödenen Satış Bedeli İle Sözleşme De Kararlaştırılan Cezai Şartın Tahsili Talebi - Geçersiz Sözleşmede Yer Alan Cezai Şartın Talep Edilemeyeceği )
GEÇERSİZ SÖZLEŞME ( Tapulu Taşınmazın Haricen Satışı - Geçersiz Sözleşmede Yer Alan Cezai Şartın Da Geçersiz Olduğu/İstenemeyeceği )
SATIŞ BEDELİ VE CEZAİ ŞARTIN TAHSİLİ TALEBİ ( Tapulu Taşınmazın Haricen Satışı - Geçersiz Sözleşmede Yer Alan Cezai Şartın Da Geçersiz Olduğu/İstenemeyeceği )"
161Y9.HD2.3.2005E. 2005/5495 K. 2005/6735"İŞ AKDİNİN FESHİ ( Sendikal Nedenle/Davacının İşe İade Edilmesi - Kötüniyet Tazminatında 1/2 Oranında İndirime Gidilmesi/Cezai Şart Olmadığı Hakimin Tenkis Edemeyeceği )
İŞE İADE ( Kötüniyet Tazminatında 1/2 Oranında İndirime Gidilmesi - Cezai Şart Olmadığı/Yüksek Miktarlara Ulaşsa da Hakimin Müdahalesine Tabi Bulunmadığı )
KÖTÜNİYET TAZMİNATI ( İş Akdinin Haksız Feshi/İşe İade - Cezai Şart Olmadığı/İşverenin Kötüniyetli Feshine Karşı Getirilmiş Hukuki Bir Yaptırım Olduğu Tenkis Edilemeyeceği )
TENKİS EDİLEMEYECEK TAZMİNAT ( İşverenin Haksız Feshi Nedeniyle Hükmedilen Kötüniyet Tazminatı - Cezai Şart Olmadığı/Yüksek Miktarlara Ulaşsa da Hakimin Müdahalesine Tabi Bulunmadığı )
CEZAİ ŞART ( İhbar Tazminatının Vasıflı Şekli Olan Kötüniyet Tazminatının Bu Nitelikte Olmadığı - Yüksek Miktarlara Ulaşsa da Hakimin Müdahalesine Tabi Bulunmadığı/Tenkis Edilemeyeceği )"
161Y15.HD15.2.2005E. 2004/4167 K. 2005/745"İTİRAZIN İPTALİ ( Taahhüt ve Kefalet Senedine Dayalı Olarak Yapılan İcra Takibine Vaki İtiraz Nedeniyle )
TAAHHÜDÜ İHLAL ( Yurda Dönüp Görevine Başlaması İstenildiği Halde Bu Çağrıya Uymayarak Taahhüdü İhlal Eden Davalının Kararlaştırılan Cezai Şarttan Sorumlu Olması )
YÜKLENME SENEDİNE AYKIRILIK ( Döviz Cinsinden Yapılan Giderlerin Fiili Ödeme Tarihindeki Türk Lirası Karşılığının Ödenmesi Taahhüt Edildiğinden İcra Takip Tarihi İtibarıyla Dövizin Türk Lirası Karşılığının Dikkate Alınamaması )
CEZAİ ŞART ( Yabancı Para Cinsinden Yapılan Giderler Yönünden Cezadan İndirim Yapılabilmesi-Yapılacak İndirim Oranının Kabul Edilebilir Nitelikte Olmasının Gerekmesi )
TALEPLE BAĞLILIK İLKESİ ( Yurtiçi Maaşları ile İlgili Masraf Kalemi İcra Takibine Konu Edilmesine Rağmen Dava Konusu Edilmediğinden Mahkemece Dikkate Alınamaması )
FAHİŞ CEZAİ ŞARTIN TENKİSİ ( Yabancı Para Cinsinden Yapılan Giderler Yönünden Cezadan İndirim Yapılabilmesi-Yapılacak İndirim Oranının Kabul Edilebilir Nitelikte Olmasının Gerekmesi )"
161Y13.HD15.2.2005E. 2004/14784 K. 2005/2161"ALACAK DAVASI ( Taraflar Arasındaki Sözleşmeyle Satın Alınan Dairenin Belirtilen Tarihte Teslim Edilmemesi Halinde Belirlenen Miktarda Tazminat Ödeneceğinin Kararlaştırıldığından Zamanında Dairesin Teslim Edilmemesi Nedeniyle Bu Tazminatın İstenilmesi )
CEZAİ ŞART ( Tarafların Sözleşme ile Ceza Koşulu Tutarını Serbestçe Tesbit ve Tayin Edebilmesi-Ne Var ki Hakimin Aşırı Gördüğü Cezaları İndirmekle Görevli Olması )
CEZANIN AŞIRILIĞI ( Ceza Koşulunun Taraflar Arasındaki İlişkiye Uygun Düşmeyecek Şekilde Yüksek Tutulması ve Açıkça Hakkaniyet ve Nesafete Aykırı Bulunması Durumunda Aşırılığın Varlığının Kabul Edilmesinin Gerekmesi )
CEZAİ ŞARTTAN İNDİRİM ( Aşırılığın Belirlenmesinde Ceza Koşulunun Borcun Yerine Getirilmesi için Borçlu Üzerinde Manevi Bir Baskı Yaptığıda Gözetilmeli Böyle Bir Baskının Ortadan Kalkmasına Yol Açacak Şekilde İndirimden de Kaçınılması )"
161Y9.HD14.2.2005E. 2004/14258 K. 2005/4135"CEZAİ ŞARTIN FAHİŞ OLDUĞUNDAN İNDİRİLMESİ GEREĞİ ( Belirli Süreli Hizmet Sözleşmesinin Süre Dolmadan Haksız Feshi Nedeniyle Sözleşmede Öngörülen Cezai Şart Talebi )
FAHİŞ CEZAİ ŞARTTA İNDİRİM YAPILMASI GEREĞİ ( Belirli Süreli Hizmet Sözleşmesinin Süre Dolmadan Haksız Feshi Nedeniyle Sözleşmedeki Cezai Şartın Tahsili Talebi )
BELİRLİ SÜRELİ HİZMET SÖZLEŞMESİNİN SÜRE BİTİMİNDEN SONRA FESHEDİLMEDİĞİNDEN AYNI SÜRE İÇİN YENİLENMESİ ( İkinci Dönem Süresi Bitmeden Yapılan Haksız Fesih Nedeniyle Cezai Şart Talebi - Fahiş Cezai Şartta İndirim Yapılması Gereği )"
161Y9.HD14.2.2005E. 2004/14104 K. 2005/4120"KIDEM VE İHBAR TAZMİNATI TALEBİ ( Davacı Ödenen Aylık Ücretin İçinde Fazla Mesai Ücret Alacağının Olduğunu Kabul Ettiğinden Çalıştığı Süre İçin Tekrar Mükerrer Ödemeye Neden Olacak Şekilde Bu Alacağın Reddi Yerine Kabul Edilmesi Hatalı Olduğu )
FAZLA MESAİ ÜCRET ALACAĞI ( Davacı Ödenen Aylık Ücretin İçinde Fazla Mesai Ücret Alacağının Olduğunu Kabul Ettiğinden Çalıştığı Süre İçin Tekrar Mükerrer Ödemeye Neden Olacak Şekilde Bu Alacağın Reddi Yerine Kabul Edilmesi Hatalı Olduğu )
MÜKERRER ÖDEME ( Davacı Ödenen Aylık Ücretin İçinde Fazla Mesai Ücret Alacağının Olduğunu Kabul Ettiğinden Çalıştığı Süre İçin Tekrar Mükerrer Ödemeye Neden Olacak Şekilde Bu Alacağın Reddi Yerine Kabul Edilmesi Hatalı Olduğu - Kıdem ve İhbar Tazminatı Alacağı )"
161Y15.HD8.2.2005E. 2004/7142 K. 2005/587"ÖĞRENİM GİDERLERİNİN TAHSİLİ İSTEMİ ( Davalıların Taahhütname ve Kefaletnameleri Değerlendirilerek BK.nun 161 /son Maddesine Göre Cezai Şartın Hakkaniyete Uygun Biçimde Tenkisi Düşünülerek Davalıların Sorumlu Oldukları Miktarların Belirlenmesi Gereği )
DAVANIN KONUSUZ KALMASI ( Gerekçesiyle Hüküm Kurulmasına Yer Olmadığı Kararı/Davacı Vekilinin İmzasız ve Kesin Nitelikte Olmayan Beyanı Dikkate Alınarak Karar Verilemeyeceği - Öğrenim Giderlerinin Tahsili İstemi )
CEZAİ ŞART ( Davalının Göreceği Öğrenimde Başarılı Olamaması Halinde Taahhüt Senedinde Kabul Etmesi/Öğrenim Giderlerinin Tahsili İstemi - Davalıların Taahhütname ve Kefaletnameleri Değerlendirilerek Karar Verileceği )"
161YHGK2.2.2005E. 2004/9-759 K. 2005/9"HİZMET SÖZLEŞMESİNİN HAKSIZ FESHİ ( Sözleşmede Öngörülen Cezai Şartın Tahsili Talebi - Cezai Şartın Borçlusu Tacir Olsa Bile İş Akdindeki Fahiş Cezai Şart indirime Tabi Tutulması Gereği )
CEZAİ ŞART ( Borçlusu Tacir Olsa Bile İş Akdindeki Fahiş Cezai Şartın İndirime Tabi Tutulması Gereği - Hakimin Fahiş Gördüğü Cezaları Tenkis ile Mükellef Olduğu )
TACİR SIFATINI HAİZ BORÇLU ( Fahiş Olduğu İddiasıyla Bir Ücret veya Cezanın İndirilmesini Mahkemeden İstiyemeceği - Ancak İş Akdindeki Fahiş Cezai Şartın İndirime Tabi Tutulması Gereği )
İŞ AKTİNDE CEZAİ ŞART ( Cezai Şartın Borçlusu Tacir Olsa Bile Fahiş Cezai Şartın İndirime Tabi Tutulması Gereği - Hizmet Sözleşmesinin Haksız Feshi )
TACİR İŞVEREN ( Fahiş Olduğu İddiasıyla Bir Ücret veya Cezanın İndirilmesini Mahkemeden İstiyemeceği - Ancak İş Akdindeki Fahiş Cezai Şartın İndirime Tabi Tutulması Gereği )"
161Y9.HD24.1.2005E. 2004/31271 K. 2005/1289"KIDEM VE İHBAR TAZMİNATI TALEBİ ( Toplu İş Sözleşmesinde Hüküm Altına Alınan Tazminat Cezai Şart Niteliğinde Olduğundan Borçlar Kanunun 161 /son Maddesi Uyarınca Takdiri İndirim Hususunun Tartışılmamış Olmasının Bozmayı Gerektirmesi )
TOPLU İŞ SÖZLEŞMESİ ( Gereğince Hüküm Altına Alınan Tazminat Cezai Şart Niteliğinde Olduğundan Borçlar Kanunun 161 /son Maddesi Uyarınca Takdiri İndirim Hususunun Tartışılmamış Olmasının Bozmayı Gerektirmesi - Kıdem ve İhbar Tazminatı Talebi )
CEZAİ ŞART ( Toplu İş Sözleşmesinde Hüküm Altına Alınan Tazminat Cezai Şart Niteliğinde Olması/Borçlar Kanunun 161 /son Maddesi Uyarınca Takdiri İndirim Hususunun Tartışılması Gereği - Kıdem ve İhbar Tazminatı Talebi )
TAKDİRİ İNDİRİM SEBEBİ ( Toplu İş Sözleşmesinde Hüküm Altına Alınan Tazminat Cezai Şart Niteliğinde Olması/Borçlar Kanunun 161 /son Maddesi Uyarınca Takdiri İndirim Hususunun Tartışılması Gereği - Kıdem ve İhbar Tazminatı Talebi )"
161Y13.HD22.11.2004E. 2004/15671 K. 2004/16821"TELLALLIK SÖZLEŞMESİNE DAYALI CEZAİ ŞART TALEBİ ( Sözleşme Serbestisi Prensibi - Fahiş Olmaması Halinde Sözleşmede Kararlaştırılan Cezai Şarta Hükmedilmesi Gereği )
EMLAK KOMİSYONCUSUNUN CEZAİ ŞART TALEBİ ( Tellallık Sözleşmesinde Alıcının Sözleşmeden Haksız Gerekçelerle Cayması Nedeniyle - Akit Serbestisi Prensibi/Fahiş Olmamak Koşluyla Cezai Şarta Hükmedileceği )
CEZAİ ŞART TALEBİ ( Tellallık Sözleşmesinden Cayan Alıcıdan - Sözleşme Serbestisi Prensibi/Fahiş Olmamak Koşuluyla Sözleşmede Kararlaştırılan Cezai Şarta Hükmedilmesi Gereği )
SÖZLEŞME SERBESTİSİ PRENSİBİ ( Emlak Komisyoncusunun Taşınmazı Almaktan Vazgeçen Alıcıdan Tellallık Sözleşmesi Gereği Cezai Şart Talebi - Fahiş Olmamak Koşuluyla Cezai Şarta Hükmedilmesi Gereği )
FAHİŞ CEZAİ ŞARTTA İNDİRİM YAPILMASI GEREĞİ ( Emlak Komisyoncusunun Taşınmazı Satın Almaktan Vazgeçen Alıcıdan Tellallık Sözleşmesi Gereği Cezai Şart Talebi - Akit Serbestisi Kuralı )
TEMYİZ TALEBİNİN REDDİ GEREĞİ ( Katılma Yoluyla Temyiz Dilekçesi Veren ve İhtara Rağmen Harç Yatırmayan Tarafın )
KATILMA YOLUYLA TEMYİZ TALEBİNİN REDDİ GEREĞİ ( İhtara Rağmen Temyiz Harcını Yatırmayan Tarafın )"
161Y9.HD26.10.2004E. 2004/1059 K. 2004/24169"İŞÇİLİK ALACAKLARI DAVASI ( Fazla Mesai-Özel Hizmet Tazminatı-İş Sonu Tazminatı-Ücret Tüfe Farkı ile Ulusal Bayram ve Genel Tatil Gündeliklerinin Ödetilmesi İstemi )
KIDEM TAZMİNATI ( Bu Tazminatın İşçilikte Geçen Süre için Hesaplanarak Ödenmesi Gerekirken Sözleşmeli Personel Olarak Çalışılan Süre için de Bu Yönde Hesaplama Yapılarak Davacıya Ödeme Yapılmasının Hatalı Olması )
ÖZEL TAZMİNAT ( Hizmet Sözleşmesinde Bu Tazminatla İlgili Olarak Yapılan Düzenlemenin Cezai Şart Niteliğinde Olması Nedeniyle Borçlar Kanunu Uyarınca İndirim Yapılmasının Gerekip Gerekmediğinin Değerlendirilmesi )
CEZAİ ŞART ( İş Sözleşmesinde Özel Tazminatla İlgili Olarak Yapılmış Olan Düzenleme Cezai Şart Niteliğinde Olması Nedeniyle Borçlar Kanunu Uyarınca İndirim Yapılmasının Gerekip Gerekmediğinin Değerlendirilmesinin Gerekmesi )"
161Y9.HD25.10.2004E. 2004/7417 K. 2004/23825"İŞ GÜVENCESİ TAZMİNATI ( Toplu İş Sözleşmesinde İşçi Lehine Hüküm Bulunması - Bilirkişi Raporu ile Hesaplanan Miktar Üzerinden Makul Bir İndirim Yapılması Gereği )
CEZAİ ŞART ( Hesaplanan İş Güvencesi Tazminatının Fahiş Olması - Mahkemece Borçlar Kanununun 161 /son Maddesi Gereğince Hesaplanan Miktardan Makul Bir İndirim Yapılmadan Hüküm Kurulmasının Hatalı Olduğu )"
161Y13.HD12.10.2004E. 2004/6408 K. 2004/14220"KOMİSYON SÖZLEŞMESİNDEKİ CEZAİ ŞART ( Hakimin Fahiş Gördüğü Cezaları Tenkis İle Mükellef Olduğu - Bu Hükmü Hakimin Resen Gözetmesi Gereği )
FAHİŞ CEZAİ ŞARTIN TENKİSİ ( Hakimin Resen Gözetmesi Gereği - Hak Adalet ve Nesafet Kurallarına Uygun Olarak Tesbit Edilmesinde Usul )
CEZAİ ŞARTIN TENKİSİ ( Hakimin Fahiş Gördüğünü Tenkis İle Mükellef Olduğu - Bu Hükmü Hakimin Resen Gözetmesi Gereği )"
161Y13.HD11.10.2004E. 2004/6611 K. 2004/14120"CEZAİ ŞART TALEBİ ( Sözleşmede Cezai Şartın Fahiş Olmadığının Yazılı Olması - Doğmamış Haktan Feragat Geçerli Olmadığından Mahkemece Cezai Şartın Fahiş Olup Olmadığının Tartışılması Gereği )
FAHİŞ OLMADIĞI KARARLAŞTIRILAN CEZAİ ŞARTIN FAHİŞ OLUP OLMADIĞININ ARAŞTIRILMASI GEREĞİ ( Doğmamış Haktan Feragat Edilememesi )
DOĞMAMIŞ HAKTAN FERAGAT EDİLEMEMESİ ( Sözleşmede Cezai Şartın Fahiş Olmadığının Kararlaştırılmış Olmasının Cezai Şartın Fahiş Olup Olmadığını Araştırma Yükümlülüğünü Ortadan Kaldırmaması )
ORTAK OLDUĞU ŞİRKETİN İŞTİGAL ALANINDA FAALİYET GÖSTEREN BAŞKA BİR İŞYERİ DAHA AÇAN DAVALI ( Cezai Şart Ödeme Yükümlülüğü - Sözleşmede Öngörülen Cezai Şartın Fahiş Olmadığına İlişkin Sözleşmedeki Hükmün Geçersiz Olması/Doğmamış Haktan Feragat Edilememesi )"
161Y9.HD5.10.2004E. 2003/23807 K. 2004/22055"CEZAİ ŞART TALEBİ ( Fahiş Cezai Şartta İndirim Yapılması Mecburiyeti - Rekabet Yasağından Kaynaklanan Cezai Şart Alacağı )
FAHİŞ CEZAİ ŞART ( İndirime Tabi Tutulması Mecburiyeti - Cezai Şartın Rekabet Yasağı Sözleşmesinden Kaynaklanmasının İndirime Mani Olmaması )
REKABET YASAĞI SÖZLEŞMESİNDEN KAYNAKLANAN CEZAİ ŞART TALEBİ ( Fahiş Cezai Şartta Mahkemece İndirim Yapılması Mecburiyeti )"
161Y13.HD3.5.2004E. 2003/16053 K. 2004/6546"SÖZLEŞMENİN FESHİ ( Aylık Ücretlerin %100 Zamlı Ödeneceğine İlişkin Cezai Şart - Hakimin Aşırı Gördüğü Cezaları İndirmekle Görevli Bulunduğu/Araştırması Zorunluluğu )
CEZAİ ŞART ( Sözleşenler Arasındaki İlişkiye Uygun Düşmeyecek Ölçüde Yüksek Tutulması ve Açıkça Hakseverliğe Aykırı Bulunması - Hakimin Aşırı Gördüğü Cezaları İndirmekle Görevli Bulunduğu )
HAKİMİN AŞIRI GÖRDÜĞÜ CEZALARI İNDİRME GÖREVİ ( Cezai Şartın Sözleşenler Arasındaki İlişkiye Uygun Düşmeyecek Ölçüde Yüksek Tutulması ve Açıkça Hakseverliğe Aykırı Bulunması )"
161Y15.HD29.4.2004E. 2003/5432 K. 2004/2399"LİSANSÜSTÜ EĞİTİM AMACIYLA YURTDIŞINA GÖNDERİLME ( Davalının Mecburi Hizmet Süresini Tamamlamadan Görevini Bırakması Nedeniyle Yapılan Eğitim Giderlerinin Ödetilmesi Talebi )
MECBURİ HİZMETİN YERİNE GETİRİLMEMESİ ( Yurtdışında Lisansüstü Eğitim Gören Davalıdan Taahütname Gereği Sarfedilen Eğitim Giderlerinin Tahsil Edileceği )
EĞİTİM GİDERLERİNİN ÖDETİLMESİ ( Döviz Cinsinden Yapılan Giderlerin Geri İadesinde Ceza Şartın Tümden Kaldırıldığı )"
161Y13.HD29.4.2004E. 2003/17643 K. 2004/6396"KAT KARŞILIĞI İNŞAAT SÖZLEŞMESİ GEREĞİ MÜTEAHHİDE DÜŞEN DAİREYİ HARİCEN SATIN ALAN DAVACI ( Müteahhidin Dairenin Devrini Vermemesi Nedeniyle Akdin Feshi - Peşin Ödenen Bedelin İadesi ve Cezai Şart Talebi/Yabancı Para Üzerinden Ödenen Bedelin Fiili Ödeme Tarihindeki TL Karşılığının İstenmesi Halinde Bu Şekilde Hüküm Kurulması Gereği )
MÜTEAHHİDİN KAT KARŞILIĞI İNŞAAT SÖZLEŞMESİ GEREĞİ KENDİSİNE DÜŞEN DAİREYİ HARİCEN SATMASI ( Sözleşmenin Geçerli Olduğu - Dairenin Mülkiyetini Devretmeyen Müteahhidin Akdin Feshi Nedeniyle Aldığı Bedeli İadeye ve Cezai Şart Ödemeye Mahkum Edilmesi Gereği - Yabancı Para Üzerinden Ödenen Bedelin Fiili Ödeme Tarihindeki TL Karşılığının Ödetilmesi Talebi )
CEZAİ ŞART VE PEŞİN ÖDENEN BEDELİN İADESİ TALEBİ ( Kat Karşılığı İnşaat Sözleşmesi Gereği Müteahhide Düşen Daireyi Haricen Satın Alan Davacıya Dairenin Mülkiyetinin Geçirilmemesi Nedeniyle Akdin Feshi - Yabancı Para Alacağının Fiili Ödeme Günündeki Kur Üzerinden TL Karşılığının Ödetilmesi Talebinin Kabulü Gereği )
YABANCI PARA ALACAĞININ FİİLİ ÖDEME GÜNÜNDEKİ KUR ÜZERİNDEN TL KARŞILIĞINA HÜKMEDİLMESİ TALEBİ ( Kat Karşılığı İnşaat Sözleşmesi Gereği Müteahhide Düşen Bağımsız Bölümü Harici Sözleşmeyle Satın Alan Davacının Daire Mülkiyetinin Geçirilmemesi Nedeniyle Akdi Feshedip Açtığı Cezai Şart ve Ödenen Bedelin İadesi Davasında )
FİİLİ ÖDEME GÜNÜNDEKİ KUR ÜZERİNDEN TL KARŞILIĞININ TAHSİLİ TALEBİ ( Yabancı Para Alacağı İçin - Mahkemece Talep Gibi Karar Verilmesi Gereği )"
161Y13.HD21.4.2004E. 2003/16167 K. 2004/5671"İŞGAL TAZMİNATI ( Kira Akdinin Bitiminde Kiralananın Teslim Edilmediğini İddia Ve Teslim Tarihine Kadar Geçen Zaman İçin İstenmesi - Davalının Yazılı Delille Kiralananı Davacı Kiralayana Teslim Yükümlülüğünü Yerine Getirdiğini İspatlayamazsa Sorumlu Olduğu )
KİRALANAN YERİN KİRALAYANA TESLİMİ ( Edilmediği İddiası Ve Teslim Tarihine Kadar Geçen Zaman İçin Ecrimisil İstenmesi - Davalının Yazılı Delille Kiralananı Davacı Kiralayana Teslim Yükümlülüğünü Yerine Getirdiğini İspatlayamazsa Sorumlu Olduğu )
YAZILI DELİL ZORUNLULUĞU ( Kiralananı Davacı Kiralayana Teslim Yükümlülüğünü Yerine Getirdiğini İspatlayaması Gereği - Kira Akdinin Bitiminde Kiralananın Teslim Edilmediğinin İspatlanamazsa Kiracının İşgal Tazminatından Sorumlu Olduğu )
CEZAİ KOŞUL ( Kira Sözleşmesinde Bulunmasına Göre Fahiş Olup Olmadığının Araştırılması Gereği - İşgal Tazminatı )"
161YHGK7.4.2004E. 2004/13-208 K. 2004/211"İRTİFAK HAKKININ İPTALİ ( Taşınmazı Süresinden Önce İade Etmek Zorunda Kalan Davacının Müsbet ve Menfi Zararının Tazmini Talebi )
MÜSBET ZARARIN TAZMİNİ TALEBİ ( İrtifak Hakkının Mahkemece İptaline Kendi Kusurlu Davranışıyla Sebep Olan Kişinin Bu Nedenle Müsbet Zarar Talep Edemeyeceği )
MENFİ ZARARIN TAZMİNİ TALEBİ ( İrtifak Sözleşmesinin Mahkemece İptaline Kendi Kusuruyla Sebep Olan Davacının Bu Nedenle Menfi Zarar Talep Edemeyeceği )
TAZMİNAT TALEBİ ( İrtifak Sözleşmesinin Mahkemece İptaline Kendi Kusuruyla Sebep Olan Davacının Bu Nedenle Müsbet ve Menfi Zarar Talep Edemeyeceği )
ORMAN ARAZİSİ ÜZERİNDE LEHİNE İRTİFAK HAKKI TESİS EDİLEN KİŞİ ( İrtifak Sözleşmesinin İptaline Kendi Kusuruyla Sebep Olan Davacının Bu Nedenle Uğradığı Müsbet ve Menfi Zararı Talep Edemeyeceği )"
161Y9.HD1.3.2004E. 2003/14770 K. 2004/3915"CEZAİ ŞART VE ÜCRET ALACAĞININ ÖDETİLMESİ TALEBİ ( Fona Devredilen ve Tasfiye Halinde Bulunan Davalı Bankanın Davacının Hizmet Akdini Feshinde Haklı Nedenlerinin Bulunup Bulunmadığı Araştırılması Gereği )
FONA DEVREDİLEN BANKA ( Tasfiye Halinde Bulunan Davalı Bankanın Davacının Hizmet Akdini Feshinde Haklı Nedenlerinin Bulunup Bulunmadığı ve B.K.'nun 117-161 unsurlarının Araştırılması Gereği )
HİZMET AKDİNİN FESHİ ( Fona Devredilen ve Tasfiye Halinde Bulunan Davalı Bankanın Davacının Hizmet Akdini Feshinde Haklı Nedenlerinin Bulunup Bulunmadığı ve B.K.'nun 117-161 unsurlarının Araştırılması Gereği - Cezai Şart ve Ücret Alacağı Talebi )"
161Y15.HD20.1.2004E. 2003/3244 K. 2004/221"AVUKATLIK ÜCRETİ ( Davanın Konusu Bir Miktar Para Alacağının Tahsiline İlişkin Olmakla Avukatlık Vekalet Ücretinin Tarifnameye Göre Nisbi Olmasının Gerekmesi )
PARA ALACAĞININ TAHSİLİ ( Para Alacağı Tahsili Davasında Avukatlık Vekalet Ücretinin Tarifnameye Göre Nisbi Olmasının Gerekmesi ve Bu Hususta Hakimin Takdir Hakkının Olmaması )
HAKİMİN TAKDİR HAKKI ( Para Alacağı Tahsili Davasında Avukatlık Vekalet Ücretinin Tarifnameye Göre Nisbi Olmasının Gerekmesi ve Bu Hususta Hakimin Takdir Hakkının Olmaması )
CEZAİ ŞART ( Cezai Şartın Hakimce Tenkis Edilebilmesi )
TENKİS ( Cezai Şartın Hakimce Tenkis Edilebilmesi )"
161Y15.HD10.12.2003E. 2003/2800 K. 2003/5920"TAAHHÜDÜN İHLALİ ( YÖK Yasası Hükümlerince Lisansüstü Eğitim Amacıyla Yurtdışına Gönderilen Kişinin Taahhüdünü İhlali Halinde Ödeyeceği Miktarın Ve Cezai Şartın Hükmolunması )
YÖK YASASININ UYGULANMASI ( YÖK Yasası Hükümlerince Lisansüstü Eğitim Amacıyla Yurtdışına Gönderilen Kişinin Taahhüdünü İhlali Halinde Ödeyeceği Miktarın Ve Cezai Şartın Hükmolunması )
CEZAİ ŞARTIN TENKİSİ ( Yüzde Yüz Cezai Şartın Fahiş Olduğu Gözetilerek Cezai Şartın Borçlar Kanunu Uyarınca Hakkaniyete Uygun Biçimde Tenkisi Suretiyle Hüküm Tesisinin Gerekmesi )
KEFİLİN SORUMLULUĞU ( Kefilin Sorumlu Olduğu Meblağın İnfazı Kabil Olacak Şekilde Hükümde Açıkça Belirtilmesinin Gerekmesi )"
161Y9.HD17.11.2003E. 2003/6942 K. 2003/19428"CEZAİ ŞART ALACAĞI ( Çalışılan ve Çalışılmayan Hizmet Akdi Süresi Nazara Alınarak İndirim Yapılmadan Hüküm Kurulmasının Doğru Olmadığı )
TENKİS ( Cezai Şart - Taraflar Arasında Hizmet Sözleşmesi Bulunması/Çalışılan ve Çalışılmayan Süreler Nazara Alınarak İndirim Yapılması Gereği )
ÜCRET VE CEZANIN TENKİSİ ( Taraflar Arasında Hizmet Sözleşmesi Bulunması - Tarafların Tacir Olmamasından Dolayı Tenkis Yasağının Uygulanamayacağı )"
161Y15.HD17.11.2003E. 2003/2502 K. 2003/5494"CEZAİ ŞART ( İnşaatın Sözleşmede Belirlenen Tarihte Tamamlanamaması )
KUSURLU İŞ ( Yüklenicinin İnşaata Ruhsat Almadan Başlaması )
İYİNİYET KURALI ( Yüklenicinin Kendi Kusurundan Kaynaklanan Sebepten Sorumlu Olmadığını İleri Süremeyeceği )
İNŞAATIN SÜRESİNDE TAMAMLANAMASI ( Deprem Ve İmar Çalışmaları Nedeniyle Teslim Süresinin Uzayacağı - Bu Süreler Çıkarıldıktan Sonra Gecikme Cezasının Hesaplanması Gereği )"
161Y9.HD4.11.2003E. 2003/4264 K. 2003/18705"İŞ AKDİNİN FESHİ ( Sözleşmenin Kim Tarafından Feshedildiğinin Anlaşılamaması - Sona Eren Sözleşmeyi Ücretleri Eksik Ödenen Davacının Haklı Sebeple Feshettiğinin Kabulü Gereği )
KIDEM TAZMİNATI ( Ücretinin Eksik Ödenmesi Nedeniyle İş Sözleşmesini Fesheden Davacı - Hükmedilmesi Gereği/Haklı Fesih )
ÜCRETİN EKSİK ÖDENMESİ ( Haklı Sebeple Fesih - Kararlaştırılan Cezai Şarta ve Mahrum Kalınan Ücrete Hükmedilmesinin Gerektiği )
CEZAİ ŞART ( Ücretin Eksik Ödenmesi Nedeniyle İş Akdinin Haklı Sebeple Feshi - Kararlaştırılan Cezai Şartın İşçiye Ödenmesine Hükmedilmesi Gereği )"
161Y15.HD15.10.2003E. 2003/1782 K. 2003/4774"CEZAİ ŞART ( Sözleşmede Teslim Süresinin Kesin Olarak Belirlenmesi - Bölgedeki İnşaat Yasağının Teslim Süresini Etkileyeceği Savının Dinlenemeyeceği )
KESİN VADE ( Eser Sözleşmesi - Teslim Süresinin Bölegedeki İnşaat Yasağı Nedeniyle Uzadığı İddiasının Dinlenemeyeceği )
ESER SÖZLEŞMESİ ( Teslim Süresinin Sözleşme İle Kesin Olarak Belirlenmesi )
TENKİS ( Eser Sözleşmesine Uyulmaması Nedeniyle Verilecek Cezanın Fahiş Olması )
YAPI KOOPERATİFİ ( Tacir Olmaması Nedeniyle Sözleşmeye Uymadığı İçin Verilecek Cezanın Fahiş Olması Halinde Tenkis Olunması Gereği )"
161Y9.HD13.10.2003E. 2003/16770 K. 2003/16857"İŞ GÜVENCESİ TAZMİNATI ( Davanın Davacı İşcinin İşverenin İş Sözleşmesini Keyfi Feshettiğini Belirterek İş Güvencesi Tazminatının Hüküm Altına Alınmasını Talep Etmesinden İbaret Olması )
CEZAİ ŞART ( İstenilen Tazminatın Cezai Şart Niteliğinde Olduğu Kabul Edilerek Borçlar Kanunu İlgili Maddesi Uyarınca Bir İndirime Tabi Tutulduktan Sonra Karar Verilmesinin Gerekmesi )
TAZMİNATIN İNDİRİME TABİ TUTULMASI ( Tazminatın Cezai Şart Niteliğinde Olduğu Kabul Edilerek Borçlar Kanunu Uyarınca Bir İndirime Tabi Tutulduktan Sonra Karar Verilmesinin Gerekmesi )"
161Y9.HD13.10.2003E. 2003/12153 K. 2003/16855"ÜCRET ALACAĞI ( Mahsubu Gerekenler - İşi Yapmadığından Dolayı Tasarruf Edilen Yahut Diğer Bir İş İle Kazanılan Veya Kazanılmaktan Kasden Feragat Edilen Değerler )
ISLAH ( Müddeabihin Artırılması - Daha Önce Temerrüt Sözkonusu Değilse Faizin Arttırılan Kısım İçin Islah Tarihinden İtibaren Yürütülmesi Gereği )
MÜDDEABİHİN ARTIRILMASI ( Islah Yoluyla - Daha Önce Temerrüt Sözkonusu Değilse Faizin Arttırılan Kısım İçin Islah Tarihinden İtibaren Yürütülmesi Gereği )
FAİZ ( Islah Yoluyla Müddeabihin Artırılması - Daha Önce Temerrüt Sözkonusu Değilse Faizin Arttırılan Kısım İçin Islah Tarihinden İtibaren Yürütülmesi Gereği )"
161Y9.HD22.9.2003E. 2003/2474 K. 2003/15155"HAKSIZ FESİH ( Davalı İşverence İş Sözleşmesinin Süresinden Önce Haksız Olarak Feshedildiğinden Bahisle Davacının Açmış Olduğu Tazminat Davası Olması )
BELİRSİZ SÜRELİ İŞ SÖZLEŞMESİ ( Taraflar Arasındaki Sözleşmenin Belirsiz Süreli Olduğunun Davacı Tarafından da Kabul Edildiğinin Yerel Mahkemece Dikkate Alınmasının Gerekmesi )
CEZAİ ŞART ( Belirli Süreli Hizmet Akitleri İçin Öngörülmüş Bulunan Cezai Şart Niteliğindeki Tazminatın Dava Konusu Belirsiz Süreli Sözleşmede Hüküm İfade Etmeyeceğinin Gözetilmesi )
BELİRLİ SÜRELİ İŞ SÖZLEŞMESİ ( Dava Konusu Olayda Taraflar Arasında Yapılan İş Aktinin Ne Kadar Zaman İçin Yapıldığının Tespit Edilmemesi Nedeniyle Belirsiz Süreli Akit Olduğunun Kabulü )"
161Y15.HD24.6.2003E. 2003/808 K. 2003/3457"TAZMİNAT DAVASI ( Yapılan Sözleşmenin Tek Tarflı Fesholunması Nedeniyle Uğranılan Zararın Tazmini Talebi )
CEZAİ ŞART ( Kooperatif Başkan ve Yönetim Kurulu Üyeleriyle Akrabalığı Olan Kişilerle Yapılan Sözleşmeler Geçersiz Olduğundan Tek Taraflı Fesih Nedeniyle Kararlaştırılan Cezai Şartın İstenememesi )
KOOPERATİF BAŞKAN VE YÖNETİM KURULU ÜYELERİNİN AKRABALARI ( Bu Kişilerle Yapılan Sözleşmelerin Geçersiz Olması )
CEZANIN TENKİSİ ( Davalı Yapı Kooperatifi Olup Tacir Sıfatı Taşımadığından Sözleşmede Kararlaştırılan Cezanın Tenkis Olunmasının Mümkün Olması )
MÜTEAHHİTLİK SÖZLEŞMESİ ( Kooperatif Başkan ve Yönetim Kurulu Üyeleriyle Akrabalığı Olan Kişilerle Yapılan Sözleşmelerin Geçersiz Olması )
TACİR ( Yapı Kooperatifi Tacir Sıfatını Haiz Olmadığından Sözleşmede Kararlaştırılan Cezanın Tenkisinin Mümkün Olması )"
161Y13.HD23.6.2003E. 2003/3743 K. 2003/8165"İTİRAZIN İPTALİ ( Taşınmazın Aracılık Ve Hizmetiyle Satıldığı - Ücretin Ödenmemesi )
TELLALLIK ÜCRETİNİN ÖDENMEMESİ ( İcra Takibine İtiraz - İcra İnkar Tazminatı )
İCRA İNKAR TAZMİNATI ( Borçlunun Takip Sırasında Ödeme Emrine İtiraz Etmiş Olması )
ÖDEME EMRİNE İTİRAZ ( İcra İnkar Tazminatı Talebi - İcra Hakimliğine Başvurmama )
ALACAĞIN MAHKEMEDE DAVA EDİLMESİ ( Borçlunun Kötü Niyetli İtirazı - Yasal Koşul Olmadığı )"
161Y19.HD20.6.2003E. 2002/3700 K. 2003/6676"KİRA SÖZLEŞMESİ ( Cezai Şartın Geçerli Olması ve Ticari İlişki Yoksa Tenkis Edilmesi Gereği - Ahlaka ve Adaba Aykırılık İddiası )
CEZAİ ŞARTIN AHLAKA VE ADABA AYKIRI OLMAMASI ( Kira Sözleşmesinde Yer Alan - Ticari İlişki Mevcut Değilse Cezai Şartta Tenkis Yapılması Gereği )
AHLAKA VE ADABA AYKIRILIK İDDİASI ( Kira Sözleşmesinde Yer Alan Cezai Şartın Geçerli Olması - Ticari İlişki Mevcut Değilse Fahiş Cezai Şartın İndirilmesi Gereği )"
161Y15.HD16.6.2003E. 2003/1184 K. 2003/3210"ALACAK DAVASI ( Davalının Sözleşme Hükümlerine Uymadan İhtarla Akdi Tek Taraflı Olarak Feshettiğinden Akitte Kararlaştırılan Cezai Şartın Talep Edilmesi )
BASİRETLİ İŞ ADAMI GİBİ HAREKET ETME ( Her Tacirin Ticari İşletmesiyle İlgili Konularda Basiretli Bir İş Adamı Gibi Hareket Etmesinin Zorunlu Olması )
FAHİŞ CEZAİ ŞART ( Davalının Akdi Feshetmesi Haksız Olduğundan Cezai Şart Talebinin Reddi )
SÖZLEŞMENİN İNİKADINDA HATA ( Senelerdir TV Kanallarında Sunuculuk Yapan ve Ticari Bir Şirketi Bulunan Şahsın Hataya Düştüğünün Kabulünün Hayatın Olağan Akışına Uygun Düşmemesi )"
161Y9.HD12.6.2003E. 2002/27592 K. 2003/11207"KIDEM-İHBAR VE SENDİKAL TAZMİNAT DAVASI ( Sendikal Tazminatla Birlikte Esasen Benzer Nitelikte Bulunan İş Kanunlarınaki Kötüniyet Tazminatına Birlikte Hükmetmenin Mümkün Olmaması )
SENDİKAL TAZMİNAT ( Bu Tazminatla Birlikte Esasen Benzer Nitelikte Bulunan İş Kanunlarınaki Kötüniyet Tazminatına Birlikte Hükmetmenin Mümkün Olmaması )
KÖTÜNİYET TAZMİNATI ( Sendikal Tazminatla Birlikte Esasen Benzer Nitelikte Bulunan İş Kanunlarınaki Kötüniyet Tazminatına Birlikte Hükmetmenin Mümkün Olmaması )"
161Y9.HD13.5.2003E. 2002/26664 K. 2003/8207"CEZAİ ŞART ( Hizmet Sözleşmesiyle İşçi Yararına Cezai Şart Öngörülmesi - Öngörülen Cezai Şartın 18 Aylık Ücretin İki Katı Olduğu Gözetilerek İndirim Yapılması Gereği )
CEZAİ ŞARTTAN İNDİRİM YAPILMASI ( Cezai Şartın Fahiş Olması - İndirim Yapılması Gereği )
HİZMET SÖZLEŞMESİ ( İşçi Yararına Cezai Şart Öngörülmesi - İndirim )"
161Y13.HD6.5.2003E. 2003/2245 K. 2003/5642"İTİRAZIN İPTALİ ( Davalının Davacıyla Komisyon Sözleşmesi İmzalamasına Rağmen Komisyon Bedelini Ödememesi Üzerine Başlatılan İcra Takibine Vaki İtiraz )
CEZAİ ŞART ( Davalı Tacir Olmadığından Mahkemece Cezai Şartın Tenkisine Gidilip Gidilmeyeceğinin Tartışılmamasının Yasaya Aykırı Olması )
TELLALLIK SÖZLEŞMESİ ( Sözleşmeye Konu Olan Parsellerin Toplam Satış Bedelinin Gösterilmesi-Bir Parselin Miktarının ise Toplamın Üçe Bölünmesiyle Ortaya Çıkması )
KEŞİF ( Mahkemece Sözleşmede Kararlaştırma Var iken Bunun Dışına Çıkıp Keşif Yapmak Suretiyle Saptanan Değer Üzerinden Tellallık Ücreti Takdirinin Yasaya Aykırı Olması )"
161Y13.HD25.4.2003E. 2002/14684 K. 2003/5090"İTİRAZIN İPTALİ ( Kiracının Tahliyesi - Tahliye Taahhütnamesindeki Cezai Şartlar )
TAHLİYE TAAHHÜTNAMESİ ( Tahliye Edilmemesi Durumu - Sözleşmede Belirlenen Tazminatları Ödemeyi Kabul )
KİRA SÖZLEŞMESİNDEKİ TAZMİNATLAR ( Taaahütlerin Hukuken Geçerli Olması )
HUKUKEN GEÇERLİ TAAHHÜT ( Kira Sözleşmesine Konulan Cezai Şartın Hüküm Doğurması )
CEZAİ ŞARTLAR ( Fahiş Olduğu Yönündeki İtirazların Tartışılarak Karara Bağlanması )"
161Y9.HD21.4.2003E. 2002/23061 K. 2003/6649"CEZAİ ŞART ( Sadece İşçi Aleyhine Düzenlenmesi Halinde Geçersiz Olduğu )
SADECE İŞÇİ ALEYHİNE CEZAİ ŞART ( Geçersiz Olduğu )
HİZMET SÖZLEŞMESİNDE CEZAİ ŞARTIN TEK TARAFLI OLARAK İŞVEREN LEHİNE OLMASI ( Geçersiz Olduğu )"
161Y13.HD21.4.2003E. 2002/15291 K. 2003/4753"CEZAİ ŞART ( Tellallık Sözleşmesinde Ücretin Karşı Tarafça Ödenmemesi Durumunda İş Sahibinden Alınacağının Kararlaştırılmasının Cezai Şart Niteliğinde Olduğu )
TELLALLIK ÜCRETİ ( Sözleşmede Ücretin Karşı Tarafça Ödenmemesi Durumunda İş Sahibinden Alınacağının Kararlaştırılmasının Cezai Şart Niteliğinde Olduğu )
TALEBE BAĞLILIK İLKESİ ( Hakimin Talep Harici Karar Verememesi - Asıl Alacak Miktarından Daha Fazla Miktar Üzerinden Tazminata Hükmedilemeyeceği )
İTİRAZIN İPTALİ DAVASI ( Talep Dışına Çıkılmak Suretiyle Alacağın Tahsiline Karar Verilmesinin Usul ve Yasaya Aykırılığı )
İCRA İNKAR TAZMİNATI ( Asıl Alacak Miktarından Daha Fazla Miktar Üzerinden Hükmedilemeyeceği - Hakimin Talep Harici Karar Verememesi )"
161Y13.HD15.4.2003E. 2003/78 K. 2003/4622"ALACAK DAVASI ( Kira Sözleşmesi Gereği Kira Sözleşmesinin Bitimi Tarihinden İtibaren Günlük Kiranın Dört Katı Tutarında Cezai Şartın Tahliye Edilmeyen Her Gün İçin Hesaplanmak Suretiyle Faizi ile Birlikte Tahsili Talebi )
CEZAİ ŞART ( Kira Sözleşmesinin Sona Ermesi Tarihinden İtibaren Tahliye Tarihine Kadar Kiracıların Cezai Şartı Ödemekle Yükümlü Olması )
CEZA KOŞULUNUN FAHİŞ OLMASI ( Cezai Şartın Fahiş Olup Olmadığı Borçlunun Kusur Derecesi Borca Aykırı Davranışın Ağırlığı Dikkate Alınmalı Ceza Miktarı Hak ve Nesafet Kurallarına Uygun Olarak Tespit Edilmesinin Gerekmesi )
CEZAİ ŞARTIN TENKİSİ ( Taraflar Arasındaki Hukuki İlişki Kira Sözleşmesinden Kaynaklanmakta Olup,Davalılar Tacir Olmadığına Göre Hakim Fahiş Gördüğü Cezai Şartı Tenkis İle Mükellef Olması )"
161Y13.HD14.4.2003E. 2002/14411 K. 2003/4378"HASILAT KİRA SÖZLEŞMESİ ( İdare İle Yapılan - Kiracının İdarenin Faaliyetlerine Mani Olamayacağının Kararlaştırılması/Aleyhine Hasıl Olacak Bütün Olumsuz Sonuçları Üstlenmiş Olması )
CEZAİ ŞART ( Hasılat Sözleşmesinde Zamanında Ödenmeyen Kira Bedeli İçin - Kiracının İdarenin Faaliyetlerine Mani Olamayacağının Kararlaştırılmış Olması/Tenkisin Dikkate Alınması Gereği )
TENKİS ( Hasılat Sözleşmesinde Zamanında Ödenmeyen Kira Bedeli İçin Tespit Edilen Cezai Şart - Kiracının İdarenin Faaliyetlerine Mani Olamayacağının Kararlaştırılmış Olması )
İDARE İLE YAPILAN HASILAT KİRA SÖZLEŞMESİ ( Kiracının İdarenin Faaliyetlerine Mani Olamayacağının Kararlaştırılması - Aleyhine Hasıl Olacak Bütün Olumsuz Sonuçları Üstlenmiş Olması/Dikkate Alınması Gereği )"
161Y9.HD11.4.2003E. 2002/20581 K. 2003/6120"BELİRLİ SÜRELİ İŞ SÖZLEŞMESİNİN BELİRSİZ SÜRELİ SÖZLEŞMESİNE DÖNÜŞMESİ ( Birden Çok Kez Yenilenmekle - Bu Kuralın Genel Müdürün İş Sözleşmesi Hakkında Uygulanamayacağı )
GENEL MÜDÜRÜN BELİRLİ SÜRELİ İŞ SÖZLEŞMESİ ( Birden Çok Kez Yenilenmekle Belirsiz Süreli Sözleşmeye Dönüşmeyeceği )
BELİRSİZ SÜRELİ İŞ SÖZLEŞMESİNE DÖNÜŞME ( Belirli Süreli İş Sözleşmesinin Birden Çok Kez Yenilenmesi - Bu Kuralın Genel Müdürün İş Akdi Hakkında Uygulanamayacağı )
CEZAİ ŞART TALEBİ ( İş Akdinde Herne Sebeple Olursa Olsun Akdin Süresinden Önce Feshi Halinde Cezai Şart Ödeneceğinin Öngörülmüş Olması )"
161Y13.HD1.4.2003E. 2003/1201 K. 2003/3834"ALACAK DAVASI ( Davacının Davalıyla Araba Almak İçin Anlaşması Üzerine Peşinat Vermesine Rağmen Araba Almaktan Vazgeçmesi Üzerine Verdiği Peşin Paranın İadesini İstemesi )
ARAÇ ALIM SATIM SÖZLEŞMESİ ( Haricen Düzenlenmesi-Aracın Trafikte Tescilli Olmaması Nedeniyle Akdin Geçerli Olması )
TRAFİKTE TESCİLLİ OLMAYAN ARAÇLAR ( Haricen Düzenlenen Sözleşme ile Satılması Durumunda Bunun Geçerli Olması )
CEZAİ ŞART ( Hakimin Fahiş Gördüğü Cezaları Tenkis ile Mükellef Olması )"
161Y13.HD1.4.2003E. 2002/14633 K. 2003/3868"CEZAİ ŞART ( Komisyon Sözleşmesi - Cezanın Fahiş Olup Olmadığını Hakimin Resen İncelemesi Gereği )
FAHİŞ CEZAİ ŞARTTA İNDİRİM ( Komisyon Sözleşmesi - Hakimin Fahiş Gördüğü Ceza-i Şartı Tenkis İle Mükellef Olduğu )
CEZAİ ŞARTIN HAKİMCE İNCELENMESİ ( Resen İncelenmesi Gereği - Fahiş Kabul Edildiği Takdirde İndirime Tabi Tutulması Gereği )
KOMİSYON SÖZLEŞMESİ ( Sözleşmedeki Fahiş Cezai Şartın Hakimce Resen İncelenmesi Gereği )"
161Y9.HD27.3.2003E. 2003/4470 K. 2003/5085"KÖTÜNİYET TAZMİNATI DAVASI ( Davacının Kötüniyet İhbar Tazminatı ve Cezai Şart Talebi Ve Karşı Davacının İhbar Maddi Manevi Tazminat Talebi )
İHBAR TAZMİNATI ( Belirli Süreli Sözleşmelerde İhbar Tazminatının Ödenmesine Hükmedilmesinin Usul Ve Yasaya Aykırı Olması )
BELİRLİ SÜRELİ HİZMET SÖZLEŞMELERİ ( Bu Tür Sözleşmelerde İhbar Tazminatının Ödenmesine Hükmedilmesinin Usul Ve Yasaya Aykırı Olması )
BİLİRKİŞİYE BAŞVURMA ( Hakimlik Mesleğinin Gerektirdiği Genel ve Hukuki Bilgi İle Çözümlenmesi Mümkün Olan Konularda Bilirkişi Dinlenmemesinin Gerekmesi )
CEZAİ ŞART ALACAĞI ( B.K. 161 /son Maddesi Gereğince İndirim Yapılması Gerekirken B.K. 325. Maddesine Göre İndirim Yapılmasının Yasaya Aykırılığı )"
161Y13.HD25.3.2003E. 2002/14514 K. 2003/3459"KİRA SÖZLEŞMESİ ( Sözleşmede Belirtilen Tarihte Tahliye Etmeme Durumunda Cezai Şartın Geçerliliği )
CEZAİ ŞART ( Kiralananın Tahliyesi-Kira Sözleşmesinde Bulunan Cezai Şartın Geçerliliği )
KİRALANANIN TAHLİYESİ ( Sözleşmede Belirtilen Tarihte Tahliye Etmeme Durumunda Cezai Şart )
TAHLİYE ( Kira Sözleşmesinde Belirtilen Tarihte Tahliye Etmeme Durumunda Cezai Şartın Geçerliliği )"
161YHGK12.3.2003E. 2003/9-150 K. 2003/151"TAZMİNAT DAVASI ( İş Güvencesi Tazminatının Ödenmesi )
MEŞRU VE MAKUL NEDENLERLE İŞ AKTİNİN FESHİ ( 1475 Sayılı Yasada Belirtilen Fesih Yetkisi )
TOPLU İŞ SÖZLEŞMESİ ( Dava Konusu Toplu İş Sözleşmesiyle İşverenin Yasada Belirtilen Fesih Yetkisinin Sınırlandırılamaması )
GİYDİRİLMİŞ ÜCRET ( İş Güvencesi Tazminatında Dikkate Alınacak Ücret Olması )
CEZAİ ŞART ( Dava Konusu Toplu İş Sözleşmesinin İlgili Maddesinin Cezai Şart Niteliğinde Olması ve Borçlar Kanunu Çerçevesinde Değerlendirilmesi )
İŞVERENİN FESİH YETKİSİNİN KISITLANMASI ( Kanun Tarafından İşverene Verilen Fesih Yetkilerinin Toplu İş Sözleşmesiyle Kısıtlanamaması )"
161Y13.HD17.2.2003E. 2002/14711 K. 2003/1355"SÖZLEŞME SERBESTİSİ ( Akdin Mevzuunun Kanunun Gösterdiği Sınır Dairesinde Serbestçe Tayin Olunabileceği - Kararlaştırılan Günlük %10 Gibi Fahiş Cezai Şartın Gayrimümkün Gayrimukik Adap Ve Ahlaka Aykırı Olduğu )
SÖZLEŞMENİN GAYRİMÜMKÜN GAYRİMUKİK ADAP VE AHLAKA AYKIRI OLMASI ( Günlük %10 Gibi Fahiş Cezai Şart - Tamamen Veya Kısmen İptal Edilmesi Gereği )
GAYRİMÜMKÜN GAYRİMUKİK ADAP VE AHLAKA AYKIRI SÖZLEŞME ( Günlük %10 Gibi Fahiş Cezai Şart - Tamamen Veya Kısmen İptal Edilmesi Gereği )
ADAP VE AHLAKA AYKIRI SÖZLEŞME ( Günlük %10 Gibi Fahiş Cezai Şart - Tamamen Veya Kısmen İptal Edilmesi Gereği )
CEZAİ ŞART ( Kararlaştırılan Günlük %10 Gibi Fahiş Cezai Şartın Gayrimümkün Gayrimukik Adap Ve Ahlaka Aykırı Olduğu - Hükmedilecek Temerrüt Faizi Niteliğindeki Cezai Şartın Hak Adalet ve Nesafet Kurallarına Uygun Tespit Edilmesi Gereği )
TEMERRÜT FAİZİ ( Tacirlerin Aralarında Makul Seviyelerde Olmak Kaydıyla Yasal Düzenlemelerle Açıklanan Oranların Üzerinde Kararlaştırabilecekleri - Günlük %10 Gibi Fahiş Cezai Şartın Gayrimümkün Gayrimukik Adap Ve Ahlaka Aykırı Olduğu )
HARCI ÖDENMEYEN İŞLEMLER ( Mahkemece Gerek Cezai Şart Gerekse Munzam Zarar Yönünden Davacı İstekleri Ayrı Ayrı Açıklattırılıp Bunlar Üzerinden Harçların Tamamlattırılması ve İşin Esasının İncelenmesi Gereği )
MUNZAM ZARAR TALEBİ ( Meblağı Açıklanmadığı ve Harcının da Yatırılmaması Nedeniyle Reddi - Mahkemece İstek Açıklattırılıp Harçların Tamamlattırılması ve İşin Esasının İncelenmesi Gereği )"
161Y9.HD5.2.2003E. 2002/13633 K. 2003/1443"BELİRLİ SÜRELİ HİZMET AKDİ ( İkiden Fazla Yenilenmiyerek Belirsiz Süreli Akde Dönüşmeyen - İhbar Tazminatı )
BELİRSİZ SÜRELİ HİZMET AKDİ ( Belirli Süreli Hizmet Akdinin İkiden Fazla Yenilenmiyerek Belirsiz Süreli Akde Dönüşmeyeceği - İhbar Tazminatı )
BİLİRKİŞİ DİNLENEMEMESİ ( Hakimlik Mesleğinin Gerektirdiği Genel ve Hukuki Bilgi İle Çözümlenmesi Mümkün Olan Konular )
CEZAİ ŞART ALACAĞI ( Belirli Süreli Hizmet Akdinin Feshi - İndirimde Uygulanması Gereken Hüküm )"
161Y13.HD3.2.2003E. 2003/587 K. 2003/1034"TAZMİNAT DAVASI ( Davacıların Davalılardan Satın Alarak Bedelini Ödedikleri Villaların Teslim Edilmemesi Üzerine Uğradıkları Zararın Ödetilmesi Talebi )
BİLİRKİŞİ RAPORU ( Konusunda Uzman Bir Bilirkişiden Rapor Alınmaksızın Eksik Rapora Göre Hüküm Tesis Edilememesi )
CEZAİ ŞART ( TTK Hükümleri Gereğince Tacirler Hakkında Cezai şartın Uygulanamaması )
CEZAİ ŞARTIN TENKİSİ ( Kararlaştırılan Cezai Şartın Taraflardan Birinin Mahfına Neden olacağının Saptanması Durumunda Mahkemenin Cezai Şartı Tenkisinin Zorunlu Olması )"
161Y13.HD3.2.2003E. 2002/12143 K. 2003/1022"İTİRAZIN İPTALİ DAVASI ( Davacının Komisyon Alacağı İçin Başlatmış Olduğu İcra Takibine Vaki İtirazın İptali Davası Olması )
TELLALLIK SÖZLEŞMESİ ( Davacının Satmaya Yetkili Olduğu Taşınmazın Davalıya Satılması Hususunda Davacı İle Davalı Arasında Yazılı Tellallık Sözleşmesi Düzenlenmiş Olması )
KOMİSYON ÜCRETİNİN BİR NEVİ CEZAİ ŞART NİTELİĞİ ( BK Hükümleri Gereği Olarak Hakimin Fahiş Cezai Şart Miktarlarını Re'sen Tenkis Edebilmesinin Mümkün Olması )
FAHİŞ CEZAİ ŞART MİKTARI ( BK Hükümleri Gereği Olarak Hakimin Fahiş Cezai Şart Miktarlarını Re'sen Tenkis Edebilmesinin Mümkün Olması )
DAVACININ YASAL FAİZ TALEBİ ( Yerel Mahkemece Davacının Yasal Faiz Talebinin Dikkate Alınmasının Gerekmesi )
TACİR ( Somut Olayda Davalının Tacir Olmadığının Dikkate Alınmasının Gerekmesi )"
161Y15.HD14.1.2003E. 2002/6340 K. 2003/143"YURTDIŞI EĞİTİM MASRAFLARININ İADESİ ( Tek Yanlı Hazırlanan Genel İşlem Şartı Niteliğindeki Taahhütname - Yapılan Gider Kadar Ayrıca Cezai Şart Ödenecektir Hükmünün Fahişliği )
CEZAİ ŞART ( Yurtdışı Eğitim Masrafları - Tek Yanlı Hazırlanan Genel İşlem Şartı Niteliğindeki Taahhütname/Yapılan Gider Kadar Ödenecektir Hükmünün Fahişliği )
TENKİS VEYA TAMAMEN KALDIRILMASI GEREKEN CEZAİ ŞART ( Yurtdışı Eğitim Masrafları - Tek Yanlı Hazırlanan Genel İşlem Şartı Niteliğindeki Taahhütname/Yapılan Gider Kadar Ödenecektir Hükmü )"
161Y13.HD2.1.2003E. 2002/11115 K. 2003/2"ALACAK DAVASI ( Davacının Kira Bedeli ile Cezai Şarttan Doğan Alacaklarının Tahsili İçin Açmış Olduğu Alacak Davası Olması )
İSPAT ( Davalıların Savunmalarını Yazılı Delil İle İspat Etmelerinin Gerekmesi )
TANIK ( Davacının Muvafakatının Olmaması Dolayısıyla Davalıların Tanık Dinletmelerinin Mümkün Olmaması )
YEMİN ( Davalıların Açıkça Yemin Deliline de Dayandıklarının Yerel Mahkemece Dikkate Alınmasının Gerekmesi )
CEZAİ ŞART ( Cezai Şartın Miktarının Fahiş Olması Durumunda Hakimin Re'sen Ceza Miktarını Tenkis Etmesinin Mümkün Olması )
FAHİŞ CEZAİ ŞART MİKTARI ( Cezai Şartın Miktarının Fahiş Olması Durumunda Hakimin Re'sen Ceza Miktarını Tenkis Etmesinin Mümkün Olması )"
161Y15.HD24.12.2002E. 2002/3394 K. 2002/6135"ALACAK DAVASI ( Rektörlükçe Yurt Dışına Gönderilen Öğrencinin İlişiği Kesildikten Sonraki Yaptığı Masrafların Yasal Faizi İle Birlikte Tahsili Talebi )
CEZAİ ŞARTIN TENKİSİ ( Efektif Satış Kurundan Türk Lirası Olarak Tüm Giderlerin İki Katı Tutarındaki Meblağın Fahiş Olması Sebebiyle İndirilmesinin Gerekmesi )
YABANCI PARA BORCUNA UYGULANACAK FAİZ ( Devlet Bankalarının O Para İle Açılmış Bir Yıl Vadeli Mevduat Hesabına Ödediği En Yüksek Faiz Oranının Uygulanması )"
161Y9.HD14.10.2002E. 2002/3553 K. 2002/19194"İŞ GÜVENCESİ TAZMİNATI TALEBİ ( İş Akdinin Feshinin İşçinin Verimsiz Çalışması Sağlık Durumunun Elverişsiz Olması Ya Da İşyerinin Ekonomik Durumu Gibi Makul Ve Meşru Bir Sebebin Varlığına Dayanmamasına Göre İşçinin Davasında Haklı Olduğu )
FESİH HAKKININ ORTADAN KALDIRILAMAYACAĞI ( Makul Ve Meşru Sebeplerin Bulunması Halinde İşverenin İş Kanunu'nun 13. Maddesi Uyarınca Fesih Hakkının Toplu Sözleşmeyle Kaldırılamayacağı - İş Güvencesi Tazminatı )
MAKUL VE MEŞRU NEDEN ( Halinde İşverenin İş Kanunu'nun 13. Maddesi Uyarınca Fesih Hakkının Toplu Sözleşmeyle Kaldırılamayacağı - İş Güvencesi Tazminatı )
ÇALIŞMA DÜZENİNİ BOZMA ( Ve Amirlerine Karşı Olumsuz Davranışları Nedeniyle Hizmet Akdine Son Verilse De İşçinin Verimsiz Çalışması Sağlık Durumunun Elverişsiz Olması Ya Da İşyerinin Ekonomik Durumu Gibi Makul Ve Meşru Bir Sebebin Olmamasına Göre İş Güvencesi Tazminatı Talebinde Haklı Olduğu )"
161YHGK2.10.2002E. 2002/9-596 K. 2002/662"TAZMİNAT DAVASI ( Tacir Olan İşverenle İşçi Arasındaki İlişki Ticari İş Niteliğinde Olmayıp İş Kanununa Göre Hizmet Akti Olduğundan Cezai Şarttan Uygun Olarak İndirim Yapılabilmesi )
TİCARİ İŞ ( Tacir Olan İşverenle İşçi Arasındaki İlişki Ticari İş Niteliğinde Olmayıp İş Kanununa Göre Hizmet Akti Olduğundan Cezai Şarttan Uygun Olarak İndirim Yapılabilmesi )
USULİ KAZANILMIŞ HAK ( Bozmadan Sonra Bozmadan Önceki Miktarın Üstünde Bir Cezai Şarta Hükmedilmiş ise Usuli Kazanılmış Hakkın Varlığından Söz Edilememesi )
CEZAİ ŞART ( Kamu Düzeni ile İlgili Olup Ticari Olmayan İşlemlerde Taraflar İleri Sürmesi Bile Hakimin Fahiş Gördüğü Cezai Şarttan İndirim Yapılıp Yapılmayacağını Resen Gözetmesi )"
161Y15.HD16.9.2002E. 2002/1563 K. 2002/3909"SÖZLEŞMEYE AYKIRI DAVRANIŞ (Zararın Tamamının Tazmini İle Bu Zarar Tutarında Cezai Şart - Davalının Yapı Kooperatifi Olup Tacir Sıfatının Bulunmaması/Tenkisin Takdir ve Sonuçlandırılması Gereği)
ZARARIN TAZMİNİ (Bu Zarar Tutarında Cezai Şart - Davalının Yapı Kooperatifi Olup Tacir Sıfatının Bulunmaması/Tenkisin Takdir ve Sonuçlandırılması Gereği)
CEZAİ ŞART (Sözleşmeye Aykırı Davranış Nedeniyle Zararın Tamamının Tazmini İle Bu Zarar Tutarında - Davalının Yapı Kooperatifi Olup Tacir Sıfatının Bulunmaması/Tenkisin Takdir ve Sonuçlandırılması Gereği)
TENKİS (Takdir ve Sonuçlandırılması Gereği - Sözleşmeye Aykırı Davranış Nedeniyle Zararın Tamamının Tazmini İle Bu Zarar Tutarında Cezai Şart - Davalının Yapı Kooperatifi Olup Tacir Sıfatının Bulunmaması)"
161Y15.HD3.7.2002E. 2002/1520 K. 2002/3628"FİİLEN DÖVİZ OLARAK YAPILMIŞ OLAN MASRAFLAR ( Taahhütnameden Sonra Kabul Edilen Yasaya Göre Fiilen Döviz Olarak Yapılmış Olan Masrafların Aynı Döviz Cinsi ve Miktarıdan Borçlandırılması )
DÖVİZ CİNSİNDEN BORÇLANMA ( Taahhütnameden Sonra Kabul Edilen Yasaya Göre Fiilen Döviz Olarak Yapılmış Olan Masrafların Aynı Döviz Cinsi ve Miktarıdan Borçlandırılması )
FAHİŞ CEZAİ ŞART ( Tek Taraflı Hazırlanan Taahhütnameyle Döviz Cinsinden İki Misli Olarak Ödeneceğine Dair Hükümdeki Cezai Şartın Fahiş Olması Nedeniyle Tenkise Tabi Tutulması )
CEZAİ ŞART ( Tek Taraflı Hazırlanan Taahhütnameyle Döviz Cinsinden İki Misli Olarak Ödeneceğine Dair Hükümdeki Cezai Şartın Fahiş Olması Nedeniyle Tenkise Tabi Tutulması )
TAAHHÜTNAMEDEN SONRA KABUL EDİLEN YASA ( Taahhütnameden Sonra Kabul Edilen Yasaya Göre Fiilen Döviz Olarak Yapılmış Olan Masrafların Aynı Döviz Cinsi ve Miktarıdan Borçlandırılması )"
161Y9.HD5.6.2002E. 2002/2820 K. 2002/9510"FAZLA MESAİ ( Ücretinin Ödenmemesi Sonucu Feshin Haklı Kabul Edilmesi - Davacı Bankanın Cezai Şart İle Eğitim Masrafına İlişkin İsteklilerinin Reddi Gereği )
İŞ AKDİNİN FESHİ ( Fazla Mesai Ücretinin Ödenmemesi Sonucu Feshin Haklı Kabul Edilmesi - Davacı Bankanın Cezai Şart İle Eğitim Masrafına İlişkin İsteklilerinin Reddi Gereği )
CEZAİ ŞART VE EĞİTİM MASRAFLARI ( Davacı Bankanın Talebi - Fazla Mesai Ücretinin Ödenmemesi Sonucu Feshin Haklı Kabul Edilmesi/Reddi Gereği )
FESHİN HAKLI OLMASI ( Fazla Mesai Ücretinin Ödenmemesi Sonucu - Fesheden Taraf Aleyhine Hizmet Akdine Aykırı Eyleminden Söz Edilemeyeceği )"
161Y13.HD30.5.2002E. 2002/4650 K. 2002/6392"İTİRAZIN İPTALİ ( Anapara Borcunu Ödeyip Faiz Oranına itiraz Neticesi Duran Takibin Devamı Talebi )
İFAYA EKLENEN CEZAİ ŞARTIN TENKİSİ ( Davalı Tacirse Ve Sözleşme Hükümleri Açıkça Kanuna Aykırı Değilse Karalaştırılan Cezai Şartın Tenkisinin Mümkün Olmaması )
CEZAİ ŞARTIN TENKİSİ ( Davalı Tacirse Ve Sözleşme Hükümleri Açıkça Kanuna Aykırı Değilse Karalaştırılan Cezai Şartın Tenkisinin Mümkün Olmaması - İfaya Eklenen Cezai Şart )"
161Y9.HD28.5.2002E. 2002/844 K. 2002/9145"İHBAR TAZMİNATI ( Ek Dava Kapsamına Giren Miktar İçin Ek Dava Tarihinden Faiz Yürütülmesi Gereği )
İŞ GÜVENCESİ TAZMİNATI ( Toplu İş Sözleşmesiyle Düzenlenen - Cezai Şart Niteliği/Takdiren İndirime Tabi Tutulması )
CEZAİ ŞART NİTELİĞİ ( Toplu İş Sözleşmesiyle Düzenlenen İş Güvencesi İle Tenkisatta Usulsüzlük Tazminatı )
TAZMİNATTAN İNDİRİM ( Toplu İş Sözleşmesiyle Düzenlenen İş Güvencesi İle Tenkisatta Usulsüzlük Tazminatı - Cezai Şart Niteliği )"
161Y9.HD28.5.2002E. 2002/843 K. 2002/9143"TOPLU İŞ SÖZLEŞMESİ ( İş Güvencesi Tazminatı İle Tenkisatta Usulsüzlük Tazminatı Nitelikleri İtibarıyla Cezai Şart Oldukları - Kötüniyet Tazminatı )
İŞ GÜVENCESİ TAZMİNATI ( Cezai Şart Niteliği İtibarıyla Bir Takdiri İndirime Tabi Tutulması - Toplu İş Sözleşmeleri )
CEZAİ ŞART ( İş Güvencesi Tazminatı İle Tenkisatta Usulsüzlük Tazminatı - TİS Ücret Farkı TİS den Doğan İkramiye Fazla Çalışma Ve Yıllık İzin Alacakları )"
161Y9.HD28.5.2002E. 2002/4478 K. 2002/9144"KIDEM TAZMİNATI ( Cezai Şart Ve Tenkisatta Usulsüzlük Tazminatlarının Ödetilmesi - Faiz Yürütülmesinin Hangi Tarihten Başlayacağı )
CEZAİ ŞART VE TENKİSATTA USULSÜZLÜK ( Ek Dava Tarihinden Faiz Yürütülmesi Gerekirken İlk Dava Tarihinden İtibaren Yürütülmesinin Hatalı Oluşu )
FAİZ ( Kıdem Tazminatı Cezai Şart Ve Tenkisatta Usulsüzlük Tazminatlarının Ödetilmesine Karar Verilmesi )"
161Y15.HD22.5.2002E. 2002/956 K. 2002/2719"FAİZ ( Cezai Şart İçin Uygulanacak Faizin Davalıların Temerrüde Düştüğü Tarihten İtibaren Uygulanması )
CEZAİ ŞARTIN TENKİSİ ( Tenkis Gerekip Gerekmediğinin Hakimin Takdirine Ait Olması- Hakimin Fahiş Gördüğü Cezayı İndirmekle Yükümlü Olması )
HAKİMİN TAKDİR YETKİSİ ( Cezai Şartın Tenkisinin Gerekip Gerekmediğinin Hakimin Takdirine Ait Olması- Hakimin Fahiş Gördüğü Cezayı İndirmekle Yükümlü Olması )"
161Y15.HD21.5.2002E. 2002/1194 K. 2002/2701"ALACAK DAVASI ( Lisansüstü Eğitim Amacıyla Yurtdışına Gönderilen Davalının Mecburi Hizmetini Tamamlamadan Görevden Ayrılması Nedeniyle Kalan Alacak ve Cezai Şartin İstenilmesi )
YABANCI PARA ÜZERİNDEN CEZAİ ŞART ( Taahhütname Tarihinde Davalının Yurtdışına Gönderildiği Tarih İtibariyle Mevzuatımızda Dövizli Borçlanmanın Söz Konusu Olmaması )
CEZAİ ŞART ( Kurumca Tek Yanlı Hazırlanmış ve Genel İşlem Şartı Niteliğinde Konulan Cezai Şartın Fahiş Olması Nedeniyle Hakkaniyete Uygun Biçimde Cezadan İndirim Yapılması )
4160 SAYILI YASA ( Fiilen Döviz Olarak Yapılmış Olan Her Türlü Masrafların Aynı Döviz Cins ve Miktarı Üzerinden Borçlandırılması )"
161Y13.HD20.5.2002E. 2002/3941 K. 2002/5813"ALACAK DAVASI ( Davalıdan Satın Alınan Taşınmazın Diğer Hissedarların Açtığı Dava Sonucu Davacı Tarafından Terkedilmek Zorunda Kalınması Nedeniyle Cezai Şartın Talebi )
CEZAİ ŞART ( Şartın Hakkaniyete Açıkça Aykırı Olması Durumunda Aşırılığın Hakim Tarafından Giderilmesi )
CEZA KOŞULUNUN AŞIRI DERECEDE YÜKSEK BELİRLENMESİ ( Aşırılığın Hakim Tarafından Giderilmesinin Gerekmesi )
HAKİMİN CEZA KOŞULUNU İNDİRMESİ ( Cezai Şartın Aşırı Derecede Yüksek Belirlenmesi Nedeniyle )"
161Y13.HD13.5.2002E. 2002/3291 K. 2002/5420"ALACAK DAVASI ( Cezai Şartın Hakkaniyete Açıkça Aykırı Olması Durumunda Hakimin Cezai Şart Miktarını İndirmesi )
CEZAİ ŞARTIN AŞIRI DERECEDE YÜKSEK OLMASI ( Hakimin Cezai Şart Miktarını İndirmesinin Gerekmesi )
HAKİMİN CEZAİ ŞART MİKTARINI İNDİRMESİ ( Cezai Şartın Hakkaniyete Açıkça Aykırı Olması Nedeniyle )"
161YHGK3.4.2002E. 2002/13-233 K. 2002/257"İTİRAZIN İPTALİ ( Davacı Tellalın Yapmış Olduğu Komisyonculuk İşi Nedeniyle Davalıdan Alacağının Ortaya Çıkması Üzerine Buna Dayanarak Yapılan Takibe İtiraz Edilmesi )
KOMİSYONCULUK ( Davacı Tellalın Yapmış Olduğu Komisyonculuk İşi Nedeniyle Davalıdan Alacağının Tahsili İçin Başlatılan İcra Takibine Vaki İtiraz )
İCRA İNKAR TAZMİNATI ( Yapılan Takibe Haksız Olarak İtiraz Edilmesi Halinde Bu Tazminata Hüküm Kılınması )
TELLALLIK ( Davacı Tellalın Yapmış Olduğu Komisyonculuk İşi Nedeniyle Davalıdan Alacağının Ortaya Çıkması-Alacağın Tahsili İçin Başlatılan İcra Takibine Vaki İtiraz )
CEZAİ ŞART ( Satıcının Alıcıya Tapuda Temlikten Tek Taraflı Olarak Vazgeçmesi - Tellala Ödemesi Gereken %2 lik Ücretin Sözleşme Hükmü Uyarınca Ceza Koşulu Olarak İstenebileceği )"
161Y15.HD28.3.2002E. 2002/1188 K. 2002/1472"DÖVİZ FİYATLARINDA BEKLENMEYEN ARTIŞ ( Bozma kapsamı dışında bırakılmak suretiyle oluşan usuli kazanılmış hakkın dikkate alınması gereği - TTK.24 ve BK. 161 /son maddeleri uyarınca tacir olan davalı şirketin cezanın fahiş olduğundan bahisle tenkisini istemeye hakkı bulunmamakta ise de, kararlaştırılan cezanın borçlunun iktisaden mahvını mucip olacak derecede ağır ise adap ve ahlaka aykırı sayılarak tamamen veya kısmen iptal olunabileceği / Basiretli işadamı olarak gerekli ihtimamı göstermeyen kişinin iyiniyet iddiasında bulunamayacağı )
USULİ KAZANILMIŞ HAK ( Bozma kapsamı dışında bırakılmak suretiyle oluşan usuli kazanılmış hakkın dikkate alınması gereği - TTK.24 ve BK. 161 /son maddeleri uyarınca tacir olan davalı şirketin cezanın fahiş olduğundan bahisle tenkisini istemeye hakkı bulunmamakta ise de, kararlaştırılan cezanın borçlunun iktisaden mahvını mucip olacak derecede ağır ise adap ve ahlaka aykırı sayılarak tamamen veya kısmen iptal olunabileceği / Basiretli işadamı olarak gerekli ihtimamı göstermeyen kişinin iyiniyet iddiasında bulunamayacağı )
CEZAİ ŞARTIN TENKİSİ ( Bozma kapsamı dışında bırakılmak suretiyle oluşan usuli kazanılmış hakkın dikkate alınması gereği - TTK.24 ve BK. 161 /son maddeleri uyarınca tacir olan davalı şirketin cezanın fahiş olduğundan bahisle tenkisini istemeye hakkı bulunmamakta ise de, kararlaştırılan cezanın borçlunun iktisaden mahvını mucip olacak derecede ağır ise adap ve ahlaka aykırı sayılarak tamamen veya kısmen iptal olunabileceği / Basiretli işadamı olarak gerekli ihtimamı göstermeyen kişinin iyiniyet iddiasında bulunamayacağı )
İKTİSADEN MAHVI ( Bozma kapsamı dışında bırakılmak suretiyle oluşan usuli kazanılmış hakkın dikkate alınması gereği - TTK.24 ve BK. 161 /son maddeleri uyarınca tacir olan davalı şirketin cezanın fahiş olduğundan bahisle tenkisini istemeye hakkı bulunmamakta ise de, kararlaştırılan cezanın borçlunun iktisaden mahvını mucip olacak derecede ağır ise adap ve ahlaka aykırı sayılarak tamamen veya kısmen iptal olunabileceği / Basiretli işadamı olarak gerekli ihtimamı göstermeyen kişinin iyiniyet iddiasında bulunamayacağı )
BASİRETLİ İŞADAMI ( Bozma kapsamı dışında bırakılmak suretiyle oluşan usuli kazanılmış hakkın dikkate alınması gereği - TTK.24 ve BK. 161 /son maddeleri uyarınca tacir olan davalı şirketin cezanın fahiş olduğundan bahisle tenkisini istemeye hakkı bulunmamakta ise de, kararlaştırılan cezanın borçlunun iktisaden mahvını mucip olacak derecede ağır ise adap ve ahlaka aykırı sayılarak tamamen veya kısmen iptal olunabileceği / Basiretli işadamı olarak gerekli ihtimamı göstermeyen kişinin iyiniyet iddiasında bulunamayacağı )"
161Y13.HD28.3.2002E. 2002/984 K. 2002/3296"ALACAK DAVASI ( Davacının Sattığı Mal Bedelinin Ödenmemesi )
CEZAİ ŞART ( Cezai Şartın Taraflar Arasındaki İlişkiye Uygun Düşmeyecek Ölçüde Yüksek Tutulması ve Açıkça Hakkaniyete Aykırı Olması Durumunda Aşırı Olan Miktarın İndirilmesi )
AŞIRI DERECEDE YÜKSEK OLAN CEZAİ ŞARTIN HAKİM TARAFINDAN İNDİRİLMESİ ( Cezai Şartın Taraflar Arasındaki İlişkiye Uygun Düşmeyecek Ölçüde Yüksek Tutulması Nedeniyle )
AŞIRILIĞIN BELİRLENMESİNDE DİKKAT EDİLECEK HUSUSLAR ( Ceza Koşulunun Borcun Yerine Getirilmesi İçin Borçlu Üzerinde Manevi Baskı Yapması )"
161Y15.HD27.3.2002E. 2002/1191 K. 2002/1413"CEZAİ ŞART ( Hükmüne Uyulan Bozma Kararında Cezai Şarttan Hakkaniyete Uygun İndirim Yapılmasının Öngörülmesi-Cezai Şartın Tamamen Ortadan Kaldırılmasının Yasaya Aykırı Olması )
HAKKANİYET İNDİRİMİ ( Hükmüne Uyulan Bozma Kararında Cezai Şarttan Hakkaniyete Uygun İndirim Yapılmasının Öngörülmesi-Cezai Şartın Tamamen Ortadan Kaldırılmasının Yasaya Aykırı Olması )"
161Y13.HD25.3.2002E. 2002/1151 K. 2002/3096"KOMİSYON SÖZLEŞMESİ ( Davacının Gösterdiği Taşınmazlardan Bir Tanesini Davalının Kendisinden Habersiz Olarak Satın Alması - Komisyon Ödenmesi Gereği )
KOMİSYON BEDELİ ( Sözleşmede Gerçek Satış Bedeli Üzerinden Ödeneceğinin Kararlaştırılması - Mahkemece Tapuda Yazılı Satış Bedeli Üzerinden Karar Verilmesinin Sözleşme Hükmüne Aykırılığı )
İCRA İNKAR TAZMİNATI ( Davacının Gösterdiği Taşınmazlardan Bir Tanesini Davalının Kendisinden Habersiz Olarak Satın Alması - Tellallık Sözleşmesinden Doğan Alacak/Likit ve Muayyen Olduğunun Kabulü ) "
161Y9.HD13.3.2002E. 2002/3672 K. 2002/4040"İŞ GÜVENCESİ TAZMİNATI ( Mahkemece Öngörülen Tazminatın Fazla Olması )
CEZAİ ŞART ( İş Güvencesi Tazminatı İçin Mahkemece Öngörülen Tazminatın Fazla Olması )"
161Y15.HD6.2.2002E. 2002/290 K. 2002/538"ÜÇÜNCÜ KİŞİNİN FİİLİNİ TAAHHÜT ( Sözleşme ile Cezai Şartın Hem Geç İfa Hem de Fesih Halinde Ödenmek Üzere Kararlaştırılması )
CEZAİ ŞARTTAN SORUMLULUK ( Sözleşme ile Cezai Şartın Hem Geç İfa Hem de Fesih Halinde Ödenmek Üzere Kararlaştırılması Nedeniyle Kooperatifin Sorumlu Olması )
KOOPERATİF ( Sözleşme ile Cezai Şartın Hem Geç İfa Hem de Fesih Halinde Ödenmek Üzere Kararlaştırılması Nedeniyle Cezai Şarttan Kooperatifin Sorumlu Olması )
FERAGAT ( Cezai Şartı Ödemekle Yükümlü Olan Kooperatif Hakkındaki Davadan Feragatın Bağımsız Nitelikteki Bu Taahhütü Ortadan Kaldırmaması )"
161Y15.HD6.2.2002E. 2001/4483 K. 2002/551"ALACAK DAVASI ( Davalıdan Alınan Dövizle Yapılan Ödemelere İki Kat Cezai Şart Uygulanacağı Maddesine Dayanarak Borcun Ödenmesi Talebi )
CEZAİ ŞARTIN TENKİSİ ( Dövizle Borçlanmanın Yasal Olmadığı Dönemde Dövizle Yapılan Ödemelere İki Kat Cezai Şart Uygulanmasının Fahiş Olması Nedeniyle Tenkisi )
DÖVİZLE BORÇLANMA ( 1.8.1996 Tarihinden İtibaren Fiilen Döviz olarak Yapılmış Olan Masrafların Aynı Döviz Cins Ve Miktarı Üzerinden Ödenebilmesinin Yasallaşması )"
161Y13.HD5.2.2002E. 2001/12106 K. 2002/1130"İTİRAZIN İPTALİ ( Komisyon Ücretinin Tahsili Amacıyla Başlatılan İcra Takibine Vaki İtiraz )
TELLALLIK ( Tellalın Yaptığı Hazırlık Veya Yürüttüğü Aracılık Akdin Kurulması Sonucunu Doğurunca Tellallık Ücrete Hak Kazanması )
CEZAİ ŞART ( Tellalın Üzerine Düşeni Yapmış Olması-Davalının Sözleşmeye Aykırı Hareketi Nedeniyle Cezai Şartı Ödemesinin Gerekmesi )"
161Y15.HD4.2.2002E. 2001/4294 K. 2002/484"KONUT EDİNME AMACIYLA KURULAN KOOPERATİF ( Tacir Sıfatını Haiz Olmadığından Mahkemenin Fahiş Gördüğü Cezayı Tenkis Hakkının Olması )
TACİR SIFATI ( Konut Edinme Amacıyla Kurulmuş Bir Ortaklık Olan Kooperatifin Tacir Sıfatını Haiz Olamayacağı )
CEZAİ ŞARTIN TENKİSİ ( Kooperatifin Tacir Sıfatını Haiz Olmaması Sebebiyle Mahkemenin Fahiş Gördüğü Cezayı Tenkis Hakkının Bulunması )
EKSİK VE KUSURLU İŞLERİN BEDELİNİN SAPTANMASI ( Dava Tarihindeki Rayiç Değerler Esas Alındığından Faizin Daha Önceki Çekilmesinin Mükerrer Ödemeye Neden Olması )
RAYİÇ ( Eksik Ve Kusurlu İşlerin Bedeli Saptanırken Dava Tarihindeki Rayiçler Esas Alındığından Faizin Önceki Bir Tarihe Çekilmesinin Mükerrer Ödemeye Neden Olacağı )
FAİZ ( Temerrüde Düşülmeden İhtarnamenin Çekildiği Tarihten Sonraki Kira Alacakları Bakımından Faizin Dava Tarihinden Başlatılması Gerektiği )"
161Y13.HD28.1.2002E. 2001/12705 K. 2002/696"FAHİŞ CEZAİ ŞART ( Hakimin İndirim Yükümlülüğü Bulunduğu )
İNDİRİM YÜKÜMLÜLÜĞÜ ( Hakimin Fahiş Gördüğü Cezai Şartı İndirme Yükümlülüğü Bulunduğu )"
161Y13.HD15.1.2002E. 2001/11158 K. 2002/218"İTİRAZIN İPTALİ ( İhbar Yükümlülüğüne Uymadan İşi Bırakan Davalıdan Sözleşme Gereği Talep Edilen Cezai Şartın Tahsili Amacıyla Başlatılan İcra Takibine Vaki İtiraz )
HAKİMİN AŞIRI GÖRDÜĞÜ CEZAİ ŞARTI İNDİRME ÖDEVİ ( Ceza Koşulunun Aşırı Olup Olmadığının Araştırılması )
CEZAİ ŞARTIN AŞIRI OLUP OLMADIĞININ BELİRLENMESİ ( Ceza Koşulunun Sözleşenler Arasındaki İlişkiye Uygun Düşmeyecek Ölçüde Yüksek Tutulmasının Aşırılığın Kanıtı Olması )"
161Y13.HD28.12.2001E. 2001/8361 K. 2001/12205"KOMİSYONCULUK SÖZLEŞMESİ ( Sözleşmede Kararlaştırılan Cezai Şartın Aşırı Olması Halinde Hakimin Sözleşmeye Müdahale Ederek İndirim Yapabildiği )
SÖZLEŞMEDE KARARLAŞTIRILAN CEZAİ ŞART ( Aşırı Olması Halinde Hakimin Sözleşmeye Müdahale Ederek İndirim Yapabildiği - Komisyonculuk Sözleşmesi )
HAKİMİN SÖZLEŞMEYE MÜDAHALESİ ( Sözleşmede Kararlaştırılan Cezai Şartın Aşırı Olması Halinde İndirim Yapabildiği - Komisyonculuk Sözleşmesi )"
161YHGK26.12.2001E. 2001/9-1175 K. 2001/1166"CEZAİ ŞARTTA İNDİRİM ( Sözleşme Süresi Zımni Olarak Bir Yıl Uzatıldıktan Sonra Bu Süre Dolmadan Akdi Fesheden İşverenin Mahkum Olduğu )
İŞVERENİN SÖZLEŞME SÜRESİ ZIMNEN BİR YIL UZATILDIKTAN SONRA AKDİ BU SÜRE DOLMADAN FESHETMESİ ( Cezai Şart Miktarının Fahiş Olması Nedeniyle İndirilmesi )
HİZMET SÖZLEŞMESİNİN SÜRESİNDEN ÖNCE İŞVERENCE FESHİ ( Sözleşmeye Göre Cezai Şart Ödeme Yükümlülüğü ve Fahiş Cezai Şart Miktarının İndirilmesi )"
161Y13.HD10.12.2001E. 2001/9366 K. 2001/11536"İTİRAZIN İPTALİ ( Tellallık Ücretinin ve Cezai Şartın Ödenmesi İçin Yapılan İcra Takibine İtiraz Edilmesi )
CEZAİ ŞART ( Hakimin Aşırı Gördüğü Cezaları İndirmekle Yükümlü Olması )
TELLALLIK ÜCRETİ ( Ücret ve Cezai Şart Alacağı İçin Yapılan İcra Takibine İtiraz Edilmesi-İcra İnkar Tazminatına Hükmedilmesi Şartı )
İCRA İNKAR TAZMİNATI ( Borçlunun Tazminata Mahkum Edilmesi İçin Alacağın Likit Olmasının Gerekmesi )"
161Y9.HD29.11.2001E. 2001/14686 K. 2001/18727"HAK MAHRUMİYETİ ALACAĞI ( Cezai Şart Mahiyetinde Olması Nedeniyle Borçlar Kanunu Gereğince Değerlendirmeye Tabi Tutulmasının Hatalı Olması )
CEZAİ ŞART ( Hak Mahrumiyeti Alacağının Cezai Şart Mahiyetinde Olması Nedeniyle Borçlar Kanunu Gereğince Değerlendirmeye Tabi Tutulmasının Hatalı Olması )
TOPLU İŞ SÖZLEŞMESİNDE DÜZENLENEN HAK MAHRUMİYETİ ALACAĞI ( Cezai Şart Mahiyetinde Olması Nedeniyle Borçlar Kanunu Gereğince Değerlendirmeye Tabi Tutulmasının Hatalı Olması )"
161Y9.HD15.11.2001E. 2001/13169 K. 2001/17706"TOPLU İŞ SÖZLEŞMESİNDE DÜZENLENEN TAZMİNAT ( Cezai Şart Niteliğinde Olması-İndirime Tabi Tutulması )
CEZAİ ŞART ( Toplu İş Sözleşmesinde Düzenlenen Tazminatın Cezai Şart Niteliğinde Olması-İndirime Tabi Tutulması )
İLAVE TEDİYE ALACAĞI ( Alacağı TİS'den Kaynaklanmaması Nedeniyle Yasal Faiz Yürütülmesinin Gerekmesi )
FAİZ ( İlave Tediye Alacağınının TİS'den Kaynaklanmaması Nedeniyle Yasal Faiz Yürütülmesinin Gerekmesi )"
161Y19.HD26.10.2001E. 2001/5430 K. 2001/6861"ALACAK DAVASI ( Bayilik Sözleşmesi ile İşletilmek Üzere Kiralanan Petrol İstasyonuna İşletme Ruhsatı Alınamaması Nedeniyle Davacının Petrol İstasyonuna Yaptığı Masrafların Tahsili Talebi )
AKDİN FESHİ ( Petrol İstasyonu Olarak Kiralanan Taşınmaza İşletme Ruhsatı Alınamaması Nedeniyle Akdin Feshinin Talep Edilebilmesi )
İŞLETME RUHSATI ( Demiryolu Seyrisefer Emniyetini Tehlikeye Düşürmesi Nedeniyle Ruhsat Verilmeyen Petrol İstasyonu için Yapılan Bayilik Anlaşmasının Butlan Nedeniyle İptal Edilmesinin Gerekmesi )
SÖZLEŞMENİN BUTLANI ( İşyeri Açma ve Ruhsata Bağlama İşinin Kamu Düzeninden Olması-Ruhsat Alınma İmkanı Bulunmayan Petrol İstasyonu İçin Yapılan Bayilik Sözleşmesinin Butlan Nedeniyle Geçersiz Olması )
CEZAİ ŞART ( Ruhsat Alınamaması Nedeniyle Çalıştırılmasına İmkan Bulunmayan Petrol İstasyonu için Yapılan Bayilik Sözleşmesinin Butlan Nedeniyle Geçersiz Olması-Böyle Bir Durumda Ürün Satılmaması Nedeniyle Cezai Şart İstenememesi )"
161Y13.HD23.10.2001E. 2001/7441 K. 2001/9522"İTİRAZIN İPTALİ ( Davalının Sözleşmeden Doğan Edimlerini Yerine Getirmemesi Nedeniyle Sözleşmede Belirtilen Cezai Şartın Ödenmesi İçin Yapılan İcra Takibine Vaki İtiraz )
TAPULU TAŞINMAZIN HARİCEN SATIMI ( Buna İlişkin Olarak Düzenlenen Sözleşmeler ve Bu Sözleşmelere Bağlı Olarak Kararlaştırılan Cezai Şartların Hukuken Geçersiz Olmaları )
CEZAİ ŞART ( Cezai Şartın Açıkça Sözleşenler Arasındaki İlişkiye Uygun Düşmeyecek Ölçüde Yüksek Tutulmasının Yanlış Olması )"
161Y19.HD22.10.2001E. 2001/2869 K. 2001/6714"TAZMİNAT DAVASI ( Taraflar Arasındaki Düve Alım Sözleşmesinde İlgili Sertifikanın Öngörülen Süre İçinde İbraz Edilmemesi Halinde Devletçe Ödenecek Sübvansiyon Tutarı Kadar Tazminat Ödeneceği Şartı Kararlaştırılması - Şartın Bağlandığı Sübvansiyonun Kaldırılması Nedeniyle Talebinin Reddi Gereği )
CEZAİ ŞART ( Taraflar Arasında Kararlaştırılan Düve Alım Sözleşmesinde Sertifikanın Öngörülen Süre İçinde İbraz Edilmemesi Halinde Devletçe Ödenecek Sübvansiyon Tutarı Kadar Tazminat Ödeneceği - Şartın Bağlandığı Sübvansiyonun Kaldırılması Nedeniyle Tazminat Talebinin Reddi Gereği )
DEVLETÇE ÖDENECEK SÜBVANSİYON TUTARI ( Taraflar Arasındaki Düve Alım Sözleşmesinde İlgili Sertifikanın Öngörülen Süre İçinde İbraz Edilmemesi Halinde Bu Tutar Kadar Tazminat Ödeneceği Şartı Kararlaştırılması - Şartın Bağlandığı Sübvansiyonun Kaldırılması Nedeniyle Tazminat Talebi Reddedileceği )"
161Y13.HD24.9.2001E. 2001/6302 K. 2001/8247"TELLALLIK SÖZLEŞMESİNİN GEÇERLİLİĞİ ( Tellal ile Alıcı Arasında Yapılan ve Gayrimenkul Malikinin İmzasını Taşımayan )
GAYRİMENKUL MALİKİNİN İMZASINI TAŞIMAYAN TELLALLIK SÖZLEŞMESİNİN GEÇERLİLİĞİ ( Tellal ile Alıcının İmzalarının Yeterli Olacağı )
SATICI OLARAK TAŞINMAZ MALİKİNİN İMZASININ BULUNMASINA GEREK OLMAMASI ( Tellal ile Alıcı Arasında Yapılan Tellallık Sözleşmesinde )
CEZAİ ŞART ( Hakkaniyete Uygun İndirim Yapılması )"
161Y9.HD19.9.2001E. 2001/10099 K. 2001/14114"İŞÇİNİN EĞİTİMİ DÖNEMİNDE YAPILAN ÖDEMELER ( Cezai Şart-Eğitim Süresince Ödenen Ücretler ve Eğitmenlere Ödenen Ücretlerin Ayrı Değerlendirilmesi )
EĞİTİM SÜRESİNCE ÖDENEN ÜCRETLER ( İşçinin İstifası İçin Öngörülen Cezai Şartın Geçerli Olup Olmadığı )
İŞÇİNİN EĞİTİMİ İÇİN YAPILAN ÖDEMELER ( İşçinin İstifası İçin Öngörülen Cezai Şartın Geçerli Olup Olmadığı )
CEZAİ ŞART ( İşçinin Eğitimi İçin Yapılan Ödemelerin İstifası Halinde İşçi Tarafından Ödenmesi )
FAHİŞ CEZANIN TENKİSİ ( İstifa Eden İşçinin Eğitimi İçin Yapılan Ödemeler )"
161Y9.HD19.9.2001E. 2001/10098 K. 2001/14113"CEZAİ ŞART ALACAĞININ TESBİTİ ( Yönetici Adayı Olarak Yetiştirilen İşçinin Sözleşmede Tesbit Edilen Sürede İstifa Etmesi )
İHBAR TAZMİNATI VE CEZAİ ŞART ALACAĞI TALEBİ ( Cezai Şart Alacağı Miktarının Tesbiti )
BANKA TARAFINDAN HARCANAN EĞİTİM MASRAFLARININ CEZAİ ŞART OLARAK TAHSİLİ TALEBİ ( İşçinin Sözleşmede Belirlenen Süre Dolmadan İstifa Etmesi )
EĞİTİM MASRAFLARININ CEZAİ ŞART OLARAK TAHSİLİ ( İşçinin Sözleşmede Belirlenen Süre Dolmadan İstifası )"
161Y9.HD12.9.2001E. 2001/9908 K. 2001/13534"KIDEM TAZMİNATI ( Taleple Bağlılık Kuralına Aykırı Olarak Tazminatın Talep Edilen Miktardan Fazla Hüküm Altına Alınmasının Hatalı Olması )
CEZAİ ŞART ( İş Güvencesi Tazminatının Ödenmemesinin Hatalı Olamsı )
TALEPLE BAĞLILIK ( Kıdem Tazminatının Talep Edilen Miktardan Fazla Hüküm Altına Alınmasının Hatalı Olması )
İŞ GÜVENCESİ TAZMİNATI ( İşverenin Feshinin Haksız Olması Nedeniyle Bu Tazminatın Hüküm Altına Alınmasının Gerekmesi )"
161Y9.HD10.9.2001E. 2001/14588 K. 2001/13116"CEZAİ ŞART DAVASI ( İşverenin - Hizmet Akdini Bozan Vasıflı İşçi/Radyoloji Teknikeri )
İŞVERENİN CEZAİ ŞART DAVASI ( Hizmet Akdini Bozan Vasıflı İşçi - Radyoloji Teknikeri )
HİZMET AKDİNİ BOZMAK ( Vasıflı İşçi/Radyoloji Teknikeri - İşverenin Cezai Şart Davası )"
161Y15.HD3.7.2001E. 2001/2880 K. 2001/3661"CEZAİ ŞART ( Yüklenicinin İktisaden Mahvına Sebep Olacak Şartın Batıl Olması )
ESER SÖZLEŞMESİ ( Yüklenicinin İktisaden Mahvına Sebep Olacak Cezai Şartın Batıl Olması )
İKTİSADEN MAHVA SEBEP OLACAK ŞARTLAR ( Batıl Olması-Eser Sözleşmesi )
BUTLAN ( Yüklenicinin İktisaden Mahvına Sebep Olacak Cezai Şart )"
161Y9.HD24.5.2001E. 2001/5956 K. 2001/8857"KIDEM TAZMİNATI ( Davacının Hizmet Süresi Bir Yılı Aştığı İçin Tazminata Hak Kazanması )
CEZAİ ŞART ( Akdin Haksız Yere Feshedilmesi Durumunda Sözleşmede Öngörülen Miktarın Kıdem Tazminatından Ayrı Olarak Hesaplanmasının Gerekmesi )"
161Y3.HD21.5.2001E. 2001/4283 K. 2001/4602"KİRA SÖZLEŞMESİNDE CEZAİ ŞART ( Sözleşmeden Sonra Kabul Edilen Tahliye Taahhüdünün Müeyyidesi Olduğu - Tarafların Serbest İradesiyle Oluştuğu/Geçerli Olduğu )
TAHLİYE TAAHHÜDÜ ( Vakıf Çalışanının Vakfa Ait Taşınmazda Kiracı Olduğu - Kira Sözleşmesinden Sonra Kabul Edildiği/Geçerli Olacağı )
KONUTUN TAHLİYE EDİLMESİ ( Vakfa Ait Taşınmazda Oturan Kiracının Tahliye Taahüdünde Bulunduğu - Tahhütle Birlikte Kararlaştırılan Cezai Şartın Da Geçerli Olduğu )
VAKFA AİT KONUTUN TAHLİYESİ ( Kira Sözleşmesinden Sonra Kabul Edilen Tahliye Taahhüdünün Bulunduğu - Tarafların Serbest İradesiyle Oluşan Tahhüdün Geçerli Olduğu )"
161Y13.HD2.4.2001E. 2001/3212 K. 2001/3313"ALACAK DAVASI ( Harici Düzenlenen Sözleşme İle Daire Satın Alınması ve Para Ödenmesi-Dairenin Davalı Tarafından Başkasına Satılması )
TAŞINMAZ SATIŞI ( Müteahhitin Kat Karşılığı İnşaat Sözleşmesi İle İnşaat Ettiği Binadaki Kendisine Düşen Daireyi Satması )
HARİCEN SATIŞ ( Müteahhitin Kat Karşılığı İnşaat Sözleşmesi İle İnşaat Ettiği Binadaki Kendisine Düşen Daireyi Satması-Şahsi Hakkın Temliki Olması Nedeniyle Geçerli Olması )
CEZAİ ŞART ( Sözleşme Geçerli Olduğundan Davalının Ödemesi Gereken Cezai Şartın Çeşitli Kriterlere Göre Belirlenmesinin Gerekmesi )"
161Y15.HD27.2.2001E. 2001/589 K. 2001/1095"DÖVİZ İLE BORÇLANMA ( Davalının Yurt Dışına Gönderildiği Tarihte Mevzuatımızda Dövizle Borçlanmanın Söz Konusu Olmaması )
FİİLEN DÖVİZ OLARAK YAPILMIŞ OLAN HER TÜRLÜ MASRAFLAR ( Aynı Döviz Cins ve Miktarı Üzerinden Borçlandırılması )
FAHİŞ CEZAİ ŞART ( Şartın Tenkis Edilmesinin Gerekmesi )"
161Y13.HD15.2.2001E. 2001/849 K. 2001/1519"İTİRAZIN İPTALİ ( Komisyon Ücretinin Tahsili İçin Yapılan İcra Takibine Vaki İtiraz )
KOMİSYON ÜCRETİNİN TAHSİLİ İÇİN YAPILAN İCRA TAKİBİNE İTİRAZ ( Cezai Şart Alacağının da Hüküm Altına Alınması )
CEZAİ ŞART ( Cezai Şartın Borçlu Üzerinde Adalete Aykırı Sonuç Doğurmamasının Gerekmesi )
HAKİMİN YÜKÜMLÜLÜĞÜ ( Cezai Şartın Borçlu Üzerinde Adalete Aykırı Sonuç Doğurmamasının Gerekmesi -Hakimin Fahiş Gördüğü Cezaları Tenkisle Yükümlü Olması )"
161Y9.HD22.1.2001E. 2001/357 K. 2001/580"CEZAİ ŞART ALACAĞINDA HAKKANİYETE UYGUN İNDİRİM ( Toplu İş Sözleşmesindeki Prosedüre Uyulmadan Davacının İşten Çıkarılması )
TOPLU İŞ SÖZLEŞMESİNDEKİ PROSEDÜRE UYMADAN DAVACIYI İŞTEN ÇIKARAN İŞVEREN ( Cezai Şart Alacağında Hakkaniyete Uygun İndirim )
İŞVERENİN TOPLU İŞ SÖZLEŞMESİNDEKİ PROSEDÜRE UYMADAN İŞÇİYİ İŞTEN ÇIKARMASI ( Cezai Şart Alacağına Hakkaniyete Uygun İndirim )"
161Y9.HD15.1.2001E. 2000/19731 K. 2001/28"TİS'DEN DOĞAN TAZMİNAT ( Çok Fazla Olması Halinde İndirim Yapılması )
TİS'NDEKİ CEZAİ ŞART NİTELİĞİNDEKİ TAZMİNATIN ÇOK FAZLA OLMASI ( İndirim Yapılması )
TAZMİNATTAN İNDİRİM ( TİS'nde Öngörülen Cezai Şartın Çok Yüksek Olması )"
161Y15.HD21.12.2000E. 2000/5362 K. 2000/5684"ÖĞRENİM GİDERLERİNİN TAHSİLİ ( Yurt Dışına Burslu Gönderilen Davalının Yurda Döndüğünde Verdiği Taahhütü Yerine Getirmemesi Nedeniyle )
CEZAİ ŞART ( Yurt Dışına Burslu Gönderilen Davalının Yurda Döndüğünde Verdiği Taahhütü Yerine Getirmemesi Nedeniyle Uygulanacak Cezai Şartın Fahiş Olması )
FAHİŞ CEZAİ ŞART ( Yurt Dışına Burslu Gönderilen Davalının Yurda Döndüğünde Verdiği Taahhütü Yerine Getirmemesi Nedeniyle Uygulanacak Cezai Şartın Fahiş Olması )
YABANCI PARA ( Fiilen Döviz Olarak Yapılan Her Türlü Masrafların Aynı Döviz Cins ve Miktarı Üzerinden Borçlandırılması )
ÖZEL HUKUK HÜKÜMLERİNCE ÜSTLENİLEN EDİMLER ( Daha Sonra Yürürlüğe Giren Yasayla Bir Taraf Yararına Değiştirilmesinin Mümkün Olmaması )"
161Y13.HD29.6.2000E. 2000/5984 K. 2000/6397"ÖZELLEŞTİRME KAPSAMINDA İŞLETMENİN SATILMASI ( Satış Sözleşmesinde Şart Koşulan Süre Dolmadan İşletmenin Kapatılması - Cezai Şart Talebi )
SATIŞ SÖZLEŞMESİNDE ŞART KOŞULAN SÜRE DOLMADAN İŞLETMENİN KAPATILMASI NEDENİYLE CEZAİ ŞART TALEBİ ( Özelleştirilen İşletme İçin )
CEZAİ ŞART TALEBİ ( Özelleştirme Kapsamında Satılan İşletmenin Sözleşmede Şart Koşulan Süre Dolmadan Kapatılması )
FAİZ ORANI ( Satış Sözleşmesinde Bakiye Satış Bedeli İçin Öngörülen Faiz Oranının Cezai Şarta da Uygulanıp Uygulanamayacağı )"
161Y13.HD22.6.2000E. 2000/5748 K. 2000/6160"ÖZELLEŞTİRME UYGULAMASI ÇERÇEVESİNDE SATIŞ SÖZLEŞMESİ ( Sözleşmedeki Süre Dolmadan İşletmenin Kapatılması - Cezai Şart Alacağının Tahsili Talebi )
İŞLETME FAALİYETLERİNİN AZALTILMASI VE DURDURULMASI NEDENİYLE CEZAİ ŞART ALACAĞI TALEBİ ( Özelleştirilen İşletmede )
CEZAİ ŞART ALACAĞININ TAHSİLİ TALEBİ ( Özelleştirme Kapsamında Satılan İşletmenin Sözleşmede Belirlenen Süre Dolmadan Kapatılması )"
161YHGK12.4.2000E. 2000/13-749 K. 2000/758"CEZAİ ŞARTIN İNDİRİLMESİ"
161Y15.HD14.2.2000E. 2000/114 K. 2000/612"LİSANSÜSTÜ EĞİTİM MAKSATLI YURTDIŞINA GÖNDERİLME ( Kurumca Tek Yanlı Hazırlanmış ve Genel İşlem Şartı Niteliğindeki Cezai Şartın Fahiş Olması Nedeniyle İndirilmesinin Gerekmesi )
MECBURİ HİZMETİN YERİNE GETİRİLMEMESİ ( Taahhütname Vermemiş Olsaydı 657 Sayılı Yasa Gereğince Ödemekle Sorumlu Olduğu Miktarın Kendisine Yapılan Giderler ve Bunların Yarısı Oranında Olması )
TAAHHÜTNAMEDEN SONRA YÜRÜRLÜĞE GİREN YASA ( Özel Hukuk Hükümlerince Üstlenilen Edimin Daha Sonra Yürürlüğe Giren Yasayla Bir Taraf Yararına Değiştirilmesinin Mümkün Olmaması )"
161Y19.HD16.12.1999E. 1999/4667 K. 1999/7746"TACİR OLAN BORÇLUNUN EDİMİNİ YERİNE GETİRMEMESİ ( Tacir Borçlunun Cezai Şartta İndirim Talep Edemeyeceği )
CEZAİ ŞARTIN TENKİSİNİN İSTENEMEYECEĞİ ( Sözleşme Gereğini Yerine Getirmeyen Borçlunun Tacir Olması Halinde )
BORCUN EKSİK İFASI NEDENİYLE DOĞAN CEZAİ ŞART ALACAĞINDA İNDİRİM ( Tacir Olan Borçlunun Talep Edemeyeceği )
TAŞIMA KOOPERATİFİNİN TİCARETLE UĞRAŞMASI ( Tacir Niteliği ve Sözleşmeye Aykırılık Nedeniyle Doğan Cezai Şartta İndirim Talep Edemeyeceği )"
161Y14.HD30.11.1999E. 1999/7385 K. 1999/8587"TAPU İPTALİ VE TESCİL ( Davalının Davadan Önce Akdi Feshetme İradesini Davacıya Bildirdiğini Kanıtlayamamış Olması )
TEMERRÜT ( Alacaklının Akdi Feshetme Yönündeki İradesini Açık ve Temerrüde Yer Vermeyecek Şekilde Borçluya Bildirmeden Akdin Kendiliğinden Feshini Gerektirmemesi )
BORÇLUNUN TEMERRÜDÜ ( Alacaklının Akdi Feshetme Yönündeki İradesini Açık ve Temerrüde Yer Vermeyecek Şekilde Borçluya Bildirmeden Akdin Kendiliğinden Feshini Gerektirmemesi )
AKDİN FESHİ ( Davalının Davadan Önce Akdi Feshetme İradesini Davacıya Bildirdiğini Kanıtlayamamış Olması )"
161Y13.HD15.11.1999E. 1999/7739 K. 1999/8370"HARİCİ GAYRİMENKUL SATIŞ SÖZLEŞMESİYLE KAT KARŞILIĞI İNŞAAT YAPAN YÜKLENİCİDEN SATIN ALINAN DAİRE ( Dairenin Geç Teslimi Nedeniyle Cezai Şart Talebi )
CEZAİ ŞART TALEBİ ( Kat Karşılığı İnşaat Sözleşmesinin Yüklenicisinden Haricen Satın Aldığı Daire Geç Teslim Edilen Davacı )
KAT KARŞILIĞI İNŞAAT SÖZLEŞMESİNDE YÜKLENİCİ PAYINA DÜŞEN DAİREYİ SATIN ALAN DAVACI ( Dairenin Geç Teslimi Nedeniyle Cezai Şart Talebi )
ALACAĞIN TEMLİKİ NİTELİĞİ ( Kat Karşılığı İnşaat Sözleşmesinde Yüklenici Payına Düşen Daireyi Haricen Satın Alan Davacı )"
161Y9.HD4.11.1999E. 1999/13777 K. 1999/16740"HİZMET SÖZLEŞMESİNDEN KAYNAKLANAN FESİH TAZMİNATINDAN YAPILACAK İNDİRİM
HİZMET SÖZLEŞMESİNDEN KAYNAKLANAN FESİH TAZMİNATINDA UYGULANACAK FAİZ
FAİZ ( Hizmet Sözleşmesinden Kaynaklanan Fesih Tazminatında )"
161Y15.HD23.9.1999E. 1999/1311 K. 1999/3305"ALACAK DAVASI ( Davalı Üniversite Tarafından Taahhüt ettiği Zorunlu Hizmeti Yapmaktan Kaçındığı İleri Sürülerek Taahhütname Alınması Sebebiyle Yapılan Giderlerin Tahsilinin İstenmesi )
ÜNİVERSİTE ADINA YURTDIŞINDA YÜKSEK LİSANS YAPMAK ( Taahhütname Verilmemiş Olsaydı 657 Sayılı Yasaya Göre Ödenecek Miktarın Kendisine Yapılan Giderlerle Bunun % 50 Fazlası Cezai Şart Olması )
YÜRÜRLÜĞE GİREN KANUNLA CEZAİ ŞARTIN ARTMASI ( Kurumca Tek Yanlı Hazırlanarak Konulan Cezai Şart Fahiş Olursa Taahhütnamedeki Cezai Şartın Hakkaniyete Uygun Biçime İndirilmesinin Gerekmesi )
CEZAİ ŞARTIN FAHİŞ OLMASI ( Kurumca Tek Yanlı Hazırlanarak Konulan Cezai Şart Fahiş Olursa Taahhütnamedeki Cezai Şartın Hakkaniyete Uygun Biçime İndirilmesinin Gerekmesi )
ZORUNLU HİZMETİN YERİNE GETİRİLMEMESİ ( Cezai Şartın Yerine Getirilmesinin Gerekmesi )"
161Y9.HD13.9.1999E. 1999/11359 K. 1999/12864"CEZAİ ŞART ALACAĞININ ÖDETİLMESİ TALEBİ ( Hizmet Akdinin Fesihten Sonra Belirli Süre Başka Yerde Çalışmayı Yasaklayan Hükmüne Aykırılık )
REKABET KURALLARINA AYKIRILIK NEDENİYLE CEZAİ ŞART ALACAĞI TALEBİ ( İşçinin Akdi Feshedip Sözleşmeye Aykırı Olarak Rakip Firmada İşe Girmesi )
İŞÇİNİN AKDİ FESHEDİP SÖZLEŞMEYE AYKIRI OLARAK RAKİP FİRMADA İŞE GİRDİĞİ İDDİASI ( Cezai Şart Alacağının Ödetilmesi Talebi )"
161Y11.HD1.7.1999E. 1999/997 K. 1999/6026"İTİRAZIN İPTALİ VE İCRA İNKAR TAZMİNATI DAVASI ( Cezai Şart ve Diğer Giderler İlave Edilerek Asıl Alacak ve Temerrüt Faizi için Girişilen İcra Takibine Davalının Haksız Olarak İtiraz Etmesi )
İFA YERİNİN TİCARİ İŞLETME OLMASI ( Sözleşmede "İş Bu Protokolün Tacirler Arasında Akdedilen Ticari Bir Sözleşme Olduğu" Vurgulanmış Olduğuna Göre Davalının Tacir Olduğunun Kabul Edilmesi )
TARAFLARIN TACİR OLMASI ( Sözleşmede "İş Bu Protokolün Tacirler Arasında Akdedilen Ticari Bir Sözleşme Olduğu" Vurgulanmış Olduğuna Göre Davalının Tacir Olduğunun Kabul Edilmesi )
CEZAİ ŞART ( Sözleşmede Protokolün Ticari Bir Sözleşme Olduğu Vurgulandığından Talebin Bu Çerçevede ve Türk Ticaret Kanunu Hükmü Dikkate Alınarak Değerlendirilmesi )"
161Y15.HD10.6.1999E. 1999/1658 K. 1999/2437"KAT KARŞILIĞI İNŞAAT SÖZLEŞMESİ ( Akdin Geriye Etkili Feshi )
GERİYE ETKİLİ FESİH ( Kat Karşılığı İnşaat Sözleşmesinde )
İNŞAATIN ÖNEMLİ ORANDA BİTİRİLMİŞ OLMASI ( Geriye Etkili Fesih Yapılamaması )"
161Y9.HD18.5.1999E. 1999/7844 K. 1999/9102"TAZMİNAT TALEBİ ( Toplu İş Sözleşmesindeki Emeklilik Hakkını Kazanan Gazetecinin Emekli Olmaya Zorlanamayacağına İlişkin Hükme Aykırılık )
TOPLU İŞ SÖZLEŞMESİNDEKİ EMEKLİLİK HAKKINI KAZANAN GAZETECİNİN EMEKLİ OLMAYA ZORLANAMAYACAĞINA İLİŞKİN HÜKME AYKIRILIK ( Tazminat Talebi )
İHBAR VE KIDEM TAZMİNATI TALEBİ ( TİS'de Emekliliğe Zorlanamayacağı Belirtilmesine Rağmen İş Akdine Son Verilen Gazeteci İşçinin )
GAZETECİNİN EMEKLİLİĞE ZORLANAMAYACAĞINA İLİŞKİN TOPLU İŞ SÖZLEŞMESİ HÜKMÜNE AYKIRILIK ( İhbar ve Kıdem Tazminatı ve Cezai Şart Alacağı Talebi )
CEZAİ ŞART ALACAĞI TALEBİ ( TİS'de Emekliliğe Zorlanamayacağı Belirtilmesine Rağmen İş Akdine Son Verilen Gazeteci İşçinin )"
161Y14.HD5.5.1999E. 1999/2536 K. 1999/3371"CEZAİ ŞART ( Satış Vaadi Sözleşmesinde Belirlenen Tarihte Tapu Verilmemesi Durumu İçin Öngörülen )
KUSUR ( Cezai Şart İçin Borçlunun Kusurunun Aranmaması )
SATIŞ VAADİ SÖZLEŞMESİ ( Tapunun Öngörülen Sürede Verilmemesi İçin Cezai Şart Kararlaştırılması )"
161Y9.HD3.5.1999E. 1999/7298 K. 1999/8354"TALEPLE BAĞLILIK ( İşçinin Cezai Şart Talebi )
İŞÇİNİN CEZAİ ŞART TALEBİ ( Taleple Bağlılık )
SENDİKAL TAZMİNAT ( Cezai Şart ve Fazla Çalışma Parası Talebi )
FAİZİN BAŞLANGIÇ TARİHİ ( İşçinin Ek Davasında İlk Dava Tarihinden Başlaması )"
161Y9.HD22.3.1999E. 1999/3782 K. 1999/5767"ÜCRET ALACAĞI ( İşin Bitirilmesi Gereken Tarihten Sonraki Hergün İçin Cezai Şart Olarak Belli Miktar Paranın Ödeneceğinin Belirlenmiş Olması )
CEZAİ ŞART ( İşin Bitirilmesi Gereken Tarihten Sonraki Her Geçen Gün İçin Belli Miktar Para Ödeneceğine Dair Kural )"
161Y9.HD15.3.1999E. 1999/4484 K. 1999/5346"İŞÇİ YARARINA CEZAİ ŞART NİTELİĞİNDE TAZMİNAT ( B.K.161. m. Gereği İndirim Yapılması Zorunluluğu )
TAZMİNATTA İNDİRİM ( İşçi Yararına Cezai Şart Niteliğinde Olan )
TOPLU İŞ SÖZLEŞMESİ HÜKMÜ GEREĞİNCE İŞÇİ YARARINA CEZAİ ŞART NİTELİĞİNDE TAZMİNAT"
161Y9.HD9.3.1999E. 1999/951 K. 1999/4647"TAZMİNATIN ÖDETİLMESİ ( Sözleşmede Yer Alan Cezai Şart Nedeniyle )
SÖZLEŞMEDE YER ALAN CEZAİ ŞART ( Tazminata Hak Kazanılma Şartları )
HİZMET AKDİNİN HAKSIZ FESHİ ( Tazminata Hak Kazanılma Şartları )
HAKSIZ FESİH ( Hizmet Akdinin )"
161Y11.HD25.2.1999E. 1998/9441 K. 1999/1521"HAKİMİN YETKİSİ ( Zarar Tazminat ve Cezai Şart Miktarlarında Tenkis )
ZARARA UĞRAYANIN ZARARA RAZI OLMASI ( Hakimin Miktarı Azaltabilmesi )
TENKİS EDİLEN MİKTAR ÜZERİNDEN DAVACI ALEYHİNE MASRAF VE VEKALET ÜCRETİ TAKDİRİ
VEKALET ÜCRETİ ( Tenkis Edilen Miktar Üzerinden Davacı Aleyhine )
YÖNETİCİLERİN SORUMLULUĞU ( Dava Dışı Taşıyıcıya Fazla Ödeme Yapılması )"
161YHGK14.10.1998E. 1998/9 – 686 K. 1998/719"İHBAR TAZMİNATI ( Toplu iş sözleşmesi zammının uygulanması )
İHBAR ÖNELİNİN UZATILMASI ( Zamlı ücret uygulanabilir mi? )
TOPLU İŞ SÖZLEŞMESİNDE CEZAİ ŞART TESBİTİ
CEZAİ ŞART ( Toplu iş sözleşmesinde )"
161Y9.HD3.7.1998E. 1998/9369 K. 1998/11222"CEZAİ ŞART MİKTARININ FAHİŞ OLMASI DURUMUNDA HAKİMİN İNDİRİM YAPMASI ( İş Sözleşmesinde Kararlaştırılan )
İŞ SÖZLEŞMESİNDE KARARLAŞTIRILAN CEZAİ ŞART ( Fahiş Olması Durumunda Hakimin İndirim Yapması )
FAHİŞ ORANDA CEZAİ ŞART KARARLAŞTIRILMIŞ OLMASI ( Hakimin İndirim Yapması )
İNDİRİM ( CEZAİ ŞARTIN FAHİŞ OLMASI DURUMUNDA )"
161Y9.HD14.5.1998E. 1998/6490 K. 1998/8871"İŞ AKDİNİN HAKSIZ FESHİNDE CEZAİ ŞARTDAN İNDİRİM YAPILMASI
CEZAİ ŞARTDAN İNDİRİM YAPILMASI ( İş Akdinin Haksız Feshinde )"
161Y9.HD22.4.1998E. 1998/4352 K. 1998/7677"TOPLU İŞ SÖZLEŞMESİNDEN KAYNAKLANAN TAZMİNAT ( Cezai Şart Niteliği ve İndirime Tabi Tutulması )
CEZAİ ŞART NİTELİĞİ VE İNDİRİME TABİ TUTULMA ( Toplu İş Sözleşmesinden Kaynaklanan Tazminat )
İŞÇİNİN HAKSIZ FESİH TAZMİNATI TALEBİ ( Toplu İş Sözleşmesinden Kaynaklanan Tazminatın Cezai Şart Niteliği )"
161Y9.HD21.4.1998E. 1998/4503 K. 1998/7577"HİZMET AKDİNİN FESHİ ( Kötüniyet Tazminatına Hükmedilmesinin Şartları )
KÖTÜNİYET TAZMİNATININ ŞARTLARI ( Hizmet Akdinin Feshi Durumunda )
CEZAİ ŞARTIN FAHİŞ OLMASI ( İndirime Tabi Tutulması )
FAHİŞ CEZAİ ŞARTTA İNDİRİM ( İş Akdinin Feshinde )
FAİZ ORANI ( Kıdem Tazminatı İçin Hükmedilecek )
KIDEM TAZMİNATI ( Hükmedilecek Faiz Oranının Tesbiti )"
161Y9.HD21.4.1998E. 1998/4497 K. 1998/7571"CEZAİ ŞART NİTELİĞİNDE OLAN TAZMİNATIN İNDİRİLMESİ ( Toplu İş Sözleşmesinde Düzenlenen )
TAZMİNATININ FAHİŞ OLMASI ( Toplu İş Sözleşmesinde Düzenlenen )
İŞÇİNİN EKONOMİK NEDENLERLE İŞTEN ÇIKARILMASI ( Kötüniyet Tazminatı Uygulanamayacağı )
EKONOMİK NEDENLERLE İŞÇİ ÇIKARMAK ( Kötüniyet Tazminatı Uygulanamayacağı )"
161Y9.HD14.4.1998E. 1998/4321 K. 1998/6612"İŞVERENİN BELİRLİ SÜRELİ İŞ AKDİNİ SÜRESİNDEN ÖNCE FESHİ ( Bakiye Alacağın Ödenmesi ve Mahsup )
BELİRLİ SÜRELİ İŞ AKDİNİN SÜRESİNDEN ÖNCE FESHİ ( İşçinin Hakları ve Yükümlülükleri )
CEZAİ ŞARTIN TENKİSİ ( İş Akdinde Kararlaştırılan Fahiş Miktardaki )
FAHİŞ CEZAİ ŞARTIN TENKİSİ ( İş Akdinin Süresinden Önce Feshi Durumunda )"
161Y15.HD2.4.1998E. 1998/944 K. 1998/1354"ALACAK DAVASI ( Mecburi Hizmet Görevinin Tamamlanmaması Nedeniyle )
MECBURİ HİZMET GÖREVİNİN TAMAMLANMAMASI NEDENİYLE ALACAK DAVASI ( Emredici Kural Olduğundan Kanunda Yazılı Miktarın Fahiş Olduğu Gerekçesiyle İndirime Gidilememesi )
CEZAİ ŞART ( Mecburi Hizmet Görevinin Tamamlanmaması Nedeniyle Alacak Davasında Cezai Şartta Emredici Kural Olması Nedeniyle Fahiş Olduğundan Bahisle İndirime Gidilememesi )
FAHİŞ OLMA ( Mecburi Hizmet Görevinin Tamamlanmaması Nedeniyle Alacak Davasında Cezai Şartta Emredici Kural Olması Nedeniyle Fahiş Olduğundan Bahisle İndirime Gidilememesi )"
161Y9.HD3.3.1998E. 1997/19713 K. 1998/3007"CEZAİ ŞART ( İşçinin Haklı Bir Sebep Olmaksızın Kararlaştırılan Teorik Eğitime Başlamamış Olması )
TEORİK EĞİTİME BAŞLAMAMA ( Sözleşmede Cezai Şarta Tabi Kılınmış Olması ve Cezai Şart Borcu )"
161Y9.HD26.1.1998E. 1997/20375 K. 1998/535"İŞVERENİN İŞLETME MÜDÜRÜNÜN İŞ AKDİNİ FESHİ ( Promosyon Suistimali )
İŞLETME MÜDÜRÜNÜN İŞ AKDİNİN FESHEDİLMESİ ( Promosyon Suistimali İddiasıyla )
BİLİRKİŞİ KURULU OLUŞTURULMASI ( İşverenin İş Akdini Feshetmekte Dayandığı Nedenin İncelenmesi )
HAKSIZ FESİH TAZMİNATI ( Niteliği ve İndirime Tabi Olup Olmamasının Takdiri )
CEZAİ ŞART NİTELİĞİ ( İş Akdinde Haksız Fesih Tazminatı )"
161Y9.HD22.1.1998E. 1997/21381 K. 1998/470"İŞÇİ TENSİKATI ( Gözönünde Bulundurulacak Esaslar )
TİS PROSEDÜRÜNE UYGUNLUĞUN DENETLENMESİ ( İşçi Tensikatında )
CEZAİ ŞART ( Fahiş Olması Durumunda İndirim )
FAHİŞ CEZAİ ŞART ( İndirim Yapılması )"
161Y9.HD21.1.1998E. 1997/19361 K. 1998/389"İHBAR TAZMİNATI ( Belirli Süreli Hizmet Akitlerinde Hükmedilememesi )
BELİRLİ SÜRELİ HİZMET AKDİ ( İhbar Tazminatının Uygulama Olanağı )
CEZAİ ŞART ( Yalnız İşçi Aleyhine Konulamaması )
YALNIZ İŞÇİ ALEYHİNE CEZAİ ŞART ( Geçerli Olmaması )"
161Y9.HD19.1.1998E. 1997/19625 K. 1998/166"CEZAİ ŞART ( Faiz Başlangıcı )
FAİZ BAŞLANGICI ( Cezai Şartta )"
161YHGK17.12.1997E. 1997/9-816 K. 1997/1062"CEZAİ ŞARTIN GEÇERSİZLİĞİ ( Tek taraflı )
ÖZEL OKUL ÖĞRETMENİ ( Cezai şart )"
161Y15.HD11.11.1997E. 1997/4257 K. 1997/4805"TESLİM ( Montaj ve Montaj Sonrası Tecrübe Çalışması Koşuluyla Satışlarda )
MONTAJ VE MONTAJ SONRASI TECRÜBE ÇALIŞMASI KOŞULU ( Teslimin Ne Zaman Gerçekleşmiş Sayılacağı )
İHTİRAZİ KAYIT ( Teslim Gerçekleşmediği Halde İhtirazi Kayıt Konulmadığı Gerekçesiyle Gecikme Cezası Talebinin Reddi )
GECİKME CEZASI ( Montaj ve Montaj Sonrası Tecrübe Çalışması Koşuluyla Satışlarda )"
161Y9.HD20.10.1997E. 1997/16791 K. 1997/17844"TOPLU İŞ SÖZLEŞMESİ ( Hizmet Akdinin Haksız Feshinde İşçiye Yasalar ve Sözleşmeden Doğan Hakları Dışında 24 Aylık Ücreti ve İhbar Önelinin Beş Katı Tutarında Tazminat Ödenmesi )
HİZMET AKDİNİN HAKSIZ FESHİNDE ÖNGÖRÜLEN TAZMİNAT ( TİS'e Göre İşçiye 24 Aylık Ücreti ve İhbar Önelinin Beş Katı Tutarında Tazminat Ödenmesi )
CEZAİ ŞART ( İşverenin Haksız Feshi Durumunda İşçiye Tazminat Ödeneceğine Dair Kural )"
161YHGK15.10.1997E. 1997/9-486 K. 1997/822"CEZA KOŞULU ( Toplu İş Sözleşmesi Uyarınca Askerden Dönen İşçisini İşe Almamak )
CEZANIN TENKİSİ ( Toplu İş Sözleşmesi Uyarınca Askerden Dönen İşçisini İşe Almamak )
ASKERDEN DÖNEN İŞÇİSİNİ İŞE ALMAMAK ( Toplu İş Sözleşmesi Uyarınca Ceza Koşulu )"
161YHGK8.10.1997E. 1997/13-407 K. 1997/769"TACİR SIFATI
CEZAİ ŞARTIN TENKİSİ ( Tacir borçlu )
TİCARİ İŞLETMEYİ KENDİ ADINA İŞLETMEK"
161Y9.HD2.7.1997E. 1997/10354 K. 1997/13382"TOPLU İŞ SÖZLEŞMESİNDE BELİRLENEN CEZAİ ŞART ( Fahiş Olursa Tenkise Tabi Tutulması )
CEZAİ ŞARTTA TENKİS ( Toplu İş Sözleşmesinde Belirlenen Oranın Fahiş Olması )
FAHİŞ CEZAİ ŞARTTA TENKİS ( Toplu İş Sözleşmesinde Belirlenen )"
161Y9.HD30.6.1997E. 1997/10205 K. 1997/13237"BELEDİYEDEN İŞÇİ ÇIKARILMASI ( Ekonomik Durum Dolayısıyla Kötüniyet Tazminatı Şartlarının Oluşmamış Olması )
İŞÇİ ÇIKARMA ( Cezai Şartta İndirim )
CEZAİ ŞARTTA İNDİRİM ( Belediyenin Çıkardığı İşçilerin Toplu İş Sözleşmesine Göre Alacağı )
KÖTÜNİYET TAZMİNATI ( Belediyenin İşçi Çıkarması )"
161Y9.HD26.6.1997E. 1997/10135 K. 1997/13040"İŞVEREN YARARINA CEZAİ ŞART ( Ferdi Hizmet Sözleşmesinde - İşveren Yararına Tek Yanlı Cezai Şartın Geçersiz Olduğu )
CEZAİ ŞART ( Ferdi Hizmet Sözleşmesinde İşveren Yararına Tek Yanlı Cezai Şartın Geçersiz Olduğu )
FERDİ HİZMET SÖZLEŞMESİ ( İşveren Yararına Tek Yanlı Cezai Şartın Geçersiz Olduğu )"
161Y15.HD9.6.1997E. 1997/2624 K. 1997/2972"CEZAİ ŞART ( Sözleşmeden Geçerli Nedenler Olmadan Dönülmesi Halinde Kararlaştırılan Cezai Şartın Fahiş Olması )
SÖZLEŞMEDEN GEÇERLİ NEDENLER OLMADAN DÖNÜLMESİ ( Kararlaştırılan Cezai Şartın Fahiş Olması Nedeniyle İndirime Gidilmesi )
FAHİŞ CEZAİ ŞART ( Sözleşmeden Geçerli Nedenler Olmadan Dönülmesi Halinde Kararlaştırılan Cezai Şartın Fahiş Olması Nedeniyle İndirime Gidilmesi )
KOOPERATİF İÇİN UYGULANMASI GEREKEN CEZAİ ŞART ( Kooperatifin Sözleşmeden Geçerli Neden Olmadan Dönmesi-Cezai Şartın Fahiş Olması Nedeniyle Tenkis Yapılması )"
161YHGK4.6.1997E. 1997/9-258 K. 1997/503"CEZAİ ŞART ( İbraname kapsamı )
İBRANAME ( Cezai Şart )
İŞ AKDİNİN FESHİ ( Teknolojik gelişme )
TEKNOLOJİK GELİŞME NEDENİYLE İŞ AKDİNİN FESHİ"
161Y9.HD29.5.1997E. 1997/6252 K. 1997/10506"HİZMET SÖZLEŞMESİNDEKİ REKABET MEMNUNİYETİNE İLİŞKİN CEZAİ ŞARTIN FAHİŞ OLMASI ( Hakkaniyete Uygun İndirim Yapılması )
ŞARAP FİRMASINDAN AYRILAN İŞÇİNİN BAŞKA ŞARAP FİRMALARINDA ÇALIŞMA YASAĞI GETİREN İŞ AKDİ HÜKMÜ ( Fahiş Cezai Şartın İndirilmesi )
FAHİŞ CEZAİ ŞARTTA İNDİRİM ( Rekabet Memnuniyetine İlişkin Olarak Hizmet Sözleşmesinde Yer Alan )
CEZAİ ŞARTTA İNDİRİM ( Rekabet Memnuniyetine İlişkin Olarak Hizmet Sözleşmesinde Yer Alan Fahiş Miktardaki )"
161Y9.HD15.4.1997E. 1997/609 K. 1997/7438"CEZAİ ŞART MİKTARINDA İNDİRİM YETKİSİNİN SINIRLARI ( Öğretmenin İş Akdi Dolmadan İşveren Okuldan Ayrılması )
HAKİMİN YETKİSİNİN SINIRLARI ( Fahiş Cezai Şart Miktarında İndirim Yapılması Konusunda )
ÖĞRETMENİN İŞ AKDİNİN SÜRESİ DOLMADAN OKULDAN AYRILMASI ( Cezai Şart Miktarı Fahiş Olduğundan İndirim Yapılmasının Şartları )"
161Y9.HD7.4.1997E. 1997/628 K. 1997/6836"CEZAİ ŞART ( Hizmet Akdi İle Çalışan Öğretmenin istifası )
HİZMET AKTİ İLE ÇALIŞAN ÖĞRETMEN ( İstifasında Cezai Şart )
HİZMET AKTİNİN TEK TARAFLI FESHİ ( Ögretmenin İstifası )"
161Y9.HD7.4.1997E. 1996/23037 K. 1997/6709"ASKERLİK DÖNÜŞÜ İŞE ALINMAMA ( Sözleşmede Ödenmesi Bildirilen Tazminatın Niteliği )
CEZAİ ŞARTTA İNDİRİM ( Sözleşmede Yeralan Askerlik Dönüşü İşe Alınmama Durumunda Tazminat )
TOPLU İŞ SÖZLEŞMESİNDE CEZAİ ŞART ( Askerlik Dönüşü İşe Alınmama Durumu İçin )"
161Y9.HD26.3.1997E. 1996/22867 K. 1997/6102"CEZAİ ŞART ( Sadece İşçi Aleyhine Düzenlenirse Geçersiz Olması )
SADECE İŞÇİ ALEYHİNE CEZAİ ŞART ( Geçersiz Olacağı )
İŞÇİ ALEYHİNE DAHA FAZLA CEZAİ ŞART ÖNGÖRÜLMÜŞ OLMASI ( İşveren Aleyhindeki Cezai Şarta Göre Hüküm Kurulacağı )
İŞVEREN ALEYHİNDEKİ CEZAİ ŞARTA GÖRE HÜKÜM KURULMASI ( İşçi Aleyhine Daha Fazla Cezai Şart Öngörülmüş Olması )"
161Y9.HD11.3.1997E. 1997/3866 K. 1997/4816"HİZMET SÖZLEŞMESİNİN HAKLI BİR NEDEN OLMADAN FESHİ ( Cezai Şart Kararlaştırılmış Olması )
CEZAİ ŞART ( Toplu İş Sözleşmesinde Hizmet Sözleşmesinin Haksız Feshi İçin Öngörülen )
FAİZ ORANI ( İhbar Tazminatı Fark Alacağına Yürütülecek Olan )
İHBAR TAZMİNATI FARK ALACAĞI ( Yürütülecek Faiz Oranı )"
161Y11.HD10.3.1997E. 1997/1132 K. 1997/1439"TACİRİN BORÇLU OLDUĞU CEZAİ ŞART ( Tenkisinin İstenememesi )
CEZAİ ŞART ( Tacirin Tenkis İsteyememesi )
TENKİS ( Tacirin Borçlu Olduğu Cezai Şartın Hakim Tarafından Re'sen Tenkisi )"
161Y9.HD28.11.1996E. 1996/13301 K. 1996/22173"İŞYERİ SENDİKA TEMSİLCİSİ ( İşten Çıkarılması Durumunda Sendika Temsilciliği Son Buluncaya Kadar İşçi Sayılacağı )
SENDİKANIN YETKİSİNİN SONA ERMESİ ( İşyeri Sendika Temsilcisinin Ücret ve Sosyal Haklarının Sona Erme Tarihi )
CEZAİ ŞART ( Fahiş Olması Durumunda İndirim Yapılması )"
161YHGK13.3.1996E. 1996/13-60 K. 1996/170"CEZAİ ŞART ( Tahliye taahhüdünün ihlali )
TAHLİYE TAAHHÜDÜNÜN İHLALİ ( Cezai şart )"
161Y15.HD11.3.1996E. 1996/1048 K. 1996/1263"KOOPERATİF ( Tacir Olmadıklarından Yapı Kooperatifleri Hakkındaki Hükmün Uygulanamaması )
YAPI KOOPERATİFİ ( Kooperatifler Tacir Olmadıklarından Yapı Kooperatifleri Hakkındaki Hükmün Uygulanamaması )
TACİR ( Kooperatifler Tacir Olmadıklarından Yapı Kooperatifleri Hakkındaki Hükmün Uygulanamaması )
TEMERRÜT ( Muaccel Bir Borcun Borçlusunun Alacaklının İhtarı İle Mütemerrit Olması )"
161Y13.HD13.11.1995E. 1995/9375 K. 1995/9860"KENDİ KUSURUNA DAYANMAK ( Memurun Geçersizliğine Sebep Olduğu Akde Dayanması )
TEK SATICILIK SÖZLEŞMESİ ( Taraflardan Birinin Memur Olması )
DÜRÜSTLÜK KURALINA AYKIRILIK ( Bir Tarafın Memur Olduğunu Gizlediği Halde Sözleşmenin Geçersizliğine Dayanması )
CULPA IN CONTRAHENDO ( Akit Yapılırken Bir Tarafın Memur Olduğunu Gizlemesi )
MEMURUN TİCARET YAPMASI ( Sözleşmenin Tarafı Memurun Akdin Geçersizliğine Dayanması )"
161Y9.HD3.10.1995E. 1995/20327 K. 1995/30169"İŞ AKDİN FESHİ ( Ekonomik Kriz Nedeniyle )
KÖTÜNİYET TAZMİNATI ( İş Akdinin Ekonomik Kriz Nedeniyle Feshi )
TOPLU İŞ SÖZLEŞMEDEN DOĞAN TAZMİNATIN CEZAİ ŞART NİTELİĞİ
EKONOMİK KRİZ NEDENİYLE İŞ AKDİNİN FESHİ"
161Y13.HD3.7.1995E. 1995/6285 K. 1995/6630"GECİKMİŞ İFAYI KABUL
AKDİN FESHİ ( Gecikmiş İfa )
MENFİ ZARAR ( Gecikmiş İfa )
ZARARA RAZI OLMA ( Gecikmiş ifa )
AHDE VEFA
HAKKIN SUİSTİMALİ ( Gecikmiş İfa )
TEMERRÜT
SEÇİMLİK HAK
ESER SÖZLEŞMESİ
GEÇ TESLİM
GECİKME TAZMİNATI
CEZAİ ŞART"
161Y13.HD29.5.1995E. 1995/2971 K. 1995/5228"İTİRAZIN İPTALİ ( Taşınmaz Tellallık Ücreti Ücreti İçin Yapılan İcra Takibine İtiraz Edilmesi )
TELLAL ( Tellalın Yaptığı Hazırlık Veya İcra Eylediği Tavassut Akdin İcrasına Müncer Olduğu Takdirde Ücrete Müstehak Olması )
CEZAİ ŞART ( Davalı İle Satıcının Satıştan Vazgeçmesi Durumunda Tellala Ödenecek Paranın Cezai Şart Niteliğinde Olması )"
161Y13.HD25.4.1995E. 1995/2285 K. 1995/4247"ALACAK DAVASI ( Harici Sözleşme İle Davalıdan Daire Satın Alındığı Halde Tapuda Satışın Gerçekleşmemesi Nedeniyle )
TEMLİK ( Yüklenicinin Kat Karşılığı İnşaat Sözleşmesinden Doğan Kişisel Hakkını Üçüncü Kişilere Temlik Edebilmesi )
KAT KARŞILIĞI İNŞAAT ( Yüklenicinin Kat Karşılığı İnşaat Sözleşmesinden Doğan Kişisel Hakkını Üçüncü Kişilere Temlik Edebilmesi )"
161Y9.HD28.2.1995E. 1994/16567 K. 1995/6006"TOPLU İŞ SÖZLEŞMESİ İLE ÖNGÖRÜLEN TAZMİNATIN CEZAİ ŞART NİTELİĞİ
İŞLETME KREDİ FAİZİ ( Toplu İş Sözleşmesine Dayanan Eda Davalarında )
TOPLU İŞ SÖZLEŞMESİNE DAYANAN EDA DAVALARINDA UYGULANACAK FAİZ
CEZAİ ŞART NİTELİĞİ ( Toplu İş Sözleşmesi İle Öngörülen Tazminat )"
161Y13.HD26.12.1994E. 1994/10797 K. 1994/11686"KİRALANANIN TAHLİYE EDİLMEMESİ ( Tahliye Taahhüdü ve Onda Öngörülen Cezai Şart )
CEZAİ ŞART ( Tahliye Taahhüdüne Dayanan )
TAHLİYE TAAHHÜTNAMESİ ( Tahliye Edilmeme Durumu İçin Öngörülen Cezai Şartın Geçerli Olup Olmaması )"
161Y13.HD2.5.1994E. 1994/3591 K. 1994/4278"CEZAİ ŞARTIN TENKİSİ"
161Y9.HD12.4.1994E. 1993/13842 K. 1993/5438"CEZAİ ŞART ( Fahiş Olup Olmadığının Takdiri )
FAHİŞ CEZAİ ŞARTTA İNDİRİM ( İş Akdinde Kararlaştırılan )
SÖZLEŞMEDE ÖNGÖRÜLEN CEZAİ ŞART ( Fahiş Olup Olmadığının Takdiri )"
161YHGK2.2.1994E. 1993/13-744 K. 1994/31"ALACAK DAVASI ( Geçerli Sözleşmede Gecekondunun Davacının Elinden Alınması Halinde Davacıya Satıştan Dönme Satış Bedelini Talep ve Cezai Şart Talebi Hakkı Tanındığı - Dönme Koşulunun Tahakkuk Ettiği/Tarafları Bağlayacağı )
CEZAİ ŞART ( Geçerli Sözleşmede Davacıya Satıştan Dönme Satış Bedelini Talep ve Cezai Şart Talebi Hakkı Tanındığı - Dönme Koşulunun Tahakkuk Ettiği/Cezai Şartın B.K. Md. 161 /son Gözönünde Tutularak Takdir Edilmesi Gerektiği )
SATIŞTAN DÖNME HAKKI ( Geçerli Sözleşmede Gecekondunun Davacının Elinden Alınması Halinde Davacıya Tanındığı - Dönme Koşulunun Tahakkuk Ettiği/Tarafları Bağlayacağı )"
161Y11.HD18.10.1993E. 1992/7617 K. 1993/6597"BAYİLİK SÖZLEŞMESİNE AYKIRILIK NEDENİYLE AKDİN FESHİ VE CEZAİ ŞART TALEBİ ( Akde Aykırılığın Fesihten Sonra Tesbit Edilmesi )
CEZAİ ŞART TALEBİNİN REDDİ ( Bayilik Sözleşmesine Aykırılığı Sözleşmeyi Feshettikten Sonra Notere Tesbit Ettirmesi )
AKDE AYKIRILIĞIN SÖZLEŞMENİN FESHİNDEN SONRA NOTERE TESBİT ETTİRİLMESİ ( Bayilik Sözleşmesine Aykırılık Nedeniyle Akdin Feshi ve Cezai Şart Talebi )"
161Y9.HD10.11.1992E. 1992/6312 K. 1992/12426"İHBAR VE KIDEM TAZMİNATINA HAK KAZANMAK ( Cezai Şart İstenmesine Engel Değildir )
CEZAİ ŞART TALEBİ ( İhbar ve Kıdem Tazminatına Hak Kazanan Kişinin )"
161Y9.HD9.3.1992E. 1991/14798 K. 1992/2749"SÖZLEŞME SÜRESİ DOLMADAN GÖREVDEN AYRILAN ÖĞRETMEN ( Yerine Yeni Bir Öğretmen Hemen Atanmışsa Cezai Şartta İndirim )
CEZAİ ŞARTTA İNDİRİM ( Sözleşme Süresi Dolmadan Görevden Ayrılan Öğretmenin Yerine Yenisinin Atanmış Olması )
ÖĞRETMENİN SÖZLEŞME SÜRESİ DOLMADAN GÖREVDEN AYRILMASI ( Yerine Yeni Bir Öğretmen Atanmışsa Cezai Şartta İndirim )"
161YHGK9.10.1991E. 1991/15-340 K. 1991/467"KAT KARŞILIĞI İNŞAAT SÖZLEŞMESİ ( Zamanında Teslim Edilmemesinde Cezai Şart Uygulama Şartları )
CEZAİ ŞART ( Kat Karşılığı İnşaat Sözleşmesindeki Süreyi Aşmak )
CEZAİ ŞART ( Kat Karşılığı Yapılan Binanın Gecikmesinde Her Daire İçin Aylık Ödenmesi )
ÖZEN BORCU DOĞRULUK VE GÜVEN KURALLARI ( Eser Sözleşmesinin Gerçekleştirilmesinde )"
161Y9.HD18.2.1991E. 1990/10698 K. 1991/2398"İŞ SÖZLEŞMESİNDEKİ CEZAİ ŞART ( İhbar Tazminatının Yerine Geçmemesi )
CEZAİ ŞART ( İhbar Tazminatının Yerine Geçmemesi )
İHBAR TAZMİNATI YERİNE GEÇMEME ( İş Sözleşmesindeki Cezai Şart )"
161Y9.HD28.1.1991E. 1990/9462 K. 1991/577"BELİRLİ SÜRELİ İŞ SÖZLEŞMELERİNİN SONA ERMESİ ( İhbar Tazminatı Talep Edilememesi )
İHBAR TAZMİNATI ( Belirli Süreli İş Akitlerinin Sona Ermesinde İstenememesi )
İŞ AKDİNDEKİ CEZAİ ŞARTIN HESAPLANMASI ( Çalışılan ve Çalışılmayan Sürelere Göre )
CEZAİ ŞARTIN HESAPLANMASI ( Çalışılan ve Çalışılmayan Sürelere Göre )"
161Y13.HD8.10.1990E. 1990/1649 K. 1990/6060"CEZAİ ŞARTIN FAHİŞ OLMASI ( Borçlunun Tacir Olması Nedeniyle İndirim Yapılamayacağı )
TACİR SIFATINA SAHİP BORÇLU ( Fahiş Cezai Şarttan İndirim Yapılamayacağı )
BORÇLUNUN TACİR OLMASI ( Fahiş Cezai Şarttan İndirim Yapılamayacağı )"
161Y11.HD15.3.1990E. 1989/1806 K. 1990/2207"CEZAİ ŞARTIN TENKİSİ ( Sözleşmeye Uymayarak Sağlanan Menfaatin Değerlendirilmesi Gereği )
SÖZLEŞMEYE UYMAMA SONUCU ELDE EDİLEN MENFAAT ( Cezai Şartın Tenkisinde Dikkate Alınması Gereği )"
161Y15.HD28.12.1989E. 1989/1938 K. 1989/5496"FAHİŞ CEZA ( Re'sen Tenkis Edilmesi Gereği )
CEZAİ ŞARTIN TENKİSİ ( Hakimin Fahiş Cezaları Re'sen Tenkis Etmesi Gereği )
KAMU DÜZENİ ( Fahiş Cezaların İndirilmesi )"
161Y11.HD28.2.1989E. 1988/4080 K. 1989/1210"CEZAİ ŞARTTA İNDİRİM ( Belediyenin Ödeyeceği )
BELEDİYELER TACİR OLMADIĞINDAN CEZAİ ŞART İNDİRİMİ SÖZ KONUSU OLABİLECEĞİ
ZARAR OLMASA DAHİ KARARLAŞTIRILAN CEZAİ ŞARTIN TALEP EDİLEBİLECEĞİ
CEZAİ ŞARTIN ZARAR OLMASA DAHİ TALEP EDİLEBİLECEĞİ"
161Y13.HD3.10.1988E. 1988/2765 K. 1988/4383"CEZAİ ŞARTIN GEÇERSİZLİĞİ ( Fahiş Oranda Tesbit Edilen )
CEZAİ ŞARTIN BORÇLUYU EKONOMİK OLARAK ÇÖKERTECEK ORANDA OLMASI
BORÇLUYU EKONOMİK OLARAK ÇÖKERTECEK ORANDA CEZAİ ŞART TESBİTİ ( Geçersizliği )
CEZAİ ŞARTIN AHLAK VE ADABA AYKIRI OLMASI ( Geçersiz Sayılması veya İndirime Tabi Tutulması )
AHLAK VE ADABA AYKIRI CEZAİ ŞART ( Geçersiz Sayılması veya İndirime Tabi Tutulması )"
161Y15.HD15.2.1988E. 1987/2399 K. 1988/574"CEZAİ ŞART TALEBİNİN REDDİ ( Davacının Akdin İcrasını İstemesi )
AKDİN İCRASININ İSTENMESİ ( Cezai Şart Alacağının da Ayrıca İstenemeyeceği )
TİCARİ NİTELİKTEKİ İŞ ( Cezai Şartın Tenkise Tabi Tutulamaması )
CEZAİ ŞARTIN TENKİSE TABİ TUTULAMAMASI ( Ticari Nitelikteki İşlerde )"
161YHGK25.11.1987E. 1987/15-304 K. 1987/868"ALACAK DAVASI ( Cezai Şart Bedeli )
TACİR SIFATININ BULUNMAMASI ( Cezada İndirime Gidilmesi )
CEZAİ ŞART ( Tenkise Tabi Olma )
HAKKANİYET ( Cezai Şartın Tenkise Tabi Olması )"
161Y15.HD9.10.1986E. 1986/1071 K. 1986/3211"CEZAİ ŞART
İNDİRİM"
161YHGK16.4.1986E. 1984/13-730 K. 1986/416"CEZAİ ŞART ( Sözleşmede Tazminat Olarak Adlandırılan Götürü Ücret )
CEZAİ ŞARTIN TENKİSİ ( Hakimin Dikkate Alacağı Hususlar )
GÖTÜRÜ TAZMİNAT ( Cezai Şart )
KİRA AKDİ ( Kiralananın Satılması Hali İçin Kararlaştırılan Cezai Şart )"
161Y13.HD26.1.1984E. 1983/8405 K. 1984/464"CEZAİ ŞARTTA TENKİS ( Davalının Tacir Olmaması )
FAHİŞ CEZAİ ŞARTTA TENKİS ( Davalı Tacir Değilse Uygulanacağı )
ORTAKLIK SÖZLEŞMESİ ( Fahiş Cezai Şartın Miktarında İndirim )
TENKİS ( Ortaklık Sözleşmesinde Cezai Şartın Fahiş Olması )"
161YHGK27.10.1982E. 1980/13-2076 K. 1982/840"CEZAİ ŞART ( Kira Sözleşmesinde - Davacıların Bu Yeri Üçüncü Kişiye Kiraya Vermiş Olmalarının Sözleşme Koşullarına Göre Sonuca Etkili Bulunmaması )
KİRA SÖZLEŞMESİNDE CEZAİ ŞART ( Davacıların Bu Yeri Üçüncü Kişiye Kiraya Vermiş Olmalarının Sözleşme Koşullarına Göre Sonuca Etkili Bulunmaması )"
161Y15.HD28.4.1981E. 1981/597 K. 1981/944"TAKAS DEF'İ
CEZAİ ŞARTIN TENKİSİ
TİCARİ İŞ"
161Y4.HD15.5.1980E. 1980/1600 K. 1980/6365"VEKİLLİK GÖREVİ, NİTELİĞİ
VEKİLLİĞİN SONA ERMESİ
VEKİLLİKTEN UZAKLAŞTIRMA VE ÇEKİLME
HAKLI UZAKLAŞTIRMA"
161Y15.HD25.4.1980E. 1980/976 K. 1980/1081"CEZAİ ŞART"
161YHGK5.10.1979E. 1977/15-958 K. 1979/1277"İSTİRDAT DAVASI ( Zorunlu Hizmet Dolayısıyla İdareye Ödemeden Önce Geri Alma Hakkının Saklı Tutulması )
ZORUNLU HİZMET DOLAYISIYLA BORÇLU OLUNAN BURS VE CEZA KOŞULU BORCU ( Geri Alma Hakkının Saklı Tutulması )
GERİ ALMA HAKKININ SAKLI TUTULMASI ( Zorunlu Hizmet Dolayısıyla Borçlu Olunan Burs ve Ceza Koşulu Borcu )
CEZANIN AŞIRI OLMASI ( BK.161/SON Uygulanmaması )"
161Y15.HD20.12.1977E. 1977/2076 K. 1977/2312"CEZAİ ŞARTIN TENKİSİ
ÜCRET VEYA CEZANIN İNDİRİMİ"
161YHGK12.1.1977E. 1976/974 K. 1977/5"MECBURİ HİZMET KARŞILIĞI BORÇLANMALARDA CEZAİ ŞARTIN İNDİRİLMESİ"
161Y13.HD28.4.1976E. 1975/6860 K. 1976/343"CEZAİ ŞART
AVUKATLIK ÜCRETİ"
161Y4.HD25.3.1976E. 1975/6894 K. 1976/3176"KESİNLEŞMİŞ MAHKEME KARARLARINI YERİNE GETİRME ZORUNLUĞU ( İl Özel İdaresince Mahkeme Kararının Yanlış Olduğu Gerekçesiyle Yerine Getirilmemesi )
MAHKEME KARARININ YERİNE GETİRİLMESİ MECBURİYETİ ( İdarece Mahkeme Kararına Aykırı Tasarrufta Bulunulamayacağı )
İDARENİN MAHKEME KARARINA AYKIRI TASARRUFUNUN GEÇERSİZLİĞİ ( Kesinleşmiş Mahkeme Kararının Bağlayıcılığı )
TAZMİNAT ( Mahkemece Hükmedilen Faizin İdarece Ödenmesinden Kaçınılamayacağı )
İCRA YOLUNA BAŞVURULMASI ( Davalı İdarece Mahkeme Kararının Uygulanmaması Nedeniyle )
İLAMIN YERİNE GETİRİLMESİNİ SAĞLAMAK İÇİN İCRA YOLUNA BAŞVURULMASI ( Davalı İdarece Mahkeme Kararının Uygulanmaması )"
161Y15.HD4.3.1976E. 1975/5425 K. 1976/915"CEZAİ ŞART MİKTARININ İNDİRİLMESİNİN TALEP EDİLEMEMESİ ( Borçlunun Tacir Olması )
TACİR BORÇLUNUN TENKİS TALEBİ ( Fahiş Cezai Şart Miktarında )
FAHİŞ CEZAİ ŞART MİKTARININ İNDİRİLMESİ TALEBİ ( Borçlunun Tacir Olması )
TENKİS TALEBİ ( Tacir Borçlunun Fahiş Cezai Şart Miktarında )"
161Y4.HD13.1.1976E. 1975/2348 K. 1976/332"CEZAİ ŞART ( Avukatlık ücreti, yargılama gideri )"
161Y15.HD16.5.1975E. 1975/2632 K. 1975/2657"CEZAİ ŞART
CEZAİ ŞARTIN TENKİSİ
İSTİSNA AKDİ"
161YHGK20.3.1974E. 1970/1053 K. 1974/222"ALACAK DAVASI ( Cezai Şart Nedeniyle )
CEZAİ ŞART ( Borçlunun İktisaden Mahvını Mucip Olması )
İKTİSADEN MAHVI MUCİP OLMA ( Cezai Şartın Ağır ve Yüksek Olması )
ADAP VE AHLAKA AYKIRI SAYILMA ( Cezai Şartın Kısmen İptali )
TACİR OLMA ( Adap ve Ahlaka Aykırı Cezai Şartın İptali )
AKİT SERBESTLİĞİ VE SINIRLANDIRILMASI"
161Y13.HD1.3.1974E. 1973/511 K. 1974/492"KİRA PARASININ GEÇ ÖDENMESİ
CEZAİ ŞART"
161YHGK3.10.1973E. 1971/391 K. 1973/751"SATIŞ VAADİ SÖZLEŞMESİ ( Taahhüdün Yerine Getirilmemesi )
FAHİŞ CEZALAR ( Hakimin İndirim Yapmakla Yükümlü Olması )
HAKİMİN İNDİRİM YAPMAKLA YÜKÜMLÜ OLMASI ( Fahiş Cezalar )
SÖZLEŞMEDEN BEKLENİLEN FAYDANIN ELDE EDİLMEMESİ ( Borca Aykırı Davranış )"
161YHGK6.12.1972E. 1971/1409 K. 1972/1329"CEZAİ ŞARTIN FAHİŞ OLUP OLMADIĞININ TAHKİKİ"
161YHGK29.5.1971E. 1970/691 K. 1971/340"CEZA KOŞULU
CEZA KOŞULUNDA İSPAT YÜKÜ"
161Y4.HD14.4.1970E. 1970/1601 K. 1970/3173"CEZAİ ŞARTIN İNDİRME SEBEPLERİ"
161YHGK8.3.1961E. 1961/4-2 K. 1961/10"CEZA ŞARTININ İNDİRİLMESİNDE HAKİMİN GÖZETMEK MECBURİYETİNDE OLDUĞU PRENSİPLER"
161YİBGK3.7.1940E. 1940/7 K. 1940/71"TİCARİ SÖZLEŞMEDE BELİRTİLEN CEZAİ ŞARTIN FAHİŞ OLMASI ( Ceza Miktarında İndirim Yapılamaması )
CEZAİ ŞARTTA İNDİRİM YAPILAMAMASI ( Ticari Sözleşmelerde )
FAHİŞ CEZAİ ŞARTTA İNDİRİM ( Ticari Sözleşmeler İçin Geçerli Olmaması )
SÖZLEŞMEDE BELİRTİLEN CEZAİ ŞARTTA İNDİRİM ( Ticari Sözleşmede Yapılamaması )
CEZAİ ŞARTIN TENKİSİ ( Hakimin Fahiş Cezai Şartı Tenkis Etmesinin Ticari Olmayan İşlerde Sözkonusu Olacağı )
FAHİŞ CEZAİ ŞART ( Hakimin Ticari Olmayan İşlerde Tenkise Gidebileceği )
TİCARİ İŞ ( Hakimin Fahiş Cezai Şartı Tenkis Edememesi )
HAKİMİN FAHİŞ CEZAİ ŞARTI TENKİSİ ( Ticari Olmayan İşlerde Sözkonusu Olacağı )"

