Önceki Endeks ( Madde 81-95)

MADDE 1-9 / 10-29 / 30-46 / 47-51 / 52-59 / 61-62 / 64-79 / 80 / 81-95 / 96-107 / 108-145 / 146-189 / 190-202 / 203-230 / 231-251 / 252-268 / 269-282 / 283-617 / 318-346 / 347-396 / 398-414 / 415-426 / 427-445 / 448-449 / 450-455 / 456 / 457-464 / 465-490 / 491-492 / 493-502 / 503-508 / 509-521 / 522-525 / 526-571 / 572-588

Madde No.Mahkeme / DaireTarihEsas No. ve Karar No.

Madde 96

YARGITAY

96Y1.CD27.2.2007E. 2006/3696 K. 2007/805"KAMU DAVASININ DÜŞÜRÜLMESİ ( Maktul Hakkında Kasten Adam Öldürmek Suçundan Açılan Dava Hakkında Verildiği - Tahrik Hükümleri Bakımından Maktulün Sanıkların Amca Oğlunun Öldürülmesi Eylemine Katkısı ve Sanıkların Bundan Etkilenme Dereceleri Araştırılması Gereği )
KASTEN ADAM ÖLDÜRMEK SUÇU ( Kamu Davasının Düşürülmesine Karar Verildiği - Tahrik Hükümleri Bakımından Maktulün Sanıkların Amca Oğlunun Öldürülmesi Eylemine Katkısı ve Sanıkların Bundan Etkilenme Dereceleri Araştırılması Gereği )
MÜSTAKİL FAİLİ BELLİ OLMAYACAK ŞEKİLDE TAAMMÜDEN VE KAN GÜTME SAİKİYLE ADAM ÖLDÜRME ( Suç İşleme Kararını Ne Zaman Aldığı Eylemi Ne Zaman İşlediği Bu Zaman Dilimi İçerisinde Ruhi Sükunete Ulaşıp Ulaşmadığı Araştırılması Gereği )
TAAMMÜDEN ADAM ÖLDÜRME ( Müstakil Faili Belli Olmayacak Şekilde Taammüden ve Kan Gütme Saikiyle Adam Öldürme - Eylemin Tasarlayarak Adam Öldürme Niteliğinde Olup Olmadığı Tartışılması Gereği )"
96YCGK23.1.2007E. 2007/6-4 K. 2007/2"DOSYANIN İADESİ ( Karara Konu Hükümlerin Kendiliğinden de Temyiz İncelemesine Tabi Nitelikte Olmadıkları Saptandığından Dosyanın İncelenmeksizin Mahalline İadesine Karar Verilmesi Gereği )
HÜRRİYETİ TAHDİT ( Karara Konu Hükümlerin Kendiliğinden de Temyiz İncelemesine Tabi Nitelikte Olmadıkları Saptandığından Dosyanın İncelenmeksizin Mahalline İadesine Karar Verilmesi Gereği )
KENDİLİĞİNDEN HAK ALMA ( Temyiz Layihasından Temyiz Kapsamının Hürriyeti Tahdit Suçundan Verilen Beraat ve Kendiliğinden Hak Alma Suçundan Kurulan Mahkumiyet Hükmü İle Sınırlı Olduğu - Dairece Temyiz İncelemesine Konu Hüküm Bulunmadığı )"
96Y7.CD31.5.2006E. 2004/21890 K. 2006/10021"SANIĞIN ÖLÜMÜ ( Sanığa Yapılan Tebliğin Ölüm Nedeniyle Bila İadesi - Yargılama Sürerken Sanığın Ölmesi/Davaya Etkisi )
DAVANIN DÜŞMESİ ( Sanığın Ölümü Üzerine Verilecek Karar - Sanık Bakımından Doğuracağı Sonuçlar )
KAMU DAVASININ ORTADAN KALDIRILMASI ( Davanın Düşürülmesi Gereken Durumlar - Hükümlünün Ölümü )
LEHE UYGULANMA ( Suçun İşlendiği Zaman Yürürlükte Olan Kanun - Sonraki Kanun )"
96Y7.CD27.4.2006E. 2004/37497 K. 2006/5659"1567 SAYILI KANUNA MUHALEFET ( Şirket Hakkında Ticaret Mahkemesince Verilen İflas Kararı Kesinleşmiş Olup Tasfiyenin Tamamlanması İle Sanık Tüzel Kişiliğe Ait Ticaret Unvanının Silinip Silinmediği Ticaret Sicilinden Sorulması Gereği )
ŞİRKETİN İFLAS ETMESİ ( Tasfiyenin Tamamlanması İle Sanık Tüzel Kişiliğe Ait Ticaret Unvanının Silinip Silinmediği Ticaret Sicilinden Sorulması Gereği )
ŞİRKETİN TASFİYESİ ( Hukuki Varlığının Devam Ettiği Tespit Edilir İse 1567 Sayılı Kanun Gereğince İhracatçı Firmanın İflası Mücbir Sebep Kabul Edilerek Kesinleşmiş Mahkeme Kararı İle İflas Eden Sanığın Beraatine Karar Verilmesi Gereği )"
96Y11.CD25.1.2006E. 2005/764 K. 2006/107"KAMU DAVASININ ORTADAN KALDIRILMASI ( Onaylı Nüfus Kaydına Göre Öldüğü Anlaşılan Sanık )
SANIĞIN ÖLMESİ ( Hakkındaki Kamu Davasının Ortadan Kaldırılması Gerektiği )"
96Y6.CD19.12.2005E. 2003/19437 K. 2005/12162"SANIĞIN ÖLÜMÜ ( 5237 S. TCK.nun 64/1 Maddesinin Uygulanması Bakımından Bu Durumun Araştırılması Zorunluluğu )
DAVANIN DÜŞÜRÜLMESİ ( Sanığın Ölümü - 5237 S. TCK.nun 64/1 Maddesinin Uygulanması Bakımından Bu Durumun Araştırılması Zorunluluğu )"
96Y11.CD25.10.2005E. 2005/5966 K. 2005/10581"KAMU DAVASININ ORTADAN KALDIRILMASI ( Dolandırıcılık Suçunun İşlendiği Tarihte Yürürlükte Bulunan ve Lehe Olan 765 Sayılı TCK'nun 102/4 ve 104/2 Maddelerinde Öngörülen Dava Zamanaşımının Suç Tarihlerinden Hüküm Tarihine Kadar Gerçekleşmesi Nedeniyle )
DOLANDIRICILIK ( İşlendiği Tarihte Yürürlükte Bulunan ve Lehe Olan 765 Sayılı TCK'nun 102/4 ve 104/2 Maddelerinde Öngörülen Dava Zamanaşımının Suç Tarihlerinden Hüküm Tarihine Kadar Gerçekleşmesi Nedeniyle Kamu Davasının Ortadan Kaldırılması Gereği )
DAVA ZAMANAŞIMI ( Dolandırıcılık Suçunun İşlendiği Tarihte Yürürlükte Bulunan ve Lehe Olan 765 Sayılı TCK'nun 102/4 ve 104/2 Maddelerinde Öngörülen Dava Zamanaşımının Suç Tarihlerinden Hüküm Tarihine Kadar Gerçekleştiği )
LEHE KANUN UYGULAMASI ( Dolandırıcılık Suçunun İşlendiği Tarihte Yürürlükte Bulunan ve Lehe Olan 765 Sayılı TCK'nun 102/4 ve 104/2 Maddelerinde Öngörülen Dava Zamanaşımının Suç Tarihlerinden Hüküm Tarihine Kadar Gerçekleştiği )
SANIĞIN VEFATI ( Hakkındaki Kamu Davasının Ortadan Kaldırılması Gerektiği )"
96Y8.CD30.6.2005E. 2004/371 K. 2005/6259"HAKKI OLMAYAN YERE TECAVÜZ ( Sanıklar Hakkında Her Bir Sanığın Kendi Adına Hareket Ettiği - Suçun İşlenmesinde Birlik ve Beraberlik Bulunmadığı Anlaşılmakla Kamu Davasının Ortadan Kaldırılmasına Karar Verilmesi İsabetli Olduğu )
SUÇUN İŞLENMESİNDE BİRLİK VE BERABERLİK BULUNMAMASI ( Sanıklar Hakkında Her Bir Sanığın Kendi Adına Hareket Ettiği - Kamu Davasının Ortadan Kaldırılmasına Karar Verilmesi İsabetli Olduğu )"
96Y5.CD24.6.2005E. 2003/7553 K. 2005/14301"REŞİT OLMAYAN MAĞDUREYİ RIZASIYLA KAÇIRIP ALIKOYMA ( Tebliğ Yapılamayan Sanığın Ölüp Ölmediğinin Kesin Olarak Araştırılarak Eğer Ölmüşse Hakkında Açılan Kamu Davasının Düşmesine Karar Verilmesinin Gerekmesi )
SANIĞIN ÖLMESİ ( Açılan Kamu Davası Devam Ederken Ölen Sanık Hakkında Açılan Davanın Düşürülmesine Karar Verilmesinin Gerekmesi )
KAMU DAVASININ DÜŞÜRÜLMESİ ( Sanığın Dava Devam Ederken Ölmesi Nedeniyle )"
96Y5.CD9.6.2005E. 2004/4207 K. 2005/11498"ZİMMET SUÇU ( Sanığın Hüküm Verildikten Sonra Ölmüş Olduğunun Bildirilmesi Karşısında Sanığın Ölüp Ölmediğinin İlgili Nüfus Müdürlüğünden Sorulması-Ölmüşse Davanın Düşürülmesine Karar Verilmesi )
KAMU DAVASININ DÜŞÜRÜLMESİ ( Hüküm Verildikten Sonra Öldüğü Bildirilen Sanığın Ölüp Ölmediği Hususu Araştırılıp Ölmüş Olduğunun Tespit Olunması Halinde Düşme Kararı Verilmesi )
SANIĞIN ÖLMESİ ( Hüküm Verildikten Sonra Ölmesi Halinde Açılan Kamu Davasının Düşürülmesinin Gerekmesi )"
96Y8.CD2.5.2005E. 2003/12922 K. 2005/2785"ÇIKAR AMAÇLI SUÇ ÖRGÜTÜ KURMAK ( Kanıtların Toplanıp Değerlendirilmesi Gereken Durumlarda Sanığın Savunması Alınmaksızın Beraat Kararı Verilemeyeceği )
BERAAT KARARI ( Kanıtların Toplanıp Değerlendirilmesi Gereken Durumlarda Sanığın Savunması Alınmaksızın Beraat Kararı Verilemeyeceği )
KANITLARIN TOPLANMASI VE DEĞERLENDİRİLMESİ ( Gereken Durumlarda Sanığın Savunması Alınmaksızın Beraat Kararı Verilemeyeceği )"
96Y8.CD9.3.2005E. 2003/11073 K. 2005/1081"SANIĞIN ÖLDÜĞÜNÜN BELİRTİLMESİ ( Tebliğnamenin Tebliğine İlişkin Evrakta - Bu Hususun Mahallinde Araştırılıp Bir Karar Verilmesi Zorunluluğu )
TEBLİĞNAMENİN TEBLİĞİNE İLİŞKİN EVRAK ( Sanığın Öldüğünün Belirtilmiş Olması - Bu Hususun Mahallinde Araştırılıp Bir Karar Verilmesi Zorunluluğu )"
96Y7.CD23.2.2005E. 2003/12257 K. 2005/1014"KAMU DAVASININ ORTADAN KALDIRILMASI ( Ölüm Nedeniyle - Zamanaşımı )
ÖLÜM ( Giyabi Hükmün Tebliği Sırasında Sanığın Nüfus Kaydına Göre Öldüğünün Anlaşılması - Kamu Davasının Ölüm Nedeniyle Ortadan Kaldırılması Gereği )
ZAMANAŞIMI ( 1163 Sayılı Yasaya Muhalefet - 765 sayılı TCK'nun 102/4, 104/2 Maddelerinde Öngörülen Zamanaşımı Tahakkuk Ettiğinden Verilen Kararın Bozulması Gereketiği )"
96Y6.CD8.2.2005E. 2003/14471 K. 2005/1088"İŞTİRAK ( Sanıkların Önceden Aldıkları Karar Doğrultusunda Diğer Sanıklarla Birlikte Suça Doğrudan Katıldıklarının Anlaşılması - TCK'nun 64/1. Maddesi Yerine 65/3. Maddesi ile Uygulama Yapılmasının Hatalı Olduğu/Hırsızlık )
GEREKÇELİ KARAR BAŞLIĞI ( Sanığın Ana ve Baba Adı ile Doğum Tarihinin Yanlış Yazılmasının Yasaya Aykırı Olduğu )
SANIĞIN ÖLÜ OLDUĞUNUN BİLDİRİLMESİ ( Araştırılarak Sonucuna Göre TCK'nun 96. Maddesinin Uygulama Olanağının Araştırılması Gereği - Kamu Davasının Ortadan Kaldırılması )"
96Y7.CD3.2.2005E. 2004/26891 K. 2005/186"İHRACATÇI FİRMANIN İFLASI ( Ticaret Unvanının Sicilden Terkini İle Bu Hususun Tescil Ve İlan Olunması Halinde TCK'nun 96. Maddesi İle Uygulama Yapılması Gereği - Türk Parasının Kıymetini Koruma Kanununa Muhalefet )
ŞİRKETİN HUKUKİ VARLIĞI ( Devam Ettiği Tespit Edilirse İhracatçı Firmanın İflası Mücbir Sebep Kabul Edilerek Kesinleşmiş Mahkeme Kararı İle İflas Eden Sanığın Beraatine Karar Verilmesi Gereği - Türk Parasının Kıymetini Koruma Kanununa Muhalefet )
DELİLLERİN TOPLANMASI ( İflas Halinde Tasfiyenin Tamamlanması İle Sanık Tüzel Kişiliğe Ait Ticaret Unvanının Silinip Silinmediği Ticaret Sicilinden Sorulması Gereği - Türk Parasının Kıymetini Koruma Kanununa Muhalefet )
TÜRK PARASININ KIYMETİNİ KORUMA KANUNUNA MUHALEFET ( İflas Halinde Tasfiyenin Tamamlanması İle Sanık Tüzel Kişiliğe Ait Ticaret Unvanının Silinip Silinmediği Ticaret Sicilinden Sorulması Gereği )"
96Y2.CD22.12.2004E. 2003/17569 K. 2004/24455"ZORLA HAK ALMA ( Müdahilin Ölümü Halinde Zorla Hak Alma Suçundan Sanıklar Hakkındaki Kamu Davasının Ortadan Kaldırılamayacağı )
MÜDAHİLİN ÖLÜMÜ ( Müdahilin Ölümü Halinde Zorla Hak Alma Suçundan Sanıklar Hakkındaki Kamu Davasının Ortadan Kaldırılamayacağı )
KAMU DAVASININ ORTADAN KALDIRILMASI ( Müdahilin Ölümü Halinde Zorla Hak Alma Suçundan Sanıklar Hakkındaki Kamu Davasının Ortadan Kaldırılamayacağı )"
96YCGK21.12.2004E. 2004/6-191 K. 2004/220"RESMİ BELGEDE SAHTECİLİK ( Alacağın Kanıtlanması ve Tahsilinin Sağlanması Amacı İle - Sanığın Direnme Hükmünün Temyiz Aşamasında Ölmesi/Direnme Hükmünün Bozulması Kamu Davasının Ortadan Kaldırılması Gerektiği )
SANIĞIN ÖLMESİ ( Direnme Hükmünün Temyiz Aşamasında - Direnme Hükmünün Bozulması Kamu Davasının Ortadan Kaldırılması Gerektiği )
DİRENME HÜKMÜ ( Temyiz Aşamasında Sanığın Ölmesi - Direnme Hükmünün Bozulması/Kamu Davasının Ortadan Kaldırılması Gerektiği )"
96Y6.CD26.1.2004E. 2002/19803 K. 2004/488"SANIĞIN ÖLÜMÜ ( Hükümden Sonra Gönderilen Kayda Göre Sanığın Öldüğü Anlaşılmakla Davanın Ortadan Kaldırılması )
DAVA VE CEZANIN SÜKUTU ( Hükümden Sonra Gönderilen Kayda Göre Sanığın Öldüğü Anlaşılmakla Davanın Ortadan Kaldırılması )
MALIN NİTELİĞİ ( 4 Milimetre Kalınlığındaki Buzlu Camın Ne Sebeple Sağlam ve Dayanıklı Olduğunun Açıklanması Lüzumu )"
96YCGK14.10.2003E. 2003/7-251 K. 2003/254"MÜSADERE ( Müsaderenin Yasak Bir Şeyin Kanuna Uygun Olarak Alınmasını İfade Etmesi )
ZAMANAŞIMI ( Zoralım Davalarında Asıl Suç İçin Öngörülen Dava Zamanaşımının Somut Olayda Gerçekleşmiş Bulunduğunun Dikkate Alınmasının Gerekmesi )
DAVA ZAMANAŞIMI ( Dava Konusu Olayda Cezanın Türü ve Üst Sınırı Dikkate Alındığında Üç Yıllık Dava Zamanaşımı Süresinin Dolduğunun Dikkate Alınmasının Gerekmesi )
SORUŞTURMANIN GENİŞLETİLMESİ ( Yerel Mahkeme ile Özel Daire Arasındaki Uyuşmazlığın Soruşturmanın Genişletilmesinin Gerekip Gerekmediğ Noktasında Toplanması )
RUHSATSIZ AV TÜFEĞİ BULUNDURMAK ( Sanık Hakkında Ruhsatsız Av Tüfeği Bulundurduğu İddiasıyla Av Tüfeklerinin Zoralımı ile İlgili Dava )
ÜÇ YILLIK ZAMANAŞIMI SÜRESİ ( Dava Konusu Olayda Cezanın Türü ve Üst Sınırı Dikkate Alındığında Üç Yıllık Dava Zamanaşımı Süresinin Dolduğunun Dikkate Alınmasının Gerekmesi )"
96Y9.CD9.10.2003E. 2003/1438 K. 2003/1726"TEMYİZ AŞAMASINDA SANIĞIN ÖLMESİ ( Bildirildiğinden Bu Husus Araştırılarak Sonucuna Göre Karar Verilmesi Gereği - Tedbirsizlik ve Dikkatsizlik Sonucu Yangına Sebebiyet Vermek )
YANGINA SEBEBİYET VERMEK ( Sanığın Temyiz Aşamasında Öldüğü Bildirildiğinden Bu Hususun Araştırılarak Sonucuna Göre Karar Verilmesi Gereği - Mahkumiyetine Karar Verilen Sanığın Ölmesi )"
96Y7.CD18.6.2003E. 2003/3047 K. 2003/5083"KAMU DAVASININ ORTADAN KALDIRILMASI ( Sanığın Ölümü )
SANIĞIN ÖLÜMÜ ( Kamu Davasının Ortadan Kaldırılması )
DAVANIN ORTADAN KALDIRILMASI ( Sanığın Ölümü )
ÖLÜMLE DAVANIN ORTADAN KALDIRILMASI ( Sanığın Ölümü )"
96Y7.CD4.6.2003E. 2002/23296 K. 2003/4087"2521 SAYILI KANUNA MUHALEFET ( Sanığın Vefatı-Kamu Davasının Ortadan Kaldırılması )
SANIĞIN VEFATI ( Kamu Davasının Ortadan Kaldırılması-2521 S. Kanuna Muhalefet )
KAMU DAVASININ ORTADAN KALDIRILMASI ( Sanığın Vefatı-2521 S. Kanuna Muhalefet )"
96Y5.CD1.5.2003E. 2002/5740 K. 2003/2496"DEVLET ALIM SATIMINA FESAT KARIŞTIRMAK ( İddianamenin Dayanağı Raporda Ayrıntılarıyla Fazla Ödemede Bulunulduğuna Dair Beyanlar Olduğuna Göre Uzman Bilirkişilerden Oluşan Heyet ile Yeniden Keşif Yapılarak Konunun Araştırılması Gereği )
TEBLİGATIN ARKASINA SANIĞIN ÖLDÜĞÜNÜN YAZILMASI ( Bu Hususun Araştırılarak Davanın Ortadan Kaldırılmasına Karar Verilmesi Gereği )
DAVANIN ORTADAN KALDIRILMASI ( Tebligatın Arkasına Sanığın Öldüğünün Yazılması Halinde Bu Hususun Araştırılarak Davanın Ortadan Kaldırılmasına Karar Verilmesi Gereği )"
96Y3.CD18.3.2003E. 2002/13907 K. 2003/186"SANIĞIN ÖLÜMÜ ( Sanığın Ölüp Ölmediği Nüfus Müdürlüğünden Nüfus Kayıt Örneği Getirilmek Suretiyle Araştırılması )
ÖLÜMÜN YARGILAMAYA ETKİSİ ( Davayı Bütün Neticeleriyle Ortadan Kaldırması )
ÖLÜM İDDİASININ NÜFUS KAYDINDAN ARAŞTIRILMASI ( Sanığın Ölüp Ölmediği Nüfus Müdürlüğünden Nüfus Kayıt Örneği Getirilmek Suretiyle Araştırılması )
DAVA VE CEZANIN SUKUTU ( Sanığın Ölümünün Davayı Bütün Neticeleriyle Ortadan Kaldırması )"
96Y1.CD24.1.2003E. 2002/5010 K. 2003/31"ADAM ÖLDÜRME ( Sanığın Kararın Kesinleşmesinden Önce Ölmesi Nedeniyle Kamu Davasının Ortadan Kaldırılmasına Karar Verilmesi )
SANIĞIN ÖLMESİ ( Kamu Davasının Ortadan Kaldırılmasına Karar Verilmesi )
KAMU DAVASININ ORTADAN KALDIRILMASI ( Sanığın Ölmesi Nedeniyle )"
96Y7.CD10.7.2002E. 2002/11516 K. 2002/10931"TÜRK PARASININ KIYMETİNİ KORUMA HAKKINDA KANUNA AYKIRI DAVRANIŞ ( Özel Hukuka İlişkin İşlemlerde Şirketlerin Birleşmesiyle Sorumluluğun Devamlılığının Esas Olduğu )
ŞİRKETLERİN BİRLEŞMESİ ( Yeniden Oluşan Şirket Bünyesinde Cezai Sorumluluğun Devamının Esas Olduğu - 1567 Sayılı Yasadan Kaynaklanan )
TÜZEL KİŞİLİĞİN CEZAİ SORUMLULUĞU ( Özel Hukuka İlişkin İşlemlerde Şirketlerin Birleşmesiyle Sorumluluğun Devamlılığının Esas Olduğu )
CEZAİ SORUMLULUK ( Şirketlerin Birleşmesi - Yeniden Oluşan Şirket Bünyesinde Devamının Esas Olduğu/1567 Sayılı Yasadan Kaynaklanan )"
96Y1.CD6.6.2002E. 2002/1307 K. 2002/2370"ADAM ÖLDÜRME ( Taammüden ve de Aynı Sebep ve Kasıt Altında Birlikte Öldürme )
TAAMMÜDEN ADAM ÖLDÜRME ( Öldürmenin Aynı Kasıt ve Sebep Altında Birlikte Yapılması )
SAVUNMA HAKKININ KISITLANMASI ( Cumhuriyet Savcısının Esas Hakkındaki Mütelasına Karşı Sanıkların Beyanlarının Tespiti ve Son Sözlerinin Talimatla Saptanması Cihetine Gidilmemesi )
İSTİNABE İLE DİNLEME ( Sanıkların Disiplin Nedeniyle Yargılandıkları Yerden Başka Cezaevlerine Nakledildikleri Yerde Dinlenilmesi )
FER'İ İŞTİRAK ( Taammüden ve de Aynı Sebep ve Kasıt Altında Birlikte Öldürmeye Fer'i Fail Olarak Katılması )
İŞTİRAK ( Ölümle Biten Kavgaya Fer'i Fail Olarak Katılması )"
96Y8.CD9.5.2002E. 2002/4078 K. 2002/6024"BULUNDURMA RUHSATLI TABANCA ( Bizatihi Suç Teşkil Etmemesi )
ÖLÜM ( Sanık Hakkında Takipsizlik Kararı Verilmesi )
TAKİPSİZLİK KARARI ( Ölüm Nedeniyle Sanık Hakkında )"
96Y8.CD1.5.2002E. 2001/11178 K. 2002/5658"HAKKI OLMAYAN YERE TECAVÜZ ( Köy Muhtarı Tarafından Ölü Olduğu Beyan Edilen Sanığa Ait Nüfus Kaydı Getirtilmeden Eksik Soruşturmayla Davanın Ortadan Kaldırılmasının Hatalı Olması )
MAZNUNUN VEFATI ( Köy Muhtarı Tarafından Ölü Olduğu Beyan Edilen Sanığa Ait Nüfus Kaydı Getirtilmeden Eksik Soruşturmayla Davanın Ortadan Kaldırılmasının Hatalı Olması )
DAVANIN ORTADAN KALDIRILMASI ( Köy Muhtarı Tarafından Ölü Olduğu Beyan Edilen Sanığa Ait Nüfus Kaydı Getirtilmeden Eksik Soruşturmayla Davanın Ortadan Kaldırılmasının Hatalı Olması )
SANIĞIN VEFATI ( Köy Muhtarı Tarafından Ölü Olduğu Beyan Edilen Sanığa Ait Nüfus Kaydı Getirtilmeden Eksik Soruşturmayla Davanın Ortadan Kaldırılmasının Hatalı Olması ) "
96Y8.CD17.4.2002E. 2001/14176 K. 2002/5130"HAKKI OLMAYAN YERE TECAVÜZ ( Sanığın Hükümden Önce Ölmesi Nedeniyle Davanın Ortadan Kaldırılmasının Gerekmesi )
SANIĞIN HÜKÜMDEN ÖNCE ÖLMESİ ( Davanın Ortadan Kaldırılmasının Gerekmesi )
KAMU DAVASININ ORTADAN KALKMASI ( Sanığın Hükümden Önce Ölmesi Nedeniyle )"
96Y8.CD4.4.2002E. 2001/11287 K. 2002/4719"3091 SAYILI KANUNA AYKIRILIK ( Hüküm Tarihinden Önce Ölen Sanığın Ölümü Nedeniyle Kamu Davasının Ortadan Kaldırılması )
SANIĞIN HÜKÜM TARİHİNDEN ÖNCE VEFATI ( Kamu Davasının Ortadan Kaldırılması )
KAMU DAVASININ ORTADAN KALDIRILMASI ( Sanığın Hüküm Tarihinden Önce Ölmüş Olması Sebebiyle )"
96Y3.CD4.3.2002E. 2002/1657 K. 2002/1879"ORMAN SUÇU ( Sanığın Ölmesi - Yediemindeki Kaçak Kozalakların Orman İdaresine Nakilde Kullanılan Atın İse Kanuni Mirasçılarına İadesi Gereği )
SANIĞIN ÖLMESİ ( Kamu Davasının Ortadan Kaldırılması - Yediemindeki Kaçak Kozalakların Orman İdaresine Nakilde Kullanılan Atın İse Kanuni Mirasçılarına İadesi Gereği )
KAMU DAVASININ ORTADAN KALDIRILMASI ( Sanığın Ölmesi - Yediemindeki Kaçak Kozalakların Orman İdaresine Nakilde Kullanılan Atın İse Kanuni Mirasçılarına İadesi Gereği )"
96Y3.CD28.1.2002E. 2001/13630 K. 2002/350"SUÇ TARİHİNDE 15 YAŞINDAN KÜÇÜK OLAN SANIK ( Duruşmaların Gizli Yapılmasının Gerekmesi )
DURUŞMALARIN GİZLİ YAPILMASI ( Suç Tarihinde Onbeş Yaşından Küçük Olan Sanık Hakkındaki Duruşma )
SAVUNMA HAKKININ KISITLANMASI ( Yaşı Küçük Olan Sanık Vekilinin Son Celsede Hazır Bulundurulmaması Nedeniyle )"
96Y5.CD25.1.2001E. 2000/3733 K. 2001/234"DAVANIN ERTELENMESİ ( 4616 s. Kanunun m. 1/4 Uyarınca Ertelenemeyeceği - Suçun Kanunun 1. Maddesi 5. Fıkrasındaki Kapsam Dışı Suçlar İçinde Yer Almadığının Gözetilmesi )
AF KANUNUYLA DAVANIN ERTELENMESİ ( 4616 s. Kanunun m. 1/4 Uyarınca Ertelenemeyeceği - Suçun Kanunun 1. Maddesi 5. Fıkrasındaki Kapsam Dışı Suçlar İçinde Yer Almadığının Gözetilmesi )
KAMU DAVASININ ORTADAN KALDIRILMASI ( Sanıklardan Biri Hakkında Zamanaşımı Diğeri Hakkında Ölümü Nedeniyle )"
96Y3.CD23.2.2000E. 2000/840 K. 2000/2004"2863 SAYILI YASAYA MUHALEFET ( Sanığın Eyleminin 2863 Sayılı Yasa Kapsamında Değerlendirilmesi Gerekeceği Cihetle Delilleri Takdir ve Suç Vasfının Tayininin Üst Görevli Ağır Ceza Mahkemesine Ait Olduğu )
DELİLLERİ TAKDİR VE SUÇ VASFININ TAYİNİ ( Sanığın Eyleminin 2863 Sayılı Yasa Kapsamında Değerlendirilmesi Gerekmesi Nedeniyle - Üst Görevli Ağır Ceza Mahkemesine Ait Olduğu )"
96Y7.CD11.3.1999E. 1999/1032 K. 1999/2211"TOPLU KAÇAKÇILIK ( Yurtdışından Yasal Olmayan Yollarla Getirilen Araçları Sahte Belgelerle Trafiğe Tescille Yasal Hale Getirip Yurt İçinde Satmak )
YURTDIŞINDAN GETİRİLEN ARAÇLARI SAHTE BELGELERLE TRAFİĞE TESCİL EDİP SATMAK ( 1918 S. Kanuna Muhalefet - Toplu Kaçakçılık )
1918 SAYILI KANUNA MUHALEFET ( Yurtdışından Getirilen Araçları Sahte Belgelerle Trafiğe Tescil Edip Yasal Hale Getirerek Yurt İçinde Satmak )
SAHTE EVRAK DÜZENLEMEK ( Suçundan Evrakların Tefrik Edilmesi - Yurtdışından Yasal Olmayan Yollarla Getirilen Araçları Sahte Belgelerle Trafiğe Tescille Yasal Hale Getirip Yurt İçinde Satmak )
KAMU DAVASININ ORTADAN KALDIRILMASI ( 1918 S. Kanuna Muhalefet - Sanığın Ölümü Nedeniyle )"
96Y4.CD30.9.1997E. 1997/8004 K. 1997/7751"BASIN YOLUYLA HAKARET ( Sanıkların Ayrı Tarihlerde Sövme Eylemlerini Aynı Suç Kararıyla İşleyip İşlemediklerinin Araştırılması - TCK. m. 80'in Uygulama Yeri Bulunup Bulunmaması )
MANEVİ TAZMİNAT ( Basın Yoluyla Hakaret - Faiz Uygulanıp Uygulanmayacağının Kararda Belirtilmesi Gereği )
ERTELEME TALEBİ HAKKINDA KARAR VERİLMESİ GEREĞİ ( Basın Yoluyla Hakaret )
YAZI İŞLERİ MÜDÜRÜ HAKKINDA VERİLEN HÜKÜM ( Basın Yoluyla Hakaret - Hükmün Sonradan Yürürlüğe Giren Yasa Karşısında Değerlendirilmesi Zorunluluğu )
HÜKÜM ( Sonradan Yürürlüğe Giren Yasa Karşısında Değerlendirilmesi Zorunluluğu - Basın Yoluyla Hakaret )"
96Y7.CD4.11.1992E. 1992/5181 K. 1992/6234"1567 SAYILI KANUNA MUHALEFET ( İflasına Karar Verilen Şirketin Sanık Tüzel Kişi Olup Olmadığının Araştırılması )
AYNI TİCARET ÜNVANINI TAŞIYAN İKİ TÜZEL KİŞİ ( İflasına Karar Verilen Şirket ile Sanık Tüzel Kişinin Adreslerinin Farklı Olması )
İFLASINA KARAR VERİLEN ŞİKET İLE SANIK TÜZEL KİŞİNİN ADRESLERİNİN FARKLI OLMASI ( İflasına Karar Verilen Şirketin Sanık Tüzel Kişi Olup Olmadığının Araştırılması )"
96Y3.CD7.2.1990E. 1990/7985 K. 1990/935"SANIĞIN ÖLÜMÜ NEDENİYLE KAMU DAVASININ ORTADAN KALDIRILMASI ( Orman Kaçakçılığında Kullanılan Traktörün Müsaderesine Karar Verilemeyeceği )
ORMAN KAÇAKÇILIĞINDA KULLANILAN TRAKTÖRÜN SANIĞIN MİRASÇILARINA İADESİ ( Sanık Hakkında Açılan Davanın Ölümü Nedeniyle Ortadan Kaldırılması )
MÜSADERE KARARI VERİLEMEMESİ ( Sanık Hakkındaki Dava Ölümle Ortadan Kaldırıldığından Orman Kaçakçılığında Kullanılan Traktör İçin )"
96Y3.CD7.2.1990E. 1989/7985 K. 1990/935"KAMU DAVASININ ORTADAN KALDIRILMASI ( Sanığın Ölümü - Emanette Kayıtlı Traktör ve Römorkunun Mirasçılarına Geri Verilmesi Gereği )
SANIĞIN ÖLÜMÜ ( Kamu Davasının Ortadan Kaldırılması - Emanette Kayıtlı Traktör ve Römorkunun Mirasçılarına Geri Verilmesi Gereği )
EMANETTE KAYITLI TRAKTÖR ( Sanığın Ölümü/Kamu Davasının Ortadan Kaldırılması - Mirasçılarına Geri Verilmesi Gereği )"

DANIŞTAY

96D2.D28.9.1999E. 1999/3051 K. 1999/2080"KORUCUNUN SİLAHININ TERÖRİSTLERİN ELİNE GEÇMESİ ( Suç Oluşturmayacağı )
ŞEHİT OLAN KÖY KORUCUSUNUN SİLAHININ TERÖRİSTLERİN ELİNE GEÇMESİNİN SUÇ OLUŞTURMAYACAĞI
TERÖRİSTLERİN ELİNE GEÇEN KORUCU SİLAHI ( Korucunun Şehit Olması - Suç Teşkil Etmemesi )"

Madde 97

YARGITAY

97YCGK12.2.1990E. 1990/8-8 K. 1990/24"6136 SAYILI KANUNA AYKIRI DAVRANIŞ İDDİASI ( Bulundurma Ruhsatlı Silahını Taşıyan Sanık Hakkında Ruhsat Başvurusu Hakkı Tanıyan Yasa Döneminde )
RUHSAT BAŞVURUSU İÇİN YASACA TANINAN SÜRE İÇİNDE BULUNDURMA RUHSATLI SİLAHINI TAŞIYAN SANIK ( Cezai Müeyyidelere Tabi Olup Olmaması )
CEZAİ MÜEYYİDELERE TABİ OLUP OLMAMA ( Bulundurma Ruhsatlı Silahını Taşıyan Olağanüstü Hal Bölgesindeki Sanık )
OLAĞANÜSTÜ HAL BÖLGESİ İÇİN SİLAH RUHSATI BAŞVURU SÜRESİ İÇİNDE BULUNDURMA RUHSATLI SİLAHINI TAŞIYAN SANIK ( Cezai Müeyyideye Tabi Olup Olmama )"
97Y7.CD16.6.1980E. 1980/2668 K. 1980/2876"GENEL AF ( Geçici İthal Yolu ile Getirilen Otomobilin Süresi Geçtikten Sonra Hasarlı Olarak Tekel Müdürlüğü'ne Teslim Edilmesi Suçunun Genel Afla Kalkması ) )
TÜRK PARASI KIYMETİNİ KORUMA ( Geçici İthal Yolu ile Getirilen Otomobilin Süresi Geçtikten Sonra Hasarlı Olarak Tekel Müdürlüğü'ne Teslim Edilmesi )"
97Y7.CD11.6.1980E. 1980/2838 K. 1980/2887"GENEL AF ( Fazla Döviz Tahsisini Sağlamak İçin Pasaport Kayıtlarında Değişiklik Yapmak Eyleminin Genel Affa Girdiğinden Kaldırılmasının Gerekmesi )
TÜRK PARASI KIYMETİNİ KORUMA ( Fazla Döviz Tahsisini Sağlamak İçin Pasaport Kayıtlarında Değişiklik Yapmak Eylemi )"
97Y7.CD11.6.1980E. 1980/2727 K. 1980/2886"TÜRK PARASI KIYMETİNİ KORUMA ( İhraç Edilen Mallar İçin Ücrete Ödenen Paranın Karılığı Dövizi Süresinde Yurda Getirmemek Eyleminin suç Teşkil Etmesi )
GENEL AF ( İhraç Edilen Mallar İçin Ücrete Ödenen Paranın Karşılığı Dövizi Süresinde Yurda Getirmemek Eyleminin Suç Teşkil Etmesinden Sonra Af Yasası Gereğince Bunun Affa Uğraması )
İHRACATÇININ YURDA GETİRECEĞİ DÖVİZ ( İhraç Edilen Mallar İçin Ücrete Ödenen Paranın Karılığı Dövizi Süresinde Yurda Getirmemek Eyleminin Suç Teşkil Etmesi )"
97Y7.CD11.6.1980E. 1980/2726 K. 1980/2883"GENEL AF ( Turistik Seyahat Dövizi Olmaksızın Yurt Dışına Çıkma Suçunun Genel Afla Kalkmasının Gerekmesi )
TÜRK PARASINI KIYMETİNİ KORUMA ( Turistik Seyahat Dövizi Olmaksızın Yurt Dışına Çıkma )"
97YCGK20.11.1978E. 1978/312 K. 1978/415"HAKSIZ TAHRİK NİTELİĞİNDE OLMAMA ( Maktulün Sanığın Bilgi ve Rızasıyla Karısıyla Birlikte Olması )
KOCANIN BİLGİ VE RIZASIYLA KARISIYLA BİRLİKTE OLAN MAKTUL ( Eylemin Haksız Tahrik Niteliğinde Olmaması )
ADAM ÖLDÜRME SUÇU ( Maktulün Sanığın Bilgi ve Rızasıyla Karısıyla Birlikte Olmasının Haksız Tahrik Niteliğinde Olmaması )
TAHRİK NİTELİĞİ BULUNMAMASI ( Maktulün Sanığın Bilgi ve Rızasıyla Karısıyla Birlikte Olması Hali )"
97Y6.CD23.3.1978E. 1978/1194 K. 1978/1992"RESMİ EVRAKTA SAHTEKARLIK ( Suçun Varakanın Düzenlendiği Anda Teşekkül Etmesi )
EVRAKTA SAHTEKARLIK ( Suçun Varakanın Düzenlendiği Anda Teşekkül Etmesi )
GENEL AF ( Resmi Evrakta Sahtekarlık Suçunun Varakanın Düzenlendiği Anda Teşekkül Etmesi Nedeniyle Suçun Af Kapsamına Girmesi )"
97YCGK16.2.1976E. 1976/1-36 K. 1976/3"TAZMİNAT DAVASI ( Haksız Yere Tutuklanma İddiası )
HAKSIZ TUTUKLANMA İDDİASI ( Suçun Af Yasasıyla Ortadan Kalkması )
AF YASASIYLA TUTUKLULUĞUN SONA ERMESİ ( Sanığın Haksız Tutuklanma Nedeniyle Açılan Tazminat Davasının Reddedilmesi )
KAMU DAVASININ AF NEDENİYLE ORTADAN KALKMASI ( Devletten Zararın Giderilmesinin İstenememesi )"
97Y6.CD4.12.1975E. 1975/5337 K. 1975/5788"SAHTEKARLIK ( Sanığa Başkası Tarafından Verilen Bononun Lira Sayısının Sonuna Sıfır İlave Edilerek İcra Takibi Yapılması )
SAHTE BELGE DÜZENLEMEK ( Sanığa Başkası Tarafından Verilen Bononun Lira Sayısının Sonuna Sıfır İlave Edilerek İcra Takibi Yapılması )
RESMİ BELGEDE SAHTECİLİK ( Suçun Belgenin Düzenlenme Anı İle Oluşması )
AF ( Resmi Belgede Sahtecilik Suçunun Belgenin Düzenlenme Anı İle Oluşması Nedeniyle Af Kapsamında Olması )"
97Y1.CD10.9.1975E. 1975/2342 K. 1975/2942"ADAM ÖLDÜRME ( Türk Vatandaşının Yabancı Ülkede İşlediği Suç Nedeniyle Türkiye'de Cezasının İnfaz Edilmesi )
TÜRK VATANDAŞININ ÜLKE DIŞI SUÇU ( Sanığın Ülkede Çektirilmesine Karar Verilen Cezanın İnfaz Rejiminin Milli Mevzuat Hükümlerine Tabi Olması )
YABANCI YARGININ NETİCESİ ( Yabancı Mahkemece Verilip Ülkede Çektirilmesine Karar Verilen Cezanın İnfaz Rejiminin Milli Mevzuat Hükümlerine Tabi Olması )"
97YCGK21.4.1975E. 1975/1-82 K. 1975/92"ADAM ÖLDÜRME VE ÖLDÜRMEYE TEŞEBBÜS ( Verilen Mahkumiyet Sonucu Olarak Sanığın Şoför Olduğunun Kabulü )
TRAFİK KANUNUNUN UYGULANMASI ( Adam Öldürme ve Öldürmeye Teşebbüsten Verilen Mahkumiyet Sonucu Olarak Sanığın Şoför Olduğunun Kabulü Nedeniyle )
KISMİ AFFA TABİ OLAN ÖLDÜRME EYLEMİ ( Suçta Kullanılan Av Tüfeğinin Müsadere Edilmesi )
MÜSADERE ( Kısmi Affa Tabi Olan Öldürme Eyleminde Kullanılan Av Tüfeği )"
97YCGK10.3.1975E. 1975/8-42 K. 1975/46"AFLA ORTADAN KALKAN BİR CEZA ( Bu Cezaya Yapılan Artırımın Dikkate Alınmaması )
CEZAEVİNDEN FİRAR SUÇU ( Cezanın Affa Uğramış Olması )
SUÇUN AFFA UĞRAMASI ( Firarın da Ortadan Kalkması Sonucunu Doğurması )"
97Y6.CD10.12.1974E. 1974/6891 K. 1974/7201"GENEL AF YASASI ( Yargılama Giderleri - Af Yasasıyla Cezanın Ortadan Kaldırılması )
YARGILAMA GİDERİ ( Af Yasasıyla Cezanın Ortadan Kaldırılması )
CEZANIN ORTADAN KALDIRILMASI ( Af Yasasıyla - Sanığın Yargılama Giderlerini Ödeme Zorunluluğu )"
97YCGK9.12.1974E. 1974/8-283 K. 1974/448"ZİYNET ALTINLARINI TAKLİT SUÇU ( Müsadere Edilmesine Karar Verilmesi )
TAKLİT VE TAĞYİR EDİLMİŞ REŞAT ALTINLARI ( Yapılan Yüzük Halkalarının Müsaderesi )
MÜSADERE ( Taklit ve Tağyir Edilmiş Reşat Altınlarından Yapılan Yüzük Halkaları )"
97YCGK23.9.1974E. 1974/1-230 K. 1974/412"EKONOMİK VE SOSYAL NİZAMI ORTADAN KALDIRMAK İÇİN PROPAGANDA YAPMAK ( Suçun Yayım Aracı İle İşlenmiş Olması )
CEZA GENEL KURULU KARARLARI ( Bozma Kararlarına Karşı Cumhuriyet Başsavcılığının İtirazı Üzerine Verilen Kararın Kesin Olmaması )
CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞI İTİRAZI ( Bozma Kararlarına Karşı İtiraz Üzerine Ceza Genel Kurulunca Verilen Kararların Kesin Olmaması )
DİRENME ( Bozma Kararlarına Karşı Cumhuriyet Başsavcılığının İtirazı Üzerine Ceza Genel Kurulunca Verilen Kararın Kesin Olmaması )
AF UYGULAMASI ( Beraatle Sonuçlanıp Aleyhteki Bozma Üzerine Yargıtayca Yeniden Yapılan İnceleme )
NEŞİR YOLUYLA KOMÜNİZM PROPAGANDASI ( Af Kanunu Kapsamında Kalması )"
97YİBGK6.1.1964E. 1963/1 K. 1964/1"KESİN HÜKÜM BULUNMA ( Yasada Suçun Gerektirdiği Ceza Miktarına Bakılmaksızın Eylemli Olarak Af Yasasından Yararlanma )
AF YASASI ( Yasada Suçun Gerektirdiği Ceza Miktarına Bakılmaksızın Kesin Olarak Hükümlendirilmiş Olanların Eylemli Olarak Af Yasasından Yararlanması )
SONRA ÇIKAN AF YASASI ( Önceki Af Yasasından Yararlananların Tekrar Yararlanamaması )"
97YİBGK5.11.1947E. 1945/6 K. 1947/21"RESMİ MAKBUZ ÜZERİNDE SAHTECİLİK ( 4518 S. Af Yasası Kapsamında Olup Olmadığı )
4518 SAYILI AF YASASI`NIN KAPSAMI ( Resmi Makbuz Üzerinde Gerçekleştirilen Sahtecilik )
SAHTECİLİK SUÇU ( TMO'ya Olan Borcun Ödenmemek İstenmesi Üzerine Resmi Evrak Üzerinde Yapılması )
RESMİ EVRAK ÜZERİNDE YAPILAN SAHTECİLİK SUÇU ( Af Yasası Kapsamına Girmemesi )
AF YASASI ( Resmi Evrak Üzerinde Yapılan Sahtecilik Suçunun Af Kapsamına Girmemesi )
4518 SAYILI AF YASASI ( Resmi Evrak Üzerinde Yapılan Sahtecilik Suçunun Af Kapsamına Girmemesi )
MAKBUZ ÜZERİNDE YAPILAN SAHTECİLİK SUÇU ( Af Yasası Kapsamına Girmemesi )"
97YİBGK13.11.1940E. 1940/36 K. 1940/91"2330 SAYILI AF KANUNU KAPSAMINA GİRMEYEN SUÇLAR ( Tekerrür Durumunda Mahkumiyetin Yeterli Olmaması ve Cezanın Çektirilmiş Olması Zorunluluğu )
CEZANIN ÇEKTİRİLMİŞ OLMASI ZORUNLULUĞU ( 2330 Sayılı Af Kanunu Kapsamına Girmeyen Tekerrür Halinde Mahkumiyetin Yeterli Olmaması )
MUTLAK TEKERRÜRÜN KAFİ OLMAMASI VE İLK MAHKUMİYETİN ÇEKTİRİLMİŞ OLMASI ZORUNLULUĞU ( 2330 Sayılı Af Kanununun İstisnaları )
TEKERRÜR DURUMUNUN TESBİTİ ( 2330 Sayılı Af Kanununun İstisnası Kapsamına Giren )"
97YİBGK26.5.1937E. 1935/45 K. 1937/17"2330 SAYILI AF KANUNUNUN KAPSAMI ( Görev Sırasında veya Görev Dolayısıyla Memura Karşı İşlenen Suçlardan Dolayı 456 ve 457 Maddeye Göre Verilen Mahkumiyetlerin Kapsam Dışı Olduğu )
GÖREV SIRASINDA VEYA GÖREV DOLAYISIYLA MEMURA KARŞI İŞLENEN SUÇLAR ( 456 ve 457 Maddeye Göre Verilen Mahkumiyetlerin 2330 Sayılı Af Kanunu Kapsamı Dışında Olduğu )"
97YİBGK14.4.1937E. 1936/51 K. 1937/15"DAMGA RESMİ KANUNUNDA YAZILI MUNZAM RESİM PARA CEZASI ( Tazminat Niteliği )
TAZMİNAT NİTELİĞİ ( Damga Resmi Kanununda Yazılı Munzam Resim Para Cezasının )
MUNZAM RESİM PARA CEZASININ TAZMİNAT NİTELİĞİ ( Damga Resmi Kanununa Dayanan )"
97YİBGK13.11.1936E. 1936/24 K. 1936/34"ORMAN İDARESİNCE AÇILAN TAZMİNAT DAVASI ( Görevli Mahkeme ve Zamanaşımı Süresi )
ZAMANAŞIMI SÜRESİ ( Orman İdaresince Açılan Tazminat Davasında )
TAZMİNAT DAVASINDA GÖREVLİ MAHKEME VE ZAMANAŞIMI SÜRESİ ( Orman İdaresince Açılan )
GÖREVLİ MAHKEME VE ZAMANAŞIMI SÜRESİ ( Orman İdaresi Tarafından Açılan Tazminat Davasında )
RUHSATSIZ AĞAÇ KESME VEYA ÇIKARMA ( Orman İdaresince Açılan Tazminat Davasında Görevli Mahkeme ve Zamanaşımı Süresi )"
97YİBGK7.2.1936E. 1935/116 K. 1936/3"TEKERRÜR ( 2330 Sayılı Af Kanunundan Önce İnfaz Edilen ve Bu Kanun Kapsamına Giren Mahkumiyetlerin Tekerrüre Esas Olmaması )
2330 SAYILI YASADAN ÖNCE İNFAZ EDİLEN VE BU KANUN KAPSAMINA GİREN MAHKUMİYETLER ( Tekerrüre Esas Olmaması )"
97YİBGK26.5.1935E. 1935/44 K. 1935/18"AFFA UĞRAYAN CEZALARIN ŞAHSİ HAKKA İLİŞKİN YÖNLERİ ( Hukuk Mahkemelerinde Görülmeleri-Temyiz İncelemesinin Üçüncü Hukuk Dairesinde Yapılması )
HUKUK MAHKEMELERİNİN GÖREVİ ( Affa Uğrayan Cezaların Şahsi Hakka İlişkin Ciheti )"

Madde 98

YARGITAY

98YCGK28.4.1986E. 1985/7-587 K. 1986/272"ALKOLLÜ OLARAK ARAÇ KULLANMAK ( Suçun Teşekkülü )
KISA SÜRELİ HÜRRİYETİ BAĞLAYICI CEZA YERİNE UYGULANABİLECEK TEDBİRLER ( Alkollü Olarak Araç Kullanmak )
ALKOL ORANI ( Alkollü Olarak Araç Kullanmak Suçunun Teşekkülü Bakımından )"

Madde 99

YARGITAY

99Y11.CD1.3.2010E. 2007/3716 K. 2010/2254"EMNİYETİ SUİSTİMAL ( Serbest Muhasebeci Olan Sanığın Şikâyetçinin SSK Prim Borcunu Yatırmak Üzere Aldığı Paraları Yatırmayarak Özel İşlerinde Kullandığının İddia ve Kabul Olunması Karşısında Eyleminin Suçu Oluşturacağı )
SERBEST MUHASEBECİ OLAN SANIK ( Şikâyetçinin SSK Prim Borcunu Yatırmak Üzere Aldığı Paraları Yatırmayarak Özel İşlerinde Kullandığının İddia ve Kabul Olunması Karşısında Eyleminin Emniyeti Suistimal Suçunu Oluşturacağı )
ŞİKAYET SÜRESİ ( Şikayetçinin Altı Aylık Süreden Sonra Şikayette Bulunduğu ve Yasal Süresi İçinde Şikayette Bulunulmaması Nedeniyle Kamu Davasının Düşürülmesine Karar Verilmesi Gerektiği )
KAMU DAVALARINDA SÜRE ( Emniyeti Suistimal - Şikayetçinin Altı Aylık Süreden Sonra Şikayette Bulunduğu ve Yasal Süresi İçinde Şikayette Bulunulmaması Nedeniyle Kamu Davasının Düşürülmesine Karar Verilmesi Gerektiği )"
99Y11.CD5.3.2008E. 2006/2364 K. 2008/1281"SERBEST MUHASEBECİNİN EMNİYETİ SUİSTİMAL SUÇU ( Şikayetçilerin Vergi ve Bağ-Kur Prim Borcunu Maliye ye Yatırılmak Üzere Alıp Kuruma Yatırmayarak Özel İşlerinde Kullanması )
HİZMET NEDENİYLE EMNİYETİ SUİSTİMAL ( Şikayetçinin Dilekçesinde Şikayetçi Olmadığını Beyan Ettiği Gözetilerek Sanıktan Şikayetin Geri Alınmasını Kabul Edip Etmediği Sorularak Sonucuna Göre Hüküm Kurulması Gerektiği )
ŞİKAYETİN GERİ ALINMASININ SANIKTAN SORULMASI ( Şikayetçinin Dilekçesinde Şikayetçi Olmadığını Beyan Ettiği Gözetilerek Sorulması Gerektiği - Hizmet Nedeniyle Emniyeti Suistimal )
TAKİBİ ŞİKAYETE BAĞLI SUÇLAR ( Şikayetçinin Dilekçesinde Şikayetçi Olmadığını Beyan Ettiği Gözetilerek Sanıktan Şikayetin Geri Alınmasını Kabul Edip Etmediği Sorularak Sonucuna Göre Hüküm Kurulması Gerektiği )"
99Y11.CD9.10.2007E. 2005/9718 K. 2007/6497"GÜVENİ KÖTÜYE KULLANMA ( Satılık Araca Müşteri Gibi Davranıp Binerek Geri Dönmemek Suretiyle - Zilyetliğin Devredilmemesi Nedeniyle Eylemin Hırsızlık Olacağı )
HIRSIZLIK ( Satılık Araca Müşteri Gibi Davranıp Binerek Geri Dönmemek Suretiyle - Zilyetliğin Devredilmemesi Nedeniyle Eylemin Hırsızlık Olarak Kabul Edilmesi Gerektiği )
ŞİKAYETTEN VAZGEÇME ( Hırsızlık/Birden Fazla Sanık - Katılanın Sanıklardan Biri ile İlgili Şikayetinden Vazgeçmesi Halinde Diğer Sanığa Sirayet Etmeyeceği )
BİRDEN FAZLA SANIK ( Hırsızlık - Katılanın Sanıklardan Biri ile İlgili Şikayetinden Vazgeçmesi Halinde Vazgeçmenin Diğer Sanığa Sirayet Etmeyeceği )"
99Y8.CD16.7.2007E. 2006/4215 K. 2007/5658"HÜRRİYETİ TAHDİT SUÇU ( Her İki Sanığın Müştekinin Kollarına Girerek Müştekinin iradesi Dışında Müştekiyi Sanığın Evine Götürüp Müessir Fiilde Bulunarak Yaklaşık Bir Saat Kadar Zorla Alıkoyması Şeklinde Gerçekleşen Eylemleri )
MÜESSİR FİİL ( Sanığın Eşinin Evden Kaçması Sebebiyle İlişki Kurduğunu Düşündüğü Müştekiyi Bulup Eşinin Nerede olduğunu Sorduktan Sonra Yumruk Ve Tokat Atması )
ŞİKAYETTEN VAZGEÇME ( Hürriyeti Tahdit Suçunda Şİkayetten Vazgeçmenin Cezayı Ortadan Kaldırmaması )"
99Y5.CD4.7.2006E. 2005/9751 K. 2006/6402"SARKINTILIK VE SARHOŞLUK ( Kamu Davası Açıldığı Halde Bu Konuda Bir Karar Verilmemesi ve Takibi Suçtan Zarar Görenin Şikayetine Tabi Olmayan Sarhoşluk Suçundan Vazgeçme Nedeniyle Davanın Ortadan Kaldırılmasına Karar Verilmesinin İsabetsiz Olduğu )
KAMU DAVASI AÇILDIĞI HALDE BU KONUDA BİR KARAR VERİLMEMESİ ( Takibi Suçtan Zarar Görenin Şikayetine Tabi Olmayan Sarhoşluk Suçundan Vazgeçme Nedeniyle Davanın Ortadan Kaldırılmasına Karar Verilmesinin İsabetsiz Olduğu )
VAZGEÇME ( Kamu Davası Açıldığı Halde Bu Konuda Bir Karar Verilmemesi ve Takibi Suçtan Zarar Görenin Şikayetine Tabi Olmayan Sarhoşluk Suçundan Vazgeçme Nedeniyle Davanın Ortadan Kaldırılmasına Karar Verilmesinin İsabetsiz Olduğu - Sarkıntılık ve Sarhoşluk )
DAVANIN ORTADAN KALDIRILMASI ( Kamu Davası Açıldığı Halde Bu Konuda Bir Karar Verilmemesi ve Takibi Suçtan Zarar Görenin Şikayetine Tabi Olmayan Sarhoşluk Suçundan Vazgeçme Nedeniyle Davanın Ortadan Kaldırılmasına Karar Verilmesinin İsabetsiz Olduğu )"
99Y10.CD27.6.2006E. 2005/4528 K. 2006/8751"KARŞILIKSIZ ÇEK KEŞİDE ETMEK ( Yargı Çevresi Dışında Bulunan Şikayetçi veya Varsa Vekilinin Bulunduğu Yer Mahkemesine İstinabe Müzekkeresi Yazılması Gereği - Yargı Çevresi Dışında Bulunan Şikayetçi veya Varsa Vekiline Açıklamalı Davetiyenin İstinabe Talep Edilen Mahkeme Tarafında Çıkartılması Gereği )
KAMU DAVASININ DÜŞÜRÜLMESİ ( 4814 Sayılı Yasa Gereği Şikayetin Devam Ettirilmediğinin Tespiti Halinde Kamu Davasının Düşürülmesine Karar Verilmesi Gereği - Şikayetçinin Şikayetinden Vazgeçmiş Sayılması Şeklinde Hüküm Oluşturulmasının Yasaya Aykırı Olduğu )
İSTİNABE ( Karşılıksız Çek Keşide Etmek Suçu - Yargı Çevresi Dışında Bulunan Şikayetçi veya Varsa Vekilinin Bulunduğu Yer Mahkemesine Açıklamalı Davetiye Çıkartması İçin İstinabe Müzekkeresi Yazılması Gereği )
MÜDAHALE TALEBİ ( Olumlu veya Olumsuz Bir Karar Verilmemesinin Yasaya Aykırı Olduğu - Karşılıksız Çek Keşide Etme Suçuna İlişkin Şikayetçin veya Varsa Vekilinin Şikayet İradesinin Devam Edip Etmediğinin Tespiti Gereği )"
99Y5.CD10.4.2006E. 2004/4010 K. 2006/3022"REŞİT OLMAYAN MAĞDUREYLE RIZASIYLA CİNSİ MÜNASEBETTE BULUNMA ( Yargılamanın Her Aşamasında Müdafii Tarafında Temsil Edileceği - Müdafiin Esas Hakkındaki Mütalaanın Verildiği Son Oturumda Hazır Bulunması Gerekeceği )
ONSEKİZ YAŞINI BİTİRMEYEN SANIĞIN YARGILANMASI ( Yargılamanın Her Aşamasında Müdafii Tarafında Temsil Edileceği - Müdafiin Esas Hakkındaki Mütalaanın Verildiği Son Oturumda Hazır Bulunması Gerekeceği )
ZORUNLU MÜDAFİİ TAYİNİ ( 18 Yaşını Bitirmeyen Sanığın Yargılamanın Her Aşamasında Müdafii Tarafında Temsil Edileceği - Müdafiin Esas Hakkındaki Mütalaanın Verildiği Son Oturumda Hazır Bulunması Gerekeceği )
MÜDAFİİN YOKLUĞUNDA HÜKÜM KURULMASI ( Savunma Hakkının Kısıtlanmasının Kanuna Aykırı Olduğu - 18 Yaşını Bitirmeyen Sanık/Reşit Olmayan Mağdureyle Rızasıyla Cinsi Münasebette Bulunma"
99Y2.CD30.3.2006E. 2005/6954 K. 2006/6207"MÜESSİR FİİL ( Mağdurun Yasal Süresinde Şikayetçi Olmasına Rağmen Vasi Tayinine Kadar Şikayet Hakkı Kullanılmadığından Bahisle Davanın Düşürülmesinin Doğru Olmaması )
ŞİKAYET HAKKI ( Kişiye Sıkı Sıkıya Bağlı Haklardan Olması-Mağdurun Yasal Süresinde Şikayetçi Olmasına Rağmen Vasi Tayinine Kadar Şikayet Hakkı Kullanılmadığından Bahisle Davanın Düşürülmesinin Doğru Olmaması )
KAMU DAVASININ DÜŞÜRÜLMESİ ( Mağdurun Yasal Süresinde Şikayetçi Olmasına Rağmen Vasi Tayinine Kadar Şikayet Hakkı Kullanılmadığından Bahisle Davanın Düşürülmesinin Doğru Olmaması )"
99Y5.CD27.3.2006E. 2004/3479 K. 2006/2463"IRZA GEÇMEYE TEŞEBBÜS ( Mağdure Vekilinin Gündüzün Konut Dokunulmazlığını Bozma Suçundan Açılan Davaya Katılma Dilekçesi Vermediği - Bu Suçtan Verilen Düşme Kararını Temyize Hakkı Olmadığı )
KONUT DOKUNULMAZLIĞINI BOZMA ( Mağdure Vekilinin Açılan Davaya Katılma Dilekçesi Vermediği - Bu Suçtan Verilen Düşme Kararını Temyize Hakkı Olmadığı )
KATILMA DİLEKÇESİ VERİLMEMESİ ( Mağdure Vekilinin Gündüzün Konut Dokunulmazlığını Bozma Suçundan Açılan Davaya Katılma Dilekçesi Vermediği - Bu Suçtan Verilen Düşme Kararını Temyize Hakkı Olmadığı )
DÜŞME KARARI ( Mağdure Vekilinin Gündüzün Konut Dokunulmazlığını Bozma Suçundan Açılan Davaya Katılma Dilekçesi Vermediği - Bu Suçtan Verilen Düşme Kararını Temyize Hakkı Olmadığı )"
99Y2.CD23.1.2006E. 2005/401 K. 2006/102"ŞİKAYETTEN VAZGEÇME ( Mağdurun Hazırlık Beyanlarında Kasten Yaralama Suçundan Sanıklardan Şikayetçi Olmayıp Duruşmada Şikayetçi Olması - Müştekinin Şikayetten Vazgeçmeden Dönmesinin Mümkün Olmadığı )
KASTEN YARALAMA ( Müştekinin Şikayetten Vazgeçmeden Dönmesinin Mümkün Olmadığı - Davanın Düşürülmesi Gerektiği/Yargılama Şartının Gerçekleşmediği )
ŞİKAYETTEN VAZGEÇMEDEN DÖNMENİN MÜMKÜN OLMADIĞI ( Mağdurun Hazırlık Beyanlarında Kasten Yaralama Suçundan Sanıklardan Şikayetçi Olmayıp Duruşmada Şikayetçi Olması - Davanın Düşürülmesi Gerektiği )"
99Y2.CD23.1.2006E. 2005/2243 K. 2006/132"KAVGADA KORKUTMAK AMACIYLA BIÇAK ÇEKMEK ( Sanık İle Mağdur Tartışırlarken - Eyleminin Sair Tehdidat Kabulü İle Şikayetten Vazgeçme Nedeniyle Davanın Düşürülemeyeceği )
SAİR TEHDİDAT ( Sanık İle Mağdur Tartışırlarken Sanığın Kavgada Korkutmak Amacıyla Bıçak Çekmesi Eylemi - Sair Tehdidat Kabulü İle Şikayetten Vazgeçme Nedeniyle Davanın Düşürülemeyeceği )
ŞİKAYETTEN VAZGEÇME NEDENİYLE DAVANIN DÜŞÜRÜLEMEMESİ ( Eyleminin Sair Tehdidat Kabulü İle - Sanık İle Mağdur Tartışırlarken Sanığın Kavgada Korkutmak Amacıyla Bıçak Çekmesi Eylemi )
DAVANIN DÜŞÜRÜLMESİ KARARI VERİLMESİ ( Suçta Kullanılan Bıçağın Zoralımına Karar Verilemeyeceği )"
99Y2.CD10.11.2005E. 2004/14277 K. 2005/24554"ETKİLİ EYLEM ( Sanık Hakkında Şikayetten Vazgeçme Sebebiyle Kamu Davasının Ortadan Kaldırılmasına Karar Verildiği Halde Suçta Kullanılan Sopanın Sanığa İadesi Yerine Zoralımına Karar Verilmesinin Bozmayı Gerektirdiği )
ŞİKAYETTEN VAZGEÇME ( Sebebiyle Kamu Davasının Ortadan Kaldırılmasına Karar Verildiği Halde Suçta Kullanılan Sopanın Sanığa İadesi Yerine Zoralımına Karar Verilmesinin Bozmayı Gerektirdiği )
KAMU DAVASININ ORTADAN KALDIRILMASI ( Kaldırılmasına Karar Verildiği Halde Suçta Kullanılan Sopanın Sanığa İadesi Yerine Zoralımına Karar Verilmesinin Bozmayı Gerektirdiği - Etkili Eylem )
ZORALIM ( Kamu Davasının Ortadan Kaldırılmasına Karar Verildiği Halde Suçta Kullanılan Sopanın Sanığa İadesi Yerine Zoralımına Karar Verilmesinin Bozmayı Gerektirdiği )"
99Y2.CD9.11.2005E. 2004/8149 K. 2005/24193"GÜNDÜZÜN KONUT DOKUNULMAZLIĞINI İHLAL ( Şikayetten Vazgeçme Nedeniyle 765 S. TCK Md. 99 Uyarınca Kamu Davasının Düşürülmesine Karar Verilmesi Gerektiği )
ŞİKAYETTEN VAZGEÇME ( Nedeniyle 765 S. TCK Md. 99 Uyarınca Kamu Davasının Düşürülmesine Karar Verilmesi Gerektiği - Gündüzün Konut Dokunulmazlığını İhlal )
KAMU DAVASININ DÜŞÜRÜLMESİ ( Gündüzün Konut Dokunulmazlığını İhlal - Şikayetten Vazgeçme Nedeniyle 765 S. TCK Md. 99 Uyarınca Kamu Davasının Düşürülmesine Karar Verilmesi Gerektiği )"
99Y5.CD27.10.2005E. 2004/3730 K. 2005/21780"SARKINTILIK ( Açılan Kamu Davasının Şikayetten Vazgeçme Sebebiyle TCK'nun 99. Maddesi Uyarınca Düşme Yerine Ortadan Kaldırılmasına Karar Verilmesi Bozmayı Gerektirdiği )
ŞİKAYETTEN VAZGEÇME ( Sarkıntılık Suçundan Açılan Kamu Davasının TCK'nun 99. Maddesi Uyarınca Düşme Yerine Ortadan Kaldırılmasına Karar Verilmesi Bozmayı Gerektirdiği )
KAMU DAVASININ DÜŞMESİ ( Sarkıntılık Suçundan Açılan Kamu Davasının Şikayetten Vazgeçme Sebebiyle TCK'nun 99. Maddesi Uyarınca Düşme Yerine Ortadan Kaldırılması Bozmayı Gerektirdiği )"
99Y8.CD26.10.2005E. 2004/4803 K. 2005/10135"KONUT DOKUNULMAZLIĞININ İHLALİ ( Verilen Beraat ve Düşme Kararlarının Gerekçesine Yönelik Olmayan Temyizde Sanıkların Hukuki Yararı Bulunmadığından Sanıkların Bu Suçlara Yönelik Temyiz İsteminin Reddi Gereği )
BERAAT VE DÜŞME KARARI ( Konut Dokunulmazlığının İhlali Mala Zarar Verme ve Yaralama Suçlarından Verildiği - Kararlarının Gerekçesine Yönelik Olmayan Temyizde Sanıkların Hukuki Yararı Bulunmadığından Sanıkların Bu Suçlara Yönelik Temyiz İsteminin Reddi Gereği )
SÖVME SUÇU ( Bu Suçtan Dolayı Yapılan Yargılama Giderinin Sanıklardan Tahsili Yerine Devlet Üzerinde Bırakılmasına Karar Verilmesinin Hatalı Olduğu )"
99Y9.CD19.10.2005E. 2005/5403 K. 2005/7765"MALA ZARAR VERME ( Sanıkların Birlikte İşlemesi - Hakkında Düşme Kararı Verilen Bir Sanığa Yönelik Vazgeçmenin Diğer Sanıklara Da Sirayet Edeceği )
BİRLİKTE İŞLENEN SUÇ ( Hakkında Düşme Kararı Verilen Bir Sanığa Yönelik Vazgeçmenin Diğer Sanıklara Da Sirayet Edeceği - Mala Zarar Verme )
ŞİKAYETTEN VAZGEÇME ( Hakkında Düşme Kararı Verilen Bir Sanığa Yönelik Vazgeçmenin Diğer Sanıklara Da Sirayet Edeceği - Mala Zarar Verme )"
99Y5.CD19.10.2005E. 2003/7249 K. 2005/21521"SARKINTILIK ( Sanığın Yokluğunda Müştekinin Şikayetinden Vazgeçtiğini Bildirmiş Olmasına Göre Sanıktan Vazgeçmeyi Kabul Edip Etmediği Sorulması Gereği )
ŞİKAYETTEN VAZGEÇME ( Sanığın Yokluğunda Müştekinin Şikayetinden Vazgeçtiğini Bildirmiş Olmasına Göre Sanıktan Vazgeçmeyi Kabul Edip Etmediği Sorulması Gereği - Sarkıntılık )"
99Y9.CD20.9.2005E. 2005/2959 K. 2005/6145"KATILANIN ŞİKAYETTEN VAZGEÇMESİ ( Müdahalenin Hükümsüz Kalması Nedeniyle Katılanlar Vekilinin Bu Katılan Yönünden Yapmış Olduğu Temyiz Talebinin Reddi Gereği )
MÜDAHALE TALEBİ ( Bulunanların Bu Talepleri Hakkında Olumlu Yada Olumsuz Bir Karar Verilmesi Gerektiğinin Gözetilmemesinin Kanuna Aykırı Olduğu )
SANIĞIN HUKUKİ DURUMUNUN YENİDEN DEĞERLENDİRİLMESİ ZORUNLULUĞU ( Yeni Türk Ceza Yasası ve Türk Ceza Yasasının Yürürlük ve Uygulama Şekli Hakkında Yasa Hükümleri )"
99Y8.CD19.7.2005E. 2004/8905 K. 2005/7640"DAVANIN DÜŞMESİ KARARI ( Mala Zarar Verme - Şikayetten Vazgeçmeyi Kabul Edip Etmediği Sanıktan Sorulmadan Verilmesi/5237 S. TCK. Md. 73/6'ya Aykırılık Oluşturduğu )
ŞİKAYETTEN VAZGEÇMEYİ KABUL ( Sanıktan Edip Etmediği Sorulmadan Düşme Kararı Verilmesi/5237 S. TCK. Md. 73/6'ya Aykırılık Oluşturduğu - Mala Zarar Verme )
MALA ZARAR VERME ( Şikayetten Vazgeçmeyi Kabul Edip Etmediği Sanıktan Sorulmadan Düşme Kararı Verilmesinin 5237 S. TCK. Md. 73/6'ya Aykırılık Oluşturduğu"
99Y8.CD9.5.2005E. 2004/4038 K. 2005/3091"MALA ZARAR VERMEK ( Şikayetini Devam Ettiren Müştekinin Kovuşturması Şikayete Bağlı Olmayan Nitelikli Mala Zarar Verme Suçundan Açılan Davada Müdahale Talebinin Kabulü Gereği )
ŞİKAYETİNİ DEVAM ETTİREN MÜŞTEKİ ( Kovuşturması Şikayete Bağlı Olmayan Nitelikli Mala Zarar Verme Suçundan Açılan Davada Müdahale Talebinin Kabulü Gereği )
MÜDAHALE TALEBİ ( Şikayetini Devam Ettiren Müştekinin Kovuşturması Şikayete Bağlı Olmayan Nitelikli Mala Zarar Verme Suçundan Açılan Davada Müdahale Talebinin Kabulü Gereği )"
99Y9.CD4.5.2005E. 2005/2000 K. 2005/1906"NASI-I IZRAR / MÜESSİR FİİL / HAKARET ( Suç Tarihinde 15 Yaşını Doldurmamış Olan Sanıklar Hakkında Kovuşturma Yapılabilmesi Dava ve Şikayete Bağlı Suçlarda Suçtan Zarar Görenin Vazgeçmesi Kamu Davasını Düşürmeyeceği - Suçun Sabit Olması Halinde Ceza Uygulanamayacağı )
ONBEŞ YAŞINI DOLDURMAMIŞ SANIKLAR ( Kovuşturma Yapılabilmesi Dava ve Şikayete Bağlı Suçlarda Suçtan Zarar Görenin Vazgeçmesi Kamu Davasını Düşürmeyeceği/Suçun Sabit Olması Halinde Ceza Uygulanamayacağı - Tedbir Uygulanabileceği )
DAVA VE ŞİKAYETTEN VAZGEÇME ( Suç Tarihinde 15 Yaşını Doldurmamış Olan Sanıklar Hakkında Kovuşturma Yapılabilmesi Dava ve Şikayete Bağlı Suçlarda Kamu Davasını Düşürmeyeceği - Suçun Sabit Olması Halinde Ceza Uygulanamayacağı )
KAMU DAVASININ DÜŞMEMESİ ( Suç Tarihinde 15 Yaşını Doldurmamış Olan Sanıklar Hakkında Kovuşturma Yapılabilmesi Dava ve Şikayete Bağlı Suçlarda Suçtan Zarar Görenin Vazgeçmesi - Nas-ı Izrar Müessir Fiil ve Hakaret )
TEDBİR ÇEVİRME ( Suç Tarihinde 15 Yaşını Doldurmamış Olan Sanıklar Hakkında Kovuşturma Yapılabilmesi Dava ve Şikayete Bağlı Suçlarda Suçtan Zarar Görenin Vazgeçmesi Kamu Davasını Düşürmeyeceği - Tedbir Uygulanabileceği )"
99Y8.CD14.4.2005E. 2004/5421 K. 2005/2268"MÜESSİR FİİL VE NAS-I IZRAR ( Suç Tarihinde 11-15 Yaş Grubu İçerisinde Bulunan Sanık Hakkındaki Takibi Şikayete Bağlı Suçlardan Suçtan Zarar Gören Kimsenin Kamu Davası Açıldıktan Sonra Vazgeçmesinin 2253 S.K Md. 24 Uyarınca Kamu Davasını Düşürmeyeceği )
TAKİBİ ŞİKAYETE BAĞLI SUÇLAR ( Müessir Fiil ve Nas-ı Izrar - Suç Tarihinde 11-15 Yaş Grubu İçerisinde Bulunan Sanık Hakkındaki Takibi Şikayete Bağlı Suçlardan Suçtan Zarar Gören Kimsenin Kamu Davası Açıldıktan Sonra Vazgeçmesinin 2253 S.K Md. 24 Uyarınca Kamu Davasını Düşürmeyeceği )
KAMU DAVASININ DÜŞMESİ ( Müessir Fiil ve Nas-ı Izrar - Suç Tarihinde 11-15 Yaş Grubu İçerisinde Bulunan Sanık Hakkındaki Takibi Şikayete Bağlı Suçlardan Suçtan Zarar Gören Kimsenin Kamu Davası Açıldıktan Sonra Vazgeçmesinin Düşürmeyeceği )
ŞİKAYETTEN VAZGEÇME ( Müessir Fiil ve Nas-ı Izrar - Suç Tarihinde 11-15 Yaş Grubu İçerisinde Bulunan Sanık Hakkındaki Takibi Şikayete Bağlı Suçlardan Suçtan Zarar Gören Kimsenin Kamu Davası Açıldıktan Sonra Vazgeçmesinin Kamu Davasını Düşürmeyeceği )"
99Y2.CD23.3.2005E. 2004/9317 K. 2005/4620"ETKİLİ EYLEM VE AZMETTİRMEK ( Müdahilin Hükümden Sonra Tüm Sanıklar Hakkında Şikayetten Vazgeçtiğini Bildirdiği Sanığın Diğer Sanıkları Azmettirdiği - Suçu Birlikte İşledikleri Anlaşılmakla Vazgeçmenin Diğer Sanıklara da Sirayet Edeceği )
ŞİKAYETTEN VAZGEÇME ( Sanığın Diğer Sanıkları Azmettirdiği - Suçu Birlikte İşledikleri Anlaşılmakla Vazgeçmenin Diğer Sanıklara da Sirayet Edeceği )
KAMU DAVASININ ORTADAN KALDIRILMASI ( Şikayetten Vazgeçmenin Diğer Sanıklara da Sirayet Edeceği - Etkili Eylem Suçundan Yürütülen Kamu Davasının Ortadan Kaldırılmasına Karar Verilmesi Gerektiği )"
99Y2.CD28.2.2005E. 2004/4224 K. 2005/2457"SEHVEN SANIK OLARAK YAZILMA ( Yazılan Kişi Hakkındaki Şikayetten Vazgeçmenin TCK'nun 99/2. Maddesi Kapsamında Olmadığı ve Şikayetten Vazgeçmenin Diğer Sanıklara Sirayetinin de Mümkün Olmadığı )
ŞİKAYETTEN VAZGEÇME ( Sehven Sanık Olarak Yazılan Kişi Hakkındaki Vazgeçmenin TCK'nun 99/2. Maddesi Kapsamında Olmadığı ve Şikayetten Vazgeçmenin Diğer Sanıklara Sirayetinin de Mümkün Olmadığı )
VAZGEÇMENİN DİĞER SANIKLARA SİRAYETİ ( Sehven Sanık Olarak Yazılan Kişi Hakkındaki Şikayetten Vazgeçmenin TCK'nun 99/2. Maddesi Kapsamında Olmadığı ve Şikayetten Vazgeçmenin Diğer Sanıklara Sirayetinin de Mümkün Olmadığı )"
99Y2.CD28.2.2005E. 2004/3749 K. 2005/2368"SÖVME ( Sanığın Çektiği Telgraf İle Şahsi Davacıya Sövme Suçundan Açılan Şahsi Dava - Şahsi Davacının Suçu ve Faili Öğrendiği Tarihten İtibaren Dava Tarihine Kadar Altı Aylık Şikayet Süresi Dolduğundan Düşme Kararı Verilmesi Gerektiği )
ŞAHSİ DAVA ( Sanığın Çektiği Telgraf İle Şahsi Davacıya Sövme Suçundan Açılan Şahsi Dava - Şahsi Davacının Suçu ve Faili Öğrendiği Tarihten İtibaren Dava Tarihine Kadar Altı Aylık Şikayet Süresi Dolduğundan Düşme Kararı Verilmesi Gerektiği )
ŞİKAYET SÜRESİNİN DOLMASI ( Sanığın Çektiği Telgraf İle Şahsi Davacıya Sövme Suçundan Açılan Şahsi Davada Davacının Suçu ve Faili Öğrendiği Tarihten İtibaren Dava Tarihine Kadar Altı Aylık Şikayet Süresi Dolduğundan Düşme Kararı Verilmesi Gerektiği )
DÜŞME KARARI ( Sanığın Çektiği Telgraf İle Şahsi Davacıya Sövme Suçundan Açılan Şahsi Davada Davacının Suçu ve Faili Öğrendiği Tarihten İtibaren Dava Tarihine Kadar Altı Aylık Şikayet Süresi Dolması Nedeniyle )"
99Y7.CD23.2.2005E. 2003/13584 K. 2005/1002"556 SAYILI KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMEYE MUHALEFET ( Suçun Takibinin Şikayete Bağlı Olması - Şikayetten Vazgeçme Nedeniyle Yeniden Yargılama Yapılması )
ŞİKAYETTEN VAZGEÇME ( Müdahil Vekilinin Hükümden Sonra Şikayetten Vageçme Dilekçesi Vermesi - 556 Sayılı KHK'ya Muhalefet Suçu Takibi Şikayete Bağlı Olduğundan Sanığın Hukuki Durumunun Yeniden İnceleme Yapılarak Değerlendirilmesi Gereği )"
99Y10.CD21.2.2005E. 2004/23312 K. 2005/1539"ŞİKAYETTEN VAZGEÇME BEYANININ GEÇERLİ OLMAMASI ( Azledilen Vekilin Azil Tarihinden Sonra Şikayetten Vazgeçtiğini Dosyaya Bildirmesi )
AZLEDİLEN VEKİLİN ŞİKAYETTEN VAZGEÇME BEYANI ( Geçersiz Olması - Mahkemece Davanın Düşürülmesine Karar Verilemeyeceği )
DAVANIN DÜŞÜRÜLMESİNE KARAR VERİLEMEMESİ ( Azledilen Vekilin Azilname Dosyaya İbraz Edildikten Sonraki Şikayetten Vazgeçme Beyanının Geçersiz Olması )
AVUKATIN AZLEDİLDİKTEN SONRAKİ ŞİKAYETTEN VAZGEÇME BEYANI ( Geçersiz Olması ve Davanın Düşürülmesine Esas Alınamaması )"
99Y7.CD16.2.2005E. 2003/10567 K. 2005/4119"5846 SAYILI KANUNA MUHALEFET ( 76.Maddesinin 1.Fıkrasında Bu Kanunun Düzenlediği Hukuki İlişkilerden Doğan Davalarda Görevli Mahkemenin Adalet Bakanlığınca Kurulacak İhtisas Mahkemelerinin Olduğu )
İHTİSAS MAHKEMELERİ ( 5846 Sayılı Yasanın 76.Maddesinin 1.Fıkrasında Bu Kanunun Düzenlediği Hukuki İlişkilerden Doğan Davalarda Görevli Mahkemenin Adalet Bakanlığınca Kurulacak İhtisas Mahkemelerinin Olduğu )"
99Y4.CD16.2.2005E. 2003/11903 K. 2005/1085"YAKINMADAN VAZGEÇME ( Yakınanın Yaşamsal Tehlike Atlattığı Raporla Sabit Olduğundan Kamu Davasının Yakınmadan Vazgeçme ile Düşürülemeyeceği )
KAMU DAVASININ DÜŞÜRÜLMESİ ( Yakınmadan Vazgeçme - Yaşamsal Tehlike )"
99Y7.CD10.2.2005E. 2004/7701 K. 2005/576"ALACAKLISINI ZARARA SOKMAK KASTIYLA MAL MEVCUDUNU EKSİLTMEK ( Müşteki Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu Vekilinin Sanıklar Hakkındaki Şikayetinden Vazgeçtiği - Yeniden İnceleme Yapılarak Sanığın Hukuki Durumunun Değerlendirilmesi Gerektiği )
ŞİKAYETTEN VAZGEÇME ( Müşteki Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu Vekilinin Sanıklar Hakkındaki Şikayetinden Vazgeçtiği - Yeniden İnceleme Yapılarak Sanığın Hukuki Durumunun Değerlendirilmesi Gerektiği )
TAKİBİ ŞİKAYETE BAĞLI SUÇ ( Alacaklısını Zarara Sokmak Kastıyla Mal Mevcudunu Eksiltmek - Müşteki Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu Vekilinin Sanıklar Hakkındaki Şikayetinden Vazgeçtiği/Yeniden İnceleme Yapılarak Sanığın Hukuki Durumunun Değerlendirilmesi Gerektiği )"
99Y2.CD7.2.2005E. 2003/20543 K. 2005/1096"ŞİKAYETTEN VAZGEÇME ( Sair Tehdidat Suçundan Açılan Davanın Yargılaması Sırasında - Davanın Düşürülmesine Karar Verilmesi Gereği/Beraat Hükmü Verilemeyeceği )
DAVANIN DÜŞÜRÜLMESİ GEREĞİ ( Sanık Hakkında Sair Tehdidat Suçundan Açılan Davanın Yargılaması Sırasında Müştekinin Celsede Şikayetinden Vazgeçmesi - Beraat Hükmü Verilemeyeceği )"
99Y2.CD25.1.2005E. 2003/20317 K. 2005/100"KENDİLİĞİNDEN HAK ALMA SUÇU ( Mahkumiyet Hükmünden Sonra Dilekçe İle Müştekinin Şikayetinden Vazgeçtiğini Bildirmesi - Davanın Ortadan Kaldırılması Zorunluluğu )
MAHKUMİYET HÜKMÜNDEN SONRA MÜŞTEKİNİN ŞİKAYETİNDEN VAZGEÇMESİ ( Davanın Ortadan Kaldırılması Zorunluluğu - Kendiliğinden Hak Almak Suçu/Şikayete Bağlı Vazgeçmeyle Ortadan Kaldırılabilecek Nitelikte Olduğu )
DAVANIN ORTADAN KALDIRILMASI ( Kendiliğinden Hak Almak Suçu/Şikayete Bağlı Vazgeçmeyle Ortadan Kaldırılabilecek Nitelikte Olduğu - Mahkumiyet Hükmünden Sonra Dilekçe İle Müştekinin Şikayetinden Vazgeçtiğini Bildirmesi )"
99Y5.CD9.11.2004E. 2003/6183 K. 2004/7208"SARKINTILIK ( Mümeyyiz Küçüklerin Kanuni Mümessillerinin Rızası Olsun Olmasın Doğrudan Doğruya Şahıslarına Karşı İşlenmiş Suçlardan Şikayet Hakkına Sahip Bulunduğu )
ŞİKAYET HAKKI ( Mümeyyiz Küçüklerin Kanuni Mümessillerinin Rızası Olsun Olmasın Doğrudan Doğruya Şahıslarına Karşı İşlenmiş Suçlardan Şikayet Hakkına Sahip Bulunduğu - Sarkıntılık )
MÜMEYYİZ KÜÇÜKLERE SARKINTILIK ( Kanuni Mümessillerinin Rızası Olsun Olmasın Doğrudan Doğruya Şahıslarına Karşı İşlenmiş Suçlardan Şikayet Hakkına Sahip Bulunduğu )
KÜÇÜKLERİN ŞİKAYETİ ( Sarkıntılık - 15 Yaşını Bitirmeyen/Geçerli Sayılması Ancak Mümeyyiz Olduklarının Raporla Saptanmasına Bağlı Olduğu )"
99Y4.CD22.10.2004E. 2003/12967 K. 2004/10337"YALAN ŞAHİTLİK SUÇU ( Şahsi Dava Zamanaşımının Takipsizlik Kararının Tebliğinden Sonra Yeniden İşlemeye Başlaması )
ŞAHSİ DAVA ZAMANAŞIMI ( Takipsizlik Kararının Tebliğinden İtibaren Yeniden İşlemeye Başlayacağı - Yalan Şahitlik Suçu )
TAKİPSİZLİK KARARININ TEBLİĞİNDEN İTİBAREN ŞAHSİ DAVA ZAMANAŞIMI SÜRESİNİN YENİDEN İŞLEMEYE BAŞLAMASI ( Yalan Tanıklık Suçu )
ZAMANAŞIMI SÜRESİNİN KESİLMESİ ( Şahsi Dava Zamanaşımı Süresinin Takipsizlik Kararının Tebliğinden İtibaren Yeniden İşlemeye Başlayacağı - Yalan Tanıklık Suçu )
DAVANIN ZAMANAŞIMI NEDENİYLE DÜŞÜRÜLMESİ ( Yalan Tanıklık Suçundan Dolayı Açılan Şahsi Dava - Şahsi Dava Zamanaşımının Kesilmesi ve Takisizlik Kararının Tebliğinden İtibaren Yeniden İşlemeye Başlaması )"
99Y4.CD22.9.2004E. 2003/7452 K. 2004/9087"İDDİANAME ( Okunup Yasal Hakları Hatırlatılmadan Sanığın Yasaya Aykırı Suretle Alınan Savunmasının Hükme Dayanak Yapılamayacağı )
TANIĞIN SANIĞIN YOKLUĞUNDA DİNLENİLMESİ ( Sonraki Oturumda Hazır Olan Sanığa Tanık İfadelerinin Okunması Gereği )
KAVGADA KORKUTMAK İÇİN SİLAH ÇEKMEK ( Sanık ve Yakınanın Tartışıp Küfürleştikleri Sırada Tabancasını Doğrultup Mekanizmasını Hareket Ettirmesi )
MAĞDURUN HAZIRLIK AŞAMASINDA YAKINMAMASI ( Düşme Kararının CYY. Md.253/5'e Dayandırılması Yerine TCY. Md.99/l'e Dayalı Verilmesinin Yasaya Aykırılığı )"
99Y2.CD8.7.2004E. 2003/7135 K. 2004/13809"TEHDİT ( Tartışma Son Bulduktan Sonra Kavga Olmaksızın Sanığın Evine Giderek Evinden Havaya Ateş Etme Eylemi - Şikayetten Vazgeçme/Sanığın Vazgeçmeyi Kabul Edip Etmeyeceği Hususunda Beyanı Alınması Gereği )
ŞİKAYETTEN VAZGEÇME ( Tehdit/Tartışma Son Bulduktan Sonra Kavga Olmaksızın Sanığın Evine Giderek Evinden Havaya Ateş Etme Eylemi - Sanığın Vazgeçmeyi Kabul Edip Etmeyeceği Hususunda Beyanı Alınması Gereği )
SANIĞIN ŞİKAYETTEN VAZGEÇMEYİ KABUL EDİP ETMEYECEĞİ HUSUSUNDA BEYANI ALINMASI GEREĞİ ( Tehdit )"
99Y10.CD10.5.2004E. 2004/4021 K. 2004/5512"ÇEK KANUNUNA AYKIRILIK ( Müştekinin Şikayetten Vazgeçmesi - Sair Hususlar İncelenmeksizin Hükmün Bozulmasına ve Kamu Davasının Düşürülmesine Karar Verilmesi Gereği )
ŞİKAYETTEN VAZGEÇMEK ( Sair Hususlar İncelenmeksizin Hükmün Bozulmasına ve Kamu Davasının Düşürülmesine Karar Verilmesi Gereği - Çek Kanununa Aykırılık )
KAMU DAVASININ DÜŞÜRÜLMESİ GEREĞİ ( Çek Kanununa Aykırılık - Müştekinin Şikayetten Vazgeçmesi )"
99YCGK13.4.2004E. 2004/6-59 K. 2004/93"HIRSIZLIK ( Hırsızlık Suçunun Cebir Şiddet ve Tehdit ile Bir Şeyin Kullanma Amacı ile Alınması Biçiminde Oluşması Halinde suçun Yağma Olarak Nitelendirilmesinin Gerekmesi )
KİŞİ HÜRRİYETİNE VE ZİLYELTİĞE YÖNELİK SUÇ ( Bir Kişinin Malını Cebir ve Şiddet veya Tehdit Kullanarak Almak Suretiyle Oluşan Suçun Yağma Suçunu Oluşturması )
YAĞMA ( Sahibinin Rızası Olmadan Cebir Şiddet Ve Tehdit İle Bir Şeyin Kullanma Amacı İle Alınması Halinde Yağma Suçunun Oluşması )
GASP ( Taksi Şoförünün Bıçak Tehditi altında Sanıkları Gitmek İstedikleri Yere Götürmesi )
TEHDİT ( Taksi Şoförünün Bıçak Tehditi altında Sanıkları Gitmek İstedikleri Yere Götürmesi Durumunda Tehdit Suçunun Değil Yağma Suçunun Oluşması )
TAKSİ ŞOFÖRÜ ( Şoförün Bıçakla Tehditi-Sanıkların Tehdit Sonucu Gitmek İstedikleri Yere Götürülmesi )"
99Y7.CD24.2.2004E. 2003/21273 K. 2004/2348"556 SAYILI KHK YA AYKIRILIK ( Bu Suçun Şikayete Tabi Bir Suç Olması ve Şikayetçi Firmanın Şikayetinden Vazgeçmesi )
ŞİKAYETE TABİ SUÇ ( 556 Sayılı KHK ya Aykırılık Suçu-Şikayetçi Firmanın Şikayetinden Vazgeçmesi )"
99Y4.CD11.2.2004E. 2003/908 K. 2004/1216"AİLE BİREYLERİNE KÖTÜ DAVRANMA ( Aile Bireylerine Kötü Davranma Suçunda Mağdurenin Yakınmadan Vazgeçmesi Üzerine Sanığın Vazgeçmeyi Kabul Edip Etmediğinin Sorulmasının Gerekmesi )
YARALAMA ( Adli Rapor Alınmadan Yaralama Suçunda Kamu Davasından Vazgeçilemeyeceği - Aile Bireylerine Kötü Davranma )
KAMU DAVASININ ORTADAN KALDIRILMASI ( Aile Bireylerine Kötü Davranma - Sanığın Vazgeçmeyi Kabul Edip Etmediğinin Sorulmadan Kamu Davasının Ortadan Kaldırılamaması )"
99Y10.CD26.1.2004E. 2003/7671 K. 2003/643"ÇEK KANUNUNA AYKIRILIK ( Müştekinin Şikayet Hakkının Devam Edip Etmediğinin Belirlenmesi - Çek Aslını Mahkemeye Sunmasının İstenmesi ve Sunamaması Durumunda Kamu Davasının Düşürülmesi Gereği )
YASAL HAMİLLİK SIFATI ( Dolayısıyla Müştekinin Şikayet Hakkının Devam Edip Etmediğinin Belirlenmesi - Çek Aslını Mahkemeye Sunmasının İstenmesi ve Sunamaması Durumunda Kamu Davasının Düşürülmesi Gereği )
ŞİKAYET HAKKI ( Devam Edip Etmediğinin Belirlenmesi - Müştekinin Çek Aslını Mahkemeye Sunmasının İstenmesi ve Sunamaması Durumunda Kamu Davasının Düşürülmesi Gereği/Çek Kanununa Aykırılık )"
99Y5.CD19.1.2004E. 2003/7667 K. 2004/26"SARKINTILIK SUÇU ( Takibi Şikayete Bağlı Olduğu - Karısını Temsil Yetkisi Bulunmayan Kocası Müştekinin Hazırlıktaki Şikayetinin Geçersiz Olduğu )
TAKİBİ ŞİKAYETE BAĞLI SUÇ ( Sarkıntılık - Karısını Temsil Yetkisi Bulunmayan Kocası Müştekinin Hazırlıktaki Şikayetinin Geçersiz Olduğu )
KOCANIN KARISI ADINA ŞİKAYETİ ( Karısını Temsil Yetkisi Bulunmayan/Hazırlıktaki Şikayetinin Geçersiz Olduğu - Sarkıntılık Suçu )
SAVUNMA HAKKI TANINMADAN CEZA TAYİNİ ( Sarkıntılık/TCK.'nun 421. Maddesi İle - Yasaya Aykırılığı )"
99Y5.CD5.11.2003E. 2002/9427 K. 2003/5917"ŞİKAYET ( Takibi Şikayete Bağlı Olan Sarkıntılık Suçunun Reşit Müştekiye Karşı İşlenmesi ve Müştekinin Şikayetten Vazgeçilmesiyle Davanın Düşürülmesine Karar Verilmesinin Gerekmesi )
SARKINTILIK ( Takibi Şikayete Bağlı Olan Sarkıntılık Suçunun Reşit Müştekiye Karşı İşlenmesi ve Müştekinin Şikayetten Vazgeçilmesiyle Davanın Düşürülmesine Karar Verilmesinin Gerekmesi )
REŞİT OLMA ( Takibi Şikayete Bağlı Olan Sarkıntılık Suçunun Reşit Müştekiye Karşı İşlenmesi ve Müştekinin Şikayetten Vazgeçilmesiyle Davanın Düşürülmesine Karar Verilmesinin Gerekmesi )
DAVANIN DÜŞMESİ ( Takibi Şikayete Bağlı Olan Sarkıntılık Suçunun Reşit Müştekiye Karşı İşlenmesi ve Müştekinin Şikayetten Vazgeçilmesiyle Davanın Düşürülmesine Karar Verilmesinin Gerekmesi )"
99Y7.CD7.10.2003E. 2003/2774 K. 2003/8000"MARKANIN KORUNMASI ( Hakkındaki Kanunun Hükmünde Kararnamenin 61/A-C Maddesine Aykırı Eylemlerden Kovuşturmanın Şikayete Tabi Olduğu - Sanıklardan Biri Hakkındaki Şikayetten Vazgeçmenin Diğer Sanıklara da Sireyet Etmesi Gerektiği )
ŞİKAYETTEN VAZGEÇME ( 556 Sayılı KHK'nin 61/A-C Maddesinde Belirtilen Suçlardan Kovuşturmanın Şikayete Tabi Olduğu - Sanıklardan Biri Hakkındaki Şikayetten Vazgeçmenin Diğer Sanıklara da Sirayet Etmesi Gerektiği )
YARGILAMANIN BİRLİKTE YAPILMASI ( Sanıklar Arasında Fiili ve Şahsi İrtibat Olmadığı Halde Yargılamanın Birlikte Yapılmasının Yasaya Aykırı Olduğu - 556 Sayılı KHK'nin 61/A-C Maddesindeki Suçlardan Kovuşturmanın Şikayete Bağlı Olduğu ) "
99Y7.CD11.9.2003E. 2003/12974 K. 2003/6144"MARKALARIN KORUNMASI ( Hakkındaki Düzenlemeye Muhalefet Suçundan Dolayı Kovuşturmanın Şikayete Bağlı Olduğu - Müşteki Firma Hükümden Sonra Şikayetinden Vazgeçtiğne Göre Sanığa Vazgeçmeyi Kabul Edip Etmediğinin Sorulması Gereği )
ŞİKAYETTEN VAZGEÇME ( Müşteki Hükümden Sonra Şikayetinden Vazgeçtiğinden Sanığa Vazgeçmeyi Kabul Edip Etmediğinin Sorulması Gereği - Markaların Korunması Hakkındaki Düzenlemeye Muhalefet Suçundan Dolayı Kovuşturmanın Şikayete Bağlı Olduğu )"
99Y2.CD3.7.2003E. 2001/39349 K. 2003/8105"ONBEŞ YAŞINDAN KÜÇÜK SANIK ( Takibi Şikayete Bağlı Suç - Vazgeçme ile Düşme Kararı Verilemeyeceği )
TAKİBİ ŞİKAYETE BAĞLI SUÇ ( Onbeş Yaşından Küçük Sanık Hakkında Vazgeçme İle Düşme Kararı Verilemeyeceği )
VAZGEÇME ( Onbeş Yaşından Küçük Sanık Hakkında Takibi Şikayete Bağlı Suçta Düşme Kararı Verilemeyeceği )"
99YCGK17.6.2003E. 2003/1-172 K. 2003/194"NİTELİKLİ ADAM ÖLDÜRMEK ( Sanığın Maktule'yi Kaçırıp Götürmek Amacıyla Olay Yerine Gittiği Maktulenin Direnmesi Üzerine Amacına Ulaşamamaktan Duyduğu İnfial İle Ateş Edip Öldürmesi )
ADAM ÖLDÜRMEK ( Sanığın Maktule'yi Kaçırıp Götürmek Amacıyla Olay Yerine Gittiği Maktulenin Direnmesi Üzerine Amacına Ulaşamamaktan Duyduğu İnfial İle Ateş Edip Öldürmesi )
AĞIRLAŞTIRICI SEBEP ( Kabulü İçin "Amaç Suç" Olan Diğer Suç İle "Araç Suç" Olan Adam Öldürme Arasında Nedensellik Bağlantısının Bulunması Şartı - Nitelikli Adam Öldürmek )
AMAÇ SUÇ ARAÇ SUÇ ( Nitelikli Adam Öldürmek/Ağırlaştırıcı Sebep - Arasında Nedensellik Bağlantısının Bulunması Şartı )
KAMU DAVASINA MÜDAHALE YOLUYLA KATILMA ( Soruşturmanın Her Aşamasında - Müdahaleye Yetkisi Bulunan Kişinin "Suçtan Zarar Görmesi" Koşulu )
SORUŞTURMA ( Her Aşamasında Kamu Davasına Müdahale Yolu İle Katılabileceği - Müdahaleye Yetkisi Bulunan Kişinin "Suçtan Zarar Görmesi" Koşulu )
SUÇTAN ZARAR GÖREN KAVRAMI ( Soruşturmanın Her Aşamasında Kamu Davasına Müdahale Yolu İle Katılabileceği - Müdahaleye Yetkisi Bulunan Kişinin "Suçtan Zarar Görmesi" Koşulu )"
99Y7.CD16.6.2003E. 2003/843 K. 2003/4787"556 SAYILI KHK'YE MUHALEFET ( Koğuşturması Şikayete Bağlı Suçtan Dolayı Temyiz Aşamasında Vazgeçme Halinde Sanıktan Kabul Edip Etmediği Sorularak Davanın Düşmesinin Değerlendirilmesi )
MARKALARIN KORUNMASI ( Koğuşturması Şikayete Bağlı Suçtan Dolayı Temyiz Aşamasında Vazgeçme Halinde Sanıktan Kabul Edip Etmediği Sorularak Davanın Düşmesinin Değerlendirilmesi )
MARKA SUÇLARINDA KOĞUŞTURMA USULÜ ( Koğuşturması Şikayete Bağlı Suçtan Dolayı Temyiz Aşamasında Vazgeçme Halinde Sanıktan Kabul Edip Etmediği Sorularak Davanın Düşmesinin Değerlendirilmesi )
ŞİKAYETTEN VAZGEÇME ( Koğuşturması Şikayete Bağlı Suçtan Dolayı Temyiz Aşamasında Vazgeçme Halinde Sanıktan Kabul Edip Etmediği Sorularak Davanın Düşmesinin Değerlendirilmesi )"
99Y2.CD9.6.2003E. 2001/33689 K. 2003/6190"ŞİKAYETTEN VAZGEÇME ( Müessir Fiil Suçunu Birlikte İşleyen Sanıklardan Biri Hakkında - Diğer Sanığa da Sirayet Edeceği )
MÜESSİR FİİL ( Suçunu Birlikte İşleyen Sanıklardan Biri Hakkında Şikayetten Vazgeçme - Diğer Sanığa da Sirayet Edeceği )"
99Y7.CD4.6.2003E. 2002/19975 K. 2003/4072"FİKİR VE SANAT ESERLERİ KANUNUNA MUHALEFET ( Geçerli Şikayet Yokluğu Nedeniyle Kamu Davasının Düşürülmesi Gereği )
KAMU DAVASININ DÜŞÜRÜLMESİ ( Fikir ve Sanat Eserleri Kanununa Muhalefet - 6 Aylık Süre İçinde Kamu Davasına Katılma Talebi Olmaması )
ŞİKAYET ( Sanığın Adı ve İşyeri Adresinin Bildirilmemesi/Şikayetin Geçersiz Sayılması - Fikir ve Sanat Eserleri Kanununa Muhalefet )
GÖREV VE YETKİ ( Belli Bir Aşamaya Gelmiş Davalarda Aynı Dereceye Haiz Mahkemelerin Görevsizlik Kararı Vermesi Sorunu ) "
99Y7.CD2.6.2003E. 2002/23127 K. 2003/3932"MARKA HAKKINA TECAVÜZ ( Kovuşturmanın Şikayet Bağlı Olduğu )
TAKİBİ ŞİKAYETE BAĞLI SUÇLAR ( Marka Hakkına Tecavüz )
ŞİKAYETTEN VAZGEÇME ( Marka Hakkına Tecavüz - Sanığa Vazgeçmeyi Kabul Edip Etmediğinin Sorularak Sonucuna Göre Karar Verilmesi Gereği )"
99Y10.CD23.12.2002E. 2002/27766 K. 2002/27011"NAS-I IZRAR ( Kiracının Şikayet ve Davaya Katılma Hakkı-Zilyed )
DAVAYA KATILMA HAKKI ( Zilyed ve Kiracının Nası Izrar Suçundan Dolayı )
KİRACININ ŞİKAYET HAKKI ( Nası Izrar Suçu )
ZİLYEDİN ŞİKAYET VE DAVAYA KATILMA HAKKI ( Nası Izrar-Kiracı )"
99Y11.CD21.11.2002E. 2002/5949 K. 2002/9262"DOLANDIRICILIK ( Önceden Oluşmuş Bir Zarar veya Doğmuş Bir Borç İçin Hileli Davranışlarda Bulunulması Halinde Dolandırıcılık Suçunun Oluşmayacağı - Aldığı Paraya Karşılık Sonradan Gerçek Olmayan Belgeyi Veren Sanığın Eyleminin Güveni Kötüye Kullanma Suçu Oluşturduğu )
GÜVENİ KÖTÜYE KULLANMA ( Gazete Bayisinin Gazete Tarafından Düzenlenen Kampanyada Verilen Telefonları Yetkisi Olmadığı Halde Para Alıp Sahte Alındı Belgesi Vermesi - Aldığı Paraya Karşılık Sonradan Gerçek Olmayan Belgeyi Veren Sanığın Eyleminin Güveni Kötüye Kullanma Suçu Oluşturduğu )
SAHTE ALINDI BELGESİ ( Gazete Bayisinin Gazete Tarafından Düzenlenen Kampanyada Verilen Telefonları Yetkisi Olmadığı Halde Para Alıp Sahte Alındı Belgesi Vermesi - Şikayetçinin Zararı Tam Olarak Karşılanmadığı Halde TCK'nın 523. Maddesine Göre İndirim Yapılarak Eksik Ceza Tayininin Yasaya Aykırı Olduğu )
ZARARIN KARŞILANMASI ( Şikayetçinin Zararı Tam Olarak Karşılanmadan Sanık Hakkında Eksik Ceza Tayininin Yasaya Aykırı Olduğu - Dolandırıcılık Suçunda Zarar ve Borcun Kandırıcı Nitelikteki Davranışlar Sonucunda Doğmuş Olması Gereği )
ŞİKAYETTEN VAZGEÇME ( Şikayetçi Sanık Hakkındaki Şikayetinden Vazgeçtiğinden Kamu Davasının Kaldırılması Gereği - Güveni Kötüye Kullanma/Dolandırıcılık )"
99Y11.CD3.10.2002E. 2002/6288 K. 2002/7664"EMNİYETİ SUİSTİMAL ( Müştekilerden Birinin Şikayetini Geri Almasının Diğer Ölü Müştekinin Şikayetini Etkisiz Kılmayacağı )
ŞİKAYETTEN VAZGEÇME ( Müştekilerden Birinin Şikayetini Geri Almasının Diğer Müştekinin Şikayetini Etkisiz Kılmaması )
MÜŞTEKİLERDEN BİRİNİN ŞİKAYETİNİ GERİ ALMASI VE DİĞERİNİN ÖLMESİ ( Ölen Şikayetçinin Şikayetinin Geçerliliğini Koruyacağı )
ÖLÜMÜN ŞİKAYETİN GEÇERLİLİĞİNE ETKİSİ ( Diğer Şikayetçinin Feragatinin Ölen Şikayetçinin Şikayetini Etkisiz Kılmaması )"
99Y10.CD1.10.2002E. 2002/24064 K. 2002/23250"KİŞİLERE KARŞI ŞİDDET KULLANIMI SURETİYLE IZRAR ( Şiddetin Izrar Amacına Yönelmiş Olması Ve Bu Amacın Gerçekleştirilmesi İçin Bir Araç Olarak Kullanılması Gereği )
NEDENSELLİK BAĞI ( Kişilere Karşı Şiddet Kullanımı Suretiyle Izrar Suçunun Oluşabilmesi İçin Kişilere Karşı Yöneltilen Şiddet Eylemi İle Mala Zarar Verilmesi Arasında Bulunması Gereği )
IZRAR VE MÜESSİR FİİL ( Takibi Şikayete Bağlı Olduğu - Hazırlık Aşamasında Şikayetten Vazgeçilmiş Olması Nedeniyle Yargılama Koşulu Gerçekleşmediğinden Kamu Davasının Düşürülmesine Karar Verilmesi Gereği )
ŞİKAYETE BAĞLI SUÇ ( Izrar Ve Müessir Fiil Suçlarının Olduğu - Hazırlık Aşamasında Şikayetten Vazgeçilmiş Olması Nedeniyle Yargılama Koşulu Gerçekleşmediğinden Kamu Davasının Düşürülmesine Karar Verilmesi Gereği )
KAMU DAVASININ DÜŞÜRÜLMESİ ( Hazırlık Aşamasında Şikayetten Vazgeçilmiş Olması Nedeniyle Yargılama Koşulu Gerçekleşmemesi Nedeniyle - Kişilere Karşı Şiddet Kullanımı Suretiyle Izrar Ve Müessir Fiil )"
99Y7.CD3.7.2002E. 2002/6642 K. 2002/10609"5846 SAYILI KANUNA MUHALEFET ( Hak Sahibinin Yazılı İzni Olmaksızın Mali Hak Bedeli Ödemeden Müzik Eserleri Yayınlamak Suçunun Kovuşturmasının Yazılı Şikayete Bağlı Olması )
KOVUŞTURMANIN ŞİKAYETE BAĞLI OLMASI ( Hak Sahibinin Yazılı İzni Olmaksızın Mali Hak Bedeli Ödemeden Müzik Eserleri Yayınlamak Suçunun Kovuşturmasının Yazılı Şikayete Bağlı Olması )
ŞİKAYETTEN VAZGEÇME ( Müdahil Vekili Şikayetten Vazgeçtiğini İfade Etmiş Olduğunda Sanıktan Vazgeçmeyi Kabul Edip Etmediği Sorularak Sonucuna Göre Karar Verilmesinin Gerekmesi )
SANIĞIN VAZGEÇMEYİ KABUL ETMESİ ( Müdahil Vekili Şikayetten Vazgeçtiğini İfade Etmiş Olduğunda Sanıktan Vazgeçmeyi Kabul Edip Etmediği Sorularak Sonucuna Göre Karar Verilmesinin Gerekmesi )"
99Y10.CD27.5.2002E. 2002/6159 K. 2002/19980"NAS'I IZRAR SUÇU ( TEDAŞ'a Ait Elektrik Tellerine Zarar Verme Eyleminin Kasıt Unsuru Oluştuğu Takdirde TCK.'nun 516. Maddenin 2. Fıkrası 3. Bendine Giren Suçu Oluşturduğu - Şikayete Tabi Olmadığı )
TEDAŞ'A AİT ELEKTRİK TELLERİNE ZARAR VERMEK ( Kasıt Unsuru Oluştuğu Takdirde TCK.'nun 516. Maddenin 2. Fıkrası 3. Bendine Giren Suçu Oluşturduğu - Şikayete Tabi Olmadığı )
ŞİKAYETE TABİ OLMAYAN SUÇ ( TEDAŞ'a Ait Elektrik Tellerine Zarar Verme Eyleminde - Asliye Ceza Mahkemesinin Görevli Olduğu )
GÖREV ( TEDAŞ'a Ait Elektrik Tellerine Zarar Verme Eyleminde Uyuşmazlığın Asliye Ceza Mahkemesinde Görüleceği - Nası Izrar )"
99YCGK7.5.2002E. 2002/4-116 K. 2002/245"SALDIRGAN SARHOŞLUK SUÇU ( Sanığın Alınan Alkolün Etkisiyle Sarhoş Bir Şekilde Müştekinin Oturduğu Apartmana Giderek İçeri Girmesi Kapısının Zilini Çalması Silahını Çekerek Ateş Etmesi )
ZORALIM ( Zati Demirbaş Tabancasıyla Suç İşleyen Sanığın Tabancasının Müsaderesine Karar Verilmesi )
ZATİ DEMİRBAŞ EŞYA ( Personele Bedeli Mukabilinde Verilen Silahın Devlet Malı Silah Sayılmayacağı Ancak Görevde Kullanılmasının Gerekmesi )
DAVANIN DÜŞMESİ ( Takibat Yapılabilmesi Dava ve Şikayete Bağlı Suçlarda Suçtan Zarar Gören Kimsenin Vazgeçmesinin Hukuku Amme Davasını Düşürmesi )
MÜSADEREYE KARAR VERİLEBİLMESİ ( Sanığın Eyleminin Suç Teşkil Edip Etmediğinin Suça Konu Eşyanın Sanığa Ait Olup Olmadığının Değilse Onayıyla Kullanılıp Kullanılmadığının Saptanması )
GÖREVLİLERE VERİLEN SİLAHLAR ( Bu Silahların Bedel Mukabilinde Bu Kişilere Satılması Başkalarına Görev Devam Ederken Devir ve Temlik Edilememesi Görev Sırasınca Kullanması )"
99Y10.CD18.3.2002E. 2001/29641 K. 2002/12231"NASI IZRAR ( Sanığın Çocuk Olduğu/Müştekinin Şikayetinden Vazgeçmesinin Kamu Davasını Düşürmeyeceği - Duruşmaya Devam Edilmesi Gerektiği )
ÇOCUK SUÇLULARIN ISLAHI ( Nası Izrar Suçunun Sanığının Çocuk Olduğu/Müştekinin Şikayetinden Vazgeçmesinin Kamu Davasını Düşürmeyeceği - Duruşmaya Devam Edilerek Sonucunda Beraata Ya Da Tedbire Karar Verilmesi Gerektiği )
ŞİKAYETTEN VAZGEÇME ( Nası Izrar Suçunun Sanığının Çocuk Olduğu - Kamu Davasını Düşürmeyeceği/Duruşmaya Devam Edilerek Sonucunda Beraata Ya Da Tedbire Karar Verilmesi Gerektiği )
KAMU DAVASININ DÜŞMEYECEĞİ ( Şikayetten Vazgeçmeyle/Nası Izrar Suçunun Sanığının Çocuk Olduğu - Duruşmaya Devam Edilmesi Gerektiği )
TEDBİR ( Nası Izrar Suçunun Sanığı Çocuk Hakkında - Eylemin Sabit Olması Halinde Hükmedilmesi Gerektiği )"
99Y7.CD4.3.2002E. 2002/2848 K. 2002/2449"556 SAYILI KANUN HÜKMÜNDE KARARNAME ( Kovuşturmanın Şikayete Bağlı Bulunduğu Hallerde Müdahil Vekilinin Hükümden Sonra Şikayetten Vazgeçtiğinden Sanığın Kabul Edip Etmediğinin Sorulması )
KOVUŞTURMANIN ŞİKAYETE BAĞLI OLMASI ( Kovuşturmanın Şikayete Bağlı Bulunduğu Hallerde Müdahil Vekilinin Hükümden Sonra Şikayetten Vazgeçtiğinden Sanığın Kabul Edip Etmediğinin Sorulması )
SANIĞA ŞİKAYETTEN VAZGEÇMEİNİN SORULMSAI ( Kovuşturmanın Şikayete Bağlı Bulunduğu Hallerde Müdahil Vekilinin Hükümden Sonra Vazgeçtiğinden Sanığın Kabul Edip Etmediğinin Sorulması )"
99Y7.CD18.2.2002E. 2002/2526 K. 2002/1847"556 SAYILI KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMEYE MUHALEFET ( Kovuşturmanın Şikayete Bağlandığı Hallerde Müdahilin Açılan Davada Şikayetinden Vazgeçmesi Halinde Kamu Davasının Düşürülmesi )
KOVUŞTURMANIN ŞİKAYETE BAĞLI OLMASI ( Müdahilin Sanık Hakkında Açılan Davada Şikayetinden Vazgeçmesi Halinde Kamu Davasının Düşürülmesinin Gerekmesi )
DÜŞME KARARI ( Kovuşturmanın Şikayete Bağlandığı Hallerde Müdahilin Açılan Davada Şikayetinden Vazgeçmesi Halinde Kamu Davasının Düşürülmesi )"
99Y11.CD31.1.2002E. 2001/11649 K. 2002/742"HIRSIZLIK SUÇU ( Sanıkların Akşam Saatlerinde Mobileti Alıp Kaçması )
KULLANMA HIRSIZLIĞI ( Sanıkların Kaçırdıkları Mobileti Kum Ocağına Saklayarak Kısa Sayılacak Sürede Emniyete Teslim Etmemeleri Nedeniyle Bu Suçtan Cezalandırılmamasının Gerekmesi )
AÇIKÇA ANLAŞILMA KISTASI ( Sanıkların Kaçırdıkları Mobileti Gezip İade Edecektik Şeklindeki Savunmalarından Başka Dış Aleme Yansıyan Bir Belirtinin Söz Konusu Olmaması )
KISA SAYILACAK SÜREDE İADE ( Sanıkların Kaçırdıkları Mobileti Kum Ocağına Saklayarak Kısa Sayılacak Sürede Teslim Etmemeleri Nedeniyle Kullanma Hırsızlığından Cezalandırılmaması )
İADE ETMEK İÇİN HIRSIZLIK ( İade Amacıyla Alınması Halinde Bunun Açıkça Anlaşılma Kıstasına Uygun Dış Aleme Yansıyan Bir Belirtisinin Bulunmasının Gerekmesi )"
99Y11.CD29.1.2002E. 2002/194 K. 2002/607"EMNİYETİ SUİSTİMAL SUÇU ( Sanığın Herhangi Bir Hizmet İlişkisine Dayanmadan Patronuna Teslim Etmek Üzere Müşteki Tarafından Emaneten Verilen Parayı Harcaması )
EMANETEN VERİLEN PARANIN HARCANMASI ( Sanığın Herhangi Hizmet İlişkisine Dayanmadan Patronuna Teslim Edilmek Üzere Bırakılan Parayı Harcamasının Emniyeti Suistimal Suçunu Oluşturması )
ŞİKAYETE BAĞLI SUÇ ( Emniyeti Suistimal Suçunun Zarar Gören Kişinin Şikayetine Bağlı Bir Suç Olması )
DÜŞÜRÜLME KARARI ( Emniyeti Suistimal Suçunun Şikayete Bağlı Suç Olması Müştekinin Şikayetten Vazgeçmesi ve Vazgeçmenin Geri Alınamaması Nedeniyle Kamu Davasının Düşürülmesi )"
99Y4.CD24.1.2002E. 2001/16134 K. 2002/510"KASTEN YARALAMA SUÇU ( Mağdurun Sanıkla Husumeti ve Sanığa İftira Atması İçin Neden Olup Olmadığının Araştırılmasının Gerekmesi )
TAKSİRLE YARALAMA SUÇU ( Mağdurun Sanıkla Husumeti ve Sanığa İftira Atması İçin Neden Olup Olmadığının Araştırılmasının Gerekmesi )
TANIKLIK ( Tanıklığın Sanığı Korumaya Yönelik Olup Olmadığının Araştırılmasının Gerekmesi )
VAZGEÇME ( Suç Günü Onbeş Yaşını Bitiren Mümeyyiz Mağdurun Yakınma Hakkının Bulunduğu ve Bunu Kullandığı Gözetilmeden Babasının Vazgeçmesine Dayanılarak Davanın Düşürülmesinin Yanlış Olması )"
99Y8.CD26.12.2001E. 2001/12633 K. 2001/17483"HÜRRİYETİ TAHDİT SUÇU ( Suçun Oluşması İçin Özel Kasta Gerek Olmaması )
ÖZEL KAST ( Hürriyeti Tahdit Suçunun Oluşması İçin Özel Kasta Gerek Olmaması )"
99Y7.CD5.4.2001E. 2001/4100 K. 2001/5473"MARKALAR KANUNUNA MUHALEFET ( Sanık Hakkında Şikayetten Vazgeçilmesi - Açılmış Bulunan Kamu Davasının Düşürülmesi Gerektiği )
KAMU DAVASININ DÜŞÜRÜLMESİ ( Markalar Kanunu'na Muhalefet - Sanık Hakkında Şikayetten Vazgeçilmesi )
ŞİKAYETTEN VAZGEÇME ( Markalar Kanunu'na Muhalefet/Takibi Şikayete Bağlı Suç - Kamu Davasının Düşürülmesi Gerektiği )"
99Y2.CD22.3.2001E. 2001/3360 K. 2001/4841"TEHDİT VE SALDIRGAN SARHOŞLUK ( Yargılama Sırasında Barışma - Mağdurların Sanığı Kurtarmaya Yönelik Beyanlarına İtibar Edilerek Davanın Ortadan Kaldırılmasına Karar Verilemeyeceği )
YARGILAMA AŞAMASINDA SANIK VE MAĞDURLARIN BARIŞMASI ( Saldırgan Sarhoşluk ve Tehdit - Mağdurların Sanığı Kurtarmaya Yönelik Beyanlarına İtibar Edilemeyeceği )
SANIĞI CEZADAN KURTARMAYA YÖNELİK BEYANLAR ( Yargılama Sırasında Tarafların Barıştığı/Bu Beyanlara İtibar Edilemeyeceği - Saldırgan Sarhoşluk ve Tehdit )"
99Y11.CD15.6.2000E. 2000/2522 K. 2000/2842"HIRSIZLIK ( Sanığın Barda İçtiği İçkinin Parasını Vermeden Kaçması )
DAVANIN DÜŞÜRÜLMESİ ( Sanığın Barda İçtiği İçkinin Parasını Vermeden Kaçması Suçunun Takibi Şikayete Bağlı Suç Olması )
TAKİBİ ŞAHSİ ŞİKAYETE BAĞLI SUÇ ( Sanığın Barda İçtiği İçkinin Parasını Vermeden Kaçmasından İbaret Suç )"
99Y2.CD15.11.1999E. 1999/10036 K. 1999/14690"TEHDİT
SAİR TEHDİT ( Takibi şikayete bağlı suç )
TAKİBİ ŞİKAYETE BAĞLI SUÇ ( Sair tehdit )
DAVANIN DÜŞMESİ ( Takibi şikayete bağlı suç )"
99Y7.CD28.1.1999E. 1998/11187 K. 1999/150"551 SAYILI KANUNA MUHALEFET ( Takibin Şikayete Bağlı Olması-Sanıklardan Biri Hakkında Şikayetten Vazgeçme )
SANIKLARDAN BİRİ HAKKINDA ŞİKAYETTEN VAZGEÇME ( Diğer Sanığa Sirayeti-551 S. Kanuna Muhalefet )
TAKİBİ ŞİKAYETE BAĞLI SUÇ ŞEKLİNE DÖNÜŞME ( 551 S. Kanuna Muhalefet-Sanıklardan Biri Hakkında Şikayetten Vazgeçme )"
99Y10.CD19.3.1998E. 1997/13775 K. 1998/2674"KONUT DOKUNULMAZLIĞINI İHLAL ( Müştekinin Şikayetçi Olmaması Nedeniyle Davanın Düşürülmesi )
IZRAR SUÇU ( Sanığın Kardeşinin Evinin Kapısını Tekme Atarak Kırmasında Şikayet Yokluğu Nedeniyle Davanın Düşürülmesi )
ŞİKAYET YOKLUĞU NEDENİYLE DAVALARIN DÜŞÜRÜLMESİ ( Kardeşinin Evinin Kapısını Kıran Sanık Hakkındaki Izrar ve Konut Dokunulmazlığını İhlal Davaları )"
99Y4.CD16.3.1998E. 1998/1714 K. 1998/2349"SANIKLARDAN BİRİ HAKKINDA ŞİKAYETTEN VAZGEÇME ( Diğer Sanığa da Sirayet Edeceği )
BASIN YOLUYLA SÖVME ( Vali ve Özel İdare Müdürü Hakkında Devlet Hazinesini Talan Şebekesi Nitelendirmesi Yapılmış Olması )
BASINDA KAMU GÖREVLİLERİ HAKKINDA TALAN ŞEBEKESİ NİTELEMESİ YAPILMASI ( Basın Yoluyla Sövme )
HUKUKA UYGUNLUK ŞARTLARI ( Basında Yer Alan Haberlerin )"
99YCGK24.2.1998E. 1997/4-351 K. 1998/55"KAVGADA YARALANANA EL UZATMAK ( Kavgaya Katılanların Sorumluluğunun Yaralama Suçu Sanıklarının Sorumluluğuna Bağlı Olması )
MÜESSİR FİİL ( Kavgaya Katılanların Sorumluluğunun Yaralama Suçu Sanıklarının Sorumluluğuna Bağlı Olması )
KAVGAYA KATILMAK ( Kavgaya Katılanların Sorumluluğunun Yaralama Suçu Sanıklarının Sorumluluğuna Bağlı Olması )
ŞİKAYETTEN VAZGEÇMEK ( Yaralama Nedeniyle Açılan Davadan Vazgeçilmesi Durumunda Kavga Nedeniyle Yapılan Şikayetten de Vazgeçilmesi )
DAVALARIN ORTADAN KALDIRILMASI ( Yaralama Nedeniyle Açılan Davadan Vazgeçilmesi Durumunda Kavga Nedeniyle Yapılan Şikayetten de Vazgeçilmesi )"
99Y10.CD28.2.1994E. 1993/13101 K. 1994/2680"ÇEK VASFINI TAŞIMAYAN BELGE ( Karşılıksız Çek Keşide Etmek Suçuna Konu Olamayacağı )
KARŞILIKSIZ ÇEK KEŞİDE ETMEK SUÇUNUN OLUŞMAMASI ( Belgenin Çek Vasfını Taşımaması )
DOLANDIRICILIK SUÇU ( Çek Vasfını Taşımayan Belgeyi Ödeme Vasıtası Olarak Veren Kişinin Eylemi )"
99Y10.CD3.2.1994E. 1993/12384 K. 1994/1004"ÇEK HAKKINDA DAVA VE ŞİKAYETİN GERİ ALINMASI ( Diğer Bir Davaya Etkisi )
ÇEK YASASINA AYKIRILIK ( Çek Hakkında Şikayetin Geri Alınmasının Diğer Bir Davaya Etkisi )"
99Y10.CD7.12.1993E. 1993/10375 K. 1993/13502"IZRAR ( jandarma Karakolu Nezarethanesinin Camını Kırmak - Takibi Şikayete Bağlı Suç Olmaması )
TAKİBİ ŞİKAYETE BAĞLI SUÇ OLMAMASI ( Izrar - jandarma Karakolu Nezarethanesinin Camını Kırmak )
VAZGEÇME NEDENİYLE ORTADAN KALDIRILAMAMA ( Izrar - jandarma Karakolu Nezarethanesinin Camını Kırmak )"
99Y10.CD6.5.1992E. 1992/2469 K. 1992/5204"SANIĞIN YOKLUĞUNDA GERÇEKLEŞEN VAZGEÇME ( Kabul Edip Etmeyeceğinin Sanıktan Sorulması Gereği )
VAZGEÇMEYİ KABUL HUSUSUNUN SANIKTAN SORULMASI GEREĞİ ( Yokluğunda Gerçekleşen )"
99Y5.CD26.2.1992E. 1992/289 K. 1992/584"SARKINTILIK ( Müştekinin Şikayetten Vazgeçmesi/Vekilin Aksine Beyanda Bulunmaması - Davanın Düşürülmesi Gereği )
FERAGATLE DAVANIN DÜŞÜRÜLMESİ GEREĞİ ( Sarkıntılık/Müştekinin Şikayetten Vazgeçmesi - Vekilin Aksine Beyanda Bulunmaması )
DAVANIN DÜŞÜRÜLMESİ GEREĞİ ( Sarkıntılık/Müştekinin Şikayetten Vazgeçmesi - Vekilin Aksine Beyanda Bulunmaması )"
99Y9.CD7.6.1991E. 1991/1947 K. 1991/2371"HİZMET SEBEBİYLE EMNİYETİ SUİSTİMAL ( Sanığın Müştekiye Ait Otomobili Bir Günlüğüne Kiralayıp Süresinde Teslim Etmemesi )
ŞİKAYETTEN VAZGEÇME ( Takibi Şikayete Bağlı Suç Olması Nedeniyle Davanın Düşmesi )
DAVANIN DÜŞMESİ ( Takibi Şikayete Bağlı Suçlarda Şikayetten Vazgeçme İle Davanın Düşmesi )"
99Y2.CD21.3.1991E. 1991/2139 K. 1991/3368"KONUT DOKUNULMAZLIĞINI BOZMAK ( Şikayetçilerden Birinin Feragatının Diğerinin Şikayetini Sonuçsuz Hale Getiremeyeceği )
FERAGATIN SİRAYETİ ( Sanıklar Yönünden Söz Konusu Olması - Şikayetçilerden Birinin Feragatının Diğerinin Şikayetini Sonuçsuz Hale Getiremeyeceği )
ŞİKAYETÇİLERDEN BİRİNİN FERAGATININ DİĞERİNİN ŞİKAYETİNİ SONUÇSUZ HALE GETİREMEYECEĞİ ( Konut Dokunulmazlığını Bozmak )"
99Y5.CD28.12.1989E. 1989/4976 K. 1989/6737"SARKINTILIK ( Mağdurun Babasının Şikayetten Vazgeçmesi )
MÜNHASIRAN ŞAHSA BAĞLI HAK ( Şikayetten Vazgeçme )
MÜMEYYİZ KÜÇÜĞÜN VELİSİNİN RIZASI OLMAKSIZIN KULLANABİLECEĞİ HAKLAR ( Şikayetten Vazgeçme )
ŞİKAYETTEN VAZGEÇMEK ( Münhasıran Şahsa Bağlı Hak-Mağdurun Babasının Vazgeçmesi )"
99YCGK21.11.1988E. 1988/433 K. 1988/479"TAAHHÜDÜ İHLAL SUÇU ( Sanıklardan Biri Hakkındaki Şikayetten Vazgeçmenin Diğer Sanıklara Sirayet Etmemesi )
SANIKLARDAN BİRİ HAKKINDA ŞİKAYETTEN VAZGEÇME ( Diğer Sanıklara da Sirayet Edeceği Kuralının Mutlak Olmadığı-Taahhüdü İhlal Suçu )
ŞİKAYETTEN VAZGEÇMENİN DİĞER SANIKLARA SİRAYETİ ( Taahhüdü İhlal Suçunda Geçerli Olmaması )"
99Y8.CD6.9.1988E. 1988/5775 K. 1988/6401"MAL BEYANINDA BULUNMAMAK ( Borcun Sanıklardan Biri Tarafından Ödenmesi Durumunda Diğer Sanıkların da Bundan Yararlanabilmesi )
ŞİKAYETTEN VAZGEÇME ( Müştekinin Borçlu Sanıklardan Birisi Hakkında Herhangi Bir Başka Nedenle Şikayetinden Vazgeçmesinin Diğer Sanığa Sirayet Etmesini Gerektirmemesi )
BORÇLUNUN BORCUNU ÖDEMESİ ( Diğer Sanıkların da Bundan Yararlanabilmesi )"
99Y8.CD25.9.1987E. 1987/6543 K. 1987/7859"DAVADAN VAZGEÇME ( Mal Beyanında Bulunmamak Suçunda )
MAL BEYANINDA BULUNMAMA ( Borçlulardan Biri Hakkında Davadan Vazgeçilmesi )"
99Y9.CD2.10.1980E. 1980/3628 K. 1980/3628"SANIKLARDAN SADECE BİRİ HAKKINDA ŞİKAYET DİLEKÇESİ VERİLMESİ ( Hakkında Şikayette Bulunulan İçin Hukuki Değer İfade Etmesi-Şikayetten Vazgeçme Olmaması )
ŞİKAYETTEN VAZGEÇME ( Sanıklardan Sadece Biri Hakkında Şikayet Dilekçesi Verilmiş Olmasının Vazgeçme Anlamı Taşımaması )
DAVANIN DÜŞÜRÜLMESİ ( Şikayet Dilekçesinin Sadece Sanıklardan Biri Hakkında Verilmiş Olması Gerekçesiyle Böyle Bir Karar Verilememesi )"
99Y4.CD26.3.1980E. 1980/1761 K. 1980/1751"TEHDİT DAVASININ DÜŞMESİ ( Görevli Memurun Şikayetinden Vazgeçmesi )
DAVANIN DÜŞMESİ ( Görevli Memurun Şikayetinden Vazgeçmesi Nedeniyle Tehdit Davasının )
GÖREVLİ MEMURU TEHDİT ( Görevli Memurun Şikayetinden Vazgeçmesi Halinde Tehdit Davasının Düşeceği )
ŞİKAYETTEN VAZGEÇMEYLE TEHDİT DAVASININ DÜŞMESİ ( Görevli Memuru Tehdit Davasında )"
99Y4.HD20.9.1979E. 1979/4725 K. 1979/9975"ZAMANAŞIMI ( Basın suçlarında )
BASIN YOLUYLE İŞLENEN SUÇLARDA ZAMANAŞIMI"
99YCGK4.7.1977E. 1977/5-289 K. 1977/314"ZİNA SUÇU ( Afla İnkıtaya Uğrayan Şikayet Süresinin Af Kanunu Tarihinde Yeniden Başlayacağı )
AF KANUNUYLA ZİNA SUÇLARININ AFFI ( İnkıtaya Uğrayan Şikayet Süresinin Af Tarihinden İtibaren Başlatılacağı )
ŞİKAYET SÜRESİNİN AF TARİHİNDE İNKITAYA UĞRAMASI ( Af Tarihinden Önce Başlayıp Devam Eden Zina Suçunda )"
99YCGK14.3.1977E. 1977/5-77 K. 1977/108"ZİNA SUÇU ( Mütemadi Olarak İşlenen Suçta Hak Düşürücü Sürenin Hesaplanması )
HAK DÜŞÜRÜCÜ SÜRENİN HESAPLANMASI VE İNKITAYA UĞRAYIP UĞRAMAMASI ( Mütemadi Zina Suçunda )
MÜTEMADİ ZİNA SUÇU ( Hak Düşürücü Sürenin Hesaplanması ve İnkıtaya Uğrayıp Uğramaması )"
99Y2.CD15.1.1975E. 1974/7958 K. 1975/125"TEHDİT ( Sanığın Söylediği Sözlerin Tehdit Suçunun Unsurlarını İçermesi )
YARGILAMA GİDERİ ( Kamu Adına Açılan Davada Yargılama Giderinin Şikayetçi Müdahile Yükletilememesi )
KAMU ADINA AÇILAN DAVA ( Yargılama Giderinin Şikayetçi Müdahile Yükletilememesi )"

DANIŞTAY

99D12.D29.3.2005E. 2003/872 K. 2005/1072"DEVLET MEMURLUĞUNDAN ÇIKARMA CEZASI İLE CEZALANDIRILMA ( Davacının Eyleminin 657 S.Y'nın 125/E-G Md.sinde Belirtilen " Memurluk Sıfatı İle Bağdaşmayacak Nitelik ve Derecede Yüz Kızartıcı ve Utanç Verici Hareketlerde Bulunmak" Olarak Nitelendirmeye Hukuken Olanak Bulunmadığı )
DİSİPLİN CEZASI İLE CEZALANDIRILMA ( Davacının Eylemine Uyan Bir Disiplin Cezası İle Cezalandırılmadığı Eylem İle Verilen Disiplin Cezası Arasında Adil Bir Denge Bulunmadığı Anlaşılmış Olup Aksinin Kabulü İle Verilen İdare Mahkemesi Kararında İsabet Olmadığı )
NASI IZRAR ( Alkollü ve Sarhoş Olan Davacının Yakınanın Menkul Malını Edinmek Kastı İle Hareket Ettiğine İlişkin Kanıt Olmadığı ve Eyleminin TCK.'nun 516/İlk Maddesinde Tanımlanan "Nası Izrar" Suçu Niteliğinde Bulunduğu )"
99D2.D3.6.1991E. 1991/1132 K. 1991/1464"GÖREVİ SAVSAKLAMA EYLEMİ ( Re'sen Kovuşturulması Gerektiği - Şikayete Bağlı Olmadığı )
RE'SEN KOVUŞTURMA YAPILMASI ( Görevi Savsaklama Eylemi - Şikayete Bağlı Olmadığı )
ŞİKAYETE BAĞLI OLMADAN KOVUŞTURMA YAPILMASI ( Belediye Meclisince İstenilen Dosyaların Gönderilmemesi - Re'sen Soruşturma Yapılması - Görevi Savsaklama )
BELEDİYE MECLİSİNCE İSTENİLEN DOSYALARIN GÖNDERİLMEMESİ ( Görevi Savsaklama - Re'sen Kovuşturma Yapılması Gerektiği - Şikayete Bağlı Olmaması )"

Madde 100

YARGITAY

100YİBGK5.11.1947E. 1945/6 K. 1947/21"RESMİ MAKBUZ ÜZERİNDE SAHTECİLİK ( 4518 S. Af Yasası Kapsamında Olup Olmadığı )
4518 SAYILI AF YASASI`NIN KAPSAMI ( Resmi Makbuz Üzerinde Gerçekleştirilen Sahtecilik )
SAHTECİLİK SUÇU ( TMO'ya Olan Borcun Ödenmemek İstenmesi Üzerine Resmi Evrak Üzerinde Yapılması )
RESMİ EVRAK ÜZERİNDE YAPILAN SAHTECİLİK SUÇU ( Af Yasası Kapsamına Girmemesi )
AF YASASI ( Resmi Evrak Üzerinde Yapılan Sahtecilik Suçunun Af Kapsamına Girmemesi )
4518 SAYILI AF YASASI ( Resmi Evrak Üzerinde Yapılan Sahtecilik Suçunun Af Kapsamına Girmemesi )
MAKBUZ ÜZERİNDE YAPILAN SAHTECİLİK SUÇU ( Af Yasası Kapsamına Girmemesi )"

Madde 101

YARGITAY

101Y4.HD9.6.2008E. 2007/12770 K. 2008/7874"ZAMANAŞIMI ( Trafik Kazasından Kaynaklanan Maddi Tazminat - TCK'na Göre Eylem 5 Yıllık Zamanaşımına Tabi Olduğu/ Islahla İstenen Miktarın Zamanaşımına Uğradığı Gözetilerek O Kısımla İlgili Talebin Zamanaşımı Yönünden Reddi Gerektiği )
ISLAHLA KALANIN İSTENMESİ ( İstenen Miktarın Zamanaşımına Uğradığı Gözetilerek O Kısımla İlgili Talebin Zamanaşımı Yönünden Reddi Gerektiği - Trafik Kazasından Kaynaklanan Maddi Tazminat )
TRAFİK KAZASINDAN KAYNAKLANAN MADDİ TAZMİNAT ( TCK'na Göre Eylem 5 Yıllık Zamanaşımına Tabi Olduğu - Islahla İstenen Miktarın Zamanaşımına Uğradığı Gözetilerek O Kısımla İlgili Talebin Zamanaşımı Yönünden Reddi Gerektiği )"

Madde 102

AMK

102AMK14.7.2004E. 2002/156 K. 2004/98""
102AMK30.4.1998E. 1997/26 K. 1998/10""

