Önceki Endeks ( Madde 106-112)

MADDE 1-17 / 18 / 19-27 / 28-40 / 41 / 42-43 / 44-45 / 46-48 / 49 / 50-54 / 55-61 / 62-75 / 76-95 / 96-101 / 102-105 / 106-112 / 113-124 / 125-137 / 139-160 / 161-179 / 180-212 / 213 / 214-250 / 251-261 / 262-313 / 314-355 / 356-365 / 366-398 / 404-491 / 492-544

Madde No.Mahkeme / DaireTarihEsas No. ve Karar No.

Madde 113

YARGITAY

113Y15.HD17.10.2017E. 2016/1879 K. 2017/3474"ASIL BORCUN İFA VEYA DİĞER SEBEPLE SONA ERMESİ ( Rehin Kefalet Faiz ve Ceza Koşulu Gibi Asıl Borca Bağlı Hak ve Borçların da Sona Ereceği - İşlemiş Faiz ve Ceza Koşulunun İfasını İsteme Hakkı Sözleşmeyle veya İfa Anına Kadar Yapılacak Bir Bildirimle Saklı Tutulmuş ise veya Durum ve Koşullardan Saklı Tutulduğu Anlaşılmaktaysa Faiz ve Ceza Koşulunun İstenebileceği )
İŞLEMİŞ FAİZ ( İstenme Hakkı Yitirilmemesi Halinde İşlemiş Temerrüt Faizinin Ayrı Bir Dava ile Talep Edilebileceği - Temerrüt İhtarı veya Kesin Vade Yoksa Dava veya Talep Tarihinde Temerrüdün Gerçekleşeceği Kısmi Dava Açılmış ise Dava Tarihinde Ancak Açılan Miktar İçin Temerrüdün Gerçekleşmiş Olacağı )
KISMİ DAVA HALİNDE İŞLEMİŞ FAİZ ( Dava Açılan Kısım İçin Temerrüdün Gerçekleşmiş Olacağı - Kısmi Davaya Konu Olmayan Miktar İçin Dava Açılmakla Temerrüdün Gerçekleşmeyeceği Temerrüt Faizinin de İstenemeyeceği )"
113Y10.HD14.3.2017E. 2015/11162 K. 2017/2163"ZAMANINDA ÖDENMEYEN YAŞLIK AYLIKLARINA YÖNELİK FAİZ ALACAĞI İSTEMİ (Davacı Adına Birikmiş Aylıkların Ödendiği - Mahkemece En Geç Ödeme Tarihine Kadar Faiz Hakkının Saklı Tutulduğuna Dair İhtirazi Kayıt İçeren Talebin Kurum ya da Banka Kayıtlarında Bulunup Bulunmadığı Araştırılarak Karar Verileceği)
İHTİRAZİ KAYIT ARAŞTIRMASI (Zamanında Ödenmeyen Yaşlık Aylıklarına Yönelik Faiz Alacağı İstemi - Davacı Adına Birikmiş Aylıkların Ödendiği/Mahkemece En Geç Ödeme Tarihine Kadar Faiz Hakkının Saklı Tutulduğuna Dair İhtirazi Kayıt İçeren Talebin Kurum ya da Banka Kayıtlarında Bulunup Bulunmadığının Araştırılacağı)
ASIL BORCA BAĞLI HAK VE BORÇLARIN SONA ERMESİ (Birikmiş Aylıkların Ödendiği - En Geç Ödeme Tarihine Kadar Faiz Hakkının Saklı Tutulduğuna Dair İhtirazi Kayıt İçeren Talebin Kurum ya da Banka Kayıtlarında Bulunup Bulunmadığının Araştırılacağı/Zamanında Ödenmeyen Yaşlık Aylıklarına Yönelik Faiz Alacağı İstemi)"
113Y18.HD25.10.2016E. 2016/2195 K. 2016/11656"İTİRAZIN İPTALİ (Kamulaştırmasız El Koyma Sebebiyle Hüküm Altına Alınan Tazminatın Faizinin Tahsiline Dair Takibe - Alacaklı Tarafından Yatırılan Paranın Alınması Sırasında Faiz veya Fazlaya Dair Hakların Saklı Tutulup Tutulmadığı ve İcra Dosyasında Başkaca İşlem Yapılıp Yapılmadığının Belirlenmesi Gerektiği)
FAİZDEN FERAGAT (İcra Dosyasının Takip Tarihinden Sonrası İçin Asıl Alacak Kalemlerine Faiz İstenebileceğinin Kesinleşmiş İcra Hakimliği Kararı İle Sabit Olduğu - İcra Dosyasında Yapılan Faize Yönelik Feragat Dikkate Alınarak İcra Dosyası Takip Tarihine Kadar Hesaplanacak Faiz Alacağının Hüküm Altına Alınması Gerektiği)
FAZLAYA DAİR HAKLARIN SAKLI TUTULMASI (İcra Dosyasının Aslının Getirtilerek Davacının Takip Talebinde veya Yapılan Ödemenin Tahsilinde Faiz veya Fazlaya Dair Haklarını Saklı Tutup Tutmadığı Başkaca Ödeme Yapılıp Yapılmadığı ve Faiz Yönünden Yapılan Feragatin Araştırılması Gerektiği - İtirazın İptali)
EK RAPOR (İtirazın İptali - Davacının Haklarını Saklı Tutmadığının Anlaşılması Halinde Yapılan Ödeme Gözetilmek Suretiyle Ek Rapor Alınarak Haklarını Saklı Tuttuğunun Anlaşılması Halinde Asıl Alacağın Tamamı İçin Ek Rapor Alınarak Sonuca Gidilmesi Gerektiği)"
113Y19.HD10.6.2016E. 2016/2777 K. 2016/10425"İTİRAZIN İPTALİ DAVASI ( İcra Dosyasında Borçlu Tarafından Yapılan Ödemeye Karşı Davacının Faiz Talebine Dair İtirazi Kayıt İleri Sürmediği - Borcun Sona Erdiği Gerekçesiyle Davanın Reddine Karar Verileceği )
YAPILAN ÖDEMEYE KARŞI DAVACININ FAİZ TALEBİNE KARŞI İTİRAZİ KAYIT İLERİ SÜRÜLMEMESİ ( İtirazın İptali Davası - Borcun Sona Erdiği Gerekçesiyle Davanın Reddine Karar Verilmesi Gerektiği )
ASIL BORÇ YA DA İFANIN DİĞER BİR SEBEPLE SONA ERMESİ ( Rehin Kefalet Faiz ve Ceza Koşulu Gibi Buna Bağlı Hak ve Borçların da Sona Erdiği ve İşlemiş Faizin ve Ceza Koşulunun İfasını İsteme Hakkı Sözleşmeyle veya İfa Anına Kadar Yapılacak Bir Bildirimle Saklı Tutulduğunda ya da Durum ve Koşullardan Saklı Tutulduğu Anlaşılmaktaysa Bu Faiz ve Ceza Koşulunun İstenebileceği )"
113Y17.HD9.5.2016E. 2016/2432 K. 2016/5685"TRAFİK KAZASINDAN KAYNAKLANAN DESTEKTEN YOKSUN KALMA TAZMİNATI DAVASI ( Manevi Tazminat İstemi/Hukuk Mahkemesinin Ceza Mahkemesince Belirlenen Kusur Oranı ile Bağlı Olmadığı - Ayrıca Hükme Esas Alınan Ceza Mahkemesi Kusur Raporunun Kesinleşmediği/Ceza Mahkemesi Kararının Bozulduğu/Maddi Olgu ve Kusur Oranı )
CEZA MAHKEMESİNDE ALINAN KUSUR ORANI ( Ceza Mahkemesindeki Kararın Hükmün Açıklanmasının Geri Bırakılması Bakımından Bozulduğu - Bu Durumda Ceza Mahkemesince Belirlenen Maddi Olgu ve Kusur Oranının Kesinleşmediği/Kusur Oranının Belirlenmesi Açısından Bilirkişi Raporu Alınması Gereği/Kusur Oranı )
HÜKMÜN AÇIKLANMASININ GERİ BIRAKILMASI ( Kusur Raporunun Hükme Esas Alındığı Ceza Mahkemesi Kararının Hükmün Açıklanmasının Geri Bırakılması Bakımından Bozulduğu ve Bu Nedenle Ceza Mahkemesince Belirlenen Maddi Olgu ve Kusur Oranlarının Kesinleşmediği - Kusur Oranıyla Hukuk Mahkemesinin Bağlı Olmadığı )
HUKUK MAHKEMESİNİN CEZA MAHKEMESİNCE ALINAN KUSUR ORANI İLE BAĞLI OLMADIĞI ( Kusur Oranının Belirlenmesi Bakımından Bilirkişi Raporu Alınması Gerektiği )
TAZMİNATTAN MAHSUP ( Davalı Tarafın Trafik Sigortacısı Olan Dava Dışı Kişinin Mahkemeye Gönderdiği Yazıda Davacılara Davadan Önce Bir Miktar Ödeme Yapıldığını Bildirmiş Olup Yasal Olarak Ödeme Borcu Söndüren İşlemlerden Olduğundan Ödeme Belgelerine Göre Ödemenin Tazminattan Mahsup Edilip Edilmeyeceğinin Değerlendirilmesi Gereği )"
113Y13.HD9.3.2015E. 2014/38701 K. 2015/6950"ALACAK DAVASI ( Davacı Tarafından Sunulan ve Taraflarca İmzalanan Anlaşma Metninde Davacının Faiz İsteme Hakkını Saklı Tuttuğuna Dair Bir Düzenleme Bulunmadığı Gibi Davacının Ödemeyi Alırken Faiz Hakkını Saklı Tuttuğuna Dair Bir İtiraz Kaydının da Mevcut Olmadığı - Davanın Reddi Gerektiği )
ASIL BORCUN SONA ERMESİ ( Rehin Kefalet Faiz ve Ceza Koşulu Gibi Buna Bağlı Hak ve Borçların da Sona Ereceği - İşlemiş Faizin ve Ceza Koşulunun İfasını İsteme Hakkı Sözleşmeyle veya İfa Anına Kadar Yapılacak Bir Bildirimle Saklı Tutulmuşsa ya da Durumdan Saklı Tutulduğu Anlaşılırsa Bu Faizler ve Ceza Koşulunun İstenebileceği )
İŞLEMİŞ FAİZ İSTEME HAKKI ( Anlaşma Metninde Davacının Faiz İsteme Hakkını Saklı Tuttuğuna Dair Bir Düzenleme Bulunmadığı Gibi Davacının Ödemeyi Alırken Faiz Hakkını Saklı Tuttuğuna Dair Bir İtiraz Kaydının da Mevcut Olmadığı - Alacak İsteminin Reddi Gerektiği )
İHTİRAZİ KAYIT ( Alacak Davası - Davacı Tarafından Sunulan ve Taraflarca İmzalanan Anlaşma Metninde Davacının Faiz İsteme Hakkını Saklı Tuttuğuna Dair Bir Düzenleme Bulunmadığı/Davacının Ödemeyi Alırken Faiz Hakkını Saklı Tuttuğuna Dair Bir İtiraz Kaydının da Mevcut Olmadığının Gözetilmesi Gerektiği )"
113Y10.HD21.10.2014E. 2014/17355 K. 2014/20229"BORCUN KAPSAMI ( Asıl Hakla Birlikte Cezai Şart Faiz Kefalet Hapis Hakkı Gibi Fer'i Hakları da İçerdiği - Evvelce İşleyen Faizleri Talep Hakkının Saklı Tutulması veya Saklı Tutulduğunun Hal ve Koşullardan Anlaşılması Halinde Ödenmemiş Faizlerin İstenmesi Hakkının Ortadan Kalkmayacağı )
ASIL BORCUN İFASI HALİNDE FAİZİN VARLIĞI ( Asıl Borç İfa veya Sair Nedenlerle Son Bulmuş Olsa Bile Borcun Fer'isi Olan Faizin Varlığını Sürdüreceği Alacaklının Talep Hakkını Yitirmeyeceği - Borç İlişkisinin Asıl Hakla Birlikte Faiz Rehin Kefalet Hapis Hakkı Gibi Hakları da Kapsadığı )"
113Y4.HD10.9.2014E. 2014/9678 K. 2014/11550"MANEVİ TAZMİNATIN FAİZİ TALEBİ ( Manevi Tazminat Davası Açılırken Fazlaya İlişkin Haklar Saklı Tutulduğu Halde Faize Hükmedilmediği - Faize İlişkin Dava Asıl Alacağa İlişkin İcra Takibi ve Tahsilinden Önce Açıldığından Kabul Edileceği )
FAZLAYA İLİŞKİN HAKLARIN SAKLI TUTULMASI ( Manevi Tazminatın Faizi Talebi - Faiz Alacağı Davası Asıl Alacağa İlişkin İcra Takibi ve Tahsilinden Önce Açıldığından Davanın Kabul Edileceği )
FAİZ ALACAĞI DAVASININ ASIL ALACAĞIN TAKİBİ VE TAHSİLİNDEN ÖNCE AÇILMASI ( Manevi Tazminat Davası Açılırken Fazlaya İlişkin Hakların Saklı Tutulduğu Halde Faize Hükmedilmediği - Davanın Kabul Edileceği )"
113Y13.HD13.2.2014E. 2013/23376 K. 2014/3750"TAZMİNAT İSTEMİ (Satılan Taşınmazdan Hisselerine Düşen Fazlası Saklı Kalmak Üzere Bedelin Faiziyle Tahsili - Davalının Ödeme Savunması Üzerinde Durulmak Suretiyle Bu Husustaki Taraf Delilleri Toplanıp Değerlendirilerek Bir Karar Verileceği)
SAVUNMANIN GENİŞLETİLMESİ (Tazminat İstemi - Davalının İki Adet Dekont Karşılığı Davacı Tarafa Ödeme Yaptığı/Ödeme Borcu Söndüren Sebeplerden Olup Yargılamanın Her Aşamasında İleri Sürülebileceğinden Savunmanın Genişletilmesi Niteliğinde Değerlendirilemeyeceği)
ÖDEME (Borcu Söndüren Sebeplerden Olup Yargılamanın Her Aşamasında İleri Sürülebileceğinden Savunmanın Genişletilmesi Niteliğinde Değerlendirilemeyeceği - Tazminat İstemi)
BORCU SONA ERDİREN SEBEP (Tazminat İstemi - Ödeme Borcu Söndüren Sebeplerden Olup Yargılamanın Her Aşamasında İleri Sürülebileceğinden Savunmanın Genişletilmesi Niteliğinde Değerlendirilemeyeceği)"
113Y17.HD13.1.2014E. 2013/3867 K. 2014/42"İŞYERİ HIRSIZLIK SİGORTA SÖZLEŞMESİNDEN KAYNAKLANAN TAZMİNAT ( Zamanaşımı Süresinin Bitiş Tarihinden Sonra Davacı Vekili Islah Dilekçesi İle Talep Edilen Tazminat Miktarını Yükselttiği - Zamanaşımını Kesen veya Durduran Nedenlerin Bulunmadığından Islah Edilen Asıl Alacak Kısmı Yönünden Zamanaşımı Nedeniyle Red Kararı Verileceği )
ZAMANAŞIMI ( İşyeri Hırsızlık Sigorta Sözleşmesinden Kaynaklanan Tazminat İstemi - 2 Yıllık Zamanaşımı Süresine Tabi Olduğu/Başlangıcının Sigortalının Rizikonun Gerçekleştiğini Öğrendiği Günden İtibaren Başlayan 5 Günlük İhbar Tarihinin Son Günü Olduğu )
FAİZ ALACAĞINA İLİŞKİN HAKKIN SAKLI TUTULMASI ( İşyeri Hırsızlık Sigorta Sözleşmesinden Kaynaklanan Tazminat İstemi - Davacı Tarafından Zamanaşımı Süresi İçinde Asıl Alacağın Tahsili İstemi İle Dava Açılmış Olup Dava Dilekçesinde Fazlaya İlişkin Haklar Saklı Tutulduğu/Faiz Alacağına İlişkin Hakkını Saklı Tuttuğunun Kabulü Gerektiği )
FAİZ ( İşyeri Hırsızlık Sigorta Sözleşmesinden Kaynaklanan Tazminat İstemi - Davacı Tarafından Zamanaşımı Süresi İçinde Asıl Alacağın Tahsili İstemi İle Dava Açılmış Olup Fazlaya İlişkin Haklar Saklı Tutulduğu/Mahkemece Islah Tarihinden Geriye Doğru 2 Yıllık Zamanaşımı Süresinin Başlangıcıncan İtibaren Faize Hükmedileceği )"
113Y8.HD20.6.2013E. 2013/5732 K. 2013/9654"İLAMDA FAİZE HÜKMEDİLMESİ ( Faiz Alacağına Mahkeme İlamında Hükmedildiğinden Bu Alacaktan Açıkça Feragat Edilmediği Sürece Hukuki Varlığını Koruyacağı - Alacaklının Bakiye Faiz Alacağını Yeni Bir İcra Takibi İle İstemesinde Yasal Bir Engel Bulunmadığı )
FAİZE İLAMDA HÜKMEDİLMESİ ( Alacaklının Bakiye Faiz Alacağını Yeni Bir İcra Takibi İle İstemesinde Yasal Engel Bulunmadığı - Alacaklının Fazlaya Dair Hakkını Saklı Tutmasa Bile İlamdan Doğan Alacağını Zamanaşımı Süresinin Sonuna Kadar İsteyebileceği )
BAKİYE FAİZ ALACAĞI ( Alacaklının Fazlaya Dair Hakkını Saklı Tutmasa Bile İlamdan Doğan Alacağını Zamanaşımı Süresinin Sonuna Kadar İsteyebileceği - Bakiye Faiz Alacağını Yeni Bir İcra Takibi İle İstemesinde Yasal Bir Engel Bulunmadığı )
İLK TAKİPTE İSTENMEYEN FAİZ ALACAĞI ( Önceki Takip Dosyası Celbedilerek Gerektiğinde İlamdan Doğan Faiz Alacağı Yönünden İlk Takipte Yapılan Ödemeler Nazara Alınarak Bilirkişi İncelemesi Yaptırılması Suretiyle Denetiminin Sağlanması ve Karar Verilmesi Gerektiği )"
113Y17.HD25.2.2013E. 2013/466 K. 2013/2270"TRAFİK KAZASI NEDENİYLE RÜCUEN TAZMİNAT DAVASI ( Kasko Sigortalı Araca Çarpan Şahıslara Karşı - Davacı Şirketin Kazaya Karışan Aracın Sigorta Şirketinden Bir Kısım Alacağını Tahsil Ettiği/Tahsil Edilen Kısım Yönünden Davanın Reddi Gereği )
ALACAĞIN BİR KISMININ TAHSİL EDİLMESİ ( Davacının Tahsil Ettiği Kısım Yönünden Borcun Sona Erdiğinin Kabulü - Tahsil Edilen Kısım Yönünden Davanın Reddedilmesi Gereği/Kasko Sigortalı Araca Çarpan Davalılara Karşı Rücuen Tazminat Davası )
KAZAYA KARIŞAN ARACIN ZORUNLU TRAFİK SİGORTACISI ( Davacı Sigorta Şirketinin Diğer Sigorta Şirketinden Bir Kısım Alacağını Tazminat Ettiği - Yapılan Ödeme Tutarında Borcun Sona Erdiği/Tahsil Edilen Kısım Yönünden Davanın Reddi )"
113Y23.HD6.12.2012E. 2012/5327 K. 2012/7205"ALACAK DAVASI ( Geç Teslimden Kaynaklanan Gecikme Cezası - Teslimden Sonra Bu Cezanın İstenebilmesinin Teslimin İhtirazi Kayıtla Yapılması veya Sözleşmede İhtirazi Kayda Gerek Olmaksızın Cezai Şart İstenebileceğine Dair Bir Hüküm Bulunmasına Bağlı Olduğunun Düşünülmemesinin Doğru Olmadığı )
GECİKME CEZASI ( İstenebilmesi İçin Süresinde İnşaatın Yüklenici Tarafından Davacı Arsa Sahibine Teslim Edilmemesi Gerektiği - Teslimden Sonra Bu Cezanın İstenebilmesinin Teslimin İhtirazi Kayıtla Yapılmasına Bağlı Olduğu/Alacak Davası )
İHTİRAZİ KAYIT ( Alacak Davası - Teslimden Sonra Bu Gecikme Cezasının İstenebilmesinin Teslimin İhtirazi Kayıtla Yapılması veya Sözleşmede İhtirazi Kayda Gerek Olmaksızın Cezai Şart İstenebileceğine Dair Bir Hüküm Bulunmasına Bağlı Olduğu )
GECİKME TAZMİNATI ( İstem Gerekçede Gecikme Cezası Olarak Nitelendirildiği Halde Hüküm Fıkrasında Koşulları ve Sonuçları Farklı Olan Gecikme Tazminatı Olarak Nitelendirilmesinin İsabetsiz Olduğu - Alacak Davası )
HUSUMET ( Davalı Aleyhine Şirketi Temsilen Dava Açıldığından Karar Başlığında Vekilin Şahsi Sorumluluğu Doğuracak Şekilde Davalı Olarak Gösterilemeyeceği - Alacak Davası )"
113Y3.HD11.4.2012E. 2012/5557 K. 2012/9877"İTİRAZIN İPTALİ İSTEMİ ( Asıl Borç Ödenmiş Olmasına Rağmen Davacı İhtirazı Kayıtta Bulunmadığı/Aradan Geçen Uzun Süre Sonunda Borcun Fer'isi Olan Faiz Alacağı İçin İcra Takibinde Bulunduğu - İhtirazı Kayıt Konmadan Asıl Alacağın Tahsil Edilmesi Sebebiyle Davanın Reddi Gerektiği )
FAİZ ALACAĞI ( İtirazın İptali İstemi - Asıl Borç Ödenmiş Olmasına Rağmen Davacı İhtirazı Kayıtta Bulunmadığı/İhtirazı Kayıt Konmadan Asıl Alacağın Tahsil Edilmesi Sebebiyle Davanın Reddi Gerektiği )
İHTİRAZİ KAYIT ( İtirazın İptali İstemi - Aradan Geçen Uzun Süre Sonunda Borcun Fer'isi Olan Faiz Alacağı İçin İcra Takibinde Bulunduğu/İhtirazı Kayıt Konmadan Asıl Alacağın Tahsil Edilmesi Sebebiyle Davanın Reddi Gerektiği )"
113Y15.HD28.12.2011E. 2011/196 K. 2011/8015"ISLAHLA TALEP EDİLEN FAİZ ALACAĞI ( Asıl Alacak İle Faiz Alacağı Arasında Doğrudan Bağlantı Bulunduğundan Davada Yer Almasa Bile Faiz Alacağının Islahla Davaya Eklenebileceği - Faizle İlgili İstemin Esas Yönünden İnceleneceği )
FAİZ ALACAĞI İLE ASIL ALACAK ARASINDA DOĞRUDAN BAĞLANTI BULUNMASI ( Davada Yer Almasa Bile Faiz Alacağının Islahla Davaya Eklenebileceği - Faizle İlgili İstemin Esas Yönünden İnceleneceği )
İHTARNAME İLE İSTEME KARŞI ÇIKILMASI ( Dosyada İhtarın Tebliğ Şerhi Bulunmasa da Davalı Yüklenici Tarafından İhtarname İle İsteme Karşı Çıkıldığından Temerrüdün Bu Tarihte Oluştuğu Gözetilerek Bu Tarih İle Islah Tarihi Arasındaki Faiz Miktarının Bilirkişiden Alınacak Ek Raporla Belirleneceği )
FAİZ ( Asıl Alacak İle Faiz Alacağı Arasında Doğrudan Bağlantı Bulunduğundan Davada Yer Almasa Bile Faiz Alacağının Islahla Davaya Eklenebileceği )
FAİZ ALACAĞININ DAVADA YER ALMAMASI ( Islahla Davaya Eklenebileceği )"
113Y23.HD19.9.2011E. 2011/244 K. 2011/379"GECİKME FAİZİ ALACAĞI (Davacı Kooperatifçe Ödenmeyen Aidatlara İlişkin Gecikme Zammı Talebi/Genel Kurulda Gecikme Faizi Konusunda Karar Alındığı - Bu Faiz Kararına Göre Uygulama Yapılacağı/Temerrüt Faizine İlişkin Çekince Konmasına Gerek Olmadığı)
KOOPERATİF AİDATI (Aidatlar Ödendiği Halde Gecikme Faizinin Ödenmediği - Genel Kurulca Belirlenen Faiz Kararına Göre Uygulama Yapılacağı)
KOOPERATİF GENEL KURULUNCA GECİKME FAİZİ KONUSUNDA KARAR ALINMASI (Ödenmeyen Aidatlar Sebebiyle Gecikme Faizi Alacağı - Davacı Kooperatifçe Alınan Kararın Yıllar Sonra Aksi Yönde Karar Alınmadığından Gelen Kurulda Alınan Faizin Göz Önünde Bulundurulacağı)
TEMERRÜT FAİZİ (Davacı Kooperatifçe Aidatlar Sebebiyle Gecikme Faizi Alacağı/Genel Kurulda Alınan Temerrüt Faizi Kararının Halin İcabı Olduğu - Davacı Kooperatifin Aidat Aslını Tahsil Ederken Temerrüt Faizine İlişkin Olarak Çekince Koymasına Gerek Olmadığı)"
113Y15.HD13.7.2011E. 2010/2018 K. 2011/4628"İNŞAAT YAPIM SÖZLEŞMESİNDEN KAYNAKLANAN ALACAK ( Faiz Olarak Nitelendirilen Gelirin Anapara Alacağı Olacağından Ödemeler Sırasında Ayrıca Hakkın Saklı Tutulmasına da Gerek Olmadığı - Tüm Bu Nedenlerle Uyuşmazlığın Esası İncelenerek Karar Verilmesi Gerektiği )
FAİZ ALACAĞININ TAHSİLİ ( İnşaat Yapım Sözleşmesinden Kaynaklanan Alacak - Faiz Olarak Nitelendirilen Gelirin Anapara Alacağı Olacağından Ödemeler Sırasında Ayrıca Hakkın Saklı Tutulmasına da Gerek Olmadığı/Uyuşmazlığın Esası İncelenerek Karar Verilmesi Gerektiği )
ANAPARA ALACAĞI ( İnşaat Yapım Sözleşmesinden Kaynaklanan Alacak - Faiz Olarak Nitelendirilen Gelirin Anapara Alacağı Olacağından Ödemeler Sırasında Ayrıca Hakkın Saklı Tutulmasına da Gerek Olmadığından Esasa Girilerek Karar Verilmesi Gerektiği )"
113Y5.HD4.7.2011E. 2011/9468 K. 2011/12187"KAMULAŞTIRMASIZ ELATMA ( Enerji Nakil Hattı Geçirilen Taşınmazın Pilon Yeri Bedeli İle İrtifak Hakkı Karşılığının Tahsili - Faiz Asıl Alacağın Ferisi Niteliğinde Olup Asıl Alacak Sakıt Olmadıkça Her Zaman Talep Edilebileceği )
ENERJİ NAKİL HATTI GEÇİRİLEN TAŞINMAZ ( Pilon Yeri Bedeli İle İrtifak Hakkı Karşılığının Tahsili - Faiz Asıl Alacağın Ferisi Niteliğinde Olup Asıl Alacak Sakıt Olmadıkça Her Zaman Talep Edilebileceği )
FAİZ ( Asıl Alacağın Ferisi Niteliğinde Olup Asıl Alacak Sakıt Olmadıkça Her Zaman Talep Edilebileceği Nazara Alınarak Hüküm Altına Alınan Alacağa Dava Tarihinden İtibaren Faiz İşletilmesi Gerektiği )
ISLAH ( Hükmün Yargıtayca Bozulması Üzerine Mahkemesinde Yapılan Yeni Tahkikat Sırasında Davanın Islah Edilemeyeceği )"
113Y10.HD7.6.2011E. 2011/3108 K. 2011/8442"YAŞLILIK AYLIĞI BAĞLANMASI (Açılan Tespit Davası Sonucunda Hak Kazanıldığı Kararının Kesinleşmesi - Ana Para Ödenmeden Dava Açılmakla Faiz İsteminin Saklı Tutulduğunun Kabul Edileceği Aylıkların Yasal Faizi İle Ödenilmesi Gerektiği/Faiz Başlangıcı)
MAHKEME KARARI İLE YAŞLILIK AYLIĞI TAHSİS EDİLMESİ (Ana Para Ödenmeden Tahsil Davası Açılmakla Faiz İsteminin Saklı Tutulduğunun Kabul Edileceği - Kuruma Tanınan 3 Aylık İşlem Süresi Gözetilerek Dava Tarihine Kadar Faizin Kabulü Gerektiği)
FAİZ BAŞLANGICI (Mahkeme Kararı Sonucunda Yaşlılık Aylığına Hak Kazanılması/Süresinde Ödenmeyen Aylıkların Yasal Faizi İle Ödenilmesi Gerektiği - Ana Para Ödenmeden Dava Açılmakla Faiz İsteminin Saklı Tutulduğunun Kabul Edileceği)
HAKKIN SAKLI TUTULMASI (Mahkeme Kararı Sonucunda Yaşlılık Aylığına Hak Kazanılması/Aylıkların Yasal Faizi İle Ödenmesi Talebi - Ana Para Ödenmeden Dava Açılmakla Faiz İsteminin Saklı Tutulduğunun Kabulünün Halin İcabı Olduğu)"
113Y12.HD6.6.2011E. 2010/30986 K. 2011/11801"KAMULAŞTIRMA BEDEL FARKININ TAHSİLİ ( Kesin Hükme Bağlanan Kamulaştırma Bedellerinin Ödenmemesi Halinde Kamu Alacaklı İçin Öngörülen En Yüksek Faizin Uygulanması Talep Edilebileceği )
KAMULAŞTIRMA BEDELLERİNİN ÖDENMEMESİ ( Kesin Hükme Bağlanan - Kamu Alacaklı İçin Öngörülen En Yüksek Faizin Uygulanması Talep Edilebileceği )
FAİZ ( Kamulaştırma Bedel Farkının Tahsili - Kesin Hükme Bağlanan Kamulaştırma Bedellerinin Ödenmemesi Halinde Kamu Alacaklı İçin Öngörülen En Yüksek Faizin Uygulanması Talep Edilebileceği )
HENÜZ KESİNLEŞMEMİŞ KAMULAŞTIRMA BEDELİ ( İçin Kamu Alacakları İçin Öngörülen En Yüksek Faiz Oranı Uygulanmadığı - Bu Oran Kararın Kesinleşme Tarihinden Sonrası İçin Hesaplamada Dikkate Alınacağı )"
113Y10.HD5.5.2011E. 2010/282 K. 2011/6777"FAİZ ALACAĞI İSTEMİ ( İhtirazi Kayıt Borçlunun Edimini İfası Sırasında veya Hemen Sonrasında Alacaklı Tarafından İleri Sürülmesi Gerektiği - Davalı Tarafından Yerine Getirilmiş Bir Edim Bulunmadığından Davacının da İhtirazı Kayıt İleri Sürme Yükümlülüğünün Olmaması Gerektiği)
İHTİRAZİ KAYIT ( Borçlunun Edimini İfası Sırasında veya Hemen Sonrasında Alacaklı Tarafından İleri Sürülmesi Gerektiği - Davalı Tarafından Yerine Getirilmiş Bir Edim Bulunmadığından Davacının da İhtirazı Kayıt İleri Sürme Yükümlülüğünün Olmadığı)
ZARARLANDIRICI SİGORTA OLAYI SEBEBİYLE OLUŞAN KURUM ZARARI ( Gelirlerde Onay Cenaze Giderinde İse Ödeme Tarihinden İtibaren İşlemiş Yasal Faiz Alacağından Sorumluluğuna Karar Vermek Gerektiği)
KURUM ZARARI ( Gelirlerde Onay Cenaze Giderinde İse Ödeme Tarihinden İtibaren İşlemiş Yasal Faiz Alacağından Sorumluluğuna Karar Vermek Gerektiği)"
113Y13.HD3.5.2011E. 2010/15887 K. 2011/7070"MENFİ TESPİT İSTEMİ ( Davacı Asıl Borcu Ödediğini İddia Ettiğine Göre Buna İlişkin Deliller Toplanmalı ve Davalının Asıl Borcu Tahsil Ettiği Sırada İhtirazı Kayıt İleri Sürüp Sürmediği Belirlenmeli ve Tarafların Hukuki Durumları B.K.'nun 113. Md. Kapsamında Değerlendirilmesi Gerektiği )
İHTİRAZI KAYIT ( Menfi Tespit İstemi - Davacı Asıl Borcu Ödediğini İddia Ettiğine Göre Buna İlişkin Deliller Toplanmalı ve Davalının Asıl Borcu Tahsil Ettiği Sırada İhtirazı Kayıt İleri Sürüp Sürmediği Belirlenmesi Gerektiği )
İHTİRAZİ KAYIT ( Menfi Tespit İstemi - Davacı Asıl Borcu Ödediğini İddia Ettiğine Göre Buna İlişkin Deliller Toplanmalı ve Davalının Asıl Borcu Tahsil Ettiği Sırada İhtirazı Kayıt İleri Sürüp Sürmediği Belirlenmeli ve Tarafların Hukuki Durumları B.K.'nun 113. Md. Kapsamında Değerlendirilmesi Gerektiği )"
113Y11.HD12.4.2011E. 2009/11746 K. 2011/4277"TRAFİK KAZASINDAN KAYNAKLANAN TAZMİNAT ( Belli Bir Yerde Devamlı Olarak Meslek ve Sanatını İcra Edenlere Yapılacak Tebliğlerde Önce Muhatabın Aranılması ve Onun Bulunmaması Halinde Aynı Yerde Daimi Memur veya Müstahdemlerinden Birisine Tebligat Yapılması Gerektiği )
BELLİ BİR YERDE DEVAMLI OLARAK MESLEK VE SANATINI İCRA EDENLERE YAPILACAK TEBLİGAT ( Önce Muhatabın Aranılması ve Onun Bulunmaması Halinde Aynı Yerde Daimi Memur veya Müstahdemlerinden Birisine Tebligat Yapılması Gerektiği - Trafik Kazasından Kaynaklanan Tazminat )
TEBLİGAT ( Trafik Kazasından Kaynaklanan Tazminat - Belli Bir Yerde Devamlı Olarak Meslek ve Sanatını İcra Edenlere Yapılacak Tebliğlerde Önce Muhatabın Aranılması ve Onun Bulunmaması Halinde Aynı Yerde Daimi Memur veya Müstahdemlerinden Birisine Tebligat Yapılması Gerektiği )"
113Y11.HD21.3.2011E. 2009/9750 K. 2011/2934"TAZMİNAT İSTEMİ ( Davacının Faiz Kaybı Nedeniyle Bankaya Başvurması İçin Bu Davaya Konu Yaptığı Miktar Bakımından Öncelikle Çek Borçlularına Başvuruda Bulunması ve Çek Borçlusundan Asıl Alacağı Tahsil Eden Davacının Faizi de Borçludan İstemesi ve Bunu Kanıtlayamaması Halinde Vekil Hamil Durumunda Bulunan Bankaya Başvurması Gerektiği )
FAİZ KAYBI ( Tazminat İstemi - Öncelikle Çek Borçlularına Başvuruda Bulunması ve Çek Borçlusundan Asıl Alacağı Tahsil Eden Davacının Faizi de Borçludan İstemesi ve Bunu Kanıtlayamaması Halinde Vekil Hamil Durumunda Bulunan Bankaya Başvurması Gerektiği )
ÇEKİN KAYBEDİLMESİ NEDENİYLE FAİZ KAYBINA DAYALI OLARAK AÇILAN TAZMİNAT ( Çek Borçlusundan Asıl Alacağı Tahsil Eden Davacının Faizi de Borçludan İstemesi ve Bunu Kanıtlayamaması Halinde Vekil Hamil Durumunda Bulunan Bankaya Başvurması Gerektiği )"
113Y11.HD7.3.2011E. 2009/9795 K. 2011/2319"FAİZ KAYBI VE İPTAL EDİLEN İSKONTO NEDENİYLE TAZMİNAT İSTEMİ ( Davacı Şirketin Mali Yapısı Sözleşmeyle Yüklendiği Edimi Yerine Getirecek İmkanı İle Dava Dışı Şirkete Olan Borcunu Mali İmkanları Çerçevesinde Ödeyip Ödemediği Üzerinde Durulması Gerektiği )
BANKANIN TAHSİL EDİLEN ÇEKİ KAYBETMESİ ( Faiz Kaybı ve İptal Edilen İskonto Nedeniyle Tazminat İstemi - Davacı Şirketin Mali Yapısı Sözleşmeyle Yüklendiği Edimi Yerine Getirecek İmkanı İle Dava Dışı Şirkete Olan Borcunu Mali İmkanları Çerçevesinde Ödeyip Ödemediği Üzerinde Durulması Gerektiği )
BİLİRKİŞİ İNCELEMESİ ( Bankanın Tahsil Edilen Çeki Kaybetmesi Nedeniyle Faiz Kaybı ve İptal Edilen İskonto Nedeniyle Tazminat İstemi - Gerekirse Şirket Kayıtları Üzerinde Bilirkişi İncelemesi Yapılarak Bir Karar Verilmesi Gerektiği )"
113Y21.HD21.10.2010E. 2009/13537 K. 2010/10241"YAŞLILIK AYLIĞININ GEÇ BAĞLANMASI BİRİKMİŞ FAİZ ALACAĞININ TAHSİLİ ( Davacının Ödenen Aylıklar Üzerinden Hak Edeceği Faiz Alacağı Yönünden Denetime Elverişli Bilirkişi Raporu Alınarak Davalı Yararına Oluşan Usuli Kazanılmış Hak da Gözetilerek Karar Verilmesi Gerektiği )
USULİ KAZANILMIŞ HAK ( Yaşlılık Aylığının Geç Bağlanması - Davacının Ödenen Aylıklar Üzerinden Hak Edeceği Faiz Alacağı Yönünden Denetime Elverişli Bilirkişi Raporu Alınarak Davalı Yararına Oluşan Usuli Kazanılmış Hak da Gözetilerek Karar Verilmesi Gerektiği )
FAİZ ALACAĞI ( Yaşlılık Aylığının Geç Bağlanması Birikmiş Faiz Alacağının Tahsili - Davacının Ödenen Aylıklar Üzerinden Hak Edeceği Faiz Alacağı Yönünden Denetime Elverişli Bilirkişi Raporu Alınarak Davalı Yararına Oluşan Usuli Kazanılmış Hak da Gözetilerek Karar Verilmesi Gerektiği )"
113Y10.HD12.7.2010E. 2010/4795 K. 2010/10706"HAK EDİLMEYEN YAŞLILIK AYLIĞININ GERİ ALINMASI ( Murisin Ölümünden Sonra Aylıkların Yersiz Alınması - Sigortalının Ölümden Önce Birlikte Oturduğu Kişilerin Yaşlılık Aylığını Almış Olmalarının Hayatın Olağan Akışına Uygun Olduğu Sigortalının Ölümünden Önce Birlikte Oturduğu Kişilerin Araştırılması Gereği )
MURİSİN ÖLÜMÜNDEN SONRA YAŞLILIK AYLIĞININ YERSİZ ALINMASI ( Davalıların Ölüm Olayını Kuruma ve Bankaya Bildirip Bildirmediklerinin Araştırılması Gereği - Gecikme Zammanın Nitelikli Temerrüt Faizi Olduğu Yersiz Alınan Ölüm Aylığı Alacağının Haksız Fiile Dayalı Olduğu Yasal Faizle Tahsili Gereği )
TEMERRÜT FAİZİ ( Ölüm Olayı Banka ve Kuruma Bildirilmeyerek Murisin Yaşlılık Aylığının Alınması Olayının Haksız Fiil Olduğu - Kurumca Geri İstenen Alacağa Nitelikli Temerrüt Faizi Olan Gecikme Zammı Uygulanamayacağı Yasal Faiz Uygulanması Gereği )
HAKSIZ FİİL ( Murisin Yaşlılık Aylığının Ölüm Olayı Banka ve Kuruma Bildirilmeyerek Alınması - Haksız Fiil Olduğu Alacağa Kamu Hukuku Karakterli Gecikme Zammı Uygulanamayacağı - Yasal Faiz Uygulanması Gereği )
ÖLÜM OLAYI KURUMA BİLDİRLMEYEREK YAŞLILIK AYLIĞININ ALINMAYA DEVAM EDİLMESİ ( Haksız Fiil - Yasal Faiz )"
113Y9.HD2.6.2010E. 2008/30393 K. 2010/15795"FAİZ ALACAĞI ( Davacının Daha Önce Açtığı Davada Faiz Talep Etmemesi Nedeniyle Kararda "Fazla İstemin Reddine" Şeklinde Belirtilen İbarenin Faiz Alacağının Reddini Kapsamadığının Kabul Edilmesi Gerektiği )
TALEPLE BAĞLILIK ( Davacının Daha Önce Açtığı Davada Faiz Talep Etmemesi Nedeniyle Kararda "Fazla İstemin Reddine" Şeklinde Belirtilen İbarenin Faiz Alacağının Reddini Kapsamadığının Kabul Edilmesi Gerektiği )
HAKKIN SAKLI TUTULMASI ( Davacının Ödemeden Önce Açtığı Davada Fazlaya Dair Haklarını Saklı Tutmuş Olması ve Yine Ödemeden Önce Yaptığı İcra Takibinde de Hem Fazlaya Dair Haklarını Saklı Tutması Hem de İşlemiş Faiz İsteğinde Bulunması Faizleri Talep Hakkının Saklı Tutulduğu Anlamına Geldiği )"
113Y6.HD28.4.2010E. 2009/11654 K. 2010/5052"KİRA PARASININ TAHSİLİ ( Kira Borcunun Olmadığının Kanıtlama Yükümlülüğü Davalı Kiracıya Ait Olduğu - Davalı İse Anılan Protokol Dışında Borcunun Olmadığına İlişkin Yazılı Bir Delil Sunamadığı/Protokolde Davacı Kiralayanın Üstlenmiş Olduğu Ödemeler Davalının Tahliye Tarihine Kadar Kira Borcunun Olmadığı Anlamına Gelmediği )
KİRA BORCUNUN OLMADIĞININ KANITLAMA YÜKÜMLÜLÜĞÜ ( Davalı Kiracıya Ait Olduğu - Davalı İse Anılan Protokol Dışında Borcunun Olmadığına İlişkin Yazılı Bir Delil Sunamadığı/Protokolde Davacı Kiralayanın Üstlenmiş Olduğu Ödemeler Davalının Tahliye Tarihine Kadar Kira Borcunun Olmadığı Anlamına Gelmediği )
İSPAT YÜKÜ ( Kira Parasının Tahsili - Kira Borcunun Olmadığının Kanıtlama Yükümlülüğü Davalı Kiracıya Ait Olduğu - Davalı İse Anılan Protokol Dışında Borcunun Olmadığına İlişkin Yazılı Bir Delil Sunamadığı/Protokolde Davacı Kiralayanın Üstlenmiş Olduğu Ödemeler Davalının Tahliye Tarihine Kadar Kira Borcunun Olmadığı Anlamına Gelmediği )"
113Y21.HD12.4.2010E. 2009/5960 K. 2010/4205"YAŞLILIK AYLIĞI FAİZ ALACAĞI ( Kurum Kayıtlarına Girdiği Tarihten İtibaren 3 Ay Sonradan Faiz Hesaplanacağı - 506 S.K. Md.116'da Öngörülen Süre Nazara Alınarak İşleyecek Faiz Alacağının Hesaplanacağı )
FAİZ ALACAĞI ( Geç Ödenen Yaşlılık Aylığı Faiz Alacağının Tahsili Talebi - Faizin Başlatılacağı Tarihin Kuruma Dilekçe Verildiği Tarihten İtibaren 3 Aylık Sürenin Sonunda Olduğu )
KURUMA DİLEKÇENİN VERİLDİĞİ TARİH ( Geç Ödenen Yaşlılık Aylığı Faiz Alacağının Tahsili Talebi - Bu Tarihten 3 Ay Sonrasından İtibaren Faiz Hesaplanacağı )"
113Y8.HD25.3.2010E. 2009/5761 K. 2010/1314"FAİZ ALACAĞI DAVASI ( Asıl Alacağa Bağlı Olmasına Rağmen Asıl Alacaktan Ayrı Olarak Dava veya Takip Konusu Edilebileceği - Faiz İsteğinin Ayrı Bir Davaya Konu Yapılması Halinde Dava Tarihi İtibariyle Asıl Alacağın Ödenmemiş Olması ve Ödenmiş İse de İhtirazi Kayıt Konulmasının Şart Olduğu )
İHTİRAZİ KAYIT KONULMASI ( Faiz İsteğinin Ayrı Bir Davaya Konu Yapılması Halinde Dava Tarihi İtibariyle Asıl Alacağın Ödenmemiş Olması ve Ödenmiş İse de İhtirazi Kayıt Konulmasının Şart Olduğu )
ASIL ALACAĞA BAĞLI OLAN FAİZ TALEBİ ( Asıl Alacaktan Ayrı Olarak Dava veya Takip Konusu Edilebileceği - Faiz İsteğinin Ayrı Bir Davaya Konu Yapılması Halinde Dava Tarihi İtibariyle Asıl Alacağın Ödenmemiş Olması ve Ödenmiş İse de İhtirazi Kayıt Konulmasının Şart Olduğu )"
113Y17.HD25.2.2010E. 2009/8088 K. 2010/1590"HASAR BEDELİNİN RÜCUAN TAHSİLİ ( Davacı Şirketin Ticari Defter ve Belgelerin Üzerinde Uzman Bilirkişi Marifetiyle İnceleme Yaptırılarak Davaya Konu Tazminatın Dava Dışı Sigorta A.Ş'ye Ödenip Ödenmediği Hususunun Araştırılması Gerektiği )
TİCARİ DEFTER VE BELGELER ( Üzerinde Uzman Bilirkişi Marifetiyle İnceleme Yaptırılarak Davaya Konu Tazminatın Dava Dışı Sigorta A.Ş'ye Ödenip Ödenmediği Hususunun Araştırılması Gerektiği - Hasar Bedelinin Rücuan Tahsili )
RÜCUAN TAZMİNAT ( Hasar Bedelinin Tahsili - Davaya Konu Tazminatın Dava Dışı Sigorta A.Ş'ye Ödenip Ödenmediği Hususunun Araştırılması Gerektiği )
ZORUNLU MALİ MESULİYET SİGORTASI ( Hasar Bedelinin Rücuan Tahsili - Davacı Şirketin Ticari Defter ve Belgelerin Üzerinde Uzman Bilirkişi Marifetiyle İnceleme Yaptırılarak Davaya Konu Tazminatın Dava Dışı Sigorta A.Ş'ye Ödenip Ödenmediği Hususunun Araştırılması Gerektiği )"
113Y19.HD1.2.2010E. 2009/3938 K. 2010/851"FAİZ ALACAĞI ( Alacak Davasında Faiz İstenilmemekle Birlikte Fazlaya Ait Hakların Saklı Tutulması - Alacaklının Hükmedilen Faiz Alacağını İstemeyip İlk Davada İstenmeyen Bu Kısım İçin Dava Açılabileceği )
FAZLAYA AİT HAKLARIN SAKLI TUTULMASI ( Alacak Davasında Faiz İstenilmemekle Birlikte - Alacaklının Hükmedilen Faiz Alacağını İstemeyip İlk Davada İstenmeyen Bu Kısım İçin Açtığı Davanın Kabulü )
İLK DAVADA İSTENMEYEN FAİZ ( Alacaklının Hükmedilen Faiz Alacağını İstemeyip İlk Davada İstenmeyen Bu Kısım İçin Dava Açılabileceği - Fazlaya Ait Haklarını Saklı Tuttuğu )"
113Y7.HD19.1.2010E. 2009/4331 K. 2010/121"HAKSIZ FİİLDEN KAYNAKLANAN MADDİ TAZMİNAT ( İtirazın İptali - Kısmi Ödemenin Öncelikle Asıl Alacağa Mahsup Edileceğine İlişkin Kuralın Somut Olayda Uygulanması Mümkün Olmadığından Uyuşmazlığın Genel Hükümlere Göre Çözümlenmesi Gerektiği )
KISMİ ÖDEME ( Öncelikle Asıl Alacağa Mahsup Edileceğine İlişkin Kuralın Somut Olayda Uygulanması Mümkün Olmadığından Uyuşmazlığın Genel Hükümlere Göre Çözümlenmesi Gerektiği )
ÖDEMEDE GECİKME ( Yapılan Kısmi Ödemenin Öncelikle İşlemiş Faiz Borcuna Mahsup Edilmesinin Zorunlu Olduğu )
HAKTAN FERAGAT YETKİSİ BULUNAN ALACAKLI ( Makbuz Karşılığı Elden Yapılan Ödemelerde Uygulanabilecek Olan ve Asıl Borcun Ödenmesi İle Feri Borçların da Düşeceğine İlişkin B. Kanunu'nun 113. Md. Hükmünün Somut Olayda Uygulama Yerinin Bulunmadığı )"
113YHGK18.11.2009E. 2009/21-435 K. 2009/544"ÖLÜM AYLIKLARININ GEÇ ÖDENMESİ ( Birikmiş Faiz Alacağının Tahsili - Alacaklı İşlemiş Bulunan Faizlerine İlişkin Talep Hakkını Saklı Tuttuğunu Asıl Borcun Sona Erme Anına Kadar Beyan Etmişse Asıl Borç Sona Erdikten Sonra da Temerrüt Faizlerinin Talep Edilebileceği )
FAİZ ALACAĞININ TAHSİLİ ( Ölüm Aylığının Geç Ödenmesi - Alacaklı İşlemiş Bulunan Faizlerine İlişkin Talep Hakkını Saklı Tuttuğunu Asıl Borcun Sona Erme Anına Kadar Beyan Etmişse Asıl Borç Sona Erdikten Sonra da Temerrüt Faizlerinin Talep Edilebileceği )
SAKLI TUTULAN ALACAK ( Alacaklı İşlemiş Bulunan Faizlerine İlişkin Talep Hakkını Saklı Tuttuğunu Asıl Borcun Sona Erme Anına Kadar Beyan Etmişse Asıl Borç Sona Erdikten Sonra da Temerrüt Faizlerinin Talep Edilebileceği - Ölüm Aylıklarının Tahsili )
FAİZ HAKKININ SAKLI TUTULMASI ( Ölüm Aylıklarının Tahsili - Asıl Alacak Niteliğinde Olan Aylıkların Ödenmesinden Önce Birikmiş Faiz Alacaklarının Tahsili İçin Dava Açılmış Olduğundan Asıl Alacağın Tahsili Sırasında Faiz Hakkının Saklı Tutulmasına Gerek Olmadığı )
TEMERRÜT FAİZİ ( Ölüm Aylıklarının Tahsili - Alacaklı İşlemiş Bulunan Faizlerine İlişkin Talep Hakkını Saklı Tuttuğunu Asıl Borcun Sona Erme Anına Kadar Beyan Etmişse Asıl Borç Sona Erdikten Sonra da Temerrüt Faizlerinin Talep Edilebileceği )"
113Y19.HD16.7.2009E. 2008/11711 K. 2009/7287"ASIL ALACAKTAN SONRA İSTENEN FAİZ ( Asıl Alacak Tahsil Edilirken Faiz Hakkı Saklı Tutulmamış ya da Olayın Gelişiminden Faiz Talep Edilemeyeceği Anlamı Çıkıyorsa Faiz İstenemeyeceği )
İHTİRAZİ KAYIT KURALI ( Asıl Alacaktan Sonra İstenen Faiz - Asıl Alacak Tahsil Edilirken Faiz Hakkı Saklı Tutulmamış ya da Olayın Gelişiminden Faiz Talep Edilemeyeceği Anlamı Çıkıyorsa Faiz İstenemeyeceği )
FAİZ ( Asıl Alacak Tahsil Edilirken Faiz Hakkı Saklı Tutulmamış ya da Olayın Gelişiminden Faiz Talep Edilemeyeceği Anlamı Çıkıyorsa Faiz İstenemeyeceği )"
113Y11.HD25.5.2009E. 2009/4972 K. 2009/6262"HİZMET SÖZLEŞMESİ ( Davacı Üst İşverence Dava Dışı İşçiye Ödenen Tazminatın Alt İşveren Olan Davalılardan Rücuen Tahsili - Davacının Dava Dışı İsçiye Ödediği Meblağın Tamamının Davalı Yüklenicilerden Talep Edebileceği )
RÜCUEN TAZMİNAT ( Hizmet Sözleşmelerine Dayalı Olarak Davacı Üst İşverence Dava Dışı İşçiye Ödenen Tazminatın Alt İşveren Olan Davalılardan Tahsili - Davacının Dava Dışı İsçiye Ödediği Meblağın Tamamının Davalı Yüklenicilerden Talep Edebileceği )
MÜTESELSİL SORUMLULUK ( Hizmet Sözleşmelerine Dayalı Olarak Davacı Üst İşverence Dava Dışı İşçiye Ödenen Tazminatın Alt İşveren Olan Rücuen Tahsili - Davacının Dava Dışı İsçiye Ödediği Meblağın Tamamının Davalı Yüklenicilerden Talep Edebileceği )
ASIL İŞVERENİN ALT İŞVERENE KARŞI RÜCU HAKKI ( Davacının Dava Dışı İsçiye Ödediği Meblağın Tamamının Davalı Yüklenicilerden Talep Edebileceği )"
113Y19.HD21.4.2009E. 2008/8090 K. 2009/3479"MENFİ TESPİT DAVASI ( Bono Bedeli Takip Tarihinden Önce Ödendiğine Göre Asıl Borç Son Bulduğundan Fer'i Borç Niteliğindeki Borçlar da Sona Erdiği )
BONO BEDELİNİN TAKİPTEN ÖNCE ÖDENMESİ ( Asıl Borç Son Bulduğundan Fer'i Borç Niteliğindeki Borçlar da Sona Erdiği )
FER'İ BORÇ ( Menfi Tespit Davası - Bono Bedeli Takip Tarihinden Önce Ödendiğine Göre Asıl Borç Son Bulduğundan Fer'i Borç Niteliğindeki Borçlar da Sona Erdiği )
ASIL BORÇ ( Menfi Tespit Davası - Bono Bedeli Takip Tarihinden Önce Ödendiğine Göre Asıl Borç Son Bulduğundan Fer'i Borç Niteliğindeki Borçlar da Sona Erdiği )"
113Y21.HD16.3.2009E. 2008/5046 K. 2009/3881"İŞ KAZASINDAN DOLAYI BAĞLANAN GELİRLERİNİN GEÇ ÖDENMESİ ( Faiz Talep Etme Hakkının Saklı Tutulduğu veya Hal ve Koşullardan Saklı Tutulduğunun Anlaşılması Halinde Asıl Borç Sona Ermiş Olsa Bile Faiz İstenebileceği )
FAİZ TALEBİ ( Bağlanan Gelirlerinin Geç Ödenmesi Nedeniyle - Faiz Talep Etme Hakkının Saklı Tutulduğu veya Hal ve Koşullardan Saklı Tutulduğunun Anlaşılması Halinde Asıl Borç Sona Ermiş Olsa Bile Faiz İstenebileceği )
MUNZAM ZARAR ( İş Kazasından Dolayı Bağlanan Gelirlerinin Geç Ödenmesi Nedeniyle - Faiz Talep Etme Hakkının Saklı Tutulduğu veya Hal ve Koşullardan Saklı Tutulduğunun Anlaşılması Halinde Asıl Borç Sona Ermiş Olsa Bile Faiz İstenebileceği )"
113Y10.HD9.2.2009E. 2007/21346 K. 2009/1216"BİRİKMİŞ AYLIKLARIN TAHSİLİ ( Faiz Tutarının Tahsili - Davalı Kurum Kusurlu Davranışı İle Yaşlılık Aylıklarını Süresinde Ödememiş Olmakla Her Bir Aylığın Hak Ediş Tarihi İtibariyle Mütemerrid Durumuna Düşmüş Sayılacağı )
FAİZ TUTARININ TAHSİLİ ( Davalı Kurum Kusurlu Davranışı İle Yaşlılık Aylıklarını Süresinde Ödememiş Olmakla Her Bir Aylığın Hak Ediş Tarihi İtibariyle Mütemerrid Durumuna Düşmüş Sayılacağı )
TEMERRÜT ( Davalı Kurum Kusurlu Davranışı İle Yaşlılık Aylıklarını Süresinde Ödememiş Olmakla Her Bir Aylığın Hak Ediş Tarihi İtibariyle Mütemerrid Durumuna Düşmüş Sayılacağı - Davacının Faiz Alacağı İçin Davalının Ayrıca Temerrüde Düşürülmesi Gerekmediği )
FAİZ BAŞLANGIÇ TARİHİ ( Belirlenmek Suretiyle Faiz Alacağı Hesabının Yapıldığı Bilirkişi Raporuna İtibar Edilmek Suretiyle Karar Verilmesi Usul ve Yasaya Aykırı Olduğu - Ödenen Birikmiş Aylıkların Tahsili )"
113Y12.HD15.1.2009E. 2008/19862 K. 2009/539"İLAMLI TAKİP ( Takibin Taliki veya İptali İstemi - İlamda Yazılı Eksik Kalan Faiz Alacağı İçin Takip Yapılabileceği )
TAKİBİN TALİKİ VEYA İPTALİ İSTEMİ ( İlamda Yazılı Eksik Kalan Faiz Alacağı İçin Takip Yapılabileceği )
FAİZ ALACAĞI ( İlamlı Takibin Taliki veya İptali İstemi - İlamda Yazılı Eksik Kalan Faiz Alacağı İçin Takip Yapılabileceği )"
113Y5.HD24.11.2008E. 2008/13323 K. 2008/15165"KAMULAŞTIRMASIZ EL ATILAN TAŞINMAZ BEDELİNİN TAHSİLİ ( Davada İstenilmeyen Faiz - Ana Para Alınırken Faiz Hakkı Saklı Tutulmak Veya Saklı Tutulduğu Halin İcabından Anlaşılmak Koşulu İle Her Zaman İstenilebileceği )
DAVADA İSTENİLMEYEN FAİZ ( Ana Para Alınırken Faiz Hakkı Saklı Tutulmak Veya Saklı Tutulduğu Halin İcabından Anlaşılmak Koşulu İle Her Zaman İstenilebileceği - Kamulaştırmasız El Atılan Taşınmaz Bedelinin Tahsili )
FAİZ HAKKININ SAKLI TUTULMASI ( İcra Dosyasında Asıl Alacaktan Ayrı Olarak İşlemiş Yasal Faizlerin de Talep Edildiğinin Anlaşılması - Davacının Faiz Hakkının Saklı Tutulduğunun Kabulü Gerektiği )"
113Y21.HD30.6.2008E. 2007/17707 K. 2008/10112"İHTİRAZİ KAYIT ( Evvelce İşleyen Faizleri Talep Hakkının Saklı Tutulduğu ve Saklı Tutulduğunun Hal ve Koşullardan Çıkartılması Kaydıyla Ödenmemiş Faizlerin İstenebilme Hakkının Ortadan Kalkmadığı )
İŞLEMİŞ FAİZ ( Evvelce İşleyen Faizleri Talep Hakkının Saklı Tutulduğu ve Saklı Tutulduğunun Hal ve Koşullardan Çıkartılması Kaydıyla Ödenmemiş Faizlerin İstenebilme Hakkının Ortadan Kalkmadığı )
KANUNİ FAİZ VE TEMERRÜT FAİZİ ( Asıl Borç İfa veya Sair Bir Suretle Son Bulmuş Olsa Bile Borcun Fer'isi Olan Faiz Varlığını Sürdürmekte ve Alacaklı Bunları Talep Edebilme Hakkını Yitirmediği )
ASIL BORCUN SON BULMASI ( Alacaklının Bu Hakkını Saklı Tuttuğunu veya Durumun Koşullarından Bunun Anlaşıldığı Kanıtladığı Takdirde İşlemiş Faizlerle İlgili Alacak Hakkı Son Bulmayacağı )
ZAMANAŞIMI ( Faiz Alacağı Asıl Alacağın Tabi Olduğu Zamanaşımına Tabi Olacağı - Ancak Zaman Aşımının Kesilmesi Sadece Dava Konusu Alacak İçin Söz Konusu Olduğu )
İŞ KAZASINDAN DOĞMA MADDİ VE MANEVİ TAZMİNAT ALACAĞI ( B.K'nun 125. Maddesi Gereğince 10 Yıllık Zamanaşımına Tabi Olacağı )"
113Y9.HD15.4.2008E. 2007/38813 K. 2008/8787"İCRA İNKAR TAZMİNATI ( Kıdem Tazminatına Hak Kazanma ve Hesap Yönleri Bozma Dışı Kalmak Suretiyle Kesinleştiği - Davacı İşçinin Kıdem Tazminatı Tamamen Belirli Hale Geldiğinden Kabulü Gereği )
ALACAĞIN BELİRLİLİĞİ İLKESİ ( Kıdem Tazminatına Hak Kazanma ve Hesap Yönleri Bozma Dışı Kalmak Suretiyle Kesinleştiği - Davacı İşçinin Kıdem Tazminatı Tamamen Belirli Hale Geldiğinden İcra İnkar Tazminatı İsteminin Kabulü Gereği )
KIDEM TAZMİNATI ( Hak Kazanma ve Hesap Yönleri Bozma Dışı Kalmak Suretiyle Kesinleştiği - Tamamen Belirli Hale Geldiğinden İcra İnkar Tazminatı İsteminin Kabulü Gereği )
FESİH ANINDA ÖDENMESİ GEREKLİ KIDEM TAZMİNATI ( Kısmi Davada Hüküm Altına Alınan ve İcra Takibinden Önce Ödenen Miktar Bakımından Ödeme Tarihi Bakiyesi İçin İse Bu Davaya Konu İcra Takibinin Başlatıldığı Tarihe Kadar İşlemiş Faiz Hesabı Yapılacağı )
KISMİ DAVA ( Hüküm Altına Alınan ve İcra Takibinden Önce Ödenen Miktar Bakımından Ödeme Tarihi Bakiyesi İçin İse Bu Davaya Konu İcra Takibinin Başlatıldığı Tarihe Kadar İşlemiş Faiz Hesabı Yapılacağı - Kıdem Tazminatı )
İŞLEMİŞ FAİZ HESABI ( Kıdem Tazminatının İş Sözleşmesinin Feshi Anında Ödenmesi Gerektiği - Kısmi Davada Hüküm Altına Alınan ve İcra Takibinden Önce Ödenen Miktar Bakımından Ödeme Tarihi Bakiyesi İçin İse Bu Davaya Konu İcra Takibinin Başlatıldığı Tarihe Kadar Yapılacağı )"
113Y9.HD4.4.2008E. 2007/14353 K. 2008/7508"İŞÇİLİK ALACAKLARI ( İcra Takibine Yapılan Ödemeden Sonra Faiz İstekleri İçin Dava Açılmış İse de Bu Durum Gerek Önceki Davada Gerekse İcra Takibinde Fazlaya İlişkin Haklarının Saklı Tutulmuş Olması Nedeni İle Asıl Davada İstenmeyen Faiz Alacaklarının İstenmesine Engel Teşkil Etmediği )
FAİZ İSTEMİ ( İcra Takibine Yapılan Ödemeden Sonra Faiz İstekleri İçin Dava Açılmış İse de Bu Durum Gerek Önceki Davada Gerekse İcra Takibinde Fazlaya İlişkin Haklarının Saklı Tutulmuş Olması Nedeni İle Asıl Davada İstenmeyen Faiz Alacaklarının İstenmesine Engel Teşkil Etmediği )
FAİZ ALACAĞININ SAKLI TUTULMASI ( İcra Takibine Yapılan Ödemeden Sonra Faiz İstekleri İçin Dava Açılmış İse de Bu Durum Asıl Davada İstenmeyen Faiz Alacaklarının İstenmesine Engel Teşkil Etmediği )"
113Y15.HD31.3.2008E. 2006/7851 K. 2008/2031"ALACAK İSTEMİ ( Hakedişlerin Geç Ödenmesi Nedeniyle Davacı Tarafın Faiz Talep Edebilmesi İçin Davalı İş Sahibinin Ayrıca Temerrüde Düşürülmesi Gerektiği )
HAKEDİŞLERİN GEÇ ÖDENMESİ ( Nedeniyle Davacı Tarafın Faiz Talep Edebilmesi İçin Davalı İş Sahibinin Ayrıca Temerrüde Düşürülmesi Gerektiği )
FAİZ ( Hakediş Bedeli Tahsil Edilirken Geç Ödeme Nedeniyle Faiz Hakkının BK'nun 113. Maddesi Uyarınca Saklı Tutulmasının Zorunlu Olduğu )
İHTİRAZİ KAYIT ( Davacı Tarafça Dava Konusu Edilen Miktar Alacağın Geç Ödenmesi Nedeniyle Faiz İstemine İlişkin Olduğundan Alacak Aslı Tahsil Edilirken Faiz İsteme Hakkı Saklı Tutulmadığından BK Md. 113 Gereğince Davacının Faiz İsteme Hakkının Düştüğü )"
113Y18.HD18.3.2008E. 2007/12200 K. 2008/3185"KAMULAŞTIRMA BEDELİNİN GEÇ ÖDENMESİNDEN DOĞAN FAİZ ALACAĞININ TAHSİLİ ( Asıl Borç Ödenmeden Önce Faiz İstemi Saklı Tutulmuş İse Ödeme Sırasında Ayrıca Bu Hakkın Saklı Tutulduğunun Beyanına Gerek Olmadığı )
FAİZ İSTEMİNİN SAKLI TUTULMASI ( Asıl Borç Ödenmeden Önce Faiz İstemi Saklı Tutulmuş İse Ödeme Sırasında Ayrıca Bu Hakkın Saklı Tutulduğunun Beyanına Gerek Olmadığı - Kamulaştırma Bedelinin Geç Ödenmesinden Doğan Faiz Alacağının Tahsili )"
113YHGK27.2.2008E. 2008/9-179 K. 2008/165"KIDEM TAZMİNATININ GEÇ ÖDENMESİ ( İşlemiş Faiz Alacağının Tahsili İstemi - Henüz Ödeme Yapılmadan “İlerde Doğabilecek Kanuni Haklarını Saklı” Tuttuğunu Belirterek İbraname İmzalamış Olan İşçinin İsteyebileceği )
EMEKLİLİK NEDENİYLE HAK KAZANILAN KIDEM TAZMİNATI ( Henüz Ödeme Yapılmadan “İlerde Doğabilecek Kanuni Haklarını Saklı” Tuttuğunu Belirterek İbraname İmzalamış Olan İşçi Kıdem Tazminatının Geç Ödenmesinden Doğan Faiz Alacağını İsteyebileceği )
ÇEKİNCE İÇEREN İBRANAME ( “İlerde Doğabilecek Kanuni Haklarını Saklı” Tuttuğunu Belirterek İbraname İmzalamış Olan İşçi Kıdem Tazminatının Geç Ödenmesinden Doğan Faiz Alacağını İsteyebileceği )
FAİZ TALEBİ ( Henüz Ödeme Yapılmadan “İlerde Doğabilecek Kanuni Haklarını Saklı” Tuttuğunu Belirterek İbraname İmzalamış Olan İşçi Kıdem Tazminatının Geç Ödenmesinden Doğan Faiz Alacağını İsteyebileceği )"
113Y19.HD28.1.2008E. 2007/5216 K. 2008/483"YENİDEN YAPILANDIRMA SÖZLEŞMESİ ( Kefilin Borcunun Asıl Borca Bağımlı Olduğu ve Asıl Borçluya Muacceliyet Tarihi ve Faiz İndirimi Bakımından Sağlanan Hakların Kefil Yönünden de Geçerli Olduğu )
KEFALET ( Yeniden Yapılandırma Sözleşmesi - Kefilin Borcunun Asıl Borca Bağımlı Olduğu ve Asıl Borçluya Muacceliyet Tarihi ve Faiz İndirimi Bakımından Sağlanan Hakların Kefil Yönünden de Geçerli Olduğu )
FAİZ İNDİRİMİ ( Kefilin Borcunun Asıl Borca Bağımlı Olduğu ve Asıl Borçluya Muacceliyet Tarihi ve Faiz İndirimi Bakımından Sağlanan Hakların Kefil Yönünden de Geçerli Olduğu - İtirazın İptali )"
113Y4.HD29.11.2007E. 2007/1506 K. 2007/15076"FAİZ ALACAĞI ( Trafik Kazası Sonucu Meydana Gelen Ölüm Nedeniyle - Fazlaya Dair Miktarla İlgili Faiz Alacağına İlişkin Eldeki Davanın Açıldığı Tarihte Sözkonusu Miktarın Tahsil Edilip Edilmediğinin Araştırılması Gereği )
MADDİ TAZMİNAT ( Trafik Kazası Sonucu Meydana Gelen Ölüm Nedeniyle Faiz Alacağı Talebi - Fazlaya Dair Miktarla İlgili Faiz Alacağına İlişkin Eldeki Davanın Açıldığı Tarihte Sözkonusu Miktarın Tahsil Edilip Edilmediğinin Araştırılması Gereği )
TRAFİK KAZASI SONUCU MEYDANA GELEN ÖLÜM ( Maddi Tazminatın Faiziyle Tahsili - Fazlaya Dair Miktarla İlgili Faiz Alacağına İlişkin Eldeki Davanın Açıldığı Tarihte Sözkonusu Miktarın Tahsil Edilip Edilmediğinin Araştırılması Gereği )"
113YHGK19.9.2007E. 2007/9-608 K. 2007/605"KIDEM TAZMİNATI ALACAĞINA İLİŞKİN FAİZ TALEBİ ( Davacının Asıl Alacağını İhtirazı Kayıtsız Aldıktan Sonra Saklı Tutmadığı Faiz Alacağı İçin Artık Dava Açamayacağı - Talebin Reddi Gereği )
FAİZ ALACAĞI ( Kıdem Tazminatına İlişkin - Davacı Asıl Alacağını İhtirazı Kayıtsız Aldıktan Sonra Saklı Tutmadığı Faiz Alacağı İçin Artık Dava Açamayacağı )"
113Y15.HD24.7.2007E. 2006/2924 K. 2007/5083"ESER SÖZLEŞMESİ ( İmalat Bedeli Alacağının Tahsili - Davada İstenmeyen Faiz Alacağının Aynı Davada Sonradan İstenebileceği )
İMALAT BEDELİ ALACAĞININ TAHSİLİ ( Eser Sözleşmesi - Davada İstenmeyen Faiz Alacağının Aynı Davada Sonradan İstenebileceği )
FAİZ ALACAĞI ( Davada İstenmeyen Faiz Alacağının Aynı Davada Sonradan İstenebileceği - Alacağın Tümüne İlk Dava Tarihinden İtibaren Faiz Yürütülmesinin Doğru Olmadığı )"
113Y10.HD19.3.2007E. 2007/2433 K. 2007/3843"İŞLEYEN FAİZİ TALEP HAKKI ( Biriken Sigorta Aylığının Tahsili/Tahsis Talebinin Üç Aylık Sürenin Sona Ermesinden Önce veya Bu Sürenin Geçirilmesinden Sonra Reddedilmesi Halinde - Ödenmesi Gereken Tarihlerden Davacıya Ödendiği Tarihe Kadar İşleyecek Yasal Faizlerinin Tahsili Gereği )
FAİZ ALACAĞI ( Tahsis Talebinin Üç Aylık Sürenin Sona Ermesinden Önce veya Bu Sürenin Geçirilmesinden Sonra Reddedilmesi Halinde - Ödenmesi Gereken Tarihlerden Davacıya Ödendiği Tarihe Kadar İşleyecek Yasal Faizlerinin Tahsili Gereği )
TAHSİS TALEBİNİN REDDEDİLMESİ HALİNDE FAİZ ( Üç Aylık Sürenin Sona Ermesinden Önce veya Bu Sürenin Geçirilmesinden Sonra Reddedilmesi Halinde - Ödenmesi Gereken Tarihlerden Davacıya Ödendiği Tarihe Kadar İşleyecek Yasal Faizlerinin Tahsili Gereği )"
113YHGK14.3.2007E. 2007/13-130 K. 2007/129"ALACAK VE MANEVİ TAZMİNAT DAVASI ( Davacının Ödeme Emrine İtiraz Etmemiş ve Mal Beyanında da Bulunmamış Olmasının Görülmekte Olan Davadaki İsteminin Dayandırıldığı Olguların Gerçekleşmesinde Kısmen de Olsa Kusurlu Bulunduğu - Tazminat Miktarı Belirlenirken Dikkate Alınması Gerektiği )
MANEVİ TAZMİNAT DAVASI ( Davacının Ödeme Emrine İtiraz Etmemiş ve Mal Beyanında da Bulunmamış Olmasının Görülmekte Olan Davadaki İsteminin Dayandırıldığı Olguların Gerçekleşmesinde Kısmen de Olsa Kusurlu Bulunduğu - Tazminat Miktarı Belirlenirken Dikkate Alınması Gerektiği )
DAVACININ ÖDEME EMRİNE İTİRAZ ETMEMİŞ VE MAL BEYANINDA DA BULUNMAMASI ( Görülmekte Olan Davadaki Manevi Tazminat İsteminin Dayandırıldığı Olguların Gerçekleşmesinde Kısmen Kendisinin de Kusurlu Bulunduğu - Tazminat Miktarı Belirlenirken Dikkate Alınması Gerektiği ) "
113Y10.HD8.3.2007E. 2006/16025 K. 2007/3317"BORÇLU OLMADIĞININ TESPİTİ ( Davanın Yasal Dayanağı 506 Sayılı Sosyal Sigortalar Kanunu'nun 84. Maddesi Olup Anılan Madde Uyarınca Yanlış ve Yersiz Olarak Alınmış Olduğu Anlaşılan Primlerin ve Ferilerinin Geri Verilmesi Gerektiği )
PRİMLERİN VE FERİLERİNİN GERİ VERİLMESİ ( Davanın Yasal Dayanağı 506 Sayılı Sosyal Sigortalar Kanunu'nun 84. Maddesi Olup Anılan Madde Uyarınca Yanlış ve Yersiz Olarak Alınmış Olduğu Anlaşılan Primlerin ve Ferilerinin Geri Verilmesi Gerektiği - Borçlu Olmadığının Tespiti )
İSTİRDAT DAVASI ( Konu Olan Alacak 10 Yıllık Zamanaşımına Tabidir ve Dava Tarihi İtibariyle de Davanın Süresinde Açıldığı - Borçlu Olmadığının Tespiti )
İHTİRAZİ KAYIT ( Davacı B.K 113. Maddesi Gereğince Davaya Konu Olan Ödemeyi İhtirazi Kayıt Olmaksızın Ödemiş İse de Söz Konusu Ödemelerin Kesinleşen İcra Takibi Karşısında Gerçekleşmiş Olması Nedeniyle de Anılan Maddenin Uygulanamayacağı )"
113Y21.HD18.12.2006E. 2006/2914 K. 2006/15470"YAŞLILIK AYLIĞININ GEÇ ÖDENMESİ ( Birikmiş Olan - Faiz Alacağı istenen Davada Hakkın Saklı Tutulup Tutulmadığı Saptanarak Sonucuna Göre Karar Verilmesi Gereği )
FAİZ İSTEME HAKKI ( Ancak Bu Hakkın Saklı Tutulması Halinde Mümkün Olabileceği - Birikmiş Yaşlılık Aylıklarının Geç Ödenmesinden Doğan Faiz Alacağının Tahsili Talebi )
İHTİRAZİ KAYIT ( Asıl Borç Ödemekle Ona Bağlı Fer'i Hakların da Ortadan Kalkacağı - Evvelce İşleyen Faizleri İstemenin Ancak Bu Hak Saklı Tutulmuş İse Mümkün Olabileceği )"
113YHGK22.11.2006E. 2006/5-746 K. 2006/748"ARTIRILAN KAMULAŞTIRMA BEDELİNİN GEÇ ÖDENMESİ ( Munzam Zarar İstemi - Uğranılan Zarar İspat Edilemediği/İcra Takibi Sonucu Meblağın Ödenmesi Sırasında Davacı Tarafça Faiz İstemi Hakkı da Saklı Tutulmadığından Davanın Reddi Gerektiği )
MUNZAM ZARAR İSTEMİ ( Kamulaştırma Bedelinin Geç Ödenmesinden Doğan - Davacının Uğramış Olduğu Zarar İspat Edilemediği/İcra Takibi Sonucu Meblağın Ödenmesi Sırasında Davacı Tarafça Faiz İstemi Hakkı da Saklı Tutulmadığından Davanın Reddi Gerektiği )
KAMULAŞTIRMA BEDELİNİN GEÇ ÖDENMESİ ( Munzam Zarar İstemi - Uğranılan Zarar İspat Edilemediği/İcra Takibi Sonucu Meblağın Ödenmesi Sırasında Davacı Tarafça Faiz İstemi Hakkı da Saklı Tutulmadığından Davanın Reddi Gerektiği )
FAİZ İSTEMİ HAKKININ SAKLI TUTULMAMASI ( Artırılan Kamulaştırma Bedelinin Geç Ödenmesinden Doğan Munzam Zarar İsteminin Reddi Gereği )"
113Y10.HD16.11.2006E. 2006/10580 K. 2006/14476"İHTİRAZİ KAYIT KONULMADAN ÖDEME ALINMASI ( Yaşlılık Aylıklarının Geç Ödenmesinden Kaynaklanan Faiz Alacağının Ödetilmesi İstemi - Asıl Davada Davacının Faiz Talebinde Bulunmuş Olması/Hükme Konu Alacağın Tahsilinde İhtirazi Kayıt Konulmadığından Bahisle Davanın Reddedilemeyeceği )
FAİZ ALACAĞI ( Yaşlılık Aylıklarının Geç Ödenmesinden Kaynaklanan - Hükme Konu Alacağın Tahsilinde İhtirazi Kayıt Konulmadığından Bahisle Davanın Reddedilemeyeceği/Asıl Davada Davacının Faiz Talebinde Bulunmuş Olması )
YAŞLILIK AYLIĞININ GEÇ ÖDENMESİ ( Kaynaklanan Faiz Alacağının Ödetilmesi İstemi - Asıl Davada Davacının Faiz Talebinde Bulunmuş Olması/Hükme Konu Alacağın Tahsilinde İhtirazi Kayıt Konulmadığından Bahisle Davanın Reddedilemeyeceği )"
113YHGK4.10.2006E. 2006/10-583 K. 2006/626"FAİZ ALACAĞI ( Davacının Faiz Talep Hakkını Saklı Tuttuğuna İlişkin Beyanın ya da Bu Kapsamda Ele Alınacak Halin Gereği Olan İşlem ve Eylemlerin Neler Olduğunun Araştırılması Gereği )
FAİZ TALEP HAKKININ SAKLI TUTULMASI ( Saklı Tuttuğuna İlişkin Beyanın ya da Bu Kapsamda Ele Alınacak Halin Gereği Olan İşlem ve Eylemlerin Neler Olduğunun Araştırılması Gereği )
ASIL BORCUN SON BULMASI ( Fer'ilerinin de Son Bulduğunun Mahkemece Resen Göz Önünde Tutulması Gereği )
ALACAĞIN FER'İLERİ ( Asıl Borcun Son Bulması Nedeniyle Fer'ilerinin de Son Bulduğunun Mahkemece Resen Göz Önünde Tutulması Gereği )"
113Y10.HD11.7.2006E. 2006/1347 K. 2006/10584"AYLIK İPTALİ ( Davacının Faiz Alacığının Birikmiş Aylıklarının Ait Oldukları Aylar ve Ödenmeleri Gereken Tarihler Gözetilerek Hesaplanması Gereği Üzerinde Durulması Gerektiği )
FAİZ ALACAĞI ( Aylık İptali - Davacının Faiz Alacığının Birikmiş Aylıklarının Ait Oldukları Aylar ve Ödenmeleri Gereken Tarihler Gözetilerek Hesaplanması Gereği Üzerinde Durulması Gerektiği )
TEMERRÜT FAİZİ ( İptal İşlemine Dayanak Kusurlu Davranışın Temerrüt Faizine Hak Kazanma Koşulları Üzerinde Herhangi Etkisi Bulunmadığı )
FER'İ NİTELİKLİ FAİZ HAKKI ( Ödemeyle Ortadan Kalkmasının Yasaya Uygun Olarak Önlendiği de Belirgin Bulunduğu - Davacının Faiz Alacığının Birikmiş Aylıklarının Ait Oldukları Aylar ve Ödenmeleri Gereken Tarihler Gözetilerek Hesaplanması Gerektiği )"
113Y12.HD4.7.2006E. 2006/11710 K. 2006/14582"TAKİBİN İPTALİ ( Tüm Ferileri ile Ödenen Borç Nedeniyle Girişilen Mükerrer Takibin İptali Gereği - Faiz Alacaklarına Faiz Yürütülemeyeceği )
FAİZ ALACAĞI ( Faiz Yürütülemeyeceği - Mükerrer Takibin İptali Gereği )"
113YHGK14.6.2006E. 2006/3-329 K. 2006/374"KAMULAŞTIRMA BEDELİNİN İŞLEMİŞ FAİZİNİN TAHSİLİ TALEBİ ( İstem Fer'i Bir Hak ( Faiz ( Olmayıp Borç İlişkisinin İçerdiği Asıl Hak Alacak Hakkı Olduğu - O Halde BK.m. 113'ün Uyuşmazlık Konusu Olayda Uygulanamayacağı )
FER'İ HAK / ASIL HAK ( Kural Asıl Borçla Birlikte Buna Bağlı Fer'i Hakların da Sona Ermesi Olduğu - Borç İlişkisi Faiz Gibi Asıl Hakla Birlikte Bazı Fer'i Hakları da İçerdiği )
ALACAK DAVASI ( Kamulaştırma Bedelinin İşlemiş Faizinin Tahsili Talebi/İstem Fer'i Bir Hak ( Faiz ( Olmayıp Borç İlişkisinin İçerdiği Asıl Hak Alacak Hakkı Olduğu - O Halde BK.m. 113'ün Uyuşmazlık Konusu Olayda Uygulanamayacağı )"
113Y11.HD4.5.2006E. 2005/2815 K. 2006/5143"VADE FARKI ALACAĞI ( Hizmet Bedelini İhtirazi Kayıtsız Tahsil Edimesi ve Karşı Tarafın Temerrüde Düşürülmemesi - Anlaşma ve Yerleşmiş Uygulama Bulunmadığından Talep Edilmeyeceği )
İHTİRAZİ KAYIT ( İleri Sürmeksizin Hizmet Bedelinin Tahsili Ve Temerrüde Düşürülmediği - Taraflar Arasında Anlaşması Bulunmaması ve Yerleşmiş Uygulama da Bulunmadığından Vade Farkı Alacağının Talep Edilememesi )
TEMERRÜT ( Ücretin Geç Ödenmesi Nedeniyle İhitazi Kayıtsız Tahsil Edilen Bedel/Karşı Tarafın Düşürülmediği - Vade Farkı Alacağına Hükmedilememesi )
VADE FARKI ANLAŞMASI ( Hizmet Bedelinin Geç Ödenmesi - Taraflar Arasında Yoksa ve Yerleşmiş Uygulama da Bulunmamaktaysa Alacağın Talep Edilemeyeceği )"
113Y11.HD1.5.2006E. 2005/4836 K. 2006/4987"RÜCU DAVASI ( Dava Açılmadan Önce İbraname İle Zarar Miktarının Tümünün Davalıdan Alınmış Olması )
FAİZE İLİŞKİN HAKLARIN TALEBİ ( Bu Hakların Saklı Tutulduğunun Davacı Tarafından İspat Edilememiş Olması-Dolayısıyla Bundan Doğan Bir Alacaktan Bahsedilememesi )"
113Y11.HD1.5.2006E. 2005/4823 K. 2006/4956"ÖDENEN KOOPERATİF AİDAT BORCUNUN BAKİYE TEMERRÜT FAİZİ ( Genel Kurulda Temerrüt Faiz Uygulamasına Devam Kararı Verilmesi Halinde Temerrüt Faizi ile İlgili Çekince Koymaya Gerek Olmadığı - Aidat Alacağını Tahsil Eden Kooperatifin Halin İcabına Göre Temerrüt Faizinden Vazgeçmediğinin Kabulü Gereği )
İŞLEMİŞ FAİZ ALACAĞI ( Faiz Hakkı Saklı Tutulmadıkça veya Halin İcabından Anlaşılmadıkça İşlemiş Faiz Alacağının Talep Edilemeyeceği - Alacaklı Kooperatif Aidat Aslını Tahsil Ederken Temerrüt Faizine İlişkin Çeknce Koymasına Gerek Olmadığı )"
113Y11.HD27.4.2006E. 2005/4822 K. 2006/4768"ÖDENEN AİDAT BORCUNUN BAKİYE TEMERRÜT FAİZİNE İLİŞKİN ALACAĞIN TAHSİLİ ( İşlemiş Faiz Alacağı - Halin İcabı Dikkate Alındığında Aidat Borcunun Aslını Tahsil Eden Koopertifin İşlemiş Faiz Alacağından Vazgeçmediğinin Kabulü Gereği )
İŞLEMİŞ FAİZ ALACAĞI ( Talep Hakkı Saklı Tutulmadıkça veya Halin İcabından Anlaşılmadıkça İşlemiş Faiz Alacağının Talep Edilemeyeceği - Kooperatifin Aidat Aslını Tahsil Ederken Temerrüt Faizine İlişkin Olarak Çekince Koymasına Gerek Olmadığının Kabulü Gereği )"
113YHGK5.4.2006E. 2006/21-130 K. 2006/130"ASIL ALACAĞIN ÖDENMESİ ( Faiziyle Birlikte Ödenmesi Borçludan Talep Edilmiş İse Asıl Alacağın Tahsili Sırasında Faiz Konusunda Çekince Beyanı Bildirilmemiş de Olsa Faiz İsteme Hakkı Ortadan Kalkmadığı )
FAİZ İSTEMİ ( Asıl Alacak İle Birlikte Borçludan Talep Edilmiş İse Asıl Alacağın Tahsili Sırasında Faiz Konusunda Çekince Beyanı Bildirilmemiş de Olsa Faiz İsteme Hakkı Ortadan Kalkmadığı )
ÇEKİNCE BEYANI ( Asıl Alacağın Faiziyle Birlikte Ödenmesi Borçludan Talep Edilmiş İse Asıl Alacağın Tahsili Sırasında Faiz Konusunda Çekince Beyanı Bildirilmemiş de Olsa Faiz İsteme Hakkı Ortadan Kalkmadığı )"
113Y15.HD10.3.2006E. 2005/7020 K. 2006/1352"TAZMİNAT DAVASI ( Eser Sözleşmesinden Doğan Hakedişlerin Geç Ödenmesi Nedeniyle Gecikme Faizi ve Kur Farkı Zararı İstemi )
BORÇLUNUN TEMERRÜDÜ ( Borçlar Kanununa Göre Muaccel Bir Borcun Borçlusunun Alacaklının İhtarıyla Mütemerrit Olması )
TALEPLE BAĞLILIK İLKESİ ( Davacının Feragati Dikkate Alınmaksızın İşlemiş Faize Hükmedilmesinin Yerinde Olmaması )
TAHKİM SÖZLEŞMESİ ( Buna İlişkin Sözleşme veya Şartında Hakemlerce Uyuşmazlığın Maddi Hukuk Kurallarına Göre Çözümlenmesi Kararlaştırılmışsa Buna Aykırı Karar Verilmesinin Temyiz Nedeni Oluşturması )
İŞ SÜRESİNİN UZAMASI ( İşteki Artışa Bağlı Süre Uzaması Nedeniyle Oluşan Giderlerden Davalının Sorumlu Tutulamaması )
İŞLEMİŞ FAİZ TALEBİNDEN FERAGAT ( Davacının Feragati Dikkate Alınmaksızın İşlemiş Faize Hükmedilmesinin Yerinde Olmaması-Talep Olmayan Konuda Mahkemece Karar Verilmiş Olması ve İşlemiş Faize Faiz Yürütülmesinin Bozma Nedeni Olması )
FAİZ HAKKININ SAKLI TUTULMASI ( İşlemiş Faizleri İsteme Hakkının Saklı Tutulduğu Bildirilmiş Olmadıkça veya Durumun Özelliğinden Anlaşılmadıkça Bu Faizlerin İstenememesi )"
113Y12.HD7.3.2006E. 2006/1640 K. 2006/4548"FAİZ ALACAĞI ( Fazlaya İlişkin Hak Saklı Tutulmasa Dahi İlamda Yazılı Faiz Alacağının Zamanaşımı Süresi İçerisinde Her Zaman İstenilebilmesi )
İLAMLARIN İCRASI ( İlamda Yazılı Asıl Alacak Hakkında Yapılan İcra Takibinden Sonra Faiz Alacağı İçin de Ayrı Bir İcra Takibi Yapılabilmesi )
FAZLAYA İLİŞKİN HAKKIN SAKLI TUTULMASI ( İlamda Yazılı Faiz Alacağının Asıl Alacaktan Sonra ve Ayrı Olarak İcraya Konulabilmesi için Fazlaya İlişkin Hakkın Saklı Tutulmasına İhtiyaç Olmaması )"
113YHGK1.3.2006E. 2005/10-755 K. 2006/32"ALACAK DAVASI ( Kural Olarak Asıl Borç Sona Ermekle Ona Bağlı Fer'i Borçlar da Sona Ereceği - Davacı Yaşlılık Aylıklarını Alırken Faize İlişkin İhtirazi Kayıt İleri Sürülmemesi Halinde Temerrüt Faizi Talebinin Reddi Gereği )
YAŞLILIK AYLIKLARININ ZAMANINDA ÖDENMEMESİ ( Faiz Talebi - Asıl Borcun İfası Sırasında Alacaklı Faiz Hakkını Saklı Tutmuşsa Asıl Borç Sona Ermesine Rağmen Faiz Borcunun Sona Ermediği )
FAİZ TALEBİ ( Yaşlılık Aylıklarının Zamanında Ödenmemesi Nedeniyle - Asıl Borcun İfası Sırasında Alacaklı Faiz Hakkını Saklı Tutmuşsa Asıl Borç Sona Ermesine Rağmen Faiz Borcunun Sona Ermediği )
İHTİRAZİ KAYIT ( Yaşlılık Aylıklarının Zamanında Ödenmemesi Nedeniyle Faiz Talebi - Asıl Borcun İfası Sırasında Alacaklı Faiz Hakkını Saklı Tutmuşsa Asıl Borç Sona Ermesine Rağmen Faiz Borcunun Sona Ermediği )"
113Y12.HD9.2.2006E. 2005/25702 K. 2006/2038"FAİZ ALACAĞI ( Mahkeme Kararında Hükmedildiğinden BK.nun 113/2. Maddesi Uyarınca Durum Gereği Bu Alacaktan Açıkça Feragat Edilmediği Sürece Hukuki Varlığını Koruyacağı )
FAZLAYA İLİŞKİN HAKKIN SAKLI TUTULMAMASI ( Zamanaşımı Süresinin Dolmasına Kadar İlamda Yazılı Faiz Alacağından Eksik Kalan Bölümünün Her Zaman Talep Edilebileceği )
ZAMANAŞIMI ( Alacaklı Fazlaya İlişkin Hakkına Saklı Tutmasa Bile Zamanaşımı Süresinin Dolmasına Kadar İlamda Yazılı Faiz Alacağından Eksik Kalan Bölümünün Her Zaman Talep Edebileceği )"
113Y5.HD24.1.2006E. 2005/14331 K. 2006/266"FAİZ ALACAĞININ SAKLI TUTULMASI ( Kamulaştırma Bedelinin Artırılması Davasında İstenmeyen Faiz Alacağının Ayrı Davaya Konu Edilebileceği )
KAMULAŞTIRMA BEDELİNİN ARTIRILMASI DAVASINDA İSTENMEYEN FAİZ ALACAĞI ( Faiz Hakkı Saklı Tutulmuşsa Ayrı Davaya Konu Edilebileceği )"
113Y4.HD20.12.2005E. 2005/14603 K. 2005/13845"ASIL BORCUN SAKIT OLMASI ( Tediye İle veya Sair Bir Surette Sakıt Olduğu Takdirde Fer'i Hakları da Sakıt Olacağı )
FER'İ HAKLAR ( Asıl Borç Tediye İle veya Sair Bir Surette Sakıt Olduğu Takdirde Fer'i Hakları da Sakıt Olacağı )
FAİZ ( Asıl Borç Tediye İle veya Sair Bir Surette Sakıt Olduğu Takdirde İşleyen Faizleri Talep Hakkının Mahfuz Bulunduğu Beyan Edilmiş veya Hal İcabından Neşet Eylemiş Olmadıkça Bu Faizlerin Talep Olunamayacağı )"
113Y3.HD15.12.2005E. 2005/11688 K. 2005/13881"ZAMANAŞIMI ( Asıl Alacak 5 Yıllık Zamaşımına Tabi Olduğu Bu Süre İçin Ecrimisile Hükmedildiğine Göre Faiz Hakkında da 5 Yıllık Sürenin Gözetilmesi Gerektiği )
ECRİMİSİL ( Asıl Alacak 5 Yıllık Zamaşımına Tabi Olduğu Bu Süre İçin Ecrimisile Hükmedildiğine Göre Faiz Hakkında da 5 Yıllık Sürenin Gözetilmesi Gerektiği )
FAİZ ( Ecrimisil İstemine Başlangıç Gösterilen Tarihten ve Dönem Başlangıcından İtibaren Faiz Yürütülmesinin Yersiz ve Mesnetsiz Olduğu )"
113Y19.HD13.12.2005E. 2005/2764 K. 2005/12475"İTİRAZIN İPTALİ ( Genel Kredi Sözleşmesinden Kaynaklanan Alacağın Tahsili - Mahkemece Asıl Alacağa Takipten Sonra Taraflar Arasındaki Sözleşme Hükümleri Uyarınca Belirlenen Temerrüt Faiz Oranına Göre Faiz Yürütüleceği )
GENEL KREDİ SÖZLEŞMESİNDEN KAYNAKLANAN ALACAK ( Mahkemece Asıl Alacağa Takipten Sonra Taraflar Arasındaki Sözleşme Hükümleri Uyarınca Belirlenen Temerrüt Faiz Oranına Göre Faiz Yürütülmesi Gerektiği )
TEMERRÜT FAİZİ ( Genel Kredi Sözleşmesinden Kaynaklanan Alacağın Tahsili - Asıl Alacağa Takipten Sonra Taraflar Arasındaki Sözleşme Hükümleri Uyarınca Belirlenen Temerrüt Faiz Oranına Göre Faiz Yürütülmesi Gerektiği )"
113Y2.HD8.12.2005E. 2005/14473 K. 2005/17221"KATKI ALACAĞI ( Boşanma Davasında Talep Edilip Faiz İsteğinde Bulunulmaması - Asıl Alacak Tahsil Edilmeden Açılan Dava İle Faiz İstenmesi/5 Yıllık Zamanaşımına Tabi Olduğu )
FAİZ ALACAĞI ( Asıl Alacak Tahsil Edilmeden Açılan Dava İle/5 Yıllık Zamanaşımına Tabi Olduğu - Boşanma Davasında Katkı Alacağı Talep Edilip Faiz İsteğinde Bulunulmaması )
BOŞANMA DAVASI ( Katkı Alacağı Talep Edilip Faiz İsteğinde Bulunulmaması - Asıl Alacak Tahsil Edilmeden Açılan Dava İle Faiz İstenmesi/5 Yıllık Zamanaşımına Tabi Olduğu )"
113Y21.HD8.12.2005E. 2005/8355 K. 2005/12705"EMEKLİ OLMAYA HAK KAZANMA ( Nedeniyle Maaş Faizlerinin Tahsili İstemi - Davacının Birikmiş Aylıkları Aldığı Sırada veya Daha Önceden Faiz Hakkını Saklı Tuttuğuna Dair İtirazi Kayıt Olmadan Asıl Aylıkları Aldığından B.K.'nın 113. Md. Koşulları Gerçekleştiği )
MAAŞ FAİZLERİNİN TAHSİLİ İSTEMİ ( Davacının Birikmiş Aylıkları Aldığı Sırada veya Daha Önceden Faiz Hakkını Saklı Tuttuğuna Dair İtirazi Kayıt Olmadan Asıl Aylıkları Aldığından B.K.'nın 113. Md. Koşullarının Gerçekleştiği )
İTİRAZİ KAYIT OLMADAN AYLIKLARIN ALINMASI ( Emekli Olmaya Hak Kazanma Nedeniyle Maaş Faizlerinin Tahsili İstemi - Davacının Birikmiş Aylıkları Aldığı Sırada veya Daha Önceden Faiz Hakkını Saklı Tuttuğuna Dair İtirazi Kayıt Olmadan Asıl Aylıkları Aldığı/Artık Feri Olan Faiz İstenemeyeceği )
FAİZ İSTEMİ ( Emekli Olmaya Hak Kazanma Nedeniyle Maaş Faizlerinin Tahsili İstemi - Davacının Birikmiş Aylıkları Aldığı Sırada veya Daha Önceden Faiz Hakkını Saklı Tuttuğuna Dair İtirazi Kayıt Olmadan Asıl Aylıkları Aldığından Artık Feri Olan Faiz İstenemeyeceği )"