Madde 162

YARGITAY

162Y23.HD9.10.2017E. 2015/9553 K. 2017/2593"TAPU İPTALİ VE TESCİL ( Henüz İşin Başında Yükleniciye Bir Kısım Tapu Paylarının Devredilmesinin Avans Niteliğinde Olduğu - Davalının Tapu Kayıtlarındaki Yolsuz Tescilden İyiniyetli Olarak Edimde Bulunduğunun Kabul Edilmesinin Mümkün Olmadığı Gerekçesiyle Davanın Kabulüne Karar Verilmesinin İsabetli Olduğu )
ARSA PAYI KARŞILIĞI İNŞAAT SÖZLEŞMESİ ( Tapu İptali ve Tescil/Henüz İşin Başında Yükleniciye Bir Kısım Tapu Paylarının Devredilmesinin Avans Niteliğinde Olduğu - Sözleşmenin Geriye Etkili Feshi Halinde Bu Tapu Paylarının Talep Halinde Arsa Sahibine Geri Döneceği )
AVANS NİTELİĞİNDEKİ PAY DEVRİ ( Arsa Payı Karşılığı İnşaat Sözleşmesinde Henüz İşin Başında Yükleniciye Bir Kısım Tapu Paylarının Devredilmesinin Avans Niteliğinde Olduğu - Sözleşmenin Geriye Etkili Feshi Halinde Bu Tapu Paylarının Talep Halinde Arsa Sahibine Geri Döneceği/Tapu İptali ve Tescil )
ALACAĞIN TEMLİKİ ( Tapu İptali ve Tescil - İşin Başında Yükleniciye Bir Kısım Tapu Paylarının Devredilmesinin Avans Niteliğinde Olduğu/Yüklenicinin Ancak Hak Ettiği Oranda Alacak Haklarını Üçüncü Kişilere Temlik Edebileceği )"
162Y15.HD15.3.2017E. 2016/1038 K. 2017/1123"ALACAĞIN TEMLİKİ SÖZLEŞMESİNDEN KAYNAKLI İTİRAZIN İPTALİ İSTEMİ ( Sözleşmeye Göre Villa Satışlarının Gerçekleşmesinden Sonra Beher Villaya Ait Bedelin Tahsili İle Davacı Taşerona Ödeneceği/Davacının Süresiz Olarak Villaların Satışını Beklemek Zorunda Olmadığı - Makul Süreden Sonra Satış Gerçekleşmese Dahi Bedeli İsteyebileceği )
İTİRAZIN İPTALİ ( Alacağın Temliki Sözleşmesine Göre Villa Satışlarının Gerçekleşmesinden Sonra Beher Villaya Ait Bedelin Tahsili İle Davacıya Ödeneceği/Davalı İle Dava Dışı İş Sahibi Arasındaki Protokole Göre Satışların 24 Ay İçerisinde Gerçekleştirileceği/24 Aylık Süre Dolduğu - Villalar Satılmamış Olsa Dahi Alacak İstenebilir Hale Gelmiş Sayılacağı )
ALACAĞIN TEMLİKİ ( İtirazın İptali - Sözleşmeye Göre Villa Satışlarının Gerçekleşmesinden Sonra Beher Villaya Ait Bedelin Tahsili İle Davacıya Ödeneceği/Makul Süreden Sonra Satış Gerçekleşmese Dahi Bedeli İsteyebileceği/Davalı İle Dava Dışı İş Sahibi Arasındaki Protokole Göre Satışların 24 Ay İçerisinde Gerçekleştirileceği/Bu Sürenin Makul Süre Kabul Edileceği )"
162Y13.HD9.3.2017E. 2016/15558 K. 2017/2968"TEMLİK İŞLEMİNİN İPTALİ İSTEMİ ( Mahkemece Davalı Aleyhine Dolandırıcılıktan Açılan Ceza Davasındaki Taraf Beyanları da Gözetilerek Sözleşme Gereğince Tarafların Hak ve Yükümlülüklerini Yerine Getirip Getirmediği ve Temlikin İptaline Dair Koşulların Oluşup Oluşmadığının Belirlenmesi ve Sonucuna Uygun Bir Karar Verilmesi Gerektiği )
TAM İKİ TARAFA BORÇ YÜKLEYEN SÖZLEŞME ( Taraflar Arasındaki Sözleşmenin Tarafların Karşılıklı Olarak Alacak ve Borçlarının Tesbit Edildiği Yani Karşılıklı Olarak Hak ve Yükümlülüklerin Belirlendiği Tam İki Tarafa Borç Yükleyen Sözleşme Olarak Kabulü Gerektiği )
İSPAT YÜKÜ ( Davalı Duruşmaya Gelmeyerek ve Cevap Vermeyerek Davacı İddialarını İnkar Ettiğine Göre Davacı ve Davalının Sözleşme Gereğince Hak ve Yükümlülüklerini Yerine Getirdiklerini Yasal Delillerle İsbat Etmelerinin Usul ve Yasa Gereği Olduğu - Temlik İşleminin İptali )
TANIKLA İSPAT ( Davanın Değerine Göre Olayda Tanık Dinlenmesi ve Bu Beyanlara İtibar Edilmesinin Mümkün Olmadığı - Davalı Aleyhine Dolandırıcılıktan Açılan Ceza Davasındaki Taraf Beyanları da Gözetilerek Sözleşme Gereğince Tarafların Hak ve Yükümlülüklerini Yerine Getirip Getirmediğinin Belirlenmesi Gerektiği )"
162Y11.HD8.3.2017E. 2015/12562 K. 2017/1377"TEMLİK SÖZLEŞMESİ GEREĞİ ALACAK İSTEMİ ( Zamanaşımı - Kanunda Başka Surette Hüküm Mevcut Olmadığı Takdirde Her Dava 10 Senelik Zaman Aşımına Tabi Olduğu/Temlik Tarihinden Davanın Açıldığı Tarihe Kadar 10 Yıllık Zaman Aşımı Süresi Geçmiş Olduğu Gerekçesiyle Davanın Zamanaşımı Sebebiyle Reddinin Doğru Olduğu )
ZAMANAŞIMI ( Temlik Sözleşmesi Gereği Alacak İstemi - Kanunda Başka Surette Hüküm Mevcut Olmadığı Takdirde Her Dava 10 Senelik Zaman Aşımına Tabi Olduğu/Temlik Tarihinden Davanın Açıldığı Tarihe Kadar 10 Yıllık Zaman Aşımı Süresi Geçmiş Olduğu Gerekçesiyle Davanın Zamanaşımı Sebebiyle Reddedileceği )
ON YILLIK ZAMANAŞIMI ( Kanunda Başka Surette Hüküm Mevcut Olmadığı Takdirde Her Dava 10 Senelik Zaman Aşımına Tabi Olduğu - Temlik Tarihinden Davanın Açıldığı Tarihe Kadar 10 Yıllık Zaman Aşımı Süresi Geçmiş Olduğu Gerekçesiyle Davanın Zamanaşımı Sebebiyle Reddedileceği/Temlik Sözleşmesi Gereği Alacak İstemi )"
162Y3.HD21.2.2017E. 2016/13540 K. 2017/1715"TAŞINMAZ İÇİN DAVALIYA ÖDENEN BEDELİN TAZMİNİ DAVASI ( Dava Konusunun Devri/Üçüncü Kişinin Taraf Sıfatını Kazanmasının Usul Ekonomisi İlkesine Uygun Düşeceği - Dava Konusunun Devrinin Mümkün Olduğu/Alacağın Devri/Davacının Alacağını Noterden Başka Bir Şirkete Devretmiş Olduğu/Taraf Sıfatı )
DAVACININ ALACAĞINI ŞİRKETE DEVRETMİŞ OLDUĞU ( Alacağın Devri Sözleşmesinin Dava Dosyasına Sunulmuş ve Duruşma Tutanağında da Belirtilmiş Olduğu - Davacının Taraf Sıfatını Sözkonusu Temlik ile Kaybetmiş Olduğu/Alacağı Temlik Alan Şirketin Davaya Devam Edip Etmeyeceğinin Belirlenmesi Gerektiği )
ALACAĞIN TEMLİKİ SÖZLEŞMESİ ( Tazminat Davası/Alacağın Devri Sözleşmesinin Dava Dosyasına Sunulmuş ve Duruşma Tutanağında da Belirtilmiş Olduğu - Davacının Taraf Sıfatını Sözkonusu Temlik ile Kaybetmiş Olduğu/Alacağı Temlik Alan Şirketin Davaya Devam Edip Etmeyeceğinin Belirlenmesi Gereği )
TARAF SIFATI ( Alacağı Devralan Şirketin Davayı Devam Edip Etmeyeceğinin Belirleneceği - Taraf Sıfatını Kazanması Halinde Davaya Devam Edilmesi ve Aksi Halde ise Taraf Sıfatı Yokluğundan Davanın Reddine Karar Verilmesi Gereği/Mahkemece Davacı Hakkında Hüküm Tesis Edilmesinin Hatalı Olduğu )
USUL EKONOMİSİ İLKESİ ( Dava Konusunun Devri Nedeniyle Taraf Sıfatının da Devri Hususunun ve Üçüncü Kişinin Taraf Sıfatını Kazanmasının Usul Ekonomisi İlkesine Uygun Düşeceğinin Kabulü - Eldeki Davada Alacağın Temlikinin Mahkemece Gözetilmesi Gereği/Alacağın Şirkete Devredilmiş Olduğu )"
162Y13.HD15.2.2017E. 2015/14545 K. 2017/1808"ALACAĞIN TAHSİLİ İSTEMİ (Dava Dışı Yüklenici Şirket İle Davalı Üniversite Arasında Yapılan Sözleşme Hükmü Nedeniyle Dava Dışı Yüklenici Davalı Üniversitenin Rızasını Almaksızın Alacağını Temlik Edemeyeceğinden Davacı Dava Dışı Yüklenici İle Aralarındaki Temliknameye İstinaden Davalı Üniversiteden Talepte Bulunamayacağı/Reddi Gereği)
HİZMET SÖZLEŞMESİ (Dava Dışı Şirket Sözleşme Kapsamında Tahakkuk Eden ve Hakedişlerinden Haksız Olarak Kesildiğini İddia Ettiği Alacağının Bir Kısmını Davacı Şirkete Temlik Ettiği - Dava Dışı Yüklenici Şirket İle Davalı Üniversite Arasında Yapılan Sözleşmeye Hükmü Nedeniyle Dava Dışı Yüklenici Davalı Üniversitenin Rızasını Almaksızın Alacağını Temlik Edemeyeceğinden Davacı Dava Dışı Yüklenici İle Aralarındaki Temliknameye İstinaden Davalı Üniversiteden Talepte Bulunamayacağı)
ALACAĞIN TEMLİK EDİLMESİ (Alacağın Tahsili İstemi - Dava Dışı Yüklenici Şirket İle Davalı Üniversite Arasında Yapılan Sözleşmeye Hükmü Nedeniyle Dava Dışı Yüklenici Davalı Üniversitenin Rızasını Almaksızın Alacağını Temlik Edemeyeceğinden Davacı Dava Dışı Yüklenici İle Aralarındaki Temliknameye İstinaden Davalı Üniversiteden Talepte Bulunamayacağı)"
162Y15.HD23.10.2015E. 2015/4579 K. 2015/5293"ESER SÖZLEŞMESİNDEN KAYNAKLI ALACAK İSTEMİ ( Sözleşmeye Göre Yüklenicinin Hakediş ve Alacaklarını Yazılı İzin Olmaksızın Temlik Edemeyeceği - Sözleşmedeki Temlik Yasağı Def'i Davanın Açılmasından Sonra Dava Konusunu Devir Alan ve Davacı Sıfatını Kazanan Kişiye Karşı da İleri Sürülebileceği/Temlik Yasağı Nedeniyle Davanın Reddedileceği )
TEMLİK YASAĞI NEDENİYLE DAVANIN REDDİ ( Sözleşmeye Göre Yüklenicinin Hakediş ve Alacaklarını Yazılı İzin Olmaksızın Temlik Edemeyeceği - Sözleşmedeki Temlik Yasağı Def'i Davanın Açılmasından Sonra Dava Konusunu Devir Alan ve Davacı Sıfatını Kazanan Kişiye Karşı da İleri Sürülebileceği/Eser Sözleşmesinden Kaynaklı Alacak İstemi )
SÖZLEŞMEDEKİ TEMLİK YASAĞI DEF'İ ( Eser Sözleşmesinden Kaynaklı Alacak İstemi - Sözleşmeye Göre Yüklenicinin Hakediş ve Alacaklarını Yazılı İzin Olmaksızın Temlik Edemeyeceği/Temlik Alan Vekilince İşlemden Kaldırılan Dava Yenilendiği - Temlik Yasağı Nedeniyle Davanın Reddedileceği/Davanın Açılmamış Sayılması Doğru Olmadığı )"
162YHGK30.9.2015E. 2014/23-220 K. 2015/2024"GECİKME TAZMİNATI İSTEMİ ( Davacının Taraf Sıfatını Davacı İle Sözleşmenin Tarafı Olan Şahıs Arasında İçeriğinden Yüklenici İle Anılan Şahıs Arasında Yapılan Sözleşmeden Doğan Hakların Temlik Edildiğine İlişkin Muvafakatname İle Kazanmış Olduğu - Davanın Esasına Girilerek Sonucuna Göre Bir Karar Verilmesi Gerektiği )
TARAF SIFATI ( Davacının Tarafı Olmadığı Sözleşmeden Hak Talep Edebilmesi İçin Sözleşmenin Tarafı Olan Dava Dışı Şahıs İle Arasında Düzenlenmiş Yazılı Temliknamenin Sunulmasına İmkan Tanınarak Taraf Sıfatının Kazanılması Halinde Davaya Devam Edilmesi Aksi Halde Taraf Sıfatı Yokluğundan Davanın Esastan Reddi Gerektiği )
ALACAĞIN TEMLİKİ ( Davacı İle Sözleşmenin Tarafı Olan Şahıs Arasında İçeriğinden Yüklenici İle Anılan Şahıs Arasında Yapılan Sözleşmeden Doğan Hakların Temlik Edildiğine İlişkin Muvafakatname Başlıklı Belgenin Dosyaya Sunulduğu - Davacının Taraf Sıfatını Söz Konusu Temlik İle Kazanmış Olduğu/Gecikme Tazminatı İstemi )
ARSA PAYI KARŞILIĞI İNŞAAT SÖZLEŞMESİ ( Davalı İle Dava Dışı Şahıs Arasında Yapılan Arsa Payı Karşılığı İnşaat ve Gayrimenkul Satış Vaadi Sözleşmesi Gereğince İnşa Edilen Binadan İki Bağımsız Bölümü Satın Aldığı - Davacının Taraf Olmadığı Bu Sözleşmeye Dayalı Hak Talep Edebilmesi İçin Yazılı Bir Temliknamenin Sunulması Gerektiği )"
162YHGK15.4.2015E. 2013/11-1777 K. 2015/1194"İTİRAZIN İPTALİ ( Müşterek Müteselsil Borç Senedinin Davacı Bankaya Temlikine Dayalı Alacağın Tahsili İçin Başlatılan İcra Takibine Vaki - Temlik Alan Davacı Banka Tarafından Bu Dava İle Halen Talep Edilebilecek Bir Borç Bulunmadığı Anlaşıldığından Aynı Hususa İşaret Eden Direnme Kararının Usul ve Yasaya Uygun Olduğu )
BORÇ SENEDİNİN BANKAYA TEMLİKİ ( Borçlunun Talebin Dayanağı Olan Senet Metnindeki Somut Olaya Özgü Özel Düzenleme Uyarınca Aynı Savunmayı Temlik Alana Karşı da İleri Sürme Hakkı Bulunduğu - Temlik Alan Davacı Banka Tarafından Bu Dava İle Halen Talep Edilebilecek Bir Borç Bulunmadığı/İtirazın İptali )
SÖZLEŞME SERBESTİSİ ( Temellük Edene Teslim Edilen Senet Metninde de Açıkça Belirtildiği Üzere Borcun Öncelikle Kooperatife Ödeneceği Yönündeki Düzenleme Karşında Sözleşme Serbestîsi Kuralları İçerisinde Bu Hükmün Davacı Bankayı da Bağlayacağı - İtirazın İptali )
BORCUN İFA EDİLDİĞİ SAVUNMASI ( Davalıların Dava Tarihi İtibariyle Dava Konusu Borç Senedinden Kaynaklanan Herhangi Bir Borçlarının Kalmadığının Belirlendiği - Borçlunun Borcun İfa Edildiği Savunmasını Temlik Edene Karşı İleri Sürme Hakkı Bulunduğu/İtirazın İptali )
ALACAĞIN TEMLİKİ ( Müşterek Müteselsil Borç Senedinin Davacı Bankaya Temlikine Dayalı Alacağın Tahsili İçin Başlatılan İcra Takibine Vaki - Temlik Alan Davacı Banka Tarafından Bu Dava İle Halen Talep Edilebilecek Bir Borç Bulunmadığı )"
162YHGK18.3.2015E. 2013/17-1907 K. 2015/1060"KASKO SİGORTA POLİÇESİNDEN KAYNAKLI RÜCUEN TAZMİNAT İSTEMİ ( Poliçe Primlerine İlişkin Ödeme Planı İbraz Edildiği ve Poliçe İlk Taksidinin Sigortacı Tarafından Tahsil Edildiği - Hasarlı Araç İçin Ödenen Tazminat Bedelinden Bakiye Prim Bedelinin Düşülerek Kalan Miktarın Ödendiği/Mahkemece Davanın Esasına Girileceği )
RÜCUEN TAZMİNAT İSTEMİ ( Kasko Sigorta Poliçesinden Kaynaklı - Poliçe Primlerine İlişkin Ödeme Planı İbraz Edildiği ve Poliçe İlk Taksidinin Sigortacı Tarafından Tahsil Edildiği/Mahkemece Sigorta Şirketinin Ödediği Bedeli Talep Edebileceğinin Gözetileceği )
ÖDENEN SİGORTA BEDELİNİN TAHSİLİ İSTEMİ ( Rücuen Tazminat İstemi - Sigorta Primleri Ödenmediğinden Geçerli Kasko Sözleşmesi Bulunmadığı Gerekçesiyle Davanın Reddi Doğru Olmadığı/Poliçe Primlerine İlişkin Ödeme Planı İbraz Edildiği ve Poliçe İlk Taksidinin Sigortacı Tarafından Tahsil Edildiği )"
162Y15.HD18.2.2015E. 2014/2064 K. 2015/823"MENFİ TESPİT İSTEMİ ( Temlik Alan Davalının Yaptığı ve Kesinleşen İlamsız İcra Takibi Sebebiyle/İspat Yükü - Davalı Temlik Edenin İmzaladığı Sözleşmeye Dayanarak İcra Takibinde Bulunduğu/Takip Kesinleşmiş Dahi Olsa Alacaklı Menfi Tespit Davasında Alacağın Hangi Nedenden Doğduğu Bunu İstemekte Haklı Olduğunu Yasal Delillerle Kanıtlamak Zorunda Olduğu )
İSPAT YÜKÜ ( Temlik Alan Davalının Yaptığı ve Kesinleşen İlamsız İcra Takibi Sebebiyle Borçlu Olunmadığı Tespiti - Mahkemece Öncelikle Takip Konusu Alacağın Nedeni ve Dayanağı Davalıya Açıklattırılıp İspat Külfeti Davalı Alacaklıya Yükletileceği )
TEMLİK ALAN DAVALININ YAPTIĞI VE KESİNLEŞEN İCRA TAKİBİ ( Menfi Tespit İstemi - İspat Külfeti Davacı Yükleniciye Değil İş Sahibinden Temlik Alan Davalı Alacaklıya Ait Olduğu/Mahkemece Öncelikle Takip Konusu Alacağın Nedeni ve Dayanağı Davalıya Açıklattırılıp İspat Külfeti Davalı Alacaklıya Yükletileceği - Gösterdiği Deliller Toplanarak Sonuca Gidileceği )"
162Y14.HD5.2.2015E. 2014/9405 K. 2015/1173"TAPU İPTALİ VE TESCİL ( Yüklenicinin Temliki İşlemine Dayalı - Mahkemece Daha Önce Yüklenici Tarafından Davacıya Temlik Edilen Bağımsız Bölümün Yargıtay İçtihatları Birleştirme Büyük Genel Kurulu Kararı da Gözetilerek Arsa Payı Hesaplanmak Suretiyle Davacı Adına Tesciline Karar Verilmesi Gerektiği )
YÜKLENİCİNİN TEMLİKİ ( Daha Önce Yüklenici Tarafından Davacıya Temlik Edilen Bağımsız Bölümün Yargıtay İçtihatları Birleştirme Büyük Genel Kurulu Kararı da Gözetilerek Arsa Payı Hesaplanmak Suretiyle Davacı Adına Tesciline Karar Verilmesi Gerektiği - Tapu İptali ve Tescil )
BOZMAYA UYMA ( Yüklenicinin Temliki İşlemine Dayalı Tapu İptali ve Tescil Kabul Edilmediği Takdirde Yükleniciye Temlik Sebebiyle Ödenen Bedelin Davalılardan Tahsili İstemi - Bozma İlamına Uyulmasına Rağmen Bozma İlamına Aykırı Olarak Bedel Yönünden Davanın Kabulüne Karar Verilmesinin Doğru Görülmediği )
ARSA PAYI KARŞILIĞI İNŞAAT SÖZLEŞMESİ ( Mahkemece Daha Önce Yüklenici Tarafından Davacıya Temlik Edilen Bağımsız Bölümün Arsa Payı Hesaplanmak Suretiyle Davacı Adına Tesciline Karar Verilmesi Gerektiği )"
162YHGK17.12.2014E. 2013/19-1154 K. 2014/1041"TEMLİK EDEN İLE DAVALI ARASINDAKİ TİCARİ İLİŞKİDEN DOĞAN ALACAĞIN TAHSİLİ ( Alacak-Borç İlişkisinin Tespiti İçin Yeterli Araştırma Yapılıp Yapılmadığı - Bilirkişi Raporunda Ödeme Yapıldığı Belirtildiği Ancak Ödemelerin Ne Zaman Ne Şekilde Yapıldığı Araştırılmadığı/Mahkemece Temlik Tarihi İtibariyle Davalının Temlik Edene Ne Miktar Borcu Olduğu Tespit Edilerek Sonuca Gidileceği )
ALACAK-BORÇ İLİŞKİSİNİN TESPİTİ İÇİN YETERLİ ARAŞTIRMA YAPILIP YAPILMADIĞI ( Temlik Eden İle Davalı Arasındaki Ticari İlişkiden Doğan Alacağın Tahsili - Bilirkişi Raporunda Ödeme Yapıldığı Yer Aldığı Ancak Ödemelerin Ne Zaman Ne Şekilde Yapıldığı Araştırılmadığı/Mahkemece Taraflar Arasındaki Ticari İlişki Tereddüde Yer Vermeyecek Şekilde Ortaya Konmadan Hüküm Kurulamayacağı )
TEMLİK TARİHİ ( Alacak-Borç İlişkisinin Tespiti İçin Yeterli Araştırma Yapılıp Yapılmadığı - Bilirkişi Raporunda Ödeme Yapıldığı Belirtildiği Ancak Ödemelerin Ne Zaman Ne Şekilde Yapıldığı Araştırılmadığı/Mahkemece Temlik Tarihi İtibariyle Davalının Temlik Eden Kişiye Ne Miktarda Borcu Olduğu Denetime İmkân Verecek Şekilde Tespit Edilerek Karar Verileceği )"
162YHGK12.11.2014E. 2014/11-801 K. 2014/891"NAMA YAZILI PAY SENETLERİNİN DEVRİ ( Geçerli Olabilmesi İçin Bir Temlik Beyanı Veya Senedin Arkasında Tam Bir Cironun Yapılması Ayrıca Senet Üzerindeki Zilyetliğin Devir ve Teslimi Gerektiği )
ANONİM ŞİRKETTE PAY DEVRİ ( Pay Senedi İhraç Edilmemiş Olması ve İlmühaber Dahi Çıkarılmamasının Pay Devrine Engel Teşkil Etmeyeceği - Çıplak Payın da Senede Bağlanmış Paylar Gibi Serbestçe Devredilebileceği/Devrin Alacağın Temliki Hükümleri Çerçevesinde Olacağı )
ÇIPLAK PAYLARIN DEVRİ ( Anonim Şirkette Pay Senedi İhraç Edilmemiş Olması ve İlmühaber Dahi Çıkarılmamasının Pay Devrine Engel Teşkil Etmeyeceği - Çıplak Payın da Senede Bağlanmış Paylar Gibi Alacağın Temliki Hükümleri Çerçevesinde Serbestçe Devredilebileceği )
ALACAĞIN TEMLİKİ HÜKÜKMLERİ ÇERÇEVESİNDE PAY DEVRİ ( Anonim Ortaklığın Çıplak Paylarının Devri Konusunda 6762 S.K'da Bir Hüküm Bulunmadığı - Payın Devredilebilirliği İlkesi Uyarınca Çıplak Payın da Senede Bağlanmış Paylar Gibi Serbestçe Devredilebileceği )"
162Y23.HD15.10.2014E. 2014/7094 K. 2014/6293"TAPU İPTALİ VE TESCİL ( Mümkün Olmaz İse Dairenin Rayiç Bedelinin Tahsili - Davacının Kooperatife Devir Yolu İle ya da Açıkça Bir Kararla ya da Zımni Olarak Üye Olduğunun Tespiti Halinde Kendisine Konut Tahsisinin Mümkün Bulunmadığı Belirlenen Davacının Ödemelerinin Eksik Olması Halinde Tazminat Hesabı Yapılması Gerektiği )
DAİRE İÇİN ÖDENEN BEDELİN GÜNCEL DEĞERİ İLE ZORUNLU VE FAYDALI İŞLER BEDELİNİN TAHSİLİ ( Davacının Kooperatife Devir Yolu İle ya da Açıkça Bir Kararla ya da Zımni Olarak Üye Olduğunun Tespiti Halinde Kendisine Konut Tahsisinin Mümkün Bulunmadığı Belirlenen Davacının Ödemelerinin Eksik Olması Halinde Tazminat Hesabı Yapılacağı - Tapu İptali ve Tescil İstemi )
RAYİCİN BELİRLENMESİ ( Daire İçin Ödenen Bedelin Güncel Değeri İle Zorunlu ve Faydalı İşler Bedelinin Tahsili - Ödemelerinin Tam Olması Halinde Diğer Üyelere Verilen Emsal Konutun Dava Tarihi İtibariyle Rayicinin Belirlenmesi Gerektiği/Üye Olup Olmadığı Araştırılmaksızın Üye Olmadığı Kabul Edilerek Terditli İstemlerden Üçüncüsünün Karara Bağlanması Gerektiği )"
162Y15.HD24.9.2014E. 2013/6063 K. 2014/5425"ESER SÖZLEŞMESİNDEN KAYNAKLI AYIP BEDELİNDEN DOĞAN ALACAĞIN TAHSİLİ ( Pasif Husumet - Akdi İlişki Dava Dışı Şirket İle Davalı Arasında Kurulduğu/Davacı Şirket İle Davalı Şirketler Arasında Herhangi Bir Akdi İlişki Bulunmadığı - Davanın Pasif Husumet Yokluğu Sebebiyle Reddedileceği )
PASİF HUSUMET ( Eser Sözleşmesinden Kaynaklı Ayıp Bedelinden Doğan Alacağın Tahsili - Akdi İlişki Dava Dışı Şirket İle Davalı Arasında Kurulduğu/Davacı Şirket İle Davalı Şirketler Arasında Herhangi Akdi İlişki Bulunmadığı - Davanın Reddi Gerektiği )
SÖZLEŞMELERİN NİSPİLİĞİ İLKESİ / PASİF HUSUMET ( Davacı Şirket İle Davalı Şirketler Arasında Herhangi Bir Akdi İlişki Bulunmadığı - Davanın Pasif Husumet Yokluğundan Reddedileceği/Eser Sözleşmesinden Kaynaklı Ayıp Bedelinden Doğan Alacağın Tahsili )
TEMLİK BELGESİ İBRAZI / HUSUMET ( Davacı İle Davalı Arasında Akti İlişkisi Bulunmadığı - Akti İlişkinin Davacının Kiralayanı İle Davalı Arasında Olduğu/Mahkemece Davacıya Kiralayan İle Davalı Arasındaki Akitten Doğan Haklarını Temlik Aldığına Dair Belgeleri İbraz Ettirilerek Sonuca Gidileceği - Eser Sözleşmesinden Kaynaklı Ayıp Bedelinden Doğan Alacak )"
162Y11.HD29.4.2014E. 2014/1024 K. 2014/8041"SİGORTA ŞİRKETİNE ALACAK HAKKININ TEMLİKİ ( Sigorta Ettirenin Alacak Hakkını Davacı Sigorta Şirketine Temlik Ettiği - Şirketin Dava Açma Hakkının Bulunduğu )
TEMLİK ( Hasar Nedeniyle Yapılan Ödeme/Sigorta Ettirenin Alacak Hakkını Davacı Sigorta Şirketine Temlik Ettiği - Şirketin Dava Açma Hakkı Bulunduğunun Gözetileceği )
DAVA AÇMA HAKKI ( Hasar Nedeniyle Yapılan Ödeme/Sigorta Ettirenin Alacak Hakkını Davacı Sigorta Şirketine Temlik Ettiği - Şirketin Dava Açma Hakkının Bulunduğu )
HASARA İLİŞKİN ÖDEME ( Hasar Nedeniyle Yapılan Ödeme/Sigorta Ettirenin Alacak Hakkını Davacı Sigorta Şirketine Temlik Ettiği - Şirketin Dava Açma Hakkı Bulunduğunun Gözetileceği )"
162Y14.HD26.2.2014E. 2014/1382 K. 2014/2566"TAPU İPTALİ VE TESCİL ( Yüklenicinin İnşaat Sözleşmesi Hükümleri Gereğince Tescile Hak Kazanıp Kazanmadığının Araştırılmasıyla Yüklenicinin Edimlerini Tam Olarak Yerine Getirdiğinin Tespit Edildiği Takdirde Şimdiki Gibi Tescil Kararı Verilmesi Gerektiği )
ARSA PAYI KARŞILIĞI İNŞAAT SÖZLEŞMESİ ( Bilirkişi İncelemesinde İnşaatın Tamamlandığı ve Eksiklik Bulunmadığı Belirtilmiş İse de Sskdan İlişiksizlik Belgesinin de Sunulmadığı - Yüklenicinin İnşaat Sözleşmesi Hükümleri Gereğince Tescile Hak Kazanıp Kazanmadığının Araştırılması Gerektiği )
ALACAĞIN TEMLİKİ ( Yükleniciden Daire Satın Almak Suretiyle Alacağın Temliki Hükümlerine Dayanarak Arsa Sahibinden Tapu Payı İsteyen Davacının Yüklenicinin Halefi Sıfatıyla Onun Edimlerini Tümüyle İfa Etmesi Gerektiği - Aksi Durumda Tescil İsteminin Dinlenemeyeceğinin Gözetilmesi Gerektiği )
YÜKLENİCİDEN DAİRE SATIN ALMAK ( Suretiyle Arsa Sahibinden Tapu Payı İsteyen Davacının Yüklenicinin Halefi Sıfatıyla Onun Edimlerini Tümüyle İfa Etmesi Gerektiği - Tapu İptali ve Tescil )
İFA İÇİN YETKİ VE SÜRE VERİLMESİ ( Yüklenicinin Edimlerinin Tam Olarak Yerine Getirilmemiş Olması Durumunda Davacıya Yüklenici Namına İfa İçin Yetki ve Makul Süre Verilmesi Eksiklikler Giderilmez İse Davanın Reddedilmesi Gerektiği - Tapu İptali ve Tescil )"
162Y14.HD17.2.2014E. 2013/14923 K. 2014/2015"SATIŞ VAADİ SÖZLEŞMESİNE DAYALI TAPU İPTALİ VE TESCİL ( Sözleşmede Satış Bedelinin Bir Kısmı Ödendiği Kalanın Daha Sonra Ödeneceği Kararlaştırıldığı - Davalı Bedelin Tamamı Ödenmediğini Savunduğu/Davacı Kalan Bedeli Ödediğini Kesin Delille İspat Edeceği/Aksi Halde Ödendiği Belirtilen Bedel Taşınmazın Değerine Oranlanıp Bulunan Meblağ Depo Edildiğinde Dava Kabul Edileceği )
YÜKLENİCİDEN ALINAN TEMLİKE VE MUVAZAA İDDİASINA DAYALI TAPU İPTALİ VE TESCİL ( Satış Vaadi Sözleşmesine Göre Satış Bedelinin Bir Kısmı Ödendiği Kalanın Daha Sonra Ödeneceği Kararlaştırıldığı - Davalı Satış Bedelinin Tamamı Ödenmediğini Savunduğu/Davacı Satış Bedelinden Kalan Kısmı Ödendiğini Kesin Delillerle İspat Etmesi Halinde Davanın Kabul Edilmesi Gerektiği )
KESİN DELİLLE İSPAT ( Satış Vaadi Sözleşmesine Dayalı Tapu İptali ve Tescil - Sözleşmede Satış Bedelinin Bir Kısmı Ödendiği Kalanın Daha Sonra Ödeneceği Kararlaştırıldığı/Davalı Satış Bedelinin Tamamı Ödenmediğini Savunduğu - Davacı Satış Bedelinden Kalan Kısmın Ödendiğini Kesin Delillerle İspat Edeceği )
TAPU İPTALİ VE TESCİL ( Satış Vaadi Sözleşmesine Dayalı - Kesin Delille İspat/Sözleşmede Satış Bedelinin Bir Kısmı Ödendiği Kalanın Daha Sonra Ödeneceği Kararlaştırıldığı/Davalı Satış Bedelinin Tamamı Ödenmediğini Savunduğu - Davacı Satış Bedelinden Kalan Kısmı Ödediğini Kesin Delillerle İspat Edeceği Gözetileceği )"
162Y11.HD10.2.2014E. 2013/16965 K. 2014/2257"İTİRAZIN İPTALİ ( Alacağın Temliki Hükümleri Uyarınca Davacı Sigorta Şirketinin Aktif Dava Ehliyetinin Bulunduğunun Kabulü Gerekirken Mahkemece Davanın Reddine Karar Verilmesinin Doğru Olmadığı )
ALACAĞIN TEMLİKİ ( Dava Dışı Sigortalının Hasar Bedelini Davacı Sigorta Şirketinden Tahsil Ederken Üçüncü Şahıslara Karşı Haiz Olduğu Alacak Hakkını da Davacıya Devir ve Temlik Ettiği - Davacı Sigorta Şirketinin Aktif Dava Ehliyetinin Bulunduğunun Kabulü Gerektiği/İtirazın İptali )
AKTİF DAVA EHLİYETİ ( İtirazın İptali - Sigortalının Hasar Bedelini Davacı Sigorta Şirketinden Tahsil Ederken Üçüncü Şahıslara Karşı Haiz Olduğu Alacak Hakkını da Davacıya Devir ve Temlik Ettiği/Alacağın Temliki Hükümleri Uyarınca Davacı Sigorta Şirketinin Aktif Dava Ehliyetinin Bulunduğu )"
162Y14.HD6.2.2014E. 2013/14473 K. 2014/1584"YÜKLENİCİNİN TEMLİKİ İŞLEMİNE DAYALI TAPU İPTALİ VE TESCİL ( Davacının Celsedeki Beyanları Dikkate Alınarak Davacıya Bu Doğrultuda Süre Verilerek Mülkiyet Aktarımı İstemi Hakkında Bunun Sonucuna Göre Bir Karar Verilmesi Gerektiği )
ARSA SAHİBİNİN DELİLLERİNİN SORULMASI GEREĞİ ( Yüklenicinin Temliki İşlemine Dayalı Tapu İptali ve Tescil - Davalı Arsa Sahibinin Kira ve Ceza Alacağına Dair Delilleri Sorularak Kira ve Ceza Alacağı Tespit Edilerek Davacıya Arsa Sahibine Ödenmek Üzere Depo Ettirilerek Sonucuna Göre Bir Hüküm Kurulacağı )
EKSİK VE AYIPLI İŞLER ( Yüklenicinin Temliki İşlemine Dayalı Tapu İptali ve Tescil - Ortak Alanlar da Dahil Olmak Üzere Binanın Tamamı Yönünden Getirildiği Genel Fiziki Seviye Bilirkişiye Hesaplatılmalı ve Binanın Tamamında Eksik ve Ayıplı İşler Olup Olmadığı Binanın Sözleşmeye Tasdikli Projeye Fen ve Amaca Uygun Hale Getirilmesinin Mümkün Olup Olmadığının Araştırılması Gerektiği )"
162Y10.HD26.9.2013E. 2013/1041 K. 2013/17538"SAĞLIK MALZEMESİ BEDELİNİN TAHSİLİ İSTEMİ ( Malzemeleri Davacıdan İsteyenin Araştırılacağı - Malzemelerin Hastanın Tedavisinde Kullanılması Halinde Uyuşmazlığın Davacıyla Kurum Arasındaki Sözleşmeden Kaynaklandığı/Genel Mahkemelerin Görevli Olacağı)
GÖREV ( Sağlık Malzemesi Bedelinin Tahsili Talebi/Malzemeleri Davacıdan İsteyenin Araştırılacağı - Malzemelerin Hastanın Tedavisinde Kullanılması Halinde Uyuşmazlığın Davacıyla Kurum Arasındaki Sözleşmeden Kaynaklandığı/Genel Mahkemelerin Görevli Sayılacağı )
ORTOPEDİK MALZEME BEDELİ ( Sağlık Malzemelerinin SGK Tarafından Değil de Sigortalı Tarafından İstenilmesi Hali - Sigortalı Tarafından Alacağının Davacıya Temlik Edilerek Davacının Tahsile Yetkisinin Bulunup Bulunmadığının Araştırılacağı )
KURUM TARAFINDAN KARŞILANABİLİR MİKTAR ( Sağlık Malzemelerinin Sigortalı Tarafından İstenilmesi Halinde Alacağın Davacıya Temlik Edilmesi Durumu - Reçetelendirilen Malzeme Bedelinin Denetlenip Faturadaki Haliyle Ödenecek Nitelikte Olup Olmadığının ve Buna Bağlı Olarak Kurum Tarafından Karşılanabilir Miktarının Belirlenmesi Gerektiği )"
162Y11.HD26.6.2013E. 2012/8930 K. 2013/13337"ALACAK DAVASI ( Ortada Bir Sorumluluk Sigorta Poliçesi Bulunmadığından Davacının Davalı Taraflar Arasındaki Mal Sigorta Poliçesine Dayanarak Davalı Sigorta Şirketi Aleyhine Dava Açmasının Mümkün Olmadığı )
İŞYERİ SİGORTA POLİÇESİ ( Alacak Davası - Davacının Davalı Taraflar Arasındaki Mal Sigorta Poliçesine Dayanarak Davalı Sigorta Şirketi Aleyhine Dava Açmasının Mümkün Olmadığı )
AKTİF HUSUMET ( Alacak Davası - Davacıyla Davalılardan Sigorta Şirketi Arasında Sigorta Akdi Bulunmadığından Sigorta Şirketi Aleyhine Açılan Davanın Reddi Gerektiği )"
162Y14.HD19.6.2013E. 2013/5110 K. 2013/9336"TAPU İPTALİ VE TESCİL ( Yüklenicinin Temlikine Dayalı - Davacı Yargılama Sırasında Vefat Eden ve Mirası Reddedilen Yükleniciye Karsı Açılan Davadan Vazgeçip Davaya Tapu Malikine Karşı Devam Ettiğine Göre Feragat Beyanının da Hakkın Özünden Vazgeçme Anlamında Olmadığı/Esasa Girilmesi Gerektiği )
YÜKLENİCİNİN TEMLİKİ ( Kat Karşılığı İnşaat Sözleşmesinde İskan Ruhsatının Yüklenici Tarafından Alınması Kararlaştırıldığı/Yükleniciden Bağımsız Bölüm Satın Alan ve Arsa Malikine Karşı Yüklenicinin Halefi Olan Davacıya İskan Ruhsatı Alması İçin Yetki ve Süre Verilmesi Gerektiği - Tapu İptali ve Tescil )
DAVADAN FERAGAT ( Tapu İptali ve Tescil - Davacı Yargılama Sırasında Vefat Eden ve Mirası Reddedilen Yükleniciye Karsı Açılan Davadan Vazgeçip Davaya Tapu Malikine Karşı Devam Ettiğine Göre Feragat Beyanının da Hakkın Özünden Vazgeçme Anlamında Olmadığı )
İSKAN RUHSATI ( Yüklenici Tarafından Alınması Kararlaştırıldığından İskan Ruhsatının Alınması Yükümlülüğünün Yükleniciden Bağımsız Bölüm Satın Alan ve Arsa Malikine Karşı Yüklenicinin Halefi Olan Kişilere Ait Olduğu - Davacıya İskan Ruhsatı Alması İçin Yetki ve Süre Verilmesi Gerektiği/Tapu İptali ve Tescil )"
162Y14.HD7.3.2013E. 2013/908 K. 2013/3342"YÜKLENİCİNİN TEMLİKİ NEDENİYLE TAPU İPTALİ VE TESCİL DAVASI ( Yüklenici ile Arsa Sahipleri Arasında Zorunlu Dava Arkadaşlığı Bulunduğu - Davacıya Yüklenici Aleyhine Dava Açmak Üzere Uygun Bir Süre Verileceği/Dava Arkadaşlığı )
DAVALARIN BİRLEŞTİRİLMESİ ( Eldeki Davanın Mahiyeti Gereği Zorunlu Dava Arkadaşlığı Bulunduğundan Davacıya Yüklenici Aleyhine Dava Açması İçin Süre Verileceği - Dava Açılması Durumda Eldeki Dava ile Birleştirileceği/Taraf Teşkili )
ZORUNLU DAVA ARKADAŞLIĞI ( Yüklenicinin Temliki Nedeniyle Kazanılan Kişisel Hakka Dayalı Tapu İptali ve Tescil Davası - Yüklenici ile Arsa Sahipleri Arasında Zorunlu Dava Arkadaşlığı Bulunduğu - Taraf Teşkilinin Sağlanması Gerektiği )"
162Y12.HD29.1.2013E. 2012/33427 K. 2013/2721"KAMBİYO SENEDİ VASFI ( Taşımayan Bonodaki Hakkın Ciro Yolu İle Devri Mümkün Olmayıp Ancak Alacağın Temliki Suretiyle Devri Mümkün Olsa da Usulüne Uygun Yapılmış Bir Temlik İşlemi Bulunmaması Halinde Takip Yapanın Tasarruf Etme Hak ve Yetkisinin Olmadığı )
TANZİM TARİHİ ( Bulunmayan Kambiyo Senedi Vasfını Taşımayan Bonodaki Hakkın Ciro Yolu İle Devri Mümkün Olmayıp Ancak Alacağın Temliki Suretiyle Devri Mümkün Olsa da Usulüne Uygun Yapılmış Bir Temlik İşlemi Bulunmaması Halinde Takip Yapanın Tasarruf Etme Hak ve Yetkisinin Olmadığı )
HAKKIN CİRO YOLUYLA DEVRİ ALACAĞIN TEMLİKİ USULÜ ( Kambiyo Senedi Vasfı Taşımayan Bonodaki Hakkın Ciro Yolu İle Devri Mümkün Olmadığı - Alacağın Temliki Suretiyle Devri Mümkün Olsa da Usulüne Uygun Yapılmış Bir Temlik İşlemi Bulunmaması Halinde Takip Yapanın Tasarruf Etme Hak ve Yetkisinin Olmadığı )"
162Y14.HD24.12.2012E. 2012/12065 K. 2012/14619"TAPU İPTALİ VE TESCİL ( Dava Konusu Bağımsız Bölümün Arsa Sahibi Tarafından Bedel Olarak Arsa Payı Karşılığı Verilmesinin Kararlaştırıldığı - Bağımsız Bölümün Resmi Senet İle Davalı Şirkete Satıldığı/Mahkeme Kararlarıyla Hükmen Davalı Şirket Adına Tescil Edildiği/Davanın Kabulünün Doğru Olmadığı )
YÜKLENİCİNİN TEMLİKİ ( Dava Konusu Bağımsız Bölümün Davalı Şirkete Yapılan Satışın Tapu Sicil Müdürlüğündeki Usulsüzlükler Nedeniyle Tapu Siciline Tescil Edilmediği/Mahkeme Kararlarıyla Hükmen Davalı Şirket Adına Tescil Edildiği/Davanın Kabulünün Doğru Olmadığı - Tapu İptali ve Tescil )
MUVAAZA ( Dava Konusu Bağımsız Bölümün Davalı Şirkete Yapılan Satışın Tapu Sicil Müdürlüğündeki Usulsüzlükler Nedeniyle Tapu Siciline Tescil Edilmediği/Açılan Davalar Sonucu Mahkeme Kararlarıyla Hükmen Tescil Edildiği/Şirketin Temyiz İtirazlarının Yerinde Olduğu - Tapu İptali ve Tescil )"
162Y14.HD20.12.2012E. 2012/13596 K. 2012/14596"TAPU İPTALİ VE TESCİL DAVASI ( Arsa Sahibi ile Yüklenici Sıfatı Bir Gerçek Kişi veya Tüzel Kişide Birleşmiş İse Alacağın Temliki Hükümlerine Göre Araştırma ve İnceleme Yapılması Gerektiği )
BAĞIMSIZ BÖLÜM SATIN ALINMASI ( Tapu İptali ve Tescil Davası - Davacının Devam Etmekte Olan Bir İnşaattan Bağımsız Bölüm Satın Alıp Almadığının Araştırılması Gerektiği )
GÖREVLİ MAHKEME ( Tapu İptali ve Tescil Davası - Tescili Talep Olunan Bağımsız Bölümün Devam Etmekte Olan Bir İnşaattan Satın Alındığının Tespiti Halinde Görev Konusunun Dikkate Alınması Gerektiği )"
162Y14.HD18.12.2012E. 2012/12396 K. 2012/14522"TEMLİKE DAYALI TAPU İPTALİ VE TESCİL DAVASI ( Temlik Sözleşmesiyle Mevcut Bir Alacak Hakkının Nakledildiği Temlik İşleminin Yazılı Yapılmasının Zorulu Olduğu - Tapuda Arsa Niteliğinde Kayıtlı Kat İrtifakı Kurulmamış Taşınmazlardan Kaynaklanan Hakkın Alacağın Temliki Yoluyla Üçüncü Kişiye Geçirilmesinin Mümkün Olduğu )
ARSA PAYI KARŞILIĞI İNŞAAT SÖZLEŞMESİ ( Edimlerini Yerine Getirmesi Halinde Yüklenicinin Sözleşmeyle Devri Kararlaştırılan Bağımsız Bölüm Tapularının Devrinin Arsa Sahibinde İsteyebileceği - Yüklenici Yazılı Olması Koşuluyla Hakkını Üçüncü Kişilere Devredebileceği )
TAPUDA ARSA OLARAK KAYITLI KAT İRTİFAKİ VEYA KAT MÜLKİYETİ KURULDUĞUNDA ARSA PAYINA BAĞLANACAK BAĞIMSIZ BÖLÜM ( Alacağın Temliki Suretiyle Üçüncü Kişiye Mülkiyetini Geçirilebileceği - Yüklencinin Alacağın Temlikiyle Üçüncü Kişiye Devrettiği Arsa Payı Karşılığı İnşaat Sözleşmesinden Doğan Hakka Dayalı Tescil İstenebileceği )
TAPU İPTALİ VE TESCİL ( Temlike Dayalı/Temlik Sözleşmesiyle Mevcut Bir Alacak Hakkının Nakledildiği Temlik İşleminin Yazılı Yapılmasının Zorulu Olduğu - Tapuda Arsa Niteliğinde Kayıtlı Kat İrtifakı Kurulmamış Taşınmazlardan Kaynaklanan Hakkın Alacağın Temliki Yoluyla Üçüncü Kişiye Geçirilmesinin Mümkün Olduğu )"
162Y14.HD6.12.2012E. 2012/12320 K. 2012/14213"ARSA PAYI KARŞILIĞI İNŞAAT SÖZLEŞMESİ ( Yüklenicinin Hakkını Üçüncü Kişiye Temlik Etmesi Halinde Üçüncü Kişinin İfa Talep Etmesinin Yüklencinin Edimini Yerine Getirmesine Bağlı Olduğu - Arsa Sahibinin Fazla Ödeme Yaptığının Saptanması Halinde Davacının Bu Miktarı Depo Etmesi Halinde Davanın Kabulü Aksi Halde Reddi Gereği )
YÜKLENİCİNİN ARSA PAYI İNŞAAT SÖZLEŞMESİNDEN DOĞAN HAKKINI ÜÇÜNCÜ KİŞİYE TEMLİK ETMESİ ( Temlik Alanının Arsa Sahibinden Edimini Yerine Getirmesini İsteme Hakkına Sahip Olduğu - Yüklenici Arsa Sahibine Karşı Edimini Tamamen Yerine Getirmemesi Halinde Temlik Alan Üçüncü Kişinin Arsa Sahibini İfaya Zorlayamayacağı )"
162Y14.HD5.12.2012E. 2012/12408 K. 2012/14208"TEMLİK SÖZLEŞMESİNİN HERHANGİ BİR NEDENLE İFA EDİLMEMESİ ( Temellük Edeninin Alacağının Kısmen veya Tamamen Elde Edemeyeceği Bu Nedenle Zarar Uğrayacağı - Temlik Alacaklısının Ödenmesi Gereken Zararının Nedeninin Borçlunun Taahhüdünü İhlal Etmesi Olduğu )
AKDİ TAZMİNAT ( Sözleşmeden Kaynaklanan Borcun Tazmininin Sözleşmeyi İmzalayan ve Sözleşmedeki Borcunu Yerine Getirmeyen Taraf Olduğu - Sözleşmede Bağlayıcı Bir İmzası Bulunmayan Sözleşmenin Tarafı Olmayanın Akdi Sorumluluğuna Gidilemeyeceği )"
162Y14.HD4.12.2012E. 2012/11652 K. 2012/14135"YÜKLENİCİ TEMLİKİNE DAYALI TAPU İPTALİ VE TESCİL DAVASI ( Arsa Payı Karşılığı İnşaat Sözleşmesinde Edimini Yerine Getirmesi Halinde Yüklencinin Devri Kararlaştırılan Bağımsız Bölümlerin Tapularının Devrini İsteyebileceği - Yükleniciye Ait Bu Hakkın Yazılı Olmak Koşuluyla Üçüncü Kişiye Devredilebileceği )
ALACAĞIN TEMLİKİ ( Alacaklı ile Hakkı Devralacak Üçüncü Kişi Arasında Borçlunun Rızasına Gerek Olmadan Bir Hakkın Devrini İçerdiği - Yeni Alacaklının İfa Talebi Üzerine Borçlu Önceki Alacaklıya Karşı İleri Sürebileceği Def'ileri Yeni Alacaklıya Karşı da İleri Sürebileceği )
ZORUNLU DAVA ARKADAŞLIĞI ( Edimini Yerine Getiren Yüklencinin Arsa Payı Karşılığı İnşaat Sözleşmesine Dayalı Olarak Devri Kararlaştırılan Bölümlerin Devrini İsteyebileceği Bu Hakkı Üçüncü Kişiye Devredebileceği - Alacağı Devralana Karşı Yüklenici ve Arsa Sahibinin Zorunlu Dava Arkadaşı Olduğu )"
162Y14.HD30.11.2012E. 2012/12520 K. 2012/13985"TAPU İPTALİ VE TESCİL ( Arsa Payı Karşılığı İnşaat Sözleşmesinden Kaynaklanan - Mahkemenin Davacının Yazılı Bir Temlik Sözleşmesinin Bulunup Bulunmadığını Araştırarak Dava Dilekçesindeki İddia ve Davalıların Savunmaları Çerçevesinde Davayı Esastan İnceleyerek Bir Karar Vermesi Gerektiği )
ARSA PAYI KARŞILIĞI İNŞAAT SÖZLEŞMESİ ( Davacı Yüklenicinin Arsa Payı Karşılığı İnşaat Sözleşmesinden Kaynaklanan Kişisel Hakkına Dayanarak Dava Açtığından Aktif Dava Ehliyetinin Bulunduğu/Aktif Dava Ehliyeti Yokluğu Nedeni İle Davanın Reddine Karar Verilmesinin Doğru Görülmediği - Tapu İptali ve Tescil )
ALACAĞIN TEMLİKİ ( Tapu İptali ve Tescil - Mahkemenin Davacının Yazılı Bir Temlik Sözleşmesinin Bulunup Bulunmadığını Araştırarak Dava Dilekçesindeki İddia ve Davalıların Savunmaları Çerçevesinde Davayı Esastan İnceleyerek Bir Karar Vermesi Gerektiği )
AKTİF DAVA EHLİYETİ ( Davacı Yüklenicinin Arsa Payı Karşılığı İnşaat Sözleşmesinden Kaynaklanan Kişisel Hakkına Dayanarak Dava Açtığından Aktif Dava Ehliyetinin Bulunduğu - Tapu İptali ve Tescil )"
162YHGK7.11.2012E. 2012/11-490 K. 2012/764"RÜCUEN TAZMİNAT (Yangın Sigorta Poliçesinden Kaynaklanan - Davacıdan Sigorta Bedelini Alan Şahıs Davaya Konu Olay Nedeniyle Sorumlu Olanlardan Olan Alacağını Davacı Şirkete Temlik Ettiğinden Davacı Şirketin Sigorta İlişkisi Dışında Alacağın Temliki Hükümlerine Göre Talep Hakkı Bulunduğu )
YANGIN SİGORTA POLİÇESİ (Rücuen Tazminat İstemi - Davacıdan Sigorta Bedelini Alan Şahıs Davaya Konu Olay Nedeniyle Sorumlu Olanlardan Olan Alacağını Davacı Şirkete Temlik Ettiğinden Davacı Şirketin Sigorta İlişkisi Dışında Alacağın Temliki Hükümlerine Göre Talep Hakkı Bulunduğu )
HASAR BEDELİ (Davacıdan Sigorta Bedelini Alan Şahıs Davaya Konu Olay Nedeniyle Sorumlu Olanlardan Olan Alacağını Davacı Şirkete Temlik Ettiğinden Davacı Şirketin Sigorta İlişkisi Dışında Alacağın Temliki Hükümlerine Göre Talep Hakkı Bulunduğu - Yangın Sigorta Poliçesinden Kaynaklanan Rücuen Tazminat İstemi )
ALACAĞIN TEMLİKİ (Yangın Sigorta Poliçesinden Kaynaklanan Rücuen Tazminat İstemi - Davacıdan Sigorta Bedelini Alan Şahıs Davaya Konu Olay Nedeniyle Sorumlu Olanlardan Olan Alacağını Davacı Şirkete Temlik Ettiğinden Davacı Şirketin Sigorta İlişkisi Dışında Alacağın Temliki Hükümlerine Göre Talep Hakkı Bulunduğu )"
162Y15.HD31.10.2012E. 2012/4275 K. 2012/6651"ARSA PAYI KARŞILIĞI İNŞAAT SÖZLEŞMESİ ( Davacı Tarafça Açılan Davada Onun Yasal Mirasçılarının Davayı Takip Yetkisi Bulunduğu - Uyuşmazlığın Esasının İncelenmesi Gerekirken Hukuksal Olmayan Gerekçelerle Davanın Reddine Karar Verilmesinin Doğru Olmadığı )
AKTİF DAVA EHLİYETİ ( Arsa Payı Karşılığı İnşaat Sözleşmesi - Davacı Tarafça Açılan Davada Onun Yasal Mirasçılarının Davayı Takip Yetkisi Bulunduğu )
TAŞINMAZ PAYININ DEVRİ ( Arsa Payı Karşılığı İnşaat Sözleşmesinin Tarafı Olan Arsa Sahibince Sözleşme Konusu Taşınmazdaki Payının Tamamen veya Kısmen Üçüncü Kişilere Temlik Edilmiş Olması Onu Belirtilen Sözleşmenin Tarafı Olmaktan Çıkarmayacağı - Sözleşmenin Arsa Sahibi Tarafından Taşınmaz Payı Temlik Edilen Kimselere Devri Sonucunu da Doğurmayacağı )"
162Y3.HD15.10.2012E. 2012/18642 K. 2012/21527"İTİRAZIN İPTALİ DAVASI (Kat Karşılığı İnşaat Sözleşmesinin Fesih Edilip Edilmediğinin Saptanması Gerektiği - Fesih Şartlarının Oluşması Durumunda Akdin İmkansız Hale Geldiğinin Kabulü ile Davacı Tarafından Yapılan Ödemeler Belirlenerek Sebepsiz Zenginleşme Hükümlerine Göre Tahsiline Karar Verilmesi Gerektiği )
KAT KARŞILIĞI İNŞAAT SÖZLEŞMESİ (İtirazın İptali Davası - Temlik Alanın Talepte Bulunabilmesi İçin Yüklenicinin Arsa Sahibine Karşı Üstlendiği Edimi Yerine Getirmesi Gerektiği )
ALACAĞIN TEMLİKİ (İtirazın İptali Davası - Temlik Alanın Temlik Sözleşmesine Dayalı Olarak O Sözleşmenin Tarafı Durumunda Bulunmayan Arsa Sahibinden Herhangi Bir Talepte Bulunamayacağı )
SÖZLEŞMENİN FESHİ (Şartların Oluşması Durumunda Akdin İmkansız Hale Geldiğinin Kabulü ile Davacı Tarafından Yapılan Ödemeler Belirlenerek Sebepsiz Zenginleşme Hükümlerine Göre Tahsiline Karar Verilmesi Gerektiği - İtirazın İptali Davası )
AKDİN İMKANSIZLIĞI (Davacı Tarafından Yapılan Ödemeler Belirlenerek Sebepsiz Zenginleşme Hükümlerine Göre Tahsiline Karar Verilmesi Gerektiği - İtirazın İptali Davası )"
162YHGK19.9.2012E. 2012/11-342 K. 2012/588"BORÇ SENEDİNİN DAVACI BANKAYA TEMLİKİ NEDENİYLE ALACAK DAVASI ( Dava Dışı Kooperatif Lehine Yapılan Kesintinin Dava Konusu Müşterek-Müteselsil Borç Senedine Dair Olduğu Yolunca Açıklık Bulunmadığının Gözetilmesi Gereği - Alacak Davası )
ALACAĞIN TEMLİKİ ( Kooperatif Lehine Yapılan Kesintinin Dava Konusu Borç Senedine Dair Olduğunun Açıkça Belli Olmadığından Bu Husus Açıklığa Kavuşturulmaksızın Yapılan Ödemenin Varlığı Nazara Alınarak Hüküm Verilmemesi Gereği )
KOOPERATİF LEHİNE YAPILAN KESİNTİNİN DAVA KONUSU SENETLE İLGİLİ OLDUĞUNUN BELİRLENMESİ ( Dava Konusu Senetle İlgili Olduğuna Dair Açıklık Bulunmadığı - Bu Husus Açıklığa Kavuşturulmadan Söz Konusu Ödemeye Dayalı Hüküm Verilemeyeceği )"
162YHGK19.9.2012E. 2012/11-329 K. 2012/592"BORÇ SENEDİNİN DAVACI BANKAYA TEMLİKİ NEDENİYLE ALACAK DAVASI ( Dava Dışı Kooperatif Lehine Yapılan Kesintinin Dava Konusu Müşterek-Müteselsil Borç Senedine Dair Olduğu Yolunca Açıklık Bulunmadığının Gözetilmesi Gereği - Alacak Davası )
ALACAĞIN TEMLİKİ ( Kooperatif Lehine Yapılan Kesintinin Dava Konusu Borç Senedine Dair Olduğunun Açıkça Belli Olmadığından Bu Husus Açıklığa Kavuşturulmaksızın Yapılan Ödemenin Varlığı Nazara Alınarak Hüküm Verilmemesi Gereği )
KOOPERATİF LEHİNE YAPILAN KESİNTİNİN DAVA KONUSU SENETLE İLGİLİ OLDUĞUNUN BELİRLENMESİ ( Dava Konusu Senetle İlgili Olduğuna Dair Açıklık Bulunmadığı - Bu Husus Açıklığa Kavuşturulmadan Söz Konusu Ödemeye Dayalı Hüküm Verilemeyeceği )"
162Y19.HD5.7.2012E. 2012/921 K. 2012/11202"İTİRAZIN İPTALİ ( Alacağın Temlikinin Geçerli Olabilmesi İçin Yazılı Şekilde Yapılmış Olması Gerektiği - Virman Suretiyle Yapılan Ödemenin Alacağın Temliki Olarak Kabul Edilemeyeceği )
ALACAĞIN TEMLİKİ ( İtirazın İptali - Davacının Virman Suretiyle Yaptığı Ödemeyi Sebepsiz Zenginleşme Hükümlerine Göre İsteyebileceği )
GEÇERLİLİK ŞARTI ( Alacağın Temlikinin Yazılı Şekilde Yapılmış Olması Gerektiği/Virman Suretiyle Yapılan Ödemenin Alacağın Temliki Olarak Kabul Edilemeyeceği - İtirazın İptali )
SEBEPSİZ ZENGİNLEŞME ( İtirazın İptali - Virman Suretiyle Yapılan Ödemenin Alacağın Temliki Olarak Kabul Edilemeyeceği )
VİRMAN YOLUYLA YAPILAN ÖDEME ( Alacağın Temliki Olarak Kabul Edilemeyeceği/Alacağın Temlikinin Geçerli Olabilmesi İçin Yazılı Şekilde Yapılmış Olması Gerektiği - İtirazın İptali )"
162Y12.HD21.6.2012E. 2012/8770 K. 2012/21984"KARAR DÜZELTME İSTEMİ ( Şikayetin Reddine Karar Verilmesi Gerekirken Yazılı Gerekçeyle Kabulüne Dair Hüküm Tesisi Doğru Görülmediğinden Mahkeme Kararının Bozulması Gerekirken Onandığı Anlaşılmakla Kabulü Gerektiği )
İLAMLARIN İNFAZI ( Karar Düzeltme/Hükmün İçeriğinin Aynen İnfazı Zorunlu Olduğu - Sınırlı Yetkili İcra Mahkemesince İlamın İnfaz Edilecek Kısmı Yorum Yoluyla Belirlenemediği )
ALACAĞIN TEMLİKİ ( Karar Düzeltme/Temlik Edenin Borç İlişkisinden Çıktığı ve Onun Yerine Alacaklı Sıfatıyla Alacağı Devralan Üçüncü Kişinin Geçeceği - Alacakla İlgili Her Türlü Hukuki İşlemin Bu Üçüncü Kişi Tarafından Yapılacağı )
TAKİP SIRASINDA ALACAKLININ DEĞİŞMESİ ( Karar Düzeltme İstemi - Bir Takip Açıldıktan Sonra da Takip Konusu Olan Mal ve Hakkın Bir Başkasına Devredilmesinin Mümkün Olduğu )"
162Y3.HD18.6.2012E. 2012/11473 K. 2012/15401"SATIN ALINAN DAİRENİN ŞARTNAMEYE AYKIRI OLMASI NEDENİYLE TAZMİNAT DAVASI (Davacıya Taşınmazı Davalından Vekaletnamesi Bulunan Yüklenicilerin Sattığı - Yüklenicilerin Davalı ile Olan Sözleşme Yükümlerini Yerine Getirmedikçe Davacının Davalıdan Haklarını Talep Edemeyeceği)
YÜKLENİCİLERİN EDİMLERİNİ YERİNE GETİRMESİ (Yüklenicinin Haklarına Halef Olan Davacının Yüklenicilerin Davalı ile Olan Sözleşme Yükümlerini Yerine Getirmedikçe Davalıdan Haklarını Talep Edemeyeceği - Şartnameye Aykırılık/Maddi Tazminat Davası)
YÜKLENİCİLER HAKKINDA BAŞKA BİR DAVANIN BULUNMASI (Bu Davanın Eldeki Davayı Etkilediği - Sonucunun Beklenmesi Gereği)
ALACAĞIN TEMLİKİ (Davacının Taşınmazı Yükleniciden Alması Nedeniyle Alacağın Temliki Hükümlerine Göre Yüklenicinin Haklarına Sahib Olacağı - Yüklenicilerin Davalıya Karşı Edimlerini Yerine Getirdikten Sonra Davacının Haklarının Doğacağı)
YÜKLENİCİLERİN HAKLARINA HALEF OLMA (Davacının Taşınmazı Yükleniciden Alması Nedeniyle Alacağın Temliki Hükümlerine Göre Yüklenicinin Haklarına Sahib Olacağı - Yüklenicilerin Edimlerini Yerine Getirdikten Sonra Davacının Haklarının Doğacağı)"
162Y15.HD11.6.2012E. 2012/2706 K. 2012/4360"ARSA PAYI KARŞILIĞI İNŞAAT SÖZLEŞMESİ (Tapu İptali ve Tescil - Arsa Payı Karşılığı İnşaat Sözleşmesi Geriye Etkili Sonuç Doğurur Şekilde Fesih Olunduğunda Yükleniciler Tarafından Diğer Davalılara Kayden Yapılan Pay Temliklerinin Geçersiz Olacağı)
TAPU İPTALİ VE TESCİL (Arsa Payı Karşılığı İnşaat Sözleşmesinin Feshi İstemi - Ayni Hak Kazanmamış Olan Yükleniciden Tapulu Taşınmazın Payını ya da Bağımsız Bölümünü Satın Alan Üçüncü Kişilerin Kazanımlarının Korunmayacağı)
GERİYE ETKİLİ FESİH (Arsa Payı Karşılığı İnşaat Sözleşmesi Geriye Etkili Sonuç Doğurur Şekilde Fesih Olunduğunda Yükleniciler Tarafından Diğer Davalılara Kayden Yapılan Pay Temliklerinin Geçersiz Olacağı - Arsa Payı Karşılığı İnşaat Sözleşmesinin Feshi ve Tapu İptali ve Tescil İstemi)
YÜKLENİCİLERDEN KAYDEN PAY SATIN ALMA (Arsa Payı Karşılığı İnşaat Sözleşmesi - Satın Alındığının Davacı Yanca Yasal Delillerle Kanıtlanması Durumunda Tapu İptali ve Tescili Davasının da Kabulü Gerektiği/Arsa Sahibinden Satın Almış Olan Davalılar Hakkındaki Tapu İptali ve Tescili Davasının Reddi Gerektiği)"
162Y14.HD24.4.2012E. 2012/4185 K. 2012/5880"ARSA PAYI KARŞILIĞI İNŞAAT SÖZLEŞMESİ ( Davacının Yüklenicinin 6 Arsa Sahibi İle Yaptığı Temlik İşlemine Dayanarak Adına Bağımsız Bölüm Tescili İstemi - Temlik Alacaklıları Sözleşmeyi Tasfiye Etmiş Olsalar Bile Davacının Adi Şirketteki Tasfiye Payına Dayanarak Dava Açabileceği )
TEMLİK İŞLEMİ ( Arsa Payı Karşılığı İnşaat Sözleşmesi/Davacının Yüklenicinin 6 Arsa Sahibi İle Yaptığı Temlik İşlemine Dayanarak Adına Bağımsız Bölüm Tescili İstemi - Temlik Alacaklıları Sözleşmeyi Tasfiye Etmiş Olsalar Bile Davacının Adi Şirketteki Tasfiye Payına Dayanarak Aktif Dava Ehliyeti Bulunduğu )
ADİ ŞİRKETTEKİ TASFİYE PAYI ( Dayanılarak Dava Açabileceği/Davacının Yüklenicinin 6 Arsa Sahibi İle Yaptığı Temlik İşlemine Dayanarak Adına Bağımsız Bölüm Tescili İstemi - Temlik Alacaklıları Sözleşmeyi Tasfiye Etmiş Oldukları )"
162Y13.HD2.4.2012E. 2011/20837 K. 2012/8920"KONUT SATIŞI SÖZLEŞMESİ (Bu Tür Sözleşmelerin Geçerli Olup Olmadığına Bakılmaksızın Diğer Unsurları da Var İse Tüketici Yasası Kapsamında Kaldığı ve Bu Nedenle Tüketici Mahkemesinin Görevli Olduğu Gözetilmeden Görevsizlik Kararı Verilemeyeceği)
TÜKETİCİ MAHKEMELERİNİN GÖREVİ (Konut Satışına İlişkin İşlem - Diğer Unsurları da Var İse Tüketici Yasası Kapsamında Kaldığı ve Bu Nedenle Tüketici Mahkemesinin Görevli Olduğu Gözetilmeden Görevsizlik Kararı Verilemeyeceği)
GÖREV (Konut Satışına İlişkin İşlem Tüketici İşlemi Olup Yasada Tanımlanan Anlamda Yanlar Arasında Konut Alım Satımı Mevcut Olduğunda Bu Tür Sözleşmelerin Geçerli Olup Olmadığına Bakılmaksızın Tüketici Mahkemesinin Görevli Olduğu)"
162Y13.HD5.3.2012E. 2012/163 K. 2012/5334"SATIŞ BEDELİNİN FAİZİ İLE TAHSİLİ ( Gayrimenkul Satış Vaadi Sözleşmesine Dayalı - İlk Malik Alacak Hakkını Davacıya Devretmiş Olmakla Davacı Temlik Edene Ait Hakları Talep Etme Hakkı Doğduğu/Davacının Aktif Husumet Ehliyetinin Bulunduğu )
ALACAĞIN TEMLİKİ ( Davacı İle Dava Dışı Arasında Yapılan Devir Protokolünde Gayrimenkul Satış Sözleşmesinden Doğan Her Türlü Hakkın Devredildiği - İlk Malik Alacak Hakkını Davacıya Devretmiş Olmakla Davacı Temlik Edene Ait Hakları Talep Edebileceği )
AKTİF HUSUMET ( Gayrimenkul Satış Vaadi Sözleşmesine Dayalı Satış Bedelinin Faizi İle Tahsili - İlk Malik Alacak Hakkını Davacıya Devretmiş Olmakla Davacı Temlik Edene Ait Hakları Talep Edebileceği/Davacının Aktif Husumet Ehliyetinin Bulunduğu )
GAYRİMENKUL SATIŞ VAADİ SÖZLEŞMESİ ( Satış Bedelinin Faizi İle Tahsili - Gayrimenkul Satış Vaadi Sözleşmesine Dayalı/İlk Malik Alacak Hakkını Davacıya Devretmiş Olmakla Davacı Temlik Edene Ait Hakları Talep Etme Hakkı Doğduğu )"
162Y13.HD24.1.2012E. 2011/5470 K. 2012/857"YAPI ORTAKLIĞI SÖZLEŞMESİ GEREĞİNCE KURULAN ÜYELİK İLİŞKİSİNE DAYALI TAPU İPTALİ İLE TESCİLİ ( İnşa Halindeki Taşınmazın Satın Alınması Sözleşmesi Gereğince Davacının Aidatlarını Ödediği/Dairenin Kendisine Teslim Edildiği - Dairede Oturduğu/Sözleşmenin Hayata Geçtiği)
TAPU İPTALİ VE TESCİL ( Yapı Ortaklığı Sözleşmesi Gereğince Kurulan Üyelik İlişkisine Dayalı - İnşa Halindeki Taşınmazın Satın Alınması Hakkında Sözleşme Hayata Geçtiğinden Davacının Tescil Talebinin Kabul Edileceği)
İNŞA HALİNDEKİ TAŞINMAZIN SATIN ALINMASI HAKKINDA SÖZLEŞME ( Yapı Ortaklığı Sözleşmesi Gereğince Kurulan Üyelik İlişkisine Dayalı Tapu İptali İle Tescili/Davacının Aidatlarını Ödediği ve Dairede Oturduğu - Sözleşmenin Hayata Geçtiği/Davacının Tescil Talebinde Bulunabileceği)"
162Y19.HD1.12.2011E. 2011/2862 K. 2011/15097"İPOTEĞİN KALDIRILMASI TALEBİ ( Bankanın Temlik Sonucunda Alacakla ve İpotekle İlgisi Kalmadığından Bankaya Husumet Yöneltilemeyeceği/Alacağı Temlik Alan İpotekte Hak Sahibi Olduğundan ve Borç Ödenmediğinden Davanın Reddedileceği - İpoteğin Kaldırılmasının Şartları Gerçekleşmediği )
ALACAĞIN TEMLİKİ ( İpoteğin Kaldırılması Talebi - Alacağı Temlik Alan İpotekte Hak Sahibi Olduğundan ve Borç Ödenmediğinden Davanın Reddedileceği )
BANKAYA HUSUMET YÖNELTİLEMEMESİ ( İpoteğin Kaldırılması Talebinde Davalı Bankanın Temlik Sonucunda Alacakla ve İpotekle İlgisi Kalmadığı )"
162Y15.HD30.11.2011E. 2010/5099 K. 2011/7046"ARSA PAYI KARŞILIĞI İNŞAAT SÖZLEŞMESİNDE TEMLİK YASAĞI BULUNDUĞU ( Yüklenici Kooperatif Tarafından Müdahile Yapılmış Geçerli Temlikin de Bulunmadığı/Temlik Nedeniyle Taraf Sıfatının Kalmadığından Bahisle Davanın Reddedilemeyeceği - Yüklenici Tarafından Açılan Davaların Esasının İnceleneceği )
ALACAĞIN TEMLİKİ ( Arsa Payı Kat Karşılığı İnşaat Sözleşmesinde Temlik Yasağı Bulunduğu/Yüklenici Kooperatif Tarafından Müdahile Yapılmış Geçerli Bir Temlikin de Bulunmadığı - Temlik Nedeniyle Taraf Sıfatının Kalmadığından Bahisle Davanın Reddedilemeyeceği )
TEMLİK NEDENİYLE TARAF SIFATININ KALMAMASI ( Arsa Payı Kat Karşılığı İnşaat Sözleşmesinde Temlik Yasağı Bulunduğu/Yüklenici Kooperatif Tarafından Müdahile Yapılmış Geçerli Bir Temlikin de Bulunmadığı - Taraf Sıfatı Kalmadığından Bahisle Davanın Reddedilemeyeceği )
SIFAT YOKLUĞUNDAN DAVANIN REDDİ ( Vekalet Ücretinin Maktu Olduğu - Nispi Vekalet Ücretine Hükmedilemeyeceği )"
162Y3.HD22.11.2011E. 2011/13345 K. 2011/18407"TEMLİK SÖZLEŞMESİ (Davacının Davada Husumet Ehliyetinin Bulunmadığından Bahsedilemeyeceği - Davacı Aracın Kaza Anındaki Sürücüsü Olup Aracı Araç Malikine Tam ve Sağlam Bir Şekilde Teslim Yükümlülüğü Bulunduğundan Dolayı da Bu Davayı Açmak Hakkına Haiz Olduğu)
HUSUMET (Yazılı Bir Temlik Sözleşmesi Bulunduğuna Göre Artık Davacının Davada Husumet Ehliyetinin Bulunduğu - Davacı Aracın Kaza Anındaki Sürücüsü Olup Aracı Araç Malikine Tam ve Sağlam Bir Şekilde Teslim Yükümlülüğü Bulunduğundan Dolayı da Bu Davayı Açmak Hakkına Haiz Olduğu)
ARACI TESLİM YÜKÜMLÜLÜĞÜ (Yazılı Bir Temlik Sözleşmesi Bulunduğuna Göre Artık Davacının Davada Husumet Ehliyetinin Bulunmadığından Bahsedilemeyeceği)"
162Y19.HD18.10.2011E. 2011/8551 K. 2011/12789"BORCUN BİZZAT BORÇLU TARAFINDAN YERİNE GETİRİLMESİ ( Alacaklının Menfaati Bulunmadıkça Borçlu Borcunu Şahsen Ödemeye Zorunlu Olmadığı - Borcun Borçlunun Bilgisi Dışında Üçüncü Kişi Tarafından Ödenebileceği Borcu Ödeyen Üçüncü Kişinin Ödediği Miktar Oranında Alacaklının Haklarına Halef Olacağı )
BORÇLUNUN BORCUNU ŞAHSEN ÖDEMESİ ( Zorunlu Olmadığı Alacaklının Menfaatinin Bulunmaması Halinde Üçüncü Kişinin de Borçlunun Bilgisi Dışında Borcu Ödeyebileceği - Borcu Ödeyen Üçüncü Kişini Ödediği Miktar Onanında Alacaklının Haklarına Halef Olacağı )
ALACAKLININ HAKLARINA HALEF OLMA ( Borçlunun Borcunu Ödeyen Üçüncü Kişinin Ödediği Miktar Oranında Alacaklının Haklarına Halef Olacağı - Borcun Borçlunun Bilgisi Dışında Üçüncü Kişi Tarafından Ödenebileceği )
BORCUN BORÇLUNUN BİLGİSİ DIŞINDA ÜÇÜNCÜ KİŞİ TARAFINDAN ÖDENMESİ ( Alacaklının Menfaatinin Bulunmaması Halinde Üçüncü Kişinin de Borcu Ödeyebileceği - Borçlunun Borcunu Ödeyen Üçüncü Kişinin Ödediği Miktar Oranında Alacaklının Haklarına Halef Olacağı )"
162Y15.HD8.6.2011E. 2011/1704 K. 2011/3386"KAT KARŞILIĞI İNŞAAT SÖZLEŞMESİ ( Yükleniciden Temlik Alınan Alacağın Tahsili - Arsa Sahibi Davalılar İnşaatların İlim ve Fenne Teknik Şartnamesine Aykırı Yapıldığını İddia Ettiklerine Göre Bu Husus İncelenmeden Hükme Varılamayacağı )
YÜKLENİCİDEN TEMLİK ALINAN ALACAĞIN TAHSİLİ ( Kat Karşılığı İnşaat Sözleşmesi Uyarınca - Arsa Sahibi Davalılar İnşaatların İlim ve Fenne Teknik Şartnamesine Aykırı Yapıldığını İddia Ettiklerine Göre Bu Husus İncelenmeden Hükme Varılamayacağı )
İMALAT BEDELİ ( Yüklenicinin Dolayısıyla Temlik Alacaklısı Davacıların İmalat Bedeline Hak Kazanabilmesi İçin İnşaatın Yasal ve Ruhsata Uygun Yapıldığının Kanıtlanması Gerektiği )
BİLİRKİŞİ RAPORU ( Ek Rapor Alınarak İnşaatın Ruhsatına ve Projesine Uygun Olup Olmadığı ve Yenileme Ruhsatına Göre Kaldığı Yerden İnşaata Devam Edilip Edilmediği Hususları İncelenerek Açıklığa Kavuşturulması Gerektiği )"
162Y11.HD12.4.2011E. 2009/11534 K. 2011/4286"SİGORTA RÜCU DAVASI ( Davalının Sigorta Ettirenin Sorumluluğu Altında Taşımayı Gerçekleştirdiğinin Tespiti Halinde Hasarın Teminat Altında Olduğunun Kabulü Gerektiği )
HASARIN TEMİNAT ALTINDA OLMASI ( Sigorta Rücu Davası - Davalının Sigorta Ettirenin Sorumluluğu Altında Taşımayı Gerçekleştirdiğinin Tespiti Halinde Hasarın Teminat Altında Olduğunun Kabulü Gerektiği )
ZARARIN POLİÇE KAPSAMINDA OLMAMASI ( Dosyaya Sunulan İbranamede Sigorta Ettirenin Alacağa İlişkin Her Türlü Hakkını Davacı Sigortacıya Temlik Ettiğine İlişkin Yazılı Beyanının Varlığı Dikkate Alınarak Davacının Dava Hakkının B.K.nun 162. vd. Md. Hükümlerine Dayalı Olduğu )"
162Y21.HD11.4.2011E. 2010/12255 K. 2011/3361"TARAF SIFATI ( Taraf Ehliyetinde Farklı Olup Tarafların Kişilikleri ile İlgili Olduğu Subjektif Hakka İlişkin Olduğu - Mahkemenin Sıfat Yokluğunu Re'sen Gözetmesi Gerektiği Davacı Sıfatı Hakkın Sahibine Ait Olduğundan Vekil veya Temsilci Avukat Sıfatını Haiz Değilse Dava Açamayacağı )
ALACAĞIN TEMLİKİ ( Alacaklı Bir Borç İlişkisinden Doğan Alacağını Üçüncü Bir Kişiye Devrederken Borç İlişkisinden Çıktığı - Alacağın Temliki İşlemiyle Alacağı Devralanın Alacaklı Sıfatını Kazandığı )
TIBBİ MALZEME VE İYİLEŞTİRME GEREÇLERİ TUTARININ KURUMDAN TAHSİLİ ( Alcağın Temliki - Geçerli Borç İlişkisi )"
162Y11.HD8.4.2011E. 2009/3060 K. 2011/4079"HASAR BEDELİNİN RÜCUAN TAHSİLİ ( Davaya Konu Olay Nedeniyle Sorumlu Olanlardan Alacağın Davacı Şirkete Temlik Edildiği - Davacı Şirketin Sigorta İlişkisi Dışında Alacağın Temliki Hükümlerine Göre Talep Hakkı Bulunması Nedeniyle İşin Esasına Girilmesi Gerektiği )
ALACAĞIN TEMLİK EDİLMESİ ( Hasar Bedelinin Rücuen Tahsili - Davaya Konu Olay Nedeniyle Sorumlu Olanlardan Alacağın Davacı Şirkete Temlik Edildiği/Davacı Şirketin Sigorta İlişkisi Dışında Alacağın Temliki Hükümlerine Göre Talep Hakkı Bulunduğu )
YANGIN NEDENİYLE OLUŞAN HASAR BEDELİ ( Rücuen Tahsili - Davaya Konu Olay Nedeniyle Sorumlu Olanlardan Alacağın Davacı Şirkete Temlik Edildiği/Davacı Şirketin Sigorta İlişkisi Dışında Alacağın Temliki Hükümlerine Göre Talep Hakkı Bulunduğu )"
162Y14.HD4.4.2011E. 2011/3105 K. 2011/4352"TAPU İPTALİ VE TESCİL (Üye Olunan Yapı Ortaklığı Nedeniyle/Davalının Ceza Evinden Gönderdiği Cevap Dilekçesinde Davacının Dairesinde Oturduğunu Kabul Ettiği - Tapu İptali ve Tescil Talebinin Kabulü Gerektiği)
TAŞINMAZIN MÜLKİYETİNİN DEVRİ (Kat Mülkiyetine Tabi Bulunan Taşınmazlarda Usulüne Uygun Devir Yapılmamış Olsa Dahi Olayın Özelliğine Göre Hakimin Tescil Davasını Kabul Edebileceği - Tapu İptali ve Tescil Davası)
BAĞIMSIZ BÖLÜMLERE DAĞITILACAK ARSA PAYI (Tapu İptali ve Tescil - Hesaplanacak Arsa Payının Davalının Payı Düşülmek Suretiyle Davacı Adına Tesciline Karar Verileceği)
EKSİK ÖDEME YAPILMASI (Tapu İptali ve Tescil Davası - Davacının Yaptığı Ödemeler Tutarının Eksik Olduğu/Eksik Ödenen Tutarın Davacıya Depo Ettirilmesi Gerektiği)"
162Y14.HD23.3.2011E. 2010/15080 K. 2011/3730"YÜKLENİCİNİN TEMLİKİ İŞLEMİNE DAYALI TAPU İPTALİ VE TESCİL ( Arsa Payı Karşılığı İnşaat Sözleşmesi Yükleniciye Kişisel Hak Sağladığı - Yüklenici Kazanacağı Kişisel Hakkını Doğrudan Arsa Sahibine Karşı İleri Sürebileceği Gibi Bu Hakkı 3. Kişiye de Temlik Edebileceği )
ARSA PAYI KARŞILIĞI İNŞAAT SÖZLEŞMESİ ( Yükleniciye Kişisel Hak Sağladığı - Yüklenici Kazanacağı Kişisel Hakkını Doğrudan Arsa Sahibine Karşı İleri Sürebileceği Gibi Bu Hakkı 3. Kişiye de Temlik Edebileceği )
KİŞİSEL HAK ( Yüklenicinin Temliki İşlemine Dayalı Tapu İptali ve Tescil - Arsa Payı Karşılığı İnşaat Sözleşmesi Yükleniciye Kişisel Hak Sağladığı/Yüklenici Kazanacağı Kişisel Hakkını Doğrudan Arsa Sahibine Karşı İleri Sürebileceği Gibi Bu Hakkı 3. Kişiye de Temlik Edebileceği )
ARSA SAHİPLERİNDEN MÜLKİYET TALEBİ ( Tapu İptali ve Tescil - % 31 Fiziki Seviyeye Getirilen Bir İş Sebebi İle Ne Yüklenici Ne De Onun Temlik İşleminde Bulunduğu Üçüncü Kişi Arsa Sahiplerinden Mülkiyet Talep Edemeyeceği )"
162Y14.HD21.3.2011E. 2011/2251 K. 2011/3551"ARSA PAYI KARŞILIĞI İNŞAAT SÖZLEŞMESİ ( Yüklenici Sözleşmele Kazandığı Şahsi Hakkını Arsa Sahibine Karşı İleri Sürebileceği Gibi Üçüncü Kişilere de Temlik Edebileceği - Arsa Sahibi Yükleniciye Karşı İleri Sürebileceği İtiraz ve Defilerini Temlik Alan Üçüncü Kişeye Karşı da İleri Sürebileceği )
YÜKLENİCİNİN ARSA PAYI KARŞILIĞI İNŞAAT SÖZLEŞMESİNDEN DOĞAN ALACAĞINI TEMLİK ETMESİ ( Temlik Alan Temlik İşleminin Varlığını Yükleniciye Alacağı Hak Kazandığını da Arsa Sahibine Kanıtlaması Gereği - Yüklenicinin Temlikinden Kaynaklanan Davalarda Yüklenici ile Arsa Sahibi Arasında Zorunlu Dava Arkadaşlığı Bulunduğu )
ZORUNLU DAVA ARKADAŞLIĞI ( Arsa Payı Karşılığı İnşaat Sözleşmesinden Doğan Alacağı Temlik Alan Temlik İşlemini Yükleniciye Alacağı Hak Kazandığını da Arsa Sahibine Kanıtlaması Gereği - Temlik Alana Karşı Yüklenici ile Arsa Sahibi Arasında Bir Çeşit Zorunlu Dava Arkadaşlığı Bulunduğu )"
162Y14.HD21.3.2011E. 2011/2082 K. 2011/3554"TAPU İPTALİ VE TESCİL DAVASI (Davacının Dayandığı Temlik Sözleşmesinde Belirsizlik Olduğu/Davacının İkinci Kademedeki Alacak Talebine Göre Hüküm Verilmesi Gereği/Tapu İptali ve Tescil Kararı Verilemeyeceği)
ALACAK TALEBİ (Temlik Sözleşmesinin Belirsiz Olduğu/İkinci Sırada Yeralan Alacak Talebinin Değerlendirilmesi Gerektiği/Tapu İptali ve Tescil Kararı Verilmesinin Hatalı Olduğu - Tapu İptali ve Tescil Davası)
TEMLİK SÖZLEŞMESİNDE BELİRSİZLİK (Yerel Mahkemenin Tapu İptali ve Tescil Talebini Reddetmesi Gerektiği/Davacının Dayandığı Temlik Sözleşmesinde Belirsizlik Bulunduğu - Davacının İkinci Kademedeki Alacak Talebinine Göre Hüküm Verilmesi Gerektiği)"
162Y14.HD17.3.2011E. 2011/2060 K. 2011/3429"SATIŞ VAADİ SÖZLEŞMELERİNE DAYALI TAPU İPTALİ VE TESCİL ( Yapılan Temlik İşleminin Tarafı Olmayan Arsa Payı Karşılığı İnşaat Sözleşmesinin Tarafı Arsa Sahibi ve Bu Temlike Vakıf Olduğu Zaman Temlik İşleminde Bulunan Yükleniciye Karşı Ne Gibi Hakları Varsa Onun Temlik Ettiği Kişilere ( Davacılara ) Karşı da İleri Sürebileceği )
TEMLİK İŞLEMİNİN TARAFI OLMAYAN ARSA PAYI KARŞILIĞI İNŞAAT SÖZLEŞMESİ ( Tarafı Arsa Sahibi ve Bu Temlike Vakıf Olduğu Zaman Temlik İşleminde Bulunan Yükleniciye Karşı Ne Gibi Hakları Varsa Onun Temlik Ettiği Kişilere ( Davacılara ) Karşı da İleri Sürebileceği )
HUSUMET ( Arsa Payı Karşılığı İnşaat Sözleşmesinin Arsa Sahibi Olan Tarafına Husumet Düşeceği - Zira Alacağa Hak Kazanıldığının İspatı İfanın Talep Edildiği Arsa Sahibinden İsteneceği )"
162Y12.HD15.3.2011E. 2010/23569 K. 2011/3603"KAMBİYO SENETLERİNE MAHSUS HACİZ YOLUYLA TAKİP ( Çekteki Hakkın Temlik Edildiği Yazılı Olmakla Menfi Tespit Davası Sonucu Verilen Hükmün Takip Alacaklısı Bankaya Karşı da İleri Sürülebileceği ve Onu da Bağlayacağı )
ÇEKTEKİ HAKKIN TEMLİK EDİLMESİ ( Menfi Tespit Davası Sonucu Verilen Hükmün Takip Alacaklısı Bankaya Karşı da İleri Sürülebileceği ve Onu da Bağlayacağının Kabulü Gerektiği )
TAKİBİN İPTALİ TALEBİ ( Çekteki Hakkın Temlik Edildiği Yazılı Olmakla Menfi Tespit Davası Sonucu Verilen Hükmün Takip Alacaklısı Bankaya Karşı da İleri Sürülebileceği ve Onu da Bağlayacağı - Takibin İptali Gerektiği )"
162Y11.HD3.1.2011E. 2009/2921 K. 2011/1125"RÜCUEN TAZMİNAT DAVASI ( Yangın Sigorta Poliçesine Dayalı - Davacının Temlik Alan Sıfatı ile Gerçekleşen Gerçek Zararı İsteme Hakkının Olduğu )
YANGIN SİGORTA POLİÇESİ ( Rücuen Tazminat Davası - Davacının Sigorta İlişkisi Dışında Alacağın Temliki Hükümlerine Göre de Talep Hakkı Bulunduğu )
ALACAĞIN TEMLİKİ ( Yangın Sigorta Poliçesine Dayalı Rücuen Tazminat Davası - Davacının Temlik Alan Sıfatı ile Gerçekleşen Gerçek Zararı İsteme Hakkının Olduğu )
GERÇEK ZARARIN İSTENMESİ ( Yangın Sigorta Poliçesine Dayalı Rücuen Tazminat Davası - Davacının Sigorta İlişkisi Dışında Alacağın Temliki Hükümlerine Göre de Talep Hakkı Bulunduğu )"
162Y11.HD22.12.2010E. 2010/14998 K. 2010/13106"TEMELLÜK EDİLEN ALACAĞIN TAHSİLİ ( Temlik Akdi Yapılır Yapılmaz Alacak Temlik Alana Geçer ve Artık Borçlu Alacağın Temlikinin Kendisine Bildirilmesinden Önce İyi Niyetle Yaptığı Ödemeler Dışında Temellük Alana Ödeme Yapmaksızın Borcundan Kurtulamayacağı )
TEMLİK AKDİ ( Yapılır Yapılmaz Alacak Temlik Alana Geçer ve Artık Borçlu Alacağın Temlikinin Kendisine Bildirilmesinden Önce İyi Niyetle Yaptığı Ödemeler Dışında Temellük Alana Ödeme Yapmaksızın Borcundan Kurtulamayacağı )
TEMLİK YASAĞI İÇEREN SÖZLEŞMEYE DAYALI OLARAK SAVUNMA YAPMAMA ( Her Zaman İçin Düzenlenmesi Mümkün Olabilen Adi Yazılı Bila Tarihli Sözleşmeye Göre Temlikin Geçerli Olabilmesinin Kendisinin Yazılı Muvafakatına Bağlı Olduğunu İleri Sürmesinin MK 2. Maddesine Aykırı Olduğu )
ADİ YAZILI SÖZLEŞME ( Cevap Lahiyasında Dahi Temlik Yasağı İçeren Sözleşmeye Dayalı Olarak Savunma Yapmama Her Zaman İçin Düzenlenmesi Mümkün Olabilen Adi Yazılı Bila Tarihli Sözleşmeye Göre Temlikin Geçerli Olabilmesinin Kendisinin Yazılı Muvafakatına Bağlı Olduğunu İleri Sürmesi MK 2. Md.sine Aykırı Olduğu )"
162Y13.HD8.11.2010E. 2010/6744 K. 2010/14694"TAZMİNAT İSTEMİ ( Geçerli Bir Sözleşme Gereğince Taşınmaz Davacıya Teslim Edilmiş Davacı Taşınmazı Kullandığı - Taşınmazın Tapusu Davalıların Kusuru Nedeniyle Devir Edilemediğinden Davalılar Taşınmazın Kullanılmasından Dolayı Kira Tazminatı İsteyemeyeceği )
KİRA TAZMİNATI ( Taşınmaz Davacıya Teslim Etmiş Olup Davacı Taşınmazı Kullandığı - Taşınmazın Tapusu Davalıların Kusuru Nedeniyle Devir Edilemediğinden Davalılar Taşınmazın Kullanılmasından Dolayı Kira Tazminatı İsteyemeyeceği )
ALACAĞIN TEMLİKİ HÜKÜMLERİNE GÖRE TESLİM EDİLEN TAŞINMAZ ( Taşınmazın Tapusu Davalıların Kusuru Nedeniyle Devir Edilemediğinden Davalılar Taşınmazın Kullanılmasından Dolayı Kira Tazminatı İsteyemeyeceği )"
162YHGK3.11.2010E. 2010/19-488 K. 2010/557"FAKTORİNG ŞİRKETİNİN ÇEK TAKİP ETME YETKİSİNİN KAPSAMI ( Davalı Şirketçe Sunulan Faturalar İle Çek Bedeli Arasında Uyumsuzluk Olduğu/Faturaları Düzenleyenlerin Cirantalarla İlgisi Olmadığı - Şirket İle Çeki Ciro Eden Arasında Faktoring Sözleşmesi Bulunmadığı/Şirketin Yetkili Olmadığı )
TEMLİK SÖZLEŞMESİNE DAYALI FATURA ( Faktoring Şirketince Sunulan Faturalar İle Çek Bedeli Arasında Uyumsuzluk Olduğu/Faturaları Düzenleyenlerin Cirantalarla İlgisi Olmadığı - Şirket İle Çeki Ciro Eden Arasında Faktoring Sözleşmesi Bulunmadığı/Şirketin Çeki Takipte Yetkili Olamayacağı )
ÇEK BEDELİ İLE FATURA DEĞERLERİ ARASINDA UYUMSUZLUK OLMASI ( Faturaları Düzenleyenlerin Cirantalarla İlgisi Olmadığı - Şirket İle Çeki Ciro Eden Arasında Faktoring Sözleşmesi Bulunmadığı/Şirketin Çek Hakkında Takip Yapamayacağı )
KAMBİYO SENEDİNE DAYALI ALACAĞIN FAKTORİNG ŞİRKETİNCE TEVSİKİ ( Şirket İle Çeki Ciro Eden Arasında Faktoring Sözleşmesi Bulunmadığı - Şirketin Çek Hakkında Takip Yapamayacağı )"
162YHGK20.10.2010E. 2010/12-375 K. 2010/515"KREDİ KARTI ÜYELİK SÖZLEŞMESİ ( Dayanak Yapılan Takibe İtirazın İptali Davası/Borçlunun Kat İhtarına İtiraz Etmemesiyle Asıl Alacak Miktarı ve Talep Edilen Faiz Oranının Kesinleştiği - İtiraz Edilmeyen Hesap Özetinin 2004 S.K. Md.68'de Yazılı Belgelerden Olduğu )
KAT İHTARINA BORÇLUNUN İTİRAZDA BULUNMAMASI ( Kredi Kartı Üyelik Sözleşmesi Dayanak Yapılan Takibe İtirazın İptali - Kat İhtarındaki Asıl Alacak Miktarı ve Talep Edilen Faiz Oranının Kesinleştiği )
HESAP ÖZETİNE İTİRAZ EDİLMEMESİ ( Durumunda 2004 S.K. Md.68'de Yazılı Belgelerden Olduğu )
MÜDDEABİHİN DAVA SIRASINDA BAŞKASINA DEVREDİLMESİ ( Kredi Kartı Üyelik Sözleşmesi Dayanak Yapılan Takibe İtirazın İptali/Devreden Tarafın Davada Taraf Sıfatı Kalmayacağı - Kendisine Karşı O Davaya Devam Edilmesine Olanak Bulunmadığı )
VARLIK YÖNETİM ŞİRKETİNE TAKİBE KONU ALACAĞIN DİRENME KARARINDAN SONRA VERİLMESİ ( Temlik İşleminin 818 S.K. Md.162 vd. Düzenlenen Hükümlere Tabi Olacağı - Müddeabihin Temliki Hükümlerinin Uygulanacağı )"
162YHGK22.9.2010E. 2010/11-333 K. 2010/406"PAMUK DESTEKLEME PRİMİ ( Mahsubun Dayanağını Teşkil Eden Kredi Sözleşmesi Temlikten Önceki Bir Tarihi Taşımakta ve Bankaca Yapılan Bu Mahsup İşlemi de Anılan Bu Sözleşmeye Uygun Bulunduğu - Bankaca Yapılan Mahsup İşleminde Hukuka Aykırılık Bulunmadığı )
MAHSUBUN DAYANAĞINI TEŞKİL EDEN KREDİ SÖZLEŞMESİ ( Temlikten Önceki Bir Tarihi Taşımakta ve Bankaca Yapılan Bu Mahsup İşlemi de Anılan Bu Sözleşmeye Uygun Bulunduğu - Bankaca Yapılan Mahsup İşleminde Hukuka Aykırılık Bulunmadığı )
BANKANIN ARACI KURUM OLARAK YER ALMASI ( Pamuk Destekleme Primi - Davalı Bankanın Yatırılan Parayı Çiftçinin Kredi Borcuna Karşılık Mahsup Etmesinde ve Davacıya Ödeme Yapmamasında Hukuka Aykırı Bir Yön Bulunmadığı )"
162YHGK16.6.2010E. 2010/14-290 K. 2010/328"TAPU İPTALİ VE TESCİL ( Yapı Ortaklığına Kabul Nedeniyle - Yerinde Keşif Yapılarak ve Taşınmaza Ait Tasdikli Projelerden Yararlanılarak Taşınmazda Kat İttifakı Kurulacakmış Gibi Her Bir Bağımsız Bölüme Dağıtılacak Arsa Paylarını İnşaatçı ve Mimar Bilirkişilere Hesaplattırmak Gerektiği )
KAT İRTİFAKI ( Yapı Ortaklığına Kabul Nedeniyle Tapu İptali ve Tescil - Yerinde Keşif Yapılarak ve Taşınmaza Ait Tasdikli Projelerden Yararlanılarak Taşınmazda Kat İttifakı Kurulacakmış Gibi Her Bir Bağımsız Bölüme Dağıtılacak Arsa Paylarını İnşaatçı ve Mimar Bilirkişilere Hesaplattırmak Gerektiği )
YAPI ORTAKLIĞINA KABUL NEDENİYLE TESCİL İSTEMİ ( Yerinde Keşif Yapılarak ve Taşınmaza Ait Tasdikli Projelerden Yararlanılarak Taşınmazda Kat İttifakı Kurulacakmış Gibi Her Bir Bağımsız Bölüme Dağıtılacak Arsa Paylarını İnşaatçı ve Mimar Bilirkişilere Hesaplattırmak Gerektiği )"
162Y1.HD15.6.2010E. 2010/3851 K. 2010/7019"KAT KARŞILIĞI İNŞAAT SÖZLEŞMESİ ( Feshedilmemiş Olması Edimini Yerine Getirmeyen Yüklenicinin Halefi Durumunda Olanlara Karşı Dava Açılmasına Engel Olmadığı )
TAPU İPTALİ VE TESCİL ( Kat Karşılığı İnşaat Sözleşmesinin Feshedilmemiş Olması Edimini Yerine Getirmeyen Yüklenicinin Halefi Durumunda Olanlara Karşı Dava Açılmasına Engel Olmadığı )
AYIN İSTEME HAKKI ( Gerçekleşmeyen Yüklenicinin Halefi Durumunda Olan Davalılar Üzerindeki Sicil Kayıtlarının Korunmasına Yasal Açıdan Olanak Bulunmadığı - Tapu İptali ve Tescil )"
162Y14.HD15.6.2010E. 2010/5177 K. 2010/7104"ARSA PAYI KARŞILIĞI İNŞAAT SÖZLEŞMESİ ( Tapu İptali ve Tescil - Arsa Payı Karşılığı İnşaat Sözleşmesinin Fesih İle Sona Ermediği ve Yüklenicinin İnşaatın Tamamlanmasına Katkısı Olduğunun Kabulü Gerektiği )
İSKAN RUHSATI ALMA YÜKÜMLÜLÜĞÜ ( Yükleniciye Ait Olduğu Yani Tescilin İskan Ruhsatı Alınması Koşuluna Bağlandığı - Davacı Mirasçılarına İskan Ruhsatı Alınması İçin Yetki ve Uygun Süre Verilerek Sonucuna Göre Bir Hüküm Kurulması Gerektiği )
TAPU İPTALİ VE TESCİL ( Arsa Payı Karşılığı İnşaat Sözleşmesine Dayalı Tapu İptali ve Tescil - Arsa Payı Karşılığı İnşaat Sözleşmesinin Fesih İle Sona Ermediği ve Yüklenicinin İnşaatın Tamamlanmasına Katkısı Olduğunun Kabulü Gerektiği )"
162Y15.HD31.5.2010E. 2010/2611 K. 2010/3098"TAPU İPTALİ VE TESCİL ( Yasal Olarak Yapılmış Olan İnşaattaki Tüm Bağımsız Bölümlerin Kat İrtifaklarının Tesisine Esas Alınabilecek Yeterlilikte ve Doğrulukta Olmak Üzere Uzman Bilirkişi ya da Bilirkişi Kurulu Aracılığıyla Bağımsız Bölümlerle İrtibatlı Arsa Paylarının Belirlenmesinin Zorunlu Olduğu )
BİLİRKİŞİ İNCELEMESİ ( Tapu İptali ve Tescil - İnşaattaki Tüm Bağımsız Bölümlerin Kat İrtifaklarının Tesisine Esas Alınabilecek Yeterlilikte ve Doğrulukta Olmak Üzere Uzman Bilirkişi ya da Bilirkişi Kurulu Aracılığıyla Bağımsız Bölümlerle İrtibatlı Arsa Paylarının Belirlenmesinin Zorunlu Olduğu )
İRTİFAK PAYLARININ BELİRLENMESİ ( Tapu İptali ve Tescil - İnşaatın Yasal Olup Olmadığının Uzman Bilirkişi Kurulu Aracılığıyla Belediye İşlem Dosyası da Getirtilerek Davacıların Bağımsız Bölümlerinin Adlarına Tescilini İsteyebilme Hakları Doğmuş İse İrtifak Paylarının Belirlenmesi İle Varılacak Sonuca Göre Uyuşmazlık Hakkında Bir Karar Oluşturulacağı )"
162Y14.HD25.5.2010E. 2010/3359 K. 2010/5825"SATIŞ VAADİ SÖZLEŞMESİNE DAYANAN TAPU İPTALİ VE TESCİL ( Temlikin Geçerli Olabilmesi İçin Temlik Sözleşmesinde Devredilen Hakkın Açıkça Belirtilmiş Olması Gerektiği )
TEMLİKİN GEÇERLİLİĞİ ( Geçerli Olabilmesi İçin Temlik Sözleşmesinde Devredilen Hakkın Açıkça Belirtilmiş Olması Gerektiği - Satış Vaadi Sözleşmesine Dayanan Tapu İptali ve Tescil )
TEMLİK SÖZLEŞMESİNDE DEVREDİLEN HAK ( Açıkça Belirtilmiş Olması Gerektiği - Eldeki Davada İse Temlik Sözleşmesi Yazılı Olarak Düzenlenmiş İse de Temlik Sözleşmesi İçeriği İtibarıyla Taşınmaz Satış Vaadi Sözleşmesinden Doğan Hakkın Temliki Niteliğinde Olmadığı )"
162Y15.HD19.4.2010E. 2009/6558 K. 2010/2246"ALACAĞIN TEMLİK BELGELERİNİN İPTALİ TALEBİ ( Davacı Tarafça Hangi Alacağın Temliki Sözleşmelerinin İptalinin İstendiği Bildirilmediği - Davacı ve Davalılar Arasındaki Akdi İlişkilerin Niteliklerinin ve İçeriklerinin Açıklanamadığı )
İSTİCVAP ( Alacağın Temlik Belgelerinin İptali Talebi - Davacının İsticvap Olunarak Hukuksal Nitelendirme Yapılması Gerektiği )
KARARDA GEREKÇE GÖSTERİLMEMESİ ( Mahkeme Kararında Hangi Maddi Olayların Hangi Hukuki Sebeplerle Davanın Reddini Gerektirdiği Açıklanmadığı - Gerekçe Gösterilmesi Gerektiği )
DAVANIN REDDİNİ GEREKTİREN HUKUKİ SEBEPLERİN AÇIKLANMAMASI ( Hangi Maddi Olayların Hangi Hukuki Sebeplerle Davanın Reddini Gerektirdiği Açıklanmadığı )"
162YHGK17.3.2010E. 2010/11-118 K. 2010/148"PAMUK DESTEKLEME PRİMİ ( Alacak Davası - Davalının Şahsi Hakkını Davacıya Devir Etmesi BK'nun 162. ve 163. Md. Uyarınca Geçerli Olduğu ve Pamuk Destekleme Primini Ödemekle Yükümlü Davalı Bankayı Bağladığı Gözetilerek Sonucuna Göre Karar Verilmesi Gerektiği )
ALACAK DAVASI ( Davalının Şahsi Hakkını Davacıya Devir Etmesi BK'nun 162. ve 163. Md. Uyarınca Geçerli Olduğu ve Pamuk Destekleme Primini Ödemekle Yükümlü Davalı Bankayı Bağladığı Gözetilerek Sonucuna Göre Karar Verilmesi Gerektiği )
ALACAĞIN TEMLİKİ ( Alacaklı İle Onu Devir Alan 3. Şahıs Arasında Borçlunun Rızasına İhtiyaç Olmaksızın Yapılabilen Şekle Bağlı Tasarrufi Bir Muamele veya Kanun ya da Kazai Kararla Gerçekleşen Bir Devir Olduğu )"
162Y15.HD22.2.2010E. 2009/7129 K. 2010/1015"KAT KARŞILIĞI İNŞAAT SÖZLEŞMESİ ( Davacının Satın Aldığı Tarih İtibariyle Arsa Sahibinin Kat Karşılığı Sözleşmeden Doğan Alacaklarının Temlik Edildiğinin İspatı Gerektiği )
TEMLİK ( Kat Karşılığı İnşaat Sözleşmesi - Davacının Satın Aldığı Tarih İtibariyle Arsa Sahibinin Kat Karşılığı Sözleşmeden Doğan Alacaklarının Temlik Edildiğinin İspatı Gerektiği )
YAZILI DELİL ( Kat Karşılığı İnşaat Sözleşmesi - Davacıya Satın Aldığı Tarihte Arsa Sahibinin Kat Karşılığı Sözleşmeden Doğan Haklarını Devraldığına İlişkin Yazılı Delillerini Sunması İçin Süre Verilmesi Gerektiği )"
162Y14.HD20.1.2010E. 2009/14351 K. 2010/264"YÜKLENİCİNİN TEMLİKİNE DAYALI TAPU İPTALİ VE TESCİL ( Yüklenicinin Kişisel Hakkını Temellük Eden Üçüncü Kişi de Alacağın Temliki Hükümlerinden Yararlanarak Bu Hakkını Arsa Sahibine Karşı İleri Sürebileceği Gibi Alacaklının Yerine Geçerek Borçludan İfayı İsteyebileceği Gibi Borçluyu İfaya da Zorlayabileceği )
YÜKLENİCİNİN KİŞİSEL HAKKINI TEMELLÜK EDEN ÜÇÜNCÜ KİŞİ ( Alacağın Temliki Hükümlerinden Yararlanarak Bu Hakkını Arsa Sahibine Karşı İleri Sürebileceği Gibi Alacaklının Yerine Geçerek Borçludan İfayı İsteyebileceği Gibi Borçluyu İfaya da Zorlayabileceği )
BORÇLUYU İFAYA ZORLAMA ( Yüklenicinin Temlikine Dayalı Tapu İptali ve Tescil - Alacağın Temliki Hükümlerinden Yararlanarak Bu Hakkını Arsa Sahibine Karşı İleri Sürebileceği Gibi Alacaklının Yerine Geçerek Borçludan İfayı İsteyebileceği Gibi Borçluyu İfaya da Zorlayabileceği )
TAPU İPTALİ VE TESCİL ( Yüklenicinin Kişisel Hakkını Temellük Eden Üçüncü Kişi de Alacağın Temliki Hükümlerinden Yararlanarak Bu Hakkını Arsa Sahibine Karşı İleri Sürebileceği Gibi Alacaklının Yerine Geçerek Borçludan İfayı İsteyebileceği Gibi Borçluyu İfaya da Zorlayabileceği )"
162Y15.HD18.1.2010E. 2009/203 K. 2010/94"ALACAĞIN TEMLİKİ ( Yazılı Şekle Tabi Olduğu - Ancak Borçluya Bildirilmemiş Olması Geçerliliğe Etkili Olmadığı )
TEMLİK BELGESİNDEKİ İMZA ( Alacağın Temliki Resmi Şekilde Yapılmadığı İmza ve Tarihi Resmi Makamlar Tarafından Tasdik Edilmediği ve Temlik Eden Davada Taraf Olmadığı - İmzanın Temlik Eden Yükleniciye Ait Olduğunun İspatlanması Gerektiği )
ŞEKİL ŞARTI ( Alacağın Temliki Yazılı Şekle Tabi Olduğu - Ancak Borçluya Bildirilmemiş Olmasının Geçerliliğe Etkili Olmadığı/Borçlunun Rızasının Alınmasına da Gerek Olmadığı )
ESER SÖZLEŞMESİNİN FESHEDİLMESİ ( Birleşen Davanın Davacısı Alacağının Hukuki Sebebini Temlikname Başlıklı Yazılı Temlik Sözleşmesine Dayandırdığı - Alacağın Temliki Resmi Şekilde Yapılmadığı İmza ve Tarihi Resmi Makamlar Tarafından Tasdik Edilmediği ve Temlik Eden Davada Taraf Olmadığı/İmzanın Temlik Eden Yükleniciye Ait Olduğunun İspatlanması Gerektiği )
YAZILI ŞEKİL ( Alacağın Temliki Resmi Şekilde Yapılmadığı İmza ve Tarihi Resmi Makamlar Tarafından Tasdik Edilmediği ve Temlik Eden Davada Taraf Olmadığı - İmzanın Temlik Eden Yükleniciye Ait Olduğunun İspatlanması Gerektiği )"
162Y11.HD11.1.2010E. 2008/8872 K. 2010/97"TAŞIMA SIRASINDA ZARAR GÖREN EMTİANIN BEDELİNİN RÜCUEN TAHSİLİ ( Dava Dışı Sigorta Ettiren Kazayla İle İlgili Olarak Uğradığını İddia Ettiği Zarar Nedeniyle Davalıdan Talep Edebileceği Alacağını Davacı Şirkete Temlik Ettiği - Davacının Sigorta İlişkisi Dışında Alacağın Temliki Hükümlerine Göre de Talep Hakkı Bulunduğu )
ZARAR GÖREN EMTİANIN BEDELİNİN RÜCUEN TAHSİLİ ( Dava Dışı Sigorta Ettiren Kazayla İle İlgili Olarak Uğradığını İddia Ettiği Zarar Nedeniyle Davalıdan Talep Edebileceği Alacağını Davacı Şirkete Temlik Ettiği - Davacının Sigorta İlişkisi Dışında Alacağın Temliki Hükümlerine Göre de Talep Hakkı Bulunduğu )
ALACAĞIN TEMLİKİ ( Taşıma Sırasında Zarar Gören Emtianın Bedelinin Rücuen Tahsili - Dava Dışı Sigorta Ettiren Kazayla İle İlgili Olarak Uğradığını İddia Ettiği Zarar Nedeniyle Davalıdan Talep Edebileceği Alacağını Davacı Şirkete Temlik Ettiği/Davacının Temlik Alan Sıfatı İle Sigortalı Emtiada Gerçekleşen Gerçek Zararı İsteme Hakkı Olduğu )"
162Y14.HD17.12.2009E. 2009/11641 K. 2009/14379"ELATMANIN ÖNLENMESİ ( Taraflar Arasındaki Sözleşmeyi Bir Temlik İşlemi Olarak Nitelemek ve Birleşen Davanın Davalısının Dosyaya Sunduğu Deliller Üzerinde Gerek Duyulursa Bilirkişi İncelemesi Yaptırmak ve Davacıya Yapılan Ödeme Miktarını Açıklığa Kavuşturmak Gerektiği )
TAPU İPTALİ VE TESCİL ( Davacıya Yapılan Ödeme Miktarını Açıklığa Kavuşturmak Davacı ve Birleşen Davanın Davacısını Temerrüde Düşürmediğinden Ödenmeyen Bir Kısım Bedel Varsa Bunu Davacıya Ödenmek Üzere Dosyaya Depo Ettirmek Gerektiği )
ÖDEMELERİN İADESİ İSTEMİ ( Elatmanın Önlenmesi - Taraflar Arasındaki Sözleşmeyi Bir Temlik İşlemi Olarak Nitelemek ve Birleşen Davanın Davalısının Dosyaya Sunduğu Deliller Üzerinde Gerek Duyulursa Bilirkişi İncelemesi Yaptırmak ve Davacıya Yapılan Ödeme Miktarını Açıklığa Kavuşturmak Gerektiği )"
162Y11.HD20.4.2009E. 2007/8868 K. 2009/3960"ANONİM ŞİRKETLERDE HİSSE DEVRİ ( Alacak 3. Kişiye Temlik Edilmiş İse Devredenin Devir Bedeli İçin Dava Açmakta Hukuki Menfaati Yok İse de Devir İşleminin Gerçekleştirilmesine Yönelik Sözleşmenin Aynen İfası Talebinde Hukuki Menfaati Bulunduğu )
ALACAĞIN İRADİ OLARAK DEVRİ ( Alacak 3. Kişiye Temlik Edilmiş İse Devredenin Devir Bedeli İçin Dava Açmakta Hukuki Menfaati Yok İse de Devir İşleminin Gerçekleştirilmesine Yönelik Sözleşmenin Aynen İfası Talebinde Hukuki Menfaati Bulunduğu )
HİSSE SENEDİ DEVRİ ( Anonim Şirketlerde Hisse Devri - Alacak 3. Kişiye Temlik Edilmiş İse Devredenin Devir Bedeli İçin Dava Açmakta Hukuki Menfaati Yok İse de Devir İşleminin Gerçekleştirilmesine Yönelik Sözleşmenin Aynen İfası Talebinde Hukuki Menfaati Bulunduğu )
HUKUKİ YARAR ( Anonim Şirket Hisse Senedi Devri Sözleşmesinden Kaynaklanan Alacak Üçüncü Kişiye Temlik Edilmiş İse Devredenin Devir Bedeli İçin Dava Açmakta Hukuki Menfaati Yok İse de Devir İşleminin Gerçekleştirilmesine Yönelik Sözleşmenin Aynen İfası Talebinde Bulunduğu )"
162YHGK21.1.2009E. 2008/14-817 K. 2009/19"TAPU İPTALİ VE TESCİL ( Arsa Payı Devri Karşılığı İnşaat Yapım Sözleşmesi - Cezai Şart Değer ve Kira Kaybı İstemlerini İçerir Alacak Davası Açtığı/Anılan Bu Dava Sonucu Beklenerek Yüklenicinin Edimlerini Arsa Malikine Karşı Tam Olarak Yerine Getirdiği - Davanın Kabulü Gerektiği )
CEZAİ ŞART DEĞER VE KİRA KAYBI İSTEMİ ( İçerir Alacak Davası Açıldığı - Anılan Bu Dava Sonucu Beklenerek Yüklenicinin Edimlerini Arsa Malikine Karşı Tam Olarak Yerine Getirdiği - Tapu İptali ve Tescil İsteminin Kabulü Gerektiği )
ARSA PAYI DEVRİ KARŞILIĞI İNŞAAT YAPIM SÖZLEŞMESİ ( Cezai Şart Değer ve Kira Kaybı İstemlerini İçerir Alacak Davası Açtığı/Anılan Bu Dava Sonucu Beklenerek Yüklenicinin Edimlerini Arsa Malikine Karşı Tam Olarak Yerine Getirdiği - Tapu İptali ve Tescil İsteminin Kabulü Gerektiği )"
162YHGK17.12.2008E. 2008/15-769 K. 2008/752"KAT KARŞILIĞI İNŞAAT SÖZLEŞMESİ ( Yaptığı Sözleşme Mahkeme Kararı İle Geriye Etkili Feshedilen Yüklenici İle Davalı Üçüncü Kişi Arasında Mecburi Dava Arkadaşlığı Bulunmadığı - Anılan Kişiler Arasında İhtiyari Dava Arkadaşlığının Mevcut Olduğu )
MECBURİ DAVA ARKADAŞLIĞI ( Kat Karşılığı İnşaat Sözleşmesi - Yaptığı Sözleşme Mahkeme Kararı İle Geriye Etkili Feshedilen Yüklenici İle Davalı Üçüncü Kişi Arasında Bulunmadığı/Anılan Kişiler Arasında İhtiyari Dava Arkadaşlığı Mevcut Olduğu )
İHTİYARİ DAVA ARKADAŞLIĞI ( Kat Karşılığı İnşaat Sözleşmesi - Yaptığı Sözleşme Mahkeme Kararı İle Geriye Etkili Feshedilen Yüklenici İle Davalı Üçüncü Kişi Arasında Mevcut Olduğu )
MÜTESELSİL BORÇLULARIN SORUMLULUĞU ( Kat Karşılığı İnşaat Sözleşmesi - Alacaklı Müteselsil Borçlulardan Her Birine Karşı Ayrı Ayrı Dava Açabileceği Gibi İsterse Müteselsil Borçluların Birkaçına veya Tümüne Karşı Birlikte Dava Açabileceği )
TAPU İPTALİ VE TESCİL ( Kat Karşılığı İnşaat Sözleşmesi - Yaptığı Sözleşme Mahkeme Kararı İle Geriye Etkili Feshedilen Yüklenici İle Davalı Üçüncü Kişi Arasında İhtiyari Dava Arkadaşlığının Mevcut Olduğu )"
162Y12.HD16.12.2008E. 2008/18560 K. 2008/22118"İCRA TAKİBİNİN TEMLİKİ ( Bir Dava Açıldıktan Sonra Dava Konusu Mal ve Hakkın Bir Başkasına Devredilmesinin Mümkün Olduğu )
YENİ ALACAKLININ HAKLARI ( Bir Dava Açıldıktan Sonra Dava Konusu Mal ve Hakkın Bir Başkasına Devredilmesinin Mümkün Olduğu )
MAL VE HAKKIN BİR BAŞKASINA DEVREDİLMESİ ( Bir Dava Açıldıktan Sonra Bir Başkasına Devredilmesinin Mümkün Olduğu - Bu Kural Bir İcra Takibi İçin de Geçerli Olup İtirazın Kaldırılması Talebinin Alacağı Temellük Eden Yeni Alacaklı Tarafından Yapılamayacağı )
İTİRAZIN KALDIRILMASI ( Bir Dava Açıldıktan Sonra Dava Konusu Mal ve Hakkın Bir Başkasına Devredilmesinin Mümkün Olduğu - Bu Kural Bir İcra Takibi İçin de Geçerli Olup İtirazın Kaldırılması Talebinin Alacağı Temellük Eden Yeni Alacaklı Tarafından Yapılamayacağı )"
162Y19.HD27.11.2008E. 2008/8533 K. 2008/11653"SIRA CETVELİNE İTİRAZ ( Her Sıra Cetveli Kendi Koşulları İçerisinde Değerlendirileceğinden Daha Önce Yapılan Benzer Nitelikteki Sıra Cetveline Karşı Şikayet Yoluna Gidilmemiş Olmasının Daha Sonra Yapılan Sıra Cetveline Karşı Şikayette Bulunmaya Engel Teşkil Etmeyeceği)
İŞÇİ ALACAKLARININ İLK KESİN HACZE İŞTİRAK KOŞULLARI ( 2004 S.K. Md.100'deki Koşullara Göre Belirleneceği - Her Hakediş Parası İçin İlk Hacze İştirak Edip Etmediklerinin Üzerinde Durulacağı)
KAMU ALACAKLARININ İLK KESİN HACZE İŞTİRAK KOŞULLARI ( Sıra Cetvelinin Konusunu Oluşturan Her Bir Hakediş İçin Ayrı Ayrı Değerlendirileceği)
ALACAĞIN TEMLİKİ ( Sıra Cetveline İtiraz - Alacağı Temlik Alanın da Temlik Edenin Haklarının Halefi Olarak Garameten veya Alacağa Tanınan Diğer Haklardan Yararlanabileceği)"
162Y12.HD7.10.2008E. 2008/17108 K. 2008/16625"ALACAĞIN TEMLİKİ ( Geçerliliği İçin Yazılı Sözleşme Gerekli Olup Özel Bir Şekil Şartına Gerek Olmadığı )
YAZILI ŞEKİL KOŞULU ( Alacağın Temlikinin Geçerliliği İçin Yazılı Sözleşme Gerekli Olup Özel Bir Şekil Şartına Gerek Olmadığı )
ÖZEL ŞEKİL ŞARTI ( Alacağın Temlikinin Geçerliliği İçin Yazılı Sözleşme Gerekli Olup Özel Bir Şekil Şartına Gerek Olmadığı )"
162Y19.HD8.7.2008E. 2007/11125 K. 2008/7582"TEMLİĞİN BEDELSİZ YAPILMASI ( Davacının İddiasını Dayandırdığı Olguların Varlığını İspat İle Yükümlü Bulunduğu Ancak Davacının Alacağını Kesin Delillerle İspatlayamadığı Gerekçeleriyle Davanın Reddi Kararının Yerinde Olduğu )
İSPAT YÜKÜMLÜLÜĞÜ ( Temlik İvazsız Olduğu İçin Davacının İddiasını Dayandırdığı Olguların Varlığını İspat İle Yükümlü Bulunduğu )
TEMLİK ZAMANINDA ALACAĞIN MEVCUT OLMAMASI ( Temlik Bedelsiz Yapılmış İse Temlik Edenin Temlik Zamanında Alacağın Mevcut Olmaması Sebebiyle Sorumlu Tutulamayacağı )
ALACAĞIN İRADİ OLARAK DEVRİ ( Temlik İvazsız Olduğu İçin Davacının İddiasını Dayandırdığı Olguların Varlığını İspat İle Yükümlü Bulunduğu )"
162Y14.HD4.7.2008E. 2008/4589 K. 2008/8861"KAT KARŞILIĞI İNŞAAT SÖZLEŞMESİ ( Bağımsız Bölümü Yükleniciden Temlik Alan Şahsın Şahsi Hakka Dayalı Tapu İptali ve Tescil Talebi - Temsil Yetkisi Verilmemiş Olan Adi Ortağın Şirket Hesabına Kendi Namına Üçüncü Şahıs İle Yaptığı İşlemden Kendisi Alacaklı ve Borçlu Olduğu )
TAPU İPTALİ VE TESCİL ( Bağımsız Bölümü Yükleniciden Temlik Alan Şahsın Şahsi Hakka Dayalı - Temsil Yetkisi Verilmemiş Olan Adi Ortağın Şirket Hesabına Kendi Namına Üçüncü Şahıs İle Yaptığı İşlemden Kendisi Alacaklı ve Borçlu Olduğu )
TEMSİL YETKİSİ VERİLMEMİŞ OLAN ADİ ORTAK ( Şirket Hesabına Kendi Namına Üçüncü Şahıs İle Yaptığı İşlemden Kendisi Alacaklı ve Borçlu Olduğu )
ADİ ORTAĞIN ŞİRKET HESABI ( Temsil Yetkisi Verilmemiş Olan Adi Ortağın Şirket Hesabına Kendi Namına Üçüncü Şahıs İle Yaptığı İşlemden Kendisi Alacaklı ve Borçlu Olduğu )
TEMLİK SÖZLEŞMESİ ( Adi Ortaklardan Yalnızca Biri Yaptığı/Sözleşme Adi Ortaklığı Bağlamadığı - Adi Ortaklardan Birinin Yaptığı Sözleşmeye Dayalı Olarak Tescil İstenemeyeceği )"
162Y15.HD30.5.2008E. 2008/2117 K. 2008/3502"TEMERRÜT ( Borcun Ödeneceği Gün Taraflarca Yani Alacaklı ve Borçlu Tarafından Oybirliğiyle Belirlenmiş veya Saklı Tutulan Bir Hakka Dayanılarak İki Taraftan Birisince Yöntemine Göre Saptanmış İse Borçlu Sadece Bu Günün Dolması İle Temerrüde Düşeceği )
ESER SÖZLEŞMESİ ( Kesin Vade Bulunmadığı Gibi Davacıya da Borcun Ödeme Gününü Belirleme Yetkisi Verilmediği - O Halde Davalı Asıl Alacağın Ödenmesinde İcra Takibinden Önce Temerrüde Düşürülmediği )
ÖDEME GÜNÜNÜ BELİRLEME YETKİSİ ( Eser Sözleşmesinde Kesin Vade Bulunmadığı Gibi Davacıya da Borcun Ödeme Gününü Belirleme Yetkisi Verilmediği - O Halde Davalı Asıl Alacağın Ödenmesinde İcra Takibinden Önce Temerrüde Düşürülmediğinden Temerrüt Faizinden Sorumlu Tutulamayacağı )
TEMERRÜT FAİZİ ( Eser Sözleşmesinde Kesin Vade Bulunmadığı Gibi Davacıya da Borcun Ödeme Gününü Belirleme Yetkisi Verilmediği - O Halde Davalı Asıl Alacağın Ödenmesinde İcra Takibinden Önce Temerrüde Düşürülmediğinden Temerrüt Faizinden Sorumlu Tutulamayacağı )"
162Y19.HD4.4.2008E. 2008/1366 K. 2008/3451"SIRA CETVELİNE İTİRAZ ( Alacağın Temliki - Borçlu Temlikten Haberdar Olmamış İse İyi Niyetle Yaptığı Tasarruflardan Sorumlu Tutulamayacağı )
ALACAĞIN TEMLİKİ ( Borçlu Temlikten Haberdar Olmamış İse İyi Niyetle Yaptığı Tasarruflardan Sorumlu Tutulamayacağı )
BORÇLUNUN TEMLİKTEN HABERDAR OLMAMASI ( Olmamış İse İyi Niyetle Yaptığı Tasarruflardan Sorumlu Tutulamayacağı )
TEMLİK İŞLEMİNİN BİLDİRİMİ ( Borçlunun Sorumluluğu Açısından Önem Taşıyacağı - Borçlu Temlikten Haberdar Edilmemişse İyi Niyetle Yaptığı Ödemelerden Sorumlu Tutulamayacağı )"
162Y14.HD4.4.2008E. 2008/2174 K. 2008/4625"TAPU İPTALİ VE TESCİL ( Yüklenicinin Temliki İşlemine Dayalı - Davalı Yükleniciye Karşı Arsa Payı Devri Karşılığı İnşaat Yapım Sözleşmesinden Kaynaklanan Cezai Şart Değer ve Kira Kaybı İstemleriyle Dava Açıldığı - Bu Dava Sonucunun Beklenmesi Gereği )
YÜKLENİCİNİN TEMLİKİ İŞLEMİ ( Tapu İptali ve Tescil/Davalı Yükleniciye Karşı Arsa Payı Devri Karşılığı İnşaat Yapım Sözleşmesinden Kaynaklanan Cezai Şart Değer ve Kira Kaybı İstemleriyle Dava Açıldığı - Bu Dava Sonucunun Beklenmesi Gereği )
BEKLETİCİ MESELE ( Tapu İptali ve Tescil/Davalı Yükleniciye Karşı Arsa Payı Devri Karşılığı İnşaat Yapım Sözleşmesinden Kaynaklanan Cezai Şart Değer ve Kira Kaybı İstemleriyle Dava Açıldığı - Bu Dava Sonucunun Beklenmesi Gereği )
ARSA PAYI DEVRİ KARŞILIĞI İNŞAAT YAPIM SÖZLEŞMESİ ( Yüklenicisinin Sözleşmede Yasaklanmamış İse Teslim Borcunu Yerine Getirdiğinde Arsa Sahibine Karşı Kazanacağı Kişisel Hakkını Arsa Sahibi İle Mevcut Sözleşmesine Dayanarak Doğrudan Ondan İsteyebileceği )
YÜKLENİCİNİN KİŞİSEL HAKKINI TEMELLÜK EDEN ÜÇÜNCÜ KİŞİ ( Alacağın Temliki Hükümlerinden Yararlanarak Bu Hakkını Arsa Sahibine Karşı İleri Sürebileceği )"
162Y14.HD13.3.2008E. 2008/29 K. 2008/3194"TAPU İPTALİ VE TESCİL ( Yüklenicinin Temliki İşlemine Dayalı Arsa Payı Devri Karşılığı İnşaat Yapım Sözleşmesinden Kaynaklanan Davalarda Arsa Sahibi İle Yüklenici Arasında Zorunlu Dava Arkadaşlığı Olduğu )
ZORUNLU DAVA ARKADAŞLIĞI ( Tapu İptali ve Tescil - Yüklenicinin Temliki İşlemine Dayalı Arsa Payı Devri Karşılığı İnşaat Yapım Sözleşmesinden Kaynaklanan Davalarda Arsa Sahibi İle Yüklenici Arasında Olduğu )
YÜKLENİCİNİN TEMLİKİ İŞLEMİ ( Dayalı Tapu İptali ve Tescil - Arsa Payı Devri Karşılığı İnşaat Yapım Sözleşmesinden Kaynaklanan Davalarda Arsa Sahibi İle Yüklenici Arasında Zorunlu Dava Arkadaşlığı Olduğu )
TARAF TEŞKİLİ ( Tapu İptali ve Tescil - Davanın Arsa Payı Devri Karşılığı İnşaat Yapım Sözleşmesinin Yüklenicisine Yöneltilmeden Görülüp Sonuçlandırılamayacağı )
ARSA PAYI DEVRİ KARŞILIĞI İNŞAAT YAPIM SÖZLEŞMESİ ( Davanın Yükleniciye Yöneltilerek Taraf Teşkilinin Sağlanması Gerektiği - Tapu İptali ve Tescil )
DEF'İ ( Yüklenicinin Temliki İşleminden Kaynaklanan Tapu İptali ve Tescil - Borçlu Temlike Vakıf Olduğu Zaman Temlik Edene Karşı Haiz Olduğu Defileri Temellük Edene Karşı Dahi Dermeyan Edebileceği )"
162Y14.HD13.3.2008E. 2008/2489 K. 2008/3215"TAPU İPTALİ VE TESCİL ( Alacağı Devralan Kişi Evvelki Alacaklının Yerine Geçtiği - Borçludan İfayı İstemek Gerektiğinde de Borçluyu İfaya Zorlamak Artık Onun Hakkı Olacağı )
YÜKLENİCİNİN KİŞİSEL HAKKININ TEMLİKİ ( Temellük Eden Üçüncü Kişi de Alacağın Temliki Hükümlerinden Yararlanarak Bu Hakkını Arsa Sahibine Karşı İleri Sürebileceği - Tapu İptali ve Tescil )
ADİ YAZILI TARİHSİZ SÖZLEŞMEYE DAYALI MÜLKİYET AKTARIMI İSTEMİ ( Yüklenicinin Kişisel Hakkını Temellük Eden Üçüncü Kişi de Alacağın Temliki Hükümlerinden Yararlanarak Bu Hakkını Arsa Sahibine Karşı İleri Sürebileceği )
KARAR DÜZELTME İSTEMİ ( Yerel Mahkeme Kararı Yasal ve Hukuki Dayanakları Gösterilmek Suretiyle Bozulmuş Olduğundan İstem HUMK'nun 440. Maddesindeki Nedenlerden Hiçbirisine Dayanmadığından Reddi Gereği )"
162Y14.HD13.3.2008E. 2008/1930 K. 2008/3188"YÜKLENİCİNİN TEMLİKİ İŞLEMİNE DAYALI TAPU İPTALİ VE TESCİL ( Mahkemece Yapıdaki Yasaya Aykırılıkları ve Bunun Giderilme Yöntemlerinin Ne Olduğunu Keşif Suretiyle Bilirkişiye İnceletmek Gerektiği )
KEŞİF / BİLİRKİŞİ ( Yüklenicinin Temliki İşlemine Dayalı Tapu İptali ve Tescil - Mahkemece Yapıdaki Yasaya Aykırılıkları ve Bunun Giderilme Yöntemlerinin Ne Olduğunu Keşif Suretiyle Bilirkişiye İnceletmek Gerektiği )
HARÇLARIN DEPO EDİLMESİ ( Eksiklikleri Gidermek Üzere Davacı 3. Kişiye Yetki ve Mehil Vermek Bu İşlemler Yerine Getirilirse Sözleşmede Hükme Bağlanan Harçların Tutarını Yetkili Merciden Sormak Bunları Davacıya Depo Ettirmek Gerektiği )"
162Y14.HD6.3.2008E. 2008/2055 K. 2008/2850"YÜKLENİCİNİN TEMLİKİ İŞLEMİ ( Mülkiyet Aktarımı - Fesih İleriye Etkili Yapıldığından Mahkemenin İşin Getirildiği Fiziki Seviyeye Bakarak Davayı Reddetmesi Olayın Özelliğine Uygun Düşmediği )
TAPU İPTALİ VE TESCİL ( Yüklenicinin Temliki İşlemi - Fesih İleriye Etkili Yapıldığından Mahkemenin İşin Getirildiği Fiziki Seviyeye Bakarak Davayı Reddetmesi Olayın Özelliğine Uygun Düşmediği )
İLERİYE ETKİLİ FESİH ( Yapılmışsa İnşaatın Getirildiği Fiziki Seviye Ne Olursa Olsun Yükleniciye Geriye Etkili Fesihte Olduğu Gibi Yaptığı İşin Bedeli Değil Yapılan İşin Fiziki Oranına Uygun Bağımsız Bölüm Tapusu Verileceği )
ESER SÖZLEŞMESİNİN FESHİ ( Tarafların Aksini Kararlaştırmamaları Halinde Kural Olarak Geriye Etkili Sonuç Meydana Getirdiği )
GERİYE ETKİLİ FESİH ( Yüklenici veya Ondan Şahsi Hakkını Temlik Alan Üçüncü Kişi Eserin Getirdiği Fiziki Seviyeye Paralel Olarak Bağımsız Bölüm Tescilini Talep Edemeyeceği )"
162Y14.HD4.3.2008E. 2008/1592 K. 2008/2721"YÜKLENİCİNİN TEMLİKİ İŞLEMİ ( Tapu İptali ve Tescil - Sözleşme Konusu Taşınmaza Ait Kat İrtifak Tapusunun Bütünüyle Ait Olan Yerden İstemek Asliye Hukuk Mahkemesinin Arsa Sahipleri Yararına Bağlanan Hükmün İcra Aşaması Hakkında Arsa Sahiplerinden Açıklama Almak Gerektiği )
TAPU İPTALİ VE TESCİL ( Sözleşme Konusu Taşınmaza Ait Kat İrtifak Tapusunun Bütünüyle Ait Olan Yerden İstemek Asliye Hukuk Mahkemesinin Arsa Sahipleri Yararına Bağlanan Hükmün İcra Aşaması Hakkında Arsa Sahiplerinden Açıklama Almak Gerektiği )
KAT İRTİFAK TAPUSU ( Bütünüyle Ait Olan Yerden İstemek Asliye Hukuk Mahkemesinin Arsa Sahipleri Yararına Bağlanan Hükmün İcra Aşaması Hakkında Arsa Sahiplerinden Açıklama Almak Gerektiği )
HESAP TABLOSU ( Yüklenicinin Temliki İşlemi - İcra Yoluna Başvurulmuşsa İcra Dosyasını Getirtip Hesap Tablosunun Miktarını Belirlemek Arsa Sahiplerinin Yükleniciye Vermeleri Gerektiği Halde Vermedikleri Tapu Olup Olmadığını Saptamak Gerektiği )"
162Y14.HD18.2.2008E. 2008/518 K. 2008/1796"GAYRİMENKUL SATIŞ VAADİ SÖZLEŞMESİ ( Tapu İptali ve Tescil - Yüklenicinin Yaptığı Temlik İşlemi İle Birlikte Temlike Konu Bağımsız Bölümün Ayrıca Teslimi Gerekmediği )
TAPU İPTALİ VE TESCİL ( Yüklenicinin Temliki İşleminden Kaynaklanan - Yüklenicinin Yaptığı Temlik İşlemi İle Birlikte Temlike Konu Bağımsız Bölümün Ayrıca Teslimi Gerekmediği )
ELATMANIN ÖNLENMESİ ( Gayrimenkul Satış Vaadi Sözleşmesine Dayalı Tapu İptali ve Tescil - Temlik İşlemi İnşaatın Başında Yapılabileceği Gibi İnşaat Tamamlanmış İken Dahi Yapılabileceği )
ARSA PAYI DEVRİ KARŞILIĞI İNŞAAT YAPIM SÖZLEŞMESİ ( Yüklenici Teslim Borcunu Yerine Getirdiğinde Arsa Sahibine Karşı Kazanacağı Kişisel Hakkını Arsa Sahibi İle Mevcut Sözleşmesine Dayanarak Doğrudan Ondan İsteyebileceği Gibi Arsa Sahibinin Rızası da Gerekmeden 3. Kişilere Yazılı Olmak Koşuluyla Devir ve Temlik Edebileceği )
TEMLİK İŞLEMİ ( Yüklenicinin Yaptığı Temlik İşlemi İle Birlikte Temlike Konu Bağımsız Bölümün Ayrıca Teslimi Gerekmediği - Temlik İşlemi İnşaatın Başında Yapılabileceği Gibi İnşaat Tamamlanmış İken Dahi Yapılabileceği )"
162Y14.HD14.2.2008E. 2008/192 K. 2008/1692"TAPU İPTALİ VE TESCİL ( Yüklenici Edimini Yerine Getirmediğinden Davalılar Arasındaki Arsa Payı Devri Karşılığı İnşaat Yapım Sözleşmesinin Geriye Etkili Feshedildiği - Şahsi Hakkını Davacı Üçüncü Kişiye Temlik Etmesi de Ona Bir Hak Sağlamadığından Davanın Reddi Gerektiği )
ARSA PAYI DEVRİ KARŞILIĞI İNŞAAT YAPIM SÖZLEŞMESİ ( Geriye Etkili Feshedildiği - Şahsi Hakkını Davacı Üçüncü Kişiye Temlik Etmesi de Ona Bir Hak Sağlamadığından Davanın Reddi Gerektiği )
ŞAHSİ HAKKIN TEMLİKİ ( Yüklenici Edimini Yerine Getirmediğinden Davalılar Arasındaki Arsa Payı Devri Karşılığı İnşaat Yapım Sözleşmesinin Geriye Etkili Feshedildiği - Şahsi Hakkını Davacı Üçüncü Kişiye Temlik Etmesi de Ona Bir Hak Sağlamadığından Davanın Reddi Gerektiği )"
162Y15.HD6.12.2007E. 2007/4949 K. 2007/7853"TAPU İPTALİ VE TESCİL ( Davacı Kooperatif İle Davalı Yüklenici Şirket Arasındaki Sözleşme Alacağın Devri Niteliğinde Olduğu - Bu Sözleşme Uyarınca Davalı Yüklenici Şirket Arsa Sahiplerine Karşı Edimlerini Yerine Getirdiği Takdirde Davacı Kooperatif Tescile Hak Kazanacağı )
ALACAĞIN DEVRİ NİTELİĞİNDEKİ SÖZLEŞME ( Bu Sözleşme Uyarınca Davalı Yüklenici Şirket Arsa Sahiplerine Karşı Edimlerini Yerine Getirdiği Takdirde Davacı Kooperatif Tescile Hak Kazanacağı )
TESCİLE HAK KAZANMA ( Davacı Kooperatif İle Davalı Yüklenici Şirket Arasındaki Sözleşme Alacağın Devri Niteliğinde Olduğu - Bu Sözleşme Uyarınca Davalı Yüklenici Şirket Arsa Sahiplerine Karşı Edimlerini Yerine Getirdiği Takdirde Davacı Kooperatif Tescile Hak Kazanacağı )
YOK HÜKMÜNDEKİ SÖZLEŞME ( Parsellerde İsimleri Geçen Arsa Maliklerinin Tamamı İle Davalı Yüklenici Şirketin Sözleşme İmzalamadığı - Bu Durumda Belirtilen Bu Parseller Yönünden Sözleşmeler Yok Hükmünde Olduğu )"
162Y18.HD8.11.2007E. 2007/6763 K. 2007/9481"TEMLİK ( Yargılama Esnasında Dava Konusu Olan Taşınmazın Tapularının Davacı Tarafından Devralındığı - Devralanın Davalının Onayına Gerek Olmaksızın Davacının Yerine Geçebileceği )
DAVALININ ONAYI ( Gerek Olmaksızın Yargılama Esnasında Dahi Dava Konusu Taşınmazın Tapularını Temlik Alanın Davacının Yerine Geçebileceği/Hak ve Yetkilerini Kullanabileceği - Davacı Sıfatı Yokluğu Nedeniyle Reddedilmemesi Gereği ) )
DAVACI SIFATI ( Yargılama Esnasında Dava Konusu Taşınmazın Tapularının Devredildiği - Devralanın Davalının Onayına Gerek Olmaksızın Devredenin Yerine Geçebileceği/Yokluğu Nedeniyle Reddedilemeyeceği )
YARGILAMA ESNASINDA TEMLİK ( Devralanın Temlik Edenin Yerine Geçerek Hak ve Yetkilerini Kullanabileceği - Davacı Sıfatı Yokluğu Nedeniyle Davanın Reddedilmemesi Gereği )"
162Y3.HD25.10.2007E. 2007/16943 K. 2007/15498"SATIŞ VAADİ SÖZLEŞMESİ ( Taşınmazın Mülkiyetinin Geçirimini Talep Hakkı Verdiği - Sözleşmedeki Hakkın Temliki/ Alacağın Temliki Yoluyla Borç İlişkisinin Devri Mümkün Olmadığı )
ÜÇÜNCÜ KİŞİ İLE YAPILAN SATIŞ VAADİ SÖZLEŞMESİ ( Hakkın Akide İleri Sürülebileceği - İhlali Halinde Taşınmazın Bedeline Yahut Tazminine İlişkin Hakkın da Temlik Edildiğine Dair Bir Hüküm Yer Almadığı )
VAAT EDİLEN TAŞINMAZIN EL DEĞİŞTİRMESİ ( Taşınmazın Mülkiyetinin Geçiriminin Talep Hakkının Temlik Edildiği/Hakkın Akide İleri Sürülebileceği - Davalı İle Davacı Arasında Satış Vaadi Sözleşmesi Bulunmadığı )"
162Y1.HD10.7.2007E. 2007/4644 K. 2007/7842"TAPU İPTALİ VE TESCİL ( Taşınmazların Mülkiyetinin Devrini Öngörecek Nitelikte Yapılan Temliknamenin Yasal Olmadığı - Temlik Alanın Davada Yasal Açıdan Sıfatının Varlığının Kabul Edilemeyeceği )
TEMLİKNAMENİN YASAL OLMAMASI ( Temlik Alanın Davada Yasal Açıdan Sıfatının Varlığının Kabul Edilemeyeceği - Tapu İptali ve Tescil )
HUSUMET ( Taşınmazların Mülkiyetinin Devrini Öngörecek Nitelikte Yapılan Temliknamenin Yasal Olmadığı - Temlik Alanın Davada Yasal Açıdan Sıfatının Varlığının Kabul Edilemeyeceği )"
162Y14.HD4.7.2007E. 2007/7962 K. 2007/8738"ARSA PAYI DEVRİ KARŞILIĞI İNŞAAT YAPIM SÖZLEŞMESİ ( Şahsi Hakka Dayalı Tapu İptali ve Tescil - Sözleşmedeki Diğer Alacaklardan ve Ayrıca Arsa Sahibinin Kanundan Kaynaklanan Diğer Alacaklarından da Ondan Temellük Edilen Kişisel Hakkın İfasını İsteyen Üçüncü Kişinin Sorumlu Olduğu )
ALACAĞIN TEMLİKİ ( Sözleşmedeki Diğer Alacaklardan ve Ayrıca Arsa Sahibinin Kanundan Kaynaklanan Diğer Alacaklarından da Ondan Temellük Edilen Kişisel Hakkın İfasını İsteyen Üçüncü Kişinin Sorumlu Olduğu )
TAPU İPTALİ VE TESCİL ( Yüklenicinin Temliki Suretiyle Kazanılan Şahsi Hakka Dayalı - Sözleşmedeki Diğer Alacaklardan ve Ayrıca Arsa Sahibinin Kanundan Kaynaklanan Diğer Alacaklarından da Ondan Temellük Edilen Kişisel Hakkın İfasını İsteyen Üçüncü Kişinin Sorumlu Olduğu )
SÖZLEŞMENİN İFASI ( Bilirkişi Raporuna Göre Binanın Projeye Uygun Hale Getirilme Bedeli Arsa Sahibine Ödetilmeden Bina Yasal Hale Gelemeyeceğinden Sözleşme Yüklenici Tarafından İfa Edilmiş Sayılmayacağı )
PROJEYE UYGUN HALE GETİRME BEDELİ ( Arsa Payı Devri Karşılığı İnşaat Yapım Sözleşmesi - Bilirkişi Raporuna Göre Binanın Projeye Uygun Hale Getirilme Bedeli Arsa Sahibine Ödetilmeden Bina Yasal Hale Gelemeyeceğinden Sözleşme Yüklenici Tarafından İfa Edilmiş Sayılmayacağı )"
162Y14.HD26.6.2007E. 2007/6962 K. 2007/8240"ARSA PAYI DEVRİ KARŞILIĞI İNŞAAT SÖZLEŞMESİ ( Bağımsız Bölüm Tescili Yapının Bütünü ile Bitirilmesi Şartına Bağlandığından İnşaatın %88 Oranında Bitirilmiş Olmasının Tescil Hakkı Vermeyeceği - Alacaklının Hakkını Kısmen veya Tamamen Elde Edememesi Durumunda Borçlunun Kusursuz Olduğunu İspatlamadıkça Alacaklının Zararını Tazminle Yükümlü Olduğu )
SÖZLEŞMEDEN DOĞAN HAKLAR VE BORÇLAR ( Ancak Sözleşmenin Taraflarına Karşı İleri Sürülebileceği - İmzası İkrar veya Mahkemece Aidiyeti Tespit Edilen Senedin Ancak İmza Eden ile Mirasçıları Hakkında Geçerli Olacağı Üçüncü Kişiler Hakkında Hüküm İfade Etmeyeceği )"
162Y14.HD29.5.2007E. 2007/2499 K. 2007/6455"ARSA PAYI KARŞILIĞI İNŞAAT YAPIM SÖZLEŞMESİ ( Yükleniciden Bağımsız Bölüm Satın Alanların Tamamladıkları Kısımların Bedelinin Mahsubu Gereği )
ALACAĞIN TEMLİKİ ( Yükleniciden Bağımsız Bölüm Satın Alanların Tamamladıkları Kısımların Bedelinin Mahsubu İle Kalan Edim Yükümlülüğünün Parasal Karşılığının Belirlenerek Yüklenicinin Halefi Olan Davacıya Depo Ettirilmesinin Sağlanması Gereği )
EDİMİN YERİNE GETİRİLMEMESİ ( Arsa Payı Devri Karşılığı İnşaat Yapım Sözleşmesi - Yükleniciden Bağımsız Bölüm Satın Alanların Tamamladıkları Kısımların Bedelinin Mahsubu Gereği )
TAPU İPTALİ VE TESCİL ( Yükleniciden Bağımsız Bölüm Satın Alanların Tamamladıkları Kısımların Bedelinin Mahsubu Gereği )"
162YHGK23.5.2007E. 2007/15-296 K. 2007/289"HUSUMET ( İlk İtiraz Olmadığından Davanın Her Aşamasında İleri Sürülebileceği - Taraflarca İleri Sürülmemiş Olsa Dahi Yargıtay Aşamasında da Husumet Re'sen Değerlendirileceği )
MAHKEMENİN HUSUMETİ RESEN GÖZETME YETKİSİ ( İlk İtiraz Olmadığından Davanın Her Aşamasında İleri Sürülebileceği )
SÖZLEŞMEDEN DOĞAN HAK VE BORÇLARIN DEVREDİLMESİ ( Sözleşmenin Tarafı Yine de Kendisi Olduğu - Sözleşmeden Doğan Borçlardan Bu Kişi Sorumlu Olduğu Gibi Sözleşme İlişkisine Bağlı Yenilik Doğuran Hakların Sahibi de Aynı Kişi Olduğu )
TEMLİK ( Bir Sözleşmenin Tarafı Sözleşmeden Doğan Bütün Alacaklarını Temlik Etmiş Olsa Bile Sözleşmenin Tarafı Yine de Kendisi Olduğu - Sözleşmeden Doğan Borçlardan Bu Kişi Sorumlu Olduğu Gibi Yenilik Doğuran Hakların Sahibi de Aynı Kişi Olduğu )"
162Y17.HD14.5.2007E. 2007/2719 K. 2007/1639"RÜCUAN TAZMİNAT ( Davalının Kusur Oranına İsabet Eden Miktardan Sorumlu Tutulması Gerektiği - Talepten Fazlasına Hükmedilemeyeceği )
TALEPLE BAĞLILIK İLKESİ ( Rücuan Tazminat Davası - Davalının Kusur Oranına İsabet Eden Miktardan Sorumlu Tutulacağı/Talepten Fazlasına Hükmedilemeyeceği )
VEKALET ÜCRETİ ( Davalının Kendisini Vekil İle Temsil Ettirdiği - Reddedilen Miktar Üzerinden Davalı Yararına Vekalet Ücreti Takdir Edileceği )"
162Y12.HD7.5.2007E. 2007/6956 K. 2007/9165"İBRAZ MÜDDETİNİN GEÇMESİNDEN SONRA YAPILAN BİR CİRO ( Alacağın Temliki Hükümlerini Doğurduğu - Bu Nitelikteki Bir Cironun Tespiti Halinde Dayanak Belge Kambiyo Senedi Vasfını Kaybetmediği )
ALACAĞIN TEMLİKİ ( İbraz Müddetinin Geçmesinden Sonra Yapılan Bir Ciro Alacağın Temliki Hükümlerini Doğurduğu - Bu Nitelikteki Bir Cironun Tespiti Halinde Dayanak Belge Kambiyo Senedi Vasfını Kaybetmediği )
DEF'İ ( Cironun İbraz Müddetinin Geçmesinden Sonra Yapılması - Borçlu Lehdara Karşı İleri Sürebileceği Defilerini Hamile Karşı da Beyan Edebileceği )"
162Y14.HD20.4.2007E. 2007/427 K. 2007/4637"ARSA PAYI KARŞILIĞI İNŞAT SÖZLEŞMELERİ ( Doğan Kişisel Hak Devralarak Tescil İsteyen Üçüncü Kişi Yüklenicinin Arsa Sahibine Karşı Tüm Borçlarından Sorumlu Olduğu )
KİŞİSEL HAK DEVRİ ( Yükleniciden Arsa Payı Karşılığı İnşat Sözleşmesinden Doğan Kişisel Hak Devralarak Tescil İsteyen Üçüncü Kişi Yüklenicinin Arsa Sahibine Karşı Tüm Borçlarından Sorumlu Olduğu )
TESCİL İSTEYEN 3. KİŞİ ( Yükleniciden Arsa Payı Karşılığı İnşat Sözleşmesinden Doğan Kişisel Hak Devralarak Tescil İsteyen Üçüncü Kişi Yüklenicinin Arsa Sahibine Karşı Tüm Borçlarından Sorumlu Olduğu )
EKSİK VE AYIPLI İŞLER ( Tüm Bedelinden Tescil İsteyen Üçüncü Kişi-Davacıların Sorumlu Tutulması Gerektiği - Arsa Payı Karşılığı İnşat Sözleşmesi )"
162Y14.HD20.4.2007E. 2007/247 K. 2007/4636"KAT KARŞILIĞI İNŞAAT SÖZLEŞMESİ ( Yükleniciye Bırakılması Kararlaştırılan Bağımsız Bölümün Yükleniciden Temlik Alınması Nedeniyle Tapu İptali ve Tescil - Fiziken % 80 Seviyesinde Olan Kat Karşılığı İnşaat Tamamlanmış Olarak Kabul Edilemeyeceği )
BAĞIMSIZ BÖLÜMÜN YÜKLENİCİDEN TEMLİK ALINMASI ( Kat Karşılığı İnşaat Sözleşmesi/Tapu İptali ve Tescil - Fiziken % 80 Seviyesinde Olan Kat Karşılığı İnşaat Tamamlanmış Olarak Kabul Edilemeyeceği )
TAPU İPTALİ VE TESCİL ( Yükleniciye Bırakılması Kararlaştırılan Bağımsız Bölümün Yükleniciden Temlik Alınması Nedeniyle - Fiziken % 80 Seviyesinde Olan Kat Karşılığı İnşaat Tamamlanmış Olarak Kabul Edilemeyeceği )
BAĞIMSIZ BÖLÜMÜN DEVRİ ( Yüklenici Sözleşmede Aksi Kararlaştırılmamışsa Teslim Borcunu Yerine Getirdiğinde Arsa Sahiplerine Karşı Kazandığı Kişisel Hakkını Doğrudan Ondan İsteyebileceği Gibi Üçüncü Kişilere Yazılı Olmak Koşuluyla Temlik Edebileceği )"
162Y14.HD26.3.2007E. 2007/2042 K. 2007/3159"TAPU İPTALİ VE TESCİL ( Arsa Sahibi Olan Dava Dışı Kişilerin Davaya Katılmaları Sağlanmalı Gerçekten Dava Konusu Bağımsız Bölümün Tapuda Bir Başkasına Satılıp Satılmadığı Açıklığa Kavuşturulması Gereği )
DAVA KONUSU BAĞIMSIZ BÖLÜM ( Dava Dışı Kişilerin Davaya Katılmaları Sağlanmalı Gerçekten Dava Konusu Bağımsız Bölümün Tapuda Bir Başkasına Satılıp Satılmadığı Açıklığa Kavuşturulması Gereği - Tapu İptali ve Tescil )
YÜKLENİCİNİN TEMLİKİNE DAYALI TESCİL ( Dava Dışı Kişilerin Davaya Katılmaları Sağlanmalı Gerçekten Dava Konusu Bağımsız Bölümün Tapuda Bir Başkasına Satılıp Satılmadığı Açıklığa Kavuşturulması Gereği )"
162Y11.HD20.2.2007E. 2005/12033 K. 2007/3194"REHİN SÖZLEŞMESİ ( Karşılığında Hisse Senedinin Devri/Davacının Borsa Aracı Kurumunun Temlik Sözleşmesini Yerine Getirmediğine İlişkin İddiası - Hisse Senetleri Takasbankta Saklansa Dahi Kayden Devrinin Yapılması Gerektiği )
HİSSE SENETLERİNİN DEVRİ ( Davacının Borsa Aracı Kurumunun Temlik Sözleşmesini Yerine Getirmediğine İlişkin İddiası - Temlik Sözleşmesinin Yerine Getirilmemesinden Aracı Kurumun Sorumlu Olmadığı )
TEMLİK SÖZLEŞMESİ ( Davacının Borsa Aracı Kurumunun Temlik Sözleşmesini Yerine Getirmediğine İlişkin İddiası - Temlik Sözleşmesinin Yerine Getirilmemesinden Aracı Kurumun Sorumlu Olmadığı )"
162Y14.HD15.2.2007E. 2007/399 K. 2007/1393"KİŞİSEL HAKKA DAYALI TAPU İPTAL VE TESCİL ( Yüklenicinin Temliki İle Kazanılan Kişisel Hak - Yeni Bir Sözleşme Olacağından Sözleşmeye Katılmayan Davacı Arsa Sahibinin Başka Kişilerle Sözleşme Yaparak Onlara Sağlanan Hakkın Kendisine de Sağlanmasını İsteyemeyeceği )
YÜKLENİCİNİN TEMLİKİ ( Kazanılan Kişisel Hakka Dayalı Tapu İptal ve Tescil - Davalı Binayı Tamamlamış ve Tamamlanmasında Katkı Vermiş Olanlara Bağımsız Bölüm Tapularını Vermiş İse Bu Binadaki Diğer Bazı Kişilerle Yapılmış Yeni Bir Sözleşme Olacağı )
SÖZLEŞMEYE KATILMAYAN DAVACI ARSA SAHİBİ ( Başka Kişilerle Sözleşme Yaparak Onlara Sağlanan Hakkın Kendisine de Sağlanmasını İsteyemeyeceği - Yüklenicinin Temliki İle Kazanılan Kişisel Hakka Dayalı Tapu İptal ve Tescil )
DAVANIN KESİNLEŞMESİNİN BEKLENMESİ ( Arsa Sahibinin Açtığı ve Lehine Sonuçlanan Davanın Kesinleşmesinin Beklenilmesi Yükleniciden Şahsi Hakkını Temellük Eden Davacının Hukuki Durumunun Sonucuna Göre Değerlendirilmesi Gerektiği - Tapu İptal ve Tescil )"
162Y11.HD16.1.2007E. 2005/10405 K. 2007/281"TAZMİNAT BEDELİNİN BELİRLENMESİ ( Davalıya Ait Geminin Kusurlu Manevra Sonucu Davacının Yüklenicisine Çarptığı - Onarılması Gereken Parçaların Türkiye'de İkamesinin Mümkün Olması Halinde Zararın Türk Lirası Üzerinden Hesap Edileceği )
ALACAĞIN TEMLİKİ ( Davalıya Ait Geminin Kusurlu Manevra Sonucu Davacının Yüklenicisine Çarptığı/Davacının Sigorta Şirketinden Tahsil Ettiği Bedel Yönünden Davalıdan Olan Alacağı Sigorta Şirketine Temlik Etmediği - Davada Taraf Sıfatı Bulunmayan Sigorta Şirketi Lehine Hüküm Kurulamayacağı )
TARAF SIFATI ( Davalıya Ait Geminin Kusurlu Manevra Sonucu Davacının Yüklenicisine Çarptığı/Davacının Sigorta Şirketinden Tahsil Ettiği Bedel Yönünden Davalıdan Olan Alacağı Sigorta Şirketine Temlik Etmediği - Davada Taraf Sıfatı Bulunmayan Sigorta Şirketi Lehine Hüküm Kurulamayacağı )"
162YHGK15.12.2006E. 2006/11-790 K. 2006/799"TAMİR BEDELİNİN TAHSİLİNE İLİŞKİN DAVA ( Davalı Sigorta Şirketinin Sorumluluğunun Sigorta Akidine Karşı Olacağı - Sigorta Şirketinden Alacaklı Olan Diğer Davalının Alacağını Davacıya Temlik Ettiğine İlişkin Belge Bulunmadığı/Davanın Reddine Karar Verileceği )
SİGORTA ŞİRKETİNİN SORUMLULUĞU ( Davacının Tamir Bedelini Sigorta Şirketinden Talep Ettiği - Davalı Sigorta Şirketinin Sorumluluğunun Sigorta Akidine Karşı Olacağı/Davanın Reddine Karar Verileceği )"
162Y14.HD7.12.2006E. 2006/12366 K. 2006/14644"ARSA PAYI DEVRİ KARŞILIĞI İNŞAAT SÖZLEŞMESİ ( Eserin Sözleşme ve Fen Kurallarına Göre İmali Halinde Tescil İsteyebileceği - Yüklenicinin Edimlerini Yerine Getirdiğinde İstemeye Hak Kazandığı Şeyleri Arsa Sahibinin Onamı Olmadan Temlik Edebileceği )
ARSA PAYI KARŞILIĞI İNŞAAT SÖZLEŞMESİNDEN DOĞAN HAKKIN TEMLİK EDİLMESİ ( Arsa Sahibinin Onamı Olmaksızın Mümkün Olduğu - İnşaatın Tamalanmış Olmasının Yeterli Olmadığı Mevcut Yapının İskan Almasına Engeli Bulumamamsı Gereği )
TAPU İPTALİ VE TESCİL DAVASI ( Arsa Payı Devri Karşılığı İnşaat Sözleşmesine Dayalı Yükleni Alacağının Temliki - Sözleşme Konusu Eserin Sözleşme ve Fen Kurallarına Göre İmal Edilmesi İskan Şartı Olmasa da İskana Engeli Olmaması Gereği )
İSKAN ŞARTI ( Arsa Payı Devri Karşılığı İnşaat Sözleşmesinin Oturma Ruhsatı Alınmasını Gerektiren Hüküm İçermemesi - Tescil İstenebilmesi İçin Eserein Sözleşme ve Fen Kurallarına Göre İmal Edilmiş Olması ve İskana Engeli Bulunmaması Gereği )"
162YHGK8.11.2006E. 2006/12-683 K. 2006/687"KAMBİYO SENETLERİNE MAHSUS YOLLA TAKİP ( Keşideci Durumundaki Davacının Dava Dışı Bono Lehdarı İle Aralarındaki Sözleşmeye Dayanarak Sözleşmede Taraf Olmayan Takip Alacaklısına Karşı Bononun Teminat Olarak Düzenlediğini İleri Süremeyeceği )
TEMİNAT BONOSU ( Keşideci Durumundaki Davacının Dava Dışı Bono Lehdarı İle Aralarındaki Sözleşmeye Dayanarak Sözleşmede Taraf Olmayan Takip Alacaklısına Karşı Bononun Teminat Olarak Düzenlediğini İleri Sürmesine Olanak Bulunmadığı )
BORCA İTİRAZ ( Takibe Dayanak Bononun Teminat Olarak Verildiği Ciro Edilemeyeceğinin Sözleşmede Açıkça Kararlaştırıldığı ve Takip Alacaklısına Ciro Yoluyla Geçtiği/Takibin İptali İstemi - Takip Alacaklısına Karşı Bononun Teminat Olarak Düzenlediğinin İleri Sürülemiyeceği )
CİRO ( Sözleşmede Taraf Olmayan Takip Alacaklısına Karşı Bononun Teminat Olarak Düzenlediğinin İleri Sürülemiyeceği - Takibe Dayanak Bononun Teminat Olarak Verildiği Ciro Edilemeyeceğinin Sözleşmede Açıkça Kararlaştırıldığı )
TARİHSİZ CİRO ( Aksi Sabit Oluncaya Kadar Vadeden Önce Yapılmış Sayılacağı )"
162Y11.HD9.10.2006E. 2005/9230 K. 2006/9937"ALACAĞIN TEMLİKİ ( Temliknamenin Davalıya İhbarı Haciz İşlemlerinden Sonra Gerçekleşmesi Nedeniyle Davalı Şirketin Temliknameye Konu Alacağı İcra Dosyasına Ödemesinde Bir Usulsüzlüğün Bulunmadığı )
MUVAZAALI İŞLEM ( Temliknamede Davalı Şirkete Atfen Atılan İmza ile Haciz İhbarnamesindeki İmza ve Bu Dosyada Dava Dilekçesini Tebliğ Alan İmzaların Aynı Kişiye Ait Olduğu - Bu Hususun Mahkemece İncelenmesi Gereği )
TEMLİKNAMENİN İHBARI ( Haciz İşlemlerinden Sonra Gerçekleşmesi Nedeniyle Temliknameye Konu Alacağın İcra Dosyasına Ödenmesinde Bir Usulsüzlüğün Olmayacağı )"
162Y11.HD9.10.2006E. 2005/9076 K. 2006/9945"TAŞIMA SIRASINDA ZARAR GÖREN EMTİA BEDELİ ( Sigorta Şirketinin Dava Dışı Gönderen/Sigortalıya Ödeyerek Taşıyıcıdan Olan Haklarını Temlik Alması - Temlik Alan Sıfatı İle Gerçekleşen Zararı İsteme Hakkı Bulunduğu )
NAKLİYAT SİGORTA POLİÇESİ ( Kaza Neticesinde Emtiada Oluşan Zararı Sigorta Şirketinin Dava Dışı Gönderen/Sigortalıya Ödeyerek Taşıyıcıdan Olan Haklarını Temlik Alması - Sigorta İlişkisi Dışında Alacağın Temliki Hükümlerine Göre de Talep Hakkı Bulunduğu )
SİGORTACININ SİGORTALISININ ZARARINI ÖDEYEREK HAKLARINI TEMLİK ALMASI ( Sigorta İlişkisi Dışında Alacağın Temliki Hükümlerine Göre de Zararı Talep Hakkı Bulunduğu - Taşıma Sırasında Emtianın Zarar Görmesi )
ALACAĞIN TEMLİKİ ( Taşıma Sırasında Emtianın Zarar Görmesi/Sigorta Şirketinin Dava Dışı Gönderen/Sigortalıya Ödeyerek Taşıyıcıdan Olan Haklarını Temlik Alması - Temlik Alan Sıfatı İle Gerçekleşen Zararı İsteme Hakkı Bulunduğu )"
162Y20.HD25.9.2006E. 2006/9187 K. 2006/11816"KONUT VE TATİL AMAÇLI SATIŞLAR ( Oturmak Amacı İle Konut Satın Alınmasına İlişkin Sözleşme Alacağın Temliki Olup Resmi Biçimde Yapılması Zorunluluğu Bulunmadığından Tüketici Mahkemesi'nin Yargı Yeri Olarak Belirlendiği )
TÜKETİCİNİN KORUNMASI HAKKINDAKİ KANUN KAPSAMINA ALINAN SATIŞLAR ( Oturmak Amacı İle Konut Satın Alınmasına İlişkin Sözleşme Alacağın Temliki Olup Resmi Biçimde Yapılması Zorunluluğu Bulunmadığından Tüketici Mahkemesi'nin Yargı Yeri Olarak Belirlendiği )
OTURMAK AMACI İLE KONUT SATIN ALINMASINA İLİŞKİN SÖZLEŞME ( Alacağın Temliki Olup Resmi Biçimde Yapılması Zorunluluğu Bulunmadığından Tüketici Mahkemesi'nin Yargı Yeri Olarak Belirlendiği )
GÖREV ( Oturmak Amacı İle Konut Satın Alınmasına İlişkin Sözleşme Alacağın Temliki Olup Resmi Biçimde Yapılması Zorunluluğu Bulunmadığından Tüketici Mahkemesi'nin Yargı Yeri Olarak Belirlendiği )
TÜKETİCİ MAHKEMESİNİN GÖREVİ ( Oturmak Amacı İle Konut Satın Alınmasına İlişkin Sözleşme Alacağın Temliki Olup Resmi Biçimde Yapılması Zorunluluğu Bulunmadığından Görevli Olduğu )
ALACAĞIN TEMLİKİ ( Oturmak Amacı İle Konut Satın Alınmasına İlişkin Sözleşme - Resmi Biçimde Yapılması Zorunluluğu Bulunmadığından Tüketici Mahkemesi'nin Yargı Yeri Olarak Belirlendiği )"
162Y1.HD3.7.2006E. 2006/6469 K. 2006/7788"EL ATMANIN ÖNLENMESİ ( Kat Karşılığı İnşaat Sözleşmesine Göre Edimini Yerine Getirmeyen Yüklenici Kooperatif Üyesi Hakkındaki Talebin Kabul Edilmesi Gereği )
KAT KARŞILIĞI İNŞAAT SÖZLEŞMESİ ( Edimini Yerine Getirmeyen Yüklenici Kooperatif Üyesi Hakkındaki El Atmanın Önlenmesi Talebin Kabul Edilmesi Gereği )
YÜKLENİCİ ( Kat Karşılığı İnşaat Sözleşmesine Göre Edimlerini Yerine Getirmeden Hak İktisap Edemeyeceği - İktisap Edilmeyen Hakkı da Başkasına Devredemeyeceği )
MÜLKİYET HAKKINA ÜSTÜNLÜK TANINMASI ( Kat Karşılığı İnşaat Sözleşmesine Göre Edimini Yerine Getirmeyen Yüklenici Kooperatif Üyesi Hakkındaki El Atmanın Önlenmesi Talebin Kabul Edilmesi Gereği )"
162Y14.HD12.6.2006E. 2006/2162 K. 2006/6684"ARSA PAYI DEVRİ KARŞILIĞI İNŞAAT YAPIM SÖZLEŞMESİ ( Bağımsız Bölümün Temlik Alınması Nedeniyle Kişisel Hakka Dayalı Tapu İptali ve Tescil İstemi - Yüklenicinin Kişisel Hakkını Temellük Eden Üçüncü Kişi de Bu Hakkı Yüklenicinin Halefi Olarak Arsa Sahibine Karşı İleri Sürebileceği )
TAPU İPTALİ VE TESCİL İSTEMİ ( Arsa Payı Devri Karşılığı İnşaat Yapım Sözleşmesi Uyarınca - Yüklenici Edimleri Yerine Getirdiğinde Arsa Sahibine Karşı Kazandığı Kişisel Hak Sebebiyle Arsa Payı veya Bağımsız Bölüm Tapusunun Devrini Ondan İsteyebileceği )
KİŞİSEL HAKKIN TEMLİKİ ( Tapu İptali ve Tescil - Yüklenicinin Kişisel Hakkını Temellük Eden Üçüncü Kişi de Bu Hakkı Yüklenicinin Halefi Olarak Arsa Sahibine Karşı İleri Sürebileceği )
KANIT YÜKÜ ( Yaptığı Ödemeleri Kanıtlama Yükü Davacı Üçüncü Kişide Olduğu - Davacıdan Ödemelere İlişkin Delilleri İstenip Toplanmalı Kanıtlayacağı Ödemelerde Yine Dava Tarihine Göre Güncelleştirilmesi Gerektiği )"
162Y14.HD11.5.2006E. 2005/10832 K. 2006/5587"ARSA PAYI DEVRİ KARŞILIĞI İNŞAAT YAPIM SÖZLEŞMESİ ( Tapu İptali ve Tescil - Yerinde Keşif Yapılarak İnşaatın Getirildiği Fiziki Seviye Saptanarak Davacı 3. Kişinin Yükleniciden Temellük Ettiği Kişisel Hakka İstinaden Bu Hakkı Davalı Arsa Sahibine Karşı İleri Sürüp Süremeyeceğinin Araştırılması Gereği )
TAPU İPTALİ VE TESCİL ( Yerinde Keşif Yapılarak İnşaatın Getirildiği Fiziki Seviye Saptanarak Davacı 3. Kişinin Yükleniciden Temellük Ettiği Kişisel Hakka İstinaden Bu Hakkı Davalı Arsa Sahibine Karşı İleri Sürüp Süremeyeceğinin Araştırılması Gereği )
KİŞİSEL HAKKA DAYALI DAVA ( Tapu İptali ve Tescil - İnşaatın Getirildiği Fiziki Seviye Saptanarak Davacı 3. Kişinin Yükleniciden Temellük Ettiği Kişisel Hakka İstinaden Bu Hakkı Davalı Arsa Sahibine Karşı İleri Sürüp Süremeyeceğinin Araştırılması Gereği )
BAĞIMSIZ BÖLÜMÜN TEMLİK ALINMASI ( Yerinde Keşif Yapılarak İnşaatın Getirildiği Fiziki Seviye Saptanarak Davacı Üçüncü Kişinin Yükleniciden Temellük Ettiği Kişisel Hakka İstinaden Bu Hakkı Davalı Arsa Sahibine Karşı İleri Sürüp Süremeyeceğinin Araştırılması Gereği )"
162Y1.HD8.5.2006E. 2006/3653 K. 2006/5292"TAPU İPTAL VE TESCİL ( Davacının Davalıdan Aldığı Borcun Sözleşmede Belirlenen Ödeme Tarihinden İtibaren Dava Tarihine Kadar Ulaştığı Faizli Bakiyesi İle O Tarih İtibariyle Temlik Konusu Taşınmazın Değerinin Belirlenmesi Gereği )
İNANÇ SÖZLEŞMESİ ( İnananla İnanılan Arasında Yapılan Onların Hak ve Borçlarını Belirleyen İnançlı Muamelenin Sona Erme Sebeplerini ve Devredilen Hakkın İnanılan Tarafından İnanana Geri Verme Şartlarını İçeren Borçlandırıcı Bir Muamele Olduğu )
İNANÇLI İŞLEM İLE TEMLİK EDİLEN TAŞINMAZIN DEVRİ ( Taşınmazı Temellük Eden Kişinin Taşınmazı 3. Kişiye Temlikine Bir Engel Olmadığı -
İNANÇLI İŞLEMİN İSPATI ( Şekle Bağlı Olmayan Yazılı Delil Olduğu - İnanç Sözleşmesi Olarak Adlandırılan Bu Belgenin Sözleşmeye Taraf Olanların İmzasını İçermesi ve En Geç Sözleşme Konusu İşlem Tarihinde Düzenlenmiş Olması Gereği )"