YARGITAY

102Y5.CD16.1.2018E. 2016/4154 K. 2018/186"RÜŞVET ALMA SUÇU ( Tüm Sanıklara İsnat Olunan Rüşvet Alma ve Verme Suçunun Temas Ettiği 765 S. TCK'nın 212/2 ve 213/1. Maddelerinde Öngörülen Cezaların Üst Sınırı İtibarıyla Aynı Kanun'un 102/3 ve 104/2. Maddelerinde Belirtilen 10 Yıllık Asli ve 15 Yıllık İlaveli Zamanaşımına Tabi Olduğu - Son Suç Tarihi Olan Mart 2000'den İnceleme Gününe Kadar 15 Yıllık İlaveli Zamanaşımı Süresinin Gerçekleştiği/Düşme )
DAVA ZAMANAŞIMI ( Rüşvet Alma ve Verme Suçu - 765 S. TCK'nın 212/2 ve 213/1. Maddelerinde Öngörülen Cezaların Üst Sınırı İtibarıyla Aynı Kanun'un 102/3 ve 104/2. Maddelerinde Belirtilen 10 Yıllık Asli ve 15 Yıllık İlaveli Zamanaşımına Tabi Olduğu/Son Suç Tarihi Olan Mart 2000'den İnceleme Gününe Kadar 15 Yıllık İlaveli Zamanaşımı Süresi Gerçekleştiğinden Hükmün Bozulacağı Ancak Bu Husus Yargılamayaı Gerektirmediğinden Düşeceği )
15 YILLIK İLAVELİ ZAMANAŞIMI SÜRESİ ( Tüm Sanıklara İsnat Olunan Rüşvet Alma ve Verme Suçunun Temas Ettiği 765 S. TCK'nın 212/2 ve 213/1. Maddelerinde Öngörülen Cezaların Üst Sınırı İtibarıyla Aynı Kanun'un 102/3 ve 104/2. Maddelerinde Belirtilen 10 Yıllık Asli ve 15 Yıllık İlaveli Zamanaşımına Tabi Olduğu - Son Suç Tarihi Olan Mart 2000'den İnceleme Gününe Kadar 15 Yıllık İlaveli Zamanaşımı Süresinin Gerçekleştiği/Düşme )"
102Y11.CD9.1.2018E. 2017/13495 K. 2018/104"RESMİ BELGEDE SAHTECİLİK SUÇU (Eylemlerin Sübutu Halinde Kül Halinde Sahteliği Sabit Oluncaya Kadar Geçerli Resmi Belgelerde Sahtecilik Suçunu Oluşturacağı - Bu Suç İçin Zamanaşımı Sürelerinin Dolmadığı/Suç Vasfında Yanılgıya Düşülüp Düşme Kararı Verilmesinin Hatalı Olduğu)
DAVA ZAMANAŞIMI (Suç Tarihlerinde Sanığın Sahte Belgelerle Kurulan Şirketler Adına Çek Hesabı Açtırıp Çek Karneleri Almaktan İbaret Eylemlerinin Sübutu Halinde Kül Halinde Sahteliği Sabit Oluncaya Kadar Geçerli Resmi Belgelerde Sahtecilik Suçunu Oluşturacağı - Bu Suç İçin Zamanaşımı Sürelerinin Dolmadığının Gözetilmesi Gerektiği)
KAMU DAVASININ DÜŞMESİ (Sanığın Eylemlerin Sübutu Halinde Kül Halinde Sahteliği Sabit Oluncaya Kadar Geçerli Resmi Belgelerde Sahtecilik Suçunu Oluşturacağı/Bu Suç İçin Zamanaşımı Sürelerinin Dolmadığı - Eylemlerin 5237 S. TCK'nun Md. 204/1 Hükmünde Kaldığı Kabul Edilerek Düşme Kararı Verilmesinin İsabetsiz Olduğu)"
102Y16.CD6.12.2017E. 2017/2130 K. 2017/5506"SUÇ İŞLEMEK AMACIYLA KURULAN ÖRGÜTE ÜYE OLMA SUÇU (Dava Zamanaşımı Süresinin Mahkeme Sorgusunun Yapıldığı Tarih İle Karar Tarihi Arasında Gerçekleştiği - Hükümlü Hakkında Suç İşlemek Amacıyla Kurulan Örgüte Üye Olma Suçundan Açılan Kamu Davasının Zamanaşımı Sebebiyle Düşmesi Gerektiği)
ÖRGÜTÜN AMACINA YÖNELİK YAPILAN FAALİYETLERE KATILMA (Şüpheden Başkaca Delil Bulunmadığı - Hükümlünün Kanıtlanan Eyleminin 4422 S. K.'nun 1/1. Md. Hükmü Kapsamında Örgüte Üye Olma Niteliğinde Bulunduğunun Gözetilmesi Gerektiği/Beş Yıl Olan Dava Zamanaşımı Süresinin Gerçekleştiği)
DAVA ZAMANAŞIMI (Beş Yıl Olan Dava Zamanaşımı Süresinin Mahkeme Sorgusunun Yapıldığı Tarih İle Karar Tarihi Arasında Gerçekleştiği - Hükümlü Hakkında Suç İşlemek Amacıyla Kurulan Örgüte Üye Olma Suçundan Açılan Kamu Davasının Zamanaşımı Sebebiyle Düşmesi Yerine Yargılamaya Devamla Mahkûmiyet Kararı Verilmesinin Hatalı Olduğu)
KAMU DAVASININ DÜŞMESİ (Beş Yıllık Zamanaşımının Mahkeme Sorgusunun Yapıldığı Tarih İle Karar Tarihi Arasında Gerçekleştiği Gözetilerek Hükümlü Hakkında Suç İşlemek Amacıyla Kurulan Örgüte Üye Olma Suçundan Açılan Kamu Davasının Zamanaşımı Sebebiyle Düşmesi Gerektiği)"
102Y17.HD28.11.2017E. 2017/2225 K. 2017/11077"TRAFİK KAZASINDAN KAYNAKLI CİSMANİ ZARAR SEBEBİYLE MADDİ TAZMİNAT ( Olayda Ceza Zamanaşımı Süresinin 5 Yıl Olduğu/Olayda Gelişen Durum Bulunmadığı - 5 Yıllık Ceza Zamanaşımı Süresinin Dolmuş Olmasına Göre Davada Islah Edilen Kısım Yönünden Davalı Şirket Vekilinin Islah Zamanaşımı İtirazının Kabulüne Karar Verilmesi Gerektiği )
MADDİ TAZMİNAT ( Trafik Kazasından Kaynaklı Cismani Zarar Sebebiyle - Olayda Ceza Zamanaşımı Süresinin 5 Yıl Olduğu/Olayda Gelişen Durum Bulunmadığı/5 Yıllık Ceza Zamanaşımı Süresinin Dolmuş Olmasına Göre Davada Islah Edilen Kısım Yönünden Davalı Şirket Vekilinin Islah Zamanaşımı İtirazının Kabulüne Karar Verileceği )
ZAMANAŞIMI ( Olayda Ceza Zamanaşımı Süresinin 765 S. T.C.K 'nun 459/2. ve 102/4. Md. Göre 5 Yıl Olduğu/Gelişen Durum da Bulunmadığı/Ceza Zamanaşımı Süresinin Dolduğu - Islah Edilen Kısım Yönünden Davalı Vekilinin Islah Zamanaşımı İtirazının Kabulü Gerektiği - Trafik Kazasından Kaynaklı Cismani Zarar Sebebiyle Maddi Tazminat )"
102Y11.CD23.11.2017E. 2015/3417 K. 2017/8146"MEMURUN İŞLEDİĞİ RESMİ BELGEDE SAHTECİLİK SUÇU ( Sanığın Gümrük Müşaviri Olduğu/Sanıkların Görevleri Gereği İmzaladığı Belgeler Sebebiyle Üzerlerine Atılı Suçun Sübutu Halinde Memurun Resmi Belgede Sahteciliği Suçunu Oluşturacağı - Memur Olmayan Diğer Sanıkların da Bu Eyleme İştirak Ettiğinin Kabulü Gerekeceği/Zamanaşımı Hükümleri Yönünden Lehe Olan Zamanaşımı Süresinin Suç Tarihinden Karar Tarihine Kadar Dolmadığı - Suçun Niteliğinde Yanılgıya Düşülerek Düşem Kararı Verilmesinin Kanuna Aykırı Olduğu )
SANIKALRIN GÜMRÜK MÜŞAVİRİ OLMASI ( Sanıkların Görevleri Gereği İmzaladığı Belgeler Sebebiyle Üzerlerine Atılı Suçun Sübutu Halinde Memurun Resmi Belgede Sahteciliği Suçunu Oluşturacağı/Memur Olmayan Diğer Sanıkların da Bu Eyleme İştirak Ettiğinin Kabulü Gerekeceği - Zamanaşımı Hükümleri Yönünden Lehe Olan Zamanaşımı Süresinin Suç Tarihinden Karar Tarihine Kadar Dolmadığı/Suçun Niteliğinde Yanılgıya Düşülerek Düşem Kararı Verilmesinin Kanuna Aykırı Olduğu )
ZAMANAŞIMI ( Sanıkların Görevleri Gereği İmzaladığı Belgeler Sebebiyle Üzerlerine Atılı Suçun Sübutu Halinde Memurun Resmi Belgede Sahteciliği Suçunu Oluşturacağı/Memur Olmayan Diğer Sanıkların da Bu Eyleme İştirak Ettiğinin Kabulü Gerekeceği - Zamanaşımı Hükümleri Yönünden Lehe Olan Zamanaşımı Süresinin Suç Tarihinden Karar Tarihine Kadar Dolmadığı/Suçun Niteliğinde Yanılgıya Düşülerek Düşem Kararı Verilmesinin Kanuna Aykırı Olduğu )"
102Y13.CD1.11.2017E. 2016/8309 K. 2017/11888"HIRSIZLIK SUÇU ( Sanığa Yüklenen Hırsızlık Suçunun Gerektirdiği Cezanın Türü ve Süresine Göre 765 Sayılı TCK'nın 102/3. ve 104. Maddelerinde Öngörülen 10 Yıllık Asli Zamanaşımına Bağlı Olduğu/Zamanaşımının Sanığın Sorgu Tarihinden İnceleme Tarihine Kadar Geçtiği )
ASLİ ZAMANAŞIMI ( Sanıklara Yüklenen Hırsızlık Suçunun Gerektirdiği Cezanın Türü ve Süresine Göre 765 Sayılı TCK'nın 493/1-Son 102/3. Maddelerinde Öngörülen 10 Yıllık Asli Zamanaşımının Karar Tarihinden İnceleme Tarihine Kadar Geçmiş Bulunmasının Bozmayı Gerektirdiği )
ŞÜPHEDEN UZAK KESİN VE İNANDIRICI DELİL ( Sanığın Savunmalarında Suçlamayı Kabul Etmediği/Soruşturma Aşamasında Müdafii Hazır Bulunmaksızın Kollukta Vermiş Olduğu İfadesi Dışında Delil Bulunmadığı - Mahkumiyetine Yeterli Her Türlü Şüpheden Uzak Kesin ve İnandırıcı Delil Elde Edilemeyen Sanığın Beraati Yerine Hırsızlık Suçundan Mahkumiyetine Kararı Verilmesinin İsabetsiz Olduğu )"
102Y8.CD26.10.2017E. 2016/8357 K. 2017/11952"EVRAKTA SAHTECİLİK SUÇU ( Araç Ruhsatı Üzerinde Ele Geçmeyen Mühürlerle Yapılan Muayene Sahteciliği/Sahte Ruhsat Düzenleme Suçları - Suç Tarihinde Yürürlükte Bulunan ve Lehe Olan 765 S.K. Md. 102/4 ve 104/2 Uyarınca 7 Yıl 6 Aylık Dava Zamanaşımının Suç Tarihlerinden Hüküm/Temyiz Tarihine Kadar Gerçekleştiği - Kamu Davalarının Düşürülmesi Yerine Yargılamaya Devamla Mahkumiyet Kararları Verilmesinin İsabetsiz Olduğu )
DAVA ZAMANAŞIMI ( Araç Ruhsatı Üzerinde Ele Geçmeyen Mühürlerle Yapılan Muayene Sahteciliği/Sahte Ruhsat Düzenleme Suçları - Sanığa Yüklenen Suçun Yasa Maddesinde Öngörülen Cezalarının Türü ve Üst Sınırı İtibariyle Tabi Olduğu Suç Tarihinde Yürürlükte Bulunan ve Lehe Olan 765 S.K. Md. 102/4 ve 104/2 Uyarınca 7 Yıl 6 Aylık Dava Zamanaşımının Suç Tarihlerinden Hüküm/Temyiz Tarihine Kadar Gerçekleştiği - Kamu Davalarının Düşürülmesi Yerine Yargılamaya Devamla Mahkumiyet Kararları Verilmesinin Bozmayı Gerektirdiği )"
102Y15.CD17.10.2017E. 2015/12242 K. 2017/20524"RESMİ BELGEDE SAHTECİLİK ( Sanığın SSK'dan Emekli Maaşı Alan Annesi Vefat Ettiği Halde SSK Tarafından Ölen Annesi Adına Yatırılan Bir Miktar Parayı Çektiği - Suçun Mağdurunun Parayı Yatıran SGK Başkanlığı Olduğu/Ödemeye Aracılık Eden Bankanın Zararının Doğrudan Doğruya Olmaması Sebebiyle Davaya Katılma Hakkının Bulunmadığı/Yersiz Verilmiş Katılma Kararının da Hükmü Temyiz Etme Hakkı Vermeyeceği )
LEHE KANUN UYGULANMASI ( 5237 S.K. Uyarınca Asli Zamanaşımı Süresinin 8 Yıl Olağanüstü Zamanaşımı Süresinin İse 12 Yıl Olduğu/765 S.K. Uyarınca Asli Zamanaşımı Süresinin 10 Yıl Olağanüstü Zamanaşımı Süresinin İse 15 Yıl Olduğu - Sanığın Lehine Olan 5237 S.K. Md. 204/1 Gereğince Suç Tarihinden Temyiz İnceleme Gününe Kadar 66/1-E ve 204/1 Maddesinde Öngörülen 12 Yıllık Olağanüstü Dava Zamanaşımının Dolduğu Anlaşıldığından Mahkumiyet Hükmünün Bozulması Gerektiği )"
102Y3.HD3.10.2017E. 2017/10572 K. 2017/13200"HAKSIZ FİİLDEN KAYNAKLI ZARARIN TAZMİNİ (Haksız Eylemlerin Gerçekleştiği Tarihte Yürürlükteki Kanuna Göre Ceza Davası Zamanaşımı Süresinin 5 Yıl Olduğu - Davacı Şahsi Hak Talebinde Bulunmadığından Ceza Davasına Müdahale Talebi Dava Zamanaşımı Süresini Kesmeyeceği/Zamanaşımı Süresi Dolduktan Sonra Açılan Davanın Reddi Gerektiği)
TAZMİNAT DAVASI (Haksız Eylemlerin Gerçekleştiği Tarihte Yürürlükte Olan Kanun Uyarınca Ceza Davası Zamanaşımı Süresinin 5 Yıl Olduğu - Davacı Şahsi Hak Talebinde Bulunmadığından Ceza Davasına Müdahale Talebinin Dava Zamanaşımını Kesmeyeceği/Zamanaşımı Süresi Dolduktan Sonra Açılan Davanın Reddine Karar Verileceği)
UZAMIŞ ZAMANAŞIMI (Zarara Yol Açan Eylemin Suç Oluşturması Halinde O Suç İçin Öngörülen Ceza Davası Zamanaşımı Süresinin Uygulanacağı/Haksız Eylemlerin Gerçekleştiği Tarihte Yürürlükteki Kanuna Göre Ceza Davası Zamanaşımı Süresinin 5 Yıl Olduğu - Zamanaşımı Süresi Dolduktan Sonra Açılan Davanın Reddedileceği/Tazminat Davası)"
102Y15.CD26.9.2017E. 2015/14783 K. 2017/18882"ZAMANAŞIMI SEBEBİYLE DAVANIN DÜŞMESİ (Nitelikli Dolandırıcılık - Suç Tarihinde Yürürlükte Bulunan ve Sanıkların Lehine Olan 765 S. T.C.K'nun 102/4 Md. Öngörülen 5 Yıllık Asli Dava Zamanaşımının Belirtilen Sanıkların Savunmasının Alındığı Tarihlerinden İnceleme Tarihine Kadar Gerçekleştiği/Düşme Kararı Verilmesi Gerektiği)
LEHE KANUN (Resmi Belgede Sahtecilik - Suç Tarihinden Sonra Yürürlüğe Giren ve Sanıkların Lehine Olan 5237 S. T.C.K'nun 66/1-E Md. Öngörülen 8 Yıllık Asli Dava Zamanaşımının Belirtilen Sanıkların Savunmasının Alındığı Tarihlerden İnceleme Tarihine Kadar Gerçekleştiği/Davaların Zamanaşımı Sebebiyle Düşmesine Karar Verileceği)
BİLİRKİŞİ RAPORU (Suça Konu Reçetelerde İsmi Yazılı Hastalar Ayrıntılı Bir Şekilde Dinlenerek Reçetelerdeki İmzaların Kendilerine Ait Olup Olmadığı Söz Konusu İlaçları Alıp Almadıkları Sağlık Karnelerini Eczaneye Bırakıp Bırakmadıkları Sanığa Muayene Olup Olmadıkları Rahatsızlıklarının ve Kullandıkları İlaçların Ne Olduğunun Sorulması İle Teşhis ve Tedavinin Uyumlu Olup Olmadığı Hususlarında Rapor Alınacağı - Nitelikli Dolandırıcılık)
NİTELİKLİ DOLANDIRICILIK (Sanığın Sahte Hasta Çıkış Özetleri Düzenleyerek Haksız Menfaat Elde Etmek Suretiyle Atılı Suçu İşlediği Anlaşıldığı - Mahkumiyetine Karar Verilmesi Gerekirken Dosya Kapsamına Uygun Olmayan Yetersiz Gerekçeyle Yazılı Şekilde Beraat Kararı Verilmesinin Bozma Nedeni Olduğu)"
102Y8.CD25.9.2017E. 2016/11498 K. 2017/10364"KAMU GÖREVLİSİ TARAFINDAN İŞLENEN İŞKENCE SUÇU ( Gözaltına Alınan Katılanların Gözaltında İken Hakaret Edilip Dövülmek Suretiyle İşkenceye Maruz Kaldığı - Sanıkların Eyleminin Suç Tarihinde Yürürlükte Bulunan 765 Sayılı TCK'nın 243. Maddesinde Tanımlanan Suçu Oluşturacağı - 765 Sayılı TCK'nın 102/4. Maddesinde Öngörülen Asli 10 Yıllık Hukuki Kesinti Halinde İse 104/2. Maddesi Uyarınca 15 Yıllık Olağanüstü Dava Zamanaşımına Tabi Olacağı - Suç Tarihinden Hüküm Tarihine Kadar Asli Dava Zamanaşımının Dolmayacağı Anlaşıldığından Yargılamaya Devamla Ulaşılan Kanaate Göre Bir Hüküm Tesis Edilmesi Gerekirken Kamu Davasının Zamanaşımı Sebebiyle Düşürüldüğü )
LEHE KANUN UYGULAMASI ( Kimse İşlendiği Zaman Yürürlükte Bulunan Kanunun Suç Saymadığı Bir Fiilden Dolayı Cezalandırılamayacağı/Kimseye Suç İşlediği Zaman Kanunda O Suç İçin Konulmuş Olan Cezadan Daha Ağır Bir Ceza Verilemeyeceği - Suç Tarihinden Sonra Yürürlüğe Giren Yasayla Zamanaşımı Süresi Sanık Aleyhine Yeniden Düzenlenmişse Aleyhe Sonuç Doğuran Yeni Yasa Değil Suç Tarihinde Yürürlükte Bulunan ve Lehe Olan Yasanın Tatbik Olunacağı )
DAVA ZAMANAŞIMI ( Suç Tarihinde Yürürlükte Olup 5237 Sayılı TCK'ya Göre Lehe Bulunan 765 Sayılı TCK'da Sanıklara Yüklenen Suç İçin Yasada Öngörülen Cezanın Üst Sınırına Göre 765 Sayılı TCK'nın 102/4. Maddesinde Öngörülen 10 Yıllık Asli Dava Zamanaşımının Suç Tarihinden Temyiz İnceleme Tarihine Kadar Dolmuş Bulunduğunun Anlaşıldığı/Sanıklar Hakkında Açılan Kamu Davasının Dava Zamanaşımı Sebebiyle Düşürülmesi Gerektiği )"
102Y5.CD20.6.2017E. 2016/5221 K. 2017/2696"RESMİ BELGEDE SAHTECİLİK SUÇU ( Cezasının Üst Sınırı İtibariyle 765 Sayılı Kanun'un 102/3. Maddesinde Belirtilen On Yıllık Asli Zamanaşımı Süresinin Geçtiği - Resmi Belgede Sahtecilik Suçundan Verilen Hükmün 5237 Sayılı TCK'nın 7/2. Maddesiyle 5320 Sayılı Kanun'un 8/1. Maddesi De Gözetilmek Suretiyle CMUK'nın 321. Maddesi Uyarınca Bozulması Gerektiği )
ZİMMET SUÇU ( Belli Hakları Kullanmaktan Yoksun Bırakılma/Suçu 5237 Sayılı Kanun'un 53/1-D Maddesindeki Hak ve Yetkiyi Kötüye Kullanmak Suretiyle İşleyen Sanıklar Hakkında Aynı Kanun'un 53/5. Maddesinin Uygulanması Sırasında Sadece 53/1-D Maddesindeki Hak ve Yetkinin Kullanılmasından Yoksun Bırakılmasına Karar Verilmesi Gerektiği Gözetilmeksizin 53/1. Maddesinde Belirtilen Tüm Hak ve Yetkilerden Yoksunluğa Hükmedilmesinin İsabetsiz Olduğu )
KAMU GÖREVLİSİNİN RESMİ BELGEDE SAHTECİLİĞİ SUÇU ( Kooperatif Başkanı Olan Sanığın Gerçeğe Aykırı Olarak Altı Adet Ödeme Makbuzu Düzenlemesi Şeklindeki Eyleminin 5237 Sayılı TCK'nın 204/2. Maddesi Uyarınca Zincirleme Şekilde Kamu Görevlisinin Resmi Belgede Sahteciliği Suçunu Oluşturduğu/5237 S.K.'nun 204/1. Maddesi Uyarınca Hüküm Kurulmak Suretiyle Eksik Ceza Tayininin Bozmayı Gerektirdiği )"
102Y4.HD20.6.2017E. 2015/10905 K. 2017/4212"HAKSIZ EYLEM SEBEBİYLE UĞRANILAN MADDİ VE MANEVİ ZARARIN GİDERİLMESİ ( Haksız Yere Elde Bulundurulan Anahtarla Kilit Açmak Suretiyle Hırsızlık Suçu - Haksız Fiil Aynı Zamanda Suç Teşkil Eden Bir Eylem İse ve Ceza Kanunu'nda Daha Uzun Zamanaşımı Süresi Öngörülmüşse Haksız Fiil Sorumluluğunda da Bu Uzamış Ceza Zamanaşımı Süreleri Uygulanması Gereği )
HAKSIZ FİİLİN AYNI ZAMANDA SUÇ TEŞKİL EDEN BİR EYLEM OLMASI HALİNDE ZAMANAŞIMI ( Ceza Kanunu'nda Daha Uzun Zamanaşımı Süresi Öngörülmüşse Haksız Fiil Sorumluluğunda da Bu Uzamış Ceza Zamanaşımı Sürelerinin Uygulanacağı - Dava Konusu Olay Haksız Yere Elde Bulundurulan Anahtarla Kilit Açmak Suretiyle Hırsızlık Suçu Niteliğinde Olup Uygulanacak Ceza Zamanaşımı Süresinin 765 S.K.102/3. Maddesi Uyarınca 10 Yıl Olacağı )
HAKSIZ YERE ELDE BULUNDURULAN ANAHTARLA KİLİT AÇMAK SURETİYLE HIRSIZLIK ( Maddi ve Manevi Zararın Giderilmesi/Haksız Fiil Aynı Zamanda Suç Teşkil Eden Bir Eylem İse ve Ceza Kanunu'nda Daha Uzun Zamanaşımı Süresi Öngörülmüşse Haksız Fiil Sorumluluğunda da Bu Uzamış Ceza Zamanaşımı Süreleri Uygulanacağı - Uygulanacak Ceza Zamanaşımı Süresinin 765 S.K.102/3. Maddesi Uyarınca 10 Yıl Olup Dava ve Ceza Zamanaşımı Sürelerinin Geçtiği )"
102Y17.HD20.6.2017E. 2014/22456 K. 2017/7040"FAİZ ALACAĞI İSTEMİ ( Trafik Kazasından Kaynaklanan Ölüm Sebebiyle Faiz Alacağı İstemi - Davacılar Tarafından Davalılara Karşı Açılan ve Kesinleşen Maddi ve Manevi Tazminat Talepli Davada Faizin İstenmediği/İlk Davada İstenmeyen Faizin Talep Edildiği Davanın Zamanaşımına Uğradığı )
ZAMANAŞIMI ( Trafik Kazasından Kaynaklanan Ölüm Sebebiyle Faiz Alacağı İstemi - Davacıların Murisinin Vefat Ettiği Olayda Ceza Zamanaşımı Süresinin 765 Sayılı TCK'nın 455/1. ve 102/4. Maddelerine Göre 5 Yıl Olduğu - Davalılar Vekilinin Süresi İçerisinde Zamanaşımı İtirazında Bulunduğu - İlk Davada İstenmeyen Faizin Talep Edildiği Dava Zamanaşımına Uğradığından Mahkemece Davalılar Vekilinin Zamanaşımı İtirazının Kabulü İle Davanın Zamanaşımı Sebebiyle Reddine Karar Verilmesi Gerektiği )"
102Y4.CD8.6.2017E. 2017/17861 K. 2017/17298"TEHDİT SUÇU ( Dava Zamanaşımı Bakımından 765 Sayılı Kanun Hükümlerinin Sanık Yararına Olması Karşısında Hesaplanan Zamanaşımı Süresinin Suçun İşlendiği Günden Kesinleşme Tarihine Kadar Gerçekleştiğinin Kabulü Gerektiği )
DAVA ZAMANAŞIMI SÜRESİ ( Sanığın Denetim Süresi İçinde Yeni Kasıtlı Suçlar İşlediği ve Bu Suçlara Dair Mahkumiyet Hükümlerinin Kesinleştiği/Hükmün Açıklanmasının Geri Bırakılması İle Duran Dava Zamanaşımının Denetim Süresinde İşlenen Yeni Suç Tarihinden İtibaren Yeniden İşlemeye Başlayacağı/Hükmün Açıklanma Tarihi İle Dava Zamanaşımı Süresinin Dolduğu Gözetilmeden Karar Verilmesinin İsabetsiz Olduğu - Tehdit Suçu )"
102Y17.HD8.6.2017E. 2014/23369 K. 2017/6542"MADDİ VE MANEVİ TAZMİNAT DAVASI ( Kaza Tarihinde Yürürlükte Bulunan 765 Sayılı Yasa Gereğince Ceza Zamanaşımı Süresi Beş Yıl Olup Uzamış Ceza Zamanaşımı Süresi Davanın Açılma Tarihinde Dolduğu - Davanın Tümden Zamanaşımından Reddine Karar Verilmesi Gerektiği )
TRAFİK KAZASI ( Aralarında Davacıların da Bulunduğu Pek Çok Yolcunun Yaralandığı - Kaza Tarihinde Yürürlükte Bulunan 765 Sayılı Yasa Gereğince Ceza Zamanaşımı Süresi Beş Yıl Olup Uzamış Ceza Zamanaşımı Süresi Davanın Açılma Tarihinde Dolduğunun Gözetilmesi Gerektiği/Maddi ve Manevi Tazminat Davası )
CEZA ZAMANAŞIMI ( Maddi ve Manevi Tazminat - Davaya Konu Eylem İçin Kaza Tarihinde Yürürlükte Bulunan 765 Sayılı Yasa Gereğince Ceza Zamanaşımı Süresi Beş Yıl Olup Uzamış Ceza Zamanaşımı Süresi Davanın Açılma Tarihinde Dolduğu/Davanın Tümden Zamanaşımından Reddi Gerektiği )"
102Y14.CD7.6.2017E. 2017/1539 K. 2017/3148"IRZ VE NAMUSA TASADDİ ( Suçunun 765 Sayılı TCK'nın 415/2. Maddesinde Öngörülen Cezasının Üst Sınırı İtibariyle Aynı Kanunun 102/4 ve 104/2. Maddelerinde Belirlenen 7 Yıl 6 Aylık Asli ve İlave Dava Zamanaşımına Tâbi Olduğu ve Suç Tarihleri Olan 29.03.2004 İle 2004 Yılı Nisan Ayından Karar Tarihine Kadar Bu Sürelerin Gerçekleştiği Anlaşıldığından Sanık Hakkındaki Davaların Zamanaşımı Sebebiyle Düşmesi Yerine Ayrı Ayrı Mahkûmiyetine Karar Verilmesinin Hatalı Olduğu )
ZAMANAŞIMI NEDENİ İLE DÜŞME ( Sanığın Oluşa Uygun Olarak İşlediği Kabul Edilen Irz ve Namusa Tasaddide Bulunma Suçunun 765 S.K. 415/2. Maddesinde Öngörülen Cezasının Üst Sınırı İtibariyle Aynı Kanunun 102/4 ve 104/2. Maddelerinde Belirlenen 7 Yıl 6 Aylık Asli ve İlave Dava Zamanaşımına Tâbi Olduğu ve Suç Tarihleri Olan 29.03.2004 İle 2004 Yılı Nisan Ayından Karar Tarihine Kadar Bu Sürelerin Gerçekleştiği Anlaşıldığından Sanık Hakkındaki Davaların Zamanaşımı Sebebiyle Düşmesine Karar Verilmesi Gerektiği )"
102Y4.HD8.5.2017E. 2016/16641 K. 2017/2607"YARALAMA KASTININ AŞILMASI SURETİYLE ADAM ÖLDÜRME ( Tazminat İstemi/Uzamış Zamanaşımı - 818 S. B.K.'da Öngörülen 1 ve 10 Yıllık ve 765 S. T.C.K.'da Öngörülen 10 Yıllık Uzamış ( Ceza ) Zamanaşımı Süresinin Dolduğu - Mahkemece Davanın Zamanaşımı Sebebiyle Reddedilmesi Gerektiği )
ZAMANAŞIMI BAŞLANGICI ( Ceza Zamanaşımının Başlangıç Tarihi Olay Tarihi Olmasına Rağmen Ceza Kararının Kesinleşme Tarihi Esas Alınarak Zamanaşımı Başlangıcının Tespitinin Doğru Olmadığı - Yaralama Kastının Aşılması Suretiyle Adam Öldürme Eylemine Dayalı Tazminat İstemi/Uzamış Zamanaşımı )
UZAMIŞ ZAMANAŞIMI ( Yaralama Kastının Aşılması Suretiyle Adam Öldürme Eylemine Dayalı Tazminat İstemi - 818 S. B.K.'da Öngörülen 1 ve 10 Yıllık ve 765 S. T.C.K.'da Öngörülen 10 Yıllık Uzamış ( Ceza ) Zamanaşımı Süresinin Dolduğu/Mahkemece Davanın Zamanaşımı Sebebiyle Reddedileceği )"
102Y6.CD11.4.2017E. 2016/5958 K. 2017/879"YAĞMA SUÇU ( Nüfusa Tescili Bulunmadığı Anlaşılan Sanık Hakkında Tefrik Kararı Verildiği - Olay Tarihi İtibariyle 15-18 Yaş Aralığında Bulunan Sanık Hakkında Farklı Bir Yaşa Sahip Olduğuna Dair Gözlem ve/veya Tespite Yer Verilmeden Yaş Küçüklüğüne İlişkin Maddenin Uygulama Gereğinin Gözetilmemesinin Hatalı Olduğu )
YAŞ KÜÇÜKLÜĞÜ ( Yağma Suçu - Olay Tarihi İtibariyle 15-18 Yaş Aralığında Bulunan Sanık Hakkında Farklı Bir Yaşa Sahip Olduğuna Dair Gözlem ve/veya Tespite Yer Verilmeden İlgili Maddelerin Uygulama Gereğinin Gözetilmemesinin Hatalı Olduğu )
ZAMANAŞIMI ( Sanığın Eylemine Uyan Suç İçin Öngörülen Cezanın Türü ve Üst Sınırına Göre İlgili Kanun Hükümlerinin Sanık Yararına Olduğu - Sanıklar İçin Öngörülen 15 Yıllık Uzamış Dava Zamanaşımının Suç Tarihlerinden İnceleme Tarihine Kadar Geçmiş Bulunmasının Bozmayı Gerektirdiği/Kamu Davasının Zamanaşımı Sebebiyle Düşmesi Gerektiği )
UZAMIŞ DAVA ZAMANAŞIMI ( İlgili Kanun Hükümlerinin Sanık Yararına Olduğu - Sanıklar İçin Öngörülen 15 Yıllık Zamanaşımının Suç Tarihlerinden İnceleme Tarihine Kadar Geçmiş Bulunmasının Bozmayı Gerektirdiği/Kamu Davasının Zamanaşımı Sebebiyle Düşmesi Gerektiği )"
102Y21.CD6.4.2017E. 2016/11245 K. 2017/1739"SAHTELİĞİ SABİT OLUNCAYA KADAR GEÇERLİ BELGEDE SAHTECİLİK ( Suç Tarihinde Yürürlükte Bulunan ve Lehe Olan 765 Sayılı Yasada Öngörülen On Yıllık Asli Dava Zamanaşımının Suç Tarihinden İddianamenin Düzenlendiği Tarihe Kadar Gerçekleştiği - Kamu Davasının Gerçekleşen Zamanaşımları Sebebiyle Düşürülmesi Gerektiği )
LEHE KANUN UYGULAMASI ( Değişen Suç Vasfına Göre Sanığa Yüklenen Sahteliği Sabit Oluncaya Kadar Geçerli Belgede Sahtecilik Suçunun Yasada Gerektiği Cezasının Türü ve Üst Sınırı İtibariyle Tabi Olduğu Suç Tarihinde Yürürlükte Bulunan ve Lehe Olan 765 Sayılı Yasada Öngörülen On Yıllık Asli Dava Zamanaşımının Gerçekleştiği )
DAVA ZAMANAŞIMI ( Sahteliği Sabit Oluncaya Kadar Geçerli Belgede Sahtecilik Suçunun 765 Sayılı Yasada Öngörülen On Yıllık Asli Dava Zamanaşımının Dolandırıcılık Suçunun Yedi Yıl Altı Aylık Olağanüstü Dava Zamanaşımının Suç Tarihinden İddianamenin Düzenlendiği Tarihe Kadar Gerçekleştiği - Kamu Davalarının Düşürülmesi Gerektiği )"
102Y15.HD6.4.2017E. 2016/3653 K. 2017/1584"ESER SÖZLEŞMESİNDEN KAYNAKLI ALACAK İSTEMİ ( Fazla Ödenen İş Bedelinin Yüklenici İle İdare Elemanlarından Tahsili İstemi/Zamanaşımı - Suç Tarihinden Eldeki Alacak Davasının Açıldığı Tarih İtibariyle Uzatılmış Ceza Zamanaşımı Süresinin Geçtiği/Mahkemece Davanın Zamanaşımı Nedeni İle Reddedileceği )
ZAMANAŞIMI ( Fazla Ödenen İş Bedelinin Yüklenici İle İdare Elemanlarında Tahsili İstemi - 765 S. T.C.K.'nın 240. Md. Gereği Suçun Cezası 1 Yıldan 3 Yıla Kadar Hapis Cezası Olduğu/Aynı Kanun'un 102/4. Md. Gereğince Ceza Davası Zamanaşımı Süresinin 5 Yıl Olduğu - Mahkemece Uzatılmış Zamanaşımı Nedeni İle Davanın Reddi Gerektiği )
UZAMIŞ ZAMANAŞIMI ( 765 S. T.C.K.'nın 240. Md. Gereği Suçun Cezası 1 Yıldan 3 Yıla Kadar Hapis Cezası Olduğu - Aynı Kanun'un 102/4. Md. Gereğince Ceza Davası Zamanaşımı Süresinin 5 Yıl Olduğu/Mahkemece Zamanaşımı Nedeni İle Davanın Reddinin Doğru Olduğu - Fazla Ödenen İş Bedelinin Yüklenici İle İdare Elemanlarında Tahsili İstemi )"
102Y6.CD30.3.2017E. 2013/15352 K. 2017/786"NİTELİKLİ YAĞMA ( Suçun İşlendiği 03.10.2000 Tarihi İle İnceleme Tarihi Arasında Sanık Hakkında Uygulanan 6136 S. Kanun'un 13/1. Md.sinde ve 765 S. TCK'nun 253. Md. sinde Öngörülen Cezaların Tür ve Süresine Göre Aynı Kanun'un 102/4, 104/2. Md.lerinde Yazılı 7 Yıl 6 Aylık Sürenin Hüküm Tarihine Kadar Geçmiş Olduğunun Gözetilmemesi Bozmayı Gerektirdiği )
ZAMANAŞIMI ( Nitelikli Yağma - Suçun İşlendiği 03.10.2000 Tarihi İle İnceleme Tarihi Arasında Sanık Hakkında Uygulanan 6136 S. Kanun'un 13/1. Md.sinde ve 765 S. TCK'nun 253. Md. sinde Öngörülen Cezaların Tür ve Süresine Göre Aynı Kanun'un 102/4, 104/2. Md.lerinde Yazılı 7 Yıl 6 Aylık Sürenin Hüküm Tarihine Kadar Geçtiği )"
102Y21.CD21.3.2017E. 2016/2003 K. 2017/1460"SAHTE FATURA DÜZENLEME SUÇU ( Sanığın Aksi Yöndeki Savunması Nedeniyle Faturalara Dair Ödeme Belgeleri/Sevk ve Taşıma İrsaliyeleri/Teslim Tesellüm Belgelerinin Bulunup Bulunmadığı Sorularak Gerekli Araştırmanın Yapılması Gereği - Gerçeğin Kuşkuya Yer Bırakmayacak Şekilde Ortaya Çıkarılacağı )
VERGİ TEKNİĞİ RAPORU ( Sanığın Suçu İnkar Mahiyetindeki Savunması Nedeniyle Suça Konu Faturaları Düzenleyen Firmaların Yetkilileri Hakkında Sahte Fatura Düzenlemek Suçundan Kamu Davası Açılıp Açılmadığı ve Açılmışsa Dava Dosyalarının Celp Edilip İncelenerek Özetinin Tutanağa Geçirileceği )
GERÇEĞİN KUŞKUYA YER BIRAKMAYACAK ŞEKİLDE ORTAYA ÇIKARILACAĞI ( Katılan Kuruma Müzekkere Yazılarak Suça Konu Faturaları Düzenleyen Firmalar Hakkındaki Vergi Tekniği Raporlarından Dosyada Bulunmadığı Anlaşılan Dört Farklı Firmaya Ait Raporlarının Dava Dosyasına İstenmesi Gerektiği )
FATURALARA DAİR ARAŞTIRMA YAPILMASI ( Eldeki Davayı İlgilendiren ve Kullanılan Faturaların Sahteliğini Belirleyen Delillerin Onaylı Örneklerinin Dava Dosyasına İntikal Ettirilmesinin Sağlanacağı - Faturalara Dair Ödeme Belgelerinin Sevk ve Taşıma İrsaliyelerinin Araştırılacağı/Sahte Fatura )
BAŞKA KAMU DAVASI BULUNUP BULUNMADIĞININ TESPİTİ ( Suça Konu Faturaları Düzenleyen Firmaların Yetkilileri Hakkında Sahte Fatura Düzenlemek Suçundan Kamu Davası Açılıp Açılmadığı ve Açılmışsa Dava Dosyalarının Celp Edilip İncelenerek Özetinin Duruşma Tutanağına Geçirilmesi Gerektiği )"
102Y21.CD16.3.2017E. 2016/11024 K. 2017/1342"SAHTELİĞİ SABİT OLUNCAYA KADAR GEÇERLİ BELGEDE SAHTECİLİK SUÇU (Tabi Olduğu On Yıllık Asli Dava Zamanaşımının Kesici Son İşlem Olan Sanığın Sorgusunun Yapıldığı Tarihten Temyiz İnceleme Tarihine Kadar Gerçekleştiği Anlaşılmakla Sanık Hakkındaki Kamu Davasının Gerçekleşen Zamanaşımı Sebebiyle Düşürülmesine Karar Verildiği)
KAZANILMIŞ HAK (Önceki Hükmün Yalnızca Sanık Müdafii Tarafından Temyiz Edilmesi Sebebiyle Sanığın Ceza Miktarı Yönünden Kazanılmış Hakkı Olduğu - Bozmadan Sonra Kurulan Hükmün Netice Ceza Miktarı Yönünden Önceki Hükümden Daha Ağır Olamayacağının Gözetilmemesinin Yasaya Aykırı Olduğu)
ZAMANAŞIMI (Sanığa Yüklenen Sahteliği Sabit Oluncaya Kadar Geçerli Olan Belgede Sahtecilik Suçunun Tabi Olduğu On Yıllık Asli Dava Zamanaşımının Kesici Son İşlem Olan Sanığın Sorgusunun Yapıldığı Tarihten Temyiz İnceleme Tarihine Kadar Gerçekleştiği)
KAMU DAVASININ DÜŞÜRÜLMESİ (Sanığın Üzerine Atılı Suçun Tabi Olduğu On Yıllık Asli Dava Zamanaşımının Kesici Son İşlem Olan Sanığın Sorgusunun Yapıldığı Tarihten Temyiz İnceleme Tarihine Kadar Gerçekleştiği - Sanık Hakkındaki Kamu Davasının Gerçekleşen Zamanaşımı Sebebiyle Düşürülmesi Gerektiği)"
102Y21.CD13.3.2017E. 2016/11265 K. 2017/1243"SAHTE FATURA KULLANMA (Sanığın 2005 Takvim Yılında Sahte Fatura Kullandığının Kullandığı En Son Sahte Fatura Tarihinin 14.12.2005 Olduğunun İddia Olunduğu/Suç Tarihinin 21.01.2006 Tarihi Olarak Belirlenmesi Gerektiği Cihetle Suç Tarihi İtibariyle Tabi Olduğu 5237 S.K. 66/1-e ve 67/4. Maddelerinde Öngörülen Dava Zamanaşımı Süresinin Suç Tarihinden Hüküm Tarihine Kadar Dolmadığı Gözetilmeden Kamu Davasının Dava Zamanaşımı Sebebiyle Düşürülmesine Karar Verilmesinin Hatalı Olduğu)
DAVA ZAMANAŞIMI SEBEBİYLE DÜŞME (Sanığın 2005 Takvim Yılında Sahte Fatura Kullandığının Kullandığı En Son Sahte Fatura Tarihinin 14.12.2005 Olduğunun İddia Olunduğu/ Suç Tarihinin 21.01.2006 Tarihi Olarak Belirlenmesi Gerektiği Cihetle Suç Tarihi İtibariyle Tabi Olduğu 5237 S.K. 66/1-e ve 67/4. Maddelerinde Öngörülen Dava Zamanaşımı Süresinin Suç Tarihinden Hüküm Tarihine Kadar Dolmadığı Gözetilmeden Kamu Davasının Dava Zamanaşımı Sebebiyle Düşürülmesine Karar Verilmesinin İsabetsiz Olacağı)"
102Y2.CD1.3.2017E. 2016/19592 K. 2017/2457"HIRSIZLIK SUÇU ( Sanığa Atılı Suçlar Yönünden Yasada Öngörülen Sürelerin Mahkumiyet Kararının Verildiği Günden İnceleme Tarihine Kadar Gerçekleşmesi Sebebiyle Sanığa Atılı Her İki Suç İçin Açılan Kamu Davalarının Zamanaşımı Gereğince Düşürülmesine Karar Verilmesi Gerektiği )
LEHE KANUN UYGULAMASI ( Hırsızlık Suçu - Sanığa Atılı Suçlar Yönünden 765 ve 5237 Sayılı Tck Hükümlerinin Değerlendirilmesi Sonucu Zamanaşımı Yönünden 765 Sayılı Kanunun Lehe Olduğu )
ZAMANAŞIMI ( Cezanın Miktar ve Nevi İtibariyle Yasada Öngörülen Sürelerin Mahkumiyet Kararının Verildiği Günden İnceleme Tarihine Kadar Gerçekleştiğinin Gözetilmesi Gerektiği - Hırsızlık Suçu )
KAMU DAVASININ DÜŞMESİ ( Zamanaşımı Yönünden Cezanın Miktar ve Nevi İtibariyle Yasada Öngörülen Sürelerin Mahkumiyet Kararının Verildiği Günden İnceleme Tarihine Kadar Gerçekleştiği - Kamu Davalarının Zamanaşımı Gereğince Düşürülmesi Gerektiği/Hırsızlık )"
102Y21.CD16.1.2017E. 2016/6312 K. 2017/147"KAMU DAVASININ ZAMANAŞIMI SEBEBİYLE DÜŞMESİ ( Sahte Fatura Kullanmak - Cezasının Türü ve Üst Sınırı İtibariyle Tabi Olduğu Suç Tarihlerinde Yürürlükte Bulunan ve Sanık Lehine Olan 765 S.K.'da Öngörülen Dava Zamanaşımının Suç Tarihinden Temyiz İnceleme Tarihine Kadar Gerçekleştiği Anlaşılmakla Sair Yönleri İncelenmeyen Hükmün Bozulmasına Ancak Bu Husus Yeniden Yargılama Yapılmasını Gerektirmediğinden Kamu Davasının Gerçekleşen Zamanaşımı Sebebiyle Düşürülmesine Karar Verileceği )
SAHTE FATURA KULLANMAK ( Suçun Yasada Gerektirdiği Cezasının Türü ve Üst Sınırı İtibariyle Tabi Olduğu Suç Tarihlerinde Yürürlükte Bulunan ve Sanık Lehine Olan 765 S.K.'da Öngörülen Dava Zamanaşımının Suç Tarihinden Temyiz İnceleme Tarihine Kadar Gerçekleştiği Anlaşılmakla Sair Yönleri İncelenmeyen Hükmün Bozulmasına Ancak Bu Husus Yeniden Yargılama Yapılmasını Gerektirmediğinden Kamu Davasının Gerçekleşen Zamanaşımı Sebebiyle Düşürülmesine Karar Vermek Gerektiği )
DAVA ZAMANAŞIMININ TEMYİZ İNCELEMESİNE KADAR GEÇMESİ ( Sahte Fatura Kullanmak - Sair Yönleri İncelenmeyen Hükmün Bozulmasına Ancak Bu Husus Yeniden Yargılama Yapılmasını Gerektirmediğinden Kamu Davasının Gerçekleşen Zamanaşımı Sebebiyle Düşürülmesine Karar Verileceği )"
102Y15.CD21.12.2016E. 2014/1719 K. 2016/9757"NİTELİKLİ DOLANDIRICILIK (Suç Tarihinden Temyiz İnceleme Gününe Kadar 765 S. T.C.K'nun 102/4 ve 104/2. Md. Öngörülen 7 Yıl 6 Aylık Dava Zamanaşımının Dolduğu - Sanıklar Hakkında Açılan Kamu Davalarının Zamanaşımı Sebebiyle Düşmesine Karar Verileceği)
ZİNCİRLEME SUÇ (Baştan Belirlenen Haksız Menfaatin Değişik Fasılalarla Katılandan Alınması Halinde Zincirleme Suç Koşullarının Oluşmayacağı/T.C.K'nın 43/1. Md. Uygulanarak Sanıklar Hakkında Fazla Ceza Tayin Edildiği/Kararın Bozulacağı - Nitelikli Dolandırıcılık)
ÇELİŞKİLİ KARAR VERİLMESİ (Nitelikli Dolandırıcılık - Hapis Cezası Alt Sınırdan Tayin Olunduğu Halde Ayrıca Yasal ve Yeterli Gerekçe Gösterilmeden Aynı Gerekçeyle Adli Para Cezasına Esas Alınması Gereken Tam Gün Sayısının Alt Sınırdan Uzaklaşılarak Tayini Suretiyle Çelişkiye Düşüldüğü/Bozma Kararı Verileceği)"
102YCGK15.11.2016E. 2014/11-402 K. 2016/431"KAMU GÖREVLİSİNİN RESMİ BELGEDE SAHTECİLİĞİ ( Suçun İşlendiği Tarih İtibarıyla Lehe Olan 765 S. T.C.K'nun 102/3 ve 104/2. Md. Uyarınca 15 Yıllık Kesintili Dava Zamanaşımı Süresinin İnceleme Tarihinden Önce Dolduğu - Direnme Hükmünün Gerçekleşen Dava Zamanaşımı Sebebiyle Bozularak Kamu Davalarının Düşmesine Karar Verileceği )
DAVA ZAMANAŞIMI ( Suçun İşlendiği Tarih İtibarıyla Lehe Olan 765 S. T.C.K'nun 102/3 ve 104/2. Md. Uyarınca 15 Yıllık Kesintili Dava Zamanaşımı Süresinin İnceleme Tarihinden Önce Dolduğu/Dava Zamanaşımı Sebebiyle Kamu Davalarının Düşmesine Karar Verileceği - Kamu Görevlisinin Resmi Belgede Sahteciliği )
KAMU DAVASININ DÜŞMESİ ( Kamu Görevlisinin Resmi Belgede Sahteciliği - Suçun İşlendiği Tarih İtibarıyla Lehe Olan 765 S. T.C.K'nun 102/3 ve 104/2. Md. Uyarınca 15 Yıllık Kesintili Dava Zamanaşımı Süresinin İnceleme Tarihinden Önce Dolduğu/Dava Zamanaşımı Sebebiyle Davaların Düşmesine Karar Verilmesi Gerektiği )
LEHE KANUN UYGULAMASI ( Suçun İşlendiği Tarih İtibarıyla Sanıkların Lehine Olan 765 S. T.C.K'nun 102/3 ve 104/2. Md. Uyarınca 15 Yıllık Kesintili Dava Zamanaşımı Süresinin İnceleme Tarihinden Önce Dolduğu/Dava Zamanaşımı Sebebiyle Kamu Davalarının Düşmesine Karar Verileceği - Kamu Görevlisinin Resmi Belgede Sahteciliği )"
102Y4.CD3.11.2016E. 2016/16248 K. 2016/13929"GÖREVDE YETKİYİ KÖTÜYE KULLANMA ( Suç Tarihine Göre 7 Yıl 6 Aylık Olağanüstü Dava Zamanaşımına Tabi Olduğu/Bu Süreye 4483 S. Yasaya Göre Soruşturma İzni Alınması İçin Yargılamanın Durmasına Karar Verdiği Tarihten Soruşturma İzni Verilmesine Dair Kararın Kesinleştiği Tarihine Kadar Geçen Zamanaşımının Durma Süresi de Eklendiğinde İnceleme Tarihi İtibariyle Olağanüstü Dava Zamanaşımının Dolduğu - Kamu Davasının Düşmesine Karar Verileceği )
ZAMANAŞIMININ DURMASI ( H.A.G.B. Kararının Kesinleşmesinden Sonra Başlayacak Deneme Süresi İçinde Yeniden Kasıtlı Bir Suç İşlenmesi ya da Yükümlülüklere Uyulmaması Tarihine Kadar Zamanaşımı Süresinin Duracağı/Zamanaşımını Durduran Sebebin 4483 S. Yasaya Göre Soruşturma İzni Alınması İçin Yargılamanın Durmasına Karar Verdiği Tarihten Soruşturma İzni Verilmesine Dair Kararın Kesinleştiği Tarihine Kadar Geçen Süre Olduğu - Görevde Yetkiyi Kötüye Kullanma )
HÜKMÜN AÇIKLANMASININ GERİ BIRAKILMASI KARARININ TEMYİZ EDİLMESİ ( Görevde Yetkiyi Kötüye Kullanma - H.A.G.B. Kararının Kesinleşmesinden Sonra Başlayacak Deneme Süresi İçinde Yeniden Kasıtlı Bir Suç İşlenmesi ya da Yükümlülüklere Uyulmaması Tarihine Kadar Zamanaşımı Süresinin Duracağı/H.A.G.B. Kararının Her Ne Kadar İtiraza Tabi Olsa da Temyiz Edilmesi Sebebiyle Kesinleşmediği )"
102Y21.CD3.11.2016E. 2016/1406 K. 2016/6538"RESMİ BELGEDE SAHTECİLİK SUÇU (Sanık Hakkında Yalnızca Sahte Pasaport Bulundurması Sebebiyle Kamu Davası Açıldığı Kanun Yararına Bozma İncelemesine Esas Alınan Dava Dosyasına Dayanak Olan İddianamede İse Nüfus Cüzdanı Talep Belgesi İle Nüfus Cüzdanının Davaya Konu Yapıldığı - Bu Suretle Kamu Davasının Mükerrer Olmadığı)
DERDESTLİK İTİRAZI (Sanık Hakkında Sahte Pasaport Bulundurması Sebebiyle Resmi Belgede Sahtecilik Suçundan Kamu Davası Açıldığı - Kanun Yararına Bozma İncelemesine Esas Alınan Dava Dosyasında İse Nüfus Cüzdanının Davaya Konu Yapıldığı - Davanın Derdestlik Sebebiyle Reddi Gerektiği Yönündeki Düşüncenin Yerinde Görülmediği)
DAVA ZAMANAŞIMI (Suç Tarihinde Yürürlükte ve Sanık Lehine Olan 765 S. TCK'nun 102/4. Md. Hükmünde Öngörülen Beş Yıllık Dava Zamanaşımının Suçun İşlendiği Tarihten İddianamenin Düzenlendiği Tarihe Kadar Gerçekleştiği Gözetilmeden Mahkumiyete Hükmolunmasının Yasaya Aykırı Olduğu)"
102Y21.CD13.10.2016E. 2015/7132 K. 2016/6139"DOLANDIRICILIK SUÇU ( Sanığa Yüklenen Suçun Yasada Gerektirdiği Cezasının Türü ve Üst Sınırı İtibariyle Tabi Olduğu Suç Tarihinde Yürürlükte Bulunan ve Lehe Olan Kanunda Öngörülen Dava Zamanaşımının Suçun İşlendiği Tarihten Temyiz İnceleme Tarihine Kadar Gerçekleştiği - Sanık Müdafinin Temyiz İtirazları Yerinde Olduğundan Hükmün Bozulması Gerektiği )
DAVA ZAMANAŞIMI ( Dolandırıcılık Suçu - Sanığa Yüklenen Suçun Yasada Gerektirdiği Cezasının Türü ve Üst Sınırı İtibariyle Tabi Olduğu Suç Tarihinde Yürürlükte Bulunan ve Lehe Olan Kanunda Zamanaşımının Suçun İşlendiği Tarihten Temyiz İnceleme Tarihine Kadar Gerçekleştiği - Sanık Müdafinin Temyiz İtirazları Yerinde Olduğundan Hükmün Bozulması Gerektiği )"
102Y21.CD22.6.2016E. 2016/5214 K. 2016/5481"SAHTE FATURA DÜZENLEME SUÇU ( Sanığın Kimlik Bilgileri ile Haberi Olmadan Şirket Kurulduğu - Şirket Ortağı Gözükmesinden Dolayı Beyannamelerden ve Faturalardan İmzasının Olup Olmadığının Araştırılarak Sonucuna Göre Karar Verilmesi Gereği/Nüfus Cüzdanı Fotokopisindeki Fotoğrafın Sahte Olduğu )
FATURA ÜZERİNDEKİ İMZANIN ARAŞTIRILMASI GEREĞİ ( Sahte Kimlik ile Şirket Kurulduğu İddiası/Kimlik Fotokopisinde Nüfus Cüzdanının Verildiği Yer Olarak Gösterilen Kısmın Gerçeği Yansıtmadığı - Ayrıca Beyannamelerdeki İmzanın da Gerçekliğinin Araştırılması Gereği/Sahte Fatura/İmza Araştırması/Sahte Kimlik )
SAHTE FATURA ( Suça Konu Eylemde Suç Tarihinin Faturanın Düzenlendiği Tarih Olduğunun Göz Önüne Alınacağı - Zamanaşımı Hususunun da Gözetilmesi Gereği )
HER TAKVİM YILI İÇİN AYRI AYRI HÜKÜM KURULMASI ( Suça Konu Faturaların Ay ve Gün Olarak Tespit Edilmesi Gereği - Zamanaşımı Hususunun da Gözetileceği )
SUÇA KONU FATURALARIN AY VE GÜN OLARAK TESPİTİ ( 2005 Takvim Yılında Mükellef Şirketin Sahte Fatura Düzenlediği Anlaşılan Beş Ayrı Mükellefle İlgili Vergi Dairelerinden Sorulacağı - Konu Hakkında Vergi Raporlarının Gönderilmesi ve Mükelleflerin Defter ve Belgelerinin İnceleneceği/Fatura Tarihlerinin Ay ve Gün Olarak Tespit Edilmeye Çalışılacağı )"
102Y8.CD20.6.2016E. 2016/3384 K. 2016/8138"ATEŞLİ SİLAHLAR KANUNU'NA MUHALEFET ( Suç Tarihinde Yürürlükte Bulunan ve Lehe Olan 765 S. T.C.K.'nun 102/4 ve 104/2. Md. Belirlenen 7 Yıl 6 Aylık Dava Zamanaşımının Suç Tarihinden Karar Tarihine Kadar Gerçekleştiğinin Gözetileceği )
DAVA ZAMANAŞIMI ( Suç Tarihinde Yürürlükte Bulunan ve Lehe Olan 765 S. T.C.K.'nun 102/4 ve 104/2. Md. Belirlenen 7 Yıl 6 Aylık Dava Zamanaşımının Suç Tarihinden Karar Tarihine Kadar Gerçekleştiğinin Gözetileceği - 6136 S. Yasaya Muhalefet Suçu )"
102Y5.CD20.6.2016E. 2014/6174 K. 2016/6479"GÖREVİ KÖTÜYE KULLANMA SUÇU ( Cezasının Üst Sınırı İtibariyle 765 S. T.C.K'nun 102/4 ve 104/2. Md. Belirtilen Beş Yıllık Asli ve Yedi Yıl Altı Aylık İlave Zamanaşımına Tabi Olduğu/Suç Tarihi İle İnceleme Günü Arasında İlave Zamanaşımı Süresinin Gerçekleştiği - Davaların Zamanaşımı Sebebiyle Düşmesine Karar Verilmesi Gerektiği )
ZAMANAŞIMI SEBEBİYLE DÜŞME ( Cezasının Üst Sınırı İtibariyle 765 S. T.C.K'nun 102/4 ve 104/2. Md. Belirtilen Beş Yıllık Asli ve Yedi Yıl Altı Aylık İlave Zamanaşımına Tabi Olduğu/Suç Tarihi İle İnceleme Günü Arasında İlave Zamanaşımı Süresinin Gerçekleştiği/Davaların Zamanaşımı Sebebiyle Düşmesine Karar Verilmesi Gerektiği - Görevi Kötüye Kullanma Suçu )
BİLİRKİŞİ RAPORLARI ARASINDA ÇELİŞKİ OLMASI ( Mahallerinde Keşif Yapılarak Önceki Bilirkişiler Dışında Bir İnşaat Bir Harita Mühendisi Bir de Şehir Plancısı Bilirkişinin Bulunduğu İmar Mevzuat Konularına Hakim Yeni Bir Bilirkişi Kurulundan Yeniden Rapor Alınması Gerektiği - 3194 S. İmar Kanunu 4078 S. Yapı Denetimi Hakkında Kanun İle İlgili Mevzuat Hükümlerine Aykırı Eylem )"
102Y21.CD16.6.2016E. 2016/5100 K. 2016/5365"SAHTE FATURA DÜZENLEMEK SUÇU ( Ödeme Belgeleri Araştırılarak Temini Halinde Şirketlerin Defter ve Belgeleri Üzerinde Karşılaştırmalı İnceleme Yaptırılması Suretiyle Toplanan Deliller Bir Bütün Halinde Değerlendirilerek Sonucuna Göre Sanığın Hukuki Durumunun Belirlenmesi Gerektiği )
DAVA ZAMANAŞIMI ( Sanığa Yüklenen Suçlardan Birinin Yasada Gerektirdiği Cezasının Türü ve Üst Sınırı İtibariyle Tabi Olduğu Suç Tarihinde Yürürlükte Bulunan ve Lehe Olan 765 Sayılı Kanunda Öngörülen Dava Zamanaşımının Yüklenen Suç Tarihinden Temyiz İnceleme Tarihine Kadar Gerçekleştiği )
KAMU DAVASININ DÜŞMESİ ( Dava Zamanaşımının Yüklenen Suç Tarihinden Temyiz İnceleme Tarihine Kadar Gerçekleştiği Anlaşılmış Olduğundan Sanık Hakkında Açılan Kamu Davasının Gerçekleşen Zamanaşımı Sebebiyle Düşürülmesi Gerektiği - Sahte Fatura Düzenlemek Suçu )
KARŞIT İNCELEME ( Faturaları Kullanan İlgili Firma Yetkilileri Hakkında Sahte Fatura Kullanmak Suçundan Karşıt İnceleme Yapılıp Yapılmadığı Yapılmışsa Dava Açılıp Açılmadığının Vergi Dairesinden Sorulması Varsa Karşıt İnceleme Raporlarının Dosya Arasına Alınması Gerektiği - Sahte Fatura Düzenlemek )
DELİLLERİN TOPLANMASI ( Sahte Fatura Düzenlemek Suçu - Karşıt İnceleme Raporlarının Dosya Arasına Alınması Dava Açıldığının Tespiti Halinde Dava Dosyaları Celp Edilip İncelenerek Özetlerinin Duruşma Tutanağına Geçirilip Bu Davayı İlgilendiren Ve Sahteliği Belirleyen Delillerin Onaylı Örneklerinin Dava Dosyasına İntikali Gerektiği )"
102Y8.CD9.6.2016E. 2016/2313 K. 2016/7752"GÖREVİ KÖTÜYE KULLANMA SUÇU (Sanıklara Yüklenen Suçun Yasa Maddesinde Öngörülen Cezalarının Türü ve Üst Sınırı İtibariyle Tabi Olduğu Dava Zamanaşımının Suç Tarihinden Temyiz İnceleme Tarihine Kadar Gerçekleştiği - Sanıklar Hakkında Açılan Kamu Davasının Gerçekleşen Dava Zamanaşımı Sebebiyle Düşürülmesine Karar Verildiği)
DAVA ZAMANAŞIMI (Görevi Kötüye Kullanma - Sanıklara Yüklenen Suçun Yasa Maddesinde Öngörülen Cezalarının Türü ve Üst Sınırı İtibariyle Tabi Olduğu Yedi Yıl Altı Aylık Dava Zamanaşımının Suç Tarihinden Temyiz İnceleme Tarihine Kadar Gerçekleştiği)
VEKALET ÜCRETİ (Sanıklardan Birini Ayrı Vekaletname İle Temsil Eden Müdafii Lehine Karar Tarihinde Yürürlükte Olan Avukatlık Asgari Ücret Tarifesine Göre Belirlenen Maktu Vekalet Ücretine Ayrıca Hükmolunması Gerektiği - Görevi Kötüye Kullanma Suçu)"
102Y6.CD2.6.2016E. 2013/30990 K. 2016/4616"NİTELİKLİ YAĞMA (Zamanaşımı Bakımından 765 S.K. Hükümlerinin Sanık Yararına Olması ve Aynı Kanun'un 102/4 ve 104/2. Maddelerinde Öngörülen 7 Yıl 6 Aylık Kesintili Dava Zamanaşımının Suç Tarihinden İnceleme Gününe Kadar Geçmiş Bulunmasının Bozmayı Gerektirdiği/Sanık Hakkında Açılan Kamu Davasının Zamanaşımı Sebebiyle Düşeceği)
KAMU DAVASININ ZAMANAŞIMI SEBEBİYLE DÜŞMESİ (Yağma - Zamanaşımı Bakımından 765 S.K. Hükümlerinin Sanık Yararına Olması ve Aynı Kanun'un 102/4 ve 104/2. Maddelerinde Öngörülen 7 Yıl 6 Aylık Kesintili Dava Zamanaşımının Suç Tarihinden İnceleme Gününe Kadar Geçmiş Bulunmasının Bozmayı Gerektirdiği/Sanık Hakkında Açılan Kamu Davasının Zamanaşımı Sebebiyle Düşmesine Karar Verilmesi Gerektiği)
KİŞİYİ HÜRRİYETİNDEN YOKSUN KILMA SUÇU (Sanığın Mağduru Hürriyetinden Yoksun Bıraktığına Dair Mağdurun Soruşturma Aşamasındaki Soyut Beyanı Dışında Kesin İnandırıcı Somut ve Hukuka Uygun Kanıtlar Bulunmadığı Gözetilmeden Beraati Yerine Mahkumiyetine Karar Verilmesinin Hatalı Olacağı)"
102Y22.CD1.6.2016E. 2015/25985 K. 2016/9380"YAĞMA SUÇU ( Kanıtları Takdir ve Tartışmanın Üst Dereceli Ağır Ceza Mahkemesine Ait Bulunduğu Gözetilmeden Görevsizlik Kararı Yerine Duruşmaya Devamla Hüküm Kurulmasının İsabetsiz Bulunduğu )
GÖREVSİZLİK KARARI ( Sanığın Eylemlerinin Sübutu Halinde Yağma Suçunu Oluşturup Oluşturmadığına Dair Kanıtları Takdir ve Tartışmanın Üst Dereceli Ağır Ceza Mahkemesine Ait Bulunduğu Gözetilerek Görevsizlik Kararı Verilmesi Gerektiği )
ZAMANAŞIMI ( Dava Zamanaşımı Bakımından 765 Sayılı Kanun Hükümlerinin Sanık Yararına Olması ve Anılan Kanunda Öngörülen Yedi Yıl Altı Aylık Zamanaşımının Suç Tarihinden İnceleme Tarihine Kadar Geçmiş Bulunmasının Davanın Düşürülmesini Gerektirdiği )
KAMU DAVASININ DÜŞMESİ ( 765 Sayılı Kanun Hükümlerinin Sanık Yararına Olduğu ve Anılan Kanunda Öngörülen Yedi Yıl Altı Aylık Zamanaşımının Suç Tarihinden İnceleme Tarihine Kadar Geçtiği - Davanın Düşürülmesi Gerektiği )"
102Y1.CD24.5.2016E. 2016/1784 K. 2016/2654"KASTEN YARALAMA ( Dava Zamanaşımı - Lehe Olan 765 S. Kanun'un 456/1-2-3-4 Md. Öngörülen Cezaların Üst Sınırına Göre Aynı Kanunun 102/4 Ve 104/2. Md. Uyarınca 7 Yıl 6 Aylık Eklemeli Zamanaşımı Süresine Tabi Olduğu/Suç Tarihi Olan İle Karar Tarihi Arasında Bu Sürelerin Dolduğu - Kamu Davasının Düşeceği )
SANIKLARIN BERAAT ETMESİ ( Kasten Öldürme - Beraat Eden ve Kendisini Vekil İle Temsil Ettiren Sanık Yararına Hazine Aleyhine Maktu Avukatlık Ücretine Hükmedilmemesi Doğru Olmadığı )
KAMU DAVASININ DÜŞMESİ ( Kasten Yaralama - Lehe Olan 765 S. Kanun'un 456/1-2-3-4 Md. Öngörülen Cezaların Üst Sınırına Göre Aynı Kanunun 102/4 ve 104/2. Md. Uyarınca 7 Yıl 6 Aylık Eklemeli Zamanaşımı Süresine Tabi Olduğu/Suç Tarihi Olan İle Karar Tarihi Arasında Bu Sürelerin Dolduğu Gözetileceği )"
102Y17.CD4.5.2016E. 2015/26967 K. 2016/6771"NİTELİKLİ HIRSIZLIK SUÇU ( Sanığın Gece Vakti Müştekinin İşyerine Muhkem Olmayan Kapıyı Tornavida İle Açarak Girdiği/Bir Miktar Para İle Muhtelif Sigara Televizyon vb Eşyaları Çaldığı/Zamanaşımı Bakımından 765 S.Yasa Hükümlerinin Sanık Yararına Olduğu - 7 Yıl 6 Aylık Genel Dava Zamanaşımı Süresinin İnceleme Tarihine Kadar Geçmiş Bulunduğu )
LEHE OLAN KANUN ( 5252 S. Kanun'un 9/3. Md. Işığında Zamanaşımı Bakımından 765 S.Yasa Hükümlerinin Sanık Yararına Olduğu/Aynı Kanun'un 102/4 ve 104/2. Maddelerinde Belirtilen 7 Yıl 6 Aylık Genel Dava Zamanaşımı Süresinin Dolduğu - Nitelikli Hırsızlık Suçu )
KAMU DAVASININ DÜŞMESİ ( Nitelikli Hırsızlık Suçu - Sanığın Gece Vakti Müştekinin İşyerine Muhkem Olmayan Kapıyı Tornavida İle Açarak Girdiği/Dava Zamanaşımı Süresinin İnceleme Tarihine Kadar Geçtiği/Zamanaşımı Nedeniyle Kamu Davasının Düşeceği )
DAVA ZAMANAŞIMI ( 5252 S. Kanun'un 9/3 Md. Işığında Zamanaşımı Bakımından 765 S.Yasa Hükümlerinin Sanık Yararına Olduğu/Dava Zamanaşımı Süresinin İnceleme Tarihine Kadar Geçtiği - Nitelikli Hırsızlık Suçu )"
102Y11.CD27.4.2016E. 2014/14191 K. 2016/3727"ŞEHADETNAME NİTELİĞİNDEKİ BELGEDE SAHTECİLİK SUÇU ( Kanunda Öngörülen Dava Zamanaşımının Suçun İşlendiği Tarihten Temyiz İnceleme Tarihine Kadar Gerçekleştiğinin Anlaşıldığı ve Sanık Müdafiinin Temyiz İtirazlarının Bu İtibarla Yerinde Görüldüğü )
DAVA ZAMANAŞIMI ( Şahadetname Niteliğinde Belgede Sahtecilik Suçunun Yasada Gerektirdiği Cezasının Türü ve Üst Sınırı İtibariyle Tabi Olduğu Suç Tarihinde Yürürlükte Bulunan ve Lehe Olan 765 Sayılı Yasada Öngörülen Dava Zamanaşımının Suçun İşlendiği Tarihten Temyiz İnceleme Tarihine Kadar Gerçekleştiği )
LEHE KANUN UYGULAMASI ( Suç Tarihinde Yürürlükte Bulunan ve Lehe Olan 765 Sayılı Yasada Öngörülen Dava Zamanaşımının Suçun İşlendiği Tarihten Temyiz İnceleme Tarihine Kadar Gerçekleştiğinin Gözetilmesi Gerektiği - Şehadetname Niteliğindeki Belgede Sahtecilik )"
102Y8.CD25.4.2016E. 2016/3376 K. 2016/5535"RUHSATSIZ ATEŞLİ SİLAHLARLA MERMİLERİ SATIN ALMA VEYA TAŞIMA VEYA BULUNDURMA SUÇU ( Lehe Olan 765 S. TCK'nun Md. 102/4 Hükmünde Belirlenen Asli Dava Zamanaşımının Zamanaşımını Kesen Son İşlem Tarihinden Erteleme Kararının Verildiği Tarihe Kadar Gerçekleştiğinin Gözetilmesi Gerektiği )
ZAMANAŞIMININ DURMASI ( Hükmün Açıklanmasının Geri Bırakılması Halinde Denetim Süresi İçerisinde Dava Zamanaşımının Duracağı Belirtilmiş Olup İncelemeye Konu Dosyada Dava Zamanaşımının Durduğu Tarihlerin İncelemede Göz Önüne Alınması Gerektiği - Ruhsatsız Ateşli Silahlarla Mermileri Satın Alma veya Taşıma veya Bulundurma )
HÜKMÜN AÇIKLANMASININ GERİ BIRAKILMASI ( Denetim Süresi İçerisinde Dava Zamanaşımının Duracağı - İncelemeye Konu Dosyada Dava Zamanaşımının Durduğu Tarihlerin İncelemede Göz Önüne Alınması Gerektiği )
DAVA ZAMANAŞIMI ( Sanığa Yüklenen Suç İçin Öngörülen Cezanın Türü ve Üst Sınırı İtibariyle Tabi Olduğu Suç Tarihinde Yürürlükte Bulunan ve Lehe Olan 765 S. TCK'nun Md. 102/4 Hükmünde Belirlenen Beş Yıllık Asli Dava Zamanaşımının Zamanaşımını Kesen Son İşlem Tarihinden Erteleme Kararının Verildiği Tarihe Kadar Gerçekleştiği )"
102Y11.CD25.4.2016E. 2015/8951 K. 2016/3597"RESMİ BELGEDE SAHTECİLİK SUÇU ( Sanıklara Yüklenen Suçun Yasada Gerektirdiği Cezasının Türü ve Üst Sınırı İtibariyle Tabi Olduğu Suç Tarihinden Sonra Yürürlüğe Giren ve Lehe Olan Kanunda Öngörülen Dava Zamanaşımının Suç Tarihinden Temyiz İnceleme Tarihine Kadar Gerçekleştiğinin Gözetilmesi Gerektiği )
DAVA ZAMANAŞIMI ( Resmi Belgede Sahtecilik Suçunun Yasada Gerektirdiği Cezasının Türü ve Üst Sınırı İtibariyle Tabi Olduğu Suç Tarihinden Sonra Yürürlüğe Giren ve Lehe Olan Kanunda Öngörülen Dava Zamanaşımının Suç Tarihinden Temyiz İnceleme Tarihine Kadar Gerçekleştiği )
SANIĞIN HÜKÜMDEN ÖNCE ÖLMESİ ( Sanıklardan Birinin Uyap Aracılığı İle Mernis Üzerinden Temin Edilen Nüfus Kayıt Örneğine Göre Hükümden Önce Vefat Ettiği Anlaşıldığından Hakkındaki Kamu Davasının Düşürülmesinde Zorunluluk Bulunduğu )"
102Y17.CD19.4.2016E. 2015/17509 K. 2016/5669"HIRSIZLIK SUÇU ( Sanıkların 5237 S. T.C.K.'nun 53/1. Md. ( A ) ( B ) ( C ) ( D ) ( E ) Bentlerinde Yazılı Haklardan Cezalarının İnfazı Tamamlanıncaya Kadar Kendi Altsoyları Üzerindeki Velayet Vesayet ve Kayyımlık Yetkileri Açısından İse Mahkûm Oldukları Hapis Cezalarından Koşullu Salıverilinceye Kadar Yoksun Bırakılacağı )
KAMU DAVASININ DÜŞMESİ ( Hırsızlık Suçu - Öngörülen Cezanın Türü ve Üst Sınırına Göre 765 S. Kanun'un 102/4. ve 104/2. Md. Belirtilen 7 Yıl 6 Aylık Genel Dava Zamanaşımının Suçların İşlenme Tarihinden İnceleme Tarihine Kadar Geçmiş Bulunduğu/Kamu Davasının Düşmesine Karar Verileceği )
BELİRLİ HAKLARI KULLANMAKTAN YOKSUN BIRAKMA ( Sanıkların 5237 S. T.C.K.'nun 53/1. Md. ( A ) ( B ) ( C ) ( D ) ( E ) Bentlerinde Yazılı Haklardan Cezalarının İnfazı Tamamlanıncaya Kadar Kendi Altsoyları Üzerindeki Velayet Vesayet ve Kayyımlık Yetkileri Açısından Koşullu Salıverilinceye Kadar Yoksun Bırakılacağı - Hırsızlık Suçu )"
102Y11.CD5.4.2016E. 2014/17775 K. 2016/3119"RESMİ BELGEDE SAHTECİLİK SUÇU ( Sanığa Yüklenen 765 S. T.C.K'nun 342/2. Md. Düzenlenmiş Suçun Sonradan Yürürlüğe Giren 5237 S. T.C.K'ndaki Karşılığının 204/1-3. Md. Olduğu/Her İki Kanuna Göre Suçun İşlendiği Tarihten Hüküm Tarihine Kadar Zamanaşımının Gerçekleşmediği/Zamanaşımının Suçun İşlendiği Tarihten Temyiz İnceleme Tarihine Kadar Gerçekleştiği - Kamu Davasının Düşmesine Karar Verileceği )
KAMU DAVASININ ZAMANAŞIMI SEBEBİYLE DÜŞMESİ ( Resmi Belgede Sahtecilik Suçu - Sanığa Yüklenen Suçun 5237 S. T.C.K'ndaki Karşılığının 204/1-3. Md. Olduğu/Her İki Kanuna Göre Suçun İşlendiği Tarihten Hüküm Tarihine Kadar Zamanaşımının Gerçekleşmediği/Zamanaşımının Suçun İşlendiği Tarihten Temyiz İnceleme Tarihine Kadar Gerçekleştiği/Kamu Davasının Düşmesine Karar Verileceği )
HÜKÜMDEN SONRA ZAMANAŞIMININ GERÇEKLEŞMESİ ( Suçun İşlendiği Tarihten Hüküm Tarihine Kadar Zamanaşımının Gerçekleşmediği/Zamanaşımının Gerçekleştiğinden Bahisle Verilen Kararın Bozulacağı/Ancak Olağanüstü Dava Zamanaşımının Suçun İşlendiği Tarihten Temyiz İnceleme Tarihine Kadar Gerçekleştiği/Kamu Davasının Düşmesine Karar Verileceği - Resmi Belgede Sahtecilik Suçu )
LEHE OLAN KANUN ( Suç Tarihinde Yürürlükte Bulunan ve Lehe Olan 765 S. T.C.K'nun 102/3 ve 104/2. Md. Öngörülen 15 Yıllık Olağanüstü Dava Zamanaşımının Suçun İşlendiği Tarihten Temyiz İnceleme Tarihine Kadar Gerçekleştiği - Resmi Belgede Sahtecilik Suçu )"
102YCGK29.3.2016E. 2013/13-460 K. 2016/162"NİTELİKLİ HIRSIZLIK SUÇU ( Müşteki ve Katılana Ait Park Halindeki Kapıları Kilitli Araçları Anahtar Uydurmak Suretiyle Çaldıkları/765 S. T.C.K'nda İştirak Halinde İşlenen Suçlar Bakımından Dava Zamanaşımının Sirayeti Konusunda Öznel Sistem Kabul Edildiği/Zamanaşımını Kesen En Son İşlemin Sanığın Kendi Sorgusunun Yapıldığı Tarih Olduğu - Dava Zamanaşımının İnceleme Tarihinden Önce Dolduğu )
İŞTİRAK HALİNDE İŞLENEN SUÇLARDA DAVA ZAMANAŞIMI ( 765 S. T.C.K'nda İştirak Halinde İşlenen Suçlarda Dava Zamanaşımının Sirayeti Konusunda Öznel Sistem Kabul Edildiği/Suçun 10 Yıllık Dava Zamanaşımına Tabi Olduğu/Zamanaşımını Kesen En Son İşlemin Sanığın Kendi Sorgusunun Yapıldığı Tarih Olduğu/Dava Zamanaşımının İnceleme Tarihinden Önce Dolduğu - Nitelikli Hırsızlık Suçu )
KAMU DAVASININ DÜŞMESİ ( Nitelikli Hırsızlık Suçu - Sanığın Müşteki ve Katılana Ait Park Halindeki Kapıları Kilitli Araçları Anahtar Uydurmak Suretiyle Çaldıkları/Dava Zamanaşımının İnceleme Tarihinden Önce Dolduğu/Dava Zamanaşımı Nedeniyle Kamu Davasının Düşeceği )"
102Y5.CD24.3.2016E. 2013/12308 K. 2016/3005"ZİMMET SUÇU ( Hüküm Açıklanırken Müdafii Hazır Bulunmayan Sanığa Zorunlu Müdafii Görevlendirilmeden Yargılamaya Devam Olunması ve Sanığın İstinabe Yoluyla Alınan Savunması İle Yetinilmesi ve Bu Şekilde Hüküm Kurulmasının Kanuna Aykırı Olduğu )
ZORUNLU MÜDAFİİLİK ( Sanığa İsnat Olunan Zimmet Suçunun Alt Sınırının Beş Yıldan Fazla Hapis Cezasını Gerektirmesi Karşısında Hüküm Açıklanırken Müdafii Hazır Bulunmayan Sanığa Zorunlu Müdafii Görevlendirilmeden Yargılamaya Devam Olunarak Savunma Hakkının Kısıtlanmasının Hatalı Olduğu )
İSTİNABE ( Kanunda Öngörülen Cezanın Alt Sınırına Göre Sorgusunun Mahkemesince Yapılması Gerektiği Gözetilmeden Dava Dosyası İle Birleştirilmesine Karar Verilen Dosyada Sanığın İstinabe Yoluyla Alınan Savunması İle Yetinilmesi ve Bu Şekilde Hüküm Kurulmasının İsabetsiz Olduğu - Zimmet )
DAVA ZAMANAŞIMI ( Sanıkların İşlediği İddia Edilen Sahtecilik Suçunun Cezasının Üst Sınırı İtibariyle On Yıllık Dolandırıcılık Suçunun İse Beş Yıllık Asli Zamanaşımına Tabi Olduğu - Sorgu Tarihleri İle İnceleme Günü Arasında Bu Sürelerin Gerçekleştiği )
KAMU DAVASININ DÜŞMESİ ( Sorgu Tarihleri İle İnceleme Günü Arasında Sanıkların İşlediği İddia Edilen Suçların Tabi Olduğu Zamanaşımı Sürelerinin Gerçekleştiği Anlaşıldığından Davaların Zamanaşımı Sebebiyle Ayrı Ayrı Düşmesine Karar Vermek Gerektiği )"
102Y22.CD24.3.2016E. 2015/23742 K. 2016/4445"SANIK YARARINA KANUN HÜKMÜNÜN UYGULANMASI ( Dava Zamanaşımı Bakımından 765 S.K. Hükümlerinin Sanık Yararına Olduğunun Anlaşılması Karşısında Anılan Kanun'un 102/4 ve 104/2 Maddeleri Uyarınca Hesaplanan 7 Yıl 6 Aylık Zamanaşımının Suçun İşlendiği Tarihinden İnceleme Tarihine Kadar Geçmiş Bulunmasının Bozmayı Gerektirdiği )
ZAMANAŞIMININ SUÇUN İŞLENDİĞİ TARİHTEN İNCELEME TARİHİNE KADAR GEÇMESİ ( Dava Zamanaşımı Bakımından 765 S.K. Hükümlerinin Sanık Yararına Olduğu/765 S.K. 102/4 ve 104/2 Maddeleri Uyarınca Hesaplanan 7 Yıl 6 Aylık Zamanaşımının Suçun İşlendiği Tarihinden İnceleme Tarihine Kadar Geçmiş Bulunmasının Bozmayı Gerektireceği )"
102Y21.CD10.3.2016E. 2015/8167 K. 2016/2261"RESMİ BELGEDE SAHTECİLİK SUÇU (Noterliğe Ait Satış Sözleşme Asıllarının Suçun Konusunu Oluşturması Sebebiyle Dosyada Delil Olarak Saklanması Yerine Adı Geçen Noterliklere İadesine Karar Verilmesinin Yasaya Aykırı Olduğu)
DOLANDIRICILIK (Yüklenen Suçun Tabi Olduğu Suç Tarihinde Yürürlükte Bulunan ve Sanık Lehine Olan Hükümlerde Öngörülen Dava Zamanaşımının Suçun İşlendiği Tarihten Temyiz İncelemesine Kadar Gerçekleştiğinin Anlaşıldığı ve Sanığın Temyiz İtirazlarının Bu Sebeple Yerinde Görülmüş Olduğu)
DAVA ZAMANAŞIMI (Dolandırıcılık Suçunun Tabi Olduğu Suç Tarihinde Yürürlükte Bulunan ve Sanık Lehine Olan 765 S. TCK'nun Md. 102/4 ve 104/2 Hükümlerinde Öngörülen Dava Zamanaşımının Suçun İşlendiği Tarihten Temyiz İncelemesine Kadar Gerçekleştiği)
KAMU DAVASININ DÜŞMESİ (Dava Zamanaşımının Suçun İşlendiği Tarihten Temyiz İncelemesine Kadar Gerçekleştiği - Sanığın Temyiz İtirazları Bu Sebeple Yerinde Görülmüş Olduğundan Sair Yönleri İncelenmeksizin Sanık Hakkında Açılan Kamu Davasının Gerçekleşen Zamanaşımı Sebebiyle Düşürülmesine Karar Verildiği)"
102Y16.CD7.3.2016E. 2015/8371 K. 2016/1930"İFTİRA SUÇU ( Belirlenen Cezanın Süresi İtibariyle Suç Tarihinde Yürürlükte Olan ve Dava Zamanaşımı Yönünden 5237 S.K.'a Göre Sanık Lehine Hükümler İçeren 765 S.K.'nun 102/4 ve 104/2 Maddelerinde Belirlenen Zamanaşımının Suç Tarihi İle Hüküm Tarihi Arasında Gerçekleştiğinin Anlaşılması Karşısında Davanın Zamanaşımı Sebebiyle Düşmesine Karar Verilmesi Gerektiği )
İFTİRA SUÇU İÇİN BELİRLENEN CEZANIN SÜRESİ ( Suç Tarihinde Yürürlükte Olan ve Dava Zamanaşımı Yönünden 5237 S.K.'a Göre Sanık Lehine Hükümler İçeren 765 S.K.'nun 102/4 ve 104/2 Maddelerinde Belirlenen Zamanaşımının Suç Tarihi İle Hüküm Tarihi Arasında Gerçekleştiğinin Anlaşılması Karşısında Davanın Zamanaşımı Sebebiyle Düşmesine Karar Verileceği )
SUÇ TARİHİNDE YÜRÜRLÜKTE OLAN VE DAVA ZAMANAŞIMI BAKIMINDAN LEHE OLAN KANUNUN UYGULANMASI ( İftira Suçu - 765 S.K. 102/4 ve 104/2 Maddelerinde Belirlenen Zamanaşımının Suç Tarihi İle Hüküm Tarihi Arasında Gerçekleştiğinin Anlaşılması Karşısında Davanın Zamanaşımı Sebebiyle Düşmesine Karar Verilmesi Yerine Yargılamaya Devam Edilerek Mahkumiyet Hükmü Kurulmasının Hatalı Görüldüğü )"
102YCGK1.3.2016E. 2015/6-793 K. 2016/104"ADAM KALDIRMA SUÇU ( Sanıklara Yüklenen Suçun Yaptırımının Üst Sınırın Hatalı Olarak Belirlenip Dava Zamanaşımı Süresinin Gerçekleştiğinden Bahisle Kamu Davasının Düşürülmesine Karar Verilmesinin İsabetsiz Olduğu )
DAVA ZAMANAŞIMI ( Sanıklara Yüklenen Suç Üst Sınır İtibariyle Yirmi Seneden Aşağı Olmamak Üzere Muvakkat Ağır Hapis Cezasını Gerektirdiğinden Asli Zamanaşımı On Beş Yıl Kesintili Zamanaşımı Yirmi İki Yıl Altı Ay Olup Gerek Suç Tarihi ve Gerekse de Kesici Son İşlem Olan Mahkûmiyet Kararından İtibaren Bu Sürenin Henüz Dolmadığı )
MUVAKKAT AĞIR HAPİS CEZASI ( Adam Kaldırma Suçu - Sanıklara Yüklenen Suç Üst Sınır İtibariyle Yirmi Seneden Aşağı Olmamak Üzere Muvakkat Ağır Hapis Cezasını Gerektirdiğinden Asli Zamanaşımı On Beş Yıl Kesintili Zamanaşımı Yirmi İki Yıl Altı Ay Olduğunun Gözetilmesi Gerektiği )"
102Y16.CD23.2.2016E. 2015/1167 K. 2016/1176"BAŞKASININ KİMLİK BİLGİLERİNİ KULLANMA SUÇU ( Suça Sürüklenen Çocuğa Atılı Suç İçin Suç Tarihinde Yürürlükte Olan ve Lehe Bulunan 765 Sayılı Türk Ceza Kanunda Belirlenen Zamanaşımının Suçun İşlendiği Tarih İle Kararın Verildiği Tarih Arasında Dolduğunun Gözetilmesi Gerektiği )
LEHE KANUN UYGULAMASI ( Suç Tarihinde Yürürlükte Olan ve Lehe Bulunan 765 Sayılı Türk Ceza Kanunda Belirlenen Zamanaşımının Suçun İşlendiği Tarih İle Kararın Verildiği Tarih Arasında Dolduğunun Gözetilmesi Gerektiği - Başkasının Kimlik Bilgilerini Kullanma )
ZAMANAŞIMI ( Başkasının Kimlik Bilgilerini Kullanma Suçu - Lehe Bulunan 765 Sayılı Türk Ceza Kanunda Belirlenen Zamanaşımının Suçun İşlendiği Tarih İle Kararın Verildiği Tarih Arasında Dolduğu )"
102YCGK16.2.2016E. 2014/11-315 K. 2016/65"SAHTE FATURA KULLANMA SUÇU ( 765 S. TCK'nun 102/4. Md. Uyarınca Bu Suçun Asli Dava Zamanaşımı 5 Yıl 104/2. Md. de Göz Önünde Bulundurulduğunda Kesintili Dava Zamanaşımı 7 Yıl 6 Ay Olduğu )
DAVA ZAMANAŞIMI ( Sahte Fatura Kullanma - Bu Suçun Asli Dava Zamanaşımı 5 Yıl 104/2. Md. de Göz Önünde Bulundurulduğunda Kesintili Dava Zamanaşımının 7 Yıl 6 Ay Olduğu/Daha Ağır Başka Bir Suçu Oluşturma Olasılığı Bulunmayan Eylemle İlgili Olarak 765 S. TCK'nun 102/4. Md.sinde Belirlenen 5 Yıllık Asli Zamanaşımının Kabul Edilen İddianamenin Düzenlendiği Tarihe Kadar Gerçekleştiği )
ZAMANAŞIMI ( Sahte Fatura Kullanma - Bu Suçun Asli Dava Zamanaşımı 5 Yıl 104/2. Md. de Göz Önünde Bulundurulduğunda Kesintili Dava Zamanaşımının 7 Yıl 6 Ay Olduğu )"
102Y8.CD9.2.2016E. 2016/924 K. 2016/1235"ATEŞLİ SİLAHLAR KANUNU'NA MUHALEFET (Suç Tarihinde Yürürlükte Bulunan ve Lehe Olan 765 S.K. 102/4 ve 104/2. Maddelerinde Belirlenen 7 Yıl 6 Aylık Dava Zamanaşımının Hükmün Açıklanmasının Geri Bırakılmasına Karar Verilen Dönemdeki Durma Süresi de Belirtilen Olağanüstü Zamanaşımı Süresine Eklendikten Sonra Suç Tarihinden Hüküm Tarihine Kadar Gerçekleştiğinin Gözetileceği)
LEHE OLAN YASANIN UYGULANMASI (6136 S.K. Muhalefet - Suç Tarihinde Yürürlükte Bulunan ve Lehe Olan 765 S.K. 102/4 ve 104/2. Maddelerinde Belirlenen 7 Yıl 6 Aylık Dava Zamanaşımının Hükmün Açıklanmasının Geri Bırakılmasına Karar Verilen Dönemdeki Durma Süresi de Belirtilen Olağanüstü Zamanaşımı Süresine Eklendikten Sonra Suç Tarihinden Hüküm Tarihine Kadar Gerçekleştiğinin Gözetilmesi Gerektiği)
DAVA ZAMANAAŞIMI (6136 S.K.'a Muhalefet - Suç Tarihinde Yürürlükte Bulunan ve Lehe Olan 765 S.K. 102/4 ve 104/2. Maddelerinde Belirlenen 7 Yıl 6 Aylık Dava Zamanaşımının Hükmün Açıklanmasının Geri Bırakılmasına Karar Verilen Dönemdeki Durma Süresi de Belirtilen Olağanüstü Zamanaşımı Süresine Eklendikten Sonra Suç Tarihinden Hüküm Tarihine Kadar Gerçekleştiğinin Gözetileceği)"
102Y11.CD28.1.2016E. 2015/8808 K. 2016/687"MEMURUN RESMİ BELGEDE SAHTECİLİĞİ SUÇU (Yasada Gerektirdiği Cezasının Türü ve Üst Sınırı İtibariyle Tabi Olduğu Suç Tarihinde Yürürlükte Bulunan ve Lehe Olan Kanun Hükümlerinde Öngörülen Dava Zamanaşımının Suçun İşlendiği En Son Tarihten Hüküm Tarihine Kadar Gerçekleşmediğinin Gözetilmesi Gerektiği)
LEHE KANUN UYGULAMASI (Memurun Resmi Belgede Sahteciliği Suçunun Yasada Gerektirdiği Cezasının Türü ve Üst Sınırı İtibariyle Tabi Olduğu Suç Tarihinde Yürürlükte Bulunan ve Lehe Olan 765 Sayılı Kanun Hükümlerinde Öngörülen Dava Zamanaşımının Suçun İşlendiği En Son Tarihten Hüküm Tarihine Kadar Gerçekleşmediği)
DAVA ZAMANAŞIMI (Suçun Yasada Gerektirdiği Cezasının Türü ve Üst Sınırı İtibariyle Tabi Olduğu Suç Tarihinde Yürürlükte Bulunan ve Lehe Olan Kanun Hükümlerinde Öngörülen Dava Zamanaşımının Suçun İşlendiği En Son Tarihten Hüküm Tarihine Kadar Gerçekleşmediği - Memurun Resmi Belgede Sahteciliği)"
102Y17.CD26.1.2016E. 2015/7385 K. 2016/885"HIRSIZLIK SUÇU (Sanığın Çaldığı Eşyaların Farklı Kişilere Ait Olduğunu Bildiğine Dair Kanıtların Nelerden İbaret Olduğu da Karar Yerinde Tartışılmaksızın 765 S. TCK'nun 80. Md. Hükmü Uygulanmak Suretiyle Ceza Artırımına Gidilmesinin Hatalı Olduğu)
ZAMANAŞIMI (Hükümleri Bakımından 765 Sayılı Kanunun Sanığın Daha Lehine Bulunduğu - Sanığın Eylemine Uyan Hırsızlık Suçu İçin Öngörülen Cezanın Türü ve Üst Sınırına Göre Yedi Yıl Altı Aylık Uzamış Zamanaşımı Süresinin Suç Tarihinden İnceleme Tarihine Kadar Geçmiş Bulunduğunun Gözetilmesi Gerektiği)
AKIL HASTALIĞI (Sanığın Temyiz Dilekçesine Ekli Olarak Sunduğu Devlet Hastanesi Raporunda Sanığın Yüzde Seksen Psikopatik Özürlü Olduğunun Bildirildiği - Sanığın Suç Tarihinde İşlediği Eylemin Hukuki Anlam ve Sonuçlarını Algılama ve Davranışlarını Yönlendirme Yeteneğinde Azalma Olup Olmadığının Araştırılması Gerektiği)
FİİLİN HUKUKİ ANLAM VE SONUÇLARINI ALGILAMA YETENEĞİ (Yüzde Seksen Psikopatik Özürlü Olduğu Bildirilen Sanığın Suç Tarihinde Eylemin Hukuki Anlam ve Sonuçlarını Algılama ve Davranışlarını Yönlendirme Yeteneğinde Tamamen veya Önemli Derecede Azalma Olup Olmadığı Araştırılıp Yöntemince Raporla Saptanması Gerektiği - Hırsızlık)
MENFAAT ÇATIŞMASI (Hırsızlık Suçu - Sanığın Hakkındaki Hükmü Kesinleşen Şahıs İle Arasında Menfaat Çatışması Bulunduğu ve Ayrı Müdafiiler Tarafından Temsil Edilmeleri Gerektiği Gözetilmeden Sanık ve Hükümlünün Aynı Müdafii Tarafından Temsil Edilmeleri Suretiyle Savunma Hakkının Kısıtlanmasının Kanuna Aykırı Olduğu)
İÇTİMA (Sanığın Çaldığı Paraların Farklı Kişilere Ait Olduğunu Bildiği ya da Bilebilecek Durumda Olduğunun Anlaşılması Halinde İki Ayrı Hırsızlık Suçunun Oluşacağı - Aksi Halde Sanığın Tek Bir Hırsızlık Suçundan Mahkumiyetine Karar Verilmesi Gerektiği)"
102YCGK19.1.2016E. 2014/9-718 K. 2016/5"SUÇ İŞLEMEK AMACIYLA ÖRGÜT KURMA ( Bu Suçun Asli Dava Zamanaşımı On Yıl Kesintili Zamanaşımı İse Onbeş Yıl Olduğu - Yerel Mahkeme Direnme Hükmünün Gerçekleşen Zamanaşımı Sebebiyle Bozulmasına Karar Verileceği )
DAVA ZAMANAŞIMI ( 4422 S. Kanun'un 1. Md.sinde Hüküm Altına Alınan Suç İşlemek Amacıyla Örgüt Kurma Suçuna "Üç Yıldan Altı Yıla Kadar Hapis Cezası" Öngörüldüğü - Bu Suçun Asli Dava Zamanaşımı On Yıl Kesintili Zamanaşımı İse Onbeş Yıl Olduğu )
ZAMANAŞIMI ( Suç İşlemek Amacıyla Örgüt Kurma - Bu Suçun Asli Dava Zamanaşımı On Yıl Kesintili Zamanaşımı İse Onbeş Yıl Olduğu/Yerel Mahkeme Direnme Hükmünün Gerçekleşen Zamanaşımı Sebebiyle Bozulmasına Karar Verileceği )"
102YCGK19.1.2016E. 2014/8-394 K. 2016/17"GÖZALTINDAKİ ŞÜPHELİYE KÖTÜ MUAMELEDE BULUNMAK SUÇU (Öngörülen On Yıllık Asli Dava Zamanaşımı Süresinin Direnme Hükmünün Verildiği Tarihten Sonra Ancak Dosya Henüz Ceza Genel Kuruluna Gelmeden Önce Dolmuş Bulunduğu - Sanıklar Hakkındaki Kamu Davasının Düşmesine Karar Verilmesi Gerektiği)
DAVA ZAMANAŞIMI (Sanıkların Üzerine Atılı Suça Sekiz Yıla Kadar Ağır Hapis Cezası Öngörülmüş Olup Öngörülen On Yıllık Asli Dava Zamanaşımı Süresinin Direnme Hükmünün Verildiği Tarihten Sonra Ancak Dosya Henüz Ceza Genel Kuruluna Gelmeden Önce Dolmuş Bulunduğu - Gözaltındaki Şüpheliye Kötü Muamelede Bulunmak)
ZAMANAŞIMININ KESİLMESİ (Gözaltındaki Şüpheliye Kötü Muamelede Bulunmak - Sanıklar Hakkında Dava Zamanaşımını Kesen En Son Hukuki İşlem Ağır Ceza Mahkemesinde Sorgularının Yapıldığı Tarih Olup Bu Tarihten Sonra Dava Zamanaşımını Kesen veya Durduran Hiçbir Sebebin Gerçekleşmediği)
KAMU DAVASININ DÜŞMESİ (Gözaltındaki Şüpheliye Kötü Muamelede Bulunmak Suçu/Öngörülen On Yıllık Asli Dava Zamanaşımı Süresinin Direnme Hükmünün Verildiği Tarihten Sonra Ancak Dosya Henüz Ceza Genel Kuruluna Gelmeden Önce Dolmuş Bulunduğu - Kamu Davasının Düşmesine Karar Verilmesi Gerektiği)"
102Y11.CD14.1.2016E. 2015/723 K. 2016/253"EMNİYETİ SUİSTİMAL SUÇU ( Suç Tarihinde Yürürlükte Bulunan ve Lehe Olan 765 S.K.'da Öngörülen Dava Zamanaşımının Suç Tarihinden Temyiz İnceleme Tarihine Kadar Gerçekleştiği - Sanık Hakkındaki Kamu Davasının Gerçekleşen Zamanaşımı Sebebiyle Düşürülmesine Karar Verileceği )
RESMİ BELGEDE SAHTECİLİK SUÇU ( Ciro Silsilesinde Sanığın Adının Bulunmadığı/Raporda Çekteki Yazı Ve İmzaların Sanığa Ait Olmadığının Açıklandığı - Çek Aslının Temini İle Çek Üzerindeki İmza ve Yazıların Sanığın Eli Ürünü Olup Olmadığının Araştırılacağı/Sanığın Diğer Sanık İle Fikir ve Eylem Birliği İçinde Hareket Ettiğine Dair Katılanın Beyanı Dışında Somut Delillerin Nelerden İbaret Olduğunun Tartışılarak Karar Verileceği )
SAHTE ÇEK DÜZENLENMESİ ( Ciro Silsilesinde Sanığın Adının Bulunmadığı/Raporda Çekteki Yazı Ve İmzaların Sanığa Ait Olmadığının Açıklandığı - Çek Aslının Temini İle Çek Üzerindeki İmza ve Yazıların Sanığın Eli Ürünü Olup Olmadığının Araştırılacağı/Sanığın Diğer Sanık İle Fikir ve Eylem Birliği İçinde Hareket Ettiğine Dair Katılanın Beyanı Dışında Somut Delillerin Nelerden İbaret Olduğunun Tartışılarak Karar Verilmesi Gerektiği )"
102Y15.HD13.1.2016E. 2015/5211 K. 2016/157"ESER SÖZLEŞMESİ UYARINCA FAZLA ÖDENEN İŞ BEDELİNİN DAVALI YÜKLENİCİ İLE İDARE GÖREVLİLERİNDEN BİRLİKTE TAHSİLİ İSTEMİ (Davacı İle Davalı İdare Elemanları Arasında Eser Sözleşmesi İlişkisi Bulunmayıp İdare Elemanları Haksız Eylemleri Sebebiyle Davacıya Karşı Sorumlu Olduğu)
FAZLA ÖDEME (Saptandığı Tasfiye Kesin Hesabının Onay Tarihi Dikkate Alındığında Davanın Açıldığı Tarih İtibariyle Zamanaşımı Süresinin Dolmadığı - Davalıların Zamanaşımı Def'inin Reddedilerek Uyuşmazlığın Esası İncelenmek Suretiyle Hükme Varılması Gerektiği)
ZAMANAŞIMI DEF'İ (Eser Sözleşmesi Uyarınca Fazla Ödenen İş Bedelinin Davalı Yüklenici İle İdare Görevlilerinden Birlikte Tahsili İstemi - Davanın Açıldığı Tarih İtibariyle Zamanaşımı Süresinin Dolmadığı/Davalıların Zamanaşımı Def'inin Reddedilerek Uyuşmazlığın Esasının İncelenmesi Gerektiği)"
102Y19.CD9.12.2015E. 2015/14620 K. 2015/8328"SAHTE FATURA KULLANMAK (2004 Takvim Yılında - Suçun İşlendiği Tarih İle İnceleme Tarihi Arasında Suç Tarihinde Yürürlükte Bulunan ve Sanığın Lehine Olan 765 S.K. 102/4. ve 104/2. Maddelerinde Öngörülen Zamanaşımının Gerçekleşmesi Nedeniyle 1412 S.K. 321. Maddesi Uyarınca Hükmün Bozulmasına Anılan Maddeler Uyarınca Sanık Hakkındaki Kamu Davasının Zamanaşımı Sebebiyle Düşmesine Karar Verileceği)
SAHTE FATURA KULLANMA SUÇU (Faturaları Düzenleyen Gerçek Mükellefin Öldüğüne Dair Sanık Savunması Dışında Dosyaya Yansıtan Herhangi Bir Resmi Kayıt Bulunmadığından Hayatta İse Olayla İlgili İfadesine Başvurulması Mükellef Hakkında Düzenlenen Vergi Tekniği Raporlarının Aslı Veya Onaylı Örnekleri Getirtilerek Faturaları Düzenleyen Bu Firma Yetkilisi Hakkında Dava Açılmış Olup Olmadığının İlgili Vergi Dairesinden Araştırılması Gerektiği)
FATURALARIN GERÇEK ALIM SATIM KARŞIĞI OLUP OLMADIĞININ BELİRLENMESİ (Mal ve Para Akışını Gösteren Sevk ve Taşıma İrsaliyeleri Teslim ve Tesellüm Belgeleri Bedelinin Ödendiğine Dair Ticari Teamüle Uygun Kanıtlama Yeterliliği Olan Banka Hesapları ve Kasa Mevcuduyla Uyumlu Geçerli Belgeler Dikkate Alınarak Faturaları Düzenleyen Firma İle Sanığa Ait Ticari Defter ve Belgeler Üzerinde Karşılaştırmalı İnceleme Yaptırılacağı)
TİCARİ DEFTER VE BELGELERDE BİLİRKİŞİ İNCELEMESİ (Sahte Fatura Düzenleme ve Kullanma Suçu - Faturaları Kullanan Sanık ve Düzenleyenin Yeterli Mal Girişi veya Üretimi Olup Olmadığı da Dikkate Alınarak Faturaları Düzenleyen Kişi veya Kişiler İle Sanığın Ticari Defter ve Belgeleri Üzerinde Karşılaştırmalı Bilirkişi İncelemesi Yaptırılması Gerektiği)
SUÇ TARİHİ (Sahte Fatura Kullanmak - Suça Konu Faturaların 2005 Takvim Yılında En Son 2005 Yılı Aralık Dönemi KDV Beyannamesinde 2006 Takvim Yılında İse En Son 2006 Yılı Ekim Dönemi KDV Beyannamesinde Kullanıldığının Anlaşılması Karşısında Suç Tarihlerinin 21.01.2006 ve 21.11.2006 Olduğunun Gözetilmemesinin Hatalı Olacağı)"
102Y12.CD2.12.2015E. 2015/14717 K. 2015/18723"KÜLTÜR VE TABİAT VARLIKLARINI KORUMA KANUNU'NA MUHALEFET SUÇU ( Kamu Davasının Düşmesi - Sanıklar Beyanlarında Yapıları 1999 Yılında Yapıldıklarını Beyan Ettiği/Fotoğrafların İncelenmesiyle Binaların Yeni Olmadığı Anlaşılabildiği - Alınan Raporda Yapıların 15-20 Yıl Önce Yapıldıkları Belirtildiği/765 S. T.C.K.'nun 102/4. Md. Öngörülen 5 Yıllık Olağan Zamanaşımı Süresi Dolduğu )
KAMU DAVASININ DÜŞMESİ ( 2863 S. Yasaya Muhalefet Suçu - Sanıklar Beyanlarında Yapıların 1999 Yılında Yapıldıklarını Beyan Ettiği/Alınan Raporda Yapıların 15-20 Yıl Önce Yapıldıkları Belirtildiği - 765 S. T.C.K.'nun 102/4. Md. Öngörülen 5 Yıllık Zamanaşımı Süresi Dolduğu- Kamu Davasının Düşmesi Kararının Onanması Gerektiği )
ZAMANAŞIMI ( Sanıklar Beyanlarında Dava Konusu Yapıların 1999 Yılında Yapıldıklarını Beyan Ettiği - Alınan Raporda Yapıların 15-20 Yıl Önce Yapıldıkları Belirtildiği/765 S. T.C.K.'nun 102/4. Md. Öngörülen 5 Yıllık Zamanaşımı Süresi Dolduğu - Kamu Davasının Düşmesi Kararının Doğru Görüldüğü )"
102Y23.CD24.11.2015E. 2015/20285 K. 2015/7031"HİZMET NEDENİYLE GÖREVİ KÖTÜYE KULLANMA SUÇU ( Suç Tarihinden Temyiz İnceleme Gününe Kadar 7 Yıl 6 Aylık Zamanaşımı Süresinin Dolmuş Olduğu - Yeniden Yargılama Yapılmasına Gerek Olmaksızın Kamu Davasının Düşmesine Karar Verildiği )
ZAMANAŞIMI ( Hizmet Nedeniyle Görevi Kötüye Kullanma Suçu - Suç Tarihinden Temyiz İnceleme Gününe Kadar Lehe Olan 765 S.K.'nun 102/4 ve 104/2. Maddelerinde Öngörülen 7 Yıl 6 Aylık Kesintili Dava Zamanaşımının Dolduğu/Kamu Davasının Düşmesi Gerektiği )
KAMU DAVASININ DÜŞMESİ ( Hizmet Nedeniyle Görevi Kötüye Kullanma Suçunun Suç Tarihinden Temyiz İnceleme Gününe Kadar Lehe Olan 765 S.K.'da Düzenlenen 7 Yıl 6 Aylık Zamanaşımı Süresinin Dolmuş Olması Sebebiyle Davanın Düşmesine Karar Verileceği )"
102Y19.CD12.11.2015E. 2015/17909 K. 2015/7076"KAMU DAVASININ ORTADAN KALDIRILMASI GEREĞİ ( Sanığa Yüklenen Suçun İşlendiği Tarihte Yürürlükte Bulunan ve Lehe Olan 765 Sayılı TCK'nun 102/4 ve 104/2 Belirlenen 7 Yıl 6 Aylık Dava Zamanaşımının Suç Tarihlerinden Hüküm Tarihine Kadar Gerçekleşmesi Nedeniyle )
DAVA ZAMANAŞIMI ( Suçun Yasa Maddesinde Öngörülen Cezaların Türü Ve Üst Sınırı İtibariyle Tabi Olduğu Suç Tarihinde Yürürlükte Bulunan Ve Lehe Olan 765 Sayılı Kanunda Belirlenen 7 Yıl 6 Aylık Dava Zamanaşımının Suç Tarihinden Hüküm Tarihine Kadar Gerçekleştiğinden Kamu Davasının Düşürülmesi Gerektiği )
LEHE KANUN UYGULAMASI ( Suçun Yasa Maddesinde Öngörülen Cezaların Türü Ve Üst Sınırı İtibariyle Tabi Olduğu Suç Tarihinde Yürürlükte Bulunan Ve Lehe Olan 765 Sayılı Kanunda Belirlenen 7 Yıl 6 Aylık Dava Zamanaşımının Suç Tarihinden Hüküm Tarihine Kadar Gerçekleştiği Gözetilmeden Kamu Davasının Düşürülmesine Yerine Yargılamaya Devamla Yazılı Şekilde Mahkumiyet Hükmü Kurulmasının Bozma Nedeni Olduğu )"
102Y11.CD11.11.2015E. 2015/1251 K. 2015/30749"MEMURUN RESMİ BELGEDE SAHTECİLİĞİ ( Suçun Yasada Gerektirdiği Cezanın Türü Ve Üst Sınırı İtibariyle Tabi Olduğu Suç Tarihinde Yürürlükte Bulunan Ve Lehe Olan 765 S.K. Öngörülen Dava Zamanaşımının En Son Suçun İşlendiği İddia Olunan Tarihten Temyiz İnceleme Tarihine Kadar Gerçekleştiği/Yeniden Yargılama Yapılmasını Gerektirmeyen Bu Hususta 1412 S.K. 322. Maddesi Uyarınca Karar Verilmesi Mümkün Bulunduğundan Sanıklar Hakkındaki Kamu Davasının Gerçekleşen Dava Zamanaşımı Nedeniyle Düşürülmesine Karar Verileceği )
SAHTE BELGELERLE İHRACAT YAPILMIŞ GİBİ GÖSTEREREK KDV İADESİ ALINMASI ( Sanıklara Yüklenen Memurun Resmi Belgede Sahteciliği Suçunun Yasada Gerektirdiği Cezasının Türü Ve Üst Sınırı İtibariyle Tabi Olduğu Suç Tarihinde Yürürlükte Bulunan Ve Lehe Olan 765 S.K.102/3 Ve 104/2. Maddelerinde Öngörülen Dava Zamanaşımının En Son Suçun İşlendiği İddia Olunan Tarihten Temyiz İnceleme Tarihine Kadar Gerçekleştiği - Sanıklar Hakkındaki Kamu Davasının Gerçekleşen Dava Zamanaşımı Nedeniyle Düşürülmesine Karar Vermek Gerektiği )
DAVA ZAMANAŞIMI ( Memurun Resmi Belgede Sahteciliği Suçunun Yasada Gerektirdiği Cezasının Türü Ve Üst Sınırı İtibariyle Tabi Olduğu Suç Tarihinde Yürürlükte Bulunan Ve Lehe Olan 765 S.K. 102/3 Ve 104/2. Maddelerinde Öngörülen Dava Zamanaşımının En Son Suçun İşlendiği İddia Olunan Tarihten Temyiz İnceleme Tarihine Kadar Gerçekleştiği/Sanıklar Hakkındaki Kamu Davasının Gerçekleşen Dava Zamanaşımı Nedeniyle Düşürülmesine Karar Vermek Gerekeceği )"
102Y22.CD4.11.2015E. 2015/18672 K. 2015/6566"DOLANDIRICILIK SUÇU ( Sanığın Eylemine Uyan Ve Lehine Olan 765 S.K. 504/1. Maddesindeki Dolandırıcılık Suçu İçin Öngörülen Cezanın Türü Ve Üst Sınırına Göre Aynı Kanun'un 102/4. Maddesinde Hesaplanan 5 Yıllık Olağan Zamanaşımının Mahkumiyet Kararından İnceleme Tarihine Kadar Geçmiş Bulunmasının Bozmayı Gerektirdiği - Sanık Hakkında Açılan Kamu Davasının Zamanaşımı Nedeniyle Düşürüleceği )
ZAMANAŞIMI NEDENİYLE DÜŞME ( Dolandırıcılık/Sanığın Eylemine Uyan Ve Lehine Olan 765 S.K. 504/1. Maddesindeki Dolandırıcılık Suçu İçin Öngörülen Cezanın Türü Ve Üst Sınırına Göre Aynı Kanun'un 102/4. Maddesine Göre Hesaplanan 5 Yıllık Olağan Zamanaşımının Mahkumiyet Kararından İnceleme Tarihine Kadar Geçmiş Bulunmasının Bozmayı Gerektirdiği )
BEŞ YILLIK OLAĞAN ZAMANAŞIMI ( Sanığın Eylemine Uyan Ve Lehine Olan 765 S.K. 504/1. Maddesindeki Dolandırıcılık Suçu İçin Öngörülen Cezanın Türü Ve Üst Sınırına Göre Aynı Kanun'un 102/4. Maddesinde Hesaplanan 5 Yıllık Olağan Zamanaşımının Mahkumiyet Kararından İnceleme Tarihine Kadar Geçmiş Bulunmasının Bozmayı Gerektirdiği - Sanık Hakkında Açılan Kamu Davasının Zamanaşımı Nedeniyle Düşürüleceği )"
102Y12.CD3.11.2015E. 2015/13923 K. 2015/16684"2863 SAYILI KANUNA MUHALEFET ( 1. Derece Doğal Sit Alanı İlan Edilen Bölge İçerisine İzinsiz Betonarme Yapı Yapılması - Bilirkişisi Raporunda Yapıda Kullanılan Malzemelerdeki Eskilik Renklerdeki Solmalar ve Yıpranma Durumları Gözetildiğinde Yapının 2001 Yılında Yapılmış Olduğunun Kabul Edildiği/Olağan Zamanaşımı Süresi Dolduğundan Kamu Davasının Düşmesine Karar Verileceği )
KÜLTÜR VE TABİAT VARLIKLARINI KORUMA KANUNUNA MUHALEFET ( 1. Derece Doğal Sit Alanı İlan Edilen Bölge İçerisine İzinsiz Betonarme Yapı Yapılması - Bilirkişisi Raporunda Yapıda Kullanılan Malzemelerdeki Eskilik Renklerdeki Solmalar ve Yıpranma Durumları Gözetildiğinde Yapının 2001 Yılında Yapılmış Olduğunun Kabul Edildiği/Olağan Zamanaşımı Süresi Dolduğundan Kamu Davasının Düşmesine Karar Verilmesi Gerektiği )
1. DERECE DOĞAL SİT ALANI İLAN EDİLEN BÖLGE İÇERİSİNDE İZİNSİZ BETONARME YAPI YAPILMASI ( 2863 Sayılı Kanuna Muhalefet - Bilirkişisi Raporunda Yapıda Kullanılan Malzemelerdeki Eskilik Renklerdeki Solmalar ve Yıpranma Durumları Gözetildiğinde Yapının 2001 Yılında Yapılmış Olduğunun Kabul Edildiği/Olağan Zamanaşımı Süresi Dolduğundan Kamu Davasının Düşmesine Karar Verileceği ) "
102Y18.CD15.10.2015E. 2015/21502 K. 2015/8021"KAMU DAVASININ ORTADAN KALDIRILMASI ( Sanığa Yüklenen Suçun İşlendiği Tarihte Yürürlükte Bulunan ve Lehe Olan 765 Sayılı TCK'nun 102/4 ve 104/2 Belirlenen 7 Yıl 6 Aylık Dava Zamanaşımının Suç Tarihlerinden Hüküm Tarihine Kadar Gerçekleşmesi Nedeniyle )
DAVA ZAMANAŞIMI ( Suçun Yasa Maddesinde Öngörülen Cezaların Türü ve Üst Sınırı İtibariyle Tabi Olduğu Suç Tarihinde Yürürlükte Bulunan ve Lehe Olan 765 Sayılı Kanunda Belirlenen 7 Yıl 6 Aylık Dava Zamanaşımının Suç Tarihinden Hüküm Tarihine Kadar Gerçekleştiğinden Kamu Davasının Düşürülmesi Gerektiği )
LEHE KANUN UYGULAMASI ( Suçun Yasa Maddesinde Öngörülen Cezaların Türü ve Üst Sınırı İtibariyle Tabi Olduğu Suç Tarihinde Yürürlükte Bulunan ve Lehe Olan 765 Sayılı Kanunda Belirlenen 7 Yıl 6 Aylık Dava Zamanaşımının Suç Tarihinden Hüküm Tarihine Kadar Gerçekleştiği Gözetilmeden Kamu Davasının Düşürülmesine Yerine Yargılamaya Devamla Yazılı Şekilde Mahkumiyet Hükmü Kurulmasının Bozma Nedeni Olduğu )"
102Y21.CD16.9.2015E. 2015/12319 K. 2015/3113"DAVA ZAMANAŞIMI ( Bankayı Aracı Kılmak Suretiyle Dolandırıcılık Suçu - Suçun Yasa Maddesinde Öngörülen Cezaların Türü ve Üst Sınırı İtibariyle Tabi Olduğu Suç Tarihinde Yürürlükte Bulunan ve Lehe Olan 765 Sayılı Kanunda Öngörülen Dava Zamanaşımının Suç Tarihinden Hüküm Tarihine Kadar Gerçekleştiği/Davanın Düşürülmesine Karar Verildiği )
DAVANIN DÜŞÜRÜLMESİ ( Sanığa Yüklenen Suçun İşlendiği Tarihte Yürürlükte Bulunan ve Lehe Olan 765 Sayılı TCK'nun 102/4 ve 104/2 Maddelerinde Belirlenen Dava Zamanaşımının Suç Tarihinden Temyiz İnceleme Tarihine Kadar Gerçekleşmesi Nedeniyle )
RESMİ BELGEDE SAHTECİLİK SUÇU ( Sanığın Sahte Belgelerle Bankadan Aldığı Çek Koçanından Unsurları Tam Olan Çeki Düzenleyerek Şikayetçiye Vermesi Şeklinde Gerçekleşen Eyleminin Resmi Belgede Sahtecilik Suçunu Oluşturduğu Gözetilmeden Suç Vasfında Yanılgı Sonucu Yazılı Şekilde Özel Belgede Sahtecilik Suçundan Mahkumiyet Kararı Verilmesinin İsabetsizliği )
SUÇ VASFINDA YANILGI ( Sanığın Sahte Belgelerle Bankadan Aldığı Çek Koçanından Unsurları Tam Olan Çeki Düzenleyerek Şikayetçiye Verdiği/Eylemin Resmi Belgede Sahtecilik Suçunu Oluşturduğu - Özel Belgede Sahtecilik Suçundan Mahkumiyet Kararı Verilemeyeceği )
LEHE OLAN HÜKMÜN UYGULANMASI ( Lehe Olan Hükmün Önceki Ve Sonraki Kanunların İlgili Bütün Hükümleri Olaya Uygulanarak Ortaya Çıkan Sonuçların Birbiriyle Karşılaştırılması Suretiyle Belirleneceği/Suç Tarihinde Yürürlükte Olan 765 Sayılı TCK Sonradan Yürürlüğe Giren 5237 Sayılı TCK'nun İlgili Hükümlerinin Birbiriyle Karşılaştırılması Suretiyle Lehe Yasanın Tespiti Gerektiği )"
102Y5.CD8.9.2015E. 2015/8962 K. 2015/13818"GÖREVİ KÖTÜYE KULLANMA SUÇU ( Mahkumiyete Konu Suçun Kanunda Öngörülen Cezasının Nev'i Ve Süresine Göre Suçun İşlendiği Tarih İle İncelemenin Yapıldığı Tarihler Arasında 7,5 Yıllık Dava Zamanaşımı Süresinin Dolmuş Bulunduğu Cihetle İtirazın Bu Yönden Kabul Edilerek Davanın Ortadan Kaldırılmasına Karar Verilmesi Gerektiği/Kanun Yararına Bozma )
ZAMANAŞIMI ( Görevi kötüye Kullanma/Suçun Kanunda Öngörülen Cezasının Nev'i Ve Süresine Göre Suçun İşlendiği Tarih İle İncelemenin Yapıldığı Tarihler Arasında 7,5 Yıllık Dava Zamanaşımı Süresinin Dolmuş Bulunduğu Cihetle İtirazın Bu Yönden Kabul Edilerek Davanın Ortadan Kaldırılmasına Karar Verileceği )"
102Y4.HD25.6.2015E. 2014/10343 K. 2015/8567"HAKSIZ EYLEM NEDENİYLE MADDİ VE MANEVİ TAZMİNATI İSTEMİ ( Davaya Konu Nitelikli Yaralama Suçu Nedeniyle Kamu Davası Sonucunda Eylem Sabit Görülerek Cezalandırma Kararı Verilmişse de Temyiz İncelemesi Sırasında Zamanaşımı Süresinin Gerçekleşmiş Olduğu Belirtilerek Zamanaşımı Nedeniyle Kamu Davasının Düşürülmesine Karar Verildiği - Dava Açıldığı Tarihte Ceza Davası Devam Etmediğinden Uzamış Zamanaşımı Süresinin Olay Tarihinden Hesaplanması Gereği )
CEZA DAVASINA KATILIP ŞAHSİ HAK TALEBİNDE BULUNULMAMASI ( Haksız Fiil Nedeniyle Tazminat Davası Davacılarının Ceza Davasına Katıldığı - Şahsi Hak Talebinde Bulunulmadığından Tazminat Davası Zamanaşımı Süresinin Kesilmeyeceği )
UZAMIŞ ZAMANAŞIMI ( Haksız Eylem Nedeniyle Uğranılan Tazmini - Zarara Yol Açan Eylemin Aynı Zamanda Suç Sayılan Bir Eylemden Doğmuş Olması Durumunda Olayda Uygulanacak Zamanaşımı Süresinin O Suçun Bağlı Olduğu Ceza Zamanaşımı Süresi Olduğu/Dava Açıldığı Tarihte Ceza Davası Da Devam Etmediğinden Uzamış Zamanaşımı Süresinin Olay Tarihinden Hesaplanması Gereği Göz Önüne Alındığında Beş Yıllık Zamanaşımı Süresinin Dolduğu )
CEZA ZAMANAŞIMI ( Haksız Eylem Nedeniyle Maddi ve Manevi Tazminat İstemi - Davanın Eylemin Gerçekleştiği Tarihten Altı Yıl Sonra Açılmış Olduğu/Davacıların Ceza Davasına Şahsi Hak Talep Etmeden Sadece Müdahil Olmalarının Davacılar Yönünden Zamanaşımı Süresinin Kesilmesine Neden Olmayacağı/Dava Açıldığı Tarihte Ceza Davasının Devam Etmediği/Uzamış Zamanaşımı Süresinin Olay Tarihinden Hesaplanması Gerektiği/Zamanaşımı Nedeniyle Davanın Reddine Karar Verileceği )"
102Y11.CD18.6.2015E. 2015/2481 K. 2015/27247"MUHASEBECİ SANIĞIN ŞİRKET YETKİLİSİNDEN ALDIĞI VEKALETNAME İLE ŞİRKET ADINA İŞE GİRİŞ BİLDİRGESİ DÜZENLEMESİ ( Eylemin Özel Belgede Sahtecilik Suçunu Oluşturduğu/Suçun Yasada Gerektirdiği Cezasının Türü Ve Üst Sınırı İtibariyle Tabi Olduğu Suç Tarihinde Yürürlükte Bulunan Ve Lehe Olan 765 S.K. 102/4, 104/2. Maddesinde Öngörülen Dava Zamanaşımının Suçun İşlendiği Tarihten Hüküm Tarihine Kadar Gerçekleştiği - Yargılamaya Devamla Hüküm Kurulması Hatalı Olduğu )
ÖZEL BELGEDE SAHTECİLİK ( Muhasebecilik Yapan Sanığın Şirket Yetkilisinden Aldığı Vekaletname Uyarınca Şirket Adına İşe Giriş Bildirgesi Düzenlemesi - Suç Tarihinde Yürürlükte Bulunan Ve Lehe Olan 765 S.K. 102/4, 104/2. Maddesinde Öngörülen Dava Zamanaşımının Suçun İşlendiği Tarihten Hüküm Tarihine Kadar Gerçekleştiği/Yargılamaya Devamla Hüküm Kurulamayacağı )
YÜRÜRÜLÜKTE BULUNAN KANUN UYGULAMASI ( Muhasebecilik Yapan Sanığın Şirket Yetkilisinden Aldığı Vekaletname Uyarınca Şirket Adına İşe Giriş Bildirgesi Düzenlemesi - Suç Tarihinde Yürürlükte Bulunan Ve Lehe Olan 765 S.K. 102/4, 104/2. Maddesinde Öngörülen Dava Zamanaşımının Suçun İşlendiği Tarihten Hüküm Tarihine Kadar Gerçekleştiği/Yargılamaya Devamla Hüküm Kurulmasının Hatalı Olduğu )
ZAMANAŞIMI ( Özel Belgede Sahtecilik - Muhasebecilik Yapan Sanığın Şirket Yetkilisinden Aldığı Vekaletname Uyarınca Şirket Adına İşe Giriş Bildirgesi Düzenlemesi/Suç Tarihinde Yürürlükte Bulunan Ve Lehe Olan 765 S.K. 102/4, 104/2. Maddesinde Öngörülen Dava Zamanaşımının Suçun İşlendiği Tarihten Hüküm Tarihine Kadar Gerçekleşmesi Nedeniyle Yargılamaya Devamla Hüküm Kurulamayacağı )"
102Y3.CD25.5.2015E. 2015/10490 K. 2015/17448"KAMU DAVASININ ZAMANAŞIMI SEBEBİYLE DÜŞMESİ ( Hükmün Açıklanmasının Geri Bırakılması Kararının Kesinleştiği Tarih İle Yeni Suçun İşlendiği Tarih Arasında Zamanaşımı Süresi Durduğu - Suç Tarihi İle İnceleme Tarihi Arasındaki Süreden Zamanaşımı Duran Süre Çıkınca Kanunda Öngörülen Zamanaşımı Süresi Gerçekleştiği/Kamu Davası Düşeceği )
DENETİM SÜRESİNDE YENİ SUÇ İŞLEME ( Kamu Davasının Zamanaşımı Sebebiyle Düşmesi - Suç Tarihi İle İnceleme Tarihi Arasındaki Süreden Zamanaşımı Duran Süre Çıkınca Kanunda Öngörülen Zamanaşımı Süresi Gerçekleştiği/Kamu Davasının Zamanaşımında Düşmesi Gerektiği )
ZAMANAŞIMI ( Kamu Davasının Düşmesi - Hükmün Açıklanmasının Geri Bırakılması Kararının Kesinleştiği Tarih İle Yeni Suçun İşlendiği Tarih Arasında Zamanaşımı Süresi Durduğu/Suç Tarihi İle İnceleme Tarihi Arasındaki Süreden Zamanaşımı Duran Süre Çıkınca Kanunda Öngörülen Zamanaşımı Süresi Gerçekleştiği - Davanın Düşeceği Gözetileceği )"
102YCGK21.4.2015E. 2014/6-150 K. 2015/122"SAHTELİĞİ SABİT OLUNCAYA KADAR GEÇERLİ RESMİ BELGEDE SAHTECİLİK SUÇU ( Yasada Belirtilen Zamanaşımı Süreleri Gözetildiğinde Yerel Mahkemenin Direnme Kararı Verdiği Tarihten Sonra Ancak İnceleme Tarihinden Önce Zamanaşımı Süresinin Dolmuş Olduğu - Kamu Davasının Düşeceğinin Kabulü )
SANIK HAKKINDAKİ ZAMANAŞIMI SÜRESİNİN DOLMUŞ OLDUĞU ( Kamu Davasının Düşmesine Karar Verileceği - Resmi Belgede Sahtecilik Suçu/Zamanaşımı )
DAVA ZAMANAŞIMI ( Daha Ağır Başka Bir Suçu Soruşturma İhtimali Bulunmayan Sanık Hakkında Yerel Mahkemece Verilen Direnme Kararından Sonra Ancak Ceza Genel Kurulda İnceleme Tarihinden Önce Zamanaşımı Süresinin Dolmuş Olduğunun Gözetileceği - Kamu Davasının Düşeceği/Dava Zamanaşımı )"
102YHGK8.4.2015E. 2013/4-1626 K. 2015/1187"HAKSIZ EYLEM SEBEBİYLE MADDİ VE MANEVİ TAZMİNAT ( Zamanaşımı - Davacı Ceza Davasında Şahsi Hak Talebinde Bulunmadığından Ceza Davasına Müdahale Talebi Dava Zamanaşımı Kesmeyeceği/Süresinde açılmayan Davanın Zamanaşımı Süresi Dolması Sebebiyle Reddi Gerektiği )
ZAMANAŞIMI ( Haksız Eylem Sebebiyle Maddi ve Manevi Tazminat - Davacı Ceza Davasında Şahsi Hak Talebinde Bulunmadığından Ceza Davasına Müdahale Talebi Dava Zamanaşımı Kesmeyeceği/Süresinde Açılmayan Davanın Zamanaşımı Süresi Dolması Sebebiyle Reddedileceği )
ZARARA YOL AÇAN EYLEMİN AYNI ZAMANDA SUÇ OLUŞTURMASI ( Zamanaşımı/Haksız Eylem Sebebiyle Maddi ve Manevi Tazminat - Davacı Ceza Davasında Şahsi Hak Talebinde Bulunmadığından Ceza Davasına Müdahale Talebi Dava Zamanaşımı Kesmeyeceği )"
102YCGK31.3.2015E. 2014/6-823 K. 2015/85"HIRSIZLIK SUÇU ( Özel Daire Bozma İlamına Uyulmasına Karar Verildikten Sonra Dönülemez Nitelikteki Bu Karardan Dönerek İlk Hükümdeki Gibi Karar Veren Bozma Gereklerini Yerine Getirmeyen Yerel Mahkemenin Uygulamasının İsabetsiz Olduğu )
BOZMAYA UYULDUKTAN SONRA BU KARARDAN DÖNÜLEREK DİRENME KARARI VERİLMESİ ( Uyma Kararının Hüküm ve Sonuçlarını Ortadan Kaldırmayacağı - Dönülemez Nitelikteki Uyma Kararından Dönerek İlk Hükümdeki Gibi Karar Veren Bozma Gereklerini Yerine Getirmeyen Yerel Mahkemenin Uygulamasının İsabetsiz Olduğu )
DİRENME KARARI ( Hırsızlık Suçu - Bozma İlamına Uyulmasına Karar Verildikten Sonra Dönülemez Nitelikteki Bu Karardan Dönerek İlk Hükümdeki Gibi Karar Veren Bozma Gereklerini Yerine Getirmeyen Yerel Mahkemenin Uygulamasının İsabetsiz Olduğu )
KAMU DAVASININ DÜŞMESİ ( Zamanaşımının Henüz Gerçekleşmediğine Bu Sebeple Kamu Davalarının Düşürülemeyeceğine İlişkin Bozma İlamına Uyulmasına Karar Verildiği Halde Bu Karardan Dönülerek Önceki Hükümdeki Gibi Kamu Davalarının Zamanaşımı Nedeniyle Düşürülmesine Karar Verilmesinin Uyma Kararının Sonuçlarını Ortadan Kaldırmayacağı )"
102Y1.CD11.3.2015E. 2014/6025 K. 2015/1413"ADAM ÖLDÜRME VE ADAM ÖLDÜRMEYE TEŞEBBÜS ( Cezanın Üst Sınırına Göre Dava Zamanaşımının Dolması - Açılan Kamu Davalarının Zamanaşımı Nedeniyle Düşürülmesine Karar Verilmesi Gereği )
DAVANIN DÜŞÜRÜLMESİ ( Adam Öldürme ve Adam Öldürmeye Teşebbüs - Dava Zamanaşımı Sürelerinin Dolması Nedeniyle Kamu Davasının Düşürülmesi )"
102Y6.CD24.11.2014E. 2013/30340 K. 2014/20296"HIRSIZLIK ( 765 S.K.'a Suçun Gerektirdiği Cezanın Türü ve Yukarı Sınırına Göre 7 Yıl 6 Ay Zamanaşımı Süresinin Belirlendiği - Suç Tarihi İle İnceleme Tarihi Arasında Zamanaşımının Geçmiş Bulunduğunun Gözetileceği )
ZAMANAŞIMI ( Hırsızlık - Suçun Gerektirdiği Cezanın Türü ve Yukarı Sınırına Göre 7 Yıl 6 Ay Zamanaşımı Süresinin Belirlendiği/Suç Tarihi İle İnceleme Tarihi Arasındda Zamanaşımının Geçmiş Bulunduğunun Gözetilmesi Gerektiği )"
102YCGK18.11.2014E. 2013/12-611 K. 2014/500"TAKSİRLE YARALAMA ( Sanığın Kendisine Yeşil Yanarken Geçerken Katılan Yayanın Kırmızı Işıkta Yola Çıktığı - Uyuşmazlık Taksirle Yaralama Suçundan Sanığın Kusurunun Bulunup Bulunmadığının Belirlenmesine Dair İse De Dava Zamanaşımının Gerçekleşip Gerçekleşmediği Hususunun Öncelikle Değerlendirilmesi Gerektiği/Somut Olayda Sanığa Atılı Taksirle Yaralama Suçunun Cezası İçin Öngörülen Süre Değerlendirildiğinde Zamanaşımının Dolmuş Bulunduğu/Davanın Düşürülmesine Karar Verileceği )
DAVA ZAMANAŞIMI ( Kırmızı Işıkta Yola Çıkan Yayayı Taksirle Yaralama - Kanunlarda Aksine Bir Hüküm Bulunmadıkça Kamu Davasının 765 Sayılı T.C.K.nun 102. Maddesinde Yazılı Sürelerin Geçmesiyle Ortadan Kalkacağı/Zamanaşımının Yargılama Sırasında Gerçekleşmesinin Yargılama Yapılmasına Engel Olduğu/Resen Zamanaşımı Kuralı Uygulanarak Kamu Davasının Düşmesine Karar Verilmesi Gerektiği )
KESİNTİLİ ZAMANAŞIMI ( Taksirle Yaralama - Taksirle Yaralama Suçunun Asli Dava Zamanaşımının 5 Yıl Kesintili Dava Zamanaşımının 7 Yıl 6 Ay Olduğu/Zamanaşımı Süresinin Yerel Mahkemece Direnme Hükmünün Verildiği Tarihten Sonra Dolmuş Olduğu/Zamanaşımının Gerçekleşmesinin Yargılamaya Devama Engel Olduğu/Sanık Hakkındaki Kamu Davasının Düşmesine Karar Verilmesi Gerektiği )
KAMU DAVASININ DÜŞÜRÜLMESİ ( Taksirle Yaralama Suçunun Asli Dava Zamanaşımının 5 Yıl Kesintili Dava Zamanaşımının 7 Yıl 6 Ay Olduğu/Davayı Düşüren Hallerden Biri Olan Dava Zamanaşımının Yargılama Sırasında Gerçekleşmesi Durumunda Yerel Mahkeme Ya Da Yargıtayın Resen Zamanaşımı Kuralını Uygulayarak Kamu Davasının Düşmesine Karar Vereceği )"
102YCGK4.11.2014E. 2013/11-645 K. 2014/482"SAHTE FATURA DÜZENLEMEK ( Dava Zamanaşımı Süresi - Sanığa Atılı Vergi Usul Kanununa Muhalefet Suçuna 213 Sayılı Kanunun 359/A-2 Md.sinde 18 Aydan 3 Seneye Kadar Hapis Cezası Öngörülmüş Olup 765 S. Kanunun 102/4. Md.si Uyarınca 5 Yıllık Asli Dava Zamanaşımı Süresine Tâbi Olduğu )
DAVA ZAMANAŞIMI SÜRESİ ( Sahte Fatura Düzenlemek Suçu - 765 Sayılı Kanunun 102/4. Md.si Uyarınca 5 Yıllık Asli Dava Zamanaşımı Süresine Tâbi Olduğu )
DAVA ZAMANAŞIMININ KESİLMESİ ( Sahte Fatura Düzenlemek Suçu - Dava Zamanaşımını Kesen Son İşlem Olan Sorgunun Yapıldığı ve Eylemin Daha Fazla Cezayı Gerektiren Başka Bir Suçu Oluşturma İhtimalinin Bulunmadığı Olayda 5 Yıllık Asli Zamanaşımı Yerel Mahkemece Direnme Hükmünün Verildiği Tarihten Önce Dolmuş Bulunduğundan Asli Dava Zamanaşımının Gerçekleştiği )
VERGİ USUL KANUNU'NA MUHALEFET ( Dava Zamanaşımı Süresi - 765 S. Kanunun 102/4. Md.si Uyarınca 5 Yıllık Asli Dava Zamanaşımı Süresine Tâbi Olduğu/Dava Zamanaşımını Kesen Son İşlem Olan Sorgunun Yapıldığı ve Eylemin Daha Fazla Cezayı Gerektiren Başka Bir Suçu Oluşturma İhtimalinin Bulunmadığı Olayda 5 Yıllık Asli Zamanaşımı Yerel Mahkemece Direnme Hükmünün Verildiği Tarihten Önce Dolmuş Bulunduğu )"
102Y15.CD15.10.2014E. 2014/17978 K. 2014/16494"RESMİ BELGEDE SAHTECİLİK SUÇU ( Hükmün Açıklanmasının Geri Bırakılması Kararına İtiraz Edilebileceği - Temyiz Dilekçesinin İtiraz Dilekçesi Olarak Kabulü Gerektiği )
HÜKMÜN AÇIKLANMASININ GERİ BIRAKILMASI ( Resmi Belgede Sahtecilik Suçu - Temyiz Dilekçesinin İtiraz Dilekçesi Olarak Kabulü Gerektiği )
İTİRAZ YERİNE TEMYİZ YOLUNA BAŞVURULMASI ( Resmi Belgede Sahtecilik Suçu - Temyiz Dilekçesinin İtiraz Dilekçesi Olarak Kabulü Gerektiği )
NİTELİKLİ DOLANDIRICILIK SUÇU ( Suç Tarihinden Temyiz İnceleme Tarihine Kadar 7 Yıl 6 Aylık Dava Zamanaşımı Dolduğundan Davanın Düşmesine Karar Verileceği )
DAVA ZAMANAŞIMI ( Nitelikli Dolandırıcılık Suçunda 7 Yıl 6 Aylık Süre Dolduğundan Davanın Düşmesine Karar Verileceği )"
102Y2.CD13.10.2014E. 2014/30495 K. 2014/23142"HIRSIZLIK SUÇUNDA ZAMANAŞIMI ( Zamanaşımı Kesilmesinin Süreyi Yarıdan Fazla Uzatamayacağı - 7 Yıl 6 Aylık Süre Geçtiğinden Kamu Davasının Düşürülmesine Karar Verileceği )
ZAMANAŞIMIN KESİLMESİ ( Hırsızlık Suçu/Zamanaşımı Kesilmesinin Süreyi Yarıdan Fazla Uzatamayacağı - 7 Yıl 6 Aylık Süre Geçtiğinden Kamu Davasının Düşürülmesine Karar Verileceği )
KAMU DAVASININ DÜŞÜRÜLMESİ ( Zamanaşımı Kesilmesinin Süreyi Yarıdan Fazla Uzatamayacağı - 7 Yıl 6 Aylık Süre Geçtiğinden Kamu Davasının Düşürülmesine Karar Verileceği )"
102Y2.CD25.9.2014E. 2014/28765 K. 2014/22145"DAVAYA KATILMA ( Yakınan Vekiline Davaya Katılmak İsteyip İstemediğinin Sorulmadığı - Hükmü Temyiz Etmekle Katılma İradesini Gösterdiğinin Gözetileceği/Enerji Hırsızlığı )
TEMYİZ BAŞVURUSU ( Enerji Hırsızlığı/Yakınan Vekiline Davaya Katılmak İsteyip İstemediğinin Sorulmadığı - Hükmü Temyiz Etmekle Katılma İradesini Gösterdiğinin Gözetileceği )
DENETİM SÜRESİ İÇİNDE SUÇ İŞLEME ( Enerji Hırsızlığı - Zamanaşımının İnceleme Tarihine Kadar Dolduğunun Gözetileceği )
ENERJİ HIRSIZLIĞI ( Enerji Hırsızlığı - Zamanaşımının İnceleme Tarihine Kadar Dolduğunun Gözetileceği )"
102YCGK16.9.2014E. 2013/6-39 K. 2014/372"RESMİ EVRAKTA SAHTECİLİK ( 765 S. TCK'nun 339 Md.nin Birinci Fıkrasının İkinci Cümlesinde Öngörülen Yaptırımı 5 Seneden 12 Seneye Kadar Hapis Cezası Olduğu - 102/3 Md. Uyarınca Bu Suçların Asli Dava Zamanaşımı 10 Yıl 104/2. Maddesi de Göz Önünde Bulundurulduğunda Kesintili Dava Zamanaşımı İse 15 Yıl Olduğu )
DAVA ZAMANAŞIMI ( Resmi Belgede Sahtecilik Suçunun 102/3 Md. Uyarınca Bu Suçların Asli Dava Zamanaşımı 10 Yıl 104/2. Maddesi de Göz Önünde Bulundurulduğunda Kesintili Dava Zamanaşımı İse 15 Yıl Olduğu )
ZAMANAŞIMI ( Resmi Belgede Sahtecilik Suçunun 102/3 Md. Uyarınca Bu Suçların Asli Dava Zamanaşımı 10 Yıl Olduğu - Kesintili Dava Zamanaşımı İse 15 Yıl Olduğu )"
102Y7.CD9.7.2014E. 2014/10226 K. 2014/14643"ASLİ DAVA ZAMANAŞIMI ( Hüküm Tarihinden Önce Gerçekleştiği Gözetilmeden Yargılamaya Devamla Hüküm Tesisinin Yasaya Aykırı Olduğu - Dava Konusu Otomobil Geçici İthalat Rejimi Kapsamında Yurda Getirildiği Millileştirme İçin Herhangi Bir İşlem Yapılmadığından Araç Hakkında Gümrük Mevzuatına Göre İşlem Yapılmasına Karar Verilmesi Gereği )
MÜSADERE ( İthalat Rejimi Kapsamında Yurda Getirilen Ancak Millileştirme İçin Herhangi Bir İşlem Yapılmayan Dava Konusu Araç Hakkında Gümrük Mevzuatına Göre İşlem Yapılmasına Karar Verilmesi Gereği - Müsaderesine Karar Verilmesinin Hatalı Olduğu )"
102Y17.HD30.6.2014E. 2014/8682 K. 2014/10295"TRAFİK KAZASI NEDENİ İLE MADDİ VE MANEVİ TAZMİNAT ( Olayın Gelişen Bir Durum Olması Nedeniyle Murisin Vefatından Sonra Uzamış Ceza Zamanaşımı Olan 5 Yılın Dolmaması Nedeniyle Ölüm Olayı İle Kaza Arasındaki İlliyet Bağı Araştırılıp Sonucuna Göre Bir Karar Vermek Gerektiği )
CEZA ZAMANAŞIMI ( Haksız Eylemin Nitelik ve Kapsamı İtibariyle Ceza Zamanaşımı ( 5 ) Yıl Olup Bu Süre Olay Tarihinden İtibaren İşlemeye Başlayacağı - Ancak Olayda Gelişen Bir Durum Olması Halinde Gelişen Durumun Sona Erdiği Tarihten İtibaren Sürenin Gözetilmesi Gerektiği )
DESTEKTEN YOKSUN KALMA TAZMİNATI ( Trafik Kazası Nedeni İle - Murisin Vefatından Sonra Uzamış Ceza Zamanaşımı Olan 5 Yılın Dolmaması Nedeniyle Ölüm Olayı İle Kaza Arasındaki İlliyet Bağı Araştırılıp Sonucuna Göre Bir Karar Vermek Gerektiği )
ZAMANAŞIMI ( Trafik Kazası Nedeni İle Maddi ve Manevi Tazminat - Haksız Eylemin Suç Teşkil Etmesi Durumunda "Uzamış" Zamanaşımının Uygulanacağı/Trafik Kazasının Üzerinden Uzamış Ceza Zamanaşımı Olan 5 Yıl Geçse de Ölümün Gelişen Bir Durum Olması Nedeniyle Vefatın Gerçekleştiği Tarihten İtibaren Sürenin Hesaplanacağı )"
102Y17.HD26.6.2014E. 2013/7345 K. 2014/10007"TRAFİK KAZASI NEDENİYLE MADDİ VE MANEVİ TAZMİNAT DAVASI ( Davalının Araç Sürücüsünün Kusurlu Hareketi İle Meydana Gelen Kaza Sonucu Yaralanarak Malul Olduğu/Islah İle Tazminat Talebini Artırdığı - Cezayı Gerektiren Bir Fiilden Doğan Davada Daha Fazla Olan Ceza Zamanaşımının Uygulanacağı/Islah Talebinin 5 Yıllık Zamanaşımı Süresi İçinde Yapıldığı )
ISLAHIN ZAMANAŞIMI SÜRESİ İÇİNDE YAPILMASI ( Trafik Kazası Nedeniyle Maddi Ve Manevi Tazminat Davası/Davalının Araç Sürücüsünün Kusurlu Hareketi İle Meydana Gelen Kaza Sonucu Yaralanarak Malul Olduğu - Islah İle Tazminat Talebini Artırdığı - Cezayı Gerektiren Bir Fiilden Doğan Davada Daha Fazla Olan Ceza Zamanaşımının Uygulanacağı )
5 YILLIK CEZA ZAMANAŞIMININ UYGULANMASI ( Trafik Kazası Nedeniyle Maddi Ve Manevi Tazminat Davası/Davalının Araç Sürücüsünün Kusurlu Hareketi İle Meydana Gelen Kaza Sonucu Yaralanarak Malul Olduğu - Islah İle Tazminat Talebini Artırdığı/Cezayı Gerektiren Bir Fiilden Doğan Davada Daha Fazla Olan Ceza Zamanaşımının Uygulanacağı )
DAVANIN CEZAYI GEREKTİREN FİİLDEN DOĞMASI ( Trafik Kazası Nedeniyle Maddi Ve Manevi Tazminat Davası/Davalının Araç Sürücüsünün Kusurlu Hareketi İle Meydana Gelen Kaza Sonucu Yaralanarak Malul Olduğu - Islah İle Tazminat Talebini Artırdığı/Daha Fazla Olan 5 Yıllık Ceza Zamanaşımının Uygulanacağı )"
102Y7.CD12.6.2014E. 2014/4101 K. 2014/12857"KAÇAKÇILIK SUÇUNDA ZAMANAŞIMI ( 765 Sayılı TCK'nın 102/3 Maddesi Gereğince 10 Yıllık Zamanaşımına Tabi Olduğu - Zamanaşımının Sanığın Savunmasının Alınması İle Kesileceği )
ZAMANAŞIMI SÜRESİNİN KESİLMESİ ( Kaçakçılık Suçu/765 Sayılı TCK'nın 102/3 Maddesi Gereğince 10 Yıllık Zamanaşımına Tabi Olduğu - Zamanaşımının Sanığın Savunmasının Alınması İle Kesileceği )"
102Y11.CD6.6.2014E. 2014/11403 K. 2014/11189"DOKTORUN SAHTE REÇETE DÜZENLEMESİ ( Suç Tarihinde Sağlık Ocağı'nda Görev Yapmasına Rağmen Mesai Haricinde Özel Poliklinikte Başka Bir Doktorun Kaşesini Kullanarak İlgilisini Görmeden Düzenlediği - Dava Zamanaşımı Gerçekleştiğinden Davanın Düşürülmesine Karar Verileceği )
DAVA ZAMANAŞIMI ( Özel Sağlık Kuruluşunda Çalışan Doktorun Gerçeğe Aykırı Reçete Düzenleme Suçu/Suç Tarihinde Sağlık Ocağı'nda Görev Yapmasına Rağmen Mesai Haricinde Özel Poliklinikte Başka Bir Doktorun Kaşesini Kullanarak İlgilisini Görmeden Düzenlediği - Davanın Düşürülmesine Karar Verileceği )
KAMU DAVASININ DÜŞÜRÜLMESİ ( Suç Tarihinde Sağlık Ocağı'nda Görev Yapmasına Rağmen Mesai Haricinde Özel Poliklinikte Başka Bir Doktorun Kaşesini Kullanarak İlgilisini Görmeden Düzenlediği - Dava Zamanaşımı Gerçekleştiğinden Davanın Düşürülmesine Karar Verileceği )"
102Y11.CD5.6.2014E. 2012/26979 K. 2014/11049"SAHTE FATURA DÜZENLEMEK ( Dava Zamanaşımı - Suç Tarihinde Yürürlükte Bulunan ve Lehe Olan 765 S. TCK'nun 102/4 ve 104/2. Md.lerinde Öngörülen Dava Zamanaşımının En Aleyhe Kabulle Suç Tarihi Olarak Kabul Edilen Tarihten Temyiz İnceleme Tarihine Kadar Gerçekleştiğinden Mahkemece Verilen Kararın Doğru Olmadığı )
LEHE KANUN UYGULANMASI ( Sahte Fatura Düzenlemek - Sanığa Yüklenen Suçun Yasada Gerektirdiği Cezasının Türü ve Üst Sınır İtibariyle Tabi Olduğu Suç Tarihinde Yürürlükte Bulunan ve Lehe Olan 765 Sayılı TCK'nun 102/4 ve 104/2. Md.lerinde Öngörülen Dava Zamanaşımının En Aleyhe Kabulle Suç Tarihi Olarak Kabul Edilen Tarihten Temyiz İnceleme Tarihine Kadar Gerçekleştiği )
DAVA ZAMANAŞIMI SÜRESİ ( Sahte Fatura Düzenlemek Suçu - 2005 Yılında Düzenlenen 78 Adet Faturanın Asılları veya Onaylı Suretleri Getirtilerek ya da Fatura Bilgilerine Ulaşılarak Son Düzenlenen Fatura İtibariyle Suç Tarihinin Kesin Olarak Saptanıp Sonucuna Göre Sanığın Hukuki Durumunun Takdir ve Tayini Gerektiği )"
102Y1.CD26.5.2014E. 2014/2026 K. 2014/3240"KASTEN YARALAMA ( Sanığın Mağduru Av Tüfeği İle Etkili Mesafeden Vurduğu/Mağdurun Akciğerde Harabiyete ve Hayati Tehlike Geçirmesine Neden Olacak Şekilde Yaralandığı - Eylemin Kasten Öldürmeye Teşebbüs Suçunu Oluşturduğu )
KASTEN ÖLDÜRMEYE TEŞEBBÜS ( Sanığın Mağduru Av Tüfeği İle Etkili Mesafeden Vurduğu/Mağdurun Akciğerde Harabiyete ve Hayati Tehlike Geçirmesine Neden Olacak Şekilde Yaralandığı - Eylemin Kasten Yaralama Değil Kasten Öldürmeye Teşebbüs Suçunu Oluşturduğu )
UZATILMIŞ DAVA ZAMANAŞIMI SÜRESİNİN DOLMASI ( Kasten Yaralama Suçunun Cezasının Üst Sınırı Gözetildiğinde 7 yıl 6 Ay Olan Uzatılmış Dava Zamanaşımı Süresinin Temyiz İncelemesinden Önce Dolduğunun Gözetileceği )
HAYATİ TEHLİKEYE NEDEN OLACAK ŞEKİLDE YARALAMA ( Sanığın Mağduru Av Tüfeği İle Etkili Mesafeden Vurduğu/Mağdurun Akciğerde Harabiyete ve Hayati Tehlike Geçirmesine Neden Olacak Şekilde Yaralandığı - Eylemin Kasten Yaralama Değil Kasten Öldürmeye Teşebbüs Suçunu Oluşturduğu )"
102Y17.HD22.5.2014E. 2013/7669 K. 2014/8243"ÇALIŞMA GÜCÜNÜN KAYBI ( Maddi ve Manevi Tazminat İstemi - Mağdurun Kusurunun Zararın Meydana Gelmesinde Başlıca Etken Olması Halinde Zarar Verenin Sorumluluğunun Kalkması Söz Konusu Olabileceği Gibi Belirlenen Kusura Göre Zarar ve Ziyandan İndirim Yapılmasını Gerektirebileceği )
MADDİ VE MANEVİ TAZMİNAT İSTEMİ ( Çalışma Gücünün Kaybı - Dava Cezayı Gerektiren Bir Fiilden Doğar ve Ceza Kanunu Bu Fiil İçin Daha Uzun Bir Zamanaşımı Süresi Öngörmüş İse Bu Süre Maddi Tazminat Talepleri İçin de Geçerli Olduğu )
MÜTEVEFFANIN KUSURU ( Maddi ve Manevi Tazminat İstemi - Davacının BK'nın 44. Md.si Uyarınca Tazminattan İndirim Yapılması Gerekip Gerekmediği Hususunda Karar Yerinde Tartışılıp Değerlendirilerek Sonucuna Göre Karar Verilmesi Gerektiği )
TAZMİNATTAN İNDİRİM YAPILMASI ( Maddi ve Manevi Tazminat İstemi - Müterafik Kusur İndiriminde Her Somut Olayın Özelliğine Göre Olayın Meydana Geliş Tarzı ve Zararın Artmasında Zarar Görenin Kusurlu Davranışının Sonuca Etkisi Değerlendirilerek Uygun Oranda Bir İndirim Yapılmasını Gerektireceği )
ZAMANAŞIMI SÜRESİ ( Maddi ve Manevi Tazminat İstemi - Kaza Tarihinden İtibaren Ceza Zamanaşımı Süresi Olan 5 Yıllık Süreden Sonra Davacı Tarafından Davanın Islah Edilmiş Olmasına Göre Islah Edilen Miktar Yönünden Zamanaşımı Gerçekleşmiş Olup Davalılar Vekilinin Zamanaşımı Def'inin Kabulü İle Adı Geçen Davalılar Yönünden Islah Edilen Bölümü İlişkin Davanın Zamanaşımı Nedeniyle Reddi Gerektiği )
ISLAH TALEBİ ( Maddi ve Manevi Tazminat İstemi - Davaya Konu Trafik Kazası Sonucunda Davacı Yaralanmış Olup Eylem İçin Öngörülen Ceza Zamanaşımı Süresi 5 Yıl Olduğu Islah Edilen Miktar Yönünden Zamanaşımı Gerçekleşmiş Olup Davalılar Vekilinin Zamanaşımı Def'inin Kabulü İle Adı Geçen Davalılar Yönünden Islah Edilen Bölümü İlişkin Davanın Zamanaşımı Nedeniyle Reddine Karar Verilmesi Gerektiği )"
102YCGK15.4.2014E. 2013/7-505 K. 2014/182"USULSÜZ KREDİ VERİLMESİ NEDENİYLE BANKACILIK ZİMMETİ SUÇU (Sanıklar Hakkında Kamu Davasının Zamanaşımı Süresinin Geçmesi Nedeniyle Düşeceği - Ancak Bu Hususun Yeniden Yargılamayı Gerektirmediği/Yeterli Teminat Alınmadan Kredi Verilmesi/Zimmet)
BANKACILIK ZİMMETİ (Usulsüz ve Yeterli Teminat Alınmaksızın Banka Çalışanı Tarafından Kredi Verilmesi - Türk Ceza Kanunu ve Bankacılık Kanunu Bakımından Öngörülen Zamanaşımı Sürelerinin Gözetileceği/Davanın Zamanaşımına Uğradığının Kabulü)
DAVA ZAMANAŞIMININ GERÇEKLEŞİP GERÇEKLEŞMEDİĞİ SORUNU (Ön Sorun Olarak Değerlendirileceği - Lehe Yasa Hükmünün Uygulanması/Sanıklar Hakkında Kamu DAvasının Vaki Zamanaşımı Nedeniyle Düşmesine Karar Verileceği/Bankacılık Zimmeti Suçu)
SANIKLAR HAKKINDAKİ KANUNUN ZAMAN BAKIMINDAN UYGULANMASI (Lehe Yasa Hükmü/5271 S.K. Yasa Hükümleri Nazara Alınarak Yeniden Değerlendirme Yapılacağı - Bankacılık Suçunun Sabit Olup Olmadığının Tespiti/Dava Zamanaşımı Süresinin Geçtiği)
LEHE OLAN YASA HÜKÜMLERİNİN UYGULANMASI (5271 S.K. Gözetilerek Değerlendirme Yapılacağı - Bankacılık Zimmeti Suçu)"
102YCGK8.4.2014E. 2012/11-1329 K. 2014/178"KAMU DAVASININ DAVA ZAMANAŞIMI SÜRESİ DOLMASI NEDENİYLE ORTADAN KALDIRILMASI ( Hizmet Nedeniyle Güveni Kullanma - Sermaye Piyasası Kurulu Uzmanlarının Denetim Tarihi İle Kurul Karar Organının Suç Duyurusunda Bulunduğu Tarih Arasında Dava Zamanaşımı Süresi Durmayacağı/Suç Tarihi İle Karar Tarihi Arasında 7 Yıl 6 Aylık Zamanaşımı Dolduğu - Kararın Doğru Olduğu )
DENETİM TARİHİ İLE KURUL KARAR ORGANININ SUÇ DUYURUSUNDA BULUNDUĞU TARİH ( Arasında Dava Zamanaşımı Süresi Durmayacağı - Hizmet Nedeniyle Güveni Kötüye Kullanma )
DAVA ZAMANAŞIMININ DURMAYACAĞI ( Hizmet Nedeniyle Güveni Kötüye Kullanma - Sermaye Piyasası Kurulu Uzmanlarının Denetleme Yapmak Amacıyla Görevlendirildiği Tarih İle Kurul Karar Organının İlgililer Hakkında Suç Duyurusunda Bulunulmasına Karar Verildiği Tarih Arasında Dava Zamanaşımı Süresi Durmayacağı )
HİZMET NEDENİYLE GÜVENİ KULLANMA SUÇU ( Dava Zamanaşımı - Sermaye Piyasası Kurulu Uzmanlarının Denetleme Yapmak Amacıyla Görevlendirildiği Tarih İle Kurul Karar Organının İlgililer Hakkında Suç Duyurusunda Bulunulmasına Karar Verildiği Tarih Arasında Dava Zamanaşımı Süresi Durmayacağı Gözetileceği )"
102YCGK25.3.2014E. 2013/12-74 K. 2014/140"DAVA ZAMANAŞIMI BULUNDUĞUNDA BERAAT KARARINININ ÖZEL DAİRECE ONANMASININ MÜMKÜN OLMADIĞI ( Zamanaşımı Gerçekleşmiş Olduğundan Kamu Davasının Zamanaşımı Nedeniyle Düşmesine Karar Verileceği )
BERAAT KARARININ DAVA ZAMANAŞIMI SEBEBİYLE BOZULMASI ( Yargıtay Ceza Dairesince Hükmün Esastan İncelenerek Beraat Kararının Onanması Mümkün Olmadığı - Kamu Davasının Gerçekleşen Zamanaşımı Nedeniyle Düşeceği )
KAMU DAVASININ DÜŞMESİ ( Dava Zamanaşımı Sebebiyle - Yargıtay Ceza Dairesince Hükmün Esastan İncelenerek Beraat Kararının Onanması Mümkün Olmadığı/Özel Daire Onama Kararı Kaldırılarak Yerel Mahkeme Hükmünün Gerçekleşen Dava Zamanaşımı Nedeniyle Bozulacağı )"
102YHGK12.3.2014E. 2013/4-544 K. 2014/315"TRAFİK KAZASI ( Haksız Eylem Sebebiyle Uğranılan Maddi Tazminat Talebi - Dava Cezayı Gerektiren Bir Fiilden Doğar ve Ceza Kanunu Bu Fiil İçin Daha Uzun Bir Zamanaşımı Süresi Öngörmüş Bulunursa Bu Süre Maddi Tazminat Talepleri İçin de Geçerli Olduğu )
HAKSIZ EYLEM SEBEBİYLE UĞRANILAN MADDİ TAZMİNAT TALEBİ ( Trafik Kazası - Dava Cezayı Gerektiren Bir Fiilden Doğar ve Ceza Kanunu Bu Fiil İçin Daha Uzun Bir Zamanaşımı Süresi Öngörmüş Bulunursa Bu Süre Maddi Tazminat Talepleri İçin de Geçerli Olduğu )
ZAMANAŞIMI SÜRESİ ( Haksız Eylem Sebebiyle Uğranılan Maddi Tazminat Talebi - Haksız Eylemin Gerçekleştiği Tarih Gözetildiğinde Beş Yıllık Uzamış Zamanaşımı Süresinin Söz Konusu Olduğu/Eldeki Davada İse Maddi Tazminata Dair Islahın İse Bu Zamanaşımı Süresi Dolmadan Yapıldığından Islah Edilen Miktar Yönüyle Dava Zamanaşımı Süresi Dolmadığı )
ISLAHIN SÜRESİNDE YAPILMASI ( Haksız Eylem Sebebiyle Uğranılan Maddi Tazminat Talebi - Haksız Eylemin Gerçekleştiği Tarih Gözetildiğinde Beş Yıllık Uzamış Zamanaşımı Süresinin Söz Konusu Olduğu/Maddi Tazminata Yönelik Islahın Süresinde Yapıldığının Kabulüyle İşin Esasının İncelenmesi Gerektiği )
BOZMA TALEBİNE UYULMASI HALİNDE TEMYİZ İNCELEMESİ ( Haksız Eylem Sebebiyle Uğranılan Maddi Tazminat Talebi - Mahkemece Davalı Şirket Yönünden Bozma İlamında Yer Alan Bozma Nedenine Uyulmuş Olmasına Göre Açık Biçimde Yeni Hüküm Niteliğindeki Bu Karara Karşı Temyiz İtirazlarını İnceleme Görevi H.G.K.'na Değil Özel Daire'ye Ait Olduğu )"
102YCGK4.3.2014E. 2012/13-1413 K. 2014/116"HIRSIZLIK SUÇU (İşlendiği Tarihle Özel Dairece İncelemenin Yapıldığı Tarih Arasında Kesintili Dava Zamanaşımının Dolduğu - Sanık Hakkındaki Kamu Davasının Gerçekleşen Zamanaşımı Sebebiyle Düşmesine Karar Verilmesi Gerektiği)
DAVA ZAMANAŞIMI (Davayı Düşüren Hallerden Biri Olan Dava Zamanaşımının Yargılama Sırasında Gerçekleşmesi Durumunda Yerel Mahkeme ya da Yargıtayın Resen Zamanaşımı Kuralını Uygulayarak Kamu Davasının Düşmesine Karar Vereceği - Hırsızlık Suçu)
TEMYİZ İNCELEMESİNDEN ÖNCE DAVA ZAMANAŞIMININ DOLMASI (Derhal Beraat Kararı Verilmesini Gerektiren Bir Durumun Bulunmadığı ve Daha Ağır Cezayı Gerektiren Başka Bir Suçu da Oluşturma İhtimali Olmadığı - Kamu Davasının Gerçekleşen Zamanaşımı Sebebiyle Düşmesine Karar Verilmesi Gerektiği)
DÜŞME KARARI (Hırsızlık Suçunun İşlendiği Tarihle Özel Dairece İncelemenin Yapıldığı Tarih Arasında Kesintili Dava Zamanaşımının Dolduğu - Eylemin Suç Oluşturmaması veya Yeni Bir Düzenlemeyle Suç Olmaktan Çıkarılması Gibi Araştırmayı Gerektirmeyen Bir Halin Bulunmadığı/Kamu Davasının Düşmesine Karar Verilmesi Gerektiği)"
102YHGK19.2.2014E. 2013/4-440 K. 2014/115"TAKSİRLE ÖLÜME NEDEN OLUNMASI SEBEBİYLE TAZMİNAT DAVASI ( Ceza Zamanaşımı Süresinin Tazminat Davası İçin de Kabul Edileceği/Davalı Sürücü Hakkında Hükmedilen Para Cezasının Ertelendiği - Öngörülen Cezanın Üst Sınırına Göre Ceza Davası Zamanaşımı Süresinin 5 Yıl Olduğu/Tazminat Davası 5 Yıl Geçtikten Sonra Açıldığından Davanın Zamanaşımından Reddedileceği )
HAKSIZ FİİL NEDENİYLE TAZMİNAT DAVASINDA ZAMANAŞIMI ( Zamanaşımı Süresinin Zarar Görenin Zararı ve Haksız Eylemi Öğrenmesinden İtibaren 1 Yıl Olduğu - Zarara Yol Açan Eylemin Suç Oluşturması Halinde O Suç İçin Öngörülen Ceza Zamanaşımı Süresinin Tazminat Davası İçin de Kabul Edileceği )
CEZA DAVASINA KATILIP ŞAHSİ HAK TALEBİNDE BULUNULMAMASI ( Haksız Fiil Nedeniyle Tazminat Davası Davacılarının Ceza Davasına Katıldığı - Şahsi Hak Talebinde Bulunulmadığından Tazminat Davası Zamanaşımı Süresinin Kesilmeyeceği )"
102YCGK18.2.2014E. 2012/5-1539 K. 2014/74"KIZ / KADIN VE ERKEK KAÇIRMAK ( Sanıkların Akıl Hastası Mağdureyi Herhangi Bir Şekilde Zor Tehdit ve Hile Kullanmaksızın Şehvet Hissi İle Alıkoydukları Anlaşıldığından Eylemlerinin 765 S. TCK'nun 430/2. Md.si Kapsamında Kaldığının Kabul Edilmesi Gerektiği - Zamanaşımının Değerlendirilmesi Gerektiği )
ZAMANAŞIMI SÜRESİ ( Kız/Kadın ve Erkek Kaçırmak Suçu - 765 S. TCK'nun 430/2. Md.sinde Öngörülen Ceza Miktarına Göre Aynı Kanunun 102/4 ve 104/2. Md.leri Uyarınca Bu Suçun Asli Zaman Aşımı 5 Yıl Kesintili Zamanaşımının İse 7 Yıl 6 Ay Olduğu )
KESİNTİLİ ZAMANAŞIMI SÜRESİ ( Kız/Kadın ve Erkek Kaçırmak Suçu - Zamanaşımını Kesen En Son İşlem Olan Sanıkların Sorgularının Yapıldığı 2005 Yılından İtibaren 5 Yıllık Asli Dava Zamanaşımı Dosyanın Ceza Genel Kuruluna İntikalinden Çok Önce Dolmuş Bulunmakta Olduğu )"
102Y12.CD13.2.2014E. 2013/29877 K. 2014/3543"TAKSİRLE ÖLDÜRME ( 5 Yıllık Zamanaşımına Tabi Olduğu - Dava Zamanaşımını Kesen Nedenlerin Varlığı Halinde Süre Yeniden İşlemekte İse de Bu Sürenin En Fazla Yarı Oranda Uzayacağı/Suç Tarihinden İtibaren 7 Yıl 6 Aylık Zaman İnceleme Tarihinden Önce Gerçekleşmiş Olduğundan Kamu Davasının Düşürüleceği )
DAVA ZAMANAŞIMI ( Taksirle Öldürme Suçunun 5 Yıllık Zamanaşımına Tabi Olduğu - Dava Zamanaşımını Kesen Nedenlerin Varlığı Halinde Süre Yeniden İşlemekte İse de Bu Sürenin En Fazla Yarı Oranda Uzayacağı/Suç Tarihinden İtibaren 7 Yıl 6 Aylık Zaman İnceleme Tarihinden Önce Gerçekleşmiş Olduğundan Kamu Davasının Düşürülmesi Gerektiği )
KAMU DAVASININ DÜŞÜRÜLMESİ ( Taksirle Öldürme Suçunun 5 Yıllık Zamanaşımına Tabi Olduğu - Dava Zamanaşımını Kesen Nedenlerin Varlığı Halinde Süre Yeniden İşlemekte İse de Bu Sürenin En Fazla Yarı Oranda Uzayacağı/Suç Tarihinden İtibaren 7 Yıl 6 Aylık Zaman İnceleme Tarihinden Önce Gerçekleşmiş Olduğundan Kamu Davasının Düşürüleceği )"
102YCGK21.1.2014E. 2013/13-693 K. 2014/18"HIRSIZLIK MALI BİLEREK SATIN ALMAK ( Kesintili Dava Zamanaşımı Süresinin Dolduğunun Gözetileceği )
DAVA ZAMANAŞIMI ( Hırsızlık Malını Bilerek Satın Almak - Kesintili Dava Zamanaşımı Süresinin Dolduğunun Gözetileceği )
KESİNTİLİ DAVA ZAMANAŞIMI ( Hırsızlık Malını Bilerek Satın Almak - 12 Yıllık Kesintili Dava Zamanşımı Süresinin Dolduğu )"
102YCGK14.1.2014E. 2013/4-446 K. 2014/10"İMAR KİRLİLİĞİNE NEDEN OLMA SUÇU (Suçun İşlendiği Tarihte 5237 S.K. Md.184 Hükmünün Yürürlükte Olduğu - Suç Tarihi İtibariyle Yürürlükte Bulunan Dava Zamanaşımına İlişkin İse Lehe Olan 765 S.K. Hükümlerinin Uygulanacağı)
DAVA ZAMANAŞIMI (Davayı Düşüren Hallerden Biri Olduğu - İmar Kirliliğine Neden Olma Suçunda Suç Tarihi İtibariyle Yürürlükte Bulunan ve Lehe Olan 765 S.K. Md.102 ve 104 Hükümlerinin Uygulanacağı/7 Yıl 6 Ay Olduğu)
KAMU DAVASININ DÜŞMESİ (İmar Kirliliğine Neden Olma Suçu/Lehe Olan 765 S.K. Uyarınca Dava Zamanaşımının 7 Yıl 6 Ay Olduğu - Direnme Hükmünden Sonra Dosyanın Genel Kurul'a İntikalinden Önce Dolduğu/Düşme Kararı Verildiği)
ZAMANAŞIMI (Suç Tarihi İtibariyle Yürürlükte Olan ve Dava Zamanaşımına İlişkin Lehe Hüküm İçeren 765 Sayılı Kanun Hükümleri Uygulanacağı - Zamanaşımı Süresi Dolduğundan Ceza Genel Kurulu'nca Kamu Davasının Düşmesine Karar Verildiği)
DAVA ZAMANAŞIMININ YARGILAMA SIRASINDA GERÇEKLEŞMESİ (Yerel Mahkemenin ya da Yargıtay'ın Re'sen Zamanaşımı Kuralını Uygulayarak Kamu Davasının Düşmesine Karar Vereceği)"
102YCGK17.12.2013E. 2012/2-1453 K. 2013/617"TEHDİT SUÇU ( Hakaret Suçu - Öncelikle Dava Zamanaşımının Gerçekleşip Gerçekleşmediğinin Belirlenmesi Gerektiği/Sanığın İşlediği İddia Olunan Suçların Asli Dava Zamanaşımının Beş Yıl Kesintili Dava Zamanaşımının ise Yedi Yıl Altı Ay Olduğu )
HAKARET SUÇU ( Tehdit Suçu - Dava Zamanaşımı Gerçekleşen Suçlardan Açılan Kamu Davalarının Düşmesine Karar Verilmesi Gerektiği )
DAVA ZAMANAŞIMI ( Öncelikle Belirlenmesi Gerektiği - Tehdit Suçu )
KESİNTİLİ DAVA ZAMANAŞIMI ( Hakaret Suçu - Sanığın İşlediği İddia Olunan Suçların Asli Dava Zamanaşımının Beş Yıl Kesintili Dava Zamanaşımının ise Yedi Yıl Altı Ay Olduğu )
KAMU DAVASININ DÜŞMESİ ( Tehdit Suçu - Dava Zamanaşımı Gerçekleşen Suçlardan Açılan Kamu Davalarının Düşmesine Karar Verilmesi Gerektiği )"
102Y1.CD4.12.2013E. 2013/2656 K. 2013/7378"ASKERİ DARBE DÖNEMİNDE GERÇEKLEŞEN SUÇLAR BAKIMINDAN ZAMANAŞIMI ( İşkence ve Kötü Muamele - 2004 Tarihine Kadar İç Hukuk Hükümleriyle Aynı Derecede Kabul Edilen Uluslararası Sözleşme Hükümlerinden Failin Lehine Olanın Uygulanacağı )
İŞKENCE VE KÖTÜ MUAMELE ( 1980 Askeri Darbe Döneminde Gerçekleşen - 2004 Tarihine Kadar İç Hukuk Hükümleriyle Aynı Derecede Kabul Edilen Uluslararası Sözleşme Hükümlerinden Failin Lehine Olanın Uygulanacağı/20 Yıllık Zamanaşımının Dolduğundan Kanun Yararına Bozma İsteminin Reddi Gerektiği )
ULUSLARARASI SÖZLEŞMENİN LEHE/ALEYHE OLMA DURUMU ( İç Hukuk Hükümleri Failin Lehine Olduğu - Uluslararası Sözleşmede Hükümlerin Zamanaşımının Dolduğu Tarih İtibariyle Şüphelinin Aleyhinde Uygulanmasını Zorunlu Kılan Bir Normu İfade Etmediğinden Uygulamasının Mümkün Olmadığı )
LEHE OLAN ÖNCEKİ KANUNUN UYGULANMASI ( 1980 Askeri Darbe Döneminde Gerçekleşen İşkence ve Kötü Muamele Suçları - 2004 Tarihine Kadar İç Hukuk Hükümleriyle Aynı Derecede Kabul Edilen Uluslararası Sözleşme Hükümlerinden Failin Lehine Olanın Uygulanacağı )
ZAMANAŞIMI ( 1980 Tarihinde Gerçekleşen Askeri Darbe Döneminde İşkence ve Kötü Mumale Suçu - 2004 Tarihine Kadar İç Hukuk Hükümleriyle Aynı Derecede Kabul Edilen Uluslararası Sözleşme Hükümlerinden Failin Lehine Olanın Uygulanacağı/Suçların İşlendiği İfade Edilen 1980 Tarihinden 2004 Tarihine Kadar 20 Yıllık Dava Zamanaşımı Süresinin Dolduğu )"
102Y11.CD6.11.2013E. 2013/23070 K. 2013/16191"RESMİ BELGEDE SAHTECİLİK ( Sanığın Sahte Talep Belgesi İle Nüfus Cüzdanı Düzenlettirdiği/Bu Cüzdan İle Banka Hesabı Açtırdığı - Nüfus Cüzdanının En Son Kullanıldığı Tarihte Suçun Tamamlandığı/5237 S.K.'nın Uygulanacağı )
SAHTE NÜFUS CÜZDANI İLE BANKA HESABI AÇTIRMAK ( Nüfus Cüzdanının En Son Kullanıldığı Tarihte Suçun Tamamlandığı - 5237 S.K.'nın Uygulanacağı )
SEÇİMLİK HAREKETLİ SUÇ ( Suç Tarihinin En Son Seçimlik Hareketin Yapıldığı Tarih Olup Dava Zamanaşımının da Bu Tarihten İtibaren İşlemeye Başlayacağı - Resmi Belgede Sahtecilik )
SUÇUN TAMAMLANMASI ( Seçimlik Hareketli Suç/Suç Tarihinin En Son Seçimlik Hareketin Yapıldığı Tarih Olup Dava Zamanaşımının da Bu Tarihten İtibaren İşlemeye Başlayacağı - Resmi Belgede Sahtecilik/Nüfus Cüzdanının En Son Kullanıldığı Tarihte Suçun Tamamlandığı )"
102YHGK9.10.2013E. 2013/4-36 K. 2013/1457"HAKSIZ HACİZ NEDENİYLE TAZMİNAT ( Davalı Avukatın Haksız Haciz Nedeniyle Avukatlık Görevinin Kötüye Kullanılması Suçundan Cezalandırıldığı - Davacılar Ceza Davasında Şahsi Hak Talebinde Bulunmadıklarından Ceza Davasına Müdahale Talebi Dava Zamanaşımı Süresini Kesmeyeceği )
AVUKATIN GÖREVİ KÖTÜYE KULLANMASI ( Haksız Haciz Nedeniyle Tazminat - Avukat Cezalandırılmış ve Sonuçta Hükmün Açıklanmasının Geri Bırakılmasına Karar Verildiği/Davacılar Ceza Davasında Şahsi Hak Talebinde Bulunmadıklarından Ceza Davasına Müdahale Talebi Dava Zamanaşımı Süresini Kesmeyeceği )
CEZA DAVASINA MÜDAHALE TALEBİ ( Dava Zamanaşımı Süresini Kesmeyeceği - Davacılar Ceza Davasında Şahsi Hak Talebinde Bulunmadıkları/Haksız Haciz Nedeniyle Tazminat Davasının Dava Zamanaşımı Süresinden Sonra Açıldığı )
DAVA ZAMANAŞIMI ( Haksız Haciz Nedeniyle Tazminat Davasının Dava Zamanaşımı Süresinden Sonra Açıldığı - Davacılar Ceza Davasında Şahsi Hak Talebinde Bulunmadıklarından Ceza Davasına Müdahale Talebi Dava Zamanaşımı Süresini Kesmeyeceği )
ŞAHSİ HAK TALEBİ ( Haksız Haciz Nedeniyle Tazminat - Davalı Avukatın Haksız Haciz Nedeniyle Avukatlık Görevinin Kötüye Kullanılması Suçundan Cezalandırıldığı/Davacılar Ceza Davasında Şahsi Hak Talebinde Bulunmadıklarından Ceza Davasına Müdahale Talebi Dava Zamanaşımı Süresini Kesmeyeceği )
ZAMANAŞIMI ( Zarara Yol Açan Eylem Aynı Zamanda Suç Oluşturması Halinde Uygulanacak Zamanaşımı Süresi O Suç İçin Öngörülen Ceza Davası Zamanaşımı Süresi Olduğu - Davalı Avukatın Haksız Haciz Nedeniyle Avukatlık Görevinin Kötüye Kullanılması Suçundan Cezalandırıldığı/Ceza Davasına Müdahale Talebi Dava Zamanaşımı Süresini Kesmeyeceği )"
102Y11.CD3.9.2013E. 2012/8561 K. 2013/11935"DOLANDIRICILIK ( Suç Tarihinde Yürürlükte Bulunan ve Lehe Olan 765 S.K.'nın Uygulandığı - İddianamenin Düzenlendiği Tarihten Sonra Verilen Gıyabi Tutuklama Kararının Zamanaşımını Keseceği/İnceleme Tarihinde Zamanaşımının Dolduğu )
ZAMANAŞIMININ KESİLMESİ ( Dolandırıcılık - Suç Tarihinde Yürürlükte Bulunan ve Lehe Olan 765 S.K.'nın Uygulandığı/İddianamenin Düzenlendiği Tarihten Sonra Verilen Gıyabi Tutuklama Kararının Zamanaşımını Keseceği )
RESMİ BELGEDE SAHTECİLİK ( Sanığa İddianamenin Okunması Gereği - Okunmuşsa Tutanağa Yazılacağı )
İDDİANAMENİN SANIĞA OKUNMAMASI ( Sanığa İddianamenin Okunması Gereği - Resmi Belgede Sahtecilik/Savunma Hakkının Kısıtlandığı )"
102Y14.CD3.6.2013E. 2013/5192 K. 2013/6984"FUHUŞ İÇİN BAŞKASINA KADIN TEDARİK ETME ( Sanığın Sorgusunun Yapıldığı Tarihten Mahkemece Kararın Verildiği Tarihe Kadar 5 Yıllık Zamanaşımının Dolduğu - Davanın Düşürülmesine Karar Verileceği )
BEŞ YILLIK ZAMANAŞIMI ( Fuhuş İçin Başkasına Kadın Tedarik Etme - Sanığın Sorgusunun Yapıldığı Tarihten Mahkemece Kararın Verildiği Tarihe Kadar 5 Yıllık Zamanaşımının Dolduğunun Gözetileceği )
KAMU DAVASININ DÜŞÜRÜLMESİ ( Fuhuş İçin Başkasına Kadın Tedarik Etme - Sanığın Sorgusunun Yapıldığı Tarihten Mahkemece Kararın Verildiği Tarihe Kadar 5 Yıllık Zamanaşımının Dolduğunun Gözetileceği/Davanın Düşürülmesine Karar Verileceği )"
102Y5.CD9.5.2013E. 2012/4530 K. 2013/4815"İHALEYE FESAT KARIŞTIRMA ( Sanığın Kendisi veya Üçüncü Kişiler Lehine Haksız Çıkar Sağlamasının Gerektiği ve Bunun Suçun Maddi Unsuru Olduğu - Alım Satımın Uygulama Usul ve Şekillerine Aykırı Davranılması veya İhale Tamamlandıktan Sonra Yapılan Usulsüz Eylemlerin Alım Satıma Fesat Karıştırma Suçunu Oluşturmayacağı )
ZAMANAŞIMI ( Sanıkların Eylemlerinin 765 S. Kanunun Madde 362 Hükmünde Düzenlenen Suçu Oluşturabileceği/Bu Suçun Tabi Olduğu Yasa Maddesinde Öngörülen Cezasının Üst Sınırı İtibariyle Yedi Yıl Altı Aylık Asli ve İlave Zamanaşımına Tabi Olduğu - Suç Tarihi İle İnceleme Günü Arasında Bu Sürenin Gerçekleştiği )
HAKSIZ ÇIKAR SAĞLAMA ( Sanığın Kendisi veya Üçüncü Kişiler Lehine Haksız Çıkar Sağlamasının Gerektiği ve Bunun Suçun Maddi Unsuru Olduğu - Alım Satımın Uygulama Usul ve Şekillerine Aykırı Davranılması veya İhale Tamamlandıktan Sonra Yapılan Usulsüz Eylemlerin Alım Satıma Fesat Karıştırma Suçunu Oluşturmayacağı )"
102YCGK16.4.2013E. 2012/8-1559 K. 2013/147"KASTEN YARALAMA ( Kesintili Dava Zamanaşımının Yerel Mahkeme Direnme Hükmünün Verildiği Tarihten Sonra Dolduğunun Gözetileceği )
KESİNTİLİ DAVA ZAMANAŞIMI ( Kasten Yaralama - Kesintili Dava Zamanaşımının Yerel Mahkeme Direnme Hükmünün Verildiği Tarihten Sonra Dolduğunun Gözetileceği )
DAVA ZAMANAŞIMI ( Kasten Yaralama - Kesintili Dava Zamanaşımının Yerel Mahkeme Direnme Hükmünün Verildiği Tarihten Sonra Dolduğu )"
102YCGK16.4.2013E. 2012/13-1333 K. 2013/149"HIRSIZLIK ( Aleyhe Temyiz Olmadığı/5 Yıllık Dava Zamanaşımın Mahkumiyet Hükmünden İtibaren Yeniden İşlemeye Başladığı - Dava Zamanaşımının Dolduğunun Gözetileceği )
BEŞ YILLIK ASLİ DAVA ZAMANAŞIMI ( Hırsızlık/Aleyhe Temyiz Olmadığı - 5 Yıllık Dava Zamanaşımın Mahkumiyet Hükmünden İtibaren Yeniden İşlemeye Başladığı/Sürenin Dolduğu )
DAVA ZAMANAŞIMI ( Hırsızlık/Aleyhe Temyiz Olmadığı - 5 Yıllık Dava Zamanaşımın Mahkumiyet Hükmünden İtibaren Yeniden İşlemeye Başladığı/Sürenin Dolduğu )"
102YCGK9.4.2013E. 2012/5-1427 K. 2013/130"IRZA TASADDİ ( Yerel Mahkeme Hükmünün Zamanaşımının Gerçekleşmesine Rağmen Yargılamaya Devam Edilerek Hüküm Kurulması İsabetsizliğinden Bozulmasına ve Yeniden Yargılama Gerektirmeyen Bu Konuda Karar Verilmesi Mümkün Olduğundan Kamu Davasının Düşmesine Karar Verileceği )
ZAMANAŞIMI NEDENİYLE BOZMA VE DÜŞME ( Zamanaşımının Gerçekleşmesine Rağmen Yargılamaya Devam Edilerek Hüküm Kurulması İsabetsizliğinden Bozulmasına ve Yeniden Yargılama Gerektirmeyen Bu Konuda Karar Verilmesi Mümkün Olduğundan Kamu Davasının Düşmesine Karar Verileceği - Irza Tasaddi )
DAVA ZAMANAŞIMININ YARGILAMA SIRASINDA GERÇEKLEŞMESİ ( 5 Yıllık Asli Dava Zamanaşımı Yerel Mahkeme Direnme Hükmünün Verildiği Tarihten Önce Dolması - Re'sen Kamu Davasının Düşmesine Karar Verilmesi Gerektiği )"
102Y4.HD8.4.2013E. 2012/7021 K. 2013/6457"HAKSIZ EYLEM NEDENİYLE MADDİ ZARARIN TAZMİNİ ( Menkul Malların Yediemin Olarak Davalıya Teslim Edildiği/Malların Depoda Bulunmadığı ve Mahcuz Malları Teslim Etmeyen Yediemin Hakkında Yasal İşlem Yapılmasının İstenildiği - Zararın Öğrenilme Tarihi Olarak Yasal İşlem Yapılmasının Talep Edildiği Tarih Kabul Edildiği Takdirde Dahi 5 Yıllık Uzamış Ceza Zamanaşımı Süresinin Dolduğunun Gözetileceği )
UZAMIŞ ZAMANAŞIMI ( Haksız Eylem Nedeniyle Maddi Zararın Tazmini - Menkul Malların Yediemin Olarak Davalıya Teslim Edildiği/Depoya Gidildiğinde Hacizli Malların Depoda Bulunmadığı ve Mahcuz Malları Teslim Etmeyen Yediemin Hakkında Yasal İşlem Yapılmasının İstenildiği - 5 Yıllık Uzamış Ceza Zamanaşımı Süresinin Dolduğu Gözetilerek Davanın Zamanaşımından Reddedileceği )
CEZA ZAMANAŞIMI ( Haksız Eylem Nedeniyle Maddi Zararın Tazmini - Menkul Malların Yediemin Olarak Davalıya Teslim Edildiği/Depoya Gidildiğinde Malların Depoda Bulunmadığı ve Malları Teslim Etmeyen Yediemin Hakkında Yasal İşlem Yapılmasının İstenildiği - Zararın Öğrenilme Tarihi Olarak Yasal İşlem Yapılmasının Talep Edildiği Tarih Kabul Edildiği Takdirde Dahi 5 Yıllık Uzamış Ceza Zamanaşımı Süresi Dolduğu )"
102Y4.CD8.4.2013E. 2013/10186 K. 2013/10758"TEHDİT SUÇU ( Suçun Oluştuğu Tarihe Göre Temyiz Süreci İçinde Sanık Yararına 765 S.K.'da Öngörülen 7 Yıl 6 Aylık Olağanüstü Dava Zamanaşımı Gerçekleştiği - Kamu Davasının Düşmesine Karar Verildiği )
ZAMANAŞIMI ( Tehdit Suçunun Oluştuğu Tarihe Göre Temyiz Süreci İçinde Sanık Yararına 765 S.K.'da Öngörülen 7 Yıl 6 Aylık Olağanüstü Dava Zamanaşımı Gerçekleştiği )
KAMU DAVASININ DÜŞMESİ ( Tehdit Suçunun Oluştuğu Tarihe Göre Temyiz Süreci İçinde Sanık Yararına 765 S.K.'da Öngörülen 7 Yıl 6 Aylık Olağanüstü Dava Zamanaşımı Gerçekleştiği - Kamu Davasının Düşmesine Karar Verildiği )"
102Y6.CD27.3.2013E. 2013/5247 K. 2013/6089"HÜRRİYETİ TAHDİT VE GASP SUÇU ( Bu Suçların Sanığın Suç Örgütü Faaliyeti Çerçevesinde İşlediğinin Gözetilmesi Gereği - Kanun Yararına Bozma - 5275 S.K. Uygulama Alanın Dikkate Alınacağı/İtirazın Reddine Karar Verilmesinin Hatalı Olduğu )
KANUN YARARINA BOZMA TALEBİ ( Sanığın Cezalandırılmasına Karar Verilen ve Kesinleşen Hürriyeti Tahdit ve Gasp Suçlarını Suç Örgütü Faaliyeti Çerçevesidne İşlediğinin Gözetilmesi Gerektiği - İtirazın Kabulü/Hürriyeti Tahdit ve Gasp Suçu )
SANIĞIN ÇIKAR AMAÇLI SUÇ ÖRGÜTÜNE ÜYE OLMASI HAKKINDA SEHVEN HÜKÜM KURULMAMASI ( Bozma Sonrasında Bu Suçtan Dolayı Açılan Kamu Davasının Zamanaşımı Nedeniyle Dürüşülmesine Karar Verildiği - Sanığın Suç Örgütü Faaliyeti/Kanun Yararına Bozma )"
102Y17.HD26.3.2013E. 2012/7887 K. 2013/4262"MADDİ VE MANEVİ TAZMİNAT DAVASI ( Sigorta Şirketine Ek Davanın Kaza Tarihinden Yaklaşık On Yıl Sonra Açıldığı - Olayda İki Kişinin Yaralandığı/Kaza Tarihinden Beş Yıl Sonra da Öngörülen Ceza Zamanaşımı Süresinin Dolduğu/Davalı Yanın Zamanaşımı İtirazının Kabulü Gerektiği )
TRAFİK KAZASI ( İki Kişinin Yaralandığı Olayda Ceza Zamanaşımı Süresinin Beş Yıl Olup Ceza Davasında Verilen Kararın Kaza Tarihinden İki Yıl Sonra Kesinleştiği/Kaza Tarihinden Beş Yıl Sonra da Öngörülen Ceza Zamanaşımı Süresinin Dolduğu - Kaza Tarihinden Yaklaşık On Yıl Sonra Açılan Davanın Esasına Girilmesinin Doğru Görülmediği )
ZAMANAŞIMI ( Maddi ve Manevi Tazminat Davası - Kaza Tarihinden Beş Yıl Sonra da Öngörülen Ceza Zamanaşımı Süresi Dolduğu/Sigorta Şirketine Ek Davanın Kaza Tarihinden Yaklaşık On Yıl Sonra Açıldığı/Davalı Yanın Zamanaşımı İtirazının Kabulüne Karar Verilmesi Gerektiği )
CEZA ZAMANAŞIMI ( Davacı Vekilince Sigorta Şirketine Ek Davanın Kaza Tarihinden Yaklaşık On Yıl Sonra Açıldığı/Ceza Davasında Verilen Kararın Kaza Tarihinden İki Yıl Sonra Kesinleştiği/Kaza Tarihinden Beş Yıl Sonra da Öngörülen Ceza Zamanaşımı Süresinin Dolduğu - Davalı Yanın Zamanaşımı İtirazının Kabulü Gerektiği )"
102YCGK26.2.2013E. 2012/1-1287 K. 2013/71"KASTEN YARALAMA SUÇU ( Direnme Hükmünün Gerçekleşen Dava Zamanaşımı Sebebiyle Bozulmasına Yeniden Yargılama Gerektirmeyen Bu Konuda Karar Verilmesi Mümkün Olduğundan Sanık Hakkındaki Kamu Davasının Düşmesine Karar Verilmesi Gerektiği )
DAVA ZAMANAŞIMI ( Gerçekleşip Gerçekleşmediği Hususunun Öncelikle Değerlendirilmesi Gerektiği - Kasten Yaralama Suçu )
KESİNTİLİ DAVA ZAMANAŞIMI ( Kasten Yaralama Suçu - Sanığa Yüklenen Suça İki Yıldan Beş Yıla Kadar Hapis Cezası Öngörülmüş Olup Suçun Asli Dava Zamanaşımı 5 Yıl Kesintili Dava Zamanaşımının ise 7 Yıl 6 Ay Olduğu )
DİRENME KARARI ( Gerçekleşen Dava Zamanaşımı Sebebiyle Bozulmasına Yeniden Yargılama Gerektirmeyen Bu Konuda Karar Verilmesi Mümkün Olduğundan Sanık Hakkındaki Kamu Davasının Düşmesine Karar Verilmesi Gerektiği - Kasten Yaralama Suçu )"
102YCGK19.2.2013E. 2012/4-1331 K. 2013/65"TEHDİT ( Suç Tarihi Gözetildiğinde Kesintili Zamanaşımı Süresinin Dolduğunun Kabul Edileceği )
SÖVME ( Suç Tarihi Gözetildiğinde Kesintili Zamanaşımı Süresinin Dolduğunun Kabulü Gerektiği )
ZAMANAŞIMI ( Tehdit ve Sövme - Suç Tarihi Gözetildiğinde Kesintili Zamanaşımı Süresinin Dolduğunun Kabul Edileceği )"
102YCGK5.2.2013E. 2012/15-1430 K. 2013/45"RESMİ EVRAKTA SAHTECİLİK SUÇU ( Dolandırıcılık Suçu - Henüz Açılmamış Bir Kamu Davasına Katılma Söz Konusu Olmadığından Soruşturma Sırasında Verilen Şikâyet Dilekçesindeki Hiçbir İbarenin Katılma Talebi Olarak Kabulünün Mümkün Olmayacağı )
DOLANDIRICILIK SUÇU ( Resmi Evrakta Sahtecilik Suçu - Zamanaşımı Nedeniyle Dolandırıcılık Suçundan Açılan Kamu Davasının Düşmesine Karar Verilmesi Gerektiği )
TEMYİZ AŞAMASINDA DAVAYA KATILMA ( Resmi Evrakta Sahtecilik Suçu - Katılma Hususunda Herhangi Bir Talebi Olmayan ve Davaya Katılması Yönünde Verilmiş Bir Karar Bulunmayan Şikayetçinin Hükmü Temyiz Etme Hak ve Yetkisi Olmadığı/Henüz Açılmamış Bir Kamu Davasına Katılma Söz Konusu Olmadığından Soruşturma Sırasında Verilen Şikâyet Dilekçesindeki Hiçbir İbarenin Katılma Talebi Olarak Kabulünün Mümkün Olmayacağı )
KAMU DAVASININ DÜŞMESİ ( Dolandırıcılık Suçu - Zamanaşımı Nedeniyle Dolandırıcılık Suçundan Açılan Kamu Davasının Düşmesine Karar Verilmesi Gerektiği )"
102Y4.HD4.2.2013E. 2012/2247 K. 2013/1606"MANEVİ TAZMİNAT DAVASI ( Haksız Şikayet Sebebiyle Kişilik Haklarına Saldırıdan Dolayı - Zarara Yol Açan Eylemin Aynı Zamanda Suç Sayılan Bir Eylemden Doğmuş Olması Durumunda Olayda Uygulanacak Zamanaşımı Süresinin O Suçun Bağlı Olduğu Ceza Zamanaşımı Süresi Olduğu )
HAKSIZ ŞİKAYET ( Kişilik Haklarına Saldırıdan Dolayı Manevi Tazminat Davası - Olay İftira Suçu Niteliğinde Olup Uygulanacak Ceza Zamanaşımı Süresinin 5 Yıl Olduğu )
KİŞİLİK HAKLARINA SALDIRI ( Manevi Tazminat Davası - Zarara Yol Açan Eylemin Aynı Zamanda Suç Sayılan Bir Eylemden Doğmuş Olması Durumunda Olayda Uygulanacak Zamanaşımı Süresinin O Suçun Bağlı Olduğu Ceza Zamanaşımı Süresi Olduğu )
ZAMANAŞIMI ( Kişilik Haklarına Saldırıdan Dolayı Manevi Tazminat Davası - Olay İftira Suçu Niteliğinde Olup Uygulanacak Ceza Zamanaşımı Süresinin 5 Yıl Olduğu/Öngörülen 5 Yıllık Ceza Zamanaşımı Süresi Geçmeden Eldeki Davanın Açıldığının Kabul Edilmesi Gerektiği )"
102Y4.HD22.1.2013E. 2012/11089 K. 2013/692"ALACAK DAVASI ( Haksız Eylem Sebebiyle - Dava Açıldığı Tarihte Ceza Davası da Devam Etmediğinden Uzamış Zamanaşımı Süresinin Olay Tarihinden Hesaplanması Gereği de Göz Önüne Alındığında Beş Yıllık Zamanaşımı Süresinin Dolduğu )
HAKSIZ EYLEM ( Alacak Davası - Davacıların Ceza Davasına Şahsi Hak Talep Etmeden Sadece Müdahil Olmalarının Davacılar Yönünden Zamanaşımı Süresinin Kesilmesine Neden Olmayacağı )
ZAMANAŞIMI ( Haksız Eylem Sebebiyle Alacak Davası - Dava Açıldığı Tarihte Ceza Davası da Devam Etmediğinden Uzamış Zamanaşımı Süresinin Olay Tarihinden Hesaplanması Gereği de Göz Önüne Alındığında Beş Yıllık Zamanaşımı Süresinin Dolduğu )"
102Y14.CD15.1.2013E. 2012/15283 K. 2013/124"EVLENME OLMAKSIZIN DİNSEL TÖREN YAPTIRMA ( Suç Tarihinin Dini Törenin Yaptırıldığı Zaman Olduğu - Dava Zamanaşımının Dolduğunun Kabulü Gereği )
MÜTEMADİ SUÇ ( Evlenme Olmaksızın Dinsel Tören Yaptırma/Temadi Eden Suçlardan Olmadığı - Suç Tarihinin Dini Törenin Yaptırıldığı Zaman Olduğu/Dava Zamanaşımının Dolduğu )
ZAMANAŞIMI ( Evlenme Olmaksızın Dinsel Tören Yaptırma/Temadi Eden Suçlardan Olmadığı - Suç Tarihinin Dini Törenin Yaptırıldığı Zaman Olduğu/Dava Zamanaşımının Dolduğu )
DİNSEL TÖREN YAPTIRMA ( Evlenme Olmaksızın/Temadi Eden Suçlardan Olmadığı - Suç Tarihinin Dini Törenin Yaptırıldığı Zaman Olduğu/Dava Zamanaşımının Dolduğunun Kabul Edileceği )"
102Y14.CD26.12.2012E. 2012/12548 K. 2012/13751"IRZA GEÇME SUÇU (Olaya Tatbik İmkanı Bulunan Kanunların Leh ve Aleyhteki Bütün Hükümleri Ayrı Ayrı Ele Alınarak Sonuçları Karşılaştırılıp Lehe Olanın Belirlenmesi Her İki Kanunla İlgili Değerlendirme Sonuçlarının Denetime Olanak Verecek Biçimde Kararda Gösterilmesi Gerektiği)
ASLİ ZAMANAŞIMI (Reşit Olmayan Mağdureyi Rızasıyla Kaçırıp Alıkoyma Suçunun 765 S. TCK'nın 430/2. Md. Hükmünde Öngörülen Cezasının Üst Sınırı İtibarıyla Beş Yıllık Asli Zamanaşımına Tabi Olduğu - Bu Suç Yönünden Sanığın Sorgusunun Yapıldığı Tarihten İnceleme Gününe Kadar Bu Sürenin Gerçekleştiği)
LEHE KANUN UYGULAMASI (Irza Geçme Suçu - Tatbik İmkanı Bulunan Kanunların Leh ve Aleyhteki Bütün Hükümleri Ayrı Ayrı Ele Alınarak Sonuçları Karşılaştırılıp Lehe Olanın Belirlenmesi ve Her İki Kanunla İlgili Değerlendirme Sonuçlarının Denetime Olanak Verecek Biçimde Kararda Gösterilmesi Gerektiği)
ZİNCİRLEME SUÇ (Sanığın Mağdureyle Farklı Tarihlerde Birden Fazla Kez Cinsel İlişkiye Girdiği Anlaşıldığı Halde Zincirleme Suç Hükümlerinin Uygulanmamasının Kanuna Aykırı Olduğu)
GEREKÇELİ KARAR (Başlığında Suçun İşlendiği Yerin Gösterilmemesi Suretiyle 5271 S. CMK'nın Md. 232/2/c Hükmüne Aykırı Davranılmasının Kanuna Aykırı Olduğu - Irza Geçme Suçu)"
102Y11.CD6.12.2012E. 2012/27844 K. 2012/21102"SAHTE ÇEK DÜZENLEME ( Eylemin 765 S.K. Zamanında İşlendiği 5237 S.K. Uygulandığında Dava Zamanaşımının Uygulanacağı -Sonradan Yürürlüğe Giren Yasanın Gerektirdiği Daha Kısa Zamanaşımının Önceki Yargılama Sırasında Dolduğunun Gözetileceği )
RESMİ BELGEDE SAHTECİLİK ( Eylemin 765 S.K. Zamanında İşlendiği 5237 S.K. Uygulandığında Dava Zamanaşımının Uygulanacağı -Sonradan Yürürlüğe Giren Yasanın Gerektirdiği Daha Kısa Zamanaşımının Önceki Yargılama Sırasında Dolduğunun Dikkate Alınacağı )
LEHE KANUN UYGULAMASI ( Sahte Çek Düzenleme - Eylemin 765 S.K. Zamanında İşlendiği 5237 S.K. Uygulandığında Dava Zamanaşımının Uygulanacağı )
DAVA ZAMANAŞIMI ( Sahte Çek Düzenleme - Eylemin 765 S.K. Zamanında İşlendiği 5237 S.K. Uygulandığında Dava Zamanaşımının Uygulanacağı )"
102YCGK4.12.2012E. 2012/2-993 K. 2012/1838"HAKARET SUÇU ( Bir Aydan Altı Aya Kadar Hapis ve Adli Para Cezası Öngörüldüğü - Asli Dava Zamanaşımının 5 Yıl Olduğu - Kesintili Dava Zamanaşımının ise 7 Yıl 6 Ay Olduğu )
KESİNTİLİ DAVA ZAMANAŞIMI ( Hakaret Suçuna 765 S. TCK'nun 482/3. Md.sinde Bir Aydan Altı Aya Kadar Hapis ve Adli Para Cezası Öngörüldüğü - Kesintili Dava Zamanaşımının İse 7 Yıl 6 Ay Olduğu )
ASLİ DAVA ZAMANAŞIMI ( Hakaret Suçunda 5 Yıl Olduğu - Kesintili Dava Zamanaşımının İse 7 Yıl 6 Ay Olduğu )"
102Y5.CD5.11.2012E. 2010/4043 K. 2012/10860"BASİT DOLANDIRICILIK SUÇU ( 4603 Sayılı Kanun Uyarınca T.C. Halk Bankası Personeli Olan Sanığın Memur Gibi Cezalandırılma Olanağı Bulunmadığı - Öngörülen Cezanın Üst Sınırı İtibariyle Beş Yıllık Asli ve Yedi Yıl Altı Aylık İlave Dava Zamanaşımına Tabi Olduğu )
MEMUR GİBİ CEZALANDIRILMA ( Basit Dolandırıcık Suçu - 4603 Sayılı Kanun Uyarınca T.C. Halk Bankası Personeli Olan Sanığın Memur Gibi Cezalandırılma Olanağı Bulunmadığı )
DAVA ZAMANAŞIMI ( Basit Dolandırıcık Suçu - Öngörülen Cezanın Üst Sınırı İtibariyle Beş Yıllık Asli ve Yedi Yıl Altı Aylık İlave Dava Zamanaşımına Tabi Olduğu )
SUÇ TARİHİ ( ile İnceleme Günü Arasında Yedi Yıl Altı Aylık Zamanaşımı Süresinin Dolduğu Gözetilmeden Yazılı Şekilde Hüküm Kurulmasının Doğru Olmadığı - Basit Dolandırıcık Suçu )"
102YCGK31.10.2012E. 2012/8-655 K. 2012/1823"PATLAYICI MADDE ATMA ( Suçun Asli Dava Zamanaşımının 10 Yıl Kesintili Dava Zamanaşımının 15 Yıl Olduğu - 15 Yıllık Kesintili Zamanaşımının Dolduğunun Gözetileceği )
DAVA ZAMANAŞIMI ( Patlayıcı Madde Atma/Suçun Asli Dava Zamanaşımının 10 Yıl Kesintili Dava Zamanaşımının 15 Yıl Olduğu - 15 Yıllık Kesintili Zamanaşımının Dolduğu )
KESİNTİLİ ZAMANAŞIMI ( Patlayıcı Madde Atma/Suçun Asli Dava Zamanaşımının 10 Yıl Kesintili Dava Zamanaşımının 15 Yıl Olduğu - 15 Yıllık Kesintili Zamanaşımının Dolduğu )"
102YCGK31.10.2012E. 2012/3-1242 K. 2012/1822"KASTEN YARALAMA ( 765 S.K. Uyarınca 7 Yıl 6 Aylık Zamanaşımı Süresinin Dolduğu - Kamu Davasının Düşmesine Karar Verilmesi Gerektiği )
KESİNTİLİ DAVA ZAMANAŞIMI ( Kasten Yaralama/765 S.K. Uyarınca 7 Yıl 6 Aylık Zamanaşımı Süresinin Dolduğu - Kamu Davasının Düşmesine Karar Verileceği )
KAMU DAVASININ DÜŞÜRÜLMESİ ( Kasten Yaralama/765 S.K. Uyarınca 7 Yıl 6 Aylık Zamanaşımı Süresinin Dolduğu - Kamu Davasının Düşmesine Karar Verileceği )"
102Y4.HD2.10.2012E. 2011/9632 K. 2012/14067"HAKSIZ EYLEM NEDENİYLE MADDİ TAZMİNAT ( Hukuka Aykırı Olduğu İleri Sürülen İşlem Davalı Noter Adına ve Onun Çalışanı Durumunda Bulunan Başkatip Tarafından Gerçekleştirildiği - Görevi İhmal Suçunda Davalı Noter Yönünden Beş Yıllık Dava Zamanaşımı Süresinin Dikkate Alınacağı )
ZAMANAŞIMI ( Görevi İhmal/Davalı Noter Yönünden Beş Yıllık Dava Zamanaşımı Süresinin Dikkate Alınacağı - Haksız Eylem Nedeniyle Maddi Tazminat )