113Y12.HD6.12.2005E. 2005/20253 K. 2005/24125"USULSÜZ TEBLİĞ ( Öğrenildiğinin Bildirildiği Gün Yasal Yönden Tebliğ Tarihi Olarak Kabul Edilmesi Gereği )
TEBLİGAT TARİHİ ( Usulsüz Tebliğin Öğrenildiğinin Bildirildiği Gün Yasal Yönden Tebliğ Tarihi Olarak Kabul Edilmesi Gereği )
İLAMLI TAKİP ( Takibin İlama Dayalı Olması Halinde İlk Takipte Alacaklı Fazlaya İlişkin Haklarını Saklı Tutmasa Bile İlama Göre Eksik Kalan Faiz Alacağını Her Zaman Talep Edebileceği )
EKSİK İSTENEN FAİZ ( Kural Olarak Sadece Faiz Alacağı İçin Takip Yapılamayacağı )"
113Y13.HD5.12.2005E. 2005/11176 K. 2005/18013"ALACAĞIN ASLINI ALAN KİŞİNİN ÖNCEKİ İŞLEYEN FAİZLERİ TALEP HAKKINI SAKLI TUTMAMASI ( Bu Faizleri Talep Etme Hakkının Bulunmadığının Kabulünün Zorunlu Olduğu )
YARGILAMA HARÇ VE GİDERLERİ ( Açılan Dava Davalı Yönünden Reddedilmiş Olduğu İçin Davada Hükmedilen Tüm Miktarlar Yönünden Davalı Hakkında Hükmedilmesinin Doğru Olmadığı )"
113Y12.HD5.12.2005E. 2005/20816 K. 2005/23993"İLAMA DAYALI TAKİP ( Alacaklının İkinci Bir Takiple Kalan Faiz Alacağını İsteyebileceği - İlamdan Reşet Eden ve Noksan İstenilen Bakiye Faiz Alacağının Denetlenerek Oluşacak Sonuca Göre Bir Karar Vermek Gerektiği )
FAİZ ALACAĞI ( Alacaklının İkinci Bir Takiple Kalan Faiz Alacağını İsteyebileceği - İlamdan Reşet Eden ve Noksan İstenilen Bakiye Faiz Alacağının Denetlenerek Oluşacak Sonuca Göre Bir Karar Vermek Gerektiği )
ALACAKTAN FERAGAT ( İlk Takipte Alacağın Tahsili Anında Fazlaya İlişkin Hak Saklı Tutulmasa Dahi Takibin İlama Dayalı Olması Halinde Halin İcabından Reşet Etmiş Olan Faiz Hakkı İçin Bu Alacaktan Açıkça Feragat Edilmediği Sürece Hukuki Varlığını Koruyacağı )"
113Y21.HD28.11.2005E. 2005/7730 K. 2005/12176"YAŞLILIK AYLIKLARI ( Geç Ödenmesi Nedeniyle Birikmiş Faiz Alacağının Davalı Kurum'dan Tahsili - Faiz Hakkının Saklı Tutulduğuna Dair Belge ve İhtarnamenin Bulunup Bulunmadığı Ödemenin Hangi Tarihte Yapıldığının Araştırılması Gerektiği )
İHTİRAZİ KAYIT ( İlişkin Bildirimin İfadan Önce ya da En Geç İfanın Ardından Derhal Yapılıp Yapılmadığının Değerlendirilmesi Gerektiği - Yaşlılık Aylığının Tahsili )
FAİZ ALACAĞININ KURUMDAN TAHSİLİ ( Yaşlılık Aylığının Geç Ödenmesi Nedeniyle - Faiz Hakkının Saklı Tutulduğuna Dair Belge ve İhtarnamenin Bulunup Bulunmadığı Ödemenin Hangi Tarihte Yapıldığının Araştırılması Gerektiği )"
113Y13.HD27.10.2005E. 2005/10306 K. 2005/16008"İTİRAZIN İPTALİ ( İhtirazi Kayıt Konulmaksızın Alacak Tahsil Edilmiş ve İbra Verilmesine Göre Taraflar Arasında Düzenlenmiş Bulunan İbraname Geçerli ve Bağlayıcı Olduğu - İbranamede de Borcun Tamamen Ödendiği Belirtildiğine Göre Davanın Tümden Reddi Gereği )
İHTİRAZİ KAYIT KONULMAMASI ( Alacak Tahsil Edilmiş ve İbra Verilmesine Göre İbranamenin Geçerli ve Bağlayıcı Olduğu/İbranamede de Borcun Tamamen Ödendiği Belirtildiğine Göre Davanın Tümden Reddi Gereği - İtirazın İptali )
İBRANAME ( İhtirazi Kayıt Konulmaksızın Alacak Tahsil Edilmiş ve İbra Verilmesine Göre İbranamenin Geçerli ve Bağlayıcı Olduğu/İbranamede de Borcun Tamamen Ödendiği Belirtildiğine Göre Davanın Tümden Reddi Gereği - İtirazın İptali )"
113Y11.HD17.10.2005E. 2004/12304 K. 2005/9813"TAŞIMA ÜCRETİNİN TAHSİLİ ( Faiz Hakkının Saklı Tutulması - Davacının Faize Faiz Yürütülmesi Talebinin Yerinde Olmadığı/Davalı Özelleştirme İdaresi Başkanlığı Hakkındaki Davanın Husumet Nedeniyle Reddi Gerektiği )
FAİZE FAİZ YÜRÜTÜLMESİ ( Taşıma Ücretinin Tahsili/Faiz Hakkının Saklı Tutulması - Davacının Faize Faiz Yürütülmesi Talebinin Yerinde Olmadığı Gerekçesiyle Davalı Özelleştirme İdaresi Başkanlığı Hakkındaki Davanın Husumet Nedeniyle Reddi Gerektiği )
ÖZELLEŞTİRME İDARESİ ( Taşıma Ücretinin Tahsili - Davalı A.Ş.'nin Tüzel Kişiliğinin Devam Ettiği Kendi Borçlarından Sorumlu Olduğu/Bu Nedenle Davalı Özelleştirme İdaresi'ne Husumet Düşmeyeceği )
HUSUMET ( Taşıma Ücretinin Tahsili - Davalı A.Ş.'nin Tüzel Kişiliğinin Devam Ettiği Kendi Borçlarından Sorumlu Olduğu/Bu Nedenle Davalı Özelleştirme İdaresi'ne Husumet Düşmeyeceği )"
113Y21.HD4.10.2005E. 2005/8276 K. 2005/8949"İŞ KAZASI SONUCU MALULİYETTEN DOĞAN TAZMİNAT TALEBİ ( Fazlaya İlişkin Hakkını Saklı Tutmayan Davacının Faiz İçin Ek Dava Açamayacağı - Tazminat Miktarının Hesaplanmasında Hüküm Tarihine En Yakın Asgari Ücretin Esas Alınacağı )
ASGARİ ÜCRETTEKİ ARTIŞIN GÖZÖNÜNDE BULUNDURULMASI ZORUNLULUĞU ( İş Kazası Sonucu Maluliyetten Doğan Tazminat Davasında )
FAİZ HAKKlNlN SAKLI TUTULMAMASI ( İş Kazası Sonucu Maluliyetten Doğan Tazminat Davası - Faiz İçin Ek Dava Açılamayacağı )
TAZMİNAT TALEBİ ( İş Kazası Sonucu Maluliyet Nedeniyle - Fazlaya İlişkin Hakkını Saklı Tutmayan Davacının Faiz İçin Ek Dava Açamayacağı/Asgari Ücretteki Artışın Gözönünde Bulundurulamayacağı )"
113Y13.HD3.10.2005E. 2005/11401 K. 2005/14431"GECİKME ZAMMI VE KDV'NİN TAHSİLİ TALEBİ ( Öncelikle Varsa Davalı İmzasını Havi Sözleşme Eki Getirilip 6183 Sayılı Yasa Uyarınca Gecikme Zammı Ödeneceğinin Kararlaştırılmış Olup Olmadığına Bakılması Gereği )
6183 SAYILI YASA GEREĞİNCE HESAPLANAN GECİKME ZAMMI ( Faiz Niteliğinde Olduğu Gözetilerek BK'nun 113/2 Maddesi Hükmüne Göre Asıl Borç Ödeme Vesair Nedenlerle Sona Erdiği Takdirde Onun Fer'ilerinin de Düşmüş Sayılacağı )
FAİZ NİTELİĞİ ( 6183 Sayılı Yasa Gereğince Hesaplanan Gecikme Zammı Faiz Niteliğinde Olduğu Gözetilerek Asıl Borç Ödeme Vesair Nedenlerle Sona Erdiği Takdirde Onun Fer'ilerinin de Düşmüş Sayılacağı )
TEMERRÜT ( Gecikme Zammı ve Kdv'nin Tahsili - Asıl Borç Ödeme Vesair Nedenlerle Sona Erdiği Takdirde Onun Fer'ilerinin de Düşmüş Sayılacağı Aksi Taktirde Davalının Temerrüde Düştüğü Tarihin Saptanarak Temerrüt Tarihinden Ödeme Tarihine Kadar Yasal Faiz Talep Etme Hakkının Bulunduğu ) "
113Y15.HD26.9.2005E. 2005/2002 K. 2005/4935"TEMERRÜT ( Davacı Yüklenici Tarafından Davalı Belediyeye Yazılan Yazı Belli Bir Miktar Paranın Ödenmesi İstemini İçermediğinden Davalı Belediyeyi Temerrüde Düşürecek Nitelikte Olmadığı )
BELEDİYENİN TEMERRÜDÜ ( Davacı Yüklenici Tarafından Davalı Belediyeye Yazılan Yazı Belli Bir Miktar Paranın Ödenmesi İstemini İçermediğinden Davalı Belediyeyi Temerrüde Düşürecek Nitelikte Olmadığı )
ALACAK ASLI VE FAİZİ ( Yüklenicinin Alacak Aslını Tahsil Ederken Faiz Konusunda İhtirazi Kayıt Koyduğuna İlişkin Bir Belge de Dosyada Bulunmadığı - Yüklenicinin Faiz İsteme Hakkı Bulunmadığı )
İHTİRAZİ KAYIT ( Yüklenicinin Alacak Aslını Tahsil Ederken Faiz Konusunda İhtirazi Kayıt Koyduğuna İlişkin Bir Belge de Dosyada Bulunmadığı - Yüklenicinin Faiz İsteme Hakkı Bulunmadığı )"
113Y21.HD19.9.2005E. 2005/8275 K. 2005/7902"FAİZ ALACAĞI TALEBİ ( Yaşlılık Aylığının SSK Tarafından Geç Ödenmesi Nedeniyle - Davacının Aylıkları Tahsil Ederken Fazlaya İlişkin Hakkını Saklı Tutup Tutmadığının Tesbiti Gereği )
YAŞLILIK AYLIĞININ GEÇ ÖDENMESİ NEDENİYLE FAİZ TALEBİ ( Davacının Aylıkları Tahsil Ederken Fazlaya İlişkin Hakkını Saklı Tutup Tutmadığının Tesbiti Gereği )
İHTİRAZİ KAYITSIZ GECİKMİŞ YAŞLILIK AYLIKLARINI TAHSİL EDEN DAVACI ( Faiz Alacağı Talep Edemeyeceği )
FAZLAYA İLİŞKİN HAKKIN SAKLI TUTULMASI GEREĞİ ( Geç Ödenen Yaşlılık Aylığı Nedeniyle Faiz Talep Edilebilmesi İçin )"
113Y15.HD14.9.2005E. 2004/5986 K. 2005/4673"ESER SÖZLEŞMESİNDEN KAYNAKLANAN İŞ BEDELİNİN GEÇ ÖDENMESİ ( İhtarname Ekindeki Ödemeler Yapılırken Davacının İhtirazi Kayıt İleri Sürüp Sürmediği Araştırılıp Hangi Hakediş Alacağı İçin Davalının Temerrüde Düşürüldüğünün Saptanması Gereği )
TEMERRÜT FAİZİ VE BU NEDENLE ÖDENEN VERGİ CEZASININ TAHSİLİ ( Eser Sözleşmesi - İhtarname Ekindeki Ödemeler Yapılırken Davacının İhtirazi Kayıt İleri Sürüp Sürmediği Araştırılıp Hangi Hakediş Alacağı İçin Davalının Temerrüde Düşürüldüğünün Saptanması Gereği )
İHTİRAZİ KAYIT ( İhtarname Ekindeki Ödemeler Yapılırken Davacının İhtirazi Kayıt İleri Sürüp Sürmediği Araştırılıp Hangi Hakediş Alacağı İçin Davalının Temerrüde Düşürüldüğünün Saptanması Gereği - Eser Sözleşmesinden Kaynaklanan İş Bedelinin Geç Ödenmesi )"
113Y10.HD13.9.2005E. 2005/5408 K. 2005/8596"FAZLAYA DAİR HAKLARIN SAKLI TUTULMAMASI ( Asıl Alacağın Tahsilinde İhtirazi Kayıt Düşmeyen Alacaklının Faiz Talebinde Bulunamayacağı - SSK'nın Trafik Kazası Sonucu Yaralanan Sigortalıya Yaptığı Masraflar İçin Rücu Talebi )
ASIL ALACAĞIN ÖDENMESİYLE FAİZ ALACAĞININ DÜŞMESİ ( SSK'nın Trafik Kazası Sonucu Yaralanan Sigortalıya Yaptığı Masraflar İçin Rücu Talebi )
TRAFİK KAZASI SONUCU YARALANAN SİGORTALIYA KURUMCA YAPILAN MASRAFLAR İÇİN RÜCU TALEBİ ( Asıl Alacağı İhtirazi Kayıt Koymadan Tahsil Eden SSK'nın Faiz Talep Edemeyeceği )
FAİZ TALEBİNİN REDDİ GEREĞİ ( Trafik Kazası Sonucu Yaralanan Sigortalıya Kurumca Yapılan Masraflar İçin Rücu Talebi - Davadan Önceki Asıl Alacağa İlişkin Ödemenin Kurumca İhtirazi Kayıtsız Kabul Edilmiş Olması )"
113Y12.HD18.7.2005E. 2005/12311 K. 2005/16022"MENFİ TESBİT TALEBİ ( İhtiyati Tedbir Kararıyla Alacağın Tahsili Engellendiğinden Tedbir Kararı Kaldırılıncaya Kadarki Süre İçin Alacaklının Faiz Talep Edebileceği )
İHTİYATİ TEDBİR KARARIYLA ALACAĞIN TAHSİLİNİN ENGELLENMESİ ( Menfi Tesbit Davasında - İhtiyati Tedbir Kararı Kaldırılıncaya Kadarki Süre İçin Alacaklının Faiz Talep Edebileceği )
FAİZE HÜKMEDİLMESİ GEREĞİ ( Menfi Tesbit Davasında İhtiyati Tedbir Kararı Aldırılarak Alacağın Ödenmesini Engelleyen Borçlu Aleyhine )
ASIL ALACAĞIN ÖDENMESİYLE FER'İ BORÇLARIN ORTADAN KALKMASI ( Asıl Borcun Alacaklıyla Ödenecek Şekilde İcra Dosyasında Hazır Bulundurulması Zorunluluğu )"
113Y12.HD7.7.2005E. 2005/10763 K. 2005/15006"MÜSTAKİL FAİZ ALACAĞI ( Bunun İçin Takip Yapılamayacağı - Ancak İlamda Yazılı Olup Eksik İstenen Faiz İçin İkinci Kez Takip Yapılabileceği )
EKSİK İSTENEN FAİZ ( İkinci Kez İcra Takibi Yapılabileceği - Kural Olarak Müstakil Faiz Alacağı İçin Takip Yapılamayacağı )
BAKİYE FAİZ KALEMLERİ ( İlamda Yazılı Olup Eksik İstenen Faiz İçin İkinci Kez Takip Yapılabileceği )
İLAMDA YAZILI FAİZ ALACAĞI ( Eksik İstenen Faiz İçin İkinci Kez Takip Yapılabileceği )"
113Y12.HD4.7.2005E. 2005/12943 K. 2005/14447"KAMULAŞTIRMA BEDELİNİN ARTTIRIMI ( İlamın Kesinleşme Tarihine Kadar 3095 S.K.'na Sonra İse Anayasa Md. 46 /son Değişikliğe Göre Kamu Alacaklarına Uygulanan En Yüksek Faiz Oranı Üzerinde İstemde Bulunabileceği )
KAMU ALACAKLARINA UYGULANAN EN YÜKSEK FAİZ ( Anayasa Md. 46 /son Değişikliğe Göre Bu Oran Üzerinden İstemde Bulunabileceği - Kamulaştırma Bedelinin Arttırımı )
FAİZ ALACAĞI ( Kamulaştırma Bedelinin Arttırımı - Açıkça Feragat Edilmedikce Hukuki Varlığını Koruyacağı/Alacaklı Fazlaya İlişkin Hakkını Saklı Tutmasa Bile Zamanaşımı Süresinin Dolmasına Kadar İlamda Yazılı Eksik Kalan Faiz Alacağını Her Zaman Talep Edebileceği )
KANUNİ FAİZ ( Kamulaştırma Bedelinin Arttırımı - İlamın Kesinleşme Tarihine Kadar 3095 S.K.'na Sonra İse Anayasa Md. 46 /son Değişikliğe Göre Kamu Alacaklarına Uygulanan En Yüksek Faiz Oranı Üzerinde İstemde Bulunabileceği )"
113Y18.HD31.5.2005E. 2005/3849 K. 2005/5675"EĞİTİM VE ÖĞRETİM GİDERİNİN TAHSİLİ ( Alacağın Faiz ve Masraflarla Birlikte Davalı Taraftan Tahsili İstenildiği - Yüklenme ve Kefalet Senedi Hükümleri Uyarınca Yükümlüye Yapılan Masrafların Yapıldığı Tarihlerin Faizin Başlangıç Tarihi Olarak Kabul Edilmesinde Bir İsabetsizlik Olmadığı )
ALACAĞIN FAİZ VE MASRAFLARLA BİRLİKTE TAHSİLİ ( Eğitim ve Öğretim Giderinin Tahsili - Yüklenme ve Kefalet Senedi Hükümleri Uyarınca Yükümlüye Yapılan Masrafların Yapıldığı Tarihlerin Faizin Başlangıç Tarihi Olarak Kabul Edilmesinde Bir İsabetsizlik Olmadığı )
FAİZ TALEBİ ( Davalıların Asıl Borcun Faizinden Sorumlu Tutulup Tutulamayacaklarının Tespiti Bakımından B.K'nun 113/2 Hükmü Uyarınca Davacının Asıl Alacağı Tahsil Ederken Faiz Talep Hakkını Saklı Tutup Tutmadığı Araştırılmadan Davalıların Faiz Borcundan Sorumlu Tutulamayacakları )"
113Y12.HD17.5.2005E. 2005/9404 K. 2005/10899"İLAMDA HÜKMEDİLEN FAİZ ALACAĞI ( Bu Alacaktan Açıkça Feragat Edilmediği Sürece Alacaklı Fazlaya İlişkin Hakkını Saklı Tutmasa Bile Zamanaşımı Süresinin Dolmasına Kadar İlamda Yazılı Eksik Kalan Faiz Alacağını Her Zaman Talep Edebileceği )
MİKTAR BELİRTİLEREK TALEP EDİLEN FAİZ ( Alacaklının Eksik Bildirdiğini Gerekçe Göstererek İcra Müdürlüğünden Temerrüt Faizi Olarak Kabul Edilmesini İsteyemeyeceği/Talebi Genişletme Olduğu - Yeni Bir İcra Takibi İle İlamda Yazılı Eksik Kalan Faiz Alacağını İsteyebileceği )
TEMERRÜT FAİZİ ( Alacaklının İşlemiş Faizi Eksik Bildirdiğini Gerekçe Göstererek İcra Müdürlüğünden Talebinin Temerrüt Faizi Olarak Kabul Edilmesini İsteyemeyeceği/Talebi Genişletme Olduğu - Yeni Bir İcra Takibi İle İlamda Yazılı Eksik Kalan Faiz Alacağını İsteyebileceği )
TAKİP TALEBİNDE YAZILI FAİZ MİKTARINI TALEP ( Miktarla Sınırlandırılmış Olması Nedeniyle Ancak Yeni Bir İcra Takibi İle İlamda Yazılı Eksik Kalan Faiz Alacağını İsteyebileceği )
TALEBİ GENİŞLETME ( Alacaklının İşlemiş Faizi Eksik Bildirdiğini Gerekçe Göstererek İcra Müdürlüğünden İlamda Yazılı Eksik Kalan Faiz Alacağını İsteyemeyeceği )"
113Y10.HD24.3.2005E. 2004/13334 K. 2005/3120"İHTİRAZİ KAYIT ( Evvelce İşleyen Faizleri Talep Hakkının Mahfuz Bulunduğu Beyan Edilmiş veya Hal İcabından Neşet Eylemiş Olmadıkça Bu Faizler Talep Olunamayacağı )
FAİZ TALEBİ ( Evvelce İşleyen Faizleri Talep Hakkının Mahfuz Bulunduğu Beyan Edilmiş veya Hal İcabından Neşet Eylemiş Olmadıkça Bu Faizler Talep Olunamayacağı )
TEMERRÜT OLGUSU ( Gerçekleşme ve Dolayısıyla Faiz Başlangıç Tarihi Tedavi Giderine İlişkin Edimin İstenmesine Yönelik İrade Beyanının Borçlu Kuruma Ulaştığı Tarihtir ki Bu Yönde Anılan Tarih Yöntemince Araştırılıp Belirlendikten Sonra Faiz Hesabının Yapılması Gerektiği )
FAİZ BAŞLANGIÇ TARİHİ ( Temerrüt Olgusunun Gerçekleşme ve Dolayısıyla Faiz Başlangıç Tarihi Tedavi Giderine İlişkin Edimin İstenmesine Yönelik İrade Beyanının Borçlu Kuruma Ulaştığı Tarihtir ki Bu Yönde Anılan Tarih Yöntemince Araştırılıp Belirlendikten Sonra Faiz Hesabının Yapılması Gerektiği )"
113Y12.HD21.3.2005E. 2005/2448 K. 2005/5804"FAİZ ALACAĞI ( Halin İcabından Anlaşılan Durum Gereği Bu Alacaktan Açıkça Feragat Edilmediği Sürece Hukuki Varlığını Koruyacağından Alacaklı Fazlaya İlişkin Hakkını Saklı Tutmasa Bile Zamanaşımı Süresinin Dolmasına Kadar Her Zaman Talep Edebileceği )
MİKTAR VE ORAN BELİRTİLMEK SURETİYLE FAİZ İSTENMESİ ( Alacaklı Bu Takipte Belirlenen Oran ve Miktarda Kendisini Bağladığından Önceki Hakkını Yapacağı İkinci Bir Takipte Kullanabileceği )
ÖDEME EMRİ DÜZENLENMESİ ( İcra Dosyasında 1. ve 2. İcra Emirlerinin İptali Sonucunda Alacaklının Takip Talebine Aykırı Olarak Düzenlediği İtiraza Konu Son İcra Emirlerinin Hukuki Sonuç Doğurmadığı )
ZAMANAŞIMI ( Faiz Alacağı - Halin İcabından Anlaşılan Durum Gereği Bu Alacaktan Açıkça Feragat Edilmediği Sürece Hukuki Varlığını Koruyacağından Alacaklı Fazlaya İlişkin Hakkını Saklı Tutmasa Bile Zamanaşımı Süresinin Dolmasına Kadar Her Zaman Talep Edebileceği )"
113Y3.HD17.3.2005E. 2005/2269 K. 2005/3102"KAMULAŞTIRMA ( Davacının Bedeli Almayarak Konut Verilmesini Talep Etmesi/Davalı İdarenin Parayı 5 Yıl Tuttuğu Ödeyerek Tüm Yükümlülüklerinden Kurtulmak İstediği - Sebepsiz Zenginleşme/Faiz Talebine Hükmekmek Gereği )
SEBEPSİZ ZENGİNLEŞME ( Davacının Kamulaştırma Bedelini Almayarak Konut Verilmesini Talep Etmesi/Davalı İdarenin Parayı 5 Yıl Tuttuğu Ödeyerek Tüm Yükümlülüklerinden Kurtulmak İstediği - Gerçekleşmeyen Nedene Dayanan Zenginleşme )
GERÇEKLEŞMEYEN NEDENE DAYANAN SEBEPSİZ ZENGİNLEŞME ( Davacının Kamulaştırma Bedelini Almayarak Konut Verilmesini Talep Etmesi - Davalı İdarenin Parayı 5 Yıl Tuttuğu Ödeyerek Tüm Yükümlülüklerinden Kurtulmak İstediği )
FAİZ ( Davacının Kamulaştırma Bedelini Almayarak Konut Verilmesini Talep Etmesi/Davalı İdarenin Parayı 5 Yıl Tuttuğu Ödeyerek Tüm Yükümlülüklerinden Kurtulmak İstediği - Faizin Borç İlişkisinin İçerdiği Asıl Hak Alacak Hakkı Kabulü )
FAİZİN ALACAK HAKKI KABULÜ ( Borç İlişkisinin İçerdiği Asıl Hak - Davacının Kamulaştırma Bedelini Almayarak Konut Verilmesini Talep Etmesi/Davalı İdarenin Parayı 5 Yıl Tuttuğu Ödeyerek Tüm Yükümlülüklerinden Kurtulmak İstemesi )"
113Y19.HD14.3.2005E. 2004/8796 K. 2005/2667"MENFİ TESPİT DAVASI ( Asıl Alacağın İhtirazi Kayıtsız Alındığı Ve Fer'i Borçların Son Bulduğunun Kabulü İçin Borcun Aslının Ödenmesi Sırasında Alacaklı İhtirazi Kayıt İleri Sürebilecek Durumda Olması Gereği )
İSTİRDAT DAVASI ( Haciz Tehdidi Altında Haksız Olarak Alınan Para - Alacaklı İhtirazi Kayıt İleri Sürebilecek Durumda Değilse Borçlunun Fer'i Borçlardan Kurtulma Olanağı Olmadığı )
İHTİRAZİ KAYIT ( Menfi Tesbit/İstirdat Davası - Asıl Alacağın İhtirazi Kayıtsız Alındığı Ve Fer'i Borçların Son Bulduğunun Kabulü İçin Borcun Aslının Ödenmesi Sırasında Alacaklı İhtirazi Kayıt İleri Sürebilecek Durumda Olması Gereği )
FER'İ BORÇ ( Menfi Tesbit/İstirdat Davası - Alacaklı İhtirazi Kayıt İleri Sürebilecek Durumda Değilse Borçlunun Fer'i Borçlardan Kurtulma Olanağı Olmadığı )"
113Y10.HD7.3.2005E. 2005/1654 K. 2005/2258"ALACAK DAVASI ( Yaşlılık Aylıklarının Geç Ödenmesinden Doğan Yasal Faiz Alacağının Ödetilmesi İstemi )
FAİZ ALACAĞI ( Alacaklı İşlemiş Temerrüt Faizlerine İlişkin Hakkını Saklı Tuttuğunu Asıl Borcun Sona Erme Anına Kadar Beyan Etmiş Bulunuyorsa veya Somut Olayın Şartları Çevresinde Böyle Bir Sonuca Varılabiliyorsa Asıl Borç Sona Erdikten Sonra da Faizlerin Talep Edilebilmesi )"
113Y12.HD22.2.2005E. 2005/124 K. 2005/3415"FAİZ ALACAĞI DAVASI ( Bu Alacağa Mahkeme İlamında Hükmedildiğinden BK Uyarınca Halin İcabından Anlaşılan Durum Gereği Bu Alacaktan Açıkça Feragat Edilmediği Sürece Hukuki Varlığını Koruması )
KAMULAŞTIRMA BEDELLERİNDE FAİZ ( Bu Alacaklar için 03.10.2001 Tarihine Kadar Yasal Faiz Oranları Bu Tarihten Sonra ise Kamu Alacakları için Öngörülen En Yüksek Faiz Oranlarının Uygulanmasının Gerekmesi )
EKSİK KALAN FAİZ ( Alacaklının Takip Talebinde Yazılı Olan İşlemiş Faizi için Bu Takip Dosyasında Talep Sınırlandırıldığından Yeni Bir İcra Takibi ile İlamda Yazılı Eksik Kalan Faiz Alacağını İsteyebilmesi )"
113Y9.HD21.2.2005E. 2004/15605 K. 2005/5785"İKRAMİYE ALACAĞININ DAVA DEVAM EDERKEN ÖDENMESİ ( Dava Açılmış Olmasının Faiz Alacağı İçin İhtirazi Kayıt Niteliğinde Olması )
DAVA DEVAM EDERKEN İKRAMİYE ALACAĞININ ÖDENMESİ ( Dava Açılmış Olmasının Faiz Alacağı İçin İhtirazi Kayıt Niteliğinde Olması - Faize Faiz Yürütülememesi )
FAİZ ALACAĞI İÇİN AYRI DAVA AÇILMADAN KARAR VERİLEMEMESİ ( İkramiye Asıl Alacağının Dava Devam Ederken Ödenmiş Olması - Dava Açılmasının Faiz Alacağı İçin İhtirazi Kayıt Niteliği )
İHTİRAZİ KAYIT NİTELİĞİ ( Asıl Alacak Ödenmeden Önce Açılmış Davanın - Faiz Alacağı İçin Harcı Yatırılarak ve Miktarı Belirtilerek Ayrı Dava Açılması Gereği )"
113Y17.HD15.2.2005E. 2005/1161 K. 2005/1152"TRAFİK KAZASINDAN DOĞAN TAZMİNAT ( Tazminatın Kaza Tarihinden İtibaren İşleyecek Değişen Oranlardaki Yasal Faiziyle Birlikte Davalılardan Müştereken ve Müteselsilen Tahsiline Karar Verilmesinin İsabetli Olduğu )
FAİZ ( Tazminatın Kaza Tarihinden İtibaren İşleyecek Değişen Oranlardaki Yasal Faiziyle Birlikte Davalılardan Müştereken ve Müteselsilen Tahsiline Karar Verilmesinin İsabetli Olduğu - Trafik Kazasından Doğan Tazminat )"
113Y17.HD14.2.2005E. 2005/1509 K. 2005/1039"TAZMİNAT DAVASI ( Davalı Yararına Usuli Kazanılmış Hak Gereğince Davanın Kısmen Kabulü İle Tazminatın Kaza Tarihinden İtibaren İşleyecek Yasal Faizi İle Birlikte Davalıdan Tahsiline Karar Verilmesinde İsabetsizlik Görülmediği )
FAİZ ( Tazminatın Kaza Tarihinden İtibaren İşleyecek Yasal Faizi İle Birlikte Davalıdan Tahsiline Karar Verilmesinde İsabetsizlik Görülmediği )"
113Y17.HD14.2.2005E. 2005/1506 K. 2005/1035"TAZMİNAT DAVASI ( Kaza Tarihinden İtibaren İşleyecek Yasal Faizi İle Birlikte Davalılardan Müştereken ve Müteselsilen Tahsiline Karar Verilmesinin İsabetli Görüldüğü )
FAİZ ( Tazminatın Kaza Tarihinden İtibaren İşleyecek Yasal Faizi İle Birlikte Davalılardan Müştereken ve Müteselsilen Tahsiline Karar Verilmesinin İsabetli Görüldüğü )"
113YHGK2.2.2005E. 2004/10-771 K. 2005/24"YAŞLILIK AYLIĞININ GEÇ ÖDENMESİ NEDENİYLE FAİZ TALEBİ ( Asıl Alacağı İhtirazi Kayıt İleri Sürmeden Alan Sigortalının Sonradan Faiz Talep Edemeyeceği )
FAİZ HAKKI SAKLI TUTULMADAN BİRİKMİŞ YAŞLILIK AYLIĞININ TAHSİLİ ( Asıl Borç Ödenmekle Fer'i Borçların da Sakıt Olması )
ASIL BORÇ NİTELİĞİNDEKİ BİRİKMİŞ YAŞLILIK AYLIĞI ALINIRKEN FAİZ HAKKININ SAKLI TUTULMAMASI ( Fer'i Borç Niteliğindeki Faizin Talep Edilememesi )
İHTİRAZİ KAYIT İLERİ SÜRMEDEN ASIL BORÇ NİTELİĞİNDEKİ BİRİKMİŞ YAŞLILIK AYLIĞINI ALAN SİGORTALI ( Sonradan Faiz Talep Edemeyeceği )"
113Y11.HD31.1.2005E. 2004/15106 K. 2005/523"HAVA TAŞIMA SÖZLEŞMESİ ( Bagajın Kaybı Nedeniyle Maddi ve Manevi Tazminat Talebi - Davalının Sunduğu Belgenin İçeriğinden İbranın Bütün Alacak Taleplerini Kapsadığından Manevi Tazminat İstenemeyeceği )
BAGAJIN KAYBI NEDENİYLE MANEVİ TAZMİNAT TALEBİ ( Davalının Sunduğu Belgenin İçeriğinden İbranın Bütün Alacak Taleplerini Kapsadığından Manevi Tazminat İstenemeyeceği )
İBRA ( Alacaklının Hakkından Vazgeçmesi Borçluyu Ediminden Kurtarması Anlamına Geldiği/İbranamenin Manevi Tazminat İstemini De Kapsadığı Borcu Sona Erdiren Neden Olarak Yargılamanın Her Aşamasında İleri Sürülmesinin Mümkün Olduğu - Taşıma Sözleşmesi )"
113Y15.HD12.1.2005E. 2004/2921 K. 2005/101"İFAYA EKLENEN CEZAİ ŞART NİTELİĞİ ( İnşaat Sözleşmesinde İnşaatın Tesliminde Gecikme Halinde İş Sahibine Ödeneceği Kararlaştırılan Cezai Şart - İhtirazi Kayıt İleri Sürmeksizin İnşaatı Teslim Alan İş Sahibinin Sözleşmedeki Cezai Şartı Talep Edemeyeceği )
CEZAİ ŞART TALEBİNİN REDDİ GEREĞİ ( Eser sözleşmesine Konu İnşaatın Tesliminde Gecikmesi Nedeniyle - İhtirazi Kayıt İleri Sürmeden İnşaatı Teslim Alan İş Sahibinin Sözleşmedeki Cezai Şartı Talep Edemeyeceği )
ESER SÖZLEŞMESİNE KONU İNŞAATIN TESLİMİNDE GECİKME ( İhtirazi Kayıt İleri Sürmeden İnşaatı Teslim Alan İş Sahibinin Sözleşmede Kararlaştırılan Cezai Şartı Talep Edemeyeceği )
İHTİRAZİ KAYIT İLERİ SÜRMEDEN GEÇ TESLİM EDİLEN İNŞAATI TESLİM ALAN İŞ SAHİBİ ( Sözleşmede Öngörülen Cezai Şarttan Feragat Etmiş Sayılacağı )
YÜKLENİCİNİN TEMERRÜDÜ ( İhtirazi Kayıt İleri Sürmeden İnşaatı Teslim Alan İş Sahibinin Sözleşme Gereği Cezai Şart Talep Edemeyeceği )
İNŞAAT SÖLEŞMESİNDE YÜKLENİCİNİN TEMERRÜDÜ ( İhtirazi Kayıt İleri Sürmeden İnşaatı Teslim Alan İş Sahibinin Sözleşme Gereği Cezai Şart Talep Edemeyeceği )"
113Y12.HD23.12.2004E. 2004/24391 K. 2004/26460"FAİZ ALACAĞI ( Alacaklının Fazlaya İlişkin Hakkını Saklı Tutmaması - Zamanaşımı Süresinin Dolmasına Kadar İlamda Yazılı Eksik Kalan Faiz Alacağını Her Zaman İsteyebileceği )
ALACAKLININ FAZLAYA İLİŞKİN HAKKINI SAKLI TUTMAMASI ( Zamanaşımı Süresinin Dolmasına Kadar İlamda Yazılı Eksik Kalan Faiz Alacağını Her Zaman İsteyebileceği - Faiz Oranları )
FAİZ ORANLARI ( İlamda Yazılı Eksik Kalan Faiz Alacağı - İlamın Kesinleşme Tarihine Kadar 3095 S.K. Hükümleri Doğrultusunda Kesinleşme Tarihinden Sonra İse Kamu Alacaklarına Uygulanan En Yüksek Faiz Oranı Üzerinden İstenebileceği )
KAMULAŞTIRMA BEDELİ ( İlamda Yazılı Eksik Kalan Faiz Alacağı - İlamın Kesinleşme Tarihine Kadar 3095 S.K. Hükümleri Doğrultusunda Kesinleşme Tarihinden Sonra İse Kamu Alacaklarına Uygulanan En Yüksek Faiz Oranı Üzerinden İstenebileceği )"
113Y9.HD16.12.2004E. 2004/11784 K. 2004/28062"KIDEM TAZMİNATI FAİZİ ( İcra Takibinde Islahla Arttırılan ve Faiz İstenmeyen Miktarlar İçin Talep Tarihinden İtibaren Faiz İsteğinde Bulunulması - Davacı İcra Takibinde Kısmi Ödemelerin Faize Sayılacağını Belirttiğinden Davacının Faiz Talebi Hakkında Karar Verilmesi Gereği )
KISMİ ÖDEME ( Öncelikle Faize Mahsup Edileceğinin Belirtilmesi - İcra Hesap Tablosu da Nazara Alınarak Davacının Bakiye Alacağı Kalıp Kalmadığının Hesaplanması Gereği )"
113Y9.HD9.12.2004E. 2004/11263 K. 2004/27007"FARK KIDEM VE İHBAR TAZMİNATI ( Davacının İhtirazı Kayıt İleri Sürmeden İşverence Yapılan Ödemeleri Kabul Etmesi - Toplu İş Sözleşmesi Gereğince Uygulanması Gereken Zammın Asıl Alacağın Ödenmeyen Kısmına İlişkin Olduğu BK 113/2. Maddesinin Uygulanamayacağı )
TOPLU İŞ SÖZLEŞMESİ ( Gereğince Uygulanması Gereken Zam Fer'i Alacak Niteliğinde Olmadığı - Fark Kıdem ve İhbar Tazminatı Talebi )"
113Y11.HD6.12.2004E. 2004/2793 K. 2004/11917"ZORUNLU MALİ MESULİYET SİGORTASI ( Davacı İbraname Vermediğine Göre Bakiye Asıl Alacağa ve Bunun Temerrüt Faizine İlişkin Hakkı Sona Ermediği )
RÜCUAN TAZMİNAT DAVASI ( Sürücünün Aynı Kusur Oranı İle Sorumlu Olması Gereken Davacı İşletenin Hukuki Sorumluluğunu 3. Kişilere Karşı Üstlenen Davalı Sigorta Aynı Kusur Oranı Üzerinden Sorumlu Olduğu - Sorumluluğunun En Fazla Limit İle Sınırlı Olduğu )
BORÇ VE FER'İLERİNİN SUKUTU ( Davacı İbraname Vermediğine Göre Bakiye Asıl Alacağa ve Bunun Temerrüt Faizine İlişkin Hakkı Sona Ermediği )
KUSUR ( Sürücünün Aynı Kusur Oranı İle Sorumlu Olması Gereken Davacı İşletenin Hukuki Sorumluluğunu 3. Kişilere Karşı Üstlenen Davalı Sigorta Aynı Kusur Oranı Üzerinden Sorumlu Olduğu - Sorumluluğunun En Fazla Limit İle Sınırlı Olduğu )
İBRANAME ( Davacı Vermediğine Göre Bakiye Asıl Alacağa Ve Bunun Temerrüt Faizine İlişkin Hakkı Sona Ermediği - Zorunlu Mali Mesuliyet Sigortası )"
113Y9.HD22.11.2004E. 2004/9646 K. 2004/25772"ISLAH ( Fazlaya İlişkin Hakkın Saklı Tutulmaması/İşçilik Alacakları - Islah ile Arttırılan Talep Miktarına Göre Hüküm Kurulmasının Yasaya Aykırı Olduğu )
FAZLAYA İLİŞKİN HAKKIN SAKLI TUTULMAMASI ( Talebin Islah ile Arttırılamayacağı - İşçilik Alacakları )
İŞÇİLİK ALACAKLARI ( Alman Federal Mahkemesinin Kesin Hükmün Sadece Talep Kapsamına Etkili Olduğu Fazla Talebin Mahfuz Tutma Mecburiyeti Olmadığı Yönündeki Kararı - İş Hukukunun İşçiyi Koruyucu Özelliği Gözönünde Tutularak Islah ile İşçinin Tüm Haklarını İsteyebileceğinin Kabulü Gereği )"
113Y11.HD8.11.2004E. 2004/1747 K. 2004/10917"RÜCUEN TAZMİNAT ( Ödemenin Borcu Sona Erdirici Bir İşlem Olması Nedeniyle Bu Hususun Yargılamanın Her Aşamasında Mahkemece Re'sen Gözönünde Bulundurulmasının Gerekmesi )
BORÇLARIN FERİLERİNİN SON BULMASI ( Borçlar Kanunu Uyarınca Ödemenin Borcu Sona Erdirici Bir İşlem Olması Nedeniyle Bu Hususun Yargılamanın Her Aşamasında Mahkemece Re'sen Gözönünde Bulundurulması )
İBRANAME ( Temyize Eklenen İbraneme ve Dilekçenin Fotokopi Olduğu Dikkate Alındığında Mahkemenin Davacı Tarafın Beyanını Almak ve İbranameyi Değerlendirmek için Hükmün Bozulmasının Gerekmesi )"
113Y11.HD19.10.2004E. 2004/819 K. 2004/10057"TRAFİK KAZASI SONUCU ÖLÜM NEDENİYLE TAZMİNAT TALEBİ ( Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortacısının Tazminat Ödemiş ve İbraname Almış Olması - Fazla Tazminat Talep Edilemeyeceği )
ZORUNLU MALİ MESULİYET SİGOTACISININ LİMİTLE SINIRLI SORUMLULUĞU ( Trafik Kazası Sonucu Ölüm Nedeniyle Tazminat Talebi - İbraname Veren Davacının Daha Fazla Tazminat Talep Edemeyeceği )
TAZMİNAT TALEBİ ( Trafik Kazası Sonucu Ölüm Nedeniyle Destekten Yoksun Kalan Davacıların - Zorunlu Trafik Sigortacısının Yaptığı Ödeme Karşılığında İbraname Almış Olması/Davanın Reddi Gereği )
DESTEKTEN YOKSUN KALMA TAZMİNATI TALEBİ ( Trafik Kazası Sonucu Ölüm Nedeniyle - Zorunlu Trafik Sigortacısının Yaptığı Ödeme Karşılığında İbraname Almış Olması/Davanın Reddi Gereği )"
113Y15.HD6.10.2004E. 2004/4418 K. 2004/4902"FAİZ ALACAĞI ( Evvelce İşleyen Faiz Hakkı Mahfuz Tutulmamış veya Halin İcabından Anlaşılmamış İse Faiz Talep Olunamayacağı )
ASIL BORCUN ÖDENMESİ ( İfa veya Herhangi Bir Nedenle Sona Erdiği Durumlarda Borcun Fer'ilerinin de Sona Ereceği - Faiz Talebinin Mahfuz Tutulması veya Halin İcabından Anlaşılmış Olması Halinde Borç İfa Edilse de Faiz Talep Edilebileceği )
FAİZ TALEBİNİN MAHFUZ TUTULMASI VEYA HALİN İCABINDAN ANLAŞILMASI ( Asıl Borcun İfa veya Herhangi Bir Nedenle Sona Ermiş Olsa da Bu Durumda Faiz İstenebileceği )"
113Y9.HD30.9.2004E. 2004/5399 K. 2004/21213"İTİRAZIN İPTALİ DAVASI ( Davalı Aleyhine Açılmış Bir İcra Takibi Bulunmadığından Hakkında İtirazın İptali Davası Açılamayacağı )
FAİZ ( Davalının Dava Tarihinden Sonra Bir Miktar Ödemede Bulunması - Takibe Konu Meblağdan İndirim Yapılması Ödeme Tarihine Kadar Faiz Tahakkuk Ettirilmesi Gereği )
İCRA TAKİBİ ( Davalı Aleyhine Açılmış Bir İcra Takibi Bulunmaması - Hakkında İtirazın İptali Davası Açılamayacağı )"
113Y11.HD27.9.2004E. 2003/14410 K. 2004/8864"TRAFİK KAZASI ( Temerrüt Faizi Miktarı Belirlenmeden Temerrüt Faizi Borcundan da Kurtulunduğunun Kabulünün Doğru Olmadığı - İbranamede Temerrüt Faizinin Saklı Tutulmadığı Gerekçesinin Dava Açılırken Temerrüt Faizinin Saklı Tutulması B.K.113/2.m. Halin İcabı Kavramı Kapsamında Olması )
DESTEKTEN YOKSUN KALMA ( Temerrüt Faizi Miktarı Belirlenmeden Temerrüt Faizi Borcundan da Kurtulunduğunun Kabulünün Doğru Olmadığı - İbranamede Temerrüt Faizinin Saklı Tutulmadığı Gerekçesinin Dava Açılırken Temerrüt Faizinin Saklı Tutulması B.K.113/2.m. Halin İcabı Kavramı Kapsamında Olması )
TEMERRÜT FAİZİ ( Temerrüt Faizi Miktarı Belirlenmeden Temerrüt Faizi Borcundan da Kurtulunduğunun Kabulünün Doğru Olmadığı - İbranamede Temerrüt Faizinin Saklı Tutulmadığı Gerekçesinin Dava Açılırken Temerrüt Faizinin Saklı Tutulması B.K.113/2.m. Halin İcabı Kavramı Kapsamında Olması - Trafik Kazası )
İBRANAME ( Temerrüt Faizi Miktarı Belirlenmeden Temerrüt Faizi Borcundan da Kurtulunduğunun Kabulünün Doğru Olmadığı - İbranamede Temerrüt Faizinin Saklı Tutulmadığı Gerekçesinin Dava Açılırken Temerrüt Faizinin Saklı Tutulması B.K.113/2.m. Halin İcabı Kavramı Kapsamında Olması - Trafik Kazası )
DAVANIN SİGORTACIYA İHBARI ( Davaya Katılan Üçüncü Kişi İhbar Eden Tarafın Yardımcısı ve Temsilcisi/Fer'i Müdahil Konumunda Olduğu - Hükmün Fer'i Müdahil Hakkında Değil İhbar Eden Hakkında Verileceği - İhbar Olunan Üçüncü Hükmü Tek Başına Temyiz Edemeyişi )"
113Y9.HD8.7.2004E. 2004/16249 K. 2004/17716"KIDEM TAZMİNATI ( Asıl Alacağın Ödenmesi Sırasında Saklı Tutulmayan Faizin Sonradan İstenemeyeceği - Davacının Faiz Hakkını Saklı Tuttuğuna Dair İhtirazı Kayıtta Bulunmadığı )
FAİZ İSTEMİ ( Asıl Alacağın Ödenmesi Sırasında Saklı Tutulmayan Faizin Sonradan İstenemeyeceği/Davacının Faiz Hakkını Saklı Tuttuğuna Dair İhtirazı Kayıtta Bulunmadığı - Kıdem Tazminatı )
İHTİRAZİ KAYITTA BULUNMAMAK ( Kıdem Tazminatı/Asıl Alacağın Ödenmesi Sırasında Saklı Tutulmayan Faiz - Sonradan İstenemeyeceği )"
113Y9.HD1.7.2004E. 2004/15596 K. 2004/16313"İMZALI ÜCRET BORDROLARINDA GÖRÜNEN HAFTA TATİLİ ÜCRET ALACAKLARI ( Hafta Tatili Ücret Alacağı İçin Açılan Davada Mahsup Edilmesi Gereği )
FAZLA ÇALIŞMA VE HAFTA TATİLİ ALACAĞI TALEBİ ( İmzalı Ücret Bordrolarında Gösterilen Hafta Tatili Ücret Alacaklarının Mahsubu Gereği )
BORDROLARDA GÖSTERİLEN HAFTA TATİLİ ÜCRET ALACAKLARININ MAHSUBU GEREĞİ ( Hafta Tatili Ücret Alacağının Tahsili Davasında )
HAFTA TATİLİ ÜCRET ALACAĞININ TAHSİLİ TALEBİ ( İmzalı Ücret Bordrolarında Gösterilen Tarihlere Ait Ücretin Toplam Hafta Tatili Alacağından İndirilmesi Gereği )
ASIL ALACAĞIN DAVA TARİHİNDEN ÖNCE İHTİRAZİ KAYITSIZ TAHSİL EDİLMESİ ( Faiz Hakkının da Sakıt Olması )
İHTİRAZİ KAYIT KOYMADAN ASIL ALACAĞI TAHSİL EDEN DAVACI ( Faiz Talebinin Reddi Gereği )"
113Y9.HD21.6.2004E. 2004/13272 K. 2004/14579"KIDEM TAZMİNATI TALEBİ ( Tazminat Karşılığı Verilen Çeklerin Davacıya Teslim Edildiği Gün Çekle Ödemenin Gerçekleştiğinin Kabul Edilmesi Gerektiğinden Davacının Daha Önce Yada En Geç Ödenme Sırasında Faiz Hakkını Saklı Tutup Tutmadığı Önem Kazandığı )
TAZMİNAT KARŞILIĞI ÇEK VERİLMESİ ( Davacıya Teslim Edildiği Gün Çekle Ödemenin Gerçekleştiğinin Kabul Edilmesi Gerektiğinden Davacının Daha Önce Yada En Geç Ödenme Sırasında Faiz Hakkını Saklı Tutup Tutmadığı Önem Kazandığı - Kıdem Tazminatı )
FAİZ ALACAĞININ SAKLI TUTULMASI ( Maddi Ve Hukuki Olgulara Göre Davacı Asıl Alacağın Ödenmesi Sırasında Haklarını Saklı Tutmadığından Ve İşvereni İbra Ettiğinden Faiz Alacağı İsteğinin Reddi Gereği - Kıdem Tazminatı Karşılığı Çek Verilmesi )
İBRANAME ( Maddi Ve Hukuki Olgulara Göre Davacı Asıl Alacağın Ödenmesi Sırasında Haklarını Saklı Tutmadığından Ve İşvereni İbra Ettiğinden Faiz Alacağı İsteğinin Reddi Gereği - Kıdem Tazminatı Karşılığı Çek Verilmesi )"
113YHGK9.6.2004E. 2004/12-336 K. 2004/338"İCRA TAHSİL HARCI ( Borcun Taksitler Halinde Ödenmesi - Alacağın Tamamının Ödenmesinden Sonraya Bırakılmasının Harçlar Yasası'na Aykırı Bulunduğu )
BORCUN TAKSİTLER HALİNDE ÖDENMESİ ( Konusu Para Alacağı Olan İcra Takiplerinde - İcra Tahsil Harcının Alacağın Tamamının Ödenmesinden Sonraya Bırakılamayacağı )
HARÇ TAHSİL ZAMANI ( Konusu Para Alacağı Olan İcra Takiplerinde - Borcun Taksitler Halinde Ödenmesi/İcra Tahsil Harcının Alacağın Tamamının Ödenmesinden Sonraya Bırakılamayacağı )
ALACAKLILAR VE 3. KİŞİLER ELİNDE HACZEDİLEN MALLARLA İLGİLİ PARALAR ( Kasaya Alınan Paralar Olup Olmadıklarına Bakılmaksızın Ödeme Sırasında Harcın Tahsili Gereği )
ÜÇÜNCÜ KİŞİLER ELİNDE HACZEDİLEN MALLARLA İLGİLİ PARALAR ( Kasaya Alınan Paralar Olup Olmadıklarına Bakılmaksızın Ödeme Sırasında Harcın Tahsili Gereği )
HACZEDİLEN MALLARLA İLGİLİ PARALAR ( Alacaklılar ve Üçüncü Şahıslar Elinde - Kasaya Alınan Paralar Olup Olmadıklarına Bakılmaksızın Ödeme Sırasında Harcın Tahsili Gereği )"
113YHGK9.6.2004E. 2004/12-320 K. 2004/345"İLAMLI TAKİP YAPILAMAMASI ( Faiz Konusunda Bir Hüküm İçermeyen İlam İnfaz Edildikten Sonra Takipten Önceki Döneme Ait Faiz İçin Yeniden İlamlı İcra Takibi Yapılamayacağı )
FAİZ KONUSUNDA BİR HÜKÜM İÇERMEYEN İLAMIN ASIL ALACAK YÖNÜNDEN İNFAZ EDİLMESİ ( İlam Tarihiyle Takip Tarihi Arasındaki Döneme İlişkin Faiz İçin Aynı İlama Dayalı Yeni Bir İlamlı Takip Yapılamayacağı - Bu Talebin İlamsız Takibe Konu Edilebileceği )
İCRA TAKİBİNİN VE İCRA EMRİNİN İPTALİ TALEBİ ( Faiz Konusunda Bir Hüküm İçermeyen İlam İnfaz Edildikten Sonra İlam ve Takip Tarihleri Arasındaki Döneme Ait Faiz İçin Aynı İlama Dayanarak Yeni Bir İlamlı Takip Yapılamayacağı )
VEKALET ÜCRETİ İÇİN YAPILAN İLAMLI TAKİP ( İlam ve Takip Tarihleri Arasındaki Döneme İlişkin Faiz İçin Aynı İlama Dayanarak Yeni Bir İlamlı Takip Yapılamayacağı - Bu Alacağın İlamsız Takibe Konu Edilebileceği )"
113Y12.HD7.6.2004E. 2004/9330 K. 2004/14553"ALACAK ( Alacaklının Yeni İcra Takibi ile İstemesinde Yasal Bir Engel Bulunmaması - İlamda Yazılı Eksik Kalan Faiz Alacağı )
İCRA TAKİBİ ( Alacaklının Yeni İcra Takibi ile İlamda Yazılı Eksik Kalan Faiz Alacağını İstemesinde Yasal Bir Engel Bulunmaması )
EKSİK KALAN FAİZ ALACAĞI ( Alacaklının Yeni İcra Takibi ile İlamda Yazılı Eksik Kalan Faiz Alacağını İstemesinde Yasal Bir Engel Bulunmaması )
FAİZ ( Alacaklının Yeni İcra Takibi ile İlamda Yazılı Eksik Kalan Faiz Alacağını İstemesinde Yasal Bir Engel Bulunmaması )"
113Y15.HD2.6.2004E. 2003/6459 K. 2004/3080"BORCUN SONA ERMESİ ( Asıl Borcun Sona Erdiği Durumlarda Bu Borca Bağlı Feri Borçlarında Sona Ermesi )
FERİ HAKLAR ( Feri Hakları Sona Erdirmeyen İstisnalardan Birisininde İhtirazi Kayıt Beyanı Olması )
İHTİRAZİ KAYIT ( İhtirazi Kayıtın Alacaklının Bazı Hakları İleride Kullanmakta Serbest Bulunduğuna Dair Söylenen İrade Açıklaması Olması )
İRADE AÇIKLAMASI ( İhtirazi Kayıtın Alacaklının Bazı Hakları İleride Kullanmakta Serbest Bulunduğuna Dair Söylenen İrade Açıklaması Olması )"
113Y4.HD29.4.2004E. 2003/16105 K. 2004/5732"FAİZ ALACAĞI İÇİN YENİ DAVA AÇILABİLMESİ ( Önceki Davada Faiz Alacağı Unutulup Son Celsede Talep Edildiğinden Reddine İlişkin Kararın Kesin Hüküm Oluşturmaması )
KESİN HÜKÜM OLUŞMAMASI ( Dava Konusu Tazminat Alacağı İçin Faiz Talep Edilmesinin Unutulup Son Celsede İstenmesi ve Mahkemece Reddi - İşlemiş Faiz Alacağının Miktarı Tesbit Edilip Harcı Ödenerek Yeni Davaya Konu Edilebileceği )
TAZMİNAT TALEBİNE İLİŞKİN ASIL DAVADA FAİZ İSTENMEMİŞ OLMASI ( Faiz Alacağı İçin Müddeabih Hesaplanıp Harcı Yatırılmak Suretiyle Yeni Dava Açılabileceği )"
113Y9.HD15.4.2004E. 2004/103 K. 2004/8524"KIDEM TAZMİNATI FAİZİNDEN FERAGAT ( Geçerli Olması ve Sonradan Feragat Beyanını Geri Almanın Geçerli Olmaması )
FAİZ ALACAĞINDAN FERAGAT ( Kıdem Tazminatının Tahsilinde - Davacının İbranamedeki Feragat Beyanını Sonradan Geri Almasının Geçerli Olmaması )
İBRANAMEDEKİ FAİZDEN FERAGAT BEYANININ GERİ ALINAMAMASI ( Kıdem Tazminatının Vadeli Çekle Ödenmesini Kabul Eden İşçinin Faizden Feragat Etmesi )
FERAGAT BEYANININ GERİ ALINAMAMASI ( Kıdem Tazminatının Vadeli Çekle Ödenmesine İlişkin İbranamede Faiz Hakkından Açıkça Feragat Edilmesi )"
113Y5.HD1.4.2004E. 2004/4 K. 2004/4048"FAİZ ALACAĞI ( Kamulaştırma Bedelinin Artırılması Davasında Saklı Tutulmasa Bile Asıl Borcun Tamamı Ödeninceye Kadar İstenebileceği )
KAMULAŞTIRMA BEDELİNİN ARTIRILMASI DAVASI ( Saklı Tutulmayan Faiz Alacağının Asıl Borcun Tamamı Ödeninceye Kadar İstenebileceği )"
113Y10.HD22.3.2004E. 2003/11253 K. 2004/2221"YAŞLILIK AYLIĞININ GEÇ ÖDENMESİNDEN KAYNAKLANAN FAİZ ALACAĞI TALEBİ ( Davacı Asıl Borcu Aldığı Tarihten Önce Dava Açtığından Faiz İsteyebilmesi İçin Ödeme Sırasında İhtirazi Kayıt İleri Sürmüş Olmasının Gerekmemesi )
ALACAK DAVASI ( Davacı Asıl Borcu Aldığı Tarihten Önce Dava Açtığından Faiz İsteyebilmesi İçin Ödeme Sırasında İhtirazi Kayıt İleri Sürmüş Olmasının Gerekmemesi )
FAİZ ALACAĞI ( Davacı Asıl Borcu Aldığı Tarihten Önce Dava Açtığından Faiz İsteyebilmesi İçin Ödeme Sırasında İhtirazi Kayıt İleri Sürmüş Olmasının Gerekmemesi )
İHTİRAZİ KAYIT ( Davacı Asıl Borcu Aldığı Tarihten Önce Dava Açtığından Faiz İsteyebilmesi İçin Ödeme Sırasında İhtirazi Kayıt İleri Sürmüş Olmasının Gerekmemesi )"
113Y9.HD17.3.2004E. 2003/15376 K. 2004/5288"İHBAR VE KIDEM TAZMİNATI TALEBİ ( İhbar ve Kıdem Tazminatının Ödendiğine İlişkin İbranamenin Geçerli Olması - İhtirazi Kayıtsız Alınan Kıdem Tazminatına Faiz İstenememesi )
İBRANAMENİN GEÇERLİ OLMASI ( İhbar ve Kıdem Tazminatının Ödendiğine İlşkin İfade Bulunan )
İHTİRAZİ KAYIT KOYMADAN KIDEM TAZMİNATINI ALAN İŞÇİ ( Faiz Talep Edemeyeceği )
FAİZ TALEBİNİN REDDİ GEREĞİ ( Davacı İşçinin İhtirazi Kayıt Koymadan Kıdem Tazminatını Tahsil Etmiş Olması )"
113Y3.HD23.2.2004E. 2004/231 K. 2004/1228"ECRİMİSİL DAVASINDA FAİZ HAKKININ SAKLI TUTULMAMASI ( Faiz İçin Sonradan Ek Dava Açılabileceği )
FAİZ HAKKININ SAKLI TUTULMAMASI ( Ecrimisil Davasında Faiz İçin Sonradan Ek Dava Açılabileceği )
FER'İ HAK NİTELİĞİ ( Ecrimisil Davasında Faiz Hakkının Saklı Tutulmaması - Faiz İçin Ek Dava Açılabileceği )"
113Y12.HD23.2.2004E. 2003/26775 K. 2004/3615"İLAMLI İCRA ( İlamda Faiz Hakkında Hüküm Olması Halinde İhtirazi Kayıt Olmadan Faiz Alacağı İçin Takip Yapılabileceği )
İHTİRAZİ KAYIT BİLDİRİLMESİ ( İlamda Hüküm Olmaması Halinde Faiz Alacağını Takip Yaparak İsteyebilmek İçin Şart Olduğu )
FAİZ ALACAĞI ( İlamda Yazan Alacağın Ödenmesi Sırasında İhtirazi Kayıt Koyulmaması - İlamda Hüküm Olması Halinde Takip Yapılabileceeği )"
113Y12.HD20.2.2004E. 2003/27403 K. 2004/3464"İLAMLI İCRA ( Faiz Alacağının Ödenmesi Sırasında Alacaklının İhtirazi Kayıt İleri Sürmesi Nedeniyle Eksik Ödenen Faiz Alacağı İçin Takip Yapılabileceği )
İHTİRAZİ KAYIT BEYANI ( Ödenmesi Sırasında Faiz Alacağı Hakkında - İlamda da Belirtildiği İçin Eksik Ödenen Kısım İçin Takip Yapılmasında Usulsüzlük Olmadığı )
FAİZ ALACAĞI ( Ödenmesi Sırasında İhtirazi Kayıt İleri Sürülmesi )"
113YHGK18.2.2004E. 2004/10-104 K. 2004/94"SSK. PRİM ALACAKLARI ( Genel Kuraldan Ayrılan Bir Temerrüt Faizi Düzenlemesi Bulunduğu - Gecikme Zammına Temerrüd Tarihinden İtibaren Faiz Yürütülemeyeceği )
PRİM ALACAKLARI ( SSK.'nun/Genel Kuraldan Ayrılan Bir Temerrüt Faizi Düzenlemesi Bulunduğu - Gecikme Zammına Temerrüd Tarihinden İtibaren Faiz Yürütülemeyeceği )
GECİKME ZAMMI ( SSK. Prim Alacakları - Genel Kuraldan Ayrılan Bir Temerrüt Faizi Düzenlemesi Bulunduğu - Gecikme Zammına Temerrüd Tarihinden İtibaren Faiz Yürütülemeyeceği )
TEMERRÜT FAİZİ ( SSK. Prim Alacakları - Genel Kuraldan Ayrılan Bir Temerrüt Faizi Düzenlemesi Bulunduğu - Gecikme Zammına Temerrüd Tarihinden İtibaren Faiz Yürütülemeyeceği )
FAİZE FAİZ YÜRÜTÜLEMEMESİ ( SSK. Prim Alacakları - Genel Kuraldan Ayrılan Bir Temerrüt Faizi Düzenlemesi Bulunduğu - Gecikme Zammına Temerrüd Tarihinden İtibaren Faiz Yürütülemeyeceği )
GECİKME ZAMMININ NİTELİĞİ ( Kamu Hukuku Karakterli Bir Para Alacağının Süresinde Ödenmemesinin Yaptırımı - Buna Ayrıca Bir de Faiz Yürütülüp Tahsili Cihetine Gidilemeyeceği )"
113Y21.HD12.2.2004E. 2003/11333 K. 2004/1027"İŞÇİNİN KORUNMASI İLKESİ ( İş Kazasından Hemen Sonra Genel ve Soyut Bir Açıklamayı İçerir İbranameyi Geçerli Saymanın İşçiyi Koruma İlkesine Aykırı Olacağı - İyiniyet Kuralına Aykırı İbranamenin Re'sen Dikkate Alınması Gereği )
İBRA ( Beyanının Doğruluk ve Güven Kuralına Aykırı Olmaması Gerektiği - Davacı İşçi Tarafından Verilen İbra Maddi Tazminatı Kapsayıp Manevi Tazminatı Kapsamadığından Manevi Tazminat Hakkında Geçerli Olmayacağı )
İŞ KAZASI ( Sonrası İşçi Tarafından Verilen İbranameye Binaen İşveren Tarafından Yapılan Ödeme Açık Olmadığından Mahkemece Açıklığa Kavuşturulması Gereği - Salt Tazminat İçin Verilen İbranemenin Manevi Tazminatı Kapsamadığı )"
113Y13.HD26.1.2004E. 2003/10733 K. 2004/613"ALACAK DAVASI ( Davalının Asıl Borcu Bankaya mı Yoksa Davacıya Elden mi Ödeyip Ödemediği Araştırılmalı ve Buna Dair Tarafların Gösterecekleri Deliler Toplanması Gereği )
ELDEN ÖDEME ( Tahsil Anında Davacı Faiz Hakkını Mahfuz Tutmamış İse Davanın Reddine Karar Verilmesi Gereği - Gecikme Cezası Talebi )
FAİZ ( Tahsil Anında Davacı Faiz Hakkını Mahfuz Tutmamış İse Davanın Reddine Karar Verilmesi Gereği - Gecikme Cezası Talebi )"
113Y19.HD21.1.2004E. 2003/2978 K. 2004/276"İHTİRAZİ KAYIT ( Alacaklının Tahsilat Makbuzuna Faizle İlgili Kayıt Koymadan Ödemeyi Kabul Etmesi - Faiz Talep Edemeyeceği )
TAHSİLAT MAKBUZU ( Alacaklının Faizle İlgili İhtirazi Kayıt Koymadan Ödemeyi Kabul Etmesi - Faiz Talep Edemeyeceği )
FAİZ ( Alacaklının Tahsilat Makbuzuna Faizle İlgili İhtirazi Kayıt Koymadan Ödemeyi Kabul Etmesi - Talep Edemeyeceği )"
113Y9.HD31.12.2003E. 2003/10506 K. 2003/23710"SENDİKA ÜYELİK VE DAYANIŞMA AİDATI ( Alacaklarına İşletme Kredisi Faizi Uygulanması Gereği - Ticari Kredi Faizinin Uygulanamayacağı )
MAHFUZ TUTULMAYAN FAİZ ALACAĞI ( Hesaplatılarak Hüküm Altına Alınmasının Yasaya Aykırı Olduğu - Dava Tarihinden Önce Ödenen Sendika Üyeliği ve Dayanışma Aidatının Faiz Alacakları Mahfuz Tutulmadan Tahsil Edilmesi )
GECİKME FAİZİ ( İşletme Kredisi Faizi Uygulayan Devlet Kalkınma Bankası Gibi Bankalardan En Yüksek İşletme Kredisi Faizinin Belirlenmesi Gereği - Sendika Üyelik Alacağı ve Faiz Alacağı )"
113Y5.HD19.12.2003E. 2003/10183 K. 2003/14705"KAMULAŞTIRMA BEDELİNİN TESPİTİ DAVASI ( Bedelin Ödenmesine Karar Verilen ve Yol Haline Getirilen Bölümün Davalı Üzerindeki Tapusunun İptali İle Yol Olarak Terkinine Karar Verilmesinin Gerekmesi )
FAİZ HAKKININ SAKLI TUTULMASI ( Ana Para Alınırken Faiz Hakkı Saklı Tutulmaması Veya Saklı Tutulduğunun Halin İcabından Anlaşılamamsı Halinde Faiz İsteme Hakkının Düşmesi )
BEDEL TESPİTİ ( Biçilen Metrekare Birim Fiyatına Ayrıca Objektif Değer Artırıcı Unsur İlave Edilerek Fazla Bedel Tesbiti Yapılamaması )
TAPU İPTALİ VE TERKİN ( Bedelin Ödenmesine Karar Verilen ve Yol Haline Getirilen Bölümün Davalı Üzerindeki Tapusunun İptali İle Yol Olarak Terkinine Karar Verilmesinin Gerekmesi )"
113YHGK10.12.2003E. 2003/10-739 K. 2003/737"FAİZ ALACAĞI ( Biriken Aylıkların Kurumdan Tahsili - Ödeme Yapılmadan Önce Dava Açıldığından Ayrıca Faiz Hakkının Saklı Tutulmasına Gerek Olmadığı )
FAİZ HAKKININ SAKLI TUTULMAMASI ( Faiz Alacağı İsteği - Ödeme Yapılmadan Önce Dava Açıldığından Ayrıca Faiz Hakkının Saklı Tutulmasına Gerek Olmadığı )
BİRİKEN AYLIKLARIN KURUMDAN TAHSİLİ ( Ödeme Tarihinde Ayrıca Faiz Hakkının Saklı Tutulmasına Gerek Olmadığı - Kuruma Tanınan 3 Aylık Sürenin İlk Kez Kuruma Yapılacak Başvurularda Söz Konusu Olduğu )
ÖDEME YAPILMADAN DAVA AÇILMASI ( Ödeme Tarihinde Ayrıca Faiz Hakkının Saklı Tutulmasına Gerek Olmadığı - B.K'nun 113.Maddesinin Uygulama Yeri Bulunmadığı )"
113Y11.HD8.12.2003E. 2003/4519 K. 2003/11536"RÜCUAN TAZMİNAT ( Davanın Kasko Sigorta Sözleşmesine Dayalı Rücuan Tazminat İstemine İlişkin Olması )
ÖDEME BELGESİ ( Mahkemece Sunulan Ödeme Belgesine Göre İstenilen Tazminattan Mahsup İşlemi Yapılması Gerekirken Ödemenin İnfazda Nazara Alınmasına Karar verilmesinin Hatalı Olması )
MAHSUP İŞLEMİ ( Mahkemece Sunulan Ödeme Belgesine Göre İstenilen Tazminattan Mahsup İşlemi Yapılması Gerekirken Ödemenin İnfazda Nazara Alınmasına Karar verilmesinin Hatalı Olması )
İNFAZDA NAZARA ALMA ( Mahkemece Sunulan Ödeme Belgesine Göre İstenilen Tazminattan Mahsup İşlemi Yapılması Gerekirken Ödemenin İnfazda Nazara Alınmasına Karar verilmesinin Hatalı Olması )"
113Y11.HD1.12.2003E. 2003/4182 K. 2003/11326"İTİRAZI İPTALİ DAVASI ( Davanın Kasko Sigorta Sözleşmesinden Kaynaklanan ve Rucüen Tazminat İsteğini İçeren İtirazın İptali Davası Olması )
İHTİRAZİ KAYIT ( Davacı İcra Takibinde ve Bu Dava ile Faiz İsteme İradesini Sürdürdüğünden İcra Takibinden Sonra Asıl Alacağı Tahsil Ederken İhtirazi Kayıt Koymasına Gerek Olmaması )
ALACAĞIN FAİZİ ( Davacı İcra Takibinde ve Bu Dava ile Faiz İsteme İradesini Sürdürdüğünden İcra Takibinden Sonra Asıl Alacağı Tahsil Ederken İhtirazi Kayıt Koymasına Gerek Olmaması )
FAİZ SORUMLULUĞU ( Davalı Sigorta Şirketinin Ödeme Yaptığı Tarihe Kadarki İşlemiş Faizden Sorumluluğunun Devam Etmesi )"
113Y9.HD18.11.2003E. 2003/6660 K. 2003/19475"KIDEM TAZMİNATI ( Davacının Kıdem Tazminatının Geç Ödenmesinden Kaynaklanan Munzam Zararının Ödenmesi Talebi )
MUNZAM ZARAR ( Kıdem Tazminatı - Faizi Aşan Zarar Olan Munzam Zararın İddia Eden Kişi Tarafından İspat Edilmesinin Gerekmesi )
İSPAT KÜLFETİ ( Faizi Aşan Zarar Olan Munzam Zararın İddia Eden Kişi Tarafından İspat Edilmesinin Gerekmesi - Kıdem Tazminatı )
İHTİRAZİ KAYIT ( Kıdem Tazminatı Ödendiğinde İşçi Geç Ödemeden Dolayı İhtirazi Kayıtta Bulunmamış ise Faiz İsteğinde Bulunamayacağı )
HUKUKİ TAVSİF ( Olayların Tavsifinin Mahkemeye Ait Olduğundan Hakimin İddia ve Savunmaları Tek Bir Hukuki Kavram Üzerinde Birleştirmesinin Gerekmesi )"
113Y5.HD10.11.2003E. 2003/12351 K. 2003/13044"SATINALMA YOLU İLE KAMULAŞTIRMA ( Ana Para Alınırken Faiz Hakkının Saklı Tutulmaması Durumunda Faiz Talep Etme Hakkının Ortadan Kalkması )
KAMULAŞTIRMA BEDELİNİN GEÇ ÖDENMESİ ( Ana Para Alınırken Faiz Hakkının Saklı Tutulmaması Durumunda Faiz Talep Etme Hakkının Ortadan Kalkması )
FAİZ ALACAĞI ( Ana Para Alınırken Faiz Hakkının Saklı Tutulmaması Durumunda Faiz Talep Etme Hakkının Ortadan Kalkması )
FAİZ HAKKININ SAKLI TUTULMASI GEREĞİ ( Ana Para Alınırken Faiz Hakkının Saklı Tutulmaması Durumunda Faiz Talep Etme Hakkının Ortadan Kalkması )"
113Y12.HD27.10.2003E. 2003/17123 K. 2003/20970"AVUKATLIK ÜCRETİ ( Takip Dayanağı İlamda Avukatlık Ücretinin Faiziyle Tahsili Yönünde Karar Olmadığından ve Araştırılması Yargılamayı Gerektirdiğinden Faize İlişkin İtirazın Kabulü Lüzumu )
FAİZ ( Takip Dayanağı İlamda Avukatlık Ücretinin Faiziyle Tahsili Yönünde Karar Olmadığından ve Araştırılması Yargılamayı Gerektirdiğinden Faize İlişkin İtirazın Kabulü Lüzumu )
İTİRAZ ( Takip Dayanağı İlamda Avukatlık Ücretinin Faiziyle Tahsili Yönünde Karar Olmadığından ve Araştırılması Yargılamayı Gerektirdiğinden Faize İlişkin İtirazın Kabulü Lüzumu )"
113Y5.HD20.10.2003E. 2003/9360 K. 2003/11821"KAMULAŞTIRMA BEDELİNİN ARTIRILMASI DAVASI ( Davacıların Kamulaştırma Bedeli İçin Faiz Hakkını Saklı Tutup Tutmadıkları Dosyadan Anlaşılmadığından Bu Hususların İncelenmesinin Gerekmesi )
FAİZ HAKKININ SAKLI TUTULMASI ( Mahkemece Faize Hükmedilebilmesi İçin Alacaklının Ana Parayı Alırken Faiz Hakkını Saklı Tutmasının Gerekmesi )
FAİZE FAİZ YÜRÜTME ( Tahsiline Karar Verilen Faiz Alacağına Faiz Yürütülememesi )"
113Y12.HD13.10.2003E. 2003/16129 K. 2003/19894"İCRA VEZNESİNE YATAN PARA ( Açılan Menfi Tespit Davasında Alınan Tedbir Kararı Nedeniyle Ödenmemesi - Yatıştan Tedbir Kararının Kaldırılması Tarihine Kadar Faiz Yürütülmesinin Usul ve Yasaya Uygunluğu )
İHTİYATİ TEDBİR KARARI NEDENİYLE İCRA VEZNESİNE YATAN PARANIN ÖDENMEMESİ ( Yatıştan Tedbir Kararının Kaldırılması Tarihine Kadar Faiz Yürütülmesinin Usul ve Yasaya Uygunluğu - Menfi Tespit Davası )
MENFİ TESPİT DAVASI ( Alınan Tedbir Kararı Nedeniyle İcra Veznesine Yatan Paranın Ödenmemesi - Yatıştan Tedbir Kararının Kaldırılması Tarihine Kadar Faiz Yürütülmesinin Usul ve Yasaya Uygunluğu )
TAKİP ( Kesinleşmesi Üzerine Borçlu Tarafından İcra Veznesine Yatan Paranın Alınan Tedbir Kararı Nedeniyle Ödenmemesi - Yatıştan Tedbir Kararının Kaldırılması Tarihine Kadar Faiz Yürütülmesi )
FAİZ ( Alınan Tedbir Kararı Nedeniyle İcra Veznesine Yatan Paranın Ödenmemesi/Yatıştan Tedbir Kararının Kaldırılması Tarihine Kadar Faiz Yürütülmesinin Usul ve Yasaya Uygunluğu - Menfi Tespit Davası )"
113YHGK24.9.2003E. 2003/3-476 K. 2003/516"ASIL BORCU ÖDEYEN BORÇLUNUN FAİZE VE FER'İLERE İTİRAZ ETMESİ ( Telefon Görüşme Ücreti İçin Yapılan Takipte )
FAİZ VE DİĞER FER'İLERE İTİRAZ ( Telefon Abonesine Karşı Yapılan Takipte - Asıl Borcun Ödendiği Tarihe Kadar Faize Hükmedilmesi Gereği )
İTİRAZIN İPTALİ DAVASI ( Borçlunun Asıl Borcu Ödeyip Fer'ilerine İtiraz Etmesi )
TELEFON GÖRÜŞME ÜCRETİ İÇİN YAPILAN TAKİP ( Borçlunun Asıl Borcu Ödeyip Faize İtiraz Etmesi )"
113YHGK24.9.2003E. 2002/19-449 K. 2003/491"İTİRAZIN İPTALİ ( Sözleşme Gereği Ödemelerin Gecikmesi Nedeni ile Tahakkuk Ettirilen Vade Farkını Ödememesi Üzerine Yapılan İcra Vaki İtirazın İptali Talebi )
VADE FARKI ALACAĞI ( Sözleşme Gereği Ödemelerin Gecikmesi Nedeni ile Tahakkuk Ettirilen Vade Farkını Ödememesi Üzerine Yapılan İcra Vaki İtirazın İptali Talebi )
FATURA MÜNDERECATINA İTİRAZ EDİLMEMESİ ( Gönderilen Faturaya 8 Gün içinde İtiraz Edilmemesi Fatura Münderacatının Kesinleşmesi Sonucunu Doğurup Faturanın Kabul Edildiği Anlamına Gelmemesi )
TİCARİ TEAMÜL ( Taraflar Arasında Ödemelerin Süresinde Yapılmaması Durumunda Vade Farkının Ödeneceğine İlişkin Ticari Teamül Oluşmamış Olması )"
113Y9.HD10.7.2003E. 2003/1768 K. 2003/13121"TAKİP TALEBİ ( "Her Türlü Hesap Hatalarını Düzeltme ve Fazlaya İlişkin Talep ve Dava Hakkımız Saklıdır" Şerhi - Faize Yönelik Olduğunun Kabulü Gereği )
FAİZ ( Takip Talebi - "Her Türlü Hesap Hatalarını Düzeltme ve Fazlaya İlişkin Talep ve Dava Hakkımız Saklıdır" Şerhi/Faize Yönelik Olduğunun Kabulü Gereği )
ALACAK TALEBİNİN ALTINDAKİ SAKLI TUTAR ( Takip Talebi - "Her Türlü Hesap Hatalarını Düzeltme ve Fazlaya İlişkin Talep ve Dava Hakkımız Saklıdır" Şerhi/Faize Yönelik Olduğunun Kabulü Gereği )"
113Y11.HD16.6.2003E. 2003/915 K. 2003/6390"TEMERRÜT FAİZİ ( Asıl Alacağın Geç Ödenmesi Nedeniyle - Protokol Dönemi Sonundan Ödeme Tarihine Kadar Temerrüt Faizinin Uygulanması )
ALACAĞIN GEÇ ÖDENMESİ ( Protokol Dönemi Sonu Hesabında Avans Bulundurmaması Nedeniyle - Ödeme Tarihine Kadar Temerrüt Faizinin Uygulanması )"
113Y3.HD3.6.2003E. 2003/6597 K. 2003/6828"ALACAK DAVASI ( Dava Dilekçesinde Faiz Alacağının Faiz ve Masraflarla Birlikte Davalı Taraftan Tahsilinin İstenilmesi )
FAİZ HAKKININ SAKLI TUTULMASI ( Faize Hükmedilmesi için Ana Para Alınırken Faiz Hakkının Saklı Tutulmasının veya Halin İcabından Saklı Tutulduğunun Anlaşılmasının Gerekmesi )
İHTİRAZİ KAYIT ( Alacağı Vekilinin Asıl Alacağı Alırken Faiz ile İlgili İhtirazı Kayıt Koymadığı Anlaşılmakta ise de Takip Talebinde ve İcra Emrinde Faiz Talebini Saklı Tutması )"
113Y11.HD2.6.2003E. 2003/207 K. 2003/5795"KASKO SİGORTASI NEDENİYLE TAZMİNAT DAVASI ( Sigorta Şirketinin Poliçe Limitini Davadan Sonra Ödemesi - Faiz ve Yargılama Giderinden de Sorumlu Olacağı )
TAZMİNAT DAVASI ( Kasko Sigortası Nedeniyle Tazminat Davası - Sigorta Şirketinin Poliçe Limitini Davadan Sonra Ödemesi - Faiz ve Yargılama Giderinden de Sorumlu Olacağı )
İBRA İLE FER'İ HAKLARIN DÜŞMEYECEĞİ ( Sigorta Şirketinin Poliçe Limitini Davadan Sonra Ödemesi - Faiz ve Yargılama Giderinden de Sorumlu Olacağı )"
113Y11.HD26.5.2003E. 2002/13118 K. 2003/5507"KOOPERATİF GENEL KURUL KARARI ( Kooperatif Genel Kurulunun Aidatların Ödenmemesi Halinde Temerrüt Faizi Uygulanacağına İlişkin Kararının Tüm Ortakları Bağlaması )
TEMERRÜT FAİZİ ( Kooperatif Genel Kurulunun Aidatların Ödenmemesi Halinde Temerrüt Faizi Uygulanacağına İlişkin Kararının Tüm Ortakları Bağlaması )
AİDATLARIN ÖDENMESİ ( Kooperatif Genel Kurulunun Aidatların Ödenmemesi Halinde Temerrüt Faizi Uygulanacağına İlişkin Kararının Tüm Ortakları Bağlaması
İHTAR ( Ortaklara Temerrüt İhtarına Gerek Olmadan Borcun İfasının İstenebilmesi )
BORCUN İFASI ( Ortaklara Temerrüt İhtarına Gerek Olmadan Borcun İfasının İstenebilmesi )
ASIL ALACAK ( Alacaklının Alacak Aslını İsterken Temerrüt Faizine İlişkin Çekince Koymasına Gerek Olmaması )
FAİZ ( Alacaklının Alacak Aslını İsterken Temerrüt Faizine İlişkin Çekince Koymasına Gerek Olmaması )"
113Y13.HD20.5.2003E. 2003/2285 K. 2003/6197"İTİRAZIN İPTALİ ( Davalıya Borç Para Verilmesi-Davalının Süresinde Ödemeyip Daha Sonra Ödemede Bulunmasına Rağmen Faiz Alacağını Ödememesi Nedeniyle Başlatılan İcra Takibine Vaki İtiraz )
FAİZ ALACAĞI ( Davalıya Borç Verilen Ana Para Ödendikten Sonra Paranın Davalıda Kaldığı Sürede İşleyen Faiz Alacağının Tahsili İçin Başlatılan İcra Takibine İtirazın İptali Talebi )
ASIL BORCUN SONA ERMESİ ( Kefalet ve Rehin Vesair Geri Hakların da Sona Ermesi )
FERİ HAKLAR ( Asıl Borcun Ödenmesiyle Ona Bağlı Feri Hakların da Ortadan Kalkması )"
113Y10.HD15.5.2003E. 2003/3410 K. 2003/4247"ALACAK DAVASI ( Davacının Birikmiş Maaşlarına Ait Faiz Alacağının Tahsili Talebi )
İHTİRAZİ KAYIT ( Davacının İhtirazi Kayıt Öne Sürüp-Sürmediği Dikkate Alınmadan Faiz Alacağına Hükmolunması )
FAİZ ( Faiz Hesabının Davacının Kuruma Başvurduğu Tarihten İtibaren Üç Ay Sonra Başlatılmasının Gerekmesi )"
113Y21.HD14.5.2003E. 2003/516 K. 2003/4630"MANEVİ TAZMİNAT DAVASI ( Davacıların Murisinin İş Kazası Sonucu Ölümünden Doğan Manevi Tazminata İlişkin Alacağının Tahsili İçin Açılmış Dava Olması )
KESİN HÜKÜM ( Yerel Mahkemenin Sadece Manevi Tazminata Hükmetmiş Olduğu Gözetilerek Alacağın Fer'ileri Hakkında Ayrıca Bir Davanın Açılmasının Mümkün Olması )
ALACAĞIN FER'İLERİ ( Yerel Mahkemenin Sadece Manevi Tazminata Hükmetmiş Olduğu Gözetilerek Alacağın Fer'ileri Hakkında Ayrıca Bir Davanın Açılmasının Mümkün Olması )"
113Y4.HD1.5.2003E. 2003/87 K. 2003/5646"TAZMİNAT DAVASI ( Haksız Fiil Nedeniyle )
HAKSIZ FİİL NEDENİYLE TAZMİNAT DAVASI ( Davalının Kullandığı Aracın Trafik Kazası Sonucunda Davacının Tesislerine Hasar Vermesi )
İHTİRAZİ KAYIT ( Alacaklının Alacağını Alırken İhtirazi Kayıt Koymaması )
TEMERRÜT ( Sigorta Şirketinin Ne Zaman Temerrüte Düştüğünün Tespit Edilmesi )
SİGORTA BEDELİ ( Sigorta Bedeli Alınırken İhtirazi Kayıt Konulup Konulmadığının İncelenmesi )"
113Y10.HD17.4.2003E. 2003/2918 K. 2003/3545"İPTAL DAVASI ( Sigorta Müdürlüğünün Düzenlediği Taksitle Ödeme Planının İptali Talebi )
GECİKME ZAMMI ( Gecikme Zammının Tazminat Niteliğinde Kabul Edilememesi )
GECİKME ZAMMININ HUKUKİ NİTLİĞİ ( Gecikme Zammı Priminin Süresinde Ödenmemesinin Yaptırımı Olması Nedeniyle Temerrüd Tarihinden İtibaren Faiz İşletilememesi )
FAİZ ( Gecikme Zammına Temerrüt Tarihinden İtibaren Faiz Yürütülememesi )"
113Y4.HD26.3.2003E. 2003/2318 K. 2003/3580"TRAFİK KAZASI NEDENİYLE MADDİ VE MANEVİ TAZMİNAT DAVASI ( Davacının Trafik Kazası Sonucu Desteğinin Ölmesi Üzerine Açmış Olduğu Maddi ve Manevi Tazminat Davası Olması )
ALACAĞIN FER'İLERİ ( Asıl Alacağın Tahsil Edilmesinden Önce ya da Tahsi Edilirken İhtirazı Kayıt Koymak Şartıyla Zamanaşımı Süresince Alacağın Fe'ilerini Talep Edilmesinin Mümkün Olması )
HARÇ ( Islah Yoluyla Gerçekleşen İstemler İçin Yerel Mahkemece Eksik Harcın Tamamlattırılmasının Gerekmesi )
HAKİMİN TARAFLARIN TALEPLERİYLE BAĞLI KALMASI ( 1086 Sayılı Yasanın Gereği Olarak Hakimin Tarafların Talepleriyle Bağlı Olduğunun Kabul Edilmesinin Gerekmesi )"
113Y11.HD17.3.2003E. 2002/10181 K. 2003/2457"TEMERRÜT FAİZİ ( Dava Açılmakla Faize İlişkin Hakkın Saklı Tutulduğunun Kabulü Gereği - Faize İlişkin Hakların Sakıl Tutulmasına Gerek Bulunmadığı )
YARGILAMA SIRASINDA FAİZİN İBRA EDİLMESİ ( Faize İlişkin Dava Açılmakla Faize İlişkin Hakkın Saklı Tutulduğunun Kabulü Gereği - Faize İlişkin İhtirazi Kayıt İleri Sürülmesine Gerek Olmadığı )
FAİZE İLİŞKİN HAKLARIN SAKLI TUTULMASI ( Faizin İbra Edilmesi - Faize İlişkin Hakların Saklı Tutulmasına Gerek Bulunmadığı )"
113Y10.HD11.3.2003E. 2003/1132 K. 2003/1895"MADDİ VE MANEVİ TAZMİNAT ( Yaşlılık Aylığının Geç Ödenmesi Nedeniyle Bu Davaların Açılması )
YAŞLILIK AYLIĞININ GEÇ ÖDENMESİ ( Bu Nedene Dayanılarak Maddi ve Manevi Tazminat e Faiz İstenmesi )
ÖDEME ÖNCESİ FAİZ İSTEMİ ( Yaşlılık Aylığının Geç Ödenmesi Nedeniyle Geç Kalınılan Süreler İçin Faiz Talep Edilmesi )
FAİZ İSTEMİNİN HALİN İCABINDAN ANLAŞILMASI ( Bunun Talep Dilekçesinde Yer Almasından Dolayı Ayrıca Dava Dilekçesine de İhtirazi Kayıt Koyulmasının Gerekmemesi )"
113Y9.HD19.2.2003E. 2002/14234 K. 2003/1874"İŞ AKDİNİN İŞÇİ TARAFINDAN HAKLI NEDENLE FESHİ (İhbar Tazminatı İstenemeyeceği - Kıdem Tazminatı Alacağına En Yüksek Mevduat Faizi Yürütülmesi Gereği)
KIDEM TAZMİNATI (İş Akdinin İşçi Tarafından Haklı Nedenle Feshi - En Yüksek Mevduat Faizi Yürütülmesi Gereği)
FAİZ (İş Akdinin İşçi Tarafından Haklı Nedenle Feshi - Kıdem Tazminatı Alacağına En Yüksek Mevduat Faizi Yürütülmesi Gereği)
EN YÜKSEK MEVDUAT FAİZİ (Kıdem Tazminatı Alacağına Yürütülmesi Gereği - İş Akdinin İşçi Tarafından Haklı Nedenle Feshi)"
113Y9.HD18.2.2003E. 2002/15397 K. 2003/1794"İŞÇİNİN EMEKLİLİĞE HAK KAZANMASI (SSK Belgesinin İşverene Bildirilmesi - Mahkemece Emeklilik Tarihinden İtibaren Kıdem Tazminatına Faiz Yürütülmesi Gereği)
EMEKLİLİK (İşçinin Hak Kazandığına Dair SSK Belgesinin İşverene Bildirilmesi - Mahkemece Emeklilik Tarihinden İtibaren Kıdem Tazminatına Faiz Yürütülmesi Gereği)
KIDEM TAZMİNATI (Faiz Başlangıcı - Mahkemece İşçinin Emeklilik Tarihinden İtibaren Yürütülmesi Gereği)"
113Y9.HD6.2.2003E. 2002/13594 K. 2003/1554"İHBAR VE KIDEM TAZMİNATI ALACAĞI ( Kıdem Tazminatı Dışındaki Alacaklarla İlgili Islaha Konu Miktarlara Islah Tarihinden İtibaren Faiz Yürütülmesinin Gerekmesi )
ISLAH ( Kıdem Tazminatı Dışındaki Alacaklarla İlgili Islaha Konu Miktarlara Islah Tarihinden İtibaren Faiz Yürütülmesinin Gerekmesi )
FAİZ ( Kıdem Tazminatı Dışındaki Alacaklarla İlgili Islaha Konu Miktarlara Islah Tarihinden İtibaren Faiz Yürütülmesinin Gerekmesi )"
113Y21.HD6.2.2003E. 2003/515 K. 2003/876"TAZMİNAT ALACAĞININ FER'İLERİ ( Manevi Tazminat Alacağının Asıl Davada İstenmeyen Gecikme Faizinin Tahsili İstemi )
HAKLARIN SAKLI TUTULMASI ( Asıl Alacağın Tahsil Edildiği Gün Diğer Alacağın Fer'ileri İçin de Ayrıca Dava Açılmış Olmasının Davacıların Haklarını Saklı Tuttuklarını Göstermesi )
ANAPARANIN TAHSİLİ ( Asıl Alacağın Tahsil Edildiği Gün Diğer Alacağın Fer'ileri İçin de Ayrıca Dava Açılmış Olmasının Davacıların Haklarını Saklı Tuttuklarını Göstermesi )"
113Y5.HD3.2.2003E. 2002/17699 K. 2003/648"FAİZ TALEP ETME HAKKININ SAKLI TUTULMAMASI ( Ana Para Alınırken Faiz Hakkının Saklı Tutulması veya Halin İcabindan Saklı Tutulduğunun Anlaşılması Gereği - Kamulaştınmasız Elatma )
KAMULAŞTIRMASIZ ELATMA BEDELİ ( İdareden Taksitler Halinde Alınması - Fiili Ödemenin Geç Yapılması Olgusuna Dayanan Faiz İstemi )
KAMULAŞTIRMA BEDELİNİN TAKSİTLE ÖDENMESİ NEDENİYLE FAİZ TALEBİ ( Kamulaştırma Bedeli İdareden Alınırken Faiz Hakkı Saklı Tutulup Tutulmadığı Araştırılarak Sonucuna Göre Karar Verilmesi Gereği )"
113YHGK20.12.2002E. 2002/10-1091 K. 2002/1089"FAİZ ALACAĞI ( Aylığın Kesilmesi/Alacak Davası - Önceki Davada Saklı Tutulması Nedeniyle Sonradan İstenebileceği )
ALACAK DAVASI İÇİN AÇILAN ÖNCEKİ DAVADA SAKLI TUTULAN FAİZ ALACAĞI ( Sonradan İstenebileceği )
EK HAKLARIN SONA ERMESİ ( Ana Borcun Ödenmesi İle - Faiz Hakkının Saklı Tutulması Durumunda Sonradan Bunun Ödenmesinin Gerekmesi )
FAİZ ( Borcun Ortadan Kalkmasından Sonra İsteme Hakkının Şartları - Saklı Tutulması Veya Tutulduğunun Anlaşılmış Olması )
BORÇ EKLENTİLERİNİN SONA ERMESİ ( Faizin Önceki Davada Saklı Tutulması Nedeniyle Sonradan İstenebileceği )
FAİZ TALEP ETME HAKKININ SAKLI TUTULMASI ( Aylığın Kesilmesi/Alacak Davası - Önceki Davada Saklı Tutulması Nedeniyle Sonradan İstenebileceği )
ASIL BORCUN ÖDENMESİ ( Faizin Önceki Davada Saklı Tutulması Nedeniyle Sonradan İstenebileceği )"
113Y10.HD10.12.2002E. 2002/9149 K. 2002/9537"BORÇLU OLMADIĞININ TESPİTİ TALEBİ ( Gecikme Zammına Temerrüt Tarihinden İtibaren Faiz Yürütülmemesi Gereği )
GECİKME ZAMMINA UYGULANACAK FAİZİN KALDIRILMASI TALEBİ ( Gecikme Zammına Ayrıca Bir de Faiz Yürütülemeyeceği ve Faiz Tahsili Cihetine Gidilemeyeceği - Talebin Kabulü Gereği )"
113Y11.HD5.11.2002E. 2002/10293 K. 2002/10022"DESTEKTEN YOKSUNLUK ZARARI ( Ödenen Miktar İle Ödenmesi Gereken Miktar Arasında Fahiş Fark Tespit Edilmesi - Karayolları Trafik Kanunu 111. Maddesi Gereğince İbranamenin Geçerliliğinin Değerlendirilmesi Gereği )
İBRANAME ( Destekten Yoksunluk Zararı - Ödenen Miktar İle Ödenmesi Gereken Miktar Arasında Fahiş Fark Tespit Edilmesi - Karayolları Trafik Kanunu 111. Maddesi Gereğince İbranamenin Geçerliliğinin Değerlendirilmesi Gereği )
ÖDENEN MİKTAR İLE ÖDENMESİ GEREKEN MİKTAR ARASINDAKİ FAHİŞ FARK ( Destekten Yoksunluk Zararı - Karayolları Trafik Kanunu 111. Maddesi Gereğince İbranamenin Geçerliliğinin Değerlendirilmesi Gereği )"
113Y11.HD24.6.2002E. 2002/2831 K. 2002/6530"KASKO RÜCU DAVASI ( Zorunlu Mali Mesuliyet Sigortacısının ve İşletenin Sorumluluğu )
ZORUNLU MALİ MESULİYET SİGORTACISININ SORUMLULUĞU ( Kasko Rücu Davasında - Alacağın Bir Kısmını İşletenin Ödemiş Olması )
ARAÇ İŞLETENİN ÖDEDİĞİ KISMI AŞAN MİKTAR ( Kasko Rücu Davasında - Zorunlu Mali Mesuliyet Sigortacısının Sorumluluğu )
ASIL ALACAĞIN İŞLETEN TARAFINDAN ÖDENMESİ ( Kasko Rücu Davasında - Zorunlu Mali Mesuliyet Sigortacısının Faizden Sorumluluğu )"
113Y5.HD20.6.2002E. 2002/10182 K. 2002/14039"KAMULAŞTIRMA BEDELİNİN ÖDENMEMESİ ( İdarenin Talimatıyla Bankaca Ödenmediği - Ana Para Alınırken Faiz Hakkının Saklı Tutulmadığı/Davacıların Faiz Talep Etme Hakkının Düştüğü )
FAİZ HAKKININ SAKLI TUTULMAMASI ( Ana Para Alınırken - Davacıların Faiz Talep Etme Hakkının Düştüğü )
İDARENİN TALİMATIYLA BEDELİN ÖDENMEMESİ ( Davalı Bankanın Sorumluluğunun Olmayacağı - Ana Para Alınırken Faiz Hakkının Saklı Tutulmadığı/Davacıların Faiz Talep Etme Hakkının Düştüğü )
BANKANIN SORUMLULUĞU ( Kamulaştırma Bedelinin Ödenmemesinde/İdarenin Talimatıyla Ödenmediği - Davalı Bankanın Sorumluluğunun Olmayacağı )
FAİZ TALEP ETME ( Kamulaştırma Bedelinin Ödenmemesinde - Ana Para Alınırken Faiz Hakkının Saklı Tutulmadığı/Davacıların Faiz Talep Etme Hakkının Düştüğü )"