162Y21.HD1.5.2006E. 2006/3613 K. 2006/4425"ŞİRKETE TEMLİK EDİLEN TEDAVİ GİDERLERİ ( Sağlık Konusunda Uzman Bilirkişi Heyetinden Sağlık Malzemelerinin Kullanımının Lüzumlu Olup Olmadığı Ne Kadar Süreyle ve Kaç Adet Kullanılması Gerektiği Hakkında Görüş Alınması Gereği )
SİGORTALI TARAFINDAN YAPILAN TEDAVİ GİDERLERİNİN KURUMCA ÖDENMESİ ( Bağ-Kur Genel Müdürlüğü Sağlık Kurulu Başkanlığına Yazı Yazılarak Ne Şekilde Değerlendirme Yapılarak Sağlık Malzemesi Bedellerinin Ödenmemesine Karar Verildiğinin Gerekçeli Olarak Sorulması Gereği )
BİLİRKİŞİ İNCELEMESİ ( Şirkete Temlik Edilen Tedavi Giderleri - Sağlık Konusunda Uzman Bilirkişi Heyetinden Sağlık Malzemelerinin Kullanımının Lüzumlu Olup Olmadığı Ne Kadar Süreyle ve Kaç Adet Kullanılması Gerektiği Hakkında Görüş Alınması Gereği )"
162Y11.HD1.5.2006E. 2005/4844 K. 2006/4986"KASKO SİGORTASINA DAYALI RÜCUEN TAZMİNAT ( Poliçe Genel ve Özel Şartlara Aykırı Bir Ödeme Yapılması Halinde Halefiyet Hakkı Kazanılmayacağı - Sigorta Ettirenin Kaza ile İlgili Uğradığı Zarar Nedeniyle Sigorta Şirketinden Talep Edebileceği Alacağını Temlik Edebileceği )
SİGORTA POLİÇESİNE DAYALI ALACAĞIN TEMLİK EDİLMESİ ( Temlik Alanın Sigortalı Araçta Gerçekleşen Zararı İsteme Hakkı Bulunduğu )
HALEFİYET HAKKI KAZANMA ( Sigortanın Poliçe Genel ve Özel Şartlarına Aykırı Ödeme Yapması Halinde Halefiyet Hakkına Hak Kazanmayacağı - Sigorta Ettirenin Kaza ile İlgili Uğradığını İddia Ettiği Zarar Nedeniyle Sigorta Şirketinden Talep Edebileceği Alacağını Temlik Edebileceği )"
162Y11.HD27.4.2006E. 2005/4599 K. 2006/4745"NAKLİYAT SİGORTASINA DAYALI TAZMİNAT DAVASI ( Sigortalının Alacağa İlişkin Her Türlü Hakkını Davacı Sigortacıya Temlik Etmesi - Davacının Dava Hakkının Halefiyet Hükümleri Yerine Borçlar Kanununda Düzenlenen Temlik Hükümlerine Göre Ele Alınması Gereği )
HALEFİYET ( Nakliyat Sigortasına Dayalı Tazminat Davası - Sigortalının Alacağına İlişkin Her Türlü Hakkını Sigortacıya Devrettiğinden Davanın Halefiyet Hükümleri Yerine Temlik Hükümlerine Göre Görülmesi Gereği )
TEMLİK ( Sigortalının Alacaktan doğan Haklarını Temlik Etmesi - Davanın TTK'nun 1301. Maddesi Hükümleri Yerine Borçlar Kanunu 162. Maddesine Göre Ele Alınması Gereği )"
162Y14.HD20.4.2006E. 2006/3144 K. 2006/4680"TEMLİK İŞLEMİ ( Tapuya Şerh Tedbiri İstemi - Davalının Yüklenici Sıfatıyla Arsa Sahiplerine Karşı Borcu Devam Ettiği Sürece de Sözleşmedeki Sıfatının Tek Yanlı Olarak Kaldırılmasının Dava Edilemeyeceği )
SÖZLEŞMEDEKİ SIFATIN TEK YANLI KALDIRILMASI ( Davalının Yüklenici Sıfatıyla Arsa Sahiplerine Karşı Borcu Devam Ettiği Sürece de Sözleşmedeki Sıfatının Tek Yanlı Olarak Kaldırılmasının Dava Edilemeyeceği )
TAPUYA ŞERH TEDBİRİ İSTEMİ ( Davalının Yüklenici Sıfatıyla Arsa Sahiplerine Karşı Borcu Devam Ettiği Sürece de Sözleşmedeki Sıfatının Tek Yanlı Olarak Kaldırılmasının Dava Edilemeyeceği )"
162Y15.HD13.4.2006E. 2005/8193 K. 2006/2227"TEMLİKNAME ( Alacağın Bir Bölümünün Üçüncü Kişilere Geçirildiği Gözetilmeden Davanın Kabulü Usul ve Yasaya Aykırı Olduğu )
ALACAĞIN TEMLİKİ ( Alacağın Bir Bölümünün Üçüncü Kişilere Geçirildiği Gözetilmeden Davanın Kabulü Usul ve Yasaya Aykırı Olduğu )"
162Y19.HD9.3.2006E. 2006/840 K. 2006/2291"KAYIT KABUL DAVASI ( Alacağı Temlik Edenin Alacaklı Sıfatı Sona Ereceği - Davacının Alacaklı Sıfatının Olup Olmadığının Araştırılması Gereği )
ALACAĞIN TEMLİKİ ( Alacağı Temlik Edenin Alacaklı Sıfatı Sona Ereceği - Kayıt Kabul Davası )"
162YHGK1.3.2006E. 2006/21-5 K. 2006/33"ALACAK DAVASI ( Bütün Hak ve Borçların Temlik Edilmesi - Alacaklı İle Üçüncü Kişi ve Borçlu Bakımından Hüküm ve Sonuçları Ancak Sağlık Sigortasının Kapsam ve Koşullarını Düzenleyen Bağ-Kur Mevzuatı Çerçevesinde Belirlenebileceği )
TIBBİ MALZEME SATIŞ BEDELİNİN TAHSİLİ ( Uyuşmazlığın Çözümünde İş Mahkemesinin Görevli Olduğu )
ALACAĞIN TEMLİKİ ( Alacaklı İle Üçüncü Kişi ve Borçlu Bakımından Hüküm ve Sonuçları Ancak Sağlık Sigortasının Kapsam ve Koşullarını Düzenleyen Bağ-Kur Mevzuatı Çerçevesinde Belirlenebileceği )
GÖREVLİ MAHKEME ( Bütün Hak ve Borçların Temlik Edilmesi - Alacaklı İle Üçüncü Kişi ve Borçlu Bakımından Hüküm ve Sonuçları Ancak Sağlık Sigortasının Kapsam ve Koşullarını Düzenleyen Bağ-Kur Mevzuatı Çerçevesinde Belirlenebileceği )"
162Y12.HD2.2.2006E. 2006/135 K. 2006/1301"TANZİM TARİHİ ( İcra Takibinin Dayanağı Olan Senette Bulunmadığı - Kambiyo Senetle Oluşan Hakkın TTK. 593 ve Sonraki Maddeleri Gereğince Ciro Yolu İle Alacaklıya İntikali Mümkün Bulunmadığı )
CİRO YOLUYLA İNTİKAL ( İcra Takibinin Dayanağı Olan Senette Tanzim Tarihi Bulunmadığı - Kambiyo Senetle Oluşan Hakkın TTK. 593 ve Sonraki Maddeleri Gereğince Ciro Yolu İle Alacaklıya İntikali Mümkün Bulunmadığı )
İTİRAZIN KALDIRILMASI TALEBİ ( İcra Takibinin Dayanağı Olan Senette Tanzim Tarihi Bulunmadığı - Kambiyo Senetle Oluşan Hakkın TTK. 593 ve Sonraki Maddeleri Gereğince Ciro Yolu İle Alacaklıya İntikali Mümkün Bulunmadığı )"
162Y9.HD31.1.2006E. 2005/30036 K. 2006/1838"EĞİTİM ÖĞRETİM GİDERLERİ ( İş Sözleşmesinde Sadece Cezai Şart Öngörülmüş ve Bunun Unsurları Olarak da Eğitim Giderleri ve Ödenen Ücretlerden Söz Edilmesi - Mahkemece Sözleşmede Ayrı Ayrı Eğitim Giderleri ve Cezai Şartı Öngördüğü Şeklindeki Değerlendirmenin Hatalı Olduğu )
CEZAİ ŞART ( İş Sözleşmesinde Sadece Cezai Şart Öngörülmüş ve Bunun Unsurları Olarak da Eğitim Giderleri ve Ödenen Ücretlerden Söz Edilmesi - Mahkemece Sözleşmede Ayrı Ayrı Eğitim Giderleri ve Cezai Şartı Öngördüğü Şeklindeki Değerlendirmenin Hatalı Olduğu )"
162Y14.HD31.1.2006E. 2005/10337 K. 2006/492"KİŞİSEL HAKKA DAYALI TAPU İPTALİ VE TESCİL ( Arsa Payı Karşılığı İnşaat Sözleşmesi/Yükleniciye Bırakılan Bağımsız Bölümün Temlik Alınması Nedeniyle - Yüklenicinin Edimlerini Yerine Getirip Getirmediğinin Saptanması Gereği )
TAPU İPTALİ VE TESCİL ( Kişisel Hakka Dayalı/Arsa Payı Karşılığı İnşaat Sözleşmesi İle Yükleniciye Bırakılan Bağımsız Bölümün Temlik Alınması Nedeniyle - Yüklenicinin Edimlerini Yerine Getirip Getirmediğinin Saptanması Gereği )
ARSA PAYI KARŞILIĞI İNŞAAT SÖZLEŞMESİ ( Yüklenicinin Edimlerini Yerine Getirip Getirmediğinin Saptanması Gereği - Yükleniciye Bırakılan Bağımsız Bölümün Temlik Alınması Nedeniyle Kişisel Hakka Dayalı Tapu İptali ve Tescil İstemi )
YÜKLENİCİNİN EDİMLERİ ( Yerine Getirip Getirmediğinin Saptanması Gereği - Arsa Payı Karşılığı İnşaat Sözleşmesi/Yükleniciye Bırakılan Bağımsız Bölümün Temlik Alınması Nedeniyle Kişisel Hakka Dayalı Tapu İptali ve Tescil İstemi )"
162YHGK28.12.2005E. 2005/13-761 K. 2005/780"İSTİHKAKLARIN DAVA DIŞI ŞİRKETE ÖDENMESİ ( Her Hangi Bir Alacağı Temellük Eden Kişilere Yapılacak Ödemelerde Noterce Düzenlenmiş Alacak Temliknamesinin Ödeme Belgesine Bağlanması Gerektiği )
HER HANGİ BİR ALACAĞI TEMELLÜK EDEN KİŞİLERE YAPILACAK ÖDEMELER ( Noterce Düzenlenmiş Alacak Temliknamesinin Ödeme Belgesine Bağlanması Gerektiği - Hiç Kimse Bu Yönetmelik Hükümlerini Bilmediğini Bu Nedenle İyi Niyetli Olduğunu İddia Edemeyeceği )
YÖNETMELİK HÜKMÜNÜ BİLMEME ( Hiç Kimse Bu Nedenle İyi Niyetli Olduğunu İddia Edemeyeceği - Yasa Gereği Çıkarılan Yönetmelik İptal Edilmediği Sürece İdareyi ve İlgili Kişileri Bağlayacağı )
DEVLET HARCAMALARI BELGELERİ YÖNETMELİĞİ ( Her Hangi Bir Alacağı Temellük Eden Kişilere Yapılacak Ödemelerde Noterce Düzenlenmiş Alacak Temliknamesinin Ödeme Belgesine Bağlanması Gerektiği )"
162Y20.HD6.12.2005E. 2005/14056 K. 2005/14901"ALACAK DAVASI ( Sadece Fon Bankaları ve Faaliyet İzni Kaldırılan Bankaların İflas ve Tasfiye İdareleri Tarafından Açılacak Hukuk Davalarına Birden Çok Asliye Ticaret Mahkemesi Bulunan Yerlerde 1 ve 2. Asliye Ticaret Mahkemelerinin Bakacağı )
BANKACILIKTAN DOĞAN HUKUK DAVALARI ( Sadece Fon Bankaları ve Faaliyet İzni Kaldırılan Bankaların İflas ve Tasfiye İdareleri Tarafından Açılacak Hukuk Davalarına Birden Çok Asliye Ticaret Mahkemesi Bulunan Yerlerde 1 ve 2. Asliye Ticaret Mahkemelerinin Bakacağı )
GÖREV ( Sadece Fon Bankaları ve Faaliyet İzni Kaldırılan Bankaların İflas ve Tasfiye İdareleri Tarafından Açılacak Hukuk Davalarına Birden Çok Asliye Ticaret Mahkemesi Bulunan Yerlerde 1 ve 2. Asliye Ticaret Mahkemelerinin Bakacağı )"
162Y13.HD6.12.2005E. 2005/13061 K. 2005/18103"TARİHSİZ SÖZLEŞMEYİ DAVALININ İHLAL ETMESİ ( Sözleşmede Kararlaştırılan Cezai Şartın Tahsiline Karar Verilmiş İse de Kararda Cezai Şartın Fahiş Olup Olmadığı ve Kararlaştırılan Cezai Şarttan Bir İndirme Yapılıp Yapılmayacağının Tartışılması Gerektiği )
SÖZLEŞMEDE KARARLAŞTIRILAN CEZAİ ŞART ( Tahsiline Karar Verilmiş İse de Kararda Cezai Şartın Fahiş Olup Olmadığı ve Kararlaştırılan Cezai Şarttan Bir İndirme Yapılıp Yapılmayacağının Tartışılması Gerektiği )
CEZAİ ŞART ( Sözleşmede Kararlaştırılan Cezai Şartın Tahsiline Karar Verilmiş İse de Kararda Cezai Şartın Fahiş Olup Olmadığı ve Kararlaştırılan Cezai Şarttan Bir İndirme Yapılıp Yapılmayacağının Tartışılması Gerektiği )"
162Y12.HD6.12.2005E. 2005/19824 K. 2005/24143"KISMİ TEMLİK ( Mümkün İse de Adı Geçenin Maliki Olmadığı Bir Hakkı Temlikinin Geçerli Olmadığı )
TEMLİK ( Tapuda Borçlu Adına Kayıtlı Bulunan Taşınmazın Temlik Dışında Tutulmasının Sonuca Etkili Olmadığı )
İHALENİN FESHİ ( Alacaklıya Borçlu Bulunan Kişi Açısından 120/2. Madde Koşullarında Alınan Yetki Belgesine Dayanılarak Bu Kişiye Borçlu Olduğundan Bahisle Tapuda Borçlu Gözüken Kişinin Mahcuzunun Satılmasına Karar Verilerek İhalenin Gerçekleştirilemeyeceği )
FESAT NEDENİ ( Alacaklıya Borçlu Bulunan Kişi Açısından Alınan Yetki Belgesine Dayanılarak Bu Kişiye Borçlu Olduğundan Bahisle Tapuda Borçlu Gözüken Kişinin Mahcuzunun Satılmasına Karar Verilerek İhalenin Gerçekleştirilemeyeceği - İhalenin Feshini Gerektirdiği )"
162Y12.HD10.10.2005E. 2005/18889 K. 2005/19408"TEMLİK İŞLEMİ ( Gerçekleşmesi İle Temlik Eden Borç İlişkisinden Çıkar ve Onun Yerine Alacaklı Sıfatıyla Alacağı Devralan 3.Kişi Geçeceği )
ALACAĞIN DEVREDİLMESİ ( Temlik İşleminin Gerçekleşmesi İle Temlik Eden Borç İlişkisinden Çıkar ve Onun Yerine Alacaklı Sıfatıyla Alacağı Devralan 3.Kişi Geçeceği )
TEMLİK ALACAKLISININ SORUMLULUĞU ( Temlik Edenin Borcundan Temlik Edilen Alacak Nedeni İle Sorumlu Tutulamayacağı )"
162Y15.HD7.10.2005E. 2005/5229 K. 2005/5265"ALACAK DAVASI ( Sözleşmeden Doğan İş Bedelinin Temlik Edilebileceği-Eser Sözleşmesi )
ESER SÖZLEŞMESİ ( Sözleşmeden Doğan İş Bedelinin Talebi-İş Bedelinin Temlik Edilebileceği )
ALACAĞIN TEMLİKİ ( Borçlunun Rızasına Gerek Olmadığı-İşlemin Temlik Sayılıp Sayılamayacağının Eksiksiz Olarak Tespitinin Gerektiği )
BİLİRKİŞİ RAPORLARI ( İşlemin Temlik Amacıyla Yapılıp Yapılmadığının Her Türlü Tereddüt Ve Kuşkudan Uzak Uzman Kişilerce Belirlenmesi Gerektiği )"
162Y11.HD6.10.2005E. 2004/11880 K. 2005/9327"TEMLİKNAMEYE DAYALI ALACAK İSTEMİ ( Mahkemece Anılan İmzaların Davalı Bankayı Bağlayıcı Yönü Araştırılarak Temliknamenin Tebliğinin Noterce Yapılmasının Zorunlu Bulunmadığı )
TEMLİKNAME TEBLİĞİ ( Temliknameye Dayalı Alacak İstemi - Temliknamenin Tebliğinin Noterce Yapılmasının Zorunlu Bulunmadığı )
FARKLI İKİ İMZA ATILAN TEMLİKNAME ( Teslim Alındığı Şerhi Düşülmüş Olup Mahkemece Bu İmzaların Kime Ait Olduğu Anılan Tarih İtibariyle Davalı Bankayı Bağlayıcı Yönü Olup Olmadığının Araştırılması Gerektiği )"
162Y13.HD15.9.2005E. 2005/6241 K. 2005/13277"İTİRAZIN İPTALİ ( TMSF İle Alacaklı Banka Arasında Alacağın Temliki Sözleşmesi Yapılması - İcra Takip Tarihi İtibariyle Alacaklı Sıfatını Haiz Tüzel Kişiliği Bulunan Bankanın Yapmış Olduğu İcra Takibinin Geçerli Olduğu )
ALACAĞIN TEMLİKİ SÖZLEŞMESİ ( TMSF İle Alacaklı Banka Arasında Yapılması - İcra Takip Tarihi İtibariyle Alacaklı Sıfatını Haiz Tüzel Kişiliği Bulunan Bankanın Yapmış Olduğu İcra Takibinin Geçerli Olduğu )
BANKANIN İCRA TAKİBİ ( TMSF İle Alacaklı Banka Arasında Alacağın Temliki Sözleşmesi Yapılması - İcra Takip Tarihi İtibariyle Alacaklı Sıfatını Haiz Tüzel Kişiliği Bulunan Bankanın Yapmış Olduğu İcra Takibinin Geçerli Olduğu )
BANKANIN TMSF'NA DEVRİ ( Bankacılık Yapma ve Mevduat Kabul Etme Yetkisi Uzatılması - TMSF İle Alacaklı Banka Arasında Alacağın Temliki Sözleşmesi Yapılması Nedeniyle Alacaklı Sıfatını Haiz Tüzel Kişiliği Bulunan Bankanın Yapmış Olduğu İcra Takibinin Geçerli Olduğu )"
162YHGK29.6.2005E. 2005/14-386 K. 2005/419"GAYRİMENKUL SATIŞ VAADİ SÖZLEŞMESİ ( Davalının Noterde Düzenlenen Hukuken Geçerli ve Tarafları Bağlayıcı Sözleşme İle Kendisine Daire Satışını Vaad Ettiği Davacının Davasının Kabulünün Yerinde Olmadığı - Tapu İptali ve Tescil Davası )
KAT KARŞILIĞI İNŞAAT SÖZLEŞMESİ ( Yüklenici Bu Hakka Dayanarak Arsa Sahibinden Kendisine Bırakılan Bölümlerin Mülkiyetinin Adına Devredilmesini İsteyebildiği veya Yazılı Olmak Koşuluyla Arsa Sahibinin Olurunu Almaksızın Sözkonusu Hakkını Üçüncü Kişilere Devredebildiği )
KİŞİSEL HAKKA DAYANAN TAPU İPTALİ VE TESCİL DAVASI ( Vaad Edilen Bölümlerle İlgili Olarak Yükümlülüklerini Yerine Getirmeyen Yüklenicinin Kişisel Hak Kazandığı Söylenemeyeceğinden ve Kazanılmayan Kişisel Hakkın Devredilmesinin Mümkün Olmayacağı )
YÜKLENİCİNİN KİŞİSEL HAKKINI DEVRETME KOŞULU ( Vaad Edilen Bölümlerle İlgili Olarak Yükümlülüklerini Yerine Getirmeyen Yüklenicinin Kişisel Hak Kazandığı Söylenemeyeceğinden ve Kazanılmayan Kişisel Hakkın Devredilmesinin Mümkün Olmayacağı )"
162Y14.HD19.4.2005E. 2005/29 K. 2005/3556"KİŞİSEL HAKKA DAYALI TAPU İPTALİ VE TESCİL ( Davacı Yüklenici Şahsi Hakkını Bir Davalıya Devir ve Temlik Ettiğini Kendisinin de Bu Kişiden Şahsi Hak Temellük Ettiğini İddia Ettiğinden Yüklenici İle Bu Kişi Arasında Yazılı Bir Temlik İlişkisinin Var Olup Olmadığı Araştırılacağı )
DEVİR VE TEMLİK ( Yüklenici Şahsi Hakkını Bir Davalıya Devir ve Temlik Ettiğini Kendisinin de Bu Kişiden Şahsi Hak Temellük Ettiğini İddia Ettiğinden Yüklenici İle Bu Kişi Arasında Yazılı Bir Temlik İlişkisinin Var Olup Olmadığı Araştırılacağı - Tapu İptali ve Tescil )
ARSA PAYI KARŞILIĞI İNŞAAT YAPIM SÖZLEŞMESİ ( Taraflar Arasında Olup Olmadığını Araştırılması Gereği - Kişisel Hakka Dayalı Tapu İptali ve Tescil )
YAZILI SÖZLEŞME ( Bulunup da Biçim Koşuluna Uyulmamışsa Yüklenicilerin Şahsi Hak Kazanıp Kazanmadığını Yerinde Keşif Yapılıp Binanın Getirildiği Seviyeye Göre 30.9.1988 Tarih ve 2/2 Sayılı İBK Doğrultusunda Değerlendirmek Gereği - Tapu İptali ve Tescil )"
162Y19.HD18.4.2005E. 2004/8054 K. 2005/4169"İTİRAZIN İPTALİ ( Davalı Bankanın Tahsil Ettiği Çek Bedelini Davalının Kullandığı Kredinin Dönem Faizlerini Mahsup Etmesi Kredi ve Temlik Sözleşmeleri Hükümlerine Uygun Olduğu )
ÇEK BEDELİNİN FAİZDEN MAHSUBU ( Kredi ve Temlik Sözleşmeleri Hükümlerine Uygun Olduğu - İtirazın İptali )
BİLİRKİŞİ İNCELEMESİ ( Banka Kayıtları Üzerinde Gerekmesi - Davalı Bankanın Tahsil Ettiği Çek Bedelini Davalının Kullandığı Kredinin Dönem Faizlerini Mahsup Etmesi )"
162Y12.HD1.3.2005E. 2005/950 K. 2005/4209"ALACAĞIN TEMLİKİ ( Temlik ile Alacak Hakkının Bunu devralan Üçüncü Kişiye Geçmesi-Devralanın Daha Önce Temlik Edece Ait Olan Alacak Hakkını Kesin Olarak İktisap Etmesi )
TEMLİK EDİLEN ALACAĞIN TAKİP KONUSU YAPILMASI ( Takipten Önce Alacağını Temlik Eden Kişinin Yaptığı Haksızlığın Kamu Düzeni ile İlgili Olması Nedeniyle Buna İlişkin Şikayetin Süreye Tabi Olmaması )
ŞİKAYET ( Takipten Önce Alacağını Temlik Eden Kimsenin Bu Alacağını Takip Konusu Yapmasındaki Haksızlığın Kamu Düzeni ile İlgisi Olması Nedeniyle Bununla İlgili Şikayetin Süreye Tabi Olmaması )
SÜREYE TABİ OLMAYAN ŞİKAYET ( Takipten Önce Alacağını Temlik Eden Kimsenin Bu Alacağını Takip Konusu Yapmasındaki Haksızlığın Kamu Düzeni ile İlgisi Olması Nedeniyle Bununla İlgili Şikayetin Süreye Tabi Olmaması )
TAKİPTEN ÖNCE ALACAĞIN TEMLİKİ ( Temlik Edilen Alacağın Temlik Eden Tarafından Takip Konusu Yapılmasına İlişkin Haksızlığın Kamu Düzeni ile İlgisi Olması Nedeniyle Bununla İlgili Şikayetin Süreye Tabi Olmaması )"
162YHGK16.2.2005E. 2005/14-6 K. 2005/73"TAPU İPTALİ VE TESCİL ( Kat Karşılığı İnşaat Sözleşmesi Uyarınca Yükleniciye Bırakılan Bağımsız Bölümün Ondan Temlik Alınması Nedeniyle Kişisel Hakka ve Muvazaa İddiasına Dayalı )
KİŞİSEL HAKKA DAYALI TAPU İPTALİ VE TESCİL ( Kat Karşılığı İnşaat Sözleşmesi Uyarınca Yükleniciye Bırakılan Bağımsız Bölümün Ondan Temlik Alınması Nedeniyle )
YÜKLENİCİDEN TEMELLÜK EDİLEN KİŞİSEL HAK ( Dava Yoluyla Arsa Sahibine Karşı İleri Sürülmesi - Kat Karşılığı İnşaat Sözleşmesi Uyarınca Yüklenicinin Edim Borcunu Tam Olarak Yerine Getirip Getirmediğini Araştırılıp Tescil Kararı Verilebileceği )
KAT KARŞILIĞI İNŞAAT SÖZLEŞMESİ ( Yükleniciye Bırakılan Bağımsız Bölümün Ondan Temlik Alınması Nedeniyle Kişisel Hakka Dayalı Tapu İptali ve Tescil Davası - Bina Sözleşmeye Uygun Tamamlanmışsa Tescil Kararı Verilebileceği )"
162Y11.HD14.2.2005E. 2004/4694 K. 2005/1115"ALACAĞIN TEMLİKİ ( Taşıma Hasarından Doğan Alacağın Sigorta Şirketine - Halefiyetin Varlığından Söz Edilemeyeceği Gerekçesiyle Davanın Reddedilemeyeceği )
TAŞIMA HASARINDAN DOĞAN ALACAĞIN TEMLİKİ ( Sigorta Şirketine - Davacının Sigorta İlişkisi Dışında Alacağın Temliki Hükümlerine Göre Talep Hakkı Bulunduğu )
SİGORTA ŞİRKETİNİN TEMLİK ALMASI ( Taşıma Hasarından Doğan Alacak - Halefiyetin Varlığından Söz Edilemeyeceği Gerekçesiyle Davanın Reddedilemeyeceği )
HALEFİYET ( Taşıma Hasarından Doğan Alacağın Sigorta Şirketine Temliki - Halefiyetin Varlığından Söz Edilemeyeceği Gerekçesiyle Davanın Reddedilemeyeceği )"
162Y15.HD13.1.2005E. 2004/2780 K. 2005/118"ALACAĞIN TEMLİKİ ( Devir Kararında Şahıs Firmasının Aktif ve Pasifi İle Yapmış Olduğu Bütün Anlaşmaları Sözleşmeleri Sorumlulukları ve Tüm Hukuki Vecibeleri İle Birlikte Davacı Şirkete Devrine Karar Verilmesi Nedeniyle )
HUSUMET ( Taraflar Arasındaki Sözleşmelerde Alacağın Temlikini Engelleyen Bir Hüküm Yer Almadığından Davacı Şirketin Bu Davada Sıfatının Bulunduğundan Davanın Esasının İncelenmesi Gereği )"
162Y14.HD11.1.2005E. 2004/7796 K. 2005/77"KAT KARŞILIĞI İNŞAAT SÖZLEŞMESİ ( Yükleniciye Bırakılması Kararlaştırılan Bağımsız Bölümü Temlik Alan Üçüncü Kişinin Tapu İptali ve Tescil Talebi - Yüklenicinin Sözleşmeden Doğan Yükümlülüğünü Yerine Getirdiğinde Üçüncü Kişinin Tapu İptali ve Tescil İsteyebileceği )
TEMLİK ( Yükleniciye Bırakılması Kararlaştırılan Bağımsız Bölümü Temlik Alan Üçüncü Kişinin Tapu İptali ve Tescil Talebi - Yüklenicinin Sözleşmeden Doğan Yükümlülüğünü Yerine Getirdiğinde Üçüncü Kişinin Tapu İptali ve Tescil İsteyebileceği/Binanın İkmali Halinde Birlikte İfaya Karar Verilmesi )
TAPU İPTALİ TESCİL ( Yükleniciye Bırakılması Kararlaştırılan Bağımsız Bölümü Temlik Alan Üçüncü Kişinin Tapu İptali ve Tescil Talebi - Bina Reddedilmeyecek Seviyeye Getirilmiş Ancak Bazı Eksiklikler Varsa Eksikliklerin İkmali İçin Süre Verilmesi Gereği/Binanın İkmali Halinde Birlikte İfaya Karar Verilmesi )"
162Y14.HD25.11.2004E. 2004/8032 K. 2004/8208"KAT KARŞILIĞI İNŞAAT SÖZLEŞMESİ ( Yüklenicinin Payını Satın Alan Üçüncü Kişinin Arsa Sahibine Karşı Açtığı Tapu İptali ve Tescil Davası - Arsa Sahibinin Yükleniciye Karşı İleri Sürebileceği Defileri Yüklenici Hissesini Satın Alan Üçüncü Kişiye Karşı da İleri Sürebileceği )
ARSA PAYI KARŞILIĞI BİNA YAPIM SÖZLEŞMESİ ( Yüklenicinin Payını Satın Alan Üçüncü Kişinin Arsa Sahibine Karşı Açtığı Tapu İptali ve Tescil Davası - Arsa Sahibinin Yükleniciye Karşı İleri Sürebileceği Defileri Yüklenici Hissesini Satın Alan Üçüncü Kişiye Karşı da İleri Sürebileceği )
YÜKLENİCİNİN KAT KARŞILIĞI İNŞAAT SÖZLEŞMESİNDEN KAYNAKLANAN HİSSESİNİ SATIN ALAN ÜÇÜNCÜ KİŞİ ( Arsa Sahibine Karşı Açtığı Tescil Davasında Arsa Sahibinin Yükleniciye Karşı İleri Sürebileceği Defileri Davacıya Karşı da İleri Sürebileceği )
TAPU İPTALİ VE TESCİL TALEBİ ( Kat Karşılığı İnşaat Sözleşmesinden Doğan Yüklenici Payını Satın Alan Davacının Arsa Sahibine Karşı Açtığı Dava - Arsa Sahibinin Binanın Eksik Teslimi İddiasını Yüklenicinin Halefi Olan Davacıya Karşı da İleri Sürebileceği )
EKSİK TESLİM İDDİASININ YÜKLENİCİDEN PAY SATIN ALAN DAVACIYA KARŞI DA İLERİ SÜRÜLEBİLMESİ ( Kat Karşılığı İnşaat Sözleşmesinde )"
162Y11.HD23.11.2004E. 2004/1972 K. 2004/11438"İTİRAZIN İPTALİ DAVASI ( Sigorta Poliçesinden Kaynaklanan Tazminatın Rücuu için Başlatılan Takibe Vaki İtiraz Nedeniyle )
RÜCUEN TAZMİNAT DAVASI ( Nakliyat Sigortası ile Sigortalı Emtianın Hasara Uğraması Nedeniyle Sigortalıya Ödenen Tazminatın Zarara Yol Açan Davalıdan İstemi )
İBRANAME ( Sigorta Ettirenin Sigortacıya Verdiği İbranamenin Alacağın Temliki Hükmünde Olması-Bu Nedenle Sigortacının Dava Hakkının Alacağın Temliki Hükümlerine Göre de Var Olduğunun Kabulünün Gerekmesi )
SİGORTACININ İBRA EDİLMESİ ( Sigortalı Tarafından Verilen İbranamenin Alacağın Temliki Hükmünde Olması-Bu Nedenle Halefiyetin Olmadığından Bahisle Davanın Reddedilememesi )
NAKLİYAT SİGORTASI ( Kati Sigorta Poliçesinin Düzenlenme Tarihinden Bir Gün Önce Emtianın Sigortası için Başvurulduğu Sabit Olduğundan Sigortanın Rizikodan Önce Düzenlendiğinin Kabulünün Gerekmesi )
ALACAĞIN TEMLİKİ ( Sigortalı Tarafından Sigortacıya Verilen İbranamenin Alacağın Temliki Hükmünde Olması )"
162YHGK3.11.2004E. 2004/14-551 K. 2004/571"TAPU İPTALİ VE TESCİL ( Satış Vaadi Sözleşmesine ve Yükleniciye Bırakılan Bağımsız Bölümlerin Ondan Temlik Alınması Nedeniyle Kişisel Hakka Dayalı - Arsa Sahibine Karşı Yükümlenen Tüm Edimler Yerine Getirilmeden Tescil Kararı Verilemeyeceği )
ESER SÖZLEŞMESİ ( Kat Karşılığı İnşaat - Yükleniciye Bırakılan Bağımsız Bölümlerin Ondan Temlik Alınması Nedeniyle Kişisel Hakka Dayalı Tapu İptali ve Tescil Davası/Yükümlenen İskan Ruhsatı Edimi Yerine Getirilmeden Tescil Kararı Verilemeyeceği )
ALACAGIN TEMLİKİ ( Kat Karşılığı İnşaat Sözleşmesi/Sözleşmeden Kaynaklanan Bu Kişisel Hakkın 3. Kişilere Devredilmesi - Alacağın Temliki Hükümlerinin Kıyasen Uygulanacağı/Kişisel Hakka Dayalı Tapu İptali ve Tescil Davası )
KİŞİSEL HAKKA DAYALI TAPU İPTALİ VE TESCİL DAVASI ( Kat Karşılığı İnşaat Sözleşmesi/Sözleşmeden Kaynaklanan Bu Kişisel Hakkın 3. Kişilere Devredilmesi - Alacağın Temliki Hükümlerinin Kıyasen Uygulanacağı )
İSKAN RAPORUNUN YÜKLENİCİ TARAFINDAN ALINMAMASI ( Kat Karşılığı İnşaat Sözleşmesinde Kararlaştırılmasına Rağmen - Kişisel Hakka Dayalı Tapu İptali ve Tescil Davası/Edim Yerine Getirilmeden Tescil Kararı Verilemeyeceği )"
162Y14.HD19.10.2004E. 2004/5235 K. 2004/7138"KAT KARŞILIĞI İNŞAAT SÖZLEŞMESİ ( Teslimin İskan Ruhsatı Koşuluna Bağlanmış Olması - Yüklenicinin veya Haleflerinin İskan Ruhsatı Alınmadan Arsa Sahibinden Tescil Talep Edemeyecekleri )
İSKAN RUHSATI ALINMIŞ ŞEKİLDE TESLİM ŞARTINA BAĞLI KAT KARŞILIĞI İNŞAAT SÖZLEŞMESİ ( Yüklenicinin veya Haleflerinin İskan Ruhsatı Alınmadan Arsa Sahibinden Tescil Talep Edemeyecekleri )
ANAHTAR TESLİMİ ŞARTINA BAĞLI KAT KARŞILIĞI İNŞAAT SÖZLEŞMESİ ( Yüklenicinin veya Haleflerinin İskan Ruhsatı Alınmadan Arsa Sahibinden Tescil Talep Edemeyecekleri )
DELİL SÖZLEŞMESİ NİTELİĞİ ( Kat Karşılığı İnşaat Sözleşmesindeki İskan Ruhsatı Alınarak Teslimin Gerçekleştirileceğine İlişkin Hüküm - Yüklenici veya Haleflerinin İskan Ruhsatı Alınmadan Tescil Talep Edemeyecekleri )
YÜKLENİCİ VEYA HALEFLERİNİN TESCİL TALEP EDEMEMESİ ( Kat Karşılığı İnşaat Sözleşmesinde Teslimin İskan Ruhsatı Alınarak Yapılacağının Kararlaştırılmış Olması )"
162Y3.HD7.10.2004E. 2004/7786 K. 2004/10622"ALACAĞIN TEMLİKİ ( Kooperatif Borcu - Kooperatif ve Site Karar Defteri Yönetim Kayıtları Borç ve Gelirlerin Davacı Yönetime Devredildiğine Dair Toplantı Tutanakları Hazirun Cetvelleri Getirtilerek İncelenmesi Gereği )
KOOPERATİF BORCU ( Alacağın Temliki Yoluyla Davacıya Devredilmesi - Kooperatif ve Site Karar Defteri Yönetim Kayıtları Borç ve Gelirlerin Davacı Yönetime Devredildiğine Dair Toplantı Tutanakları Hazirun Cetvelleri Getirtilerek İncelenmesi Gereği )"
162Y11.HD5.10.2004E. 2003/13126 K. 2004/9342"KASKO SİGORTA POLİÇESİ ( Sigorta Şirketinin Sigorta Poliçesinden Doğan Sorumluluğu Poliçede Sigortalı Olarak Gösterilen Akidine Karşı Olduğu )
TAMİR BEDELİNİN TAHSİLİ TALEBİ ( Sigorta Şirketinin Sigorta Poliçesinden Doğan Sorumluluğu Poliçede Sigortalı Olarak Gösterilen Akidine Karşı Olduğu )
SİGORTA POLİÇESİNDEN SORUMLULUK ( Sigorta Şirketinin Sigorta Poliçesinden Doğan Sorumluluğu Poliçede Sigortalı Olarak Gösterilen Akidine Karşı Olduğu )"
162Y4.HD28.9.2004E. 2004/627 K. 2004/10702"TAZMİNAT ( Noterin Temlik Belgesini Bankaya Bildirmesi Görevini İhmal Suçundan Mahkum Olması - Sorumluluğuna Karar Vermek Gereği )
TEMLİK İŞLEMİ ( Belgenin Bankaya Bildirilmesi Görevinin İşlemi Yapan Davalı Notere Yüklenmiş Olması - Zamanında Yerine Getirilmemesi Nedeniyle Zarar Kapsamının Belirlenerek Sorumluluğuna Karar Vermek Gereği )
NOTERİN SORUMLULUĞU ( Temlik Belgesini Bankaya Bildirmesi Görevini İhmal Suçundan Mahkum Olması - Tazminat Talebi/Zarar Kapsamının Belirlenerek Sorumluluğuna Karar Vermek Gereği )"
162Y11.HD27.9.2004E. 2003/14412 K. 2004/8867"İŞYERİ YANGIN SİGORTA POLİÇESİ ( Sigortaya İlişkin Genel ve Özel Şartlar İncelenmeden Bilirkişinin Rizikonun Teminat Dışı Kaldığı Şeklindeki Denetime Elverişli Raporuna İtibar Edilmesi Rapora İtirazın Üzerinde Durulmamasının Hatalı Oluşu )
RÜCUEN TAZMİNAT DAVASI ( Sigortaya İlişkin Genel ve Özel Şartlar İncelenmeden Bilirkişinin Rizikonun Teminat Dışı Kaldığı Şeklindeki Denetime Elverişli Raporuna İtibar Edilmesi/Rapora İtirazın Üzerinde Durulmamasının Hatalı Oluşu - İşyeri Yangın Sigorta Poliçesi )
POLİÇE ŞARTLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ ( İşyeri Yangın Sigorta Poliçesi - Sigortaya İlişkin Genel ve Özel Şartlar İncelenmeden Bilirkişinin Rizikonun Teminat Dışı Kaldığı Şeklindeki Denetime Elverişli Raporuna İtibar Edilmesi/Rapora İtirazın Üzerinde Durulmamasının Hatalı Oluşu )
TEMLİK ( İbraname Belgesinde Sigortalının Alacağını Davacı Sigortacıya Temlik Ettiğine İlişkin Yazılı Beyanının Dikkate Alınarak Davacının Dava Hakkının TTK.nun 1301. Maddesine Dayalı Halefiyete Değil BK.nun 162. vd. Madde Hükümlerine Dayalı Olduğu - İşyeri Yangın Sigorta Poliçesi )
HALEFİYET ( İbraname Belgesinde Sigortalının Alacağını Davacı Sigortacıya Temlik Ettiğine İlişkin Yazılı Beyanının Dikkate Alınarak Davacının Dava Hakkının TTK.nun 1301. Maddesine Dayalı Halefiyete Değil BK.nun 162. vd. Madde Hükümlerine Dayalı Olduğu - İşyeri Yangın Sigorta Poliçesi )"
162Y14.HD22.9.2004E. 2004/5796 K. 2004/6057"KAT KARŞILIĞI İNŞAAT SÖZLEŞMESİ ( Yükleniciden Daire Satın Alan Üçüncü Kişilerin Ancak Yüklenici Edimini Yerine Getirdikten Sonra Arsa Sahibinden Tescil Talep Edebilecekleri )
YÜKLENİCİNİN TEMERRÜDÜ ( Yüklenici Edimini Tamamen Yerine Getirmeden Ondan Payına Düşen Daireleri Satın Alan Üçüncü Kişilerin Arsa Sahiplerinden Tescil Talep Edemeyecekleri )
ARSA PAYI KARŞILIĞI BİNA YAPIM SÖZLEŞMESİ ( Yüklenici Payını Satın Alan Üçüncü Kişilerin Tescil İsteyebilmesi İçin Yüklenicinin Edimini Yerine Tamamen Getirmiş Olması Şartı )
TESCİL TALEBİ ( Kat Karşılığı İnşaat Sözleşmesinde Yüklenici Payına Düşen Bağımsız Bölümleri Satın Alan Üçüncü Kişinin - Yüklenici Edimini Yerine Getirmemişse Tescil Talebinin Reddi Gerekeceği )"
162Y11.HD13.9.2004E. 2003/13613 K. 2004/8233"ALACAK DAVASI ( Bono Vasfını Yitiren Bononun Ciro Edilmesi İşleminin Alacağın Temliki Hükmünde Olması-Davalı Boçlunun Temlik Alan Bankaya Karşı Defi Hakkının Bulunması )
CİRO ( Tanzim Tarihi Bulunmaması Nedeniyle Bono Niteliğini Kaybeden Senedin Ciro Yolu İle Devredilmesinin Alacağın Temliki Hükmünde Olması )
ALACAĞIN TEMLİKİ ( Tanzim Tarihi Bulunmaması Nedeniyle Bono Niteliğini Kaybeden Senedin Alacağın Temliki Yolu İle Devredilebilmesi )
TANZİM TARİHİ ( Düzenlenme Tarihi Bulunmaması Nedeniyle Bono Niteliğini Kaybeden Senedin Alacağın Temliki Yolu İle Devredilebilmesi )
DEFİ HAKKI ( Düzenlenme Tarihi Bulunmaması Nedeniyle Bono Vasfını Yitiren Senedin Ciro Edilmesi İşleminin Alacağın Temliki Hükmünde Olması-Davalı Boçlunun Temlik Alan Bankaya Karşı Defi Hakkının Bulunması )"
162Y13.HD22.6.2004E. 2004/1065 K. 2004/9807"ALACAĞIN TEMLİKİ ( Tapulu Taşınmazın Haricen Devri/Niteliği İtibariyle Alacağın Temlikine İlişkin Bir Sözleşme Olması - Davaya Konu Villanın Dava Tarihindeki Değerinin Akidden İstenebileceği )
TAPULU TAŞINMAZIN HARİCEN DEVRİ ( Niteliği İtibariyle Alacağın Temlikine İlişkin Bir Sözleşme Olması - Davaya Konu Villanın Dava Tarihindeki Değerinin Akidden İstenebileceği )
HARİCEN SATIŞ ( Davaya Konu Villanın Dava Tarihindeki Değerinin Akidden İstenebileceği - Sözleşmenin Niteliği İtibariyle Alacağın Temlikine İlişkin Bir Sözleşme Olması )
KAT KARŞILIĞI İNŞAAT SÖZLEŞMESİNİN DEVRİ ( Devralanın Tapulu Taşınmazı Haricen Satışı - Niteliği İtibariyle Alacağın Temlikine İlişkin Bir Sözleşme Olması )"
162Y14.HD12.4.2004E. 2004/2165 K. 2004/2983"KİŞİSEL HAKKA DAYALI TAPU İPTALİ VE TESCİL ( Kat Karşılığı İnşaat Sözleşmesi - Yüklenicinin Yükümlülüklerini Yerine Getirmemesi/Kazanılmayan Hakkı Temüllük Eden Davacıların Tescil İsteyemeyecekleri )
TAPU İPTALİ VE TESCİL ( Kat Karşılığı İnşaat Sözleşmesi - Yüklenicinin Yükümlülüklerini Yerine Getirmemesi/Kazanılmayan Kişisel Hakkı Temüllük Eden Davacıların Tescil İsteyemeyecekleri )
YÜKLENİCİNİN YÜKÜMLÜLÜKLERİNİ YERİNE GETİRMEMESİ ( Kat Karşılığı İnşaat Sözleşmesi - Kişisel Hak Kazanmasına Engel Olacağı Gibi Yaptığı Temlikleri de Hukuken Geçersiz Kılacağı )
KAT KARŞILIĞI İNŞAAT SÖZLEŞMESİ ( Yüklenicinin Yükümlülüklerini Yerine Getirmemesi - Kişisel Hak Kazanmasına Engel Olacağı Gibi Yaptığı Temlikleri de Hukuken Geçersiz Kılacağı )
SATIŞ VAADİ ( Arsa Sahibine Bırakılan Bağımsız Bölüm/Tescil Talebinin Kabulü Gereği - Yüklenicinin Yükümlülüklerini Yerine Getirmediği Taşınmaz )"
162Y14.HD12.4.2004E. 2004/1174 K. 2004/2985"KAT KARŞILIĞI İNŞAAT SÖZLEŞMESİ ( Yükleniciye Bırakılan Bağımsız Bölümlerin Ondan Temlik Alınması Nedeniyle Kişisel Hakka Dayalı Tapu İptali ve Tescil Talebi )
YÜKLENİCİNİN SORUMLULUĞU ( Kat Karşılığı İnşaat Sözleşmesi - Kendisinden Daire Satın Alan Kişiye Karşı Tapu Verilmesinden Arsa Sahibi İle Birlikte Sorumlu Olduğu )
YÜKLENİCİDEN DAİRE SATIN ALAN KİŞİ ( Tapu İptali ve Tescil Davası Açması - Kat Karşılığı İnşaat Sözleşmesi/Husumetin Malik İle Birlikte Yükleniciye de Yöneltilmesi Gereği )
HUSUMET ( Kat Karşılığı İnşaat Sözleşmesi - Yükleniciden Daire Satın Alan Kişinin Tapu İptali ve Tescil Davası Açması/Husumetin Malik İle Birlikte Yükleniciye de Yöneltilmesi Gereği )"
162Y13.HD8.3.2004E. 2003/11101 K. 2004/2846"ALACAĞIN TEMLİKİ ( Yükleniciden Haricen Tamamlamak Üzere Daire Satın Alıp Tamamlayan Davacı/Eser Sözleşmesinin Feshi - Yüklenicinin Kazandığı ve Temlik Edeceği Hakkının Olmadığı/Arsa Sahiplerinin Sebepsiz Zenginleştikleri )
KAT KARŞILIĞI İNŞAAT SÖZLEŞMESİNİN FESHİ ( Yükleniciden Haricen Tamamlamak Üzere Daire Satın Alıp Tamamlayan Davacı - Arsa Sahiplerinin Sebepsiz Zenginleştikleri/Dairenin Tamamlanması İçin Yapılan Masrafların İstenebileceği )
SEBEPSİZ ZENGİNLEŞME ( Yükleniciden Haricen Tamamlamak Üzere Daire Satın Alıp Tamamlayan Davacı/Eser Sözleşmesinin Feshi - Arsa Sahiplerinden Dairenin Tamamlanması İçin Yapılan Masrafların İstenebileceği )
HARİCEN DAİRE SATIŞI ( Yükleniciden Tamamlamak Üzere Alıp Tamamlayan Davacı/Eser Sözleşmesinin Feshi - Arsa Sahiplerinin Sebepsiz Zenginleştikleri/Dairenin Tamamlanması İçin Yapılan Masrafların İstenebileceği )"
162Y11.HD8.3.2004E. 2004/728 K. 2004/2210"RÜCUEN TAZMİNAT DAVASI ( Kasko Siggortasına Dayalı Rücu Talebi-Halefiyet Hakkının Sigorta Bedelini Aşmamak Üzere Sigortalıya Yapılan Ödeme Miktarı ile Sınırlı Olması )
HALEFİYET HAKKI ( Sigorta Bedelini Aşmamak Üzere Sigortalıya Yapılan Ödeme Miktarı ile Sınırlı Olması-Sigorta Bedelinin Aşan Kısmın Zarar Sorumlularından Halefiyet Hakkına Dayalı Olarak Rücuen İstenememesi )
ALACAĞIN TEMLİKİ ( Sigortacının Sigorta Bedelini Aşan Kısım için Yaptığı Ödeme Nedeniyle Sigorta Ettirenin Zarar Sorumlularından Olan Tazminat Alacağını Sigorta Şirketine Yazılı Olarak Temlik Etmesi Halinde Bunun için Alacağın Temliki Hükümlerinin Uygulanması )
SİGORTA BEDELİNİ AŞAN ZARAR ( Sigorta Bedelini Aşan Kısım için Yaptığı Ödeme için Sigorta Ettirenin Zarar Sorumlularından Olan Tazminat Alacağını Sigortacı Şirketine Yazılı Olarak Temlik Etmesi Halinde Bu Kısım için Alacağın Temliki Hükümlerinin Uygulanması )"
162Y14.HD27.2.2004E. 2003/7959 K. 2004/1248"TAPU İPTALİ VE TESCİL ( Yükleniciden Temellük Edilen Kişisel Hakkın Dava Yoluyla Arsa Sahibine Karşı İleri Sürülmesi - Yüklenicinin Halefi Olan Davacının Eksik İşleri Tamamlaması Veya Bedelin Tamamını Ödemesi Halinde Tescil İsteme Hakkı Doğacağı )
KAT KARŞILIĞI İNŞAAT SÖZLEŞMESİ ( Yükleniciden Kişisel Hakkını Temellük Eden Halefi 3. Kişinin Bu Hakkı Arsa Sahibine Karşı İleri Sürebilmesi İçin Yüklenicinin Edimini Tam Olarak Yerine Getirmiş Olması Zorunluluğu - Tapu İptali ve Tescil Talebi )
YÜKLENİCİDEN TEMELLÜK EDİLEN KİŞİSEL HAK ( Dava Yoluyla Arsa Sahibine Karşı İleri Sürülmesi/Tapu İptali ve Tescil - Yüklenicinin Halefi Olan Davacının Eksik İşleri Tamamlaması Veya Bedelin Tamamını Ödemesi Halinde Tescil İsteme Hakkı Doğacağı )
ARSA SAHİBİNE KARŞI KİŞİSEL HAKKIN DAVA YOLUYLA İLERİ SÜRÜLMESİ ( Yükleniciden Kişisel Hakkını Temellük Eden Halefi 3. Kişi - Eksik İşleri Tamamlaması Veya Bedelin Tamamını Ödemesi Halinde Tescil İsteme Hakkı Doğacağı/Tapu İptali ve Tescil )
KİŞİSEL HAK ( Yükleniciden Temellük Edilen/Dava Yoluyla Arsa Sahibine Karşı İleri Sürülmesi - Yüklenicinin Halefi Olan Davacının Eksik İşleri Tamamlaması Veya Bedelin Tamamını Ödemesi Halinde Tescil İsteme Hakkı Doğacağı/Tapu İptali ve Tescil Talebi )"
162Y11.HD8.12.2003E. 2003/4601 K. 2003/11484"TAZMİNAT DAVASI ( Davanın Nakliyat Sigorta Poliçesine Dayalı Rücuen Tazminat İstemine İlişkin Olması )
ALACAĞIN TEMLİKİ ( Dava Dışı Mal Sahibinin Dava Konusu Taşıma ile İlgili Olarak Uğradığını İddia Ettiği Zarar Nedeniyle Davalıdan Talep Edebileceği Alacağını Davacı Şirkete Temlik Etmesi Hali )
SİGORTA İLİŞKİSİ ( Mal Sahibinin Davacıya Temlik Ettiği Alacağı Davacının Davalıya Karşı Sigorta İlişkisi dışında Alacağın Temliki Hükümlerine Göre Talep Hakkının Bulunduğunun Kabul Edilmesi )
TALEP HAKKI ( Mal Sahibinin Davacıya Temlik Ettiği Alacağı Davacının Davalıya Karşı Sigorta İlişkisi dışında Alacağın Temliki Hükümlerine Göre Talep Hakkının Bulunduğunun Kabul Edilmesi )"
162Y15.HD2.12.2003E. 2003/5512 K. 2003/5697"EKSİK İŞLER BEDELİ ( Sözleşmenin Taraflarınca Veya Dava Hakkı Temlik Edilmişse Temlik Alanlarca Dava Edilebileceği )
DAVA HAKKININ TEMLİKİ ( Temlik Alanlarca Eksik İşler Bedelinin İstenebileceği - Eser Sözleşmesi )
ESER SÖZLEŞMESİ ( Eksik İşler Bedeli - Temlik Alanlarca İstenebileceği )"
162Y14.HD20.11.2003E. 2003/5341 K. 2003/8244"TAPU İPTALİ VE TESCİL DAVASI ( Karşılığı İnşaat Sözleşmesi Uyarınca Yükleniciye Bırakılan Bağımsız Bölümlerin Ondan Temlik Alınması Nedeniyle Kişisel Hakka Dayalı Olarak İstemde Bulunulması )
KİŞİSEL HAK ( Yükleniciden Temellük Edilen Kişisel Hakkın Dava Yoluyla Arsa Sahibine Karşı İleri Sürülmesi Halinde Mahkemece Kat Karşılığı İnşaat Sözleşmesi Uyarınca Yüklenicinin Edim Borcunu Tam Olarak Yerine Getirip Getirmediğinin Araştırılması )
EDİM BORCU ( Arsa Sahibine Karşı Yükleniciden Temellük Edilen Kişisel Hakkın Dava Yoluyla İleri Sürülmesi Halinde Mahkemece Kat Karşılığı İnşaat Sözleşmesi Uyarınca Yüklenicinin Edim Borcunu Tam Olarak Yerine Getirip Getirmediğinin Araştırılması )
KAT KARŞILIĞI İNŞAAT SÖZLEŞMESİ ( Karşılıklı Edimleri İçeren Tam İki Tarafa Borç Yükleyen Sözleşmelerden Olması )
İKİ TARAFA BORÇ YÜKLEYEN SÖZLEŞME ( Arsa Sahibi Sözleşmeye Uygun Koşullarda Arsasını Yükleniciye Teslim Etmek Yüklenici de Kendisine Karşı Edimini Yerine Getirdiğinde de Edimi Karşılığı Yükleniciye Bırakılan Bağımsız Bölümlerin Tapusunu Ona Devretmekle Yükümlü Olması )
YÜKLENİCİNİN BORCU ( Kat Karşılığı İnşaat Sözleşmesinde Yüklenicinin Sözleşmede Kararlaştırılan Koşullarda Binayı Yapıp Arsa Sahibine Teslim Etmek Borcu Altında Olması )"
162Y14.HD18.11.2003E. 2003/5280 K. 2003/8198"TAPU İPTAL VE TESCİLİ ( Harici Satış Senedi İle Taşınmazın İktisap Edildiğinden Bahisle Tapu İptali ve Adına Tescil İstemi )
HARİCİ SATIŞ SÖZLEŞMESİ ( Çekişmeli Taşınmazın Davacı Tarafından Adına Tapu Kaydı Oluşmadan Haricen Satılması İşleminin Geçerli Olması )
TAŞINMAZIN AFET KONUTU YAPILMAK ÜZERE TAHSİSİ ( Bu Amaçla Tahsisi Yapılan Taşınmazın Devredilmesinin Kişisel Hak Sahibi Yazılı Olmak Koşulu İle Mümkün Olması )
KİŞİSEL HAKKIN TEMLİKİ ( Çekişmeli Taşınmaz Kendisine Özgülenen Kişi Kişisel Hak Sahibi Olduğundan Yapmış Olduğu Temlikin Geçerli Olması )"
162Y14.HD3.11.2003E. 2003/5488 K. 2003/7685"TAPU İPTALİ VE TESCİL DAVASI ( Kat Karşılığı İnşaat Sözleşmesi Uyarınca Yükleniciye Bırakılan Bağımsız Bölümlerin Ondan Temlik Alınması Nedeniyle Kişisel Hakka Dayanılması )
KİŞİSEL HAK ( Bu Hakka Dayalı Olarak Arsa Sahibine Karşı Dava Yoluna Başvurulmasında Kat Karşılığı İnşaat Sözleşmesi Uyarınca Yüklenicinin Edim Borcunu Tam Olarak Yerine Getirmesinin Gerekmesi )
KAT KARŞILIĞI İNŞAAT SÖZLEŞMESİ ( Yükleniciden Temellük Edilen Kişisel Hakkın Dava Yoluyla Arsa Sahibine Karşı İleri Sürülmesi Halinde Yüklenicinin Edim Borcunu Tam Olarak Yerine Getirmesinin Gerekmesi )
KARŞILIK EDİMİN İFASI ( Dava Yoluyla Arsa Sahibine Karşı İleri Sürülen Kişisel Hakta Kat Karşılığı İnşaat Sözleşmesi Uyarınca Yüklenicinin Edim Borcunu Tam Olarak Yerine Getirmesinin Gerekmesi )
ESER SÖZLEŞMESİ ( Bu Sözleşme Uyarınca Arsa Sahibine Karşı Kişisel Hak İleri Sürülmesi Halinde Yüklenicinin Edim Borcunu Tam Olarak Yerine Getirip Getirmediğinin Araştırılmasının Gerekmesi )"
162Y12.HD19.9.2003E. 2003/14642 K. 2003/18012"KAMBİYO SENEDİ VASFI ( Tanzim Yeri ve Keşidecinin Adı ve Soyadı Yanında Yazılı Bir Yer İsmi de Bulunmaması - Senetteki Hakkın Ciro İle Alacaklıya İntikalinin Mümkün Bulunmadığı )
CİRONUN MÜMKÜN BULUNMAMASI ( Senette Tanzim Yeri ve Keşidecinin Adı ve Soyadı Yanında Yazılı Bir Yer İsmi de Bulunmaması - Kambiyo Senedi Vasfı Taşımama )
ALACAĞIN TEMLİKİNİN SÖZ KONUSU OLMAMASI ( Senette Tanzim Yeri ve Keşidecinin Adı ve Soyadı Yanında Yazılı Bir Yer İsmi de Bulunmaması )"
162Y14.HD3.7.2003E. 2003/4696 K. 2003/5639"TAPU İPTALİ VE TESCİL ( Kat Karşılığı İnşaat Sözleşmesi Uyarınca Yükleniciye Bırakılan Bağımsız Bölümlerin Ondan Temlik Alınması Nedeniyle Kişisel Hakka Dayalı Olarak )
KAT KARŞILIĞI İNŞAAT SÖZLEŞMESİ ( Arsa Sahibinin Sözleşmeye Uygun Koşullarda Arsasını Yükleniciye Teslim Etmek Yüklenici Kendisine Karşı Edimini Yerine Getirdiğinde de Edimi Karşılığı Yükleniciye Bırakılan Bağımsız Bölümlerin Tapusunu Ona Devretmekle Yükümlü Olması )
TAM İKİ TARAFA BORÇ YÜKLEYEN SÖZLEŞMELER ( Kat Karşılığı İnşaat Sözleşmelerin Bu Tür Sözleşmelerden Olması )
YÜKLENİCİNİN BORCU ( Kat Karşılığı İnşaat Sözleşmesinin Tarafı Olan Yüklenicinin Edim Borcunun Sözleşmede Kararlaştırılan Koşullarda Binayı Yapıp Arsa Sahibine Teslim Etmek Olması )
ARSA SAHİBİNİN BORCU ( Sözleşmeye Uygun Koşullarda Arsasını Yükleniciye Teslim Etmek Yüklenici Kendisine Karşı Edimini Yerine Getirdiğinde de Edimi Karşılığı Yükleniciye Bırakılan Bağımsız Bölümlerin Tapusunu Ona Devretmekle Yükümlü Olması )"
162Y13.HD17.6.2003E. 2003/4069 K. 2003/8018"ALACAK DAVASI ( Bedeli Peşin Ödenerek Alınan Daire - Dairenin Teslimi )
DAİRE SATIMI ( Zamanında Teslim Edilmeme - Cezai Şart )
CEZAİ ŞART ( Her Yıl İçin Öngörülen Miktar - Taşınmazın Tapu Kaydı )
TAPU KAYDI ( Kim Adına Ne Sebeple Kayıt Edildiğinin Araştırılmaması )
TAŞINMAZIN TAPUSUZ OLMASI ( Haricen Düzenlenen Satış Sözleşmesi )
HARİCEN DÜZENLENEN SATIŞ SÖZLEŞMESİ ( Sözleşmenin Salt Bu Nedenle Geçersiz Sayılamayacağı )"
162Y14.HD26.5.2003E. 2003/2296 K. 2003/4286"ŞAHSİ HAKKA DAYALI TAPU İPTALİ VE TESCİL ( Yüklenicinin İnşaat Sözleşmesindeki Hakkını Temellük Edenin Satış Bedelini Ödeyerek Hakkın Adına Tescilini İsteyebileceği )
TAPU İPTALİ VE TESCİL ( Şahsi Hakka Dayalı - Yüklenicinin İnşaat Sözleşmesindeki Hakkını Temellük Edenin Satış Bedelini Ödeyerek Hakkın Adına Tescilini İsteyebileceği )
SATIŞ VAADİ ( Taşımazın Birden Çok Kişilere - Geçersiz Olmadıkça Veya Bozulmuş "Münfesih Duruma Gelmedikçe İlk Yapılan Sözleşmenin Geçerli Olacağı )
YÜKLENİCİNİN KİŞİSEL HAKKINI 3. KİŞİLERE TEMLİK ETMESİ ( Temellük Edenin Satış Bedelini Ödeyerek Edimini Yerine Getirmesi Sonucu Temlik Edilen Hakkın Adına Tescilini İsteyebileceği )
TEMELLÜK SÖZLEŞMESİ ( Yüklenicinin İnşaat Sözleşmesindeki Hakkını Temellük Edenin Satış Bedelini Ödeyerek Hakkın Adına Tescilini İsteyebileceği - Mahkemenin Ödeme Veya Mahkeme Veznesine Depo Edilmesi İçin Davacıya Önel Vermesi Gereği )"
162Y13.HD26.5.2003E. 2003/3279 K. 2003/6528"ALACAK DAVASI ( Davacı Kat Karşılığı İnşaat Sözleşmesindeki Tüm Hak ve Yetkileri de Devraldığına İlişkin Bir Belge İbraz Etmediğinden Yükleniciden Herhangi Bir Talepte Bulunamaması )
HUSUMET ( Davacı Kat Karşılığı İnşaat Sözleşmesindeki Tüm Hak ve Yetkileri de Devraldığına İlişkin Bir Belge İbraz Etmediğinden Yükleniciden Bir Talepte Bulunamaması )
KAT KARŞILIĞI İNŞAAT SÖZLEŞMESİ ( Taşınmazı Alan Davacı Sözlemedeki Hak ve Yetkileri Devraldığına İspat Edemediğinden Yükleniciden Bir Talepte Bulunamaması )
İSPAT ( Davacı Kat Karşılığı İnşaat Sözleşmesindeki Tüm Hak ve Yetkileri de Devraldığına İlişkin Bir Belge İbraz Etmediğinden Yükleniciden Herhangi Bir Talepte Bulunamaması )"
162Y19.HD21.5.2003E. 2002/7795 K. 2003/5255"ALACAĞIN TEMLİKİ ( Alacaklının 3. Şahıs İle Yapacağı Yazılı Temlikname İle Alacağını Borçlunun Rızasını Aramaksızın Temlik Edebileceği )
BORÇLUNUN RIZASI ( Aramaksızın Alacaklının 3. Şahıs İle Yapacağı Yazılı Temlikname İle Alacağını Temlik Edebileceği )
TEMLİKNAME ( Alacaklının 3. Şahıs İle Yapacağı Yazılı Temlikname İle Alacağını Borçlunun Rızasını Aramaksızın Temlik Edebileceği )
KREDİ SÖZLEŞMESİNİN MÜTESELSİL KEFİLİ ( Bankanın Yapacağı Yazılı Temlikname İle Alacağını Borçlunun Rızasını Aramaksızın Temlik Edebileceği )"
162Y13.HD15.5.2003E. 2003/6428 K. 2003/11473"KAT KARŞILIĞI İNŞAAT SÖZLEŞMESİ ( Haklı Nedene Dayalı Olarak Feshedildiğinden Sözleşmeye Göre Yüklencinin Yaptığı İşin Bedelini İsteyemeyeceği - Yüklenici Sözleşmeden Dolayı Alacaklı Olmadığından Olmayan Alacağını Teklik Edemeyeceği )
TEMLİK ( Hukuken Mevcut Olmayan Bir Alacağın Temlik Edilemeyeceği - Kat Karşılığı İnşaat Sözleşmesinde Edimini Yerine Getirmeyen Yüklenicinin Sözleşme Feshedildiğinden Yaptığı İşin Bedelini İsteyemeyeceği )
SÖZLEŞMENİN FESHİ ( Edimin Yerine Getirilmemesine Dayalı Olduğundan Haklı Olduğu - Sözleşmede Haklı Fesih Halinde Yapılan İşin Bedelinin İstenemeyeceği Kararlaştırıldığından Yüklenicinin Yaptığı İşlerin Bedelini İsteyemeyeceği )"
162Y15.HD10.3.2003E. 2003/492 K. 2003/1152"KAT KARŞILIĞI İNŞAAT SÖZLEŞMESİNİN FESHİ ( Kural Olarak Fesih Geriye Etkili Sonuçlar Doğursada İnşaatın Bitirilme Oranının Haklı Gösterdiği Hallerde Feshin İleriye Etkili Yapılmasının Mümkün Kabul Edildiği )
KAT KARŞILIĞI İNŞAAT SÖZLEŞMESİNİN GERİYE ETKİLİ OLARAK FESHİ ( Kural Olarak Fesih Geriye Etkili Sonuçlar Doğursada İnşaatın Bitirilme Oranının Haklı Gösterdiği Hallerde Feshin İleriye Etkili Yapılmasının Mümkün Kabul Edildiği - Kat Karşılığı İnşaat Sözleşmesi )
KAT KARŞILIĞI İNŞAAT SÖZLEŞMESİNİN İLERİYE ETKİLİ OLARAK FESHİ ( Kat Karşılığı İnşaat Sözleşmesi - İnşaatın Getirildiği Seviyenin %82.03 Olmasının Feshin İleriye Etkili Yapılmasını Haklı Kılmadığı )
İNŞAATIN GETİRİLDİĞİ SEVİYE ( Kat Karşılığı İnşaat Sözleşmelerinin İleri Veya Geriye Etkili Olarak Feshinde Etkisi )
YÜKLENİCİDEN TAPU DEVİR ALAN 3. KİŞİLER ( Kaderlerinin Arsa Sahibi ve Yüklenici Arasındaki İlişkinin Sonucuna Bağlı Olduğu - 3. Kişinin İyiniyetinden Bahisle Tapu İptali Davasının Reddinin Doğru Bulunmadığı )
CEZAİ ŞART ( Kat Karşılığı İnşaat Sözleşme İlişkisine Fesih Suretiyle Son Verildiği - Aksi Sözleşmede Lararlaştırılmadığından Davacıların Taleplerinin Dinlenme Olanağı Bulunmadığı )"
162YHGK5.3.2003E. 2003/11-68 K. 2003/136"ALACAK DAVASI ( Davanın Kasko Sigorta Tazminatının Tahsiline İlişkin Olması )
ANAYASA MAHKEMESİNİN İPTAL KARARI ( Prim Taksitlerinin Zamanında Yatırılmaması Halinde Sigortacıya İhbarsız Fesih Hakkı Tanıyan TTK Maddelerinin Anayasa Mahkemesince İptal Edilmesi )
537 SAYILI KHK ( Bu KHK'nın TTK Maddelerindeki Değişiklerinin Anayasa Mahkemesinin İptal Kararı İle Yürürlükten Kalkmış Olduğunun Gözetilmesi )
POLİÇE VE RİZİKO ( Dava Konusu Poliçe ve Riziko Tarihlerinin Anayasanın İptal Kararı Tarihinden Sonra Olduğunun Yürürlük Kanunları Açısından Dikkate Alınmasının Gerekmesi )
TEMERRÜT ( Kasko Sigorta Tazminatının Tahsili - Dava Konusu Olay Hakkında Borçlar Hukuku Genel Hükümlerinin Uygulama Alanı Bulması )
SÖZLEŞMENİN SONA ERDİRİLMESİ ( Sözleşmesinin Borçlar Hukukundan Doğan Temerrütte Dayalı Fesih Hali Dışında Özel Bir Düzenlemeyle Sona Erdirilememesi )
İHTAR ( Borçlar Genel Hükümleri Açısından Temerrüt Hükümlerinin Uygulanması İçin İhtarın Lüzumlu Olması )
USULÜNE UYGUN İHTAR ( Taraflar Arasındaki Uyuşmazlıkta Temerrüt Hükümlerinin Uygulanması İçin Lüzumlu Olan İhtarın Yapılmadığının Dikkate Alınmasının Gerekmesi )
MAL SİGORTALARINDA SİGORTANIN KONUSU ( Mal Sigortasından Sigortalanın Konusunu Menfaatin Oluşturması )
HARİCEN SATIM ( Aracın Haricen Satın Alınması 2918 Sayılı Yasa Gereği Geçersizsede Bu Durumun Sigorta Aktine Mani Olmadığının Gözetilmesinin Gerekmesi )
TEMLİKNAME ( Davacı İle Dava Dışı Araç Maliki Arasında Düzenlenen Temliknameye Dayalı Temlik Alan Sıfatıyla Dava Hakkının Mevcut Olduğunun Kabul Edilmesi )
DAVA HAKKI ( Davacı İle Dava Dışı Araç Maliki Arasında Düzenlenen Temliknameye Dayalı Temlik Alan Sıfatıyla Dava Hakkının Mevcut Olduğunun Kabul Edilmesi )"
162Y14.HD25.11.2002E. 2002/5800 K. 2002/7937"KAT KARŞILIĞI İNŞAAT SÖZLEŞMESİ ( Arsa Sahibi ile Yüklenici Arasında Kat Karşılığı İnşaat Akdi Düzenlendiğinde ve Sözleşme Koşulları Yerine Getirildiğinde Yüklenicinin Kişisel Hak Kazanması )
TESCİL İSTEYEBİLME ( Yüklenicinin veya Onun Halefi Olan Üçüncü Kişinin Tescil İsteyebilmesi için Yüklenicinin İnşaat Sözleşmesinden Doğan Tüm Edimini Yerine Getirmesinin Gerekmesi )
İNŞAATIN NOKSAN BIRAKILMASI ( İnşaata Devam Edilememesi Halinde Yükleniciden Daire Alanların İnşaata Devam Etmelerine Arsa Sahibinin Yazılı Olarak veya Zımmen Muvafakat Edebilmesi )
ALACAĞIN TEMLİKİ ( Yüklenicinin Sözleşme Uyarınca Kendisine Bırakılan Bağımsız Bölümü Yazılı Olmak Koşulu ile Üçüncü Kişiye Temlik Edebilmesinin Mümkün Olması )
ARSA SAHİBİNDEN TESCİL İSTEME ( Eksikliklerin Tahammülü Mümkün Boyutta Bulunması Halinde Noksan İşlerin Parasal Değerinin Arsa Sahiplerine Ödenmesi Koşulu ile Tescil Yoluna Gidilebilmesi )"
162Y11.HD1.11.2002E. 2002/10007 K. 2002/9843"TAŞIMA SÖZLEŞMESİNE AYKIRILIKTAN KAYNAKLANAN KAR KAYBININ TAZMİNİ TALEBİ ( Taşıma Sözleşmesinde Alacağın Temlikinin Yasaklanmış Olması - Davacı Vekili Olarak Görev Yapan Kişiye Temlik Yapılmasının Geçerliliği )
ALACAĞIN TEMLİKİ İŞLEMİNİN GEÇERLİLİĞİ ( Taşıma Sözleşmesine Aykırılıktan Kaynaklanan Kar Kaybının Tazmini Davasında - Sözleşmede Alacağın Temlikinin Yasaklanmış Olması ve Temellük Edenin Davacının Vekili Olarak Davayı Açmış Olması )
TAZMİNAT TALEBİ ( Taşıma Sözleşmesine Aykırılık Nedeniyle Uğranılan Kar Kaybı İçin - Alacağın Temliki Sözleşmeyle Yasaklanmış Olmasına Rağmen Temlik Alanın Davacı Sıfatıyla Dava Kabul Edilmesinin Hatalı Olması )
VEKİL SIFATIYLA DAVAYI AÇAN AVUKATIN SONRADAN DAVA KONUSU ALACAĞI DEVRALMASI ( Temlikin Geçerliliği ve Taraf Sıfatının Kazanılıp Kazanılamayacağı )
MÜDDEABİHİN TEMLİKİ ( Taşıma Sözleşmesine Aykırılıktan Kaynaklanan Kar Kaybının Tazmini Davasında - Sözleşmede Alacağın Temlikinin Yasaklanmış Olması ve Temellük Edenin Davayı Vekil Sıfatıyla Açmış Olması )"
162Y14.HD17.10.2002E. 2002/4563 K. 2002/6928"SATIŞ VAADİ SÖZLEŞMESİ ( Doğan Kişisel Hakkın Alacağın Temliki Hükümleri Gereği Yine Satış Vaadi Sözleşmesi İle Devrinin Geçerliliği )
ALACAĞIN TEMLİKİ ( Satış Vaadi Sözleşmesinden Doğan Kişisel Hak - Alacağın Temliki Hükümleri Gereği Yine Satış Vaadi Sözleşmesi İle Devrinin Geçerliliği )
KİŞİSEL HAK ( Satış Vaadi Sözleşmesinden Doğan - Alacağın Temliki Hükümleri Gereği Yine Satış Vaadi Sözleşmesi İle Devrinin Geçerliliği )"
162Y12.HD5.7.2002E. 2002/13462 K. 2002/14707"BANKA TARAFINDAN VERİLEN TEMİNAT MEKTUBU ( Teminat mektubunun niteliği - Teminat olarak verilen borcun tahsilinden sonra kalan bakiyenin bir başka dosya borcundan dolayı haczedilemeyeceği )
TEMİNAT MEKTUBUNUN HACZİ ( Teminat mektubunun niteliği - Teminat olarak verilen borcun tahsilinden sonra kalan bakiyenin bir başka dosya borcundan dolayı haczedilemeyeceği )"
162Y14.HD17.6.2002E. 2002/4496 K. 2002/4762"TAPU İPTALİ VE TESCİL ( Kat Karşılığı İnşaat Sözleşmesi Uyarınca Yüklenici Tarafından Yapılması Taahhüt Edilen Edimlerin Eksik Bırakılması )
KAT KARŞILIĞI İNŞAAT SÖZLEŞMESİ ( İnşaatın Fiilen Sözleşmeye Uygun Olarak Yüklenici Tarafından Yapılmasının Taahhüt Edilmesi )
İSKAN RUHSATI ( İskan Kaydı İşçi Prim Bodroları Vergi Resim Harç ve Cezalara İlişkin Tüm Masrafların Yüklenici Tarafından Yapılmasının Gerekliliği )
TESCİL ( Arsa Sahibi ile Yüklenicinin Oturma Ruhsatı Alınmasını Yükleniciye Sözleşme ile Yüklemeleri ve Ondan Bağımsız Bölüm Temellük Eden Kişileri de Sözleşmenin Bağlaması )
YÜKLENİCİNİN EDİMİNİ YERİNE GETİRDİĞİNİN KABULÜ ( İskan Ruhsatının da Onun Tarafından Alınmasının Gerekmesi )"
162Y14.HD13.6.2002E. 2002/1489 K. 2002/4634"TAPUDA KAYITLI TAŞINMAZIN DEVRİ ( Yapım Aşamasındaki İnşaatta Devre Mülk Hakkı - Sözleşmenin Resmi Şekil Şartına Uyulmadan Yapılması )
DEVRE MÜLK HAKKI ( Tescil Davası - Resmi Şekil Şartına Uyulmadan Satın Alınmasının Geçerli Olabileceği )
CEBRİ TESCİL DAVASI ( Devre Mülk Hakkına Konu Payı ve Dönemi Belirleyerek Tescil Kararı Verme Olanağı Bulunmadığı )
HARİCEN SATIŞ ( Yapım Aşamasındaki İnşaatta Devre Mülk Hakkı - Sözleşmenin Resmi Şekil Şartına Uyulmadan Yapılması/Geçerli Olabileceği )
DÜRÜSTLÜK KURALINA AYKIRILIK ( Devre Mülk Hakkının Haricen Satışı - Karşı Taraf Edimlerini İfa Ettiği Halde Şekil Sakatlığına Dayanmak )
TAPU İPTALİ VE TESCİL ( Devre Mülk Hakkının Haricen Satışı - Resmi Şekil Şartına Uyulmadan Satın Alınmasının Geçerli Olabileceği )"
162Y15.HD10.6.2002E. 2002/1885 K. 2002/3123"BİLİRKİŞİNİN İHTİSAS ALANI ( İhtisas Alanına Girmediği Halde İmza İncelemesi Yapması - Sözleşmede Belirtilen Şartlara Aykırılık Yüklenicinin Halinde Daireleri Devralan 3. Kişilerin Zararlarını Karşılaması Gereği )
SÖZLEŞME HÜKÜMLERİ ( Sözleşmedeki Gecikme Tazminatı İfadesinin Cezai Şart Olduğu - Sözleşmede Belirtilen Şartlara Aykırılık Yüklenicinin Halinde Daireleri Devralan 3. Kişilerin Zararlarını Karşılaması Gereği )
ALACAĞIN TEMLİKİ ( Kat Karşılığı İnşaat Sözleşmesinde Arsa Sahibinin Kendine İsabet Eden Dairelerin Bir Kısmının 3. Kişilere Devrinin Hukuki Niteliği )"
162Y14.HD6.5.2002E. 2002/3069 K. 2002/3536"KAT KARŞILIĞI İNŞAAT SÖZLEŞMESİ ( Yükleniciden Satın Alınan Bağımsız Bölümün Tescili Davası )
YÜKLENİCİDEN ALINAN BAĞIMSIZ BÖLÜMÜN TESCİLİ DAVASI ( İnşaattaki Eksikliğin Tahammül Edilebilir Sınırlarda Olması )
TAPU İPTALİ VE TESCİL ( Kat Karşılığı İnşaat Sözleşmesi-Yükleniciden Satın Alınan Bağımsız Bölüm )
İSKAN RUHSATI ( Yüklenici Tarafından Alınacağının Kararlaştırılması-Yükleniciden Satın Alınan Bağımsız Bölümün Tescili Davası )"
162Y13.HD24.4.2002E. 2002/2992 K. 2002/4526"ALACAK DAVASI ( Davalının İmar Aidatları ve Genel Giderleri Olarak Ödemesi Gereken Meblağı Ödememesi )
ALACAĞIN TEMLİKİ ( Dava Dışı Kooperatif ile Yapılan Eser Sözleşmesi Gereğince Düşen Bağımsız Bölümün Davalıya Satılmasının Alacağın Temliki Niteliğinde Olması )
BAĞIMSIZ BÖLÜM HİSSESİNİ TEMLİK ALANIN KOOPERATİFE ÜYE OLMAMASI ( Satış Bedeli Ödendikten Sonra İnşaat Bitinceye Kadar Kooperatif Üyesi Gibi İmar Aidatı ve Genel Giderleri Ödemesi )
TEMLİK ALANIN SORUMLULUĞU ( Satışa Konu Hisseye Düşen Oranda Davacının Kooperatife Ödemekle Yükümlü Olduğu ve Sözleşme ile Ödemeyi Üstlendiği Miktardan Sorumlu Olması )"
162Y14.HD19.4.2002E. 2002/2697 K. 2002/3044"KAT KARŞILIĞI İNŞAAT SÖZLEŞMELERİ ( Yükleniciden Sözleşmeden Doğan Kişisel Hakkını Devralanların Arsa Sahibine Karşı Talepte Bulunup Bulunamaması )
KİŞİSEL HAKKA DAYALI TAPU İPTALİ VE TESCİL ( Yüklenicinin İnşaat Sözleşmesine Dayanan Şahsi Hakkının Temellük Edilmesi )
İSKAN RUHSATI ALINMASI İÇİN MEHİL TANINMASI ( Yüklenicinin İnşaat Sözleşmesine Dayanan Şahsi Hakkını Temellük Edenlerin Hak Talep Edebilmeleri İçin )
FİİLİ VE HUKUKİ BİTMİŞLİK ( Yüklenicinin İnşaat Sözleşmesine Dayanan Şahsi Hakkını Temellük Edenlerin Hak Talep Edebilmeleri İçin )"
162Y14.HD12.4.2002E. 2002/2090 K. 2002/2803"TAPU İPTALİ VE TESCİL ( Eser Sözleşmesi Gereği Yükleniciye Düşen Bağımsız Bölümün Satış Sözleşmesi ile Satın Alınması Nedeniyle )
KAT KARŞILIĞI İNŞAAT SÖZLEŞMESİ ( Yüklenicinin Arsa Sahibinden İnşaat Sözleşmesine Göre Edimine Karşılık Olarak Verilecek Daireleri Üçüncü Şahıslara Temliki )
ALACAĞIN TEMLİKİ ( Yüklenicinin Arsa Sahibinden İnşaat Sözleşmesine Göre Edimine Karşılık Olarak Verilecek Daireleri Üçüncü Şahıslara Temliki )
YÜKLENİCİNİN SORUMLULUĞU ( Arsa Sahibinden Yaptığı İş Karşılığı Alacağı Daireleri Temlik Etmesinin Geçerliliği İçin Edimini Yerine Getirmesinin Gerekmesi )
EDİMLERİN YERİNE GETİRİLMESİ ( Yüklenicinin Edimini Yerine Getirmesi Durumunda Kişisel Hakkına Dayanarak Alacağını Temlik Edebilmesi )
FİZİKİ GERÇEKLEŞME ORANI ( Yüklenicinin Ediminden Çok Az Bir Kısmını Yerine Getirmemiş Olması )"
162Y11.HD26.3.2002E. 2001/10867 K. 2002/2773"ANONİM ŞİRKET PAY DEVRİNİN İPTALİ ( İhraç Edilmemiş Nama Yazılı Çıplak Payların Alacağın Temliki Suretiyle Devredilebilmesi )
ALACAĞIN TEMLİKİ ( İhraç Edilmemiş Nama Yazılı Çıplak Payların Alacağın Temliki Suretiyle Devredilebilmesi )
İHRAÇ EDİLMEMİŞ NAMA YAZILI ÇIPLAK PAYLAR ( Payların Alacağın Temliki Suretiyle Devredilebilmesi )
NAMA YAZILI ÇIPLAK PAYLAR ( İhraç Edilmemiş Nama Yazılı Çıplak Payların Alacağın Temliki Suretiyle Devredilebilmesi )"
162Y15.HD18.3.2002E. 2001/5501 K. 2002/1188"DEVİR YASAĞI ( Sözleşmede Alacağın Temliki Hükümlerine Dayanılarak Arsa Sahibinden Hak talep Edilmesinin Mümkün Olmaması )
ALACAĞIN TEMLİKİ ( Sözleşme Hükümleri Uyarınca Alacağın Temliki Hükümleri Uyarınca Arsa Sahibinden Hak Talep Edilemeyeceği )
ADİ ŞİRKET ORTAKLARI ( Adi Şirket Ortaklarının Adi Ortaklıktan Doğan Alacaklarını Tahsil Edebilmeleri için Şirketin Tasfiye Edilmesinin Zorunluluğu )
ORTAĞIN ŞİRKETTEN OLAN ALACAĞI ( Şirkette Bulunan Alacağını Şirketin Tasfiye Edilmesinden Önce Talep edemeyecek olması )
ADİ ORTAKLIĞIN FESHİ ( Şirket Ortaklarının Adi Ortaklıktan Doğan Alacaklarını Tahsil Edebilmeleri için Şirketin Tasfiye Edilmesinin Zorunluluğu )"
162Y13.HD18.3.2002E. 2002/644 K. 2002/2725"TAZMİNAT DAVASI ( Davalı Müteahhidin Yaptığı Binanın Kat Karşılığı İnşaat Sözleşmesine Uygun Yapılmaması Nedeniyle )
KAT KARŞILIĞI İNŞAAT SÖZLEŞMESİ ( Husumet )
BAĞIMSIZ BÖLÜMLERDEKİ AYIP VE EKSİKLİKLER İÇİN DAVA AÇILMASI ( Dava Açma Hakkı )
HUSUMET ( Bağımsız Bölümlerdeki Ayıp ve Eksiklikler İçin Dava Açma Hakkı )"
162Y12.HD15.3.2002E. 2002/2949 K. 2002/5343"İTİRAZIN KALDIRILMASI ( Takip Dayanağı Senetlerde Tanzim Yerinin Yazılı Olmaması-Kambiyo Senedi Niteliği Taşımadığından Senetteki Hakkın Ciro İle Devrinin Mümkün Olmaması )
SENETTE TANZİM YERİNİN YAZILI OLMAMASI ( Senet Kambiyo Senedi Niteliği Taşımadığından Senetteki Hakkın Ciro İle Devrinin Mümkün Olmaması )
KAMBİYO SENEDİ NİTELİĞİ ( Senette Tanzin Yerinin Yazılı Olmaması Nedeniyle Kambiyo Senedi Niteliğinin Olmaması )
CİRO İLE İNTİKAL ( Senedin Kambiyo Senedi Niteliğinin Olmaması Nedeniyle Ciro İle Devrinin Mümkün Olmaması )"
162Y14.HD14.3.2002E. 2002/1376 K. 2002/1818"TAPU İPTALİ VE TESCİL ( Yükleniciden Eser Sözleşmesi Uyarınca Alınan Pay Nedeniyle )
YÜKLENİCİNİN KİŞİSEL HAK KAZANMASI ( Yüklenici ve Arsa Sahibi Kat Karşılığı İnşaat Yapılması Hususunda Anlaştıklarında ve Anlaşma Koşulları Yerine Getirildiğinde Kazanılması )
TEMLİK ( Yüklenicinin Edimini Yerine Getirmesi Durumunda Arsa Sahibinin Onayını Almadan Kişisel Hakkını Üçüncü Kişiye Devredebilmesi )"
162Y12.HD11.3.2002E. 2002/3597 K. 2002/4903"KAMBİYO SENEDİNE İLİŞKİN TAKİBİN TEMLİKNAME İLE YENİ ALACAKLIYA İNTİKALİ ( Usulüne uygun düzenlenmiş temlikname ile devralınan alacağın temlik alacaklısınca takip edilebileceği - İcra takibinin borçlunun mirasçılara karşı devam ettirilmesinde uygulanacak usul / Murise karşı kesinleşmiş icra takibinde mirasçıların itiraz edebileceği ve edemeyeceği hususlar )
MİRASÇILAR HAKKINDAKİ TAKİP ( Usulüne uygun düzenlenmiş temlikname ile devralınan alacağın temlik alacaklısınca takip edilebileceği - İcra takibinin borçlunun mirasçılara karşı devam ettirilmesinde uygulanacak usul / Murise karşı kesinleşmiş icra takibinde mirasçıların itiraz edebileceği ve edemeyeceği hususlar )
MİRASÇILARIN İTİRAZI ( Usulüne uygun düzenlenmiş temlikname ile devralınan alacağın temlik alacaklısınca takip edilebileceği - İcra takibinin borçlunun mirasçılara karşı devam ettirilmesinde uygulanacak usul / Murise karşı kesinleşmiş icra takibinde mirasçıların itiraz edebileceği ve edemeyeceği hususlar )"
162Y14.HD18.2.2002E. 2002/1066 K. 2002/1155"TAPU İPTALİ VE TESCİL ( Satış Vaadi Sözleşmesine Dayalı )
SATIŞ VAADİ SÖZLEŞMELERİ ( Şahsi Hak Doğurması-Alacağın Üçüncü Kişiye Temlik Edebilmesi )
ŞAHSİ HAK DOĞURAN SÖZLEŞME ( Satış Vaadi Sözleşmesinin Şahsi Hak Doğurması-Alacağın Üçüncü Kişiye Temlik Edebilmesi )
TEMLİK ( Satış Vaadi Sözleşmesinin Şahsi Hak Doğurması-Alacağın Üçüncü Kişiye Temlik Edebilmesi )
YABANCI UYRUKLULAR ( Yabancıların Kazandıkları Kişisel Hakkı Üçüncü Kişiye Temlik Edebilmesi )"
162Y19.HD31.1.2002E. 2001/9619 K. 2002/714"SIRA CETVELİNE İTİRAZ ( İlk Hacizden Sonra Davacı Lehine Yapılan Temlik İşleminin Yasaya Uygun Olması )
İLK HACİZDEN SONRA DAVACI LEHİNE YAPILAN TEMLİK İŞLEMİ ( İşlemin Yasaya Uygun Olması )
TEMLİK İŞLEMİ ( İlk Hacizden Sonra Davacı Lehine Yapılan Temlik İşleminin Yasaya Uygun Olması )"
162Y14.HD31.1.2002E. 2002/276 K. 2002/549"TAPU İPTALİ VE TESCİL ( Kişisel Hakka Dayalı )
KİŞİSEL HAKKA DAYALI TAPU İPTALİ VE TESCİL ( Yükleniciden Satın Alınan Bağımsız Bölümlerin Tescili Talebi )
KAT KARŞILIĞI İNŞAAT SÖZLEŞMESİ ( Yükleniciye Bırakılan Bağımsız Bölümler Üzerinde Yüklenicinin Kişisel Hak Sahibi Olması-Bu Hakkın Edimin Yerine Getirilmesi Durumunda Kazanılması )
YÜKLENİCİNİN EDİMİNİ YERİNE GETİRMESİ ( Yükleniciden Bağımsız Bölüm Alan Kişinin Tescil Talebinde Bulunabilmesi )"
162Y14.HD28.12.2001E. 2001/8410 K. 2001/9030"TAPU İPTALİ VE TESCİL ( Yükleniciden Satın Almaya Dayalı )
KAT KARŞILIĞI İNŞAAT SÖZLEŞMESİ ( Sözleşme Yapıldığında Yüklenicinin Kişisel Hak Kazanması-Yazılı Olmak Şartıyla Kişisel Hakkın Üçüncü Kişiye Temlik Edilebilmesi )
YÜKLENİCİNİN SORUMLULUĞU ( Üçüncü Kişiye Karşı Temlik Ettiği Kişisel Hakkının İfade Etmesi İçin Edimini Yerine Getirmesinin Gerekmesi )"
162Y14.HD24.12.2001E. 2001/8378 K. 2001/8836"TAPU İPTALİ VE TESCİL ( Yazılı Olmak Kaydıyla Kişisel Hakkın Üçüncü Kişilere Devrinin Mümkün Olması )
ŞAHSİ HAKKIN DEVRİ ( Yazılı Olmak Kaydıyla Kişisel Hakkın Üçüncü Kişilere Devrinin Mümkün Olması )
YAZILI OLMAK ŞARTI ( Kişisel Hakkın Üçüncü Kişilere Devrinin Mümkün Olması )"
162Y14.HD20.11.2001E. 2001/7759 K. 2001/8069"YÜKLENİCİNİN KİŞİSEL HAK KAZANMIŞ OLMASI ( Yükleniciden Harici Sözleşmeyle Bağımsız Bölüm Temellük Eden Üçüncü Kişinin Adına Tescil İsteyebilmesi İçin )
İNŞAAT SÖZLEŞMESİ ( Yükleniciden Bağımsız Bölümü Temellük Edenin Tapu İptali ve Tescil İsteyebilmesinin Şartları )
TAPU İPTALİ VE TESCİL ( Yüklenicinin Harici Sözleşmeyle Üçüncü Kişiye Bağımsız Bölüm Temlik Etmesi )"
162Y14.HD16.11.2001E. 2001/7306 K. 2001/7991"KİŞİSEL HAKKA DAYALI TAPU İPTALİ VE TESCİL ( Yükleniciden Temellük Edilen Hakkın Dava Yoluyla Arsa Sahibine Karşı İleri Sürülmesi )
KAT KARŞILIĞI İNŞAAT SÖZLEŞMESİ ( Sözleşme Uyarınca Yüklenicinin Edim Borcunu Tam Olarak Yerine Getirip Getirmediğinin Belirlenmesi )
ALACAĞIN TEMLİKİ ( Yükleniciden Temellük Edilen Hakkın Dava Yoluyla Arsa Sahibine Karşı İleri Sürülmesi Halinde Yüklenicinin Edim Borcunu Yerine Getirip Getirmediğinin Belirlenmesi )
TAPU İPTALİ VE TESCİL ( Kişisel Hakka Dayalı )"
162Y14.HD8.11.2001E. 2001/6690 K. 2001/7639"KAT KARŞILIĞI İNŞAAT SÖZLEŞMESİ ( Yüklenicinin Sözleşmeyle Devrettiği Bağımsız Bölüm Nedeniyle Arsa Sahibinin Sorumluluğu-Eksik İşler Bedelinin Depo Ettirilmesi )
TAPU İPTALİ VE TESCİL ( Kat Karşılığı İnşaat Sözleşmesi-Yüklenicinin Sözleşmeyle Devrettiği Bağımsız Bölüm Nedeniyle Arsa Sahibinin Sorumluluğu )
EKSİK İŞLER BEDELİNİN DEPO ETTİRİLMESİ ( Kat Karşılığı İnşaat Sözleşmesi-Yüklenicinin Sözleşmeyle Devrettiği Bağımsız Bölüm Nedeniyle Arsa Sahibinin Sorumluluğu )"
162Y12.HD8.11.2001E. 2001/17208 K. 2001/18259"CİRANTAYA YAPILAN ÖDEME ( Borçluyu Takip Alacaklısı Hamile Karşı Sorumluluktan Kurtaramayacağı )
ALACAĞIN TEMLİKİ HÜKÜMLERİNİN UYGULANAMAMASI ( Çek İbrazdan Önce Ciro Edilmiş Olduğundan Ödemenin Cirantaya Yapılamaması )
ÇEK TAKİBE KONDUKTAN SONRA CİRANTAYA YAPILAN ÖDEME ( Borçluyu Takip Alacaklısına Karşı Sorumluluktan Kurtarmaması )"
162Y14.HD6.11.2001E. 2001/6501 K. 2001/7594"MÜDDEABİHİN DAVA SIRASINDA TEMLİKİ ( Muvazaa-İspat Yükü )
İSPAT YÜKÜ ( Muvazaa-Müddeabihin Dava Sırasında Başkasına Temlik Edilmesi )
MUVAZAA ( İspat Yükü-Müddeabihin Dava Sırasında Başkasına Temlik Edilmesi )"
162Y14.HD18.10.2001E. 2001/5681 K. 2001/6884"KAT KARŞILIĞI İNŞAAT SÖZLEŞMESİ ( Yükleniciden Alınan Dairenin Tescilinin İstenebilmesi İçin Yüklenicinin Edimini Tam Olarak Yerine Getirmesi Şartı )
İNŞAAT SÖZLEŞMESİNDE YÜKLENİCİNİN EDİMİNİ TAM OLARAK YERİNE GETİRMEMESİ ( Yükleniciden Daire Satın Alan Davacının Tescil Talebinin Reddi )
YÜKLENİCİDEN DAİRE SATIN ALAN KİŞİNİN TESCİL TALEBİ ( Kat Karşılığı İnşaat Sözleşmesinde Yüklenicinin Edimini Tam Olarak Yerine Getirmemesi )"
162Y14.HD11.10.2001E. 2001/5416 K. 2001/6603"TAPU İPTALİ VE TESCİL ( Satış Vaadi Sözleşmesi )
SATIŞ VAADİNE DAYALI TAPU İPTALİ VE TESCİL ( Arsa Sahipleri İle Yüklenici Arasındaki Sözleşmeye Göre Yapılan Binadaki Bağımsız Bölümün Yükleniciden Satın Alınması )
ARSA PAYI KARŞILIĞI İNŞAAT SÖZLEŞMESİ ( Yüklenicinin Bu Sözleşmeden Doğan Edimlerini Yerine Getirmesi Durumunda Kişisel Hak Kazanması )
YÜKLENİCİNİN KİŞİSEL HAKKI ( Arsa Payı Karşılığı İnşaat Sözleşmesinde Yüklenicinin Edimlerini Yerine Getirmesi Durumunda Kişisel Hak Kazanması )
TEMLİK ( Yüklenicinin Kişisel Hakkı Gereği Yazılı Olmak Kaydıyla Hakkını Üçüncü Kişilere Temlik Edebilmesi )"
162Y14.HD5.10.2001E. 2001/5315 K. 2001/6361"TAPU İPTALİ VE TESCİL DAVASINDA YÜKLENİCİNİN EDİMİNİ YERİNE GETİRİP GETİRMEDİĞİNİN İNCELENMESİ ( Yükleniciden Daire Satın Alan Kişinin Açtığı )
KAT KARŞILIĞI İNŞAAT SÖZLEŞMESİ ( Yükleniciden Daire Satın Alan Kişinin Tescil İsteyebilmesi İçin Yüklenicinin Edimini Yerine Getirmiş Olması Gereği )
YÜKLENİCİDEN DAİRE SATIN ALAN KİŞİNİN TESCİL TALEBİ ( Yüklenicinin Edimini Noksansız Yerine Getirmiş Olması Mecburiyeti )
ESER SÖZLEŞMESİNDE YÜKLENİCİ PAYINA DÜŞEN DAİREYİ SATIN ALAN KİŞİNİN TESCİL TALEBİ ( Yüklenicinin Edimini Noksansız Yerine Getirmiş Olması Mecburiyeti )"
162Y14.HD2.10.2001E. 2001/5026 K. 2001/6202"KAT KARŞILIĞI İNŞAAT SÖZLEŞMESİ ( Yükleniciden Payına Düşen Daireyi Satın Alan Davacının Tescil Talebi - Yüklenicinin Edimini Yerine Getirmemiş Olması )
YÜKLENİCİDEN PAYINA DÜŞEN DAİREYİ SATIN ALAN DAVACININ TESCİL TALEBİ ( Yüklenicinin Edimini Eksiksiz Yerine Getirmesi Koşulu )
TESCİL İSTENEBİLMESİ İÇİN YÜKLENİCİNİN EDİMİNİ YERİNE GETİRMİŞ OLMASI ŞARTI ( Kat Karşılığı İnşaat Sözleşmesinde Yüklenici Payına Düşen Daireyi Satın Alan Davacı )"
162Y14.HD20.9.2001E. 2001/4798 K. 2001/5758"TAPU İPTALİ VE TESCİL ( Şahsi Hakka Dayalı )
YÜKLENİCİYE BIRAKILAN BAĞIMSIZ BÖLÜM ( Yükleniciden Satın Alınan Taşınmazın Tescili İstemi )
İNŞAATIN TAMAMLANMASI ŞARTI ( Yüklenicinin ve Onun Halefi Olan Üçüncü Kişilerin Tescil Talep Edebilmesi İçin )"
162Y15.HD28.6.2001E. 2001/1424 K. 2001/3548"TAPU İPTALİ VE TESCİL DAVASI ( Kat Karşılığı İnşaat Sözleşmesine Dayanarak Bağımsız Bölümün Tescilinin İstenmesi )
KAT KARŞILIĞI İNŞAAT SÖZLEŞMESİ ( Sözleşmede Hangi Bağımsız Bölümün Yüklenici Adına Tescil Olunacağı Açıkça Belirtildiğinden Mahkemenin Sözleşme Hükümleri Doğrultusunda Tescil Yapması )
YAPI KULLANMA İZNİ ( Yapının Teslimi Yapı Kullanma İzni Alınması Koşuluna Bağlandığından Bu İzin Alınmadan Daha Önce Yapılan Eylemli Teslimin Yasal Teslim Sayılmaması )
AYIPLI TESLİM ( Kat Karşılığı İnşaat Sözleşmesinde Ortak Yerlere İlişkin Ayıplı Teslim Halinde Arsa Sahiplerinin Payı Oranında Hüküm Kurulmasının Gerekmesi )
SÖZLEŞME HÜKÜMLERİNE UYMAMA ( Kat Karşılığı İnşaat Sözleşmesinde Ortak Yerlerin Eksik ve Ayıplı Teslimi Halinde Arsa Sahiplerinin Payı Oranında Hüküm Kurulmasının Gerekmesi )"
162Y19.HD14.6.2001E. 2001/3720 K. 2001/4583"MENFİ TESBİT ( Banka Tarafından Senetlerin Bankada Bulunduğu İhbar Edilmişse Senet Lehdarına Değil Hamile Ödeme Yapılmasının Gerekmesi )
KÖTÜNİYET ( Banka Tarafından Senetlerin Bankada Bulunduğu İhbar Edilmişse Senet Lehdarına Değil Hamile Ödeme Yapılmasının Gerekmesi )
ALACAĞIN TEMLİKİ ( Banka Tarafından Senetlerin Bankada Bulunduğu İhbar Edilmişse Senet Lehdarına Değil Hamile Ödeme Yapılmasının Gerekmesi )
BANKA İHBARI ( Banka Tarafından Senetlerin Bankada Bulunduğu İhbar Edilmişse Senet Lehdarına Değil Hamile Ödeme Yapılmasının Gerekmesi )
İHBARNAME ( Banka Tarafından Senetlerin Bankada Bulunduğu İhbar Edilmişse Senet Lehdarına Değil Hamile Ödeme Yapılmasının Gerekmesi )"
162Y1.HD8.6.2001E. 2001/5017 K. 2001/7032"ARSA PAYI KARŞILIĞI İNŞAAT SÖZLEŞMESİ ( Yükleniciden Haricen Alınan Bağımsız Bölümler-Tapu İptali ve Tescil )
KİŞİSEL HAKKIN TEMLİKİ ( Kat Karşılığı İnşaat Sözleşmesi-Yüklenicinin Kendine Düşen Bağımsız Bölümleri Temlik Etmesi )
TAPU İPTALİ VE TESCİL ( Yükleniciden Haricen Alınan Bağımsız Bölümler )"
162Y14.HD28.5.2001E. 2001/3619 K. 2001/4014"İNŞAAT SÖZLEŞMESİ ( Yükleniciden Payına Düşen Daireyi Devralan Kişinin Yüklenicinin Eksik Bıraktığı İşlerden Sorumluluğu )
İSKAN RAPORU ALMAYAN YÜKLENİCİNİN EKSİK İŞLER BEDELİNDEN SORUMLULUĞU ( Payına Düşen Daireyi Üçüncü Kişiye Devri Halinde Sorumluluğun Geçmesi )
EKSİK İŞLER BEDELİNDEN MESULİYET ( Yükleniciden Payına Düşen Daireyi Devralan Üçüncü Kişinin Tapu İptali ve Tescil Talebinde )
TAPU İPTALİ VE TESCİL TALEBİ ( Müteahhitten Payına Düşen Daireyi Haricen Satın Alan Üçüncü Kişinin Eksik İşler Bedelinden Sorumluluğu )
YÜKLENİCİDEN PAYINA DÜŞEN DAİREYİ HARİCEN SATIN ALAN ÜÇÜNCÜ KİŞİ ( Eksik İşler Bedelinden Yüklenicinin Halefi Olarak Sorumlu Olması )"
162Y13.HD10.5.2001E. 2001/4234 K. 2001/5084"MÜTEAHHİTTEN EKSİK İŞLER BEDELİ VE PROJEYE AYKIRILKLAR NEDENİYLE TAZMİNAT TALEBİ ( Kat Karşılığı Yapılan İnşaattan Daire Satın Alan Davacı )
KAT KARŞILIĞI İNŞAAT SÖZLEŞMESİ ( Eksik İşler ve Projeye Aykırılıklar Nedeniyle Müteahhitten Tazminat Talebi )
TEMLİKNAME İBRAZI MECBURİYETİ ( Kat Karşılığı İnşaat Sözleşmesinde Daire Satın Alan Kişinin Projeye Aykırılık Nedeniyle Tazminat Talebi )"
162Y14.HD1.5.2001E. 2001/1855 K. 2001/3233"YÜKLENİCİNİN DE DAVAYA DAHİL EDİLMESİ MECBURİYETİ ( Yükleniciden Alınan ve Arsa Sahibinin Üzerine Kayıtlı Daire İçin Açılan Davada )
TAPU İPTALİ VE TESCİL DAVASI ( Kat İrtifakı Kurulurken Arsa Sahibi Adına Kaydedilen Yüklenicinin Payı Bağımsız Bölümü Satın Alan Kişinin )
KAT KARŞILIĞI İNŞAAT SÖZLEŞMESİ ( Sözleşmede Yükleniciye Ayrılan Bölümlerin Kat İrtifakı Kurulurken Arsa Sahibi Adına Tescili )
YÜKLENİCİDEN PAYINA DÜŞEN BAĞIMSIZ BÖLÜMÜ SATIN ALAN ÜÇÜNCÜ KİŞİ ( Arsa Sahibi Adına Kayıtlı Bağımsız Bölüm İçin Tapu İptali ve Tescil Talebi )
HARİCİ SATIŞA DAYALI TAPU İPTALİ VE TESCİL TALEBİ ( Yükleniciden Bağımsız Bölüm Satın Alan Üçüncü Kişinin )"
162YHGK4.4.2001E. 2001/14-288 K. 2001/330"TAPU İPTALİ VE TESCİL ( Kat Karşılığı İnşaat Sözleşmesi - Yüklenici Veya Ondan Bağımsız Bölüm Satın Alan Kişinin Tescil İsteyebilmeleri İçin Yüklenicinin Edimini Eksiksiz Yerine Getirmiş Olması Gerektiği )
KAT KARŞILIĞI İNŞAAT SÖZLEŞMESİ ( Yüklenici Sözleşme Koşullarını Yerine Getirdiği Takdirde Kişisel Hak Kazanacağı - Kendisine Ayrılan Bağımsız Bölümlerin Mülkiyetinin Adına Nakledilmesini İsteyebileceği )
YÜKLENİCİNİN SÖZLEŞME KOŞULLARINI YERİNE GETİRMEMESİ ( Yüklenici Veya Ondan Bağımsız Bölüm Satın Alan Kişinin Tescil İsteyebilmeleri İçin Yüklenicinin Edimini Eksiksiz Yerine Getirmiş Olması Gerektiği )
YÜKLENİCİNİN EDİMİNİ KISMEN YERİNE GETİRMESİ ( İnşaatı % 81 İkmal Ettiği Kalan % 19 Noksanlığın Pek Az Boyutta Kabul Edilemeyeceği - Bu Noksanlığın Tutarının Parasal Olarak Karşılanması Yoluyla Tescil Cihetine Gidilemeyeceği )
İNŞAATIN % 81 ORANINDA BİTİRİLMESİ ( Tescili Talep Hakkı - Noksanlığın Tutarının Parasal Olarak Karşılanması Yoluyla Tescil Cihetine Gidilemeyeceği/% 19 Noksanlığın Pek Az Boyutta Kabul Edilemeyeceği )"
162Y14.HD30.3.2001E. 2001/1350 K. 2001/2081"TAPU İPTALİ VE TESCİL DAVASI ( Yükleniciden Satın Aldığı Bağımsız Bölüm İçin Üçüncü Kişinin )
ALACAĞIN TEMLİKİ HÜKÜMLERİ ( Müteahhitten Aldığı Bağımsız Bölüm İçin Üçüncü Kişinin Açtığı Tapu İptal ve Tescil Davasında )
YÜKLENİCİDEN ALDIĞI BAĞIMSIZ BÖLÜM İÇİN ÜÇÜNCÜ KİŞİNİN TAPU İPTALİ VE TESCİL TALEBİ ( Eksik İşler Bedeli Alınarak Tescilin Yapılacağı )
EKSİK İŞLER BEDELİNİ ÖDEME YÜKÜMLÜLÜĞÜ ( Yükleniciden Aldığı Bağımsız Bölüm İçin Tapu İptali ve Tescil Davası Açan Üçüncü Kişi )
İNŞAAT SÖZLEŞMESİNDE KATLANILABİLİR DERECEDE EKSİK İŞ ( Yüklenicinin Payını Temlik Alan Kişinin Eksik İşler Bedelinden Sorumluluğu )"
162Y15.HD19.3.2001E. 2000/5178 K. 2001/1331"KAT KARŞILIĞI İNŞAAT SÖZLEŞMESİ ( Arsa Sahibinden Tapuda Satın Aldığı Daireler Geç Ödenen Kişinin Gecikme Tazminatı Talebi)
GECİKME TAZMİNATI TALEBİ ( Kat Karşılığı Arsa Sözleşmeside Davacının Arsa Sahibinden Tapuda Satın Aldığı Dairelerin Geç Teslimi)
ALACAĞIN TEMLİKİ NİTELİĞİ ( Kat Karşılığı Arsa Sözleşmesinde Kendisine Düşen Katları Tapuda Satan Arsa Sahibi)"
162Y14.HD16.2.2001E. 2001/730 K. 2001/1159"TAPU İPTALİ VE TESCİL ( Yüklenicinin Kat Karşılığı İnşaat Sözleşmesinden Doğan Hakkını Üçüncü Kişiye Devredip Devredemeyeceği )
KAT KARŞILIĞI İNŞAAT SÖZLEŞMESİ ( Yüklenicinin Kendi Şahsi Hakkını Yazılı Olarak Üçüncü Kişiye Temlik Edebilmesi )
ALACAĞIN TEMLİKİ ( Müteahhidin Kat Karşılığı İnşaat Sözleşmesinden Kaynaklanan Şahsi Hakkını Temlik Etmesi )"
162Y14.HD29.1.2001E. 2001/142 K. 2001/419"TAPU İPTALİ VE TESCİL DAVASI ( Yüklenicinin İnşa Ettiği Binadan Nizalı Daireyi Haricen Davacıya Satması Bedelin Ödenmesi ve Buranın Tapudan Muvazaalı Olarak Başka Bir Şahsa Satması )
CEBRİ TESCİL DAVASI ( Yapımına Başlanılan Taşınmazda Bağımsız Bölüm Satımına İlişkin Geçerli Bir Sözleşme Olmadan Anlaşmayla Alıcının Borçlarını Ödemesi Uzun Süre Malik Gibi Kullanması )
YAZILI DELİL ( Yapımına Başlanılan Taşınmazda Bağımsız Bölüm Satımına İlişkin Geçerli Bir Sözleşme Olmadan Anlaşmayla Alıcının Borçlarını Ödemesini Yazılı Olarak İspatlaması )
YEMİNLE İSPAT ( Satım Sözleşmesinin Varlığı Yazılı Delille Kanıtlayamayan Davacının Sözleşmenin Var Olup Olmadığını Yeminle İspatlaması )
SATIŞIN BİLİNMESİ ( Çekişmeli Daireyi Sonradan Tapudan Satın Alan Diğer Davalının Haricen Satıldığını Bilerek Tapudan İktisap Etmesinin Tapunun İptali için Başlı Başına Neden Olmaması )"
162Y19.HD2.10.2000E. 2000/3070 K. 2000/6339"İPOTEĞİN FEKKİ TALEBİ ( Müflis Bankadan Alacağı Olan Kişiden Alacağın Temliki Yoluyla Borcuna Karşı Takas Talebi)
MÜFLİSE KARŞI ALACAK İHDASI ( Müflisin Takas Talebine İtirazı)
TAKAS TALEBİ ( Müflis Bankaya Borcuna Karşılık Bankadan Alacağı Olan Kişiden Temlik Ettiği Alacak İçin Borçlunun)"
162YHGK27.9.2000E. 2000/21-1158 K. 2000/1188"EMRE MUHARRER SENETLERİN ÜÇÜNCÜ KİŞİ ELİNDE HACZİ ( İstihkak Davası - Ciro Yapılmamış Olması )
CİRO VE TESLİM ŞARTI ( Emre Muharrer Senedin Devrinde - Cirosuz Senedin Başkasının Elinde Haczedilmesi Nedeniyle İstihkak Talebi )
İSTİHKAK TALEBİ ( Cirosuz Zilyedin Elinde Haczedilen Emre Muharrer Senetlerden Doğan )
SENET HACZİ ( Emre Muharrer Senetlerin Cirosuz Üçüncü Kişi Zilyedin Elinde Haczedilmesi - İstihkak Talebi )
ADİ SENET NİTELİĞİ ( Tanzim Tarihi Bulunmayan Senet - Alacağın Temliki Hükümlerine Göre Hakkın Devredilebilmesi )
ALACAĞIN TEMLİKİ HÜKÜMLERİNE GÖRE DEVİR ŞARTI ( Üçüncü Kişi Elindeki Tanzim Tarihsiz -Adi Senet Niteliğindeki- Senedin Haczinde )
TANZİM TARİHİ BULUNMAYAN SENEDİN ADİ SENET NİTELİĞİ ( Alacağın Temliki Hükümlerine Göre Devredilebilmesi - Lehdarı Olmayan Kişinin Elinde Haciz )"
162Y14.HD12.6.2000E. 2000/3890 K. 2000/4149"TAPU İPTALİ TESCİL DAVASI ( Müteahhidin Payına Düşen Bağımsız Bölümü Üçüncü Kişiye Satma Hakkı ve Eser Sözleşmesinin Feshi Halinde Sorumluluğu )
ESER SÖZLEŞMESİ ( Müteahhidin Payına Düşen Bağımsız Bölümü Üçüncü Kişiye Satma Hakkı ve Eser Sözleşmesinin Feshi Halinde Sorumluluğu )
SATIŞ VAADİ SÖZLEŞMESİNDEN SORUMLULUK ( Eser Sözleşmesi Feshedildiğinden Payına Düşen Bağımsız Bölümü Üçüncü Kişiye Devredemeyen Müteahhit )
TAZMİNAT SORUMLULUĞU ( Eser Sözleşmesi Feshedildiğinden Payına Düşen Bağımsız Bölüme İlişkin Satış Vaadi Sözleşmesini Yerine Getiremeyen Müteahhidin )
İNŞAAT SÖZLEŞMESİ FESHEDİLDİĞİNDEN PAYINA DÜŞEN BAĞIMSIZ BÖLÜMÜ ALAMAYAN MÜTEAHHİT ( Yapmış Olduğu Satış Vaadi Sözleşmesine Dayalı Tazminat Sorumluluğu )"
162Y14.HD1.6.2000E. 2000/3537 K. 2000/3876"TAPU İPTALİ VE TESCİL ( Yüklenicinin Payına Düşen Dairenin Satış Vaadi Sözleşmesi İle Satın Alınması Nedeniyle )
KİŞİSEL HAKKA DAYALI TESCİL TALEBİ ( Yüklenicinin Payına Düşen Dairenin Satış Vaadi Sözleşmesi İle Satın Alınması Nedeniyle )
YÜKLENİCİDEN DAİRE ALINMASI ( İnşaattaki Eksikliklerin Arsa Sahibinin Tahammül Edebileceği Oranda Olması Durumunda Daire Alanların Bunu Tamamlayabilmesi )
EKSİK İŞLERİN TAMAMLANMASI ( İnşaattaki Eksikliklerin Çok Fazla Olması Durumunda Yükleniciden Daire Alanların Bunu Tamamlayamamaları )"
162Y14.HD30.5.2000E. 2000/3616 K. 2000/3837"TAPU İPTALİ VE TESCİL ( Harici Satışa Dayanılması )
KAT KARŞILIĞI İNŞAAT SÖZLEŞMELERİ ( Yüklenici Payının Yükleniciden Alımına Dayanılarak Tapu İptali ve Tescili İçin Dava Açılması )
KİŞİSEL HAK KAZANMA ( Kat Karşılığı İnşaat Sözleşmesinde Yüklenicinin Arsa Sahibine Karşı Edimini Yerine Getirmesi Durumunda )
ALACAĞIN TEMLİKİ ( Yüklenicinin Edimini Yerine Getirdiği Takdirde Kendisine Bırakılan Dairelerin Tescilini İsteyebileceği Gibi Şahsi Hakkını Üçüncü Kişilere Temlik Edebilmesi )"
162Y13.HD25.5.2000E. 2000/2870 K. 2000/5113"ALACAK DAVASI ( Temlik Alan Davacının Alacağını Tümü İle Alamaması Nedeniyle Bu Para Üzerinde İhtilaf Yaratan Dava Dışı Kooperatife Gitmesinin Gerekmesi )
TEMLİK ALANIN ALACAĞINI TÜMÜYLE ALAMAMASI DURUMUNDA HUSUMET ( Bu Para Üzerinde İhtilaf Yaratan Dava Dışı Kooperatife Gitmesinin Gerekmesi )
TEVDİİ YERİNİN SORUMLULUĞU ( Tevdii Yerinin Kamulaştırma Yapan İdareninTalimatı Doğrultusunda İşlem Yapması )"
162Y14.HD17.5.2000E. 2000/3248 K. 2000/3495"TAPU İPTALİ VE TESCİLİ ( Yükleniciden Satış Vaadi Sözleşmesi İle Dükkan Satın Alınması )
YÜKLENİCİDEN YER ALAN ÜÇÜNCÜ ŞAHSIN TAPU İPTALİ VE TESCİLİ TALEBİ ( Davalı Arsa Sahibinin Geç Teslim ve Projeye Aykırılık Nedeniyle Tazminat Davası Açması )
ARSA SAHİBİNİN AÇTIĞI TAZMİNAT DAVASININ TESCİL DAVASINA ETKİSİ ( Tescil Davasında Bu Dava Sonucunun Beklenmesinin Gerekmesi )"
162Y14.HD10.4.2000E. 2000/2117 K. 2000/2315"TAPU İPTALİ VE TESCİL ( Davacının Payına Düşen Kısmının Yükleniciden Satın Alınması Nedeniyle )
KİŞİSEL HAKKA DAYALI TAPU İPTALİ VE TESCİLİ TALEBİ ( Davacının Payına Düşen Kısmının Yükleniciden Satın Alınması Nedeniyle )
KAT KARŞILIĞI İNŞAAT SÖZLEŞMESİ ( Yüklenicinin Edimini Tam Olarak Yerine Getirmesi Durumunda Kişisel Hak Kazanması )
BİNANIN HUKUKA UYGUN OLMAMASI ( Yüklenici Adına Tescile Karar Verilememesi )"
162YHGK8.3.2000E. 2000/6-157 K. 2000/164"TEMERRÜT NEDENİYLE TAHLİYE ( Kira Alacaklarını Temellük Eden Yeni Malikin Açtığı Dava )
ALACAĞIN TEMLİKİ ( Kira Alacaklarını Temellük Eden Yeni Malikin Temerrüt Nedeniyle Tahliye İstemesi )
KİRALANANIN SATILMASI ( Kira Alacaklarını Temellük Eden Yeni Malikin Temerrüt Nedeniyle Tahliye İstemesi )
KİRA ALACAKLARININ TEMLİKİ ( Yeni Malikin Temerrüt Nedeniyle Tahliye Davası Açması )"
162YHGK1.3.2000E. 2000/14-140 K. 2000/155"İNŞAAT SÖZLEŞMESİ ( Edimini İfa Etmeyen Müteahhitten Satış Vaadiyle Alınan Taşınmazın Tescilinin İstenebilip İstenemeyeceği )
SATIŞ VAADİ ( İnşaat Sözleşmesi Gereği Edimini İfa Etmeyen Müteahhitten Alınan Taşınmaz )
ALACAĞIN TEMLİKİ ( İnşaat Sözleşmesi Gereği Edimini İfa Etmeyen Müteahhitten Alınan Taşınmaz )
TAPU İPTALİ VE TESCİL ( İnşaat Sözleşmesi Gereği Edimini İfa Etmeyen Müteahhitten Alınan Taşınmaz İçin Açılan Dava )
HALEFİYET ( İnşaat Sözleşmesi Gereği Edimini İfa Etmeyen Müteahhitten Satış Vaadiyle Alınan Taşınmaz )"
162Y13.HD8.2.2000E. 1999/8918 K. 2000/870"GEÇERSİZ SÖZLEŞME ( Verilen Şeylerin İadesi )
ALACAĞIN TEMLİKİ ( Taşınmaz Satışının Alacağın Temliki Hükümlerine Göre Geçerli Kılınması )
ARSA KARŞILIĞI İNŞAAT SÖZLEŞMESİ ( Resmi Şekilde Yapılmasının Etkileri )
TAŞINMAZ SATIŞI ( Alacağın Temliki Olarak Geçerlilik Kazanması )
ALACAĞIN TEMLİKİ ( Müteahhitten taşınmaz satın almak )
MÜTEAHHİDİN TAŞINMAZ SATMASI ( Alacağın temliki )
KAT KARŞILIĞI İNŞAAT ( Müteahhidin payını satması )
HARİCİ SATIM ( Alacağın temliki niteliğinde )"
162Y14.HD27.1.2000E. 1999/8639 K. 2000/227"KİŞİSEL HAKKA DAYANILARAK AÇILAN TAPU İPTALİ VE TESCİL İSTEMİ ( Yüklenicinin Arsa Sahibinden Kendisine Bırakılan Bağımsız Bölümlerin Mülkiyetlerinin Adına Tescilinini İsteyebilmesi )
ESER SÖZLEŞMESİ ( Eser Sözleşmesinde İnşaatın Kademeli Bitirilmesine Bağlı Olarak Satış Yetkisi Verileceği Kararlaştırılmışsada Bunun Yapının Bitirilmesi Gerekliliğini Ortadan Kaldırmaması )
EDİMLERİN YERİNE GETİRİLMEMESİ ( Henüz Edimini Yerine Getirmeden Arsa Sahibinden Ferağ İsteme Hakkını Elde Etmeyen Yükleniciden Daire Satın Alan Kişiye Pay Tescili Yapılmasının Hatalı Olması )
TEMLİK ( Yüklenicinin Yazılı Olmak Koşulu ile Arsa Sahibinin Onayını Almaya Gerek Görmeden Sözkonusu Kişisel Hakkını Üçüncü Kişiye Temlik Edebilmesi )
KADEMELİ SATIŞ YETKİSİ ( İnşaatın Kademeli Bitirilmesine Bağlı Olarak Satış Yetkisi Verileceği Kararlaştırılmışsada Bunun Yapının Bitirilmesi Gerekliliğini Ortadan Kaldırmaması )"
162Y14.HD28.12.1999E. 1999/5204 K. 1999/9317"TAPU İPTALİ VE TESCİL ( Yükleniciden Haricen Alınan Taşınmazdaki Bağımsız Bölümün Tapusunun İptali İle Tescilinin İstenmesi )
KİŞİSEL HAKKA DAYALI TAPU İPTALİ VE TESCİL ( Yüklenicinin Eser Sözleşmesinden Kaynaklanan Kişisel Hakkını Davacıya Devretmiş Olması )
ALACAĞIN TEMLİKİ ( Yüklenicinin Eser Sözleşmesinden Kaynaklanan Kişisel Hakkını Davacıya Devretmiş Olması )"
162Y14.HD10.12.1999E. 1999/8267 K. 1999/8857"TAPU İPTALİ VE TESCİL ( Eser Sözleşmesi Gereği Yüklenici Tarafından Yapılmakta Olan Binada Yükleniciye Düşen Bağımsız Bölümün Satış Sözleşmesi İle Satılmasından Kaynaklanan İstem )
ESER SÖZLEŞMELERİ ( Yüklenici Tarafından Yapılmakta Olan Binada Yükleniciye Düşen Bağımsız Bölümün Satış Sözleşmesi İle Satılmasından Kaynaklanan Tapu İptali ve Tescil İstemi )
KAT KARŞILIĞI İNŞAAT SÖZLEŞMELERİ ( Yüklenici Tarafından Yapılmakta Olan Binada Yükleniciye Düşen Bağımsız Bölümün Satış Sözleşmesi İle Satılmasından Kaynaklanan Tapu İptali ve Tescil İstemi )
ALACAĞIN TEMLİKİ ( Yüklenici Tarafından Yapılmakta Olan Binada Yükleniciye Düşen Bağımsız Bölümün Satış Sözleşmesi İle Satılmasından Kaynaklanan Tapu İptali ve Tescil İstemi )"
162Y14.HD3.12.1999E. 1999/8100 K. 1999/8686"TAPU İPTALİ VE TESCİL ( Eser Sözleşmesi Gereği Yüklenici Tarafından Yapılmakta Olan Binada Yükleniciye Düşen Bağımsız Bölümün Satış Sözleşmesi İle Satılmasından Kaynaklanması )
KAT KARŞILIĞI İNŞAAT SÖZLEŞMELERİ ( Eser Sözleşmesi Gereği Yüklenici Tarafından Yapılmakta Olan Binada Yükleniciye Düşen Bağımsız Bölümün Satış Sözleşmesi İle Satılması )
KİŞİSEL HAK ( Yüklenici ve Arsa Sahibi Kat Karşılığı İnşaat Yapılması Hususunda Anlaştıklarında ve Anlaşma Koşulları Yerine Getirildiğinde Yüklenicinin Kazandığı Hak )
ALACAĞIN TEMLİKİ ( Yüklenicinin Kişisel Hakkını Yazılı Olmak Koşuluyla Üçüncü Kişiye Devredebilmesi )"
162YHGK24.11.1999E. 1999/14-891 K. 1999/977"TAPU İPTALİ VE TESCİL ( Eser sözleşmesi )
ESER SÖZLEŞMESİ ( Tapu iptali ve tescil )
YÜKLENİCİNİN KAT KARŞILIĞI ALDIĞI HİSSENİN TEMLİKİ ( Yüklenicinin edimini yerine getirmemesi )
YÜKLENİCİNİN EDİMİNİ YERİNE GETİRMEMESİ ( Yüklenicinin kat karşılığı aldığı hissenin temliki )
MUVAZAA ( Arsa malikinin yüklenicinin talimatı ile satış yapması )
ARSA MALİKİN YÜKLENİCİNİN TALİMATI İLE SATIŞ YAPMASI
YÜKLENİCİDEN YER ALANIN İNŞAATI TAMAMLAMA HAKKI"
162Y14.HD1.11.1999E. 1999/7472 K. 1999/7431"TAPU İPTALİ VE TESCİL DAVASI ( Kat Karşılığı İnşaat Sözleşmesinde Müteahhidin Kendisine Düşen Payı Başkasına Devri İşlemine Dayanan)
KAT KARŞILIĞI İNŞAAT SÖZLEŞMESİ ( Müteahhidin Kendisine Düşen Payı Başkasına Devri İşlemine Dayanan Tapu İptali ve Tescil Davası)
MÜTEAHHİDİN PAYINA DÜŞEN DAİREYİ SATTIĞI KİŞİ ( Arsa Sahiplerine Karşı Açılan Tapu İptali ve Tescil Davası)"
162Y14.HD1.11.1999E. 1999/6212 K. 1999/7414"TAPU İPTALİ VE TESCİL ( Kişisel Hakka Dayalı )
KİŞİSEL HAKKA DAYALI TAPU İPTALİ VE TESCİLİ TALEBİ ( Yüklenicinin Kendisine Kalan Bağımsız Bölümü Edimlerini Tamamen Yerine Getirme Koşulu İle Üçüncü Şahıslara Devredebilmesi )
BAĞIMSIZ BÖLÜMÜN YÜZÖLÇÜMÜ ( Yüzölçümün Yüklenici İle Arsa Sahibi Arasında İhtilaflı Olması )"
162Y14.HD18.10.1999E. 1999/5188 K. 1999/6903"SATIŞ VAADİ SÖZLEŞMESİNE KONU TAŞINMAZ ( Şahsi Hakkın Adi Senetle Devri )
ŞAHSİ HAKKIN ADİ SENETLE DEVRİ ( Satış Vaadine Konu Taşınmazın Alacaklı Tarafından Devri )
ADİ SENETLE DEVİR ( Satış Vaadine Konu Taşınmaz Üzerindeki Şahsi Hakkın )
ALACAĞIN TEMLİKİ ( Satış Vaadi Alacaklısının Şahsi Hakkını Temliki )"
162Y14.HD28.9.1999E. 1999/4075 K. 1999/6077"TAPU İPTALİ VE TESCİL ( Kat Karşılığı İnşaat Sözleşmesi Uyarınca Yükleniciye Bırakılan Bağımsız Bölümlerden Çekişmeli Olanının Yükleniciden Haricen Satın Alımına Dayalı Tescil İstemi )
KAT KARŞILIĞI İNŞAAT SÖZLEŞMESİ ( Yüklenici Edimlerini Tamamen Yerine Getirmemiş Ama Noksan Bıraktığı İşler Azsa ve Bu Eksiklikler Satın Alan Kişi Tarafından Tamamlanmışsa Tescil İstenmesi )
TESCİL İSTENİLMESİ ( Yüklenici Edimlerini Tamamen Yerine Getirmemiş Ama Noksan Bıraktığı İşler Azsa ve Bu Eksiklikler Satın Alan Kişi Tarafından Tamamlanmışsa Tescil İstenmesi )
YÜKLENİCİNİN EDİMLERİNİN TAMAMINI YERİNE GETİRMEMESİ ( Noksan Bırakılan İşler Azsa ve Bu Eksiklikler Satın Alan Kişi Tarafından Tamamlanmışsa Tescil İsteyebilmesi )"
162Y14.HD21.6.1999E. 1999/4040 K. 1999/4603"KAT KARŞILIĞI İNŞAAT SÖZLEŞMESİ ( Yüklenicinin sorumluluğu )
YÜKLENİCİNİN KİŞİSEL HAK KAZANMASI
TAPU İPTALİ ( İstisna akdi )
YÜKLENİCİNİN TÜM EDİMİNİ YERİNE GETİRMEMESİ ( Kişisel hak kazanma )
İNŞAATIN TAMAMININ YAPILMAMASI
ALACAĞIN TEMLİKİ ( Yüklenicinin tesçili talep hakkı )
YÜKLENİCİYE KADEMELİ SATIŞ YETKİSİ TANINMASI ( İnşaatı bitirme şartı )"
162Y14.HD23.3.1999E. 1999/632 K. 1999/2221"ARSA PAYI KARŞILIĞI İNŞAAT SÖZLEŞMESİ ( Müteahhidin Arsa Sahibine Karşı Kazandığı Hakkı Temlik Edebilmesi )
ALACAĞIN TEMLİKİ ( Müteahhidin Arsa Payı Karşılığı İnşaat Sözleşmesi Gereği Kazandığı Hak )
TAPU İPTALİ VE TESCİL ( Müteahhitten Temellük Edilen Taşınmaz İçin Açılan )"
162YHGK17.3.1999E. 1999/14–155 K. 1999/150"HARİCİ SATIŞ ( Alacağın temliki )
ALACAĞIN TEMLİKİ ( Harici satış )
OBJEKTİF İYİNİYET ( Başkasına satılan yeri iktisap etmek )
TAŞINMAZIN TESLİMİ ( Harici satış )
İSBAT KÜLFETİ ( Kötü niyetle taşınmaz iktisabı )
KÖTÜ NİYETLE TAŞINMAZ İKTİSABI
TAPU İPTALİ ( Kötüniyetle iktisap )"
162Y14.HD16.3.1999E. 1999/88 K. 1999/2011"İNŞAAT SÖZLEŞMESİNDE YÜKLENİCİYE DÜŞEN PAYI SATIN ALAN KİŞİ ( Tapu İptali ve Tescil Talebi )
ARSA PAYI KARŞILIĞI İNŞAAT SÖZLEŞMESİ ( Yükleniciye Düşen Payı Satın Alan Kişinin Tescil Talebi ve Yüklenicinin Eksiklerinden Sorumluluğu )
ALACAĞIN TEMLİKİ NİTELİĞİ ( Arsa Payı Karşılığı İnşaat Sözleşmesinde Yükleniciye Düşen Payı Satın Alan Kişinin Tescil Talebi )
YÜKLENİCİNİN EKSİK BIRAKTIĞI İŞLERDEN SORUMLULUK ( Arsa Payı Karşılığı İnşaat Sözleşmesinde Yükleniciye Düşen Payı Satın Alan Kişinin )"
162Y14.HD21.12.1998E. 1998/8913 K. 1998/9909"YÜKLENİCİNİN MÜLKİYETİ TALEP ALACAĞINI TEMLİKİ ( Tapu iptali ve tescil )
ALACAĞIN TEMLİKİ ( Yüklenicinin )
KAT KARŞILIĞI İNŞAAT ( Müteahhidin alacağını temlik etmesi )
SATIŞ VAADİ ( Yüklenicinin alacağını temlik etmesi )
YÜKLENİCİDEN SATIŞ VAADİ İLE BAĞIMSIZ BÖLÜM ALMAK"
162YHGK18.11.1998E. 1998/14-809 K. 1998/827"KAT KARŞILIĞI İNŞAAT SÖZLEŞMESİ ( Yükleniciden Bağımsız Bölüm Alan Üçüncü Şahsın Yükleniciye ve Arsa Sahibine Karşı Tescil Davası )
YÜKLENİCİNİN KENDİSİNE DÜŞEN BAĞIMSIZ BÖLÜMÜ SATMASI ( Üçüncü Kişiden Tescil Talebinde Bulunulabilmesinin Şartları )
TESCİL TALEBİ ( Kat Karşılığı İnşaat Sözleşmesinde Yükleniciden Bağımsız Bölüm Satın Alan Şahsın )"
162Y14.HD20.10.1998E. 1998/4816 K. 1998/7616"ALACAĞIN TEMLİKİ ( Yükleniciden Daire Satın Alanın Ona Halef Olacağı )
HARİCEN SATIŞ ( Yükleniciden Daire Satın Alanın Tescil İsteyebilmesinin Şartı )
KAT KARŞILIĞI İNŞAAT SÖZLEŞMESİ ( Yükleniciden Daire Satın Alanın Tescil İsteyebilmesi İçin Yüklenicinin Edimlerini İfa Etmiş Olması Gereği )
HALEFİYET ( Yükleniciden Daire Satın Alanın Ona Halef Olması )
TAPU İPTALİ VE TESCİL ( Yükleniciden Daire Satın Alanın Tescil İsteyebilmesinin Şartı )"
162Y14.HD28.9.1998E. 1998/4902 K. 1998/6571"YÜKLENİCİDEN DAİRE SATIN ALINMASI ( Alıcının Hangi Hallerde Tescil İsteyebileceği )
ALACAĞIN TEMLİKİ ( Yükleniciden Daire Satın Alınması )
KAT KARŞILIĞI İNŞAAT SÖZLEŞMESİ ( Yükleniciden Daire Satın Alınmasına Rağmen Yüklenicinin Edimlerini Kabul Edilebilir Seviyede İfa Etmemiş Olması )
İNŞAATTA EKSİK İŞLER ( Yükleniciden Daire Satın Alan Kişinin Tescil İsteyip İsteyemiyeceği )
TAPU İPTALİ VE TESCİL ( Yükleniciden Alınan Daire Dolayısıyla )"
162Y14.HD9.6.1998E. 1998/2878 K. 1998/4700"KAT KARŞILIĞI İNŞAAT SÖZLEŞMESİ ( Müteahhitten Temellük Edilen Dairenin Tescilinin İstenebilmesinin Şartları )
TAPU İPTALİ VE TESCİL ( Temellük Edenin Tescil İsteyebilmesi İçin Müteahhidin Edimini Tamamen veya Çok Büyük Oranda Yerine Getirmiş Olması )
TESCİL İSTEME HAKKI ( Daireyi Müteahhitten Temellük Edenin )"
162Y14.HD13.4.1998E. 1998/1537 K. 1998/2695"TAPU İPTALİ VE TESCİL ( Dava Konusu Bağımsız Bölümlere İsabet Eden Arsa Paylarının İptaliyle Tescil Talebi )
TEMLİK ( Yüklenicinin İnşaat Sözleşmesinden Doğan Şahsi Hakkını Temlik Edebilmesi )
SATIŞ VAADİ SÖZLEŞMESİ ( Kat Mülkiyeti Kanununun Yürürlüğe Girmesinden Sonra Ana Taşınmazda Bağımsız Bölüme İlişkin Sözleşme Yapılabilmesi )"
162Y14.HD31.3.1998E. 1998/1391 K. 1998/2554"ALACAĞIN TEMLİKİ ( Kat Karşılığı İnşaat Sözleşmesinde Yüklenicinin Payına Düşen Daireyi Alan Kişinin Tescil Talebi )
KAT KARŞILIĞI İNŞAAT SÖZLEŞMESİNDE YÜKLENİCİ PAYINA DÜŞEN DAİREYİ SATIN ALAN KİŞİ ( Arsa Sahibine Karşı Tescil Talebi )
GAYRİMENKUL SATIŞ VAADİ SÖZLEŞMESİNE DAYALI TESCİL TALEBİ ( Yükleniciden Payına Düşen Daireyi Satın Alan Kişinin Arsa Sahibinden )
YÜKLENİCİNİN PAYINA DÜŞEN DAİREYİ SATIN ALAN ÜÇÜNCÜ KİŞİ ( Arsa Sahibine Karşı Tescil Talebinde Bulunabilmesi )"
162YHGK25.3.1998E. 1998/14 – 232 K. 1998/245"MİRAS PAYININ DEVRİ
ALACAĞIN TEMLİKİ ( Miras payının devri )
MİRAS PAYININ DEVRİNİ KABUL"
162Y14.HD24.3.1998E. 1998/173 K. 1998/2314"TAPU İPTALİ VE TESCİL ( Satış Vaadi Sözleşmesi )
SATIŞ VAADİNE DAYALI TAPU İPTALİ VE TESCİL ( Arsa Sahipleri İle Yüklenici Arasındaki Sözleşmeye Göre Yapılan Binadaki Bağımsız Bölümün Yükleniciden Satın Alınması )
ARSA PAYI KARŞILIĞI İNŞAAT SÖZLEŞMESİ ( Yüklenicinin Bu Sözleşmeden Doğan Edimlerini Yerine Getirmesi Durumunda Kişisel Hak Kazanması )
YÜKLENİCİNİN KİŞİSEL HAKKI ( Arsa Payı Karşılığı İnşaat Sözleşmesinde Yüklenicinin Edimlerini Yerine Getirmesi Durumunda Kişisel Hak Kazanması )
TEMLİK ( Yüklenicinin Kişisel Hakkı Gereği Yazılı Olmak Kaydıyla Hakkını Üçüncü Kişilere Temlik Edebilmesi )"
162Y14.HD19.3.1998E. 1998/1584 K. 1998/2108"TAPU İPTALİ VE TESCİL ( Yükleniciden Satın Almaya Dayalı )
KAT KARŞILIĞI İNŞAAT SÖZLEŞMESİ ( Yüklenici İle Arsa Sahibinin Sözleşme Hususunda Anlaşmaları ve Anlaşma Koşulları Yerine Getirildiğinde Yüklenicinin Kişisel Hak Kazanması )
ARSA SAHİBİNİN ONAYI ( Yüklenicinin Kişisel Hakkını Arsa Sahibinin Onayı Olmaksızın Yazılı Olmak Şartıyla Üçüncü Kişiye Temlik Edebilmesi )
YÜKLENİCİNİN EDİMİNİ YERİNE GETİRMESİ ( Üçüncü Kişinin Yüklenici ve Arsa Sahibine Karşı Temellük Ettiği Kişisel Hakkını İleri Sürebilmesi )"
162Y14.HD16.3.1998E. 1998/813 K. 1998/1999"TAPU İPTALİ VE TESCİL DAVASI ( Arsa Maliki İle Yüklenici Arasında Noterde Düzenlenen İnşaat Sözleşmesi Uyarınca Yükleniciye Bırakılan Bağımsız Bölümleri Alan Davacının Tescil İstemi )
KAT KARŞILIĞI İNŞAAT SÖZLEŞMESİ ( Yükleniciden Bağımsız Bölüm Satın Alan Kişinin Tescil İsteyebilmesi Şartları )
KİŞİSEL HAK ( Yüklenicinin Kat Karşılığı İnşaat Sözleşmesinde Belirtilen Yükümlülüklerini Yerine Getirmesi Durumunda Kişisel Hak Kazanabilmesi )
YÜKLENİCİNİN TEMLİKİ ( Arsa Sahibi İle Yaptığı Kat Karşılığı İnşaat Sözleşmesi Sonucu Kendisine Bırakılan Bağımsız Bölümlerin Temlik Edilmesi )"
162YHGK11.3.1998E. 1998/14-159 K. 1998/215"ESER SÖZLEŞMESİ ( Mülkiyeti talep hakkı )
MÜLKİYETİ TALEP HAKKI ( Eser sözleşmesi )"
162Y14.HD9.2.1998E. 1998/463 K. 1998/712"TAPU İPTALİ VE TESCİL DAVASI ( Kişisel Hakka Dayalı )
KİŞİSEL HAKKA DAYALI TAPU İPTALİ VE TESCİL ( Yüklenicinin Veya Ondan Bağımsız Bölüm Satın Alan Kişilerin Tescili Talep Edebilme Koşulları )
YÜKLENİCİNİN SORUMLULUĞU ( Yüklenici Veya Ondan Bağımsız Bölüm Alan Kişinin Tescil İsteyebilmesi İçin Yüklenicinin Edimini Eksiksiz Yerine Getirmesinin Gerekmesi )
TAHAMMÜLÜ MÜMKÜN ÖLÇÜLERDE OLAN EKSİKLİK ( Eksikliğin Yükleniciden Bağımsız Bölüm Satın Alan Kişi ve Kişiler Tarafından Tamamlanması )"
162YHGK4.2.1998E. 1997/14-857 K.1998/67"SATIŞ VAADİ ( Yüklenicinin payını devri )
YÜKLENİCİNİN PAYI ÜZERİNDE TASARRUF HAKKI
ALACAĞIN TEMLİKİ ( Yüklenicinin payını devri )"
162Y14.HD19.12.1997E. 1997/8744 K. 1997/9359"ALACAĞIN TEMLİKİ ( Afet Kadastrosunca Adına Tahsis Yapılan Şahsın Hakkını Başkasına Temliki )
AFET KADASTROSU ( Adına Tahsis Yapılan Şahsın Hakkını Başkasına Temlik Etmesi )"
162Y14.HD11.12.1997E. 1997/8215 K. 1997/9038"TAPU İPTALİ VE TESCİL ( Arsa Sahibi ile Yüklenici Arasındaki İnşaat Sözleşmesi Uyarınca Yükleniciye Bırakılan Taşınmazın Haricen Satın Alınması )
YÜKLENİCİNİN EDİMLERİNİN TAHAMMÜLÜ KABİL PEK CÜZİ BİR KISMINI YERİNE GETİRMEMESİ ( Ona Halef Olan Kişilerin Bu Edimleri Yüklenici Adına Yerine Getirebilmesi )
KAT KARŞILIĞI İNŞAAT SÖZLEŞMESİ ( Yüklenicinin Ediminin Bir Kısmını Yerine Getirmemesi Durumunda Ona Halef Olan Kişilerin Bu Edimleri Yüklenici Adına Yerine Getirebilmesi )
TEMLİK ( Yüklenicinin Ediminin Bir Kısmını Yerine Getirmemesi Durumunda Ona Halef Olan Kişilerin Bu Edimleri Yüklenici Adına Yerine Getirebilmesi )"
162Y14.HD4.12.1997E. 1997/7069 K. 1997/8745"SATIN ALMA İDDİASI İLE DAVA AÇILMASI ( Satış Sözleşmesi Eki Niteliğindeki Belgelerin Dilekçeye Eklenmesi )
SATIŞ SÖZLEŞMESİ EKİ NİTELİĞİNDEKİ BELGELER ( Satın Alma İddiası İle Dava Açan Şahsın Dava Dilekeçesinde Bulunması )"
162Y13.HD10.11.1997E. 1997/6627 K. 1997/8983"KAT KARŞILIĞI İNŞAAT SÖZLEŞMESİ ( Müteahhidin Kendine Düşen Daireyi Alacağın Temliki Yoluyla Satması )
ALACAĞIN TEMLİKİ ( Dairenin Alacağın Temliki Yoluyla Satılmasının Geçerli Oluşu )
KAT İRTİFAKI ( Kurulduktan Sonra Aynı Dairenin Başka Bir Şahsa da Satılması )
SORUMLULUK KAPSAMI ( Aynı Dairenin Başkasına Satılması Halinde Önceki Alıcıya Karşı )"
162YHGK5.11.1997E. 1997/14-671 K. 1997/879"TAPU İPTALİ VE TESCİL ( Kat Karşılığı İnşaat )
KAT KARŞILIĞI İNŞAAT ( Tapu İptali ve Tescil )
KAT KARŞILIĞI TEMLİK ( Kişisel Hak Kazanma )
KİŞİSEL HAK KAZANMA ( Kat Karşılığı Temlik )
ALACAĞIN TEMLİKİ ( Mülkiyeti Talep Hakkı )"
162Y12.HD10.7.1997E. 1997/7828 K. 1997/8297"TANZİM ( DÜZENLEME ) TARİHİ BULUNMAYAN SENET ( Kambiyo Senedi Olmaması )
ALACAĞIN TEMLİKİ ( Tanzim Tarihi Olmayan Senedin Ciro ve Teslimi Temlik Hükmünde Olamaz )
CİRO VE TESLİM ( Tanzim Tarihi Olmayan Senette Anlamı )
TEMLİKNAME ( Takip ve Yargılama Sırasında Sunulmayıp Temyiz Dilekçesine Eklenen )"
162Y14.HD7.4.1997E. 1997/2250 K. 1997/2758"ALACAĞIN TEMLİKİ ( Temellük Edenin Satış Vaadi Sözleşmesine Dayanarak Borçlu Adına Tescil İstemesi )
HALEFİYET ( Alacağın Temlikiyle Temellük Edenin Alacaklının Haklarına Halef Olması )
SATIŞ VAADİ SÖZLEŞMESİ ( Alacağı Temellük Edenin Borçlu Adına Tescil İstemesi )"
162YHGK26.2.1997E. 1996/14-708 K. 1997/105"TAPU İPTALİ VE TESCİL ( Eser sözleşmesinin feshi )
ESER SÖZLEŞMESİNİN FESHİ ( Tapu iptali ve tescil )
KİŞİSEL HAKKA DAYALI TAPU İPTALİ VE TESCİL ( Yüklenicinin kişisel hak kazanması )
YÜKLENİCİNİN KİŞİSEL HAK KAZANMASI ( Kişisel hakka dayalı tapu iptali ve tescil )
ESER SÖZLEŞMESİNİN FESHİ ( Muvazaa )
MUVAZAA ( Eser sözleşmesinin feshi )"
162YHGK19.2.1997E. 1996/12-734 K. 1997/92"ŞİKAYET ( Yüklenicinin Kişisel Hakkını Devretmesi/Harici Satış - Üçüncü Kişi Müştekiye Kesin Hükmün Geçersizliği )
YÜKLENİCİNİN KİŞİSEL HAKKINI DEVRETMESİ ( Şikayet - Üçüncü Kişi Müştekiye Kesin Hükmün Geçersizliği/Harici Satış )
KESİN HÜKÜM ( Üçüncü Kişi Müştekiye Geçersizliği/Harici Satış - Yüklenicinin Kişisel Hakkını Devretmesi/Şikayet )
ÜÇÜNCÜ KİŞİ MÜŞTEKİYE KESİN HÜKMÜN GEÇERSİZLİĞİ ( Harici Satış - Yüklenicinin Kişisel Hakkını Devretmesi/Şikayet )
HARİCİ SATIŞIN DOĞURACAĞI HAKLAR ( Üçüncü Kişi Müştekiye Geçersizliği - Yüklenicinin Kişisel Hakkını Devretmesi/Şikayet )"
162Y14.HD7.3.1996E. 1996/1064 K. 1996/1459"TAPU İPTALİ VE TESCİL DAVASI ( Müteahhidin Arsa Sahibinden Olan Daire Alacağını Temellük Edenin Açtığı )
ESER SÖZLEŞMESİ ( İptali İçin Açılan Davanın Reddinin Sonuçları )
ALACAĞIN TEMLİKİ ( Müteahhitten Daire Alan Kişinin Onun Sahip Olabileceği Haklar Nisbetinde Hak Sahibi Olması )"
162Y13.HD22.12.1995E. 1995/10115 K. 1995/11613"ALACAK DAVASI ( Sözleşmede Temlik Yasağı Mevcutsa da Temlik Edilen Alacağın Borçlusu Temliki Borçlu Yararına Öngörmesi ve Daha Önceden Temlikin Davalıca Onaylanması )
TEMLİK ( Sözleşmede Temlik Yasağı Mevcutsa da Temlik Edilen Alacağın Borçlusu Temliki Borçlu Yararına Öngörmesi ve Daha Önceden Temlikin Davalıca Onaylanması )
KAZANILMIŞ HAK ( Sözleşmede Temlik Yasağı Mevcutsa da Temlik Edilen Alacağın Borçlusu Temliki Borçlu Yararına Öngörmesi ve Daha Önceden Temlikin Davalıca Onaylanması )"
162Y14.HD5.12.1995E. 1995/7194 K. 1995/9114"KAT KARŞILIĞI İNŞAAT SÖZLEŞMESİ ( Müteahhidin Satıp Parasını Aldığı Dairenin Başkası Adına Tescil Edilmesi )
ÖDEMEZLİK DEFİ ( Müteahhidin Sattığı Dairenin Alıcı Adına Tescili İçin Eser Akdinin Gereği Gibi İfa Edilmesi Şartı )
TAPU İPTALİ VE TESCİL ( Müteahhidin Sattığı Taşınmazın Alıcı Adına Tescilinin Eserin Tamamlanma Derecesine Bağlılığı )"
162Y14.HD4.12.1995E. 1995/7835 K. 1995/9080"TAPU İPTALİ VE TESCİL ( Tescil İçin Halef Olunan Müteahhidin Eser Akdini Gereği Gibi İfa Etmiş Olması Şartı )
ALACAĞIN TEMLİKİ ( Halefin Hakkının Müteahhidin Hakkının Doğumuna Bağlı Olması )
HARÇ VE VEKALET ÜCRETİ ( Satış Vaadi Sözleşmesinde Belirlenen Değer Üzerinden Hesaplanması )"
162Y14.HD20.6.1995E. 1995/2781 K. 1995/5091"TAPU İPTALİ VE TESCİL ( Yüklenicinin Kişisel Hakkına Dayanarak Arsa Sahibinden Kendisine Bırakılan Bağımsız Bölümleri Üçüncü Kişilere Temlik Edebilmesi )
KAT KARŞILIĞI İNŞAAT SÖZLEŞMESİ ( Yüklenicinin Kişisel Hakkına Dayanarak Arsa Sahibinden Kendisine Bırakılan Bağımsız Bölümleri Üçüncü Kişilere Temlik Edebilmesi )
TEMLİK ( Yüklenicinin Kişisel Hakkına Dayanarak Arsa Sahibinden Kendisine Bırakılan Bağımsız Bölümleri Üçüncü Kişilere Temlik Edebilmesi )
YÜKLENİCİNİN TEMLİK HAKKI ( Arsa Sahibi ile Yaptığı Sözleşme Uyarınca Kazandığı Kişisel Hakkını Üçüncü Kişilere Temlik Edebilmesi )"
162Y13.HD25.4.1995E. 1995/2285 K. 1995/4247"ALACAK DAVASI ( Harici Sözleşme İle Davalıdan Daire Satın Alındığı Halde Tapuda Satışın Gerçekleşmemesi Nedeniyle )
TEMLİK ( Yüklenicinin Kat Karşılığı İnşaat Sözleşmesinden Doğan Kişisel Hakkını Üçüncü Kişilere Temlik Edebilmesi )
KAT KARŞILIĞI İNŞAAT ( Yüklenicinin Kat Karşılığı İnşaat Sözleşmesinden Doğan Kişisel Hakkını Üçüncü Kişilere Temlik Edebilmesi )"
162Y11.HD14.4.1995E. 1995/2043 K. 1995/3373"MÜDDEABİHİN TEMLİKİ ( Temlik Alanın Temlik Eden Davacının Yerine Geçerek Davaya Devam Edebilmesi - Davalının Muvafakatının Aranmayacağı )
TEMLİK ALANIN TEMLİK EDEN DAVACININ YERİNE DAVAYA DEVAM EDEBİLMESİ ( Müddeabihin Temlikinde )
DAVALININ RIZASININ ARANMAMASI ( Müddeabihin Temlikinde Temlik Alanın Davacının Yerine Geçmesi İçin )"
162YHGK1.6.1994E. 1994/14-196 K. 1994/375"MÜLKİYETİN TESPİTİ VE SATAŞMANIN ÖNLENMESİ ( Uyuşmazlığın Mülkiyeti Dava Dışı Belediyeye Ait Olan Dava Konusu Taşınmazdaki Kişisel Hakların Devrinden Kaynaklandığı - İstemin Kabulü Gereği )
TAŞINMAZIN NOTERDEN TEMLİK VE TESLİM EDİLMİŞ OLMASI ( Mülkiyetin Tespiti ve Satışmanın Önlenmesi - Uyuşmazlığın Mülkiyeti Dava Dışı Belediyeye Ait Olan Dava Konusu Taşınmazdaki Kişisel Hakların Devrinden Kaynaklandığından İstemin Kabulü Gereği )
KİŞİSEL HAKKIN DEVREDİLMESİ ( Uyuşmazlığın Mülkiyeti Dava Dışı Belediyeye Ait Olan Dava Konusu Taşınmazdaki Kişisel Hakların Devrinden Kaynaklandığı - Mülkiyetin Tespiti ve Satışmanın Önlenmesi İsteminin Kabulü Gereği )"
162Y13.HD22.2.1994E. 1993/159 K. 1994/1679"TAŞINMAZ SATIŞI ( Müteahhidin Taşınmazı Alacağın Temliki Yoluyla Alanlara Karşı Sorumluluğu )
ALACAĞIN TEMLİKİ ( Yapım Aşamasındaki Taşınmazı Satın Alanların Haklarını Devretmeleri )
KİRA MAHRUMİYETİ ( Alacağın Temliki Yoluyla Taşınmazı Alanların Geç Teslim Sebebiyle İstedikleri )
GEÇ TESLİM ( Alacağın Temliki Yoluyla Temellük Edilen Taşınmazın )"
162Y14.HD27.1.1994E. 1993/4815 K. 1994/751"YOL FAZLASININ SATIŞI ( Belediyeden Satın Alınan Yerin Başkasına Temlik Edilmesi )
ALACAĞIN TEMLİKİ ( Belediyeden Satın Alınan Yol Fazlası Hakkının Başkasına Temlik Edilmesi )"
162Y14.HD30.11.1993E. 1993/1375 K. 1993/9459"İNŞAAT SÖZLEŞMESİ ( Satış vaadi )
ALACAĞIN TEMLİKİ ( Mülkiyeti talep hakkı )
SATIŞ VAADİ ( Alacağın temliki )"
162Y14.HD4.11.1993E. 1993/7851 K. 1993/8361"TAPU İPTALİ VE TESCİL ( Yüklenici İle Yapılan Satış Vaadi Sözleşmesine Dayanarak )
ESER SÖZLEŞMESİ ( Ediminin Tamamını Yerine Getirmeyen Müteahhidin Kendisine Düşen Payı Satış Vaadi Yoluyla Başkasına Temlik Etmesi )
ALACAĞIN TEMLİKİ ( Müteahhidin Tamamını İfa Edemediği Eser Sözleşmesi Gereği Kendisine Düşecek Payı Temlik Etmesi )"
162Y14.HD14.9.1993E. 1993/939 K. 1993/6749"FERAĞA İCBAR SURETİYLE TESCİL DAVASI ( Müflis Şirket )
ŞİRKETİN İFLASI NEDENİYLE DURAN HUKUK DAVALARININ DEVAM ETMESİ
SAHTECİLİK VE DOLANDIRICILIK DAVASI ( Tescil Davasında Ön Mesele Oluşturması )
FERAĞA İCBAR SURETİYLE TESCİL DAVASINDA SAHTECİLİK İDDİASININ DA ÇÖZÜLEBİLECEĞİ"
162YHGK9.6.1993E. 1993/12.113 K. 1993/431"KUPA HACZİ
HACZEDİLEMEYEN MALLAR ( Yarışmalarda verilen kupalar )
ALACAĞIN TEMLİKİ ( İcra takibine etkisi )
KARARIN TEMYİZİNDE HUKUKİ YARAR ŞARTI
HUKUKİ YARAR ( Temyiz şartı )"
162Y11.HD13.5.1993E. 1992/2977 K. 1993/3444"SÜRESİNDE İBRAZ EDİLMEYEN ÇEK ( Hamilin Sebepsiz Zenginleşme Kurallarına Göre Keşideciye Başvurabilmesi )
SEBEPSİZ ZENGİNLEŞME ( Süresinde İbraz Edilemeyen Çeki Keşide Edenin Hamil Aleyhine Zenginleşmesi )
ÇEK BEDELİ ( Ödendiğini İspat Edemeyen Keşidecinin Hamil Aleyhine Zenginleşmiş Sayılması )
İSPAT ( Süresinde İbraz Edilemeyen Çek Bedelinin Ödendiğini )
ALACAK DAVASI ( Haksız Zenginleşme Nedeniyle)
HAKSIZ ZENGİNLEŞME ( Keşidecinin Hamil Aleyhine Zenginleşmesi)
KEŞİDECİNİN ÇEKİ ÖDEDİĞİNİ İDDİA VE İSPAT EDEMEMESİ ( Çek Bedeli Kadar Hamil Aleyhine Zenginleşmesi)
HAMİL ALEYHİNE ZENGİNLEŞME ( Keşidecinin Çeki Ödediğini İddia ve İspat Edememesi)
ÇEK ( Keşideci Tarafından Ödendiğinin İddia ve İspat Edilememesi Nedeniyle Hamil Aleyhine Zenginleşme)"
162Y14.HD5.2.1993E. 1993/331 K. 1993/894"ŞAHSİ HAK ( Müteahhitten Daireleri Temellük Edenin Onun Adına Tescil Edilen Daireleri Yine Ondan İsteyebilmesi )
ALACAĞIN TEMLİKİ ( Temellük Edenin Müteahhit Adına Geçirilen Daireleri Ondan İsteyebilmesi )"
162Y14.HD2.2.1993E. 1992/9790 K. 1993/819"ALACAĞIN TEMLİKİ ( Yüklenicinin Şahsi Hakkını Temellük Eden Üçüncü Şahsın Çekişmeli Dairenin Mülkiyetinin Adına Naklini İsteyebilmesi )
YÜKLENİCİNİN KİŞİSEL HAKKI ( Temellük Edenin Tescil İsteyebilmesi )"
162YHGK21.10.1992E. 1992/14-420 K. 1992/595"ESER SÖZLEŞMESİ ( Ön-mesele )
ÖN- MESELE ( Eser sözleşmesi )
KAT KARŞILIĞI İNŞAAT SÖZLEŞMESİ ( Yüklenicinin kişisel hakkı )
YÜKLENİCİNİN KİŞİSEL HAKKI ( Kat karşılığı inşaat sözleşmesi )
KİŞİSEL HAKKIN DEVRİ ( Üçüncü şahısların dava hakkı )
ÜÇÜNCÜ ŞAHISLARIN DAVA HAKKI ( Kişisel hakkın devri )"
162Y14.HD29.9.1992E. 1992/8962 K. 1992/8306"TAPU İPTALİ VE TESCİL DAVASI ( Müteahidin Kat Karşılığı İnşaat Sözleşmesine Dayanan ve Temlik Ettiği Daire Hakkında )
KAT KARŞILIĞI İNŞAAT SÖZLEŞMESİ ( Müteahidin Arsa Sahibinin Muvafakatını Almadan Hakkını Üçüncü Kişilere Temlik Edebilmesi )
ALACAĞIN TEMLİKİ ( Kat Karşılığı İnşaat Sözleşmesine Dayanan Daire Alacağının )"
162Y12.HD22.9.1992E. 1992/3418 K. 1992/10593"TAKİBİN KESİNLEŞMESİ ( Süresinde İtiraz Edilmediği İçin )
İTİRAZIN KALDIRILMASI ( Takip Kesinleştikten Sonra İstenmesine Gerek Yoktur )"
162Y19.HD25.5.1992E. 1992/1807 K. 1992/2265"ALACAĞI TEMLİK ALANIN İYİNİYETİ ( Temlikten Önce Doğan Def'ilerden Sorumluluğu )
İYİNİYET ( Alacağı Temlik Alanın Temlikten Önce Doğan Def'ilerden Sorumluluğu )
ALACAĞIN TEMLİKİ ( Borçlunun Temlik Edene Karşı Haiz Olduğu Def'ileri Temellük Edene de Dermeyan Edebileceği )
DEF'İLERİN TEMELLÜK EDENE DERMEYANI ( Alacağı Temlik Edene Karşı Haiz Olunan )"
162YHGK13.5.1992E. 1992/11-217 K. 1992/333"CİRO ( Vadeden Sonra Yapılanın Alacağın Temliki Hükmünde Olması )
VADEDEN SONRA YAPILAN CİRO ( Alacağın Temliki Olması )
BONOYA İLİŞKİN DEFİLER ( Asıl Alacaklıya Karşı Olanların Temellük Edene De İleri Sürülebilmesi )
ALACAĞIN TEMLİKİ ( Vadeden Sonra Yapılan Ciro )"
162Y11.HD21.4.1992E. 1990/7824 K. 1992/5567"TEMİNAT MEKTUBU ( Garanti Edilen Borç İlişkisinin Devrinde Bankanın Muvafakatının Alınmaması )
İSTİRDAT DAVASI ( Verilen Banka Teminat Mektuplarının İade Edilmemesi )
BANKANIN MUVAFAKATI ( Teminat Mektubu ile Garanti Edilen Borç İlişkisinin Devri )
MUVAFAKAT ( Teminat Mektubu ile Garanti Edilen Borç İlişkisinin Devrinde Bankanın )"
162Y13.HD19.3.1992E. 1992/745 K. 1992/2639"TAŞINMAZ MAL ( Alacağın Temliki Hükümlerine Göre Başkasına Devredilmesi )
ALACAĞIN TEMLİKİ ( Başkasından Olan Daire Alacağının Resmi Şekilde Olmaksızın Başkasına Devri )
ARSA KARŞILIĞI İNŞAAT SÖZLEŞMESİ ( Akit Gereği Alınacak Dairenin Başkasına Temliki )"
162YCGK22.10.1990E. 1990/7-222 K. 1990/237"3167 SAYILI KANUNA MUHALEFET ( Şikayet Hakkı )
ÇEKİN İBRAZDAN SONRA BAŞKASINA DEVRİ ( Şikayet Hakkı Vermemesi )
KARŞILIKSIZ ÇEK KEŞİDESİNDE ŞİKAYET HAKKI ( İbraz Eden Yetkili Hamilde Olması )
ŞİKAYET HAKKI ( Karşılıksız Çek Keşidesinde )"
162YHGK28.2.1990E. 1989/4-678 K. 1990/129"GAYRIMENKUL TAKSİM SÖZLEŞMESİ ( Sözleşmedeki Şarlarla Bağlı Olunması )
İSTİMLAK BEDELİNDEN HAK TALEP ETME ( Gayrımenkul Taksim Sözleşmesine Dayanılması )
SÖZLEŞMEDEKİ ŞARTLA BAĞLI OLMA ( Gayrımenkul Taksim Sözleşmesi )
BİNAYA İLİŞKİN KAMULAŞTIRMA BEDELİ ( Sözleşmeye Göre Belirlenmesi )"
162Y14.HD25.4.1989E. 1989/1345 K. 1989/4288"KAT KARŞILIĞI İNŞAAT SÖZLEŞMESİ ( Müteahhidin Kendisine Düşen Daireyi Sattığı Kişinin Tescil Talebi )
ŞAHSİ HAKKIN TEMLİKİ ( Müteahhidin İnşaat Karşılığı Kendisine Düşen Daireyi Temlik Ettiği Üçüncü Şahsın Tescil Talebi )
TESCİL TALEBİ ( Müteahhidin İnşaat Karşılığı Kendisine Düşen Daireyi Temlik Ettiği Üçüncü Şahsın )
MÜTEAHHİDİN İNŞAAT KARŞILIĞI KENDİSİNE DÜŞEN BAĞIMSIZ BÖLÜMÜ DEVRİ ( Devralanın Arsa Sahibinden Tescil Talebi )"
162Y14.HD27.12.1988E. 1988/7588 K. 1988/8850"ŞAHSİ HAKKA DAYALI TESCİL İSTEMİ ( Müşterek Mülkiyet Halinde Olan Taşınmazın Tüm Maliklerinin Davada Yer Alacağı - Yüklenicinin Kişisel Hakkını 3. Kişilere Temlik Edebileceği/3. Kişinin Yükleniciye ve Arsa Sahibine Hakkını İleri Sürebileceği )
MÜŞTEREK MÜLKİYET HALİNDE TAŞINMAZ ( Kat Karşılığı İnşaat Sözleşmesinde Şahsi Hakka Dayalı Tescil İstemi - Tüm Maliklerinin Davada Yer Alacağı )
TARAF TEŞKİLİ ( Kat Karşılığı İnşaat Sözleşmesinde Şahsi Hakka Dayalı Tescil İstemi - Müşterek Mülkiyet Halinde Olan Taşınmazın Tüm Maliklerinin Davada Yer Alacağı )
KAT KARŞILIĞI İNŞAAT SÖZLEŞMESİ ( Yüklenicinin Kişisel Hakkını 3. Kişilere Temlik Edebileceği - 3. Kişinin Yükleniciye ve Arsa Sahibine Kişisel Hakkını İleri Sürebileceği )
YÜKLENİCİNİN KİŞİSEL HAKKINI 3. KİŞİYE DEVRİ ( Kat Karşılığı İnşaat Sözleşmesi/Arsa Sahibinin Rıza ve Muvafakatını Almaya Gerek Olmadığı - . Kişinin Yükleniciye ve Arsa Sahibine Kişisel Hakkını İleri Sürebileceği )
ARSA PAYININ TESPİTİ ( Kat Karşılığı İnşaat Sözleşmesi/Şahsi Hakka Dayalı Tescil İstemi - Ana Taşınmazdaki Binanın ve Çekişmeli Meskenin Dava Günündeki Değerlerinin Saptanıp Değerler Arası Orantı Kurularak Tespit Edileceği )
BEKLETİCİ MESELE ( Kat Karşılığı İnşaat Sözleşmesi/Şahsi Hakka Dayalı Tescil İstemi - Ana Taşınmazdaki Binanın ve Çekişmeli Meskenin Dava Günündeki Değerlerinin Saptanıp Değerler Arası Orantı Kurularak Tespit Edileceği/Sulh Hukuk Mahkemesinde Açılan Davanın Sonucunun Beklenmesine Gerek Olmadığı )"
162Y14.HD6.12.1988E. 1988/6778 K. 1988/8065"İPOTEĞİN FEKKİ ( Resmî Memur Huzurunda İkrar )
RESMİ MEMUR HUZURUNDA İKRAR ( İpoteğin Fekki )
TEMLİKİ ( Borçlunun Def'ileri )
BORÇLUNUN DEF'İLERİ ( İpoteğin Kısmî Devir Temliki )
İPOTEĞİN FEKKİ TALEBİ ( İpoteğin Hukuki Dayanağının Bulunmaması )
İPOTEĞİN KISMİ DEVRİ ( Halefin Selefinin Hakkını İktisap Etmesi ve İpoteğin Fekkini Talep Edebilmesi )
HALEFİN SELEFİN HAKLARINI KULLANMASI ( İpoteğin Fekki Talebi )"
162Y14.HD21.10.1988E. 1988/4087 K. 1988/6746"İŞTİRAK HALİNDE MÜLKİYET PAYININ İŞTİRAKÇİLERDEN BİRİNE TEMLİKİ ( İştirakçi Olmayan Şahsa Yapılan Satış Vaadi Sözleşmesinin Uygulanabilmesi )
SATIŞ VAADİ SÖZLEŞMESİNİN UYGULANABİLİRLİĞİ ( İştirak Halinde Maliklerden Birinin Yaptığı )
MUVAZAA ( Satış Vaadi Sözleşmesi Yapan İştirak Halinde Malikin Payını İştirakçilerden Birine Temlik Etmesi )"
162YHGK16.3.1988E. 1987/14-501 K. 1988/248"TAPU İPTALİ VE TESCİL ( Yüklenicinin Hakkını Temlik Etmesi )
YÜKLENİCİNİN EDİMİNİ YERİNE GETİRMESİ ( Şahsi Hak Kazanması ve Kendisine Bırakılan Dairelerin Mülkiyetinin Adına Naklini İsteyebilmesi )
KİŞİSEL HAKKIN ÜÇÜNCÜ KİŞİLERE TEMLİKİ ( Yüklenicinin Edimini Yerine Getirmesi Karşılığında )
ŞAHSİ HAKKI TEMELLÜK EDEN KİMSE ( Gerek Yükleniciden Gerekse Arsa Sahibinden Taşınmazın Mülkiyetinin Adına Nakledilmesini İsteyebilmesi )
TAŞINMAZIN MÜLKİYETİNİN ADINA NAKLEDİLMESİ ( Yüklenicinin Edimini Yerine Getirerek Elde Ettiği Şahsi Hakkı Temellük Eden Kişi )"
162Y14.HD28.12.1987E. 1986/9204 K. 1986/9266"TAPU KAYDINA TEDBİR KONMASI ( Temlike Engel Teşkil Etmemesi )
ALACAĞIN TEMLİKİ ( Tapu Kaydına Tedbir Konmasının Engel Teşkil Etmemesi )
İPOTEĞİN İPTALİ VE ÜÇÜNCÜ KİŞİYE DEVRİNİN ÖNLENMESİ"
162Y14.HD22.12.1987E. 1987/7491 K. 1987/9191"TEMLİKEN TESCİL ( Aynî Değil Kişisel Hak Sağlaması )
SATIŞ VAADİ SÖZLEŞMESİNE DAYANARAK EV YAPTIRMAK"
162Y14.HD1.12.1987E. 1987/6551 K. 1987/8627"TAPU İPTALİ VE TESCİL
KİŞİSEL HAK"
162Y14.HD3.11.1987E. 1987/5519 K. 1987/7791"TAPU İPTALİ VE TESCİL DAVASI
KİŞİSEL HAK"
162Y14.HD30.6.1987E. 1987/4792 K. 1987/5647"KİŞİSEL HAKKIN TEMLİKİ"
162Y14.HD16.6.1987E. 1987/2898 K. 1987/5215"TESCİL İSTEĞİ
ŞAHSİ HAK"
162Y13.HD4.3.1987E. 1987/937 K. 1987/1265"ADİ ORTAKLIĞIN FESİH VE TASFİYESİ ( Anlaşma Olmadığı Takdirde Tasfiyenin Mahkemece Yapılması Gerekeceği )
FESİH VE TASFİYE ( Adi Ortaklıkta Anlaşma Olmadığı Takdirde Tasfiyenin Mahkemece Yapılması Gerekeceği )
MAHKEMENİN TASFİYE YAPMASI ( Adi Ortaklıkta Anlaşma Olmadığı Takdirde )"
162Y13.HD3.3.1987E. 1987/1020 K. 1987/1233"TEMLİK"
162Y13.HD26.2.1987E. 1987/995 K. 1987/1120"ALACAĞIN TEMLİKİ"
162YHGK19.2.1987E. 1984/5-646 K. 1987/151"KAMULAŞTIRMA BEDELİNİN ARTIRILMASI ( Satış Vaadi Gereği Payları Temellük Eden Adına Hüküm Tesisi )
SATIŞ VAADİ SÖZLEŞMESİ ( Kamulaştırma Bedelinin Artırılması Davasında Payları Temellük Eden Adına Hüküm Tesisi )"
162Y14.HD23.12.1986E. 1986/5443 K. 1986/8286"KİŞİSEL HAK
TAPU İPTALİ VE TESCİL"
162Y11.HD4.7.1986E. 1986/3842 K. 1986/4212"ALACAĞIN TEMLİKİNDE TEMERRÜDDEN SORUMLULUK ( Temlik Eden Borçlunun Diğer Kişilere de Temlik Yapması )
TEMERRÜDDEN SORUMLULUK ( Temlik Eden Borçlunun Diğer Kişilere de Temlik Yapması )
TEMERRÜD FAİZİNDEN SORUMLULUK ( Alacağın Temlikinde Temlik Eden Borçlunun Diğer Kişilere de Temlik Yapması )
TEMLİK BORÇLUSUNUN TEMERRÜDÜNDEN TEMLİK EDENİN SORUMLU OLMASI ( Diğer Kişilere de Temlik Yapması )"
162Y14.HD17.6.1986E. 1986/285 K. 1986/4194"SATIŞ VAADİ"
162YHGK12.3.1986E. 1985/15-14 K. 1986/218"İNŞAAT SÖZLEŞMESİNİN NOKSANSIZ İFASI HUSUSUNDA DAVALININ MECBUR TUTULMASI ( Ayıpların Açık Ayıp Olması )
ARSA SAHİBİNİN YÜKLENİCİ İLE YAPTIĞI SÖZLEŞMEDEKİ HAKLARINI KAT MALİKİNE DEVİR VE TEMLİK ETMESİ ( Kat Malikinin Dava Açma Hakkının Olması )
KAT MALİKİNİN DAVA AÇMA HAKKI ( Arsa Sahibinin Yüklenici İle Yaptığı Sözleşmedeki Haklarını Kat Malikine Devir ve Temlik Etmesi )
İHTİRAZİ KAYIT ( Kat Malikinin Arsayı Satıl Alması Esnasında )
YÜKLENİCİDEN YÜKÜMLÜLÜKLERİNİ YERİNE GETİRMESİNİ İSTEME ( Kat Malikinin Arsa Sahibi İle Yaptığı Anlaşmaya Göre )"
162Y14.HD11.3.1986E. 1985/5277 K. 1986/1642"TAPU İPTALİ - TESCİL"
162Y14.HD11.3.1986E. 1985/5236 K. 1986/1643"ŞAHSİ HAKKA DAYANAN TAPU İPTALİ VE TESCİL"
162Y14.HD11.3.1986E. 1985/5214 K. 1986/1640"FERAĞA ZORLAMA ( İcbar ) SURETİYLE TESCİL
ÖNMESELE"
162Y14.HD15.10.1985E. 1985/2321 K. 1985/6434"SATIŞ VAADİ ( Şerhten Sonra Tapuya Konan Takyitler )
İPOTEK ( Satış Vaadinin Tapuya Şerhinden Sonra Tesis Edilen )
ŞERH ( Satış Vaadinin Tapuya Şerhinden Sonra Tesis Edilen İpotek )"
162Y14.HD17.9.1985E. 1985/1687 K. 1985/5465"GAYRİMENKUL SATIŞ VAADİ ( Müteahhidin halefi sıfatıyla mal sahibi aleyhine tescil talebi )
CEBRİ TESCİL ( Müteahhidin verdiği satış vaadi sebebiyle mal sahibi aleyhine )
MÜTEAHHİDİN SATIŞ VAADİ SÖZLEŞMESİ ( Mal sahibinin sorumluluğu )
AVUKATLIK ÜCRETİ ( Emsal davalar )"
162Y14.HD21.5.1985E. 1985/471 K. 1985/3690"GAYRİMENKUL SATIŞ VAADİ
ALACAĞIN TEMLİKİ
HAKEM ŞARTI"
162Y14.HD7.5.1985E. 1984/8820 K. 1985/3269"ESER SÖZLEŞMESİ
KARMA SÖZLEŞME
SATIŞ VAADİ"
162YHGK22.3.1985E. 1983/14-544 K. 1985/233"FERAĞA İCBAR ( Yüklenici Edimlerini İfa Ettiği Halde Arsa Sahibinin Şekil Sakatlığına Dayanması )
İNŞAAT SÖZLEŞMESİ ( Yüklenici Edimlerini İfa Ettiği Halde Arsa Sahibinin Şekil Sakatlığına Dayanarak Tescilden İmtina Etmesi )
HARİCEN SATIŞ ( Haricen Düzenlenen İnşaat Sözleşmesine Dayanarak )
ŞEKİL EKSİKLİĞİ ( Yüklenicinin Edimlerini İfa Ettiği İnşaat Sözleşmesinin Haricen Düzenlenmesi )"
162Y14.HD11.3.1985E. 1985/5230 K. 1986/1643"KİŞİSEL HAK ( Yükleniciden Hakkı Devralanın Bu Hakkı Arsa Sahibine Karşı İleri Sürebilmesi )
DAİRE KARŞILIĞI İNŞAAT SÖZLEŞMESİ ( Şekil Sakatlığına Dayanılamayacak Durumlar )
ALACAĞIN TEMLİKİ ( Yükleniciden Şahsi Hakkı Temellük Edenin de Bu Hakkı Arsa Sahibine Karşı İleri Sürebilmesi )"
162Y13.HD26.11.1984E. 1984/7086 K. 1984/7493"ÇEKİN CİROSU ( Alacağın Temliki Anlamına Gelmemesi )
ALACAĞIN TEMLİKİ SAYILMAMA ( Çekin Ciro Edilmesi )
CİRONUN HUKUKİ MAHİYETİ ( Alacağın Temliki Anlamına Gelmemesi )"
162Y14.HD4.10.1983E. 1983/3908 K. 1983/5918"ESER SÖZLEŞMESİ
ALACAĞIN TEMLİKİ
ARSA SAHİBİ, MÜTEAHHİT İLİŞKİSİ
MÜTEAHHİT, BORÇ ALDIĞI KİŞİ İLİŞKİSİ"
162YHGK11.2.1983E. 1981/4-70 K. 1983/123"FİKİR VE SANAT ESERLERİ KANUNU
MANEVİ TAZMİNAT
KAT'İ DELİL"
162YHGK21.1.1983E. 1982/4-670 K. 1983/17"ALACAĞIN TEMLİKİ
HACİZ İHBARNAMESİ
TEMİNATIN ÇÖZÜLMESİ"
162Y14.HD16.2.1982E. 1982/141 K. 1982/859"SATIŞ VAADİNİN TEMLİKİ
ALACAĞIN TEMLİKİ"
162Y12.HD24.5.1979E. 1979/287 K. 1979/4765"ALACAKLILAR TOPLANTISI ( Müflisin Bilgisi Dışında Ödemede Bulunanların Katılma Yetkisi Olmayışı )
İFLAS MASASINA ÖDEMEDE BULUNAN ÜÇÜNCÜ KİŞİLER ( Alacaklılar Toplantısına Katılamamaları )
ALACAĞI DEVRALANLARIN OY HAKKI ( Sınırı )"
162YHGK16.3.1979E. 1977/13-367 K. 1979/267"ALACAĞIN TEMLİKİ
HACİZ İHBARNAMESİNİN TEBLİĞİ"
162Y13.HD18.4.1978E. 1978/2329 K. 1978/2622"KİRA PARASININ TESBİTİ
KİRALANANIN DEVRİ"
162Y15.HD29.3.1977E. 1976/3126 K. 1977/751"ALACAĞIN TEMLİKİ ( Temlik Edenin Dava Konusu Hak Üzerinde Tasarruf Yetkisinin Sona Ermesi )
TASARRUF YETKİSİNİN SONA ERMESİ ( Alacağını Temlik Eden Kişinin Alacak Üzerinde )
SIFAT YOKLUĞU ( Alacağını Temlik Eden Kişinin Dava Açması )
HUSUMET ( Alacağını Temlik Eden Kişinin Dava Açması )"
162Y4.HD8.12.1976E. 1976/2040 K. 1976/10645"EMEKLİ MAAŞININ TEMLİKİ
İKRAH"
162Y14.HD30.2.1975E. 1974/5833 K. 1975/671"SATIŞ VAADİ SÖZLEŞMESİ
ALACAĞIN TEMLİKİ"