NOTERLERİN SORUMLULUĞU ( Eylem ve İşlemlerinden Dolayı Sorumlu Olup Denetim Görevinin Yerine Getirilmemesi Durumunda Haklarında Görevi İhmal Suçu Hükümlerinin Uygulanabilmesinin Söz Konusu Olduğu )
GÖREVİ İHMAL ( Davalı Noter Yönünden Beş Yıllık Dava Zamanaşımı Süresinin Dikkate Alınacağı - Haksız Eylem Nedeniyle Maddi Tazminat )"
102YCGK3.7.2012E. 2012/9-973 K. 2012/264"TAKSİRLE YARALAMA ( Hekim Hatasından Kaynaklanan - Yerel Mahkemece Direnme Hükmünün Verildiği Tarihten Sonra Dosyanın Ceza Genel Kuruluna İntikalinden Önce Zamanaşımının Dolduğunun Gözetileceği )
ZAMANAŞIMI ( Hekim Hatasından Kaynaklanan Taksirle Yaralama - Yerel Mahkemece Direnme Hükmünün Verildiği Tarihten Sonra Dosyanın Ceza Genel Kuruluna İntikalinden Önce Zamanaşımının Dolduğu )
HEKİM HATASI ( Taksirle Yaralama - Yerel Mahkemece Direnme Hükmünün Verildiği Tarihten Sonra Dosyanın Ceza Genel Kuruluna İntikalinden Önce 5 Yıllık Zamanaşımının Dolduğunun Dikkate Alınacağı )
BEŞ YILLIK DAVA ZAMANAŞIMI ( Taksirle Yaralama - Yerel Mahkemece Direnme Hükmünün Verildiği Tarihten Sonra Dosyanın Ceza Genel Kuruluna İntikalinden Önce 5 Yıllık Zamanaşımının Dolduğunun Dikkate Alınacağı )"
102YCGK26.6.2012E. 2012/2-978 K. 2012/250"ELEKTRİK HIRSIZLIĞI SUÇU ( Daha Ağır Başka Bir Suçu Oluşturma Olasılığı Bulunmadığı - Gerçekleştirilen Eylemlerle İlgili Olarak Kesintili Dava Zamanaşımının Yerel Mahkemece Direnme Hükmünün Verildiği Tarihten Sonra Ancak Dosyanın Henüz Ceza Genel Kuruluna İntikalinden Önce Dolduğu/Kamu Davasının Düşmesine Karar Verildiği )
KESİNTİLİ DAVA ZAMANAŞIMI ( Elektrik Hırsızlığı Suçu - Gerçekleştirilen Eylemlerle İlgili Olarak 765 Sayılı Yasada Öngörülen Yedi Yıl Altı Aylık Kesintili Dava Zamanaşımının Yerel Mahkemece Direnme Hükmünün Verildiği Tarihten Sonra Ancak Dosyanın Henüz Ceza Genel Kuruluna İntikalinden Önce Dolduğunun Gözetilmesi Gerektiği )
KAMU DAVASININ DÜŞMESİ ( Kesintili Dava Zamanaşımının Yerel Mahkemece Direnme Hükmünün Verildiği Tarihten Sonra Ancak Dosyanın Henüz Ceza Genel Kuruluna İntikalinden Önce Dolduğu/Sanık Hakkındaki Kamu Davasının Düşmesine Karar Verilmesi Gerektiği - Elektrik Hırsızlığı Suçu )
ZAMANAŞIMININ KESİLMESİ ( Elektrik Hırsızlığı Suçu/Zamanaşımını Kesen En Son İşlemin Mahkûmiyet Hükmü Olduğu - Eylemlerle İlgili Olarak 765 Sayılı Yasada Öngörülen Kesintili Dava Zamanaşımının Yerel Mahkemece Direnme Hükmünün Verildiği Tarihten Sonra Ancak Dosyanın Henüz Ceza Genel Kuruluna İntikalinden Önce Dolduğu )"
102Y7.CD16.5.2012E. 2011/10566 K. 2012/13284"NİTELİKLİ ZİMMET ( Bankanın Uğradığı Zararın Tahsil Edilmeyen Miktarının Dikkate Alınması Gerekirken Toplam Zimmet Tutarı Üzerinden Adli Para Cezasına Hükmedilmek Suretiyle Fazla Adli Para Cezasına Hükmedilemeyeceği - Adli Para Cezasının 4389 S.K. Md.22/3 Uyarınca Tayin Edileceği )
NİTELİKLİ ZİMMET SUÇUNDA VERİLEN ADLİ PARA CEZASI ( 4389 S.K. Md.22/3 Uyarınca Tayin Edileceği - Zararın Üç Katı Olarak Belirlenen Adli Para Cezasının Teselsül Nedeniyle 765 S.K. Md. 80 Uyarınca Arttırılamayacağı Gözetileceği )
ZİMMET SUÇU ( Her Şirket Yönünden Yapılan Tahsilatın Rızai Olarak Yapılıp Yapılmadığına Bakılmaksızın ve Her Firma Yönünden Yapılan Ödemenin Kendi İçinde Değerlendirilerek Zimmet Tutarlarından Ödenmeyen Kısımların Belirlenmesi İle Her Sanık Yönünden Sorumlu Tutulacağı Zarar Miktarının Belirleneceği )
BANKA PARASININ SANIĞA AKTARILMASINA İŞTİRAK EDEN SANIKLAR ( Kredibilitesi Olmayan Şirketlere Dönüşü Olmayacak Şekilde Kredi Verilmesine Sebebiyet Vererek - 5237 S.K. Md. 37/1 ve 39 Gereğince Hukuki Durumları Değerlendirilerek Mahkumiyetlerine Karar Verileceği )
KREDİBİLİTESİ OLMAYAN ŞİRKETLERE KREDİ VERİLMESİ ( Kredinin Verilmesinden Sonra Hileli ve Aldatıcı Yöntemler Kullanılarak Banka Parasının Sanığa Aktarılmasına İştirak Eden Sanıkların 5237 S.K. Md. 37/1 ve 39 Gereğince Hukuki Durumları Değerlendirilerek Mahkumiyetlerine Karar Verileceği )
ADLİ PARA CEZASI ( Nitelikli Zimmet Suçu/Bankanın Uğradığı Zararın Tahsil Edilmeyen Miktarının Dikkate Alınması Gerektiği - Zararın Üç Katı Olarak Belirlenen Adli Para Cezasının Teselsül Nedeniyle 765 S.K. Md. 80 Uyarınca Arttırılamayacağı Gözetileceği )"
102YCGK8.5.2012E. 2012/11-292 K. 2012/184"DAVA ZAMANAŞIMI (Resmi Evrakta Sahtecilik - Bu Suçun Asli Dava Zamanaşımı 10 Yıl ve Kesintili Dava Zamanaşımı 15 Yıl Olduğu - Sanıkların Suç Oluşturan Eylemlerinin Tarihleri Göz Önüne Alındığında Zamanaşımını Durduran Bir Neden de Bulunmadığı İçin Kesintili Zamanaşımının Özel Dairece İncelemenin Yapıldığı Tarihten Önce Dolduğu)
RESMİ EVRAKTA SAHTECİLİK (Asli Dava Zamanaşımı 10 Yıl ve Kesintili Dava Zamanaşımı 15 Yıl Olduğu - Sanıkların Suç Oluşturan Eylemlerinin Tarihleri Göz Önüne Alındığında Zamanaşımını Durduran Bir Neden de Bulunmadığı İçin Kesintili Zamanaşımının Özel Dairece İncelemenin Yapıldığı Tarihten Önce Dolduğu)
ZAMANAŞIMI (Resmi Evrakta Sahtecilik - Suçun Asli Dava Zamanaşımı 10 Yıl ve Kesintili Dava Zamanaşımı 15 Yıl Olduğu/Sanıkların Suç Oluşturan Eylemlerinin Tarihleri Göz Önüne Alındığında Zamanaşımını Durduran Bir Neden de Bulunmadığı İçin Kesintili Zamanaşımının Özel Dairece İncelemenin Yapıldığı Tarihten Önce Dolduğu)"
102YCGK17.4.2012E. 2011/1-359 K. 2012/158"ZAMANAŞIMI ( Yürürlükte Bulunan ve Lehe Olan Kanunda Asli Zamanaşımının 5 Yıl Olduğu - Zamanaşımını Kesen Durum Bulunmadığı/Yargılama Sırasında Gerçekleşmesi Durumunda Yerel Mahkeme ya da Yargıtay Tarafından Re'sen Kamu Davasının Düşmesine Karar Verileceği )
KAMU DAVASININ DÜŞMESİ ( Zamanaşımının Yürürlükte Bulunan ve Lehe Olan Kanunda Asli Zamanaşımının 5 Yıl Olduğu - Zamanaşımını Kesen Durum Bulunmadığı/Yargılama Sırasında Gerçekleşmesi Durumunda Yerel Mahkeme ya da Yargıtay Tarafından Re'sen Verebileceği )
YARGILAMA SIRASINDA ZAMANAŞIMININ GERÇEKLEŞMESİ ( Zamanaşımını Kesen Durum Bulunmadığı - Yerel Mahkeme ya da Yargıtay Tarafından Re'sen Kamu Davasının Düşmesine Karar Verileceği )
DAVANIN DÜŞMESİ ( Zamanaşımının Yürürlükte Bulunan ve Lehe Olan Kanunda Asli Zamanaşımının 5 Yıl Olduğu - Zamanaşımını Kesen Durum Bulunmadığı/Yargılama Sırasında Gerçekleşmesi Durumunda Yerel Mahkeme ya da Yargıtay Tarafından Re'sen Verebileceği )"
102Y2.CD4.4.2012E. 2012/6206 K. 2012/8560"SUÇ VE İNCELEME TARİHLERİ İTİBARİYLE ZAMANAŞIMI (Hükmün Açıklanmasının Geri Bırakılması Kararının Kesinleştiği Tarih İtibariyle Durup Yükümlülüğün Yerine Getirilmemesiyle Yeniden İşlemeye Başlayacağı)
DAVA ZAMANAŞIMI (Hükmün Açıklanmasının Geri Bırakılması Kararının Kesinleştiği Tarih İtibariyle Durup Yükümlülüğün Yerine Getirilmemesiyle Yeniden İşlemeye Başlayacağı - 765 S. TCK. Uyarınca Hesaplanan)
HÜKMÜN AÇIKLANMASININ GERİ BIRAKILMASI (765 S. TCK. Uyarınca Hesaplanan Zamanaşımı - HAGB Kararının Kesinleştiği Tarih İtibariyle Durup Yükümlülüğün Yerine Getirilmemesiyle Yeniden İşlemeye Başlayacağı)"
102Y2.CD2.4.2012E. 2012/4957 K. 2012/8159"KASTEN YARALAMA ( Kurulan Hüküm Bu Hükme Yönelik Temyiz İsteminin Reddine Karar Verilerek Kesinleştiği - Bozmadan Sonra Sanık Hakkında Bu Suçtan Yeniden Hüküm Kurulması Gerekmediği Halde Kararda Kasten Yaralama Suçundan Kurulan Beraat Hükmünün Hukuken Bir Geçerliliğinin Bulunmadığı )
KONUT DOUNULMAZLIĞINI BOZMA ( Gerektirdiği Cezanın Miktar ve Nevi İtibariyle Tabi Olduğu 765 S. Kanuna Göre Hesaplanan Beş Yıllık Zamanaşımının Mahkumiyet Hükmü ve İnceleme Tarihleri Arasında Gerçekleştiği - Diğer Sanıklar Yönünden Yedi Yıl Altı Aylık Zamanaşımının Suç ve İnceleme Tarihleri Arasında Gerçekleştiği )
ZAMANAŞIMI ( Sanığa Atılı Konut Dokunulmazlığını Bozma Suçunun Gerektirdiği Cezanın Miktar ve Nevi İtibariyle Tabi Olduğu 765 S. Kanuna Göre Hesaplanan Beş Yıllık Zamanaşımının Mahkumiyet Hükmü ve İnceleme Tarihleri Arasında Gerçekleştiği - Açılan Kamu Davasının Düşürülmesine Karar Vermek Gerektiği )"
102YCGK27.3.2012E. 2011/2-454 K. 2012/122"HIRSIZLIK SUÇU NEDENİYLE VERİLEN HÜKÜMDE YEREL MAHKEMENİN DİRENMESİ ( Direnme Kararının Verildiği Ancak Dosyanın Henüz Ceza Genel Kuruluna İntikalinden Önce Kesintili Dava Zamanışımı Süresinin Dolduğu - Zamanaşımı Nedeniyle Bozma Kararı )
DİRENME HÜKMÜNÜN ZAMANAŞIMI NEDENİYLE BOZULMASI ( Sanık Hakkındaki Kesintili Zamanaşımı Süresinin Dolduğu - Direnme Hükmünün Bozulacağı/Sanık Hakkındaki Davanın Düşmesine Karar Verilmesi Gereği/Hırsızlık Suçundan Dolayı Verilen Hüküm )
KESİNTİLİ ZAMANAŞIMI SÜRESİNİN DOLMASI ( Dava Konusu Suça İlişkin Kesintili Zamanaşımı Süresinin 7 Yıl Altı Ay Olduğu ve Bu Süresinin Dosyanın C.Başsavcılığı Aşamasındayken Dolduğu - Sanık Hakkındaki Davanın Düşeceğinin Gözetileceği )"
102YCGK20.3.2012E. 2011/2-433 K. 2012/108"HIRSIZLIK ( Enerji Hırsızlığı/Sanık Hakkında İki Farklı Tarihte Tutanak Tutulduğu - Zincirleme Suç Hükümleri Kapsamında Değerlendirilerek Hüküm Kurulan İki Suçtan Birisi Hakkında Özel Daire Tarafından İnceleme Tarihi İtibarıyla Zamanaşımının Gerçekleşmesi Sebebiyle Düşmesine Karar Verilmesinin Hukuka Uygun Olduğu )
ZAMANAŞIMI ( Enerji Hırsızlığı/Sanık Hakkında İki Farklı Tarihte Tutanak Tutulduğu - Zincirleme Suç Hükümleri Kapsamında Değerlendirilerek Hüküm Kurulan İki Suçtan Birisi Hakkında Özel Daire Tarafından İnceleme Tarihi İtibarıyla Zamanaşımının Gerçekleşmesi Sebebiyle Düşmesine Karar Verilmesinin Yerinde Olduğu )
ZİNCİRLEME SUÇ ( Enerji Hırsızlığı/Sanık Hakkında İki Farklı Tarihte Tutanak Tutulduğu - Zincirleme Suç Hükümleri Kapsamında Değerlendirilerek Hüküm Kurulan İki Suçtan Birisi Hakkında Özel Daire Tarafından İnceleme Tarihi İtibarıyla Zamanaşımının Gerçekleşmesi Sebebiyle Düşmesine Karar Verilmesinin Yerinde Olduğu )
KAMU DAVASININ DÜŞMESİ ( Enerji Hırsızlığı/Sanık Hakkında İki Farklı Tarihte Tutanak Tutulduğu - Zincirleme Suç Hükümleri Kapsamında Değerlendirilerek Hüküm Kurulan İki Suçtan Birisi Hakkında Özel Daire Tarafından İnceleme Tarihi İtibarıyla Zamanaşımının Gerçekleşmesi Sebebiyle Düşmesine Karar Verileceği )"
102Y4.HD19.3.2012E. 2012/2522 K. 2012/4291"MADDİ TAZMİNAT DAVASI ( Haksız Eylem Nedeniyle - Uzamış Ceza Davası Zamanaşımı Süresi Dolmadığı Mahkemece Davalı Şirket Yönünden de Uyuşmazlığın Esasının Çözümlenmesi Gerektiği )
ZAMANAŞIMI ( Haksız Eylemi Gerçekleştirenlere Karşı Açılan Davalar Yönünden Uzamış Ceza Davası Zamanaşımının Söz Konusu Olduğu/Adam Çalıştıran Sıfatını Taşıyan Davalı Bakımından da Uzamış Ceza Davası Zamanaşımı Süresinin Göz Önünde Tutulması Gerektiği - Maddi Tazminat Davası )
ADAM ÇALIŞTIRANIN SORUMLULUĞU ( Dava Konusu Eylemin Olay Tarihinde Yürürlükte Bulunan Türk Ceza Kanununa Göre İstisna Niteliğinde Olduğu Bu Durumda Adam Çalıştıran Sıfatını Taşıyan Davalı Bakımından da Uzamış Ceza Davası Zamanaşımı Süresinin Göz Önünde Tutulması Gerektiği - Haksız Eylem Nedeniyle Maddi Tazminat Davası )
UZAMIŞ CEZA DAVASI ZAMANAŞIMI ( Haksız Eylemi Gerçekleştirenlere Karşı Açılan Davalar Yönünden Söz Konusu Olduğu/Dava Konusu Eylemin İstisna Niteliğinde Olduğu Bu Durumda Adam Çalıştıran Sıfatını Taşıyan Davalı Bakımından da Uzamış Ceza Davası Zamanaşımı Süresinin Uygulanacağı - Maddi Tazminat Davası )"
102Y5.CD15.3.2012E. 2008/3246 K. 2012/2123"SPOR TOTO TEŞKİLATININ NİTELİĞİ ( Suç Tarihinde Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğüne Bağlı Olduğu/Oyun Bedellerinin Devlet Malı Sayılacağı veya Mensuplarının Kamu Görevlisi Gibi Cezalandırılacakları Konusunda Düzenleme Bulunmadığı - Eylemin Emniyeti Suistimal Olarak Değerlendirileceği )
EMNİYETİ SUİSTİMAL ( Spor Toto Teşkilatına Ait Oyun Bedellerinin Devlet Malı Sayılacağı veya Mensuplarının Kamu Görevlisi Gibi Cezalandırılacakları Konusunda Düzenleme Bulunmadığı - Eylemin Emniyeti Suistimal Olduğu ve Dava Zamanaşımının Gerçekleştiğinin Kabul Edileceği )
DAVA ZAMANAŞIMI ( Spor Toto Teşkilatına Ait Oyun Bedellerinin Devlet Malı Sayılacağı veya Mensuplarının Kamu Görevlisi Gibi Cezalandırılacakları Konusunda Düzenleme Bulunmadığı - Eylemin Emniyeti Suistimal Olduğu ve Dava Zamanaşımının Gerçekleştiğinin Kabul Edileceği )"
102Y17.HD15.3.2012E. 2011/4200 K. 2012/3226"TRAFİK KAZASINDAN KAYNAKLANAN DESTEKTEN YOKSUN KALMA TAZMİNATI ( Ceza Kanunu'nda Daha Uzun Bir Süre Zamanaşımı Süresi Öngörülmesi Halinde Bu Sürelerin Geçerli Olacağı - Yaralamanın Niteliğine Göre Ceza Kanunu'ndaki Zamanaşımı Süresinin Belirleneceği )
ZAMANAŞIMI ( Trafik Kazasından Kaynaklanan Destekten Yoksun Kalma Tazminatı - Ceza Kanunu'nda Daha Uzun Öngörülmesi Durumunda Bu Sürenin Uygulanacağı )
CEZA ZAMANAŞIMININ UYGULANMASI ( Trafik Kazasından Kaynaklanan Destekten Yoksun Kalma Tazminatı - Daha Uzun Bir Süre Zamanaşımı Süresi Öngörülmesi Halinde Bu Sürelerin Geçerli Olacağı/Yaralamanın Niteliğine Göre Zamanaşımı Süresinin Belirleneceği )
DESTEKTEN YOKSUN KALMA TAZMİNATI ( Trafik Kazası Sonucu - Ceza Kanunu'nda Daha Uzun Bir Süre Zamanaşımı Süresi Öngörülmesi Halinde Bu Sürelerin Geçerli Olacağı/Yaralamanın Niteliğine Göre Ceza Kanunu'ndakiZamanaşımı Süresinin Belirleneceği )
YARALAMA VE ÖLÜMLE SONUÇLANAN TRAFİK KAZASI ( Destekten Yoksun Kalma Tazminatı - Ceza Kanunu'nda Daha Uzun Bir Süre Zamanaşımı Süresi Öngörülmesi Halinde Bu Sürelerin Geçerli Olacağı/Yaralamanın Niteliğine Göre Ceza Kanunu'ndaki Zamanaşımı Süresinin Belirleneceği )"
102YCGK13.3.2012E. 2011/4-319 K. 2012/93"GÖREVİ YAPTIRMAMAK İÇİN DİRENME SUÇU ( Sanıklar Hakkında Verilen Hükmün Katılana Bildiriminin Yasal ve Yeterli Olmadığı/Katılan Vekilinin Temyizinin Süresinde Yapılıp Yapılmadığının Belirleneceği - Hükmün Katılana Bildirimi )
DAVAYA KATILANIN AVUKAT OLMASI ( Hukuki Bilgisinin Yerinde Olduğu - Mahkeme Hükmündeki Eksikliğin Eski Hale Getirme Nedeni Sayılamayacağı/Temyiz Süresinin Geçirildiğinin Kabulü/Görevi Yaptırmamak İçin Direnme Suçu/Hükmün Bildirimi )
KATILAN AVUKATIN TEMYİZ SÜRESİNİ GEÇİRDİĞİ ( Hukuki Bilgisi Bulunan Avukatın Mahkeme Hükmünün Eksik Olması ve Kararın Yüze Karşı Verildiği Hallerde Tefhimden İtibaren Temyiz Süresinin İşlemeye Başlayacağının Bilmediğinin Düşünülemeyeceği )
YEREL MAHKEME HÜKMÜNDE EKSİKLİK ( Başvurulacak Yasa Yollarına Dair Bildirimde, Yasal Sürenin Başlangıcının ve Başvuru Şeklinin Belirtilmemiş Bulunmasının Avukat Olan Katılanın Yeterli Düzeyde Hukuki Bilgisi Bulunduğundan Yasal Yolları Bilmeyeceğinin Düşünülemeyeceği )
HÜKMÜN BİLDİRİMDE EKSİKLİK ( Avukat Olan Katılanan Bildirimdeki Eksik Nedeniyle Kendisinin Yanılgıya Düştüğüne Dair Bir İddiasının Bulunmadığı - Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı İtirazının Kabulü Gereği/Katılan Vekilinin Temyiz İsteminin Reddi Gerektiği )"
102YHGK22.2.2012E. 2011/4-640 K. 2012/89"HAKSIZ FİİLDEN KAYNAKLANAN TAZMİNAT DAVASI ( Ceza Davası Derdest Olduğu Sürece Hukuk Mahkemesinde Açılmış Olan Tazminat Davasında da Zamanaşımı Süresinin İşlemeyeceği - Ceza Mahkemesi Kararı Kesinleşirse 1 Yıllık Zamanaşımı Süresi İçinde Tazminat Davası Açılabileceği )
ZAMANAŞIMI ( Haksız Fiilden Kaynaklanan Maddi ve Manevi Tazminat Davası - Ceza Mahkemesi Kararı Kesinleşirse 1 Yıllık Zamanaşımı Süresi İçinde Tazminat Davası Açılabileceği/Ceza Davası Derdest Olduğu Sürece Açılmış Olan Tazminat Davasında da Zamanaşımı Süresinin İşlemeyeceği )
UZAMIŞ CEZA ZAMANAŞIMI ( Haksız Fiilden Kaynaklanan Maddi ve Manevi Tazminat Davası - Ceza Mahkemesi Kararı Kesinleşirse 1 Yıllık Zamanaşımı Süresi İçinde Tazminat Davası Açılabileceği/Ceza Mahkemesinin Kararı Kesinleştikten Sonra Artık 5 Yıllık Uzamış Ceza Zamanaşımı Süresi Uygulanmayacağı )
BİR YILLIK ZAMANAŞIMI SÜRESİ ( Haksız Fiilden Kaynaklanan Maddi ve Manevi Tazminat Davası - Ceza Mahkemesi Kararı Kesinleşirse 1 Yıllık Zamanaşımı Süresi İçinde Tazminat Davası Açılabileceği )"
102YCGK21.2.2012E. 2011/1-358 K. 2012/48"ZAMANAŞIMI ( Silahlı Tehdit ve Hakaret - Suç Tarihinde Yürürlükte Bulunan ve Lehe Olan 765 Sayılı Yasaya Göre Kesintili Zamanaşımının 7 Yıl 6 Ay Olduğu/Hükümden Sonra Dolması Sebebiyle Davanın Düşmesine Karar Verilceği )
KESİNTİLİ ZAMANAŞIMI ( Silahlı Tehdit ve Hakaret - Suç Tarihinde Yürürlükte Bulunan ve Lehe Olan 765 Sayılı Yasaya Göre 7 Yıl 6 Ay Olduğu/Hükümden Sonra Dolması Sebebiyle Davanın Düşmesine Karar Verilceği )
DAVANIN DÜŞMESİ ( Silahlı Tehdit ve Hakaret - Suç Tarihinde Yürürlükte Bulunan ve Lehe Olan 765 Sayılı Yasaya Göre Kesintili Zamanaşımının 7 Yıl 6 Ay Olduğu/Hükümden Sonra Zamanaşımı Süresinin Dolduğu )
SİLAHLI TEHDİT ( Suç Tarihinde Yürürlükte Bulunan ve Lehe Olan 765 Sayılı Yasaya Göre Kesintili Zamanaşımının 7 Yıl 6 Ay Olduğu - Hükümden Sonra Dolması Sebebiyle Davanın Düşmesine Karar Verilceği )
HAKARET ( Suç Tarihinde Yürürlükte Bulunan ve Lehe Olan 765 Sayılı Yasaya Göre Kesintili Zamanaşımının 7 Yıl 6 Ay Olduğu - Hükümden Sonra Dolması Sebebiyle Davanın Düşmesine Karar Verilceği )"
102YCGK27.12.2011E. 2011/3-330 K. 2011/292"KONUT DOKUNULMAZLIĞINI İHLAL ( Zamanaşımı Süresinin 5 Yıl Olduğu/Sürenin 7 Yıl 6 Aya Kadar Uzayabileceği - Zamanaşımının Dolduğunun Kabulü Gereği )
YARALAMA ( Zamanaşımı Süresinin 5 Yıl Olduğu/Sürenin 7 Yıl 6 Aya Kadar Uzayabileceği - Zamanaşımının Dolduğunun Kabul Edileceği )
DAVA ZAMANAŞIMI ( Konut Dokunulmazlığını İhlal ve Yaralama - Suçlar İçin Öngörülen Zamanaşımı Süresinin Dolduğunun Gözetileceği )"
102YCGK27.12.2011E. 2011/11-407 K. 2011/293"HİZMET SEBEBİYLE GÜVENİ KÖTÜYE KULLANMA SUÇU (Sigortanın Acentası Olan Şirketin Sorumlu Müdürü Olan Sanık Hakkında Ödenen Sigorta Primlerini Asıl Sigorta Şirketine Göndermediği İddiasıyla - 7 Yıl 6 Aylık Dava Zamanaşımı Direnme Hükmünün Verildiği Tarihten Sonra Dolduğundan Kamu Davasının Düşmesine Karar Verileceği)
ZAMANAŞIMI (Hizmet Sebebiyle Güveni Kötüye Kullanma Suçu - Asli Dava Zamanaşımının 5 Yıl Kesintili Zamanaşımının 7 Yıl 6 Ay Olduğu)
KAMU DAVASININ DÜŞMESİ KARARI (Hizmet Sebebiyle Güveni Kötüye Kullanma Suçunda 7 Yıl 6 Aylık Dava Zamanaşımı Direnme Hükmünün Verildiği Tarihten Sonra Dolduğu)
DİRENME HÜKMÜNÜN VERİLDİĞİ TARİHTEN SONRA ZAMANAŞIMININ DOLMASI (Kamu Davasının Düşmesine Karar Verileceği)"
102Y5.CD19.12.2011E. 2007/10163 K. 2011/25556"SENDİKA AİDATLARINI SENDİKAYA İNTİKAL ETTİRMEMEK ( 765 S.K.'nın Yürürlükte Olduğu Dönemde İşlendiği/Hizmet Nedeniyle Emniyeti Suistimal Suçunu Oluşturduğu - Bu Suçun 7 Yıl 6 Aylık Asli ve İlave Zamanaşımına Tabi Olduğu )
ZAMANAŞIMI ( Suç Tarihinde 765 S.K.'nın Yürürlükte Olduğu/Hizmet Nedeniyle Emniyeti Suistimal Suçu Oluştuğu - Bu Suçun 7 Yıl 6 Aylık Asli ve İlave Zamanaşımına Tabi Olduğu/Suç Tarihi ve İnceleme Günü Arasında Bu Sürelerin Dolduğu Anlaşıldığından Davanın Zamanaşımı Nedeniyle Düşeceği )
HİZMET NEDENİYLE EMNİYETİ SUİSTİMAL ( Sendika Şube Başkanı Olan Sanığın Sendika Aidatlarını Sendikaya İntikal Ettirmediği - Memur Gibi Cezalandırılma Olanağının Bulunmaması Nedeniyle 765 S. TCK'da Düzenlenen Zimmet Suçunun Faili Olamayacağı )"
102Y11.CD19.12.2011E. 2009/15791 K. 2011/23689"ZAMANAŞIMI ( Resmi Belgede Sahtecilik - Yüklenen Suç Tarihinden Temyiz İnceleme Tarihine Kadar Gerçekleştiği/Hükmün Bozulması Gerektiği )
RESMİ BELGEDE SAHTECİLİK ( Hükmün Bozulması - Yüklenen Suç Tarihinden Temyiz İnceleme Tarihine Kadar Zamanaşımının Gerçekleştiği )
DAVA ZAMANAŞIMI ( Suç Tarihinden Temyiz İnceleme Tarihine Kadar Gerçekleşmesi Nedeniyle Hükmün Bozulması )"
102YCGK6.12.2011E. 2011/7-208 K. 2011/245"BANDROLSÜZ ESER SATMAK ( Suç Tarihinde Yürürlükte Bulunan ve Zamanaşımı Yönünden Lehe Olan 765 S. T.C.K.nın 102/4. Md. Uyarınca Kesintili Zamanaşımı 7 Yıl 6 Ay Olup Suçun İşlendiği Tarihle İncelemenin Yapıldığı Tarihi Arasında Kesintili Zamanaşımının Dolduğu )
ZAMANAŞIMI ( Bandrolsüz Eser Satmak - Suç Tarihinde Yürürlükte Bulunan ve Zamanaşımı Yönünden Lehe Olan 765 S. T.C.K.nın 102/4. Md. Uyarınca Kesintili Zamanaşımı 7 Yıl 6 Ay Olup Suçun İşlendiği Tarihle İncelemenin Yapıldığı Tarihi Arasında Kesintili Zamanaşımının Dolduğu )
DAVA ZAMANAŞIMI ( Gerçekleşip Gerçekleşmediği Hususu Öncelikle Değerlendirileceği - Suç Tarihinde Yürürlükte Bulunan ve Zamanaşımı Yönünden Lehe Olan 765 S. T.C.K.nın 102/4. Md. Uyarınca Uygulama Yapılacağı )"
102Y11.CD1.12.2011E. 2009/331 K. 2011/22669"PTT DAĞITICISININ TEBLİGAT TARİHİNİ DEĞİŞTİRMESİ ( Sahteciliğin İlk Bakışta Farkedildiği/Aldatma Yeteneğinin Bulunmadığı - Görevi Kötüye Kullanma Suçunun Oluştuğu/Suç Açısından Dava Zamanaşımının Gerçekleştiğinin Gözetileceği )
RESMİ BELGEDE SAHTECİLİK ( PTT Dağıtıcısı Sanığın Tebligat Tarihini Değiştirdiği/Sahtecilik İlk Bakışta Farkedildiğinden Aldatma Yeteneğinin Bulunmadığı - Suç Açısından Dava Zamanaşımının Gerçekleştiğinin Gözetileceği )
TEBLİGAT TARİHİNİ DEĞİŞTİRME ( Sahteciliğin İlk Bakışta Farkedildiği/Aldatma Yeteneğinin Bulunmadığı - Görevi Kötüye Kullanma Suçunun Oluştuğu )
GÖREVİ KÖTÜYE KULLANMA SUÇU ( PTT Dağıtıcısı Sanığın Tebligat Tarihini Değiştirdiği/ Sahtecilik İlk Bakışta Farkedildiğinden Aldatma Yeteneğinin Bulunmadığı - Suçun Oluştuğu/Suç Açısından Dava Zamanaşımının Gerçekleştiğinin Gözetileceği )
ALDATMA YETENEĞİ ( PTT Dağıtıcısı Sanığın Tebligat Tarihini Değiştirdiği/ Sahtecilik İlk Bakışta Farkedildiğinden Aldatma Yeteneğinin Bulunmadığı - Eylemin Görevi Kötüye Kullanma Suçunu Oluşturduğu )"
102Y13.CD29.11.2011E. 2011/13484 K. 2011/6991"ŞARTLA TAHLİYE KARARI VERİLEN MAHKUMİYET KARARI (Kırlarda Bırakılan Hayvan Hırsızlığı Suçu - 4616 S.K. Gereği Zamanaşımı Sebebiyle Ortadan Kaldırılmasına Karar Verilemeyeceği)
KIRLARDA BIRAKILAN HAYVAN HIRSIZLIĞI SUÇU (Şartla Tahliye Kararı Verilen Mahkumiyet Kararının Zamanaşımı Sebebiyle Ortadan Kaldırılmasına Karar Verilemeyeceği)
23 NİSAN 1999 TARİHİNE KADAR İŞLENEN SUÇLARDAN DOLAYI ŞARTLA SALIVERİLMEYE DAVA VE CEZALARIN ERTELENMESİNE DAİR KANUN (Gereği Şartla Tahliye Kararı Verilen Mahkumiyet Kararının Zamanaşımı Sebebiyle Ortadan Kaldırılmasına Karar Verilmesinin Mümkün Olmadığı)"
102Y3.CD23.11.2011E. 2011/12839 K. 2011/18665"MÜESSİR FİİL ( Dava Zamanaşımı Süresi Dolmuş Olduğundan Davanın Düşürülmesi Yerine Ortadan Kaldırılmasına Karar Verilmesinin Hukuka Aykırı Olduğu - Kanun Yararına Bozma Talebinde Bulunulup Bulunulmayacağının Takdiri İçin Dosyanın Adalet Bakanlığı'na Gönderileceği )
DAVA ZAMANAŞIMI SÜRESİNİN DOLMASI ( Davanın Düşürülmesi Yerine Ortadan Kaldırılmasına Karar Verilmesinin Hukuka Aykırı Olduğu - Kanun Yararına Bozma Talebinde Bulunulup Bulunulmayacağının Takdiri İçin Dosyanın Adalet Bakanlığı'na Gönderilmesi Gereği/Müessir Fiil )
DAVANIN ORTADAN KALDIRILMASI ( Kasten Yaralama/Davanın Düşürülmesi Yerine Ortadan Kaldırılmasına Karar Verilmesinin Hukuka Aykırı Olduğu - Kanun Yararına Bozma Talebinde Bulunulup Bulunulmayacağının Takdiri İçin Dosyanın Adalet Bakanlığı'na Gönderileceği )
KANUN YARARINA BOZMA ( Kasten Yaralama/Davanın Düşürülmesi Yerine Ortadan Kaldırılmasına Karar Verilmesinin Hukuka Aykırı Olduğu - Kanun Yararına Bozma Talebinde Bulunulup Bulunulmayacağının Takdiri İçin Dosyanın Adalet Bakanlığı'na Gönderileceği )"
102Y2.CD31.10.2011E. 2011/28919 K. 2011/38003"ELEKTRİK ENERJİSİ HIRSIZLIĞI ( Zamanaşımının Karar Tarihinden Sonra Kesinleşme Tarihinden Önce Gerçekleştiği/Kamu Davasının Ortadan Kaldırıldığı - İnfaza İlişkin Olan Bu Kararın İtirazı Kabil Olduğu )
ZAMANAŞIMI ( Elektrik Enerjisi Hırsızlığı/Karar Tarihinden Sonra Kesinleşme Tarihinden Önce Gerçekleşen Zamanaşımı Nedeniyle Kararın İnfaz Edilemeyeceği - Bu İnfaza İlişkin Karara İtirazın Mümkün Olduğu/Merciince İnceleneceği )
KARAR TARİHİNDEN SONRA KESİNLEŞME TARİHİNDEN ÖNCE ZAMANAŞIMI ( Elektrik Enerjisi Hırsızlığı - Kamu Davasını Ortadan Kaldıran İnfaza İlişkin Olan Bu Kararın İtirazı Kabil Olduğu )
İTİRAZI KABİL KARAR ( Zamanaşımının Karar Tarihinden Sonra Kesinleşme Tarihinden Önce Gerçekleştiği/Kamu Davasının Ortadan Kaldırıldığı - İnfaza İlişkin Olan Bu Kararın Merciince İnceleneceği )"
102Y11.CD20.10.2011E. 2011/10055 K. 2011/20947"KOOPERATİF YÖNETİM KURULU ÜYELERİNİN GERÇEĞE AYKIRI YÖNETİM KURULU KARARI OLUŞTURMALARI ( Yönetim Kurulu Kararı Özel Belge Niteliğinde İse de Suç Tarihinde Yönetim Kurulu Üyesi Olduklarının Tespiti Halinde Eylemlerinin Resmi Belgede Sahtecilik Suçunu Oluşturacağı )
RESMİ BELGEDE SAHTECİLİK ( Gerçeğe Aykırı Kooperatif Yönetim Kurulu Kararı Oluşturmak - Sanıkların Suç Tarihinde Yönetim Kurulu Üyesi Olduklarının Tespiti Halinde Eylemlerinin Resmi Belgede Sahtecilik Olarak Değerlendirileceği )
ZAMANAŞIMI ( Gerçeğe Aykırı Kooperatif Yönetim Kurulu Kararı Oluşturmak - Sanıkların Suç Tarihinde Yönetim Kurulu Üyesi Olduklarının Tespiti Halinde Eylemlerinin Resmi Belgede Sahtecilik Olarak Değerlendirileceği/Zamanaşımında 765 S.K. Md. 102/3 ve 104/2'nin Gözetileceği )"
102Y14.CD19.10.2011E. 2011/12479 K. 2011/1056"FUHUŞA TEŞVİK ETMEK ( Sanık Hakkında Açılan Kamu Davasının Suç Tarihi İtibariyle Saptanan 7 Yıl 6 Aylık Uzamış Dava Zamanaşımı Süresinin Dolması Nedeniyle Davanın Ortadan Kaldırılması Kararı Yerine Beraat Kararı Verilemeyeceği )
IRZA GEÇME SUÇUNA İŞTİRAK ( Sanığın Mağdureyi Diğer Sanığa Temin Etmek Suretiyle İşlediği Irza Geçme Suçuna İştirak Ettiğinin Gözetileceği - Sanığın Mahkumiyetine Karar Verileceği )
SHÇEK VEKİLİNİN TEMYİZ TALEBİ ( Fuhuşa Teşvik ve Reşit Olmayan Mağdureyi Rızasıyla Kaçırıp Alıkoyma/Mağdure Karar Tarihi İtibariyle 18 Yaşını Tamamladığıdan Koruma Kararının Devam Etmeyeceği - Mahkemece Verilen Katılma Kararının Hükümsüz Hale Geldiği/Talebin Reddi Gereği )
REŞİT OLMAYAN MAĞDUREYİ RIZAEN KAÇIRIP ALIKOYMA SUÇU ( Davanın Reşit Olmayan Mağdureyi Zorla Kaçırıp Alıkoyma Suçundan Rızaen Alıkoyma Suçuna Dönüştüğü - Sanık Açısından Suç Tarihi İtibariyle Saptanan Uzamış Dava Zamanaşımı Süresinin Dolduğunun Gözetileceği )
REŞİT OLMAYAN MAĞDURE İLE CİNSEL İLİŞKİYE GİRME ( Mağdureyle İki Kez Cinsel İlişkiye Giren Sanık Hakkında İddianame İle Bir Eylemden Dolayı Dava Açıldığı - İki Eylemin Bütün Halinde Teselsül Uygulaması Yönünden Tek Suç Kabul Edildiği/Sanığa Ek Savunma Hakkı Verileceği )
MÜTESELSİL SUÇ ( Reşit Olmayan Mağdure İle Cinsel İlişkiye Girme/İki Kez Cinsel İlişkiye Giren Sanık Hakkında İddianame İle Bir Eylemden Dolayı Dava Açıldığı - İki Eylemin Bütün Halinde Teselsül Uygulaması Yönünden Tek Suç Kabul Edildiği/Sanığa Ek Savunma Hakkı Verileceği )
EK SAVUNMA HAKKI ( Reşit Olmayan Mağdure İle Cinsel İlişkiye Girme/İki Kez Cinsel İlişkiye Giren Sanık Hakkında İddianame İle Bir Eylemden Dolayı Dava Açıldığı - İki Eylemin Bütün Halinde Teselsül Uygulaması Yönünden Tek Suç Kabul Edildiği/Sanığa Ek Savunma Hakkı Verileceği )
IRZA TASADDİ ( Reşit Olmayan Mağdurenin Soruşturma Safhasında Diğer Sanık İle Tasaddi ve Irza Geçme Şeklinde İki Kez İlişkiye Girdiğini Beyan Ettiği- Mahkemede Bir Kez İlişkiye Girdiğini Söylediği/Sanığın İkinci Eylemi Sabit Olmadığı Halde Hakkında Müteselsil Suç Hükümlerinin Uygulanamayacağı )
IRZA GEÇME ( Reşit Olmayan Mağdurenin Soruşturma Safhasında Diğer Sanık İle Tasaddi ve Irza Geçme Şeklinde İki Kez İlişkiye Girdiğini Beyan Ettiği- Mahkemede Bir Kez İlişkiye Girdiğini Söylediği/Sanığın İkinci Eylemi Sabit Olmadığı Halde Hakkında Müteselsil Suç Hükümlerinin Uygulanamayacağı )
LİVATA SURETİYLE CİNSEL İLİŞKİ ( Sanıklardan Her Birisinin Reşit Olmayan Mağdure İle Onu Temin Eden Sanıkların Hazır Bulunduğu Sırada Cinsel İlişkiye Girdiği - Her Bir Sanık Hakkında 765 S.K. Md. 417.'nin Uygulanıp Uygulanmayacağının Tartışılacağı )
N. Ç. DAVASI ( Sanıklardan Her Birisinin Mağdure İle Onu Temin Eden Sanıkların Hazır Bulunduğu Sırada Cinsel İlişkiye Girdiği - Her Bir Sanık Hakkında 765 S.K. Md. 417.'nin Uygulanıp Uygulanmayacağının Tartışılacağı )"
102YCGK18.10.2011E. 2011/2-184 K. 2011/217"HIRSIZLIK ( Zamanaşımı Süresinin 5 Yıl Olduğu/Kesinti Olduğu Takdirde 7 Yıl 6 Aya Uzayabileceği - Dava Zamanaşımı Süresinin Dolduğunun Gözetileceği )
DAVA ZAMANAŞIMI ( Hırsızlık - Zamanaşımı Süresinin 5 Yıl Olduğu/Dava Zamanaşımı Süresinin Dolduğunun Gözetileceği )"
102YCGK4.10.2011E. 2011/10-325 K. 2011/199"KARŞILIKSIZ ÇEK KEŞİDE ETMEK ( Kesintide Söz Konusu Olmadığından Zamanaşımı Süresinin Dolduğunun Gözetileceği )
DAVA ZAMANAŞIMI ( Karşılıksız Çek Keşide Etmek - Kesintide Söz Konusu Olmadığından Zamanaşımı Süresinin Dolduğunun Gözetileceği )"
102Y7.CD3.10.2011E. 2008/7409 K. 2011/16650"BANKANIN ZARARA UĞRATILDIĞINDAN BAHİSLE KAMU DAVASI ( Usulsüz Kredi Kullandırılarak/Daha Önce Takipsizlik Kararı Verildiği - Sanıkların Eylemleri İle İlgili Olarak Kamu Davası Açılması İçin Yeterli Delil Bulunduğu ve Mevcut Delillerin Mahkemesince Değerlendirilmesi Gerektiği )
USULSÜZ KREDİ KULLANDIRMAKTAN BANKANIN ZARARA UĞRATILMASI ( Daha Önce Kesinleşen Takipsizlik Kararının Ele Alınabilmesi İçin Yeni Delillerin Orta Çıkması Gerektiğinden Kovuşturmaya Yer Olmadığına Dair Karar Verilmişse de Kamu Davası Açılması İçin Yeterli Delil Bulunduğu )
TAKİPSİZLİK KARARI VERİLMESİ ( Usulsüz Kredi Kullandırılarak Bankanın Zarara Uğratıldığından Bahisle Kamu Davası Açıldığı - Daha Önce Kesinleşen Takipsizlik Kararının Ele Alınabilmesi İçin Yeni Delillerin Orta Çıkması Gerektiğinden Kovuşturmaya Yer Olmadığına Dair Karar Verilmişse de Yeterli Delil Bulunduğu )"
102YCGK12.7.2011E. 2010/4-112 K. 2011/166"GÖREVDE YETKİYİ KÖTÜYE KULLANMA ( Daha Ağır Bir Cezayı Gerektirecek Bir Başka Suçu Oluşturma Olasılığı da Bulunmayan Eylemle İlgili Olarak 7 Yıl 6 Aylık Kesintili Dava Zamanaşımının Dolduğu - Kamu Davasının Düşmesine Karar Verilmesi Gerektiği )
ZAMANAŞIMI ( Görevde Yetkiyi Kötüye Kullanma - Daha Ağır Bir Cezayı Gerektirecek Bir Başka Suçu Oluşturma Olasılığı da Bulunmayan Eylemle İlgili Olarak 7 Yıl 6 Aylık Kesintili Dava Zamanaşımının Dolduğundan Kamu Davasının Düşmesine Karar Verilmesi Gerektiği )"
102Y10.CD27.6.2011E. 2010/49884 K. 2011/5267"KULLANMAK İÇİN UYUŞTURUCU MADDE BULUNDURMAK ( Kesin Hükümle Sonuçlanmış Olan Davalarda Sonradan Yürürlüğe Giren Kanunla İlgili Lehe Hükmün Belirlenmesi Amacıyla Yapılan Yargılama Bakımından Dava Zamanaşımına İlişkin Hükümlerin Uygulanamayacağı )
ZAMANAŞIMI ( Kullanmak İçin Uyuşturucu Madde Bulundurmak - Kesin Hükümle Sonuçlanmış Olan Davalarda Sonradan Yürürlüğe Giren Kanunla İlgili Lehe Hükümün Belirlenmesi Amacıyla Yapılan Yargılama Bakımından Kamu Davasının Zamanaşımı Sebebiyle Düşürülemeyeceği )
LEHE KANUN UYGULAMASI ( Kullanmak İçin Uyuşturucu Madde Bulundurmak - Kesin Hükümle Sonuçlanmış Olan Davalarda Sonradan Yürürlüğe Giren Kanunla İlgili Lehe Hükümün Belirlenmesi Amacıyla Yapılan Yargılama Bakımından Kamu Davasının Zamanaşımı Sebebiyle Düşürülemeyeceği )"
102YCGK7.6.2011E. 2011/4-132 K. 2011/117"DAVA ZAMANAŞIMI ( Ceza Genel Kurulunca İnceleme Yapılırken Özel Daire Kararının Kaldırılması Halinde Dava Derdest Hale Geleceği - Dava Zamanaşımının Saptanması Halinde Kamu Davasının Düşmesine Karar Verilmesi Gereği )
KAMU DAVASININ DÜŞMESİ ( Dava Zamanaşımının Ceza Genel Kurulunca İncelemesi Sırasında Gerçekleşmesi Halinde Düşme Kararı Verilmesi Gereği )"
102YCGK7.6.2011E. 2011/4-117 K. 2011/113"SİLAHLI TEHDİT ( Beş Seneden Fazla Olmamak Üzere Hapis Cezasını Gerektiren Suçlarda Zamanaşımı Kesen Nedenlerin Varlığı Halinde Dava Zamanaşımının En Fazla 7 Yıl 6 Ay Olabileceğinin Hüküm Altına Alındığı - Suç Tarihinden İtibaren Kesintili Dava Zamanaşımının Özel Daire İnceleme Tarihinde Dolduğu/Kamu Davasının Düşürüleceği )
BEŞ SENEDEN FAZLA OLMAMAK ÜZERE HAPİS CEZASINI GEREKTİREN SUÇLAR ( Zamanaşımı Kesen Nedenlerin Varlığı Halinde Dava Zamanaşımının En Fazla 7 Yıl 6 Ay Olabileceğinin Hüküm Altına Alındığı - Silahlı Tehdit )
DAVA ZAMANAŞIMI ( Silahlı Tehdit - Beş Seneden Fazla Olmamak Üzere Hapis Cezasını Gerektiren Suçlarda Zamanaşımı Kesen Nedenlerin Varlığı Halinde Dava Zamanaşımının En Fazla 7 Yıl 6 Ay Olabileceğinin Hüküm Altına Alındığı/Kesintili Dava Zamanaşımının Özel Daire İnceleme Tarihinde Dolduğu )
KESİNTİLİ DAVA ZAMANAŞIMI ( Zamanaşımı Kesen Nedenlerin Varlığı Halinde Dava Zamanaşımının En Fazla 7 Yıl 6 Ay Olabileceğinin Hüküm Altına Alındığı - Suç Tarihinden İtibaren Kesintili Dava Zamanaşımının Özel Daire İnceleme Tarihinde Dolduğu/Kamu Davasının Düşürüleceği - Silahlı Tehdit )"
102YCGK7.6.2011E. 2011/10-87 K. 2011/119"KARŞILIKSIZ ÇEK KEŞİDE ETMEK ( 5 Yıllık Zamanaşımına Tabi Olduğu - Zamanaşımının En Fazla Yarı Oranında Artarak 7 Yıl 6 Aya Uzayacağı )
DAVA ZAMANAŞIMI ( Karşılıksız Çek Keşide Etmek - Zamanaşımının En Fazla Yarı Oranında Artarak 7 Yıl 6 Aya Uzayacağı )"
102YCGK10.5.2011E. 2011/10-63 K. 2011/86"KARŞILIKSIZ ÇEK KEŞİDE ETMEK ( Çek Bedeli Kadar Adli Para Cezası Öngörüldüğü/5 Yıllık Dava Zamanaşımına Tabi Olduğu - Sürenin En Fazla Yarı Oranında Artarak 7 Yıl 6 Aya Uzayacağı/Zamanaşımı Süresinin Dolduğunun Gözetileceği )
ADLİ PARA CEZASI ( Karşılıksız Çek Keşide Etmek/Çek Bedeli Kadar Adli Para Cezası Öngörüldüğü - Zamanaşımı Süresinin En Fazla Yarı Oranında Artarak 7 Yıl 6 Aya Uzayacağı )
DAVA ZAMANAŞIMI ( Karşılıksız Çek Keşide Etmek - 5 Yıllık Dava Zamanaşımına Tabi Olduğu/Zamanaşımı Süresinin En Fazla Yarı Oranında Artarak 7 Yıl 6 Aya Uzayacağı )"
102Y7.CD10.5.2011E. 2011/5015 K. 2011/7122"KAÇAKÇILIK KANUNUNA MUHALEFET ( 4926 S.K.'nın Sanık Lehine Olduğunun Kabul Edildiği - 765 S.K.'da Yer Alan Zamanaşımı Süresinin Gerçekleşmediği Gözden Kaçırılarak Karar Verilmesinin Hukuka Aykırı Olduğu )
ZAMANAŞIMI ( Kaçakçılık Kanununa Muhalefet/ 4926 S.K.'nın Sanık Lehine Olduğunun Kabul Edildiği - 765 S.K.'da Yer Alan Zamanaşımı Süresinin Gerçekleşmediği Gözden Kaçırılarak Karar Verilmesinin Hukuka Aykırı Olduğu )
LEHE KANUN UYGULAMASI ( Kaçakçılık Kanununa Muhalefet/4926 S.K.'nın Sanık Lehine Olduğunun Kabul Edildiği - 765 S.K.'da Yer Alan Zamanaşımı Süresinin Gerçekleşmediğinin Dikkate Alınacağı )"
102Y7.CD19.4.2011E. 2008/2472 K. 2011/4284"ZİMMET SUÇU ( Bankada Bireysel Ürünler Memuru Olarak Çalışan Sanık Hakkında 4389 S.K. Md. 22/3 Düzenlenen Suçun Oluşabileceği/Suçun 765 S.K. Md. 102/2-3 ve 104/2'de Öngörülen Zamanaşımına Tabi Olduğu - Görevli Mahkemenin İhtisas Ağır Ceza Mahkemesi Olduğu )
ZAMANAŞIMI ( Bankada Bireysel Ürünler Memuru Olarak Çalışan Sanık Hakkında 4389 S.K. Md. 22/3 Düzenlenen Zimmet Suçunun Oluşabileceği - Suçun 765 S.K. Md. 102/2-3 ve 104/2'de Öngörülen Zamanaşımına Tabi Olduğu )
GÖREVLİ MAHKEME ( Bankada Bireysel Ürünler Memuru Olarak Çalışan Sanık Hakkında 4389 S.K. Md. 22/3 Düzenlenen Zimmet Suçunun Oluşabileceği/Görevli Mahkemenin İhtisas Ağır Ceza Mahkemesi Olduğu - Görevsizlik Kararı Verileceği )"
102Y7.CD18.4.2011E. 2008/4916 K. 2011/4246"KAÇAKÇILIK ( Dosyaya İbraz Edilen Faturalar İle İlgili Menşe Araştırmasının Tamamlanacağı - İthal Belgeleri İle Varsa Elde Kalan Numune Çakmaklar Arasında Ayniyat Bulunup Bulunmadığı Konusunda Uzman Bilirkişiye Başvurulacağı )
MENŞE ARAŞTIRMASI ( Kaçakçılık - Dosyaya İbraz Edilen Faturalar İle İlgili Menşe Araştırmasının Tamamlanacağı )
BİLİRKİŞİ İNCELEMESİ ( Kaçakçılık - İthal Belgeleri İle Varsa Elde Kalan Numune Çakmaklar Arasında Ayniyat Bulunup Bulunmadığı Konusunda Uzman Bilirkişiye Başvurulacağı )"
102Y7.CD28.3.2011E. 2008/625 K. 2011/2955"KAÇAKÇILIK SUÇU ( 4926 Sayılı Yasada Belirtilen Ceza Miktarının Sanıklar Lehine Olduğunun Gözetileceği/Bir Kısım Sanıklar Hakkında Temyiz İnceleme Gününde Zamanaşımı Süresi Tamamlanmış Olduğundan Davanın Ortadan Kaldırılacağı )
LEHE KANUN ( Kaçakçılık Suçu - 4926 Sayılı Yasada Belirtilen Ceza Miktarının Sanıklar Lehine Olduğunun Gözetileceği )
DAVA ZAMANAŞIMI ( Bir Kısım Sanıklar Hakkında Zamanaşımını Kesen En Son İşlem Olan Savunmalarının Alındığı Tarih İle Temyiz İnceleme Gününde Zamanaşımı Süresinin Tamamlandığı/Kamu Davasının Zamanaşımı Nedeniyle Ortadan Kaldırılacağı - Diğer Sanıklar Hakkında Dava Zamanaşımın Dolmadığı )"
102Y7.CD28.3.2011E. 2008/2033 K. 2011/3007"TOPLU KAÇAKÇILIK SUÇU ( Sanıkların Eylemlerinin Devamlılık Arz Etmediği ve Fiilin Tek Olmasının Toplu Kaçakçılık Suçu Vasfında Bulunduğu - Sanıkların Bir Kısmına Ön Ödeme İhtaratında Bulunulacağı )
ZAMANAŞIMI SÜRESİ ( Toplu Kaçakçılık Suçu - Zamanaşımı Nedeniyle Sanıkların Bir Kısmı Hakkındaki Kamu Davasının Ortadan Kaldırılacağı )
ÖN ÖDEME ( Toplu Kaçakçılık Suçu - Sanıkların Bir Kısmına Ön Ödeme İhtaratında Bulunulması Gerektiği )"
102Y7.CD22.3.2011E. 2008/11741 K. 2011/2754"TEŞEKKÜL OLUŞTURMAK SURETİYLE KAÇAKÇILIK ( Suç Tarihinden Sonra 4926 S.K.'nın Yürülüğe Girdiği/Bu Kanundaki Hükümlerin Sanık Lehine Olduğu - 765 S.K.'da Yer Alan Zamanaşımı Süreleri de Dikkate Alınarak Sanıkların Haksız Menfaat Temin Edip Etmediklerinin Tespit Edileceği )
LEHE KANUN UYGULAMASI ( Teşekkül Oluşturmak Suretiyle Kaçakçılık - Suç Tarihinden Sonra Yürürlüğe Giren 4926 S.K.'nın Lehe Olduğunun Gözetileceği )
ZAMANAŞIMI ( Teşekkül Oluşturmak Suretiyle Kaçakçılık - 765 S.K.'da Yer Alan Zamanaşımı Süreleri de Dikkate Alınarak Sanıkların Haksız Menfaat Temin Edip Etmediklerinin Tespit Edileceği )"
102YCGK21.12.2010E. 2010/11-251 K. 2010/267"ZAMANAŞIMI ( Özel Daire Kararının Hukuka Aykırı Görülerek Kaldırılması Halinde İtirazın Kabulüyle Dava Derdest Hale Geleceğinden Dava Zamanaşımının Gerçekleştiğinin Saptanması Durumunda Kamu Davasının Düşmesine de Karar Verilmesi Gerektiği )
ÖZEL DAİRE KARARININ HUKUKA AYKIRI GÖRÜLEREK KALDIRILMASI ( Halinde İtirazın Kabulüyle Dava Derdest Hale Geleceğinden Dava Zamanaşımının Gerçekleştiğinin Saptanması Durumunda Kamu Davasının Düşmesine de Karar Verilmesi Gerektiği )
KAMU DAVASININ DÜŞMESİ ( Özel Daire Kararının Hukuka Aykırı Görülerek Kaldırılması Halinde İtirazın Kabulüyle Dava Derdest Hale Geleceğinden Dava Zamanaşımının Gerçekleştiğinin Saptanması Durumunda da Karar Verilmesi Gerektiği )"
102YCGK23.11.2010E. 2010/2-221 K. 2010/230"ELEKTRİK HIRSIZLIĞI ( Zamanaşımının Gerçekleştiğinin Gözetileceği )
ZAMANAŞIMI ( Elektrik Hırsızlığı - Zamanaşımının Gerçekleştiğinin Gözetileceği )"
102YCGK9.11.2010E. 2010/6-198 K. 2010/222"HIRSIZLIK ( Yerel Mahkeme Hükmünün İtiraz Üzerine Ceza Genel Kurulunca Bozulduğu - İtirazın Kabulü İle Dava Derdest Hale Geleceğinden Dava Zamanaşımının Gerçekleştiğinin Saptanması Durumunda Kamu Davasının Düşmesine de Karar Verileceği )
ZAMANAŞIMI ( Hırsızlık/Yerel Mahkeme Hükmünün İtiraz Üzerine Ceza Genel Kurulunca Bozulduğu - İtirazın Kabulü İle Dava Derdest Hale Geleceğinden Dava Zamanaşımının Gerçekleştiğinin Saptanması Durumunda Kamu Davasının Düşmesine de Karar Verileceği )
YEREL MAHKEME HÜKMÜNÜN İTİRAZ ÜZERİNE CEZA GENEL KURULUNCA BOZULMASI ( İtirazın Kabulü İle Dava Derdest Hale Geleceğinden Dava Zamanaşımının Gerçekleştiğinin Saptanması Durumunda Kamu Davasının Düşmesine de Karar Verilmesi Gereği )"
102YCGK9.11.2010E. 2010/11-143 K. 2010/220"RESMİ EVRAKTA SAHTECİLİK ( Sanıkların Tebligat Yasası Hükümlerine Aykırı Şekilde Tebligatlar Yapılmasını Sağlayıp Geçersiz Tebligatlara İstinaden Katılanın Gıyabında Yapılmakta Olan İcra Takibinin Kesinleşmesini ve Buna Bağlı Olarak Katılanın Aracının Haczini Sağladıkları - Suçun Oluştuğu )
TEBLİGAT YASASI HÜKÜMLERİNE AYKIRI ŞEKİLDE TEBLİGAT ( Yapılmasını Sağlayan Sanıkların Geçersiz Tebligatlara İstinaden Katılanın Gıyabında Yapılmakta Olan İcra Takibinin Kesinleşmesini ve Buna Bağlı Olarak Katılanın Aracının Haczini Sağladıkları - Resmi Evrakta Sahtecilik Suçunun Oluştuğu )
GEÇERSİZ TEBLİGATLARA İSTİNADEN İCRA TAKİBİNİN KESİNLEŞMESİNİ SAĞLAMA ( Sanıkların Tebligat Yasası Hükümlerine Aykırı Şekilde Tebligatlar Yapılmasını Sağlayarak Katılanın Aracının Haczini Sağladıkları - Resmi Evrakta Sahtecilik Suçunun Oluştuğu )
ZAMANAŞIMI ( Özel Daire Kararının Hukuka Aykırı Görülerek Kaldırılması ve Yerel Mahkeme Hükmünün Esastan veya Usulden Bozulması Halinde İtirazın Kabulü İle Dava Derdest Hale Geleceğinden Dava Zamanaşımının Dolduğunun Saptanması Durumunda Kamu Davasının Düşmesine de Karar Verilmesi Gerektiği )"
102YCGK15.6.2010E. 2010/6-104 K. 2010/145"HIRSIZLIK ( Suç Tarihinde Yürürlükte Olan 765 S.K. Uyarınca 5 Yıllık Zamanaşımının Dolduğunun Dikkate Alınacağı )
DAVA ZAMANAŞIMI ( Hırsızlık - Suç Tarihinde Yürürlükte Olan 765 S.K. Uyarınca 5 Yıllık Zamanaşımının Dolduğunun Dikkate Alınacağı )"
102Y9.CD8.6.2010E. 2010/3480 K. 2010/6907"SİLAHLI ÖRGÜT KURMA SUÇU ( Sanıkların MHP Binasının Silahla Taranması Eylemine Katıldıkları - Sanıkların Örgüt Adına Vahamet Arz Eden Olayları Fiilen Gerçekleştirdikleri Anlaşıldığından Eylemlerinin 765 S. TCK'nın 146/1. Md.deki Suçu Oluşturduğu )
ANAYASAYI İHLAL ( Sanıkların MHP Binasının Silahla Taranması Eylemine Katıldıkları - Sanıkların Örgüt Adına Vahamet Arz Eden Olayları Fiilen Gerçekleştirdikleri Anlaşıldığından Suçun Oluştuğu )
ÖRGÜT ADINA EYLEM ( Sanıkların MHP Binasının Silahla Taranması Eylemine Katıldıkları - Sanıkların Örgüt Adına Vahamet Arz Eden Olayları Fiilen Gerçekleştirdikleri Anlaşıldığından Eylemlerinin 765 S. TCK'nın 146/1. Md.deki Suçu Oluşturduğu )"
102Y9.CD3.6.2010E. 2010/3686 K. 2010/6712"MALA ZARAR VERME (5237 S. TCK'ya Göre Zamanaşımı Yönünden Lehe Hükümler İçeren 765 S. TCK'nın 102/3. Maddesinde Belirlenen Zamanaşımının Gerçekleştiği/Davanın Düşmesi Gerektiği)
ZAMANAŞIMI (Mala Zarar Verme - 5237 S. TCK'ya Göre Zamanaşımı Yönünden Lehe Hükümler İçeren 765 S. TCK'nın 102/3. Maddesinde Belirlenen Zamanaşımının Gerçekleştiği)"
102YCGK25.5.2010E. 2010/2-101 K. 2010/121"KAÇAK ELEKTRİK KULLANMAK SURETİYLE HIRSIZLIK ( 5 Yıllık Dava Zamanaşımına Tabi Olup Kesen Nedenlerin Varlığı Halinde Bu Süre En Fazla Yarı Oranında Artarak 7 Yıl 6 Aya Uzadığı )
ZAMANAŞIMI ( Kaçak Elektrik Kullanmak Suretiyle Hırsızlık - 5 Yıllık Dava Zamanaşımına Tabi Olup Kesen Nedenlerin Varlığı Halinde Bu Süre En Fazla Yarı Oranında Artarak 7 Yıl 6 Aya Uzadığı )
HIRSIZLIK ( Kaçak Elektrik Kullanmak Suretiyle - 5 Yıllık Dava Zamanaşımına Tabi Olup Kesen Nedenlerin Varlığı Halinde Bu Süre En Fazla Yarı Oranında Artarak 7 Yıl 6 Aya Uzadığı )"
102Y4.HD11.5.2010E. 2009/9425 K. 2010/5723"TRAFİK KAZASI NEDENİYLE YARALANMA ( Maddi ve Manevi Tazminat - On Yıllık Zamanaşımı Süresi de Dava ve Islah Tarihlerine Göre Dolduğu/İstemin Zamanaşımı Nedeniyle Reddedilmesi Gerektiği )
MADDİ VE MANEVİ TAZMİNAT ( Trafik Kazası Nedeniyle Yaralanma - On Yıllık Zamanaşımı Süresi de Dava ve Islah Tarihlerine Göre Dolduğu/İstemin Zamanaşımı Nedeniyle Reddedilmesi Gerektiği )
ZAMANAŞIMI ( Trafik Kazası Nedeniyle Yaralanmadan Dolayı Tazminat - On Yıllık Zamanaşımı Süresi de Dava ve Islah Tarihlerine Göre Dolduğundan İstemin Reddedilmesi Gerektiği )"
102YCGK4.5.2010E. 2010/4-32 K. 2010/106"BASIN YOLUYLA HAKARET (Suçun Cezasının 6 Aydan 3 Yıla Kadar Hapis ve Ağır Para Cezası Olması Nedeniyle Anılan Suç Aynı Yasa'nın 102/4 Md. Uyarınca Halen Olağan Zamanaşımı Süresine Tabi Olduğu)
DAVA ZAMANAŞIMI (Basın Yoluyla Hakaret - Anılan Suç Aynı Yasa'nın 102/4 Md. Uyarınca Halen Olağan Zamanaşımı Süresine Tabi Olup En Son Kesen İşlem Olan Sanığın Sorgusundan İtibaren 5 Yıllık Dava Zamanaşımı Süresi Gerçekleştiği)
ZAMANAŞIMI (Basın Yoluyla Hakaret - Suçun Cezasının 6 Aydan 3 Yıla Kadar Hapis ve Ağır Para Cezası Olması Nedeniyle Anılan Suç Aynı Yasa'nın 102/4 Md. Uyarınca Halen Olağan Zamanaşımı Süresine Tabi Olduğu)"
102YCGK30.3.2010E. 2010/11-49 K. 2010/67"NİTELİKLİ DOLANDIRICILIK ( Suç Tarihinde Yürürlükte Bulunan ve Lehe Olan 765 S.K. Uyarınca Dava Zamanaşımının Dolduğunun Gözetileceği )
DAVA ZAMANAŞIMI ( Nitelikli Dolandırıcılık - Suç Tarihinde Yürürlükte Bulunan ve Lehe Olan 765 S.K. Uyarınca Dava Zamanaşımının Dolduğunun Gözetileceği )"
102YCGK2.2.2010E. 2009/6-257 K. 2010/13"DAVA ZAMANAŞIMI SÜRESİ ( Ceza Genel Kurulu'nca İnceleme Yapılırken Dava Zamanaşımı Süresinin Dolduğunun Saptanması Durumunda Kamu Davasının Düşmesine Karar Verilmesi Gerektiği )
DAVANIN DÜŞMESİ ( Mala Zarar Verme - Ceza Genel Kurulu'nca İnceleme Yapılırken Dava Zamanaşımı Süresinin Dolduğunun Saptanması Durumunda Kamu Davasının Düşmesine Karar Verileceği )
CEZA HUKUKUNDA ZAMAN BAKIMINDAN UYGULAMA ( Mala Zarar Verme - Zamanaşımı Yönünden Lehe Olan 765 S. TCY'nın 102/4 ve 104/2. Md. Uyarınca Suçun İşlendiği Tarihten İtibaren 7 Yıl 6 Aylık Olağanüstü Zamanaşımı Dosyanın Ceza Genel Kurulu'na İntikalinden Önce Dolduğu )
MALA ZARAR VERME ( Zamanaşımı Yönünden Lehe Olan 765 S. TCY'nın 102/4 ve 104/2. Md. Uyarınca Suçun İşlendiği Tarihten İtibaren 7 Yıl 6 Aylık Olağanüstü Zamanaşımı Dosyanın Ceza Genel Kurulu'na İntikalinden Önce Dolduğu - Kamu Davasının Düşmesine Karar Verilmesi Gerektiği )"
102Y7.CD19.1.2010E. 2007/12508 K. 2010/170"GİDER PUSULASINDA YAZILI ADRESTE BULUNAMAYAN KİŞİ ( Anılan Şahsın Yeni Adresinin Tespiti İle Suça Konu Makinayı Kimden Satın Aldığı Hususunda Dinlenilerek Dayanak Belgelerinin İstenmesi ve İsyanın İthale Kadar Menşeine İnilmesi Gerektiği )
ADRESTE BULUNMAMA ( Gider Pusulasında Yazılı Adreste Bulunamayan Kişinin Yeni Adresinin Tespiti İle Suça Konu Makinayı Kimden Satın Aldığı Hususunda Dinlenilerek Dayanak Belgelerinin İstenmesi ve İsyanın İthale Kadar Menşeine İnilmesi Gerektiği )
FATURA VE GÜMRÜK GİRİŞ BEYANNAMESİ ( Anılan Firma Yönüyle Araştırma Yapılarak Belirtilen Fatura ve Gümrük Giriş Beyannamesi Dosya İçerisine Getirtilerek Eşyayı Temsil Edip Etmediğinin Uzman Bilirkişiye Tespiti İle Menşeine İnilmesi Gerektiği )"
102Y4.HD18.1.2010E. 2009/3541 K. 2010/209"ELEKTRİK ÇARPMASI SONUCU DESTEĞİN ÖLÜMÜ ( Maddi ve Manevi Tazminat - Haksız Eylem Aynı Zamanda Tedbirsizlik ve Dikkatsizlik Sonucu Yaralamaya Yol Açma Suçunu Oluşturduğundan Ceza Zamanaşımı Olan 5 Yıllık Sürenin Uygulanacağı )
DESTEKTEN YOKSUN KALMA TAZMİNATI ( Elektrik Çarpması Sonucu Desteğin Ölümü Nedeniyle - Eylem Aynı Zamanda Tedbirsizlik ve Dikkatsizlik Sonucu Yaralamaya Yol Açma Suçunu Oluşturduğundan Ceza Zamanaşımı Olan 5 Yıllık Sürenin Uygulanacağı )
TEDBİRSİZLİK VE DİKKATSİZLİK SONUCU YARALAMAYA YOL AÇMA ( Uzamış Ceza Zamanaşımı Olan 5 Yıllık Sürenin Uygulanacağı - Elektrik Çarpması Sonucu Desteğin Ölümü Nedeniyle Tazminat )
ZAMANAŞIMI ( Elektrik Çarpması Sonucu Desteğin Ölümü Nedeniyle Maddi ve Manevi Tazminat - Eylem Tedbirsizlik ve Dikkatsizlik Sonucu Yaralamaya Yol Açma Suçunu Oluşturduğundan Uzamış Ceza Zamanaşımı Olan 5 Yıllık Sürenin Uygulanacağı )
ISLAH ( Destekten Yoksun Kalma Tazminatı - Suç Oluşturan Eylemin Gerçekleştiği Tarih ve Islah Tarihi Dikkate Alındığında Islah Edilen Miktar Yönünden Uzamış Ceza Zamanaşımı Süresinin Uygulanacağı )"
102YCGK24.11.2009E. 2009/10-226 K. 2009/277"KARŞILIKSIZ ÇEK KEŞİDE ETMEK ( Eylemin Dolandırıcılık Suçuna Uyup Uymadığının Belirlenmesi İstemi - Suç Tarihinde Yürürlükte Bulunan ve Sanık Lehine Olan 765 S. TCY'nın 102/4 Md. Uyarınca 5 Yıllık Asli Dava Zamanaşımı Süresine Tabi Olduğu )
ASLİ DAVA ZAMANAŞIMI SÜRESİ ( Karşılıksız Çek Keşide Etmek - Suç Tarihinde Yürürlükte Bulunan ve Sanık Lehine Olan 765 S. TCY'nın 102/4 Md. Uyarınca 5 Yıllık Asli Dava Zamanaşımı Süresine Tabi Olduğu )
ZAMANAŞIMI ( Karşılıksız Çek Keşide Etmek/Dolandırıcılık Suçuna Uyup Uymadığının Belirlenmesi İstemi - Daha Ağır Bir Suçu Oluşturma İhtimali Bulunmayan Eylemde Suç Tarihi İle İnceleme Tarihi Arasında 8 Yıldan Fazla Süre Geçtiğinden 7 Yıl 6 Aylık Dava Zamanaşımı Süresinin Dolduğu )
KAMU DAVASININ DÜŞMESİ ( Karşılıksız Çek Keşide Etmek/Suç Tarihi İle İnceleme Tarihi Arasında 8 Yıldan Fazla Süre Geçtiğinden 7 Yıl 6 Aylık Dava Zamanaşımı Süresinin Dolduğu - Karar Verilmesi Mümkün Bulunduğundan Kamu Davasının Düşmesine Karar Verilmesi Gerektiği )"
102Y4.HD9.11.2009E. 2009/10912 K. 2009/12535"CEZA ZAMANAŞIMI SÜRESİ ( Dava Konusu Edilen Eylemler 765 S. TCY'nın 285/1. Maddesinde Düzenlenen İftira Suçunu Oluşturabilecek Nitelikte Olduğu - TCY'nın 102/4. Maddesi Uyarınca 5 Yıl Olduğu )
İFTİRA SUÇU ( Uygulanacak Ceza Zamanaşımı Süresi TCY'nın 102/4. Maddesi Uyarınca 5 Yıl Olduğu )
ZARARA YOL AÇAN EYLEMİN AYNI ZAMANDA SUÇ SAYILAN BİR EYLEMDEN DOĞMASI ( Olayda Uygulanacak Zamanaşımı Süresi O Suçun Bağlı Olduğu Uzamış Ceza Zamanaşımı Süresi Olduğu )
ZAMANAŞIMI ( Zarara Yol Açan Eylemin Aynı Zamanda Suç Sayılan Bir Eylemden Doğması Durumunda Olayda Uygulanacak Zamanaşımı Süresi O Suçun Bağlı Olduğu ( Uzamış ) Ceza Zamanaşımı Süresi Olduğu - Uzamış Ceza Zamanaşımı Süresinin Uygulanabilmesi İçin Ceza Davası Açılmasının Gerekmediği )"
102YCGK20.10.2009E. 2009/4-208 K. 2009/244"GÖREVLİ MEMURA GÖREVİNDEN DOLAYI HAKARET ( Dava Zamanaşımını Kesen Son İşlemin Sanıkların Sorgusu Olduğu Sorgunun Yapıldığı Tarih İle İnceleme Tarihi Arasında 5 Yıllık Asli Dava Zamanaşımı Süresinin Dolduğu - Kamu Davasının Düşmesi Gerektiği )
DAVA ZAMANAŞIMI ( Görevli Memura Görevinden Dolayı Hakaret - Dava Zamanaşımını Kesen Son İşlemin Sanıkların Sorgusu Olduğu Sorgunun Yapıldığı Tarih İle İnceleme Tarihi Arasında 5 Yıllık Asli Dava Zamanaşımı Süresinin Dolduğu/Kamu Davasının Düşmesi Gerektiği )
KAMU DAVASININ DÜŞMESİ ( Dava Zamanaşımını Kesen Son İşlemin Sanıkların Sorgusu Olduğu Sorgunun Yapıldığı Tarih İle İnceleme Tarihi Arasında 5 Yıllık Asli Dava Zamanaşımı Süresinin Dolması Nedeniyle )"
102Y5.CD12.10.2009E. 2006/9339 K. 2009/11313"CİNSEL TACİZ ( Sanığın İşlediği İddia Edilen Müdahile Cinsel Organını Gösterme Eyleminin Sarkıntılık ve Cinsel Taciz Suçlarını Oluşturacağı - 5560 S.Y Değişikliği Öncesi Uzlaşma Kapsamında Kaldığı )
SARKINTILIK ( Sanığın İşlediği İddia Edilen Müdahile Cinsel Organını Gösterme Eyleminin - 5560 S.Y Değişikliği Öncesi Uzlaşma Kapsamında Kaldığı )
UZLAŞMA ( Sanığın İşlediği İddia Edilen Müdahile Cinsel Organını Gösterme Eyleminin Sarkıntılık ve Cinsel Taciz Suçlarını Oluşturacağı - 5560 S.Y Değişikliği Öncesi Uzlaşma Kapsamında Kaldığı )
MÜSADERE ( Bağlı Olduğu Suçun Zamanaşımına Tabi Olduğu )
ZAMANAŞIMI ( Müsaderenin Bağlı Olduğu Suçun Zamanaşımına Tabi Olduğu )"
102Y7.CD1.7.2009E. 2007/6360 K. 2009/7945"HAKSIZ MAL EDİNME ( İddianamedeki Suç Tarihinin C. Savcılığı ve Mahkeme Tarafından Haksız Malın Edinim Tarihi ve Bu Suça İlişkin Ek İddianamenin Düzenlendiği Tarihte 765 S. TCK.'nun 102/4 Md.sindeki 5 Yıllık Zamanaşımı Süresinin Dolduğu )
İDDİANAMEDEKİ SUÇ TARİHİ ( C. Savcılığı ve Mahkeme Tarafından Haksız Malın Edinim Tarihi ve Bu Suça İlişkin Ek İddianamenin Düzenlendiği Tarihte 765 S. TCK.'nun 102/4 Md.sindeki 5 Yıllık Zamanaşımı Süresinin Dolduğu )
ZAMANAŞIMI ( Haksız Mal Edinme - İddianamedeki Suç Tarihinin C. Savcılığı ve Mahkeme Tarafından Haksız Malın Edinim Tarihi ve Bu Suça İlişkin Ek İddianamenin Düzenlendiği Tarihte 765 S. TCK.'nun 102/4 Md.sindeki 5 Yıllık Zamanaşımı Süresinin Dolduğu )"
102Y5.CD25.6.2009E. 2008/15118 K. 2009/8439"SANIK LEHİNE KAZANILMIŞ HAK ( Verilen Hapis Cezasının 647 S.Y Md. 4 Uyarınca Para Cezasına Çevrildiği ve Bu Durumun Sanık Lehine Kazanılmış Hak Oluşturduğu )
KAZANILMIŞ HAK ( Verilen Hapis Cezasının 647 S.Y Md. 4 Uyarınca Para Cezasına Çevrildiği ve Bu Durumun Sanık Lehine Kazanılmış Hak Oluşturduğu )
BASİT CİNSEL SALDIRI ( Verilen Hapis Cezasının 647 S.Y Md. 4 Uyarınca Para Cezasına Çevrildiği ve Bu Durumun Sanık Lehine Kazanılmış Hak Oluşturduğu )"
102Y7.CD9.6.2009E. 2006/16947 K. 2009/7027"DEVAMLILIK ARZ EDEN EYLEMLER ( Sübutu Halinde Teşekkül Oluşturmak Suretiyle Kaçakçılık Suçunun Oluşacağı ve Buna Göre İsnat Edilen Suçun Suç Tarihinde Yürürlükte ve Lehe Bulunan 765 S. TCK'nun 102/3. Md.sinde Öngörülen Dava Zamanaşımı Süresine Tabi Olduğu )
TEŞEKKÜL OLUŞTURMAK SURETİYLE KAÇAKÇILIK ( Devamlılık Arz Eden Eylemlerinin Sübutu Halinde Suçun Oluşacağı ve Lehe Bulunan 765 S. TCK'nun 102/3. Md.sinde Öngörülen Dava Zamanaşımı Süresine Tabi Olduğu )
DAVA ZAMANAŞIMI SÜRESİ ( Teşekkül Oluşturmak Suretiyle Kaçakçılık - Devamlılık Arz Eden Eylemlerinin Sübutu Halinde Suçun Oluşacağı ve Lehe Bulunan 765 S. TCK'nun 102/3. Md.sinde Öngörülen Dava Zamanaşımı Süresine Tabi Olduğu )"
102Y7.CD8.6.2009E. 2005/11560 K. 2009/6841"EL KONULAN KAÇAK EŞYANIN İADESİ ( Eşyalar ve Dosyadaki Tüm Belgeler Konusunda Uzman Bilirkişiye Tevdi Edilerek Cins Miktar Menşe ve Sair Özellikleri İtibariyle Ayniyet Tesbiti Yaptırılması ve Sonucuna Göre Bir Hüküm Kurulması Gerektiği )
BİLİRKİŞİYE TEVDİ ( Kaçak Eşyanın İadesi - Eşyalar ve Dosyadaki Tüm Belgeler Konusunda Uzman Bilirkişiye Tevdi Edilerek Cins Miktar Menşe ve Sair Özellikleri İtibariyle Ayniyet Tesbiti Yaptırılması ve Sonucuna Göre Bir Hüküm Kurulması Gerektiği )
MENŞE ARAŞTIRMASI ( Zincirleme Menşe Araştırmasının Tamamlanması ve Halen Saklanmış Olması Halinde İlgili Gümrük İdarelerinden Gümrük Giriş Beyannameleri Tüm Ekleriyle Birlikte Getirtilmesi Gerektiği )"
102YCGK2.6.2009E. 2009/4-68 K. 2009/143"HÜKMÜN KESİNLEŞMESİ ( Temyiz Edilmeyerek Kesinleşen Hüküm - Özel Dairece Yargılamaya Devam Edilemeyeceği )
TEMYİZ EDİLMEKSİZİN KESİNLEŞEN HÜKÜM ( Özel Dairece Yargılamaya Devam Edilerek Zamanaşımından Düşme Kararı Verilemeyeceği )
ZAMANAŞIMI ( Temyiz Edilmeksizin Kesinleşen Hüküm - Yargılamaya Devam Edilerek Zamanaşımından Düşme Kararı Verilmemesi Gereği )
KESİN HÜKÜM ( Temyiz Edilmeksizin Kesinleşen Hüküm - Özel Dairece Yargılamaya Devam Edilemeyeceği )"
102YCGK2.6.2009E. 2009/4-55 K. 2009/144"SAHTE OTOBÜS ABONMAN BİLETİ SATMAK ( 1Yıllık Hapis Cezası Gerektirdiği - Cezanın Üst Sınırı İtibariyle ve Lehe Hükümler İçermesi Nedeniyle 5 Yıllık Asli Zamanaşımı Süresine Tabi Olduğuna Dikkat Edileceği )
DAVA ZAMANAŞIMI ( Sahte Abonman Bileti Satmak/Fiilin Üst Sınırının 1 Yıllık Hapis Cezası Olduğu - 5 Yıllık Asli Zamanaşımı Süresine Tabi Olacağı/Kamu Davasının Düşürülmesine Karar Verilmesi Gereği )
BEŞ YILLIK ZAMANAŞIMI SÜRESİ ( Sahte Abonman Bileti Satmak - Cezanın Üst Sınırı İtibariyle ve Lehe Hükümler İçermesi Nedeniyle 5 Yıllık Asli Zamanaşımı Süresine Tabi Olduğuna Dikkat Edileceği )
BİR YILA KADAR HAPİS CEZASI GEREKTİREN FİİL ( Sahte Abonman Bileti Satmak - 5 Yıllık Asli Zamanaşımı Süresine Tabi Olacağı/Kamu Davasının Düşürülmesine Karar Verilmesi Gereği )"
102YCGK26.5.2009E. 2008/5-154 K. 2009/135"ZİMMET ( Yetkiyi Kötüye Kullanmak Suretiyle Zimmet - Sanığın Askere Sevkedildiği/Cezasının Üst Sınırı İtibariyle 10 Yıllık Zamanaşımına Tabi Olduğu )
DAVA ZAMANAŞIMI ( Basit Zimmet - Cezasının Üst Sınırı İtibariyle 10 Yıllık Zamanaşımına Tabi Olduğunun Gözönüne Alınması Gerektiği )
ON YILLIK DAVA ZAMANAŞIMI SÜRESİ ( Basit Zimmet - Dava Zamanaşımını Kesen Nedenlerin Varlığı Halinde En Fazla 15 Yıla Uzayabileceği )
ZAMANAŞIMINI KESEN NEDENLER ( Basit Zimmet - Cezasının Üst Sınırı İtibariyle 10 Yıllık Zamanaşımına Tabi Olduğu/Kesen Nedenlerin Varlığı Halinde En Fazla 15 Yıla Uzayabileceği )"
102Y4.HD11.5.2009E. 2009/4932 K. 2009/6641"HAKSIZ EYLEM NEDENİYLE TAZMİNAT ( Davaya Konu Eylem Taksirle Yaralama Suçu Olduğundan Ceza Zamanaşımı Süresi Olan 5 Yılın Geçerli Olduğu )
TAKSİRLE YARALAMA ( Haksız Eylem Nedeniyle Tazminat Davasında Ceza Zamanaşımı Süresi Olan 5 Yılın Uygulanacağı )
ZAMANAŞIMI SÜRESİ ( Eylem Taksirle Yaralama Suçu Olduğundan Haksız Eylem Nedeniyle Tazminat Davasında Ceza Zamanaşımı Süresi Olan 5 Yılın Uygulanacağı )"
102YHGK6.5.2009E. 2009/4-152 K. 2009/155"CEZA ZAMANAŞIMI SÜRESİNİN HUKUK DAVASINA ETKİSİ ( Haksız Eylemin Suç Oluşturması Durumunda O Suç İçin Öngörülen Ceza Zamanaşımı Süresinin Hukuk Yargılamasında da Uygulanacağı - Kusurlu Sürücüye Açılan Tazminat Davasının Yürürlükte Olan 5237 S.K.'daki Sürelere Uygun Olduğu )
TRAFİK KAZASI ( Kusurlu Sürücüye Açılan Tazminat Davasının Yürürlükte Olan 5237 S.K.'daki Ceza Zamanaşımı Süresi İçinde Olduğu - Haksız Eyleme Dayanılarak Açılan Tazminat Davasının Uzamış Dava Zamanaşımı Süresi İçinde Açıldığının Dikkate Alınacağı )
MADDİ VE MANEVİ TAZMİNAT TALEBİ ( Trafik Kazası/Haksız Eylemin Suç Oluşturması Durumunda O Suç İçin Öngörülen Ceza Zamanaşımı Süresinin Hukuk Yargılamasında da Uygulanacağı - Tazminat Davasının Yürürlükte Olan 5237 S.K.'daki Ceza Zamanaşımı Süresi İçinde Olduğu )
SUÇ OLUŞTURAN HAKSIZ EYLEM ( Trafik Kazası/Suç İçin Öngörülen Ceza Zamanaşımı Süresinin Hukuk Yargılamasında da Uygulanacağı - Tazminat Davasının Yürürlükte Olan 5237 S.K.'daki Ceza Zamanaşımı Süresi İçinde Olduğu/Davanın Esasının İnceleneceği )"
102YHGK6.5.2009E. 2009/3-109 K. 2009/178"HAKSIZ FİİL DOLAYISIYLA TAZMİNAT ( Dava Edilen Kısım Alacağın Son Kısmı Olmadığından Görev Konusunun Belirlenmesinde Alacağın Tamamının Göz Önünde Bulundurulması Gerektiği )
GÖREVLİ MAHKEMENİN BELİRLENMESİ ( Haksız Fiilden Doğan Tazminat - Dava Edilen Kısım Alacağın Son Kısmı Olmadığından Alacağın Tamamının Göz Önünde Bulundurulması Gerektiği )
TRAFİK KAZASI NEDENİYLE TAZMİNAT ( Dava Edilen Kısım Alacağın Son Kısmı Olmadığı ve Alacağın Tamamı da Münazaalı Bulunduğu Takdirde Alacağın Tamamı Göz Önünde Tutularak Mahkemenin Görevli Olup Olmadığının Öncelikle Saptanması Gerektiği )"
102Y5.CD27.4.2009E. 2008/15183 K. 2009/4872"ZİMMET ( Bu Suç İçin Öngörülen Ceza Miktarı Suç Tarihi ve Zamanaşımını Kesen Mahkumiyet Kararları Dikkate Alındığında Zamanaşımı Süresinin Dolmadığı - Davanın Düşürülmesine Karar Verilemeyeceği )
RÜŞVET ( Sanıklara Yüklenen Eylemin Nitelikli Zimmete Teşebbüs Suçunu Oluşturduğu - Bu Suç İçin Öngörülen Ceza Miktarı Suç Tarihi ve Zamanaşımını Kesen Mahkumiyet Kararları Dikkate Alındığında Zamanaşımı Süresinin Dolmadığı )
ZAMANAŞIMI ( Nitelikli Zimmete Teşebbüs - Bu Suç İçin Öngörülen Ceza Miktarı Suç Tarihi ve Zamanaşımını Kesen Mahkumiyet Kararları Dikkate Alındığında Zamanaşımı Süresinin Dolmadığı/Davanın Düşürülmesine Karar Verilemeyeceği )"
102Y7.CD15.4.2009E. 2006/10572 K. 2009/4955"KAÇAKÇILIK ( Fatura Tarihinde Belirtilen Miktar Motorini Bulunup Bulunmadığına Dair Stok Kayıtlarının Merkez Petrolden İstenerek Tüm Belgeler Üzerinde Bilirkişi İncelemesi Yaptırılması Gerektiği )
BİLİRKİŞİ İNCELEMESİ ( Kaçakçılık - Fatura Tarihinde Belirtilen Miktar Motorini Bulunup Bulunmadığına Dair Stok Kayıtlarının Merkez Petrolden İstenerek Tüm Belgeler Üzerinde Bilirkişi İncelemesi Yaptırılması Gerektiği )
FATURANIN DAYANAĞI BELEGELER ( Belgeleri İbraz Edilen Diğer Firmalar Giriş Belgeleri ve Tüm Eklerinin İlgili Gümrük İdarelerinden Getirilmesi Gerektiği )"
102Y7.CD13.4.2009E. 2006/3717 K. 2009/5526"ZAMANAŞIMI ( Sanıkların Üzerine Atılı Suç Yönünden Zamanaşımı Dolduğundan Nakil Vasıtası Araç ve Yatırılmışsa Teminatın Sahibine İadesine Karar Verilmesi Gereği - Dava Konusu Motorinin Zincirleme Menşei Araştırılarak Ayniyet Tespiti Yaptırılarak İade veya Müsaderesine Karar Verilmesi Gereği )
MÜSADERE VEYA İADE ( Dava Konusu Motorinin İthale Kadar İnilmek Suretiyle Zincirleme Menşei Araştırılıp Ayniyet Tespiti Yaptırılarak İade veya Müsaderesine Karar Verilmesi Gereği - Atılı Suç Yönünden Zamanaşımı Dolduğundan Nakil Vasıtası Araç ve Yatırılmışsa Teminatın Sahibine İadesine Karar Verilmesi Gereği )"
102YCGK31.3.2009E. 2008/6-256 K. 2009/79"YAĞMA ( Birbiriyle Çelişkili ve Kesin Bir Kanaat Vermekten Uzak Kanıtlara Dayanılarak Sanığın Yağma Suçundan Cezalandırılmasına Karar Verilmesi ninİsabetsiz Olduğu )
KASTEN YARALAMA ( Sanığın Olay Sırasında Katılanı 7 Gün İş ve Gücünden Kalacak Şekilde Yaraladığı Sabit Olduğuna Göre Eylemi 765 S. TCY'nın 456/4. Md.sinde Düzenlenen Kasten Yaralama Suçunu Oluşturduğu )
LEHE KANUN UYGULAMASI ( Yağma/Kasten Yaralama - Öngörülen Yedi Yıl Altı Aylık Eklentili Zamanaşımı Suç Tarihi İle İnceleme Tarihi Arasında Dolduğundan 5320 S. Y'nın 8. Md. Uyarınca Sanık Hakkındaki Kamu Davasının Düşmesine Karar Verilmesi Gerektiği )
ZAMANAŞIMI ( Kasten Yaralama - Öngörülen Yedi Yıl Altı Aylık Eklentili Zamanaşımı Suç Tarihi İle İnceleme Tarihi Arasında Dolduğundan 5320 S. Y'nın 8. Md. Uyarınca Sanık Hakkındaki Kamu Davasının Düşmesine Karar Verilmesi Gerektiği )"
102YCGK10.3.2009E. 2009/1-25 K. 2009/58"KİŞİYİ HÜRRİYETİNDEN YOKSUN KILMA ( Suç Tarihi İle Ceza Dairesinde İncelemenin Yapıldığı Tarihe Kadar 765 S.K.'da Öngörülen Dava Zamanaşımı Sürelerinin Dolduğunun Dikkate Alınacağı )
DAVA ZAMANAŞIMI ( Kişiyi Hürriyetinden Yoksun Kılma - Suç Tarihi İle Ceza Dairesinde İncelemenin Yapıldığı Tarihe Kadar 765 S.K.'da Öngörülen Dava Zamanaşımı Sürelerinin Dolduğunun Dikkate Alınacağı )"
102Y2.CD4.3.2009E. 2008/36422 K. 2009/10331"ZAMANAŞIMI ( Elektrik Hırsızlığı Suçunun Gerektirdiği Cezanın Miktar ve Nev'i İtibarıyla Tabi Olduğu 765 S. TCK Md. 102/4 ve 104/2'e Göre Hesaplanan Yedi Yıl Altı Aylık Zamanaşımının Suç ve İnceleme Tarihleri Arasında Gerçekleştiği )
ELEKTRİK HIRSIZLIĞI ( Gerektirdiği Cezanın Miktar ve Nev'i İtibarıyla Tabi Olduğu 765 S. TCK Md. 102/4 ve 104/2'e Göre Hesaplanan Yedi Yıl Altı Aylık Zamanaşımının Suç ve İnceleme Tarihleri Arasında Gerçekleştiği )
KAMU DAVASININ DÜŞÜRÜLMESİ ( Elektrik Hırsızlığı Suçunun Gerektirdiği Cezanın Miktar ve Nev'i İtibarıyla Tabi Olduğu 765 S. TCK Md. 102/4 ve 104/2'e Göre Hesaplanan Yedi Yıl Altı Aylık Zamanaşımının Suç ve İnceleme Tarihleri Arasında Gerçekleşmesi Nedeniyle )"
102Y11.CD26.2.2009E. 2008/8017 K. 2009/1450"BAŞKASINA AİT KİMLİK VEYA KİMLİK BİLGİLERİNİN KULLANILMASI ( Sanığın Kimliği Konusunda Görevli Polis Memurlarına Yalan Beyanda Bulunarak Bir Başka Şahıs Hakkında Tutanak Düzenlenmesini Sağladığı - 765 S. TCK'nun 343/2. Md. sindeki Suçun Oluştuğu )
MEMURA YALAN BEYANDA BULUNMA ( Başkasına Ait Kimlik veya Kimlik Bilgilerinin Kullanılması - Sanığın Kimliği Konusunda Görevli Polis Memurlarına Yalan Beyanda Bulunarak Bir Başka Şahıs Hakkında Tutanak Düzenlenmesini Sağladığı/765 S. TCK'nun 343/2. Md. sindeki Suçun Oluştuğu )
İFTİRA ( Sanığın Kimliği Konusunda Görevli Polis Memurlarına Yalan Beyanda Bulunarak Bir Başka Şahıs Hakkında Tutanak Düzenlenmesini Sağladığı - Suçun Oluştuğu )
YOKLUKTA DURUŞMA YAPILMASI ( Yapılarak Savunması Alınmadan Delil Taktirine Girilerek Hüküm Kurulmasının Yasaya Aykırı Olduğu - İftira )"
102Y4.HD16.2.2009E. 2008/6864 K. 2009/2180"DESTEKTEN YOKSUN KALMA / MANEVİ TAZMİNAT TALEBİ ( Derneğe Ait Araçla Davalının Davacılar Murisine Çarptığı/Davalının Davacının Islah Dilekçesine Karşı Süresinde Zamanaşımı Definde Bulunduğu - Uzamış Ceza Zamanaşımı Süresinin Dolduğu/Islahla Artırılan Kısmın Reddedileceği )
UZAMIŞ ZAMANAŞIMI SÜRESİ ( Destekten Yoksun Kalma ve Manevi Tazminat Talebi - Davalının Davacının Islah Dilekçesine Karşı Süresinde Zamanaşımı Definde Bulunduğu/5 Yıllık Uzamış Ceza Zamanaşımı Süresi Dolduğundan Islahla Artırılan Kısmın Reddine Karar Verileceği )
ZAMANAŞIMI DEFİ ( Destekten Yoksun Kalma ve Manevi Tazminat Talebi - Davalının Davacının Islah Dilekçesine Karşı Süresinde Zamanaşımı Definde Bulunduğu/5 Yıllık Uzamış Ceza Zamanaşımı Süresi Dolduğundan Islahla Artırılan Kısmın Reddine Karar Verileceği )"
102YCGK10.2.2009E. 2008/7-279 K. 2009/23"SANIĞIN DURUŞMADA HAZIR BULUNMAMASI ( 5 Yıllık Asli Zamanaşımı Süresinin Dosyanın Henüz Ceza Genel Kuruluna İntikal Etmediği Bir Aşamada Gerçekleştiği - Direnme Hükmünün Gerçekleşen Zamanaşımı Nedeniyle Bozulmasına ve Kamu Davasının Düşmesine Karar Verilmesi Gerektiği )
DAVANIN DÜŞMESİ ( 5 Yıllık Asli Zamanaşımı Süresinin Dosyanın Henüz Ceza Genel Kuruluna İntikal Etmediği Bir Aşamada Gerçekleşmesi Nedeniyle )
ZAMANAŞIMI ( Sanıklara Atılı Suç 6183 S.Y Md. 110'da 3 Yıla Kadar Hapis Cezasını Gerektirdiğinden Cezasının Üst Sınırı İtibariyle ve Lehe Hükümler İçerdiğinden Uygulanmasında Zorunluluk Bulunan 765 S.Y Md. 102/4 Uyarınca 5 Yıllık Asli Zamanaşımı Süresine Tabi Olduğu )"
102Y7.CD2.12.2008E. 2006/4934 K. 2008/21156"SAHTE MÜLKİYET BELGESİYLE İTHAL EDİLME İDDİASI ( Dava Konusu Otomobilin İlk Tescil Tarihinden İtibaren El Değiştirdiği Kişiler İle Elden Çıkartıldığı Tarihler Ayrı Ayrı Saptanması Gerektiği )
SUÇ TARİHLERİNİN SAPTANMASI ( Sahte Mülkiyet Belgesiyle İthal Edildiği İddiası - Dava Konusu Otomobilin İlk Tescil Tarihinden İtibaren El Değiştirdiği Kişiler İle Elden Çıkartıldığı Tarihler Ayrı Ayrı Saptanması Gerektiği )
OTOMOBİLİN TESCİL TARİHİ ( Sahte Mülkiyet Belgesiyle İthal Edildiği İddiası - Dava Konusu Otomobilin İlk Tescil Tarihinden İtibaren El Değiştirdiği Kişiler İle Elden Çıkartıldığı Tarihlerin Ayrı Ayrı Saptanması Gerektiği )"
102Y3.HD27.10.2008E. 2008/16826 K. 2008/17966"ÖLÜMLE SONUÇLANAN TRAFİK KAZASI ( Tazminat Davasına Ceza Zamanaşımının Uygulanacağı - TCK. Md. 455'e Göre Suç Oluşturduğu )
MANEVİ TAZMİNAT TALEBİ ( Ölümle Sonuçlanan Trafik Kazası/TCK. Md. 455'e Göre Suç Oluşturduğu - Davaya Ceza Zamanaşımının Uygulanacağı )
HAKSIZ EYLEMİN AYNI ZAMANDA SUÇ OLUŞTURMASI ( Ölümle Sonuçlanan Trafik Kazası - Manevi Tazminat Davasına Ceza Zamanaşımının Uygulanacağı )
CEZA ZAMANAŞIMI ( Haksız Eylemin Aynı Zamanda Suç Oluşturması Durumunda Tazminat Davasına Uygulanacağı - Ölümle Sonuçlanan Trafik Kazası )"
102Y2.CD22.7.2008E. 2008/18678 K. 2008/13606"ELEKTRİK HIRSIZLIĞI ( Kaçak Elektrik Kullanma Eyleminin Temadi Eden Suçlardan Olması ve Tespit Tarihinin Temadinin Sona Ereceği ve Suçun İşlendiği Tarih Olarak Kabul Edilmesi Gerektiği )
KAÇAK ELEKTRİK KULLANMAK ( Temadi Eden Suçlardan Olması ve Tespit Tarihinin Temadinin Sona Ereceği ve Suçun İşlendiği Tarih Olarak Kabul Edilmesi Gerektiği )
TEMADİNİN SONA ERDİĞİ TARİH ( Kaçak Elektrik Kullanma Eyleminin Temadi Eden Suçlardan Olması ve Tespit Tarihinin Temadinin Sona Ereceği ve Suçun İşlendiği Tarih Olarak Kabul Edilmesi Gerektiği )
ZAMANAŞIMI ( Tespit Tarihi İle Kararın Verildiği Tarih Arasında Dolmadığı - Elektrik Hırsızlığı )"
102YCGK15.7.2008E. 2008/1-171 K. 2008/193"BOZMAYA EYLEMLİ UYMA KARARININ TEMYİZİ ( Verilen Direnme Kararı Özde Direnme Kararı Olmayıp Bozmaya Eylemli Uyma Sonucu Verilen Yeni Bir Karar Olduğu - İncelemenin Yargıtay'ın İlgili Dairesi Tarafından Yapılması Gerektiği )
YENİ BİR HÜKÜM OLUŞTURAN DİRENME KARARI ( Soruşturmanın Genişletilmesi Yönündeki Bozma Kararına Direnmiş Ancak Bu Kez Dava Zamanaşımının Gerçekleştiği Gerekçesiyle Kamu Davalarının Ortadan Kaldırılmasına ( Düşürülmesine ) Karar Vermesi )
SUÇ VASFININ BELİRLENMESİ ( Soruşturmanın Genişletilmesi Yönündeki Bozma Kararına Direnmiş Ancak Bu Kez Dava Zamanaşımının Gerçekleştiği Gerekçesiyle Kamu Davalarının Ortadan Kaldırılmasına Karar Vermesi - Yeni Hüküm Olması )
SORUŞTURMANIN GENİŞLETİLİP GENİŞLETİLMEMESİ ( Yerel Mahkeme Genişletilmesi Yönündeki Bozma Kararına Direnmiş Ancak Bu Kez Dava Zamanaşımının Gerçekleştiği Gerekçesiyle Kamu Davalarının Ortadan Kaldırılmasına Karar Vermesi - Yeni Hüküm Olması )"
102Y4.HD15.7.2008E. 2007/13286 K. 2008/9752"TRAFİK KAZASI NEDENİYLE MADDİ VE MANEVİ TAZMİNAT ( Talepler Zarar Görenin Zararı ve Tazmin Yükümlüsünü Öğrendiği Tarihten İtibaren İki Yıl ve Her Halde Kaza Gününden Başlayarak 10 Yıl İçinde Zamanaşımına Uğradığı )
MADDİ VE MANEVİ TAZMİNAT ( Trafik Kazası Nedeniyle - Zarar Görenin Zararı ve Tazmin Yükümlüsünü Öğrendiği Tarihten İtibaren İki Yıl ve Her Halde Kaza Gününden Başlayarak 10 Yıl İçinde Zamanaşımına Uğrayacağı )
ZAMANAŞIMI ( Trafik Kazası Nedeniyle Maddi ve Manevi Tazminat - Trafik Kazası Nedeniyle Uğranılan Zararların Tazminine İlişkin Talepler İki Yıl ve Her Halde Kaza Gününden Başlayarak 10 Yıl İçinde Zamanaşımına Uğrayacağı )"
102Y8.CD25.6.2008E. 2008/5814 K. 2008/7994"HÜRRİYETİ TAHDİT ( Davanın 5 Yıllık Zamanaşımına Tabi Olup Zamanaşımını Kesen Son İşlem Olan Sanığın Sorgusunun Yapıldığı Tarihten İnceleme Tarihine Kadar Bu Sürenin Dolduğu - Kamu Davasının Düşürülmesi Gerektiği )
RESMİ MEMURİYETİN GASBI ( Zamanaşımını Kesen Son İşlem Olan Sanığın Sorgusunun Yapıldığı Tarihten İnceleme Tarihine Kadar Zamanaşımının Dolduğu - Kamu Davasının Düşürülmesi Gerektiği )
KAMU DAVASININ DÜŞÜRÜLMESİ ( Resmi Memuriyetin Gasbı/Hürriyeti Tahdit - Zamanaşımını Kesen Son İşlem Olan Sanığın Sorgusunun Yapıldığı Tarihten İnceleme Tarihine Kadar Bu Sürenin Dolduğu )
ZAMANAŞIMI ( Hürriyeti Tahdit - Davanın 5 Yıllık Zamanaşımına Tabi Olup Zamanaşımını Kesen Son İşlem Olan Sanığın Sorgusunun Yapıldığı Tarihten İnceleme Tarihine Kadar Bu Sürenin Dolduğu/Kamu Davasının Düşürülmesi Gerektiği )"
102YCGK24.6.2008E. 2008/9-82 K. 2008/181"TERÖRLE MÜCADELE KANUNU'NA AYKIRILIK ( Eylemin 4616 Sayılı Yasanın 1/4. Maddesi Kapsamında Olduğu - Vaki Erteleme İle Kişinin Gerek Soruşturma ve Gerekse Kovuşturma Takibatından Belli Koşullar Altında Masun Kılındığı )
KAMU DAVASININ KESİN HÜKME BAĞLANMASININ ERTELENMESİ ( 3713 Sayılı Yasaya Aykırılık - Eylemin 4616 Sayılı Yasanın 1/4. Maddesi Kapsamında Olduğu/Vaki Erteleme İle Kişinin Gerek Soruşturma ve Gerekse Kovuşturma Takibatından Belli Koşullar Altında Masun Kılındığı )
KAMU DAVASININ DÜŞMESİ ( 3713 Sayılı Yasaya Aykırılık - Eylemin 4616 Sayılı Yasanın 1/4. Maddesi Kapsamında Olduğu/Belirlenen Sürenin Yeni Bir Suç İşlenmeden Geçirildiğinde Ertelenen Kamu Davasında Düşme Kararı Verileceği )
SORUŞTURMA VE KOVUŞTURMA MASUNİYETİ ( 3713 Sayılı Yasaya Aykırılık/ Eylemin 4616 Sayılı Yasanın 1/4. Maddesi Kapsamında Olduğu - Vaki Erteleme İle Kişinin Gerek Soruşturma ve Gerekse Kovuşturma Takibatından Belli Koşullar Altında Masun Kılındığı )
UYARLAMA YARGILMASI ( Eylemin 4616 Sayılı Yasanın 1/4. Maddesi Kapsamında Olması - Sanığın Lehe Yasanın Uygulanması İstemiyle Yaptığı Başvuru Sonunda Kesinleşen Önceki Hükümdeki Hukuki Durumundan Daha Ağır ve Daha Aleyhte Bir Sonuç Doğmuş Olacağından Hukuki Dayanağının Bulunmadığı )
FETHULLAH GÜLEN DAVASI ( Sonradan Çıkan Yasanın Getirdiği Uygulama Soruşturma ve Kovuşturma Masuniyetini Kaldırarak 4616 Sayılı Yasanın Sağladığı Atıfetin Kapsamı Dışında Kalan Bir Başka Suç Türüne Dönüştürmesinin Olanaklı Olmadığı - Uyarlama Yargılamasının Mümkün Olmaması )"
102YCGK17.6.2008E. 2008/6-140 K. 2008/172"LEHE OLAN HÜKÜMLERİN UYGULANMASINDA USUL ( Hırsızlık - Lehe Yasa Uygulaması Amacıyla Yapılacak Uyarlama Yargılamasında Dava Zamanaşımına İlişkin Kuralların Uygulanma Olanağının Bulunmadığı )
DAVA ZAMANAŞIMINA İLİŞKİN HÜKÜMLERİN UYGULANMAMASI ( Kesin Hükümle Sonuçlanmış Olan Davalarda - Lehe Hükmün Belirlenmesi Ve Uygulanması Amacıyla Yapılan Yargılama Bakımından )
KAMU DAVASININ ZAMANAŞIMI NEDENİYLE ORTADAN KALDIRILMASI ( Lehe Yasa Uygulaması Amacıyla Yapılacak Uyarlama Yargılamasında Dava Zamanaşımına İlişkin Kuralların Uygulanma Olanağının Bulunmadığı )"
102YCGK3.6.2008E. 2008/16-98 K. 2008/154"LEHE KANUN UYGULAMASI ( İcra ve İflas Yasası'nın Sonradan Yapılan Değişikliklere Göre Daha Lehe Hükümler İçeren Metnine Göre Alacaklısını Zarara Sokmak Kastıyla Mevcudu Eksiltme Suçunun Gerektirdiği Ceza 3 Aydan 3 Yıla Kadar Hapis Cezası Olduğu )
ALACAKLISINI ZARARA SOKMAK KASTIYLA MEVCUDU EKSİLTME ( Suç Tarihi İtibariyle Yasanın Lehe Hükümler İçeren Metnine Göre Suçun Gerektirdiği Ceza 3 Aydan 3 Yıla Kadar Hapis Cezası Olduğu )
ZAMANAŞIMI ( Alacaklısını Zarara Sokmak Kastıyla Mevcudu Eksiltme - 765 S.Y'nın 102/4. Md. 5 Yıllık Zamanaşımı Süresine Tabi Olduğu )
GAYRİMENKULLERİ MUVAZAALI OLARAK TANIDIKLARINA DEVRETTİĞİ İDDİASI ( İcra ve İflas Yasası'nın Sonradan Yapılan Değişikliklere Göre Daha Lehe Hükümler İçeren Metnine Göre Suçun Gerektirdiği Ceza 3 Aydan 3 Yıla Kadar Hapis Cezası Olduğu )"
102Y7.CD27.5.2008E. 2005/8548 K. 2008/14299"TOPLU KAÇAKÇILIK ( Suç Tarihi İtibariyle Temyiz İnceleme Gününde Sanıklar Lehine Hükümler Taşıyan 765 S. TCK'nun 102/4 ve 104/2. Maddelerinde Öngörülen Zamanaşımı Süresinin Tamamlandığı )
ZAMANAŞIMI ( Toplu Kaçakçılık - Suç Tarihi İtibariyle Temyiz İnceleme Gününde Sanıklar Lehine Hükümler Taşıyan 765 S. TCK'nun 102/4 ve 104/2. Maddelerinde Öngörülen Zamanaşımı Süresinin Tamamlandığı )"
102Y7.CD27.5.2008E. 2005/8084 K. 2008/14270"KAÇAKÇILIĞIN MEN VE TAKİBİNE DAİR KANUN'A MUHALEFET ( Lehe Düzenlemeler Karşısında Sanıkların Suçunun Subutu Halinde Eylemlerinin Yalnızca Ağır Para Cezasını Gerektireceği )
LEHE KANUN UYGULAMASI ( Kaçakçılığın Men ve Takibine Dair Kanun'a Muhalefet - Lehe Düzenlemeler Karşısında Sanıkların Suçunun Subutu Halinde Eylemlerinin Yalnızca Ağır Para Cezasını Gerektireceği )
PARA CEZASI ( Kaçakçılığın Men ve Takibine Dair Kanun'a Muhalefet - Lehe Düzenlemeler Karşısında Sanıkların Suçunun Subutu Halinde Eylemlerinin Yalnızca Ağır Para Cezasını Gerektireceği )"
102Y7.CD27.5.2008E. 2004/39659 K. 2008/14292"HIRSIZLIK MALI BİLEREK SATIN ALMAK ( Temyiz İnceleme Gününde Sanıklar Lehine Hükümler İçeren 765 S. TCK'nun 102/4. ve 104/2. Maddelerinde Öngörülen Zamanaşımı Tahakkuk Etmiş Bulunduğundan Hükmün İstem Gibi Bozulması Gerektiği )
ZAMANAŞIMI ( Hırsızlık Malı Bilerek Satın Almak - Temyiz İnceleme Gününde Sanıklar Lehine Hükümler İçeren 765 S. TCK'nun 102/4. ve 104/2. Maddelerinde Öngörülen Zamanaşımı Tahakkuk Etmiş Bulunduğundan Hükmün İstem Gibi Bozulması Gerektiği )
LEHE KANUN UYGULAMASI ( Hırsızlık Malı Bilerek Satın Almak - Temyiz İnceleme Gününde Sanıklar Lehine Hükümler İçeren 765 S. TCK'nun 102/4. ve 104/2. Maddelerinde Öngörülen Zamanaşımı Tahakkuk Ettiğinden Hükmün İstem Gibi Bozulması Gerektiği )"
102Y7.CD26.5.2008E. 2008/7407 K. 2008/14203"VERGİ USUL KANUNU'NA MUHALEFET ( Suç Tarihinde Yürürlükte Bulunan 765 S. TCK'nunda Öngörülen Zamanaşımı Tamamlanmış Bulunduğundan Hükmün Bozulması Gerektiği )
ZAMANAŞIMI ( Vergi Usul Kanunu'na Muhalefet - Suç Tarihinde Yürürlükte Bulunan 765 S. TCK'nunda Öngörülen Zamanaşımı Tamamlanmış Bulunduğundan Hükmün Bozulması Gerektiği )"
102Y7.CD26.5.2008E. 2006/5868 K. 2008/14177"KAÇAKÇILIKLA MÜCADELE KANUNU'NA MUHALEFET ( Zamanaşımını Kesen En Son İşlem Olan Sanığın Savunmasının Alındığı Gün İtibariyle Temyiz İnceleme Gününde Sanık Yararına Hükümler İçeren 765 S. TCK'nun 102/4. Md. Öngörülen Zamanaşımı Süresi Tahakkuk Ettiği )
ZAMANAŞIMI ( Kesen En Son İşlem Olan Sanığın Savunmasının Alındığı Gün İtibariyle Temyiz İnceleme Gününde Sanık Yararına Hükümler İçeren 765 S. TCK'nun 102/4. Md. Öngörülen Zamanaşımı Süresi Tahakkuk Ettiği - 4926 Sayılı Kanuna Muhalefet )"
102Y7.CD26.5.2008E. 2005/7277 K. 2008/14176"1918 SAYILI KANUNA MUHALEFET ( Öngörülen 7 Yıl 6 Aylık Zamanaşımı Süresinin Tahakkuk Etmediği - Suç Tarihinin Belirlenmesinde Yanılgıya Düşülerek Kamu Davasının Zamanaşımı Nedeniyle Ortadan Kaldırılmasına Karar Verilemeyeceği )
ZAMANAŞIMI ( 1918 Sayılı Kanuna Muhalefet - Öngörülen 7 Yıl 6 Aylık Zamanaşımı Süresinin Tahakkuk Etmediği/Suç Tarihinin Belirlenmesinde Yanılgıya Düşülerek Kamu Davasının Zamanaşımı Nedeniyle Ortadan Kaldırılmasına Karar Verilemeyeceği )
KAMU DAVASININ ORTADAN KALDIRILMASI ( 1918 Sayılı Kanuna Muhalefet - Öngörülen 7 Yıl 6 Aylık Zamanaşımı Süresinin Tahakkuk Etmediği/Suç Tarihinin Belirlenmesinde Yanılgıya Düşülerek Ortadan Kaldırılmasına Karar Verilemeyeceği )"
102Y7.CD26.5.2008E. 2005/254 K. 2008/14151"KAÇAKÇILIK ( Lehe Düzenlemeler Zamanaşımı Süresini Kısaltmış İse de Hükmün Kesinleştiği Tarih İtibariyle Sanıklar Lehine Olan Yeni Zamanaşımı Süresinin de Dolmadığı ve Mahkumiyet Hükmünün Kesinleşmesiyle de Olayda Ceza Zamanaşımı Süresinin Başladığı )
LEHE KANUN UYGULAMASI ( Kaçakçılık - Lehe Düzenlemeler Zamanaşımı Süresini Kısaltmış İse de Hükmün Kesinleştiği Tarih İtibariyle Sanıklar Lehine Olan Yeni Zamanaşımı Süresinin de Dolmadığı )"
102Y7.CD26.5.2008E. 2005/1886 K. 2008/14175"KAÇAKÇILIK ( Suç Tarihi İtibariyle Temyiz İnceleme Gününde 765 S. TCK'nun 102/4 ve 104/2. Md. Öngörülen Zamanaşımı Tahakkuk Etmiş Bulunduğundan Hükmün Bozulması Gerektiği )
ZAMANAŞIMI ( Kaçakçılık - Suç Tarihi İtibariyle Temyiz İnceleme Gününde 765 S. TCK'nun 102/4 ve 104/2. Md. Öngörülen Zamanaşımı Tahakkuk Etmiş Bulunduğundan Hükmün Bozulması Gerektiği )"
102Y7.CD26.5.2008E. 2005/14111 K. 2008/14233"FİKİR VE SANAT ESERLERİ KANUNU'NA MUHALEFET ( Zamanaşımını Kesen Son İşlem Olan Savunmaların Alındığı Tarihler İtibariyle Temyiz İnceleme Gününde Suç ve Karar Tarihinde Yürürlükte Bulunan 765 S. TCK'nunda Öngörülen Zamanaşımının Tahakkuk Ettiği )
ZAMANAŞIMI ( Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na Muhalefet - Kesen Son İşlem Olan Savunmaların Alındığı Tarihler İtibariyle Temyiz İnceleme Gününde Suç ve Karar Tarihinde Yürürlükte Bulunan 765 S. TCK'nunda Öngörülen Zamanaşımının Tahakkuk Ettiği )"
102Y7.CD26.5.2008E. 2004/27679 K. 2008/14226"ZAMANAŞIMI ( Alacaklısını Zarara Sokmak Kasdiyle Mevcudu Eksiltme - Kesen Son İşlem Olan Sanıklar İçin Savunmalarının Alındığı Tarih ve Sanık İçin Davetiye İle Celp Tarihi İtibariyle Temyiz İnceleme Gününde Tahakkuk Ettiğinden Hükmün Bozulması Gerektiği )
ALACAKLISINI ZARARA SOKMAK KASDİYLE MEVCUDU EKSİLTME ( Zamanaşımını Kesen Son İşlem Olan Sanıklar İçin Savunmalarının Alındığı Tarih ve Sanık İçin Davetiye İle Celp Tarihi İtibariyle Temyiz İnceleme Gününde Zamanaşımının Tahakkuk Ettiği )"
102Y8.CD20.5.2008E. 2007/1795 K. 2008/5908"SAHTECİLİK ( Suçun Kazı Kazan Biletlerinde Yapılması - Zamanaşımı Süresi )
KAZI KAZAN BİLETLERİNDE SAHTECİLİK ( Zamanaşımı Süresinin 10 Yıllık Olması )"
102Y7.CD14.5.2008E. 2005/9448 K. 2008/13494"KAÇAKÇILIK ( Suç Tarihi İtibariyle Temyiz İnceleme Gününde Suç Tarihinde Yürürlükte Bulunan ve Lehe Hükümler İçeren 765 S. TCK'nunda Öngörülen Zamanaşımının Tahakkuk Ettiği )
LEHE KANUN UYGULAMASI ( Kaçakçılık - Suç Tarihi İtibariyle Temyiz İnceleme Gününde Suç Tarihinde Yürürlükte Bulunan ve Lehe Hükümler İçeren 765 S. TCK'nunda Öngörülen Zamanaşımının Tahakkuk Ettiği )
ZAMANAŞIMI ( Kaçakçılık - Suç Tarihi İtibariyle Temyiz İnceleme Gününde Suç Tarihinde Yürürlükte Bulunan ve Lehe Hükümler İçeren 765 S. TCK'nunda Öngörülen Zamanaşımının Tahakkuk Ettiği )"
102Y7.CD14.5.2008E. 2005/12132 K. 2008/13582"VERGİ USUL KANUNU'NA MUHALEFET ( Suç Tarihleri İtibariyle Temyiz İnceleme Gününde 765 S. TCK'nun 102/4 ve 104/2 Maddelerinde Öngörülen Zamanaşımının Tahakkuk Ettiği )
ZAMANAŞIMI ( Vergi Usul Kanunu'na Muhalefet - Suç Tarihleri İtibariyle Temyiz İnceleme Gününde 765 S. TCK'nun 102/4 ve 104/2 Maddelerinde Öngörülen Zamanaşımının Tahakkuk Ettiği )"
102Y7.CD12.5.2008E. 2005/11975 K. 2008/13227"KAÇAKÇILIK ( Suç Tarihi İtibariyle Temyiz İnceleme Tarihinde Sanık Yararına Hükümler Taşıyan 765 S. TCK'nunda Öngörülen Zamanaşımı Süresinin Tahakkuk Ettiği )
ZAMANAŞIMI ( Kaçakçılık - Suç Tarihi İtibariyle Temyiz İnceleme Tarihinde Sanık Yararına Hükümler Taşıyan 765 S. TCK'nunda Öngörülen Sürenin Tahakkuk Ettiği )"
102Y7.CD12.5.2008E. 2004/18772 K. 2008/13219"1918 SAYILI KANUNA MUHALEFET ( Zamanaşımını Kesen En Son İşlem Olan Sanıkların Savunmasının Alındığı Tarih İtibariyle Temyiz İnceleme Gününde Sanıklar Lehine Hükümler İçeren 765 S. TCK Md. 102/4'de Öngörülen Zamanaşımı Süresinin Tahakkuk Ettiği )
ZAMANAŞIMI ( Kesen En Son İşlem Olan Sanıkların Savunmasının Alındığı Tarih İtibariyle Temyiz İnceleme Gününde Sanıklar Lehine Hükümler İçeren 765 S. TCK Md. 102/4'de Öngörülen Zamanaşımı Süresinin Tahakkuk Ettiği - 1918 S.K'ya Muhalefet )"
102Y11.CD6.5.2008E. 2008/2570 K. 2008/4577"VERGİ USUL KANUNUNA MUHALEFET ( Suç Tarihinde Yürüklükte ve Lehe Olan Zamanaşımı Süresinin Dolduğu Anlaşılmakla Hükmün Bozulması Gerektiği )
LEHE YASA UYGULAMASI ( Vergi Usul Kanununa Muhalefet - Suç Tarihinde Yürüklükte ve Lehe Olan Zamanaşımı Süresinin Dolduğu Anlaşılmakla Hükmün Bozulması Gerektiği )
ZAMANAŞIMI ( Suç Tarihinde Yürüklükte ve Lehe Olan Zamanaşımı Süresinin Dolduğu Anlaşılmakla Hükmün Bozulması Gerektiği )"
102Y11.CD5.5.2008E. 2008/1123 K. 2008/4525"VERGİ USUL KANUNU'NA AYKIRILIK ( Ticari Defter ve Belgelerin Gizlenmesi )
ZAMANAŞIMI ( Ticari Defter ve Belgeleri Gizlemek Suçundan Yargılanan Sanığın Gıyaben Tutuklandığı Tarihten Hüküm Tarihine Kadar Geçen Sürede Zamanaşımının Gerçekleşmiş Olması )
KAMU DAVASININ ORTADAN KALDIRILMASI ( Ticari Defter ve Belgeleri Gizlemek Suçundan Yargılanan Sanığın Gıyaben Tutuklandığı Tarihten Hüküm Tarihine Kadar Geçen Sürede Zamanaşımının Gerçekleşmiş Olması Nedeniyle )"
102YCGK29.4.2008E. 2008/1-79 K. 2008/90"TEHDİT EYLEMİ ( 5237 Sayılı Yasa Hükümleri Sonucu İtibariyle Bütünüyle Sanıklar Lehine İse de 765 Sayılı TCK.m.102/4 ve 104/2 Uyarınca 7 Yıl 6 Aylık Zamanaşımı Süresinin Dolduğu - 765 Sayılı Yasanın Uygulanacağı )
LEHE KANUN UYGULAMASI ( Tehdit Eylemi/5237 Sayılı Yasa Hükümleri Sonucu İtibariyle Bütünüyle Sanıklar Lehine İse de 765 Sayılı TCK.m.102/4 ve 104/2 Uyarınca 7 Yıl 6 Aylık Zamanaşımı Süresinin Dolduğu - Tehdit Eylemi/765 Sayılı Yasanın Uygulanacağı )
DAVA ZAMANAŞIMI ( Tehdit Eylemi/5237 Sayılı Yasa Hükümleri Sonucu İtibariyle Bütünüyle Sanıklar Lehine İse de 765 Sayılı TCK.m.102/4 ve 104/2 Uyarınca 7 Yıl 6 Aylık Zamanaşımı Süresinin Dolduğu - 765 Sayılı Yasanın Uygulanacağı )"
102YCGK15.4.2008E. 2007/9-283 K. 2008/87"TERÖRLE MÜCADELE YASASINA AYKIRI DAVRANMAK ( Suç Tarihi İle Özel Dairece Temyiz İncelemesinin Yapıldığı Tarihleri Arasında Dava Zamanaşımı Süresi Geçmiş Bulunduğundan Sanıklar Hakkındaki Kamu Davasının Düşürülmesi Gerektiği )
YASA DIŞI ÖRGÜTE ÜYE OLMAK ( Suç Tarihi İle Özel Dairece Temyiz İncelemesinin Yapıldığı Tarihler Arasında Dava Zamanaşımı Süresi Geçmiş Bulunduğundan Sanıklar Hakkındaki Kamu Davasının Düşürülmesi Gerektiği )
DAVA ZAMANAŞIMI SÜRESİNİN DOLMASI ( Terörle Mücadele Yasasına Aykırı Davranmak - Sanıklar Hakkındaki Kamu Davasının Düşürülmesi Gerektiği )
KAMU DAVASININ DÜŞÜRÜLMESİ ( Suç Tarihi İle Özel Dairece Temyiz İncelemesinin Yapıldığı Tarihler Arasında Dava Zamanaşımı Süresi Geçmiş Bulunduğundan Sanıklar Hakkındaki Kamu Davasının Düşürülmesi Gerektiği )"
102Y5.CD15.4.2008E. 2007/12861 K. 2008/3501"NİTELİKLİ ZİMMET ( Cezanın Miktar ve Nev'i İtibariyle 765 S. Yasanın 102/2. Md. Göre 15 Yıllık Asli Zamanaşımına Tabi Olduğu )
ZAMANAŞIMI ( Nitelikli Zimmet - Cezanın Miktar ve Nev'i İtibariyle 765 S. Yasanın 102/2. Md. Göre 15 Yıllık Asli Zamanaşımına Tabi Olduğu )"
102Y7.CD10.4.2008E. 2004/2734 K. 2008/9322"MİLLİ PARKLAR KANUNU'NA MUHALEFET ( Suç Tarihleri İtibariyle Zamanaşımını Kesen Son İşlem Olan Savunmanın Alındığı Günü İtibariyle Zamanaşımı Dolmuş Bulunduğundan Hükmün Bozulması Gerektiği )
ZAMANAŞIMI ( Milli Parklar Kanunu'na Muhalefet - Suç Tarihleri İtibariyle Zamanaşımını Kesen Son İşlem Olan Savunmanın Alındığı Günü İtibariyle Zamanaşımı Dolmuş Bulunduğundan Hükmün Bozulması Gerektiği )"
102Y7.CD9.4.2008E. 2007/7745 K. 2008/8999"ZAMANAŞIMI ( Kesen En Son İşlem Olan Sanıkların Savunmalarının Alındığı Tarih İtibariyle Karar Tarihinde Sanıklar Lehine Olup Suç Tarihinde Yürürlükte Bulunan 765 S. TCK'nunda Öngörülen Zamanaşımı Süresinin Dolduğu - Kooperatifler Kanunu'na Muhalefet )
KOOPERATİFLER KANUNU'NA MUHALEFET ( Zamanaşımını Kesen En Son İşlem Olan Sanıkların Savunmalarının Alındığı Tarih İtibariyle Karar Tarihinde Sanıklar Lehine Olup Zamanaşımı Süresinin Dolduğu )"
102YCGK8.4.2008E. 2008/10-60 K. 2008/72"KARŞILIKSIZ ÇEK KEŞİDE ETMEK ( Suçunun Yaptırımının Adli Para Cezası Olduğu - 765 Sayılı TCK. m. 102/4 ve 104/2'de Bu Suç Bakımından Öngörülen Kesintili Dava Zamanaşımı Süresinin İse Yedi Sene 6 Ay Olduğu )
ADLİ PARA CEZASI ( 3167 Sayılı Yasanın m. 16/1'de Düzenlenen İlk Kez Karşılıksız Çek Keşide Etmek Suçunun Yaptırımının Olduğu )
DAVA ZAMANAŞIMI ( Karşılıksız Çek Keşide Etmek - 765 Sayılı TCK. m. 102/4 ve 104/2'de Bu Suç Bakımından Öngörülen Kesintili Dava Zamanaşımı Süresinin Yedi Sene 6 Ay Olduğu )"
102Y7.CD7.4.2008E. 2004/7205 K. 2008/8301"ZAMANAŞIMI ( 2313 S.K'na Muhalefet - Kesen Son İşlem Olan Karar Tarihi İtibariyle Temyiz İnceleme Gününde Hüküm Tarihinden Sonra Yürürlüğe Giren 5237 S. TCK'nun 66/2. Md. Öngörülen Zamanaşımının Tahakkuk Ettiği )
UYUŞTURUCU MADDELERİN MURAKABESİ HAKKINDA KANUN'A MUHALEFET ( Zamanaşımını Kesen Son İşlem Olan Karar Tarihi İtibariyle Temyiz İnceleme Gününde Zamanaşımının Tahakkuk Ettiği )"
102Y5.CD31.3.2008E. 2008/329 K. 2008/2957"ZİNCİRLEME CİNSEL SALDIRI ( Sorumluluğu İçin En Az Taksir Derecesinde Bir Kusurunun Bulunması Gereken TCK'nun 102.Maddesinin 5.Fıkrasındaki Suçun Ağırlaşmış Halinin Teselsül Edemeyeceği )
KUSUR ( Zincirleme Biçimde Kasten İşlediği Nitelikli Cinsel Saldırı Suçlarının Neticesi Sonucu Gerçekleşen ve Sorumluluğu İçin En Az Taksir Derecesinde Bir Kusurunun Bulunması Gereken TCK'nun 102.Maddesinin 5.Fıkrasındaki Suçun Ağırlaşmış Halinin Teselsül Edemeyeceği )
TESELSÜL ( Zincirleme Biçimde Kasten İşlediği Nitelikli Cinsel Saldırı Suçlarının Neticesi Sonucu Gerçekleşen ve Sorumluluğu İçin En Az Taksir Derecesinde Bir Kusurunun Bulunması Gereken TCK'nun 102.Maddesinin 5.Fıkrasındaki Suçun Ağırlaşmış Halinin Teselsül Edemeyeceği )"
102Y5.CD31.3.2008E. 2008/329 K. 2008/2957"ZİNCİRLEME CİNSEL SALDIRI ( Sorumluluğu İçin En Az Taksir Derecesinde Bir Kusurunun Bulunması Gereken TCK'nun 102.Maddesinin 5.Fıkrasındaki Suçun Ağırlaşmış Halinin Teselsül Edemeyeceği )
KUSUR ( Zincirleme Biçimde Kasten İşlediği Nitelikli Cinsel Saldırı Suçlarının Neticesi Sonucu Gerçekleşen ve Sorumluluğu İçin En Az Taksir Derecesinde Bir Kusurunun Bulunması Gereken TCK'nun 102.Maddesinin 5.Fıkrasındaki Suçun Ağırlaşmış Halinin Teselsül Edemeyeceği )
TESELSÜL ( Zincirleme Biçimde Kasten İşlediği Nitelikli Cinsel Saldırı Suçlarının Neticesi Sonucu Gerçekleşen ve Sorumluluğu İçin En Az Taksir Derecesinde Bir Kusurunun Bulunması Gereken TCK'nun 102.Maddesinin 5.Fıkrasındaki Suçun Ağırlaşmış Halinin Teselsül Edemeyeceği )"
102Y3.CD31.3.2008E. 2007/3419 K. 2008/3337"ÖN MESELE ( Tapu İptali İstemiyle Hukuk Mahkemesine Açılan Davanın Sonucunun Beklenmesine İlişkin Kararın 5237 S.Y'nin 67. Md. Kapsamında Ön Meselelerden Sayılamayacağı )
ZAMANAŞIMI ( Tapu İptali - Gereksiz Olarak Verilen Bekleme Kararının Sanık Aleyhine Hukuki Sonuç Doğurmayacağı Cihetle Zamanaşımı Süresinin Gerçekleştiği )
TAPU İPTALİ ( Hukuk Mahkemesine Açılan Davanın Sonucunun Beklenmesine İlişkin Kararın 5237 S.Y'nin 67. Md. Kapsamında Ön Meselelerden Sayılamayacağı )"
102Y11.CD25.3.2008E. 2008/352 K. 2008/1731"HİLELİ İFLAS SUÇU ( Suçun Objektif Cezalandırılabilme Koşulunun Ticaret Mahkemesince İflas Kararı Verilmesi Olduğu - Suça Konu Hareketlerin Karar Verilmeden Önce Yapıldığı/Suç Tarihi İflas Kararının Kesinleşme Tarihi Olduğundan Dava Zamanaşımının Gerçekleşmediğinin Kabul Edileceği )
OBJEKTİF CEZALANDIRILABİLME KOŞULU ( Hileli İflas Suçunda Suçun Objektif Cezalandırılabilme Koşulunun Ticaret Mahkemesince İflas Kararı Verilmesi Olduğu )
DAVA ZAMANAŞIMI ( Hileli İflas Suçu - Suça Konu Hareketlerin Karar Verilmeden Önce Yapıldığı/Suç Tarihi İflas Kararının Kesinleşme Tarihi Olduğundan Dava Zamanaşımının Gerçekleşmediğinin Kabul Edileceği )"
102Y4.HD17.3.2008E. 2008/2113 K. 2008/3492"HAKSIZ EYLEM NEDENİYLE EK MADDİ TAZMİNAT TALEBİ ( Davalı Sürücünün Eylemi Nedeniyle TCK. Md. 455/1 Uyarınca Mahkumiyet Kararı Verildiği - Ceza Davası Zamanaşımı ve BK. Md. 60 Düzenlenen Sürelerin Dolduğu )
MADDİ TAZMİNAT TALEBİ ( Haksız Eylem Nedeniyle Ek Olarak - Ceza Davası Zamanaşımı ve BK. Md. 60 Düzenlenen Sürelerin Dolduğu/Davalı Sürücünün Eylemi Nedeniyle TCK. Md. 455/1 Uyarınca Mahkumiyet Kararı Verildiği )
ZAMANAŞIMI ( Haksız Eylem Nedeniyle Ek Maddi Tazminat Talebi - Davalı Sürücünün Eylemi Nedeniyle TCK. Md. 455/1 Uyarınca Mahkumiyet Kararı Verildiği/Ceza Davası Zamanaşımı ve BK. Md. 60 Düzenlenen Sürelerin Dolduğu )"
102YHGK12.3.2008E. 2008/4-248 K. 2008/240"KURUM ZARARININ TAHSİLİ ( BK'nun 60/1. Maddesine Göre Zarar Süresi Zarara ve Faile Ittıla Tarihinden İtibaren Bir Yıl Olduğu )
UZAMIŞ ( CEZA ) ZAMANAŞIMI ( TCK'nun 102. Maddesi Gereğince Olay Gününden İtibaren Beş Yıl Olduğu - Kurum Zararının Tahsili )
ZAMANAŞIMI SÜRESİ ( BK'nun 60/1. Maddesine Göre Zarar Süresi Zarara ve Faile Ittıla Tarihinden İtibaren Bir Yıl Olduğu - Kurum Zararının Tahsili )"
102Y3.CD28.2.2008E. 2007/13386 K. 2008/1080"ORMANDAN AĞAÇ KESMEK ( Suç Tarihinin Ağaçların Kesim Tarihi Olarak Kabulü - Suç Tarihi İle Temyiz İnceleme Tarihi Arasında Zamanaşımı Süresinin Dolması )
DAVA ZAMANAŞIMI SÜRESİNİN DOLMASI ( Suç Tarihi İle Temyiz İnceleme Tarihi Arasında - Ormandan Ağaç Kesmek/Suç Tarihinin Ağaçların Kesim Tarihi Olarak Kabulü )"
102Y7.CD27.2.2008E. 2006/11621 K. 2008/2209"VERGİ USUL KANUNU'NA MUHALEFET ( Suç Tarihi İtibariyle Temyiz İnceleme Gününde Sanıklar Yararına Bulunan 765 S. TCK Md. 102/4 ve 104/2'de Öngörülen Zamanaşımının Gerçekleştiği )
ZAMANAŞIMI ( 213 Sayılı Kanuna Muhalefet - Suç Tarihi İtibariyle Temyiz İnceleme Gününde Sanıklar Yararına Bulunan 765 S. TCK Md. 102/4 ve 104/2'de Öngörülen Zamanaşımının Gerçekleştiği )"
102Y7.CD25.2.2008E. 2006/9994 K. 2008/1737"VERGİ USUL KANUNU'NA MUHALEFET ( Hükmün Açıklanmasının Geri Bırakılması Uygulaması Olanaklı Hale Geldiğinden 5237 Sayılı TCK Md. 7 Gözetilerek Yasal Koşullarının Oluşup Oluşmadığının Saptanması Gerektiği )
HÜKMÜN AÇIKLANMASININ GERİ BIRAKILMASI ( Olanaklı Hale Geldiğinden 5237 Sayılı TCK Md. 7 Gözetilerek Yasal Koşullarının Oluşup Oluşmadığının Saptanması Gerektiği - 213 Sayılı Kanuna Muhalefet )"
102Y7.CD18.2.2008E. 2007/8185 K. 2008/1238"KAÇAKÇILIK KANUNU'NA MUHALEFET ( Suça Konu Tüpraş Motorin Şartnamesine Uygun Olmayan Akaryakıt - Ayniyet Tespiti Yaptırılmadan Suça Konu Mazotun Zamanaşımı Nedeniyle İadesine Karar Verilmesinin Yasaya Aykırı Olduğu )
SUÇA KONU EŞYANIN İADESİ ( Tüpraş Motorin Şartnamesine Uygun Olmayan Akaryakıt - Akaryakıtın Dayanağı Faturanın İthale Kadar İnilmek Suretiyle Menşe Araştırması ve Ayniyet Tespiti Yaptırılarak sorucuna Göre Karar Verilmesi Gereği )
AKARYAKIT KAÇAKÇILĞI ( Suça Konu Eşyanın İadesi - Ayniyet Tespiti Sonucuna Göre Karar Verilmesi Gereği )"
102Y5.CD18.2.2008E. 2007/14005 K. 2008/958"ZİMMET SUÇU ( On Yıllık Asli Zamanaşımı Süresinin Dolduğu Bu Arada Zamanaşımını Kesen veya Durduran Bir Sebebin Bulunmadığı - Zamanaşımı Nedeniyle Düşmesi Yerine Ortadan Kaldırılmasına Karar Verilmesinin Yasaya Aykırı Olduğu )
ASLİ ZAMANAŞIMI SÜRESİ ( Dolduğu Bu Arada Zamanaşımını Kesen veya Durduran Bir Sebebin Bulunmadığı/Zamanaşımı Nedeniyle Düşmesi Yerine Ortadan Kaldırılmasına Karar Verilmesinin Yasaya Aykırı Olduğu - Zimmet )
SAHTECİLİK ( Lehe Olduğu Kabul Edilen "Sahte Resmi veya Özel Belgenin Bir Başka Suçun İşlenmesi Sırasında Kullanılması Halinde Hem Sahtecilik Hem de İlgili Suçtan Dolayı Ayrı Ayrı Cezaya Hükmolunacağı )
HAK YOKSUNLUĞU ( Velayet Hakkı Vesayet veya Kayyımlığa Ait Hakların Koşullu Salıverilmeye Kadar Kısıtlanması Yerine Bunlardan İnfaz Süresince Yoksun Bırakılma Kararı Verilmesinin Bozmayı Gerektirdiği )"
102Y7.CD14.2.2008E. 2006/15176 K. 2008/1049"VERGİ USUL KANUNU'NA MUHALEFET ( 5 Yıllık Zamanaşımı Süresinin Tahakkuk Ettiği Gözetilerek Davanın Ortadan Kaldırılmasına Karar Verilmesi Gerektiği )
ZAMANAŞIMI ( 213 Sayılı Kanuna Muhalefet - 5 Yıllık Zamanaşımı Süresinin Tahakkuk Ettiği Gözetilerek Davanın Ortadan Kaldırılmasına Karar Verilmesi Gerektiği )
DAVANIN ORTADAN KALDIRILMASI ( 5 Yıllık Zamanaşımı Süresinin Tahakkuk Ettiği Gözetilerek Davanın Ortadan Kaldırılmasına Karar Verilmesi Gerektiği )"
102Y7.CD14.2.2008E. 2006/15166 K. 2008/1067"VERGİ USUL KANUNU'NA MUHALEFET ( Zamanaşımı Tahakkuk Etmiş Bulunduğundan ve Katılan Vekilinin Temyiz İtirazlarının Yerinde Görüldüğü )
ZAMANAŞIMI ( 213 Sayılı Kanuna Muhalefet - Tahakkuk Etmiş Bulunduğundan ve Katılan Vekilinin Temyiz İtirazlarının Yerinde Görüldüğü )"
102Y7.CD14.2.2008E. 2006/11000 K. 2008/1053"VERGİ USUL KANUNU'NA MUHALEFET ( Temyiz İnceleme Gününde Suç Tarihinde Yürürlükte Bulunan 765 Sayılı TCK Md. 102/4. ve 104/2. Maddelerinde Öngörülen Zamanaşımı Tahakkuk Etmiş Bulunduğundan ve Sanık Hakkındaki Kamu Davasının Zamanaşımı Nedeniyle Ortadan Kaldırılması Gerektiği )
ZAMANAŞIMI ( 213 Sayılı Yasaya Muhalefet - 765 Sayılı TCK Md. 102/4. ve 104/2. Maddelerinde Öngörülen Zamanaşımı Tahakkuk Etmiş Bulunduğundan Sanık Hakkındaki Kamu Davasının Zamanaşımı Nedeniyle Ortadan Kaldırılması Gerektiği )
KAMU DAVASININ ZAMANAŞIMI NEDENİYLE ORTADAN KALDIRILMASI ( 213 Sayılı Yasaya Muhalefet -765 Sayılı TCK Md. 102/4. ve 104/2. Maddelerinde Öngörülen Zamanaşımı Tahakkuk Etmiş Bulunduğundan )"
102Y7.CD14.2.2008E. 2004/18756 K. 2008/1123"DAVANIN KESİN HÜKME BAĞLANMASININ ERTELENMESİ ( Nihai Hüküm Niteliğinde Bulunmadığı - Temyizi Kabil Olmayıp İtirazı Mümkün Bulunduğu/Temyiz Dilekçesinin İtiraz Mahiyetinde Kabul Edilmesi )
TEMYİZİ KABİL OLMAYAN HÜKÜM ( Davanın Kesin Hükme Bağlanmasının Ertelenmesine İlişkin Kararlar - Nihai Hüküm Niteliğinde Bulunmadığı/İtiraz Mahiyetinde Kabul Edildiği )
ZAMANAŞIMI ( Suç Tarihi İtibariyle Temyiz İnceleme Gününde Gerçekleşmiş Bulunduğu - Kamu Davasının Ortadan Kaldırılması Gerektiği )"
102Y7.CD13.2.2008E. 2005/9502 K. 2008/1021"ZAMANAŞIMI ( Birleştirilen Dava Dosyaları - Zamanaşımını Kesen En Son İşlemin Tarihinin Dikkate Alınması Gerektiği )
DAVA DOSYALARININ BİRLEŞTİRİLMESİ ( Zamanaşımının Gerçekleşmesi - Zamanaşımını Kesen En Son İşlemin Tarihinin Dikkate Alınması Gerektiği )"
102YHGK6.2.2008E. 2008/4-69 K. 2008/101"DESTEKTEN YOKSUN KALMA TAZMİNATI ( Trafik Kazasından Kaynaklanan Haksız Eylem - Uygulanması Gereken Zamanaşımının 5 Yıl Olduğu )
TRAFİK KAZASI KAYNAKLI HAKSIZ EYLEM ( Destekten Yoksun Kalma Tazminatı - Uygulanması Gereken Zamanaşımının 5 Yıl Olduğu )
ÖLÜMLÜ TRAFİK KAZASI ( Dava Tarihinden İtibaren Islah Tarihine Kadar 5 Yıllık Zamanaşımı Süresinin Geçtiği - Davalı Yönünden Islah Dilekçesi İle İstenen Miktar Bakımından Zamanaşımı Nedeniyle Davanın Reddi Gerektiği )
ISLAHDA ZAMANAŞIMI ( Dava Tarihinden İtibaren Islah Tarihine Kadar 5 Yıllık Zamanaşımı Süresinin Geçtiği - Davalı Yönünden Islah Dilekçesi İle İstenen Miktar Bakımından Zamanaşımı Nedeniyle Davanın Reddi Gerektiği )"
102Y7.CD4.2.2008E. 2004/17666 K. 2008/688"DAVA ZAMANAŞIMI ( Zamanışımını Kesen Son İşlem Olan Sanığın Savunmasının Alındığı Günden Temyiz İnceleme Gününe Kadar Zamanışımı Süresinin Gerçekleşmesi )
DAVA ZAMANAŞIMININ KESİLMESİ ( Zamanışımını Kesen Son İşlem Olan Sanığın Savunmasının Alındığı Tarihte Dava Zamanaşımı Süresinin Kesilmesi )
LEHE KANUNUN UYGULANMASI ( Suç Tarihinde Yürürlükte Bulunan Ve Sanığın Lehine Düzenlemeler İhtiva Eden 765 Sayılı Kanunun Zamanaşımına İlişkin Hükümlerinin Uygulanması ve Sanıkların Biri Yönünden Lehe Hükümler İhtiva Eden Kaçakçılık Kanunun Uygulanması )
ÖNÖDEME ( Sanığın Lehine Hüküm İfade Eden Kaçakçılık Kanunun İlgili Hükümleri Uyarınca Sanığa Usulüne Uygun Önödeme Önerisinin Tebliğinin Gerekmesi )"
102Y11.CD4.2.2008E. 2007/8426 K. 2008/500"VERGİ USUL KANUNUNA MUHALEFET ( Vergi Dairesi Başkanı İmzalı Yazının Dava Şartı Olan Mütalaa Niteliğinde Bulunduğu )
VERGİ DAİRESİ BAŞKANI İMZALI YAZI ( Vergi Usul Kanununa Muhalefet - Md. 367'de Belirtilen ve Dava Şartı Olan Mütalaa Niteliğinde Bulunduğu )
MÜTALAA ( Vergi Dairesi Başkanı İmzalı Yazının Dava Şartı Olan Mütalaa Niteliğinde Bulunduğu )
DAVA ZAMANAŞIMI ( Sahte Fatura İle Gelir Vergisi Kaybına Sebebiyet Verildiğinin İddia Olunması Karşısında Fatura Tarihi Suç Tarihi Olarak Kabul Edilmesinin İsabetsiz Olduğu )
FATURA TARİHİ ( Suç Tarihi Olarak Kabul Edilmesinin İsabetsiz Olduğu )
SAHTE FATURA İLE GELİR VERGİSİ KAYIBINA SEBEBİYET ( Fatura Tarihi Suç Tarihi Olarak Kabul Edilmesinin İsabetsiz Olduğu )"
102Y7.CD30.1.2008E. 2005/8227 K. 2008/501"VERGİ USUL KANUNU'NA MUHALEFET ( Kararda Kamu Davasının Hem Zamanaşımı Hem de Sanıkların Vergi Barışı Kanunundan Yararlanmaları Nedeni İle Ortadan Kaldırıldığının Belirtilmesi - Hükmün Karıştırılmaması Gerektiği )
ZAMANAŞIMI ( Kararda Kamu Davasının Hem Zamanaşımı Hem de Sanıkların Vergi Barışı Kanunundan Yararlanmaları İle Ortadan Kaldırıldığını Belirtilmesi - Hükmün Karıştırılmaması Gerektiği )
HÜKMÜN KARIŞTIRILMASI ( Kamu Davasının Hem Zamanaşımı Hem de Sanıkların Vergi Barışı Kanunundan Yararlanmaları İle Ortadan Kaldırıldığını Belirtilmesi Durumu )
VERGİ BARIŞI KANUNU ( Kararda Kamu Davasının Hem Zamanaşımı Hem de Sanıkların Vergi Barışı Kanunundan Yararlanmaları İle Ortadan Kaldırıldığını Belirtilmesi - Hükmün Karıştırılmaması Gerektiği )"
102Y7.CD30.1.2008E. 2004/35252 K. 2008/488"DAVAYA KATILMA HAKKI ( Suçtan Doğrudan Doğruya Zarar Görmemiş Olan Tekel İdaresi'nin Katılma Hakkının Bulunmaması )
HÜKMÜ TEMYİZ ETME HAKKI ( Katılma Hakkı Bulunmayan Müştekinin Davaya Katılmasına Karar Verilmiş Olmasının Hükmü Temyiz Etme Hakkı Vermemesi )
DAVA ZAMANAŞIMI ( Suç Tarihinden İtibarenTemyiz İnceleme Gününe Kadar 5 Yıllık Zamanaşımı Süresinin Dolması Nedeni İle Kamu Davasının Ortadan Kaldırılması )
LEHE KANUNUN UYGULANMASI ( Sanığın Lehine Olan 765 Sayılı Kanun'un Zamanaşımına İlişkin Hükümlerinin Uygulanmasının Gerekmesi )
MÜSADERE ( Kaçak Olduğu Anlaşılan Dava Konusu Eşyaların Müsadere Edilmesinin Gerekmesi )"
102Y7.CD29.1.2008E. 2007/15374 K. 2008/433"1918 SAYILI KANUNA MUHALEFET ( Suç Tarihi İtibariyle Temyiz İnceleme Gününde Zamanaşımı Gerçekleşmiş Bulunduğundan Hükmün Bozulması ve Sanıklar Hakkındaki Kamu Davasının Ortadan Kaldırılması Gerektiği )
ZAMANAŞIMI ( 1918 Sayılı Kanuna Muhalefet - Suç Tarihi İtibariyle Temyiz İnceleme Gününde Zamanaşımı Gerçekleşmiş Bulunduğundan Hükmün Bozulması ve Sanıklar Hakkındaki Kamu Davasının Ortadan Kaldırılması Gerektiği )
YURDA GİRİŞTE GÜMRÜK İDARESİNCE EL KONULAN OTOMOBİL ( Herhangi Bir Rejim Beyanında Bulunulmadan El Konulan Otomobilin Yurt Dışı Edilmek Üzere Sahibine İadesi Gererktiği )
YURT DIŞI EDİLMESİ GEREKEN ARAÇ ( Sanığın Yurda Vekaletten Getirilip Herhangi Bir Rejim Beyanında Bulunulmadan Yurda Girişte Gümrük İdaresince El Konulan Dava Konusu Otomobilin Sahibine İadesi Gerektiği )"
102Y7.CD29.1.2008E. 2004/12585 K. 2008/432"YASAL SÜRESİNDEN SONRA YAPILAN TEMYİZ ( Yasal Süresi İçinde Hükmü Temyiz Etmeyen Katılan İdare Temsilcisinin İnceleme İsteğinin 1412 Sayılı kanun Uyarınca Reddinin Gerekmesi )
DAVA ZAMANAŞIMI ( Dava Zamanşımını Kesen Son İşlem Olan Sanıkların Sorgularının Yapıldığı Tarihler ile Sorgusu Yapılamayanlar İçin Sorgularının Yapılmasına Yönelik Olarak Çıkartılan İhzar Müzekkereleri'nin Tarihleri İtibari İle Temyiz İnceleme Gününe Kadar Geçen Zaman Göz Önünde Bulundurulduğunda765 SK.'na Göre Zamanaşımı Süresinin Dolması )
ZAMANAŞIMININ KESİLMESİ ( Tanıkların Sorgularının Yapıldığı Tarihler ile Sorgusu Yapılamayanlar İçin Sorgularının Yapılmasına Yönelik Olarak Çıkartılan İhzar Müzekkereleri'nin Tarihleri İtibariyle Zamanaşımın Kesilmesi )"
102Y7.CD25.1.2008E. 2006/11832 K. 2008/353"VERGİ USUL KANUNU'NA MUHALEFET ( Sanığın Sahibi Olduğu İnşaat Limited Şirketinde Piyasadan Temin Ettiği 2000 Yılında Düzenlenmiş Olan 20 Adet Sahte Faturayı Kullandığı - Suç Tarihinin 2001 Olduğu Gözetilerek Yargılamaya Devam Edileceği )
SAHTE FATURA KULLANILMASI ( Sanığın Sahibi Olduğu İnşaat Limited Şirketinde Piyasadan Temin Ettiği 2000 Yılında Düzenlenmiş Olan 20 Adet Sahte Faturayı Kullandığı - Suç Tarihinin 2001 Olduğu Gözetilerek Yargılamaya Devam Edileceği )"
102Y7.CD24.1.2008E. 2006/16554 K. 2008/277"SAHTE BEGELERLE KDV VE KURUMLAR VERGİSİ ZİYAINA NEDEN OLMAK ( Zamanaşımı Nedeniyle Kamu Davasının Düşürülmesi - Suç Tarihinin Verginin Tarhı İçin Kanunda Belirlenen Süreye Göre Belirlenmesi Gereği )
KAMU DAVASININ ZAMANAŞIMI NEDENİYLE ORTADAN KALDIRILMASI ( Vergi Ziyaı - Suç Tarihinin Verginin Tarhı İçin Kanunda Belirlenen Süreye Göre Belirlenmesi Gereği )"
102Y7.CD5.1.2008E. 2004/23183 K. 2008/701"KAÇAKÇILIK KANUNU'NA MUHALEFET ( Yeterli Araştırmanın Yapılması Gerektiği - Eylemin Toplu Kaçakçılık Olarak Kabul Edilmemesi Gerektiği )
YETERLİ ARAŞTIRMANIN YAPILMAMASI ( Kaçakçılık Kanunu'na Muhalefet - Eylemin Toplu Kaçakçılık Olarak Nitelendirilmemesi Gerektiği )
TOPLU KAÇAKÇILIK ( Yeterli Araştırmanın Yapılması Gerektiği - Yapılmadan Eylemin Toplu Kaçakçılık Olarak Nitelendirilmemesi Gerektiği )"
102YCGK4.12.2007E. 2006/6-296 K. 2007/267"EVRAKTA SAHTECİLİK ( Sanık Hakimin Keşfe Gitmediği Halde Keşif Tutanaklarını Dairede Tutarak İmzalamasının Sahteliği İspat Edilmedikçe Muteber Olan Evrakta Sahtecilik Suçunu Oluşturması )
RESMİ EVRAKTA SAHTECİLİK ( Sanık Hakimin Keşifte Dinlediği Yerel Bilirkişinin Söylemediği Sözleri Söylemiş Gibi Tutanağa Geçirtmesinin Sahteliği İspat Edilmedikçe Muteber Olan Evrakta Sahtecilik Suçunu Oluşturması )
SAHTELİĞİ İSPAT EDİLMEDİKÇE MUTEBER OLAN EVRAKTA SAHTECİLİK ( Sanık Hakimin Keşfe Gitmediği Halde Keşif Tutanaklarını Dairede Tutarak İmzalaması-Keşifte Dinlediği Yerel Bilirkişinin Söylemediği Sözleri Söylemiş Gibi Tutanağa Geçirtmesi
HAKİMİN GÖREVİNİ KÖTÜYE KULLANMASI ( Sanık Hakimin Keşfe Gitmediği Halde Keşif Tutanaklarını Dairede Tutarak İmzalaması-Keşifte Dinlediği Yerel Bilirkişinin Söylemediği Sözleri Söylemiş Gibi Tutanağa Geçirtmesinin Resmi Evrakta SAhtecilik Suçunu Oluşturması )
HAKİMİN RESMİ EVRAKTA SAHTECİLİK YAPMASI ( Sanık Hakimin Keşfe Gitmediği Halde Keşif Tutanaklarını Dairede Tutarak İmzalaması-Keşifte Dinlediği Yerel Bilirkişinin Söylemediği Sözleri Söylemiş Gibi Tutanağa Geçirtmesi )
KEŞİF ESNASINDA SÖYLENMEYEN SÖZLERİN SÖYLENMİŞ GİBİ HAKİM TARAFINDAN TUTANAĞA GEÇİRTİLMESİ ( Sahteliği İspat Edilmedikçe Muteber Olan Resmi Evrakta Sahtecilik Suçunun İşlenmesi )
ZİNCİRLEME SUÇ ( Sanık Hakimin İşlediği Suçlar Arasında Uzun Tarih Aralıkları Olması Nedeniyle Suçların Her Birinin Birbirinden Bağımsız Olarak Değerlendirilmesinin Gerekmesi-Zincirleme Suç Olduğundan Bahisle Cezada Artırıma Gidilememesi )
MÜTESELSİL SUÇ ( Sanık Hakimin İşlediği Suçlar Arasında Uzun Tarih Aralıkları Olması Nedeniyle Suçların Her Birinin Birbirinden Bağımsız Olarak Değerlendirilmesinin Gerekmesi-Müteselsil Suç Olduğundan Bahisle Cezada Artırıma Gidilememesi )
DURUŞMA TUTANAĞI ( Duruşma Sürecini Saptamak İçin Tutulan Tutanakların Mahkeme Başkanı ile Zabıt Katibi Tarafından İmzalanmasının Gerekmesi )
KISA KARAR ( Duruşma Sürecinin Sonunda Verilen ve Tutanağa Geçirilip Duruşmada Okunan Son Kararın Karara Katılan Tüm Hakimler ve Tutanağı Yazan Katip Tarafından İmzalanmasının Gerekmesi )
GEREKÇELİ KARAR ( Hükümle Birlikte Tutanağa Geçirilmeyen Gerekçenin Onbeş Gün İçinde Yazılıp Dava Dosyasına Konulmasının Gerekmesi )"
102YCGK13.11.2007E. 2007/4-124 K. 2007/236"ZAMANAŞIMI ( Sanık Lehine Olduğu Kabul Edilen Zamanaşımı Süresi 7 Yıl 6 Ayı Geçemeyeceğinden Suç ve İnceleme Tarihleri Arasında Dolduğu - Davanın Düşürülmesi Gerektiği )
SON SORUŞTURMANIN AÇILMASINA KARAR VERİLMESİ ( Zamanaşımı Süresinin 7 Yıl 6 Ayı Geçemeyeceğinden Suç ve İnceleme Tarihleri Arasında Dolduğu - Davanın Düşürülmesi Gerektiği )
İDARİ SORUŞTURMA AÇILMASI İÇİN MÜFETTİŞ GÖREVLENDİRİLMESİ ( Zamanaşımı Süresinin 7 Yıl 6 Ayı Geçemeyeceğinden Suç ve İnceleme Tarihleri Arasında Dolduğu - Davanın Düşürülmesi Gerektiği )"
102Y4.HD26.10.2007E. 2006/13277 K. 2007/13056"ADLİ TIP KURUMU RAPORU ( Mahkemece %12.3 Oranında Maluliyeti Öngören Raporu Zamanaşımına Esas Alınıp Davanın Kabulüne Karar Verilmesi Yerinde Olduğu - Trafik Kazası Sonucu Yaralanmadan Kaynaklanan Maddi ve Manevi Tazminat )
HAKSIZ EYLEMDEN DOĞAN TAZMİNAT DAVASI ( Zamanaşımı Zarar Görenin Zararı ve Tazminat Sorumlusunu Öğrendiği Günden Başlayarak Bir Yıl Olduğu )
MADDİ VE MANEVİ TAZMİNAT ( Trafik Kazası Sonucu Yaralanma - TCK'nun 459. Maddede Düzenlenen Suç İçin Öngörülen Ceza Miktarı Gözönüne Alındığında TCK'nın 102/4. Maddesindeki Ceza Zamanaşımının Uygulanması Bu Sürenin de Beş Yıl Olduğu )
TRAFİK KAZASI SONUCU YARALANMADAN KAYNAKLANAN TAZMİNAT DAVASI ( Zamanaşımı Zarar Görenin Zararı ve Tazminat Sorumlusunu Öğrendiği Günden Başlayarak 2 Yıl Olduğu )
UZAMIŞ ( CEZA ) ZAMANAŞIMI ( Davalılar Yönünden Eylem Suç Teşkil Ettiğinden B.K'nun 60. Maddesi Uyarınca Dava Uzamış ( Ceza ) Zamanaşımına Tabi Olduğu )
ZAMANAŞIMI ( Haksız Eylemden Doğan Maddi ve Manevi Tazminat Davalarında Zarar Görenin Zararı ve Tazminat Sorumlusunu Öğrendiği Günden Başlayarak Bir Yıl Olduğu )
ZAMANAŞIMININ BAŞLANGICI ( Zamanaşımının Oluşması İçin Zararın ve Tazminat Sorumlusunun Birlikte Öğrenilmesi Gerektiği - Biri Eksikse Sürenin Başlamadığı )"
102YCGK9.10.2007E. 2007/4-218 K. 2007/204"YARLEŞİM YERİNDE SİLAH BOŞALTMAK ( 765 S.K. Md. 102/5'de Öngörülen Asli Dava Zamanaşımı Süresinin İki Yıl Eklentili Dava Zamanaşımı Süresinin İse Üç Yıl Olduğu )
DAVA ZAMANAŞIMI ( Yerleşim Yerinde Silah Boşaltma Eylemi - 765 S.K. Md. 102/5'de Öngörülen Asli Sürenin İki Yıl Eklentili Sürenin İse Üç Yıl Olduğu )"
102Y11.CD4.10.2007E. 2007/2628 K. 2007/6320"SAHTE FATURA DÜZENLEMEK ( Suçunun Cezasının Türü ve Üst Sınırı İtibariyle 765 S.K. Md. 102/4'de Öngörülen 5 Yıllık Asli Dava Zamanaşımın Tabi Olduğu - Kamu Davasının Ortadan Kaldırılmasına Karar Verilmesi Gerektiği )
ASLİ DAVA ZAMANAŞIMI ( Sahte Fatura Düzenlemek/5 Yıl - Gerçekleştiği/Kamu Davasının 765 S.K. Md. 102/4 Uyarınca "Ortadan Kaldırılması" Yerine "Düşürülmesine" Karar Verilemeyeceği )
DAVANIN ORTADAN KALDIRILMASI ( Sahte Fatura Düzenlemek/765 S.K. Md. 102/4'de Öngörülen 5 Yıllık Asli Dava Zamanaşımın Tabi Olduğu - Kamu Davasının "Düşürülmesine" Karar Verilemeyeceği )
KURUMLAR VERGİSİNDE KULLANILAN SAHTE FATURALAR ( 1998 Yılına Ait/Sanıklar Yönünden Suç Tarihinin 1.5.1999 Olduğu - Zamanaşımı )"
102YCGK25.9.2007E. 2007/7-213 K. 2007/191"TEFECİLİK ( Suç Tarihinde Yürürlükte Bulunan 765 S. TCK. m. 102/4'de Öngörülen Asli Zamanaşımı Süresinin Beş Yıl Olup Dolduğu - Davanın Zamanaşımı Nedeniyle Düşürülmesine Karar Verilmesi Gereği )
ZAMANAŞIMI ( Tefecilik/Davanın Düşürülmesine Karar Verilmesi Gereği - Suç Tarihinde Yürürlükte Bulunan 765 S. TCK. m. 102/4'de Öngörülen Asli Zamanaşımı Süresinin Beş Yıl Olup Dolduğu )"
102Y11.CD19.7.2007E. 2005/6866 K. 2007/5340"RESMİ BELGEDE SAHTECİLİK ( Sanıkların İhracatta Kullandıkları ATR-1 Belgesinde Bulunan Vizeyi Görevliler Yerine Onaylamaları - Gümrük İdaresi Tarafından Onaylanmamış Olduğu Gerekçesi İle Özel Belge Kabul Edilmesi/Yasaya Aykırı Olduğu )
ÖZEL BELGEDE SAHTECİLİK ( İhracatta Kullanılan ATR-1 Belgesinde Bulunan Vizeyi Görevliler Yerine Onaylamak/Gümrük İdaresi Tarafından Onaylanmamış Olduğu Gerekçesi İle Özel Belge Kabul Edilemeyeceği - Eylemin Resmi Belgede Sahtecilik Olduğu )
ATR-1 BELGESİ ( Belgede Bulunan Vizeyi Görevliler Yerine Onaylamak/Gümrük İdaresi Tarafından Onaylanmamış Olduğu Gerekçesi İle Özel Belge Kabul Edilemeyeceği - Eylemin Resmi Belgede Sahtecilik Olduğu )
ZAMANAŞIMI SÜRESİ ( İhracatta Kullanılan ATR-1 Belgesinde Bulunan Vizeyi Görevliler Yerine Onaylamak - Resmi Belgede Sahtecilik Olduğundan Dolmadığı )"
102Y4.HD9.7.2007E. 2007/5784 K. 2007/9270"MADDİ VE MANEVİ TAZMİNAT ( Depremde Eşinin Ölümü ve Kendisinin Yaralanması Nedeniyle Davalı Müteahhit Aleyhine Açılan Tazminat İstemi - Suç Oluşturan Eylemin Zamanaşımının 5 Yıllık Süreye Tabi Olduğu )
DEPREMDE ÖLÜM VE YARALANMADAN DOĞAN TAZMİNAT ( Suç Oluşturan Eylemin Zamanaşımının 5 Yıllık Süreye Tabi Olduğu )
ZAMANAŞIMI ( Depremde Eşinin Ölümü ve Kendisinin Yaralanması Nedeniyle Davalı Müteahhit Aleyhine Açılan Tazminat İstemi - Suç Oluşturan Eylemin Zamanaşımının 5 Yıllık Süreye Tabi Olduğu )
SUÇ OLUŞTURAN EYLEM ( Depremde Eşinin Ölümü ve Kendisinin Yaralanması Nedeniyle Davalı Müteahhit Aleyhine Açılan Tazminat İstemi - Zamanaşımının 5 Yıllık Süreye Tabi Olduğu )"
102Y8.CD2.7.2007E. 2007/1156 K. 2007/5127"BULUNDURMA RUHSATLI SİLAH ( Kavgada Korkutmak Maksadı İle Silah Göstermek - Zoralımın Asıl Fiil İçin Öngörülen Zamanaşımına Tabi Olduğu Kesin Hükme Bağlanması Ertelenen Eylemin Hüküm Tarihinden Önce Zamanaşımı Süresinin Dolduğunun Gözetilmesi Gerektiği )
KORKUTMAK MAKSADI İLE SİLAH GÖSTERMEK ( Zoralımın Asıl Fiil İçin Öngörülen Zamanaşımına Tabi Olduğu Kesin Hükme Bağlanması Ertelenen Eylemin Hüküm Tarihinden Önce Zamanaşımı Süresinin Dolduğunun Gözetilmesi Gerektiği )
ZORALIM ( Asıl Fiil İçin Öngörülen Zamanaşımına Tabi Olduğu Kesin Hükme Bağlanması Ertelenen Eylemin Hüküm Tarihinden Önce Zamanaşımı Süresinin Dolduğunun Gözetilmesi Gerektiği - Bulundurma Ruhsatlı Silahı Kavgada Korkutmak Maksadı İle Göstermek )
ATEŞLİ SİLAHLAR KANUNU'NA AYKIRILIK ( Kesin Hükme Bağlanmasının Ertelendiği Anlaşılmakla Zoralımın Asıl Fiil İçin Öngörülen Zamanaşımına Tabi Olduğu Kesin Hükme Bağlanması Ertelenen Eylemin Hüküm Tarihinden Önce Zamanaşımı Süresinin Dolduğunun Gözetilmesi Gerektiği )
KESİN HÜKME BAĞLANMASI ERTELENEN HÜKÜM ( Zoralımın Asıl Fiil İçin Öngörülen Zamanaşımına Tabi Olduğu Kesin Hükme Bağlanması Ertelenen Eylemin Hüküm Tarihinden Önce Zamanaşımı Süresinin Dolduğunun Gözetilmesi Gerektiği )"
102Y7.CD27.6.2007E. 2006/5270 K. 2007/5115"KAÇAKÇILIK ( Suç Tarihi İtibariyle Temyiz İnceleme Gününde Suç Tarihinde Yürürlükte Bulunan 765 Sayılı TCK'nun 102/4 ve 104/2 Maddelerinde Öngörülen Zamanaşımının Tahakkuk Ettiği )
ZAMANAŞIMI ( Kaçakçılık - Suç Tarihi İtibariyle Temyiz İnceleme Gününde Suç Tarihinde Yürürlükte Bulunan 765 Sayılı TCK'nun 102/4 ve 104/2 Maddelerinde Öngörülen Zamanaşımının Tahakkuk Ettiği )
KAMU DAVASININ ORTADAN KALDIRILMASI ( Kaçakçılık - Suç Tarihi İtibariyle Temyiz İnceleme Gününde Suç Tarihinde Yürürlükte Bulunan 765 Sayılı TCK'nun 102/4 ve 104/2 Maddelerinde Öngörülen Zamanaşımının Tahakkuk Etmesi Nedeniyle )"
102Y7.CD18.6.2007E. 2004/13093 K. 2007/4858"KAÇAKÇILIK ( Sanıkların Trafik Tescil Şubesinde Görevli Memurlar Adlarına Yaptırdıkları Sahte Kaşe ve Mühürleri Kullanarak Pek Çok Sahte Trafik Tescil Belgesi Düzenledikleri -Teşekkül Halinde Kaçakçılık Suçunu Oluşturacağı )
TEŞEKKÜL HALİNDE KAÇAKÇILIK ( Sanıkların Trafik Tescil Şubesinde Görevli Memurlar Adlarına Yaptırdıkları Sahte Kaşe ve Mühürleri Kullanarak Pek Çok Sahte Trafik Tescil Belgesi Düzenlediklerinden Suçun Oluştuğu )
SAHTE KAŞE VE MÜHÜR KULLANILMASI ( Sanıkların Trafik Tescil Şubesinde Görevli Memurlar Adlarına Yaptırdıkları Sahte Kaşe ve Mühürleri Kullanarak Pek Çok Sahte Trafik Tescil Belgesi Düzenledikleri - Teşekkül Halinde Kaçakçılık Suçunu Oluşturacağı )
TRAFİK TESCİL BELGESİ ( Sanıkların Trafik Tescil Şubesinde Görevli Memurlar Adlarına Yaptırdıkları Sahte Kaşe ve Mühürleri Kullanarak Sahte Belge Düzenledikleri - Teşekkül Halinde Kaçakçılık Suçunu Oluşturacağı )"
102Y7.CD14.6.2007E. 2005/13281 K. 2007/4706"İHRACAT BEDELİNİ YURDA GETİRMEMEK ( Suç Tarihinin Fiili İhraç Tarihinden İtibaren 180 Gün Olduğu Dikkate Alınarak Zamanaşımının Hesaplanması Gerektiği )
TÜRK PARASININ KIYMETİNİ KORUMA KANUNUNA MUHALEFET ( İhracat Bedelini Yurda Getirmeme Suçu - Zamanaşımının Hesaplanması )
ZAMANAŞIMI ( İhracat Bedelini Yurda Getirmemek - Suç Tarihinin Fiili İhraç Tarihinden İtibaren 180 Gün Olduğu Dikkate Alınarak Zamanaşımının Hesaplanacağı )"
102Y7.CD31.5.2007E. 2004/15384 K. 2007/4452"GÖREVİ KÖTÜYE KULLANMAK ( Asli Zamanaşımı Süresinin 765 Sayılı TCK'nun 102/3 Maddesi Uyarınca 10 Yıl Olduğu Gözetilmeden Zamanaşımının Gerçekleştiğinden Bahisle Yazılı Şekilde Hüküm Kurulmasının Yasaya Aykırı Olduğu )
ASLİ ZAMANAŞIMI SÜRESİ ( Görevi Kötüye Kullanmak - 765 Sayılı TCK'nun 102/3 Maddesi Uyarınca 10 Yıl Olduğu Gözetilmeden Zamanaşımının Gerçekleştiğinden Bahisle Yazılı Şekilde Hüküm Kurulmasının Yasaya Aykırı Olduğu )"
102Y5.CD31.5.2007E. 2007/3328 K. 2007/4238"ZAMANAŞIMI ( 15 Yaşını Bitiren Reşit Olmayan Mağdure İle Rızasıyla Cinsi Münasebette Bulunmak - 765 S.K.'da 7 yıl 6 aylık Asli ve İlave Zamanaşımına Tabi Olduğu )
CİNSEL DOKUNULMAZLIĞA KARŞI SUÇLAR ( Uzlaşma Yoluna Gidilemeyeceği Konusunda Kanun Değişikliği - Suçun Aleyhe Düzenlemeden Önce İşlendiği/Uzlaşma İşleminin Yapılması Gerektiği )
REŞİT OLMAYAN MAĞDURE İLE RIZASIYLA CİNSEL İLİŞKİ ( 15 Yaşını Tamamlamış - 5560 S.K.'la Yapılan Değişiklik Sonucu Uzlaşma İşlemi Yapılamayacağı )
UZLAŞMA ( 15 Yaşını Tamamlamış Mağdure İle Rızaya Dayanarak Cinsel İlişki - Kanun Değişikliği İle Cinsel Dokunulmazlığa Karşı Suçların Uzlaşma Kapsamından Çıkarıldığı/Suçun Aleyhe Düzenlemeden Önce İşlendiği )
ŞİKAYETE BAĞLI SUÇ ( 15 Yaşını Bitirmiş Mağdure İle Rızasıyla Cinsel İlişki - Kanun Değişikliği İle Cinsel Dokunulmazlığa Karşı Suçların Uzlaşma Kapsamından Çıkarıldığı )
HÜKMÜN AÇIKLANMASININ GERİ BIRAKILMASI KARARI ( Ceza Miktarı Nazara Alındığında Hükümden Sonra Yürürlüğe Giren 5560 S.K. Gereği Sanık Hakkında Uygulanıp Uygulanmayacağı - Değerlendirilmesinin Mahkemesince Yapılması Gerektiği )
CEZANIN ERTELENMESİ ( Sanığın Kişiliği Sair Halleri Dikkate Alınarak Sanık Müdafiinin Cezanın Paraya Çevrilmesine ve Ertelenmesine İlişkin Talebi - Olumlu Olumsuz Bir Karar Verilmemesi/Bozma Nedeni )"
102YCGK29.5.2007E. 2007/9-77 K. 2007/114"TAKSİRLE YARALAMAYA NEDEN OLMAK ( Sanığın İlk Sorgusunun Yapıldığı Tarihten Sonra Zamanaşımını Durduran veya Kesen Herhangi Bir İşlemin Yapılmadığı - 5 Yıllık Asli Zamanaşımı Süresinin İnceleme Tarihi İtibariyle Dolduğu )
ZAMANAŞIMI ( Sanığın İlk Sorgusunun Yapıldığı Tarihten Sonra Zamanaşımını Durduran veya Kesen Herhangi Bir İşlemin Yapılmadığı - Taksirle Yaralama Suçuna İlişkin Olarak 5 Yıllık Asli Zamanaşımı Süresinin İnceleme Tarihi İtibariyle Dolduğu )
KAMU DAVASININ DÜŞÜRÜLMESİ ( Asli Dava Zamanaşımı Süresinin Dolmuş Olması Nedeniyle Gerektiği - Taksirle Yaralama )"
102YCGK29.5.2007E. 2007/10-86 K. 2007/119"KARŞILIKSIZ ÇEK KEŞİDE ETMEK SUÇU ( 3167 Sayılı Yasa'da Öngörülen Cezanın Para Cezası Olması Karşısında Suç Tarihi İtibariyle Yürürlükte Bulunan 765 Sayılı Yasa'nın 102 inci Maddesi Uyarınca Beş Yıllık ve 104 üncü Maddesi Uyarınca Yedi Yıl Altı Aylık Uzun Dava Zamanaşımı Süresine Tabi Bulunması )
DAVA ZAMANAŞIMI ( Karşılıksız Çekten Dolayı 3167 Sayılı Yasa'da Öngörülen Cezanın Para Cezası Olması Karşısında Suç Tarihi İtibariyle Yürürlükte Bulunan 765 Sayılı Yasa'nın 102 inci Maddesi Uyarınca Beş Yıllık ve 104 üncü Maddesi Uyarınca Yedi Yıl Altı Aylık Uzun Dava Zamanaşımı Süresine Tabi Bulunması )
KAMU DAVASININ DÜŞMESİ ( Yasada Öngörülen Zamanaşımı Sürelerinin Geçmesi Halinde Davanın Düşmesine Kararar Verilmesinin Gerekmesi )
3167 SAYILI YASAYADAKİ SUÇA NAZARAN ZAMANAŞIMI ( Karşılıksız Çekten Dolayı Bu Yasada Öngörülen Cezanın Para Cezası Olması Karşısında Suç Tarihi İtibariyle Yürürlükte Bulunan 765 Sayılı Yasa'nın 102 inci Maddesi Uyarınca Beş Yıllık ve 104 üncü Maddesi Uyarınca Yedi Yıl Altı Aylık Uzun Dava Zamanaşımı Süresine Tabi Bulunması )"
102Y11.CD28.5.2007E. 2007/1339 K. 2007/3688"VERGİ USUL KANUNU'NA MUHALEFET ( 765 S.K.'nun Lehe Olduğu Kabul Edilip Sahte Fatura Kullanmak Suçuna Ait Cezanın Üst Sınırı Gözetilerek Zamanaşımına İlişkin Süreler Esas Alınıp Kamu Davasının Ortadan Kaldırılmasına Karar Verilmesi Gereği )
LEHE KANUNA GÖRE ZAMANAŞIMININ GERÇEKLEŞMESİ ( Sahte Fatura Kullanmak/Kamu Davasının Ortadan Kaldırılmasına Karar Verilmesi Gereği - Karma Uygulama Yapılamayacağı )
KAMU DAVASININ DÜŞÜRÜLMESİNE KARAR VERİLEMEMESİ ( 765 S.K.'nun Lehe Olduğu Kabul Edilip Sahte Fatura Kullanmak Suçuna Ait Cezanın Üst Sınırı Gözetilerek Zamanaşımına İlişkin Süreler Esas Alınarak - Davanın Ortadan Kaldırılmasına Karar Verilmesi Gereği )"
102Y11.CD15.5.2007E. 2007/3685 K. 2007/3396"ÖZEL BELGEDE SAHTECİLİK ( Sanıklar Hakkındaki Kamu Davalarının Gerçekleşen Zamanaşımları Nedeniyle Ortadan Kaldırılması Gereği )
DAVA ZAMANAŞIMI ( Özel Belgede Sahtecilik Suçlarının Cezasının Türü ve Üst Sınırı İtibariyle Kesici Son İşlem Olan Tarihten Temyiz İnceleme Tarihine Kadar Gerçekleştiği - Açılan Kamu Davasının Ortadan Kaldırılması Gereği )
KAMU DAVASININ ORTADAN KALDIRILMASI ( Özel Belgede Sahtecilik Suçlarının Cezasının Türü ve Üst Sınırı İtibariyle Kesici Son İşlem Olan Tarihten Temyiz İnceleme Tarihine Kadar Dava Zamanaşımının Gerçekleşmesi Nedeniyle )
LEHE KANUN UYGULAMASI ( Özel Belgede Sahtecilik Suçunda Eski ve Yeni Kanunlar Değerlendirilerek Sanıkların Hukuki Durumlarının Saptanması Gereği )"
102Y11.CD10.5.2007E. 2007/1428 K. 2007/3237"HİZMET NEDENİYLE EMNİYETİ SUİSTİMAL ( Şüphelinin Beyanının Alınmaması Sabıkaya Esas İlamların İnfazını Gösterir Örneklerin Mahkemesinden Getirtilmemesi ve Zamanaşımı Sürelerinin İddianame Tarihine Kadar Dolması Sebeplerine Dayanarak İddianamenin İadesine Karar Verilemeyeceği )
İDDİANAMENİN İADESİ ( Şüphelinin Beyanının Alınmaması Sabıkaya Esas İlamların İnfazını Gösterir Örneklerin Mahkemesinden Getirtilmemesi ve Zamanaşımı Sürelerinin İddianame Tarihine Kadar Dolması Sebeplerine Dayanarak İddianamenin İadesine Karar Verilemeyeceği )
ŞÜPHELİ BEYANININ ALINMAMASI ( İddianamenin İadesi Sebebi Olamayacağı )
SABIKA KAYDI ( Sabıka Kayıtlarında Görülen Sabıkaya Esas İlamların İnfazını Gösterir Kesinleşme Şerhini İçeren Onaylı Örneklerinin Mahkemesinden Getirilmemesinin İddianamenin İadesi Sebebi Olamayacağı )
ZAMANAŞIMININ DOLMASI ( Hizmet Nedeniyle Emniyeti Suistimal - Olağan ve Olağanüstü Zamanaşımının Dolmasının İddianamenin İadesi Sebebi Olamayacağı )"
102Y7.CD9.5.2007E. 2006/17831 K. 2007/3498"1918 SAYILI KANUNA MUHALEFET ( Suç Tarihleri İtibariyle Suç Tarihinde Yürürlükte ve Lehe Bulunan Mülga 765 Sayılı TCK'nun 102/4 ve 104/2. Maddelerinde Öngörülen Zamanaşımının Gerçekleştiği - Kamu Davasının Ortadan Kaldırılması Gerektiği )
ZAMANAŞIMI ( Suç Tarihleri İtibariyle Suç Tarihinde Yürürlükte ve Lehe Bulunan Mülga 765 Sayılı TCK'nun 102/4 ve 104/2. Maddelerinde Öngörülen Zamanaşımının Gerçekleştiği - Kamu Davasının Ortadan Kaldırılması Gerektiği )
KAMU DAVASININ ORTADAN KALDIRILMASI ( Suç Tarihleri İtibariyle Suç Tarihinde Yürürlükte ve Lehe Bulunan Mülga 765 Sayılı TCK'nun 102/4 ve 104/2. Maddelerinde Öngörülen Zamanaşımının Gerçekleşmesi Nedeniyle - 1918 Sayılı Kanuna Muhalefet )"
102Y7.CD2.5.2007E. 2004/20853 K. 2007/3271"1918 SAYILI KANUNA MUHALEFET ( Hükümden Sonra Yürürlüğe Giren 4926 Sayılı Yasanın Getirdiği Lehe Düzenlemeler Karşısında Sanıkların Suçlarının Sübutu Halinde Eylemlerinin Yalnızca Para Cezasını Gerektireceği )
PARA CEZASI ( 1918 Sayılı Kanuna Muhalefet - Hükümden Sonra Yürürlüğe Giren 4926 Sayılı Yasanın Getirdiği Lehe Düzenlemeler Karşısında Sanıkların Suçlarının Sübutu Halinde Eylemlerinin Yalnızca Para Cezasını Gerektireceği )
ZAMANAŞIMI ( Sanıklar Lehine Hükümler İçeren 765 Sayılı TCK'nun 102/4 ve 104/2. Maddelerinde Öngörülen Zamanaşımı Süresinin Tahakkuk Etmiş Bulunduğu )
LEHE KANUN ( 1918 Sayılı Kanuna Muhalefet - Hükümden Sonra Yürürlüğe Giren 4926 Sayılı Yasanın Getirdiği Lehe Düzenlemeler Karşısında Sanıkların Suçlarının Sübutu Halinde Eylemlerinin Yalnızca Para Cezasını Gerektireceği )"
102Y11.CD25.4.2007E. 2005/1268 K. 2007/2800"VERGİ USUL KANUNU'NA MUHALEFET ( Sanığın Bastırdığı Faturaları Bir Mal ve Hizmet Karşılığı Olmaksızın Komisyon Karşılığında Sahte Olarak Düzenlemesi - Delilleri Değerlendirmenin Üst Dereceli Ağır Ceza Mahkemesine Ait Olduğu )
DAVA ZAMANAŞIMI ( Suç Tarihinde Yürürlükte Bulunan ve Sanık Lehine Olan 765 Sayılı TCK'nda Öngörülen Dava Zamanaşımının Suçun İşlendiği Tarihten İnceleme Tarihine Kadar Gerçekleştiği - Vergi Usul Kanunu'na Muhalefet )
GÖREVLİ MAHKEME ( Sanığın Bastırdığı Faturaları Bir Mal ve Hizmet Karşılığı Olmaksızın Komisyon Karşılığında Sahte Olarak Düzenlemesi - Delilleri Değerlendirmenin Üst Dereceli Ağır Ceza Mahkemesine Ait Olduğu )
HİZMET NEDENİYLE EMNİYETİ SUİSTİMAL ( Sanığın Bastırdığı Faturaları Bir Mal ve Hizmet Karşılığı Olmaksızın Komisyon Karşılığında Sahte Olarak Düzenlemesi - Delilleri Değerlendirmenin Üst Dereceli Ağır Ceza Mahkemesine Ait Olduğu )
KAMU DAVASININ ORTADAN KALDIRILMASI ( Suç Tarihinde Yürürlükte Bulunan ve Sanık Lehine Olan 765 Sayılı TCK'nda Öngörülen Dava Zamanaşımının Suçun İşlendiği Tarihten İnceleme Tarihine Kadar Gerçekleşmesi Nedeniyle )
VERGİ SUÇU ( Sanığın Muhasebeciliğini Yaptığı Firmaya Ait Bastırdığı Faturaları Bir Mal ve Hizmet Karşılığı Olmaksızın Komisyon Karşılığında Sahte Olarak Düzenlemek Şeklindeki Eylemi )
ÖZEL BELGEDE SAHTECİLİK ( Sanığın Muhasebeciliğini Yaptığı Firmaya Ait Bastırdığı Faturaları Bir Mal ve Hizmet Karşılığı Olmaksızın Komisyon Karşılığında Sahte Olarak Düzenlemesi - Delilleri Değerlendirmenin Üst Dereceli Ağır Ceza Mahkemesine Ait Olduğu )"
102YCGK17.4.2007E. 2007/10-68 K. 2007/93"ASLİ ZAMANAŞIMI ( Sanıkların Sorgularının Yapıldığı Tarihten Sonra Zamanaşımını Kesen veya Durduran Başka Bir İşlem Yapılmadığından 5 Yıllık Asli Zamanaşımı Süresinin İnceleme Tarihi İtibarıyla Dolduğu )
NAS'I IZRAR ( Açılmış Bulunan Kamu Davalarının Başka Hiçbir İşlem Yapılmaksızın Asli Dava Zamanaşımı Süresinin Dolmuş Olması Nedeniyle Düşürülmesi Gerektiği - Devlet Malına Zarar Verme )
KAMU DAVASININ DÜŞÜRÜLMESİ ( Nas'ı Izrar Suçundan Açılmış Bulunan Davaların Başka Hiçbir İşlem Yapılmaksızın Asli Dava Zamanaşımı Süresinin Dolmuş Olması Nedeniyle Düşürülmesi Gerektiği )
DEVLET MALINA ZARAR VERME ( Sanıkların Sorgularının Yapıldığı Tarihten Sonra Zamanaşımını Kesen veya Durduran Başka Bir İşlem Yapılmadığından 5 Yıllık Asli Zamanaşımı Süresinin İnceleme Tarihi İtibarıyla Dolduğu )"
102Y7.CD16.4.2007E. 2004/18769 K. 2007/2670"KAÇAKÇILIK ( Kaçakçılığın Men ve Takibine Dair Kanunu Yürürlükten Kaldıran 4926 Sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanununun Getirdiği Lehe Düzenlemeler Karşısında Sanıkların Suçlarının Sübutu Halinde Eylemlerinin Yalnızca Para Cezasını Gerektireceği )
LEHE KANUN UYGULAMASI ( Kaçakçılığın Men ve Takibine Dair Kanunu Yürürlükten Kaldıran 4926 Sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanununun Getirdiği Lehe Düzenlemeler Karşısında Sanıkların Suçlarının Sübutu Halinde Eylemlerinin Yalnızca Para Cezasını Gerektireceği )"
102Y7.CD11.4.2007E. 2004/25252 K. 2007/2495"KAÇAKÇILIĞIN MEN VE TAKİBİNE DAİR KANUN'A MUHALEFET ( Zamanaşımını Kesen Son İşlem Olan Sanığın Sorgusunun Yapıldığı Tarih İtibariyle Temyiz İnceleme Gününde Tahakkuk Ettiği )
ZAMANAŞIMI ( Kaçakçılığın Men ve Takibine Dair Kanun'a Muhalefet - Zamanaşımını Kesen Son İşlem Olan Sanığın Sorgusunun Yapıldığı Tarih İtibariyle Temyiz İnceleme Gününde Tahakkuk Ettiği )
LEHE KANUN UYGULAMASI ( Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu Yürürlükten Kaldırılmış Olup TCK'nun 7. Maddesi de Gözönünde Tutularak Lehe Olan Yasaların Tesbitiyle Sanıkların Hukuki Durumlarının Yeniden Değerlendirilmesi Gerektiği )"
102Y7.CD9.4.2007E. 2004/21733 K. 2007/2439"KAÇAKÇILIK ( Sanıklar Yararına Hükümler Taşıyan Ceza Kanunu Uyarınca Zamanaşımı Süresi Tahakkuk Ettiği - Müdahil İdare Vekili İle Sanıklar Müdafiilerinin Temyiz İtirazlarının Yerinde Görüldüğü )
ZAMANAŞIMI ( Kaçakçılık - Sanıklar Yararına Hükümler Taşıyan Ceza Kanunu Uyarınca Zamanaşımı Süresi Tahakkuk Ettiği/Müdahil İdare Vekili İle Sanıklar Müdafiilerinin Temyiz İtirazlarının Yerinde Görüldüğü )
TEMYİZ ( Kaçakçılık - Sanıklar Yararına Hükümler Taşıyan Ceza Kanunu Uyarınca Zamanaşımı Süresinin Tahakkuk Ettiği/Müdahil İdare Vekili İle Sanıklar Müdafiilerinin Temyiz İtirazlarının Yerinde Görüldüğü )"
102Y7.CD4.4.2007E. 2005/16754 K. 2007/2290"KAÇAKÇILIĞIN MEN VE TAKİBİNE DAİR KANUN'A MUHALEFET ( Lehe Olan Mülga 765 S. TCK Md. 102/4 ve 104/2. Maddelerinde Öngörülen Zamanaşımı Süresi Gerçekleşmiş Bulunduğundan Hükmün Bozulması Gerektiği )
LEHE KANUN UYGULAMASI ( Kaçakçılığın Men ve Takibine Dair Kanun'a Muhalefet - Lehe Olan Mülga 765 S. TCK Md. 102/4 ve 104/2. Maddelerinde Öngörülen Zamanaşımı Süresi Gerçekleşmiş Bulunduğundan Hükmün Bozulması Gerektiği )
ZAMANAŞIMI ( Kaçakçılığın Men ve Takibine Dair Kanun'a Muhalefet - Lehe Olan Mülga 765 S. TCK Md. 102/4 ve 104/2. Maddelerinde Öngörülen Zamanaşımı Süresi Gerçekleşmiş Bulunduğundan Hükmün Bozulması Gerektiği )"
102Y7.CD28.3.2007E. 2004/14445 K. 2007/2108"KAÇAKÇILIK KANUNUNA MUHALEFET ( Zamanaşımını Kesen Son İşlem Olan Sanığın Mahkumiyetine Karar Verilen Tarih İtibariyle Lehe Olan Mülga TCK Kapsamında Zamanaşımı Süresinin Dolduğunun Dikkate Alınacağı )
ZAMANAŞIMI ( Kaçakçılık Kanununa Muhalefet - Zamanaşımını Kesen Son İşlem Olan Sanığın Mahkumiyetine Karar Verilen Tarih İtibariyle Lehe Olan Mülga TCK Kapsamında Zamanaşımı Süresinin Dolduğunun Dikkate Alınacağı )"
102Y7.CD27.3.2007E. 2005/16792 K. 2007/2011"KAÇAKÇILIK ( Hükümden Sonra Yürürlüğe Giren 4926 Sayılı Yasadaki Lehe Düzenlemeler Karşısında Sübutu Halinde Eylemin Hürriyeti Bağlayıcı Ceza Gerektirmeyeceği )
LEHE KANUN UYGULAMASI ( Kaçakçılık - Hükümden Sonra Yürürlüğe Giren 4926 Sayılı Yasadaki Lehe Düzenlemeler Karşısında Sübutu Halinde Eylemin Hürriyeti Bağlayıcı Ceza Gerektirmeyeceği )"
102Y7.CD20.3.2007E. 2005/16743 K. 2007/1807"TEŞEKKÜL OLUŞTURMAK SURETİYLE KAÇAKÇILIK ( Öngörülen Hürriyeti Bağlayıcı Cezanın Üst Sınırının 6 Yıl Olduğu Dikkate Alınarak Suçun 765 Sayılı TCK'nun 102/3. Maddesinde Öngörülen 10 Yıllık Zamanaşımına Tabi Olduğu )
ZAMANAŞIMI ( Teşekkül Halinde Kaçakçılık - Hürriyeti Bağlayıcı Cezanın Üst Sınırının 6 Yıl Olduğu Dikkate Alınarak Suçun 765 Sayılı TCK'nun 102/3. Maddesinde Öngörülen 10 Yıllık Zamanaşımına Tabi Olduğu )"
102Y11.CD5.3.2007E. 2006/4266 K. 2007/1383"ASLİ DAVA ZAMANAŞIMI ( Dosyadaki Mevcut Deliller İtibariyle Suçun Daha Ağır Cezayı Gerektiren Nitelikli Hallerinin Gözönünde Bulundurulacağı )
KAMU DAVASININ DÜŞÜRÜLMESİ ( Asli Dava Zamanaşımının Gerçekleşmediği Gözetilmeden Kamu Davasının Düşürülmesine Karar Verilmesi Kanuna Aykırı Olduğu )
RESMİ EVRAKTA SAHTECİLİK ( Noter Vekaletnamesini Sahte Olarak Düzenlettirdiği İddiasıyla Açılan Kamu Davasının Tabi Olduğu Zamanaşımının Belirlenmesinde Suçun Daha Ağır Cezayı Gerektiren Nitelikli Hallerinin Gözönünde Bulundurulacağı )
SUÇUN NİTELİKLİ HALİNİN GÖZÖNÜNDE BULUNDURULMASI ( Noter Vekaletnamesini Sahte Olarak Düzenlettirdiği İddiasıyla Açılan Kamu Davasının Tabi Olduğu Zamanaşımının Belirlenmesinde )"
102Y7.CD27.2.2007E. 2004/39002 K. 2007/1184"KAÇAKÇILIK KANUNU'NA MUHALEFET ( Sanık Hakkındaki Kamu Davasının 4616 Sayılı Yasa Uyarınca Kesin Hükme Bağlanmasının Ertelenmesine Karar Verildikten Sonra Dosya Yeniden Ele Alındığında Dava Konusu Eşyanın Zoralımı da Dikkate Alınarak Duruşma Açılarak Sanığın Hukuki Durumunun Değerlendirilmesi Gerektiği )
KAMU DAVASININ ERTELENMESİ ( Dosya Yeniden Ele Alındığında Dava Konusu Eşyanın Zoralımı da Dikkate Alınarak Duruşma Açılarak Sanığın Hukuki Durumunun Değerlendirilmesi Gerektiği )"
102Y4.CD26.2.2007E. 2005/2963 K. 2007/1974"SUÇTAN ZARAR GÖRÜLMEMESİ ( Mahkemece Yasaya Aykırı Gerekçeyle Kamu Davasına Katılan Olarak Kabulünün Mağdura Bu Niteliği ve Dolayısıyla Yasa Yoluna Başvurmak Hak ve Yetkisini Kazandırmadığı )
KAMU DAVASINA KATILMA ( Suçtan Zarar Görmediği Halde Mahkemece Yasaya Aykırı Gerekçeyle Kamu Davasına Katılan Olarak Kabulünün Mağdura Bu Niteliği ve Dolayısıyla Yasa Yoluna Başvurmak Hak ve Yetkisini Kazandırmadığı )
DAVA ZAMANAŞIMI ( Suçun Son Kesme Nedeninin Oluştuğu Tarihe Göre Temyiz Süreci İçinde Dava Zamanaşımının Gerçekleşmesi Nedeniyle Kamu Davasının Düşürülmesi Gereği )
LEHE KANUN UYGULAMASI ( 5237 Sayılı Yasasının 7. ve 5252 Sayılı Yasasının 9/3. Maddeleri ve 5271 Sayılı Ceza Muhakemeleri Yasası Uyarınca Sanığın Hukuki Durumunun 5237 Sayılı Türk Ceza Yasası Hükümleri de Gözetilerek Yeniden Değerlendirilmesi Gereği )"
102Y7.CD21.2.2007E. 2004/255 K. 2007/978"1918 KANUNA MUHALEFET ( Temyiz İnceleme Gününde Suç Tarihinde Yürürlükte Bulunan 765 Sayılı TCK'nun 102/5 ve 104/2. Maddelerinde Öngörülen Zamanaşımı Tahakkuk Ettiğinden Hükmün Bozulması Gereği )
ZAMANAŞIMI ( Temyiz İnceleme Gününde Suç Tarihinde Yürürlükte Bulunan 765 Sayılı TCK'nun 102/5 ve 104/2. Maddelerinde Öngörülen Zamanaşımı Tahakkuk Ettiğinden Hükmün Bozulması Gereği )
YABANCI MENŞELİ VE KAÇAK AKARYAKITIN MÜSADERESİ ( Nakil Aracı ve Bu Aracın İadesi İçin Yatırılan Teminatın Sanığa İadesi Gerektiği )
ARACIN TRAFİK KAYDI ÜZERİNE KONULAN ŞERHLERİN KALDIRILMASI ( Ve Nakil Aracı ve Bu Aracın İadesi İçin Yatırılan Teminatın Sanığa İadesi Gereği - 1918 Sayılı Kanuna Muhalefet )"
102Y7.CD21.2.2007E. 2004/15271 K. 2007/1028"KAÇAKÇILIK KANUNU'NA MUHALEFET ( 1918 Sayılı Kanunu Yürürlükten Kaldıran 4926 Sayılı Yasanın Getirdiği Lehe Düzenlemeler Karşısında Sanıkların Suçlarının Sübutu Halinde Eylemlerinin Yalnızcı Para Cezasını Gerektireceği )
LEHE KANUN UYGULAMASI ( 1918 Sayılı Kanuna Muhalefet - 1918 Sayılı Kanunu Yürürlükten Kaldıran 4926 Sayılı Yasanın Getirdiği Lehe Düzenlemeler Karşısında Sanıkların Suçlarının Sübutu Halinde Eylemlerinin Yalnızcı Para Cezasını Gerektireceği )"
102Y7.CD20.2.2007E. 2006/6665 K. 2007/926"KAÇAKÇILIK SUÇU ( Çenç Araç Nedeniyle )
BİLİRKİŞİ RAPORLARI ARASINDA ÇELİŞKİ ( Dava Konusu Araçla İlgili Hazırlıkta Emniyet Kriminal Polis Laboratuarı Tarafından Düzenlenen Ekspertiz Raporu ile Keşifte Dinlenen Bilirkişilerin Düzenlediği Raporların Birbirinden Farklı Sonuçlar Sunması Açısından Araç Üzerinde Yeniden Bilrikiş İncelemesi Yaptırılmasının Gerekmesi )
DAVA ZAMANAŞIMI ( TCK'daki Sürelerin Dolması Halinde Davanın Zamanaşımı Nedeniyle Ortadan Kaldırılmasına Karar Verilmesi )"
102Y7.CD14.2.2007E. 2004/30729 K. 2007/734"KAÇAKÇILIK KANUNU'NA MUHALEFET ( Kamu Davasının 4616 Sayılı Yasa Uyarınca Kesin Hükme Bağlanmasının Ertelenmesine Karar Verilmesinden Sonra Dosya Ele Alındığında Dava Konusu Eşyalar ve Araç Bulunduğu da Dikkate Alınıp Duruşma Açılması Gerektiği )
KAMU DAVASININ KESİN HÜKME BAĞLANMASININ ERTELENMESİ ( Karar Verilmesinden Sonra Dosya Ele Alındığında Dava Konusu Eşyalar ve Araç Bulunduğu da Dikkate Alınıp Duruşma Açılması Gerektiği )
DURUŞMA AÇILMASI ( 1918 Sayılı Kanuna Muhalefet - Kamu Davasının 4616 Sayılı Yasa Uyarınca Kesin Hükme Bağlanmasının Ertelenmesine Karar Verilmesinden Sonra Dosya Ele Alındığında Dava Konusu Eşyalar ve Araç Bulunduğu da Dikkate Alınıp Duruşma Açılması Gerektiği )"
102Y7.CD14.2.2007E. 2004/21073 K. 2007/757"ZAMANAŞIMI ( Kesen Son İşlem Olan Sanıkların Sorgularının Yapıldığı Tarihler İtibariyle Tahakkuk Ettiğinden Hükmün Bozulması Gerektiği - Kaçakçılığın Men ve Takibine Dair Kanun'a Muhalefet )
KAÇAKÇILIĞIN MEN VE TAKİBİNE DAİR KANUN'A MUHALEFET ( Zamanaşımını Kesen Son İşlem Olan Sanıkların Sorgularının Yapıldığı Tarihler İtibariyle Zamanaşımı Tahakkuk Ettiğinden Hükmün Bozulması Gerektiği )"
102YCGK6.2.2007E. 2006/11-31 K. 2007/20"NİTELİKLİ DOLANDIRICILIK / HİZMET NEDENİYLE GÜVENİ KÖTÜYE KULLANMA ( Sanıkların Fiilleri 20.03.1997-23.10.1998 Arasında Gerçekleştiği - Her İki Suç da TCY'nın 102/4 ve 104/2. Maddeleri Uyarınca 7 Yıl 6 Aylık Zamanaşımı Süresine Tabi Olduğu )
HİZMET NEDENİYLE GÜVENİ KÖTÜYE KULLANMA ( Sanıkların Fiilleri 20.03.1997-23.10.1998 Arasında Gerçekleştiği - Her İki Suç da TCY'nın 102/4 ve 104/2. Maddeleri Uyarınca 7 Yıl 6 Aylık Zamanaşımı Süresine Tabi Olduğu )
ZAMANAŞIMI ( Sanıkların Fiilleri 20.03.1997-23.10.1998 Arasında Gerçekleştiği - Nitelikli Dolandırıcılık/Hizmet Nedeniyle Güveni Kötüye Kullanma - Her İki Suç da TCY'nın 102/4 ve 104/2. Maddeleri Uyarınca 7 Yıl 6 Aylık Zamanaşımı Süresine Tabi Olduğu )"
102Y11.CD31.1.2007E. 2006/2547 K. 2007/382"DAVA ZAMANAŞIMI ( Dolandırıcılık Suçunun İşlendiği Tarihte Yürürlükte Bulunan ve Lehe Kanun Olan 765 Sayılı TCK'nda Öngörülen Dava Zamanaşımı Süresinin Suçların İşlendiği Tarihten İnceleme Tarihine Kadar Gerçekleştiği )
DOLANDIRICILIK ( Dolandırıcılık Suçunun İşlendiği Tarihte Yürürlükte Bulunan ve Lehe Kanun Olan 765 Sayılı TCK'nda Öngörülen Dava Zamanaşımı Süresinin Suçların İşlendiği Tarihten İnceleme Tarihine Kadar Gerçekleştiği )
KAMU DAVALARININ ORTADAN KALDIRILMASI ( Dolandırıcılık Suçunun İşlendiği Tarihte Yürürlükte Bulunan ve Lehe Kanun Olan 765 Sayılı TCK'nda Öngörülen Dava Zamanaşımı Süresinin Suçların İşlendiği Tarihten İnceleme Tarihine Kadar Gerçekleşmesi Nedeniyle )
RESMİ EVRAKTA SAHTECİLİK ( Sanıklara Yüklenen Sahte Müstahsil Makbuzu ve Üretici Belgesi Düzenlemek Eylemlerinin Özel Evrakta Sahtecilik Suçunu Oluşturduğu )
SAHTE MÜSTAHSİL MAKBUZU VE ÜRETİCİ BELGESİ DÜZENLEMEK ( Özel Evrakta Sahtecilik Suçunu Oluşturduğu )"
102Y10.CD30.1.2007E. 2005/15388 K. 2007/844"KARŞILIKSIZ ÇEK KEŞİDE ETMEK ( Davanın Düşmesi Nedeniyle ... Seri Numaralı Çekler Yönünden Temel Cezanın Yeniden Belirlenmesi Zorunlu Olduğu )
DAVANIN DÜŞMESİ ( ... Seri Numaralı Çekler Yönünden Temel Cezanın Yeniden Belirlenmesi Zorunlu Olduğu - Karşılıksız Çek Keşide Etmek )
AVUKATLIK ÜCRETİ ( Katılan Yerine Davanın Tarafı Olmayan "Katılan Vekili" Lehine Hükmedilmesi İsabetsiz Olduğu )"
102Y8.CD25.1.2007E. 2004/11065 K. 2007/517"SERMAYE PİYASASI KURULUNDAN İZİN ALMAKSIZIN ÇIKARILAN HİSSE SENETLERİNİ SATMA ( 1567 Sayılı Türk Parasının Kıymetini Koruma Hakkında Kanuna Aykırı Davranmak İçin Suç Örgütü Kurmak ve Üyesi Olmak Suçunu Oluşturduğu )
SUÇ İŞLEMEK AMACIYLA ÖRGÜT KURMA SUÇU ( Sermaye Piyasası Kurulundan İzin Almaksızın Çıkarılan Hisse Senetlerini Satma - 1567 Sayılı Türk Parasının Kıymetini Koruma Hakkında Kanuna Muhalefet )
TÜRK PARASININ KIYMETİNİ KORUMA HAKKINDA KANUNA MUHALEFET ( Sermaye Piyasası Kurulundan İzin Almaksızın Çıkarılan Hisse Senetlerini Satma )
YURTDIŞINDA ÇALIŞAN YURTTAŞLARIN DİNSEL İNANÇLARINDAN YARARLANMA ( Elde Edilen Dövizleri Beyan Yükümlülüğünden Kurtulmak İçin Kuryelerle Yurda Sokup Holding Ticari Kayıtlarında Göstermemeleri - Suç Örgütü Kurmak ve Üyesi Olmak Suçunu Oluşturduğu )"
102Y10.CD25.1.2007E. 2006/9472 K. 2007/447"TEŞEKKÜL HALİNDE UYUŞTURUCU MADDE TİCARETİ YAPMAK ( Sanığın Savunmasının Alındığı Tarihten Hüküm Tarihine Kadar On Yıldan Fazla Bir Süre Geçtiğinden Kamu Davasının Zamanaşımı Nedeniyle Ortadan Kaldırılması Gereği )
DAVA ZAMANAŞIMI ( Sanığın Savunmasının Alındığı Tarihten Hüküm Tarihine Kadar On Yıldan Fazla Bir Süre Geçtiğinden Kamu Davasının Zamanaşımı Nedeniyle Ortadan Kaldırılması Gereği )
ZAMANAŞIMI KESİLMESİ ( Sanığın Savunmasının Alındığı Tarihten Hüküm Tarihine Kadarki On Yıldan Fazla Olan Süreçte Sonradan Açılan Mükerrer Davaların ve Alınan Savunmalarının Zamanaşımını Kesmeyeceği )"
102YCGK23.1.2007E. 2006/3-254 K. 2007/5"KASTEN YARALAMA ( Açılan Kamu Davası Suçun Gerektirdiği Cezanın Üst Sınırının 1 Yıl Olması Nedeniyle 5 Yıllık Asli Dava Zamanaşımı Süresine Tabi Olduğu )
DAVA ZAMANAŞIMI ( Açılan Kamu Davası Suçun Gerektirdiği Cezanın Üst Sınırının 1 Yıl Olması Nedeniyle 5 Yıllık Asli Dava Zamanaşımı Süresine Tabi Olduğu )