113Y9.HD5.6.2002E. 2002/2139 K. 2002/9534"İŞÇİLİK ALACAKLARI ( Faiz Başlangıcı - İhtarnamenin İşverene Tebliğinden İtibaren )
FAİZ BAŞLANGICI ( İşçilik Alacakları - İhtarnamenin İşverene Tebliğinden İtibaren )"
113Y11.HD4.6.2002E. 2002/2822 K. 2002/5776"KAR PAYI ALACAĞININ GEÇ ÖDENMESİ NEDENİYLE FAİZ ALACAĞI TALEBİ ( Hamiline Yazılı Hisse Senetlerini İbraz Etmeyen Kişinin Kar Payını Talep Edemeyeceği - Kar Payı Hisse Senetlerinin İbrazında Ödendiğinden Faiz Talep Edilemeyeceği )
FAİZ ALACAĞI TALEBİ ( Şirket Kar Payının Geç Ödenmesi Nedeniyle - Dağıtılmasına Karar Verilen Kar Payının Hamiline Yazılı Hisse Senetlerinin İbrazında Ödenmesi Gereği/Hisse Senetleri İbraz Edilmeden Kar Payının Ödenmesinin İstenemeyeceği )
HAMİLİNE YAZILI HİSSE SENETLERİNİN İBRAZI ZORUNLULUĞU ( Dağıtılmasına Karar Verilen Kar Payının Ödenmesini Talep Edebilmek İçin - Hisse Senetleri İbrazında Kar Payı Ödendiğinden Geç Ödeme Gerekçesiyle Faiz Talep Edilemeyeceği )
LİMİTED ŞİRKETİN DAĞITILMASINA KARAR VERİLEN KAR PAYININ GEÇ ÖDENMESİ NEDENİYLE FAİZ TALEBİ ( Hamiline Yazılı Hisse Senetlerini İbraz Etmeyen Kişinin Kar Payını Talep Edemeyeceği - Kar Payı Hisse Senetlerinin İbrazında Ödendiğinden Faiz Talep Edilemeyeceği )"
113Y13.HD2.6.2002E. 2002/1310 K. 2002/6636"TAZMİNAT DAVASI ( Davacının Alacağını Geç Almasından Dolayı Uğradığı Munzam Zararın Tahsili Talebi )
BORÇLUNUN MUNZAM ZARAR YÜKÜMLÜLÜĞÜ ( Temerrüt İle Oluşmaya Başlayan ve Asıl Borcun İfasına Kadar Zaman İçinde Artarak Devam Eden Asıl Borçtan Bağımsız Yeni Bir Borç Olması )
FAİZ ( Ana Paraya İlişkin Alacağını Tahsil Eden Alacaklının Artık Bundan Sonra Faiz Talep Edememesi )
MUNZAM ZARARIN HUKUKİ NİTELİĞİ ( Asıl Alacaktan Ayrı Müstakil Bir Hak Olması )
MUNZAM ZARARIN HESAPLANMASI ( Munzam Zararın Asıl Alacaktan Ayrı Müstakil Bir Hak Olması Nedeniyle Faiz Tutarının Alınmış Gibi Munzam Zararın Bu Faizin Artan Kısmı Olarak Belirlenememesi )"
113Y9.HD20.5.2002E. 2002/9404 K. 2002/8561"TEMERRÜD ( Davacının Davalıyı Temerrüde Düşürmek İçin Gönderdiği Yazının Tebliğ Tarihi ve Verilen Süre - Faiz Başlangıcının Saptanması )
FAİZ BAŞLANGICI ( Davacının Davalıyı Temerrüde Düşürmek İçin Gönderdiği Yazının Tebliğ Tarihi ve Verilen Sürenin Dikkate Alınması )"
113Y15.HD15.5.2002E. 2002/95 K. 2002/2541"BORCUN İFA İLE SONA ERMESİ ( Hal İcabında Neşet Eyleyen Durumlarda Faiz Talep Etme Hakkının Devam Edeceği )
FAİZ TALEP ETME HAKKI ( Borcun İfa İle Sona Ermesi - Hal İcabında Neşet Eyleyen Durumlarda Devam Edeceği )
İHTİRAZİ KAYIT ( Paranın Belediye Adına Dermeyan Edecek Bir Kişi Tarafından Alınması - Faiz Talebinin Reddi Gereği )"
113Y5.HD13.5.2002E. 2002/6559 K. 2002/10719"KAMULAŞTIRMA BEDELİNİN ARTIRILMASI ( Arttırılan Bedelin Nasıl Elde Edildiğinin Açıklanmadığı - Hesap Tarzı Ve Özetinin Dökümlü Bir Şekilde Gösterilmesi Gerektiği/Bilirkişi Kurulundan Ek Rapor Alınarak Karar Verilmesi Gerektiği )
FAİZ BAŞLANGIÇ TARİHİ ( Bozma Öncesi Kararda Faiz Başlangıç Tarihi Doğru Olarak Belirtildiği Ve Bunun Kesinleştiği - Son Hükümde Günü Belirtilmeden Kamulaştırmanın Kesinleşmesi Tarihinden İtibaren Denilmek Suretiyle Faize Hükmedildiği )
KAZANILMIŞ HAK ( Davacı Tarafın İlk Hükmü Temyiz Etmediği - Önceki Hükümdeki Değerin İdare Yararına Kazanılmış Hak Oluşturduğu/Bu Nazara Alınmadan Daha Fazlaya Hükmedildiği )
TAŞINMAZ DEĞERİNİN TESPİTİ ( Arttırılan Bedelin Nasıl Elde Edildiğinin Açıklanmadığı - Hesap Tarzı Ve Özetinin Dökümlü Bir Şekilde Gösterilmesi Gerektiği/Bilirkişi Kurulundan Ek Rapor Alınarak Karar Verilmesi Gerektiği )"
113Y9.HD9.5.2002E. 2002/7965 K. 2002/7378"KIDEM TAZMİNATI ( İbranamede Davacı İşçinin Kıdem Tazminatını Alırken Fazlaya Dair Talep Haklarını Açıkça Saklı Tutması )
İBRANAME ( Davacı İşçinin Kıdem Tazminatını Alırken Fazlaya Dair Talep Haklarını Açıkça Saklı Tutması-Faizin de Fazlaya Dair Hak Kavramı İçinde Olması Nedeniyle İhtirazi Kayıtın Olması )
İHTİRAZİ KAYIT ( Davacı İşçinin Kıdem Tazminatını Alırken Fazlaya Dair Talep Haklarını Açıkça Saklı Tutması-Faizin de Fazlaya Dair Hak Kavramı İçinde Olması Nedeniyle İhtirazi Kayıtın Olması )
FAZLAYA DAİR HAK ( Davacı İşçinin Kıdem Tazminatını Alırken Fazlaya Dair Talep Haklarını Açıkça Saklı Tutması-Faizin de Fazlaya Dair Hak Kavramı İçinde Olması Nedeniyle İhtirazi Kayıtın Olması )"
113YHGK1.5.2002E. 2002/9-371 K. 2002/343"FAİZ ALACAĞI ( Kıdem Tazminatı İçin Geçmiş Günler Faizinin Talep Edilmesi )
KIDEM TAZMİNATI İÇİN AÇILAN ÖNCEKİ DAVADA SAKLI TUTULAN FAİZ ALACAĞI ( Faiz Alacağının Önceki Davada Saklı Tutulması Nedeniyle Sonradan İstenmesinde Sakınca Olmaması )
EK HAKLARIN SONA ERMESİ ( Ana Borcun Ödenmesi İle Ek Hakların da Sona Ermesi-Ancak Faiz Hakkının Saklı Tutulması Durumunda Sonradan Bunun Ödenmesinin Gerekmesi )"
113Y15.HD1.5.2002E. 2002/492 K. 2002/2243"İTİRAZIN İPTALİ ( İş Bedellerinin Geç Ödenmesi Nedeniyle Hesaplanan Gecikme Faizinin Tahsili İçin Başlatılan İcra Takibine Vaki İtiraz )
İŞ BEDELLERİ ( Bedellerin Tamamını Çeşitli Tarihlerde Faiz Hakkının Saklı Olduğunu Belirtmeksizin İtirazı Kayıtsız Tahsil Eden Davacının Faiz İsteyememesi )
FAİZ HAKKI ( İş Bedellerinin Tamamını Çeşitli Tarihlerde Faiz Hakkının Saklı Olduğunu Belirtmeksizin İtirazı Kayıtsız Tahsil Eden Davacının Faiz İsteyememesi )
İHTİRAZİ KAYIT ( İş Bedellerinin Tamamını Çeşitli Tarihlerde Faiz Hakkının Saklı Olduğunu Belirtmeksizin İtirazı Kayıtsız Tahsil Eden Davacının Faiz İsteyememesi )
KESİN VADE ( İş Bedellerinin Tamamını Çeşitli Tarihlerde Faiz Hakkının Saklı Olduğunu Belirtmeksizin İtirazı Kayıtsız Tahsil Eden Davacının Faiz İsteyememesi )"
113Y19.HD25.4.2002E. 2001/5836 K. 2002/3075"ALACAK DAVASI ( Vade Farkı Talebi )
VADE FARKI ( Ticari İlişkide Vade Farkı Talep Edilebilmesi İçin Bu Konunun Taraflar Arasında Bağıtlanan Sözleşmede Yer Almasının Gerekmesi )
FATURADA VADE FARKI TALEP EDİLEBİLECEĞİNİN YAZMASI ( Bu Kayda İtiraz Edilmemesinin Gerekmesi )"
113Y13.HD9.4.2002E. 2002/2416 K. 2002/3854"ALACAK DAVASI ( Asıl Borç Ödeme veya Başka Bir Nedenle Ortadan Kalktığında Bunun Ferisi Olan Faiz Alacağının da Ortadan Kalkması )
FERİ ALACAK ( Asıl Borç Ödeme veya Başka Bir Nedenle Ortadan Kalktığında Bunun Ferisi Olan Faiz Alacağının da Ortadan Kalkması )
ASIL BORCUN ÖDENMESİ ( Asıl Borç Ödeme veya Başka Bir Nedenle Ortadan Kalktığında Bunun Ferisi Olan Faiz Alacağının da Ortadan Kalkması )
FAİZE İLİŞKİN HAKLARIN SAKLI TUTULMAMASI ( Ana Para Alınırken Faize İlişkin Hakların Saklı Tutulduğu İddia ve İspat Edilmiş Olunmadığından Faiz Alacağının Ortadan Kalkması )"
113Y13.HD1.4.2002E. 2002/2093 K. 2002/3466"ALACAK DAVASI ( Taraflar Arasında Abonelik Sözleşmesi Olmaması Nedeniyle Davacının Gecikme Zammı İsteyememesi )
ABONELİK SÖZLEŞMESİ ( Taraflar Arasında Abonelik Sözleşmesi Olmaması Nedeniyle Davacının Gecikme Zammı İsteyememesi )
GECİKME ZAMMI ( Taraflar Arasında Abonelik Sözleşmesi Olmaması Nedeniyle Davacının Gecikme Zammı İsteyememesi )"
113Y13.HD25.3.2002E. 2002/1130 K. 2002/3078"ALACAK DAVASI ( Davalı Bakanlığa Bağlı Okulun Doğalgaz Tüketim Borcunu Faturada Gösterilen Son Ödeme Tarihlerinden Sonra Ödememesi Nedeniyle Gecikme Zammı ve KDV Alacağının Tahsili Talebi )
ABONELİK SÖZLEŞMESİ ( Taraflar Arasında Yazılı Sözleşme Olmaması-Gecikme Zammının Ödeneceğinin Kararlaştırılmaması )
GECİKME ZAMMI ( Taraflar Arasında Yazılı Abonelik Sözleşmesi Olmadığından Davalının Gecikme Zammı Ödeme Zorunluluğunun Olmaması )"
113Y4.HD20.3.2002E. 2003/1814 K. 2003/6660"HAKSIZ EYLEM NEDENİYLE TAZMİNAT TALEBİ ( Davacının Haksız Fiil Nedeniyle Açmış Olduğu Dava Olması )
ZAMANAŞIMI ( Bu Davada Uygulanacak Zamanaşımının Beş Yıl Olması )
BEŞ YILLIK SÜRE ( Yerel Mahkemenin Beş Yıllık Zamanaşımı Süresini Dikkate Almaksızın Davayı Zamanaşımı Yönüyle Reddetmesinin Hukuka Aykırı Olması )
HAKLARIN SAKLI TUTULMASI ( Tazminat Alacağının İcra Takibi Sırasında Tazminatı Saklı Tahsil Ederken Diğer Alacağın Fe'ilerininde Saklı Tutulması )"
113Y19.HD14.3.2002E. 2001/7113 K. 2002/1782"İTİRAZIN İPTALİ ( Kredi Borcunun Zamanında Ödenmemesi Üzerine Başlatılan İcra Takibine Vaki İtiraz )
KREDİ SÖZLEŞMESİ ( Davalının Sözleşmenin Kefili Olması-Kefilin Kefalet Limiti ve Kendi Temerrüdünün Hukuki Sonuçlarından Sorumlu Olması )
KEFİLİN SORUMLULUĞU ( Kefilin Kefalet Limiti ve Kendi Temerrüdünün Hukuki Sonuçlarından Sorumlu Olması )
TAKAS MAHSUP YOLUYLA KEFİLİN KEFALET LİMİTİNİ ÖDEMESİ ( Kefil Daha Önce Temerrüde Düşürülmediğinden Borçtan Sorumluluğunun Olmaması )"
113YHGK13.3.2002E. 2002/19-82 K. 2002/173"ALACAK DAVASI ( Satılan Mal Bedelinin Zamanında Ödenmemesinden Kaynaklanan Gecikme Faizi Alacağının Tahsili Talebi )
SATILAN MAL BEDELİNİN ZAMANINDA ÖDENMEMESİNDEN KAYNAKLANAN GECİKME FAİZİ ALACAĞI ( Ana Alacağın Sona Ermesiyle Birlikte Ek Hakların da Sona Ermesi )
EK HAKLAR ( Bir Ana Hakkın Varlığına İhtiyaç Gösteren ve Ancak Ona Bağlı Olarak Doğabilen Haklar Olması )
ASIL ALACAĞIN SONA ERMESİ ( Ek Hakların da Sona Ermesi )
FAİZ TALEBİNİN SAKLI TUTULMASI ( Ana Alacağın Sona Ermesiyle Birlikte Ek Hakların da Sona Ermesi Kuralının Uygulanamaması )"
113Y13.HD5.3.2002E. 2002/17 K. 2002/2032"ALACAK DAVASI ( Gecikme Zammı Faiz Niteliğinde Olduğu - Asıl Borç Ödeme Vesair Nedenlerle Sona Erdiği Taktirde Onun Fer'ileri de Düşmüş Sayıldığı )
GECİKME ZAMMI ( Faiz Niteliğinde Olduğu - Asıl Borç Ödeme Vesair Nedenlerle Sona Erdiği Taktirde Onun Fer'ileri de Düşmüş Sayıldığı )
ASIL BORCUN DÜŞMESİ ( Onun Fer'ileri de Düşmüş Sayıldığı - Alacak Davası )"
113Y13.HD5.3.2002E. 2002/122 K. 2002/2087"ALACAK DAVASI ( Davalının Su Abonesi Olmasına Rağmen Su Tüketim Bedellerini Ödememesi )
SU TÜKETİM BEDELLERİNİN GECİKME ZAMMI ( Ana Borcun İhtirazi Kayıt Konmadan Alınması Nedeniyle Gecikme Zammı Talep Edilememesi )
GECİKME ZAMMI ( Ana Borcun İhtirazi Kayıt Konmadan Alınması Nedeniyle Gecikme Zammı Talep Edilememesi )
ANA BORCUN ÖDENMESİ ( Gecikme Zammı ile İlgili İhtirazi Kayıt Konmaması Nedeniyle Gecikme Zammı Talep Edilememesi )
HAKİMİN TALEPLE BAĞLILIĞI ( Hakimin Bilirkişi Raporunda Belirtilen Hususları da Hükme Almasının Taleple Bağlılık İlkesine Aykırılık Teşkil Etmesi )"
113Y11.HD4.3.2002E. 2001/9471 K. 2002/1767"SİGORTACININ TEMERRÜDE DÜŞMESİ ( Sigorta Bedelini Ödeme Borcu Rizikonun Gerçekleştiğini Sigortacıya İhbar Borcunun Doğduğu Günün Bitimi Tarihinde Sigortacının Temerrüde düşmesi )
SİGORTA BEDELİNİ ÖDEME BORCU ( Rizikonun Gerçekleştiğini Sigortacıya İhbar Borcunun Doğduğu Tarihte Muaccel Olacağı )
KASKO SİGORTA POLİÇESİNDEN KAYNAKLANAN TAZMİNATIN GEÇ ÖDENMESİ ( Çalınma Olayından Sonra Ne Zaman İhbarda Bulunulduğunun Belirlenememiş Olması )
BORCUN SAKIT OLMASI ( Borcun Sakıt Olmasının Ferilerinin de Kaideten Ortadan Kalkması Sonucunu Doğuracağına Havi Olması )
GABİN ( Davacının İbranameyi Müzayaka Halinde İmzaladığı Olayda Gabinin Şartlarının Oluştuğu Dava Kabul Edilmiş ise de Karar Yerinde Gabin'in Şartları Tartışılıp Değerlendirme Yapılmaması )"
113Y10.HD18.2.2002E. 2002/1226 K. 2002/1312"TEMERRÜT FAİZİ ( rücu davasında asıl alacakla birlikte tahsili istenmemiş bulunan temerrut faizinin davalıdan tahsili istemi )"
113Y11.HD11.2.2002E. 2001/8836 K. 2002/1066"TAZMİNAT ( davacı sigortalıya müzayaka halinde bulunmasından faydalanılarak, sigorta bedelinin noksan ve geç ödendiği iddiasına dayalı tazminat istemi )
EKONOMİK MÜZAYAKA HALİ ( Davacının Kendisine Yapılan Ödemeden Uzunca Süre Sonra Davayı Açmasından Dolayı Ekonomik Müzayaka Halinden Söz Edilemeyeceği )
GABİNDE OBJEKTİF UNSUR ( Karşılıklı Edimler Arasında Açık Bir Değer Farkının Bulunması )
EDİMLER ARASINDA AÇIK NİSPETSİZLİK OLMASI ( Açık Nispetsizliğin Ölçüsünü Tayinine Esas Kural Bulunmadığından Yargıcın Takdirin Önemli Rol Oynaması )
GABİNDE SUBJEKTİF UNSUR ( Zarar Görenin Müyazakasından veya Hafifliğinden ya da Tecrübesizliğinden Yararlanılması )
AKDİN TEK TARAFLI FESHİ ( Müzayaka Halinde Bulunmasından Tecrübesizliğinden Hiffetinden İstifadeyle Vuku Bulduktan Bir Sene İçinde Akdin Feshedebilmesi )"
113Y13.HD29.1.2002E. 2001/11969 K. 2002/865"İHTİRAZİ KAYIT ( Alacaklının Borçluya Karşı Yönelttiği Bir İrade Bildirimi İle Yapıldığı - İleri Sürülmezse İlişkin Olduğu Hakkın Düştüğü )
İFAYA GÖRE İHTİRAZİ KAYIT BİLDİRİMİ ( İfanın Kabulü Sırasında ya da En Geç İfanın Ardından Derhal Yapılması Gereği )
ALACAK TALEBİ ( Davacı Evvelce İşleyen Faizlere Yönelik Talep Hakkını Saklı Tuttuğunu İddia ve İspat Edemediğinden Davanın Reddi Gereği )"
113Y9.HD5.11.2001E. 2001/17855 K. 2001/17267"KIDEM TAZMİNATI TAKSİTLERİNİN ÖDEMESİ SIRASINDA FAİZ HAKKININ SAKLI TUTULMAMASI ( Faiz Talebinin Reddi )
BORÇLARIN FERİLERİNİN SÜKUTU ( Kıdem Tazminatı Taksitlerinin Ödemeleri Sırasında Saklı Tutulmayan Faiz Hakkının Kaybı )
FAİZ HAKKININ SÜKUTU ( Kıdem Tazminatı Taksitleri Ödemesi Sırasında Saklı Tutulmayan )"
113Y9.HD22.10.2001E. 2001/17011 K. 2001/16443"KIDEM TAZMİNATI ( Faizleri Talep Hakkının Saklı Tutulması - Hüküm Verilen Tazminat Ödenirken İtirazi Kayıtta Bulunulmaması )
FAİZ TALEP HAKKININ SAKLI TUTULMASI ( Kıdem Tazminatı - Hüküm Verilen Tazminat Ödenirken İtirazi Kayıtta Bulunulmasının Gerekmemesi )
İTİRAZİ KAYITIN GEREKMEMESİ ( Hüküm Verilen Kıdem Tazminatı Ödenirken - Faizleri Talep Hakkının Saklı Tutulması )"
113Y15.HD18.10.2001E. 2001/3439 K. 2001/4651"FAİZ ALACAĞI ( Devlet Alacağı Söz Konusu Olan Davalarda Faiz İstemi İçin İhtirazi Kayıt İleri Sürülmesine Gerek Olmaması )
İHTİRAZİ KAYIT İLERİ SÜRMEMİŞ OLMAK ( Devlet Alacağı Söz Konusu Olan Davalarda Faiz İstemi İçin İhtirazi Kayıt İleri Sürülmesine Gerek Olmaması )
AKİTTEN DOĞAN SORUMLULUKTA FAİZ ( Yüklenicinin Temerrüde Düşürülmesi Tarihinden İşletilmeye Başlaması )
HAKSIZ FİİLDEN DOĞAN SORUMLULUKTA FAİZ ( Fazla Ödemenin Yapıldığı Tarihten İtibaren İşletilmeye Başlaması )"
113Y21.HD5.7.2001E. 2001/5196 K. 2001/5315"FAİZ ALACAĞI DAVASI ( Asıl Borcun Ödenmesi Sırasında İşlemiş Faizleri İsteme Hakkının Saklı Tutulmaması Durumunda Artık Faizin İstenememesi )
FAİZİN BAŞLANGICI ( Asıl Davada Dava Tarihinden İtibaren Faiz İstenmiş Sayıldığına göre Olay Tarihiyle Dava Tarihi Arasındaki İşlemiş Faiz Alacağından Örtülü Olarak Vazgeçilmiş Sayılmaması )
ÖRTÜLÜ VAZGEÇME ( Asıl Davada Dava Tarihinden İtibaren Faiz İstenmiş Sayıldığına göre Olay Tarihiyle Dava Tarihi Arasındaki İşlemiş Faiz Alacağından Örtülü Olarak Vazgeçilmiş Sayılmaması )
FAİZ İSTEME HAKKININ SAKLI TUTULMASI ( Asıl Borcun Ödenmesi Sırasında İşlemiş Faizleri İsteme Hakkının Saklı Tutulmaması Durumunda Artık Faizin İstenememesi )"
113Y4.HD28.5.2001E. 2001/1802 K. 2001/5583"TRAFİK KAZASI NEDENİYLE TAZMİNAT ( İlk Davada Faizin İstenmemiş ve Faiz İsteme Hakkının Saklı Tutulmamış Olması )
TAZMİNAT ( İlk Davada Faizin İstenmemiş ve Faiz İsteme Hakkının Saklı Tutulmamış Olması )
FAİZ ( İlk Davada İstenmemiş Olmamasının Sonradan Faiz Alacağı Yönünden Ayrı Dava Açılmasına Engel Olmaması )
ASIL ALACAKTAN SONRA İSTENEN FAİZ ( Faiz İsteme Hakkı Devam Ettiği Sürece Faiz İstenebilmesi )"
113Y9.HD26.4.2001E. 2001/6844 K. 2001/7209"MÜKERRER ÖDEMEDEN DOĞAN PARANIN İADESİ ( Haksız Olarak Tahsil Edilen Miktarların Faiziyle Birlikte Belirlenip Davalı İşçinin İade Ettiği Miktarla Karşılaştırılması )
HAKSIZ OLARAK TAHSİL EDİLEN MİKTAR ( İşçinin İade Ettiği Miktarla Karşılaştırılarak İşyerinin Maruz Kaldığı Biz Zarar Varsa Belirlenerek Hüküm Altına Alınması )
İŞÇİNİN YAZILI BEYANI ( İnceleme Yapılmadan Sırf Davalı İşçinin Yazılı Beyanına İtibar Edilmesinin Hatalı Olması )"
113Y9.HD11.4.2001E. 2001/2907 K. 2001/6121"KIDEM TAZMİNATININ TAKSİTLER HALİNDE ÖDENMESİ ( Gecikme Faizi Talebi - İhtirazi Kaydın Bulunmaması )
GECİKME FAİZİ TALEBİ ( Kıdem Tazminatının Taksitler Halinde Ödenmesi - İhtirazi Kaydın Bulunmaması )
İHTİRAZİ KAYDIN BULUNMAMASI ( Kıdem Tazminatının Taksitler Halinde Ödenmesi - Gecikme Faizi Talebi )"
113Y9.HD29.3.2001E. 2001/1408 K. 2001/5114"TEMERRÜT ( İkramiye Alacağı/İbranamede Hakların Saklı Tutulması - Davalının Temerrüde Düştüğünü Göstermeyeceği )
FAİZ ( İkramiye Alacağına/İbranamede Hakların Saklı Tutulması - Davalının Temerrüde Düştüğünü Göstermeyeceği )
İKRAMİYE ALACAĞINA FAİZ YÜRÜTÜLMESİ ( İbranamede Hakların Saklı Tutulması - Davalının Temerrüde Düştüğünü Göstermeyeceği )
İBRANAME ( Hakların Saklı Tutulması - İkramiye Alacağına Faiz Yürütülmesi/Davalının Temerrüde Düştüğünü Göstermeyeceği )"
113Y9.HD28.3.2001E. 2001/1697 K. 2001/5040"FAİZE HÜKMEDİLMESİ GEREĞİ ( Fazla Ödenen Ücret Farkı ve İkramiyenin İstirdadı - Daha Sonra Açılan ve Birleştirilen Davadaki Faiz Talebi )
ÜCRET FARKI VE İKRAMİYENİN FAZLA ÖDENMESİ ( İstirdadı Talebi - Daha Sonra Açılan ve Birleştirilen Davadaki Faize Hükmedilmesi Gereği )"
113Y11.HD22.3.2001E. 2001/1104 K. 2001/2282"NAKLİYAT SİGORTACISININ RÜCUEN TAZMİNAT TALEBİ ( Davacının Yargılama Sırasında CMR Sigortacısından Zararını Tahsil Etmiş ve İbraname Vermiş Olması - Taşıyana Karşı Açılan Davadan Feragat Etmiş Sayılacağı )
CMR SİGORTACISINDAN ZARARINI TAHSİL EDEN VE İBRANAME VEREN NAKLİYAT SİGORTACISI ( Taşıyana Karşı Açtığı Rücu Davasının Konusuz Kalacağından Reddi Gereği )
TAŞIMA SÖZLEŞMESİNDE NAKLİYAT SİGORTACISININ TAŞIYANA AÇTIĞI RÜCUEN TAZMİNAT DAVASI ( Dava Sürerken CMR Sorumluluk Sigortacısından Zararını Tahsil Eden ve Kayıtsız İbraname Veren Davacının Faiz Talep Hakkından da Feragat Etmiş Sayılacağı )"
113Y9.HD26.2.2001E. 2001/3261 K. 2001/3402"KIDEM TAZMİNATI ( Emeklilik Nedeniyle )
EMEKLİLİK NEDENİYLE KIDEM TAZMİNATI ( Tazminat Talebinde Bulunma Şartları )
FAİZ BAŞLANGICI ( SSK'ca Emekiliğe Hak Kazanıldığını Bildiren Belgenin İşverene Bildirildiği Tarih )
ASIL BORCUN SAKIT OLMASI ( Faizlerin de Sakıt Olması )"
113YHGK14.2.2001E. 2001/21-105 K. 2001/139"YURTDIŞINDAN KESİN DÖNÜŞ YAPMAYAN İŞÇİNİN BORÇLANMA BEDELİNİN İADESİ ( Faiz Alacağına Hak Kazanma)
BORÇLANMA BEDELİNİN İADESİNDE FAİZ ALACAĞI ( Yurtdışından Kesin Dönüş Yapmadığından İşçinin Yaşlılık Aylığına Hak Kazanamaması)
FAİZ ALACAĞINA HAK KAZANMA ( Yurtdışından Kesin Dönüş Yapmayan İşçinin Yaşlılık Aylığının Kesilmesinde Borçlanma Bedelinin İadesinde)"
113Y9.HD31.1.2001E. 2000/17244 K. 2001/1577"İŞLETME KREDİLERİNE UYGULANAN EN YÜKSEK FAİZ ( İşveren Sendikası Aidatlarına Uygulanamayacağı)
FAİZ ORANI ( İşveren Sendikası Aidatlarına Uygulanacak Olan)
İŞVEREN SENDİKASI AİDAT BORCU ( Uygulanacak Faiz Oranı)"
113Y5.HD23.1.2001E. 2000/20171 K. 2001/918"KAMULAŞTIRMA BEDELİNİN ARTIRILMASI DAVASI ( Muhdesat Kamulaştırmalarında Fiili El Koyma Olmadıkça Faize Hükmedilememesi )
MUHDESAT KAMULAŞTIRMASI ( Fiili El Koyma Olmadıkça Faize Hükmedilememesi )
FİİLİ EL KOYMA ŞARTI ( Muhdesatın Kamulaştırmalarında Faize Hükmedilmesi İçin )
FAİZ TALEBİ ( Başkasına Ait Taşınmaz Üzerindeki Muhdesatın Kamulaştırılmasında Fiilen El Koyma Olmaması )"
113Y5.HD16.1.2001E. 2000/21573 K. 2001/337"KAMULAŞTIRMASIZ EL KOYULAN TAŞINMAZ BEDELİNİN TAHSİLİ DAVASI ( Taşınmazın İmar Ortaklık Payı İçinde Kalıp Kalmadığının Tesbiti )
İMAR DÜZENLENME ORTAKLIK PAYI SINIRLARININ TESBİTİ ( Kamulaştırmasız El Konulan Taşınmazın Bu Sınırlar İçinde Kalıp Kalmadığının Tesbiti )
FAİZ ORANI ( Kamulaştırmasız El Konulan Taşınmaz Bedelinin Tahsili Davasında )
SABİT OLMAYAN FAİZ ORANI ( Kamulaştırmasız El Konulan Taşınmazın Bedelinin Tahsili Talebi )"
113Y9.HD18.12.2000E. 2000/19538 K. 2000/19061"BORCUN ASLININ ÖDENMESİYLE FERİLERİNİN SÜKUTU ( İşçinin Ücret Alacağını Tahsil Etmeden Önce Faiz İçin Ek Dava Açması )
FAİZ ALACAĞININ DÜŞMEMESİ ( Davacının Asıl Alacak İçin Açtığı Davada Fazlaya İlişkin Hakkını Saklı Tutmuş Olması ve Alacağı Tahsilden Önce Faiz İçin Dava Açması )
ÜCRET ALACAĞI DAVASINDA FAZLAYA İLİŞKİN HAKLARIN SAKLI TUTULMASI ( Faiz Alacağı İçin Ek Dava Açılabilmesi )"
113Y4.HD18.12.2000E. 2000/9029 K. 2000/11637"FAİZ ALACAĞI TALEBİ ( Asıl Alacak İçin Açılan Davada Faiz Hakkının Saklı Tutulmamış Olması)
ASIL ALACAK İÇİN AÇILAN DAVADA FAİZ HAKKININ SAKLI TUTULMAMIŞ OLMASI ( Ek Davayla Faiz Alacağı Talebi)"
113Y9.HD5.12.2000E. 2000/13027 K. 2000/18363"ASIL BORCUN TAMAMI ÖDENMEDEN FAİZ HAKKININ SAKLI TUTULMASI (Bu İhtirazi Kaydın Tüm Ödemeleri Kapsadığının Düşünülmesi)
İŞÇİLİK ALACAKLARININ TAHSİLİ (Asıl Borcun Tamamı Ödenmeden Davacı İşçinin Faiz Hakkını Saklı Tutması-Bu İhtirazi Kaydın Tüm Ödemeleri Kapsadığının Kabulü)
FAİZ DRANI (Fesih Tarihinde Bankalarca Uygulanan En Yüksek Mevduat Faizinin Merkez Bankasından Sorularak Geçmiş Günler Faizinin Belirlenmesi)"
113Y11.HD26.10.2000E. 2000/8264 K. 2000/8197"ALACAK DAVASI ( Tazminat Davasında Belirlenen Alacağın Fazlaya İlişkin Saklı Tutulan Bölümü ile Talep Edilmeyen Faiz Alacağının Tahsili İstemi )
FAİZ TALEP EDİLMEMESİ ( Alacak Davasında Faiz Talep Edilmemiş Olmasının Faiz Alacağının Ayrı Bir Dava İle İstenmesine Engel Oluşturmaması )
FAİZ ALACAĞININ AYRI BİR DAVA İLE İSTENMESİ ( Alacak Davasında Faiz Talep Edilmemiş Olmasının Faiz Alacağının Ayrı Bir Dava İle İstenmesine Engel Oluşturmaması )
FAZLAYA İLİŞKİN FAİZ İSTEMİ ( Alacak Davasında Faiz Talep Edilmemiş Olmasının Faiz Alacağının Ayrı Bir Dava İle İstenmesine Engel Oluşturmaması )"
113YHGK18.10.2000E. 2000/18-1186 K. 2000/1300"GEÇMİŞ GÜNLER FAİZİNİN YETERLİ OLMAMASI ( Munzam zarar )
MUNZAM ZARAR ( Davacının Kamulaştırma Parasına Uygulanan Faizin Enflasyonun Çok Altında Kalması Sonucu Uygulanan Zararın Tahsili Talebi )
KAMULAŞTIRMA BEDELİNİN ARTIRILMASI ( Arttırılan Bedel Üzerinden Temerrüt Faizi Ödenmesi )
TEMERRÜT FAİZİ ( Kamulaştırma Bedelinin Artırılmasına Dair Davalarda Arttırılan Bedel Üzerinden Temerrüt Faizi Ödenmesi )
FERAĞ TARİHİ ( Temerrüt Faizinin Başlangıcının Kamulaştırmanın İdari Yönden Kesinleştiği veya Tapuda Yazılı Ferağ Tarihinden Başlaması )
KUSUR ( Munzam Zarar Talebinde Borçlunun Temerrüde Düşmesinde Bir Kusurunun Olmadığını İspat Etmesi-Munzam Zarardan Sorumlu Tutulamaması )
ZARAR ( Alacaklının Duçar Olduğu Zararın Geçmiş Günler Faizinden Fazla Olması Durumunda Bu Zararı Borçludan İsteyebilmesi )
İSPAT YÜKÜ ( Munzam Zarar Taleplerinde Borçlunun Kusurunun Arandığı Gibi Alacaklının da Uğradığı Zararı İspat Etmesinin Gerekmesi )"
113Y5.HD19.9.2000E. 2000/11938 K. 2000/13154"KAMULAŞTIRMA BEDELİNİN ARTIRILMASI DAVASI ( Emsal Karşılaştırmasında Yakın Bölgelerdeki Taşınmazların Esas Alınacağı )
EMSAL KARŞILAŞTIRMASINDA YAKIN BÖLGELERDEKİ TAŞINMAZLARIN ESAS ALINACAĞI ( Kamulaştırma Bedelinin Artırılması Davasında )
FAİZ ORANI ( Kamulaştırma Bedeline Yürütülecek Olan )
KAMULAŞTIRMA BEDELİNİN ARTIRILMASI TALEBİ ( Faiz Oranı )"
113Y11.HD5.6.2000E. 2000/4063 K. 2000/5112"İTİRAZIN İPTALİ ( Davalıya Verilen İbranamenin BK.Nun 113. Maddesi Uyarınca Ana Alacakla Birlikte İşleyen Faizi de Sona Erdirip Erdirmeyeceği veya Faiz Hakkının Saklı Tutulduğu Şeklinde Anlaşılıp Anlaşılamayacağı Karar Yerinde Tartışılması Gereği )
İBRANAME ( Ana Alacakla Birlikte İşleyen Faizi de Sona Erdirip Erdirmeyeceği veya Faiz Hakkının Saklı Tutulduğu Şeklinde Anlaşılıp Anlaşılamayacağı Karar Yerinde Tartışılması Gereği - Kasko Sigorta Sözleşmesi/İtirazın İptali )
FAİZ ( Davalıya Verilen İbranamenin BK.nun 113. Maddesi Uyarınca Ana Alacakla Birlikte İşleyen Faizi de Sona Erdirip Erdirmeyeceği veya Faiz Hakkının Saklı Tutulduğu Şeklinde Anlaşılıp Anlaşılamayacağı Karar Yerinde Tartışılması Gereği - İtirazın İptali )"
113Y19.HD6.4.2000E. 2000/430 K. 2000/2551"ALACAK DAVASI ( Mal Bedelinin Geç Ödenmesi Halinde Gecikme Faizi Ödeneceği Kararlaştırılması - BK.nun 113/2. Maddesi Hükmünce Halin İcabından Gecikme Faizi Talep Hakkının Saklı Tutulduğunun Kabulü İle Aynı Maddenin İlk Fıkrası Hükmünün Uygulanamayacağı )
GECİKME FAİZİ ( Mal Bedelinin Geç Ödenmesi Halinde Ödeneceği Kararlaştırılması - BK.nun 113/2. Maddesi Hükmünce Halin İcabından Gecikme Faizi Talep Hakkının Saklı Tutulduğunun Kabulü İle Aynı Maddenin İlk Fıkrası Hükmünün Uygulanamayacağı )
MAL BEDELİNİN GEÇ ÖDENMESİ ( Gecikme Faizi Ödeneceği Kararlaştırılması - BK.nun 113/2. Maddesi Hükmünce Halin İcabından Gecikme Faizi Talep Hakkının Saklı Tutulduğunun Kabulü İle Aynı Maddenin İlk Fıkrası Hükmünün Uygulanamayacağı )"
113Y9.HD12.10.1999E. 1999/10852 K. 1999/15671"BORÇLARIN FERİLERİNİN SUKUTU ( Asıl Borç Ödendiğinde Saklı Tutulmadığı Takdirde Faiz Gibi Fer'i Hakların da Düşmesi )
KIDEM TAZMİNATININ GEÇMİŞ GÜNLER FAİZİ ( Tazminat Alınırken Faiz Hakkının Saklı Tutulmaması Nedeniyle Faiz Hakkının Düşmesi )
İHBAR TAZMİNATI ( Önel Süresinin Hizmet Süresine Eklenememesi )"
113Y9.HD6.7.1999E. 1999/9857 K. 1999/12079"ALACAK DAVASI ( İhbar ve Kıdem Tazminatının Ödetilmesi )
ASIL BORCUN ÖDENMESİ ( Saklı Tutulmadığı Takdirde Faiz Gibi Fer'i Hakların da Düşmesi )
FAİZİN İSTENEMEMESİ ( Asıl Borç Ödendiğinde Saklı Tutulmamak Kaydıyla )
FER'İ HAKLARIN DÜŞMESİ ( Asıl Borç Ödendiğinde Saklı Tutulmamak Kaydı )"
113Y2.HD17.5.1999E. 1999/3271 K. 1999/5315"MUNZAM ZARARIN İSBATI
MUNZAM ZARAR HAKKININ SAKLI TUTULMAMASI
RANT FARKI ( Munzam zarar )"
113Y4.HD3.5.1999E. 1999/2386 K. 1999/3917"FAİZ ( Trafik Kazası Sonucu Hükmolunan Maddi ve Manevi Tazminata Yürütülecek Olan )
TRAFİK KAZASI ( Hükmolunan Maddi ve Manevi Tazminata Yürütülecek Faiz )
TAZMİNATA YÜRÜTÜLECEK FAİZ ( Trafik Kazası Sonucu Hükmolunan )"
113YHGK14.4.1999E. 1999/11-189 K. 1999/217"İTİRAZIN İPTALİ DAVASI ( Davada İddia ve Savunmanın Genişletilmesi Yasağının Takip Hukuk Açısından Değerlendirilmesinin Gerekmesi )
İDDİASININ GENİŞLETİLMESİ ( İtirazın İptali Davasında Faiz İstenebilmesi İçin Davalının Muvafakatinin Olmasının Gerekmesi )"
113Y15.HD23.3.1999E. 1998/4335 K. 1999/1126"MUNZAM ZARARIN HESAPLANMASI ( Faiz Hakkı Saklı Tutulmamışsa Bile Zarardan Tenzili )
FAİZ HAKKININ SAKLI TUTULMAMASI ( Temerrüt Nedeniyle Munzam Zarar Miktarının Tesbitinde Gözönünde Tutulması )
PARA TEMİNİ GİDERLERİ ( Munzam Zarar Kapsamına Gireceği )"
113Y11.HD4.3.1999E. 1998/9793 K. 1999/1821"ASIL BORCUN SÜRESİNDE ÖDENMESİ ( Vade Farkının Talep Edilebilmesine Etkisi )
VADE FARKININ NİTELİĞİ ( Asıl Borcun Ödenmesinin Vade Farkını Talep Hakkına Etkisi )"
113Y9.HD15.2.1999E. 1998/19727 K. 1999/2077"İBRANAMEDEN SONRA FAİZ TALEBİ ( Bonolarla Ödenen Kıdem Tazminatı )
İHTİRAZİ KAYIT ( Bonolarla Ödenen Kıdem Tazminatını İbra Ettikten Sonra Noter İhtarnemesiyle )
FAİZ TALEBİ ( Bonolarla Ödenen Kıdem Tazminatını İbra Ettikten Sonra )"
113Y9.HD15.2.1999E. 1998/19660 K. 1999/2088"İZİN ALACAĞI ( Faiz Başlangıcı-Temerrüt İhtarı )
TEMERRÜT İHTARI ( İzin Alacağına Hangi Tarihten İtibaren Faiz Uygulanacağı )
FAİZ BAŞLANGICI ( İzin Alacağı-Temerrüt Tarihi )"
113Y11.HD15.2.1999E. 1998/9161 K. 1999/800"SÖZLEŞMEDE BELİRLENEN VADE FARKINI TALEP HAKKI ( Bonoda Belirlenen Ana Alacağın Ödenmesinin Etkisi )
BONOYA BAĞLANAN ANA ALACAĞIN ÖDENMESİ ( Sözleşmede Kararlaştırılan Vade Farkını Talep Hakkını Ortadan Kaldırmaması )
VADE FARKINI TALEP HAKKI ( Alacağın Sonradan Bonoya Bağlanmasının Duruma Etkisi )
ALACAĞIN SONRADAN BONOYA BAĞLANMASI ( Mahiyeti ve Sözleşmedeki Vade Farkına Etkisi )"
113YHGK3.2.1999E. 1999/9-35 K. 1999/54"İBRANAME ( İşçinin Fazlaya Dair Haklarını Saklı Tutarak İmzaladığı )
İHTİRAZİ KAYIT ( İşçinin Fazlaya Dair Haklarını Saklı Tutarak İmzaladığı İbraname )
KIDEM TAZMİNATI FAİZİ ( İşçi İbranameyi Fazlaya Dair Haklarını Saklı Tutarak İmzalamışsa )
FAİZ ( Kıdem Tazminatı Tamamen Ödenmişse )"
113Y9.HD2.1.1999E. 1999/12252 K. 1999/16507"FAİZ HAKKININ SAKLI TUTULMAMASI ( Kıdem Tazminatı Alacağı )
ASIL BORCUN ÖDENMESİ ( Saklı Tutulmayan Faiz Hakkının Düşmesi )
GREVDE ÇALIŞILMIŞ KABUL EDİLİP FARK ALACAK SAPTANAMAYACAĞI"
113Y10.HD29.12.1998E. 1998/8940 K. 1998/9386"FAİZ ( İşkazası Sigortasından Gelirin Geç Bağlanması Durumunda Talep Edilen )
İŞKAZASI SİGORTASI ( Gelirin Geç Bağlanması Halinde Talep Edilen Faize Hangi Tarihten İtibaren Karar Verileceği )
FAİZİN BAŞLANGIÇ TARİHİ ( İşkazası Sigortasından Gelirin Geç Bağlanması )
GELİRİN GEÇ BAĞLANMASI ( İşkazası Sigortasından )"
113YHGK7.10.1998E. 1998/9–648 K. 1998/683"İBRANAME ( İşçi ücreti düşürüldükten sonra )
İHBAR TAZMİNATI ( İbranameden sonra )
KIDEM TAZMİNATI ( İbranameden sonra )
ÜCRET FARKI ( İbraname verilmesi )"
113YHGK7.10.1998E. 1998/9–647 K. 1998/687"İHBAR TAZMİNATI ( Belirli süreli akitler )
BELİRLİ SÜRELİ AKİTLER ( Baraj inşaatı )
BARAJ İNŞAATI ( Belirli süreli akitler )
İBRANAMEDEN SONRA ÜCRET TALEBİ"
113YHGK30.9.1998E. 1998/9–637 K. 1998/641"FAİZİN SÜKUTU
BORÇLARIN FER'İLERİNİN SÜKUTU
FAİZ TALEP HAKKININ SAKLI TUTULMASI
ASIL BORCUN İHTİRAZİ KAYITSIZ ALINMASI"
113Y10.HD17.9.1998E. 1998/5401 K. 1998/5641"YAŞLILIK AYLIĞININ GEÇ ÖDENMESİ ( Faiz Hakkının Saklı Tutulduğu İspat Edilmedikçe Talebin Kabul Edilmeyeceği )
FAİZ ( Yaşlılık Aylığının Geç Ödenmesi Halinde İstenebilmesinin Şartı )
YAŞLILIK AYLIĞI ( Geç Ödenmesi Halinde Faiz İstenebilmesinin Şartı )"
113Y9.HD2.7.1998E. 1998/9991 K. 1998/11104"KIDEM TAZMİNATININ ÖDENMİŞ OLMASI ( Faiz Hakkının Saklı Tutulmamışsa İstenememesi )
FAİZ HAKKININ SAKLI TUTULMAMIŞSA İSTENEMEYECEĞİ ( Kıdem Tazminatı Talebinde )
ASIL ALACAĞIN SON BULMASI ( Saklı Tutulmayan Faiz Alacağının da Son Bulacağı )"
113Y9.HD29.6.1998E. 1998/10330 K. 1998/10965"KIDEM TAZMİNATINA YÜRÜTÜLECEK FAİZ ( Faize Faiz Yürütülmesi Yasağı )
FAİZE FAİZ YÜRÜTÜLMESİ YASAĞI ( Kıdem Tazminatı ve Geçmiş Günler Faizi Toplamına Faiz Yürütülmesi )"
113Y13.HD18.6.1998E. 1998/5011 K. 1998/5506"BORCUN SONA ERMESİ ( İcra Dosyasına Yatırılan Borcun İhtirazi Kayıt Konulmadan Alınması )
FAİZ HAKKININ SÜKUTU ( Asıl Borcu Alırken İhtirazi Kayıt İleri Sürülmemesi )
İHTİRAZİ KAYIT ( Asıl Borcu Alırken İleri Sürülmemesinin Faiz Alacağına Etkisi ) )"
113Y9.HD18.5.1998E. 1998/8238 K. 1998/8933"KIDEM TAZMİNATININ GEÇ ÖDENMESİ ( Faiz Hakkının Saklı Tutulmamış Olması )
FAİZ HAKKININ SAKLI TUTULMAMIŞ OLMASI ( Kıdem Tazminatının Geç Ödenmesi )"
113Y9.HD12.5.1998E. 1998/8251 K. 1998/8771"FARK İŞÇİLİK HAKLARI TALEBİ ( İş Akdinin Feshinden Sonraki Zam Nedeniyle )
İŞ AKDİNİN FESHİNDEN SONRA ÜCRETLERE ZAM YAPILMIŞ OLMASI ( Fark İşçilik Hakları Talebi )
KIDEM TAZMİNATINA GECİKME FAİZİ TALEBİ ( Faiz Hakkının Saklı Tutulmamış Olması )
FAİZ HAKKININ SAKLI TUTULMAMIŞ OLMASI ( Kıdem Tazminatına Gecikme Faizi Talebi )"
113Y11.HD1.5.1998E. 1997/10031 K. 1998/2995"TACİRİN TARAF OLDUĞU SÖZLEŞMELER ( Tüketicinin Korunması Mevzuatından Faydalanamaması )
VADE FARKI ( Mal Bedelinin Bir Kısmının İhtirazi Kayıt Konulmadan Alınması )
KISMİ ÖDEME ( İhtirazi Kayıt Konulmaması Vade Farkı İstemeye Engel Olmaz )
İHTİRAZİ KAYIT ( Vade Farkı İçin Çekince Konulmaması Alacağı Sükut Ettirmez )"
113Y9.HD21.4.1998E. 1998/4471 K. 1998/7456"KIDEM TAZMİNATI ÖDEMESİ ( Faiz Hakkı Saklı Tutulmamışsa Sonradan Talep Edilememesi )
FAİZ ALACAĞININ TALEP EDİLEMEMESİ ( Kıdem Tazminatı Ödedmesi Sırasında Saklı Tutulmamışsa )
İHBAR TAZMİNATI ( Faiz Başlangıç Tarihi )
FAİZ BAŞLANGIÇ TARİHİ ( İhbar Tazminatına Yürütülecek )"
113Y18.HD14.4.1998E. 1998/2957 K. 1998/3787"KAMULAŞTIRMA BEDELİNİN ARTIRILMASI ( Vakıflar İdaresinin Hükmedilen Gerçek Değerin %20'si Oranında Taviz Bedeli İstiyebilmesi )
FERİLERİN SÜKUTU ( Bedel Artırım Davasında Taviz Bedeli İstenmesinin Ferilerin Sükutuyla İlişkisi Olmaması )
TAVİZ BEDELİ ( Bedel Artırım Davasında Vakıflar İdaresinin İstemesi )"
113Y9.HD25.2.1998E. 1998/4264 K. 1998/2555"EK DAVADA HÜKMEDİLEN ALACAK ( Faizin İşlemeye Başlayacağı Tarih )
FAİZİN İŞLEMEYE BAŞLAYACAĞI TARİH ( İlk Kısmi Davaya Ek Olarak Açılan Davada )
KISMİ DAVA ( Ek Davada Talep Edilecek Alacak İçin Temerrüt Oluşturmaması )
TEMERRÜT TARİHİ ( Kısmi Davaya Ek Davada Talep Edilen Alacak İçin )"
113Y5.HD29.12.1997E. 1997/16132 K. 1997/19320"KAMULAŞTIRMA BEDELİNİN ARTIRILMASI ( Artırılan Bedele Faiz İstenebilmesi İçin Faiz Hakkının Saklı Tutulması )
FAİZ HAKKININ SAKLI TUTULMASI ( Kamulaştırma Bedelinin Artırılmasında Faiz İstenebilmesi İçin )
FAİZ HAKKINDAN FERAGAT ( Faize Hükmedilememesi )
KAMULAŞTIRMADAN DOĞAN FAİZ DAVASI ( Faiz Hakkından Feragat Edilmiş Olması )
FERAGAT ( Kamulaştırmadan Doğan Faiz Hakkından )
TALEPTEN FAZLASINA HÜKMEDİLEMEMESİ ( Faiz Talep Etmeyen Alacaklı Lehine Faize Hükmedilmesi )"
113YHGK5.11.1997E. 1997/11-674 K. 1997/880"FAİZ İSTEME HAKKI ( Hakkın Saklı Tutulmasının Gerekip Gerekmemesi )
HASILAT KİRASI ( Borçlunun Borcunu Taksitlerle Ödeme Teklifini Yapıp Ödemeye Başlamasına Rağmen Alacaklı Şirket Tarafından Faiz Karşılığında Bunun Mümkün Olacağının Belirtilmesi )
TAKSİTLE ÖDEME TEKLİFİ ( Alacaklı Tarafından Faiz İstenmesi )"
113Y11.HD6.10.1997E. 1997/6180 K. 1997/6646"ÇEK BEDELLERİNİN TAHSİLİ TALEBİ ( Davacı Alacağının Tamamının Faiziyle Birlikte Tahsil Etmiş Fazla Hak BK. 113/2. Maddesine Göre Saklı Tutulmadığından Reddi Gereği )
FAZLA HAK ( BK. 113/2. Maddesine Göre Saklı Tutulmadığından Reddi Gereği - Çek Bedellerinin Tahsili Talebi )
SAKLI TUTULMAYAN HAK ( Davacı Alacağının Tamamının Faiziyle Birlikte Tahsil Etmiş Fazla Hak BK. 113/2. Maddesine Göre Saklı Tutulmadığından Reddi Gereği - Çek Bedellerinin Tahsili Talebi )"
113Y9.HD8.5.1997E. 1997/3706 K. 1997/8537"TEDİYENİN HAKKI ORTADAN KALDIRMASI ( İhbar ve Kıdem Tazminatının Ödendiğine Dair Ödeme Belgesi )
TEMYİZ AŞAMASINDA ÖDEME BELGESİ VERİLMESİ ( İhbar ve Kıdem Tazminatı )
ÖDEME İTİRAZI ( Yargılamanın Her Aşamasında İleri Sürülebileceği )"
113Y11.HD1.5.1997E. 1997/2265 K. 1997/3079"BORÇLARIN FERİLERİNİN SUKUTU ( Davacının Asıl Mal Bedelini İhtirazi Kayıtsız Olarak Alması ve Teminatı Davalıya İade Etmesi )
TEMİNATIN İADESİ ( Borçların Ferilerinin Sukutu - Davacının Asıl Mal Bedelini İhtirazi Kayıtsız Olarak Alması )
İHTİRAZİ KAYITSIZ ALINAN MAL BEDELİ ( Teminatın da Davalıya İadesi - Borçların Ferilerinin Sukutu )"
113Y11.HD10.3.1997E. 1997/1071 K. 1997/1536"ÇEK BEDELLERİNİN TAHSİLİ ( BK. 113 /Son Maddesi Uyarınca Asıl Alacaklığı İhtirazi Kayıt İleri Sürmeksizin Tahsil Eden Davacının Ferilerini Talep Hakkı Olmadığı )
İHTİRAZİ KAYIT ( BK. 113 /Son Maddesi Uyarınca Asıl Alacaklığı İhtirazi Kayıt İleri Sürmeksizin Tahsil Eden Davacının Ferilerini Talep Hakkı Olmadığı - Çek Bedellerinin Tahsili )
FER'İLERİ TALEP ( BK. 113 /Son Maddesi Uyarınca Asıl Alacaklığı İhtirazi Kayıt İleri Sürmeksizin Tahsil Eden Davacının Ferilerini Talep Hakkı Olmadığı )"
113YHGK26.2.1997E. 1996/19-913 K. 1997/164"VADE FARKI
FATURA MUHTEVİYATI
BORÇLARIN FER'İLERİNİN SÜKUTU
FAİZ ( Vade farkı )"
113YHGK5.2.1997E. 1996/6–799 K. 1997/48"FAZLA ÖDENEN ŞUF'A BEDELİNİN İADESİ ( Faiz isteme hakkı )
FAİZ İSTEME HAKKI ( Fazla ödenen şuf'a bedelinin iadesi )
ŞUF'A BEDELİNİN İADESİ ( Fazla ödenen şuf'a bedelinin iadesi )"
113Y11.HD19.12.1996E. 1996/8290 K. 1996/8909"FAİZ ( Sigortalı Aracın Başka Bir Araca Çarparak Zarar Vermesi Halinde )
YASAL FAİZ ( Kazaya Karışan Araçlar Ticari Değilse )
TİCARİ TEMERRÜT FAİZİ ( Kazaya Karışan Araçlar Ticari Değilse )
SORUMLULUK ( Sigortacının Sorumluluğu Araç Sahibinin Sorumluluğu Cinsindendir )
SİGORTACININ SORUMLULUĞU ( Faiz Borcu Bakımından Araç Sahibiyle Aynıdır )
ZORUNLU MALİ MESULİYET SİGORTASI ( Sigortacının Faiz Sorumluluğunun Mahiyeti )"
113Y19.HD5.11.1996E. 1996/1521 K. 1996/9702"VADE FARKI ( Borçların Ferilerinin Son Bulmasıyla İlgili Hükümlere Tabi Olmayacağı )
BORÇLARIN FERİLERİNİN SÜKUTU ( Vade Farkının Borcun Fer'i Niteliğinde Olmadığı )
FATURADAKİ VADE FARKIYLA İLGİLİ KAYIT ( İtiraz Edilmezse Kabul Edilmiş Sayılacağı )"
113Y19.HD22.10.1996E. 1996/2687 K. 1996/9344"FATURADAKİ KAYDA İTİRAZ EDİLMEMESİ ( Vade Farkı Talebini Haklı Kılacağı )
VADE FARKI ALACAĞI ( Faturadaki Vade Farkı İstemine İtiraz Edilmemişse İstenebileceği )
SATIM BEDELİNİN SÜRESİNDE ÖDENMEMESİ ( Vade Farkı İstenmesi )"
113Y5.HD17.6.1996E. 1996/9026 K. 1996/9878"KAMULAŞTIRMA BEDEL ARTIRIM DAVASI ( Faiz İstemi Reddedilip Temyiz Yoluna Başvurulmaması )
FAİZ ( Ayrı Bir Dava Konusu Olabilmesi )
USULİ KAZANILMIŞ HAK ( Faiz İstemi Reddedilip Temyiz Yoluna Başvurmayan Davacı Aleyhine )"
113YHGK5.6.1996E. 1996/9-290 K. 1996/453"KIDEM TAZMİNATI ( İbra senedinin değeri )
İBRA SENEDİNİN DEĞERİ ( Kıdem tazminatı )"
113Y5.HD30.5.1996E. 1996/7701 K. 1996/8744"KAMULAŞTIRMADA FAİZ BAŞLANGICI ( Değerin Dava Tarihi Esas Alınarak Tesbit Edilmiş Olması Durumunda )
FAİZ ( Kamulaştırmada İşlemin İdari Yönden Kesinleştiği Gün Başlatılması Durumu )"
113Y19.HD29.5.1996E. 1996/2919 K. 1996/5376"İBRA ( Temlik edilmiş alacak )
BORCUN ÖDENDİĞİ İDDİASI ( Alacağı Temlik Alana Karşı da İleri Sürülebileceği )
TEMLİK ( Borcun Ödendiği Savunmasının Temellük Edene Karşı da İleri Sürülebileceği )
ALACAĞIN TEMLİKİ ( Borçlunun Def'i Hakkını Temellük Edene Karşı İleri Sürmesi )
BORÇLUNUN DEF'İ HAKKI ( Alacağın Temlikinde Temellük Edene Karşı İleri Sürülmesi )
DEF`İ HAKKI ( Alacağın Temlikinde Temellük Edene Karşı İleri Sürülmesi )
BORÇTAN İBRA ( Alacağın Temlikinde Temellük Edene Karşı İleri Sürülmesi )"
113Y12.HD23.5.1996E. 1996/6513 K. 1996/6988"İDARİ PARA CEZASINA İTİRAZ ( Alacağın İhtirazi Kayıt İleri Sürülmeden Alınması )
ALACAĞIN ÖDENMESİ ( Faiz Ödenmeksizin )
BORÇLARIN FERİLERİNİN SÜKUTU ( Alacağın Faizsiz Ödenmesi )"
113Y19.HD18.4.1996E. 1995/9451 K. 1996/3993"FATURALARDA VADE FARKININ SAKLI TUTULMASI ( Davalı İtiraz Etmediğinden Vade Hakkı Hakkının Düşmemesi )
ALACAĞIN ÖDENMESİ ( Vade Farkı Saklı Tutulmuşsa Tekrar Dava Konusu Olacağı )
VADE FARKI ( Saklı Tutulmuşsa Sonradan Talep Edilebileceği )"
113Y18.HD14.3.1996E. 1996/1792 K. 1996/2595"KAMULAŞTIRMA BEDELİNİN ARTIRIMI DAVASI ( İstenecek Faizin İşlemeye Başlayacağı Tarih )
FAİZ BAŞLANGICI ( Kamulaştırma Bedelinin Artırımı Davası ile Birlikte İstenen )
İDARENİN ELKOYMA TARİHİ ( Kamulaştırma Bedelinin Artırımı ile Birlikte İstenen Faizin Başlangıç Tarihi )
TESBİT DAVASI AÇILAMAMASI ( Eda Davasının Açılacağı Hallerde )
EDA DAVASININ AÇILACAĞI HALLER ( Tesbit Davası Açılamaması )"
113Y9.HD15.2.1996E. 1996/2504 K. 1996/2524"EMEKLİLİĞİN BELGELENDİRİLMESİ ( Kıdem Tazminatı İçin Faiz Başlangıcı )
FAİZ BAŞLANGICI ( Kıdem Tazminatında Emekliliğin Belgelendirilmesi )
KIDEM TAZMİNATI ( Emekliliğin Belgelendirilmesi ile Hak Edileceği )
GECİKME FAİZİ ( Kıdem Tazminatında Uygulanması Gereken )"
113YHGK14.2.1996E. 1995/11-1043 K. 1996/63"FAİZ TALEBİ ( Faiz İstemeden Açılan Birinci Davadan Sonra Ana Paraya Faiz Yürütülmesi İstemiyle Açıtığı İkinci Davayla Davacının Faiz İsteme Hakkını Saklı Tuttuğunun Kabulü Gereği - Asıl Borçla Birlikte Fer'ilerinin de Sona Ereceği )
FAZLAYA İLİŞKİN HAKKIN SAKLI TUTULMAMASI ( İcra Dosyasına Yatırılan Ana Para Tahsil Edilmeden Faizin Tahsili İçin Açılan İkinci Dava ile Faiz Hakkının Saklı Tutulduğunun Kabulü Gereği - Asıl Borçla Birlikte Fer'ilerini de Sona Ereceği )
BORÇLARIN FER'İLERİNİN SONA ERMESİ ( Asıl Borç Herhangi Bir Sebeple Sona Erdiğinde Fer'ilerini de Sona Ereceği - Faiz Talep Hakkı Saklı Tutulduğu Beyan Edilmedikçe veya Halin İcabından Anlaşılmadıkça Sonradan Faiz Talep Edilemeyeceği )"
113Y5.HD29.1.1996E. 1996/607 K. 1996/1547"KAMULAŞTIRMA BEDELİNİN ARTIRILMASI ( Taşınmaza Elkoyma Olmamışsa Mülkiyetin İdareye Geçtiği Tarihten İtibaren Faiz Yürütülmesi )
ELKOYMA TARİHİNDEN İTİBAREN FAİZ İSTENİLMESİ ( Kamulaştırılana Elkoyma Olmamışsa, Mülkiyetin İdareye Geçtiği Tarihten İtibaren Hükmolunması )
FAİZ ( Kamulaştırma Bedelinin Artırılması Davasında Elkoyma Olmamışsa Mülkiyetin İdareye Geçtiği Tarihten İtibaren Hükmedilmesi )"
113Y15.HD22.1.1996E. 1996/1 K. 1996/227"BORÇLARIN FERİLERİNİN SUKUTU ( Son Ödeme Kabul Edilirken İhtirazi Kayıt Konulmaması )
FAİZ TALEP HAKKININ DÜŞMESİ ( Son Ödeme Kabul Edilirken İhtirazi Kayıt Konulmaması )
ÖDEME KABUL EDİLİRKEN İHTİRAZİ KAYIT KONULMAMASI ( Faiz Talep Hakkının Sükutu )"
113Y9.HD4.12.1995E. 1995/20815 K. 1995/34962"EMEKLİLİK NEDENİYLE KIDEM TAZMİNATI HAKEDENİN İZLEYECEĞİ PROSEDÜR
KIDEM TAZMİNATI ( Emeklilik Nedeniyle Hak Kazanmada İzlenecek Prosedür )"
113Y19.HD16.11.1995E. 1995/1918 K. 1995/9774"İTİRAZIN İPTALİ ( Vade Farkı Alacağına Takip Tarihinden İtibaren Temerrüt Faizi Talep Edilmesinde BK.nun 104 /Son Maddesine Bir Aykırılık Bulunmadığı )
TEMERRÜT FAİZİ ( Vade Farkı Alacağına Takip Tarihinden İtibaren Temerrüt Faizi Talep Edilmesinde BK.nun 104 /Son Maddesine Bir Aykırılık Bulunmadığı - İtirazın İptali )
VADE FARKI ( Mal Bedelinin Geç Ödenmesi Halinde Borçluya Tanınan Vade Nedeniyle Mal Bedeline Yapılan İlave Niteliğinde Olduğu - İtirazın İptali )
FATURADA YAZILI MAL BEDELİNİN İHTİRAZİ KAYITSIZ ÖDENMESİ ( BK.nun 113. Maddesi Uyarınca Vade Farkı İstenmesine Engel Teşkil Etmeyeceğine ve Alacaklının Vade Farkını Sona Erdirip Bu Alacağı İçin İcra Takibi Yapması İle Borçlu Temerrüde Düşmüş Olacağı )"
113YHGK15.11.1995E. 1995/5-781 K. 1995/979"MUNZAM ZARAR ( Kamulaştırma bedelinin geç ödenmesi )
KAMULAŞTIRMA BEDELİNİN GEÇ ÖDENMESİ ( Munzam zarar )
FAİZ ( Munzam zarar )
MUNZAM ZARAR ( Faiz )"
113YHGK8.11.1995E. 1995/12-795 K. 1995/945"FAİZ ( Asıl Alacağı Alırken Hakkın Saklı Tutulması Gereği )
FERİLERİN SÜKUTU ( Asıl Alacağı Alırken Faiz Hakkının Saklı Tutulmaması )
HAKKIN SAKLI TUTULMASI ( Asıl Alacak Ödendikten Sonra Faizin İstenebilmesi İçin )"
113YHGK8.11.1995E. 1995/12.794 K. 1995/944"BORÇLARIN VE FER'İLERİNİN SÜKUTU
ASIL BORCUN ÖDENMESİ ( Kefalet, rehin, faizin sükutu )
FAİZ BORCUNUN SÜKUTU ( Asıl borcun ödenmesi )"
113Y18.HD26.10.1995E. 1995/9944 K. 1995/10792"KAMULAŞTIRMA BELGELERİNİN TEBLİĞİ ( Noterden Sorularak Davanın Süresinde Açılıp Açılmadığının Tepiti )
RESMİ VERİLERİN DENETLENMESİ ( Bilirkişi Raporlarında Esas Alınan )
BİLİRKİŞİ RAPORLARI ARASINDA FARKLILIKLAR ( Çelişkinin Giderilmesi İçin Uzlaştırıcı Bir Rapor Alınması )
UZLAŞTIRICI BİLİRKİŞİ RAPORU ( Diğer Raporlar Arasındaki Çelişkiyi Gidermek İçin )
FAİZ BAŞLANGICI ( Kamulaştırılanın Mülkiyetinin İdareye Geçtiği Tarihten İtibaren )
KAPİTALİZASYON FAİZİ ( Mükerrer Değerlendirme )"
113Y9.HD12.10.1995E. 1995/33730 K. 1995/31607"KIDEM TAZMİNATININ TAKSİTLE ÖDENMESİ ( Faizin saklı tutulması )
FAİZİN SAKLI TUTULMASI ( Kıdem Tazminatının Taksitle Ödenmesi )"
113Y5.HD12.6.1995E. 1995/10208 K. 1995/11409"KAMULAŞTIRMA DAVALARINDA FAİZ ( Mülkiyetin İdareye Geçtiği Tarihten İtibaren Hükmedileceği )
FAİZİN BAŞLANGIÇ TARİHİ ( Kamulaştırma Davalarında Mülkiyetin İdareye Geçtiği Tarih )
MUHDESAT İÇİN FAİZİN BAŞLANGICI ( Zemin Bedeli İçin Ferağ Tarihinden İtibaren Faize Hükmedilmişse )
KAMULAŞTIRILAN MUHDESAT BEDELİ İÇİN FERAĞ TARİHİNDEN İTİBAREN FAİZE HÜKMEDİLMESİ ( Zemin Bedeline de Bu Tarihten İtibaren Faiz Yürütülmüşse )"
113Y9.HD5.6.1995E. 1995/17851 K. 1995/19729"İHBAR VE KIDEM TAZMİNATINDA FAİZE HÜKMEDİLMESİ ŞARTLARI
TEMERRÜD ŞARTI ( İhbar Tazminatı İçin )
FAİZ ALACAĞININ SAKLI TUTULMASI ( İhbar ve Kıdem Tazminatı )
İHBAR VE KIDEM TAZMİNATI ( Faiz Alacağının Saklı Tutulması )"
113YHGK24.5.1995E. 1995/11-10 K. 1995/545"BANKANIN MÜKERRER ÖDEMESİ ( Sebepsiz iktisap )
BANKANIN FAİZ HAKKINI SAKLI TUTMAMASI ( Sebepsiz iktisap )
SEBEPSİZ İKTİSAP ( Bankanın faiz hakkını saklı tutulmaması )
FAİZ HAKKININ SAKLI TUTULMAMASI ( Banka )
İSTİSMAR FAİZİ"
113Y5.HD16.5.1995E. 1995/6324 K. 1995/9320"KAMULAŞTIRMALARDA FAİZ ALACAĞI ( Bedel Alınırken Faiz Hakkı Saklı Tutulmuşsa Sonradan İstenebileceği )
FAİZ HAKKININ SAKLI TUTULMASI ( Kamulaştırma Bedeli Tahsil Edilirken )"
113YHGK3.5.1995E. 1995/5-247 K. 1995/508"FAİZ DAVASI ( Fer'î hak )
FER'İ HAK ( Faiz )
DAVA EDİLİP KARAR VERİLMEYEN HUSUSLAR
TEZYİDİ BEDEL ( Faiz talebi hakkında karar verilmemesi )
FAİZ TALEBİ HAKKINDA KARAR VERİLMEMESİ ( Yeni dava )
KISMİ DAVA ( Fer'i haklar )"
113Y5.HD15.9.1994E. 1994/13781 K. 1994/16518"FAİZ ( Bedel Artırım Davasında İstenmemişse Başka Davada Talep Edilebileceği )
BEDEL ARTIRIM DAVASINDA FAİZ TALEP EDİLMEMİŞ OLMASI ( Başka Davada İstenebileceği )"
113Y15.HD12.9.1994E. 1994/2730 K. 1994/4800"ESER SÖZLEŞMESİ ( Faizin Ayrıca Dava Edilmesine Engel Olmaması )
FAİZ ( Faizin Ayrıca Dava Edilmesine Engel Olmaması-Bunun İçin Fazla Hakkın Saklı Tutulmasına da Gerek Olmaması )
ALACAĞIN SUKUT ETMESİ ( Feri Alacak Olan Faizin de Sukut Etmesi )"
113Y9.HD5.7.1994E. 1994/2494 K. 1994/10546"DAVACININ DELİLLERİNİ BİLDİRMESİ ( Davalıdaki Belgelerden Vazgeçme Anlamına Gelmez )
KIDEM TAZMİNATI ( Geç Ödenmesi Nedeniyle Faiz Talebi )
FAİZ HAKKININ SAKLI TUTULMASI ( Kıdem Tazminatının Geç Ödenmesi )"
113Y9.HD14.6.1994E. 1994/8305 K. 1994/9107"FAİZ TALEP HAKKI ( Asıl Alacak Sona Ermişse Hakkın Saklı Tutulmuş Olması Zorunluluğu )
ASIL ALACAĞIN SONA ERMESİ ( Faiz Hakkının Saklı Tutulmuşsa Talep Edilebilmesi )
KIDEM TAZMİNATI BORCUNUN ÖDENMESİ ( Faiz Hakkının Saklı Tutulmamış Olması )
TAKSİTLE KIDEM TAZMİNATI BORCU ÖDEMESİ ( Son Taksitten Sonra Faiz Talep Edilebilmesi İçin Hakkın Saklı Tutulması Zorunluluğu )"
113Y11.HD10.5.1994E. 1994/20 K. 1994/4119"BANKA HAVALESİNİN GECİKMESİ NEDENİYLE UĞRANILAN ZARAR ( Tazminat Miktarının Tesbitinde Uygulanacak Kıstas )
TAZMİNAT MİKTARININ TESBİTİ ( Bankaca Tacir Kişiye Havaleyle Gelen Paranın Geciktirilerek Ödenmesi )
REESKONT FAİZ ORANINA GÖRE HESAPLAMA YAPILACAĞI ( Tacir Kişiye Havale Edilen Paranın Bankaca Geç Ödenmesinden Doğan Zararın Tesbitinde )"
113YHGK27.4.1994E. 1994/13.105 K.1994/268"DÖVİZ BORCUNUN ÖDENMESİ ( İbraname )
İBRANAME BORCUN SONA ERMESİ"
113Y5.HD22.2.1994E. 1994/349 K. 1994/3439"KAMULAŞTIRMA BEDELİNİN ARTIRILMASI ( Muhdesata Elkonulmadığı İçin Faize Hükmedilememesi )
FİİLEN ELKOYMA ( Kamulaştırma Bedelinin Artırılmasında Faize Hükmedilebilmesi İçin Şart Olduğu )
FAİZ ( Kamulaştırma Bedelinin Artırılmasında Muhdesata Elkonmamışsa Hükmedilememesi )"
113Y15.HD17.2.1994E. 1993/1959 K. 1994/857"ESER SÖZLEŞMESİ
BORÇLARIN FERİLERİNİN SUKUTU"
113Y11.HD16.11.1993E. 1993/932 K. 1993/7524"SAKLI TUTULMAYAN FAİZ ALACAĞININ TALEP EDİLEMEMESİ ( Asıl Alacak Tahsil Edilirken )
FAİZ HAKKININ SAKLI TUTULMADIĞINDAN DÜŞMESİ ( Gelir Ortaklığı Senetlerinden Doğan Geliri İhtirazi Kayıtsız Bankadan Almak )
ASIL ALACAK TAHSİLİNDE FAİZ HAKKININ SAKLI TUTULMAMASI ( Faiz Talebinin Reddi )
GELİR ORTAKLIĞI SENETLERİNDEN DOĞAN ALACAĞIN BANKADAN TAHSİLİ ( Faiz Hakkının Saklı Tutulmaması Nedeniyle Düşmesi )"
113Y9.HD21.9.1993E. 1993/10740 K. 1993/3304"KIDEM TAZMİNATI SON TAKSİTİNİ İHTİRAZİ KAYITSIZ ALMA ( Faiz Hakkının Düşmesi )
FAİZ ALACAĞININ DÜŞMESİ ( Taksitlerle Ödenen Kıdem Tazminatının İhtirazi Kayıt İleri Sürülmeden Tahsili )
İHTİRAZI KAYIT İLERİ SÜRMEME ( Taksitlerle Ödenen Kıdem Tazminatında Faiz Hakkının Düşmesi )
TAKSİTLE ÖDENEN KIDEM TAZMİNATINDA FAİZ HAKKININ DÜŞMESİ ( Son Taksidin de İhtirazi Kayıtsız Tahsili )"
113Y19.HD16.9.1993E. 1992/6388 K. 1993/5533"BANKANIN FAZLADAN PARA ÖDEMESİ ( Açık Kredi Kullandırdığının Kabulü )
AÇIK KREDİ ( Bankanın Müşterisine Fazla Ödemede Bulunması )
ANA ALACAKLA BİRLİKTE TAHSİL EDİLMEYEN FAİZ ( Halin İcabı Gereği Sonradan İstenmesi )
FAİZ HAKKI ( Saklı Tutulmamasına Rağmen Sonradan Halin İcabı Gereği İstenebileceği )"
113Y18.HD3.5.1993E. 1993/4031 K. 1993/6597"BORÇLU OLMADIĞININ TESPİTİ ( Kat Mülkiyeti Kanunu - Gecikme Tazminatı )
KAT MÜLKİYETİ KANUNU ( Tahakkuk Edip Hüküm Altına Alınmış Yönetim Giderleri )
GECİKME TAZMİNATI ( Anagayrimenkulün Genel Giderlerinin Süresinde Ödenmemesi )
ANAGAYRİMENKULÜN GİDERLERİ ( Süresinde Ödenmemesi Halinde Asıl Giderle Birlikte Ödenmesi Gereken Tazminat )
FERİ BORCUN SUKUTU ( Asıl Borun Ödeme Veya Başka Şekilde Sakıt Olması )"
113YHGK14.4.1993E. 1993/5-71 K. 1993/167"ALACAK DAVASI ( Temerrüt faizi )
TEMERRÜT FAİZİ ( Alacak davası )"
113YHGK27.1.1993E. 1992/5-737 K. 1993/13"ASIL BORCUN ÖDENMESİ ( İşlemiş faiz alacağının talebi )
FAİZ ALACAĞININ TALEBİ ( Asıl borcun taksitlerle ödenmesi )
FER'İ HAKLARIN TALEBİ ( Asıl borcun taksitlerle ödenmesi )
KISMEN TEDİYE HALİNDE MAHSUP İŞLEMİ
TAKSİTLE ÖDENEN TAZMİNAT ALACAĞI ( Her Ödemeyle İlgili Olarak Faiz Hakkının Saklı Tutulduğunun Bildirilmesinin Gerekmemesi )
FAİZ ALACAĞI ( Taksitle Ödenen Tazminat Alacağı İçin Her Ödemeden Sonra Hakkın Saklı Tutulduğunun Bildirilmesinin Gerekmemesi )
HAKKIN SAKLI TUTULMAMASI ( Esas Alacak Tamamen Ödenmedikçe Faiz Alacağının Sükut Etmiyeceği )
TAZMİNAT ALACAĞI ( Taksitle Ödeme Halinde Faiz )"
113Y12.HD30.11.1992E. 1991/6828 K. 1992/1070"MAHSUP
KISMİ TEDİYEDE MAHSUP
MÜREKKEP FAİZ
BORÇLARIN FER'İLERİNİN SÜKUTU
FAİZ VE MASRAFLARA ÖNCELİKLİ MAHSUP ( Kısmi Ödemenin )
KISMİ ÖDEME ( Öncelikle Faiz ve Masraflara Mahsup Edilmesi )"
113Y19.HD23.11.1992E. 1992/10267 K. 1992/6169"FAİZ ( Asıl Alacak Tahsil Edilmedikçe Ayrı Bir Davayla Talep Edilebileceği )
FER'İ EDİMLERİ TALEP HAKKININ ORTADAN KALKMASI ( Asıl Alacağın Sakıt Olması )
ASIL ALACAĞIN SAKIT OLMASI ( Fer'i Haklar da Sakıt Olur )
ZAMANAŞIMI ( Asıl Borç Zamanaşımına Uğramışsa Fer'i Hakların da Zamanaşımına Uğrayacağı )
CEZA ZAMANAŞIMININ HUKUK DAVASINDA UYGULANMASI ( Ceza Zamanaşımının Daha Uzun Olması )"
113YHGK18.11.1992E. 1992/9-595 K. 1992/694"KIDEM TAZMİNATI ( Taksitler Halinde Ödenmesi Halinde Faiz İstenip İstenemiyeceği )
FAİZ HAKININ SAKLI TUTULMASI ( Kıdem Tazminatının Taksitler Halinde Ödenmesi Halinde )
FERİ BORÇLARIN SÜKUTU ( Esas Alacak Ödenmedikçe Söz Konusu Olamıyacağı )
TAKSİTLE ÖDEME ( Kıdem Tazminatı İçin Faiz İstenip İstenemiyeceği )"
113YHGK18.11.1992E. 1992/9-588 K. 1992/687"KIDEM TAZMİNATI ( Taksitler Halinde Ödenmesinde Uygulanacak Faiz )
FAİZ TALEP HAKKININ SAKLI TUTULMASINDA USUL ( Taksitle Ödenen Kıdem Tazminatı )
TAKSİTLE ÖDEME ( Kıdem Tazminatının )
FAİZ UYGULAMASI ( Taksitle Ödenen Kıdem Tazminatında Talep Halinde )"
113YHGK4.11.1992E. 1992/5-581 K. 1992/626"ALACAK DAVASI ( Borç olmayan şeyin tediyesi )
BORÇ OLMAYAN ŞEYİN TEDİYESİ ( Alacak davası )
KAMULAŞTIRMADAN VAZGEÇME ( Kamulaştırma bedelinin iadesinde faiz )
KAMULAŞTIRMA BEDELİNİN İADESİNDE FAİZ ( Kamulaştırmadan vazgeçme )
SAİKTE HATA"
113Y9.HD11.5.1992E. 1992/196 K. 1992/5126"KIDEM TAZMİNATI TAKSİTLERİNİN GEÇ ÖDENMESİ ( Faiz İçin İhtirazi Kayıt Şartı )
TEMERRÜT FAİZİ İÇİN İHTİRAZİ KAYIT KOYMA ŞARTI ( Kıdem Tazminatı Taksitlerinin Geç Ödenmesi )
İHTİRAZİ KAYIT KOYMA ŞARTI ( Kıdem Tazminatı Taksitlerinin Ödenmesinde Gecikme Halinde Faiz Talebi İçin )
FAİZ HAKKININ SAKLI TUTULMASI ( Taksitle Ödenen Kıdem Tazminatının Ödenmesinde Temerrüt Halinde )"
113Y11.HD7.5.1992E. 1990/7773 K. 1992/5975"MUNZAM ZARAR TAZMİNATI TALEBİ ( Yabancı Para Alacağında Kur Farkından Doğan )
YABANCI PARA ALACAĞINDA KUR FARKINDAN DOĞAN ZARAR ( Munzam Zarar Tazminatı Talebi - Fazlaya İlişkin Hakkın Saklı Tutulmasına Gerek Bulunmadığı )
FAZLAYA İLİŞKİN HAKKIN SAKLI TUTULMASINA GEREK BULUNMAMASI ( Yabancı Para Alacağında Kur Farkından Doğan Munzam Zararın Tazmini Talebi )
KUR FARKINDAN DOĞAN MUNZAM ZARARIN TAZMİNİ TALEBİ ( Yabancı Para Alacağında Dava Tarihindeki Kur Üzerinden Ödemeye Hükmedilmiş Olması )"
113Y9.HD20.4.1992E. 1991/16634 K. 1992/4457"İHTİRAZİ KAYIT KOYMAMAK ( İhbar Tazminatının Eksik Kalan Kısmını Talep Hakkına Etkisi )
İHBAR TAZMİNATININ EKSİK ÖDENMESİ ( Eksik Kalan Kısmı Talep İçin İhtirazi Kayıt Koyma Şartının Olmaması )
SOSYAL YARDIMLARIN İHBAR TAZMİNATININ HESABINDA DİKKATE ALINMAMIŞ OLMASI ( İhtirazi Kayıt Şartı Aranmadan Talep Edilebilmesi )"
113Y9.HD13.4.1992E. 1991/16468 K. 1992/4080"GECİKME FAİZİ TALEP EDİLEMEMESİ ( Kıdem Tazminatı İhtirazi Kayıt Konmaksızın Alınmışsa )
KIDEM TAZMİNATININ İHTİRAZİ KAYIT KONMAKSIZIN ALINMASI ( Gecikme Faizi Talep Hakkının Yitirilmesi )
FAİZ TALEP HAKKININ DÜŞMESİ ( Kıdem Tazminatının İhtirazi Kayıt Konmaksızın Alınmış Olması )"
113YHGK1.4.1992E. 1992/5-163 K. 1992/220"KAMULAŞTIRMA BEDELİNİN ARTTIRILMASI ( Yabancı uyruklu kişi )
YABANCI UYRUKLU KİŞİNİN TAŞINMAZININ KAMULAŞTIRILMASI ( Mütekabiliyet ilkesi )
MÜTEKABİLİYET İLKESİ ( Kamulaştırma bedelinin arttırılması )
İRAN'LA ADLİ MÜZAHARET ANLAŞMASI
KAMULAŞTIRMA BEDELİNİN ARTTIRILMASINDA FAİZ"
113YHGK1.4.1992E. 1992/5-162 K. 1992/219"KAMULAŞTIRMA BEDELÎNİN ARTIRILMASI ( Yabancı uyruklu kişilerin taşınmazlarının kamulaştırılması )
YABANCI UYRUKLU KİŞİLERİN TAŞINMAZLARININ KAMULAŞTIRILMASI ( Kamulaştırma bedelinin artırılması )
MÜTEKABİLİYET ŞARTI ( Teminat gösterme şartı )
TEMİNAT GÖSTERME ŞARTI ( Mütekabiliyet şartı )
FAİZ ( Mülkiyetin geçtiği tarih )
MÜLKİYETİN GEÇTİĞİ TARÎH ( Faiz )"
113Y9.HD24.3.1992E. 1992/3315 K. 1992/3416"ÜCRET BORDROSUNU İHTİRAZİ KAYIT KOYMADAN İMZALAMAK ( Fazla Mesai Ücreti Talebi )
FAZLA MESAİ ÜCRETİ TALEBİ ( Ücret Bordrosunu İhtirazi Kayıt Koymadan İmzalamak )"
113Y12.HD23.3.1992E. 1991/9438 K. 1992/3520"İCRANIN GERİ BIRAKILMASI ( Mehil Verilmesi İçin Teminat Mektubu İbrazı )
TEMİNATIN PARAYA ÇEVRİLMESİ ( Bu Tarihe Kadar Faiz İstenebilmesi )
TEMİNAT MEKTUBUNUN İBRAZI ( Ödeme Yerine Geçmemesi )
TEHİRİ İCRA KARARI ( İbraz Edilen Teminat Mektubu Ödeme Yerine Geçmez )"
113Y11.HD27.12.1990E. 1989/4046 K. 1990/8459"BANKA TEMİNAT MEKTUBUNUN GARANTİ SÖZLEŞMESİ NİTELİĞİ ( Şekle Tabi Olmaması - Başka Şubeye Teyid Ettirilen Sahte Mektubun Geçerliliği )
TEMİNAT MEKTUBUNUN GARANTİ SÖZLEŞMESİ NİTELİĞİ ( Şekle Tabi Olmaması - Başka Şubeye Teyid Ettirilen Sahte Mektubun Geçerliliği )
GARANTİ SÖZLEŞMESİNDE ŞEKİL ŞARTI BULUNMAMASI ( Başka Şubeye Teyid Ettirilen Sahte Mektubun Geçerli Olması )
ŞEKİL SERBESTİSİ ( Garanti Sözleşmesinde Şekil Şartı Bulunmaması )"
113Y11.HD22.11.1990E. 1989/6774 K. 1990/7483"ALACAK DAVASI ( Takip Alacaklısından Geri Alınacak Meblağ )
TAZMİNAT HAKKI ( Takip Alacaklısının Parayı Ödemesinden Sonra )
TAKİP ALACAKLISININ PARAYI ÖDEMESİNDEN SONRA TAZMİNAT
İCRANIN İADESİ ( Kesin İlam Zorunluluğu )
ZARARIN GERİ ALINMASINI TALEP ( İcranın İadesi )
İCRANIN İADESİ ( Zararın Geri Alınmasını Talep )
GÖREV ( İcranın İadesinde Zararın Geri Alınması )"
113Y2.HD19.11.1990E. 1990/4410 K. 1990/11121"TENKİS DAVASI ( Davanın Amacının Saklı Pay Sahibi Mirasçının Mal Varlığını Gerçek Duruma Getirmek Olması )
FAİZ ( Asıl Alacağa Bağlı Onun Varlığı İle Doğup İşleyen Ancak Ondan Bağımsız Bir Alacak Olması )
KISMİ DAVA ( Alacağın Yalnız O Kısmı İçin Zamanaşımının Kesilmesi )
ZAMANAŞIMI ( Kısmi Dava Açılması Durumunda Alacağın Yalnız O Kısmı İçin Zamanaşımının Kesilmesi )"
113Y5.HD4.5.1990E. 1990/26048 K. 1990/13888"KAMULAŞTIRMA BEDELİNİN GEÇ ÖDENMESİ ( Faiz Hakkı Saklı Tutulduğundan Faizin düştüğünün Kabul Edilemeyeceği )
TEMERRÜT FAİZİ ( Kamulaştırma Bedeli Tahsil Edilirken Faiz Hakkının Saklı Tutulması )
FAİZ HAKKININ SAKLI TUTULMASI ( Asıl Alacak Tahsil Edilirken )"
113YHGK28.3.1990E. 1990/5-96 K. 1990/206"FAİZ TALEBİ ( Asıl Alacakla Birlikte İstenmeyip Dava Devam Ederken Dilekçeyle Yapılan Talebin İddianın Genişletilmesi Mahiyetinde Olması )
İDDİANIN GENİŞLETİLMESİ ( Asıl Alacağa Yönelik Davada Sonradan Faiz Talep Edilmesi )
ASIL ALACAKLA BİRLİKTE TALEP EDİLMEYEN FAİZ ( Sonradan Aynı Davada İstenmesi )"
113Y3.HD13.2.1990E. 1989/4377 K. 1990/1143"FAİZ ALACAĞININ DÜŞMESİ ( Asıl Alacağın Ödeme veya Başka Bir Yolla Düşmesi Sonucu )
ASIL ALACAĞIN DÜŞMESİ ( Faiz Alacağının da Düşmesi )
ASIL ALACAĞIN TAHSİLİNDEN ÖNCE FAİZ HAKKINDA AÇILMIŞ DAVA ( Asıl Alacak Tahsil Edilse de Faiz Davasına Bakılacağı )"
113YHGK20.12.1989E. 1989/5-616 K. 1989/676"FAİZ ( Borcun Ortadan Kalkmasından Sonra İsteme Hakkının Şartları )
BORÇ EKLENTİLERİNİN SONA ERMESİ ( Faiz İsteme Talebinin Saklı Tutulması )
KAMULAŞTIRMA BEDEL FARKINLA BİRLİKTE GEÇ ÖDENMESİ HALİNDE FAİZİN SAKLI TUTULMASI
FAİZİN SAKLI TUTULMASI ( Kamulaştırma Bedel Farkının Talebinde )"
113Y15.HD19.9.1989E. 1988/4395 K. 1989/3684"FERİ BORÇLARIN SÜKUTU ( Asıl Alacak Alınırken Hakkın Saklı Tutulmaması )
FAİZ ALACAĞI ( Asıl Alacak Alınırken Faiz Hakkının Saklı Tutulmaması )
İHTİRAZİ KAYIT ( Asıl Alacak Alınırken Faiz Hakkının Saklı Tutulmamasının Sonucu )"
113Y5.HD30.5.1989E. 1988/26464 K. 1989/11658"FAİZ TALEBİNDEN VAZGEÇMİŞ SAYILMA ( İcra Takibinden Vazgeçilmesi )
İCRA TAKİBİNDEN VAZGEÇME ( Faiz İsteminden de Vazgeçilmiş Sayılma )
KAMULAŞTIRMA BEDELİNİN ARTIRILMASI ( Faiz Hakkı Saklı Tutulmadan Asıl Alacağın Tahsili )
FAİZ HAKKININ SAKLI TUTULMAMASI NEDENİYLE DÜŞMESİ ( Asıl Alacak Tahsil Edilirken )"
113Y5.HD21.3.1989E. 1988/17781 K.1989/5547"KAMULAŞTIRMA
BEDELE İTİRAZ
FAİZ ( Kamulaştırmada )
HAKKI SAKLI TUTMA"
113Y11.HD26.1.1989E. 1988/4493 K. 1989/253"BORCUN SONA ERMESİ ( İşleyen Faiz Haklarının Saklı Tutulmaması )
BORÇ ÖDENMİŞ İŞLEYEN FAİZLERİ İSTEME HAKKI DA SAKLI TUTULMAMIŞSA BU FAİZLERİN İSTENEMEYECEĞİ
FAİZ HAKLARININ SAKLI TUTULMAMASI ( Asıl Borcun Ödenmesiyle Faiz Haklarının Düşmesi )"
113Y9.HD2.12.1988E. 1988/9560 K. 1988/11452"FAİZ İSTEMİ
İHTİRAZİ KAYIT"
113Y9.HD29.11.1988E. 1988/8987 K. 1988/11366"FAZLA MESAİ ÜCRETİ ( İhtirazi Kayıtsız Alınması )
İHTİRAZİ KAYITSIZ ALINAN FAZLA MESAİ ÜCRETİ ( Aynı Ay İçin Tekrar İstenemeyeceği )"
113Y13.HD22.2.1988E. 1987/6848 K. 1988/946"ALACAK DAVASI
BANKA HAVALE MAKBUZU
FER'İ HAKLAR"
113Y9.HD4.6.1987E. 1987/4638 K. 1987/5582"ASIL BORCUN ÖDENMESİ
FER'İ HAKLAR"
113Y5.HD16.9.1986E. 1986/9992 K. 1986/11370"FAİZ ( Kamulaştırma bedelinde )"
113Y1.HD14.1.1986E. 1985/6910 K. 1986/85"CEZAİ ŞART ( Fer'i Borç Niteliği - Davacılar Kiralananı İcra Yoluyla Teslim Alırken ve Teslimden Önce Cezai Şart Talep Haklarını Saklı Tutmadıklarından Artık Talep Edemeyecekleri )
KİRALANANIN İCRA YOLUYLA TESLİM ALINMASI ( Kiralayan Teslim Alırken ve Teslimden Önce Cezai Şart Talep Haklarını Saklı Tutmadığından Artık Talep Edemeyeceği - Cezai Şartı Fer'i Borç Niteliği )
FER'İ BORÇ ( Cezai Şart - Davacılar Kiralananı İcra Yoluyla Teslim Alırken ve Teslimden Önce Cezai Şart Talep Haklarını Saklı Tutmadıklarından Artık Talep Edemeyecekleri )
MAHKEMECE DAVANIN YANLIŞ GEREKÇE İLE REDDİ ( Usul ve Yasaya Aykırı İse de Bu Aykırılığın Giderilmesinin Yeniden Yargılamayı Gerektirmediği - Hüküm Gerekçesi Değiştirilerek ve Düzeltilerek Onanacağı )"
113Y5.HD11.4.1984E. 1984/3075 K. 1984/3194"KAMULAŞTIRMA
FAİZ ALACAĞI"
113Y9.HD23.2.1984E. 1984/1276 K. 1984/1808"FER'İ BORÇLARIN SONA ERMESİ
FAİZ"
113Y2.HD12.4.1983E. 1983/1774 K. 1983/3217"BABALIK DAVASINDA TAZMİNAT
BORÇLARININ FER'İLERİNİN SONA ERMESİ ( Babalık Davasında Tazminat )"
113Y11.HD10.12.1982E. 1982/5448 K. 1982/5291"İCRA DAİRESİNE ÖDEME YAPILMASI ( Faizin Durması )
İCRA MEMURUNA ÖDEME YAPILMASI ( Faizin Durması )"
113Y11.HD10.12.1982E. 1981/5448 K. 1982/5291"BORÇ FER'İLERİNİN SONA ERMESİ
İCRA İNKAR TAZMİNATI
MENFİ TESBİT"
113YHGK23.9.1981E. 1979/9-1525 K. 1981/632"İBRA ( İşten ayrıldıktan sonra )"
113YHGK17.6.1981E. 1980/4-1379 K. 1981/517"ARAÇ HASARI SEBEBİYLE TAZMİNAT DAVASI ( Sigorta İdaresinden Alınan Para Miktarıyla Davalıların İbra Edilmesi )
İBRA ( Araç Hasarı Sebebiyle Sigorta İdaresinden Alınan Para Miktarıyla )
SİGORTA İDARESİNDEN ALINAN PARA ( Alınan Miktar İtibariyle Davalıların İbra Edilmesinin Tüm Hasar İçin Alacak Hakkını Kaldırmaması )
DAVA VE ALACAK HAKKI ( Araç Hasarı Dolayısıyla Sigorta İdaresinden Alınan Para Miktarıyla Davalılar İbra Edildikten Sonra )"
113YHGK25.2.1981E. 1979/5-1387 K. 1981/109"KAMULAŞTIRMA BEDELİ ( İdarenin Tek Taraflı Talimatıyla Geç Ödenmesi Halinde Zarar-Ziyan ve Kar Kaybının İstenebileceği )
ZARAR-ZİYANIN TAZMİNİ ( Kamulaştırma Bedelinin İdarenin Tek Taraflı Talimatıyla Geç Ödenmesi Dolayısıyla )
KAR KAYBI ( Kamulaştırma Bedelinin İdarenin Tek Taraflı Talimatıyla Geç Ödenmesi )"
113Y2.HD24.4.1980E. 1980/3341 K. 1980/3591"FAİZ ALACAĞI ( Tenkis Davası Sürerken İstenilen Faize Davalıların Karşı Koyması Nedeniyle Karar Verilmemiş Olması - Koşulları Oluştuğunda Faiz Hakkında Bağımsız Dava Açmaya Engel Olmadığı )
ALACAĞIN TÜMÜNÜN ÖN KOŞUL ÖNE SÜRÜLMEDEN ALINMASI ( Faiz Alacağına İlişkin Hakkın Düşeceği )
BORÇ EKLENTİLERİNİN SONA ERMESİ ( Alacağın Tümünün Ön Koşul Öne Sürülmeden Alınması - Faiz Alacağı )
FAİZ ALACAĞINA İLİŞKİN HAKKIN DÜŞMESİ ( Alacağın Tümünün Ön Koşul Öne Sürülmeden Alınması - Borç Eklentilerinin Sona Ereceği )"
113YHGK22.3.1978E. 1976/13-3418 K. 1978/261"ALACAK DAVASI ( Faizden Vazgeçildiğinin Anlaşılmaması )
ALACAĞIN ÖDENDİĞİNİ KABUL ( Faizden Vazgeçildiği Anlamına Gelmeme )
FAİZDEN VAZGEÇİLMEMESİ ( Alacağın Ödendiğinin Kabulü )
ALACAK DAVASI ( Davacının Yargılama Esnasında Ödemeyi Kabul Etmesi Onun Davanın Diğer Kalemi Faiz İsteğinden Feragat Ettiği Anlamına Gelmemesi )
FAİZ ( Davacının Yargılama Esnasında Ödemeyi Kabul Etmesi Onun Davanın Diğer Kalemi Faiz İsteğinden Feragat Ettiği Anlamına Gelmemesi )
İHTİRAZİ KAYIT KONMADAN ÖDEMENİN KABULÜ ( Faizin İstenmeyeceği Sonucunu Doğurmaması )"
113Y11.HD28.9.1976E. 1976/4028 K. 1976/3948"ALACAK DAVASI ( Borcun Sona Ermesi Durumunda Fer'ilerinin de Sona Ermesi )
BORÇ ÖDENİRKEN İŞLEYEN FAİZLERİ İSTEME HAKKININ SAKLI TUTULMASI ( Faizin Ayrıca Talep Edilebilmesi )
FAİZ ( Asıl Borç Ödenirken İşleyen Faizleri İsteme Hakkının Saklı Tutulması-Faizin Ayrıca Talep Edilebilmesi )"
113YHGK11.2.1976E. 1975/5-1110 K. 1976/228"FER'İ BORÇLARIN SÜKUTU
FAİZ ALACAĞI"
113Y11.HD16.10.1975E. 1975/3886 K. 1975/5526"FAİZ ALACAĞI ( Asıl Alacaktan Ayrı Olarak Bağımsız Bir Dava Konusu Olabileceği )
TASFİYE DURUMUNA GİREN ŞİRKET ( Tasfiye Sonuçlanıncaya Kadar Tüzel Kişiliğin Devam Edeceği )
TÜZEL KİŞİLİK ( Tasfiye Haline Giren Şirket )"
113Y11.HD24.6.1975E. 1975/1938 K. 1975/4262"FAİZ DAVASI ( Faizin Esas Alacağın Dışında Ayrı Bir Dava Konusu Yapılabilmesi )
ALACAĞIN TAHSİLİNE İLİŞKİN DAVA ( Faiz Hakkının Saklı Tutulmamasının Sonradan Dava Açılmasına Engel Olmaması )
HAKSIZ EYLEMDEN DOĞAN FAİZ ALACAĞI ( Beş Yıllık Zamanaşımına Bağlı Olması )
ZAMANAŞIMI ( Alacak Faizlerinde On Yıllık Zamanaşımı Süresinin Olması )"
113Y4.HD22.1.1974E. 1973/14141 K. 1974/220"MENFİ TESPİT DAVASI ( Hüküm Altına Alınmamış Faizin İlama Dayanarak Takibi )
HÜKÜM ALTINA ALINMAMIŞ TALEP ( İlama Dayanarak Takibi )
İLAMLI İCRA TAKİBİ ( Hüküm Altına Alınmamış Talep )"
113YHGK17.11.1973E. 1971/9-762 K. 1973/901"ALACAK DAVASI ( Faiz İstemi )
HÜKÜM OLMAYAN KARAR ( Kesinlik Olmaması )
FAİZ İSTEĞİ HAKKINDA MAHKEMENİN KARAR VERMEMESİ ( Faiz İsteğinden Vazgeçildiği Manasına Gelmemesi )
HÜKMÜN TEMYİZ EDİLMEMESİ ( Faiz İsteğinden Vazgeçildiği Manasına Gelmemesi )
FAİZ İSTEMİ ( Karara Bağlanmış Olması Nedeniyle Yeni Dava Konusu Yapılması )
KARARA BAĞLANMIŞ OLAN FAİZ İSTEMİ ( Yeni Dava Konusu Yapılması )"
113Y9.HD27.10.1970E. 1970/2913 K. 1970/11599"KESİN HÜKÜM ETKİSİ ( Asıl Alacağa İlişkin Davada Talep Edilen Faiz Hakkında Karar Verilmemiş Olması )
FAİZ TALEBİ HAKKINDA HÜKÜM VERİLMEMİŞ OLMASI ( Sonradan Ayrı Dava Konusu Yapılabilmesi )
ASIL ALACAĞA İLİŞKİN DAVADA TALEP EDİLEN FAİZ HAKKINDA KARAR VERİLMEMESİ ( Faizin Sonradan Ayrı Bir Dava Konusu Yapılabilmesi )"
113Y4.HD15.11.1966E. 1966/7144 K. 1966/9904"İCRA MEMURUNA TAŞINMAZIN ANAHTARININ TESLİMİ
TAŞINMAZIN TESLİMİ ( Anahtarın İcra Memuruna Teslimi )"
113YHGK15.11.1961E. 1961/36 K. 1961/38"FER'İ ALACAKLAR"
113YİBGK12.2.1941E. 1939/5 K. 1941/4"BORÇLUNUN ÖLÜMÜ ( Müeccel ve Faizli Bir Borcun Faizinin İşleyip İşlemeyeceği )
FAİZ ( Borçlunun Ölümüyle Kesilip Kesilmeyeceği )
TEREKE ( İflas Kurallarına Göre Tasfiye Dışında Faiz İşlemeye Devam Edeceği )
FAİZİN KESİLMEMESİ ( Borçlunun Ölümüyle )
BORÇLUNUN ÖLÜMÜ ( Terekenin İflas Hükümlerine Göre Tasfiyesi - Faizin Kesilmesi )
TEREKENİN İFLAS HÜKÜMLERİNE GÖRE TASFİYESİ ( Faizin Kesilmesi )
FAİZİN KESİLMESİ ( Terekenin İflas Hükümlerine Göre Tasfiyesi )
İFLAS HÜKÜMLERİNE GÖRE TASFİYE ( Terekenin - Faizin Kesilmesi )"