DANIŞTAY

162D4.D12.10.2006E. 2006/774 K. 2006/1888"AMME ALACAĞI ( Vergi Borçlusu Şirketin Kiracısı Olan Davacının Kira Ödemelerini Davalı İdareye Yapması İstemi - Kira Alacaklarının Temlik Edildiği/Temlik Sözleşmesinin Noter Tasdikine Gerek Bulunmadığı )
ALACAĞIN TEMLİKİ SÖZLEŞMESİ ( Yazılı Şekilde Yapılmasının Yeterli Olduğu Ayrıca Noter Tasdikine Gerek Bulunmadığı - Amme Alacağı/İdarenin Geçersiz Sayamayacağı )
İDARENİN ALACAĞIN TEMLİKİ SÖZLEŞMESİNİ GEÇERSİZ SAYAMAYACAĞI ( Noter Tasdikli Olmaması Nedeniyle "Güven Duygusu Oluşturmadığından" Sözedilerek - Yazılı Şekilde Yapılmasının Yeterli Olduğu )"
162D7.D4.10.2000E. 1999/2795 K. 2000/2611"DAMGA VERGİSİ ( Alacak Haklarının Factoring Firmasına Devrini Sağlayan Temliknamenin Vergiye Tabi Olması )
TEMLİKNAME ( Alacak Haklarının Factoring Firmasına Devrini Sağlayan Temliknamenin Damga Vergisine Tabi Olması )
ALACAK HAKLARININ FACTORİNG FİRMASINA DEVRİNİ SAĞLAYAN TEMLİKNAME ( Damga Vergisine Tabi Olması )
FACTORİNG FİRMASINA ALACAK HAKLARININ DEVRİNİ SAĞLAYAN TEMLİKNAME ( Damga Vergisine Tabi Olması )"
162D7.D15.11.1999E. 1999/1309 K. 1999/3702"STİCKER ( Faktoring Hizmeti Sunulan Firma Tarafından Alıcı Firma Adına Düzenlenen Faturalara Yapıştırılan ve Fatura Bedelinin Faktoring Hizmeti Sunan Firmaya Devredildiğini Belirtmesi )
FAKTORİNG HİZMETİ SUNAN FİRMA TARAFINDAN DÜZENLENEN FATURALARA YAPIŞTIRILAN STİCKERLER ( Nisbi Oranda Damga Vergisine Tabi Tutulması )
DAMGA VERGİSİ ( Faktoring Hizmeti Sunulan Firma Tarafından Alıcı Firma Adına Düzenlenen Faturalara Yapıştırılan Stickerlerin Nisbi Oranda Damga Vergisine Tabi Tutulması )
FATURAYA YAPIŞTIRILAN STİCKERLER ( Nisbi Oranda Damga Vergisine Tabi Tutulması )"