ZAMANAŞIMI SÜRESİNİN KESİLMESİ ( Mahkumiyet Hükmü Yakalama Tevkif Celp veya İhzar Müzekkereleri Adli Makamlar Huzurunda Maznunun Sorguya Çekilmesi Maznun Hakkında Son Tahkikatın Açılmasına Dair Olan Karar veya İddianame İle Kesildiği )
BERAAT KARARI ( Sanıktan Bozmaya Karşı Diyeceklerinin Sorulması ve Yargıtay Kararı Zamanaşımını Kesen Sebepler Arasında Bulunmadığı )"
102Y7.CD28.12.2006E. 2005/12495 K. 2006/19950"VERGİ USUL KANUNUNA MUHALEFET ( Hükmü Temyiz Eden Katılan İdare Vekili Hakim Tarafından Havale Edilen ve Yetkili Merciin Olurunu İçeren Dilekçe ile Temyiz İsteğinden Vazgeçtiğinden Bu Yönde İnceleme Yapılmasına Yer Olmaması )
ZAMANAŞIMI ( Suç Tarihi İtibariyle Temyiz İnceleme Gününde 765 Sayılı Yasada Öngörülen Zamanaşımı Gerçekleştiğinden Sanık Hakkındaki Kamu Davasının Zamanaşımı Nedeniyle Ortadan Kaldırılmasına Karar Verilmesinin Gerekmesi ) "
102Y6.CD27.12.2006E. 2004/4619 K. 2006/15380"HIRSIZLIK ( 765 Sayılı TCY'nın 491/İlk-Son Maddesine Uyan Suçun Gerektirdiği Cezanın Türü ve Üst Sınırına Göre Aynı Yasanın 102/4 ve 104/2. Maddelerinde Öngörülen Zamanaşımının İnceleme Tarihine Göre Geçtiği )
ZAMANAŞIMI ( Hırsızlık - 765 Sayılı Yasanın 102/4 ve 104/2. Maddelerinde Öngörülen Zamanaşımının İnceleme Tarihine Göre Geçtiği )"
102YCGK26.12.2006E. 2006/7-324 K. 2006/321"TÜRK PARASININ KIYMETİNİ KORUMA HAKKINDA KANUN 'A MUHALEFET ( Öngörülen Cezanın Para Cezası Olması ve Dosya İçeriği Bilgi ve Belgelere Göre Fiilin Daha Ağır Cezayı Mucip Bir Başka Suça Dönüşmesinin Olanaksız Bulunduğu )
ZAMANAŞIMI ( Suç Tarihi İtibariyle Yürürlükte Bulunan 765 Sayılı TCY'nın 102/4. Maddesi Uyarınca 5 Yıllık Asli ve 104/2. Maddeleri Uyarınca 7 Yıl 6 Aylık Uzun Dava Zamanaşımı Süresine Tabi Bulunduğu - 1567 Sayılı Yasaya Muhalefet )
PARA CEZASI ( 1567 Sayılı Yasaya Muhalefet - Öngörülen Cezanın Para Cezası Olması ve Dosya İçeriği Bilgi ve Belgelere Göre Fiilin Daha Ağır Cezayı Mucip Bir Başka Suça Dönüşmesinin Olanaksız Bulunduğu )"
102Y7.CD20.12.2006E. 2004/23210 K. 2006/19328"ZAMANAŞIMINI KESEN SON İŞLEM ( Sanığın Sorgusunun Yapıldığı Tarih - Hüküm Gününde Öngörülen Zamanaşımı Süresinin Dolmaması )
DAVA KONUSU EŞYALARIN BULUNMASI ( Halinde Temyiz İnceleme Tarihinde Zamanaşımı Dolsa da Faturaların Menşe Araştırmasının Tamamlanması - Gümrük Giriş Beyannameleri Getirilip Eşyalar ve Tüm Belgelerin Bilirkişiye Tevdi Edilerek Ayniyet Tesbiti Yaptırılması )
AYNİYET TESBİTİ ( Yapılabilmesi İçin Eşyanın Gümrük Giriş Beyannameleri İle Uzman Bilirkişiye Tevdi Edilmesi - Sonucuna Göre Karar Verilmesi Gereği )
KESİN HÜKME BAĞLANMANIN ERTELENMESİ ( Kararı Verilmesinden Sonra Dosyanın Ele Alınması - Dava Konusu Eşyaların Bulunduğu Dikkate Alınıp Duruşma Açılması ) "
102Y7.CD20.12.2006E. 2004/17699 K. 2006/19285"KAÇAKÇILIK SUÇU ( Sanığın Dava Konusu Eşyayı Yurtdışından Satın Alarak Yasal Olmayan Yoldan Yurda Getirmiş Olması )
DAVA ZAMANAŞIMI ( Suçun Nitelemesinin Yanlış Yapılmış Olması Nedeniyle Eylemin Uyduğu Suça Göre Tabi Olduğu Zamanaşımı Süresinin Dolmamış Olması ve İlgili Suça Bakma Görevinin Asliye Ceza Mahkemesinin Olması ) "
102Y7.CD18.12.2006E. 2004/17764 K. 2006/19078"AMME ALACAKLARININ TAHSİL USULÜ HAKKINDA KANUNA MUHALEFET ( İşlendiği İddia Edilen Suç Yönünden Zamanaşımı Süresinin Dolduğu Yönündeki Yanılgılı Karar Sonucu Kamu Davasının Ortadan Kaldırılmasının Hatalı Olması )
DAVA ZAMANAŞIMI ( 6183 Sayılı Kanun'un 111 inci Maddesinde Bir Aydan Bir Yıla Kadar Hapis Cezası Olup Öngörülen Cezanın Tür ve Miktarına Göre 765 Sayılı Yasa'nın 102 inci Maddesindeki Zamanaşımı Süresinin Tahakkuk Etmemiş Olması )"
102Y6.CD11.12.2006E. 2004/6087 K. 2006/13359"SALDIRGAN SARHOŞLUK ( Suçun Gerektirdiği Cezanın Türü ve Üst Sınırına Göre Suç ve İnceleme Tarihleri Arasında TCK'nun 102/5 ve 104/2. Maddelerinde Öngörülen 3 Yıllık Sürenin Dolmuş Bulunması Bozmayı Gerektirdiği )
ZAMANAŞIMI ( Saldırgan Sarhoşluk Suçunun Gerektirdiği Cezanın Türü ve Üst Sınırına Göre Suç ve İnceleme Tarihleri Arasında TCK'nun 102/5 ve 104/2. Maddelerinde Öngörülen 3 Yıllık Sürenin Dolmuş Bulunması Bozmayı Gerektirdiği )"
102Y5.CD5.12.2006E. 2004/9706 K. 2006/9853"ZİMMET ( Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü Spor Toto Teşkilat Müdürlüğü Mallarının Devlet Malı Sayılacağı veya Mensuplarının Memur Gibi Cezalandırılacakları Konusunda Bir Hüküm Bulunmadığından Eylemin Hizmet Nedeniyle Emniyeti Suistimal Suçunu Oluşturduğu )
HİZMET NEDENİYLE EMNİYETİ SUİSTİMAL ( Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü Spor Toto Teşkilat Müdürlüğü Mallarının Devlet Malı Sayılacağı veya Mensuplarının Memur Gibi Cezalandırılacakları Konusunda Bir Hüküm Bulunmadığından Eylemin Bu Suçu Oluşturduğu )
GENÇLİK VE SPOR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ SPOR TOTO TEŞKİLAT MÜDÜRLÜĞÜ ( Mallarının Devlet Malı Sayılacağı veya Mensuplarının Memur Gibi Cezalandırılacakları Konusunda Bir Hüküm Bulunmadığından Eylemin Hizmet Nedeniyle Emniyeti Suistimal Suçunu Oluşturduğu )
MEMUR GİBİ CEZALANDIRILMA ( Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü Spor Toto Teşkilat Müdürlüğü Mensuplarının Memur Gibi Cezalandırılacakları Konusunda Bir Hüküm Bulunmadığından Eylemin Hizmet Nedeniyle Emniyeti Suistimal Suçunu Oluşturduğu )"
102Y2.CD30.11.2006E. 2006/8830 K. 2006/19441"MESKUN MAHALDE SİLAH ATMAK ( Cezanın Miktar ve Nev'i İtibariyle Tabi Olduğu İki Yıllık Zamanaşımının Mahkumiyet Hükmü ve İnceleme Tarihleri Arasında Gerçekleştiği - Sarhoşluk )
SARHOŞLUK ( Meskun Mahalde Silah Atmak - Cezanın Miktar ve Nev'i İtibariyle Tabi Olduğu İki Yıllık Zamanaşımının Mahkumiyet Hükmü ve İnceleme Tarihleri Arasında Gerçekleştiği )
DURUŞMA AÇILMASI ( Ceza Kararnamesi İle Hapisten Çevrili Erteli Mahkumiyetin Aynen İnfazına Hükmedilemeyeceği Nazara Alınarak Duruşma Açılıp Bir Karar Verilmesi Gerektiği )
ERTELEME ( Ceza Kararnamesi İle Hapisten Çevrili Erteli Mahkumiyetin Aynen İnfazına Hükmedilemeyeceği Nazara Alınarak Duruşma Açılıp Bir Karar Verilmesi Gerektiği - Meskun Mahalde Silah Atmak )"
102Y7.CD29.11.2006E. 2005/6785 K. 2006/18173"VERGİ USUL KANUNU'NA MUHALEFET ( İsnat Edilen Suçlarla İlgili Olarak Suça Yönelik Bir Kısım Belgelerle İlgili Olarak Dava Zamanaşımının Dolmuş Olması )
ZAMANAŞIMI ( 1997 Takvim Yılına Ait Belgelerle İlgili İsnat Edilen Suçla İlgili Olarak Suç Tarihi İtibariyle Temyiz İnceleme Gününde 765 Sayılı Yasa'daki Zamanaşımı Süresinin Tahakkuk Etmesi Nedeniyle Davanın Ortadan Kaldırılması )
LEHE OLAN YASA UYGULAMASI ( Hükümden Sonra Yürürlüğe Giren Yeni Yasada Lehe Olan Yasanın Belirlenip Sonucuna Göre Sanıkların Hukuki Durumlarının Değerlendirilmesinin Gerekmesi )"
102Y7.CD29.11.2006E. 2005/12486 K. 2006/18169"VERGİ USUL KANUNUNA MUHALEFET ( Gıyabi Kararın Sanığa Tebliğ İşleminin Usulüne Uygun Tebliğ Edilip Edilmediğinin Araştırılmasının Gerekmesi )
TEBLİGATIN USULSÜZLÜĞÜ ( Sanığın Kayınbiraderine Yapılan Tebligatın Tebliğ Tarihinde Kayınbiraderin Sanıkla Gösterilen Adreste İkamet Edip Etmediği ve Tebellüğe Ehil Olup Olmadığı Hususlarının Zabıta Marifetiyle Araştırılmasının Gerekmesi )"
102Y5.CD28.11.2006E. 2004/10227 K. 2006/9593"ZAMANAŞIMI ( En Son İşlem Tarihinden İnceleme Tarihine Kadar Bu Sürenin Gerçekleştiği - 5237 S.TCK Md. 7/2 İle 5320 S.Y'nin Md. 8/1 Gözetilmek Suretiyle Hükmün CMUK'nun 321. Md. Uyarınca Bozulması Gerektiği )
IRZA GEÇME KAÇIRIP ALIKOYMA VE FUHUŞA TAHRİK ( Belirtilen 5 Yıllık Asli Zaman Aşımının Dolduğu - Hükmün CMUK'nun 321. Md. Uyarınca Bozulması Gerektiği )"
102Y5.CD23.11.2006E. 2005/159 K. 2006/9483"İNANCI KÖTÜYE KULLANMAK ( Suçunun Tabi Olduğu Yasada Öngörülen Cezanın Tür ve Tutarına Nazaran 765 S. TCK 102/4 ve 104/2. Maddelerinde Belirlenen 7,5 Yıllık Asli ve İlave Zamanaşımına Tabi Olduğu )
ZAMANAŞIMI ( İnancı Kötüye Kullanmak Suçunun Tabi Olduğu Yasada Öngörülen Cezanın Tür ve Tutarına Nazaran 765 S. TCK 102/4 ve 104/2. Maddelerinde Belirlenen 7,5 Yıllık Asli ve İlave Zamanaşımına Tabi Olduğu )"
102Y7.CD8.11.2006E. 2005/2089 K. 2006/17065"VERGİ USUL KANUNUNA MUHALEFET ( Sanığın Sorgusunun Temini için Çıkarılan Gıyabi Tevkifin Zamanşamını Kesmesi ve Hüküm Tarihinde Zamanaşımı Süresinin Dolmamış Olması )
ZAMANAŞIMI ( Suç Tarihi İtibariyle Temyiz İnceleme Gününde 765 Sayılı Yasada Öngörülen Zamanaşımının Tahakkuk Etmesi Nedeniyle Sanık Hakkındaki Kamu Davasının Zamanaşımı Nedeniyle Ortadan Kaldırılması )"
102Y5.CD6.11.2006E. 2006/10404 K. 2006/8603"ZİMMET ( Usulsüz Krediler Kullandırılarak Bankanın Zarara Uğratılması - Şikayet Dilekçesi İçeriği ve Eylemlerin Anlatılış Şekline Takipsizlik Kararı İçeriğine Başvurunun Kapsamı ve Yargıtay Kanunun 14. Maddesine Göre İnceleme Yerinin Yüksek 7.Ceza Dairesi Olması )
USULSÜZ KREDİ KULLANDIRILMASI ( Zimmet - Şikayet Dilekçesi İçeriği ve Eylemlerin Anlatılış Şekline Takipsizlik Kararı İçeriğine Başvurunun Kapsamı ve Yargıtay Kanunun 14. Maddesine Göre İnceleme Yerinin Yüksek 7.Ceza Dairesi Olması )
TAKİPSİZLİK KARARI ( Zimmet - Şikayet Dilekçesi İçeriği ve Eylemlerin Anlatılış Şekline Takipsizlik Kararı İçeriğine Başvurunun Kapsamı ve Yargıtay Kanunun 14. Maddesine Göre İnceleme Yerinin Yüksek 7.Ceza Dairesi Olması ) "
102Y4.HD1.11.2006E. 2006/11089 K. 2006/11447"TAŞINMAZ ÜZERİNDEKİ HACZİN İCRA MÜDÜR YARDIMCISI TARAFINDAN HAKSIZ ŞEKİLDE KALDIRILMASI NEDENİYLE ZARAR ( Bakanlık Personelinin Eylemi Sonucu Oluşan Zararlar İçin Bir Yıllık Zamanaşımı Öngörüldüğü - Eylemin Suç Teşkil Etmesi Halinde Ceza Zamanaşımı Uygulanacağı )
ADALET BAKANLIĞI PERSONELİNİN HAKSIZ EYLEMİ SONUCU OLUŞAN ZARARIN TAZMİNİ ( Bir Yıllık Zamanaşımı Süresine Tabi Olduğu - Genel Zamanaşımı Dışında Eylemin Suç Teşkil Ettiği Durumlarda Ceza Zamanaşımının Uygulanacağı )
GENEL ZAMANAŞIMI / CEZA ZAMANAŞIMI ( Bakanlık Personelinin Neden Olduğu Zararın Bir Yıllık Zamanaşımı Süresine Tabi Olduğu - Ceza Zamanaşımı Süresinin Beş Yıl Olduğu )"
102Y5.CD30.10.2006E. 2004/9692 K. 2006/8402"GÖREVİ KÖTÜYE KULLANMA ( Kanunda Öngörülen Cezasının Üst Sınırı İtibariyle 765 Sayılı TCK'nun 102/4 Maddesinde Belirlenen 5 Yıllık Asli Zamanaşımına Tabi Olduğu )
ZAMANAŞIMI ( Sanıkların Mahkemece Savunmalarının Alındığı Tarihten İnceleme Tarihine Kadar TCK'nun 102/4 Maddesinde Belirlenen 5 Yıllık Asli Zamanaşımının Dolduğu - Görevi Kötüye Kullanma )
LEHE KANUN UYGULAMASI ( Görevi Kötüye Kullanma - Asli Dava Zamanaşımının Gerçekleşmesi Nedeniyle Hükmün 5237 Sayılı TCK'nun 7/2. Maddesi İle 5320 Sayılı Kanunun 8/1. Maddesi Gözetilmek Suretiyle Bozulması Gerektiği )"
102Y7.CD19.10.2006E. 2006/1600 K. 2006/16537"BANKACILIK SUÇLARI ( 5411 Sayılı Bankacılık Kanununun 160/3 Maddesinde "Bu Fiilleri İşleyenler Hakkında On Yıldan Yirmi Yıla Kadar Hapis ve Yirmibin Güne Kadar Adli Para Cezasına Hükmolunacağı" )
DAVA ZAMANAŞIMI ( Bankacılık Suçları - 5411 Sayılı Bankacılık Kanununun 160/3 Maddesinde "Bu Fiilleri İşleyenler Hakkında On Yıldan Yirmi Yıla Kadar Hapis ve Yirmibin Güne Kadar Adli Para Cezasına Hükmolunacağı" )
BANKANIN UĞRADIĞI ZARAR ( 5411 Sayılı Bankacılık Kanununun 160/3 Maddesinde "Bu Fiilleri İşleyenler Hakkında On Yıldan Yirmi Yıla Kadar Hapis ve Yirmibin Güne Kadar Adli Para Cezasına Hükmolunacağı" )"
102YCGK17.10.2006E. 2006/4-195 K. 2006/217"SALDIRGAN SARHOŞLUK ( Özel Daire İlamında Sanıkların İsimleri Karıştırıldığı - Sanık İsimlerinin Yazımındaki Maddi Hatanın Düzeltilmesi Bakımından Dosyanın 4. Ceza Dairesine Gönderilmesi Gereği )
SANIK İSİMLERİNİN KARIŞTIRILMASI ( Sanık İsimlerinin Yazımındaki Maddi Hatanın Düzeltilmesi Bakımından Dosyanın 4. Ceza Dairesine Gönderilmesi Gereği )
MADDİ HATA ( Özel Daire İlamında Sanıkların İsimleri Karıştırıldığı - Sanık İsimlerinin Yazımındaki Maddi Hatanın Düzeltilmesi Bakımından Dosyanın 4. Ceza Dairesine Gönderilmesi Gereği )"
102Y7.CD16.10.2006E. 2004/7924 K. 2006/16346"GECEKONDU KANUNU VE ORMAN KANUNUNA MUHALEFET ( Açılan Davada Kanıtlar Takdir Edilip Suç Vasfı Bakımından Sanığın Tek Olan Eyleminin Orman Kanunu'nu Kapsamında Suç Oluşturması )
ZAMANAŞIMI ( Suç Tarihi İtibariyle Temyiz İnceleme Gününde Sanık Lehine Olan 765 Sayılı Yasada Öngörülen Zamanaşımı Tahakkuk Etmiş Bulunduğundan Sanık Hakkındaki Kamu Davasının Ortadan Kaldırılması )"
102Y11.CD16.10.2006E. 2006/1321 K. 2006/8107"NÜFUS CÜZDANINDA SAHTECİLİK ( Yüklenen Suçlardan Açılan Kamu Davasının 765 Sayılı TCK.nun 102/4 Maddesi Uyarınca Ortadan Kaldırılması Gerektiği )
MEMURA YALAN BEYANDA BULUNMAK ( Yüklenen Suçlardan Açılan Kamu Davasının 765 Sayılı TCK.nun 102/4 Maddesi Uyarınca Ortadan Kaldırılması Gerektiği )
ZAMANAŞIMI ( Yüklenen Suçlardan Açılan Kamu Davasının 765 Sayılı TCK.nun 102/4 Maddesi Uyarınca Ortadan Kaldırılması Gerektiği )"
102Y7.CD3.10.2006E. 2004/3161 K. 2006/15669"2279 SAYILI KANUNA MUHALEFET ( 765 Sayılı TCK'nun 102/5 ve 104/2. Maddelerinde Öngörülen Zamanaşımı Süresi Tahakkuk Etmiş Bulunduğundan Hükmün Bozulması Gerektiği )
ZAMANAŞIMI ( 2279 Sayılı Kanuna Muhalefet - Kesen En Son İşlem Olan Sanığın Savunmasının Alındığı Gün İtibariyle Temyiz İnceleme Tarihinde Karar Tarihi İtibariyle Öngörülen Zamanaşımı Süresi Tahakkuk Etmiş Bulunduğundan Hükmün Bozulması Gerektiği )"
102Y7.CD27.9.2006E. 2004/17721 K. 2006/15488"KAÇAKÇILIĞIN MEN VE TAKİBİNE DAİR KANUN'A MUHALEFET SUÇU ( Teşekkül Halinde Kaçakçılık Suçu Nedeniyle )
DAVA ZAMANAŞIMI ( İddianamenin de Zamanaşımını Kestiği Gözetilerek Suç Tarihi İtibariyle 765 Sayılı Ceza Kanunu'ndaki Zamanaşımı Süresinin Dolmamış Olması ) "
102Y2.CD27.9.2006E. 2006/959 K. 2006/15281"İZİNSİZ ÖLÜ GÖMMEK SUÇU ( Ceza Miktarı İtibariyli Söz Konusu Suçun Beş Yıllık Zamanaşımına Tabi Olması )
DAVA ZAMANAŞIMI ( İzinsiz Ölü Gömmek Suçunun Beş Yıllık Zamanaşımı Süresine Tabi Bulunduğu Dikkate Alınmadan Bir Yıllık Zamanaşımına Tabi Olduğundan Bahisle Hüküm Kurulmuş Olmasının Hatalı Olması )"
102Y11.CD20.9.2006E. 2006/2745 K. 2006/7319"SAHTE FATURA DÜZENLEMEK ( Şirketler Hakkında Mevcut İse Vergi İnceleme Raporu İle Dava Dosyalarının Araştırılması Gerektiği - Celp İle İncelenerek Özetinin Duruşma Tutanağına Geçirilmesi Gerektiği )
DELİLLERİN DEĞERLENDİRİLMESİ ( Sahte Fatura Düzenlemek -Şirketler Hakkında Mevcut İse Vergi İnceleme Raporu/Dava Dosyalarının İncelenerek Özetinin Duruşma Tutanağına Geçirilmesi Gerektiği )
DELİLLERİN ÖZETİNİN DURUŞMA TUTANAĞINA GEÇİRİLMESİ ( Sahte Fatura Düzenlemek -Şirketler Hakkında Mevcut İse Vergi İnceleme Raporu/Dava Dosyalarının İncelenerek Özetinin Duruşma Tutanağına Geçirilmesi Gerektiği )
EKSİK SORUŞTURMA ( Sahte Fatura Düzenlemek -Şirketler Hakkında Mevcut İse Vergi İnceleme Raporu/Dava Dosyalarının İncelenmesi Gerektiği )
ZAMANAŞIMI ( Özel Belgede Sahtecilik/Dolandırıcılık - Asli Dava Zamanaşımının Gerçekleştiğinin Dikkate Alınması Gerektiği )"
102Y11.CD18.9.2006E. 2005/4909 K. 2006/7247"BEDELSİZ KALAN SENEDİ TAHSİLE KOYMAK ( Suçun Yasada Gerektirdiği Cezasının Türü ve Üst Sınırı İtibariyle Tabi Olduğu Asli Dava Zamanaşımının Gerçekleştiği - Kamu Davasının Ortadan Kaldırılması Gereği )
KAMU DAVASININ ORTADAN KALDIRILMASI ( Suçun Yasada Gerektirdiği Cezasının Türü ve Üst Sınırı İtibariyle Tabi Olduğu Asli Dava Zamanaşımının Gerçekleşmesi Nedeniyle - Bedelsiz Kalan Senedi Tahsile Koymak )
ASLİ DAVA ZAMANAŞIMI ( Suçun Yasada Gerektirdiği Cezasının Türü ve Üst Sınırı İtibariyle Tabi Olduğu Asli Dava Zamanaşımının Gerçekleştiği - Kamu Davasının Ortadan Kaldırılması Gereği )"
102Y7.CD18.7.2006E. 2005/9674 K. 2006/14656"SUÇUN İŞLENDİĞİ TARİH ( Faturaları Kullanan Kişi ya da Kurumların Sebebiyet Verdikleri Vergi Ziyanı Türüne Göre Tesbiti Gerektiği - 213 Sayılı Kanuna Muhalefet )
VERGİ USUL KANUNU'NA MUHALEFET ( Suçun İşlendiği Tarihin Faturaları Kullanan Kişi ya da Kurumların Sebebiyet Verdikleri Vergi Ziyanı Türüne Göre Tesbiti Gerektiği )
ZAMANAŞIMI ( Suçun İşlendiği Tarihin Faturaları Kullanan Kişi ya da Kurumların Sebebiyet Verdikleri Vergi Ziyanı Türüne Göre Tesbiti Gerekirken Faturaların Düzenleme Tarihi Esas Alınarak Zamanaşımı Nedeniyle Kamu Davasının Ortadan Kaldırılmasına Karar Verilmesinin Yasaya Aykırı Olduğu )"
102Y7.CD17.7.2006E. 2005/9504 K. 2006/14510"VERGİ USUL KANUNU'NA MUHALEFET SUÇU ( İsnat Edilen Suçlarla İlgili Olarak Yasada Öngörülen Zamanaşımı Dolmamasına Rağmen Davanın Ortadan Kaldırılmasının Hatalı Olması )
ZAMANAŞIMI ( İsnad Edilen Suçla İlgili 765 Sayılı Yasadaki Dava Zamanaşımı Dolmamış Olmasına Rağmen Davanın Bu Nedenle Ortadan Kaldırılmış Olmasının Hatalı Olması )
VERGİ TARHINDA ZAMANAŞIMI ( 1997 Takvim Yılına Ait Belgelerle Kurumlar Vergisi Ziyaına da Neden Olduğunun İddia Olunmasına Göre Suç Tarihini Verginin Tarhı için Kanunda Belirlenen Sürenin Bitimi Olan Tarihten Hüküm Tarihine Kadar Zamanaşımının Dolmamış Olması )"
102Y7.CD17.7.2006E. 2005/2055 K. 2006/14506"VERGİ USUL KANUNUNA MUHALEFET ( Sahte Fatura Kullanması-Defter ve Belgelerin İbraz Edilmemesi Nedeniyle )
ZAMANAŞIMI ( Sanığa Atılı Sahte Fatura Kullanmak-Defter ve Belgeleri İbraz Etmemek Suçları Yönünden Suç Tarihleri İtibariyle Karar Tarihinde 765 Sayılı Yasada Öngörülen Zamanaşımı Süresinin Gerçekleşmiş Olması )"
102Y7.CD17.7.2006E. 2005/12287 K. 2006/14507"TAŞ OCAKLARI NİZAMNAMESİNE MUHALEFET ( 5326 Sayılı Yasaya Göre Davaya Bakmaya Sulh Ceza Mahkemesinin Yetkili ve Görevli Olması )
ZAMANAŞIMI ( Hükmün Verildiği Tarihten Temyiz İnceleme Gününde Sanıklar Lehine Olan 765 Sayılı Yasa'da Öngörülen Zamanaşımı Süresinin Dolmuş Olması Nedeniyle Sanıklar Hakkındaki Kamu Davasının Zamanaşımı Sebebiyle Ortadan Kaldırılmasına Karar Verilmesi )"
102Y7.CD17.7.2006E. 2005/10006 K. 2006/14583"KAÇAKÇILIĞIN MEN VE TAKİBİNE DAİR KANUN'A MUHALEFET ( Suç Tarihi İtibariyle Temyiz İnceleme Gününde Sanık Yararına Hükümler İçeren 765 Sayılı TCK'nun 102/5 ve 104/2. Maddelerinde Öngörülen Zamanaşımı Süreleri Tahakkuk Ettiğinden Kamu Davasının Ortadan Kaldırılması Gerektiği )
ZAMANAŞIMI ( Suç Tarihi İtibariyle Temyiz İnceleme Gününde Sanık Yararına Hükümler İçeren 765 Sayılı TCK'nun 102/5 ve 104/2. Maddelerinde Öngörülen Zamanaşımı Süreleri Tahakkuk Ettiğinden Kamu Davasının Ortadan Kaldırılması Gerektiği )
KAMU DAVASININ ORTADAN KALDIRILMASI ( 1918 Sayılı Kanuna Muhalefet - Suç Tarihi İtibariyle Temyiz İnceleme Gününde Sanık Yararına Hükümler İçeren 765 Sayılı TCK'nun 102/5 ve 104/2. Maddelerinde Öngörülen Zamanaşımı Süreleri Tahakkuk Etmesi Nedeniyle )"
102Y4.CD12.7.2006E. 2006/5185 K. 2006/13756"DAVA ZAMANAŞIMI ( Görevi Savsama Suçunun Dava Zamanaşımı Süresi 765 Sayılı TCY'nın 230. Maddesinde Öngörülen Ceza Miktarına Göre Aynı Yasanın 102/4. Maddesi Uyarınca Beş Yıl Olduğu )
GÖREVİ SAVSAMA SUÇU ( Dava Zamanaşımı Süresi 765 Sayılı TCY'nın 230. Maddesinde Öngörülen Ceza Miktarına Göre Aynı Yasanın 102/4. Maddesi Uyarınca Beş Yıl Olduğu )
KAMU DAVASININ DÜŞÜRÜLMESİ ( Suçun İşlendiği Kabul Olunan Dosyanın İşlemden Kaldırıldığı Tarihten Şikayetin Yapıldığı Tarihe Kadar Beş Yıllık Asli Zamanaşımı Süresi Dolmuş Olması Nedeniyle ) "
102Y11.CD12.7.2006E. 2005/4423 K. 2006/6636"DOLANDIRICILIK ( Sanıklara Yüklenen "Dolandırıcılık" Suçunun İşlendiği Tarihte Yürürlükte Bulunan ve Lehe Olan Dava Zamanaşımının Suçun İşlendiği Tarihinden Temyiz İnceleme Tarihine Kadar Gerçekleştiği - Davanın Ortadan Kaldırılması Gereği )
DAVA ZAMANAŞIMI ( Sanıklara Yüklenen "Dolandırıcılık" Suçunun İşlendiği Tarihte Yürürlükte Bulunan ve Lehe Olan Dava Zamanaşımının Suçun İşlendiği Tarihinden Temyiz İnceleme Tarihine Kadar Gerçekleştiği - Davanın Ortadan Kaldırılması Gereği )
DAVANIN ORTADAN KALDIRILMASI ( Sanıklara Yüklenen "Dolandırıcılık" Suçunun İşlendiği Tarihte Yürürlükte Bulunan ve Lehe Olan Dava Zamanaşımının Suçun İşlendiği Tarihinden Temyiz İnceleme Tarihine Kadar Gerçekleştiği - Davanın Ortadan Kaldırılması Gereği )"
102Y7.CD10.7.2006E. 2005/2010 K. 2006/14043"VERGİ USUL KANUNU'NA MUHALEFET SUÇU ( Sahte Faturaların Kurumlar Vergisi Beyannamesinde Kullanılması Nedeniyle )
DAVA ZAMANAŞIMI ( Sanık Tarafından Vergi Mahkemelerinde Dava Açılıp Açılmadığı Araştırılmadan İşlendiği İddia Edilen Suç için 4811 Sayılı Kanun Hükümleri Uyarınca Ortadan Kaldırma Kararı Verilmesinin Yasaya Aykırı Olması ) "
102Y11.CD10.7.2006E. 2005/1037 K. 2006/6445"VERGİ USUL YASASINA MUHALEFET SUÇU ( 4811 Sayılı Yasadan Faydalanırken Sanığın İsnat Edilen Suça İlişkin Vergi-Ceza-Gecikme Faizi ve Gecikme Zamlarına Karşı İdari Yargıda Dava Açıp Açmadığının Açmış ise Bu Davasından Vazgeçip Geçmediği Hususlarının Araştırılmasının Gerekmesi )
DAVA ZAMANAŞIMI ( Defter ve Belgeleri Gizlemek Suçunun Tabi Olduğu Suç Tarihinde Yürürlükte Bulunan ve Lehe Olan 765 Sayılı TCK'da Öngörülen Asli Dava Zamanaşımının Sanıkların Savunmalarının Alındığı Tarihten Temyiz İnceleme Tarihine Kadar Gerçekleşmiş Olması )
LEHE YASA UYGULAMA ( Adli ve İdari Para Cezasının Hesaplanması Sırasında Ceza Hukuku İlkesi Olan ve İlgili Yasa Düzenlemeleri Gereğince Sanığın Hukuki Durumunun Tayin ve Takdirinin Gerekmesi )"
102Y7.CD6.7.2006E. 2005/2151 K. 2006/13841"VERGİ USUL KANUNU'NA MUHALEFET ( Suça İlişkin Dava Zamanaşımının Dolması Nedeniyle Davanın Ortadan Kaldırılmasına Karar Verilmesinin Gerekmesi )
LEHE YASA UYGULAMASI ( Hükümden Sonra Yürürlüğe Giren Yasada Lehe Olan Hükümlerin Sanık Lehine Uygulanmasının Gerekmesi )
DAVA ZAMANAŞIMI ( Temyiz İnceleme Gününde 765 Sayılı Türk Ceza Kanunu'nda Öngörülen Zamanaşımı Süresinin Tahakkuk Etmiş Bulunması Nedeniyle Davanın Ortadan Kaldırılmasının Gerekmesi )
DAVANIN DURUŞMA AÇILARAK YAPILMASI ( Suçun Unsurlarının Tayini-Takdir Hakkının Kullanılarak Cezanın Belirlenmesi Cezanın Kişiselleştirilmesinin Gerektirdiği Durumlarda Hükmün Zat ve Mahiyetini Değiştiren veya Değiştirme İhtimali Bulunan Kararların Duruşma Açılarak Verilmesi )"
102Y7.CD5.7.2006E. 2005/12491 K. 2006/13771"VERGİ USUL KANUNU'NA MUHALEFET ( Suça İlişkin Dava Zamanaşımının Dolması Nedeniyle Davanın Ortadan Kaldırılmasına Karar Verilmesinin Gerekmesi )
LEHE YASA UYGULAMASI ( Hükümden Sonra Yürürlüğe Giren Yasada Lehe Olan Hükümlerin Sanık Lehine Uygulanmasının Gerekmesi )
DAVA ZAMANAŞIMI ( Zamanaşımını Kesen Son İşlem Olan Sanığın Sorgusunun Yapıldığı Tarih İtibariyle Temyiz İnceleme Gününde 765 Sayılı Türk Ceza Kanunu'nda Öngörülen Zamanaşımı Süresinin Tahakkuk Etmiş Bulunması Nedeniyle Davanın Ortadan Kaldırılmasının Gerekmesi )"
102Y7.CD3.7.2006E. 2005/12505 K. 2006/13592"VERGİ USUL KANUNUNA MUHALEFET ( İstenilen Belgelerin İbraz Edilmemesi )
TEFRİK KARARI ( Temyizi Kabil Bulunmaması )"
102Y7.CD28.6.2006E. 2005/15975 K. 2006/13183"4926 SAYILI KANUNA MUHALEFET ( Davanın Ortadan Kaldırılmasına İlişkin Olarak Verilen Hükümden Sonra Yürürlüğe Giren 5271 Sayılı CMK'nın 2/1. Maddesine Göre Aralarında İştirak İradesi Bulunmasa da Üç veya Daha Fazla Kişi Tarafından İşlenen Suç Olarak Tanımlanan Toplu Kaçakçılık Suçunun Oluşmadığı )
MÜNFERİT KAÇAKÇILIK ( Aralarında İştirak İradesi Bulunmasa da Üç veya Daha Fazla Kişi Tarafından İşlenen Suç Olarak Tanımlanan Toplu Kaçakçılık Suçunun Oluşmadığı )
TOPLU KAÇAKÇILIK SUÇU ( Aralarında İştirak İradesi Bulunmasa da Üç veya Daha Fazla Kişi Tarafından İşlenen Suç Olarak Tanımlanan Toplu Kaçakçılık Suçunun Oluşmadığı )
ÖN ÖDEME ÖNERİSİ TEBLİĞİ ( Sanığın Eylemi Münferit Kaçakçılık Olarak Değerlendirilip Sanığa Önödeme Önerisi Tebliğ Edilmeli Sonucuna Göre Karar Verilmesi Gereği )"
102Y7.CD28.6.2006E. 2005/12653 K. 2006/13111"VERGİ USUL KANUNUNA MUHALEFET ( Defter ve Belgelerin İbraz Edilmemesi )
ZAMANAŞIMI ( Suç Tarihi İtibariyle Temyiz İnceleme Gününde 765 Sayılı Yasada Öngörülen Zamanaşımı Süresinin Geçmiş Olması Nedeniyle Sanık Hakkındaki Kamu Davasının Zamanaşımı Nedeniyle Ortadan Kaldırılması )"
102Y7.CD28.6.2006E. 2005/12653 K. 2006/13111"VERGİ USUL KANUNUNA MUHALEFET ( Defter ve Belgelerin İbraz Edilmemesi )
ZAMANAŞIMI ( Suç Tarihi İtibariyle Temyiz İnceleme Gününde 765 Sayılı Yasada Öngörülen Zamanaşımı Süresinin Geçmiş Olması Nedeniyle Sanık Hakkındaki Kamu Davasının Zamanaşımı Nedeniyle Ortadan Kaldırılması )"
102Y8.CD26.6.2006E. 2005/3488 K. 2006/5682"SALDIRGAN SARHOŞLUK ( Suçunun Temas Ettiği Yasa Maddesinde Gösterilen Cezanın Üst Sınırına ve Lehe Olan 765 S. TCK'nun 102/5. Maddesine Göre Dava 2 Yıllık Zamanaşımına Tabi Olup Karar ve İnceleme Tarihleri Arasında Bu Sürenin Dolduğu )
ZAMANAŞIMI ( Sarhoşluk Suçunun Temas Ettiği Yasa Maddesinde Gösterilen Cezanın Üst Sınırına ve Lehe Olan 765 S. TCK'nun 102/5. Maddesine Göre Dava 2 Yıllık Zamanaşımına Tabi Olup Karar ve İnceleme Tarihleri Arasında Bu Sürenin Dolduğu )"
102Y5.CD22.6.2006E. 2005/9874 K. 2006/5862"IRZA GEÇME ( Suç Tarihinde 16 Yaşında Bulunan Mağdureye Karşı TCK. 416/3 Maddesi Kapsamında Rızasıyla Cinsel İlişki - Suç Tarihinden İnceleme Tarihine Kadar da TCK'nun 102/4 ve 104/2 Maddelerinde Öngörülen Asli ve İlave Dava Zamanaşımı Süresinin Geçtiği )
KÜÇÜKLE CİNSEL İLİŞKİ ( TCK. 416/3 Maddesi Kapsamında Rızasıyla Cinsel İlişki - Suç Tarihinden İnceleme Tarihine Kadar da TCK'nun 102/4 ve 104/2 Maddelerinde Öngörülen Asli ve İlave Dava Zamanaşımı Süresinin Geçtiği )
RIZAYLA CİNSEL İLİŞKİ ( Irza Geçme - Suç Tarihinden İnceleme Tarihine Kadar TCK'nun 102/4 ve 104/2 Maddelerinde Öngörülen Asli ve İlave Dava Zamanaşımı Süresinin Geçtiğinden Hükmün Bozulması Gerektiği )
ZAMANAŞIMI ( Irza Geçme - Suç Tarihinden İnceleme Tarihine Kadar TCK'nun 102/4 ve 104/2 Maddelerinde Öngörülen 7 Yıl 6 Aylık Asli ve İlave Dava Zamanaşımı Süresinin Geçtiğinden Hükmün Bozulması Gerektiği )"
102Y7.CD19.6.2006E. 2005/6496 K. 2006/12208"VERGİ USUL KANUNUNA MUHALEFET ( Müsnet Suçun Kanunda Gösterilen Cezasının Türü ve Üst Sınırına Göre Tabi Olduğu 765 Sayılı TCK'nun 102/4. Maddesinde Öngörüldüğü )
ASLİ ZAMANAŞIMI ( 213 Sayılı Kanuna Muhalefet - Kanunda Gösterilen Cezasının Türü ve Üst Sınırına Göre Tabi Olduğu 765 Sayılı TCK'nun 102/4. Maddesinde Öngörüldüğü )
KAMU DAVASININ ORTADAN KALDIRILMASI ( Öngörülen Asli Zamanaşımının Sanığın Savunmasının Alındığı Tarihten Hükmün Verildiği Tarihe Kadar Tahakkuk Etmesi Nedeniyle )"
102Y7.CD19.6.2006E. 2005/3563 K. 2006/12202"KURUMLAR VERGİSİ ZİYAINA NEDEN OLMAK ( Sahte Faturalarla - Suç Tarihinin Verginin Tarhı İçin Kanunda Belirlenen Sürenin Bitimi Olan 1 Mayıs Olduğu )
SAHTE FATURALARLA KURUMLAR VERGİSİ ZİYAINA NEDEN OLMAK ( Suç Tarihinin Verginin Tarhı İçin Kanunda Belirlenen Sürenin Bitimi Olan 1 Mayıs Olduğu )
ZAMANAŞIMI ( TCK. Md. 102/4 ve 104/2'de Öngörülen - Sahte Faturalarla Kurumlar Vergisi Ziyaını Neden Olmak - Suç Tarihinin Verginin Tarhı İçin Kanunda Belirlenen Sürenin Bitimi Olan 1 Mayıs Olduğu )"
102Y5.CD19.6.2006E. 2004/8589 K. 2006/5742"REŞİT OLMAYAN MAĞDUREYİ RIZASIYLA KAÇIRIP ALIKOYMA VE IRZA GEÇME ( Yedi Yıl Altı Aylık Asli ve İlave Zamanaşımına Tabi Olduğu Suç Tarihi 1998 Yılından İnceleme Tarihine Kadar Bu Sürenin Gerçekleştiği Anlaşıldığından Hükmün Bozulması Gerektiği )
ZAMANAŞIMI ( Reşit Olmayan Mağdureyi Rızasıyla Kaçırıp Alıkoyma ve Irza Geçme - Yedi Yıl Altı Aylık Asli ve İlave Zamanaşımına Tabi Olduğu Suç Tarihi 1998 Yılından İnceleme Tarihine Kadar Bu Sürenin Gerçekleştiği Anlaşıldığından Hükmün Bozulması Gerektiği )"
102Y11.CD19.6.2006E. 2005/9250 K. 2006/5683"DOLANDIRICILIK ( Şikayetçi Gümrük İdaresinin Sanıklara Yüklenen Suçdan Doğrudan Doğruya Zararının Olmaması - Kamu Davasına Katılma Hakkının Bulunmadığı )
KAMU DAVASINA KATILMA HAKKININ BULUNMAMASI ( Dolandırıcılık - Şikayetçi Gümrük İdaresinin Sanıklara Yüklenen Suçdan Doğrudan Doğruya Zararının Olmaması )
DAVAYA KATILMA ( Dolandırıcılık/Şikayetçi Gümrük İdaresinin Sanıklara Yüklenen Suçdan Doğrudan Doğruya Zararının Olmaması - Katılma Hakkının Bulunmadığı )"
102Y7.CD13.6.2006E. 2005/3159 K. 2006/11466"KURUMLAR VERGİSİ ZİYAINA SEBEBİYET VERMEK ( Suç Tarihinin Verginin Tarhı İçin Kanunda Belirlenen Sürenin Sonu Olan 1.5.1997 Olduğu - Hüküm Tarihinde TCK. Md. 102/4 ve 104/2'deki Zamanaşımı Süresinin Gerçekleşmediği )
ZAMANAŞIMI ( Kurumlar Vergisi Ziyaına Sebebiyet Vermek - Hüküm Tarihinde TCK. Md. 102/4 ve 104/2'deki Zamanaşımı Süresinin Gerçekleşmediği/Suç Tarihinin Verginin Tarhı İçin Kanunda Belirlenen Sürenin Sonu Olan 1.5.1997 Olduğu )
VERGİ USUL KANUNU'NA MUHALEFET ( Kurumlar Vergisi Ziyaına Sebebiyet Vermek/Zamanaşımı - Suç Tarihinin Verginin Tarhı İçin Kanunda Belirlenen Sürenin Sonu Olan 1.5.1997 Olduğu )"
102Y21.HD12.6.2006E. 2006/4898 K. 2006/6306"CEZA DAVASINDA ŞİKAYETTEN FERAGAT ETMEK ( Davanın Düştüğü - Mahkemece İşin Esasının İncelenmesi Gerekirken İncelenmemesi Bozmayı Gerektirdiği )
ŞİKAYETE BAĞLI SUÇ ( Davacının Hazırlık Tahkikatı Sırasında Şikayetinden Vazgeçmesi Sebebiyle Düştüğü - Mahkemece İşin Esasının İncelenmesi Gerekirken İncelenmemesi Bozmayı Gerektirdiği )
İŞ KAZASI TAZMİNATINDAN SORUMLULUK ( Manevi Tazminat Talebi - Davacının Hazırlık Tahkikatı Sırasında Şikayetinden Vazgeçmesi Sebebiyle Düştüğü - Mahkemece İşin Esasının İncelenmesi Gerekirken İncelenmemesi Bozmayı Gerektirdiği )"
102Y7.CD23.5.2006E. 2005/6440 K. 2006/8825"1918 SAYILI YASAYA MUHALEFET ( Bu Yasanın 4926 Sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu'nun Yürürlüğe Girmesi Nedeniyle Yürürlükten Kaldırılmış Olması )
LEHE YASA UYGULAMASI ( Daha Sonra Yürürlüğe Giren Yasa Maddesinin Lehe Olan Maddelerinin Sanık Lehine Uygulanmasının Gerekmesi )
DAVA ZAMANAŞIMI ( Zamanaşımını Kesen En Son İşlem Olan Sanıkların Sorgularının Yapıldığı Tarih İtibariyle Temyiz İnceleme Gününde 765 Sayılı Yasada Öngörülen Zamanaşımı Süresinin Gerçekleşmiş Olması )"
102Y6.CD11.5.2006E. 2005/18479 K. 2006/4939"YAĞMA ( Sanığın Diğer Şahıslarla Birlikte Ellerinde Bıçak ve Satır Bulunduğu Halde Lokantaya Giderek "Buranın Haracını Bundan Sonra Bize Vereceksin Yoksa Lokantanı Yakıp Yıkarız" Biçiminde Tehdit Edip Müdahale Edeni de Yaralaması )
ZAMANAŞIMI ( Hazırlık Soruşturması Sonucunda Fiilin Bıçakla Etkili Eylem Olarak Değerlendirilerek Zamanaşımı Süresinin Dolduğu Gerekçesiyle Takipsizlik Kararı Verilmesi - Eylemin Yağma Olarak Nitelendirilmesi Gerektiği/Bu Duruma Göre Zamanaşımının Gerçekleşmediği )
BIÇAKLA ETKİLİ EYLEM ( Sanığın Diğer Şahıslarla Birlikte Ellerinde Bıçak ve Satır Bulunduğu Halde Lokantaya Giderek "Buranın Haracını Bundan Sonra Bize Vereceksin Yoksa Lokantanı Yakıp Yıkarız" Biçiminde Tehdit Edip Müdahale Edeni de Yaralaması - Yağma Suçunu Oluşturacağı )"
102Y5.CD10.5.2006E. 2005/4103 K. 2006/4067"REŞİT OLMAYAN MAĞDUREYİ RIZASIYLA ALIKOYMAK VE CİNSİ İLİŞKİDE BULUNMAK ( Yasada Öngörülen Cezasının Üst Sınırı İtibariyle 765 Sayılı TCK'nun 102/4. Maddesinde Belirtilen Beş Yıllık Asli Zamanaşımı Süresine Tabi Olduğu )
ZAMANAŞIMI ( Reşit Olmayan Mağdureyi Rızasıyla Alıkoymak ve Cinsi İlişkide Bulunmak - Yasada Öngörülen Cezasının Üst Sınırı İtibariyle 765 Sayılı TCK'nun 102/4. Maddesinde Belirtilen Beş Yıllık Asli Zamanaşımı Süresine Tabi Olduğu )
LEHE KANUN UYGULAMASI ( 5237 Sayılı Yasasının 7 ve 5252 Sayılı Yasasının 9/3. Maddeleri ve 5271 Sayılı Ceza Muhakemeleri Yasası Uyarınca Sanıkların Hukuki Durumlarının Yeniden Değerlendirilmesinde Zorunluluk Bulunduğu )"
102Y5.CD9.5.2006E. 2005/674 K. 2006/4031"MESKUN MAHALDE SİLAH ATMAK ( Tabi Olduğu Yasa Maddesinde Öngörülen Cezanın Nev'i ve Üst Sınırına Göre 765 Sayılı TCK'nun 102/5 ve 104/2. Maddelerinde Belirtilen 3 Yıllık Asli ve İlave Zamanaşımının Gerçekleştiği )
ZAMANAŞIMI ( Meskun Mahalde Silah Atmak - Öngörülen Cezanın Nev'i ve Üst Sınırına Göre 765 Sayılı TCK'nun 102/5 ve 104/2. Maddelerinde Belirtilen 3 Yıllık Asli ve İlave Zamanaşımının Suç Tarihinden İnceleme Tarihine Kadar Gerçekleştiği )
LEHE KANUN UYGULAMASI ( 5237 Sayılı ve 5252 Sayılı Kanun Uyarınca Sanıkların Hukuki Durumunun 5271 Sayılı Ceza Muhakemesi Kanun Hükümleri de Nazara Alınarak Yeniden Değerlendirilmesi Gerektiği )"
102Y7.CD2.5.2006E. 2003/10873 K. 2006/6109"DAVANIN KESİN HÜKME BAĞLANMASININ ERTELENMESİ KARARI ( Nihai Hüküm Niteliğinde Bulunmadığı - Temyizi Kabil Olmayıp İtirazı Mümkün Bir Karar Niteliğinde Olduğu )
NİHAİ HÜKÜM ( Davanın Kesin Hükme Bağlanmasının Ertelenmesi Kararlarının Bu Nitelikte Olmadığı - Temyizi Kabil Olmayıp İtirazı Mümkün Bir Karar Niteliğinde Olduğu )
TEMYİZ ( Davanın Kesin Hükme Bağlanmasının Ertelenmesi Kararları Aleyhine Başvurulamayacağı )
KAMU DAVASININ ORTADAN KALDIRILMASI ( Zamanaşımına Uğrayan Davanın Ortadan Kaldırılmasına Karar Verilmesi Gerektiği )"
102Y5.CD2.5.2006E. 2004/10436 K. 2006/3749"REŞİT OLMAYAN MAĞDUREYLE RIZASIYLA CİNSİ MÜNASEBETTE BULUNMA ( İsnat Olunan Suçun Tabi Olduğu Yasada Öngörülen Cezanın Üst Sınırı İtibarıyla 765 S. TCK'da Belirtilen 7 Yıl 6 Aylık Asli ve İlave Zamanaşımının Suç Tarihinden İnceleme Tarihine Kadar Gerçekleştiği )
ZAMANAŞIMI ( Reşit Olmayan Mağdureyle Rızasıyla Cinsi Münasebette Bulunma - Suçun Tabi Olduğu Yasada Öngörülen Cezanın Üst Sınırı İtibarıyla 765 S. TCK'da Belirtilen 7 Yıl 6 Aylık Asli ve İlave Zamanaşımının Suç Tarihinden İnceleme Tarihine Kadar Gerçekleştiği )"
102Y5.CD27.4.2006E. 2004/7239 K. 2006/3580"GÖREVİ KÖTÜYE KULLANMA VE GÖREVİ İHMAL ( Suçların İşlenme Tarihinden İnceleme Gününe Kadar Öngörülen Cezaların Üst Sınırı İtibariyle 765 Sayılı TCK Uyarınca Belirtilen 7 Yıl 6 Aylık Asli ve İlave Dava Zamanaşımı Süresinin Gerçekleştiği )
MENFAAT SAĞLAMA ( Suçların İşlenme Tarihinden İnceleme Gününe Kadar Öngörülen Cezaların Üst Sınırı İtibariyle 765 Sayılı TCK Uyarınca Belirtilen 7 Yıl 6 Aylık Asli ve İlave Dava Zamanaşımı Süresinin Gerçekleştiği )
ASLİ VE İLAVE DAVA ZAMANAŞIMI ( Görevi Kötüye Kullanma Görevi İhmal - Suçların İşlenme Tarihinden İnceleme Gününe Kadar Öngörülen Cezaların Üst Sınırı İtibariyle 765 Sayılı TCK Uyarınca Belirtilen 7 Yıl 6 Aylık Asli ve İlave Dava Zamanaşımı Süresinin Gerçekleştiği )"
102Y5.CD27.4.2006E. 2004/6396 K. 2006/3601"REŞİT OLMAYAN MAĞDUREYİ RIZASIYLA KAÇIRIP ALIKOYMA ( Suçunun Tabi Olduğu Yasa Maddesinde Öngörülen Cezanın Tür ve Tutarına Nazaran Belirlenen 7,5 Yıllık Asli ve İlave Zamanaşımına Tabi Olduğu )
ZAMANAŞIMI ( Reşit Olmayan Mağdureyi Rızasıyla Kaçırıp Alıkoyma - Suçunun Tabi Olduğu Yasa Maddesinde Öngörülen Cezanın Tür ve Tutarına Nazaran Belirlenen 7,5 Yıllık Asli ve İlave Zamanaşımına Tabi Olduğu )"
102Y5.CD27.4.2006E. 2004/5016 K. 2006/3581"IRZA GEÇMEYE EKSİK TEŞEBBÜS ( Sanığa İsnat Edilen Suçun 765 S. TCK Md. 572/1 ve 102/5 Maddelerine Göre Öngörülen 2 Yıllık Asli Zamanaşımını Süresinin Sanığın Sorgusunun Yapıldığı Tarihten Hükmün Verildiği Tarihe Kadar Geçtiği )
ZAMANAŞIMI ( Irza Geçmeye Eksik Teşebbüs - Sanığa İsnat Edilen Suçun 765 S. TCK Md. 572/1 ve 102/5 Maddelerine Göre Öngörülen 2 Yıllık Asli Zamanaşımını Süresinin Sanığın Sorgusunun Yapıldığı Tarihten Hükmün Verildiği Tarihe Kadar Geçtiği )"
102Y5.CD20.4.2006E. 2004/5445 K. 2006/3380"FUHUŞ İÇİN BAŞKASINA KADIN TEDARİK ETMEK ( Sanıklara İsnad Olunan Yetkili Mercilerin Emirlerine Riayetsizlik Suçunun Tabi Olduğu Yasa Maddesinde Öngörülen Cezanın Üst Sınırı İtibarıyla Belirlenen 3 Yıllık Asli ve İlave Zamanaşımına Tabi Olduğu )
YETKİLİ MERCİLERİN EMİRLERİNE RİAYETSİZLİK ( Suçunun Tabi Olduğu Yasa Maddesinde Öngörülen Cezanın Üst Sınırı İtibarıyla Belirlenen 3 Yıllık Asli ve İlave Zamanaşımına Tabi Olduğu )
ZAMANAŞIMI ( Fuhuş İçin Başkasına Kadın Tedarik Etmek - Sanıklara İsnad Olunan Yetkili Mercilerin Emirlerine Riayetsizlik Suçunun Tabi Olduğu Yasa Maddesinde Öngörülen Cezanın Üst Sınırı İtibarıyla Belirlenen 3 Yıllık Asli ve İlave Zamanaşımına Tabi Olduğu )"
102Y5.CD13.4.2006E. 2004/5067 K. 2006/3181"REŞİT OLMAYAN MAĞDUREYLE RIZASIYLA CİNSİ MÜNASEBETTE BULUNMA ( Suçu İle Diğer Sanığa Yükletilen Tehdit Suçunun Tabi Oldukları Yasa Maddelerinde Öngörülen Cezaların Nev'i ve Üst Sınırına Göre 5 Yıllık Asli Zamanaşımının Gerçekleştiği )
ZAMANAŞIMI ( Reşit Olmayan Mağdureyle Rızasıyla Cinsi Münasebette Bulunma Suçu İle Diğer Sanığa Yükletilen Tehdit Suçunun Tabi Oldukları Yasa Maddelerinde Öngörülen Cezaların Nev'i ve Üst Sınırına Göre 5 Yıllık Asli Zamanaşımının Gerçekleştiği )
TEHDİT ( Reşit Olmayan Mağdureyle Rızasıyla Cinsi Münasebette Bulunma Suçu İle Diğer Sanığa Yükletilen Tehdit Suçunun Tabi Oldukları Yasa Maddelerinde Öngörülen Cezaların Nev'i ve Üst Sınırına Göre 5 Yıllık Asli Zamanaşımının Gerçekleştiği )"
102Y7.CD12.4.2006E. 2004/7994 K. 2006/3995"1329 SAYILI KANUNA MUHALEFET ( Dava Konusu Eylemin Vasfı İtibariyle 765 Sayılı Yasada Öngörülen Zamanaşımı Gerçekleştiğinden Sanık Hakkındaki Kamu Davasının Zamanaşımı Nedeniyle Ortadan Kaldırılmasına Karar Verilmesinin Gerekmesi )
ZAMANAŞIMI ( Suç Tarihi İtibariyle Temyiz İnceleme Gününde 765 Sayılı Yasada Öngörülen Zamanaşımı Gerçekleştiğinden Sanık Hakkındaki Kamu Davasının Zamanaşımı Nedeniyle Ortadan Kaldırılmasına Karar Verilmesinin Gerekmesi ) "
102YCGK11.4.2006E. 2006/7-61 K. 2006/113"MARKALAR YASASINA AYKIRILIK SUÇU ( Satışa Arz Edilen Çayların Ambalajının Gerçek Çay-Kur Paketlerinin Ambalajına Benzediği İddiası Nedeniyle )
ZAMANAŞIMININ KESİLMESİ ( Kesici İşlemin Varlığı Halinde Zamanaşımının Kesilme Gününden İtibaren Birden Çok Nedenin Bulunması Halinde de En Son Kesilme Gününden İtibaren Yeniden İşlemeye Başlaması )
ZAMANAŞIMININ UZAMASI ( Zamanaşmını Kesici Nedenlerin Yasada Belirtilen Zamanaşımı Sürelerini Yarıdan Fazla Uzatamaması )
AMBALAJ TAKLİTİ ( 556 Sayılı KHK'daki Cezasının Üst Sınırı İtibariyle 765 Sayılı Yasa Gereğince Beş Yıllık Dava Zamanaşımı Süresine Tabi Olması )"
102Y5.CD10.4.2006E. 2004/4161 K. 2006/2983"FUHUŞ İÇİN BAŞKASINA KADIN TEDARİK ETME ( Sanıklara İsnat Olunan TCK'nun 526/1. Maddesine Muhalefet Suçunun Kanunda Öngörülen Cezasının Üst Sınırı İtibariyle 765 S. TCK Md. 102/5 ve 104/2'de Belirlenen Üç Yıllık Asli ve İlave Dava Zamanaşımı Süresine Tabi Olduğu )
ZAMANAŞIMI ( Fuhuş İçin Başkasına Kadın Tedarik Etme - Sanıklara İsnat Olunan TCK'nun 526/1. Maddesine Muhalefet Suçunun Kanunda Öngörülen Cezasının Üst Sınırı İtibariyle 765 S. TCK Md. 102/5 ve 104/2'de Belirlenen Üç Yıllık Asli ve İlave Dava Zamanaşımı Süresine Tabi Olduğu )"
102Y11.CD3.4.2006E. 2005/176 K. 2006/2617"KÜLTÜR VE TABİAT VARLIKLARINI KORUMA KANUNU'NA MUHALEFET SUÇU ( Üçüncü Derece Sit Alanına İzinsiz İnşaat Yapmak Suçu Nedeniyle )
ZAMANAŞIMI ( Üçüncü Derece Sit Alanına İzinsiz İnşaat Yapmak Suçunun Yasada Gerektirdiği Cezasının Türü ve Üst Sınırı İtibariyle Tabi Olduğu Dava Zamanaşımının Gerçekleştiği Gözetilerek Kamu Davasının Ortadan Kaldırılmasının Gerekmesi ) "
102Y7.CD30.3.2006E. 2005/6789 K. 2006/2884"VERGİ KAÇAKÇILIĞI YAPMAK ( Sahte Fatura Düzenlemek Suretiyle )
SAHTE FATURA DÜZENLEMEK SURETİYLE VERGİ KAÇAKÇILIĞI YAPMAK ( Eski Türk Ceza Kanunundaki Zamanaşımı Süresinin Sanıklar Lehine Olması Nedeniyle Bu Hükmün Uygulanmasının Gerekmesi )
VERGİ USUL KANUNU'NA MUHALEFET ( Sahte Fatura Düzenlemek Suretiyle-Eski Türk Ceza Kanunundaki Zamanaşımı Süresinin Sanıklar Lehine Olması Nedeniyle Bu Hükmün Uygulanmasının Gerekmesi ) "
102YCGK28.3.2006E. 2006/4-38 K. 2006/94"DAVA ZAMANAŞIMI ( 765 Sayılı TCY.nın 230. Maddesinde Öngörülen Özgürlüğü Bağlayıcı Cezanın Üst Sınırı Gözetildiğinde Aynı Yasanın 102/4. Maddesi Uyarınca 5 Yıllık Asli Dava Zamanaşımı Süresine Tabi Olduğu )
BEŞ YILLIK ASLİ DAVA ZAMANAŞIMI SÜRESİ ( 765 Sayılı TCY.nın 230. Maddesinde Öngörülen Özgürlüğü Bağlayıcı Cezanın Üst Sınırı Gözetildiğinde Söz Konusu Olduğu )
SORUŞTURMA İZNİ ( Başbakanlık İle Bağlı Kuruluşların Merkez Teşkilatında Görevli Olanlar Haklarında Soruşturma İzninin Bizzat Başbakan Tarafından Verileceği )"
102Y5.CD27.3.2006E. 2004/3288 K. 2006/2458"REŞİT OLMAYAN MAĞDUREYİ RIZASIYLA ALIKOYUP CİNSİ MÜNASEBETTE BULUNMA ( Alıkoyma - Öngörülen Cezaların Tür ve Miktarına Göre Yedi Yıl Altı Aylık Asli ve İlave Dava Zamanaşımına Tabi Olduğu )
ALIKOYMA ( Reşit Olmayan Mağdure İle Rızasıyla Cinsel İlişkide Bulunmak - Öngörülen Cezaların Tür ve Miktarına Göre Yedi Yıl Altı Aylık Asli ve İlave Dava Zamanaşımına Tabi Olduğu )
ZAMANAŞIMI ( Reşit Olmayan Mağdure İle Rızasıyla Cinsel İlişkide Bulunmak ve Alıkoyma - Öngörülen Cezaların Tür ve Miktarına Göre Yedi Yıl Altı Aylık Asli ve İlave Dava Zamanaşımına Tabi Olduğu )"
102Y7.CD23.3.2006E. 2005/8765 K. 2006/2434"TEFECİLİK ( Suç Tarihi İtibariyle Temyiz İnceleme Gününde TCK'nun 102/4 ve 104/2 Maddelerinde Öngörülen Zamanaşımı Süresi Tahakkuk Etmiş Bulunduğundan Hükmün Bozulması Gerektiği )
ZAMANAŞIMI ( Tefecilik - Suç Tarihi İtibariyle Temyiz İnceleme Gününde TCK'nun 102/4 ve 104/2 Maddelerinde Öngörülen Zamanaşımı Süresi Tahakkuk Etmiş Bulunduğundan Hükmün Bozulması Gerektiği )"
102YCGK21.3.2006E. 2006/9-44 K. 2006/54"TEDBİRSİZLİK VE DİKKATSİZLİK SONUCU YARALAMA ( İşlem Tarihinde Hükmü Temyize Hak ve Yetkisi Bulunmayan Şikayetçinin Temyiz İsteminin Reddi Gereği )
TEMYİZ TALEBİ ( İşlem Tarihinde Hükmü Temyize Hak ve Yetkisi Bulunmayan Şikayetçinin Temyiz İsteminin Reddi Gereği - Tedbirsizlik ve Dikkatsizlik Sonucu Yaralama )
YÜRÜRLÜKTEKİ YASAYA GÖRE YAPILMIŞ İŞLEMLER ( Sonradan Yürürlüğe Giren Yasa Nedeniyle Geçerliliğini Yitirmeyeceği )"
102Y7.CD14.3.2006E. 2005/12621 K. 2006/1786"KARA AVCILIĞI KANUNUNA MUHALEFET SUÇU ( 5326 Sayılı Yasa Uyarınca İdari Yaptırımlara Karar Vermeye Mahkemelerin de Yetkili Kılınmış Olması )
SORUŞTURMA ZAMANAŞIMI ( Sanığın Eylemine Uygulanabilecek İdari Para Cezasının Miktarına Göre Kabahatler Kanunu'ndaki Soruşturma Zamanaşımının Dolmuş Olması ) "
102Y11.CD13.3.2006E. 2005/3110 K. 2006/1837"POSTA TEKELİNE AYKIRI DAVRANMAK SUÇU ( İdari Para Cezası Vermeye Yetkili Merci - Kabahatlerde Zamanaşımı Süresi ve Hesaplanması Usulü )
İDARİ PARA CEZASINI VERMEYE YETKİLİ MERCİ ( Posta Tekeline Aykırı Davranmak Suçundan Dolayı - Kabahatler Kanunu Kapsamında Mahkemece Yaptırıma Hükmedileceği )
KABAHATLER HAKKINDA YAPTIRIMA HÜKMEDECEK MERCİ VE ZAMANAŞIMI SÜRESİNİN HESAPLANMASI USULÜ ( Posta Tekeline Aykırı Davranmak Suçu )
ZAMANAŞIMI SÜRESİNİN HESAPLANMASI USULÜ ( Kabahatler Hakkında - Posta Tekeline Aykırı Davranmak Suçu )"
102Y11.CD8.3.2006E. 2004/9392 K. 2006/1718"VERGİ USUL YASASINA MUHALEFET SUÇU ( Şirketi Temsil Yetkisini Haiz Olmayan Sanığa Vergi Dairesinde Yapılan Tebligatın Hukuken Geçersizliği Karşısında Lüzumlu Defter ve Belgelerin İbraz Edilmemesi )
VERGİ İNCELEMELERİ ( İşyerinin Faal Olması Nedeniyle Sanıklara Yüklenen Defter ve Belge İbraz Etmemek Suçunun Yasal Unsurları İtibariyle Oluşmamış Olması )
LEHE OLAN KANUN MADDESİNİN UYGULANMASI ( Sanıklara Yüklenen Suça İlişkin Dava Zamanaşımının Yasada Gerektirdiği Cezasının Üst Sınırının Suç Tarihinde Yürürlükte Bulunan ve Lehe Olan Kanun Hükümlerine Göre Gerçekleşmiş Olması )
DAVA ZAMANAŞIMI ( Suçun İşlendiği Tarihten Temyiz İnceleme Tarihine Kadar Gerçekleşmiş Olması Nedeniyle Davanın Ortadan Kaldırılmasının Gerekmesi )"
102Y5.CD16.2.2006E. 2004/2142 K. 2006/879"REŞİT OLMAYAN MAĞDUREYLE RIZASIYLA CİNSİ MÜNASEBETTE BULUNMA ( Suçun İşlenme Tarihine Kadar 765 Sayılı TCK'nun 102/4 ve 104/2. Maddelerinde Öngörülen 7 Yıl 6 Aylık Asli ve İlave Dava Zamanaşımı Süresinin Gerçekleştiği )
ASLİ VE İLAVE DAVA ZAMANAŞIMI SÜRESİ ( Suçun İşlenme Tarihine Kadar 765 Sayılı TCK'nun 102/4 ve 104/2. Maddelerinde Öngörülen Sürenin Gerçekleştiği )
LEHE KANUN UYGULAMASI ( Suçun İşlenme Tarihine Kadar 765 Sayılı TCK'nun 102/4 ve 104/2. Maddelerinde Öngörülen Asli ve İlave Dava Zamanaşımı Süresinin Gerçekleştiği - Reşit Olmayan Mağdureyle Rızasıyla Cinsi Münasebette Bulunma )"
102Y11.CD14.2.2006E. 2004/4597 K. 2006/853"DAVA ZAMANAŞIMI ( Suçun İşlendiği Tarihden Temyiz İnceleme Tarihine Kadar Gerçekleştiği/Açılan Kamu Davasının Ortadan Kaldırılması Gereği - Lehe Hükmün Uygulanması )
LEHE HÜKMÜN UYGULANMASI ( Suçun İşlendiği Tarihden Temyiz İnceleme Tarihine Kadar Dava Zamanaşımının Gerçekleştiği - Açılan Kamu Davasının Ortadan Kaldırılması Gereği )"
102Y11.CD14.2.2006E. 2003/5603 K. 2006/838"VERGİ USUL YASASINA MUHALEFET ( Sahte Fatura Düzenlemek Suretiyle Eski Türk Ceza Kanunundaki Zamanaşımı Süresinin Sanıklar Lehine Olması Nedeniyle Bu Hükmün Uygulanmasının Gerekmesi )
SAHTE FATURA DÜZENLEMEK ( Eski Türk Ceza Kanunundaki Zamanaşımı Süresinin Sanıklar Lehine Olması Nedeniyle Bu Hükmün Uygulanmasının Gerekmesi )
DAVA ZAMANAŞIMI ( Sahte Fatura Düzenlemek Suçunun İşlendiği Tarihte Yürürlükte Bulunan ve Lehe Olan 765 Sayılı TCK'da Öngörülen Asli Dava Zamanaşımının Sanıkların Savunmalarının Alındığı Tarihten Temyiz İnceleme Tarihine Kadar Gerçekleşmiş Olması )"
102Y5.CD9.2.2006E. 2004/2249 K. 2005/721"REŞİT OLMAYAN MAĞDURA RIZASIYLA CİNSİ MÜNASEBET ( Cezanın Üst Sınırı İtibariyle 765 Sayılı TCK'nın 102/4 Ve 104/2. Maddelerinde Belirtilen 7,5 Yıllık Asli ve İlave Zamanaşımına Tabi Olduğu Olduğu )
IRZA GEÇME ( Reşit Olmayan Mağdure İle Rızasıyla Cinsi Münasebette Bulunma - Cezanın Üst Sınırı İtibariyle 765 Sayılı TCK'nın 102/4 Ve 104/2. Maddelerinde Belirtilen 7,5 Yıllık Asli ve İlave Zamanaşımına Tabi Olduğu )
ASLİ VE İLAVE ZAMANAŞIMI ( Reşit Olmayan Mağdure İle Rızasıyla Cinsi Münasebette Bulunma - Cezanın Üst Sınırı İtibariyle 765 Sayılı TCK'nın 102/4 ve 104/2. Maddelerinde Belirtilen 7,5 Yıllık Asli ve İlave Zamanaşımına Tabi Olduğu )"
102Y8.CD8.2.2006E. 2005/3590 K. 2006/618"İZİNSİZ PROPAGANDA YAPMA SUÇU ( 298 Sayılı Yasaya Aykırılık - 3 Yıllık Zamanaşımı Süresine Tabi Olduğu )
SEÇİMLERİN TEMEL HÜKÜMLERİ VE SEÇMEN KÜTÜKLERİ HAKKINDA KANUN'A MUHALEFET ( İzinsiz Propaganda Yapma Suçu - Zamanaşımı )
ZAMANAŞIMI ( İzinsiz Propaganda Yapma Suçuna İlişkin Yasa Maddesinde Gösterilen Cezanın Üst Sınırına Göre Üç Yılılk Zamanaşımı Süresine Tabi Olduğu )"
102Y9.CD6.2.2006E. 2005/6257 K. 2006/522"ZAMANAŞIMI ( Sanıklar Lehine Hükümler İçeren 765 S. TCK'nun 572. Md. Temas Eden Suçun Tabi Olduğu Asli Zamanaşımının Anılan Yasanın 102/5. Maddesi Gereğince Sanıkların Sorgularının Yapıldığı Tarih İle Karar Tarihi Arasında Gerçekleştiği )
LEHE KANUN UYGULAMASI ( Saldırgan Sarhoşluk - Zamanaşımının Sanıklar Lehine Hükümler İçeren 765 S. TCK'nun 572. Md. Temas Eden Suçun Tabi Olduğu Asli Zamanaşımının Sanıkların Sorgularının Yapıldığı Tarih İle Karar Tarihi Arasında Gerçekleştiği )
SALDIRGAN SARHOŞLUK ( Zamanaşımının Sanıklar Lehine Hükümler İçeren 765 S. TCK'nun 572. Md. Temas Eden Suçun Tabi Olduğu Asli Zamanaşımının Sanıkların Sorgularının Yapıldığı Tarih İle Karar Tarihi Arasında Gerçekleştiği )"
102Y2.CD6.2.2006E. 2005/2746 K. 2006/1377"ZAMANAŞIMI ( Görevli Memura Pasif Direnme - Suçun Gerektirdiği Cezanın Miktar ve Nev'i İtibariyle 765 S. TCK. Md. 102/4 ve 104/2'e Göre Suç ve İnceleme Tarihleri Arasında 7 Yıl 6 Aylık Süreye Tabi Olduğu )
GÖREVLİ MEMURA PASİF DİRENME ( Suçun Gerektirdiği Cezanın Miktar ve Nev'i İtibariyle 765 S. TCK. Md. 102/4 ve 104/2'e Göre Suç ve İnceleme Tarihleri Arasında 7 Yıl 6 Aylık Süreye Tabi Olduğu - Zamanaşımı Nedeniyle Davanın Ortadan Kaldırılması )
KAMU DAVASININ ORTADAN KALDIRILMASI ( Görevli Memura Pasif Direnme - Suçun Gerektirdiği Cezanın Miktar ve Nev'i İtibariyle 765 S. TCK. Md. 102/4 ve 104/2'e Göre Suç ve İnceleme Tarihleri Arasında 7 Yıl 6 Aylık Sürenin Gerçekleşmesi )"
102Y5.CD2.2.2006E. 2004/5135 K. 2006/516"ZİMMET ( Görevi Kötüye Kullanma Eyleminde Suç Tarihinden İnceleme Tarihine Kadar TCK'nun 102/4 ve 104/2. Maddelerinde Öngörülen 7 Yıl 6 Aylık Asli ve İlaveli Dava Zamanaşımı Süresinin Gerçekleştiği )
GÖREVİ KÖTÜYE KULLANMA ( Eyleminde Suç Tarihinden İnceleme Tarihine Kadar TCK'nun 102/4 ve 104/2. Maddelerinde Öngörülen 7 Yıl 6 Aylık Asli ve İlaveli Dava Zamanaşımı Süresinin Gerçekleştiği )
ZAMANAŞIMI ( Zimmet - Görevi Kötüye Kullanma Eyleminde Suç Tarihinden İnceleme Tarihine Kadar TCK'nun 102/4 ve 104/2. Maddelerinde Öngörülen 7 Yıl 6 Aylık Asli ve İlaveli Dava Zamanaşımı Süresinin Gerçekleştiği )"
102Y17.HD26.1.2006E. 2005/322 K. 2006/186"MAL BEYANINDA BULUNMAMAK ( Suçunun 765 Sayılı TCK.Nun 102/6 ve 105/2 Maddelerinde Gösterilen Zamanaşımına Tabi Olduğu )
BİR YILLIK ZAMANAŞIMI SÜRESİ ( Mal Beyanında Bulunmamak Suçunun Suç Tarihi İtibariyle Sanığın Lehine Olan 765 Sayılı TCK.Nun 102/6 Ve 105/2 Maddelerinde Gösterilen Zamanaşımına Tabi Olduğu )
EVRAK ÜZERİNDEN VERİLEN KARAR ( Temyiz Olanağı Bulunmayıp İtirazı Kabil Kararlardan Olduğu )"
102Y17.HD26.1.2006E. 2005/11569 K. 2006/167"MAL BEYANINDA BULUNMAMAK ( Suçunun Suç Tarihi İtibariyle Sanığın Lehine Olan 765 Sayılı TCK.nun 102/6 ve 105/2. Maddelerinde Gösterilen Zamanaşımına Tabi Olduğu )
ZAMANAŞIMI ( Mal Beyanında Bulunmamak Suçunun Suç Tarihi İtibariyle Sanığın Lehine Olan 765 Sayılı TCK.nun 102/6 ve 105/2. Maddelerinde Gösterilen Zamanaşımına Tabi Olduğu )"
102Y17.HD26.1.2006E. 2005/11455 K. 2006/168"MAL BEYANINDA BULUNMAMAK ( Suç Tarihi İtibariyle Sanığın Lehine Olan 6 Aylık Asli Zamanaşımının Dolmuş Bulunduğu Görüldüğünden ve Bu Sürenin Uzaması Da Mümkün Olmadığından Hükmün Bozulması Gereği )
ASLİ ZAMANAŞIMI ( Suç Tarihi İtibariyle Sanığın Lehine Olan 6 Aylık Asli Zamanaşımının Dolmuş Bulunduğu Görüldüğünden ve Bu Sürenin Uzaması da Mümkün Olmadığından Hükmün Bozulması Gereği - Mal Beyanında Bulunmamak )
6 AYLIK ZAMANAŞIMI ( Suç Tarihi İtibariyle Sanığın Lehine Olan 6 Aylık Asli Zamanaşımının Dolmuş Bulunduğu Görüldüğünden ve Bu Sürenin Uzaması da Mümkün Olmadığından Hükmün Bozulması Gereği )"
102Y17.HD26.1.2006E. 2005/11423 K. 2006/171"MAL BEYANDA BULUNMAMAK ( Hüküm Tarihinden İnceleme Tarihine Kadar Suç Tarihi İtibariyle Sanığın Lehine Olan 765 Sayılı TCK.nun 102/6. Maddesinde Öngörülen 6 Aylık Asli Zamanaşımının Dolmuş Bulunduğu Görüldüğünden ve Bu Sürenin Uzatılması Mümkün Olmadığı )
LEHE KANUN ( Mal Beyanında Bulunmamak - Suç Tarihi İtibariyle Sanığın Lehine Olan 765 Sayılı TCK.nun 102/6. Maddesinde Öngörülen 6 Aylık Asli Zamanaşımının Dolmuş Bulunduğu Görüldüğünden ve Bu Sürenin Uzatılması Mümkün Olmadığı )"
102Y11.CD26.1.2006E. 2003/13294 K. 2006/250"ASLİ DAVA ZAMANAŞIMI ( Sanıklara Yüklenen Dolandırıcılık Suçunun Yasada Gerektirdiği Cezasının Türü ve Üst Sınırı İtibariyle Tabi Olduğu Zamanaşımı Süresinin Dolması Nedeniyle Kamu Davasının Ortadan Kaldırılmasına Karar Verilmesi Gereği )
AĞIR CEZA MAHKEMESİNİN GÖREVİ ( Sanıkların Bankanın Maddi Varlıklarından Olan Çeki Keşide Yerini Yazmadan Katılana Vermek Suretiyle Dolandırıcılık Eylemin Banka Aracı Kılınmak Suretiyle İşlenmesi Dolandırıcılık Suçunu Oluşturup Oluşturmayacağına İlişkin Delillerin Takdiri )
DELİLLERİN TAKDİRİ ( Sanıkların Bankanın Maddi Varlıklarından Olan Çeki Keşide Yerini Yazmadan Katılana Vermek Suretiyle Dolandırıcılık Eylemin Banka Aracı Kılınmak Suretiyle İşlenmesi Dolandırıcılık Suçunu Oluşturup Oluşturmayacağı - Ağır Ceza Mahkemesine Ait Olduğu )
DOLANDIRICILIK SUÇU ( Sanıkların Bankanın Maddi Varlıklarından Olan Çeki Keşide Yerini Yazmadan Katılana Vermek Suretiyle Dolandırıcılık Eylemin Banka Aracı Kılınmak Suretiyle İşlenmesi - Delillerin Takdirinin Ağır Ceza Mahkemesine Ait Olduğu )
KAMU DAVASININ ORTADAN KALDIRILMASI ( Sanıklara Yüklenen Dolandırıcılık Suçunun Yasada Gerektirdiği Cezasının Türü ve Üst Sınırı İtibariyle Tabi Olduğu Asli Dava Zamanaşımı Süresinin Dolması Nedeniyle )"
102Y10.CD24.1.2006E. 2005/2324 K. 2006/268"SENETTEKİ İMZANIN ARAŞTIRILMASI ( Hırsızlık - Senetteki İmzanın Sanığa Ait Olup Olmadığı Senedin Ne Sebeple ve Kim Tarafından Düzenlendiği ve Düzenlenme Tarihinin Tespiti Gereği )
SENET METNİNDE GEÇEN SUÇ KONUSU ARAÇ ( Suça Konu Kamyon Olup Olmadığı Araştırılıp Sanığın Hukuki Durumunun Tayin Ve Takdiri Gereği - Hırsızlık )
SORGU İLE TEMYİZ İNCELEMESİ ARASINDA GEÇEN ZAMANAŞIMI ( TCK.nun 102/4. Maddesinde Öngörülen Zamanaşımı Süresi Dolduğu Anlaşıldığından Sair Yönleri İncelenmeksizin Hükmün İsteme Aykırı Olarak Bozulması Gereği - Hırsızlık )"
102Y3.CD23.1.2006E. 2004/16241 K. 2006/24"ZAMANAŞIMI ( Suç Vasfının Değişmesi Halinde Oluşan Yeni Durumda Lehe Olan Zamanaşımının Uygulanması Gereği )
SUÇ VASFININ DEĞİŞMESİ ( Oluşan Yeni Durumda Lehe Olan Zamanaşımının Uygulanması Gereği )"
102Y17.HD23.1.2006E. 2005/8766 K. 2006/68"YEDİEMİNLİK GÖREVİNİ SUİSTİMAL ( İİK. Md. 347'deki 1 Yıllık Zamanaşımı Süresinin Dolmuş Olması Gerekçesiyle Davanın Düşürülmesine Karar Verilmesinin Yasaya Aykırılık Oluşturması )
ŞİKAYET ( İİK. Md. 347'deki - Suçun İşlendiğini Öğrenme Tarihinden İtibaren 3 Ay İçinde ve Herhalde Suçun İşlenmesinden İtibaren 1 Yıl İçinde Yapılması Gereği )
DAVANIN ZAMANAŞIMI NEDENİYLE DÜŞÜRÜLMESİ ( Yedieminlik Görevini Suistimal/Mahkemece Mahkumiyet Kararı Verilmemiş Olması/Suç Tarihinden İnceleme Tarihine Kadar Sanığın Lehine Olan 3 Yıllık Zamanaşımı Süresinin Dolması )"
102Y17.HD23.1.2006E. 2005/7948 K. 2006/53"MAL BEYANINDA BULUNMAMAK ( Suç Tarihi İtibariyle Sanığın Lehine Olan 765 Sayılı TCK.nun 102/6 ve 105/2. Maddelerinde Gösterilen Zamanaşımına Tabi Olduğu Verilen Kararın Niteliği İtibariyle Zamanaşımını Kesmediği )
ZAMANAŞIMI ( Mal Beyanında Bulunmamak Suçunun Suç Tarihi İtibariyle Sanığın Lehine Olan 765 Sayılı TCK.nun 102/6 ve 105/2. Maddelerinde Gösterilen Zamanaşımına Tabi Olduğu )"
102Y5.CD3.1.2006E. 2005/19054 K. 2006/4"ZAMANAŞIMI ( Cezanın Nev'i ve Miktarına Göre Sanığın Savunmasının Alındığı Gün İle Hükmün Tesis Edildiği Tarih Arasında Gerçekleşmiş Olması - Davanın Ortadan Kaldırılması )
DAVANIN ORTADAN KALDIRILMASI ( Cezanın Nev'i ve Miktarına Göre Sanığın Savunmasının Alındığı Gün İle Hükmün Tesis Edildiği Tarih Arasında Zamanaşımının Gerçekleşmiş Olması )"
102Y8.CD27.12.2005E. 2003/2024 K. 2005/12619"HAKKI OLMAYAN YERE TECAVÜZ ( Suçunun Gerektirdiği Cezanın Tür ve Üst Sınırına Göre TCK.nun 102/4. Madde ve Fıkrası Uyarınca 5 Yıllık Zamanaşımına Tabi Olduğu )
ZAMANAŞIMI ( Hakkı Olmayan Yere Tecavüz Suçunun Gerektirdiği Cezanın Tür ve Üst Sınırına Göre TCK.nun 102/4. Madde ve Fıkrası Uyarınca 5 Yıllık Zamanaşımına Tabi Olduğu )"
102Y4.HD22.12.2005E. 2005/723 K. 2005/14016"HAKSIZ EYLEM NEDENİYLE MANEVİ TAZMİNAT ( Davalı Tarafından Muhakkike Verilen Dilekçe İle Kendisine İftira Atıldığı ve Hakaret Edildiği Gerekçesiyle - Eylemin Aynı Zamanda Suç Teşkil Etmesi Nedeniyle Zamanaşımının Olay Tarihinden İtibaren 5 Yıl Olduğu )
İFTİRA VE HAKARET ( Haksız Eylem Nedeniyle Manevi Tazminat Talebi - Eylemin Aynı Zamanda Suç Teşkil Etmesi Nedeniyle Zamanaşımının Olay Tarihinden İtibaren 5 Yıl Olduğu )
ZAMANAŞIMI ( Haksız Eylem Nedeniyle Manevi Tazminat Talebi/İftira ve Hakaret - Eylemin Aynı Zamanda Suç Teşkil Etmesi Nedeniyle Zamanaşımının Olay Tarihinden İtibaren 5 Yıl Olduğu )
CEZA DAVASI ( Zamanaşımının Belirlenmesinde Eylemin Suç Teşkil Etmesi Yeterli Olup Ceza Davasının Açılıp Açılmamasının Zamanaşımını Etkilemeyeceği )"
102Y8.CD20.12.2005E. 2004/5962 K. 2005/12304"ATEŞLİ SİLAHLAR KANUNU'NA AYKIRILIK ( Sanığa Atılı Saldırgan Sarhoşluk Suçunun Temas Ettiği Yasa Maddesinde Gösterilen Cezanın Üst Sınırına ve Lehe Olan 765 Sayılı TCK'nun 102/5. Madde ve Fıkrasına Göre Davanın 2 Yıllık Zamanaşımına Tabi Olduğu )
SALDIRGAN SARHOŞLUK SUÇU ( Temas Ettiği Yasa Maddesinde Gösterilen Cezanın Üst Sınırına ve Lehe Olan 765 Sayılı TCK'nun 102/5. Madde ve Fıkrasına Göre Davanın 2 Yıllık Zamanaşımına Tabi Olduğu - 6136 Sayılı Kanuna Aykırılık )
ZAMANAŞIMI ( Sanığa Atılı Saldırgan Sarhoşluk Suçunun Temas Ettiği Yasa Maddesinde Gösterilen Cezanın Üst Sınırına ve Lehe Olan 765 Sayılı TCK'nun 102/5. Madde ve Fıkrasına Göre Davanın 2 Yıllık Zamanaşımına Tabi Olduğu )"
102Y5.CD19.12.2005E. 2005/18588 K. 2005/23098"KASDİ SUÇ ( 15 Yaşından Küçük ve Zeka Geriliği Olan Mağdureye Karşı Cebir Kullanılarak Irzına Geçmek - Hapis Cezası Verildiği Halde Md. 53/1'in Uygulanmamasının Yasaya Aykırılığı )
IRZA GEÇMEK ( 15 Yaşından Küçük ve Zeka Geriliği Olan Mağdureye Karşı Cebir Kullanılarak - Hapis Cezası Verildiği Halde Md. 53/1'in Uygulanmamasının Yasaya Aykırılığı/Kasdi Suç )
KÜÇÜK VE ZEKA GERİLİĞİ OLAN MAĞDURENİN CEBİR KULLANARAK IRZINA GEÇMEK ( Kasdi Suç - Hapis Cezası Verildiği Halde Md. 53/1'in Uygulanmamasının Yasaya Aykırılığı )"
102Y7.CD15.12.2005E. 2004/7230 K. 2005/21392"RUHSATSIZ AV TÜFEĞİ TAŞIMAK ( Tabi Olduğu Ceza Yaptırımı 765 Sayılı TCK'nun 549.Maddesinde Yazılı Olduğu )
ASLİ DAVA ZAMANAŞIMI ( 765 Sayılı TCK'nun 102/5.Maddesi Uyarınca 2 Yıl Olduğu - Ruhsatsız Av Tüfeği Taşımak )"
102Y10.CD12.12.2005E. 2004/26584 K. 2005/18557"HIRSIZLIK ( 5237 Sayılı TCK'nın 7 ve 5252 Sayılı Kanun'un 9. Maddeleri Gözetilerek Sanığa Atılı Hırsızlık Suçunun Yargılama Sırasında Değişen Vasfı Nedeniyle Mühür Fekki Suçunu Oluşturduğu )
MÜHÜR FEKKİ ( Hırsızlık - 5237 Sayılı TCK'nın 7 ve 5252 Sayılı Kanun'un 9. Maddeleri Gözetilerek Sanığa Atılı Hırsızlık Suçunun Yargılama Sırasında Değişen Vasfı Nedeniyle Mühür Fekki Suçunu Oluşturduğu )
YENİ KANUN'UN SUÇ VASFINI DEĞİŞTİRMESİ ( Hırsızlık - 5237 Sayılı TCK'nın 7 ve 5252 Sayılı Kanun'un 9. Maddeleri Gözetilerek Sanığa Atılı Hırsızlık Suçunun Yargılama Sırasında Değişen Vasfı Nedeniyle Mühür Fekki Suçunu Oluşturduğu )
ZAMANAŞIMI ( Hırsızlık Suçunun Yargılama Sırasında Değişen Vasfı Nedeniyle Mühür Fekki Suçunu Oluşturduğu - Bu Suçun Cezasının Miktar ve Nev'i İtibarıyla Tabi Olduğu 765 Sayılı TCK'nın 102/4 ve 104/2. Maddelerinde Öngörülen 7 Yıl 6 Aylık Zamanaşımının Gerçekleştiği )"
102Y4.HD8.12.2005E. 2005/109 K. 2005/13301"TRAFİK KAZASI SONUCU YARALANMA NEDENİYLE TAZMİNAT TALEBİ ( Zamanaşımı Süresi - Eylem Aynı Zamanda Suç Oluşturduğundan Uzamış Ceza Zamanaşımının Uygulanması Gereği )
TAZMİNAT TALEBİ ( Trafik Kazası Sonucu Yaralanma Nedeniyle - Uzamış Ceza Zamanaşımının Uygulanması Gereği )
UZAMIŞ CEZA ZAMANAŞIMININ UYGULANMASI GEREĞİ ( Trafik Kazası Sonucu Yaralanma Nedeniyle Tazminat Davasında - Eylemin Aynı Zamanda Suç Oluşturması )
CEZA ZAMANAŞIMININ UYGULANMASI GEREĞİ ( Trafik Kazası Sonucu Yaralanma Nedeniyle Açılan Tazminat Davasında - Davalıya Ceza Verilmiş Olması )"
102YCGK6.12.2005E. 2005/16-159 K. 2005/155"NAFAKA YÜKÜMLÜLÜĞÜNE AYKIRI DAVRANMAK ( Mal Beyanında Bulunmamak Olarak Değerlendirilemeyeceği )
SUÇ VASFININ YANLIŞ DEĞERLENDİRİLMESİ ( Nafaka Yükümlülüğüne Aykırı Davranmak - Mal Beyanında Bulunmamak Olarak Değerlendirilmemesi/ 6 Aylık Zamanaşımı Süresine Tabi Olmadığına Dikkat Edilmesi Gerektiği )
DAVA ZAMANAŞIMI ( Nafaka Yükümlülüğüne Aykırı Davranmak - Zamanaşımı Süresinin Lehe Olan Yasada Belirtilen 2 Yıllık ve 3 Yıllık Sürelere Tabi Olduğu )
MAL BEYANINDA BULUNMAMAK ( Nafaka Yükümlülüğüne Aykırı Davranmanın Bu Nitelikte Kabul Edilemeyeceği - 6 Aylık Zamanaşımı Süresine Tabi Olmadığına Dikkat Edilmesi Gerektiği )"
102YCGK29.11.2005E. 2005/5-36 K. 2005/154"RÜŞVET SUÇU ( Daha Ceza Verilmesi için Ceza Mahkemesi Başkanına Para Verildiği İddiası Nedeniyle )
HAKİMİN RÜŞVET ALMASI ( Mahkeme Başkanına Yargılamasını Yaptığı Sanıkla İlgili Daha Az Ceza Verilmesi Konusunda Para Verilmesi )
MENFAAT TEMİNİ ( Sanık Kasım'ın Eyleminin Mahkeme Başkanı ile Yakınlığını Kullanarak Cevdet'in Daha Az Ceza Alacağını Temin Düşüncesi ile Menfaat Sağlamak Suçunu Oluşturması )
SUÇUN SÜBUTU ( Rüşvet ve Bu Suça Aracılık Eylemlerinin Oluştuğunun Kuşkulu Görülmesi Bu Yöndeki Kanıtların Hükme Yeter Mahiyette ve İnandırıcı Bulunmamış Olması-Dolayısıyla Bir Rüşvet Anlaşmasının Oluşmamış Olması )
AZ CEZA TAYİNİ ( Adli Tıptan Gelen Rapor Eylemin Kasten İcra Edildiğini Kanıtlamış Olması-TCK'nun 59 ve 51 inci Maddelerinin Uygulandığı Olayda Mahkeme Başkanının Daha Az Ceza Verme İmkanının Hukuken Mevcut Bulunmaması )
4616 SAYILI KANUN UYGULAMASI ( Menfaat Temini Suçu Nedeniyle Açılan Kamu Davasının Suç Tarihi Nazara Alınarak Bu Yasa Kapsamında Kalması Nedeniyle Kesin Hükme Bağlanmasının Ertelenmesine Karar Verilmesi )"
102YCGK29.11.2005E. 2005/17-153 K. 2005/148"MAL BEYANINDA BULUNMAMAK ( Dava Zamanaşımı Süresinin Başlangıcı ve Süreyi Kesen Sebepler - Suç Tarihinden İtibaren Bir Yıl İçinde Mahkumiyet Kararı Verilmemekle Davanın Zamanaşımına Uğraması )
DAVA ZAMANAŞIMI SÜRESİNİN BAŞLANGICI VE SÜREYİ KESEN SEBEPLER ( Mal Beyanında Bulunmamak Suçu - Suç Tarihinden İtibaren Bir Yıl İçinde Mahkumiyet Kararı Verilmemekle Davanın Zamanaşımına Uğraması )
SUÇ TARİHİNDEN İTİBAREN BİR YIL İÇİNDE MAHKUMİYET KARARI VERİLMEMESİ ( Davanın Zamanaşımına Uğraması ve Düşürülmesine Karar Verilmesi Gereği - Mal Beyanında Bulunmamak Suçu )
ZAMANAŞIMI SÜRESİ VE BAŞLANGICI ( Mal Beyanında Bulunmamak Suçunda - Suç Tarihinden İtibaren Bir Yıl İçinde Mahkumiyet Kararı Verilmemekle Suçun Zamanaşımına Uğraması/Davanın Düşürülmesi Gereği )"
102YCGK29.11.2005E. 2005/16-161 K. 2005/145"NAFAKA HÜKMÜNE UYMAMAK ( Sanığa İsnad Edilen Suçun İİK Uyarınca Suç Tarihindeki Düzenlemeye Göre 10 Günden 3 Aya Kadar Hafif Hapis Daha Sonra Yapılan Değişiklikle de 3 Aya Kadar Tazyik Hapsini Gerektirmesi )
ZAMANAŞIMI ( Suç Tarihinde Yürürlükte Bulunan Hükümdeki Ceza Miktarı İtibariyle Ceza Kanunu Uyarınca 2 Yıllık Asli Aynı Yasa Uyarınca 3 Yıllık Uzamış Zamanaşımı Süresine Tabi Olması )
DAVA ZAMANAŞIMI ( Nafaka Hükmün Uymamak Suçunun Ceza Miktarı İtibariyle Ceza Kanunu Uyarınca 2 Yıllık Asli Aynı Yasa Uyarınca 3 Yıllık Uzamış Zamanaşımı Süresine Tabi Olması )
ŞİKAYET SÜRESİ ( Nafaka Yükümlülüğünü Yerine Getirmeyen Sanık Hakkında Şikayette Bulunulduğu Şikayet Tarihine Kadar Herhangi Bir Ödemenin Yapılmaması ve Nafaka Alacağının Her Ay İşleyen Cari Alacak Niteliğinde Olması Nedeniyle Şikayetin Süresinde Olması )"
102Y17.HD28.11.2005E. 2005/10036 K. 2005/10933"MAL BEYANINDA BULUNMAMAK ( Sanığın Lehine Olan Eski TCK'ya Göre Suçun Zamanaşımına Uğramış Olması - Ceza Tertibine Yer Olmadığına İlişkin Kararın Zamanaşımını Kesmemesi )
ZAMANAŞIMININ KESİLMEMESİ ( Mal Beyanında Bulunmamak Suçundan Açılan Davada Verilen Ceza Tertibine Yer Olmadığına İlişkin Kararla - Sanığın Lehine Olan Eski TCK'nın Uygulanması Gereği )
LEHE KANUNUN UYGULANMASI GEREĞİ ( Mal Beyanında Bulunammaktan Açılan Davada Zamanaşımı Süresinin Hesaplanması Usulü - Mahkemece Verilen Ceza Tertibine Yer Olmadığına İlişkin Kararın Zamanaşımı Süresini Kesmemesi )"
102YCGK22.11.2005E. 2005/4-114 K. 2005/144"GÖREVİ İHMAL ( Hazırlık Evrakını İşlemsiz Bırakmak Suretiyle Zamanaşımına Uğramasına Neden Olmak İddiası - İsnat Edilen Görevi İhmal Suçu 5 Yıllık Zamanaşımına Uğraması Nedeniyle Düşme Kararının Onanması Gereği )
HAZIRLIK EVRAKINI İŞLEMSİZ BIRAKMAK ( Suretiyle Zamanaşımına Uğramasına Neden Olmak İddiası - İsnat Edilen Görevi İhmal Suçu 5 Yıllık Zamanaşımına Uğraması Nedeniyle Düşme Kararının Onanması Gereği )
ZAMANAŞIMI ( Hazırlık Evrakını İşlemsiz Bırakmak Suretiyle Zamanaşımına Uğramasına Neden Olmak İddiası - İsnat Edilen Görevi İhmal Suçu 5 Yıllık Zamanaşımına Uğraması Nedeniyle Düşme Kararının Onanması Gereği )"
102YCGK22.11.2005E. 2005/17-151 K. 2005/136"MAL BEYANINDA BULUNMAMAK SUÇU ( Her Türlü Usuli İşlemin Zamanaşımını Keseceği ve Bir Yıl İçinde Mahkûmiyet Kararı Verilmesi Gerektiği - Zamanaşımının Suç Tarihinden İnceleme Tarihine Kadar Dolması/Davanın Düşürülmesine Karar Verilmesi Gerektiği )
ZAMANAŞIMMI ( Mal Beyanında Bulunmamak Suçu/Her Türlü Usuli İşlemin Zamanaşımını Keseceği ve Bir Yıl İçinde Mahkûmiyet Kararı Verilmesi Gerektiği - Zamanaşımının Suç Tarihinden İnceleme Tarihine Kadar Dolması/Davanın Düşürülmesine Karar Verilmesi Gerektiği )
DAVANIN DÜŞÜRÜLMESİNE KARAR VERİLMESİ GEREĞİ ( Mal Beyanında Bulunmamak Suçu/Her Türlü Usuli İşlemin Zamanaşımını Keseceği ve Bir Yıl İçinde Mahkûmiyet Kararı Verilmesi Gerektiği - Zamanaşımının Suç Tarihinden İnceleme Tarihine Kadar Dolması )"
102YCGK22.11.2005E. 2005/17-148 K. 2005/135"MAL BEYANINDA BULUNMAMAK ( Dava Zamanaşımı Süresinin Hesaplanması Usulü )
DAVA ZAMANAŞIMI SÜRESİNİN HESAPLANMASI USULÜ ( Mal Beyanında Bulunmamak Suçundan Doğan Davada )
ZAMANAŞIMI SÜRESİ VE HESAPLANMASI USULÜ ( Mal Beyanında Bulunmamak Suçundan Doğan Davada Dava Zamanaşımı )"
102YCGK22.11.2005E. 2005/16-145 K. 2005/137"TAAHHÜDÜ İHLAL ( Şikayetçi Vekilinin Mazeretli Sayılması Yönündeki Üçüncü Talebinin Reddi ve Şikayet Hakkının Düşürülmesi )
ZAMANAŞIMI SÜRESİ ( Taahhüdü İhlal Suçunun İki Yıllık Asli ve En Fazla Üç Yıllık Dava Zamanaşımı Süresine Tabi Olması )
ÖZEL DAİRECE İNCELENMEYEN KARAR ( Dairece İncelenmeyen Bir Hususun İlk Kez Ceza Genel Kurulunca İncelenmesinin Mümkün Olmaması )"
102Y6.CD22.11.2005E. 2003/11613 K. 2005/10540"SAHTECİLİK ( Suç Tarihi İle İnceleme Tarihi Arasında Uygulanması İstenen 765 Sayılı TCK'nun 345. Maddesinde Öngörülen Cezanın Tür ve Süresine Göre Aynı Yasanın 102/4 ve 104/2.Maddelerinde Yazılı 7 Yıl 6 Aylık Sürenin Geçmiş Bulunması Bozmayı Gerektirdiği )
ZAMANAŞIMI ( Suç Tarihi İle İnceleme Tarihi Arasında Uygulanması İstenen 765 Sayılı TCK'nun 345. Maddesinde Öngörülen Cezanın Tür ve Süresine Göre Aynı Yasanın 102/4 ve 104/2.Maddelerinde Yazılı 7 Yıl 6 Aylık Sürenin Geçmiş Bulunması Bozmayı Gerektirdiği )"
102Y11.CD25.10.2005E. 2005/5966 K. 2005/10581"KAMU DAVASININ ORTADAN KALDIRILMASI ( Dolandırıcılık Suçunun İşlendiği Tarihte Yürürlükte Bulunan ve Lehe Olan 765 Sayılı TCK'nun 102/4 ve 104/2 Maddelerinde Öngörülen Dava Zamanaşımının Suç Tarihlerinden Hüküm Tarihine Kadar Gerçekleşmesi Nedeniyle )
DOLANDIRICILIK ( İşlendiği Tarihte Yürürlükte Bulunan ve Lehe Olan 765 Sayılı TCK'nun 102/4 ve 104/2 Maddelerinde Öngörülen Dava Zamanaşımının Suç Tarihlerinden Hüküm Tarihine Kadar Gerçekleşmesi Nedeniyle Kamu Davasının Ortadan Kaldırılması Gereği )
DAVA ZAMANAŞIMI ( Dolandırıcılık Suçunun İşlendiği Tarihte Yürürlükte Bulunan ve Lehe Olan 765 Sayılı TCK'nun 102/4 ve 104/2 Maddelerinde Öngörülen Dava Zamanaşımının Suç Tarihlerinden Hüküm Tarihine Kadar Gerçekleştiği )
LEHE KANUN UYGULAMASI ( Dolandırıcılık Suçunun İşlendiği Tarihte Yürürlükte Bulunan ve Lehe Olan 765 Sayılı TCK'nun 102/4 ve 104/2 Maddelerinde Öngörülen Dava Zamanaşımının Suç Tarihlerinden Hüküm Tarihine Kadar Gerçekleştiği )
SANIĞIN VEFATI ( Hakkındaki Kamu Davasının Ortadan Kaldırılması Gerektiği )"
102Y9.CD20.10.2005E. 2005/3816 K. 2005/7872"DAVA ZAMANAŞIMI ( 5237 Sayılı TCK.'na Göre 765 Sayılı TCK.'nun Sanık Lehine Hükümler İçermesi )
KAMU DAVASININ DÜŞÜRÜLMESİ ( Dava Zamanaşımı Yönünden 765 Sayılı TCK.'nun 102/6 Ve 105/2.Maddelerinde Öngörülen Zamanaşımının Suç Ve İnceleme Tarihleri Arasında Gerçekleşmesi Nedeniyle )
TEHLİKELİ VASITA KULLANMAK ( Dava Zamanaşımı Yönünden 5237 Sayılı TCK.'na Göre 765 Sayılı TCK.'nun Sanık Lehine Hükümler İçermesi )"
102Y9.CD17.10.2005E. 2005/4455 K. 2005/7580"KAVGADA SİLAH ÇEKMEK ( Mahkeme Kararlarının Yargıtay Denetimine Olanak Verecek Şekilde Açık Olması Gerektiği )
MAHKEME KARARLARIN AÇIK OLMASI GEREĞİ ( Yargıtay Denetimine Olanak Verecek Şekilde Açık Olması Gerektiği )"
102Y4.CD11.10.2005E. 2004/4874 K. 2005/15487"HACİZLİ MALIN İSTEĞE RAĞMEN TESLİM EDİLMEMESİ ( Yeni TCK Gereğince Dava Zamanaşımı Süresi Yönünden 765 Sayılı T.C.Y. Hükümlerinin Gözetilmesi Gerektiği Ve Suçun Son Kesme Nedeninin Oluştuğu Tarihe Göre Dava Zamanaşımının Hesaplanacağı )
DAVA ZAMANAŞIMI ( Teslim Alınan Hacizli Malları İsteğe Karşın İcra Dairesine Vermeme - Yeni TCK Gereğince Dava Zamanaşımı Süresi Yönünden 765 Sayılı T.C.Y. Hükümlerinin Gözetilmesi Gerektiği Ve Suçun Son Kesme Nedeninin Oluştuğu Tarihe Göre Hesaplanacağı )
KAMU DAVASININ DÜŞÜRÜLMESİ ( Teslim Alınan Hacizli Malları İsteğe Karşın İcra Dairesine Vermeme/Suçun Son Kesme Nedeninin Oluştuğu Tarihe Göre Temyiz Süreci İçinde Dava Zamanaşımının Gerçekleştiği - Lehe Kanun Uygulaması )"
102Y9.CD6.10.2005E. 2005/3080 K. 2005/7132"SALDIRGAN SARHOŞLUK SUÇU ( Dava Zamanaşımı Yönünden 5237 Sayılı TCK.'uyla Karşılaştırıldığında 765 Sayılı TCK 'nun 572/1. Maddesinde Tanımlanan Suçun Gerektirdiği Cezanın Tür Ve Miktarı İtibariyle Sanık Lehine Olduğu )
DAVA ZAMANAŞIMI ( Saldırgan Sarhoşluk Suçunda 5237 Sayılı TCK.'uyla Karşılaştırıldığında 765 Sayılı TCK 'nun Sanık Lehine Olduğu )
KAMU DAVASININ DÜŞÜRÜLMESİ ( 765 Sayılı TCK 'nun 572/1. Maddesinde Tanımlanan Saldırgan Sarhoşluk Suçunun Üç Yıllık Zamanaşımı Süresinin Suç Ve İnceleme Tarihleri Arasında Dolması Nedeniyle )"
102Y2.CD3.10.2005E. 2004/8114 K. 2005/20115"SALDIRGAN SARHOŞLUK ( 765 Sayılı TCK'nun 102/5. Maddesine Göre Hesaplanan İki Yıllık Zamanaşımının Mahkumiyet Hükmü ve İnceleme Tarihleri Arasında Gerçekleştiği - Kamu Davasının Ortadan Kaldırılması Gerektiği )
KASTEN YARALAMA ( Saldırgan Sarhoşluk/765 Sayılı TCK'nun 102/5. Maddesine Göre Hesaplanan İki Yıllık Zamanaşımının Mahkumiyet Hükmü ve İnceleme Tarihleri Arasında Gerçekleştiği - Kamu Davasının Ortadan Kaldırılması Gerektiği )
KAMU DAVASININ ORTADAN KALDIRILMASI ( Saldırgan Sarhoşluk - 765 Sayılı TCK'nun 102/5. Maddesine Göre Hesaplanan İki Yıllık Zamanaşımının Mahkumiyet Hükmü ve İnceleme Tarihleri Arasında Gerçekleşmesi Nedeniyle )"
102Y5.CD27.9.2005E. 2004/3492 K. 2005/20253"İTİDAL VE MUVAZENE DIŞI DAVRANIŞTA BULUNMAK ( Cezasının Üst Sınırı İtibariyle 765 S.K. Md. 102/6'da Belirtilen 6 Aylık Zamanaşımı Süresine Tabi Olduğu )
ZAMANAŞIMI ( İtidal ve Muvazene Dışı Davranışta Bulunmak - Cezasının Üst Sınırı İtibariyle 765 S.K. Md. 102/6'da Belirtilen 6 Aylık Süreye Tabi Olduğu )
SARKINTILIK ( Cezasının Üst Sınırı İtibariyle 765 S.K. Md. 102/6'da Belirtilen 6 Aylık Zamanaşımı Süresine Tabi Olduğunun Gözetilmesi Gereği )"
102Y4.CD27.9.2005E. 2004/3287 K. 2005/13165"YEDİEMİNLİK GÖREVİNİ SUİİSTİMAL ( Sanığın Teslim Aldığı Hacizli Malları İsteğe Karşın İcra Dairesine Vermemesi - Yasa Değişiklikleri Sonucu Suçun Oluştuğu Tarihe Göre Temyiz Süreci İçinde Dava Zamanaşımının Gerçekleşmesi )
TEMYİZ SÜRECİ İÇİNDE DAVA ZAMANAŞIMININ GERÇEKLEŞMESİ ( Yasa Değişiklikleri Sonucu Suçun Oluştuğu Tarihe Göre - Yedieminlik Görevini Suiistimal )
KAMU DAVASININ DÜŞÜRÜLMESİ ( Yedieminlik Görevini Suiistimal - Yasa Değişiklikleri Sonucu Suçun Oluştuğu Tarihe Göre Temyiz Süreci İçinde Dava Zamanaşımının Gerçekleşmesi )"
102Y9.CD21.9.2005E. 2005/3625 K. 2005/6296"ZAMANAŞIMI ( Suç Tarihinde Yürürlükte Olan ve Dava Zamanaşımı Yönünden 5237 Sayılı TCK'na Göre Sanık Lehine Hükümler İçeren 765 S. TCK'nun 549. Maddelerinde Tanımlanan Suçun Gerektirdiği Cezanın Tür ve Miktarı İtibariyle Dolduğu )
LEHE KANUN UYGULAMASI ( Dava Zamanaşımı Yönünden 5237 Sayılı TCK'na Göre Sanık Lehine Hükümler İçeren 765 S. TCK'nun 549. Maddelerinde Tanımlanan Suçun Gerektirdiği Cezanın Tür ve Miktarı İtibariyle Dolduğu )"
102Y6.CD12.9.2005E. 2005/137 K. 2005/7226"SAHTECİLİK ( 765 S. TCY ile 5237 S. TCY'nin Aynı Suça Uyan Maddelerinin Ayrı Ayrı ve Bir Bütün Olarak Uygulanması Sonucunda Mahkemece 765 S.Y Uyarınca Kurulan Hükmün Zamanaşımı Bakımından Sanık Yararına Olduğu )
ZAMANAŞIMI ( Sahtecilik - 765 Sayılı TCY ile 5237 S. TCY'nin Aynı Suça Uyan Maddelerinin Ayrı Ayrı ve Bir Bütün Olarak Uygulanması Sonucunda Mahkemece 765 Sayılı Yasa Uyarınca Kurulan Hükmün Zamanaşımı Bakımından Sanık Yararına Olduğu )
LEHE KANUN UYGULAMASI ( Sahtecilik - 765 S. TCY ile 5237 S. TCY'nin Aynı Suça Uyan Maddelerinin Ayrı Ayrı ve Bir Bütün Olarak Uygulanması Sonucunda Mahkemece 765 S.Y Uyarınca Kurulan Hükmün Zamanaşımı Bakımından Sanık Yararına Olduğu )"
102Y7.CD22.7.2005E. 2004/9801 K. 2005/14125"BANKALAR KANUNUNA MUHALEFET ( Zamanaşımını Kesen Son İşlem Olan Sorgularının Yapıldığı Tarih İtibariyle Hüküm Gününde Suç Tarihinde Yürürlükte Bulunan 765 Sayılı TCK'nun 102/4 Maddesinde Öngörülen Zamanaşımının Tahakkuk Ettiği )
ZAMANAŞIMI ( Zamanaşımını Kesen Son İşlem Olan Sorgularının Yapıldığı Tarih İtibariyle Hüküm Gününde Suç Tarihinde Yürürlükte Bulunan 765 Sayılı TCK'nun 102/4 Maddesinde Öngörülen Zamanaşımının Tahakkuk Ettiği - Yahya Murat Demirel Davası )
YAHYA MURAT DEMİREL DAVASI ( Zamanaşımını Kesen Son İşlem Olan Sorgularının Yapıldığı Tarih İtibariyle Hüküm Gününde Suç Tarihinde Yürürlükte Bulunan 765 Sayılı TCK'nun 102/4 Maddesinde Öngörülen Zamanaşımının Tahakkuk Ettiği )"
102Y8.CD21.7.2005E. 2004/9239 K. 2005/7881"MALA ZARAR VERME ( "Zaman Bakımından Uygulama" ve "Lehe Olan Hükümlerin Uygulanmasında Usul" Kurallarına Göre Lehe Olan Yeni TCK.nun Değerlendirilmesinde Zorunluluk Bulunduğu )
SUÇTA ZAMAN BAKIMINDAN UYGULAMA ( Kurallarına Göre Lehe Olan Yeni TCK.nun Değerlendirilmesinde Zorunluluk Bulunduğu - Mala Zarar Verme )
LEHE OLAN YENİ CEZA KANUNUNUN DEĞERLENDİRİLMESİ ZORUNLULUĞU ( "Zaman Bakımından Uygulama" ve "Lehe Olan Hükümlerin Uygulanmasında Usul" Kurallarına Göre )"
102Y9.CD12.7.2005E. 2005/1631 K. 2005/5724"LEHE KANUN UYGULAMASI ( Yeni TCK. - 765 S. TCK.'da Öngörülen Zamanaşımının Suç ve İnceleme Tarihleri Arasında Gerçekleştiği/Kamu Davasının Ortadan Kaldırılması Gereği )
KAMU DAVASININ ORTADAN KALDIRILMASI ( Yeni TCK. - 765 S. TCK.'da Öngörülen Zamanaşımının Suç ve İnceleme Tarihleri Arasında Gerçekleştiği/Lehe Kanun Uygulaması )"
102Y11.CD7.7.2005E. 2005/1624 K. 2005/4604"DOLANDIRICILIK ( Olay Tarihinde Yürürlükte Bulunan ve Sanıklar Lehine Olan 765 Sayılı TCK'nun 102/4. Maddesinde Öngörülen Asli Dava Zamanaşımının Dolması Nedeniyle Haklarındaki Kamu Davalarının Ortadan Kaldırılması Gerektiği )
ASLİ DAVA ZAMANAŞIMI ( Olay Tarihinde Yürürlükte Bulunan ve Sanıklar Lehine Olan 765 Sayılı TCK'nun 102/4. Maddesinde Öngörülen Zamanaşımının Dolması Nedeniyle Haklarındaki Kamu Davalarının Ortadan Kaldırılması Gerektiği - Dolandırıcılık )
KAMU DAVALARININ ORTADAN KALDIRILMASI ( Olay Tarihinde Yürürlükte Bulunan ve Sanıklar Lehine Olan 765 Sayılı TCK'nun 102/4. Maddesinde Öngörülen Asli Dava Zamanaşımının Dolması Nedeniyle - Dolandırıcılık )
LEHE KANUN ( Olay Tarihinde Yürürlükte Bulunan ve Sanıklar Lehine Olan 765 Sayılı TCK'nun 102/4. Maddesinde Öngörülen Asli Dava Zamanaşımının Dolması Nedeniyle Haklarındaki Kamu Davalarının Ortadan Kaldırılması Gerektiği - Dolandırıcılık )"
102Y17.HD30.6.2005E. 2005/6264 K. 2005/7217"MAL BEYANINDA BULUNMAMAK SUÇU ( Asli Zamanaşımının Dolmuş Bulunması - Davanın Ortadan Kaldırılması Gereği )
ASLİ ZAMANAŞIMlNIN DOLMASI ( Davanın Ortadan Kaldırılması Gereği - Mal Beyanında Bulunmamak Suçu )
DAVANIN ORTADAN KALDIRILMASI GEREĞİ ( Mal Beyanında Bulunmamak Suçu - Asli Zamanaşımının Dolmuş Bulunması )"
102Y8.CD29.6.2005E. 2003/14344 K. 2005/6039"MESKUN YERDE SİLAH ATMAK ( Suçun Düzenlendiği Kanun Maddesindeki Cezaların Üst Sınırına Göre Bu Suçtan Açılan Davanın 2 Yıllık Zamanaşımına Tabi Olduğu - 6136 Sayılı Kanuna Aykırılık )
ZAMANAŞIMI ( Meskun Yerde Silah Atmak Suçunun Düzenlendiği Kanun Maddesindeki Cezaların Üst Sınırına Göre Bu Suçtan Açılan Davanın 2 Yıllık Zamanaşımına Tabi Olduğu )
ATEŞLİ SİLAHLAR KANUNU'NA AYKIRILIK ( Meskun Yerde Silah Atmak Suçunun Düzenlendiği Kanun Maddesindeki Cezaların Üst Sınırına Göre Bu Suçtan Açılan Davanın 2 Yıllık Zamanaşımına Tabi Olduğu )"
102Y7.CD29.6.2005E. 2004/19180 K. 2005/10104"KAÇAKÇILIK ( Zamanaşımını Kesen Son İşlem Olan Sorgulamanın Yapıldığı Tarihten Temyiz İncelemesinin Yapıldığı Tarihe Kadar ki Sürede Zamanaşımı Tahakkuk Ettiğinden Kamu Davasının Kaldırılmasının Gerekmesi )
1918 SAYILI KANUNA MUHALEFET SUÇU ( Sorgulamanın Yapıldığı Tarihten Temyiz İncelemesinin Yapıldığı Tarihe Kadar ki Sürede Zamanaşımı Tahakkuk Ettiğinden Kamu Davasının Ortadan Kaldırılmasının Gerekmesi )
CEZA ZAMANAŞIMI ( Sorgulamanın Yapıldığı Tarihten Temyiz İncelemesinin Yapıldığı Tarihe Kadar ki Sürede Zamanaşımı Tahakkuk Ettiğinden Kamu Davasının Ortadan Kaldırılmasının Gerekmesi )"
102Y9.CD28.6.2005E. 2005/5010 K. 2005/4647"TEDBİRSİZLİK VE DİKKATSİZLİK SONUCU YARALAMAYA SEBEBİYET VERMEK ( Cezanın Nev'i ve Miktarı İtibarıyla 5 Yıllık Dava Zamanaşımı Süresine Tabi Olduğu Gözetilmeden 1 Yıllık Zamanaşımı Süresinin Dolduğundan Bahisle Ortadan Kaldırma Kararı Verilemeyeceği )
DAVANIN ORTADAN KALDIRILMASI ( Cezanın Nev'i ve Miktarı İtibarıyla 5 Yıllık Dava Zamanaşımı Süresine Tabi Olduğu Gözetilmeden 1 Yıllık Zamanaşımı Süresinin Dolduğundan Bahisle Ortadan Kaldırma Kararı Verilemeyeceği - Tedbirsizlik ve Dikkatsizlik Sonucu Yaralamaya Sebebiyet Vermek )"
102Y8.CD28.6.2005E. 2004/1410 K. 2005/5979"SARHOŞLUK NEDENİYLE UMUMUN SIHHATİNE ENGEL OLMAK ( Kanunda Öngörülen Cezalarının Üst Sınırına Göre TCK.nun 102/5. Madde ve Fıkrası Uyarınca 2 Yıllık Zamanaşımına Tabi Olduğu )
ZAMANAŞIMI ( Sarhoşluk Nedeniyle Umumun Sıhhatine Engel Olmak - TCK.nun 102/5. Madde ve Fıkrası Uyarınca 2 Yıllık Zamanaşımına Tabi Olduğu )
DAVANIN DÜŞÜRÜLMESİ GEREĞİ ( Sarhoşluk Nedeniyle Umumun Sıhhatine Engel Olmak - TCK.nun 102/5. Madde ve Fıkrası Uyarınca 2 Yıllık Zamanaşımına Tabi Olması Nedeniyle )"
102Y8.CD16.6.2005E. 2003/13881 K. 2005/4911"KORKU KAYGI VE PANİK YARATABİLECEK BİÇİMDE SİLAHLA ATEŞ ETMEK ( Suçun 5 Yıllık Zamanaşımına Tabi Olduğu Son İşlem Tarihi Olan Sanıkların Savunmalarının Alındığı Tarihten Hüküm Tarihine Kadar 5 Yıldan Fazla Sürenin Geçtiği )
KAMU DAVASININ DÜŞÜRÜLMESİ ( Suçun 5 Yıllık Zamanaşımına Tabi Olduğu Son İşlem Tarihi Olan Sanıkların Savunmalarının Alındığı Tarihten Hüküm Tarihine Kadar 5 Yıldan Fazla Sürenin Geçmesi Nedeniyle - Korku Kaygı ve Panik Yaratabilecek Biçimde Silahla Ateş Etmek )
ZAMANAŞIMI ( Suçun 5 Yıllık Zamanaşımına Tabi Olduğu Son İşlem Tarihi Olan Sanıkların Savunmalarının Alındığı Tarihten Hüküm Tarihine Kadar 5 Yıldan Fazla Sürenin Geçtiği/Kamu Davasının Düşürülmesi Gereği - Korku Kaygı ve Panik Yaratabilecek Biçimde Silahla Ateş Etmek )"
102YCGK14.6.2005E. 2005/6-38 K. 2005/63"DOLANDIRICILIK ( Başka Bir Suça Dönüşmesi Olanağı Bulunmayan Kamu Kurumu Zararına Dolandırıcılık Suçunun Asli Dava Zamanaşımı Süresinin 5 Yıl Olduğu )
ASLİ DAVA ZAMANAŞIMI SÜRESİ ( Dolandırıcılık - Başka Bir Suça Dönüşmesi Olanağı Bulunmayan Kamu Kurumu Zararına Dolandırıcılık Suçunun Asli Dava Zamanaşımı Süresinin 5 Yıl Olduğu )
ZAMANAŞIMI ( Kamu Kurumu Zararına Dolandırıcılık Suçunun Asli Dava Zamanaşımı Süresinin 5 Yıl Olduğu - Suç Tarihinden İtibaren İşlemeye Başlayan Bu Süre İddianamenin Düzenlenip Mahkemeye Tevdi Edildiği Tarihte Ardından da Sanığın Sorguya Çekildiği Tarihte Kesilip Yeniden İşlemeye Başladığı )
DAVA ZAMANAŞIMININ KESİLMESİ ( Dolandırıcılık - Sanık Hakkındaki Kamu Davasının Bu Dava İle Birleştirilmesinden Sonra Sanığın Gereksiz Olarak Yeniden Sorguya Çekilmesi ve Beraat Kararının Zamanaşımını Kesici Bir Etkisinin Bulunmadığı )
SAHTECİLİK ( Failin Gerçek Bir Durumun Kanıtlanmasını Sağlamak Amacıyla Hareket Etmiş Olması Gerek 765 S. TCY'nın 347. Md. Gerekse Fiil ve Hükümden Sonra Yürürlüğe Girmiş Bulunan 5237 S. TCY'nın 211. Md.de Ortak İndirim Nedeni Olarak Kabul Edildiği )
İNDİRİM NEDENİ ( Sahtecilik - Failin Gerçek Bir Durumun Kanıtlanmasını Sağlamak Amacıyla Hareket Etmiş Olması Gerek 765 S. TCY'nın 347. Md. Gerekse Fiil ve Hükümden Sonra Yürürlüğe Girmiş Bulunan 5237 S. TCY'nın 211. Md.de Ortak İndirim Nedeni Olarak Kabul Edildiği )"
102YCGK14.6.2005E. 2005/4-65 K. 2005/62"GÖREVDE YETİKİYİ KÖTÜYE KULLANMAK VE GÖREVİ SAVSAMA SUÇU ( Sanıkların Hastanede Görev Yaptıkları Dönemde Mal ve Hizmet Alımlarında Gerekli Kurallara Uymamaları Nedeniyle Hazine Zararına Neden Olmaları Nedeniyle )
CEZA ZAMANAŞIMI ( Ceza Yasasında Zamanaşımını Kesen Nedenlerin Sınırlamalı Bir Şekilde Sayılmış Olması )
ZAMANIŞIMININ KESİLMESİ ( Kesici İşlemin Varlığı Halinde Zamanaşımının Kesilme Gününden İtibaren Birden Çok Nedenin Bulunması Halinde de En Son Kesilme Gününden İtibaren Yeniden İşlemeye Başlaması )
DAVANIN DÜŞÜRÜLMESİ ( Mahkemece Hüküm Kurulmadan Yani Direnme Hükmünün Kurulduğu Tarihten Önce Ceza Zamanaşımının Gerçekleşmiş Olması Nedeniyle 5271 Sayılı Yasadaki İbare Nedeniyle Kamu Davasının Düşürülmesine Karar Verilmesi )
ZAMANAŞIMI UZAMASI ( Ceza Zamanaşımını Kesici Nedenlerin Yasada Belirtilen Zamanaşımı Sürelerini Yarıdan Fazla Uzatamayacağının Hükme Bağlanmış Olması )"
102Y5.CD9.6.2005E. 2005/9092 K. 2005/10303"FUHUŞ İÇİN KADIN TEDARİK ETMEK ( 3 Yıllık Asli ve İlave Zamanaşımına Tabi Olduğu - 5237 S. TCK. Md. 7/2 İle 5320 S. Kanun Md. 8/1'de Gözetilmek Suretiyle Hükmün Bozulması Gereği )
ZAMANAŞIMI ( Fuhuş İçin Kadın Tedarik Etmek - 5237 S. TCK. Md. 7/2 İle 5320 S. Kanun Md. 8/1'de Gözetilmek Suretiyle Hükmün Bozulması Gereği/3 Yıllık Asli ve İlave Zamanaşımının Dolduğu )
DAVANIN ZAMANAŞIMI NEDENİYLE DÜŞÜRÜLMESİ ( 3 Yıllık Asli ve İlave Zamanaşımına Tabi Suç - 5237 S. TCK. Md. 7/2 İle 5320 S. Kanun Md. 8/1'de Gözetilmek Suretiyle Hükmün Bozulması )"
102Y5.CD9.6.2005E. 2004/3608 K. 2005/11416"SALDIRGAN SORHOŞLUK ( Yasada Öngörülen Cezasının Üst Sınırı İtibariyle 765 Sayılı TCK.Nun 102/5 Ve 104/2. Maddelerinde Belirlenen 3 Yıllık Asli Ve İlave Zamanaşımına Tabi Olduğu )
ASLİ VE İLAVE ZAMANAŞIMI ( Sanığa İsnad Olunan Saldırgan Sarhoşluk Suçunun Yasada Öngörülen Cezasının Üst Sınırı İtibariyle 765 Sayılı TCK.nun 102/5 Ve 104/2. Maddelerinde Belirlenen 3 Yıllık Asli Ve İlave Zamanaşımına Tabi Olduğu )
DAVANIN DÜŞÜRÜLMESİ ( Suç Tarihinden İnceleme Tarihine Kadar Saldırgan Sarhoşluk Suçunda 3 Yıllık Asli Ve İlave Zamanaşımının Dolması Nedeniyle Verilmesi Gereği )"
102Y7.CD8.6.2005E. 2004/134 K. 2005/5848"1918 SAYILI KANUNA MUHALEFET ( Sanık Hakkında Zamanaşımını Kesen Son İşlem Olan Sanığın Sorgusunun Yapıldığı Gün İtibariyle Temyiz İnceleme Gününde Zamanaşımı Tahakkuk Ettiği - Kamu Davasının Ortadan Kaldırılması Gereği )
ZAMANAŞIMI ( Kesen Son İşlem Olan Sanığın Sorgusunun Yapıldığı Gün İtibariyle Temyiz İnceleme Gününde Zamanaşımı Tahakkuk Ettiği - Kamu Davasının Ortadan Kaldırılması Gereği )
KAMU DAVASININ ORTADAN KALDIRILMASI ( Sanık Hakkında Zamanaşımını Kesen Son İşlem Olan Sanığın Sorgusunun Yapıldığı Gün İtibariyle Temyiz İnceleme Gününde Zamanaşımı Tahakkuk Etmesi Nedeniyle - 1918 Sayılı Kanuna Muhalefet )"
102Y2.CD1.6.2005E. 2004/11042 K. 2005/10393"SALDIRGAN SARHOŞLUK ( Cezanın Miktar Ve Nevi İtibariyle Tabi Olduğu 765 Sayılı TCK'nun 102/5.Maddesine Göre Hesaplanan 2 Yıllık Asli Zamanaşımının Mahkumiyet Kararı Ve İnceleme Tarihleri Arasında Gerçekleşmesi )
CEZANIN MİKTAR VE NEVİ İTİBARİYLE TABİ OLDUĞU ZAMANAŞIMI ( Hesaplanan 2 Yıllık Asli Zamanaşımının Mahkumiyet Kararı Ve İnceleme Tarihleri Arasında Gerçekleşmesi - Saldırgan Sarhoşluk )"
102Y9.CD31.5.2005E. 2005/1106 K. 2005/2194"ZAMANAŞIMI ( Suç Tarihi İle Hüküm Tarihi Arasında TCK.Nun 102/6 ve 105/2.Maddelerinde Öngörülen Bir Yıllık Zamanaşımının Gerçekleştiği - Kamu Davasının Ortadan Kaldırılmasına Karar Verilmesi Gerektiği )
KAMU DAVASININ ORTADAN KALDIRILMASI ( Suç Tarihi İle Hüküm Tarihi Arasında TCK.Nun 102/6 ve 105/2.Maddelerinde Öngörülen Bir Yıllık Zamanaşımının Gerçekleşmesi Nedeniyle - Tedbirsizlik ve Dikkatsizlik Sonucu Yaralamaya Sebebiyet )
TEDBİRSİZLİK VE DİKKATSİZLİK SONUCU YARALAMAYA SEBEBİYET ( Suç Tarihi İle Hüküm Tarihi Arasında TCK.Nun 102/6 ve 105/2.Maddelerinde Öngörülen Bir Yıllık Zamanaşımının Gerçekleştiği - Kamu Davasının Ortadan Kaldırılması Gerektiği )"
102Y7.CD31.5.2005E. 2004/5402 K. 2005/5049"PASAPORT KANUNU'NA AYKIRILIK ( Suçun İşlendiği Tarih İle Dosya İnceleme Tarihleri Arasında Öngörülen 3 Yıllık Zamanaşımı Süresinin Gerçekleşmiş Olduğundan Kamu Davasının Ortadan Kaldırılması Gerektiği )
ZAMANAŞIMI SÜRESİ ( Suçun İşlendiği Tarih İle Dosya İnceleme Tarihleri Arasında Öngörülen 3 Yıllık Zamanaşımı Süresinin Gerçekleşmiş Olduğundan Kamu Davasının Ortadan Kaldırılması Gerektiği )"
102Y2.CD31.5.2005E. 2005/5026 K. 2005/10228"TEHLİKELİ ARAÇ KULLANMAK ( Suçunun İşlendiği Tarih İle Hükmün Verildiği Tarih Arasında Türk Ceza Kanununun 102/6 Ve 105/2. Maddelerinde Öngörülen Zamanaşımı Süresinin Gerçekleşmiş Olduğunun Gözetilmemesinin İsabetsiz Olduğu )
CEZA ZAMANAŞIMI ( Tehlikeli Araç Kullanmak Suçunun İşlendiği Tarih İle Hükmün Verildiği Tarih Arasında TCK'nun 102/6 Ve 105/2. Maddelerinde Öngörülen Zamanaşımı Süresinin Gerçekleşmiş Olduğunun Gözetilmemesinin İsabetsiz Olduğu )
KAMU DAVASININ ORTADAN KALDIRILMASI GEREĞİ ( Tehlikeli Araç Kullanmak Suçunun İşlendiği Tarih İle Hükmün Verildiği Tarih Arasında TCK'nun 102/6 Ve 105/2. Maddelerinde Öngörülen Zamanaşımı Süresinin Gerçekleşmiş Olması Nedeniyle )"
102Y6.CD26.5.2005E. 2003/11420 K. 2005/5396"SAHTECİLİK VE DOLANDIRICILIK ( Suça Konu Senetlerde Düzenleme Tarihlerinin Kaşe İle Basıldığı - Düzenlendiği Sırada Sanık Tarafından mı Yoksa Takibe Konulduğu Sırada Banka Görevlileri Tarafından mı Yapıldığının Araştırılması Gereği )
HUKUKİ EYLEMİN BELİRLENMESİ ( Suça Konu Senetlerde Düzenleme Tarihlerinin Kaşe İle Basıldığı - Düzenlendiği Sırada Sanık Tarafından mı Yoksa Takibe Konulduğu Sırada Banka Görevlileri Tarafından mı Yapıldığının Araştırılması Gereği )
ZAMANAŞIMI ( Sahtecilik ve Dolandırıcılık - Suçun TCK'nun 102/4 ve 104/2. Maddelerinde Öngörülen 7 Yıl 6 Aylık Zamanaşımına Bağlı Olduğu )"
102Y9.CD25.5.2005E. 2005/2680 K. 2005/2115"TEDBİRSİZLİK VE DİKKATSİZLİK SONUCU YARALAMAYA SEBEBİYET VERMEK ( Sanığa Ait Köpeğin Mağduru Isırarak Hayati Tehlike Geçirmeyecek İş ve Gücünden Kalmayacak Şekilde Yaralaması Olayında Müştekinin Şikayetten Vazgeçtiği - TCK Md. 459'un Tatbik Edilemeyeceği )
SANIĞA AİT KÖPEĞİN MAĞDURU ISIRARAK HAYATİ TEHLİKE GEÇİRMEYECEK İŞ VE GÜCÜNDEN KALMAYACAK ŞEKİLDE YARALAMASI ( Müştekinin Şikayetten Vazgeçtiği - TCK Md. 459'un Tatbik Edilmesine Yasal İmkan Kalmadığı )
KÖPEĞİN ISIRMASI SONUCU YARALANMA ( Tedbirsizlik ve Dikkatsizlik Sonucu Yaralamaya Sebebiyet Vermek/Müştekinin Şikayetten Vazgeçtiği - TCK Md. 459'un Tatbik Edilmesine Yasal İmkan Kalmadığı )
RESEN TAKİBİ GEREKEN HAYVANIN MUHAFAZASINDA KUSUR ( Sanığa Ait Köpeğin Mağduru Isırarak Hayati Tehlike Geçirmeyecek İş ve Gücünden Kalmayacak Şekilde Yaralaması - Suçun Oluştuğu )"
102Y7.CD18.5.2005E. 2003/14453 K. 2005/4735"2521 SAYILI KANUNA MUHALEFET ( Zamanaşımını Kesen Son İşlem Olan Sanıkların Sorgusunun Yapıldığı Tarihten İtibaren Karar Tarihine Kadar TCK'nun 102/5 Maddesinde Öngörülen Zamanaşımı Tahakkuk Ettiğinden Kamu Davasının Ortadan Kaldırılması Gereği )
ZAMANAŞIMI KESİLMESİ ( Kesen Son İşlem Olan Sanıkların Sorgusunun Yapıldığı Tarihten İtibaren Karar Tarihine Kadar TCK'nun 102/5 Maddesinde Öngörülen Zamanaşımı Tahakkuk Ettiğinden Kamu Davasının Ortadan Kaldırılması Gereği )
KAMU DAVASININ ORTADAN KALDIRILMASI ( Zamanaşımını Kesen Son İşlem Olan Sanıkların Sorgusunun Yapıldığı Tarihten İtibaren Karar Tarihine Kadar TCK'nun 102/5 Maddesinde Öngörülen Zamanaşımı Tahakkuk Etmesi Nedeniyle )"
102Y11.CD17.5.2005E. 2004/3811 K. 2005/2676"KÜLTÜR VE TABİAT VARLIKLARINI KORUMA KANUNU'NA MUHALEFET ( TCK'nun 102/4. Maddesinde Öngörülen Asli Dava Zamanaşımının Suç Tarihlerinden İddianamelerin Düzenlendiği Tarihlere Kadar Gerçekleştiği )
ASLİ DAVA ZAMANAŞIMI ( Suç Tarihlerinden İddianamelerin Düzenlendiği Tarihlere Kadar Gerçekleştiği - 2863 Sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu'na Muhalefet )
KAMU DAVASININ ORTADAN KALDIRILMASI ( 2863 Sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu'na Muhalefet - Dava Zamanaşımının Suç Tarihlerinden İddianamelerin Düzenlendiği Tarihlere Kadar Gerçekleştiği )"
102Y3.CD12.5.2005E. 2004/9043 K. 2005/4338"KAÇAK ORMAN EMVALİ NAKLETMEK ( Naklederken Yakalanan ve Mahkum Olan Sanığa Ait Nakilde Kullanılan Plakasız Motosikletin Müsaderesine Karar Verilmemesi İsabetsiz Olduğu )
MÜSADERE ( Kaçak Orman Emvali Naklederken Yakalanan ve Mahkum Olan Sanığa Ait Nakilde Kullanılan Plakasız Motosikletin Müsaderesine Karar Verilmemesi İsabetsiz Olduğu )
YARGILAMA GİDERİNİN MÜTESELSİLEN TAHSİLİ ( Birlikte Suç İşleyen Sanıklardan Yargılama Giderinin Müteselsilen Tahsili Yerine Müştereken ve Müteselsilen Tahsiline Karar Verilmesi İsabetsiz Olduğu )
NİSBİ HARÇ ( Hükmolunan Nisbi Harcın Hangi Sanıktan Tahsil Edileceğinin Belirtilmemesi İsabetsiz Olduğu )"
102Y3.CD12.5.2005E. 2004/9028 K. 2005/4360"İŞGAL VE FAYDALANMA EYLEMİ ( Tutanağın Düzenlendiği Tarihte Sanığın Eyleminin Devam Ettiğinin Belirlendiği Cihetle Tayin Olunan Hapis Cezasının Paraya Çevrilmesinde Suç Tarihi Olarak Zabıt Tarihinin Nazara Alınması Gerektiği )
ZABIT TARİHİ ( Tutanağın Düzenlendiği Tarihte İşgal ve Faydalanma Eyleminin Devam Ettiğinin Belirlendiği Cihetle Tayin Olunan Hapis Cezasının Paraya Çevrilmesinde Suç Tarihi Olarak Zabıt Tarihinin Nazara Alınması Gerektiği )
ZAMANAŞIMI ( Sanığın Dal Kesmek Suçundan Sorguya Çekildiği Tarih İle İnceleme Tarihi Arasında Öngörülen Zamanaşımı Süresinin Gerçekleştiği )
DAL KESMEK ( Suçundan Sorguya Çekildiği Tarih İle İnceleme Tarihi Arasında Öngörülen Zamanaşımı Süresinin Gerçekleştiği - İşgal ve Faydalanma )"
102Y5.CD4.5.2005E. 2003/7515 K. 2005/6201"ZAMANAŞIMI ( Reşit Olmayan Mağdure İle Rızasıyla Cinsi Münasebet - Kamu Davasının Zamanaşımı Nedeniyle Ortadan Kaldırılması Gereği/7 Yıl 6 Aylık Asli ve İlave Zamanaşımına Tabi Olduğu )
REŞİT OLMAYAN MAĞDURE İLE RIZASIYLA CİNSİ MÜNASEBET ( 7 Yıl 6 Aylık Asli ve İlave Zamanaşımına Tabi Olduğu - Suç Tarihinden İnceleme Tarihine Kadar Sürenin Geçmesi/Kamu Davasının Zamanaşımı Nedeniyle Ortadan Kaldırılması Gereği )
KAMU DAVASININ ZAMANAŞIMI NEDENİYLE ORTADAN KALDIRILMASI ( Reşit Olmayan Mağdure İle Rızasıyla Cinsi Münasebet - 7 Yıl 6 Aylık Asli ve İlave Zamanaşımına Tabi Olduğu/Suç Tarihinden İnceleme Tarihine Kadar Sürenin Geçmesi )"
102Y11.CD28.4.2005E. 2004/9279 K. 2005/2248"VERGİ USUL YASASINA MUHALEFET ( Mahkumiyet Hükmünün Süresinde Temyiz Edilmeyerek Kesinleştiği - Bu Tarih İtibariyle Dava Zamanaşımının Gerçekleşmediği Hükmün Kesinleşmesinden Sonra da Dava Zamanaşımının İşlemeyeceği )
DAVA ZAMANAŞIMI ( 213 Sayılı Vergi Usul Yasasına Muhalefet/Mahkumiyet Hükmünün Süresinde Temyiz Edilmeyerek Kesinleştiği - Bu Tarih İtibariyle Dava Zamanaşımının Gerçekleşmediği Hükmün Kesinleşmesinden Sonra da Dava Zamanaşımının İşlemeyeceği )
KAMU DAVASININ ORTADAN KALDIRILMASI ( Suç Tarihinden Hüküm Tarihine Kadar TCK'nun 102/4 ve 104/2. Maddelerinde Öngörülen Zamanaşımı Gerçekleştiğinden Bahisle Kamu Davasının Ortadan Kaldırılmasına Karar Verilmesinin Yasaya Aykırı Olduğu )"
102Y5.CD25.4.2005E. 2004/4849 K. 2005/5164"ZİMMET / GÖREVİ SUİSTİMAL VE GÖREVİ İHMAL ( Zimmetten Dönüşen Görevi Kötüye Kullanma ve İddianamede Yer Alan Diğer Görevi İhmal ve Kötüye Kullanma Suçlarına Öngörülen Cezanın Tür ve Tutarına Göre Beş Yıllık Dava Zamanaşımına Tabi Olduğu )
DAVA ZAMANAŞIMI ( Sanıkların Sorgusunun Yapıldığı Tarihten İnceleme Tarihine Kadar Anılan Sürenin Dolduğu ve Bu Arada Zamanaşımını Kesen Başka İşlemin Yapılmadığı - Zimmet/Görevi Suistimal ve Görevi İhmal )"
102Y3.CD25.4.2005E. 2004/13150 K. 2005/3593"SANIĞIN ADININ YANLIŞ YAZILMASI ( Gerekçeli Karar Nüfus Kaydına Göre Yerinde Düzeltilebileceğinden Bozma Nedeni Yapılmadığı )
ZAMANAŞIMI ( Suç Tarihi İle Hüküm Tarihi Arasında TCK'nun 102/4 102/5 Maddesinde Öngörülen Zamanaşımı Süresinin Gerçekleşmiş Bulunduğu Gözetilmeden Hüküm Kurulmasının İsabetsiz Olduğu )"
102Y11.CD25.4.2005E. 2005/1972 K. 2005/2102"DOLANDIRICILIK ( Yasada Gerektirdiği Cezasının Türü ve Üst Sınırı İtibariyle Tabi Olduğu Dava Zamanaşımının Suçların İşlendiği Tarihten Temyiz İnceleme Tarihine Kadar Gerçekleşmesi )
DAVA ZAMANAŞIMI ( Sanığın Yüklenen Şikayetçilere Yönelik Dolandırıcılık Suçunun Yasada Gerektirdiği Cezasının Türü ve Üst Sınırı İtibariyle Tabi Olduğu Dava Zamanaşımının Suçların İşlendiği Tarihten Temyiz İnceleme Tarihine Kadar Gerçekleşmesi )"
102YCGK19.4.2005E. 2005/7-42 K. 2005/41"MÜSADERE DAVASI ( Projektör Kullanarak Tavşan Avlayan Sanık Hakkında )
İDARİ PARA CEZALARI ( Yasalarımızda İdari Para Cezasını Gerektiren Fiiller Bakımından Dava Zamanaşımına Koşut Bir Takip Zamanaşımı Süresinin Öngörülmemiş Olması-İdari Para Cezalarının Tahsil Zamanaşımı Süresinin ise 6183 Sayılı Yasa Uyarınca Beş Yıl Olması )
LEHE OLAN YASA HÜKMÜNÜN UYGULANMASI ( Fiilin İşlendiği Zamanın Kanunu ile Sonradan Neşrolunan Kanunun Hükümleri Birbirinden Farklı ise Hükümleri Maznunun Daha Lehinde Olan Kanunun Tatbikinin Lazım Gelmesi )
DAVA ZAMANAŞAMI ( Kabahat Nev'inden Olan Yasak Dönemde Avlanma Suçu ve Ruhsatsız Av Tüfeği Taşıma Suçlarının Asli Dava Zamanaşımı Süresinin İki Yıl Olması )
4195 SAYILI YASA UYGULAMASI ( Zehirle Avlanma Dışındaki Diğer Suçların Yaptırımının İdari Para Cezasına Dönüştürülmüş Olması-İdari Para Cezalarına Karşı İdare Mahkemelerine İtiraz Edilebilmesi-Bu Yasa ile Yasaklanan Fiilleri İşleyenlerin Derhal Avdan Men Edilmesi )
SUÇ ALETLERİ ( 4195 Sayılı Yasa Uyarınca Bizatihi Av Suçunda Kullanılan Vasıtaların Suç Aletleri Kime Ait Olursa Olsun İdarece Zapt ve Yetkili Sulh Ceza Mahkemesince Müsadere Edilmesi )"
102Y6.CD18.4.2005E. 2003/1083 K. 2005/3508"SAHTECİLİK VE DOLANDIRICILIK ( Sanığın Yakınanlara Ayrı Ayrı İkişer Adet Sahte Çek Düzenleyip Verdiğinin Anlaşılması Karşısında TCK'nun 71. Maddesi Uyarınca Ayrı Ayrı Hüküm Kurulması Gerektiği )
SAHTE ÇEK DÜZENLENMESİ ( Sanığın Yakınanlara Ayrı Ayrı İkişer Adet Sahte Çek Düzenleyip Verdiğinin Anlaşılması Karşısında TCK'nun 71. Maddesi Uyarınca Ayrı Ayrı Hüküm Kurulması Gerektiği - Sahtecilik ve Dolandırıcılık )"
102Y8.CD12.4.2005E. 2005/624 K. 2005/2152"ZAMANAŞIMI ( Sanıkların Sorgularının Yapıldığı Tarihden Hükmün Verildiği Tarihe Kadar 5 Yıllık Zamanaşımının Dolduğu - Sürenin Sanıkların Üzerlerine Atılı Suçlar İçin Öngörülen Cezanın Türü ve Üst Sınırına Göre Belirleneceği )
DURUŞMA TUTANAKLARININ İMZALANMAMASI ( Üye Hakimlerden Birinin/Zabıt Katibinin - Sanıklar Hazır Bulunduğundan Sonuca Etkili Olmadığı Bozma Nedeni Sayılmadığı )
HAZIR BULUNAN SANIKLARA KANUN YOLUNUN BİLDİRİLMEMİŞ OLMASI ( Sonuca Etkili Olmadığında Bozma Nedeni Sayılmayacağı )"
102Y10.CD12.4.2005E. 2004/18161 K. 2005/3462"3167 SAYILI KANUNA AYKIRILIK ( TCK'nın 104/1. Maddesi Uyarınca Düşme Kararının Zamanaşımını Kesmeyeceği )
DÜŞME KARARI ( TCK'nın 104/1. Maddesi Uyarınca Zamanaşımını Kesmeyeceği - 3167 Sayılı Kanuna Aykırılık )
ZAMANAŞIMINI KESEN İŞLEM ( Düşme Kararının Zamanaşımını Kesmeyeceği - Gıyabi Tutuklama Müzekkeresi Tarihi İle İnceleme Tarihi Arasında 5 Yıllık Asli Zamanaşımı Süresinin Geçtiği Nazara Alınarak Kamu Davasının Ortadan Kaldırılması Gerektiği )
KAMU DAVASININ ORTADAN KALDIRILMASI KARARI ( Gıyabi Tutuklama Müzekkeresi Tarihi İle İnceleme Tarihi Arasında 5 Yıllık Asli Zamanaşımı Süresinin Geçtiği Nazara Alınarak Verilmesi Gerektiği )"
102Y5.CD28.3.2005E. 2004/8497 K. 2005/2876"ZİMMET ( İade Hükümlerinin Uygulanması İçin Faiz Hariç Asıl Zimmet Tutarının Ödenmesinin Yeterli Olduğu - Nispi Para Cezası Belirlenirken Zimmet Tutarına Faiz İlave Edilemeyeceği )
GÖREVİ İHMAL ( Zimmete Neden Olma - İade Hükümlerinin Uygulanması İçin Faiz Hariç Asıl Zimmet Tutarının Ödenmesi Yeterli Olduğu )
İADE ( Zimmet Suçundan Hüküm Kurulurken İade Hükümlerinin Uygulanması İçin Faiz Hariç Asıl Zimmet Tutarının Ödenmesinin Yeterli Olduğu )
FAİZ ( Denetim Görevini İhmal Ederek Zimmete Neden Olma - Zimmet Suçundan Hüküm Kurulurken İade Hükümlerinin Uygulanması İçin Faiz Hariç Asıl Zimmet Tutarının Ödenmesinin Yeterli Olduğu/Nispi Para Cezası Belirlenirken Zimmet Tutarına Faiz İlave Edilemeyeceği )"
102Y2.CD24.3.2005E. 2004/21592 K. 2005/4755"TEHLİKELİ ARAÇ KULLANMAK ( Yol Kenarındaki Elektrik Panosuna ve Park Halindeki Araca Çarpan Sanığın Eylemleri - İki Ayrı Suç Olarak Değerlendirilemeyeceği )
TEK SUÇ OLUŞMASI ( Yol Kenarındaki Elektrik Panosuna ve Park Halindeki Araca Çarpan Sanığın Eylemleri - Tehlikeli Vasıta Sevk Etmek Suçu )
CEZA ZAMANAŞIMI ( Tehlikeli Vasıta Sevk Etmek Suçu - 6 Aylık Zamanaşımının Mahkumiyet Kararı ve İnceleme Tarihleri Arasında Gerçekleştiği )"
102Y17.HD24.3.2005E. 2004/9189 K. 2005/2761"CEZA KARARNAMESİNE İTİRAZ ( İİK. Md. 352/a-4 Uyarınca Hafif Hapis Cezası İçeren - Bu Kanun Hükümlerine Göre Yargılama Yapılması Zorunluluğu )
DAVANIN ORTADAN KALDIRILMASI ( Hüküm Tarihinden İnceleme Tarihine Kadar 6 Aylık Asli Zamanaşımının Dolması - Mal Beyanında Bulunmamak )
MAL BEYANINDA BULUNMAMAK ( Hüküm Tarihinden İnceleme Tarihine Kadar 6 Aylık Asli Zamanaşımının Dolması - Davanın Ortadan Kaldırılması Gereği )
ZAMANAŞIMI ( Mal Beyanında Bulunmamak/Hüküm Tarihinden İnceleme Tarihine Kadar 6 Aylık Asli Zamanaşımının Dolması - Davanın Ortadan Kaldırılması Gereği )"
102Y11.CD17.3.2005E. 2004/9942 K. 2005/1197"VERGİ USUL YASASINA MUHALEFET ( Sahte Fatura Kullanmak - 5 Yıllık Asli Dava Zamanaşımı Suçun İşlendiği Tarihten İddianamenin Düzenlendiği Tarihe Kadar Gerçekleştiğinden Kamu Davasının Zamanaşımı Nedeniyle Ortadan Kaldırılması Gereği )
SAHTE FATURA KULLANMAK ( Vergi Usul Yasasına Muhalefet - 5 Yıllık Asli Dava Zamanaşımı Suçun İşlendiği Tarihten İddianamenin Düzenlendiği Tarihe Kadar Gerçekleştiğinden Kamu Davasının Zamanaşımı Nedeniyle Ortadan Kaldırılması Gereği )
ASLİ DAVA ZAMANAŞIMI ( Suçun İşlendiği Tarihten İddianamenin Düzenlendiği Tarihe Kadar Gerçekleştiğinden Kamu Davasının Zamanaşımı Nedeniyle Ortadan Kaldırılması Gereği - Vergi Usul Yasasına Muhalefet )
DAVANIN ORTADAN KALDIRILMASI ( Vergi Usul Yasasına Muhalefet - 5 Yıllık Asli Dava Zamanaşımı Suçun İşlendiği Tarihten İddianamenin Düzenlendiği Tarihe Kadar Gerçekleşmes, Nedeniyle )"
102Y11.CD16.3.2005E. 2004/9268 K. 2005/1123"DOLANDIRICILIK ( Suçlarının Yasada Gerektirdiği Cezalarının Türü Ve Üst Sınırları İtibariyle Tabi Oldukları TCK.nun 102/4 Ve 104/2. Maddelerinde Öngörülen Dava Zamanaşımının Suç Tarihlerinden Hüküm Tarihine Kadar Gerçekleştiği )
DAVA ZAMANAŞIMI ( Cezalarının Türü Ve Üst Sınırları İtibariyle Tabi Oldukları TCK.nun 102/4 Ve 104/2. Maddelerinde Öngörülen Dava Zamanaşımının Suç Tarihlerinden Hüküm Tarihine Kadar Gerçekleştiği - Dolandırıcılık )"
102Y11.CD16.3.2005E. 2004/10066 K. 2005/1127"VERGİ USUL YASASINA MUHALEFET ( Suç Tarihinin 01.04.1997 Olduğu Ve Bu Tarihten Hüküm Tarihi İtibariyle TCK. Nun 102/4 Ve 104/2. Maddelerinde Öngörülen Zamanaşımı Süresinin Dolmadığı Gözetilmeden Kamu Davasının Ortadan Kaldırılmasına Karar Verilmesinin Hatalı Olduğu )
ZAMANAŞIMI SÜRESİNİN DOLMAMASI ( Gözetilmeden Kamu Davasının Ortadan Kaldırılmasına Karar Verilmesinin Yasaya Aykırı Olduğu - Vergi Usul Yasasına Muhalefet )
KAMU DAVASININ ORTADAN KALDIRILMASI ( Hüküm Tarihi İtibariyle Zamanaşımı Süresinin Dolmadığı Gözetilmeden Ortadan Kaldırılmasına Karar Verilmesinin Hatalı Olduğu - Vergi Usul Yasasına Muhalefet )"
102YCGK15.3.2005E. 2004/11-216 K. 2005/25"ZAMANAŞIMI ( En Son Kesilme Gününden İtibaren Yeniden İşlemeye Başlayacağı - Kesici Nedenlerin TCK. Md. 102'de Belirtilen Süreleri Yarıdan Fazla Uzatamayacağı )
ZAMANAŞIMINI KESEN NEDENLER ( En Son Kesilme Gününden İtibaren Yeniden İşlemeye Başlayacağı - TCK. Md. 102'de Belirtilen Süreleri Yarıdan Fazla Uzatamayacağı )
SUÇ TARİHİ İLE HÜKÜM TARİHİ ARASINDAKİ SÜRE ( Zamanaşımını Kesici Nedenlerin TCK. Md. 102'de Belirtilen Süreleri Yarıdan Fazla Uzatamayacağı - Kamu Davasının Ortadan Kaldırılması )
KAMU DAVASININ ORTADAN KALDIRILMASI ( Zamanaşımını Kesici Nedenlerin TCK. Md. 102'de Belirtilen Süreleri Yarıdan Fazla Uzatamayacağı - Suç Tarihi İle Hüküm Tarihi Arasındaki Süre )"
102Y11.CD15.3.2005E. 2004/4781 K. 2005/1086"DOLANDIRICILIK ( Suçun Cezasının Türü Ve Üst Sınırı İtibariyle Tabi Olduğu Asli Dava Zamanaşımının Kesici Son İşlem Olan Sanığın Sorgusunun Yapıldığı Tarihten Temyiz İnceleme Tarihine Kadar Gerçekleşmesi Nedeniyle Kamu Davasının Ortadan Kaldırılması Gereği )
ASLİ DAVA ZAMANAŞIMI ( Zamanaşımının Kesici Son İşlem Olan Sanığın Sorgusunun Yapıldığı Tarihten Temyiz İnceleme Tarihine Kadar Gerçekleşmesi Nedeniyle Kamu Davasının Ortadan Kaldırılması Gereği - Dolandırıcılık )
KAMU DAVASININ ORTADAN KALDIRILMASI GEREĞİ ( Suçun Cezasının Türü Ve Üst Sınırı İtibariyle Tabi Olduğu Asli Dava Zamanaşımının Kesici Son İşlem Olan Sanığın Sorgusunun Yapıldığı Tarihten Temyiz İnceleme Tarihine Kadar Gerçekleşmesi Nedeniyle - Dolandırıcılık )"
102Y11.CD14.3.2005E. 2004/4165 K. 2005/1079"DOLANDIRICILIK ( Cezasının Türü Ve Üst Sınırı İtibariyle Tabi Olduğu TCK.Nun 102/4. Maddesinde Öngörülen Dava Zamanaşımının Kesici Son İşlem Olan Sanığın Sorgusunun Yapıldığı Tarihten Temyiz İnceleme Tarihine Kadar Gerçekleşmesi )
DAVA ZAMANAŞIMI ( Dolandırıcılık Suçunda - Zamanaşımının Kesici Son İşlem Olan Sanığın Sorgusunun Yapıldığı Tarihten Temyiz İnceleme Tarihine Kadar Gerçekleşmesi )
DAVANIN HUKUKİ NİTELİĞİ ( Bir Olayın Açıklanması Sırasında Bir Başka Olaydan Söz Edilmesi O Olay Hakkında Da Dava Açıldığı Şeklinde Kabul Edilemeyeceği - Dolandırıcılık )"
102Y11.CD14.3.2005E. 2004/10487 K. 2005/1063"VERGİ USUL KANUNUNA MUHALEFET ( Sahte Faturaların KDV İndiriminde Kullanılmasında Suç Tarihi Verginin Tarhı İçin Kanunda Yazılı Sürenin Son Günü Olduğu )
SAHTE FATURA ( KDV İndiriminde Kullanılmasında Suç Tarihi Verginin Tarhı İçin Kanunda Yazılı Sürenin Son Günü Olduğu - Vergi Usul Kanunu'na Muhalefet )
DAVA ZAMANAŞIMI ( Sahte Faturaların KDV İndiriminde Kullanılması - Suç Tarihinden Hüküm Tarihine Kadar Dolduğunun Anlaşılmasına Rağmen Vergi Barışı Kanunu Uyarınca Kamu Davasının Ortadan Kaldırılmasına Karar Verilmesinin Hatalı Olduğu )
KAMU DAVASININ ORTADAN KALDIRILMASI ( Suç Tarihinden Hüküm Tarihine Kadar Dava Zamanaşımı Süresinin Dolduğunun Anlaşılmasına Rağmen Vergi Barışı Kanunu Uyarınca Verilmesinin Hatalı Olduğu - Sahte Faturaların KDV İndiriminde Kullanılması )
VERGİ BARIŞI ( Suç Tarihinden Hüküm Tarihine Kadar Dava Zamanaşımı Süresinin Dolduğunun Anlaşılmasına Rağmen Vergi Barışı Kanunu Uyarınca Zamanaşımı Yerine Davanın Ortadan Kaldırılmasına Karar Verilmesinin Hatalı Olduğu - Sahte Faturaların KDV İndiriminde Kullanılması )"
102Y11.CD14.3.2005E. 2004/10005 K. 2005/1068"SAHTE FATURA KULLANMAK ( Cezalarının Türü Ve Üst Sınırları İtibariyle Tabi Olduğu Dava Zamanaşımı Suçların İşlendiği Tarihten Hüküm Tarihine Kadar Gerçekleştiğinden Kamu Davasının Vaki Zamanaşımı Nedeniyle Ortadan Kaldırılması Gereği )
DAVA ZAMANAŞIMI ( Sahte Fatura Kullanmak Suçunun Cezalarının Türü Ve Üst Sınırları İtibariyle Suçların İşlendiği Tarihten Hüküm Tarihine Kadar Gerçekleştiğinden Kamu Davasının Vaki Zamanaşımı Nedeniyle Ortadan Kaldırılması Gereği )
DAVANIN ORTADAN KALDIRILMASI ( Sahte Fatura Kullanmak Suçunun Cezalarının Türü Ve Üst Sınırları İtibariyle Tabi Olduğu Dava Zamanaşımı Suçların İşlendiği Tarihten Hüküm Tarihine Kadar Gerçekleşmesi Nedeniyle )"
102Y5.CD9.3.2005E. 2004/8629 K. 2005/963"KAMU DAVASI ( Sanığın Üzerine Atılı Suçun Tabi Olduğu Yasa Maddesinin 3 Yıl Asli ve İlave Zamanaşımına Tabi Bulunması - Zamanaşımı Nedeniyle Ortadan Kaldırılmasına Karar Verilmesi Gereği )
DAVANIN ORTADAN KALDIRILMASI ( Sanığın Üzerine Atılı Suçun Tabi Olduğu Yasa Maddesinin 3 Yıl Asli ve İlave Zamanaşımına Tabi Bulunması - Kamu Davası )
MEMURA HAKARET VE ETKİLİ EYLEM ( Kül Halinde TCK. Md. 258'de Tanımlanan Suçun Oluşması - TCK. 266/1 ve 456/4. Maddeleri Uyarınca Ceza Tayininin Yasaya Aykırılığı )"
102Y11.CD9.3.2005E. 2004/5624 K. 2005/1012"HİZMET NEDENİYLE EMNİYETİ SUİSTİMAL ( Zamanaşımı Suç Tarihlerinden Hüküm Tarihine Kadar Gerçekleştiğinden Kamu Davasının Zamanaşımı Nedeniyle Ortadan Kaldırıldığı )
ZAMANAŞIMININ DOLMADIĞI İTİRAZI ( Suç Tarihlerinden Hüküm Tarihine Kadar Gerçekleştiğinden Kamu Davasının Zamanaşımı Nedeniyle Ortadan Kaldırıldığı - Hizmet Nedeniyle Emniyeti Suistimal )"
102Y11.CD9.3.2005E. 2004/3776 K. 2005/1028"KÜLTÜR VE TABİAT VARLIKLARINI KORUMA KANUNUNA MUHALEFET ( Asli Dava Zamanaşımının Suçun İşlendiği 1995 Yılından İddianamenin Düzenlendiği 30.10.2001 Tarihine Kadar Gerçekleştiği Gözetilmeden Beraatine Karar Verilmesinin İsabetsiz Olduğu )
ASLİ DAVA ZAMANAŞIMI ( Suçun İşlendiği 1995 Yılından İddianamenin Düzenlendiği 30.10.2001 Tarihine Kadar Gerçekleşmesi Nedeniyle Kamu Davasının Ortadan Kaldırılmasına Karar Verilmesi Gereği - Kültür Ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanununa Muhalefet )
KAMU DAVASININ ORTADAN KALDIRILMASI ( Asli Dava Zamanaşımının Suçun İşlendiği 1995 Yılından İddianamenin Düzenlendiği 30.10.2001 Tarihine Kadar Gerçekleştiği Gözetilmeden Beraatine Karar Verilmesinin İsabetsiz Olduğu - 2863 Sayılı Yasaya Aykırılık )"
102Y16.HD8.3.2005E. 2005/544 K. 2005/1575"YEDİEMİNLİK GÖREVİNİ SUİSTİMAL ( Cezanın Nev'i ve Miktarına Göre TCK.nun 102/5. Maddesi Uyarınca 2 Yıllık Dava Zamanaşımı Süresine Tabi Olduğu - TCK.nun 104/2. Maddesine Göre de 3 Yıllık Uzayan Dava Zamanaşımı Süresine Tabi Olduğu )
ZAMANAŞIMI ( Yedieminlik Görevini Suistimal - Cezanın Nev'i ve Miktarına Göre TCK.nun 102/5. Maddesi Uyarınca 2 Yıllık Dava Zamanaşımı Süresine Tabi Olduğu/TCK.nun 104/2. Maddesine Göre de 3 Yıllık Uzayan Dava Zamanaşımı Süresine Tabi Olduğu )
ALACAKLISINI ZARARA UĞRATMAK KASTIYLA MEVCUDUNU EKSİLTMEK SUÇU ( Cezanın Nev'i Hapis Olduğundan Davaya Bakmak Görevi Asliye Ceza Mahkemesine Ait Olduğu )
GÖREV ( Alacaklısını Zarara Uğratmak Kastıyla Mevcudunu Eksiltmek Suçu - Cezanın Nev'i Hapis Olduğundan Davaya Bakmak Görevi Asliye Ceza Mahkemesine Ait Olduğu )"
102Y7.CD7.3.2005E. 2004/14 K. 2005/1435"1918 SAYILI KANUNA MUHALEFET ( Hükümden Sonra Yürürlüğe Giren 4926 Sayılı Yasa İle Getirilen Lehe Düzenlemeler Nedeniyle Suçun Subutu Halinde Sanıkların Eylemleri Sadece Ağır Para Cezasını Gerektireceği )
ZAMANAŞIMI ( Kesen En Son İşlem Olan Önceki Mahkumiyet Kararının Verildiği Tarih İtibariyle Temyiz İnceleme Gününde TCK'nun 102/4 Maddesinde Öngörülen Dava Zamanaşımı Süresi Dolmuş Bulunduğu )"
102Y7.CD3.3.2005E. 2004/307 K. 2005/1328"1918 SAYILI KANUNA MUHALEFET ( Hükümden Sonra Yürürlüğe Giren 1918 Sayılı Kaçakçılığın Men ve Takibine Dair Kanunu Yürürlükten Kaldıran 4926 Sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanununun Getirdiği Lehe Düzenlemelerin İncelenmesi Gereği )
LEHE YASA UYGULAMASI ( Hükümden Sonra Yürürlüğe Giren 1918 Sayılı Kaçakçılığın Men ve Takibine Dair Kanunu Yürürlükten Kaldıran 4926 Sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanununun Getirdiği Lehe Düzenlemelerin İncelenmesi Gereği - 1918 Sayılı Kanuna Muhalefet )
AĞIR PARA CEZASI ( 1918 Sayılı Kanuna Muhalefet - 4926 Sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanununun Getirdiği Lehe Düzenlemeler Karşısında Suçun Sübutu Halinde Eylemin Yalnızca Ağır Para Cezasının Gerektireceği Nazara Alınması Gereği )
ZAMANAŞIMI ( Suç Tarihi İtibariyle Temyiz İnceleme Tarihinde TCK.nun 102/4 ve 104/2.Maddelerinde Öngörülen Zamanaşımı Süresi Tahakkuk Etmiş Bulunduğundan Kamu Davasının Anılan Maddeler Uyarınca Zamanaşımı Nedeniyle Ortadan Kaldırılması Gerektiği )"
102Y9.CD2.3.2005E. 2005/1329 K. 2005/1002"TEDBİRSİZLİK VE DİKKATSİZLİK SONUCU YARALAMAYA NEDEN OLMAK ( Eylemin Mağdurları Sanıktan Şikayetçi Olmadıklarına Nazaran Eylemin TCK'nun 565. Maddesi Kapsamına Dönüştüğü - Tehlikeli Araç Kullanmak )
TEHLİKELİ ARAÇ KULLANMAK ( Tedbirsizlik ve Dikkatsizlik Sonucu Yaralamaya Neden Olmak - Sanıktan Şikayetçi Olunmaması Nedeniyle Eylemin Tehlikeli Araç Kullanma Suçuna Dönüştüğünün Kabulü Gereği )
AĞIR PARA CEZASI ( TCK'nun 459/1. Maddesinde Ağır Para Cezasının Asgari Haddi Belirtilmediğinden Aynı Yasanın 119. Maddesine Göre Arttırım Yapılamayacağı )"
102Y11.CD28.2.2005E. 2004/9428 K. 2005/782"VERGİ USUL YASASINA MUHALEFET ( 4369 Sayılı Yasadan Önce Sahte Fatura Düzenlemek Suçunun Oluşabilmesi İçin Suça Konu Faturaların Alanlarca Kullanılması Suretiyle Vergi Ziyaına Sebebiyet Verilmesi ve Suç Tarihinin de Ziyaa Uğratılan Vergi Türüne Göre Tespiti Gerektiği )
SAHTE FATURA DÜZENLEMEK ( 4369 Sayılı Yasadan Önce Oluşabilmesi İçin Suça Konu Faturaların Alanlarca Kullanılması Suretiyle Vergi Ziyaına Sebebiyet Verilmesi ve Suç Tarihinin de Ziyaa Uğratılan Vergi Türüne Göre Tespiti Gerektiği - Vergi Usul Yasasına Muhalefet )
4369 SAYILI YASADAN ÖNCE İŞLENEN SUÇ ( Sahte Fatura Düzenlemek Suçunun Oluşabilmesi İçin Suça Konu Faturaların Alanlarca Kullanılması Suretiyle Vergi Ziyaına Sebebiyet Verilmesi ve Suç Tarihinin de Ziyaa Uğratılan Vergi Türüne Göre Tespiti Gerektiği )
FATURANIN MUHTEVASI ( Adına Fatura Düzenlenen Mükelleflerin Bu Faturaları Kullanarak Ne Tür Vergi Ziyaına Sebebiyet Verdikleri ve Buna Göre Suç Tarihinin Ne Olduğunun Tespit Edilmesi Gerektiği - Vergi Usul Yasasına Muhalefet )
VERGİ ZİYAI ( 4369 Sayılı Yasadan Önce Sahte Fatura Düzenlemek Suçunun Oluşabilmesi İçin Suça Konu Faturaların Alanlarca Kullanılması Suretiyle Vergi Ziyaına Sebebiyet Verilmesi ve Suç Tarihinin de Ziyaa Uğratılan Vergi Türüne Göre Tespiti Gerektiği )"
102Y7.CD24.2.2005E. 2004/28678 K. 2005/1075"TAŞ OCAKLARI NİZAMNAMESİNE MUHALEFET ( Suçun İşlendiği Tarih ile Hükmün Verildiği Tarih Arasında TCK'nun 102/6, 105/2. Maddelerinde Öngörülen Zamanaşımı Sürelerinin Geçtiğinin Gözetilmesi Gereği )
ZAMANAŞIMI ( Taş Ocakları Nizamnamesine Muhalefet )
KAMU DAVASININ ORTADAN KALDIRILMASI ( Zamanaşımı )"
102Y16.HD23.2.2005E. 2004/11344 K. 2005/1108"MAL VE KAZANÇTA MEYDANA GELEN ARTIŞ ( Suç Tarihinden Temyiz İncelemesinin Yapıldığı Tarihe Kadar Bir Yıllık Zamanaşımı Süresinin Geçtiği Belirlenmesi Nedeniyle Hükmün Bozulması Gereği )
ZAMANAŞIMI SÜRESİ ( Suç Tarihinden Temyiz İncelemesinin Yapıldığı Tarihe Kadar Bir Yıllık Zamanaşımı Süresinin Geçtiği Belirlenmesi Nedeniyle Hükmün Bozulması Gereği )"
102Y17.HD21.2.2005E. 2004/10724 K. 2005/1418"SERMAYE ŞİRKETİNİN İFLASINI İSTEMEMEK SUÇU ( Bu Suçun Ceza Kanunu Uyarınca İki Yıllık Zamanaşımına Tabi Olması )
DAVA ZAMANAŞIMI ( Sermaye Şirketinin İflasını İstememek Suçunun Ceza Kanunu Uyarınca İki Yıllık Zamanaşımına Tabi Olması )"
102Y17.HD17.2.2005E. 2004/9772 K. 2005/1191"YEDİEMİNLİK GÖREVİNİ SUİSTİMAL SUÇU ( Bu Suçun Ceza Yasası Uyarınca Belirlenen Üç Yıllık Zamanaşımına Tabi Olması )
ZAMANAŞIMI ( İcra İflas Yasasında Düzenlenen Yedieminlik Görevini Suistimal Suçunun Ceza Yasası Uyarınca Belirlenen Üç Yıllık Zamanaşımına Tabi Olması )"
102Y16.HD16.2.2005E. 2004/14092 K. 2005/736"GERÇEĞE AYKIRI BEYANDA BULUNMAK ( Cezanın Nev'i ve Miktarına Göre 3 Yıllık Dava Zamanaşımı Süresine Tabi Olduğu )
DAVA ZAMANAŞIMI ( Gerçeğe Aykırı Beyanda Bulunmak - Cezanın Nev'i ve Miktarına Göre 3 Yıllık Dava Zamanaşımı Süresine Tabi Olduğu )
MAL BEYANI DİLEKÇESİ ( Yaşayış Tarzına Göre Geçim Kaynaklarının Gösterilmemiş Olması Nedeniyle Beyanı İİK'nun 74. Maddesine Uygun Bulunmadığından Üzerine Atılı Suçun Oluşmadığı )
GEÇİM KAYNAKLARI ( Sanığın Yasal Süresi İçerisinde İbraz Ettiği Mal Beyanı Dilekçesinde Yaşayış Tarzına Göre Geçim Kaynaklarının Gösterilmemiş Olması Nedeniyle Beyanı İİK'nun 74. Maddesine Uygun Bulunmadığından Üzerine Atılı Suçun Oluşmadığı )"
102Y16.HD16.2.2005E. 2004/14086 K. 2005/730"YEDİEMİNLİK GÖREVİNİ SUİSTİMAL SUÇU ( Tabi Olduğu Dava Zamanaşımı Süresi )
DAVA ZAMANAŞIMI SÜRESİ ( Yedieminlik Görevini Suistimal Suçunda )
ZAMANAŞIMI SÜRESİ ( Yedieminliği Suistimal Suçunda )
UZAYAN DAVA ZAMANAŞIMI SÜRESİ ( Yedieminliği Suistimal Suçunda )"
102Y7.CD15.2.2005E. 2003/13788 K. 2005/720"TÜRK CEZA KANUNU'NUN 549. MADDESİNE MUHALEFET ( Hüküm Tarihi Günü İtibariyle Temyiz İnceleme Gününde TCK'nun 102/5 Maddesinde Öngörülen Zamanaşımı Tahakkuk Etmiş Bulunduğundan Kamu Davasının Ortadan Kaldırılması Gereği )
ZAMANAŞIMI ( Hüküm Tarihi Günü İtibariyle Temyiz İnceleme Gününde TCK'nun 102/5 Maddesinde Öngörülen Zamanaşımı Tahakkuk Etmiş Bulunduğundan Kamu Davasının Ortadan Kaldırılması Gereği )
KAMU DAVASININ ORTADAN KALDIRILMASI ( Hüküm Tarihi Günü İtibariyle Temyiz İnceleme Gününde TCK'nun 102/5 Maddesinde Öngörülen Zamanaşımı Tahakkuk Etmiş Bulunması Nedeniyle )
3167 SAYILI YASAYA MUHALEFET ( Hükümden Sonra Yürürlüğe Giren 4915 Sayılı Kara Avcılığı Kanununun 24.Maddesinde Yer Alan Hafif Para Cezası İdari Para Cezasına Dönüştürüldüğü Cihetle Bu Hususun Değerlendirilmesi Gerektiği )"
102Y11.CD15.2.2005E. 2004/9572 K. 2005/643"DOLANDIRICILIK ( Yüklenen Suçun Kanunda Gerektirdiği Cezasının Türü ve Üst Sınırı İtibariyle Tabi Olduğu TCK Md. 102/4'de Öngörülen Zamanaşımının Kesici Son İşlem Olan Sanığın Sorgusunun Yapıldığı Tarihten Hüküm Tarihine Kadar Gerçekleştiği )
KAMU DAVASININ ORTADAN KALDIRILMASI ( Dolandırıcılık - Yüklenen Suçun Kanunda Gerektirdiği Cezasının Yasada Öngörülen Zamanaşımının Kesici Son İşlem Olan Sanığın Sorgusunun Yapıldığı Tarihten Hüküm Tarihine Kadar Gerçekleştiği )"
102Y11.CD15.2.2005E. 2004/9455 K. 2005/630"VERGİ USUL YASASINA MUHALEFET ( Asli Dava Zamanaşımının Sanıkların Sorgularının Yapıldığı Tarihten Diğer Sanık Dava Zamanaşımının Suçun İşlendiği Tarihten Temyiz İnceleme Tarihine Kadar Gerçekleştiği )
DAVA ZAMANAŞIMI ( Sanıkların Sorgularının Yapıldığı Tarihten Diğer Sanık İçin Dava Zamanaşımının Suçun İşlendiği Tarihten Temyiz İnceleme Tarihine Kadar Gerçekleştiği - 213 Sayılı Vergi Usul Yasasına Muhalefet )"
102Y6.CD10.2.2005E. 2003/19918 K. 2005/1211"SAHTECİLİK ( Suç Tarihinden İtibaren 15 Yıl Geçtiğinden Kamu Davasının Zamanaşımı Nedeniyle Ortadan Kaldırılması Gereği - Zamanaşımı )
SUÇ TARİHİ ( Senedin Hangi Tarihte Düzenlendiği Kesin Olarak Saptanamadığından Borçlu Gösterilen Şahsın Ölüm Tarihinin Suç Tarihi Olarak Kabulü Gereği - Şüpheden Sanık Yararlanır İlkesi )
ŞÜPHEDEN SANIK YARARLANIR İLKESİ ( Sahtecilik Suçunda Senedin Nezaman Düzenlendiğinin Kesin Olarak Saptanamaması - Şüphenin Sanığın Yararına Yorumlanarak Suç Tarihinin Senet Borçlusunun Ölüm Tarihinin Suç Tarihi Olarak Kabul Edilmesi Gereği )
SAHTECİLİK SUÇUNDA ZAMANAŞIMI ( Suç ve İnceleme Tarihleri Arasında 15 Yıllık Sürenin Geçmiş Olması - Davanın Zamanaşımı Nedeniyle Ortadan Kaldırılması )"
102Y6.CD10.2.2005E. 2003/15499 K. 2005/1169"DOLANDIRICILIK ( Zamanaşımı Müddetinin 7 Yıl 6 Ay Olduğu )
ZAMANAŞIMI ( Suç Tarihinden Hüküm Tarihine Kadar 7 Yıl 6 Aylık Süre Geçtiğinden Sanığın Mahkumiyetine Karar Verilmesinin Yasaya Aykırı Olduğu - Dolandırıcılık )
KAMU DAVASININ ORTADAN KALDIRILMASI ( Zamanaşımı - Dolandırıcılık )"
102Y6.CD8.2.2005E. 2004/8665 K. 2005/1101"DOLANDIRICILIK SUÇUNDA DAVA ZAMANAŞIMI ( Sanığın Sorgusunun Yapıldığı Tarih ile Hükmün Verildiği Tarih Arasında 5 Yıllık Sürenin Geçmiş Olması - Bu Sürede Zamanaşımını Kesen Herhangi Bir İşlem Yapılmadığından Kamu Davasının Zamanaşımı Nedeniyle Ortadan Kaldırılması Gereği )
SAHTECİLİK ( Sanığın Kendisini Alacaklı Üçüncü Kişiyi de Borçlu Göstererek Başkasına Düzenletiği Sahte Bonoyu Yakınandan Alıdığı Mallar Karşılığında Vermesi - Atılan Borçlu İmzalarının Sahte Olduğuna İlişkin Bilirkişi Raporuna Göre Sabit Olan Suç Hakkında Beraat Kararı Verilmesinin İsabetli Olmadığı )
SENET ASILLARI ( Denetime Olağan Sağlamak Bakımından Dosya İçerisine Konulması Gereği - Sahtecilik/Dolandırıcılık )
BİLİRKİŞİ ( Üç Kişiden Oluşan Bilirkişi Heyetine İncelem Yaptırılarak Rapor Alınması İçin Talimat Yazıldığı Halde Tek Bilirkişi Raporu ile Yetinilerek Hüküm Kurulmasının Hatalı Olduğu )"
102Y6.CD8.2.2005E. 2003/18323 K. 2005/1071"SAHTECİLİK ( Elektrik Bağlanması İçin Özel Belge Niteliğindeki Kira Kontratosu Düzenlemek - Suç Tarihi ile İnceleme Tarihi Arasında 7 Yıl 6 Ay Süre Geçtiğinden Kamu Davasının Zamanaşımı Nedeniyle Ortadan Kaldırılması Gereği )
ZAMANAŞIMI ( Elektrik Bağlanması İçin Sahte Kira Kontratosu Düzenlemek Eyleminin 7 Yıl 6 Ay Geçmekle Zamanaşımına Uğradığının Kabulü Gereği )
SAHTE KİRA KONTRATOSU DÜZENLEMEK ( Kira Kontratosunun Özel Belge Niteliğinde Olduğu - Elektirik Bağlanması İçin Sahte Kira Kontratosu Düzenlenmesi )
SUÇ TARİHİ ( Sahte Kira Kontratosunun Elektrik Bağlanması İçin İdareye Sunulduğu Tarih Olduğu - Sahtecilik )"
102Y6.CD7.2.2005E. 2004/5267 K. 2005/1003"GÖREVİ KÖTÜYE KULLANMAK ( Araştırma Yapmadan ve Borçlu ile İlgisi Bulunmadığı Halde Başkasına Tebligat Yapmak - TCK'nun 240. Maddesine Uyan Eylemin Zamanaşımına Uğraması )
ZAMANAŞIMI ( TCK'nun 240. Maddesine Uyan Eyleme İlişkin Cezanın Türü ve Üst Sınırına Göre 7 Yıl 6 Aylık Zamanaşımı Süresinin Geçtiğinin Gözetilmesi Gereği )
KAMU DAVASININ ORTADAN KALDIRILMASI ( 7 Yıl 6 Aylık Zamanaşımı Süresinin Geçmesi - Başkasına Tebligat Yapmak Suretiyle Görevi Kötüye Kullanmak )"
102Y17.HD7.2.2005E. 2004/13377 K. 2005/803"MAL BEYANINDA BULUNMAMAK SUÇU ( Tabi Olduğu Zamanaşımı Süresi - Beraat Kararının Zamanaşımını Kesmemesi )
ZAMANAŞIMININ KESİLMEMESİ ( Mal Beyanında Bulunmamak Suçundan Açılan Davada Beraat Kararı Verilmekle - Temyiz İnceleme Tarihine Kadar Zamanaşımı Süresinin Dolmuş Olması )
BERAAT KARARININ ZAMANAŞIMINI KESMEMESİ ( Mal Beyanında Bulunmamak Suçundan Açılan Davada Beraat Kararının Temyizen İnceleme Tarihine Kadar Zamanaşımı Süresinin Dolmuş Olması )"
102Y6.CD3.2.2005E. 2003/13861 K. 2005/777"GÖREVİ KÖTÜYE KULLANMA ( 5 Yıllık Zamanaşımına Bağlı Olup Suç Tarihi İle İnceleme Tarihi Arasında Öngörülen 7 Yıl 6 Aylık Sürenin Geçmiş Bulunması Bozmayı Gerektirdiği )
BEŞ YILLIK ZAMANAŞIMI ( Sanıklara Yükletilen Görevi Kötüye Kullanmak Suçu - Suç Tarihi İle İnceleme Tarihi Arasında Öngörülen 7 Yıl 6 Aylık Sürenin Geçmiş Bulunması Bozmayı Gerektirdiği )"
102Y11.CD2.2.2005E. 2003/16017 K. 2005/310"VERGİ USUL YASASINA MUHALEFET ( Sahte Fatura Düzenlemek ve Kullanmak Suçlarının Kanunda Gerektirdiği Cezasının Türü ve Üst Sınırı İtibariyle TCK'nun 102/4 ve 104/2. Maddelerinde Öngörülen Dava Zamanaşımının Gerçekleşmediğinin Gözetilmesi Gereği )
SAHTE FATURA DÜZENLEMEK VE KULLANMAK ( Suçlarının Kanunda Gerektirdiği Cezasının Türü ve Üst Sınırı İtibariyle TCK'nun 102/4 ve 104/2. Maddelerinde Öngörülen Dava Zamanaşımının Gerçekleşmediğinin Gözetilmesi Gereği )
DEFTER VE BELGELERİ GİZLEMEK ( Defter ve Belgelerin İbraz Edilmesine İlişkin Yazının Tebliğ Tarihinden İtibaren İbraz İçin Verilen 15 Günlük Sürenin Sonunda Yüklenen Suçun Oluşacağı )
YOKLAMA FİŞİNİN ASLI YA DA ONAYLI ÖRNEĞİ ( Getirtilip Suç Tarihinin Kesin Olarak Belirlenmesi Gereği - Defter ve Belgeleri Gizlemek )
SUÇ TARİHİ ( Defter Ve Belgelerin İbraz Edilmesine İlişkin Yazının Tebliğ Tarihinden İtibaren, İbraz İçin Verilen 15 Günlük Sürenin Sonunda Yüklenen Suç Oluşacağı Cihetle Yoklama Fişinin Aslı ya da Onaylı Örneğinin Getirtilip Suç Tarihinin Belirlenmesi Gereği )"
102YCGK1.2.2005E. 2004/6-206 K. 2005/5"SAHTECİLİK ( Gerçekleşen Zamanaşımı Nedeniyle Direnme Hükmünün Bozulması ve TCY.nın 102/4 ve 104/2. Maddeleri Gereğince Kamu Davasının Ortadan Kaldırılmasına Karar Verilmesi Gereği )
ZAMANAŞIMI ( Nedeniyle Direnme Hükmünün Bozulması ve TCY.nın 102/4 ve 104/2. Maddeleri Gereğince Kamu Davasının Ortadan Kaldırılmasına Karar Verilmesi Gereği )
KAMU DAVASININ ORTADAN KALDIRILMASI ( Gerçekleşen Zamanaşımı Nedeniyle Direnme Hükmünün Bozulması ve TCY.nın 102/4 ve 104/2. Maddeleri Gereğince )"
102YCGK1.2.2005E. 2004/16-223 K. 2005/1"TAAHHÜDÜ İHLAL ( Beraat Bozma Kararı ve TCK. Md. 104/1'de Yazılı Dava Zamanaşımını Kesen Usuli İşlemlerden Hiçbirisinin Gerçekleşmemesi - Hükmün Bozulması ve Davanın Ortadan Kaldırılması Gereği )
BERAAT VE BOZMA KARARLARI ( Zamanaşımı Süresini Kesmediği/Asli Zamanaşımı Süresinin Dolması - Hükmün Bozulması ve Davanın Ortadan Kaldırılması Gereği/Taahhüdü İhlal )
ASLİ ZAMANAŞIMI SÜRESİNİN DOLMASI ( Taahhüdü İhlal - Hükmün Bozulması ve Davanın Ortadan Kaldırılması Gereği )
ZAMANAŞIMI ( Beraat ve Bozma Kararlarının Zamanaşımı Süresini Kesmediği - Taahhüdü İhlal/Hükmün Bozulması ve Davanın Ortadan Kaldırılması Gereği )"
102Y10.CD31.1.2005E. 2004/20200 K. 2005/564"SARHOŞLUK SUÇU ( Zamanaşımı Süresinin Dolması - Hırsızlık/Gasp )
ZAMANAŞIMI ( Sorgu ve İnceleme Tarihleri Arasında TCK'nın 102/5. Maddesinde Öngörülen Asli Zamanaşımı Süresinin Dolması - Kamu Davasının Ortadan Kaldırılması )
GÖREV ( Eylemin Gasp Suçu Oluşturup Oluşturmayacağının ve Delil Takdir ve Değerlendirilmesinin Ağır Ceza Mahkemesine Ait Olduğu - Hırsızlık/Sarhoşluk )"
102Y17.HD27.1.2005E. 2004/9796 K. 2005/255"GERÇEĞE AYKIRI MAL BEYANINDA BULUNMAK ( Zamanaşımı Süresi - Zamanaşımına Uğrayan Suçtan Dolayı Davanın Ortadan Kaldırılması Gereği )
ZAMANAŞIMI SÜRESİ ( Gerçeğe Aykırı Mal Beyanında Bulunma Suçunda - Zamanaşımına Uğrayan Suçtan Dolayı Davanın Ortadan Kaldırılmasına Hükmedileceği )
DAVANIN ZAMANAŞIMI NEDENİYLE ORTADAN KALDIRILMASI GEREĞİ ( Gerçeğe Aykırı Mal Beyanında Bulunma Suçunda Zamanaşımı Süresi )
MAL BEYANININ GERÇEĞE AYKIRI OLMASI ( Ceza Davasında Zamanaşımı Süresi - Zamanaşımı Nedeniyle Davanın Ortadan Kaldırılması Gereği )"
102Y17.HD27.1.2005E. 2004/14396 K. 2005/347"MAL BEYANINDA BULUNMAMAK ( Mahkumiyetine İlişkin Sanık Hakkında Hüküm Tarihinden İnceleme Tarihine Kadar 6 Aylık Asli Zamanaşımının Dolmuş Bulunması Nedeniyle Kararın Bozulması Gereği )
ASLİ ZAMANAŞIMI ( Mal Beyanında Bulunmamaktan Mahkumiyetine İlişkin Sanık Hakkında Hüküm Tarihinden İnceleme Tarihine Kadar 6 Aylık Zamanaşımının Dolmuş Bulunması Nedeniyle Kararın Bozulması Gereği )"
102Y8.CD25.1.2005E. 2004/9711 K. 2005/64"SİLAHLA ŞARTLI TEHDİT ( Sanığın Müştekinin Yönetimindeki Taksi İle Kast Ettiği Pavyon Önüne Henüz Gelmeden Otomobilin Güvenlik Güçleri Tarafından Durdurulması Suretiyle Henüz Sonucun Elde Edilmediği Gözetilmemesinin İsabetsizliği )
MÜTECAVİZ SARHOŞLUK ( Tabi Olduğu Zamanaşımı Süresinin Suç ve İnceleme Tarihleri Arasında Dolduğu - Kamu Davasının Zamanaşımı Nedeniyle Ortadan Kaldırılması Gerektiği )
ZAMANAŞIMI ( Mütecaviz Sarhoşluk Tabi Olduğu Zamanaşımı Süresinin Suç ve İnceleme Tarihleri Arasında Dolduğu - Kamu Davasının Zamanaşımı Nedeniyle Ortadan Kaldırılması Gerektiği )
TEŞEBBÜS ( Silahla Şartlı Tehdit - Sanığın Müştekinin Yönetimindeki Taksi İle Kast Ettiği Pavyon Önüne Henüz Gelmeden Otomobilin Güvenlik Güçleri Tarafından Durdurulması Suretiyle Henüz Sonucun Elde Edilmediğinin Gözetilmemesinin İsabetsizliği )"
102Y4.CD25.1.2005E. 2003/13934 K. 2005/123"SÖVME ( Sanık Hakkında Ceza Belirlenirken Özel Kışkırtma Hükmü Olan TCY'nın 485. Maddesinin Uygulanması Gereği - Yasanın 272. Maddesi ile Uygulama Yapılmasının Yasaya Aykırı Olduğu )
ÖZEL KIŞKIRTMA ( Sövme Suçu - TCY'nın 485. Maddesinin Uygulanması Gereği )
KAMU DAVASININ DÜŞÜRÜLMESİ ( Suçun Oluştuğu Tarih ile Hüküm Tarihine Göre Temyiz Süreci İçinde Dava Zamanaşımı Gerçekleşmesi Nedeniyle - Saldıgan Sarhoşluk )"
102Y2.CD24.11.2004E. 2003/19611 K. 2004/21257"PARK EDİLEN ARACA ÇARPMAK ( Kural Dışı Park Edilen - Sanığın Süratli Kullandığı Araç İle/Tehlikeli Vasıta Kullanmak Suçunu Oluşturacağı )
TEHLİKELİ VASITA KULLANMAK ( Kural Dışı Park Edilen Araca Sanığın Süratli Kullandığı Araç İle Çarpması )
TRAFİK KAZASI ( Kural Dışı Park Edilen Araca Sanığın Süratli Kullandığı Araç İle Çarpması - Tehlikeli Vasıta Kullanmak Suçunu Oluşturacağı )
KAMU DAVASININ ORTADAN KALDIRILMASI ( Trafik Kazası - Sanıklar Hakkında 6 Aylık ve 2 Yıllık Zamanaşımının Gerçekleşmesi )"
102Y11.CD22.11.2004E. 2004/6446 K. 2004/8552"SAHTE FATURA DÜZENLEME ( Suç Tarihinin Verginin Tarhı İçin Kanunda Belirtilen Sürenin Sonunda Kullanıldığı Tarih Olduğu - Katma Değer Kurumlar ve Gelir Vergisi Bakımından Dava Zamanaşımının Fatura Tarihine Göre Belirlenmesinin Yasaya Aykırı Olduğu )
ZAMANAŞIMI ( Suç Tarihi İtibariyle Faturanın Kullanılıp Vergi Ziyaı Doğmasının Sahte Fatura Düzenleme Suçunun Unsuru Olduğu - Gelir Kurumlar ve Katma Değer Vergileri Bakımından Sahte Fatura Düzenleme Suçunda Dava Zaman Aşımının Faturanın İlgili Yasasına Göre Kullanıldığı Tarihten Başlaması Gereği )
KATMA DEĞER VERGİSİ ( Bakımından Dava Zamanaşımının Fatura Tarine Göre Değil Yasalarında Belirlenen Sürenin Sonunda Kullanıldığı Tarihte Başladığı - Suç Tarihi İtibariyle Sahte Fatura Düzenleme Suçunda Faturaların Kullanılıp Vergi Ziyaı Doğmasının Suçun Unsuru Olduğu )
GELİR VERGİSİ ( Bakımından Dava Zamanaşımının Fatura Tarine Göre Değil Yasalarında Belirlenen Sürenin Sonunda Kullanıldığı Tarihte Başladığı - Suç Tarihi İtibariyle Sahte Fatura Düzenleme Suçunda Faturaların Kullanılıp Vergi Ziyaı Doğmasının Suçun Unsuru Olduğu )
KURUMLAR VERGİSİ ( Bakımından Dava Zamanaşımının Fatura Tarine Göre Değil Yasalarında Belirlenen Sürenin Sonunda Kullanıldığı Tarihte Başladığı - Suç Tarihi İtibariyle Sahte Fatura Düzenleme Suçunda Faturaların Kullanılıp Vergi Ziyaı Doğmasının Suçun Unsuru Olduğu )"
102Y1.CD6.10.2004E. 2004/112 K. 2004/3327"MÜESSİR FİİL VE KAVGAYA KATILMAK SUÇLARI ( Dava Zamanaşımı Nedeniyle Hakkındaki Dava Ortadan Kaldırılan Sanığın Temyiz Talebinin Hukuki Yararı Bulunmadığından Reddi Gereği )
DAVA ZAMANAŞIMI NEDENİYLE HAKKINDAKİ DAVA ORTADAN KALDIRILAN SANIK ( Temyiz Talebinin Hukuki Yarar Yokluğu Nedeniyle Reddi Gereği )
HUKUKİ YARAR ŞARTI ( Müessir Fiil ve Kavgaya Katılmak Suçlarından Haklarında Açılan Dava Zamanaşımı Nedeniyle Ortadan Kaldırılan Sanıkların Temyiz Talebi )
ZAMANAŞIMI NEDENİYLE DAVANIN ORTADAN KALDIRILMASI ( Sanıkların Hükmü Temyiz Etmekte Hukuki Yararlarının Bulunmaması )
ADAM ÖLDÜRMEK SUÇU ( İki Aile Arasındaki Silahlı Çatışmayı Hangi Tarafın Çıkardığı Belli Olmadığından Her İki Taraf Hakkında da Ağır Tahrik Hükümlerinin Uygulanması Gereği )
SİLAHLI ÇATIŞMA SONUCU HER İKİ AİLEDEN BİRER KİŞİNİN ÖLMESİ ( Çatışmayı Hangi Tarafın Çıkardığı Belli Olmadığından Her İki Taraf Hakkında da Ağır Tahrik Hükümlerinin Uygulanması Gereği )
AĞIR TAHRİK HÜKÜMLERİNİN UYGULANMASI GEREĞİ ( Silahlı Çatışma Sonucu Her İki Taraftan da Birer Kişinin Ölmesi Olayında Çatışmayı Hangi Ailenin Çıkardığının Tesbit Edilememesi )"
102Y4.HD4.10.2004E. 2004/9249 K. 2004/10961"TAZMİNAT İSTEMİ ( Zarar Görenlerin BK.nun 60. Maddesine Göre Ceza Zamanaşımından Yararlanabilecekleri )
RUCÜAN TAZMİNAT ( Zarar Görenlerin Tazminat İsteminde Bulunurken BK.nun 60. Maddesine Göre Ceza Zamanaşımından Yararlanabilecekleri )
CEZA ZAMANAŞIMI ( Zarar Görenlerin Tazminat İsteminde Bulunurken BK.nun 60. Maddesine Göre Yararlanabilecekleri )"
102Y2.CD4.10.2004E. 2003/11638 K. 2004/16771"SALDIRGAN SARHOŞLUK ( Gerektirdiği Cezanın Miktar ve Nev'i İtibariyle Mahkumiyet Hükmü ve İnceleme Tarihleri Arasında 2 Yıllık Zamanaşımına Tabi Olduğu )
ZAMANAŞIMI ( Saldırgan Sarhoşluk - Gerektirdiği Cezanın Miktar ve Nev'i İtibariyle Mahkumiyet Hükmü ve İnceleme Tarihleri Arasında 2 Yıllık Zamanaşımına Tabi Olduğu )
SANIĞIN ASKERE GİTMESİ ( Terhis Olmuşsa Gıyabında Yapılan İşlemlerin Bildirilip Diyeceklerinin Sorulması Terhis Olmamışsa Terhis Tarihine Kadar Duruşmanın Ertelenmesi Gereği )
PARA CEZASI ( Tekerrüre Esas Alınmayacağı Gözetilmeden TCK. 81. Maddesinin Uygulanması Suretiyle Sanığa Fazla Ceza Tayin Edilemeyeceği )
TEKERRÜR ( Para Cezası - Tekerrüre Esas Alınmayacağı Gözetilmeden TCK. 81. Maddesinin Uygulanması Suretiyle Sanığa Fazla Ceza Tayin Edilemeyeceği )"
102Y2.CD23.9.2004E. 2003/7543 K. 2004/15911"KAMU DAVASI ( Mütecaviz Sarhoşluk Suçu/Miktar ve Nev'i İtibariyle TCK. Md. 102/5'deki Zamanaşımı Süresine Tabi Olduğu - Karar İle İnceleme Tarihleri Arasında 2 Yıl Geçmesi/Davanın Ortadan Kaldırılması Gereği )
MÜTECAVİZ SARHOŞLUK SUÇU ( Kamu Davasının Ortadan Kaldırılması Gereği - Miktar ve Nev'i İtibariyle TCK. Md. 102/5'deki Zamanaşımı Süresine Tabi Olduğu/Karar İle İnceleme Tarihleri Arasında 2 Yıl Geçmesi )
ZAMANAŞIMI ( Mütecaviz Sarhoşluk Suçu/Miktar ve Nev'i İtibariyle TCK. Md. 102/5'deki Zamanaşımı Süresine Tabi Olduğu - Karar İle İnceleme Tarihleri Arasında 2 Yıl Geçmesi/Kamu Davasının Ortadan Kaldırılması Gereği )"
102Y9.CD15.9.2004E. 2004/5383 K. 2004/4173"TEDBİRSİZLİK VE DİKKATSİZLİK SONUCU YARALAMAYA SEBEBİYET VERME ( Kolluk ve Savcılık İfadelerinde Şikayetçi Olan Mağdurun Mahkemede Alınan İfadesinde Şikayetinden Vazgeçmesi Nedeniyle Sonradan Yaptığı Şikayetinin Hukuki Değerinin Olmaması )
ŞİKAYETTEN VAZGEÇME ( Kolluk ve Savcılık İfadelerinde Şikayetçi Olan Mağdurun Mahkemede Şikayetini Geri Aldığı Anlaşıldığından Daha Sonra Alınan İfadesinde Yeniden Şikayetçi Olmasının Hukuki Değerinin Olmaması )
ZAMANAŞIMI ( Suçun Gerektirdiği Cezanın Miktar ve Türü İtibariyle Tabi Olduğu Maddelerine Göre Hesaplanan Zamanaşımının Suç ve Karar Tarihleri Arasında Gerçekleşmesi Nedeniyle Sanık Hakkındaki Kamu Davasının Zamanaşımı Nedeniyle Ortadan Kaldırılmasının Gerekmesi )"
102Y17.HD12.7.2004E. 2004/4446 K. 2004/8892"MAL BEYANINDA BULUNMAMAK ( Gerekçeli Kararın Muhatap Aranmadan Doğrudan Doğruya Daimi İşçisine Tebliğ Edilmesi - İşyerinde Yapılan Tebliğin Usulsüz Olduğu )
USULSÜZ TEBLİGAT ( İşyerinde Gerekçeli Kararın Muhatap Aranmadan Doğrudan Doğruya Daimi İşçisine Tebliğ Edilmesi - Mal Beyanında Bulunmamak )
İŞÇİYE YAPILAN TEBLİGAT ( Gerekçeli Kararın Muhatap Aranmadan Doğrudan Doğruya Daimi İşçisine Tebliğ Edilmesi - Tebliğin Usulsüz Olduğu )
TEMYİZ SÜRESİ ( İşyerinde Gerekçeli Kararın Muhatap Aranmadan Doğrudan Doğruya Daimi İşçisine Tebliğ Edilmesi/Usulsüzlüğü - Sanığın Temyizinin Süresinde Olduğu )
İŞYERİNDE TEBLİĞ ( Gerekçeli Karar Tebligat Yasasının 17. Maddesi Uyarınca Muhatap Aranmadan Doğrudan Doğruya Daimi İşçisine Tebliğ Edildiğinden İşyerinde Yapılan Tebliğin Usulsüz Olduğu - Mal Beyanında Bulunmamak )"
102Y3.CD5.7.2004E. 2004/574 K. 2004/7643"ORMANDAN KAÇAK EMVAL TEMİN ETMEK SUÇU ( Yapacak Vasfında Ceviz Ağaçları Naklederken Yakalanan Sanıklar Hakkında Yapacak Evsafta Ağaç Kesmekten Dolayı Ceza Verilmesi Gereği - Ağaçlardaki Resmi Damga ve Numarayı Bozmaktan Hüküm Kurulamaması )
KAÇAK EMVAL TEMİN ETMEK SUÇU ( Yapacak Evsafta Sanayi Odunlarını Sahte Belgelerle Naklederken Yakalanan Sanıklar Hakkında Ormandan Yapacak Vasfında Ağaç Kesmekten Ceza Verilmesi Gereği )
YAPACAK VASFINDA AĞAÇ KESMEK SUÇU ( Yaş Sanayi Odunlarını Sahte Belgelerle Naklederken Yakalanan Sanıklar )
AĞAÇ KESMEK SURETİYLE ORMAN KANUNU'NA MUHALEFET ( Yaş Sanayi Odunlarını Sahte Belgelerle Naklederken Yakalanan Sanıklar )
ZAMANAŞIMI SÜRESİNİN KESİLMESİ VE TEKRAR İŞLEMEYE BAŞLAMASI ( Sanığın Savunmasının Alınması ve Hüküm Tarihi Arasında Zamanaşımı Süresinin Dolması Halinde Davanın Ortadan Kaldırılması Gereği - Orman Suçu )
SANIĞIN SAVUNMASININ ALINMASIYLA DAVA ZAMANAŞIMININ KESİLMESİ ( Hüküm Tarihine Kadar Zamanaşımı Süresinin Dolması Halinde Davanın Ortadan Kaldırılacağı - Orman Suçu )"
102Y3.CD24.6.2004E. 2003/13430 K. 2004/6970"ORMAK KANUNUNA MUHALEFET ( Kaçak Emval Kullanım Suçu/Ağıl ve Barınağın Çok Eskiden Yapıldığının Anlaşılması - 5 Yıllık Zamanaşımının Geçmiş Olduğu )
KAÇAK EMVAL KULLANMAK SUÇU ( Beş Yıllık Zamanaşımına Tabi Olduğu - Ağıl ve Barınağın Çok Eskiden Yapıldığının Anlaşılması/Zamanaşımına Uğrayacağı )
ZAMANAŞIMI ( Kaçak Emval Kullanım Suçu/Beş Yıllık Zamanaşımına Tabi Olduğu - Ağıl ve Barınağın Çok Eskiden Yapıldığının Anlaşılması/Zamanaşımına Uğrayacağı )"
102Y4.HD14.6.2004E. 2004/1183 K. 2004/7711"YAYIN YOLU İLE KİŞİLİK HAKLARINA SALDIRI ( Manevi Tazminat - Ceza Mahkemesince Suç Öğelerinin Oluşmadığı Nedeniyle Beraat Kararı Verilmesi Hali Dışında Eylemin Suç Oluşturup Oluşturmadığının Hukuk Yargıcı Tarafından Değerlendirilip Saptanması Gereği )
MANEVİ TAZMİNAT ( Ceza Mahkemesince Suç Öğelerinin Oluşmadığı Nedeniyle Beraat Kararı Verilmesi Hali Dışında Eylemin Suç Oluşturup Oluşturmadığının Hukuk Yargıcı Tarafından Değerlendirilip Saptanması Gereği )
ZAMANAŞIMI ( TCK.m.102/4'de Düzenlenen Ceza Davası Zamanaşımı Süresi İse 5 Yıl Olduğu Halde Yazı Nedeniyle Sorumlu Müdür Sıfatını Taşıyan Davalı Yönünden BK.m.60/2 Uyarınca Uzamış Ceza Davası Zamanaşımı Süresi Söz Konusu Olduğu )"
102Y16.HD3.6.2004E. 2004/4902 K. 2004/8097"ZAMANAŞIMI ( Mal Beyanında Bulunmamak Suçunda )
MAL BEYANINDA BULUNMAMAK SUÇU ( Zamanaşımı )
KISA KARARLA GEREKÇELİ KARAR ARASINDA ÇELİŞKİ BULUNMASI ( Gerçeğe Aykırı Beyanda Bulunmak ve Şirketin İflasını İstememek Suçlarından Kısa Kararda Hüküm Kurulmadan Gerekçeli Kararda Bahsedilmiş Olması )
GEREKÇELİ KARARIN KISA KARARLA ÇELİŞKİLİ OLMASI ( Gerçeğe Aykırı Beyanda Bulunmak ve Şirketin İflasını İstememek Suçlarından Kısa Kararda Hüküm Kurulmadan Gerekçeli Kararda Bahsedilmiş Olması )
GERÇEĞE AYKIRI MAL BEYANINDA BULUNMAK VE SERMAYE ŞİRKETİN İFLASINI İSTEMEMEK SUÇLARI ( Kısa Kararla Gerekçeli Karar Arasında Çelişki )"
102YCGK25.5.2004E. 2004/8-92 K. 2004/125"SİLAHLI TEHDİT İDDİASIYLA AÇILAN DAVA ( İddianamede Yer Alan Olayların Suç Vasfının Değişerek Suçun Halkta Kaygı Korku ve Panik Uyandıracak Şekilde Silahla Ateş Etmek Suçundan Ceza Verilmesini Sağlamayacağı )
HALKTA KORKU KAYGI VE PANİK UYANDIRACAK ŞEKİLDE SİLAHLA ATEŞ ETMEK SUÇUNDAN CEZA VERİLEMEMESİ ( Bu Hususta Dava Açılmadan Silahlı Tehdit İddiasıyla Açılan Davada )
TEHDİT İDDİASIYLA AÇILAN DAVADA SUÇ VASFININ DEĞİŞİP DEĞİŞMEYECEĞİ ( Halkta Korku Kaygı ve Panik Uyandıracak Şekilde Silahla Ateş Etmek Suçundan Ceza Verilip Verilememesi )
SUÇ VASFININ DEĞİŞMESİ ( Silahlı Tehdit İddiasıyla Açılan Davada Ayrı Dava Açılmadan Halkta Korku Kaygı ve Panik Uyandıracak Şekilde Silahla Ateş Etmekten Hüküm Kurulamayacağı )
ZAMANAŞIMI SÜRESİ ( Halkta Korku Kaygı ve Panik Uyandıracak Şekilde Silahla Ateş Etmek Suçundan Dolayı Açılan Davada )
ERTELEME KARARI VERİLEMEMESİ ( Halkta Korku Kaygı ve Panik Uyandıracak Şekilde Silahla Ateş Etmek Suçunun 4616 Sayılı Kanun Kapsamına Girmemesi )
4616 SAYILI KANUNUN KAPSAMI ( Halkta Korku Kaygı ve Panik Uyandıracak Şekilde Silahla Ateş Etmek Suçunun Kapsama Girmemesi - Ertelemeye Karar Verilememesi )"
102Y11.CD12.5.2004E. 2004/5423 K. 2004/4223"ÖZEL EVRAKTA SAHTECİLİK ( Dolandırıcılık - Sanığın Sorgusunun Yapıldığı Tarih İle Hükmün Verildiği Tarih Arasında 5 Yıllık Dava Zamanaşımı Süresinin Gerçekleşmiş Olduğu Gözetilmeden Mahkumiyet Hükmü Verilmesinin İsabetsiz Olduğu )
DOLANDIRICILIK ( Sanığın Sorgusunun Yapıldığı Tarih İle Hükmün Verildiği Tarih Arasında 5 Yıllık Dava Zamanaşımı Süresinin Gerçekleşmiş Olduğu Gözetilmeden Mahkumiyet Hükmü Verilmesinin İsabetsiz Olduğu )
DAVA ZAMANAŞIMI ( Sanığın Sorgusunun Yapıldığı Tarih İle Hükmün Verildiği Tarih Arasında 5 Yıllık Sürenin Gerçekleşmiş Olduğu Gözetilmeden Mahkumiyet Hükmü Verilmesinin İsabetsiz Olduğu - Dolandırıcılık )"