DANIŞTAY

113D11.D26.2.2003E. 2000/10610 K. 2003/929"İDARİ İŞLEMDEN DOĞAN ZARAR ( Davacının Açtığı İlk Davada Faiz Talebinin Bulunmadığı Dolayısıyla Ayrı Bir Davayla Faiz Talebinde Bulunamayacağı Gerekçesiyle İstemin Reddedilemeyeceği - Uğranılan Zararın Karşılanması Gerekeceği )
FAİZ TALEBİ ( Disiplin Cezasına Bağlı Olarak Ek Ödemenin Kesilmesi - İptali Üzerine Toptan Ödeme Yapılması/Davacının Ayrı Bir Davayla Faiz Talebinde Bulunabileceği )
DİSİPLİN CEZASINA BAĞLI EK ÖDEMENİN KESİLMESİ ( İptali Üzerine Toptan Ödeme Yapılması - Hukuka Aykırılığı Saptanan İdari İşlem Dolayısıyla Tam Yargı Davasıyla Faiz Talep Edilebileceği )
İPTAL DAVASINDAN SONRA AÇILAN TAM YARGI DAVASI ( Disiplin Cezasına Bağlı Olarak Ek Ödemenin Kesilmesi/İptali Üzerine Toptan Ödeme Yapılması - Tam Yargı Davasıyla Faiz Talep Edilebileceği )
TAM YARGI DAVASI ( İptal Davasının Karara Bağlanmasından Sonra Açılan - Hukuka Aykırılığı Saptanan İdari İşlem Dolayısıyla Uğranılan Zararın Karşılanması Gerekeceği/Toptan Ödemenin Faizi Talebi )"

BAM

113ANKARABAM-11HD12.9.2017E. 2017/932 K. 2017/1373"FAİZ ALACAĞI İSTEMİ ( 818 S.K. Md. 113/2 Uyarınca Evvelce İşleyen Faizleri Talep Hakkının Saklı Tutulduğu veya Saklı Tutulduğunun Hal ve Koşullardan Çıkartılması Kaydıyla Ödenmemiş Faizlerin İstenebilme Hakkının Ortadan Kalkmayacağı/Asıl Borç İfa veya Sair Bir Suretle Son Bulmuş Olsa Bile Borcun Fer'isi Olan Faizin Varlığını Sürdürdüğü ve Alacaklının Bunları Talep Edebilme Hakkını Yitirmediği )
İŞLEMİŞ FAİZİ TALEP HAKKI ( İşlemiş Faizleri Talep Hakkının Saklı Tutulduğuna İlişkin Beyanla İlgili Olarak Yasada Bir Şeklin Öngörülmediği/Asıl Borç Son Bulduğu Halde Alacaklı Bu Hakkını Saklı Tuttuğunu veya Durumun Koşullarından Bunun Anlaşılması Gerektiğini Kanıtladığı Takdirde İşlemiş Faizlerle İlgili Alacak Hakkının Son Bulmayacağı - Alacaklının Asıl Borç Konusu Para Alacağını Tahsil Ederken İşlemiş Faizleri Talep Hakkını Saklı Tuttuğunu Beyan Etmediği veya Bu Durum Hal ve Koşullardan Çıkartılmadığı Takdirde Asıl Borcun Son Bulmakla Faiz Alacağının da Son Bulacağı )
İHTİRAZİ KAYIT ( İhtirazi Kaydın Alacaklının Borçluya Yönelttiği Bir İrade Bildirimi İle Yapılacağı/Bu Bildirimin İfadan Önce Ya da En Geç İfanın Ardından Derhal Yapılması Gerektiği/Ön Koşul İleri Sürülmezse İlişkin Olduğu Hakkın Düşmüş Sayılacağı/O Haktan Zımni Olarak Vazgeçilmiş Olması Esasına Dayanılacağı )"