Madde 163

YARGITAY

163Y10.HD9.10.2017E. 2015/17364 K. 2017/6464"İTİRAZIN İPTALİ İSTEMİ ( Alacağın Devrinin Geçerliliğinin Yazılı Şekilde Yapılmış Olmasına Bağlı Olduğu - Davacının Tedavi Gideri Yapan ve Bu Gideri Kurumdan İsteme Hakkı Bulunan Sigortalıdan Alınmış Yazılı Bir Temliknamesinin Bulunmadığı/Davacı Sıfatına Sahip Olmadığı )
ALACAĞIN TEMLİKİ ( 818 S.K. Md. 163 Uyarınca Alacağın Temlikinin Yazılı Yapılmadığı Müddetçe Geçerli Olmayacağı - Vekaletnamenin Kurum Nezdinde Sağlık Giderlerini Tahsiline Yönelik Takip Yetkisi Verdiği/Alacağın Temliki Hükümlerini İçermediği/Davanın Sıfat Yokluğundan Reddi Gerektiği )"
163Y14.HD11.9.2017E. 2015/4955 K. 2017/5976"TAPU İPTALİ VE TESCİL (Arsa Maliki İle Yüklenici Arasında Düzenlenen Arsa Payı Karşılığı İnşaat Sözleşmesi Gereğince Yüklenicinin Borçlarının Neler Olduğunun Sözleşme Hükümleri Çerçevesinde İncelenip Değerlendirilmesi İşin Esasına Yönelik Hüküm Kurulması Gerektiği)
ZORUNLU DAVA ARKADAŞLIĞI (Davalı Vekilinin Müteahhidin Edimlerini Yerine Getirmediği Tam Tersine Sözleşmede Belirtilen Bina Büyüklüklerine Dair Hükümlere Uyulmadığı İşin Ayıplı Olduğu İddiası Karşısında Bu Gibi Davalarda Arsa Sahipleri İle Yüklenici Arasında Zorunlu Dava Arkadaşlığının Bulunduğunun Kabulü Gerektiği)
ARSA PAYI KARŞILIĞI İNŞAAT SÖZLEŞMESİ (Yüklenicinin Edimini Yerine Getirip Getirmediğinin Ardından Sözleşme Hükümlerindeki İskan Koşulu Gibi Diğer Borçlarını İfa Edip Etmediğinin Açıklığa Kavuşturulmasının Zorunlu Olduğu - Tapu İptali ve Tescil)
TEMLİK İŞLEMİ (Geçerli Olup Olmadığı Arsa Maliki İle Yüklenici Arasında Düzenlenen Arsa Payı Karşılığı İnşaat Sözleşmesi Gereğince Yüklenicinin Borçlarının Neler Olduğunun Sözleşme Hükümleri Çerçevesinde İncelenip Değerlendirilmesi Gerektiği - Tapu İptali ve Tescil)"
163Y14.HD24.5.2016E. 2016/1660 K. 2016/6231"ARSA PAYI KARŞILIĞI İNŞAAT SÖZLEŞMESİ ( Yükleniciden Temlik Alınan Taşınmaz/Tapu İptali ve Tescil İstemi - Yüklenicinin Edimlerinin Tamamı veya Katlanılabilir Bir Oranını Yerine Getirilmiş Olması Halinde Davacıya Eksik İş Bedelini Arsa Maliklerine Ödenmek Üzere Depo Etmesi İçin Süre Verilerek Sonucuna Göre Bir Karar Verileceği )
YÜKLENİCİNİN EDİMLERİNİ YERİNE GETİRİP GETİRMEDİĞİ ARAŞTIRILACAĞI ( Arsa Payı Karşılığı İnşaat Sözleşmesi/Yükleniciden Temlik Alınan Taşınmaz/Tapu İptali ve Tescil İstemi - Yüklenici Ediminin Katlanılabilir Oranda Yerine Getirilmiş Olması Halinde Davacıya Eksik İş Bedelini Arsa Maliklerine Ödenmek Üzere Depo Etmesi İçin Süre Verileceği )
YÜKLENİCİDEN TEMLİK ALINAN TAŞINMAZ ( Arsa Payı Karşılığı İnşaat Sözleşmesi/Tapu İptali ve Tescil İstemi - Yüklenici Edimin Tamamını veya Katlanılabilir Bir Oranda Yerine Getirilmiş Olması Halinde Davacıya Eksik İş Bedelini Arsa Maliklerine Ödenmek Üzere Depo Etmesi İçin Süre Verilerek Sonucuna Göre Bir Karar Verilmesi Gerektiği )
TAPU İPTALİ VE TESCİL İSTEMİ ( Yüklenicinin Edimlerinin Tamamını veya Katlanılabilir Bir Oranda Yerine Getirilmiş Olması Halinde Davacıya Eksik İş Bedelini Arsa Maliklerine Ödenmek Üzere Depo Etmesi İçin Süre Verilerek Sonucuna Göre Bir Karar Verilmesi Gerektiği - Arsa Payı Karşılığı İnşaat Sözleşmesi/Yükleniciden Temlik Alınan Taşınmaz )"
163Y19.HD3.5.2016E. 2015/12299 K. 2016/8183"İTİRAZIN İPTALİ VE İCRA İNKAR TAZMİNATI İSTEMİ ( Davalı Borçlunun Sonradan Davaya Konu Alacak Üzerinde Tasarruf Yetkisi Sona Eren Temlik Eden Durumundaki Dava Dışı Kişi İle Aralarındaki Sözleşmenin Feshi ve İbra Protokolü İmzalamış Olması Davacıyı Etkilemediği - Davanın Reddinin İsabetsiz Olduğu )
TEMLİK SÖZLEŞMESİ YAPILMASI ( Borçlu Temlikten Haberdar Olduktan Sonra Temlik Edene Karşı Haiz Olduğu Herhangi Bir Def'i İleri Sürmemiş Aksine Yazı İle Temlik Sözleşmesindeki Borcu Temlik Alana Ödeyeceğini Açıkladığı - İtirazın İptaline ve İcra İnkar Tazminatına Karar Verilmesi Talebinin Reddedilemeyeceği )
SÖZLEŞMENİN FESHİ VE İBRA PROTOKOLÜ ( İtirazın İptali ve İcra İnkar Tazminatı İstemi - Davalı Borçlunun Sonradan Davaya Konu Alacak Üzerinde Tasarruf Yetkisi Sona Eren Temlik Eden Durumundaki Dava Dışı Kişi İle Aralarındaki Sözleşmenin Feshi ve İbra Protokolü İmzalamış Olması Davacıyı Etkilemediği - Davanın Reddinin İsabetsiz Olduğu )"
163YHGK30.9.2015E. 2014/23-220 K. 2015/2024"GECİKME TAZMİNATI İSTEMİ ( Davacının Taraf Sıfatını Davacı İle Sözleşmenin Tarafı Olan Şahıs Arasında İçeriğinden Yüklenici İle Anılan Şahıs Arasında Yapılan Sözleşmeden Doğan Hakların Temlik Edildiğine İlişkin Muvafakatname İle Kazanmış Olduğu - Davanın Esasına Girilerek Sonucuna Göre Bir Karar Verilmesi Gerektiği )
TARAF SIFATI ( Davacının Tarafı Olmadığı Sözleşmeden Hak Talep Edebilmesi İçin Sözleşmenin Tarafı Olan Dava Dışı Şahıs İle Arasında Düzenlenmiş Yazılı Temliknamenin Sunulmasına İmkan Tanınarak Taraf Sıfatının Kazanılması Halinde Davaya Devam Edilmesi Aksi Halde Taraf Sıfatı Yokluğundan Davanın Esastan Reddi Gerektiği )
ALACAĞIN TEMLİKİ ( Davacı İle Sözleşmenin Tarafı Olan Şahıs Arasında İçeriğinden Yüklenici İle Anılan Şahıs Arasında Yapılan Sözleşmeden Doğan Hakların Temlik Edildiğine İlişkin Muvafakatname Başlıklı Belgenin Dosyaya Sunulduğu - Davacının Taraf Sıfatını Söz Konusu Temlik İle Kazanmış Olduğu/Gecikme Tazminatı İstemi )
ARSA PAYI KARŞILIĞI İNŞAAT SÖZLEŞMESİ ( Davalı İle Dava Dışı Şahıs Arasında Yapılan Arsa Payı Karşılığı İnşaat ve Gayrimenkul Satış Vaadi Sözleşmesi Gereğince İnşa Edilen Binadan İki Bağımsız Bölümü Satın Aldığı - Davacının Taraf Olmadığı Bu Sözleşmeye Dayalı Hak Talep Edebilmesi İçin Yazılı Bir Temliknamenin Sunulması Gerektiği )"
163YHGK15.4.2015E. 2013/11-1777 K. 2015/1194"İTİRAZIN İPTALİ ( Müşterek Müteselsil Borç Senedinin Davacı Bankaya Temlikine Dayalı Alacağın Tahsili İçin Başlatılan İcra Takibine Vaki - Temlik Alan Davacı Banka Tarafından Bu Dava İle Halen Talep Edilebilecek Bir Borç Bulunmadığı Anlaşıldığından Aynı Hususa İşaret Eden Direnme Kararının Usul ve Yasaya Uygun Olduğu )
BORÇ SENEDİNİN BANKAYA TEMLİKİ ( Borçlunun Talebin Dayanağı Olan Senet Metnindeki Somut Olaya Özgü Özel Düzenleme Uyarınca Aynı Savunmayı Temlik Alana Karşı da İleri Sürme Hakkı Bulunduğu - Temlik Alan Davacı Banka Tarafından Bu Dava İle Halen Talep Edilebilecek Bir Borç Bulunmadığı/İtirazın İptali )
SÖZLEŞME SERBESTİSİ ( Temellük Edene Teslim Edilen Senet Metninde de Açıkça Belirtildiği Üzere Borcun Öncelikle Kooperatife Ödeneceği Yönündeki Düzenleme Karşında Sözleşme Serbestîsi Kuralları İçerisinde Bu Hükmün Davacı Bankayı da Bağlayacağı - İtirazın İptali )
BORCUN İFA EDİLDİĞİ SAVUNMASI ( Davalıların Dava Tarihi İtibariyle Dava Konusu Borç Senedinden Kaynaklanan Herhangi Bir Borçlarının Kalmadığının Belirlendiği - Borçlunun Borcun İfa Edildiği Savunmasını Temlik Edene Karşı İleri Sürme Hakkı Bulunduğu/İtirazın İptali )
ALACAĞIN TEMLİKİ ( Müşterek Müteselsil Borç Senedinin Davacı Bankaya Temlikine Dayalı Alacağın Tahsili İçin Başlatılan İcra Takibine Vaki - Temlik Alan Davacı Banka Tarafından Bu Dava İle Halen Talep Edilebilecek Bir Borç Bulunmadığı )"
163Y14.HD17.2.2014E. 2013/14923 K. 2014/2015"SATIŞ VAADİ SÖZLEŞMESİNE DAYALI TAPU İPTALİ VE TESCİL ( Sözleşmede Satış Bedelinin Bir Kısmı Ödendiği Kalanın Daha Sonra Ödeneceği Kararlaştırıldığı - Davalı Bedelin Tamamı Ödenmediğini Savunduğu/Davacı Kalan Bedeli Ödediğini Kesin Delille İspat Edeceği/Aksi Halde Ödendiği Belirtilen Bedel Taşınmazın Değerine Oranlanıp Bulunan Meblağ Depo Edildiğinde Dava Kabul Edileceği )
YÜKLENİCİDEN ALINAN TEMLİKE VE MUVAZAA İDDİASINA DAYALI TAPU İPTALİ VE TESCİL ( Satış Vaadi Sözleşmesine Göre Satış Bedelinin Bir Kısmı Ödendiği Kalanın Daha Sonra Ödeneceği Kararlaştırıldığı - Davalı Satış Bedelinin Tamamı Ödenmediğini Savunduğu/Davacı Satış Bedelinden Kalan Kısmı Ödendiğini Kesin Delillerle İspat Etmesi Halinde Davanın Kabul Edilmesi Gerektiği )
KESİN DELİLLE İSPAT ( Satış Vaadi Sözleşmesine Dayalı Tapu İptali ve Tescil - Sözleşmede Satış Bedelinin Bir Kısmı Ödendiği Kalanın Daha Sonra Ödeneceği Kararlaştırıldığı/Davalı Satış Bedelinin Tamamı Ödenmediğini Savunduğu - Davacı Satış Bedelinden Kalan Kısmın Ödendiğini Kesin Delillerle İspat Edeceği )
TAPU İPTALİ VE TESCİL ( Satış Vaadi Sözleşmesine Dayalı - Kesin Delille İspat/Sözleşmede Satış Bedelinin Bir Kısmı Ödendiği Kalanın Daha Sonra Ödeneceği Kararlaştırıldığı/Davalı Satış Bedelinin Tamamı Ödenmediğini Savunduğu - Davacı Satış Bedelinden Kalan Kısmı Ödediğini Kesin Delillerle İspat Edeceği Gözetileceği )"
163Y23.HD12.9.2013E. 2013/3327 K. 2013/5337"ARSA SAHİBİNDEN DAİRE SATIN ALAN DAVACI ( Dairelerdeki Eksik ve Ayıplı İş Bedelinin Tazmini Talebi - Davacının Talepte Bulunabilmesi İçin Yüklenici İle Davacı Arasında Yazılı Temlikname Olması Gerektiği )
EKSİK VE AYIPLI İŞ BEDELİNİN TAZMİNİ TALEBİ ( Arsa Sahibinden Daire Satın Alan Davacı - Davacının Talepte Bulunabilmesi İçin Yüklenici İle Davacı Arasında Yazılı Temlikname Olması Gerektiği )
YAZILI ŞEKİL ŞARTI ( Arsa Sahibinden Daire Satın Alan Davacı/Eksikli ve Ayıplı İş Bedelinin Tazmini Talebi - Davacının Talepte Bulunabilmesi İçin Yüklenici İle Davacı Arasında Yazılı Temlikname Olması Gerektiği )
TEMLİKNAME ( Arsa Sahibinin Yükleniciden Bağımsız Bölümü Teslim Alıp Satması Halinde Yeni Malikin Yükleniciden Talepte Bulunamayacağı )
AYIBA KARŞI TEKEFFÜL ( Üçüncü Kişi Satın ve Teslim Aldığı İnşaatta Bazı Ayıpların Bulunduğunu Saptarsa Ancak Satıcısı Arsa Sahibinden Satış Sözleşmesi Nedeniyle Ayıba Karşı Tekkeffül Hükümlerine Dayanarak Süresinde İstemde Bulunabileceği )"
163Y14.HD19.6.2013E. 2013/6218 K. 2013/9334"TAPU İPTALİ VE TESCİL ( Davacının Satış Vaadi Sözleşmesinden Doğan Alacağın Temliki İşlemine Dayandığı - Yasa Koyucu Sözleşmenin Geçerliğini Yazılı Yapılması Koşuluna Bağladığından Davalının Satış Vaadi Sözleşmesiyle Devraldığı Kişisel Hakkını Yazılı Olarak Davacıya Temlikinin Geçerli Olduğu/Davanın Esası Hakkında İnceleme Yapılarak Karar Verileceği )
SATIŞ VAADİ SÖZLEŞMESİ ( Davalının Kayıt Malikinden Resmi Şekilde Düzenlenen Satış Vaadi Sözleşmesiyle Satın Aldığı Hisselerin Yarısını Tarihsiz Mukavele Senedi Başlıklı Yazılı Sözleşmeyle Davacıya Devrettiği/Davalının Satış Vaadi Sözleşmesiyle Devraldığı Kişisel Hakkını Yazılı Olarak Davacıya Temlikinin Geçerli Olduğu - Tapu İptali ve Tescil )
ALACAĞIN TEMLİKİ ( Tapu İptali ve Tescil/Yasa Koyucu Sözleşmenin Geçerliğini Yazılı Yapılması Koşuluna Bağladığından Davalının Satış Vaadi Sözleşmesiyle Devraldığı Kişisel Hakkını Yazılı Olarak Davacıya Temlikinin Geçerli Olduğu - Davanın Esasına Girilmesi Gerektiği )
TEMLİK SÖZLEŞMESİ ( Temlik Edenle Temlik Alan Arasında Yazılı Sözleşmeyle Kurulabileceği - Davalının Satış Vaadi Sözleşmesiyle Devraldığı Kişisel Hakkını Yazılı Olarak Davacıya Temlikinin Geçerli Olduğu/Tapu İptali ve Tescil )"
163YHGK15.5.2013E. 2012/11-1602 K. 2013/712"RÜCUEN TAZMİNAT (Nakliyat Sigorta Poliçesine Dayalı - Davacı Sigorta Şirketinin Temlik Aldığı Alacak Sigortalısı Olan Şirket İle Arasındaki Nakliyat Sigorta Poliçesi İle Teminat Altına Alınan Bir Rizikodan Kaynaklandığı/Davacı Sigorta Şirketinin Tazminat İsteme Hakkı Bulunduğunun Kabulü Gerektiği)
ALACAĞIN TEMLİKİ (Bahsi Geçen Hasardan Dolayı Mesul Olanlar Aleyhine Dava Hakkımızı Kayıtsız Şartsız Sigorta Şirketine Devir ve Temlik Ettiğimizi Beyan ve Kabul Ederiz Şeklinde Alacağın Temliki Yapıldığı - Davacı Sigorta Şirketinin Ödediği Riziko Bedelini Alacağın Temliki Hükümlerine Göre Rücuen Talep Hakkı Bulunduğu)
HALEFİYET İLKESİ (Davacı Sigorta Şirketinin Temlik Aldığı Alacağın Sigorta Şirketlerinin Faaliyet Alanları Dışında Kalan Bir Konuya Dayanmadığı - Davacı Sigorta Şirketinin Ödediği Riziko Bedelini Halefiyet İlkesi Dışında Alacağın Temliki Hükümlerine Göre Davalıdan Rücuen Talep Hakkı Bulunduğunun Kabulü Gerektiği)
NAKLİYAT SİGORTA POLİÇESİ (Davacı Sigorta Şirketinin Temlik Aldığı Alacak Sigortalısı Olan Şirket İle Arasındaki Nakliyat Sigorta Poliçesi İle Teminat Altına Alınan Bir Rizikodan Kaynaklandığından Sigorta Şirketinin Alacağın Temliki Hükümlerine Göre Davalıdan Rücuen Talep Hakkı Bulunduğu)"
163Y23.HD15.3.2013E. 2013/71 K. 2013/1607"GECİKME CEZASI ( Davacının Arsa Sahibinin Halefi Sıfatıyla Sözleşmeye Dayalı Olarak Talepte Bulunabilmesi İçin Arsa Sahibi İle Yüklenici Arasında Yapıldığı Bildirilen Sözleşmeden Kaynaklı Hakların Satıcı Arsa Sahibi Tarafından Davacıya Temlik Edilmiş Olması Gerektiği - Bu Araştırılıp Ona Göre Hüküm Kurulması Gerektiği )
ALACAĞIN TEMLİKİ ( Kapsamında Sözleşmeden Doğan Şahsi Hakların Temliki Yazılı Şekilde Olmadığı Sürece Geçerli Olmadığı - Davacıya Dava Dışı Arsa Sahibi Tarafından Sözleşmeden Doğan Hakların Temlik Edildiğine İlişkin Yazılı Temlikname Sunması İçin Süre Verilmesi ve Sonucuna Göre Hüküm Kurulması Gerektiği )
SÖZLEŞMEDEN DOĞAN ŞAHSİ HAKLARIN TEMLİKİ ( Alacağın Temliki Kapsamında - Yazılı Şekilde Olmadığı Sürece Geçerli Olmadığı/Davacıya Dava Dışı Arsa Sahibi Tarafından Sözleşmeden Doğan Hakların Temlik Edildiğine İlişkin Yazılı Temlikname Sunması İçin Süre Verilmesi ve Sonucuna Göre Hüküm Kurulması Gerektiği - Gecikme Cezası İstemi )
YAZILI TEMLİKNAME ( Gecikme Cezası İstemi - Davacıya Dava Dışı Arsa Sahibi Tarafından Sözleşmeden Doğan Hakların Temlik Edildiğine İlişkin Yazılı Temlikname Sunması İçin Süre Verilmesi ve Sonucuna Göre Hüküm Kurulması Gerektiği )"
163Y14.HD22.2.2013E. 2013/1026 K. 2013/2617"TAPU İPTALİ VE TESCİL DAVASI ( Temlik Alan Murisin Davaya Katılmayan Diğer Mirasçılarının Olurları Alınmaksızın veya Miras Şirketine Atanacak Temsilci Aracılığı ile Davanın Sürdürülebileceği Gözardı Edilerek Davanın Kabulünün Hatalı Olduğu )
ARSA PAYI KARŞILIĞI İNŞAAT SÖZLEŞMESİ ( Tapu İptali ve Tescil Davası - Temlik Alan Murisin Davaya Katılmayan Diğer Mirasçılarının Olurları Alınmaksızın veya Miras Şirketine Atanacak Temsilci Aracılığı ile Davanın Sürdürülebileceği Gözardı Edilerek Davanın Kabulünün Hatalı Olduğu )
YARGILAMA GİDERİ ( Tapu İptali ve Tescil Davası - Asıl ve Birleştirilen Davaların Ayrı Ayrı Bağımsız Davalar Olması Nedeniyle Her İki Davada da Yargılama Giderlerinin Ayrı Ayrı Hesaplanıp Haksız Çıkan Tarafa Yükletilmesi Gerektiği )
ELBİRLİĞİ MÜLKİYETİ ( Tapu İptali ve Tescil Davası - Davaya Devam Edilebilmesi İçin Kural Olarak Öteki Ortakların Açılan Davaya Olur Vermeleri ya da Davanın Miras Şirketine Atanacak Temsilci Aracılığı ile Sürdürülebileceği )"
163Y8.HD21.1.2013E. 2012/13947 K. 2013/491"İLAMA DAYALI İCRA TAKİBİNE İTİRAZ ( Gayrimenkule ve Buna İlişkin Ayni Haklara Dair Hükümlerin Kesinleşmedikçe İcra Edilemeyeceği - Eldeki Davada Taşınmazın Aynının Tartışma Konusu Yapıldığı/İnfaz İçin İlamın Kesinleşmesi Gerektiği )
İNFAZ İÇİN İLAMIN KESİNLEŞMESİ GEREĞİ ( Yargılamanın Taşınmazın Aynına İlişkin Olması - Eldeki Davada İlamın İnfazı İçin İlamın Kesinleşmesinin Bekleneceği/Borçlu Şikayetinin Kabulü/Karar Gerekçesinin Doğru Değerlendirilmesi Gereği )
TAŞINMAZIN AYNINA İLİŞKİN İLAM ( Mahkeme Kararında Geçen İfadelerin Doğru Değerlendirilmesi Halinde İlamın Taşınmazın Aynına İlişkin Olduğunun Görülebileceği - İlamın İnfazı İçin Kesinleşmesinin Beklenmesi Gereği/İlama Dayalı İcra Takibi )"
163Y14.HD24.12.2012E. 2012/12065 K. 2012/14619"TAPU İPTALİ VE TESCİL ( Dava Konusu Bağımsız Bölümün Arsa Sahibi Tarafından Bedel Olarak Arsa Payı Karşılığı Verilmesinin Kararlaştırıldığı - Bağımsız Bölümün Resmi Senet İle Davalı Şirkete Satıldığı/Mahkeme Kararlarıyla Hükmen Davalı Şirket Adına Tescil Edildiği/Davanın Kabulünün Doğru Olmadığı )
YÜKLENİCİNİN TEMLİKİ ( Dava Konusu Bağımsız Bölümün Davalı Şirkete Yapılan Satışın Tapu Sicil Müdürlüğündeki Usulsüzlükler Nedeniyle Tapu Siciline Tescil Edilmediği/Mahkeme Kararlarıyla Hükmen Davalı Şirket Adına Tescil Edildiği/Davanın Kabulünün Doğru Olmadığı - Tapu İptali ve Tescil )
MUVAAZA ( Dava Konusu Bağımsız Bölümün Davalı Şirkete Yapılan Satışın Tapu Sicil Müdürlüğündeki Usulsüzlükler Nedeniyle Tapu Siciline Tescil Edilmediği/Açılan Davalar Sonucu Mahkeme Kararlarıyla Hükmen Tescil Edildiği/Şirketin Temyiz İtirazlarının Yerinde Olduğu - Tapu İptali ve Tescil )"
163Y14.HD18.12.2012E. 2012/12396 K. 2012/14522"TEMLİKE DAYALI TAPU İPTALİ VE TESCİL DAVASI ( Temlik Sözleşmesiyle Mevcut Bir Alacak Hakkının Nakledildiği Temlik İşleminin Yazılı Yapılmasının Zorulu Olduğu - Tapuda Arsa Niteliğinde Kayıtlı Kat İrtifakı Kurulmamış Taşınmazlardan Kaynaklanan Hakkın Alacağın Temliki Yoluyla Üçüncü Kişiye Geçirilmesinin Mümkün Olduğu )
ARSA PAYI KARŞILIĞI İNŞAAT SÖZLEŞMESİ ( Edimlerini Yerine Getirmesi Halinde Yüklenicinin Sözleşmeyle Devri Kararlaştırılan Bağımsız Bölüm Tapularının Devrinin Arsa Sahibinde İsteyebileceği - Yüklenici Yazılı Olması Koşuluyla Hakkını Üçüncü Kişilere Devredebileceği )
TAPUDA ARSA OLARAK KAYITLI KAT İRTİFAKİ VEYA KAT MÜLKİYETİ KURULDUĞUNDA ARSA PAYINA BAĞLANACAK BAĞIMSIZ BÖLÜM ( Alacağın Temliki Suretiyle Üçüncü Kişiye Mülkiyetini Geçirilebileceği - Yüklencinin Alacağın Temlikiyle Üçüncü Kişiye Devrettiği Arsa Payı Karşılığı İnşaat Sözleşmesinden Doğan Hakka Dayalı Tescil İstenebileceği )
TAPU İPTALİ VE TESCİL ( Temlike Dayalı/Temlik Sözleşmesiyle Mevcut Bir Alacak Hakkının Nakledildiği Temlik İşleminin Yazılı Yapılmasının Zorulu Olduğu - Tapuda Arsa Niteliğinde Kayıtlı Kat İrtifakı Kurulmamış Taşınmazlardan Kaynaklanan Hakkın Alacağın Temliki Yoluyla Üçüncü Kişiye Geçirilmesinin Mümkün Olduğu )"
163Y14.HD30.11.2012E. 2012/12520 K. 2012/13985"TAPU İPTALİ VE TESCİL ( Arsa Payı Karşılığı İnşaat Sözleşmesinden Kaynaklanan - Mahkemenin Davacının Yazılı Bir Temlik Sözleşmesinin Bulunup Bulunmadığını Araştırarak Dava Dilekçesindeki İddia ve Davalıların Savunmaları Çerçevesinde Davayı Esastan İnceleyerek Bir Karar Vermesi Gerektiği )
ARSA PAYI KARŞILIĞI İNŞAAT SÖZLEŞMESİ ( Davacı Yüklenicinin Arsa Payı Karşılığı İnşaat Sözleşmesinden Kaynaklanan Kişisel Hakkına Dayanarak Dava Açtığından Aktif Dava Ehliyetinin Bulunduğu/Aktif Dava Ehliyeti Yokluğu Nedeni İle Davanın Reddine Karar Verilmesinin Doğru Görülmediği - Tapu İptali ve Tescil )
ALACAĞIN TEMLİKİ ( Tapu İptali ve Tescil - Mahkemenin Davacının Yazılı Bir Temlik Sözleşmesinin Bulunup Bulunmadığını Araştırarak Dava Dilekçesindeki İddia ve Davalıların Savunmaları Çerçevesinde Davayı Esastan İnceleyerek Bir Karar Vermesi Gerektiği )
AKTİF DAVA EHLİYETİ ( Davacı Yüklenicinin Arsa Payı Karşılığı İnşaat Sözleşmesinden Kaynaklanan Kişisel Hakkına Dayanarak Dava Açtığından Aktif Dava Ehliyetinin Bulunduğu - Tapu İptali ve Tescil )"
163Y15.HD31.10.2012E. 2012/4275 K. 2012/6651"ARSA PAYI KARŞILIĞI İNŞAAT SÖZLEŞMESİ ( Davacı Tarafça Açılan Davada Onun Yasal Mirasçılarının Davayı Takip Yetkisi Bulunduğu - Uyuşmazlığın Esasının İncelenmesi Gerekirken Hukuksal Olmayan Gerekçelerle Davanın Reddine Karar Verilmesinin Doğru Olmadığı )
AKTİF DAVA EHLİYETİ ( Arsa Payı Karşılığı İnşaat Sözleşmesi - Davacı Tarafça Açılan Davada Onun Yasal Mirasçılarının Davayı Takip Yetkisi Bulunduğu )
TAŞINMAZ PAYININ DEVRİ ( Arsa Payı Karşılığı İnşaat Sözleşmesinin Tarafı Olan Arsa Sahibince Sözleşme Konusu Taşınmazdaki Payının Tamamen veya Kısmen Üçüncü Kişilere Temlik Edilmiş Olması Onu Belirtilen Sözleşmenin Tarafı Olmaktan Çıkarmayacağı - Sözleşmenin Arsa Sahibi Tarafından Taşınmaz Payı Temlik Edilen Kimselere Devri Sonucunu da Doğurmayacağı )"
163Y13.HD24.1.2012E. 2011/5470 K. 2012/857"YAPI ORTAKLIĞI SÖZLEŞMESİ GEREĞİNCE KURULAN ÜYELİK İLİŞKİSİNE DAYALI TAPU İPTALİ İLE TESCİLİ ( İnşa Halindeki Taşınmazın Satın Alınması Sözleşmesi Gereğince Davacının Aidatlarını Ödediği/Dairenin Kendisine Teslim Edildiği - Dairede Oturduğu/Sözleşmenin Hayata Geçtiği)
TAPU İPTALİ VE TESCİL ( Yapı Ortaklığı Sözleşmesi Gereğince Kurulan Üyelik İlişkisine Dayalı - İnşa Halindeki Taşınmazın Satın Alınması Hakkında Sözleşme Hayata Geçtiğinden Davacının Tescil Talebinin Kabul Edileceği)
İNŞA HALİNDEKİ TAŞINMAZIN SATIN ALINMASI HAKKINDA SÖZLEŞME ( Yapı Ortaklığı Sözleşmesi Gereğince Kurulan Üyelik İlişkisine Dayalı Tapu İptali İle Tescili/Davacının Aidatlarını Ödediği ve Dairede Oturduğu - Sözleşmenin Hayata Geçtiği/Davacının Tescil Talebinde Bulunabileceği)"
163Y15.HD30.11.2011E. 2010/5099 K. 2011/7046"ARSA PAYI KARŞILIĞI İNŞAAT SÖZLEŞMESİNDE TEMLİK YASAĞI BULUNDUĞU ( Yüklenici Kooperatif Tarafından Müdahile Yapılmış Geçerli Temlikin de Bulunmadığı/Temlik Nedeniyle Taraf Sıfatının Kalmadığından Bahisle Davanın Reddedilemeyeceği - Yüklenici Tarafından Açılan Davaların Esasının İnceleneceği )
ALACAĞIN TEMLİKİ ( Arsa Payı Kat Karşılığı İnşaat Sözleşmesinde Temlik Yasağı Bulunduğu/Yüklenici Kooperatif Tarafından Müdahile Yapılmış Geçerli Bir Temlikin de Bulunmadığı - Temlik Nedeniyle Taraf Sıfatının Kalmadığından Bahisle Davanın Reddedilemeyeceği )
TEMLİK NEDENİYLE TARAF SIFATININ KALMAMASI ( Arsa Payı Kat Karşılığı İnşaat Sözleşmesinde Temlik Yasağı Bulunduğu/Yüklenici Kooperatif Tarafından Müdahile Yapılmış Geçerli Bir Temlikin de Bulunmadığı - Taraf Sıfatı Kalmadığından Bahisle Davanın Reddedilemeyeceği )
SIFAT YOKLUĞUNDAN DAVANIN REDDİ ( Vekalet Ücretinin Maktu Olduğu - Nispi Vekalet Ücretine Hükmedilemeyeceği )"
163Y3.HD22.11.2011E. 2011/13345 K. 2011/18407"TEMLİK SÖZLEŞMESİ (Davacının Davada Husumet Ehliyetinin Bulunmadığından Bahsedilemeyeceği - Davacı Aracın Kaza Anındaki Sürücüsü Olup Aracı Araç Malikine Tam ve Sağlam Bir Şekilde Teslim Yükümlülüğü Bulunduğundan Dolayı da Bu Davayı Açmak Hakkına Haiz Olduğu)
HUSUMET (Yazılı Bir Temlik Sözleşmesi Bulunduğuna Göre Artık Davacının Davada Husumet Ehliyetinin Bulunduğu - Davacı Aracın Kaza Anındaki Sürücüsü Olup Aracı Araç Malikine Tam ve Sağlam Bir Şekilde Teslim Yükümlülüğü Bulunduğundan Dolayı da Bu Davayı Açmak Hakkına Haiz Olduğu)
ARACI TESLİM YÜKÜMLÜLÜĞÜ (Yazılı Bir Temlik Sözleşmesi Bulunduğuna Göre Artık Davacının Davada Husumet Ehliyetinin Bulunmadığından Bahsedilemeyeceği)"
163Y14.HD4.4.2011E. 2011/3105 K. 2011/4352"TAPU İPTALİ VE TESCİL (Üye Olunan Yapı Ortaklığı Nedeniyle/Davalının Ceza Evinden Gönderdiği Cevap Dilekçesinde Davacının Dairesinde Oturduğunu Kabul Ettiği - Tapu İptali ve Tescil Talebinin Kabulü Gerektiği)
TAŞINMAZIN MÜLKİYETİNİN DEVRİ (Kat Mülkiyetine Tabi Bulunan Taşınmazlarda Usulüne Uygun Devir Yapılmamış Olsa Dahi Olayın Özelliğine Göre Hakimin Tescil Davasını Kabul Edebileceği - Tapu İptali ve Tescil Davası)
BAĞIMSIZ BÖLÜMLERE DAĞITILACAK ARSA PAYI (Tapu İptali ve Tescil - Hesaplanacak Arsa Payının Davalının Payı Düşülmek Suretiyle Davacı Adına Tesciline Karar Verileceği)
EKSİK ÖDEME YAPILMASI (Tapu İptali ve Tescil Davası - Davacının Yaptığı Ödemeler Tutarının Eksik Olduğu/Eksik Ödenen Tutarın Davacıya Depo Ettirilmesi Gerektiği)"
163Y14.HD23.3.2011E. 2010/15080 K. 2011/3730"YÜKLENİCİNİN TEMLİKİ İŞLEMİNE DAYALI TAPU İPTALİ VE TESCİL ( Arsa Payı Karşılığı İnşaat Sözleşmesi Yükleniciye Kişisel Hak Sağladığı - Yüklenici Kazanacağı Kişisel Hakkını Doğrudan Arsa Sahibine Karşı İleri Sürebileceği Gibi Bu Hakkı 3. Kişiye de Temlik Edebileceği )
ARSA PAYI KARŞILIĞI İNŞAAT SÖZLEŞMESİ ( Yükleniciye Kişisel Hak Sağladığı - Yüklenici Kazanacağı Kişisel Hakkını Doğrudan Arsa Sahibine Karşı İleri Sürebileceği Gibi Bu Hakkı 3. Kişiye de Temlik Edebileceği )
KİŞİSEL HAK ( Yüklenicinin Temliki İşlemine Dayalı Tapu İptali ve Tescil - Arsa Payı Karşılığı İnşaat Sözleşmesi Yükleniciye Kişisel Hak Sağladığı/Yüklenici Kazanacağı Kişisel Hakkını Doğrudan Arsa Sahibine Karşı İleri Sürebileceği Gibi Bu Hakkı 3. Kişiye de Temlik Edebileceği )
ARSA SAHİPLERİNDEN MÜLKİYET TALEBİ ( Tapu İptali ve Tescil - % 31 Fiziki Seviyeye Getirilen Bir İş Sebebi İle Ne Yüklenici Ne De Onun Temlik İşleminde Bulunduğu Üçüncü Kişi Arsa Sahiplerinden Mülkiyet Talep Edemeyeceği )"
163Y14.HD21.3.2011E. 2011/2251 K. 2011/3551"ARSA PAYI KARŞILIĞI İNŞAAT SÖZLEŞMESİ ( Yüklenici Sözleşmele Kazandığı Şahsi Hakkını Arsa Sahibine Karşı İleri Sürebileceği Gibi Üçüncü Kişilere de Temlik Edebileceği - Arsa Sahibi Yükleniciye Karşı İleri Sürebileceği İtiraz ve Defilerini Temlik Alan Üçüncü Kişeye Karşı da İleri Sürebileceği )
YÜKLENİCİNİN ARSA PAYI KARŞILIĞI İNŞAAT SÖZLEŞMESİNDEN DOĞAN ALACAĞINI TEMLİK ETMESİ ( Temlik Alan Temlik İşleminin Varlığını Yükleniciye Alacağı Hak Kazandığını da Arsa Sahibine Kanıtlaması Gereği - Yüklenicinin Temlikinden Kaynaklanan Davalarda Yüklenici ile Arsa Sahibi Arasında Zorunlu Dava Arkadaşlığı Bulunduğu )
ZORUNLU DAVA ARKADAŞLIĞI ( Arsa Payı Karşılığı İnşaat Sözleşmesinden Doğan Alacağı Temlik Alan Temlik İşlemini Yükleniciye Alacağı Hak Kazandığını da Arsa Sahibine Kanıtlaması Gereği - Temlik Alana Karşı Yüklenici ile Arsa Sahibi Arasında Bir Çeşit Zorunlu Dava Arkadaşlığı Bulunduğu )"
163Y14.HD21.3.2011E. 2011/2082 K. 2011/3554"TAPU İPTALİ VE TESCİL DAVASI (Davacının Dayandığı Temlik Sözleşmesinde Belirsizlik Olduğu/Davacının İkinci Kademedeki Alacak Talebine Göre Hüküm Verilmesi Gereği/Tapu İptali ve Tescil Kararı Verilemeyeceği)
ALACAK TALEBİ (Temlik Sözleşmesinin Belirsiz Olduğu/İkinci Sırada Yeralan Alacak Talebinin Değerlendirilmesi Gerektiği/Tapu İptali ve Tescil Kararı Verilmesinin Hatalı Olduğu - Tapu İptali ve Tescil Davası)
TEMLİK SÖZLEŞMESİNDE BELİRSİZLİK (Yerel Mahkemenin Tapu İptali ve Tescil Talebini Reddetmesi Gerektiği/Davacının Dayandığı Temlik Sözleşmesinde Belirsizlik Bulunduğu - Davacının İkinci Kademedeki Alacak Talebinine Göre Hüküm Verilmesi Gerektiği)"
163Y11.HD7.3.2011E. 2009/9163 K. 2011/2302"RÜCUAN TAZMİNAT DAVASI (Sürücünün Tam Kusuru ile Sigortalanan Çay Emtiasının Hasar Gördüğü/Bedelinin Sigortalıya Ödendiğinden Bahisle Açılan Dava - Bir Yıllık Zamanaşımı Süresinin Dolmadığı/Alacaklının Takibe İlişkin Yeni Bir İşlem Yapması)
BİR YILLIK ZAMANAŞIMI SÜRESİ (Alacaklı ya da İcra Dairesinin Takibe İlişkin Yeni Bir İşlem Yapması - Alacaklının İcra Dosyasındaki Son Talebinin Zamanaşımı Süresini Kestiğinin Mahkemece Gözetilmesi Gereği - Rücuan Tazminat Davası)
İCRA TAKİBİNE İLİŞKİN MUAMELE (Alacaklı ya da İcra Dairesinin Takibi Yeni Bir Aşamaya Ulaştıran Bütün Muamelelerinin Zamanaşımını Keseceği - Rücuan Tazminat Davası/Alacaklının İcra Dairesindeki Son Talebinin Zamanaşımını Kestiği)"
163Y13.HD8.11.2010E. 2010/5964 K. 2010/14681"MENFİ TESPİT DAVASI ( Tanzim Tarihi Bulunmayan Senedin Kambiyo Senedi Vasfı Taşımadığı - Usulüne Uygun Temlik Bulunmadığından ve Senedin Arkasında Yapılan Ciro da Alacağın Temliki Niteliğini Taşımadığından Davacının Borçlu Olmadığı )
TANZİM TARİHİ BULUNMAYAN SENET ( Menfi Tespit Davası/Adi Senet Niteliğinde Olduğu - Senetteki Hakların Devredilmesinin Ancak Alacağın Temliki İle Söz Konusu Olup Bunun İçinde Yazılı Temlik Sözleşmesinin Bulunması Gerekeceği )
SENETTEKİ HAKLARIN DEVRİ ( Tanzim Tarihi Bulunmayan Senedin Adi Senet Hükmünde Olacağı/Hakların Devri İçin Yazılı Alacağın Temliki Sözleşmesi Bulunacağı - Senedin Arkasındaki Cironun Alacağın Temliki Niteliği Taşımadığı )
ALACAĞIN TEMLİKİ ( Senette Tanzim Tarihi Bulunmadığı/Adi Nitelikteki Bu Senedin Ciro Edilerek Hakların Devredilemeyeceği - Davacının Borçlu Olmadığı )"
163YHGK22.9.2010E. 2010/11-333 K. 2010/406"PAMUK DESTEKLEME PRİMİ ( Mahsubun Dayanağını Teşkil Eden Kredi Sözleşmesi Temlikten Önceki Bir Tarihi Taşımakta ve Bankaca Yapılan Bu Mahsup İşlemi de Anılan Bu Sözleşmeye Uygun Bulunduğu - Bankaca Yapılan Mahsup İşleminde Hukuka Aykırılık Bulunmadığı )
MAHSUBUN DAYANAĞINI TEŞKİL EDEN KREDİ SÖZLEŞMESİ ( Temlikten Önceki Bir Tarihi Taşımakta ve Bankaca Yapılan Bu Mahsup İşlemi de Anılan Bu Sözleşmeye Uygun Bulunduğu - Bankaca Yapılan Mahsup İşleminde Hukuka Aykırılık Bulunmadığı )
BANKANIN ARACI KURUM OLARAK YER ALMASI ( Pamuk Destekleme Primi - Davalı Bankanın Yatırılan Parayı Çiftçinin Kredi Borcuna Karşılık Mahsup Etmesinde ve Davacıya Ödeme Yapmamasında Hukuka Aykırı Bir Yön Bulunmadığı )"
163YHGK16.6.2010E. 2010/14-290 K. 2010/328"TAPU İPTALİ VE TESCİL ( Yapı Ortaklığına Kabul Nedeniyle - Yerinde Keşif Yapılarak ve Taşınmaza Ait Tasdikli Projelerden Yararlanılarak Taşınmazda Kat İttifakı Kurulacakmış Gibi Her Bir Bağımsız Bölüme Dağıtılacak Arsa Paylarını İnşaatçı ve Mimar Bilirkişilere Hesaplattırmak Gerektiği )
KAT İRTİFAKI ( Yapı Ortaklığına Kabul Nedeniyle Tapu İptali ve Tescil - Yerinde Keşif Yapılarak ve Taşınmaza Ait Tasdikli Projelerden Yararlanılarak Taşınmazda Kat İttifakı Kurulacakmış Gibi Her Bir Bağımsız Bölüme Dağıtılacak Arsa Paylarını İnşaatçı ve Mimar Bilirkişilere Hesaplattırmak Gerektiği )
YAPI ORTAKLIĞINA KABUL NEDENİYLE TESCİL İSTEMİ ( Yerinde Keşif Yapılarak ve Taşınmaza Ait Tasdikli Projelerden Yararlanılarak Taşınmazda Kat İttifakı Kurulacakmış Gibi Her Bir Bağımsız Bölüme Dağıtılacak Arsa Paylarını İnşaatçı ve Mimar Bilirkişilere Hesaplattırmak Gerektiği )"
163Y14.HD27.5.2010E. 2010/5042 K. 2010/6029"ALACAĞIN TEMLİKİ ( Temlik Sözleşmesinin Temlik Eden ve Temlik Alan Arasında Yazılı Bir Sözleme ile Kurulabileceği Yazılı Şekil Temlik Sözleşmesinin Resmi Şekilde Yapılmasına Engel Teşkil Etmediği - Arsa Payı Karşılığı İnşaat Sözleşmesinde Yüklenici Edimini Yerine Getirmediğinden Yüklenicinin Temlikinin Hüküm ve Sonuç Doğurmayacağı )
ARSA PAYI KARŞILIĞI İNŞAAT SÖZLEŞMESİ ( Eseri Tamamlamayıp Terk Eden Yüklenicinin Edimini Yerine Getirmediğinden Kendi Payına İlişkin Temlikinin Hüküm ve Sonuç Doğurmayacağı - Yüklenici Edimini Yerine Getirmediğinden Temlik Alacaklısının Arsa Sahiplerinden Yüklenicinin Temlikine Dayanarak Mülkiyet Aktarımı İsteminde Bulunamayacakları )
TEMLİK SÖZLEŞMESİNE DAYALI OLARAK TEMLİK ALANIN ARSA SAHİBİNDEN MÜLKİYET AKTARIMI İSTEMİ ( Yükleniciden Temlik Alanının Yüklenici Edimini Sözleşmeye Göre Yerine Getirmediğinden Arsa Sahibinden Mülkiyet Aktarımını İsteme Hakkı Bulunmadığı - Yükleniciye Karşı Adem-i İfa Sebebiyle Tazminat İsteyebileceği )"
163Y15.HD19.4.2010E. 2009/6558 K. 2010/2246"ALACAĞIN TEMLİK BELGELERİNİN İPTALİ TALEBİ ( Davacı Tarafça Hangi Alacağın Temliki Sözleşmelerinin İptalinin İstendiği Bildirilmediği - Davacı ve Davalılar Arasındaki Akdi İlişkilerin Niteliklerinin ve İçeriklerinin Açıklanamadığı )
İSTİCVAP ( Alacağın Temlik Belgelerinin İptali Talebi - Davacının İsticvap Olunarak Hukuksal Nitelendirme Yapılması Gerektiği )
KARARDA GEREKÇE GÖSTERİLMEMESİ ( Mahkeme Kararında Hangi Maddi Olayların Hangi Hukuki Sebeplerle Davanın Reddini Gerektirdiği Açıklanmadığı - Gerekçe Gösterilmesi Gerektiği )
DAVANIN REDDİNİ GEREKTİREN HUKUKİ SEBEPLERİN AÇIKLANMAMASI ( Hangi Maddi Olayların Hangi Hukuki Sebeplerle Davanın Reddini Gerektirdiği Açıklanmadığı )"
163YHGK17.3.2010E. 2010/11-118 K. 2010/148"PAMUK DESTEKLEME PRİMİ ( Alacak Davası - Davalının Şahsi Hakkını Davacıya Devir Etmesi BK'nun 162. ve 163. Md. Uyarınca Geçerli Olduğu ve Pamuk Destekleme Primini Ödemekle Yükümlü Davalı Bankayı Bağladığı Gözetilerek Sonucuna Göre Karar Verilmesi Gerektiği )
ALACAK DAVASI ( Davalının Şahsi Hakkını Davacıya Devir Etmesi BK'nun 162. ve 163. Md. Uyarınca Geçerli Olduğu ve Pamuk Destekleme Primini Ödemekle Yükümlü Davalı Bankayı Bağladığı Gözetilerek Sonucuna Göre Karar Verilmesi Gerektiği )
ALACAĞIN TEMLİKİ ( Alacaklı İle Onu Devir Alan 3. Şahıs Arasında Borçlunun Rızasına İhtiyaç Olmaksızın Yapılabilen Şekle Bağlı Tasarrufi Bir Muamele veya Kanun ya da Kazai Kararla Gerçekleşen Bir Devir Olduğu )"
163Y15.HD22.2.2010E. 2009/7129 K. 2010/1015"KAT KARŞILIĞI İNŞAAT SÖZLEŞMESİ ( Davacının Satın Aldığı Tarih İtibariyle Arsa Sahibinin Kat Karşılığı Sözleşmeden Doğan Alacaklarının Temlik Edildiğinin İspatı Gerektiği )
TEMLİK ( Kat Karşılığı İnşaat Sözleşmesi - Davacının Satın Aldığı Tarih İtibariyle Arsa Sahibinin Kat Karşılığı Sözleşmeden Doğan Alacaklarının Temlik Edildiğinin İspatı Gerektiği )
YAZILI DELİL ( Kat Karşılığı İnşaat Sözleşmesi - Davacıya Satın Aldığı Tarihte Arsa Sahibinin Kat Karşılığı Sözleşmeden Doğan Haklarını Devraldığına İlişkin Yazılı Delillerini Sunması İçin Süre Verilmesi Gerektiği )"
163Y14.HD20.1.2010E. 2009/14351 K. 2010/264"YÜKLENİCİNİN TEMLİKİNE DAYALI TAPU İPTALİ VE TESCİL ( Yüklenicinin Kişisel Hakkını Temellük Eden Üçüncü Kişi de Alacağın Temliki Hükümlerinden Yararlanarak Bu Hakkını Arsa Sahibine Karşı İleri Sürebileceği Gibi Alacaklının Yerine Geçerek Borçludan İfayı İsteyebileceği Gibi Borçluyu İfaya da Zorlayabileceği )
YÜKLENİCİNİN KİŞİSEL HAKKINI TEMELLÜK EDEN ÜÇÜNCÜ KİŞİ ( Alacağın Temliki Hükümlerinden Yararlanarak Bu Hakkını Arsa Sahibine Karşı İleri Sürebileceği Gibi Alacaklının Yerine Geçerek Borçludan İfayı İsteyebileceği Gibi Borçluyu İfaya da Zorlayabileceği )
BORÇLUYU İFAYA ZORLAMA ( Yüklenicinin Temlikine Dayalı Tapu İptali ve Tescil - Alacağın Temliki Hükümlerinden Yararlanarak Bu Hakkını Arsa Sahibine Karşı İleri Sürebileceği Gibi Alacaklının Yerine Geçerek Borçludan İfayı İsteyebileceği Gibi Borçluyu İfaya da Zorlayabileceği )
TAPU İPTALİ VE TESCİL ( Yüklenicinin Kişisel Hakkını Temellük Eden Üçüncü Kişi de Alacağın Temliki Hükümlerinden Yararlanarak Bu Hakkını Arsa Sahibine Karşı İleri Sürebileceği Gibi Alacaklının Yerine Geçerek Borçludan İfayı İsteyebileceği Gibi Borçluyu İfaya da Zorlayabileceği )"
163Y13.HD26.11.2009E. 2009/13145 K. 2009/13899"GÖREV ( Yüklenicinin Tescil İçin Kazandığı Kişisel Hakları Yazılı Olmak Koşulu İle 3. Kişiye Devir ve Temlik Edebileceği - Sözleşme Geçerli Olduğundan Davaya Bakmaya Tüketici Mahkemesi Görevli Olduğu )
TEMLİK ( Yüklenicinin Tescil İçin Kazandığı Kişisel Hakları Yazılı Olmak Koşulu İle 3. Kişiye Devir ve Temlik Edebileceği - Sözleşme Geçerli Olduğundan Davaya Bakmaya Tüketici Mahkemesi Görevli Olduğu )
GEÇERSİZ SÖZLEŞMEYE DAYANMA ( Davacının Geçersiz Sözleşmeye Göre Ödemiş Olduğu Satış Bedelinin Saptanıp Aktin İfasının İmkansız Hale Geldiği Tarihteki Denkleştirici Adalet İlkesine Göre Ulaşacağı Değer Belirlenip Bu Miktara Hükmedilmesi Gerektiği )
RAYİÇ DEĞER ( Geçerli Sözleşmede Uygulanması Gereken Rayiç Değerin Esas Alınarak Taleple Bağlı Kalınarak Yazılı Şekilde Karar Verilmesi Usul ve Yasaya Aykırı Olup Bozma Nedeni Olduğu )"
163Y13.HD14.5.2009E. 2009/588 K. 2009/6613"BONO ( Ciro Yoluyla Senedi Elinde Bulunduran Kişi Senedi Ciro Edene Karşı Temel İlişkiye Dayanarak İstemde Bulunabileceği - Ancak Senet Borçlusu İle Aralarında Bir Akdi İlişki Olmayan Kişilerin Talepte Bulunmasının Mümkün Olmadığı )
CİRO ( Yoluyla Senedi Elinde Bulunduran Kişi Senedi Ciro Edene Karşı Temel İlişkiye Dayanarak İstemde Bulunabileceği - Ancak Senet Borçlusu İle Aralarında Bir Akdi İlişki Olmayan Kişilerin Talepte Bulunmasının Mümkün Olmadığı )"
163Y14.HD1.4.2009E. 2009/1031 K. 2009/4125"KAT KARŞILIĞI İNŞAAT SÖZLEŞMESİ ( Geriye Etkili Olacak Şekilde Feshedilmesi Halinde Sözleşme Yokmuş Gibi Tasfiye Yapılacağı ve Yüklenici Sebepsiz Zenginleşme Hükümlerine Göre Yaptığı İnşaat Bedelini İsteyebileceği )
KAT İRTİFAKI ( Kurulmamış Taşınmazlardan Kaynaklanan Haklar Alacağın Temliki Suretiyle Devredilebileceği )
ALACAĞIN TEMLİKİ ( Kat İrtifakı Kurulmamış Taşınmazlardan Kaynaklanan Haklar Alacağın Temliki Suretiyle Devredilebileceği )
GERİYE ETKİLİ FESİH ( Kat Karşılığı İnşaat Sözleşmesinin Geriye Etkili Olacak Şekilde Feshedilmesi Halinde Sözleşme Yokmuş Gibi Tasfiye Yapılacağı ve Yüklenicinin Sebepsiz Zenginleşme Hükümlerine Göre Yaptığı İnşaat Bedelini İsteyebileceği )
İNŞAAT BEDELİ ( Kat Karşılığı İnşaat Sözleşmesinin Geriye Etkili Olacak Şekilde Feshedilmesi Halinde Sözleşme Yokmuş Gibi Tasfiye Yapılacağı ve Yüklenicinin Sebepsiz Zenginleşme Hükümlerine Göre Yaptığı İnşaat Bedelini İsteyebileceği )"
163Y14.HD26.3.2009E. 2009/2280 K. 2009/3839"KAT KARŞILIĞI İNŞAAT SÖZLEŞMESİ ( Yüklenicinin Temel Borcu Yapıyı Sözleşmeye Fenne ve Amacına Uygun Olarak Meydana Getirip Arsa Sahibine Teslim Etmek Olduğu - Bu Borç Teslimden Sonra Ayıba Karşı Tekeffül Borcu Olarak Süreceği )
PROJEYE AYKIRILIK ( Kat Karşılığı İnşaat Sözleşmelerinde Yüklenicinin Temel Borcu Yapıyı Sözleşmeye Fenne ve Amacına Uygun Olarak Meydana Getirip Arsa Sahibine Teslim Etmek Olduğu - İnşaattaki Projeye Aykırılığın Giderilip Giderilmediğinin Saptanması Gerektiği )
AYIBA KARŞI TEKEFFÜL ( Kat Karşılığı İnşaat Sözleşmelerinde Yüklenicinin Temel Borcu Yapıyı Sözleşmeye Fenne ve Amacına Uygun Olarak Meydana Getirip Arsa Sahibine Teslim Etmek Olduğu - Bu Borç Teslimden Sonra Ayıba Karşı Tekeffül Borcu Olarak Süreceği )
TAPU İPTALİ VE TESCİL ( Yükleniciye Bırakılması Kararlaştırılan Bağımsız Bölümün Temlik Alınması Nedenine Dayalı - Yüklenicinin Temel Borcu Teslimden Sonra Ayıba Karşı Tekeffül Borcu Olarak Süreceği )
TEMLİK ALINAN BAĞIMSIZ BÖLÜM ( Kat Karşılığı İnşaat Sözleşmesi - Yüklenicinin Temel Borcu Teslimden Sonra Ayıba Karşı Tekeffül Borcu Olarak Süreceği )"
163Y14.HD5.3.2009E. 2009/1786 K. 2009/2803"SATIŞ VAADİ SÖZLEŞMESİ ( Borçlu Eski Alacaklısına Karşı İleri Sürebileceği İtiraz ve Def'ileri Yeni Alacaklıya Karşı da İleri Sürebileceği - Arsa Karşılığı İnşaat Yapım Sözleşmesinden Kaynaklanan Haklar Yeni Alacaklıya Karşı da İleri Sürülebileceği )
ALACAĞIN TEMLİKİ ( Yüklenicinin Temliki İşlemine Dayalı Tapu İptali ve Tescil - Arsa Karşılığı İnşaat Yapım Sözleşmesinden Kaynaklanan Haklar Yeni Alacaklıya Karşı da İleri Sürülebileceği )
ESER BEDELİ ( Yüklenicinin Temliki İşlemine Dayalı Tapu İptali ve Tescil - Ani Edimli Sözleşmelerde Aksine Hüküm Yoksa Eser Bedeli Ancak Eserin Teslimi İle Mümkün Olduğu )
ESER SÖZLEŞMESİ ( Yüklenicinin Temliki İşlemine Dayalı Tapu İptali ve Tescil - Arsa Karşılığı İnşaat Yapım Sözleşmesinden Kaynaklanan Haklar Yeni Alacaklıya Karşı da İleri Sürülebileceği )"
163YHGK21.1.2009E. 2008/14-817 K. 2009/19"TAPU İPTALİ VE TESCİL ( Arsa Payı Devri Karşılığı İnşaat Yapım Sözleşmesi - Cezai Şart Değer ve Kira Kaybı İstemlerini İçerir Alacak Davası Açtığı/Anılan Bu Dava Sonucu Beklenerek Yüklenicinin Edimlerini Arsa Malikine Karşı Tam Olarak Yerine Getirdiği - Davanın Kabulü Gerektiği )
CEZAİ ŞART DEĞER VE KİRA KAYBI İSTEMİ ( İçerir Alacak Davası Açıldığı - Anılan Bu Dava Sonucu Beklenerek Yüklenicinin Edimlerini Arsa Malikine Karşı Tam Olarak Yerine Getirdiği - Tapu İptali ve Tescil İsteminin Kabulü Gerektiği )
ARSA PAYI DEVRİ KARŞILIĞI İNŞAAT YAPIM SÖZLEŞMESİ ( Cezai Şart Değer ve Kira Kaybı İstemlerini İçerir Alacak Davası Açtığı/Anılan Bu Dava Sonucu Beklenerek Yüklenicinin Edimlerini Arsa Malikine Karşı Tam Olarak Yerine Getirdiği - Tapu İptali ve Tescil İsteminin Kabulü Gerektiği )"
163Y12.HD7.10.2008E. 2008/17108 K. 2008/16625"ALACAĞIN TEMLİKİ ( Geçerliliği İçin Yazılı Sözleşme Gerekli Olup Özel Bir Şekil Şartına Gerek Olmadığı )
YAZILI ŞEKİL KOŞULU ( Alacağın Temlikinin Geçerliliği İçin Yazılı Sözleşme Gerekli Olup Özel Bir Şekil Şartına Gerek Olmadığı )
ÖZEL ŞEKİL ŞARTI ( Alacağın Temlikinin Geçerliliği İçin Yazılı Sözleşme Gerekli Olup Özel Bir Şekil Şartına Gerek Olmadığı )"
163Y15.HD30.5.2008E. 2008/2117 K. 2008/3502"TEMERRÜT ( Borcun Ödeneceği Gün Taraflarca Yani Alacaklı ve Borçlu Tarafından Oybirliğiyle Belirlenmiş veya Saklı Tutulan Bir Hakka Dayanılarak İki Taraftan Birisince Yöntemine Göre Saptanmış İse Borçlu Sadece Bu Günün Dolması İle Temerrüde Düşeceği )
ESER SÖZLEŞMESİ ( Kesin Vade Bulunmadığı Gibi Davacıya da Borcun Ödeme Gününü Belirleme Yetkisi Verilmediği - O Halde Davalı Asıl Alacağın Ödenmesinde İcra Takibinden Önce Temerrüde Düşürülmediği )
ÖDEME GÜNÜNÜ BELİRLEME YETKİSİ ( Eser Sözleşmesinde Kesin Vade Bulunmadığı Gibi Davacıya da Borcun Ödeme Gününü Belirleme Yetkisi Verilmediği - O Halde Davalı Asıl Alacağın Ödenmesinde İcra Takibinden Önce Temerrüde Düşürülmediğinden Temerrüt Faizinden Sorumlu Tutulamayacağı )
TEMERRÜT FAİZİ ( Eser Sözleşmesinde Kesin Vade Bulunmadığı Gibi Davacıya da Borcun Ödeme Gününü Belirleme Yetkisi Verilmediği - O Halde Davalı Asıl Alacağın Ödenmesinde İcra Takibinden Önce Temerrüde Düşürülmediğinden Temerrüt Faizinden Sorumlu Tutulamayacağı )"
163Y14.HD17.4.2008E. 2008/4131 K. 2008/5253"BEDEL TAHSİLİ ( Yüklenicinin Temliki İşlemi Nedeniyle Mülkiyet Aktarımı - Geriye Etkili Fesihte Yükleniciye İnşaatın Fesih Tarihindeki Fiziki Durumuna Uygun Bağımsız Bölüm Verilmeyeceği )
YÜKLENİCİNİN TEMLİKİ İŞLEMİ NEDENİYLE MÜLKİYET AKTARIMI ( Geriye Etkili Fesihte Yükleniciye İnşaatın Fesih Tarihindeki Fiziki Durumuna Uygun Bağımsız Bölüm Verilmeyeceği )
İLERİYE ETKİLİ FESİH ( Yapılacak Tasfiye İşleminde Yüklenici Eserin Getirildiği Fiziki Seviyeye Uygun Bağımsız Bölüm Tapusunun Devrini İsteyebileceği )
ESER SÖZLEŞMESİNİN FESHEDİLMESİ ( Asıl ve Birleşen Davadaki Mülkiyet Aktarımı İsteminin Reddedilmesinde ve İkinci Kademedeki İstek Olan Ödemelerin Sebepsiz Zenginleşme Hükümlerine Dayanarak Davacılara İadesinde Yasaya Aykırılık Olmadığı )
ÖDEMELERİN İADESİ ( Fesih Sonucu Yapılan Tasfiyede Yükleniciye Eserin Getirildiği Fiziki Seviyeye Uygun Olarak Bağımsız Bölüm Tapularının Verildiği Böylelikle Tasfiye İşleminin Tamamlandığı - Ödemeler Sebepsiz Zenginleşme Hükümlerine Dayanarak Davacılara İade Edilebileceği )"
163Y14.HD14.4.2008E. 2008/4578 K. 2008/5038"TAPU İPTALİ VE TESCİL ( Temlik Sözleşmesi Temlik Edenle Temlik Alan Arasındaki Yazılı Sözleşmeyle Kurulabileceği - Sözleşmenin Geçerliliğini Yazılı Yapılması Koşuluna Bağlandığından Yazılı Temlik Sözleşmesi Olmadan İddianın Kabul Edilemeyeceği )
TEMLİK SÖZLEŞMESİ ( Temlik Edenle Temlik Alan Arasındaki Yazılı Sözleşmeyle Kurulabileceği - Tapu İptali ve Tescil/Sözleşmenin Geçerliliği Yazılı Yapılması Koşuluna Bağlandığından Yazılı Temlik Sözleşmesi Olmadan İddianın Kabulünün Olanaklı Olmadığı )
YAZILI SÖZLEŞME ( Temlik Sözleşmesi Temlik Edenle Temlik Alan Arasındaki Yazılı Sözleşmeyle Kurulabileceği )
ALACAĞIN TEMLİKİ ( Alacaklı İle Onu Devralan 3. Kişi Arasında Borçlunun Rızasına İhtiyaç Olmaksızın Yapılabilen ve Sadece Kazandırıcı Bir Tasarruf İşlemi Niteliği Taşıyan Şekle Bağlı Bir Akit Olduğu )"
163Y14.HD8.4.2008E. 2008/3661 K. 2008/4795"YÜKLENİCİNİN TEMLİKİ İŞLEMİ ( Tapu İptali ve Tescil - Geçersiz Olmadıkça veya Sözleşme Feshedilmedikçe Yarışan Şahsi Haklardan Önceki Tarihli Olanına Değer Tanınacağı )
TAPU İPTALİ VE TESCİL ( Yüklenicinin Temliki İşlemi - Geçersiz Olmadıkça veya Sözleşme Feshedilmedikçe Yarışan Şahsi Haklardan Önceki Tarihli Olanına Değer Tanınacağı )
SATIŞ İŞLEMİ ( Tapu İptali ve Tescil - Satış İşleminin Yüklenici Tarafından Üçüncü Kişilerden Birine veya Bir Kaçına Resmi Biçimde ( Noterde Satış Vaadi Sözleşmesi İle ) Diğerlerine Adi Yazılı Sözleşme İle Yapmış Olmasının Önemi Olmadığı )"
163Y14.HD4.4.2008E. 2008/2174 K. 2008/4625"TAPU İPTALİ VE TESCİL ( Yüklenicinin Temliki İşlemine Dayalı - Davalı Yükleniciye Karşı Arsa Payı Devri Karşılığı İnşaat Yapım Sözleşmesinden Kaynaklanan Cezai Şart Değer ve Kira Kaybı İstemleriyle Dava Açıldığı - Bu Dava Sonucunun Beklenmesi Gereği )
YÜKLENİCİNİN TEMLİKİ İŞLEMİ ( Tapu İptali ve Tescil/Davalı Yükleniciye Karşı Arsa Payı Devri Karşılığı İnşaat Yapım Sözleşmesinden Kaynaklanan Cezai Şart Değer ve Kira Kaybı İstemleriyle Dava Açıldığı - Bu Dava Sonucunun Beklenmesi Gereği )
BEKLETİCİ MESELE ( Tapu İptali ve Tescil/Davalı Yükleniciye Karşı Arsa Payı Devri Karşılığı İnşaat Yapım Sözleşmesinden Kaynaklanan Cezai Şart Değer ve Kira Kaybı İstemleriyle Dava Açıldığı - Bu Dava Sonucunun Beklenmesi Gereği )
ARSA PAYI DEVRİ KARŞILIĞI İNŞAAT YAPIM SÖZLEŞMESİ ( Yüklenicisinin Sözleşmede Yasaklanmamış İse Teslim Borcunu Yerine Getirdiğinde Arsa Sahibine Karşı Kazanacağı Kişisel Hakkını Arsa Sahibi İle Mevcut Sözleşmesine Dayanarak Doğrudan Ondan İsteyebileceği )
YÜKLENİCİNİN KİŞİSEL HAKKINI TEMELLÜK EDEN ÜÇÜNCÜ KİŞİ ( Alacağın Temliki Hükümlerinden Yararlanarak Bu Hakkını Arsa Sahibine Karşı İleri Sürebileceği )"
163Y14.HD3.4.2008E. 2008/3625 K. 2008/4610"YÜKLENİCİNİN TEMLİKİ İŞLEMİ ( Tapu İptali ve Tescil - Yüklenici Sözleşmeyle Kendisine Bırakılması Kararlaştırılan Bağımsız Bölüm Mülkiyetini Doğrudan Arsa Sahibinden İsteyebileceği Gibi Şahsi Hakkını Temlik Yoluyla ve Yazılı Olması Koşuluyla Üçüncü Kişiye de Devredebileceği )
TAPU İPTALİ VE TESCİL ( Yüklenici Sözleşmeyle Kendisine Bırakılması Kararlaştırılan Bağımsız Bölüm Mülkiyetini Doğrudan Arsa Sahibinden İsteyebileceği Gibi Şahsi Hakkını Temlik Yoluyla ve Yazılı Olması Koşuluyla Üçüncü Kişiye de Devredebileceği )
ÜÇÜNCÜ KİŞİNİN ALACAĞIN TEMLİKİ HÜKÜMLERİNDEN YARARLANMASI ( Mülkiyet Talebinde Bulunabilmesi İçin Davalılar Arasındaki Arsa Payı Devri Karşılığı İnşaat Yapım Sözleşmesinin İfa İle Sonuçlanması ya da İleriye Etkili Fesihte de Çekişme Konusu Yerin Yükleniciye Bırakılmış Olması Gerektiği )
SEBEPSİZ ZENGİNLEŞME ( Yazılı Delille Kanıtlandığı - Akidi Olan Yükleniciden Peşin Yapılan Ödemenin İstirdatı İsteminin Hüküm Altına Alınması Yerine İkinci Kademedeki İstek Kanıtlanmamış Gibi Reddinin Doğru Olmadığı )"
163Y14.HD27.3.2008E. 2008/2041 K. 2008/4070"TAŞINMAZ SATIŞ VAADİ SÖZLEŞMESİNE DAYALI MÜLKİYET AKTARIMI ( Davacı Tüketici Yüklenicinin Temlikine Dayalı Tapu Kaydı İptali ve Tescil İsteğinde Bulunduğundan ve O Yerde Ayrı Bir Tüketici Mahkemesi Bulunduğundan Davanın Tüketici Mahkemesinde Görülmesi Gerektiği )
TAPU İPTALİ VE TESCİL ( Davacı Tüketici Yüklenicinin Temlikine Dayalı Tapu Kaydı İptali ve Tescil İsteğinde Bulunduğundan Davanın Tüketici Mahkemesinde Görülmesi Gerektiği - Taşınmaz Satış Vaadi Sözleşmesine Dayalı Mülkiyet Aktarımı )
GÖREV ( Taşınmaz Satış Vaadi Sözleşmesine Dayalı Mülkiyet Aktarımı/Tapu İptali ve Tescil - Davanın Tüketici Mahkemesinde Görülmesi Gerektiği )
TÜKETİCİ YÜKLENİCİNİN TEMLİKİ ( Dayalı Tapu Kaydı İptali ve Tescil İsteğinde Bulunduğundan ve O Yerde Ayrı Bir Tüketici Mahkemesi Bulunduğundan Davanın Tüketici Mahkemesinde Görülmesi Gerektiği - Tapu İptali ve Tescil )
TÜKETİCİ MAHKEMESİ ( Davacı Tüketici Yüklenicinin Temlikine Dayalı Tapu Kaydı İptali ve Tescil İsteğinde Bulunduğundan Davanın Tüketici Mahkemesinde Görülmesi Gerektiği - Taşınmaz Satış Vaadi Sözleşmesi )"
163YHGK26.3.2008E. 2008/15-279 K. 2008/277"ALACAĞIN TEMLİKİ ( Sözleşmeden Doğan Şahsi Hakkın Temliki Yazılı Biçimde Yapılmış Olmadıkça Geçerli Olmadığı )
KAT KARŞILIĞI İNŞAAT SÖZLEŞMESİ ( Tarafı Olduğu Bildirilen Arsa Sahibi Tarafından Alacak Hakkı Yazılı Olarak Temlik Edilmediğinden Yüklenici Tarafından Yapımı Yüklenilen Bağımsız Bölümün Bedelini Davacı Davalıdan İsteyemeyeceği )
YAZILI SÖZLEŞME ( Alacağın Temliki Kapsamında Sözleşmeden Doğan Şahsi Hakkın Temliki Yazılı Biçimde Yapılmış Olmadıkça Geçerli Olmadığı - Arsa Sahibi Tarafından Alacak Hakkı Yazılı Olarak Temlik Edilmediğinden Yüklenici Tarafından Yapımı Yüklenilen Bağımsız Bölümün Bedelini Davacının Yükleniciden İsteyemeyeceği )
BAĞIMSIZ BÖLÜMÜN BEDELİNİN TAHSİLİ ( Kat Karşılığı İnşaat Sözleşmesinin Tarafı Olduğu Bildirilen Arsa Sahibi Tarafından Alacak Hakkı Yazılı Olarak Temlik Edilmediğinden Yüklenici Tarafından Yapımı Yüklenilen Bağımsız Bölümün Bedelini Davacı Yükleniciden İsteyemeyeceği )"
163Y14.HD25.3.2008E. 2008/2451 K. 2008/3912"YÜKLENİCİNİN TEMLİK İŞLEMİ ( Yüklenicinin İnşaat Sebebiyle SSK Prim Borcu Bulunup Bulunmadığı Varsa Bunun Cezalı Tutarı Tespit Edilmeli Saptanacak Bu Tutarlar Temlik Alacaklısı Davacıya Depo Ettirilmesi Gereği )
TAPU İPTALİ VE TESCİL ( Yüklenicinin Temlik İşlemi - Yüklenicinin İnşaat Sebebiyle SSK Prim Borcu Bulunup Bulunmadığı Varsa Bunun Cezalı Tutarı Tespit Edilmeli Saptanacak Bu Tutarlar Temlik Alacaklısı Davacıya Depo Ettirilmesi Gereği )
OTURMA İZİN BELGESİ ( Davalı Arsa Sahipleri Sözleşmenin Hükümlerini Temlik Alan Davacıya Karşı İleri Sürebileceklerinden Mahkemece Öncelikle Yeniden Keşif Yaptırılarak Binanın Ruhsat Alınmasına Engel Olup Olmadığının Saptanması Gereği )
ALACAĞIN TEMLİKİ ( Yüklenicinin Temlik İşlemine Dayalı Tapu İptali ve Tescil - Davalı Arsa Sahipleri Sözleşmenin Hükümlerini Temlik Alan Davacıya Karşı İleri Sürebileceklerinden Mahkemece Öncelikle Yeniden Keşif Yaptırılarak Binanın Ruhsat Alınmasına Engel Olup Olmadığının Saptanması Gereği )"
163Y14.HD13.3.2008E. 2008/29 K. 2008/3194"TAPU İPTALİ VE TESCİL ( Yüklenicinin Temliki İşlemine Dayalı Arsa Payı Devri Karşılığı İnşaat Yapım Sözleşmesinden Kaynaklanan Davalarda Arsa Sahibi İle Yüklenici Arasında Zorunlu Dava Arkadaşlığı Olduğu )
ZORUNLU DAVA ARKADAŞLIĞI ( Tapu İptali ve Tescil - Yüklenicinin Temliki İşlemine Dayalı Arsa Payı Devri Karşılığı İnşaat Yapım Sözleşmesinden Kaynaklanan Davalarda Arsa Sahibi İle Yüklenici Arasında Olduğu )
YÜKLENİCİNİN TEMLİKİ İŞLEMİ ( Dayalı Tapu İptali ve Tescil - Arsa Payı Devri Karşılığı İnşaat Yapım Sözleşmesinden Kaynaklanan Davalarda Arsa Sahibi İle Yüklenici Arasında Zorunlu Dava Arkadaşlığı Olduğu )
TARAF TEŞKİLİ ( Tapu İptali ve Tescil - Davanın Arsa Payı Devri Karşılığı İnşaat Yapım Sözleşmesinin Yüklenicisine Yöneltilmeden Görülüp Sonuçlandırılamayacağı )
ARSA PAYI DEVRİ KARŞILIĞI İNŞAAT YAPIM SÖZLEŞMESİ ( Davanın Yükleniciye Yöneltilerek Taraf Teşkilinin Sağlanması Gerektiği - Tapu İptali ve Tescil )
DEF'İ ( Yüklenicinin Temliki İşleminden Kaynaklanan Tapu İptali ve Tescil - Borçlu Temlike Vakıf Olduğu Zaman Temlik Edene Karşı Haiz Olduğu Defileri Temellük Edene Karşı Dahi Dermeyan Edebileceği )"
163Y14.HD13.3.2008E. 2008/2489 K. 2008/3215"TAPU İPTALİ VE TESCİL ( Alacağı Devralan Kişi Evvelki Alacaklının Yerine Geçtiği - Borçludan İfayı İstemek Gerektiğinde de Borçluyu İfaya Zorlamak Artık Onun Hakkı Olacağı )
YÜKLENİCİNİN KİŞİSEL HAKKININ TEMLİKİ ( Temellük Eden Üçüncü Kişi de Alacağın Temliki Hükümlerinden Yararlanarak Bu Hakkını Arsa Sahibine Karşı İleri Sürebileceği - Tapu İptali ve Tescil )
ADİ YAZILI TARİHSİZ SÖZLEŞMEYE DAYALI MÜLKİYET AKTARIMI İSTEMİ ( Yüklenicinin Kişisel Hakkını Temellük Eden Üçüncü Kişi de Alacağın Temliki Hükümlerinden Yararlanarak Bu Hakkını Arsa Sahibine Karşı İleri Sürebileceği )
KARAR DÜZELTME İSTEMİ ( Yerel Mahkeme Kararı Yasal ve Hukuki Dayanakları Gösterilmek Suretiyle Bozulmuş Olduğundan İstem HUMK'nun 440. Maddesindeki Nedenlerden Hiçbirisine Dayanmadığından Reddi Gereği )"
163Y14.HD13.3.2008E. 2008/1930 K. 2008/3188"YÜKLENİCİNİN TEMLİKİ İŞLEMİNE DAYALI TAPU İPTALİ VE TESCİL ( Mahkemece Yapıdaki Yasaya Aykırılıkları ve Bunun Giderilme Yöntemlerinin Ne Olduğunu Keşif Suretiyle Bilirkişiye İnceletmek Gerektiği )
KEŞİF / BİLİRKİŞİ ( Yüklenicinin Temliki İşlemine Dayalı Tapu İptali ve Tescil - Mahkemece Yapıdaki Yasaya Aykırılıkları ve Bunun Giderilme Yöntemlerinin Ne Olduğunu Keşif Suretiyle Bilirkişiye İnceletmek Gerektiği )
HARÇLARIN DEPO EDİLMESİ ( Eksiklikleri Gidermek Üzere Davacı 3. Kişiye Yetki ve Mehil Vermek Bu İşlemler Yerine Getirilirse Sözleşmede Hükme Bağlanan Harçların Tutarını Yetkili Merciden Sormak Bunları Davacıya Depo Ettirmek Gerektiği )"
163Y14.HD6.3.2008E. 2008/2055 K. 2008/2850"YÜKLENİCİNİN TEMLİKİ İŞLEMİ ( Mülkiyet Aktarımı - Fesih İleriye Etkili Yapıldığından Mahkemenin İşin Getirildiği Fiziki Seviyeye Bakarak Davayı Reddetmesi Olayın Özelliğine Uygun Düşmediği )
TAPU İPTALİ VE TESCİL ( Yüklenicinin Temliki İşlemi - Fesih İleriye Etkili Yapıldığından Mahkemenin İşin Getirildiği Fiziki Seviyeye Bakarak Davayı Reddetmesi Olayın Özelliğine Uygun Düşmediği )
İLERİYE ETKİLİ FESİH ( Yapılmışsa İnşaatın Getirildiği Fiziki Seviye Ne Olursa Olsun Yükleniciye Geriye Etkili Fesihte Olduğu Gibi Yaptığı İşin Bedeli Değil Yapılan İşin Fiziki Oranına Uygun Bağımsız Bölüm Tapusu Verileceği )
ESER SÖZLEŞMESİNİN FESHİ ( Tarafların Aksini Kararlaştırmamaları Halinde Kural Olarak Geriye Etkili Sonuç Meydana Getirdiği )
GERİYE ETKİLİ FESİH ( Yüklenici veya Ondan Şahsi Hakkını Temlik Alan Üçüncü Kişi Eserin Getirdiği Fiziki Seviyeye Paralel Olarak Bağımsız Bölüm Tescilini Talep Edemeyeceği )"
163Y14.HD4.3.2008E. 2008/1592 K. 2008/2721"YÜKLENİCİNİN TEMLİKİ İŞLEMİ ( Tapu İptali ve Tescil - Sözleşme Konusu Taşınmaza Ait Kat İrtifak Tapusunun Bütünüyle Ait Olan Yerden İstemek Asliye Hukuk Mahkemesinin Arsa Sahipleri Yararına Bağlanan Hükmün İcra Aşaması Hakkında Arsa Sahiplerinden Açıklama Almak Gerektiği )
TAPU İPTALİ VE TESCİL ( Sözleşme Konusu Taşınmaza Ait Kat İrtifak Tapusunun Bütünüyle Ait Olan Yerden İstemek Asliye Hukuk Mahkemesinin Arsa Sahipleri Yararına Bağlanan Hükmün İcra Aşaması Hakkında Arsa Sahiplerinden Açıklama Almak Gerektiği )
KAT İRTİFAK TAPUSU ( Bütünüyle Ait Olan Yerden İstemek Asliye Hukuk Mahkemesinin Arsa Sahipleri Yararına Bağlanan Hükmün İcra Aşaması Hakkında Arsa Sahiplerinden Açıklama Almak Gerektiği )
HESAP TABLOSU ( Yüklenicinin Temliki İşlemi - İcra Yoluna Başvurulmuşsa İcra Dosyasını Getirtip Hesap Tablosunun Miktarını Belirlemek Arsa Sahiplerinin Yükleniciye Vermeleri Gerektiği Halde Vermedikleri Tapu Olup Olmadığını Saptamak Gerektiği )"
163Y14.HD18.2.2008E. 2008/518 K. 2008/1796"GAYRİMENKUL SATIŞ VAADİ SÖZLEŞMESİ ( Tapu İptali ve Tescil - Yüklenicinin Yaptığı Temlik İşlemi İle Birlikte Temlike Konu Bağımsız Bölümün Ayrıca Teslimi Gerekmediği )
TAPU İPTALİ VE TESCİL ( Yüklenicinin Temliki İşleminden Kaynaklanan - Yüklenicinin Yaptığı Temlik İşlemi İle Birlikte Temlike Konu Bağımsız Bölümün Ayrıca Teslimi Gerekmediği )
ELATMANIN ÖNLENMESİ ( Gayrimenkul Satış Vaadi Sözleşmesine Dayalı Tapu İptali ve Tescil - Temlik İşlemi İnşaatın Başında Yapılabileceği Gibi İnşaat Tamamlanmış İken Dahi Yapılabileceği )
ARSA PAYI DEVRİ KARŞILIĞI İNŞAAT YAPIM SÖZLEŞMESİ ( Yüklenici Teslim Borcunu Yerine Getirdiğinde Arsa Sahibine Karşı Kazanacağı Kişisel Hakkını Arsa Sahibi İle Mevcut Sözleşmesine Dayanarak Doğrudan Ondan İsteyebileceği Gibi Arsa Sahibinin Rızası da Gerekmeden 3. Kişilere Yazılı Olmak Koşuluyla Devir ve Temlik Edebileceği )
TEMLİK İŞLEMİ ( Yüklenicinin Yaptığı Temlik İşlemi İle Birlikte Temlike Konu Bağımsız Bölümün Ayrıca Teslimi Gerekmediği - Temlik İşlemi İnşaatın Başında Yapılabileceği Gibi İnşaat Tamamlanmış İken Dahi Yapılabileceği )"
163Y14.HD14.2.2008E. 2008/192 K. 2008/1692"TAPU İPTALİ VE TESCİL ( Yüklenici Edimini Yerine Getirmediğinden Davalılar Arasındaki Arsa Payı Devri Karşılığı İnşaat Yapım Sözleşmesinin Geriye Etkili Feshedildiği - Şahsi Hakkını Davacı Üçüncü Kişiye Temlik Etmesi de Ona Bir Hak Sağlamadığından Davanın Reddi Gerektiği )
ARSA PAYI DEVRİ KARŞILIĞI İNŞAAT YAPIM SÖZLEŞMESİ ( Geriye Etkili Feshedildiği - Şahsi Hakkını Davacı Üçüncü Kişiye Temlik Etmesi de Ona Bir Hak Sağlamadığından Davanın Reddi Gerektiği )
ŞAHSİ HAKKIN TEMLİKİ ( Yüklenici Edimini Yerine Getirmediğinden Davalılar Arasındaki Arsa Payı Devri Karşılığı İnşaat Yapım Sözleşmesinin Geriye Etkili Feshedildiği - Şahsi Hakkını Davacı Üçüncü Kişiye Temlik Etmesi de Ona Bir Hak Sağlamadığından Davanın Reddi Gerektiği )"
163Y14.HD11.2.2008E. 2007/15417 K. 2008/1415"TAPU İPTALİ VE TESCİL ( Tapuda Kayıtlı Bir Taşınmazın Mülkiyetini Devir Borcu Doğuran ve Ancak Yasanın Öngördüğü Biçim Koşullarına Uygun Olarak Yapılmadığından Geçersiz Olan Sözleşmeye Dayanılarak Açılan Bir Cebri Tescil Davasının Kabul Edilemeyeceği )
MÜLKİYETİN DEVRİ BORCU DOĞURAN SÖZLEŞME ( Tapu İptali ve Tescil - Ancak Yasanın Öngördüğü Biçim Koşullarına Uygun Olarak Yapılmadığından Geçersiz Olan Sözleşmeye Dayanılarak Açılan Bir Cebri Tescil Davasının Kabul Edilemeyeceği )"
163Y15.HD28.6.2007E. 2007/1427 K. 2007/4401"TAPU İPTALİ VE TESCİL ( Alacağın Temliki Kapsamında Sözleşmeden Doğan Şahsi Hakkın Temliki Yazılı Biçimde Olmadıkça Geçerli Olmadığı )
ALACAĞIN TEMLİKİ ( Kapsamında Sözleşmeden Doğan Şahsi Hakkın Temliki Yazılı Biçimde Olmadıkça Geçerli Olmadığı )
KAT KARŞILIĞI İNŞAAT SÖZLEŞMESİ ( Akdi İlişki Kurulmadığından ve Kendisine Kat Karşılığı İnşaat Sözleşmesinin Tarafı Olduğu Bildirilen Arsa Sahibi Tarafından Alacak Hakkının Yazılı Olarak Temlik Edilmediği - Yapımı Yüklenilen Bağımsız Bölümün Bedelini Davacının Davalıdan İsteyemeyeceği )"
163Y14.HD26.6.2007E. 2007/6962 K. 2007/8240"ARSA PAYI DEVRİ KARŞILIĞI İNŞAAT SÖZLEŞMESİ ( Bağımsız Bölüm Tescili Yapının Bütünü ile Bitirilmesi Şartına Bağlandığından İnşaatın %88 Oranında Bitirilmiş Olmasının Tescil Hakkı Vermeyeceği - Alacaklının Hakkını Kısmen veya Tamamen Elde Edememesi Durumunda Borçlunun Kusursuz Olduğunu İspatlamadıkça Alacaklının Zararını Tazminle Yükümlü Olduğu )
SÖZLEŞMEDEN DOĞAN HAKLAR VE BORÇLAR ( Ancak Sözleşmenin Taraflarına Karşı İleri Sürülebileceği - İmzası İkrar veya Mahkemece Aidiyeti Tespit Edilen Senedin Ancak İmza Eden ile Mirasçıları Hakkında Geçerli Olacağı Üçüncü Kişiler Hakkında Hüküm İfade Etmeyeceği )"
163Y14.HD29.5.2007E. 2007/2499 K. 2007/6455"ARSA PAYI KARŞILIĞI İNŞAAT YAPIM SÖZLEŞMESİ ( Yükleniciden Bağımsız Bölüm Satın Alanların Tamamladıkları Kısımların Bedelinin Mahsubu Gereği )
ALACAĞIN TEMLİKİ ( Yükleniciden Bağımsız Bölüm Satın Alanların Tamamladıkları Kısımların Bedelinin Mahsubu İle Kalan Edim Yükümlülüğünün Parasal Karşılığının Belirlenerek Yüklenicinin Halefi Olan Davacıya Depo Ettirilmesinin Sağlanması Gereği )
EDİMİN YERİNE GETİRİLMEMESİ ( Arsa Payı Devri Karşılığı İnşaat Yapım Sözleşmesi - Yükleniciden Bağımsız Bölüm Satın Alanların Tamamladıkları Kısımların Bedelinin Mahsubu Gereği )
TAPU İPTALİ VE TESCİL ( Yükleniciden Bağımsız Bölüm Satın Alanların Tamamladıkları Kısımların Bedelinin Mahsubu Gereği )"
163Y15.HD22.5.2007E. 2006/3184 K. 2007/3443"ALACAĞIN TEMLİKİ ( Temlik Edenin Husumet Ehliyeti Bulunmadığı - Temlikin Şekil Şartlarına Uygun Olarak Yapılması Gereği )
HUSUMET EHLİYETİ ( Mahkemece Re'sen Gözetilmesi Zorunluluğu - Alacağı Temlik Edenin Dava Açma Hakkı Bulunmadığı )
DAVAYA MUVAFAKAT ( Alacağın Temliki/Davacıya Mehil Verilerek Temlik Ettiği Kişilerden Davaya Muvafakat Alması Gereği - Olmadığı Takdirde Davanın Sıfat Yokluğundan Reddedileceği )
ESER SÖZLEŞMESİNDEN KAYNAKLANAN ALACAK ( Alacağını Temlik Edenin Davacı Sıfatının Bulunmadığı - Temlik Ettiği Kişilerden Davaya Muvafakat Alması Gerektiği )"
163Y14.HD20.4.2007E. 2007/247 K. 2007/4636"KAT KARŞILIĞI İNŞAAT SÖZLEŞMESİ ( Yükleniciye Bırakılması Kararlaştırılan Bağımsız Bölümün Yükleniciden Temlik Alınması Nedeniyle Tapu İptali ve Tescil - Fiziken % 80 Seviyesinde Olan Kat Karşılığı İnşaat Tamamlanmış Olarak Kabul Edilemeyeceği )
BAĞIMSIZ BÖLÜMÜN YÜKLENİCİDEN TEMLİK ALINMASI ( Kat Karşılığı İnşaat Sözleşmesi/Tapu İptali ve Tescil - Fiziken % 80 Seviyesinde Olan Kat Karşılığı İnşaat Tamamlanmış Olarak Kabul Edilemeyeceği )
TAPU İPTALİ VE TESCİL ( Yükleniciye Bırakılması Kararlaştırılan Bağımsız Bölümün Yükleniciden Temlik Alınması Nedeniyle - Fiziken % 80 Seviyesinde Olan Kat Karşılığı İnşaat Tamamlanmış Olarak Kabul Edilemeyeceği )
BAĞIMSIZ BÖLÜMÜN DEVRİ ( Yüklenici Sözleşmede Aksi Kararlaştırılmamışsa Teslim Borcunu Yerine Getirdiğinde Arsa Sahiplerine Karşı Kazandığı Kişisel Hakkını Doğrudan Ondan İsteyebileceği Gibi Üçüncü Kişilere Yazılı Olmak Koşuluyla Temlik Edebileceği )"
163Y14.HD22.3.2007E. 2007/1951 K. 2007/3070"GÖREV ( Şahsi Hakka Dayalı Tapu İptali ve Tescil - Mesken Niteliğindeki Bağımsız Bölüm Ticari veya Mesleki Olmayan Amaçla Bir Ticari Şirket Olan Davalıdan Edinen Davacının Açtığı Dava Tüketici Mahkemesinin Görevine Girdiği )
ZAMANAŞIMI İTİRAZI ( Zamanaşımı Alacağın İstenebilir Hale Geldiği Tarihten Başladığından Olayda Eser Henüz Tamamlanıp Teslime Hazır Hale Getirilmediğinden Davalının Zamanaşımı İtirazı Yerinde Olmadığı )
ŞAHSİ HAKKA DAYALI TAPU İPTALİ VE TESCİL ( Mesken Niteliğindeki Bağımsız Bölüm Ticari veya Mesleki Olmayan Amaçla Bir Ticari Şirket Olan Davalıdan Edinen Davacının Açtığı Dava Tüketici Mahkemesinin Görevine Girdiği )
TAPU İPTALİ VE TESCİL ( Şahsi Hakka Dayalı - Mesken Niteliğindeki Bağımsız Bölüm Ticari veya Mesleki Olmayan Amaçla Bir Ticari Şirket Olan Davalıdan Edinen Davacının Açtığı Dava Tüketici Mahkemesinin Görevine Girdiği )
ŞAHSİ HAKKIN TEMLİKİ ( 3. Kişinin Davacıya Yaptığı Temlik de Şahsi Hakkın Naklinden İbaret Olup Geçerli Olduğu - Taşınmaz Üzerinde Kat İrtifakı Kurularak Bağımsız Bölümün Sicile Müstakil Bir Hak Olarak Henüz Yazılmamış Olması Geçerli Temlikler Karşısında Davanın Reddine Neden Olmadığı )"
163Y14.HD23.1.2007E. 2006/14690 K. 2007/461"YÜKLENİCİDEN TEMELLÜK EDİLEN KİŞİSEL HAKKA DAYALI TAPU İPTALİ VE TESCİL ( Satışın Yazılı Olarak Yapılmasının Yeterli ve Geçerli Olduğu )
YAZILI ŞEKİL ( Yüklenicinin Arsa Sahibinden Hak Kazandığı Şahsi Hakkın Temliki Söz Konusu Olduğundan Satışın Yazılı Olarak Yapılması Yeterli ve Geçerli Olduğu - Adi Yazılı Satışın Biçim Koşuluna Uyulmadığından Söz Edilerek Geçersiz Kabul Edilmesinde İsabet Olmadığı )
ŞAHSİ HAKKIN TEMLİKİ ( Yükleniciden Temellük Edilen Kişisel Hakka Dayalı Tapu İptali ve Tescil - Satışın Yazılı Olarak Yapılmasının Yeterli ve Geçerli Olduğu )
SEBEPSİZ ZENGİNLEŞME ( Davacı Akiti Olan Yükleniciden Dayanarak Satış Bedeli Olarak Ödediğini Faizi İle Birlikte İsteyebileceği )
SATIŞ BEDELİNİN FAİZİ İLE TAHSİLİ ( Davacı Akiti Olan Yükleniciden Sebepsiz Zenginleşme Hükümlerine Dayanarak Satış Bedeli Olarak Ödediğini Faizi İle Birlikte İsteyebileceği )"
163YHGK15.12.2006E. 2006/11-790 K. 2006/799"TAMİR BEDELİNİN TAHSİLİNE İLİŞKİN DAVA ( Davalı Sigorta Şirketinin Sorumluluğunun Sigorta Akidine Karşı Olacağı - Sigorta Şirketinden Alacaklı Olan Diğer Davalının Alacağını Davacıya Temlik Ettiğine İlişkin Belge Bulunmadığı/Davanın Reddine Karar Verileceği )
SİGORTA ŞİRKETİNİN SORUMLULUĞU ( Davacının Tamir Bedelini Sigorta Şirketinden Talep Ettiği - Davalı Sigorta Şirketinin Sorumluluğunun Sigorta Akidine Karşı Olacağı/Davanın Reddine Karar Verileceği )"
163Y14.HD14.11.2006E. 2006/13020 K. 2006/13069"TEMLİK SÖZLEŞMESİ ( Temellük İddiasının Yazılı Şekilde Kanıtlanması Gerektiği - Davacı Yüklenicinin Yaptığı Sözlü Temlike Dayanarak Tescil Talep Edemeyeceği )
TESCİL TALEBİ ( Temellük İddiasının Yazılı Şekilde Kanıtlanması Gerektiği - Davacı Yüklenicinin Yaptığı Sözlü Temlike Dayanarak Tescil Talep Edemeyeceği )
SÖZLÜ TEMLİK ( Davacı Yüklenicinin Yaptığı Sözlü Temlike Dayanarak Tescil Talep Edemeyeceği - Yazılı Olması Gereği )"
163Y14.HD9.10.2006E. 2006/8827 K. 2006/10582"4077 SAYILI TÜKETİCİNİN KORUNMASI HAKKINDA KANUNUN KAPSAMI ( Yasanın Uygulamasıyla İlgili Olarak Çıkacak Her Türlü Uyuşmazlıkların Tüketici Mahkemesinde Görülmesi Zorunlu Olduğu )
GÖREVLİ MAHKEME ( 4077 Sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanunun Uygulamasıyla İlgili Olarak Çıkacak Her Türlü Uyuşmazlıkların Tüketici Mahkemesinde Görülmesi Zorunlu Olduğu )
TAŞINMAZ MAL SATIŞINDA SÖZLEŞMENİN ŞEKLİ ( Resmi Biçimde Olması Gereği )
TÜKETİCİ MAHKEMESİNİN GÖREVİ ( Sözleşmeyle Satılan Konut Nitelikli Bağımsız Bölüm Olduğundan ve Satıcı Yüklenici Ticari veya Mesleki Faaliyetleri Kapsamında Tüketici Konumundaki Davacıya Konut Amaçlı Taşınmaz Mal Satması Nedeniyle )"
163Y14.HD11.5.2006E. 2005/10832 K. 2006/5587"ARSA PAYI DEVRİ KARŞILIĞI İNŞAAT YAPIM SÖZLEŞMESİ ( Tapu İptali ve Tescil - Yerinde Keşif Yapılarak İnşaatın Getirildiği Fiziki Seviye Saptanarak Davacı 3. Kişinin Yükleniciden Temellük Ettiği Kişisel Hakka İstinaden Bu Hakkı Davalı Arsa Sahibine Karşı İleri Sürüp Süremeyeceğinin Araştırılması Gereği )
TAPU İPTALİ VE TESCİL ( Yerinde Keşif Yapılarak İnşaatın Getirildiği Fiziki Seviye Saptanarak Davacı 3. Kişinin Yükleniciden Temellük Ettiği Kişisel Hakka İstinaden Bu Hakkı Davalı Arsa Sahibine Karşı İleri Sürüp Süremeyeceğinin Araştırılması Gereği )
KİŞİSEL HAKKA DAYALI DAVA ( Tapu İptali ve Tescil - İnşaatın Getirildiği Fiziki Seviye Saptanarak Davacı 3. Kişinin Yükleniciden Temellük Ettiği Kişisel Hakka İstinaden Bu Hakkı Davalı Arsa Sahibine Karşı İleri Sürüp Süremeyeceğinin Araştırılması Gereği )
BAĞIMSIZ BÖLÜMÜN TEMLİK ALINMASI ( Yerinde Keşif Yapılarak İnşaatın Getirildiği Fiziki Seviye Saptanarak Davacı Üçüncü Kişinin Yükleniciden Temellük Ettiği Kişisel Hakka İstinaden Bu Hakkı Davalı Arsa Sahibine Karşı İleri Sürüp Süremeyeceğinin Araştırılması Gereği )"
163Y14.HD20.4.2006E. 2006/3144 K. 2006/4680"TEMLİK İŞLEMİ ( Tapuya Şerh Tedbiri İstemi - Davalının Yüklenici Sıfatıyla Arsa Sahiplerine Karşı Borcu Devam Ettiği Sürece de Sözleşmedeki Sıfatının Tek Yanlı Olarak Kaldırılmasının Dava Edilemeyeceği )
SÖZLEŞMEDEKİ SIFATIN TEK YANLI KALDIRILMASI ( Davalının Yüklenici Sıfatıyla Arsa Sahiplerine Karşı Borcu Devam Ettiği Sürece de Sözleşmedeki Sıfatının Tek Yanlı Olarak Kaldırılmasının Dava Edilemeyeceği )
TAPUYA ŞERH TEDBİRİ İSTEMİ ( Davalının Yüklenici Sıfatıyla Arsa Sahiplerine Karşı Borcu Devam Ettiği Sürece de Sözleşmedeki Sıfatının Tek Yanlı Olarak Kaldırılmasının Dava Edilemeyeceği )"
163YHGK1.3.2006E. 2006/9-51 K. 2006/27"ALACAK DAVASI ( İş Sözleşmesinin Devredilmesi - Bu Belge İş Şartlarında Esaslı Bir Değişikliği İfade Etmekte Olup Davacı İşçinin Kıdem Tazminatı Hakkı Kazandığının Kabulü Gereği )
KIDEM TAZMİNATI ( İş Sözleşmesinin Devredilmesi - Bu Belge İş Şartlarında Esaslı Bir Değişikliği İfade Etmekte Olup Davacı İşçinin Kıdem Tazminatı Hakkı Kazandığının Kabulü Gereği )
İŞ SÖZLEŞMESİNİN DEVRİ ( İş Şartlarında Esaslı Bir Değişikliği İfade Etmekte Olup Davacı İşçinin Kıdem Tazminatı Hakkı Kazandığının Kabulü Gereği )
İŞ ŞARTLARINDA ESASLI DEĞİŞİKLİK ( İş Sözleşmesinin Devredilmesi Halinde - Davacı İşçinin Kıdem Tazminatı Hakkı Kazandığı )"
163Y14.HD2.2.2006E. 2005/10352 K. 2006/798"TESCİL TALEBİ ( Olayda Mülkiyet Hakkına Dayanıldığı - Davanın Müflis Masasına Giren Mala Karşı Açılmış İflasta İstihkak Davası Olduğu Anlaşılırsa İflasta İstihkak Davasını Malın Değerine Bakılmaksızın İcra Mahkemesi Hakimliğinin Görmesi Gerekeceği )
NOTERLİKÇE DÜZENLENEN TAŞINMAZ MAL SATIŞ VAADİ SÖZLEŞMESİ TESCİL TALEBİ ( Daha Sonra Adi Yazılı Sözleşme İle Müflisten Satın Aldığı İddiası - İflasta İstihkak Davasını Malın Değerine Bakılmaksızın İcra Mahkemesi Hakimliğinin Görmesi Gerekeceği )
İFLASTA İSTİHKAK DAVASI ( Malın Değerine Bakılmaksızın İcra Mahkemesi Hakimliğinin Görmesi Gerekeceği - Taşınmaz Mal Satış Vaadi Sözleşmesi/Tescil Talebi )
GÖREVLİ MAHKEME ( Noterlikçe Düzenlenen Taşınmaz Mal Satış Vaadi Sözleşmesine Dayalı Tescil Talebi/Daha Sonra Adi Yazılı Sözleşme İle Müflisten Satın Aldığı İddiası - İflasta İstihkak Davasını Malın Değerine Bakılmaksızın İcra Mahkemesi Hakimliğinin Görmesi Gerekeceği )
İFLAS MASASI ( Taşınmaz Mal Satış Vaadi Sözleşmesine Dayalı Tescil Talebi/Daha Sonra Adi Yazılı Sözleşme İle Müflisten Satın Aldığı İddiası - Davalı İflas Masasından Davacının İddiası İle İlgili Ne Gibi İşlemler Yapıldığının Sorulması Gereği )"
163Y12.HD20.10.2005E. 2005/19834 K. 2005/20415"BONO NİTELİĞİNDE OLMAYAN SENETTEKİ HAK ( Ancak Alacağın Temliki Yoluyla Devredilebileceği )
ALACAĞIN TEMLİKİ ( Bono Niteliğinde Olmayan Senetteki Hak Ancak Alacağın Temliki Yoluyla Devredilebildiği )
KAMBİYO YOLUYLA TAKİP ( Bono Vasfında Olmayan Senetteki Hak Ciro Yoluyla Geçmediği - Senedin Arkasında Alacağın Temlikine İlişkin Açıklama Bulunmadığından Alacaklının Takip Yapma Hakkı Bulunmadığı )"
163Y11.HD26.9.2005E. 2004/11390 K. 2005/8723"ALACAĞIN TEMLİKİ ( Borçlunun Temlik İşlemini Öğrendiğinde Temlik Edene Karşı Sahip Olduğu Def'ileri Temellük Edene Karşı da İleri Sürebileceği )
DEF'İ ( Borçlunun Temlik İşlemini Öğrendiğinde Temlik Edene Karşı Sahip Olduğu Def'ileri Temellük Edene Karşı da İleri Sürebileceği )
SENEDİN BEDELSİZ KALMASI ( İnşaatı Tamamlayıp Teslim Edemeyen Davacının Kendi Yükümlülüğünü Yerine Getiremediği - Senet Bedelini Ödeme Borcu Bulunmayan Davalıya Yönelik Davanın Reddi Gerektiği )
İNŞAATIN TESLİM EDİLMEMESİ ( Davacının Kendi Yükümlülüğünü Yerine Getiremediği - Senet Bedelini Ödeme Borcu Bulunmayan Davalıya Yönelik Davanın Reddi Gerektiği )"
163Y13.HD14.9.2005E. 2005/7252 K. 2005/13176"İTİRAZIN İPTALİ ( Alacağın Temliki - Davacının Temliken Aldığı Banka Alacağına Asıl Borçlunun Yanında Davalının da Müteselsil Kefil Olduğu/Davalı Borçtan Dolayı Davacıya Karşı Sorumlu Olduğu )
MÜTESELSİL KEFİLİN SORUMLULUĞU ( Davacının Temliken Aldığı Banka Alacağına Asıl Borçlunun Yanında Davalının da Müteselsil Kefil Olduğu - Davalı Borçtan Dolayı Davacıya Karşı Sorumlu Olduğu )
ALACAĞIN TEMLİKİ SÖZLEŞMESİ ( Geçerli Olabilmesi İçin Yazılı Olarak Yapılması Gerektiği )
TEMLİKEN ALINAN BANKA ALACAĞI ( Asıl Borçlunun Yanında Davalının da Müteselsil Kefil Olduğu - Davalı Borçtan Dolayı Davacıya Karşı Sorumlu Olduğu )"
163Y11.HD7.4.2005E. 2004/2869 K. 2005/3373"GENEL KURUL KARARLARININ YOKLUKLA SAKAT OLDUĞUNUN TESPİTİ ( Ortaklardan Birinin Hazır Bulunmaması veya İtiraz Etmesi Durumunda Çağrısız Toplantı Yapılması Mümkün Olmadığı Gibi Alınan Kararlar da Geçerli Olmadığı )
ÇAĞRISIZ TOPLANTI ( Yapılabilmesi Tüm Ortakların Asaleten ya da Vekaleten Hazır Bulunması ve Toplantıya İtiraz Edilmemiş Olması Koşuluna Bağlı Olduğu )
KENDİSİNİ ŞİRKET ORTAĞI GİBİ GÖSTERME ( Maddi ve Manevi Tazminat - Davacının Ortak Olup Olmadığı Konusunun Çözümlenmesi ve Raporuna Göre Karar Verilmesi Gereği )"
163Y19.HD10.2.2005E. 2004/7956 K. 2005/1018"MENFİ TESPİT DAVASI ( Lehtarın Eksik İfade Edilmesi ve Bunun Sonradan Belirli Hale Dönüştürülmesi Durumunda Bononun Usulsüzlüğüne Dayanılamayacağı )
KAMBİYO SENEDİ ( Kural Olarak Lehtar Hanesine Hakiki ve Hükmi Şahsın Belirli Şekilde Yazılmasının Şart Olduğu - Menfi Tespit Davası )
BONO ( Lehtarın Eksik İfade Edilmesi ve Bunun Sonradan Belirli Hale Dönüştürülmesi Durumunda Bononun Usulsüzlüğüne Dayanılamayacağı )
DÜRÜSTLÜK KURALI ( Lehtarın Eksik İfade Edilmesi ve Bunun Sonradan Belirli Hale Dönüştürülmesi Durumunda Bononun Usulsüzlük Durumunu Bilen ve İmzalayan Borçlunun Daha Sonra Bu Eksikliğe Dayanmasının MK.'nun 2. Maddesi ile Bağdaşmadığı )"
163Y13.HD1.2.2005E. 2004/13126 K. 2005/1220"ALACAK DAVASI ( Ciro Yoluyla Hamili Olduğu Senede Dayalı İcra Takibi Senette Keşide Yeri Olmadığından İptal Edilen Davacının Senede Dayalı Alacak Talebi )
KAMBİYO SENEDİ VASFI ( Tanzim Yeri Olmayan Bononun Bu Vasfı Taşımaması )
CİRO ( Bononun Bu Yolla El Değiştirmesi ile Bonodaki Hakların Devredilememesi-Senetteki Hakların Devredilmesinin Alacağın Temliki Yolu ile Mümkün Olması )
ALACAĞIN TEMLİKİ ( Senedin Ciro Yoluyla El Değiştirmesi ile Senetteki Hakların Devredilememesi-Senetteki Hakların Devredilmesinin Alacağın Temliki Yolu ile Mümkün Olması )"
163Y14.HD27.10.2004E. 2004/5252 K. 2004/7424"KAT KARŞILIĞI İNŞAAT SÖZLEŞMESİNDE YÜKLENİCİ PAYINA DÜŞEN BAĞIMSIZ BÖLÜMÜN SATIŞI ( Tapu İptali ve Tescil Talebi - Birden Çok Kişiye Yapılan Geçerli Şahsi Hak Satışlarında Önceki Tarihli Olana Geçerlilik Tanınacağı/Sonraki Tarihli Sözleşmenin Alıcısının Sebepsiz Zenginleşmeye Dayalı Bedel Talebinde Bulunabileceği )
YÜKLENİCİNİN PAYINA DÜŞEN BAĞIMSIZ BÖLÜMÜ SATIN ALAN KİŞİ ( Tapu İptali ve Tescil Talebi - Yüklenicinin Aynı Bağımsız Bölümü Başkasına da Satmış Olması Nedeniyle Önceki Tarihli Sözleşmeye Öncelik Verileceği )
TAPU İPTALİ VE TESCİL TALEBİ ( Kat Karşılığı İnşaat Sözleşmesinde Yüklenici Payına Düşen Bağımsız Bölümü Satın Alan Kişinin - Aynı Bağımsız Bölümün Başkasına da Satılması Halinde Önceki Tarihli Sözleşmeye Öncelik Verileceği )
ŞAHSİ HAKKIN GEÇERLİ ŞEKİLDE İKİ AYRI KİŞİYE SATILMASI ( Önceki Tarihli Sözleşmeye Öncelik Verileceği - Kat Karşılığı İnşaat Sözleşmesi Gereği Yüklenici Payına Düşen Bağımsız Bölümü Ayrı Ayrı Satın Alan Kişilerin Açtığı Tapu İptali ve Tescil Davaları )"
163Y11.HD5.10.2004E. 2003/13126 K. 2004/9342"KASKO SİGORTA POLİÇESİ ( Sigorta Şirketinin Sigorta Poliçesinden Doğan Sorumluluğu Poliçede Sigortalı Olarak Gösterilen Akidine Karşı Olduğu )
TAMİR BEDELİNİN TAHSİLİ TALEBİ ( Sigorta Şirketinin Sigorta Poliçesinden Doğan Sorumluluğu Poliçede Sigortalı Olarak Gösterilen Akidine Karşı Olduğu )
SİGORTA POLİÇESİNDEN SORUMLULUK ( Sigorta Şirketinin Sigorta Poliçesinden Doğan Sorumluluğu Poliçede Sigortalı Olarak Gösterilen Akidine Karşı Olduğu )"
163Y13.HD8.4.2004E. 2003/14253 K. 2004/4950"KAMBİYO SENEDİ ( Tanzim Tarihi Yazılmamış Senedin Kambiyo Sendi Niteliği Taşımadığı - Kambiyo Senedi Niteliği Taşımayan Senetteki İmzanın Ciro Hükmünde Olmadığı/Ciro Anlamındaki İmzanın Yazılı Temlik Olarak Kabul Edilemeyeceği )
YAZILI DELİL BAŞLANGICI ( Üzerindeki İmza Borçlu Tarafından İnkar Edilmediğine Göre Senedin Yazılı Delil Başlangıcı Olarak Kabulü Gereği - Yazılı Delil Başlangıcının Tanık ve Yemin Dahil Bütün Yasal Delillerle İspat Edilebileceği )
CİRO ( Tanzim Tarihi Taşımayan Senet Kambiyo Senedi Niteliğinde Olmadığından Üzerindeki İmza Ciro Olmadığı - Ciro Anlamındaki İmza Borçlar Kanunu Gereğince Yapılmadığından Yazılı Temlik Olarak Kabul Edilemeyeceği )
SAİR BİLCÜMLE HUKUKİ DELİL ( Yazılı Delil Başlangıcı Niteliğindeki Senedin Tanık Dahil Delille İspat Edilebileceği - Sair Bilcümle Delil Diyerek Davacı Yemin Deliline de Dayandığından Gerektiğinde Yemin Teklifinin Hatırlatılabileceği )"
163Y13.HD8.3.2004E. 2003/11101 K. 2004/2846"ALACAĞIN TEMLİKİ ( Yükleniciden Haricen Tamamlamak Üzere Daire Satın Alıp Tamamlayan Davacı/Eser Sözleşmesinin Feshi - Yüklenicinin Kazandığı ve Temlik Edeceği Hakkının Olmadığı/Arsa Sahiplerinin Sebepsiz Zenginleştikleri )
KAT KARŞILIĞI İNŞAAT SÖZLEŞMESİNİN FESHİ ( Yükleniciden Haricen Tamamlamak Üzere Daire Satın Alıp Tamamlayan Davacı - Arsa Sahiplerinin Sebepsiz Zenginleştikleri/Dairenin Tamamlanması İçin Yapılan Masrafların İstenebileceği )
SEBEPSİZ ZENGİNLEŞME ( Yükleniciden Haricen Tamamlamak Üzere Daire Satın Alıp Tamamlayan Davacı/Eser Sözleşmesinin Feshi - Arsa Sahiplerinden Dairenin Tamamlanması İçin Yapılan Masrafların İstenebileceği )
HARİCEN DAİRE SATIŞI ( Yükleniciden Tamamlamak Üzere Alıp Tamamlayan Davacı/Eser Sözleşmesinin Feshi - Arsa Sahiplerinin Sebepsiz Zenginleştikleri/Dairenin Tamamlanması İçin Yapılan Masrafların İstenebileceği )"
163Y19.HD14.10.2003E. 2003/8129 K. 2003/9758"CİRO ( Senetde Tanzim Tarihinin Yer Almamasının Senedin Kambiyo Senedi Vasfını Haiz Olmasını Engelleyeceği - Hakkın Ciro Yolu İle Devredilemeyeceği )
BONODA TANZİM TARİHİNİN BULUNMAMASI ( Kambiyo Senedi Vasfını Haiz Olmasını Engelleyeceği - Hakkın Ciro Yolu İle Devredilemeyeceği )
ALACAĞIN TEMLİKİ ( Kambiyo Senedi Vasfını Haiz Olmayan Senet - Arkasına Şirket Kaşesi Üzerine İmza Atılmış Olmasının Temlik Hükümlerini Doğurmayacağı )"
163Y13.HD23.9.2003E. 2003/5994 K. 2003/10532"İTİRAZIN İPTALİ DAVASI ( Mahkemeye Sunulan Tarihsiz Belgede Paranın Kime ve Ne Şekilde Ödeneceği Belirli Olmadığı ve Davalının Borcu Üstlendiği Anlaşılmadığından Davanın Reddinin Gerekmesi )
ALACAĞIN TEMLİKİ ( Borçlu Temlik Olunana Borcu Ödemediğinden ve Davalı Borcunu Kabul Ettiğinden Davanın Kabulünün Gerekmesi )
SÖZLEŞMEDE ŞEKİL ŞARTI ( Alacağın Temliki Sözleşmesinin Geçerli Olabilmesi İçin Yazılı Şekilde Yapılmasının Gerekmesi )"
163YHGK2.7.2003E. 2003/14-452 K. 2003/456"TAPU İPTALİ VE TESCİL ( Davanın Kişisel Hakka Dayalı Tapu İptali ve Tescil İstemine İlişkin Olması )
KAT KARŞILIĞI İNŞAAT SÖZLEŞMESİ ( Yüklenicinin Bu Sözleşmedeki Edimini İfa Etmesi ve Buna Bağlı Olarak Temlik Alan Davacının Alacağın Temliki Hükümlerine Göre Tescil İstemesi )
MÜDDEABİHİN TEMLİKİ ( Tapu Kaydının İptali ile Kendisi Adına Tescilini İsteme Davasından Sonra Yapılan Tapu Devrinin Müddeabbihin Temliki Niteliğinde Olması )
TESCİL İSTEME HAKKI ( Yüklenicinin Bu Sözleşmedeki Edimini İfa Etmesi ve Buna Bağlı Olarak Temlik Alan Davacının Alacağın Temliki Hükümlerine Göre Tescil İstemesi )
TAPU DEVRİ ( Tapu Kaydının İptali ile Kendisi Adına Tescilini İsteme Davasından Sonra Yapılan Tapu Devrinin Müddeabbihin Temliki Niteliğinde Olması )
ALACAĞIN TEMLİKİ ( Yüklenicinin Bu Sözleşmedeki Edimini İfa Etmesi ve Buna Bağlı Olarak Temlik Alan Davacının Alacağın Temliki Hükümlerine Göre Tescil İstemesi )
YÜKLENİCİNİN SORUMLULUĞU ( Tescil İsteme Hakkının Doğmasından Sonra Yüklenicinin Hacir Altına Alınmasının Vasi ile Yüklenici Arasındaki Devir İşleminin Bu Hakkı Ortadan Kaldırmaması )
HACİR ALTINA ALINMA ( Tescil İsteme Hakkının Doğmasından Sonra Yüklenicinin Hacir Altına Alınmasının Vasi ile Yüklenici Arasındaki Devir İşleminin Bu Hakkı Ortadan Kaldırmaması )"
163Y11.HD11.3.2003E. 2002/10913 K. 2003/2196"EKSPERTİZ GİDERİNİN TAHSİLİ TALEBİ ( "Makbuz ve İbraname" Başlıklı Yazıda Davacının Taşınan Emtia Alıcısına Hasar Bedelini Ödemesinden Sonra Emtia Alıcısının Bundan Doğan Tüm Haklarından Davacı Lehine Feragat Ettiğini Beyan Etmesi - Bunun Alacağın Temliki Olduğu )
MAKBUZ VE İBRANAME YAZISI ( Davacının Taşınan Emtia Alıcısına Hasar Bedelini Ödemesinden Sonra Emtia Alıcısının Bundan Doğan Tüm Haklarından Davacı Lehine Feragat Ettiğini Beyan Etmesi - Bunun Alacağın Temliki Olduğu - Ekspertiz Giderinin Tahsili Talebi )
ALACAĞIN TEMLİKİ ( "Makbuz ve İbraname" Başlıklı Yazıda Davacının Taşınan Emtia Alıcısına Hasar Bedelini Ödemesinden Sonra Emtia Alıcısının Bundan Doğan Tüm Haklarından Davacı Lehine Feragat Ettiğini Beyan - EtmesiEkspertiz Giderinin Tahsili Talebi )
AKTİF DAVA EHLİYETİ ( Davacının Taşınan Emtia Alıcısına Hasar Bedelini Ödemesinden Sonra Emtia Alıcısının Bundan Doğan Tüm Haklarından Davacı Lehine Feragat Ettiğini Açıkça Beyan Etmiş Olması Karşısında Bunun Alacağın Temliki Olarak Kabulü Nedeniyle Davacının Dava Ehliyetinin Olduğu - Ekspertiz Giderinin Tahsili Talebi )"
163Y15.HD10.3.2003E. 2003/492 K. 2003/1152"KAT KARŞILIĞI İNŞAAT SÖZLEŞMESİNİN FESHİ ( Kural Olarak Fesih Geriye Etkili Sonuçlar Doğursada İnşaatın Bitirilme Oranının Haklı Gösterdiği Hallerde Feshin İleriye Etkili Yapılmasının Mümkün Kabul Edildiği )
KAT KARŞILIĞI İNŞAAT SÖZLEŞMESİNİN GERİYE ETKİLİ OLARAK FESHİ ( Kural Olarak Fesih Geriye Etkili Sonuçlar Doğursada İnşaatın Bitirilme Oranının Haklı Gösterdiği Hallerde Feshin İleriye Etkili Yapılmasının Mümkün Kabul Edildiği - Kat Karşılığı İnşaat Sözleşmesi )
KAT KARŞILIĞI İNŞAAT SÖZLEŞMESİNİN İLERİYE ETKİLİ OLARAK FESHİ ( Kat Karşılığı İnşaat Sözleşmesi - İnşaatın Getirildiği Seviyenin %82.03 Olmasının Feshin İleriye Etkili Yapılmasını Haklı Kılmadığı )
İNŞAATIN GETİRİLDİĞİ SEVİYE ( Kat Karşılığı İnşaat Sözleşmelerinin İleri Veya Geriye Etkili Olarak Feshinde Etkisi )
YÜKLENİCİDEN TAPU DEVİR ALAN 3. KİŞİLER ( Kaderlerinin Arsa Sahibi ve Yüklenici Arasındaki İlişkinin Sonucuna Bağlı Olduğu - 3. Kişinin İyiniyetinden Bahisle Tapu İptali Davasının Reddinin Doğru Bulunmadığı )
CEZAİ ŞART ( Kat Karşılığı İnşaat Sözleşme İlişkisine Fesih Suretiyle Son Verildiği - Aksi Sözleşmede Lararlaştırılmadığından Davacıların Taleplerinin Dinlenme Olanağı Bulunmadığı )"
163YHGK5.3.2003E. 2003/11-68 K. 2003/136"ALACAK DAVASI ( Davanın Kasko Sigorta Tazminatının Tahsiline İlişkin Olması )
ANAYASA MAHKEMESİNİN İPTAL KARARI ( Prim Taksitlerinin Zamanında Yatırılmaması Halinde Sigortacıya İhbarsız Fesih Hakkı Tanıyan TTK Maddelerinin Anayasa Mahkemesince İptal Edilmesi )
537 SAYILI KHK ( Bu KHK'nın TTK Maddelerindeki Değişiklerinin Anayasa Mahkemesinin İptal Kararı İle Yürürlükten Kalkmış Olduğunun Gözetilmesi )
POLİÇE VE RİZİKO ( Dava Konusu Poliçe ve Riziko Tarihlerinin Anayasanın İptal Kararı Tarihinden Sonra Olduğunun Yürürlük Kanunları Açısından Dikkate Alınmasının Gerekmesi )
TEMERRÜT ( Kasko Sigorta Tazminatının Tahsili - Dava Konusu Olay Hakkında Borçlar Hukuku Genel Hükümlerinin Uygulama Alanı Bulması )
SÖZLEŞMENİN SONA ERDİRİLMESİ ( Sözleşmesinin Borçlar Hukukundan Doğan Temerrütte Dayalı Fesih Hali Dışında Özel Bir Düzenlemeyle Sona Erdirilememesi )
İHTAR ( Borçlar Genel Hükümleri Açısından Temerrüt Hükümlerinin Uygulanması İçin İhtarın Lüzumlu Olması )
USULÜNE UYGUN İHTAR ( Taraflar Arasındaki Uyuşmazlıkta Temerrüt Hükümlerinin Uygulanması İçin Lüzumlu Olan İhtarın Yapılmadığının Dikkate Alınmasının Gerekmesi )
MAL SİGORTALARINDA SİGORTANIN KONUSU ( Mal Sigortasından Sigortalanın Konusunu Menfaatin Oluşturması )
HARİCEN SATIM ( Aracın Haricen Satın Alınması 2918 Sayılı Yasa Gereği Geçersizsede Bu Durumun Sigorta Aktine Mani Olmadığının Gözetilmesinin Gerekmesi )
TEMLİKNAME ( Davacı İle Dava Dışı Araç Maliki Arasında Düzenlenen Temliknameye Dayalı Temlik Alan Sıfatıyla Dava Hakkının Mevcut Olduğunun Kabul Edilmesi )
DAVA HAKKI ( Davacı İle Dava Dışı Araç Maliki Arasında Düzenlenen Temliknameye Dayalı Temlik Alan Sıfatıyla Dava Hakkının Mevcut Olduğunun Kabul Edilmesi )"
163YHGK30.10.2002E. 2002/14-838 K. 2002/867"TAPU İPTALİ VE TESCİL DAVASI ( Kat Karşılığı İnşaat Sözleşmesinden Kaynaklanan Kişisel Haklara Dayanarak Tapu İptalinin ve Tescilinin İstenilmesi )
KAT KARŞILIĞI İNŞAAT SÖZLEŞMESİ ( Yüklenicinin Arsa Sahibinin İştiraki Olmadan Tek Taraflı Olarak Düzenleyeceği Temliknameyle Sözleşmenin Yüklenici Tarafını Değiştirememesi )
TEMLİKNAME ( Eski Yüklenici Sözleşmeden Doğan Hak ve Borçlarını Noterce Onaylanmış Temlikname ile Yeni Yükleniciye Temlik Etmişse de Bunun Arsa Sahibi Katılmadığından Bağlayıcı Olmaması )
İNŞAAT SÖZLEŞMESİ ( Yüklenicinin Arsa Sahibinin İştiraki Olmadan Tek Taraflı Olarak Düzenleyeceği Bir Temlikname ile Sözleşmenin Yüklenici Tarafını Değiştirmesinin Mümkün Olmaması )"
163Y13.HD24.4.2002E. 2002/2992 K. 2002/4526"ALACAK DAVASI ( Davalının İmar Aidatları ve Genel Giderleri Olarak Ödemesi Gereken Meblağı Ödememesi )
ALACAĞIN TEMLİKİ ( Dava Dışı Kooperatif ile Yapılan Eser Sözleşmesi Gereğince Düşen Bağımsız Bölümün Davalıya Satılmasının Alacağın Temliki Niteliğinde Olması )
BAĞIMSIZ BÖLÜM HİSSESİNİ TEMLİK ALANIN KOOPERATİFE ÜYE OLMAMASI ( Satış Bedeli Ödendikten Sonra İnşaat Bitinceye Kadar Kooperatif Üyesi Gibi İmar Aidatı ve Genel Giderleri Ödemesi )
TEMLİK ALANIN SORUMLULUĞU ( Satışa Konu Hisseye Düşen Oranda Davacının Kooperatife Ödemekle Yükümlü Olduğu ve Sözleşme ile Ödemeyi Üstlendiği Miktardan Sorumlu Olması )"
163Y19.HD19.2.2002E. 2001/4599 K. 2002/1222"MENFİ TESPİT DAVASI ( Takip Konusu Belgenin Bono Niteliğine Sahip Olmaması Nedeniyle Davalı Bankanın Bunu Ciro Yolu ile Elde Edememesi )
BONO VASFI ( Takip Konusu Belgenin Tanzim Tarihini İçermemesi Nedeniyle Bono Niteliğinde Olmadığının Kabulü )
TANZİM TARİHİ ( Takip Konusu Belgenin Tanzim Tarihini İçermemesi Nedeniyle Bono Niteliğinde Olmadığının Kabulü )
TEMLİK ( Bono Vasfı Olmayan Belge ile Takip Yapılması Nedeniyle Davalı Bankanın Bunu Ciro Yolu ile Elde Edememesi-Alacağın Devrinin Temlik Hükümlerine Tabi Olması )"
163Y19.HD22.1.2002E. 2001/3918 K. 2002/414"İTİRAZIN İPTALİ ( Tanzim Edildiği Günü İçermeyen Senedin Bono Niteliğinde Kabul Edilememesi )
BONO VASFI ( Tanzim Edildiği Günü İçermeyen Senedin Bono Niteliğinde Kabul Edilememesi )
TANZİM TARİHİ ( Tanzim Edildiği Günü İçermeyen Senedin Bono Niteliğinde Kabul Edilememesi-Ciro Yolu ile Devrinin Mümkün Olmaması )
CİRO ( Tanzim Edildiği Günü İçermeyen Senedin Bono Niteliğinde Kabul Edilememesi-Ciro Yolu ile Devrinin Mümkün Olmaması )"
163Y14.HD20.11.2001E. 2001/7759 K. 2001/8069"YÜKLENİCİNİN KİŞİSEL HAK KAZANMIŞ OLMASI ( Yükleniciden Harici Sözleşmeyle Bağımsız Bölüm Temellük Eden Üçüncü Kişinin Adına Tescil İsteyebilmesi İçin )
İNŞAAT SÖZLEŞMESİ ( Yükleniciden Bağımsız Bölümü Temellük Edenin Tapu İptali ve Tescil İsteyebilmesinin Şartları )
TAPU İPTALİ VE TESCİL ( Yüklenicinin Harici Sözleşmeyle Üçüncü Kişiye Bağımsız Bölüm Temlik Etmesi )"
163Y11.HD19.11.2001E. 2001/6045 K. 2001/9148"MÜŞTEREK MEVDUAT HESABI ( Paranın Tamamının Davacının Talimat ve Muvafakati Olmadan Eşi Tarafından Çekilmesi - Bankanın Sorumluluğu )
TESELSÜLLÜ MÜŞTEREK HESAP ( Biri Hesaptan Para Çekerken Payına Göre Kendi Adına Payından Fazlası İçin Diğer Hesap Sahibinin Vekili Olarak Hareket Ettiğinin Kabulü )
BİRLİKTE İMZALI MÜŞTEREK HESAP ( Hesap Sahiplerinin Birlikte İmza İle Para Çekebilecekleri Konusunda Bankaya Talimat Vermeleri )
HESAP SAHİPLERİ ARASINDA TESELSÜL OLUP OLMADIĞININ TESBİTİ ( Paranın Tamamının Davacının Talimat ve Muvafakati Olmadan Eşi Tarafından Çekilmesi - Bankanın Sorumluluğu )
BANKANIN SORUMLULUĞU ( Müşterek Mevduat Hesabı - Paranın Tamamının Davacının Talimat ve Muvafakati Olmadan Eşi Tarafından Çekilmesi"
163Y14.HD6.11.2001E. 2001/6501 K. 2001/7594"MÜDDEABİHİN DAVA SIRASINDA TEMLİKİ ( Muvazaa-İspat Yükü )
İSPAT YÜKÜ ( Muvazaa-Müddeabihin Dava Sırasında Başkasına Temlik Edilmesi )
MUVAZAA ( İspat Yükü-Müddeabihin Dava Sırasında Başkasına Temlik Edilmesi )"
163Y19.HD14.6.2001E. 2001/3720 K. 2001/4583"MENFİ TESBİT ( Banka Tarafından Senetlerin Bankada Bulunduğu İhbar Edilmişse Senet Lehdarına Değil Hamile Ödeme Yapılmasının Gerekmesi )
KÖTÜNİYET ( Banka Tarafından Senetlerin Bankada Bulunduğu İhbar Edilmişse Senet Lehdarına Değil Hamile Ödeme Yapılmasının Gerekmesi )
ALACAĞIN TEMLİKİ ( Banka Tarafından Senetlerin Bankada Bulunduğu İhbar Edilmişse Senet Lehdarına Değil Hamile Ödeme Yapılmasının Gerekmesi )
BANKA İHBARI ( Banka Tarafından Senetlerin Bankada Bulunduğu İhbar Edilmişse Senet Lehdarına Değil Hamile Ödeme Yapılmasının Gerekmesi )
İHBARNAME ( Banka Tarafından Senetlerin Bankada Bulunduğu İhbar Edilmişse Senet Lehdarına Değil Hamile Ödeme Yapılmasının Gerekmesi )"
163Y11.HD13.2.2001E. 2000/9432 K. 2001/1175"GEÇİCİ TEMİNAT MEKTUBU BEDELİNİN TAHSİLİ TALEBİ ( Pay Satış Sürecinin Tamamlanmasına Kadar Alıcının Davacı Satıcıya Karşı Olan Edimlerini Garanti Eden Mektubun Tahsili )
EDA DAVASI ( Pay Satış Sürecinin Tamamlanmasına Kadar Alıcının Davacı Satıcıya Karşı Olan Edimlerini Garanti Eden Mektubun Tahsili Talebi )
ANONİM ŞİRKET PAY SATIŞ SÖZLEŞMESİ ( Sözleşme Tarafları Arasında Açılan Bir Eda Davası Olması- Geçerli Bir Pay Devir Sözleşmesinin Oluşup Oluşmadığının Belirlenmesi )
PAY DEVİR SÖZLEŞMESİ ( Anonim Şirket Pay Satış Sözleşmesi Tarafları Arasında Açılan Bir Eda Davası Olması-Geçerli Bir Pay Devir Sözleşmesinin Oluşup Oluşmadığının Belirlenmesi )"
163Y13.HD24.11.2000E. 2000/9329 K. 2000/10529"TAKİBE İTİRAZ ( Lehdar Ve Miktar Kısmı Boş Senedin Üçüncü Kişi Tarafından Borç Miktarından Fazla Bir Rakam Yazılarak İcraya Konulmasının Usulsüz Olması )
SENET ÜÇÜNCÜ KİŞİNİN ELİNE GEÇTİĞİNDE MİKTAR VE LEHTAR KISMININ BOŞ OLMASININ HÜKMÜ ( Gerek Kambiyo Hukuku Gerek Temel Borç İlişkisi Açısından Borçlu Olmaması )
TEMLİKİN ŞEKLE İLİŞKİN ŞARTI ( Davacının Borçlu Olduğunu Kabul Ettiği Kişi Tarafından Davalıya Yapılmış Yazılı Bir Temlik Olmadığından Alacaklı Olmaması )"
163Y13.HD4.4.2000E. 2000/160 K. 2000/2973"İNŞAAT SÖZLEŞMESİ ( Yüklenicinin Kendisine Düşecek Bölümleri 3. Kişiye Verme Taahhüdü )
ALACAĞIN TEMLİKİ ( Yüklenicinin Kendisine Düşecek Bölümleri 3. Kişiye Verme Taahhüdü )
YÜKLENİCİNİN KENDİSİNE DÜŞECEK BÖLÜMLERİ 3. KİŞİYE VERME TAAHHÜDÜ ( Alacağın Temliki )
SÖZLEŞME İFA EDİLİRKEN ŞEKLE AYKIRILIK NEDENİYLE GEÇERSİZLİĞİNİN ÖNE SÜRÜLMESİ
ŞEKLE AYKIRILIK NEDENİYLE SÖZLEŞMENİN GEÇERSİZLİĞİNİN ÖNE SÜRÜLMESİ ( İfa Sürerken )
SÖZLEŞMENİN TEK TARAFLI FESH EDİLMESİ ( Şekle Aykırılık İddiası İle )
CEZAİ ŞART VE İFANIN BİRLİKTE İSTENEMEYECEĞİ
ALACAĞIN TEMLİKİ HÜKMÜNDEKİ SÖZLEŞMENİN YAZILI OLMA ZORUNLULUĞU"
163YHGK22.3.2000E. 2000/13-201 K. 2000/184"KOOPERATİFİN ORTAKLARI LEHİNE DAVA AÇMA EHLİYETİ
MOTORLU TAŞITLAR KOOPERATİFİNİN ORTAKLARI LEHİNE DAVA AÇMA EHLİYETİ
AKTİF DAVA EHLİYETİ ( Kooperatifin)
DAVA AÇMA EHLİYETİ ( Kooperatifin)"
163YHGK8.3.2000E. 2000/6-157 K. 2000/164"TEMERRÜT NEDENİYLE TAHLİYE ( Kira Alacaklarını Temellük Eden Yeni Malikin Açtığı Dava )
ALACAĞIN TEMLİKİ ( Kira Alacaklarını Temellük Eden Yeni Malikin Temerrüt Nedeniyle Tahliye İstemesi )
KİRALANANIN SATILMASI ( Kira Alacaklarını Temellük Eden Yeni Malikin Temerrüt Nedeniyle Tahliye İstemesi )
KİRA ALACAKLARININ TEMLİKİ ( Yeni Malikin Temerrüt Nedeniyle Tahliye Davası Açması )"
163Y13.HD8.2.2000E. 1999/8918 K. 2000/870"GEÇERSİZ SÖZLEŞME ( Verilen Şeylerin İadesi )
ALACAĞIN TEMLİKİ ( Taşınmaz Satışının Alacağın Temliki Hükümlerine Göre Geçerli Kılınması )
ARSA KARŞILIĞI İNŞAAT SÖZLEŞMESİ ( Resmi Şekilde Yapılmasının Etkileri )
TAŞINMAZ SATIŞI ( Alacağın Temliki Olarak Geçerlilik Kazanması )
ALACAĞIN TEMLİKİ ( Müteahhitten taşınmaz satın almak )
MÜTEAHHİDİN TAŞINMAZ SATMASI ( Alacağın temliki )
KAT KARŞILIĞI İNŞAAT ( Müteahhidin payını satması )
HARİCİ SATIM ( Alacağın temliki niteliğinde )"
163Y11.HD18.10.1999E. 1999/5922 K. 1999/7936"TEVDİ MAHALLİNDE BULUNAN ALACAĞIN AİDİYETİ ( Alacaklının Alacağını Yazılı Şekilde Temlik Etmesi ile Alacağın Borçlunun Malvarlığından Çıkarak Alacaklının Malvarlığına Girmesi )
TEMLİK ( Alacaklının Alacağını Yazılı Şekilde Temlik Etmesi ile Alacağın Borçlunun Malvarlığından Çıkarak Alacaklının Malvarlığına Girmesi )
ALACAKLININ ALACAĞINI YAZILI ŞEKİLDE TEMLİKİ ( Alacağın Borçlunun Malvarlığından Çıkarak Alacaklının Malvarlığına Girmesi )"
163Y11.HD22.3.1999E. 1999/357 K. 1999/2407"İTİRAZIN İPTALİ ( Sigortacı Tarafından Sigortalıya Ödenen Paranın Tahsili için Yapılan İcra Takibine İtiraz Edilmesi )
RÜCU DAVASI ( Dava Hakkının Temlik Yoluyla Alınmışsa Borçlar Kanununda Düzenlenmiş Alacağın Temliki Hükümlerine göre Dava Açılabileceği Bu Nedenle Bu Hükümler Çerçevesinde Çözümlenmesi )
HALEFİYET ( Sigortacının Açtığı Rücu Davasında Ticaret Kanununda Anılan Halefiyet Şartlarının Gerçekleşmemesi Halinde Alacağın Temliki Yoluyla Alınmışsa Davanın Buna göre Çözümlenmesi )
TEMLİK YOLUYLA DAVA HAKKI ( Borçlar Kanununda Düzenlenmiş Bulunan Alacağın Temliki Hükümlerine göre Dava Açılabileceği )
SİGORTACININ ZARAR SORUMLUSUNA KARŞI DAVA HAKKINI SİGORTALISINDAN TEMLİK YOLUYLA ALMASI ( Borçlar Kanununda Düzenlenmiş Bulunan Alacağın Temliki Hükümlerine göre Dava Açılabileceği )"
163Y11.HD20.4.1998E. 1998/904 K. 1998/2531"KOOPERATİF YÖNETİM KURULU KARARININ İPTALİ ( Ortaklığın Devri Usulü )
KOOPERATİF ORTAKLIĞININ DEVRİ ( Pay Devrinin Alacağın Temliki Yolu İle Yapılması )
YAZILI OLMA ŞARTI ( Kooperatif Ortaklığın Devrinde Pay Devrinin Alacağın Temliki Yolu İle Yapılması )"
163Y14.HD24.3.1998E. 1998/173 K. 1998/2314"TAPU İPTALİ VE TESCİL ( Satış Vaadi Sözleşmesi )
SATIŞ VAADİNE DAYALI TAPU İPTALİ VE TESCİL ( Arsa Sahipleri İle Yüklenici Arasındaki Sözleşmeye Göre Yapılan Binadaki Bağımsız Bölümün Yükleniciden Satın Alınması )
ARSA PAYI KARŞILIĞI İNŞAAT SÖZLEŞMESİ ( Yüklenicinin Bu Sözleşmeden Doğan Edimlerini Yerine Getirmesi Durumunda Kişisel Hak Kazanması )
YÜKLENİCİNİN KİŞİSEL HAKKI ( Arsa Payı Karşılığı İnşaat Sözleşmesinde Yüklenicinin Edimlerini Yerine Getirmesi Durumunda Kişisel Hak Kazanması )
TEMLİK ( Yüklenicinin Kişisel Hakkı Gereği Yazılı Olmak Kaydıyla Hakkını Üçüncü Kişilere Temlik Edebilmesi )"
163Y14.HD19.12.1997E. 1997/8744 K. 1997/9359"ALACAĞIN TEMLİKİ ( Afet Kadastrosunca Adına Tahsis Yapılan Şahsın Hakkını Başkasına Temliki )
AFET KADASTROSU ( Adına Tahsis Yapılan Şahsın Hakkını Başkasına Temlik Etmesi )"
163Y11.HD1.12.1997E. 1997/7999 K. 1997/8741"İTİRAZIN İPTALİ DAVASI ( Bononun Ödenmemesi Üzerine İpoteğin Paraya Çevrilmesi Yolu ile Başlatılan İcra Takibine Davalıların İtiraz Etmesi Nedeniyle Takibin Durması )
KEFİL ( Kefil Hakkında Alacaktan Dolayı İpoteğin Paraya Çevrilmesi Yolu ile Takip Yapılması )
İPOTEĞİN PARAYA ÇEVRİLMESİ YOLUYLA TAKİP ( Kefil Hakkında Alacaktan Dolayı İpoteğin Paraya Çevrilmesi Yolu ile Takip Yapılması )
ALACAĞIN TEMLİKİ ( Alacaklı Vekilinin İcra Tutanağında İpotek ve İcra Takibine Konu Alacağı Dava Dışı Kişiye Temlik Ettiğini Belirtmesiyle Bu Temlikin Geçerliliğinin Araştırılmasının Gerekmesi )"
163Y13.HD10.11.1997E. 1997/6627 K. 1997/8983"KAT KARŞILIĞI İNŞAAT SÖZLEŞMESİ ( Müteahhidin Kendine Düşen Daireyi Alacağın Temliki Yoluyla Satması )
ALACAĞIN TEMLİKİ ( Dairenin Alacağın Temliki Yoluyla Satılmasının Geçerli Oluşu )
KAT İRTİFAKI ( Kurulduktan Sonra Aynı Dairenin Başka Bir Şahsa da Satılması )
SORUMLULUK KAPSAMI ( Aynı Dairenin Başkasına Satılması Halinde Önceki Alıcıya Karşı )"
163Y14.HD7.3.1996E. 1996/1064 K. 1996/1459"TAPU İPTALİ VE TESCİL DAVASI ( Müteahhidin Arsa Sahibinden Olan Daire Alacağını Temellük Edenin Açtığı )
ESER SÖZLEŞMESİ ( İptali İçin Açılan Davanın Reddinin Sonuçları )
ALACAĞIN TEMLİKİ ( Müteahhitten Daire Alan Kişinin Onun Sahip Olabileceği Haklar Nisbetinde Hak Sahibi Olması )"
163Y14.HD5.12.1995E. 1995/7194 K. 1995/9114"KAT KARŞILIĞI İNŞAAT SÖZLEŞMESİ ( Müteahhidin Satıp Parasını Aldığı Dairenin Başkası Adına Tescil Edilmesi )
ÖDEMEZLİK DEFİ ( Müteahhidin Sattığı Dairenin Alıcı Adına Tescili İçin Eser Akdinin Gereği Gibi İfa Edilmesi Şartı )
TAPU İPTALİ VE TESCİL ( Müteahhidin Sattığı Taşınmazın Alıcı Adına Tescilinin Eserin Tamamlanma Derecesine Bağlılığı )"
163Y14.HD4.12.1995E. 1995/7835 K. 1995/9080"TAPU İPTALİ VE TESCİL ( Tescil İçin Halef Olunan Müteahhidin Eser Akdini Gereği Gibi İfa Etmiş Olması Şartı )
ALACAĞIN TEMLİKİ ( Halefin Hakkının Müteahhidin Hakkının Doğumuna Bağlı Olması )
HARÇ VE VEKALET ÜCRETİ ( Satış Vaadi Sözleşmesinde Belirlenen Değer Üzerinden Hesaplanması )"
163Y19.HD29.3.1994E. 1994/2067 K. 1994/3039"BONOLARDAKİ HAKKIN DEVRİ ( Ciro ve Teslim veya Alacağın Temlikiyle Mümkün Olabileceği )
CİRO VE TESLİM ( Bononun Devri İçin Şart Olduğu )
ALACAĞIN TEMLİKİ ( Bonoya Bağlı Alacaklarda Yazılı Temlik Beyanı )
YAZILI TEMLİK BEYANI ( Bonoya Bağlı Alacağın Temlikinde Şart Olduğu )"
163Y13.HD22.2.1994E. 1993/159 K. 1994/1679"TAŞINMAZ SATIŞI ( Müteahhidin Taşınmazı Alacağın Temliki Yoluyla Alanlara Karşı Sorumluluğu )
ALACAĞIN TEMLİKİ ( Yapım Aşamasındaki Taşınmazı Satın Alanların Haklarını Devretmeleri )
KİRA MAHRUMİYETİ ( Alacağın Temliki Yoluyla Taşınmazı Alanların Geç Teslim Sebebiyle İstedikleri )
GEÇ TESLİM ( Alacağın Temliki Yoluyla Temellük Edilen Taşınmazın )"
163Y14.HD27.1.1994E. 1993/4815 K. 1994/751"YOL FAZLASININ SATIŞI ( Belediyeden Satın Alınan Yerin Başkasına Temlik Edilmesi )
ALACAĞIN TEMLİKİ ( Belediyeden Satın Alınan Yol Fazlası Hakkının Başkasına Temlik Edilmesi )"
163Y14.HD4.11.1993E. 1993/7851 K. 1993/8361"TAPU İPTALİ VE TESCİL ( Yüklenici İle Yapılan Satış Vaadi Sözleşmesine Dayanarak )
ESER SÖZLEŞMESİ ( Ediminin Tamamını Yerine Getirmeyen Müteahhidin Kendisine Düşen Payı Satış Vaadi Yoluyla Başkasına Temlik Etmesi )
ALACAĞIN TEMLİKİ ( Müteahhidin Tamamını İfa Edemediği Eser Sözleşmesi Gereği Kendisine Düşecek Payı Temlik Etmesi )"
163Y11.HD18.6.1991E. 1990/2775 K. 1991/4158"TESPİT DAVASI ( Bononun Geçersiz Olması )
TANZİM EDİLDİĞİ GÜNÜ İÇERMEYEN SENETLER ( Bono Niteliğinde Olmaması )
BONO OLMAYAN SENETLER ( Tanzim Edildiği Günü İçermemesi )
ADİ BORÇ SENEDİ ( Tanzim Edildiği Günü İçermeyen Senetler )
BEYAZ CİRO ( Adi Borç Senedinin Temlikinin Mümkün Olmaması )
TEMLİKİN GEÇERSİZLİĞİ ( Adi Borç Senedinin Beyaz Ciro İle Devredilmesi )"
163Y12.HD21.11.1990E. 1990/4784 K. 1990/11865"TANZİM TARİHİ ( Ciro Tarihinden Daha Sonraki Bir Tarihi Taşıyan Senet )
ALACAĞIN TEMLİKİ ( Kıymetli Evrak Niteliği Olmayan Senedin Ciroyla Değil Alacağın Temliki Yoluyla Devredileceği )
KAMBİYO SENETLERİNE MAHSUS TAKİP ( Tanzim Tarihi Olarak Ciro Tarihinden Daha Sonraki Bir Tarihi Taşıyan Senede Dayanılarak Yapılamayacağı )
KIYMETLİ EVRAK NİTELİĞİ TAŞIMAYAN BONO ( Devir Şekli )
CİRO TARİHİNDEN SONRA TANZİM TARİHİ TAŞIYAN BONO
DÜZENLEME TARİHİ OLMAYAN BONONUN TAKİBİ"
163Y11.HD10.11.1989E. 1989/7729 K. 1989/6164"EMRE MUHARRER SENET ( Düzenleme Tarihi Bulunmayan )
ADİ SENET ( Düzenleme Tarihi Bulunmayan Emre Muharrer Senet )
SENETLİ ALACAKLARIN REHNİ ( Ciro ve Teslim )
ALACAĞIN TEMLİKİ ( Ciro ve Teslim )"
163Y13.HD4.3.1987E. 1987/937 K. 1987/1265"ADİ ORTAKLIĞIN FESİH VE TASFİYESİ ( Anlaşma Olmadığı Takdirde Tasfiyenin Mahkemece Yapılması Gerekeceği )
FESİH VE TASFİYE ( Adi Ortaklıkta Anlaşma Olmadığı Takdirde Tasfiyenin Mahkemece Yapılması Gerekeceği )
MAHKEMENİN TASFİYE YAPMASI ( Adi Ortaklıkta Anlaşma Olmadığı Takdirde )"
163YHGK19.2.1987E. 1984/5-646 K. 1987/151"KAMULAŞTIRMA BEDELİNİN ARTIRILMASI ( Satış Vaadi Gereği Payları Temellük Eden Adına Hüküm Tesisi )
SATIŞ VAADİ SÖZLEŞMESİ ( Kamulaştırma Bedelinin Artırılması Davasında Payları Temellük Eden Adına Hüküm Tesisi )"
163Y13.HD2.12.1986E. 1986/5433 K. 1986/5976"ALACAĞIN TEMLİKİ
YAZILI DELİL BAŞLANGICI"
163Y15.HD29.3.1977E. 1976/3126 K. 1977/751"ALACAĞIN TEMLİKİ ( Temlik Edenin Dava Konusu Hak Üzerinde Tasarruf Yetkisinin Sona Ermesi )
TASARRUF YETKİSİNİN SONA ERMESİ ( Alacağını Temlik Eden Kişinin Alacak Üzerinde )
SIFAT YOKLUĞU ( Alacağını Temlik Eden Kişinin Dava Açması )
HUSUMET ( Alacağını Temlik Eden Kişinin Dava Açması )"
163YHGK11.6.1952E. 1951/145 K. 1952/128"TEMLİK YAZILI ŞEKLE TABİDİR"