102YCGK4.5.2004E. 2004/3-89 K. 2004/110"ZAMANAŞIMININ DURMAMASI ( Devlet Ormanından Ağaç Kesmek Suçundan Açılan Davada Mahkemece Kadastro Mahkemesi'ndeki Davanın Bekletici Mesele Olarak Kabul Edilmiş Olması - Kadastro Mahkemesi'ndeki Davanın Ağaçların Kesildiği Taşınmazla İlgili Olmaması )
ÖN MESELE NEDENİYLE ZAMANAŞIMININ KESİLMESİ ( Devlet Ormanından Ağaç Kesmek Suçundan Açılan Davada Kadastro Mahkemesi'ndeki Davanın Sonucunun Beklenmesine Karar Verilmiş Olması - İki Davaya Konu Taşınmazların Aynı Olmadığının Tesbit Edilmesi Nedeniyle Zamanaşımının Kesilmeyeceği )
BEKLETİCİ MESELE NEDENİYLE ZAMANAŞIMININ KESİLMESİ ( Devlet Ormanından Ağaç Kesmek Suçundan Açılan Davada Kadastro Mahkemesi'ndeki Davanın Sonucunun Beklenmesine Karar Verilmiş Olması - İki Davaya Konu Taşınmazların Aynı Olmadığının Tesbit Edilmesi Nedeniyle Zamanaşımının Kesilmeyeceği )
KADASTRO MAHKEMESİ'NDEKİ DAVANIN BEKLETİCİ MESELE OLARAK KABUL EDİLMİŞ OLMASI ( Devlet Ormanından Ağaç Kesmek Suçunda - Mahkemece Davaya Konu Taşınmazın Kadastro Mahkemesindeki Davaya Konu Taşınmazla İlgisinin Olmadığının Tesbit Edilmiş Olması Halinde Zamanaşımının Durmaması )
DEVLET ORMANINDAN AĞAÇ KESMEK ( Ağaç Kesilen Taşınmazla Mahkemece Ön Mesele Olarak Kabul Edilen Kadastro Mahkemesi'ndeki Davaya Konu Taşınmazın Farklı Olduğunun Tesbiti - Zamanaşımının Ön Mesele Nedeniyle Durmayacağı )
ORMANDAN AĞAÇ KESMEK ( Ağaç Kesilen Taşınmazla Mahkemece Ön Mesele Olarak Kabul Edilen Kadastro Mahkemesi'ndeki Davaya Konu Taşınmazın Farklı Olduğunun Tesbiti - Zamanaşımının Ön Mesele Nedeniyle Durmayacağı )"
102Y7.CD19.4.2004E. 2003/21248 K. 2004/5336"KAÇAKÇILIK SUÇU ( Hürriyeti Bağlayıcı Cezayı Gerektirmeyen Suçun Tabi Olduğu Zamanaşımı Süresi - Müsadere Hususunda Malların Yurda Kaçak Girip Girmediği Araştırılarak Karar Verilmesi Gereği )
KAMU DAVASININ ZAMANAŞIMI NEDENİYLE ORTADAN KALDIRILMASI ( Kaçakçılık Suçunda - Müsadere Hususunda Malların Yurda Kaçak Girip Girmediği Araştırılarak Karar Verilmesi Gereği )
ZAMANAŞIMI SÜRESİ ( Hürriyeti Bağlayıcı Cezayı Gerektirmeyen Kaçakçılık Suçunun Tabi Olduğu - Zamanaşımı Nedeniyle Davanın Ortadan Kaldırılmasının Müsadere Hususunda Hüküm Kurulmasına Engel Olmayacağı )
DAVANIN ZAMANAŞIMI NEDENİYLE ORTADAN KALDIRILMASI ( Kaçakçılık Suçundan Açılan Davada - Müsadere Hususunda Hüküm Kurulmasına Engel Olmayacağı )"
102Y16.HD23.3.2004E. 2004/660 K. 2004/4681"GERÇEĞE AYKIRI MAL BEYANINDA BULUNMAK ( Kanunda Belirtilen Usul Ve Esaslara Uygun Olmayan Şekilde Mal Beyanda Bulunmanın Suç Teşkil Etmesi )
ZAMANAŞIMI ( Gerçeğe Aykırı Mal Beyanında Bulunmak Suçu İçin İki Yıllık Zamanaşımı Süresinin Olması )
ZAMANAŞIMININ KESİLMESİ ( Zamanaşımının Kesilmesi Halinde Sürenin Zamanaşımı Kesen İşlemin Bitmesinden İtibaren Tekrar İşlemeye Başlaması )
ZAMANAŞIMINI KESEN OLAYIN SONA ERMESİ ( Bu Durumda Zamaşımının Olay Tarihinden İtibaren Asıl Zamanaşımı Süresinin Bir Buçuk Katını Geçememesi )"
102Y16.HD16.3.2004E. 2003/13121 K. 2004/4304"GERÇEĞE AYKIRI BEYANDA BULUNMAK SUÇU ( 2 Yıllık Dava Zamanaşımı Süresine Tabi Olduğu - Sürenin Sanığa Şikayet Dilekçesine Havi Açıklamalı Davetiyenin Tebliğ Edildiği Tarihte Başlayacağı )
ZAMANAŞIMI ( Gerçeğe Aykırı Beyanda Bulunmak Suçu - 2 Yıllık Dava Zamanaşımı Süresine Tabi Olduğu/Sürenin Sanığa Şikayet Dilekçesine Havi Açıklamalı Davetiyenin Tebliğ Edildiği Tarihte Başlayacağı )
SÜRE BAŞLANGICI ( Gerçeğe Aykırı Beyanda Bulunmak Suçu/Sanığa Şikayet Dilekçesine Havi Açıklamalı Davetiyenin Tebliğ Edildiği Tarihte Başlayacağı - 2 Yıllık Dava Zamanaşımı Süresine Tabi Olduğu )
MAL BEYANINDA BİLDİRİLMEYEN EŞYALAR ( Borcu Karşılamaya Yetmeyecek Değerde ve Her Evde Bulunabilecek Ev Eşyalarından Olması - Gerçeğe Aykırı Beyanda Bulunmak Suçunun Oluşmayacağı )"
102Y16.HD16.3.2004E. 2003/10522 K. 2004/4303"KONKORDATODA YETKİLİ KİŞİLERİ HATAYA DÜŞÜRMEK SUÇU ( Olağan ve Uzamış Zamanaşımı Süreleri - Müşteki veya Vekilinin Duruşmaya Katılmaması Nedeniyle Davanın Düşmesi )
ZAMANAŞIMI SÜRESİ ( Konkordatoda Yetkili Kişileri Hataya Düşürmek Suçundan Açılmış Davada - Müşteki veya Vekilinin Duruşmaya Katılmaması Nedeniyle Davanın Düşmesi )
MÜŞTEKİNİN DURUŞMAYA KATILMAMASI NEDENİYLE DAVANIN DÜŞMESİ ( Konkordatoda Yetkili Kişileri Hataya Düşürmek Suçundan Dolayı Açılan Davada )
UZAMIŞ ZAMANAŞIMI SÜRESİ ( Konkordatoda Yetkili Kişileri Hataya Düşürmek Suçundan Açılmış Davada )
DÜŞME KARARI VERİLMESİ ( Konkordatoda Yetkili Kişileri Hataya Düşürmek Suçundan Açılan Davada Müştekinin Duruşmaya Katılmaması )"
102Y16.HD8.3.2004E. 2003/13123 K. 2004/3700"MAL BEYANINDA BULUNMAMAK ( Suç Tarihinin 18.6.2002 Olup Hükmün Verildiği 19.12.2002 Tarihinde TCK.nun 102/6 Ve 105/2 Maddelerinde Öngörülen Dava Zamanaşımı Süresi Gerçekleşmediğinden Sanığın Mahkumiyetine Dair Kararın İsabetli Olduğu )
DAVA ZAMANAŞIMI ( Suç Tarihinin 18.6.2002 Olup Hükmün Verildiği 19.12.2002 Tarihinde TCK.nun 102/6 Ve 105/2 Maddelerinde Öngörülen Dava Zamanaşımı Süresi Gerçekleşmediği - Mal Beyanında Bulunmamak )
İTİRAZIN İPTALİNE DAİR KARARIN TEBLİĞİ ( Tefhiminden İtibaren İİK.nun 75. Maddesine Göre Mal Beyanında Bulunmamak - Dava Zamanaşımı Süresi Gerçekleşmediğinden Sanığın Mahkumiyetine Dair Kararın İsabetli Olduğu )"
102YCGK17.2.2004E. 2004/7-24 K. 2004/41"RUHSATSIZ AV TÜFEĞİ ( Yetkili Merciilerden Silah İçin Taşıma Ruhsatı Alınmadan Bulundurulması Halinde Suç Oluşması )
KESİN HÜKME BAĞLAMANIN ERTELENMESİ ( Şartla Salıverme Kanununa Göre Şart Kapsamında Olan Suç Yargılamasının Kesin Hükme Bağlanmasının Ertelenmesinin Gerekmesi )
MÜSADERE ( Zoralım Davalarının Asıl Suç İçin Öngörülen Dava Zamanaşımına Tabi Bulunması )
ZAMANAŞIMI ( Zoralım Davalarının Asıl Suç İçin Öngörülen Dava Zamanaşımına Tabi Bulunması )"
102Y16.HD10.2.2004E. 2003/12170 K. 2004/1672"MAL BEYANINDA BULUNMAMA SUÇU ( Sanık Hakkında Mal Beyanında Bulunmamak Suçundan On günlük Hafif Hapis Cezası ile Cezalandırılmasına İcra Ceza Mahkemesince Karar Verilmiş Olması )
BİR YILLIK ZAMANAŞIMI ( TCK da Öngörülen Bir Yıllık Zamanaşımı Süresinin Somut Olayda Geçtiğinin Gözetilmesinin Gerekmesi )
YAZILI EMİR ( Somut Olayda Yazılı Emre Atfen Düzenlenen Tebliğnamedeki Düşüncenin Hukuka Aykırı Olduğunun Kabul Edilmesinin Gerekmesi )"
102Y7.CD20.1.2004E. 2003/8271 K. 2004/46"KAMU DAVASININ ORTADAN KALDIRILMASI ( Suç Tarihi İtibariyle Temyiz İnceleme Gününde TCK. Md. 102/5 ve 104/2'de Öngörülen Zamanaşımının Tahakkuk Etmiş Bulunması )
ZAMANAŞIMI ( TCK. Md. 102/5 ve 104/2'de Öngörülen - Suç Tarihi İtibariyle Temyiz İnceleme Gününde Tahakkuk Etmiş Bulunması/Kamu Davasının Ortadan Kaldırılmasına Karar Verilmesi Gereği )
SUÇ TARİHİ İTİBARİYLE KAMU DAVASININ ORTADAN KALDIRILMASI ( Temyiz İnceleme Gününde TCK. Md. 102/5 ve 104/2'de Öngörülen Zamanaşımının Tahakkuk Etmiş Bulunması )"
102Y16.HD13.1.2004E. 2003/9823 K. 2004/412"GERÇEĞE AYKIRI BEYANDA BULUNMAK SUÇU ( Dava Zamanaşımı Kesen Sebeplerin Mevcut Bulunmadığı - 2 Yıllık Zamanaşımı Süresinin Gerçekleştiği/Davanın Ortadan Kaldırılmasına Karar Verilmesi Gereği )
ZAMANAŞIMI ( Gerçeğe Aykırı Beyanda Bulunmak Suçu - 2 Yıllık Zamanaşımı Süresinin Gerçekleştiği/Davanın Ortadan Kaldırılmasına Karar Verilmesi Gereği )"
102Y16.HD12.1.2004E. 2003/12514 K. 2004/65"MAL BEYANINDA BULUNMAMAK ( Mahkemece Diğer Sanık Hakkındaki Mahkumiyet Kararının Bozulması Üzerine Hakkında Beraat Kararı Kesinleşen Sanık Hakkında da Mahkumiyete Dair Hüküm Kurulmasının Yok Hükmünde Olduğu )
YOK HÜKMÜNDE KARAR ( Mahkemece Diğer Sanık Hakkındaki Mahkumiyet Kararının Bozulması Üzerine Hakkında Beraat Kararı Kesinleşen Sanık Hakkında da Mahkumiyete Dair Hüküm Kurulması )
ASLİ ZAMANAŞIMI SÜRESİNİN DOLMASI ( Davanın Ortadan Kaldırılmasına Karar Verilmesi Gereği )
TEBLİGAT ( C. Savcılarına Tebliğ Olunacak Kararların Kendisine Gösterilmesiyle Olacağı - Görüldüğü Tarihten İtibaren 7 Gün ve Karar Tarihinden İtibaren 1 Ay İçerisinde Temyiz Olunması Gereği )"
102Y7.CD30.12.2003E. 2002/15359 K. 2003/13104"TOPLU KAÇAKÇILIK ( Sanıklara Ait Kaçak Eşyaların Diğer Sürücü Sanıkların Kullandıkları Minübüslerde Ele Geçirildiği Cihetle Eşya Sahibi Olan Sanıklar İle Şoför Sanıkların Fiili Maddi Ve Manevi Dayanışma İçerisinde Birlikte İşlemeleri Nedeniyle )
MÜNFERİT TİCARİ KAÇAKÇILIK OLMAYAN HAL ( Kaçak Eşyaların Diğer Sürücü Sanıkların Kullandıkları Minübüslerde Ele Geçirildiği Cihetle Eşya Sahibi Olan Sanıklar İle Şoför Sanıkların Fiili Maddi Ve Manevi Dayanışma İçerisinde Birlikte İşlenen Eylemin Toplu Kaçakçılık Olduğu )
ZAMANAŞIMI NEDENİYLE KAMU DAVASININ ORTADAN KALDIRILMASI ( Toplu Kaçakçılık Suçunun Sanıklarının Kullandığı Minübüslerin İadesi Gereği - Müsaderesine Hükmolunamayacağı )
MÜSADERE ( Kaçakçılık Suçunun Sanıkları Hakkında Kamu Davasının Zamanaşımı Nedeniyle Ortadan Kaldırılmasına Karar Verildiğine Göre Kullandıkları Minübüslerin İadesi Yerine Müsaderelerine Hükmolunmasının Doğru Olmadığı )"
102Y3.CD3.12.2003E. 2003/6272 K. 2003/7330"SUÇTA ZAMANAŞIMI ( Sanık Tarafından Açılan Tescil Davasının Devlet Ormanından İşgal ve Faydalanma Suçu Ön Sorun Olarak Kabul Edilemeyeceğinden Zamanaşımının Dolması )
ZAMANAŞIMININ KESİLMESİ ( Sanık Tarafından Açılan Tescil Davasının Devlet Ormanından İşgal ve Faydalanma Suçu Ön Sorun Olarak Kabul Edilemeyeceğinden Zamanaşımının Dolması )"
102Y4.HD18.11.2003E. 2003/2835 K. 2003/13541"TRAFİK KAZASI SONUCU ÖLÜM NEDENİYLE TAZMİNAT TALEBİ ( Islah Dilekçesinin Zamanaşımı Süresi Dolduktan Sonra Verilmesi - Zamanaşımı Nedeniyle Davanın Reddi )
TAZMİNAT TALEBİ ( Trafik Kazası Sonucu Ölüm ( Zamanaşımı Süresi Dolduktan Sonra Islah Dilekçesi Verilmesi - Zamanaşımı Nedeniyle Davanın Reddi )
ISLAH DİLEKÇESİNİN ZAMANAŞIMI SÜRESİ DOLDUKTAN SONRA VERİLMESİ ( Davanın Zamanaşımından Reddi - Trafik Kazası Sonucu Ölüm )
ZAMANAŞIMI SÜRESİ DOLDUKTAN SONRA DAVANIN ISLAHI ( Zamanaşımı Nedeniyle Davanın Reddi Gereği )
UZAMIŞ CEZA ZAMANAŞIMI ( Trafik Kazası Nedeniyle Tazminat Davasında Islah Dilekçesinin Zamanaşımı Süresinden Sonra Verilmesi )"
102YCGK8.11.2003E. 2003/9-261 K. 2003/274"DEPREMDEN DOLAYI MÜTEAHHİTİN SORUMLULUĞU ( Yapım Aşamasındaki Kusur ile Genel Tehlike Yaratacak Biçimde Binaların Çökmesine ve Ölüme Neden Olan Sanıkların Eylemlerinin Suç Olması )
DAVA KONUSU TEHLİKE SUÇUNUN GERÇEKLEŞTİĞİ AN ( Dava Konusu Olayda Yapının Genel Bir Tehlikeyi İçerecek Biçimde Yıkılması Halinde Yapının yıkıldığı An İtibariyle Suçun Gerçekleşmiş Olması )
BİNA YIKILMASI SONUCU ÖLÜME NEDEN OLMAK ( Dava Konusu Olayda Sanıkların Suç İşlediklerinin ve Bu Suçun da Dava Zamanaşımının Gerçekleşmediğinin Kabul Edilmesinin Gerekmesi )
DAVA ZAMANAŞIMI SÜRESİ ( 765 Sayılı Yasaya Göre Tamamlanmış Suçlarda Dava Zamanaşımının Eylemin Vuku Gününden İtibaren Başlayacağının Kabul Edilmesi )
BİNA KULLANIM İZİN BELGESİ ( Kusurlu İnşa Edilen Yapı İçin Kullanma İzin Belgesinin Alındığı Tarihin Esas Alınması Suretiyle Dava Zamanaşımı Süresinin Belirlenmesinin Hatalı Olması )
KUSURLU İNŞA EDİLEN YAPI ( Kusurlu İnşa Edilen Yapı İçin Kullanma İzin Belgesinin Alındığı Tarihin Esas Alınması Suretiyle Dava Zamanaşımı Süresinin Belirlenmesinin Hatalı Olması )
KAMU ESENLİĞİ ( Tehlike Suçlarında Failin Eylemiyle Ortaya Çıkacak Söz Konusu Tehlikenin Kamu Esenliğini İhlal Etmesi Nedeniyle Suçun Amacının Kamu Esenliğini Korumak Olması )"
102Y16.HD5.11.2003E. 2003/8967 K. 2003/10248"ADİ KİRA VE HASILAT KİRALARINA İLİŞKİN TAHLİYE TAKİBİ ( Mal Beyanında Bulunmama Suçunun Oluşmayacağı - Zamanaşımı Süresi )
KİRALANANIN TAHLİYESİ TAKİBİ ( Mal Beyanında Bulunmama Suçunun Oluşmayacağı - Zamanaşımı Süresi )
MAL BEYANINDA BULUNMAMA SUÇUNUN OLUŞMAMASI ( Adi Kira ve Hasılat Kiralarına İlişkin Takipte Mal Beyanında Bulunma Yükümlülüğü Bulunmaması )
ZAMANAŞIMI SÜRESİ ( Mal Beyanında Bulunmama Suçunda - Adi Kira ve Hasılat Kiralarına İlişkin Takipte Mal Beyanında Bulunma Yükümlülüğü Bulunmaması )"
102Y7.CD4.11.2003E. 2003/14837 K. 2003/9592"KAÇAKÇILIK SUÇU ( Gıyabi Tutuklama Kararıyla Zamanaşımının Kesilmesi )
GIYABİ TUTUKLAMA KARARI ( Zamanaşımını Kesmesi - Kaçakçılık Suçu )
ZAMANAŞIMININ KESİLMESİ ( Gıyabi Tutuklama Kararıyla - Kaçakçılık Suçu )"
102Y4.CD4.11.2003E. 2002/29003 K. 2003/10746"SUSMA HAKKI ( Bu Hakkını Kullanan Sanığın İnkara Yönelik Savunması Biçiminde Yorumlama Yapılmasının Hukuka Aykırı Olduğunun Kabul Edilmesi )
PARA CEZALARI ( Yerel Mahkemece Para Cezalarının Belirlenmesinde TCK'da 4806 Sayılı Yasa İle Yapılan Değişikliklerin Dikkate Alınmasının Gerekmesi )
4806 SAYILI YASA ( Yerel Mahkemece Para Cezalarının Belirlenmesinde TCK'da 4806 Sayılı Yasa İle Yapılan Değişikliklerin Dikkate Alınmasının Gerekmesi )
TEKERRÜR ( Tekerrüre Esas Alınan Hürriyeti Bağlayıcı Cezanın Yerine Getirilme Tarihinden Önce Suç İşlenmiş Bulunduğunun Yerel Mahkemece Dikkate Alınmasının Gerekmesi )"
102Y4.CD3.11.2003E. 2002/27434 K. 2003/10566"OYUNCAK TABANCAYI YAKIN MESAFEDEN MAĞDURA DOĞRULTMA ( Eyleminin Tehdit Veya Korkutmak Amacıyla Silah Çekme Suçlarından Birini Oluşturacağı - Olayın Niteliğinin Tartışılması Gereği )
AĞIR VE HAKSIZ ZARARA UĞRATMAYI BİLDİRME NİTELİĞİ ( Oyuncak Tabancayı Yakın Mesafeden Mağdura Doğrultma Fiilinin Oluşturabileceği - Olayın Niteliğinin Tartışılması Gereği )
TEHDİT ( Oyuncak Tabancayı Yakın Mesafeden Mağdura Doğrultma - Eyleminin Tehdit Veya Korkutmak Amacıyla Silah Çekme Suçlarından Birini Oluşturacağı/Tartışılması Gereği )
KORKUTMA AMACIYLA SİLAH ÇEKME ( Oyuncak Tabancayı Yakın Mesafeden Mağdura Doğrultma - Eyleminin Tehdit Veya Korkutmak Amacıyla Silah Çekme Suçlarından Birini Oluşturacağı/Tartışılması Gereği )
ZAMANAŞIMI ( Ağır Para Cezasını Gerektiren Davalar/5 Yıla Tabi Olduğu - Zamanaşımı Dolan Davaların Düşürülmesine Karar Verilmesi Gereği )
ZORALIM KARARI VERİLEMEMESİ ( Taşınması Yasak Olmayan Kurusıkı Tabanca - Zamanaşımı Dolması Nedeniyle Düşürülmesine Karar Verilen Dava )"
102Y6.CD27.10.2003E. 2002/17406 K. 2003/7542"SAHTECİLİK ( Veri Kontrol İşletmeni Olan Sanığın Görevli Veznedar Olmadığı Sırada Tahsil Edilen Para Makbuzlarının Nüshalarını Yok Edip Bedelleri Mal Edinmesi Mağdur Sayısınca TCK'nın 504/3 Maddesine Uyan Suçu Oluşturacağı )
GÖREVİ KÖTÜYE KULLANMA ( Veri Kontrol İşletmeni Olan Sanığın Görevli Veznedar Olmadığı Sırada Tahsil Edilen Para Makbuzlarının Nüshalarını Yok Edip Bedelleri Mal Edinmesi Mağdur Sayısınca TCK'nın 504/3 Maddesine Uyan Suçu Oluşturacağı )
DOLANDIRICILIK VE İFLAS ( Veri Kontrol İşletmeni Olan Sanığın Görevli Veznedar Olmadığı Sırada Tahsil Edilen Para Makbuzlarının Nüshalarını Yok Edip Bedelleri Mal Edinmesi Halinde Suçun Oluşacağı - Zamanaşımı Süresinin 5 Yıl Olduğu )
ZAMANAŞIMI ( Veri Kontrol İşletmeni Olan Sanığın Görevli Veznedar Olmadığı Sırada Tahsil Edilen Para Makbuzlarının Nüshalarını Yok Edip Bedelleri Mal Edinmesi Halinde Suçun 5 Yıllık Zamanaşımına Bağlı Olduğu - Dolandırıcılık Ve İflas )"
102Y4.CD22.10.2003E. 2002/28367 K. 2003/9930"ALKOLLÜ ARAÇ KULLANMA ( Sanığın Alkollü Araç Kullandığını Farkederek Hakkında İşlem Yapmak İsteyen Mağdurları Tehdit Edip İteleyerek Dirnmiş Bulunması )
MEMURA MUKAVEMET ( Sanığın Alkollü Araç Kullandığını Farkederek Hakkında İşlem Yapmak İsteyen Mağdurları Tehdit Edip İteleyerek Dirnmiş Bulunması )
TEHDİT ( Sanığın Alkollü Araç Kullandığını Farkederek Hakkında İşlem Yapmak İsteyen Mağdurları Tehdit Edip İteleyerek Dirnmiş Bulunması )"
102Y6.CD21.10.2003E. 2002/18159 K. 2003/7262"YALAN BEYANDA BULUNMAK ( Aracı Başkası Kullandığı Halde Kendisinin Kullandığını Söyleyen Kişinin Eyleminin Yalan Beyanda Bulunma Suçu Oluşturduğu - Tehlikeli Taşıt Kullanmak Suçunun Kabahat Türünden Suç Olduğu )
TEHLİKELİ TAŞIT KULLANMAK ( Suçunda Kendisi Kullanmadığı Halde Aracı Kendisinin Kullandığını Beyan Eden Sanığın Eyleminin TCK 528. Maddesindesine Uyan Suçu Oluşturduğu - Yalan Beyanda Bulunmak )
ZAMANAŞIMI ( Sanığın Eylemine Uyan Yalan Beyanda Bulunma Suçu İnceleme Tarihinde Zamanaşımına Uğradığından Yeniden Yargılma Yapılması Gerekmediği - Yalan Beyanda Bulunmak/Tehlikeli Taşıt Kullanmak )"
102Y6.CD16.10.2003E. 2002/18252 K. 2003/7043"SAHTE PASAPORT ( Sanığın Düzenlenmesine Doğrudan Katılmadığı Aldatma Yeteneği de Bulunmayan - Kullanarak Yurtdışına Çıkmaya Çalışma Eyleminin TCK'nın m. 528'deki Suçu Oluşturacağı )
DAVA ZAMANAŞIMI ( Suç Tarihi ve İnceleme Tarihinin Dikkate Alınması Gereği - 1 Yıllık Dava Zamanaşımının Dolmuş Bulunması/Davanın Ortadan Kaldırılması )
KAMU DAVASININ ORTADAN KALDIRILMASI ( Suç Tarihi ve İnceleme Tarihinin Dikkate Alınması Gereği - 1 Yıllık Dava Zamanaşımının Dolmuş Bulunması )"
102Y16.HD15.10.2003E. 2003/7415 K. 2003/9208"GERÇEĞE AYKIRI BEYANDA BULUNMAK SUÇU ( Ceza Yasası Uyarınca İki Yıllık Dava Zamanaşımı Süresine Tabi Olması )
DAVA ZAMANAŞIMI ( Sanığa İsnat Olunan Gerçeğe Aykırı Beyanda Bulunmak Suçunun İki Yıllık Dava Zamanaşımı Süresine Tabi Olması )"
102YCGK14.10.2003E. 2003/7-225 K. 2003/252"KARA AVCILIĞI ( Sanık Hakkında Ruhsatsız Av Tüfeği Bulundurmak ve Kara Avcılığı Yasasına Aykırı Davranmak Suçlarından Kamu Davası Açılmış Bulunması )
3167 SAYILI YASA ( Bu Kanunda Düzenlenen Dava Konsusu Suç İçin Öngörülen Ceza ve Üst Sınırı Dikkate Alındığında İki Yıllık Dava Zamanaşımına Tabi Olduğunun Kabul Edilmesinin Gerekmesi )
ZAMANAŞIMI ( Dava Konusu Olayda Sanık Hakkında Dava Zamanaşımının Gerçekleşmiş Bulunduğunun Yerel Mahkemece Dikkate Alınmasının Gerekmesi )
SUÇ İÇİN ÖNGÖRÜLEN CEZA ( Dava Konsusu Suç İçin Öngörülen Ceza ve Üst Sınırı Dikkate Alındığında İki Yıllık Dava Zamanaşımına Tabi Olduğunun Kabul Edilmesinin Gerekmesi )
DAVA ZAMANAŞIMI ( Dava Konsusu Suç İçin Öngörülen Ceza ve Üst Sınırı Dikkate Alındığında İki Yıllık Dava Zamanaşımına Tabi Olduğunun Kabul Edilmesinin Gerekmesi )"
102Y2.CD13.10.2003E. 2002/8342 K. 2003/11932"ZAMANAŞIMI ( Mahkumiyet Karar Tarihi Ve İnceleme Tarihi Arasında Zamanaşımı Süresinin Dolması - Kamu Davasının Ortadan Kaldırılması Gereği )
ŞİKAYETTEN VAZGEÇME ( Müessir Fiil Ve Mütecaviz Sarhoşluk - Vazgeçmeden Dönülemeyeceği )
MÜTECAVİZ SARHOŞLUK ( Mahkumiyet Karar Tarihi Ve İnceleme Tarihi Arasında Zamanaşımı Süresinin Dolması - Kamu Davasının Ortadan Kaldırılması Gereği )
DAVANIN ORTADAN KALDIRILMASI ( Müessir Fiil Ve Mütecaviz Sarhoşluk Suçları - Zamanaşımı Süresinin Dolması )"
102Y4.HD10.10.2003E. 2003/5827 K. 2003/11431"TAZMİNAT DAVASI ( Haksız Eylem Nedeniyle - Eylemin Suç Teşkil Etmesi Durumunda Ceza Zamanaşımı Uygulanacağı )
HAKSIZ EYLEM NEDENİYLE TAZMİNAT DAVASI ( Eylemin Suç Teşkil Etmesi Durumunda Ceza Zamanaşımı Uygulanacağı )
CEZA ZAMANAŞIMI ( Haksız Eylem Nedeniyle Tazminat Davası - Eylemin Suç Teşkil Etmesi Durumunda Uygulanacağı )
ZAMANAŞIMI ( 4616 S. K. Kapsamında Bulunan ve Suç Oluşturan Haksız Eyleme İlişkin Kamu Davası - Kamu Davasının Zamanaşımı Süresi Kadar Uzaması Gereği )
KAMU DAVASI ( 4616 S. K. Kapsamında Bulunan ve Suç Oluşturan Haksız Eyleme İlişkin - Kamu Davasının Zamanaşımı Süresi Kadar Uzaması Gereği )"
102Y16.HD9.10.2003E. 2003/7378 K. 2003/8894"MAL BEYANINDA BULUNMAMAK ( Suç Tarihinden Temyiz İncelemesinin Yapıldığı Tarihe Kadar Bir Yıllık Zamanaşımı Süresinin Geçmesi )
DAVA ZAMANAŞIMI ( Mal Beyanında Bulunmamak Suçundan Dolayı Suç Tarihinden Temyiz İncelemesinin Yapıldığı Tarihe Kadar Bir Yıllık Zamanaşımı Süresinin Geçmesi )
ORTADAN KALDIRMA ( Mal Beyanında Bulunmamak Suçundan Dolayı Suç Tarihinden Temyiz İncelemesinin Yapıldığı Tarihe Kadar Bir Yıllık Zamanaşımı Süresinin Geçmesi Nedeniyle Davanın Ortadan Kaldırılmasına Karar Verilmesi )"
102YCGK7.10.2003E. 2003/6-214 K. 2003/244"SAHTECİLİK SUÇU ( Sanığın Hakkındaki Davadan Habersiz Olması Nedeniyle Bu Suretle Savunma Hakkının Kısıtlanması )
BOZMADAN SONRA SANIĞ İFADESİNİN ALINMASI ( Sanık Hakkında Verilecek Cezanın Bozmaya Konu Olan Cezadan Daha Ağır ise Sanığın Dinlenilmesinin Gerekmesi )
SAVUNMA HAKKININ KISITLANMASI ( Sanığın Hakkındaki Davadan Habersiz Olması Nedeniyle Bu Suretle Savunma Hakkının Kısıtlanması )
SANIĞIN DAVADAN HABERSİZ OLMASI ( Sanığa Davetiye Çıkartılıp Duruşma Günü Bildirilmeden Yargılamaya Devamla Yokluğunda Karar Verilmesinin CYUY'na Aykırı Olması )"
102Y3.CD22.9.2003E. 2003/3562 K. 2003/5165"ORMAN AÇMA ( Sanığın Tek Olan Açma Eyleminden Mahkumiyet Yanında Ayrıca Beraat Kararı Verilmesinin Yasaya Aykırı Olması )
MAHKUMİYET ( Sanığın Tek Olan Açma Eyleminden Mahkumiyet Yanında Ayrıca Beraat Kararı Verilmesinin Yasaya Aykırı Olması )
BERAAT ( Sanığın Tek Olan Açma Eyleminden Mahkumiyet Yanında Ayrıca Beraat Kararı Verilmesinin Yasaya Aykırı Olması )
SORGU TARİHİ ( Sanığın Sorgu Tarihi ile İnceleme Tarihi Arasında Zamanaşımının Dolmuş Olması )
İNCELEM TARİHİ ( Sanığın Sorgu Tarihi ile İnceleme Tarihi Arasında Zamanaşımının Dolmuş Olması )
ZAMANAŞIMINI DOLMASI ( Sanığın Sorgu Tarihi ile İnceleme Tarihi Arasında Zamanaşımının Dolmuş Olması )"
102Y4.HD15.9.2003E. 2003/9149 K. 2003/10057"TAZMİNAT DAVASI ( Hakaret Nedeniyle Manevi Tazminat İstenilmesi )
HAKSIZ EYLEM ( Kural Olarak Haksız Eylem Nedeniyle Açılacak Tazminat Davalarının Bir Yıllık Zamanaşımına Tabi Olması )
MANEVİ TAZMİNAT DAVASI ( Davanın Davacıya Yapılan Hakaret Nedeniyle Tazminat İstemene İlişkin Olması )
DAVA KONUSU EYLEMİN SUÇ OLUŞTURMASI ( Bu Durumda Haksız Eylem Nedeniyle Açılacak Tazminat Davalarının Beş Yıllık Ceza Zamanaşımına Tabi Olması )
ZAMANAŞIMI ( Haksız Eylem Nedeniyle Açılacak Tazminat Davalarının Bir Yıllık Zamanaşımına Tabi Olması Ancak Eylemin Suç Oluşturması Halinde Beş Yıllık Ceza Zamanaşımına Tabi Olması )"
102Y3.CD15.9.2003E. 2003/849 K. 2003/4707"SUÇA KONU YER ( Suça Konu Yerin Orman Vasfıyla Hazine Adına Tesciline Karar Verildiğinin Anlaşılması )
ORMAN VASFIYLA HAZİNE ADINA TESCİL ( Suça Konu Yerin Orman Vasfıyla Hazine Adına Tesciline Karar Verildiğinin Anlaşılması )
TAPU KAYDI ( Tapu Kaydının Hukuki Değerini Yitirdiği için İşgal Suçu Oluştuğu Ancak Kadastronun Suç Tarihinden Sonra Kesinleştiğinden Orman Yasasının Anılan Maddesinin Kapsamında Kalması )
KADASTRO ( Tapu Kaydının Hukuki Değerini Yitirdiği için İşgal Suçu Oluştuğu Ancak Kadastronun Suç Tarihinden Sonra Kesinleştiğinden Orman Yasasının Anılan Maddesinin Kapsamında Kalması )
İŞGAL ( Tapu Kaydının Hukuki Değerini Yitirdiği için İşgal Suçu Oluştuğu Ancak Kadastronun Suç Tarihinden Sonra Kesinleştiğinden Orman Yasasının Anılan Maddesinin Kapsamında Kalması )"
102Y4.HD7.7.2003E. 2003/7515 K. 2003/8906"TAZMİNAT DAVASI ( Davanın Trafik Kazasından Kaynaklanan Maddi Tazminat İstemine İlişkin Olması )
MADDİ TAZMİNAT ( Davanın Trafik Kazasından Kaynaklanan Zararın Giderilmesi İstemine İlişkin Olması )
ZAMANAŞIMI DEF'İ ( Haksız Eylemden Kaynaklanan Davaların Bir Yıllık Zamanaşamına Tabi Olması Ancak Eylem Suç Teşkil Etmesi Halinde Ceza Zamanaşımının Uygulanması )
HAKSIZ EYLEM ( Haksız Eylemden Kaynaklanan Davaların Bir Yıllık Zamanaşamına Tabi Olması Ancak Eylem Suç Teşkil Etmesi Halinde Ceza Zamanaşımının Uygulanması )
ZAMANAŞIMININ BAŞLANGICI ( Olay Tarihinden İtibaren İşlemeye Başlaması Ancak Olayda Gelişen Bir Durum Olması Halinde Gelişen Durumun Sona Erdiği Tarihten İtibaren Sürenin Gözetilmesi )"
102YHGK2.7.2003E. 2003/4-467 K. 2003/460"MADDİ TAZMİNAT DAVASI ( Dava ve Trafik Kazası Nedeniyle Uğranılan Zararın ödettirilmesine İlişkin Olması )
ZAMANAŞIMI ( Haksız Eylem Aynı Zamanda Ceza Hukuku Alanında da Bir Suç Oluşturuyorsa O Suç İçin Öngörülen Ceza Zamanaşımı Süresinin Uygulanması )
BORÇLAR HUKUKU VE CEZA HUKUKU ZAMANAŞIMI SÜRELERİ ( Haksız Eylem Aynı Zamanda Ceza Hukuku Alanında da Bir Suç Oluşturuyorsa O Suç İçin Öngörülen Ceza Zamanaşımı Süresinin Uygulanması )
ADLİ TIP KURUMU RAPORU ( Zararlandırıcı Eylemin Tüm Sonuçlarının Anlaşılması )"
102Y2.CD25.6.2003E. 2002/2524 K. 2003/7413"MÜSADERE DAVASI ( Asıl Fiil İçin Öngörülen Zamanaşımına Tabi Olduğu )
ZAMANAŞIMI ( Müsadere Davası - Asıl Fiil İçin Öngörülen Zamanaşımına Tabi Olduğu )"
102Y4.HD18.6.2003E. 2003/2593 K. 2003/7930"FAİZ ALACAĞI DAVASI ( Davanın Basın Yolu ile Kişilik Haklarına Saldırı Nedeniyle Açılan Tazminat Davasında İstenmeyen Faizin Ödetilmesinin İstenilmesi )
DAVA ZAMANAŞIMI ( Faizin Asıl Alacağın Tabi Olduğu Zamanaşımına Tabi Olması )
ZAMANAŞIMI DEF'İ ( Faizin Asıl Alacağın Tabi Olduğu Zamanaşımına Tabi Olduğundan Davanın Zamanaşımı Nedeniyle Reddinin Gerekmesi )"
102Y2.CD18.6.2003E. 2001/36814 K. 2003/6882"KAMU DAVASININ ORTADAN KALDIRILMASI ( Suçun Gerektirdiği Cezanın Miktar ve Nevine göre Hesaplanan Zamanaşımının Karar Ve İnceleme Tarihleri Arasında Gerçekleşmesi )
CEZA ZAMANAŞIMI ( Suçun Gerektirdiği Cezanın Miktar ve Nevine göre Hesaplanan Zamanaşımının Karar Ve İnceleme Tarihleri Arasında Gerçekleşmesi )
ZAMANAŞIMININ HÜKMÜ ( Cezanın Zamanaşımına Uğraması Nedeniyle Sanıklar Hakkındaki Kamu Davasının Ortadan Kaldırılmasının Gerekmesi )"
102YCGK3.6.2003E. 2003/7-171 K. 2003/175"MESKUN MAHALDE SİLAH TAŞIMAK ( Suçun İki Yıllık Asli Zamanaşımı Süresine Tabi Olduğu - Münhasıran Zoralıma Tabi Olmayan Tüfek/Asıl Suçun Tabi Olduğu Zamanaşımı Süresinde Sonuçlandırılması Gereği )
MERKEZ AV KOMİSYONUNCA YASAKLANAN DÖNEMDE AVLANMAK ( Suçun İki Yıllık Asli Zamanaşımı Süresine Tabi Olduğu - Münhasıran Zoralıma Tabi Olmayan Tüfek/Asıl Suçun Tabi Olduğu Zamanaşımı Süresinde Sonuçlandırılması Gereği )
ZAMANAŞIMI ( Meskun Mahalde Silah Taşımak ve Merkez Av Komisyonunca Yasaklanan Dönemde Avlanmak Suçu - Tüfeklerin Zoralımı )
DAVANIN ORTADAN KALDIRILMASI ( Zamanaşımı Nedeniyle - Meskun Mahalde Silah Taşımak ve Merkez Av Komisyonunca Yasaklanan Dönemde Avlanmak Suçu )
ZAMANAŞIMI NEDENİYLE DAVANIN ORTADAN KALDIRILMASI ( Meskun Mahalde Silah Taşımak ve Merkez Av Komisyonunca Yasaklanan Dönemde Avlanmak Suçu )
ZORALIM ( Meskun Mahalde Silah Taşımak ve Merkez Av Komisyonunca Yasaklanan Dönemde Avlanmak Suçu - Ruhsatlı Tüfeklerin Sahiplerine İadesi Belgesiz Tüfeğin İse Yönetime Teslimine Karar Verilmesi Gereği )"
102YCGK3.6.2003E. 2003/7-153 K. 2003/174"SÜRÜCÜ BELGESİZ ARAÇ KULLANMA ( Suçun Gerek İlk Tespitte Gerekse Tekrarında İki Yıllık Asli Zamanaşımı Süresine Tabi Olduğu )
ZAMANAŞIMI ( Sürücü Belgesiz Araç Kullanma - Suçun Gerek İlk Tespitte Gerekse Tekrarında İki Yıllık Asli Zamanaşımı Süresine Tabi Olduğu )
ÖNÖDEME NEDENİYLE DAVANIN ORTADAN KALDIRILMASI ( Zamanaşımını Kesen Nedenlerden Bulunmaması - Sürücü Belgesiz Araç Kullanma )
DAVANIN ORTADAN KALDIRILMASI ( Zamanaşımı Nedeniyle - Sürücü Belgesiz Araç Kullanma/Suçun Gerek İlk Tespitte Gerekse Tekrarında İki Yıllık Asli Zamanaşımı Süresine Tabi Olduğu )
ZAMANAŞIMI NEDENİYLE DAVANIN ORTADAN KALDIRILMASI ( Sürücü Belgesiz Araç Kullanma/Suçun Gerek İlk Tespitte Gerekse Tekrarında İki Yıllık Asli Zamanaşımı Süresine Tabi Olduğu )"
102Y7.CD2.6.2003E. 2002/22135 K. 2003/3926"AV VE SPORDA KULLANILAN TÜFEK VE TABANCA ( Kamu Davasının Zamanaşımı Nedeniyle Ortadan Kaldırılması - Tüfeğin İadesine Karar Verilmesi Gereği )
ZAMANAŞIMI ( Kamu Davasının Ortadan Kaldırılması - Tüfeğin İadesi )
ZORALIM ( Zamanaşımı - Suça Konu Tüfeğin Geçerli Belgesi Bulunan Sanığa İadesi Yerine Zoralımına Karar Verilmesinin Hatalı Olduğu )"
102Y8.CD28.5.2003E. 2003/5220 K. 2003/1725"TOPLANTI VE GÖSTERİ YÜRÜYÜŞLERİ KANUNUNA MUHALEFET ( Suç Tarihinden Karar Tarihine Kadar 5 Yıllık Asli Zamanaşımının Dolması Nedeniyle 4616 Sayılı Yasadan Önce Uygulanarak Davanın Ortadan Kaldırılmasına Karar Verilmesi Gereği )
ASLİ ZAMANAŞIMININ DOLMASI ( Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu'na Muahalefet Suçunda Suç Tarihinden Karar Tarihine Kadar Dolması Nedeniyle 4616 Sayılı Yasadan Önce Uygulanarak Davanın Ortadan Kaldırılmasına Karar Verilmesi Gereği )
DAVANIN ORTADAN KALDIRILMASI GEREĞİ ( Suç Tarihinden Karar Tarihine Kadar 5 Yıllık Asli Zamanaşımının Dolması Nedeniyle 4616 Sayılı Yasadan Önce Uygulanarak Verileceği - Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu'na Muahalefet )"
102YCGK27.5.2003E. 2003/17-161 K. 2003/162"MAL BİLDİRİMİNDE BULUNMAMAK ( Sanığın Cezalandırılmasına İlişkin İcra Ceza Mahkemesince Verilen Hükmün Adli Tatil Süresi İçerisinde Tebliğ Edilmiş Olması )
ZAMANAŞIMINA TABİ KABAHAT SUÇLARI ( Bir Yıldan Az - Kesilen Zamanaşımı Süresinin Hükümle Tekrar Başlayacağı )
KESİLEN ZAMANAŞIMI SÜRESİNİN HÜKÜMLE TEKRAR BAŞLAYACAĞI ( Bir Yıldan Az Zamanaşımına Tabi Kabahat Suçlarında )
ZAMANAŞIMININ KESİLMESİ VE TEKRAR BAŞLAMASI ( Bir Yıldan Az Zamanaşımına Tabi Kabahat Suçlarında Hükümden İtibaren )
ADLİ TATİLDE SÜRELER ( Ceza İşlerinde Tatilden Önce Yürümeye Başlamış Olan Sürelerin Tatilde Sona Ermesi Durumunda Tatilin Sona Erdiği Günden İtibaren Üç Gün Uzatılacağı )
CEZA İŞLERİNE ADLİ TATİLİN ETKİSİ ( Mahkemelerin Tatilinden Önce Yürümeye Başlamış Olan Sürelerin Tatilde Sona Ermesi Durumunda Tatilin Sona Erdiği Günden İtibaren Üç Gün Uzatılması )
SÜRELERİN TATİLDE BİTMESİ ( Ceza İşlerinde Tatilden Önce Yürümeye Başlamış Olan Sürelerin Tatilde Sona Ermesi Durumunda Tatilin Sona Erdiği Günden İtibaren Üç Gün Uzatılması )
TEBLİGAT ( Adli Tatilde Yapılan Tebliğ İşlerinin Geçerliliği )"
102Y4.HD26.5.2003E. 2003/2380 K. 2003/6926"TAZMİNAT DAVASI ( 2918 Sayılı Yasa ve Borçlar Kanunu ile Düzenlenen Uzamış Ceza Davası Zamanaşımı Süresinin 2918 Sayılı Yasadan Kaynaklanan Manevi Tazminat İstemlerinde de Uygulanması )
ZAMANAŞIMI ( 2918 Sayılı Yasa ve Borçlar Kanunu ile Düzenlenen Uzamış Ceza Davası Zamanaşımı Süresinin 2918 Sayılı Yasadan Kaynaklanan Manevi Tazminat İstemlerinde de Uygulanması )
YARGILAMA GİDERLERİ ( Vekalet Ücreti Yargılama Giderlerinden Olması ve Yargılama Gideri Anlamında Vekalet Ücretine Tarafların Haklılık Oranları Gözetilerek Karar Verilmesi )
VEKALET ÜCRETİ ( Vekalet Ücreti Yargılama Giderlerinden Olması ve Yargılama Gideri Anlamında Vekalet Ücretine Tarafların Haklılık Oranları Gözetilerek Karar Verilmesi )
CEZA DAVASI ZAMANAŞIMI ( 2918 Sayılı Yasa ve Borçlar Kanunu ile Düzenlenen Uzamış Ceza Davası Zamanaşımı Süresinin 2918 Sayılı Yasadan Kaynaklanan Manevi Tazminat İstemlerinde de Uygulanması )"
102Y4.HD22.5.2003E. 2003/69 K. 2003/6679"TAZMİNAT DAVASI ( Trafik Kazası Nedeniyle )
TRAFİK KAZASI NEDENİYLE TAZMİNAT DAVASI ( Davacıların Trafik Kazası Sonucu Babalarının Ölümü Nedeniyle Davalılardan Destekten Yoksun Kalınma Tazminatı İstemesi )
ZAMANAŞIMI ( Karayolları Trafik Kanununa Göre Ceza Zamanaşımının Uygulanabilmesi )
HAKLARIN SAKLI TUTULMASI ( Davacıların Fazlaya İlişkin Haklarını Saklı Tutarak Destekten Yoksun Kalma Tazminatı Talep Etmesi )
DESTEKTEN YOKSUN KALINMASI ( Davacıların Trafik Kazası Sonucu Babalarının Ölümü Nedeniyle Davalılardan Destekten Yoksun Kalınma Tazminatı İstemesi )"
102Y7.CD14.5.2003E. 2002/21846 K. 2003/2701"AV VE SPORDA KULLANILAN TÜFEK VE TABANCA ( Ele Geçirilen Av tüfeğinin 2521 Sayılı Yasanın 13. Maddesine Göre Müdaresine Karar Verilmesi Gereği - Müsadere Kararının TCK'nun 36. Maddesine Göre Verilmesinin Yasaya Aykırı Olduğu )
ÖNÖDEME İHTARINA UYULMAMASI ( Tayin Edilecek Cezanın Aşağı ve Yukarı Haddi Gösterien Hallerde Yukarı Haddi Geçmemek Üzere Yarı Oranında Arttırılacağı )
MÜSADERE ( Ele Geçirilen Av tüfeğinin 2521 Sayılı Yasanın 13. Maddesi Yerine TCK'nun 36. Maddesine Göre Müsadere Edilmesinin Yasaya Aykırı Olduğu )"
102Y6.CD5.5.2003E. 2003/4857 K. 2003/4413"HİLELİ İFLAS ( Sanıkların Bir Kısmının Sorgulama Tarihinden Hüküm Bir Kısmının da İnceleme Tarihine Kadar 5 Yıllık Zamanaşımının Gerçekleşmiş Olması - Kamu Davasının Ortadan Kaldırılması Gereği )
KAMU DAVASININ ORTADAN KALDIRILMASI ( Hileli İflas - Sanıkların Bir Kısmının Sorgulama Tarihinden Hüküm Bir Kısmının da İnceleme Tarihine Kadar 5 Yıllık Zamanaşımının Gerçekleşmiş Olması )
ZAMANAŞIMI ( Hileli İflas - Sanıkların Bir Kısmının Sorgulama Tarihinden Hüküm Bir Kısmının da İnceleme Tarihine Kadar 5 Yıllık Zamanaşımının Gerçekleşmiş Olması/Kamu Davasının Ortadan Kaldırılması Gereği )
SORGULAMA TARİHİ ( Sanıkların Bir Kısmının Bu Tarihden Hüküm Bir Kısmının da İnceleme Tarihine Kadar 5 Yıllık Zamanaşımının Gerçekleşmiş Olması/Kamu Davasının Ortadan Kaldırılması Gereği - Hileli İflas )"
102YCGK29.4.2003E. 2003/17-126 K. 2003/122"İCRA TETKİK MERCİİNDEN VERİLEN CEZA KARARLARI ( Yerel C. Savcılarının Kararın Makama Tebliğinden İtibaren 7 Günlük Süre İçinde Temyiz Yoluna Başvurabilecekleri )
SÜRE ( İcra Tetkik Merciinden Verilen Ceza Hükümleri - Yerel C. Savcılarının Kararın Makama Tebliğinden İtibaren 7 Günlük Süre İçinde Temyiz Yoluna Başvurabilecekleri )
TEMYİZ SÜRESİ ( İcra Tetkik Merciinden Verilen Ceza Hükümleri - Yerel C. Savcılarının Kararın Makama Tebliğinden İtibaren 7 Günlük Süre İçinde Temyiz Yoluna Başvurabilecekleri )
CUMHURİYET SAVCILIĞININ TEMYİZİNDE SÜRE ( İcra Tetkik Merciinden Verilen Ceza Hükümleri - Kararın Makama Tebliğinden İtibaren 7 Günlük Sürede Başvurabilecekleri )
TEBLİĞİN MEHİL BAŞLANGICI OLMASI ( İcra Tetkik Merciinden Verilen Ceza Hükümleri - Yerel C. Savcılarının Kararın Makama Tebliğinden İtibaren 7 Günlük Süre İçinde Temyiz Yoluna Başvurabilecekleri )
MAL BEYANINDA BULUNMAMAK ( İcra Tetkik Merciinden Verilen Ceza Hükümleri - Yerel C. Savcılarının Kararın Makama Tebliğinden İtibaren 7 Günlük Süre İçinde Temyiz Yoluna Başvurabilecekleri )"
102Y4.HD10.4.2003E. 2002/13173 K. 2003/4011"MADDİ VE MANEVİ TAZMİNAT DAVASI ( Haksız Fiil Nedeniyle )
HAKSIZ FİİL NEDENİYLE MADDİ VE MANEVİ TAZMİNAT DAVASI ( Davacının Kendisini Aldattığından Bahisle Davalıdan Uğradığı Maddi ve Manevi Zararın Tazminini Talep Etmesi )
ZAMANAŞIMI ( Taraflar Arasındaki Uyuşmazlıkta Zamanaşımının Davacının Davalının Evli Olduğunu Öğrenip Aldatıldığını Düşünerek Şikayetçi Olduğu Tarih İtibariyle Başlayacak Olması )
ŞİKAYET TARİHİ ( Taraflar Arasındaki Uyuşmazlıkta Zamanaşımının Davacının Davalının Evli Olduğunu Öğrenip Aldatıldığını Düşünerek Şikayetçi Olduğu Tarih İtibariyle Başlayacak Olması )
ZAMANAŞIMI SÜRESİ ( Bu Sürenin Beş Yıl Olması )"
102Y4.HD3.4.2003E. 2003/3202 K. 2003/4088"TAZMİNAT DAVASI ( Haksız Eylem Sonucu Kişilik Haklarına Saldırıdan Dolayı Manevi Tazminat İstenilmesi )
HAKSIZ EYLEMDEN DOLAYI MANEVİ TAZMİNAT ( Hakaret Yoluyla Kişilik Haklarına Zarar Verildiği İddiasıyla Tazminat İstenilmesi )
DAVA ZAMANAŞIMI ( Haksız Eylemlerde Uygulanacak Zamanaşımının Borçlar Kanununa Göre Bir Yıl Olması Ancak Ceza Yasası Daha Uzun Zamanaşımı Öngörüyorsa Onun Uygulanması )
ZAMANAŞIMI SÜRESİ ( Haksız Eylemlerde Uygulanacak Zamanaşımının Borçlar Kanununa Göre Bir Yıl Olması Ancak Ceza Yasası Daha Uzun Zamanaşımı Öngörüyorsa Onun Uygulanması )
HAKSIZ EYLEMDE ZAMANAŞIMI ( Kural Olarak Haksız Eylemlerde Uygulanacak Zamanaşımının Borçlar Kanununa Göre Bir Yıl Olması Ancak Ceza Yasası Daha Uzun Zamanaşımı Öngörüyorsa Onun Uygulanması )"
102Y5.CD27.3.2003E. 2003/450 K. 2003/1533"SARKINTILIK ( Sanığın Ev Telefonunu Bir Çok Kez Arayıp Bir Şey Söylemeden Kapattığı ve Bu Suretle Telefon Sahibini Rahatsız Etmesi )
TELEFONLA TACİZ ( Sanığın Ev Telefonunu Bir Çok Kez Arayıp Bir Şey Söylemeden Kapattığı ve Bu Suretle Telefon Sahibini Rahatsız Etmesi )
İTİDAL VE MUVAZENE DIŞI HAREKETLER ( Sanığın Ev Telefonunu Bir Çok Kez Arayıp Bir Şey Söylemeden Kapattığı ve Bu Suretle Telefon Sahibini Rahatsız Etmesi )"
102Y17.HD27.3.2003E. 2003/1239 K. 2003/2421"MAL BEYANINDA BULUNMAMA ( Beraat Kararının Niteliği İtibariyle Zamanaşımını Kesmemesi )
BERAAT KARARI ( Mal Beyanında Bulunmama Suçunda Beraat Kararının Niteliği İtibariyle Zamanaşımını Kesmemesi )
ZAMANAŞIMININ KESİLMEMESİ ( Mal Beyanında Bulunmama Suçunda Beraat Kararının Niteliği İtibariyle Zamanaşımını Kesmemesi )"
102YCGK25.3.2003E. 2002/6-315 K. 2003/50"SAHTECİLİK ( Sanıkların Sahte Olarak Basılan İlaç Küpürlerini Bazı Doktorlara Menfaat Temin Etmek Amacıyla Elde Ettikleri Sahte Raporlara Yapıştırmak Suretiyle Menfaat Temin Etmeleri )
ZAMANAŞIMI ( Sanıkların İşlemiş Oldukları Suçların Hem Resmi Evrakta Sahtecilik Hem de Dolandırıcılık Suçunu Oluşturması-Dolandırıcılık Suçundan Dolayı Zamanaşımı Süresinin Geçmesi )
SUÇ VASFININ BELİRLENMESİ ( Sahet ilaç Küpürlerinin Doktor Reçetelerine Yapıştırılarak Faturalara Bağlanması Suçunun Resmi Evrakta Sahtecilik ve Dolandırıcılık Suçlarını Oluşturması )
SAHTE İLAÇ KÜPÜRLERİNİN DOKTOR REÇETELERİNE YAPIŞTIRILARAK FATURALARA BAĞLANMASI ( Resmi Evrakta Sahtecilik ve Dolandırıcılık Suçlarının Oluşması )
DOLANDIRICILIK ( Sanıkların Sahte Olarak Basılan İlaç Küpürlerini Bazı Doktorlara Menfaat Temin Etmek Amacıyla Elde Ettikleri Sahte Raporlara Yapıştırmak Suretiyle Menfaat Temin Etmeleri )
RESMİ EVRAKTA SAHTECİLİK ( Sanıkların Sahte Olarak Basılan İlaç Küpürlerini Bazı Doktorlara Menfaat Temin Etmek Amacıyla Elde Ettikleri Sahte Raporlara Yapıştırmak Suretiyle Menfaat Temin Etmeleri )
MEMUR OLMADIĞI HALDE RESMİ EVRAKTA SAHTECİLİK YAPILMASI ( Resmi Evrakta Sahtecilik Suçuyla Birlikte Hile ve Desiseler Yapılması Nedeniyle Dolandırıcılık Suçunun Oluşması )
MÜTESELSİL SAHTECİLİK SUÇLARI ( Resmi Evrakın Kanunen Sahteliği İspat Olunmadıkça Muteber Olan Resmi Evrak Kabiliyetinden ise Cezanın Ağırlaştırılması )"
102Y17.HD24.3.2003E. 2003/2207 K. 2003/2389"GERÇEĞE AYKIRI BEYANDA BULUNMA ( Suçun Üç Yıllık Zamanaşımına Tabi Olması )
DAVANIN ORTADAN KALDIRILMASI ( Zamanaşımı Nedeniyle )
ZAMANAŞIMI ( Gerçeğe Aykırı Beyanda Bulunma Suçunun Üç Yıllık Zamanaşımına Tabi Olması )"
102Y4.HD13.3.2003E. 2003/1850 K. 2003/2739"TRAFİK KAZASI NEDENİYLE TAZMİNAT DAVASI ( Davacının Trafik Kazası Nedeniyle Yaralanması Sonucu Ortaya Çıkan Zararın Tazmini Amacıyla Açmış Olduğu Dava Olması )
CEZA ZAMANAŞIMI ( Dava Konusu Olayda Davalının Eyleminin Suç Teşkil Ettiğinin Belirlenmesi Üzerine BK Gereği Olararak Ceza Zamanaşımının Bu Davada Uygulanmasının Gerekli Olması )
HAKSIZ FİİLİN SUÇ TEŞKİL ETMESİ ( Bu Durumda O Suça İlişkin Ceza Zamanaşımının Hukuk Davalarına Dahi Uygulanacağının Kabul Edilmesinin Gerekmesi )
BEŞ YILLIK SÜRE ( Dava Konusu Olayda İşlenmiş Olduğu Düşünülen Suç İçin Beş Yıllık Zamanaşımı Süresi Öngörüldüğünün Dikkate Alınmasının Gerekmesi )"
102Y17.HD13.3.2003E. 2003/1994 K. 2003/1873"TAAHHÜDÜ İHLAL SUÇU ( Suçun Üç Yıllık Zamanaşımına Tabi Olması )
ZAMANAŞIMI ( Taahhüdü İhlal Suçunun Üç Yıllık Zamanaşımına Tabi Olması )"
102Y4.HD6.3.2003E. 2003/1321 K. 2003/2401"HAKSIZ EYLEM NEDENİYLE MADDİ VE MANEVİ TAZMİNAT DAVASI ( Davacının Haksız Eylem Nedeniyle Uğradığı Zararını Birleşen Dava İle Davalıdan Talep Etmesi )
USULÜNE GÖRE AÇILMIŞ DAVA OLMAMASI ( Dahili Davalılar Hakkında Usulüne Göre Açılmış Dava ve Usulüne Göre Alınmış Harç Olmadığı Halde Yerel Mahkemenin Karar Vermiş Olmasının Yasal Olmaması )
AVUKATLIK VEKALET ÜCRETİ ( Davanın Kabul Edilen Kısmı Dikkate Alınarak Davacılar Vekili Yararına Vekalet Ücreti Takdir Olunmamasının Hukuka Aykırı Olması )
ZAMANAŞIMI ( BK Hükümleri Gereği Olarak Haksız Fiile İlişkin Zamanaşımı Sürelerinde Eğer Ceza Zamanaşımı Daha Fazla Bir Süre Öngörüyorsa Ceza Zamanaşımı Süresinin Uygulanabimesi )
ZAMANAŞIMI DEF'İ ( Haksız Fiile İlişkin Hem Ceza Hem de Hukuk Zamanaşımı Sürelerinin Sona Erdiğinin ve Usulüne Uygun Zamanaşımı Def'i de Bulunduğunun Dikkate Alınmasının Gerekmesi )"
102YCGK4.3.2003E. 2003/7-22 K. 2003/11"ŞİRKETİN İFLASINI İSTEMEMEK SUÇU ( Şirketin İflasını İstememek Suçunun İki Yıllık Asli Dava Zamanaşımı Süresine Tabi Olması )
ZAMANAŞIMI SÜRESİ ( Şirketin İflasını İstememek Suçunun İki Yıllık Asli Dava Zamanaşımı Süresine Tabi Olması )
ZAMANAŞIMININ KESİLMESİ ( Zamanaşımını Kesici İşlemlerin Asli Zamanaşımı Süresini Yarıdan Fazla Uzatamayacağı )
DAVANIN ORTADAN KALDIRILMASI ( Zamanaşımı Dolduktan Sonra Açılan Davalarda Davanın Ortadan Kaldırılmasının Gerekmesi )"
102YCGK4.3.2003E. 2002/9-314 K. 2003/15"TAKSİRLE GENEL TEHLİKE YARATACAK ŞEKİLDE TAHRİBAT VE MUSİBETE NEDEN OLMAK ( Bina Yıkılmasının Bu Suçu Oluşturabilmesi İçin Bir Musibet Bir Felaket Sayılabilecek Nitelikte Olması )
GENEL TEHLİKE YARATACAK ŞEKİLDE TAHRİBAT VE MUSİBETE NEDEN OLMAK ( Bina Yıkılmasının Bu Suçu Oluşturabilmesi İçin Bir Musibet Bir Felaket Sayılabilecek Nitelikte Olması )
TAKSİRLE TEHLİKEYE NEDEN OLMA SUÇU ( Taksirin Bulunduğunun Kabul Edilmesi Şartları )
NEDENSELLİK BAĞI ( Taksirin Bulunduğunun Kabulü İçin Failin Hareketi ile Gerçekleşen Tehlike Arasında Nedensellik Bağının Olmasının Gerekmesi )
SANAT VE MESLEKTE DENEYİMSİZLİK SONUCU UMUMİ BİR TEHLİKE YARATMAK ( Zamanaşımının Tahribat ve Musibetin Gerçekleşmesi ile Başlaması )
ZAMANAŞIMI ( Sanat ve Meslekte Deneyimsizlik Sonucu Umumi Bir Tehlike Yaratmak Suçunda Zamanaşımının Tahribat ve Musibetin Gerçekleşmesi ile Başlaması )
DEPREM SONUCU BİNANIN YIKILMASI ( Sanat ve Meslekte Deneyimsizlik Sonucu Umumi Bir Tehlike Yaratmak Suçunda Zamanaşımının Tahribat ve Musibetin Gerçekleşmesi ile Başlaması )"
102Y4.HD20.2.2003E. 2002/11248 K. 2003/1558"HAKSIZ FİİL NEDENİYLE TAZMİNAT ( Haksız Fiilin Zarar Meydana Getirmesi Sonucu Bu Zararın Tazmininin İstenmesi )
4616 SAYILI KANUN UYARINCA ERTELEME ( Şartla Salıverme ve Dava ve cezaların Ertelenmesi Kanuna Göre Cezanın Ertelenmesi )
ZAMANAŞIMI ( Davaya Konu Edilen Olayın Suç Oluşturması ve Niteliği Gereği Beş Yıllık Ceza Zamanaşımına Tabi Olması )"
102Y17.HD20.1.2003E. 2003/45 K. 2003/39"MAL BEYANINDA BULUNMAMAK (Suçta Hüküm Tarihinden İnceleme tarihine Kadar Altı Aylık Asli Zamanaşımı Süresinin Olması)
ZAMANAŞIMI SÜRESİ (Mal Beyanında Bulunmamak Suçlarında Hüküm Tarihinden İnceleme tarihine Kadar Altı Aylık Asli Zamanaşımı Süresinin Olması)
MAHKEMENİN GÖREVİ (Mal Beyanında Bulunmamak Suçlarında Asli Zamanaşımının Dolması Halinde Sair Hususlar İncelenmeksizin Zamanaşımı Nedeniyle Davanın Ortadan Kaldırılmasının Gerekmesi)
ASLİ ZAMANAŞIMI (Mal. Beyanında Bulunmamak Suçlarında Hüküm Tarihinden İnceleme tarihine Kadar Altı Aylık Asli Zamanaşımı Süresinin Olması)"
102YHGK27.11.2002E. 2002/4-1022 K. 2002/1034"MADDİ TAZMİNAT ( Trafik Kazası Sonucu Yaralanma Nedeniyle )
TRAFİK KAZASI NEDENİYLE TAZMİNAT DAVASI ( Zamanaşımı Süresinin Belirlenmesi )
ZAMANAŞIMI ( Zararın Kapsamını Belirleyecek Hususun Gelişmekte Olan Bir Durum Olması Durumunda Zamanaşımının Gelişme Sona Ermedikçe Başlamaması )
HAKSIZ EYLEM ( Zamanaşımının Zararın ve Failin Öğrenildiği Tarihten Başlaması )
ZARARIN ÖĞRENİLMESİ ( Zararın Kapsamı ve Esaslı Unsurları Hakkında Bütün Hal ve Şartların Öğrenilmesi )
ZARARIN KAPSAMINI BELİRLEYECEK HUSUS ( Gelişmekte Olan Bir Durum ise Zamanaşımının Bu Gelişme Sona Ermedikçe Başlamaması )
GELİŞEN DURUM ( Zararın Zaman İçinde Artması veya Yeni Zararların Doğması Hali )"
102Y9.CD11.11.2002E. 2002/2080 K. 2002/2150"SİLAHLI ÇETENİN SAİR EFRADI OLMAK ( PKK Örgütünün Yurtdışında Düzenlediği Örgütsel Toplantıya Katılıp Maddi Yardımda Bulunmak - Suçun Niteliği İtibariyle Zamanaşımı İşlemeyeceği )
SİLAHLI ÇETEYE BİLEREK VE İSTEYEREK YARDIM ETMEK ( Yurtdışında Düzenlenen Örgütsel Toplantıda - Dava Zamanaşımı İşlemeyeceği/TCK. Md. 168/2 ve 169'daki Suçu Oluşturduğu )
YURT DIŞINDA İŞLENEN SUÇ ( Eylemin TCK. Md. 168/2 ve 169'daki Suçu Oluşturduğu/Dava zamanaşımı İşlemeyeceği - PKK Örgütünün Yurtdışında Düzenlediği Örgütsel Toplantıya Katılıp Maddi Yardımda Bulunmak )
YASADIŞI SİLAHLI ÖRGÜTE YARDIM ( Yurtdışında Düzenlediği Örgütsel Toplantıya Katılıp Maddi Yardımda Bulunmak/TCK. Md. 168/2 ve 169'daki Suçu Oluşturduğu - Suçun Niteliği İtibariyle Dava Zamanaşımı İşlemeyeceği )
SİLAHLI ÇETEYE BİLEREK VE İSTEYEREK YARDIM ETMEK ( Yurtdışında Düzenlediği Örgütsel Toplantıda - Suçun Niteliği İtibariyle Dava Zamanaşımı İşlemeyeceği/TCK. Md. 168/2 ve 169'daki Suç )
ZAMANAŞIMI ( PKK Örgütünün Yurtdışında Düzenlediği Örgütsel Toplantıya Katılıp Maddi Yardımda Bulunmak - Dava Zamanaşımı İşlemeyeceği/TCK. Md. 168/2 ve 169'daki Suçu Oluşturduğu )"
102Y10.CD24.9.2002E. 2002/21495 K. 2002/22925"EKİLİ ARAZİYE HAYVAN SOKMAK ( TCK.'nun 518/3. Maddesinde Dava Zamanaşımının Tür Olarak Hafif Para Cezasından Daha Ağır Bulunan Hafif Hapis Cezasının Üst Sınırı İtibari İle 102/6. Maddesi Hükmünce 6 Aylık Süreye Tabi Olduğu )
DAVA ZAMANAŞIMI ( TCK.'nun 518/3. Maddesinde Gösterilen Ve Tür Olarak Hafif Para Cezasından Daha Ağır Bulunan Hafif Hapis Cezasının Üst Sınırı İtibari İle 102/6. Maddesi Hükmünce 6 Aylık Süreye Tabi Olduğu - Ekili Araziye Hayvan Sokmak )
HAFİF HAPİS CEZASI ( TCK.'nun 518/3. Maddesinde Dava Zamanaşımının Tür Olarak Hafif Para Cezasından Daha Ağır Bulunan Hafif Hapis Cezasının Üst Sınırı İtibari İle 102/6. Maddesi Hükmünce 6 Aylık Süreye Tabi Olduğu - Ekili Araziye Hayvan Sokmak )"
102Y10.CD23.9.2002E. 2002/21013 K. 2002/22778"BAŞKASININ ARAZİSİNE HAYVAN SOKMAK ( Kamu Davasının Ortadan Kaldırılması - 6 Aylık Asli Zamanaşımının Temyiz İncelemesinin Yapıldığı Tarihte Dolmuş Olması )
KAMU DAVASININ ORTADAN KALDIRILMASI ( 6 Aylık Asli Zamanaşımının Temyiz İncelemesinin Yapıldığı Tarihte Dolmuş Olması )
KABAHAT SUÇLARI ( Bir Yıldan Az Zamanaşımına Tabi - Kesilen Zamanaşımı Süresinin Hükümle Tekrar Başlayacağı )
KESİLEN ZAMANAŞIMI SÜRESİNİN HÜKÜMLE TEKRAR BAŞLAYACAĞI ( Bir Yıldan Az Zamanaşımına Tabi Kabahat Suçlarında - Başkasının Arazisine Hayvan Sokmak )
ZAMANAŞIMININ KESİLMESİ VE TEKRAR BAŞLAMASI ( Bir Yıldan Az Zamanaşımına Tabi Kabahat Suçlarında Hükümden İtibaren - Başkasının Arazisine Hayvan Sokmak )
TEMYİZ TALEBİNİN REDDİ GEREĞİ ( C.Savcısının Hakim Tarafından Havale Edilmeyen Dilekçe İle Yapmış Olduğu )"
102YCGK17.9.2002E. 2002/7-198 K. 2002/303"ZORALIM ( Sanık Hakkında Ruhsatsız Av Tüfeği Bulundurmaktan Dolayı CYUY Uyarınca Zoralım Davası Açılması )
KESİNLİK SINIRI ( Dava Konusu Av Tüfeklerinin Toplam Değerleri Dava Tarihi İtibariyle Temyiz Davasını Önleme Sınırının Altında Bulunduğuna Göre Zoralıma İlişkin Hükmün Kesin Olması )
KARARIN TEMYİZ EDİLEMEMESİ ( Dava Konusu Av Tüfeklerinin Toplam Değerleri Dava Tarihi İtibariyle Temyiz Davasını Önleme Sınırının Altında Bulunduğuna Göre Zoralıma İlişkin Hükmün Kesin Olması )
ZAMANAŞIMI ( Av Tüfeğinin Zoralımı Suçun Gerektirdiği Cezanın Tür ve Miktarına Göre Ceza Yasasına Göre Üç Yıllık Zamanaşımına Tabi Olması )"
102Y2.CD12.9.2002E. 2002/16520 K. 2002/14798"HAYVANLARIN İDARE VE MUHAFAZASINDA KUSUR ( Köpek Sayısının Azaltılması Konusunda Valilikçe Verilen Emre Riayetsizlik - Suç ve İnceleme Tarihleri Arasındaki 1 Yıllık Zamanaşımı )
EMİRLERE MUHALEFET ( Köpek Sayısının Azaltılması Konusunda Valilikçe Verilen Emre - Suç ve İnceleme Tarihleri Arasındaki 1 Yıllık Zamanaşımı )
ZAMANAŞIMI ( Suç ve İnceleme Tarihleri Arasındaki 1 Yıllık - Hayvanların İdare ve Muhafazasında Kusur/Köpek Sayısının Azaltılması Konusunda Valilikçe Verilen Emre Riayetsizlik )"
102Y3.CD2.7.2002E. 2002/8055 K. 2002/8624"6831 SAYILI YASAYA AYKIRILIK ( Sorgu Tarihi İle Hüküm Tarihi Arasında Zamanaşımı Süresinin Geçmiş Olması )
ZAMANAŞIMI ( Sorgu Tarihi İle Hüküm Tarihi Arasında Zamanaşımı Süresinin Geçmiş Olması )"
102Y3.CD2.7.2002E. 2002/7961 K. 2002/8626"6831 SAYILI YASAYA AYKIRILIK ( Sorgu Tarihi İle Hüküm Tarihi Arasında Zamanaşımı Süresinin Gerçekleşmiş Bulunması )
ZAMANAŞIMI ( Sorgu Tarihi İle Hüküm Tarihi Arasında Zamanaşımı Süresinin Gerçekleşmiş Bulunması )"
102Y16.HD13.6.2002E. 2002/7303 K. 2002/7009"DAVA ZAMANAŞIMI ( Mal Beyanında Bulunmamak-SSK Primlerinin Ödenmemesi )
MAL BEYANINDA BULUNMAMAK ( SSK Primlerinin Ödenmemesi-Asli Zamanaşımı )
SSK PRİMLERİNİN ÖDENMEMESİ ( Mal Beyanında Bulunmamak-Asli Zamanaşımı )"
102Y2.CD5.6.2002E. 2001/24002 K. 2002/10635"SÖVME ( Sanık Hakkında Her İki Müştekiye Sövdüğünden Dava Açıldığı Halde Tek Suç Gibi Değerlendirilip Sanık Hakkında Tek Ceza Tayininin Yasaya Aykırı Olması )
TEK SUÇ ( Sanık Hakkında Her İki Müştekiye Sövdüğünden Dava Açıldığı Halde Tek Suç Gibi Değerlendirilip Sanık Hakkında Tek Ceza Tayininin Yasaya Aykırı Olması )
TEK CEZA ( Sanık Hakkında Her İki Müştekiye Sövdüğünden Dava Açıldığı Halde Tek Suç Gibi Değerlendirilip Sanık Hakkında Tek Ceza Tayininin Yasaya Aykırı Olması )"
102Y3.CD28.5.2002E. 2002/5952 K. 2002/6363"ZAMANAŞIMI ( Karar Tarihi İtibariyle Beş Yıllık Zamanaşımı Süresinin Dolmadığı Gözetilmeden Davanın Ortadan Kaldırılmasına Karar Verilmesinin Yasaya Aykırı Olması )
DAVANIN ORTADAN KALDIRILMASI ( Karar Tarihi İtibariyle Beş Yıllık Zamanaşımı Süresinin Dolmadığı Gözetilmeden Davanın Ortadan Kaldırılmasına Karar Verilmesinin Yasaya Aykırı Olması )"
102Y3.CD15.5.2002E. 2002/4863 K. 2002/5599"SUÇ TARİHİ İLE İNCELEME TARİHİ ( Orman Suçu - TCK.nun 102/4 ve 104/2. Maddelerindeki Zamanaşımı Süresinin Gerçekleşmesi )
ZAMANAŞIMI ( Orman Suçu Tarihi İle İnceleme Tarihi Arasında - TCK.nun 102/4 ve 104/2. Maddeleri )"
102Y4.HD9.5.2002E. 2002/4637 K. 2002/5597"TAZMİNAT DAVASI ( Haksız Eylem Sonucu Yaralanma Nedeniyle )
HAKSIZ EYLEM SONUCU YARALANMA NEDENİYLE TAZMİNAT DAVASI ( Dava Konusu Haksız Eylemin Aynı Zamanda Suç Teşkil Etmesi-Ceza Zamanaşımına Tabi Olması )
CEZA ZAMANAŞIMI ( Dava Konusu Haksız Eylemin Aynı Zamanda Suç Teşkil Etmesi-Ceza Zamanaşımına Tabi Olması )
ZAMANAŞIMI ( Dava Konusu Haksız Eylemin Aynı Zamanda Suç Teşkil Etmesi-Ceza Zamanaşımına Tabi Olmasıyla Birlikte Olayda Ceza Zamanaşımı Süresinin de Geçmiş Bulunması )"
102Y4.HD9.5.2002E. 2002/2436 K. 2002/5606"CEZA ZAMANAŞIMININ UYGULANMASI ( Suç Teşkil Eden Eylem Nedeniyle Açılan Manevi Tazminat Davasında )
SUÇ TEŞKİL EDEN FİİL NEDENİYLE AÇILAN MANEVİ TAZMİNAT DAVASI ( Daha Uzun Olan Ceza Zamanaşımının Uygulanması )
MANEVİ TAZMİNAT DAVASINDA CEZA ZAMANAŞIMININ UYGULANMASI ( Haksız Şikayette Bulunma )
HAKSIZ ŞİKAYET SURETİYLE KİŞİLİK HAKLARINA SALDIRI ( Manevi Tazminat Davasında Daha Uzun Olan Ceza Zamanaşımının Uygulanması )
ZAMANAŞIMI SÜRESİ ( Haksız Şikayet Suretiyle Kişilik Haklarına Saldırı Nedeniyle Manevi Tazminat Talebinde Daha Uzun Ceza Zamanaşımının Uygulanması )
İFTİRA SURETİYLE KİŞİLİK HAKLARINA SALDIRI ( Manevi Tazminat Davasında Daha Uzun Olan Ceza Zamanaşımının Uygulanması )"
102Y7.CD2.5.2002E. 2002/6205 K. 2002/6124"AMELİYATI İSKAİYE İŞLETME KANUNU MUVAKKATINA MUHALEFET ( Sanığın İşlediği Sulama Kanalı Parçasını Yerinden Sökerek Almak Suretiyle Tarla Sulama Eyleminin İlgili Kanun Kapsamında Olması )
ZAMANAŞIMI SÜRESİ ( Ameliyatı İskaiye İşletme Kanununda Zamanaşımı Süresinin TCK Hükümlerine Göre Hesaplanmasının Gerekmesi )
HUKUKA AYKIRI TARLA SULMA EYLEMİ ( Sanığın İşlediği Sulama Kanalı Parçasını Yerinden Sökerek Almak Suretiyle Tarla Sulama Eyleminin Ameliyatı İskaiye İşletme Kanunu Kapsamında Olması )"
102Y11.CD30.4.2002E. 2002/3078 K. 2002/3573"DOLANDIRICILIK ( Dolandırılan Müdahillerin Araç Kampanyası İçin Ödeme Yapmaya Devam Ettikleri ve Sanığın da Bu Ödemeleri Alıp Kabul Ettiğinin Anlaşılması )
TEMADİ EDEN SUÇ ( Dolandırılan Müdahillerin Araç Kampanyası İçin Ödeme Yapmaya Devam Ettikleri ve Sanığın da Bu Ödemeleri Alıp Kabul Ettiğinin Anlaşılması )
MUTEMADİ SUÇLARDA SUÇ TARİHİ ( Son Ödeme Tarihinin Suç Tarihi Olması )
ZAMANAŞIMI ( Mütemadi Suçlarda Son Ödeme Tarihinin Suç Tarihi Olması-Sözleşme Tarihleri Suç Tarihi Kabul Olunarak Zamanaşımı Dolduğundan Bahisle Davanın Ortadan Kaldırılamaması )"
102Y8.CD26.4.2002E. 2001/13099 K. 2002/5465"SUÇTA KULLANILAN SİLAH ( Suç Duyurusu Üzerine Kamu Davası Açılmayıp Zamanaşımı Süresinin de Dolması - Sulh Ceza Mahkemesince Müsadere Konusunda Dosya Üzerinden Karar Verilebileceği )
SİLAHLARIN MÜSADERESİ ( Suçta Kullanılan - Suç Duyurusu Üzerine Kamu Davası Açılmayıp Zamanaşımı Süresinin de Dolması/Sulh Ceza Mahkemesince Dosya Üzerinden Karar Verilebileceği )"
102Y7.HD18.4.2002E. 2002/1162 K. 2002/2892"MAL BEYANINDA BULUNMAMAK ( Hüküm Tarihinden İnceleme Tarihine Kadar 6 Aylık Asli Zamanaşımının Dolmuş Bulunduğu - Davanın Ortadan Kaldırılması Gereği )
ASLİ ZAMANAŞIMININ DOLMASI ( TCK.102/6 'da Öngörülen - Mal Beyanında Bulunmamak/Davanın Ortadan Kaldırılması Gereği )
DAVANIN ORTADAN KALDIRILMASI GEREĞİ ( TCK.102/6 'da Öngörülen 6 Aylık Asli Zamanaşımının Dolmuş Bulunduğu - Mal Beyanında Bulunmamak )
ZAMANAŞIMI ( Mal Beyanında Bulunmamak - TCK.102/6 'da Öngörülen 6 Aylık Asli Zamanaşımının Dolmuş Bulunduğu/Davanın Ortadan Kaldırılması Gereği )"
102Y4.HD18.4.2002E. 2002/301 K. 2002/5075"CEZA ZAMANAŞIMI ( Suç Teşkil Eden Eylemlerin Ceza Zamanaşımına Tabi Olması )
AİLE REİSİNİN SORUMLULUĞU ( Davanın Haksız Eylem Faillerine Velayeten Davalı Babalar Aleyhine Açılmış Olması )
MANEVİ TAZMİNATIN BÖLÜNEMEMESİ ( İlk Davada İstenen Manevi Tazminatı Aşmayacak Biçimde Manevi Tazminata Hükmedilmesi Gerekirken daha Fazla Miktara Hükmedilmesinde Yanılgıya Düşülmesi )
TALEPLE BAĞLILIK ( İlk Davada İstenen Manevi Tazminatı Aşmayacak Biçimde Manevi Tazminata Hükmedilmesi Gerekirken daha Fazla Miktara Hükmedilmesinde Yanılgıya Düşülmesi )
HAKSIZ EYLEM ( Ölümle Sonuçlanan Trafik Kazası Uyarınca Yapılan Haksız Eylemin Suç Teşkil Etmesi )
UZAMIŞ CEZA ZAMANAŞIMI ( Haksız Eylem Faillerine Velayeten Babalar Aleyhine Açılan Davanın Uzamış Ceza Zamanına Tabi Olması )"
102YCGK16.4.2002E. 2002/5-106 K. 2002/232"ZORLA IRZA GEÇMEK ( Sanığın Onbeş Yaşından Büyük Mağdureyi Rızasıyla Kaçırıp Irzına Geçmesi- Sanığın Daha Sonra Mağdure ile Evlenmesi )
15 YAŞINDAN BÜYÜK MAĞDUREYİ RIZASIYLA KAÇIRIP ONUN IRZINA GEÇME SUÇU ( Açılan Davanın Sanığın Mağdure ile Evlenmesi Üzerine Ertelenmesi )
KAMU DAVASININ ERTELENMESİ ( Sanığın Irzına Geçtiği Mağdure ile Evlenmesi Nedeniyle Davanın Ertelenmesi-Sanığın Daha Sonra Boşanmasına Rağmen Zamanaşımı Süresinin Geçmesi )
ZAMANAŞIMI SÜRESİ ( Sanığın Irzına Geçtiği Mağdure ile Evlenmesi Nedeniyle Davanın Ertelenmesi-Sanığın Daha Sonra Boşanmasına Rağmen Zamanaşımı Süresinin Geçmesi )
IRZINA GEÇTİĞİ MAĞDURE İLE EVLENEN SANIĞIN DAHA SONRA BOŞANMASI ( Zamanaşımı Süresinin Geçmesi Nedeniyle Kamu Davasının Ortadan Kaldırılmasına Karar Verilmesi )"
102Y8.CD8.4.2002E. 2001/14351 K. 2002/4859"HAKKI OLMAYAN YERE TECAVÜZ ( Olayda Eylemin Temadi Etmesi ve Hukuki Kesintinin Meydana Geldiği İddianame Tarihinin Suç Tarihi Olarak Kabulü )
EYLEMİN TEMADİ ETMESİ ( Hukuki Kesintinin Meydana Geldiği İddianame Tarihinin Suç Tarihi Olarak Kabulü-Tecavüz Tarihinin Suç Tarihi Kabul Edilememesi )
SUÇ TARİHİ ( Olayda Eylemin Temadi Etmesi ve Hukuki Kesintinin Meydana Geldiği İddianame Tarihinin Suç Tarihi Olarak Kabulü )
HUKUKİ KESİNTİ ( Olayda Eylemin Temadi Etmesi ve Hukuki Kesintinin Meydana Geldiği İddianame Tarihinin Suç Tarihi Olarak Kabulü )"
102Y11.CD4.4.2002E. 2002/2140 K. 2002/2870"213 SAYILI YASAYA AYKIRILIK ( Sanığın Sorgusundan Sonra Verilen Mahkumiyet Kararının Zamanaşımını Kesmiş Olması )
ZAMANAŞIMININ KESİLMESİ ( Sanığın Sorgusundan Sonra Verilen Mahkumiyet Kararının Zamanaşımını Kesmiş Olması )"
102Y8.CD3.4.2002E. 2002/634 K. 2002/4499"CEZA DAVASININ ZAMANAŞIMI SEBEBİYLE DÜŞMESİ ( Suçun Tanımına Suçun Gerektirdiği Cezaya Sorgunun Yapıldığı Tarihten Hüküm Tarihine Kadar Beş Yıldan Fazla Zaman Geçmiş Bulunması )
ZAMANAŞIMI NEDENİYLE DAVANIN DÜŞMESİ ( Suçun Tanımına Suçun Gerektirdiği Cezaya Sorgunun Yapıldığı Tarihten Hüküm Tarihine Kadar Beş Yıldan Fazla Zaman Geçmiş Bulunması )"
102Y8.CD3.4.2002E. 2001/13753 K. 2002/4495"6136 SAYILI KANUNA AYKIRILIK ( Ceza Davasının Ceza Yasası Gereğince Zamanaşımına Uğraması Sebebiyle Düşmesi )
ZAMANAŞIMI ( Suçun Gerektirdiği Cezaya İşleniş Tarihinden Hüküm Tarihine Kadar Yedi Yıl Altı Aydan Fazla Zaman Geçmiş Bulunması )
DAVANIN DÜŞMESİ ( Ceza Davasının Ceza Yasası Gereğince Zamanaşımına Uğraması Sebebiyle Düşmesi )"
102Y9.CD1.4.2002E. 2002/575 K. 2002/691"DUVARLARA İZİNSİZ YAZI YAZMAK ( Suçun İki Yıllık Asli Zamanaşımına Tabi Olması )
ZAMANAŞIMI ( Duvarlara İzinsiz Yazı Yazmak Suçunun Suçun İki Yıllık Asli Zamanaşımına Tabi Olması )"
102Y8.CD1.4.2002E. 2001/9850 K. 2002/4301"HAKKI OLMAYAN YERE TECAVÜZ ( İşleniş Tarihinden Hüküm Tarihine Kadar Beş Yıldan Fazla Zaman Geçmiş Olması )
DAVANIN ORTADAN KALDIRILMASI ( Suçun İşleniş Tarihinden Hüküm Tarihine Kadar Beş Yıldan Fazla Zaman Geçmiş Olması )
ZAMANAŞIMI ( Suçun İşleniş Tarihinden Hüküm Tarihine Kadar Beş Yıldan Fazla Zaman Geçmiş Olması Nedeniyle Davanın Ortadan Kaldırılmasına Karar Verilmesi )"
102Y3.HD1.4.2002E. 2002/2372 K. 2002/3048"MANEVİ TAZMİNAT TALEBİ ( Zamanaşımı Süresinin Belirlenmesi )
ZAMANAŞIMI ( Zarar ve Ziyan Davasının Ceza Kanunları Mucibince Müddeti Daha Uzun Müruruzamana Tabi Cezayı Müstelzim Bir Fiilden Neşet Etmişse Şahsi Davaya da O Müruruzamanın Tatbik Olması )
ZARAR VE ZİYAN DAVASI ( Dava Ceza Kanunları Mucibince Müddeti Daha Uzun Müruruzamana Tabi Cezayı Müstelzim Bir Fiilden Neşet Etmişse Şahsi Davaya da O Müruruzamanın Tatbik Olması )"
102Y17.HD28.3.2002E. 2002/1844 K. 2002/1949"MAL BEYANINDA BULUNMAMAK ( Altı Aylık Asli Zamanaşımının Dolması Nedeniyle Davanın Reddinin Gerekmesi )
ZAMANAŞIMI ( Altı Aylık Asli Zamanaşımının Dolması Nedeniyle Mal Beyanında Bulunmamak Suçundan Açılan Davanın Reddinin Gerekmesi )
DAVANIN ORTADAN KALDIRILMASI ( Altı Aylık Asli Zamanaşımının Dolması Nedeniyle Mal Beyanında Bulunmamak Suçundan Açılan Davanın Reddinin Gerekmesi )"
102Y3.CD27.3.2002E. 2002/2669 K. 2002/3160"6831 SAYILI YASAYA AYKIRILIK ( Zamanaşımı Nedeniyle Davanın Ortadan Kalkmasının Gerekmesi )
DAVANIN KALDIRILMASI ( Zamanaşımı Nedeniyle Davanın Ortadan Kalkmasının Gerekmesi )
ZAMANAŞIMI ( Zamanaşımı Nedeniyle Davanın Ortadan Kalkmasının Gerekmesi )"
102YCGK26.3.2002E. 2002/8-90 K. 2002/222"GÖREVDE YETKİYİ KULLANMA ( Muhtar Olan Sanığın Mahallede Oturan Müştekilerin Orada Oturmadıklarına Dair İlmühaber Düzenlemesi )
SAHTE İLMÜHABER DÜZENLEME SUÇU ( Muhtar Olan Sanığın Mahallede Oturan Müştekilerin Orada Oturmadıklarına Dair İlmühaber Düzenlemesi )
ZAMANAŞIMI ( Sahte İlmühaber Düzenleme Suçunun Beş Yıllık Zamanaşımına Tabi Olması )"
102Y4.HD25.3.2002E. 2001/12255 K. 2002/3497"İTİRAZIN İPTALİ ( Kaçak Elektrik Kullanılması Nedeniyle Yapılan İcra Takibine Vaki İtiraz )
CEZA ZAMANAŞIMI SÜRESİ ( Kaçak Elektrik Kullanılması Eyleminin Aynı Zamanda Suç Oluşturması Nedeniyle Olayda Zamanaşımı Süresinin Beş Yıl Olması )
KAÇAK ELEKTRİK KULLANILMASI ( Eylemin Aynı Zamanda Suç Oluşturması Nedeniyle Olayda Zamanaşımı Süresinin Beş Yıl Olması )
ZAMANAŞIMININ ( Kaçak Elektrik Kullanılması Eyleminin Aynı Zamanda Suç Oluşturması Nedeniyle Olayda Zamanaşımı Süresinin Beş Yıl Olması )"
102Y3.CD25.3.2002E. 2002/2631 K. 2002/2960"ORTADAN KALDIRMA ( Zamanaşımı Nedeniyle Davanın Ortadan Kalkmasının Gerekmesi )
ZAMANAŞIMI ( Zamanaşımı Nedeniyle Davanın Ortadan Kalkmasının Gerekmesi )"
102Y3.CD25.3.2002E. 2002/2602 K. 2002/3080"6831 SAYILI YASAYA AYKIRILIK ( Tapunun Kendisine Ait Olduğu İnancıyla Ormandan Ağaç Kesen Sanığın Eylemi )
KAÇAK AĞAÇ KESME ( Tapunun Kendisine Ait Olduğu İnancıyla Ormandan Ağaç Kesmek )
DAVANIN ORTADAN KALKMASI ( Süresinden Sonra Açılan Davanın Ortadan Kaldırılmasının Gerekmesi )"
102Y10.CD25.3.2002E. 2001/27728 K. 2002/13416"ZAMANAŞIMI ( Karşılıksız Çek Keşide Etme Suçunda Zamanaşımı Süresinin Dolmuş Olması )
KARŞILIKSIZ ÇEK KEŞİDE ETMEK ( Zamanaşımının Dolması )"
102Y3.CD21.3.2002E. 2002/2128 K. 2002/2919"DAVANIN ORTADAN KALDIRILMASI ( Cezanın Zamanaşımına Uğramış Olmasından Dolayı Davanın Ortadan Kaldırılmasının Gerekmesi )
ORMAN EMVALİ ( Suça Konu Ağaçların Ormandan Kesilmiş Olduğunun Anlaşılması )"
102Y7.CD19.3.2002E. 2002/2463 K. 2002/3477"2521 SAYILI KANUNA MUHALEFET ( Sanığın Av Bayisinden Av Tezkeresi veya Yivsiz Av Tüfeği Sahiplik Belgesi Olmadan Suça Konu Av Tüfeğini Satım Almış Olması )
SAHİPLİK BELGESİ OLMADAN AV TÜFEĞİ SATIN ALMAK ( Yivsiz Tüfek Sahipliği Belgesini Aldığı Tarihe Kadar Bu Av Tüfeğini Ruhsatsız Olarak Taşıdığından Fiilinin İki Yıllık Zamanaşımına Tabi Olması )
ZAMANAŞIMI ( Yivsiz Tüfek Sahipliği Belgesini Aldığı Tarihe Kadar Bu Av Tüfeğini Ruhsatsız Olarak Taşıdığından Fiilinin İki Yıllık Zamanaşımına Tabi Olması )"
102Y10.CD19.3.2002E. 2001/28720 K. 2002/12496"ZAMANAŞIMI ( Suçun Niteliği ve Tarihine Göre Üç Yıllık Zamanaşımı Süresinin Dolması Nedeniyle Kamu Davasını Ortadan Kaldırılması )
DAVANIN ORTADAN KALDIRILMASI ( Sanığın Üzerine Atlı Nas-ı Izrar Suçunun Tarihine Göre Zamanaşımı Süresinin Dolması Nedeniyle )
NASI IZRAR ( Zamanaşımı Süresinin Dolması )"
102Y7.CD14.3.2002E. 2002/3527 K. 2002/3167"RUHSATSIZ TAŞ OCAĞI İŞLETMEK ( Kabahat Nev'inde Olduğu - TCK.'da Öngörülen Zamanaşımının Geçmesi/Davanın Ortadan Kaldırılmasına Karar Verilmesi Gereği )
DAVANIN ORTADAN KALDIRILMASINA KARAR VERİLMESİ GEREĞİ ( TCK.'da Öngörülen Zamanaşımının Geçmesi - Ruhsatsız Taş Ocağı İşletmek/Kabahat Nev'inde Olduğu )"
102Y7.HD7.3.2002E. 2002/524 K. 2002/1627"MAL BEYANINDA BULUNMAMAK ( TCK.102/6 ve 105. m.'de Öngörülen Zamanaşımının Dolmuş Bulunduğu - Davanın Ortadan Kaldırılması Gereği )
DAVANIN ORTADAN KALDIRILMASI GEREĞİ ( TCK.102/6 ve 105. m.'de Öngörülen Zamanaşımının Dolmuş Bulunduğu - Mal Beyanında Bulunmamak )
ZAMANAŞIMI ( Mal Beyanında Bulunmamak - TCK.102/6 ve 105. m.'de Öngörülen Zamanaşımının Dolmuş Bulunduğu/Davanın Ortadan Kaldırılması Gereği )"
102Y3.HD5.3.2002E. 2002/1446 K. 2002/2086"TAZMİNAT DAVASI ( Fazlaya Dair Saklı Tutulan Hakların Kalan Kısmının Tahsili Talebi )
FAZLAYA İLİŞKİN HAKLARIN SAKLI TUTULARAK KISMİ DAVA AÇILMASI ( Sonraki Açılacak Davanın Zamanaşımını Kesmemesi )
ZAMANAŞIMI ( Fazlaya İlişkin Hakların Saklı Tutularak Kısmi Dava Açılmasının Sonraki Açılacak Davanın Zamanaşımını Kesmemesi )
KISMİ DAVA ( Fazlaya İlişkin Hakların Saklı Tutularak Kısmi Dava Açılmasının Sonraki Açılacak Davanın Zamanaşımını Kesmemesi )
CEZA YASASI UYARINCA DAHA UZUN ZAMANAŞIMINA BAĞLI CEZAYI GEREKTİREN EYLEM ( Tazminat Davasına da Bu Eylem Nedeniyle Uygulanan Zamanaşımının Uygulanması )"
102Y7.CD20.2.2002E. 2002/652 K. 2002/1976"1918 SAYILI KANUNA MUHALEFET ( Sürücü Sanığın Araçta Ele Geçirilen Sigara ve Çayların Tamamından Sorumlu Olması )
ZAMANAŞIMI ( Eşyaların Gümrüklenmiş Piyasa Değer ve Eylemin Niteliği İtibariyle Karar Tarihinde Henüz Zamanaşımı Süresi Dolmadan Davanın Ortadan Kaldırılmasına Karar Verilememesi )
GELİRİN İDAREYE İRAD KAYDEDİLMESİ ( Dava Konusu Çay ve Sigaraların Satışından Elde Edilen Gelirin 1918 Sayılı Yasa Gereğince İdare Lehine İrad Kaydına Karar Verilmesi )
DAVANIN ORTADAN KALDIRILMASI ( Eşyaların Gümrüklenmiş Piyasa Değer ve Eylemin Niteliği İtibariyle Karar Tarihinde Henüz Zamanaşımı Süresi Dolmadan Davanın Ortadan Kaldırılamaması )"
102Y3.CD20.2.2002E. 2002/1208 K. 2002/1839"ZAMANAŞIMI ( TCK.nun 107.maddesi Uyarınca Durması - Hüküm Tarihi İtibariyle TCK.nun 102/4 ve 104/2.maddesinde Belirtilen Zamanaşımının Gerçekleşmediğinin Gözetilmesi Zorunluluğu )
DAVANIN ORTADAN KALDIRILAMAMASI ( Zamanaşımı Sebebiyle - TCK.nun 107.maddesi Uyarınca Zamanaşımının Durması )"
102Y11.CD19.2.2002E. 2002/695 K. 2002/1403"HIRSIZLIK ( Suçla İlgili Beş Yıllık Dava Zamanaşımının Sanığın Sorgusunun Yapıldığı Tarihten Hüküm Tarihine Kadar Gerçekleşmesi )
ZAMANAŞIMI ( Hırsızlık Suçuyla İlgili Beş Yıllık Dava Zamanaşımının Sanığın Sorgusunun Yapıldığı Tarihten Hüküm Tarihine Kadar Gerçekleşmesi )
KAMU DAVASININ ORTADAN KALDIRILMASI ( Hırsızlık Suçunda Sanığın Sorgusu ile Hüküm Tarihi Arasında Beş Yıllık Zamanaşımı Süresinin Geçmesi Nedeniyle )"
102Y11.CD19.2.2002E. 2002/646 K. 2002/1476"213 SAYILI KANUNA MUHALEFET ( Kullanılan Sahte Faturalarla Katma Değer Vergisi Ziyaına Sebebiyet Verilmesi )
SAHTE FATURA ( Bu Yolla Katma Değer Vergisi Ziyaına Sebebiyet Verilmesi )
VERGİ ZİYAI ( Kullanılan Sahte Faturalarla Katma Değer Vergisi Ziyaına Sebebiyet Verilmesi )
ZAMANAŞIMI ( Suç Tarihinin Verginin Tarhı için Kanunda Belirlenen Sürenin Bitimi ile Bu Tarihten İddianamenin Düzenlendiği Tarihe Kadar Atılı Suç için Zamanaşımının Tahakkuk Etmemesi )"
102Y16.HD14.2.2002E. 2002/1051 K. 2002/1200"MAL BEYANINDA BULUNMAMAK ( Hükümden Temyiz İnceleme Tarihine Kadar 6 Aylık Asli Zamanaşımı Süresinin Dolması - Hükmün Bozulmasına ve Davanın Ortadan Kaldırılmasına Karar Verilmesi Gereği )
ZAMANAŞIMI ( Mal Beyanında Bulunmamak - Hükümden Temyiz İnceleme Tarihine Kadar 6 Aylık Asli Zamanaşımı Süresinin Dolması/Davanın Ortadan Kaldırılmasına Karar Verilmesi Gereği )
DAVANIN ORTADAN KALDIRILMASI ( Mal Beyanında Bulunmamak - Hükümden Temyiz İnceleme Tarihine Kadar 6 Aylık Asli Zamanaşımı Süresinin Dolması )"
102Y16.HD13.2.2002E. 2002/672 K. 2002/1041"MAL BEYANINDA BULUNMAMAK SUÇU ( Altı Aylık Asli Zamanaşımı Süresinin Hüküm Tarihinden Temyiz İncelemesine Kadar Dolması )
ALTI AYLIK ASLİ ZAMANAŞIMI ( Hüküm Tarihinden Temyiz İncelemesine Kadar Dolması - Mal Beyanında Bulunmamak )"
102Y16.HD13.2.2002E. 2002/418 K. 2002/1081"MAL BEYANINDA BULUNMAMA ( Suç Tarihinden Temyiz İncelemesinin Yapıldığı Tarihe Kadar Bir Yıllık Zamanaşımı Süresinin Geçmesi - Hükmün Bozulması ve Davanın Ortadan Kaldırılmasına Karar Vermek Gereği )
ZAMANAŞIMI ( Mal Beyanında Bulunmama - Suç Tarihinden Temyiz İncelemesinin Yapıldığı Tarihe Kadar Bir Yıllık Zamanaşımı Süresinin Geçmesi/Hükmün Bozulması ve Davanın Ortadan Kaldırılmasına Karar Vermek Gereği )
DAVANIN ORTADAN KALDIRILMASI ( Suç Tarihinden Temyiz İncelemesinin Yapıldığı Tarihe Kadar Bir Yıllık Zamanaşımı Süresinin Geçmesi )"
102Y11.CD12.2.2002E. 2002/397 K. 2002/1121"VERGİ USUL KANUNUNA MUHALEFET ( Vergi Kanunlarına Göre Tutulan veya Düzenlenen Saklanma ve İbraz Mecburiyeti Bulunan Defter Kayıt ve Belgelerin Gizlenmesi ve Sahte Belge Kullanılması )
İÇTİMA ( Vergi Kanunlarına Göre Tutulan veya Düzenlenen Saklanma ve İbraz Mecburiyeti Bulunan Defter Kayıt ve Belgelerin Gizlenmesi ve Sahte Belge Kullanılmasının İki Ayrı Suçu Oluşturması )
TAM İÇTİMA ( Vergi Kanunlarına Göre Tutulan-Düzenlenen Saklanma ve İbraz Mecburiyeti Bulunan Defter Kayıt ve Belgelerin Gizlenmesi ve Sahte Belge Kullanılmasının İki Ayrı Suçu Oluşturması )
EYLEMLERİN İKİ AYRI SUÇU OLUŞTURMASI ( Defter-Kayıt ve Belgelerin Gizlenmesi ve Sahte Belge Kullanma Fiillerinin Tek Suç Sayılmasının Hatalı Olması )"
102Y9.CD7.2.2002E. 2002/119 K. 2002/261"TEDBİRSİZLİK VE DİKKATSİZLİK SONUCU UMUMİ TEHLİKE YARATACAK TAHRİBAT VE MUSİBETLERE NEDEN OLMAK ( Suçun Oluştuğu Anın Suç Tarihi Olması ve Zamanaşımı Süresinin Bu Tarihten Başlaması )
UMUMİ TEHLİKE YARATACAK TAHRİBAT VE MUSİBETLERE NEDEN OLMAK ( Suçun Oluştuğu Anın Suç Tarihi Olması ve Zamanaşımı Süresinin Bu Tarihten Başlaması )
SUÇ TARİHİ ( Umumi Tehlike Yaratan Tahribat ve Musibet Halinin Oluştuğu Anın Suç Tarihi Olması ve Zamanaşımı Süresinin Bu Tarihten Başlaması )
ZAMANAŞIMI ( Umumi Tehlike Yaratan Tahribat ve Musibet Halinin Oluştuğu Anın Suç Tarihi Olması ve Zamanaşımı Süresinin Bu Tarihten Başlaması )"
102Y7.CD7.2.2002E. 2002/954 K. 2002/1083"1317 SAYILI TAŞOCAKLARI NİZAMNAMESİNE AYKIRILIK ( Bu Nizamnamedeki Para Cezası Hafif Para Cezası Kabul Edileceğinden Suç Tarihine Göre Temyiz İncelem Gününe Göre Zamanaşımına Uğraması )
ZAMANAŞIMI ( 1317 Sayılı Taşocakları Nizamnamesindeki Para Cezası Hafif Para Cezası Kabul Edileceğinden Suç Tarihine Göre Temyiz İncelem Gününe Göre Zamanaşımına Uğraması )"
102Y6.CD5.2.2002E. 2001/17195 K. 2002/1252"DOLANDIRICILIK ( Bankadan Bir Kredinin Alınmasını Sağlamak Maksadıyla Tarihi Bulunmayan ve TTK.nun 686. ve 669. Maddelerindeki Ögeleri Taşımayan Sahte Senet Düzenlemek )
SENET ( Bankadan Bir Kredinin Alınmasını Sağlamak Maksadıyla Tarihi Bulunmayan ve TTK.nun 686. ve 669. Maddelerindeki Ögeleri Taşımayan Sahte Senet Düzenlemek )
SAHTECİLİK ( Sanık Tarafından Sahte Olarak Düzenlenen ve Kendisinin Hemşire Olarak Görev Yaptığına ve Maaşının Hacizli Olmadığına İlişkin Belge )
BANKADAN SAHTE SENET VE BELGELERLE KREDİ ALINMASI ( Dolandırıcılık ve Sahtecilik )"
102Y7.HD4.2.2002E. 2002/774 K. 2002/652"MAL BEYANINDA BULUNMAMAK SUÇU ( Zamanaşımı Süresinin Geçmiş Olması )
ZAMANAŞIMI ( Mal Beyanında Bulunmamak Suçunun Bir Yıllık Zamanaşımına Tabi Olması )"
102Y3.CD30.1.2002E. 2001/13533 K. 2002/499"SAHİPLİ ARAZİDEN İZİNSİZ AĞAÇ KESİLME SUÇU ( Zamanaşımının Gerçekleşmesi )
ZAMANAŞIMI ( Sahipli Araziden İzinsiz Ağaç Kesilmesi Suçunda Beş Yıllık Zamanaşımının Geçmiş Olması )"
102YCGK29.1.2002E. 2001/17-403 K. 2002/137"MAL BEYANINDA BULUNMAMA ( Suçun Altı Aylık Asli Dava Zamanaşımına Tabi Olması )
DAVA ZAMANAŞIMI ( Mal Beyanında Bulunmama Suçunun Altı Aylık Asli Dava Zamanaşımına Tabi Olması )
ZAMANAŞIMI ( Mal Beyanında Bulunmama Suçunun Altı Aylık Asli Dava Zamanaşımına Tabi Olması )"
102Y6.CD24.1.2002E. 2001/15221 K. 2002/413"SAHTECİLİK ( Yakınan Yerine Taklit İmza Atılmak Suretiyle Sahtecilik Yapılan Şirket Kararının Özel Belge Niteliğinde Olması )
ÖZEL BELGEDE SAHTECİLİK ( Yakınan Yerine Taklit İmza Atılmak Suretiyle Sahtecilik Yapılan Şirket Kararının Özel Belge Niteliğinde Olması )
ZAMANAŞIMI ( Cezanın Türü ve Yukarı Sınırına Göre de Suç Tarihi İtibariyle Uygulanması )"
102YCGK22.1.2002E. 2001/17-410 K. 2002/7"MAL BEYANINDA BULUNMAMA SUÇU ( Altı Aylık Asli Dava Zamanaşımına Tabi Olması )
ZAMANAŞIMI ( Mal Beyanında Bulunmama Suçunun Altı Aylık Asli Dava Zamanaşımına Tabi Olması )
MAHKUMİYET KARARI ( Yasanın Bir Seneden Aşağı Tayin Ettiği Hallerde Her Türlü Usuli İşlemin Zamanaşımını Kesmesi-Bir Sene İçinde Mahkumiyet Hükmü Verilmesinin Gerekmesi )"
102Y11.CD22.1.2002E. 2001/11795 K. 2002/375"213 SAYILI KANUNA MUHALEFET ( Sanıkların Temin Ettikleri Faturalarla Katma Değer Vergisi Yanında Kurumlar Vergisi Ziyaına da Neden Olması )
VERGİ ZİYAI ( Sanıkların Temin Ettikleri Faturalarla Katma Değer Vergisi Yanında Kurumlar Vergisi Ziyaına da Neden Olması )
ZAMANAŞIMI ( Suç Tarihinin Verginin Tarhi için Kanunda Belirlenen Sürenin Bitimi ile Bu Tarihten Hüküm Tarihine Kadar Atılı Suç için Zamanaşımı Süresinin Dolmadığının Gözetilmemesi )"
102Y5.CD26.12.2001E. 2001/2253 K. 2001/7826"DELİL YETERSİZLİĞİ ( Sanığın Zimmet Eylemini İşlemediği - Beraete Hükmedilmesi Gerektiği )
FAZLA CEZA TAYİNİ ( Sanığın Zimmetine Geçirdiği Miktara Göre Para Cezasına Mahkum Olacağı )
ZARARIN ÖDETTİRİLMESİ ( Zimmet Miktarının Resen Ödettirilmesine Hükmolunması Gereği )
DAVA ZAMANAŞIMI ( Eylemin Oluşundan İtibaren 7 Yıl 6 Ay Geçtiği - Zamanaşımını Kesen Herhangi Bir Muamele Bulunmadığı - Davanın Ortadan Kaldırılması Gerektiği )
DAVANIN ORTADAN KALKMASI ( Eylemin Dava Zamanaşımına Uğradığı - Zamanaşımını Kesen Herhangi Bir Muamele Bulunmadığı )
GÖREVİ KÖTÜYE KULLANMA ( Zamanaşımı - Kamu Davasının Ortadan Kaldırılması Gereği )"
102Y7.CD19.12.2001E. 2001/17996 K. 2001/19755"1918 SAYILI KANUNA AYKIRI DAVRANIŞ ( Sanıkların Kıbrıs'tan Muafiyet Kapsamı Haricinde Mal Getirmeleri )
TAZMİNİ PARA CEZASI ( Eksik Tayin Edilen Tazmini Para Cezasının Kazanılmış Hak Oluşturması )
KAZANILMIŞ HAK ( Eksik Tayin Edilen Tazmini Para Cezasının Kazanılmış Hak Oluşturması )
GÜMRÜK MUAFİYETİ ( Sanıkların Kıbrıs'tan Getirdikleri Hediyelik Eşyaların Bir Kısmının Muafiyet Kapsamında Olması )
GÜMRÜKLENMİŞ DEĞERLER ARASINDA FAHİŞ FARK OLMASI ( Bunun Nedeninin İdareden Sorularak Çelişkinin Giderilmesinin Gerekmesi )"
102Y4.HD13.12.2001E. 2001/11661 K. 2001/12629"TAZMİNAT DAVASI ( Trafik Kazasında Desteğin Ölümü Nedeniyle )
TRAFİK KAZASI NEDENİYLE TAZMİNAT b ( Kaza Yapan Hakkında Açılan Kamu Davası Sonucu Cezalandırılmasına Karar Verilmiş Olması )
ZAMANAŞIMI ( Trafik Kazası Sonucu Ölüm Nedeniyle Açılan Tazminat Davasında Zamanaşımının Beş Yıl Olması )"
102Y7.CD12.12.2001E. 2001/13496 K. 2001/19495"SERMAYE PİYASASI KANUNUNA MUHALEFET ( Bu kanuna Aykırı Olarak Piyasayı Yanıltıcı Şekilde Etkilemek )
ZAMANAŞIMI ( Cürümlerde Suç Tarihinden İtibaren Beş Sene Geçmekle Cezanın Düşmesi )"
102Y4.HD1.11.2001E. 2001/5890 K. 2001/10660"MANEVİ TAZMİNAT ( Trafik Kazası Nedeniyle )
TRAFİK KAZASI NEDENİYLE MANEVİ TAZMİNAT DAVASI ( Beş Yıllık Ceza Zamanaşımına Tabi Olması )
ZAMANAŞIMI ( Trafik Kazasından Kaynaklanan Manevi Tazminat Davasının Beş Yıllık Ceza Zamanaşımına Tabi Olması )
FİİLİN GERÇEKLEŞTİĞİ TARİH ( Ceza Zamanaşımının Başlangıç Tarihi )"
102YHGK10.10.2001E. 2001/19-652 K. 2001/705"CEZA ZAMANAŞIMI ( Hukuk Davasında Uygulanma Şartları )
TRAFİK KAZASI NEDENİYLE MADDİ TAZMİNAT DAVASI ( Zamanaşımı Süresi-Ceza Zamanaşımı-Yaralanmayla Sonuçlanan Kaza )
YARALANMAYLA SONUÇLANAN TRAFİK KAZASI ( Tazminat Davasının Tabi Olduğu Zamanaşımı Süresi )
ZAMANAŞIMI SÜRESİ ( Yaralamayla Sonuçlanan Trafik Kazası Nedeniyle Tazminat Davası )"
102Y6.CD17.9.2001E. 2001/11866 K. 2001/10801"HİLELİ İFLAS ( Sanıklar Hakkında Suç İle İnceleme Tarihi Arasında 7 Yıl 6 Aylık Zamanaşımının Gerçekleşmiş Olması - Kamu Davasının Zamanaşımı Nedeniyle Ortadan Kaldırılması Gereği )
KAMU DAVASININ ORTADAN KALDIRILMASI ( Hileli İflas - Sanıklar Hakkında Suç İle İnceleme Tarihi Arasında 7 Yıl 6 Aylık Zamanaşımının Gerçekleşmiş Olması )
ZAMANAŞIMI ( Hileli İflas - Sanıklar Hakkında Suç İle İnceleme Tarihi Arasında 7 Yıl 6 Aylık Zamanaşımının Gerçekleşmiş Olması/Kamu Davasının Ortadan Kaldırılması Gereği )"
102Y8.CD12.7.2001E. 2000/7421 K. 2001/12856"6136 SAYILI KANUNA MUHALEFET ( Suç Tarihine Göre Hükümden Sonra Yürürlüğe Giren 4616 Sayılı Kanunda Belirlenen Haller Bulunmaması Halinde Davanın Kesin Hükme Bağlanmasının Ertelenmesi )
SALDIRGAN SARHOŞLUK ( Ceza Yasasında Öngörülen Cezanın Üst Sınırına Göre Ceza Yasasında Yazılı Üç Yıllık Sürenin Dolmuş Bulunması )
DAVANIN KESİN HÜKME BAĞLANMASININ ERTELENMESİ ( 6136 Sayılı Yasaya Aykırılık Suçunun Vasıf ve Mahiyetine ve Suç Tarihine Göre Hükümden Sonra Yürürlüğe Giren Yasa Gereğince Ertelenmesi )
AZMETTİRME ( Elde Edilen Delillerin Hükümlülüklerine Yeter Nitelik ve Derecede Bulunmaması )
DELİL YETERSİZLİĞİ ( Elde Edilen Delillerin Hükümlülüklerine Yeter Nitelik ve Derecede Bulunmaması )"
102Y4.HD12.7.2001E. 2001/3453 K. 2001/7507"MADDİ VE MANEVİ TAZMİNAT ( Trafik Kazası Sonucu Yaralanma Nedeniyle )
TRAFİK KAZASI SONUCU YARALANMA ( Maddi ve Manevi tazminat İstemi )
CEZA ZAMANAŞIMI ( Trafik Kazası Nedeniyle Tazminat İsteminin Beş Yıllık Zamanaşımına Tabi Olması )"
102Y8.CD3.7.2001E. 2000/11410 K. 2001/13402"MAL BEYANINDA BULUNMAMAK ( Daha Önce Şartla Salıverilme Hükümlerinden Yararlandığı Halde Suç İşleyerek Hüküm Giyenlerin 4616 Sayılı Yasanın Hükümlerinden Yararlanamamaları )
4616 SAYILI YASANIN UYGULAMA ALANI ( Daha Önce Şartla Salıverilme Hükümlerinden Yararlandığı Halde Suç İşleyerek Hüküm Giyenlerin 4616 Sayılı Yasanın Hükümlerinden Yararlanamamaları )
ŞARTLA SALIVERİLME ( Daha Önce Şartla Salıverilme Hükümlerinden Yararlandığı Halde Suç İşleyerek Hüküm Giyenlerin 4616 Sayılı Yasanın Hükümlerinden Yararlanamamaları )"
102YHGK27.6.2001E. 2001/4-472 K. 2001/547"HAKSIZ FİİL NEDENİYLE MALEN SORUMLUK ( Zamanaşımı-Ceza Zamanaşımının Uygulanıp Uygulanmayacağı)
ZAMANAŞIMI ( Haksız Fiili İşleyeni İstihdam Eden İçin)
CEZA ZAMANAŞIMI ( Haksız Fiilden Malen Sorumlu Olanlar Hakkında Uygulanıp Uygulanmayacağı)
İSTİHDAM EDENİN SORUMLULUĞU ( Zamanaşımı-Ceza Zamanaşımı)"
102Y20.HD5.6.2001E. 2001/4544 K. 2001/4797"BİLİRKİŞİNİN GERÇEĞE AYKIRI BEYAN VERMESİ ( Bilirkişinin Kasten gerçeğe Aykırı Beyan vermesinin ispatlanması ile Yargılanmanın Yenilenmesi Yoluna Gidilebilmesi )
YARGILAMANIN YENİLENMESİ ( Zamanaşımı Nedeniyle Takipsizlik Kararı Verildiği için Yargılamanın Yenilenmesi Sebeplerinin Varlığının Yargılamanın İadesi Davasında Öncelikle İspat Edilmesinin Gerekmesi )
ZAMANAŞIMI NEDENİYLE TAKİPSİZLİK KARARI VERİLMESİ ( Bunun Sanık Hakkında Kamu Davasının Açılmayacağının Göstergesi Olmayacağı Gibi Beraat Anlamına da Gelmeyeceği )
ZAMANAŞIMI ( Zamanaşımı Nedeniyle Takipsizlik Kararı Verilmesinin Sanık Hakkında Kamu Davasının Açılmayacağının Göstergesi Olmayacağı Gibi Beraat Anlamına da Gelmeyeceği )"
102YCGK29.5.2001E. 2001/2-87 K. 2001/110"TEDBİRSİZLİK VE DİKKATSİZLİK ( Biden Çok Kişinin Ölümüne Sebebiyet Verme )
BİRDEN ÇOK KİŞİNİN ÖLÜMÜNE SEBEBİYET ( Ceza Hukuku Yönünden Sorumluluk - Hukuki Bakımdan Sorumluluğun Süresi )
MÜTEAHİDİN SORUMLULUĞUN KAPSAMI ( 5 Yıllık Ya da 10 Yıllık Sürelerin Öngörüldüğü )
CEZAİ SORUMLULUK ( Süre Geçtikten Sonra Binanın Yıkılması - Taksir Niteliğinde Kusur )
HUKUKİ SORUMLULUK ( Aykırılığı Öngörülen Süreler İçinde Giderme Yükümlülüğü )
TAKSİR NİTELİĞİNDEKİ KUSUR ( Kişilerin Davranışı İle Binanın Yıkılması Arasındaki Nedensellik Bağı )
NEDENSELLİK BAĞI ( Ceza Sorumluluğunun Devam Edeceği - Ceza Sorumluluğu )"
102Y6.CD22.5.2001E. 2001/8918 K. 2001/8553"HÜVİYETİ HAKKINDA YALAN BEYANDA BULUNMAK SUÇU ( Beş Yıllık Zamanaşımına Tabi Olduğu )
ZAMANAŞIMI ( Hüviyeti Hakkında Yalan Beyanda Bulunmak - Beş Yıllık Zamanaşımına Tabi Olduğu )"
102Y7.CD21.5.2001E. 2001/4325 K. 2001/9285"1918 SAYILI KANUNA AYKIRI DAVRANIŞ ( Mazot/Müsadere Zorunluluğu - Yurda Yasal Yollardan Girdiğinin Kanıtlanamaması )
EŞYANIN YURDA YASAL YOLLARDAN GİRDİĞİNİN KANITLANAMAMASI ( Mazot - 1918 Sayılı Kanuna Aykırı Davranış/Müsadere Zorunluluğu )"
102Y11.CD15.5.2001E. 2001/4135 K. 2001/4887"EMNİYETİ SUİSTİMAL ( Milli Emlak Şefinin Kamulaştırma Bedelini Zimmetine Geçirmesi - Görevli Mahkeme )
ZİMMET ( Milli Emlak Şefinin Kamulaştırma Bedelini - Görevli Mahkeme )
GÖREVLİ MAHKEME ( Milli Emlak Şefinin Kamulaştırma Bedelini Zimmetine Geçirmesi )"
102Y7.CD9.5.2001E. 2001/6527 K. 2001/8296"SERMAYE PİYASASI KANUNUNA MUHALEFET ( Zamanaşımının Gerçekleşmesi Nedeniyle Sanık Hakkındaki Kamu Davasının Ortadan Kaldırılması )
ZAMANAŞIMI ( Sanık Hakkında Sermaye Piyasası Kanununa Muhalefetten Açılan Kamu Davasının Zamanaşımı Nedeniyle Ortadan Kaldırılması )"
102YCGK17.4.2001E. 2001/9-59 K. 2001/68"SİLAHLI ÇETE MENSUPLARINA YARDIM ETMEK ( Hırsızlık Suçunun Üzerinden 10 Yıllık Süre Geçmiş Olan Sanığın 4616 Sayılı Kanundan Yararlanma Koşulları )
4616 SAYILI YASADAN FAYDALANMA KOŞULLARI ( Hırsızlık Suçundan Mahkum Olmuş Sanığın Ceza Zamanaşımı Süresi Dolduktan Sonra İşlediği Örgüte Yardım ve Yataklık Suçunda )
CEZA ZAMANAŞIMI SÜRESİ DOLDUKTAN SONRA İŞLENEN İKİNCİ SUÇ ( 4616 Sayılı Kanundan Yararlanma Talebi )
ŞARTLA SALIVERME KANUNU'NDAN YARARLANMA TALEBİ ( Şartla Salıverilip Ceza Zamanaşımı Süresi Dolduktan Sonra Yeniden Suç İşleyen Sanık )"
102YCGK27.3.2001E. 2001/9-32 K. 2001/37"4616 SAYILI YASADAN YARARLANAMAMA ( Şartla Salıvermeden Yararlanmış Yeniden Suç İşlemiş Olan Sanık )
ŞARTLA SALIVERME VE AFTAN YARARLANMIŞ OLAN SANIK ( 4616 Sayılı Kanundan Yararlanamaması )
DENEME SÜRESİNDEN SONRA YENİDEN SUÇ İŞLEYEN SANIK ( Şartla Salıverme Kanunundan Yararlanamaması )
TERÖR ÖRGÜTÜNE YARDIM VE YATAKLIKTA BULUNMAK ( Sanığın Önceden Başka Suçtan da Hüküm Giyip Şartla Tahliye Edilmiş Olması Halinde Şartlı Tahliye Kanunundan Yararlanamaması )
ADLİ SİCİLDEN SİLİNEMEYEN SUÇTAN ŞARTLI TAHLİYE EDİLMİŞ OLAN SANIK ( İşlediği İkinci Suçtan Dolayı Şartla Tahliye Kanunundan Faydalanamayacağı )"
102YHGK21.3.2001E. 2001/4-258 K. 2001/276"HAKSIZ FİİL ZAMANAŞIMI ( Zararın tamamlanması)
ZARARIN TAMAMLANMASI ( Zaman aşımı süresinin başlangıç tarihi)
ZAMANAŞIMI SÜRESİNİN BAŞLANGIÇ TARİHİ ( Zararın tamamlanması)
ZARAR ITTILA ( Zararın tamamlanması)
UZAMIŞ ZAMANAŞIMI"
102Y4.HD22.2.2001E. 2000/10691 K. 2001/1860"DİKKATSİZLİK VE TEDBİRSİZLİK ( Özensiz Davranma Sonucu Çocuğun Ölümüne Neden Olma - Zamanaşımı )
ÖLÜME SEBEBİYET ( Dikkatsizlik Ve Tedbirsizlik Neticesinde - Tazminat Talebi )
TAZMİNAT ( Suçun Niteliği Gözönünde Tutulduğunda Uygulanacak Ceza Zamanaşımı Süresinin Beş Yıl Oluşu )
ZAMANAŞIMI ( Savunmanın Genişletildiği İddiasında Bulunmamanın Zamanaşımı Savunmasına Etkisi )"
102Y4.HD18.2.2001E. 2000/10296 K. 2001/1183"TRAFİK KAZASI NEDENİYLE TAZMİNAT DAVASI ( Davaya Uzamış Ceza Zamanaşımının Uygulanması )
ZAMANAŞIMI SÜRESİ ( Yaralamayla Sonuçlanan Trafik Kazasından Doğan Tazminat Davasında Uzamış Ceza Zamanaşımının Uygulanması )
UZAMIŞ CEZA ZAMANAŞIMI ( Yaralamayla Sonuçlanan Trafik Kazasından Doğan Tazminat Davasında )
TAZMİNAT DAVASINDA CEZA ZAMANAŞIMININ UYGULANMASI ( Yaralamayla Sonuçlanan Trafik Kazasından Doğan )"
102Y4.HD8.2.2001E. 2000/10138 K. 2001/1232"TAZMİNAT DAVASI ( Haksız Eylem Nedeniyle )
HAKSIZ EYLEM NEDENİYLE TAZMİNAT ( Zamanaşımı Süresinin Bir Yıl Olması )
ZAMANAŞIMI ( Haksız Eylemin Aynı Zamanda Ceza Hukuku Yönünden de Suç Oluşturması Durumunda Zamanaşımı Süresinin Beş Yıl Olması )"
102YCGK6.2.2001E. 2001/4-15 K. 2001/16"ETKİLİ EYLEM SUÇU ( Bu Suçun Beş Yıllık Asli Zamanaşımına Tabi Olması )
ZAMANAŞIMI ( Etkili Eylem Suçunun Beş Yıllık Asli Zamanaşımına Tabi Olması )
KAMU DAVASININ ORTADAN KALDIRILMASI ( Beş Yıllık Asli Zamanaşımı Süresinin Geçmiş Olması Nedeniyle )
SORGUYA ÇEKİLME GÜNÜNDEN İTİBAREN BEŞ YILLIK SÜRENİN GEÇMİŞ OLMASI ( Kamu Davasının Zamanaşımı Nedeniyle Ortadan Kaldırılmasına Karar Verilmesi )
ŞARTLA SALIVERME KOŞULLARI ( Etkili Eylemde Bulunan Sanığın 4616 Sayılı Kanundan Yararlanıp Yararlanamayacağının Araştırılmasının Gerekmesi )
4616 SAYILI YASANIN UYGULAMA ALANI ( Sanığın Etkili Eylemde Bulunması )"
102Y5.CD25.1.2001E. 2001/19 K. 2001/233"IRZ VE NAMUSA TASADDİ ( Babanın Kızına - Mağdurenin 15 Yaşını İkmalinden Şikayet ve Takibe Kadar 5 Senenin Geçmesi - Kamu Davasının Ortadan Kaldırılması )
KAMU DAVASININ ORTADAN KALDIRILMASI ( Babanın Kızının Irz ve Namusuna Tasaddi Eylemi - Mağdurenin 15 Yaşını İkmalinden Şikayet ve Takibe Kadar 5 Senenin Geçmesi )
BABANIN KIZININ IRZ VE NAMUSUNA TASADDİ EYLEMİ ( Mağdurenin 15 Yaşını İkmalinden Şikayet ve Takibe Kadar 5 Senenin Geçmesi - Kamu Davasının Ortadan Kaldırılması )
DAVA ZAMANAŞIMI ( Eylemin Oluşundan Şikayete Kadar 5 Sene Geçtiği - Zamanaşımını Kesen Herhangi Bir Muamele Bulunmadığı - Davanın Ortadan Kaldırılması Gerektiği )
DAVANIN ORTADAN KALKMASI ( Eylemin Dava Zamanaşımına Uğradığı - Zamanaşımını Kesen Herhangi Bir Muamele Bulunmadığı )"
102Y2.CD18.1.2001E. 2000/14487 K. 2001/341"TEHLİKELİ BİÇİMDE ARAÇ KULLANMAK ( Mahkümiyet Hükmü İle İnceleme Tarihleri Arasında Altı Aylık Asli Zamanaşımı Süresinin Geçmiş Olması )
ZAMANAŞIMI SÜRESİ ( Mahkümiyet Hükmü İle İnceleme Tarihleri Arasında Sürenin Geçmiş Olması Nedeniyle Kamu Davasının Ortadan Kaldırılmasına Karar Verilmesi )
KAMU DAVASININ ORTADAN KALDIRILMASI ( ( Mahkümiyet Hükmü İle İnceleme Tarihleri Arasında Altı Aylık Asli Zamanaşımı Süresinin Geçmiş Olması Nedeniyle )"
102Y9.CD12.12.2000E. 2000/3137 K. 2000/3203"TAZMİNAT TALEBİ ( Haksız Tutuklu Kalınan Günler İçin )
HAKSIZ TUTUKLAMA TAZMİNATI TALEBİ ( Sanık Hakkındaki Davanın Zamanaşımı Nedeniyle Ortadan Kaldırılmış Olması )
ZAMANAŞIMINA UĞRAYIP ORTADAN KALDIRILAN DAVA ( Sanığın Haksız Tutuklama Tazminatı Talep Edememesi )"
102Y6.CD4.12.2000E. 2000/9337 K. 2000/9093"HIRSIZLIK MALI BİLEREK SATIN ALMAK ( Zamanaşımı - Sorgunun Yapıldığı Tarihden İncelemenin Yapıldığı Tarihe Kadar 5 Yıllık Sürenin Geçmiş Bulunması )
KAMU DAVASININ ZAMANAŞIMI NEDENİYLE ORTADAN KALDIRILMASI ( Hırsızlık Malı Bilerek Satın Almak - Sorgunun Yapıldığı Tarihden İncelemenin Yapıldığı Tarihe Kadar 5 Yıllık Sürenin Geçmiş Bulunması )
ZAMANAŞIMI ( Sorgunun Yapıldığı Tarihden İncelemenin Yapıldığı Tarihe Kadar 5 Yıllık Sürenin Geçmiş Bulunması - Hırsızlık Malı Bilerek Satın Almak )"
102YCGK24.10.2000E. 2000/6-206 K. 2000/207"EVRAKTA SAHTEKARLIK ( Bu Suçun Bir Yıldan Üç Yıla Kadar Ağır Hapis Cezasını Gerektirmesi )
BEŞ YILLIK ASLİ DAVA ZAMANAŞIMINA TABİ OLAN SUÇ ( Evrakta Sahtekarlık )
ZAMANAŞIMI ( Zamanaşımını Kesen Nedenlerin Bulunması Halinde Bu Sürenin En Fazla Yarı Oranında Uzaması )"
102Y3.CD18.10.2000E. 2000/12261 K. 2000/13074"ORMANDAN TARLA AÇMA SUÇU ( Zamanaşımı Süresi Gerçekleşmişse de Tutanağın Düzenlendiği Tarihte İşgal ve Faydalanmanın Devam Etmesi )
İŞGAL VE FAYDALANMA ( Tarla Açma Suçunda Zamanaşımı Süresi Gerçekleşmişse de Tutanağın Düzenlendiği Tarihte Devam Etmesi )
ZAMANAŞIMI ( Tarla Açma Suçunda Zamanaşımı Süresi Gerçekleşmişse de Tutanağın Düzenlendiği Tarihte İşgal ve Faydalanmanın Devam Etmesi )
İSTEM HAKKINDA KARAR VERİLMESİ GEREĞİ ( Hapsin Paraya Çevrilmesi İstemi Hakkında Karar Verilmemesinin Yasaya Aykırı Olması )"
102Y9.CD19.9.2000E. 2000/2349 K. 2000/2136"YASADIŞI ÖRGÜT MENSUPLARINA YARDIM VE YATAKLIK ( Dava Zamanaşımı Süresinin Hesaplanması )
ZAMANAŞIMI SÜRESİNİN HESAPLANMASI ( Yasadışı Örgüt Mensuplarına Yardım ve Yataklık )
YARDIM VE YATAKLIK ( Asli Dava Zamanaşımı Süresinin Hesaplanması )
PKK ÖRGÜTÜ MENSUPLARINA YARDIM VE YATAKLIK ( Asli Dava Zamanaşımı Süresinin Hesaplanması )"
102YCGK27.6.2000E. 2000/7-132 K. 2000/142"RUHSATSIZ AV TÜFEĞİ ( Münhasıran Müsadereye Tabi Olmaması-Müsadere Kararı Verilemeyecek Hallerde Kolluk Makamlarına Tevdii )
RUHSATSIZ AV TÜFEĞİ BULUNDURMAK ( Önödeme-Dava Zamanaşımı Süresi-Müsadere-Kolluk Makamlarına Tevdi )
ÖNÖDEME NEDENİYLE DAVANIN ORTADAN KALDIRILMASI ( Ruhsatsız Av Tüfeği Bulundurmak-Müsadereye Karar Verilip Verilemeyeceği )
ZORALIM ( Ruhsatsız Av Tüfeği )
DAVA ZAMANAŞIMI ( Ruhsatsız Av Tüfeği Bulundurmak-Müsadere )"
102Y4.CD12.6.2000E. 2000/2151 K. 2000/5083"GÖREVİ SAVSAMA SUÇUNUN OLUŞMAMASI ( Maaşları Fazla Ödeyen Sanığın Eyleminin Görevi Kötüye Kullanma Suçunu Oluşturması )
GÖREVİ KÖTÜYE KULLANMA SUÇU ( Maaşları Fazla Ödeyen Sanık )
MAAŞLARI FAZLA ÖDEYEN SANIK ( Görevi Kötüye Kullanma Suçu )
EMEKLİ DUL VE YETİM MAAŞLARINI FAZLA ÖDEYEN SANIK ( Görevi Kötüye Kullanma Suçu )"
102Y11.HD28.4.2000E. 2000/3653 K. 2000/3626"TRAFİK KAZASI NEDENİYLE MADDİ VE MANEVİ TAZMİNAT ( Davacı Sigortalı Araçta Sürücü Olmayıp Üçüncü Kişi Durumundaki Yolcu Konumunda Olduğundan Yerleşik İçtihatlara Göre Sigortacı Hakkında Ceza Zamanaşımı Süresinin Uygulanacağı )
SİGORTACININ SORUMLULUĞU ( Davacı Sigortalı Araçta Sürücü Olmayıp Üçüncü Kişi Durumundaki Yolcu Konumunda Olduğundan Uygulanacağı )
CEZA ZAMANAŞIMI SÜRESİ ( Davacı Sigortalı Araçta Sürücü Olmayıp Üçüncü Kişi Durumundaki Yolcu Konumunda Olduğundan Sigortacı Hakkında Ceza Zamanaşımı Süresinin Uygulanacağı )"
102Y5.CD29.3.2000E. 1999/6894 K. 2000/812"NOKSAN PARA CEZASINA HÜKMEDİLMESİ ( Rüşvet/Normal Olduğu Halde Hafif Kabulü İle Verilen Ceza - Ayrıca İndirim Yapılamayacağı )
RÜŞVETİN HAFİF KABULÜ İLE VERİLEN PARA CEZASI ( TCK.nun 219/3. Maddesiyle İndirim Yapılamayacağı )
DAVA ZAMANAŞIMI ( Müddetin Dolduğu Ve Kamu Davasının Bu Nedenle Ortadan Kaldırılması Gerektiği )
DAVANIN ORTADAN KALKMASI ( Dava Zamanaşımı Müddetinin Dolması - Davanın Ortadan Kaldırılması Gerektiği )
TESELSÜL HÜKÜMLERİ ( Rüşvet/Menfaatın Toplamı Üzerinden Ağır Para Cezasına Hükmedilmesi - Teselsülün Uygulanmayacağı )"
102YCGK28.3.2000E. 2000/4-50 K. 2000/52"SİLAHLA YARALAMAYA AZMETTİRMEK ( Dava Zamanaşımını Kesen Nedenlerin Kanunda Tek Tek Gösterilmiş Olması )
ZAMANAŞIMININ KESİLMESİ ( Zamanaşımını Kesen Nedenlerin Kanunda Tek Tek Gösterilmiş Olup Yorum Yoluyla Genişletilmesinin Olanaksız Olması )
YORUM YOLUYLA GENİŞLETME ( Dava Zamanaşımını Kesen Nedenlerin Tek Tek Kanunda Gösterilmiş Olması Nedeniyle Genişletilmesinin Yanlış Olması )
GIYABİ VEYA VİCAHİ TUTUKLAMA KARARI ( Dava Zamanaşımını Kesen Nedenlerden Biri Olması )
TUTUKLAMA KARARI ( Dava Zamanaşımını Kesen Nedenlerden Biri Olması )"
102Y3.CD1.3.2000E. 2000/790 K. 2000/2925"ORMANDAN İŞGAL VE FAYDALANMA ( Ormanların Zilyetlikle Kazanılamaması )
ÖN SORUN ( Orman Sayılan Yer Hakkında Asliye Hukuk Mahkemesinde Açılan Tescil Davasının Beklenmesi Kararının Gereksiz Olması )
ZAMANAŞIMI ( Sürenin Geçmiş Olması Nedeniyle Davanın Ortadan Kaldırılmasının Gerekmesi )
DAVANIN ORTADAN KALDIRILMASI ( Zamanaşımının Geçmiş Olması Nedeniyle )"
102Y9.CD7.2.2000E. 2000/12 K. 2000/157"YASADIŞI ÖRGÜTE YARDIM VE YATAKLIK ( Sadece İtirafçı İfadelerine Dayanılarak Ceza Verilememesi-Zamanaşımı )
İTİRAFÇININ ATFI CÜRÜM NİTELİĞİNDEKİ İFADESİ ( Yan Delillerle Desteklenmesi Gereği-Yasadışı Örgüte Yardım ve Yataklık )
ZAMANAŞIMI ( Eylem Tarihinin Tam Olarak Tespit Edilmesi Gereği )"
102Y4.HD1.2.2000E. 1999/9600 K. 2000/694"TRAFİK KAZASI ( Zamanaşımının Olayın Oluş Tarihinden Hesaplanması )
ZAMANAŞIMININ BAŞLANGICI ( Trafik Kazasından Kaynaklanan Tazminat Davası )
TAZMİNAT DAVASI ( Trafik Kazasından Kaynaklanan Davada Zamanaşımının Başlangıcı )
OLAYIN OLUŞ TARİHİ ( Trafik Kazasından Kaynaklanan Tazminat Davasında Zamanaşımının Başlangıcı )"
102Y4.HD31.1.2000E. 1999/10753 K. 2000/610"TAZMİNAT DAVASI ( Özensiz Davranış Nedeniyle Zarar Görme )
ÖZENSİZ DAVRANIŞ NEDENİYLE ZARAR GÖRME ( Gerekli Güvenlik Önlemlerinin Alınmaması )
ÇALIŞANIN ÖZENSİZLİĞİNDEN OLUŞAN ZARAR ( Çalışanın Tabi Olduğu Zamanaşımının Çalıştıran İçin de Geçerli Olması )
ZAMANAŞIMI ( Çalışanın Özensizliğinden Oluşan Zarar )"
102Y1.CD8.12.1999E. 1999/3547 K. 1999/4139"KASTIN AŞILMASI SONUCU ADAM ÖLDÜRME SUÇU ( Sanıklar Hakkında Lehe Yargılamanın İadesine Karar Verilmesi )
LEHE YARGILAMANIN İADESİ KARARI ( Önceki Hükmün İptaline Karar Verilmeden ve Yeni Bir Hüküm Kurulmaması )
KAMU DAVASININ ORTADAN KALDIRILMASI ( Zamanaşımı Nedeniyle Ortadan Kaldırılmasının Yasaya Aykırı Olması )
KESİNLEŞEN KARARLA CEZALANDIRILMALARINA KARAR VERİLEN SANIKLAR ( Sanıklar Hakkında Lehe Yargılamanın İadesine Karar Verilmiş Olması )"
102Y6.CD2.12.1999E. 1999/7048 K. 1999/7188"DOLANDIRICILIK SUÇU ( Suç Tarihinden İncelenme Tarihine Kadar Zamanaşımı Süresinin Dolmuş Olması Nedeniyle Davanın Ortadan Kaldırılması )
DAVANIN ORTADAN KALDIRILMASI ( Suç Tarihinden İncelenme Tarihine Kadar Zamanaşımı Süresinin Dolmuş Olması )
ZAMANAŞIMI SÜRESİNİN İNCELENME TARİHİNDE DOLMUŞ OLMASI ( Dolandırıcılık Suçundan Açılan Kamu Davasının Ortadan Kaldırılması )
SAHTE İLAÇ KUPÜRLERİ KULLANARAK DOLANDIRMA SUÇU ( Zamanaşımı Süresi ve İncelenme Tarihine Kadar Dolması Nedeniyle Davanın Ortadan Kaldırılması )"
102Y7.CD30.11.1999E. 1999/12039 K. 1999/11732"1918 SAYILI KANUNA MUHALEFET ( Sorgusu Yapılamayan Sanık Hakkında Savunmasının Alınmasına Yönelik Olarak Çıkartılan Her Bir İhzar Müzekkeresi İle Zamanaşımı Süresinin Kesilmesi )
KAMU DAVASININ ZAMANAŞIMI NEDENİ İLE ORTADAN KALDIRILMASI ( Bir İhzar Müzekkeresi İle Zamanaşımı Süresinin Kesilmesi )
İHZAR MÜZEKKERESİ ( Sorgusu Yapılamayan Sanık Hakkında Savunmasının Alınmasına Yönelik Olarak Çıkartılan Her Bir İhzar Müzekkeresi İle Zamanaşımı Süresinin Kesilmesi )
ZAMANAŞIMI ( Sorgusu Yapılamayan Sanık Hakkında Savunmasının Alınmasına Yönelik Olarak Çıkartılan Her Bir İhzar Müzekkeresi İle Zamanaşımı Süresinin Kesilmesi )"
102Y4.HD14.10.1999E. 1999/6551 K. 1999/8518"MANEVİ TAZMİNAT ( İdari Yargı Kararının Uygulanmaması Nedeniyle Uğranılan Zararın Tazmini )
İDARİ YARGI KARARININ UYGULANMAMASI ( Eylemin Suç Sayılması Halinde Ceza Zamanaşımının Dikkate Alınmasının Gerekmesi )
ZAMANAŞIMI ( Eylemin Suç Sayılması Halinde Ceza Zamanaşımının Dikkate Alınmasının Gerekmesi )
CEZA ZAMANAŞIMI ( Eylemin Suç Sayılması Halinde Ceza Zamanaşımının Dikkate Alınmasının Gerekmesi )"
102Y7.CD7.10.1999E. 1999/9692 K. 1999/10102"1918 SAYILI KANUNA MUHALEFET ( Sorgu İçin Çıkarılan Her Bir İhzar Müzekkeresi İle Zamanaşımının Kesilmesi )
SORGU İÇİN ÇIKARILAN HER BİR İHZAR MÜZEKKERESİ ( Zamanaşımının Kesilmesi )
ZAMANAŞIMI ( Sorgu İçin Çıkarılan Her Bir İhzar Müzekkeresi İle Zamanaşımının Kesilmesi )"
102Y11.CD9.6.1999E. 1999/3577 K. 1999/5244"VERGİ USUL KANUN'A MUHALEFET ( Vergi İnceleme Raporunda Kurumlar Vergisinin Tarh Tarihinin Aynı Zamanda Suç Tarihi Olduğunun Belirtildiği - Zamanaşımı Süresinin Dolmadığının Gözetileceği )
KURUMLAR VERGİSİNİN TARH TARİHİ İLE SUÇ TARİHİNİN AYNI ZAMAN OLMASI ( Vergi Usul Kanunu'na Muhalefet - Zamanaşımının Süresinin Dolmadığının Dikkate Alınacağı )
KAMU DAVASININ ORTADAN KALDIRILMASI ( Vergi Usul Kanunu'na Muhalefet/Vergi İnceleme Raporunda Kurumlar Vergisinin Tarh Tarihinin Aynı Zamanda Suç Tarihi Olduğunun Belirtildiği - Zamanaşımı Süresinin Dolmadığının Gözetileceği )"
102Y4.HD31.5.1999E. 1999/2079 K. 1999/5098"TAZMİNAT DAVASI ( Davalı Şirketin Elektrik Hatlarını Evin Çatısına Yakın Mesafeden Geçirmesi Nedeniyle Davacının Cereyana Kapılarak Yaralandığından Maddi ve Manevi Tazminat İstemesi )
ZARARIN İSTENİLMESİ ( Davacının Uğradığı Zararı Kamu Davasına Katılma Yoluyla İsteyebileceği Gibi Ceza Davası Sonuçlanıncaya Kadar Doğrudan Doğruya Hukuk Mahkemesinden de Talep Edebilmesi )
CEZA ZAMANAŞIMI ( Taksirle Müessir Fiil Suçu Oluşturan Bir Eylemden Kaynaklanan Maddi ve Manevi Tazminat Davalarında Sözü Edilen Suça İlişkin Beş Yıllık Ceza Zamanaşımı Uygulanması )
KAMU DAVASINA KATILARAK ZARARIN İSTENİLMESİ ( Davacının Uğradığı Zararı Bu Yolla İsteyebileceği Gibi Ceza Davası Sonuçlanıncaya Kadar Doğrudan Doğruya Hukuk Mahkemesinden de Talep Edebilmesi )"
102Y11.CD12.5.1999E. 1999/2939 K. 1999/4546"VERGİ USUL KANUNU'NA MUHALEFET ( Suç Tarihinden İddianamenin Düzenlendiği Güne Kadar Asli Zamanaşımı Süresinin Tahakkuk Ettiği - Mahkumiyet Hükmü Kurulmasının Kanun'a Aykırılığı )
ASLİ ZAMANAŞIMI SÜRESİNİN TAHAKKUK ETMESİ ( Suç Tarihinden İddianamenin Düzenlendiği Güne Kadar/Mahkumiyet Hükmü Kurulmasının Kanun'a Aykırılığı - Vergi Usul Kanunu'na Muhalefet )
İDDİANAMENİN DÜZENLENDİĞİ TARİH ( Suç Tarihinden İtibaren Asli Zamanaşımı Süresinin Tahakkuk Ettiği - Davanın Ortadan Kaldırılmasına Karar Verilmesi Gereği )"
102YCGK27.4.1999E. 1999/6-82 K. 1999/81"HIRSIZLIK ( Dava Zamanaşımının Kesilmemiş Olması )
ZAMANAŞIMI ( Sanığın İradesi Dışında Usuli Eksiklik Nedeniyle Yeniden Sorgulanmasının Zamanaşımını Kesmemesi )
USULİ EKSİKLİK NEDENİYLE YENİDEN SORGULAMA ( Sanığın İradesi Dışında Olması Nedeniyle Zamanaşımının Kesilmemiş Olması )
İSTİSNALAR ( Aynı Olaya Karışıp Haklarında Sonradan Dava Açılan Sanıklarla İlgili Davanın Birleştirilmesi )"
102Y11.CD15.4.1999E. 1999/2336 K. 1999/3677"DAVA VE CEZANIN ORTADAN KALKMASI ( Sahte Belge Kullanmak/Kamu Davası - Zamanaşımı Süresinin Tahakkuk Etmesi )
CEZA VE DAVANIN ORTADAN KALKMASI ( Sahte Belge Kullanmak/Kamu Davası - Zamanaşımı Süresinin Tahakkuk Etmesi )
ZAMANAŞIMI ( Sahte Belge Kullanmak Suçundan Açılan Kamu Davası )
VERGİ USUL KANUNUNA MUHALEFET ( Defter ve Belgeleri İbraz Etmemek - 5 Yıl Muhafaza Mecburiyeti/Vergi Kaybına Sebebiyetin Kabulü )
DEFTER VE BELGELER ( Yetkililere İbraz Etmemek - 5 Yıl Muhafaza Mecburiyeti/Vergi Kaybına Sebebiyetin Kabulü )
VERGİ KAYBINA SEBEBİYET ( Defter ve Belgeleri Yetkililere İbraz Etmemek - 5 Yıl Muhafaza Mecburiyeti )
DEFTER VE BELGELERİ MUHAFAZA MECBURİYETİ ( 5 Yıllık Süre - Yetkililere İbraz Etmemek/Vergi Kaybına Sebebiyetin Kabulü )"
102Y4.HD8.4.1999E. 1999/1163 K. 1999/3022"TAZMİNAT DAVASI ( Zarar Cezayı Gerektiren Bir Fiilden Doğmuşsa Uzamış Ceza Zamanaşımının Uygulanacağı )
ZAMANAŞIMI ( Cezayı Gerektiren Bir Fiilden Kaynaklanan Tazminat Davasında Ceza Zamanaşımının Uygulanması )
UZAMIŞ CEZA ZAMANAŞIMI ( Trafik Kazasında İşletenle Sürücüye Aynı Şekilde Uygulanacağı )
TRAFİK KAZASINDAN KAYNAKLANAN TAZMİNAT DAVASI ( Uygulanacak Zamanaşımı )"
102Y5.CD11.3.1999E. 1998/5054 K. 1999/888"ZIMMET ( Kooperatif Yöneticilerinin )
GÖREVİ İHMAL ( Kooperatif Yöneticilerinin )
KOOPERATİF YÖNETİCİLERİNİN GÖREVİ İHMALİ
GÖREVİ İHMAL ( Zamanaşımı )
ZAMANAŞIMI ( Görevi ihmal )
SUÇUN NİTELİĞİNİN DEĞİŞMESİ
DAVANIN ORTADAN KALDIRILMASI"
102Y4.CD24.2.1999E. 1999/27 K. 1999/1791"DAVA ZAMANAŞIMI ( Ceza Yargılamasında )
GÖREVDE YETKİYİ KÖTÜYE KULLANMAK
RESMİ BİR VARAKA TANZİMİ SIRASINDA YANLIŞ BİLGİ VERMEK
SON SORUŞTURMA AÇILMASI KARARI ( Danıştayca )
TEKERRÜR ( Aynı cürüm işleme kararı )
MEMURİN MUHAKEMATI
LÜZUMU MUHAKEME KARARI"
102Y11.CD24.2.1999E. 1999/371 K. 1999/1904"213 SAYILI YASAYA MUHALEFET ( Sanığın Sahte Faturalar Kullanması )
SAHTE FATURA KULLANMAK ( Suç Tarihi İle İnceleme Tarihi Arasında Yedi Yıldan Fazla Zaman Olması Nedeniyle Zamanaşımının Gerçekleşmesi )
ZAMANAŞIMI ( Sahte Fatura Kullanmak - Suç Tarihi İle İnceleme Tarihi Arasında Yedi Yıldan Fazla Zaman Olması )"
102Y4.HD18.2.1999E. 1998/9746 K. 1999/1189"UZAMIŞ CEZA ZAMANAŞIMI ( Cezayı Gerektiren Fiilden Kaynaklanan Tazminat Davasında )
ZAMANAŞIMI ( Cezayı Gerektiren Fiilden Kaynaklanan Tazminat Davasında Ceza Zamanaşımının Uygulanması )
TAZMİNAT DAVASI ( Ceza Gerektiren Bir Fiilden Kaynaklanıyorsa Daha Uzun Ceza Zamanaşımının Uygulanması )
TRAFİK KAZASINDAN KAYNAKLANAN TAZMİNAT DAVASI ( İşletenle Sürücüye Aynı Ceza Zamanaşımının Uygulanması )"
102Y11.CD30.11.1998E. 1998/8105 K. 1998/7391"HIRSIZLIK ( Suç Tarihinden Temyiz İnceleme Tarihine Kadar Müsnet Suç İçin Zamanaşımı Süresinin Tahakkuk Etmesi )
ZAMANAŞIMI ( Hırsızlık Suçunun Tarihinden Temyiz İnceleme Tarihine Kadar Müsnet Suç İçin Zamanaşımı Süresinin Tahakkuk Etmesi )"
102Y4.HD10.11.1998E. 1998/7266 K. 1998/8701"TRAFİK KAZASI NEDENİYLE TAZMİNAT DAVASI ( Fiilin Cezayı Gerektiren Bir Fiil Olması Durumunda Ceza Zamanaşımının Tatbiki )
ZAMANAŞIMI ( Cezayı Gerektiren Bir Fiil Dolayısıyla Açılan Tazminat Davasında Uygulanacak )
UZAMIŞ CEZA ZAMANAŞIMI ( Trafik Kazasından Dolayı Açılan Tazminat Davasında )
TAZMİNAT DAVASI ( Cezayı Gerektiren Bir Fiil Dolayısıyla Açılmışsa Ceza Zamanaşımının Uygulanacağı )
TAZMİNAT MİKTARININ TESBİTİ ( Trafik Kazası Dolayısıyla Hükmolunacak )"
102Y4.HD19.10.1998E. 1998/4220 K. 1998/7898"TAZMİNAT DAVASI ( Uzamış Ceza Zamanaşımının Uygulanması )
CEZA ZAMANAŞIMININ TAZMİNAT DAVASINA TATBİKİ ( Ceza Davasında Beraat Kararı Verilmiş Olması )
ZAMANAŞIMI ( Suç Teşkil Eden Eylemden Dolayı Açılan Tazminat Davasına Ceza Zamanaşımının Uygulanması )
UZAMIŞ CEZA ZAMANAŞIMI ( Ceza Davasının Suç İşleme Kastı Bulunmadığından Beraatle Sonuçlanması )"
102YCGK7.7.1998E. 1998/8-197 K. 1998/264"MAL BEYANINDA BULUNMAMA ( Altı Aylık Asli Dava Zamanaşımı Süresine Tabidir )
ZAMANAŞIMI ( Mal Beyanında Bulunmama Suçunda )"
102Y8.CD4.6.1998E. 1998/7184 K. 1998/8365"MAL BEYANINDA BULUNMAMAK ( Zamanaşımı Süresi )
ZAMANAŞIMI SÜRESİ ( Mal Beyanında Bulunmamak )"
102Y4.CD29.4.1998E. 1998/3554 K. 1998/4339"MEVZİ İMAR PLANININ 90 GÜN SÜREYLE DURDURULMASINA İLİŞKİN İDARE MAHKEMESİ KARARI ( Kararı Uygulamakla Görevli Kişinin Bunu Yasal Süreden Sonra Yapması Görevi Savsama )
GÖREVİ SAVSAMA ( Yapı Kooperatifinin Mevzi İmar Planının 90 Gün Süreyle Durdurulmasına İlişkin İdare Mahkemesi Kararını Süresinde Uygulamamak-Özel Kast Aranmaması )
GENEL KAST ( Görevi Savsama Suçunun Oluşması İçin Yeterli Olduğu )"
102YCGK28.4.1998E. 1998/4-81 K. 1998/144"İFTİRA ( Ani Suç-Tabi Olduğu Zamanaşımı Süresi )
ANİ SUÇ ( İftira )
ZAMANAŞIMI SÜRESİ ( İftira Suçunun Tabi Olduğu )"
102Y2.CD15.4.1998E. 1998/638 K. 1998/4549"SALDIRGAN SARHOŞLUK ( Asker Sanık-Zamanaşımı )
SANIĞIN ASKERDE OLMASI ( Sarhoşluk-Zamanaşımı-Davanın Terhise Kadar Geri Bırakılmasının Hükümsüz Olduğu )
ASKER SANIK HAKKINDA DAVANIN TERHİSE KADAR GERİ BIRAKILMASI ( Hükümsüz Olduğu-Zamanaşımının Kesilmemesi-Sarhoşluk )
ZAMANAŞIMI ( Sarhoşluk-Sanığın Askerde Olması )"
102YCGK24.3.1998E. 1998/2-75 K. 1998/113"HAKARET ( Zamanaşımı )
SALDIRGAN SARHOŞLUK ( Soruşturmanın Genişletilmesi-Zamanaşımı )
SORUŞTURMANIN GENİŞLETİLMESİ ( Saldırgan Sarhoşluk )"
102Y7.CD18.3.1998E. 1997/9596 K. 1998/2385"SORGU İÇİN İHZAR MÜZEKKERESİ ÇIKARILMASI ( Asli Zamanaşımını Kesip Kesmemesi )
ASLİ ZAMANAŞIMI ( Sorgu İçin Çıkarılan İhzar Müzekkeresi ile Kesilip Kesilmemesi )
1918 SAYILI KANUNA MUHALEFET ( İade-Müsadere-Teminatların İadesi )
TEMİNATLARIN İADESİ ( 1918 S. Kanuna Muhalefet )
MÜSADERE ( 1918 S. Kanuna Muhalefet )"
102Y11.HD16.3.1998E. 1998/196 K. 1998/1820"ZAMANAŞIMI ( Davanın Trafik Kazası Dolayısıyla Cezayı Gerektiren Bir Fiilden Doğması )
ALACAK DAVASI ( Davanın Trafik Kazası Dolayısıyla Cezayı Gerektiren Bir Fiilden Doğması )
TRAFİK KAZASI NEDENİYLE ALACAK DAVASINDA ZAMANAŞIMI ( Olayın Cezayı Gerektiren Bir Fiilden Doğması )"
102YCGK17.2.1998E. 1997/2-369 K. 1998/45"SALDIRGAN SARHOŞLUK ( Zamanaşımı-Sorgu Tarihi ile İnceleme Tarihi Arasında İki Yıl Geçmiş Olması )
ZAMANAŞIMI ( Saldırgan Sarhoşluk )"
102Y5.CD2.2.1998E. 1997/4780 K. 1998/139"ZİMMETE PARA GEÇİRMEK ( Kendisine Tevdi Edilen Pul ve Jeton Kredisinden Bir Miktar Almak ve Havale Bedelini Kayıtlara İşlemeden Mal Edinme )
NİTELİKLİ ZİMMET ( Kendisine Tevdi Edilen Pul ve Jeton Kredisinden Bir Miktar Almak ve Havale Bedelini Kayıtlara İşlemeden Mal Edinme )
ZAMANAŞIMI SÜRESİ ( İddianamenin Düzenleme Gününden İtibaren Onbeş Yıllık Süre Geçmemesi )"
102Y4.HD8.12.1997E. 1997/7201 K. 1997/11668"TAZMİNAT DAVASI ( Trafik Kazası Nedeniyle )
TRAFİK KAZASI NEDENİYLE TAZMİNAT DAVASI ( Zamanaşımı Süresinin Belirlenmesi )
ZAMANAŞIMI ( Trafik Kazası Sonucu Uğranılan Zararın Tazminine İlişkin Davaların İki ve Her Halükarda On Yıllık Zamanaşımına Bağlı Olması )
SUÇ TEŞKİL EDEN TRAFİK KAZASI ( Trafik Kazası Nedeniyle Açılan Tazminat Davasında Ceza Zamanaşımının Uygulanması )"
102Y7.CD12.11.1997E. 1997/9177 K. 1997/9091"DAVANIN ORTADAN KALDIRILMASI ( Suç Tarihi İtibariyle Zamanaşımı Süresi Dolan )
SUÇ TARİHİ İTİBARİYLE ZAMANAŞIMI SÜRESİ DOLAN DAVA ( Ortadan Kaldırılması Zorunluluğu )
ZAMANAŞIMI SÜRESİ DOLAN DAVA ( Suç Tarihi İtibariyle - Ortadan Kaldırılması Zorunluluğu )"
102Y9.CD11.11.1997E. 1997/4248 K. 1997/5494"ZAMANAŞIMI BAŞLANGICI ( Defter ve Belgelerin Yetkili Memurlara İbraz Edilmemesi Suçu )
DEFTER VE BELGELERİN YETKİLİ MEMURLARA İBRAZ EDİLMEMESİ SUÇU ( Zamanaşımı Başlangıcı )
VERGİ USUL KANUNUNA MUHALEFET ( Defter ve Belgelerin Yetkili Memurlara İbraz Edilmemesi - Zamanaşımı Başlangıcı )"
102Y10.CD13.10.1997E. 1997/10378 K. 1997/10343"ZAMANAŞIMININ KESİLMEMESİ ( Davaların Birleştirilmesi ve Birleştirildikten Sonra Yeniden Gıyabi Tevkif Müzekkeresi Çıkarılmasıyla )
DAVALARIN BİRLEŞTİRİLMESİ VE BİRLEŞTİRMEDEN SONRA YENİDEN GIYABİ TEVKİF MÜZEKKERESİ ÇIKARILMASI ( Zamanaşımının Kesilmemesi )
GIYABİ TEVKİF MÜZEKKERESİ GEÇERLİYKEN YENİDEN ÇIKARILAN GIYABİ TEVKİF MÜZEKKERESİ ( Zamanaşımını Kesmemesi )"
102Y10.CD30.9.1997E. 1997/8478 K. 1997/9526"İTİDAL VE MUVAZENE DIŞI HAREKET SUÇU ( Müştekiye Ait Evin Camını Gece Geç Vakitte Tıklatıp Müştekinin Uyarısı Üzerine Kıran Sanık )
ZAMANAŞIMI ( Müştekiye Ait Evin Camını Tıklatıp Müştekinin Uyarısı Üzerine Taş Atarak Kıran Sanığın İtidal ve Muvazene Dışı Hareket Suçunda )
TASADDİ SUÇUNUN OLUŞMAMASI ( Müştekiye Ait Evin Camını Gece Geç Vakitte Tıklatıp Kırma Eyleminin İtidal ve Muvazene Dışı Hareket Niteliği )"
102Y8.CD10.9.1997E. 1997/11808 K. 1997/11630"MAL BEYANINDA BULUNMAMAK ( Mal Beyanında Bulunmamak Zamanaşımı Süresi - Davanın Ortadan Kaldırılması )"
102Y4.HD19.6.1997E. 1997/3171 K. 1997/6833"TAZMİNAT DAVASI ( Trafik Kazası Nedeniyle )
TRAFİK KAZASINDAN DOĞAN TAZMİNAT DAVASI ( Beden Gücü Kaybı Nedeniyle Oluşan Haksız Eyleme İlişkin Zararın Tazmini Davasında Beş Yıllık Zamanaşımının Uygulanması )
BEDEN GÜCÜ KAYBI NEDENİYLE OLUŞAN HAKSIZ EYLEME İLİŞKİN ZARARIN TAZMİNİ DAVASI ( Olay Suç Teşkil Ettiğinden Beş Yıllık Zamanaşımına Tabi Olması )
ZAMANAŞIMI ( Beden Gücü Kaybı Nedeniyle Oluşan Haksız Eyleme İlişkin Zararın Tazmini Davasında Olay Suç Teşkil Ettiğinden Beş Yıllık Zamanaşımına Tabi Olması )"
102Y9.CD7.5.1997E. 1997/1023 K. 1997/3300"KAMU DAVASININ ORTADAN KALDIRILMASI ( Vergi Usul Kanununa Muhalefet - Suç Tarihi ile İddianame Arasında Beş Yıl Geçmesi )
SUÇ TARİHİ İLE İDDİANAME ARASINDA BEŞ YIL GEÇMESİ ( VUK'a Muhalefet - Kamu Davasının Ortadan Kaldırılması )
VERGİ USUL KANUNUNA MUHALEFET ( Suç Tarihi ile İddianame Arasında Beş Yıl Geçmesi - Kamu Davasının Ortadan Kaldırılması )"
102YCGK1.4.1997E. 1997/6-65 K. 1997/73"AYNI SUÇ NEDENİYLE İKİNCİ KEZ ÇIKARILAN GIYABİ TUTUKLAMA MÜZEKKERESİ ( Zamanaşımını Yeniden Kesmemesi )
DAVA ZAMANAŞIMININ KESİLMESİ ( Gıyabi Tutuklama Müzekkeresi-Aynı Suç Nedeniyle Gereği Yokken Çıkarılan İkinci Gıyabi Tutuklama Müzekkeresi )
TUTUKLAMA MÜZEKKERESİ ( Dava Zamanaşımını Kesmesi-Aynı Suç Nedeniyle Gereği Yokken Çıkarılan İkinci Gıyabi Tutuklama Müzekkeresinin Yeni Sonuç Doğurmaması )"
102Y8.CD10.3.1997E. 1997/437 K. 1997/3166"MAL BİLDİRİMİNDE BULUNMAMAK ( Sanığın Yokluğunda Verilen Kararın Sanığa Tebliği Sırasında Sanığın Adresinde Bulunmama Sebebinin Tebliğ Tutanağına Yazılmasının Gerekmesi )
SANIĞIN YOKLUĞUNDA KARAR VERİLMESİ ( Kararın Sanığa Tebliği Sırasında Sanığın Adresinde Bulunmama Sebebinin Tebliğ Tutanağına Yazılmasının Gerekmesi )
ZAMANAŞIMI ( Mal Bildiriminde Bulunmamak Suçunun Altı Aylık Zamanaşımına Tabi Olması )"
102Y5.CD27.2.1997E. 1997/214 K. 1997/655"ZİMMET ( Elektrik İşletmesinde Tahsilat Yetkisi Olmayan Memurun Tanıdıklarından Fatura Bedellerini Toplayıp Kuruma İntikal Ettirmediği/Belgeler Üzerinde Oynamalar Yaptığı - Aldatıcılık Yeteneğinin Bulunduğunun Saptanması Halinde Eyleminin Evrakta Sahtecilik Suçunu oluşturacağı )
RESMİ EVRAKTA SAHTECİLİK ( Elektrik İşletmesinde Tahsilat Yetkisi Olmayan Memurun Tanıdıklarından Fatura Bedellerini Toplayıp Kuruma İntikal Ettirmediği/Belgeler Üzerinde Oynamalar Yaptığı - Aldatıcılık Yeteneğinin Bulunduğunun Saptanması Halinde Suçun Oluşacağı )
İĞFAL KABİLİYETİ ( Elektrik İşletmesinde Tahsilat Yetkisi Olmayan Memurun Tanıdıklarından Fatura Bedellerini Toplayıp Kuruma İntikal Ettirmediği/Belgeler Üzerinde Oynamalar Yaptığı - Aldatıcılık Yeteneğinin Bulunduğunun Saptanması Halinde Suçun Oluşacağı )"
102Y9.CD31.1.1997E. 1996/5309 K. 1997/601"İDEOLOJİK AMAÇLA DUVARLARA YAZI YAZMAK SUÇU ( Kanunda Üç Yıl Olarak Belirlenen Dava Zamanaşımına Tabi Olması )
DAVA ZAMANAŞIMI ( İdeolojik Amaçla Duvarlara Yazı Yazmak Suçunun Kanunda Üç Yıl Olarak Belirlenen Dava Zamanaşımına Tabi Olması )"
102Y9.CD29.1.1997E. 1996/4677 K. 1997/497"KAMU DAVASININ ORTADAN KALDIRILMASI ( Şikayetçiye Müdahale İmkanı Tanınmamış Olması )
ŞİKAYETÇİYE MÜDAHALE İMKANI TANINMAMIŞ OLMASI ( Evrak Üzerinde Yapılan İncelemeyle Kamu Davasının Ortadan Kaldırılmasına Karar Verilememesi )"
102Y8.CD25.12.1996E. 1996/14850 K. 1996/16981"MAL BEYANINDA BULUNMAMA ( Hüküm Gününden İnceleme Gününe Kadar Altı Aylik Asli Zamanaşımının Dolması Nedeniyle Mahkumiyet Kararı Verilememesi )
ZAMANAŞIMI ( Hüküm Gününden İnceleme Gününe Kadar Altı Aylik Asli Zamanaşımının Dolması Nedeniyle Mahkumiyet Kararı Verilememesi )"
102Y9.CD2.12.1996E. 1996/3153 K. 1996/7337"VERGİ USUL KANUNUNA MUHALEFET ( Suçunun Gerektirdiği Cezanın Üstü Sınırına Göre Asli Zamanaşımının Gerçekleştiği - Kamu Davasının Zamanaşımı Nedeni İle Ortadan Kaldırılmasına Karar Verilmesi Gereği )
ZAMANAŞIMI ( Vergi Usulu Kanununa Muhalefet Suçunda Gerçekleşmesi - Sanık Hakkında Kamu Davasının Zamanaşımı Nedeni İle Ortadan Kaldırılmasına Karar Verilmesi Gereği )
DAVANIN ORTADAN KALDIRILMASINA KARAR VERİLMESİ ( Vergi Usulu Kanununa Muhalefet Suçunda Zamanaşımının Gerçekleşmesi - Beraat Kararı Verilemeyeceği )"
102Y9.CD1.11.1996E. 1996/956 K. 1996/5979"213 SAYILI YASAYA AYKIRILIK ( Vergi Ziyaının Sahte Belgenin Düzenlendiği Tarih Değil Ait Olduğu Takvim Yılını İzleyen Verginin Tarhı İçin Kanunda Belirlenen Dönemin Sonunda Gerçekleşmesi )
VERGİ USUL YASASINA MUHALEFET ( Vergi Ziyaının Sahte Belgenin Düzenlendiği Tarih Değil Ait Olduğu Takvim Yılını İzleyen Verginin Tarhı İçin Kanunda Belirlenen Dönemin Sonunda Olması )
ZAMANAŞIMI ( Vergi Ziyaının Meydana Geldiği Tarihten İtibaren Beş Yıl Olması )"
102Y9.CD31.10.1996E. 1996/1099 K. 1996/5903"SAHTE FATURA DÜZENLEMEK SUÇU ( Gelir Vergisi Ziyanına da Sebebiyet Verildiği - Vergi Ziyanının Sahte Belgenin Ait Olduğu Takvim Yılını İzleyen Senenin Verginin Tarhı Döneminin Sonunda Gerçekleşeceği - Zamanaşımı Başlangıcı )
ZAMANAŞIMI BAŞLANGICI ( Sahte Fatura Düzenlemek Suçu/Gelir Vergisi Ziyanına da Sebebiyet Verildiği - Vergi Ziyanının Sahte Belgenin Ait Olduğu Takvim Yılını İzleyen Senenin Verginin Tarhı Döneminin Sonunda Gerçekleşeceği )
VERGİ USUL KANUNU'NA MUHALEFET ( Sahte Fatura Düzenlemek Suçu/Gelir Vergisi Ziyanına da Sebebiyet Verildiği - Vergi Ziyanının Sahte Belgenin Ait Olduğu Takvim Yılını İzleyen Senenin Verginin Tarhı Döneminin Sonunda Gerçekleşeceği Zamanaşımının Başlayacağı )"
102Y7.CD3.10.1996E. 1996/6310 K. 1996/6325"ZAMANAŞIMI ( TCK. Md. 102/4 ve 104/2'de Öngörülen - Tahakkuk Etmiş Bulunduğundan Kamu Davasının Ortadan Kaldırılması Gerektiği/1918 S.K.'a Muhalefet )
KAMU DAVASININ ORTADAN KALDIRILMASI ( 1918 S.K.'a Muhalefet - TCK. Md. 102/4 ve 104/2'de Öngörülen Zamanaşımının Tahakkuk Etmiş Bulunması )
GÜMRÜK EŞYASININ MÜSADERESİ ( 1918 S.K.'a Muhalefet - TCK. Md. 102/4 ve 104/2'de Öngörülen Zamanaşımının Tahakkuk Etmiş Bulunması )
KAÇAK EŞYA TAŞIMAKTA KULLANILAN ARAÇ ( Zamanaşımı Tahakkuk Etmiş Bulunduğundan Kamu Davasının Ortadan Kaldırılması - Araç ve Yatırılan Teminatın Sahibine İadesi Gerektiği )"
102YCGK11.6.1996E. 1996/2-125 K. 1996/133"TEHLİKELİ VASITA KULLANMAK SUÇU ( Asli Zamanaşımı Süresi ve Hesaplanması )
ASLİ ZAMANAŞIMI SÜRESİ ( Tehlikeli Vasıta Kullanmak Suçu )
ZAMANAŞIMI SÜRESİ VE HESAPLANMASI ( Tehlikeli Vasıta Kullanmak Suçu )"
102Y8.CD15.5.1996E. 1996/5446 K. 1996/6951"ZAMANAŞIMI NEDENİYLE ORTADAN KALDIRMAK ( İcra Ceza Suçları - C.Savcısının Temyiz Yetkisinin Bulunmaması )
KARARIN TEMYİZİ ( İcra Ceza Suçları - C.Savcısının Yetkisinin Bulunmaması )
İCRA CEZA SUÇLARINDA ZAMANAŞIMI ( Ortadan Kaldırma Kararı - C.Savcısının Temyiz Yetkisinin Bulunmaması )
C.SAVCISININ TEMYİZ YETKİSİNİN BULUNMAMASI ( İcra Ceza Suçları - Ortadan Kaldırma Kararı )"
102Y4.HD4.4.1996E. 1996/2547 K. 1996/2787"HAKSIZ EYLEM NEDENİYLE OLUŞAN ZARARIN FAİZİNİN İSTEMİ ( Sonuçlandırılan Manevi Tazminat Davasında Faiz İstenmemesi ve Mahkemece de Faiz Hakkında Karar Verilmemiş Olmaması Nedeniyle )
ZAMANAŞIMI ( Haksız Eylemin Suç Teşkil Etmesi Halinde İstenebilecek Tazminatın Ceza Zamanaşımına Tabi Olması )
FAİZ İSTEMİNDE ZAMANAŞIMI ( Haksız Eylemde Zamanaşımı Başlangıç Tarihinin Olay Tarihi Olması Esasının Faiz İstemi içinde Geçerli Olması )
MANEVİ TAZMİNAT DAVASI ( Haksız Eylem Nedeniyle İstenebilecek Manevi Tazminat Zamanaşımının Olay Tarihinden İtibaren İşlemeye Başlaması-İstenebilecek Faizin de Aynı Zamanaşımına Tabi Olması )"
102Y4.HD21.3.1996E. 1996/1695 K. 1996/2128"EK CEZA ZAMANAŞIMI ( Hukuk Davalarına Uygulanamaması )
TAZMİNAT ( Ek Davanın Zamanaşımı Süresinden Sonra Açılmış Olması ve Zamanaşımı Def'i )
ZAMANAŞIMI DEF'İ ( İlk Davayla Birleştirilen Ek Davanın Zamanaşımına Uğramış Olması )
DAVALARIN BİRLEŞTİRİLMESİ ( Davalardan Birinin Konusu Alacağın Zamanaşımına Uğramış Olması ve Zamanaşımı Def'i )"
102Y4.HD7.3.1996E. 1996/1033 K. 1996/1461"TAZMİNAT DAVASINA CEZA ZAMANAŞIMI UYGULANMASI ( Motorlu Araç Kazası Dolayısıyla Açılan )
ZAMANAŞIMI ( Cezayı Gerektiren Motorlu Araç Kazası Dolayısıyla Açılan Tazminat Davasına Ceza Zamanaşımı Uygulanması )
UZAMIŞ CEZA ZAMANAŞIMI ( Motorlu Araç Kazasından Doğan Tazminat Davasında Uygulanması )
CEZA ZAMANAŞIMININ TAZMİNAT DAVASINA UYGULANMASI ( Trafik Kazasında )"
102Y8.CD1.3.1996E. 1996/2460 K. 1996/2777"MAL BEYANINDA BULUNMAMAK ( Suçun İşlendiği Tarih İle Hükmün Verildiği Tarih Arasında Zamanaşımı Süresinin Dolması )
ZAMANAŞIMI ( Mal Beyanında Bulunmamak Suçunun İşlendiği Tarih İle Hükmün Verildiği Tarih Arasında Zamanaşımı Süresinin Dolması )"
102Y2.CD26.12.1995E. 1995/12087 K. 1995/13953"TELEFONA KONTÜR CİHAZI BAĞLAYARAK GÖRÜŞTÜRME YAPTIRMAK ( 406 S. Kanunun 19. Maddesindeki Suçu Oluşturduğu-Bir Yıllık Zamanaşımı )
DAVANIN ORTADAN KALDIRILMASI ( Suçun Tabi Olduğu Zamanaşımı Süresinin Gerçekleşmiş Olması-Kontürlü Telefon Görüşmesi Yaptırmak )
ZAMANAŞIMI ( Telefona Kontür Cihazı Bağlayarak Görüşme Yaptırmak-Davanın Ortadan Kaldırılması )"
102Y7.CD11.9.1995E. 1995/6037 K. 1995/6496"BERAAT KARARI VERİLECEK HALLER ( Davanın Ortadan Kaldırılmasına Karar Verilemeyeceği )
DAVANIN ORTADAN KALDIRILMASI KARARI VERİLEMEYECEĞİ ( Beraat Kararı Verilecek Haller )"
102Y6.CD30.3.1995E. 1995/3445 K. 1995/3471"HIRSIZLIK ( Sanık Hakkında İşlediği Suçtan Dolayı Zamanaşımı Süresince Her Zaman Karar Verilmesi Olanağının Olması )
SAHTECİLİK ( Sanık Hakkında İşlediği Suçtan Dolayı Zamanaşımı Süresince Her Zaman Karar Verilmesi Olanağının Olması )
SAHTE BELGELERİN ALDATMA KABİLİYETİ ( Aldatma Kabiliyeti İle Suça Etkisinin Araştırılmasının Gerekmesi )
KISA KARAR İLE GEREKÇELİ KARARDA KARIŞIKLIK ( Bu Hükümlerinin Yeniden Karşılaştırılmasının Gerekmesi )"
102Y10.CD13.3.1995E. 1995/1475 K. 1995/1883"ZAMANAŞIMININ KESİLMESİ ( Savcılık İşlemleriyle )
İHZAR MÜZEKKERESİ ( Zamanaşımını Kesmesi )
SORGU İÇİN DAVETİYE ÇIKARILMASI ( Zamanaşımını Kesmesi )
3167 SAYILI KANUNA AYKIRILIK ( Savcılık İşlemleriyle Zamanaşımının Kesilmesi )"
102Y9.CD23.1.1995E. 1994/13033 K. 1995/313"ZAMANAŞIMI ( Sorgudan Temyiz İnceleme Tarihine Kadar Beş Yıllık Sürenin Geçmesi - Yangına Sebebiyet Vermek )
TEDBİRSİZLİK VE DİKKATSİZLİK SONUCU YANGINA SEBEBİYET ( Zamanaşımı - Sorgudan Temyiz İnceleme Tarihine Kadar Beş Yıllık Sürenin Geçmesi )
SORGUDAN TEMYİZ İNCELEME TARİHİNE KADAR BEŞ YILLIK SÜRENİN GEÇMESİ ( Zamanaşımı - Yangına Sebebiyet Vermek )"
102YCGK19.12.1994E. 1994/8-337 K. 1994/356"MAL BEYANINDA BULUNMAMA ( Altı Aylık Asli Zamanaşımı Süresine Tabi Olması )
ZAMANAŞIMI ( Mal Beyanında Bulunmama Suçunda )"
102Y2.CD1.12.1994E. 1994/11046 K. 1994/12033"HAKARET SUÇU ( Dava Zamanaşımı Süresi )
DAVA ZAMANAŞIMI SÜRESİ ( Hakaret )"
102YCGK21.11.1994E. 1994/8-273 K. 1994/293"İŞKENCE ETMEK ( Dava Zamanaşımının Geçmiş Olması )
DAVA ZAMANAŞIMININ HESABI ( Mahkemenin Kanun Maddesinde Yazılı Olan Cezayı Nazara Almasının Gerekmesi )
İKİ NEVİ CEZADA DAVA ZAMANAŞIMI ( Ağır Neviden Olan Cezaya Göre Hesaplanmasının Gerekmesi )
SUÇUNU SÖYLETMEK İÇİN İŞKENCE YAPMAK ( Dava Zamanaşımının Geçmiş Olması )"
102Y10.CD8.11.1994E. 1994/9739 K. 1994/12914"DAVA ZAMANAŞIMI SÜRESİNİN KESİLMESİ ( Ayrı Tarihlerde Sanığa Çıkarılan İhzar Müzekkereleriyle )
İHZAR MÜZEKKERELERİ ( Dava Zamanaşımını Kesmeleri )
ZAMANAŞIMININ KESİLMESİ ( Ayrı Tarihlerde Sanığa Çıkarılan İhzar Müzekkereleriyle )"
102Y8.CD22.9.1994E. 1994/9653 K. 1994/10322"MAL BEYANINDA BULUNMAMA SUÇU ( İtirazın Reddi Halinde )
İTİRAZIN REDDİ ( Borçluya Üç Gün İçinde Mal Beyanında Bulunması Bildirilmeli )
ZAMANAŞIMI ( Mal Beyanında Bulunmama Suçunda )
RED KARARI ( Vekilin Yüzüne Karşı Verilmiş Olması )"
102Y2.CD13.9.1994E. 1994/6855 K. 1994/8700"DAVA ZAMANAŞIMI ( Sarhoşluk-Asker Sanık Hakkında Davanın Terhisine Kadar Geri Bırakılmış Olması )
DAVANIN TERHİSE KADAR GERİ BIRAKILMASI ( Asker Sanık-Söz Konusu Kararın Hüküm İfade Etmemesi )
ASKER SANIK ( Davanın Terhisine Kadar Geri Bırakılmış Olması Kararının Hüküm İfade Etmemesi-Zamanaşımı )"
102YCGK27.6.1994E. 1994/8-182 K. 1994/198"MAL BEYANINDA BULUNMAMAK ( Altı Aylık Asli Zamanaşımı Süresine Tabi Olması )
ZAMANAŞIMI ( Mal Beyanında Bulunmama Suçunda )
MAHKEME KARARLARI ( Gerekçeli Olma Zorunluluğu )"
102YCGK27.6.1994E. 1994/5-174 K. 1994/196"ALIKOYMAK ( Öğretmen )
IRZA TASADDİ ( Öğretmen )
CEZA ZAMANAŞIMI ( Alıkoymak ve ırza tasaddi )
ZAMANAŞIMININ KESİLMESİ
KAMU DAVASININ ORTADAN KALDIRILMASI"
102YCGK20.6.1994E. 1994/4-158 K. 1994/178"ZAMANAŞIMI SÜRESİ VE UZAMASI ( Görevi Kötüye Kullanma Suçunda )
GÖREVİ KÖTÜYE KULLANMA SUÇU ( Zamanaşımı Süresi ve Sürenin Kesilmesi Durumunda Uzaması )"
102Y10.CD20.6.1994E. 1994/5784 K. 1994/9208"GÖREVSİZLİK KARARI ( Zamanaşımını Kesmemesi-Zamanaşımı Nedeniyle Davanın Ortadan Kaldırılması )
ZAMANAŞIMININ KESİLMEMESİ ( Görevsizlik Kararı )
DAVANIN ORTADAN KALDIRILMASI ( Zamanaşımı-Görevsizlik Kararını Kesmeyeceği )"
102Y3.CD6.4.1994E. 1994/15380 K. 1994/2990"DAVA ZAMANAŞIMI ( Orman Emvalinin Kuru Olup 8-10 yıl Kapalı Yerde Saklanması - Davanın Ortadan Kaldırılması Yerine Beraat Kararı Verilmesi )
ZAMANAŞIMI SÜRESİ DOLDUĞUNDA DAVANIN ORTADAN KALDIRILMASINA KARAR VERİLMESİ GEREĞİ
BERAAT KARARI VERİLEMEYECEĞİ ( Zamanaşımı Süresinin Dolması - Orman Emvalinin Kuru Olup 8-10 yıl Kapalı Yerde Saklanması )
DAVANIN ORTADAN KALDIRILMASINA KARAR VERİLMESİ GEREĞİ ( Zamanaşımı Süresinin Dolması )"
102Y8.CD5.4.1994E. 1994/3074 K. 1994/3390"MAL BEYANINDA BULUNMAMAK ( Suç Tarihi İle Hüküm Tarihi Arasındaki Asli Zamanaşımı - Davanın Ortadan Kaldırılması )
DAVANIN ORTADAN KALDIRILMASI ( Mal Beyanında Bulunmamak - Suç Tarihi İle Hüküm Tarihi Arasındaki Asli Zamanaşımı )
ASLİ ZAMANAŞIMI ( Suç Tarihi İle Hüküm Tarihi Arasındaki - Mal Beyanında Bulunmamak )"
102YCGK7.2.1994E. 1993/8-349 K. 1994/24"MAL BEYANINDA BULUNMAMA ( Suçtan İtibaren Bir Yıl İçinde Karar Verme Gereği )
ASLİ ZAMANAŞIMI ( Mal Beyanında Bulunmama Suçu Hakkında )
SON SÖZÜN SANIĞA VERİLMESİ İLKESİ ( Bozmadan Sonra da Geçerli Olması )"
102Y1.CD19.1.1994E. 1993/2104 K. 1994/11"DAVA ZAMANAŞIMI ( Süre Hesabında Göz Önünde Tutulacak Kurallar-Müstakil Faili Belli Olmayacak Şekilde Kasten Adam Öldürmek )
ZAMANAŞIMINI KESEN SEBEPLER ( Dava Zamanaşımı-Zamanaşımı Süresini Azami Yarı Oranda Artırabileceği )
MÜSTAKİL FAİLİ BELLİ OLMAYACAK ŞEKİLDE KASTEN ADAM ÖLDÜRMEK ( Dava Zamanaşımı Süresi )"
102YCGK20.12.1993E. 1993/9-287 K. 1993/324"SANIKTAN DİYECEĞİ SORULMADAN DİRENME KARARI VERİLMESİ ( Sair Yönler İncelenmeksizin Bu Sebepten Bozulması )
DİRENME KARARI VERİLMESİ ( Sanığa Diyeceğinin Sorulmaması Nedeniyle Bozulması )
KAMU DAVASININ ORTADAN KALDIRILMASI ( Sanıktan Diyeceği Sorulmadan Direnme Kararı Verilmesi )"
102Y8.CD20.5.1993E. 1993/4887 K. 1993/5932"MAL BEYANINDA BULUNMAMAK ( Prim Borçlarının Taksitlendirilmesi )
ZAMANAŞIMI SÜRESİ ( Prim Borçlarının Taksitlendirilmesinde İşlemeyeceği )
İCRA TAKİBİNİN ERTELENMESİ ( Prim Borçlarının Taksitlendirilmesi )
PRİM BORÇLARININ TAKSİTLENDİRİLMESİ ( İcra Takip ve Davaların Ertelenmesi )"
102YCGK10.5.1993E. 1993/4-11 K. 1993/151"OLAĞAN VE OLAĞANÜSTÜ KANUN YOLU ( Farkları )
KİT PERSONELİ ( Belirli Suçlardan Dolayı TCK Anlamında Memur Sayılmaları )
TCK ANLAMINDA MEMUR SIFATI ( KİT Personeli )
YARGITAY C. BAŞSAVCILIĞI İTİRAZI ( Olağan Üstü Kanun Yolu-CG Kurulundaki İnceleme Sırasında Dava Zamanaşımı Süresinin Dolmasının Dikkate Alınıp Alınmayacağı )
DAVA ZAMANAŞIMI ( Yargıtay C. Başsavcılığı İtirazının Etkisi )
BİLİRKİŞİ RAPORUNUN YETERLİLİĞİ ( Değer Tespiti )"
102Y7.CD5.5.1993E. 1993/2238 K. 1993/2686"ZAMAN AŞIMI ( 1918 Sa.Ka. Muhalefet )
KAÇAK OTOMOBİL MOTORU KULLANMAK ( Zamanaşımı )
KAMU DAVASININ ORTADAN KALDIRILMASI
MÜSADERE ( Kaçak Otomobil motoru )"
102YCGK5.4.1993E. 1993/8-75 K. 1993/82"MAL BEYANINDA BULUNMAMAK ( Ceza Zamanaşımı )
ZAMANAŞIMININ KESÎLMESİ ( Mahkumiyet kararının verilmesi )
DAVANIN ORTADAN KALDIRILMASI ( Zamanaşımı süresinin durdurulması )"
102Y9.CD17.3.1993E. 1993/488 K. 1993/1325"ZAMANAŞIMI ( Sürenin Başlangıcı - Sahte Fatura Düzenlemek/Kamu Davası )
SAHTE FATURA DÜZENLEMEK ( Kamu Davası - Zamanaşımı Süresinin Başlangıcı )"
102YCGK8.3.1993E. 1993/4-33 K. 1993/53"GÖREVİ İHMAL SUÇU ( Olayda Zamanaşımının Gerçekleşmiş Olması )
ZAMANAŞIMI ( Görevi İhmal Suçu İle Açılan Davanın Reddedilmesinin Gerekmesi )
5 YILLIK ZAMANAŞIMI SÜRESİ ( Görevi İhmal Suçunun Tabi Olması )
FAZLA TAHAKKUK ( Görevi İhmal mi Yoksa İş Yoğunluğunun mu Neden Olduğunun Araştırılması )"
102YCGK8.2.1993E. 1992/5-368 K. 1993/31"RÜŞVET ALMAK
RÜŞVET VERMEK
ZAMANAŞIMI ( Rüşvet )
RÜŞVET ( Zamanaşımı )
HAZIRLIK SORUŞTURMASINDAKİ İFADENİN REDDİ
RÜŞVET VERMEYE ARACILIK"
102YCGK8.2.1993E. 1992/3-366 K. 1993/27"CEZA ZAMANAŞIMI ( Askerlikte geçen sürenin etkisi )
CEZA ZAMANAŞIMININ DURMASI ( Askere alınan sanık )
ASKERLİK SÜRESİNİN CEZA ZAMANAŞIMINI DURDURMASI
ORMAN KANUNUNA AYKIRI DAVRANIŞTA BULUNMAK ( Ceza Zamanaşımı )"
102YCGK1.2.1993E. 1992/8-353 K. 1993/13"MAL BEYANINDA BULUNMAMAK
ZAMANAŞIMI ( Mal beyanında bulunmamak )
CEZA ZAMANAŞIMI
DAVANIN ORTADAN KALDIRILMASI"
102Y7.CD24.12.1992E. 1992/6558 K. 1992/7631"OTOMOBİL KAÇAKÇILIĞI ( Zamanaşımı )
TİCARİ KAÇAKÇILIK ZAMANAŞIMI ( Ceza davasının ortadan kaldırılması )
CEZA DAVASININ ORTADAN KALDIRILMASI
ZAMANAŞIMININ KESİLMESI ( Ceza )"
102Y9.CD25.6.1992E. 1992/8807 K. 1992/7282"1475 SAYILI KANUNA AYKIRI DAVRANIŞ ( Cezanın Üst Sınırının ve Zamanaşımı Süresinin Yasada Belirtilmemiş Olması )
ÜST SINIRI YASADA BELİRLENMEYEN HAPİS CEZALARI ( Uygulanacak Üst Sınır ve Tabi Olduğu Zamanaşımı Süresi )
ZAMANAŞIMI SÜRESİ ( Verilecek Cezanın Üst Sınırı Yasada Belirtilmeyen Suçlarda Uygulanacak )
CEZANIN ÜST SINIRI YASADA BELİRTİLMEYEN SUÇLAR ( Uygulanacak Üst Sınır ve Tabi Olduğu Zamanaşımı Süresi )"
102Y3.CD29.1.1992E. 1991/13575 K. 1992/1400"ORMAN SUÇU ( Kaçak Emval Sarfı İle Yapılan Bina - Süre Nedeni İle Ortadan Kaldırılması Gereği )
ZAMANAŞIMI NEDENİYLE KAMU DAVASININ ORTADAN KALDIRILMASI ( Kaçak Emval Sarfı İle Yapılan Bina )
KAMU DAVASININ ORTADAN KALDIRILMASI ( Zamanaşımı - Kaçak Emval Sarfı İle Yapılan Bina )"
102Y7.CD22.10.1991E. 1991/7271 K. 1991/11361"2634 SAYILI KANUNA AYKIRI DAVRANIŞ ( Hüküm Tarihinden Önce Yürürlüğe Giren Kıyı Kanunu ile Eylemin Para Cezasını Gerektirir Niteliğe Dönüştürülmesi )
PARA CEZASI ( Hüküm Tarihinden Önce Yürürlüğe Giren Kıyı Kanunu ile Eylemin Para Cezasını Gerektirir Niteliğe Dönüştürülmesi-Asliye Ceza Mahkemesinin Görevsizlik Kararı Vermesi )
GÖREVSİZLİK KARARI ( Hüküm Tarihinden Önce Yürürlüğe Giren Kıyı Kanunu ile Eylemin Para Cezasını Gerektirir Niteliğe Dönüştürülmesi-Asliye Ceza Mahkemesinin Görevsizlik Kararı Vermesi )"
102YCGK25.3.1991E. 1991/7-30 K. 1991/93"KAÇAKÇILIK KANUNUNA AYKIRI DAVRANIŞ ( Sanık Hakkında Kamu Davası Açılması )
KAMU DAVASI AÇILMASI ( Sanığın Kaçakçılık Kanununa Aykırı Hareketi Nedeniyle )
HAFİF PARA CEZASI ( Sanığın Kaçakçılık Suçunu İşlediğinin Kesinleşmesi Üzerine )
ZAMANAŞIMI ( Kaçakçılık Suçlarına İlişkin )"
102Y9.CD24.1.1991E. 1990/4181 K. 1991/219"213 SAYILI KANUNA AYKIRI DAVRANIŞ ( Sanığın Vergi Usul Kanununa Muhalefet Etmesi )
VERGİ USUL KANUNUNA MUHALEFET ( İddianamenin Düzenlendiği Tarih İle Suç Tarihi Arasında Beş Yıllık Asli Zamanaşımının Dolması )
ZAMANAŞIMI SÜRESİ ( Vergi Usul Kanununa Muhalefetten Hakkında İddianame Düzenlenen Sanığın İşlediği Suçun Üzerinden Beş Yıllık Süre Geçmiş Olması )"
102Y8.CD3.1.1991E. 1990/11586 K. 1991/32"MAL BEYANINDA BULUNMAMA SUÇU ( Hüküm Tarihi ile İnceleme Tarihi Arasında Asli Zamanaşımı Süresi Dolduğundan Davanın Ortadan Kaldırılması )
DAVANIN ORTADAN KALDIRILMASI ( Hüküm Tarihi ile İnceleme Tarihi Arasında Asli Zamanaşımı Süresinin Dolmuş Olması )
ZAMANAŞIMI NEDENİYLE DAVANIN ORTADAN KALDIRILMASI ( Hüküm Tarihi ile İnceleme Tarihi Arasında Zamanaşımı Süresinin Dolması )"
102YCGK12.11.1990E. 1990/6-244 K. 1990/271"ZAMANAŞIMI NEDENİYLE CEZA DAVASININ ORTADAN KALDIRILMASI ( Tarafların Şahsi Hak Yönünden Hukuk Mahkemesinde Dava Açabilmeleri )
ŞAHSİ HAK YÖNÜNDEN HUKUK MAHKEMESİNDE DAVA AÇILABİLMESİ ( Suç Eşyasını Satın Alan Sanıklar Hakkındaki Davanın Zamanaşımına Uğraması )
HUKUK MAHKEMESİNDE ŞAHSİ HAK DAVASI AÇMA HAKKI ( Suç Eşyasını Satın Alma Davasının Zamanaşımı Nedeniyle Ortadan Kaldırılması )
SUÇ EŞYASINI SATIN ALMA DAVASININ ZAMANAŞIMI NEDENİYLE ORTADAN KALDIRILMASI ( Hukuk Mahkemesinde Şahsi Hak Davası Açma Hakkı )
CEZA DAVASININ ZAMANAŞIMINA UĞRAMASI ( Şahsi Hakkın Sakıt Olmaması ve Hukuk Mahkemesinde Dava Açma Hakkının Bulunması )"
102Y4.CD4.10.1990E. 1990/3825 K. 1990/4758"SALDIRGAN SARHOŞLUK SUÇU ( Temyiz Süresi İçinde Dava Zamanaşımının Dolmuş Olması )
DAVA ZAMANAŞIMININ DOLMUŞ OLMASI ( Saldırgan Sarhoşluk Suçunda )
TEMYİZ SÜRESİ İÇİNDE DAVA ZAMANAŞIMININ DOLMUŞ OLMASI ( Saldırgan Sarhoşluk Suçu )"
102Y3.CD20.9.1990E. 1990/2442 K. 1990/8540"ORMAN SUÇU ( Tapulu Arazisinden İzin Almadan Meşe Ağaçlarını Kesmek - Suç Tarihinden İnceleme Tarihine Kadar 3 Yıllık Zamanaşımı Süresinin Gerçekleşmesi )
ZAMANAŞIMI ( Suç Tarihinden İnceleme Tarihine Kadar 3 Yıllık Sürenin Gerçekleşmesi - Orman Suçu )"
102Y8.CD20.2.1990E. 1990/1174 K. 1990/1859"MAL BEYANINDA BULUNMAMAK ( Zamanaşımı - Bozmadan İnceleme Tarihine Kadar 6 Aydan Fazla Süre Geçmesi )
ZAMANAŞIMI ( Mal Beyanında Bulunmamak - Bozmadan İnceleme Tarihine Kadar 6 Aydan Fazla Süre Geçmesi )
DAVANIN ORTADAN KALDIRILMASI ( Mal Beyanında Bulunmamak - Bozmadan İnceleme Tarihine Kadar 6 Aydan Fazla Süre Geçmesi )"
102Y5.CD10.1.1990E. 1989/6182 K. 1990/102"MÜSTEHCEN VİDEO FİLMİ OYNATMAK ( Dava Zamanaşımı )
DAVA ZAMANAŞIMI ( Müstehcen Video Filmi Oynatmak )
SÜRE ( Dava Zamanaşımı - Müstehcen Video Filmi Oynatmak )
DAVANIN SONUÇLANDIRILMASINDA SÜRE ( Müstehcen Video Filmi Oynatmak )"
102Y3.CD21.3.1989E. 1989/9480 K. 1989/2942"ORMAN KANUNUNA MUHALEFET ( Zamanaşımı Süresinin Dolması )
ZAMANAŞIMI SÜRESİNİN DOLMASI ( Orman Kanununa Muhalefetten Açılan Davada İki Yıllık Sürenin İşlem Yapılmadan Geçirilmiş Olması )
DAVA ZAMANAŞIMI SÜRESİNİN DOLMASI ( Orman Kanununa Muhalefetten Açılan Davada İki Yıllık Sürenin İşlem Yapılmadan Geçirilmiş Olması )"
102YCGK28.11.1988E. 1988/446 K. 1988/492"SAHTE ÖZEL BELGE DÜZENLETTİRMEK SUÇU ( Kendi Yerine Sınavlara Başkasını Sokmak )
KENDİ YERİNE SINAVLARA BAŞKASINI SOKMAK ( Sahte Özel Belge Düzenlettirmek )"
102YCGK22.2.1988E. 1987/7-486 K. 1988/52"KAÇAKÇILIK SUÇU ( Suç Tarihinden Sonra Yürürlüğe Giren Madde İle Sanıklara Sadece Ağır Para Cezası Verilmesinin Gerekmesi )
AĞIR PARA CEZASI ( Toplu Kaçakçılık Suçu Nedeniyle )
KAMU DAVASI ( Zamanaşımı Nedeniyle Ortadan Kaldırılması )"
102YCGK8.2.1988E. 1988/576 K. 1988/27"RESMİ EVRAKTA SAHTEKARLIK ( Sahte Vizite Kağıdı Düzenlemek-Derdest Davaların Birleştirilmesi-Müteselsil Suç )
SAHTE VİZİTE KAĞIDI DÜZENLEMEK ( Resmi Evrakta Sahtekarlık-Uzun Sayılmayacak Aralıklarla İşlenmesi Halinde Müteselsil Suç Olup Olmadığının Araştırılması )
MÜTESELSİL SUÇ ( Uzun Sayılamayacak Aralıklarla Resmi Evrakta Sahtekarlık Yapmak )"
102Y4.HD10.12.1987E. 1987/6971 K. 1987/9073"TAZMİNAT DAVASI ( Haksız Fiil Nedeniyle )
HAKSIZ FİİL NEDENİYLE TAZMİNAT DAVASI ( Zamanaşımı Def'inde Bulunulması )
ZAMANAŞIMI DEF'İ ( Hukuk ve Ceza Zamanaşımı Süreleri )"
102YCGK18.5.1987E. 1987/1-56 K. 1987/284"ADAM ÖLDÜRMEYE TEŞEBBÜS ( Sanığın Kastının Öldürme Olmaması Nedeniyle Olayın Etkili Eylem Sayılması )
SUÇ KASTININ BELİRLENMESİ ( Yalnızca İsabet Kaydedilen Bölgenin Esas Alınmasının Mümkün Olmaması )
YARALAMA ( Sanığın Kastının Adam Öldürme Olmaması Nedeniyle Eylemin Yaralama Olması )
ETKİLİ EYLEM ( Sanığın Kendisini Yaralayan Kişiyi Öldürme Kastı Olmaksızın Yaralaması )"
102YCGK16.3.1987E. 1987/525 K. 1987/123"DAVA ZAMANAŞIMI ( Sanığın Rızası Hilafına Uygulanabilmesi )
SANIĞIN RIZASI HİLAFINA UYGULAMA ( Dava Zamanaşımı )
ÖNÖDEMEDEN DAHA ÖNCELİKLE SANIK LEHİNE UYGULANMASI GEREKEN KURAL ( Dava Zaman Aşımının Geçmiş Olması )"
102YCGK9.2.1987E. 1987/6-457 K. 1987/46"SAHTE EVRAK DÜZENLEME ( Sahte Evrakın Dayandığı Hakkın Sıhhatinin İtham Olunan Kimse Tarafından İspat Edilmesinin Gerekmesi )
SÜBUT ARACI ( Resmi Evrakta Sahtecilik Suçunun Oluşması İçin Aracın Değindiği Olayın Doğru Olmasının Zorunlu Olmaması )
SAHİH BİR KEYFİYET ( İspat Edilmek İstenen Bir Hakkın İstihsaline Medar Olacak Sübut Delilini İhzara Matuf Hareket Olması )"
102Y4.HD4.12.1986E. 1986/6073 K. 1986/8188"TAZMİNAT DAVASI ( Trafik Kazası Nedeniyle )
TRAFİK KAZASINDAN DOĞMA BİRLEŞTİRİLEN TAZMİNAT DAVALARI ( Olayın Sürücüsü İle Araç Sahibinden İstenen Tazminat )
ZAMANAŞIMI SÜRESİ ( Motorlu Taşıtların Kullanılmasından Doğan Tazminat Davalarında İki Yıl Olması )
MOTORLU TAŞITLARIN KULLANILMASINDAN DOĞAN TAZMİNAT DAVALARI ( İki Yıllık Zamanaşımına Tabi Olması )"
102YCGK13.10.1986E. 1986/231 K. 1986/400"NOTER BAŞKATİBİNİN HUZURUNDA OLMAYAN KİŞİYE VARMIŞ GİBİ MUAMELE YAPMASI ( Sanığın Görevi Kötüye Kullanma Suçunu Oluşturması )
GÖREVİ KÖTÜYE KULLANMA ( Noter Başkatibinin Yurtdışında Bulunduğu Sabit Olan Şahıs Hakkında İmza Tasdiki Yaptırması )
YURTDIŞINDA OLAN ŞAHIS İÇİN İMZA TASDİKİ ( Noter Başkatibinin Görevi Kötüye Kullanma Suçunu Oluşturması )"
102Y4.CD15.11.1983E. 1983/4534 K. 1983/5814"DAVA ZAMANAŞIMININ KESİLMEMESİ ( Hakimin İstinkafı Üzerine Yeni Hakimin Duruşma Gününü Bildiren Davetiye Çıkarmasıyla )
HAKİMİN DAVADAN İSTİNKAFI ( Yeni Hakimin Duruşma Gününü Bildiren Davetiye Çıkarmasının Dava Zamanaşımını Kesmemesi )
ZAMANAŞIMININ KESİLMEMESİ ( Hakimin İstinkafı Üzerine Yeni Hakimin Duruşma Gününü Bildiren Davetiye Çıkarmasıyla )"
102Y9.CD15.5.1983E. 1983/1504 K. 1983/1783"TEDBİRSİZLİK VE DİKKATSİZLİK SONUCU ÖLÜME SEBEBİYET VERMEK ( Sanığın Lehine Uygulanacak Düşme Nedenlerinin Araştırılması )
DAVA ZAMANAŞIMI ( Birden Fazla Düşme Sebeplerinden Herbiri Ceza veya İnfaz İlişkisini Düşürmekte ise Bunlardan Sanığın Lehine Olanın Uygulanmasının Gerekmesi )
SANIK LEHİNE HÜKÜM ( Birden Fazla Düşme Sebeplerinden Herbiri Ceza veya İnfaz İlişkisini Düşürmekte ise Bunlardan Sanığın Lehine Olanın Uygulanmasının Gerekmesi )"
102YHGK18.11.1981E. 1979/4-231 K. 1981/744"CEZA-HUKUK İLİŞKİSİ
KİRAYA VERENİN HAKSIZ FİİLİ
ZAMANAŞIMI ( Ceza zamanaşımı - Hukuk zamanaşımı )"
102YCGK11.5.1981E. 1981/7-27 K. 1981/175"KAMU DAVASININ ZAMANAŞIMI SEBEBİYLE ORTADAN KALDIRILMASI ( Zamanaşımını Kesen Sebeplerden Olan Sorgu ve Celp Müzekkeresi ile Kastedilenin CMUK 135'teki Sorgu ve Bu Maksatla Çıkarılan Celp Müzekkeresi Olması )
ZAMANAŞIMINI KESEN SEBEPLER ( Sanığın Sorguya Çekilmesi ve Adına Celp Müzekkeresi Çıkarılması - Bozmaya Diyeceğinin Sorulması İçin Çıkarılan Celp Müzekkeresinin ve Mahkemedeki Bozmaya Uyma Konusundaki Beyanının Bu Kapsama Girmemesi )
SORGUYA ÇEKME VE CELP MÜZEKKERESİ ÇIKARILMASI İŞLEMLERİNİN ZAMANAŞIMINI KESEN SEBEPLERDEN OLMASI ( Sanığın Bozmaya Karşı Diyeceğinin Sorulması İçin Çıkarılan Celp Müzekkeresinin ve Mahkemedeki Bozmaya Uyma Konusundaki Beyanının Bu Kapsama Girmeyeceği )
KAÇAKÇILIK SUÇU ( Sanığın Sorguya Çekilmesi ve Adına Celp Müzekkeresi Çıkarılmasının Zamanaşımını Kesen Sebeplerde Olması - Bozmaya Diyeceğinin Sorulması İçin Çıkarılan Celp Müzekkeresinin ve Mahkemedeki Bozmaya Uyma Konusundaki Beyanının Bu Kapsama Girmemesi )"
102Y9.CD17.10.1980E. 1980/3069 K. 1980/4016"ESKİ ESERLER KANUNUNA MUHALEFET ( Sanığa İsnat Edilen Suçun Niteliği ve Gerektirdiği Cezanın Üst Sınırı İtibariyle Beş Senelik Dava Zamanaşımına Tabi Olması )
ZAMANAŞIMI ( Sanığa İsnat Edilen Suçun Niteliği ve Gerektirdiği Cezanın Üst Sınırı İtibariyle Beş Senelik Dava Zamanaşımına Tabi Olması )
DAVA ZAMANAŞIMI MÜDDETİ ( Sanığa İsnat Edilen Suçun Niteliği ve Gerektirdiği Cezanın Üst Sınırı İtibariyle Beş Senelik Dava Zamanaşımına Tabi Olması )
DAVA ZAMANAŞIMINI KESEN HALLER ( Adli Makamlar Huzurunda Sanığın Sorguya Çekilmesi ve Celp Müzekkeresi Çıkarılması )"
102Y4.HD20.9.1979E. 1979/4725 K. 1979/9975"ZAMANAŞIMI ( Basın suçlarında )
BASIN YOLUYLE İŞLENEN SUÇLARDA ZAMANAŞIMI"
102YCGK28.11.1977E. 1977/2-412 K. 1977/415"TEHLİKELİ VASITA KULLANMAK ( Zamanaşımı Süresi )
ZAMANAŞIMI SÜRESİ ( Tehlikeli Vasıta Kullanmak Suçu )"
102Y4.HD21.11.1974E. 1974/8361 K. 1974/16061"TAZMİNAT DAVASI ( Trafik Kazası Nedeniyle )
TRAFİK KAZASINDAN DOĞAN TAZMİNAT DAVASI ( Zarara Uğrayanın Dilerse Zararı İşleyen Asıl Fail Dilerse Müşevvik Ya Da Fer'an Methalder Olan Aleyhine Dava Açarak Zararını İsteyebilmesi )
MÜTESELSİL SORUMLULUK ( Trafik Kazasından Doğan Tazminat Davasında Şoför İle Mal Sahibinin Oluşan Zararlardan Müteselsil Sorumlu Olmaları )
NAKIS TESELSÜL ( Şoförün Haksız Eylem ve Mal Sahibinin de Kanun Hükmüncü Zarara Uğrayan Davacılara Karşı Sorumlu Olmaları )
ZAMANAŞIMI ( Zamanaşımının Müteselsil Borçlulardan Birine Karşı Kesilmesinin Diğerlerine Karşı da Kesilmesi )
CEZA DAVASINA KATILAN MAĞDURUN KİŞİSEL HAK İSTEMEMESİ ( Mağdurun Bu Süre İçinde Ayrı Bir Hukuk Dava Açmaması Nedeniyle Tazminat Davasını Zamanaşımına Uğratması )"
102YCGK4.2.1974E. 1973/3-538 K. 1974/79"ORMAN KANUNUNA MUHALEFET ( Davanın Zamanaşımına Uğraması )
ZAMANAŞIMI ( Orman Kanununa Muhalefet Nedeniyle Açılan Davanın Zamanaşımına Uğramasına Rağmen Esasının İncelenmesi )
ESASTAN ÖNCE İNCELENMESİ GEREKEN HUSUS ( Davanın Zamanaşımına Uğrayıp Uğramadığının İncelenmesi )"
102YCGK25.5.1970E. 1970/522 K. 1970/221"DAVA ZAMANAŞIMI ( Ceza Kanunun 565. Maddesinin Altı Aylık Dava Zamanaşımına Tabi Olması )
MEZKUR MÜDDET ( İlk Hükmün Verildiği Tarihten Temyiz İncelemesinin Yapıldığı Güne Kadar Tahakkuk Etmiş Olması )
KAMU DAVASI ( Dava Zamanaşımının Geçmesi Nedeniyle Kaldırılması )"
102YİBGK7.5.1947E. 1947/3 K. 1947/15"FRENGİ TEDAVİSİNE DEVAM ETMEME ( Sanığın Emirleri Dinlememe Suçunu İşlemesi )
EMİRLERİ DİNLEMEME ( Bu Suçun Zamanaşımı Süresinin Altı Ay Olması )
BUYRUK DİNLEMEME SUÇUNDA ZAMANAŞIMI ( Hafif Hapis Cezasının Son Haddi İtibariyle Altı Aylık Olması )
HAFİF HAPİS CEZASININ SON HADDİ ( Emirlere Riayetsizlik Suçunun Cezasının bu Olması ve Zamanaşımı Süresinin de Altı Ay Olması )
ZAMANAŞIMI ( Emirlere Riayetsizlik Suçunda Sürenin Altı Ay Olması )
FRENGİ TEDAVİSİNE DEVAM ETMEYENLER ( Hafif Hapis Cezasının Zamanaşımı Hesabında Dikkate Alınması )
ZAMANAŞIMI SÜRESİ ( TCK.M.526'ya Uyan Suçlara İlişkin Zamanaşımı )
ALTI AYLIK SÜRE ( Özgürlüğü Bağlayıcı Ceza Olan ve Türü Hafif Para Cezasından Ağır Bulunan Hafif Hapis Cezasının Zamanaşımı Süresi )"
102YİBGK16.6.1943E. 1941/3 K. 1943/23"ZAMANAŞIMI ( Memurların Haksız Fiillerinden Doğan Tazminat Davalarında )
HAKSIZ FİİL ( Memurun Devleti Zarara Uğratacak Şekilde İşlediği Fiile Uygulanacak Zamanaşımı Süresi )
TAZMİNAT DAVASI ( Memurların Haksız Fiillerinden Doğan Davalarda Zamanaşımı )
MEMURLARA UYGULANACAK ZAMANAŞIMI SÜRESİ ( Haksız Fiille Devleti Zarara Uğratmaları Halinde )"
102YİBGK3.6.1942E. 1941/36 K. 1942/15"DAVA ZAMANAŞIMI SÜRESİNİN HESAPLANMASI ( Hesaplama Yapılırken Gözönünde Bulundurulacak Ceza Miktarının Tesbiti )
ZAMANAŞIMI SÜRESİNİN HESAPLAMASI ( Gözönünde Bulundurulacak Ceza Miktarının Tesbiti )
CEZA MİKTARININ TESBİTİ ( Dava Zamanaşımı Süresinin Hesaplanmasında Esas Alınacak Olan )"
102YİBGK9.6.1937E. 1937/4 K. 1937/16"ORMANDAN AĞAÇ KESME SUÇU ( Zamanaşımına Tabi Olup Olmadığı )
İÇTİHADIN BİRLEŞTİRİLMESİNE YER OLMAMASI ( Ormandan Ağaç Kesme Suçunun Zamanaşımına Tabi Olup Olmaması )
ZAMANAŞIMINA TABİ OLUP OLMAMA ( Ormandan Ağaç Kesilmesi Suçu )"
102YİBGK5.1.1927E. 1927/2 K. 1927/2"DAVA ZAMANAŞIMI ( Terk ve Kat Tarihleri Arasında Geçen Zamanaşımı Sürelerinin Eklenmesi - TCK.m.105'in Bu Şekilde Yorum ve Uygulanması )
TERK VE KAT TARİHLERİ ARASINDA GEÇEN ZAMANAŞIMI SÜRELERİ ( Dava Zamanaşımına Eklenmesi - TCK.m.105'in Bu Şekilde Yorum ve Uygulanması )"