Madde 114

YARGITAY

114YHGK11.11.2015E. 2015/3-2591 K. 2015/2584"SEBEPSİZ ZENGİNLEŞMEYE DAYALI ALACAK İSTEMİ ( Vekalet İlişkisi Nedeniyle Davalıya Ödenen Paranın Edimin İfa Edilmemesi Nedeniyle İadesi - Davalı Vekilin Hesap Verme Borcunu Yerine Getirdiğine İlişkin Dosyada Bir Delil Bulunmadığı/Davalının Kabul Ettiği Borcun Ödendiğini İspat Etmek Zorunda Olduğu )
VEKALET İLİŞKİSİ NEDENİYLE ÖDENEN PARA ( Edimin İfa Edilmemesi Nedeniyle İadesi İstemi - Davalının Kabul Ettiği Borcun Ödendiğini İspat Etmek Zorunda Olduğu/Davalı Vekilin Davacı Müvekkiline Hesap Verme Borcunu Yerine Getirdiği Konusunda İspat Yükü Olduğu Gözetileceği )
İSPAT YÜKÜ ( Vekalet İlişkisi Nedeniyle Davalıya Ödenen Paranın Edimin İfa Edilmemesi Nedeniyle İadesi İstemi - Davalının Kabul Ettiği Borcun Ödendiğini İspat Etmek Zorunda Olduğu/İspat Yükünün Davalıda Olduğu Yönündeki Özel Daire Bozma Kararına Uyulmak Gerekirken Direnme Kararı Verilmesi Doğru Olmadığı )
VEKİLİN HESAP VERME BORCUNU YERİNE GETİRDİĞİNİ İSPAT ETMEK ZORUNDA OLDUĞU ( Vekalet İlişkisi Nedeniyle Davalıya Ödenen Paranın Edimin İfa Edilmemesi Nedeniyle İadesi İstemi - Davalının Kabul Ettiği Borcun Ödendiğini İspat Etmek Zorunda Olduğu )"
114Y12.HD28.5.2015E. 2015/3996 K. 2015/14700"TAKİBİN İPTALİ İSTEMİ ( "İbraname" Başlıklı Protokolde "Ödemelerin Nasıl Yapılacağı Belirtilerek Alacaklı Tarafın İcra Müdürlüğü Dosyasından Hiçbir Hak ve Alacağı Kalmadığı Borçlu Şirket Gayri Kabili Rücu Sulh ve İbra Edildiği" İfadelerine Yer Verildiği - Borcun Yenilendiği ve Yenileme Gereği Takip Konusu Borcun Sona Erdiği/İstemin Kabulü Gerektiği )
YENİLEME ( Takibin İptali İstemi - "İbraname" Başlıklı Protokolde "Ödemelerin Nasıl Yapılacağı Belirtildiği ve Alacaklı Tarafın İcra Müdürlüğü Dosyasından Hiçbir Hak ve Alacağı Kalmadığı Borçlu Şirket Gayri Kabili Rücu Sulh ve İbra Edildiği" İfadelerine Yer Verildiği/Yenileme İle Borcun Sona Erdiği - İstemin Reddi Doğru Görülmediği )
BORCUN SONA ERMESİ ( Takibin İptali İstemi - "İbraname" Başlıklı Protokolde "Ödemelerin Nasıl Yapılacağı Belirtildiği ve Alacaklı Tarafın İcra Müdürlüğü Dosyasından Hiçbir Hak ve Alacağı Kalmadığı Borçlu Şirket Gayri Kabili Rücu Sulh ve İbra Edildiği" İfadelerine Yer Verildiği/Yenileme İle Borcun Sona Erdiği - İstemin Reddi Bozma Nedeni Olduğu )"
114YHGK27.5.2015E. 2014/13-1045 K. 2015/1446"SATIŞ SÖZLEŞMESİNE KONU BAĞIMSIZ BÖLÜMLERİN SÜRESİNDE TESLİM EDİLMEMESİ ( Kira Kaybı Tazminatı İstemi - Yenileme İçin Tarafların Açık İradesi Gerekli Olup Bu Koşul Gerçekleşmediğinden Borcun Yenilendiği Kabul Edilemeyeceği/Mahkemece Geciken Teslim Süresine İlişkin Tazminat Belirlenerek Davanın Kabulüne Karar Verileceği )
TAZMİNATTA İNDİRİM YAPILAMAMASI ( Satış Sözleşmesine Konu Bağımsız Bölümlerin Süresinde Teslim Edilmemesi/Kira Kaybı Tazminatı İstemi - Davalı İdarenin Kendi Kusuru Nedeniyle Taşınmazın Geç Tesliminden Dolayı Tazminat Miktarında İndirim İsteyemeyeceği Gözetileceği )
YENİLEMENİN AÇIK İRADE İLE OLACAĞI ( Bu Koşul Gerçekleşmediğinden Borcun Yenilendiği Kabul Edilemeyeceği - Mahkemece Geciken Teslim Süresine İlişkin Tazminat Belirlenerek Davanın Kabulüne Karar Verileceği/Satış Sözleşmesine Konu Bağımsız Bölümlerin Süresinde Teslim Edilmemesi - Kira Kaybı Tazminatı İstemi )
KİRA KAYBI TAZMİNATI İSTEMİ ( Satış Sözleşmesine Konu Bağımsız Bölümlerin Süresinde Teslim Edilmemesi - Davalı İdarenin Kendi Kusuru Nedeniyle Taşınmazın Geç Tesliminden Dolayı Tazminat Miktarında İndirim İsteyemeyeceği )"
114YHGK13.5.2015E. 2013/19-2244 K. 2015/1342"İTİRAZIN İPTALİ ( Her Davanın Açıldığı Tarihteki Haklılık Durumu Tespit Edilerek Yargılama Gideri ve Vekalet Ücretine Hükmedilmesi Gerektiği - Çekle Ödemenin Takipten ve Davadan Sonra Yapıldığı Gözardı Edilerek Davalı Yararına Ücreti Vekalete Hükmedilmesinin Doğru Olmadığı )
BORCUN YENİLENMESİ ( Ancak Tarafların Bu Yöndeki Açık İradeleri İle Mümkün Olup Mevcut Borç İçin Kambiyo Taahhüdünde Bulunulması Durumunda Tarafların Açık Yenileme İradeleri Olmadıkça Yenileme Sayılmayacağı - Somut Olayda Borcun Yenilenmesinden Söz Edilmesinin Mümkün Olmadığı )
ÇEK VERİLMESİNİN BORCUN VADESİNE ETKİSİ ( İtirazın İptali/Çek Verilmesi Ödeme Sayılmadığından Vadeyi Uzatmasının Mümkün Olmadığı - Borcun Bir Kısmı İçin Verilen ve Ödenip Ödenmeyeceği Belli Olamayan İleri Tarihli Çek Yönünden de Davalı Borçlunun Dava Açılmasına Sebebiyet Verdiği )
YARGILAMA GİDERLERİ ( Her Dava Açıldığı Tarihteki Duruma Göre Karara Bağlanacağından Borcun Çek Verilen Kısmı İçinde Davalı Yargılama Gideri ve Vekalet Ücretinden Sorumlu Olduğu - İtirazın İptali )
DAVANIN KONUSUZ KALMASI ( Yargılama Aşamasında Ödenen Çek Bedeli Nedeniyle Bu Kısım Yönünden Davanın Konusu Kalmadığından Karar Verilmesine Yer Olmadığına Karar Verilmesi Nedeniyle Davalı Yararına Vekalet Ücretine Hükmedilmesinin Mümkün Olmadığı - İtirazın İptali )"
114YHGK13.2.2013E. 2012/11-666 K. 2013/238"BANKA KREDİ SÖZLEŞMESİNDEN KAYNAKLANAN ALACAK İSTEMİ ( Kredi Sözleşmesinden Sonra Ödeme Taahhütnamesi Adı Altında Protokol Düzenlendiği/Protokol İçeriğinin Borcun Yenilenmesi Niteliğinde Olmadığı - Protokol Öncesi Kredi Sözleşmesi Hükümlerine Göre Uyuşmazlığın Çözümleneceği )
YENİLEME ( Eski Borcun Yeni Bir Borç Meydana Getirilerek Sona Erdirilmesi Demek Olduğu/Mevcut Borçta Herhangi Bir Değişiklik Yapmakla Borcun Yenilenmiş Olmayacağı - Yapılan Protokolün Yenileme Niteliğinde Olmadığı/Alacak İstemine İlişkin Davada Kredi Sözleşmesi Hükümleri Dikkate Alınacağı )
BORÇ İÇİN PROTOKOL DÜZENLENMESİ ( Ödeme Taahhütnamesi Adı Altında Düzenlenen Protokolun Yenileme Niteliğinde Olmadığı/Protokoldeki Taksitlerin Geç Ödendiği - Protokolde Bu Durumda Kredi Sözleşmesindeki Hükümler Uyarınca Alacağın Belirleneceğinin Kararlaştırıldığı )
ÖDEME TAAHHÜTNAMESİ ADI ALTINDA DÜZENLENEN PROTOKOL ( Banka Kredi Sözleşmesinden Kaynaklanan Alacak İstemi - Protokolun Borcun Yenilenmesi Niteliğinde Olmadığı/Kredi Sözleşmesi Hükümlerine Göre Uyuşmazlığın Çözümleneceği ) "
114Y12.HD6.12.2011E. 2011/7944 K. 2011/26970"TAKİP DAYANAĞI BONO (Karşılık Senet Verilmesinin İtfa Ya da İmhal Sayılamayacağı/Ödendiğinin ve Takip Dayanağının Hükümsüz Kaldığının Kanıtlanamaması - Takibin İptali İstemin Reddi Gerektiği)
İTFA YA DA İMHAL (Takip Konusu Bonoya Karşılık Senet Verilmesinin Bu Nitelikte Sayılamayacağı - Takibin İptali İstemin Reddi/Senedin Ödendiğinin ve Takip Dayanağının Hükümsüz Kaldığının Kanıtlanamaması)
BONO KARŞILIĞINDA YENİ BONO VERİLMESİ (Takibin İptali İstemin Reddi/Ödendiğinin ve Takip Dayanağının Hükümsüz Kaldığının Kanıtlanamaması - Karşılık Bono Verilmesinin İtfa Ya da İmhal Sayılamayacağı)"
114Y12.HD5.7.2011E. 2010/33551 K. 2011/14329"TECDİT ( Mevcut Bir Borç İçin Kambiyo Taahhüdünde Bulunmanın veya Yeni Bir Alacak Senedi Keffaletname Vermenin Borcu Yenilemediği - Takibe Konu Bonoya Karşılık Çek Verilmesinin Borç İlişkisini Yenilemediği Borcun Ödendiğinden Söz Edilmeyeceği )
TAKİBE KONU BONAYA KARŞILIK ÇEK VERİLMESİ ( Borç İlişkisini Yenilemediği Borcun Ödendiğinden Söz Edilemeyeceği - Bakiye Borç İçin Yapılan Haciz İşleminin Yasaya Uygun Olduğu )"
114Y12.HD16.5.2011E. 2010/29024 K. 2011/9547"TECDİT ( İddiasında Bulunanın Tarafların Bu Konudaki Anlaşyı İspat Zorunda Olduğu - Açık Bir Anlaşma Olmaksızın Salt Yeni Bir Senet Düzenlenmesinin Tecdit Anlanmına Gelmediği )
YENİ SENET DÜZENLENMESİ ( Tecdit Olarak Değerlendirilmesi İçin Yeterli Olmadığı - Alacaklının Senedi İadesi veya Eski Borç İçin Ödeme Makbuzu Düzenlemesinin Zımni Tecdidi Gösterdiği )"
114Y12.HD14.12.2010E. 2010/17262 K. 2010/30132"BORCA İTİRAZ ( Açık Bir Anlaşma Olmaksızın Salt Yeni Bir Senet Düzenlenmesi Tecdit Anlamına Gelmediği )
TECDİT ( Borca İtiraz - Açık Bir Anlaşma Olmaksızın Salt Yeni Bir Senet Düzenlenmesi Tecdit Anlamına Gelmediği )
TECDİT ANLAMINA GELEBİLECEK AÇIKLAMALAR ( Alacaklı Şirketi Bağlayabilmesi İçin Anılan Belgeyi İmzalayan Şahsın Şirketi Temsile Yetkili Bulunması Gerektiği - Aksi Takdirde Bu Açıklamaların Tecdit Anlamında Şirketi Bağlamayacağı )"
114Y9.HD7.12.2010E. 2010/38045 K. 2010/36486"İŞÇİLİK ALACAKLARININ TAHSİLİ ( Senet Aslının Borçluya İade Edilmiş Olması Borcun Son Bulduğuna İlişkin Bir Karine Teşkil Edeceği - Ancak Alacaklı Bunun Aksini İspat Ederse Bu Karineye Dayanılmayacağı )
SENET ASLININ BORÇLUYA İADE EDİLMİŞ OLMASI ( Borcun Son Bulduğuna İlişkin Bir Karine Teşkil Edeceği - Ancak Alacaklı Bunun Aksini İspat Ederse Bu Karineye Dayanılmayacağı/İşçilik Alacaklarının Tahsili )
SENETLERİN İADESİ ( Senet Asıllarının Alacaklı Davacı İşçi Keşideci Davalı İşveren veya 3. Kişi Elinde Olup Olmadığı Araştırılarak Davacı Alacaklı Elinde İse Senetlerin Davalıya İadesi Her Zaman Mümkün Olmakla Senet Bedelleri Mahsup Edilmeksizin İşçilik Alacağının Belirlenerek Hüküm Altına Alınması Gerektiği )"
114Y19.HD11.2.2008E. 2007/6120 K. 2008/1022"MENFİ TESPİT DAVASI ( Davacının Çeklerin Factoring Sözleşmesi İçin Verildiği Ancak Sözleşmeden Vazgeçildiği Halde İade Edilmediğine İlişkin İddiası/Davalının Tecdit İddiasında Bulunduğu - Davalının İddiasını Yazılı Delille Kanıtlaması Gereği )
TECDİT ( Menfi Tespit Davası/Davacının Çeklerin Factoring Sözleşmesi İçin Verildiği Ancak Sözleşmeden Vazgeçildiği Halde İade Edilmediğine İlişkin İddiası - Davalının İse Tecdit Savunmasına Dayandığı/İddiasını Yazılı Delille Kanıtlamakla Yükümlü Olduğu )
İSPAT ŞEKLİ ( Tecdit İddiasının Yazılı Delille Kanıtlanacağı )
FACTORİNG SÖZLEŞMESİ ( Menfi Tespit İddiası/Davacının Çeklerin Factoring Sözleşmesi İçin Verildiği Ancak Sözleşmeden Vazgeçildiği Halde İade Edilmediğine İlişkin İddiası - Davalının Tecdit Hükümlerine Dayalı Savunmada Bulunduğu/Davacı ve Davalı Arasında Sözleşme Bulunmadığının Dikkate Alınacağı )"
114Y12.HD20.2.2007E. 2007/553 K. 2007/2856"BORCUN YENİLENMESİ ( Yeni Bir Borcun İhdası Suretiyle Eski Borcun Iskatı Olduğu )
BORÇ İLİŞKİSİNİN YENİLENMESİ ( Borcun Yenilenmesi İle Borç İlişkisi Yenilenmiş Olmadığı - Var Olan Borç İlişkisinden Yeni Bir Borç Doğduğu )
YENİ SENET DÜZENLENMESİ ( Açık Bir Anlaşma Olmadıkça Salt Yeni Senet Düzenlenmesi Yenileme Anlamına Gelmediği - Ancak Eski Senedin İadesi veya İade İradesinin Ortaya Konması Yahut Eski Borç İçin Ödeme Makbuzu Düzenlenmesi Zımni Yenileme Anlamına Geldiği )"
114Y15.HD18.1.2007E. 2006/3500 K. 2007/164"KAMBİYO TAAHHÜDÜNDE BULUNULMASI ( Mevcut Bir Borç İçin Yeni Bir Alacak Senedi Veya Yeni Bir Kefaletname İmza Etmenin Tecdidi Tazammum Etmeyeceği - İtirazın İptali Davası )
İTİRAZIN İPTALİ ( İcra Takibi Üzerine Yeni Bono Düzenlenip Ödenmemesi/Senet Düzenlenmesi Sebebiyle Borcun Tecdid Olunduğuna Dair Bir Mukavele de İbraz Olunmaması - Davanın Esasına Girilerek Sonuçlandırılması Gereği )
YENİ BİR ALACAK SENEDİ VEYA KEFALETNAME İMZA EDİLMESİ ( Mevcut Bir Borç İçin/Tecdidi Tazammum Etmeyeceği - İtirazın İptali Davası )"
114Y19.HD6.3.2006E. 2005/5900 K. 2006/2194"MENFİ TESPİT DAVASI ( Borcun Bonoyla Yenilendiği İddiası - Tahsilat Makbuzu Altındaki Tecdit Anlamına Gelebilecek Açıklamaların Davalı Şirketi Bağlayabilmesi İçin İmzalayan Şahsın Temsile Yetkili Bulunması Gerektiği )
BORCUN YENİLENMESİ ( Tahsilat Makbuzu Altındaki Tecdit Anlamına Gelebilecek Açıklamaların Davalı Şirketi Bağlayabilmesi İçin İmzalayan Şahsın Temsile Yetkili Bulunması Gerektiği - Menfi Tespit Davası )
ŞİRKETİ TEMSİL YETKİSİ ( Tahsilat Makbuzu Altındaki Tecdit Anlamına Gelebilecek Açıklamaların Davalı Şirketi Bağlayabilmesi İçin Bulunması Gerektiği - Menfi Tespit Davası/Borcun Bonoyla Yenilendiği İddiası )
BORCUN BONOYLA YENİLENDİĞİ İDDİASI ( Menfi Tespit Davası - Tahsilat Makbuzu Altındaki Tecdit Anlamına Gelebilecek Açıklamaların Davalı Şirketi Bağlayabilmesi İçin İmzalayan Şahsın Temsile Yetkili Bulunması Gerektiği )"
114Y19.HD11.11.2005E. 2005/271 K. 2005/11048"MENFİ TESPİT DAVASI ( Teminat Çeki Olması Sebebiyle Borcun Doğmadığı )
TEMİNAT ÇEKİNİN İCRASI ( Borcun Doğmadığı-Teminat Amacıyla Verildiğinin Yazılı Belge İle Kanıtlanmış Olması )
İSPAT KÜLFETİ ( Teminat Çeki Olduğunun İspatlanmış Olması-Davalının Çeki Davacıya İade Ettiğini Kanıtlayamaması )
İYİNİYET ( Davalıların Aynı Adrese Sahip Olması Ve Somutlaşan Organik Bağ Nedeni İle Çek Hamilinin İyiniyetli Kabul Edilmeyeceği )"
114Y13.HD3.10.2005E. 2005/7437 K. 2005/14365"MENFİ TESPİT TALEBİ ( Kambiyo Taahhüdünde Bulunmakla Asıl Borç İlişkisinin Düşmesi Ancak Bu Hususun Senette Açıkça Yazılması İle Mümkün Olduğu )
KAMBİYO TAAHHÜDÜ ( Bulunmakla Asıl Borç İlişkisinin Düşmesi Ancak Bu Hususun Senette Açıkça Yazılması İle Mümkün Olduğu - Menfi Tespit Talebi )
TAKİPTEN SONRA DÜZENLENEN BONO ( Borcun Yenilenmesi Anlamını Taşımadığı - Davalının Bono Bedellerinin Ödenmemesi Üzerine Kira Bedellerinin Tahsili İçin Daha Önceden Başlatmış Olduğu İcra Takibine Devam Edebileceği )
KİRA BEDELİNİN TAHSİLİ İÇİN YAPILAN TAKİP ( Davalının Bono Bedellerinin Ödenmemesi Üzerine Kira Bedellerinin Tahsili İçin Daha Önceden Başlatmış Olduğu İcra Takibine Devam Edebileceği )"
114YHGK30.3.2005E. 2005/12-188 K. 2005/204"BORCUN YENİLENMESİ ( Kambiyo Senedine İlişkin Alacak - Eski Senedin Yeni Senet Borçlusuna Teslimini Öngören Anlaşma/Eski Senedin Halen Alacaklı Elinde Tutulmasının Yenileme İradesinin Yok Sayılması Sonucunu Doğurmayacağı )
KAMBİYO SENEDİNE İLİŞKİN ALACAK ( Eski Senedin Yeni Senet Borçlusuna Teslimini Öngören Anlaşma/Eski Senedin Halen Alacaklı Elinde Tutulmasının Yenileme İradesinin Yok Sayılması Sonucunu Doğurmayacağı - Borca İtiraf Davası )
BONOYA DAYALI ALACAKTA YENİLEME ( İmzası Taraflarca İkrar Edilmiş Yazılı Anlaşmada Eski Senedin Yeni Senet Borçlusuna Teslimini Öngörülmesi - Eski Senedin Halen Alacaklı Elinde Tutulmasının Yenileme İradesinin Yok Sayılması Sonucunu Doğurmayacağı )
TECDİT ( Bonoya Karşılık Bono Verilmesi - Eski Senedin Halen Alacaklı Elinde Tutulmasının Yenileme İradesinin Yok Sayılması Sonucunu Doğurmayacağı/İmzası Taraflarca İkrar Edilmiş Yazılı Anlaşmada Eski Senedin Yeni Senet Borçlusuna Teslimini Öngörülmesi )
BORCA İTİRAF DAVASI ( Kambiyo Senedine İlişkin Alacak - Eski Senedin Yeni Senet Borçlusuna Teslimini Öngören Anlaşma/Eski Senedin Halen Alacaklı Elinde Tutulmasının Yenileme İradesinin Yok Sayılması Sonucunu Doğurmayacağı )"
114Y11.HD1.3.2004E. 2003/7338 K. 2004/1911"ALACAK DAVASI ( Davacının Gerçekleştirdiği Limited Şirket Hisse Devrinin Bedeli Olarak Kararlaştırılan Konutun Davacıya Devredilmemesi Nedeniyle Konutun Rayiç Bedelinin Tahsili İstemi )
LİMİTED ŞİRKET ( Uyuşmazlık Konut Karşılığı Hisse Devri Anlaşmasına Dayalı Olup Davacının Elinde Konut Bedeli Kadar Teminat Çeki Olduğu Anlaşıldığından Davanın Çek Bedeli ile Sınırlı Olarak Ele Alınmasını Gerekmesi-Davacının Konutun Rayiç Bedelini Talep Edememesi )
HİSSE DEVRİNİN KONUT DEVİR KARŞILIĞI YAPILMASI ( Davacının Elinde Devire Karşılık Olarak Alınmış ve Konut Bedeli Olarak Kabul Edilmiş Miktar Kadar Keşide Edilmiş Teminat Çeki Olduğu Anlaşılmakla Konutun Rayiç Bedelini Talep Edememesi-Teminat Çeki Bedelinin Dava Değeri Olarak Kabul Edilmesi )
TEMİNAT ÇEKİ ( Davacının Elinde Dava Konusu Konut Bedeli Kadar Teminat Çeki Olduğu Anlaşılmakla Mahkemece Davacıdan Çeki Dosyaya İbraz Etmesi İstenip Mehkemece Saklanmasının Gerekmesi )
KAMBİYO TAAHÜDÜ ( Mevcut Borç Bulunulmuş Kambiyo Taahüdünün Borcun Tecdidi Anlamına Gelmemesi )"
114Y11.HD19.1.2004E. 2003/5515 K. 2004/352"MENFİ TESPİT ( Tarafların Taksitlendirilen Borç Senediyle Yeniden Anlaşmaları - Yeni Anlaşmanın Geçersizliği İleri Sürülmediğine Göre Davanın Reddi Gereği )
TECDİT ( Eski Borcun Ortadan Kalkması Amacıyla Yeni Bir Borcun Tesis Edilmesi Anlamına Geldiği - Tecdit İle Eski Borç Sükut Edip Yeni Farklı Bir Borç Doğduğu )
BORCUN YENİDEN DÜZENLENMESİ ( Yeni Anlaşmanın Geçersizliği İleri Sürülmediğine Göre Menfi Tespit Davasının Reddi Gereği )"
114Y19.HD4.3.2002E. 2001/5089 K. 2002/1341"BORCUN TECDİDİ ( Tarafların İradesinin Açıkca Anlaşılması Gereği - Üçüncü Şahsa Ait Çekler Verilirken Önceki Senet ve Çeklerin Alacaklının Elinde Bırakılması )
MENFİ TESBİT DAVASI ( Tecdit Olunduğu İddia Edilen Çekin Takibe Konulması - Üçüncü Şahsa Ait Çekler Verilirken Önceki Senet ve Çeklerin Alacaklının Elinde Bırakılması )
TECDİT OLUNDUĞU İDDİA EDİLEN ÇEKİN TAKİBE KONULMASI ( Menfi Tesbit Davası - Üçüncü Şahsa Ait Çekler Verilirken Önceki Senet ve Çeklerin Alacaklının Elinde Bırakılması )"
114Y11.HD15.2.1999E. 1998/9161 K. 1999/800"SÖZLEŞMEDE BELİRLENEN VADE FARKINI TALEP HAKKI ( Bonoda Belirlenen Ana Alacağın Ödenmesinin Etkisi )
BONOYA BAĞLANAN ANA ALACAĞIN ÖDENMESİ ( Sözleşmede Kararlaştırılan Vade Farkını Talep Hakkını Ortadan Kaldırmaması )
VADE FARKINI TALEP HAKKI ( Alacağın Sonradan Bonoya Bağlanmasının Duruma Etkisi )
ALACAĞIN SONRADAN BONOYA BAĞLANMASI ( Mahiyeti ve Sözleşmedeki Vade Farkına Etkisi )"
114YHGK12.3.1986E. 1984/11-502 K. 1986/220"SÖZLEŞMENİN YORUMU ( Senette Hayatın Olağan Akışına Ters Düşecek İbareler )
TARAFLARIN EĞİTİM SEVİYESİ ( Sözleşmenin Yorumunda Dikkate Alınacağı )
BONO ( Miktarın Artırılması İçin Düzenlenen İkinci Bononun Mahiyetini Gösteren Senedin Yorumu )"
114Y11.HD25.12.1985E. 1985/7328 K. 1985/7349"BONO ( Borçlunun Ödemeye Delil Olarak Kendi Düzenlediği )
BORÇLUNUN KENDİ DÜZENLEDİĞİ BİR BONO İLE BORCUNU ÖDEDİĞİNİ KANITLAYAMAMASI"
114Y12.HD29.6.1981E. 1981/4721 K. 1981/6430"YENİLEME ( Tecdid )"
114Y11.HD25.4.1978E. 1978/2055 K. 1978/2164"BONONUN ZAMANAŞIMINA UĞRAMASI ( Temel İlişkiye Dayanılması Durumunda Zamanaşımının Hesaplanması )
ESAS İLİŞKİYE DAYANILMASI DURUMUNDA ZAMANAŞIMI SÜRESİNİN HESAPLANMASI ( Bononun Zamanaşımına Uğraması Durumunda )
ZAMANAŞIMINA UĞRAMIŞ BONOYA BAĞLI ALACAK ( Esas Borç İlişkisine Dayanılması Durumunda Zamanaşımı Süresinin Hesaplanması )"
114Y13.HD31.3.1977E. 1977/1254 K. 1977/1836"YENİLEME ( Tecdit )
HAKLARIN BİRLEŞİMİ ( Telahuku )
ZAMANAŞIMI
KESİN HÜKÜM"
114Y11.HD31.12.1976E. 1976/4390 K. 1976/5786"POLİÇENİN YENİDEN DÜZENLENMESİ ( Tecdit Sayılmaması )
BİRBİRİNİ İZLEYEN POLİÇELER ( Sigorta Akdi Feshedilmedikçe Tecdit Niteliğinde Sayılmaması )
TECDİT-AKDİN YENİLENMESİ ( Konusu Tarafları Şartları Değişmeden Düzenlenen Birbirini İzleyen Poliçelerin Tecdit Sayılmaması )
YENİLEME VAR OLAN BİR BORCU SONA ERDİREREK YERİNE BAŞKA BİR BORCU SÖZLEŞMESEL OLARAK KOYMAKTIR
ESKİ BORÇTA DEĞİŞİKLİK YAPMAK ESKİ BORCUN BİR KISMINI SİLMEK SÜREYİ UZATMAK YENİLEME SAYILMAZ"
114YHGK17.1.1975E. 1974/1629 K. 1975/34"KAMBİYO TAAHHÜDÜ TECDİT SAYILMAZ"

DANIŞTAY

114D4.D23.6.1999E. 1998/4047 K. 1999/2783"İCRA SAFHASINDA BULUNAN ALACAK ( Alacağın Protokolle Senede Bağlanması - Alacağın Yenilenmesi Sayılmaması - Şüpheli Alacak Karşılığı Ayrılabileceği )
ŞÜPHELİ ALACAK KARŞILIĞI ( İcra Safhasındaki Alacağın Senetle Değiştirilmesi - Alacağın Yenilenmesi Sayılamayacağı - Şüpheli Alacak Karşılığı Ayrılabileceği )
ALACAĞIN YENİLENMESİ SAYILMAMA ( İcra Safhasındaki Alacağın Senetle Değiştirilmesi - Şüpheli Alacak Karşılığı Ayrılabileceği )"

Madde 115

YARGITAY

115Y9.HD25.1.2010E. 2009/21164 K. 2010/1029"İŞÇİLİK ALACAKLARININ ÖDETİLMESİ TALEBİ ( El Yazısı İle Yazılan İbranamenin Miktar İçermediği - Salt Miktar İçermemesinin İbranameyi Geçersiz Kılmayacağı/İbranameye Karşı Davacıdan Diyeceklerinin Sorulacağı )
MİKTAR İÇERMEYEN İBRANAMENİN GEÇERLİLİĞİ ( İşçilik Alacaklarının Ödetilmesi Talebi - Salt Miktar İçermemesinin İbranameyi Geçersiz Kılmayacağı )
İBRANAMENİN MİKTAR İÇERMEMESİ ( İşçilik Alacaklarının Ödetilmesi Talebi - Salt Miktar İçermemesinin İbranameyi Geçersiz Kılmayacağı )
EL YAZISI İLE YAZILAN İBRANAME ( İşçilik Alacaklarının Ödetilmesi Talebi - Salt Miktar İçermemesinin İbranameyi Geçersiz Kılmayacağı/İbranameye Karşı Davacıdan Diyeceklerinin Sorulacağı )"
115Y9.HD25.4.2001E. 2001/4006 K. 2001/7055"İBRANAME ( İş Aktinin Feshinden Sonra Verilen - İkramiye Fazla Mesai Ücreti İle Diğer İşçilik Alacaklarının Tek Tek Zikrederek Tamamen Alındığının İfade Edilmesi/İsteklerin Reddine Karar Verilmesi Gereği )
İŞ AKDİNİN FESHİ ( İbraname - İkramiye Fazla Mesai Ücreti İle Diğer İşçilik Alacaklarının Tek Tek Zikrederek Tamamen Alındığının İfade Edilmesi/İsteklerin Reddine Karar Verilmesi Gereği )
İHBAR VE KIDEM TAZMİNATI FARKI ( İbraname - İkramiye Fazla Mesai Ücreti İle Diğer İşçilik Alacaklarının Tek Tek Zikrederek Tamamen Alındığının İfade Edilmesi/İsteklerin Reddine Karar Verilmesi Gereği )
İKRAMİYE FAZLA MESAİ ÜCRETİ İLE DİĞER İŞÇİLİK HAKLARI ( İbranamede Tek Tek Zikredilerek Tamamen Alındığının İfade Edilmesi - İsteklerin Reddine Karar Verilmesi Gereği )"

Madde 116

YARGITAY

116Y13.HD12.2.2015E. 2015/311 K. 2015/4031"KONUT KREDİSİ NEDENİYLE HAKSIZ ALINAN DOSYA MASRAFLARININ TAHSİLİ TALEBİ ( Davacının Davalı Bankadan Aldığı Kredilere İlişkin Ayrı Ayrı Davalar Açtığı/Davaların Birleştirilerek Görüldüğü - Yargılama Sonunda Tek Hüküm Tesis Edildiği ve Yargılama Giderlerinin Birlikte Hesaplandığı/Her Bir Dava ve Yargılama Giderleri Hakkında Ayrı Ayrı Hüküm Tesis Edilmesi Gerektiği )
ALACAK DAVASI ( Konut Kredisi Nedeniyle Haksız Tahsil Edilen Dosya Masraflarının Tahsili Talebi - Davacının Davalı Bankadan Aldığı Kredilere İlişkin Ayrı Ayrı Davalar Açtığı/Birleştirme Kararı Verildiği/Her Bir Dava ve Yargılama Giderleri Hakkında Ayrı Ayrı Hüküm Tesis Edilmesi Gerektiği )
DAVALARIN BİRLEŞTİRİLMESİ ( Alacak Davası - Yargılama Sonunda Tek Hüküm Tesis Edildiği ve Yargılama Giderlerinin Birlikte Hesaplandığı/Her Bir Dava ve Yargılama Giderleri Hakkında Ayrı Ayrı Hüküm Tesis Edilmesi Gerektiği )
YARGILAMA GİDERLERİ ( Alacak Davası - Her Bir Dava ve Yargılama Giderleri Hakkında Ayrı Ayrı Hüküm Tesis Edilmesi Gerektiği )
AYRI HÜKÜM TESİSİ ( Alacak Davası - Yargılama Sonunda Tek Hüküm Tesis Edildiği/Her Bir Dava ve Yargılama Giderleri Hakkında Ayrı Ayrı Hüküm Tesis Edilmesi Gerektiği )"
116Y11.HD1.7.2014E. 2014/5795 K. 2014/12633"TAŞINAN EŞYADA MEYDANA GELEN ZARARIN TAHSİLİ İSTEMİ ( İki Kasa Mermer Yükünün Gerekli Dikkat ve Özen Gösterilmeksizin Birlikte Forkliftle Taşınması Esnasında Düşürülmesinden Feri Müdahil Şirketin Sorumlu Olduğu Ancak Davacıya Karşı B.K'nın 116.Md.si Gereğince İşin Yapılmasını Üstlenen Davalı Şirketin Sorumlu Olduğu )
İHTAR YAPILMASI ( Taşınan Eşyada Meydana Gelen Zararın Tahsili İstemi - Davacı Şirket Tarafından Davalı Şirkete Noter Kanalı İle İhtarname Gönderildiği ve Hasar Miktarı Olan Meblağın İhtar Tarihinden İtibaren İşleyecek Ticari Faizi İle Birlikte Ödenmesinin İstendiği Gerekçesiyle Davanın Kabulüyle Davalıdan Tahsiline Karar Verilmesinde Herhangi Bir İsabetsizlik Görülmediği )
EŞYANIN TAŞINMASI SIRASINDA OLUŞAN ZARARIN TAHSİLİ ( İki Kasa Mermer Yükünün Gerekli Dikkat ve Özen Gösterilmeksizin Birlikte Forkliftle Taşınması Esnasında Düşürülmesinden Feri Müdahil Şirketin Sorumlu Olduğu Ancak Davacıya Karşı B.K'nın 116.Md.si Gereğince İşin Yapılmasını Üstlenen Davalı Şirketin Sorumlu Olduğu )"
116Y17.HD20.6.2013E. 2012/14567 K. 2013/9436"RÜCUEN TAZMİNAT ( Dosya İçinde Bulunan Trafik Sigorta Poliçesinden Davalıya Ait Aracın Davalı Olarak Kendisine Husumet Yöneltilen Davalı Sigorta A.Ş Tarafından Sigortalanmadığı - Davalı Sigorta Şirketine Husumet Yöneltilemeyeceği )
TRAFİK SİGORTA POLİÇESİ ( Davalıya Ait Aracın Davalı Olarak Kendisine Husumet Yöneltilen Davalı Sigorta A.Ş Tarafından Sigortalanmadığı/Davalı Sigorta Şirketine Husumet Yöneltilemeyeceği - Rücuen Tazminat )
HUSUMET ( Rücuen Tazminat - Dosya İçinde Bulunan Trafik Sigorta Poliçesinden Davalıya Ait Aracın Davalı Olarak Kendisine Husumet Yöneltilen Davalı Sigorta A.Ş Tarafından Sigortalanmadığı/Davalı Sigorta Şirketine Husumet Yöneltilemeyeceği )"
116YHGK15.4.2011E. 2011/17-13 K. 2011/191"TRAMVAYLARIN BİRBİRLERİYLE ÇARPIŞMASI ( Araçta Meydana Gelen Maddi Zararın Tahsili - Alacaklı ve Borçlu Sıfatları Aynı Kişide Birleştiğinde Borç Sona Ereceğinden Aracın İşleteninin Kendi Sorumluluğunu Üstlenen Zorunlu Trafik Sigortacısından Talepte Bulunamayacağı )
SİGORTACININ SORUMLULUĞU ( Söz Edebilmek İçin Zorunlu Trafik Sigortası Yapılan Aracın Üçüncü Kişilerin Zararına Neden Olacak Bir Kazaya Karışması ve Bu Kazada Sigortalı Araç İşletenin Sorumluluğunun Bulunması Gerektiği )
ALACAK VE BORÇLU SIFATLARININ BİRLEŞMESİ ( Birleştiğinde Borç Sona Ereceğinden Aracın İşleteninin Kendi Sorumluluğunu Üstlenen Zorunlu Trafik Sigortacısından Talepte Bulunmasının Mümkün Olmadığı )
ZORUNLU TRAFİK SİGORTASI ( Tramvayların Birbirleriyle Çarpışması Sonucu Araçta Meydana Gelen Maddi Zararın Tahsili - Alacaklı ve Borçlu Sıfatları Aynı Kişide Birleştiğinde Borç Sona Ereceğinden Aracın İşleteninin Kendi Sorumluluğunu Üstlenen Zorunlu Trafik Sigortacısından Talepte Bulunamayacağı )"
116Y12.HD14.12.2010E. 2010/17262 K. 2010/30132"BORCA İTİRAZ ( Açık Bir Anlaşma Olmaksızın Salt Yeni Bir Senet Düzenlenmesi Tecdit Anlamına Gelmediği )
TECDİT ( Borca İtiraz - Açık Bir Anlaşma Olmaksızın Salt Yeni Bir Senet Düzenlenmesi Tecdit Anlamına Gelmediği )
TECDİT ANLAMINA GELEBİLECEK AÇIKLAMALAR ( Alacaklı Şirketi Bağlayabilmesi İçin Anılan Belgeyi İmzalayan Şahsın Şirketi Temsile Yetkili Bulunması Gerektiği - Aksi Takdirde Bu Açıklamaların Tecdit Anlamında Şirketi Bağlamayacağı )"
116Y17.HD29.4.2010E. 2009/10702 K. 2010/4034"MOTORLU KARA TAŞITLARI MALİ SORUMLULUK SİGORTASI ( İşletenin Üçüncü Kişilere Karşı Sorumluluklarını Karşıladığı - Trafik Kazasında Zarar Görenler Zarar Veren Araç İşletenine Karşı KTK.'dan Doğan Sorumlulukları Nedeniyle Başvurma Hakkına Sahip Değilse Zarar Veren Aracın Sigortacısına da Baş Vuramayacağı )
TRAFİK ZORUNLU MALİ SORUMLULUK SİGORTASI KAPSAMINA GİRMEYEN ZARAR ( İşletenin Sorumlu Tutulamayacağı Zararların Sigorta Kapsamına Girmeyeceği - İşleteni Aynı Olan İki Travay Aracının Çarpışması Sonucu Oluşan Zarar İçin İşletene Baş Vurulamadığı İçin Sigortacıya da Baş Vurulamayacağı )
İŞLETENİ AYNI KİŞİ OLAN İKİ TARMVAY ARACININ ÇARPIŞMASI ( İşleten Olarak Her İki Araç Bakımından Üçüncü Kişi Durumunda Olmadığı Alacaklılık ve Borçluluk Sıfatının Birleştiği - İşletenin Karayolları Trafik Kanununa Göre Sorumlu Tututlamayacağı Hallerde Sigortacının da Sorumlu Tutulamayacağı )
ALACAKLILIK VE BORÇLULUK SIFATININ BİRLEŞMESİ ( Davacının İşleteni Olduğu Bir Tramvay Aracının Yine İşleteni Olduğu Başka Bir Tramvay Aracına Çarpması Olayında İşletenin Üçüncü Kişi Durumuda Olmadığı - Alacaklılık ve Borçluluk Sıfatının Birleşmesi Nedeniyle Trafik Sigortacısından Talepte Bulunmayacağı )"
116Y17.HD6.7.2009E. 2009/1246 K. 2009/4999"RÜCUEN TAZMİNAT ( İki Ayrı Şirkete Sigortalı "ZMMS ve Kasko" İki Aracın Maliklerine Ait Arazi İçerisinde Yaptıkları Kaza - Karayolu Sayılan Yerlerden Olduğu/Davanın Reddedilemeyeceği )
KARAYOLU SAYILAN YER ( İki Aracın Maliklerine Ait Arazi İçerisinde Yaptıkları Kaza/Karayolu Sayılan Yerlerden Olduğu - İki Ayrı Şirkete Sigortalı "ZMMS ve Kasko" Araçlar İçin Halefiyet Hakkının Doğduğu/Rücuen Tazminat )
SİGORTALI ARAÇTA HALEFİYET HAKKI ( İki Ayrı Şirkete Sigortalı "ZMMS ve Kasko" Malikleri Aynı Olan İki Aracın Yaptıkları Kaza - Rücuen Tazminat İsteyenin Selefi Olan İşletenin Başka Bir Aracın ve Menfaatinin Sahibi Olduğu/Halefiyet Hakkının Doğduğu )
HALEFİYET HAKKI ( Sigorta Rücu Davası/İki Ayrı Şirkete Sigortalı "ZMMS ve Kasko" Malikleri Aynı Olan İki Aracın Yaptıkları Kaza - Kasko Sigortacısının Açtığı Davada Halefiyet Hakkının Mevcut Bulunduğu )
KAZA YAPAN ARAÇLARIN SAHİBİNİN AYNI OLMASI ( İki Ayrı Şirkete Sigortalı "ZMMS ve Kasko" Bulundukları - Kasko Sigortacısının Açtığı Rücuen Tazminat Davasında Halefiyet Hakkının Mevcut Olduğu )
ARAÇLARIN SAHİBİNİN AYNI OLMASI ( Kaza Yapan/İki Ayrı Şirkete Sigortalı "ZMMS ve Kasko" Bulundukları - Kasko Sigortacısının Açtığı Rücuen Tazminat Davasında Halefiyet Hakkının Mevcut Olduğu )"
116Y21.HD3.4.2007E. 2006/7566 K. 2007/5578"SSK'DAN YAŞLILIK AYLIĞI ALANIN EŞİ NEDENİYLE BAĞ-KUR SAĞLIK YARDIMINDAN YARARLANMASI ( Tedavi Giderinin Geri İstenmesi - SSK İle Bağ-Kur Aynı Kuruma Devredilmekle Alacaklı İle Borçlu Sıfatının Birleştiği/Borcun Sona Erdiği )
BAĞ-KUR SAĞLIK YARDIMI ( SSK'dan Yaşlılık Aylığı Alanın Eşi Nedeniyle Yararlanmasının Mümkün Olduğu - SSK İle Bağ-Kur Aynı Kuruma Devredilmekle Alacaklı İle Borçlu Sıfatının Birleştiği )
SAĞLIK YARDIMLARINDAN YARARLANMA ( SSK İle Bağ-Kur Aynı Kuruma Devredildiğinden SSK'dan Yaşlılık Aylığı Alanın Eşi Nedeniyle Bağ-Kur Sağlık Yardımlarından Yararlanmasının Mümkün Olduğu )
ALACAKLI İLE BORÇLU SIFATININ BİRLEŞMESİ ( SSK İle Bağ-Kur Aynı Kuruma Devredilmesiyle - SSK'dan Yaşlılık Aylığı Alanın Eşi Nedeniyle Bağ-Kur Sağlık Yardımlarından Yararlanması/Tedavi Giderinin Geri İstenmesi )
BORCUN SONA ERMESİ ( Alacaklı İle Borçlu Sıfatının Birleşmesi/SSK İle Bağ-Kur Aynı Kuruma Devredilmesi - Sağlık Yardımlarından Yararlanma/Tedavi Giderinin Geri İstenmesi )"
116Y10.HD8.3.2007E. 2006/14994 K. 2007/3331"BAĞ-KUR SİGORTALISININ EŞİNİN SSK SİGORTASINDAN SAĞLIK YARDIMI ALMASI ( Aynı Maddi Temelden Doğan SSK Alacağı İle Aynı Tutardaki Bağ-Kur Borcunun Kuruma Devredilmesi İle Davaya Konu Borcun Ortadan Kalkmış Bulunmasına Göre Mahkemece Davanın Reddine Karar Verilmesi Gerektiği )
ALINAN YARDIMIN SOSYAL GÜVENLİK KURUMU KANUNUNA GÖRE İSTİRDAT EDİLEMEYECEĞİ ( Aynı Maddi Temelden Doğan SSK Alacağı İle Aynı Tutardaki Bağ-Kur Borcunun Kuruma Devredilmesi İle Davaya Konu Borcun Ortadan Kalkmış Bulunması Nedeniyle )"
116Y10.HD8.3.2007E. 2006/14954 K. 2007/3331"ZORUNLU BAĞ-KUR SİGORTALILIĞI ( Sağlık Yardımlarının Karşılığının Tahsili - Aynı Maddi Temelden Doğan SSK Alacağı İle Aynı Tutardaki Bağ-Kur Borcunun Kuruma Devredilmesi İle Davaya Konu Borcun Ortadan Kalktığından Davanın Reddi Gereği )
SAĞLIK YARDIMLARININ KARŞILIĞININ TAHSİLİ ( Aynı Maddi Temelden Doğan SSK Alacağı İle Aynı Tutardaki Bağ-Kur Borcunun Kuruma Devredilmesi İle Davaya Konu Borcun Ortadan Kalktığından Davanın Reddi Gereği )
AYNI MADDİ TEMELDEN DOĞAN SSK ALACAĞI İLE AYNI TUTARDAKİ BAĞ-KUR BORCUNUN KURUMA DEVREDİLMESİ ( Davaya Konu Borcun Ortadan Kalktığından Davanın Reddi Gereği - Sağlık Yardımlarının Karşılığının Tahsili Talebinin Reddi Gereği )"
116Y12.HD20.2.2007E. 2007/553 K. 2007/2856"BORCUN YENİLENMESİ ( Yeni Bir Borcun İhdası Suretiyle Eski Borcun Iskatı Olduğu )
BORÇ İLİŞKİSİNİN YENİLENMESİ ( Borcun Yenilenmesi İle Borç İlişkisi Yenilenmiş Olmadığı - Var Olan Borç İlişkisinden Yeni Bir Borç Doğduğu )
YENİ SENET DÜZENLENMESİ ( Açık Bir Anlaşma Olmadıkça Salt Yeni Senet Düzenlenmesi Yenileme Anlamına Gelmediği - Ancak Eski Senedin İadesi veya İade İradesinin Ortaya Konması Yahut Eski Borç İçin Ödeme Makbuzu Düzenlenmesi Zımni Yenileme Anlamına Geldiği )"
116Y10.HD23.11.2006E. 2006/10959 K. 2006/15213"BORÇLU OLMADIĞININ TESPİTİ ( Aynı Maddi Temelden Doğan Bağ-Kur Alacağı İle Aynı Tutardaki SSK Borcunun Kuruma Devredilmesi İle Davaya Konu Borcun Ortadan Kalkmış Bulunmasına Göre Kabulü Gereği )
BAĞ-KUR ALACAĞI İLE AYNI TUTARDAKİ SSK BORCUNUN KURUMA DEVREDİLMESİ ( Davaya Konu Borcun Ortadan Kalkmış Bulunmasına Göre Davanın Kabulü Gereği - Kurum İşleminin İptali Talebi )
AYNI MADDİ TEMELDEN DOĞAN BORÇ ( Bağ-Kur Alacağı İle Aynı Tutardaki SSK Borcunun Kuruma Devredilmesi İle Davaya Konu Borcun Ortadan Kalkmış Bulunmasına Göre Kabulü Gereği - Borçlu Olmadığının Tespiti )"
116Y10.HD6.11.2006E. 2006/598 K. 2006/14003"TRAFİK İŞ KAZASI SONUCU ÖLÜM ( Rücuan Tazminat - Davalı Yönünden Uygulanacak Tavan Belirlenerek Davalının Sorumluluğunun Bu Miktarla Sınırlı Şekilde Diğer Davalılarla Birlikte Müştereken ve Müteselsilen Artan Tavan Değerlerinin Tespiti Gereği )
RÜCUAN TAZMİNAT ( Trafik İş Kazası Sonucu Ölüm - Davalı Yönünden Uygulanacak Tavan Belirlenerek Davalının Sorumluluğunun Bu Miktarla Sınırlı Şekilde Diğer Davalılarla Birlikte Müştereken ve Müteselsilen Artan Tavan Değerlerinin Tespiti Gereği )
MÜŞTEREK VE MÜTESELSİL SORUMLULUK ( Rücuan Tazminat - Diğer Davalılarla Birlikte Müştereken ve Müteselsilen Artan Tavan Değerlerden İse Sadece Diğer Davalıların Yine Müştereken ve Müteselsilen Sorumlu Olduklarına Karar Vermek Gerektiği )"
116Y10.HD6.7.2006E. 2006/3174 K. 2006/10443"SAĞLIK KARNESİ KULLANIMINDAN DOĞAN BORÇ ( Aynı Maddi Temelden Doğan Bağ-Kur Alacağı İle Aynı Tutardaki SSK Borcunun Anılan Kuruma Devredilmesiyle Davaya Konu Borcun Ortadan Kalktığı )
KURUM İŞLEMİNİN İPTALİ ( Aynı Maddi Temelden Doğan Bağ-Kur Alacağı İle Aynı Tutardaki SSK Borcunun Anılan Kuruma Devredilmesiyle Davaya Konu Borcun Ortadan Kalktığı )
SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARININ BİRLEŞTİRİLMESİ ( SSK Bağ-Kur ve T.C Emekli Sandığının Her Türlü Alacakları Hakları Borçları Görevleri İle Birlikte Hiç Bir İşleme Gerek Kalmaksızın 5502 Sayılı Kanunun Yürürlük Tarihi İtibarıyla İhdas Edilen Sosyal Güvenlik Kurumuna Devredildiği )
ALACAKLI VE BORÇLU SIFATININ BİRLEŞMESİ ( Aynı Maddi Temelden Doğan Bağ-Kur Alacağı İle Aynı Tutardaki SSK Borcunun Anılan Kuruma Devredilmesiyle Davaya Konu Borcun Ortadan Kalkması Nedeniyle )
BORCUN SONA ERMESİ ( Aynı Maddi Temelden Doğan Bağ-Kur Alacağı İle Aynı Tutardaki SSK Borcunun Anılan Kuruma Devredilmesiyle Davaya Konu Borcun Ortadan Kalktığı )"
116YHGK21.6.2006E. 2006/21-365 K. 2006/467"SAĞLIK YARDIMLARINDAN YARARLANMA ( Alacaklılık ve Borçluluk Sıfatlarının Aynı Şahısta Toplanması Halinde Borç Sona Ereceği )
ALACAKLILIK VE BORÇLULUK SIFATLARININ AYNI ŞAHISTA TOPLANMASI ( Borcun Sona Ereceği - Sağlık Yardımlarından Yararlanma )"
116Y19.HD17.3.2005E. 2004/8037 K. 2005/2835"SIRA CETVELİNE İTİRAZ ( Borcu Ödeyen Davalı Kefilin Alacaklı Bankanın Haklarına Halef Olmuş ve Dava Dışı Bankadan Alacağı ve Alacağa Teminat Teşkil Eden Rehni Temlikname İle Devralması - Hacze İştirak Kararının İsabetsiz Olduğu )
REHNİN TEMLİKNAME İLE DEVRALINMASI ( Borcu Ödeyen Davalı Kefilin Alacaklı Bankanın Haklarına Halef Olması - Hacze İştirak Kararının İsabetsiz Olduğu )
HACZE İŞTİRAK ( Borcu Ödeyen Davalı Kefilin Alacaklı Bankanın Haklarına Halef Olması/ Alacağa Teminat Teşkil Eden Rehni Temlikname İle Devralması - Hacze İştirak Kararının İsabetsiz Olduğu )"
116Y11.HD24.6.2004E. 2003/12994 K. 2004/7075"HAKSIZ FİİLE DAYALI MADDİ TAZMİNAT DAVASI ( Trafik Kazasının Meydana Gelmesinde Murisin 8/8 Oranında Kusurlu Bulunması - Rücu Hakkı Mirasçılara Karşı Kullanılabileceğinden Alacaklı ve Borçlu Sıfatının Birleştiği Bu Nedenle Borcun Sona Erdiğinin Kabulü Gereği )
ALACAKLI VE BORÇLU SIFATININ BİRLEŞMESİ ( İşleten ve Sürücü Olan Davacının Kocası ve Murisinin Tarfik Kazasında 8/8 Oranında Kusurlu Olması - Rücu Hakkı Mirasçılara Karşı Kullanılması Greketiğinden Alacaklı ve Borçlu Sıfatının Birleştiği )
TRAFİK GARANTİ SİGORTASI ( Sürücü ve İşleten Olan Davacının Miras Bırakanı 8/8 Oranında Kusurlu Olduğu Rücu Hakkının Mirasçılara Karşı Kullanılması Gereği - Trafik Kazası Nedeniyle Açılan tazminat Davasında Alacaklı ve Borçlu Sıfatı Birleştiğinden Davanın Reddi Gereği )"
116Y9.HD25.4.2001E. 2001/4006 K. 2001/7055"İBRANAME ( İş Aktinin Feshinden Sonra Verilen - İkramiye Fazla Mesai Ücreti İle Diğer İşçilik Alacaklarının Tek Tek Zikrederek Tamamen Alındığının İfade Edilmesi/İsteklerin Reddine Karar Verilmesi Gereği )
İŞ AKDİNİN FESHİ ( İbraname - İkramiye Fazla Mesai Ücreti İle Diğer İşçilik Alacaklarının Tek Tek Zikrederek Tamamen Alındığının İfade Edilmesi/İsteklerin Reddine Karar Verilmesi Gereği )
İHBAR VE KIDEM TAZMİNATI FARKI ( İbraname - İkramiye Fazla Mesai Ücreti İle Diğer İşçilik Alacaklarının Tek Tek Zikrederek Tamamen Alındığının İfade Edilmesi/İsteklerin Reddine Karar Verilmesi Gereği )
İKRAMİYE FAZLA MESAİ ÜCRETİ İLE DİĞER İŞÇİLİK HAKLARI ( İbranamede Tek Tek Zikredilerek Tamamen Alındığının İfade Edilmesi - İsteklerin Reddine Karar Verilmesi Gereği )"
116Y2.HD6.5.1974E. 1974/2936 K. 1974/2795"NAFAKA BORCU ( Hak Sahibinin Ölmesi )
MİRAS PAYI ORANINDA BORCUN DÜŞMESİ ( Nafaka Borçlusu ve Ölen Eşin Mirasçısı Olarak Alacaklı Durumunda Bulunan Kişi )
ÖLEN EŞİN MİRASÇISI OLARAK ALACAKLI DURUMUNDA OLAN KİŞİ ( Miras Payı Oranında Borcun Kendiliğinden Düşmesi )"
116YİBGK15.4.1974E. 1974/4 K. 1974/3"NİSBİ HARÇ ( Kanun Dışı Yakalanan ve Tutuklanan Kişiler İçin Tazminata Hükmolunması Halinde Hazineye Nisbi Harç Yükletilemiyeceği )
KANUN DIŞI YAKALANAN YA DA TUTUKLANAN KİŞİLERE TAZMİNAT VERİLMESİ ( Nisbi Harcın Hazineye Yükletilemiyeceği )
HAZİNEYE YÜKLETİLEMEYECEK NİSBİ HARÇ ( Kanun Dışı Yakalanan ve Tutuklanan Kişiler İçin Tazminata Hükmolunması Halinde )"
116YİBGK13.4.1955E. 1955/3 K. 1955/7"ALACAKLI BORÇLU SIFATLARININ BİRLEŞMESİ ( Denizcilik Bankasının Antrepolarında Malların Ziyaa Uğraması - Rıhtım Resminin Aynı Bankaya Ait Olması )
BORCUN DÜŞMESİ ( Alacaklı Borçlu Sıfatlarının Birleşmesi )
ANTREPOLARDAKİ MALLARIN ZİYAA UĞRAMASI ( Denizcilik Bankasına Ait - Gümrük İdaresinin Talep Edebileceği Resim ve Vergiler )
GÜMRÜK İDARESİNİN TALEP EDEBİLECEĞİ RESİM VE VERGİLER ( Denizcilik Bankasının Antrepolarında Malların Ziyaa Uğraması )"