DANIŞTAY

163D4.D12.10.2006E. 2006/774 K. 2006/1888"AMME ALACAĞI ( Vergi Borçlusu Şirketin Kiracısı Olan Davacının Kira Ödemelerini Davalı İdareye Yapması İstemi - Kira Alacaklarının Temlik Edildiği/Temlik Sözleşmesinin Noter Tasdikine Gerek Bulunmadığı )
ALACAĞIN TEMLİKİ SÖZLEŞMESİ ( Yazılı Şekilde Yapılmasının Yeterli Olduğu Ayrıca Noter Tasdikine Gerek Bulunmadığı - Amme Alacağı/İdarenin Geçersiz Sayamayacağı )
İDARENİN ALACAĞIN TEMLİKİ SÖZLEŞMESİNİ GEÇERSİZ SAYAMAYACAĞI ( Noter Tasdikli Olmaması Nedeniyle "Güven Duygusu Oluşturmadığından" Sözedilerek - Yazılı Şekilde Yapılmasının Yeterli Olduğu )"
163D7.D4.10.2000E. 1999/2795 K. 2000/2611"DAMGA VERGİSİ ( Alacak Haklarının Factoring Firmasına Devrini Sağlayan Temliknamenin Vergiye Tabi Olması )
TEMLİKNAME ( Alacak Haklarının Factoring Firmasına Devrini Sağlayan Temliknamenin Damga Vergisine Tabi Olması )
ALACAK HAKLARININ FACTORİNG FİRMASINA DEVRİNİ SAĞLAYAN TEMLİKNAME ( Damga Vergisine Tabi Olması )
FACTORİNG FİRMASINA ALACAK HAKLARININ DEVRİNİ SAĞLAYAN TEMLİKNAME ( Damga Vergisine Tabi Olması )"
163D7.D15.11.1999E. 1999/1309 K. 1999/3702"STİCKER ( Faktoring Hizmeti Sunulan Firma Tarafından Alıcı Firma Adına Düzenlenen Faturalara Yapıştırılan ve Fatura Bedelinin Faktoring Hizmeti Sunan Firmaya Devredildiğini Belirtmesi )
FAKTORİNG HİZMETİ SUNAN FİRMA TARAFINDAN DÜZENLENEN FATURALARA YAPIŞTIRILAN STİCKERLER ( Nisbi Oranda Damga Vergisine Tabi Tutulması )
DAMGA VERGİSİ ( Faktoring Hizmeti Sunulan Firma Tarafından Alıcı Firma Adına Düzenlenen Faturalara Yapıştırılan Stickerlerin Nisbi Oranda Damga Vergisine Tabi Tutulması )
FATURAYA YAPIŞTIRILAN STİCKERLER ( Nisbi Oranda Damga Vergisine Tabi Tutulması )"

Madde 164

YARGITAY

164YHGK30.9.2015E. 2014/23-220 K. 2015/2024"GECİKME TAZMİNATI İSTEMİ ( Davacının Taraf Sıfatını Davacı İle Sözleşmenin Tarafı Olan Şahıs Arasında İçeriğinden Yüklenici İle Anılan Şahıs Arasında Yapılan Sözleşmeden Doğan Hakların Temlik Edildiğine İlişkin Muvafakatname İle Kazanmış Olduğu - Davanın Esasına Girilerek Sonucuna Göre Bir Karar Verilmesi Gerektiği )
TARAF SIFATI ( Davacının Tarafı Olmadığı Sözleşmeden Hak Talep Edebilmesi İçin Sözleşmenin Tarafı Olan Dava Dışı Şahıs İle Arasında Düzenlenmiş Yazılı Temliknamenin Sunulmasına İmkan Tanınarak Taraf Sıfatının Kazanılması Halinde Davaya Devam Edilmesi Aksi Halde Taraf Sıfatı Yokluğundan Davanın Esastan Reddi Gerektiği )
ALACAĞIN TEMLİKİ ( Davacı İle Sözleşmenin Tarafı Olan Şahıs Arasında İçeriğinden Yüklenici İle Anılan Şahıs Arasında Yapılan Sözleşmeden Doğan Hakların Temlik Edildiğine İlişkin Muvafakatname Başlıklı Belgenin Dosyaya Sunulduğu - Davacının Taraf Sıfatını Söz Konusu Temlik İle Kazanmış Olduğu/Gecikme Tazminatı İstemi )
ARSA PAYI KARŞILIĞI İNŞAAT SÖZLEŞMESİ ( Davalı İle Dava Dışı Şahıs Arasında Yapılan Arsa Payı Karşılığı İnşaat ve Gayrimenkul Satış Vaadi Sözleşmesi Gereğince İnşa Edilen Binadan İki Bağımsız Bölümü Satın Aldığı - Davacının Taraf Olmadığı Bu Sözleşmeye Dayalı Hak Talep Edebilmesi İçin Yazılı Bir Temliknamenin Sunulması Gerektiği )"
164YHGK15.5.2013E. 2012/11-1602 K. 2013/712"RÜCUEN TAZMİNAT (Nakliyat Sigorta Poliçesine Dayalı - Davacı Sigorta Şirketinin Temlik Aldığı Alacak Sigortalısı Olan Şirket İle Arasındaki Nakliyat Sigorta Poliçesi İle Teminat Altına Alınan Bir Rizikodan Kaynaklandığı/Davacı Sigorta Şirketinin Tazminat İsteme Hakkı Bulunduğunun Kabulü Gerektiği)
ALACAĞIN TEMLİKİ (Bahsi Geçen Hasardan Dolayı Mesul Olanlar Aleyhine Dava Hakkımızı Kayıtsız Şartsız Sigorta Şirketine Devir ve Temlik Ettiğimizi Beyan ve Kabul Ederiz Şeklinde Alacağın Temliki Yapıldığı - Davacı Sigorta Şirketinin Ödediği Riziko Bedelini Alacağın Temliki Hükümlerine Göre Rücuen Talep Hakkı Bulunduğu)
HALEFİYET İLKESİ (Davacı Sigorta Şirketinin Temlik Aldığı Alacağın Sigorta Şirketlerinin Faaliyet Alanları Dışında Kalan Bir Konuya Dayanmadığı - Davacı Sigorta Şirketinin Ödediği Riziko Bedelini Halefiyet İlkesi Dışında Alacağın Temliki Hükümlerine Göre Davalıdan Rücuen Talep Hakkı Bulunduğunun Kabulü Gerektiği)
NAKLİYAT SİGORTA POLİÇESİ (Davacı Sigorta Şirketinin Temlik Aldığı Alacak Sigortalısı Olan Şirket İle Arasındaki Nakliyat Sigorta Poliçesi İle Teminat Altına Alınan Bir Rizikodan Kaynaklandığından Sigorta Şirketinin Alacağın Temliki Hükümlerine Göre Davalıdan Rücuen Talep Hakkı Bulunduğu)"
164YHGK22.9.2010E. 2010/11-333 K. 2010/406"PAMUK DESTEKLEME PRİMİ ( Mahsubun Dayanağını Teşkil Eden Kredi Sözleşmesi Temlikten Önceki Bir Tarihi Taşımakta ve Bankaca Yapılan Bu Mahsup İşlemi de Anılan Bu Sözleşmeye Uygun Bulunduğu - Bankaca Yapılan Mahsup İşleminde Hukuka Aykırılık Bulunmadığı )
MAHSUBUN DAYANAĞINI TEŞKİL EDEN KREDİ SÖZLEŞMESİ ( Temlikten Önceki Bir Tarihi Taşımakta ve Bankaca Yapılan Bu Mahsup İşlemi de Anılan Bu Sözleşmeye Uygun Bulunduğu - Bankaca Yapılan Mahsup İşleminde Hukuka Aykırılık Bulunmadığı )
BANKANIN ARACI KURUM OLARAK YER ALMASI ( Pamuk Destekleme Primi - Davalı Bankanın Yatırılan Parayı Çiftçinin Kredi Borcuna Karşılık Mahsup Etmesinde ve Davacıya Ödeme Yapmamasında Hukuka Aykırı Bir Yön Bulunmadığı )"
164Y13.HD8.3.2004E. 2003/11101 K. 2004/2846"ALACAĞIN TEMLİKİ ( Yükleniciden Haricen Tamamlamak Üzere Daire Satın Alıp Tamamlayan Davacı/Eser Sözleşmesinin Feshi - Yüklenicinin Kazandığı ve Temlik Edeceği Hakkının Olmadığı/Arsa Sahiplerinin Sebepsiz Zenginleştikleri )
KAT KARŞILIĞI İNŞAAT SÖZLEŞMESİNİN FESHİ ( Yükleniciden Haricen Tamamlamak Üzere Daire Satın Alıp Tamamlayan Davacı - Arsa Sahiplerinin Sebepsiz Zenginleştikleri/Dairenin Tamamlanması İçin Yapılan Masrafların İstenebileceği )
SEBEPSİZ ZENGİNLEŞME ( Yükleniciden Haricen Tamamlamak Üzere Daire Satın Alıp Tamamlayan Davacı/Eser Sözleşmesinin Feshi - Arsa Sahiplerinden Dairenin Tamamlanması İçin Yapılan Masrafların İstenebileceği )
HARİCEN DAİRE SATIŞI ( Yükleniciden Tamamlamak Üzere Alıp Tamamlayan Davacı/Eser Sözleşmesinin Feshi - Arsa Sahiplerinin Sebepsiz Zenginleştikleri/Dairenin Tamamlanması İçin Yapılan Masrafların İstenebileceği )"
164Y14.HD20.11.2001E. 2001/7759 K. 2001/8069"YÜKLENİCİNİN KİŞİSEL HAK KAZANMIŞ OLMASI ( Yükleniciden Harici Sözleşmeyle Bağımsız Bölüm Temellük Eden Üçüncü Kişinin Adına Tescil İsteyebilmesi İçin )
İNŞAAT SÖZLEŞMESİ ( Yükleniciden Bağımsız Bölümü Temellük Edenin Tapu İptali ve Tescil İsteyebilmesinin Şartları )
TAPU İPTALİ VE TESCİL ( Yüklenicinin Harici Sözleşmeyle Üçüncü Kişiye Bağımsız Bölüm Temlik Etmesi )"
164Y14.HD6.11.2001E. 2001/6501 K. 2001/7594"MÜDDEABİHİN DAVA SIRASINDA TEMLİKİ ( Muvazaa-İspat Yükü )
İSPAT YÜKÜ ( Muvazaa-Müddeabihin Dava Sırasında Başkasına Temlik Edilmesi )
MUVAZAA ( İspat Yükü-Müddeabihin Dava Sırasında Başkasına Temlik Edilmesi )"
164Y4.HD11.10.1968E. 1968/812 K. 1968/7651"VEKİLİN YAPTIĞI İŞLERLE KAZANDIĞI HAKLAR MÜVEKKİLİNE GEÇER"

Madde 165

YARGITAY

165YHGK15.5.2015E. 2013/17-2267 K. 2015/1352"İŞYERİ SİGORTA POLİÇESİNE DAYALI RÜCUEN TAZMİNAT İSTEMİ (Araç Malikine Karşı - Davacı Sigorta Şirketi Hasar Ödemesini Sigortalıya Yaptıktan Sonra Araç Sürücüsü de Sigortalıya Ödeme Yaptığı/Sigortalının Hem Kendi Sigorta Şirketinden Hem de Zarar Sorumlusundan Mükerrer Tahsilat Yaptığı - Davanın Reddi Kararının Onanması Gerektiği)
SİGORTALININ MÜKERRER TAHSİLAT YAPMASI (İşyeri Sigorta Poliçesine Dayalı Rücuen Tazminat İstemi - Sigortalıya Davacı Sigorta Şirketi ve Dava Dışı Hasara Neden Olan Araç Sürücüsü Ödeme Yaptığı/Eylem Faili Araç Sürücünün Hasar Miktarı Tahsil Edildikten Sonra Müteselsil Borçlu Olan Davalı Araç Maliki de Borçtan Kurtulduğu/Davanın Reddedileceği)
MÜTESELSİL BORÇLULARDAN BİRİNİN ÖDEME YAPMASI (Sigortalıya Davacı Sigorta Şirketi ve Dava Dışı Araç Sürücüsü Ödeme Yaptığı - Eylem Faili Araç Sürücünün Hasar Miktarı Tahsil Edildikten Sonra Davalı Araç Maliki de Borçtan Kurtulduğu/Davanın Reddi Doğru Olduğu - İşyeri Sigorta Poliçesine Dayalı Rücuen Tazminat İstemi)
HASAR SORUMLUSUNA KARŞI HALEFİYET HAKKINI KAYBETME (İşyeri Sigorta Poliçesine Dayalı Rücuen Tazminat İstemi - Sigortalıya Davacı Sigorta Şirketi ve Dava Dışı Hasara Neden Olan Araç Sürücüsü Ödeme Yaptığı/Eylem Faili Araç Sürücünün Hasar Miktarı Tahsil Edildikten Sonra Müteselsil Borçlu Olan Davalı Araç Maliki de Borçtan Kurtulduğu)"
165YHGK19.9.2012E. 2012/11-328 K. 2012/591"ALACAK DAVASI ( Bir Kısım Davalılardan Dava Dışı Kooperatif Lehine Yapılan Kesintilerin Davaya Konu Müşterek Müteselsil Borç Senedine Dair Olduğu Yolunda Bir Açıklık Bulunmadığı Anlaşıldığından Söz Konusu Ödemelerin Varlığı Nazara Alınarak Hükme Varılmasının Yanlış Olduğu )
MÜŞTEREK MÜTESELSİL BORÇ SENEDİ ( Alacak Davası - Bir Kısım Davalılardan Dava Dışı Kooperatif Lehine Yapılan Kesintilerin Davaya Konu Müşterek Müteselsil Borç Senedine Dair Olduğu Yolunda Bir Açıklık Bulunmadığı Anlaşıldığından Bu Hususun Açıklığa Kavuşturulması Gerektiği )
KOOPERATİF LEHİNE YAPILAN KESİNTİLER ( Alacak Davası - Bir Kısım Davalılardan Dava Dışı Kooperatif Lehine Yapılan Kesintilerin Davaya Konu Müşterek Müteselsil Borç Senedine Dair Olduğu Yolunda Bir Açıklık Bulunmadığı Anlaşıldığından Söz Konusu Ödemelerin Varlığı Nazara Alınarak Hükme Varılmasının Yanlış Olduğu )
TEMLİK ( Alacak Davası - Bir Kısım Davalılardan Dava Dışı Kooperatif Lehine Yapılan Kesintilerin Davaya Konu Müşterek Müteselsil Borç Senedine Dair Olduğu Yolunda Bir Açıklık Bulunmadığı Anlaşıldığından Bu Hususun Açıklığa Kavuşturulması Gerektiği )"
165Y11.HD22.12.2010E. 2010/14998 K. 2010/13106"TEMELLÜK EDİLEN ALACAĞIN TAHSİLİ ( Temlik Akdi Yapılır Yapılmaz Alacak Temlik Alana Geçer ve Artık Borçlu Alacağın Temlikinin Kendisine Bildirilmesinden Önce İyi Niyetle Yaptığı Ödemeler Dışında Temellük Alana Ödeme Yapmaksızın Borcundan Kurtulamayacağı )
TEMLİK AKDİ ( Yapılır Yapılmaz Alacak Temlik Alana Geçer ve Artık Borçlu Alacağın Temlikinin Kendisine Bildirilmesinden Önce İyi Niyetle Yaptığı Ödemeler Dışında Temellük Alana Ödeme Yapmaksızın Borcundan Kurtulamayacağı )
TEMLİK YASAĞI İÇEREN SÖZLEŞMEYE DAYALI OLARAK SAVUNMA YAPMAMA ( Her Zaman İçin Düzenlenmesi Mümkün Olabilen Adi Yazılı Bila Tarihli Sözleşmeye Göre Temlikin Geçerli Olabilmesinin Kendisinin Yazılı Muvafakatına Bağlı Olduğunu İleri Sürmesinin MK 2. Maddesine Aykırı Olduğu )
ADİ YAZILI SÖZLEŞME ( Cevap Lahiyasında Dahi Temlik Yasağı İçeren Sözleşmeye Dayalı Olarak Savunma Yapmama Her Zaman İçin Düzenlenmesi Mümkün Olabilen Adi Yazılı Bila Tarihli Sözleşmeye Göre Temlikin Geçerli Olabilmesinin Kendisinin Yazılı Muvafakatına Bağlı Olduğunu İleri Sürmesi MK 2. Md.sine Aykırı Olduğu )"
165YHGK22.9.2010E. 2010/11-333 K. 2010/406"PAMUK DESTEKLEME PRİMİ ( Mahsubun Dayanağını Teşkil Eden Kredi Sözleşmesi Temlikten Önceki Bir Tarihi Taşımakta ve Bankaca Yapılan Bu Mahsup İşlemi de Anılan Bu Sözleşmeye Uygun Bulunduğu - Bankaca Yapılan Mahsup İşleminde Hukuka Aykırılık Bulunmadığı )
MAHSUBUN DAYANAĞINI TEŞKİL EDEN KREDİ SÖZLEŞMESİ ( Temlikten Önceki Bir Tarihi Taşımakta ve Bankaca Yapılan Bu Mahsup İşlemi de Anılan Bu Sözleşmeye Uygun Bulunduğu - Bankaca Yapılan Mahsup İşleminde Hukuka Aykırılık Bulunmadığı )
BANKANIN ARACI KURUM OLARAK YER ALMASI ( Pamuk Destekleme Primi - Davalı Bankanın Yatırılan Parayı Çiftçinin Kredi Borcuna Karşılık Mahsup Etmesinde ve Davacıya Ödeme Yapmamasında Hukuka Aykırı Bir Yön Bulunmadığı )"
165YHGK17.3.2010E. 2010/11-118 K. 2010/148"PAMUK DESTEKLEME PRİMİ ( Alacak Davası - Davalının Şahsi Hakkını Davacıya Devir Etmesi BK'nun 162. ve 163. Md. Uyarınca Geçerli Olduğu ve Pamuk Destekleme Primini Ödemekle Yükümlü Davalı Bankayı Bağladığı Gözetilerek Sonucuna Göre Karar Verilmesi Gerektiği )
ALACAK DAVASI ( Davalının Şahsi Hakkını Davacıya Devir Etmesi BK'nun 162. ve 163. Md. Uyarınca Geçerli Olduğu ve Pamuk Destekleme Primini Ödemekle Yükümlü Davalı Bankayı Bağladığı Gözetilerek Sonucuna Göre Karar Verilmesi Gerektiği )
ALACAĞIN TEMLİKİ ( Alacaklı İle Onu Devir Alan 3. Şahıs Arasında Borçlunun Rızasına İhtiyaç Olmaksızın Yapılabilen Şekle Bağlı Tasarrufi Bir Muamele veya Kanun ya da Kazai Kararla Gerçekleşen Bir Devir Olduğu )"
165Y15.HD5.6.2008E. 2007/2885 K. 2008/3710"ALACAĞIN TEMLİKİ ( Sözleşmede Temlik İçin Davalının Onayı Gerektiğine Dair Hüküm Bulunmadığı - Temlik Edene Yapılan Ödemenin Davalıyı Ödeme Tutarındaki Sorumluluktan Kurtarmayacağı )
BORÇLUNUN TEMLİK EDENE ÖDEME YAPMASI ( Alacağın Temliki - Borçlunun Bildirimden Sonra Temlik Edene Yaptığı Ödemenin Borçluyu Ödeme Tutarındaki Sorumluluktan Kurtarmayacağı )
TEMLİK ALANIN HAKLARI ( Alacağın Temliki - Temlik Edenin Haklarından Fazlasını Talep Edemeyeceği )
ALACAK DAVASI ( Alacağın Temliki - Borçlunun Bildirimden Sonra Temlik Edene Yaptığı Ödemenin Borçluyu Ödeme Tutarındaki Sorumluluktan Kurtarmayacağı/Temlik Alanın Temlik Edenin Haklarından Fazlasını Talep Edemeyeceği/ )"
165Y19.HD4.4.2008E. 2008/1366 K. 2008/3451"SIRA CETVELİNE İTİRAZ ( Alacağın Temliki - Borçlu Temlikten Haberdar Olmamış İse İyi Niyetle Yaptığı Tasarruflardan Sorumlu Tutulamayacağı )
ALACAĞIN TEMLİKİ ( Borçlu Temlikten Haberdar Olmamış İse İyi Niyetle Yaptığı Tasarruflardan Sorumlu Tutulamayacağı )
BORÇLUNUN TEMLİKTEN HABERDAR OLMAMASI ( Olmamış İse İyi Niyetle Yaptığı Tasarruflardan Sorumlu Tutulamayacağı )
TEMLİK İŞLEMİNİN BİLDİRİMİ ( Borçlunun Sorumluluğu Açısından Önem Taşıyacağı - Borçlu Temlikten Haberdar Edilmemişse İyi Niyetle Yaptığı Ödemelerden Sorumlu Tutulamayacağı )"
165YHGK27.9.2000E. 2000/21-1158 K. 2000/1188"EMRE MUHARRER SENETLERİN ÜÇÜNCÜ KİŞİ ELİNDE HACZİ ( İstihkak Davası - Ciro Yapılmamış Olması )
CİRO VE TESLİM ŞARTI ( Emre Muharrer Senedin Devrinde - Cirosuz Senedin Başkasının Elinde Haczedilmesi Nedeniyle İstihkak Talebi )
İSTİHKAK TALEBİ ( Cirosuz Zilyedin Elinde Haczedilen Emre Muharrer Senetlerden Doğan )
SENET HACZİ ( Emre Muharrer Senetlerin Cirosuz Üçüncü Kişi Zilyedin Elinde Haczedilmesi - İstihkak Talebi )
ADİ SENET NİTELİĞİ ( Tanzim Tarihi Bulunmayan Senet - Alacağın Temliki Hükümlerine Göre Hakkın Devredilebilmesi )
ALACAĞIN TEMLİKİ HÜKÜMLERİNE GÖRE DEVİR ŞARTI ( Üçüncü Kişi Elindeki Tanzim Tarihsiz -Adi Senet Niteliğindeki- Senedin Haczinde )
TANZİM TARİHİ BULUNMAYAN SENEDİN ADİ SENET NİTELİĞİ ( Alacağın Temliki Hükümlerine Göre Devredilebilmesi - Lehdarı Olmayan Kişinin Elinde Haciz )"
165Y13.HD17.11.1997E. 1997/7017 K. 1997/9247"ALACAĞIN TEMLİKİ ( Alacak Münazaalı Hale Geldiği Halde Ödenmesi )
ALACAĞIN MAHKEMEYE TEVDİİ ( Temlik Edilen ve Fakat Münazaalı Hale Gelen Alacaktan Sorumlu Olmamak İçin )
BORÇLUYA AİT DEFİLER ( Münazaalı Alacağı Ödeyen Borçluların İleri Sürebilecekleri Defiler )"
165Y12.HD22.9.1992E. 1992/3418 K. 1992/10593"TAKİBİN KESİNLEŞMESİ ( Süresinde İtiraz Edilmediği İçin )
İTİRAZIN KALDIRILMASI ( Takip Kesinleştikten Sonra İstenmesine Gerek Yoktur )"
165YHGK6.2.1991E. 1990/13-473 K. 1991/57"ALACAK DAVASI ( Alacağın Temlikle Ödenmiş Olması )
BORÇTAN KURTULMA ( Temlikin Ödenmesi Yoluyla )
ALACAĞIN TEMLİKİ ( Borçlunun Borcundan Kurtulması )
TEMLİK YOLUYLA BORÇTAN KURTULMA ( Borcun Ödenmesi )"
165Y11.HD20.1.1988E. 1987/7177 K. 1988/103"ALACAĞIN TEMLİKİ
BORCUN EDASI ( Alacağın temliki )
BONONUN TEMLİKİ
İYİNİYETLE YAPILAN TEDİYE
BORÇLUYA AİT DEF'İLER ( Alacağın temliki )"
165Y14.HD25.2.1974E. 1973/378 K. 1974/359"İPOTEKLİ ALACAĞIN TEMLİKİ ( Borçlunun Haberdar Edilmemesi )
BORÇLUNUN İLK ALACAKLIYA YAPTIĞI ÖDEME ( İpotekli Alacağın Temliki )
BORÇTAN KURTULMA ( İpotekli Alacağın Temlikinin Borçluya Bildirilmemesi - İlk Alacaklıya Ödeme Yapılması )
ALACAĞIN TEMLİKİNİN BORÇLUYA BİLDİRİLMEMESİ
ALACAĞIN TEMLİKİNDE İLK ALACAKLIYA YAPILAN ÖDEME"

Madde 166

YARGITAY

166Y15.HD13.2.2013E. 2013/412 K. 2013/807"TESPİT DAVASI ( Davalılarla Hiçbir Akdî İlişkisi Bulunmayan Davacının Kabul Ettiği Temliknameler Nedeniyle Ödemede Tereddüdünün Varlığı Halinde Tevdii Mahalli Tayini Talep Hakkı Varken Tespit Davası Niteliğindeki Eldeki Davayı Açmakta Hukuki Yararının Olmadığı )
KANUNLARIN ZAMAN BAKIMINDAN UYGULANMASI ( 6100 Sayılı Kanunda Tespit Davası Açılabileceği Kabul Edilebilir İse de Somut Olayda Bu Davanın Koşulları Oluşmadığı Gibi Bu Kanunun Dava Tarihi İtibarı İle Uygulanmasının da Mümkün Olmadığı )
HUKUKİ YARAR ( Davalılarla Hiçbir Akdî İlişkisi Bulunmayan Davacının Kabul Ettiği Temliknameler Nedeniyle Ödemede Tereddüdünün Varlığı Halinde Tevdii Mahalli Tayini Talep Hakkı Varken Tespit Davası Niteliğindeki Eldeki Davayı Açmakta Hukuki Yararının Olmadığı )"
166Y11.HD22.12.2010E. 2010/14998 K. 2010/13106"TEMELLÜK EDİLEN ALACAĞIN TAHSİLİ ( Temlik Akdi Yapılır Yapılmaz Alacak Temlik Alana Geçer ve Artık Borçlu Alacağın Temlikinin Kendisine Bildirilmesinden Önce İyi Niyetle Yaptığı Ödemeler Dışında Temellük Alana Ödeme Yapmaksızın Borcundan Kurtulamayacağı )
TEMLİK AKDİ ( Yapılır Yapılmaz Alacak Temlik Alana Geçer ve Artık Borçlu Alacağın Temlikinin Kendisine Bildirilmesinden Önce İyi Niyetle Yaptığı Ödemeler Dışında Temellük Alana Ödeme Yapmaksızın Borcundan Kurtulamayacağı )
TEMLİK YASAĞI İÇEREN SÖZLEŞMEYE DAYALI OLARAK SAVUNMA YAPMAMA ( Her Zaman İçin Düzenlenmesi Mümkün Olabilen Adi Yazılı Bila Tarihli Sözleşmeye Göre Temlikin Geçerli Olabilmesinin Kendisinin Yazılı Muvafakatına Bağlı Olduğunu İleri Sürmesinin MK 2. Maddesine Aykırı Olduğu )
ADİ YAZILI SÖZLEŞME ( Cevap Lahiyasında Dahi Temlik Yasağı İçeren Sözleşmeye Dayalı Olarak Savunma Yapmama Her Zaman İçin Düzenlenmesi Mümkün Olabilen Adi Yazılı Bila Tarihli Sözleşmeye Göre Temlikin Geçerli Olabilmesinin Kendisinin Yazılı Muvafakatına Bağlı Olduğunu İleri Sürmesi MK 2. Md.sine Aykırı Olduğu )"
166Y19.HD23.6.2010E. 2009/12935 K. 2010/7942"TEVDİ MAHALLİ ( Tayin Edilen Bankanın Avukat Vekaletnamesindeki Ahzu Kabz Yetkisinin Bankadan Para Çekmeye Yeterli Olmadığını Belirterek Ödeme Yapmaması - Tevdi Mahalli Olarak Tayin Edilen Para Mahkeme Kararıyla Tevdi Edilmiş Olması Karşısında Davacı Vekilinin Genel Vekaletnamesinin Bankadan Para Çekmeye Yeterli Olduğu )
AHZU KABZ YETKİLİ VEKALETNAME ( Tevdi Mahalli Tayin Edilen Bankaya Yatırılan Parayı Çekmeye Yeterli Olduğu - Tevdi Mahalli Olarak Tayin Edilen Bankaya Yatırılan Para Mahkeme Kararıyla Tevdi Edilmiş Olması Karşında Ayrıca Bankadan Para Çekme Yetkili Vekaletname Gerekmediği )"
166Y11.HD17.11.2008E. 2007/8806 K. 2008/12943"TEVDİ MAHALLİ TAYİNİ ( Dava Konusu Edilen Alacağı Temlik Eden Dava Dışı A.Ş.nin Kendisine Ödenmesini İstediğinden Mahkemece Davacıya A.Ş'ne Ayrı Bir Dava Açması Hususunda Mehil Verilmesi Gerektiği )
ALACAĞIN TEMLİKİ ( Temlik Eden Dava Dışı A.Ş.nin Kendisine Ödenmesini İstediğinden Mahkemece Davacıya A.Ş'ne Ayrı Bir Dava Açması Hususunda Mehil Verilmesi Gerektiği )
ÇEKİŞMELİ ALACAKLARDA İFADAN KAÇINMA VE TEVDİ ( Dava Konusu Edilen Alacağı Temlik Eden Dava Dışı A.Ş.nin Kendisine Ödenmesini İstediğinden Mahkemece Davacıya A.Ş'ne Ayrı Bir Dava Açması Hususunda Mehil Verilmesi Gerektiği )"
166Y13.HD21.12.2006E. 2006/12016 K. 2006/16681"ALACAK TALEBİ ( Aidiyeti Münazaalı Bulunan Bir Alacağın Borçlusu Tediyeden İmtina Edebilir ve Alacağı Mahkemeye Tevdi İle Borçtan Beri Olacağı )
AİDİYETİ MÜNAZAALI BULUNAN ALACAK ( Borçlusu Tediyeden İmtina Edebilir ve Alacağı Mahkemeye Tevdi İle Borçtan Beri Olacağı )
TEVDİ MAHALLİNE DEPO ( Davalı Mahkemenin Belirlediği Tevdi Mahalline Depo Etmiş Olmakla Borçtan Kurtulduğu - Mahkemece Tevdi Mahalline Depo Edilen Paranın Aidiyeti İle İlgili Bir Karar Verilmesi Gerektiği )"
166Y13.HD17.11.1997E. 1997/7017 K. 1997/9247"ALACAĞIN TEMLİKİ ( Alacak Münazaalı Hale Geldiği Halde Ödenmesi )
ALACAĞIN MAHKEMEYE TEVDİİ ( Temlik Edilen ve Fakat Münazaalı Hale Gelen Alacaktan Sorumlu Olmamak İçin )
BORÇLUYA AİT DEFİLER ( Münazaalı Alacağı Ödeyen Borçluların İleri Sürebilecekleri Defiler )"
166Y15.HD12.5.1997E. 1997/1144 K. 1997/2503"FAİZİN İŞLEMEYE DEVAM ETMESİ ( Borcun Davalıya Ödenmemesi Yönündeki İhtiyati Tedbir Kararının Uygulanması Sırasında )
İHTİYATİ TEDBİR KARARI VERİLMESİ ( Faizin İşlemeye Devam Etmesine Mani Olmaması )
TEVDİ ZORUNLULUĞU ( İhtiyati Tedbirli Borca Faiz İşlememesi İçin )"