DANIŞTAY

102D1.D6.6.2006E. 2006/464 K. 2006/578"İHBAR VE ŞİKAYETİN İŞLEME KONULMAMASI ( Şikayetçi İtirazının İncelenmeksizin Reddi/İtiraza Konu Kararın Verildiği Tarih İtibariyle Zamanaşımına Uğramış Olduğu - Lehe Kanun Uygulaması )
ŞİKAYET ( İtiraza Konu Kararın Verildiği Tarih İtibariyle Zamanaşımına Uğramış Olduğu - Şikayetçi İtirazının İncelenmeksizin Reddi )
LEHE KANUN UYGULAMASI ( Şikayetçi İtirazının İncelenmeksizin Reddi - İtiraza Konu Kararın Verildiği Tarih İtibariyle Zamanaşımına Uğramış Olduğu )"
102D10.D23.12.2005E. 2003/2087 K. 2005/8025"MANEVİ ZARAR ( Davacının Annesinin Silahlı Saldırı Sonucunda Öldürülmesinden Sonra Faillerinin 20 Yıllık Ceza Zamanaşımı Süresinde Yakalanamaması Nedeniyle - İdarenin Ağır Hizmet Kusuru Bulunmadığı Gerekçesiyle Tazmin Edilemeyeceği )
CEZA ZAMANAŞIMI ( Davacının Annesinin Silahlı Saldırı Sonucunda Öldürülmesinden Sonra Faillerinin 20 Yıllık Ceza Zamanaşımı Süresinde Yakalanamaması Nedeniyle Manevi Zarar Talebi/Tazmin Edilemeyeceği - İdarenin Ağır Hizmet Kusuru Bulunmadığı )
İDARENİN AĞIR HİZMET KUSURU NEDENİYLE MANEVİ ZARAR ( Davacının Annesinin Silahlı Saldırı Sonucunda Öldürülmesinden Sonra Faillerinin 20 Yıllık Ceza Zamanaşımı Süresinde Yakalanamaması Nedeniyle - Kusuru Bulunmadığı Gerekçesiyle Tazmin Edilemeyeceği )
ÖLDÜRÜLEN KİŞİNİN FAİİLLERİNİN 20 YILLIK CEZA ZAMANAŞIMI SÜRESİNDE YAKALANAMAMASI ( Uğranıldığı İleri Sürülen Manevi Zarar - İdarenin Ağır Hizmet Kusuru Bulunmadığı Gerekçesiyle Tazmin Edilemeyeceği )"
102D7.D14.6.2004E. 2004/616 K. 2004/1749"GÜMRÜK VERGİSİNİN ÜÇ YILLIK TAHAKUK ZAMANAŞIMINA UĞRAMASI ( İlgililer Hakkında Ceza Davası Açılması - Mahkumiyet Kararı Verilmesi Durumunda Suçun Tabi Olduğu Zamanaşımı Süresi İçerisinde Ek Tahakkukla İstenebileceği )
TAHAKKUKUN ZAMANAŞIMINA UĞRAMASI ( Gümrük Vergisi - İlgililer Hakkında Ceza Davası Açılması - Mahkumiyet Kararı Verilmesi Durumunda Suçun Tabi Olduğu Zamanaşımı Süresi İçerisinde Ek Tahakkukla İstenebileceği )
İTHALATTA BEYANNAME KAPSAMI EŞYA NEDENİYLE YAPILAN EK TAHAKKUK ( İlgililer Hakkında Ceza Davası Açılması/Mahkumiyet Kararı Verilmesi Durumunda Suçun Tabi Olduğu Zamanaşımı Süresi İçerisinde İstenebileceği - Gümrük Vergisi )
ZAMANAŞIMI ( Gümrük Vergisi - İlgililer Hakkında Ceza Davası Açılması - Mahkumiyet Kararı Verilmesi Durumunda Suçun Tabi Olduğu Zamanaşımı Süresi İçerisinde Ek Tahakkukla İstenebileceği )
CEZA ZAMANAŞIMI ( Gümrük Vergisinin Üç Yıllık Tahakkuk Zamanaşımına Uğraması - İlgililer Hakkında Ceza Davası Açılması/Mahkumiyet Kararı Verilmesi Durumunda Suçun Tabi Olduğu Zamanaşımı Süresine Tabi Olacağı )"
102D2.D5.6.2003E. 2002/355 K. 2003/1376"LÜZUMU MUHAKEME KARARINA KARŞI YAPILACAK İTİRAZ USULÜ ( Sanığın Lüzumu Muhakeme Kararına Karşı İl İdare Kuruluna İtiraz Etmesinin Süresi İçindeki İtirazı Geçersiz Kılmayacağı - Adil Yargılanma Hakkının Şekil Şartlarından Daha Önemli Olması )
İTİRAZ USULÜ ( Lüzumu Muhakeme Kararlarına Karşı - Sanığın Dilekçesini İl İdare Kuruluna Hitaben Yazmış Olmasının Adil Yargılanma Hakkını Ortadan Kaldırmayacağı - İtirazın Usulüne Uygun Kabul Edilmesi Gereği )
YANLIŞ MERCİYE SÜRESİ İÇİNDE YAPILAN İTİRAZIN GEÇERLİ KABUL EDİLMESİ GEREĞİ ( Adil Yargılanma Hakkı - Lüzumu Muhakeme Kararına Karşı Sanığın Kararı Veren İl İdare Kurulu Başkanlığına İtiraz Etmiş Olması )
GÖREVİ KÖTÜYE KULLANMAK SUÇU ( Zamanaşımına Uğradığından Sanık Hakkında Verilen Lüzumu Muhakeme Kararının Kaldırılması ve Kovuşturmaya Yer Olmadığına Hükmedilmesi Zorunluluğu )"
102D2.D15.4.1999E. 1997/1968 K. 1999/1043"MEMURLARIN SORGULANMASI ( Sorgulamada Geçen Süre - Zamanaşım Süresini Kesmeyeceği )
SORGULAMADA GEÇEN ZAMAN ( Memurların Sorgulaması - Zamanaşım Süresini Kesmeyeceği )
ZAMANAŞIM SÜRESİNİN KESİLMEMESİ ( Memurların Sorgulaması Sırasında Geçen Süre )"
102D2.D22.3.1991E. 1990/768 K. 1991/739"TEHLİKELİ ARAÇ KULLANMA ( Maddi Hasarlı Trafik Kazasına Neden Olma Suçu )
TRAFİK KAZASINA NEDEN OLMA SUÇU ( Altı Aylık Zamanaşımı Süresine Tabi Olması )
ZAMANAŞIMI SÜRESİ ( Trafik Kazasına Neden Olma Suçunun Altı Aylık Süreyle Sınırlı Olması )"

Madde 103

YARGITAY

103Y11.CD6.12.2017E. 2016/10673 K. 2017/8613"NİTELİKLİ DOLANDIRICILIK ( Sanık Hakkında Kurulan Neticeten Hapis Adli Para Cezasına İlişkin Mahkumiyet Hükmüne Yönelik Aleyhe Temyiz Bulunmadığı ve Sanık Hakkında Hükmedilen Önceki Hapis ve Para Cezasının Kazanılmış Hak Teşkil Ettiği - Fazla Para Cezası Tayin Edilmesinin Hatalı Olduğu )
DAVA ZAMANAŞIMI ( Suçun Yasada Gerektirdiği Cezasının Türü ve Üst Sınırına Göre Suç Tarihinde Yürürlükte Bulunan ve Lehe Olan 765 S. T.C.K.' nun 102/4ve 104/2. Md. Öngörülen Dava Zamanaşımının Suç Tarihlerinden Hüküm Tarihine Kadar Gerçekleştiği Gözetilmeden Hüküm Kurulmasının Bozma Nedeni Olduğu - Nitelikli Dolandırıcılık )
RESMİ BELGEDE SAHTECİLİK ( Eylemlerin Zincirleme Şekilde İşlenmiş Tek Kamu Görevlisinin Resmi Belgede Sahteciliği Suçunu Oluşturacağı/Zincirleme Suç Kapsamındaki Suçlardan Son Suçun İşlendiği Tarihe Göre Dava Zamanaşımının Gerçekleşmediği - Zincirleme Suç Kapsamındaki Diğer Suçlar İçin de Zamanaşımı Söz Konusu Olmadığı )
ZİNCİRLEME SUÇLARDA ZAMANAŞIMI ( Zincirleme Suç Kapsamındaki Son Suçun İşlendiği Tarihe Göre Dava Zamanaşımının Gerçekleşmediği - Zincirleme Suç Kapsamındaki Bazı Suçlar İçin Zamanaşımı Sebebiyle Düşme Diğerleri İçin Ayrı Ayrı Suç Kabulüyle Kamu Görevlisinin Resmi Belgede Sahteciliği Suçundan Hüküm Kurulmasının Doğru Olmadığı )"
103Y1.CD4.12.2013E. 2013/2656 K. 2013/7378"ASKERİ DARBE DÖNEMİNDE GERÇEKLEŞEN SUÇLAR BAKIMINDAN ZAMANAŞIMI ( İşkence ve Kötü Muamele - 2004 Tarihine Kadar İç Hukuk Hükümleriyle Aynı Derecede Kabul Edilen Uluslararası Sözleşme Hükümlerinden Failin Lehine Olanın Uygulanacağı )
İŞKENCE VE KÖTÜ MUAMELE ( 1980 Askeri Darbe Döneminde Gerçekleşen - 2004 Tarihine Kadar İç Hukuk Hükümleriyle Aynı Derecede Kabul Edilen Uluslararası Sözleşme Hükümlerinden Failin Lehine Olanın Uygulanacağı/20 Yıllık Zamanaşımının Dolduğundan Kanun Yararına Bozma İsteminin Reddi Gerektiği )
ULUSLARARASI SÖZLEŞMENİN LEHE/ALEYHE OLMA DURUMU ( İç Hukuk Hükümleri Failin Lehine Olduğu - Uluslararası Sözleşmede Hükümlerin Zamanaşımının Dolduğu Tarih İtibariyle Şüphelinin Aleyhinde Uygulanmasını Zorunlu Kılan Bir Normu İfade Etmediğinden Uygulamasının Mümkün Olmadığı )
LEHE OLAN ÖNCEKİ KANUNUN UYGULANMASI ( 1980 Askeri Darbe Döneminde Gerçekleşen İşkence ve Kötü Muamele Suçları - 2004 Tarihine Kadar İç Hukuk Hükümleriyle Aynı Derecede Kabul Edilen Uluslararası Sözleşme Hükümlerinden Failin Lehine Olanın Uygulanacağı )
ZAMANAŞIMI ( 1980 Tarihinde Gerçekleşen Askeri Darbe Döneminde İşkence ve Kötü Mumale Suçu - 2004 Tarihine Kadar İç Hukuk Hükümleriyle Aynı Derecede Kabul Edilen Uluslararası Sözleşme Hükümlerinden Failin Lehine Olanın Uygulanacağı/Suçların İşlendiği İfade Edilen 1980 Tarihinden 2004 Tarihine Kadar 20 Yıllık Dava Zamanaşımı Süresinin Dolduğu )"
103Y5.CD1.2.2010E. 2009/13569 K. 2010/487"ÇOCUĞUN NİTELİKLİ CİNSEL İSTİSMARI ( Sanıkladan Birinin Arabanın Arka Koltuğunda İstismarda Bulunurken Diğerinin Ön Koltukta Gözcülük Yaparak ve Yanında Bulunarak Fail İle Birlikte Hareket Ettiği - Her İki Sanık Hakkında da TCK'nun 103/13. Maddesinin Uygulanması Gerektiği )
ADLİ TIP İHTİSAS KURULU RAPORU ( Çocuğun Nitelikli Cinsel İstismarı ve Buna Yardım Etmek - Usulüne Uygun Teşekkül Etmeyen Adli Tıp İhtisas Kurulu Raporuna Dayanarak Hüküm Kurulamayacağı )
İŞTİRAK ( Çocuğun Nitelikli Cinsel İstismarı - Sanıklardan Birinin Arabanın Arka Koltuğunda İstismarda Bulunurken Diğerinin Ön Koltukta Gözcülük Yaparak ve Yanında Bulunarak Fail İle Birlikte Hareket Ettiği/Her İki Sanık Hakkında da TCK'nun 103/13. Maddesinin Uygulanması Gerektiği )
SUÇUN İŞLENİŞİNE YARDIM ( Çocuğun Nitelikli Cinsel İstismarı - Sanıklardan Birinin Arabanın Arka Koltuğunda İstismarda Bulunurken Diğerinin Ön Koltukta Gözcülük Yaparak ve Yanında Bulunarak Fail İle Birlikte Hareket Ettiği/Her İki Sanık Hakkında da TCK'nun 103/13. Maddesinin Uygulanması Gerektiği )"
103Y5.CD4.3.2009E. 2008/16058 K. 2009/2686"ÇOCUĞUN CİNSEL İSTİSMARI ( Nitelikli Unsuru ile Birlikte Aynı Yasanın 43/1. Maddesinin de Uygulanması Gerektiği Gözetilmeden Çocuğun Nitelikli Cinsel İstismarından ve Bu Suça Yardım Etmekten Ayrı Ayrı Hüküm Kurulmasının Kanuna Aykırı Olduğu )
CİNSEL İSTİSMAR ( Nitelikli Unsuru ile Birlikte Aynı Yasanın 43/1. Maddesinin de Uygulanması Gerektiği Gözetilmeden Çocuğun Nitelikli Cinsel İstismarından ve Bu Suça Yardım Etmekten Ayrı Ayrı Hüküm Kurulmasının Kanuna Aykırı Olduğu )"
103YCGK24.6.2008E. 2008/9-82 K. 2008/181"TERÖRLE MÜCADELE KANUNU'NA AYKIRILIK ( Eylemin 4616 Sayılı Yasanın 1/4. Maddesi Kapsamında Olduğu - Vaki Erteleme İle Kişinin Gerek Soruşturma ve Gerekse Kovuşturma Takibatından Belli Koşullar Altında Masun Kılındığı )
KAMU DAVASININ KESİN HÜKME BAĞLANMASININ ERTELENMESİ ( 3713 Sayılı Yasaya Aykırılık - Eylemin 4616 Sayılı Yasanın 1/4. Maddesi Kapsamında Olduğu/Vaki Erteleme İle Kişinin Gerek Soruşturma ve Gerekse Kovuşturma Takibatından Belli Koşullar Altında Masun Kılındığı )
KAMU DAVASININ DÜŞMESİ ( 3713 Sayılı Yasaya Aykırılık - Eylemin 4616 Sayılı Yasanın 1/4. Maddesi Kapsamında Olduğu/Belirlenen Sürenin Yeni Bir Suç İşlenmeden Geçirildiğinde Ertelenen Kamu Davasında Düşme Kararı Verileceği )
SORUŞTURMA VE KOVUŞTURMA MASUNİYETİ ( 3713 Sayılı Yasaya Aykırılık/ Eylemin 4616 Sayılı Yasanın 1/4. Maddesi Kapsamında Olduğu - Vaki Erteleme İle Kişinin Gerek Soruşturma ve Gerekse Kovuşturma Takibatından Belli Koşullar Altında Masun Kılındığı )
UYARLAMA YARGILMASI ( Eylemin 4616 Sayılı Yasanın 1/4. Maddesi Kapsamında Olması - Sanığın Lehe Yasanın Uygulanması İstemiyle Yaptığı Başvuru Sonunda Kesinleşen Önceki Hükümdeki Hukuki Durumundan Daha Ağır ve Daha Aleyhte Bir Sonuç Doğmuş Olacağından Hukuki Dayanağının Bulunmadığı )
FETHULLAH GÜLEN DAVASI ( Sonradan Çıkan Yasanın Getirdiği Uygulama Soruşturma ve Kovuşturma Masuniyetini Kaldırarak 4616 Sayılı Yasanın Sağladığı Atıfetin Kapsamı Dışında Kalan Bir Başka Suç Türüne Dönüştürmesinin Olanaklı Olmadığı - Uyarlama Yargılamasının Mümkün Olmaması )"
103Y4.HD8.12.2005E. 2005/109 K. 2005/13301"TRAFİK KAZASI SONUCU YARALANMA NEDENİYLE TAZMİNAT TALEBİ ( Zamanaşımı Süresi - Eylem Aynı Zamanda Suç Oluşturduğundan Uzamış Ceza Zamanaşımının Uygulanması Gereği )
TAZMİNAT TALEBİ ( Trafik Kazası Sonucu Yaralanma Nedeniyle - Uzamış Ceza Zamanaşımının Uygulanması Gereği )
UZAMIŞ CEZA ZAMANAŞIMININ UYGULANMASI GEREĞİ ( Trafik Kazası Sonucu Yaralanma Nedeniyle Tazminat Davasında - Eylemin Aynı Zamanda Suç Oluşturması )
CEZA ZAMANAŞIMININ UYGULANMASI GEREĞİ ( Trafik Kazası Sonucu Yaralanma Nedeniyle Açılan Tazminat Davasında - Davalıya Ceza Verilmiş Olması )"
103YCGK4.5.2004E. 2004/3-89 K. 2004/110"ZAMANAŞIMININ DURMAMASI ( Devlet Ormanından Ağaç Kesmek Suçundan Açılan Davada Mahkemece Kadastro Mahkemesi'ndeki Davanın Bekletici Mesele Olarak Kabul Edilmiş Olması - Kadastro Mahkemesi'ndeki Davanın Ağaçların Kesildiği Taşınmazla İlgili Olmaması )
ÖN MESELE NEDENİYLE ZAMANAŞIMININ KESİLMESİ ( Devlet Ormanından Ağaç Kesmek Suçundan Açılan Davada Kadastro Mahkemesi'ndeki Davanın Sonucunun Beklenmesine Karar Verilmiş Olması - İki Davaya Konu Taşınmazların Aynı Olmadığının Tesbit Edilmesi Nedeniyle Zamanaşımının Kesilmeyeceği )
BEKLETİCİ MESELE NEDENİYLE ZAMANAŞIMININ KESİLMESİ ( Devlet Ormanından Ağaç Kesmek Suçundan Açılan Davada Kadastro Mahkemesi'ndeki Davanın Sonucunun Beklenmesine Karar Verilmiş Olması - İki Davaya Konu Taşınmazların Aynı Olmadığının Tesbit Edilmesi Nedeniyle Zamanaşımının Kesilmeyeceği )
KADASTRO MAHKEMESİ'NDEKİ DAVANIN BEKLETİCİ MESELE OLARAK KABUL EDİLMİŞ OLMASI ( Devlet Ormanından Ağaç Kesmek Suçunda - Mahkemece Davaya Konu Taşınmazın Kadastro Mahkemesindeki Davaya Konu Taşınmazla İlgisinin Olmadığının Tesbit Edilmiş Olması Halinde Zamanaşımının Durmaması )
DEVLET ORMANINDAN AĞAÇ KESMEK ( Ağaç Kesilen Taşınmazla Mahkemece Ön Mesele Olarak Kabul Edilen Kadastro Mahkemesi'ndeki Davaya Konu Taşınmazın Farklı Olduğunun Tesbiti - Zamanaşımının Ön Mesele Nedeniyle Durmayacağı )
ORMANDAN AĞAÇ KESMEK ( Ağaç Kesilen Taşınmazla Mahkemece Ön Mesele Olarak Kabul Edilen Kadastro Mahkemesi'ndeki Davaya Konu Taşınmazın Farklı Olduğunun Tesbiti - Zamanaşımının Ön Mesele Nedeniyle Durmayacağı )"
103YHGK2.7.2003E. 2003/4-467 K. 2003/460"MADDİ TAZMİNAT DAVASI ( Dava ve Trafik Kazası Nedeniyle Uğranılan Zararın ödettirilmesine İlişkin Olması )
ZAMANAŞIMI ( Haksız Eylem Aynı Zamanda Ceza Hukuku Alanında da Bir Suç Oluşturuyorsa O Suç İçin Öngörülen Ceza Zamanaşımı Süresinin Uygulanması )
BORÇLAR HUKUKU VE CEZA HUKUKU ZAMANAŞIMI SÜRELERİ ( Haksız Eylem Aynı Zamanda Ceza Hukuku Alanında da Bir Suç Oluşturuyorsa O Suç İçin Öngörülen Ceza Zamanaşımı Süresinin Uygulanması )
ADLİ TIP KURUMU RAPORU ( Zararlandırıcı Eylemin Tüm Sonuçlarının Anlaşılması )"
103Y4.HD1.11.2001E. 2001/5890 K. 2001/10660"MANEVİ TAZMİNAT ( Trafik Kazası Nedeniyle )
TRAFİK KAZASI NEDENİYLE MANEVİ TAZMİNAT DAVASI ( Beş Yıllık Ceza Zamanaşımına Tabi Olması )
ZAMANAŞIMI ( Trafik Kazasından Kaynaklanan Manevi Tazminat Davasının Beş Yıllık Ceza Zamanaşımına Tabi Olması )
FİİLİN GERÇEKLEŞTİĞİ TARİH ( Ceza Zamanaşımının Başlangıç Tarihi )"
103Y4.HD8.2.2001E. 2000/10138 K. 2001/1232"TAZMİNAT DAVASI ( Haksız Eylem Nedeniyle )
HAKSIZ EYLEM NEDENİYLE TAZMİNAT ( Zamanaşımı Süresinin Bir Yıl Olması )
ZAMANAŞIMI ( Haksız Eylemin Aynı Zamanda Ceza Hukuku Yönünden de Suç Oluşturması Durumunda Zamanaşımı Süresinin Beş Yıl Olması )"
103YCGK20.2.1995E. 1995/5-6 K. 1995/26"MÜTESELSİL SUÇ ( Zamanaşımı-Yer Bakımından Yetkili Mahkeme-Zaman Bakımından Uygulanacak Yasa )
YER BAKIMINDAN YETKİLİ MAHKEME ( Müteselsil Suç )
ZAMAN BAKIMINDAN UYGULANACAK YASA ( Müteselsil Suç )
ZAMANAŞIMI ( Müteselsil Suç )"
103Y4.CD3.2.1995E. 1994/9626 K. 1995/690"TEMYİZ İNCELEMESİ ( Hakkında Hüküm Kurulan Davayla İlgili Olarak Yapılabileceği )
ÖZEL EVRAKTA SAHTECİLİK VE DOLANDIRICILIK SUÇU ( Fikri İçtima Hükümlerine Tabi Olması )
FİKRİ İÇTİMA ( Özel Evrakta Sahtecilik ve Dolandırıcılık Suçları Arasında )
DOLANDIRICILIK VE ÖZEL EVRAKTA SAHTECİLİK SUÇLARI ( Fikri İçtima Hükümlerine Tabi Olması )"
103YCGK5.4.1993E. 1993/8-75 K. 1993/82"MAL BEYANINDA BULUNMAMAK ( Ceza Zamanaşımı )
ZAMANAŞIMININ KESÎLMESİ ( Mahkumiyet kararının verilmesi )
DAVANIN ORTADAN KALDIRILMASI ( Zamanaşımı süresinin durdurulması )"
103Y4.CD2.4.1992E. 1992/2127 K. 1992/2475"ASKERLİKTEN KAÇMA
FİRAR
İZİN TECAVÜZÜ
ANİ SUÇ
MÜTEMADİ SUÇ"
103YCGK12.11.1990E. 1990/6-244 K. 1990/271"ZAMANAŞIMI NEDENİYLE CEZA DAVASININ ORTADAN KALDIRILMASI ( Tarafların Şahsi Hak Yönünden Hukuk Mahkemesinde Dava Açabilmeleri )
ŞAHSİ HAK YÖNÜNDEN HUKUK MAHKEMESİNDE DAVA AÇILABİLMESİ ( Suç Eşyasını Satın Alan Sanıklar Hakkındaki Davanın Zamanaşımına Uğraması )
HUKUK MAHKEMESİNDE ŞAHSİ HAK DAVASI AÇMA HAKKI ( Suç Eşyasını Satın Alma Davasının Zamanaşımı Nedeniyle Ortadan Kaldırılması )
SUÇ EŞYASINI SATIN ALMA DAVASININ ZAMANAŞIMI NEDENİYLE ORTADAN KALDIRILMASI ( Hukuk Mahkemesinde Şahsi Hak Davası Açma Hakkı )
CEZA DAVASININ ZAMANAŞIMINA UĞRAMASI ( Şahsi Hakkın Sakıt Olmaması ve Hukuk Mahkemesinde Dava Açma Hakkının Bulunması )"
103YİBGK17.12.1947E. 1947/17 K. 1947/25"KİRA BEDELİNİ ARTIRMA SUÇU ( Ani Bir Suç Olması )
ANİ BİR SUÇ ( Kira Bedelini Artırma Suçu )
ZAMANAŞIMININ BAŞLANGICI ( Kira Sözleşmesinin Yapıldığı Gün Olması )
ANİ CÜRÜMLER ( İka İle Beraber Hitam Bulan Cürüm Olması )
MÜTEMADİ SUÇ ( İka İle Hitam Bulmayan ve Uzayan Cürüm Olması )
BİR YILLIK ZAMANAŞIMININ BAŞLANGICI ( Kira Sözleşmesinin Kurulduğu Tarihten )"

Madde 104

AMK

104AMK30.4.1998E. 1997/57 K. 1998/11""