Madde 117

YARGITAY

117Y15.HD30.1.2017E. 2016/1159 K. 2017/350"ESER SÖZLEŞMESİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT TEMİNAT KESİNTİSİ YAPILARAK ÖDENMEYEN BAKİYE İŞ BEDELİ NEDENİYLE ALACAK (İfa İmkansızlığı Nedeniyle Kalan İş Kısmı İçin Borç Sona Erdiğinden Yapılan İş Kısmı Nedeniyle Kesilen Nakit Teminat Kesintisi de Muaccel Hale Gelmiş Olup Davacı Bu Miktarı Talep Etmekte Haklı Olduğu Halde Davanın Reddine Karar Verilmesinin Doğru Olmadığı)
ÖDENMEYEN BAKİYE İŞ BEDELİ NEDENİYLE ALACAK (İfa İmkansızlığı Nedeniyle Kalan İş Kısmı İçin Borç Sona Erdiğinden Yapılan İş Kısmı Nedeniyle Kesilen Nakit Teminat Kesintisi de Muaccel Hale Gelmiş Olup Davacı Bu Miktarı Talep Etmekte Haklı Olduğu Halde Davanın Reddine Karar Verilmesinin Doğru Olmadığı)
SEBEPSİZ ZENGİNLEŞME (İş Sahibi Montajı Yapılmak Üzere Hazırlanan ve İşçilik Bedeli de Düşülerek Taraflarca Değeri Belirlenen Kısma İlişkin Bedeli Ödemek Durumunda Olduğu - İfa İmkansızlığı Nedeniyle Kalan İş Kısmı İçin Borç Sona Erdiğinden Yapılan İş Kısmı Nedeniyle Kesilen Nakit Teminat Kesintisi de Muaccel Hale Gelmiş Olup Davacı Bu Miktarı Talep Edebileceği)"
117Y23.HD25.1.2017E. 2014/9711 K. 2017/183"ARSA PAYI KARŞILIĞI İNŞAAT SÖZLEŞMESİNİN FESHİ İSTEMİ (Arsa Sahibinin Sözleşmede Kararlaştırılan Arsayı Boş Olarak Teslim Etme ve İpoteği Kaldırma Yükümlülüğünü Yerine Getirmediği - İki Tarafın Birlikte Üstlendiği Komşu Parsellerin Alınması ve Tevhid Edilmesi İle İlgili Hususları Yerine Getirilmediği/İstemin Kabulü Kararının Onanacağı)
SÖZLEŞMENİN İFASININ İMKANSIZ HALE GELMESİ (Arsa Sahibinin Sözleşmede Kararlaştırılan Arsayı Boş Olarak Teslim Etme ve İpoteği Kaldırma Yükümlülüğünü Yerine Getirmediği - Sözleşmenin Feshine Dair Kararın Doğru Görüldüğü/Arsa Payı Karşılığı İnşaat Sözleşmesinin Feshi İstemi)
ARSA SAHİBİNİN TAAHHÜTLERİNİ YERİNE GETİRMEMESİ (Arsa Payı Karşılığı İnşaat Sözleşmesinin Feshi İstemi - Arsa Sahibinin Arsayı Boş Olarak Teslim Etme ve İpoteği Kaldırma Yükümlülüğünü Yerine Getirmediği/Ayrıca Üçüncü Kişi İle Sözleşme Yaptığının Tespit Edildiği - Sözleşmesinin Feshine İlişkin Kararın Onanması Gerektiği)"
117Y23.HD29.4.2016E. 2014/9709 K. 2016/2761"İMALAT BEDELİNİN TAHSİLİ İSTEMİ ( Sadece Arsa Sahibi ve Yükleniciye Ait Bağımsız Bölümlerdeki Fazla ve Farklı İmalatlar Parasal Olarak Karşılaştırılması ve Ortak Yerlerdeki Fazla ve Farklı İmalatların Yüklenicinin de Yararına Olduğu Gözardı Edilerek Sözleşmedeki Paylaşım Oranına Göre Bedelinin Hesaplanmasının Hatalı Olduğu )
ARSA PAYI KARŞILIĞI İNŞAAT SÖZLEŞMESİ ( Arsa Sahibine Ait Bağımsız Bölümlerdeki Fazla ve Farklı İmalatların Yapılmış Olduğunun Tespiti Durumunda Bu İmalatların Bedelinin ve Her Durumda Ortak Alanlardaki Fazla ve Farklı İmalatların Bedelinin Talep Edilemeyeceği Gözetilerek Sonucuna Göre Bir Hüküm Kurulması Gerektiği )
EK RAPOR ( Mahallinde Yeniden Bir Keşif ve İnceleme Yapılarak Bilirkişi Kurulundan Davalı Arsa Sahibine Ait Bağımsız Bölümlerdeki Fazla ve Farklı İmalatların Yükleniciye Ait Bağımsız Bölümlerde de Yapılıp Yapılmadığı Hususunda Ek Rapor Alınması Gerektiği )
İSKAN RUHSATI ( İlgili Belediye Başkanlığından Tüm İmar İşlem Dosyası Getirtilerek Sözleşmeye Onaylı Projeye Göre Yapılan İnşaata İskân Ruhsatı Alınıp Alınamayacağı Projeye Göre Yapılan İnşaata İskân Ruhsatı Verilmemesinin Nedeni Aradan Geçen Sürede İmar Uygulamasında Herhangi Bir Değişiklik Olup Olmadığının Sorulması Gerektiği )
İMAR UYGULAMASI ( İlk Projeye Göre Yapılan İnşaata İskân Ruhsatı Verilmemesinin Tarafların Kusuru Dışında İmar Mevzuatında Yer Alan Bir Zorunluluktan ya da İmar Uygulamalarındaki Bir Değişiklikten Veyahut İlgili Belediyenin Bir Hatasından Kaynaklanıp Kaynaklanmadığı Hususlarında Ek Rapor Alınması Gerektiği )"
117Y7.HD24.2.2016E. 2015/43900 K. 2016/4216"İLAVE TEDİYE FARKI ALACAĞI (Bakanlar Kurulunun Belirlediği Ödeme Tarihlerindeki Ücrete Göre Yapılması Gerektiği/Ödeme Zamanı Taraflarca Kararlaştırılmadığında Borçlar Kanununun 117. Maddesi Uyarınca Temerrüt İçin Alacaklının İhtarına Gerek Olup İlave Tediye Alacağı Yasadan Kaynaklandığından Talep Halinde Temerrüt Tarihinden İtibaren Yasal Faiz Yürütülmesi Gerektiği)
İLAVE TEDİYE FARKI ALACAĞINA YÜRÜTÜLEN FAİZ (6772 Sayılı Yasa'dan Kaynaklanan İlave Tediye Alacağına İlişkin Dava Belirsiz Alacak Davası Olarak Açıldığından Talep Doğrultusunda Dava Tarihinden İtibaren Yasal Faiz Oranını Geçmemek Üzere En Yüksek Mevduat Faizi Yerine Ödenmesi Gereken Tarihlerden İtibaren En Yüksek Mevduat Faizine Hükmedilmesinin Hatalı Olacağı)
İNFAZDA TEREDDÜT YARATILMASI (Ücret Farkı Akdi ve yasal İlave Tediye Farkı yıpranma Primi Alacağı - Mahkemece Kabul Edilen İlave Tediye Alacağı Dışında Kalan Diğer Alacakların Miktarları ve Faiz Başlangıçları Aylık Dökümler Halinde Gösterilmeden İnfazda Karışıklığa Yol Açacak Şekilde Ödenmesi Gereken Tarihlerden İtibaren Faiz İşletilmesine Karar Verilmesinin Hatalı Olduğu)"
117Y3.HD1.4.2014E. 2013/20345 K. 2014/5230"KAT İRTİFAKI VEYA KAT MÜLKİYETİ KURULMAMIŞ TAŞINMAZDA MUAYYEN DAİRE VASİYETİ ( Vasiyetnamenin Tenfizi - Resmi Vasiyetnamede Davacıya Muayyen Mal Vasiyetinde Bulunulduğu ve Vasiyetnamenin Geçerli Olduğu/Mahkemece En Azından Vasiyete Konu Taşınmazın Davacıya Aidiyeti Yönünden Tespit Kararı Verileceği - Davanın Reddinin İsabetsizliği )
VASİYETNAMENİN TENFİZİ ( Kat İrtifakı veya Kat Mülkiyeti Kurulmamış Taşınmazda Muayyen Daire Vasiyeti - Resmi Vasiyetnamede Davacıya Muayyen Mal Vasiyetinde Bulunulduğu ve Vasiyetnamenin Geçerli Olduğu/Mahkemece Çoğun İçinde Az da Vardır Kuralı Gereği En Azından Vasiyete Konu Taşınmazın Davacıya Aidiyeti Yönünden Tespit Kararı Verileceği )
ÇOĞUN İÇİNDE AZ DA VARDIR KURALI / VASİYETNAMENİN TENFİZİ ( Davacıya Kat İrtifakı veya Kat Mülkiyeti Kurulmamış Taşınmazda Muayyen Daire Vasiyeti Yapıldığı - Mahkemece En Azından Vasiyete Konu Taşınmazın Davacıya Aidiyeti Yönünden Tespit Kararı Verileceği/Davanın Reddinde İsabet Bulunmadığı )
OBJEKTİF İMKANSIZLIK SEBEBİYLE TAPUYA TESCİL EDİLEMEYEN TAŞINMAZ ( Vasiyetnamenin Tenfizi - Davacıya Kat İrtifakı veya Kat Mülkiyeti Kurulmamış Taşınmazda Muayyen Daire Vasiyet Edildiği/Mahkemece En Azından Vasiyete Konu Taşınmazın Davacıya Aidiyeti Yönünden Tespit Kararı Verileceği Gözetileceği )"
117Y9.HD26.6.2013E. 2011/17770 K. 2013/19650"BELİRLİ SÜRELİ HİZMET SÖZLEŞMESİ ( Feshin İfa İmkansızlığına Dayanması Halinde Bakiye Süre İçin Ücret Ödenmesinin Gerekmediği - Feshin Sağlık Nedenlerine Ahlak ve İyi Niyet Kurallarına Uymayan Hallere veya Zorlayıcı Sebeplere Dayanması Halinde Sözleşmenin Kalan Süresi İçin İşçinin Talep Hakkı Doğmayacağı )
BELİRLİ SÜRELİ HİZMET SÖZLEŞMESİNDE BAKİYE SÜRE ÜCRETİ İSTENMESİ ( Sözleşmenin Haklı Bir Neden Bulunmaksızın İşverence Feshedilmesi Gereği - Geçerli Nedenlerin Varlığına Rağmen Belirli Süreli İş Sözleşmesiyle Çalışan İşçinin İş Sözleşmesinin Süresinden Önce Haklı Bir Neden Olmaksızın Feshedilmesi Halinde Kalan Süre Ücretinin Ödenmesi Gereği )
İFA İMKANSIZLIĞI ( Edimin İçeriğini Değiştirmeksizin Borcun Aynen Yerine Getirilmesinin Olanaksız Hale Gelmesi - İşçinin İş Görme Edimini İfa Edememesinin İşverenin Temerrüdünden Kaynaklanması Halinde Sanki Sözleşme Devem Ediyormuş Gibi Kalan Süreye Ait Ücret ve Diğer Hakların Ödenmesi Gereği )
EDİMİN İFA EDİLMEMESİNİN İŞVERENİN TEMERRÜDÜNDEN KAYNAKLAMASI ( Sözleşme Devem Ediyormuş Gibi Kalan Süreye Ait Ücret ve Diğer Hakların Ödenmesi Gereği - İşçinin İş Görme Edimini Yerine Getirmemesi Halinde Yapmaktan Kurtulduğu Masraflar ve Başka İş Yapmakla Kazandığı veya Kasten Kaçındığı Yararların İndirilmesi Gereği )
BAKİYE SÜRE ÜCRETİ ( Eylemli Bir Çalışmanın Karşılığı Olmadığından İş Kanununda Öngörülen Özel Faiz Uygulanamayacağı - Bakiye Süre Ücretine Dair Sigorta Primi Ödenmesi Gerekmediği )"
117Y11.HD18.4.2013E. 2011/5377 K. 2013/7657"İTİRAZIN İPTALİ ( Taraflar Arasında Yapılan Okul İşletme Sözleşmesinin Davalının Kusurlu Olduğu İleri Sürülerek Feshedildiği - Mahkemece Kusursuz İmkansızlık Hususunun Dava Konusu Olay Açısından Değerlendirilmek Suretiyle Sonucuna Göre Karar Verilmesi Gerektiği )
KUSURSUZ İMKANSIZLIK ( İtirazın İptali - İmkansızlığın Meydana Gelmesinde Borçlunun Kusuru Varsa Borçlu Karşı Tarafın Zararını Tazmin Etmek Durumunda Olduğu/Taraflar Arasında Yapılan Okul İşletme Sözleşmesinin Davalının Kusurlu Olduğu İleri Sürülerek Feshedildiği )
OKUL İŞLETME SÖZLEŞMESİ ( Davalının Sözleşmeden Doğan Okul Tefrişatı İle İlgili Yükümlülüklerini Yerine Getirmediği ve Öğrenci Kaydının Yapılmadığı Gerekçe Gösterilerek Feshedildiği - Mahkemece Kusursuz İmkansızlık Halinin Dava Konusu Olay Açısından Değerlendirilmek Suretiyle Sonucuna Göre Karar Verilmesi Gerektiği )"
117Y15.HD8.11.2012E. 2011/7526 K. 2012/6981"ESER SÖZLEŞMESİ ( Taraflar Arasındaki İnşaat Sözleşmesine Konu Pojeye İlişkin Kültür ve Tabiat Varlıkları Koruma Kurulu Kararının Mahkeme Kararı ile İptal Edilmesi - Sözleşmenin İfasının Tarafların Kusuru Olmaksızın İmkansız Hale Geldiği Sözleşmenin Taflara Yüklediği Borçların Sona Erdiği )
SÖZLEŞMENİN İFASININ İMKANSIZ HALE GELMESİ ( İnşaata İzin Veren Koruma Kurulu Kararının Mahkeme Kararı ile İptal Edilmesinin İnşaat Sözleşmesinin İfasını İmkansızlaştırdığı - İfası İmkansızlaşan Sözleşmenin Taraflara Yüklediği Borçların da Sona Erdiği )
KÜLTÜR VE TABİAT VARLIKLARI KORUMA KURULU KARARI ( Sözleşmenin İfasının İmkansız Hale Gelmesi - Taraflara Yüklenen Borçların Sona Ermesi )"
117Y13.HD4.4.2012E. 2012/3370 K. 2012/9094"KAT KARŞILIĞI İNŞAAT SÖZLEŞMESİNİN FESHİ DAVASI ( Davacının Dava Dışı Kooperatife Arsa Payını Sattığı Ancak Davalı Yüklenicinin Teslim Yükümlülüğünü Yerine Getirmediği - Davalının Sözleşmeyi Feshetmeyip Ayakta Tutmasının Dürüstlük Kuralına Aykırı Olduğu/Davanın Kabul Edileceği )
DÜRÜSTLÜK KURALI ( Kat Karşılığı İnşaat Sözleşmesi/Davacının Dava Dışı Kooperatife Arsa Payını Sattığı Ancak Davalı Yüklenicinin Teslim Yükümlülüğünü Yerine Getirmediği - Davalının Sözleşmeyi Feshetmeyip Ayakta Tutmasının Dürüstlük Kuralına Aykırı Olduğu/Davanın Kabulü Gereği )
KİRA TAZMİNATI ( Davacının Dava Dışı Kooperatife Arsa Payını Sattığı Ancak Davalı Yüklenicinin Teslim Yükümlülüğünü Yerine Getirmediği - Davalı Alıcının Davacı Satıcıdan Teslimi Gereken Tarihten Sonraki Dönem İçin Kira Tazminatı İsteyebileceği Kuralının Mutlak Olmadığı )"
117Y9.HD16.2.2012E. 2009/40828 K. 2012/4410"KIDEM TAZMİNATI VE BAKİYE ÜCRET ALACAĞI İLE DİĞER İŞÇİ ALACAKLARI DAVASI ( Haksız Feshin Kabulü - Ancak Davacının Sözleşme Kapsamındaki İşi Yapmamasından Elde Ettiği Tasarrufların Da Bakiye Alacaktan Düşülmesi Gereği/Bakiye Ücret )
BAKİYE ÜCRET ALACAĞINDAN MAHSUP ( Davacının Yeni Bir İşe Girmesi Nedeniyle Elde Ettiği Tasarruflar ile Birlikte Sözleşme Kapsamındaki İşi Yapmaması Nedeniyle Elde Ettiği Tasarrufların da Kalan Süreye Ait Ücretler Toplamından İdirileceği )
SÖZLEŞME KAPSAMINDAKİ İŞİ YAPMAMA NEDENİYLE ELDE EDİLEN TASARRUFLAR ( Bakiye Ücret Alacağından İndirilmesi Gereği )
BAKİYE ÜCRET ALACAĞININ İSTENEBİLME ŞARTI ( İş Sözleşmesinin Haklı Bir Nedenle İşverence Feshedilmiş Olmaması - Davada İşverenin Davacının İş Sözleşmesini Haklı Bir Neden Olmadan Feshetmiş Olduğunun Kabulü/Bakiye Alacağı İstenebileceği )
İŞ SÖZLEŞMESİNİN HAKSIZ FESHİ ( Davalı İşverenin İş Aktini Haklı Bir Neden Olmadan Feshetmiş Bulunduğundan Davacının Bakiye Ücret Alacağı Talep Edebileceği - Bakiye Ücret Alacağından Yapılması Gereken İndirimlerin Mahkemece Gözetileceği )"
117Y14.HD15.2.2012E. 2012/1016 K. 2012/2058"SATIŞ VADİ SÖZLEŞMESİ (Sözleşmeye Konu Taşınmaz Kayden Davalı Adına Olsa da Yapılan Tahsis İptal Edilip Tapu Kaydı Yolsuz Hale Geldiğinden İfanın İmkansız Hale Geldiğinin Kabulü Gereği - Akdin İfasının İmkansız Hale Gelmesinde Davalının Kusuru Bulunduğundan Sözleşmenin Diğer Tarafının Yaptığı Ödemeleri İstirdat Edebileceği)
SÖZLEŞMENİN İFASININ İMKANSIZ HALE GELMESİ (İfa İmkansızlığının Sözleşme Yapılmadan Önce Var Olması ve Herkes İçin Aynı Sonucu Doğurması Halinde Sözleşmenin Butlanla Batıl Olduğu - Edimin İfasının Borçulunun Kusurundan Kaynaklanması Halinde Diğer Tarafın Zararlarının Tazminini Talep Edebileceği)
SUBJEKTİF İMKANSIZLIK / OBJEKTİF İMKANSIZLIK (Edimin İfasının Borçulunun Kusurundan Kaynaklanması Halinde Diğer Tarafın Zararlarının Tazminini Talep Edebileceği - Satış Vadi Sözleşmesine Konu Taşınmazın Afet Kanunu Hükümlerine Tabi Olması Davalının Açması Gereken Davayı Zamanınında Açmayarak Tescil Hakkını Kaybetmekte Kusurlu Olduğu)"
117Y13.HD18.1.2012E. 2011/14760 K. 2012/487"GAYRİMENKUL SATIŞ VAADİ SÖZLEŞMESİ İLE SATIN ALDIĞI TAŞINMAZIN ÜÇÜNCÜ KİŞİYE SATILMASI ( Tazminat İstemi - İfanın Artık İmkansız Hale Geldiği/3. Kişiye Satış Tarihi İtibariyle Taşınmazın Rayiç Değerinin Bilirkişi Marifetiyle Tespiti İle Belirlenen Bedele Hükmedileceği )
TAZMİNAT İSTEMİ ( Gayrimenkul Satış Vaadi Sözleşmesi İle Satın Aldığı Taşınmazın Üçüncü Kişiye Satılması Nedeniyle - İfanın Artık İmkansız Hale Geldiği/Taşınmazın Rayiç Değerinin Bilirkişi Marifetiyle Tespiti İle Belirlenen Bedele Hükmedilmesi Gerektiği )
İFANIN İMKANSIZ HALE GELMESİ ( Noterden Yapılan Gayrimenkul Satış Vaadi Sözleşmesi İle Satın Aldığı Taşınmazın Üçüncü Kişiye Satılması Nedeniyle Tazminat - Taşınmazın Rayiç Değerinin Bilirkişi Marifetiyle Tespiti İle Belirlenen Bedele Hükmedileceği )
TAŞINMAZIN BAŞKASINA SATILMASI ( Gayrimenkul Satış Vaadi Sözleşmesi İle Satın Aldığı Taşınmazın Üçüncü Kişiye Satılması Nedeniyle Tazminat - İfanın Artık İmkansız Hale Geldiği/Taşınmazın Değeri Belirlenerek Karar Verileceği )"
117Y15.HD27.12.2011E. 2011/616 K. 2011/7961"İFANIN İMKANSIZLAŞMASI (İnşaat Yapım Sözleşmesinden Önce Yapımı Mümkün Olan Dubleks İnşaasının Sonradan Belediye Kararı ile Ortadan Kalkması Karşısında İfanın İmkansızlaştığı - Sonradan Ortaya Çıkan İmkansızlık Karşısında İfanın Beklenemeyeceği )
SONRADAN ORTAYA ÇIKAN İMKANSIZLIK (Davalıdan Edimini Yerine Getirmesinin Beklenemeyeceği - Sözleşmenin İmzalanmasından Sonra Belediye Kararı ile Yapımı İmkansızlaşan Sözleşme Konusu Dubleks Yapı Nedeniyle Yüklenicinin Sorumluluğuna Gidilmesinin Hatalı Olduğu )"
117Y15.HD17.11.2011E. 2010/3155 K. 2011/6640"ESER SÖZLEŞMESİ ( İfanın Mücbir Sebeple İmkansız Hale Gelmesi - Sözleşme ile Devlet ve Yerel Yönetimlerin Müdahalesi Mücbir Sebep Sayldığı ve İmar Planları İptal Edildiği İçin Kar Mahrumiyeti ve Gecikme Faizi Talep Edilemeyeceği )
İFANIN MÜCBİR SEBEPLE İMKANSIZ HALE GELMESİ ( İmar Planları İptal Edildiğinden Eser Sözleşmesine Konu İnşaatın Yapılamaması - İnşaatın Mahkeme Kararı ile Durdurulduğu Tarihe Kadar Yapılan İmalat Makina Kirası ve İşçi Ücretlerinin İstenebileceği )
İNŞAATIN MAHKEME KARARI İLE DURDURULMASI ( Devlet ve Yerel Yönetimler Müdahalesinin Sözleşme ile Mücbir Sebep Sayılması - İfanın Mücbir Nedenle İmkansız Hale Gelmesi Halinde Kar Mahrumiyeti ve Faiz İstenemeyeceği Yapılan İmalat Bedellerinin İstenebileceği )"
117YHGK28.9.2011E. 2011/13-528 K. 2011/571"SATIŞ VAADİ SÖZLEŞMESİ ( Üzerinde Muhdesat Bulunan Mülkiyeti Belediyeye Ait Taşınmaz Olduğu - 3.Kişi Tarafından Açılan Dava İle Mülkiyetin Devrine İlişkin İfa İmkansız Hale Geldiğinden Vaad Borçlusunun Tazminat Ödeyeceği)
VAAD BORÇLUSUNUN ÖDEYECEĞİ TAZMİNAT ( Üçüncü Kişi Tarafından Açılan Dava İle Taşınmazın Mülkiyetinin Devrine İlişkin İfanın İmkansız Hale Geldiği - Bu Mahkeme Kararının Kesinleştiği Tarih İtibariyle Taşınmazın Üzerindeki Muhdesatla Birlikte Rayiç Bedelinin Araştırılıp Tespit Edileceği)
TAŞINMAZIN SATIŞ VAADİNE YÖNELİK SÖZLEŞMEDE VAAT BORÇLUSUNUN MALİK OLMAMASI ( Üçüncü Kişinin Aynı Taşınmazla İlgili Açtığı Davada Üçüncü Kişi Lehine İptal Kararı Verildiği - Vaat Borçlusunun Aynen İfa Yerine Tazmin Borcu Olduğu)
TAŞINMAZIN ÜZERİNDEKİ MUHDESATLA BİRLİKTE RAYİÇ BEDELİ ( Mülkiyeti Belediyeye Ait Taşınmaz Olduğu/3.Kişi Tarafından Açılan Dava İle Mülkiyetin Devrine İlişkin İfa İmkansız Hale Geldiğinden Vaad Borçlusunun Tazminat Ödeyeceği - Bilirkişi Marifetiyle Araştırılıp Hükmedileceği)"
117Y9.HD27.9.2011E. 2009/14480 K. 2011/33510"FERAGAT (Davacı İşçinin Statüsüne Uygun İş Arayıp Aramadığı da Araştırılmalı Gerekirse Bu Husus Türk Tabibler Birliğinden Araştırılarak Ne Kadar Sürede İş Bulabileceği ve Bu Süre İçinde Kasten Elde Etmekten Feragat Ettiği Gelirlerinin Olup Olmadığının Belirlenmesi Gerektiği)
İŞ ARAYIP ARAMAMA (Bakiye Süreye Ait Ücret Alacaklarının Ödetilmesi İstemi - Davacı İşçinin Statüsüne Uygun İş Arayıp Aramadığı da Araştırılmalı Gerekirse Bu Husus Türk Tabipler Birliğinden Araştırılarak Ne Kadar Sürede İş Bulabileceğinin Belirlenmesi Gerektiği)
İNDİRİMİN DAYANAĞI (B.K.'nun 325 /Son Md. Olmakla ve Yapılan Yargılama Sonucuna Mahkemece Belirlenmekle İndirim Sebebiyle Reddine Karar Verilen Miktar Bakımından Davalı Yararına Vekalet Ücretine Karar Verilmemesi Gerektiği)
BAKİYE SÜREYE AİT ÜCRET ALACAKLARININ ÖDETİLMESİ İSTEMİ (Davacı İşçinin Statüsüne Uygun İş Arayıp Aramadığı da Araştırılmalı Gerekirse Bu Husus Türk Tabipler Birliğinden Araştırılarak Ne Kadar Sürede İş Bulabileceğinin Belirlenmesi Gerektiği)"
117Y9.HD12.7.2011E. 2009/13476 K. 2011/23574"BELİRLİ SÜRELİ İŞ SÖZLEŞMESİNİN SÜRESİNDEN ÖNCE FESHİ ( Davacının Yükümlendiği İş Görme Ediminin Niteliği Dikkate Alındığında Belirli Süreli İş Sözleşmesi Yapılmasını Gerektiren Objektif Şartların Bulunmadığı - Ücret Taleplerinin Reddedileceği )
İŞ SÖZLEŞMESİNİN BELİRLİ SÜRELİ OLARAK KABUL EDİLMEYECEĞİ ( Davacının Yükümlendiği İş Görme Ediminin Niteliği Dikkate Alındığında Belirli Süreli İş Sözleşmesi Yapılmasını Gerektiren Objektif Şartların Bulunmadığı - İtirazın İptali Davası )
İŞÇİLİK ALACAKLARI ( Davacının Yükümlendiği İş Görme Ediminin Niteliği Dikkate Alındığında Belirli Süreli İş Sözleşmesi Yapılmasını Gerektiren Objektif Şartların Bulunmadığı - Davacının 4 Aylık Çalışmadığı Süreler İçin Ücret Taleplerinin Reddedileceği )
İTİRAZIN İPTALİ DAVASI ( Davacının Yükümlendiği İş Görme Ediminin Niteliği Dikkate Alındığında Belirli Süreli İş Sözleşmesi Yapılmasını Gerektiren Objektif Şartların Bulunmadığı - Davacının 4 Aylık Çalışmadığı Süreler İçin Ücret Taleplerinin Reddedileceği )"
117Y13.HD4.7.2011E. 2011/4621 K. 2011/10957"TAŞINMAZIN İFASININ İMKANSIZ HALE GELMESİ ( Taşınmazın Rayiç Bedeli İle Çeşitli Ekonomik Etkenlerin Ortalamaları Alınmak Suretiyle Ulaşacağı Alım Gücünün Değeri Gerektiğinde Bu Konuda Uzman Bilirkişi veya Kurulundan Nedenlerini Açıklayıcı Rapor Alınarak Belirlenmesi Gerektiği )
TAŞINMAZIN RAYİÇ BEDELİ ( İle Çeşitli Ekonomik Etkenlerin Ortalamaları Alınmak Suretiyle Ulaşacağı Alım Gücünün Değeri Gerektiğinde Bu Konuda Uzman Bilirkişi veya Kurulundan Nedenlerini Açıklayıcı Rapor Alınarak Belirlenmesi Gerektiği - Taşınmazın İfasının İmkansız Hale Gelmesi )
DENKLEŞTİRİCİ ADALET İLKESİ ( Taşınmazın İfasının İmkansız Hale Gelmesi - Taşınmazın Rayiç Bedeli İle Çeşitli Ekonomik Etkenlerin Ortalamaları Alınmak Suretiyle Ulaşacağı Alım Gücünün Değeri Gerektiğinde Bu Konuda Uzman Bilirkişi veya Kurulundan Nedenlerini Açıklayıcı Rapor Alınarak Belirlenmesi Gerektiği )"
117Y2.HD18.10.2010E. 2010/13978 K. 2010/17090"MİRAS TAKSİM SÖZLEŞMESİNİN İPTALİ ( Sözleşmede Belirtilen Şekliyle Parselin İfrazının Mümkün Bulunmadığı/Aynı Taşınmaz Üzerinde Yaygın Kat Mülkiyeti Kurulduğunun Tespiti- Parsel Yönünden Sözleşmenin Kısmi Uygulanma İmkanı Kalmadığı/İptal Edileceği )
OBJEKTİF İMKANSIZLIK ( Miras Taksim Sözleşmesinde Belirtilen Şekliyle Parselin İfrazının Mümkün Bulunmadığı/Sözleşmenin Uygulanma İmkanın Ortadan Kalktığı - Davacının Miras Taksim Sözleşmesi İle Bağlı Olmadığı )
İPTAL EDİLEN MİRAS TAKSİM SÖZLEŞMESİ ( Parselin İfrazının Mümkün Olmadığı/Yaygın Kat Mülkiyeti Kurulduğu - Sözleşmenin Kısmi Uygulanma İmkanın Ortadan Kalktığı/Davacının Sözleşme İle Bağlı Olmayacağı )"
117Y15.HD28.9.2010E. 2010/3631 K. 2010/4848"ESER SÖZLEŞMESİ ( Yapımı Yüklenilen Dükkanın İmar Mevzuatınca Yapılmasına Olanak Yok ise Objektif İmkansızlığın Kabulü Gereği - Yüklenilen Dükkanın Yapımı Yüklenicinin Kusuru ile İmkansızlaşmış ise Yüklenicinin Sorumlu Olacağının Kabulü Gereği )
OBJEKTİF İMKANSIZLIK ( Yapımı Yüklenilen Dükkanın İmar Mevzuatı Uyarınca Yapımının Mümkün Olmamasının Objektif İmkansızlık Olduğu - Eser Sözleşmesi )"
117Y9.HD13.7.2010E. 2008/33562 K. 2010/23192"İFA İMKANSIZLIĞI NEDENİYLE BORCUN SONA ERMESİ ( Haklı Fesih - Taraflar Arasındaki Sözleşmeye Göre Sözleşmenin Bitmesinden Bir Ay Önceden Fesih Bildirimi Yapılmadığı Takdirde Sözleşme Kendiliğinden Bir Yıl Daha Uzayacağı )
İYİNİYET KURALLARINA AYKIRILIK ( Davacının Sözleşmenin Yenileme Süresinin Geçmesinden Kısa Süre Sonra Fesih Hakkını Kullanması Sözü Edilen İyiniyet Kuralına Aykırı Olduğu )
HAKLI FESİH ( Davacı Fesih Hakkını Sözleşmenin Uzadığı Süreden Önce Kullanma İmkanına Sahip İken Sözleşmenin 1 Yıl Daha Uzamasından Bir Hafta Sonra Kullandığı - İyiniyet Kuralına Aykırı Olduğu )
BAKİYE SÜRE ÜCRETİ ( Henüz Yürürlüğe Girmeyen Bir Sözleşme Nedeniyle Bakiye Süreden Dolayı Davalı Sorumlu Tutulamayacağı )"
117Y9.HD5.2.2010E. 2009/9593 K. 2010/2288"BELİRLİ SÜRELİ İŞ SÖZLEŞMESİNİN SÜRESİNDEN ÖNCE FESHİ ( Haklı Bir Nedene Dayanmaması Gerektiği - Bakiye Süre Ücretinin İstenebilmesi İçin İş Sözleşmesi İşverence Feshedilmiş Olması Gerektiği/İş Sözleşmesinin Feshinin Haklı Bir Nedene Dayanmaması Gerektiği )
İŞ SÖZLEŞMESİNİN FESHİ ( Haklı Bir Nedene Dayanmaması Gerektiği - Bakiye Süre Ücretinin İstenebilmesi İçin İş Sözleşmesi İşverence Feshedilmiş Olması Gerektiği/İş Sözleşmesinin Feshinin Haklı Bir Nedene Dayanmaması Gerektiği )
GEÇERLİ NEDEN ( Varlığına Rağmen Belirli Süreli İş Sözleşmesi İle Çalışan İşçinin İş Sözleşmesi Süresinden Önce Haklı Bir Neden Olmaksızın Feshedildiğinde Kalan Süreye Ait Ücretinin Ödenmesi Gerektiği )
BAKİYE SÜRE ÜCRETİ ( Mahallinde Keşif Yapılıp İşyeri Kayıtları Yerinde İncelenerek Davacı İle Aynı-Eşit Konumda Çalışan İşçilere Ne Şekilde Ücret Ödendiği Miktarı İkramiye Ödemesi Olup Olmadığı ve Ödeniyorsa Ne Şekilde ve Ne Miktarda Ödeme Yapıldığının Araştırılması Gerektiği )
BELİRLİ SÜRELİ İŞ SÖZLEŞMESİNDE BAKİYE SÜRE ÜCRETİ ( Feshin Borçlar Kanunun 117. Md.sinde Sözü Edilen İfa İmkansızlığına Dayanması Halinde Bakiye Süre Ücreti Ödenmesinin Gerekmediği )"
117Y13.HD18.1.2010E. 2009/8727 K. 2010/101"TEMİNAT MEKTUBUNUN İADESİ İSTEMİ ( Sözleşmenin İmzalanmasından İtibaren Altı Aylık Süre Dolmadan Sözleşmeyi Mücbir Sebep Nedeniyle Fesheden Davacı Artık Sözleşmeye Dayanarak Sözleşmenin Kendiliğinden Fesih Olduğunu İleri Sürerek Talepte Bulunamayacağı )
MUCBİR NEDENLE FESİH ( Teminat Mektubunun İadesi İstemi - Sözleşmenin İmzalanmasından İtibaren Altı Aylık Süre Dolmadan Sözleşmeyi Mücbir Sebep Nedeniyle Fesheden Davacı Artık Sözleşmeye Dayanarak Sözleşmenin Kendiliğinden Fesih Olduğunu İleri Sürerek Talepte Bulunamayacağı )
SÖZLEŞMENİN FESHOLUNDUĞU İDDİASI ( Teminat Mektubunun İadesi İstemi - Sözleşmenin İmzalanmasından İtibaren Altı Aylık Süre Dolmadan Sözleşmeyi Mücbir Sebep Nedeniyle Fesheden Davacı Artık Sözleşmeye Dayanarak Sözleşmenin Kendiliğinden Fesih Olduğunu İleri Sürerek Talepte Bulunamayacağı )"
117Y13.HD16.11.2009E. 2009/5788 K. 2009/13309"TAZMİNAT DAVASI ( Geçerli Olarak Yapılan Taşınmaz Sözleşmesinden Sonra Sözleşmenin İfasının İmkansız Hale Gelmesi - Satıcıya Ödenmiş Olan Satış Bedelinin İfanın İmkansız Hale Geldiği Tarihteki Rayiç Bedelinin Geri İstenebileceği )
TAŞINMAZ SATIŞI ( Taşınmaz Sözleşmesinden Sonra Sözleşmenin İfasının İmkansız Hale Gelmesi - Satıcıya Ödenmiş Olan Satış Bedelinin İfanın İmkansız Hale Geldiği Tarihteki Rayiç Bedelinin Geri İstenebileceği )
RAYİÇ BEDEL ( Geçerli Olarak Yapılan Taşınmaz Sözleşmesinden Sonra Sözleşmenin İfasının İmkansız Hale Gelmesi - Satıcıya Ödenmiş Olan Satış Bedelinin İfanın İmkansız Hale Geldiği Tarihteki Rayiç Bedelinin Geri İstenebileceği )
İFA İMKANSIZLIĞI ( Satıcıya Ödenmiş Olan Satış Bedelinin İfanın İmkansız Hale Geldiği Tarihteki Rayiç Bedelinin Geri İstenebileceği )"
117Y3.HD14.9.2009E. 2009/11184 K. 2009/13747"VASİYETNAMENİN TENFİZİ TALEBİ ( Hakim Murisin İradesini Ayakta Tutacak Bir Yol İzlemeli Azami Biçimde Murisin İradesini Yerine Getirmeli ve Vasiyetnamenin Tenfizine İmkan Sağlaması Gerektiği )
İŞTİRAK HALİNİN BULUNMASI ( İştirak Halinin Çözülmesi İmkanı Bulunduğu Takdirde Borcun Sükutuna Yol Açan Objektif İmkansızlık Olarak Nitelendirilemeyeceği - Vasiyetnamenin Tenfizi )
MURİSİN İRADESİ ( Vasiyetnamenin Tenfizi - Hakim Murisin İradesini Ayakta Tutacak Bir Yol İzlemeli Azami Biçimde Murisin İradesini Yerine Getirmeli ve Vasiyetnamenin Tenfizine İmkan Sağlaması Gerektiği )
MÜŞTEREK MÜLKİYET ( Tüm Paydaşlar Davada Taraf Sıfatına Sahip Olduğuna Göre Vasiyet Eden Payının Vasiyetçi Davacı Adına Davalıların Paylarının da Kendi Adlarına Tescili İle İştirakin Müşterek Mülkiyete Çevrileceği - Vasiyetnamenin Tenfizi ve Tescil İstemi )
İFA İMKANSIZLIĞI ( Vasiyetnamenin Tenfizi - İştirak Halinin Çözülmesi İmkanı Bulunduğu Takdirde Borcun Sükutuna Yol Açan Objektif İmkansızlık Olarak Nitelendirilemeyeceği )"
117Y9.HD21.5.2009E. 2007/41429 K. 2009/13673"BAKİYE SÜRE ÜCRETİ ( Ödeme Yapılıp Yapılmadığı Araştırılarak İhbar Tazminatı İle İşçinin Bakiye Süre İçinde Başka İşyerinde Çalışması Karşılığı Elde Ettiği Gelirlerinin Bakiye Süre Ücretinden İndirilmesi Gerektiği )
İHBAR TAZMİNATI ( Ödeme Yapılıp Yapılmadığı Araştırılarak İhbar Tazminatı İle İşçinin Bakiye Süre İçinde Başka İşyerinde Çalışması Karşılığı Elde Ettiği Gelirlerinin Bakiye Süre Ücretinden İndirilmesi Gerektiği )
BAKİYE SÜRE ÜCRETİNDEN İNDİRİM ( Davacının Davalı İşverene Bağlı Olarak Bakiye Süre İçinde Çalışmaması Sebebiyle Sarf Etmemiş Olduğu Giderleri İle İşsizlik Sigortası Geliri Olup Olmadığı Belirlenmeli ve İndirime Konu Edilmesi Gerektiği )
İNDİRİM KONUSU ( Bakiye Süre Alacağı - Davacının Davalı İşverene Bağlı Olarak Bakiye Süre İçinde Çalışmaması Sebebiyle Sarf Etmemiş Olduğu Giderleri İle İşsizlik Sigortası Geliri Olup Olmadığı Belirlenmeli ve İndirime Konu Edilmesi Gerektiği )"
117Y2.HD22.12.2008E. 2008/18847 K. 2008/17480"VASİYETNAMENİN TENFİZİ ( Miras Bırakan Vasiyete Konu Gayrimenkulde Paydaş Olup Taşınmaz Kat Mülkiyetine Tabi Olmadığından Vasiyetin İnfaz Kabiliyetinin Bulunmadığı )
KAT MÜLKİYETİNE TABİ OLMAYAN TAŞINMAZ ( Vasiyetnamenin Tenfizi İstemi - Miras Bırakan Vasiyete Konu Gayrimenkulde Paydaş Olup Taşınmaz Kat Mülkiyetine Tabi Olmadığından Vasiyetin İnfaz Kabiliyetinin Bulunmadığı )
MİRAS BIRAKANIN PAYDAŞ OLMASI ( Vasiyetnamenin Tenfizi İstemi - Miras Bırakan Vasiyete Konu Gayrimenkulde Paydaş Olup Taşınmaz Kat Mülkiyetine Tabi Olmadığından Vasiyetin İnfaz Kabiliyetinin Bulunmadığı )"
117Y2.HD10.11.2008E. 2007/12611 K. 2008/14814"VASİYETNAMENİN TENFİZİ ( Sonucu Tescil Edilen Hissenin Mirasçılar Tarafından İptali İstemi - Yapı Projeye Uygun İse Kat Mülkiyeti Kurulmasına Elverişli Bir Yapı Olup Olmadığının Araştırılması Gerektiği )
YOLSUZ TESCİL İDDİASI ( Taşınmaz Mal Üzerinde Kat Mülkiyeti Kurulmak Suretiyle Vasiyete Konu Bağımsız Bölümün Vasiyetname Uyarınca Davalı Adına Tesciline Objektif İmkansızlık Varsa Davacıların İsteğinin Kabulü Gerektiği )
KAT MÜLKİYETİ ( Yolsuz Tescil İddiasıyla Vasiyetnameye Konu Hissenin İptali İstemi - Yapı Projeye Uygun İse Kat Mülkiyeti Kurulmasına Elverişli Bir Yapı Olup Olmadığının Araştırılması Gerektiği )
KAT İRTİFAKININ KURULMASI VE GEREKEN BELGELER ( Düzenleyip İbraz Etmek Üzere Taraflara Yetki ve Mehil Vermek İbraz Olunan Belgelere Bir İtiraz Olduğu Takdirde Bunları Nesnel Kurallar Çerçevesinde İncelemek Gerektiği )
OBJEKTİF İMKANSIZLIK ( Yolsuz Tescil İddiasıyla Vasiyetnameye Konu Hissenin İptali İstemi - Kat Mülkiyeti Kurulmak Suretiyle Vasiyete Konu Bağımsız Bölümün Vasiyetname Uyarınca Davalı Adına Tesciline Objektif İmkansızlık Varsa Kabulü Gerektiği )"
117Y9.HD16.6.2008E. 2007/16098 K. 2008/15750"İHBAR VE KIDEM TAZMİNATI ( Belirli Süreli Hizmet Akdi İle Çalışan İşçinin İşine Son Verilmesi Halinde Geri Kalan Süre İçin İşçinin İstekte Bulunabileceği - Mahkemece Söz Konusu Araştırma Yapılmalı Bilirkişiden Ek Rapor Alınması Gerektiği )
KIDEM TAZMİNATI ( Belirli Süreli Hizmet Akdi İle Çalışan İşçinin İşine Son Verilmesi Halinde Geri Kalan Süre İçin İşçinin İstekte Bulunabileceği - Mahkemece Söz Konusu Araştırma Yapılmalı Bilirkişiden Ek Rapor Alınması Gerektiği )
BELİRLİ SÜRELİ HİZMET AKTİ ( Çalışan İşçinin İşine Son Verilmesi Halinde Geri Kalan Süre İçin İşçinin İstekte Bulunabileceği - Mahkemece Söz Konusu Araştırma Yapılmalı Bilirkişiden Ek Rapor Alınması Gerektiği )
İŞÇİNİN İŞİ YAPMAMASI ( Yapmamasından Dolayı Tasarruf Ettiği veya Bu Süre İçinde Çalıştığı ve Başka İşte Kazandığı veya Kasten Feragat Eylediği Şeylerin Mahsubu Yapıldıktan Sonra Kalan Miktara Hükmetmek Gerektiği - İhbar ve Kıdem Tazminatı )"
117Y15.HD25.4.2008E. 2008/1407 K. 2008/2771"GAYRİMENKUL SATIŞ VAADİ VE İNŞAAT SÖZLEŞMESİ ( Davalı Temerrüdünden Önce Dükkanın Yapılmasına Olanak Yok İse Objektif İmkansızlık Sözkonusu Olacağından Davalı Yapılamayan Bağımsız Bölümün Bedelinden Ötürü Sorumlu Tutulamayacağı )
OBJEKTİF İMKANSIZLIK ( Davalı Temerrüdünden Önce Dükkanın Yapılmasına Olanak Yok İse Olacağından Davalı Yapılamayan Bağımsız Bölümün Bedelinden Ötürü Sorumlu Tutulamayacağı - Gayrimenkul Satış Vaadi ve İnşaat Sözleşmesi )
BAĞIMSIZ BÖLÜMÜN BEDELİ ( Davalı Temerrüdünden Önce Dükkanın Yapılmasına Olanak Yok İse Objektif İmkansızlık Sözkonusu Olacağından Davalı Yapılamayan Bağımsız Bölümün Bedelinden Ötürü Sorumlu Tutulamayacağı )
YASAL ENGEL ( Bulunmadığı Halde veya Temerrüde Düştükten Sonra Gerçekleşmiş İse Yüklenici Tarafından Teslimi Yüklenilen Dükkan Yapılmamış İse Kusurlu İmkansızlık Sözkonusu Olacağından Bağımsız Bölüm Bedelini Arsa Sahibi Davalı Yükleniciden İsteyebileceği )"
117Y14.HD21.3.2008E. 2008/256 K. 2008/3732"YOLA ELATMANIN ÖNLENMESİ ( Davacı Köy Alternatif Yol Bedelini İsteyemeyeceğinden Taş Ocağı Sahası İçerisinde Kalan Yolların Onarılarak Kullanılmasının Mümkün Olmadığı da Saptandığından Davacının Tazminata İlişkin İsteminin Reddi Gerektiği )
ALTERNATİF YOL BEDELİ ( Davacının İsteyememesi Nedeniyle Taş Ocağı Sahası İçerisinde Kalan Yolların Onarılarak Kullanılmasının Mümkün Olmadığı da Saptandığından Davacının Tazminata İlişkin İsteminin Reddi Gerektiği - Yola Elatmanın Önlenmesi )
İFA İMKANSIZLIĞI ( Kadastro Çalışmaları Sırasında Yol Olarak Paftasında Gösterilen Yerler Bir Kamu Hizmetinin İcrası Sırasında Yeniden Kullanılmaz Hale Geldiği - Bu Halde Ne Aktin İfası Ne de İfa Yerine Geçen Tazminat Talebinde Bulunulabileceği )
KADASTRO ÇALIŞMALARI SIRASINDA KULLANILAMAZ HALE GELEN YER ( İfa İmkansızlığı Nedeniyle Tazminat İsteminin Reddi Gerektiği )"
117Y14.HD18.2.2008E. 2008/520 K. 2008/1833"KİRA SÖZLEŞMESİ UYARINCA İFA İSTEMİ ( Davalı Kooperatifin İleride Kiracı Adına Bedelsiz Tescili İçin Gerekli Teşebbüste Bulunmayı Taahhüt Ettiği Taşınmaz Bölümü Yol Olarak Terk Edilmek Suretiyle Kamu Malı Haline Geldiğinden Borcun İfasında İmkansızlık Olduğu - Reddi Gereği )
BORCUN İFASINDA İMKANSIZLIK ( Davalı Kooperatifin İleride Kiracı Adına Bedelsiz Tescili İçin Gerekli Teşebbüste Bulunmayı Taahhüt Ettiği Taşınmaz Bölümü Yol Olarak Terk Edilmek Suretiyle Kamu Malı Haline Geldiğinden Borcun İfasında İmkansızlık Olduğu - İfa İsteminin Reddi Gereği )
KARŞILIKLI TAAHHÜTLERİ İÇEREN SÖZLEŞMELER ( Borçluya Yüklenemeyen Nedenler Dolayısıyla Borcun İfası Mümkün Olmazsa Borcun Ortadan Kalkacağı )
KAMU MALI HALİNE GELEN TAŞINMAZ ( Davalı Kooperatifin İleride Kiracı Adına Bedelsiz Tescili İçin Gerekli Teşebbüste Bulunmayı Taahhüt Ettiği Taşınmaz Bölümü Yol Olarak Terk Edilmek Suretiyle Kamu Malı Haline Geldiğinden Borcun İfasında İmkansızlık Olduğu - İfa İsteminin Reddi Gereği )"
117Y14.HD21.11.2007E. 2007/8532 K. 2007/14665"RÖDOVANS SÖZLEŞMESİ ( Sözleşmeden Sonra 3. Kişilerin Ortaya Çıkardıkları Muarazada Sorumluluk Yüklenerek Bu Muarazayı Giderme Mükellefiyetini Yerine Getirmeyen Kiralayana Karşı Kiracıdan Ortaya Çıkan Aleyhine Duruma Daha Fazla Katlanması Beklenemeyeceği )
BASİRETLİ İŞADAMI GİBİ DAVRANMA ( Kiralayan Kendi Öncelikli Borcunu Yerine Getirmediğinden Kiracının Basiretli İş Adamı Gibi Davranmadığı Savunmasında Bulunamayacağı - Sözleşmenin Feshine İlişkin Karşı Davadaki İstemin Hüküm Altına Alınması Gerektiği )
KİRALAYAN KENDİ ÖNCELİKLİ BORCUNU YERİNE GETİRMEMESİ ( Kiracının Basiretli İş Adamı Gibi Davranmadığı Savunmasında Bulunamayacağı - Rödovans Sözleşmesi )
MADENCİLİK ÇALIŞMALARINA İZİN VERMEMEK SURETİYLE ÇIKARILAN MUARAZA ( Bu Muarazayı Giderme Mükellefiyetini Yerine Getirmeyen Kiralayana Karşı Kiracıdan Ortaya Çıkan Aleyhine Duruma Daha Fazla Katlanmasının Beklenemeyeceği )"
117Y15.HD20.7.2007E. 2007/2163 K. 2007/5035"KAR MAHRUMİYETİ ( Davalının Sorumlu Tutulabilmesi İçin Borç İlişkisi Kurulduktan Sonra Ortaya Çıkan İfa İmkansızlığının Davalının Kusurundan Kaynaklanması Gerektiği )
MÜSPET ZARAR ( Kar Mahrumiyetinden Davalının Sorumlu Tutulabilmesi İçin Borç İlişkisi Kurulduktan Sonra Ortaya Çıkan İfa İmkansızlığının Davalının Kusurundan Kaynaklanması Gerektiği )
İFA İMKANSIZLIĞI ( Tarafların Kusurundan Değil Mücbir Sebepten Kaynaklandığından Bu Halde Kar Mahrumiyeti Talep Edilemeyeceği )
MÜCBİR SEBEP ( İfa İmkansızlığı Tarafların Kusurundan Değil Mücbir Sebepten Kaynaklandığından Bu Halde Kar Mahrumiyeti Talep Edilemeyeceği )
ORTAK KUSUR ( Davalının Sorumluluğu Kusura Dayanmadığından Ortak Kusurun Varlığından Bahisle Alacaktan Bir İndirim Yapılamayacağı )"
117Y14.HD5.10.2006E. 2006/7776 K. 2006/10511"ŞARTA BAĞLI SÖZLEŞME ( Sözleşmenin Konusunu Oluşturan Borcun Varlığı Şüpheli Bir Olayın Gerçekleşmesine Bağlanması - Sözleşme Ancak Şartın Gerçekleşmesinden İtibaren Hüküm İfade Edeceği )
KARŞILIKLI BORÇ VE YÜKÜMLÜLÜK DOĞRUN SÖZLEŞMELER ( Öncelikli Olan Yükümlülüğü Yerine Getirmeyen Borçlu Karşı Taraftan Borcunu İfa Etmesini İsteyemeyeceği )
SÖZLEŞMENİN İFASINDA İMKANSIZLIK ( İmkansızlığın Sözleşmeden Sonra Meydana Gelmesi Gereği - Eğer "İmkansızlık" Sözleşmenin Yapıldığı Sırada veya Daha Önce Mevcut İse Bu Durum Sözleşmenin Butlanına Neden Olacağı )
OBJEKTİF İMKANSIZLIK ( Sadece Sözleşmenin Tarafları İçin Değil Aynı Sözleşmeyi Yapacak Olan Herkes İçin Söz Konusu Olması )
SÜBJEKTİF İMKANSIZLIK ( Yalnız Sözleşmenin Taraflarından Birinin Tutumundan Doğmuşsa )
TARAF KUSURU ( İmkansızlığın Meydana Gelmesinde Borçlunun Kusuru Var İse Bunun Sonuçlarından Borçlu Sorumlu Olduğu )
HAKSIZ FESİH ( Davalının Kiralanan Yeri Kullanmaya Hazır Olarak Kiracıya Teslim Etmemesi - Kiracının Zararlarını Ödemekle Yükümlü Olduğu )
KİRACININ ZARARININ KARŞILANMASI ( Davalının Kiralanan Yeri Kullanmaya Hazır Olarak Kiracıya Teslim Etmemesi - Kiracının Zararlarını Ödemekle Yükümlü Olduğu )"
117YHGK27.9.2006E. 2006/2-584 K. 2006/606"VASİYETNAMENİN TENFİZİ ( Kat Mülkiyeti veya Kat İrtifakı Kurulmamış Taşınmazdan Muayyen Bir Dairenin Vasiyet Edilmesi - Kat Mülkiyeti Kurulabiliyorsa Davacının Üzerine Tescil Objektif İmkansızlık Varsa İsteğin Reddi Gereği )
VASİYET ( Kat Mülkiyeti veya Kat İrtifakı Kurulmamış Taşınmazdan Muayyen Bir Dairenin - Kat Mülkiyeti Kurulabiliyorsa Davacının Üzerine Tescil Objektif İmkansızlık Varsa İsteğin Reddi Gereği/Vasiyetnamenin Tenfizi Davası )
KAT MÜLKİYETİ VEYA İRTİFAKI KURULMAMIŞ TAŞINMAZDAN BAĞIMSIZ BÖLÜM VASİYET EDİLMESİ ( Vasiyetnamenin Tenfizi Davası - Kat Mülkiyeti Kurulabiliyorsa Davacının Üzerine Tescil Objektif İmkansızlık Varsa İsteğin Reddi Gereği )"
117Y11.HD6.7.2006E. 2005/7411 K. 2006/8038"OBJEKTİF İMKANSIZLIK ( Davacının Telif Ücretinin Ödenmeyen Kısmını ve Davalının Sözleşmeden Cayması Nedeniyle Maddi ve Manevi Tazminata Karar Verilmesini Talep Ettiği Asıl Davanın Reddi Gereği )
TELİF ÜCRETİ SÖZLEŞMESİ ( Davalının Davacılar Murisinin Sözleşmeye Konu İşi Zamanında ve Tam Olarak Yerine Getiremediğinden Bahisle İşi Yapacağı Umuduyla Verdiği Avansa Hak Kazanmadığını İleri Sürerek Bunun Faiziyle Tahsilini İstediği Karşı Davanın Kabulüne İlişkin Olarak Verilen Karar Doğru Olduğu )
YAZARIN VEFATI SEBEBİYLE SÖZLEŞMENİN YERİNE GETİRİLMESİNİN İMKANSIZ HALE GELMESİ ( Davacının Telif Ücretinin Ödenmeyen Kısmını ve Davalının Sözleşmeden Cayması Nedeniyle Maddi ve Manevi Tazminata Karar Verilmesini Talep Ettiği Asıl Davanın Reddi Gereği )"
117Y14.HD6.6.2006E. 2006/4844 K. 2006/6472"İMAR TADİLATI ( Yapılmadan Sözleşmenin İfasını Talep Etmek Yapıyı Yasal Olmaktan Çıkartır ve Uygulamadaki Deyimiyle Kaçak Hale Getirdiği - Tazminat Davası )
BORCUN SAKIT OLMASI ( İmar Tadilatı Yapılmadan Sözleşmenin İfasını Talep Etmek Yapıyı Yasal Olmaktan Çıkartır ve Uygulamadaki Deyimiyle Kaçak Hale Getirdiği - Mahkemelerden Yasaya Aykırı İş ve İşlemlerin İstenme Olanağı Olmadığı )
SÖZLEŞMENİN İFA OLANAĞI ( Yanların Tadilat Suretiyle Yeniden Adlarına Tescil Edilmek Üzere Yaptıkları Sözleşmenin İmar Tadilatı Yapılmadan İfa Olanağı Olmadığı )
KAÇAK YAPI ( İmar Tadilatı Yapılmadan Sözleşmenin İfasını Talep Etmek Yapıyı Yasal Olmaktan Çıkartır ve Uygulamadaki Deyimiyle Kaçak Hale Getirdiği )"
117Y11.HD8.5.2006E. 2005/5428 K. 2006/5311"LİMİTED ŞİRKET ORTAKLIĞININ DEVREDİLMİŞ OLDUĞUNUN TESPİTİ ( Davacı İki Ortaklı Bu Şirketin Diğer Ortağının Muvafakatinin Bulunduğunu Kanıtlayamadığı - Devrin Koşullarından Biri Gerçekleşmediğine Göre Edimin İfası Olanağının Kalmadığı )
DEVRE MUVAFAKAT ( Limited Şirket Ortaklığının Devredilmiş Olduğunun Tespiti - Devrin Koşullarından Biri Gerçekleşmediğine Göre Edimin İfası Olanağının Kalmadığından Reddi Gereği )
PAY DEVRİ ( Limitet Şirkette - Ancak Şirkete Bildirilmek ve Pay Defterine Kaydedilmek Şartıyla Hüküm İfade Edeceği/Devir Hususunun Pay Defterine Kaydedilebilmesi İçin de Ortaklardan En Az Dörtte Üçünün Devre Muvafakat Etmesi ve Bunların Esas Sermayenin En Az Dörtte Üçüne Sahip Olması Gerektiği )
ŞEKİL ŞARTI ( Limitet Şirkette Pay Devrinin Yazılı Şekilde Yapılması ve İmzaların Noterce Tasdik Edilmesi Gerektiği )"
117Y11.HD13.4.2006E. 2005/1736 K. 2006/3990"UYARLAMA DAVASI ( Akaryakıt Satış İstasyonu Olarak Kullanılmak Üzere Boş Arsa Halinde Kiraya Verilen Taşınmaz - Araştırılması Gerekenler ve 5 Yıl Sonra Açılan Davada Kiralananın Yeni Bir Sözleşmeyle Kiraya Verilmesi Halinde Getireceği Kira Bedelinden Uygun Bir İndirim Yapılması Gereği )
KİRA SÖZLEŞMESİ ( Uyarlama Davası - Araştırılması Gerekenler ve 5 Yıl Sonra Açılan Davada Kiralananın Yeni Bir Sözleşmeyle Kiraya Verilmesi Halinde Getireceği Kira Bedelinden Uygun Bir İndirim Yapılması Gereği/Boş Arsa Halinde Kiraya Verilen Taşınmaz )
SÖZLEŞMENİN YENİ ŞARTLARA UYARLANMASI ( 181 Ay Süreli Kira Sözleşmesi - Boş Arsa Halinde Kiraya Verilen Taşınmaz/5 Yıl Sonra Açılan Davada Araştırılması Gerekenler )
UZUN SÜRELİ KİRA SÖZLEŞMESİ ( Mecurun Kira Bedelinin Şartların Beklenmedik Derecede Değişerek Edimlerarası Dengenin Davacı Kiralayan Aleyhine Katlanılmayacak Derecede Bozulduğu İddiası İle Uyarlanması İstemi - Boş Arsa Halinde Kiraya Verilen Taşınmaz )
ARSA OLARAK KİRAYA VERİLEN TAŞINMAZ ( Akaryakıt Satış İstasyonu Olarak Kullanılmak Üzere - Mecurun Kira Bedelinin Şartların Beklenmedik Derecede Değişerek Edimlerarası Dengenin Davacı Kiralayan Aleyhine Katlanılmayacak Derecede Bozulduğu İddiası İle Uyarlanması İstemi )"
117Y13.HD10.11.2005E. 2005/10053 K. 2005/16681"İFANIN İMKANSIZ HALE GELMESİ ( Taşınmazın Davacıların Elinden Kesinlikle Çıkmış Olduğunun ve Davacılar Adına Tescil İmkanının Kalmadığının Anlaşılması Nedeniyle Davacılar Ancak İfanın İmkansız Hale Geldiği Tarihteki Taşınmazın Kaim Değerini İsteyebileceği )
TAŞINMAZIN KAİM DEĞERİ ( Taşınmazın Davacıların Elinden Kesinlikle Çıkmış Olduğunun ve Davacılar Adına Tescil İmkanının Kalmadığının Anlaşılması Nedeniyle Davacılar Ancak İfanın İmkansız Hale Geldiği Tarihteki Taşınmazın Kaim Değerini İsteyebileceği ) "
117Y13.HD16.6.2005E. 2005/6250 K. 2005/10256"ALACAK DAVASI ( Davalıdan Haricen Satın ve Teslim Alınan Araç için Bir Miktar Para Ödendiği Devri Teminen Aynı Miktarda Bono Verildiği Ancak Devrin Yapılamadığı İleri Sürerek Bu Paranın Tahsilini Talep Etmesi )
GEÇERSİZ SÖZLEŞME ( Tarafların Geçersiz Sözleşme Halinde Aldıklarını Geri İade Etmelerinin Gerekmesi )
BATIL SÖZLEŞME ( Mahkemece Geçersiz Sözleşme Nedeniyle Davacının Aracı Davalıya Davalının Satış Bedelini Faizsiz Olarak Davacıya İade Etmesi Gerektiği Yönünde Hüküm Kurmasının Gerekmesi )"
117Y11.HD26.4.2005E. 2004/6474 K. 2005/4247"İHALE SONUCU TESLİM EDİLEN HİSSE SENETLERİNİN İHALENİN İPTALİ NEDENİYLE İADESİ İSTEMİ ( İndirim Yapılacak Miktarlar Tespit Ettirilerek Menkul Hükmünde Olan Hisse Senetlerinin Teslimi İçin İİK'nun 24. Maddesine Göre İşlem Yapılmasının Mümkün Bulunduğu )
MENKUL HÜKMÜNDE OLAN HİSSE SENETLERİ ( İhale Sonucu Teslim Edilen Hisse Senetlerinin İhalenin İptali Nedeniyle İadesi İstemi - Teslimi İçin İİK'nun 24. Maddesine Göre İşlem Yapılmasının Mümkün Bulunduğu )"
117Y15.HD27.10.2004E. 2004/1009 K. 2004/5441"AKDİN İFASININ İMKANSIZLAŞMASI ( İnşaat Sözleşmesi Yapıldıktan Sonra İmar Durumunun Değişmesi Nedeniyle Sözleşmeye Uygun İnşaat Yapılması İmkanının Ortadan Kalkmış Olması )
İFANIN İMKANSIZLAŞMASI ( İnşaat Sözleşmesi Yapıldıktan Sonra İmar Durumunun Değişmesi Nedeniyle Sözleşmeye Uygun İnşaat Yapılması İmkanının Ortadan Kalkmış Olması )
İNŞAAT SÖZLEŞMESİ ( İmar Durumunun Değişmesi Nedeniyle Sözleşmeye Uygun İnşaat Yapılması İmkanının Ortadan Kalkmasıyla Akdin İfa İmkansızlığından Dolayı Son Bulması - Yüklenicinin Sözleşmeden Doğan Hakkını Başkasına Temlikinden Sonra Akdi Feshetmesi ve İş Sahibini İbra Etmesi/İş Sahibine Bildirilmeyen Adi Temlik Sözleşmesinin Bağlayıcı Olmaması )
TEMLİK SÖZLEŞMESİNİN İŞ SAHİBİNİ BAĞLAMAMASI ( Adi Yazılı Şekilde Yapılan ve İş Sahibine Bildirilmeyen - Yüklenicinin İnşaat Sözleşmesinden Kaynaklanan Hakkını Üçüncü Kişiye Temlik Etmesi )
YÜKLENİCİNİN İNŞAAT SÖZLEŞMESİNDEN DOĞAN HAKKINI ÜÇÜNCÜ KİŞİYE TEMLİK ETMESİ ( İş Sahibine Bildirilmeyen Adi Yazılı Temlik Sözleşmesinin İş Sahibini Bağlamaması - Temlikten Sonra Akdin Taraflarca Feshedilmiş Olması )"
117Y15.HD28.6.2004E. 2004/863 K. 2004/3608"ARSA PAYI KARŞILIĞI İNŞAAT YAPIM SÖZLEŞMESİ ( Gerek Yüklenicinin Gerekse Arsa Sahibinin Dairelerinin Sözleşmeden Büyük Yapılması - Gecikme Nedeniyle Hesaplanacak Kira Bedeli )
İNŞAAT YAPIM SÖZLEŞMESİ ( Arsa Payı Karşılığı - Gerek Yüklenicinin Gerekse Arsa Sahibinin Dairelerinin Sözleşmeden Büyük Yapılması/Gecikme Nedeniyle Hesaplanacak Kira Bedeli )
İNŞAATIN GECİKMESİ NEDENİYLE HESAPLANACAK KİRA BEDELİ ( Gerek Yüklenicinin Gerekse Arsa Sahibinin Dairelerinin Sözleşmeden Büyük Yapılması Nedeniyle )
KİRA BEDELİ ( Gerek Yüklenicinin Gerekse Arsa Sahibinin Dairelerinin Sözleşmeden Büyük Yapılması Nedeniyle İnşaatın Bitiminin Gecikmesi )"
117Y13.HD15.6.2004E. 2004/2227 K. 2004/9324"TAŞINMAZ SATIŞ VAADİ SÖZLEŞMESİ ( İfanın İmkansız Hale Geldiği Tarih İtibariyle Taşınmazın İkame Değerini Geri İsteme Hakkı Doğacağı - Sözleşmenin Alıcısı Taşınmazı İadeye Hazır Olduğunu Bildirdiği Taktirde İkame Değerini Geri İsteyebileceği )
İFANIN İMKANSIZ HALE GELMESİ ( Taşınmaz Satış Vaadi Sözleşmesi - İfanın İmkansız Hale Geldiği Tarih İtibariyle Taşınmazın İkame Değerini Geri İsteme Hakkı Doğacağı - Sözleşmenin Alıcısı Taşınmazı İadeye Hazır Olduğunu Bildirdiği Taktirde İkame Değerini Geri İsteyebileceği )
İADE ( Taşınmaz Satış Vaadi Sözleşmesi - İfanın İmkansız Hale Geldiği Tarih İtibariyle Taşınmazın İkame Değerini Geri İsteme Hakkı Doğacağı - Sözleşmenin Alıcısı Taşınmazı İadeye Hazır Olduğunu Bildirdiği Taktirde İkame Değerini Geri İsteyebileceği )
İKAME DEĞERİ ( Taşınmaz Satış Vaadi Sözleşmesi - İfanın İmkansız Hale Geldiği Tarih İtibariyle Taşınmazın İkame Değerini Geri İsteme Hakkı Doğacağı - Sözleşmenin Alıcısı Taşınmazı İadeye Hazır Olduğunu Bildirdiği Taktirde İkame Değerini Geri İsteyebileceği )"
117Y15.HD17.5.2004E. 2003/5515 K. 2004/2738"KAT KARŞILIĞI İNŞAAT SÖZLEŞMESİNİN FESHİ ( Bu Sözleşmeye İlişkin İfa İmkansızlığının Sözleşme Tarihinden Sonra mı Yoksa Önce mi Olduğunun Saptanmasının Gerekli Olması )
İFA İMKANSIZLIĞI ( Somut Olayda Gerekirse Uzman Bilirkişilerce Keşif Yapılarak İfa İmkansızlığının Mevcut Olduğu Tarihin Belirlenmesinin Gerekmesi )
TEMERRÜT ( Davalı Yüklenicinin İnşaat yapmında Temerrüdü Var ise Bu Durumun Yerel Mahkemece Dikkate Alınmasının Gerekli Olması )
BİLİRKİŞİ ( Somut Olayda Gerekirse Uzman Bilirkişilerce Keşif Yapılarak İfa İmkansızlığının Mevcut Olduğu Tarihin Belirlenmesinin Gerekmesi )"
117Y9.HD1.3.2004E. 2003/14770 K. 2004/3915"CEZAİ ŞART VE ÜCRET ALACAĞININ ÖDETİLMESİ TALEBİ ( Fona Devredilen ve Tasfiye Halinde Bulunan Davalı Bankanın Davacının Hizmet Akdini Feshinde Haklı Nedenlerinin Bulunup Bulunmadığı Araştırılması Gereği )
FONA DEVREDİLEN BANKA ( Tasfiye Halinde Bulunan Davalı Bankanın Davacının Hizmet Akdini Feshinde Haklı Nedenlerinin Bulunup Bulunmadığı ve B.K.'nun 117-161 unsurlarının Araştırılması Gereği )
HİZMET AKDİNİN FESHİ ( Fona Devredilen ve Tasfiye Halinde Bulunan Davalı Bankanın Davacının Hizmet Akdini Feshinde Haklı Nedenlerinin Bulunup Bulunmadığı ve B.K.'nun 117-161 unsurlarının Araştırılması Gereği - Cezai Şart ve Ücret Alacağı Talebi )"
117Y9.HD22.1.2004E. 2003/22637 K. 2004/535"CEZAİ ŞART TALEBİ ( İş Akdinin Haksız Feshi İddiasıyla - İşveren Bankanın TMSF'ye Devredilmesinin Haklı Neden Olması ve İfa İmkansızlığı )
BANKANIN TMSF'YE DEVRİ ( İş Akdi Feshedilen İşçinin Sözleşmeye Dayanan Cezai Şart Talebi - Bankanın Tasfiyesinin ve TMSF'ye Devrinin Haklı Neden Oluşturması ve İfanın İmkansızlığı )
İŞ AKDİNİN HAKLI NEDENLE FESHİ ( İşveren Bankanın Tasfiyesi ve TMSF'ye Devri - Sözleşmeye Dayanan Cezai Şart Talebinin Reddi Gereği )
TMSF'YE DEVREDİLEN BANKANIN İŞ AKDİNİ FESHETMESİ ( Haklı Neden Niteliği - Sözleşmeye Dayanan Cezai Şart Talebinin Reddi Gereği )
TASFİYE EDİLEN VE TMSF'YE DEVREDİLEN İŞVEREN BANKANIN İŞ AKDİNİ HAKLI NEDENLE FESHETMESİ ( İşçinin Haksız Fesih İddiasına Dayanan Cezai Şart Talebinin Reddi Gereği )
İFANIN İMKANSIZLIĞI ( İşveren Bankanın TMSF'ye Devri Nedeniyle İş Akdi Feshedilen İşçinin Cezai Şart Talebi )
MÜCBİR SEBEP NEDENİYLE İFANIN İMKANSIZLAŞMASI ( İşveren Bankanın TMSF'ye Devri Nedeniyle İş Akdi Feshedilen İşçinin Cezai Şart Talebi )"
117Y9.HD22.1.2004E. 2003/22636 K. 2004/534"CEZAİ ŞART TALEBİ ( TMSF'ye Devredilen Bankada Belirli Süreli İş Akdiyle Çalışırken İş Akdi Feshedilen İşçinin - Geçerli Fesih Niteliği ve İfa İmkansızlığı Nedeniyle Cezai Şart Talebinin Reddi Gereği )
TMSF'YE DEVREDİLEN BANKANIN BELİRLİ SÜRELİ İŞ AKDİYLE ÇALIŞAN İŞÇİSİNİN İŞ AKDİNİN SÜRESİNDEN ÖNCE FESHİ ( Feshin Geçerli Olması ve İfanın İmkansızlaşması Nedeniyle Cezai Şart Talebinin Reddi Gereği )
BELİRLİ SÜRELİ İŞ AKDİYLE ÇALIŞAN İŞÇİNİN İŞ AKDİNİN SÜRESİNDEN ÖNCE FESHİ ( Davalı Bankanın TMSF'ye Devredilmesi Nedeniyle İfanın İmkansızlaşması - Cezai Şart Talebinin Reddi Gereği )
İFA İMKANSIZLIĞI ( Belirli Süreli İş Sözleşmesiyle Çalıştığı Banka TMSF'ye Devredilerek İş Akdi Süresinden Önce Feshedilen İşçinin Cezai Şart Talebinin Reddi Gereği )"
117Y13.HD19.1.2004E. 2003/11064 K. 2004/182"HARİCİ SATIŞ ŞÖZLEŞMESİ ( İfanın İmkansız Hale Gelmesi - Davacının Taşınmazın Dava Tarihideki İkame Değerini Değil Ödediği Paranın İfanın İmkansız Hale Geldiği Tarihteki Değerini İsteyebileceği )
İFANIN İMKANSIZ HALE GELMESİ ( Harici Satış Sözleşmesi - Davacının Taşınmazın Dava Tarihideki İkame Değerini Değil Ödediği Paranın İfanın İmkansız Hale Geldiği Tarihteki Değerini İsteyebileceği )
İDARİ YARGI KARARLARI ( Geriye Yürüdüğü İçin Muris Adına Yapılan Daire Tahsisi İşlemi İptal Edilmekle Yapıldığı Andan İtibaren Geçersiz Olduğu - Harici Satış Sözleşmesi/İfanın İmkansız Hale Gelmesi )"
117Y11.HD11.11.2003E. 2003/9466 K. 2003/10777"KÖMÜR İŞLETME ALANININ İŞLETME HAKKININ ETİBANK HOLDİNG TARAFINDAN DEVRİ ( Ocaktan Çıkarılan Yıllık Kömür Miktarının Yanlış Bildirilmesi Sonucu Edimin İmkansızlığı İddiası - Eti Holding Yönetim Kurulu Kararıyla Sözleşme Şartlarında İyileştirmeye Gidilmiş Olması )
ETİ HOLDİNG TARAFINDAN KÖMÜR İŞLETME ALANININ DAVACIYA DEVRİ ( Ocaktan Çıkarılan Yıllık Kömür Miktarının Yanlış Bilgilendirilme Sonucu Fahiş Miktarda Yazılmış Olması - Davacının Edimlerini Yerine Getirmediği Gerekçesiyle Akdin Feshine Karar Verilmesi/Yöneitim Kurulu Kararıyla Yapılan İyileştirmeye Rağmen Davacının Edimini İfa Edip Etmediğinin Araştırılması Gereği )
SÖZLEŞME ŞARTLARINDA İYİLEŞTİRME YAPILMIŞ OLMASI ( Eti Holding Tarafından Kömür İşletme Alanının Davacıya Devrine İlişkin Sözleşmede Öngörülen Yıllık Kömür Üretim Miktarının Fahiş Olması - Davalının Akdi Feshetmesi )"
117Y19.HD4.7.2003E. 2002/10423 K. 2003/7437"KİRA SÖZLEŞMESİNİN SONA ERDİĞİNİN VE YÜKÜMLÜLÜKLERİN SONA ERDİĞİNİN TESBİTİ TALEBİ ( Kiralanan Binanın Depremde Yıkılması )
ZORUNLU NEDENLE KİRA SÖZLEŞMESİNİN SONA ERDİĞİNİN TESBİTİ TALEBİ ( Kiralanan Binanın Depremde Yıkılması )
DEPREMDE YIKILAN BİNAYA İLİŞKİN KİRA SÖZLEŞMESİ ( Zorunlu Nedenle Sona Erdiğinin Tesbiti Talebi )
SÖZLEŞMENİN ZORUNLU NEDENLE SONA ERMESİ ( Kira Sözleşmesine Konu Binanın Depremde Yıkılması )"
117Y13.HD2.6.2003E. 2003/2557 K. 2003/7140"TAZMİNAT DAVASI ( Taahhüdünü Yerine Getirmeyerek Sözleşmenin Feshine Neden Olan Davalıdan Bu Yüzden Uğranılan Olumsuz Zararın Ödenmesinin İstenebilmesi )
MENFİ ZARAR ( İlk İhalede Davalıdan Sonraki En Yüksek Fiyat Teklifiyle Yapılan İkinci İhaledeki Fiyat Arasındaki Farkın Esas Alınmasının Gerekmesi )
TAAHHÜDÜ YERİNE GETİRMEME ( Sözleşmenin Feshine Neden Olan Davalıdan Bu Yüzden Uğranılan Olumsuz Zararın Ödenmesinin İstenebilmesi )
SÖZLEŞMENİN FESHİ ( Taahhüdünü Yerine Getirmeyerek Feshe Neden Olan Davalıdan Bu Yüzden Uğranılan Olumsuz Zararın Ödenmesinin İstenebilmesi )"
117Y19.HD29.5.2003E. 2002/2680 K. 2003/5764"MENFİ TESPİT DAVASI ( Eczane Olarak Kiralanan Taşınmaza Ruhsat Alınmaması Nedeniyle Kira Sözleşmesi Karşılığı Verilen Bonolar Nedeniyle Borçlu Olmadığının Tespiti Talebi )
İŞYERİ OLARAK KİRALANAN TAŞINMAZIN AMACA ELVERİŞSİZ OLMASI ( Eczane Olarak Kiralanan Taşınmaza Çalışma Rusatı Alınmaması Nedeniyle Akdin Feshi Halinde Kiraladığı Yerin İşine Uygun Olup Olmadığını Bilecek Durumda Olan Davacının Kusurlu Olması )
İFA İMKANSIZLIĞI NEDENİYLE SÖZLEŞMENİN FESHİ ( Kiralanan Taşınmazın Yapılacak İşe Uygun Olup Olmadığını Bilecek Durumda Olan Davacının Akdin Feshinde Kusurlu Olması Nedeniyle Tazminat Talebinin Tenkise Tabi Olması )
TAZMİNATIN TENKİSİ ( Eczane Olarak Kiraladığı Taşınmaza Çalışma Ruhsatı Alamaması Nedeniyle Akdi Fesh Eden Davacının Kiraladığı Yerin Amaca Uygun Olup Olmadığını Bilecek Durumda Olması Nedeniyle Tazminat Talebinin Tenkise Tabi Olması )"
117Y13.HD21.4.2003E. 2003/2061 K. 2003/4882"TAPU İPTALİ VE TESCİL DAVASI ( Düzenleme Şeklinde Yapılan Satış Vaadi Sözleşmesi Nedeniyle )
GAYRIMENKUL SATIŞ VAADİ SÖZLEŞMESİ ( İki Taraflı ve Bağlayıcı Bir Akit Olması-Sözleşmenin Tek Taraflı Bir Beyan veya İhbar ile Sona Erdirilmesinin Mümkün Olmaması )
SATIŞ VAADİ SÖZLEŞMESİ ( İki Taraflı ve Bağlayıcı Bir Akit Olması-Sözleşmenin Tek Taraflı Bir Beyan veya İhbar ile Sona Erdirilmesinin Mümkün Olmaması )
BORÇLUYA İSNAT OLUNAMAYAN HALLER NEDENİYLE BORCUN İFASININ MÜMKÜN OLMAMASI ( Borcun Sakıt Olması )"
117Y19.HD25.10.2002E. 2002/4558 K. 2002/6953"MÜCBİR SEBEP ( Doğal Sosyal ya da Hukuksal Kaynaklı Öngörülme Olasılığı Bulunmayan Oluşumlar Olduğu - İthal ve İhraç Yasakları Bunlara Olanak Vermeyen Sınır Kapatmaları Hukuksal Kaynaklı Mücbir Sebeplerden Olduğu )
GERİ VERİLMEYEN TEMİNAT MEKTUBU ( Yaklaşık Yedi Yıldır Süren Körfez Krizi Kapsam Dalgalanmaları Göstermiş Fakat Hiçbir Zaman Sınır Kapatmalarına Kadar Gitmediği - Bu Durum Kapatmayı Beklenir Duruma Getirmediğinden Olayda Öngörülmezlik Unsurunun Varlığının Kabulü Gereği )
SINIR KAPATMALARI ( Geri Verilmeyen Teminat Mektubu - Yaklaşık Yedi Yıldır Süren Körfez Krizi Kapsam Dalgalanmaları Göstermiş Fakat Hiçbir Zaman Sınır Kapatmalarına Kadar Gitmediği/Bu Durum Kapatmayı Beklenir Duruma Getirmediğinden Olayda Öngörülmezlik Unsurunun Varlığının Kabulü Gereği )"
117Y13.HD25.10.2002E. 2002/9006 K. 2002/11243"KİRA BEDELİNİN UYARLANMASI TALEBİ ( Mahkemece Sadece Bedelin Uyarlanması Gereği ve Sözleşmedeki Artış Şartının İptal Edilemeyeceği )
UYARLAMA TALEBİ ( Ekonomik Kriz Nedeniyle - Mahkemece Bedelin Uyarlanmasıyla Yetinileceği ve Artış Şartının da İptaline Karar Veirlemeyeceği )
YILLIK ARTIŞ ŞARTININ İPTALİNE KARAR VERİLEMEMESİ ( Ekonomik Kriz Nedeniyle Kira Bedelinin Uyarlanması İçin Açılan Davada )
EKONOMİK KRİZ NEDENİYLE KİRA BEDELİNİN UYARLANMASI TALEBİ ( Yıllık Artış Şartının İptaline Karar Verilememesi )"
117Y13.HD4.6.2002E. 2002/4251 K. 2002/6600"ALACAK DAVASI ( Davalının İnşa Edip Pazarladığı Sosyal Tesisli Siteden Satın Alınan Villaya Ait Olması Gerekirken Sosyal Tesislerin Belediyeye Terkedilen Yeşil Alan İçinde Kalması )
KUSURSUZ İFA İMKANSIZLIĞI ( Sözleşmede Öngörülen Sosyal Tesis Edimi Yerine Getirildikten Sonra Ortaya Çıkan Hukuki Durum Nedeniyle Sosyal Tesisler Hakkında Yıkım Kararı Alınması )
İFANIN KUSURSUZLUK NEDENİYLE İMKANSIZLIĞI ( Sözleşmede Öngörülen Sosyal Tesis Edimi Yerine Getirildikten Sonra Ortaya Çıkan Hukuki Durum Nedeniyle Sosyal Tesisler Hakkında Yıkım Kararı Alınması )"
117Y3.HD2.5.2002E. 2002/4011 K. 2002/4827"İTİRAZIN İPTALİ ( Taşınmazın Asıl Maliki İle Yapılan Kira Sözleşmesindeki Yetkiye Dayanılarak Taşınmazın Kiraya Verilmesi-Kiracının Kira Bedellerini Ödememesi Nedeniyle Yapılan Takibe İtiraz )
ALT KİRA ( Kiralayanın Kiralanan Şeyin Maliki Olması Gerekmediği İçin Kiracının da Kiraladığı Şeyi Tekrar Kiralayabilmesi )
KİRA İLİŞKİSİNİN SONA ERMESİ ( Kiralayanla Asıl Kiracı Arasındaki Sözleşmenin Sona Ermesi Durumunda Alt Kira İlişkisinin de Sona Ermesi )
KİRALAYAN İLE ASIL KİRACI ARASINDAKİ KİRA İLİŞKİSİNİN SONA ERMESİ ( Sözleşmenin Sona Ermesi Durumunda Alt Kira İlişkisinin de Sona Ermesi )
ASIL KİRACI İLE KİRALAYAN ARASINDAKİ KİRA İLİŞKİSİNİN SONA ERMESİ ( Sözleşmenin Sona Ermesi Durumunda Alt Kira İlişkisinin de Sona Ermesi )"
117Y15.HD25.4.2002E. 2001/5744 K. 2002/2065"ALACAK DAVASI ( Borcun İfa Edilmemesi Nedeniyle Davacının Uğradığı Gelir Kaybıyla Sair Olumlu Zararın Tahsili Talebi )
PROTOKOLDE KESİN SÜRE OLMAMASI ( Davalının Temerrüde Düşmesi İçin Davacının İhtarda Bulunmasının Gerekmesi )
KESİN SÜRENİN BULUNMAMASI ( Taraflar Arasındaki Protokolde Kesin Süre Olmaması-Davalının Temerrüde Düşmesi İçin Davacının İhtarda Bulunmasının Gerekmesi )
TEMERRÜT ( Taraflar Arasındaki Protokolde Kesin Süre Olmaması-Davalının Temerrüde Düşmesi İçin Davacının İhtarda Bulunmasının Gerekmesi )
OBJEKTİF İMKANSIZLIK ( İmar Yasasından Doğan Engel Nedeniyle İnşaatın Yapılamaması )"
117Y19.HD9.4.2002E. 2001/5441 K. 2002/2709"İTİRAZIN İPTALİ ( Banka Havalesinin Alıcısına Ulaşmadığı İddiasıyla Yapılan Takibe Vaki İtirazın İptali İstemi )
ZAMANAŞIMI ( Sözleşme ile Kurulan Havale İsteminin Yerine Getirilmemesinden Doğan Uyuşmazlıkta Zamanaşımının On Yıl Olduğunun Kabulünün Gerekmesi )
VEKALET AKDİ ( Taraflar Arasındaki İlişkinin Vekalet Akdine Dayandırılarak Beş Yıllık Zamanaşımına Tabi Olduğundan Bahisle Hüküm Kurulması )
MEVDUAT HESABINDAN HAVALE GÖNDERİLMESİ ( Havale İsteminin Yerine Getirilmemesinden Doğan Uyuşmazlıkta Zamanaşımının On Yıl Olduğunun Kabulünün Gerekmesi )"
117Y15.HD31.1.2002E. 2001/4351 K. 2002/545"TAPU İPTALİ VE TESCİL ( Kat Karşılığı İnşaat Sözleşmesi Uyarınca İşin Süresi İçerisinde Tamamlanmaması Sebebiyle Dava Dışı Şahıslara Satılmamış Bölümlerin Tapularının İptali Talebi )
KAMU DÜZENİNE AYKIRILIK ( Aykırılığı Mahkeme Kararı ile Saptanan İnşaata Devam Edilmesinin Yükleniciden Beklenememesi )
YÜKLENİCİNİN SORUMLULUĞU ( Kamu Düzenine Aykırılığı Mahkeme Kararı ile Saptanan İnşaata Devam Edilmesinin Yükleniciden Beklenememesi )
OBJEKTİF İMKANSIZLIK ( Sözleşmeden Sonra Ortaya Çıkan Objektif İmkansızlık Nedeniyle Davalı Yüklenicinin Sorumluluğundan Sözedilemeyeceği )
NAMA İFA ( Yabancı Para Borcunu Doğuran Bir Hal Yokken Buna Dair İstemin Hüküm Altına Alınmasının Yasaya Aykırılığı )
YABANCI PARA BORCU ( Yabancı Para Borcunu Doğuran Bir Hal Yokken Buna Dair İstemin Hüküm Altına Alınması )
ARSA PAYI KARŞILIĞI İNŞAAT SÖZLEŞMESİ ( Kamu Düzenine Aykırılığı Mahkeme Kararı ile Saptanmış İnşaata Devam Edilmesi Yükleniciden Beklenememesi )
HÜKMÜN GEREKÇESİ ( Kararların Gerekçeli Olmasının Hem Anayasada Hem de HUMK'da Düzenlenmiş Olması )"
117YHGK23.1.2002E. 2001/13-1039 K. 2002/16"TAZMİNAT DAVASI ( Taşınmaz Satış Vaadi Sözleşmesi Nedeniyle )
KARMA TİPLİ SÖZLEŞME ( Gayrımenkul Satış Vaadi ve İnşaat Sözleşmesi Başlıklı Sözleşme )
SATIŞ VAADİ VE İNŞAAT SÖZLEŞMESİ ( Hukuki Niteliği İtibariyle Karma Tipli Sözleşme Olması )
KUSURSUZ İMKANSIZLIK ( Karma Tipli Sözleşmenin Tüm Hükümleri Ele Alınarak İmkansızlık Hali Olup Olmadığının Araştırılması )"
117Y15.HD25.10.2001E. 2001/2599 K. 2001/4820"TAŞINMAZ TEMLİKİ ( Temlik Edilen Taşınmazda Yapılacak Yerin İmkansız Hale Gelmesi )
TAZMİNAT ( Arsa Sahibinin Sözleşmenin İmkansız Hale Gelmesinde Kusurlu Sayılması )
İNŞAAT PROJESİNDEKİ TADİLAT ( Yapılan Sözleşmenin İmkansız Olması Durumunda Arsa Sahibinin de Kusurlu Sayılması )
KUSURSUZ iMKANSIZLIK ( Yapılan Sözleşmenin İmkansız Olması Durumunda Arsa Sahibinin de Kusurlu Sayılması )"
117Y2.HD18.5.2001E. 2001/3611 K. 2001/7844"VASİYETNAMENİN TENFİZİ ( Henüz Kat İrtifakı veya Mülkiyeti Kurulmamış Taşınmazdan Muayyen Bir Dairenin Vasiyet Edilmiş Olması Halinde )
MUAYYEN MAL VASİYETİ ( Henüz Kat İrtifakı veya Mülkiyeti Kurulmamış Taşınmazdan Muayyen Bir Dairenin Vasiyet Edilmiş Olması Halinde Vasiyetnamenin Tenfizi )
KAT İRTİFAKI VEYA KAT MÜLKİYETİ KURULMAMIŞ TAŞINMAZDAN BİR DAİRENİN VASİYET EDİLMESİ ( Vasiyetnamenin Tenfizi )
KAT MÜLKİYETİ KURULMASINI DAVA YOLUYLA İSTEMEK ( Henüz Kat İrtifakı veya Mülkiyeti Kurulmamış Taşınmazdan Muayyen Bir Dairenin Vasiyet Edilmiş Olması )"
117Y13.HD10.4.2001E. 2001/1576 K. 2001/3730"TAZMİNAT DAVASI ( İhale İle Satın Alınan Taşınmazın Şartnamenin Tüm Gerekleri Yerine Getirilmesine Rağmen Mülkiyetin Devredilmemesi Nedeniyle Uğranılan Zarar )
KUSURSUZ SORUMLULUK ( Geçerli Bir Sebebe Dayanmaksızın Bir Kişinin Mal Varlığından Diğerinin Mal Varlığına Kayan Değerlerin İadesi )
SEBEPSİZ ZENGİNLEŞME ( Geçerli Bir Sebebe Dayanmaksızın Bir Kişinin Mal Varlığından Diğerinin Mal Varlığına Kayan Değerlerin İadesinin Denkleştirici Adalet Düşüncesine Dayanması )
DENKLEŞTİRİCİ ADALET İLKESİ ( Haklı Sebep Olmaksızın Başkasının Mal Varlığından İstifade Ederek Kendi Mal Varlığını Artıran Kişinin Elde Ettiği Kazanımı Geri Vermesi )"
117Y14.HD13.3.2001E. 2001/99 K. 2001/1611"İMAR UYGULAMASI ( Satılan Yerin Alıcı Adına Tescil Edilememesinde Kusursuz İmkansızlık-Hukuki İmkansızlık )
KUSURSUZ İMKANSIZLIK ( İmar Uygulaması Nedeniyle Yola Ayrılan Yerin Alıcı Adına Tescil Edilememesi )
KUSURLU İMKANSIZLIK ( İmar Uygulaması Sonucu Satıcıda Kalan Kısmın Davadan Önce Üçüncü Kişilere Ferağ Edilmesi )
TAPU İPTALİ VE TESCİL ( İmar Uygulaması-Kusurlu ve Kusursuz İmkansızlık )"
117Y13.HD23.11.2000E. 2000/8392 K. 2000/10425"İRTİFAK HAKKI SÖZLEŞMESİ ( İrtifak Hakkı Bedeli ile Fon Katkı Payı Dışında Ödenen Bedelin İadesi Talebi)
KİRA VE İRTİFAK HAKKI BEDELİ DIŞINDA ÖDENEN BEDELİN İADESİ TALEBİ ( İrtifak Hakkı Sözleşmesinde)
KAMU ARAZİSİ ÜZERİNDE İRTİFAK HAKKI SÖZLEŞMESİ ( Karşı Tarafın Fazla Ödeme İddiasıyla Ödeme Talebi)"
117YHGK1.11.2000E. 2000/13-1314 K. 2000/1606"YÖNETİM PLANI ( Davalı Yönetimin Blok Kat Maliklerinden Yönetim Planı ve Kat Mülkiyeti Kanunu Hükümlerine Göre Belirlenmiş Blok ve Toplu Yapı Ortak Gider Paylarını Toplaması )
ANAGAYRİMENKULÜN GENEL GİDERLERİNE KATILMA ( Davalı Yönetimin Blok Kat Maliklerinden Yönetim Planı ve Kat Mülkiyeti Kanunu Hükümlerine Göre Belirlenmiş Blok ve Toplu Yapı Ortak Gider Paylarını Toplaması )
BLOK VE TOPLU YAPI ORTAK GİDERLERİ ( Yönetimin Bu Giderleri Blok Kat Maliklerinden Toplamak ve Toplanacak Paraları Gecikmeksizin Toplu Yapı Yönetimine Aktarmakla Yükümlü Olması )
İFANIN MÜMKÜN OLMAMASI ( Yönetimin Kat Maliklerinden Toplamak Yükümlülüğünde Olduğu Paraları Toplamamasından Ancak Kusursuzluğunu İspatlayarak Kurtulması )
İTİRAZIN İPTALİ ( Yönetimin Kat Maliklerinden Toplamak Yükümlülüğünde Olduğu Paraları Toplamamasından Ancak Kusursuzluğunu İspatlayarak Kurtulması )
HUSUMET ( Yönetim Planından Çıkacak Uyuşmazlıklarda Toplu ve Blok Yönetimlerinin Aktif ve Pasif Husumet Ehliyetlerinin Olduğunun Kabulü )
TOPLU YAPI YÖNETİM KURULU ( Blok Yapı Yönetiminin Ortak Giderleri Yönetim Kuruluna Ulaştırmasının Gerekmesi )
BLOK YAPI YÖNETİMİ ( Kat Maliklerinden Blok ve Toplu Yapı Ortak Gider Paylarını Topladıktan Sonra Toplu Yapı Yönetim Kuruluna Götürmesinin Gerekmesi )
KUSUR ( Blok Yapı Yönetiminin Toplu Yapı Yönetimine Ödemek Zorunda Olduğu Paradan Ancak Kusursuzluğunu İspat Ederek Kurtulabilmesi )"
117Y13.HD20.10.2000E. 2000/7799 K. 2000/8827"SATIŞ VAADİ SÖZLEŞMESİ ( İnşaat, Adi Ortaklık v.b. Gibi Hükümleri Olan )
KARMA TİPLİ SÖZLEŞME ( Gayrimenkul Satış Vaadi - İnşaat, Adi Ortaklık v.b. Gibi Hükümleri Olan )
SATIŞ VAADİ SÖZLEŞMESİ ( Tarla ve Orman Vasıflı Paylı Taşınmazlar )
KUSURSUZ İFA İMKANSIZLIĞI ( Yeterli Araştırma Yapılması Zorunluluğu )
TARLA VE ÖZEL ORMAN VASIFLI TAŞINMAZLARIN PAYLI TAPU KAYDININ DEVRİ ( Satış Vaadi Sözleşmesi )"
117Y11.HD4.10.1999E. 1999/5547 K. 1999/7486"ALACAK DAVASI ( Davalı Şirkete Ait Uçağın Atatürk Hava Limanında Konaklaması Alacağın Tahakkuk Etmesi ve Fatura Kesilerek Davalı Şirkete Gönderilmesine Rağmen Davalının Ödemede Bulunmaması )
UÇAĞA İDARİ TASARRUFLA EL KONULMASI ( Dava Konusu Uçağa Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi Kararı Uyarınca El Konulması )
UÇAĞIN HAVA ALANINDA ALIKONDUĞU SÜRE İÇİN KONAKLAMA ÜCRETİ ( Uçağa El Konulmasında Davalıya Atfı Kabil Bir Kusur Mevcut Olmaması ve Uçağın Davalının İradesi Dışında Alıkonulması )"
117Y6.HD24.6.1998E. 1998/5606 K. 1998/5641"UYARLAMA DAVASI ( Mahkeme Kararıyla Belirlenen Miktarın Üzerindeki Talepler )
KİRA BEDELİNİN UYARLANMASI ( Uyarlama Kararı ile Belirlenen ve Kesinleşen Miktar Üzerinden Bir Artırma İstenemeyeceği )
KİRA TESPİT DAVASI ( Uyarlama Kararıyla Kesinleşen Miktar Üzerindeki Talepler İçin )"
117Y15.HD12.12.1997E. 1997/4191 K. 1997/5347"SÖZLEŞME DEVAM EDERKEN ÇIKAN KESİN İMKANSIZLIK ( Arsa Sahipleri ve Davalı Yüklenicinin İradesi Dışındaki Sebeplerle - Akdin Feshine Karar Verilmesi Gereği )
AKDİN FESHİ GEREĞİ ( Arsa Sahipleri ve Davalı Yüklenicinin İradesi Dışındaki Sebeplerle Sözleşme Devam Ederken Çıkan Kesin İmkansızlık )
KESİN İMKANSIZLIK ( Arsa Sahipleri ve Davalı Yüklenicinin İradesi Dışındaki Sebeplerle Sözleşme Devam Ederken Çıkan - Akdin Feshine Karar Verilmesi Gereği )"
117Y2.HD25.6.1997E. 1997/6350 K. 1997/7830"EVLATLIK SÖZLEŞMESİNİN İPTALİ ( Evlatlığın Akıl Hastası Olduğunun Anlaşılması Nedeniyle )
AKIL HASTASI OLDUĞU SONRADAN ANLAŞILAN EVLATLIK ( Evlat Edinenler Açısından Bu Durumun Temel Hata Niteliğinde Olması )
EVLATLIĞIN AKIL HASTASI OLDUĞUNUN ANLAŞILMASI ( Evlat Edinenler Açısından Bu Durumun Temel Hata Niteliğinde Olması )
TEMEL HATA ( Evlatlığın Akıl Hastası Olduğunun Sonradan Anlaşılması Nedeniyle )
AHDE VEFA İLKESİ ( Objektif İyiniyet Kurallarından Hareketle Sözleşmenin Yeni Koşullara Uyarlanması Yada İptali Hususunun Evlat Edinme Sözleşmeleri İçin de Geçerli Olması )"
117Y13.HD12.6.1997E. 1997/5176 K. 1997/5354"OBJEKTİF KUSURSUZLUK NİTELİĞİ BULUNMAMASI ( Arsa Ofisinin Temin Edemeyeceği Arsayı Satmasından Doğan İmkansızlık )
ARSA OFİSİNCE TEMİN EDEMEYECEĞİ ARSANIN SATILMASI İŞLEMİ ( Sözleşmenin İfasının İmkansızlığından Arsa Ofisinin Sorumlu Olması )
İFANIN İMKANSIZLIĞI ( Arsa Ofisinin Sahip Olmadığı ve Temin Edemeyeceği Arsa İçin Yaptığı Satış Sözleşmesinden Sorumluluğu )"
117YHGK21.5.1997E. 1997/15-157 K. 1997/444"KAT KARŞILIĞI İNŞAAT SÖZLEŞMESİ ( Arsanın 3. kişiye satılması )
İFANIN İMKANSIZLlĞl ( Kat karşılığı inşaat sözleşmesi )
ARSANIN 3. KİŞİYE SATILMASI
BORÇTAN KURTULMA VE TAZMİNAT ( İfanın imkansız hale getirilmesi )"
117Y15.HD12.5.1997E. 1997/1139 K. 1997/2483"İMKANSIZLIK ( Eser Sözleşmesinin Parsellerin Tevhit İşlemlerinin Mümkün Olmayışı Nedeniyle İfa Edilememesi )
SEBEPSİZ ZENGİNLEŞME ( İmkansızlık Sebebiyle İfa Edilemeyen Eser Sözleşmesi Gereği Bir Tarafın Mal Varlığında Oluşan Artı Değer )
KAR YOKSUNLUĞU TAZMİNATI ( İfa İmkansızlığı Halinde İstenemeyeceği )
ESER SÖZLEŞMESİ ( Parsellerin Tevhit İşlemlerinin Mümkün Olmayışı Nedeniyle İfanın İmkansızlaşması )"
117Y2.HD8.5.1997E. 1997/4390 K. 1997/4991"VASİYET ( Henüz Kat Mülkiyeti veya Kat İrtifakı Kurulmamış Taşınmazda Yapılacak Bağımsız Bölüm-Musalehin Hakları )
MUSALEHİN HAKLARI ( Henüz Kat Mülkiyeti veya Kat İrtifakı Kurulmamış Taşınmazda Yapılacak Bağımsız Bölümün Kendisine Vasiyet Edilmiş Olması Halinde )
KAT MÜLKİYETİ VEYA İRTİFAKI KURULMAMIŞ YERDEN BAĞIMSIZ BÖLÜM VASİYET EDİLMESİ ( Musalehin Hakları )"
117Y19.HD13.3.1997E. 1996/8299 K. 1997/2559"SÖZLEŞMENİN İFASININ İMKANSIZLAŞMASI ( Mücbir Sebep Dolayısıyla )
İFANIN İMKANSIZLAŞMASI ( Borçlunun Kusuru Olmadan )
TEMİNAT MEKTUBUNUN İADESİ TALEBİ ( Sözleşmenin İfasının İmkansızlaşması )
MÜCBİR SEBEPTEN DOLAYI İFANIN İMKANSIZLAŞMASI ( Teminat Mektuplarının İadesi Talebi )"
117Y13.HD22.11.1996E. 1996/8841 K. 1996/10366"SATIŞ VAADİ SÖZLEŞMESİNİN RESMİ ŞEKİLDE YAPILMAMASI ( Davalının Edimini Yerine Getirmemek İçin Hakkını Kötüye Kullanması - Aynen İfasının Veya Olumlu Zararın İstenebileceği )
OLUMLU ZARARIN İSTENEBİLECEĞİ ( Şufalı Taşınmazın Bedeli Ödeyene Resmi Olmadan Satışının Vaadi - Davalının Adına Tescil Ettirdikten Sonra Sözleşmenin Geçersizliğini İleri Sürmesi )
SATIŞ VAADİ ( Resmi Şekilde Yapılmayan ve Şufalı Taşınmazın Bedeli Ödeyene - Davalının Adına Tescil Ettirdikten Sonra Sözleşmenin Geçersizliğini İleri Sürmesi/Hakkın Kötüye Kullanılması )
RESMİ ŞEKİLDE YAPILMAYAN SATIŞ VAADİ ( Şufalı Taşınmazın Bedeli Ödeyene - Davalının Adına Tescil Ettirdikten Sonra Sözleşmenin Geçersizliğini İleri Sürmesi/Hakkın Kötüye Kullanılması )
HAKKIN KÖTÜYE KULLANILMASI ( Şufalı Taşınmazın Bedeli Ödeyene Resmi Olmadan Satışının Vaadi - Davalının Adına Tescil Ettirdikten Sonra Sözleşmenin Geçersizliğini İleri Sürmesi )
GEÇERSİZ SÖZLEŞME ( Resmen Yapılmayan Satış Vaadi/Davalının Edimini Yerine Getirmemek İçin Hakkını Kötüye Kullanması - Aynen İfasının Veya Olumlu Zararın İstenebileceği )
SÖZLEŞMEDE ŞEKİL NOKSANI ( Resmen Yapılmayan Satış Vaadi/Davalının Edimini Yerine Getirmemek İçin Hakkını Kötüye Kullanması - Aynen İfasının Veya Olumlu Zararın İstenebileceği )"
117Y13.HD2.10.1996E. 1996/7548 K. 1996/8069"FİNANSAL KİRALAMA İLE ALINAN MAKİNALARIN TERÖR EYLEMİ SONUCUNDA TAHRİBİ ( Görevli Mahkeme )
GÖREVLİ MAHKEME ( Finansal Kiralama ile Alınan Makinaların Terör Eylemi Sonucunda Tahribi )
SİGORTA ( Finansal Kiralamada Kiracının Üstlenmesi )
FİİLİ İMKANSIZLIK ( Finansal Kiralama ile Alınan Makinaların Terör Eylemi Sonucunda Tahribi )
KİRA BORCU BULUNMADIĞININ TESBİTİ ( Finansal Kiralama ile Alınan Makinaların Terör Eylemİ Sonucunda Tahribi )
FİNANSAL KİRALAMA KANUNUNDA HÜKÜM BULUNMAYAN HALLER
KİRACININ SİGORTA SORUMLULUĞU ( Finansal kiralama)
KİRALANAN ARACIN TAHRİP OLMASI ( Finansal kiralama)
NEF'İ VE HASARDAN SORUMLULUK
İFANIN MÜMKÜN OLMAMASI ( Kiralananın hasara uğraması)
SİGORTACININ SORUMLULUĞUNU ÜSTLENME"
117Y13.HD3.6.1996E. 1996/4997 K. 1996/5538"KİRA UYARLAMASININ REDDİ ( Hükümet Kararlarından Dört Gün Önce Yabancı Para ile Yapılan Sözleşme )
YABANCI PARA İLE YAPILAN KİRA SÖZLEŞMESİ ( Kira Uyarlaması )
BEKLENMEYEN DURUM ŞARTI ( Kira Uyarlaması Davası - Enflasyonist Etkilerin Öngörülmesi ) )
TACİRİN YABANCI PARA İLE KİRA SÖZLEŞMESİ YAPMASI ( Kira Uyarlaması - Enflasyonist Etkileri Öngörmesi )
ENFLASYONİST ETKİLERİN ÖNGÖRÜLMESİ ( Tacirin Açtığı Kira Uyarlaması Davası )
UYARLAMA DAVASI ( Tacirin Açtığı - Enflasyonist Etkilerin Öngörülmesi )"
117YHGK17.4.1996E. 1996/15-135 K. 1996/274"SÖZLEŞMENİN İHLALİ ( Kat Karşılığı Sözleşmesinde Arsa Sahiplerinin Zarara Uğraması Nedeniyle Tazminat Davası )
KAT KARŞILIĞI İNŞAAT SÖZLEŞMESİ ( Sözleşmeye Aykırı Davranış Sonucu Zarara Uğrayan Arsa Sahibinin Talep Hakkı )
FİİLİ İMKANSIZLIK ( Kat Karşılığı Sözleşmesinin Yerine Getirilmesinde )"
117Y13.HD16.4.1996E. 1996/3653 K. 1996/3920"DEVALÜASYON ( Borçlunun Devalüasyonu İleri Sürerek Borcunu Yerine Getirmemesi )
BASİRETLİ İŞADAMI ( Fiyatlardaki Aşırı Artışı Önceden Öngörebilmesi Gereği )
SÖZLEŞMELERDE AŞIRI GÜÇLÜK ( İşlem Temelinin Çöktüğünü Göstermemesi )
SÖZLEŞMENİN FESHİ ( Sadece Menfi Zarar İstenebilmesi )
MENFİ ZARAR ( İlk İhaleye Katılarak En Uygun Fiyatı Veren Diğer Kişi ile Sözleşme Yapılamamasından Dolayı İdarenin Uğradığı Zarar )"
117Y15.HD2.10.1995E. 1995/2259 K. 1995/5181"KAT KARŞILIĞI İNŞAAT SÖZLEŞMESİ ( Yüklenicinin Arsa Payını Devretmesi )
TEMİNAT İPOTEĞİ ( Karşılık Olarak Yüklenicinin Kendi Payını Satması )
SÖZLEŞMENİN FESHİ ( Kat Karşılığı İnşaat Sözleşmesinin Pay Devri ve İnşaata Başlanmaması Dolayısıyla )
AKTİN FESHİ VE TAPU İPTALİ ( Pay Devrine Karşılık Teminat İpoteği İstenebileceği Halde )"
117Y9.HD31.1.1995E. 1994/16730 K. 1995/1307"TOPLU İŞ SÖZLEŞMESİNDEKİ ÜCRET ZAMMININ VADEYE YAYILMASI
HAKİMİN TOPLU İŞ SÖZLEŞMESİNİ DEĞİŞEN EKONOMİK ŞARTLARA UYARLAMASI
TOPLU İŞ SÖZLEŞMESİNDEKİ ŞARTLARIN OLAĞANÜSTÜ ŞEKİLDE DEĞİŞMESİ ( Sözleşmenin Değişen Şartlara Uyarlanması )
TAKSİTLENDİRME ( Toplu İş Sözleşmesinden Doğan Ücret Zammı )
KAMU YARARI İLKESİ ( Toplu İş Sözleşmesinden Doğan Ücret Zammının Vadeye Yayılması )
SÖZLEŞMENİN DEĞİŞEN ŞARTLARA UYARLANMASI ( Toplu İş Sözleşmesi )"
117Y13.HD17.11.1994E. 1994/9170 K. 1994/10152"TAHKİM SÖZLEŞMESİNİN GEÇERSİZLİĞİ İDDİASI ( Genel Mahkemelerde Görülmesi )
SÖZLEŞMENİN GEÇERSİZLİĞİ İDDİASI ( Genel Mahkemelerde Görülmesi-Tahkim Sözleşmesinin Varlığı Halinde )
GÖREV ( Tahkim Sözleşmesi ve Asıl Sözleşmenin Geçersizliği İddiası )
İFA İMKANSIZLIĞI ( Asıl Sözleşmesinin ve Tahkim Sözleşmesinin Geçersizliğini İçeren İddiaların İncelenmesinde Görev )"
117Y13.HD15.9.1994E. 1994/6197 K. 1994/7587"KUSURSUZ İMKANSIZLIK ( Ürünün Devşirilme Zamanı Gelmeden Donması )
İFANIN İMKANSIZLAŞMASI ( Ürünlerin Donması Sebebiyle )
HASAR ( Ürünlerin Devşirilmeden Donması Halinde Alıcıya Geçip Geçmeyeceği )"
117Y15.HD17.2.1994E. 1993/3539 K. 1994/830"İNŞAAT VE SATIŞ VAADİ SÖZLEŞMESİ ( Feshedilmeyip Geçerli Olduğu Sürece Tarafları Bağlaması )
DAVA HAKKI ( Geçerli İnşaat ve Satış Vaadi Sözleşmesinin İfası İçin )
GEÇİCİ VE DEVAMLI İMKANSIZLIK ( Hakimin Araştırmadan İnşaat Sözleşmesini Feshetmesi )
İNŞAAT İZNİ ( Verilip Verilmeyeceği Araştırılmadan Sözleşmenin Feshi )"
117YHGK2.2.1994E. 1993/2-639 K. 1994/26"MİRAS TAKSİM SÖZLEŞMESİ
MİRAS TAKSİM SÖZLEŞMESİNİN KISMEN İPTALİ
İFANIN İMKANSIZLIĞI
BUTLAN ( Akdin konusunun gayri mümkün olması )
İFA İMKANSIZLIĞININ AKDİN İNİKADINDAN ÖNCE VEYA SONRA OLMASI"
117Y15.HD2.12.1993E. 1993/1191 K. 1993/4996"ESER SÖZLEŞMESİ ( İnşaatın Yapılması İçin Kesin Vade Öngörülmemiş Olması )
İMAR DURUMU ALINMASI ( İnşaat Süresini Belirleyen Unsur Olarak Kararlaştırılmış Olması )
İNŞAATIN UZAMASI ( Resmi Mercilerden Kaynaklanan Gecikme Dolayısıyla )
İFADA GECİKME ( Yüklenicinin Kusuru Olmaksızın )
AKDİN FESHİ ( Yüklenici Temerrüde Düşürülmeden )"
117YHGK9.6.1993E. 1993/13-127 K. 1993/432"HAKSIZ İKTİSAP ( Geçersiz sözleşme )
ADİ SENETLE OTOMOBİL SATIMI
OTOMOBİL SATIMI"
117Y15.HD22.4.1993E. 1993/1866 K. 1993/1907"SÜRESİZ SÖZLEŞME ( İnşaat Sözleşmesinin Feshi )
SÜRESİZ İNŞAAT SÖZLEŞMESİ ( Fesih İçin Diğer Tarafın Temerrüde Düşürülmesi Gereği )
TEMERRÜT ( Süresiz İnşaat Sözleşmesinin Feshi İçin )
KUSURSUZ İMKANSIZLIK ( Akdin Feshi )
MÜTEAHHİDİN TEMERRÜDE DÜŞÜRÜLMESİ GEREĞİ
İNŞAAT SÖZLEŞMESİNİN SÜRESİZ HALE DÖNÜŞMESİ
İNŞAAT SÖZLEŞMESİNİN İMKANSIZLAŞMASI
MÜTEAHHİDİN ÖLÜMÜ
İSTİSNA AKDİ"
117Y15.HD1.4.1993E. 1993/283 K. 1993/1515"SÖZLEŞMENİN FESHİ ( Geçici İmkansızlığa Dayanılarak )
İMKANSIZLIK ( Mutlak Olmayan ve Geçici )
GEÇİCİ İMKANSIZLIK ( Sözleşmeden Dönen İş Sahibinin İyiniyetli Olmayacağı )"
117Y13.HD2.10.1992E. 1992/7755 K. 1992/7381"İSTEĞE BAĞLI AÇIK ARTIRMA ( İhaleyle Taşınmaz Mülkiyetinin Geçmeyeceği Fakat Satış Akdinin Kurulmuş Olacağı )
İHTİYARİ ALENİ MÜZAYEDE ( İhale Edilen Taşınmazın İmar Değişikliği Kararıyla Yola Kalbedilmesi )
HUKUKİ İMKANSIZLIK ( Belediyenin İhale Edip Tescil Ettirmediği Taşınmazı İmar Değişikliği Kararıyla Yola Kalbetmesi )
İHALE ( İhtiyari Açık Artırma )
BORCUN İFA EDİLMEMESİ ( Satılan Taşınmazın Mülkiyetinin Hukuki İmkansızlığa Sebebiyet Verilerek Devredilmemesi )
TAZMİNAT ( Belediyeden İhtiyari Açık Artırmayla Alınan Taşınmazın Tescil Edilmemesi )
İMAR DEĞİŞİKLİĞİ KARARI ( Belediyenin Daha Önce İhtiyari Açık Artırmayla İhale Ettiği Taşınmaz Hakkında )"
117Y2.HD10.3.1992E. 1992/1221 K. 1992/3491"TAZMİNAT DAVASI ( Sözleşmeye Uyulmaması )
REŞİT ÇOCUĞU TEMSİL ( Annenin Talep Ehliyetinin Olmaması )
GAYRİMENKUL HİBE VAADİ ( Mahkeme Önünde Yapılması )
MAHKEME ÖNÜNDE SULH ( Taşınmaz Mallara İlişkin Olsa Bile Şekil Bakımından Geçerli Olması )
AKTİN GEÇERSİZLİĞİ ( İfa İmkansızlığının Tam ve Sürekli Olması )"
117Y13.HD10.12.1991E. 1991/8883 K. 1991/11265"İFA İMKANSIZLIĞI ( Satışı Vaad Edilen Taşınmazın Kamulaştırılması )
SATIŞ VAADİ ( Kamulaştırma Nedeniyle İfa İmkansızlığı )
SATIŞI VAAD EDİLEN TAŞINMAZIN KAMULAŞTIRMA BEDELİNİN AİDİYETİ
KAMULAŞTIRMA BEDELİNİN AİDİYETİ ( Satışı Vaad Edilen Taşınmazın Kamulaştırılması )"
117Y13.HD14.12.1990E. 1990/5697 K. 1990/8708"KİRA TESBİTİ DAVASI ( Beklenmeyen Durum - İmkansızlık )
UYARLAMA ( Kira Sözleşmesinin Enflasyona - Rayiç Kira Bedeline Göre )
KİRA SÖZLEŞMESİNİN RAYİÇ KİRA BEDELİNE GÖRE UYARLANMASI
RAYİÇ KİRA BEDELİNE GÖRE KİRA SÖZLEŞMESİNİN UYARLANMASI
KİRA SÖZLEŞMESİNİN ENFLASYONA GÖRE UYARLANMASI
ENFLASYONA GÖRE KİRA SÖZLEŞMESİNİN UYARLANMASI
KİRA SÖZLEŞMESİNİN İŞLEM TEMELİNİN ÇÖKMESİ YA DA SARSILMASI İLKESİNE GÖRE UYARLANABİLMESİ
HAKİMİN TAKDİRİ ( Kira Sözleşmesinin Enflasyona - Rayiç Kira Bedeline Göre Uyarlanması )"
117Y11.HD20.2.1990E. 1988/9411 K. 1990/1087"MENFİ ZARARIN TAZMİNİ ( Başlangıçtaki Objektif İmkansızlık Yüzünden Aktin Batıl Olması Sebebiyle )
MÜCBİR SEBEP ( Hükümetin Ruhsatname Vermemesi )
AKDİN BAŞLANGICINDAKİ OBJEKTİF İMKANSIZLIK ( Müspet Zararın Tazmininin İstenememesi )
MÜSPET ZARARIN TAZMİNİ ( Başlangıçtaki İmkansızlık Sebebiyle Akdin Batıl Olması )
HÜKÜMETİN RUHSATNAME VERMEMESİ ( İmakansızlık veya Mücbir Sebep Olduğundan Müspet Zararın Tazmininin İstenememesi )"
117YHGK6.4.1988E. 1987/11-539 K. 1989/320"TESPİT VE ÇEKİŞMENİN ÖNLENMESİ DAVASI ( Aralarındaki Protokolün Feshedilmiş Olması )
KUSURSUZ İMKANSIZLIK ( Bakanlık Emri Nedeniyle Taşınmaz Satışının Yapılmaması )
SATIŞ VAADİ SÖZLEŞMESİ ( Şekle Aykırılık Nedeniyle Geçersizliği )
TAŞINMAZIN İHALE YOLUYLA ÖZEL MÜLKİYETE GEÇİRİLMESİ ( Protokol Gereği )
KAZANILMIŞ HAK SÖZ KONUSU OLMAMASI ( Bakanlığın Emriyle Durdurulan Taşınmaz SAtışı )"
117Y14.HD16.6.1987E. 1987/2139 K. 1987/5215"FERAĞA İCBAR SURETİYLE TESCİL
SATIŞ VAADİ
YABANCI UYRUKLU KİŞİ
KAZANILMIŞ HAK"
117Y13.HD17.11.1986E. 1986/4826 K. 1986/5536"BORÇLARIN SONA ERMESİ
ÖDEMENİN İMKANSIZ DURUMA GELMESİ"
117YHGK19.10.1984E. 1982/11-553 K. 1984/830"MÜDAHELE VE MUARAZANIN ÖNLENMESİ DAVASI ( Kira Akdinin İmkansızlık Nedeni İle Sona Ermesi )
KİRALANANIN YANMIŞ OLMASI ( Kira Akdinin İmkansızlık Nedeni İle Sona Ermesi )
KİRA AKDİNİN İMKANSIZLIK NEDENİ İLE SONA ERMESİ ( Açılan Müdahele ve Muarazanın Önlenmesi Davasının Reddi )"
117Y13.HD9.5.1984E. 1984/3004 K. 1984/3556"ALTIN ŞARTI
AYNEN İFA ( Altın şartı )
İFANIN MÜMKÜN OLMAMASI ( Altın şartı )
BUTLAN ( Altın şartı )"
117YHGK2.5.1984E. 1982/13-264 K. 1984/501"TEMİNAT MEKTUBUNUN İADESİ ( Döviz Transferlerinin Zamanında Yapılamaması )
DÖVİZ TRANSFERLERİNİN ZAMANINDA YAPILAMAMASI ( Gecikme İçin Mücbir Sebep )
MÜCBİR SEBEP ( Döviz Transferlerinin Zamanında Yapılamaması )
BAKANLAR KURULU KARARI ( Mücbir Sebepleri Genişleten Karar )"
117YHGK18.4.1984E. 1984/11-139 K. 1984/426"ALIM-SATIM ( Hukuki İmkansızlık )
KUSURSUZ İMKANSIZLIK ( Alıcının İmkansızlığa Kendi Kusuruyla Sebebiyet Vermesi Halinde Kusursuz İmkansızlıktan Söz Edilemiyeceği )
ZAMANINDA AKREDİTİF AÇILMAMASI ( Hukuki İmkansızlığa Basiretli Bir İşadamı Gibi Davranmayan Alıcının Sebep Olması )
BASİRETLİ İŞADAMI ( Alıcının Sözleşme Yapılırken Akreditif Açılmayabileceğini Dikkate Almaması )
HUKUKİ İMKANSIZLIK ( Maliye Bakanlığının Akreditif Açılmasına İzin Vermemesi Dolayısıyla Alıcı KİT'in Sorumluluğu )
TAZMİNAT DAVASI ( Borcun Yerine Getirilmemesi Nedeniyle )
KUSURLU İMKANSIZLIK ( Maliye Bakanlığı'nın Döviz Tahsisi Yapmamasının Bilinmesi )
TÜRK İTHALAT REJİMİ ( Maliye Bakanlığının Tahsisi Olmadan Döviz Transferinin Yapılamaması )
DÖVİZ TAHSİSİNİN YAPILMAMASI ( Maliye Bakanlığının İzin Vermemesi )
KUSURSUZ İMKANSIZLIK HALİNİN OLMAMASI ( Maliye Bakanlığının Bu Yetkisinin Daha Önceden de Var Olması )"
117YHGK21.9.1983E. 1982/14-130 K. 1983/831"TESCİL DAVASI ( Satış Vaadi Sebebiyle )
SATIŞ VAADİ SEBEBİYLE TESCİL ( Satışı Vaad Edilen Taşınmazın İtirazlı Olması )
İTİRAZIN SONUCUNUN BEKLENMESİ ( Henüz İfa İmkanı Doğmadığının Belirtilmesi )"
117YHGK15.6.1983E. 1981/8-954 K. 1983/682"TAPU İPTALİ VE TESCİL ( Satış Vaadi Nedeniyle )
SATIŞ VAADİ NEDENİYLE İFRAZEN TESCİL TALEBİ ( İfrazın Mümkün Olmaması )
İFRAZEN TESCİL TALEBİ İLE AÇILAN DAVA ( Satış Vaadi Nedeniyle Açılan Davanın Reddi )"
117Y13.HD19.4.1983E. 1983/2799 K. 1983/3145"BORÇ İLİŞKİSİNİN SONA ERMESİ"
117YHGK2.3.1983E. 1980/13-1240 K. 1983/187"SATIŞI VAAD EDİLEN PAYIN SATIŞ PARASININ TALEBİ
İKAME DEĞERİ
SATIŞ VAADİ SÖZLEŞMESİ ( Taşınmazın 3. şahsa satılması )
İFANIN MÜMKÜN OLMAMASI
MİRAS PAYININ TEMLİKİ
TAHVİL NAZARİYESİ
AKİTLERİN TEFSİRİ
MİRASÇILAR ARASINDA TAŞINMAZ MÜLKİYETİNİN İKTİSABI"
117YHGK16.2.1983E. 1981/11-440 K. 1983/133"BASİRETLİ İŞ ADAMI ( Uluslararası Ticaret Yapan Firmanın Türk Kambiyo Mevzuatını Bildiğinin Kabul Edileceği )
KUSURSUZ İMKANSIZLIK ( Kurumun Bütün Gayretlerine Rağmen Maliye Bakanlığının Döviz Tahsis Etmemesi )
MALİYE BAKANLIĞININ DÖVİZ TAHSİS ETMEMESİ ( Kusursuz İmkansızlık )
AKREDİTİF AÇILMASI ( Maliye Bakanlığının Döviz Tahsis Etmemesine Bağlı Olup Bakanlığın Bunu Yapmaması )
KUSURSUZ İMKANSIZLIK ( Alıcının Bütün Gayretlerine Rağmen Maliye Bakanlığının Döviz Tahsis Etmemesi )
HUKUKİ İMKANSIZLIK ( Alıcı KİT'in Bütün Gayretlerine Rağmen Maliye Bakanlığının Döviz Tahsis Etmemesi )
ALIM-SATIM ( Tacir Vasfını Haiz KİT'in Akreditif Açtıramamasının İmkansızlık Oluşturup Oluşturmadığı )"
117Y13.HD14.5.1981E. 1981/2749 K. 1981/3786"ÖDEMENİN İMKANSIZ HALE GELMESİ"
117Y4.HD16.1.1981E. 1980/14082 K. 1981/217"ARAÇ İŞLETENİN SORUMLULUĞU
MÜCBİR SEBEP"
117YHGK17.10.1980E. 1978/11-773 K. 1980/2310"ALACAK DAVASI ( Mücbir Sebebin Söz Konusu Olması )
MÜCBİR SEBEBİN SÖZKONUSU OLMASI ( Önceden Tahmin Edilmemiş Bulunma )
BORÇLUYA KABİLİ İSNAT OLUNMAYAN SEBEP ( Mücbir Sebep Nedeniyle Borcun Ödenmemesi )
BORCUN İFASININ İMKANSIZ HALE GELMESİ ( Mücbir Sebep )
TACİR OLMANIN HÜKÜMLERİ
DEVALÜASYON SEBEBİYLE MÜCBİR SEBEP"
117Y11.HD16.12.1976E. 1976/5406 K. 1976/5406"MÜCBİR SEBEP ( Devalüasyonun Müdebbir Bir Tacir İçin Mücbir Sebep Olamayacağı )
DEVALÜASYON ( Bir Tacirin Borcunu İfasını Engelleyici Mücbir Sebep Sayılıp Sayılmayacağı )"
117Y11.HD11.2.1975E. 1974/5000 K. 1975/891"MÜCBİR SEBEP
BORÇLARIN DÜŞMESİ"
117Y4.HD7.5.1974E. 1973/892 K. 1974/2338"MÜCBİR SEBEP
BORCUN SONA ERMESİ"
117YHGK28.10.1972E. 1972/273 K. 1972/883"İSTİSNA AKDİ AKİT SÜRESİ"
117YHGK7.12.1966E. 1965/844 K. 1966/313"İMKANSIZLIK VE ŞARTLARI"
117YHGK2.11.1960E. 1960/4-251 K. 1960/271"BİNANIN YANMASI SONUCU KİRA AKDİNİN SONA ERMESİ VE MÜCBİR SEBEP"
117YİBGK14.12.1949E. 1948/19 K. 1949/15"İŞ AKDİNİN BİTMESİNDE MÜCBİR SEBEP ( Fabrikaya Hükümetçe El Konulması )
MÜCBİR SEBEP ( İş Akdinin Bitmesi - Fabrikaya Hükümetçe El Konulması )
FABRİKAYA HÜKÜMETÇE EL KONULMASI ( İş Akdinin Bitmesi - Mücbir Sebep )
TAZMİNATSIZ İŞ AKDİNİN BİTMESİ ( Fabrikaya Hükümetçe El Konulması - Mücbir Sebep )
İŞÇİNİN TAZMİNAT TALEP EDEMEMESİ ( Fabrikaya Hükümetçe El Konulması - Mücbir Sebep )"