Madde 167

YARGITAY

167Y14.HD11.9.2017E. 2015/4955 K. 2017/5976"TAPU İPTALİ VE TESCİL (Arsa Maliki İle Yüklenici Arasında Düzenlenen Arsa Payı Karşılığı İnşaat Sözleşmesi Gereğince Yüklenicinin Borçlarının Neler Olduğunun Sözleşme Hükümleri Çerçevesinde İncelenip Değerlendirilmesi İşin Esasına Yönelik Hüküm Kurulması Gerektiği)
ZORUNLU DAVA ARKADAŞLIĞI (Davalı Vekilinin Müteahhidin Edimlerini Yerine Getirmediği Tam Tersine Sözleşmede Belirtilen Bina Büyüklüklerine Dair Hükümlere Uyulmadığı İşin Ayıplı Olduğu İddiası Karşısında Bu Gibi Davalarda Arsa Sahipleri İle Yüklenici Arasında Zorunlu Dava Arkadaşlığının Bulunduğunun Kabulü Gerektiği)
ARSA PAYI KARŞILIĞI İNŞAAT SÖZLEŞMESİ (Yüklenicinin Edimini Yerine Getirip Getirmediğinin Ardından Sözleşme Hükümlerindeki İskan Koşulu Gibi Diğer Borçlarını İfa Edip Etmediğinin Açıklığa Kavuşturulmasının Zorunlu Olduğu - Tapu İptali ve Tescil)
TEMLİK İŞLEMİ (Geçerli Olup Olmadığı Arsa Maliki İle Yüklenici Arasında Düzenlenen Arsa Payı Karşılığı İnşaat Sözleşmesi Gereğince Yüklenicinin Borçlarının Neler Olduğunun Sözleşme Hükümleri Çerçevesinde İncelenip Değerlendirilmesi Gerektiği - Tapu İptali ve Tescil)"
167Y14.HD5.7.2017E. 2015/4209 K. 2017/5699"TAPU İPTALİ VE TESCİL ( Kat Karşılığı İnşaat Sözleşmesi ve Eki Şartname Gereği Dava Tarihi İtibariyle Davalı Arsa Malikinden Tapuda Devir Talep Edilemeyeceği İçin Davalının Aleyhine Dava Açılmasına Sebebiyet Vermediği - Arsa Maliki Davalının Yargılama Gideri ve Vekalet Ücretinden Sorumlu Tutulmasının Doğru Olmadığı )
YARGILAMA GİDERİ VE VEKALET ÜCRETİ ( Kat Karşılığı İnşaat Sözleşmesi ve Şartname Gereği Dava Tarihi İtibariyle Davalı Arsa Malikinden Tapuda Devir Talep Edilemeyeceği İçin Davalının Aleyhine Dava Açılmasına Sebebiyet Vermediği/Arsa Maliki Davalının Yargılama Gideri ve Vekalet Ücretinden Sorumlu Tutulamayacağı - Tapu İptali ve Tescil )
YÜKLENİCİDEN TAŞINMAZ TEMLİK ALMA ( Tapu İptali ve Tescil İstemi - Dava Tarihi İtibariyle Davalı Arsa Malikinden Tapuda Devir Talep Edilemeyeceği İçin Davalının Aleyhine Dava Açılmasına Sebebiyet Vermediği/Arsa Maliki Davalının Yargılama Gideri ve Vekalet Ücretinden Sorumlu Tutulamayacağı )"
167Y15.HD12.1.2017E. 2016/3991 K. 2017/139"ESER SÖZLEŞMESİNDEN KAYNAKLANAN İŞ BEDELİNİN İSTİRDADI (Dava Dışı Yüklenici Tarafından Davalıya Temlik Edilmesini Sonucu Başlattığı Takibe İtiraz Edilmeden Kesinleşmesi Üzerine - Takas Konusu Alacak Olan Kurum Zararı Konusunda Mahkemece Dava Sonucunun Beklenmesi ve Diğer Bir Deyişle Bekletici Sorun Yapılması Gerektiği)
TAKAS (Eser Sözleşmesinden Kaynaklanan İş Bedelinin İstirdadı - Davacı İş Sahibi Temliki Öğrendiği Tarihte Devredene Karşı İleri Sürebileceği Def''ileri Temellük Edene Karşı da İleri Sürebileceği/Takas Konusu Bu Alacak Temlik Edilen Alacaktan Önce Muaccel Hale Gelirse Bu Alacağın da Temlike Konu Alacakla Takas Edilebileceği)
BEKLETİCİ SORUN (Eser Sözleşmesinden Kaynaklanan İş Bedelinin İstirdadı/Dava Dışı Yüklenici Tarafından Davalıya Temlik Edilmesini Sonucu Başlattığı Takibe İtiraz Edilmeden Kesinleşmesi Üzerine - Takas Konusu Alacak Olan Kurum Zararı Konusunda Mahkemece Dava Sonucunun Beklenmesi ve Diğer Bir Deyişle Bekletici Sorun Yapılması Gerektiği)"
167Y14.HD24.5.2016E. 2016/1660 K. 2016/6231"ARSA PAYI KARŞILIĞI İNŞAAT SÖZLEŞMESİ ( Yükleniciden Temlik Alınan Taşınmaz/Tapu İptali ve Tescil İstemi - Yüklenicinin Edimlerinin Tamamı veya Katlanılabilir Bir Oranını Yerine Getirilmiş Olması Halinde Davacıya Eksik İş Bedelini Arsa Maliklerine Ödenmek Üzere Depo Etmesi İçin Süre Verilerek Sonucuna Göre Bir Karar Verileceği )
YÜKLENİCİNİN EDİMLERİNİ YERİNE GETİRİP GETİRMEDİĞİ ARAŞTIRILACAĞI ( Arsa Payı Karşılığı İnşaat Sözleşmesi/Yükleniciden Temlik Alınan Taşınmaz/Tapu İptali ve Tescil İstemi - Yüklenici Ediminin Katlanılabilir Oranda Yerine Getirilmiş Olması Halinde Davacıya Eksik İş Bedelini Arsa Maliklerine Ödenmek Üzere Depo Etmesi İçin Süre Verileceği )
YÜKLENİCİDEN TEMLİK ALINAN TAŞINMAZ ( Arsa Payı Karşılığı İnşaat Sözleşmesi/Tapu İptali ve Tescil İstemi - Yüklenici Edimin Tamamını veya Katlanılabilir Bir Oranda Yerine Getirilmiş Olması Halinde Davacıya Eksik İş Bedelini Arsa Maliklerine Ödenmek Üzere Depo Etmesi İçin Süre Verilerek Sonucuna Göre Bir Karar Verilmesi Gerektiği )
TAPU İPTALİ VE TESCİL İSTEMİ ( Yüklenicinin Edimlerinin Tamamını veya Katlanılabilir Bir Oranda Yerine Getirilmiş Olması Halinde Davacıya Eksik İş Bedelini Arsa Maliklerine Ödenmek Üzere Depo Etmesi İçin Süre Verilerek Sonucuna Göre Bir Karar Verilmesi Gerektiği - Arsa Payı Karşılığı İnşaat Sözleşmesi/Yükleniciden Temlik Alınan Taşınmaz )"
167Y19.HD3.5.2016E. 2015/12299 K. 2016/8183"İTİRAZIN İPTALİ VE İCRA İNKAR TAZMİNATI İSTEMİ ( Davalı Borçlunun Sonradan Davaya Konu Alacak Üzerinde Tasarruf Yetkisi Sona Eren Temlik Eden Durumundaki Dava Dışı Kişi İle Aralarındaki Sözleşmenin Feshi ve İbra Protokolü İmzalamış Olması Davacıyı Etkilemediği - Davanın Reddinin İsabetsiz Olduğu )
TEMLİK SÖZLEŞMESİ YAPILMASI ( Borçlu Temlikten Haberdar Olduktan Sonra Temlik Edene Karşı Haiz Olduğu Herhangi Bir Def'i İleri Sürmemiş Aksine Yazı İle Temlik Sözleşmesindeki Borcu Temlik Alana Ödeyeceğini Açıkladığı - İtirazın İptaline ve İcra İnkar Tazminatına Karar Verilmesi Talebinin Reddedilemeyeceği )
SÖZLEŞMENİN FESHİ VE İBRA PROTOKOLÜ ( İtirazın İptali ve İcra İnkar Tazminatı İstemi - Davalı Borçlunun Sonradan Davaya Konu Alacak Üzerinde Tasarruf Yetkisi Sona Eren Temlik Eden Durumundaki Dava Dışı Kişi İle Aralarındaki Sözleşmenin Feshi ve İbra Protokolü İmzalamış Olması Davacıyı Etkilemediği - Davanın Reddinin İsabetsiz Olduğu )"
167Y14.HD4.4.2016E. 2014/17029 K. 2016/4021"TAPU İPTALİ VE TESCİL ( Davalı Yükleniciden Temlik Alınan Kişisel Hakka Dayalı - Arsa Sahipleri İle Yüklenici Arasında Zorunlu Dava Arkadaşlığı Bulunduğu/Çekişmenin Esasının İncelenerek ve Taraf Teşkili Tam Olarak Sağlanmadan Hüküm Kurulmasının Doğru Görülmediği )
TÜKETİCİ MAHKEMESİNİN BAKMAKLA GÖREVLİ OLDUĞU DAVALAR ( Davacı Tüketicinin Yüklenicinin Temlikine Dayalı Olarak Tapu İptali ve Tescil Mümkün Olmadığı Takdirde Tazminat İsteğinde Bulunduğu - Tüketici Mahkemesi Varsa Çekişmenin Tüketici Mahkemesinde Görülmesi Aksi Halde Davaya Tüketici Mahkemesi Sıfatıyla Bakılması Gerektiği )
ALACAĞIN TEMLİKİ ( Davadaki İstemin Dayanağının Davalı Yüklenici İle Dava Dışı Arsa Sahipleri Arasında Düzenlenen Arsa Payı Karşılığı İnşaat Sözleşmesi ve Yüklenicinin Davacıya Şahsi Hakkını Devretmesine Dair Alacağın Temliki Sözleşmesi Olduğunun Gözetilmesi Gerektiği - Tapu İptali ve Tescil )
ZORUNLU DAVA ARKADAŞLIĞI ( Yükleniciden Temlik Alınan Kişisel Hakka Dayalı Tapu İptali ve Tescil İstemi - Bu Gibi Davalarda Arsa Sahipleri İle Yüklenici Arasında Zorunlu Dava Arkadaşlığı Bulunduğu/İnceleme ve Araştırmanın Arsa Sahiplerinin de Taraf Olduğu Bir Davada Yapılması Gerektiği )
DAVALARIN BİRLEŞTİRİLMESİ ( Mahkemece Davacı Tarafa Arsa Payı Karşılığı İnşaat Sözleşmesinin Arsa Sahibi Olan Tarafları Hakkında Dava Açmak Üzere Mehil Vermesi Açılırsa O Davanın Eldeki Dava Dosyası İle Birleştirilmesi Gerektiği - Tapu İptali ve Tescil )"
167Y15.HD21.4.2015E. 2015/1583 K. 2015/2100"ESER SÖZLEŞMESİNDEN KAYNAKLANAN ALACAK İSTEMİ ( Aktif Dava Ehliyeti - Davacı Temlikname İle Sözleşmeden Doğan Tüm Hak ve Alacaklarını Herhangi Bir İstisnaya Yer Vermeksizin Dava Dışı Şirkete Devrettiği/Davacının Aktif Davacı Sıfatı Kalmadığından Davanın Reddi Gerektiği )
AYNI GEREKÇE İLE DAVANIN REDDİ ( Tek Vekalet Ücretine Hükmetme - Eser Sözleşmesinden Kaynaklanan Alacak İstemi/Davacı Temlikname İle Sözleşmeden Doğan Tüm Hak ve Alacaklarını Dava Dışı Şirkete Devrettiği - Davacının Aktif Dava Ehliyeti Buulunmadığından Dava Reddedileceği - Her İki Davalı İçin Ayrı Ayrı Vekalet Ücretine Hükmedilmesinin İsabetsizliği )
AKTİF DAVA EHLİYETİ ( Eser Sözleşmesinden Kaynaklanan Alacak İstemi - Davacı Temlikname İle Sözleşmeden Doğan Tüm Hak ve Alacaklarını Herhangi Bir İstisnaya Yer Vermeksizin Dava Dışı Şirkete Devrettiği/Davacının Aktif Davacı Sıfatı Kalmadığından Dava Reddedileceği )
TEK VEKALET ÜCRETİNE HÜKMETME ( Eser Sözleşmesinden Kaynaklanan Alacak İstemi - Davacı Temlikname İle Sözleşmeden Doğan Tüm Hak ve Alacaklarını Dava Dışı Şirkete Devrettiği/Davacının Aktif Davacı Sıfatı Kalmadığından Dava Reddedileceği - Ret Sebebi Her İki Davalı Açısından Aynı Olduğundan Vekalet Ücretinin de Tek Olacağı )
TEMLİKNAME İLE SÖZLEŞMEDEN DOĞAN HAK VE ALACAKLARINI DEVRETME ( Eser Sözleşmesinden Kaynaklanan Alacak İstemi - Davacının Aktif Davacı Sıfatı Kalmadığı/Davanın Reddedileceği - Mahkemece Davanın Zaman Aşımı ve Pasif Husumet Yokluğu Gerekçesi İle Reddinin Doğru Olmadığı )"
167YHGK15.4.2015E. 2013/11-1777 K. 2015/1194"İTİRAZIN İPTALİ ( Müşterek Müteselsil Borç Senedinin Davacı Bankaya Temlikine Dayalı Alacağın Tahsili İçin Başlatılan İcra Takibine Vaki - Temlik Alan Davacı Banka Tarafından Bu Dava İle Halen Talep Edilebilecek Bir Borç Bulunmadığı Anlaşıldığından Aynı Hususa İşaret Eden Direnme Kararının Usul ve Yasaya Uygun Olduğu )
BORÇ SENEDİNİN BANKAYA TEMLİKİ ( Borçlunun Talebin Dayanağı Olan Senet Metnindeki Somut Olaya Özgü Özel Düzenleme Uyarınca Aynı Savunmayı Temlik Alana Karşı da İleri Sürme Hakkı Bulunduğu - Temlik Alan Davacı Banka Tarafından Bu Dava İle Halen Talep Edilebilecek Bir Borç Bulunmadığı/İtirazın İptali )
SÖZLEŞME SERBESTİSİ ( Temellük Edene Teslim Edilen Senet Metninde de Açıkça Belirtildiği Üzere Borcun Öncelikle Kooperatife Ödeneceği Yönündeki Düzenleme Karşında Sözleşme Serbestîsi Kuralları İçerisinde Bu Hükmün Davacı Bankayı da Bağlayacağı - İtirazın İptali )
BORCUN İFA EDİLDİĞİ SAVUNMASI ( Davalıların Dava Tarihi İtibariyle Dava Konusu Borç Senedinden Kaynaklanan Herhangi Bir Borçlarının Kalmadığının Belirlendiği - Borçlunun Borcun İfa Edildiği Savunmasını Temlik Edene Karşı İleri Sürme Hakkı Bulunduğu/İtirazın İptali )
ALACAĞIN TEMLİKİ ( Müşterek Müteselsil Borç Senedinin Davacı Bankaya Temlikine Dayalı Alacağın Tahsili İçin Başlatılan İcra Takibine Vaki - Temlik Alan Davacı Banka Tarafından Bu Dava İle Halen Talep Edilebilecek Bir Borç Bulunmadığı )"
167Y15.HD4.3.2015E. 2014/2532 K. 2015/1152"MENFİ TESPİT DAVASI ( Eser Sözleşmesine Dayalı Verilen Çeklerden Dolayı - Davalı Şirket İle Davalı Şahıs Yönünden Çeklerin Bedelsiz Kaldığı Kabul Edildiğine Göre Gerçek Bir Faktoring İşlemi İle Çeki Devir ve Temlik Aldığı İspatlayamayan Davalı Faktoring Yönünden de Davanın Kabulü Gerektiği )
FİNANSAL KİRALAMA ( Çeklerin Keşide Tarihleri ve Davanın Açılış Tarihi Dikkate Alındığında İhtilafın Finansal Kiralama Faktoring ve Finansman Şirketlerinin Kuruluş ve Faaliyet Esasları Hakkında Yönetmeliğin Hükümlerine Göre Çözümlenmesi Gerektiği - Menfi Tespit )
FAKTORİNG İŞLEMİ ( Menfi Tespit Davası - Davalı Şirket İle Davalı Şahıs Yönünden Çeklerin Bedelsiz Kaldığı Kabul Edildiğine Göre Gerçek Bir Faktoring İşlemi İle Çeki Devir ve Temlik Aldığı İspatlayamayan Davalı Faktoring Yönünden de Davanın Kabulü Gerektiği )
HUKUKİ DEĞERLENDİRME ( İhtilafın Finansal Kiralama Faktoring ve Finansman Şirketlerinin Kuruluş ve Faaliyet Esasları Hakkında Yönetmeliğin Hükümlerine Göre Çözümlenmesi Gerektiği - Hukuki Değerlendirmede Yanılgıya Düşülerek Davalı Faktoring Yönünden Davanın Reddinin Doğru Olmadığı/Menfi Tespit )"
167Y15.HD18.2.2015E. 2014/2064 K. 2015/823"MENFİ TESPİT İSTEMİ ( Temlik Alan Davalının Yaptığı ve Kesinleşen İlamsız İcra Takibi Sebebiyle/İspat Yükü - Davalı Temlik Edenin İmzaladığı Sözleşmeye Dayanarak İcra Takibinde Bulunduğu/Takip Kesinleşmiş Dahi Olsa Alacaklı Menfi Tespit Davasında Alacağın Hangi Nedenden Doğduğu Bunu İstemekte Haklı Olduğunu Yasal Delillerle Kanıtlamak Zorunda Olduğu )
İSPAT YÜKÜ ( Temlik Alan Davalının Yaptığı ve Kesinleşen İlamsız İcra Takibi Sebebiyle Borçlu Olunmadığı Tespiti - Mahkemece Öncelikle Takip Konusu Alacağın Nedeni ve Dayanağı Davalıya Açıklattırılıp İspat Külfeti Davalı Alacaklıya Yükletileceği )
TEMLİK ALAN DAVALININ YAPTIĞI VE KESİNLEŞEN İCRA TAKİBİ ( Menfi Tespit İstemi - İspat Külfeti Davacı Yükleniciye Değil İş Sahibinden Temlik Alan Davalı Alacaklıya Ait Olduğu/Mahkemece Öncelikle Takip Konusu Alacağın Nedeni ve Dayanağı Davalıya Açıklattırılıp İspat Külfeti Davalı Alacaklıya Yükletileceği - Gösterdiği Deliller Toplanarak Sonuca Gidileceği )"
167Y15.HD27.1.2015E. 2014/4950 K. 2015/423"TEMLİK ALAN KONSORSİYUM ORTAKLARI ( Eser Sözleşmesinden Kaynaklı Bakiye İş Bedeli Tahsili İstemi - Yüklenici Şirket Temlik Ettiği Haklardan Kaynaklanan Alacağını Kesinleşen Hakem Kararı İle Tahsil Ettiği/Temlik Alanlar Tarafından Açılan Davanın Dinlenmesi İmkanı Bulunmadığı )
ESER SÖZLEŞMESİNDEN KAYNAKLI BAKİYE İŞ BEDELİNİN TAHSİLİ İSTEMİ ( Temlik Alan Konsorsiyum Ortaklarının - Yüklenici Şirket Temlik Ettiği Haklardan Kaynaklanan Alacağını Kesinleşen Hakem Kararı İle Tahsil Ettiği/Temlik Alanlar Tarafından Açılan Davanın Reddedileceği )
HAKEM KARARI İLE TAHSİL EDİLEN ALACAĞIN DEVRİ ( Temlik Alan Konsorsiyum Ortaklarının Eser Sözleşmesinden Kaynaklı Bakiye İş Bedeli Tahsili İstemi - Borçlu İş Sahibi Şirket Temlik Eden Yüklenici Şirkete Karşı Haiz Olduğu Def'i ve İtirazlarını Temellük Eden Davacı Konsorsiyuma Karşı da İleri Sürebileceği/Davanın Kabulünün İsabetsizliği )
ALACAĞIN DEVRİ ( Borçlu Temlik Eden Yüklenici Şirkete Karşı Haiz Olduğu Def'i ve İtirazlarını Temellük Eden Davacı Konsorsiyuma Karşı da İleri Sürebileceği - Yüklenici Şirket Temlik Ettiği Haklardan Kaynaklanan Alacağını Kesinleşen Hakem Kararı İle Tahsil Ettiği/Davanın Reddi Gerektiği - Eser Sözleşmesinden Kaynaklı Alacak İstemi )"
167Y14.HD11.7.2014E. 2014/7533 K. 2014/9347"YÜKLENİCİDEN BAĞIMSIZ BÖLÜM SATIN ALINMASI ( Arsa Payı Karşılığı İnşaat Sözleşmesi - Yüklenicinin Halefi Olan Davacı Taşınmazdaki Eksik İşler Bedelinden Sorumlu Olduğu )
ARSA PAYI KARŞILIĞI İNŞAAT SÖZLEŞMESİ ( Yükleniciden Bağımsız Bölüm Satın Alınması - Yüklenicinin Halefi Olan Davacı Taşınmazdaki Eksik İşler Bedelinden Sorumlu Olduğu/Bina Tescil Harcı ve Cins Değişikliği Harç Bedelinin ve Davacının Kabulünde Olan Kira Kaybı Bedelinin Davalı Tarafından Yapılan Takip Tarihinden Eldeki Davanın Açılış Tarihine Kadar İşlemiş Yasal Faiziyle Birlikte Davacıdan Ödeneceği )
TAPU İPTALİ VE TESCİL İSTEMİ ( Yükleniciden Bağımsız Bölüm Satın Alınması - Bina Tescil Harcı ve Cins Değişikliği Harç Bedelinin ve Davacının Kabulünde Olan Kira Kaybı Bedelinin Davalı Tarafından Yapılan Takip Tarihinden Eldeki Somut Davanın Açılış Tarihine Kadar İşlemiş Yasal Faiziyle Birlikte Davacı Tarafından Ödenmesi Gerektiği )
YÜKLENİCİDEN BAĞIMSIZ BÖLÜM ALAN DAVACININ TAPU İPTALİ VE TESCİL İSTEMİ ( Bina Tescil Harcı ve Cins Değişikliği Harç Bedelinin ve Davacının Kabulünde Olan Kira Kaybı Bedelinin Davalı Tarafından Yapılan Takip Tarihinden Eldeki Somut Davanın Açılış Tarihine Kadar İşlemiş Yasal Faiziyle Birlikte Davacı Tarafından Ödenmesi Gerektiği )"
167Y14.HD19.6.2013E. 2013/5110 K. 2013/9336"TAPU İPTALİ VE TESCİL ( Yüklenicinin Temlikine Dayalı - Davacı Yargılama Sırasında Vefat Eden ve Mirası Reddedilen Yükleniciye Karsı Açılan Davadan Vazgeçip Davaya Tapu Malikine Karşı Devam Ettiğine Göre Feragat Beyanının da Hakkın Özünden Vazgeçme Anlamında Olmadığı/Esasa Girilmesi Gerektiği )
YÜKLENİCİNİN TEMLİKİ ( Kat Karşılığı İnşaat Sözleşmesinde İskan Ruhsatının Yüklenici Tarafından Alınması Kararlaştırıldığı/Yükleniciden Bağımsız Bölüm Satın Alan ve Arsa Malikine Karşı Yüklenicinin Halefi Olan Davacıya İskan Ruhsatı Alması İçin Yetki ve Süre Verilmesi Gerektiği - Tapu İptali ve Tescil )
DAVADAN FERAGAT ( Tapu İptali ve Tescil - Davacı Yargılama Sırasında Vefat Eden ve Mirası Reddedilen Yükleniciye Karsı Açılan Davadan Vazgeçip Davaya Tapu Malikine Karşı Devam Ettiğine Göre Feragat Beyanının da Hakkın Özünden Vazgeçme Anlamında Olmadığı )
İSKAN RUHSATI ( Yüklenici Tarafından Alınması Kararlaştırıldığından İskan Ruhsatının Alınması Yükümlülüğünün Yükleniciden Bağımsız Bölüm Satın Alan ve Arsa Malikine Karşı Yüklenicinin Halefi Olan Kişilere Ait Olduğu - Davacıya İskan Ruhsatı Alması İçin Yetki ve Süre Verilmesi Gerektiği/Tapu İptali ve Tescil )"
167Y8.HD11.6.2013E. 2013/4688 K. 2013/8900"TAKAS MAHSUP TALEBİ (İcra Kefili Konumunda Olan Şahısların Kefil Oldukları Dosyanın Alacaklısına Karşı Başka Bir İlamdan Kaynaklı Alacakları Sebebiyle Takas Mahsup Defini İcra Kefili Konumunda Oldukları Dosya Alacağını Temlik Alan Kişiye Karşı da İleri Sürebileceği)
TAKAS DEFİ (Temlikten Dört Gün Sonra Yapıldığı - İcra Kefili Konumunda Olan Şahısların Kefil Oldukları Dosyanın Alacaklısına Karşı Başka Bir İlamdan Kaynaklı Alacakları Sebebiyle Takas Mahsup Defini Kefil Konumunda Oldukları Dosya Alacağını Temlik Alan Kişiye Karşı da İleri Sürebileceği/Takas Definin İncelenmesi Gerektiği)
İCRA KEFİLİ (Konumunda Olan Şahısların Kefil Oldukları Dosyanın Alacaklısına Karşı Başka Bir İlamdan Kaynaklı Alacakları Sebebiyle Takas Mahsup Defini İcra Kefili Konumunda Oldukları Dosya Alacağını Temlik Alan Kişiye Karşı da İleri Sürebileceği - Alacağın Temlik Edildiğinden Bahisle İstemin Reddinin İsabetsiz Olduğu)"
167Y14.HD10.4.2013E. 2013/3801 K. 2013/5586"YÜKLENİCİ TEMLİKİ İŞLEMİNE DAYALI TAPU İPTALİ VE TESCİL ( İskan Ruhsatı Konusunda Araştırma Yapma - Sözleşmede “Genel İskan Alınması” Borcu Yükleniciye Yüklendiği/Mahkemece İskan Ruhsatının Alınması Konusunda Hiçbir Araştırma Yapılmamış ve Eksik İşler Arasında Sayılmayarak Bedeli Konusunda Her Hangi Bir Karar Verilmemiş Olmasının Doğru Görülmediği )
GENEL İSKAN RUHSATI BEDELİNİN DEPO ETTİRİLMESİ ( Yüklenici Temliki İşlemine Dayalı Tapu İptal ve Tescil - Sözleşmede “Genel İskan Alınması” Borcu Yükleniciye Yüklendiği/Genel İskan Ruhsatı Verilmesi Engeli Olup Olmadığı Mahallinde Keşif Yapılarak Bilirkişiye İncelettirileceği - Genel İskan Giderlerinin Ne Olduğu Sorularak Bu Bedel Arsa Sahiplerine Ödenmek Üzere Depo Ettirileceği )
EKSİK İŞ BEDELİ KONUSUNDA ÇELİŞKİ OLMASI ( Yüklenici Temliki İşlemine Dayalı Tapu İptal ve Tescil - Davalı Arsa Malikleri Tarafından Yükleniciye Karşı Eksik İşler Bedeli Tahsili İçin Açılan Davada Belirlenen Bedel İle Eldeki Davada Belirlenen Bedel Arasında Fark Olduğu/Mahkemece Çelişki Giderilmeden Karar Verilmesinin Doğru Olmadığı )
DAVA SÜRESİNCE İŞLEYECEK KİRA BEDELLERİ ( Tazmini Ayrı Bir Dava Konusunu Oluşturacağı - Mahkemece Dava Süresince İşleyen Kira Bedellerini de Kapsayacak Şekilde Kira Tazminatına Karar Verilmesinin Doğru Olmadığı/Yüklenici Temliki İşlemine Dayalı Tapu İptal ve Tescil )"
167Y14.HD21.3.2013E. 2013/1632 K. 2013/4237"TAPU İPTALİ VE TESCİL ( Arsa Payı Karşılığı İnşaat Sözleşmesi Gereğince Yükleniciden Temlik Alınan Bağımsız Bölümün - Davacılara Arsa Payı Karşılığı İnşaat Sözleşmesinin Yüklenici Olan Tarafı Hakkında Dava Açmak Üzere Mehil Verilmesi Açılırsa O Dava Eldeki Dava Dosyası İle Birleştirilmesi Gerektiği )
ARSA PAYI KARŞILIĞI İNŞAAT SÖZLEŞMESİ ( Yüklenici Olan Tarafı Hakkında Dava Açmak Üzere Mehil Vermesi Açılırsa O Dava Eldeki Dava Dosyası İle Birleştirilmesi Gerektiği - Yüklenicinin İnşaat Sözleşmesi Gereğince Edimlerini Yerine Getirip Getirmediği Belirlenerek Bundan Sonra Bir Karar Verilmesi Gerektiği )
ZORUNLU DAVA ARKADAŞLIĞI ( Arsa Sahipleri İle Yüklenici Arasında Zorunlu Dava Arkadaşlığı Bulunduğu - Davacılara Arsa Payı Karşılığı İnşaat Sözleşmesinin Yüklenici Olan Tarafı Hakkında Dava Açmak Üzere Mehil Verilmesi Açılırsa O Dava Eldeki Dava Dosyası İle Birleştirilmesi Gerektiği/Tapu İptali ve Tescil )
DAVALARIN BİRLEŞTİRİLMESİ ( Davacılara Arsa Payı Karşılığı İnşaat Sözleşmesinin Yüklenici Olan Tarafı Hakkında Dava Açmak Üzere Mehil Verilmesi Açılırsa O Dava Eldeki Dava Dosyası İle Birleştirilmesi Gerektiği - Tapu İptali ve Tescil )
TARAF TEŞKİLİ ( Tapu İptali ve Tescil - Davacılara Arsa Payı Karşılığı İnşaat Sözleşmesinin Yüklenici Olan Tarafı Hakkında Dava Açmak Üzere Mehil Verilmesi Açılırsa O Dava Eldeki Dava Dosyası İle Birleştirilmesi Gerektiği )"
167Y14.HD20.12.2012E. 2012/14451 K. 2012/14584"TAPU İPTALİ VE TESCİL ( Yüklenicinin Temliki İşlemine Dayalı - Yasal İlkeler Uyarınca Yüklenicinin Kişisel Hak Kazanmadığı/Dava Tarihi İtibarıyla Davalı Arsa Malikinin Tapuyu Devretme Yükümlülüğü Altında Olmadığından ve Davanın Açılmasına Sebebiyet de Vermediğinden Yargılama Giderlerinden Sorumlu Tutulamayacağı )
YÜKLENİCİNİN TEMLİKİ ( Tapu İptali ve Tescil - Yüklenicinin Kişisel Hak Kazanamadığı/Dava Tarihi İtibarıyla Davalı Arsa Malikinin Tapuyu Devretme Yükümlülüğü Altında Olmadığından ve Davanın Açılmasına Sebebiyet de Vermediğinden Yargılama Giderlerinden Sorumlu Tutulamayacağı )
YARGILAMA GİDERLERİ ( Dava Tarihi İtibarıyla Davalı Arsa Malikinin Tapuyu Devretme Yükümlülüğü Altında Olmadığından ve Davanın Açılmasına Sebebiyet de Vermediğinden Yargılama Giderlerinden Sorumlu Tutulamayacağı - Tapu İptali ve Tescil )"
167Y14.HD19.12.2012E. 2012/13250 K. 2012/14549"TAPU İPTALİ VE TESCİL ( Arsa Payı Karşılığı İnşaat Sözleşmesi Uyarınca İskan Ruhsatının Alınmasının da Yüklenicinin Sorumluluğunda Olduğu - Halefi Olan Davacıya İskan Ruhsatı Alması İçin Süre Verilerek Tüm Eksiklikler Giderildikten Sonra Sonucuna Göre Bir Karar Verilmesi Gerektiği )
ARSA PAYI KARŞILIĞI İNŞAAT SÖZLEŞMESİ ( İnşaat Seviyesinin Yüzde Olarak Katlanılabilir Bir Seviyede Bulunduğu - İskan Ruhsatının Alınması da Yüklenicinin Sorumluluğunda Olduğundan Halefi Olan Davacıya İskan Ruhsatı Alması İçin Süre Verilmesi Gerektiği/Tapu İptali ve Tescil )
YÜKLENİCİNİN ŞAHSİ HAKKINI TEMLİK ETMESİ ( Üçüncü Kişinin İfa Talep Edip Edemeyeceğinin Saptanmasında Öncelikle Yüklenicinin Edimini Yerine Getirip Getirmediğinin Ardından Sözleşme Hükümlerindeki Diğer Borçlarını İfa Edip Etmediğinin Açıklığa Kavuşturulması Gerektiği - Tapu İptali ve Tescil )
ÜÇÜNCÜ KİŞİNİN İFA TALEP ETMESİ ( Tapu İptali ve Tescil/Yüklenicinin Şahsi Hakkını Temlik Ettiği Davacının İfa Talep Edebilmesi İçin Sözleşme Hükümlerindeki Diğer Borçlarını İfa Edip Etmediğinin Saptanması Gerektiği - Yüklenicinin Halefi Olan Davacıya İskan Ruhsatı Alması İçin Süre Verilmesi Gerektiği )
İSKAN RUHSATI ( Alınması da Yüklenicinin Sorumluluğunda Olduğundan Halefi Olan Davacıya İskan Ruhsatı Alması İçin Süre Verilerek Tüm Eksiklikler Giderildikten Sonra Sonucuna Göre Bir Karar Verilmesi Gerektiği - Tapu İptali ve Tescil )"
167Y14.HD4.12.2012E. 2012/11652 K. 2012/14135"YÜKLENİCİ TEMLİKİNE DAYALI TAPU İPTALİ VE TESCİL DAVASI ( Arsa Payı Karşılığı İnşaat Sözleşmesinde Edimini Yerine Getirmesi Halinde Yüklencinin Devri Kararlaştırılan Bağımsız Bölümlerin Tapularının Devrini İsteyebileceği - Yükleniciye Ait Bu Hakkın Yazılı Olmak Koşuluyla Üçüncü Kişiye Devredilebileceği )
ALACAĞIN TEMLİKİ ( Alacaklı ile Hakkı Devralacak Üçüncü Kişi Arasında Borçlunun Rızasına Gerek Olmadan Bir Hakkın Devrini İçerdiği - Yeni Alacaklının İfa Talebi Üzerine Borçlu Önceki Alacaklıya Karşı İleri Sürebileceği Def'ileri Yeni Alacaklıya Karşı da İleri Sürebileceği )
ZORUNLU DAVA ARKADAŞLIĞI ( Edimini Yerine Getiren Yüklencinin Arsa Payı Karşılığı İnşaat Sözleşmesine Dayalı Olarak Devri Kararlaştırılan Bölümlerin Devrini İsteyebileceği Bu Hakkı Üçüncü Kişiye Devredebileceği - Alacağı Devralana Karşı Yüklenici ve Arsa Sahibinin Zorunlu Dava Arkadaşı Olduğu )"
167Y13.HD15.10.2012E. 2012/24086 K. 2012/23220"TAŞINMAZ SATIŞINDAN KAYNAKLANAN KİRA KAYBI (Alacaklının Alacağını Üçüncü Kişiye Devredebileceği Alacağın Temlikinin Temlik Edenle Temlik Alan Arasında İmzalanacak Bir Sözleşmeyle Yapılacağı - Halen Sahip Olunan Bir Hak Temlik Edilebileceği Gibi Mustakbel Bir Alacağın da Temlik Edilebileceği)
ALACAĞIN TEMLİKİ (Borç İlişkisi Kimler Arasında Meydana Gelmişse Alacaklılık ve Borçluluk Sıfatının Bu Kişilere Ait Olduğu İfa Yükümünün de Bunlar Arasında Olduğu - Alacağın Temlik Sözleşmesiyle Bir Başkasına Devredilebileceği Temlik Akdi Yapılır Yapılmaz Alacak Alacağa Bağlı Olan Bütün Fer'ileriyle Beraber Devralana Geçeceği)"
167YHGK19.9.2012E. 2012/11-341 K. 2012/587"ALACAK DAVASI (Alacağın Temlikine Dayalı - Senet Metnindeki Borcun Öncelikle Kooperatife Ödeneceği Yönündeki Düzenlemenin Sözleşme Serbestisi Kuralları İçerisinde Davacı Bankayı da Bağlayacağı )
ALACAĞIN TEMLİKİ (Alacak Davası - Senet Metnindeki Borcun Öncelikle Kooperatife Ödeneceği Yönündeki Düzenlemenin Sözleşme Serbestisi Kuralları İçerisinde Davacı Bankayı da Bağlayacağı )
MÜŞTEREK MÜTESELSİL BORÇ SENEDİ (Alacağın Temlikine Dayalı Alacak Davası - Borçlunun Kooperatif Yetkililerince Tanzim Olunan Belgede Borcunu Ödediğinin Açıkça Belirtilmiş Olması Karşısında Borcun İfa Edildiği Savunmasını Bu Belgeye Dayalı Olarak Temlik Alana Karşı da İleri Sürme Hakkı Olduğu )
DEFİ (Borçlunun Kooperatif Yetkililerince Tanzim Olunan Belgede Borcunu Ödediğinin Açıkça Belirtilmiş Olması Karşısında Borcun İfa Edildiği Savunmasını Bu Belgeye Dayalı Olarak Temlik Alana Karşı da İleri Sürme Hakkı Olduğu - Alacağın Temlikine Dayalı Alacak Davası )
BORCUN ÖDENMESİ (Alacağın Temlikine Dayalı Alacak Davası - Borçlunun Kooperatif Yetkililerince Tanzim Olunan Belgede Borcunu Ödediğinin Açıkça Belirtilmiş Olması Karşısında Borcun İfa Edildiği Savunmasını Bu Belgeye Dayalı Olarak Temlik Alana Karşı da İleri Sürme Hakkı Olduğu )"
167YHGK19.9.2012E. 2012/11-328 K. 2012/591"ALACAK DAVASI ( Bir Kısım Davalılardan Dava Dışı Kooperatif Lehine Yapılan Kesintilerin Davaya Konu Müşterek Müteselsil Borç Senedine Dair Olduğu Yolunda Bir Açıklık Bulunmadığı Anlaşıldığından Söz Konusu Ödemelerin Varlığı Nazara Alınarak Hükme Varılmasının Yanlış Olduğu )
MÜŞTEREK MÜTESELSİL BORÇ SENEDİ ( Alacak Davası - Bir Kısım Davalılardan Dava Dışı Kooperatif Lehine Yapılan Kesintilerin Davaya Konu Müşterek Müteselsil Borç Senedine Dair Olduğu Yolunda Bir Açıklık Bulunmadığı Anlaşıldığından Bu Hususun Açıklığa Kavuşturulması Gerektiği )
KOOPERATİF LEHİNE YAPILAN KESİNTİLER ( Alacak Davası - Bir Kısım Davalılardan Dava Dışı Kooperatif Lehine Yapılan Kesintilerin Davaya Konu Müşterek Müteselsil Borç Senedine Dair Olduğu Yolunda Bir Açıklık Bulunmadığı Anlaşıldığından Söz Konusu Ödemelerin Varlığı Nazara Alınarak Hükme Varılmasının Yanlış Olduğu )
TEMLİK ( Alacak Davası - Bir Kısım Davalılardan Dava Dışı Kooperatif Lehine Yapılan Kesintilerin Davaya Konu Müşterek Müteselsil Borç Senedine Dair Olduğu Yolunda Bir Açıklık Bulunmadığı Anlaşıldığından Bu Hususun Açıklığa Kavuşturulması Gerektiği )"
167Y14.HD2.7.2012E. 2012/8365 K. 2012/9084"ARSA PAYI KARŞILIĞI İNŞAAT SÖZLEŞMESİ (Tapu İptali ve Tescil - Uzman Bilirkişilerin Katılımı İle Keşif Yapılarak Dava Konusu Taşınmazdaki Eksik ve Ayıplı İşlerin Bedellerinin Saptanması Gerektiği)
EKSİK VE AYIPLI İŞLER (Arsa Payı Karşılığı İnşaat Sözleşmesine Dayalı Tapu İptali ve Tescil - Dava Konusu Taşınmazdaki Eksik ve Ayıplı İşlerin Bedellerinin Saptanacağı/İnşaat Seviyesinin Yüzde Olarak Katlanılabilir Bir Seviyede Bulunduğunun Belirlenmesi Halinde Bu Bedelin Depo Ettirilmesi İçin Davacıya Süre Verileceği)
TAPU İPTALİ VE TESCİL (Arsa Payı Karşılığı İnşaat Sözleşmesi Uyarınca - Uzman Bilirkişilerin Katılımı İle Keşif Yapılarak Dava Konusu Taşınmazdaki Eksik ve Ayıplı İşlerin Bedellerinin Saptanması Gerektiği)
İNŞAAT RUHSATI (Tapu İptali ve Tescil - Arsa Payı Karşılığı İnşaat Sözleşmesi Uyarınca İskan Ruhsatının Alınması da Yüklenicinin Sorumluluğunda Olduğundan Halefi Olan Davacıya İskan Ruhsatı Alması İçin Süre Verilmesi Gerektiği)"
167Y14.HD14.6.2012E. 2012/7721 K. 2012/8429"TEMLİK ALINAN HAKKA DAYALI TAPU İPTALİ VE TESCİL (Arsa Payı Karşılığı İnşaat Sözleşmesi Kapsamında İskan Ruhsatı Alınması ve Eksik İş Bedelinden Kaynaklanan Arsa Sahipleri Lehine Hüküm Altına Alınacak Olan Yüklenici Borçlarını Tespit Ettirmek Üzere Bilirkişi İncelemesi Yaptırmak Gerektiği)
ARSA PAYI KARŞILIĞI İNŞAAT SÖZLEŞMESİ (Kapsamında İskan Ruhsatı Alınması ve Eksik İş Bedelinden Kaynaklanan Arsa Sahipleri Lehine Hüküm Altına Alınacak Olan Yüklenici Borçlarını Tespit Ettirmek Üzere Bilirkişi İncelemesi Yaptırmak Gerektiği - Tapu İptali ve Tescil)
ÖDEMEZLİK DEF'İ (Tapu İptali ve Tescil - Kendi Edimini Yerine Getirmeyen Yüklenici ya da Onun Temlik İşleminde Bulunduğu Üçüncü Kişiye Karşı Ödemezlik Def'inde Bulunabileceği)
BİLİRKİŞİ İNCELEMESİ (Temlik Alınan Hakka Dayalı Tapu İptali ve Tescil - Arsa Payı Karşılığı İnşaat Sözleşmesi Kapsamında İskan Ruhsatı Alınması ve Eksik İş Bedelinden Kaynaklanan Arsa Sahipleri Lehine Hüküm Altına Alınacak Olan Yüklenici Borçlarını Tespit Ettirmek Üzere Gerektiği)"
167Y14.HD6.12.2011E. 2011/14301 K. 2011/14964"TAPU İPTALİ VE TESCİL ( Arsa Payı Karşılığı İnşaat Sözleşmesi - Taraflar Arasındaki Sözleşme İlişkisi Yöntemine Uygun Kanıtlanamadığından Davacının İsteminin Reddi Gerektiği)
ARSA PAYI KARŞILIĞI İNŞAAT SÖZLEŞMESİ ( Geçerliliği İçin Resmi Şekil Aradığından Emredici Kural Gereği İstisnalar Dışında Olsa Dahi Adi Yazılı Sözleşmenin Geçersiz Olduğu)
RESMİ ŞEKİL ( Arsa Payı Karşılığı İnşaat Sözleşmesi - Geçerliliği İçin Resmi Şekil Arandığı/Davalılar Arasında Yapılan Böyle Bir Sözleşmenin Varlığı Yöntemince Kanıtlanmadan Davacı Yüklenicinin Temliki İşlemine Dayanarak Davalı Arsa Sahibini Mülkiyet Aktarımına Zorlayamayacağı)
ESER SÖZLEŞMESİ ( Tapu İptali ve Tescil - Arsa Payı Karşılığı İnşaat Sözleşmesi/Taraflar Arasındaki Sözleşme İlişkisi Yöntemine Uygun Kanıtlanamadığından Davacının İsteminin Reddi Gerektiği)"
167Y14.HD11.7.2011E. 2011/8005 K. 2011/9055"ARSA PAYI KARŞILIĞI İNŞAAT SÖZLEŞMESİ (Yükleniciye Kişisel Hak Sağladığı - Yüklenici Eseri Arsa Sahibine Teslimde Kazandığı Kişisel Hakkı Arsa Sahibine Karşı Kullanabileceği Gibi Temlik de Edebileceği)
YÜKLENİCİNİN KİŞİSEL HAKKINI ÜÇÜNCÜ KİŞİYE TEMLİK ETMESİ (Tapu İptal ve Tescil Davası - Üçüncü Kişinin İfa Talebine Muhatap Arsa Sahibinin Yüklenciye Karşı İleri Sürebileceği Hakları Temlik Alan Üçüncü Kişiye Karşı da İleri Sürebileceği)"
167Y14.HD23.3.2011E. 2011/2928 K. 2011/3698"ARSA SAHİBİ İLE YÜKLENİCİ ARASINDAKİ ARSA PAYI KARŞILIĞI İNŞAAT SÖZLEŞMESİ ( Tapu İptali ve Tescil - Davada Davacının Tescil İsteğinin Hüküm Altına Alınabilmesi İçin Yüklenici veya Onun Kişisel Hakkını Devralan Davacının Sözleşmeden Kaynaklanan Tüm Edimlerini Yerine Getirmesi Gerektiği )
TAPU İPTALİ VE TESCİL ( Arsa Sahibi İle Yüklenici Arasındaki Arsa Payı Karşılığı İnşaat Sözleşmesi - Davada Davacının Tescil İsteğinin Hüküm Altına Alınabilmesi İçin Yüklenici veya Onun Kişisel Hakkını Devralan Davacının Sözleşmeden Kaynaklanan Tüm Edimlerini Yerine Getirmesi Gerektiği )
YÜKLENİCİNİN HAKLARINDAN YARARLANMA ( Yüklenicinin Sözleşmeden Kaynaklanan Borçları Onun Tarafından Bütünüyle Yerine Getirilmeden Ondan Temlik Alan Üçüncü Kişiler Yüklenicinin Haklarından Yararlanamayacağı )"
167Y14.HD23.3.2011E. 2011/2628 K. 2011/3698"DAVAYA ETKİ EDECEK DİĞER DAVANIN SONUCUNUN BEKLENMESİ ( Yüklenicinin Sözleşmeden Kaynaklanan Edimlerini Tam Olarak İfa Etmesi Gereği - Yüklenici Aleyhine Açılan Eksik İşlerin Tamamlanması ve Tazminat Davasının Sonucunun Beklenmesi Gereği)
TAPU İPTALİ VE TESCİL DAVASI ( Arsa Payı Karşılığı İnşaat Sözleşmesi - Yüklenicinin Edimlerini Tam Olarak Yerine Getireceği/Taraflar Arasındaki Sözleşmenin Hükümlerinin Yerine Getirilmesi Halinde Tescile Karar Verilebileceği)
ARSA PAYI KARŞILIĞI İNŞAAT SÖZLEŞMESİ ( Tapu İptali ve Tescil Davası - Yüklenicinin Edimlerini Tam Olarak Yerine Getireceği/Taraflar Arasındaki Sözleşmenin Hükümlerinin Yerine Getirilmesi Halinde Tescile Karar Verilebileceği)
ALACAĞIN TEMLİKİ ( Yüklenicinin Borçlarını Bütünüyle İfa Etmeden Ondan Alacağı Temlik Alan Üçüncü Kişilerin Yüklenicinin Haklarından Yararlanamayacağı - Çünkü Temlik Edilen Alacağın Gerçek Alacak İle Doğrudan İlgili Olduğu)"
167Y14.HD17.3.2011E. 2011/2060 K. 2011/3429"SATIŞ VAADİ SÖZLEŞMELERİNE DAYALI TAPU İPTALİ VE TESCİL ( Yapılan Temlik İşleminin Tarafı Olmayan Arsa Payı Karşılığı İnşaat Sözleşmesinin Tarafı Arsa Sahibi ve Bu Temlike Vakıf Olduğu Zaman Temlik İşleminde Bulunan Yükleniciye Karşı Ne Gibi Hakları Varsa Onun Temlik Ettiği Kişilere ( Davacılara ) Karşı da İleri Sürebileceği )
TEMLİK İŞLEMİNİN TARAFI OLMAYAN ARSA PAYI KARŞILIĞI İNŞAAT SÖZLEŞMESİ ( Tarafı Arsa Sahibi ve Bu Temlike Vakıf Olduğu Zaman Temlik İşleminde Bulunan Yükleniciye Karşı Ne Gibi Hakları Varsa Onun Temlik Ettiği Kişilere ( Davacılara ) Karşı da İleri Sürebileceği )
HUSUMET ( Arsa Payı Karşılığı İnşaat Sözleşmesinin Arsa Sahibi Olan Tarafına Husumet Düşeceği - Zira Alacağa Hak Kazanıldığının İspatı İfanın Talep Edildiği Arsa Sahibinden İsteneceği )"
167Y14.HD1.11.2010E. 2010/10009 K. 2010/11729"YÜKLENİCİNİN TEMLİKİNE DAYALI TAPU İPTALİ VE TESCİL ( Üçüncü Kişinin Temlik İşleminin Varlığını Yükleniciye Alacağının Kazanıldığını İse Arsa Sahiplerine Karşı İspatla Yükümlü Olduğu - Temlik İşlemine Dayalı Davalarda Arsa Sahipleri İle Yüklenici Arasında Zorunlu Dava Arkadaşlığı Olduğu )
İSPAT YÜKÜMLÜLÜĞÜ ( Yüklenicinin Temlikine Dayalı Tapu İptali ve Tescil İstemi - Üçüncü Kişinin Temlik İşleminin Varlığını Yükleniciye Alacağının Kazanıldığını İse Arsa Sahiplerine Karşı İspatla Yükümlü Olduğu )
ZORUNLU DAVA ARKADAŞLIĞI ( Yüklenicinin Temlikine Dayalı Tapu İptali ve Tescil İstemi - Temlik İşlemine Dayalı Davalarda Arsa Sahipleri İle Yüklenici Arasında Zorunlu Dava Arkadaşlığı Olduğu/Hükmün Bunların Tamamına Karşı Kurulacağı )"
167Y14.HD15.6.2010E. 2010/6182 K. 2010/7098"TAPU İPTALİ VE TESCİL ( Yüklenicinin Temliki İşlemine Dayalı - Arsa Sahibi Yükleniciye Karşı İleri Sürebileceği Bütün Hakları Temlik Alan Üçüncü Kişiye de İleri Sürebileceğinden Davacı Yapıdaki Eksikliklerin Bedelinin Tamamını Davalı Arsa Sahibine Ödemek Zorunda Olduğu )
YÜKLENİCİNİN TEMLİKİ İŞLEMİ ( Dayalı Tapu İptali ve Tescil - Arsa Sahibi Yükleniciye Karşı İleri Sürebileceği Bütün Hakları Temlik Alan Üçüncü Kişiye de İleri Sürebileceğinden Davacı Yapıdaki Eksikliklerin Bedelinin Tamamını Davalı Arsa Sahibine Ödemek Zorunda Olduğu )
YAPIDAKİ EKSİKLER ( Arsa Sahibi Yükleniciye Karşı İleri Sürebileceği Bütün Hakları Temlik Alan Üçüncü Kişiye de İleri Sürebileceğinden Davacı Yapıdaki Eksikliklerin Bedelinin Tamamını Davalı Arsa Sahibine Ödemek Zorunda Olduğu - Ancak Bu Miktar Ödendiği Takdirde Eser Tamamlanmış Sayılacağı )"
167Y14.HD8.6.2010E. 2010/3897 K. 2010/6681"KAT KARŞILIĞI İNŞAAT SÖZLEŞMESİ ( Tapu İptali ve Tescil - Edimlerini Tamamlamayan Yüklenicinin Payının Bir Bölümünü 3. Şahsa Temlik Etmesine İzin Verilemeyeceği )
TAPU İPTALİ VE TESCİL ( Edimlerini Tamamlamayan Yüklenicinin Payının Bir Bölümünü 3. Şahsa Temlik Etmesine İzin Verilemeyeceği - Tapu İptali ve Tescil )
KAÇAK BİNA ( Bağımsız Bölüm Satışına Konu Satış Vaadi Sözleşmesine Dayanılarak Açılan Tapu İptali ve Tescil İsteğinin Reddi Gerektiği - Bu Gibi Yerler Üzerinde Kat Mülkiyeti veya Kat İrtifakı Kurulamayacağı )
YÜKLENİCEDEN TEMLİK ALINAN BÖLÜMLER ( Tapu İptali ve Tescil - Edimlerini Tamamlamayan Yüklenicinin Payının Bir Bölümünü 3. Şahsa Temlik Etmesine İzin Verilemeyeceği )"
167Y14.HD20.1.2010E. 2009/14351 K. 2010/264"YÜKLENİCİNİN TEMLİKİNE DAYALI TAPU İPTALİ VE TESCİL ( Yüklenicinin Kişisel Hakkını Temellük Eden Üçüncü Kişi de Alacağın Temliki Hükümlerinden Yararlanarak Bu Hakkını Arsa Sahibine Karşı İleri Sürebileceği Gibi Alacaklının Yerine Geçerek Borçludan İfayı İsteyebileceği Gibi Borçluyu İfaya da Zorlayabileceği )
YÜKLENİCİNİN KİŞİSEL HAKKINI TEMELLÜK EDEN ÜÇÜNCÜ KİŞİ ( Alacağın Temliki Hükümlerinden Yararlanarak Bu Hakkını Arsa Sahibine Karşı İleri Sürebileceği Gibi Alacaklının Yerine Geçerek Borçludan İfayı İsteyebileceği Gibi Borçluyu İfaya da Zorlayabileceği )
BORÇLUYU İFAYA ZORLAMA ( Yüklenicinin Temlikine Dayalı Tapu İptali ve Tescil - Alacağın Temliki Hükümlerinden Yararlanarak Bu Hakkını Arsa Sahibine Karşı İleri Sürebileceği Gibi Alacaklının Yerine Geçerek Borçludan İfayı İsteyebileceği Gibi Borçluyu İfaya da Zorlayabileceği )
TAPU İPTALİ VE TESCİL ( Yüklenicinin Kişisel Hakkını Temellük Eden Üçüncü Kişi de Alacağın Temliki Hükümlerinden Yararlanarak Bu Hakkını Arsa Sahibine Karşı İleri Sürebileceği Gibi Alacaklının Yerine Geçerek Borçludan İfayı İsteyebileceği Gibi Borçluyu İfaya da Zorlayabileceği )"
167Y14.HD12.5.2009E. 2009/2721 K. 2009/6008"KAT KARŞILIĞI İNŞAAT SÖZLEŞMESİ ( Tapu İptali ve Tescil - Yüklenici Arsa Payı Karşılığı İnşaat Yapım Sözleşmesine Göre Kazandığı Şahsi Hakkını Arsa Sahiplerine Karşı İleri Sürebileceği Gibi Bu Hakkını 3. Kişilere Alacağın Temliki Yoluyla Devredebileceği )
ALACAĞIN TEMLİKİ ( Yüklenici Arsa Payı Karşılığı İnşaat Yapım Sözleşmesine Göre Kazandığı Şahsi Hakkını Arsa Sahiplerine Karşı İleri Sürebileceği Gibi Bu Hakkını 3. Kişilere Alacağın Temliki Yoluyla Devredebileceği )
İTİRAZ VE DEF'İLER ( Tapu İptali ve Tescil - Arsa Sahipleri Yükleniciye Karşı İleri Sürebilecekleri İtiraz ve Def'ileri Temlik Edenlere Karşı da İleri Sürebilecekleri )"
167Y14.HD5.3.2009E. 2009/1786 K. 2009/2803"SATIŞ VAADİ SÖZLEŞMESİ ( Borçlu Eski Alacaklısına Karşı İleri Sürebileceği İtiraz ve Def'ileri Yeni Alacaklıya Karşı da İleri Sürebileceği - Arsa Karşılığı İnşaat Yapım Sözleşmesinden Kaynaklanan Haklar Yeni Alacaklıya Karşı da İleri Sürülebileceği )
ALACAĞIN TEMLİKİ ( Yüklenicinin Temliki İşlemine Dayalı Tapu İptali ve Tescil - Arsa Karşılığı İnşaat Yapım Sözleşmesinden Kaynaklanan Haklar Yeni Alacaklıya Karşı da İleri Sürülebileceği )
ESER BEDELİ ( Yüklenicinin Temliki İşlemine Dayalı Tapu İptali ve Tescil - Ani Edimli Sözleşmelerde Aksine Hüküm Yoksa Eser Bedeli Ancak Eserin Teslimi İle Mümkün Olduğu )
ESER SÖZLEŞMESİ ( Yüklenicinin Temliki İşlemine Dayalı Tapu İptali ve Tescil - Arsa Karşılığı İnşaat Yapım Sözleşmesinden Kaynaklanan Haklar Yeni Alacaklıya Karşı da İleri Sürülebileceği )"
167Y11.HD3.3.2009E. 2007/14873 K. 2009/2458"BORÇLU OLMADIĞININ TESPİTİ ( Bono Zamanaşımına Uğramadığından Davacının Takas Def'inde Bulunabileceğini Dava Tarihi İtibariyle Bononun Zamanaşımına Uğramasının Sonuca Etkili Olmadığı - Davanın Kabulü İle Davacının Takas Talebinin Nazara Alınması Gerektiği )
TAKAS MAHSUP DEF'İ ( Davacının Yaptığı Takip Tarihi İtibariyle DM Alacağına İlişkin Bono Zamanaşımına Uğramadığından Davacının Takas Def'inde Bulunabileceği - Dava Tarihi İtibariyle Bononun Zamanaşımına Uğramasının Sonuca Etkili Olmadığı )
BONONUN ZAMANAŞIMINA UĞRAMAMASI ( Davacının Takas Def'inde Bulunabileceği )"
167YHGK21.1.2009E. 2008/14-817 K. 2009/19"TAPU İPTALİ VE TESCİL ( Arsa Payı Devri Karşılığı İnşaat Yapım Sözleşmesi - Cezai Şart Değer ve Kira Kaybı İstemlerini İçerir Alacak Davası Açtığı/Anılan Bu Dava Sonucu Beklenerek Yüklenicinin Edimlerini Arsa Malikine Karşı Tam Olarak Yerine Getirdiği - Davanın Kabulü Gerektiği )
CEZAİ ŞART DEĞER VE KİRA KAYBI İSTEMİ ( İçerir Alacak Davası Açıldığı - Anılan Bu Dava Sonucu Beklenerek Yüklenicinin Edimlerini Arsa Malikine Karşı Tam Olarak Yerine Getirdiği - Tapu İptali ve Tescil İsteminin Kabulü Gerektiği )
ARSA PAYI DEVRİ KARŞILIĞI İNŞAAT YAPIM SÖZLEŞMESİ ( Cezai Şart Değer ve Kira Kaybı İstemlerini İçerir Alacak Davası Açtığı/Anılan Bu Dava Sonucu Beklenerek Yüklenicinin Edimlerini Arsa Malikine Karşı Tam Olarak Yerine Getirdiği - Tapu İptali ve Tescil İsteminin Kabulü Gerektiği )"
167Y14.HD18.11.2008E. 2008/10466 K. 2008/14163"DAVANIN ARSA MALİKİNE YÖNELTİLMESİ ( Tapu İptali ve Tescil - Davanın Yüklenici İle Birlikte Arsa Malikine de Yöneltilmesi Gerektiği )
KİŞİSEL HAKKA DAYALI TAPU İPTALİ VE TESCİL ( Kat Karşılığı İnşaat Sözleşmesi - Davanın Yüklenici İle Birlikte Arsa Malikine de Yöneltilmesi Gerektiği )
HUSUMET ( Kat Karşılığı İnşaat Sözleşmesi/Kişisel Hakka Dayalı Tapu İptali ve Tescil - Davanın Yüklenici İle Birlikte Arsa Malikine de Yöneltilmesi Gerektiği )
KAT KARŞILIĞI İNŞAAT SÖZLEŞMESİ ( Davanın Yüklenici İle Birlikte Arsa Malikine de Yöneltilmesi Gerektiği )
ARSA MALİKLERİ ( Tapu İptali ve Tescil - Mahkemece Arsa Malik ya da Malikleri Saptanarak Davada Usulünce Yer Almaları Sağlandıktan Sonra Yapılacak Araştırma İle Oluşacak Sonuca Göre Bir Karar Verilmesi Gerektiği )"
167Y14.HD15.10.2008E. 2008/6588 K. 2008/11713"KAT KARŞILIĞI İNŞAAT SÖZLEŞMESİ ( Bağımsız Bölümün Harici Satış Sözleşmesi İle Yükleniciden Satın Alındığı - Alacağın Temlik Edildiği/Borçlunun Def'ilerini Yeni Alacaklıya Karşı İleri Sürebileceği )
ALACAĞIN TEMLİKİ ( Kat Karşılığı İnşaat Sözleşmesinde Harici Satış Sözleşmesi İle Bağımsız Bölüm Satın Alındığı - Arsa Sahibinin Yükleniciden Şahsi Temlik Alan Kişiye Karşı İleri Sürebileceğinin Kabulü )
DEF'İ ( Arsa Sahibinin Yükleniciden Şahsi Hak Temlik Alan Kişiye Karşı Hepsini İleri Sürebileceği )
YÜKLENİCİNİN EDİMLERİ ( Yerine Getirmedikçe Tapu İptal ve Tescilinin Talep Edilemeyeceğinin Kabulü )
ŞAHSİ HAK TEMLİK ALAN ( Kat Karşılığı İnşaat Sözleşmesinde Arsa Sahibinin Yükleniciye Karşı Olan Def'ilerini İleri Sürebileceği )
TÜKETİCİ DAVALARINDA HARÇ ( Tüketicilerin Tüketici Örgütlerinin Bakanlığın Açtığı Davaların Her Türlü Resim ve Harçtan Muaf Olduğu - Kazanırlar İse Davalının Harçtan Sorumlu Tutulacağı )"
167Y15.HD26.6.2008E. 2007/3324 K. 2008/4294"ESER SÖZLEŞMESİ ( Dava Konusu İle İlgili Kesin Hesap Çıkartılarak Alacak-Borç İlişkisi Belirleneceğinden Mahkemece Bu Davaların Sonuçlanıp Kesinleşmesi Beklenerek Temlik Tarihi İtibariyle Davalının Def'i ve İtirazlarında Haklı Olup Olmadığının Belirlenmesi Gerektiği )
DEF'İ VE İTİRAZLAR ( Eser Sözleşmesinden Kaynaklanan İş Bedeli Alacağı - Borçlu Temlik Edene Karşı Haiz Olduğu Def'i ve İtirazlarını Temellük Edene Karşı da İleri Sürebileceği )
İŞ BEDELİNDEN DOĞAN ALACAK ( Dava Konusu İle İlgili Kesin Hesap Çıkartılarak Alacak-Borç İlişkisi Belirleneceğinden Mahkemece Bu Davaların Sonuçlanıp Kesinleşmesi Beklenerek Temlik Tarihi İtibariyle Davalının Def'i ve İtirazlarında Haklı Olup Olmadığının Belirlenmesi Gerektiği )
BORÇLUNUN TEMLİK EDENE KARŞI HAİZ OLDUĞU DEF'İ VE İTİRAZLAR ( Temellük Edene Karşı da İleri Sürebileceği - Eser Sözleşmesinden Kaynaklanan İş Bedeli Alacağı )"
167Y14.HD17.4.2008E. 2008/4131 K. 2008/5253"BEDEL TAHSİLİ ( Yüklenicinin Temliki İşlemi Nedeniyle Mülkiyet Aktarımı - Geriye Etkili Fesihte Yükleniciye İnşaatın Fesih Tarihindeki Fiziki Durumuna Uygun Bağımsız Bölüm Verilmeyeceği )
YÜKLENİCİNİN TEMLİKİ İŞLEMİ NEDENİYLE MÜLKİYET AKTARIMI ( Geriye Etkili Fesihte Yükleniciye İnşaatın Fesih Tarihindeki Fiziki Durumuna Uygun Bağımsız Bölüm Verilmeyeceği )
İLERİYE ETKİLİ FESİH ( Yapılacak Tasfiye İşleminde Yüklenici Eserin Getirildiği Fiziki Seviyeye Uygun Bağımsız Bölüm Tapusunun Devrini İsteyebileceği )
ESER SÖZLEŞMESİNİN FESHEDİLMESİ ( Asıl ve Birleşen Davadaki Mülkiyet Aktarımı İsteminin Reddedilmesinde ve İkinci Kademedeki İstek Olan Ödemelerin Sebepsiz Zenginleşme Hükümlerine Dayanarak Davacılara İadesinde Yasaya Aykırılık Olmadığı )
ÖDEMELERİN İADESİ ( Fesih Sonucu Yapılan Tasfiyede Yükleniciye Eserin Getirildiği Fiziki Seviyeye Uygun Olarak Bağımsız Bölüm Tapularının Verildiği Böylelikle Tasfiye İşleminin Tamamlandığı - Ödemeler Sebepsiz Zenginleşme Hükümlerine Dayanarak Davacılara İade Edilebileceği )"
167Y14.HD25.3.2008E. 2008/2451 K. 2008/3912"YÜKLENİCİNİN TEMLİK İŞLEMİ ( Yüklenicinin İnşaat Sebebiyle SSK Prim Borcu Bulunup Bulunmadığı Varsa Bunun Cezalı Tutarı Tespit Edilmeli Saptanacak Bu Tutarlar Temlik Alacaklısı Davacıya Depo Ettirilmesi Gereği )
TAPU İPTALİ VE TESCİL ( Yüklenicinin Temlik İşlemi - Yüklenicinin İnşaat Sebebiyle SSK Prim Borcu Bulunup Bulunmadığı Varsa Bunun Cezalı Tutarı Tespit Edilmeli Saptanacak Bu Tutarlar Temlik Alacaklısı Davacıya Depo Ettirilmesi Gereği )
OTURMA İZİN BELGESİ ( Davalı Arsa Sahipleri Sözleşmenin Hükümlerini Temlik Alan Davacıya Karşı İleri Sürebileceklerinden Mahkemece Öncelikle Yeniden Keşif Yaptırılarak Binanın Ruhsat Alınmasına Engel Olup Olmadığının Saptanması Gereği )
ALACAĞIN TEMLİKİ ( Yüklenicinin Temlik İşlemine Dayalı Tapu İptali ve Tescil - Davalı Arsa Sahipleri Sözleşmenin Hükümlerini Temlik Alan Davacıya Karşı İleri Sürebileceklerinden Mahkemece Öncelikle Yeniden Keşif Yaptırılarak Binanın Ruhsat Alınmasına Engel Olup Olmadığının Saptanması Gereği )"
167Y14.HD13.3.2008E. 2008/29 K. 2008/3194"TAPU İPTALİ VE TESCİL ( Yüklenicinin Temliki İşlemine Dayalı Arsa Payı Devri Karşılığı İnşaat Yapım Sözleşmesinden Kaynaklanan Davalarda Arsa Sahibi İle Yüklenici Arasında Zorunlu Dava Arkadaşlığı Olduğu )
ZORUNLU DAVA ARKADAŞLIĞI ( Tapu İptali ve Tescil - Yüklenicinin Temliki İşlemine Dayalı Arsa Payı Devri Karşılığı İnşaat Yapım Sözleşmesinden Kaynaklanan Davalarda Arsa Sahibi İle Yüklenici Arasında Olduğu )
YÜKLENİCİNİN TEMLİKİ İŞLEMİ ( Dayalı Tapu İptali ve Tescil - Arsa Payı Devri Karşılığı İnşaat Yapım Sözleşmesinden Kaynaklanan Davalarda Arsa Sahibi İle Yüklenici Arasında Zorunlu Dava Arkadaşlığı Olduğu )
TARAF TEŞKİLİ ( Tapu İptali ve Tescil - Davanın Arsa Payı Devri Karşılığı İnşaat Yapım Sözleşmesinin Yüklenicisine Yöneltilmeden Görülüp Sonuçlandırılamayacağı )
ARSA PAYI DEVRİ KARŞILIĞI İNŞAAT YAPIM SÖZLEŞMESİ ( Davanın Yükleniciye Yöneltilerek Taraf Teşkilinin Sağlanması Gerektiği - Tapu İptali ve Tescil )
DEF'İ ( Yüklenicinin Temliki İşleminden Kaynaklanan Tapu İptali ve Tescil - Borçlu Temlike Vakıf Olduğu Zaman Temlik Edene Karşı Haiz Olduğu Defileri Temellük Edene Karşı Dahi Dermeyan Edebileceği )"
167Y14.HD13.3.2008E. 2008/1930 K. 2008/3188"YÜKLENİCİNİN TEMLİKİ İŞLEMİNE DAYALI TAPU İPTALİ VE TESCİL ( Mahkemece Yapıdaki Yasaya Aykırılıkları ve Bunun Giderilme Yöntemlerinin Ne Olduğunu Keşif Suretiyle Bilirkişiye İnceletmek Gerektiği )
KEŞİF / BİLİRKİŞİ ( Yüklenicinin Temliki İşlemine Dayalı Tapu İptali ve Tescil - Mahkemece Yapıdaki Yasaya Aykırılıkları ve Bunun Giderilme Yöntemlerinin Ne Olduğunu Keşif Suretiyle Bilirkişiye İnceletmek Gerektiği )
HARÇLARIN DEPO EDİLMESİ ( Eksiklikleri Gidermek Üzere Davacı 3. Kişiye Yetki ve Mehil Vermek Bu İşlemler Yerine Getirilirse Sözleşmede Hükme Bağlanan Harçların Tutarını Yetkili Merciden Sormak Bunları Davacıya Depo Ettirmek Gerektiği )"
167Y14.HD6.3.2008E. 2008/2055 K. 2008/2850"YÜKLENİCİNİN TEMLİKİ İŞLEMİ ( Mülkiyet Aktarımı - Fesih İleriye Etkili Yapıldığından Mahkemenin İşin Getirildiği Fiziki Seviyeye Bakarak Davayı Reddetmesi Olayın Özelliğine Uygun Düşmediği )
TAPU İPTALİ VE TESCİL ( Yüklenicinin Temliki İşlemi - Fesih İleriye Etkili Yapıldığından Mahkemenin İşin Getirildiği Fiziki Seviyeye Bakarak Davayı Reddetmesi Olayın Özelliğine Uygun Düşmediği )
İLERİYE ETKİLİ FESİH ( Yapılmışsa İnşaatın Getirildiği Fiziki Seviye Ne Olursa Olsun Yükleniciye Geriye Etkili Fesihte Olduğu Gibi Yaptığı İşin Bedeli Değil Yapılan İşin Fiziki Oranına Uygun Bağımsız Bölüm Tapusu Verileceği )
ESER SÖZLEŞMESİNİN FESHİ ( Tarafların Aksini Kararlaştırmamaları Halinde Kural Olarak Geriye Etkili Sonuç Meydana Getirdiği )
GERİYE ETKİLİ FESİH ( Yüklenici veya Ondan Şahsi Hakkını Temlik Alan Üçüncü Kişi Eserin Getirdiği Fiziki Seviyeye Paralel Olarak Bağımsız Bölüm Tescilini Talep Edemeyeceği )"
167Y14.HD4.3.2008E. 2008/1592 K. 2008/2721"YÜKLENİCİNİN TEMLİKİ İŞLEMİ ( Tapu İptali ve Tescil - Sözleşme Konusu Taşınmaza Ait Kat İrtifak Tapusunun Bütünüyle Ait Olan Yerden İstemek Asliye Hukuk Mahkemesinin Arsa Sahipleri Yararına Bağlanan Hükmün İcra Aşaması Hakkında Arsa Sahiplerinden Açıklama Almak Gerektiği )
TAPU İPTALİ VE TESCİL ( Sözleşme Konusu Taşınmaza Ait Kat İrtifak Tapusunun Bütünüyle Ait Olan Yerden İstemek Asliye Hukuk Mahkemesinin Arsa Sahipleri Yararına Bağlanan Hükmün İcra Aşaması Hakkında Arsa Sahiplerinden Açıklama Almak Gerektiği )
KAT İRTİFAK TAPUSU ( Bütünüyle Ait Olan Yerden İstemek Asliye Hukuk Mahkemesinin Arsa Sahipleri Yararına Bağlanan Hükmün İcra Aşaması Hakkında Arsa Sahiplerinden Açıklama Almak Gerektiği )
HESAP TABLOSU ( Yüklenicinin Temliki İşlemi - İcra Yoluna Başvurulmuşsa İcra Dosyasını Getirtip Hesap Tablosunun Miktarını Belirlemek Arsa Sahiplerinin Yükleniciye Vermeleri Gerektiği Halde Vermedikleri Tapu Olup Olmadığını Saptamak Gerektiği )"
167Y14.HD25.2.2008E. 2008/517 K. 2008/2188"TAPU İPTALİ VE TESCİL ( Anahtar Teslimi Kavramı İçersinde Yapıya Gerekli Harç ve Giderleri Ödemek Suretiyle İskan Ruhsatı Almak da Bulunduğundan Yüklenici Sözleşmedeki Bu Edimini Yerine Getirmeden Arsa Sahibi Davalı Faydalanarak Davacı 3. Kişiye Karşı Ödemezlik Def'inde Bulunabileceği )
ANAHTAR TESLİM KAVRAMI ( İçersinde Yapıya Gerekli Harç ve Giderleri Ödemek Suretiyle İskan Ruhsatı Almak da Bulunduğundan Yüklenici Sözleşmedeki Bu Edimini Yerine Getirmeden Arsa Sahibi Davalı Faydalanarak Davacı 3. Kişiye Karşı Ödemezlik Def'inde Bulunabileceği )
ÖDEMEZLİK DEF'İ ( Tapu İptali ve Tescil - Anahtar Teslimi Kavramı İçersinde Yapıya Gerekli Harç ve Giderleri Ödemek Suretiyle İskan Ruhsatı Almak da Bulunduğundan Yüklenici Sözleşmedeki Bu Edimini Yerine Getirmeden Arsa Sahibi Davalı Faydalanarak Davacı 3. Kişiye Karşı Ödemezlik Def'inde Bulunabileceği )
İSKAN RUHSATI ( Davalının Savunmasında Geçen Tadilat Projesinin Tasdiki İle Neyin Amaçlandığını Açığa Kavuşturmak Yapının İskan Ruhsatını Gerekli Harç ve Giderleri Yatırarak Almak Üzere Davacıya Süre Vermesi Gerektiği )"
167Y14.HD14.2.2008E. 2008/192 K. 2008/1692"TAPU İPTALİ VE TESCİL ( Yüklenici Edimini Yerine Getirmediğinden Davalılar Arasındaki Arsa Payı Devri Karşılığı İnşaat Yapım Sözleşmesinin Geriye Etkili Feshedildiği - Şahsi Hakkını Davacı Üçüncü Kişiye Temlik Etmesi de Ona Bir Hak Sağlamadığından Davanın Reddi Gerektiği )
ARSA PAYI DEVRİ KARŞILIĞI İNŞAAT YAPIM SÖZLEŞMESİ ( Geriye Etkili Feshedildiği - Şahsi Hakkını Davacı Üçüncü Kişiye Temlik Etmesi de Ona Bir Hak Sağlamadığından Davanın Reddi Gerektiği )
ŞAHSİ HAKKIN TEMLİKİ ( Yüklenici Edimini Yerine Getirmediğinden Davalılar Arasındaki Arsa Payı Devri Karşılığı İnşaat Yapım Sözleşmesinin Geriye Etkili Feshedildiği - Şahsi Hakkını Davacı Üçüncü Kişiye Temlik Etmesi de Ona Bir Hak Sağlamadığından Davanın Reddi Gerektiği )"
167Y14.HD13.12.2007E. 2007/15153 K. 2007/15935"TAŞINMAZ SATIŞ VAADİ SÖZLEŞMESİNE DAYALI TAPU İPTALİ VE TESCİL ( Arsa Sahipleri Yükleniciye Karşı İleri Sürebilecekleri İtiraz ve Def'ileri Temlik Edenlere Karşı da İleri Sürebileceği )
KAT KARŞILIĞI İNŞAAT SÖZLEŞMESİ ( Taşınmaz Satış Vaadi Sözleşmesine Dayalı Tapu İptali ve Tescil - Arsa Sahipleri Yükleniciye Karşı İleri Sürebilecekleri İtiraz ve Def'ileri Temlik Edenlere Karşı da İleri Sürebileceği )
İTİRAZ VE DEF'İLER ( Taşınmaz Satış Vaadi Sözleşmesine Dayalı Tapu İptali ve Tescil - Arsa Sahipleri Yükleniciye Karşı İleri Sürebilecekleri İtiraz ve Def'ileri Temlik Edenlere Karşı da İleri Sürebileceği )"
167Y14.HD29.11.2007E. 2007/13130 K. 2007/15128"YÜKLENİCİNİN TEMLİKİNE DAYALI TAPU İPTALİ VE TESCİL TALEBİ ( Arsa Sahibinin İfa Talebinde Bulunan 3. Kişiye Karşı Yükleniciye İleri Sürebileceği Her Türlü Defiyi Temlik Alan 3. Kişiye de İleri Sürebileceği )
ARSA PAYI KARŞILIĞI İNŞAAT SÖZLEŞMESİ ( Yüklenicinin Temlikine Dayalı Tapu İptali ve Tescil Talebi - Arsa Sahibinin 3. Kişiye Karşı Yükleniciye İleri Sürebileceği Her Türlü Defiyi Temlik Alan 3. Kişiye de İleri Sürebileceği )
EKSİK VE AYIPLİ İŞLERİN TESPİTİ ( Yüklenicinin Temlikine Dayalı Tapu İptali ve Tescil - Gerek Duyulursa Yeniden Keşif Suretiyle Tespit Bilirkişisi Raporunda Saptanan Eksik ve Ayıplı İşler Bedelini Davanın Açıldığı Tarihe Göre Güncelleneceği )
TALEPLE BAĞLILIK İLKESİ ( Yüklenicinin Temlikine Dayalı Tapu İptali ve Tescil Talebi - Davacının İstemi Olmaksızın Bağımsız Bölümdeki Hak ve Mükellefiyetler Kaydının Yararına Hak Sahibi Davada Taraf Olmadan İptal Edilemeyeceği )"
167Y14.HD4.7.2007E. 2007/7962 K. 2007/8738"ARSA PAYI DEVRİ KARŞILIĞI İNŞAAT YAPIM SÖZLEŞMESİ ( Şahsi Hakka Dayalı Tapu İptali ve Tescil - Sözleşmedeki Diğer Alacaklardan ve Ayrıca Arsa Sahibinin Kanundan Kaynaklanan Diğer Alacaklarından da Ondan Temellük Edilen Kişisel Hakkın İfasını İsteyen Üçüncü Kişinin Sorumlu Olduğu )
ALACAĞIN TEMLİKİ ( Sözleşmedeki Diğer Alacaklardan ve Ayrıca Arsa Sahibinin Kanundan Kaynaklanan Diğer Alacaklarından da Ondan Temellük Edilen Kişisel Hakkın İfasını İsteyen Üçüncü Kişinin Sorumlu Olduğu )
TAPU İPTALİ VE TESCİL ( Yüklenicinin Temliki Suretiyle Kazanılan Şahsi Hakka Dayalı - Sözleşmedeki Diğer Alacaklardan ve Ayrıca Arsa Sahibinin Kanundan Kaynaklanan Diğer Alacaklarından da Ondan Temellük Edilen Kişisel Hakkın İfasını İsteyen Üçüncü Kişinin Sorumlu Olduğu )
SÖZLEŞMENİN İFASI ( Bilirkişi Raporuna Göre Binanın Projeye Uygun Hale Getirilme Bedeli Arsa Sahibine Ödetilmeden Bina Yasal Hale Gelemeyeceğinden Sözleşme Yüklenici Tarafından İfa Edilmiş Sayılmayacağı )
PROJEYE UYGUN HALE GETİRME BEDELİ ( Arsa Payı Devri Karşılığı İnşaat Yapım Sözleşmesi - Bilirkişi Raporuna Göre Binanın Projeye Uygun Hale Getirilme Bedeli Arsa Sahibine Ödetilmeden Bina Yasal Hale Gelemeyeceğinden Sözleşme Yüklenici Tarafından İfa Edilmiş Sayılmayacağı )"
167Y14.HD29.5.2007E. 2007/2499 K. 2007/6455"ARSA PAYI KARŞILIĞI İNŞAAT YAPIM SÖZLEŞMESİ ( Yükleniciden Bağımsız Bölüm Satın Alanların Tamamladıkları Kısımların Bedelinin Mahsubu Gereği )
ALACAĞIN TEMLİKİ ( Yükleniciden Bağımsız Bölüm Satın Alanların Tamamladıkları Kısımların Bedelinin Mahsubu İle Kalan Edim Yükümlülüğünün Parasal Karşılığının Belirlenerek Yüklenicinin Halefi Olan Davacıya Depo Ettirilmesinin Sağlanması Gereği )
EDİMİN YERİNE GETİRİLMEMESİ ( Arsa Payı Devri Karşılığı İnşaat Yapım Sözleşmesi - Yükleniciden Bağımsız Bölüm Satın Alanların Tamamladıkları Kısımların Bedelinin Mahsubu Gereği )
TAPU İPTALİ VE TESCİL ( Yükleniciden Bağımsız Bölüm Satın Alanların Tamamladıkları Kısımların Bedelinin Mahsubu Gereği )"
167Y14.HD20.4.2007E. 2007/247 K. 2007/4636"KAT KARŞILIĞI İNŞAAT SÖZLEŞMESİ ( Yükleniciye Bırakılması Kararlaştırılan Bağımsız Bölümün Yükleniciden Temlik Alınması Nedeniyle Tapu İptali ve Tescil - Fiziken % 80 Seviyesinde Olan Kat Karşılığı İnşaat Tamamlanmış Olarak Kabul Edilemeyeceği )
BAĞIMSIZ BÖLÜMÜN YÜKLENİCİDEN TEMLİK ALINMASI ( Kat Karşılığı İnşaat Sözleşmesi/Tapu İptali ve Tescil - Fiziken % 80 Seviyesinde Olan Kat Karşılığı İnşaat Tamamlanmış Olarak Kabul Edilemeyeceği )
TAPU İPTALİ VE TESCİL ( Yükleniciye Bırakılması Kararlaştırılan Bağımsız Bölümün Yükleniciden Temlik Alınması Nedeniyle - Fiziken % 80 Seviyesinde Olan Kat Karşılığı İnşaat Tamamlanmış Olarak Kabul Edilemeyeceği )
BAĞIMSIZ BÖLÜMÜN DEVRİ ( Yüklenici Sözleşmede Aksi Kararlaştırılmamışsa Teslim Borcunu Yerine Getirdiğinde Arsa Sahiplerine Karşı Kazandığı Kişisel Hakkını Doğrudan Ondan İsteyebileceği Gibi Üçüncü Kişilere Yazılı Olmak Koşuluyla Temlik Edebileceği )"
167Y12.HD10.10.2005E. 2005/18889 K. 2005/19408"TEMLİK İŞLEMİ ( Gerçekleşmesi İle Temlik Eden Borç İlişkisinden Çıkar ve Onun Yerine Alacaklı Sıfatıyla Alacağı Devralan 3.Kişi Geçeceği )
ALACAĞIN DEVREDİLMESİ ( Temlik İşleminin Gerçekleşmesi İle Temlik Eden Borç İlişkisinden Çıkar ve Onun Yerine Alacaklı Sıfatıyla Alacağı Devralan 3.Kişi Geçeceği )
TEMLİK ALACAKLISININ SORUMLULUĞU ( Temlik Edenin Borcundan Temlik Edilen Alacak Nedeni İle Sorumlu Tutulamayacağı )"
167Y19.HD6.10.2005E. 2005/303 K. 2005/9655"MENFİ TESPİT TALEBİ ( Davalının Oturumda Bonoyu Takibe Koymadan ( 3 ) Ay Elinde Beklettiği - Senedin Diğer Davalının Vadenin ve Protesto İçin Yasada Öngörülen Sürenin Geçmesinden Sonra Ciro Edildiğinin Kabulü Gerektiği )
PROTESTO İÇİN YASADA ÖNGÖRÜLEN SÜRE ( Davalının Oturumda Bonoyu Takibe Koymadan ( 3 ) Ay Elinde Beklettiği - Senedin Diğer Davalının Vadenin ve Protesto İçin Yasada Öngörülen Sürenin Geçmesinden Sonra Ciro Edildiğinin Kabulü Gerektiği )
ALACAĞIN TEMLİKİ ( BK.'nun 167/1.Maddesi Uyarınca Davacının Lehtara Karşı İleri Sürebileceği Def'ileri Diğer Davalıya Karşı da İleri Sürebileceği Gerekçesi İle Davanın Kabulüne Karar Verilmesi İsabetli Bulunduğu )
DEF'İLERİN İLERİ SÜRÜLMESİ ( Senedin Yasada Öngörülen Sürenin Geçmesinden Sonra Ciro Edilmesi - BK.'nun 167/1.Maddesi Uyarınca Davacının Lehtara Karşı İleri Sürebileceği Def'ileri Diğer Davalıya Karşı da İleri Sürebileceği Gerekçesi İle Davanın Kabulüne Karar Verilmesinin İsabetli Bulunduğu )"
167Y11.HD26.9.2005E. 2004/11390 K. 2005/8723"ALACAĞIN TEMLİKİ ( Borçlunun Temlik İşlemini Öğrendiğinde Temlik Edene Karşı Sahip Olduğu Def'ileri Temellük Edene Karşı da İleri Sürebileceği )
DEF'İ ( Borçlunun Temlik İşlemini Öğrendiğinde Temlik Edene Karşı Sahip Olduğu Def'ileri Temellük Edene Karşı da İleri Sürebileceği )
SENEDİN BEDELSİZ KALMASI ( İnşaatı Tamamlayıp Teslim Edemeyen Davacının Kendi Yükümlülüğünü Yerine Getiremediği - Senet Bedelini Ödeme Borcu Bulunmayan Davalıya Yönelik Davanın Reddi Gerektiği )
İNŞAATIN TESLİM EDİLMEMESİ ( Davacının Kendi Yükümlülüğünü Yerine Getiremediği - Senet Bedelini Ödeme Borcu Bulunmayan Davalıya Yönelik Davanın Reddi Gerektiği )"
167Y12.HD4.3.2005E. 2005/759 K. 2005/4497"BONONUN VADE TARİHİNDEN SONRA CİRO EDİLMESİ ( Alacağın Temliki Niteliğinde Olması - Bononun Arkasındaki Cirodan Önceki Tarihli Kısmi Ödemeye İlişkin Yazının Geçerli Olması ve Hamili Bağlaması )
KISMİ ÖDEMENİN BONO ARKASINA YAZILMASI ( Geçerli Olması ve Senedi Bu Şekilde Ciro Yoluyla Alan Hamili Bağlaması )
VADE TARİHİNDEN SONRA CİRO EDİLEN BONO ( Alacağın Temliki Hükümlerinin Uygulanacağı - Borçlunun Bono Arkasına Yazılmış Ciro Tarihinden Önceki Tarihli Kısmi Ödemeyi İspat Yükümlülüğünün Bulunmaması/Bunun Dışında Kalan Ödeme İddiasını Yazılı Belgeyle İspat Yükümlülüğü )
SENEDİN ARKASINA YAZILMIŞ KISMİ ÖDEME ( Senedi Bu Haliyle Ciro Yoluyla Alan Hamile Karşı Borçlunun Ödemeyi İspat Yükümlülüğünün Bulunmaması )
ALACAĞIN TEMLİKİ NİTELİĞİ ( Vade Tarihinden Sonra Bononun Ciro Edilmesi - Borçlunun Temlik Alana Karşı İleri Sürebileceği Defileri Temlik Edene Karşı da İleri Sürebileceği )"
167Y13.HD7.12.2004E. 2004/9891 K. 2004/17896"BORÇLUNUN DEF'İLERİ ( Borçlunun Temlike Vakıf Olduğu Zaman Temlik Edene Karşı Haiz Olduğu Def'ileri Temellük Edene Karşı da İleri Sürebileceği - Dava Konusu Alacağın Ait Olduğu Yıla İlşkin Doğrudan Gelir Desteği Ödemesi Tebliğinin Araştırılması )
TEMLİK ( Borçlunun Temlik Edene Karşı İleri Sürebileceği Defileri Temlike Vakıf Olduğu Zaman Temellük edene Karşı da İleri Sürebileceği - Doğrudan Gelir Desteği Ödemesinin Ait Olduğu Yıla Ait Tebliğin Araştırılması Gereği )
DOĞRUDAN GELİR DESTEĞİ ÖDEMESİ ( Ait Olduğu Yıla Ait Tebliğin Araştırılması Sonucuna Göre Karar Verilmesi Gereği - Borçlunun Alacaklıya Karşı İleri Sürebileceği Def'ileri Temellük Edene Karşı da İleri Sürebileceği )"
167Y19.HD14.9.2004E. 2004/223 K. 2004/8738"MENFİ TESPİT ( Mahkemece Takibin Haksız ve Kötü Niyetli Olduğu Kabul Edilerek Davacı Yararına Kötü Niyet Tazminatına Hükmedilmesi Gereği )
SENET ( Temlik Alacaklısının İyi Niyet İddiasının Yeterli ve İnandırıcı Biçimde Kanıtlanamadığı Kabul Edilmiş Olduğundan Mahkemece Takibin Haksız ve Kötü Niyetli Olduğu Kabul Edilerek Davacı Yararına Kötü Niyet Tazminatına Hükmedilmesi Gereği )
TEMLİK YOLUYLA DEVİR ( BK'nın 167. Maddesine Göre Temlik Edene Karşı İleri Sürülen Defiler Temlik Alana Karşı Da İleri Sürülebileceği )"
167Y11.HD13.9.2004E. 2003/13613 K. 2004/8233"ALACAK DAVASI ( Bono Vasfını Yitiren Bononun Ciro Edilmesi İşleminin Alacağın Temliki Hükmünde Olması-Davalı Boçlunun Temlik Alan Bankaya Karşı Defi Hakkının Bulunması )
CİRO ( Tanzim Tarihi Bulunmaması Nedeniyle Bono Niteliğini Kaybeden Senedin Ciro Yolu İle Devredilmesinin Alacağın Temliki Hükmünde Olması )
ALACAĞIN TEMLİKİ ( Tanzim Tarihi Bulunmaması Nedeniyle Bono Niteliğini Kaybeden Senedin Alacağın Temliki Yolu İle Devredilebilmesi )
TANZİM TARİHİ ( Düzenlenme Tarihi Bulunmaması Nedeniyle Bono Niteliğini Kaybeden Senedin Alacağın Temliki Yolu İle Devredilebilmesi )
DEFİ HAKKI ( Düzenlenme Tarihi Bulunmaması Nedeniyle Bono Vasfını Yitiren Senedin Ciro Edilmesi İşleminin Alacağın Temliki Hükmünde Olması-Davalı Boçlunun Temlik Alan Bankaya Karşı Defi Hakkının Bulunması )"
167Y12.HD1.3.2004E. 2004/3035 K. 2004/4522"ALACAĞIN TEMLİKİ ( Borçlunun Takibin Kesinleşmesinden Sonra Ödediğini Ancak Noterden Tasdikli Veya İmzası İkrar Edilmiş Bir Belge İle Kanıtlayacabileceği )
TAKİBİN KESİNLEŞMESİNDEN SONRA ALACAĞIN TEMLİKİ ( Borçlunun Borcu Ödediğini Ancak Noterden Tasdikli Veya İmzası İkrar Edilmiş Bir Belge İle Kanıtlayacabileceği )
TEMLİK ( Takibin Kesinleşmesinden Sonra - Borçlunun Haiz Olduğu Def'ileri Temellük Edene Karşı da İleri Sürebileceği )"
167Y11.HD16.5.2002E. 2002/907 K. 2002/4839"SENEDİN TEMLİKİ ( Senetlerin Dayanağı Sözleşmenin Feshedilmiş Olması - Temlik Edene Karşı İleri Sürülen Def'ilerin Temlik Alana Karşı da İleri Sürülebilmesi )
TEMLİK EDENE KARŞI İLERİ SÜRÜLEBİLECEK DEF'İLERİN TEMLİK ALANA KARŞI DA İLERİ SÜRÜLEBİLMESİ ( Senedin Dayanak Sözleşme Feshedildiğinden Bedelsiz Kalmış Olması Def'i )
CAYMA HAKKINA DAYANILARAK SÖZLEŞMENİN FESHİ ( Senetlerin Bedelsiz Kaldığı İddiasının Senetleri Temlik Alana Karşı da İleri Sürülebilmesi )
BEDELSİZLİK İDDİASININ SENETLERİ TEMLİK ALANA KARŞI DA İLERİ SÜRÜLEBİLMESİ ( Cayma Hakkına Dayanılarak Sözleşmenin Feshinde )"
167Y19.HD26.11.2001E. 2001/2345 K. 2001/7807"MENFİ TESPİT ( Alacağın Temlikinden Sonra da Takas Talebinde Bulunulabilmesi )
TAKAS DEF'İ ( Alacağın Temlikinden Sonra da Takas Talebinde Bulunulabilmesi )
ALACAĞIN TEMLİKİ ( Temlikten Sonra da Takas Talebinde Bulunulabilmesi )"
167Y19.HD22.11.2001E. 2001/3151 K. 2001/7705"YEMİN DELİLİ ( Delil Listesinde Yer Alan Her Türlü Delil İbaresi )
BONONUN BAŞKASINA DEVRİ ( Borçlunun Borcunu Devredenden Olan Alacağı ile Takas Ettiği İddiası )
TAKAS ( Borçlunun Borcunu Bonoyu Devredenden Olan Alacağı ile Takas Ettiği İddiası )
İYİNİYET İDDİASI ( Takas İddiasına Karşı Bonoyu Devralan Kişinin İyiniyet Savunması )"
167Y15.HD5.5.1999E. 1999/1120 K. 1999/1768"KAT KARŞILIĞI İNŞAAT SÖZLEŞMESİ ( Sözleşmeye Konan Cezai Şart )
ALACAĞIN TEMLİKİ ( Temlik Edene Karşı İleri Sürülebilecek Defilerin Temlik Alacaklısına Karşı da İleri Sürülebileceği )
CEZAİ ŞART ( Alacak Temlik Edilirse Temlik Alacalılarına Karşı da İleri Sürülebileceği )"
167Y13.HD5.10.1998E. 1998/6219 K. 1998/7416"ALACAĞIN TEMLİKİ ( Borçlunun Temlik Edene Karşı Haiz Olduğu Defileri Temellük Edene Karşı İleri Sürmesi )
BORÇLUNUN TEMLİK EDENE KARŞI HAİZ OLDUĞU DEFİLER ( Temellük Edene Karşı da İleri Sürülebileceği )
TEMLİK EDİLMİŞ ALACAK ( Temlik Edenin Hakkı Kalmadığından İkinci Bir Kişiye Yaptığı Temlikin Geçerli Olmaması )"
167Y13.HD17.11.1997E. 1997/7017 K. 1997/9247"ALACAĞIN TEMLİKİ ( Alacak Münazaalı Hale Geldiği Halde Ödenmesi )
ALACAĞIN MAHKEMEYE TEVDİİ ( Temlik Edilen ve Fakat Münazaalı Hale Gelen Alacaktan Sorumlu Olmamak İçin )
BORÇLUYA AİT DEFİLER ( Münazaalı Alacağı Ödeyen Borçluların İleri Sürebilecekleri Defiler )"
167Y19.HD29.5.1996E. 1996/2919 K. 1996/5376"İBRA ( Temlik edilmiş alacak )
BORCUN ÖDENDİĞİ İDDİASI ( Alacağı Temlik Alana Karşı da İleri Sürülebileceği )
TEMLİK ( Borcun Ödendiği Savunmasının Temellük Edene Karşı da İleri Sürülebileceği )
ALACAĞIN TEMLİKİ ( Borçlunun Def'i Hakkını Temellük Edene Karşı İleri Sürmesi )
BORÇLUNUN DEF'İ HAKKI ( Alacağın Temlikinde Temellük Edene Karşı İleri Sürülmesi )
DEF`İ HAKKI ( Alacağın Temlikinde Temellük Edene Karşı İleri Sürülmesi )
BORÇTAN İBRA ( Alacağın Temlikinde Temellük Edene Karşı İleri Sürülmesi )"
167Y14.HD4.11.1993E. 1993/7851 K. 1993/8361"TAPU İPTALİ VE TESCİL ( Yüklenici İle Yapılan Satış Vaadi Sözleşmesine Dayanarak )
ESER SÖZLEŞMESİ ( Ediminin Tamamını Yerine Getirmeyen Müteahhidin Kendisine Düşen Payı Satış Vaadi Yoluyla Başkasına Temlik Etmesi )
ALACAĞIN TEMLİKİ ( Müteahhidin Tamamını İfa Edemediği Eser Sözleşmesi Gereği Kendisine Düşecek Payı Temlik Etmesi )"
167Y14.HD6.12.1988E. 1988/6778 K. 1988/8065"İPOTEĞİN FEKKİ ( Resmî Memur Huzurunda İkrar )
RESMİ MEMUR HUZURUNDA İKRAR ( İpoteğin Fekki )
TEMLİKİ ( Borçlunun Def'ileri )
BORÇLUNUN DEF'İLERİ ( İpoteğin Kısmî Devir Temliki )
İPOTEĞİN FEKKİ TALEBİ ( İpoteğin Hukuki Dayanağının Bulunmaması )
İPOTEĞİN KISMİ DEVRİ ( Halefin Selefinin Hakkını İktisap Etmesi ve İpoteğin Fekkini Talep Edebilmesi )
HALEFİN SELEFİN HAKLARINI KULLANMASI ( İpoteğin Fekki Talebi )"
167Y14.HD18.5.1987E. 1986/5837 K. 1987/4375"İŞTİRAK HALİNDE MÜLKİYETTE PAY SATIŞI
PAY SATIŞI ( İştirak Hali Çözülmeden )"
167Y13.HD9.12.1986E. 1986/5771 K. 1986/6191"ALACAĞIN TEMLİKİ
BORÇLUNUN DEF'İLERİ"
167Y11.HD15.10.1979E. 1979/4414 K. 1979/4735"ALACAĞIN TEMLİKİ ( Borçlunun Konkordato Def'isini Alacağı Temellük Edene Karşı da İleri Sürebileceği )
KONKORDATO SAVUNMASI ( Borçlunun Alacağı Temellük Edene Karşı da İleri Sürebileceği )
TEMLİK ( Konkordato Savunmasının Alacağı Temellük Edene Karşı da İleri Sürülebilmesi )"
167Y13.HD20.6.1977E. 1977/2036 K. 1977/3376"ALACAĞIN TEMLİKİ"
167Y12.HD10.5.1976E. 1976/3293 K. 1976/5827"TAKAS YOLUYLA ÖDEME ( Başka Bir İcra Dosyasındaki Alacak )
TAKASIN İİK m. 33 ANLAMINDA "İTFA" SAYILMASI"
167Y13.HD16.2.1976E. 1975/1212 K. 1976/1049"ALACAĞIN TEMLİKİ
ZAMANAŞIMI"
167Y4.HD31.5.1974E. 1973/1983 K. 1974/2958"SONA EREN ALACAĞIN TEMLİKİ ( Borçlunun Alacak Hakkının Sona Erdiğini İleri Sürmesi )
ALACAK HAKKININ SONA ERMESİ ( Borçlunun Temlik Edilen Kişiye Karşı da İleri Sürmesi )
TEMLİK EDİLEN KİŞİYE KADAR İLERİ SÜRME ( Alacak Hakkının Sona Ermesi )"
167Y14.HD25.2.1974E. 1973/378 K. 1974/359"İPOTEKLİ ALACAĞIN TEMLİKİ ( Borçlunun Haberdar Edilmemesi )
BORÇLUNUN İLK ALACAKLIYA YAPTIĞI ÖDEME ( İpotekli Alacağın Temliki )
BORÇTAN KURTULMA ( İpotekli Alacağın Temlikinin Borçluya Bildirilmemesi - İlk Alacaklıya Ödeme Yapılması )
ALACAĞIN TEMLİKİNİN BORÇLUYA BİLDİRİLMEMESİ
ALACAĞIN TEMLİKİNDE İLK ALACAKLIYA YAPILAN ÖDEME"
167Y4.HD8.2.1973E. 1972/6599 K. 1973/1114"İHDAS TARİHİ OLMAYAN BELGE, KAMBİYO BELGESİ NİTELİĞİNDE DEĞİLDİR.
MUVAZAAYA İLİŞKİN SENET BK.NUN 167.MADDESİNE GÖRE TEMLİK EDENİ BAĞLAR."
167YHGK6.10.1971E. 1970/4-825 K. 1971/566"TEMLİKİN MUVAZAALI OLMASI"
167YHGK6.11.1968E. 1968/4-455 K. 1968/726"MUVAZAA
HİLE
SENET İPTALİ
BEDELSİZLİK İDDİASI"
167Y3.HD11.6.1963E. 1962/5724 K. 1963/5092"BORÇLUNUN DEF'İ"
167Y4.HD30.9.1958E. 1957/7071 K. 1958/6062"TEMLİKİN KAPSAMI"
167Y2.HD16.9.1958E. 1958/726 K. 1958/4057"TEMLİKTE YEMİN"
167YİBGK7.2.1936E. 1936/2 K. 1936/4"MÜBADİL BONO ( İyiniyet Sahibi Son Hamillere Karşı Karşılıksız Olarak Verildiği Definin Dinlenmeyeceği )
DEFİ ( Mübadil Bonoların İyiniyet Sahibi Son Hamillerine Karşı Karşılıksız Olarak Verildiği Defi )
BORÇLUYA AİT DEFİLER ( Mübadil Bonoların İyiniyet Sahibi Son Hamillerine Karşı Karşılıksız Olarak Verildiği Defi )
İYİNİYET SAHİBİ SON HAMİL ( Mübadil Bono - Karşılıksız Olarak Verildiği Definin Dinlenmeyeceği )"

Madde 168

YARGITAY

168Y19.HD27.3.2017E. 2016/8623 K. 2017/2450"MENFİ TESPİT İSTEMİ ( Davalı İcra Takibine Konu Alacağı Dava Tarihinden Önce Diğer Davalıya Temlik Ettiği ve Davaya Konu Alacak Üzerinde Bir Hakkı Kalmadığı - Davalı Açısından Taraf Sıfatı Bulunmadığından Davanın Reddine Karar Verileceği )
TARAF SIFATI ( Menfi Tespit İstemi - Davalı İcra Takibine Konu Alacağı Dava Tarihinden Önce Diğer Davalıya Temlik Ettiği ve Davaya Konu Alacak Üzerinde Bir Hakkı Kalmadığı/Mahkemece Davanın Reddine Karar Verileceği )
ALACAĞIN DEVRİ ( Davalı İcra Takibine Konu Alacağı Dava Tarihinden Önce Diğer Davalıya Temlik Ettiği ve Davaya Konu Alacak Üzerinde Bir Hakkı Kalmadığı - Davalı Açısından Taraf Sıfatı Bulunmadığından Davanın Reddine Karar Verileceği/Menfi Tespit İstemi )
ÖNCELİK HAKLARI VE BAĞLI HAKLARIN GEÇİŞİ ( Menfi Tespit İstemi - Davalı İcra Takibine Konu Alacağı Dava Tarihinden Önce Diğer Davalıya Temlik Ettiği ve Davaya Konu Alacak Üzerinde Bir Hakkı Kalmadığı/Davalı Açısından Taraf Sıfatı Bulunmadığından Davanın Reddine Karar Verileceği )"
168Y13.HD3.12.2015E. 2014/40855 K. 2015/35505"ALACAĞIN TEMLİKİ ( Temlik Yapılır Yapılmaz Alacağın Ona Bağlı Olan Bütün İmtiyazlar ve Fer'i Haklarıyla Beraber Temlik Edilene Geçeceği - Temlik Eden Kişinin Temlikle Birlikte Borçluyla Hukuki İlişkisi Kesildiğinden Alacağın Tahsilinin Dava ve Talep Hakkının da Temellük Edene Geçtiği )
TAŞINMAZ SATIŞ SÖZLEŞMESİNDEN KAYNAKLANAN KİRA KAYBI TAZMİNATI ( Alacağın Temliki Sözleşmesiyle İşlemiş Ancak Eski Alacaklı Tarafından Tahsil Edilmemiş Alacaklar ile İşlemekte Olan Tüm Fer'i Hak ve Alacakların Yeni Alacaklı Olan Devralana Geçtiği - Temlik Alanın Satışa Konu Taşınmazın Geç Tesliminden Kaynaklanan Kira Bedeli Yönünden Dava ve Takip Hakkı Bulunduğu )"
168Y15.HD21.4.2015E. 2015/1583 K. 2015/2100"ESER SÖZLEŞMESİNDEN KAYNAKLANAN ALACAK İSTEMİ ( Aktif Dava Ehliyeti - Davacı Temlikname İle Sözleşmeden Doğan Tüm Hak ve Alacaklarını Herhangi Bir İstisnaya Yer Vermeksizin Dava Dışı Şirkete Devrettiği/Davacının Aktif Davacı Sıfatı Kalmadığından Davanın Reddi Gerektiği )
AYNI GEREKÇE İLE DAVANIN REDDİ ( Tek Vekalet Ücretine Hükmetme - Eser Sözleşmesinden Kaynaklanan Alacak İstemi/Davacı Temlikname İle Sözleşmeden Doğan Tüm Hak ve Alacaklarını Dava Dışı Şirkete Devrettiği - Davacının Aktif Dava Ehliyeti Buulunmadığından Dava Reddedileceği - Her İki Davalı İçin Ayrı Ayrı Vekalet Ücretine Hükmedilmesinin İsabetsizliği )
AKTİF DAVA EHLİYETİ ( Eser Sözleşmesinden Kaynaklanan Alacak İstemi - Davacı Temlikname İle Sözleşmeden Doğan Tüm Hak ve Alacaklarını Herhangi Bir İstisnaya Yer Vermeksizin Dava Dışı Şirkete Devrettiği/Davacının Aktif Davacı Sıfatı Kalmadığından Dava Reddedileceği )
TEK VEKALET ÜCRETİNE HÜKMETME ( Eser Sözleşmesinden Kaynaklanan Alacak İstemi - Davacı Temlikname İle Sözleşmeden Doğan Tüm Hak ve Alacaklarını Dava Dışı Şirkete Devrettiği/Davacının Aktif Davacı Sıfatı Kalmadığından Dava Reddedileceği - Ret Sebebi Her İki Davalı Açısından Aynı Olduğundan Vekalet Ücretinin de Tek Olacağı )
TEMLİKNAME İLE SÖZLEŞMEDEN DOĞAN HAK VE ALACAKLARINI DEVRETME ( Eser Sözleşmesinden Kaynaklanan Alacak İstemi - Davacının Aktif Davacı Sıfatı Kalmadığı/Davanın Reddedileceği - Mahkemece Davanın Zaman Aşımı ve Pasif Husumet Yokluğu Gerekçesi İle Reddinin Doğru Olmadığı )"
168Y15.HD27.6.2013E. 2012/2447 K. 2013/4238"MADDİ TAZMİNAT ( Temlik Konusu Alacak Dava Dışı Vakıflar Bankası'nın Malvarlığına İntikal Ettiğinden Temlik Eden Borçlu Belediye Tarafından Temlik Alacaklısına Temlike Konu Alacağın Ödenmemesi Durumunda Borçlu Temerrüdüne Düşen Belediyeden Bankanın Temerrüt Faizi İsteyebilme Hakkı Bulunduğu )
TEMLİK KONUSU ALACAĞIN TEMLİK ALACAKLISINA GEÇ ÖDENMESİ ( Sebebiyle Davacının Bankaya Ödemiş Olduğu Kredi Faizinden Kaynaklanan Zarar Arasında İlliyet Bağı Bulunmadığından Davanın Reddi Gerektiği - Maddi Tazminat )
TEMERRÜT FAİZİ ( Maddi Tazminat - Temlik Eden Borçlu Belediye Tarafından Temlik Alacaklısına Temlike Konu Alacağın Ödenmemesi Durumunda Borçlu Temerrüdüne Düşen Belediyeden Bankanın Temerrüt Faizi İsteyebilme Hakkı Bulunduğu )"
168Y15.HD28.12.2011E. 2011/196 K. 2011/8015"ISLAHLA TALEP EDİLEN FAİZ ALACAĞI ( Asıl Alacak İle Faiz Alacağı Arasında Doğrudan Bağlantı Bulunduğundan Davada Yer Almasa Bile Faiz Alacağının Islahla Davaya Eklenebileceği - Faizle İlgili İstemin Esas Yönünden İnceleneceği )
FAİZ ALACAĞI İLE ASIL ALACAK ARASINDA DOĞRUDAN BAĞLANTI BULUNMASI ( Davada Yer Almasa Bile Faiz Alacağının Islahla Davaya Eklenebileceği - Faizle İlgili İstemin Esas Yönünden İnceleneceği )
İHTARNAME İLE İSTEME KARŞI ÇIKILMASI ( Dosyada İhtarın Tebliğ Şerhi Bulunmasa da Davalı Yüklenici Tarafından İhtarname İle İsteme Karşı Çıkıldığından Temerrüdün Bu Tarihte Oluştuğu Gözetilerek Bu Tarih İle Islah Tarihi Arasındaki Faiz Miktarının Bilirkişiden Alınacak Ek Raporla Belirleneceği )
FAİZ ( Asıl Alacak İle Faiz Alacağı Arasında Doğrudan Bağlantı Bulunduğundan Davada Yer Almasa Bile Faiz Alacağının Islahla Davaya Eklenebileceği )
FAİZ ALACAĞININ DAVADA YER ALMAMASI ( Islahla Davaya Eklenebileceği )"
168Y12.HD19.10.2010E. 2010/11326 K. 2010/23815"ZAMANAŞIMI ( Poliçeyi Kabul Edene Karşı Açılacak Davaların Vadenin Geldiği Tarihten İtibaren Üç Yıl Geçmekle Zamanaşımına Uğrayacağı )
POLİÇEYİ KABUL EDENE KARŞI AÇILACAK DAVALAR ( Vadenin Geldiği Tarihten İtibaren Üç Yıl Geçmekle Zamanaşımına Uğrayacağı )
BONOLARA DAYALI TAKİPLER ( Zamanaşımı Süresinin Üç Yıl Olduğu - Bu Takiplerde Son İşlem Tarihi İle Şikayet Tarihi Arasında Üç Yıllık Zamanaşımı Süresi Geçmediğinden İcra Takiplerini de Kapsar Şekilde Zamanaşımı İtirazının Kabulünün Doğru Olmadığı )"
168Y19.HD14.10.2009E. 2009/7311 K. 2009/9301"SIRA CETVELİNE İTİRAZ ( Bir Alacaklının Kendisinden Sonraki Derece veya Sıradaki Alacak Hakkında Dava Açmasında Kural Olarak Hukuki Yararı Olmadığı )
ALACAĞIN TEMLİKİ ( Rehinle Teminatlandırılmış Alacak Düzenleme Şeklinde Noter Senediyle Devralındığına Göre Rehin Hakkının da Devralana Geçtiğinin Kabulü Gerektiği )
REHİN ( Sıra Cetveline İtiraz - Rehinle Teminatlandırılmış Alacak Düzenleme Şeklinde Noter Senediyle Devralındığına Göre Rehin Hakkının da Devralana Geçtiğinin Kabulü Gerektiği )"
168Y19.HD15.4.2009E. 2009/2273 K. 2009/3130"ALACAK DAVASI ( Temlikle Alacağa Bağlı Bulunan İpotek de Temellük Edene Geçeceği - Burada Temlik Edilen Alacak Miktarı Önem Taşıdığından İvazın Tutarının Sıra Cetvelinde Dikkate Alınacağının Kabulünde İsabet Olmadığı )
TEMLİKLE ALACAĞA BAĞLI BULUNAN İPOTEK ( Temellük Edene Geçeceği - Burada Temlik Edilen Alacak Miktarı Önem Taşıdığından İvazın Tutarının Sıra Cetvelinde Dikkate Alınacağının Kabulünde İsabet Olmadığı )
SIRA CETVELİ ( Temlikle Alacağa Bağlı Bulunan İpotek de Temellük Edene Geçeceği - Burada Temlik Edilen Alacak Miktarı Önem Taşıdığından İvazın Tutarının Sıra Cetvelinde Dikkate Alınamayacağı )"
168Y15.HD5.6.2008E. 2007/2885 K. 2008/3710"ALACAĞIN TEMLİKİ ( Sözleşmede Temlik İçin Davalının Onayı Gerektiğine Dair Hüküm Bulunmadığı - Temlik Edene Yapılan Ödemenin Davalıyı Ödeme Tutarındaki Sorumluluktan Kurtarmayacağı )
BORÇLUNUN TEMLİK EDENE ÖDEME YAPMASI ( Alacağın Temliki - Borçlunun Bildirimden Sonra Temlik Edene Yaptığı Ödemenin Borçluyu Ödeme Tutarındaki Sorumluluktan Kurtarmayacağı )
TEMLİK ALANIN HAKLARI ( Alacağın Temliki - Temlik Edenin Haklarından Fazlasını Talep Edemeyeceği )
ALACAK DAVASI ( Alacağın Temliki - Borçlunun Bildirimden Sonra Temlik Edene Yaptığı Ödemenin Borçluyu Ödeme Tutarındaki Sorumluluktan Kurtarmayacağı/Temlik Alanın Temlik Edenin Haklarından Fazlasını Talep Edemeyeceği/ )"
168Y15.HD30.5.2008E. 2008/2117 K. 2008/3502"TEMERRÜT ( Borcun Ödeneceği Gün Taraflarca Yani Alacaklı ve Borçlu Tarafından Oybirliğiyle Belirlenmiş veya Saklı Tutulan Bir Hakka Dayanılarak İki Taraftan Birisince Yöntemine Göre Saptanmış İse Borçlu Sadece Bu Günün Dolması İle Temerrüde Düşeceği )
ESER SÖZLEŞMESİ ( Kesin Vade Bulunmadığı Gibi Davacıya da Borcun Ödeme Gününü Belirleme Yetkisi Verilmediği - O Halde Davalı Asıl Alacağın Ödenmesinde İcra Takibinden Önce Temerrüde Düşürülmediği )
ÖDEME GÜNÜNÜ BELİRLEME YETKİSİ ( Eser Sözleşmesinde Kesin Vade Bulunmadığı Gibi Davacıya da Borcun Ödeme Gününü Belirleme Yetkisi Verilmediği - O Halde Davalı Asıl Alacağın Ödenmesinde İcra Takibinden Önce Temerrüde Düşürülmediğinden Temerrüt Faizinden Sorumlu Tutulamayacağı )
TEMERRÜT FAİZİ ( Eser Sözleşmesinde Kesin Vade Bulunmadığı Gibi Davacıya da Borcun Ödeme Gününü Belirleme Yetkisi Verilmediği - O Halde Davalı Asıl Alacağın Ödenmesinde İcra Takibinden Önce Temerrüde Düşürülmediğinden Temerrüt Faizinden Sorumlu Tutulamayacağı )"
168Y12.HD23.3.2007E. 2007/2755 K. 2007/5619"İPOTEĞİN PARAYA ÇEVRİLMESİYLE TAKİP ( İpotek Limiti İle Sınırlı Olmak Üzere ve Dosyaya Yatırılan ... YTL'den Başka Bilirkişi Raporu Gereğince Alacağın Eklentisi Olan ... YTL'nin de Yatırılması Halinde Ancak İpoteğin Kaldırılabileceği )
İPOTEĞİN KALDIRILMASI ( İpotek Limiti İle Sınırlı Olmak Üzere ve Dosyaya Yatırılan ... YTL'den Başka Bilirkişi Raporu Gereğince Alacağın Eklentisi Olan ... YTL'nin de Yatırılması Halinde Kaldırılabileceği )
GECİKMİŞ FAİZLER ( Asıl Alacak İle Birlikte Temlik Edilmiş Addolunacağı )
HENÜZ İŞLEMEMİŞ FAİZLER ( Yeni Alacaklının Mal Varlığında Doğacakları Gibi İşlemiş Fakat Henüz Ödenmemiş Olan Faiz Alacaktan da Temlik Edilen Asıl Alacakla Birlikte Devir Alanlara Geçeceği )"
168Y11.HD14.12.2004E. 2004/12728 K. 2004/12381"NAVLUN BEDELİNİN TAHSİLİ TALEBİ ( Acentenin Takip Tarihinden Önceki Temliknameye Dayanarak Kendi Adına Yaptığı Takipte ve Açtığı Davada Aktif Dava Ehliyetinin Bulunduğu )
ACENTENİN TAKİP VE DAVA TARİHLERİNDEN ÖNCEKİ TARİHLİ TEMLİKNAMEYE DAYANARAK NAVLUN BEDELİ İÇİN KENDİ ADINA YAPTIĞI TAKİP VE AÇTIĞI DAVA ( Aktif Dava Ehliyetinin Bulunması - Temliknamenin Dava Açıldıktan Sonra Dosyaya İbraz Edilmiş Olmasının Dava Ehliyetini Ortadan Kaldırmayacağı )
AKTİF DAVA EHLİYETİNİN BULUNMASI ( Takip Tarihinden Önceki Tarihli Temliknameyi İtirazın İptali Davası Sırasında İbraz Eden Acentenin - Takibin ve Davanın Baştan İtibaren Geçerli Olması )
ALACAĞIN TEMLİKİ ( Takip Tarihinden Önceki Tarihli Temliknameyi İtirazın İptali Davası Sırasında İbraz Eden Acentenin Açtığı Takipte ve İtirazın İptali Davasında Aktif Dava Ehliyetinin Varlığının Kabulü Gereği )
MÜDDEABİHİN TEMLİKİ HÜKÜMLERİNİN UYGULANMASI GEREĞİ ( Takip Tarihinden Önceki Tarihli Temliknameyi İtirazın İptali Davası Sırasında İbraz Eden Acentenin Açtığı Takipte ve İtirazın İptali Davasında Aktif Dava Ehliyetinin Bulunduğunun Kabulü Gereği )"
168Y11.HD14.4.1995E. 1995/2043 K. 1995/3373"MÜDDEABİHİN TEMLİKİ ( Temlik Alanın Temlik Eden Davacının Yerine Geçerek Davaya Devam Edebilmesi - Davalının Muvafakatının Aranmayacağı )
TEMLİK ALANIN TEMLİK EDEN DAVACININ YERİNE DAVAYA DEVAM EDEBİLMESİ ( Müddeabihin Temlikinde )
DAVALININ RIZASININ ARANMAMASI ( Müddeabihin Temlikinde Temlik Alanın Davacının Yerine Geçmesi İçin )"
168YHGK25.6.1982E. 1979/11-1578 K. 1982/746"ALACAK DAVASI ( Menfi Tespit Davası Açılmaması )
BİRİNCİ HACİZ İHBARNAMESİ ( Süresinde İtiraz Edilmemesi )
İKİNCİ HACİZ İHBARNAMESİ ( Menfi Tespit Davası Açılmaması )
BORCUN İKRAR SAYILMASI ( İhbarnameye Karşı Menfi Tespit Davası Açılmaması )
ZAMANAŞIMININ KESİLMESİ ( Borcun İkrar Edilmiş Sayılması )
HACİZ İHBARNAMESİ ( Üçüncü Kişinin Borçlu Olduğunun Kesinleşmesiyle Zamanaşımının Kesileceği )
ZAMANAŞIMININ KESİLMESİ ( Üçüncü Kişinin Haciz İhbarnamelerine Cevap Vermiyerek Borçlu Olduğunu İkrar Etmesi )
ALACAĞIN TEMLİKİ ( Üçüncü Kişi Haciz İhbarnameleri Sonunda Zamanaşımının Kesilmesinden Temellük Edenin de Faydalanması )"

Madde 169

YARGITAY

169Y15.HD8.6.2016E. 2016/1630 K. 2016/3279"İTİRAZIN İPTALİ ( Temlik İvazlı Olup Davacı Temliknameye Dayalı Olarak Dava Dışı Borçluya Karşı Tahsil İçin Her Türlü Girişimde Bulunmasına Rağmen Alacağını Tahsil Edemediğini İleri Sürüp İspatlayamadığı İçin Davacının Temlik Eden Davalıya Karşı Başvurma Hakkı Henüz Doğmadığından Davanın Reddi Gerektiği )
ALACAĞIN TEMLİKİ ( Temlikname İçeriği ve Dosya Kapsamına Göre Temlikin İvazlı Olduğu - Davacının Temlik Eden Davalıya Karşı Başvurma Hakkı Henüz Doğmadığından Davanın Reddi Gerekirken Kabul Kararı Verilmesinin Doğru Olmadığı/İtirazın İptali )
İVAZLI TEMLİK ( Temliknameye Dayalı Olarak Dava Dışı Borçluya Karşı Tahsil İçin Her Türlü Girişimde Bulunmasına Rağmen Alacağını Tahsil Edemediğini İleri Sürüp İspatlayamadığı İçin Davacının Temlik Eden Davalıya Karşı Başvurma Hakkı Henüz Doğmadığı - İtirazın İptali )
İSPAT YÜKÜ ( İtirazın İptali - Davacı Vekilinin Temlikin İvazlı Olduğunu İddia Etmesine Karşın Davalı Temlikin İvazsız Olduğunu İleri Sürmesine Rağmen Bu İddiasını Yasal Delillerle İspatlayamamış Olup Temlikname İçeriği ve Dosya Kapsamına Göre Temlikin İvazlı Olduğunun Kabulü Gerektiği )"
169Y15.HD3.4.2015E. 2015/316 K. 2015/1730"EKSİK HARCIN TAMAMLANMASI İÇİN SÜRE VERME ( Mahkemece Islahla Artırılan Miktar Üzerinden Yatırılması Gereken Peşin Nispi İlam Harcının Asli Müdahile de Kendisine Ödenmesini Talep Ettiği Miktar Üzerinden Hesaplanacak Peşin Nispi İlam Harcını Yatırmak Üzere Süre Verilerek Sonuca Gidileceği - Eser Sözleşmesinden Kaynaklı Alacak İstemi )
TALEPLE BAĞLILIK İLKESİ ( Eser Sözleşmesinden Kaynaklı Alacak İstemi - Mahkemece Islahla Artırılan Toplam Miktara Hükmedilmesi Yerine Talep Aşılarak Toplamdan Daha Fazla Miktara Hükmedilmesinin Doğru Olmadığı )
ALACAĞA FAİZ YÜRÜTME ( Eser Sözleşmesinden Kaynaklı Alacak İstemi - Islah Dilekçesinde Artırılan Bölümle İlgili Faiz Talebinde Bulunulduğu/Islahla Arttırılan Bölüm Yönünden Islah Tarihinden İtibaren Avans Faizi Uygulanması Gerektiği - Mahkemece Alacağın Tamamının Faizsiz Tahsiline Karar Verilmesinin Bozma Nedeni Olduğu )
ESER SÖZLEŞMESİNDEN KAYNAKLI ALACAK İSTEMİ ( Temlik Eden Yüklenicinin Davalı İş Sahibinden İstihkak Alacağı Bulunduğu Gibi Temlik Alan Borçludan Alacağını Tahsil İçin Gerekli Her Çareye Başvurmuş Olmasına Rağmen Tahsil Edemediğini İleri Sürüp Kanıtlamadığı - Davanın Reddi Gerektiği )"
169Y13.HD6.7.2009E. 2009/5396 K. 2009/9350"ALACAĞIN TEMLİKİ ( İvaz Karşılığında Yapılmış İse Temlik Eden Kimse Temlik Zamanında Alacağın Mevcut Olduğunu Borçlunun Ödeme Yapacağını Garanti Etmiş Olacağı )
İVAZ KARŞILIĞINDA TEMLİK ( Temlik Eden Kimse Temlik Zamanında Alacağın Mevcut Olduğunu Borçlunun Ödeme Yapacağını Garanti Etmiş Olacağı )
TEMLİK ( Alacağın Temliki İvaz Karşılığında Yapılmış İse Temlik Eden Kimse Temlik Zamanında Alacağın Mevcut Olduğunu Borçlunun Ödeme Yapacağını Garanti Etmiş Olacağı )"
169Y12.HD28.2.2006E. 2006/414 K. 2006/3753"TAKİBİN İPTALİ TALEBİ ( Borçlu İİK.nun 169/a Maddesinde Belirlenen Koşullarda Takip Alacaklısına Herhangi Bir Ödeme Yaptığını İspatlayamadığına Göre Mahkemece Tahrif Edilen Kısım Yerine Takibin Tümden İptali İsabetsiz Olduğu )
TAKİP ALACAKLISINA YAPILAN ÖDEME ( Borçlu İİK.nun 169/a Maddesinde Belirlenen Koşullarda Takip Alacaklısına Herhangi Bir Ödeme Yaptığını İspatlayamadığına Göre Mahkemece Tahrif Edilen Kısım Yerine Takibin Tümden İptali İsabetsiz Olduğu )"
169Y13.HD12.12.2005E. 2005/12042 K. 2005/18456"İVAZLI TEMLİK ( Temlik Eden Alacağın Varlığını Garanti Etmiş Sayıldığı )
GARANTİ BORCUNUN KAPSAMI ( Neticesiz Kalan İcra Takipleri ve Açılan Davalar Nedeniyle Davacının Yapmış Olduğu Masraflar Temlik Alanın Aleyhine Açılan Davalar Nedeniyle Ödemek Zorunda Kaldığı Giderler ve Tazminatlar Olduğu )
TAZMİNAT VE YARGILAMA GİDERLER ( Davacı Temlike Konu Alacak Nedeniyle 3. Kişi ve Senet Borçlusuna Ödemek Zorunda Kaldığı Giderleri Davalıdan Talep Edebileceği )
TEMLİKİNİ GEÇERLİ OLMAMASI ( Temlik Eden Temlikini Geçerli Olmamasından Doğan Zararı Tazminle Yükümlü Olduğu )"
169Y19.HD26.9.2005E. 2004/12048 K. 2005/9083"İVAZLI TEMLİK ( Temlik Edilen Alacağın Ödenmemesi Halinde Temlik Alanın Ödemeleri İade Edeceğinin Kararlaştırılması - Yanlar Arasındaki Temliğin İvazlı Olduğu Nazara Alınarak Karar Verilmesi Gereği )
ALACAĞIN TEMLİKİ ( İvazlı Temlik )"
169Y11.HD15.5.2003E. 2002/13205 K. 2003/4982"ALACAK DAVASI ( Alacağın Temliki - Bankanın Faks Belgesiyle İşlem Yapması )
ALACAĞIN TEMLİKİ ( Bankanın Faksla Gönderilen Temliknamenin Aslını Görüp Doğrulamadan Temlik Edilene Ödeme Yapması - Bankanın Faksla İşlem Yapmasının Mutlak Sorumluluğunu Doğurmadığı İşlemin Taraflar Arasındaki Cari İşlemler ile de Kanıtlandığının Nazara Alınması Gereği )
BANKANIN FAKSLA VİRMAN YAPMASI ( Bankanın Faksla Yetinerek Temliknamenin Aslını Görüp Sahiliğini Saptamadan Virman Yapmakla Kusurlu Davrandığı - Faksla İşlem Yapma Olgusunun Bankanın Mutlak Biçimde Sorumluluğunu Gerektirmediği Temlik Olgusunun Taraflar Arasındaki İlişki ile Kanıtlanabileceği )"
169Y12.HD21.3.2002E. 2002/4692 K. 2002/5834"ALACAĞIN TEMLİKİ ( Alacağın Temlikine Rağmen Temlik Belgesine Dayanarak Temlik Eden Aleyhine İcra Takibi Başlatılmasının Hukuka Aykırı Olduğu - Alacağın Temlik Edenden Değil Alacak Uhdesinde Bulunan Üçüncü Kişiden İstenmesi Gerektiği )
İCRA HARÇ VE GİDERLERİ ( Bütün İcra Harç ve Giderlerinin Takip Borçlusuna Ait Olması Gereği - Alacağın Temlikine Rağmen Temlik Belgesine Dayanarak Temlik Eden Aleyhin İcra Takibine Girişilmesinin Yasaya Aykırı Olduğu )"
169YHGK2.2.2000E. 2000/13-51 K. 2000/54"ALACAĞIN TEMLİKİ ( Müteahhidden kat alana)
MÜTEAHHİTTEN KAT ALANIN HAKLARI
İFA MENFAATİ"
169Y13.HD20.2.1987E. 1986/6524 K. 1987/1019"İVAZLI TEMLİK ( Temlik Edenin Alacağın Temlik Zamanında Varlığını Tekeffül Etmiş Olması )
TEMLİK ETME ( İvazlı Temlikte Temlik Edenin Alacağın Temlik Zamanında Varlığını Tekeffül Etmiş Olması )
TEMLİK TARİHİNDE DAİRENİN ÜÇÜNCÜ KİŞİ TARAFINDAN İKTİSABI ( Temlik Konusu Alacağın Yeni Dairenin Temlik Tarihinde Mevcut Olmadığının Kabulü )
SORUMLULUK ( Temlikin İvazlı Olması Nedeniyle Temlik Edenin Durumu Bilmemesinin Kendisini sorumluluktan Kurtarmaması )"
169Y11.HD14.11.1986E. 1986/5557 K. 1986/5962"CİRO
ALACAĞIN TEMLİKİ"
169Y13.HD3.4.1986E. 1986/1275 K. 1986/1998"TEMLİK EDİLEN ALACAĞIN TAHSİLİ DAVASI ( Temlik Edilen Alacağın Borçlusunun Ödeme Gücünün Mevcudiyeti )
BORÇLUNUN ÖDEME GÜCÜ ( Dava Konusu Temlikin İvaz Mukabilinde Yapılması )
RÜCU ( Temellük Ettiği Alacağın Tahsili İçin Gerekli Teşebbüste Bulunmayan ve İcra Takibini Sonuçlandırmayan Alacaklının Temlik Edene Rücu Edememesi )"
169Y14.HD6.11.1984E. 1984/4370 K. 1984/6691"TAŞINMAZ SATIŞI ( Haricen Düzenlenmiş Senetle - Müteahhidin Kat Karşılığı Edimini Yerine Getirmesi Halinde Kendine Bırakılan Bağımsız Bölümü Temlik Edebileceği )
HARİCEN DÜZENLENMİŞ SENETLE TAŞINMAZ SATIŞI ( Müteahhidin Kat Karşılığı Edimini Yerine Getirmesi Halinde Kendine Bırakılan Bağımsız Bölümü Temlik Edebileceği )
KAT KARŞILIĞI İNŞAAT YAPAN MÜTEAHHİDİN EDİMİNİ YERİNE GETİRMESİ ( Kendine Bırakılan Bağımsız Bölümü Temlik Edebileceği - Alan Kişinin Bu Hakkı Arsa Sahibine Karşı Öne Sürebileceği )
TEMLİK ( Müteaahhidin Kat Karşılığı Edimini Yerine Getirmesi Halinde Kendine Bırakılan Bağımsız Bölümü - Alan Kişinin Bu Hakkı Arsa Sahibine Karşı Öne Sürebileceği )"
169Y11.HD3.5.1983E. 1983/2174 K. 1983/2335"ALACAĞIN TEMLİKİ
BİRLEŞİK İKRAR"
169YHGK5.10.1966E. 1966/4-121 K. 1966/256"İVAZLI TEMLİK"
169Y4.HD4.5.1965E. 1965/2342 K. 1965/2383"TEMELLÜK EDENİN YAPACAĞI İŞLER"
169Y4.HD7.6.1962E. 1961/11857 K. 1962/6290"BORÇLUNUN ACZİ"

Madde 170

YARGITAY

170Y12.HD15.3.2011E. 2010/23569 K. 2011/3603"KAMBİYO SENETLERİNE MAHSUS HACİZ YOLUYLA TAKİP ( Çekteki Hakkın Temlik Edildiği Yazılı Olmakla Menfi Tespit Davası Sonucu Verilen Hükmün Takip Alacaklısı Bankaya Karşı da İleri Sürülebileceği ve Onu da Bağlayacağı )
ÇEKTEKİ HAKKIN TEMLİK EDİLMESİ ( Menfi Tespit Davası Sonucu Verilen Hükmün Takip Alacaklısı Bankaya Karşı da İleri Sürülebileceği ve Onu da Bağlayacağının Kabulü Gerektiği )
TAKİBİN İPTALİ TALEBİ ( Çekteki Hakkın Temlik Edildiği Yazılı Olmakla Menfi Tespit Davası Sonucu Verilen Hükmün Takip Alacaklısı Bankaya Karşı da İleri Sürülebileceği ve Onu da Bağlayacağı - Takibin İptali Gerektiği )"
170Y11.HD23.1.2007E. 2005/9110 K. 2007/672"ARİYET SÖZLEŞMESİ ( Araçların Mülkiyetinin Devredilmemesi Nedeniyle Bedellerinin Tahsili - Davacının Davalı Şirkete Olan Borcundan Davacı Şirkete Verilecek Araçların Bedelinin Mahsup Edildiğinden Davalıdan Bir Hak Talep Edemeyeceği )
ARAÇLARIN MÜLKİYETİNİN DEVREDİLMEMESİ ( Bedellerinin Tahsili - Davacının Davalı Şirkete Olan Borcundan Davacı Şirkete Verilecek Araçların Bedelinin Mahsup Edildiğinden Davalıdan Bir Hak Talep Edemeyeceği )
ARAÇ BEDELLERİNİN TAHSİLİ ( Ariyet Sözleşmesi - Davacının Davalı Şirkete Olan Borcundan Davacı Şirkete Verilecek Araçların Bedelinin Mahsup Edildiğinden Davalıdan Bir Hak Talep Edemeyeceği )
MAHSUP ( Araçların Mülkiyetinin Devredilmemesi Nedeniyle Bedellerinin Tahsili - Davacının Davalı Şirkete Olan Borcundan Davacı Şirkete Verilecek Araçların Bedelinin Mahsup Edildiğinden Davalıdan Bir Hak Talep Edemeyeceği )"
170Y13.HD3.4.1986E. 1986/1275 K. 1986/1998"TEMLİK EDİLEN ALACAĞIN TAHSİLİ DAVASI ( Temlik Edilen Alacağın Borçlusunun Ödeme Gücünün Mevcudiyeti )
BORÇLUNUN ÖDEME GÜCÜ ( Dava Konusu Temlikin İvaz Mukabilinde Yapılması )
RÜCU ( Temellük Ettiği Alacağın Tahsili İçin Gerekli Teşebbüste Bulunmayan ve İcra Takibini Sonuçlandırmayan Alacaklının Temlik Edene Rücu Edememesi )"
170Y14.HD6.11.1984E. 1984/4370 K. 1984/6691"TAŞINMAZ SATIŞI ( Haricen Düzenlenmiş Senetle - Müteahhidin Kat Karşılığı Edimini Yerine Getirmesi Halinde Kendine Bırakılan Bağımsız Bölümü Temlik Edebileceği )
HARİCEN DÜZENLENMİŞ SENETLE TAŞINMAZ SATIŞI ( Müteahhidin Kat Karşılığı Edimini Yerine Getirmesi Halinde Kendine Bırakılan Bağımsız Bölümü Temlik Edebileceği )
KAT KARŞILIĞI İNŞAAT YAPAN MÜTEAHHİDİN EDİMİNİ YERİNE GETİRMESİ ( Kendine Bırakılan Bağımsız Bölümü Temlik Edebileceği - Alan Kişinin Bu Hakkı Arsa Sahibine Karşı Öne Sürebileceği )
TEMLİK ( Müteaahhidin Kat Karşılığı Edimini Yerine Getirmesi Halinde Kendine Bırakılan Bağımsız Bölümü - Alan Kişinin Bu Hakkı Arsa Sahibine Karşı Öne Sürebileceği )"

Madde 171

YARGITAY

171Y13.HD12.12.2005E. 2005/12042 K. 2005/18456"İVAZLI TEMLİK ( Temlik Eden Alacağın Varlığını Garanti Etmiş Sayıldığı )
GARANTİ BORCUNUN KAPSAMI ( Neticesiz Kalan İcra Takipleri ve Açılan Davalar Nedeniyle Davacının Yapmış Olduğu Masraflar Temlik Alanın Aleyhine Açılan Davalar Nedeniyle Ödemek Zorunda Kaldığı Giderler ve Tazminatlar Olduğu )
TAZMİNAT VE YARGILAMA GİDERLER ( Davacı Temlike Konu Alacak Nedeniyle 3. Kişi ve Senet Borçlusuna Ödemek Zorunda Kaldığı Giderleri Davalıdan Talep Edebileceği )
TEMLİKİNİ GEÇERLİ OLMAMASI ( Temlik Eden Temlikini Geçerli Olmamasından Doğan Zararı Tazminle Yükümlü Olduğu )"
171Y13.HD20.2.1987E. 1986/6524 K. 1987/1019"İVAZLI TEMLİK ( Temlik Edenin Alacağın Temlik Zamanında Varlığını Tekeffül Etmiş Olması )
TEMLİK ETME ( İvazlı Temlikte Temlik Edenin Alacağın Temlik Zamanında Varlığını Tekeffül Etmiş Olması )
TEMLİK TARİHİNDE DAİRENİN ÜÇÜNCÜ KİŞİ TARAFINDAN İKTİSABI ( Temlik Konusu Alacağın Yeni Dairenin Temlik Tarihinde Mevcut Olmadığının Kabulü )
SORUMLULUK ( Temlikin İvazlı Olması Nedeniyle Temlik Edenin Durumu Bilmemesinin Kendisini sorumluluktan Kurtarmaması )"
171Y14.HD6.11.1984E. 1984/4370 K. 1984/6691"TAŞINMAZ SATIŞI ( Haricen Düzenlenmiş Senetle - Müteahhidin Kat Karşılığı Edimini Yerine Getirmesi Halinde Kendine Bırakılan Bağımsız Bölümü Temlik Edebileceği )
HARİCEN DÜZENLENMİŞ SENETLE TAŞINMAZ SATIŞI ( Müteahhidin Kat Karşılığı Edimini Yerine Getirmesi Halinde Kendine Bırakılan Bağımsız Bölümü Temlik Edebileceği )
KAT KARŞILIĞI İNŞAAT YAPAN MÜTEAHHİDİN EDİMİNİ YERİNE GETİRMESİ ( Kendine Bırakılan Bağımsız Bölümü Temlik Edebileceği - Alan Kişinin Bu Hakkı Arsa Sahibine Karşı Öne Sürebileceği )
TEMLİK ( Müteaahhidin Kat Karşılığı Edimini Yerine Getirmesi Halinde Kendine Bırakılan Bağımsız Bölümü - Alan Kişinin Bu Hakkı Arsa Sahibine Karşı Öne Sürebileceği )"

Madde 172

YARGITAY

172Y12.HD29.1.2013E. 2012/33427 K. 2013/2721"KAMBİYO SENEDİ VASFI ( Taşımayan Bonodaki Hakkın Ciro Yolu İle Devri Mümkün Olmayıp Ancak Alacağın Temliki Suretiyle Devri Mümkün Olsa da Usulüne Uygun Yapılmış Bir Temlik İşlemi Bulunmaması Halinde Takip Yapanın Tasarruf Etme Hak ve Yetkisinin Olmadığı )
TANZİM TARİHİ ( Bulunmayan Kambiyo Senedi Vasfını Taşımayan Bonodaki Hakkın Ciro Yolu İle Devri Mümkün Olmayıp Ancak Alacağın Temliki Suretiyle Devri Mümkün Olsa da Usulüne Uygun Yapılmış Bir Temlik İşlemi Bulunmaması Halinde Takip Yapanın Tasarruf Etme Hak ve Yetkisinin Olmadığı )
HAKKIN CİRO YOLUYLA DEVRİ ALACAĞIN TEMLİKİ USULÜ ( Kambiyo Senedi Vasfı Taşımayan Bonodaki Hakkın Ciro Yolu İle Devri Mümkün Olmadığı - Alacağın Temliki Suretiyle Devri Mümkün Olsa da Usulüne Uygun Yapılmış Bir Temlik İşlemi Bulunmaması Halinde Takip Yapanın Tasarruf Etme Hak ve Yetkisinin Olmadığı )"
172Y21.HD11.4.2011E. 2010/12255 K. 2011/3361"TARAF SIFATI ( Taraf Ehliyetinde Farklı Olup Tarafların Kişilikleri ile İlgili Olduğu Subjektif Hakka İlişkin Olduğu - Mahkemenin Sıfat Yokluğunu Re'sen Gözetmesi Gerektiği Davacı Sıfatı Hakkın Sahibine Ait Olduğundan Vekil veya Temsilci Avukat Sıfatını Haiz Değilse Dava Açamayacağı )
ALACAĞIN TEMLİKİ ( Alacaklı Bir Borç İlişkisinden Doğan Alacağını Üçüncü Bir Kişiye Devrederken Borç İlişkisinden Çıktığı - Alacağın Temliki İşlemiyle Alacağı Devralanın Alacaklı Sıfatını Kazandığı )
TIBBİ MALZEME VE İYİLEŞTİRME GEREÇLERİ TUTARININ KURUMDAN TAHSİLİ ( Alcağın Temliki - Geçerli Borç İlişkisi )"
172Y12.HD16.12.2008E. 2008/18560 K. 2008/22118"İCRA TAKİBİNİN TEMLİKİ ( Bir Dava Açıldıktan Sonra Dava Konusu Mal ve Hakkın Bir Başkasına Devredilmesinin Mümkün Olduğu )
YENİ ALACAKLININ HAKLARI ( Bir Dava Açıldıktan Sonra Dava Konusu Mal ve Hakkın Bir Başkasına Devredilmesinin Mümkün Olduğu )
MAL VE HAKKIN BİR BAŞKASINA DEVREDİLMESİ ( Bir Dava Açıldıktan Sonra Bir Başkasına Devredilmesinin Mümkün Olduğu - Bu Kural Bir İcra Takibi İçin de Geçerli Olup İtirazın Kaldırılması Talebinin Alacağı Temellük Eden Yeni Alacaklı Tarafından Yapılamayacağı )
İTİRAZIN KALDIRILMASI ( Bir Dava Açıldıktan Sonra Dava Konusu Mal ve Hakkın Bir Başkasına Devredilmesinin Mümkün Olduğu - Bu Kural Bir İcra Takibi İçin de Geçerli Olup İtirazın Kaldırılması Talebinin Alacağı Temellük Eden Yeni Alacaklı Tarafından Yapılamayacağı )"
172Y19.HD4.4.2008E. 2008/1366 K. 2008/3451"SIRA CETVELİNE İTİRAZ ( Alacağın Temliki - Borçlu Temlikten Haberdar Olmamış İse İyi Niyetle Yaptığı Tasarruflardan Sorumlu Tutulamayacağı )
ALACAĞIN TEMLİKİ ( Borçlu Temlikten Haberdar Olmamış İse İyi Niyetle Yaptığı Tasarruflardan Sorumlu Tutulamayacağı )
BORÇLUNUN TEMLİKTEN HABERDAR OLMAMASI ( Olmamış İse İyi Niyetle Yaptığı Tasarruflardan Sorumlu Tutulamayacağı )
TEMLİK İŞLEMİNİN BİLDİRİMİ ( Borçlunun Sorumluluğu Açısından Önem Taşıyacağı - Borçlu Temlikten Haberdar Edilmemişse İyi Niyetle Yaptığı Ödemelerden Sorumlu Tutulamayacağı )"
172Y3.HD25.10.2007E. 2007/16943 K. 2007/15498"SATIŞ VAADİ SÖZLEŞMESİ ( Taşınmazın Mülkiyetinin Geçirimini Talep Hakkı Verdiği - Sözleşmedeki Hakkın Temliki/ Alacağın Temliki Yoluyla Borç İlişkisinin Devri Mümkün Olmadığı )
ÜÇÜNCÜ KİŞİ İLE YAPILAN SATIŞ VAADİ SÖZLEŞMESİ ( Hakkın Akide İleri Sürülebileceği - İhlali Halinde Taşınmazın Bedeline Yahut Tazminine İlişkin Hakkın da Temlik Edildiğine Dair Bir Hüküm Yer Almadığı )
VAAT EDİLEN TAŞINMAZIN EL DEĞİŞTİRMESİ ( Taşınmazın Mülkiyetinin Geçiriminin Talep Hakkının Temlik Edildiği/Hakkın Akide İleri Sürülebileceği - Davalı İle Davacı Arasında Satış Vaadi Sözleşmesi Bulunmadığı )"
172YHGK1.3.2006E. 2006/21-5 K. 2006/33"ALACAK DAVASI ( Bütün Hak ve Borçların Temlik Edilmesi - Alacaklı İle Üçüncü Kişi ve Borçlu Bakımından Hüküm ve Sonuçları Ancak Sağlık Sigortasının Kapsam ve Koşullarını Düzenleyen Bağ-Kur Mevzuatı Çerçevesinde Belirlenebileceği )
TIBBİ MALZEME SATIŞ BEDELİNİN TAHSİLİ ( Uyuşmazlığın Çözümünde İş Mahkemesinin Görevli Olduğu )
ALACAĞIN TEMLİKİ ( Alacaklı İle Üçüncü Kişi ve Borçlu Bakımından Hüküm ve Sonuçları Ancak Sağlık Sigortasının Kapsam ve Koşullarını Düzenleyen Bağ-Kur Mevzuatı Çerçevesinde Belirlenebileceği )
GÖREVLİ MAHKEME ( Bütün Hak ve Borçların Temlik Edilmesi - Alacaklı İle Üçüncü Kişi ve Borçlu Bakımından Hüküm ve Sonuçları Ancak Sağlık Sigortasının Kapsam ve Koşullarını Düzenleyen Bağ-Kur Mevzuatı Çerçevesinde Belirlenebileceği )"
172Y12.HD10.10.2005E. 2005/18889 K. 2005/19408"TEMLİK İŞLEMİ ( Gerçekleşmesi İle Temlik Eden Borç İlişkisinden Çıkar ve Onun Yerine Alacaklı Sıfatıyla Alacağı Devralan 3.Kişi Geçeceği )
ALACAĞIN DEVREDİLMESİ ( Temlik İşleminin Gerçekleşmesi İle Temlik Eden Borç İlişkisinden Çıkar ve Onun Yerine Alacaklı Sıfatıyla Alacağı Devralan 3.Kişi Geçeceği )
TEMLİK ALACAKLISININ SORUMLULUĞU ( Temlik Edenin Borcundan Temlik Edilen Alacak Nedeni İle Sorumlu Tutulamayacağı )"
172Y12.HD1.3.2005E. 2005/950 K. 2005/4209"ALACAĞIN TEMLİKİ ( Temlik ile Alacak Hakkının Bunu devralan Üçüncü Kişiye Geçmesi-Devralanın Daha Önce Temlik Edece Ait Olan Alacak Hakkını Kesin Olarak İktisap Etmesi )
TEMLİK EDİLEN ALACAĞIN TAKİP KONUSU YAPILMASI ( Takipten Önce Alacağını Temlik Eden Kişinin Yaptığı Haksızlığın Kamu Düzeni ile İlgili Olması Nedeniyle Buna İlişkin Şikayetin Süreye Tabi Olmaması )
ŞİKAYET ( Takipten Önce Alacağını Temlik Eden Kimsenin Bu Alacağını Takip Konusu Yapmasındaki Haksızlığın Kamu Düzeni ile İlgisi Olması Nedeniyle Bununla İlgili Şikayetin Süreye Tabi Olmaması )
SÜREYE TABİ OLMAYAN ŞİKAYET ( Takipten Önce Alacağını Temlik Eden Kimsenin Bu Alacağını Takip Konusu Yapmasındaki Haksızlığın Kamu Düzeni ile İlgisi Olması Nedeniyle Bununla İlgili Şikayetin Süreye Tabi Olmaması )
TAKİPTEN ÖNCE ALACAĞIN TEMLİKİ ( Temlik Edilen Alacağın Temlik Eden Tarafından Takip Konusu Yapılmasına İlişkin Haksızlığın Kamu Düzeni ile İlgisi Olması Nedeniyle Bununla İlgili Şikayetin Süreye Tabi Olmaması )"
172Y15.HD2.12.2003E. 2003/5512 K. 2003/5697"EKSİK İŞLER BEDELİ ( Sözleşmenin Taraflarınca Veya Dava Hakkı Temlik Edilmişse Temlik Alanlarca Dava Edilebileceği )
DAVA HAKKININ TEMLİKİ ( Temlik Alanlarca Eksik İşler Bedelinin İstenebileceği - Eser Sözleşmesi )
ESER SÖZLEŞMESİ ( Eksik İşler Bedeli - Temlik Alanlarca İstenebileceği )"
172Y15.HD19.3.2001E. 2000/5178 K. 2001/1331"KAT KARŞILIĞI İNŞAAT SÖZLEŞMESİ ( Arsa Sahibinden Tapuda Satın Aldığı Daireler Geç Ödenen Kişinin Gecikme Tazminatı Talebi)
GECİKME TAZMİNATI TALEBİ ( Kat Karşılığı Arsa Sözleşmeside Davacının Arsa Sahibinden Tapuda Satın Aldığı Dairelerin Geç Teslimi)
ALACAĞIN TEMLİKİ NİTELİĞİ ( Kat Karşılığı Arsa Sözleşmesinde Kendisine Düşen Katları Tapuda Satan Arsa Sahibi)"

Madde 173

YARGITAY

173Y2.HD25.2.2014E. 2014/1890 K. 2014/3858"BOŞANMA ANLAŞMASI ( Davacı “Davalı Adına A... Bankası Gayrettepe Şubesinden Alınan Kredinin Kalan Taksitlerini Ödemeyi Kabul ve Taahhüt Ettiği” - Boşanma Anlaşmasında Yer Alan Bu Hüküm Kalan Borç Miktarı Bakımından Borcun İç Üstlenilmesi Niteliğinde Olduğu )
BOŞANMA PROTOKOLÜNDE YER ALAN "BORÇ ÜSTLENME" ANLAŞMASI ( Davacı Protokole Dayanarak Ödediği Miktarın Ödeme Tarihinden İtibaren İşleyen Faiziyle Birlikte Borcu Üstlenen Davalıdan Tahsili İçin İcra Takibi Başlattığı - Takipten Önce Davalı Temerrüde Düşürülmediğine Göre Ödeme Tarihinden Takip Tarihine Kadar Geçen Dönemde Faiz Talep Edemeyeceği )
KREDİ BORCUNUN TOPLU ÖDENMESİ ( Anlaşmalı Boşanma - Davacı Vaktinden Önce Toptan Ödeme Yapmakla Normal Ödeme Süresine Kadar İşleyecek Faizden Kurtulduğu/Kendi Rızasıyla Yaptığı Ödeme Sebebiyle Kurtulduğu Faiz Yükünden Üstleneni Sorumlu Tutamayacağı )
BORCUN ÜSTLENİLMESİ ( Davacı “Davalı Adına A... Bankası Gayrettepe Şubesinden Alınan Kredinin Kalan Taksitlerini Ödemeyi Kabul ve Taahhüt Ettiği” - Boşanma Anlaşmasında Yer Alan Bu Hüküm Kalan Borç Miktarı Bakımından Borcun İç Üstlenilmesi Niteliğinde Olduğu )
FAİZDEN SORUMLULUK ( Boşanma Protokolünde Yer Alan "Borç Üstlenme" Anlaşması - Davacı Kendi Rızasıyla Yaptığı Ödeme Sebebiyle Kurtulduğu Faiz Yükünden Üstleneni Sorumlu Tutamayacağı/Ödeme Gününden Takip Tarihine Kadar Geçen Dönem İçin Ödenmemiş Olsa İdi Tahakkuk Edecek Olan Faiz Alacağı Yönünden İtirazın İptali İsteğinin Reddi Gerektiği )"
173YHGK30.3.2012E. 2012/19-53 K. 2012/262"BORCUN NAKLİ ( Alacaklının Açık Muvafakatinin Bulunmasının Zorunlu Olduğu - Taşınmazı Tahliye Eden Kiracının Yeni Kiracının Sözleşme Yapmaması Nedeniyle Elektrik Tüketim Bedelinden Sorumluluğu )
TAŞINMAZI TAHLİYE EDEN KİRACI ( Yeni Kiracının Sözleşme Yapmaması Nedeniyle Elektrik Tüketim Bedelinden Sorumluluğu - Borcun Nakli İçin İşletme Müdürlüğü'nün Açık Muvafakati Bulunmadan Yapılan Sözleşmenin Geçersizliği )
ELEKTRİK TÜKETİM BEDELİNDEN SORUMLULUK ( Taşınmazı Tahliye Eden Kiracı/Yeni Kiracının Sözleşme Yapmaması - Borcun Nakli İçin İşletme Müdürlüğü'nün Açık Muvafakatinin Bulunmasının Zorunlu Olduğu )"
173Y19.HD25.11.2010E. 2010/4505 K. 2010/13386"BORCUN NAKLİ ( Alacaklının Açık Muvafakatinin Zorunlu Olduğu )
MUVAFAKAT ( Borcun Nakli İçin Alacaklının Açık Muvafakatinin Zorunlu Olduğu )
ELEKTRİK TÜKETİM BEDELİ ( Alacaklı Davacının Borcun Nakli İçin Açık Muvafakatinin Olmadığı - Mahkemece Borcun Nakli Koşullarının Olmadığı/Davalı Abonenin Elektrik Tüketim Bedelinden Sorumlu Bulunduğunun Kabulü Gerektiği )"
173YHGK17.10.2007E. 2007/21-664 K. 2007/745"İŞ KAZASI NEDENİNE DAYALI MADDİ TAZMİNAT ( Malvarlığının veya İşletmenin Devrinin İlan Edilmediği Belirgin Olup Alacaklıya İhbar Edildiği de Kanıtlanmadığı - Husumetin Doğru Yöneldiğinin Kabulü ile İşin Esasının Araştırılması Gerektiği )
MALVARLIĞININ VEYA İŞLETMENİN DEVRİ ( Nakledilmiş Sayılabilmesi İçin Bunun Alacaklılara İhbar veya İlanı Gerektiği - İş Kazası Nedenine Dayalı Maddi Tazminat )
İHBAR VE İLAN ( Malvarlığının veya İşletmenin Devrinin İlan Edilmesi Halinde İhbar veya İlandan İtibaren İki Yıl Boyunca İşletmeyi ya da Malvarlığını Devreden Devralanla Birlikte Müteselsil Borçlu Olacağı )
HUSUMET ( Malvarlığının veya İşletmenin Devrinin İlan Edilmediği Belirgin Olup Alacaklıya İhbar Edildiği de Kanıtlanmadığı - Husumetin Doğru Yöneldiğinin Kabulü ile İşin Esasının Araştırılması Gerektiği )
MÜTESELSİL SORUMULUK ( Malvarlığının veya İşletmenin Devrinin İlan Edilmesi Halinde İhbar veya İlandan İtibaren İki Yıl Boyunca İşletmeyi ya da Malvarlığını Devreden Devralanla Birlikte Müteselsil Borçlu Olacağı - İş Kazası Nedeniyle Tazminat )"
173Y19.HD12.5.2006E. 2005/8774 K. 2006/5232"İTİRAZIN İPTALİ DAVASI ( Davacının Takipteki Talebi Doğrultusundaki Miktar Üzerinden Harç Yatırmış Olduğu - Mahkemece Taleple Bağlı Kalınarak Hüküm Kurulması Gereği )
BORCUN NAKLİ ( Alacaklının Muvafakatının Gerektiği - Davalının Dayandığı Fotokopi Belgesinin Davacı Tarafından İnkâr Edilmesi/Aslının İbraz Edilmemesi Nedeniyle İtibar Edilemeyeceği )
TÜZEL KİŞİLİK PERDESİNİN KALDIRILMASI ( İtirazın İptali Davası - Ticari İlişki Tarihinde Davalı Her İki Şirket Ortaklarının ve Şirket Temsicisinin Aynı Kişilerden Oluştuğu/Davalıların Sorumlu Tutulmasında İsabetsizlik Bulunmadığı )
ŞİRKETLERİN ORTAKLARININ VE TEMSİLCİLERİNİN AYNI KİŞİLERDEN OLUŞMASI ( Ticari İlişki Tarihinde/Tüzel Kişilik Perdesinin Kaldırılarak Davalıların Sorumlu Tutulmasında İsabetsizlik Bulunmadığı - İtirazın İptali Davası )"
173Y3.HD31.1.2005E. 2005/240 K. 2005/435"İPOTEKLİ SATIN ALINAN TAŞINMAZ ( Üzerindeki Doğmuş Veya Doğacak Bütün Hukuki Vecibeleri İle Birlikte - Devirden Sonraki Dönemle İlgili İpoteğe Konu Borcun Ödenmesi Nedeniyle Davalının Haksız Olarak Zenginleştiği )
SEBEPSİZ ZENGİNLEŞME ( Üzerindeki Doğmuş Veya Doğacak Bütün Hukuki Vecibeleri İle Birlikte Satın Alınan Taşınmaz - Devirden Sonraki Dönemle İlgili İpoteğe Konu Borcun Devredence Ödenmesi )
İPOTEĞE KONU KREDİ BORCU ( Yeni Malik Taşınmazı Üzerindeki Doğmuş Veya Doğacak Bütün Hukuki Vecibeleri İle Birlikte Satın Almış Olduğuna Göre Borcu da Üstlenmiş Olduğunun Kabulü Gereği )
ALACAK DAVASI ( Üzerindeki Doğmuş Veya Doğacak Bütün Hukuki Vecibeleri İle Birlikte Satın Alınan Taşınmaz - Devirden Sonraki Dönemle İlgili İpoteğe Konu Borcun Devredence Ödenmesi )
BORCUN NAKLİ ( Yeni Malik Taşınmazı Üzerindeki Doğmuş Veya Doğacak Bütün Hukuki Vecibeleri İle Birlikte Satın Almış Olduğuna Göre İpoteğe Konu Kredi Borcunu da Üstlenmiş Olduğunun Kabulü Gereği )"
173Y19.HD25.3.2004E. 2003/6888 K. 2004/3333"KONUT KREDİSİ BORCUNUN TAHSİLİ TALEBİ ( Kredi Kullanması Mümkün Olmayan Şirkete Usulsüz Kredi Kullandırılmasında Aracılık Eden Kişinin de Sorumlu Olacağı )
KREDİ KULLANMASI MÜMKÜN OLMAYAN ŞİRKETE USULSÜZ KREDİ KULLANDIRILMASINDA ARACI OLAN ŞAHIS ( Kredinin Tahsilinden Sorumlu Olması )
BORCUN NAKLİNDEN BAHSEDİLEMEMESİ ( Davalıya Ait Kredi Borcunun Bazı Taksitlerini Üçüncü Kişi Şirketin Ödemiş Olması )
USULSÜZ KREDİ KULLANIMI ( Kredi Kullanması Mümkün Olmayan Şirkete Kendi Adına Kredi Alarak Kullandıran Kişinin de Kredi Borcunun Tahsilinden Sorumlu Olacağı )"
173YHGK26.12.2001E. 2001/11-1155 K. 2001/1165"TİCARİ İŞLETMENİN DEVRİ ( Devredenin İşletmenin Borçlarından Müteselsil Sorumluluğunun Devam Etme Süresi )
RÜCUAN TAZMİNAT DAVASI ( Ticari İşletmeyi Devralanın Harcadığı Doğalgaz Bedeli Kendisinden Tahsil Edilen Devreden Malik )
DOĞALGAZ ABONELİĞİNİ SONA ERDİRMEYEN TİCARİ İŞLETMEYİ DEVREDEN MALİK ( Ödemek Zorunda Kaldığı Devirden Sonraki Doğalgaz Bedeli İçin Devralana Rücu )"
173YHGK18.9.1996E. 1996/19-508 K. 1996/602"LİKİT ALACAK ( İcra İnkar Tazminatına Hükmedilebilmesi )
İCRA İNKAR TAZMİNATI ( Alacağın Yargılama Sonucunda Belirlenmesinde )
ALACAĞIN YARGILAMA SONUCUNDA BELİRLENMESİ ( İcra İnkar Tazminatı )
FAİZİN BAŞLANGIÇ TARİHİ ( Alacaklı Talebine Uygun Olmayan )"
173Y19.HD28.5.1996E. 1995/8258 K. 1996/5336"BORCUN DIŞ YÜKLENİLMESİ ( Alacaklının Zımni Kabulünün Geçerli Olduğu )
BORCUN NAKLİ ( Borcun İç ve Dış Yüklenilmesinin Gerçekleşmesi Zorunluluğu )
HACİZLİ MALIN ÜÇÜNCÜ KİŞİYE SATIŞINA MUVAFAKAT ( Borcun Nakli Anlamına Gelmez )"
173Y11.HD14.11.1991E. 1990/1284 K. 1991/6044"BORCUN NAKLİ
BORCUN TEKEFFÜLÜ
KEFALET TAAHHÜTNAMESİ ( Borcun nakli )"
173Y15.HD4.3.1977E. 1977/53 K. 1977/531"BORCUN ÜSTLENİLMESİ
İŞ SAHİBİNİN BORÇLARI"
173Y11.HD20.2.1975E. 1974/3626 K. 1975/1217"TİCARİ İŞLETMENİN DEVİRDEN ÖNCEKİ VE SONRAKİ BORÇLARINDAN KİMLERİN SORUMLU TUTULACAĞI
TİCARİ İŞLETMENİN DEVRİ ( İşletmenin Faaliyetine Tahsis Edilen Şeylerin Aksi Öngörülmedikçe Devrin Kapsamında Yer Alacağı-Telefon ve Teleks Borcu )
İŞLETMENİN FAALİYETİNE TAHSİS EDİLEN ŞEYLER ( Aksi Öngörülmedikçe Devrin Kapsamında Yer Alacağı-Telefon ve Teleks Borcu )"
173Y4.HD14.5.1957E. 1957/1318 K. 1957/3106"BORCUN NAKLİNE ALACAKLININ RIZASI"
173Y4.HD24.11.1956E. 1955/6921 K. 1956/6082"NOTER SENEDİNE DAYANAN ALACAK"
173Y4.HD26.4.1948E. 1947/5103 K. 1948/3310"ŞEREFİYE BORCUNUN TEDİYE EDİLMESİ"

Madde 174

YARGITAY

174Y3.HD8.2.2017E. 2016/11060 K. 2017/967"BÖLÜNME SÖZLEŞMESİ ( Davaya Konu Abonelik Sözleşmesinden Kaynaklanan Borç ve Alacakların Aidiyetine Dair Hükümler TBK'nın 203.Md.sine Göre Davacı Bakımından Hüküm Doğurmayacağı - Davalının Tedarikçi "Dağıtıcı" Sıfatından Kaynaklanan Sorumluluğu Devam Ettiği )
KAYIP KAYAÇAK BEDELİNİN TAHSİLİ İSTEMİ ( Bölünme Sözleşmesinin Borcun Nakli Mahiyetinde Olduğu Kabul Edilse Bile Alacaklının Muvafakati İle Borcun Nakli Olabileceği - Davalı Şirketin Tedarikçi Sıfatından Dolayı Davacıdan Tahsil Edilen Kayıp- Kaçak Bedelinin İadesi Talebi Bakımından Davalının Somut Olayda Pasif Husumet Ehliyeti Bulunduğu )
HUSUMET ( Kayıp Kayaçak Bedelinin Tahsili İstemi - Bölünme Sözleşmesinin Borcun Nakli Mahiyetinde Olduğu Kabul Edilse Bile Alacaklının Muvafakati İle Borcun Nakli Olabileceği/Davalı Şirketin Tedarikçi Sıfatından Dolayı Davacıdan Tahsil Edilen Kayıp- Kaçak Bedelinin İadesi Talebi Bakımından Davalının Somut Olayda Pasif Husumet Ehliyeti Bulunduğu )
BORCU NAKLİ ( Bölünme Sözleşmesinin Borcun Nakli Mahiyetinde Olduğu Kabul Edilse Bile Alacaklının Muvafakati İle Borcun Nakli Olabileceği/Davalı Şirketin Tedarikçi Sıfatından Dolayı Davacıdan Tahsil Edilen Kayıp- Kaçak Bedelinin İadesi Talebi Bakımından Davalının Somut Olayda Pasif Husumet Ehliyeti Bulunduğu )"
174YHGK17.10.2007E. 2007/21-664 K. 2007/745"İŞ KAZASI NEDENİNE DAYALI MADDİ TAZMİNAT ( Malvarlığının veya İşletmenin Devrinin İlan Edilmediği Belirgin Olup Alacaklıya İhbar Edildiği de Kanıtlanmadığı - Husumetin Doğru Yöneldiğinin Kabulü ile İşin Esasının Araştırılması Gerektiği )
MALVARLIĞININ VEYA İŞLETMENİN DEVRİ ( Nakledilmiş Sayılabilmesi İçin Bunun Alacaklılara İhbar veya İlanı Gerektiği - İş Kazası Nedenine Dayalı Maddi Tazminat )
İHBAR VE İLAN ( Malvarlığının veya İşletmenin Devrinin İlan Edilmesi Halinde İhbar veya İlandan İtibaren İki Yıl Boyunca İşletmeyi ya da Malvarlığını Devreden Devralanla Birlikte Müteselsil Borçlu Olacağı )
HUSUMET ( Malvarlığının veya İşletmenin Devrinin İlan Edilmediği Belirgin Olup Alacaklıya İhbar Edildiği de Kanıtlanmadığı - Husumetin Doğru Yöneldiğinin Kabulü ile İşin Esasının Araştırılması Gerektiği )
MÜTESELSİL SORUMULUK ( Malvarlığının veya İşletmenin Devrinin İlan Edilmesi Halinde İhbar veya İlandan İtibaren İki Yıl Boyunca İşletmeyi ya da Malvarlığını Devreden Devralanla Birlikte Müteselsil Borçlu Olacağı - İş Kazası Nedeniyle Tazminat )"
174Y3.HD31.1.2005E. 2005/240 K. 2005/435"İPOTEKLİ SATIN ALINAN TAŞINMAZ ( Üzerindeki Doğmuş Veya Doğacak Bütün Hukuki Vecibeleri İle Birlikte - Devirden Sonraki Dönemle İlgili İpoteğe Konu Borcun Ödenmesi Nedeniyle Davalının Haksız Olarak Zenginleştiği )
SEBEPSİZ ZENGİNLEŞME ( Üzerindeki Doğmuş Veya Doğacak Bütün Hukuki Vecibeleri İle Birlikte Satın Alınan Taşınmaz - Devirden Sonraki Dönemle İlgili İpoteğe Konu Borcun Devredence Ödenmesi )
İPOTEĞE KONU KREDİ BORCU ( Yeni Malik Taşınmazı Üzerindeki Doğmuş Veya Doğacak Bütün Hukuki Vecibeleri İle Birlikte Satın Almış Olduğuna Göre Borcu da Üstlenmiş Olduğunun Kabulü Gereği )
ALACAK DAVASI ( Üzerindeki Doğmuş Veya Doğacak Bütün Hukuki Vecibeleri İle Birlikte Satın Alınan Taşınmaz - Devirden Sonraki Dönemle İlgili İpoteğe Konu Borcun Devredence Ödenmesi )
BORCUN NAKLİ ( Yeni Malik Taşınmazı Üzerindeki Doğmuş Veya Doğacak Bütün Hukuki Vecibeleri İle Birlikte Satın Almış Olduğuna Göre İpoteğe Konu Kredi Borcunu da Üstlenmiş Olduğunun Kabulü Gereği )"
174Y9.HD20.4.1998E. 1998/4359 K. 1998/6956"HAFTA TATİLİ ALACAKLARI ( Davalı Şirketin Kurulmasından Önce Doğmuşsa Önceki İşverenin Sorumlu Olacağı )
ÖNCEKİ İŞVERENİN SORUMLULUĞU ( Davalı Şirketin Kurulmasından Önceki Dönemde Doğmuş Alacaklardan )
DAVALI ŞİRKETİN KURULMASINDAN ÖNCE DOĞMUŞ ALACAKLAR ( Önceki İşverenin Sorumluluğu )
TALEPTEN FAZLASINA HÜKMEDİLEMEMESİ ( İzin Alacağı Hakkında )"
174Y11.HD14.11.1991E. 1990/1284 K. 1991/6044"BORCUN NAKLİ
BORCUN TEKEFFÜLÜ
KEFALET TAAHHÜTNAMESİ ( Borcun nakli )"
174Y3.HD29.11.1962E. 1961/11127 K. 1962/9211"BORCUN NAKLİNDE SORUMLULUK"

Madde 177

YARGITAY

177Y19.HD30.11.2001E. 2001/3512 K. 2001/7976"TEMİNAT SENEDİ ( Bankaya Verilen-Şahsi Defiler-İbraname )
İBRA BELGESİ ( Teminat Senedi-Şahsi Defiler )
ŞAHSİ DEFİ ( Teminat Senedi-Bankaya Teminat Olarak Verilen Bono )"