YARGITAY

104Y5.CD16.1.2018E. 2016/4154 K. 2018/186"RÜŞVET ALMA SUÇU ( Tüm Sanıklara İsnat Olunan Rüşvet Alma ve Verme Suçunun Temas Ettiği 765 S. TCK'nın 212/2 ve 213/1. Maddelerinde Öngörülen Cezaların Üst Sınırı İtibarıyla Aynı Kanun'un 102/3 ve 104/2. Maddelerinde Belirtilen 10 Yıllık Asli ve 15 Yıllık İlaveli Zamanaşımına Tabi Olduğu - Son Suç Tarihi Olan Mart 2000'den İnceleme Gününe Kadar 15 Yıllık İlaveli Zamanaşımı Süresinin Gerçekleştiği/Düşme )
DAVA ZAMANAŞIMI ( Rüşvet Alma ve Verme Suçu - 765 S. TCK'nın 212/2 ve 213/1. Maddelerinde Öngörülen Cezaların Üst Sınırı İtibarıyla Aynı Kanun'un 102/3 ve 104/2. Maddelerinde Belirtilen 10 Yıllık Asli ve 15 Yıllık İlaveli Zamanaşımına Tabi Olduğu/Son Suç Tarihi Olan Mart 2000'den İnceleme Gününe Kadar 15 Yıllık İlaveli Zamanaşımı Süresi Gerçekleştiğinden Hükmün Bozulacağı Ancak Bu Husus Yargılamayaı Gerektirmediğinden Düşeceği )
15 YILLIK İLAVELİ ZAMANAŞIMI SÜRESİ ( Tüm Sanıklara İsnat Olunan Rüşvet Alma ve Verme Suçunun Temas Ettiği 765 S. TCK'nın 212/2 ve 213/1. Maddelerinde Öngörülen Cezaların Üst Sınırı İtibarıyla Aynı Kanun'un 102/3 ve 104/2. Maddelerinde Belirtilen 10 Yıllık Asli ve 15 Yıllık İlaveli Zamanaşımına Tabi Olduğu - Son Suç Tarihi Olan Mart 2000'den İnceleme Gününe Kadar 15 Yıllık İlaveli Zamanaşımı Süresinin Gerçekleştiği/Düşme )"
104Y11.CD9.1.2018E. 2017/13495 K. 2018/104"RESMİ BELGEDE SAHTECİLİK SUÇU (Eylemlerin Sübutu Halinde Kül Halinde Sahteliği Sabit Oluncaya Kadar Geçerli Resmi Belgelerde Sahtecilik Suçunu Oluşturacağı - Bu Suç İçin Zamanaşımı Sürelerinin Dolmadığı/Suç Vasfında Yanılgıya Düşülüp Düşme Kararı Verilmesinin Hatalı Olduğu)
DAVA ZAMANAŞIMI (Suç Tarihlerinde Sanığın Sahte Belgelerle Kurulan Şirketler Adına Çek Hesabı Açtırıp Çek Karneleri Almaktan İbaret Eylemlerinin Sübutu Halinde Kül Halinde Sahteliği Sabit Oluncaya Kadar Geçerli Resmi Belgelerde Sahtecilik Suçunu Oluşturacağı - Bu Suç İçin Zamanaşımı Sürelerinin Dolmadığının Gözetilmesi Gerektiği)
KAMU DAVASININ DÜŞMESİ (Sanığın Eylemlerin Sübutu Halinde Kül Halinde Sahteliği Sabit Oluncaya Kadar Geçerli Resmi Belgelerde Sahtecilik Suçunu Oluşturacağı/Bu Suç İçin Zamanaşımı Sürelerinin Dolmadığı - Eylemlerin 5237 S. TCK'nun Md. 204/1 Hükmünde Kaldığı Kabul Edilerek Düşme Kararı Verilmesinin İsabetsiz Olduğu)"
104Y11.CD23.11.2017E. 2015/3417 K. 2017/8146"MEMURUN İŞLEDİĞİ RESMİ BELGEDE SAHTECİLİK SUÇU ( Sanığın Gümrük Müşaviri Olduğu/Sanıkların Görevleri Gereği İmzaladığı Belgeler Sebebiyle Üzerlerine Atılı Suçun Sübutu Halinde Memurun Resmi Belgede Sahteciliği Suçunu Oluşturacağı - Memur Olmayan Diğer Sanıkların da Bu Eyleme İştirak Ettiğinin Kabulü Gerekeceği/Zamanaşımı Hükümleri Yönünden Lehe Olan Zamanaşımı Süresinin Suç Tarihinden Karar Tarihine Kadar Dolmadığı - Suçun Niteliğinde Yanılgıya Düşülerek Düşem Kararı Verilmesinin Kanuna Aykırı Olduğu )
SANIKALRIN GÜMRÜK MÜŞAVİRİ OLMASI ( Sanıkların Görevleri Gereği İmzaladığı Belgeler Sebebiyle Üzerlerine Atılı Suçun Sübutu Halinde Memurun Resmi Belgede Sahteciliği Suçunu Oluşturacağı/Memur Olmayan Diğer Sanıkların da Bu Eyleme İştirak Ettiğinin Kabulü Gerekeceği - Zamanaşımı Hükümleri Yönünden Lehe Olan Zamanaşımı Süresinin Suç Tarihinden Karar Tarihine Kadar Dolmadığı/Suçun Niteliğinde Yanılgıya Düşülerek Düşem Kararı Verilmesinin Kanuna Aykırı Olduğu )
ZAMANAŞIMI ( Sanıkların Görevleri Gereği İmzaladığı Belgeler Sebebiyle Üzerlerine Atılı Suçun Sübutu Halinde Memurun Resmi Belgede Sahteciliği Suçunu Oluşturacağı/Memur Olmayan Diğer Sanıkların da Bu Eyleme İştirak Ettiğinin Kabulü Gerekeceği - Zamanaşımı Hükümleri Yönünden Lehe Olan Zamanaşımı Süresinin Suç Tarihinden Karar Tarihine Kadar Dolmadığı/Suçun Niteliğinde Yanılgıya Düşülerek Düşem Kararı Verilmesinin Kanuna Aykırı Olduğu )"
104Y13.CD1.11.2017E. 2016/8309 K. 2017/11888"HIRSIZLIK SUÇU ( Sanığa Yüklenen Hırsızlık Suçunun Gerektirdiği Cezanın Türü ve Süresine Göre 765 Sayılı TCK'nın 102/3. ve 104. Maddelerinde Öngörülen 10 Yıllık Asli Zamanaşımına Bağlı Olduğu/Zamanaşımının Sanığın Sorgu Tarihinden İnceleme Tarihine Kadar Geçtiği )
ASLİ ZAMANAŞIMI ( Sanıklara Yüklenen Hırsızlık Suçunun Gerektirdiği Cezanın Türü ve Süresine Göre 765 Sayılı TCK'nın 493/1-Son 102/3. Maddelerinde Öngörülen 10 Yıllık Asli Zamanaşımının Karar Tarihinden İnceleme Tarihine Kadar Geçmiş Bulunmasının Bozmayı Gerektirdiği )
ŞÜPHEDEN UZAK KESİN VE İNANDIRICI DELİL ( Sanığın Savunmalarında Suçlamayı Kabul Etmediği/Soruşturma Aşamasında Müdafii Hazır Bulunmaksızın Kollukta Vermiş Olduğu İfadesi Dışında Delil Bulunmadığı - Mahkumiyetine Yeterli Her Türlü Şüpheden Uzak Kesin ve İnandırıcı Delil Elde Edilemeyen Sanığın Beraati Yerine Hırsızlık Suçundan Mahkumiyetine Kararı Verilmesinin İsabetsiz Olduğu )"
104Y8.CD26.10.2017E. 2016/8357 K. 2017/11952"EVRAKTA SAHTECİLİK SUÇU ( Araç Ruhsatı Üzerinde Ele Geçmeyen Mühürlerle Yapılan Muayene Sahteciliği/Sahte Ruhsat Düzenleme Suçları - Suç Tarihinde Yürürlükte Bulunan ve Lehe Olan 765 S.K. Md. 102/4 ve 104/2 Uyarınca 7 Yıl 6 Aylık Dava Zamanaşımının Suç Tarihlerinden Hüküm/Temyiz Tarihine Kadar Gerçekleştiği - Kamu Davalarının Düşürülmesi Yerine Yargılamaya Devamla Mahkumiyet Kararları Verilmesinin İsabetsiz Olduğu )
DAVA ZAMANAŞIMI ( Araç Ruhsatı Üzerinde Ele Geçmeyen Mühürlerle Yapılan Muayene Sahteciliği/Sahte Ruhsat Düzenleme Suçları - Sanığa Yüklenen Suçun Yasa Maddesinde Öngörülen Cezalarının Türü ve Üst Sınırı İtibariyle Tabi Olduğu Suç Tarihinde Yürürlükte Bulunan ve Lehe Olan 765 S.K. Md. 102/4 ve 104/2 Uyarınca 7 Yıl 6 Aylık Dava Zamanaşımının Suç Tarihlerinden Hüküm/Temyiz Tarihine Kadar Gerçekleştiği - Kamu Davalarının Düşürülmesi Yerine Yargılamaya Devamla Mahkumiyet Kararları Verilmesinin Bozmayı Gerektirdiği )"
104Y15.CD17.10.2017E. 2015/12242 K. 2017/20524"RESMİ BELGEDE SAHTECİLİK ( Sanığın SSK'dan Emekli Maaşı Alan Annesi Vefat Ettiği Halde SSK Tarafından Ölen Annesi Adına Yatırılan Bir Miktar Parayı Çektiği - Suçun Mağdurunun Parayı Yatıran SGK Başkanlığı Olduğu/Ödemeye Aracılık Eden Bankanın Zararının Doğrudan Doğruya Olmaması Sebebiyle Davaya Katılma Hakkının Bulunmadığı/Yersiz Verilmiş Katılma Kararının da Hükmü Temyiz Etme Hakkı Vermeyeceği )
LEHE KANUN UYGULANMASI ( 5237 S.K. Uyarınca Asli Zamanaşımı Süresinin 8 Yıl Olağanüstü Zamanaşımı Süresinin İse 12 Yıl Olduğu/765 S.K. Uyarınca Asli Zamanaşımı Süresinin 10 Yıl Olağanüstü Zamanaşımı Süresinin İse 15 Yıl Olduğu - Sanığın Lehine Olan 5237 S.K. Md. 204/1 Gereğince Suç Tarihinden Temyiz İnceleme Gününe Kadar 66/1-E ve 204/1 Maddesinde Öngörülen 12 Yıllık Olağanüstü Dava Zamanaşımının Dolduğu Anlaşıldığından Mahkumiyet Hükmünün Bozulması Gerektiği )"
104Y5.CD21.9.2017E. 2017/3968 K. 2017/3899"İHALEYE FESAT KARIŞTIRMA SUÇU ( Önceden Alınan Hizmet İçin Sonradan Şeklen Yapılan İhalenin Hukuka Aykırı Olduğu/Ortada Gerçek Bir İhalenin Bulunmaması Sebebiyle İhaleye Fesat Karıştırma Suçunun Oluşmayacağı - Suçun Oluşabilmesi İçin Kanunlarda Öngörülmüş İhale Usullerinden Biriyle Usulüne Uygun Yapılmış Ya da Yapılacak Bir İhale ve İş Olmasının Zorunlu Olduğu )
GÖREVİ KÖTÜYE KULLANMA SUÇU ( İhalenin Şeklen Yapılıp İhaleye Konu İşin Daha Önceden İcra Edildiğinin Anlaşılması Halinde İhale Komisyonu Kararı Öncesinde Alım İşlemlerini Yapan Daha Sonra Mevzuata Aykırı Belge Düzenleyerek Fiili Durumu Hukukileştirmeye Çalışan Kamu Görevlilerinin Görev Gereklerine Aykırı Hareket Ederek Alımın Gerçekleştirildiği Kişiye Yarar Sağladığı/İhaleye Girme Olanağı Bulunan Kişilerin Bu Olanaktan Yoksun Bırakılmaları Suretiyle de Onların Mağduriyetine Neden Oldukları )
BASİT ZİMMET SUÇU ( İşler Yapılmadan Üçüncü Kişi Lehine Yarar Sağlama Kastıyla Ödeme Yapıldığının Anlaşılması Halinde Diğer Koşulların da Varlığı Halinde Zimmet Suçunun Oluştuğu )
RESMİ BELGEDE SAHTECİLİK / DOLANDIRICILIK SUÇLARI ( Daha Önce Ödemeleri Yapılmış İşe veya Alıma Dair Yeniden Belge Düzenlenip Ödeme Yapılması Halinde Para Görevin Normal Fonksiyonu Gereği Verilmiş Olmadığından Koruma ve Gözetim Yükümlülüğü Bulunmayan Kişiler Yönünden Yasal Tevdi Unsurunun Gerçekleşmemesi Sebebiyle Kamu Görevlisinin Resmi Belgede Sahteciliği ve Kamu Kurumu Zararına Dolandırıcılık Suçunun İşlendiğinin Kabul Edilmesi Gerekeceği )
ZAMANAŞIMI ( 765 S.K. Md. 202/1 Kapsamındaki Basit Zimmet Suçuna İlişkin Öngörülen Cezasının Üst Sınırına Göre 102/3 ve 104/2. Maddelerinde Belirtilen 10 Yıllık Asli ve 15 Yıllık İlave Zamanaşımı Sürelerinin Olduğu/Son Suç Tarihi İle İnceleme Günü Arasında Bu Sürenin Gerçekleştiği Anlaşıldığından Kamu Davalarının Zamanaşımı Sebebiyle Düşmesi Gerektiği )
ZAMAN BAKIMINDAN UYGULAMA ( Suçun İşlendiği Zaman Yürürlükte Bulunan Kanun İle Sonradan Yürürlüğe Giren Kanunların Hükümleri Farklı İse Failin Lehine Olan Kanunun Uygulanacağı ve İnfaz Olunacağı )"
104Y4.CD8.6.2017E. 2017/17861 K. 2017/17298"TEHDİT SUÇU ( Dava Zamanaşımı Bakımından 765 Sayılı Kanun Hükümlerinin Sanık Yararına Olması Karşısında Hesaplanan Zamanaşımı Süresinin Suçun İşlendiği Günden Kesinleşme Tarihine Kadar Gerçekleştiğinin Kabulü Gerektiği )
DAVA ZAMANAŞIMI SÜRESİ ( Sanığın Denetim Süresi İçinde Yeni Kasıtlı Suçlar İşlediği ve Bu Suçlara Dair Mahkumiyet Hükümlerinin Kesinleştiği/Hükmün Açıklanmasının Geri Bırakılması İle Duran Dava Zamanaşımının Denetim Süresinde İşlenen Yeni Suç Tarihinden İtibaren Yeniden İşlemeye Başlayacağı/Hükmün Açıklanma Tarihi İle Dava Zamanaşımı Süresinin Dolduğu Gözetilmeden Karar Verilmesinin İsabetsiz Olduğu - Tehdit Suçu )"
104Y14.CD7.6.2017E. 2017/1539 K. 2017/3148"IRZ VE NAMUSA TASADDİ ( Suçunun 765 Sayılı TCK'nın 415/2. Maddesinde Öngörülen Cezasının Üst Sınırı İtibariyle Aynı Kanunun 102/4 ve 104/2. Maddelerinde Belirlenen 7 Yıl 6 Aylık Asli ve İlave Dava Zamanaşımına Tâbi Olduğu ve Suç Tarihleri Olan 29.03.2004 İle 2004 Yılı Nisan Ayından Karar Tarihine Kadar Bu Sürelerin Gerçekleştiği Anlaşıldığından Sanık Hakkındaki Davaların Zamanaşımı Sebebiyle Düşmesi Yerine Ayrı Ayrı Mahkûmiyetine Karar Verilmesinin Hatalı Olduğu )
ZAMANAŞIMI NEDENİ İLE DÜŞME ( Sanığın Oluşa Uygun Olarak İşlediği Kabul Edilen Irz ve Namusa Tasaddide Bulunma Suçunun 765 S.K. 415/2. Maddesinde Öngörülen Cezasının Üst Sınırı İtibariyle Aynı Kanunun 102/4 ve 104/2. Maddelerinde Belirlenen 7 Yıl 6 Aylık Asli ve İlave Dava Zamanaşımına Tâbi Olduğu ve Suç Tarihleri Olan 29.03.2004 İle 2004 Yılı Nisan Ayından Karar Tarihine Kadar Bu Sürelerin Gerçekleştiği Anlaşıldığından Sanık Hakkındaki Davaların Zamanaşımı Sebebiyle Düşmesine Karar Verilmesi Gerektiği )"
104Y6.CD11.4.2017E. 2016/5958 K. 2017/879"YAĞMA SUÇU ( Nüfusa Tescili Bulunmadığı Anlaşılan Sanık Hakkında Tefrik Kararı Verildiği - Olay Tarihi İtibariyle 15-18 Yaş Aralığında Bulunan Sanık Hakkında Farklı Bir Yaşa Sahip Olduğuna Dair Gözlem ve/veya Tespite Yer Verilmeden Yaş Küçüklüğüne İlişkin Maddenin Uygulama Gereğinin Gözetilmemesinin Hatalı Olduğu )
YAŞ KÜÇÜKLÜĞÜ ( Yağma Suçu - Olay Tarihi İtibariyle 15-18 Yaş Aralığında Bulunan Sanık Hakkında Farklı Bir Yaşa Sahip Olduğuna Dair Gözlem ve/veya Tespite Yer Verilmeden İlgili Maddelerin Uygulama Gereğinin Gözetilmemesinin Hatalı Olduğu )
ZAMANAŞIMI ( Sanığın Eylemine Uyan Suç İçin Öngörülen Cezanın Türü ve Üst Sınırına Göre İlgili Kanun Hükümlerinin Sanık Yararına Olduğu - Sanıklar İçin Öngörülen 15 Yıllık Uzamış Dava Zamanaşımının Suç Tarihlerinden İnceleme Tarihine Kadar Geçmiş Bulunmasının Bozmayı Gerektirdiği/Kamu Davasının Zamanaşımı Sebebiyle Düşmesi Gerektiği )
UZAMIŞ DAVA ZAMANAŞIMI ( İlgili Kanun Hükümlerinin Sanık Yararına Olduğu - Sanıklar İçin Öngörülen 15 Yıllık Zamanaşımının Suç Tarihlerinden İnceleme Tarihine Kadar Geçmiş Bulunmasının Bozmayı Gerektirdiği/Kamu Davasının Zamanaşımı Sebebiyle Düşmesi Gerektiği )"
104Y21.CD6.4.2017E. 2016/11245 K. 2017/1739"SAHTELİĞİ SABİT OLUNCAYA KADAR GEÇERLİ BELGEDE SAHTECİLİK ( Suç Tarihinde Yürürlükte Bulunan ve Lehe Olan 765 Sayılı Yasada Öngörülen On Yıllık Asli Dava Zamanaşımının Suç Tarihinden İddianamenin Düzenlendiği Tarihe Kadar Gerçekleştiği - Kamu Davasının Gerçekleşen Zamanaşımları Sebebiyle Düşürülmesi Gerektiği )
LEHE KANUN UYGULAMASI ( Değişen Suç Vasfına Göre Sanığa Yüklenen Sahteliği Sabit Oluncaya Kadar Geçerli Belgede Sahtecilik Suçunun Yasada Gerektiği Cezasının Türü ve Üst Sınırı İtibariyle Tabi Olduğu Suç Tarihinde Yürürlükte Bulunan ve Lehe Olan 765 Sayılı Yasada Öngörülen On Yıllık Asli Dava Zamanaşımının Gerçekleştiği )
DAVA ZAMANAŞIMI ( Sahteliği Sabit Oluncaya Kadar Geçerli Belgede Sahtecilik Suçunun 765 Sayılı Yasada Öngörülen On Yıllık Asli Dava Zamanaşımının Dolandırıcılık Suçunun Yedi Yıl Altı Aylık Olağanüstü Dava Zamanaşımının Suç Tarihinden İddianamenin Düzenlendiği Tarihe Kadar Gerçekleştiği - Kamu Davalarının Düşürülmesi Gerektiği )"
104Y6.CD30.3.2017E. 2013/15352 K. 2017/786"NİTELİKLİ YAĞMA ( Suçun İşlendiği 03.10.2000 Tarihi İle İnceleme Tarihi Arasında Sanık Hakkında Uygulanan 6136 S. Kanun'un 13/1. Md.sinde ve 765 S. TCK'nun 253. Md. sinde Öngörülen Cezaların Tür ve Süresine Göre Aynı Kanun'un 102/4, 104/2. Md.lerinde Yazılı 7 Yıl 6 Aylık Sürenin Hüküm Tarihine Kadar Geçmiş Olduğunun Gözetilmemesi Bozmayı Gerektirdiği )
ZAMANAŞIMI ( Nitelikli Yağma - Suçun İşlendiği 03.10.2000 Tarihi İle İnceleme Tarihi Arasında Sanık Hakkında Uygulanan 6136 S. Kanun'un 13/1. Md.sinde ve 765 S. TCK'nun 253. Md. sinde Öngörülen Cezaların Tür ve Süresine Göre Aynı Kanun'un 102/4, 104/2. Md.lerinde Yazılı 7 Yıl 6 Aylık Sürenin Hüküm Tarihine Kadar Geçtiği )"
104Y21.CD21.3.2017E. 2016/2003 K. 2017/1460"SAHTE FATURA DÜZENLEME SUÇU ( Sanığın Aksi Yöndeki Savunması Nedeniyle Faturalara Dair Ödeme Belgeleri/Sevk ve Taşıma İrsaliyeleri/Teslim Tesellüm Belgelerinin Bulunup Bulunmadığı Sorularak Gerekli Araştırmanın Yapılması Gereği - Gerçeğin Kuşkuya Yer Bırakmayacak Şekilde Ortaya Çıkarılacağı )
VERGİ TEKNİĞİ RAPORU ( Sanığın Suçu İnkar Mahiyetindeki Savunması Nedeniyle Suça Konu Faturaları Düzenleyen Firmaların Yetkilileri Hakkında Sahte Fatura Düzenlemek Suçundan Kamu Davası Açılıp Açılmadığı ve Açılmışsa Dava Dosyalarının Celp Edilip İncelenerek Özetinin Tutanağa Geçirileceği )
GERÇEĞİN KUŞKUYA YER BIRAKMAYACAK ŞEKİLDE ORTAYA ÇIKARILACAĞI ( Katılan Kuruma Müzekkere Yazılarak Suça Konu Faturaları Düzenleyen Firmalar Hakkındaki Vergi Tekniği Raporlarından Dosyada Bulunmadığı Anlaşılan Dört Farklı Firmaya Ait Raporlarının Dava Dosyasına İstenmesi Gerektiği )
FATURALARA DAİR ARAŞTIRMA YAPILMASI ( Eldeki Davayı İlgilendiren ve Kullanılan Faturaların Sahteliğini Belirleyen Delillerin Onaylı Örneklerinin Dava Dosyasına İntikal Ettirilmesinin Sağlanacağı - Faturalara Dair Ödeme Belgelerinin Sevk ve Taşıma İrsaliyelerinin Araştırılacağı/Sahte Fatura )
BAŞKA KAMU DAVASI BULUNUP BULUNMADIĞININ TESPİTİ ( Suça Konu Faturaları Düzenleyen Firmaların Yetkilileri Hakkında Sahte Fatura Düzenlemek Suçundan Kamu Davası Açılıp Açılmadığı ve Açılmışsa Dava Dosyalarının Celp Edilip İncelenerek Özetinin Duruşma Tutanağına Geçirilmesi Gerektiği )"
104Y21.CD13.3.2017E. 2016/11265 K. 2017/1243"SAHTE FATURA KULLANMA (Sanığın 2005 Takvim Yılında Sahte Fatura Kullandığının Kullandığı En Son Sahte Fatura Tarihinin 14.12.2005 Olduğunun İddia Olunduğu/Suç Tarihinin 21.01.2006 Tarihi Olarak Belirlenmesi Gerektiği Cihetle Suç Tarihi İtibariyle Tabi Olduğu 5237 S.K. 66/1-e ve 67/4. Maddelerinde Öngörülen Dava Zamanaşımı Süresinin Suç Tarihinden Hüküm Tarihine Kadar Dolmadığı Gözetilmeden Kamu Davasının Dava Zamanaşımı Sebebiyle Düşürülmesine Karar Verilmesinin Hatalı Olduğu)
DAVA ZAMANAŞIMI SEBEBİYLE DÜŞME (Sanığın 2005 Takvim Yılında Sahte Fatura Kullandığının Kullandığı En Son Sahte Fatura Tarihinin 14.12.2005 Olduğunun İddia Olunduğu/ Suç Tarihinin 21.01.2006 Tarihi Olarak Belirlenmesi Gerektiği Cihetle Suç Tarihi İtibariyle Tabi Olduğu 5237 S.K. 66/1-e ve 67/4. Maddelerinde Öngörülen Dava Zamanaşımı Süresinin Suç Tarihinden Hüküm Tarihine Kadar Dolmadığı Gözetilmeden Kamu Davasının Dava Zamanaşımı Sebebiyle Düşürülmesine Karar Verilmesinin İsabetsiz Olacağı)"
104Y21.CD16.1.2017E. 2016/6312 K. 2017/147"KAMU DAVASININ ZAMANAŞIMI SEBEBİYLE DÜŞMESİ ( Sahte Fatura Kullanmak - Cezasının Türü ve Üst Sınırı İtibariyle Tabi Olduğu Suç Tarihlerinde Yürürlükte Bulunan ve Sanık Lehine Olan 765 S.K.'da Öngörülen Dava Zamanaşımının Suç Tarihinden Temyiz İnceleme Tarihine Kadar Gerçekleştiği Anlaşılmakla Sair Yönleri İncelenmeyen Hükmün Bozulmasına Ancak Bu Husus Yeniden Yargılama Yapılmasını Gerektirmediğinden Kamu Davasının Gerçekleşen Zamanaşımı Sebebiyle Düşürülmesine Karar Verileceği )
SAHTE FATURA KULLANMAK ( Suçun Yasada Gerektirdiği Cezasının Türü ve Üst Sınırı İtibariyle Tabi Olduğu Suç Tarihlerinde Yürürlükte Bulunan ve Sanık Lehine Olan 765 S.K.'da Öngörülen Dava Zamanaşımının Suç Tarihinden Temyiz İnceleme Tarihine Kadar Gerçekleştiği Anlaşılmakla Sair Yönleri İncelenmeyen Hükmün Bozulmasına Ancak Bu Husus Yeniden Yargılama Yapılmasını Gerektirmediğinden Kamu Davasının Gerçekleşen Zamanaşımı Sebebiyle Düşürülmesine Karar Vermek Gerektiği )
DAVA ZAMANAŞIMININ TEMYİZ İNCELEMESİNE KADAR GEÇMESİ ( Sahte Fatura Kullanmak - Sair Yönleri İncelenmeyen Hükmün Bozulmasına Ancak Bu Husus Yeniden Yargılama Yapılmasını Gerektirmediğinden Kamu Davasının Gerçekleşen Zamanaşımı Sebebiyle Düşürülmesine Karar Verileceği )"
104Y15.CD21.12.2016E. 2014/1719 K. 2016/9757"NİTELİKLİ DOLANDIRICILIK (Suç Tarihinden Temyiz İnceleme Gününe Kadar 765 S. T.C.K'nun 102/4 ve 104/2. Md. Öngörülen 7 Yıl 6 Aylık Dava Zamanaşımının Dolduğu - Sanıklar Hakkında Açılan Kamu Davalarının Zamanaşımı Sebebiyle Düşmesine Karar Verileceği)
ZİNCİRLEME SUÇ (Baştan Belirlenen Haksız Menfaatin Değişik Fasılalarla Katılandan Alınması Halinde Zincirleme Suç Koşullarının Oluşmayacağı/T.C.K'nın 43/1. Md. Uygulanarak Sanıklar Hakkında Fazla Ceza Tayin Edildiği/Kararın Bozulacağı - Nitelikli Dolandırıcılık)
ÇELİŞKİLİ KARAR VERİLMESİ (Nitelikli Dolandırıcılık - Hapis Cezası Alt Sınırdan Tayin Olunduğu Halde Ayrıca Yasal ve Yeterli Gerekçe Gösterilmeden Aynı Gerekçeyle Adli Para Cezasına Esas Alınması Gereken Tam Gün Sayısının Alt Sınırdan Uzaklaşılarak Tayini Suretiyle Çelişkiye Düşüldüğü/Bozma Kararı Verileceği)"
104YCGK15.11.2016E. 2014/11-402 K. 2016/431"KAMU GÖREVLİSİNİN RESMİ BELGEDE SAHTECİLİĞİ ( Suçun İşlendiği Tarih İtibarıyla Lehe Olan 765 S. T.C.K'nun 102/3 ve 104/2. Md. Uyarınca 15 Yıllık Kesintili Dava Zamanaşımı Süresinin İnceleme Tarihinden Önce Dolduğu - Direnme Hükmünün Gerçekleşen Dava Zamanaşımı Sebebiyle Bozularak Kamu Davalarının Düşmesine Karar Verileceği )
DAVA ZAMANAŞIMI ( Suçun İşlendiği Tarih İtibarıyla Lehe Olan 765 S. T.C.K'nun 102/3 ve 104/2. Md. Uyarınca 15 Yıllık Kesintili Dava Zamanaşımı Süresinin İnceleme Tarihinden Önce Dolduğu/Dava Zamanaşımı Sebebiyle Kamu Davalarının Düşmesine Karar Verileceği - Kamu Görevlisinin Resmi Belgede Sahteciliği )
KAMU DAVASININ DÜŞMESİ ( Kamu Görevlisinin Resmi Belgede Sahteciliği - Suçun İşlendiği Tarih İtibarıyla Lehe Olan 765 S. T.C.K'nun 102/3 ve 104/2. Md. Uyarınca 15 Yıllık Kesintili Dava Zamanaşımı Süresinin İnceleme Tarihinden Önce Dolduğu/Dava Zamanaşımı Sebebiyle Davaların Düşmesine Karar Verilmesi Gerektiği )
LEHE KANUN UYGULAMASI ( Suçun İşlendiği Tarih İtibarıyla Sanıkların Lehine Olan 765 S. T.C.K'nun 102/3 ve 104/2. Md. Uyarınca 15 Yıllık Kesintili Dava Zamanaşımı Süresinin İnceleme Tarihinden Önce Dolduğu/Dava Zamanaşımı Sebebiyle Kamu Davalarının Düşmesine Karar Verileceği - Kamu Görevlisinin Resmi Belgede Sahteciliği )"
104Y4.CD3.11.2016E. 2016/16248 K. 2016/13929"GÖREVDE YETKİYİ KÖTÜYE KULLANMA ( Suç Tarihine Göre 7 Yıl 6 Aylık Olağanüstü Dava Zamanaşımına Tabi Olduğu/Bu Süreye 4483 S. Yasaya Göre Soruşturma İzni Alınması İçin Yargılamanın Durmasına Karar Verdiği Tarihten Soruşturma İzni Verilmesine Dair Kararın Kesinleştiği Tarihine Kadar Geçen Zamanaşımının Durma Süresi de Eklendiğinde İnceleme Tarihi İtibariyle Olağanüstü Dava Zamanaşımının Dolduğu - Kamu Davasının Düşmesine Karar Verileceği )
ZAMANAŞIMININ DURMASI ( H.A.G.B. Kararının Kesinleşmesinden Sonra Başlayacak Deneme Süresi İçinde Yeniden Kasıtlı Bir Suç İşlenmesi ya da Yükümlülüklere Uyulmaması Tarihine Kadar Zamanaşımı Süresinin Duracağı/Zamanaşımını Durduran Sebebin 4483 S. Yasaya Göre Soruşturma İzni Alınması İçin Yargılamanın Durmasına Karar Verdiği Tarihten Soruşturma İzni Verilmesine Dair Kararın Kesinleştiği Tarihine Kadar Geçen Süre Olduğu - Görevde Yetkiyi Kötüye Kullanma )
HÜKMÜN AÇIKLANMASININ GERİ BIRAKILMASI KARARININ TEMYİZ EDİLMESİ ( Görevde Yetkiyi Kötüye Kullanma - H.A.G.B. Kararının Kesinleşmesinden Sonra Başlayacak Deneme Süresi İçinde Yeniden Kasıtlı Bir Suç İşlenmesi ya da Yükümlülüklere Uyulmaması Tarihine Kadar Zamanaşımı Süresinin Duracağı/H.A.G.B. Kararının Her Ne Kadar İtiraza Tabi Olsa da Temyiz Edilmesi Sebebiyle Kesinleşmediği )"
104Y21.CD13.10.2016E. 2015/7132 K. 2016/6139"DOLANDIRICILIK SUÇU ( Sanığa Yüklenen Suçun Yasada Gerektirdiği Cezasının Türü ve Üst Sınırı İtibariyle Tabi Olduğu Suç Tarihinde Yürürlükte Bulunan ve Lehe Olan Kanunda Öngörülen Dava Zamanaşımının Suçun İşlendiği Tarihten Temyiz İnceleme Tarihine Kadar Gerçekleştiği - Sanık Müdafinin Temyiz İtirazları Yerinde Olduğundan Hükmün Bozulması Gerektiği )
DAVA ZAMANAŞIMI ( Dolandırıcılık Suçu - Sanığa Yüklenen Suçun Yasada Gerektirdiği Cezasının Türü ve Üst Sınırı İtibariyle Tabi Olduğu Suç Tarihinde Yürürlükte Bulunan ve Lehe Olan Kanunda Zamanaşımının Suçun İşlendiği Tarihten Temyiz İnceleme Tarihine Kadar Gerçekleştiği - Sanık Müdafinin Temyiz İtirazları Yerinde Olduğundan Hükmün Bozulması Gerektiği )"
104Y21.CD22.6.2016E. 2016/5214 K. 2016/5481"SAHTE FATURA DÜZENLEME SUÇU ( Sanığın Kimlik Bilgileri ile Haberi Olmadan Şirket Kurulduğu - Şirket Ortağı Gözükmesinden Dolayı Beyannamelerden ve Faturalardan İmzasının Olup Olmadığının Araştırılarak Sonucuna Göre Karar Verilmesi Gereği/Nüfus Cüzdanı Fotokopisindeki Fotoğrafın Sahte Olduğu )
FATURA ÜZERİNDEKİ İMZANIN ARAŞTIRILMASI GEREĞİ ( Sahte Kimlik ile Şirket Kurulduğu İddiası/Kimlik Fotokopisinde Nüfus Cüzdanının Verildiği Yer Olarak Gösterilen Kısmın Gerçeği Yansıtmadığı - Ayrıca Beyannamelerdeki İmzanın da Gerçekliğinin Araştırılması Gereği/Sahte Fatura/İmza Araştırması/Sahte Kimlik )
SAHTE FATURA ( Suça Konu Eylemde Suç Tarihinin Faturanın Düzenlendiği Tarih Olduğunun Göz Önüne Alınacağı - Zamanaşımı Hususunun da Gözetilmesi Gereği )
HER TAKVİM YILI İÇİN AYRI AYRI HÜKÜM KURULMASI ( Suça Konu Faturaların Ay ve Gün Olarak Tespit Edilmesi Gereği - Zamanaşımı Hususunun da Gözetileceği )
SUÇA KONU FATURALARIN AY VE GÜN OLARAK TESPİTİ ( 2005 Takvim Yılında Mükellef Şirketin Sahte Fatura Düzenlediği Anlaşılan Beş Ayrı Mükellefle İlgili Vergi Dairelerinden Sorulacağı - Konu Hakkında Vergi Raporlarının Gönderilmesi ve Mükelleflerin Defter ve Belgelerinin İnceleneceği/Fatura Tarihlerinin Ay ve Gün Olarak Tespit Edilmeye Çalışılacağı )"
104Y8.CD20.6.2016E. 2016/3384 K. 2016/8138"ATEŞLİ SİLAHLAR KANUNU'NA MUHALEFET ( Suç Tarihinde Yürürlükte Bulunan ve Lehe Olan 765 S. T.C.K.'nun 102/4 ve 104/2. Md. Belirlenen 7 Yıl 6 Aylık Dava Zamanaşımının Suç Tarihinden Karar Tarihine Kadar Gerçekleştiğinin Gözetileceği )
DAVA ZAMANAŞIMI ( Suç Tarihinde Yürürlükte Bulunan ve Lehe Olan 765 S. T.C.K.'nun 102/4 ve 104/2. Md. Belirlenen 7 Yıl 6 Aylık Dava Zamanaşımının Suç Tarihinden Karar Tarihine Kadar Gerçekleştiğinin Gözetileceği - 6136 S. Yasaya Muhalefet Suçu )"
104Y5.CD20.6.2016E. 2014/6174 K. 2016/6479"GÖREVİ KÖTÜYE KULLANMA SUÇU ( Cezasının Üst Sınırı İtibariyle 765 S. T.C.K'nun 102/4 ve 104/2. Md. Belirtilen Beş Yıllık Asli ve Yedi Yıl Altı Aylık İlave Zamanaşımına Tabi Olduğu/Suç Tarihi İle İnceleme Günü Arasında İlave Zamanaşımı Süresinin Gerçekleştiği - Davaların Zamanaşımı Sebebiyle Düşmesine Karar Verilmesi Gerektiği )
ZAMANAŞIMI SEBEBİYLE DÜŞME ( Cezasının Üst Sınırı İtibariyle 765 S. T.C.K'nun 102/4 ve 104/2. Md. Belirtilen Beş Yıllık Asli ve Yedi Yıl Altı Aylık İlave Zamanaşımına Tabi Olduğu/Suç Tarihi İle İnceleme Günü Arasında İlave Zamanaşımı Süresinin Gerçekleştiği/Davaların Zamanaşımı Sebebiyle Düşmesine Karar Verilmesi Gerektiği - Görevi Kötüye Kullanma Suçu )
BİLİRKİŞİ RAPORLARI ARASINDA ÇELİŞKİ OLMASI ( Mahallerinde Keşif Yapılarak Önceki Bilirkişiler Dışında Bir İnşaat Bir Harita Mühendisi Bir de Şehir Plancısı Bilirkişinin Bulunduğu İmar Mevzuat Konularına Hakim Yeni Bir Bilirkişi Kurulundan Yeniden Rapor Alınması Gerektiği - 3194 S. İmar Kanunu 4078 S. Yapı Denetimi Hakkında Kanun İle İlgili Mevzuat Hükümlerine Aykırı Eylem )"
104Y21.CD16.6.2016E. 2016/5100 K. 2016/5365"SAHTE FATURA DÜZENLEMEK SUÇU ( Ödeme Belgeleri Araştırılarak Temini Halinde Şirketlerin Defter ve Belgeleri Üzerinde Karşılaştırmalı İnceleme Yaptırılması Suretiyle Toplanan Deliller Bir Bütün Halinde Değerlendirilerek Sonucuna Göre Sanığın Hukuki Durumunun Belirlenmesi Gerektiği )
DAVA ZAMANAŞIMI ( Sanığa Yüklenen Suçlardan Birinin Yasada Gerektirdiği Cezasının Türü ve Üst Sınırı İtibariyle Tabi Olduğu Suç Tarihinde Yürürlükte Bulunan ve Lehe Olan 765 Sayılı Kanunda Öngörülen Dava Zamanaşımının Yüklenen Suç Tarihinden Temyiz İnceleme Tarihine Kadar Gerçekleştiği )
KAMU DAVASININ DÜŞMESİ ( Dava Zamanaşımının Yüklenen Suç Tarihinden Temyiz İnceleme Tarihine Kadar Gerçekleştiği Anlaşılmış Olduğundan Sanık Hakkında Açılan Kamu Davasının Gerçekleşen Zamanaşımı Sebebiyle Düşürülmesi Gerektiği - Sahte Fatura Düzenlemek Suçu )
KARŞIT İNCELEME ( Faturaları Kullanan İlgili Firma Yetkilileri Hakkında Sahte Fatura Kullanmak Suçundan Karşıt İnceleme Yapılıp Yapılmadığı Yapılmışsa Dava Açılıp Açılmadığının Vergi Dairesinden Sorulması Varsa Karşıt İnceleme Raporlarının Dosya Arasına Alınması Gerektiği - Sahte Fatura Düzenlemek )
DELİLLERİN TOPLANMASI ( Sahte Fatura Düzenlemek Suçu - Karşıt İnceleme Raporlarının Dosya Arasına Alınması Dava Açıldığının Tespiti Halinde Dava Dosyaları Celp Edilip İncelenerek Özetlerinin Duruşma Tutanağına Geçirilip Bu Davayı İlgilendiren Ve Sahteliği Belirleyen Delillerin Onaylı Örneklerinin Dava Dosyasına İntikali Gerektiği )"
104Y8.CD9.6.2016E. 2016/2313 K. 2016/7752"GÖREVİ KÖTÜYE KULLANMA SUÇU (Sanıklara Yüklenen Suçun Yasa Maddesinde Öngörülen Cezalarının Türü ve Üst Sınırı İtibariyle Tabi Olduğu Dava Zamanaşımının Suç Tarihinden Temyiz İnceleme Tarihine Kadar Gerçekleştiği - Sanıklar Hakkında Açılan Kamu Davasının Gerçekleşen Dava Zamanaşımı Sebebiyle Düşürülmesine Karar Verildiği)
DAVA ZAMANAŞIMI (Görevi Kötüye Kullanma - Sanıklara Yüklenen Suçun Yasa Maddesinde Öngörülen Cezalarının Türü ve Üst Sınırı İtibariyle Tabi Olduğu Yedi Yıl Altı Aylık Dava Zamanaşımının Suç Tarihinden Temyiz İnceleme Tarihine Kadar Gerçekleştiği)
VEKALET ÜCRETİ (Sanıklardan Birini Ayrı Vekaletname İle Temsil Eden Müdafii Lehine Karar Tarihinde Yürürlükte Olan Avukatlık Asgari Ücret Tarifesine Göre Belirlenen Maktu Vekalet Ücretine Ayrıca Hükmolunması Gerektiği - Görevi Kötüye Kullanma Suçu)"
104Y6.CD2.6.2016E. 2013/30990 K. 2016/4616"NİTELİKLİ YAĞMA (Zamanaşımı Bakımından 765 S.K. Hükümlerinin Sanık Yararına Olması ve Aynı Kanun'un 102/4 ve 104/2. Maddelerinde Öngörülen 7 Yıl 6 Aylık Kesintili Dava Zamanaşımının Suç Tarihinden İnceleme Gününe Kadar Geçmiş Bulunmasının Bozmayı Gerektirdiği/Sanık Hakkında Açılan Kamu Davasının Zamanaşımı Sebebiyle Düşeceği)
KAMU DAVASININ ZAMANAŞIMI SEBEBİYLE DÜŞMESİ (Yağma - Zamanaşımı Bakımından 765 S.K. Hükümlerinin Sanık Yararına Olması ve Aynı Kanun'un 102/4 ve 104/2. Maddelerinde Öngörülen 7 Yıl 6 Aylık Kesintili Dava Zamanaşımının Suç Tarihinden İnceleme Gününe Kadar Geçmiş Bulunmasının Bozmayı Gerektirdiği/Sanık Hakkında Açılan Kamu Davasının Zamanaşımı Sebebiyle Düşmesine Karar Verilmesi Gerektiği)
KİŞİYİ HÜRRİYETİNDEN YOKSUN KILMA SUÇU (Sanığın Mağduru Hürriyetinden Yoksun Bıraktığına Dair Mağdurun Soruşturma Aşamasındaki Soyut Beyanı Dışında Kesin İnandırıcı Somut ve Hukuka Uygun Kanıtlar Bulunmadığı Gözetilmeden Beraati Yerine Mahkumiyetine Karar Verilmesinin Hatalı Olacağı)"
104Y22.CD1.6.2016E. 2015/25985 K. 2016/9380"YAĞMA SUÇU ( Kanıtları Takdir ve Tartışmanın Üst Dereceli Ağır Ceza Mahkemesine Ait Bulunduğu Gözetilmeden Görevsizlik Kararı Yerine Duruşmaya Devamla Hüküm Kurulmasının İsabetsiz Bulunduğu )
GÖREVSİZLİK KARARI ( Sanığın Eylemlerinin Sübutu Halinde Yağma Suçunu Oluşturup Oluşturmadığına Dair Kanıtları Takdir ve Tartışmanın Üst Dereceli Ağır Ceza Mahkemesine Ait Bulunduğu Gözetilerek Görevsizlik Kararı Verilmesi Gerektiği )
ZAMANAŞIMI ( Dava Zamanaşımı Bakımından 765 Sayılı Kanun Hükümlerinin Sanık Yararına Olması ve Anılan Kanunda Öngörülen Yedi Yıl Altı Aylık Zamanaşımının Suç Tarihinden İnceleme Tarihine Kadar Geçmiş Bulunmasının Davanın Düşürülmesini Gerektirdiği )
KAMU DAVASININ DÜŞMESİ ( 765 Sayılı Kanun Hükümlerinin Sanık Yararına Olduğu ve Anılan Kanunda Öngörülen Yedi Yıl Altı Aylık Zamanaşımının Suç Tarihinden İnceleme Tarihine Kadar Geçtiği - Davanın Düşürülmesi Gerektiği )"
104Y1.CD24.5.2016E. 2016/1784 K. 2016/2654"KASTEN YARALAMA ( Dava Zamanaşımı - Lehe Olan 765 S. Kanun'un 456/1-2-3-4 Md. Öngörülen Cezaların Üst Sınırına Göre Aynı Kanunun 102/4 Ve 104/2. Md. Uyarınca 7 Yıl 6 Aylık Eklemeli Zamanaşımı Süresine Tabi Olduğu/Suç Tarihi Olan İle Karar Tarihi Arasında Bu Sürelerin Dolduğu - Kamu Davasının Düşeceği )
SANIKLARIN BERAAT ETMESİ ( Kasten Öldürme - Beraat Eden ve Kendisini Vekil İle Temsil Ettiren Sanık Yararına Hazine Aleyhine Maktu Avukatlık Ücretine Hükmedilmemesi Doğru Olmadığı )
KAMU DAVASININ DÜŞMESİ ( Kasten Yaralama - Lehe Olan 765 S. Kanun'un 456/1-2-3-4 Md. Öngörülen Cezaların Üst Sınırına Göre Aynı Kanunun 102/4 ve 104/2. Md. Uyarınca 7 Yıl 6 Aylık Eklemeli Zamanaşımı Süresine Tabi Olduğu/Suç Tarihi Olan İle Karar Tarihi Arasında Bu Sürelerin Dolduğu Gözetileceği )"
104Y11.CD27.4.2016E. 2014/14191 K. 2016/3727"ŞEHADETNAME NİTELİĞİNDEKİ BELGEDE SAHTECİLİK SUÇU ( Kanunda Öngörülen Dava Zamanaşımının Suçun İşlendiği Tarihten Temyiz İnceleme Tarihine Kadar Gerçekleştiğinin Anlaşıldığı ve Sanık Müdafiinin Temyiz İtirazlarının Bu İtibarla Yerinde Görüldüğü )
DAVA ZAMANAŞIMI ( Şahadetname Niteliğinde Belgede Sahtecilik Suçunun Yasada Gerektirdiği Cezasının Türü ve Üst Sınırı İtibariyle Tabi Olduğu Suç Tarihinde Yürürlükte Bulunan ve Lehe Olan 765 Sayılı Yasada Öngörülen Dava Zamanaşımının Suçun İşlendiği Tarihten Temyiz İnceleme Tarihine Kadar Gerçekleştiği )
LEHE KANUN UYGULAMASI ( Suç Tarihinde Yürürlükte Bulunan ve Lehe Olan 765 Sayılı Yasada Öngörülen Dava Zamanaşımının Suçun İşlendiği Tarihten Temyiz İnceleme Tarihine Kadar Gerçekleştiğinin Gözetilmesi Gerektiği - Şehadetname Niteliğindeki Belgede Sahtecilik )"
104Y11.CD25.4.2016E. 2015/8951 K. 2016/3597"RESMİ BELGEDE SAHTECİLİK SUÇU ( Sanıklara Yüklenen Suçun Yasada Gerektirdiği Cezasının Türü ve Üst Sınırı İtibariyle Tabi Olduğu Suç Tarihinden Sonra Yürürlüğe Giren ve Lehe Olan Kanunda Öngörülen Dava Zamanaşımının Suç Tarihinden Temyiz İnceleme Tarihine Kadar Gerçekleştiğinin Gözetilmesi Gerektiği )
DAVA ZAMANAŞIMI ( Resmi Belgede Sahtecilik Suçunun Yasada Gerektirdiği Cezasının Türü ve Üst Sınırı İtibariyle Tabi Olduğu Suç Tarihinden Sonra Yürürlüğe Giren ve Lehe Olan Kanunda Öngörülen Dava Zamanaşımının Suç Tarihinden Temyiz İnceleme Tarihine Kadar Gerçekleştiği )
SANIĞIN HÜKÜMDEN ÖNCE ÖLMESİ ( Sanıklardan Birinin Uyap Aracılığı İle Mernis Üzerinden Temin Edilen Nüfus Kayıt Örneğine Göre Hükümden Önce Vefat Ettiği Anlaşıldığından Hakkındaki Kamu Davasının Düşürülmesinde Zorunluluk Bulunduğu )"
104Y17.CD19.4.2016E. 2015/17509 K. 2016/5669"HIRSIZLIK SUÇU ( Sanıkların 5237 S. T.C.K.'nun 53/1. Md. ( A ) ( B ) ( C ) ( D ) ( E ) Bentlerinde Yazılı Haklardan Cezalarının İnfazı Tamamlanıncaya Kadar Kendi Altsoyları Üzerindeki Velayet Vesayet ve Kayyımlık Yetkileri Açısından İse Mahkûm Oldukları Hapis Cezalarından Koşullu Salıverilinceye Kadar Yoksun Bırakılacağı )
KAMU DAVASININ DÜŞMESİ ( Hırsızlık Suçu - Öngörülen Cezanın Türü ve Üst Sınırına Göre 765 S. Kanun'un 102/4. ve 104/2. Md. Belirtilen 7 Yıl 6 Aylık Genel Dava Zamanaşımının Suçların İşlenme Tarihinden İnceleme Tarihine Kadar Geçmiş Bulunduğu/Kamu Davasının Düşmesine Karar Verileceği )
BELİRLİ HAKLARI KULLANMAKTAN YOKSUN BIRAKMA ( Sanıkların 5237 S. T.C.K.'nun 53/1. Md. ( A ) ( B ) ( C ) ( D ) ( E ) Bentlerinde Yazılı Haklardan Cezalarının İnfazı Tamamlanıncaya Kadar Kendi Altsoyları Üzerindeki Velayet Vesayet ve Kayyımlık Yetkileri Açısından Koşullu Salıverilinceye Kadar Yoksun Bırakılacağı - Hırsızlık Suçu )"
104Y11.CD5.4.2016E. 2014/17775 K. 2016/3119"RESMİ BELGEDE SAHTECİLİK SUÇU ( Sanığa Yüklenen 765 S. T.C.K'nun 342/2. Md. Düzenlenmiş Suçun Sonradan Yürürlüğe Giren 5237 S. T.C.K'ndaki Karşılığının 204/1-3. Md. Olduğu/Her İki Kanuna Göre Suçun İşlendiği Tarihten Hüküm Tarihine Kadar Zamanaşımının Gerçekleşmediği/Zamanaşımının Suçun İşlendiği Tarihten Temyiz İnceleme Tarihine Kadar Gerçekleştiği - Kamu Davasının Düşmesine Karar Verileceği )
KAMU DAVASININ ZAMANAŞIMI SEBEBİYLE DÜŞMESİ ( Resmi Belgede Sahtecilik Suçu - Sanığa Yüklenen Suçun 5237 S. T.C.K'ndaki Karşılığının 204/1-3. Md. Olduğu/Her İki Kanuna Göre Suçun İşlendiği Tarihten Hüküm Tarihine Kadar Zamanaşımının Gerçekleşmediği/Zamanaşımının Suçun İşlendiği Tarihten Temyiz İnceleme Tarihine Kadar Gerçekleştiği/Kamu Davasının Düşmesine Karar Verileceği )
HÜKÜMDEN SONRA ZAMANAŞIMININ GERÇEKLEŞMESİ ( Suçun İşlendiği Tarihten Hüküm Tarihine Kadar Zamanaşımının Gerçekleşmediği/Zamanaşımının Gerçekleştiğinden Bahisle Verilen Kararın Bozulacağı/Ancak Olağanüstü Dava Zamanaşımının Suçun İşlendiği Tarihten Temyiz İnceleme Tarihine Kadar Gerçekleştiği/Kamu Davasının Düşmesine Karar Verileceği - Resmi Belgede Sahtecilik Suçu )
LEHE OLAN KANUN ( Suç Tarihinde Yürürlükte Bulunan ve Lehe Olan 765 S. T.C.K'nun 102/3 ve 104/2. Md. Öngörülen 15 Yıllık Olağanüstü Dava Zamanaşımının Suçun İşlendiği Tarihten Temyiz İnceleme Tarihine Kadar Gerçekleştiği - Resmi Belgede Sahtecilik Suçu )"
104Y22.CD24.3.2016E. 2015/23742 K. 2016/4445"SANIK YARARINA KANUN HÜKMÜNÜN UYGULANMASI ( Dava Zamanaşımı Bakımından 765 S.K. Hükümlerinin Sanık Yararına Olduğunun Anlaşılması Karşısında Anılan Kanun'un 102/4 ve 104/2 Maddeleri Uyarınca Hesaplanan 7 Yıl 6 Aylık Zamanaşımının Suçun İşlendiği Tarihinden İnceleme Tarihine Kadar Geçmiş Bulunmasının Bozmayı Gerektirdiği )
ZAMANAŞIMININ SUÇUN İŞLENDİĞİ TARİHTEN İNCELEME TARİHİNE KADAR GEÇMESİ ( Dava Zamanaşımı Bakımından 765 S.K. Hükümlerinin Sanık Yararına Olduğu/765 S.K. 102/4 ve 104/2 Maddeleri Uyarınca Hesaplanan 7 Yıl 6 Aylık Zamanaşımının Suçun İşlendiği Tarihinden İnceleme Tarihine Kadar Geçmiş Bulunmasının Bozmayı Gerektireceği )"
104Y21.CD10.3.2016E. 2015/8167 K. 2016/2261"RESMİ BELGEDE SAHTECİLİK SUÇU (Noterliğe Ait Satış Sözleşme Asıllarının Suçun Konusunu Oluşturması Sebebiyle Dosyada Delil Olarak Saklanması Yerine Adı Geçen Noterliklere İadesine Karar Verilmesinin Yasaya Aykırı Olduğu)
DOLANDIRICILIK (Yüklenen Suçun Tabi Olduğu Suç Tarihinde Yürürlükte Bulunan ve Sanık Lehine Olan Hükümlerde Öngörülen Dava Zamanaşımının Suçun İşlendiği Tarihten Temyiz İncelemesine Kadar Gerçekleştiğinin Anlaşıldığı ve Sanığın Temyiz İtirazlarının Bu Sebeple Yerinde Görülmüş Olduğu)
DAVA ZAMANAŞIMI (Dolandırıcılık Suçunun Tabi Olduğu Suç Tarihinde Yürürlükte Bulunan ve Sanık Lehine Olan 765 S. TCK'nun Md. 102/4 ve 104/2 Hükümlerinde Öngörülen Dava Zamanaşımının Suçun İşlendiği Tarihten Temyiz İncelemesine Kadar Gerçekleştiği)
KAMU DAVASININ DÜŞMESİ (Dava Zamanaşımının Suçun İşlendiği Tarihten Temyiz İncelemesine Kadar Gerçekleştiği - Sanığın Temyiz İtirazları Bu Sebeple Yerinde Görülmüş Olduğundan Sair Yönleri İncelenmeksizin Sanık Hakkında Açılan Kamu Davasının Gerçekleşen Zamanaşımı Sebebiyle Düşürülmesine Karar Verildiği)"
104Y16.CD7.3.2016E. 2015/8371 K. 2016/1930"İFTİRA SUÇU ( Belirlenen Cezanın Süresi İtibariyle Suç Tarihinde Yürürlükte Olan ve Dava Zamanaşımı Yönünden 5237 S.K.'a Göre Sanık Lehine Hükümler İçeren 765 S.K.'nun 102/4 ve 104/2 Maddelerinde Belirlenen Zamanaşımının Suç Tarihi İle Hüküm Tarihi Arasında Gerçekleştiğinin Anlaşılması Karşısında Davanın Zamanaşımı Sebebiyle Düşmesine Karar Verilmesi Gerektiği )
İFTİRA SUÇU İÇİN BELİRLENEN CEZANIN SÜRESİ ( Suç Tarihinde Yürürlükte Olan ve Dava Zamanaşımı Yönünden 5237 S.K.'a Göre Sanık Lehine Hükümler İçeren 765 S.K.'nun 102/4 ve 104/2 Maddelerinde Belirlenen Zamanaşımının Suç Tarihi İle Hüküm Tarihi Arasında Gerçekleştiğinin Anlaşılması Karşısında Davanın Zamanaşımı Sebebiyle Düşmesine Karar Verileceği )
SUÇ TARİHİNDE YÜRÜRLÜKTE OLAN VE DAVA ZAMANAŞIMI BAKIMINDAN LEHE OLAN KANUNUN UYGULANMASI ( İftira Suçu - 765 S.K. 102/4 ve 104/2 Maddelerinde Belirlenen Zamanaşımının Suç Tarihi İle Hüküm Tarihi Arasında Gerçekleştiğinin Anlaşılması Karşısında Davanın Zamanaşımı Sebebiyle Düşmesine Karar Verilmesi Yerine Yargılamaya Devam Edilerek Mahkumiyet Hükmü Kurulmasının Hatalı Görüldüğü )"
104YCGK1.3.2016E. 2015/6-793 K. 2016/104"ADAM KALDIRMA SUÇU ( Sanıklara Yüklenen Suçun Yaptırımının Üst Sınırın Hatalı Olarak Belirlenip Dava Zamanaşımı Süresinin Gerçekleştiğinden Bahisle Kamu Davasının Düşürülmesine Karar Verilmesinin İsabetsiz Olduğu )
DAVA ZAMANAŞIMI ( Sanıklara Yüklenen Suç Üst Sınır İtibariyle Yirmi Seneden Aşağı Olmamak Üzere Muvakkat Ağır Hapis Cezasını Gerektirdiğinden Asli Zamanaşımı On Beş Yıl Kesintili Zamanaşımı Yirmi İki Yıl Altı Ay Olup Gerek Suç Tarihi ve Gerekse de Kesici Son İşlem Olan Mahkûmiyet Kararından İtibaren Bu Sürenin Henüz Dolmadığı )
MUVAKKAT AĞIR HAPİS CEZASI ( Adam Kaldırma Suçu - Sanıklara Yüklenen Suç Üst Sınır İtibariyle Yirmi Seneden Aşağı Olmamak Üzere Muvakkat Ağır Hapis Cezasını Gerektirdiğinden Asli Zamanaşımı On Beş Yıl Kesintili Zamanaşımı Yirmi İki Yıl Altı Ay Olduğunun Gözetilmesi Gerektiği )"
104Y16.CD23.2.2016E. 2015/1167 K. 2016/1176"BAŞKASININ KİMLİK BİLGİLERİNİ KULLANMA SUÇU ( Suça Sürüklenen Çocuğa Atılı Suç İçin Suç Tarihinde Yürürlükte Olan ve Lehe Bulunan 765 Sayılı Türk Ceza Kanunda Belirlenen Zamanaşımının Suçun İşlendiği Tarih İle Kararın Verildiği Tarih Arasında Dolduğunun Gözetilmesi Gerektiği )
LEHE KANUN UYGULAMASI ( Suç Tarihinde Yürürlükte Olan ve Lehe Bulunan 765 Sayılı Türk Ceza Kanunda Belirlenen Zamanaşımının Suçun İşlendiği Tarih İle Kararın Verildiği Tarih Arasında Dolduğunun Gözetilmesi Gerektiği - Başkasının Kimlik Bilgilerini Kullanma )
ZAMANAŞIMI ( Başkasının Kimlik Bilgilerini Kullanma Suçu - Lehe Bulunan 765 Sayılı Türk Ceza Kanunda Belirlenen Zamanaşımının Suçun İşlendiği Tarih İle Kararın Verildiği Tarih Arasında Dolduğu )"
104YCGK16.2.2016E. 2014/11-315 K. 2016/65"SAHTE FATURA KULLANMA SUÇU ( 765 S. TCK'nun 102/4. Md. Uyarınca Bu Suçun Asli Dava Zamanaşımı 5 Yıl 104/2. Md. de Göz Önünde Bulundurulduğunda Kesintili Dava Zamanaşımı 7 Yıl 6 Ay Olduğu )
DAVA ZAMANAŞIMI ( Sahte Fatura Kullanma - Bu Suçun Asli Dava Zamanaşımı 5 Yıl 104/2. Md. de Göz Önünde Bulundurulduğunda Kesintili Dava Zamanaşımının 7 Yıl 6 Ay Olduğu/Daha Ağır Başka Bir Suçu Oluşturma Olasılığı Bulunmayan Eylemle İlgili Olarak 765 S. TCK'nun 102/4. Md.sinde Belirlenen 5 Yıllık Asli Zamanaşımının Kabul Edilen İddianamenin Düzenlendiği Tarihe Kadar Gerçekleştiği )
ZAMANAŞIMI ( Sahte Fatura Kullanma - Bu Suçun Asli Dava Zamanaşımı 5 Yıl 104/2. Md. de Göz Önünde Bulundurulduğunda Kesintili Dava Zamanaşımının 7 Yıl 6 Ay Olduğu )"
104Y11.HD16.2.2016E. 2015/4148 K. 2016/1542"HAKSIZ REKABETE DAYALI MANEVİ TAZMİNAT İSTEMİ ( Eylemin Bir Cezayı Gerektirmesi Durumunda 6762 S.K.'nın 58. Md.sindeki Davaların Ceza Zamanaşımına Tabi Olduğu - Önlenmesine Karar Verilen Davalı Eyleminin de Suç Olması Karşısında Davacının Manevi Tazminat Talebinin 5 Yıllık Ceza Zamanaşımına Tabi Olduğu/Zamanaşımı Süresinin Dolmadığı Kabul Edilerek İşin Esasına Girilmesi Gerektiği )
ZAMANAŞIMI DEFİ ( Haksız Rekabete Dayalı Manevi Tazminat İstemi/Eylemin Bir Cezayı Gerektirmesi Durumunda 6762 S.K.'nın 58. Md.sindeki Davaların Ceza Zamanaşımına Tabi Olduğu - Önlenmesine Karar Verilen Davalı Eyleminin de Suç Olması Karşısında Davacının Manevi Tazminat Talebinin 5 Yıllık Ceza Zamanaşımına Tabi Olduğu/Zamanaşımı Süresinin Dolmadığı Kabul Edilerek İşin Esasına Girilerek Karar Verileceği )
EYLEMİN BİR CEZAYI GEREKTİRMESİ DURUMUNDA 6762 S.K.'NIN 58. MD.SİNDEKİ DAVALARIN CEZA ZAMANAŞIMINA TABİ OLMASI ( Haksız Rekabete Dayalı Manevi Tazminat İstemi - Davacının Manevi Tazminat Talebinin 5 Yıllık Ceza Zamanaşımına Tabi Olduğu/Zamanaşımı Süresinin Dolmadığı Kabul Edilerek İşin Esasına Girilmesi Gerektiği )"
104Y8.CD9.2.2016E. 2016/924 K. 2016/1235"ATEŞLİ SİLAHLAR KANUNU'NA MUHALEFET (Suç Tarihinde Yürürlükte Bulunan ve Lehe Olan 765 S.K. 102/4 ve 104/2. Maddelerinde Belirlenen 7 Yıl 6 Aylık Dava Zamanaşımının Hükmün Açıklanmasının Geri Bırakılmasına Karar Verilen Dönemdeki Durma Süresi de Belirtilen Olağanüstü Zamanaşımı Süresine Eklendikten Sonra Suç Tarihinden Hüküm Tarihine Kadar Gerçekleştiğinin Gözetileceği)
LEHE OLAN YASANIN UYGULANMASI (6136 S.K. Muhalefet - Suç Tarihinde Yürürlükte Bulunan ve Lehe Olan 765 S.K. 102/4 ve 104/2. Maddelerinde Belirlenen 7 Yıl 6 Aylık Dava Zamanaşımının Hükmün Açıklanmasının Geri Bırakılmasına Karar Verilen Dönemdeki Durma Süresi de Belirtilen Olağanüstü Zamanaşımı Süresine Eklendikten Sonra Suç Tarihinden Hüküm Tarihine Kadar Gerçekleştiğinin Gözetilmesi Gerektiği)
DAVA ZAMANAAŞIMI (6136 S.K.'a Muhalefet - Suç Tarihinde Yürürlükte Bulunan ve Lehe Olan 765 S.K. 102/4 ve 104/2. Maddelerinde Belirlenen 7 Yıl 6 Aylık Dava Zamanaşımının Hükmün Açıklanmasının Geri Bırakılmasına Karar Verilen Dönemdeki Durma Süresi de Belirtilen Olağanüstü Zamanaşımı Süresine Eklendikten Sonra Suç Tarihinden Hüküm Tarihine Kadar Gerçekleştiğinin Gözetileceği)"
104Y11.CD28.1.2016E. 2015/8808 K. 2016/687"MEMURUN RESMİ BELGEDE SAHTECİLİĞİ SUÇU (Yasada Gerektirdiği Cezasının Türü ve Üst Sınırı İtibariyle Tabi Olduğu Suç Tarihinde Yürürlükte Bulunan ve Lehe Olan Kanun Hükümlerinde Öngörülen Dava Zamanaşımının Suçun İşlendiği En Son Tarihten Hüküm Tarihine Kadar Gerçekleşmediğinin Gözetilmesi Gerektiği)
LEHE KANUN UYGULAMASI (Memurun Resmi Belgede Sahteciliği Suçunun Yasada Gerektirdiği Cezasının Türü ve Üst Sınırı İtibariyle Tabi Olduğu Suç Tarihinde Yürürlükte Bulunan ve Lehe Olan 765 Sayılı Kanun Hükümlerinde Öngörülen Dava Zamanaşımının Suçun İşlendiği En Son Tarihten Hüküm Tarihine Kadar Gerçekleşmediği)
DAVA ZAMANAŞIMI (Suçun Yasada Gerektirdiği Cezasının Türü ve Üst Sınırı İtibariyle Tabi Olduğu Suç Tarihinde Yürürlükte Bulunan ve Lehe Olan Kanun Hükümlerinde Öngörülen Dava Zamanaşımının Suçun İşlendiği En Son Tarihten Hüküm Tarihine Kadar Gerçekleşmediği - Memurun Resmi Belgede Sahteciliği)"
104Y17.CD26.1.2016E. 2015/7385 K. 2016/885"HIRSIZLIK SUÇU (Sanığın Çaldığı Eşyaların Farklı Kişilere Ait Olduğunu Bildiğine Dair Kanıtların Nelerden İbaret Olduğu da Karar Yerinde Tartışılmaksızın 765 S. TCK'nun 80. Md. Hükmü Uygulanmak Suretiyle Ceza Artırımına Gidilmesinin Hatalı Olduğu)
ZAMANAŞIMI (Hükümleri Bakımından 765 Sayılı Kanunun Sanığın Daha Lehine Bulunduğu - Sanığın Eylemine Uyan Hırsızlık Suçu İçin Öngörülen Cezanın Türü ve Üst Sınırına Göre Yedi Yıl Altı Aylık Uzamış Zamanaşımı Süresinin Suç Tarihinden İnceleme Tarihine Kadar Geçmiş Bulunduğunun Gözetilmesi Gerektiği)
AKIL HASTALIĞI (Sanığın Temyiz Dilekçesine Ekli Olarak Sunduğu Devlet Hastanesi Raporunda Sanığın Yüzde Seksen Psikopatik Özürlü Olduğunun Bildirildiği - Sanığın Suç Tarihinde İşlediği Eylemin Hukuki Anlam ve Sonuçlarını Algılama ve Davranışlarını Yönlendirme Yeteneğinde Azalma Olup Olmadığının Araştırılması Gerektiği)
FİİLİN HUKUKİ ANLAM VE SONUÇLARINI ALGILAMA YETENEĞİ (Yüzde Seksen Psikopatik Özürlü Olduğu Bildirilen Sanığın Suç Tarihinde Eylemin Hukuki Anlam ve Sonuçlarını Algılama ve Davranışlarını Yönlendirme Yeteneğinde Tamamen veya Önemli Derecede Azalma Olup Olmadığı Araştırılıp Yöntemince Raporla Saptanması Gerektiği - Hırsızlık)
MENFAAT ÇATIŞMASI (Hırsızlık Suçu - Sanığın Hakkındaki Hükmü Kesinleşen Şahıs İle Arasında Menfaat Çatışması Bulunduğu ve Ayrı Müdafiiler Tarafından Temsil Edilmeleri Gerektiği Gözetilmeden Sanık ve Hükümlünün Aynı Müdafii Tarafından Temsil Edilmeleri Suretiyle Savunma Hakkının Kısıtlanmasının Kanuna Aykırı Olduğu)
İÇTİMA (Sanığın Çaldığı Paraların Farklı Kişilere Ait Olduğunu Bildiği ya da Bilebilecek Durumda Olduğunun Anlaşılması Halinde İki Ayrı Hırsızlık Suçunun Oluşacağı - Aksi Halde Sanığın Tek Bir Hırsızlık Suçundan Mahkumiyetine Karar Verilmesi Gerektiği)"
104YCGK19.1.2016E. 2014/9-718 K. 2016/5"SUÇ İŞLEMEK AMACIYLA ÖRGÜT KURMA ( Bu Suçun Asli Dava Zamanaşımı On Yıl Kesintili Zamanaşımı İse Onbeş Yıl Olduğu - Yerel Mahkeme Direnme Hükmünün Gerçekleşen Zamanaşımı Sebebiyle Bozulmasına Karar Verileceği )
DAVA ZAMANAŞIMI ( 4422 S. Kanun'un 1. Md.sinde Hüküm Altına Alınan Suç İşlemek Amacıyla Örgüt Kurma Suçuna "Üç Yıldan Altı Yıla Kadar Hapis Cezası" Öngörüldüğü - Bu Suçun Asli Dava Zamanaşımı On Yıl Kesintili Zamanaşımı İse Onbeş Yıl Olduğu )
ZAMANAŞIMI ( Suç İşlemek Amacıyla Örgüt Kurma - Bu Suçun Asli Dava Zamanaşımı On Yıl Kesintili Zamanaşımı İse Onbeş Yıl Olduğu/Yerel Mahkeme Direnme Hükmünün Gerçekleşen Zamanaşımı Sebebiyle Bozulmasına Karar Verileceği )"
104Y11.CD14.1.2016E. 2015/723 K. 2016/253"EMNİYETİ SUİSTİMAL SUÇU ( Suç Tarihinde Yürürlükte Bulunan ve Lehe Olan 765 S.K.'da Öngörülen Dava Zamanaşımının Suç Tarihinden Temyiz İnceleme Tarihine Kadar Gerçekleştiği - Sanık Hakkındaki Kamu Davasının Gerçekleşen Zamanaşımı Sebebiyle Düşürülmesine Karar Verileceği )
RESMİ BELGEDE SAHTECİLİK SUÇU ( Ciro Silsilesinde Sanığın Adının Bulunmadığı/Raporda Çekteki Yazı Ve İmzaların Sanığa Ait Olmadığının Açıklandığı - Çek Aslının Temini İle Çek Üzerindeki İmza ve Yazıların Sanığın Eli Ürünü Olup Olmadığının Araştırılacağı/Sanığın Diğer Sanık İle Fikir ve Eylem Birliği İçinde Hareket Ettiğine Dair Katılanın Beyanı Dışında Somut Delillerin Nelerden İbaret Olduğunun Tartışılarak Karar Verileceği )
SAHTE ÇEK DÜZENLENMESİ ( Ciro Silsilesinde Sanığın Adının Bulunmadığı/Raporda Çekteki Yazı Ve İmzaların Sanığa Ait Olmadığının Açıklandığı - Çek Aslının Temini İle Çek Üzerindeki İmza ve Yazıların Sanığın Eli Ürünü Olup Olmadığının Araştırılacağı/Sanığın Diğer Sanık İle Fikir ve Eylem Birliği İçinde Hareket Ettiğine Dair Katılanın Beyanı Dışında Somut Delillerin Nelerden İbaret Olduğunun Tartışılarak Karar Verilmesi Gerektiği )"
104Y21.CD16.12.2015E. 2015/12802 K. 2015/6310"DOLANDIRICILIK SUÇU ( Suç Tarihlerinde Yürürlükte Bulunan ve Sanık Lehine Olan 765 S.K. 102/4 Ve 104/2. Maddelerinde Öngörülen Dava Zamanaşımının Suç Tarihinden Temyiz İnceleme Tarihine Kadar Gerçekleştiği/Sanık Hakkındaki Kamu Davasının Gerçekleşen Zamanaşımı Nedeniyle Düşeceği )
ZAMANAŞIMI ( Dolandırıcılık - Suç Tarihlerinde Yürürlükte Bulunan ve Sanık Lehine Olan 765 S.K. 102/4 Ve 104/2. Maddelerinde Öngörülen Dava Zamanaşımının Suç Tarihinden Temyiz İnceleme Tarihine Kadar Gerçekleştiği/Sanık Hakkındaki Kamu Davasının Gerçekleşen Zamanaşımı Nedeniyle Düşürülmesine Karar Verilmesi Gerektiği )
RESMİ BELGEDE SAHTECİLİK ( Sanığın Çalıntı Olduğu Tespit Edilen Suça Konu Aracı Sahte Motorlu Araç Trafik ve Tescil Belgesi Plaka ve Sigorta Poliçesi Düzenlemek Suretiyle Katılana Sattığı/Sanığın Suça Konu Aracı Açık Oto Pazarından Başka Bir Şahıstan Aldığını Karşılığında Takas Olarak Aracını Verdiğini İfade Etmesi - Kişinin Araştırılarak Kimliği Tespit Edilip Tanık Olarak İfadesine Başvurulacağı )"
104Y19.CD9.12.2015E. 2015/14620 K. 2015/8328"SAHTE FATURA KULLANMAK (2004 Takvim Yılında - Suçun İşlendiği Tarih İle İnceleme Tarihi Arasında Suç Tarihinde Yürürlükte Bulunan ve Sanığın Lehine Olan 765 S.K. 102/4. ve 104/2. Maddelerinde Öngörülen Zamanaşımının Gerçekleşmesi Nedeniyle 1412 S.K. 321. Maddesi Uyarınca Hükmün Bozulmasına Anılan Maddeler Uyarınca Sanık Hakkındaki Kamu Davasının Zamanaşımı Sebebiyle Düşmesine Karar Verileceği)
SAHTE FATURA KULLANMA SUÇU (Faturaları Düzenleyen Gerçek Mükellefin Öldüğüne Dair Sanık Savunması Dışında Dosyaya Yansıtan Herhangi Bir Resmi Kayıt Bulunmadığından Hayatta İse Olayla İlgili İfadesine Başvurulması Mükellef Hakkında Düzenlenen Vergi Tekniği Raporlarının Aslı Veya Onaylı Örnekleri Getirtilerek Faturaları Düzenleyen Bu Firma Yetkilisi Hakkında Dava Açılmış Olup Olmadığının İlgili Vergi Dairesinden Araştırılması Gerektiği)
FATURALARIN GERÇEK ALIM SATIM KARŞIĞI OLUP OLMADIĞININ BELİRLENMESİ (Mal ve Para Akışını Gösteren Sevk ve Taşıma İrsaliyeleri Teslim ve Tesellüm Belgeleri Bedelinin Ödendiğine Dair Ticari Teamüle Uygun Kanıtlama Yeterliliği Olan Banka Hesapları ve Kasa Mevcuduyla Uyumlu Geçerli Belgeler Dikkate Alınarak Faturaları Düzenleyen Firma İle Sanığa Ait Ticari Defter ve Belgeler Üzerinde Karşılaştırmalı İnceleme Yaptırılacağı)
TİCARİ DEFTER VE BELGELERDE BİLİRKİŞİ İNCELEMESİ (Sahte Fatura Düzenleme ve Kullanma Suçu - Faturaları Kullanan Sanık ve Düzenleyenin Yeterli Mal Girişi veya Üretimi Olup Olmadığı da Dikkate Alınarak Faturaları Düzenleyen Kişi veya Kişiler İle Sanığın Ticari Defter ve Belgeleri Üzerinde Karşılaştırmalı Bilirkişi İncelemesi Yaptırılması Gerektiği)
SUÇ TARİHİ (Sahte Fatura Kullanmak - Suça Konu Faturaların 2005 Takvim Yılında En Son 2005 Yılı Aralık Dönemi KDV Beyannamesinde 2006 Takvim Yılında İse En Son 2006 Yılı Ekim Dönemi KDV Beyannamesinde Kullanıldığının Anlaşılması Karşısında Suç Tarihlerinin 21.01.2006 ve 21.11.2006 Olduğunun Gözetilmemesinin Hatalı Olacağı)"
104Y23.CD24.11.2015E. 2015/20285 K. 2015/7031"HİZMET NEDENİYLE GÖREVİ KÖTÜYE KULLANMA SUÇU ( Suç Tarihinden Temyiz İnceleme Gününe Kadar 7 Yıl 6 Aylık Zamanaşımı Süresinin Dolmuş Olduğu - Yeniden Yargılama Yapılmasına Gerek Olmaksızın Kamu Davasının Düşmesine Karar Verildiği )
ZAMANAŞIMI ( Hizmet Nedeniyle Görevi Kötüye Kullanma Suçu - Suç Tarihinden Temyiz İnceleme Gününe Kadar Lehe Olan 765 S.K.'nun 102/4 ve 104/2. Maddelerinde Öngörülen 7 Yıl 6 Aylık Kesintili Dava Zamanaşımının Dolduğu/Kamu Davasının Düşmesi Gerektiği )
KAMU DAVASININ DÜŞMESİ ( Hizmet Nedeniyle Görevi Kötüye Kullanma Suçunun Suç Tarihinden Temyiz İnceleme Gününe Kadar Lehe Olan 765 S.K.'da Düzenlenen 7 Yıl 6 Aylık Zamanaşımı Süresinin Dolmuş Olması Sebebiyle Davanın Düşmesine Karar Verileceği )"
104Y19.CD12.11.2015E. 2015/17909 K. 2015/7076"KAMU DAVASININ ORTADAN KALDIRILMASI GEREĞİ ( Sanığa Yüklenen Suçun İşlendiği Tarihte Yürürlükte Bulunan ve Lehe Olan 765 Sayılı TCK'nun 102/4 ve 104/2 Belirlenen 7 Yıl 6 Aylık Dava Zamanaşımının Suç Tarihlerinden Hüküm Tarihine Kadar Gerçekleşmesi Nedeniyle )
DAVA ZAMANAŞIMI ( Suçun Yasa Maddesinde Öngörülen Cezaların Türü Ve Üst Sınırı İtibariyle Tabi Olduğu Suç Tarihinde Yürürlükte Bulunan Ve Lehe Olan 765 Sayılı Kanunda Belirlenen 7 Yıl 6 Aylık Dava Zamanaşımının Suç Tarihinden Hüküm Tarihine Kadar Gerçekleştiğinden Kamu Davasının Düşürülmesi Gerektiği )
LEHE KANUN UYGULAMASI ( Suçun Yasa Maddesinde Öngörülen Cezaların Türü Ve Üst Sınırı İtibariyle Tabi Olduğu Suç Tarihinde Yürürlükte Bulunan Ve Lehe Olan 765 Sayılı Kanunda Belirlenen 7 Yıl 6 Aylık Dava Zamanaşımının Suç Tarihinden Hüküm Tarihine Kadar Gerçekleştiği Gözetilmeden Kamu Davasının Düşürülmesine Yerine Yargılamaya Devamla Yazılı Şekilde Mahkumiyet Hükmü Kurulmasının Bozma Nedeni Olduğu )"
104Y11.CD11.11.2015E. 2015/1251 K. 2015/30749"MEMURUN RESMİ BELGEDE SAHTECİLİĞİ ( Suçun Yasada Gerektirdiği Cezanın Türü Ve Üst Sınırı İtibariyle Tabi Olduğu Suç Tarihinde Yürürlükte Bulunan Ve Lehe Olan 765 S.K. Öngörülen Dava Zamanaşımının En Son Suçun İşlendiği İddia Olunan Tarihten Temyiz İnceleme Tarihine Kadar Gerçekleştiği/Yeniden Yargılama Yapılmasını Gerektirmeyen Bu Hususta 1412 S.K. 322. Maddesi Uyarınca Karar Verilmesi Mümkün Bulunduğundan Sanıklar Hakkındaki Kamu Davasının Gerçekleşen Dava Zamanaşımı Nedeniyle Düşürülmesine Karar Verileceği )
SAHTE BELGELERLE İHRACAT YAPILMIŞ GİBİ GÖSTEREREK KDV İADESİ ALINMASI ( Sanıklara Yüklenen Memurun Resmi Belgede Sahteciliği Suçunun Yasada Gerektirdiği Cezasının Türü Ve Üst Sınırı İtibariyle Tabi Olduğu Suç Tarihinde Yürürlükte Bulunan Ve Lehe Olan 765 S.K.102/3 Ve 104/2. Maddelerinde Öngörülen Dava Zamanaşımının En Son Suçun İşlendiği İddia Olunan Tarihten Temyiz İnceleme Tarihine Kadar Gerçekleştiği - Sanıklar Hakkındaki Kamu Davasının Gerçekleşen Dava Zamanaşımı Nedeniyle Düşürülmesine Karar Vermek Gerektiği )
DAVA ZAMANAŞIMI ( Memurun Resmi Belgede Sahteciliği Suçunun Yasada Gerektirdiği Cezasının Türü Ve Üst Sınırı İtibariyle Tabi Olduğu Suç Tarihinde Yürürlükte Bulunan Ve Lehe Olan 765 S.K. 102/3 Ve 104/2. Maddelerinde Öngörülen Dava Zamanaşımının En Son Suçun İşlendiği İddia Olunan Tarihten Temyiz İnceleme Tarihine Kadar Gerçekleştiği/Sanıklar Hakkındaki Kamu Davasının Gerçekleşen Dava Zamanaşımı Nedeniyle Düşürülmesine Karar Vermek Gerekeceği )"
104Y18.CD15.10.2015E. 2015/21502 K. 2015/8021"KAMU DAVASININ ORTADAN KALDIRILMASI ( Sanığa Yüklenen Suçun İşlendiği Tarihte Yürürlükte Bulunan ve Lehe Olan 765 Sayılı TCK'nun 102/4 ve 104/2 Belirlenen 7 Yıl 6 Aylık Dava Zamanaşımının Suç Tarihlerinden Hüküm Tarihine Kadar Gerçekleşmesi Nedeniyle )
DAVA ZAMANAŞIMI ( Suçun Yasa Maddesinde Öngörülen Cezaların Türü ve Üst Sınırı İtibariyle Tabi Olduğu Suç Tarihinde Yürürlükte Bulunan ve Lehe Olan 765 Sayılı Kanunda Belirlenen 7 Yıl 6 Aylık Dava Zamanaşımının Suç Tarihinden Hüküm Tarihine Kadar Gerçekleştiğinden Kamu Davasının Düşürülmesi Gerektiği )
LEHE KANUN UYGULAMASI ( Suçun Yasa Maddesinde Öngörülen Cezaların Türü ve Üst Sınırı İtibariyle Tabi Olduğu Suç Tarihinde Yürürlükte Bulunan ve Lehe Olan 765 Sayılı Kanunda Belirlenen 7 Yıl 6 Aylık Dava Zamanaşımının Suç Tarihinden Hüküm Tarihine Kadar Gerçekleştiği Gözetilmeden Kamu Davasının Düşürülmesine Yerine Yargılamaya Devamla Yazılı Şekilde Mahkumiyet Hükmü Kurulmasının Bozma Nedeni Olduğu )"
104Y21.CD16.9.2015E. 2015/12319 K. 2015/3113"DAVA ZAMANAŞIMI ( Bankayı Aracı Kılmak Suretiyle Dolandırıcılık Suçu - Suçun Yasa Maddesinde Öngörülen Cezaların Türü ve Üst Sınırı İtibariyle Tabi Olduğu Suç Tarihinde Yürürlükte Bulunan ve Lehe Olan 765 Sayılı Kanunda Öngörülen Dava Zamanaşımının Suç Tarihinden Hüküm Tarihine Kadar Gerçekleştiği/Davanın Düşürülmesine Karar Verildiği )
DAVANIN DÜŞÜRÜLMESİ ( Sanığa Yüklenen Suçun İşlendiği Tarihte Yürürlükte Bulunan ve Lehe Olan 765 Sayılı TCK'nun 102/4 ve 104/2 Maddelerinde Belirlenen Dava Zamanaşımının Suç Tarihinden Temyiz İnceleme Tarihine Kadar Gerçekleşmesi Nedeniyle )
RESMİ BELGEDE SAHTECİLİK SUÇU ( Sanığın Sahte Belgelerle Bankadan Aldığı Çek Koçanından Unsurları Tam Olan Çeki Düzenleyerek Şikayetçiye Vermesi Şeklinde Gerçekleşen Eyleminin Resmi Belgede Sahtecilik Suçunu Oluşturduğu Gözetilmeden Suç Vasfında Yanılgı Sonucu Yazılı Şekilde Özel Belgede Sahtecilik Suçundan Mahkumiyet Kararı Verilmesinin İsabetsizliği )
SUÇ VASFINDA YANILGI ( Sanığın Sahte Belgelerle Bankadan Aldığı Çek Koçanından Unsurları Tam Olan Çeki Düzenleyerek Şikayetçiye Verdiği/Eylemin Resmi Belgede Sahtecilik Suçunu Oluşturduğu - Özel Belgede Sahtecilik Suçundan Mahkumiyet Kararı Verilemeyeceği )
LEHE OLAN HÜKMÜN UYGULANMASI ( Lehe Olan Hükmün Önceki Ve Sonraki Kanunların İlgili Bütün Hükümleri Olaya Uygulanarak Ortaya Çıkan Sonuçların Birbiriyle Karşılaştırılması Suretiyle Belirleneceği/Suç Tarihinde Yürürlükte Olan 765 Sayılı TCK Sonradan Yürürlüğe Giren 5237 Sayılı TCK'nun İlgili Hükümlerinin Birbiriyle Karşılaştırılması Suretiyle Lehe Yasanın Tespiti Gerektiği )"
104Y5.CD8.9.2015E. 2015/8962 K. 2015/13818"GÖREVİ KÖTÜYE KULLANMA SUÇU ( Mahkumiyete Konu Suçun Kanunda Öngörülen Cezasının Nev'i Ve Süresine Göre Suçun İşlendiği Tarih İle İncelemenin Yapıldığı Tarihler Arasında 7,5 Yıllık Dava Zamanaşımı Süresinin Dolmuş Bulunduğu Cihetle İtirazın Bu Yönden Kabul Edilerek Davanın Ortadan Kaldırılmasına Karar Verilmesi Gerektiği/Kanun Yararına Bozma )
ZAMANAŞIMI ( Görevi kötüye Kullanma/Suçun Kanunda Öngörülen Cezasının Nev'i Ve Süresine Göre Suçun İşlendiği Tarih İle İncelemenin Yapıldığı Tarihler Arasında 7,5 Yıllık Dava Zamanaşımı Süresinin Dolmuş Bulunduğu Cihetle İtirazın Bu Yönden Kabul Edilerek Davanın Ortadan Kaldırılmasına Karar Verileceği )"
104Y3.CD25.5.2015E. 2015/10490 K. 2015/17448"KAMU DAVASININ ZAMANAŞIMI SEBEBİYLE DÜŞMESİ ( Hükmün Açıklanmasının Geri Bırakılması Kararının Kesinleştiği Tarih İle Yeni Suçun İşlendiği Tarih Arasında Zamanaşımı Süresi Durduğu - Suç Tarihi İle İnceleme Tarihi Arasındaki Süreden Zamanaşımı Duran Süre Çıkınca Kanunda Öngörülen Zamanaşımı Süresi Gerçekleştiği/Kamu Davası Düşeceği )
DENETİM SÜRESİNDE YENİ SUÇ İŞLEME ( Kamu Davasının Zamanaşımı Sebebiyle Düşmesi - Suç Tarihi İle İnceleme Tarihi Arasındaki Süreden Zamanaşımı Duran Süre Çıkınca Kanunda Öngörülen Zamanaşımı Süresi Gerçekleştiği/Kamu Davasının Zamanaşımında Düşmesi Gerektiği )
ZAMANAŞIMI ( Kamu Davasının Düşmesi - Hükmün Açıklanmasının Geri Bırakılması Kararının Kesinleştiği Tarih İle Yeni Suçun İşlendiği Tarih Arasında Zamanaşımı Süresi Durduğu/Suç Tarihi İle İnceleme Tarihi Arasındaki Süreden Zamanaşımı Duran Süre Çıkınca Kanunda Öngörülen Zamanaşımı Süresi Gerçekleştiği - Davanın Düşeceği Gözetileceği )"
104YCGK21.4.2015E. 2014/6-150 K. 2015/122"SAHTELİĞİ SABİT OLUNCAYA KADAR GEÇERLİ RESMİ BELGEDE SAHTECİLİK SUÇU ( Yasada Belirtilen Zamanaşımı Süreleri Gözetildiğinde Yerel Mahkemenin Direnme Kararı Verdiği Tarihten Sonra Ancak İnceleme Tarihinden Önce Zamanaşımı Süresinin Dolmuş Olduğu - Kamu Davasının Düşeceğinin Kabulü )
SANIK HAKKINDAKİ ZAMANAŞIMI SÜRESİNİN DOLMUŞ OLDUĞU ( Kamu Davasının Düşmesine Karar Verileceği - Resmi Belgede Sahtecilik Suçu/Zamanaşımı )
DAVA ZAMANAŞIMI ( Daha Ağır Başka Bir Suçu Soruşturma İhtimali Bulunmayan Sanık Hakkında Yerel Mahkemece Verilen Direnme Kararından Sonra Ancak Ceza Genel Kurulda İnceleme Tarihinden Önce Zamanaşımı Süresinin Dolmuş Olduğunun Gözetileceği - Kamu Davasının Düşeceği/Dava Zamanaşımı )"
104YCGK31.3.2015E. 2014/6-823 K. 2015/85"HIRSIZLIK SUÇU ( Özel Daire Bozma İlamına Uyulmasına Karar Verildikten Sonra Dönülemez Nitelikteki Bu Karardan Dönerek İlk Hükümdeki Gibi Karar Veren Bozma Gereklerini Yerine Getirmeyen Yerel Mahkemenin Uygulamasının İsabetsiz Olduğu )
BOZMAYA UYULDUKTAN SONRA BU KARARDAN DÖNÜLEREK DİRENME KARARI VERİLMESİ ( Uyma Kararının Hüküm ve Sonuçlarını Ortadan Kaldırmayacağı - Dönülemez Nitelikteki Uyma Kararından Dönerek İlk Hükümdeki Gibi Karar Veren Bozma Gereklerini Yerine Getirmeyen Yerel Mahkemenin Uygulamasının İsabetsiz Olduğu )
DİRENME KARARI ( Hırsızlık Suçu - Bozma İlamına Uyulmasına Karar Verildikten Sonra Dönülemez Nitelikteki Bu Karardan Dönerek İlk Hükümdeki Gibi Karar Veren Bozma Gereklerini Yerine Getirmeyen Yerel Mahkemenin Uygulamasının İsabetsiz Olduğu )
KAMU DAVASININ DÜŞMESİ ( Zamanaşımının Henüz Gerçekleşmediğine Bu Sebeple Kamu Davalarının Düşürülemeyeceğine İlişkin Bozma İlamına Uyulmasına Karar Verildiği Halde Bu Karardan Dönülerek Önceki Hükümdeki Gibi Kamu Davalarının Zamanaşımı Nedeniyle Düşürülmesine Karar Verilmesinin Uyma Kararının Sonuçlarını Ortadan Kaldırmayacağı )"
104Y1.CD11.3.2015E. 2014/6025 K. 2015/1413"ADAM ÖLDÜRME VE ADAM ÖLDÜRMEYE TEŞEBBÜS ( Cezanın Üst Sınırına Göre Dava Zamanaşımının Dolması - Açılan Kamu Davalarının Zamanaşımı Nedeniyle Düşürülmesine Karar Verilmesi Gereği )
DAVANIN DÜŞÜRÜLMESİ ( Adam Öldürme ve Adam Öldürmeye Teşebbüs - Dava Zamanaşımı Sürelerinin Dolması Nedeniyle Kamu Davasının Düşürülmesi )"
104Y6.CD24.11.2014E. 2013/30340 K. 2014/20296"HIRSIZLIK ( 765 S.K.'a Suçun Gerektirdiği Cezanın Türü ve Yukarı Sınırına Göre 7 Yıl 6 Ay Zamanaşımı Süresinin Belirlendiği - Suç Tarihi İle İnceleme Tarihi Arasında Zamanaşımının Geçmiş Bulunduğunun Gözetileceği )
ZAMANAŞIMI ( Hırsızlık - Suçun Gerektirdiği Cezanın Türü ve Yukarı Sınırına Göre 7 Yıl 6 Ay Zamanaşımı Süresinin Belirlendiği/Suç Tarihi İle İnceleme Tarihi Arasındda Zamanaşımının Geçmiş Bulunduğunun Gözetilmesi Gerektiği )"
104YCGK18.11.2014E. 2013/12-611 K. 2014/500"TAKSİRLE YARALAMA ( Sanığın Kendisine Yeşil Yanarken Geçerken Katılan Yayanın Kırmızı Işıkta Yola Çıktığı - Uyuşmazlık Taksirle Yaralama Suçundan Sanığın Kusurunun Bulunup Bulunmadığının Belirlenmesine Dair İse De Dava Zamanaşımının Gerçekleşip Gerçekleşmediği Hususunun Öncelikle Değerlendirilmesi Gerektiği/Somut Olayda Sanığa Atılı Taksirle Yaralama Suçunun Cezası İçin Öngörülen Süre Değerlendirildiğinde Zamanaşımının Dolmuş Bulunduğu/Davanın Düşürülmesine Karar Verileceği )
DAVA ZAMANAŞIMI ( Kırmızı Işıkta Yola Çıkan Yayayı Taksirle Yaralama - Kanunlarda Aksine Bir Hüküm Bulunmadıkça Kamu Davasının 765 Sayılı T.C.K.nun 102. Maddesinde Yazılı Sürelerin Geçmesiyle Ortadan Kalkacağı/Zamanaşımının Yargılama Sırasında Gerçekleşmesinin Yargılama Yapılmasına Engel Olduğu/Resen Zamanaşımı Kuralı Uygulanarak Kamu Davasının Düşmesine Karar Verilmesi Gerektiği )
KESİNTİLİ ZAMANAŞIMI ( Taksirle Yaralama - Taksirle Yaralama Suçunun Asli Dava Zamanaşımının 5 Yıl Kesintili Dava Zamanaşımının 7 Yıl 6 Ay Olduğu/Zamanaşımı Süresinin Yerel Mahkemece Direnme Hükmünün Verildiği Tarihten Sonra Dolmuş Olduğu/Zamanaşımının Gerçekleşmesinin Yargılamaya Devama Engel Olduğu/Sanık Hakkındaki Kamu Davasının Düşmesine Karar Verilmesi Gerektiği )
KAMU DAVASININ DÜŞÜRÜLMESİ ( Taksirle Yaralama Suçunun Asli Dava Zamanaşımının 5 Yıl Kesintili Dava Zamanaşımının 7 Yıl 6 Ay Olduğu/Davayı Düşüren Hallerden Biri Olan Dava Zamanaşımının Yargılama Sırasında Gerçekleşmesi Durumunda Yerel Mahkeme Ya Da Yargıtayın Resen Zamanaşımı Kuralını Uygulayarak Kamu Davasının Düşmesine Karar Vereceği )"
104Y15.CD15.10.2014E. 2014/17978 K. 2014/16494"RESMİ BELGEDE SAHTECİLİK SUÇU ( Hükmün Açıklanmasının Geri Bırakılması Kararına İtiraz Edilebileceği - Temyiz Dilekçesinin İtiraz Dilekçesi Olarak Kabulü Gerektiği )
HÜKMÜN AÇIKLANMASININ GERİ BIRAKILMASI ( Resmi Belgede Sahtecilik Suçu - Temyiz Dilekçesinin İtiraz Dilekçesi Olarak Kabulü Gerektiği )
İTİRAZ YERİNE TEMYİZ YOLUNA BAŞVURULMASI ( Resmi Belgede Sahtecilik Suçu - Temyiz Dilekçesinin İtiraz Dilekçesi Olarak Kabulü Gerektiği )
NİTELİKLİ DOLANDIRICILIK SUÇU ( Suç Tarihinden Temyiz İnceleme Tarihine Kadar 7 Yıl 6 Aylık Dava Zamanaşımı Dolduğundan Davanın Düşmesine Karar Verileceği )
DAVA ZAMANAŞIMI ( Nitelikli Dolandırıcılık Suçunda 7 Yıl 6 Aylık Süre Dolduğundan Davanın Düşmesine Karar Verileceği )"
104Y2.CD13.10.2014E. 2014/30495 K. 2014/23142"HIRSIZLIK SUÇUNDA ZAMANAŞIMI ( Zamanaşımı Kesilmesinin Süreyi Yarıdan Fazla Uzatamayacağı - 7 Yıl 6 Aylık Süre Geçtiğinden Kamu Davasının Düşürülmesine Karar Verileceği )
ZAMANAŞIMIN KESİLMESİ ( Hırsızlık Suçu/Zamanaşımı Kesilmesinin Süreyi Yarıdan Fazla Uzatamayacağı - 7 Yıl 6 Aylık Süre Geçtiğinden Kamu Davasının Düşürülmesine Karar Verileceği )
KAMU DAVASININ DÜŞÜRÜLMESİ ( Zamanaşımı Kesilmesinin Süreyi Yarıdan Fazla Uzatamayacağı - 7 Yıl 6 Aylık Süre Geçtiğinden Kamu Davasının Düşürülmesine Karar Verileceği )"
104Y2.CD25.9.2014E. 2014/28765 K. 2014/22145"DAVAYA KATILMA ( Yakınan Vekiline Davaya Katılmak İsteyip İstemediğinin Sorulmadığı - Hükmü Temyiz Etmekle Katılma İradesini Gösterdiğinin Gözetileceği/Enerji Hırsızlığı )
TEMYİZ BAŞVURUSU ( Enerji Hırsızlığı/Yakınan Vekiline Davaya Katılmak İsteyip İstemediğinin Sorulmadığı - Hükmü Temyiz Etmekle Katılma İradesini Gösterdiğinin Gözetileceği )
DENETİM SÜRESİ İÇİNDE SUÇ İŞLEME ( Enerji Hırsızlığı - Zamanaşımının İnceleme Tarihine Kadar Dolduğunun Gözetileceği )
ENERJİ HIRSIZLIĞI ( Enerji Hırsızlığı - Zamanaşımının İnceleme Tarihine Kadar Dolduğunun Gözetileceği )"
104YCGK16.9.2014E. 2013/6-39 K. 2014/372"RESMİ EVRAKTA SAHTECİLİK ( 765 S. TCK'nun 339 Md.nin Birinci Fıkrasının İkinci Cümlesinde Öngörülen Yaptırımı 5 Seneden 12 Seneye Kadar Hapis Cezası Olduğu - 102/3 Md. Uyarınca Bu Suçların Asli Dava Zamanaşımı 10 Yıl 104/2. Maddesi de Göz Önünde Bulundurulduğunda Kesintili Dava Zamanaşımı İse 15 Yıl Olduğu )
DAVA ZAMANAŞIMI ( Resmi Belgede Sahtecilik Suçunun 102/3 Md. Uyarınca Bu Suçların Asli Dava Zamanaşımı 10 Yıl 104/2. Maddesi de Göz Önünde Bulundurulduğunda Kesintili Dava Zamanaşımı İse 15 Yıl Olduğu )
ZAMANAŞIMI ( Resmi Belgede Sahtecilik Suçunun 102/3 Md. Uyarınca Bu Suçların Asli Dava Zamanaşımı 10 Yıl Olduğu - Kesintili Dava Zamanaşımı İse 15 Yıl Olduğu )"
104Y11.CD6.6.2014E. 2014/11403 K. 2014/11189"DOKTORUN SAHTE REÇETE DÜZENLEMESİ ( Suç Tarihinde Sağlık Ocağı'nda Görev Yapmasına Rağmen Mesai Haricinde Özel Poliklinikte Başka Bir Doktorun Kaşesini Kullanarak İlgilisini Görmeden Düzenlediği - Dava Zamanaşımı Gerçekleştiğinden Davanın Düşürülmesine Karar Verileceği )
DAVA ZAMANAŞIMI ( Özel Sağlık Kuruluşunda Çalışan Doktorun Gerçeğe Aykırı Reçete Düzenleme Suçu/Suç Tarihinde Sağlık Ocağı'nda Görev Yapmasına Rağmen Mesai Haricinde Özel Poliklinikte Başka Bir Doktorun Kaşesini Kullanarak İlgilisini Görmeden Düzenlediği - Davanın Düşürülmesine Karar Verileceği )
KAMU DAVASININ DÜŞÜRÜLMESİ ( Suç Tarihinde Sağlık Ocağı'nda Görev Yapmasına Rağmen Mesai Haricinde Özel Poliklinikte Başka Bir Doktorun Kaşesini Kullanarak İlgilisini Görmeden Düzenlediği - Dava Zamanaşımı Gerçekleştiğinden Davanın Düşürülmesine Karar Verileceği )"
104Y11.CD5.6.2014E. 2012/26979 K. 2014/11049"SAHTE FATURA DÜZENLEMEK ( Dava Zamanaşımı - Suç Tarihinde Yürürlükte Bulunan ve Lehe Olan 765 S. TCK'nun 102/4 ve 104/2. Md.lerinde Öngörülen Dava Zamanaşımının En Aleyhe Kabulle Suç Tarihi Olarak Kabul Edilen Tarihten Temyiz İnceleme Tarihine Kadar Gerçekleştiğinden Mahkemece Verilen Kararın Doğru Olmadığı )
LEHE KANUN UYGULANMASI ( Sahte Fatura Düzenlemek - Sanığa Yüklenen Suçun Yasada Gerektirdiği Cezasının Türü ve Üst Sınır İtibariyle Tabi Olduğu Suç Tarihinde Yürürlükte Bulunan ve Lehe Olan 765 Sayılı TCK'nun 102/4 ve 104/2. Md.lerinde Öngörülen Dava Zamanaşımının En Aleyhe Kabulle Suç Tarihi Olarak Kabul Edilen Tarihten Temyiz İnceleme Tarihine Kadar Gerçekleştiği )
DAVA ZAMANAŞIMI SÜRESİ ( Sahte Fatura Düzenlemek Suçu - 2005 Yılında Düzenlenen 78 Adet Faturanın Asılları veya Onaylı Suretleri Getirtilerek ya da Fatura Bilgilerine Ulaşılarak Son Düzenlenen Fatura İtibariyle Suç Tarihinin Kesin Olarak Saptanıp Sonucuna Göre Sanığın Hukuki Durumunun Takdir ve Tayini Gerektiği )"
104Y1.CD26.5.2014E. 2014/2026 K. 2014/3240"KASTEN YARALAMA ( Sanığın Mağduru Av Tüfeği İle Etkili Mesafeden Vurduğu/Mağdurun Akciğerde Harabiyete ve Hayati Tehlike Geçirmesine Neden Olacak Şekilde Yaralandığı - Eylemin Kasten Öldürmeye Teşebbüs Suçunu Oluşturduğu )
KASTEN ÖLDÜRMEYE TEŞEBBÜS ( Sanığın Mağduru Av Tüfeği İle Etkili Mesafeden Vurduğu/Mağdurun Akciğerde Harabiyete ve Hayati Tehlike Geçirmesine Neden Olacak Şekilde Yaralandığı - Eylemin Kasten Yaralama Değil Kasten Öldürmeye Teşebbüs Suçunu Oluşturduğu )
UZATILMIŞ DAVA ZAMANAŞIMI SÜRESİNİN DOLMASI ( Kasten Yaralama Suçunun Cezasının Üst Sınırı Gözetildiğinde 7 yıl 6 Ay Olan Uzatılmış Dava Zamanaşımı Süresinin Temyiz İncelemesinden Önce Dolduğunun Gözetileceği )
HAYATİ TEHLİKEYE NEDEN OLACAK ŞEKİLDE YARALAMA ( Sanığın Mağduru Av Tüfeği İle Etkili Mesafeden Vurduğu/Mağdurun Akciğerde Harabiyete ve Hayati Tehlike Geçirmesine Neden Olacak Şekilde Yaralandığı - Eylemin Kasten Yaralama Değil Kasten Öldürmeye Teşebbüs Suçunu Oluşturduğu )"
104YCGK15.4.2014E. 2013/7-505 K. 2014/182"USULSÜZ KREDİ VERİLMESİ NEDENİYLE BANKACILIK ZİMMETİ SUÇU (Sanıklar Hakkında Kamu Davasının Zamanaşımı Süresinin Geçmesi Nedeniyle Düşeceği - Ancak Bu Hususun Yeniden Yargılamayı Gerektirmediği/Yeterli Teminat Alınmadan Kredi Verilmesi/Zimmet)
BANKACILIK ZİMMETİ (Usulsüz ve Yeterli Teminat Alınmaksızın Banka Çalışanı Tarafından Kredi Verilmesi - Türk Ceza Kanunu ve Bankacılık Kanunu Bakımından Öngörülen Zamanaşımı Sürelerinin Gözetileceği/Davanın Zamanaşımına Uğradığının Kabulü)
DAVA ZAMANAŞIMININ GERÇEKLEŞİP GERÇEKLEŞMEDİĞİ SORUNU (Ön Sorun Olarak Değerlendirileceği - Lehe Yasa Hükmünün Uygulanması/Sanıklar Hakkında Kamu DAvasının Vaki Zamanaşımı Nedeniyle Düşmesine Karar Verileceği/Bankacılık Zimmeti Suçu)
SANIKLAR HAKKINDAKİ KANUNUN ZAMAN BAKIMINDAN UYGULANMASI (Lehe Yasa Hükmü/5271 S.K. Yasa Hükümleri Nazara Alınarak Yeniden Değerlendirme Yapılacağı - Bankacılık Suçunun Sabit Olup Olmadığının Tespiti/Dava Zamanaşımı Süresinin Geçtiği)
LEHE OLAN YASA HÜKÜMLERİNİN UYGULANMASI (5271 S.K. Gözetilerek Değerlendirme Yapılacağı - Bankacılık Zimmeti Suçu)"
104YCGK8.4.2014E. 2012/11-1329 K. 2014/178"KAMU DAVASININ DAVA ZAMANAŞIMI SÜRESİ DOLMASI NEDENİYLE ORTADAN KALDIRILMASI ( Hizmet Nedeniyle Güveni Kullanma - Sermaye Piyasası Kurulu Uzmanlarının Denetim Tarihi İle Kurul Karar Organının Suç Duyurusunda Bulunduğu Tarih Arasında Dava Zamanaşımı Süresi Durmayacağı/Suç Tarihi İle Karar Tarihi Arasında 7 Yıl 6 Aylık Zamanaşımı Dolduğu - Kararın Doğru Olduğu )
DENETİM TARİHİ İLE KURUL KARAR ORGANININ SUÇ DUYURUSUNDA BULUNDUĞU TARİH ( Arasında Dava Zamanaşımı Süresi Durmayacağı - Hizmet Nedeniyle Güveni Kötüye Kullanma )
DAVA ZAMANAŞIMININ DURMAYACAĞI ( Hizmet Nedeniyle Güveni Kötüye Kullanma - Sermaye Piyasası Kurulu Uzmanlarının Denetleme Yapmak Amacıyla Görevlendirildiği Tarih İle Kurul Karar Organının İlgililer Hakkında Suç Duyurusunda Bulunulmasına Karar Verildiği Tarih Arasında Dava Zamanaşımı Süresi Durmayacağı )
HİZMET NEDENİYLE GÜVENİ KULLANMA SUÇU ( Dava Zamanaşımı - Sermaye Piyasası Kurulu Uzmanlarının Denetleme Yapmak Amacıyla Görevlendirildiği Tarih İle Kurul Karar Organının İlgililer Hakkında Suç Duyurusunda Bulunulmasına Karar Verildiği Tarih Arasında Dava Zamanaşımı Süresi Durmayacağı Gözetileceği )"
104YCGK4.3.2014E. 2012/13-1413 K. 2014/116"HIRSIZLIK SUÇU (İşlendiği Tarihle Özel Dairece İncelemenin Yapıldığı Tarih Arasında Kesintili Dava Zamanaşımının Dolduğu - Sanık Hakkındaki Kamu Davasının Gerçekleşen Zamanaşımı Sebebiyle Düşmesine Karar Verilmesi Gerektiği)
DAVA ZAMANAŞIMI (Davayı Düşüren Hallerden Biri Olan Dava Zamanaşımının Yargılama Sırasında Gerçekleşmesi Durumunda Yerel Mahkeme ya da Yargıtayın Resen Zamanaşımı Kuralını Uygulayarak Kamu Davasının Düşmesine Karar Vereceği - Hırsızlık Suçu)
TEMYİZ İNCELEMESİNDEN ÖNCE DAVA ZAMANAŞIMININ DOLMASI (Derhal Beraat Kararı Verilmesini Gerektiren Bir Durumun Bulunmadığı ve Daha Ağır Cezayı Gerektiren Başka Bir Suçu da Oluşturma İhtimali Olmadığı - Kamu Davasının Gerçekleşen Zamanaşımı Sebebiyle Düşmesine Karar Verilmesi Gerektiği)
DÜŞME KARARI (Hırsızlık Suçunun İşlendiği Tarihle Özel Dairece İncelemenin Yapıldığı Tarih Arasında Kesintili Dava Zamanaşımının Dolduğu - Eylemin Suç Oluşturmaması veya Yeni Bir Düzenlemeyle Suç Olmaktan Çıkarılması Gibi Araştırmayı Gerektirmeyen Bir Halin Bulunmadığı/Kamu Davasının Düşmesine Karar Verilmesi Gerektiği)"
104YCGK18.2.2014E. 2012/5-1539 K. 2014/74"KIZ / KADIN VE ERKEK KAÇIRMAK ( Sanıkların Akıl Hastası Mağdureyi Herhangi Bir Şekilde Zor Tehdit ve Hile Kullanmaksızın Şehvet Hissi İle Alıkoydukları Anlaşıldığından Eylemlerinin 765 S. TCK'nun 430/2. Md.si Kapsamında Kaldığının Kabul Edilmesi Gerektiği - Zamanaşımının Değerlendirilmesi Gerektiği )
ZAMANAŞIMI SÜRESİ ( Kız/Kadın ve Erkek Kaçırmak Suçu - 765 S. TCK'nun 430/2. Md.sinde Öngörülen Ceza Miktarına Göre Aynı Kanunun 102/4 ve 104/2. Md.leri Uyarınca Bu Suçun Asli Zaman Aşımı 5 Yıl Kesintili Zamanaşımının İse 7 Yıl 6 Ay Olduğu )
KESİNTİLİ ZAMANAŞIMI SÜRESİ ( Kız/Kadın ve Erkek Kaçırmak Suçu - Zamanaşımını Kesen En Son İşlem Olan Sanıkların Sorgularının Yapıldığı 2005 Yılından İtibaren 5 Yıllık Asli Dava Zamanaşımı Dosyanın Ceza Genel Kuruluna İntikalinden Çok Önce Dolmuş Bulunmakta Olduğu )"
104Y12.CD13.2.2014E. 2013/29877 K. 2014/3543"TAKSİRLE ÖLDÜRME ( 5 Yıllık Zamanaşımına Tabi Olduğu - Dava Zamanaşımını Kesen Nedenlerin Varlığı Halinde Süre Yeniden İşlemekte İse de Bu Sürenin En Fazla Yarı Oranda Uzayacağı/Suç Tarihinden İtibaren 7 Yıl 6 Aylık Zaman İnceleme Tarihinden Önce Gerçekleşmiş Olduğundan Kamu Davasının Düşürüleceği )
DAVA ZAMANAŞIMI ( Taksirle Öldürme Suçunun 5 Yıllık Zamanaşımına Tabi Olduğu - Dava Zamanaşımını Kesen Nedenlerin Varlığı Halinde Süre Yeniden İşlemekte İse de Bu Sürenin En Fazla Yarı Oranda Uzayacağı/Suç Tarihinden İtibaren 7 Yıl 6 Aylık Zaman İnceleme Tarihinden Önce Gerçekleşmiş Olduğundan Kamu Davasının Düşürülmesi Gerektiği )
KAMU DAVASININ DÜŞÜRÜLMESİ ( Taksirle Öldürme Suçunun 5 Yıllık Zamanaşımına Tabi Olduğu - Dava Zamanaşımını Kesen Nedenlerin Varlığı Halinde Süre Yeniden İşlemekte İse de Bu Sürenin En Fazla Yarı Oranda Uzayacağı/Suç Tarihinden İtibaren 7 Yıl 6 Aylık Zaman İnceleme Tarihinden Önce Gerçekleşmiş Olduğundan Kamu Davasının Düşürüleceği )"
104YCGK21.1.2014E. 2013/13-693 K. 2014/18"HIRSIZLIK MALI BİLEREK SATIN ALMAK ( Kesintili Dava Zamanaşımı Süresinin Dolduğunun Gözetileceği )
DAVA ZAMANAŞIMI ( Hırsızlık Malını Bilerek Satın Almak - Kesintili Dava Zamanaşımı Süresinin Dolduğunun Gözetileceği )
KESİNTİLİ DAVA ZAMANAŞIMI ( Hırsızlık Malını Bilerek Satın Almak - 12 Yıllık Kesintili Dava Zamanşımı Süresinin Dolduğu )"
104YCGK14.1.2014E. 2013/4-446 K. 2014/10"İMAR KİRLİLİĞİNE NEDEN OLMA SUÇU (Suçun İşlendiği Tarihte 5237 S.K. Md.184 Hükmünün Yürürlükte Olduğu - Suç Tarihi İtibariyle Yürürlükte Bulunan Dava Zamanaşımına İlişkin İse Lehe Olan 765 S.K. Hükümlerinin Uygulanacağı)
DAVA ZAMANAŞIMI (Davayı Düşüren Hallerden Biri Olduğu - İmar Kirliliğine Neden Olma Suçunda Suç Tarihi İtibariyle Yürürlükte Bulunan ve Lehe Olan 765 S.K. Md.102 ve 104 Hükümlerinin Uygulanacağı/7 Yıl 6 Ay Olduğu)
KAMU DAVASININ DÜŞMESİ (İmar Kirliliğine Neden Olma Suçu/Lehe Olan 765 S.K. Uyarınca Dava Zamanaşımının 7 Yıl 6 Ay Olduğu - Direnme Hükmünden Sonra Dosyanın Genel Kurul'a İntikalinden Önce Dolduğu/Düşme Kararı Verildiği)
ZAMANAŞIMI (Suç Tarihi İtibariyle Yürürlükte Olan ve Dava Zamanaşımına İlişkin Lehe Hüküm İçeren 765 Sayılı Kanun Hükümleri Uygulanacağı - Zamanaşımı Süresi Dolduğundan Ceza Genel Kurulu'nca Kamu Davasının Düşmesine Karar Verildiği)
DAVA ZAMANAŞIMININ YARGILAMA SIRASINDA GERÇEKLEŞMESİ (Yerel Mahkemenin ya da Yargıtay'ın Re'sen Zamanaşımı Kuralını Uygulayarak Kamu Davasının Düşmesine Karar Vereceği)"
104YCGK17.12.2013E. 2012/2-1453 K. 2013/617"TEHDİT SUÇU ( Hakaret Suçu - Öncelikle Dava Zamanaşımının Gerçekleşip Gerçekleşmediğinin Belirlenmesi Gerektiği/Sanığın İşlediği İddia Olunan Suçların Asli Dava Zamanaşımının Beş Yıl Kesintili Dava Zamanaşımının ise Yedi Yıl Altı Ay Olduğu )
HAKARET SUÇU ( Tehdit Suçu - Dava Zamanaşımı Gerçekleşen Suçlardan Açılan Kamu Davalarının Düşmesine Karar Verilmesi Gerektiği )
DAVA ZAMANAŞIMI ( Öncelikle Belirlenmesi Gerektiği - Tehdit Suçu )
KESİNTİLİ DAVA ZAMANAŞIMI ( Hakaret Suçu - Sanığın İşlediği İddia Olunan Suçların Asli Dava Zamanaşımının Beş Yıl Kesintili Dava Zamanaşımının ise Yedi Yıl Altı Ay Olduğu )
KAMU DAVASININ DÜŞMESİ ( Tehdit Suçu - Dava Zamanaşımı Gerçekleşen Suçlardan Açılan Kamu Davalarının Düşmesine Karar Verilmesi Gerektiği )"
104Y1.CD4.12.2013E. 2013/2656 K. 2013/7378"ASKERİ DARBE DÖNEMİNDE GERÇEKLEŞEN SUÇLAR BAKIMINDAN ZAMANAŞIMI ( İşkence ve Kötü Muamele - 2004 Tarihine Kadar İç Hukuk Hükümleriyle Aynı Derecede Kabul Edilen Uluslararası Sözleşme Hükümlerinden Failin Lehine Olanın Uygulanacağı )
İŞKENCE VE KÖTÜ MUAMELE ( 1980 Askeri Darbe Döneminde Gerçekleşen - 2004 Tarihine Kadar İç Hukuk Hükümleriyle Aynı Derecede Kabul Edilen Uluslararası Sözleşme Hükümlerinden Failin Lehine Olanın Uygulanacağı/20 Yıllık Zamanaşımının Dolduğundan Kanun Yararına Bozma İsteminin Reddi Gerektiği )
ULUSLARARASI SÖZLEŞMENİN LEHE/ALEYHE OLMA DURUMU ( İç Hukuk Hükümleri Failin Lehine Olduğu - Uluslararası Sözleşmede Hükümlerin Zamanaşımının Dolduğu Tarih İtibariyle Şüphelinin Aleyhinde Uygulanmasını Zorunlu Kılan Bir Normu İfade Etmediğinden Uygulamasının Mümkün Olmadığı )
LEHE OLAN ÖNCEKİ KANUNUN UYGULANMASI ( 1980 Askeri Darbe Döneminde Gerçekleşen İşkence ve Kötü Muamele Suçları - 2004 Tarihine Kadar İç Hukuk Hükümleriyle Aynı Derecede Kabul Edilen Uluslararası Sözleşme Hükümlerinden Failin Lehine Olanın Uygulanacağı )
ZAMANAŞIMI ( 1980 Tarihinde Gerçekleşen Askeri Darbe Döneminde İşkence ve Kötü Mumale Suçu - 2004 Tarihine Kadar İç Hukuk Hükümleriyle Aynı Derecede Kabul Edilen Uluslararası Sözleşme Hükümlerinden Failin Lehine Olanın Uygulanacağı/Suçların İşlendiği İfade Edilen 1980 Tarihinden 2004 Tarihine Kadar 20 Yıllık Dava Zamanaşımı Süresinin Dolduğu )"
104Y11.CD3.9.2013E. 2012/8561 K. 2013/11935"DOLANDIRICILIK ( Suç Tarihinde Yürürlükte Bulunan ve Lehe Olan 765 S.K.'nın Uygulandığı - İddianamenin Düzenlendiği Tarihten Sonra Verilen Gıyabi Tutuklama Kararının Zamanaşımını Keseceği/İnceleme Tarihinde Zamanaşımının Dolduğu )
ZAMANAŞIMININ KESİLMESİ ( Dolandırıcılık - Suç Tarihinde Yürürlükte Bulunan ve Lehe Olan 765 S.K.'nın Uygulandığı/İddianamenin Düzenlendiği Tarihten Sonra Verilen Gıyabi Tutuklama Kararının Zamanaşımını Keseceği )
RESMİ BELGEDE SAHTECİLİK ( Sanığa İddianamenin Okunması Gereği - Okunmuşsa Tutanağa Yazılacağı )
İDDİANAMENİN SANIĞA OKUNMAMASI ( Sanığa İddianamenin Okunması Gereği - Resmi Belgede Sahtecilik/Savunma Hakkının Kısıtlandığı )"
104Y5.CD9.5.2013E. 2012/4530 K. 2013/4815"İHALEYE FESAT KARIŞTIRMA ( Sanığın Kendisi veya Üçüncü Kişiler Lehine Haksız Çıkar Sağlamasının Gerektiği ve Bunun Suçun Maddi Unsuru Olduğu - Alım Satımın Uygulama Usul ve Şekillerine Aykırı Davranılması veya İhale Tamamlandıktan Sonra Yapılan Usulsüz Eylemlerin Alım Satıma Fesat Karıştırma Suçunu Oluşturmayacağı )
ZAMANAŞIMI ( Sanıkların Eylemlerinin 765 S. Kanunun Madde 362 Hükmünde Düzenlenen Suçu Oluşturabileceği/Bu Suçun Tabi Olduğu Yasa Maddesinde Öngörülen Cezasının Üst Sınırı İtibariyle Yedi Yıl Altı Aylık Asli ve İlave Zamanaşımına Tabi Olduğu - Suç Tarihi İle İnceleme Günü Arasında Bu Sürenin Gerçekleştiği )
HAKSIZ ÇIKAR SAĞLAMA ( Sanığın Kendisi veya Üçüncü Kişiler Lehine Haksız Çıkar Sağlamasının Gerektiği ve Bunun Suçun Maddi Unsuru Olduğu - Alım Satımın Uygulama Usul ve Şekillerine Aykırı Davranılması veya İhale Tamamlandıktan Sonra Yapılan Usulsüz Eylemlerin Alım Satıma Fesat Karıştırma Suçunu Oluşturmayacağı )"
104YCGK16.4.2013E. 2012/8-1559 K. 2013/147"KASTEN YARALAMA ( Kesintili Dava Zamanaşımının Yerel Mahkeme Direnme Hükmünün Verildiği Tarihten Sonra Dolduğunun Gözetileceği )
KESİNTİLİ DAVA ZAMANAŞIMI ( Kasten Yaralama - Kesintili Dava Zamanaşımının Yerel Mahkeme Direnme Hükmünün Verildiği Tarihten Sonra Dolduğunun Gözetileceği )
DAVA ZAMANAŞIMI ( Kasten Yaralama - Kesintili Dava Zamanaşımının Yerel Mahkeme Direnme Hükmünün Verildiği Tarihten Sonra Dolduğu )"
104Y4.CD8.4.2013E. 2013/10186 K. 2013/10758"TEHDİT SUÇU ( Suçun Oluştuğu Tarihe Göre Temyiz Süreci İçinde Sanık Yararına 765 S.K.'da Öngörülen 7 Yıl 6 Aylık Olağanüstü Dava Zamanaşımı Gerçekleştiği - Kamu Davasının Düşmesine Karar Verildiği )
ZAMANAŞIMI ( Tehdit Suçunun Oluştuğu Tarihe Göre Temyiz Süreci İçinde Sanık Yararına 765 S.K.'da Öngörülen 7 Yıl 6 Aylık Olağanüstü Dava Zamanaşımı Gerçekleştiği )
KAMU DAVASININ DÜŞMESİ ( Tehdit Suçunun Oluştuğu Tarihe Göre Temyiz Süreci İçinde Sanık Yararına 765 S.K.'da Öngörülen 7 Yıl 6 Aylık Olağanüstü Dava Zamanaşımı Gerçekleştiği - Kamu Davasının Düşmesine Karar Verildiği )"
104Y6.CD27.3.2013E. 2013/5247 K. 2013/6089"HÜRRİYETİ TAHDİT VE GASP SUÇU ( Bu Suçların Sanığın Suç Örgütü Faaliyeti Çerçevesinde İşlediğinin Gözetilmesi Gereği - Kanun Yararına Bozma - 5275 S.K. Uygulama Alanın Dikkate Alınacağı/İtirazın Reddine Karar Verilmesinin Hatalı Olduğu )
KANUN YARARINA BOZMA TALEBİ ( Sanığın Cezalandırılmasına Karar Verilen ve Kesinleşen Hürriyeti Tahdit ve Gasp Suçlarını Suç Örgütü Faaliyeti Çerçevesidne İşlediğinin Gözetilmesi Gerektiği - İtirazın Kabulü/Hürriyeti Tahdit ve Gasp Suçu )
SANIĞIN ÇIKAR AMAÇLI SUÇ ÖRGÜTÜNE ÜYE OLMASI HAKKINDA SEHVEN HÜKÜM KURULMAMASI ( Bozma Sonrasında Bu Suçtan Dolayı Açılan Kamu Davasının Zamanaşımı Nedeniyle Dürüşülmesine Karar Verildiği - Sanığın Suç Örgütü Faaliyeti/Kanun Yararına Bozma )"
104YCGK26.2.2013E. 2012/6-1296 K. 2013/70"HIRSIZLIK ( 7 Yıl 6 Aylık Kesintili Dava Zamanaşımının Dolduğunun Gözetileceği )
ZAMANAŞIMI ( Hırsızlık - 7 Yıl 6 Aylık Kesintili Dava Zamanaşımının Dolduğunun Dikkate Alınacağı )"
104YCGK26.2.2013E. 2012/6-1296 K. 2013/70"HIRSIZLIK ( 7 Yıl 6 Aylık Kesintili Dava Zamanaşımının Dolduğunun Gözetileceği )
ZAMANAŞIMI ( Hırsızlık - 7 Yıl 6 Aylık Kesintili Dava Zamanaşımının Dolduğunun Dikkate Alınacağı )"
104YCGK26.2.2013E. 2012/1-1287 K. 2013/71"KASTEN YARALAMA SUÇU ( Direnme Hükmünün Gerçekleşen Dava Zamanaşımı Sebebiyle Bozulmasına Yeniden Yargılama Gerektirmeyen Bu Konuda Karar Verilmesi Mümkün Olduğundan Sanık Hakkındaki Kamu Davasının Düşmesine Karar Verilmesi Gerektiği )
DAVA ZAMANAŞIMI ( Gerçekleşip Gerçekleşmediği Hususunun Öncelikle Değerlendirilmesi Gerektiği - Kasten Yaralama Suçu )
KESİNTİLİ DAVA ZAMANAŞIMI ( Kasten Yaralama Suçu - Sanığa Yüklenen Suça İki Yıldan Beş Yıla Kadar Hapis Cezası Öngörülmüş Olup Suçun Asli Dava Zamanaşımı 5 Yıl Kesintili Dava Zamanaşımının ise 7 Yıl 6 Ay Olduğu )
DİRENME KARARI ( Gerçekleşen Dava Zamanaşımı Sebebiyle Bozulmasına Yeniden Yargılama Gerektirmeyen Bu Konuda Karar Verilmesi Mümkün Olduğundan Sanık Hakkındaki Kamu Davasının Düşmesine Karar Verilmesi Gerektiği - Kasten Yaralama Suçu )"
104YCGK19.2.2013E. 2012/4-1331 K. 2013/65"TEHDİT ( Suç Tarihi Gözetildiğinde Kesintili Zamanaşımı Süresinin Dolduğunun Kabul Edileceği )
SÖVME ( Suç Tarihi Gözetildiğinde Kesintili Zamanaşımı Süresinin Dolduğunun Kabulü Gerektiği )
ZAMANAŞIMI ( Tehdit ve Sövme - Suç Tarihi Gözetildiğinde Kesintili Zamanaşımı Süresinin Dolduğunun Kabul Edileceği )"
104YCGK5.2.2013E. 2012/15-1430 K. 2013/45"RESMİ EVRAKTA SAHTECİLİK SUÇU ( Dolandırıcılık Suçu - Henüz Açılmamış Bir Kamu Davasına Katılma Söz Konusu Olmadığından Soruşturma Sırasında Verilen Şikâyet Dilekçesindeki Hiçbir İbarenin Katılma Talebi Olarak Kabulünün Mümkün Olmayacağı )
DOLANDIRICILIK SUÇU ( Resmi Evrakta Sahtecilik Suçu - Zamanaşımı Nedeniyle Dolandırıcılık Suçundan Açılan Kamu Davasının Düşmesine Karar Verilmesi Gerektiği )
TEMYİZ AŞAMASINDA DAVAYA KATILMA ( Resmi Evrakta Sahtecilik Suçu - Katılma Hususunda Herhangi Bir Talebi Olmayan ve Davaya Katılması Yönünde Verilmiş Bir Karar Bulunmayan Şikayetçinin Hükmü Temyiz Etme Hak ve Yetkisi Olmadığı/Henüz Açılmamış Bir Kamu Davasına Katılma Söz Konusu Olmadığından Soruşturma Sırasında Verilen Şikâyet Dilekçesindeki Hiçbir İbarenin Katılma Talebi Olarak Kabulünün Mümkün Olmayacağı )
KAMU DAVASININ DÜŞMESİ ( Dolandırıcılık Suçu - Zamanaşımı Nedeniyle Dolandırıcılık Suçundan Açılan Kamu Davasının Düşmesine Karar Verilmesi Gerektiği )"
104YCGK15.1.2013E. 2012/11-524 K. 2013/5"KAÇAKÇILIK SUÇLARINA İLİŞKİN ZAMANAŞIMI ( Zamanaşımının Kesen Son İşlemin Sanığın Savunmasının Alındığı Tarih Olup Bu Tarihten Sonra Zamanaşımını Kesen Başkaca İşlem Yapılmadığı/Asli Dava Zamanaşımının Direnme Hükmünün Verildiği Tarihten Sonra İnceleme Tarihinden Önce Dolduğu - Direnme Hükmünün Dava Zamanaşımı Sebebiyle Bozulacağı/Kamu Davasının Düşmesine Karar Verileceği )
ASLİ DAVA ZAMANAŞIMININ DİRENME HÜKMÜNÜN VERİLDİĞİ TARİHTEN SONRA DOLMASI ( Kaçakçılık Suçları/Asli Dava Zamanaşımının İnceleme Tarihinden Önce Dolduğu - Direnme Hükmünün Dava Zamanaşımı Sebebiyle Bozulacağı/Kamu Davasının Düşmesine Karar Verilmesi Gerektiği )
ASLİ DAVA ZAMANAŞIMININ İNCELEME TARİHİNDEN SONRA DOLMASI ( Kaçakçılık Suçları/Asli Dava Zamanaşımının Direnme Hükmünün Verildiği Tarihten Sonra İnceleme Tarihinden Önce Dolduğu - Direnme Hükmünün Dava Zamanaşımı Sebebiyle Bozulacağı/Kamu Davasının Düşmesine Karar Verileceği )"
104Y14.CD15.1.2013E. 2012/15283 K. 2013/124"EVLENME OLMAKSIZIN DİNSEL TÖREN YAPTIRMA ( Suç Tarihinin Dini Törenin Yaptırıldığı Zaman Olduğu - Dava Zamanaşımının Dolduğunun Kabulü Gereği )
MÜTEMADİ SUÇ ( Evlenme Olmaksızın Dinsel Tören Yaptırma/Temadi Eden Suçlardan Olmadığı - Suç Tarihinin Dini Törenin Yaptırıldığı Zaman Olduğu/Dava Zamanaşımının Dolduğu )
ZAMANAŞIMI ( Evlenme Olmaksızın Dinsel Tören Yaptırma/Temadi Eden Suçlardan Olmadığı - Suç Tarihinin Dini Törenin Yaptırıldığı Zaman Olduğu/Dava Zamanaşımının Dolduğu )
DİNSEL TÖREN YAPTIRMA ( Evlenme Olmaksızın/Temadi Eden Suçlardan Olmadığı - Suç Tarihinin Dini Törenin Yaptırıldığı Zaman Olduğu/Dava Zamanaşımının Dolduğunun Kabul Edileceği )"
104Y11.CD6.12.2012E. 2012/27844 K. 2012/21102"SAHTE ÇEK DÜZENLEME ( Eylemin 765 S.K. Zamanında İşlendiği 5237 S.K. Uygulandığında Dava Zamanaşımının Uygulanacağı -Sonradan Yürürlüğe Giren Yasanın Gerektirdiği Daha Kısa Zamanaşımının Önceki Yargılama Sırasında Dolduğunun Gözetileceği )
RESMİ BELGEDE SAHTECİLİK ( Eylemin 765 S.K. Zamanında İşlendiği 5237 S.K. Uygulandığında Dava Zamanaşımının Uygulanacağı -Sonradan Yürürlüğe Giren Yasanın Gerektirdiği Daha Kısa Zamanaşımının Önceki Yargılama Sırasında Dolduğunun Dikkate Alınacağı )
LEHE KANUN UYGULAMASI ( Sahte Çek Düzenleme - Eylemin 765 S.K. Zamanında İşlendiği 5237 S.K. Uygulandığında Dava Zamanaşımının Uygulanacağı )
DAVA ZAMANAŞIMI ( Sahte Çek Düzenleme - Eylemin 765 S.K. Zamanında İşlendiği 5237 S.K. Uygulandığında Dava Zamanaşımının Uygulanacağı )"
104YCGK4.12.2012E. 2012/2-993 K. 2012/1838"HAKARET SUÇU ( Bir Aydan Altı Aya Kadar Hapis ve Adli Para Cezası Öngörüldüğü - Asli Dava Zamanaşımının 5 Yıl Olduğu - Kesintili Dava Zamanaşımının ise 7 Yıl 6 Ay Olduğu )
KESİNTİLİ DAVA ZAMANAŞIMI ( Hakaret Suçuna 765 S. TCK'nun 482/3. Md.sinde Bir Aydan Altı Aya Kadar Hapis ve Adli Para Cezası Öngörüldüğü - Kesintili Dava Zamanaşımının İse 7 Yıl 6 Ay Olduğu )
ASLİ DAVA ZAMANAŞIMI ( Hakaret Suçunda 5 Yıl Olduğu - Kesintili Dava Zamanaşımının İse 7 Yıl 6 Ay Olduğu )"
104Y5.CD5.11.2012E. 2010/4043 K. 2012/10860"BASİT DOLANDIRICILIK SUÇU ( 4603 Sayılı Kanun Uyarınca T.C. Halk Bankası Personeli Olan Sanığın Memur Gibi Cezalandırılma Olanağı Bulunmadığı - Öngörülen Cezanın Üst Sınırı İtibariyle Beş Yıllık Asli ve Yedi Yıl Altı Aylık İlave Dava Zamanaşımına Tabi Olduğu )
MEMUR GİBİ CEZALANDIRILMA ( Basit Dolandırıcık Suçu - 4603 Sayılı Kanun Uyarınca T.C. Halk Bankası Personeli Olan Sanığın Memur Gibi Cezalandırılma Olanağı Bulunmadığı )
DAVA ZAMANAŞIMI ( Basit Dolandırıcık Suçu - Öngörülen Cezanın Üst Sınırı İtibariyle Beş Yıllık Asli ve Yedi Yıl Altı Aylık İlave Dava Zamanaşımına Tabi Olduğu )
SUÇ TARİHİ ( ile İnceleme Günü Arasında Yedi Yıl Altı Aylık Zamanaşımı Süresinin Dolduğu Gözetilmeden Yazılı Şekilde Hüküm Kurulmasının Doğru Olmadığı - Basit Dolandırıcık Suçu )"
104YCGK31.10.2012E. 2012/3-1242 K. 2012/1822"KASTEN YARALAMA ( 765 S.K. Uyarınca 7 Yıl 6 Aylık Zamanaşımı Süresinin Dolduğu - Kamu Davasının Düşmesine Karar Verilmesi Gerektiği )
KESİNTİLİ DAVA ZAMANAŞIMI ( Kasten Yaralama/765 S.K. Uyarınca 7 Yıl 6 Aylık Zamanaşımı Süresinin Dolduğu - Kamu Davasının Düşmesine Karar Verileceği )
KAMU DAVASININ DÜŞÜRÜLMESİ ( Kasten Yaralama/765 S.K. Uyarınca 7 Yıl 6 Aylık Zamanaşımı Süresinin Dolduğu - Kamu Davasının Düşmesine Karar Verileceği )"
104YCGK26.6.2012E. 2012/2-978 K. 2012/250"ELEKTRİK HIRSIZLIĞI SUÇU ( Daha Ağır Başka Bir Suçu Oluşturma Olasılığı Bulunmadığı - Gerçekleştirilen Eylemlerle İlgili Olarak Kesintili Dava Zamanaşımının Yerel Mahkemece Direnme Hükmünün Verildiği Tarihten Sonra Ancak Dosyanın Henüz Ceza Genel Kuruluna İntikalinden Önce Dolduğu/Kamu Davasının Düşmesine Karar Verildiği )
KESİNTİLİ DAVA ZAMANAŞIMI ( Elektrik Hırsızlığı Suçu - Gerçekleştirilen Eylemlerle İlgili Olarak 765 Sayılı Yasada Öngörülen Yedi Yıl Altı Aylık Kesintili Dava Zamanaşımının Yerel Mahkemece Direnme Hükmünün Verildiği Tarihten Sonra Ancak Dosyanın Henüz Ceza Genel Kuruluna İntikalinden Önce Dolduğunun Gözetilmesi Gerektiği )
KAMU DAVASININ DÜŞMESİ ( Kesintili Dava Zamanaşımının Yerel Mahkemece Direnme Hükmünün Verildiği Tarihten Sonra Ancak Dosyanın Henüz Ceza Genel Kuruluna İntikalinden Önce Dolduğu/Sanık Hakkındaki Kamu Davasının Düşmesine Karar Verilmesi Gerektiği - Elektrik Hırsızlığı Suçu )
ZAMANAŞIMININ KESİLMESİ ( Elektrik Hırsızlığı Suçu/Zamanaşımını Kesen En Son İşlemin Mahkûmiyet Hükmü Olduğu - Eylemlerle İlgili Olarak 765 Sayılı Yasada Öngörülen Kesintili Dava Zamanaşımının Yerel Mahkemece Direnme Hükmünün Verildiği Tarihten Sonra Ancak Dosyanın Henüz Ceza Genel Kuruluna İntikalinden Önce Dolduğu )"
104Y7.CD16.5.2012E. 2011/10566 K. 2012/13284"NİTELİKLİ ZİMMET ( Bankanın Uğradığı Zararın Tahsil Edilmeyen Miktarının Dikkate Alınması Gerekirken Toplam Zimmet Tutarı Üzerinden Adli Para Cezasına Hükmedilmek Suretiyle Fazla Adli Para Cezasına Hükmedilemeyeceği - Adli Para Cezasının 4389 S.K. Md.22/3 Uyarınca Tayin Edileceği )
NİTELİKLİ ZİMMET SUÇUNDA VERİLEN ADLİ PARA CEZASI ( 4389 S.K. Md.22/3 Uyarınca Tayin Edileceği - Zararın Üç Katı Olarak Belirlenen Adli Para Cezasının Teselsül Nedeniyle 765 S.K. Md. 80 Uyarınca Arttırılamayacağı Gözetileceği )
ZİMMET SUÇU ( Her Şirket Yönünden Yapılan Tahsilatın Rızai Olarak Yapılıp Yapılmadığına Bakılmaksızın ve Her Firma Yönünden Yapılan Ödemenin Kendi İçinde Değerlendirilerek Zimmet Tutarlarından Ödenmeyen Kısımların Belirlenmesi İle Her Sanık Yönünden Sorumlu Tutulacağı Zarar Miktarının Belirleneceği )
BANKA PARASININ SANIĞA AKTARILMASINA İŞTİRAK EDEN SANIKLAR ( Kredibilitesi Olmayan Şirketlere Dönüşü Olmayacak Şekilde Kredi Verilmesine Sebebiyet Vererek - 5237 S.K. Md. 37/1 ve 39 Gereğince Hukuki Durumları Değerlendirilerek Mahkumiyetlerine Karar Verileceği )
KREDİBİLİTESİ OLMAYAN ŞİRKETLERE KREDİ VERİLMESİ ( Kredinin Verilmesinden Sonra Hileli ve Aldatıcı Yöntemler Kullanılarak Banka Parasının Sanığa Aktarılmasına İştirak Eden Sanıkların 5237 S.K. Md. 37/1 ve 39 Gereğince Hukuki Durumları Değerlendirilerek Mahkumiyetlerine Karar Verileceği )
ADLİ PARA CEZASI ( Nitelikli Zimmet Suçu/Bankanın Uğradığı Zararın Tahsil Edilmeyen Miktarının Dikkate Alınması Gerektiği - Zararın Üç Katı Olarak Belirlenen Adli Para Cezasının Teselsül Nedeniyle 765 S.K. Md. 80 Uyarınca Arttırılamayacağı Gözetileceği )"
104YCGK8.5.2012E. 2012/11-292 K. 2012/184"DAVA ZAMANAŞIMI (Resmi Evrakta Sahtecilik - Bu Suçun Asli Dava Zamanaşımı 10 Yıl ve Kesintili Dava Zamanaşımı 15 Yıl Olduğu - Sanıkların Suç Oluşturan Eylemlerinin Tarihleri Göz Önüne Alındığında Zamanaşımını Durduran Bir Neden de Bulunmadığı İçin Kesintili Zamanaşımının Özel Dairece İncelemenin Yapıldığı Tarihten Önce Dolduğu)
RESMİ EVRAKTA SAHTECİLİK (Asli Dava Zamanaşımı 10 Yıl ve Kesintili Dava Zamanaşımı 15 Yıl Olduğu - Sanıkların Suç Oluşturan Eylemlerinin Tarihleri Göz Önüne Alındığında Zamanaşımını Durduran Bir Neden de Bulunmadığı İçin Kesintili Zamanaşımının Özel Dairece İncelemenin Yapıldığı Tarihten Önce Dolduğu)
ZAMANAŞIMI (Resmi Evrakta Sahtecilik - Suçun Asli Dava Zamanaşımı 10 Yıl ve Kesintili Dava Zamanaşımı 15 Yıl Olduğu/Sanıkların Suç Oluşturan Eylemlerinin Tarihleri Göz Önüne Alındığında Zamanaşımını Durduran Bir Neden de Bulunmadığı İçin Kesintili Zamanaşımının Özel Dairece İncelemenin Yapıldığı Tarihten Önce Dolduğu)"
104YCGK17.4.2012E. 2011/1-359 K. 2012/158"ZAMANAŞIMI ( Yürürlükte Bulunan ve Lehe Olan Kanunda Asli Zamanaşımının 5 Yıl Olduğu - Zamanaşımını Kesen Durum Bulunmadığı/Yargılama Sırasında Gerçekleşmesi Durumunda Yerel Mahkeme ya da Yargıtay Tarafından Re'sen Kamu Davasının Düşmesine Karar Verileceği )
KAMU DAVASININ DÜŞMESİ ( Zamanaşımının Yürürlükte Bulunan ve Lehe Olan Kanunda Asli Zamanaşımının 5 Yıl Olduğu - Zamanaşımını Kesen Durum Bulunmadığı/Yargılama Sırasında Gerçekleşmesi Durumunda Yerel Mahkeme ya da Yargıtay Tarafından Re'sen Verebileceği )
YARGILAMA SIRASINDA ZAMANAŞIMININ GERÇEKLEŞMESİ ( Zamanaşımını Kesen Durum Bulunmadığı - Yerel Mahkeme ya da Yargıtay Tarafından Re'sen Kamu Davasının Düşmesine Karar Verileceği )
DAVANIN DÜŞMESİ ( Zamanaşımının Yürürlükte Bulunan ve Lehe Olan Kanunda Asli Zamanaşımının 5 Yıl Olduğu - Zamanaşımını Kesen Durum Bulunmadığı/Yargılama Sırasında Gerçekleşmesi Durumunda Yerel Mahkeme ya da Yargıtay Tarafından Re'sen Verebileceği )"
104Y2.CD4.4.2012E. 2012/6206 K. 2012/8560"SUÇ VE İNCELEME TARİHLERİ İTİBARİYLE ZAMANAŞIMI (Hükmün Açıklanmasının Geri Bırakılması Kararının Kesinleştiği Tarih İtibariyle Durup Yükümlülüğün Yerine Getirilmemesiyle Yeniden İşlemeye Başlayacağı)
DAVA ZAMANAŞIMI (Hükmün Açıklanmasının Geri Bırakılması Kararının Kesinleştiği Tarih İtibariyle Durup Yükümlülüğün Yerine Getirilmemesiyle Yeniden İşlemeye Başlayacağı - 765 S. TCK. Uyarınca Hesaplanan)
HÜKMÜN AÇIKLANMASININ GERİ BIRAKILMASI (765 S. TCK. Uyarınca Hesaplanan Zamanaşımı - HAGB Kararının Kesinleştiği Tarih İtibariyle Durup Yükümlülüğün Yerine Getirilmemesiyle Yeniden İşlemeye Başlayacağı)"
104Y2.CD2.4.2012E. 2012/4957 K. 2012/8159"KASTEN YARALAMA ( Kurulan Hüküm Bu Hükme Yönelik Temyiz İsteminin Reddine Karar Verilerek Kesinleştiği - Bozmadan Sonra Sanık Hakkında Bu Suçtan Yeniden Hüküm Kurulması Gerekmediği Halde Kararda Kasten Yaralama Suçundan Kurulan Beraat Hükmünün Hukuken Bir Geçerliliğinin Bulunmadığı )
KONUT DOUNULMAZLIĞINI BOZMA ( Gerektirdiği Cezanın Miktar ve Nevi İtibariyle Tabi Olduğu 765 S. Kanuna Göre Hesaplanan Beş Yıllık Zamanaşımının Mahkumiyet Hükmü ve İnceleme Tarihleri Arasında Gerçekleştiği - Diğer Sanıklar Yönünden Yedi Yıl Altı Aylık Zamanaşımının Suç ve İnceleme Tarihleri Arasında Gerçekleştiği )
ZAMANAŞIMI ( Sanığa Atılı Konut Dokunulmazlığını Bozma Suçunun Gerektirdiği Cezanın Miktar ve Nevi İtibariyle Tabi Olduğu 765 S. Kanuna Göre Hesaplanan Beş Yıllık Zamanaşımının Mahkumiyet Hükmü ve İnceleme Tarihleri Arasında Gerçekleştiği - Açılan Kamu Davasının Düşürülmesine Karar Vermek Gerektiği )"
104YCGK27.3.2012E. 2011/2-454 K. 2012/122"HIRSIZLIK SUÇU NEDENİYLE VERİLEN HÜKÜMDE YEREL MAHKEMENİN DİRENMESİ ( Direnme Kararının Verildiği Ancak Dosyanın Henüz Ceza Genel Kuruluna İntikalinden Önce Kesintili Dava Zamanışımı Süresinin Dolduğu - Zamanaşımı Nedeniyle Bozma Kararı )
DİRENME HÜKMÜNÜN ZAMANAŞIMI NEDENİYLE BOZULMASI ( Sanık Hakkındaki Kesintili Zamanaşımı Süresinin Dolduğu - Direnme Hükmünün Bozulacağı/Sanık Hakkındaki Davanın Düşmesine Karar Verilmesi Gereği/Hırsızlık Suçundan Dolayı Verilen Hüküm )
KESİNTİLİ ZAMANAŞIMI SÜRESİNİN DOLMASI ( Dava Konusu Suça İlişkin Kesintili Zamanaşımı Süresinin 7 Yıl Altı Ay Olduğu ve Bu Süresinin Dosyanın C.Başsavcılığı Aşamasındayken Dolduğu - Sanık Hakkındaki Davanın Düşeceğinin Gözetileceği )"
104YCGK20.3.2012E. 2011/2-433 K. 2012/108"HIRSIZLIK ( Enerji Hırsızlığı/Sanık Hakkında İki Farklı Tarihte Tutanak Tutulduğu - Zincirleme Suç Hükümleri Kapsamında Değerlendirilerek Hüküm Kurulan İki Suçtan Birisi Hakkında Özel Daire Tarafından İnceleme Tarihi İtibarıyla Zamanaşımının Gerçekleşmesi Sebebiyle Düşmesine Karar Verilmesinin Hukuka Uygun Olduğu )
ZAMANAŞIMI ( Enerji Hırsızlığı/Sanık Hakkında İki Farklı Tarihte Tutanak Tutulduğu - Zincirleme Suç Hükümleri Kapsamında Değerlendirilerek Hüküm Kurulan İki Suçtan Birisi Hakkında Özel Daire Tarafından İnceleme Tarihi İtibarıyla Zamanaşımının Gerçekleşmesi Sebebiyle Düşmesine Karar Verilmesinin Yerinde Olduğu )
ZİNCİRLEME SUÇ ( Enerji Hırsızlığı/Sanık Hakkında İki Farklı Tarihte Tutanak Tutulduğu - Zincirleme Suç Hükümleri Kapsamında Değerlendirilerek Hüküm Kurulan İki Suçtan Birisi Hakkında Özel Daire Tarafından İnceleme Tarihi İtibarıyla Zamanaşımının Gerçekleşmesi Sebebiyle Düşmesine Karar Verilmesinin Yerinde Olduğu )
KAMU DAVASININ DÜŞMESİ ( Enerji Hırsızlığı/Sanık Hakkında İki Farklı Tarihte Tutanak Tutulduğu - Zincirleme Suç Hükümleri Kapsamında Değerlendirilerek Hüküm Kurulan İki Suçtan Birisi Hakkında Özel Daire Tarafından İnceleme Tarihi İtibarıyla Zamanaşımının Gerçekleşmesi Sebebiyle Düşmesine Karar Verileceği )"
104YCGK20.3.2012E. 2011/11-241 K. 2012/114"RESMİ BELGEDE SAHTECİLİK ( Birden Fazla Sanık/5237 S.K.'nın Sanık Lehine Olduğu - Kesintili Zamanaşımının Gerçekleştiği )
DAVA ZAMANAŞIMI ( Resmi Belgede Sahtecilik/Birden Fazla Sanık - 5237 S.K.'nın Sanık Lehine Olduğu/Kesintili Zamanaşımının Gerçekleştiği )
LEHE KANUN UYGULAMASI ( Resmi Belgede Sahtecilik/Birden Fazla Sanık - 5237 S.K.'nın Sanık Lehine Olduğu/Kesintili Zamanaşımının Dolduğunun Gözetileceği )"
104Y5.CD15.3.2012E. 2008/3246 K. 2012/2123"SPOR TOTO TEŞKİLATININ NİTELİĞİ ( Suç Tarihinde Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğüne Bağlı Olduğu/Oyun Bedellerinin Devlet Malı Sayılacağı veya Mensuplarının Kamu Görevlisi Gibi Cezalandırılacakları Konusunda Düzenleme Bulunmadığı - Eylemin Emniyeti Suistimal Olarak Değerlendirileceği )
EMNİYETİ SUİSTİMAL ( Spor Toto Teşkilatına Ait Oyun Bedellerinin Devlet Malı Sayılacağı veya Mensuplarının Kamu Görevlisi Gibi Cezalandırılacakları Konusunda Düzenleme Bulunmadığı - Eylemin Emniyeti Suistimal Olduğu ve Dava Zamanaşımının Gerçekleştiğinin Kabul Edileceği )
DAVA ZAMANAŞIMI ( Spor Toto Teşkilatına Ait Oyun Bedellerinin Devlet Malı Sayılacağı veya Mensuplarının Kamu Görevlisi Gibi Cezalandırılacakları Konusunda Düzenleme Bulunmadığı - Eylemin Emniyeti Suistimal Olduğu ve Dava Zamanaşımının Gerçekleştiğinin Kabul Edileceği )"
104YCGK21.2.2012E. 2011/1-358 K. 2012/48"ZAMANAŞIMI ( Silahlı Tehdit ve Hakaret - Suç Tarihinde Yürürlükte Bulunan ve Lehe Olan 765 Sayılı Yasaya Göre Kesintili Zamanaşımının 7 Yıl 6 Ay Olduğu/Hükümden Sonra Dolması Sebebiyle Davanın Düşmesine Karar Verilceği )
KESİNTİLİ ZAMANAŞIMI ( Silahlı Tehdit ve Hakaret - Suç Tarihinde Yürürlükte Bulunan ve Lehe Olan 765 Sayılı Yasaya Göre 7 Yıl 6 Ay Olduğu/Hükümden Sonra Dolması Sebebiyle Davanın Düşmesine Karar Verilceği )
DAVANIN DÜŞMESİ ( Silahlı Tehdit ve Hakaret - Suç Tarihinde Yürürlükte Bulunan ve Lehe Olan 765 Sayılı Yasaya Göre Kesintili Zamanaşımının 7 Yıl 6 Ay Olduğu/Hükümden Sonra Zamanaşımı Süresinin Dolduğu )
SİLAHLI TEHDİT ( Suç Tarihinde Yürürlükte Bulunan ve Lehe Olan 765 Sayılı Yasaya Göre Kesintili Zamanaşımının 7 Yıl 6 Ay Olduğu - Hükümden Sonra Dolması Sebebiyle Davanın Düşmesine Karar Verilceği )
HAKARET ( Suç Tarihinde Yürürlükte Bulunan ve Lehe Olan 765 Sayılı Yasaya Göre Kesintili Zamanaşımının 7 Yıl 6 Ay Olduğu - Hükümden Sonra Dolması Sebebiyle Davanın Düşmesine Karar Verilceği )"
104YCGK27.12.2011E. 2011/3-330 K. 2011/292"KONUT DOKUNULMAZLIĞINI İHLAL ( Zamanaşımı Süresinin 5 Yıl Olduğu/Sürenin 7 Yıl 6 Aya Kadar Uzayabileceği - Zamanaşımının Dolduğunun Kabulü Gereği )
YARALAMA ( Zamanaşımı Süresinin 5 Yıl Olduğu/Sürenin 7 Yıl 6 Aya Kadar Uzayabileceği - Zamanaşımının Dolduğunun Kabul Edileceği )
DAVA ZAMANAŞIMI ( Konut Dokunulmazlığını İhlal ve Yaralama - Suçlar İçin Öngörülen Zamanaşımı Süresinin Dolduğunun Gözetileceği )"
104Y5.CD19.12.2011E. 2007/10163 K. 2011/25556"SENDİKA AİDATLARINI SENDİKAYA İNTİKAL ETTİRMEMEK ( 765 S.K.'nın Yürürlükte Olduğu Dönemde İşlendiği/Hizmet Nedeniyle Emniyeti Suistimal Suçunu Oluşturduğu - Bu Suçun 7 Yıl 6 Aylık Asli ve İlave Zamanaşımına Tabi Olduğu )
ZAMANAŞIMI ( Suç Tarihinde 765 S.K.'nın Yürürlükte Olduğu/Hizmet Nedeniyle Emniyeti Suistimal Suçu Oluştuğu - Bu Suçun 7 Yıl 6 Aylık Asli ve İlave Zamanaşımına Tabi Olduğu/Suç Tarihi ve İnceleme Günü Arasında Bu Sürelerin Dolduğu Anlaşıldığından Davanın Zamanaşımı Nedeniyle Düşeceği )
HİZMET NEDENİYLE EMNİYETİ SUİSTİMAL ( Sendika Şube Başkanı Olan Sanığın Sendika Aidatlarını Sendikaya İntikal Ettirmediği - Memur Gibi Cezalandırılma Olanağının Bulunmaması Nedeniyle 765 S. TCK'da Düzenlenen Zimmet Suçunun Faili Olamayacağı )"
104Y11.CD19.12.2011E. 2009/15791 K. 2011/23689"ZAMANAŞIMI ( Resmi Belgede Sahtecilik - Yüklenen Suç Tarihinden Temyiz İnceleme Tarihine Kadar Gerçekleştiği/Hükmün Bozulması Gerektiği )
RESMİ BELGEDE SAHTECİLİK ( Hükmün Bozulması - Yüklenen Suç Tarihinden Temyiz İnceleme Tarihine Kadar Zamanaşımının Gerçekleştiği )
DAVA ZAMANAŞIMI ( Suç Tarihinden Temyiz İnceleme Tarihine Kadar Gerçekleşmesi Nedeniyle Hükmün Bozulması )"
104YCGK6.12.2011E. 2011/7-208 K. 2011/245"BANDROLSÜZ ESER SATMAK ( Suç Tarihinde Yürürlükte Bulunan ve Zamanaşımı Yönünden Lehe Olan 765 S. T.C.K.nın 102/4. Md. Uyarınca Kesintili Zamanaşımı 7 Yıl 6 Ay Olup Suçun İşlendiği Tarihle İncelemenin Yapıldığı Tarihi Arasında Kesintili Zamanaşımının Dolduğu )
ZAMANAŞIMI ( Bandrolsüz Eser Satmak - Suç Tarihinde Yürürlükte Bulunan ve Zamanaşımı Yönünden Lehe Olan 765 S. T.C.K.nın 102/4. Md. Uyarınca Kesintili Zamanaşımı 7 Yıl 6 Ay Olup Suçun İşlendiği Tarihle İncelemenin Yapıldığı Tarihi Arasında Kesintili Zamanaşımının Dolduğu )
DAVA ZAMANAŞIMI ( Gerçekleşip Gerçekleşmediği Hususu Öncelikle Değerlendirileceği - Suç Tarihinde Yürürlükte Bulunan ve Zamanaşımı Yönünden Lehe Olan 765 S. T.C.K.nın 102/4. Md. Uyarınca Uygulama Yapılacağı )"
104Y13.CD29.11.2011E. 2011/13484 K. 2011/6991"ŞARTLA TAHLİYE KARARI VERİLEN MAHKUMİYET KARARI (Kırlarda Bırakılan Hayvan Hırsızlığı Suçu - 4616 S.K. Gereği Zamanaşımı Sebebiyle Ortadan Kaldırılmasına Karar Verilemeyeceği)
KIRLARDA BIRAKILAN HAYVAN HIRSIZLIĞI SUÇU (Şartla Tahliye Kararı Verilen Mahkumiyet Kararının Zamanaşımı Sebebiyle Ortadan Kaldırılmasına Karar Verilemeyeceği)
23 NİSAN 1999 TARİHİNE KADAR İŞLENEN SUÇLARDAN DOLAYI ŞARTLA SALIVERİLMEYE DAVA VE CEZALARIN ERTELENMESİNE DAİR KANUN (Gereği Şartla Tahliye Kararı Verilen Mahkumiyet Kararının Zamanaşımı Sebebiyle Ortadan Kaldırılmasına Karar Verilmesinin Mümkün Olmadığı)"
104Y3.CD23.11.2011E. 2011/12839 K. 2011/18665"MÜESSİR FİİL ( Dava Zamanaşımı Süresi Dolmuş Olduğundan Davanın Düşürülmesi Yerine Ortadan Kaldırılmasına Karar Verilmesinin Hukuka Aykırı Olduğu - Kanun Yararına Bozma Talebinde Bulunulup Bulunulmayacağının Takdiri İçin Dosyanın Adalet Bakanlığı'na Gönderileceği )
DAVA ZAMANAŞIMI SÜRESİNİN DOLMASI ( Davanın Düşürülmesi Yerine Ortadan Kaldırılmasına Karar Verilmesinin Hukuka Aykırı Olduğu - Kanun Yararına Bozma Talebinde Bulunulup Bulunulmayacağının Takdiri İçin Dosyanın Adalet Bakanlığı'na Gönderilmesi Gereği/Müessir Fiil )
DAVANIN ORTADAN KALDIRILMASI ( Kasten Yaralama/Davanın Düşürülmesi Yerine Ortadan Kaldırılmasına Karar Verilmesinin Hukuka Aykırı Olduğu - Kanun Yararına Bozma Talebinde Bulunulup Bulunulmayacağının Takdiri İçin Dosyanın Adalet Bakanlığı'na Gönderileceği )
KANUN YARARINA BOZMA ( Kasten Yaralama/Davanın Düşürülmesi Yerine Ortadan Kaldırılmasına Karar Verilmesinin Hukuka Aykırı Olduğu - Kanun Yararına Bozma Talebinde Bulunulup Bulunulmayacağının Takdiri İçin Dosyanın Adalet Bakanlığı'na Gönderileceği )"
104Y2.CD31.10.2011E. 2011/28919 K. 2011/38003"ELEKTRİK ENERJİSİ HIRSIZLIĞI ( Zamanaşımının Karar Tarihinden Sonra Kesinleşme Tarihinden Önce Gerçekleştiği/Kamu Davasının Ortadan Kaldırıldığı - İnfaza İlişkin Olan Bu Kararın İtirazı Kabil Olduğu )
ZAMANAŞIMI ( Elektrik Enerjisi Hırsızlığı/Karar Tarihinden Sonra Kesinleşme Tarihinden Önce Gerçekleşen Zamanaşımı Nedeniyle Kararın İnfaz Edilemeyeceği - Bu İnfaza İlişkin Karara İtirazın Mümkün Olduğu/Merciince İnceleneceği )
KARAR TARİHİNDEN SONRA KESİNLEŞME TARİHİNDEN ÖNCE ZAMANAŞIMI ( Elektrik Enerjisi Hırsızlığı - Kamu Davasını Ortadan Kaldıran İnfaza İlişkin Olan Bu Kararın İtirazı Kabil Olduğu )
İTİRAZI KABİL KARAR ( Zamanaşımının Karar Tarihinden Sonra Kesinleşme Tarihinden Önce Gerçekleştiği/Kamu Davasının Ortadan Kaldırıldığı - İnfaza İlişkin Olan Bu Kararın Merciince İnceleneceği )"
104Y11.CD20.10.2011E. 2011/10055 K. 2011/20947"KOOPERATİF YÖNETİM KURULU ÜYELERİNİN GERÇEĞE AYKIRI YÖNETİM KURULU KARARI OLUŞTURMALARI ( Yönetim Kurulu Kararı Özel Belge Niteliğinde İse de Suç Tarihinde Yönetim Kurulu Üyesi Olduklarının Tespiti Halinde Eylemlerinin Resmi Belgede Sahtecilik Suçunu Oluşturacağı )
RESMİ BELGEDE SAHTECİLİK ( Gerçeğe Aykırı Kooperatif Yönetim Kurulu Kararı Oluşturmak - Sanıkların Suç Tarihinde Yönetim Kurulu Üyesi Olduklarının Tespiti Halinde Eylemlerinin Resmi Belgede Sahtecilik Olarak Değerlendirileceği )
ZAMANAŞIMI ( Gerçeğe Aykırı Kooperatif Yönetim Kurulu Kararı Oluşturmak - Sanıkların Suç Tarihinde Yönetim Kurulu Üyesi Olduklarının Tespiti Halinde Eylemlerinin Resmi Belgede Sahtecilik Olarak Değerlendirileceği/Zamanaşımında 765 S.K. Md. 102/3 ve 104/2'nin Gözetileceği )"
104Y14.CD19.10.2011E. 2011/12479 K. 2011/1056"FUHUŞA TEŞVİK ETMEK ( Sanık Hakkında Açılan Kamu Davasının Suç Tarihi İtibariyle Saptanan 7 Yıl 6 Aylık Uzamış Dava Zamanaşımı Süresinin Dolması Nedeniyle Davanın Ortadan Kaldırılması Kararı Yerine Beraat Kararı Verilemeyeceği )
IRZA GEÇME SUÇUNA İŞTİRAK ( Sanığın Mağdureyi Diğer Sanığa Temin Etmek Suretiyle İşlediği Irza Geçme Suçuna İştirak Ettiğinin Gözetileceği - Sanığın Mahkumiyetine Karar Verileceği )
SHÇEK VEKİLİNİN TEMYİZ TALEBİ ( Fuhuşa Teşvik ve Reşit Olmayan Mağdureyi Rızasıyla Kaçırıp Alıkoyma/Mağdure Karar Tarihi İtibariyle 18 Yaşını Tamamladığıdan Koruma Kararının Devam Etmeyeceği - Mahkemece Verilen Katılma Kararının Hükümsüz Hale Geldiği/Talebin Reddi Gereği )
REŞİT OLMAYAN MAĞDUREYİ RIZAEN KAÇIRIP ALIKOYMA SUÇU ( Davanın Reşit Olmayan Mağdureyi Zorla Kaçırıp Alıkoyma Suçundan Rızaen Alıkoyma Suçuna Dönüştüğü - Sanık Açısından Suç Tarihi İtibariyle Saptanan Uzamış Dava Zamanaşımı Süresinin Dolduğunun Gözetileceği )
REŞİT OLMAYAN MAĞDURE İLE CİNSEL İLİŞKİYE GİRME ( Mağdureyle İki Kez Cinsel İlişkiye Giren Sanık Hakkında İddianame İle Bir Eylemden Dolayı Dava Açıldığı - İki Eylemin Bütün Halinde Teselsül Uygulaması Yönünden Tek Suç Kabul Edildiği/Sanığa Ek Savunma Hakkı Verileceği )
MÜTESELSİL SUÇ ( Reşit Olmayan Mağdure İle Cinsel İlişkiye Girme/İki Kez Cinsel İlişkiye Giren Sanık Hakkında İddianame İle Bir Eylemden Dolayı Dava Açıldığı - İki Eylemin Bütün Halinde Teselsül Uygulaması Yönünden Tek Suç Kabul Edildiği/Sanığa Ek Savunma Hakkı Verileceği )
EK SAVUNMA HAKKI ( Reşit Olmayan Mağdure İle Cinsel İlişkiye Girme/İki Kez Cinsel İlişkiye Giren Sanık Hakkında İddianame İle Bir Eylemden Dolayı Dava Açıldığı - İki Eylemin Bütün Halinde Teselsül Uygulaması Yönünden Tek Suç Kabul Edildiği/Sanığa Ek Savunma Hakkı Verileceği )
IRZA TASADDİ ( Reşit Olmayan Mağdurenin Soruşturma Safhasında Diğer Sanık İle Tasaddi ve Irza Geçme Şeklinde İki Kez İlişkiye Girdiğini Beyan Ettiği- Mahkemede Bir Kez İlişkiye Girdiğini Söylediği/Sanığın İkinci Eylemi Sabit Olmadığı Halde Hakkında Müteselsil Suç Hükümlerinin Uygulanamayacağı )
IRZA GEÇME ( Reşit Olmayan Mağdurenin Soruşturma Safhasında Diğer Sanık İle Tasaddi ve Irza Geçme Şeklinde İki Kez İlişkiye Girdiğini Beyan Ettiği- Mahkemede Bir Kez İlişkiye Girdiğini Söylediği/Sanığın İkinci Eylemi Sabit Olmadığı Halde Hakkında Müteselsil Suç Hükümlerinin Uygulanamayacağı )
LİVATA SURETİYLE CİNSEL İLİŞKİ ( Sanıklardan Her Birisinin Reşit Olmayan Mağdure İle Onu Temin Eden Sanıkların Hazır Bulunduğu Sırada Cinsel İlişkiye Girdiği - Her Bir Sanık Hakkında 765 S.K. Md. 417.'nin Uygulanıp Uygulanmayacağının Tartışılacağı )
N. Ç. DAVASI ( Sanıklardan Her Birisinin Mağdure İle Onu Temin Eden Sanıkların Hazır Bulunduğu Sırada Cinsel İlişkiye Girdiği - Her Bir Sanık Hakkında 765 S.K. Md. 417.'nin Uygulanıp Uygulanmayacağının Tartışılacağı )"
104YCGK18.10.2011E. 2011/2-184 K. 2011/217"HIRSIZLIK ( Zamanaşımı Süresinin 5 Yıl Olduğu/Kesinti Olduğu Takdirde 7 Yıl 6 Aya Uzayabileceği - Dava Zamanaşımı Süresinin Dolduğunun Gözetileceği )
DAVA ZAMANAŞIMI ( Hırsızlık - Zamanaşımı Süresinin 5 Yıl Olduğu/Dava Zamanaşımı Süresinin Dolduğunun Gözetileceği )"
104YCGK4.10.2011E. 2011/10-325 K. 2011/199"KARŞILIKSIZ ÇEK KEŞİDE ETMEK ( Kesintide Söz Konusu Olmadığından Zamanaşımı Süresinin Dolduğunun Gözetileceği )
DAVA ZAMANAŞIMI ( Karşılıksız Çek Keşide Etmek - Kesintide Söz Konusu Olmadığından Zamanaşımı Süresinin Dolduğunun Gözetileceği )"
104YCGK12.7.2011E. 2010/4-112 K. 2011/166"GÖREVDE YETKİYİ KÖTÜYE KULLANMA ( Daha Ağır Bir Cezayı Gerektirecek Bir Başka Suçu Oluşturma Olasılığı da Bulunmayan Eylemle İlgili Olarak 7 Yıl 6 Aylık Kesintili Dava Zamanaşımının Dolduğu - Kamu Davasının Düşmesine Karar Verilmesi Gerektiği )
ZAMANAŞIMI ( Görevde Yetkiyi Kötüye Kullanma - Daha Ağır Bir Cezayı Gerektirecek Bir Başka Suçu Oluşturma Olasılığı da Bulunmayan Eylemle İlgili Olarak 7 Yıl 6 Aylık Kesintili Dava Zamanaşımının Dolduğundan Kamu Davasının Düşmesine Karar Verilmesi Gerektiği )"
104Y10.CD27.6.2011E. 2010/49884 K. 2011/5267"KULLANMAK İÇİN UYUŞTURUCU MADDE BULUNDURMAK ( Kesin Hükümle Sonuçlanmış Olan Davalarda Sonradan Yürürlüğe Giren Kanunla İlgili Lehe Hükmün Belirlenmesi Amacıyla Yapılan Yargılama Bakımından Dava Zamanaşımına İlişkin Hükümlerin Uygulanamayacağı )
ZAMANAŞIMI ( Kullanmak İçin Uyuşturucu Madde Bulundurmak - Kesin Hükümle Sonuçlanmış Olan Davalarda Sonradan Yürürlüğe Giren Kanunla İlgili Lehe Hükümün Belirlenmesi Amacıyla Yapılan Yargılama Bakımından Kamu Davasının Zamanaşımı Sebebiyle Düşürülemeyeceği )
LEHE KANUN UYGULAMASI ( Kullanmak İçin Uyuşturucu Madde Bulundurmak - Kesin Hükümle Sonuçlanmış Olan Davalarda Sonradan Yürürlüğe Giren Kanunla İlgili Lehe Hükümün Belirlenmesi Amacıyla Yapılan Yargılama Bakımından Kamu Davasının Zamanaşımı Sebebiyle Düşürülemeyeceği )"
104YCGK7.6.2011E. 2011/4-132 K. 2011/117"DAVA ZAMANAŞIMI ( Ceza Genel Kurulunca İnceleme Yapılırken Özel Daire Kararının Kaldırılması Halinde Dava Derdest Hale Geleceği - Dava Zamanaşımının Saptanması Halinde Kamu Davasının Düşmesine Karar Verilmesi Gereği )
KAMU DAVASININ DÜŞMESİ ( Dava Zamanaşımının Ceza Genel Kurulunca İncelemesi Sırasında Gerçekleşmesi Halinde Düşme Kararı Verilmesi Gereği )"
104YCGK7.6.2011E. 2011/4-117 K. 2011/113"SİLAHLI TEHDİT ( Beş Seneden Fazla Olmamak Üzere Hapis Cezasını Gerektiren Suçlarda Zamanaşımı Kesen Nedenlerin Varlığı Halinde Dava Zamanaşımının En Fazla 7 Yıl 6 Ay Olabileceğinin Hüküm Altına Alındığı - Suç Tarihinden İtibaren Kesintili Dava Zamanaşımının Özel Daire İnceleme Tarihinde Dolduğu/Kamu Davasının Düşürüleceği )
BEŞ SENEDEN FAZLA OLMAMAK ÜZERE HAPİS CEZASINI GEREKTİREN SUÇLAR ( Zamanaşımı Kesen Nedenlerin Varlığı Halinde Dava Zamanaşımının En Fazla 7 Yıl 6 Ay Olabileceğinin Hüküm Altına Alındığı - Silahlı Tehdit )
DAVA ZAMANAŞIMI ( Silahlı Tehdit - Beş Seneden Fazla Olmamak Üzere Hapis Cezasını Gerektiren Suçlarda Zamanaşımı Kesen Nedenlerin Varlığı Halinde Dava Zamanaşımının En Fazla 7 Yıl 6 Ay Olabileceğinin Hüküm Altına Alındığı/Kesintili Dava Zamanaşımının Özel Daire İnceleme Tarihinde Dolduğu )
KESİNTİLİ DAVA ZAMANAŞIMI ( Zamanaşımı Kesen Nedenlerin Varlığı Halinde Dava Zamanaşımının En Fazla 7 Yıl 6 Ay Olabileceğinin Hüküm Altına Alındığı - Suç Tarihinden İtibaren Kesintili Dava Zamanaşımının Özel Daire İnceleme Tarihinde Dolduğu/Kamu Davasının Düşürüleceği - Silahlı Tehdit )"
104YCGK7.6.2011E. 2011/10-87 K. 2011/119"KARŞILIKSIZ ÇEK KEŞİDE ETMEK ( 5 Yıllık Zamanaşımına Tabi Olduğu - Zamanaşımının En Fazla Yarı Oranında Artarak 7 Yıl 6 Aya Uzayacağı )
DAVA ZAMANAŞIMI ( Karşılıksız Çek Keşide Etmek - Zamanaşımının En Fazla Yarı Oranında Artarak 7 Yıl 6 Aya Uzayacağı )"
104YCGK10.5.2011E. 2011/10-63 K. 2011/86"KARŞILIKSIZ ÇEK KEŞİDE ETMEK ( Çek Bedeli Kadar Adli Para Cezası Öngörüldüğü/5 Yıllık Dava Zamanaşımına Tabi Olduğu - Sürenin En Fazla Yarı Oranında Artarak 7 Yıl 6 Aya Uzayacağı/Zamanaşımı Süresinin Dolduğunun Gözetileceği )
ADLİ PARA CEZASI ( Karşılıksız Çek Keşide Etmek/Çek Bedeli Kadar Adli Para Cezası Öngörüldüğü - Zamanaşımı Süresinin En Fazla Yarı Oranında Artarak 7 Yıl 6 Aya Uzayacağı )
DAVA ZAMANAŞIMI ( Karşılıksız Çek Keşide Etmek - 5 Yıllık Dava Zamanaşımına Tabi Olduğu/Zamanaşımı Süresinin En Fazla Yarı Oranında Artarak 7 Yıl 6 Aya Uzayacağı )"
104Y7.CD10.5.2011E. 2011/5015 K. 2011/7122"KAÇAKÇILIK KANUNUNA MUHALEFET ( 4926 S.K.'nın Sanık Lehine Olduğunun Kabul Edildiği - 765 S.K.'da Yer Alan Zamanaşımı Süresinin Gerçekleşmediği Gözden Kaçırılarak Karar Verilmesinin Hukuka Aykırı Olduğu )
ZAMANAŞIMI ( Kaçakçılık Kanununa Muhalefet/ 4926 S.K.'nın Sanık Lehine Olduğunun Kabul Edildiği - 765 S.K.'da Yer Alan Zamanaşımı Süresinin Gerçekleşmediği Gözden Kaçırılarak Karar Verilmesinin Hukuka Aykırı Olduğu )
LEHE KANUN UYGULAMASI ( Kaçakçılık Kanununa Muhalefet/4926 S.K.'nın Sanık Lehine Olduğunun Kabul Edildiği - 765 S.K.'da Yer Alan Zamanaşımı Süresinin Gerçekleşmediğinin Dikkate Alınacağı )"
104Y7.CD19.4.2011E. 2008/2472 K. 2011/4284"ZİMMET SUÇU ( Bankada Bireysel Ürünler Memuru Olarak Çalışan Sanık Hakkında 4389 S.K. Md. 22/3 Düzenlenen Suçun Oluşabileceği/Suçun 765 S.K. Md. 102/2-3 ve 104/2'de Öngörülen Zamanaşımına Tabi Olduğu - Görevli Mahkemenin İhtisas Ağır Ceza Mahkemesi Olduğu )
ZAMANAŞIMI ( Bankada Bireysel Ürünler Memuru Olarak Çalışan Sanık Hakkında 4389 S.K. Md. 22/3 Düzenlenen Zimmet Suçunun Oluşabileceği - Suçun 765 S.K. Md. 102/2-3 ve 104/2'de Öngörülen Zamanaşımına Tabi Olduğu )
GÖREVLİ MAHKEME ( Bankada Bireysel Ürünler Memuru Olarak Çalışan Sanık Hakkında 4389 S.K. Md. 22/3 Düzenlenen Zimmet Suçunun Oluşabileceği/Görevli Mahkemenin İhtisas Ağır Ceza Mahkemesi Olduğu - Görevsizlik Kararı Verileceği )"
104Y7.CD18.4.2011E. 2008/4916 K. 2011/4246"KAÇAKÇILIK ( Dosyaya İbraz Edilen Faturalar İle İlgili Menşe Araştırmasının Tamamlanacağı - İthal Belgeleri İle Varsa Elde Kalan Numune Çakmaklar Arasında Ayniyat Bulunup Bulunmadığı Konusunda Uzman Bilirkişiye Başvurulacağı )
MENŞE ARAŞTIRMASI ( Kaçakçılık - Dosyaya İbraz Edilen Faturalar İle İlgili Menşe Araştırmasının Tamamlanacağı )
BİLİRKİŞİ İNCELEMESİ ( Kaçakçılık - İthal Belgeleri İle Varsa Elde Kalan Numune Çakmaklar Arasında Ayniyat Bulunup Bulunmadığı Konusunda Uzman Bilirkişiye Başvurulacağı )"
104Y8.CD5.4.2011E. 2011/2262 K. 2011/2771"ZAMANAŞIMI ( Kamu Davasında Kadastro Mahkemesi'nin Davalarının Bekletici Mesele Yapılması - Zamanaşımını Durdurduğu/Dava Zamanaşımının Dolduğu Gerekçesiyle Ortadan Kaldırma Kararı Verilemeyeceği )
BEKLETİCİ MESELE ( Kamu Davasında Kadastro Mahkemesi'nin Davalarının Bekletici Mesele Yapılması - Dava Zamanaşımının Dolduğu Gerekçesiyle Ortadan Kaldırma Kararı Verilemeyeceği/Zamanaşımını Durdurduğu )
SAVUNMASI ALINMAYAN SANIKLAR ( Haklarında Savunmalarının Alındığı Tarihten Hüküm Tarihine Kadar Asli Zamanaşımının Dolduğu Gerekçesiyle Ortadan Kaldırma Kararı Verilmesinin Bozmayı Gerektirdiği )
ASLİ ZAMANAŞIMI ( Kamu Davası - Savunmaları Alınmayan Sanıklar Haklarında Başlamayacağı )"
104Y7.CD22.3.2011E. 2008/11741 K. 2011/2754"TEŞEKKÜL OLUŞTURMAK SURETİYLE KAÇAKÇILIK ( Suç Tarihinden Sonra 4926 S.K.'nın Yürülüğe Girdiği/Bu Kanundaki Hükümlerin Sanık Lehine Olduğu - 765 S.K.'da Yer Alan Zamanaşımı Süreleri de Dikkate Alınarak Sanıkların Haksız Menfaat Temin Edip Etmediklerinin Tespit Edileceği )
LEHE KANUN UYGULAMASI ( Teşekkül Oluşturmak Suretiyle Kaçakçılık - Suç Tarihinden Sonra Yürürlüğe Giren 4926 S.K.'nın Lehe Olduğunun Gözetileceği )
ZAMANAŞIMI ( Teşekkül Oluşturmak Suretiyle Kaçakçılık - 765 S.K.'da Yer Alan Zamanaşımı Süreleri de Dikkate Alınarak Sanıkların Haksız Menfaat Temin Edip Etmediklerinin Tespit Edileceği )"
104YCGK21.12.2010E. 2010/11-251 K. 2010/267"ZAMANAŞIMI ( Özel Daire Kararının Hukuka Aykırı Görülerek Kaldırılması Halinde İtirazın Kabulüyle Dava Derdest Hale Geleceğinden Dava Zamanaşımının Gerçekleştiğinin Saptanması Durumunda Kamu Davasının Düşmesine de Karar Verilmesi Gerektiği )
ÖZEL DAİRE KARARININ HUKUKA AYKIRI GÖRÜLEREK KALDIRILMASI ( Halinde İtirazın Kabulüyle Dava Derdest Hale Geleceğinden Dava Zamanaşımının Gerçekleştiğinin Saptanması Durumunda Kamu Davasının Düşmesine de Karar Verilmesi Gerektiği )
KAMU DAVASININ DÜŞMESİ ( Özel Daire Kararının Hukuka Aykırı Görülerek Kaldırılması Halinde İtirazın Kabulüyle Dava Derdest Hale Geleceğinden Dava Zamanaşımının Gerçekleştiğinin Saptanması Durumunda da Karar Verilmesi Gerektiği )"
104YCGK23.11.2010E. 2010/2-221 K. 2010/230"ELEKTRİK HIRSIZLIĞI ( Zamanaşımının Gerçekleştiğinin Gözetileceği )
ZAMANAŞIMI ( Elektrik Hırsızlığı - Zamanaşımının Gerçekleştiğinin Gözetileceği )"
104YCGK9.11.2010E. 2010/6-198 K. 2010/222"HIRSIZLIK ( Yerel Mahkeme Hükmünün İtiraz Üzerine Ceza Genel Kurulunca Bozulduğu - İtirazın Kabulü İle Dava Derdest Hale Geleceğinden Dava Zamanaşımının Gerçekleştiğinin Saptanması Durumunda Kamu Davasının Düşmesine de Karar Verileceği )
ZAMANAŞIMI ( Hırsızlık/Yerel Mahkeme Hükmünün İtiraz Üzerine Ceza Genel Kurulunca Bozulduğu - İtirazın Kabulü İle Dava Derdest Hale Geleceğinden Dava Zamanaşımının Gerçekleştiğinin Saptanması Durumunda Kamu Davasının Düşmesine de Karar Verileceği )
YEREL MAHKEME HÜKMÜNÜN İTİRAZ ÜZERİNE CEZA GENEL KURULUNCA BOZULMASI ( İtirazın Kabulü İle Dava Derdest Hale Geleceğinden Dava Zamanaşımının Gerçekleştiğinin Saptanması Durumunda Kamu Davasının Düşmesine de Karar Verilmesi Gereği )"
104YCGK9.11.2010E. 2010/11-143 K. 2010/220"RESMİ EVRAKTA SAHTECİLİK ( Sanıkların Tebligat Yasası Hükümlerine Aykırı Şekilde Tebligatlar Yapılmasını Sağlayıp Geçersiz Tebligatlara İstinaden Katılanın Gıyabında Yapılmakta Olan İcra Takibinin Kesinleşmesini ve Buna Bağlı Olarak Katılanın Aracının Haczini Sağladıkları - Suçun Oluştuğu )
TEBLİGAT YASASI HÜKÜMLERİNE AYKIRI ŞEKİLDE TEBLİGAT ( Yapılmasını Sağlayan Sanıkların Geçersiz Tebligatlara İstinaden Katılanın Gıyabında Yapılmakta Olan İcra Takibinin Kesinleşmesini ve Buna Bağlı Olarak Katılanın Aracının Haczini Sağladıkları - Resmi Evrakta Sahtecilik Suçunun Oluştuğu )
GEÇERSİZ TEBLİGATLARA İSTİNADEN İCRA TAKİBİNİN KESİNLEŞMESİNİ SAĞLAMA ( Sanıkların Tebligat Yasası Hükümlerine Aykırı Şekilde Tebligatlar Yapılmasını Sağlayarak Katılanın Aracının Haczini Sağladıkları - Resmi Evrakta Sahtecilik Suçunun Oluştuğu )
ZAMANAŞIMI ( Özel Daire Kararının Hukuka Aykırı Görülerek Kaldırılması ve Yerel Mahkeme Hükmünün Esastan veya Usulden Bozulması Halinde İtirazın Kabulü İle Dava Derdest Hale Geleceğinden Dava Zamanaşımının Dolduğunun Saptanması Durumunda Kamu Davasının Düşmesine de Karar Verilmesi Gerektiği )"
104YCGK25.5.2010E. 2010/2-101 K. 2010/121"KAÇAK ELEKTRİK KULLANMAK SURETİYLE HIRSIZLIK ( 5 Yıllık Dava Zamanaşımına Tabi Olup Kesen Nedenlerin Varlığı Halinde Bu Süre En Fazla Yarı Oranında Artarak 7 Yıl 6 Aya Uzadığı )
ZAMANAŞIMI ( Kaçak Elektrik Kullanmak Suretiyle Hırsızlık - 5 Yıllık Dava Zamanaşımına Tabi Olup Kesen Nedenlerin Varlığı Halinde Bu Süre En Fazla Yarı Oranında Artarak 7 Yıl 6 Aya Uzadığı )
HIRSIZLIK ( Kaçak Elektrik Kullanmak Suretiyle - 5 Yıllık Dava Zamanaşımına Tabi Olup Kesen Nedenlerin Varlığı Halinde Bu Süre En Fazla Yarı Oranında Artarak 7 Yıl 6 Aya Uzadığı )"
104YCGK4.5.2010E. 2010/4-32 K. 2010/106"BASIN YOLUYLA HAKARET (Suçun Cezasının 6 Aydan 3 Yıla Kadar Hapis ve Ağır Para Cezası Olması Nedeniyle Anılan Suç Aynı Yasa'nın 102/4 Md. Uyarınca Halen Olağan Zamanaşımı Süresine Tabi Olduğu)
DAVA ZAMANAŞIMI (Basın Yoluyla Hakaret - Anılan Suç Aynı Yasa'nın 102/4 Md. Uyarınca Halen Olağan Zamanaşımı Süresine Tabi Olup En Son Kesen İşlem Olan Sanığın Sorgusundan İtibaren 5 Yıllık Dava Zamanaşımı Süresi Gerçekleştiği)
ZAMANAŞIMI (Basın Yoluyla Hakaret - Suçun Cezasının 6 Aydan 3 Yıla Kadar Hapis ve Ağır Para Cezası Olması Nedeniyle Anılan Suç Aynı Yasa'nın 102/4 Md. Uyarınca Halen Olağan Zamanaşımı Süresine Tabi Olduğu)"
104YCGK30.3.2010E. 2010/11-49 K. 2010/67"NİTELİKLİ DOLANDIRICILIK ( Suç Tarihinde Yürürlükte Bulunan ve Lehe Olan 765 S.K. Uyarınca Dava Zamanaşımının Dolduğunun Gözetileceği )
DAVA ZAMANAŞIMI ( Nitelikli Dolandırıcılık - Suç Tarihinde Yürürlükte Bulunan ve Lehe Olan 765 S.K. Uyarınca Dava Zamanaşımının Dolduğunun Gözetileceği )"
104YHGK10.3.2010E. 2010/4-111 K. 2010/137"HAKSIZ FİİL DOLAYISIYLA TAZMİNAT İSTEMİNDE ZAMANAŞIMI ( Henüz Ceza Davası Sona Ermeden Ceza Davasına Katılanlar Tarafından Açılan Hukuk Davasında Zamanaşımının Sona Erdiğinden Bahsedilemeyeceği )
ZAMANAŞIMI ( Haksız Fiil Dolayısıyla Tazminat İsteminde Zamanaşımı - Henüz Ceza Davası Sona Ermeden Ceza Davasına Katılanlar Tarafından Açılan Hukuk Davasında Zamanaşımının Sona Ermediği )
CEZA DAVASI SONA ERMDEN HUKUK DAVASI AÇILMASI ( Ceza Davasına Katılanlar Tarafından Açılan Hukuk Davasında Zamanaşımının Sona Erdiğinden Bahsedilemeyeceği - Haksız Fiil Dolayısıyla Tazminat )"
104YCGK2.2.2010E. 2009/6-257 K. 2010/13"DAVA ZAMANAŞIMI SÜRESİ ( Ceza Genel Kurulu'nca İnceleme Yapılırken Dava Zamanaşımı Süresinin Dolduğunun Saptanması Durumunda Kamu Davasının Düşmesine Karar Verilmesi Gerektiği )
DAVANIN DÜŞMESİ ( Mala Zarar Verme - Ceza Genel Kurulu'nca İnceleme Yapılırken Dava Zamanaşımı Süresinin Dolduğunun Saptanması Durumunda Kamu Davasının Düşmesine Karar Verileceği )
CEZA HUKUKUNDA ZAMAN BAKIMINDAN UYGULAMA ( Mala Zarar Verme - Zamanaşımı Yönünden Lehe Olan 765 S. TCY'nın 102/4 ve 104/2. Md. Uyarınca Suçun İşlendiği Tarihten İtibaren 7 Yıl 6 Aylık Olağanüstü Zamanaşımı Dosyanın Ceza Genel Kurulu'na İntikalinden Önce Dolduğu )
MALA ZARAR VERME ( Zamanaşımı Yönünden Lehe Olan 765 S. TCY'nın 102/4 ve 104/2. Md. Uyarınca Suçun İşlendiği Tarihten İtibaren 7 Yıl 6 Aylık Olağanüstü Zamanaşımı Dosyanın Ceza Genel Kurulu'na İntikalinden Önce Dolduğu - Kamu Davasının Düşmesine Karar Verilmesi Gerektiği )"
104YCGK24.11.2009E. 2009/10-226 K. 2009/277"KARŞILIKSIZ ÇEK KEŞİDE ETMEK ( Eylemin Dolandırıcılık Suçuna Uyup Uymadığının Belirlenmesi İstemi - Suç Tarihinde Yürürlükte Bulunan ve Sanık Lehine Olan 765 S. TCY'nın 102/4 Md. Uyarınca 5 Yıllık Asli Dava Zamanaşımı Süresine Tabi Olduğu )
ASLİ DAVA ZAMANAŞIMI SÜRESİ ( Karşılıksız Çek Keşide Etmek - Suç Tarihinde Yürürlükte Bulunan ve Sanık Lehine Olan 765 S. TCY'nın 102/4 Md. Uyarınca 5 Yıllık Asli Dava Zamanaşımı Süresine Tabi Olduğu )
ZAMANAŞIMI ( Karşılıksız Çek Keşide Etmek/Dolandırıcılık Suçuna Uyup Uymadığının Belirlenmesi İstemi - Daha Ağır Bir Suçu Oluşturma İhtimali Bulunmayan Eylemde Suç Tarihi İle İnceleme Tarihi Arasında 8 Yıldan Fazla Süre Geçtiğinden 7 Yıl 6 Aylık Dava Zamanaşımı Süresinin Dolduğu )
KAMU DAVASININ DÜŞMESİ ( Karşılıksız Çek Keşide Etmek/Suç Tarihi İle İnceleme Tarihi Arasında 8 Yıldan Fazla Süre Geçtiğinden 7 Yıl 6 Aylık Dava Zamanaşımı Süresinin Dolduğu - Karar Verilmesi Mümkün Bulunduğundan Kamu Davasının Düşmesine Karar Verilmesi Gerektiği )"
104Y5.CD18.6.2009E. 2007/1833 K. 2009/7760"REŞİT OLMAYAN MAĞDURE İLE RIZASIYLA CİNSİ MÜNASEBETTE BULUNMA ( Suç Tarihi İtibariyle Mağdurenin 16 Yaşında Olması - Sanık Hakkında Şikayetçi Olmaması Nedeniyle Eyleminin 5237 S. TCK Md. 104/1 Kapsamında Olup Takibinin Şikayete Tabi Olduğu )
RIZAYLA CİNSİ MÜNASEBETTE BULUNMA ( Suç Tarihi İtibariyle Mağdurenin 16 Yaşında Olması - Sanık Hakkında Şikayetçi Olmaması Nedeniyle Eyleminin 5237 S. TCK Md. 104/1 Kapsamında Olup Takibinin Şikayete Tabi Olduğu )
ŞİKAYETÇİ OLMAMA ( Suç Tarihi İtibariyle Mağdurenin 16 Yaşında Olması - Reşit Olmayan Mağdureyle Rızasıyla Cinsi Münasebette Bulunma Eyleminin 5237 S. TCK Md. 104/1 Kapsamında Olup Takibinin Şikayete Tabi Olduğu )"
104YCGK2.6.2009E. 2009/4-68 K. 2009/143"HÜKMÜN KESİNLEŞMESİ ( Temyiz Edilmeyerek Kesinleşen Hüküm - Özel Dairece Yargılamaya Devam Edilemeyeceği )
TEMYİZ EDİLMEKSİZİN KESİNLEŞEN HÜKÜM ( Özel Dairece Yargılamaya Devam Edilerek Zamanaşımından Düşme Kararı Verilemeyeceği )
ZAMANAŞIMI ( Temyiz Edilmeksizin Kesinleşen Hüküm - Yargılamaya Devam Edilerek Zamanaşımından Düşme Kararı Verilmemesi Gereği )
KESİN HÜKÜM ( Temyiz Edilmeksizin Kesinleşen Hüküm - Özel Dairece Yargılamaya Devam Edilemeyeceği )"
104YCGK26.5.2009E. 2008/5-154 K. 2009/135"ZİMMET ( Yetkiyi Kötüye Kullanmak Suretiyle Zimmet - Sanığın Askere Sevkedildiği/Cezasının Üst Sınırı İtibariyle 10 Yıllık Zamanaşımına Tabi Olduğu )
DAVA ZAMANAŞIMI ( Basit Zimmet - Cezasının Üst Sınırı İtibariyle 10 Yıllık Zamanaşımına Tabi Olduğunun Gözönüne Alınması Gerektiği )
ON YILLIK DAVA ZAMANAŞIMI SÜRESİ ( Basit Zimmet - Dava Zamanaşımını Kesen Nedenlerin Varlığı Halinde En Fazla 15 Yıla Uzayabileceği )
ZAMANAŞIMINI KESEN NEDENLER ( Basit Zimmet - Cezasının Üst Sınırı İtibariyle 10 Yıllık Zamanaşımına Tabi Olduğu/Kesen Nedenlerin Varlığı Halinde En Fazla 15 Yıla Uzayabileceği )"
104Y5.CD27.4.2009E. 2008/15183 K. 2009/4872"ZİMMET ( Bu Suç İçin Öngörülen Ceza Miktarı Suç Tarihi ve Zamanaşımını Kesen Mahkumiyet Kararları Dikkate Alındığında Zamanaşımı Süresinin Dolmadığı - Davanın Düşürülmesine Karar Verilemeyeceği )
RÜŞVET ( Sanıklara Yüklenen Eylemin Nitelikli Zimmete Teşebbüs Suçunu Oluşturduğu - Bu Suç İçin Öngörülen Ceza Miktarı Suç Tarihi ve Zamanaşımını Kesen Mahkumiyet Kararları Dikkate Alındığında Zamanaşımı Süresinin Dolmadığı )
ZAMANAŞIMI ( Nitelikli Zimmete Teşebbüs - Bu Suç İçin Öngörülen Ceza Miktarı Suç Tarihi ve Zamanaşımını Kesen Mahkumiyet Kararları Dikkate Alındığında Zamanaşımı Süresinin Dolmadığı/Davanın Düşürülmesine Karar Verilemeyeceği )"
104Y7.CD15.4.2009E. 2006/10572 K. 2009/4955"KAÇAKÇILIK ( Fatura Tarihinde Belirtilen Miktar Motorini Bulunup Bulunmadığına Dair Stok Kayıtlarının Merkez Petrolden İstenerek Tüm Belgeler Üzerinde Bilirkişi İncelemesi Yaptırılması Gerektiği )
BİLİRKİŞİ İNCELEMESİ ( Kaçakçılık - Fatura Tarihinde Belirtilen Miktar Motorini Bulunup Bulunmadığına Dair Stok Kayıtlarının Merkez Petrolden İstenerek Tüm Belgeler Üzerinde Bilirkişi İncelemesi Yaptırılması Gerektiği )
FATURANIN DAYANAĞI BELEGELER ( Belgeleri İbraz Edilen Diğer Firmalar Giriş Belgeleri ve Tüm Eklerinin İlgili Gümrük İdarelerinden Getirilmesi Gerektiği )"
104Y7.CD13.4.2009E. 2006/3717 K. 2009/5526"ZAMANAŞIMI ( Sanıkların Üzerine Atılı Suç Yönünden Zamanaşımı Dolduğundan Nakil Vasıtası Araç ve Yatırılmışsa Teminatın Sahibine İadesine Karar Verilmesi Gereği - Dava Konusu Motorinin Zincirleme Menşei Araştırılarak Ayniyet Tespiti Yaptırılarak İade veya Müsaderesine Karar Verilmesi Gereği )
MÜSADERE VEYA İADE ( Dava Konusu Motorinin İthale Kadar İnilmek Suretiyle Zincirleme Menşei Araştırılıp Ayniyet Tespiti Yaptırılarak İade veya Müsaderesine Karar Verilmesi Gereği - Atılı Suç Yönünden Zamanaşımı Dolduğundan Nakil Vasıtası Araç ve Yatırılmışsa Teminatın Sahibine İadesine Karar Verilmesi Gereği )"
104YCGK31.3.2009E. 2008/6-256 K. 2009/79"YAĞMA ( Birbiriyle Çelişkili ve Kesin Bir Kanaat Vermekten Uzak Kanıtlara Dayanılarak Sanığın Yağma Suçundan Cezalandırılmasına Karar Verilmesi ninİsabetsiz Olduğu )
KASTEN YARALAMA ( Sanığın Olay Sırasında Katılanı 7 Gün İş ve Gücünden Kalacak Şekilde Yaraladığı Sabit Olduğuna Göre Eylemi 765 S. TCY'nın 456/4. Md.sinde Düzenlenen Kasten Yaralama Suçunu Oluşturduğu )
LEHE KANUN UYGULAMASI ( Yağma/Kasten Yaralama - Öngörülen Yedi Yıl Altı Aylık Eklentili Zamanaşımı Suç Tarihi İle İnceleme Tarihi Arasında Dolduğundan 5320 S. Y'nın 8. Md. Uyarınca Sanık Hakkındaki Kamu Davasının Düşmesine Karar Verilmesi Gerektiği )
ZAMANAŞIMI ( Kasten Yaralama - Öngörülen Yedi Yıl Altı Aylık Eklentili Zamanaşımı Suç Tarihi İle İnceleme Tarihi Arasında Dolduğundan 5320 S. Y'nın 8. Md. Uyarınca Sanık Hakkındaki Kamu Davasının Düşmesine Karar Verilmesi Gerektiği )"
104YCGK10.3.2009E. 2009/1-25 K. 2009/58"KİŞİYİ HÜRRİYETİNDEN YOKSUN KILMA ( Suç Tarihi İle Ceza Dairesinde İncelemenin Yapıldığı Tarihe Kadar 765 S.K.'da Öngörülen Dava Zamanaşımı Sürelerinin Dolduğunun Dikkate Alınacağı )
DAVA ZAMANAŞIMI ( Kişiyi Hürriyetinden Yoksun Kılma - Suç Tarihi İle Ceza Dairesinde İncelemenin Yapıldığı Tarihe Kadar 765 S.K.'da Öngörülen Dava Zamanaşımı Sürelerinin Dolduğunun Dikkate Alınacağı )"
104Y2.CD4.3.2009E. 2008/36422 K. 2009/10331"ZAMANAŞIMI ( Elektrik Hırsızlığı Suçunun Gerektirdiği Cezanın Miktar ve Nev'i İtibarıyla Tabi Olduğu 765 S. TCK Md. 102/4 ve 104/2'e Göre Hesaplanan Yedi Yıl Altı Aylık Zamanaşımının Suç ve İnceleme Tarihleri Arasında Gerçekleştiği )
ELEKTRİK HIRSIZLIĞI ( Gerektirdiği Cezanın Miktar ve Nev'i İtibarıyla Tabi Olduğu 765 S. TCK Md. 102/4 ve 104/2'e Göre Hesaplanan Yedi Yıl Altı Aylık Zamanaşımının Suç ve İnceleme Tarihleri Arasında Gerçekleştiği )
KAMU DAVASININ DÜŞÜRÜLMESİ ( Elektrik Hırsızlığı Suçunun Gerektirdiği Cezanın Miktar ve Nev'i İtibarıyla Tabi Olduğu 765 S. TCK Md. 102/4 ve 104/2'e Göre Hesaplanan Yedi Yıl Altı Aylık Zamanaşımının Suç ve İnceleme Tarihleri Arasında Gerçekleşmesi Nedeniyle )"
104YCGK3.3.2009E. 2008/4-266 K. 2009/45"DAVA ZAMANAŞIMI ( Kesen Sebepler Arasında Sayılan "Tevkif"den Amaç Verilen Vicahi veya Gıyabi Tutuklama Kararları Olup Yasa Maddesinde Zamanaşımını Kesme Yönünden Herhangi Bir Ayrım Yapılmadığına Göre Her Türlü Tutuklama Müzekkeresinin Zamanaşımını Keseceği )
GIYABİ TEVKİF KARARI ( Yasa Maddesinde Zamanaşımını Kesme Yönünden Herhangi Bir Ayrım Yapılmadığına Göre Her Türlü Tutuklama Müzekkeresinin Zamanaşımını Keseceği )
ZAMANAŞIMI ( Dava Zamanaşımını Kesen Sebepler Arasında Sayılan "Tevkif"den Amaç Verilen Vicahi veya Gıyabi Tutuklama Kararları Olup Yasa Maddesinde Zamanaşımını Kesme Yönünden Herhangi Bir Ayrım Yapılmadığına Göre Her Türlü Tutuklama Müzekkeresinin Zamanaşımını Keseceği )
TUTUKLAMA MÜZEKKERESİ ( Yasa Maddesinde Zamanaşımını Kesme Yönünden Herhangi Bir Ayrım Yapılmadığına Göre Her Türlü Tutuklama Müzekkeresinin Zamanaşımını Keseceği )"
104Y3.HD27.10.2008E. 2008/16826 K. 2008/17966"ÖLÜMLE SONUÇLANAN TRAFİK KAZASI ( Tazminat Davasına Ceza Zamanaşımının Uygulanacağı - TCK. Md. 455'e Göre Suç Oluşturduğu )
MANEVİ TAZMİNAT TALEBİ ( Ölümle Sonuçlanan Trafik Kazası/TCK. Md. 455'e Göre Suç Oluşturduğu - Davaya Ceza Zamanaşımının Uygulanacağı )
HAKSIZ EYLEMİN AYNI ZAMANDA SUÇ OLUŞTURMASI ( Ölümle Sonuçlanan Trafik Kazası - Manevi Tazminat Davasına Ceza Zamanaşımının Uygulanacağı )
CEZA ZAMANAŞIMI ( Haksız Eylemin Aynı Zamanda Suç Oluşturması Durumunda Tazminat Davasına Uygulanacağı - Ölümle Sonuçlanan Trafik Kazası )"
104YCGK15.7.2008E. 2008/1-171 K. 2008/193"BOZMAYA EYLEMLİ UYMA KARARININ TEMYİZİ ( Verilen Direnme Kararı Özde Direnme Kararı Olmayıp Bozmaya Eylemli Uyma Sonucu Verilen Yeni Bir Karar Olduğu - İncelemenin Yargıtay'ın İlgili Dairesi Tarafından Yapılması Gerektiği )
YENİ BİR HÜKÜM OLUŞTURAN DİRENME KARARI ( Soruşturmanın Genişletilmesi Yönündeki Bozma Kararına Direnmiş Ancak Bu Kez Dava Zamanaşımının Gerçekleştiği Gerekçesiyle Kamu Davalarının Ortadan Kaldırılmasına ( Düşürülmesine ) Karar Vermesi )
SUÇ VASFININ BELİRLENMESİ ( Soruşturmanın Genişletilmesi Yönündeki Bozma Kararına Direnmiş Ancak Bu Kez Dava Zamanaşımının Gerçekleştiği Gerekçesiyle Kamu Davalarının Ortadan Kaldırılmasına Karar Vermesi - Yeni Hüküm Olması )
SORUŞTURMANIN GENİŞLETİLİP GENİŞLETİLMEMESİ ( Yerel Mahkeme Genişletilmesi Yönündeki Bozma Kararına Direnmiş Ancak Bu Kez Dava Zamanaşımının Gerçekleştiği Gerekçesiyle Kamu Davalarının Ortadan Kaldırılmasına Karar Vermesi - Yeni Hüküm Olması )"
104YCGK17.6.2008E. 2008/6-140 K. 2008/172"LEHE OLAN HÜKÜMLERİN UYGULANMASINDA USUL ( Hırsızlık - Lehe Yasa Uygulaması Amacıyla Yapılacak Uyarlama Yargılamasında Dava Zamanaşımına İlişkin Kuralların Uygulanma Olanağının Bulunmadığı )
DAVA ZAMANAŞIMINA İLİŞKİN HÜKÜMLERİN UYGULANMAMASI ( Kesin Hükümle Sonuçlanmış Olan Davalarda - Lehe Hükmün Belirlenmesi Ve Uygulanması Amacıyla Yapılan Yargılama Bakımından )
KAMU DAVASININ ZAMANAŞIMI NEDENİYLE ORTADAN KALDIRILMASI ( Lehe Yasa Uygulaması Amacıyla Yapılacak Uyarlama Yargılamasında Dava Zamanaşımına İlişkin Kuralların Uygulanma Olanağının Bulunmadığı )"
104Y7.CD27.5.2008E. 2005/8548 K. 2008/14299"TOPLU KAÇAKÇILIK ( Suç Tarihi İtibariyle Temyiz İnceleme Gününde Sanıklar Lehine Hükümler Taşıyan 765 S. TCK'nun 102/4 ve 104/2. Maddelerinde Öngörülen Zamanaşımı Süresinin Tamamlandığı )
ZAMANAŞIMI ( Toplu Kaçakçılık - Suç Tarihi İtibariyle Temyiz İnceleme Gününde Sanıklar Lehine Hükümler Taşıyan 765 S. TCK'nun 102/4 ve 104/2. Maddelerinde Öngörülen Zamanaşımı Süresinin Tamamlandığı )"
104Y7.CD27.5.2008E. 2004/39659 K. 2008/14292"HIRSIZLIK MALI BİLEREK SATIN ALMAK ( Temyiz İnceleme Gününde Sanıklar Lehine Hükümler İçeren 765 S. TCK'nun 102/4. ve 104/2. Maddelerinde Öngörülen Zamanaşımı Tahakkuk Etmiş Bulunduğundan Hükmün İstem Gibi Bozulması Gerektiği )
ZAMANAŞIMI ( Hırsızlık Malı Bilerek Satın Almak - Temyiz İnceleme Gününde Sanıklar Lehine Hükümler İçeren 765 S. TCK'nun 102/4. ve 104/2. Maddelerinde Öngörülen Zamanaşımı Tahakkuk Etmiş Bulunduğundan Hükmün İstem Gibi Bozulması Gerektiği )
LEHE KANUN UYGULAMASI ( Hırsızlık Malı Bilerek Satın Almak - Temyiz İnceleme Gününde Sanıklar Lehine Hükümler İçeren 765 S. TCK'nun 102/4. ve 104/2. Maddelerinde Öngörülen Zamanaşımı Tahakkuk Ettiğinden Hükmün İstem Gibi Bozulması Gerektiği )"
104Y7.CD26.5.2008E. 2008/7407 K. 2008/14203"VERGİ USUL KANUNU'NA MUHALEFET ( Suç Tarihinde Yürürlükte Bulunan 765 S. TCK'nunda Öngörülen Zamanaşımı Tamamlanmış Bulunduğundan Hükmün Bozulması Gerektiği )
ZAMANAŞIMI ( Vergi Usul Kanunu'na Muhalefet - Suç Tarihinde Yürürlükte Bulunan 765 S. TCK'nunda Öngörülen Zamanaşımı Tamamlanmış Bulunduğundan Hükmün Bozulması Gerektiği )"
104Y7.CD26.5.2008E. 2005/7277 K. 2008/14176"1918 SAYILI KANUNA MUHALEFET ( Öngörülen 7 Yıl 6 Aylık Zamanaşımı Süresinin Tahakkuk Etmediği - Suç Tarihinin Belirlenmesinde Yanılgıya Düşülerek Kamu Davasının Zamanaşımı Nedeniyle Ortadan Kaldırılmasına Karar Verilemeyeceği )
ZAMANAŞIMI ( 1918 Sayılı Kanuna Muhalefet - Öngörülen 7 Yıl 6 Aylık Zamanaşımı Süresinin Tahakkuk Etmediği/Suç Tarihinin Belirlenmesinde Yanılgıya Düşülerek Kamu Davasının Zamanaşımı Nedeniyle Ortadan Kaldırılmasına Karar Verilemeyeceği )
KAMU DAVASININ ORTADAN KALDIRILMASI ( 1918 Sayılı Kanuna Muhalefet - Öngörülen 7 Yıl 6 Aylık Zamanaşımı Süresinin Tahakkuk Etmediği/Suç Tarihinin Belirlenmesinde Yanılgıya Düşülerek Ortadan Kaldırılmasına Karar Verilemeyeceği )"
104Y7.CD26.5.2008E. 2005/254 K. 2008/14151"KAÇAKÇILIK ( Lehe Düzenlemeler Zamanaşımı Süresini Kısaltmış İse de Hükmün Kesinleştiği Tarih İtibariyle Sanıklar Lehine Olan Yeni Zamanaşımı Süresinin de Dolmadığı ve Mahkumiyet Hükmünün Kesinleşmesiyle de Olayda Ceza Zamanaşımı Süresinin Başladığı )
LEHE KANUN UYGULAMASI ( Kaçakçılık - Lehe Düzenlemeler Zamanaşımı Süresini Kısaltmış İse de Hükmün Kesinleştiği Tarih İtibariyle Sanıklar Lehine Olan Yeni Zamanaşımı Süresinin de Dolmadığı )"
104Y7.CD26.5.2008E. 2005/1886 K. 2008/14175"KAÇAKÇILIK ( Suç Tarihi İtibariyle Temyiz İnceleme Gününde 765 S. TCK'nun 102/4 ve 104/2. Md. Öngörülen Zamanaşımı Tahakkuk Etmiş Bulunduğundan Hükmün Bozulması Gerektiği )
ZAMANAŞIMI ( Kaçakçılık - Suç Tarihi İtibariyle Temyiz İnceleme Gününde 765 S. TCK'nun 102/4 ve 104/2. Md. Öngörülen Zamanaşımı Tahakkuk Etmiş Bulunduğundan Hükmün Bozulması Gerektiği )"
104Y7.CD14.5.2008E. 2005/9448 K. 2008/13494"KAÇAKÇILIK ( Suç Tarihi İtibariyle Temyiz İnceleme Gününde Suç Tarihinde Yürürlükte Bulunan ve Lehe Hükümler İçeren 765 S. TCK'nunda Öngörülen Zamanaşımının Tahakkuk Ettiği )
LEHE KANUN UYGULAMASI ( Kaçakçılık - Suç Tarihi İtibariyle Temyiz İnceleme Gününde Suç Tarihinde Yürürlükte Bulunan ve Lehe Hükümler İçeren 765 S. TCK'nunda Öngörülen Zamanaşımının Tahakkuk Ettiği )
ZAMANAŞIMI ( Kaçakçılık - Suç Tarihi İtibariyle Temyiz İnceleme Gününde Suç Tarihinde Yürürlükte Bulunan ve Lehe Hükümler İçeren 765 S. TCK'nunda Öngörülen Zamanaşımının Tahakkuk Ettiği )"
104Y7.CD14.5.2008E. 2005/12132 K. 2008/13582"VERGİ USUL KANUNU'NA MUHALEFET ( Suç Tarihleri İtibariyle Temyiz İnceleme Gününde 765 S. TCK'nun 102/4 ve 104/2 Maddelerinde Öngörülen Zamanaşımının Tahakkuk Ettiği )
ZAMANAŞIMI ( Vergi Usul Kanunu'na Muhalefet - Suç Tarihleri İtibariyle Temyiz İnceleme Gününde 765 S. TCK'nun 102/4 ve 104/2 Maddelerinde Öngörülen Zamanaşımının Tahakkuk Ettiği )"
104Y7.CD12.5.2008E. 2005/11975 K. 2008/13227"KAÇAKÇILIK ( Suç Tarihi İtibariyle Temyiz İnceleme Tarihinde Sanık Yararına Hükümler Taşıyan 765 S. TCK'nunda Öngörülen Zamanaşımı Süresinin Tahakkuk Ettiği )
ZAMANAŞIMI ( Kaçakçılık - Suç Tarihi İtibariyle Temyiz İnceleme Tarihinde Sanık Yararına Hükümler Taşıyan 765 S. TCK'nunda Öngörülen Sürenin Tahakkuk Ettiği )"
104Y11.CD6.5.2008E. 2008/2570 K. 2008/4577"VERGİ USUL KANUNUNA MUHALEFET ( Suç Tarihinde Yürüklükte ve Lehe Olan Zamanaşımı Süresinin Dolduğu Anlaşılmakla Hükmün Bozulması Gerektiği )
LEHE YASA UYGULAMASI ( Vergi Usul Kanununa Muhalefet - Suç Tarihinde Yürüklükte ve Lehe Olan Zamanaşımı Süresinin Dolduğu Anlaşılmakla Hükmün Bozulması Gerektiği )
ZAMANAŞIMI ( Suç Tarihinde Yürüklükte ve Lehe Olan Zamanaşımı Süresinin Dolduğu Anlaşılmakla Hükmün Bozulması Gerektiği )"
104YCGK29.4.2008E. 2008/1-79 K. 2008/90"TEHDİT EYLEMİ ( 5237 Sayılı Yasa Hükümleri Sonucu İtibariyle Bütünüyle Sanıklar Lehine İse de 765 Sayılı TCK.m.102/4 ve 104/2 Uyarınca 7 Yıl 6 Aylık Zamanaşımı Süresinin Dolduğu - 765 Sayılı Yasanın Uygulanacağı )