Madde 118

YARGITAY

118Y15.HD30.5.2016E. 2015/4235 K. 2016/3035"İŞ BEDELİ ALACAĞININ TAHSİLİ İSTEMİ (Eser Sözleşmesinden Doğan - Davalının Kesinleşen İcra Dosyasındaki Alacağı Davacı Yüklenicinin Bu Davada Hakettiği İş Bedeli Alacağından Çok Fazla Olduğundan Takas Defi Kabul Edilip Davanın Tümden Reddi Gerektiği)
ISLAH HARCI (1086 Sayılı Humk İle Davanın Görülmesi Sırasında Yürürlüğe Giren 6100 Sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanununda Cevap Dilekçesinin Islahı Halinde Harç Yatırılması Zorunluluğu Bulunmadığının Gözetilmesi Gerektiği - İş Bedeli Alacağının Tahsili İstemi)
CEVAP DİLEKÇESİNİN ISLAHI (İş Bedeli Alacağının Tahsili İstemi - 1086 Sayılı Humk İle Davanın Görülmesi Sırasında Yürürlüğe Giren 6100 Sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanununda Cevap Dilekçesinin Islahı Halinde Harç Yatırılması Zorunluluğu Bulunmadığı/Takas Defi Kabul Edilip Davanın Tümden Reddi Gerektiği)
TAKAS DEF'İ (Eser Sözleşmesinden Doğan İş Bedeli Alacağının Tahsili İstemi/Cevap Dilekçesinin Islahı Halinde Harç Yatırılması Zorunluluğu Bulunmadığı - Davalının Kesinleşen İcra Dosyasındaki Alacağı Davacı Yüklenicinin Bu Davada Hakettiği İş Bedeli Alacağından Çok Fazla Olduğundan Takas Definin Kabulü Gerektiği)"
118Y11.HD9.3.2016E. 2016/1894 K. 2016/2613"ALACAK ( Davacının Finans Müdürü Olarak Çalıştığı Dönem İtibariyle Toplam Ücret Alacağının Kendisine Ödenmediği İddiasına Dayanan - Bir Takım Avans Ödemeleri Tespit Edilmekle Bu Avans Ödemelerinin Davacıya Ne Amaçla Yapıldığı Davaya Konu Finans Müdürlüğü Sıfatı Sebebiyle Yapılan Bir Avans Ödemesi Olup Olmadığı Belirlenerek Bu Mahiyette Bir Ödeme İse Bunun Davaya Konu Alacaktan Mahsubu Suretiyle Alacak Miktarının Tespiti Gerektiği )
FİNANS MÜDÜRÜNÜN ŞİRKETTEN ALACAĞINI TAHSİL İSTEMİ ( Davacının Davalı Şirkette Finans Müdürü Olarak Çalıştığı Dönem İtibariyle Toplam Ücret Alacağının Kendisine Ödenmediği İddiasına Dayanan - Bir Takım Avans Ödemeleri Tespit Edilmekle Mahkemece Bu Avans Ödemelerinin Davacıya Ne Amaçla Yapıldığı Davacının Davaya Konu Finans Müdürlüğü Sıfatı Sebebiyle Yapılan Bir Avans Ödemesi Olup Olmadığının Belirlenmesi Gerekeceği )
MAHSUP İTİRAZI ( Davacının Finans Müdürü Olarak Çalıştığı Dönem İtibariyle Toplam Ücret Alacağının Kendisine Ödenmediği İddiasına Dayanan Alacak - Bir Takım Avans Ödemeleri Tespit Edilmekle Bu Avans Ödemelerinin Davacıya Ne Amaçla Yapıldığı Davaya Konu Finans Müdürlüğü Sıfatı Sebebiyle Yapılan Bir Avans Ödemesi Olup Olmadığı Belirlenerek Bu Mahiyette Bir Ödeme İse Bunun Alacaktan Mahsubu Suretiyle Alacak Miktarının Tespiti Gerektiği )"
118Y22.HD24.3.2015E. 2013/37541 K. 2015/11252"İŞÇİLİK ALACAKLARI İSTEMİ ( Davalının Takas Mahsup Def'i Bir Değerlendirmeye Tabi Tutulmalı ve Belirtilen Miktarın Davacının Alacaklarından Mahsubu Gerekip Gerekmediğinin Belirlenmesi Gerektiği )
TAKAS ( Karşılık Dava Olarak İleri Sürülebileceği Gibi Def'i Olarak da İleri Sürülebileceği - Takasın Def'i Olarak İleri Sürüldüğü Davada Takas ve Mahsup Sonucu Kalan ve Hüküm Altına Alınan Miktar Üzerinden Yargılama Harcı Alınacağı )
MAHSUP / DEF'İ ( İşçilik Alacakları İstemi - Davalının Takas Mahsup Def'i Bir Değerlendirmeye Tabi Tutulmalı ve Belirtilen Miktarın Davacının Alacaklarından Mahsubu Gerekip Gerekmediğinin Belirlenmesi Gerektiği )
TAKAS MAHSUP DEF'İ ( Karşılık Dava Olarak İleri Sürülebileceği Gibi Def'i Olarak da İleri Sürülebileceği - Takasın Def'i Olarak İleri Sürüldüğü Davada Takas ve Mahsup Sonucu Kalan ve Hüküm Altına Alınan Miktar Üzerinden Yargılama Harcı Alınacağı )"
118Y15.HD18.3.2015E. 2014/2713 K. 2015/1335"AYIPLI İMALAT NEDENİYLE TAZMİNAT DAVASI ( Eser Sözleşmesinden Kaynaklanan/Mahsup Talebinin İtiraz Niteliği Bulunduğu/Yargılamanın Her Safhasında İleri Sürülebileceği - Davalı Taşeronun İş Bedelinden Bakiye Alacağı Bulunduğu/Davalının Savunmasının Mahsup Sayılacağının Kabulü/Mahsup Talebi )
DAVALININ MAHSUP TALEBİ ( Tarafların Ticari Defterlerine Göre Davalı Taşeronun da İş Bedelinden Bakiye Alacağı Bulunduğu - Davalının Cevap Dilekçesindeki Bakiye Alacağı Bulunduğu ve Bu Alacağı Ödenmediği için Eksik İşleri Tamamlamadığı Biçimindeki Savunmasının Mahsup Niteliği Sayılacağı )
MAHSUP YAPILMAKSIZIN AYIPLI İŞLER BEDELİNİN TAMAMINA HÜKMEDİLMESİNİN HATALI OLMASI ( Davalının Savunmasının Mahsup Niteliği Bulunduğu - Davacının Alacağından Davalının Ödenmeyen Bakiye İş Bedeli Alacağının Mahsubu ile Kalan Bakiye Üzerinden Davanın Kısmen Kabulüne Karar Verilmesi Gerektiği )"
118Y15.HD11.2.2015E. 2014/6812 K. 2015/633"ESER SÖZLEŞMESİNDEN KAYNAKLANAN ALACAK ( Davacı Taşeron Davalı Yüklenici Olup Mahkemece Davalı-Karşı Davacı Yüklenicinin Takas Mahsup Def'i Dikkate Alınarak Asıl Davadaki Bakiye Alacağa Hükmedilmesi ve Karşı Davanın Takas Mahsup Sebebiyle Reddi Gerektiği )
TAKAS MAHSUP DEF'İ ( Eser Sözleşmesinden Kaynaklanan Alacak - Davacı Taşeron Davalı Yüklenici Olup Mahkemece Davalı-Karşı Davacı Yüklenicinin Takas Mahsup Def'i Dikkate Alınarak Asıl Davadaki Bakiye Alacağa Hükmedilmesi ve Karşı Davanın Takas Mahsup Sebebiyle Reddi Gerektiği )
BAKİYE ALACAK ( Davacı Taşeron Davalı Yüklenici Olup Mahkemece Davalı-Karşı Davacı Yüklenicinin Takas Mahsup Def'i Dikkate Alınarak Asıl Davadaki Bakiye Alacağa Hükmedilmesi ve Karşı Davanın Takas Mahsup Sebebiyle Reddi Gerektiği - Eser Sözleşmesinden Kaynaklanan Alacak )"
118Y6.HD11.9.2014E. 2013/16511 K. 2014/9698"ÖDENMEYEN AİDAT BEDELLERİNİN TAHSİLİ ( Davalı Tarafından Depozitonun Takas Mahsubu Talebi İleri Sürüldüğüne ve Davacı Tarafından da Bu Talep Kabul Edildiğine Göre Mahkemece Bilirkişi Raporu İle Belirlenen Alacak Miktarından Davalı Tarafından Ödenen Depozito Miktarı Mahsup Edilerek Sonucuna Göre Karar Verilmesi Gerektiği )
KİRALANANDA KULLANILAN ELEKTRİK BEDELLERİ TOPLAM ALACAĞIN GECİKME BEDELİ İLE BİRLİKTE TAHSİLİ ( Bilirkişi Raporu İle Belirlenen Alacak Miktarından Davalı Tarafından Ödenen Depozito Miktarı Mahsup Edilerek Sonucuna Göre Karar Verilmesi Gerekirken Depozitonun Aidat Bedellerini Kapsamadığı Gerekçesiyle Davanın Kısmen Kabulüne Karar Verilmesinin Doğru Olmadığı )
DEPOZİTO ( Ödenmeyen Aidat Bedellerinin Tahsili - Davalı Tarafından Depozitonun Takas Mahsubu Talebi İleri Sürüldüğüne ve Davacı Tarafından da Bu Talep Kabul Edildiğine Göre Mahkemece Bilirkişi Raporu İle Belirlenen Alacak Miktarından Davalı Tarafından Ödenen Depozito Miktarı Mahsup Edilerek Sonucuna Göre Karar Verilmesi Gerektiği )
ELEKTRİK BEDELLERİ TOPLAM ALACAĞIN GECİKME BEDELİ İLE BİRLİKTE TAHSİLİ ( Mahkemece Bilirkişi Raporu İle Belirlenen Alacak Miktarından Davalı Tarafından Ödenen Depozito Miktarı Mahsup Edilerek Sonucuna Göre Karar Verilmesi Gerekirken Depozitonun Aidat Bedellerini Kapsamadığı Gerekçesiyle Davanın Kısmen Kabulüne Karar Verilmesinin Doğru Olmadığı )"
118Y11.HD10.2.2014E. 2013/12611 K. 2014/2230"TAKAS VE MAHSUP TALEBİ ( Davanın Niteliği Gereği Kendisini Vekil İle Temsil Ettiren Davalı Lehine Yürürlükte Bulunan Nisbi Vekalet Ücreti Hesaplanması Gerekirken Maktu Vekalet Ücretine Karar Verilmesinin Doğru Olmadığı )
VEKALET ÜCRETİ ( Davacının Davalı Şirkete Olan Borçlarının Davalı Şirketin Bağlı Bulunduğu Grup Şirketlerinden Olan Alacağına Karşılık Olarak Takas ve Mahsup Edilmesi Talebi - Kendisini Vekil İle Temsil Ettiren Davalı Lehine Nisbi Vekalet Ücreti Hesaplanması Gerektiği )
NİSBİ VEKALET ÜCRETİ ( Takas ve Mahsup Talebi - Davanın Niteliği Gereği Kendisini Vekil Temsil Ettiren Davalı Lehine Yürürlükte Bulunan Nisbi Vekalet Ücreti Hesaplanması Gerekirken Maktu Vekalet Ücretine Karar Verilmesinin Doğru Olmadığı )"
118Y8.HD21.10.2013E. 2013/5506 K. 2013/14915"İCRA MAHKEMESİNDE TAKAS MAHSUP İDDİASI ( Takasa Konus Alacağın İİK. Md. 68'deki Belegelere Dayalı Olması Alacakla İlgili Takip Yapılması ve Takibin Kesinleşmesi veya Alacağın İlama Bağlı Olması Gereği - Takas Mahsup Talebinin Her Aşamada İleri Sürülebileceği Karşı Tarafın Kabulüne Bağlı Olmadığı )
TAKAS MASUP TALEBİNDEN SONRA ÖDENEN PARA ( Ayrıca Bir Hükme Hacet Kalmaksızın Geri İstenebileceği - İflasın Ertelenmesi Kararının Takas Mahsup Talebinde Bulunmaya Engel Olmadığı )"
118Y6.HD3.7.2013E. 2012/19133 K. 2013/11471"KİRA VE BAYİLİK SÖZLEŞMESİNİN SÜRESİNDEN ÖNCE SONA ERMESİ NEDENİYLE ALACAK DAVASI ( Peşin Verilen Kira Parasından Kalan Süreye Yönelik Kira Parasının Tahsili/Ariyet Olarak Verilen Malzemelerin İadesi Talebi - İnşaat Bedellerinin Tazmini )
ARİYET OLARAK VERİLEN MALZEMELERE YÖNELİK TALEP ( Davacının Aynen İadesi Talebine Rağmen Bu Yönde Olumlu veya Olumsuz Bir Karar verilmemesinin Hatalı Olduğu - Kira ve Bayilik Sözleşmesinin Süresinden Önce Sona Ermesi Nedeniyle Alacak )
ARİYET OLARAK VERİLEN MALZEMELERİN DAVA DEĞERİNİN TESPİTİ ( Davacı Tarafından Belirtilmediği - Dava Değerinin Tespitinden Sonra Ariyet Verilen Malzemelere Yönelik Peşin Harcın Yatırılması Halinde Esasa Geçilebileceği/Peşin Harç )
DURAN VARLIKLAR VE İNŞAAT BAKİYESİNİN DAVACI TARAFINDAN BELİRTİLMİŞ OLMASI ( Bu Miktarların Faizinin Ayrı Ayrı Belirtilmiş Olmasına Rağmen Bilirkişi Raporunda Yapılan Hesaplamada Hata Yapılmış Olduğu - Hatalı Rapor/Alacak Talebi )
BİLİRKİŞİ RAPORUNUN HATALI OLMASI ( Kira ve Bayilik Sözleşmesinin Süresinden Önce Sona Ermesi Nedeniyle Alacak Davası )
ALACAK MİKTARI ( Bilirkişi Raporunda Yapılan Hesaplamada Bakiye Bedelin Değil de Faizi Bedelin Nazara Alınması ve Mahkemece de Bu Miktar Üzerinden Karar Verilmesinin Hatalı Olduğu - Hatalı Bilirkişi Raporu/Borcun Mahsubu Talebi )
MAHSUP TALEBİ ( Davacının Kendisine Ait Olarak Davalıya Borcu Olduğunu ve Bu Miktarın Mahsup Edilmesini Talep Etmesine Rağmen Mahkemece Bu Durumun Dikkate Alınmamasının Hatalı Olduğunun Kabulü - Mahkemece İstek Hakkında Karar Verileceği )"
118Y8.HD17.6.2013E. 2013/9701 K. 2013/9318"İLAMSIZ TAKİP ( Alacağın Takas Mahsuba Konu Edilebileceği Yönündeki Kabulü Dosya Alacağının Alacaklılara Ödenmesi Anlamını Taşıyacağından Tedbir Kararına Aykırılık Oluşturacağı - Takas Mahsup İsteminin Reddine Karar Verilmesi Gerektiği )
TEDBİR KARARI ( Alacağın Takas Mahsuba Konu Edilebileceği Yönündeki Kabulü Dosya Alacağının Alacaklılara Ödenmesi Anlamını Taşıyacağından Tedbir Kararına Aykırılık Oluşturacağı )
TAKAS MAHSUP ( Alacağın Takas Mahsuba Konu Edilebileceği Yönündeki Kabulü Dosya Alacağının Alacaklılara Ödenmesi Anlamını Taşıyacağından Tedbir Kararına Aykırılık Oluşturacağından Reddi Gerektiği )"
118Y6.HD7.5.2013E. 2013/2907 K. 2013/8028"ALACAK DAVASI ( Karşı Davacının Karşılık Davadaki Talebi İkili Bir İstek Olup Kiralananların Belli Tarihler Arasındaki Kira ve Ortak Gider Alacaklarının da Avans Faizi İle Tahsilini Talep Etmesi Nedeniyle Takas Kabul Edilmiş Olsa da Karşı Davanın Ayrı Karara Bağlanması Gerektiği )
KARŞILIK DAVA ( Kira ve Ortak Gider Alacaklarına Yönelik - Asıl Davaya Oranla Müstakil Ayrı Bir Dava Olduğu/Kiralananların Belli Tarihler Arasındaki Kira ve Ortak Gider Alacaklarının da Avans Faizi İle Tahsilini Talep Etmesi Nedeniyle Takas Kabul Edilmiş Olsa da Karşı Davanın Ayrı Karara Bağlanması Gerektiği )
ORTAK GİDER AVANSI ( Karşı Davacının Karşılık Davadaki Talebinin Kiralananların Belli Tarihler Arasındaki Kira ve Ortak Gider Alacaklarının da Avans Faizi İle Tahsili Olduğu/Karşı Davanın Ayrı Karara Bağlanması Gerektiği - Alacak Davası )
TAKAS VE MAHSUP ( Alacak Davası - Karşı Davacı Kiralananların Belli Tarihler Arasındaki Kira ve Ortak Gider Alacaklarının da Avans Faizi İle Tahsilini Talep Etmesi Nedeniyle Takas Kabul Edilmiş Olsa da Karşı Davanın Ayrı Karara Bağlanması Gerektiği )"
118Y19.HD11.2.2013E. 2013/383 K. 2013/2485"TAZMİNAT İSTEMİ ( Takas Mahsup Cezai Şarttan Yapılmış Olmasına Göre Dava Tarihi İle Davalı Şirketin Takasa Konu Tüm Alacağı ve Davacıların Dava Tarihi İle Belirlenen Cezai Şart Alacak Tutarından Denetime Elverişli Bir Rapor İle Mahsubu Yapıldıktan Sonra Karar Verileceği )
TAKAS MAHSUP ( Cezai Şarttan Yapılmış Olmasına Göre Dava Tarihi İle Davalı Şirketin Takasa Konu Tüm Alacağı ve Davacıların Dava Tarihi İle Belirlenen Cezai Şart Alacak Tutarından Denetime Elverişli Bir Rapor İle Mahsubu Yapılarak Karar Verileceği - Tazminat İstemi )
CEZAİ ŞART ( Tazminat İstemi - Takas Mahsup Cezai Şarttan Yapılmış Olmasına Göre Dava Tarihi İle Davalı Şirketin Takasa Konu Tüm Alacağı ve Davacıların Dava Tarihi İle Belirlenen Cezai Şart Alacak Tutarından Denetime Elverişli Bir Rapor İle Mahsubu Yapıldıktan Sonra Karar Verileceği )"
118Y11.HD13.11.2012E. 2011/12054 K. 2012/18025"ALACAK DAVASI ( Bankanın Her Bir Çek Yaprağı İçin Yasal Ödeme Yükümlülüğüne Dayalı - Davalının Savunmasında Belirtilen İcra Takip Dosyası Getirtilerek Davalının Takas Mahsup Talebinin Değerlendirilmesi ve Hasıl Olacak Sonuca Göre Karar Verilmesi Gerektiği )
TAKAS MAHSUP ( Alacak Davası - Takas İçin Muaccel Bir Alacağın Varlığı Yeterli Olup Davacının Alacaklı Olduğunun Tespiti Halinde Davalının Takas Mahsup Talebinin Dikkate Alınması Gerektiği/Davalının Savunmasında Belirtilen İcra Takip Dosyası Getirtilmeden Takas Mahsup Talebinin Reddine Karar Verilmesinin Doğru Olmadığı )
TAKASIN ŞARTLARI ( Muaccel Bir Alacağın Varlığı Yeterli Olup Davacının Alacaklı Olduğunun Tespiti Halinde Davalının Takas Mahsup Talebinin Dikkate Alınması Gerektiği - Davalının Savunmasında Belirtilen İcra Takip Dosyası Getirtilerek Davalının Takas Mahsup Talebinin Değerlendirilmesi Gerektiği/Alacak Davası )"
118YHGK5.10.2012E. 2012/19-386 K. 2012/655"ALACAK DAVASI ( Davacının İşyeri Devrine Dair Alacağı Bulunup Bulunmadığı Bu Alacağın Miktarının Ne Olduğu Saptanmadan Davalının İşyeri Devriyle İlgili Olarak Alacak Talebine Karşı Takas Talebi Bulunmadan Davacının İşyeri Devriyle İlgili Talebinin Reddedilmesinin Yanlış Olduğu )
FAZLA ÖDEME ( Alacak Davası - Davacının İşyeri Devriyle İlgili Talebi Reddedilirken Davalının Fazla Ödeme Yaptığının Gerekçe Olarak Gösterilmesinin Hatalı Olduğu )
İŞYERİ DEVRİ ( Alacak Davası - Davacının İşyeri Devriyle İlgili Talebi Reddedilirken Davalının Fazla Ödeme Yaptığının Gerekçe Olarak Gösterilmesinin Hatalı Olduğu )
TAKAS TALEBİ ( Alacak Davası - Davacının İşyeri Devrine Dair Alacağı Bulunup Bulunmadığı Bu Alacağın Miktarının Ne Olduğu Saptanmadan Davalının İşyeri Devriyle İlgili Olarak Alacak Talebine Karşı Takas Talebi Bulunmadan Davacının İşyeri Devriyle İlgili Talebinin Reddedilmesinin Yanlış Olduğu )"
118Y15.HD2.10.2012E. 2011/7034 K. 2012/5961"TAKAS MAHSUP ( Karşı Dava Niteliğinde Olduğu Takas Def'inin Sonuç Doğurabilmesi İçin Ayrı Bir Dava Açılmasına veya Karşı Dava ile İleri Sürülmesine Gerek Olmadığı - Takas Bildiriminin Karşı Tarafa Ulaşmasıyla Hukuki Sonuç Doğuracağı )
TAKAS DEF'İ ( Ayrı Bir Dava Olarak veya Karşı Dava Açılarak İleri Sürülmesinin Gerekmediği - Takas Mahsup Talebinin Karşı Dava Niteliğinde Olduğu )
KARŞI DAVA ( Takas Mahsup Talebinin Karşı Dava Niteliğinde Olduğu - Takas Def'inin Sonuç Doğurması İçin Karşı Dava veya Ayrı Bir Dava Açılarak İleri Sürülmesi Gerekmediği )"
118Y15.HD24.4.2012E. 2012/542 K. 2012/2773"İTİRAZIN İPTALİ DAVASI ( Eser Sözleşmesinden Kaynaklanan İş Bedeli Alacağı - Bedel Konusunda Mutabakat Bulunmadığı/Mahallinde Teknik Bilirkişi Marifetiyle Keşif Yapılarak İşin Yapıldığı Yıl Mahalli Piyasa Rayiçlerine Göre İş Bedeli Konusunda Rapor Alınacağı )
ESER SÖZLEŞMESİNDEN KAYNAKLANAN İŞ BEDELİ ALACAĞI ( İtirazın İptali Davası - Mahallinde Teknik Bilirkişi Marifetiyle Keşif Yapılarak İşin Yapıldığı Yıl Mahalli Piyasa Rayiçlerine Göre İş Bedeli Konusunda Rapor Alınacağı )
TAKAS DEFİ ( Davalının Alacaklı Olduğu ve İcra Takibi Yaptığı - Takibe İtiraz Edildiği/Takiple İlgili İtirazın İptali Davası ya da Alacak Davası Açılıp Açılmadığı Araştırılıp Açılmışsa Sonucunun Bekleneceği/Açılmamışsa Alacağın Münazaalı Olması Takasa Engel Olmayacağının Göz Önünde Bulundurulacağı )
İCRA İNKAR TAZMİNATI ( Alacağın Miktarı Yargılama Sonucu Belirleneceği ve Likit Bir Alacaktan Bahsedilemeyeceğinden İstemin Reddine Karar Verileceği )"
118Y12.HD7.12.2011E. 2011/9671 K. 2011/27079"TAKAS MAHSUP TALEBİ ( Süreye Tabi Olmayıp Yargılamanın Her Aşamasında İleri Sürülebileceği - Ödeme İddiasının Beş Günlük Süre İçinde Yapılmadığından Bahisle Red Kararı Verilmesinin Hatalı Olduğu )
ÖDEME İDDİASI ( Takas Mahsup Talebini İleri Sürmenin Bir Süreye Tabi Olmadığı - Borçlunun da Alacaklı Hakkında Başlattığı ve Kesinleşen Takibe Konu Alacağı Hakkındaki Takas Mahsup Talebi İncelenerek Değerlendirilmesi Yerine Reddinin Hatalı Olduğu )"
118Y3.HD31.10.2011E. 2011/12046 K. 2011/16706"ORTAKLIK SÖZLEŞMESİNDEN DOĞAN UYUŞMAZLIK ( Elektrik Bedelinden Kaynaklanan İtirazın İptali İstemi - Davalı Sözleşme Gereğince Pamuk Toplama Bedelinin Takas ve Mahsubunu İstediği/Takas Definin Kabulüyle Davalının Alacağının Araştırılması Gerektiği )
PAMUK TOPLAMA BEDELİNİN TAHSİLİ ( Ortaklık Sözleşmesinden Doğan Elektrik Bedelinden Kaynaklanan Alacak - Davalının Takas Definin Kabulüyle Davalının Alacağının Araştırılması Gerektiği )
TAKAS DEFİ ( Sonuç Doğurabilmesi İçin Ayrı Bir Dava Açılmasına veya Karşı Davayla İleri Sürülmesine Gerek Olmayıp Takas Bildiriminin Karşı Tarafa Ulaşmasıyla Hukuki Sonuç Doğuracağı )
İTİRAZIN İPTALİ ( Ortaklık Sözleşmesi/Elektrik Bedelinden Kaynaklanan İtirazın İptali - Davalı Sözleşme Gereğince Pamuk Toplama Bedelinin Takas ve Mahsubunu İstediği/Takas Definin Kabulüyle Davalının Alacağının Araştırılması Gerektiği )"
118Y15.HD25.10.2011E. 2011/3133 K. 2011/6174"ESER SÖZLEŞMESİ ( İş Bedelinin Tamamının Ödenip Ödenmediği Yöntemince Araştırıldıktan Sonra İleri Sürülen Ödeme Mahsup Edilerek Hüküm Kurulması Gereği - Mahsup İtirazının Yargılamanın Her Aşamasında İleri Sürülebileceği )
MAHSUP İTİRAZI ( Yargılamanın Her Aşamından Taraflarca İleri Sürülebileceği Mahkemece Re'sen Nazara Alınması Gerektiği - Eser Sözleşmesi )"
118Y14.HD11.10.2011E. 2011/9418 K. 2011/11817"ESER SÖZLEŞMESİ ( Yüklencinin Üstlendiği Eseri İş Sahibinin Yararına Olacak Şekilde ve Zarar Vermeden Meydana Getirmesi Sadakat ve Özen Borcunun Gereği Olduğu - Takas Savunmasının Mahkemece Re'sen Dikkate Alınması Gereği )
YÜKLENCİNİN SORUMLULUĞU ( Özen ve Sadakat Borcu - Yüklenci Sadakat ve Özen Borcu Gereği Eseri Sözleşmesine Amacına ve Fenne Uygun Şeklide Yerine Getirmesi Gereği )
TAKAS SAVUNMASI ( Mahkemece Re'sen Nazara Alınması Gereği - Eser Sözleşmesinin İş Görme Niteliği İcabı Başkasının Menfaatine Hareketi Gerektirdiği )"
118Y23.HD12.9.2011E. 2011/296 K. 2011/232"KOOPERATİF AİDAT ALACAĞININ TAHSİLİ ( İtirazın İptali - B.K.nun 118. ve 84. Md. Uygulamasını Denetime Elverişli Şekilde Ortaya Koyan ve Kooperatif Kayıtlarına Dayalı Yeni Bir Bilirkişi Raporu Alınması ve Davalının Takas Konusu Alacaklarının Davacının İse Aidat Alacağının Muaccel Olduğu Tarihlerin Belirlenmesi Gerektiği )
BİLİRKİŞİ İNCELEMESİ ( Kooperatif Aidat Alacağının Tahsili/İtirazın İptali - Kooperatif Kayıtlarına Dayalı Yeni Bir Bilirkişi Raporu Alınması ve Davalının Takas Konusu Alacaklarının Davacının İse Aidat Alacağının Muaccel Olduğu Tarihlerin Belirlenmesi Gerektiği )
KOOPERATİF KAYITLARI ( Kooperatif Alacağının Hangi Döneme Dair Olduğu Üzerinde Durulması ve Takip Tarihine Kadar İşleyen Faizlerin de Hesaplanması Gerektiği - Kooperatif Aidat Alacağının Tahsili/İtirazın İptali )
İTİRAZIN İPTALİ ( Kooperatif Aidat Alacağının Tahsili - Kooperatif Alacağının Hangi Döneme Dair Olduğu Üzerinde Durulması ve Takip Tarihine Kadar İşleyen Faizlerin de Hesaplanması Gerektiği )"
118Y13.HD15.6.2011E. 2011/2586 K. 2011/9501"ÖDEME DEF'İ ( Ödeme Def'i Davanın Her Aşamasında İleri Sürülebileceği - Davacının Taksit Ödemelerinden Mahsup İşlemi Yapılıp Yapılmadığı Hususu Araştırılarak Sonucuna Göre İşlem Yapılması Gereği )
TAKAS MAHSUP ( Ödeme Def'inin Davanın Her Aşamasında İleri Sürülebileceği )"
118Y3.HD14.4.2011E. 2011/1684 K. 2011/6349"İTİRAZIN İPTALİ ( Kiracıya Ait Aidat Borçlarının Rucüen Ödenmesi İçin Başlatılan Takip - Davalı Takas İradesini Açıkladığından ve Davacıya Verildiği Anlaşılan Depozitonun Davalıya İade Edildiği Davacı Tarafından İleri Sürülmediğinden Bu Defi Üzerinde Durulup Mahsubu Yapılarak Karar Verileceği)
AİDAT BORÇLARININ RUCÜEN ÖDENMESİ İÇİN BAŞLATILAN TAKİBE İTİRAZIN İPTALİ ( Davalı Kiracının İSKİ Katılım Payı ve Su Sayaç Dağıtma Bedelinden Sorumlu Olmadığının Gözetileceği)
TAKAS ETMEK İSTENEN ALACAĞIN DAVA KONUSU ALACAKTAN AZ OLMASI ( Kiracıya Ait Aidat Borçlarının Rucüen Ödenmesi İçin Başlatılan Takibe İtirazın İptali Davasında Kiracının Takas Etmek İstediği Alacak Daha Az Olduğundan Karşılık Dava Açma ve Harç Yatırma Zorunluluğu Bulunmadığı)
KİRACIYA BAŞLATILAN TAKİBE İTİRAZIN İPTALİ ( Davalı Takas İradesini Açıkladığından ve Davacıya Verildiği Anlaşılan Depozitonun Davalıya İade Edildiği Davacı Tarafından İleri Sürülmediğinden Bu Defi Üzerinde Durulup Mahsubu Yapılarak Karar Verileceği)
KİRACININ İSKİ KATILIM PAYI VE SU SAYAÇ BEDELİNDEN SORUMLU OLMADIĞI ( Kiracıya Ait Aidat Borçlarının Rucüen Ödenmesi İçin Başlatılan Takibe İtirazın İptali Davasında Gözetileceği)"
118Y9.HD5.10.2010E. 2008/40017 K. 2010/27872"KIDEM VE İHBAR TAZMİNATI ( İşçinin İşverene Kusuru ile Bir Aylık Maaşıyla Karşılanmayacak Zarar Verdiği Gereçesiyle İş Akdinin Feshi - Davacı İşçinin Kusuruna Göre Hasar Miktarının Aylık Bürüt Ücretinin %30'nun Altında Olduğundan Feshin Haksız Olduğu Kıdem ve İhbar Tazminatı Talebinin Kabulü Gereği )
TAKAS MAHSUP DEF'İ ( İş Akdinin Haksız Nedenle Feshine Dayalı Kıdem ve İhbar Tazminatı - İşverenin Davacı İşçinin Yıllık İzin ve Son Ücretini Banka Hesabına Yatırıldığı Mahkemece Davacı İşçinin Alacağı Bulunduğuna Hükmedilmesi Halinde Takas Mahsup Talebi Hakkında Bir Karar Verilmesi Gereği )"
118Y6.HD6.7.2010E. 2010/4630 K. 2010/8518"KİRA BEDELLERİNİN TAHSİLİ ( Ödeme Emrinin Davacı Kiralayana Tebliğ Edildiği ve Davacının Yasal 7 Günlük Sürede Bir İtirazının Bulunmadığı - Davalının Takip Talebinde İstemiş Olduğu Alacak Kesinleştiğine Göre Mahkemece Davalı Kiracının Takas Savunması Üzerinde Durularak Bir Karar Verilmesi Gerektiği )
ÖDEME EMRİNİN DAVACI KİRALAYANA TEBLİĞ EDİLMESİ ( Davacının Yasal 7 Günlük Sürede Bir İtirazının Bulunmadığı - Davalının Takip Talebinde İstemiş Olduğu Alacak Kesinleştiğine Göre Mahkemece Davalı Kiracının Takas Savunması Üzerinde Durularak Bir Karar Verilmesi Gerektiği )
TAKAS SAVUNMASI ( Davalının Takip Talebinde İstemiş Olduğu Alacak Kesinleştiğine Göre Mahkemece Davalı Kiracının Takas Savunması Üzerinde Durularak Bir Karar Verilmesi Gerektiği )"
118Y12.HD5.7.2010E. 2010/16120 K. 2010/17807"TAKAS MASUP TALEBİ ( İcra Mahkemesinde İncelenebilmesi Koşulları - Takasa Konu Alacağın İİK 68.Maddesindeki Belgelere Dayanması Alacakla İlgili Takibin Yapılması ve Kesinleşmesi veya Alacağın İlama Bağlı Olması Gereği )
İCRA MAHKEMESİNDE TAKAS MAHSUP TALEBİNİN İNCELENEBİLMESİ KOŞULLARI ( Takas Mahsup Talebinin Genel Mahkemelerden Farklı Olduğu - Alacağın İİK 68.Maddesindeki Belgelere Dayanması veya Takibin Kesinleşmesi veya Alacağın İlama Bağlı Olması Gereği )"
118Y9.HD18.1.2010E. 2008/14670 K. 2010/14"MAKBUZ NİTELİĞİNDEKİ İBRANAME ( Miktar İçeren İbranamede Kısmi Ödeme Söz Konusu İse İbraya Değer Verilemeyeceği )
MİKTAR İÇEREN İBRANAME ( Kısmi Ödeme Söz Konusu İse İbraya Değer Verilemeyeceği - Yapılan Ödemenin Makbuz Hükmünde Olduğunun Kabul Edileceği )
TAKASIN DEFİ OLARAK İLERİ SÜRÜLMESİ ( İşçilik Alacaklarının Ödenmesi Talebi - Takasın Defi Olarak İleri Sürüldüğü Davada Takas ve Mahsup Sonucu Kalan ve Hüküm Altına Alınan Miktar Üzerinden Yargılama Harcı Alınacağı )
HARÇ MİKTARI ( İşçilik Alacaklarının Ödenmesi Talebi - Takasın Defi Olarak İleri Sürüldüğü Davada Takas ve Mahsup Sonucu Kalan ve Hüküm Altına Alınan Miktar Üzerinden Yargılama Harcı Alınacağı )
YARGILAMA GİDERİ ( İşçilik Alacaklarının Ödenmesi Talebi - Takasın Defi Olarak İleri Sürüldüğü Davada Takas ve Mahsup Sonucu Kalan ve Hüküm Altına Alınan Miktar Üzerinden Yargılama Giderine Karar Verileceği )"
118Y3.HD23.11.2009E. 2009/15735 K. 2009/18792"BORÇLU OLMADIĞININ TESPİTİ ( Davalı Kiralayanın Alacağının Miktarı Tahliye Sonrası Kiralananın Makul Sürede Kiraya Verebileceği Zamana Tekabül Eden Kira Alacağı Kadar Olduğu - Takas ve Mahsup Talebi İçin Ayrı Bir Dava veya Karşılık Dava Açılması Gerekmediğiı )
TAHLİYE ( Borçlu Olmadığının Tespiti - Takas ve Mahsup Talebi İçin Ayrı Bir Dava veya Karşılık Dava Açılmasına Gerek Olmadığı )
TAKAS VE MAHSUP ( Davalı Kiralayanın Alacağının Miktarı Tahliye Sonrası Kiralananın Makul Sürede Kiraya Verebileceği Zamana Tekabül Eden Kira Alacağı Kadar Olduğu - Takas ve Mahsup Talebi İçin Ayrı Bir Dava veya Karşılık Dava Açılmasına Gerek Olmadığı )"
118Y11.HD22.6.2009E. 2008/3501 K. 2009/7593"BANKACILIK İŞLEMİNDEN KAYNAKLANAN ALACAĞIN TAHSİLİ ( Yurt Dışı Kart Hamilinin Bilgileri Kopyalanarak Oluşturulan Sahte Kartla Yapılan İşlem - Uyuşmazlıkla İlgili Bilgi ve Belgelerin Uluslararası Kredi Kartları Konusunda Uzman Bilirikişi Aracılığı ile İnceleme Yaptırılarak Sonucuna Göre Karar Verilmesi Gereği )
YURT DIŞI KART HAMİLİNİN BİLGİLERİ KOPYALANARAK OLUŞTURULAN SAHTE KARTLA YAPILAN İŞLEM ( Bankacılık İşleminden Kaynaklanan Alacağın Tahsili - Uyuşmazlığın Uluslararası Kredi Kartları Konusunda Uzman Bilirkişi Marifetiyle İncelenerek Sonucuna Göre Karar Verilmesi Gereği )"
118Y9.HD30.4.2009E. 2008/37378 K. 2009/12271"TAKAS ( Karşılık Dava Olarak İleri Sürülebileceği Gibi Defi Olarak da İleri Sürülebileceği )
KIDEM VE İHBAR TAZMİNATI ( Davacı ve Davalı Tarafından Sunulan Avans ve Avans İadesi Makbuzları İle Yapılan Toplam Fark İhbar ve Kıdem Tazminatı Ödeme Belgesindeki Miktarların Değerlendirilerek Alacakların Belirlenmesi Gerektiği )
TAKAS DEF'İ ( İleri Sürüldüğü Davada Takas ve Mahsup Sonucu Kalan ve Hüküm Altına Alınan Miktar Üzerinden Yargılama Harcı Alınacak Takas ve Mahsup Defi Nedeni İle Reddedilen Miktar Üzerinden İleri Süren Yararına Vekâlet Ücreti ve Yargılama Giderine Karar Verileceği )
VEKALET ÜCRETİ ( Takasın Defi Olarak İleri Sürüldüğü Davada Takas ve Mahsup Sonucu Kalan ve Hüküm Altına Alınan Miktar Üzerinden Yargılama Harcı Alınacak Takas ve Mahsup Defi Nedeni İle Reddedilen Miktar Üzerinden İleri Süren Yararına Karar Verileceği )
FARK KIDEM VE İHBAR TAZMİNATI ( Davacı ve Davalı Tarafından Sunulan Avans ve Avans İadesi Makbuzları İle Yapılan Toplam Fark İhbar ve Kıdem Tazminatı Ödeme Belgesindeki Miktarların Değerlendirilerek Alacakların Belirlenmesi Gerektiği )"
118Y11.HD3.3.2009E. 2007/14873 K. 2009/2458"BORÇLU OLMADIĞININ TESPİTİ ( Bono Zamanaşımına Uğramadığından Davacının Takas Def'inde Bulunabileceğini Dava Tarihi İtibariyle Bononun Zamanaşımına Uğramasının Sonuca Etkili Olmadığı - Davanın Kabulü İle Davacının Takas Talebinin Nazara Alınması Gerektiği )
TAKAS MAHSUP DEF'İ ( Davacının Yaptığı Takip Tarihi İtibariyle DM Alacağına İlişkin Bono Zamanaşımına Uğramadığından Davacının Takas Def'inde Bulunabileceği - Dava Tarihi İtibariyle Bononun Zamanaşımına Uğramasının Sonuca Etkili Olmadığı )
BONONUN ZAMANAŞIMINA UĞRAMAMASI ( Davacının Takas Def'inde Bulunabileceği )"
118Y9.HD27.3.2008E. 2007/35776 K. 2008/6591"İŞÇİLİK ALACAKLARI ( Davalı Takas Mahsup Talebinde Bulunduğu - Mahkemece Söz Konusu Savunması Karar Yerinde Tartışılıp İrdelenmeden Hüküm Kurulmasının Doğru Olmadığı )
TAKAS TALEBİ ( İhbar ve Kıdem Tazminatı - Davalı Takas Mahsup Talebinde Bulunduğu/Mahkemece Söz Konusu Savunması Karar Yerinde Tartışılıp İrdelenmeden Hüküm Kurulamayacağı )
KIDEM VE İHBAR TAZMİNATI ( Davalı Takas Mahsup Talebinde Bulunduğu - Mahkemece Söz Konusu Savunması Karar Yerinde Tartışılıp İrdelenmeden Hüküm Kurulmasının Doğru Olmadığı )"
118Y11.HD4.3.2008E. 2006/11050 K. 2008/2572"MENFİ TESPİT DAVASI ( Teminat Mektuplarının Tazmininin Talep Edildiği Tarih İle Davalı Banka Tarafından Takas İşleminin Yapıldığı Tarih Arasında Kalan Dönem İçin Davacı Bankanın Ödemekle Sorumlu Olacağı Temerrüt Faizi Miktarının Tespiti Gerektiği )
TEMİNAT ( Menfi Tespit Davası - Teminat Mektuplarının Tazmininin Talep Edildiği Tarih İle Davalı Banka Tarafından Takas İşleminin Yapıldığı Tarih Arasında Kalan Dönem İçin Davacı Bankanın Ödemekle Sorumlu Olacağı Temerrüt Faizi Miktarının Tespiti Gerektiği )
SENDİKASYON KREDİ SÖZLEŞMESİ ( Menfi Tespit Davası - Davacı Bankanın Ödemekle Sorumlu Olacağı Temerrüt Faizi Miktarının Tespiti Suretiyle Davalı Bankanın Takasa Konu Edilebilecek Tüm Alacak Miktarının Belirlenmesi Sonucunda Davacının Bakiye Alacağı Olup Olmadığının Saptanacağı )
TEMİNAT MEKTUBU ( Tazmininin Talep Edildiği Tarih İle Davalı Banka Tarafından Takas İşleminin Yapıldığı Tarih Arasında Kalan Dönem İçin Davacı Bankanın Ödemekle Sorumlu Olacağı Temerrüt Faizi Miktarının Tespiti Gerektiği - Menfi Tespit Davası )"
118Y17.HD5.6.2007E. 2007/1354 K. 2007/1936"İTİRAZIN İPTALİ ( Kasko Sigortalı Araçta Meydana Gelen Sigortalıya Ödenen Hasar Bedeli - Bilirkişi Raporunda Tamirin Ekonomik Olmayacağının Belirtildiği ve Hurdaya Ayrıldığı/Mahsup Talebi Hakkında Karar Verilmesi Gereği )
KASKO SİGORTA RÜCU DAVASI ( Aracı Hurdaya Ayrılan Davalının Mahsup Talebi Hakkında Karar Verileceği )
KASKO SİGORTALI ARAÇ ( Sigortalıya Ödenen Hasar Bedelinin Davalıdan Talep Edildiği - Davalının Aracı Hurdaya Ayrıldığından Mahsup Talebinin Değerlendirilmesi Gereği )
MAHSUP TALEBİ ( Kasko Sigortalı Araca Ödenen Hasar Bedelinin Davalıdan İstendiği - Aracının Hurdaya Ayrıldığının Emniyet Müdürlüğünden Gelen Yazı ve Bilirkişi Raporu İle Belirlendiğinden Karar Verilmesi Gereği )
HURDAYA AYRILAN ARAÇ ( Kasko Sigortalı Aracın Hasar Bedelinin Davalıdan Talep Edildiği - Davalının Mahsup Talebi Hakkında Karar Verileceği ) "
118Y9.HD21.5.2007E. 2007/15365 K. 2007/15665"DAVADA TAKAS ( Davacının Alacağının Doğduğu Tarihte Henüz Zamanaşımına Uğramamış Olan Davalı Taraf Alacağı Sonradan Zamanaşımına Uğrasa Bile Takas Yoluyla Karşı Alacak Olarak İleri Sürülebileceği )
KARŞI ALACAK BEYANI ( Zamanaşımına Uğramamış Olan Davalı Taraf Alacağı Sonradan Zamanaşımına Uğrasa Bile Takas Yoluyla Karşı Alacak Olarak İleri Sürülebileceği )
ZAMANAŞIMINA UĞRAMIŞ OLAN ALACAK ( Davacının Alacağının Doğduğu Tarihte Henüz Zamanaşımına Uğramamış Olan Davalı Taraf Alacağı Sonradan Zamanaşımına Uğrasa Bile Takas Yoluyla Karşı Alacak Olarak İleri Sürülebileceği )
FARK KIDEM TAZMİNATI TALEBİ ( Henüz Zamanaşımına Uğramamış Olan Davalı Taraf Alacağı Sonradan Zamanaşımına Uğrasa Bile Takas Yoluyla Karşı Alacak Olarak İleri Sürülebileceği )"
118Y15.HD15.5.2007E. 2006/3185 K. 2007/3253"İTİRAZIN İPTALİ ( Faturaya Dayalı İcra Takibine İtirazın İptali İstemiyle Açılan Davanın Islah ile Tüm Ticari İlişkiden Kaynaklanan Alacakların Hüküm Altına Alınması Talebi - Takip Konusu Dışında Kalan Teslimata İlişkin İleri Sürülen Takas ve Mahsup İddiasının Mahkemece Değerlendirilmesi Gereği )
TAKAS VE MAHSUP İDDİASI ( İtirazın İptali Davası - Takip Konusu Dışında Kalan Teslimata İlişkin İleri Sürülen Takas ve Mahsup İddiasının Mahkemece Değerlendirilmesi Gereği )"
118Y9.HD16.4.2007E. 2007/6163 K. 2007/10817"BELEDİYEDE ÇALIŞANIN ASKERLİK DÖNEMİNE İLİŞKİN KIDEM TAZMİNATI ( Davalı Alacağının Davacının Davaya Konu Ettiği Alacak Miktarını Karşılayacak Kadar Kısmın Takas ve Mahsubunun Yapılarak Karar Verilmesi Gereği )
BEŞ VE ON YILLIK ZAMANAŞIMI SÜRESİNİN İSTİSNASI ( Davacının Alacağının Doğduğu Tarihte Henüz Zamanaşımına Uğramamış Davalı Tarafın Alacağı Sonradan Zamanaşımına Uğrasa Bile Takas Yoluyla Dermeyan Edilebileceği )
TAKAS MAHSUP ( Fark Kıdem Tazminatı Talebi - Davalı Alacağının Davacının Davaya Konu Ettiği Alacak Miktarını Karşılayacak Kadar Kısmın Takas ve Mahsubunun Yapılarak Karar Verilmesi Gereği )"
118Y3.HD13.3.2007E. 2007/3101 K. 2007/3517"DEPOZİTO ALACAĞININ TAHSİLİ ( Depozit Kiracı Mecuru Tamamen Borçsuz Olarak Tahliye Ettiği Takdirde Depozit Faizsiz Olarak Kendisine İade Edileceğine İlişkin Sözleşme Hükmü Dikkate Alınarak Karar Verileceği )
KİRA DEPOZİTOSU ( Kiralayanın Mal Varlığına Girdiği Ancak Sözleşme Sona Erdiğinde Alacağını Mahsup ve Geri Kalanını İade Edeceği )
KARŞI DAVAYA GEREK OLMAMASI ( Alacağın Varlığının Kiraya Veren Tarafından İspat Edilmesi Halinde Alacak Mahsup Edilerek Kalan Miktarın İadesine Karar Verilmesi Gerektiği )"
118Y12.HD20.2.2007E. 2007/106 K. 2007/2832"YARGITAY'CA KARARIN BOZULMASI ( Bir İlamın Varlığından Bahsedilemeyeceği - Bu Nedenle Bozulmuş Olan İlamdaki Alacağın Takas ve Mahsuba Konu Edilemeyeceği )
TAKAS MAHSUP ( Yargıtay'ca Bozulmuş Olan İlamdaki Alacağın Takas ve Mahsuba Konu Edilemeyeceği )"
118Y15.HD17.1.2007E. 2006/5299 K. 2007/142"KAT KARŞILIĞI İNŞAAT SÖZLEŞMESİ ( "Takastan Vazgeçilmiştir" İbaresi Bağımsız Bölümdeki 1/2 Paya İlişkin Olması Nedeniyle Bu Belgeye Yanlış Anlam Verilerek Diğer Payla İlgili Takastan da Vazgeçildiği Sonucuna Varılması Doğru Olmadığı )
TAKASTAN VAZGEÇİLMESİ ( Kat Karşılığı İnşaat Sözleşmesi - Bağımsız Bölümdeki 1/2 Paya İlişkin Olması Nedeniyle Bu Belgeye Yanlış Anlam Verilerek Diğer Payla İlgili Takastan da Vazgeçildiği Sonucuna Varılması Doğru Olmadığı )
TAZMİNAT TALEBİ ( Kat Karşılığı İnşaat Sözleşmesi - "Takastan Vazgeçilmiştir" İbaresi Bağımsız Bölümdeki 1/2 Paya İlişkin Olması Nedeniyle Bu Belgeye Yanlış Anlam Verilerek Diğer Payla İlgili Takastan da Vazgeçildiği Sonucuna Varılması Doğru Olmadığı )"
118Y11.HD15.1.2007E. 2005/13426 K. 2007/159"TAŞIMA SÖZLEŞMESİNDEN KAYANLANAN ALACAK ( Takas Mahsup Talebi - Mukabil Dava ile İleri Sürülmesinin Gerekli Olmadığı - Takas Mahsup Talebinin Def'i Olarak da İleri Sürülebileceği )
TAKAS MAHSUP ( Karşılık Dava ile İleri Sürülebileceği Gibi Def'i Olarak da İleri Sürülebileceği - Alacağın Takas Konusu Edilebilmesi İçin Dava Edilen Alacakla Aynı Hukuki Nedenden Doğmasının Gerekmediği )"
118Y11.HD10.7.2006E. 2005/7986 K. 2006/8213"ALACAK İSTEMİ ( Bozma İlamı Doğrultusunda Bilirkişi İncelemesiyle Davacı Hayvanları İçin Pazarda Kaldıkları Süre Boyunca Yapılacak Masrafları Tespit Edilerek Satış Bedelinden Bu Miktar Düşülüp Bakiyesinin Hüküm Altına Alınması Gerektiği )
BOZMAYA UYMA ( Bozmanın Gerekleri Yerine Getirilmeden Eksik İnceleme İle ve Gerekçesi Belirtilmeden Masrafların Davacı Tarafından Yapıldığı Kabul Edilerek Davanın Kısmen Kabulünün İsabetsiz Olduğu )
BİLİRKİŞİ İNCELEMESİ ( Alacak Davası - Bozma İlamı Doğrultusunda Bilirkişi İncelemesiyle Davacı Hayvanları İçin Pazarda Kaldıkları Süre Boyunca Yapılacak Masrafları Tespit Edilerek Satış Bedelinden Bu Miktar Düşülüp Bakiyesinin Hüküm Altına Alınması Gerektiği )"
118Y15.HD14.3.2006E. 2005/1693 K. 2006/1392"ESER SÖZLEŞMESİNDEN DOĞAN ALACAK ( Takas Def'i Karşı Tarafa Ulaşmakla Hukuki Sonuç Doğurduğu - Ayrı Bir Dava veya Karşı Dava ile İleri Sürülmesi Şart Olmadığı )
TAKAS DEF'İ ( Karşı Tarafa Ulaşmakla Hukuki Sonuç Doğurduğu - Ayrı Bir Dava veya Karşı Dava ile İleri Sürülmesi Şart Olmadığı )
İTİRAZIN İPTALİ ( Takas Def'i Karşı Tarafa Ulaşmakla Hukuki Sonuç Doğurduğu - Ayrı Bir Dava veya Karşı Dava ile İleri Sürülmesi Şart Olmadığı )"
118Y13.HD15.11.2005E. 2005/10383 K. 2005/16887"TARAFLARA AİT ORTAK HESAP ( Davalı Takas ve Mahsup Talebinde Bulunduğuna Göre Çekilen Bu Paranın Yarısının Dava Tarihindeki Değeri Bulunarak Bu Miktarla Sınırlı Olarak Yapılması Gereği )
TAKAS VE MAHSUP TALEBİ ( Çekilen Bu Paranın Yarısının Dava Tarihindeki Değeri Bulunarak Bu Miktarla Sınırlı Olarak Takas ve Mahsup Yapılması Gereği )
ORTAK KATKIYLA ALINAN TAŞINMAZ ( Tapu İptali ve 1/2 Hissenin Tescili - Davalı Takas ve Mahsup Talebinde Bulunduğuna Göre Çekilen Bu Paranın Yarısının Dava Tarihindeki Değeri Bulunarak Bu Miktarla Sınırlı Olarak Yapılması Gereği )
TAPU İPTALİ VE 1/2 HİSSENİN TESCİLİ TALEBİ ( Davalı Takas ve Mahsup Talebinde Bulunduğuna Göre Çekilen Bu Paranın Yarısının Dava Tarihindeki Değeri Bulunarak Bu Miktarla Sınırlı Olarak Yapılması Gereği )"
118Y12.HD25.10.2005E. 2005/16594 K. 2005/20831"TAKAS MAHSUP İDDİASI ( İlişkin Takibin İptali Talebi - Bilirkişi Görüşüne Başvurularak Yapılan İlk Takipteki Takas Mahsup İşleminin İlama Uygun Olup Olmadığı Denetlendikten Sonra Karar Verilmesi Gerektiği )
TAKİBİN İPTALİ ( Takas-Mahsup İddiası - Bilirkişi Görüşüne Başvurularak Yapılan İlk Takipteki Takas Mahsup İşleminin İlama Uygun Olup Olmadığı Denetlendikten Sonra Karar Verilmesi Gerektiği )
BİLİRKİŞİ ( Takas-Mahsup İddiası - Bilirkişi Görüşüne Başvurularak Yapılan İlk Takipteki Takas Mahsup İşleminin İlama Uygun Olup Olmadığı Denetlendikten Sonra Karar Verilmesi Gerektiği )"
118Y15.HD5.7.2005E. 2004/5932 K. 2005/4036"KESİNLEŞEN ALACAK ( Davacının ... TL. Tutarında İstenebilir Alacağı Olduğu Mahkemece Saptanmış ve Temerrüt Faiziyle Birlikte Davalıdan Alınarak Davacıya Verilmesine Karar Verildiği - Menfi Tespit Davası Açılmasında Hukuki Yarar Olmadığı )
MENFİ TESPİT DAVASI ( Davacının ... TL. Tutarında İstenebilir Alacağı Olduğu Mahkemece Saptanmış ve Temerrüt Faiziyle Birlikte Davalıdan Alınarak Davacıya Verilmesine Karar Verildiği - Davanın Açılmasında Hukuki Yarar Olmadığı )
HUKUKİ YARAR ( Davacının ... TL. Tutarında İstenebilir Alacağı Olduğu Mahkemece Saptanmış ve Temerrüt Faiziyle Birlikte Davalıdan Alınarak Davacıya Verilmesine Karar Verildiği - Menfi Tespit Davası Açılmasında Hukuki Yarar Olmadığı )"
118Y11.HD1.11.2004E. 2004/11005 K. 2004/10620"KASKO SİGORTASI ( Rücuan Tazminat Davası - Davalı Aracın Maliki Olup Davacının Sigortalısına Takas Alacağını İleri Sürme Hakkı Bulunduğuna Göre Sigortalının Halefi Davacıya Karşı da Aynı Hakkı Haiz Olduğu )
RÜCUAN TAZMİNAT DAVASI ( Kasko Sigortası - Davalı Aracın Maliki Olup Davacının Sigortalısına Takas Alacağını İleri Sürme Hakkı Bulunduğuna Göre Sigortalının Halefi Davacıya Karşı da Aynı Hakkı Haiz Olduğu )
TAKAS DEF'İ ( Kasko Sigortasına Dayalı Rücuan Tazminat Davası - Davalı Aracın Maliki Olup Davacının Sigortalısına Takas Alacağını İleri Sürme Hakkı Bulunduğuna Göre Sigortalının Halefi Davacıya Karşı da Aynı Hakkı Haiz Olduğu )
TEMERRÜT FAİZİNİN BAŞLANGIÇ TARİHİ ( İhtarnamenin Tebliği Tarihi Belirlenerek Eklenecek 7 Günlük Süre Sonundan İtibaren Hükmedileceği - Kasko Sigortasına Dayalı Rücuan Tazminat Davası "
118Y11.HD4.10.2004E. 2004/139 K. 2004/9179"KASKO SİGORTASI ( Takas Mahsup Talebinin Mutlaka Mukabil Dava Şeklinde İleri Sürülmesinin Zorunlu Olmadığı/Defi Olarak da İleri Sürülebileceği - On Günlük Cevap Süresinde İleri Sürülmediği Taktirde Savunmanın Genişletilmesi Yasağına Tabi Olması )
RÜCUEN TAZMİNAT DAVASI ( Kasko Sigortası - Takas Mahsup Talebinin Mutlaka Mukabil Dava Şeklinde İleri Sürülmesinin Zorunlu Olmadığı/Defi Olarak da İleri Sürülebileceği )
EKSİK PRİM BORCU ( Davalı Sigorta Şirketi Cevap Dilekçesinde Davacının Eksik Prim Borcu Olduğunu Bu Nedenle Takas Def'inde Bulunduklarını Beyan Etmesi - Takas Mahsup Talebinin Mutlaka Mukabil Dava Şeklinde İleri Sürülmesinin Zorunlu Olmadığı/Defi Olarak da İleri Sürülebileceği )
TAKAS MAHSUP TALEBİ ( Mutlaka Mukabil Dava Şeklinde İleri Sürülmesinin Zorunlu Olmadığı/Defi Olarak da İleri Sürülebileceği - On Günlük Cevap Süresinde İleri Sürülmediği Taktirde Savunmanın Genişletilmesi Yasağına Tabi Olması )
SAVUNMANIN GENİŞLETİLMESİ YASAĞI ( Kasko Sigortası/Davalı Sigorta Şirketi Cevap Dilekçesinde Davacının Eksik Prim Borcu Olduğunu Bu Nedenle Takas Def'inde Bulunduklarını Beyan Etmesi - On Günlük Cevap Süresinde İleri Sürülmediği Taktirde Savunmanın Genişletilmesi Yasağına Tabi Olması )
TEMYİZ HARCI ( Temyiz İsteği Harca Tabi İse Temyizin Harcın Yatırıldığı Tarihte Yapılmış Sayılacağı/Harcın Yatırılmaması Halinde Tenmiz Talebinin Reddi Gereği - Kasko Sigortası )"
118Y3.HD26.4.2004E. 2004/3989 K. 2004/4219"ALACAK DAVASI ( Davalı Takas İradesini Açıkladığından ve Buna Dair Delillerini Sunduğundan Mahkemece Bu Def'i Üzerinde Durulması Gereği )
TAKAS DEF'İ ( Davalı Takas İradesini Açıkladığından ve Buna Dair Delillerini Sunduğundan Mahkemece Bu Def'i Üzerinde Durulması Gereği - Alacak Davası )
KARŞILIK DAVA VE HARÇ YATIRMA ( Davalının Takas Etmek İstediği Karşılık Alacak Dava Konusu Alacaktan Daha Az Olduğundan Zorunlu Olmadığı )"
118Y1.HD29.3.2004E. 2004/3026 K. 2004/3539"ELATMANIN ÖNLENMESİ VE TAZMİNAT ( Davalıya Ait Bulunan Binanın Tamamen Davacı Taşınmazında Kalması Davalı Binasının Kaim Bedelinin Davacı Tarafından Davalıya Ödenmesi Koşuluyla Elatmanın Önlenmesine Karar Verileceği - Davalı Parselde Kalan Ağaç Bedellerinin Bina Bedelinden Mahsubu Talebi )
SAVUNMANIN AÇIKLIĞA KAVUŞMASI ( Elatmanın Önlenmesi ve Tazminat - Davalının Kendi Parselinde Kalan Ağaçların Kesilip Davacıya Verildiği Savunmasının Değerlendirilmesi Gereği )
MÜTEMMİM CÜZ ( Ayrılmaz Parçanın Mülkiyeti ve Buna Bağlı Olarak Tasarruf Hakkı Üzerinde Bulunduğu Arza Bağlı Olduğu Kuralı Özel Yasalarla Sınırlanmış Olması - Yapının Her Zaman Üzerinde Bulunduğu Arza Bağlı Olmadığı - Elatmanın Önlenmesi ve Tazminat )"
118Y11.HD19.2.2004E. 2003/6543 K. 2004/1519"SATIM İLİŞKİSİNDEN KAYNAKLANAN BEDELİN TAHSİLİ ( Davalı Yargılama Aşamasında Satılan Kuzuların Bedelini Aldığını Ancak Bu Bedelden Nakliye Gideri ve Kuzuların Bakımı İçin Yaptığı Harcamaları İndirilmesi Teklifinin Takas-Mahsup Talebi Olduğu )
İTİRAZIN İPTALİ ( Satılan Kuzuların Bedelini Tahsil - Davalının Kuzuların Bakımı İçin Yaptığı Harcamaları İndirilmesi Teklifinin Takas-Mahsup Talebi Olduğu )
NAKLİYE BEDELİ ( Satılan Kuzuların Bedelini Tahsil - Davalı Yargılama Aşamasında Satılan Kuzuların Bedelini Aldığını Ancak Bu Bedelden Nakliye Giderinin İndirilmesi Teklifinin Takas Mahsup Talebi Olduğu )
TAKAS MAHSUP TALEBİ ( Davalı Yargılama Aşamasında Satılan Kuzuların Bedelini Aldığını Ancak Bu Bedelden Nakliye Gideri ve Kuzuların Bakımı İçin Yaptığı Harcamaları İndirilmesi Teklifi )"
118Y11.HD19.1.2004E. 2003/5439 K. 2004/327"BANKAYA GÖNDERİLEN HAVALELERİN NAM-I MÜSTEAR İDDİASIYLA ALIKONULMASI ( Davacının Davadışı Firmanın Borcuna Mahsup Edilen Havalelerin Ödenmesi Talebi )
MUVAZAA İDDİASIYLA BAŞKASI ADINA GELEN HAVALELERİN ALIKONULMASI ( Nam-ı Müstear İddiası - Başkası Adına Gelen Paraların Aslında Banka Borçlusu Firmaya Ait Olduğu İddiasıyla Firma Borçlarına Mahsubu )
NAM-I MÜSTEAR İDDİASIYLA BAŞKASI ADINA GELEN HAVALENİN ALIKONULMASI ( Bankanın Kendisine Borcu Bulunan Firmanın Bayileri Tarafından Gönderilen Paraları Firma Borcuna Mahsubu )
TAKAS-MAHSUP İŞLEMİNİ İPTALİ VE DAVALI BANKA TARAFINDAN ALIKONULAN PARANIN TAHSİLİ TALEBİ ( Davacı Adına Yapılan Havalenin Muvazaa İddiasıyla Bankaca Davadışı Firmanın Borcuna Mahsuben Alıkonulması )
KREDİ BORÇLUSU FİRMANIN BAYİLERİ TARAFINDAN BAŞKASINA GÖNDERİLEN HAVALELERİN BANKA TARAFINDAN ALIKONULMASI ( Muvazaa Gerekçesiyle )"
118Y11.HD1.12.2003E. 2003/4227 K. 2003/11328"KASKO SİGORTA POLİÇESİ ( Davanın Kasko Sigorta Poliçesinden Kaynaklanan Rücu Davası Olması )
TAZMİNAT DAVALARI ( Tazminat Davalarında Delillerin Değerlendirilmesinin Hakime Ait Olması )
DELİLLERİN DEĞERLENDİRİLMESİ ( Tazminat Davalarında Delillerin Değerlendirilmesinin Hakime Ait Olması )
HUKUK HAKİMİNİN KARARI ( Hukuk Hakiminin Kusurun Varlığına Karar Verirken Ceza Hukukunun Mesuliyete Dair Hükümleri ile Bağlı OImaması )
CEZA HUKUKU HÜKÜMLERİ İLE BAĞLILIK ( Hukuk Hakiminin Kusurun Varlığına Karar Verirken Ceza Hukukunun Mesuliyete Dair Hükümleri ile Bağlı OImaması )
ADALETE OLAN GÜVEN ( Hukuk Hakiminin Ceza Hukukunun Mesuliyete Dair Hükümleri ile Bağlı OImamasına Rağmen Farklı Kusur Oranlarına Ulaşılmasının Adalete Olan Güveni Sarsabilmesi )
SÖZLEŞME ( Rücu Davası Açılabilmesi için Sigortacı ile Sigortalayan Arasında Bir Sigorta Sözleşmesinin Bulunmasının Gerekmesi )
RÜCU DAVASI ( Rücu Davası Açılabilmesi için Sigortacının Sözleşme Nedeniyle Sigortalısına Bir Ödeme Yapmış Olması ve Sigortalının Zarar Sorumlusuna Karşı Dava Hakkının Bulunmasının Gerekmesi )
HALEFİYET ( Halefiyet Nedeniyle Sorumlu Üçüncü Şahsın Durumunun Ağırlaştırılmasına Sebep Olunamaması )"
118Y11.HD30.10.2003E. 2003/8135 K. 2003/10089"RÜCUAN TAZMİNAT DAVASI ( Davacının Kendisine Kasko Sigortalı Aracın Hasarını Tazminden Sonra Kazaya Karışan Diğer Aracın Maliki Olan Davalıya Karşı Açmış Olduğu Dava Olması )
POLİÇE ( Davalıya Ait Aracın Davacıya Trafik Sigorta Poliçesiyle Sigortalı Olduğunun Yerel Mahkemece Gözetilmesinin Gerekmesi )
KARŞILIK DAVA ( Davaclının Mahsup Talebi Olmasına Rağmen Bu Talebinin Yeterli Gerekçe Gösterilmeksizinin Reddedilmesinin Hukuka Uygun Olmaması )"
118Y11.HD28.10.2003E. 2003/8576 K. 2003/10032"RÜCUAN TAZMİNAT DAVASI ( Davacının Sigortalıya Ödenen Tazminatı Zarar Sorumlusu Davalılardan Tahsilini Talep Etmesi )
HALEFİYET ( Davacının Sigortalıya Karşı İleri Sürebileceği Def'ileri Onun Halefi Olan Davacı Sigorta Şirketine Karşı da Süreye Bağlı Olmaksızın Her Zaman İleri Sürebilmesi )
TAKAS DEF'İ ( Yerel Mahkemece Takas Def'i Hakkında Karar Verilmesinin Gerekli Olması )
TİCARİ ARAÇ ( Davalıya Ait Aracın Ticari Şekilde İşletilmediği ve Dolayısıyla Ticari Araç Olmadığı Özel Araç Olduğunun Gözetilmesinin Gerekmesi )"
118Y11.HD27.3.2003E. 2002/10518 K. 2003/2927"TRAFİK KAZASI ( Davacı Kasko Sigortacısının Sigortalısına Ait Araçta Meydana Gelen Hasar Nedeniyle Sigorta Bedelini Ödeyerek Halefiyet İlkesi Gereğince Dava Açması )
KASKO SİGORTASI ( Davacı Kasko Sigortacısının Sigortalısına Ait Araçta Meydana Gelen Hasar Nedeniyle Sigorta Bedelini Ödeyerek Halefiyet İlkesi Gereğince Dava Açması )
HASAR ( Davalılar Vekilinin Aynı Kaza Nedeniyle Müvekkiline Ait Araçta da Hasar Meydana Geldiğini İleri Sürerek Bu Zararının Davacı Alacağından Takas Mahsubu Definde Bulunması )
HALEFİYET İLKESİ ( Davacı Kasko Sigortacısının Sigortalısına Ait Araçta Meydana Gelen Hasar Nedeniyle Sigorta Bedelini Ödeyerek Halefiyet İlkesi Gereğince Dava Açması )
TAKAS ( Davalılar Vekilinin Aynı Kaza Nedeniyle Müvekkiline Ait Araçta da Hasar Meydana Geldiğini İleri Sürerek Bu Zararının Davacı Alacağından Takas Mahsubu Definde Bulunması )
MAHSUP ( Davalılar Vekilinin Aynı Kaza Nedeniyle Müvekkiline Ait Araçta da Hasar Meydana Geldiğini İleri Sürerek Bu Zararının Davacı Alacağından Takas Mahsubu Definde Bulunması )
DEFİ İLERİ SÜRME ( Davalılar Vekilinin Aynı Kaza Nedeniyle Müvekkiline Ait Araçta da Hasar Meydana Geldiğini İleri Sürerek Bu Zararının Davacı Alacağından Takas Mahsubu Definde Bulunması )"
118Y15.HD19.2.2003E. 2002/3257 K. 2003/748"TEMİNATIN İRAT KAYEDİLMESİ ( Sözleşme Hükmünün Ceza Niteliğinde Olmaması - Alacağın Teminatttan Mahsup Edilerek Kalan İçin Davanın Kabulü Gereği )
YÜKLENİCİ ALACAĞININ TEMİNATTAN MAHSUP EDİLMESİ ( Sözleşmede Teminatın Alacaktan Mahsup Edilmesine Engel Bir Hükmün Bulunmaması - Alacağın Teminattan Mahsuh Edilebileceği )"
118Y19.HD28.11.2002E. 2002/2944 K. 2002/7545"REHİNLE TEMİN EDİLEN ALACAK ( Borçlu Yanlız Rehnin Paraya Çevrilmesi Yoluyla Takip Edilebileceği - Kredi Sözleşmesinin Kefilininin Kefalet Limiti ile Sorumlu Olduğu )
KREDİ SÖZLEŞMESİ ( Kefilinin Tüm Borçtan Sorumlu Tutulmasının Usul ve Yasaya Aykırı Olduğu - Kefilin Kefalet Limiti ile Sorumlu Olduğu )
KEFALET LİMİTİ ( Kredi Kefili Kefalet Limiti ve Kendi Temerrüdünün Sonuçlarından Sorumlu Olacağı - Rehninin Paraya Çevrilmesi Yoluyla Takip )
TAKAS TALEBİ ( Davacı Karşı Koymadığı Takas Talebinin Değerlendirilmesi Gereği - Kredi Sözleşmesi )"
118Y11.HD18.6.2002E. 2002/3523 K. 2002/6271"TAKAS DEF'İ ( Alacaklıya Karşı Dermeyan Edilmekle Hüküm İfade Edeceği - Mahkemece Döviz Alacağının Fiili Ödeme Günündeki Kur Karşılığından Mahsuba Karar Verilemeyeceği/Takas Talebinde Bulunulan Tarihteki Kur Karşılığından Mahsup Edilmesi Gereği )
KİRANIN SÜRESİNDEN ÖNCE ANLAŞMAYLA FESHEDİLMESİ ( Peşin Ödenen Fazla Kira Bedelinin İadesi Talebi - Takas Def'inin Alacaklıya Karşı Dermeyan Edildiği Tarihte Hüküm İfade Edeceği/Bu Tarihteki Kur Karşılığına Hükmedilmesi Gerekirken Fiili Ödeme Günündeki Kur Karşılığına Hükmedilemeyeceği )
DÖVİZ ÜZERİNDEN PEŞİN ÖDENEN KİRA BEDELİNİN İADESİ ( Kira Sözleşmesinin Süresinden Önce Anlaşmayla Feshedilmesi Nedeniyle - Borçlunun Kiralanana Yaptığı Masraflar İçin Takas Talebi/Takas Def'inin Alacaklıya Karşı Dermeyan Edilmekle Hüküm İfade Edeceği ve Döviz Alacağının Bu Tarihteki Karşılığından Mahsup Yapılması Gereği )"
118Y11.HD27.5.2002E. 2002/1508 K. 2002/5286"EMEKLİ MAAŞI ( Bağlanan Gelir Aylıklar Ve Sağlanacak Yardımlar - Nafaka Borçları Dışında Haczi Ve Temlikinin Mümkün Olmaması )
HACİZ ( Emekli Maaşlarının Haczi Hususunda Önceden Yapılan Anlaşmaların Hükümsüz Olması - Takasınında Mümkün Olmaması )
TAKAS VE MAHSUP ( Kredi Borçları Sebebiyle Emekli Maaşlarına Uygulanamayacağı )
KREDİ BORCUNUN ÖDENMEMESİ ( Önceden Yapılan Anlaşma Gereği Kesilen Emekli Maaşı Kesintilerinin Bankaca Geri Ödenmesi Gereği )"
118Y11.HD29.4.2002E. 2002/453 K. 2002/3910"İTİRAZIN İPTALİ ( Sigorta Şirketinin Sigorta Poliçesi Yapılan Araca Çarparak Hasara Neden Olan Davalı Aleyhine Yaptığı İcra Takibine Vaki İtiraz Nedeniyle )
RÜCUAN TAZMİNAT ( Kasko Sigorta Poliçesi Nedeniyle )
KASKO SİGORTA POLİÇESİNDEN KAYNAKLANAN RÜCU DAVASI ( Davalının Karşı Dava İle Koyunlarının Ölümü İle Oluşan Zararını İstemesi )
SİGORTA ŞİRKETİNİN RÜCU DAVASI AÇMASI ( Kanunda Belirtilen Şartların Yerine Gelmesi Durumunda Şirketin Dava Açma Hakkının Olduğunun Kabulü )"
118Y11.HD8.4.2002E. 2001/11014 K. 2002/3238"KOOPERATİFİN ORTAKTAN BORCUNU İSTEMESİ ( Kooperatif Tarafından Keşide Edilen Çekin Hesaplardan Çıkışı-Bedelinin Kooperatifçe mi Yoksa Davalı Tarafından mı Ödendiği )
ÖDEME İTİRAZI ( Takas Def'i-Kooperatif Borcunu Ödediğine İlişkin Savunmada Takas Hükümlerinin Gözetilmesi )
AİDAT FAİZ BORCUNA VAKİ İTİRAZIN İPTALİ ( Yapılan İtirazla Takibin Durması-İtirazın İptali Ve İnkar Tazminatı Talebi )
GENEL KURUL KARARLARI ( Kooperatifin Ortağa Olan Borcunu da Gözetmek Zorunda Oluşu )"
118Y19.HD22.3.2002E. 2001/5191 K. 2002/2108"ALACAK DAVASI ( Şirketten Alişveriş Yapmadıkları İddiasıyla Faturaya İtiraz Ettiğini Öne Sürülerek Fazlaya İlişkin Hakları Saklı Kalmak Kaydıyla )
DAVACININ MUVAFAKATI ( Davacının Onayı Olmadan Pazarlamacının Şahsi Borcuna Mahsup Edilmeyecek Olması )
ŞAHSİ BORÇ ( Davaya Konu Borcun Davacının Onayı Olmadan Pazarlamacının Şahsi Borcuna Mahsup Edilmeyeceği )"
118Y11.HD5.3.2002E. 2001/9555 K. 2002/1966"RÜCUEN TAZMİNAT İSTEMİ ( Halefiyet İlkelerine Göre Açılmış Davada Önce Davacının Olaya Karışan Araca Kasko Sigortası Teminatı Verdiğini İspat Etmesinin Gerekmesi )
HALEFİYET İLKESİ ( Halefiyet İlkelerine Göre Açılmış Davada Davacının Araca Geçerli Bir Kasko Sigortası Teminatı Verdiğini Sigorta Bedelini Sigortalısına Ödediğini Kanıtlamasının Gerekmesi )
TAKAS-MAHSUP ( Borç Muaccel ise İki Taraftan Her Biri Borcunu Alacağı ile Takas Edebileceği Gibi Alacaklardan Biri Münazaalı Olsa Bile Takas Dermayan Olunabilmesi )
TAZMİNAT İSTEMİNDE İSPAT YÜKÜ ( Halefiyet İlkelerine Göre Açılmış Davada Önce Davacının Olaya Karışan Araca Kasko Sigortası Teminatı Verdiğini İspat Etmesinin Gerekmesi )"
118Y11.HD18.2.2002E. 2001/9309 K. 2002/1315"TSE MARKASININ KULLANILMA HAKKINDAN DOĞAN VİZE ÜCRETİNİN TAHSİLİ ( Davalı Şirkete TSE Marka Kullanma Hakkın Verildiğini Talimatname Gereği Ödenme Zorunluğu Olan Ücretleri Ödenmemesi )
TAKAS DEFİ ( Diğer Def'iler gibi Her Zaman İleri Sürülebilirse de On Günlük Cevap Süresi İçerisinde Yapılmadığı Taktirde Savunmanın Genişletilmesi Yasağı ile karşılaşılabilmesi )
SAVUNMANIN GENİŞLETİLMESİ YASAĞI ( Def'iler gibi Her Zaman İleri Sürülebilirse de On Günlük Cevap Süresi İçerisinde Yapılmazsa Savunmanın Genişletilmesi Yasağı ile Karşılaşılabilmesi )
DEF'İLERİN İLERİ SÜRÜLMESİ ( Takas Def'i de Diğer Def'iler gibi Her Zaman İleri Sürülebilmesi )
DEF'İYE İTİRAZ EDİLMEMESİ ( Takas Def'ine Davacının Usul Açısından Karşı Çıkmadığına Göre Davalının bu Savunması Üzerinde Durularak Olumlu veya Olumsuz Karar Verilmesinin Gerekmesi )"
118Y19.HD22.11.2001E. 2001/3151 K. 2001/7705"YEMİN DELİLİ ( Delil Listesinde Yer Alan Her Türlü Delil İbaresi )
BONONUN BAŞKASINA DEVRİ ( Borçlunun Borcunu Devredenden Olan Alacağı ile Takas Ettiği İddiası )
TAKAS ( Borçlunun Borcunu Bonoyu Devredenden Olan Alacağı ile Takas Ettiği İddiası )
İYİNİYET İDDİASI ( Takas İddiasına Karşı Bonoyu Devralan Kişinin İyiniyet Savunması )"
118Y11.HD1.10.2001E. 2001/4561 K. 2001/7294"İTİRAZIN İPTALİ ( Kooperatif Ortağı Olan Davalıların Aidat ve Gecikme Faizini Ödememeleri Nedeniyle Başlatılan İcra Takibine Yapılan İtiraz )
TAKAS-MAHSUP DEF'İ ( Bir Başka Mahkemede Derdest Olan Dava Bakımından Def'i de Bulunulabilmesi )
KESİNLEŞMİŞ MAHKEME KARARI ( Muaccel Hale Gelen Alacağın Takasının Mümkün Olması )
SAVUNMANIN GENİŞLETİLMESİNE ZIMNI RIZA ( Takas Mahsup Define Davacı Tarafın Usul Açısından Karşı Çıkmaması )"
118Y9.HD26.4.2001E. 2001/4005 K. 2001/7205"İŞ AKDİNİN FESHİ ( İhbar Tazminatı Ödeyerek Raporlu İşçinin - İşçinin 1 Ay Sonra Emekli Olması/Süresi İçinde Fesih Bildiriminin Geri Alınması ve Tazminatın Geri İstenmesi )
İHBAR TAZMİNATI ( Ödeyerek Raporlu İşçinin Hizmet Akdini Fesih - İşçinin 1 Ay Sonra Emekli Olması/Süresi İçinde Fesih Bildiriminin Geri Alınması ve Tazminatın Geri İstenmesi )
SEBEPSİZ ZENGİNLEŞME ( İhbar Tazminatı Ödeyerek Raporlu İşçinin Hizmet Akdini Fesih - İşçinin 1 Ay Sonra Emekli Olması/Süresi İçinde Fesih Bildiriminin Geri Alınması ve Tazminatın Geri İstenmesi )
EMEKLİLİK SURETİYLE SONA EREN HİZMET AKTİ ( İhbar Tazminatı Ödeyerek Raporlu İşçinin Hizmet Akdini Fesih - Süresi İçinde Fesih Bildiriminin Geri Alınması ve Tazminatın Geri İstenmesi )
TAKAS DEF'İ ( İhbar Tazminatı Ödeyerek Raporlu İşçinin Hizmet Akdini Fesih/1 Ay Sonra Emekli Olması ve Tavanın Artması - Süresi İçinde Fesih Bildiriminin Geri Alınması ve Tazminatın Geri İstenmesinde )"
118Y9.HD27.3.2001E. 2001/481 K. 2001/4858"İHBAR TAZMİNATI ( Banka İşçisinin İhbar Öneline Uymadan İş Akdini Feshi - Yıllık Ücretli İzin vb. Alacaklarının Takas Mahsubu İçin Süresinde Talebi )
İŞÇİNİN İHBAR ÖNELİNE UYMADAN İŞ AKDİNİ FESHİ ( İhbar Tazminatı - Yıllık Ücretli İzin vb. Alacaklarının Takas Mahsubu İçin Süresinde Talebi )
İŞ AKDİNİN FESHİ ( Banka İşçisinin İhbar Öneline Uymadan/İhbar Tazminatı - Yıllık Ücretli İzin vb. Alacaklarının Takas Mahsubu İçin Süresinde Talebi )
TAKAS VE MAHSUP TALEBİ ( Yıllık Ücretli İzin vb. Alacakların - Banka İşçisinin İhbar Öneline Uymadan İş Akdini Feshi/İhbar Tazminatı )
ALACAĞIN MÜNAZAALI OLMASI ( Takas İleri Sürülebileceği - Banka İşçisinin İhbar Öneline Uymadan İş Akdini Feshi - Yıllık Ücretli İzin vb. Alacaklarının Takas Mahsubu İçin Süresinde Talebi )"
118Y11.HD16.3.2001E. 2000/10635 K. 2001/2020"TAHKİM SÖZLEŞMESİ ( Karz Aktine Bağlı Olarak Ortaya Çıkan Uyuşmazlıklarda Hakeme Gidileceğine Dair Sözleşme Yapılması )
HAKEM KARARI ( Üç Kişilik Hakem Heyeti Tarafından Oy Birliği ile Verilen Kararların Hakem Kararı Olması )
HAKEM KARARLARININ GEÇERSİZLİĞİ ( HUMK'un Amir Hükmüne Aykırı Olarak Düzenlenen Sözleşmeye Geçerlilik İzafe Edilememesi )
DÜZENLENEMEYEN HAKEM KARARI ( Kendi Adlarına Hareket Edip Sözleşme İmzalayan Tarafların Sözleşmede Taraf Olmayan Banka ve Şirketleri de İlzam Edecek Bir Tahkim Sözleşmesi Yapmalarının Mümkün Olmaması )"
118YHGK28.2.2001E. 2001/15-213 K. 2001/199"İTİRAZIN İPTALİ TALEBİ ( Eser Sözleşmesinden Doğan Ücretin Tahsili Talebi - Davalının Personelin Verdiği Zarar İçin Gönderdiği Faturanın Takas ve Mahsup Talebi Niteliği )
TAKAS VE MAHSUP DEF'İ NİTELİĞİ ( Eser Sözleşmesinden Doğan Alacak İçin Gönderilen İhtarname Üzerine Davalının Personelin Verdiği Zarar İçin Fatura Göndermesi )
ESER SÖZLEŞMESİNDEN DOĞAN ALACAĞIN TAHSİLİ TALEBİ ( Davacının Gönderdiği İhtarname Üzerine Davalının Takas ve Mahsup Talebi )"
118YHGK29.11.2000E. 2000/12-1750 K. 2000/1737"TAKİBİN İPTALİ ( Mercide Takas İddiasının Kabulü İçin Alacağın m.68 deki Belgelere Dayanması Alacağa İlişkin Takibin Kesinleşmesi Veya Alacağın İlama Bağlanmasının Gerekmesi )
TAKAS ( Mercide Takas İddiasının Kabulü İçin Alacağın m.68 deki Belgelere Dayanması Alacağa İlişkin Takibin Kesinleşmesi Veya Alacağın İlama Bağlanmasının Gerekmesi )"
118Y19.HD2.10.2000E. 2000/3070 K. 2000/6339"İPOTEĞİN FEKKİ TALEBİ ( Müflis Bankadan Alacağı Olan Kişiden Alacağın Temliki Yoluyla Borcuna Karşı Takas Talebi)
MÜFLİSE KARŞI ALACAK İHDASI ( Müflisin Takas Talebine İtirazı)
TAKAS TALEBİ ( Müflis Bankaya Borcuna Karşılık Bankadan Alacağı Olan Kişiden Temlik Ettiği Alacak İçin Borçlunun)"
118Y11.HD8.5.2000E. 2000/1671 K. 2000/4011"TAKAS/MAHSUP DEF'İ ( Savunmanın genişletilmesi )
SAVUNMANIN GENİŞLETİLMESİ ( Takas/mahsup def'i )
SİGORTANIN RÜCÜ DAVASI ( Takas/mahsup def'i )"
118Y12.HD7.3.2000E. 2000/3067 K. 2000/3904"TAKAS VE MAHSUP TALEBİ ( Takasa Konu Alacak İlamının Yargıtayca Bozulması )
İLAMA BAĞLI ALACAK ( Takas ve Mahsup Talebi - İlamının Yargıtayca Bozulması )
TAKASA KONU ALACAK İLAMI ( Yargıtayca Bozulması - Talebin Reddi Gereği )"
118Y11.HD15.11.1999E. 1999/7372 K. 1999/9194"TAZMİNAT DAVASI ( Sigorta Şirketinin Sigortalısına Ödediği Bedeli Kazaya Neden Olan Davalıdan Tahsili Talebi )
TAKAS MAHSUP DEF'İ ( Davalının Bulunduğu Definin Mahkemece Usulünce İncelenerek Sonucuna Göre Karar Verilmesinin Gerekmesi )
SİGORTACIYA KARŞI İLERİ SÜRÜLEBİLEN DEF'İ ( Davalının Takas-Mahsup Def'i )
HALEF DURUMUNDAKİ SİGORTACIYA İLERİ SÜRÜLEBİLEN DEF'İ ( Davalının Takas-Mahsup Def'i )"
118Y3.HD3.6.1999E. 1999/4930 K. 1999/5843"KİRA SÖZLEŞMESİ ( Sözleşmeye Konulan Güvence Parasının Kaydının Geçerli Olması )
GÜVENCE PARASI ( Kiralayanın Alacağından Fazlasını İade Etmesi )
DEPOZİTO ( Kiralayana Sözleşme Uyarınca Verilen Güvence Parası )
YABANCI PARA ( Kiralayanın Alacağından Fazla Kısmını İadesi )"
118YHGK25.11.1998E. 1998/11-829 K. 1998/839"TAKAS MAHSUP SAVUNMASI ( Olmaması Halinde Mahkemenin Resen Takas İşlemi Yapamayacağı - Hakkı Huzurun İadesi )
HAKKI HUZURUN İADESİ DAVASI ( Davalının Takas Mahsup Savunması Olmaması - Mahkemenin Resen Takas İşlemi Yapamayacağı )
MAHKEMENİN RESEN TAKAS İŞLEMİ YAPAMAYACAĞI ( Hakkı Huzurun İadesi Davası - Davalının Takas Mahsup Savunması Olmaması )
ALACAK DAVASINDA DAVALININ TAKAS MAHSUP SAVUNMASI YAPMAMASI ( Mahkemenin Resen Takas İşlemi Yapamayacağı - Hakkı Huzurun İadesi )"
118Y9.HD14.5.1998E. 1998/6462 K. 1998/8902"TAKAS DEF'İNDE BULUNULABİLMESİ ( Alacaklardan Birinin Münazaalı Olması )
ALACAKLARDAN BİRİNİN MÜNAZAALI OLMASI ( Takas Def'inde Bulunulmasına Mani Olmaması )
MÜNAZAALI ALACAK ( Takas Def'ine Konu Edilebileceği )"
118Y9.HD13.4.1998E. 1998/3174 K. 1998/6449"TAKAS VE MAHSUP DEF'İ ( Askerlik Borçlanması Nedeniyle Talep Edilen Ek Kıdem Tazminatına Karşı )
KIDEM TAZMİNATI ( Takas ve Mahsup Def'i )
ASKERLİK BORÇLANMASI NEDENİYLE EK KIDEM TAZMİNATI TALEBİ ( Takas ve Mahsup Def'i )"
118Y9.HD13.4.1998E. 1998/3171 K. 1998/6446"TAKAS MAHSUP DEF`İ ( Kıdem Tazminatı Talebine Karşılık )
KIDEM TAZMİNATI TALEBİ ( Takas Mahsup Def'i )
ASKERLİK BORÇLANMASI DOLAYISIYLA EK KIDEM TAZMİNATI TALEBİ ( Takas Mahsup Def'i )"
118Y9.HD11.2.1998E. 1997/20936 K. 1998/1375"TAKAS MAHSUP DEF`İ ( Davacının Süresinde İleri Sürülmediği İçin Karşı Çıkmaması )
DAVACININ TAKAS MAHSUP DEF'İNE KARŞI ÇIKMAMASI ( Süresinde İleri Sürülmediği İçin )
SÜRESİNDE İLERİ SÜRÜLMEYEN TAKAS MAHSUP DEF'İ ( Davacının Karşı Çıkmaması )"
118Y12.HD7.5.1997E. 1997/5064 K. 1997/5294"İLAMLI TAKİPTE TAKAS TALEBİ
TAKAS ( Bir Süreye Bağlı Olmaması )"
118YHGK5.6.1996E. 1996/14-432 K. 1996/463"İHALENİN FESHİ ( İhale Bedelinin Kamulaştırma Sebep Gösterilerek Süresinde Tam Olarak Yatırılmaması )
KAMULAŞTIRMA ( Taşınmazı İhaleyle Satın Alan Kişinin Satıcıdan Kamulaştırılan Kısım İçin İhale Bedelinden Mahsup İstemesi )
TAKAS-MAHSUP İDDİASI ( Kamulaştırılan Taşınmazı İhaleyle Alan Şahsın İhale Bedeli Hakkında )"
118YHGK1.3.1995E. 1994/13-787 K. 1995/122"İTİRAZIN İPTALİ ( Taraflar Arasındaki Muvazaa İlişkisinin Yazılı Delil ile Kanıtlanmasının Gerekmesi )
MUVAZAA İDDİASININ İSPATI ( Taraflar Arasındaki Muvazaa İlişkisinin Yazılı Delil ile Kanıtlanmasının Gerekmesi )
YAZILI DELİL ( Taraflar Arasındaki Muvazaa İlişkisinin Yazılı Delil ile Kanıtlanmasının Gerekmesi )
YEMİN ( Muvazaa İddiasının Yazılı Delille İspatlanamaması Üzerine Yemin Teklif Edilmesi )"
118YHGK12.10.1994E. 1994/12-251 K. 1994/593"TAKAS DEF'İ ( İcra Tetkik Merciinde )
İCRA TETKİK MERCİİNDE TAKAS DEF'İ"
118Y19.HD4.3.1994E. 1993/4547 K. 1994/1990"CARİ HESABA GİREN ALACAĞIN MUACCEL OLAMIYACAĞI ( Takas Yapılamaması )
TAKAS DEF'İ İLERİ SÜRÜLEMEMESİ ( Cari Hesaba Giren Alacak Muaccel Olmadığından )
ALACAK MUACCEL OLMADIĞINDAN TAKAS DEF'İNDE BULUNAMAMA ( Cari Hesaba Giren Alacak )
VEKALET ÜCRETİNDE TAKDİR HAKKI ( Ücret Tarifesinin Üstünde Miktarın Gerekçesiz Takdiri )"
118Y11.HD30.4.1993E. 1993/1692 K. 1993/2970"TAKAS VE MAHSUP TALEBİ ( Karşılık Davadaki Talep Üzerine Her İki Tarafın Alacaklarına Ayrı Ayrı Hükmedilememesi - Mahsup Kararı Verileceği )
HASAR BEDELİNİN SİGORTA PRİMLERİNDEN MAHSUBU ( Primlerin Tahsili İçin Açılan Davada İleri Sürülebilmesi )
KARŞILIK DAVADA TAKAS VE MAHSUP TALEBİ ( Her İki Tarafın Alacaklarına Ayrı Ayrı Hükmedilememesi ve Alacakların Mahsubuna Karar Verilmesi )
SİGORTA PRİM BORCUNUN TAHSİLİ DAVASI ( Hasar Bedelinin Takas-Mahsubu Karşılık Davası )"
118Y3.HD10.2.1992E. 1991/5599 K. 1992/2037"SİGORTA ŞİRKETİNİN RÜCUAN TAZMİNAT DAVASI ( Sigortalının Müterafik Kusurunun Tazminat Miktarından Düşürülmesi )
TAKAS VE MAHSUP ( Haksız Fiilde Müterafik Kusuru Bulunan Şahsın Davalının Gördüğü Zarardan Sorumluluğu )
TRAFİK KAZASINDA SİGORTALIYA TAZMİNAT ÖDEYEN SİGORTA ŞİRKETİNİN RÜCU DAVASI ( Sigortalının da Kusurlu Bulunması )
SİGORTALININ DA KUSURLU BULUNMASI ( Trafik Kazasında Sigorta Şirketinin Rücuen Tazminat Davası )"
118Y11.HD6.12.1990E. 1989/9098 K. 1990/7849"TAKAS VE MAHSUP DEF'İ ( Davalının Davacıya Karşı Açtığı Başka Bir Davaya Konu Alacağı İçin Mahsup Talebinin Dinlenmesi Gereği )
DAVANIN BİRLEŞTİRİLMESİ TALEBİ ( Takas ve Mahsup Talebini de İçeren Talepte Alacaklar Arasında Bağlantı Aranmayacağı )
KARŞILIK DAVA AÇMADAN YAPILAN TAKAS VE MAHSUP DEF'İ ( Dinlenmesi ve İlgili Dava Dosyasıyla Birleştirilmesi Gereği )
BİRLEŞTİRME TALEBİ ( İkinci Davanın Davalısının, Davacısı Olduğu İlk Davaya Konu Alacak İçin Takas ve Mahsup Def'i )"
118YHGK17.1.1990E. 1989/1-580 K. 1990/3"MEN'İ MÜDAHALE DAVASI ( Sözleşmenin Taraflarının Edimlerini Yerine Getirmemesi )
TARAFLARDAN BİRİNİN EDİMİNİ YERİNE GETİRMEMESİ ( Diğer Taraftan Borcun İfasının İstenememesi )
BAKİYE SATIŞ BEDELİ ( Şarta Bağlanmış Olması )
SÖZLEŞME İLE EDİMLERİN ŞARTA BAĞLANMASI ( Bir Tarafın Edimini Yerine Getirmeden Diğer Taraftan Borcun İfasını İsteyememesi )"
118Y11.HD19.6.1989E. 1989/2496 K. 1989/3861"İFLASTA TAKAS İDDİASI ( İflasın Kaldırılması )
İFLASIN KALDIRILMASI ŞARTLARI
İFLASTA MÜFLİS -ALACAKLI İLİŞKİLERİ"
118Y4.HD22.2.1988E. 1988/391 K. 1988/1655"MADDİ VE MANEVİ TAZMİNAT ( Trafik Kazası Nedeniyle )
TAKAS EDİLECEK MALLAR ( Aynı Türden Olmasının Gerekmemesi )
İKİ ŞAHSIN KARŞILIKLI MEBLAĞI VEYA YEKDİĞERİNE MÜMASİL BAŞKA MALLARI BORÇLU OLMALARI ( Her İki Borç Muaccel İse İki Taraftan Herbirinin Borcunu Alacağı İle Takas Edebilmesi )"
118Y4.HD16.11.1987E. 1987/6324 K. 1987/8334"TAKAS VE MAHSUP DEF'İ ( Harç Yatırılması Gerekmediği - Ancak Davacının Alacağından Fazla Tahakkuk Edecek Miktarına da Hükmedilemeyeceği )
DAVACININ ALACAĞINDAN FAZLA TAHAKKUK EDEN MİKTAR ( Harcı Yatırılarak Açılmış Bir Dava Bulunmadığı Davacı Lehine Bu Miktara ve Ayrıca Avukatlık Ücretine Hükmedilemeyeceği )"
118YHGK25.3.1987E. 1986/11-284 K. 1987/237"ALACAK DAVASI ( İki Tarafın Muaccel Olan Karşılıklı Alacaklarının İhtilaflı Olması )
İHTİLAFLI ALACAKLAR ( Takas Edilebilmesi )
TAKAS İLERİ SÜRÜLMESİ ( Tahkikinin Yapılması )"
118Y11.HD28.9.1984E. 1984/4029 K. 1984/4214"BONO ( Geriye Ciro İle Bir Bonoyu İktisap Edenin Müracaat Edebileceği Kişiler )
GERİYE CİRO İLE BİR BONOYU İKTİSAP EDENİN MÜRACAAT EDEBİLECEĞİ KİŞİLER
KÖTÜ NİYET ( Geriye Ciro - Geri Verilmesi Gereken Bir Şeyi Talep Etmek )"
118YHGK27.6.1984E. 1982/12-280 K. 1984/752"ALACAK DAVASI ( Fazla Çalışma Ücreti Nedeniyle )
FAZLA ÇALIŞMA ÜCRETİNİN TAHSİLİ ( Takas ve Mahsubun Zamanında İleri Sürülmemesi )
ŞİKAYET DAVASI ( İcra Memuru Tarafından Yapılan İşlem )
TAKAS İTİRAZI ( Her Zaman İleri Sürülebilmesi )"
118YHGK8.2.1984E. 1981/11-1114 K. 1984/78"TAKAS DEFİ ( Vasıtada Meydana Gelen Hasar Miktarı İçin )
RÜCUAN ALACAK DAVASI ( Vasıtada Meydana Gelen Hasar Miktarı İçin Takas Definde Bulunulmasına Rağmen Bunun Dikkate Alınmaması )
HASAR İÇİN TAKAS DEFİNDE BULUNULMASI ( Hüküm Tesis Edilirken Nazara Alınmaması )"
118Y15.HD24.2.1983E. 1983/322 K. 1983/347"ESER SÖZLEŞMESİ
KUSUR HALİNDE İŞ SAHİBİNİN HAKKI
TAKAS"
118Y12.HD9.11.1982E. 1982/7543 K. 1982/8173"TAKAS"
118Y4.HD22.1.1981E. 1980/13429 K. 1981/354"TAKAS DEF'İ
KARŞILIK DAVA"
118Y15.HD29.2.1980E. 1980/393 K. 1980/501"TAKAS VE MAHSUP"
118YHGK10.10.1979E. 1977/11-1143 K. 1979/1292"ALACAK DAVASI ( Taşıma Sözleşmesinden Doğan Alacaklar )
TAŞIMA SÖZLEŞMESİNDEN DOĞAN ALACAKLAR ( Bir Yılda Zamanaşımına Uğraması )
ZAMANAŞIMI SÜRESİ ( Taşıma Sözleşmesinden Doğan Alacaklar )
SÜRENİN BAŞLANGICI ( Eşyanın Gönderilene Teslim Edildiği Gün )
TAKAS DEF'İ ( Zamanaşımının Kesilmesi )"
118Y13.HD26.9.1978E. 1978/2837 K. 1978/3810"KARŞILIKLI DAVA
DAVALARIN AYRILMASI"
118Y15.HD19.1.1978E. 1977/1857 K. 1978/63"FATURA
TAKAS
TACİR OLMANIN HÜKÜMLERİ"
118Y15.HD25.4.1977E. 1977/779 K. 1977/969"TAKAS ( Şehir İçme Suyu Şebekesi İnşasından Doğan Borcun Tahsili Davasında )
ESER SÖZLEŞMESİ ( Takas Dermeyanı )
ŞEHİR İÇME SUYU ŞEBEKESİ İNŞASINDAN DOĞAN BORÇ ( Davalının Takas Dermeyanı )"
118Y4.HD14.10.1976E. 1975/9242 K. 1976/8717"TAKAS ( Trafik Tazminatında )
TAKAS DEF'İ ( Karşılıklı zararlı tazminat davalarında )
KARŞILIK DAVA"
118Y12.HD10.5.1976E. 1976/3293 K. 1976/5827"TAKAS YOLUYLA ÖDEME ( Başka Bir İcra Dosyasındaki Alacak )
TAKASIN İİK m. 33 ANLAMINDA "İTFA" SAYILMASI"
118Y11.HD24.11.1975E. 1975/5197 K. 1975/6702"MENFİ TESPİT DAVASI ( Takas Talebi )
BORÇLU TAKAS TALEBİ İLE MENFİ TESPİT DAVASI AÇABİLİR"
118Y4.HD26.6.1975E. 1974/7028 K. 1975/8382"ALACAĞIN TEMLİKİ
TAKAS DEF'İ"
118Y11.HD27.2.1975E. 1974/5353 K. 1975/1362"TAKAS DEF'İ"
118Y11.HD27.12.1973E. 1973/5180 K. 1973/5199"TAKAS
ZAMANAŞIMI"
118YHGK26.6.1971E. 1971/236 K. 1971/419"SENET FAİZ VE MASRAFLARI
MÜŞTERİ SENETLERİ
TAKAS"
118YHGK7.6.1969E. 1966-4/1116 K. 1969/602"TAKAS
BİLMEDEN ÖDENEN PARANIN İSTİRDADI"
118YHGK3.5.1967E. 1966/4-1018 K. 1967/231"ARABA HASARI
KUSURUN TESBİTİ
ŞOFÖRÜN MESULİYETİ
TAKAS"
118YİBGK13.4.1949E. 1948/28 K. 1949/5"ALACAĞIN ÇEKİŞMELİ OLMASI ( Takas İleri Sürülebilmesi )
TAKAS İLERİ SÜREBİLME ( Alacağın Çekişmeli Olduğu Hallerde )
MADDİ KONUNUN AYRI OLMASI ( İçtihatların Birleştirilmesine Yer Olmaması )
İÇTİHATLARIN BİRLEŞTİRİLMESİNE YER OLMAMASI ( Maddi Konunun Ayrı Olması )"