Madde 179

YARGITAY

179Y8.HD19.12.2017E. 2015/13714 K. 2017/17140"ALACAKLININ İSTİHKAK İDDİASININ REDDİ TALEBİ ( Takip Borçlusunun İstihkak İddiasına Karşı Tutumu Belirli İse ve Duruşmalara Dahil Edilmesi İşin Esasına Etki Etmeyecekse Davada Taraf Olarak Gösterilmesi Gerekli Olmadığı Ne Var Ki Yokluğunda Alınan Haciz Kararlarından Haberdar Edilmeyen 103 Davet Kağıdı da Tebliğ Edilmeyen Borçlunun İstihkak İddiasına Karşı Tutumu Belirlenemediğinden Davalı Sıfatı İle Davaya Katılmasının Sağlanması İçin Davacı Alacaklıya Süre Verilerek Taraf Teşkilinin Sağlanması Gereği )
TARAF TEŞKİLİ ( İİK. 99. Md.sine Dayalı Alacaklının İstihkak İddiasının Reddi Talebi - Yokluğunda Alınan Haciz Kararlarından Haberdar Edilmeyen 103 Davet Kağıdı da Tebliğ Edilmeyen Borçlunun İstihkak İddiasına Karşı Tutumu Belirlenemediğinden Davalı Sıfatı İle Davaya Katılmasının Sağlanması İçin Davacı Alacaklıya Süre Verilerek Taraf Teşkilinin Sağlanması Tarafların Tüm Delillerinin Toplanmasının Ardından İşin Esası Hakkında Bir Karar Verileceği )"
179Y10.HD28.3.2017E. 2017/60 K. 2017/2624"RÜCUAN TAZMİNAT İSTEMİ ( Davalı Şirketin Sözkonusu Şirket İle İlgisinin Tespit Edilebilmesi Bakımından Davalı Kurumdaki Tüm İşyerleri Sorulmak Suretiyle Kazanın Meydana Geldiği Adreste Davalı Şirketin İşyeri Büro veya Eklentilerinin Bulunup Bulunmadığı Aynı Adreste Faaliyette Bulunup Bulunmadıkları Hususunun Tespit Edilmesi Gerektiği )
HUSUMET ( İş Kazası Sonucu Rücuan Tazminat - Şirketin Ticaret Sicili ve Gerekli Olması Halinde Defter ve Belgeleri Üzerinde İnceleme Yapılması İle Aralarında İşyeri Devrine Dair Yazılı Bir Sözleşmenin Olup Olmadığı Hususu da Sorulmak Suretiyle Öncelikle Husumetin Kime Yöneltilmesi Gerektiği Hususu Belirlendikten Sonra Sonucuna Göre Bir Karar Verileceği )
İŞ KAZASI SONUCU RÜCUAN TAZMİNAT ( Davalı Şirketin Sözkonusu Şirket İle İlgisinin Tespit Edilebilmesi Bakımından Davalı Kurumdaki Tüm İşyerleri Sorulmak Suretiyle Kazanın Meydana Geldiği Adreste Davalı Şirketin İşyeri Büro veya Eklentilerinin Bulunup Bulunmadığı Aynı Adreste Faaliyette Bulunup Bulunmadıkları Hususunun Tespit Edileceği )"
179Y8.HD10.7.2014E. 2013/14556 K. 2014/14710"HACİZDE ÜÇÜNCÜ KİŞİNİN İSTİHKAK İDDİASININ REDDİ İSTEMİ ( Davada Haczedilen Malların Mülkiyetinin Kime Ait Olduğunun veya İstihkak İddiasında Bulunanın Mal Üzerinde Sınırlı Ayni Hakkının Bulunup Bulunmadığının Tespiti Amaçlandığı - Mahkemece Takibe Dayanak Borç İlişkisinin Danışıklı Olduğu Yönünde Gerekçe Kurulması ve Bu Yönde Araştırma Yapılmasının İsabetsiz Olduğu )
BEKLETİCİ MESELE ( Hacizde Üçüncü Kişinin İstihkak İddasına İlişkin Davalarda Malın Mülkiyetinin Kime Ait Olduğunun veya Üçüncü Kişinin Mal Üzerinde Sınırlı Ayni Hakkı Bulunup Bulunmadığının Tespiti Amaçlandığı - İcra Takibine Dayanak Borç İlişkisinin Geçerliliğinin Araştırılmayacağı/Bu Kapsamda Açılan Bağımsız Bir Dava Varsa Bu Davanın Sonucunun Bekletici Mesele Yapılacağı )
İCRA TAKİBİNE DAYANAK BORÇ İLİŞKİSİ GEÇERLİLİĞİNİN ARAŞTIRILMAMASI ( Hacizde Üçüncü Kişinin İstihkak İddiasının Reddi İStemi - Bu Davalarda İcra Takibine Dayanak Borç İlişkisinin Geçerliliğinin Araştırılmayacağı/Malın Mülkiyetinin Kime Ait Olduğunun veya Üçüncü Kişinin Mal Üzerinde Sınırlı Ayni Hakkı Bulunup Bulunmadığının Araştırılacağı )
DEVRALANIN İŞLETME BORÇLARINDAN SORUMLU OLMASI ( Borçluya Ait İşletmenin Davalı Üçüncü Kişi Tarafından Devralındığı - Bu Durumda İ.İ.K.'nun 44. Md. Düzenlenen Ticaretin Terkiyle İlgili Gereklerin Yerine Getirildiğinin İddia ve İspat Edilememesi Karşısında 6098 S. T.B.K.'nun 202/2. Md. Gereğince Devralanın da İşletme Borçlarından Sorumlu Olduğu )"
179Y8.HD10.7.2014E. 2013/11304 K. 2014/14720"İSTİHKAK İDDİASININ REDDİ DAVASI ( İşletmeyi Devralanın Devraldığı Mal Varlığıyla Sınırlı Olarak Sorumlu Olmasını Öngören Yasal Bir Düzenleme Yer Almadığından Davaya Konu Hacizli Malların Tamamına Dair Davanın Kabulüne Yani İstihkak İddiasının Reddine Karar Verilmesi Gerektiği )
TASARRUFUN İPTALİ ( Alacaklının 2004 S. İİK'nun 280. Md. Hükmü Uyarınca Tasarrufun İptali İsteminde de Bulunduğu - Bu Dava 2004 S. İİK'nun 97/17. Md. Hükmü Gereğince Karşı Dava Olarak Açılmış Bir Tasarrufun İptali Davası Olmadığından İstihkak Davasıyla Birlikte Ele Alınıp Sonuçlandırılamayacağı )
DANIŞIKLI İCRA TAKİBİ ( İki Şirketin Ticari Kayıtları Üzerinde Yaptırılacak Bir Bilirkişi İncelemesiyle Takibe Konu Senetlerin Verilmesine Neden Olan Hukuki İlişkinin Varlığı ve Gerçek Olup Olmadığının Saptanması Ortada Gerçek Bir Alacak Yoksa Üçüncü Kişinin İstihkak İddiasında Haklı Olduğu Sonucuna Varılması Gerektiği )
ÜÇÜNCÜ KİŞİNİN İSTİHKAK İDDİASI ( Reddi İstemi - İşletmeyi Devralanın Devraldığı Mal Varlığıyla Sınırlı Olarak Sorumlu Olmasını Öngören Yasal Bir Düzenleme Yer Almadığı/Hacizli Malların Tamamına Dair Davanın Kabulü Yani İstihkak İddiasının Reddi Gerektiği )"
179Y17.HD27.11.2013E. 2013/17180 K. 2013/16626"İSTİHKAK DAVASI (Borçluya Ait İşyeri Adresinde Borcun Doğumundan Sonra Davacı Babanın Aynı Adreste Faaliyete Başlaması - Yapılan İşlemlerin Alacaklardan Mal Kaçırma Amacına Yönelik Danışıklı İşlem Niteliğinde Olduğu)
İŞYERİ DEVRİ (Devir İİK'nun 44.Md. Koşullarına Uygun Yapıldığı İddia ve İspat Edilmediği Gibi BK'nun 179 Md. Göre İşyerini Devir Alan Davacı Devir Aldığı İşletmenin Borçlarından Sorumlu Olacağı - 3. Kişinin İstihkak Davası)
ALAKLILARDAN MAL KAÇIRMA (3. Kişinin İstihkak Davası - Borçluya Ait İşyeri Adresinde Borcun Doğumundan Sonra Davacı Babanın Aynı Adreste Faaliyete Başlaması/Yapılan İşlemlerin Alacaklardan Mal Kaçırma Amacına Yönelik Olduğu)
DANIŞIKLI İŞLEM (Yapılan İşlemin Bir An İçin Danışıklı Olmadığı Düşünülse Dahi Borçlu ve 3.Kişi Arasındaki İlişki İşyeri Devri Niteliğinde Olup Devir İİK'nun 44.Madde Koşullarına Uygun Yapıldığı İddia ve İspat Edilmediği Gibi İşyerini Devir Alan Davacı Devir Aldığı İşletmenin Borçlarından Sorumlu Olacağı)"
179Y17.HD26.9.2013E. 2013/11076 K. 2013/12858"İSTİHKAK DAVASI ( Davacı 3.Kişi Alacağın Gerçek Olmadığı ve Takibin Danışıklı Olduğu İddiasında Bulunduğu - Alacağın Gerçek Olup Olmadığının Tespiti Amacıyla Borçlunun Ticari Defterinde Bu Borcun Dayanağının Araştırılması Gerektiği )
ALACAĞIN GERÇEK OLUP OLMADIĞININ ARAŞTIRILMASI ( Tacir Olan ve Ticari Defter Tutmakla Yükümlü Olan Borçlunun Ticari Defterleri Üzerinde Bilirkişi Aracılığıyla İnceleme Yapılarak Araştırılması Gerektiği - İstihkak Davası )
ADİ ORTAKLIK ( İstihkak Davası/Alacağın Gerçek Olup Olmadığının Tespiti Amacıyla Borçlunun Ticari Defterinin Araştırılması Gerektiği - Adi Ortaklığın Tesbiti Halinde Bir Ortağın Alacaklısının Haklarını Ancak Ortağın Tasfiyedeki Payı Üzerinde Kullanabileceği ve Alacaklının Ortaklığa Ait Bir Mal Üzerine Haciz Koyduramayacağının Dikkate Alınacağı )
TİCARİ DEFTERLER ( İstihkak Davası - Alacağın Gerçek Olup Olmadığının Tespiti Amacıyla Borçlunun Ticari Defterinin Araştırılması Gerektiği )"
179Y17.HD10.9.2013E. 2013/10963 K. 2013/11764"İSTİHKAK DAVASI ( Haczin Yapıldığı Taşınmazın Borçlu Tarafından Davacı Üçüncü Kişiye Satıldığı - Takip Dayanağı Cari Hesap Ekstresindeki Önceki Yıldan Gelen Borç İlişkisinin Hangi Tarihten İtibaren Başladığı Tesit Edilerek Tesbit Edilen Tarihin Satıştan Önce Doğduğunun Tesbiti Halinde İşyerini Devir Alan Davacının Devir Aldığı İşletmenin Borçlarından Sorumlu Olacağının Gözetilmesi Gerektiği )
TİCARİ DEFTERLERİN İNCELENMESİ ( Tacir Olan Davalı Alacaklının Ticari Defterleri Üzerinde Uzman Bilirkişi Aracılığıyla İnceleme Yapılarak Takip Dayanağı Cari Hesap Ekstresindeki Önceki Yıldan Gelen Borç İlişkisinin Ne Zaman Doğduğu ve Hangi Tarihten İtibaren Başladığının Tesit Edilmesi Gerektiği - İstihkak Davası )
TASARRUFUN İPTALİ ( Tesbit Edilen Tarihin Satıştan Önce Doğduğunun Tesbiti Halinde İşyerini Devir Alan Davacının Devir Aldığı İşletmenin Borçlarından Sorumlu Olacağı Gözetilerek Üçüncü Kişinin Davasının Reddiyle Karşılık Olarak Açılan Tasarrufun İptali Davasının Koşullarının Gerçekleşip Gerçekleşmediğinin Tartışılması Gerektiği )
İŞYERİ DEVRİ ( İstihkak Davası - Takip Dayanağı Cari Hesap Ekstresindeki Önceki Yıldan Gelen Borç İlişkisine Dair Tesbit Edilen Tarihin Haczin Yapıldığı Taşınmazın Borçlu Tarafından Davacı Üçüncü Kişiye Satışından Önce Doğduğunun Tesbiti Halinde İşyerini Devir Alan Davacının Devir Aldığı İşletmenin Borçlarından Sorumlu Olacağı )
CARİ HESAP ( Haczin Yapıldığı Taşınmazın Borçlu Tarafından Davacı Üçüncü Kişiye Satıldığı - Takip Dayanağı Borca Dair Olarak Cari Hesap Ekstresi Sunulduğu ve Bu Belgede Önceki Yıldan Devir Geldiğinin Görüldüğü/Davalı Vekilinin Borcun Haczin Yapıldığı Fabrikanın Satışından Önce Doğduğu İddiası Üzerinde Durulması Gerektiği )"
179Y8.HD10.6.2013E. 2013/5235 K. 2013/8749"ÜÇÜNCÜ KİŞİNİN AÇTIĞI İSTİHKAK DAVASI ( Haciz Tutanakları Aksi Sabit Oluncaya Kadar Geçerli Belgelerden Olduğu - Borcun Doğum Tarihinden Sonra Yapılan İş Yeri Devrinin Alacaklıdan Mal Kaçırmaya Yönelik Danışıklı İşlem Niteliğinde Bulunduğunun Kabulü Gerektiği )
HACİZ TUTANAKLARI ( Aksi Sabit Oluncaya Kadar Geçerli Belgelerden Olduğu - Borcun Doğum Tarihinden Sonra Yapılan İş Yeri Devrinin Alacaklıdan Mal Kaçırmaya Yönelik Danışıklı İşlem Niteliğinde Bulunduğunun Kabulü Gerektiği )
ALACAKLIDAN MAL KAÇIRMA ( Üçüncü Kişinin Açtığı İstihkak Davası - Haciz Tutanakları Aksi Sabit Oluncaya Kadar Geçerli Belgelerden Olduğu/Borcun Doğum Tarihinden Sonra Yapılan İş Yeri Devrinin Alacaklıdan Mal Kaçırmaya Yönelik Danışıklı İşlem Niteliğinde Bulunduğu )
İŞ YERİ DEVRİ ( Alacaklıya Karşı İleri Sürülmesi Mümkün Olamayacak ve İş Yerini Devralan Üçüncü Kişi 6098 S. TBK'nun 202. Md. Uyarınca Borçlu İle Birlikte İşletmenin Borçlarından Zincirleme Olarak Sorumlu Olacağı )"
179Y10.HD29.3.2013E. 2011/5485 K. 2013/6178"İŞ KAZASI NEDENİYLE MEYDANA GELEN ZARARIN RÜCUAN TAZMİNİ TALEBİ (İş Kazasının Meydana Geldiği İşletmenin Devir Tarihi Belirlenerek Uyuşmazlıkta 818 S.K. Md.179 Hükmünün Uygulama Yeri Bulunup Bulunmadığı Araştırılarak Karar Verileceği)
KURUM TARAFINDAN İŞVERENE YÖNELTİLEN RÜCUAN TAZMİNAT DAVASI (İş Kazasının Meydana Geldiği İşletmenin Devir Tarihi Belirleneceği - 818 S.K. Md.179'un Uygulama Olanağı Bulunmuyorsa Taraf Teşkilinde Husumet Yönünden Maddi Bir Yanılgı Bulunduğunun Kabulü Gerektiği)
İŞLETMENİN DEVRİ (İş Kazası Nedeniyle Kurum Tarafından İşveren Aleyhine Açılan Rücuan Tazminat Davası - İş Kazasının Meydana Geldiği İşletmenin Devir Tarihi Belirlenerek Uyuşmazlıkta 818 S.K. Md.179 Hükmünün Uygulama Yeri Bulunup Bulunmadığı Araştırılacağı)
TARAF TEŞKİLİ (İş Kazası Nedeniyle Kurum Tarafından İşveren Aleyhine Açılan Rücuan Tazminat Davası - Uyuşmazlıkta 818 S.K. Md.179 Hükmünün Uygulama Yeri Bulunmuyorsa Taraf Değişikliği İsteminin Karşı Tarafın Rızası Aranmaksızın Kabul Edilmesi Gerektiği)"
179Y17.HD18.2.2013E. 2013/1023 K. 2013/1730"İSTİHKAK DAVASI ( Haciz Tutanaklarının Aksi Sabit Oluncaya Kadar Geçerli Belgelerden Olduğu - İşletmeden Doğan Borçlarla İlgili İki Yıl Süre ile Üçüncü Kişinin de Takip Borçlusu ile Birlikte Sorumlu Olacağı )
İŞYERİ DEVRİ ( İstihkak Davası - İşletmeden Doğan Borçlarla İlgili İki Yıl Süre ile Üçüncü Kişinin de Takip Borçlusu ile Birlikte Sorumlu Olacağı )
İŞLETMEDEN DOĞAN BORÇLAR ( ile İlgili İki Yıl Süre ile Üçüncü Kişinin de Takip Borçlusu ile Birlikte Sorumlu Olacağı - İstihkak Davası )"
179Y17.HD28.6.2012E. 2012/6781 K. 2012/8268"İSTİHKAK DAVASI ( Borçlu İle Aynı İşkolunda Faaliyet Gösteren Davacının Akraba Olduğu/Borçlunun Alacaklılarını Izrar Kasdını Bilmesi Gereği - Davacının İşletmenin Borçlarından Sorumlu Olacağı/Davanın Reddine Karar Verileceği )
BORÇLU İLE AYNI İŞKOLUNDA FAALİYET GÖSTEREN AKRABASININ MALLARI SATIN ALDIĞI İDDİASI ( İstihkak Davası/Borçlunun Alacaklılarını Izrar Kasdını Bilmesi Gereği - Davanın Reddedileceği )
İŞLETME BORCUNDAN SORUMLULUK ( İstihkak Davası/Borçlu İle Aynı İşkolunda Faaliyet Gösteren Davacının Akraba Olduğu - Davacının İşletmenin Borçlarından Sorumlu Olacağı/Davanın Reddine Karar Verileceği )
IZRAR KASTI ( Borçlu İle Aynı İşkolunda Faaliyet Gösteren Davacının Akraba Olduğu/Borçlunun Alacaklılarını Izrar Kasdını Bilmesi Gereği - Davacının İşletmenin Borçlarından Sorumlu Olacağı/İstihkak Davasının Reddedileceği )"
179Y6.HD7.5.2012E. 2012/2465 K. 2012/6932"KİRACININ ÖDEMEDİĞİ ELEKTRİK BORCU ( Elektrik Aboneliğinin Malik Üzerine Olmadığı Başkasının Üzerine Olduğu - Malik Tarafından Ödenen Borcun Davalı Şirketten Tahsiline Karar Verilemeyeceği )
ELEKTRİK BORCU ( Kiracının Ödemediği/Aboneliğinin Başkasının Üzerine Olduğu - İdari veya Hukuki Yaptırım Altında Olmayan Malik Tarafından Ödendiği/Davalı Elektrik Şirketi Hakkındaki Davanın Reddine Karar Verileceği )
ELEKTRİK ABONELİĞİ BAŞKASI ÜZERİNE OLAN BORCUN MALİK TARAFINDAN ÖDENMESİ ( Kiracı Üzerine Abonelik Olmadığı ve Kiracının Borcunu Ödemediği - Malik Tarafından Ödenen Borcun Elektrik Şirketinden Tahsiline Karar Verilemeyeceği )"
179Y17.HD3.10.2011E. 2011/5560 K. 2011/8502"İSTİHKAK DAVASI ( Mülkiyet Karinesinin Borçlu Dolayısıyla Davalı Alacaklı Yararına Olduğu - Bu Karinenin Aksinin Davacı 3. Kişi Tarafından Kesin ve Güçlü Delillerle İspatlanması Gerekeceği/Mal Kaçırma Amacına Yönelik Danışıklı İşyeri Devri )
MAL KAÇIRMA AMACINA YÖNELİK İŞYERİ DEVRİ ( Borcun Doğumuna Yakın Tarihlerde 3. Kişi Tarafından Yapılan Takipler ile İhale ve Satışların Şüpheli Olduğu - Danışıklı Olmadığı Düşünülse Dahi İşyeri Devrinden Dolayı Müteselsil Sorumluluğun Bulunduğu )
BORÇLUYLA DAVACI ARASINDA MÜTESELSİL SORUMLULUK ( İşyeri Devri - Devir Alacaklılarının Haklarının Etkilenmeyeceği )
İŞLETMENİN BORÇLARI ( Müteselsil Sorumluluk - İşyeri Devri/Devir Alacaklılarının Haklarının Etkilenmeyeceği )"
179Y17.HD5.7.2011E. 2011/314 K. 2011/7050"İSTİHKAK DAVASI ( Haczin Yapıldığı Fabrika ve Teferruatının Borcun Doğumundan Sonra Davacı Üçüncü Kişiye Satılmasının Muvazaalı Olduğu İddia Edilerek İstihkak İddiasının Reddi Savunulduğundan Bu Savunma Üzerinde Durulması Gerektiği )
TASARRUFUN İPTALİ İSTEMİ ( İstihkak Davasına Karşı Tasarrufun İptali Davası Açılmasına Gerek Olmadan Muvazaa İddiasının İleri Sürülebileceği - Haczin Yapıldığı Fabrika ve Teferruatının Borcun Doğumundan Sonra Davacı Üçüncü Kişiye Satılmasının Muvazaalı Olduğuna Dair Savunmanın Üzerinde Durularak Sonuca Gidilmesi Gerektiği )
MUVAZAA ( Dava Konusu Haczin Yapıldığı Fabrika ve Teferruatının Borcun Doğumundan Sonra Davacı Üçüncü Kişiye Satılmasının Muvazaalı Olduğu İddia Edilerek İstihkak İddiasının Reddine Dair Savunma Üzerinde Durulması Şartların Varlığı Halinde Davacı Üçüncü Kişinin İstihkak İddiasının Reddi Gerektiği )
İŞYERİ DEVRİ ( Muvazaalı Olup Olmadığının Değerlendirilmesinin İcra Mahkemesinin Görevleri Arasında Olduğu - Haczin Yapıldığı Fabrika ve Teferruatının Borcun Doğumundan Sonra Davacı Üçüncü Kişiye Satılmasının Muvazaalı Olduğuna Dair Savunmanın Üzerinde Durulması Gerektiği/İstihkak Davası )"
179Y21.HD2.6.2011E. 2010/3098 K. 2011/5070"MADDİ VE MANEVİ TAZMİNAT DAVASI ( İş Kazası Nedeniyle Maluliyet Nedenine Dayalı - Ticari İşletmenin Devrinde hem Devredenin hem de Devralanın Müteselsil Olarak Sorumlu Olduğu/Husumet Yokluğu Nedeniyle Davanın Reddedilemeyeceği )
TİCARİ İŞLETMENİN DEVRİ ( Ticari İşletmenin Devri Halinde Devirden Önceki Borçlardan Devir Edeninde ve Deviralanın da Müteselsilen Sorumlu Olduğu - S.G.K İşyeri Dosyalarının İncelenmesi Gereği/İş Kazası Sonucu Maluliyet Nedeniyle Tazminat )
SÜREKLİ İŞ GÖREMEZLİK ( Maddi ve Manevi Tazminat Davası - Ticari İşletme Devirlerinde Müteselsil Sorumluluğun Bulunduğu/İşverenlere Ait İşyeri Dosyalarının Detaylı Olarak İncelenmesi Gereği )
MÜTESELSİL SORUMLULUK ( Ticari İşletmenin Devri Halinde Devirden Önceki Borçlardan Devir Edeninde ve Deviralanın da Müteselsilen Sorumlu Olduğu-Davalı Şirketlerin Sorumluluğunun Araştırılması Gereği/Maddi ve Manevi Tazminat )
MAHKEMENİN ARAŞTIRMA YAPMASI GEREĞİ ( Davalı İşverenlere Ait İşyeri Dosyaları Üzerinde Detaylı Araştırma/İnceleme Yapılması Gerektiği - Müteselsil Sorumluluk/İş Kazası Sonucu Maluliyet Nedeniyle Maddi ve Manevi Tazminat Davası )"
179Y9.HD10.5.2011E. 2009/8478 K. 2011/14087"YILLIK İZİN ÜCRETİ ( Yıllık İzin Kullanma Talep Dilekçesi ve Formlarındaki İzinlerin Kullanılıp Kullanılmadığının İrdeleneceği - Talep Edilen Günlerde Davacının Fiilen Çalışıp Çalışmadığının Başta Bu Dönemlere Ait Bordrolar Olmak Üzere İşveren Kayıt ve Belgeleri İle Denetlenerek Karar Verileceği )
MUHABİRİN İŞÇİLİK ALACAKLARI TALEBİ ( 5953 S.K. Md. 6 vd. Maddelerinde Gazetecinin ve İşverenin Ayrı Ayrı Fesih Nedenleri Düzenlendiği - Bu Yasa Maddeleri Uyarınca Davacı İşçinin İş Sözleşmesinin İşverence Feshinin Haklı Olup Olmadığının Mevcut Deliller Çerçevesince Değerlendirileceği )
BASIN MESLEĞİNDE ÇALIŞANLARLA ÇALIŞTIRANLAR ARASINDAKİ MÜNASEBETLERİN TANZİMİ HAKKINDA KANUN ( Gazetecinin ve İşverenin Ayrı Ayrı Fesih Nedenleri Düzenlendiği - Bu Yasa Maddeleri Uyarınca İş Sözleşmesinin İşverence Feshinin Haklı Olup Olmadığının Değerlendirileceği )
GAZETECİNİN FESHİ ( 5953 S.K. Md. 6 vd. Maddelerinde Gazetecinin ve İşverenin Ayrı Ayrı Fesih Nedenleri Düzenlendiği - Davacı İşçinin İş Sözleşmesinin İşverence Feshinin Haklı Olup Olmadığının Bu Kanun Uyarınca Araştırılacağı )"
179Y17.HD3.5.2011E. 2010/11725 K. 2011/4257"ÜÇÜNCÜ KİŞİNİN İSTİHKAK DAVASI ( Davacı Üçüncü Kişi Davaya Konu İşyerini Borçlunun Kayınpederinden Devraldığını Belirterek Devir Faturası Sunduğu - Borçlunun Kayınpederi İle Ortaklığı Bulunup Bulunmadığının Araştırılması Gerektiği )
ORTAKLIĞIN TESPİTİ ( Davacı İle Borçlu Arasındaki Devrin İ.İ.K.280/3-4, İ.İ.K.44. B.K.179. Md. Gereği Değerlendirilmesi Gerektiği/Borçlunun Kayınpederi İle Ortaklığı Bulunup Bulunmadığının Araştırılması Gerektiği - üçüncü kişinin İstihkak Davası )
DEVİR FATURASI ( üçüncü kişinin İstihkak Davası - Davacı Üçüncü Kişi Davaya Konu İşyerini Borçlunun Kayınpederinden Devraldığını Belirterek Devir Faturası Sunduğu/Borçlunun Kayınpederi İle Ortaklığı Bulunup Bulunmadığının Araştırılması Gerektiği )"
179Y17.HD14.4.2011E. 2010/11078 K. 2011/3475"İSTİHAKAK İDDİASI (Borçlu Nedeniyle Alacaklı Yararına Olan Mülkiyet Karinesinin İcra Müdürlüğü İşlemiyle İspat Yükünün Yer Değeştirilemeyeceği - Üçüncü Kişinin Vergi Levhası ve Adi Nitelikteki Kira Sözleşmesinin Karinenin Aksini İspata Yeterli Olmadığı)
MÜLKİYET KARİNESİNİN AKSİNİ İSPAT KÜLFETİ (Üçüncü Kişiye Ait Olduğu İcra Müdürlüğünce İspat Yükünün Yer Değeştirilemeyeceği - Vergi Levhası ve Adi Nitelikteki Kira Sözleşmesinin Karinenin Aksini İspata Yeterli Olmadığı)
DANIŞIKLI İŞYERİ DEVRİ (Borçlu Şirkette Sigortalı Olarak Çalışan Üçüncü Kişiye Alacaklıdan Mal Kaçırmak İçin Danışıklı İşyeri Devri Yapıldığı Gözetilerek İstihkak İddiasının Reddi Gereği - İşyerini Devralının İki Yıl Süreyle İşletmenin Borçlarından Sorumlu Olacağı)"
179Y17.HD17.3.2011E. 2011/871 K. 2011/2408"İSTİHKAK İDDİASININ REDDİ DAVASI ( Dava Konusu Hacizle İlgili İcra Müdürlüğü Tarafından Yanlışlıkla İ.İ.K.nun 99. Md.sinin Uygulanması İspat Yükünün Yer Değiştirmesi Sonucunu Doğurmayacağı - İspat Yükü Altında Olan Üçüncü Kişinin Karinenin Aksini Kanıtlayabileceği )
İSPAT YÜKÜ ( İstihkak İddiasının Reddi Davası - Dava Konusu Hacizle İlgili İcra Müdürlüğü Tarafından Yanlışlıkla İ.İ.K.nun 99. Md.sinin Uygulanması İspat Yükünün Yer Değiştirmesi Sonucunu Doğurmayacağı/İspat Yükü Altında Olan Üçüncü Kişinin Karinenin Aksini Kanıtlayabileceği )
TİCARİ EMTİA ( Önemli Bir Bölümünü Borcun Doğumundan ve Takip Tarihinden Sonra Devreden Borçlunun Alacaklısına Zarar Verme Kastı İle Hareket Ettiğinin ve Devralan Üçüncü Kişinin de Bu Durumu Bildiğinin Kabulü Gerektiği )
ÖRTÜLÜ İŞYERİ DEVRİ ( İstihkak İddiasının Reddi Davası - Üçüncü Kişi ve Borçlu Otomotiv Ltd. Şti. Arasında Alacaklıdan Mal Kaçırmaya Yönelik Örtülü İş Yeri Devri Yapıldığı/Davanın Reddi Gereği )"
179Y17.HD17.3.2011E. 2010/1721 K. 2011/2406"İSTİHKAK İDDİASININ REDDİ DAVASI ( Davacı Haciz Tehdidi İle Karşı Karşıya Kalacağını Bildiği Halde Borçluya Ait Miktar Üzerindeki Malı Satın Alması ve Bunları Borçlunun Yedinde Bırakması Genel Yaşam Deneyi Kuralları İle Bağdaşmadığı )
ÖRTÜLÜ İŞ YERİ DEVRİ ( Üçüncü Kişi ve Borçlu Arasında Alacaklıdan Mal Kaçırmaya Yönelik Örtülü İş Yeri Devri Yapıldığı - Devre İlişkin İ.İ.K.nun 44. Md. Gereklerinin Yerine Getirildiğinin İddia ve İspat Edilemediği )
HACİZ TEHDİDİ ( Davacı Haciz Tehdidi İle Karşı Karşıya Kalacağını Bildiği Halde Borçluya Ait Miktar Üzerindeki Malı Satın Alması ve Bunları Borçlunun Yedinde Bırakması Genel Yaşam Deneyi Kuralları İle Bağdaşmadığı )"
179Y17.HD17.3.2011E. 2010/1514 K. 2011/1859"İSTİHKAK İDDİASININ REDDİ İSTEMİ ( Konusuz Kalan Davada Karar Verilmesine Yer Olmadığına ve Maktu Karar ve İlam Harcı İle Yargılama Giderleri ve Nispi Vekalet Ücretinin Davanın Açılmasına Neden Olan Tarafa Yükletilmesine Karar Verilmesi Gerektiği )
KARAR VERİLMESİNE YER OLMAMA ( İstihkak İddiasının Reddi İstemi - Maktu Karar ve İlam Harcı İle Yargılama Giderleri ve Nispi Vekalet Ücretinin Davanın Açılmasına Neden Olan Tarafa Yükletilmesine Karar Verilmesi Gerektiği )
YARGILAMA GİDERLERİ ( İstihkak İddiasının Reddi İstemi - Maktu Karar ve İlam Harcı İle Yargılama Giderleri ve Nispi Vekalet Ücretinin Davanın Açılmasına Neden Olan Tarafa Yükletilmesine Karar Verilmesi Gerektiği )"
179Y17.HD15.3.2011E. 2010/10070 K. 2011/2289"İSTİHKAK İDDİASININ KALDIRILMASI İSTEMİ ( Davalılar Arasındaki Borcun Doğumundan Sonraki İşyeri Devrinin Muvazaalı Olup İptale Tabi Olduğu - Davanın Kabulü İle 3. Kişinin İstihkak İddiasının Kaldırılmasına Karar Verilmesi Gerektiği )
MUVAZAA ( İstihkak İddiasının Kaldırılması İstemi - Davalılar Arasındaki Borcun Doğumundan Sonraki İşyeri Devrinin Muvazaalı Olup İptale Tabi Olduğu/Davanın Kabulü İle 3. Kişinin İstihkak İddiasının Kaldırılmasına Karar Verilmesi Gerektiği )
İŞYERİ DEVRİNİN MUVAZAALI OLMASI ( İptale Tabi Olduğu - İstihkak İddiasının Kaldırılması İstemi/Davanın Kabulü İle 3. Kişinin İstihkak İddiasının Kaldırılmasına Karar Verilmesi Gerektiği )"
179Y11.HD17.1.2011E. 2009/7066 K. 2011/125"TİCARİ İŞLETME DEVİR SÖZLEŞMESİNDEN KAYNAKLANAN ALACAK ( Rücuan Tazminat - Ticari İşletmeyi Devralan BK'nun 179. Maddesi Kapsamında İşletmenin Tüm Borçlarından Sorumlu Olduğu )
RÜCUAN TAZMİNAT ( Ticari İşletme Devir Sözleşmesinden Kaynaklanan Alacak - Ticari İşletmeyi Devralan BK'nun 179. Maddesi Kapsamında İşletmenin Tüm Borçlarından Sorumlu Olduğu )
İŞLETMENİN BORÇLARINDAN SORUMLULUK ( Ticari İşletmeyi Devralan BK'nun 179. Md. Kapsamında İşletmenin Tüm Borçlarından Sorumlu Olduğu - Devralan Devir Aldığı İşletmenin Gerçek Borçlarından Sorumlu Olduğu/Fazladan Yapılan Ödeme Davalıyı Bağlamayacağı )"
179Y17.HD2.11.2010E. 2010/5294 K. 2010/9208"İSTİHKAK DAVALARINDA MÜLKİYET KARİNESİ ( Üçüncü Kişi Davacı ve Borçlunun Malı Birlikte Elinde Bulundurduğu - 2004 S.K. Md. 97/a 'nın Borçlu Yararına Olduğu ve Aksinin Kanıtlanamadığı/Mevcut İlişkinin İşyeri Devri Niteliğinde Olduğu ve 2004 S.K. Md. 44 Koşullarına Uygun Yapılmadığı Davanın Reddi )
ÜÇÜNCÜ ŞAHSIN İSTİHKAK İDDİASI ( Haczin Kaldırılması Talebi/Üçüncü Kişi Davacı ve Borçlunun Malı Birlikte Elinde Bulundurduğu - İddianın 2004 S.K. Md. 97/a Uyarınca İspat Edilemediği İçin Borçu Yararına Düşünüleceği/İşyeri Devri Niteliğindeki İlişkinin 2004 S.K. Md. 44 Koşullarına Uygun Yapılmadığı - Taleplerin Reddedileceği )
MÜLKİYET KARİNESİ ( İstihkak Davalarında/Üçüncü Kişi Davacı ve Borçlunun Malı Birlikte Elinde Bulundurduğu - 2004 S.K. Md. 97/a 'nın Borçlu Yararına Olduğu ve Aksinin Kanıtlanamadığı/Mevcut İlişkinin İşyeri Devri Niteliğinde Olduğu ve 2004 S.K. Md. 44 Koşullarına Uygun Yapılmadığı Davanın Reddi )
HACZİN KALDIRILMASI TALEBİ ( Reddedileceği/Üçüncü Kişi Davacı ve Borçlunun Malı Birlikte Elinde Bulundurduğu - Davacının İstihkak İddialarını İspatlayamadığı )"
179Y17.HD28.10.2010E. 2010/7044 K. 2010/9063"İSTİHKAK DAVASI ( Haczin Borçlunun Huzurunda Yapıldığı ve Bu İş Yerinin Borçlu Tarafından İşletilirken Bir-Bir Buçuk Yıl Öncesinde Oğlu Olan Davacıya Devredildiği ve Yapılan İşlemin Muvazaalı Olduğu - Davanın Reddi Gerektiği )
MUVAZAALI İŞLEM ( İstihkak Davası - Haczin Borçlunun Huzurunda Yapıldığı ve Bu İş Yerinin Borçlu Tarafından İşletilirken Bir-Bir Buçuk Yıl Öncesinde Oğlu Olan Davacıya Devredildiği - Devralanın da İşletmenin Borçlarından Sorumlu Bulunduğundan Davanın Reddi Gerektiği )
HACZİN BORÇLUNUN HUZURUNDA YAPILMASI ( Bu İş Yerinin Borçlu Tarafından İşletilirken Bir-Bir Buçuk Yıl Öncesinde Oğlu Olan Davacıya Devredildiği ve Yapılan İşlemin Muvazaalı Olduğu - İstihkak Davasının Reddi Gerektiği )"
179Y17.HD26.10.2010E. 2010/3291 K. 2010/8812"İSTİHKAK İSTEMİ ( Borçluların Borçtan Kurtulmak ve İcra Takibini Sonuçsuz Bırakmak Amacı İle İşyerini Muvazaalı Olarak Davalıya Devrettiği - Davanın Kabulü İle Davalının İstihkak İddiasının Kaldırılmasına Karar Verilmesi Gerektiği )
MUVAZAALI İŞYERİ DEVRİ ( İstihkak İstemi - İhtiyati Haciz Kararından Sonra Resmi Hiçbir Belge ve Kayıt Bulunmaksızın İşyerini Devraldığını İddia Eden Davalının Borçlular İle Danışıklı İşlem Yaptığı/Davanın Kabulü Gerektiği )
RESMİ BELGE VE KAYIT ( İhtiyati Haciz Kararından Sonra Resmi Hiçbir Belge ve Kayıt Bulunmaksızın İşyerini Devraldığını İddia Eden Davalının Borçlular İle Danışıklı İşlem Yaptığı - İstihkak Davasının Kabulü Gerektiği )"
179Y17.HD19.10.2010E. 2010/3484 K. 2010/8529"HACZİN KALDIRILMASI İSTEMİ ( Dava Konusu Mahcuzların Borcun Doğumundan Sonra Herhangi Bir Geliri Olmayan Davacıya Kayınpederi Olan Borçlu Tarafından Bedelsiz Olarak Devredilmesinin Muvazaaya Dayalı Olduğu - Davanın Reddi Gerektiği )
MUVAZAALI DEVREDİLEN MAHCUZLAR ( Haczin Kaldırılması İstemi - Dava Konusu Mahcuzların Borcun Doğumundan Sonra Herhangi Bir Geliri Olmayan Davacıya Kayınpederi Olan Borçlu Tarafından Bedelsiz Olarak Devredilmesinin Muvazaaya Dayalı Olduğundan Davanın Reddi Gerektiği )
HACZEDİLEN HAYVANLAR ( Mahcuzların Borcun Doğumundan Sonra Herhangi Bir Geliri Olmayan Davacıya Kayınpederi Olan Borçlu Tarafından Bedelsiz Olarak Devredilmesinin Muvazaaya Dayalı Olması - İstihkak İddiasının Kabulü İle Haczin Kaldırılması İsteminin Kabulü Gerektiği )"
179Y17.HD18.10.2010E. 2010/8388 K. 2010/8437"HACZİN KALDIRILMASI VE TAZMİNAT İSTEMİ ( Dava Dışı Borçlu İle Davacı 3. Kişi Arasında Bir İşyeri Devir İşlemi Olmaması ve Olayın İsim Benzerliğinden Öte Aynı İş Yerinin Devamı Niteliğinde Olması ve Devir İşleminin Muvazaalı Bulunduğu/Davanın Reddi Gerektiği )
İŞYERİ DEVİR İŞLEMİNİN MUVAZAALI BULUNMASI ( Dava Dışı Borçlu İle Davacı 3. Kişi Arasında Bir İşyeri Devir İşlemi Olmaması ve Olayın İsim Benzerliğinden Öte Aynı İş Yerinin Devamı Niteliğinde Olması ve Devir İşleminin Muvazaalı Bulunduğu - Haczin Kaldırılması ve Tazminat İsteminin Reddi Gerektiği )
MUVAZAALI İŞLEM ( Haczin Kaldırılması ve Tazminat İstemi - Dava Dışı Borçlu İle Davacı 3. Kişi Arasında Bir İşyeri Devir İşlemi Olmaması ve Olayın İsim Benzerliğinden Öte Aynı İş Yerinin Devamı Niteliğinde Olması ve Devir İşleminin Muvazaalı Bulunduğu/Davanın Reddi Gerektiği )"
179Y17.HD11.10.2010E. 2010/4088 K. 2010/8038"İSTİHKAK İDDİASI ( Davalı 3. Kişi İle Davalı Borçlu Arasındaki İşlemin Ticari İşletmenin Devri Niteliğinde Olduğu ve Bu Durumda İİK'nun 44. Md. İle B.K'nun 179. Md.lerinin Uygulanması Gerektiği )
TİCARİ İŞLETMENİN DEVRİ ( İstihkak İddiası - Davalı 3. Kişi İle Davalı Borçlu Arasındaki İşlemin Ticari İşletmenin Devri Niteliğinde Olduğu ve Bu Durumda İİK'nun 44. Md. İle B.K'nun 179. Md.lerinin Uygulanması Gerektiği )"
179Y17.HD4.5.2010E. 2010/3230 K. 2010/4261"İSTİHKAK DAVASI ( Dava Konusu Taşınır Mallar Tesbit Raporu İle Sabit Olan Borçlu Şirkete Ait Adreste Haczedildiği - Mülkiyet Karinesi Borçlu Dolayısı İle Davalı Alacaklı Yararına Olduğu/Bu Yasal Karine Aksinin Davacı 3. Kişi Tarafından Kesin ve Güçlü Delilerle İspatlanması Gerektiği )
MÜLKİYET KARİNESİ ( Borçlu Dolayısı İle Davalı Alacaklı Yararına Olduğu/Bu Yasal Karine Aksinin Davacı 3. Kişi Tarafından Kesin ve Güçlü Delilerle İspatlanması Gerektiği - İstihkak Davası )
İŞYERİ DEVRİ ( İİK'nun 44. Md. Uygun Olarak Yapıldığı İddia ve İspat Edilemediği Gibi BK'nun 179. Md. Uyarınca İşyerini Devir Alan Davacı Devraldığı İşletmenin Borçlarından Sorumlu Olacağından Alacaklının Haklarını Etkilemeyeceği )"
179Y17.HD29.4.2010E. 2009/6968 K. 2010/4048"İSTİHKAK İDDİASININ REDDİ DAVASI (Alacaklı Yararına Tazminata Hükmedilebilmesi İçin İstihkak İddiasının Reddi İle Birlikte Teminat Karşılığı Takibin Ertelenmesi veya Satışın Durdurulması Kararı da Verilmiş Olması Gerektiği)
ERTELEME VE TAKİBİN DURMASI (İstihkak İddiasının Reddi Davası - Alacaklı Yararına Tazminata Hükmedilebilmesi İçin İstihkak İddiasının Reddi İle Birlikte Teminat Karşılığı Takibin Ertelenmesi veya Satışın Durdurulması Kararı da Verilmiş Olması Gerektiği)
TAKİBİN DURDURULMASI KARARI (İstihkak İddiasının Reddi Davası - Olayda Bulunmadığı - Alacaklı Yararına Tazminata Hükmedilebilmesi İçin Aranan Yasal Koşulların Oluşmadığı)"
179Y17.HD15.4.2010E. 2010/1777 K. 2010/3585"İSTİHKAK DAVASI ( Devralan Üçüncü Kişinin İşletmenin Borçlarından İki Yıl Süreyle Sorumlu Olduğu - Haciz Tutanaklarının Aksi İspat Edilinceye Kadar Geçerli Belgelerden Olduğu )
HACİZ TUTANAKLARI ( İstihkak Davası - Aksi İspat Edilinceye Kadar Haciz Tutanaklarının Geçerli Belgelerden Olduğu )
İŞLETME DEVRİ ( İşletmeyi Devralan Üçüncü Kişinin İşletmenin Borçlarından İki Yıl Süreyle Sorumlu Olduğu )"
179Y17.HD24.11.2009E. 2009/9431 K. 2009/7938"İSTİHKAK İDDİASI ( Borçlu Şirketin Ticareti Terk Ettiği ve Adres Değiştirdiğine Dair Ticaret Siciline Bir Bildirimde Bulunulmadığı - Devir Alan 3. Kişinin İşletmenin Borçlarından Sorumlu Olduğu )
TİCARETİ TERK ( Borçlu Şirketin Ticareti Terk Ettiği ve Adres Değiştirdiğine Dair Ticaret Siciline Bir Bildirimde Bulunulmadığı/Terk Koşullarının Oluşmadığı - İstihkak İddiası )
İŞLETMENİN DEVİR ALINMASI ( İstihkak İddiası/Devir Alan 3. Kişinin İşletmenin Borçlarından Sorumlu Olduğu - Borçlu Şirketin Ticareti Terk Ettiği ve Adres Değiştirdiğine Dair Ticaret Siciline Bir Bildirimde Bulunulmadığı )"
179Y17.HD17.9.2009E. 2009/6223 K. 2009/5551"İSTİHKAK DAVASI ( Taşınır Mallar Ödeme Emrinin Tebliğ Edildiği Borçluya Ait Kasa Fişi Kartvizit ve Ünvanının Bulunduğu Adreste ve Borçlunun İşçisinin Huzurunda Haczedildiği - Bu Durumda Mülkiyet Karinesi Borçlu ve Dolayısıyla Alacaklı Yararına Olduğu )
MÜLKİYET KARİNESİ ( İstihkak Davası - Taşınır Mallar Ödeme Emrinin Tebliğ Edildiği Borçluya Ait Kasa Fişi Kartvizit ve Ünvanının Bulunduğu Adreste ve Borçlunun İşçisinin Huzurunda Haczedildiği/Bu Durumda Mülkiyet Karinesi Borçlu ve Dolayısıyla Alacaklı Yararına Olduğu )
İŞYERİ DEVRİ ( İşyerinin Girişinde Halen İşyerini Devreden Borçlunun Unvanın Bulunması Borçlunun İşçisine Ödeme Emrinin Tebliğ Edilmiş Olması Alacaklıdan Mal Kaçırmak İçin Danışıklı Olarak İşyerinin Devredildiğini Gösterdiği - İstihkak Davası )
DANIŞIKLI İŞLEMLER ( İstihkak Davası - İşyerinin Girişinde Halen İşyerini Devreden Borçlunun Unvanın Bulunması Borçlunun İşçisine Ödeme Emrinin Tebliğ Edilmiş Olması Danışıklı Olarak İşyerinin Devredildiğini Gösterdiği )"
179Y9.HD20.11.2008E. 2007/30085 K. 2008/31543"İŞLETMENİN DEVRALINMASI ( Devredenin Devir Tarihindeki Süre İle Sınırlı Olmak Üzere Sorumlu Olduğu - İki Yıllık Sürenin Dolmadığı )
SINIRLI SORUMLULUK ( İşyeri Devri/İşçi Alacakları - Devredenin Devir Tarihindeki Süre İle Sınırlı Olmak Üzere Sorumlu Olduğu/İki Yıllık Sürenin Dolmadığı )"
179Y11.HD3.11.2008E. 2008/11508 K. 2008/12084"BONOLARIN VE PTT ÖDEMELERİNİN DAVACI DEFTERLERİNDE YER ALMAMASI ( Bonoların Geçerliliğini Etkilemediği )
BONOLARIN GEÇERLİLİĞİ ( Bonoların ve PTT Ödemelerinin Davacı Defterlerinde Yer Almaması Bonoların Geçerliliğini Etkilemediği )
BONO BORCUNDAN SORUMLULUK ( Davalının Bono Borçlarını Üstlendiği Kanıtlanmış Olup Bunun Aksini Davalının Kanıtlayamadığı - Davanın Mal Alış Verişi Temeline Oturtulmasının Doğru Olmadığı )
PTT ÖDEMELERİ ( Davacı Defterlerinde Yer Almaması Bonoların Geçerliliğini Etkilemediği )"
179Y21.HD14.10.2008E. 2007/22203 K. 2008/15760"İŞLETMENİN DEVRİ ( İstihkak Davası/Davacının Borçlunun Kardeşi Olup Önceden Borçluya Ait Olan İşyerinde Borç Doğumundan Sonra Faaliyete Başladığı - Devrin Muvazaalı Olduğunun Kabul Edileceği )
TİCARETİ TERK ( İstihkak Davası/Davacının Borçlunun Kardeşi Olup Önceden Borçluya Ait Olan İşyerinde Borç Doğumundan Sonra Faaliyete Başladığı - Devrin Muvazaalı Olmadığı Düşünülse Dahi Devralan Davacının Borçtan Sorumlu Olacağı )
İSTİHKAK DAVASI ( Davacının Borçlunun Kardeşi Olup Önceden Borçluya Ait Olan İşyerinde Borç Doğumundan Sonra Faaliyete Başladığı - Devrin Muvazaalı Olmadığı Düşünülse Dahi Devralan Davacının Borçtan Sorumlu Olacağı )"
179Y9.HD16.6.2008E. 2008/20332 K. 2008/15696"KIDEM TAZMİNATI ( İşyeri Devri Halinde Devreden İşverenin Kendi Dönemi ve Devir Tarihindeki Ücret ile Sınırlı Olarak Sorumlu Olduğu - İşyeri Devrinde 1475 Sayılı Yasanın 14/2. Maddesinde Öngörülen İki Yıllık Süre Sınırlamasının Kıdem Tazminatı İçin Sözkonu Olmadığı )
İŞYERİ DEVRİNDE İŞVERENİN SORUMLULUĞU ( Devreden İşverenin Kıdem Tazminat İçin Kendi Dönemi ve Devir Tarihindeki Ücret ile Sınırlı Olarak Sorumlu Olduğu - Feshe Bağlı İhbar Tazminatı ve Kullanılmayan İzin Ücretlerinde Son İşverenin Sorumlu Olduğu )
İŞÇİLİK ALACAKLARI ( İşyeri Devrinde Feshe Bağlı İhbar ve Kullanmayan İzin Ücretlerinden Sorumluluğun Son İşverene Ait Olduğu - İşyeri Devri Tarihine Kadar Doğmuş Ücret Fazla Çalışma Genel Bayram ve Hafta Tatili Ücretlerinden İki Yıl Süreyle Devredenin Devralanla Müşterek Mütesilsil Sorumlu Olduğu )
İŞYERİNİN DEVRİ ( Fesih Niteliğinde Olmadığı İşçiye Haklı Fesih İmkanı Vermediği İşçinin Devir sebebiyle Feshe Bağlı Haklarını İsteyemeyeceği - İşyeri Devri Nedeniyle Devreden İşverinin Devralan İşverenle Birlikte Sorumlu Olduğu )"
179Y21.HD12.6.2008E. 2008/2789 K. 2008/8986"ÖLÜMLÜ İŞ KAZASI ( Davacı Murisinin Çalıştığı İşletmenin Devredildiği/Devirde İki Yıl Boyunca Devredenin de Devralanla Birlikte Sorumlu Olacağı - Davacının Müteselsil Borçlulardan Biri veya Diğeri Aleyhine Dava Açabileceği )
İŞLETMENİN DEVREDİLDİĞİNE İLİŞKİN İLAN ( Ölümlü İş Kazası/Davacı Murisinin Çalıştığı İşletmenin Devredildiği - Devrin İlan Edilip Edilmediğinin Araştırılacağı )
DEVREDİLEN İŞLETMEDE SORUMLULUK ( Ölümlü İş Kazası/Davacı Murisinin Çalıştığı İşletmenin Devredildiği - Devirde İki Yıl Boyunca Devredenin de Devralanla Birlikte Sorumlu Olacağı/Devrin İlan Edilip Edilmediğinin Araştırılacağı )
MÜTESELSİL SORUMLULUK ( Ölümlü İş Kazası/Davacı Murisinin Çalıştığı İşletmenin Devredildiği - Devirde İki Yıl Boyunca Devredenin de Devralanla Birlikte Sorumlu Olacağı/Davacının Müteselsil Borçlulardan Biri veya Diğeri Aleyhine Dava Açabileceği )"
179Y9.HD26.5.2008E. 2007/17340 K. 2008/12480"KIDEM VE İHBAR TAZMİNATI ( Davalı İşyeri Gerçek Kişi Adına Kayıtlı İken Şirketleşme Sonucu Tüzel Kişiye Devredildiği - Dairemizin Kararlılık Kazanan Uygulaması Gereği İşyerinin Şirketleşmesi Hizmet Aktinin Devri Niteliğinde Olduğu )
İŞYERİNİN DEVRİ ( İşyerinin Şirketleşmesi Hizmet Aktinin Devri Niteliğinde Olduğu - Davalı Şirket Fesih Tarihinde 1475 S. İş Kanunun Yürürlükte Olduğundan Borçlar Kanunun 179 ve 180. Md. Uyarınca Devirden Önceki Süreden Sorumlu Oldukları )
HİZMET AKTİNİN DEVRİ ( İşyerinin Şirketleşmesi - Davalı İşyeri Gerçek Kişi Adına Kayıtlı İken Şirketleşme Sonucu Tüzel Kişiye Devredildiği )"
179YHGK14.5.2008E. 2008/19-355 K. 2008/372"MÜTESELSİL SORUMLULUK ( Bir İşletmenin Devrinde Önceki Borçlunun Devralanla Birlikte İki Yıl Süreyle İşletmenin Borçlarından Müteselsilen Sorumlu Bulunduğu )
İŞLETMENİN DEVRİ ( Devrinde Önceki Borçlunun Devralanla Birlikte İki Yıl Süreyle İşletmenin Borçlarından Müteselsilen Sorumlu Bulunduğu )
İTİRAZIN İPTALİ ( Borç Tamamen Ödeninceye Kadar Müteselsil Borçluların Sorumluluklarının Devam Ettiği - Ön Sözleşme ve Satış Sözleşmelerinin Bankanın Bilgisi Dahilinde Yapılması Bankanın Borçtan Dolayı Davalıları İbra Ettiği Şeklinde Yorumlanamayacağı )
İBRA ( İtirazın İptali - Borç Tamamen Ödeninceye Kadar Müteselsil Borçluların Sorumluluklarının Devam Etiği/Ön Sözleşme ve Satış Sözleşmelerinin Bankanın Bilgisi Dahilinde Yapılması Bankanın Borçtan Dolayı Davalıları İbra Ettiği Şeklinde Yorumlanamayacağı )"
179Y13.HD7.5.2008E. 2008/56 K. 2008/6260"ŞİRKET BİRLEŞMESİ ( Önceki Şirketin Aktif ve Pasifleri Tümü İle Yeni Şirkete Geçeceği - Kayden İki Ayrı Tüzel Kişiliğin Olması Fiili Birleşme Karşısında Bir Şey İfade Etmediği )
KÜLLİ HALEFİYET ( Sonradan Ticari İşletmeyi Devralan Şirket Daha Önceki Şirketin Borçlarından Sorumlu Olduğu - İlam Borçlusunun Borçlarından da Külli Halefiyet Kuralları Gereğince Davalı Şirket Sorumlu Olduğu )
ÖNCEKİ ŞİRKETİN BORÇLARINDAN SORUMLULUK ( Sonradan Ticari İşletmeyi Devralan Şirketin Sorumlu Olduğu - İlam Borçlusunun Borçlarından da Külli Halefiyet Kuralları Gereğince Davalı Şirket Sorumlu Olduğu )
İLAM BORÇLARI ( Sonradan Ticari İşletmeyi Devralan Şirket Daha Önceki Şirketin Borçlarından Sorumlu Olduğu - İlam Borçlusunun Borçlarından da Külli Halefiyet Kuralları Gereğince Davalı Şirket Sorumlu Olduğu )"
179Y10.HD29.4.2008E. 2008/5128 K. 2008/4888"VARLIK SATIŞI YOLUYLA DEVİR ( Uygun Bir Devir İşlemi Olarak Gerçekleşmediği - Öncesindeki İş Kazası Nedeniyle Tüm Ödemelerin Tazmini Amacıyla Davalı Şirkete Husumet Yöneltilemeyeceği )
KURUMUN RÜCU ALACAĞI ( Varlık Satışı Yoluyla Devir/Uygun Bir Devir İşlemi Olarak Gerçekleşmediği - Öncesindeki İş Kazası Nedeniyle Tüm Ödemelerin Tazmini Amacıyla Davalı Şirkete Husumet Yöneltilemeyeceği )"
179Y21.HD22.4.2008E. 2007/12936 K. 2008/6367"ÜÇÜNCÜ KİŞİNİN İSTİHKAK DAVASI ( Danışıklı İşyeri Devri Alacaklının Haklarını Etkilemediği - Borçlunun Devri Kayıtlı Olduğu Ticaret Siciline Bildirerek İlan Ettiği ve Mal Beyanı Verdiğine İlişkin Dosyada Hiçbir Kanıt Olmadığından Davanın Reddi Gereği )
DANIŞIKLI İŞYERİ DEVRİ ( Alacaklının Haklarını Etkilemediği - Borçlunun Devri Kayıtlı Olduğu Ticaret Siciline Bildirerek İlan Ettiği ve Mal Beyanı Verdiğine İlişkin Dosyada Hiçbir Kanıt Olmadığından 3. Kişinin İstihkak Davasının Reddi Gereği )
İŞYERİNİN MUVAZAALI DEVREDİLMESİ ( Alacaklının Haklarını Etkilemediği - Borçlunun Devri Kayıtlı Olduğu Ticaret Siciline Bildirerek İlan Ettiği ve Mal Beyanı Verdiğine İlişkin Dosyada Hiçbir Kanıt Olmadığından 3. Kişinin İstihkak Davasının Reddi Gereği )"
179Y9.HD15.4.2008E. 2007/38765 K. 2008/8785"İŞÇİLİK ALACAKLARININ TAHSİLİ ( Eski Yasanın Yürürlükte Olduğu Döneme İlişkin - Borçlar Kanunu'ndaki Genel Hükümlerinin Uygulanması Gerektiği/İşletmenin Devri Halinde Devir Anında Doğmuş Bulunan Tüm Hak ve Borçlar Devralana Geçeceği )
ESKİ İŞ KANUNU'NUN YÜRÜRLÜKTE OLDUĞU DÖNEME İLİŞKİN UYUŞMAZLIK ( Borçlar Kanunu'ndaki Genel Hükümlerinin Uygulanması Gerektiği - İşletmenin Devri Halinde Devir Anında Doğmuş Bulunan Tüm Hak ve Borçlar Devralana Geçeceği )
İŞLETMENİN DEVRİ ( İşletmenin Devri Halinde Devir Anında Doğmuş Bulunan Tüm Hak ve Borçlar Devralana Geçeceği - Devrin İhbar ve İlan Tarihinden İtibaren İki Yıl Süreyle Devreden de Devralan İle Birlikte Müteselsilen Sorumlu Olduğu )
MÜTESELSİL SORUMLULUK ( İşletmenin Devri Halinde Devir Anında Doğmuş Bulunan Tüm Hak ve Borçlar Devralana Geçeceği - Devrin İhbar ve İlan Tarihinden İtibaren İki Yıl Süreyle Devreden de Devralan İle Birlikte Müteselsilen Sorumlu Olduğu )"
179Y21.HD10.4.2008E. 2007/10704 K. 2008/5578"TASARRUFUN İPTALİ DAVASI ( Borçlular İle Davacı–Karşı Davalı Üçüncü Kişi Arasındaki İlişki Ticari İşletme Devri Niteliğinde Bulunduğundan İcra ve İflas Kanunu'nun 44. ve Borçlar Kanunu'nun 179. Maddelerinin Uygulanması Gerektiği )
ÜÇÜNCÜ KİŞİNİN İSTİHKAK İDDİASI ( Borçlular İle Davacı–Karşı Davalı Üçüncü Kişi Arasındaki İlişki Ticari İşletme Devri Niteliğinde Bulunduğundan İcra ve İflas Kanunu'nun 44. ve Borçlar Kanunu'nun 179. Maddelerinin Uygulanması Gerektiği )
TİCARİ İŞLETME DEVRİ ( Devir Alacaklının Haklarını Etkileyemeyeceği Gibi Devralan Davacı-Karşı Davalı Üçüncü Kişi de Borçlar Kanunu'nun 179. Maddesi Gereği İşletmenin Borçlarından Sorumlu Olduğu )"
179Y9.HD6.3.2008E. 2008/3144 K. 2008/3849"İŞYERİNİN DEVRİ ( Devralan İşverenin Önceki İşverenin Döneminde Doğan Alacaklardan da Sorumlu Olduğu - Fazla Çalışma Dini ve Resmi Bayram Alacakları )
İŞYERİNİ DEVRALAN İŞVERENİN SORUMLULUĞU ( Fazla Çalışma Dini ve Resmi Bayram Alacaklarında Devralan İşverenin Önceki İşverenin Döneminde Doğan Alacaklardan da Sorumlu Olduğu )
İŞÇİLİK ALACAKLARI ( İşyerini Devralan İşverenin Devreden İşveren Döneminde Doğan Fazla Çalışma Dini veResmi Bayram Alacaklarından Sorumlu Olduğu )"
179YHGK17.10.2007E. 2007/21-664 K. 2007/745"İŞ KAZASI NEDENİNE DAYALI MADDİ TAZMİNAT ( Malvarlığının veya İşletmenin Devrinin İlan Edilmediği Belirgin Olup Alacaklıya İhbar Edildiği de Kanıtlanmadığı - Husumetin Doğru Yöneldiğinin Kabulü ile İşin Esasının Araştırılması Gerektiği )
MALVARLIĞININ VEYA İŞLETMENİN DEVRİ ( Nakledilmiş Sayılabilmesi İçin Bunun Alacaklılara İhbar veya İlanı Gerektiği - İş Kazası Nedenine Dayalı Maddi Tazminat )
İHBAR VE İLAN ( Malvarlığının veya İşletmenin Devrinin İlan Edilmesi Halinde İhbar veya İlandan İtibaren İki Yıl Boyunca İşletmeyi ya da Malvarlığını Devreden Devralanla Birlikte Müteselsil Borçlu Olacağı )
HUSUMET ( Malvarlığının veya İşletmenin Devrinin İlan Edilmediği Belirgin Olup Alacaklıya İhbar Edildiği de Kanıtlanmadığı - Husumetin Doğru Yöneldiğinin Kabulü ile İşin Esasının Araştırılması Gerektiği )
MÜTESELSİL SORUMULUK ( Malvarlığının veya İşletmenin Devrinin İlan Edilmesi Halinde İhbar veya İlandan İtibaren İki Yıl Boyunca İşletmeyi ya da Malvarlığını Devreden Devralanla Birlikte Müteselsil Borçlu Olacağı - İş Kazası Nedeniyle Tazminat )"
179Y21.HD10.4.2007E. 2006/12344 K. 2007/6279"İSTİHKAK İDDİASININ REDDİ TALEBİ ( Borçlunun Devri Kayıtlı Olduğu Ticaret Siciline Bildirerek İlan Ettiği ve Mal Beyanı Verdiğine İlişkin Kanıt Bulunmadığı - Devrin Alacaklıların Haklarını Etkilemeyeceği/Devralanın Sorumlu Olacağı )
İŞLETMENİN BORÇLARI ( İstihkak İddiasının Reddi Talebi - Borçlunun Devri Kayıtlı Olduğu Ticaret Siciline Bildirerek İlan Ettiği ve Mal Beyanı Verdiğine İlişkin Kanıt Bulunmadığı/Devralanın Sorumlu Olacağı )
DEVİR ALANIN SORUMLULUĞU ( İstihkak İddiasının Reddi Talebi - Borçlunun Devri Kayıtlı Olduğu Ticaret Siciline Bildirerek İlan Ettiği ve Mal Beyanı Verdiğine İlişkin Kanıt Bulunmadığı/İşletmenin Borçlarından Sorumlu Olacağı )"
179Y11.HD13.3.2007E. 2005/12697 K. 2007/4346"ANTREPO ÜCRETİNİN TAHSİLİ TALEBİ ( Davacının Dava Dışı Kooperatiften Depoyu Devraldığına Dair Sözleşme Sunamadığı - Dava Dışı Kooperatifin Mahkemeye Hitaben Yazdığı Devri Onaylayan Yazının İşletmenin Devrini Kabul Etmeye Yeterli Olamayacağı/Davalının Husumet İtirazının Değerlendirileceği )
İŞLETME DEVRİ ( Antrepo Ücretinin Tahsili Talebi - Davacının Dava Dışı Kooperatiften Dava Konusu Depoyu Devraldığına Dair Sözleşme Sunamadığı/Dava Dışı Kooperatifin Mahkemeye Hitaben Yazdığı Devri Onaylayan Yazının İşletmenin Devrini Kabul Etmeye Yeterli Olamayacağı )
DEVİR SÖZLEŞMESİ ( Antrepo Ücretinin Tahsili Talebi - Davacının Dava Dışı Kooperatiften Dava Konusu Depoyu Devraldığına Dair Sözleşme Sunamadığı/Dava Dışı Kooperatifin Mahkemeye Hitaben Yazdığı Devri Onaylayan Yazının İşletmenin Devrini Kabul Etmeye Yeterli Olamayacağı )
AKTİF HUSUMET EHLİYETİ ( Antrepo Ücretinin Tahsili Talebi/Davacının Dava Dışı Kooperatiften Depoyu Devraldığına Dair Sözleşme Sunamadığı - Davalının Husumet İtirazının Değerlendirileceği )"
179Y15.HD27.2.2007E. 2006/7545 K. 2007/1231"KAMU ALACAĞININ ÖDENMESİNİ ENGELLEMEK ( Amme Alacağının Tahsiline İmkan Bırakmamak Amacıyla Yapılan Tasarrufların ve Borçlunun Maksadını Bilen veya Bilmesi Lazım Gelen Kimselerle Yapılan Muamelelerin Hükümsüz Olduğu )
TASARRUFUN İPTALİ ( Amme Alacağının Tahsiline İmkan Bırakmamak Amacıyla Yapılan Tasarrufların ve Borçlunun Maksadını Bilen veya Bilmesi Lazım Gelen Kimselerle Yapılan Muamelelerin Hükümsüz Olduğu )
AMME ALACAĞININ TAHSİLİNE İMKAN BIRAKMAMAK AMACIYLA YAPILAN TASARRUFLAR ( Borçlunun Maksadını Bilen veya Bilmesi Lazım Gelen Kimselerle Yapılan Muamelelerin Hükümsüz Olduğu )"
179YHGK15.11.2006E. 2006/10-722 K. 2006/730"İŞ KAZASI İLE OLUŞAN MALULİYETİN TESPİTİ ( Ticaret Sicili Kayıtlarının 3. Kişiler Hakkında İlam Takip Eden İş Gününden İtibaren Hüküm İfade Edeceği )
MALULİYETİN TESPİTİ ( İş Kazası İle Oluşan - Ticaret Sicili Kayıtlarının 3. Kişiler Hakkında İlam Takip Eden İş Gününden İtibaren Hüküm İfade Edeceği )
İŞLETMENİN DEVRİ ( Husumetin Dava Tarihinden Önce Tüzel Kişilik Kazanmış Olan A.Ş.'ne Yöneltilmesi Zorunlu Olduğu )
HUSUMET ( Ticaret Sicili Kayıtları Üçüncü Kişiler Hakkında İlam Takip Eden İş Gününden İtibaren Hüküm İfade Edeceği - İş Kazası İle Oluşan Maluliyetin Tespiti )"
179Y9.HD5.10.2006E. 2006/4720 K. 2006/25950"İŞYERİ DEVRİ ( Davalının B.K.'nun 179. m. Anlamında Davalı İşyerini Devralmış Olduğu Anlaşıldığından Davacının Alacaklarından Devralan İşveren Olarak Sorumlu Olduğu )
İŞYERİ DEVRİNİN ARAŞTIRILMASI ( Davacının Alacaklarından Devralan İşveren Olarak Sorumlu Olduğu )
DEVRALAN İŞVERENİN SORUMLULUĞU ( Davalı İşyerini Devralmış Olduğu Anlaşıldığından Davacının Alacaklarından Devralan İşveren Olarak Sorumlu Olduğu )"
179Y11.HD13.7.2006E. 2005/7563 K. 2006/8396"İŞ KAZASI SONUCU MANEVİ TAZMİNAT ( Rücuan Tazminat - Bir İşletmeyi Aktif ve Pasifiyle Birlikte Devralan Kimse O İşletmenin Borçlarından Sorumlu Olacağı/Devralan Kendisi Tarafından Bilinmeyen Borçlardan Dolayı Dahi Sorumlu Olduğu )
RÜCUAN TAZMİNAT ( Bir İşletmeyi Aktif ve Pasifiyle Birlikte Devralan Kimse O İşletmenin Borçlarından Sorumlu Olacağı - Devralan Kendisi Tarafından Bilinmeyen Borçlardan Dolayı Dahi Sorumlu Olduğu )
İŞLETMENİN DEVREDİLMESİ ( İş Kazası Sonucu Manevi Tazminat - Bir İşletmeyi Aktif ve Pasifiyle Birlikte Devralan Kimse O İşletmenin Borçlarından Sorumlu Olacağı/Devralan Kendisi Tarafından Bilinmeyen Borçlardan Dolayı Dahi Sorumlu Olduğu )
MANEVİ TAZMİNAT ( İş Kazası Sonucu Rücuan Tazminat - Bir İşletmeyi Aktif ve Pasifiyle Birlikte Devralan Kimse O İşletmenin Borçlarından Sorumlu Olacağı/Devralan Kendisi Tarafından Bilinmeyen Borçlardan Dolayı Dahi Sorumlu Olduğu )"
179Y11.HD10.7.2006E. 2005/7945 K. 2006/8207"PROTOKOL VE HİSSE DEVRİNDEN ÖNCE DOĞMUŞ BORÇLARDAN SORUMLULUK ( Protokol Hükümleri Gereğince Yarısından Davalının Sorumlu Tutulması Gerektiği )
HİSSE DEVRİNDEN ÖNCE DOĞMUŞ BORÇ ( Protokol Hükümleri Gereğince Yarısından Davalının Sorumlu Tutulması Gerektiği )
ŞİRKET BORÇLARINDAN SORUMLULUK ( Protokol ve Hisse Devrinden Önce Doğmuş Borçlardan Protokol Hükümleri Gereğince Yarısından Davalının Sorumlu Tutulması Gerektiği )"
179Y9.HD13.3.2006E. 2005/26634 K. 2006/6028"İŞYERİNİN DEVRİ ( İşçilik Alacakları - Davacının Üç Davalının Birlikte Sorumlu Tutulmasını Talep Etmesi/Davacı İddiası Doğrultusunda Araştırma Yapılmaması - BK. Md. 179'un Uygulanıp Uygulanmayacağı Tespit Edilip Sonucuna Göre Karar Verilmesi Gereği )
HUSUMET ( İşçilik Alacakları/İşyerinin Devri - BK. Md. 179'un Uygulanıp Uygulanmayacağı Tespit Edilip Sonucuna Göre Karar Verilmesi Gereği/Davacının Üç Davalının Birlikte Sorumlu Tutulmasını Talep Etmesi )
KIDEM TAZMİNATI ( İşyerinin Devri/BK. Md. 179'un Uygulanıp Uygulanmayacağı Tespit Edilip Sonucuna Göre Karar Verilmesi Gereği - Davacının Üç Davalının Birlikte Sorumlu Tutulmasını Talep Etmesi/Davacı İddiası Doğrultusunda Araştırma Yapılmaması )"
179YHGK1.3.2006E. 2006/9-51 K. 2006/27"ALACAK DAVASI ( İş Sözleşmesinin Devredilmesi - Bu Belge İş Şartlarında Esaslı Bir Değişikliği İfade Etmekte Olup Davacı İşçinin Kıdem Tazminatı Hakkı Kazandığının Kabulü Gereği )
KIDEM TAZMİNATI ( İş Sözleşmesinin Devredilmesi - Bu Belge İş Şartlarında Esaslı Bir Değişikliği İfade Etmekte Olup Davacı İşçinin Kıdem Tazminatı Hakkı Kazandığının Kabulü Gereği )
İŞ SÖZLEŞMESİNİN DEVRİ ( İş Şartlarında Esaslı Bir Değişikliği İfade Etmekte Olup Davacı İşçinin Kıdem Tazminatı Hakkı Kazandığının Kabulü Gereği )
İŞ ŞARTLARINDA ESASLI DEĞİŞİKLİK ( İş Sözleşmesinin Devredilmesi Halinde - Davacı İşçinin Kıdem Tazminatı Hakkı Kazandığı )"
179Y10.HD8.12.2005E. 2005/12044 K. 2005/12916"RÜCUAN TAZMİNAT ( İşverenin İşletmeyi Sonradan Devretmesi - Muaccel Kurum Alacağı İçin Devir Keyfiyetinin İhbar ya da İlan Tarihinden Sonradan Muaccel Olacak Rücu Alacağı İçin İse Muacceliyet Tarihinden İtibaren İki Yıl Müddetle Devralanla Birlikte Müteselsilen Sorumlu Olduğu )
İŞ VERENİN SORUMLULUĞU ( İşletmeyi Sonradan Devretmesi - Muaccel Kurum Alacağı İçin Devir Keyfiyetinin İhbar ya da İlan Tarihinden Sonradan Muaccel Olacak Rücu Alacağı İçin İse Muacceliyet Tarihinden İtibaren İki Yıl Müddetle Devralanla Birlikte Müteselsilen Sorumlu Olduğu )
MÜTESELSİL SORUMLULUK ( İşverenin İşletmeyi Sonradan Devretmesi - Muaccel Kurum Alacağı İçin Devir Keyfiyetinin İhbar ya da İlan Tarihinden Sonradan Muaccel Olacak Rücu Alacağı İçin İse Muacceliyet Tarihinden İtibaren İki Yıl Müddetle Devralanla Birlikte Olduğu )
İŞVERENİN İŞLETMEYİ SONRADAN DEVRETMESİ ( Muaccel Kurum Alacağı İçin Devir Keyfiyetinin İhbar ya da İlan Tarihinden Sonradan Muaccel Olacak Rücu Alacağı İçin İse Muacceliyet Tarihinden İtibaren İki Yıl Müddetle Devralanla Birlikte Müteselsilen Sorumlu Olduğu )"
179Y21.HD29.11.2005E. 2005/12178 K. 2005/12345"3.KİŞİNİN İSTİHKAK DAVASI ( Takip Dayanağı Borç Devredilen İşyerinin İşletmesine İlişkin Olduğundan Devralan 3. Kişi İşletmenin Borçlarından Sorumlu Olduğu - Davanın Reddi Gerektiği )
İŞLETMENİN DEVREDİLMESİ ( Borcun Doğumundan Takipler Haftası Ödeme Emri Tebliğinden Sonra Borçlular Haciz Adresini Tamamen Boşaltması ve Davacının Binayı İşletmeye Başlaması Hallerinde Sözkonusu Olduğu )
DEVREDİLEN İŞYERİNİN İŞLETMESİNE İLİŞKİN BORÇ ( 3. Kişi İşletmenin Borçlarından Sorumlu Olduğu - 3.Kişinin İstihkak Davasının Reddi Gereği )
BORCUN DEVREDİLMESİ ( Takip Dayanağı Borç Devredilen İşyerinin İşletmesine İlişkin Olduğundan Devralan 3. Kişi İşletmenin Borçlarından Sorumlu Olduğu - 3.Kişinin İstihkak Davasının Reddi Gereği )"
179Y21.HD17.10.2005E. 2005/3206 K. 2005/9598"İSTİHKAK DAVASI ( Tasarrufun İptali Davası - Bir Ticari İşletmenin Devri Halinde İşyerini Borcun Doğumundan Sonra Devralan Şahsın Borçlunun Alacaklarını Izrar Kastını Bildiği ve Borçlunun da Izrar Kastıyla Hareket Ettiği Kabul Olunduğu )
TİCARİ İŞLETMENİN DEVRİ ( İşyerini Borcun Doğumundan Sonra Devralan Şahsın Borçlunun Alacaklarını Izrar Kastını Bildiği ve Borçlunun da Izrar Kastıyla Hareket Ettiği Kabul Olunduğu - Tasarrufun İptali )
IZRAR KASTIYLA HAREKET ( 3. Kişi Bu Karinenin Aksini Ancak İptal Davasını Açan Alacaklıya Devir Tarihinde Devri Satışlarının da En Az 3 Ay Evvel Keyfiyetin Yazılı Olarak Bildirildiğini veya Ticari İşletmenin Bulunduğu Yerde Görülebileceği )
KARİNENİN AKSİNİ İSPAT ( Ticari İşletmenin Bulunduğu Yerde Görülebilir Levhaları Asmakla Birlikte Ticaret Sicil Gazetesinde Bu Olmadığı Takdirde Tüm Alacaklıların Öğrenmelerini Sağlayacak Şekilde Uygun Vasıtalarla İlan Edildiği İspat Edilirse )"
179Y21.HD26.9.2005E. 2005/2921 K. 2005/8294"3. KİŞİNİN İSTİHKAK İDDİASININ KALDIRILMASI TALEBİ ( Borçlu Şirketin İşyerini Borcun Doğumundan Sonra Devretmesi - Ticari İşletmeyi Devralan Borçlardan Sorumlu Olduğu )
TİCARETİ TERK EDEN TACİRİN SORUMLULUĞU ( Onbeş Gün İçinde Keyfiyeti Ticaret Siciline Bildirmek Aktif ve Pasiflerini Gösteren Mal Beyanında Bulunmak Zorunda Olduğu - Aksi Halde Devir Alacaklının Haklarını Etkilemediği )
İŞYERİNİN DEVRİ HALİNDE BORÇLARDAN SORUMLULUK ( Devralan Kişinin Sorumlu Olduğu - Üçüncü Kişinin İstihkak İddiasının Kaldırılması Talebi )"
179Y19.HD11.7.2005E. 2004/11242 K. 2005/7844"İŞLETME DEVRİ ( Ödemelerin Yapıldığı Çekin Cirantasının Davalı Hamilin de Davacı Olduğunun Nazara Alınması Gereği - Taraflar Arasında Başka Borç İlişkisi Bulunmadığından Ödemenin Devir Bedeline Karşılık Yapıldığının Kabulü Gereği )
ALACAK VE MENFİ TESPİT DAVASI ( Taraflar Arasında Başka Borç İlişkisi Bulunmadığından Çekle Yapılan Ödemenin Mahsubu Gereği )"
179Y21.HD28.6.2005E. 2005/4695 K. 2005/6845"İSTİHKAK TALEBİ ( Kural Olarak İşyeri Devrinde Devralan Devredenin Borçlarından Sorumlu Olduğu )
İŞ YERİ DEVRİ ( Devralan Devredenin Borçlarından Sorumlu Olduğu - Üçüncü Kişinin İstihkak Talebi )
HACİZ SIRASINDA BORÇLU ŞİRKETİN DEVRALINMASI ( Devralan Devredenin Borçlarından Sorumlu Olduğu - Üçüncü Kişinin İstihkak Talebi )"
179Y21.HD1.3.2005E. 2005/1077 K. 2005/1752"İSTİHKAK DAVASI ( Borcun Doğumundan Sonra Gerçekleştirilen Örtülü Ticari İşletme Devri - Ticareti Terk Etmek ve İşyerini Devretmenin Belli Koşullara Bağlı Olduğu )
ÖRTÜLÜ TİCARİ İŞLETME DEVRİ ( 3.Kişinin İstihkak Davası - Ticareti Terk Etmek ve İşyerini Devretmenin Belli Koşullara Bağlı Olduğu/Alacaklıların Haklarını Etkilemeyeceği )
İŞYERİNİ DEVRETMEK VE TİCARETİ TERK ETMEK ( Belli Koşullara Bağlı Olduğu - Borcun Doğumundan Sonra Gerçekleştirilen Örtülü Ticari İşletme Devri/Devir Alanın da İşletmenin Borçlarından Sorumlu Bulunduğu )
İŞLETMENİN BORÇLARINDAN SORUMLULUK ( Borcun Doğumundan Sonra Gerçekleştirilen Örtülü Ticari İşletme Devri - İstihkak Davasının Reddi Gereği )"
179YHGK23.2.2005E. 2005/19-90 K. 2005/97"MENFİ TESBİT VE İSTİRDAT TALEBİ ( Elektrik Aboneliği İçin Başvuran Davacıdan Elektrik Verilmeyeceği Söylenerek Önceki Aboneden Kalan Elektrik Borcunun Tahsili - İşyerini Kiralayan Davacının İşletmeyi Devralmış Sayılamayacağı ve Önceki Abonenin Borcundan Sorumlu Tutulamayacağı )
ELEKTRİK ABONELİĞİ İÇİN ÖNCEKİ ABONENİN ELEKTRİK BORCUNUNU ÖDEMEK ZORUNDA BIRAKILAN DAVACI ( İstirdat ve Bu Nedenle Düzenlediği Bonolardan Dolayı Menfi Tesbit Talebi - İşyerini Kiralayan Davacının İşletmeyi Devralmış Sayılamayacağı ve Önceki Abonenin Borcundan Sorumlu Tutulamayacağı )
KİRA SÖZLEŞMESİYLE İŞYERİNİ KULLANMAYA BAŞLAYAN ŞİRKET ( İşletmeyi Devralmış Sayılmayacağı ve Önceki Abonenin Elektrik Borcundan Sorumlu Tutulamayacağı - Önceki Abonenin Elektrik Borcu Kendisine Ödettirilen Davacının İstirdat Talebi )
İSTİRDAT TALEBİ ( Kiraladığı İşyerinde Elektrik Aboneliği İçin Yaptığı Başvuru Üzerine Önceki Abonenin Borcunu Ödemek Zorunda Bırakılan Davacının - İşletmenin Devrinin Sözkonusu Olmaması )"
179Y21.HD7.12.2004E. 2004/7854 K. 2004/10800"İSTİHKAK İDDİASININ REDDİ DAVASI ( Borçlunun İşyerini Hacizden Bir Gün Sonra Devretmesinin Muvazaalı İşlem Niteliği )
İŞYERİ DEVRİNİN MUVAZAALI OLMASI ( Borçlunun İşyerini Hacizden Bir Gün Sonra Devretmiş Olması - Alacaklının Açtığı İstihkak İddiasının Reddi Davasının Kabulü Gereği )
MUVAZAALI İŞYERİ DEVRİNE DAYALI İSTİHKAK İDDİASININ REDDİ DAVASI ( Borçlunun Hacizden Bir Gün Sonra İşyerini Devretmesi )
HACİZDEN BİR GÜN SONRA İŞYERİNİN DEVRİ ( Devrin Muvazaalı Olması Nedeniyle İstihkak İddiasının Dinlenemeyeceği )"
179Y9.HD12.10.2004E. 2004/13691 K. 2004/22966"FAZLA ÇALIŞMA ( Öğretmenin Ücret Talebi - Salt Davacı Tanıklarının İfadesine Göre Sonuca Gidilmesi Yerine Davacı İşçinin İşyerindeki Çalışma Şeklini Gösteren Bir İş Sözleşmesi Dosyaya Sunulmamış Olmakla Bu Husus Milli Eğitim Müdürlüğü'nden Araştırılması Gerektiği )
İŞ SÖZLEŞMESİNİN DOSYAYA SUNULMAMASI ( Öğretmenin Ücret Talebi - Davacı İşçinin İşyerindeki Çalışma Şeklini Gösteren Bir İş Sözleşmesi Dosyaya Sunulmamış Olmakla Bu Husus Milli Eğitim Müdürlüğü'nden Araştırılması Gerektiği )
İŞYERİNİN DEVRİ ( İş Sözleşmesinin Feshinden Sonra Devredildiği - BK'nın 179. Maddesine Göre İşyerinin Devri Halinde Devrolan da İşyerinin Doğmuş Olan Borçlarından Devreden İle Birlikte Sorumlu Olduğu )
ÖĞRETMENİN ÜCRET TALEBİ ( Salt Davacı Tanıklarının İfadesine Göre Sonuca Gidilmesi Yerine Davacı İşçinin İşyerindeki Çalışma Şeklini Gösteren Bir İş Sözleşmesi Dosyaya Sunulmamış Olmakla Bu Husus Milli Eğitim Müdürlüğü'nden Araştırılması Gerektiği )"
179Y9.HD12.10.2004E. 2004/13690 K. 2004/22965"HİZMET AKDİNİN FESHEDİLMESİNDEN SONRA İŞYERİ DEVRİ ( Devralan Kişi İşçinin Doğmuş Borçlarından Devreden İşçiyle Birlikte Sorumlu Olduğu )
İŞÇİLİK HAKLARINDAN SORUMLULUK ( Hizmet Sözleşmesinin Feshedilmesinden Sonra İşyerini Devralan Kişi İşçinin Doğmuş Borçlarından Devreden İşçiyle Birlikte Sorumlu Olduğu )
KIDEM TAZMİNATI ( Hizmet Sözleşmesinin Feshedilmesinden Sonra İşyerini Devredilmesi - Davacı İşçiye Ödenmeyen Kıdem Tazminatı İle Kendisine Ödenmemiş Ücretlerin Varlığının Kanıtlanması Durumunda Bu Alacaktan İşyerini Tüm Aktifleri ve Pasifleriyle Birlikte Devralan İşverenin de Sorumlu Olacağı )"
179Y9.HD30.9.2004E. 2004/5569 K. 2004/21064"KIDEM TAZMİNATI ( İşyeri Aile İşletmeciliği İken İş Akdinin Feshinden Sonra Anonim Ortaklığa Döndüğü İddiası - Saptanması Halinde BK. Md. 179'a Göre Değerlendirme Yapılması Gereği )
İŞ AKDİNİN FESHİ ( İşyeri Aile İşletmeciliği İken İş Akdinin Feshinden Sonra Anonim Ortaklığa Döndüğü İddiası/Saptanması Halinde BK. Md. 179'a Göre Değerlendirme Yapılması Gereği - Kıdem Tazminatı )
İŞYERİNİN DEVRİ ( Aile İşletmeciliğinin İş Akdinin Feshinden Sonra Anonim Ortaklığa - Kıdem Tazminatı/Saptanması Halinde BK. Md. 179'a Göre Değerlendirme Yapılması Gereği"
179Y9.HD30.9.2004E. 2004/5530 K. 2004/21060"İŞ YERİNİN DEVRİ ( Dernek Tarafından Yapılan Okulun Milli Eğitim Bakanlığına - İhbar Kıdem Tazminatı ve Diğer Alacaklardan Bakanlığın Sorumlu Olacağı )
KIDEM TAZMİNATI ( Dernek Tarafından Yapılan Okulun Milli Eğitim Bakanlığına Devri/Bakanlığın Sorumlu Olacağı - İş Yerinin Devri )
DERNEK TARAFINDAN YAPILAN OKUL ( Milli Eğitim Bakanlığına Devri - İhbar Kıdem Tazminatı ve Diğer Alacaklardan Bakanlığın Sorumlu Olacağı )"
179Y21.HD14.9.2004E. 2004/6582 K. 2004/6965"İSTİHKAK İDDİASI ( Borç Doğumundan Sonra Şirket Ortaklarının Yakın Akrabaları Tarafından Kurulan 3. Kişi Şirkete Tüm Demirbaş Eşyaların Satımı/Danışıklı İşlem - Reddi Gereği )
MUVAZAA ( Borç Doğumundan Sonra Şirket Ortaklarının Yakın Akrabaları Tarafından Kurulan 3. Kişi Şirkete Tüm Demirbaş Eşyaların Satımı - İstihkak İddiasının Reddi Gereği )
TİCARİ İŞLETMENİN DEVRİ NİTELİĞİ ( Borç Doğumundan Sonra Şirket Ortaklarının Yakın Akrabaları Tarafından Kurulan 3. Kişi Şirkete Tüm Demirbaş Eşyaların Satımı - Devreden ve Devralanın İşletmenin Borçlarından Birlikte Sorumlu Olacağı )
BORÇTAN SORUMLULUK ( Ticari İşletmenin Devri/3. Kişi Şirkete Tüm Demirbaş Eşyaların Satımı - Devreden ve Devralanın İşletmenin Borçlarından Birlikte Sorumlu Olacağı )"
179Y10.HD15.6.2004E. 2004/3484 K. 2004/5403"İŞ KAZASI SONUCU MALULİYET NEDENİYLE SSK'NIN YAPTIĞI ÖDEMELERİ İÇİN İŞVERENE RÜCU TALEBİ ( Davalı Şirketin Üçüncü Bir Şirketle Birleşmiş Olması - Mahkemece Şirketin Tüzel Kişiliğinin Devam Edip Etmediğinin Araştırılması ve Sonucuna Göre Hüküm Kurulması Gereği )
RÜCUAN TAZMİNAT TALEBİ ( İş Kazası Sonucu Malul Kalan Sigortalıya Yapılan Ödemeler İçin - Davalı İşveren Şirketin Başka Bir Şirketle Birleşmiş Olması Halinde Mahkemece Yapılması Gereken Araştırmalar )
İŞVERENE RÜCU TALEBİ ( İş Kazası Sonucu Maluliyet Nedeniyle SSK'nın Yaptığı Ödemeler İçin - Davalı İşveren Şirketin Başka Bir Şirketle Birleşmiş Olması Halinde Mahkemece Yapılması Gereken Araştırmalar )
ŞİRKETLERİN BİRLEŞMESİ ( Birleşen Şirketlerden Davalı Şirketin İş Kazası Geçiren İşçisine Yapılan Ödemeler İçin SSK'nın Rücu Talebi - Mahkemece Tüzel Kişiliğin Devam Edip Etmediğinin Araştırılması Gereği )"
179Y21.HD24.5.2004E. 2004/4554 K. 2004/4873"TİCARİ İŞLETME DEVRİ ( Devrin Ticaret Siciline Bildirerek İlan Edilmemesi - Alacaklının Haklarını Etkilemeyeceği/Devralanın da İşletmenin Borçlarından Sorumlu Olacağı )
TİCARET SİCİLİNE BİLDİRİLMEYEN TİCARİ İŞLETME DEVRİ ( Alacaklının Haklarını Etkilemeyeceği -Devralanın da İşletmenin Borçlarından Sorumlu Olacağı )
İSTİHKAK DAVASI ( 3. Kişinin İstihkak İddiasının Kaldırılmasına İlişkin - İlişkinin Ticari İşletme Devri Niteliğinde Bulunduğu )"
179Y11.HD3.5.2004E. 2004/2824 K. 2004/4852"ALBÜM SESLENDİRME VE MENAJERLİK SÖZLEŞMESİ ( Davalının Müzik Yapım Şirketi İle Anlaşması ve Müzik Yapım Şirketinin Hak ve Yetkilerini Davacıya Devretmesi-Görevli Mahkemenin Belirlenmesi )
DEVİR SÖZLEŞMESİ ( Davalının Müzik Yapım Şirketi İle Anlaşması ve Müzik Yapım Şirketinin Hak ve Yetkilerini Davacıya Devretmesi-Görevli Mahkemenin Belirlenmesi )
SÖZLEŞMENİN AYNEN İFASI İSTEMİ ( Davalının Sözleşme Gereğince Yüklendiği Albümü Seslendirmeden İbaret Edimini Yerine Getirmediği İleri Sürülerek Sözleşmenin Aynen İfasının İstenmesi )
GÖREVLİ MAHKEME ( Albüm Seslendirme ve Menajerlik Sözleşmesinden Kaynaklanan Davaya Bakma Görevinin Fikri ve Sınai Haklar Hukuk Mahkemesinin Görevine Girmesi )"
179Y9.HD22.4.2004E. 2003/20352 K. 2004/9110"İHBAR VE KIDEM TAZMİNATI TALEBİ ( Belediyenin Temizlik İşlerini İhale ile Alan Birden Çok Alt İşveren Nezdinde Aynı İşte ve Araçtaki Çalışmalardan Son İşverenin Sorumlu Olması )
KIDEM TAZMİNATI TALEBİ ( Belediyenin Temizlik İşlerini İhale ile Alan Birden Çok Alt İşveren Nezdinde Aynı İşte ve Araçta Geçen Çalışmalardan Son İşverenin Sorumlu Olması - Son İşverenin Diğer Alt İşverenlere Rücu Hakkı )
İŞYERİNİN DEVRİ ( Kıdem Tazminatından Devralan İşverenin Sorumluluğu - Devralan İşverenin Devreden İşverene Rücu Hakkı )
BELEDİYENİN TEMİZLİK İŞLERİNİ İHALE İLE ALAN FARKLI ALT İŞVERENLER NEZDİNDE AYNI İŞTE VE ARAÇTA GEÇEN HİZMETLER ( Kıdem Tazminatından Son Alt İşverenin Mesuliyeti - Son Alt İşverenin Önceki Alt İşverenlere Rücu Hakkı )
ALT İŞVERENLER NEZDİNDE AYNI İŞTE VE ARAÇTA GEÇEN ÇALIŞMALAR ( Kıdem Tazminatının Tamamını Ödeyen Son Alt İşverenin Yanlarında Geçen Süreler İçin Önceki Alt İşverenlere Rücu Hakkı )
İHALE İLE BELEDİYENİN TEMİZLİK İŞLERİNİ ALAN ALT İŞVERENLER NEZDİNDE AYNI İŞTE VE ARAÇTA GEÇEN HİZMETLER ( Kıdem Tazminatının Tamamından Son İşverenin Sorumluluğu ve Önceki İşverenlere Rücu Hakkı )"
179Y9.HD21.4.2004E. 2003/18970 K. 2004/9000"İŞ YERİNİN DEVRİNDEN SONRAKİ İŞÇİLİK ALACAKLARI ( İş Yerinin Sorumlu Tutulamayacağı )
İŞÇİLİK ALACAKLARINDAN SORUMLULUK ( İş Yerinin Devrinden Önceki Hak Kazanılan Hafta Tatili Genel Tatil Ve Ücret Alacaklarından Borçlar Kanununun 179/1 Maddesindeki Koşulların Mevcudiyeti Halinde Sorumlu Tutulabileceği )
HAFTA TATİLİ GENEL TATİL VE ÜCRET ALACAKLARI ( İş Yerinin Devrinden Sonraki Hak Kazanılan Ücretlerden Sorumlu Olmadığı )"
179Y21.HD19.4.2004E. 2004/3623 K. 2004/3933"İSTİHKAK İDDİASI ( Takipten Bir Gün Önce Ticari İşletmenin Devri - Akrabalık İlişkisi/İyiniyetten Söz Edilemeyeceği )
HACİZ ( 3. Kişinin İstihkak İddiası/Takipten Bir Gün Önce Ticari İşletmenin Devri - İyiniyetten Söz Edilemeyeceği/Akrabalık İlişkisi )
TİCARİ İŞLETMENİN DEVRİ ( Takipten Bir Gün Önce/3. Kişinin İstihkak İddiası - Akrabalık İlişkisi/İyiniyetten Söz Edilemeyeceği )
AKRABALIK İLİŞKİSİ ( Takipten Bir Gün Önce Ticari İşletmenin Devri/3. Kişinin İstihkak İddiası - Borçlunun Borca Batık Halini Bilebilecek Durumda Olmaları )"
179Y21.HD29.3.2004E. 2004/770 K. 2004/2988"İSTİHKAK İDDİASI ( Borçlu İle Davacı 3. Kişi Arasındaki işlemin İşyeri Devri Niteliğinde Olması - Borçlunun Alacaklıdan Mal Kaçırmak Amacı/Satışın Hukukça Değer Taşımayacağı )
İŞYERİNİN DEVRİ ( 3. Kişinin İstihkak İddiası - Borçlunun Alacaklıdan Mal Kaçırmak Amacı/Alacaklının Haklarını Etkilemeyeceği )
3. KİŞİNİN İSTİHKAK İDDİASI ( İşyerinin Devri - Borçlunun Alacaklıdan Mal Kaçırmak Amacı/Alacaklının Haklarını Etkilemeyeceği )"
179Y21.HD24.2.2004E. 2003/10076 K. 2004/1453"İSTİHKAK DAVALARINDA MÜLKİYET KARİNESİ ( Bir Menkul Malı Elinde Bulunduran Kimsenin Onun Maliki Sayılması )
MÜLKİYET KARİNESİ ( Yasal Karinenin Aksinin Davacı Tarafından Kesin ve Güçlü Delillerle Kanıtlanmasının Gerekmesi )
KARİNE ( Mülkiyet Karinesi-Yasal Karinenin Aksinin Davacı Tarafından Kesin ve Güçlü Delillerle Kanıtlanmasının Gerekmesi )"
179Y21.HD17.2.2004E. 2004/197 K. 2004/1226"İŞYERİNİN DEVRİ ( Yasada Öngörülen Prosedüre Uyulmaksızın Yapılmış Olması Yanında Devralanın Yasal Yönden Borçlunun Borçlarından Sorumlu Olduğu da Dikkate Alındığında Devir İşleminin Alacaklıların Haklarını Etkilemeyeceği )
ALACAKLININ HAKLARI ( İşyeri Devrinin Yasada Öngörülen Prosedüre Uyulmaksızın Yapılmış Olması Yanında Devralanın Yasal Yönden Borçlunun Borçlarından Sorumlu Olduğu da Dikkate Alındığında Devir İşleminin Alacaklıların Haklarını Etkilemeyeceği )
MUVAZAALI İŞLEMLER ( Borçluya Ait Malların Borçludan Satın Alınıp Daha Sonra Borçluya Kiraya Verilmesi Hayatın Olağan Akışına Aykırı Olduğu )
HAYATIN OLAĞAN AKIŞI ( Borçluya Ait Malların Borçludan Satın Alınıp Daha Sonra Borçluya Kiraya Verilmesi Hayatın Olağan Akışına Aykırı Olduğu - Bu Şekilde Yapılan İşlemlerin Muvazaalı Olduğu )"
179Y21.HD10.2.2004E. 2003/10068 K. 2004/810"İSTİHKAK DAVASI ( Üçüncü Kişinin-Muvazaalı İşlem-Ticari İşletmenin Devri Halinde Devralanan Borçtan Sorumlu Olup Olmaması )
TİCARİ İŞLETMENİN DEVRİ ( Üçüncü Kişinin İstihkak Davası-İşletmeyi Devralanın Borçtan Sorumluluğu )
MUVAZAALI SATIŞ İŞLEMİ ( Üçüncü Kişinin İstihkak Davası )"
179Y21.HD4.11.2003E. 2003/7077 K. 2003/8844"İSTİHKAK İDDİASI ( Davacı Üçüncü Kişinin Öteden Beri Ticari İlişkide Bulunduğu Borçlunun Borca Batık Olduğunu Bilebilecek Durumda Olması - Muvazaalı İşlem )
MUVAZAALI İŞLEM ( Davacı Üçüncü Kişinin Öteden Beri Ticari İlişkide Bulunduğu Borçlunun Borca Batık Olduğunu Bilmesi Gerektiği - İstihkak İddiası )
MAL KAÇIRMA AMACIYLA MUVAZAALI İŞLEM ( Borçluya Ait Aracı Satın Aldığını İddia Eden Üçüncü Kişinin İstihkak Talebi )
İŞLETMENİN BORÇLARINDAN SORUMLULUK ( Ticari İşletmenin Satış Suretiyle Devrinde )
TİCARİ İŞLETMENİN DEVRİ ( Devralanın İşletmenin Borçlarından Sorumluluğu - Borçlu Elinde Haczedilen İşletmeye Ait Menkuller İçin Satın Almaya Dayalı İstihkak İddiası )"
179Y21.HD9.10.2003E. 2003/9249 K. 2003/7831"İSTİHKAK ( Menkul Mal Haczinin Borçlu Şirketin Ticaret Sicilinde Kayıtlı Resmi ve Takip Dayanağı Belgede Borçlu Adresi Olarak Gösterilen Adresinde Yapılması )
MÜLKİYET KARİNESİ ( Menkul Mal Haczinin Borçlu Şirketin Ticaret Sicilinde Kayıtlı Resmi ve Takip Dayanağı Belgede Borçlu Adresi Olarak Gösterilen Adresinde Yapılması-Karinenin Borçlu İçin Olması )
MAL KAÇIRMAK AMACIYLA MUVAZAALI DEVİR ( Mülkiyet Karinesinin Borçlu Lehinde Olması-Aksinin Davacı Tarafından İspatlanabilmesi )"
179Y21.HD7.10.2003E. 2003/7429 K. 2003/7572"İŞ KAZASI SONUCU MALULİYETTEN DOĞAN TAZMİNAT ( İşyeri Devrinde Sorumluluk - Manevi Tazminat )
İŞYERİ DEVRİ ( İşyerini Devedenin Devir Alan ile Birlikte Devirden İtibaren İki Yıl Müddetle Sorumlu Olacağı - İş Kazası )
MANEVİ TAZMİNAT MİKTARININ AZ OLMASI ( Elem ve Izdırap Derecesi Tarafların Sosyal ve Ekonomik Durumu ile Paranın Alı Gücüne Göre Belirlenmesi - Olayın Gerçekleşme Biçimi Kusur Oranı ve Niteliği ile Hak ve Nesafet Kurallarına Göre 450.000.000 TL Manevi Tazminatın Az Olduğu )"
179Y10.HD13.6.2003E. 2003/3032 K. 2003/4984"RÜCUAN TAZMİNAT DAVASI ( İş Kazasında Malul Kalan Sigortalı İşçi İçin Yapılan Harcamalar Üzerine Uğranılan Kurum Zararının Rücuan Ödetilmesi Talebi )
HUSUMET ( İşyeri İşvereninin Davalıdan Farklı Bir Kişi Olduğunun Tespiti Halinde Davanın Husumetten Reddinin Gerekmesi )
İŞYERİNİN DEVRİ ( Yasal Şartlar Gerçekleştirilerek Devir Yapılması Halinde Kurum Alacaklarına Karşı Devralan Şirketinde Müteselsilen Sorumlu Olması )
İŞGÖREMEZLİK ORANI ( Meslekte Kazanma Gücü Kaybı Oranı Bakımından Gelir Bağlama Kağıdının Kontrol Kaydı Sonucu Sigortalının Kesinleşen Sürekli İş Göremezlik Oranının Belirlenmesinin Gerekmesi )
İŞ KAZASINDAN SORUMLULUK ( İşyerini Yasal Şartları Gerçekleştirerek Devreden Şirketin de İşyerinde Meydana Gelen İş Kazasından 2 Yıl Boyunca Sorumlu Tutulmasının Gerekmesi )"
179Y21.HD12.5.2003E. 2003/3241 K. 2003/4503"İŞYERİNİN MUVAZAALI DEVRİ ( İstihkak İddiasının Dinlenememesi )
İSTİHKAK İDDİASI ( İşyeri Devrinin Muvazaalı Olması ve Yasal Koşulların Yerine Getirilmemiş Olması )
MUVAZAALI İŞYERİ DEVRİ ( İstihkak İddiasının Dinlenememesi - Yasal Koşulların Yerine Getirilmemiş Olması )"
179Y4.HD8.5.2003E. 2003/4489 K. 2003/6052"TAZMİNAT DAVASI ( Desteğin Davalı Tarafından Öldürülmesi Nedeniyle Maddi ve Manevi Tazminat İstenilmesi )
DESTEĞİN ÖLDÜRÜLMESİ NEDENİYLE TAZMİNAT ( Desteğin Davalı Tarafından Öldürülmesi Nedeniyle Maddi ve Manevi Tazminat İstenilmesi )
MÜTESELSİL SORUMLULUK ( Bu Yolla Boçlu Olanların Zararın Tamamından Sorumluluğunun Sağlanması ve Zarar Görenin Dilediği Borçluya Başvurabilme Hakkına Sahip Olması )
ZİNCİRLEME SORUMLULUK ( Bu Yolla Boçlu Olanların Zararın Tamamından Sorumluluğunun Sağlanması ve Zarar Görenin Dilediği Borçluya Başvurabilme Hakkına Sahip Olması )
ZAMANAŞIMI ( Zincirlemenin Doğal Sonucu Olarak Sorumlulardan Birinden İcra yada Dava Yoluyla Paranın İstenmesinin Öteki Sorumluya Karşı Zamanaşımını Kesmesi )"
179Y21.HD22.4.2003E. 2003/2855 K. 2003/3731"İSTİHKAK DAVASI ( Borçlunun Ticari İşletmeyi İstihkak İddia Eden Üçüncü Kişiye Devri )
TİCARİ İŞLETMENİN DEVRİ ( Devreden Malikin Borcu İçin Yapılan Hacizde Devralan Kişinin İstihkak İddiası - Uygulanacak Usul ve Esaslar )
DEVREDİLEN TİCARİ İŞLETMEDE DEVREDEN MALİKİN BORCU İÇİN YAPILAN HACİZ ( Devralan Malikin İstihkak İddiası )"
179Y13.HD27.3.2003E. 2003/811 K. 2003/3514"ALACAK DAVASI ( Davacının Davalıdan Satın Aldığı Evin Mülkiyetini Alamaması Karşısında Ödediği Bedelin Davalı Tarafından İade Edilmesi Talebi )
KAT KARŞILIĞI İNŞAAT SÖZLEŞMESİ ( Davacının Davalı ile Aralarındaki Kat Karşılığı İnşaat Sözleşmesi Nedeniyle Bedel Ödemesine Rağmen Sözleşme Konusu Daireyi Alamaması )
SEBEPSİZ ZENGİNLEŞME ( Davacının Davalı ile Aralarındaki Kat Karşılığı İnşaat Sözleşmesi Nedeniyle Bedel Ödemesine Rağmen Davalının Sözleşmeyi Fesetmesi Nedeniyle Sebepsiz Zenginleştiği İddiası )
SORUMLULUK ( İnşaat Şirketi ile Birlikte Yüklenicilerinde Davacının Ödediği Satış Bedelinin Tümünden Müteselsilen Sorumlu Olmaları )
İŞLETMENİN DEVRİ ( İşletmeyi Devralan Kimsenin İşletmenin Aktif ve Pasiflerinden 2 Yıl Süreyle Sorumlu Olması )
FİİLİ TAAHHÜT ( Taraflar Arasındaki Sözleşmede Geçen İbarelerin BK m.110 anlamında Fiili Taahhüt Teşkil Ederken Aksi Yönde Hüküm Tesisi Edilememesi )"
179Y21.HD17.3.2003E. 2003/821 K. 2003/2116"İSTİHKAK DAVASI ( Üçüncü Kişi Olan Borçlunun Ananasinin Oğlunun Borcu İçin Kendi İşyerindeki Mallarının Haczedildiği İtirazında Bulunması )
ÜÇÜNCÜ KİŞİNİN İSTİHKAK İDDİASI ( Üçüncü Kişi Olan Borçlunun Babasının Oğlunun Borcu İçin Kendi İşyerindeki Mallarının Haczedildiği İtirazında Bulunması )
ANNENİN İSTİHKAK İDDİASI ( Üçüncü Kişinin İşyerine Ait Vergi Kaydı Ve Oda Kaydını İbraz Etmesinin Mücerret Olarak İşyerinin Davacıya Ait Olduğunu İspatlamaması )
VERGİ VE ODA KAYDI ( İşyerinde Malların İstihkak İddia Eden Şahsa Ait Olduğunu İspata Yeterli Olmaması )"
179Y21.HD4.3.2003E. 2003/30 K. 2003/1631"İSTİHKAK DAVASI ( Davacının Haczedilen Faprikaya Kiralaya Verdiği Menkullarin İadesini Talep Etmesi )
MUVAZAA ( Uyuşmazlık Konusu Malın Borcun Doğumundan Kısa Bir Süre Önce Davacıya Satılmış Olmasının Hayatın Olağan Akışına Aykırı Olduğu ve Mal Kaçırmaya Yönelik Olduğunun Kabul Edilmesi )
HAYATIN OLAĞAN AKIŞI ( Uyuşmazlık Konusu Malın Borcun Doğumundan Kısa Bir Süre Önce Davacıya Satılmasının Muvazaa Teşkil Etmesi )
TİCARET SİCİLİ ( Söz Konusu Devrin Kaydının Bulunmaması ve Mal Beyanına İlişkin Bir Bilgiye Raslanılamamış Olması )"
179Y9.HD12.3.2002E. 2001/18371 K. 2002/4008"HİZMET AKTİNİN FESHİ ( Hizmet Akdini Fesheden İşverenin İhbar ve Kıdem Tazminatı Ödemesinin Gerekmesi )
İŞ YERİNİN EL DEĞİŞTİRMESİ ( Eski ve Yeni İşverenin Sorumluluğu )
İŞVERENİN SORUMLULUĞU ( İşyerinin El Değiştirmesi Durumunda Eski ve Yeni İşverenin Sorumluluğu )
İHBAR VE KIDEM TAZMİNATI ( Hizmet Akdini Fesheden İşverenin Tazminat Ödemesinin Gerekmesi )"
179YHGK26.12.2001E. 2001/11-1155 K. 2001/1165"TİCARİ İŞLETMENİN DEVRİ ( Devredenin İşletmenin Borçlarından Müteselsil Sorumluluğunun Devam Etme Süresi )
RÜCUAN TAZMİNAT DAVASI ( Ticari İşletmeyi Devralanın Harcadığı Doğalgaz Bedeli Kendisinden Tahsil Edilen Devreden Malik )
DOĞALGAZ ABONELİĞİNİ SONA ERDİRMEYEN TİCARİ İŞLETMEYİ DEVREDEN MALİK ( Ödemek Zorunda Kaldığı Devirden Sonraki Doğalgaz Bedeli İçin Devralana Rücu )"
179Y15.HD29.11.2001E. 2001/5078 K. 2001/5528"6183 SAYILI YASADA HÜKÜM BULUNMAYAN HALLER ( İcra İflas Kanununun İptal Davalarına Dair Hükümlerinin Uygulanması )
TASARRUFUN İPTALİ ( 6183 Sayılı Yasada Hüküm Bulunmayan Hallerde İcra İflas Kanununun İptal Davalarına Dair Hükümlerinin Uygulanması )
IZRAR KASTI ( Ticari İşletmenin Veya İşyerindeki Mevcut Ticari Emtianın Tamamını Veya Mühim Bir Kısmını Devir Veya Satın Alan Kimse )"
179YHGK28.11.2001E. 2001/21-1030 K. 2001/1077"TİCARİ İŞLETMENİN DEVRİNDE DEVREDEN VE DEVRALANIN İŞLETMENİN BORÇLARINDAN MÜTESELSİL SORUMLULUĞU ( İktisadi Devlet Teşekkülü Tarafından Devredilen İşletmede Çalışan İşçinin İş Kazası Nedeniyle Tazminat Talebi )
MÜTESELSİL SORUMLULUK ( İktisadi Devlet Teşekkülüne Bağlı İşletmede Çalışan Kişinin İş Kazasında Ölümü Nedeniyle Açılan Davada İşletmeyi Devreden İDT ile Devralan Kurumun )
İKTİSADİ DEVLET TEŞEKKÜLÜNE BAĞLI İŞLETMEDE GEÇİRİLEN İŞ KAZASI SONUCU ÖLÜM NEDENİYLE TAZMİNAT TALEBİ ( İşletmenin Devredilmiş Olması Halinde İDT'nin Sorumluluğu )
İŞ KAZASI SONUCU ÖLÜM NEDENİYLE TAZMİNAT TALEBİ ( Devredilen İDT'ye Ait İşletmede Çalışan İşçinin Mirasçılarınca Açılan Davada Ticari İşletmeyi Devredenin Müteselsil Sorumluluğu )"
179Y21.HD15.10.2001E. 2001/6728 K. 2001/6742"İŞLETMEYİ DEVRALAN 3. KİŞİNİN ALACAKLIYA KARŞI SORUMLULUĞU ( Borcun Doğumundan Sonra Borçlu Şirket Tarafından Fatura İle Devredilen - BK'nun 179. Maddesi Gereği İşletmenin Borçlarından Sorumlu Bulunduğu )
HACİZ ( Borcun Doğumundan Sonra Borçlu Şirket Tarafından Fatura İle Devredilen Fabrikada Yapılan - Devralanın BK'nun 179. Maddesi Gereği İşletmenin Borçlarından Sorumlu Bulunduğu )
İSTİHKAK DAVASI ( Borcun Doğumundan Sonra Borçlu Şirket Tarafından Fatura İle Devredilen Fabrikada Yapılan Haciz - Devralanın BK'nun 179. Maddesi Gereği İşletmenin Borçlarından Sorumlu Bulunduğu )
MAMELEK DEVRİ ( Borcun Doğumundan Sonra Borçlu Şirket Tarafından Fatura İle Devredilen Fabrikada Yapılan Haciz - Devralanın BK'nun 179. Maddesi Gereği İşletmenin Borçlarından Sorumlu Bulunduğu )"
179Y9.HD25.9.2001E. 2001/12872 K. 2001/14772"KIDEM TAZMİNATI ( İşyerinin Devri - Son İşverenin/Davalı Diğer İşverenlerin Sorumluluğu )
İŞYERİNİN DEVRİ ( Kıdem Tazminatı - Son İşverenin/Davalı Diğer İşverenlerin Sorumluluğu )
İŞVERENİN SORUMLULUĞU ( Kıdem Tazminatı - İşyerinin Devri )
İHBAR TAZMİNATI VE İZİN ÜCRETİ ( İşyerini Devreden İşverenin Sorumlu Olmayacağı )"
179Y21.HD25.6.2001E. 2001/4756 K. 2001/5046"TİCARİ İŞLETMENİN DEVRİ ( Devralanın İşletmenin Borçlarından Sorumluluğu )
İŞLETMENİN BORÇLARINDAN SORUMLULUK ( Ticari İşletmenin Devri Halinde Devralan Yeni Malikin )
DEVRALAN MALİKİN İŞLETMENİN BORÇLARINDAN SORUMLULUĞU ( Ticari İşletmenin Devri Halinde )"
179Y4.HD12.4.2001E. 2001/26 K. 2001/3694"MANEVİ TAZMİNAT ( Yayın Yoluyla Kişilik Haklarına Saldırı Nedeniyle )
YAYIN YOLUYLA KİŞİLİK HAKLARINA SALDIRI ( Bir İşletmeyi Devralan Kimsenin Alacaklılara Karşı İşletmenin Borçlarından Sorumlu Olması )
BİR MAMELEKİN VEYA BİR İŞLETMENİN DEVRALINMASI ( Devralan Kimsenin Alacaklılara Karşı İşletmenin Borçlarından Sorumlu Olması )
MÜTESELSİL SORUMLULUK ( İşletmeyi Devralan Kimse ile Devreden Kimsenin Borçlularına Karşı Olan Sorumluluğu )"
179Y21.HD27.3.2001E. 2001/2180 K. 2001/2311"İSTİHKAK DAVASI ( Borcun Doğumundan Sonra Noterde Yapılan Menkul Eşya Devir Sözleşmesinin Muvazaalı Olması )
ALACAKLIDAN MAL KAÇIRMA ( Muvazaalı İşlemle Eşyaların Devredilmesi )
MUVAZAA ( Borcun Doğumundan Sonra Noterde Yapılan Menkul Eşya Devir Sözleşmesinin Muvazaalı Olması )
İŞLETMENİN DEVRİ VE BORÇLARDAN SORUMLULUK ( Borçlunun Devri Kayıtlı Olduğu Ticaret Siciline Bildirmemesi )"
179Y9.HD5.2.2001E. 2000/16825 K. 2001/1678"İŞÇİ ALACAĞI DAVASI ( İhbar ve Kıdem Tazminatı ile Fazla Çalışma Saati ve Hafta Tatili Günlüğü Alacağının Ödetilmesi İstemi )
KIDEM TAZMİNATINDAN SORUMLULUK ( İşyerini Devralan İşveren Tarafından İşçinin İşine Son Verilmesi Halinde Önceki İşveren Zamanındaki Süre ve Ücret Üzerinden Sorumlu Olması )
İŞVERENİN SORUMLULUĞU ( Yeni İşveren Tarafından İşçinin İşine Son Verilmesi Halinde Yeni İşverenin Önceki İşveren Zamanındaki Süre ve Ücret Üzerinden Kıdem Tazminatından Sorumlu Olması )
İŞYERİNİN DEVRİ ( İşine Son Verilen İşçiye Ödenecek Kıdem Tazminatından Sorumluluğun Belirlenebilmesi için Devir Tarihinin Kesin Olarak Belirlenmesinin Gerekmesi )
İSTİFA ( Yeni İşveren Tarafından Hizmet Akdi Feshedilmeyip İşçi Tarafından İstifa Edilmişse İşverenin Sorumluluğunun Sözkonusu Olmaması )"
179Y15.HD15.11.2000E. 2000/4993 K. 2000/4991"KARİNE ( Ticari İşletmeyi Devralanın Devredenin Alacaklılarını Izrar Kasdını Bildiği )
TİCARİ İŞLETMENİN DEVRİ ( Devralanın Devredenin Borçlarından Sorumluluğu )
IZRAR KASTI ( Ticari İşletmeyi Devralanın Sorumluluğu )"
179Y21.HD14.11.2000E. 2000/8071 K. 2000/7999"İSTİHKAK DAVASI ( Borçludan İşyerini Devralan Üçüncü Kişinin)
TİCARİ İŞLETMENİN DEVRİ ( Usulüne Uygun Tescil ve İlan Yapılmadığından Alıcının İşletmenin Borçlarından Sorumlu Olması)
ÜÇÜNCÜ KİŞİNİN AÇTIĞI İSTİHKAK DAVASI ( Borçludan Tescil ve İlan Yapılmadan İşletmeyi Devralan)"
179Y11.HD31.10.2000E. 2000/5715 K. 2000/8433"TİCARİ İŞLETMENİN DEVRİ ( Devredenin İki Yıl Devralan İle Birlikte İşletmenin Borçlarından Müteselsilen Sorumlu Olacağı - Davacının Ödediği Doğalgaz Tüketim Borcunun Rücuan Tahsilini Talep Etmesi )
DEVREDİLEN TİCARİ İŞLETMENİN BORCUNDAN SORUMLULUK ( Devredenin İki Yıl Devralan İle Birlikte İşletmenin Borçlarından Müteselsilen Sorumlu Olacağı )
MÜTERAFİK KUSUR ( Ticari İşletmenin Devri/Devredenin Ödediği Doğalgaz Tüketim Borcunun Rücuan Tahsilini Talep Etmesi - Borcun İhbarında İhmal/Fer'ilerinin Kendi Kusurundan Kaynaklandığı )
RÜCU DAVASI ( Ticari İşletmenin Devri/Devredenin Ödediği Doğalgaz Tüketim Borcunun Rücuan Tahsilini Talep Etmesi - Borcun İhbarında İhmal/Fer'ilerinin Kendi Kusurundan Kaynaklandığı )
TEMERRÜD FAİZİ ( Davadan Önce Temerrüde Düşürülmemek - Dava Tarihinden İtibaren Faiz Yürütülmesi Gereği )"
179YHGK10.5.2000E. 2000/4-849 K. 2000/881"MENFİ TESPİT DAVASI ( Borçlu Olunmadığının Tespiti )
ŞİRKET MALVARLIĞININ AKTİF VE PASİFİ İLE DEVRİ ( Devralan Kişinin Borçlardan Sorumlu Olması )
DEVİR SÖZLEŞMESİ ( Sözleşmede Devralan Davacının Borçlardan Sorumlu Olmayacağına Dair Hüküm Olmaması )"
179Y11.HD14.9.1999E. 1999/1896 K. 1999/6794"MADDİ TAZMİNAT DAVASI ( Haksız Rekabet Nedeniyle )
HAKSIZ REKABETİN ÖNLENMESİ VE MADDİ TAZMİNAT DAVASI ( Tescilli Markalı Ürünün Taklit Edilerek Kullanılması )
MARKA DEVİR SÖZLEŞMESİ ( Yazılı Yapılmasının Sözleşmenin Geçerlilik Şartı Olması )
İŞLETMENİN AKTİF VE PASİFLERİYLE BİRLİKTE DEVREDİLMESİ ( Aksi Kararlaştırılmadıkça İşletmeye Dahil Bir Unsur Olan Markanın da Devrini Kapsaması )
MARKA ( İşletmenin Bir Unsuru Olup İlke Olarak Devrinin Yazılı Olması ya da Sahibinin İçinde Bu Hakkının da Yer Aldığı İşletmesini Bir Bütün Olarak Devretmesi )"
179Y9.HD15.2.1999E. 1998/19751 K. 1999/2083"İHBAR VE KIDEM TAZMİNATI ( Mamelekin El Değiştirmesi Durumunda Yeni Malikin Devirden İtibaren Sorumlu Olması )
HUSUMET ( Mamelekin El Değiştirmesi Durumunda Yeni Malikin Devirden İtibaren Sorumlu Olması )
DEVİR İŞLEMİ ( Mamelekin El Değiştirmesi Durumunda Yeni Malikin İşçilere Karşı Devir İşleminden İtibaren Sorumlu Olması )"
179Y4.HD16.6.1997E. 1997/2928 K. 1997/6741"TAZMİNAT DAVASI ( Kavgaya El Uzatanı Ölümden Veya Yaralamadan Doğan Zarar - Müteselsilen Sorumlu Tutmaya Olanak Olmaması )
MÜTESELSİL YADA TESELSÜL HALİNDE SORUMLULUK ( Tam Teselsül Anlamında Olması -Zararın Tamamından Sorumluluk )
MANEVİ TAZMİNAT ( Hakimin Takdir Hakkı - Karar Yerinde Objektif Ölçülere Göre Gösterilmesi )
HAKİMİN TAKDİR HAKKI ( Manevi Tazminat - Karar Yerinde Objektif Ölçülere Göre Gösterilmesi )"
179Y15.HD15.5.1996E. 1996/2558 K. 1996/2708"İSTİHKAK İDDİASININ REDDİ DAVASI ( İşyeri Devrindeki Koşulların Yerine Getirilip Getirilmediğinin Araştırılmasının Gerekmesi )
İŞYERİ DEVRİ ( Devirdeki Koşulların Yerine Getirilip Getirilmediğinin Araştırılmasının Gerekmesi )"
179Y15.HD19.3.1996E. 1996/1202 K. 1996/1503"TASARRUFUN İPTALİ ( İşletmeyi Devralan Kişinin Devir Keyfiyetinin Usulen İlan Edildiği Tarihten Geriye Doğru İki Yıl İçinde İşletmenin Borçlarından Mesul Olması )
İŞLETMENİN DEVRALINMASI ( İşletmeyi Devralan Kişinin Devir Keyfiyetinin Usulen İlan Edildiği Tarihten Geriye Doğru İki Yıl İçinde İşletmenin Borçlarından Mesul Olması )"
179Y15.HD28.12.1995E. 1995/7106 K. 1995/7768"İSTİHKAK ( Haczedilen İşyerinin Borçlu Tarafından Üçüncü Kişiye Devredildiği İddiası )
İŞYERİ HACZİ ( Davacı Üçüncü Kişinin İşyerinin Borçlu Tarafından Kendisine Devredildiğini İddia Etmesi )"
179Y15.HD6.3.1995E. 1995/1063 K. 1995/1252"TİCARİ İŞLETMENİN DEVRİ ( Lokantanın Demirbaşlarının Üçüncü Kişiye Satışı-Alacaklının Söz Konusu Eşyalar Hakkında Cebri İcraya Gidebilmesi )
BİR İŞLETMENİN DEMİRBAŞLARININ DEVRİ ( Alacaklıların Haklarına Etkisi-Ticari İşletmenin Devri-Lokanta )
BORÇLUNUN ÜÇÜNCÜ KİŞİYE DEVRETTİĞİ MALLAR ÜZERİNDE HACİZ ( Lokantanın Demirbaşları-Ticari İşletmenin Devri )"
179Y13.HD8.12.1994E. 1994/9457 K. 1994/11059"HUSUMET ( Varlığına Son Verilen TEK'in Taraf Olduğu Dava ve Takiplerde )
İKTİSADİ DEVLET TEŞEKKÜLÜ ( Varlığına Son Verilen TEK'in Taraf Olduğu Dava ve Takiplerde Husumet )
MADDİ VE MANEVİ TAZMİNAT DAVASI ( Varlığına Son Verilen TEK'e Karşı Açılan )"
179Y15.HD15.6.1994E. 1994/2866 K. 1994/3981"İSTİHKAK İDDİASININ KALDIRILMASI"
179Y15.HD30.5.1994E. 1994/2747 K. 1994/3396"İSTİHKAK DAVASI ( Adi Yazılı Kira Sözleşmesine Vergi Kaydı ve Faturalara Dayalı İstihkak İddiası )
BİR MAMELEKİN VEYA BİR İŞLETMENİN DEVRALINMASI ( Her Zaman Tanzimi Mümkün ve Alacaklı Üçüncü Şahsı Bağlayıcı Olmaktan Uzak Adi Yazılı Kira Sözleşmesine Dayanılması )
ADİ YAZILI KİRA SÖZLEŞMESİ ( Her Zaman Tanzimi Mümkün ve Alacaklı Üçüncü Şahsı Bağlayıcı Olmaktan Uzak Adi Yazılı Kira Sözleşmesine Dayanılması )"
179Y15.HD28.2.1994E. 1993/5796 K. 1994/1128"BORCUN DOĞUMUNDAN SONRA İŞYERİNİN DEVRİ ( Tasarrufun İptali Davası )
İSTİHKAK DAVASI ( Borcun Doğumundan Sonraki Tarihli Devir İşlemine Dayanarak )
TASARRUFUN İPTALİ DAVASI ( Borcun Doğumundan Sonra Yapılan )
ALACAKLI HAKLARI ( İşyeri Devrinde )
TİCARET SİCİLİNE BİLDİRİM YAPILMAMASI ( İşyeri Devrinde )
DEVİR ( Ticaret Siciline Bildirim Yapılmadan İşyerinin )
İŞYERİNİN DEVRİ ( Ticareti Terkedenlerin Uyması Gereken Kurallar Gereğince İşlem Yapılmamışsa Alacaklının Haklarının Devirden Etkilenmeyeceği)
TİCARETİ TERKEDENLER ( Uyulması Gereken Kurallar Gereğince İşlem Yapılmamışsa Alacaklının Haklarının Devirden Etkilenmeyeceği)"
179Y15.HD17.9.1985E. 1985/635 K. 1985/2736"İSTİHKAK DAVASI ( Kesin Delillerle İsbatlanması Zorunluluğu )
İSTİHKAK İDDİASI ( Devir Alanın Borçlu ile Birlikte Sorumluluğu )"
179YHGK11.4.1984E. 1982/11-938 K. 1984/388"TİCARİ İŞLETME DEVRİ ( Bayilik İle Birlikte Sıvılandırılmış Petrol Gazı Tüplerinin Devrine Ait İlişki - Tüp Satımı Olarak Kabul Edilemeyeceği )
BAYİLİK İLE BİRLİKTE GAZ TÜPLERİNİN DEVRİ ( Tüp Satımı Olarak Kabul Edilemeyeceği/Faturanın TTK. Md. 23'de Belirtilen Fatura Niteliğinde Bulunmadığı - Ticari İşletme Devri )
FATURANIN NİTELİĞİ ( Bayilik İle Birlikte Sıvılandırılmış Petrol Gazı Tüplerinin Devrine Ait İlişki/Tüp Satımı Olarak Kabul Edilemeyeceği - Faturanın TTK. Md. 23'de Belirtilen Fatura Niteliğinde Bulunmadığı )"
179Y11.HD19.2.1980E. 1980/871 K. 1980/821"MÜTESELSİL BORÇLULARIN BİRBİRLERİNE RÜCUUNDA SÜRE ( Birlikte Zarar Veren İki Haksız Fiil Faili Fabrika )
RÜCU ( BK.50.m.İle Düzenlenen - (Birlikte Zarar Veren İki Haksız Fiil Faili Fabrika )
ZAMANAŞIMI (Haksız Fiil - Ödeme Tarihinde Başlayacağı )
HAKSIZ FİİL ZAMANAŞIMI ( Birlikte Zarar Veren İki Haksız Fiil Faili Fabrika - Ödeme Tarihinde Başlayacağı )
FABRİKA BACALARINDAN ÇIKAN GAZLAR ( Tütüne Zarar Vermesi - Tazminat Davası/Birlikte Zarar Veren İki Haksız Fiil Faili Fabrika )"
179YHGK13.5.1977E. 1977/11-268 K. 1977/483"BORCUN NAKLİ
İŞLETMENİN DEVRİ
ADİ ORTAKLIĞIN TEMSİLİ
ADİ ORTAKLIĞIN İLZAMI
CEZAİ ŞART"
179Y11.HD25.11.1976E. 1976/4568 K. 1976/5124"TİCARİ İŞLETMENİN DEVRİ ( Hava Parası Alınabileceği )
HAVA PARASI ( Ticari İşletmenin Devrinde Alınabileceği )"
179Y10.HD8.10.1976E. 1976/1846 K. 1976/6487"YENİ İŞVERENİN ESKİ İŞVERENİN KUSURUNDAN SORUMLU OLMAMASI
KUSURDA SORUMLULUK ( Yeni İşverenin Eski İşverenin Kusurundan )"
179YHGK19.12.1962E. 1961/4-147 K. 1962/111"TİCARİ İŞLETMENİN DEVRİ"
179Y4.HD3.4.1961E. 1960/3748 K. 1961/2899"MAL VARLIĞININ DEVRİ"
179YHGK5.10.1960E. 1960/4-243 K. 1960/250"TİCARİ İŞLETMENİN DEVRİ"

Endeksin Devamı ( Madde 180-212)