LEHE KANUN UYGULAMASI ( Tehdit Eylemi/5237 Sayılı Yasa Hükümleri Sonucu İtibariyle Bütünüyle Sanıklar Lehine İse de 765 Sayılı TCK.m.102/4 ve 104/2 Uyarınca 7 Yıl 6 Aylık Zamanaşımı Süresinin Dolduğu - Tehdit Eylemi/765 Sayılı Yasanın Uygulanacağı )
DAVA ZAMANAŞIMI ( Tehdit Eylemi/5237 Sayılı Yasa Hükümleri Sonucu İtibariyle Bütünüyle Sanıklar Lehine İse de 765 Sayılı TCK.m.102/4 ve 104/2 Uyarınca 7 Yıl 6 Aylık Zamanaşımı Süresinin Dolduğu - 765 Sayılı Yasanın Uygulanacağı )"
104YCGK15.4.2008E. 2007/9-283 K. 2008/87"TERÖRLE MÜCADELE YASASINA AYKIRI DAVRANMAK ( Suç Tarihi İle Özel Dairece Temyiz İncelemesinin Yapıldığı Tarihleri Arasında Dava Zamanaşımı Süresi Geçmiş Bulunduğundan Sanıklar Hakkındaki Kamu Davasının Düşürülmesi Gerektiği )
YASA DIŞI ÖRGÜTE ÜYE OLMAK ( Suç Tarihi İle Özel Dairece Temyiz İncelemesinin Yapıldığı Tarihler Arasında Dava Zamanaşımı Süresi Geçmiş Bulunduğundan Sanıklar Hakkındaki Kamu Davasının Düşürülmesi Gerektiği )
DAVA ZAMANAŞIMI SÜRESİNİN DOLMASI ( Terörle Mücadele Yasasına Aykırı Davranmak - Sanıklar Hakkındaki Kamu Davasının Düşürülmesi Gerektiği )
KAMU DAVASININ DÜŞÜRÜLMESİ ( Suç Tarihi İle Özel Dairece Temyiz İncelemesinin Yapıldığı Tarihler Arasında Dava Zamanaşımı Süresi Geçmiş Bulunduğundan Sanıklar Hakkındaki Kamu Davasının Düşürülmesi Gerektiği )"
104Y7.CD10.4.2008E. 2004/2734 K. 2008/9322"MİLLİ PARKLAR KANUNU'NA MUHALEFET ( Suç Tarihleri İtibariyle Zamanaşımını Kesen Son İşlem Olan Savunmanın Alındığı Günü İtibariyle Zamanaşımı Dolmuş Bulunduğundan Hükmün Bozulması Gerektiği )
ZAMANAŞIMI ( Milli Parklar Kanunu'na Muhalefet - Suç Tarihleri İtibariyle Zamanaşımını Kesen Son İşlem Olan Savunmanın Alındığı Günü İtibariyle Zamanaşımı Dolmuş Bulunduğundan Hükmün Bozulması Gerektiği )"
104YCGK8.4.2008E. 2008/10-60 K. 2008/72"KARŞILIKSIZ ÇEK KEŞİDE ETMEK ( Suçunun Yaptırımının Adli Para Cezası Olduğu - 765 Sayılı TCK. m. 102/4 ve 104/2'de Bu Suç Bakımından Öngörülen Kesintili Dava Zamanaşımı Süresinin İse Yedi Sene 6 Ay Olduğu )
ADLİ PARA CEZASI ( 3167 Sayılı Yasanın m. 16/1'de Düzenlenen İlk Kez Karşılıksız Çek Keşide Etmek Suçunun Yaptırımının Olduğu )
DAVA ZAMANAŞIMI ( Karşılıksız Çek Keşide Etmek - 765 Sayılı TCK. m. 102/4 ve 104/2'de Bu Suç Bakımından Öngörülen Kesintili Dava Zamanaşımı Süresinin Yedi Sene 6 Ay Olduğu )"
104Y3.CD31.3.2008E. 2007/3419 K. 2008/3337"ÖN MESELE ( Tapu İptali İstemiyle Hukuk Mahkemesine Açılan Davanın Sonucunun Beklenmesine İlişkin Kararın 5237 S.Y'nin 67. Md. Kapsamında Ön Meselelerden Sayılamayacağı )
ZAMANAŞIMI ( Tapu İptali - Gereksiz Olarak Verilen Bekleme Kararının Sanık Aleyhine Hukuki Sonuç Doğurmayacağı Cihetle Zamanaşımı Süresinin Gerçekleştiği )
TAPU İPTALİ ( Hukuk Mahkemesine Açılan Davanın Sonucunun Beklenmesine İlişkin Kararın 5237 S.Y'nin 67. Md. Kapsamında Ön Meselelerden Sayılamayacağı )"
104Y3.CD28.2.2008E. 2007/13386 K. 2008/1080"ORMANDAN AĞAÇ KESMEK ( Suç Tarihinin Ağaçların Kesim Tarihi Olarak Kabulü - Suç Tarihi İle Temyiz İnceleme Tarihi Arasında Zamanaşımı Süresinin Dolması )
DAVA ZAMANAŞIMI SÜRESİNİN DOLMASI ( Suç Tarihi İle Temyiz İnceleme Tarihi Arasında - Ormandan Ağaç Kesmek/Suç Tarihinin Ağaçların Kesim Tarihi Olarak Kabulü )"
104Y7.CD27.2.2008E. 2006/11621 K. 2008/2209"VERGİ USUL KANUNU'NA MUHALEFET ( Suç Tarihi İtibariyle Temyiz İnceleme Gününde Sanıklar Yararına Bulunan 765 S. TCK Md. 102/4 ve 104/2'de Öngörülen Zamanaşımının Gerçekleştiği )
ZAMANAŞIMI ( 213 Sayılı Kanuna Muhalefet - Suç Tarihi İtibariyle Temyiz İnceleme Gününde Sanıklar Yararına Bulunan 765 S. TCK Md. 102/4 ve 104/2'de Öngörülen Zamanaşımının Gerçekleştiği )"
104Y7.CD25.2.2008E. 2006/9994 K. 2008/1737"VERGİ USUL KANUNU'NA MUHALEFET ( Hükmün Açıklanmasının Geri Bırakılması Uygulaması Olanaklı Hale Geldiğinden 5237 Sayılı TCK Md. 7 Gözetilerek Yasal Koşullarının Oluşup Oluşmadığının Saptanması Gerektiği )
HÜKMÜN AÇIKLANMASININ GERİ BIRAKILMASI ( Olanaklı Hale Geldiğinden 5237 Sayılı TCK Md. 7 Gözetilerek Yasal Koşullarının Oluşup Oluşmadığının Saptanması Gerektiği - 213 Sayılı Kanuna Muhalefet )"
104Y7.CD18.2.2008E. 2007/8185 K. 2008/1238"KAÇAKÇILIK KANUNU'NA MUHALEFET ( Suça Konu Tüpraş Motorin Şartnamesine Uygun Olmayan Akaryakıt - Ayniyet Tespiti Yaptırılmadan Suça Konu Mazotun Zamanaşımı Nedeniyle İadesine Karar Verilmesinin Yasaya Aykırı Olduğu )
SUÇA KONU EŞYANIN İADESİ ( Tüpraş Motorin Şartnamesine Uygun Olmayan Akaryakıt - Akaryakıtın Dayanağı Faturanın İthale Kadar İnilmek Suretiyle Menşe Araştırması ve Ayniyet Tespiti Yaptırılarak sorucuna Göre Karar Verilmesi Gereği )
AKARYAKIT KAÇAKÇILĞI ( Suça Konu Eşyanın İadesi - Ayniyet Tespiti Sonucuna Göre Karar Verilmesi Gereği )"
104Y5.CD18.2.2008E. 2007/14005 K. 2008/958"ZİMMET SUÇU ( On Yıllık Asli Zamanaşımı Süresinin Dolduğu Bu Arada Zamanaşımını Kesen veya Durduran Bir Sebebin Bulunmadığı - Zamanaşımı Nedeniyle Düşmesi Yerine Ortadan Kaldırılmasına Karar Verilmesinin Yasaya Aykırı Olduğu )
ASLİ ZAMANAŞIMI SÜRESİ ( Dolduğu Bu Arada Zamanaşımını Kesen veya Durduran Bir Sebebin Bulunmadığı/Zamanaşımı Nedeniyle Düşmesi Yerine Ortadan Kaldırılmasına Karar Verilmesinin Yasaya Aykırı Olduğu - Zimmet )
SAHTECİLİK ( Lehe Olduğu Kabul Edilen "Sahte Resmi veya Özel Belgenin Bir Başka Suçun İşlenmesi Sırasında Kullanılması Halinde Hem Sahtecilik Hem de İlgili Suçtan Dolayı Ayrı Ayrı Cezaya Hükmolunacağı )
HAK YOKSUNLUĞU ( Velayet Hakkı Vesayet veya Kayyımlığa Ait Hakların Koşullu Salıverilmeye Kadar Kısıtlanması Yerine Bunlardan İnfaz Süresince Yoksun Bırakılma Kararı Verilmesinin Bozmayı Gerektirdiği )"
104Y7.CD14.2.2008E. 2006/15166 K. 2008/1067"VERGİ USUL KANUNU'NA MUHALEFET ( Zamanaşımı Tahakkuk Etmiş Bulunduğundan ve Katılan Vekilinin Temyiz İtirazlarının Yerinde Görüldüğü )
ZAMANAŞIMI ( 213 Sayılı Kanuna Muhalefet - Tahakkuk Etmiş Bulunduğundan ve Katılan Vekilinin Temyiz İtirazlarının Yerinde Görüldüğü )"
104Y7.CD14.2.2008E. 2006/11000 K. 2008/1053"VERGİ USUL KANUNU'NA MUHALEFET ( Temyiz İnceleme Gününde Suç Tarihinde Yürürlükte Bulunan 765 Sayılı TCK Md. 102/4. ve 104/2. Maddelerinde Öngörülen Zamanaşımı Tahakkuk Etmiş Bulunduğundan ve Sanık Hakkındaki Kamu Davasının Zamanaşımı Nedeniyle Ortadan Kaldırılması Gerektiği )
ZAMANAŞIMI ( 213 Sayılı Yasaya Muhalefet - 765 Sayılı TCK Md. 102/4. ve 104/2. Maddelerinde Öngörülen Zamanaşımı Tahakkuk Etmiş Bulunduğundan Sanık Hakkındaki Kamu Davasının Zamanaşımı Nedeniyle Ortadan Kaldırılması Gerektiği )
KAMU DAVASININ ZAMANAŞIMI NEDENİYLE ORTADAN KALDIRILMASI ( 213 Sayılı Yasaya Muhalefet -765 Sayılı TCK Md. 102/4. ve 104/2. Maddelerinde Öngörülen Zamanaşımı Tahakkuk Etmiş Bulunduğundan )"
104Y7.CD14.2.2008E. 2004/18756 K. 2008/1123"DAVANIN KESİN HÜKME BAĞLANMASININ ERTELENMESİ ( Nihai Hüküm Niteliğinde Bulunmadığı - Temyizi Kabil Olmayıp İtirazı Mümkün Bulunduğu/Temyiz Dilekçesinin İtiraz Mahiyetinde Kabul Edilmesi )
TEMYİZİ KABİL OLMAYAN HÜKÜM ( Davanın Kesin Hükme Bağlanmasının Ertelenmesine İlişkin Kararlar - Nihai Hüküm Niteliğinde Bulunmadığı/İtiraz Mahiyetinde Kabul Edildiği )
ZAMANAŞIMI ( Suç Tarihi İtibariyle Temyiz İnceleme Gününde Gerçekleşmiş Bulunduğu - Kamu Davasının Ortadan Kaldırılması Gerektiği )"
104Y7.CD30.1.2008E. 2005/8227 K. 2008/501"VERGİ USUL KANUNU'NA MUHALEFET ( Kararda Kamu Davasının Hem Zamanaşımı Hem de Sanıkların Vergi Barışı Kanunundan Yararlanmaları Nedeni İle Ortadan Kaldırıldığının Belirtilmesi - Hükmün Karıştırılmaması Gerektiği )
ZAMANAŞIMI ( Kararda Kamu Davasının Hem Zamanaşımı Hem de Sanıkların Vergi Barışı Kanunundan Yararlanmaları İle Ortadan Kaldırıldığını Belirtilmesi - Hükmün Karıştırılmaması Gerektiği )
HÜKMÜN KARIŞTIRILMASI ( Kamu Davasının Hem Zamanaşımı Hem de Sanıkların Vergi Barışı Kanunundan Yararlanmaları İle Ortadan Kaldırıldığını Belirtilmesi Durumu )
VERGİ BARIŞI KANUNU ( Kararda Kamu Davasının Hem Zamanaşımı Hem de Sanıkların Vergi Barışı Kanunundan Yararlanmaları İle Ortadan Kaldırıldığını Belirtilmesi - Hükmün Karıştırılmaması Gerektiği )"
104Y7.CD29.1.2008E. 2007/15374 K. 2008/433"1918 SAYILI KANUNA MUHALEFET ( Suç Tarihi İtibariyle Temyiz İnceleme Gününde Zamanaşımı Gerçekleşmiş Bulunduğundan Hükmün Bozulması ve Sanıklar Hakkındaki Kamu Davasının Ortadan Kaldırılması Gerektiği )
ZAMANAŞIMI ( 1918 Sayılı Kanuna Muhalefet - Suç Tarihi İtibariyle Temyiz İnceleme Gününde Zamanaşımı Gerçekleşmiş Bulunduğundan Hükmün Bozulması ve Sanıklar Hakkındaki Kamu Davasının Ortadan Kaldırılması Gerektiği )
YURDA GİRİŞTE GÜMRÜK İDARESİNCE EL KONULAN OTOMOBİL ( Herhangi Bir Rejim Beyanında Bulunulmadan El Konulan Otomobilin Yurt Dışı Edilmek Üzere Sahibine İadesi Gererktiği )
YURT DIŞI EDİLMESİ GEREKEN ARAÇ ( Sanığın Yurda Vekaletten Getirilip Herhangi Bir Rejim Beyanında Bulunulmadan Yurda Girişte Gümrük İdaresince El Konulan Dava Konusu Otomobilin Sahibine İadesi Gerektiği )"
104Y7.CD24.1.2008E. 2006/16554 K. 2008/277"SAHTE BEGELERLE KDV VE KURUMLAR VERGİSİ ZİYAINA NEDEN OLMAK ( Zamanaşımı Nedeniyle Kamu Davasının Düşürülmesi - Suç Tarihinin Verginin Tarhı İçin Kanunda Belirlenen Süreye Göre Belirlenmesi Gereği )
KAMU DAVASININ ZAMANAŞIMI NEDENİYLE ORTADAN KALDIRILMASI ( Vergi Ziyaı - Suç Tarihinin Verginin Tarhı İçin Kanunda Belirlenen Süreye Göre Belirlenmesi Gereği )"
104Y7.CD5.1.2008E. 2004/23183 K. 2008/701"KAÇAKÇILIK KANUNU'NA MUHALEFET ( Yeterli Araştırmanın Yapılması Gerektiği - Eylemin Toplu Kaçakçılık Olarak Kabul Edilmemesi Gerektiği )
YETERLİ ARAŞTIRMANIN YAPILMAMASI ( Kaçakçılık Kanunu'na Muhalefet - Eylemin Toplu Kaçakçılık Olarak Nitelendirilmemesi Gerektiği )
TOPLU KAÇAKÇILIK ( Yeterli Araştırmanın Yapılması Gerektiği - Yapılmadan Eylemin Toplu Kaçakçılık Olarak Nitelendirilmemesi Gerektiği )"
104YCGK4.12.2007E. 2006/6-296 K. 2007/267"EVRAKTA SAHTECİLİK ( Sanık Hakimin Keşfe Gitmediği Halde Keşif Tutanaklarını Dairede Tutarak İmzalamasının Sahteliği İspat Edilmedikçe Muteber Olan Evrakta Sahtecilik Suçunu Oluşturması )
RESMİ EVRAKTA SAHTECİLİK ( Sanık Hakimin Keşifte Dinlediği Yerel Bilirkişinin Söylemediği Sözleri Söylemiş Gibi Tutanağa Geçirtmesinin Sahteliği İspat Edilmedikçe Muteber Olan Evrakta Sahtecilik Suçunu Oluşturması )
SAHTELİĞİ İSPAT EDİLMEDİKÇE MUTEBER OLAN EVRAKTA SAHTECİLİK ( Sanık Hakimin Keşfe Gitmediği Halde Keşif Tutanaklarını Dairede Tutarak İmzalaması-Keşifte Dinlediği Yerel Bilirkişinin Söylemediği Sözleri Söylemiş Gibi Tutanağa Geçirtmesi
HAKİMİN GÖREVİNİ KÖTÜYE KULLANMASI ( Sanık Hakimin Keşfe Gitmediği Halde Keşif Tutanaklarını Dairede Tutarak İmzalaması-Keşifte Dinlediği Yerel Bilirkişinin Söylemediği Sözleri Söylemiş Gibi Tutanağa Geçirtmesinin Resmi Evrakta SAhtecilik Suçunu Oluşturması )
HAKİMİN RESMİ EVRAKTA SAHTECİLİK YAPMASI ( Sanık Hakimin Keşfe Gitmediği Halde Keşif Tutanaklarını Dairede Tutarak İmzalaması-Keşifte Dinlediği Yerel Bilirkişinin Söylemediği Sözleri Söylemiş Gibi Tutanağa Geçirtmesi )
KEŞİF ESNASINDA SÖYLENMEYEN SÖZLERİN SÖYLENMİŞ GİBİ HAKİM TARAFINDAN TUTANAĞA GEÇİRTİLMESİ ( Sahteliği İspat Edilmedikçe Muteber Olan Resmi Evrakta Sahtecilik Suçunun İşlenmesi )
ZİNCİRLEME SUÇ ( Sanık Hakimin İşlediği Suçlar Arasında Uzun Tarih Aralıkları Olması Nedeniyle Suçların Her Birinin Birbirinden Bağımsız Olarak Değerlendirilmesinin Gerekmesi-Zincirleme Suç Olduğundan Bahisle Cezada Artırıma Gidilememesi )
MÜTESELSİL SUÇ ( Sanık Hakimin İşlediği Suçlar Arasında Uzun Tarih Aralıkları Olması Nedeniyle Suçların Her Birinin Birbirinden Bağımsız Olarak Değerlendirilmesinin Gerekmesi-Müteselsil Suç Olduğundan Bahisle Cezada Artırıma Gidilememesi )
DURUŞMA TUTANAĞI ( Duruşma Sürecini Saptamak İçin Tutulan Tutanakların Mahkeme Başkanı ile Zabıt Katibi Tarafından İmzalanmasının Gerekmesi )
KISA KARAR ( Duruşma Sürecinin Sonunda Verilen ve Tutanağa Geçirilip Duruşmada Okunan Son Kararın Karara Katılan Tüm Hakimler ve Tutanağı Yazan Katip Tarafından İmzalanmasının Gerekmesi )
GEREKÇELİ KARAR ( Hükümle Birlikte Tutanağa Geçirilmeyen Gerekçenin Onbeş Gün İçinde Yazılıp Dava Dosyasına Konulmasının Gerekmesi )"
104YCGK13.11.2007E. 2007/4-124 K. 2007/236"ZAMANAŞIMI ( Sanık Lehine Olduğu Kabul Edilen Zamanaşımı Süresi 7 Yıl 6 Ayı Geçemeyeceğinden Suç ve İnceleme Tarihleri Arasında Dolduğu - Davanın Düşürülmesi Gerektiği )
SON SORUŞTURMANIN AÇILMASINA KARAR VERİLMESİ ( Zamanaşımı Süresinin 7 Yıl 6 Ayı Geçemeyeceğinden Suç ve İnceleme Tarihleri Arasında Dolduğu - Davanın Düşürülmesi Gerektiği )
İDARİ SORUŞTURMA AÇILMASI İÇİN MÜFETTİŞ GÖREVLENDİRİLMESİ ( Zamanaşımı Süresinin 7 Yıl 6 Ayı Geçemeyeceğinden Suç ve İnceleme Tarihleri Arasında Dolduğu - Davanın Düşürülmesi Gerektiği )"
104Y11.CD4.10.2007E. 2007/2628 K. 2007/6320"SAHTE FATURA DÜZENLEMEK ( Suçunun Cezasının Türü ve Üst Sınırı İtibariyle 765 S.K. Md. 102/4'de Öngörülen 5 Yıllık Asli Dava Zamanaşımın Tabi Olduğu - Kamu Davasının Ortadan Kaldırılmasına Karar Verilmesi Gerektiği )
ASLİ DAVA ZAMANAŞIMI ( Sahte Fatura Düzenlemek/5 Yıl - Gerçekleştiği/Kamu Davasının 765 S.K. Md. 102/4 Uyarınca "Ortadan Kaldırılması" Yerine "Düşürülmesine" Karar Verilemeyeceği )
DAVANIN ORTADAN KALDIRILMASI ( Sahte Fatura Düzenlemek/765 S.K. Md. 102/4'de Öngörülen 5 Yıllık Asli Dava Zamanaşımın Tabi Olduğu - Kamu Davasının "Düşürülmesine" Karar Verilemeyeceği )
KURUMLAR VERGİSİNDE KULLANILAN SAHTE FATURALAR ( 1998 Yılına Ait/Sanıklar Yönünden Suç Tarihinin 1.5.1999 Olduğu - Zamanaşımı )"
104Y11.CD19.7.2007E. 2005/6866 K. 2007/5340"RESMİ BELGEDE SAHTECİLİK ( Sanıkların İhracatta Kullandıkları ATR-1 Belgesinde Bulunan Vizeyi Görevliler Yerine Onaylamaları - Gümrük İdaresi Tarafından Onaylanmamış Olduğu Gerekçesi İle Özel Belge Kabul Edilmesi/Yasaya Aykırı Olduğu )
ÖZEL BELGEDE SAHTECİLİK ( İhracatta Kullanılan ATR-1 Belgesinde Bulunan Vizeyi Görevliler Yerine Onaylamak/Gümrük İdaresi Tarafından Onaylanmamış Olduğu Gerekçesi İle Özel Belge Kabul Edilemeyeceği - Eylemin Resmi Belgede Sahtecilik Olduğu )
ATR-1 BELGESİ ( Belgede Bulunan Vizeyi Görevliler Yerine Onaylamak/Gümrük İdaresi Tarafından Onaylanmamış Olduğu Gerekçesi İle Özel Belge Kabul Edilemeyeceği - Eylemin Resmi Belgede Sahtecilik Olduğu )
ZAMANAŞIMI SÜRESİ ( İhracatta Kullanılan ATR-1 Belgesinde Bulunan Vizeyi Görevliler Yerine Onaylamak - Resmi Belgede Sahtecilik Olduğundan Dolmadığı )"
104Y7.CD27.6.2007E. 2006/5270 K. 2007/5115"KAÇAKÇILIK ( Suç Tarihi İtibariyle Temyiz İnceleme Gününde Suç Tarihinde Yürürlükte Bulunan 765 Sayılı TCK'nun 102/4 ve 104/2 Maddelerinde Öngörülen Zamanaşımının Tahakkuk Ettiği )
ZAMANAŞIMI ( Kaçakçılık - Suç Tarihi İtibariyle Temyiz İnceleme Gününde Suç Tarihinde Yürürlükte Bulunan 765 Sayılı TCK'nun 102/4 ve 104/2 Maddelerinde Öngörülen Zamanaşımının Tahakkuk Ettiği )
KAMU DAVASININ ORTADAN KALDIRILMASI ( Kaçakçılık - Suç Tarihi İtibariyle Temyiz İnceleme Gününde Suç Tarihinde Yürürlükte Bulunan 765 Sayılı TCK'nun 102/4 ve 104/2 Maddelerinde Öngörülen Zamanaşımının Tahakkuk Etmesi Nedeniyle )"
104Y7.CD18.6.2007E. 2004/13093 K. 2007/4858"KAÇAKÇILIK ( Sanıkların Trafik Tescil Şubesinde Görevli Memurlar Adlarına Yaptırdıkları Sahte Kaşe ve Mühürleri Kullanarak Pek Çok Sahte Trafik Tescil Belgesi Düzenledikleri -Teşekkül Halinde Kaçakçılık Suçunu Oluşturacağı )
TEŞEKKÜL HALİNDE KAÇAKÇILIK ( Sanıkların Trafik Tescil Şubesinde Görevli Memurlar Adlarına Yaptırdıkları Sahte Kaşe ve Mühürleri Kullanarak Pek Çok Sahte Trafik Tescil Belgesi Düzenlediklerinden Suçun Oluştuğu )
SAHTE KAŞE VE MÜHÜR KULLANILMASI ( Sanıkların Trafik Tescil Şubesinde Görevli Memurlar Adlarına Yaptırdıkları Sahte Kaşe ve Mühürleri Kullanarak Pek Çok Sahte Trafik Tescil Belgesi Düzenledikleri - Teşekkül Halinde Kaçakçılık Suçunu Oluşturacağı )
TRAFİK TESCİL BELGESİ ( Sanıkların Trafik Tescil Şubesinde Görevli Memurlar Adlarına Yaptırdıkları Sahte Kaşe ve Mühürleri Kullanarak Sahte Belge Düzenledikleri - Teşekkül Halinde Kaçakçılık Suçunu Oluşturacağı )"
104Y7.CD14.6.2007E. 2005/13281 K. 2007/4706"İHRACAT BEDELİNİ YURDA GETİRMEMEK ( Suç Tarihinin Fiili İhraç Tarihinden İtibaren 180 Gün Olduğu Dikkate Alınarak Zamanaşımının Hesaplanması Gerektiği )
TÜRK PARASININ KIYMETİNİ KORUMA KANUNUNA MUHALEFET ( İhracat Bedelini Yurda Getirmeme Suçu - Zamanaşımının Hesaplanması )
ZAMANAŞIMI ( İhracat Bedelini Yurda Getirmemek - Suç Tarihinin Fiili İhraç Tarihinden İtibaren 180 Gün Olduğu Dikkate Alınarak Zamanaşımının Hesaplanacağı )"
104Y5.CD31.5.2007E. 2007/3328 K. 2007/4238"ZAMANAŞIMI ( 15 Yaşını Bitiren Reşit Olmayan Mağdure İle Rızasıyla Cinsi Münasebette Bulunmak - 765 S.K.'da 7 yıl 6 aylık Asli ve İlave Zamanaşımına Tabi Olduğu )
CİNSEL DOKUNULMAZLIĞA KARŞI SUÇLAR ( Uzlaşma Yoluna Gidilemeyeceği Konusunda Kanun Değişikliği - Suçun Aleyhe Düzenlemeden Önce İşlendiği/Uzlaşma İşleminin Yapılması Gerektiği )
REŞİT OLMAYAN MAĞDURE İLE RIZASIYLA CİNSEL İLİŞKİ ( 15 Yaşını Tamamlamış - 5560 S.K.'la Yapılan Değişiklik Sonucu Uzlaşma İşlemi Yapılamayacağı )
UZLAŞMA ( 15 Yaşını Tamamlamış Mağdure İle Rızaya Dayanarak Cinsel İlişki - Kanun Değişikliği İle Cinsel Dokunulmazlığa Karşı Suçların Uzlaşma Kapsamından Çıkarıldığı/Suçun Aleyhe Düzenlemeden Önce İşlendiği )
ŞİKAYETE BAĞLI SUÇ ( 15 Yaşını Bitirmiş Mağdure İle Rızasıyla Cinsel İlişki - Kanun Değişikliği İle Cinsel Dokunulmazlığa Karşı Suçların Uzlaşma Kapsamından Çıkarıldığı )
HÜKMÜN AÇIKLANMASININ GERİ BIRAKILMASI KARARI ( Ceza Miktarı Nazara Alındığında Hükümden Sonra Yürürlüğe Giren 5560 S.K. Gereği Sanık Hakkında Uygulanıp Uygulanmayacağı - Değerlendirilmesinin Mahkemesince Yapılması Gerektiği )
CEZANIN ERTELENMESİ ( Sanığın Kişiliği Sair Halleri Dikkate Alınarak Sanık Müdafiinin Cezanın Paraya Çevrilmesine ve Ertelenmesine İlişkin Talebi - Olumlu Olumsuz Bir Karar Verilmemesi/Bozma Nedeni )"
104YCGK29.5.2007E. 2007/10-86 K. 2007/119"KARŞILIKSIZ ÇEK KEŞİDE ETMEK SUÇU ( 3167 Sayılı Yasa'da Öngörülen Cezanın Para Cezası Olması Karşısında Suç Tarihi İtibariyle Yürürlükte Bulunan 765 Sayılı Yasa'nın 102 inci Maddesi Uyarınca Beş Yıllık ve 104 üncü Maddesi Uyarınca Yedi Yıl Altı Aylık Uzun Dava Zamanaşımı Süresine Tabi Bulunması )
DAVA ZAMANAŞIMI ( Karşılıksız Çekten Dolayı 3167 Sayılı Yasa'da Öngörülen Cezanın Para Cezası Olması Karşısında Suç Tarihi İtibariyle Yürürlükte Bulunan 765 Sayılı Yasa'nın 102 inci Maddesi Uyarınca Beş Yıllık ve 104 üncü Maddesi Uyarınca Yedi Yıl Altı Aylık Uzun Dava Zamanaşımı Süresine Tabi Bulunması )
KAMU DAVASININ DÜŞMESİ ( Yasada Öngörülen Zamanaşımı Sürelerinin Geçmesi Halinde Davanın Düşmesine Kararar Verilmesinin Gerekmesi )
3167 SAYILI YASAYADAKİ SUÇA NAZARAN ZAMANAŞIMI ( Karşılıksız Çekten Dolayı Bu Yasada Öngörülen Cezanın Para Cezası Olması Karşısında Suç Tarihi İtibariyle Yürürlükte Bulunan 765 Sayılı Yasa'nın 102 inci Maddesi Uyarınca Beş Yıllık ve 104 üncü Maddesi Uyarınca Yedi Yıl Altı Aylık Uzun Dava Zamanaşımı Süresine Tabi Bulunması )"
104Y11.CD28.5.2007E. 2007/1339 K. 2007/3688"VERGİ USUL KANUNU'NA MUHALEFET ( 765 S.K.'nun Lehe Olduğu Kabul Edilip Sahte Fatura Kullanmak Suçuna Ait Cezanın Üst Sınırı Gözetilerek Zamanaşımına İlişkin Süreler Esas Alınıp Kamu Davasının Ortadan Kaldırılmasına Karar Verilmesi Gereği )
LEHE KANUNA GÖRE ZAMANAŞIMININ GERÇEKLEŞMESİ ( Sahte Fatura Kullanmak/Kamu Davasının Ortadan Kaldırılmasına Karar Verilmesi Gereği - Karma Uygulama Yapılamayacağı )
KAMU DAVASININ DÜŞÜRÜLMESİNE KARAR VERİLEMEMESİ ( 765 S.K.'nun Lehe Olduğu Kabul Edilip Sahte Fatura Kullanmak Suçuna Ait Cezanın Üst Sınırı Gözetilerek Zamanaşımına İlişkin Süreler Esas Alınarak - Davanın Ortadan Kaldırılmasına Karar Verilmesi Gereği )"
104Y11.CD10.5.2007E. 2007/1428 K. 2007/3237"HİZMET NEDENİYLE EMNİYETİ SUİSTİMAL ( Şüphelinin Beyanının Alınmaması Sabıkaya Esas İlamların İnfazını Gösterir Örneklerin Mahkemesinden Getirtilmemesi ve Zamanaşımı Sürelerinin İddianame Tarihine Kadar Dolması Sebeplerine Dayanarak İddianamenin İadesine Karar Verilemeyeceği )
İDDİANAMENİN İADESİ ( Şüphelinin Beyanının Alınmaması Sabıkaya Esas İlamların İnfazını Gösterir Örneklerin Mahkemesinden Getirtilmemesi ve Zamanaşımı Sürelerinin İddianame Tarihine Kadar Dolması Sebeplerine Dayanarak İddianamenin İadesine Karar Verilemeyeceği )
ŞÜPHELİ BEYANININ ALINMAMASI ( İddianamenin İadesi Sebebi Olamayacağı )
SABIKA KAYDI ( Sabıka Kayıtlarında Görülen Sabıkaya Esas İlamların İnfazını Gösterir Kesinleşme Şerhini İçeren Onaylı Örneklerinin Mahkemesinden Getirilmemesinin İddianamenin İadesi Sebebi Olamayacağı )
ZAMANAŞIMININ DOLMASI ( Hizmet Nedeniyle Emniyeti Suistimal - Olağan ve Olağanüstü Zamanaşımının Dolmasının İddianamenin İadesi Sebebi Olamayacağı )"
104Y7.CD9.5.2007E. 2006/17831 K. 2007/3498"1918 SAYILI KANUNA MUHALEFET ( Suç Tarihleri İtibariyle Suç Tarihinde Yürürlükte ve Lehe Bulunan Mülga 765 Sayılı TCK'nun 102/4 ve 104/2. Maddelerinde Öngörülen Zamanaşımının Gerçekleştiği - Kamu Davasının Ortadan Kaldırılması Gerektiği )
ZAMANAŞIMI ( Suç Tarihleri İtibariyle Suç Tarihinde Yürürlükte ve Lehe Bulunan Mülga 765 Sayılı TCK'nun 102/4 ve 104/2. Maddelerinde Öngörülen Zamanaşımının Gerçekleştiği - Kamu Davasının Ortadan Kaldırılması Gerektiği )
KAMU DAVASININ ORTADAN KALDIRILMASI ( Suç Tarihleri İtibariyle Suç Tarihinde Yürürlükte ve Lehe Bulunan Mülga 765 Sayılı TCK'nun 102/4 ve 104/2. Maddelerinde Öngörülen Zamanaşımının Gerçekleşmesi Nedeniyle - 1918 Sayılı Kanuna Muhalefet )"
104Y7.CD2.5.2007E. 2004/20853 K. 2007/3271"1918 SAYILI KANUNA MUHALEFET ( Hükümden Sonra Yürürlüğe Giren 4926 Sayılı Yasanın Getirdiği Lehe Düzenlemeler Karşısında Sanıkların Suçlarının Sübutu Halinde Eylemlerinin Yalnızca Para Cezasını Gerektireceği )
PARA CEZASI ( 1918 Sayılı Kanuna Muhalefet - Hükümden Sonra Yürürlüğe Giren 4926 Sayılı Yasanın Getirdiği Lehe Düzenlemeler Karşısında Sanıkların Suçlarının Sübutu Halinde Eylemlerinin Yalnızca Para Cezasını Gerektireceği )
ZAMANAŞIMI ( Sanıklar Lehine Hükümler İçeren 765 Sayılı TCK'nun 102/4 ve 104/2. Maddelerinde Öngörülen Zamanaşımı Süresinin Tahakkuk Etmiş Bulunduğu )
LEHE KANUN ( 1918 Sayılı Kanuna Muhalefet - Hükümden Sonra Yürürlüğe Giren 4926 Sayılı Yasanın Getirdiği Lehe Düzenlemeler Karşısında Sanıkların Suçlarının Sübutu Halinde Eylemlerinin Yalnızca Para Cezasını Gerektireceği )"
104Y11.CD25.4.2007E. 2005/1268 K. 2007/2800"VERGİ USUL KANUNU'NA MUHALEFET ( Sanığın Bastırdığı Faturaları Bir Mal ve Hizmet Karşılığı Olmaksızın Komisyon Karşılığında Sahte Olarak Düzenlemesi - Delilleri Değerlendirmenin Üst Dereceli Ağır Ceza Mahkemesine Ait Olduğu )
DAVA ZAMANAŞIMI ( Suç Tarihinde Yürürlükte Bulunan ve Sanık Lehine Olan 765 Sayılı TCK'nda Öngörülen Dava Zamanaşımının Suçun İşlendiği Tarihten İnceleme Tarihine Kadar Gerçekleştiği - Vergi Usul Kanunu'na Muhalefet )
GÖREVLİ MAHKEME ( Sanığın Bastırdığı Faturaları Bir Mal ve Hizmet Karşılığı Olmaksızın Komisyon Karşılığında Sahte Olarak Düzenlemesi - Delilleri Değerlendirmenin Üst Dereceli Ağır Ceza Mahkemesine Ait Olduğu )
HİZMET NEDENİYLE EMNİYETİ SUİSTİMAL ( Sanığın Bastırdığı Faturaları Bir Mal ve Hizmet Karşılığı Olmaksızın Komisyon Karşılığında Sahte Olarak Düzenlemesi - Delilleri Değerlendirmenin Üst Dereceli Ağır Ceza Mahkemesine Ait Olduğu )
KAMU DAVASININ ORTADAN KALDIRILMASI ( Suç Tarihinde Yürürlükte Bulunan ve Sanık Lehine Olan 765 Sayılı TCK'nda Öngörülen Dava Zamanaşımının Suçun İşlendiği Tarihten İnceleme Tarihine Kadar Gerçekleşmesi Nedeniyle )
VERGİ SUÇU ( Sanığın Muhasebeciliğini Yaptığı Firmaya Ait Bastırdığı Faturaları Bir Mal ve Hizmet Karşılığı Olmaksızın Komisyon Karşılığında Sahte Olarak Düzenlemek Şeklindeki Eylemi )
ÖZEL BELGEDE SAHTECİLİK ( Sanığın Muhasebeciliğini Yaptığı Firmaya Ait Bastırdığı Faturaları Bir Mal ve Hizmet Karşılığı Olmaksızın Komisyon Karşılığında Sahte Olarak Düzenlemesi - Delilleri Değerlendirmenin Üst Dereceli Ağır Ceza Mahkemesine Ait Olduğu )"
104Y7.CD9.4.2007E. 2004/21733 K. 2007/2439"KAÇAKÇILIK ( Sanıklar Yararına Hükümler Taşıyan Ceza Kanunu Uyarınca Zamanaşımı Süresi Tahakkuk Ettiği - Müdahil İdare Vekili İle Sanıklar Müdafiilerinin Temyiz İtirazlarının Yerinde Görüldüğü )
ZAMANAŞIMI ( Kaçakçılık - Sanıklar Yararına Hükümler Taşıyan Ceza Kanunu Uyarınca Zamanaşımı Süresi Tahakkuk Ettiği/Müdahil İdare Vekili İle Sanıklar Müdafiilerinin Temyiz İtirazlarının Yerinde Görüldüğü )
TEMYİZ ( Kaçakçılık - Sanıklar Yararına Hükümler Taşıyan Ceza Kanunu Uyarınca Zamanaşımı Süresinin Tahakkuk Ettiği/Müdahil İdare Vekili İle Sanıklar Müdafiilerinin Temyiz İtirazlarının Yerinde Görüldüğü )"
104Y7.CD4.4.2007E. 2005/16754 K. 2007/2290"KAÇAKÇILIĞIN MEN VE TAKİBİNE DAİR KANUN'A MUHALEFET ( Lehe Olan Mülga 765 S. TCK Md. 102/4 ve 104/2. Maddelerinde Öngörülen Zamanaşımı Süresi Gerçekleşmiş Bulunduğundan Hükmün Bozulması Gerektiği )
LEHE KANUN UYGULAMASI ( Kaçakçılığın Men ve Takibine Dair Kanun'a Muhalefet - Lehe Olan Mülga 765 S. TCK Md. 102/4 ve 104/2. Maddelerinde Öngörülen Zamanaşımı Süresi Gerçekleşmiş Bulunduğundan Hükmün Bozulması Gerektiği )
ZAMANAŞIMI ( Kaçakçılığın Men ve Takibine Dair Kanun'a Muhalefet - Lehe Olan Mülga 765 S. TCK Md. 102/4 ve 104/2. Maddelerinde Öngörülen Zamanaşımı Süresi Gerçekleşmiş Bulunduğundan Hükmün Bozulması Gerektiği )"
104Y7.CD27.3.2007E. 2005/16792 K. 2007/2011"KAÇAKÇILIK ( Hükümden Sonra Yürürlüğe Giren 4926 Sayılı Yasadaki Lehe Düzenlemeler Karşısında Sübutu Halinde Eylemin Hürriyeti Bağlayıcı Ceza Gerektirmeyeceği )
LEHE KANUN UYGULAMASI ( Kaçakçılık - Hükümden Sonra Yürürlüğe Giren 4926 Sayılı Yasadaki Lehe Düzenlemeler Karşısında Sübutu Halinde Eylemin Hürriyeti Bağlayıcı Ceza Gerektirmeyeceği )"
104Y4.CD26.2.2007E. 2005/2963 K. 2007/1974"SUÇTAN ZARAR GÖRÜLMEMESİ ( Mahkemece Yasaya Aykırı Gerekçeyle Kamu Davasına Katılan Olarak Kabulünün Mağdura Bu Niteliği ve Dolayısıyla Yasa Yoluna Başvurmak Hak ve Yetkisini Kazandırmadığı )
KAMU DAVASINA KATILMA ( Suçtan Zarar Görmediği Halde Mahkemece Yasaya Aykırı Gerekçeyle Kamu Davasına Katılan Olarak Kabulünün Mağdura Bu Niteliği ve Dolayısıyla Yasa Yoluna Başvurmak Hak ve Yetkisini Kazandırmadığı )
DAVA ZAMANAŞIMI ( Suçun Son Kesme Nedeninin Oluştuğu Tarihe Göre Temyiz Süreci İçinde Dava Zamanaşımının Gerçekleşmesi Nedeniyle Kamu Davasının Düşürülmesi Gereği )
LEHE KANUN UYGULAMASI ( 5237 Sayılı Yasasının 7. ve 5252 Sayılı Yasasının 9/3. Maddeleri ve 5271 Sayılı Ceza Muhakemeleri Yasası Uyarınca Sanığın Hukuki Durumunun 5237 Sayılı Türk Ceza Yasası Hükümleri de Gözetilerek Yeniden Değerlendirilmesi Gereği )"
104Y7.CD21.2.2007E. 2004/255 K. 2007/978"1918 KANUNA MUHALEFET ( Temyiz İnceleme Gününde Suç Tarihinde Yürürlükte Bulunan 765 Sayılı TCK'nun 102/5 ve 104/2. Maddelerinde Öngörülen Zamanaşımı Tahakkuk Ettiğinden Hükmün Bozulması Gereği )
ZAMANAŞIMI ( Temyiz İnceleme Gününde Suç Tarihinde Yürürlükte Bulunan 765 Sayılı TCK'nun 102/5 ve 104/2. Maddelerinde Öngörülen Zamanaşımı Tahakkuk Ettiğinden Hükmün Bozulması Gereği )
YABANCI MENŞELİ VE KAÇAK AKARYAKITIN MÜSADERESİ ( Nakil Aracı ve Bu Aracın İadesi İçin Yatırılan Teminatın Sanığa İadesi Gerektiği )
ARACIN TRAFİK KAYDI ÜZERİNE KONULAN ŞERHLERİN KALDIRILMASI ( Ve Nakil Aracı ve Bu Aracın İadesi İçin Yatırılan Teminatın Sanığa İadesi Gereği - 1918 Sayılı Kanuna Muhalefet )"
104Y7.CD20.2.2007E. 2006/6665 K. 2007/926"KAÇAKÇILIK SUÇU ( Çenç Araç Nedeniyle )
BİLİRKİŞİ RAPORLARI ARASINDA ÇELİŞKİ ( Dava Konusu Araçla İlgili Hazırlıkta Emniyet Kriminal Polis Laboratuarı Tarafından Düzenlenen Ekspertiz Raporu ile Keşifte Dinlenen Bilirkişilerin Düzenlediği Raporların Birbirinden Farklı Sonuçlar Sunması Açısından Araç Üzerinde Yeniden Bilrikiş İncelemesi Yaptırılmasının Gerekmesi )
DAVA ZAMANAŞIMI ( TCK'daki Sürelerin Dolması Halinde Davanın Zamanaşımı Nedeniyle Ortadan Kaldırılmasına Karar Verilmesi )"
104Y7.CD14.2.2007E. 2004/30729 K. 2007/734"KAÇAKÇILIK KANUNU'NA MUHALEFET ( Kamu Davasının 4616 Sayılı Yasa Uyarınca Kesin Hükme Bağlanmasının Ertelenmesine Karar Verilmesinden Sonra Dosya Ele Alındığında Dava Konusu Eşyalar ve Araç Bulunduğu da Dikkate Alınıp Duruşma Açılması Gerektiği )
KAMU DAVASININ KESİN HÜKME BAĞLANMASININ ERTELENMESİ ( Karar Verilmesinden Sonra Dosya Ele Alındığında Dava Konusu Eşyalar ve Araç Bulunduğu da Dikkate Alınıp Duruşma Açılması Gerektiği )
DURUŞMA AÇILMASI ( 1918 Sayılı Kanuna Muhalefet - Kamu Davasının 4616 Sayılı Yasa Uyarınca Kesin Hükme Bağlanmasının Ertelenmesine Karar Verilmesinden Sonra Dosya Ele Alındığında Dava Konusu Eşyalar ve Araç Bulunduğu da Dikkate Alınıp Duruşma Açılması Gerektiği )"
104YCGK6.2.2007E. 2006/11-31 K. 2007/20"NİTELİKLİ DOLANDIRICILIK / HİZMET NEDENİYLE GÜVENİ KÖTÜYE KULLANMA ( Sanıkların Fiilleri 20.03.1997-23.10.1998 Arasında Gerçekleştiği - Her İki Suç da TCY'nın 102/4 ve 104/2. Maddeleri Uyarınca 7 Yıl 6 Aylık Zamanaşımı Süresine Tabi Olduğu )
HİZMET NEDENİYLE GÜVENİ KÖTÜYE KULLANMA ( Sanıkların Fiilleri 20.03.1997-23.10.1998 Arasında Gerçekleştiği - Her İki Suç da TCY'nın 102/4 ve 104/2. Maddeleri Uyarınca 7 Yıl 6 Aylık Zamanaşımı Süresine Tabi Olduğu )
ZAMANAŞIMI ( Sanıkların Fiilleri 20.03.1997-23.10.1998 Arasında Gerçekleştiği - Nitelikli Dolandırıcılık/Hizmet Nedeniyle Güveni Kötüye Kullanma - Her İki Suç da TCY'nın 102/4 ve 104/2. Maddeleri Uyarınca 7 Yıl 6 Aylık Zamanaşımı Süresine Tabi Olduğu )"
104Y11.CD31.1.2007E. 2006/2547 K. 2007/382"DAVA ZAMANAŞIMI ( Dolandırıcılık Suçunun İşlendiği Tarihte Yürürlükte Bulunan ve Lehe Kanun Olan 765 Sayılı TCK'nda Öngörülen Dava Zamanaşımı Süresinin Suçların İşlendiği Tarihten İnceleme Tarihine Kadar Gerçekleştiği )
DOLANDIRICILIK ( Dolandırıcılık Suçunun İşlendiği Tarihte Yürürlükte Bulunan ve Lehe Kanun Olan 765 Sayılı TCK'nda Öngörülen Dava Zamanaşımı Süresinin Suçların İşlendiği Tarihten İnceleme Tarihine Kadar Gerçekleştiği )
KAMU DAVALARININ ORTADAN KALDIRILMASI ( Dolandırıcılık Suçunun İşlendiği Tarihte Yürürlükte Bulunan ve Lehe Kanun Olan 765 Sayılı TCK'nda Öngörülen Dava Zamanaşımı Süresinin Suçların İşlendiği Tarihten İnceleme Tarihine Kadar Gerçekleşmesi Nedeniyle )
RESMİ EVRAKTA SAHTECİLİK ( Sanıklara Yüklenen Sahte Müstahsil Makbuzu ve Üretici Belgesi Düzenlemek Eylemlerinin Özel Evrakta Sahtecilik Suçunu Oluşturduğu )
SAHTE MÜSTAHSİL MAKBUZU VE ÜRETİCİ BELGESİ DÜZENLEMEK ( Özel Evrakta Sahtecilik Suçunu Oluşturduğu )"
104Y10.CD30.1.2007E. 2005/15388 K. 2007/844"KARŞILIKSIZ ÇEK KEŞİDE ETMEK ( Davanın Düşmesi Nedeniyle ... Seri Numaralı Çekler Yönünden Temel Cezanın Yeniden Belirlenmesi Zorunlu Olduğu )
DAVANIN DÜŞMESİ ( ... Seri Numaralı Çekler Yönünden Temel Cezanın Yeniden Belirlenmesi Zorunlu Olduğu - Karşılıksız Çek Keşide Etmek )
AVUKATLIK ÜCRETİ ( Katılan Yerine Davanın Tarafı Olmayan "Katılan Vekili" Lehine Hükmedilmesi İsabetsiz Olduğu )"
104YCGK23.1.2007E. 2006/3-254 K. 2007/5"KASTEN YARALAMA ( Açılan Kamu Davası Suçun Gerektirdiği Cezanın Üst Sınırının 1 Yıl Olması Nedeniyle 5 Yıllık Asli Dava Zamanaşımı Süresine Tabi Olduğu )
DAVA ZAMANAŞIMI ( Açılan Kamu Davası Suçun Gerektirdiği Cezanın Üst Sınırının 1 Yıl Olması Nedeniyle 5 Yıllık Asli Dava Zamanaşımı Süresine Tabi Olduğu )
ZAMANAŞIMI SÜRESİNİN KESİLMESİ ( Mahkumiyet Hükmü Yakalama Tevkif Celp veya İhzar Müzekkereleri Adli Makamlar Huzurunda Maznunun Sorguya Çekilmesi Maznun Hakkında Son Tahkikatın Açılmasına Dair Olan Karar veya İddianame İle Kesildiği )
BERAAT KARARI ( Sanıktan Bozmaya Karşı Diyeceklerinin Sorulması ve Yargıtay Kararı Zamanaşımını Kesen Sebepler Arasında Bulunmadığı )"
104Y7.CD28.12.2006E. 2005/12495 K. 2006/19950"VERGİ USUL KANUNUNA MUHALEFET ( Hükmü Temyiz Eden Katılan İdare Vekili Hakim Tarafından Havale Edilen ve Yetkili Merciin Olurunu İçeren Dilekçe ile Temyiz İsteğinden Vazgeçtiğinden Bu Yönde İnceleme Yapılmasına Yer Olmaması )
ZAMANAŞIMI ( Suç Tarihi İtibariyle Temyiz İnceleme Gününde 765 Sayılı Yasada Öngörülen Zamanaşımı Gerçekleştiğinden Sanık Hakkındaki Kamu Davasının Zamanaşımı Nedeniyle Ortadan Kaldırılmasına Karar Verilmesinin Gerekmesi ) "
104Y6.CD27.12.2006E. 2004/4619 K. 2006/15380"HIRSIZLIK ( 765 Sayılı TCY'nın 491/İlk-Son Maddesine Uyan Suçun Gerektirdiği Cezanın Türü ve Üst Sınırına Göre Aynı Yasanın 102/4 ve 104/2. Maddelerinde Öngörülen Zamanaşımının İnceleme Tarihine Göre Geçtiği )
ZAMANAŞIMI ( Hırsızlık - 765 Sayılı Yasanın 102/4 ve 104/2. Maddelerinde Öngörülen Zamanaşımının İnceleme Tarihine Göre Geçtiği )"
104YCGK26.12.2006E. 2006/7-324 K. 2006/321"TÜRK PARASININ KIYMETİNİ KORUMA HAKKINDA KANUN 'A MUHALEFET ( Öngörülen Cezanın Para Cezası Olması ve Dosya İçeriği Bilgi ve Belgelere Göre Fiilin Daha Ağır Cezayı Mucip Bir Başka Suça Dönüşmesinin Olanaksız Bulunduğu )
ZAMANAŞIMI ( Suç Tarihi İtibariyle Yürürlükte Bulunan 765 Sayılı TCY'nın 102/4. Maddesi Uyarınca 5 Yıllık Asli ve 104/2. Maddeleri Uyarınca 7 Yıl 6 Aylık Uzun Dava Zamanaşımı Süresine Tabi Bulunduğu - 1567 Sayılı Yasaya Muhalefet )
PARA CEZASI ( 1567 Sayılı Yasaya Muhalefet - Öngörülen Cezanın Para Cezası Olması ve Dosya İçeriği Bilgi ve Belgelere Göre Fiilin Daha Ağır Cezayı Mucip Bir Başka Suça Dönüşmesinin Olanaksız Bulunduğu )"
104Y7.CD20.12.2006E. 2004/23210 K. 2006/19328"ZAMANAŞIMINI KESEN SON İŞLEM ( Sanığın Sorgusunun Yapıldığı Tarih - Hüküm Gününde Öngörülen Zamanaşımı Süresinin Dolmaması )
DAVA KONUSU EŞYALARIN BULUNMASI ( Halinde Temyiz İnceleme Tarihinde Zamanaşımı Dolsa da Faturaların Menşe Araştırmasının Tamamlanması - Gümrük Giriş Beyannameleri Getirilip Eşyalar ve Tüm Belgelerin Bilirkişiye Tevdi Edilerek Ayniyet Tesbiti Yaptırılması )
AYNİYET TESBİTİ ( Yapılabilmesi İçin Eşyanın Gümrük Giriş Beyannameleri İle Uzman Bilirkişiye Tevdi Edilmesi - Sonucuna Göre Karar Verilmesi Gereği )
KESİN HÜKME BAĞLANMANIN ERTELENMESİ ( Kararı Verilmesinden Sonra Dosyanın Ele Alınması - Dava Konusu Eşyaların Bulunduğu Dikkate Alınıp Duruşma Açılması ) "
104Y7.CD20.12.2006E. 2004/17699 K. 2006/19285"KAÇAKÇILIK SUÇU ( Sanığın Dava Konusu Eşyayı Yurtdışından Satın Alarak Yasal Olmayan Yoldan Yurda Getirmiş Olması )
DAVA ZAMANAŞIMI ( Suçun Nitelemesinin Yanlış Yapılmış Olması Nedeniyle Eylemin Uyduğu Suça Göre Tabi Olduğu Zamanaşımı Süresinin Dolmamış Olması ve İlgili Suça Bakma Görevinin Asliye Ceza Mahkemesinin Olması ) "
104Y7.CD18.12.2006E. 2004/17764 K. 2006/19078"AMME ALACAKLARININ TAHSİL USULÜ HAKKINDA KANUNA MUHALEFET ( İşlendiği İddia Edilen Suç Yönünden Zamanaşımı Süresinin Dolduğu Yönündeki Yanılgılı Karar Sonucu Kamu Davasının Ortadan Kaldırılmasının Hatalı Olması )
DAVA ZAMANAŞIMI ( 6183 Sayılı Kanun'un 111 inci Maddesinde Bir Aydan Bir Yıla Kadar Hapis Cezası Olup Öngörülen Cezanın Tür ve Miktarına Göre 765 Sayılı Yasa'nın 102 inci Maddesindeki Zamanaşımı Süresinin Tahakkuk Etmemiş Olması )"
104Y6.CD11.12.2006E. 2004/6087 K. 2006/13359"SALDIRGAN SARHOŞLUK ( Suçun Gerektirdiği Cezanın Türü ve Üst Sınırına Göre Suç ve İnceleme Tarihleri Arasında TCK'nun 102/5 ve 104/2. Maddelerinde Öngörülen 3 Yıllık Sürenin Dolmuş Bulunması Bozmayı Gerektirdiği )
ZAMANAŞIMI ( Saldırgan Sarhoşluk Suçunun Gerektirdiği Cezanın Türü ve Üst Sınırına Göre Suç ve İnceleme Tarihleri Arasında TCK'nun 102/5 ve 104/2. Maddelerinde Öngörülen 3 Yıllık Sürenin Dolmuş Bulunması Bozmayı Gerektirdiği )"
104Y5.CD5.12.2006E. 2004/9706 K. 2006/9853"ZİMMET ( Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü Spor Toto Teşkilat Müdürlüğü Mallarının Devlet Malı Sayılacağı veya Mensuplarının Memur Gibi Cezalandırılacakları Konusunda Bir Hüküm Bulunmadığından Eylemin Hizmet Nedeniyle Emniyeti Suistimal Suçunu Oluşturduğu )
HİZMET NEDENİYLE EMNİYETİ SUİSTİMAL ( Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü Spor Toto Teşkilat Müdürlüğü Mallarının Devlet Malı Sayılacağı veya Mensuplarının Memur Gibi Cezalandırılacakları Konusunda Bir Hüküm Bulunmadığından Eylemin Bu Suçu Oluşturduğu )
GENÇLİK VE SPOR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ SPOR TOTO TEŞKİLAT MÜDÜRLÜĞÜ ( Mallarının Devlet Malı Sayılacağı veya Mensuplarının Memur Gibi Cezalandırılacakları Konusunda Bir Hüküm Bulunmadığından Eylemin Hizmet Nedeniyle Emniyeti Suistimal Suçunu Oluşturduğu )
MEMUR GİBİ CEZALANDIRILMA ( Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü Spor Toto Teşkilat Müdürlüğü Mensuplarının Memur Gibi Cezalandırılacakları Konusunda Bir Hüküm Bulunmadığından Eylemin Hizmet Nedeniyle Emniyeti Suistimal Suçunu Oluşturduğu )"
104Y7.CD29.11.2006E. 2005/6785 K. 2006/18173"VERGİ USUL KANUNU'NA MUHALEFET ( İsnat Edilen Suçlarla İlgili Olarak Suça Yönelik Bir Kısım Belgelerle İlgili Olarak Dava Zamanaşımının Dolmuş Olması )
ZAMANAŞIMI ( 1997 Takvim Yılına Ait Belgelerle İlgili İsnat Edilen Suçla İlgili Olarak Suç Tarihi İtibariyle Temyiz İnceleme Gününde 765 Sayılı Yasa'daki Zamanaşımı Süresinin Tahakkuk Etmesi Nedeniyle Davanın Ortadan Kaldırılması )
LEHE OLAN YASA UYGULAMASI ( Hükümden Sonra Yürürlüğe Giren Yeni Yasada Lehe Olan Yasanın Belirlenip Sonucuna Göre Sanıkların Hukuki Durumlarının Değerlendirilmesinin Gerekmesi )"
104Y7.CD29.11.2006E. 2005/12486 K. 2006/18169"VERGİ USUL KANUNUNA MUHALEFET ( Gıyabi Kararın Sanığa Tebliğ İşleminin Usulüne Uygun Tebliğ Edilip Edilmediğinin Araştırılmasının Gerekmesi )
TEBLİGATIN USULSÜZLÜĞÜ ( Sanığın Kayınbiraderine Yapılan Tebligatın Tebliğ Tarihinde Kayınbiraderin Sanıkla Gösterilen Adreste İkamet Edip Etmediği ve Tebellüğe Ehil Olup Olmadığı Hususlarının Zabıta Marifetiyle Araştırılmasının Gerekmesi )"
104Y5.CD23.11.2006E. 2005/159 K. 2006/9483"İNANCI KÖTÜYE KULLANMAK ( Suçunun Tabi Olduğu Yasada Öngörülen Cezanın Tür ve Tutarına Nazaran 765 S. TCK 102/4 ve 104/2. Maddelerinde Belirlenen 7,5 Yıllık Asli ve İlave Zamanaşımına Tabi Olduğu )
ZAMANAŞIMI ( İnancı Kötüye Kullanmak Suçunun Tabi Olduğu Yasada Öngörülen Cezanın Tür ve Tutarına Nazaran 765 S. TCK 102/4 ve 104/2. Maddelerinde Belirlenen 7,5 Yıllık Asli ve İlave Zamanaşımına Tabi Olduğu )"
104Y7.CD8.11.2006E. 2005/2089 K. 2006/17065"VERGİ USUL KANUNUNA MUHALEFET ( Sanığın Sorgusunun Temini için Çıkarılan Gıyabi Tevkifin Zamanşamını Kesmesi ve Hüküm Tarihinde Zamanaşımı Süresinin Dolmamış Olması )
ZAMANAŞIMI ( Suç Tarihi İtibariyle Temyiz İnceleme Gününde 765 Sayılı Yasada Öngörülen Zamanaşımının Tahakkuk Etmesi Nedeniyle Sanık Hakkındaki Kamu Davasının Zamanaşımı Nedeniyle Ortadan Kaldırılması )"
104Y7.CD19.10.2006E. 2006/1600 K. 2006/16537"BANKACILIK SUÇLARI ( 5411 Sayılı Bankacılık Kanununun 160/3 Maddesinde "Bu Fiilleri İşleyenler Hakkında On Yıldan Yirmi Yıla Kadar Hapis ve Yirmibin Güne Kadar Adli Para Cezasına Hükmolunacağı" )
DAVA ZAMANAŞIMI ( Bankacılık Suçları - 5411 Sayılı Bankacılık Kanununun 160/3 Maddesinde "Bu Fiilleri İşleyenler Hakkında On Yıldan Yirmi Yıla Kadar Hapis ve Yirmibin Güne Kadar Adli Para Cezasına Hükmolunacağı" )
BANKANIN UĞRADIĞI ZARAR ( 5411 Sayılı Bankacılık Kanununun 160/3 Maddesinde "Bu Fiilleri İşleyenler Hakkında On Yıldan Yirmi Yıla Kadar Hapis ve Yirmibin Güne Kadar Adli Para Cezasına Hükmolunacağı" )"
104Y7.CD16.10.2006E. 2004/7924 K. 2006/16346"GECEKONDU KANUNU VE ORMAN KANUNUNA MUHALEFET ( Açılan Davada Kanıtlar Takdir Edilip Suç Vasfı Bakımından Sanığın Tek Olan Eyleminin Orman Kanunu'nu Kapsamında Suç Oluşturması )
ZAMANAŞIMI ( Suç Tarihi İtibariyle Temyiz İnceleme Gününde Sanık Lehine Olan 765 Sayılı Yasada Öngörülen Zamanaşımı Tahakkuk Etmiş Bulunduğundan Sanık Hakkındaki Kamu Davasının Ortadan Kaldırılması )"
104Y7.CD3.10.2006E. 2004/3161 K. 2006/15669"2279 SAYILI KANUNA MUHALEFET ( 765 Sayılı TCK'nun 102/5 ve 104/2. Maddelerinde Öngörülen Zamanaşımı Süresi Tahakkuk Etmiş Bulunduğundan Hükmün Bozulması Gerektiği )
ZAMANAŞIMI ( 2279 Sayılı Kanuna Muhalefet - Kesen En Son İşlem Olan Sanığın Savunmasının Alındığı Gün İtibariyle Temyiz İnceleme Tarihinde Karar Tarihi İtibariyle Öngörülen Zamanaşımı Süresi Tahakkuk Etmiş Bulunduğundan Hükmün Bozulması Gerektiği )"
104Y7.CD27.9.2006E. 2004/17721 K. 2006/15488"KAÇAKÇILIĞIN MEN VE TAKİBİNE DAİR KANUN'A MUHALEFET SUÇU ( Teşekkül Halinde Kaçakçılık Suçu Nedeniyle )
DAVA ZAMANAŞIMI ( İddianamenin de Zamanaşımını Kestiği Gözetilerek Suç Tarihi İtibariyle 765 Sayılı Ceza Kanunu'ndaki Zamanaşımı Süresinin Dolmamış Olması ) "
104Y7.CD18.7.2006E. 2005/9674 K. 2006/14656"SUÇUN İŞLENDİĞİ TARİH ( Faturaları Kullanan Kişi ya da Kurumların Sebebiyet Verdikleri Vergi Ziyanı Türüne Göre Tesbiti Gerektiği - 213 Sayılı Kanuna Muhalefet )
VERGİ USUL KANUNU'NA MUHALEFET ( Suçun İşlendiği Tarihin Faturaları Kullanan Kişi ya da Kurumların Sebebiyet Verdikleri Vergi Ziyanı Türüne Göre Tesbiti Gerektiği )
ZAMANAŞIMI ( Suçun İşlendiği Tarihin Faturaları Kullanan Kişi ya da Kurumların Sebebiyet Verdikleri Vergi Ziyanı Türüne Göre Tesbiti Gerekirken Faturaların Düzenleme Tarihi Esas Alınarak Zamanaşımı Nedeniyle Kamu Davasının Ortadan Kaldırılmasına Karar Verilmesinin Yasaya Aykırı Olduğu )"
104Y7.CD17.7.2006E. 2005/9504 K. 2006/14510"VERGİ USUL KANUNU'NA MUHALEFET SUÇU ( İsnat Edilen Suçlarla İlgili Olarak Yasada Öngörülen Zamanaşımı Dolmamasına Rağmen Davanın Ortadan Kaldırılmasının Hatalı Olması )
ZAMANAŞIMI ( İsnad Edilen Suçla İlgili 765 Sayılı Yasadaki Dava Zamanaşımı Dolmamış Olmasına Rağmen Davanın Bu Nedenle Ortadan Kaldırılmış Olmasının Hatalı Olması )
VERGİ TARHINDA ZAMANAŞIMI ( 1997 Takvim Yılına Ait Belgelerle Kurumlar Vergisi Ziyaına da Neden Olduğunun İddia Olunmasına Göre Suç Tarihini Verginin Tarhı için Kanunda Belirlenen Sürenin Bitimi Olan Tarihten Hüküm Tarihine Kadar Zamanaşımının Dolmamış Olması )"
104Y7.CD17.7.2006E. 2005/2055 K. 2006/14506"VERGİ USUL KANUNUNA MUHALEFET ( Sahte Fatura Kullanması-Defter ve Belgelerin İbraz Edilmemesi Nedeniyle )
ZAMANAŞIMI ( Sanığa Atılı Sahte Fatura Kullanmak-Defter ve Belgeleri İbraz Etmemek Suçları Yönünden Suç Tarihleri İtibariyle Karar Tarihinde 765 Sayılı Yasada Öngörülen Zamanaşımı Süresinin Gerçekleşmiş Olması )"
104Y7.CD17.7.2006E. 2005/10006 K. 2006/14583"KAÇAKÇILIĞIN MEN VE TAKİBİNE DAİR KANUN'A MUHALEFET ( Suç Tarihi İtibariyle Temyiz İnceleme Gününde Sanık Yararına Hükümler İçeren 765 Sayılı TCK'nun 102/5 ve 104/2. Maddelerinde Öngörülen Zamanaşımı Süreleri Tahakkuk Ettiğinden Kamu Davasının Ortadan Kaldırılması Gerektiği )
ZAMANAŞIMI ( Suç Tarihi İtibariyle Temyiz İnceleme Gününde Sanık Yararına Hükümler İçeren 765 Sayılı TCK'nun 102/5 ve 104/2. Maddelerinde Öngörülen Zamanaşımı Süreleri Tahakkuk Ettiğinden Kamu Davasının Ortadan Kaldırılması Gerektiği )
KAMU DAVASININ ORTADAN KALDIRILMASI ( 1918 Sayılı Kanuna Muhalefet - Suç Tarihi İtibariyle Temyiz İnceleme Gününde Sanık Yararına Hükümler İçeren 765 Sayılı TCK'nun 102/5 ve 104/2. Maddelerinde Öngörülen Zamanaşımı Süreleri Tahakkuk Etmesi Nedeniyle )"
104Y11.CD12.7.2006E. 2005/4423 K. 2006/6636"DOLANDIRICILIK ( Sanıklara Yüklenen "Dolandırıcılık" Suçunun İşlendiği Tarihte Yürürlükte Bulunan ve Lehe Olan Dava Zamanaşımının Suçun İşlendiği Tarihinden Temyiz İnceleme Tarihine Kadar Gerçekleştiği - Davanın Ortadan Kaldırılması Gereği )
DAVA ZAMANAŞIMI ( Sanıklara Yüklenen "Dolandırıcılık" Suçunun İşlendiği Tarihte Yürürlükte Bulunan ve Lehe Olan Dava Zamanaşımının Suçun İşlendiği Tarihinden Temyiz İnceleme Tarihine Kadar Gerçekleştiği - Davanın Ortadan Kaldırılması Gereği )
DAVANIN ORTADAN KALDIRILMASI ( Sanıklara Yüklenen "Dolandırıcılık" Suçunun İşlendiği Tarihte Yürürlükte Bulunan ve Lehe Olan Dava Zamanaşımının Suçun İşlendiği Tarihinden Temyiz İnceleme Tarihine Kadar Gerçekleştiği - Davanın Ortadan Kaldırılması Gereği )"
104Y7.CD10.7.2006E. 2005/2010 K. 2006/14043"VERGİ USUL KANUNU'NA MUHALEFET SUÇU ( Sahte Faturaların Kurumlar Vergisi Beyannamesinde Kullanılması Nedeniyle )
DAVA ZAMANAŞIMI ( Sanık Tarafından Vergi Mahkemelerinde Dava Açılıp Açılmadığı Araştırılmadan İşlendiği İddia Edilen Suç için 4811 Sayılı Kanun Hükümleri Uyarınca Ortadan Kaldırma Kararı Verilmesinin Yasaya Aykırı Olması ) "
104Y11.CD10.7.2006E. 2005/1037 K. 2006/6445"VERGİ USUL YASASINA MUHALEFET SUÇU ( 4811 Sayılı Yasadan Faydalanırken Sanığın İsnat Edilen Suça İlişkin Vergi-Ceza-Gecikme Faizi ve Gecikme Zamlarına Karşı İdari Yargıda Dava Açıp Açmadığının Açmış ise Bu Davasından Vazgeçip Geçmediği Hususlarının Araştırılmasının Gerekmesi )
DAVA ZAMANAŞIMI ( Defter ve Belgeleri Gizlemek Suçunun Tabi Olduğu Suç Tarihinde Yürürlükte Bulunan ve Lehe Olan 765 Sayılı TCK'da Öngörülen Asli Dava Zamanaşımının Sanıkların Savunmalarının Alındığı Tarihten Temyiz İnceleme Tarihine Kadar Gerçekleşmiş Olması )
LEHE YASA UYGULAMA ( Adli ve İdari Para Cezasının Hesaplanması Sırasında Ceza Hukuku İlkesi Olan ve İlgili Yasa Düzenlemeleri Gereğince Sanığın Hukuki Durumunun Tayin ve Takdirinin Gerekmesi )"
104Y7.CD6.7.2006E. 2005/2151 K. 2006/13841"VERGİ USUL KANUNU'NA MUHALEFET ( Suça İlişkin Dava Zamanaşımının Dolması Nedeniyle Davanın Ortadan Kaldırılmasına Karar Verilmesinin Gerekmesi )
LEHE YASA UYGULAMASI ( Hükümden Sonra Yürürlüğe Giren Yasada Lehe Olan Hükümlerin Sanık Lehine Uygulanmasının Gerekmesi )
DAVA ZAMANAŞIMI ( Temyiz İnceleme Gününde 765 Sayılı Türk Ceza Kanunu'nda Öngörülen Zamanaşımı Süresinin Tahakkuk Etmiş Bulunması Nedeniyle Davanın Ortadan Kaldırılmasının Gerekmesi )
DAVANIN DURUŞMA AÇILARAK YAPILMASI ( Suçun Unsurlarının Tayini-Takdir Hakkının Kullanılarak Cezanın Belirlenmesi Cezanın Kişiselleştirilmesinin Gerektirdiği Durumlarda Hükmün Zat ve Mahiyetini Değiştiren veya Değiştirme İhtimali Bulunan Kararların Duruşma Açılarak Verilmesi )"
104Y7.CD5.7.2006E. 2005/12491 K. 2006/13771"VERGİ USUL KANUNU'NA MUHALEFET ( Suça İlişkin Dava Zamanaşımının Dolması Nedeniyle Davanın Ortadan Kaldırılmasına Karar Verilmesinin Gerekmesi )
LEHE YASA UYGULAMASI ( Hükümden Sonra Yürürlüğe Giren Yasada Lehe Olan Hükümlerin Sanık Lehine Uygulanmasının Gerekmesi )
DAVA ZAMANAŞIMI ( Zamanaşımını Kesen Son İşlem Olan Sanığın Sorgusunun Yapıldığı Tarih İtibariyle Temyiz İnceleme Gününde 765 Sayılı Türk Ceza Kanunu'nda Öngörülen Zamanaşımı Süresinin Tahakkuk Etmiş Bulunması Nedeniyle Davanın Ortadan Kaldırılmasının Gerekmesi )"
104Y7.CD3.7.2006E. 2005/12505 K. 2006/13592"VERGİ USUL KANUNUNA MUHALEFET ( İstenilen Belgelerin İbraz Edilmemesi )
TEFRİK KARARI ( Temyizi Kabil Bulunmaması )"
104Y5.CD22.6.2006E. 2005/9874 K. 2006/5862"IRZA GEÇME ( Suç Tarihinde 16 Yaşında Bulunan Mağdureye Karşı TCK. 416/3 Maddesi Kapsamında Rızasıyla Cinsel İlişki - Suç Tarihinden İnceleme Tarihine Kadar da TCK'nun 102/4 ve 104/2 Maddelerinde Öngörülen Asli ve İlave Dava Zamanaşımı Süresinin Geçtiği )
KÜÇÜKLE CİNSEL İLİŞKİ ( TCK. 416/3 Maddesi Kapsamında Rızasıyla Cinsel İlişki - Suç Tarihinden İnceleme Tarihine Kadar da TCK'nun 102/4 ve 104/2 Maddelerinde Öngörülen Asli ve İlave Dava Zamanaşımı Süresinin Geçtiği )
RIZAYLA CİNSEL İLİŞKİ ( Irza Geçme - Suç Tarihinden İnceleme Tarihine Kadar TCK'nun 102/4 ve 104/2 Maddelerinde Öngörülen Asli ve İlave Dava Zamanaşımı Süresinin Geçtiğinden Hükmün Bozulması Gerektiği )
ZAMANAŞIMI ( Irza Geçme - Suç Tarihinden İnceleme Tarihine Kadar TCK'nun 102/4 ve 104/2 Maddelerinde Öngörülen 7 Yıl 6 Aylık Asli ve İlave Dava Zamanaşımı Süresinin Geçtiğinden Hükmün Bozulması Gerektiği )"
104Y7.CD19.6.2006E. 2005/3563 K. 2006/12202"KURUMLAR VERGİSİ ZİYAINA NEDEN OLMAK ( Sahte Faturalarla - Suç Tarihinin Verginin Tarhı İçin Kanunda Belirlenen Sürenin Bitimi Olan 1 Mayıs Olduğu )
SAHTE FATURALARLA KURUMLAR VERGİSİ ZİYAINA NEDEN OLMAK ( Suç Tarihinin Verginin Tarhı İçin Kanunda Belirlenen Sürenin Bitimi Olan 1 Mayıs Olduğu )
ZAMANAŞIMI ( TCK. Md. 102/4 ve 104/2'de Öngörülen - Sahte Faturalarla Kurumlar Vergisi Ziyaını Neden Olmak - Suç Tarihinin Verginin Tarhı İçin Kanunda Belirlenen Sürenin Bitimi Olan 1 Mayıs Olduğu )"
104Y5.CD19.6.2006E. 2004/8589 K. 2006/5742"REŞİT OLMAYAN MAĞDUREYİ RIZASIYLA KAÇIRIP ALIKOYMA VE IRZA GEÇME ( Yedi Yıl Altı Aylık Asli ve İlave Zamanaşımına Tabi Olduğu Suç Tarihi 1998 Yılından İnceleme Tarihine Kadar Bu Sürenin Gerçekleştiği Anlaşıldığından Hükmün Bozulması Gerektiği )
ZAMANAŞIMI ( Reşit Olmayan Mağdureyi Rızasıyla Kaçırıp Alıkoyma ve Irza Geçme - Yedi Yıl Altı Aylık Asli ve İlave Zamanaşımına Tabi Olduğu Suç Tarihi 1998 Yılından İnceleme Tarihine Kadar Bu Sürenin Gerçekleştiği Anlaşıldığından Hükmün Bozulması Gerektiği )"
104Y11.CD19.6.2006E. 2005/9250 K. 2006/5683"DOLANDIRICILIK ( Şikayetçi Gümrük İdaresinin Sanıklara Yüklenen Suçdan Doğrudan Doğruya Zararının Olmaması - Kamu Davasına Katılma Hakkının Bulunmadığı )
KAMU DAVASINA KATILMA HAKKININ BULUNMAMASI ( Dolandırıcılık - Şikayetçi Gümrük İdaresinin Sanıklara Yüklenen Suçdan Doğrudan Doğruya Zararının Olmaması )
DAVAYA KATILMA ( Dolandırıcılık/Şikayetçi Gümrük İdaresinin Sanıklara Yüklenen Suçdan Doğrudan Doğruya Zararının Olmaması - Katılma Hakkının Bulunmadığı )"
104Y7.CD13.6.2006E. 2005/3159 K. 2006/11466"KURUMLAR VERGİSİ ZİYAINA SEBEBİYET VERMEK ( Suç Tarihinin Verginin Tarhı İçin Kanunda Belirlenen Sürenin Sonu Olan 1.5.1997 Olduğu - Hüküm Tarihinde TCK. Md. 102/4 ve 104/2'deki Zamanaşımı Süresinin Gerçekleşmediği )
ZAMANAŞIMI ( Kurumlar Vergisi Ziyaına Sebebiyet Vermek - Hüküm Tarihinde TCK. Md. 102/4 ve 104/2'deki Zamanaşımı Süresinin Gerçekleşmediği/Suç Tarihinin Verginin Tarhı İçin Kanunda Belirlenen Sürenin Sonu Olan 1.5.1997 Olduğu )
VERGİ USUL KANUNU'NA MUHALEFET ( Kurumlar Vergisi Ziyaına Sebebiyet Vermek/Zamanaşımı - Suç Tarihinin Verginin Tarhı İçin Kanunda Belirlenen Sürenin Sonu Olan 1.5.1997 Olduğu )"
104Y5.CD10.5.2006E. 2005/4103 K. 2006/4067"REŞİT OLMAYAN MAĞDUREYİ RIZASIYLA ALIKOYMAK VE CİNSİ İLİŞKİDE BULUNMAK ( Yasada Öngörülen Cezasının Üst Sınırı İtibariyle 765 Sayılı TCK'nun 102/4. Maddesinde Belirtilen Beş Yıllık Asli Zamanaşımı Süresine Tabi Olduğu )
ZAMANAŞIMI ( Reşit Olmayan Mağdureyi Rızasıyla Alıkoymak ve Cinsi İlişkide Bulunmak - Yasada Öngörülen Cezasının Üst Sınırı İtibariyle 765 Sayılı TCK'nun 102/4. Maddesinde Belirtilen Beş Yıllık Asli Zamanaşımı Süresine Tabi Olduğu )
LEHE KANUN UYGULAMASI ( 5237 Sayılı Yasasının 7 ve 5252 Sayılı Yasasının 9/3. Maddeleri ve 5271 Sayılı Ceza Muhakemeleri Yasası Uyarınca Sanıkların Hukuki Durumlarının Yeniden Değerlendirilmesinde Zorunluluk Bulunduğu )"
104Y5.CD9.5.2006E. 2005/674 K. 2006/4031"MESKUN MAHALDE SİLAH ATMAK ( Tabi Olduğu Yasa Maddesinde Öngörülen Cezanın Nev'i ve Üst Sınırına Göre 765 Sayılı TCK'nun 102/5 ve 104/2. Maddelerinde Belirtilen 3 Yıllık Asli ve İlave Zamanaşımının Gerçekleştiği )
ZAMANAŞIMI ( Meskun Mahalde Silah Atmak - Öngörülen Cezanın Nev'i ve Üst Sınırına Göre 765 Sayılı TCK'nun 102/5 ve 104/2. Maddelerinde Belirtilen 3 Yıllık Asli ve İlave Zamanaşımının Suç Tarihinden İnceleme Tarihine Kadar Gerçekleştiği )
LEHE KANUN UYGULAMASI ( 5237 Sayılı ve 5252 Sayılı Kanun Uyarınca Sanıkların Hukuki Durumunun 5271 Sayılı Ceza Muhakemesi Kanun Hükümleri de Nazara Alınarak Yeniden Değerlendirilmesi Gerektiği )"
104Y5.CD2.5.2006E. 2004/10436 K. 2006/3749"REŞİT OLMAYAN MAĞDUREYLE RIZASIYLA CİNSİ MÜNASEBETTE BULUNMA ( İsnat Olunan Suçun Tabi Olduğu Yasada Öngörülen Cezanın Üst Sınırı İtibarıyla 765 S. TCK'da Belirtilen 7 Yıl 6 Aylık Asli ve İlave Zamanaşımının Suç Tarihinden İnceleme Tarihine Kadar Gerçekleştiği )
ZAMANAŞIMI ( Reşit Olmayan Mağdureyle Rızasıyla Cinsi Münasebette Bulunma - Suçun Tabi Olduğu Yasada Öngörülen Cezanın Üst Sınırı İtibarıyla 765 S. TCK'da Belirtilen 7 Yıl 6 Aylık Asli ve İlave Zamanaşımının Suç Tarihinden İnceleme Tarihine Kadar Gerçekleştiği )"
104Y5.CD27.4.2006E. 2004/7239 K. 2006/3580"GÖREVİ KÖTÜYE KULLANMA VE GÖREVİ İHMAL ( Suçların İşlenme Tarihinden İnceleme Gününe Kadar Öngörülen Cezaların Üst Sınırı İtibariyle 765 Sayılı TCK Uyarınca Belirtilen 7 Yıl 6 Aylık Asli ve İlave Dava Zamanaşımı Süresinin Gerçekleştiği )
MENFAAT SAĞLAMA ( Suçların İşlenme Tarihinden İnceleme Gününe Kadar Öngörülen Cezaların Üst Sınırı İtibariyle 765 Sayılı TCK Uyarınca Belirtilen 7 Yıl 6 Aylık Asli ve İlave Dava Zamanaşımı Süresinin Gerçekleştiği )
ASLİ VE İLAVE DAVA ZAMANAŞIMI ( Görevi Kötüye Kullanma Görevi İhmal - Suçların İşlenme Tarihinden İnceleme Gününe Kadar Öngörülen Cezaların Üst Sınırı İtibariyle 765 Sayılı TCK Uyarınca Belirtilen 7 Yıl 6 Aylık Asli ve İlave Dava Zamanaşımı Süresinin Gerçekleştiği )"
104Y5.CD27.4.2006E. 2004/6396 K. 2006/3601"REŞİT OLMAYAN MAĞDUREYİ RIZASIYLA KAÇIRIP ALIKOYMA ( Suçunun Tabi Olduğu Yasa Maddesinde Öngörülen Cezanın Tür ve Tutarına Nazaran Belirlenen 7,5 Yıllık Asli ve İlave Zamanaşımına Tabi Olduğu )
ZAMANAŞIMI ( Reşit Olmayan Mağdureyi Rızasıyla Kaçırıp Alıkoyma - Suçunun Tabi Olduğu Yasa Maddesinde Öngörülen Cezanın Tür ve Tutarına Nazaran Belirlenen 7,5 Yıllık Asli ve İlave Zamanaşımına Tabi Olduğu )"
104Y5.CD20.4.2006E. 2004/5445 K. 2006/3380"FUHUŞ İÇİN BAŞKASINA KADIN TEDARİK ETMEK ( Sanıklara İsnad Olunan Yetkili Mercilerin Emirlerine Riayetsizlik Suçunun Tabi Olduğu Yasa Maddesinde Öngörülen Cezanın Üst Sınırı İtibarıyla Belirlenen 3 Yıllık Asli ve İlave Zamanaşımına Tabi Olduğu )
YETKİLİ MERCİLERİN EMİRLERİNE RİAYETSİZLİK ( Suçunun Tabi Olduğu Yasa Maddesinde Öngörülen Cezanın Üst Sınırı İtibarıyla Belirlenen 3 Yıllık Asli ve İlave Zamanaşımına Tabi Olduğu )
ZAMANAŞIMI ( Fuhuş İçin Başkasına Kadın Tedarik Etmek - Sanıklara İsnad Olunan Yetkili Mercilerin Emirlerine Riayetsizlik Suçunun Tabi Olduğu Yasa Maddesinde Öngörülen Cezanın Üst Sınırı İtibarıyla Belirlenen 3 Yıllık Asli ve İlave Zamanaşımına Tabi Olduğu )"
104YCGK11.4.2006E. 2006/7-61 K. 2006/113"MARKALAR YASASINA AYKIRILIK SUÇU ( Satışa Arz Edilen Çayların Ambalajının Gerçek Çay-Kur Paketlerinin Ambalajına Benzediği İddiası Nedeniyle )
ZAMANAŞIMININ KESİLMESİ ( Kesici İşlemin Varlığı Halinde Zamanaşımının Kesilme Gününden İtibaren Birden Çok Nedenin Bulunması Halinde de En Son Kesilme Gününden İtibaren Yeniden İşlemeye Başlaması )
ZAMANAŞIMININ UZAMASI ( Zamanaşmını Kesici Nedenlerin Yasada Belirtilen Zamanaşımı Sürelerini Yarıdan Fazla Uzatamaması )
AMBALAJ TAKLİTİ ( 556 Sayılı KHK'daki Cezasının Üst Sınırı İtibariyle 765 Sayılı Yasa Gereğince Beş Yıllık Dava Zamanaşımı Süresine Tabi Olması )"
104Y5.CD10.4.2006E. 2004/4161 K. 2006/2983"FUHUŞ İÇİN BAŞKASINA KADIN TEDARİK ETME ( Sanıklara İsnat Olunan TCK'nun 526/1. Maddesine Muhalefet Suçunun Kanunda Öngörülen Cezasının Üst Sınırı İtibariyle 765 S. TCK Md. 102/5 ve 104/2'de Belirlenen Üç Yıllık Asli ve İlave Dava Zamanaşımı Süresine Tabi Olduğu )
ZAMANAŞIMI ( Fuhuş İçin Başkasına Kadın Tedarik Etme - Sanıklara İsnat Olunan TCK'nun 526/1. Maddesine Muhalefet Suçunun Kanunda Öngörülen Cezasının Üst Sınırı İtibariyle 765 S. TCK Md. 102/5 ve 104/2'de Belirlenen Üç Yıllık Asli ve İlave Dava Zamanaşımı Süresine Tabi Olduğu )"
104Y7.CD30.3.2006E. 2005/6789 K. 2006/2884"VERGİ KAÇAKÇILIĞI YAPMAK ( Sahte Fatura Düzenlemek Suretiyle )
SAHTE FATURA DÜZENLEMEK SURETİYLE VERGİ KAÇAKÇILIĞI YAPMAK ( Eski Türk Ceza Kanunundaki Zamanaşımı Süresinin Sanıklar Lehine Olması Nedeniyle Bu Hükmün Uygulanmasının Gerekmesi )
VERGİ USUL KANUNU'NA MUHALEFET ( Sahte Fatura Düzenlemek Suretiyle-Eski Türk Ceza Kanunundaki Zamanaşımı Süresinin Sanıklar Lehine Olması Nedeniyle Bu Hükmün Uygulanmasının Gerekmesi ) "
104Y5.CD27.3.2006E. 2004/3288 K. 2006/2458"REŞİT OLMAYAN MAĞDUREYİ RIZASIYLA ALIKOYUP CİNSİ MÜNASEBETTE BULUNMA ( Alıkoyma - Öngörülen Cezaların Tür ve Miktarına Göre Yedi Yıl Altı Aylık Asli ve İlave Dava Zamanaşımına Tabi Olduğu )
ALIKOYMA ( Reşit Olmayan Mağdure İle Rızasıyla Cinsel İlişkide Bulunmak - Öngörülen Cezaların Tür ve Miktarına Göre Yedi Yıl Altı Aylık Asli ve İlave Dava Zamanaşımına Tabi Olduğu )
ZAMANAŞIMI ( Reşit Olmayan Mağdure İle Rızasıyla Cinsel İlişkide Bulunmak ve Alıkoyma - Öngörülen Cezaların Tür ve Miktarına Göre Yedi Yıl Altı Aylık Asli ve İlave Dava Zamanaşımına Tabi Olduğu )"
104Y7.CD23.3.2006E. 2005/8765 K. 2006/2434"TEFECİLİK ( Suç Tarihi İtibariyle Temyiz İnceleme Gününde TCK'nun 102/4 ve 104/2 Maddelerinde Öngörülen Zamanaşımı Süresi Tahakkuk Etmiş Bulunduğundan Hükmün Bozulması Gerektiği )
ZAMANAŞIMI ( Tefecilik - Suç Tarihi İtibariyle Temyiz İnceleme Gününde TCK'nun 102/4 ve 104/2 Maddelerinde Öngörülen Zamanaşımı Süresi Tahakkuk Etmiş Bulunduğundan Hükmün Bozulması Gerektiği )"
104Y11.CD13.3.2006E. 2005/3110 K. 2006/1837"POSTA TEKELİNE AYKIRI DAVRANMAK SUÇU ( İdari Para Cezası Vermeye Yetkili Merci - Kabahatlerde Zamanaşımı Süresi ve Hesaplanması Usulü )
İDARİ PARA CEZASINI VERMEYE YETKİLİ MERCİ ( Posta Tekeline Aykırı Davranmak Suçundan Dolayı - Kabahatler Kanunu Kapsamında Mahkemece Yaptırıma Hükmedileceği )
KABAHATLER HAKKINDA YAPTIRIMA HÜKMEDECEK MERCİ VE ZAMANAŞIMI SÜRESİNİN HESAPLANMASI USULÜ ( Posta Tekeline Aykırı Davranmak Suçu )
ZAMANAŞIMI SÜRESİNİN HESAPLANMASI USULÜ ( Kabahatler Hakkında - Posta Tekeline Aykırı Davranmak Suçu )"
104Y11.CD8.3.2006E. 2004/9392 K. 2006/1718"VERGİ USUL YASASINA MUHALEFET SUÇU ( Şirketi Temsil Yetkisini Haiz Olmayan Sanığa Vergi Dairesinde Yapılan Tebligatın Hukuken Geçersizliği Karşısında Lüzumlu Defter ve Belgelerin İbraz Edilmemesi )
VERGİ İNCELEMELERİ ( İşyerinin Faal Olması Nedeniyle Sanıklara Yüklenen Defter ve Belge İbraz Etmemek Suçunun Yasal Unsurları İtibariyle Oluşmamış Olması )
LEHE OLAN KANUN MADDESİNİN UYGULANMASI ( Sanıklara Yüklenen Suça İlişkin Dava Zamanaşımının Yasada Gerektirdiği Cezasının Üst Sınırının Suç Tarihinde Yürürlükte Bulunan ve Lehe Olan Kanun Hükümlerine Göre Gerçekleşmiş Olması )
DAVA ZAMANAŞIMI ( Suçun İşlendiği Tarihten Temyiz İnceleme Tarihine Kadar Gerçekleşmiş Olması Nedeniyle Davanın Ortadan Kaldırılmasının Gerekmesi )"
104Y5.CD16.2.2006E. 2004/2142 K. 2006/879"REŞİT OLMAYAN MAĞDUREYLE RIZASIYLA CİNSİ MÜNASEBETTE BULUNMA ( Suçun İşlenme Tarihine Kadar 765 Sayılı TCK'nun 102/4 ve 104/2. Maddelerinde Öngörülen 7 Yıl 6 Aylık Asli ve İlave Dava Zamanaşımı Süresinin Gerçekleştiği )
ASLİ VE İLAVE DAVA ZAMANAŞIMI SÜRESİ ( Suçun İşlenme Tarihine Kadar 765 Sayılı TCK'nun 102/4 ve 104/2. Maddelerinde Öngörülen Sürenin Gerçekleştiği )
LEHE KANUN UYGULAMASI ( Suçun İşlenme Tarihine Kadar 765 Sayılı TCK'nun 102/4 ve 104/2. Maddelerinde Öngörülen Asli ve İlave Dava Zamanaşımı Süresinin Gerçekleştiği - Reşit Olmayan Mağdureyle Rızasıyla Cinsi Münasebette Bulunma )"
104Y11.CD14.2.2006E. 2004/4597 K. 2006/853"DAVA ZAMANAŞIMI ( Suçun İşlendiği Tarihden Temyiz İnceleme Tarihine Kadar Gerçekleştiği/Açılan Kamu Davasının Ortadan Kaldırılması Gereği - Lehe Hükmün Uygulanması )
LEHE HÜKMÜN UYGULANMASI ( Suçun İşlendiği Tarihden Temyiz İnceleme Tarihine Kadar Dava Zamanaşımının Gerçekleştiği - Açılan Kamu Davasının Ortadan Kaldırılması Gereği )"
104Y5.CD9.2.2006E. 2004/2249 K. 2005/721"REŞİT OLMAYAN MAĞDURA RIZASIYLA CİNSİ MÜNASEBET ( Cezanın Üst Sınırı İtibariyle 765 Sayılı TCK'nın 102/4 Ve 104/2. Maddelerinde Belirtilen 7,5 Yıllık Asli ve İlave Zamanaşımına Tabi Olduğu Olduğu )
IRZA GEÇME ( Reşit Olmayan Mağdure İle Rızasıyla Cinsi Münasebette Bulunma - Cezanın Üst Sınırı İtibariyle 765 Sayılı TCK'nın 102/4 Ve 104/2. Maddelerinde Belirtilen 7,5 Yıllık Asli ve İlave Zamanaşımına Tabi Olduğu )
ASLİ VE İLAVE ZAMANAŞIMI ( Reşit Olmayan Mağdure İle Rızasıyla Cinsi Münasebette Bulunma - Cezanın Üst Sınırı İtibariyle 765 Sayılı TCK'nın 102/4 ve 104/2. Maddelerinde Belirtilen 7,5 Yıllık Asli ve İlave Zamanaşımına Tabi Olduğu )"
104Y8.CD8.2.2006E. 2005/3590 K. 2006/618"İZİNSİZ PROPAGANDA YAPMA SUÇU ( 298 Sayılı Yasaya Aykırılık - 3 Yıllık Zamanaşımı Süresine Tabi Olduğu )
SEÇİMLERİN TEMEL HÜKÜMLERİ VE SEÇMEN KÜTÜKLERİ HAKKINDA KANUN'A MUHALEFET ( İzinsiz Propaganda Yapma Suçu - Zamanaşımı )
ZAMANAŞIMI ( İzinsiz Propaganda Yapma Suçuna İlişkin Yasa Maddesinde Gösterilen Cezanın Üst Sınırına Göre Üç Yılılk Zamanaşımı Süresine Tabi Olduğu )"
104Y2.CD6.2.2006E. 2005/2746 K. 2006/1377"ZAMANAŞIMI ( Görevli Memura Pasif Direnme - Suçun Gerektirdiği Cezanın Miktar ve Nev'i İtibariyle 765 S. TCK. Md. 102/4 ve 104/2'e Göre Suç ve İnceleme Tarihleri Arasında 7 Yıl 6 Aylık Süreye Tabi Olduğu )
GÖREVLİ MEMURA PASİF DİRENME ( Suçun Gerektirdiği Cezanın Miktar ve Nev'i İtibariyle 765 S. TCK. Md. 102/4 ve 104/2'e Göre Suç ve İnceleme Tarihleri Arasında 7 Yıl 6 Aylık Süreye Tabi Olduğu - Zamanaşımı Nedeniyle Davanın Ortadan Kaldırılması )
KAMU DAVASININ ORTADAN KALDIRILMASI ( Görevli Memura Pasif Direnme - Suçun Gerektirdiği Cezanın Miktar ve Nev'i İtibariyle 765 S. TCK. Md. 102/4 ve 104/2'e Göre Suç ve İnceleme Tarihleri Arasında 7 Yıl 6 Aylık Sürenin Gerçekleşmesi )"
104Y5.CD2.2.2006E. 2004/5135 K. 2006/516"ZİMMET ( Görevi Kötüye Kullanma Eyleminde Suç Tarihinden İnceleme Tarihine Kadar TCK'nun 102/4 ve 104/2. Maddelerinde Öngörülen 7 Yıl 6 Aylık Asli ve İlaveli Dava Zamanaşımı Süresinin Gerçekleştiği )
GÖREVİ KÖTÜYE KULLANMA ( Eyleminde Suç Tarihinden İnceleme Tarihine Kadar TCK'nun 102/4 ve 104/2. Maddelerinde Öngörülen 7 Yıl 6 Aylık Asli ve İlaveli Dava Zamanaşımı Süresinin Gerçekleştiği )
ZAMANAŞIMI ( Zimmet - Görevi Kötüye Kullanma Eyleminde Suç Tarihinden İnceleme Tarihine Kadar TCK'nun 102/4 ve 104/2. Maddelerinde Öngörülen 7 Yıl 6 Aylık Asli ve İlaveli Dava Zamanaşımı Süresinin Gerçekleştiği )"
104Y17.HD23.1.2006E. 2005/8766 K. 2006/68"YEDİEMİNLİK GÖREVİNİ SUİSTİMAL ( İİK. Md. 347'deki 1 Yıllık Zamanaşımı Süresinin Dolmuş Olması Gerekçesiyle Davanın Düşürülmesine Karar Verilmesinin Yasaya Aykırılık Oluşturması )
ŞİKAYET ( İİK. Md. 347'deki - Suçun İşlendiğini Öğrenme Tarihinden İtibaren 3 Ay İçinde ve Herhalde Suçun İşlenmesinden İtibaren 1 Yıl İçinde Yapılması Gereği )
DAVANIN ZAMANAŞIMI NEDENİYLE DÜŞÜRÜLMESİ ( Yedieminlik Görevini Suistimal/Mahkemece Mahkumiyet Kararı Verilmemiş Olması/Suç Tarihinden İnceleme Tarihine Kadar Sanığın Lehine Olan 3 Yıllık Zamanaşımı Süresinin Dolması )"
104Y10.CD12.12.2005E. 2004/26584 K. 2005/18557"HIRSIZLIK ( 5237 Sayılı TCK'nın 7 ve 5252 Sayılı Kanun'un 9. Maddeleri Gözetilerek Sanığa Atılı Hırsızlık Suçunun Yargılama Sırasında Değişen Vasfı Nedeniyle Mühür Fekki Suçunu Oluşturduğu )
MÜHÜR FEKKİ ( Hırsızlık - 5237 Sayılı TCK'nın 7 ve 5252 Sayılı Kanun'un 9. Maddeleri Gözetilerek Sanığa Atılı Hırsızlık Suçunun Yargılama Sırasında Değişen Vasfı Nedeniyle Mühür Fekki Suçunu Oluşturduğu )
YENİ KANUN'UN SUÇ VASFINI DEĞİŞTİRMESİ ( Hırsızlık - 5237 Sayılı TCK'nın 7 ve 5252 Sayılı Kanun'un 9. Maddeleri Gözetilerek Sanığa Atılı Hırsızlık Suçunun Yargılama Sırasında Değişen Vasfı Nedeniyle Mühür Fekki Suçunu Oluşturduğu )
ZAMANAŞIMI ( Hırsızlık Suçunun Yargılama Sırasında Değişen Vasfı Nedeniyle Mühür Fekki Suçunu Oluşturduğu - Bu Suçun Cezasının Miktar ve Nev'i İtibarıyla Tabi Olduğu 765 Sayılı TCK'nın 102/4 ve 104/2. Maddelerinde Öngörülen 7 Yıl 6 Aylık Zamanaşımının Gerçekleştiği )"
104YCGK6.12.2005E. 2005/16-159 K. 2005/155"NAFAKA YÜKÜMLÜLÜĞÜNE AYKIRI DAVRANMAK ( Mal Beyanında Bulunmamak Olarak Değerlendirilemeyeceği )
SUÇ VASFININ YANLIŞ DEĞERLENDİRİLMESİ ( Nafaka Yükümlülüğüne Aykırı Davranmak - Mal Beyanında Bulunmamak Olarak Değerlendirilmemesi/ 6 Aylık Zamanaşımı Süresine Tabi Olmadığına Dikkat Edilmesi Gerektiği )
DAVA ZAMANAŞIMI ( Nafaka Yükümlülüğüne Aykırı Davranmak - Zamanaşımı Süresinin Lehe Olan Yasada Belirtilen 2 Yıllık ve 3 Yıllık Sürelere Tabi Olduğu )
MAL BEYANINDA BULUNMAMAK ( Nafaka Yükümlülüğüne Aykırı Davranmanın Bu Nitelikte Kabul Edilemeyeceği - 6 Aylık Zamanaşımı Süresine Tabi Olmadığına Dikkat Edilmesi Gerektiği )"
104YCGK22.11.2005E. 2005/16-145 K. 2005/137"TAAHHÜDÜ İHLAL ( Şikayetçi Vekilinin Mazeretli Sayılması Yönündeki Üçüncü Talebinin Reddi ve Şikayet Hakkının Düşürülmesi )
ZAMANAŞIMI SÜRESİ ( Taahhüdü İhlal Suçunun İki Yıllık Asli ve En Fazla Üç Yıllık Dava Zamanaşımı Süresine Tabi Olması )
ÖZEL DAİRECE İNCELENMEYEN KARAR ( Dairece İncelenmeyen Bir Hususun İlk Kez Ceza Genel Kurulunca İncelenmesinin Mümkün Olmaması )"
104Y6.CD22.11.2005E. 2003/11613 K. 2005/10540"SAHTECİLİK ( Suç Tarihi İle İnceleme Tarihi Arasında Uygulanması İstenen 765 Sayılı TCK'nun 345. Maddesinde Öngörülen Cezanın Tür ve Süresine Göre Aynı Yasanın 102/4 ve 104/2.Maddelerinde Yazılı 7 Yıl 6 Aylık Sürenin Geçmiş Bulunması Bozmayı Gerektirdiği )
ZAMANAŞIMI ( Suç Tarihi İle İnceleme Tarihi Arasında Uygulanması İstenen 765 Sayılı TCK'nun 345. Maddesinde Öngörülen Cezanın Tür ve Süresine Göre Aynı Yasanın 102/4 ve 104/2.Maddelerinde Yazılı 7 Yıl 6 Aylık Sürenin Geçmiş Bulunması Bozmayı Gerektirdiği )"
104Y11.CD25.10.2005E. 2005/5966 K. 2005/10581"KAMU DAVASININ ORTADAN KALDIRILMASI ( Dolandırıcılık Suçunun İşlendiği Tarihte Yürürlükte Bulunan ve Lehe Olan 765 Sayılı TCK'nun 102/4 ve 104/2 Maddelerinde Öngörülen Dava Zamanaşımının Suç Tarihlerinden Hüküm Tarihine Kadar Gerçekleşmesi Nedeniyle )
DOLANDIRICILIK ( İşlendiği Tarihte Yürürlükte Bulunan ve Lehe Olan 765 Sayılı TCK'nun 102/4 ve 104/2 Maddelerinde Öngörülen Dava Zamanaşımının Suç Tarihlerinden Hüküm Tarihine Kadar Gerçekleşmesi Nedeniyle Kamu Davasının Ortadan Kaldırılması Gereği )
DAVA ZAMANAŞIMI ( Dolandırıcılık Suçunun İşlendiği Tarihte Yürürlükte Bulunan ve Lehe Olan 765 Sayılı TCK'nun 102/4 ve 104/2 Maddelerinde Öngörülen Dava Zamanaşımının Suç Tarihlerinden Hüküm Tarihine Kadar Gerçekleştiği )
LEHE KANUN UYGULAMASI ( Dolandırıcılık Suçunun İşlendiği Tarihte Yürürlükte Bulunan ve Lehe Olan 765 Sayılı TCK'nun 102/4 ve 104/2 Maddelerinde Öngörülen Dava Zamanaşımının Suç Tarihlerinden Hüküm Tarihine Kadar Gerçekleştiği )
SANIĞIN VEFATI ( Hakkındaki Kamu Davasının Ortadan Kaldırılması Gerektiği )"
104Y9.CD17.10.2005E. 2005/4455 K. 2005/7580"KAVGADA SİLAH ÇEKMEK ( Mahkeme Kararlarının Yargıtay Denetimine Olanak Verecek Şekilde Açık Olması Gerektiği )
MAHKEME KARARLARIN AÇIK OLMASI GEREĞİ ( Yargıtay Denetimine Olanak Verecek Şekilde Açık Olması Gerektiği )"
104Y4.CD11.10.2005E. 2004/4874 K. 2005/15487"HACİZLİ MALIN İSTEĞE RAĞMEN TESLİM EDİLMEMESİ ( Yeni TCK Gereğince Dava Zamanaşımı Süresi Yönünden 765 Sayılı T.C.Y. Hükümlerinin Gözetilmesi Gerektiği Ve Suçun Son Kesme Nedeninin Oluştuğu Tarihe Göre Dava Zamanaşımının Hesaplanacağı )
DAVA ZAMANAŞIMI ( Teslim Alınan Hacizli Malları İsteğe Karşın İcra Dairesine Vermeme - Yeni TCK Gereğince Dava Zamanaşımı Süresi Yönünden 765 Sayılı T.C.Y. Hükümlerinin Gözetilmesi Gerektiği Ve Suçun Son Kesme Nedeninin Oluştuğu Tarihe Göre Hesaplanacağı )
KAMU DAVASININ DÜŞÜRÜLMESİ ( Teslim Alınan Hacizli Malları İsteğe Karşın İcra Dairesine Vermeme/Suçun Son Kesme Nedeninin Oluştuğu Tarihe Göre Temyiz Süreci İçinde Dava Zamanaşımının Gerçekleştiği - Lehe Kanun Uygulaması )"
104Y9.CD6.10.2005E. 2005/3080 K. 2005/7132"SALDIRGAN SARHOŞLUK SUÇU ( Dava Zamanaşımı Yönünden 5237 Sayılı TCK.'uyla Karşılaştırıldığında 765 Sayılı TCK 'nun 572/1. Maddesinde Tanımlanan Suçun Gerektirdiği Cezanın Tür Ve Miktarı İtibariyle Sanık Lehine Olduğu )
DAVA ZAMANAŞIMI ( Saldırgan Sarhoşluk Suçunda 5237 Sayılı TCK.'uyla Karşılaştırıldığında 765 Sayılı TCK 'nun Sanık Lehine Olduğu )
KAMU DAVASININ DÜŞÜRÜLMESİ ( 765 Sayılı TCK 'nun 572/1. Maddesinde Tanımlanan Saldırgan Sarhoşluk Suçunun Üç Yıllık Zamanaşımı Süresinin Suç Ve İnceleme Tarihleri Arasında Dolması Nedeniyle )"
104Y4.CD27.9.2005E. 2004/3287 K. 2005/13165"YEDİEMİNLİK GÖREVİNİ SUİİSTİMAL ( Sanığın Teslim Aldığı Hacizli Malları İsteğe Karşın İcra Dairesine Vermemesi - Yasa Değişiklikleri Sonucu Suçun Oluştuğu Tarihe Göre Temyiz Süreci İçinde Dava Zamanaşımının Gerçekleşmesi )
TEMYİZ SÜRECİ İÇİNDE DAVA ZAMANAŞIMININ GERÇEKLEŞMESİ ( Yasa Değişiklikleri Sonucu Suçun Oluştuğu Tarihe Göre - Yedieminlik Görevini Suiistimal )
KAMU DAVASININ DÜŞÜRÜLMESİ ( Yedieminlik Görevini Suiistimal - Yasa Değişiklikleri Sonucu Suçun Oluştuğu Tarihe Göre Temyiz Süreci İçinde Dava Zamanaşımının Gerçekleşmesi )"
104Y9.CD21.9.2005E. 2005/3625 K. 2005/6296"ZAMANAŞIMI ( Suç Tarihinde Yürürlükte Olan ve Dava Zamanaşımı Yönünden 5237 Sayılı TCK'na Göre Sanık Lehine Hükümler İçeren 765 S. TCK'nun 549. Maddelerinde Tanımlanan Suçun Gerektirdiği Cezanın Tür ve Miktarı İtibariyle Dolduğu )
LEHE KANUN UYGULAMASI ( Dava Zamanaşımı Yönünden 5237 Sayılı TCK'na Göre Sanık Lehine Hükümler İçeren 765 S. TCK'nun 549. Maddelerinde Tanımlanan Suçun Gerektirdiği Cezanın Tür ve Miktarı İtibariyle Dolduğu )"
104Y6.CD12.9.2005E. 2005/137 K. 2005/7226"SAHTECİLİK ( 765 S. TCY ile 5237 S. TCY'nin Aynı Suça Uyan Maddelerinin Ayrı Ayrı ve Bir Bütün Olarak Uygulanması Sonucunda Mahkemece 765 S.Y Uyarınca Kurulan Hükmün Zamanaşımı Bakımından Sanık Yararına Olduğu )
ZAMANAŞIMI ( Sahtecilik - 765 Sayılı TCY ile 5237 S. TCY'nin Aynı Suça Uyan Maddelerinin Ayrı Ayrı ve Bir Bütün Olarak Uygulanması Sonucunda Mahkemece 765 Sayılı Yasa Uyarınca Kurulan Hükmün Zamanaşımı Bakımından Sanık Yararına Olduğu )
LEHE KANUN UYGULAMASI ( Sahtecilik - 765 S. TCY ile 5237 S. TCY'nin Aynı Suça Uyan Maddelerinin Ayrı Ayrı ve Bir Bütün Olarak Uygulanması Sonucunda Mahkemece 765 S.Y Uyarınca Kurulan Hükmün Zamanaşımı Bakımından Sanık Yararına Olduğu )"
104Y8.CD21.7.2005E. 2004/9239 K. 2005/7881"MALA ZARAR VERME ( "Zaman Bakımından Uygulama" ve "Lehe Olan Hükümlerin Uygulanmasında Usul" Kurallarına Göre Lehe Olan Yeni TCK.nun Değerlendirilmesinde Zorunluluk Bulunduğu )
SUÇTA ZAMAN BAKIMINDAN UYGULAMA ( Kurallarına Göre Lehe Olan Yeni TCK.nun Değerlendirilmesinde Zorunluluk Bulunduğu - Mala Zarar Verme )
LEHE OLAN YENİ CEZA KANUNUNUN DEĞERLENDİRİLMESİ ZORUNLULUĞU ( "Zaman Bakımından Uygulama" ve "Lehe Olan Hükümlerin Uygulanmasında Usul" Kurallarına Göre )"
104YCGK14.6.2005E. 2005/4-65 K. 2005/62"GÖREVDE YETİKİYİ KÖTÜYE KULLANMAK VE GÖREVİ SAVSAMA SUÇU ( Sanıkların Hastanede Görev Yaptıkları Dönemde Mal ve Hizmet Alımlarında Gerekli Kurallara Uymamaları Nedeniyle Hazine Zararına Neden Olmaları Nedeniyle )
CEZA ZAMANAŞIMI ( Ceza Yasasında Zamanaşımını Kesen Nedenlerin Sınırlamalı Bir Şekilde Sayılmış Olması )
ZAMANIŞIMININ KESİLMESİ ( Kesici İşlemin Varlığı Halinde Zamanaşımının Kesilme Gününden İtibaren Birden Çok Nedenin Bulunması Halinde de En Son Kesilme Gününden İtibaren Yeniden İşlemeye Başlaması )
DAVANIN DÜŞÜRÜLMESİ ( Mahkemece Hüküm Kurulmadan Yani Direnme Hükmünün Kurulduğu Tarihten Önce Ceza Zamanaşımının Gerçekleşmiş Olması Nedeniyle 5271 Sayılı Yasadaki İbare Nedeniyle Kamu Davasının Düşürülmesine Karar Verilmesi )
ZAMANAŞIMI UZAMASI ( Ceza Zamanaşımını Kesici Nedenlerin Yasada Belirtilen Zamanaşımı Sürelerini Yarıdan Fazla Uzatamayacağının Hükme Bağlanmış Olması )"
104Y5.CD9.6.2005E. 2005/9092 K. 2005/10303"FUHUŞ İÇİN KADIN TEDARİK ETMEK ( 3 Yıllık Asli ve İlave Zamanaşımına Tabi Olduğu - 5237 S. TCK. Md. 7/2 İle 5320 S. Kanun Md. 8/1'de Gözetilmek Suretiyle Hükmün Bozulması Gereği )
ZAMANAŞIMI ( Fuhuş İçin Kadın Tedarik Etmek - 5237 S. TCK. Md. 7/2 İle 5320 S. Kanun Md. 8/1'de Gözetilmek Suretiyle Hükmün Bozulması Gereği/3 Yıllık Asli ve İlave Zamanaşımının Dolduğu )
DAVANIN ZAMANAŞIMI NEDENİYLE DÜŞÜRÜLMESİ ( 3 Yıllık Asli ve İlave Zamanaşımına Tabi Suç - 5237 S. TCK. Md. 7/2 İle 5320 S. Kanun Md. 8/1'de Gözetilmek Suretiyle Hükmün Bozulması )"
104Y5.CD9.6.2005E. 2004/3608 K. 2005/11416"SALDIRGAN SORHOŞLUK ( Yasada Öngörülen Cezasının Üst Sınırı İtibariyle 765 Sayılı TCK.Nun 102/5 Ve 104/2. Maddelerinde Belirlenen 3 Yıllık Asli Ve İlave Zamanaşımına Tabi Olduğu )
ASLİ VE İLAVE ZAMANAŞIMI ( Sanığa İsnad Olunan Saldırgan Sarhoşluk Suçunun Yasada Öngörülen Cezasının Üst Sınırı İtibariyle 765 Sayılı TCK.nun 102/5 Ve 104/2. Maddelerinde Belirlenen 3 Yıllık Asli Ve İlave Zamanaşımına Tabi Olduğu )
DAVANIN DÜŞÜRÜLMESİ ( Suç Tarihinden İnceleme Tarihine Kadar Saldırgan Sarhoşluk Suçunda 3 Yıllık Asli Ve İlave Zamanaşımının Dolması Nedeniyle Verilmesi Gereği )"
104Y7.CD31.5.2005E. 2004/5402 K. 2005/5049"PASAPORT KANUNU'NA AYKIRILIK ( Suçun İşlendiği Tarih İle Dosya İnceleme Tarihleri Arasında Öngörülen 3 Yıllık Zamanaşımı Süresinin Gerçekleşmiş Olduğundan Kamu Davasının Ortadan Kaldırılması Gerektiği )
ZAMANAŞIMI SÜRESİ ( Suçun İşlendiği Tarih İle Dosya İnceleme Tarihleri Arasında Öngörülen 3 Yıllık Zamanaşımı Süresinin Gerçekleşmiş Olduğundan Kamu Davasının Ortadan Kaldırılması Gerektiği )"
104Y6.CD26.5.2005E. 2003/11420 K. 2005/5396"SAHTECİLİK VE DOLANDIRICILIK ( Suça Konu Senetlerde Düzenleme Tarihlerinin Kaşe İle Basıldığı - Düzenlendiği Sırada Sanık Tarafından mı Yoksa Takibe Konulduğu Sırada Banka Görevlileri Tarafından mı Yapıldığının Araştırılması Gereği )
HUKUKİ EYLEMİN BELİRLENMESİ ( Suça Konu Senetlerde Düzenleme Tarihlerinin Kaşe İle Basıldığı - Düzenlendiği Sırada Sanık Tarafından mı Yoksa Takibe Konulduğu Sırada Banka Görevlileri Tarafından mı Yapıldığının Araştırılması Gereği )
ZAMANAŞIMI ( Sahtecilik ve Dolandırıcılık - Suçun TCK'nun 102/4 ve 104/2. Maddelerinde Öngörülen 7 Yıl 6 Aylık Zamanaşımına Bağlı Olduğu )"
104Y3.CD12.5.2005E. 2004/9043 K. 2005/4338"KAÇAK ORMAN EMVALİ NAKLETMEK ( Naklederken Yakalanan ve Mahkum Olan Sanığa Ait Nakilde Kullanılan Plakasız Motosikletin Müsaderesine Karar Verilmemesi İsabetsiz Olduğu )
MÜSADERE ( Kaçak Orman Emvali Naklederken Yakalanan ve Mahkum Olan Sanığa Ait Nakilde Kullanılan Plakasız Motosikletin Müsaderesine Karar Verilmemesi İsabetsiz Olduğu )
YARGILAMA GİDERİNİN MÜTESELSİLEN TAHSİLİ ( Birlikte Suç İşleyen Sanıklardan Yargılama Giderinin Müteselsilen Tahsili Yerine Müştereken ve Müteselsilen Tahsiline Karar Verilmesi İsabetsiz Olduğu )
NİSBİ HARÇ ( Hükmolunan Nisbi Harcın Hangi Sanıktan Tahsil Edileceğinin Belirtilmemesi İsabetsiz Olduğu )"
104Y5.CD4.5.2005E. 2003/7515 K. 2005/6201"ZAMANAŞIMI ( Reşit Olmayan Mağdure İle Rızasıyla Cinsi Münasebet - Kamu Davasının Zamanaşımı Nedeniyle Ortadan Kaldırılması Gereği/7 Yıl 6 Aylık Asli ve İlave Zamanaşımına Tabi Olduğu )
REŞİT OLMAYAN MAĞDURE İLE RIZASIYLA CİNSİ MÜNASEBET ( 7 Yıl 6 Aylık Asli ve İlave Zamanaşımına Tabi Olduğu - Suç Tarihinden İnceleme Tarihine Kadar Sürenin Geçmesi/Kamu Davasının Zamanaşımı Nedeniyle Ortadan Kaldırılması Gereği )
KAMU DAVASININ ZAMANAŞIMI NEDENİYLE ORTADAN KALDIRILMASI ( Reşit Olmayan Mağdure İle Rızasıyla Cinsi Münasebet - 7 Yıl 6 Aylık Asli ve İlave Zamanaşımına Tabi Olduğu/Suç Tarihinden İnceleme Tarihine Kadar Sürenin Geçmesi )"
104Y11.CD28.4.2005E. 2004/9279 K. 2005/2248"VERGİ USUL YASASINA MUHALEFET ( Mahkumiyet Hükmünün Süresinde Temyiz Edilmeyerek Kesinleştiği - Bu Tarih İtibariyle Dava Zamanaşımının Gerçekleşmediği Hükmün Kesinleşmesinden Sonra da Dava Zamanaşımının İşlemeyeceği )
DAVA ZAMANAŞIMI ( 213 Sayılı Vergi Usul Yasasına Muhalefet/Mahkumiyet Hükmünün Süresinde Temyiz Edilmeyerek Kesinleştiği - Bu Tarih İtibariyle Dava Zamanaşımının Gerçekleşmediği Hükmün Kesinleşmesinden Sonra da Dava Zamanaşımının İşlemeyeceği )
KAMU DAVASININ ORTADAN KALDIRILMASI ( Suç Tarihinden Hüküm Tarihine Kadar TCK'nun 102/4 ve 104/2. Maddelerinde Öngörülen Zamanaşımı Gerçekleştiğinden Bahisle Kamu Davasının Ortadan Kaldırılmasına Karar Verilmesinin Yasaya Aykırı Olduğu )"
104Y11.CD25.4.2005E. 2005/1972 K. 2005/2102"DOLANDIRICILIK ( Yasada Gerektirdiği Cezasının Türü ve Üst Sınırı İtibariyle Tabi Olduğu Dava Zamanaşımının Suçların İşlendiği Tarihten Temyiz İnceleme Tarihine Kadar Gerçekleşmesi )
DAVA ZAMANAŞIMI ( Sanığın Yüklenen Şikayetçilere Yönelik Dolandırıcılık Suçunun Yasada Gerektirdiği Cezasının Türü ve Üst Sınırı İtibariyle Tabi Olduğu Dava Zamanaşımının Suçların İşlendiği Tarihten Temyiz İnceleme Tarihine Kadar Gerçekleşmesi )"
104YCGK19.4.2005E. 2005/7-42 K. 2005/41"MÜSADERE DAVASI ( Projektör Kullanarak Tavşan Avlayan Sanık Hakkında )
İDARİ PARA CEZALARI ( Yasalarımızda İdari Para Cezasını Gerektiren Fiiller Bakımından Dava Zamanaşımına Koşut Bir Takip Zamanaşımı Süresinin Öngörülmemiş Olması-İdari Para Cezalarının Tahsil Zamanaşımı Süresinin ise 6183 Sayılı Yasa Uyarınca Beş Yıl Olması )
LEHE OLAN YASA HÜKMÜNÜN UYGULANMASI ( Fiilin İşlendiği Zamanın Kanunu ile Sonradan Neşrolunan Kanunun Hükümleri Birbirinden Farklı ise Hükümleri Maznunun Daha Lehinde Olan Kanunun Tatbikinin Lazım Gelmesi )
DAVA ZAMANAŞAMI ( Kabahat Nev'inden Olan Yasak Dönemde Avlanma Suçu ve Ruhsatsız Av Tüfeği Taşıma Suçlarının Asli Dava Zamanaşımı Süresinin İki Yıl Olması )
4195 SAYILI YASA UYGULAMASI ( Zehirle Avlanma Dışındaki Diğer Suçların Yaptırımının İdari Para Cezasına Dönüştürülmüş Olması-İdari Para Cezalarına Karşı İdare Mahkemelerine İtiraz Edilebilmesi-Bu Yasa ile Yasaklanan Fiilleri İşleyenlerin Derhal Avdan Men Edilmesi )
SUÇ ALETLERİ ( 4195 Sayılı Yasa Uyarınca Bizatihi Av Suçunda Kullanılan Vasıtaların Suç Aletleri Kime Ait Olursa Olsun İdarece Zapt ve Yetkili Sulh Ceza Mahkemesince Müsadere Edilmesi )"
104Y6.CD18.4.2005E. 2003/1083 K. 2005/3508"SAHTECİLİK VE DOLANDIRICILIK ( Sanığın Yakınanlara Ayrı Ayrı İkişer Adet Sahte Çek Düzenleyip Verdiğinin Anlaşılması Karşısında TCK'nun 71. Maddesi Uyarınca Ayrı Ayrı Hüküm Kurulması Gerektiği )
SAHTE ÇEK DÜZENLENMESİ ( Sanığın Yakınanlara Ayrı Ayrı İkişer Adet Sahte Çek Düzenleyip Verdiğinin Anlaşılması Karşısında TCK'nun 71. Maddesi Uyarınca Ayrı Ayrı Hüküm Kurulması Gerektiği - Sahtecilik ve Dolandırıcılık )"
104Y10.CD12.4.2005E. 2004/18161 K. 2005/3462"3167 SAYILI KANUNA AYKIRILIK ( TCK'nın 104/1. Maddesi Uyarınca Düşme Kararının Zamanaşımını Kesmeyeceği )
DÜŞME KARARI ( TCK'nın 104/1. Maddesi Uyarınca Zamanaşımını Kesmeyeceği - 3167 Sayılı Kanuna Aykırılık )
ZAMANAŞIMINI KESEN İŞLEM ( Düşme Kararının Zamanaşımını Kesmeyeceği - Gıyabi Tutuklama Müzekkeresi Tarihi İle İnceleme Tarihi Arasında 5 Yıllık Asli Zamanaşımı Süresinin Geçtiği Nazara Alınarak Kamu Davasının Ortadan Kaldırılması Gerektiği )
KAMU DAVASININ ORTADAN KALDIRILMASI KARARI ( Gıyabi Tutuklama Müzekkeresi Tarihi İle İnceleme Tarihi Arasında 5 Yıllık Asli Zamanaşımı Süresinin Geçtiği Nazara Alınarak Verilmesi Gerektiği )"
104Y11.CD16.3.2005E. 2004/9268 K. 2005/1123"DOLANDIRICILIK ( Suçlarının Yasada Gerektirdiği Cezalarının Türü Ve Üst Sınırları İtibariyle Tabi Oldukları TCK.nun 102/4 Ve 104/2. Maddelerinde Öngörülen Dava Zamanaşımının Suç Tarihlerinden Hüküm Tarihine Kadar Gerçekleştiği )
DAVA ZAMANAŞIMI ( Cezalarının Türü Ve Üst Sınırları İtibariyle Tabi Oldukları TCK.nun 102/4 Ve 104/2. Maddelerinde Öngörülen Dava Zamanaşımının Suç Tarihlerinden Hüküm Tarihine Kadar Gerçekleştiği - Dolandırıcılık )"
104Y11.CD16.3.2005E. 2004/10066 K. 2005/1127"VERGİ USUL YASASINA MUHALEFET ( Suç Tarihinin 01.04.1997 Olduğu Ve Bu Tarihten Hüküm Tarihi İtibariyle TCK. Nun 102/4 Ve 104/2. Maddelerinde Öngörülen Zamanaşımı Süresinin Dolmadığı Gözetilmeden Kamu Davasının Ortadan Kaldırılmasına Karar Verilmesinin Hatalı Olduğu )
ZAMANAŞIMI SÜRESİNİN DOLMAMASI ( Gözetilmeden Kamu Davasının Ortadan Kaldırılmasına Karar Verilmesinin Yasaya Aykırı Olduğu - Vergi Usul Yasasına Muhalefet )
KAMU DAVASININ ORTADAN KALDIRILMASI ( Hüküm Tarihi İtibariyle Zamanaşımı Süresinin Dolmadığı Gözetilmeden Ortadan Kaldırılmasına Karar Verilmesinin Hatalı Olduğu - Vergi Usul Yasasına Muhalefet )"
104YCGK15.3.2005E. 2004/11-216 K. 2005/25"ZAMANAŞIMI ( En Son Kesilme Gününden İtibaren Yeniden İşlemeye Başlayacağı - Kesici Nedenlerin TCK. Md. 102'de Belirtilen Süreleri Yarıdan Fazla Uzatamayacağı )
ZAMANAŞIMINI KESEN NEDENLER ( En Son Kesilme Gününden İtibaren Yeniden İşlemeye Başlayacağı - TCK. Md. 102'de Belirtilen Süreleri Yarıdan Fazla Uzatamayacağı )
SUÇ TARİHİ İLE HÜKÜM TARİHİ ARASINDAKİ SÜRE ( Zamanaşımını Kesici Nedenlerin TCK. Md. 102'de Belirtilen Süreleri Yarıdan Fazla Uzatamayacağı - Kamu Davasının Ortadan Kaldırılması )
KAMU DAVASININ ORTADAN KALDIRILMASI ( Zamanaşımını Kesici Nedenlerin TCK. Md. 102'de Belirtilen Süreleri Yarıdan Fazla Uzatamayacağı - Suç Tarihi İle Hüküm Tarihi Arasındaki Süre )"
104Y11.CD14.3.2005E. 2004/10487 K. 2005/1063"VERGİ USUL KANUNUNA MUHALEFET ( Sahte Faturaların KDV İndiriminde Kullanılmasında Suç Tarihi Verginin Tarhı İçin Kanunda Yazılı Sürenin Son Günü Olduğu )
SAHTE FATURA ( KDV İndiriminde Kullanılmasında Suç Tarihi Verginin Tarhı İçin Kanunda Yazılı Sürenin Son Günü Olduğu - Vergi Usul Kanunu'na Muhalefet )
DAVA ZAMANAŞIMI ( Sahte Faturaların KDV İndiriminde Kullanılması - Suç Tarihinden Hüküm Tarihine Kadar Dolduğunun Anlaşılmasına Rağmen Vergi Barışı Kanunu Uyarınca Kamu Davasının Ortadan Kaldırılmasına Karar Verilmesinin Hatalı Olduğu )
KAMU DAVASININ ORTADAN KALDIRILMASI ( Suç Tarihinden Hüküm Tarihine Kadar Dava Zamanaşımı Süresinin Dolduğunun Anlaşılmasına Rağmen Vergi Barışı Kanunu Uyarınca Verilmesinin Hatalı Olduğu - Sahte Faturaların KDV İndiriminde Kullanılması )
VERGİ BARIŞI ( Suç Tarihinden Hüküm Tarihine Kadar Dava Zamanaşımı Süresinin Dolduğunun Anlaşılmasına Rağmen Vergi Barışı Kanunu Uyarınca Zamanaşımı Yerine Davanın Ortadan Kaldırılmasına Karar Verilmesinin Hatalı Olduğu - Sahte Faturaların KDV İndiriminde Kullanılması )"
104Y11.CD14.3.2005E. 2004/10005 K. 2005/1068"SAHTE FATURA KULLANMAK ( Cezalarının Türü Ve Üst Sınırları İtibariyle Tabi Olduğu Dava Zamanaşımı Suçların İşlendiği Tarihten Hüküm Tarihine Kadar Gerçekleştiğinden Kamu Davasının Vaki Zamanaşımı Nedeniyle Ortadan Kaldırılması Gereği )
DAVA ZAMANAŞIMI ( Sahte Fatura Kullanmak Suçunun Cezalarının Türü Ve Üst Sınırları İtibariyle Suçların İşlendiği Tarihten Hüküm Tarihine Kadar Gerçekleştiğinden Kamu Davasının Vaki Zamanaşımı Nedeniyle Ortadan Kaldırılması Gereği )
DAVANIN ORTADAN KALDIRILMASI ( Sahte Fatura Kullanmak Suçunun Cezalarının Türü Ve Üst Sınırları İtibariyle Tabi Olduğu Dava Zamanaşımı Suçların İşlendiği Tarihten Hüküm Tarihine Kadar Gerçekleşmesi Nedeniyle )"
104Y5.CD9.3.2005E. 2004/8629 K. 2005/963"KAMU DAVASI ( Sanığın Üzerine Atılı Suçun Tabi Olduğu Yasa Maddesinin 3 Yıl Asli ve İlave Zamanaşımına Tabi Bulunması - Zamanaşımı Nedeniyle Ortadan Kaldırılmasına Karar Verilmesi Gereği )
DAVANIN ORTADAN KALDIRILMASI ( Sanığın Üzerine Atılı Suçun Tabi Olduğu Yasa Maddesinin 3 Yıl Asli ve İlave Zamanaşımına Tabi Bulunması - Kamu Davası )
MEMURA HAKARET VE ETKİLİ EYLEM ( Kül Halinde TCK. Md. 258'de Tanımlanan Suçun Oluşması - TCK. 266/1 ve 456/4. Maddeleri Uyarınca Ceza Tayininin Yasaya Aykırılığı )"
104Y11.CD9.3.2005E. 2004/5624 K. 2005/1012"HİZMET NEDENİYLE EMNİYETİ SUİSTİMAL ( Zamanaşımı Suç Tarihlerinden Hüküm Tarihine Kadar Gerçekleştiğinden Kamu Davasının Zamanaşımı Nedeniyle Ortadan Kaldırıldığı )
ZAMANAŞIMININ DOLMADIĞI İTİRAZI ( Suç Tarihlerinden Hüküm Tarihine Kadar Gerçekleştiğinden Kamu Davasının Zamanaşımı Nedeniyle Ortadan Kaldırıldığı - Hizmet Nedeniyle Emniyeti Suistimal )"
104Y16.HD8.3.2005E. 2005/544 K. 2005/1575"YEDİEMİNLİK GÖREVİNİ SUİSTİMAL ( Cezanın Nev'i ve Miktarına Göre TCK.nun 102/5. Maddesi Uyarınca 2 Yıllık Dava Zamanaşımı Süresine Tabi Olduğu - TCK.nun 104/2. Maddesine Göre de 3 Yıllık Uzayan Dava Zamanaşımı Süresine Tabi Olduğu )
ZAMANAŞIMI ( Yedieminlik Görevini Suistimal - Cezanın Nev'i ve Miktarına Göre TCK.nun 102/5. Maddesi Uyarınca 2 Yıllık Dava Zamanaşımı Süresine Tabi Olduğu/TCK.nun 104/2. Maddesine Göre de 3 Yıllık Uzayan Dava Zamanaşımı Süresine Tabi Olduğu )
ALACAKLISINI ZARARA UĞRATMAK KASTIYLA MEVCUDUNU EKSİLTMEK SUÇU ( Cezanın Nev'i Hapis Olduğundan Davaya Bakmak Görevi Asliye Ceza Mahkemesine Ait Olduğu )
GÖREV ( Alacaklısını Zarara Uğratmak Kastıyla Mevcudunu Eksiltmek Suçu - Cezanın Nev'i Hapis Olduğundan Davaya Bakmak Görevi Asliye Ceza Mahkemesine Ait Olduğu )"
104Y7.CD3.3.2005E. 2004/307 K. 2005/1328"1918 SAYILI KANUNA MUHALEFET ( Hükümden Sonra Yürürlüğe Giren 1918 Sayılı Kaçakçılığın Men ve Takibine Dair Kanunu Yürürlükten Kaldıran 4926 Sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanununun Getirdiği Lehe Düzenlemelerin İncelenmesi Gereği )
LEHE YASA UYGULAMASI ( Hükümden Sonra Yürürlüğe Giren 1918 Sayılı Kaçakçılığın Men ve Takibine Dair Kanunu Yürürlükten Kaldıran 4926 Sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanununun Getirdiği Lehe Düzenlemelerin İncelenmesi Gereği - 1918 Sayılı Kanuna Muhalefet )
AĞIR PARA CEZASI ( 1918 Sayılı Kanuna Muhalefet - 4926 Sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanununun Getirdiği Lehe Düzenlemeler Karşısında Suçun Sübutu Halinde Eylemin Yalnızca Ağır Para Cezasının Gerektireceği Nazara Alınması Gereği )
ZAMANAŞIMI ( Suç Tarihi İtibariyle Temyiz İnceleme Tarihinde TCK.nun 102/4 ve 104/2.Maddelerinde Öngörülen Zamanaşımı Süresi Tahakkuk Etmiş Bulunduğundan Kamu Davasının Anılan Maddeler Uyarınca Zamanaşımı Nedeniyle Ortadan Kaldırılması Gerektiği )"
104Y11.CD28.2.2005E. 2004/9428 K. 2005/782"VERGİ USUL YASASINA MUHALEFET ( 4369 Sayılı Yasadan Önce Sahte Fatura Düzenlemek Suçunun Oluşabilmesi İçin Suça Konu Faturaların Alanlarca Kullanılması Suretiyle Vergi Ziyaına Sebebiyet Verilmesi ve Suç Tarihinin de Ziyaa Uğratılan Vergi Türüne Göre Tespiti Gerektiği )
SAHTE FATURA DÜZENLEMEK ( 4369 Sayılı Yasadan Önce Oluşabilmesi İçin Suça Konu Faturaların Alanlarca Kullanılması Suretiyle Vergi Ziyaına Sebebiyet Verilmesi ve Suç Tarihinin de Ziyaa Uğratılan Vergi Türüne Göre Tespiti Gerektiği - Vergi Usul Yasasına Muhalefet )
4369 SAYILI YASADAN ÖNCE İŞLENEN SUÇ ( Sahte Fatura Düzenlemek Suçunun Oluşabilmesi İçin Suça Konu Faturaların Alanlarca Kullanılması Suretiyle Vergi Ziyaına Sebebiyet Verilmesi ve Suç Tarihinin de Ziyaa Uğratılan Vergi Türüne Göre Tespiti Gerektiği )
FATURANIN MUHTEVASI ( Adına Fatura Düzenlenen Mükelleflerin Bu Faturaları Kullanarak Ne Tür Vergi Ziyaına Sebebiyet Verdikleri ve Buna Göre Suç Tarihinin Ne Olduğunun Tespit Edilmesi Gerektiği - Vergi Usul Yasasına Muhalefet )
VERGİ ZİYAI ( 4369 Sayılı Yasadan Önce Sahte Fatura Düzenlemek Suçunun Oluşabilmesi İçin Suça Konu Faturaların Alanlarca Kullanılması Suretiyle Vergi Ziyaına Sebebiyet Verilmesi ve Suç Tarihinin de Ziyaa Uğratılan Vergi Türüne Göre Tespiti Gerektiği )"
104Y7.CD23.2.2005E. 2003/12257 K. 2005/1014"KAMU DAVASININ ORTADAN KALDIRILMASI ( Ölüm Nedeniyle - Zamanaşımı )
ÖLÜM ( Giyabi Hükmün Tebliği Sırasında Sanığın Nüfus Kaydına Göre Öldüğünün Anlaşılması - Kamu Davasının Ölüm Nedeniyle Ortadan Kaldırılması Gereği )
ZAMANAŞIMI ( 1163 Sayılı Yasaya Muhalefet - 765 sayılı TCK'nun 102/4, 104/2 Maddelerinde Öngörülen Zamanaşımı Tahakkuk Ettiğinden Verilen Kararın Bozulması Gereketiği )"
104Y16.HD23.2.2005E. 2004/11344 K. 2005/1108"MAL VE KAZANÇTA MEYDANA GELEN ARTIŞ ( Suç Tarihinden Temyiz İncelemesinin Yapıldığı Tarihe Kadar Bir Yıllık Zamanaşımı Süresinin Geçtiği Belirlenmesi Nedeniyle Hükmün Bozulması Gereği )
ZAMANAŞIMI SÜRESİ ( Suç Tarihinden Temyiz İncelemesinin Yapıldığı Tarihe Kadar Bir Yıllık Zamanaşımı Süresinin Geçtiği Belirlenmesi Nedeniyle Hükmün Bozulması Gereği )"
104Y17.HD17.2.2005E. 2004/9772 K. 2005/1191"YEDİEMİNLİK GÖREVİNİ SUİSTİMAL SUÇU ( Bu Suçun Ceza Yasası Uyarınca Belirlenen Üç Yıllık Zamanaşımına Tabi Olması )
ZAMANAŞIMI ( İcra İflas Yasasında Düzenlenen Yedieminlik Görevini Suistimal Suçunun Ceza Yasası Uyarınca Belirlenen Üç Yıllık Zamanaşımına Tabi Olması )"
104Y16.HD16.2.2005E. 2004/14092 K. 2005/736"GERÇEĞE AYKIRI BEYANDA BULUNMAK ( Cezanın Nev'i ve Miktarına Göre 3 Yıllık Dava Zamanaşımı Süresine Tabi Olduğu )
DAVA ZAMANAŞIMI ( Gerçeğe Aykırı Beyanda Bulunmak - Cezanın Nev'i ve Miktarına Göre 3 Yıllık Dava Zamanaşımı Süresine Tabi Olduğu )
MAL BEYANI DİLEKÇESİ ( Yaşayış Tarzına Göre Geçim Kaynaklarının Gösterilmemiş Olması Nedeniyle Beyanı İİK'nun 74. Maddesine Uygun Bulunmadığından Üzerine Atılı Suçun Oluşmadığı )
GEÇİM KAYNAKLARI ( Sanığın Yasal Süresi İçerisinde İbraz Ettiği Mal Beyanı Dilekçesinde Yaşayış Tarzına Göre Geçim Kaynaklarının Gösterilmemiş Olması Nedeniyle Beyanı İİK'nun 74. Maddesine Uygun Bulunmadığından Üzerine Atılı Suçun Oluşmadığı )"
104Y16.HD16.2.2005E. 2004/14086 K. 2005/730"YEDİEMİNLİK GÖREVİNİ SUİSTİMAL SUÇU ( Tabi Olduğu Dava Zamanaşımı Süresi )
DAVA ZAMANAŞIMI SÜRESİ ( Yedieminlik Görevini Suistimal Suçunda )
ZAMANAŞIMI SÜRESİ ( Yedieminliği Suistimal Suçunda )
UZAYAN DAVA ZAMANAŞIMI SÜRESİ ( Yedieminliği Suistimal Suçunda )"
104Y11.CD15.2.2005E. 2004/9455 K. 2005/630"VERGİ USUL YASASINA MUHALEFET ( Asli Dava Zamanaşımının Sanıkların Sorgularının Yapıldığı Tarihten Diğer Sanık Dava Zamanaşımının Suçun İşlendiği Tarihten Temyiz İnceleme Tarihine Kadar Gerçekleştiği )
DAVA ZAMANAŞIMI ( Sanıkların Sorgularının Yapıldığı Tarihten Diğer Sanık İçin Dava Zamanaşımının Suçun İşlendiği Tarihten Temyiz İnceleme Tarihine Kadar Gerçekleştiği - 213 Sayılı Vergi Usul Yasasına Muhalefet )"
104Y6.CD10.2.2005E. 2003/19918 K. 2005/1211"SAHTECİLİK ( Suç Tarihinden İtibaren 15 Yıl Geçtiğinden Kamu Davasının Zamanaşımı Nedeniyle Ortadan Kaldırılması Gereği - Zamanaşımı )
SUÇ TARİHİ ( Senedin Hangi Tarihte Düzenlendiği Kesin Olarak Saptanamadığından Borçlu Gösterilen Şahsın Ölüm Tarihinin Suç Tarihi Olarak Kabulü Gereği - Şüpheden Sanık Yararlanır İlkesi )
ŞÜPHEDEN SANIK YARARLANIR İLKESİ ( Sahtecilik Suçunda Senedin Nezaman Düzenlendiğinin Kesin Olarak Saptanamaması - Şüphenin Sanığın Yararına Yorumlanarak Suç Tarihinin Senet Borçlusunun Ölüm Tarihinin Suç Tarihi Olarak Kabul Edilmesi Gereği )
SAHTECİLİK SUÇUNDA ZAMANAŞIMI ( Suç ve İnceleme Tarihleri Arasında 15 Yıllık Sürenin Geçmiş Olması - Davanın Zamanaşımı Nedeniyle Ortadan Kaldırılması )"
104Y6.CD10.2.2005E. 2003/15499 K. 2005/1169"DOLANDIRICILIK ( Zamanaşımı Müddetinin 7 Yıl 6 Ay Olduğu )
ZAMANAŞIMI ( Suç Tarihinden Hüküm Tarihine Kadar 7 Yıl 6 Aylık Süre Geçtiğinden Sanığın Mahkumiyetine Karar Verilmesinin Yasaya Aykırı Olduğu - Dolandırıcılık )
KAMU DAVASININ ORTADAN KALDIRILMASI ( Zamanaşımı - Dolandırıcılık )"
104Y6.CD8.2.2005E. 2003/18323 K. 2005/1071"SAHTECİLİK ( Elektrik Bağlanması İçin Özel Belge Niteliğindeki Kira Kontratosu Düzenlemek - Suç Tarihi ile İnceleme Tarihi Arasında 7 Yıl 6 Ay Süre Geçtiğinden Kamu Davasının Zamanaşımı Nedeniyle Ortadan Kaldırılması Gereği )
ZAMANAŞIMI ( Elektrik Bağlanması İçin Sahte Kira Kontratosu Düzenlemek Eyleminin 7 Yıl 6 Ay Geçmekle Zamanaşımına Uğradığının Kabulü Gereği )
SAHTE KİRA KONTRATOSU DÜZENLEMEK ( Kira Kontratosunun Özel Belge Niteliğinde Olduğu - Elektirik Bağlanması İçin Sahte Kira Kontratosu Düzenlenmesi )
SUÇ TARİHİ ( Sahte Kira Kontratosunun Elektrik Bağlanması İçin İdareye Sunulduğu Tarih Olduğu - Sahtecilik )"
104Y6.CD7.2.2005E. 2004/5267 K. 2005/1003"GÖREVİ KÖTÜYE KULLANMAK ( Araştırma Yapmadan ve Borçlu ile İlgisi Bulunmadığı Halde Başkasına Tebligat Yapmak - TCK'nun 240. Maddesine Uyan Eylemin Zamanaşımına Uğraması )
ZAMANAŞIMI ( TCK'nun 240. Maddesine Uyan Eyleme İlişkin Cezanın Türü ve Üst Sınırına Göre 7 Yıl 6 Aylık Zamanaşımı Süresinin Geçtiğinin Gözetilmesi Gereği )
KAMU DAVASININ ORTADAN KALDIRILMASI ( 7 Yıl 6 Aylık Zamanaşımı Süresinin Geçmesi - Başkasına Tebligat Yapmak Suretiyle Görevi Kötüye Kullanmak )"
104Y6.CD3.2.2005E. 2003/13861 K. 2005/777"GÖREVİ KÖTÜYE KULLANMA ( 5 Yıllık Zamanaşımına Bağlı Olup Suç Tarihi İle İnceleme Tarihi Arasında Öngörülen 7 Yıl 6 Aylık Sürenin Geçmiş Bulunması Bozmayı Gerektirdiği )
BEŞ YILLIK ZAMANAŞIMI ( Sanıklara Yükletilen Görevi Kötüye Kullanmak Suçu - Suç Tarihi İle İnceleme Tarihi Arasında Öngörülen 7 Yıl 6 Aylık Sürenin Geçmiş Bulunması Bozmayı Gerektirdiği )"
104Y11.CD2.2.2005E. 2003/16017 K. 2005/310"VERGİ USUL YASASINA MUHALEFET ( Sahte Fatura Düzenlemek ve Kullanmak Suçlarının Kanunda Gerektirdiği Cezasının Türü ve Üst Sınırı İtibariyle TCK'nun 102/4 ve 104/2. Maddelerinde Öngörülen Dava Zamanaşımının Gerçekleşmediğinin Gözetilmesi Gereği )
SAHTE FATURA DÜZENLEMEK VE KULLANMAK ( Suçlarının Kanunda Gerektirdiği Cezasının Türü ve Üst Sınırı İtibariyle TCK'nun 102/4 ve 104/2. Maddelerinde Öngörülen Dava Zamanaşımının Gerçekleşmediğinin Gözetilmesi Gereği )
DEFTER VE BELGELERİ GİZLEMEK ( Defter ve Belgelerin İbraz Edilmesine İlişkin Yazının Tebliğ Tarihinden İtibaren İbraz İçin Verilen 15 Günlük Sürenin Sonunda Yüklenen Suçun Oluşacağı )
YOKLAMA FİŞİNİN ASLI YA DA ONAYLI ÖRNEĞİ ( Getirtilip Suç Tarihinin Kesin Olarak Belirlenmesi Gereği - Defter ve Belgeleri Gizlemek )
SUÇ TARİHİ ( Defter Ve Belgelerin İbraz Edilmesine İlişkin Yazının Tebliğ Tarihinden İtibaren, İbraz İçin Verilen 15 Günlük Sürenin Sonunda Yüklenen Suç Oluşacağı Cihetle Yoklama Fişinin Aslı ya da Onaylı Örneğinin Getirtilip Suç Tarihinin Belirlenmesi Gereği )"
104YCGK1.2.2005E. 2004/6-206 K. 2005/5"SAHTECİLİK ( Gerçekleşen Zamanaşımı Nedeniyle Direnme Hükmünün Bozulması ve TCY.nın 102/4 ve 104/2. Maddeleri Gereğince Kamu Davasının Ortadan Kaldırılmasına Karar Verilmesi Gereği )
ZAMANAŞIMI ( Nedeniyle Direnme Hükmünün Bozulması ve TCY.nın 102/4 ve 104/2. Maddeleri Gereğince Kamu Davasının Ortadan Kaldırılmasına Karar Verilmesi Gereği )
KAMU DAVASININ ORTADAN KALDIRILMASI ( Gerçekleşen Zamanaşımı Nedeniyle Direnme Hükmünün Bozulması ve TCY.nın 102/4 ve 104/2. Maddeleri Gereğince )"
104YCGK1.2.2005E. 2004/16-223 K. 2005/1"TAAHHÜDÜ İHLAL ( Beraat Bozma Kararı ve TCK. Md. 104/1'de Yazılı Dava Zamanaşımını Kesen Usuli İşlemlerden Hiçbirisinin Gerçekleşmemesi - Hükmün Bozulması ve Davanın Ortadan Kaldırılması Gereği )
BERAAT VE BOZMA KARARLARI ( Zamanaşımı Süresini Kesmediği/Asli Zamanaşımı Süresinin Dolması - Hükmün Bozulması ve Davanın Ortadan Kaldırılması Gereği/Taahhüdü İhlal )
ASLİ ZAMANAŞIMI SÜRESİNİN DOLMASI ( Taahhüdü İhlal - Hükmün Bozulması ve Davanın Ortadan Kaldırılması Gereği )
ZAMANAŞIMI ( Beraat ve Bozma Kararlarının Zamanaşımı Süresini Kesmediği - Taahhüdü İhlal/Hükmün Bozulması ve Davanın Ortadan Kaldırılması Gereği )"
104Y17.HD27.1.2005E. 2004/9796 K. 2005/255"GERÇEĞE AYKIRI MAL BEYANINDA BULUNMAK ( Zamanaşımı Süresi - Zamanaşımına Uğrayan Suçtan Dolayı Davanın Ortadan Kaldırılması Gereği )
ZAMANAŞIMI SÜRESİ ( Gerçeğe Aykırı Mal Beyanında Bulunma Suçunda - Zamanaşımına Uğrayan Suçtan Dolayı Davanın Ortadan Kaldırılmasına Hükmedileceği )
DAVANIN ZAMANAŞIMI NEDENİYLE ORTADAN KALDIRILMASI GEREĞİ ( Gerçeğe Aykırı Mal Beyanında Bulunma Suçunda Zamanaşımı Süresi )
MAL BEYANININ GERÇEĞE AYKIRI OLMASI ( Ceza Davasında Zamanaşımı Süresi - Zamanaşımı Nedeniyle Davanın Ortadan Kaldırılması Gereği )"
104Y8.CD25.1.2005E. 2005/2 K. 2005/105"SALDIRGAN SARHOŞLUK ( Zamanaşımı Süresinin İki Yıl Olduğu - Kamu Davasının Ortadan Kaldırılması )
ZAMANAŞIMI SÜRESİ ( Mahkumiyet Kararının İnceleme Tarihi İtibariyle TCK'nun 104/2. Maddesinde Öngörülen İki Yıllık Zamanaşımı Süresinin Geçtiği - Davanın Zamanaşımı Nedeniyle Ortadan Kaldırılması Gereği )"
104Y8.CD25.1.2005E. 2004/9711 K. 2005/64"SİLAHLA ŞARTLI TEHDİT ( Sanığın Müştekinin Yönetimindeki Taksi İle Kast Ettiği Pavyon Önüne Henüz Gelmeden Otomobilin Güvenlik Güçleri Tarafından Durdurulması Suretiyle Henüz Sonucun Elde Edilmediği Gözetilmemesinin İsabetsizliği )
MÜTECAVİZ SARHOŞLUK ( Tabi Olduğu Zamanaşımı Süresinin Suç ve İnceleme Tarihleri Arasında Dolduğu - Kamu Davasının Zamanaşımı Nedeniyle Ortadan Kaldırılması Gerektiği )
ZAMANAŞIMI ( Mütecaviz Sarhoşluk Tabi Olduğu Zamanaşımı Süresinin Suç ve İnceleme Tarihleri Arasında Dolduğu - Kamu Davasının Zamanaşımı Nedeniyle Ortadan Kaldırılması Gerektiği )
TEŞEBBÜS ( Silahla Şartlı Tehdit - Sanığın Müştekinin Yönetimindeki Taksi İle Kast Ettiği Pavyon Önüne Henüz Gelmeden Otomobilin Güvenlik Güçleri Tarafından Durdurulması Suretiyle Henüz Sonucun Elde Edilmediğinin Gözetilmemesinin İsabetsizliği )"
104Y4.CD25.1.2005E. 2003/13934 K. 2005/123"SÖVME ( Sanık Hakkında Ceza Belirlenirken Özel Kışkırtma Hükmü Olan TCY'nın 485. Maddesinin Uygulanması Gereği - Yasanın 272. Maddesi ile Uygulama Yapılmasının Yasaya Aykırı Olduğu )
ÖZEL KIŞKIRTMA ( Sövme Suçu - TCY'nın 485. Maddesinin Uygulanması Gereği )
KAMU DAVASININ DÜŞÜRÜLMESİ ( Suçun Oluştuğu Tarih ile Hüküm Tarihine Göre Temyiz Süreci İçinde Dava Zamanaşımı Gerçekleşmesi Nedeniyle - Saldıgan Sarhoşluk )"
104Y11.CD23.11.2004E. 2003/12871 K. 2004/8591"SAHTE FATURA KULLANMAK ( Katma Değer Vergisi İndiriminde Kullanılması - Cezanın Türü ve Sınırı İtibariyle TCK'nın 102/4, 104/2. Maddelerinde Öngörüen Dava Zamanaşımına Tabi Olduğu )
DAVA ZAMANAŞIMI ( Sahte Fatura Kullanma Suçunun Kanunda Gerektirdiği Cezanın Türü ve Üst Sınırı İtibariyle TCK'nın 102/4, 104/2 Maddelerinde Öngörülen Dava Zamanaşımına Tabi Olduğu - Sahte Faturaların Katma Değer Vergisi İndiriminde Kullanılması )"
104Y11.CD22.11.2004E. 2004/6446 K. 2004/8552"SAHTE FATURA DÜZENLEME ( Suç Tarihinin Verginin Tarhı İçin Kanunda Belirtilen Sürenin Sonunda Kullanıldığı Tarih Olduğu - Katma Değer Kurumlar ve Gelir Vergisi Bakımından Dava Zamanaşımının Fatura Tarihine Göre Belirlenmesinin Yasaya Aykırı Olduğu )
ZAMANAŞIMI ( Suç Tarihi İtibariyle Faturanın Kullanılıp Vergi Ziyaı Doğmasının Sahte Fatura Düzenleme Suçunun Unsuru Olduğu - Gelir Kurumlar ve Katma Değer Vergileri Bakımından Sahte Fatura Düzenleme Suçunda Dava Zaman Aşımının Faturanın İlgili Yasasına Göre Kullanıldığı Tarihten Başlaması Gereği )
KATMA DEĞER VERGİSİ ( Bakımından Dava Zamanaşımının Fatura Tarine Göre Değil Yasalarında Belirlenen Sürenin Sonunda Kullanıldığı Tarihte Başladığı - Suç Tarihi İtibariyle Sahte Fatura Düzenleme Suçunda Faturaların Kullanılıp Vergi Ziyaı Doğmasının Suçun Unsuru Olduğu )
GELİR VERGİSİ ( Bakımından Dava Zamanaşımının Fatura Tarine Göre Değil Yasalarında Belirlenen Sürenin Sonunda Kullanıldığı Tarihte Başladığı - Suç Tarihi İtibariyle Sahte Fatura Düzenleme Suçunda Faturaların Kullanılıp Vergi Ziyaı Doğmasının Suçun Unsuru Olduğu )
KURUMLAR VERGİSİ ( Bakımından Dava Zamanaşımının Fatura Tarine Göre Değil Yasalarında Belirlenen Sürenin Sonunda Kullanıldığı Tarihte Başladığı - Suç Tarihi İtibariyle Sahte Fatura Düzenleme Suçunda Faturaların Kullanılıp Vergi Ziyaı Doğmasının Suçun Unsuru Olduğu )"
104Y16.HD3.6.2004E. 2004/4902 K. 2004/8097"ZAMANAŞIMI ( Mal Beyanında Bulunmamak Suçunda )
MAL BEYANINDA BULUNMAMAK SUÇU ( Zamanaşımı )
KISA KARARLA GEREKÇELİ KARAR ARASINDA ÇELİŞKİ BULUNMASI ( Gerçeğe Aykırı Beyanda Bulunmak ve Şirketin İflasını İstememek Suçlarından Kısa Kararda Hüküm Kurulmadan Gerekçeli Kararda Bahsedilmiş Olması )
GEREKÇELİ KARARIN KISA KARARLA ÇELİŞKİLİ OLMASI ( Gerçeğe Aykırı Beyanda Bulunmak ve Şirketin İflasını İstememek Suçlarından Kısa Kararda Hüküm Kurulmadan Gerekçeli Kararda Bahsedilmiş Olması )
GERÇEĞE AYKIRI MAL BEYANINDA BULUNMAK VE SERMAYE ŞİRKETİN İFLASINI İSTEMEMEK SUÇLARI ( Kısa Kararla Gerekçeli Karar Arasında Çelişki )"
104YCGK4.5.2004E. 2004/3-89 K. 2004/110"ZAMANAŞIMININ DURMAMASI ( Devlet Ormanından Ağaç Kesmek Suçundan Açılan Davada Mahkemece Kadastro Mahkemesi'ndeki Davanın Bekletici Mesele Olarak Kabul Edilmiş Olması - Kadastro Mahkemesi'ndeki Davanın Ağaçların Kesildiği Taşınmazla İlgili Olmaması )
ÖN MESELE NEDENİYLE ZAMANAŞIMININ KESİLMESİ ( Devlet Ormanından Ağaç Kesmek Suçundan Açılan Davada Kadastro Mahkemesi'ndeki Davanın Sonucunun Beklenmesine Karar Verilmiş Olması - İki Davaya Konu Taşınmazların Aynı Olmadığının Tesbit Edilmesi Nedeniyle Zamanaşımının Kesilmeyeceği )
BEKLETİCİ MESELE NEDENİYLE ZAMANAŞIMININ KESİLMESİ ( Devlet Ormanından Ağaç Kesmek Suçundan Açılan Davada Kadastro Mahkemesi'ndeki Davanın Sonucunun Beklenmesine Karar Verilmiş Olması - İki Davaya Konu Taşınmazların Aynı Olmadığının Tesbit Edilmesi Nedeniyle Zamanaşımının Kesilmeyeceği )
KADASTRO MAHKEMESİ'NDEKİ DAVANIN BEKLETİCİ MESELE OLARAK KABUL EDİLMİŞ OLMASI ( Devlet Ormanından Ağaç Kesmek Suçunda - Mahkemece Davaya Konu Taşınmazın Kadastro Mahkemesindeki Davaya Konu Taşınmazla İlgisinin Olmadığının Tesbit Edilmiş Olması Halinde Zamanaşımının Durmaması )
DEVLET ORMANINDAN AĞAÇ KESMEK ( Ağaç Kesilen Taşınmazla Mahkemece Ön Mesele Olarak Kabul Edilen Kadastro Mahkemesi'ndeki Davaya Konu Taşınmazın Farklı Olduğunun Tesbiti - Zamanaşımının Ön Mesele Nedeniyle Durmayacağı )
ORMANDAN AĞAÇ KESMEK ( Ağaç Kesilen Taşınmazla Mahkemece Ön Mesele Olarak Kabul Edilen Kadastro Mahkemesi'ndeki Davaya Konu Taşınmazın Farklı Olduğunun Tesbiti - Zamanaşımının Ön Mesele Nedeniyle Durmayacağı )"
104Y16.HD23.3.2004E. 2004/660 K. 2004/4681"GERÇEĞE AYKIRI MAL BEYANINDA BULUNMAK ( Kanunda Belirtilen Usul Ve Esaslara Uygun Olmayan Şekilde Mal Beyanda Bulunmanın Suç Teşkil Etmesi )
ZAMANAŞIMI ( Gerçeğe Aykırı Mal Beyanında Bulunmak Suçu İçin İki Yıllık Zamanaşımı Süresinin Olması )
ZAMANAŞIMININ KESİLMESİ ( Zamanaşımının Kesilmesi Halinde Sürenin Zamanaşımı Kesen İşlemin Bitmesinden İtibaren Tekrar İşlemeye Başlaması )
ZAMANAŞIMINI KESEN OLAYIN SONA ERMESİ ( Bu Durumda Zamaşımının Olay Tarihinden İtibaren Asıl Zamanaşımı Süresinin Bir Buçuk Katını Geçememesi )"
104Y16.HD16.3.2004E. 2003/13121 K. 2004/4304"GERÇEĞE AYKIRI BEYANDA BULUNMAK SUÇU ( 2 Yıllık Dava Zamanaşımı Süresine Tabi Olduğu - Sürenin Sanığa Şikayet Dilekçesine Havi Açıklamalı Davetiyenin Tebliğ Edildiği Tarihte Başlayacağı )
ZAMANAŞIMI ( Gerçeğe Aykırı Beyanda Bulunmak Suçu - 2 Yıllık Dava Zamanaşımı Süresine Tabi Olduğu/Sürenin Sanığa Şikayet Dilekçesine Havi Açıklamalı Davetiyenin Tebliğ Edildiği Tarihte Başlayacağı )
SÜRE BAŞLANGICI ( Gerçeğe Aykırı Beyanda Bulunmak Suçu/Sanığa Şikayet Dilekçesine Havi Açıklamalı Davetiyenin Tebliğ Edildiği Tarihte Başlayacağı - 2 Yıllık Dava Zamanaşımı Süresine Tabi Olduğu )
MAL BEYANINDA BİLDİRİLMEYEN EŞYALAR ( Borcu Karşılamaya Yetmeyecek Değerde ve Her Evde Bulunabilecek Ev Eşyalarından Olması - Gerçeğe Aykırı Beyanda Bulunmak Suçunun Oluşmayacağı )"
104Y16.HD16.3.2004E. 2003/10522 K. 2004/4303"KONKORDATODA YETKİLİ KİŞİLERİ HATAYA DÜŞÜRMEK SUÇU ( Olağan ve Uzamış Zamanaşımı Süreleri - Müşteki veya Vekilinin Duruşmaya Katılmaması Nedeniyle Davanın Düşmesi )
ZAMANAŞIMI SÜRESİ ( Konkordatoda Yetkili Kişileri Hataya Düşürmek Suçundan Açılmış Davada - Müşteki veya Vekilinin Duruşmaya Katılmaması Nedeniyle Davanın Düşmesi )
MÜŞTEKİNİN DURUŞMAYA KATILMAMASI NEDENİYLE DAVANIN DÜŞMESİ ( Konkordatoda Yetkili Kişileri Hataya Düşürmek Suçundan Dolayı Açılan Davada )
UZAMIŞ ZAMANAŞIMI SÜRESİ ( Konkordatoda Yetkili Kişileri Hataya Düşürmek Suçundan Açılmış Davada )
DÜŞME KARARI VERİLMESİ ( Konkordatoda Yetkili Kişileri Hataya Düşürmek Suçundan Açılan Davada Müştekinin Duruşmaya Katılmaması )"
104Y16.HD2.3.2004E. 2004/2036 K. 2004/3312"TAAHHÜDÜ İHLAL ( suçun İki Yıllık Dava Zamanaşımı Süresine Tabi Olması )
ZAMANAŞIMI ( Taahhüdü İhlal Suçunun İki Yıllık Dava Zamanaşımı Süresine Tabi Olması )"
104YCGK17.2.2004E. 2004/7-24 K. 2004/41"RUHSATSIZ AV TÜFEĞİ ( Yetkili Merciilerden Silah İçin Taşıma Ruhsatı Alınmadan Bulundurulması Halinde Suç Oluşması )
KESİN HÜKME BAĞLAMANIN ERTELENMESİ ( Şartla Salıverme Kanununa Göre Şart Kapsamında Olan Suç Yargılamasının Kesin Hükme Bağlanmasının Ertelenmesinin Gerekmesi )
MÜSADERE ( Zoralım Davalarının Asıl Suç İçin Öngörülen Dava Zamanaşımına Tabi Bulunması )
ZAMANAŞIMI ( Zoralım Davalarının Asıl Suç İçin Öngörülen Dava Zamanaşımına Tabi Bulunması )"
104Y7.CD20.1.2004E. 2003/8271 K. 2004/46"KAMU DAVASININ ORTADAN KALDIRILMASI ( Suç Tarihi İtibariyle Temyiz İnceleme Gününde TCK. Md. 102/5 ve 104/2'de Öngörülen Zamanaşımının Tahakkuk Etmiş Bulunması )
ZAMANAŞIMI ( TCK. Md. 102/5 ve 104/2'de Öngörülen - Suç Tarihi İtibariyle Temyiz İnceleme Gününde Tahakkuk Etmiş Bulunması/Kamu Davasının Ortadan Kaldırılmasına Karar Verilmesi Gereği )
SUÇ TARİHİ İTİBARİYLE KAMU DAVASININ ORTADAN KALDIRILMASI ( Temyiz İnceleme Gününde TCK. Md. 102/5 ve 104/2'de Öngörülen Zamanaşımının Tahakkuk Etmiş Bulunması )"
104Y16.HD13.1.2004E. 2003/9823 K. 2004/412"GERÇEĞE AYKIRI BEYANDA BULUNMAK SUÇU ( Dava Zamanaşımı Kesen Sebeplerin Mevcut Bulunmadığı - 2 Yıllık Zamanaşımı Süresinin Gerçekleştiği/Davanın Ortadan Kaldırılmasına Karar Verilmesi Gereği )
ZAMANAŞIMI ( Gerçeğe Aykırı Beyanda Bulunmak Suçu - 2 Yıllık Zamanaşımı Süresinin Gerçekleştiği/Davanın Ortadan Kaldırılmasına Karar Verilmesi Gereği )"
104Y7.CD30.12.2003E. 2002/15359 K. 2003/13104"TOPLU KAÇAKÇILIK ( Sanıklara Ait Kaçak Eşyaların Diğer Sürücü Sanıkların Kullandıkları Minübüslerde Ele Geçirildiği Cihetle Eşya Sahibi Olan Sanıklar İle Şoför Sanıkların Fiili Maddi Ve Manevi Dayanışma İçerisinde Birlikte İşlemeleri Nedeniyle )
MÜNFERİT TİCARİ KAÇAKÇILIK OLMAYAN HAL ( Kaçak Eşyaların Diğer Sürücü Sanıkların Kullandıkları Minübüslerde Ele Geçirildiği Cihetle Eşya Sahibi Olan Sanıklar İle Şoför Sanıkların Fiili Maddi Ve Manevi Dayanışma İçerisinde Birlikte İşlenen Eylemin Toplu Kaçakçılık Olduğu )
ZAMANAŞIMI NEDENİYLE KAMU DAVASININ ORTADAN KALDIRILMASI ( Toplu Kaçakçılık Suçunun Sanıklarının Kullandığı Minübüslerin İadesi Gereği - Müsaderesine Hükmolunamayacağı )
MÜSADERE ( Kaçakçılık Suçunun Sanıkları Hakkında Kamu Davasının Zamanaşımı Nedeniyle Ortadan Kaldırılmasına Karar Verildiğine Göre Kullandıkları Minübüslerin İadesi Yerine Müsaderelerine Hükmolunmasının Doğru Olmadığı )"
104Y16.HD5.11.2003E. 2003/8967 K. 2003/10248"ADİ KİRA VE HASILAT KİRALARINA İLİŞKİN TAHLİYE TAKİBİ ( Mal Beyanında Bulunmama Suçunun Oluşmayacağı - Zamanaşımı Süresi )
KİRALANANIN TAHLİYESİ TAKİBİ ( Mal Beyanında Bulunmama Suçunun Oluşmayacağı - Zamanaşımı Süresi )
MAL BEYANINDA BULUNMAMA SUÇUNUN OLUŞMAMASI ( Adi Kira ve Hasılat Kiralarına İlişkin Takipte Mal Beyanında Bulunma Yükümlülüğü Bulunmaması )
ZAMANAŞIMI SÜRESİ ( Mal Beyanında Bulunmama Suçunda - Adi Kira ve Hasılat Kiralarına İlişkin Takipte Mal Beyanında Bulunma Yükümlülüğü Bulunmaması )"
104Y7.CD4.11.2003E. 2003/14837 K. 2003/9592"KAÇAKÇILIK SUÇU ( Gıyabi Tutuklama Kararıyla Zamanaşımının Kesilmesi )
GIYABİ TUTUKLAMA KARARI ( Zamanaşımını Kesmesi - Kaçakçılık Suçu )
ZAMANAŞIMININ KESİLMESİ ( Gıyabi Tutuklama Kararıyla - Kaçakçılık Suçu )"
104Y4.CD4.11.2003E. 2002/29003 K. 2003/10746"SUSMA HAKKI ( Bu Hakkını Kullanan Sanığın İnkara Yönelik Savunması Biçiminde Yorumlama Yapılmasının Hukuka Aykırı Olduğunun Kabul Edilmesi )
PARA CEZALARI ( Yerel Mahkemece Para Cezalarının Belirlenmesinde TCK'da 4806 Sayılı Yasa İle Yapılan Değişikliklerin Dikkate Alınmasının Gerekmesi )
4806 SAYILI YASA ( Yerel Mahkemece Para Cezalarının Belirlenmesinde TCK'da 4806 Sayılı Yasa İle Yapılan Değişikliklerin Dikkate Alınmasının Gerekmesi )
TEKERRÜR ( Tekerrüre Esas Alınan Hürriyeti Bağlayıcı Cezanın Yerine Getirilme Tarihinden Önce Suç İşlenmiş Bulunduğunun Yerel Mahkemece Dikkate Alınmasının Gerekmesi )"
104Y4.CD22.10.2003E. 2002/28367 K. 2003/9930"ALKOLLÜ ARAÇ KULLANMA ( Sanığın Alkollü Araç Kullandığını Farkederek Hakkında İşlem Yapmak İsteyen Mağdurları Tehdit Edip İteleyerek Dirnmiş Bulunması )
MEMURA MUKAVEMET ( Sanığın Alkollü Araç Kullandığını Farkederek Hakkında İşlem Yapmak İsteyen Mağdurları Tehdit Edip İteleyerek Dirnmiş Bulunması )
TEHDİT ( Sanığın Alkollü Araç Kullandığını Farkederek Hakkında İşlem Yapmak İsteyen Mağdurları Tehdit Edip İteleyerek Dirnmiş Bulunması )"
104Y16.HD9.10.2003E. 2003/7378 K. 2003/8894"MAL BEYANINDA BULUNMAMAK ( Suç Tarihinden Temyiz İncelemesinin Yapıldığı Tarihe Kadar Bir Yıllık Zamanaşımı Süresinin Geçmesi )
DAVA ZAMANAŞIMI ( Mal Beyanında Bulunmamak Suçundan Dolayı Suç Tarihinden Temyiz İncelemesinin Yapıldığı Tarihe Kadar Bir Yıllık Zamanaşımı Süresinin Geçmesi )
ORTADAN KALDIRMA ( Mal Beyanında Bulunmamak Suçundan Dolayı Suç Tarihinden Temyiz İncelemesinin Yapıldığı Tarihe Kadar Bir Yıllık Zamanaşımı Süresinin Geçmesi Nedeniyle Davanın Ortadan Kaldırılmasına Karar Verilmesi )"
104YCGK7.10.2003E. 2003/6-214 K. 2003/244"SAHTECİLİK SUÇU ( Sanığın Hakkındaki Davadan Habersiz Olması Nedeniyle Bu Suretle Savunma Hakkının Kısıtlanması )
BOZMADAN SONRA SANIĞ İFADESİNİN ALINMASI ( Sanık Hakkında Verilecek Cezanın Bozmaya Konu Olan Cezadan Daha Ağır ise Sanığın Dinlenilmesinin Gerekmesi )
SAVUNMA HAKKININ KISITLANMASI ( Sanığın Hakkındaki Davadan Habersiz Olması Nedeniyle Bu Suretle Savunma Hakkının Kısıtlanması )
SANIĞIN DAVADAN HABERSİZ OLMASI ( Sanığa Davetiye Çıkartılıp Duruşma Günü Bildirilmeden Yargılamaya Devamla Yokluğunda Karar Verilmesinin CYUY'na Aykırı Olması )"
104YCGK3.6.2003E. 2003/7-171 K. 2003/175"MESKUN MAHALDE SİLAH TAŞIMAK ( Suçun İki Yıllık Asli Zamanaşımı Süresine Tabi Olduğu - Münhasıran Zoralıma Tabi Olmayan Tüfek/Asıl Suçun Tabi Olduğu Zamanaşımı Süresinde Sonuçlandırılması Gereği )
MERKEZ AV KOMİSYONUNCA YASAKLANAN DÖNEMDE AVLANMAK ( Suçun İki Yıllık Asli Zamanaşımı Süresine Tabi Olduğu - Münhasıran Zoralıma Tabi Olmayan Tüfek/Asıl Suçun Tabi Olduğu Zamanaşımı Süresinde Sonuçlandırılması Gereği )
ZAMANAŞIMI ( Meskun Mahalde Silah Taşımak ve Merkez Av Komisyonunca Yasaklanan Dönemde Avlanmak Suçu - Tüfeklerin Zoralımı )
DAVANIN ORTADAN KALDIRILMASI ( Zamanaşımı Nedeniyle - Meskun Mahalde Silah Taşımak ve Merkez Av Komisyonunca Yasaklanan Dönemde Avlanmak Suçu )
ZAMANAŞIMI NEDENİYLE DAVANIN ORTADAN KALDIRILMASI ( Meskun Mahalde Silah Taşımak ve Merkez Av Komisyonunca Yasaklanan Dönemde Avlanmak Suçu )
ZORALIM ( Meskun Mahalde Silah Taşımak ve Merkez Av Komisyonunca Yasaklanan Dönemde Avlanmak Suçu - Ruhsatlı Tüfeklerin Sahiplerine İadesi Belgesiz Tüfeğin İse Yönetime Teslimine Karar Verilmesi Gereği )"
104YCGK3.6.2003E. 2003/7-153 K. 2003/174"SÜRÜCÜ BELGESİZ ARAÇ KULLANMA ( Suçun Gerek İlk Tespitte Gerekse Tekrarında İki Yıllık Asli Zamanaşımı Süresine Tabi Olduğu )
ZAMANAŞIMI ( Sürücü Belgesiz Araç Kullanma - Suçun Gerek İlk Tespitte Gerekse Tekrarında İki Yıllık Asli Zamanaşımı Süresine Tabi Olduğu )
ÖNÖDEME NEDENİYLE DAVANIN ORTADAN KALDIRILMASI ( Zamanaşımını Kesen Nedenlerden Bulunmaması - Sürücü Belgesiz Araç Kullanma )
DAVANIN ORTADAN KALDIRILMASI ( Zamanaşımı Nedeniyle - Sürücü Belgesiz Araç Kullanma/Suçun Gerek İlk Tespitte Gerekse Tekrarında İki Yıllık Asli Zamanaşımı Süresine Tabi Olduğu )
ZAMANAŞIMI NEDENİYLE DAVANIN ORTADAN KALDIRILMASI ( Sürücü Belgesiz Araç Kullanma/Suçun Gerek İlk Tespitte Gerekse Tekrarında İki Yıllık Asli Zamanaşımı Süresine Tabi Olduğu )"
104Y7.CD2.6.2003E. 2002/22135 K. 2003/3926"AV VE SPORDA KULLANILAN TÜFEK VE TABANCA ( Kamu Davasının Zamanaşımı Nedeniyle Ortadan Kaldırılması - Tüfeğin İadesine Karar Verilmesi Gereği )
ZAMANAŞIMI ( Kamu Davasının Ortadan Kaldırılması - Tüfeğin İadesi )
ZORALIM ( Zamanaşımı - Suça Konu Tüfeğin Geçerli Belgesi Bulunan Sanığa İadesi Yerine Zoralımına Karar Verilmesinin Hatalı Olduğu )"
104Y8.CD28.5.2003E. 2003/5220 K. 2003/1725"TOPLANTI VE GÖSTERİ YÜRÜYÜŞLERİ KANUNUNA MUHALEFET ( Suç Tarihinden Karar Tarihine Kadar 5 Yıllık Asli Zamanaşımının Dolması Nedeniyle 4616 Sayılı Yasadan Önce Uygulanarak Davanın Ortadan Kaldırılmasına Karar Verilmesi Gereği )
ASLİ ZAMANAŞIMININ DOLMASI ( Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu'na Muahalefet Suçunda Suç Tarihinden Karar Tarihine Kadar Dolması Nedeniyle 4616 Sayılı Yasadan Önce Uygulanarak Davanın Ortadan Kaldırılmasına Karar Verilmesi Gereği )
DAVANIN ORTADAN KALDIRILMASI GEREĞİ ( Suç Tarihinden Karar Tarihine Kadar 5 Yıllık Asli Zamanaşımının Dolması Nedeniyle 4616 Sayılı Yasadan Önce Uygulanarak Verileceği - Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu'na Muahalefet )"
104Y6.CD5.5.2003E. 2003/4857 K. 2003/4413"HİLELİ İFLAS ( Sanıkların Bir Kısmının Sorgulama Tarihinden Hüküm Bir Kısmının da İnceleme Tarihine Kadar 5 Yıllık Zamanaşımının Gerçekleşmiş Olması - Kamu Davasının Ortadan Kaldırılması Gereği )
KAMU DAVASININ ORTADAN KALDIRILMASI ( Hileli İflas - Sanıkların Bir Kısmının Sorgulama Tarihinden Hüküm Bir Kısmının da İnceleme Tarihine Kadar 5 Yıllık Zamanaşımının Gerçekleşmiş Olması )
ZAMANAŞIMI ( Hileli İflas - Sanıkların Bir Kısmının Sorgulama Tarihinden Hüküm Bir Kısmının da İnceleme Tarihine Kadar 5 Yıllık Zamanaşımının Gerçekleşmiş Olması/Kamu Davasının Ortadan Kaldırılması Gereği )
SORGULAMA TARİHİ ( Sanıkların Bir Kısmının Bu Tarihden Hüküm Bir Kısmının da İnceleme Tarihine Kadar 5 Yıllık Zamanaşımının Gerçekleşmiş Olması/Kamu Davasının Ortadan Kaldırılması Gereği - Hileli İflas )"
104YCGK25.3.2003E. 2002/6-315 K. 2003/50"SAHTECİLİK ( Sanıkların Sahte Olarak Basılan İlaç Küpürlerini Bazı Doktorlara Menfaat Temin Etmek Amacıyla Elde Ettikleri Sahte Raporlara Yapıştırmak Suretiyle Menfaat Temin Etmeleri )
ZAMANAŞIMI ( Sanıkların İşlemiş Oldukları Suçların Hem Resmi Evrakta Sahtecilik Hem de Dolandırıcılık Suçunu Oluşturması-Dolandırıcılık Suçundan Dolayı Zamanaşımı Süresinin Geçmesi )
SUÇ VASFININ BELİRLENMESİ ( Sahet ilaç Küpürlerinin Doktor Reçetelerine Yapıştırılarak Faturalara Bağlanması Suçunun Resmi Evrakta Sahtecilik ve Dolandırıcılık Suçlarını Oluşturması )
SAHTE İLAÇ KÜPÜRLERİNİN DOKTOR REÇETELERİNE YAPIŞTIRILARAK FATURALARA BAĞLANMASI ( Resmi Evrakta Sahtecilik ve Dolandırıcılık Suçlarının Oluşması )
DOLANDIRICILIK ( Sanıkların Sahte Olarak Basılan İlaç Küpürlerini Bazı Doktorlara Menfaat Temin Etmek Amacıyla Elde Ettikleri Sahte Raporlara Yapıştırmak Suretiyle Menfaat Temin Etmeleri )
RESMİ EVRAKTA SAHTECİLİK ( Sanıkların Sahte Olarak Basılan İlaç Küpürlerini Bazı Doktorlara Menfaat Temin Etmek Amacıyla Elde Ettikleri Sahte Raporlara Yapıştırmak Suretiyle Menfaat Temin Etmeleri )
MEMUR OLMADIĞI HALDE RESMİ EVRAKTA SAHTECİLİK YAPILMASI ( Resmi Evrakta Sahtecilik Suçuyla Birlikte Hile ve Desiseler Yapılması Nedeniyle Dolandırıcılık Suçunun Oluşması )
MÜTESELSİL SAHTECİLİK SUÇLARI ( Resmi Evrakın Kanunen Sahteliği İspat Olunmadıkça Muteber Olan Resmi Evrak Kabiliyetinden ise Cezanın Ağırlaştırılması )"
104Y17.HD24.3.2003E. 2003/2207 K. 2003/2389"GERÇEĞE AYKIRI BEYANDA BULUNMA ( Suçun Üç Yıllık Zamanaşımına Tabi Olması )
DAVANIN ORTADAN KALDIRILMASI ( Zamanaşımı Nedeniyle )
ZAMANAŞIMI ( Gerçeğe Aykırı Beyanda Bulunma Suçunun Üç Yıllık Zamanaşımına Tabi Olması )"
104Y17.HD13.3.2003E. 2003/1994 K. 2003/1873"TAAHHÜDÜ İHLAL SUÇU ( Suçun Üç Yıllık Zamanaşımına Tabi Olması )
ZAMANAŞIMI ( Taahhüdü İhlal Suçunun Üç Yıllık Zamanaşımına Tabi Olması )"
104Y4.HD6.3.2003E. 2003/1321 K. 2003/2401"HAKSIZ EYLEM NEDENİYLE MADDİ VE MANEVİ TAZMİNAT DAVASI ( Davacının Haksız Eylem Nedeniyle Uğradığı Zararını Birleşen Dava İle Davalıdan Talep Etmesi )
USULÜNE GÖRE AÇILMIŞ DAVA OLMAMASI ( Dahili Davalılar Hakkında Usulüne Göre Açılmış Dava ve Usulüne Göre Alınmış Harç Olmadığı Halde Yerel Mahkemenin Karar Vermiş Olmasının Yasal Olmaması )
AVUKATLIK VEKALET ÜCRETİ ( Davanın Kabul Edilen Kısmı Dikkate Alınarak Davacılar Vekili Yararına Vekalet Ücreti Takdir Olunmamasının Hukuka Aykırı Olması )
ZAMANAŞIMI ( BK Hükümleri Gereği Olarak Haksız Fiile İlişkin Zamanaşımı Sürelerinde Eğer Ceza Zamanaşımı Daha Fazla Bir Süre Öngörüyorsa Ceza Zamanaşımı Süresinin Uygulanabimesi )
ZAMANAŞIMI DEF'İ ( Haksız Fiile İlişkin Hem Ceza Hem de Hukuk Zamanaşımı Sürelerinin Sona Erdiğinin ve Usulüne Uygun Zamanaşımı Def'i de Bulunduğunun Dikkate Alınmasının Gerekmesi )"
104YCGK4.3.2003E. 2003/7-22 K. 2003/11"ŞİRKETİN İFLASINI İSTEMEMEK SUÇU ( Şirketin İflasını İstememek Suçunun İki Yıllık Asli Dava Zamanaşımı Süresine Tabi Olması )
ZAMANAŞIMI SÜRESİ ( Şirketin İflasını İstememek Suçunun İki Yıllık Asli Dava Zamanaşımı Süresine Tabi Olması )
ZAMANAŞIMININ KESİLMESİ ( Zamanaşımını Kesici İşlemlerin Asli Zamanaşımı Süresini Yarıdan Fazla Uzatamayacağı )
DAVANIN ORTADAN KALDIRILMASI ( Zamanaşımı Dolduktan Sonra Açılan Davalarda Davanın Ortadan Kaldırılmasının Gerekmesi )"
104Y10.CD23.9.2002E. 2002/21013 K. 2002/22778"BAŞKASININ ARAZİSİNE HAYVAN SOKMAK ( Kamu Davasının Ortadan Kaldırılması - 6 Aylık Asli Zamanaşımının Temyiz İncelemesinin Yapıldığı Tarihte Dolmuş Olması )
KAMU DAVASININ ORTADAN KALDIRILMASI ( 6 Aylık Asli Zamanaşımının Temyiz İncelemesinin Yapıldığı Tarihte Dolmuş Olması )
KABAHAT SUÇLARI ( Bir Yıldan Az Zamanaşımına Tabi - Kesilen Zamanaşımı Süresinin Hükümle Tekrar Başlayacağı )
KESİLEN ZAMANAŞIMI SÜRESİNİN HÜKÜMLE TEKRAR BAŞLAYACAĞI ( Bir Yıldan Az Zamanaşımına Tabi Kabahat Suçlarında - Başkasının Arazisine Hayvan Sokmak )
ZAMANAŞIMININ KESİLMESİ VE TEKRAR BAŞLAMASI ( Bir Yıldan Az Zamanaşımına Tabi Kabahat Suçlarında Hükümden İtibaren - Başkasının Arazisine Hayvan Sokmak )
TEMYİZ TALEBİNİN REDDİ GEREĞİ ( C.Savcısının Hakim Tarafından Havale Edilmeyen Dilekçe İle Yapmış Olduğu )"
104YCGK17.9.2002E. 2002/7-198 K. 2002/303"ZORALIM ( Sanık Hakkında Ruhsatsız Av Tüfeği Bulundurmaktan Dolayı CYUY Uyarınca Zoralım Davası Açılması )
KESİNLİK SINIRI ( Dava Konusu Av Tüfeklerinin Toplam Değerleri Dava Tarihi İtibariyle Temyiz Davasını Önleme Sınırının Altında Bulunduğuna Göre Zoralıma İlişkin Hükmün Kesin Olması )
KARARIN TEMYİZ EDİLEMEMESİ ( Dava Konusu Av Tüfeklerinin Toplam Değerleri Dava Tarihi İtibariyle Temyiz Davasını Önleme Sınırının Altında Bulunduğuna Göre Zoralıma İlişkin Hükmün Kesin Olması )
ZAMANAŞIMI ( Av Tüfeğinin Zoralımı Suçun Gerektirdiği Cezanın Tür ve Miktarına Göre Ceza Yasasına Göre Üç Yıllık Zamanaşımına Tabi Olması )"
104Y2.CD5.6.2002E. 2001/24002 K. 2002/10635"SÖVME ( Sanık Hakkında Her İki Müştekiye Sövdüğünden Dava Açıldığı Halde Tek Suç Gibi Değerlendirilip Sanık Hakkında Tek Ceza Tayininin Yasaya Aykırı Olması )
TEK SUÇ ( Sanık Hakkında Her İki Müştekiye Sövdüğünden Dava Açıldığı Halde Tek Suç Gibi Değerlendirilip Sanık Hakkında Tek Ceza Tayininin Yasaya Aykırı Olması )
TEK CEZA ( Sanık Hakkında Her İki Müştekiye Sövdüğünden Dava Açıldığı Halde Tek Suç Gibi Değerlendirilip Sanık Hakkında Tek Ceza Tayininin Yasaya Aykırı Olması )"
104Y3.CD28.5.2002E. 2002/5952 K. 2002/6363"ZAMANAŞIMI ( Karar Tarihi İtibariyle Beş Yıllık Zamanaşımı Süresinin Dolmadığı Gözetilmeden Davanın Ortadan Kaldırılmasına Karar Verilmesinin Yasaya Aykırı Olması )
DAVANIN ORTADAN KALDIRILMASI ( Karar Tarihi İtibariyle Beş Yıllık Zamanaşımı Süresinin Dolmadığı Gözetilmeden Davanın Ortadan Kaldırılmasına Karar Verilmesinin Yasaya Aykırı Olması )"
104Y3.CD15.5.2002E. 2002/4863 K. 2002/5599"SUÇ TARİHİ İLE İNCELEME TARİHİ ( Orman Suçu - TCK.nun 102/4 ve 104/2. Maddelerindeki Zamanaşımı Süresinin Gerçekleşmesi )
ZAMANAŞIMI ( Orman Suçu Tarihi İle İnceleme Tarihi Arasında - TCK.nun 102/4 ve 104/2. Maddeleri )"
104Y7.CD2.5.2002E. 2002/6205 K. 2002/6124"AMELİYATI İSKAİYE İŞLETME KANUNU MUVAKKATINA MUHALEFET ( Sanığın İşlediği Sulama Kanalı Parçasını Yerinden Sökerek Almak Suretiyle Tarla Sulama Eyleminin İlgili Kanun Kapsamında Olması )
ZAMANAŞIMI SÜRESİ ( Ameliyatı İskaiye İşletme Kanununda Zamanaşımı Süresinin TCK Hükümlerine Göre Hesaplanmasının Gerekmesi )
HUKUKA AYKIRI TARLA SULMA EYLEMİ ( Sanığın İşlediği Sulama Kanalı Parçasını Yerinden Sökerek Almak Suretiyle Tarla Sulama Eyleminin Ameliyatı İskaiye İşletme Kanunu Kapsamında Olması )"
104Y11.CD30.4.2002E. 2002/3078 K. 2002/3573"DOLANDIRICILIK ( Dolandırılan Müdahillerin Araç Kampanyası İçin Ödeme Yapmaya Devam Ettikleri ve Sanığın da Bu Ödemeleri Alıp Kabul Ettiğinin Anlaşılması )
TEMADİ EDEN SUÇ ( Dolandırılan Müdahillerin Araç Kampanyası İçin Ödeme Yapmaya Devam Ettikleri ve Sanığın da Bu Ödemeleri Alıp Kabul Ettiğinin Anlaşılması )
MUTEMADİ SUÇLARDA SUÇ TARİHİ ( Son Ödeme Tarihinin Suç Tarihi Olması )
ZAMANAŞIMI ( Mütemadi Suçlarda Son Ödeme Tarihinin Suç Tarihi Olması-Sözleşme Tarihleri Suç Tarihi Kabul Olunarak Zamanaşımı Dolduğundan Bahisle Davanın Ortadan Kaldırılamaması )"
104YCGK16.4.2002E. 2002/5-106 K. 2002/232"ZORLA IRZA GEÇMEK ( Sanığın Onbeş Yaşından Büyük Mağdureyi Rızasıyla Kaçırıp Irzına Geçmesi- Sanığın Daha Sonra Mağdure ile Evlenmesi )
15 YAŞINDAN BÜYÜK MAĞDUREYİ RIZASIYLA KAÇIRIP ONUN IRZINA GEÇME SUÇU ( Açılan Davanın Sanığın Mağdure ile Evlenmesi Üzerine Ertelenmesi )
KAMU DAVASININ ERTELENMESİ ( Sanığın Irzına Geçtiği Mağdure ile Evlenmesi Nedeniyle Davanın Ertelenmesi-Sanığın Daha Sonra Boşanmasına Rağmen Zamanaşımı Süresinin Geçmesi )
ZAMANAŞIMI SÜRESİ ( Sanığın Irzına Geçtiği Mağdure ile Evlenmesi Nedeniyle Davanın Ertelenmesi-Sanığın Daha Sonra Boşanmasına Rağmen Zamanaşımı Süresinin Geçmesi )
IRZINA GEÇTİĞİ MAĞDURE İLE EVLENEN SANIĞIN DAHA SONRA BOŞANMASI ( Zamanaşımı Süresinin Geçmesi Nedeniyle Kamu Davasının Ortadan Kaldırılmasına Karar Verilmesi )"
104Y8.CD8.4.2002E. 2001/14351 K. 2002/4859"HAKKI OLMAYAN YERE TECAVÜZ ( Olayda Eylemin Temadi Etmesi ve Hukuki Kesintinin Meydana Geldiği İddianame Tarihinin Suç Tarihi Olarak Kabulü )
EYLEMİN TEMADİ ETMESİ ( Hukuki Kesintinin Meydana Geldiği İddianame Tarihinin Suç Tarihi Olarak Kabulü-Tecavüz Tarihinin Suç Tarihi Kabul Edilememesi )
SUÇ TARİHİ ( Olayda Eylemin Temadi Etmesi ve Hukuki Kesintinin Meydana Geldiği İddianame Tarihinin Suç Tarihi Olarak Kabulü )
HUKUKİ KESİNTİ ( Olayda Eylemin Temadi Etmesi ve Hukuki Kesintinin Meydana Geldiği İddianame Tarihinin Suç Tarihi Olarak Kabulü )"
104Y11.CD4.4.2002E. 2002/2140 K. 2002/2870"213 SAYILI YASAYA AYKIRILIK ( Sanığın Sorgusundan Sonra Verilen Mahkumiyet Kararının Zamanaşımını Kesmiş Olması )
ZAMANAŞIMININ KESİLMESİ ( Sanığın Sorgusundan Sonra Verilen Mahkumiyet Kararının Zamanaşımını Kesmiş Olması )"
104Y8.CD3.4.2002E. 2001/13753 K. 2002/4495"6136 SAYILI KANUNA AYKIRILIK ( Ceza Davasının Ceza Yasası Gereğince Zamanaşımına Uğraması Sebebiyle Düşmesi )
ZAMANAŞIMI ( Suçun Gerektirdiği Cezaya İşleniş Tarihinden Hüküm Tarihine Kadar Yedi Yıl Altı Aydan Fazla Zaman Geçmiş Bulunması )
DAVANIN DÜŞMESİ ( Ceza Davasının Ceza Yasası Gereğince Zamanaşımına Uğraması Sebebiyle Düşmesi )"
104Y9.CD1.4.2002E. 2002/575 K. 2002/691"DUVARLARA İZİNSİZ YAZI YAZMAK ( Suçun İki Yıllık Asli Zamanaşımına Tabi Olması )
ZAMANAŞIMI ( Duvarlara İzinsiz Yazı Yazmak Suçunun Suçun İki Yıllık Asli Zamanaşımına Tabi Olması )"
104Y8.CD1.4.2002E. 2001/9850 K. 2002/4301"HAKKI OLMAYAN YERE TECAVÜZ ( İşleniş Tarihinden Hüküm Tarihine Kadar Beş Yıldan Fazla Zaman Geçmiş Olması )
DAVANIN ORTADAN KALDIRILMASI ( Suçun İşleniş Tarihinden Hüküm Tarihine Kadar Beş Yıldan Fazla Zaman Geçmiş Olması )
ZAMANAŞIMI ( Suçun İşleniş Tarihinden Hüküm Tarihine Kadar Beş Yıldan Fazla Zaman Geçmiş Olması Nedeniyle Davanın Ortadan Kaldırılmasına Karar Verilmesi )"
104YCGK26.3.2002E. 2002/8-90 K. 2002/222"GÖREVDE YETKİYİ KULLANMA ( Muhtar Olan Sanığın Mahallede Oturan Müştekilerin Orada Oturmadıklarına Dair İlmühaber Düzenlemesi )
SAHTE İLMÜHABER DÜZENLEME SUÇU ( Muhtar Olan Sanığın Mahallede Oturan Müştekilerin Orada Oturmadıklarına Dair İlmühaber Düzenlemesi )
ZAMANAŞIMI ( Sahte İlmühaber Düzenleme Suçunun Beş Yıllık Zamanaşımına Tabi Olması )"
104Y3.CD25.3.2002E. 2002/2631 K. 2002/2960"ORTADAN KALDIRMA ( Zamanaşımı Nedeniyle Davanın Ortadan Kalkmasının Gerekmesi )
ZAMANAŞIMI ( Zamanaşımı Nedeniyle Davanın Ortadan Kalkmasının Gerekmesi )"
104Y3.CD25.3.2002E. 2002/2602 K. 2002/3080"6831 SAYILI YASAYA AYKIRILIK ( Tapunun Kendisine Ait Olduğu İnancıyla Ormandan Ağaç Kesen Sanığın Eylemi )
KAÇAK AĞAÇ KESME ( Tapunun Kendisine Ait Olduğu İnancıyla Ormandan Ağaç Kesmek )
DAVANIN ORTADAN KALKMASI ( Süresinden Sonra Açılan Davanın Ortadan Kaldırılmasının Gerekmesi )"
104Y10.CD25.3.2002E. 2001/27728 K. 2002/13416"ZAMANAŞIMI ( Karşılıksız Çek Keşide Etme Suçunda Zamanaşımı Süresinin Dolmuş Olması )
KARŞILIKSIZ ÇEK KEŞİDE ETMEK ( Zamanaşımının Dolması )"
104Y3.CD21.3.2002E. 2002/2128 K. 2002/2919"DAVANIN ORTADAN KALDIRILMASI ( Cezanın Zamanaşımına Uğramış Olmasından Dolayı Davanın Ortadan Kaldırılmasının Gerekmesi )
ORMAN EMVALİ ( Suça Konu Ağaçların Ormandan Kesilmiş Olduğunun Anlaşılması )"
104Y10.CD19.3.2002E. 2001/28720 K. 2002/12496"ZAMANAŞIMI ( Suçun Niteliği ve Tarihine Göre Üç Yıllık Zamanaşımı Süresinin Dolması Nedeniyle Kamu Davasını Ortadan Kaldırılması )
DAVANIN ORTADAN KALDIRILMASI ( Sanığın Üzerine Atlı Nas-ı Izrar Suçunun Tarihine Göre Zamanaşımı Süresinin Dolması Nedeniyle )
NASI IZRAR ( Zamanaşımı Süresinin Dolması )"
104Y7.CD20.2.2002E. 2002/652 K. 2002/1976"1918 SAYILI KANUNA MUHALEFET ( Sürücü Sanığın Araçta Ele Geçirilen Sigara ve Çayların Tamamından Sorumlu Olması )
ZAMANAŞIMI ( Eşyaların Gümrüklenmiş Piyasa Değer ve Eylemin Niteliği İtibariyle Karar Tarihinde Henüz Zamanaşımı Süresi Dolmadan Davanın Ortadan Kaldırılmasına Karar Verilememesi )
GELİRİN İDAREYE İRAD KAYDEDİLMESİ ( Dava Konusu Çay ve Sigaraların Satışından Elde Edilen Gelirin 1918 Sayılı Yasa Gereğince İdare Lehine İrad Kaydına Karar Verilmesi )
DAVANIN ORTADAN KALDIRILMASI ( Eşyaların Gümrüklenmiş Piyasa Değer ve Eylemin Niteliği İtibariyle Karar Tarihinde Henüz Zamanaşımı Süresi Dolmadan Davanın Ortadan Kaldırılamaması )"
104Y3.CD20.2.2002E. 2002/1208 K. 2002/1839"ZAMANAŞIMI ( TCK.nun 107.maddesi Uyarınca Durması - Hüküm Tarihi İtibariyle TCK.nun 102/4 ve 104/2.maddesinde Belirtilen Zamanaşımının Gerçekleşmediğinin Gözetilmesi Zorunluluğu )
DAVANIN ORTADAN KALDIRILAMAMASI ( Zamanaşımı Sebebiyle - TCK.nun 107.maddesi Uyarınca Zamanaşımının Durması )"
104Y16.HD13.2.2002E. 2002/418 K. 2002/1081"MAL BEYANINDA BULUNMAMA ( Suç Tarihinden Temyiz İncelemesinin Yapıldığı Tarihe Kadar Bir Yıllık Zamanaşımı Süresinin Geçmesi - Hükmün Bozulması ve Davanın Ortadan Kaldırılmasına Karar Vermek Gereği )
ZAMANAŞIMI ( Mal Beyanında Bulunmama - Suç Tarihinden Temyiz İncelemesinin Yapıldığı Tarihe Kadar Bir Yıllık Zamanaşımı Süresinin Geçmesi/Hükmün Bozulması ve Davanın Ortadan Kaldırılmasına Karar Vermek Gereği )
DAVANIN ORTADAN KALDIRILMASI ( Suç Tarihinden Temyiz İncelemesinin Yapıldığı Tarihe Kadar Bir Yıllık Zamanaşımı Süresinin Geçmesi )"
104Y9.CD7.2.2002E. 2002/119 K. 2002/261"TEDBİRSİZLİK VE DİKKATSİZLİK SONUCU UMUMİ TEHLİKE YARATACAK TAHRİBAT VE MUSİBETLERE NEDEN OLMAK ( Suçun Oluştuğu Anın Suç Tarihi Olması ve Zamanaşımı Süresinin Bu Tarihten Başlaması )
UMUMİ TEHLİKE YARATACAK TAHRİBAT VE MUSİBETLERE NEDEN OLMAK ( Suçun Oluştuğu Anın Suç Tarihi Olması ve Zamanaşımı Süresinin Bu Tarihten Başlaması )
SUÇ TARİHİ ( Umumi Tehlike Yaratan Tahribat ve Musibet Halinin Oluştuğu Anın Suç Tarihi Olması ve Zamanaşımı Süresinin Bu Tarihten Başlaması )
ZAMANAŞIMI ( Umumi Tehlike Yaratan Tahribat ve Musibet Halinin Oluştuğu Anın Suç Tarihi Olması ve Zamanaşımı Süresinin Bu Tarihten Başlaması )"
104Y7.CD7.2.2002E. 2002/954 K. 2002/1083"1317 SAYILI TAŞOCAKLARI NİZAMNAMESİNE AYKIRILIK ( Bu Nizamnamedeki Para Cezası Hafif Para Cezası Kabul Edileceğinden Suç Tarihine Göre Temyiz İncelem Gününe Göre Zamanaşımına Uğraması )
ZAMANAŞIMI ( 1317 Sayılı Taşocakları Nizamnamesindeki Para Cezası Hafif Para Cezası Kabul Edileceğinden Suç Tarihine Göre Temyiz İncelem Gününe Göre Zamanaşımına Uğraması )"
104Y6.CD5.2.2002E. 2001/17195 K. 2002/1252"DOLANDIRICILIK ( Bankadan Bir Kredinin Alınmasını Sağlamak Maksadıyla Tarihi Bulunmayan ve TTK.nun 686. ve 669. Maddelerindeki Ögeleri Taşımayan Sahte Senet Düzenlemek )
SENET ( Bankadan Bir Kredinin Alınmasını Sağlamak Maksadıyla Tarihi Bulunmayan ve TTK.nun 686. ve 669. Maddelerindeki Ögeleri Taşımayan Sahte Senet Düzenlemek )
SAHTECİLİK ( Sanık Tarafından Sahte Olarak Düzenlenen ve Kendisinin Hemşire Olarak Görev Yaptığına ve Maaşının Hacizli Olmadığına İlişkin Belge )
BANKADAN SAHTE SENET VE BELGELERLE KREDİ ALINMASI ( Dolandırıcılık ve Sahtecilik )"
104Y6.CD24.1.2002E. 2001/15221 K. 2002/413"SAHTECİLİK ( Yakınan Yerine Taklit İmza Atılmak Suretiyle Sahtecilik Yapılan Şirket Kararının Özel Belge Niteliğinde Olması )
ÖZEL BELGEDE SAHTECİLİK ( Yakınan Yerine Taklit İmza Atılmak Suretiyle Sahtecilik Yapılan Şirket Kararının Özel Belge Niteliğinde Olması )
ZAMANAŞIMI ( Cezanın Türü ve Yukarı Sınırına Göre de Suç Tarihi İtibariyle Uygulanması )"
104Y11.CD22.1.2002E. 2001/11795 K. 2002/375"213 SAYILI KANUNA MUHALEFET ( Sanıkların Temin Ettikleri Faturalarla Katma Değer Vergisi Yanında Kurumlar Vergisi Ziyaına da Neden Olması )
VERGİ ZİYAI ( Sanıkların Temin Ettikleri Faturalarla Katma Değer Vergisi Yanında Kurumlar Vergisi Ziyaına da Neden Olması )
ZAMANAŞIMI ( Suç Tarihinin Verginin Tarhi için Kanunda Belirlenen Sürenin Bitimi ile Bu Tarihten Hüküm Tarihine Kadar Atılı Suç için Zamanaşımı Süresinin Dolmadığının Gözetilmemesi )"
104Y5.CD26.12.2001E. 2001/2253 K. 2001/7826"DELİL YETERSİZLİĞİ ( Sanığın Zimmet Eylemini İşlemediği - Beraete Hükmedilmesi Gerektiği )
FAZLA CEZA TAYİNİ ( Sanığın Zimmetine Geçirdiği Miktara Göre Para Cezasına Mahkum Olacağı )
ZARARIN ÖDETTİRİLMESİ ( Zimmet Miktarının Resen Ödettirilmesine Hükmolunması Gereği )
DAVA ZAMANAŞIMI ( Eylemin Oluşundan İtibaren 7 Yıl 6 Ay Geçtiği - Zamanaşımını Kesen Herhangi Bir Muamele Bulunmadığı - Davanın Ortadan Kaldırılması Gerektiği )
DAVANIN ORTADAN KALKMASI ( Eylemin Dava Zamanaşımına Uğradığı - Zamanaşımını Kesen Herhangi Bir Muamele Bulunmadığı )
GÖREVİ KÖTÜYE KULLANMA ( Zamanaşımı - Kamu Davasının Ortadan Kaldırılması Gereği )"
104Y7.CD19.12.2001E. 2001/17996 K. 2001/19755"1918 SAYILI KANUNA AYKIRI DAVRANIŞ ( Sanıkların Kıbrıs'tan Muafiyet Kapsamı Haricinde Mal Getirmeleri )
TAZMİNİ PARA CEZASI ( Eksik Tayin Edilen Tazmini Para Cezasının Kazanılmış Hak Oluşturması )
KAZANILMIŞ HAK ( Eksik Tayin Edilen Tazmini Para Cezasının Kazanılmış Hak Oluşturması )
GÜMRÜK MUAFİYETİ ( Sanıkların Kıbrıs'tan Getirdikleri Hediyelik Eşyaların Bir Kısmının Muafiyet Kapsamında Olması )
GÜMRÜKLENMİŞ DEĞERLER ARASINDA FAHİŞ FARK OLMASI ( Bunun Nedeninin İdareden Sorularak Çelişkinin Giderilmesinin Gerekmesi )"
104Y7.CD12.12.2001E. 2001/13496 K. 2001/19495"SERMAYE PİYASASI KANUNUNA MUHALEFET ( Bu kanuna Aykırı Olarak Piyasayı Yanıltıcı Şekilde Etkilemek )
ZAMANAŞIMI ( Cürümlerde Suç Tarihinden İtibaren Beş Sene Geçmekle Cezanın Düşmesi )"
104Y6.CD17.9.2001E. 2001/11866 K. 2001/10801"HİLELİ İFLAS ( Sanıklar Hakkında Suç İle İnceleme Tarihi Arasında 7 Yıl 6 Aylık Zamanaşımının Gerçekleşmiş Olması - Kamu Davasının Zamanaşımı Nedeniyle Ortadan Kaldırılması Gereği )
KAMU DAVASININ ORTADAN KALDIRILMASI ( Hileli İflas - Sanıklar Hakkında Suç İle İnceleme Tarihi Arasında 7 Yıl 6 Aylık Zamanaşımının Gerçekleşmiş Olması )
ZAMANAŞIMI ( Hileli İflas - Sanıklar Hakkında Suç İle İnceleme Tarihi Arasında 7 Yıl 6 Aylık Zamanaşımının Gerçekleşmiş Olması/Kamu Davasının Ortadan Kaldırılması Gereği )"
104Y8.CD12.7.2001E. 2000/7421 K. 2001/12856"6136 SAYILI KANUNA MUHALEFET ( Suç Tarihine Göre Hükümden Sonra Yürürlüğe Giren 4616 Sayılı Kanunda Belirlenen Haller Bulunmaması Halinde Davanın Kesin Hükme Bağlanmasının Ertelenmesi )
SALDIRGAN SARHOŞLUK ( Ceza Yasasında Öngörülen Cezanın Üst Sınırına Göre Ceza Yasasında Yazılı Üç Yıllık Sürenin Dolmuş Bulunması )
DAVANIN KESİN HÜKME BAĞLANMASININ ERTELENMESİ ( 6136 Sayılı Yasaya Aykırılık Suçunun Vasıf ve Mahiyetine ve Suç Tarihine Göre Hükümden Sonra Yürürlüğe Giren Yasa Gereğince Ertelenmesi )
AZMETTİRME ( Elde Edilen Delillerin Hükümlülüklerine Yeter Nitelik ve Derecede Bulunmaması )
DELİL YETERSİZLİĞİ ( Elde Edilen Delillerin Hükümlülüklerine Yeter Nitelik ve Derecede Bulunmaması )"
104Y6.CD22.5.2001E. 2001/8918 K. 2001/8553"HÜVİYETİ HAKKINDA YALAN BEYANDA BULUNMAK SUÇU ( Beş Yıllık Zamanaşımına Tabi Olduğu )
ZAMANAŞIMI ( Hüviyeti Hakkında Yalan Beyanda Bulunmak - Beş Yıllık Zamanaşımına Tabi Olduğu )"
104Y5.CD25.1.2001E. 2001/19 K. 2001/233"IRZ VE NAMUSA TASADDİ ( Babanın Kızına - Mağdurenin 15 Yaşını İkmalinden Şikayet ve Takibe Kadar 5 Senenin Geçmesi - Kamu Davasının Ortadan Kaldırılması )
KAMU DAVASININ ORTADAN KALDIRILMASI ( Babanın Kızının Irz ve Namusuna Tasaddi Eylemi - Mağdurenin 15 Yaşını İkmalinden Şikayet ve Takibe Kadar 5 Senenin Geçmesi )
BABANIN KIZININ IRZ VE NAMUSUNA TASADDİ EYLEMİ ( Mağdurenin 15 Yaşını İkmalinden Şikayet ve Takibe Kadar 5 Senenin Geçmesi - Kamu Davasının Ortadan Kaldırılması )
DAVA ZAMANAŞIMI ( Eylemin Oluşundan Şikayete Kadar 5 Sene Geçtiği - Zamanaşımını Kesen Herhangi Bir Muamele Bulunmadığı - Davanın Ortadan Kaldırılması Gerektiği )
DAVANIN ORTADAN KALKMASI ( Eylemin Dava Zamanaşımına Uğradığı - Zamanaşımını Kesen Herhangi Bir Muamele Bulunmadığı )"
104Y9.CD12.12.2000E. 2000/3137 K. 2000/3203"TAZMİNAT TALEBİ ( Haksız Tutuklu Kalınan Günler İçin )
HAKSIZ TUTUKLAMA TAZMİNATI TALEBİ ( Sanık Hakkındaki Davanın Zamanaşımı Nedeniyle Ortadan Kaldırılmış Olması )
ZAMANAŞIMINA UĞRAYIP ORTADAN KALDIRILAN DAVA ( Sanığın Haksız Tutuklama Tazminatı Talep Edememesi )"
104YCGK24.10.2000E. 2000/6-206 K. 2000/207"EVRAKTA SAHTEKARLIK ( Bu Suçun Bir Yıldan Üç Yıla Kadar Ağır Hapis Cezasını Gerektirmesi )
BEŞ YILLIK ASLİ DAVA ZAMANAŞIMINA TABİ OLAN SUÇ ( Evrakta Sahtekarlık )
ZAMANAŞIMI ( Zamanaşımını Kesen Nedenlerin Bulunması Halinde Bu Sürenin En Fazla Yarı Oranında Uzaması )"
104Y9.CD19.9.2000E. 2000/2349 K. 2000/2136"YASADIŞI ÖRGÜT MENSUPLARINA YARDIM VE YATAKLIK ( Dava Zamanaşımı Süresinin Hesaplanması )
ZAMANAŞIMI SÜRESİNİN HESAPLANMASI ( Yasadışı Örgüt Mensuplarına Yardım ve Yataklık )
YARDIM VE YATAKLIK ( Asli Dava Zamanaşımı Süresinin Hesaplanması )
PKK ÖRGÜTÜ MENSUPLARINA YARDIM VE YATAKLIK ( Asli Dava Zamanaşımı Süresinin Hesaplanması )"
104YCGK27.6.2000E. 2000/7-132 K. 2000/142"RUHSATSIZ AV TÜFEĞİ ( Münhasıran Müsadereye Tabi Olmaması-Müsadere Kararı Verilemeyecek Hallerde Kolluk Makamlarına Tevdii )
RUHSATSIZ AV TÜFEĞİ BULUNDURMAK ( Önödeme-Dava Zamanaşımı Süresi-Müsadere-Kolluk Makamlarına Tevdi )
ÖNÖDEME NEDENİYLE DAVANIN ORTADAN KALDIRILMASI ( Ruhsatsız Av Tüfeği Bulundurmak-Müsadereye Karar Verilip Verilemeyeceği )
ZORALIM ( Ruhsatsız Av Tüfeği )
DAVA ZAMANAŞIMI ( Ruhsatsız Av Tüfeği Bulundurmak-Müsadere )"
104Y5.CD29.3.2000E. 1999/6894 K. 2000/812"NOKSAN PARA CEZASINA HÜKMEDİLMESİ ( Rüşvet/Normal Olduğu Halde Hafif Kabulü İle Verilen Ceza - Ayrıca İndirim Yapılamayacağı )
RÜŞVETİN HAFİF KABULÜ İLE VERİLEN PARA CEZASI ( TCK.nun 219/3. Maddesiyle İndirim Yapılamayacağı )
DAVA ZAMANAŞIMI ( Müddetin Dolduğu Ve Kamu Davasının Bu Nedenle Ortadan Kaldırılması Gerektiği )
DAVANIN ORTADAN KALKMASI ( Dava Zamanaşımı Müddetinin Dolması - Davanın Ortadan Kaldırılması Gerektiği )
TESELSÜL HÜKÜMLERİ ( Rüşvet/Menfaatın Toplamı Üzerinden Ağır Para Cezasına Hükmedilmesi - Teselsülün Uygulanmayacağı )"
104YCGK28.3.2000E. 2000/4-50 K. 2000/52"SİLAHLA YARALAMAYA AZMETTİRMEK ( Dava Zamanaşımını Kesen Nedenlerin Kanunda Tek Tek Gösterilmiş Olması )
ZAMANAŞIMININ KESİLMESİ ( Zamanaşımını Kesen Nedenlerin Kanunda Tek Tek Gösterilmiş Olup Yorum Yoluyla Genişletilmesinin Olanaksız Olması )
YORUM YOLUYLA GENİŞLETME ( Dava Zamanaşımını Kesen Nedenlerin Tek Tek Kanunda Gösterilmiş Olması Nedeniyle Genişletilmesinin Yanlış Olması )
GIYABİ VEYA VİCAHİ TUTUKLAMA KARARI ( Dava Zamanaşımını Kesen Nedenlerden Biri Olması )
TUTUKLAMA KARARI ( Dava Zamanaşımını Kesen Nedenlerden Biri Olması )"
104Y4.CD2.2.2000E. 1999/10007 K. 2000/482"YOKLUKTA SÖVME SUÇUNUN CEZASI ( Önödeme Sınırları İçinde Kalması )
ÖNÖDEME SINIRLARI İÇİNDE KALMA ( Yoklukta Sövme ve Tehdit Suçlarının Cezaları )
ZAMANAŞIMI SÜRESİ VE HESAPLANMASI ( Tehdit Suçu )
TEHDİT SUÇU ( Zamanaşımı Süresi ve Hesaplanması )"
104Y6.CD2.12.1999E. 1999/7048 K. 1999/7188"DOLANDIRICILIK SUÇU ( Suç Tarihinden İncelenme Tarihine Kadar Zamanaşımı Süresinin Dolmuş Olması Nedeniyle Davanın Ortadan Kaldırılması )
DAVANIN ORTADAN KALDIRILMASI ( Suç Tarihinden İncelenme Tarihine Kadar Zamanaşımı Süresinin Dolmuş Olması )
ZAMANAŞIMI SÜRESİNİN İNCELENME TARİHİNDE DOLMUŞ OLMASI ( Dolandırıcılık Suçundan Açılan Kamu Davasının Ortadan Kaldırılması )
SAHTE İLAÇ KUPÜRLERİ KULLANARAK DOLANDIRMA SUÇU ( Zamanaşımı Süresi ve İncelenme Tarihine Kadar Dolması Nedeniyle Davanın Ortadan Kaldırılması )"
104Y7.CD30.11.1999E. 1999/12039 K. 1999/11732"1918 SAYILI KANUNA MUHALEFET ( Sorgusu Yapılamayan Sanık Hakkında Savunmasının Alınmasına Yönelik Olarak Çıkartılan Her Bir İhzar Müzekkeresi İle Zamanaşımı Süresinin Kesilmesi )
KAMU DAVASININ ZAMANAŞIMI NEDENİ İLE ORTADAN KALDIRILMASI ( Bir İhzar Müzekkeresi İle Zamanaşımı Süresinin Kesilmesi )
İHZAR MÜZEKKERESİ ( Sorgusu Yapılamayan Sanık Hakkında Savunmasının Alınmasına Yönelik Olarak Çıkartılan Her Bir İhzar Müzekkeresi İle Zamanaşımı Süresinin Kesilmesi )
ZAMANAŞIMI ( Sorgusu Yapılamayan Sanık Hakkında Savunmasının Alınmasına Yönelik Olarak Çıkartılan Her Bir İhzar Müzekkeresi İle Zamanaşımı Süresinin Kesilmesi )"
104Y7.CD7.10.1999E. 1999/9692 K. 1999/10102"1918 SAYILI KANUNA MUHALEFET ( Sorgu İçin Çıkarılan Her Bir İhzar Müzekkeresi İle Zamanaşımının Kesilmesi )
SORGU İÇİN ÇIKARILAN HER BİR İHZAR MÜZEKKERESİ ( Zamanaşımının Kesilmesi )
ZAMANAŞIMI ( Sorgu İçin Çıkarılan Her Bir İhzar Müzekkeresi İle Zamanaşımının Kesilmesi )"
104Y11.CD9.6.1999E. 1999/3577 K. 1999/5244"VERGİ USUL KANUN'A MUHALEFET ( Vergi İnceleme Raporunda Kurumlar Vergisinin Tarh Tarihinin Aynı Zamanda Suç Tarihi Olduğunun Belirtildiği - Zamanaşımı Süresinin Dolmadığının Gözetileceği )
KURUMLAR VERGİSİNİN TARH TARİHİ İLE SUÇ TARİHİNİN AYNI ZAMAN OLMASI ( Vergi Usul Kanunu'na Muhalefet - Zamanaşımının Süresinin Dolmadığının Dikkate Alınacağı )
KAMU DAVASININ ORTADAN KALDIRILMASI ( Vergi Usul Kanunu'na Muhalefet/Vergi İnceleme Raporunda Kurumlar Vergisinin Tarh Tarihinin Aynı Zamanda Suç Tarihi Olduğunun Belirtildiği - Zamanaşımı Süresinin Dolmadığının Gözetileceği )"
104YCGK27.4.1999E. 1999/6-82 K. 1999/81"HIRSIZLIK ( Dava Zamanaşımının Kesilmemiş Olması )
ZAMANAŞIMI ( Sa