Madde 120

YARGITAY

120Y6.HD2.3.2015E. 2015/381 K. 2015/2023"KİRA ALACAĞININ TAHSİLİ İCRA TAKİBİNE YAPILAN İTİRAZIN KALDIRILMASI DAVASI ( Kiralananın Tahliyesi/Takibe Konu Aylar Kira Bedelinin Yasal Sürede Ödenmediğinden Temerrüt Olgusunun Gerçekleştiği - Asıl Davada Talep Doğrultusunda Temerrüt Sebebiyle Kiralananın Tahliyesine Karar Verilmesi Gereği )
TAHLİYE İŞLEMİNİN REDDİNE KARAR VERİLMESİNİN HATALI OLDUĞU ( Takibe Konu Aylar Kira Bedelinin Yasal Sürede Ödenmediğinden Temerrüt Olgusunun Gerçekleştiği - Asıl Davada Talep Doğrultusunda Temerrüt Sebebiyle Kiralananın Tahliyesine Karar Verilmesi Gerektiği/Kira Alacağının Tahsili/Tahliye )
GECİKME ZAMMINA KARAR VERİLECEĞİ ( 6101 S.K. 7. Md'sinde Türk Borçlar Kanunu'nun Kamu Düzenine ve Genel Ahlaka Dair Kuralları ile Geçici Ödemelere Dair 76. Faize Dair 88. Temerrüt Faizine Dair Hükümlerinin Görülmekte Olan Davalara da Uygulanacağının Yerel Mahkemece Gözetilmesi Gerektiği/Kamu Düzeni )"
120Y19.HD12.7.2012E. 2012/4912 K. 2012/11706"ÖDÜNÇ SÖZLEŞMESİNDEN DOĞAN BORCUN FER'İLERİNDEN BORÇLU OLMADIĞININ TESPİTİ DAVASI ( Kefilin Açmış Olduğu Menfi Tespit Davası - 01.07.2012 Tarihinde Yürürlüğe Giren Yeni Borçlar Kanunun Uygulama Şeklini Gösterir 6101 S.K. 7.M. Dikkate Alınacağı )
YENİ BORÇLAR KANUNU ( 01.07.2012 Tarihinde Yürürlüğe Giren Bu Kanunun Kanuni Faiz ve Temerrüte İlişkin Kurallarının Eldeki Davada Uygulama İmkanı Bulunup Bulunmadığının Mahkemece Araştırılması Gereği - Kazanılmış Hakların Gözetileceği )
KAZANILMIŞ HAKLARIN GÖZETİLMESİ ( 01.07.2012 Tarihinde Yürürlüğe Giren Yeni Borçlar Kanunun Uygulama Şeklini Gösterir 6101 S.K. 7.M. Dikkate Alınacağı - Kanuni Faiz ve Temerrüte İlişkin Kurallarının Eldeki Davada Uygulama İmkanının Araştırılacağı )"
120YHGK12.2.1992E. 1991/11-602 K. 1992/46"ZARARIN OLUŞMASINA ETKİ EDEN NEDENLER ( Tarafların Müterafık Kusurlarının Bulunup Bulunmadığının Araştırılması )
MÜTERAFIK KUSUR ( Dava Konusu Zararın Oluşmasına Etkisi )
TEMİNAT MEKTUBUNUN İŞİNİN BİTMESİ ( Bankaya İadesi Hususunun Belirlenmesi )
MUHATAP VEYA LEHDAR TARAFINDAN BANKAYA İADE ( İşi Biten Teminat Mektubu )"

Madde 122

YARGITAY

122Y19.HD26.1.2016E. 2015/3797 K. 2016/843"ALACAK (Davalının Dava Dışı Şirket Tarafından Davacıya Mal Satılıp Teslim Edildiği ve Bu Mal Bedelinin Borçlarından Mahsubuna Dair Talebinin Yerinde Olmadığı/Ayrı Bir Tüzel Kişiliği Olan Dava Dışı Şirketin Davacıdan Olan Ticari Alacağının Davalının Borcuna Mahsup Edilmesinin Geçerli Bir Yasal Dayanağı Bulunmadığı)
DAVA DIŞI FİRMANIN DAVACIDAN OLAN TİCARİ ALACAĞININ DAVALININ BORCUNA MAHSUP EDİLEMEYECEĞİ (Davalının Dava Dışı Şirket Tarafından Davacıya Mal Satılıp Teslim Edildiği ve Bu Mal Bedelinin Borçlarından Mahsubuna Dair Talebinin Yerinde Olmadığı/Ayrı Bir Tüzel Kişiliği Olan Dava Dışı Şirketin Davacıdan Olan Ticari Alacağının Davalının Borcuna Mahsup Edilmesinin Geçerli Bir Yasal Dayanağı Bulunmadığından Davanın Kabulüne Karar Verileceği)"
122Y22.HD24.3.2015E. 2013/37541 K. 2015/11252"İŞÇİLİK ALACAKLARI İSTEMİ ( Davalının Takas Mahsup Def'i Bir Değerlendirmeye Tabi Tutulmalı ve Belirtilen Miktarın Davacının Alacaklarından Mahsubu Gerekip Gerekmediğinin Belirlenmesi Gerektiği )
TAKAS ( Karşılık Dava Olarak İleri Sürülebileceği Gibi Def'i Olarak da İleri Sürülebileceği - Takasın Def'i Olarak İleri Sürüldüğü Davada Takas ve Mahsup Sonucu Kalan ve Hüküm Altına Alınan Miktar Üzerinden Yargılama Harcı Alınacağı )
MAHSUP / DEF'İ ( İşçilik Alacakları İstemi - Davalının Takas Mahsup Def'i Bir Değerlendirmeye Tabi Tutulmalı ve Belirtilen Miktarın Davacının Alacaklarından Mahsubu Gerekip Gerekmediğinin Belirlenmesi Gerektiği )
TAKAS MAHSUP DEF'İ ( Karşılık Dava Olarak İleri Sürülebileceği Gibi Def'i Olarak da İleri Sürülebileceği - Takasın Def'i Olarak İleri Sürüldüğü Davada Takas ve Mahsup Sonucu Kalan ve Hüküm Altına Alınan Miktar Üzerinden Yargılama Harcı Alınacağı )"
122Y6.HD11.9.2014E. 2013/16511 K. 2014/9698"ÖDENMEYEN AİDAT BEDELLERİNİN TAHSİLİ ( Davalı Tarafından Depozitonun Takas Mahsubu Talebi İleri Sürüldüğüne ve Davacı Tarafından da Bu Talep Kabul Edildiğine Göre Mahkemece Bilirkişi Raporu İle Belirlenen Alacak Miktarından Davalı Tarafından Ödenen Depozito Miktarı Mahsup Edilerek Sonucuna Göre Karar Verilmesi Gerektiği )
KİRALANANDA KULLANILAN ELEKTRİK BEDELLERİ TOPLAM ALACAĞIN GECİKME BEDELİ İLE BİRLİKTE TAHSİLİ ( Bilirkişi Raporu İle Belirlenen Alacak Miktarından Davalı Tarafından Ödenen Depozito Miktarı Mahsup Edilerek Sonucuna Göre Karar Verilmesi Gerekirken Depozitonun Aidat Bedellerini Kapsamadığı Gerekçesiyle Davanın Kısmen Kabulüne Karar Verilmesinin Doğru Olmadığı )
DEPOZİTO ( Ödenmeyen Aidat Bedellerinin Tahsili - Davalı Tarafından Depozitonun Takas Mahsubu Talebi İleri Sürüldüğüne ve Davacı Tarafından da Bu Talep Kabul Edildiğine Göre Mahkemece Bilirkişi Raporu İle Belirlenen Alacak Miktarından Davalı Tarafından Ödenen Depozito Miktarı Mahsup Edilerek Sonucuna Göre Karar Verilmesi Gerektiği )
ELEKTRİK BEDELLERİ TOPLAM ALACAĞIN GECİKME BEDELİ İLE BİRLİKTE TAHSİLİ ( Mahkemece Bilirkişi Raporu İle Belirlenen Alacak Miktarından Davalı Tarafından Ödenen Depozito Miktarı Mahsup Edilerek Sonucuna Göre Karar Verilmesi Gerekirken Depozitonun Aidat Bedellerini Kapsamadığı Gerekçesiyle Davanın Kısmen Kabulüne Karar Verilmesinin Doğru Olmadığı )"
122Y6.HD7.5.2013E. 2013/2907 K. 2013/8028"ALACAK DAVASI ( Karşı Davacının Karşılık Davadaki Talebi İkili Bir İstek Olup Kiralananların Belli Tarihler Arasındaki Kira ve Ortak Gider Alacaklarının da Avans Faizi İle Tahsilini Talep Etmesi Nedeniyle Takas Kabul Edilmiş Olsa da Karşı Davanın Ayrı Karara Bağlanması Gerektiği )
KARŞILIK DAVA ( Kira ve Ortak Gider Alacaklarına Yönelik - Asıl Davaya Oranla Müstakil Ayrı Bir Dava Olduğu/Kiralananların Belli Tarihler Arasındaki Kira ve Ortak Gider Alacaklarının da Avans Faizi İle Tahsilini Talep Etmesi Nedeniyle Takas Kabul Edilmiş Olsa da Karşı Davanın Ayrı Karara Bağlanması Gerektiği )
ORTAK GİDER AVANSI ( Karşı Davacının Karşılık Davadaki Talebinin Kiralananların Belli Tarihler Arasındaki Kira ve Ortak Gider Alacaklarının da Avans Faizi İle Tahsili Olduğu/Karşı Davanın Ayrı Karara Bağlanması Gerektiği - Alacak Davası )
TAKAS VE MAHSUP ( Alacak Davası - Karşı Davacı Kiralananların Belli Tarihler Arasındaki Kira ve Ortak Gider Alacaklarının da Avans Faizi İle Tahsilini Talep Etmesi Nedeniyle Takas Kabul Edilmiş Olsa da Karşı Davanın Ayrı Karara Bağlanması Gerektiği )"
122Y19.HD11.2.2013E. 2013/383 K. 2013/2485"TAZMİNAT İSTEMİ ( Takas Mahsup Cezai Şarttan Yapılmış Olmasına Göre Dava Tarihi İle Davalı Şirketin Takasa Konu Tüm Alacağı ve Davacıların Dava Tarihi İle Belirlenen Cezai Şart Alacak Tutarından Denetime Elverişli Bir Rapor İle Mahsubu Yapıldıktan Sonra Karar Verileceği )
TAKAS MAHSUP ( Cezai Şarttan Yapılmış Olmasına Göre Dava Tarihi İle Davalı Şirketin Takasa Konu Tüm Alacağı ve Davacıların Dava Tarihi İle Belirlenen Cezai Şart Alacak Tutarından Denetime Elverişli Bir Rapor İle Mahsubu Yapılarak Karar Verileceği - Tazminat İstemi )
CEZAİ ŞART ( Tazminat İstemi - Takas Mahsup Cezai Şarttan Yapılmış Olmasına Göre Dava Tarihi İle Davalı Şirketin Takasa Konu Tüm Alacağı ve Davacıların Dava Tarihi İle Belirlenen Cezai Şart Alacak Tutarından Denetime Elverişli Bir Rapor İle Mahsubu Yapıldıktan Sonra Karar Verileceği )"
122Y9.HD18.1.2010E. 2008/14670 K. 2010/14"MAKBUZ NİTELİĞİNDEKİ İBRANAME ( Miktar İçeren İbranamede Kısmi Ödeme Söz Konusu İse İbraya Değer Verilemeyeceği )
MİKTAR İÇEREN İBRANAME ( Kısmi Ödeme Söz Konusu İse İbraya Değer Verilemeyeceği - Yapılan Ödemenin Makbuz Hükmünde Olduğunun Kabul Edileceği )
TAKASIN DEFİ OLARAK İLERİ SÜRÜLMESİ ( İşçilik Alacaklarının Ödenmesi Talebi - Takasın Defi Olarak İleri Sürüldüğü Davada Takas ve Mahsup Sonucu Kalan ve Hüküm Altına Alınan Miktar Üzerinden Yargılama Harcı Alınacağı )
HARÇ MİKTARI ( İşçilik Alacaklarının Ödenmesi Talebi - Takasın Defi Olarak İleri Sürüldüğü Davada Takas ve Mahsup Sonucu Kalan ve Hüküm Altına Alınan Miktar Üzerinden Yargılama Harcı Alınacağı )
YARGILAMA GİDERİ ( İşçilik Alacaklarının Ödenmesi Talebi - Takasın Defi Olarak İleri Sürüldüğü Davada Takas ve Mahsup Sonucu Kalan ve Hüküm Altına Alınan Miktar Üzerinden Yargılama Giderine Karar Verileceği )"
122Y3.HD23.11.2009E. 2009/15735 K. 2009/18792"BORÇLU OLMADIĞININ TESPİTİ ( Davalı Kiralayanın Alacağının Miktarı Tahliye Sonrası Kiralananın Makul Sürede Kiraya Verebileceği Zamana Tekabül Eden Kira Alacağı Kadar Olduğu - Takas ve Mahsup Talebi İçin Ayrı Bir Dava veya Karşılık Dava Açılması Gerekmediğiı )
TAHLİYE ( Borçlu Olmadığının Tespiti - Takas ve Mahsup Talebi İçin Ayrı Bir Dava veya Karşılık Dava Açılmasına Gerek Olmadığı )
TAKAS VE MAHSUP ( Davalı Kiralayanın Alacağının Miktarı Tahliye Sonrası Kiralananın Makul Sürede Kiraya Verebileceği Zamana Tekabül Eden Kira Alacağı Kadar Olduğu - Takas ve Mahsup Talebi İçin Ayrı Bir Dava veya Karşılık Dava Açılmasına Gerek Olmadığı )"
122Y9.HD30.4.2009E. 2008/37378 K. 2009/12271"TAKAS ( Karşılık Dava Olarak İleri Sürülebileceği Gibi Defi Olarak da İleri Sürülebileceği )
KIDEM VE İHBAR TAZMİNATI ( Davacı ve Davalı Tarafından Sunulan Avans ve Avans İadesi Makbuzları İle Yapılan Toplam Fark İhbar ve Kıdem Tazminatı Ödeme Belgesindeki Miktarların Değerlendirilerek Alacakların Belirlenmesi Gerektiği )
TAKAS DEF'İ ( İleri Sürüldüğü Davada Takas ve Mahsup Sonucu Kalan ve Hüküm Altına Alınan Miktar Üzerinden Yargılama Harcı Alınacak Takas ve Mahsup Defi Nedeni İle Reddedilen Miktar Üzerinden İleri Süren Yararına Vekâlet Ücreti ve Yargılama Giderine Karar Verileceği )
VEKALET ÜCRETİ ( Takasın Defi Olarak İleri Sürüldüğü Davada Takas ve Mahsup Sonucu Kalan ve Hüküm Altına Alınan Miktar Üzerinden Yargılama Harcı Alınacak Takas ve Mahsup Defi Nedeni İle Reddedilen Miktar Üzerinden İleri Süren Yararına Karar Verileceği )
FARK KIDEM VE İHBAR TAZMİNATI ( Davacı ve Davalı Tarafından Sunulan Avans ve Avans İadesi Makbuzları İle Yapılan Toplam Fark İhbar ve Kıdem Tazminatı Ödeme Belgesindeki Miktarların Değerlendirilerek Alacakların Belirlenmesi Gerektiği )"
122YHGK26.9.2007E. 2007/4-621 K. 2007/615"YAYIN YOLUYLA KİŞİLİK HAKLARINA SALDIRI ( Manevi Tazminat - Davacı Tarafın Savunmanın Genişletilmesine Zımnen Muvafakat Ettiğinden Uyuşmazlığın Davalı Vekilince Bildirilen Takas-Mahsup Talebi Çerçevesinde Çözülmesinin Zorunlu Olduğu )
MANEVİ TAZMİNAT ( Davacı Tarafın Savunmanın Genişletilmesine Zımnen Muvafakat Ettiği - Zımni Muvafakat Nedeniyle Uyuşmazlığın Davalı Vekilince Bildirilen Takas-Mahsup Talebi Çerçevesinde Çözülmesinin Zorunlu Olduğu )
USULİ KAZANILMIŞ HAK ( Yayın Yoluyla Kişilik Haklarına Saldırı - Zımni Muvafakatin Davalı Taraf Yönünden Genişletilen Savunmanın Mahkemece Dikkate Alınmasını Gerektiren Bir Usuli Kazanılmış Hak Doğurduğu )
TAKAS - MAHSUP TALEBİ ( Zımni Muvafakat Nedeniyle Uyuşmazlığın Davalı Vekilince Bildirilen Takas-Mahsup Talebi Çerçevesinde Çözülmesinin Zorunlu Olduğu )"
122Y15.HD13.11.2003E. 2003/2496 K. 2003/5465"İNŞAATIN GEÇ TESLİM EDİLMESİ ( DSİ Tarafından Yapılan Yol Çalışmaları Ve İnşaattaki Fazladan İşlerin Teslim Süresini Etkilemesi )
BAYINDIRLIK İŞLERİ GENEL ŞARTNAMESİ ( Sözleşmenin Eki Olmaması Nedeniyle Uygulanamayacağı )
GECİKME TAZMİNATI ( İnşaatın Sözleşmede Belirlenen Sürede Teslim Edilmemesi )
İNŞAATTA FAZLADAN YAPILAN İŞLER ( Teslim Süresini Etkileyeceği - Gecikme Tazminatının Bu İşler İçin Harcanan Süre Çıkarılarak Hesaplanması Gereği )"
122Y11.HD18.6.2002E. 2002/3523 K. 2002/6271"TAKAS DEF'İ ( Alacaklıya Karşı Dermeyan Edilmekle Hüküm İfade Edeceği - Mahkemece Döviz Alacağının Fiili Ödeme Günündeki Kur Karşılığından Mahsuba Karar Verilemeyeceği/Takas Talebinde Bulunulan Tarihteki Kur Karşılığından Mahsup Edilmesi Gereği )
KİRANIN SÜRESİNDEN ÖNCE ANLAŞMAYLA FESHEDİLMESİ ( Peşin Ödenen Fazla Kira Bedelinin İadesi Talebi - Takas Def'inin Alacaklıya Karşı Dermeyan Edildiği Tarihte Hüküm İfade Edeceği/Bu Tarihteki Kur Karşılığına Hükmedilmesi Gerekirken Fiili Ödeme Günündeki Kur Karşılığına Hükmedilemeyeceği )
DÖVİZ ÜZERİNDEN PEŞİN ÖDENEN KİRA BEDELİNİN İADESİ ( Kira Sözleşmesinin Süresinden Önce Anlaşmayla Feshedilmesi Nedeniyle - Borçlunun Kiralanana Yaptığı Masraflar İçin Takas Talebi/Takas Def'inin Alacaklıya Karşı Dermeyan Edilmekle Hüküm İfade Edeceği ve Döviz Alacağının Bu Tarihteki Karşılığından Mahsup Yapılması Gereği )"
122YHGK25.11.1998E. 1998/11-829 K. 1998/839"TAKAS MAHSUP SAVUNMASI ( Olmaması Halinde Mahkemenin Resen Takas İşlemi Yapamayacağı - Hakkı Huzurun İadesi )
HAKKI HUZURUN İADESİ DAVASI ( Davalının Takas Mahsup Savunması Olmaması - Mahkemenin Resen Takas İşlemi Yapamayacağı )
MAHKEMENİN RESEN TAKAS İŞLEMİ YAPAMAYACAĞI ( Hakkı Huzurun İadesi Davası - Davalının Takas Mahsup Savunması Olmaması )
ALACAK DAVASINDA DAVALININ TAKAS MAHSUP SAVUNMASI YAPMAMASI ( Mahkemenin Resen Takas İşlemi Yapamayacağı - Hakkı Huzurun İadesi )"
122YHGK9.10.1996E. 1996/19–391 K. 1996/671"İCRA İNKÂR TAZMİNATI ( Alacaklının dava günü itibariyle haklılığı )
ALACAKLININ DAVA VEYA TAKİP GÜNÜ İTİBARİYLE HAKLILIĞI
KESİN HÜKÜM ( İtirazın iptali davası )
İTİRAZIN İPTALİ DAVASI"
122Y19.HD4.3.1994E. 1993/4547 K. 1994/1990"CARİ HESABA GİREN ALACAĞIN MUACCEL OLAMIYACAĞI ( Takas Yapılamaması )
TAKAS DEF'İ İLERİ SÜRÜLEMEMESİ ( Cari Hesaba Giren Alacak Muaccel Olmadığından )
ALACAK MUACCEL OLMADIĞINDAN TAKAS DEF'İNDE BULUNAMAMA ( Cari Hesaba Giren Alacak )
VEKALET ÜCRETİNDE TAKDİR HAKKI ( Ücret Tarifesinin Üstünde Miktarın Gerekçesiz Takdiri )"
122Y4.HD1.4.1986E. 1986/2277 K. 1986/2886"TAKAS İDDİASININ DEF'İ OLARAK İLERİ SÜRÜLMESİ ( Harç Ödemeye Gerek Olmaması )
HARÇ ÖDEMEYE GEREK OLMAMASI ( Takas İddiasının Def'i Olarak İleri Sürülmesi )
TRAFİK KAZASINDAN KAYNAKLANAN TAZMİNAT DAVASI ( Takas Def'i )
TAZMİNAT DAVASI ( Trafik Kazası Nedeniyle )"
122YHGK8.2.1984E. 1981/11-1114 K. 1984/78"TAKAS DEFİ ( Vasıtada Meydana Gelen Hasar Miktarı İçin )
RÜCUAN ALACAK DAVASI ( Vasıtada Meydana Gelen Hasar Miktarı İçin Takas Definde Bulunulmasına Rağmen Bunun Dikkate Alınmaması )
HASAR İÇİN TAKAS DEFİNDE BULUNULMASI ( Hüküm Tesis Edilirken Nazara Alınmaması )"
122Y15.HD22.2.1982E. 1982/233 K. 1982/406"TAKAS"
122Y4.HD17.4.1980E. 1979/8998 K. 1980/5070"TAKAS HAKKININ KULLANILMASI
TAKAS EDİLEN ALACAĞIN ZAMANAŞIMINA UĞRAMASI"
122Y12.HD10.5.1976E. 1976/3293 K. 1976/5827"TAKAS YOLUYLA ÖDEME ( Başka Bir İcra Dosyasındaki Alacak )
TAKASIN İİK m. 33 ANLAMINDA "İTFA" SAYILMASI"
122Y4.HD24.6.1966E. 1966/1584 K. 1966/7084"MÜSTAHSİL MAKBUZU
FATURA
MUVAKKAT MAKBUZ"
122Y4.HD9.3.1965E. 1964/10784 K. 1965/1320"TAKAS ve MAHSUP İDDİASI ve KARŞILIKLI DAVA"
122YHGK24.1.1962E. 1962/2 K. 1962/18"TAKASI İLERİ SÜRDÜĞÜ BEYANININ ALACAKLIYA ULAŞMASI LÜZUMU"
122YHGK17.1.1962E. 1962/3 K. 1962/3""
122YHGK22.4.1959E. 1958/3-19 K. 1959/5"MEMURUN MAAŞINDAN KESİNTİ
TAKAS BEYANI"
122Y4.HD4.2.1958E. 1957/12075 K. 1958/645"ÜCRET ALACAĞI İLE TAZMİNAT BORCUNUN TAKASI İDDİASI"
122YHGK30.6.1954E. 1954/4-97 K. 1954/106"HAKSIZ OLARAK ALINMIŞ ŞEYİN TAKASI VE MAHSUBU İDDİASI"

Madde 123

YARGITAY

123Y22.HD24.3.2015E. 2013/37541 K. 2015/11252"İŞÇİLİK ALACAKLARI İSTEMİ ( Davalının Takas Mahsup Def'i Bir Değerlendirmeye Tabi Tutulmalı ve Belirtilen Miktarın Davacının Alacaklarından Mahsubu Gerekip Gerekmediğinin Belirlenmesi Gerektiği )
TAKAS ( Karşılık Dava Olarak İleri Sürülebileceği Gibi Def'i Olarak da İleri Sürülebileceği - Takasın Def'i Olarak İleri Sürüldüğü Davada Takas ve Mahsup Sonucu Kalan ve Hüküm Altına Alınan Miktar Üzerinden Yargılama Harcı Alınacağı )
MAHSUP / DEF'İ ( İşçilik Alacakları İstemi - Davalının Takas Mahsup Def'i Bir Değerlendirmeye Tabi Tutulmalı ve Belirtilen Miktarın Davacının Alacaklarından Mahsubu Gerekip Gerekmediğinin Belirlenmesi Gerektiği )
TAKAS MAHSUP DEF'İ ( Karşılık Dava Olarak İleri Sürülebileceği Gibi Def'i Olarak da İleri Sürülebileceği - Takasın Def'i Olarak İleri Sürüldüğü Davada Takas ve Mahsup Sonucu Kalan ve Hüküm Altına Alınan Miktar Üzerinden Yargılama Harcı Alınacağı )"
123Y12.HD4.7.2012E. 2012/7043 K. 2012/23605"ŞİKAYET (İadesi İstenen Paraya Yönelik Takas Mahsup İddiası - Takas Edilemeyeceği Belirtilen Alacaklar Borçlu Tarafından Tevdi Edilen ve Haksız Olarak Tutulan Alacaklar Olup Somut Olayda İade Konusu Para Cebri İcra Yoluyla İcra Müdürlüğünce Tahsil Edilmiş Olması Karşısında Somut Olayın Anılan Madde Kapsamında Değerlendirilmesinin Mümkün Olmadığı)
TAKAS MAHSUP TALEBİ (Şikayet Talebi - Takas Edilemeyeceği Belirtilen Alacaklar Borçlu Tarafından Tevdi Edilen ve Haksız Olarak Tutulan Alacaklar Olup Somut Olayda İade Konusu Para Cebri İcra Yoluyla İcra Müdürlüğünce Tahsil Edilmiş Olması Karşısında Somut Olayın Anılan Madde Kapsamında Değerlendirilmesinin Mümkün Olmadığı/Mahkemece Takas Mahsup Şartlarının Oluşup Oluşmadığının Araştırılması Gerektiği)
KAMBİYO TAKİBİ (Takas Mahsup İstemi - İade Konusu Para Cebri İcra Yoluyla İcra Müdürlüğünce Tahsil Edilmiş Olması Karşısında Takas Edilemeyeceği Belirtilen Alacaklardan Olmadığı/Mahkemece Takas Mahsup Şartlarının Oluşup Oluşmadığı Araştırılmak Suretiyle Hasıl Olacak Sonuca Göre Karar Verilmesi Gerektiği)"
123Y9.HD30.4.2009E. 2008/37378 K. 2009/12271"TAKAS ( Karşılık Dava Olarak İleri Sürülebileceği Gibi Defi Olarak da İleri Sürülebileceği )
KIDEM VE İHBAR TAZMİNATI ( Davacı ve Davalı Tarafından Sunulan Avans ve Avans İadesi Makbuzları İle Yapılan Toplam Fark İhbar ve Kıdem Tazminatı Ödeme Belgesindeki Miktarların Değerlendirilerek Alacakların Belirlenmesi Gerektiği )
TAKAS DEF'İ ( İleri Sürüldüğü Davada Takas ve Mahsup Sonucu Kalan ve Hüküm Altına Alınan Miktar Üzerinden Yargılama Harcı Alınacak Takas ve Mahsup Defi Nedeni İle Reddedilen Miktar Üzerinden İleri Süren Yararına Vekâlet Ücreti ve Yargılama Giderine Karar Verileceği )
VEKALET ÜCRETİ ( Takasın Defi Olarak İleri Sürüldüğü Davada Takas ve Mahsup Sonucu Kalan ve Hüküm Altına Alınan Miktar Üzerinden Yargılama Harcı Alınacak Takas ve Mahsup Defi Nedeni İle Reddedilen Miktar Üzerinden İleri Süren Yararına Karar Verileceği )
FARK KIDEM VE İHBAR TAZMİNATI ( Davacı ve Davalı Tarafından Sunulan Avans ve Avans İadesi Makbuzları İle Yapılan Toplam Fark İhbar ve Kıdem Tazminatı Ödeme Belgesindeki Miktarların Değerlendirilerek Alacakların Belirlenmesi Gerektiği )"
123Y12.HD14.3.2006E. 2006/1619 K. 2006/5175"İİK. 89/3. MADDE UYARINCA HACİZ İHBARNAMESİNİN KESİNLEŞMESİ ( Bu İhbarnamedeki Alacak 3. Kişinin Yedinde veya Bu Borç Zimmetinde Sayıldığı )
ALACAĞIN 3. KİŞİNİN YEDİNDE VEYA ZİMMETİNDE SAYILMASI ( İİK'nun 89/3. Maddesi Uyarınca Haciz İhbarnamesinin Kesinleşmesi Durumunda )
MAHSUP ( İİK'nun 89/3. Maddesi Uyarınca Haciz İhbarnamesinin Kesinleşmesi Durumunda Bu İhbarnamedeki Alacak 3. Kişinin Yedinde veya Bu Borç Zimmetinde Sayıldığından Bu Meblağın Takip Konusu Alacaktan Mahsup Edilmesi Gerektiği )"
123Y11.HD27.9.2004E. 2003/14366 K. 2004/8820"MAAŞA KONULAN HAKSIZ BLOKE KAYDI NEDENİYLE MADDİ VE MANEVİ TAZMİNAT TALEBİ ( Emekli Maaşlarının Haczedilemezliği - Haczedilebileceğine İlişkin Önceden Yapılan Sözleşmenin Geçersiz Olması )
BANKA KREDİ ALACAĞI NEDENİYLE EMEKLİ MAAŞI ÜZERİNE KONAN HACZİN GEÇERSİZ OLMASI ( Emekli Maaşlarının Haczedilemezliği - Haczedilebileceğine İlişkin Önceden Yapılan Sözleşmenin Geçersiz Olması )
EMEKLİ MAAŞLARININ HACZEDİLEMEZLİĞİ ( Banka Kredi Alacağı Nedeniyle Yaşlılık Maaşı Üzerine Konan Haczin Geçersiz Olması - Maaşın Haczedilebileceğine İlişkin Sözleşmenin Geçersiz Olması )
YAŞLILIK AYLIĞININ HACZEDİLEMEZLİĞİ ( Banka Kredi Sözleşmesinde Yer Alan Maaşın Haczedilebileceğine İlişkin Hükmün Geçersiz Olması )
HACZEDİLEMEZLİK ( Yaşlılık Aylığı - Banka Kredi Sözleşmesinde Yer Alan Maaşın Haczedilebileceğine İlişkin Hükmün Geçersiz Olması - Haksız Haciz Nedeniyle Tazminat Talebi )"
123Y11.HD27.5.2002E. 2002/1508 K. 2002/5286"EMEKLİ MAAŞI ( Bağlanan Gelir Aylıklar Ve Sağlanacak Yardımlar - Nafaka Borçları Dışında Haczi Ve Temlikinin Mümkün Olmaması )
HACİZ ( Emekli Maaşlarının Haczi Hususunda Önceden Yapılan Anlaşmaların Hükümsüz Olması - Takasınında Mümkün Olmaması )
TAKAS VE MAHSUP ( Kredi Borçları Sebebiyle Emekli Maaşlarına Uygulanamayacağı )
KREDİ BORCUNUN ÖDENMEMESİ ( Önceden Yapılan Anlaşma Gereği Kesilen Emekli Maaşı Kesintilerinin Bankaca Geri Ödenmesi Gereği )"
123Y11.HD6.5.2002E. 2002/263 K. 2002/4430"İSTİRDAT DAVASI ( Sebepsiz Zenginleşme Nedeniyle )
SEBEPSİZ ZENGİNLEŞMEYE DAYALI İSTİRDAT DAVASI ( Davalının Yönettiği Davacıya Ait Emanet Havuz Hesabına El Koyduğu Tarihteki Kur Üzerinden Teminat Mektubunu Hukuka Aykırı Şekilde Tazmin Etmesi )
BANKANIN İSTİRDAT DAVASI ( Davacının Zararının Yabancı Para Üzerinden Doğması-Davalının da Yabancı Paranın Karşılığı Kadar Haksız Yarar Sağlaması )
YABANCI PARA ALACAĞI ( Türk Lirası Bazında Muhasebeleştirme Yapıldığından Bahisle Türk Lirası Üzerinden İstirdada Hükmedilmesinin Doğru Olmaması )"
123Y4.HD22.12.1980E. 1980/12270 K. 1980/14925"TAKASI MÜMKÜN OLMAYAN ALACAKLAR
MANEVİ TAZMİNAT ALACAĞININ TAKASI"
123Y13.HD26.9.1978E. 1978/2837 K. 1978/3810"KARŞILIKLI DAVA
DAVALARIN AYRILMASI"
123YİBGK19.4.1939E. 1938/21 K. 1939/36"KÖY SALMA PARASI ( Haczinin ve Takasının Mümkün Olmaması )
TAKAS ( Köy Salma Parasının Takas Edilemeyeceği )
HACZEDİLEMEZLİK ( Köy Salma Parası )
KÖY SANDIĞI PARASININ HACİZ VE TAKASI"

Madde 124

YARGITAY

124Y22.HD24.3.2015E. 2013/37541 K. 2015/11252"İŞÇİLİK ALACAKLARI İSTEMİ ( Davalının Takas Mahsup Def'i Bir Değerlendirmeye Tabi Tutulmalı ve Belirtilen Miktarın Davacının Alacaklarından Mahsubu Gerekip Gerekmediğinin Belirlenmesi Gerektiği )
TAKAS ( Karşılık Dava Olarak İleri Sürülebileceği Gibi Def'i Olarak da İleri Sürülebileceği - Takasın Def'i Olarak İleri Sürüldüğü Davada Takas ve Mahsup Sonucu Kalan ve Hüküm Altına Alınan Miktar Üzerinden Yargılama Harcı Alınacağı )
MAHSUP / DEF'İ ( İşçilik Alacakları İstemi - Davalının Takas Mahsup Def'i Bir Değerlendirmeye Tabi Tutulmalı ve Belirtilen Miktarın Davacının Alacaklarından Mahsubu Gerekip Gerekmediğinin Belirlenmesi Gerektiği )
TAKAS MAHSUP DEF'İ ( Karşılık Dava Olarak İleri Sürülebileceği Gibi Def'i Olarak da İleri Sürülebileceği - Takasın Def'i Olarak İleri Sürüldüğü Davada Takas ve Mahsup Sonucu Kalan ve Hüküm Altına Alınan Miktar Üzerinden Yargılama Harcı Alınacağı )"
124Y9.HD30.4.2009E. 2008/37378 K. 2009/12271"TAKAS ( Karşılık Dava Olarak İleri Sürülebileceği Gibi Defi Olarak da İleri Sürülebileceği )
KIDEM VE İHBAR TAZMİNATI ( Davacı ve Davalı Tarafından Sunulan Avans ve Avans İadesi Makbuzları İle Yapılan Toplam Fark İhbar ve Kıdem Tazminatı Ödeme Belgesindeki Miktarların Değerlendirilerek Alacakların Belirlenmesi Gerektiği )
TAKAS DEF'İ ( İleri Sürüldüğü Davada Takas ve Mahsup Sonucu Kalan ve Hüküm Altına Alınan Miktar Üzerinden Yargılama Harcı Alınacak Takas ve Mahsup Defi Nedeni İle Reddedilen Miktar Üzerinden İleri Süren Yararına Vekâlet Ücreti ve Yargılama Giderine Karar Verileceği )
VEKALET ÜCRETİ ( Takasın Defi Olarak İleri Sürüldüğü Davada Takas ve Mahsup Sonucu Kalan ve Hüküm Altına Alınan Miktar Üzerinden Yargılama Harcı Alınacak Takas ve Mahsup Defi Nedeni İle Reddedilen Miktar Üzerinden İleri Süren Yararına Karar Verileceği )
FARK KIDEM VE İHBAR TAZMİNATI ( Davacı ve Davalı Tarafından Sunulan Avans ve Avans İadesi Makbuzları İle Yapılan Toplam Fark İhbar ve Kıdem Tazminatı Ödeme Belgesindeki Miktarların Değerlendirilerek Alacakların Belirlenmesi Gerektiği )"
124Y11.HD4.3.2008E. 2006/11050 K. 2008/2572"MENFİ TESPİT DAVASI ( Teminat Mektuplarının Tazmininin Talep Edildiği Tarih İle Davalı Banka Tarafından Takas İşleminin Yapıldığı Tarih Arasında Kalan Dönem İçin Davacı Bankanın Ödemekle Sorumlu Olacağı Temerrüt Faizi Miktarının Tespiti Gerektiği )
TEMİNAT ( Menfi Tespit Davası - Teminat Mektuplarının Tazmininin Talep Edildiği Tarih İle Davalı Banka Tarafından Takas İşleminin Yapıldığı Tarih Arasında Kalan Dönem İçin Davacı Bankanın Ödemekle Sorumlu Olacağı Temerrüt Faizi Miktarının Tespiti Gerektiği )
SENDİKASYON KREDİ SÖZLEŞMESİ ( Menfi Tespit Davası - Davacı Bankanın Ödemekle Sorumlu Olacağı Temerrüt Faizi Miktarının Tespiti Suretiyle Davalı Bankanın Takasa Konu Edilebilecek Tüm Alacak Miktarının Belirlenmesi Sonucunda Davacının Bakiye Alacağı Olup Olmadığının Saptanacağı )
TEMİNAT MEKTUBU ( Tazmininin Talep Edildiği Tarih İle Davalı Banka Tarafından Takas İşleminin Yapıldığı Tarih Arasında Kalan Dönem İçin Davacı Bankanın Ödemekle Sorumlu Olacağı Temerrüt Faizi Miktarının Tespiti Gerektiği - Menfi Tespit Davası )"
124Y19.HD2.10.2000E. 2000/3070 K. 2000/6339"İPOTEĞİN FEKKİ TALEBİ ( Müflis Bankadan Alacağı Olan Kişiden Alacağın Temliki Yoluyla Borcuna Karşı Takas Talebi)
MÜFLİSE KARŞI ALACAK İHDASI ( Müflisin Takas Talebine İtirazı)
TAKAS TALEBİ ( Müflis Bankaya Borcuna Karşılık Bankadan Alacağı Olan Kişiden Temlik Ettiği Alacak İçin Borçlunun)"
124Y19.HD4.3.1994E. 1993/4547 K. 1994/1990"CARİ HESABA GİREN ALACAĞIN MUACCEL OLAMIYACAĞI ( Takas Yapılamaması )
TAKAS DEF'İ İLERİ SÜRÜLEMEMESİ ( Cari Hesaba Giren Alacak Muaccel Olmadığından )
ALACAK MUACCEL OLMADIĞINDAN TAKAS DEF'İNDE BULUNAMAMA ( Cari Hesaba Giren Alacak )
VEKALET ÜCRETİNDE TAKDİR HAKKI ( Ücret Tarifesinin Üstünde Miktarın Gerekçesiz Takdiri )"

Endeksin Devamı ( Madde 125-137)